00946000000000337000450080800050000003900100000500100140001500200250002900300480 00540050014001020050019001160050020001350070063001550080005002180090011002230100 00500234011001500239015001800254082000700272013000700279014000700286026001100293 02600110030402600110031501900050032602000090033102000080034002000080034802000140 0356021023800370#^214#Thanh Vn#Phm V Khnh#Lo khoa y hc c truyn#Dng cho o to bc s v hc vin sau i hc#Phm V Khnh#Tng Th Tam Giang#Nguyn T h Hng Yn#Phm V Khnh (ch.b.), Tng Th Tam Giang, Nguyn Th Hng Yn#^aH.# ^aGio dc#2009#^a271tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#618.97#252895#67000#VL09.02395 #VL09.02396#VL09.02397#Vi?t#Lo khoa#Sinh l#Bnh l#Y hc dn tc#Cun sch gi p ngi c hiu c nhng thay i sinh l v bnh l ca ngi cao tui; nguy n nhn gy bnh, c ch bnh sinh, chn on, iu tr, d phng mt s bnh th ng gp ngi cao tui theo y hc hin i v y hc c truyn## 00912000000000361000450080800050000003900100000500200200001500300360003500500140 00710050010000850050012000950050014001070050014001210070048001350040018001830080 00500201009001100206010000500217011001500222015001800237082000700255013000700262 01400070026902600110027602600110028702600110029801900050030902000110031402000050 0325020000700330020001000337021020300347#^214#Thanh Vn#iu dng c bn 1#Dng cho o to c nhn iu dng#Phm Vn Lnh#L Vn An#H Duy Bnh#L Th Lc H #Trn nh Hu#Phm Vn Lnh, L Vn An (ch.b.), H Duy Bnh..#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a239tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#610.73#252896#43000#VL0 9.02398#VL09.02400#VL09.02399#Vi?t#iu dng#Y t#Cn b#Bi ging#Gm nhng b i ging v: lch s pht trin ngnh iu dng, quy trnh iu dng, nhu cu c bn ca con ngi, h s bnh nhn v cch ghi chp, tip nhn bnh nhn vo v in, chuyn vin v ra vin...## 00972000000000385000450080800050000003900100000500200200001500300360003500500180 00710050014000890050010001030050012001130050014001250070054001390040018001930080 00500211009001100216010000500227011001500232015001800247082000700265013000700272 01400070027902600110028602600110029702600110030801900050031902000180032402000090 0342020001100351020000900362020001100371020001000382021019400392#^214#Thanh Vn# iu dng c bn 2#Dng cho o to c nhn iu dng#Hong Ngc Chng#Trn c Thi#L Vn An#H Duy Bnh#L Th Lc H#Hong Ngc Chng, Trn c Thi (ch .b.), L Vn An..#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a223tr.^b27cm#TTS ghi : B Y t#610.73#252897#40000#VL09.02401#VL09.02402#VL09.02403#Vi?t#Chm sc s c kho#iu tr#iu dng#Bi tit#Vt thng#Bi ging#Nhng kin thc v k n ng c bn nhm phc phc v cho vic chm sc v iu tr, iu dng nh chm sc tiu ho - bi tit, chm sc vt thng, bng b v vic dng thuc cho ng i bnh...## 00949000000000361000450080800050000022100090000503900100001400200670002400500170 00910050014001080050012001220050015001340050015001490070055001640080005002190090 01100224010000500235011001500240015004800255022000400303082001000307013000700317 01400070032402600110033102600110034201900050035302000100035802000150036802000090 0383020001800392020001700410021016000427#^214#Dn sinh#Thanh Vn#Sc nc ngn n m - tnh hung php lut trong cuc sng hng ngy#Trng Minh Tun#Trnh Vn S n#L Vn Kiu#Nguyn Vn Ph#Phm Hng Qut#Trng Minh Tun, Trnh Vn Sn (ch .b.), L Vn Kiu..#^aH.#^aGio dc#2009#^a247tr.^b28cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng. B T php#Q.1#342.59708#252898#65000#VL09.02404#VL09.02405#Vi?t#P hp lut#Quyn cng dn#Vit Nam#Vn bn php lut#Sch thng thc#Trnh by c c iu lut v dn sinh thng qua cc tnh hung, cu hi trc nghim n gin, d hiu, gn gi vi mi ngi, gip iu chnh cuc sng ngi dn## 01008000000000385000450080800050000022100240000503900100002900200670003900500170 01060050014001230050012001370050015001490050015001640070055001790080005002340090 01100239010000500250011001500255015004800270022000400318082000800322013000700330 01400070033702600110034402600110035501900050036602000100037102000050038102000090 0386020000800395020000900403020001800412020001700430021017500447#^214#Y t, gio dc, vn ho#Thanh Vn#Sc nc ngn nm - tnh hung php lut trong cuc sng hng ngy#Trng Minh Tun#Trnh Vn Sn#L Vn Kiu#Nguyn Vn Ph#Phm Hng Q ut#Trng Minh Tun, Trnh Vn Sn (ch.b.), L Vn Kiu..#^aH.#^aGio dc#2009# ^a255tr.^b28cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng. B T php#Q.2#344.597#25289 9#65000#VL09.02406#VL09.02407#Vi?t#Php lut#Y t#Gio dc#Vn ho#Vit Nam#Vn bn php lut#Sch thng thc#Trnh by cc iu lut v y t, gio dc, vn h o thng qua cc tnh hung, cu hi trc nghim n gin, d hiu, gn gi vi mi ngi, gip iu chnh cuc sng ngi dn## 00994000000000373000450080800050000022100180000503900100002300200670003300500170 01000050014001170050012001310050015001430050015001580070055001730080005002280090 01100233010000500244011001500249015004800264022000400312082000800316013000700324 01400070033102600110033802600110034901900050036002000100036502000080037502000150 0383020000900398020001800407020001700425021017800442#^214#An ninh - trt t#Than h Vn#Sc nc ngn nm - tnh hung php lut trong cuc sng hng ngy#Trng Minh Tun#Trnh Vn Sn#L Vn Kiu#Nguyn Vn Ph#Phm Hng Qut#Trng Minh Tu n, Trnh Vn Sn (ch.b.), L Vn Kiu..#^aH.#^aGio dc#2009#^a239tr.^b28cm#TT S ghi: Ban Tuyn gio Trung ng. B T php#Q.3#343.597#252900#65000#VL09.0240 8#VL09.02409#Vi?t#Php lut#An ninh#Trt t tr an#Vit Nam#Vn bn php lut#S ch thng thc#Trnh by cc iu lut v an ninh - trt t thng qua cc tnh h ung, cu hi trc nghim n gin, d hiu, gn gi vi mi ngi, gip ngi d n trc tip iu chnh i sng## 01005000000000373000450080800050000022100270000503900100003200200670004200500170 01090050014001260050012001400050015001520050015001670070055001820080005002370090 01100242010000500253011001500258015004800273022000400321082000800325013000700333 01400070034002600110034702600110035801900050036902000100037402000080038402000180 0392020000900410020001800419020001700437021017700454#^214#T php, chnh sch x hi#Thanh Vn#Sc nc ngn nm - tnh hung php lut trong cuc sng hng ng y#Trng Minh Tun#Trnh Vn Sn#L Vn Kiu#Nguyn Vn Ph#Phm Hng Qut#Trn g Minh Tun, Trnh Vn Sn (ch.b.), L Vn Kiu..#^aH.#^aGio dc#2009#^a327tr.^ b28cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng. B T php#Q.4#346.597#252901#75000# VL09.02410#VL09.02411#Vi?t#Php lut#T php#Chnh sch x hi#Vit Nam#Vn bn php lut#Sch thng thc#Trnh by cc iu lut v t php, chnh sch x hi thng qua cc tnh hung, cu hi trc nghim n gin, d hiu, gn gi vi m i ngi gip iu chnh cuc sng ngi dn## 01002000000000337000450080800050000003900100000500100160001500200420003100300330 00730050014001060050016001200060012001360060019001480060020001670070076001870080 01800263009003500281010000500316011001500321015008700336082000400423013000700427 01400070043402600110044102600110045201900050046302000200046802000090048802000230 0497021014400520#^214#Thanh Vn#Bernard, Russel#Cc phng php nghin cu trong nhn hc#Tip cn nh tnh v nh lng#L Thanh Sang#Phan Ngc Chin#Hong T rng#Ng Th Phng Lan#Trng Th Thu Hng#Russel Bernard ; Dch: Hong Trng.. . ; L Thanh Sang, Phan Ngc Chin h..#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a561tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Tr ng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#301#252902#80000#VL09.02412#VL09.02413# Vi?t#Nghin cu khoa hc#Nhn hc#Phng php nghin cu#Trnh by v tr nhn h c trong lch s khoa hc, thit k nghin cu v nghin cu thc nghim, phn t ch nh tnh, nh hng trong nhn hc## 00663000000000241000450080800050000003900100000500200670001500800050008200900210 00870100005001080110015001130820008001280130007001360140008001430260011001510260 01100162026001100173019000500184020002400189020000900213020001800222021018100240 #^214#Thanh Vn#B lut T tng hnh s nm 2003 v cc vn bn hng dn thi h nh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a646tr.^b27cm#345.597#252903#138000#VL09.024 14#VL09.02415#VL09.02416#Vi?t#B lut t tng hnh s#Vit Nam#Vn bn php lut #Gii thiu ni dung b lut t tng hnh s nm 2003 cng cc vn bn hng dn chi tit thi hnh b lut ny trn nhiu mt c th: trnh t, th tc khi t, iu tra, truy t...## 00615000000000277000450080800050000003900100000500200220001500300130003700500110 00500050016000610050008000770070050000850040018001350080005001530090011001580100 00500169011001400174015007700188082000900265013000700274026001100281019000500292 020001800297020000900315020001300324#^214#Thanh Vn#Mo con hc chi rng#Truyn tranh#L Minh H#Nguyn Hng Thu#Hng K#Li: L Minh H, Nguyn Hng Thu ; Tra nh: Hng K#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b28cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to. V Gio dc Mm non. Qu Unllever Vit Nam#895.9223#252904#VL 09.02417#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh## 00622000000000277000450080800050000003900100000500200290001500300130004400500110 00570050016000680050008000840070050000920040018001420080005001600090011001650100 00500176011001400181015007700195082000900272013000700281026001100288019000500299 020001800304020000900322020001300331#^214#Thanh Vn#V sao gu bng b au bng? #Truyn tranh#L Minh H#Nguyn Hng Thu#Hng K#Li: L Minh H, Nguyn Hng Th u ; Tranh: Hng K#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a11tr.^b28cm#TTS ghi : B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non. Qu Unllever Vit Nam#895.9223#25 2905#VL09.02418#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh## 00612000000000277000450080800050000003900100000500200190001500300130003400500110 00470050016000580050008000740070050000820040018001320080005001500090011001550100 00500166011001400171015007700185082000900262013000700271026001100278019000500289 020001800294020000900312020001300321#^214#Thanh Vn#Th trng bit li#Truyn tr anh#L Minh H#Nguyn Hng Thu#Hng K#Li: L Minh H, Nguyn Hng Thu ; Tranh: Hng K#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a11tr.^b28cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non. Qu Unllever Vit Nam#895.9223#252906#VL09. 02419#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh## 00582000000000265000450080800050000003900100000500200430001500500170005800700170 00750040018000920080005001100090011001150100005001260110014001310820008001450130 00700153014000700160026001100167019000500178020000800183020000900191020000700200 020001500207021009400222#^214#Thanh Vn#Hng dn lm chi bng vt liu d t m#Phm Th Vit H#Phm Th Vit H#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a51 tr.^b27cm#745.592#252907#14000#VL09.02420#Vi?t# chi#Th cng#Tr em#Sch h ng dn#Hng dn cch lm tr chi to ra nhng con vt bng cc vt dng n gi n d tm cho tr em## 00517000000000265000450080800050000003900100000500200130001502900120002800300270 00400060012000670070017000790080018000960090023001140100005001370110014001420120 01700156082000600173013000700179014000700186026001100193019000500204020001800209 020000900227020001500236#^214#Thanh Vn#C b l lem#Cinderrella#Truyn thiu nh i kinh in#Vnh Thuyn#Vnh Thuyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Min h#2009#^a15tr.^b27cm#T sch Bit ni#398.2#252908#15000#VL09.02421#Vi?t#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn c tch## 00516000000000265000450080800050000003900100000500200130001502900110002800300270 00390060012000660070017000780080018000950090023001130100005001360110014001410120 01700155082000600172013000700178014000700185026001100192019000500203020001800208 020000900226020001500235#^214#Thanh Vn#C b t hon#Thumbelina#Truyn thiu nhi kinh in#Vnh Thuyn#Vnh Thuyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh #2009#^a23tr.^b27cm#T sch Bit ni#398.2#252909#15000#VL09.02422#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn c tch## 00535000000000265000450080800050000003900100000500200200001502900230003500300270 00580060012000850070017000970080018001140090023001320100005001550110014001600120 01700174082000600191013000700197014000700204026001100211019000500222020001800227 020000900245020001500254#^214#Thanh Vn#C b qung khn #Little red riding ho od#Truyn thiu nhi kinh in#Vnh Thuyn#Vnh Thuyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tp. H Ch Minh#2009#^a11tr.^b27cm#T sch Bit ni#398.2#252910#15000#VL09 .02423#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn c tch## 00498000000000253000450080800050000003900100000500200150001502900140003000300270 00440060012000710070017000830080018001000090023001180100005001410110014001460120 01700160082000600177013000700183014000700190019000500197020001800202020000900220 020001500229#^214#Thanh Vn#Vt con xu x#Ucly duckling#Truyn thiu nhi kinh in#Vnh Thuyn#Vnh Thuyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^ a13tr.^b27cm#T sch Bit ni#398.2#252911#15000#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vit Na m#Truyn c tch## 00506000000000253000450080800050000003900100000500200180001502900190003300300270 00520060012000790070017000910080018001080090023001260100005001490110014001540120 01700168082000600185013000700191014000700198019000500205020001800210020000900228 020001500237#^214#Thanh Vn#Hansel v Gleiter#Hansel and Gleiter#Truyn thiu nh i kinh in#Vnh Thuyn#Vnh Thuyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Min h#2009#^a15tr.^b27cm#T sch Bit ni#398.2#252912#15000#Vi?t#Vn hc thiu nhi #Vit Nam#Truyn c tch## 00531000000000265000450080800050000003900100000500200160001502900230003100300270 00540060012000810070017000930080018001100090023001280100005001510110014001560120 01700170082000600187013000700193014000700200026001100207019000500218020001800223 020000900241020001500250#^214#Thanh Vn#Jack v ht u#Jack and the beanstalk#T ruyn thiu nhi kinh in#Vnh Thuyn#Vnh Thuyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a18tr.^b27cm#T sch Bit ni#398.2#252913#15000#VL09.024 26#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn c tch## 00518000000000265000450080800050000003900100000500200160001502900100003100300270 00410060012000680070017000800080018000970090023001150100005001380110014001430120 01700157082000600174013000700180014000700187026001100194019000500205020001800210 020000900228020001500237#^214#Thanh Vn#Ch b ngi g#Dinocchio#Truyn thiu n hi kinh in#Vnh Thuyn#Vnh Thuyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Mi nh#2009#^a18tr.^b27cm#T sch Bit ni#398.2#252914#15000#VL09.02427#Vi?t#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn c tch## 00542000000000265000450080800050000003900100000500200310001502900190004600300270 00650060012000920070017001040080018001210090023001390100005001620110014001670120 01700181082000600198013000700204014000700211026001100218019000500229020001800234 020000900252020001500261#^214#Thanh Vn#ng lo nh c v con c vng#Fishermen and fish#Truyn thiu nhi kinh in#Vnh Thuyn#Vnh Thuyn dch#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a18tr.^b27cm#T sch Bit ni#398.2#252915#1500 0#VL09.02428#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn c tch## 00512000000000265000450080800050000003900100000500200080001502900120002300300270 00350060012000620070017000740080018000910090023001090100005001320110014001370120 01700151082000600168013000700174014000700181026001100188019000500199020001800204 020000900222020001500231#^214#Thanh Vn#Bch x#White snake#Truyn thiu nhi kin h in#Vnh Thuyn#Vnh Thuyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#200 9#^a18tr.^b27cm#T sch Bit ni#398.2#252916#15000#VL09.02429#Vi?t#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn c tch## 00634000000000277000450080800050000003900100000500200440001500500180005900700330 00770080005001100090011001150100005001260110015001310820010001460130007001560140 00700163026001100170026001100181026001100192019000500203020001000208020000800218 020000900226020001800235021010300253#^214#Thanh Vn#Cc vn bn hng dn thi h nh Lut t ai#Nguyn Thnh Long#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#^aH.#^aLao ng#2009#^a171tr.^b24cm#346.59704#252917#35000#VV09.20216#VV09.20217#VV09.20218# Vi?t#Php lut#t ai#Vit Nam#Vn bn php lut#Bao gm nhng qui nh c th, vn bn hng dn thi hnh cng mu vn bn thc thi trong lut t ai## 00689000000000289000450080800050000003900100000500200570001500500180007200700330 00900080005001230090011001280100005001390110014001440820010001580130007001680140 00700175026001100182026001100193026001100204019000500215020001000220020000900230 020000900239020000900248020001800257021012400275#^214#Thanh Vn#Cc vn bn hn g dn thi hnh Lut Hn nhn v gia nh#Nguyn Thnh Long#Nguyn Thnh Long s.t ., h thng#^aH.#^aLao ng#2009#^a92tr.^b24cm#346.59701#252918#25000#VV09.2021 9#VV09.20220#VV09.20221#Vi?t#Php lut#Hn nhn#Gia nh#Vit Nam#Vn bn php l ut#Bao gm nhng qui nh c th, cc vn bn hng dn thi hnh cng cc mu v n bn thc thi trong lut hn nhn v gia nh## 00653000000000265000450080800050000003900100000500200540001500500180006900700330 00870080005001200090011001250100005001360110015001410820008001560130007001640140 00700171026001100178026001100189026001100200019000500211020002300216020000900239 020001800248021012100266#^214#Thanh Vn#Cc vn bn hng dn thi hnh B lut T tng dn s#Nguyn Thnh Long#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#^aH.#^aLao ng #2009#^a172tr.^b24cm#349.597#252919#35000#VV09.20222#VV09.20224#VV09.20223#Vi?t #B lut t tng dn s#Vit Nam#Vn bn php lut#Bao gm nhng qui nh c th cng cc vn bn hng dn thi hnh, cc mu vn bn thc thi trong b lut t tng dn s## 00677000000000277000450080800050000003900100000500200430001500500180005800700330 00760080005001090090011001140100005001250110015001300820010001450130007001550140 00700162026001100169026001100180026001100191019000500202020001000207020000700217 020000900224020001800233021014800251#^214#Thanh Vn#Cc vn bn hng dn thi h nh Lut C tr#Nguyn Thnh Long#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#^aH.#^aLao n g#2009#^a106tr.^b24cm#342.59708#252920#35000#VV09.20225#VV09.20226#VV09.20227#V i?t#Php lut#C tr#Vit Nam#Vn bn php lut#Nhng qui nh c th v lut c tr v cc vn bn hng dn thi hnh cc mu v ng k thng tr, xut nhp cnh, qu cnh, c tr ti Vit Nam## 00716000000000265000450080800050000003900100000500200550001500500180007000700330 00880080005001210090011001260100005001370110015001420820008001570130007001650140 00700172026001100179026001100190026001100201019000500212020002400217020000900241 020001800250021018200268#^214#Thanh Vn#Cc vn bn hng dn thi hnh B lut T tng hnh s#Nguyn Thnh Long#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#^aH.#^aLao n g#2009#^a187tr.^b24cm#345.597#252921#35000#VV09.20228#VV09.20229#VV09.20230#Vi? t#B lut t tng hnh s#Vit Nam#Vn bn php lut#Bao gm cc quyt nh ca quc hi, b t php... v vn bn hng dn thi hnh lut t tng hnh s c th v n pht t i vi ngi b bnh nng, tai nn lao ng cht ngi...## 00710000000000289000450080800050000003900100000500200540001500500180006900700330 00870080005001200090011001250100005001360110015001410820008001560130007001640140 00700171026001100178026001100189026001100200019000500211020001000216020001000226 020000700236020000900243020001800252021015000270#^214#Thanh Vn#Cc vn bn hn g dn thi hnh Lut Khiu ni, t co#Nguyn Thnh Long#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#^aH.#^aLao ng#2009#^a100tr.^b24cm#347.597#252922#30000#VV09.20231#VV 09.20233#VV09.20232#Vi?t#Php lut#Khiu ni#T co#Vit Nam#Vn bn php lut#B ao gm quyt nh chi tit v hng dn thi hnh lut khiu ni, t co cng cc mu vn bn trong hot ng thanh tra, gii quyt khiu ni, t co## 00376000000000229000450080800050000003900100000500200120001500800050002700900140 00320100005000460110014000510120012000650220004000770820007000810130007000880140 00600095019000500101020000900106020001100115020000600126020001400132#^214#Thanh Vn#Em tp vit#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a24tr.^b24cm#V tp vit#T.1#372.63#252 923#6000#Vi?t#Tp vit#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm## 00376000000000229000450080800050000003900100000500200120001500800050002700900140 00320100005000460110014000510120012000650220004000770820007000810130007000880140 00600095019000500101020000900106020001100115020000600126020001400132#^214#Thanh Vn#Em tp vit#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a24tr.^b24cm#V tp vit#T.2#372.63#252 924#6000#Vi?t#Tp vit#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm## 00449000000000229000450080800050000003900100000500200140001500300440002900400180 00730080005000910090014000960100005001100110014001150150041001290820007001700130 00700177014000600184019000500190020000700195020001100202020000600213#^214#Thanh Vn#Tp t ch s#T ch s nt ng, nt nghing vit thng#Ti bn ln th 4# ^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a24tr.^b24cm#TTS ghi: Cng ty Vn phng phm Hng H#3 72.63#252925#6000#Vi?t#Ch s#Tp t ch#Lp 1## 00523000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200190 00230030040000420220004000822210047000860080005001330090014001380100005001520110 01400157013000700171015004100178020001100219020000900230020000600239020001400245 039001000259#6000#Vi?t#372.63#^214#Luyn vit ch p#Theo mu ch vit trong t rng tiu hc#T.2#Ch vit ng, nghing, vit nt thanh nt m#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a24tr.^b24cm#252926#TTS ghi: Cng ty Vn phng phm Hng H#Ting Vi t#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Thanh Vn## 00365000000000217000450001400070000001900050000708200070001280800050001900200240 00240220004000480080005000520090014000570100005000710110014000760130007000900200 01100097020000900108020000600117020001400123039001000137#10000#Vi?t#372.63#^214 #V ly c mu ch lp 2#Q.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a36tr.^b24cm#252927#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Thanh Vn## 00413000000000229000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200140 00230220004000372210013000410080005000540090014000590100005000730110014000780120 04500092013000700137020000700144020001300151020000900164039001000173#6000#Vi?t# 372.21#^214#V tp t mu#Q.9#C nc ngt#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a16tr.^b24cm #V tp t mu dnh cho tr em. Ho s t hon#252928#Tp t#C nc ngt#Mu gi o#Thanh Vn## 00405000000000229000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200140 00230220004000372210009000410080005000500090014000550100005000690110014000740120 04500088013000700133020000700140020000900147020000900156039001000165#6000#Vi?t# 372.21#^214#V tp t mu#Q.3#Th nui#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a16tr.^b24cm#V tp t mu dnh cho tr em. Ho s t hon#252929#Tp t#ng vt#Mu gio#Thanh Vn## 00409000000000229000450001900050000001400060000508200070001180800050001800200140 00230220004000372210013000410080005000540090014000590100005000730110014000780120 04500092013000700137020000700144020000900151020000900160039001000169#Vi?t#6000# 372.21#^214#V tp t mu#Q.4#Th hoang d#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a16tr.^b24cm #V tp t mu dnh cho tr em. Ho s t hon#252930#Tp t#ng vt#Mu gio#Th anh Vn## 00430000000000229000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200150 00230220004000382210033000420080005000750090014000800100005000940110014000990120 04700113013000700160020000700167020000700174020000900181039001000190#9000#Vi?t# 372.21#^214#V tp ct dn#Q.2#Lm quen vi nhng hnh c bn 2#^aH.#^aNxb. H N i#2009#^a24tr.^b24cm#V tp ct dn dnh cho tr em. B tp ct dn#252931#Tp t#T mu#Mu gio#Thanh Vn## 00411000000000229000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200140 00230220004000372210019000410080005000600090014000650100005000790110014000840120 04100098013000700139020000700146020000900153020000900162039001000171#6000#Vi?t# 372.21#^214#V tp t mu#Q.5#Th gii cn trng#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a16tr. ^b24cm#V t mu dnh cho tr em. B lm ho s#252932#Tp t#ng vt#Mu gio# Thanh Vn## 00406000000000229000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200140 00230220004000372210016000410080005000570090014000620100005000760110014000810120 04100095013000700136020000700143020000700150020000900157039001000166#6000#Vi?t# 372.21#^214#V tp t mu#Q.8#Qu ngon ca b#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a16tr.^b2 4cm#V t mu dnh cho tr em. B lm ho s#252933#Tp t#T mu#Mu gio#Thanh Vn## 00401000000000229000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200140 00230220004000372210011000410080005000520090014000570100005000710110014000760120 04100090013000700131020000700138020000700145020000900152039001000161#6000#Vi?t# 372.21#^214#V tp t mu#Q.9#Rau c qu#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a16tr.^b24cm#V t mu dnh cho tr em. B lm ho s#252934#Tp t#T mu#Mu gio#Thanh Vn# # 00524000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200250003400700170 00590140007000760190005000830820008000888080005000960080005001010090011001060100 00500117011001500122013000700137021007200144020000700216020000900223020000900232 020000700241039001000248#VV09.20234#VV09.20235#Minh Phng#Thc n n sng cho tr#Minh Phng b.s.#39000#Vi?t#641.508#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a255tr.^b21c m#252935#Gii thiu thc n cc mn n v cch ch bin cc mn n sng cho tr #Mn n#Thc n#Ch bin#Tr em#Thanh Vn## 00699000000000301000450002600110000002600110001100200100002200300980003200700490 01300190005001790820010001848080005001940080004001990090011002030100005002140110 01500219005001800234005000900252005001800261005001100279005001500290015004100305 013000700346020001700353020000900370020000800379039001000387#VV09.20236#VV09.202 37#ng lnh#Tc phm ot gii Cuc thi " Sng tc th - truyn ngn - ca khc Bc Kn ln th 2" (2006-2008)#Hong Chin Thng, Hu Tin, Lu Th Bch Liu..# Vi?t#895.92284#^214#^a8#^aLao ng#2009#^a204tr.^b21cm#Hong Chin Thng#Hu Ti n#Lu Th Bch Liu#Triu Sinh#Hong Kim Dung#TTS ghi: Hi Vn hc Ngh thut B c Kn#252936#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#Thanh Vn## 00471000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200250 00480070015000730140007000880190005000950820010001008080005001100080005001150090 01100120010000500131011002600136013000700162020001700169020000900186020001200195 039001000207#VV09.20239#VV09.20240#VV09.20241#Trnh Quc t#Chuyn trng chuy n i#Trnh Quc t#55000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a255tr., 1 6tr. nh^b21cm#252937#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh Vn## 00783000000000301000450002600110000002600110001100200500002200700200007201400070 00920190005000990820012001048080005001160080005001210090011001260100005001370110 01700142005000900159012004300168013000700211021015200218020001700370020001600387 020002100403020002900424039001000453020000900463020000900472#VV09.20242#VV09.202 43#Cuc tng tin cng v ni dy xun Mu Thn 1968#Phan Anh tuyn chn#60000# Vi?t#959.7043022#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a64tr.^b20x20cm#Phan Anh#K chuyn s kin lch s bng nh t liu#252938#Nhng s kin lch s bng hnh nh t li u v din bin ca ba t tng cng kch ca qun v dn trn ton b cc mt t rn vo ma xun Mu Thn 1968#Lch s hin i#S kin lch s#Khng chin chn g M#Tng tin cng ma xun 1968#Thanh Vn#Vit Nam#Sch nh## 00774000000000289000450002600110000002600110001100200240002200700260004601400070 00720190005000790820012000848080005000960080005001010090011001060100005001170110 01700122005000900139012004300148013000700191021019100198020001700389020002100406 020002900427020000900456020000900465039001000474#VV09.20244#VV09.20245#i thng ma xun 1975#Phan Anh s.t., tuyn chn#60000#Vi?t#959.7043022#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a66tr.^b20x20cm#Phan Anh#K chuyn s kin lch s bng nh t liu# 252939#Nhng s kin lch s bng hnh nh t liu v qu trnh din bin ca t ng tin cng v ni dy i thng ma xun 1975 t giai on chun b, phn cng ... n lc ginh hon ton thng li#Lch s hin i#Khng chin chng M#Tng tin cng ma xun 1975#Vit Nam#Sch nh#Thanh Vn## 00710000000000289000450002600110000002600110001100200270002200700260004901400070 00750190005000820820011000878080005000980080005001030090011001080100005001190110 01700124005000900141012004300150013000700193021013600200020001700336020001600353 020002300369020000900392020000900401039001000410#VV09.20246#VV09.20247#Ton quc khng chin 1946#Phan Anh s.t., tuyn chn#60000#Vi?t#959.704022#^214#^aH.#^aL ao ng#2009#^a60tr.^b20x20cm#Phan Anh#K chuyn s kin lch s bng nh t li u#252940#Nhng s kin lch s bng hnh nh t liu v khng kh sc si, khn trng ca qun v dn trong nhng ngy u khng chin nm 1946#Lch s hin i#S kin lch s#Khng chin chng Php#Vit Nam#Sch nh#Thanh Vn## 00794000000000301000450002600110000002600110001100200580002200700200008001400070 01000190005001070820012001128080005001240080005001290090011001340100005001450110 01700150005000900167012004300176013000700219021016200226020001700388020001600405 020002300421020002000444020000900464020000900473039001000482#VV09.20248#VV09.202 49#Cch mng thng Tm v Quc khnh ngy 2 thng 9 nm 1945#Phan Anh tuyn chn #60000#Vi?t#959.7032022#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a64tr.^b20x20cm#Phan Anh#K chuyn s kin lch s bng nh t liu#252941#Nhng s kin lch s bng hnh nh t liu v cch mng thng Tm v quc khnh 2/9/1945 vi khng kh sc si, khn trng ca qun v dn trong nhng ngy ny#Lch s hin i#S kin lch s #Khng chin chng Php#Cch mng Thng Tm#Vit Nam#Sch nh#Thanh Vn## 00897000000000385000450002600110000002600110001100200440002200700200006601400070 00860190005000930820012000988080005001100080005001150090011001200100005001310110 01700136005000900153012004300162013000700205020001700212020002300229020001100252 02000160026302000090027902000090028803900100029702101090030702000170041602000230 0433020001100456020001600467020000900483020000900492039001000501#VV09.20251#VV09 .20250#Cc chin dch trong khng chin chng Php#Phan Anh tuyn chn#60000#Vi ?t#959.7041022#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a60tr.^b20x20cm#Phan Anh#K chuyn s kin lch s bng nh t liu#252942#Lch s hin i#Khng chin chng Php#Chi n dch#S kin lch s#Vit Nam#Sch nh#Thanh Vn#Nhng s kin lch s bng h nh nh ti hin qu trnh din bin cc chin dch trong khng chin chng Php #Lch s hin i#Khng chin chng Php#Chin dch#S kin lch s#Vit Nam#Sc h nh#Thanh Vn## 00756000000000301000450002600110000002600110001100200320002200700200005401400070 00740190005000810820012000868080005000980080005001030090011001080100005001190110 01700124005000900141012004300150013000700193021014500200020001700345020002500362 020002300387020001600410020000900426020000900435039001000444#VV09.20252#VV09.202 53#Chin dch in Bin Ph (1945)#Phan Anh tuyn chn#60000#Vi?t#959.7041022#^ 214#^aH.#^aLao ng#2009#^a64tr.^b20x20cm#Phan Anh#K chuyn s kin lch s bn g nh t liu#252943#Nhng s kin lch s bng hnh nh t liu v qu trnh ch in dch in Bin Ph, t giai on chun b, tng tin cng n lc ginh thn g li#Lch s hin i#Chin dch in Bin Ph#Khng chin chng Php#S kin l ch s#Vit Nam#Sch nh#Thanh Vn## 00964000000000325000450002600110000002600110001100201480002200700200017001400070 01900190005001970820012002028080005002140080005002190090011002240100005002350110 01700240005000900257012004300266013000700309021019500316020001700511020002100528 02000210054902000150057002000090058502000160059402000090061002000090061903900100 0628#VV09.20254#VV09.20255#nh bi chin tranh ph hoi ln th 2 ca M min Bc, nm 1972 v Hip nh Pari nm 1973 v chm dt chin tranh, lp li ho b nh Vit Nam#Phan Anh tuyn chn#60000#Vi?t#959.7043022#^214#^aH.#^aLao ng# 2009#^a64tr.^b20x20cm#Phan Anh#K chuyn s kin lch s bng nh t liu#252944 #Nhng s kin lch s bng hnh nh t liu v nh bi chin tranh ph hoi l n th 2 ca M min Bc, nm 1972 v Hip nh Pari nm 1973 v chm dt chin tranh, lp li ho bnh Vit Nam#Lch s hin i#Khng chin chng M#Chin tranh ph hoi#Hip nh Pari#Ho bnh#S kin lch s#Vit Nam#Sch nh#Thanh V n## 00763000000000301000450002600110000002600110001100200220002200700200004401400070 00640190005000710820012000768080005000880080005000930090011000980100005001090110 01700114005000900131012004300140013000700183021017100190020001700361020002100378 020001800399020001600417020000900433020000900442039001000451#VV09.20256#VV09.202 57#ng mn H Ch Minh#Phan Anh tuyn chn#60000#Vi?t#959.7043022#^214#^aH.#^ aLao ng#2009#^a60tr.^b20x20cm#Phan Anh#K chuyn s kin lch s bng nh t l iu#252945#S kin lch s bng hnh nh t liu v qu trnh chin u anh dng ca qun v dn m bo sc sng bn b ca ng mn H Ch Minh trong cuc khng chin chng M#Lch s hin i#Khng chin chng M#ng H Ch Minh#S kin lch s#Vit Nam#Sch nh#Thanh Vn## 00927000000000253000450002600110000002600110001100200480002200300830007001900050 01530820008001588080005001660080005001710090007001760100005001830110015001880150 11400203013000700317021029800324020001000622020000900632020001300641020000900654 039001000663#VV09.20258#VV09.20259#Mt s quy nh php lut cn thit cho mi n h#Ti liu cp pht, phc v cho cng tc tuyn truyn, ph bin, gio dc php lut#Vi?t#340.071#^214#^aH.#^aKnxb#2009#^a102tr.^b21cm#TTS ghi: U ban nhn d n huyn C , thnh ph Cn Th. Hi ng phi hp cng tc ph bin, gio dc php lut#252946#Trch mt s qui nh ca php lut lin quan n mt s lnh v c gip mi ngi tip cn v s dng: h tch, thi hnh n dn s, vn ho - th ng tin, t ai, xy dng, giao thng vn ti, thng binh x hi, ngha v qu n s, chng bo lc gia nh, thanh nin, bo him y t, khiu ni, t co#Php lut#Gio dc#Tuyn truyn#Vit Nam#Thanh Vn## 00895000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200700 00410070008001110190005001190820012001248080005001360080005001410090020001460100 00500166011001500171015004100186013000700227021023600234020001700470020001600487 02000110050302000070051402000140052102000080053502000060054302000100054903900100 0559#VV09.20260#VV09.20262#VV09.20261#Vn Duy#Vn ho dn gian lng Xun No x Hng o huyn T K tnh Hi Dng#Vn Duy#Vi?t#398.0959734#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a123tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#252947#T rnh by khi qut v lng Xun No, quan h x hi trong lng, cc ngh, ch, c c trung tm tn ngng ca lng, hi h, nh m, cc nghi l thng k, ci, tang, cng cc truyn thuyt, ca dao, dn ca v vn ho dn gian ca lng#Vn h o dn gian#Vn ho lng x#Tn ngng#L hi#Truyn thuyt#Nghi l#T K#Hi D ng#Thanh Vn## 00820000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200330 00500070017000830190005001000820012001058080005001170080005001220090020001270100 00500147011001500152015004100167013000700208021020600215020001700421020001600438 020001600454020002000470020001000490020000800500039001000508#VV09.20263#VV09.202 64#VV09.20265#Nguyn nh Chc#Vn ho dn gian huyn ng Xun#Nguyn nh Chc #Vi?t#398.0959755#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a523tr.^b21cm#TTS ghi: H i Vn ngh dn gian Vit Nam#252948#Trnh by nhng vn v vn ho dn gian h uyn ng Xun tnh Ph Yn: vn ho vt th, vn ho sinh tn, vn ho x hi, vn ho ngh nghip ca c dn, vn ho i li ca c dn, vn ho phi vt th.. .#Vn ho dn gian#Vn ho lng x#Vn ho vt th#Vn ho phi vt th#ng Xun #Ph Yn#Thanh Vn## 00537000000000265000450002600110000002600110001100100100002200200270003200700160 00590190005000750820008000808080005000880080005000930090020000980100005001180110 01500123013000700138005000500145021006000150020000800210020001500218020000900233 020001900242039001000261#VV09.20266#VV09.20267#Hng Phc#in ng c tin cng g io#Hng Phc, DCCT#Vi?t#230.003#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a586tr.^b21 cm#252949#DCCT#T in gii thch in ng v c tin trong o Thin cha#c t in#o Thin cha#in ng#T in gii thch#Thanh Vn## 00790000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200230 00510070054000740190005001280820004001338080005001370080005001420090020001470100 00500167011001500172006002400187006000400211013000700215021024800222020000900470 020000800479020001500487039001000502#VV09.20268#VV09.20269#VV09.20270#Ratzinger, Joseph#Dn nhp vo Kit gio#Joseph Ratzinger ; Dch: Phaol Nguyn Lut Khoa, OFM#Vi?t#234#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a318tr.^b24cm#Phaol Nguyn Lu t Khoa#OFM#252950#Trnh by nim tin, hnh thi c tin mang tnh gio hi, ni m tin vo Thin cha trong kinh thnh, c tin vo Thin cha ngy nay, nim tin vo Thin cha Tam v, c Gisu Kit, trin khai c tin trong c Kit qua c c khon tin mang tnh Kit#o Kit#c tin#c cha Gisu#Thanh Vn## 00580000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200250003500300490 00600070039001090140007001480190005001550820006001608080005001660080018001710090 02300189010000500212011001500217005001000232013000700242020001000249020000600259 020001200265020001500277039001000292#VV09.20271#VV09.20272#Grimes, John#TOEFL - iBT 120 speaking#Ti liu luyn thi trc nghim TOEFL qua mng...#John Grimes ; Thnh Yn dch, ch gii#92000#Vi?t#428.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a294tr.^b27cm#Thnh Yn#252951#Ting Anh#TOEFL#K nng ni#Sch l uyn thi#Thanh Vn## 01001000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200270003300700940 00600190005001540820008001598080005001670080018001720090023001900100005002130110 01800218005001500236005001400251005002200265005001900287005001600306006001400322 00600180033601300070035402102820036102000080064302000110065102000030066203900100 0665#VV09.20273#VV09.20275#VV09.20274#Qun l v bo tn h nui#Ronald Tilson, Gerald Brady, Kathy Traylor-Holzer... ; Dch: Phan Vit Lm, Nguyn Quc Thng#V i?t#599.756#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a159tr.^b20x20cm #Tilson, Ronald#Brady, Gerald#Traylor-Holzer, Kathy#Armstrong, Douglas#Christie, Sarah#Phan Vit Lm#Nguyn Quc Thng#252952#Cung cp nhng kin thc trong qu n l, chm sc sc kho v bo tn, dinh dng, nhn ging, nui dng h con, c hn on v iu tr nhiu loi bnh, cng tc thit k chung tri nhm xy dn g mt qun th trong nui nht kho mnh, c kh nng sinh sn tt v duy tr t p tnh#Bo tn#Nui dng#H#Thanh Vn## 00751000000000277000450080800050000003900100000500100110001500200350002600700160 00610080005000770090011000820100005000930110015000980820004001130130007001170140 00700124026001100131026001100142019000500153020001800158020000700176020001000183 020000700193020000800200021026500208#^214# dao, dn#Thu Trang#Cch ng x gia cha m v con ci#Thu Trang b.s.#^aH.#^aLao ng#2009#^a237tr.^b21cm#649#252953 #35500#VV09.20277#VV09.20276#Vi?t#Gio dc gia nh#ng x#Giao tip#Cha m#Con ci#Trnh by cch ng x gia cha m v con ci trong cc tnh hung c th bit cch chia s v gio dc hnh vi: tip xc, ngi khen, ph bnh, tn trng tr, thc trch nhim v tnh t lp, tnh ghen t con ci, ni s hi tr th, gio dc hnh vi cho tr## 00430000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200200003200300040 00520070010000560140007000660190005000730820010000788080005000880080005000930090 01100098010000500109011001500114013000700129020001700136020000900153020000400162 039001000166#VV09.20278#VV09.20279#m Vng#C th v khng th#Th#m Vng#3 5000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a151tr.^b20cm#252954#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Thanh Vn## 00663000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200530003800700270 00910140007001180190005001250820007001308080005001370080005001420090011001470100 00500158011001500163005001000178013000700188021014100195020001800336020000500354 020000900359020000700368039001000375#VV09.20280#VV09.20281#Nguyn Xun Qu#Hi p v chm sc v iu tr mt s bnh tr em#Nguyn Xun Qu, Lam Giang#34000 #Vi?t#618.92#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a170tr.^b23cm#Lam Giang#252955#Bao gm 74 cu hi v gii p v chm sc v iu tr mt s bnh tr em t giai on s sinh, tui nh tr, tui mu gio, tui nhi ng#Chm sc sc kho#Bnh#iu tr#Tr em#Thanh Vn## 00610000000000265000450002600110000002600110001100100180002200200400004000700180 00800140007000980190005001050820006001108080005001160080005001210090026001260100 00500152011001500157013000700172021011700179020000800296020000900304020001100313 020001000324039001000334#VV09.20282#VV09.20283#Nguyn Th M Lc#Qun l, lnh o nh trng th k XXI#Nguyn Th M Lc#26500#Vi?t#371.2#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a217tr.^b21cm#252956#Nhng vn chung v nh trng th k 21 v nhng vn c bn trong qun l, lnh o nh trng trong th k 21 #Qun l#Lnh o#Nh trng#Th k 21#Thanh Vn## 01076000000000337000450002600110000002600110001100100150002200200660003700700840 01030140007001870190005001940820006001998080005002050080005002100090026002150100 00500241011001500246015006700261005001900328006001500347006001600362006001700378 00500180039501300070041302102580042002000080067802000220068602000100070802000100 0718039001000728#VV09.20284#VV09.20285#Roy, Madeleine#S phm tng tc - mt ti p cn khoa hc thn kinh v hc v dy#Madeleine Roy, Jean-Marc Denomm ; Dch: Trnh Vn Minh... ; Nguyn Th M Lc h..#35500#Vi?t#371.3#^214#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2009#^a296tr.^b21cm#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Gio dc#Denomm, Jean-Marc#Trnh Vn Minh#ng Hong Minh#Nguy n Ch Thnh#Nguyn Th M Lc#252957#Trnh by cch tip cn khoa hc thn kinh nhn thc trng hc v dy da trn s vn hnh nng ng ca h thn kinh tron g qu trnh tip thu v x l thng tin vi cch tip cn v mi tng tc gia 3 tc nhn chnh l ngi hc, ngi dy v mi trng#Hc tp#Phng php ging dy#Nhn thc#Thn kinh#Thanh Vn## 00981000000000289000450002600110000002600110001100100180002200200200004000700520 00600140007001120190005001190820007001248080005001310080005001360090026001410100 00500167011001500172015006700187005001800254005001400272013000700286021035700293 020001100650020000900661020001100670039001000681#VV09.20287#VV09.20286#Nguyn Th M Lc#Tm l hc gio dc#Nguyn Th M Lc, inh Th Kim Thoa, Trn Vn Tnh #32000#Vi?t#370.15#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a265tr.^b21cm#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Gio dc#inh Th Kim Thoa #Trn Vn Tnh#252958#Trnh by nhng vn chung v tm l hc gio dc v nh ng vn c th nh: i tng, nhim v, mt s quan im trong tm l hc gi o dc, hot ng dy hc v s pht trin tr tu, hot ng hc tp v pht tri n k nng hc tp, ng c v hng th hc tp, bn cht tm l gio dc o c, nng lc s phm v con ng nng cao nng lc s phm#Tm l hc#Gio dc#G io trnh#Thanh Vn## 00485000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200190 00480070031000670140007000980190005001050820004001108080005001140080005001190090 01400124010000500138011001500143006001000158013000700168020001700175020000500192 020001200197039001000209#VV09.20288#VV09.20290#VV09.20289#Cohen, Thierry#Cuc i chn ngy#Thierry Cohen ; Khnh Vn dch#50000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aNxb. H N i#2009#^a299tr.^b21cm#Khnh Vn#252959#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#Thanh Vn## 00658000000000265000450002600110000002600110001100200320002200700280005401400070 00820190005000890820006000948080005001000080005001050090020001100100005001300110 01500135005001100150013000700161021018000168020000900348020000800357020000800365 020000900373039001000382#VV09.20291#VV09.20292#Bc H vi thiu nhi - hc sinh#V n a Lc tuyn chn, b.s.#35000#Vi?t#371.3#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009# ^a171tr.^b24cm#Vn a Lc#252960#Nhng bi ni, bi vit ca Bc lin quan n c h sch v nhng mu chuyn ni ln tnh cm ca Bc dnh cho thiu nhi - hc sinh, cho nhng ngi c gp Bc vit hoc k li#Gio dc#o c#Hc tp#H c sinh#Thanh Vn## 00819000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200120 00450030052000570070012001090190005001210820012001268080005001380080005001430090 02000148010000500168011002600173015004100199013000700240021023800247020001700485 020000300502020000600505020000800511039001000519#VV09.20293#VV09.20295#VV09.2029 4#Trn S Hu# v ngi#Tc l trong i sng vn ho dn gian Ph Yn#Tr n S Hu#Vi?t#398.0959755#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a207tr., 18tr. n h^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#252961#Trnh by Ph Yn, cc loi theo cch nhn dn gian: trong khung cnh thin nhin, trong a danh v cc loi vt, trong i sng vt cht, trong sinh hot tm linh, trong s inh hot vn ho ngh thut v trong vn hc dn gian#Vn ho dn gian##Ngi# Ph Yn#Thanh Vn## 00668000000000301000450002600110000002600110001100200430002200300600006500700510 01250140007001760190005001830820007001888080005001950080005002000090026002050100 00500231011001500236005001600251005001600267005001700283013000700300020000800307 020000800315020001200323020000700335020001400342039001000356#VV09.20297#VV09.202 96#600 bi tp trc nghim khch quan ho hc#Dng cho hc sinh 12. Luyn thi t ti, i hc v cao ng#Nguyn Vn Hnh, Trn Ngc Thng, Nguyn Vn Thoi#400 00#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a262tr.^b24cm#Nguyn V n Hnh#Trn Ngc Thng#Nguyn Vn Thoi#252962#Ho hc#Bi tp#Trc nghim#Lp 12#Sch c thm#Thanh Vn## 00910000000000301000450002600110000002600110001100100140002200200550003600700480 00910140007001390190005001460820006001518080005001570080005001620090026001670100 00500193011001500198015006700213005001800280005001400298013000700312021022800319 020000800547020000800555020000800563020002700571039001000598#VV09.20298#VV09.202 99#Mai Quang Huy#T chc v qun l hot ng gio dc trong nh trng#Mai Quan g Huy, nh Th Kim Thoa, Trn Anh Tun#27500#Vi?t#373.1#^214#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2009#^a223tr.^b21cm#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni. Tr ng i hc Gio dc#nh Th Kim Thoa#Trn Anh Tun#252963#Mt s vn c bn v qun l gio dc v t chc, qun l nh trng, qun l lp hc, cng tc g io vin ch nhim lp, t chc v qun l hot ng gio dc trong gi, ngoi g i ln lp trong cc trng ph thng trung hc#Qun l#T chc#Dy hc#Trng p h thng trung hc#Thanh Vn## 00690000000000277000450002600110000002600110001100100180002200200220004000700520 00620140007001140190005001210820004001268080005001300080005001350090026001400100 00500166011001500171005001800186005001400204013000700218021013800225020000600363 020002200369020001100391039001000402#VV09.20300#VV09.20301#nh Th Kim Thoa#Tm l hc pht trin#nh Th Kim Thoa, Nguyn Th M Lc, Trn Vn Tnh#34000#Vi ?t#155#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a273tr.^b21cm#Nguyn Th M Lc #Trn Vn Tnh#252964#Tng hp, h thng ho nhng vn lin quan n s pht sinh v pht trin tm l ca con ngi theo cc giai on pht trin khc nhau# Ngi#Tm l hc pht trin#Gio trnh#Thanh Vn## 00710000000000277000450002600110000002600110001100100180002200200440004002900490 00840070018001330140007001510190005001580820006001638080005001690080005001740090 02600179010000500205011001500210013000700225021015100232020001000383020000800393 020000900401020001200410039001000422#VV09.20302#VV09.20303#Nguyn Phng Mai#Cc h pht m v nh du trng m ting Anh#How to pronouce English words and place stresses#Nguyn Phng Mai#38000#Vi?t#428.1#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2009#^a267tr.^b21cm#252965#Hng dn cch c nguyn m, ph m trong ting An h, gii thiu nhng qui tc, phng php tm ra trng m ca t v ng iu tron g cu ca ting Anh#Ting Anh#Pht m#Ng iu#K nng c#Thanh Vn## 00504000000000253000450002600110000002600110001100100180002200200310004002900420 00710070018001130140007001310190005001380820004001438080005001470080005001520090 02600157010000500183011001500188013000700203020001000210020000800220020001200228 039001000240#VV09.20304#VV09.20305#Nguyn Phng Mai#Bi tp bin i cu ting Anh#English exercises sentence transformation#Nguyn Phng Mai#24000#Vi?t#428# ^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a167tr.^b21cm#252966#Ting Anh#Bi tp #Cu to cu#Thanh Vn## 00616000000000301000450002600110000002600110001100200290002200300450005100700420 00960140007001380190005001450820004001508080005001540080005001590090026001640100 00500190011001500195005001100210005001700221005001200238013000700250020000500257 020000700262020000800269020002000277020000700297039001000304#VV09.20306#VV09.203 07#S tay ton - l - ho cp 3#Lp 10, 11, 12. Luyn thi tt nghip THPT...#Ngu yn Cam, Nguyn Thanh Hi, Ng Ngc An#40000#Vi?t#500#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a430tr.^b21cm#Nguyn Cam#Nguyn Thanh Hi#Ng Ngc An#252967#To n#Vt l#Ho hc#Ph thng trung hc#S tay#Thanh Vn## 00770000000000289000450002600110000002600110001100100180002200200210004000700580 00610140007001190190005001260820006001318080005001370080005001420090026001470100 00500173011001500178005001100193005001400204005001600218013000700234021020400241 020001100445020000600456020000800462039001000470#VV09.20308#VV09.20309#inh Th Kim Thoa#Tm l hc i cng#inh Th Kim Thoa (ch.b.), Trn Vn Tnh, ng Ho ng Minh#39000#Vi?t#150.1#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a327tr.^b21c m#Nguyn Cam#Trn Vn Tnh#ng Hong Minh#252968#Trnh by khi nim tm l hc , c s sinh l thn kinh ca tm l ngi, tm l - thc - hot ng, cm gi c - tri gic - t duy - tng tng, ch - tr nh - ngn gn, tnh cm v c h, nhn cch#Tm l hc#Ngi#L lun#Thanh Vn## 00889000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200740 00460030056001200070013001760190005001890820004001948080005001980080005002030090 02600208010000500234011001500239015006800254013000700322021022100329020001000550 020001100560020001000571020000800581039001000589#VV09.20310#VV09.20312#VV09.2031 1#V i Quang#Mt s phng tin biu t ngha tnh thi trong ting Anh v ti ng Vit#Sch chuyn kho phc v o to i hc v sau i hc#V i Quang#Vi ?t#428#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a208tr.^b21cm#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Ngoi ng#252969#Kho st, h thng ho nhng c im c php - ng ngha - ng dng ca nhng phng tin biu t ng ha tnh thi ca ting Anh. Xc lp nhng tng ng, khc bit gia ting Anh v Vit gia cc phng tin tnh thi#Ting Anh#Ting Vit#Ng ngha#C php#Th anh Vn## 00936000000000301000450002600110000002600110001100100180002200200580004000700500 00980140007001480190005001550820006001608080005001660080005001710090019001760100 00500195011001500200015009000215005001700305013000700322021023200329020001300561 020002100574020001000595020000800605020001100613039001000624#VV09.20313#VV09.203 14#Nguyn Minh Quang#Gio trnh cng tc i Thiu nin tin phong H Ch Minh#B .s.: Nguyn Minh Quang (ch.b.), Trn Th M Xun#25000#Vi?t#371.8#^214#^aH.#^aT h dc Th thao#2009#^a199tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm Th dc Th thao Tp. H Ch Minh#Trn Th M Xun#252970#Trnh by nhng kin thc c bn ca ngi lm cng tc i thiu nin tin phong H Ch M inh, nhng k nng thc hnh v nhng hot ng c bn ca ngi lm cng tc i, nghi thc v nghi l i thiu nin tin phong H Ch Minh#Cng tc i#i T NTP H Ch Minh#Nghi thc#Nghi l#Gio trnh#Thanh Vn## 00910000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200310 00500070044000810140007001250190005001320820004001378080005001410080005001460090 01900151010000500170011001500175015009600190005002000286013000700306021022600313 020001000539020000900549020000800558020000900566020001100575039001000586#VV09.20 315#VV09.20316#VV09.20317#Hunh Trng Khi#Gio trnh php lut i cng#B.s.: Hunh Trng Khi, Hunh Th Ngc Dim#24000#Vi?t#340#^214#^aH.#^aTh dc Th th ao#2009#^a191tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm Th dc Th thao thnh ph H Ch Minh#Hunh Th Ngc Dim#252971#Trnh by nhn g ni dung c bn v nh nc, php lut, qui phm php lut, vi phm php lut, trch nhim php l, php ch XHCN, h thng php lut Vit Nam v lut th dc th thao, ch i ng i vi gio vin th dc#Php lut#Nh nc#Php l#V it Nam#Gio trnh#Thanh Vn## 00838000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200180 00500030059000680070039001270140007001660190005001730820007001788080005001850080 00500190009001900195010000500214011001500219015009600234005001500330013000700345 021013900352020000700491020001700498020001100515039001000526#VV09.20318#VV09.203 20#VV09.20319#Nguyn Th Lng#Gio trnh cu#Dng cho sinh vin trng i h c S phm Th dc Th thao#B.s.: Nguyn Th Lng, Nguyn Vn Anh#15800#Vi?t#7 96.33#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a124tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm Th dc Th thao thnh ph H Ch Minh#Nguyn V n Anh#252972#S lc lch s mn cu, k thut, chin thut cu, phng ph p ging dy, t chc thi u v mt s iu lut thi u cu c bn# cu#T h dc th thao#Gio trnh#Thanh Vn## 00831000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200320 00480070048000800140007001280190005001350820006001408080005001460080005001510090 01900156010000500175011001500180015009600195005000800291005001500299013000700314 021018800321020001100509020001100520039001000531#VV09.20321#VV09.20323#VV09.2032 2#Nguyn Th Yn#Gio trnh tm l hc i cng#Nguyn Th Yn (ch.b.), Vnh , Hunh Ct Dung#25000#Vi?t#150.1#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a199tr.^b2 1cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm Th dc Th thao th nh ph H Ch Minh# Vnh#Hunh Ct Dung#252973#Trnh by khi nim tm l hc , c s t nhin v x hi ca tm l con ngi, s hnh thnh v pht trin tm l, thc, hot ng nhn thc, tnh cm v ch ca nhn cch, tr nh...#T m l hc#Gio trnh#Thanh Vn## 00920000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200200 00440030069000640070054001330140007001870190005001940820007001998080005002060080 00500211009001900216010000500235011001500240015008400255005001800339005001700357 013000700374021017300381020000900554020002200563020001100585039001000596#VV09.20 324#VV09.20325#VV09.20326#L Th Lam#Gio trnh bng bn#Sch dnh cho sinh vin i hc v cao ng S phm Th dc Th thao#B.s.: L Th Lam, Nguyn Quang Vin h, Nguyn Quang Sn#25000#Vi?t#796.34#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a200tr .^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm TDTT thnh ph H Ch Minh#Nguyn Quang Vinh#Nguyn Quang Sn#252974#S lc lch s v qu tr nh pht trin mn bng bn, nhng kin thc c bn v l lun, k thut bng bn v phng php ging dy c bn mn bng bn, k hoch hun luyn#Bng bn#Ph ng php ging dy#Gio trnh#Thanh Vn## 00923000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200340 00490070059000830140007001420190005001490820006001548080005001600080005001650090 01900170010000500189011001500194015009000209005001700299005001800316013000700334 021025600341020001500597020001100612039001000623#VV09.20328#VV09.20327#VV09.2032 9#Nguyn Anh Tun#Gio trnh y hc th dc th thao#B.s.: Nguyn Anh Tun, Nguy n Phc Th, Nguyn Phc Ton#30800#Vi?t#617.1#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#20 09#^a247tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm Th d c Th thao Tp. H Ch Minh#Nguyn Phc Th#Nguyn Phc Ton#252975#Trnh by khi nim, nhim v, c im ca y hc th dc th thao, phng php kim tra, nh gi mc pht trin th cht, th lc, h chc nng, phng thc kim tra y hc th dc th thao, huyt p, phn ng mch p, huyt p sau khi lm th n ghim#Y hc th thao#Gio trnh#Thanh Vn## 00967000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200210 00490030056000700070057001260140007001830190005001900820006001958080005002010080 00500206009001900211010000500230011001500235015009600250005001600346005001700362 01300070037902102060038602000090059202000090060102000100061002000110062003900100 0631#VV09.20330#VV09.20332#VV09.20331#Nguyn Anh Tun#Gio trnh taekwondo#Dng cho sinh vin cao ng v i hc Th dc Th thao#B.s.: Nguyn Anh Tun, Hunh Hng Ngc, Nguyn c Thnh#35500#Vi?t#796.8#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009# ^a287tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm Th dc Th thao thnh ph H Ch Minh#Hunh Hng Ngc#Nguyn c Thnh#252976#Khi qut lch s pht trin ca mn taekwondo trn th gii v Vit Nam. Trnh by ph ng php ging dy hun luyn, k thut c bn, phng php t chc thi u, bi u din ca mn v th thao taekwondo#V thut#Th thao#Teakwondo#Gio trnh#Than h Vn## 00796000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200360 00510070036000870140007001230190005001300820009001358080005001440080005001490090 01900154010000500173011001500178015009600193005001700289013000700306021010500313 020000800418020001700426020000900443020000900452020001100461039001000472#VV09.20 333#VV09.20334#VV09.20335#L Th Tuyt Hng#Gio trnh lch s th dc th thao# L Th Tuyt Hng, Nguyn Thnh Sn#26000#Vi?t#796.4409#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a211tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S ph m Th dc Th thao thnh ph H Ch Minh#Nguyn Thnh Sn#252977#Gii thiu lc h s th dc th thao th gii v lch s th dc th thao Vit Nam t thi c i n nay#Lch s#Th dc th thao#Th gii#Vit Nam#Gio trnh#Thanh Vn## 00712000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200320 00410070008000730140008000810190005000890820012000948080005001060080005001110090 02100116010000500137011001500142015006000157013000700217021015900224020000900383 020000900392020002300401039001000424#VV09.20336#VV09.20338#VV09.20337#Vn Anh#S a cha mn hnh tinh th lng#Vn Anh#129000#Vi?t#621.3880028#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a659tr.^b24cm#Tn ba sch ghi: Thc hnh sa cha mn hnh tinh th lng#252978#Gii thiu kin thc c bn, cu to cc b phn mch in, phn tch v cu to mch in in hnh v cc li sa cha thng gp ca mn hnh tinh th lng#V tuyn#Sa cha#Mn hnh tinh th lng#Thanh Vn## 00748000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200230 00430030018000660070010000840140007000940190005001010820006001068080005001120080 00500117009002100122010000500143011001500148015004000163013000700203021020700210 020001300417020000900430020000900439039001000448#VV09.20339#VV09.20341#VV09.2034 0#Thu Trang#Sa cha my photocopy#K nng thc hnh#Thu Trang#69000#Vi?t#686.4 #^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a267tr.^b24cm#Tn tc gi ngoi ba: Trnh Ngc Trang#252979#Gii thiu chi tit cc nguyn l v kt cu t hp, vn hnh ca my foto k thut s, ng thi kt hp nhiu v p thc tin gii thc h v phn tch vic lp t, tho d, iu chnh, khc phc s c#My sao chp#V n hnh#Sa cha#Thanh Vn## 00799000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200430 00430070010000860140007000960190005001030820006001088080005001140080005001190090 02100124010000500145011001500150015003600165013000700201021025900208020000700467 020000900474020000800483020000800491039001000499#VV09.20342#VV09.20343#VV09.2034 4#Mnh Hng#o to k thut sa cha - bo tr my in#Mnh Hng#94000#Vi?t#004 .7#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a445tr.^b24cm#Tn tc gi ngoi ba: Mnh Hng#252980#Gii thiu k thut bo tr my in, gii thch c th kt cu, nguyn l lm vic ca cc loi my in, cch bo tr cc mch in v cc thit b lin quan ca my in ng thi tng kt cch khc phc cc li thng gp ca my in v a ra cc v d thc t#My in#Sa cha#Bo tr#Tin hc#Thanh Vn## 00784000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200650 00470070036001120140007001480190005001550820009001608080005001690080005001740090 02100179010000500200011001500205015006800220005001500288013000700303021015800310 020001900468020000900487039001000496#VV09.20345#VV09.20347#VV09.20346#Nguyn Duy Hy#in thoi di ng - cc bnh thng gp v phng php sa cha#B.s.: Nguy n Duy Hy, Lu Khnh Tng#45000#Vi?t#621.3845#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#200 9#^a260tr.^b24cm#TTS ghi: Trung tm Dy ngh sa cha in thoi di ng TSC Mo bile#Lu Khnh Tng#252981#Hng dn trc quan bng hnh nh v ch dn c th c ch sa cha thc t in thoi di ng cc dng Nokia, Samsung, Motorola, Sony Ericsson, CECT, MP4, BB5#in thoi di ng#Sa cha#Thanh Vn## 00654000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200380 00490030027000870070016001140140007001300190005001370820007001428080005001490080 00500154009002100159010000500180011001500185013000700200021011100207020001800318 020001400336020001600350039001000366#VV09.20348#VV09.20349#VV09.20350#Nguyn Vn Khoa#K thut dn trang v ch bn in t#Bng cc phn mm ph dng#Nguyn V n Khoa#79000#Vi?t#005.52#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a399tr.^b24cm#252 982#Trnh by cc kin thc c bn v hon chnh v dn trang ch bn bng PageM aker, InDesign, Quack Xpress, Word#Phn mm my tnh#X l vn bn#Ch bn in t#Thanh Vn## 00718000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200360 00490030060000850070016001450140007001610190005001680820007001738080005001800080 00500185009002100190010000500211011001500216013000700231021015800238020001700396 020000900413020000800422039001000430#VV09.20351#VV09.20352#VV09.20353#Nguyn Vn Khoa#Cm nang s dng v sa cha laptop#Kinh nghim mua laptop. Tn dng cc t in ch ca laptop...#Nguyn Vn Khoa#89000#Vi?t#004.16#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a432tr.^b24cm#252983#Trnh by kin thc c bn v laptop, v kinh nghim s dng laptop an ton, cch sa cha, x l s c v t dng hiu qu n hng g m thit b ny mang li#My tnh c nhn#Sa cha#S dng#Thanh Vn## 00642000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200670 00470070014001140190005001280820007001338080005001400080005001450090021001500100 00500171011002600176013000700202021012000209020002200329020001800351020000900369 039001000378#VV09.20354#VV09.20356#VV09.20355#Nguyn Vn #T Ban Lin lc n Hi Cu TNXP Vit Nam (20/3/1993 - 15/12/2004)#Nguyn Vn #Vi?t#362.86#^214#^a H.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a271tr., 10tr. nh^b21cm#252984#Tng kt li nhng thnh qu t c, qu trnh kt ni, qui t... lc lng thanh nin xung p hong cho n ngy nay#Thanh nin xung phong#Ch chnh sch#Vit Nam#Thanh Vn ## 00711000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200410 00500070041000910140007001320190005001390820004001448080005001480080009001530090 01900162010000500181011001500186005001100201013000700212021015200219020001000371 020000800381020001100389020001100400039001000411#VV09.20357#VV09.20358#VV09.2035 9#Trng Quang Ph#56 bi luyn dch Anh - Vit, Vit - Anh#Trng Quang Ph ch. b. ; Phng Anh h..#42000#Vi?t#428#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a199 tr.^b24cm#Phng Anh#252985#Bao gm 56 bi tp luyn dch Anh - Vit, Vit - Anh dnh cho sinh vin thc hin trong 90 pht nng cao trnh dch v k nng c hiu ting Anh#Ting Anh#Bi tp#Dch thut#Ting Vit#Thanh Vn## 00648000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200320 00460070013000780140008000910190005000990820004001048080005001080080009001130090 01900122010000500141011001500146013000700161021015600168020000800324020000900332 020000800341020001100349039001000360#VV09.20360#VV09.20362#VV09.20361#Mai Ngc C h#Vn ho v ngn ng phng ng#Mai Ngc Ch#159000#Vi?t#959#^214#^aC Mau#^ aNxb. Phng ng#2009#^a545tr.^b24cm#252986#Khi qut v vn ho phng ng n i chung, gii thiu tin trnh lch s v mt s thnh t ca vn ho ng Nam , ngn ng khu vc v ting Vit vn hc#Vn ho#Ngn ng#Lch s#ng Nam #Tha nh Vn## 00528000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200260003300700110 00590140007000700190005000770820006000828080005000880080005000930090011000980100 00500109011001500114013000700129021009700136020000900233020001700242020000500259 039001000264#VV09.20363#VV09.20364#Khnh Linh#Judo - cc th n c bn#Khnh Li nh#24000#Vi?t#796.8#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a158tr.^b21cm#252987#Gii thiu s hnh thnh, pht trin, trang phc, nghi thc, ng cp v cc n th ca v Judo#V thut#Th dc th thao#Judo#Thanh Vn## 00580000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200480003300700110 00810140007000920190005000990820006001048080005001100080005001150090011001200100 00500131011001500136013000700151021012500158020000900283020000700292020001700299 039001000316#VV09.20365#VV09.20366#Khnh Linh#Karate - ngh thut thi u tay kh ng v v kh#Khnh Linh#34000#Vi?t#796.8#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a221tr.^b2 1cm#252988#Nhng kin thc c bn v mn Karate, nhng n giao u c bn, ngh thut i khng, s dng dao, cn, gy trong v Karate#V thut#Karate#Th dc th thao#Thanh Vn## 00649000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200260003300700110 00590140007000700190005000770820006000828080005000880080005000930090011000980100 00500109011001500114013000700129021021600136020000900352020000900361020001500370 039001000385#VV09.20367#VV09.20368#Khnh Linh#Hc o thut trong 7 ngy#Khnh Li nh#35000#Vi?t#793.8#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a238tr.^b21cm#252989#Trnh by m t cch c th cc bc thc hin i vi mt s tr o thut vi o c chun b n gin nh mt b bi, chic khn tay, s dy, chic gng vi mi tr o th ut km theo nhng hnh nh minh ho c sc#o thut#Tr chi#Sch hng dn#Th anh Vn## 00543000000000229000450002600110000002600110001100100110002200200130003300700110 00460140007000570190005000640820006000698080005000750080005000800090011000850100 00500096011001500101013000700116021017100123020000900294039001000303#VV09.20369# VV09.20370#Khnh Linh#o thut vui#Khnh Linh#30000#Vi?t#793.8#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a198tr.^b21cm#252990#Gii thiu cch thc hin cc mn o thut vi iu thuc, qun bi, chic khn v mt s o c n gin khc, vi nhng bc h ng dn c th km theo cc hnh minh ho#o thut#Thanh Tm## 00586000000000241000450002600110000002600110001100100100002200200360003200700100 00680140007000780190005000850820008000908080005000980080005001030090011001080100 00500119011001500124013000700139021016600146020000900312020001300321039001000334 #VV09.20371#VV09.20372#Song Linh#Pencak-silat - ngh thut i khng#Song Linh#2 2000#Vi?t#796.815#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a150tr.^b21cm#252991#Cung cp y kin thc c bn t ngun gc n k thut thi u mn Rencak - Silat: cc y u t th lc, phi hp lot n tay, chn v cc n nh ng i phng#V thu t#Rencak Silat#Thanh Tm## 00613000000000277000450002600110000002600110001100100110002200200350003300700110 00680140007000790190005000860820006000918080005000970080005001020090011001070100 00500118011001500123012003300138013000700171021010800178020000900286020001200295 020000800307020001000315039001000325#VV09.20373#VV09.20374#Khnh Linh#Ngh thut dng pho trong cuc c#Khnh Linh#22000#Vi?t#794.1#^214#^aH.#^aThi i#2009# ^a142tr.^b21cm#T sch Ngh thut chi c tng#252992#Trnh by cc k khi dng qun pho, vi mi k a ra nhiu th tn cng hoc phng th mt cch linh ho t#C tng#Chin thut#S dng#Qun pho#Thanh Tm## 00620000000000277000450002600110000002600110001100100110002200200330003300700110 00660140007000770190005000840820006000898080005000950080005001000090011001050100 00500116011001500121012003300136013000700169021011900176020000900295020001200304 020000800316020000800324039001000332#VV09.20375#VV09.20376#Khnh Linh#Ngh thut dng xe trong cuc c#Khnh Linh#22000#Vi?t#794.1#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a 150tr.^b21cm#T sch Ngh thut chi c tng#252993#Trnh by nhng th c hay, cch vn dng qun xe vo chin thut thi u gip ngi chi ginh th ch n g, tn cng#C tng#Chin thut#S dng#Qun xe#Thanh Tm## 00642000000000277000450002600110000002600110001100100110002200200330003300700110 00660140007000770190005000840820006000898080005000950080005001000090011001050100 00500116011001500121012003300136013000700169021014100176020000900317020001200326 020000800338020000800346039001000354#VV09.20377#VV09.20378#Khnh Linh#Ngh thut dng m trong cuc c#Khnh Linh#23000#Vi?t#794.1#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a 150tr.^b21cm#T sch Ngh thut chi c tng#252994#Gii thiu v qun m v c c nc i khi dng qun m gip bn bit khi no th nn phi nc kiu, khi no th thong th, khi no xut chinh#C tng#Chin thut#S dng#Qun m#Thanh Tm ## 00619000000000277000450002600110000002600110001100100110002200200340003300700110 00670140007000780190005000850820006000908080005000960080005001010090011001060100 00500117011001500122012003300137013000700170021011600177020000900293020001200302 020000800314020000900322039001000331#VV09.20379#VV09.20380#Khnh Linh#Ngh thut dng tt trong cuc c#Khnh Linh#21000#Vi?t#794.1#^214#^aH.#^aThi i#2009#^ a135tr.^b21cm#T sch Ngh thut chi c tng#252995#Trnh by cc k khi dng qun tt, vi mi k sch cn a ra nhiu th tn cng hoc phng th mt cch linh hot#C tng#Chin thut#S dng#Qun tt#Thanh Tm## 00591000000000265000450002600110000002600110001100100110002200200230003300700110 00560140007000670190005000740820006000798080005000850080005000900090011000950100 00500106011001500111012003300126013000700159021012000166020000900286020001200295 020000800307039001000315#VV09.20381#VV09.20382#Khnh Linh#n m honh xa tp #Khnh Linh#26000#Vi?t#794.1#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a173tr.^b21cm#T sch N gh thut chi c tng#252996#Gii thiu nhng vn c hay, th c, nc c c o "n m honh xe" phn cng ng mc tiu ginh th ch ng#C tng# Chin thut#Nc c#Thanh Tm## 00645000000000277000450002600110000002600110001100100110002200200680003300700160 01010140007001170190005001240820006001298080005001350080005001400090011001450100 00500156011001500161012002800176013000700204021011600211020000700327020000700334 020000800341020000800349039001000357#VV09.20384#VV09.20383#Phng Lan#Cm nang c h bin mn n trong gia nh: Cc mn xo, rn, ram, rim#Khnh Linh b.s.#26000 #Vi?t#641.8#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a173tr.^b21cm#T sch Mn n v bi thuc #252997#Hng dn cch ch bin mt s mn n trong gia nh bng cch xo, rn, ram, rim v bng cc nguyn liu khc nhau#Nu n#Mn n#Mn xo#Mn rn#Thanh Tm## 00532000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200230 00450030012000680070034000800140007001140190005001210820004001268080005001300080 00500135009000900140010000500149011001500154019000800169006001600177013000700193 020001700200020000300217020001200220039001000232#VV09.20385#VV09.20387#VV09.2038 6#Murr, Naeem#Ngi n ng hon ho#Tiu thuyt#Naeem Murr ; Nguyn Bch Lan d ch#92000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a580tr.^b21cm#Dch M#Nguyn Bch La n#252998#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Thanh Tm## 00842000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200210003300300390 00540070032000930060009001250140007001340190005001410820006001468080005001520080 00500157009000900162010000500171011001500176013000700191006001600198021028800214 020001000502020001000512020002000522039001000542#VV09.20388#VV09.20390#VV09.2038 9#9 bc rn nhn cch#Nhng cu chuyn gip tr trng thnh#Dch: Kin Vn, Th un Nghi Oanh#Kin Vn#45000#Vi?t#158.1#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a319tr.^b20cm# 252999#Thun Nghi Oanh#Tuyn chn nhng cu chuyn ca ngi s n lc phn u, r n luyn lng can m, kin tr hc tp, trau di nhn cch... gip tr hiu c quy lut cuc sng, bit tu dng nhn cch, c thi sng tch cc, dng c m i mt vi th thch tr thnh ngi c ch cho gia nh, x hi#Rn luyn #Nhn cch#Tm l hc ng dng#Thanh Tm## 00765000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200240 00460030070000700070032001400060014001720140007001860190005001930820006001988080 00500204008000500209009000900214010000500223011001500228013000700243021017000250 020001100420020000700431020000700438020000800445039001000453#VV09.20391#VV09.203 92#VV09.20393#Spungin, Pat#Gii m hnh vi ca tr# hiu c cc hnh ng c a con bn v gii quyt n tho mi vic#Pat Spugin ; Phm Hoi Anh dch#Phm Ho i Anh#42500#Vi?t#155.4#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a195tr.^b21cm#253000#Phn tch nguyn nhn nhng hnh vi ng x tr em, c bit l giai on pht trin, th ay i tr, cc bc cha m hiu c th gip con mnh ng x trong cuc sng #Tm l hc#Tr em#ng x#Hnh vi#Thanh Tm## 00646000000000289000450002600110000002600110001100200160002200300390003800700350 00770060011001120060007001230140007001300190005001370820006001428080005001480080 00500153009000900158010000500167011001400172015002800186013000700214021009400221 020001100315020000900326020001100335039001000346#VV09.20394#VV09.20395#Bnh tiu ng#Nguyn nhn, iu tr v cch chm sc#tng hp, dch: V Ti Hoa, K Th #V Ti Hoa#K Th#14000#Vi?t#616.4#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a77tr.^b21cm#TTS ghi: Y hc thng thc#253001#Trnh by cc triu chng, nguyn nhn gy ra bnh v cch iu tr, phng bnh tiu ng...#Tiu ng#iu tr#Phng bnh#Thanh Tm## 01198000000000361000450002600110000002600110001100200520002200301060007400700570 01800050013002370050022002500050018002720050021002900050019003110190005003300820 01300335808000500348008000500353009000900358010000500367011001400372015007300386 01300070045902102710046602000170073702000270075402000170078102000040079802000040 0802020000700806020001300813039001000826#VV09.20396#VV09.20397#Phn tch chui g i tr ngnh my tre an v m nn#Trng hp 2 lng ngh truyn thng ti tnh H Ty (c). Nghin cu c ti tr bi D n Nuffic H Lan#Phm Th Bn, Nguy n Th Minh Hng, Cao Th Hng Minh..#Phm Th Bn#Nguyn Th Minh Hng#Cao Th Hng Minh#Hong Th Thu Qunh#Nguyn Anh Tun#Vi?t#338.70959732#^214#^aH.#^ aPh n#2009#^a90tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Lin hip Ph n Vit Nam. Trng Cn b ph n Trung ng#253002#Xc nh thc trng pht trin ca cc doanh nghip v a v nh trong chui gi tr ca cc lng ngh truyn thng v thng qua a ra cc can thip thch hp nhm thc y pht trin sn xut kinh doanh, c bit quan tm ti cc doanh nghip va v nh ca ph n#Doanh nghip va#Ngh th cng truyn thng#Doanh nghip nh#My#Tre#H Ty#Chui gi r#Thanh Tm## 00897000000000301000450002600110000002600110001100200230002200300870004500700530 01320050014001850050017001990050018002160050015002340050013002490190005002620820 00600267808000500273008000500278009000900283010000500292011001500297015007300312 013000700385021016100392020002000553020001200573039001000585#VV09.20398#VV09.203 99#Phng php nghin cu#Sch dnh cho cn b Hi LHPN cc cp. Cng trnh c ti tr bi D n Nuffic H Lan#Dng Kim Anh, Nguyn Hong Anh, Cao Th Hng M inh..#Dng Kim Anh#Nguyn Hong Anh#Cao Th Hng Minh#ng Bch Hnh#Phan Th H o#Vi?t#001.4#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a162tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Lin hip Ph n Vit Nam. Trng Cn b ph n Trung ng#253003#Trnh by phng php nghi n cu khoa hc t vic thit k nghin cu, thu thp thng tin, x l v phn t ch s liu ti vic vit bo co v trnh by kt qu#Nghin cu khoa hc#Phng php#Thanh Tm## 01115000000000325000450002600110000002600110001100200630002200301250008500700540 02100050018002640050014002820050018002960050019003140190005003330820011003388080 00500349008000500354009000900359010000500368011001500373015007300388013000700461 02102740046802000070074202000110074902000040076002000070076402000080077103900100 0779#VV09.20400#VV09.20401#Nhu cu ca ph n ti a bn chuyn i mc ch s dng t#Nghin cu trng hp ti 4 x ca Cm Ging, Hi Dng v ng Anh, H Ni. Nghin cu c ti tr bi D n Nuffic H Lan#Phm Th Ngc Anh, Dng Kim Anh, Nguyn Th Phng..#Phm Th Ngc Anh#Dng Kim Anh#Nguyn Th Phng# ng Th Bch Hnh#Vi?t#331.409597#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a134tr.^b21cm#TTS gh i: Hi Lin hip Ph n Vit Nam. Trng Cn b ph n Trung ng#253004#Nghin cu cc vn kinh t, x hi pht sinh i vi ph n a bn chuyn i mc ch s dng t, nhng kh khn gp phi ng thi nghin cu cc nhu cu cp th it ca i tng ph n ny, trn c s xut cc gii php gip h n n h cuc sng sau chuyn i#Ph n#Chuyn i#t#X hi#Kinh t#Thanh Tm## 01171000000000325000450002600110000002600110001100201390002200300480016100700560 02090190005002650820011002708080005002810080005002860090009002910100005003000110 01400305015007300319013000700392005001900399005001700418005001800435005001700453 00500220047002102990049202000170079102000110080802000070081902000090082603900100 0835#VV09.20402#VV09.20403#Doanh nghip n v chnh sch i vi doanh nghip vi m Vit Nam: Hc cch nhn nhn s a dng v xy dng cc la chn chnh sc h mi#Cng trnh c ti tr bi D n Nuffic H Lan#Veronica Bayangos, Peter K norringa, Phm Th Ngc Anh..#Vi?t#338.709597#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a83tr.^b2 1cm#TTS ghi: Hi Lin hip Ph n Vit Nam. Trng Cn b ph n Trung ng#253 005#Bayangos, Veronica#Knorringa, Peter#Phm Th Ngc Anh#Thanh Dam Truong#Nguy n Th Minh Hng#Gm bo co nghin cu v vn : Doanh nghip vi m do ph n lm ch Vit Nam - s ch ng tham gia hot ng kinh t v v th ca h tro ng x hi, nhu cu khc bit v chnh sch cc lng ngh th cng truyn thng ca Vit Nam: khi no nn p dng chui gi tr hoc cch tip cn sinh k#Doan h nghip nh#Chnh sch#Ph n#Vit Nam#Thanh Tm## 01089000000000337000450002600110000002600110001100200830002200300480010500700540 01530050018002070050018002250050014002430050022002570190005002790820010002848080 00500294008000500299009000900304010000500313011001400318015007300332013000700405 02102550041202000270066702000090069402000050070302000110070802000080071902000140 0727039001000741#VV09.20404#VV09.20405#Quan h gii v kh nng nng cp chui g i tr ti cc lng ngh gm truyn thng#Nghin cu c ti tr bi D n Nuff ic H Lan#Phm Th Ngc Anh, Nguyn Minh Hng, Dng Kim Anh..#Phm Th Ngc An h#Nguyn Minh Hng#Dng Kim Anh#Nguyn Th Thanh Xun#Vi?t#338.09597#^214#^aH. #^aPh n#2009#^a71tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Lin hip Ph n Vit Nam. Trng Cn b ph n Trung ng#253006#Tm hiu kh nng pht trin ca cc lng ngh th cng truyn thng (cc lng ngh gm truyn thng) trong giai on cng nghip h o, hin i ho v hi nhp quc t thng qua kh nng nng cp chui gi tr, mi quan h gii trong sn xut, kinh doanh#Ngh th cng truyn thng#Ngh gm# Gii#Pht trin#Kinh t#Chui gi tr#Thanh Tm## 00654000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200350 00420030018000770070009000950140007001040190005001110820013001168080005001290080 00500134009000900139010000500148011001500153013000700168021017200175020000800347 020000800355020000900363039000400372#VV09.20406#VV09.20407#VV09.20408#Vn Long#N hng ngi ..."rt bin vo chai"#Chn dung vn hc#Vn Long#39000#Vi?t#895.922 09003#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a255tr.^b21cm#253007#Ghi li chn dung ca cc nh th nh vn Vit Nam vi nhng chi tit chn thc, sng ng, hm hnh. Cc nh vn nh Huy Cn, T Hoi, Thanh Chu, Quang Dng, Ho Vang...#Nh vn#Nh th# Vit Nam#Tm## 00625000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200420 00410070013000830140007000960190005001030820004001088080005001120080005001170090 00900122010000500131011001500136013000700151021017100158020000900329020000800338 020000900346039000400355#VV09.20409#VV09.20410#VV09.20411#Th Anh#8 bc gip na m gii tm bn i l tng#Th Anh b.s.#33000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aPh n#2009 #^a230tr.^b20cm#253008#a ra nhng li khuyn b ch, thit thc gip cc bn n am n, c bit l nam gii tm c ngi bn i ph hp, trnh cc sai lm tr ong hnh trnh tm kim hnh phc#Nam gii#Bn gi#Chn bn#Tm## 00616000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200270 00440070051000710050016001220050013001380050018001510050006001690050015001750140 00700190019000500197082001200202808000500214008000500219009000900224010000500233 011001500238013000700253020001700260020000900277020001200286039000400298#VV09.20 412#VV09.20413#VV09.20414#VV09.20415#Truyn ngn n 2000 - 2009#Phm Th Thu An, Phm Hi Anh, Trm Nguyn Anh..#Phm Th Thu An#Phm Hi Anh#Trm Nguyn An h#Y Ban#Nguyn Th Cm#58000#Vi?t#895.9223408#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a367tr.^ b21cm#253009#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Tm## 00743000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200170003500300450 00520070038000970060019001350140007001540190005001610820004001668080005001700080 00500175009000900180010000500189011001500194013000700209021022000216020000900436 020000700445020000900452039000400461#VV09.20416#VV09.20417#Spungin, Pat#Gip b ng ngon#Lm th no b c c gic ng yn lnh?#Pat Spungin ; Bi Th Kim Phng dch#Bi Th Kim Phng#42500#Vi?t#649#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a223tr.^ b21cm#253010#Tm quan trng ca gic ng v hng dn cch cha m cng con c i c mt gic ng ngon: tm hiu cc yu t to nn mt gic ng ngon, luyn tp thi quen ng cho con, cch x l khi con bn bng thc gic ban m...#Gic ng #Tr em#Chm sc#Tm## 00666000000000277000450002600110000002600110001100100120002200200290003400300230 00630070017000860140007001030190005001100820004001158080005001190080005001240090 00900129010000500138011001500143013000700158021018400165020000800349020001100357 020000900368020000700377039000400384#VV09.20418#VV09.20419#Thanh Giang#Kin thc v n ung cho tr#Dinh dng v sc kho#Thanh Giang b.s.#27000#Vi?t#649#^214 #^aH.#^aPh n#2009#^a159tr.^b21cm#253011#Cung cp nhng kin thc v ch n ung v hng dn tr c thi quen n ung khoa hc ngay t khi cn b: cc loi thc phm, mn n, quy tc n ung, thi quen v sinh n ung...#n ung#Dinh d ng#Sc kho#Tr em#Tm## 00600000000000277000450002600110000002600110001100100120002200200290003400300320 00630070017000950140007001120190005001190820004001248080005001280080005001330090 00900138010000500147011001500152013000700167021010900174020000800283020000900291 020000700300039000400307020001100311#VV09.20420#VV09.20421#Thanh Giang#Kin thc v n ung cho tr#Phng php n ung v sc kho#Thanh Giang b.s.#26000#Vi?t #649#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a156tr.^b21cm#253012#Cung cp nhng kin thc v c h n ung v hng dn tr c thi quen n ung khoa hc ngay t khi cn b# n ung#Sc kho#Tr em#Tm#Dinh dng## 00657000000000325000450002600110000002600110001100200040002200300090002600700810 00350050012001160050014001280050014001420050013001560050013001690050017001820140 00700199019000500206082001200211808000500223008000500228009003100233010000500264 01100150026901300070028402000080029102000150029902000090031402000040032303900040 0327#VV09.20422#VV09.20423#Tt#Th chn#H Ch Minh, Nguyn Khuyn, Phan Bi Ch u... ; Nguyn Cnh Tun s.t., gii thiu#H Ch Minh#Nguyn Khuyn#Phan Bi Chu #V nh Lin#Trn Ninh H#Nguyn Cnh Tun#70000#Vi?t#895.9221008#^214#^aH.#^a Ph n^bVn ho Tr tu Vit#2009#^a191tr.^b21cm#253013#Vn hc#Tt Nguyn n#V it Nam#Th#Tm## 00831000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200190 00490030040000680070039001080060017001470140007001640190005001710820004001768080 00500180008000500185009000900190010000500199011001500204013000700219019000500226 021025700231020001800488020000700506020001200513039000400525#VV09.20424#VV09.204 25#VV09.20426#Pereira, Hilary#Ngi bn tt nht#Lm th no gip tr t tin kt bn?#Hilary Pereira ; Nguyn Thanh Mai dch#Nguyn Thanh Mai#42500#Vi?t#649 #^214#^aH.#^aPh n#2009#^a215tr.^b21cm#253014#Dch#Nhng bc cn thit cha m c th p dng nui dy con t tha lt lng: to ra mi trng sng tch cc nui dng s t tin cho tr, cho tr tip xc x hi ngay t nh, khen ngi nhng nt ring ca tr, dy tr ly li bnh tnh sau khi ci c..#Gio dc gi a nh#Tr em#Tnh t tin#Tm## 00671000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200190 00450070012000640140007000760190005000830820011000888080005000990080005001040090 00900109010000500118011002500123013000700148021021300155020001700368020000900385 020000700394039000400401#VV09.20438#VV09.20437#VV09.20439#H Minh c#Ngi ca mt thi#H Minh c#40000#Vi?t#895.922803#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a246tr., 6t r. nh^b20cm#253015#Ghi li nhng k nim su sc v nhng ngi thy ln, nhng nh khoa hc, bn cnh cn l nhng chuyn vui bun v bn b, qu hng, th i i, nhng chuyn i v nhng rung cm m gio s tng tri nghim...#Vn hc hin i#Vit Nam#Hi k#Tm## 00534000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100150 00440020020000590070035000790060014001140140007001280190005001350820004001408080 00500144008000500149009000900154010000500163011001500168013000700183019001000190 020001700200020000500217020001800222039000400240#VV09.20440#VV09.20441#VV09.2044 3#VV09.20442#Grasset, Jules#Khc v cm ca qu#Jules Grasset ; Hiu Constant d ch#Hiu Constant#35000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a215tr.^b21cm#253016#D ch Php#Vn hc hin i#Php#Truyn trinh thm#Tm## 00836000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200470 00450030048000920070036001400060018001760140007001940190005002010820006002068080 00500212008000500217009000900222010000500231011001500236013000700251021021000258 020000900468020001200477020000800489020001000497020001100507039000400518#VV09.20 445#VV09.20444#VV09.20446#McGraw, Jay#Gii php ti u v th trng dnh cho bn tr#7 cha kho gip thot khi ni lo v th trng#Jay McGraw ; Nguyn Thi Ng ha dch#Nguyn Thi Ngha#56000#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a335tr.^b2 1cm#253017#Phng php chuyn i c th tm hn v cuc sng cho cc bn thanh nhin: lm ch thc n v vic n ung bc ng, khu phn n hp l, la chn t hc n nhanh, p dng cha kho 7 ngy, kt hp luyn tp...#Gim bo#Phng ph p#n ung#Rn luyn#Thanh nin#Tm## 00700000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200360 00480070039000840050023001230140007001460190005001530820006001588080005001640080 00500169009000900174010000500183011001500188013000700203021018200210020000800392 020000900400020000900409039000400418#VV09.20448#VV09.20447#VV09.20449#Phan Thanh Lm#K nng qun l ca hng - siu th#Phan Thanh Lm, Phan Nguyn Trung Hiu# Phan Nguyn Trung Hiu#36000#Vi?t#658.8#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a223tr.^b21cm# 253018#Trnh by k nng qun l ca hng, siu th: t chc gung my v qun t r nhn s, cng vic qun l ca hng, chnh sch mua hng, bn hng, qun l t n kho, d bo th trng...#Qun l#Ca hng#Siu th#Tm## 00588000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200280003500700370 00630140007001000190005001070820006001128080005001180080005001230090009001280100 00500137011001400142006001800156013000700174021011300181020000900294020000700303 020000800310039000400318#VV09.20450#VV09.20451#Sheaby, Anne#Cc mn sp b dng t bo#Anne Sheaby ; Nguyn Thi Ngha dch#26000#Vi?t#641.8#^214#^aH.#^aPh n #2009#^a65tr.^b21cm#Nguyn Thi Ngha#253019#Hng dn cch ch bin mt s mn sp ph hp vi tng ma, mn sp lnh, sp nng, mn sp t bo thm ngon...#C h bin#Mn n#Mn sp#Tm## 00568000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200300003500700370 00650140007001020190005001090820006001148080005001200080005001250090009001300100 00500139011001400144006001800158013000700176021010900183020000900292020000700301 020000600308#VV09.20452#VV09.20453#Sheaby, Anne#Cc mn khai v, salad t bo#An ne Sheaby ; Nguyn Thi Ngha dch#26000#Vi?t#641.8#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a6 5tr.^b21cm#Nguyn Thi Ngha#253020#Hng dn cch ch bin mt s mn salad kha i v t bo nh cc mn salad trn cc loi c, rau, sa chua...#Ch bin#Mn n #Salat## 00725000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200420003400700170 00760140007000930190005001000820006001058080005001110080005001160090009001210100 00500130011001500135013000700150021028100157020001100438020000700449020000700456 020000800463#VV09.20454#VV09.20455#Ngc Phng#Cun sch dnh cho ph n tui tr ung nin#Ngc Phng b.s.#57000#Vi?t#612.6#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a355tr.^b21 cm#253021#Phn tch s thay i v tm sinh l ph n tui trung nin, c bi t l s thay i mang tnh bc ngot trong cuc i k c v sc kho, s nghi p v tm l. Nhng b quyt gip ngi ph n trung nin t tin v i mt vi n hng thay i, thch thc, lm chm li s lo ho#Trung nin#Ph n#Tm l#Sinh l## 00866000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200430 00490030103000920070032001950140007002270190005002340820006002398080005002450080 00500250009000900255010000500264011001500269006001000284013000700294021024900301 020000700550020002000557020001100577#VV09.20457#VV09.20456#VV09.20458#Carlson, R ichrd#Nhng phng php x l i vi k gy ri# sng thnh cng trong th gi i c nhiu k kh a, yu km, hung hn, gi tt mt li l k h tin#Richrd C arlson ; Hng Dim dch#36000#Vi?t#158.2#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a135tr.^b21cm #Hng Dim#253022#Hng dn cch trnh v x l i vi nhng k gy ri, nhng v khch ngoi mun, nhng ngi tri tnh tri nt... hoc lm phin bn tron g dp l hi. Hc bit cch x l vo bt c lc no, bt k u khi h xut hi n khng ch l s tu tin#ng x#Tm l hc ng dng#K gy ri## 00498000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200340 00470030008000810070014000890140007001030190005001100820011001158080005001260080 00500131009000900136010000500145011001500150015002600165013000700191020001700198 020000900215020000800224#VV09.20459#VV09.20460#VV09.20461#Trn Nh Thu#Cuc i vui qu, khng bun c#Tn vn#Trn Nh Thu#35000#Vi?t#895.922808#^214#^aH. #^aPh n#2009#^a219tr.^b20cm#Tn tht: Trn Trung Vit#253023#Vn hc hin i# Vit Nam#Tp vn## 00689000000000265000450002600110000002600110001100200210002200700210004301400070 00640190005000710820007000768080005000830080005000880090009000930100005001020110 01400107012003900121005001600160013000700176021020300183020000900386020000900395 020000500404020001400409#VV09.20462#VV09.20463#B lm quen vi ton#Nguyn Thanh An b.s.#15000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a35tr.^b21cm#Pht trin tr no cho tr t 1-6 tui#Nguyn Thanh An#253024#Gm nhng bi tp, tr chi cng hnh nh minh ho gip tr em t 1 n 6 tui lm quen vi ton. Sau mi tr ch i c phn gi ca cc bc chuyn gia phng php kch thch, pht trin tr n o cho tr#Tr chi#Mu gio#Ton#Sch mu gio## 00721000000000265000450002600110000002600110001100200350002200700210005701400070 00780190005000850820007000908080005000970080005001020090009001070100005001160110 01400121012003900135005001600174013000700190021022000197020000900417020000900426 020000600435020001400441#VV09.20464#VV09.20465#Pht trin kh nng ch tng h p#Nguyn Thanh An b.s.#15000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a35tr.^b21cm# Pht trin tr no cho tr t 1-6 tui#Nguyn Thanh An#253025#Gm nhng bi tp, tr chi cng hnh nh minh ho gip tr em t 1 n 6 tui pht trin kh nng ch tng hp. Sau mi tr chi c phn gi ca cc bc chuyn gia phng ph p kch thch, pht trin tr no cho tr#Tr chi#Mu gio#Ch #Sch mu gio# # 00752000000000277000450002600110000002600110001100200400002200700210006201400070 00830190005000900820007000958080005001020080005001070090009001120100005001210110 01400126012003900140005001600179013000700195021022300202020000900425020000900434 020000900443020000800452020001400460#VV09.20466#VV09.20467#Pht trin kh nng s ng to v ghi nh#Nguyn Thanh An b.s.#13500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aPh n#20 09#^a31tr.^b21cm#Pht trin tr no cho tr t 1-6 tui#Nguyn Thanh An#253026#G m nhng bi tp, tr chi cng hnh nh minh ho gip tr em t 1 n 6 tui ph t trin kh nng sng to, ghi nh. Sau mi tr chi c phn gi ca cc bc chuyn gia phng php kch thch, pht trin tr no cho tr#Tr chi#Mu gio# Sng to#Ghi nh#Sch mu gio## 00761000000000277000450002600110000002600110001100200410002200700210006301400070 00840190005000910820007000968080005001030080005001080090009001130100005001220110 01400127012003900141005001600180013000700196021022700203020000900430020000900439 020000900448020001200457020001400469#VV09.20468#VV09.20469#Pht trin kh nng q uan st tng tng#Nguyn Thanh An b.s.#13500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aPh n#2 009#^a31tr.^b21cm#Pht trin tr no cho tr t 1-6 tui#Nguyn Thanh An#253027# Gm nhng bi tp, tr chi cng hnh nh minh ho gip tr em t 1 n 6 tui p ht trin kh nng quan st, tng tng. Sau mi tr chi c phn gi ca cc bc chuyn gia phng php kch thch, pht trin tr no cho tr#Tr chi#Mu gio#Quan st#Tng tng#Sch mu gio## 00750000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200160003500300520 00510070034001030140007001370190005001440820004001498080005001530080005001580090 00900163010000500172011001500177006001500192013000700207021022400214020000700438 020000900445020000800454039001000462#VV09.20470#VV09.20471#Conway, Rana#Gip b n ngon#Lm th no gip tr n ung lnh mnh v vui v#Rana Conway ; Nguyn L Xun dch#42500#Vi?t#649#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a249tr.^b21cm#Nguyn L X un#253028#Gii thiu mt s cch gii to cng thng cho tr trong nhng gi n: cch to lp mi trng n ung tch cc cho c gia nh, nhng loi thc n cn thit cho tr, cch vt qua nhng vn khi tr li n, km n...#Tr e m#Chm sc#n ung#Thanh Tm## 00696000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200360003400700120 00700140007000820190005000890820004000948080005000980080005001030090009001080100 00500117011001500122013000700137021022900144020000700373020001800380020001100398 020001100409039001000420#VV09.20472#VV09.20473#Thanh Giang#62 li khuyn ca bc s vi ph n#Thanh Giang#52000#Vi?t#613#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a315tr.^b21c m#253029#62 li khuyn gip ph n gi gn sc kho: nhng nguy c bnh tt d b b qua trong cuc sng hng ngy, nhng thi quen xu l nguyn nhn gy bnh tt v sc kho, cn bng dinh dng, phng bnh, khm bnh, tui mn kinh...#Ph n#Chm sc sc kho#Phng bnh#Dinh dng#Thanh Tm## 00507000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200140 00440070023000580140007000810190005000880820004000938080005000970080005001020090 00900107010000500116011001500121019000800136006000600144004001800150013000700168 020001700175020000300192020001200195039001000207#VV09.20474#VV09.20475#VV09.2047 6#Zarr, Sara#Ngi yu du#Sara Zarr ; Di Li dch#52000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a305tr.^b21cm#Dch M#Di Li#Ti bn ln th 1#253030#Vn hc hin i #M#Tiu thuyt#Thanh Tm## 00476000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200240 00490030008000730070016000810140007000970190005001040820011001098080005001200080 00500125009000900130010000500139011001500144013000700159020001700166020000900183 020000800192039001000200#VV09.20427#VV09.20428#VV09.20429#Nguyn Vn Bnh#Lng t hng vi ngn nm#Tn vn#Nguyn Vn Bnh#33000#Vi?t#895.922808#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a207tr.^b20cm#253031#Vn hc hin i#Vit Nam#Tn vn#Thanh Tm## 00615000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200210003300300160 00540070039000700140007001090190005001160820012001218080005001330080005001380090 00900143010000500152011001500157005001300172005001600185005000600201005002000207 005001900227013000700246020001700253020000900270020001200279039001000291#VV09.20 431#VV09.20432#VV09.20430#Hi hc v lng mn#Tp truyn ngn#Phm Hi Anh, Ngu yn Nht nh, Di Li..#54000#Vi?t#895.9223008#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a332tr.^b 21cm#Phm Hi Anh#Nguyn Nht nh#Di Li#Phm Th ip Giang#Nguyn Th Thu Hu#2 53032#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh Tm## 00592000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100100 00440020018000540070010000720140007000820190005000890820011000948080005001050080 00500110009000900115010000500124011001500129013000700144021012100151020001700272 020000700289020000800296039001000304#VV09.20433#VV09.20435#VV09.20436#VV09.20434 #Ngc Giao#H Ni c nm y#Ngc Giao#52000#Vi?t#895.922803#^214#^aH.#^aPh n #2009#^a319tr.^b21cm#253033#Gm nhng bi vit, truyn ngn ca tc gi v nhng con ngi cuc sng ca H Ni, cc hi c v cc tc gi H Ni...#Vn hc hi n i#H Ni#Tu bt#Thanh Tm## 00736000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200310 00410030037000720070036001090060011001450140007001560190005001630820006001688080 00500174008000500179009000900184010000500193011001500198006000900213013000700222 021016800229020000900397020000900406020000900415039001000424#VV09.20477#VV09.204 78#VV09.20479#Kh Vn#Khun mt a dng ca hn nhn#Cm nang t vn tnh yu v hn nhn#Kh Vn ; Thanh Nhn, Kin Vn dch#Thanh Nhn#44000#Vi?t#306.8#^214# ^aH.#^aPh n#2009#^a318tr.^b20cm#Kin Vn#253034# cp n mi kha cnh, gc ca vn tnh yu, hn nhn v gia nh qua nhng cu chuyn gip cc bn t r v nhng ngi kt hn c c cch ng x ng n#Tnh yu#Hn nhn#Gia nh#Thanh Tm## 00686000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200440 00430070030000870060011001170140007001280190005001350820004001408080005001440080 00500149009000900154010000500163011001500168006000900183006000900192013000700201 021015300208020001800361020000700379039001000386#VV09.20480#VV09.20482#VV09.2048 1#Jay, Roni#10 iu quan trng nht bn nn lm cho con#Roni Jay ; Dch: Minh Gi ang..#Minh Giang#42500#Vi?t#649#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a244tr.^b21cm#Mng Hn #Tn Vit#253035#a ra 10 nguyn tc khi qut, l nhng iu cc bc cha m cn thc hin ng gio dc tr em t khi mi chp chng bit i ti khi tr ng thnh#Gio dc gia nh#Tr em#Thanh Tm## 00702000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200150 00500030029000650070032000940060009001260140007001350190005001420820008001478080 00500155008000500160009000900165010000500174011001500179013000700194021018000201 020000900381020000800390020000400398039001000402#VV09.20483#VV09.20484#VV09.2048 5#Prfer, Benjamin#Sng tng ngy#Mt mi tnh kh tin c tht#Benjamin Prfer ; L Quang dch#L Quang#64000#Vi?t#362.196#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a381tr.^b21 cm#253036#T thut ca tc gi k v mi tnh ca mnh vi Sreyheo, ngi Campuc hia, mt c gi bn hoa v b nhim HIV. Cuc u tranh v tnh yu, tranh ginh s sng t mng vut t thn#Tnh yu#Mi dm#HIV#Thanh Tm## 00622000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200330003600300460 00690070014001150140007001290190005001360820006001418080005001470080005001520090 00900157010000500166011001500171013000700186021013800193020001900331020000800350 039001000358#VV09.20486#VV09.20487#Trn Thin T#Cc phng php lm p hin i#Phu thut v ni khoa thm m c a chung#Trn Thin T#35000#Vi?t#617.9# ^214#^aH.#^aPh n#2009#^a119tr.^b24cm#253037#Gii thiu mt s phng php lm p bng phu thut thm m. Cch chm sc v lm p da cng nh cc bin php lm p da bng thm m#Phu thut thm m#Lm p#Thanh Tm## 00732000000000289000450002600110000000200570001100700390006800500140010701400070 01210190005001280820007001338080005001400080005001450090009001500100005001590110 01400164006001200178012002000190013000700210021016700217020000900384020000700393 020000900400020000800409020001500417039001000432#VV09.20488#Kh nng cm nhn kh ng gian v tr tng tng sng to#K Giang Hng ch.b. ; Ngc Phng dch#K G iang Hng#34000#Vi?t#793.73#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a64tr.^b21cm#Ngc Phng#P ht trin no phi#253038#Tp hp cc tr chi gip tr em kh nng cm nhn kh ng gian v tr tng tng sng to nhm kch thch pht trin no phi, khi g i tim nng v tr tu ton din#Tr chi#Tr em#Sng to#Tr tu#Sch thiu nhi #Thanh Tm## 00690000000000289000450002600110000000200380001100700390004900500140008801400070 01020190005001090820007001148080005001210080005001260090009001310100005001400110 01400145006001200159012002000171013000700191021014600198020000900344020000700353 020000900360020000600369020001500375039001000390#VV09.20489#Kh nng quan st s c tp trung ch #K Giang Hng ch.b. ; Ngc Phng dch#K Giang Hng#36000#Vi ?t#793.73#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a64tr.^b21cm#Ngc Phng#Pht trin no phi# 253039#Tp hp cc tr chi gip tr em kh nng quan st, tp trung ch nhm kch thch pht trin no phi, khi gi tim nng v tr tu ton din#Tr ch i#Tr em#Quan st#Ch #Sch thiu nhi#Thanh Tm## 00691000000000289000450002600110000000200340001100700390004500500140008401400070 00980190005001050820007001108080005001170080005001220090009001270100005001360110 01400141006001200155012002000167013000700187021014400194020000900338020000700347 020001300354020000900367020001500376039001000391#VV09.20490#Kh nng t duy logi c v suy lun#K Giang Hng ch.b. ; Ngc Phng dch#K Giang Hng#32500#Vi?t#7 93.73#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a62tr.^b21cm#Ngc Phng#Pht trin no phi#2530 40#Tp hp cc tr chi gip tr em kh nng t duy logic v suy lun nhm kch thch pht trin no phi, khi gi tim nng v tr tu ton din#Tr chi#Tr em#T duy logic#Suy lun#Sch thiu nhi#Thanh Tm## 00658000000000277000450002600110000000200310001100700390004200500140008101400070 00950190005001020820007001078080005001140080005001190090009001240100005001330110 01400138006001200152012002000164013000700184021014100191020000900332020000500341 020000900346020001500355039001000370#VV09.20491#Kh nng ngn ng v tnh ton#K Giang Hng ch.b. ; Ngc Phng dch#K Giang Hng#36000#Vi?t#793.74#^214#^aH. #^aPh n#2009#^a66tr.^b21cm#Ngc Phng#Pht trin no phi#253041#Tp hp cc tr chi gip tr em kh nng ngn ng v tnh ton nhm kch thch pht trin n o phi, khi gi tim nng v tr tu ton din#Tr chi#Ton#Ngn ng#Sch thi u nhi#Thanh Tm## 00768000000000313000450002600110000002600110001100200310002200300510005300700590 01040050013001630140007001760190005001830820006001888080005001940080005001990090 00900204010000500213011001700218005001500235005001300250006001200263013000700275 021011100282020001300393020001200406020001100418020001500429039001000444#VV09.20 492#VV09.20493#Chuyn g ang xy ra vi ti?#Li gii p cho nhng vn kh ni ca tui hoa#Peter Mayle, Arthur Robins, Paul Walter ; Nguyn Bnh dch#Mayl e, Peter#44000#Vi?t#612.6#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a56tr.^b20x20cm#Robins, Arth ur#Walter, Paul#Nguyn Bnh#253042#Gii p nhng vn thc mc bin i ca t ui dy th: s pht trin ca c th, thay i v tm sinh l...#Tui dy th#T m sinh l#Pht trin#Sch thiu nhi#Thanh Tm## 00806000000000313000450002600110000002600110001100200320002200300760005400700590 01300050013001890140007002020190005002090820006002148080005002200080005002250090 00900230010000500239011001700244005001500261005001300276006001200289013000700301 021013500308020000900443020000900452020000600461020001500467039001000482#VV09.20 494#VV09.20495#M i, con c sinh ra t u?#Nhng cu chuyn tht, khng c n hng chi tit v l, km hnh nh minh ho#Peter Mayle, Arthur Robins, Paul Walt er ; Nguyn Bnh dch#Mayle, Peter#39000#Vi?t#616.6#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a4 6tr.^b20x20cm#Robins, Arthur#Walter, Paul#Nguyn Bnh#253043#Gip cc em hiu ch nh xc cc em n t u v nh th no, c th l qu trnh pht trin ca bo thai trong bng m n lc sinh ra#Sinh sn#Th thai#Ngi#Sch thiu nhi#Thanh Tm## 00785000000000301000450002600110000002600110001100200190002200300530004100700580 00940050013001520140007001650190005001720820006001778080005001830080005001880090 00900193010000500202011001700207005001500224005001400239006001000253013000700263 021016900270020000900439020000800448020001700456039001000473#VV09.20496#VV09.204 97#"Mang bu" cng v#Nhng ch dn qu gi dnh cho ngi ln u lm cha#Peter Mayle, Arthur Robins, Len Deighton ; Thu Trang dch#Mayle, Peter#49000#Vi?t#61 8.4#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a70tr.^b20x20cm#Robins, Arthur#Deighton, Len#Thu Tr ang#253044#Nhng ch dn, kin thc cho ngi ln u lm cha, chia s cng n gi v khi mang thai: gii php cho m nghn, i sng tnh dc khi mang thai, au , vo vin...#Thai sn#Sinh #Sch thng thc#Thanh Tm## 00646000000000301000450002600110000000200220001100700860003300500140011901400070 01330190005001400820010001458080005001550080005001600090009001650100005001740110 01400179019001600193005000900209012003900218005001400257006001000271005001300281 013000700294020001800301039000400319020001100323020001000334#VV09.20498#Chic o ca ph thu#Bng Quc o ch.b. ; Tranh: Dng M Hoa, n Tuyn, Tn Thanh Mn ; Ngc Phng dch#Bng Quc o#24000#Vi?t#398.20951#^214#^aH.#^aPh n#2009# ^a48tr.^b21cm#Dch Trung Quc#n Tuyn#Cu chuyn dy con lu truyn mun i#T n Thanh Mn#Thu Trang#Dng M Hoa#253045#Vn hc thiu nhi#Tm#Trung Quc#Truy n k## 00643000000000301000450002600110000000200170001100700860002800500140011401400070 01280190005001350820010001408080005001500080005001550090009001600100005001690110 01400174019001600188005000900204012003900213005001400252005001300266006001200279 013000700291020001800298020001100316020001000327039000400337#VV09.20499#i giy bit i#Bng Quc o ch.b. ; Tranh: Dng M Hoa, n Tuyn, Tn Thanh Mn ; Ng c Phng dch#Bng Quc o#32000#Vi?t#398.20951#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a62t r.^b21cm#Dch Trung Quc#n Tuyn#Cu chuyn dy con lu truyn mun i#Tn Tha nh Mn#Dng M Hoa#Ngc Phng#253046#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn k#T m## 00642000000000301000450002600110000000200160001100700860002700500140011301400070 01270190005001340820010001398080005001490080005001540090009001590100005001680110 01400173019001600187005000900203012003900212005001400251005001300265006001200278 013000700290020001800297020001100315020001000326039000400336#VV09.20500#Chic ch u thn#Bng Quc o ch.b. ; Tranh: Dng M Hoa, n Tuyn, Tn Thanh Mn ; Ng c Phng dch#Bng Quc o#26000#Vi?t#398.20951#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a51tr .^b21cm#Dch Trung Quc#n Tuyn#Cu chuyn dy con lu truyn mun i#Tn Than h Mn#Dng M Hoa#Ngc Phng#253047#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn k#Tm ## 00640000000000301000450002600110000000200140001100700860002500500140011101400070 01250190005001320820010001378080005001470080005001520090009001570100005001660110 01400171019001600185005000900201012003900210005001400249005001300263006001200276 013000700288020001800295020001100313020001000324039000400334#VV09.20501#Cng ch a hoa#Bng Quc o ch.b. ; Tranh: Dng M Hoa, n Tuyn, Tn Thanh Mn ; Ngc Phng dch#Bng Quc o#28000#Vi?t#398.20951#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a54tr.^ b21cm#Dch Trung Quc#n Tuyn#Cu chuyn dy con lu truyn mun i#Tn Thanh Mn#Dng M Hoa#Ngc Phng#253048#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn k#Tm## 00536000000000289000450002600110000000200080001100300130001900700420003200500140 00740140007000880190005000950820009001008080005001090080005001140090009001190100 00500128011001400133005000900147005001400156005001300170006001200183013000700195 020001800202020000900220020001300229039000400242#VV09.20502#Th con#Truyn tranh #Minh ho: T Qunh, T Uyn ; Li: H Yn#Bng Quc o#32000#Vi?t#895.9223#^2 14#^aH.#^aPh n#2009#^a63tr.^b21cm#n Tuyn#Tn Thanh Mn#Dng M Hoa#Ngc Ph ng#253049#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Tm## 00645000000000301000450002600110000000200190001100700860003000500140011601400070 01300190005001370820010001428080005001520080005001570090009001620100005001710110 01400176019001600190005000900206012003900215005001400254005001300268006001200281 013000700293020001800300020001100318020001000329039000400339#VV09.20503#Chut h p hi ng#Bng Quc o ch.b. ; Tranh: Dng M Hoa, n Tuyn, Tn Thanh Mn ; Ngc Phng dch#Bng Quc o#22000#Vi?t#398.20951#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a4 3tr.^b21cm#Dch Trung Quc#n Tuyn#Cu chuyn dy con lu truyn mun i#Tn T hanh Mn#Dng M Hoa#Ngc Phng#253050#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn k# Tm## 00643000000000301000450002600110000000200170001100700860002800500140011401400070 01280190005001350820010001408080005001500080005001550090009001600100005001690110 01400174019001600188005000900204012003900213005001400252005001300266006001200279 013000700291020001800298020001100316020001000327039000400337#VV09.20504#Tc k m n ui#Bng Quc o ch.b. ; Tranh: Dng M Hoa, n Tuyn, Tn Thanh Mn ; Ng c Phng dch#Bng Quc o#30000#Vi?t#398.20951#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a60t r.^b21cm#Dch Trung Quc#n Tuyn#Cu chuyn dy con lu truyn mun i#Tn Tha nh Mn#Dng M Hoa#Ngc Phng#253051#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn k#T m## 00645000000000301000450002600110000000200190001100700860003000500140011601400070 01300190005001370820010001428080005001520080005001570090009001620100005001710110 01400176019001600190005000900206012003900215005001400254005001300268006001200281 013000700293020001800300020001100318020001000329039000400339#VV09.20505#Ngi b t vt tri#Bng Quc o ch.b. ; Tranh: Dng M Hoa, n Tuyn, Tn Thanh Mn ; Ngc Phng dch#Bng Quc o#30000#Vi?t#398.20951#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a5 8tr.^b21cm#Dch Trung Quc#n Tuyn#Cu chuyn dy con lu truyn mun i#Tn T hanh Mn#Dng M Hoa#Ngc Phng#253052#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn k# Tm## 00635000000000265000450002600110000000200270001100700260003800500110006401400070 00750190005000820820007000878080005000940080005000990090009001040100005001130110 01400118005000800132012004800140013000700188021012900195020001800324020000900342 020001400351039000400365#VV09.20506#Kh nng biu t ngn ng#B.s.: Ngc Khnh, Tu Vn#Ngc Khnh#34000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a55tr.^b26cm#Tu Vn#Pht trin tr tu ton din cho tr 2 - 6 tui#253053#Hng dn b pht tr in kh nng biu t ngn ng qua cch gi vt, hc dng danh t, ng t, t nh t, hc ni thnh cu...#Gio dc mu gio#Ngn ng#Sch mu gio#Tm## 00488000000000253000450002600110000000200200001100700350003100500080006600500120 00740140007000860190005000930820011000988080005001090080005001140090011001190100 00500130011001400135012003100149013000700180020001800187020000900205020001600214 039000400230#VV09.20507#Anh chng nhanh tr#B.s.: Hng H ; Tranh: L Minh Hi#H ng H#L Minh Hi#10000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21c m#Truyn tranh dn gian Vit Nam#253054#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn dn gi an#Tm## 00644000000000265000450002600110000000200270001100700260003800500110006401400070 00750190005000820820007000878080005000940080005000990090009001040100005001130110 01400118005000800132012004800140013000700188021013800195020001800333020000900351 020001400360039000400374#VV09.20508#Kh nng khm ph khoa hc#B.s.: Ngc Khnh, Tu Vn#Ngc Khnh#31000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a51tr.^b26cm#Tu Vn#Pht trin tr tu ton din cho tr 2 - 6 tui#253055#Hng dn b gi tn cc con vt, chi, nhn bit vt nguy him, ng vt bin, ng vt trn cn, thc vt, nhn bit gii tnh...#Gio dc mu gio#Khoa hc#Sch mu gio#T m## 00482000000000253000450002600110000000200160001100700340002700500080006100500110 00690140007000800190005000870820011000928080005001030080005001080090011001130100 00500124011001400129012003100143013000700174020001800181020000900199020001600208 039000400224#VV09.20509#Anh em sinh nm#B.s.: Hng H ; Tranh: Vng Linh#Hng H #Vng Linh#10000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#Truy n tranh dn gian Vit Nam#253056#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn dn gian#Tm ## 00487000000000253000450002600110000000200190001100700350003000500080006500500120 00730140007000850190005000920820011000978080005001080080005001130090011001180100 00500129011001400134012003100148013000700179020001800186020000900204020001600213 039000400229#VV09.20510#Anh chng hc khn#B.s.: Hng H ; Tranh: L Minh Hi#H ng H#L Minh Hi#10000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm #Truyn tranh dn gian Vit Nam#253057#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn dn gia n#Tm## 00591000000000265000450002600110000000200180001100700260002900500110005501400070 00660190005000730820007000788080005000850080005000900090009000950100005001040110 01400109005000800123012004800131013000700179021009800186020001800284020000500302 020001400307039000400321#VV09.20511#Kh nng ton hc#B.s.: Ngc Khnh, Tu Vn# Ngc Khnh#38000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a63tr.^b26cm#Tu Vn#Pht trin tr tu ton din cho tr 2 - 6 tui#253058#Hng dn b lm quen vi to n hc, cch nhn bit hnh dng, xp hnh, v on thng, tp m...#Gio dc m u gio#Ton#Sch mu gio#Tm## 00610000000000265000450002600110000000200180001100700260002900500110005501400070 00660190005000730820007000788080005000850080005000900090009000950100005001040110 01400109005000800123012004800131013000700179021011300186020001800299020000900317 020001400326039000400340#VV09.20512#Kh nng sng to#B.s.: Ngc Khnh, Tu Vn# Ngc Khnh#29000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a47tr.^b26cm#Tu Vn#Pht trin tr tu ton din cho tr 2 - 6 tui#253059#Hng dn b pht trin kh n ng sng to thng qua cc tr chi, cch to hnh, t mu, thit k mu qun o ...#Gio dc mu gio#Sng to#Sch mu gio#Tm## 00601000000000265000450002600110000000200260001100700260003700500110006301400070 00740190005000810820007000868080005000930080005000980090009001030100005001120110 01400117005000800131012004800139013000700187021009500194020001800289020001000307 020001400317039000400331#VV09.20513#Kh nng giao tip x hi#B.s.: Ngc Khnh, Tu Vn#Ngc Khnh#29000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a47tr.^b26cm#Tu Vn#Pht trin tr tu ton din cho tr 2 - 6 tui#253060#Hng dn b hc ni theo tranh, hc cch ni l php, hnh vi vn minh, gip ngi khc...#Gio d c mu gio#Giao tip#Sch mu gio#Tm## 00605000000000265000450002600110000000200270001100700260003800500110006401400070 00750190005000820820007000878080005000940080005000990090009001040100005001130110 01400118005000800132012004800140013000700188021009000195020001800285020001800303 020001400321039000400335#VV09.20514#Kh nng t duy tru tng#B.s.: Ngc Khnh, Tu Vn#Ngc Khnh#34000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a55tr.^b26cm#Tu Vn#Pht trin tr tu ton din cho tr 2 - 6 tui#253061#Hng dn b pht tr in kh nng t duy tru tng qua cc hnh v, cu chuyn, cu ...#Gio dc m u gio#T duy tru tng#Sch mu gio#Tm## 00702000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200180 00470070014000650140007000790190005000860820012000918080005001030080005001080090 01000113010000500123011001500128013000700143021020700150020001700357020001900374 020001700393020001000410039000400420#VV09.20515#VV09.20516#VV09.20517#Ng Vnh B nh#Hoa o nm ngoi#Ng Vnh Bnh#40000#Vi?t#895.9224009#^214#^aH.#^aVn hc# 2009#^a264tr.^b21cm#253062#Gm mt s bi tiu lun ph bnh vn hc v vn ch ng hin i, cc ti trong vn hc thi k i mi, ngoi ra l cc bi bnh lun cc tc phm vn chng ca cc nh th, nh vn ni ting Vit Nam#Vn h c hin i#Nghin cu vn hc#Ph bnh vn hc#Tiu lun#Tm## 00508000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200220 00460070035000680060016001030140007001190190005001260820004001318080005001350080 00500140009001000145010000500155011001500160019001000175013000700185020001700192 020000500209020001200214039000400226#VV09.20518#VV09.20519#VV09.20520#Gary, Roma in#Li ha lc bnh minh#Romain Gary ; Nguyn Duy Bnh dch#Nguyn Duy Bnh#7200 0#Vi?t#843#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a441tr.^b21cm#Dch Php#253063#Vn hc hi n i#Php#Tiu thuyt#Tm## 00527000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100110 00440020005000550070035000600060017000950140007001120190005001190820006001248080 00500130008000500135009001000140010000500150011001500155019001600170013000700186 020001700193020001100210020001200221039000400233#VV09.20521#VV09.20522#VV09.2052 3#VV09.20524#L Sa Sa#X #L Sa Sa ; Phm Thanh Hng dch#Phm Thanh Hng #69000#Vi?t#895.1#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a430tr.^b21cm#Dch Trung Quc#25306 4#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Tm## 00528000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100130 00440020009000570070051000660050013001170140007001300190005001370820004001428080 00500146008000500151009001000156010000500166011001500171006000800186013000700194 020001700201020000400218020001200222039000400234#VV09.20525#VV09.20528#VV09.2052 7#VV09.20526#Gaiman, Nell#Coraline#Nell Gaiman ; Minh ho: Dave McKean ; Linh V dch#McKean, Dave#38000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a218tr.^b21cm#Linh V#253065#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Tm## 00794000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200530003300700470 00860050014001330140007001470190005001540820010001598080005001690080005001740090 01000179010000500189011001500194005001600209005001300225005001500238005001700253 015003600270013000700306021012900313020000800442020002600450039000400476#VV09.20 529#VV09.20530#VV09.20531#Ngi nh vn chng 30 nm trng thnh v tip bc#T rn c Ngn, Hong Ngc Hin, Ma Vn Khng..#Trn c Ngn#20000#Vi?t#895.9220 6#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a115tr.^b21cm#Hong Ngc Hin#Ma Vn Khng#V Qun P hng#Khut Quang Thu#TTS ghi: Trng vit vn Nguyn Du#253066#Gii thiu lc h s 30 nm trng vit vn Nguyn Du. Hi c ca cc th h cc nh vn hc v trng thnh t ngi trng ny#Lch s#Trng Vit vn Nguyn Du#Tm## 00421000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200190003200300040 00510070010000550140007000650190005000720820010000778080005000870080005000920090 01000097010000500107011001400112013000700126020001700133020000900150020000400159 039000400163#VV09.20532#VV09.20533#Th Chnh#Nguyn cu ym th#Th#Th Chnh#45 000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a87tr.^b21cm#253067#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00429000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200200003500300040 00550070013000590140007000720190005000790820010000848080005000940080005000990090 01000104010000500114011001500119013000700134020001700141020000900158020000400167 039000400171#VV09.20535#VV09.20534#Trng Giang#Bng dng thi gian#Th#Trng G iang#54000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a179tr.^b21cm#253068#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00514000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200130003600700510 00490060013001000050010001130140007001230190005001300820006001358080005001410080 00500146009001000151010000500161011001500166013000700181019001400188020001700202 020000900219020000400228039000400232#VV09.20536#VV09.20537#Lee Dong Soon#Miss S i Gn#Lee Dong Soon ; Bae Yang Soo dch ; Khnh Chi h..#Bae Yang Soo#Khnh Chi# 35000#Vi?t#895.7#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a186tr.^b20cm#253069#Dch Hn Quc#V n hc hin i#Hn Quc#Th#Tm## 00441000000000253000450002600110000002600110001100100180002200200220004000300040 00620070018000660140007000840190005000910820010000968080005001060080005001110090 01000116010000500126011001500131013000700146020001700153020000900170020000400179 039000400183#VV09.20538#VV09.20539#u Th Thu Hng#Vit Nam t nc ti#Th# u Th Thu Hng#45000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a175tr.^b21cm#2 53070#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00512000000000277000450002600110000002600110001100100090002200200130003102900150 00440070030000590060014000890140007001030190005001100820011001158080005001260080 01800131009001000149010000500159011001500164013000700179020001700186020000900203 020000400212039000400216020001400220#VV09.20540#VV09.20541#Bch Kh#Th chn lc #Pomes choisis#Bch Kh ; Hong Hu n dch#Hong Hu n#58000#Vi?t#895.9221 32#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn hc#2008#^a197tr.^b24cm#253071#Vn hc hin i# Vit Nam#Th#Tm#Sch song ng## 00434000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200210003700300040 00580070015000620140007000770190005000840820010000898080005000990080005001040090 01000109010000500119011001500124013000700139020001700146020000900163020000400172 039000400176#VV09.20542#VV09.20543#Nguyn Xun Xu#Nng ngha nng tnh#Th#Nguy n Xun Xu#35000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a144tr.^b21cm#253072#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00576000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010010000560020009000660070031000750220004001062210 01700110006001400127008000500141009001000146010000500156011001500161019001600176 020001700192020001100209020001500220039001000235013000700245005001000252#VV09.20 544#VV09.20546#VV09.20545#69000#Vi?t#895.1#^214#Long Nhn#Dit Tn#Long Nhn ; L Thanh Dng dch#T.5#Anh ti xut th#Trn Trung H#^aH.#^aVn hc#2009#^a403t r.^b21cm#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn lich s#Thanh Tm#25 3073#Long Nhn## 00853000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100140 00440020029000580030055000870070035001420060015001770140007001920190005001990820 00400204808000500208008000500213009001000218010000500228011001500233013000700248 02102080025502000190046302000080048202000090049002000090049902000090050803900100 0517#VV09.20547#VV09.20549#VV09.20550#VV09.20548#Balzs, Lvai#Th gii l mt c un sch m#Nhng cuc m o vn chng th gi ca Lvai Balzs#Lvai Balzs ; Gip Vn Chung dch#Gip Vn Chung#71000#Vi?t#809#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a 418tr.^b21cm#253074#Tp hp cc bi phng vn ca tc gi vi cc nh vn ni ti ng nht th gii ng i, cc nh vn ni ting ni v h, v tc phm v qu trnh sng tc vn hc cng nh cuc sng v con ngi tht ca h#Nghin cu v n hc#Nh vn#Sng tc#Tc phm#Th gii#Thanh Tm## 00479000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200130 00470070034000600060014000940140007001080190005001150820004001208080005001240080 00500129009001000134010000500144011001500149013000700164020001600171020000400187 020001200191039001000203#VV09.20552#VV09.20551#VV09.20553#Shelley, Mary#Frankens tein#Mary Shelley ; L Nguyt nh dch#L Nguyt nh#58000#Vi?t#823#^214#^aH.#^ aVn hc#2009#^a357tr.^b21cm#253075#Vn hc cn i#Anh#Tiu thuyt#Thanh Tm## 00825000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200190 00440030022000630070011000850140007000960190005001030820012001088080005001200080 00500125009001000130010000500140011001500145013000700160021028200167020001700449 020001900466020000900485020000900494020001000503039001000513#VV09.20554#VV09.205 55#VV09.20556#Trng Lu#Tip ni trang vn#Tiu lun - bnh lun#Trng Lu#460 00#Vi?t#895.9224009#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a286tr.^b21cm#253076#Gm mt s b i tiu lun, ph bnh vn hc c ng trn bo vn ngh v cc tp ch v l lun vn hc trong mi quan h vi sng tc vn hc, yu t truyn thng v h in i trong vn hc, cng nh nghin cu ph bnh mt s tc phm vn hc ca cc nh vn hin i Vit Nam#Ph bnh vn hc#Nghin cu vn hc#Tc phm#Vit Nam#Tiu lun#Thanh Tm## 00557000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200180 00510070040000690060015001090140007001240190005001310820006001368080005001420080 00500147009001000152010000500162011001500167013000700182019001600189012001200205 020001700217020001100234020001200245039001000257#VV09.20557#VV09.20558#VV09.2055 9#Thin H B Xng#M ng long lnh#Thin H B Xng ; Trn Quang c dch#Tr n Quang c#80000#Vi?t#895.1#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a492tr.^b21cm#253077#D ch Trung Quc#Ma thi n#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Thanh Tm## 00516000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200180 00480070035000660060014001010140007001150190005001220820006001278080005001330080 00500138009001000143010000500153011001500158013000700173019001200180020001700192 020000700209020001200216039001000228#VV09.20560#VV09.20561#VV09.20562#Shalev, Ze ruya#i sng tnh yu#Zeruya Shalev ; Bi Kim Tuyn dch#Bi Kim Tuyn#66000#V i?t#892.4#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a369tr.^b21cm#253078#Dch Ixraen#Vn hc hi n i#Ixraen#Tiu thuyt#Thanh Tm## 00570000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200210003300300220 00540070043000760050015001190050013001340140007001470190005001540820007001598080 00500166008000500171009001100176010000500187011001500192013000700207020001200214 020002000226020001600246020001400262039000400276#VV09.20563#VV09.20565#VV09.2056 4#S tay t Hn - Vit#Cho ngi bt u hc#B.s.: Li Cao Nguyn (ch.b.), Phan Vn Cc#Li Cao Nguyn#Phan Vn Cc#50000#Vi?t#495.17#^214#^aH.#^aThi i#2009 #^a294tr.^b23cm#253079#T Hn Vit#Ph thng trung hc#Trung hc c s#Sch c thm#Tm## 00783000000000313000450002600110000000200640001100700600007501400070013501900050 01420820006001478080005001530080005001580090011001630100005001740110015001790040 00800194013000700202005001700209005001500226005001600241005001500257005001500272 021013400287020001500421020000900436020001100445020000900456039000400465#VV09.20 566#Ch dn k thut thi cng v kim tra cht lng cc khoan nhi#Nguyn Vn Q ung (ch.b.), Phm Khc Hin, Nguyn c Ton..#22000#Vi?t#624.1#^214#^aH.#^aX y dng#2009#^a119tr.^b21cm#Ti bn#253080#Nguyn Vn Qung#Phm Khc Hin#Nguyn c Ton#Trnh Ho Linh#Nguyn Hu u#Khi nim v cc loi cc nhi, thi cng cc khoan nhi. Kim tra cht lng, cc dng h hng v phng php sa cha c c khoan nhi#Cc khoan nhi#Thi cng#Cht lng#Xy dng#Tm## 00861000000000325000450002600110000000100180001100200360002900700950006500500170 01600060016001770060012001930050017002050140007002220190005002290820004002348080 00500238008000500243009001100248010000500259011001500264004000800279013000700287 02102040029402000040049802000090050202000070051102000080051802000050052603900040 0531#VV09.20567#Durntgi, V. A.#Gia c nn v mng khi sa cha nh#V. A. Dur ntgi, M. P. Philatva ; Dch: ng Trn Chnh, L Mnh Ln ; Phan Xun Trng h..#Philatva, M. P.#ng Trn Chnh#L Mnh Ln#Phan Xun Trng#24000#Vi?t#6 90#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a132tr.^b21cm#Ti bn#253081#Gm nhng kin thc c bn v s liu gc la chn gia c tng, mng hoc nn nh. Phng php v s kt cu ca vic gia c, tnh ton k thut, nh gi kinh t v trnh t thi cng sa cha nh#Nn#Sa cha#Gia c#Nh ca#Mng#Tm## 00617000000000277000450002600110000002600110001100100110002200200740003300700160 01070140007001230190005001300820006001358080005001410080005001460090011001510100 00500162011001500167013000700182021009900189020000700288020000700295020000800302 020000900310020001000319039001000329#VV09.20568#VV09.20569#Phng Lan#Cm nang c h bin cc mn n trong gia nh: Cc mn om, kho, quay, nng#Phng Lan b.s.# 29000#Vi?t#641.8#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a188tr.^b21cm#253082#Hng dn cch ch bin cc mn om, kho, quay, nng trong gia nh bng cc nguyn liu khc nhau#Nu n#Mn n#Mn kho#Mn quay#Mn nng#Thanh Tm## 00617000000000277000450002600110000002600110001100100110002200200780003300700160 01110140007001270190005001340820006001398080005001450080005001500090011001550100 00500166011001500171013000700186021009800193020000700291020000700298020000800305 020000800313020000800321039001000329#VV09.20570#VV09.20571#Phng Lan#Cm nang c h bin cc mn n trong gia nh: Cc mn xp, canh, nu, hm, lu#Phng Lan b .s.#27000#Vi?t#641.8#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a174tr.^b21cm#253083#Hung dn cch ch bin cc mn xp, canh, hm, lu trong gia nh bng cc nguyn liu kh c nhau#Nu n#Mn n#Mn lu#Mn xp#Mn hm#Thanh Tm## 00590000000000301000450002600110000002600110001100200070002200300120002900700470 00410050013000880050016001010050014001170050016001310050013001470140007001600190 00500167082001200172808000500184008000900189009001900198010000500217011001500222 013000700237020001700244020000900261020000800270039001000278#VV09.20572#VV09.205 73#Gi i#Tp tp vn# Tuyt Mai, on Phng Nam, Hunh L Hng..# Tuyt Ma i#on Phng Nam#Hunh L Hng#Hunh Thu Kiu#Hunh Vn t#28000#Vi?t#895.922 8008#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a139tr.^b20cm#253084#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#Thanh Tm## 00487000000000265000450002600110000002600110001100100100002200200190003200300190 00510070021000700140007000910190005000980820006001038080005001090080005001140090 01900119010000500138011001500143013000700158020001700165020000900182020000900191 020001600200039000500216#VV09.20574#VV09.20575#Hnh oan#Nht kim sau cng#Ng ngn Pht gio#Hnh oan bnh thut#23000#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aNxb. Phng ng#2009#^a177tr.^b21cm#253085#Vn hc hin i#o Pht#Vit Nam#Truyn ng ngn #Thu## 00597000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200170 00480290007000650070058000720050014001300060012001440140007001560190005001630820 00400168808000500172008001800177009001100195010000500206011001500211013000700226 019000900233020001700242020000400259020002700263039000500290#VV09.20576#VV09.205 77#VV09.20578#Wooding, Chris#ng hng thot!#Malice#Chris Wooding ; Minh ho: D an Charnett ; Thanh Tuyn dch#Charnett, Dan#Thanh Tuyn#75000#Vi?t#823#^214#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a421tr.^b21cm#253086#Dch Anh#Vn hc hin i# Anh#Truyn khoa hc vin tng#Thu## 00372000000000205000450002600110000000200110001102900130002201900050003508200090 00408080005000490080018000540090023000720100005000950110014001000130007001140200 01800121020000900139020001300148039000500161#VL09.02430#Tt ca em#Home for Tet# Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a16tr.^b29cm#2 53087#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00859000000000289000450002600110000000100150001100200750002600700150010101400070 01160190005001230820008001288080005001360080005001410090011001460100005001570110 01500162004000800177015003400185013000700219021027100226020002100497020001400518 020000800532020001400540039000500554020001000559#VL09.02431#Trng Tri Ng#Cung cp in, an ton in v chng st cho nh v cng trnh cng cng#Trng Tri Ng#47000#Vi?t#621.319#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a179tr.^b27cm#Ti bn#TTS g hi: Trng i hc Xy dng#253088#Trnh by chung v mng in cung cp cho nh v cc cng trnh cng cng, chn dy dn v cc kh c iu khin v bo v mng in h p, chiu sng in cho nh v cng trnh xy dng cng cng, ch ng st v thit b chng st cho nh v cng trnh cng cng...#Cng trnh cn g cng#H thng in#An ton#Cung cp in#Thu#Chng st## 00549000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020030000320070011000620220004000730080005000770090009000820100005000910110 01400096013000700110021012700117020000500244020001600249020001400265039000500279 005001100284#VL09.02432#26000#Vi?t#510#^214#Ton thp sng tr thng minh#Nguy n Nam#T.1#^aH.#^aPh n#2009#^a67tr.^b27cm#253089#Cc bi ton hay, th v dnh cho hc sinh ph thng nhm gip cc em pht trin tr tu v rn luyn t duy m t cch hiu qu#Ton#Trung hc c s#Sch c thm#Thu#Nguyn Nam## 00549000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020030000320070011000620220004000730080005000770090009000820100005000910110 01400096013000700110021012700117020000500244020001600249020001400265039000500279 005001100284#VL09.02433#28000#Vi?t#510#^214#Ton thp sng tr thng minh#Nguy n Nam#T.2#^aH.#^aPh n#2009#^a71tr.^b27cm#253090#Cc bi ton hay, th v dnh cho hc sinh ph thng nhm gip cc em pht trin tr tu v rn luyn t duy m t cch hiu qu#Ton#Trung hc c s#Sch c thm#Thu#Nguyn Nam## 00834000000000301000450002600110000000200580001100700330006901400070010201900050 01090820006001148080005001200080005001250090011001300100005001410110015001460040 00800161015002200169013000700191001001900198005001300217021024700230020001300477 020001000490020000800500020001100508039000500519020000800524#VL09.02434#Gio tr nh phn tch hot ng kinh t trong doanh nghip#Nguyn Thin Chnh, Trn Th N h#38000#Vi?t#338.7#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a133tr.^b27cm#Ti bn#TTS ghi: B Xy dng#253091#Nguyn Thin Chnh#Trn Th Nh#Phn tch hot ng kinh t t rong doanh nghip, phn tch mt s tnh hnh thc hin k hoch: sn xut sn p hm, qun l s dng lao ng, qun l s dng ti sn, s dng nguyn vt liu, gi thnh sn phm, hot ng ti chnh ca doanh nghip#Doanh nghip#Hot ng #Qun l#Gio trnh#Thu#Kinh t## 00890000000000313000450002600110000000200500001100700820006100500150014300500160 01580050021001740050013001950140007002080190005002150820004002208080005002240080 00500229009001100234010000500245011001500250004000800265015003400273013000700307 021020400314020002500518020000900543020000800552020001100560039000500571#VL09.02 435#Bi tp v n mn hc Kt cu b tng ct thp#B.s.: Trn Mnh Tun (c.hb .), V Th Thu Thu, Nguyn Th Thu im, Mai Vn Cng#Trn Mnh Tun#V Th Th u Thu#Nguyn Th Thu im#Mai Vn Cng#30000#Vi?t#691#^214#^aH.#^aXy dng#20 09#^a100tr.^b27cm#Ti bn#TTS ghi: Trng i hc Thu li#253092#Gii thiu l thuyt v bi tp v cu kin chu un, cu kin chu nn, cu kin chu ko, t nh ton cu kin b tng. Ct thp theo trng thi gii hn th hai v n m n hc kt cu b tng ct thp#Kt cu b tng ct thp#Xy dng#Bi tp#Gio tr nh#Thu## 00867000000000337000450002600110000000200820001100700590009301400070015201900050 01590820004001648080005001680080005001730090011001780100005001890110015001940040 00800209015004200217013000700259005001800266005001600284005001300300005001600313 00500170032902101320034602000100047802000100048802000090049803900050050702000070 0512020001000519#VL09.02436#Ting Anh chuyn ngnh Kin trc, Xy dng, Quy hoc h v K thut xy dng th#Vi Th Quc Khnh (ch.b.), Nguyn Thu Vn, Phm T h Yn..#42000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a149tr.^b27cm#Ti bn#TTS g hi: Trng i hc Kin trc H Ni#253093#Vi Th Quc Khnh#Nguyn Thu Vn#Ph m Th Yn#Trn Mai Phng#Nguyn nh Tuyt#Gii thiu cc t vng, mu cu v b i c ting Anh chuyn chuyn ngnh Kin trc, Xy dng, Quy hoch v K thut x y dng th#Ting Anh#Kin trc#Xy dng#Thu# th#Qui hoch## 00700000000000289000450002600110000000100160001100200280002700700160005501400070 00710190005000780820006000838080005000890080005000940090011000990100005001100110 01500115004000800130015003400138013000700172021017700179020001300356020000900369 020000900378020000900387039000500396020000900401#VL09.02437#Nguyn Th Hng#Cc bng tnh ton thu lc#Nguyn Th Hng#34000#Vi?t#621.8#^214#^aH.#^aXy dng#2 009#^a122tr.^b27cm#Ti bn#TTS ghi: Trng i hc Xy dng#253094#Cng thc t nh ton v cu trc bng tnh ton thu lc. Cc bng tnh ton thu lc cho ng cp nc bng thp v gang thng, ng bng nha tng hp, bng thu tinh, gang do#Thu lc hc#ng nc#K thut#Thit k#Thu#Cp nc## 00710000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270010016000320020013000480070016000610220004000772210009000810040008000900080 00500098009001100103010000500114011001500119015004200134013000700176021018300183 020000700366020000900373020001000382020001100392039000500403#VL09.02438#30000#V i?t#531#^214#ng Quc Lng#C hc c s#ng Quc Lng#T.1#Tnh hc#Ti bn#^ aH.#^aXy dng#2009#^a104tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Kin trc H Ni#253 095#Nghin cu cc khi nim c bn v h tin tnh hc. L thuyt v thu gn h lc, iu kin cn bng ca h lc, ma st, trng tm km theo cc bi tp r n luyn k nng tnh ton#C hc#Tnh hc#L thuyt#Gio trnh#Thu## 00692000000000277000450002600110000002000100001102000110002102000090003202000090 00410200009000500390005000590010013000640020047000770070013001240140007001370190 00500144082000600149808000500155008000500160009001100165010000500176011001500181 021020300196004000800399013000700407#VL09.02439#Kin trc#Cng trnh#m thanh#X y dng#Thit k#Thu#Bi Vn Trn#Mi trng m thanh trong cng trnh kin trc #Bi Vn Trn#39000#Vi?t#693.8#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a146tr.^b27cm#Cung c p nhng kin thc trong vic thit k v thi cng cc cng trnh xy dng, i h i v cht lng v m thanh, chng n; Thit k m thanh cho cc loi phng; Ch ng n cho cc cng trnh kin trc#Ti bn#253096## 00731000000000253000450002600110000002000170001102000090002802000150003702000100 00520390005000620020057000670030050001240140007001740190005001810820008001868080 00500194008000500199009001100204010000500215011001400220015004500234021019100279 013000700470#VL09.02440#Tiu chun ngnh#Xy dng#Qui hoch vng#Nng thn#Thu# Quy chun k thut quc gia quy hoch xy dng nng thn#Vietnam building code - rural residental planning#14000#Vi?t#307.102#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a25tr. ^b31cm#TTS ghi: Cng ho X hi Ch ngha Vit Nam#Gii thiu Quy chun k thu t Quc gia v quy hoch xy dng nng thn gm: cc qui nh chung, qui hoch kh ng gian, quy hoch chun b k thut; quy hoch giao thng; qui hoch cp nc. ..#253097## 00780000000000253000450002600110000002000170001102000200002802000130004803900050 00610020037000660140007001030190005001100820004001158080005001190080005001240090 01100129010000500140011001400145004000800159015003900167021030400206013000700510 020000900517#VL09.02441#Tiu chun ngnh#Tiu chun k thut#Nh cao tng#Thu#N h cao tng - tiu chun thit k#12000#Vi?t#690#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a 24tr.^b31cm#Ti bn#TTS ghi: Tiu chun xy dng Vit Nam#Gii thiu ni dung t iu chun thit k nh cao tng nh: cc phm vi p dng, qui nh, yu cu v qui hoch tng th, ni dung gii php thit k, yu cu thit k cp thot n c, thng gi, iu ho khng kh, in chiu sng, chng st, thng tin lin lc v yu cu thit k phng chy cha chy.#253098#Thit k## 00860000000000289000450002600110000002000090001102000040002002000150002402000110 00390200011000500390005000610010018000660020043000840070041001270140007001680190 00500175082000600180808000500186008000500191009001100196010000500207011001500212 004000800227005001400235021031400249013000700563#VL09.02442#Xy dng#Cu#Cc kho an nhi#Cng trnh#Giao thng#Thu#Nguyn Vit Trung#Cc khoan nhi trong cng t rnh giao thng#Nguyn Vit Trung (ch.b.), L Thanh Lim#57000#Vi?t#624.2#^214# ^aH.#^aXy dng#2009#^a221tr.^b27cm#Ti bn#L Thanh Lim#c im s dng mng cc khoan nhi trong xy dng cu, c s tnh ton cc khoan, cng ngh cc khoa n nhi; cc s c k thut thng gp v gii php x l trong thi cng cc khoa n nhi; Kim tra, th ti cc, nghim thu v nh gi mt s ch tiu kinh t k thut ca mng cc khoan nhi trong cng trnh cu#253099## 00827000000000313000450002600110000002000100001102000080002102000090002902000100 00380390005000480020039000530070079000920140007001710190005001780820008001838080 00500191008000500196009001100201010000500212011001400217004000800231005001500239 015005300254021014400307005001600451005002000467005001900487013000700506#VL09.02 443#Ti chnh#Tin t#Tn dng#Ngn hng#Thu#Gio trnh l thuyt ti chnh ti n t#B.s.: Nguyn Vn Cc, Nguyn Th Tnh, Dng Th Kim Tuyn, H Th Phng D ung#24000#Vi?t#332.401#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a79tr.^b27cm#Ti bn#Nguyn V n Cc#TTS ghi: B Xy dng. Trng cao ng Xy dng s 1#Nhng vn c bn v ti chnh; H thng ti chnh nc ta; Ngn sch nh nc, bo him; Tin t v lu thng tin t; Tn dng v ngn hng#Nguyn Th Tnh#Dng Th Kim Tuyn# H Th Phng Dung#253100## 00760000000000277000450002600110000002000090001102000120002002000080003202000080 00400390005000480010017000530020029000700030030000990070017001290140007001460190 00500153082000400158808000500162008000500167009001100172010000500183011001500188 004000800203021026400211013000700475#VL09.02444#Xy dng#Cng trng#T chc#Qu n l#Thu#Nguyn Duy Thin#T chc cng trng xy dng#Ti liu tham kho nc ngoi#Nguyn Duy Thin#44000#Vi?t#624#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a163tr.^b27cm# Ti bn#Nhng kin thc c bn v xy dng nh v cng trnh cng cng - Vn t chc x nghip. Nhng nghin cu s b m cng trng. B tr chung mt b ng cng trng, b tr cc thit b chnh. S phi hp cc cng trng. Kim tra cng trng. T chc cng vic#253101## 00865000000000313000450002600110000002600110001102000090002202000120003102000110 00430390005000540010016000590020026000750290025001010070045001260140007001710190 00500178082000700183808000500190008001800195009001100213010000500224011001500229 004000800244006001000252021026100262006001100523013000700534020001000541#VL09.02 446#VL09.02445#in nh#Phim truyn#Ngh thut#Thu#Vaz, Mark Cotta#Hu trng p him trng non#The twligt saga new moon#Mark Cotta Vaz ; Dch: Tnh Thu, Kim Nh ng#75000#Vi?t#791.43#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a141tr.^b28cm#Ti bn#Tnh Thu#Tc gi chia s nhng kinh nghim cng nhng chuyn hu trng b phim "Trng non", t cch b tr cc cnh quay, ti trang phc, chuyn ho tran g, yu cu i vi tng vai din, cc cch kt hp gia cc yu t, nhng thch thc khi thc hin cc cnh quay...#Kim Nhng#253102#Trng non## 00826000000000289000450002600110000002600110001102600110002202000090003302000110 00420200008000530200035000610390005000960010009001010020020001100070029001300140 00700159019000500166082000400171808000500175008001800180009003500198010000500233 011001500238005001900253021025700272013000700529#VL09.02447#VL09.02448#VL09.0244 9#Tip th#Kinh doanh#Qun l#Trng ph thng trung hc Kin An#Thu#Ng Bnh#M arketing ng i#Ng Bnh, Nguyn Khnh Trung#90000#Vi?t#381#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a272tr.^b28cm#Nguyn Khnh Trung #Khi qut cc khi nim, quan nim, cc ni dung cn bn v m rng v marketin g hin i. Phn tch nh gi cc tnh hung bn trong v bn ngoi marketing. Thit k cc chin lc, chng trnh marketting. T chc thc hin v qun l k hoch marketing#253103## 00729000000000265000450002600110000002600110001102600110002202000090003302000110 00420390005000530010013000580020020000710070038000910140007001290190005001360820 00400141808000500145008000500150009001100155010000500166011001500171006001800186 021025200204013000700456#VL09.02450#VL09.02451#VL09.02452#ng dng#Phong thu#Th u#Thiu V Hoa#Phong thu ton th#Thiu V Hoa ; Thch Minh Nghim dch#88000 #Vi?t#133#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a319tr.^b27cm#Thch Minh Nghim#Tm hiu th ut phong thu, thuyt m dng ng hnh, bt trch tam nguyn, cch tnh vn s gia ch theo cung mng bt qui , nhng yu t phong thu nh hng n nh , nguyn tc phong thu trong chn nh, xy nh, thit k, trang tr ni tht... #253104## 00684000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010012000460020018000580030010000760070012000860220004000982210 05700102008000900159009001900168010000500187011001500192013000700207005001200214 021014400226020000800370020001100378039000500389#VL09.02453#VL09.02454#45000#Vi ?t#787.87#^214#Nguyn Hnh#T hc n guitar#Nhc cng#Nguyn Hnh#T.2#Bi tp ng dng vi 80 bn nhc hay trong v ngoi nc#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009 #^a206tr.^b27cm#253105#Nguyn Hnh#Gii thiu v m giai, cc bc m giai, hp m, cch chi mt bi nhc v cc ngn n qua cc cung c bn vi 80 bi nhc tr tnh minh ho#Nhc c#n ghi ta#Thu## 00850000000000301000450002600110000002600110001100200870002200700510010900500140 01600050017001740050016001910050011002070050014002180190005002320820008002378080 00500245008000500250009001400255010000500269011001500274013000700289021021200296 020000800508020001000516020000900526020000800535039000500543#VL09.02455#VL09.024 56#Tp on Du kh Quc gia Vit Nam - 40 nm thc hin di chc ca Ch tch H Ch Minh#inh La Thanh, Nguyn Thu Hng, Phng nh Thc..#inh La Thanh#Nguy n Thu Hng#Phng nh Thc#T Huy Ra#Trn Vn Giao#Vi?t#338.206#^214#^aH.#^aNx b. H Ni#2009#^a136tr.^b27cm#253106#Tp hp cc bi vit v lch s cc hot ng ca Tp on Du kh Quc gia Vit Nam trong 40 nm qua. Cc hot ng v th nh tch ca Tp on gn lin vi vic hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh#Lch s#Hot ng#Tp on#Du kh#Thu## 00674000000000265000450002600110000002600110001100200170002200700180003901400070 00570190005000640820004000698080005000730080005000780090011000830100005000940110 01500099001001800114013000700132021023100139020000800370020000800378020000800386 020000900394039000500403#VL09.02457#VL09.02458#Gia ph dng tc#Thch Minh Nghi m#69000#Vi?t#929#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a199tr.^b30cm#Thch Minh Nghim#253 107#Gii thiu v s ra i v khi ngun ca gia ph, ni dung ca gia ph, tn gi khc nhau ca gia ph, gi tr ca gia ph, tc dng ca gia ph, ph h h c, lch s v hin trng nghin cu gia ph... Hng dn vic vit gia ph#Lch s#Gia ph#Dng h#Vit Nam#Thu## 00790000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010013000470020064000600030031001240070013001550220004001680080 00600172009001700178010000500195011001500200013000700215005001300222021023300235 020000900468020000700477020001100484039000500495#VL09.02459#VL09.02460#52000#Vi ?t#796.815#^214#L Vn Thnh#Gio trnh chun ho k thut - quyn php Suzucho Karatedo Ryu#Linh trng khng th o phi#L Vn Thnh#T.1#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a185tr.^b27cm#253108#L Vn Thnh#Gii thiu mn qui h phi Suzucho K aratedo v vn ho o c v huyn thoi mt ngi thy trn t Hu; Qu trnh pht trin ca Karatedo; Gii thiu cc bc cn bn Tewaza 50 th, Yn nht , nh, tam v t quyn php#V thut#Karate#Gio trnh#Thu## 00838000000000301000450002600110000002600110001100100130002200200330003500700520 00680050012001200050017001320140007001490190005001560820004001618080005001650080 00500170009001100175010000500186011001500191013000700206021027100213020000900484 020000900493039000800502020000500510020001000515020001100525#VL09.02461#VL09.024 62#H ng Phc#L thuyt xc sut thng k ton#H ng Phc (ch.b.), T Quc B o, Nguyn Hi Dng#T Quc Bo#Nguyn Hi Dng#65000#Vi?t#519#^214#^aH.#^aTh ng k#2009#^a227tr.^b30cm#253109#Mt s kin thc v bin c ngu nhin, bin c ngu nhin v qui lut phn b xc sut, cc qui lut phn phi xc sut quan trng, cc nh l quan trng trong l thuyt xc sut, l thuyt mu, c ln g tham s, kim nh gi thuyt thng k, tng quan v hi quy.#Xc sut#Thng k#Hng H#Ton#L thuyt#Gio trnh## 00911000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200480 00480070021000960190005001170820009001228080005001310080005001360090011001410100 00500152011001600157015005100173013000700224021036200231020000800593020000700601 020001100608020000900619039000500628#VL09.02464#VL09.02463#VL09.02465#Nguyn Ti n D#Tng quan kinh t - x hi Vit Nam (2006-2009)#Nguyn Tin D ch.b.#Vi?t#3 30.9597#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a1339tr.^b27cm#TTS ghi: B K hoch v u t . Tng cc Thng k#253110#Gii thiu tng quan kinh t - x hi Vit Nam giai on 2006-2010 gm vic thc hin cc ngh quyt i hi X ca ng v cc ngh quyt ca Quc hi Vit Nam v pht trin kinh t - x hi ca cc tnh, thnh p h ca c nc nhim k 5 nm 2006-2010. Gii thiu k hoch pht trin kinh t - x hi ca Ban qun l cc khu cng nghip, khu kinh t ca c nc#Kinh t#X hi#Pht trin#Vit Nam#Thu## 00725000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200330 00450070012000780140008000900190005000980820011001038080005001140080005001190090 01100124010000500135011001500140004004000155013000700195021019300202020001000395 020000700405020000900412020000900421039000500430#VV09.20579#VV09.20580#VV09.2058 1#V Vn Hin#Vit Nam tin bc cng thi i#V Vn Hin#149600#Vi?t#303.4095 97#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a335tr.^b24cm#Ti bn ln th 1, c sa cha, b s ung#253111#Gii thiu cc bi vit, bi nghin cu v con ng pht trin cng thi i ca Vit Nam theo cc ch : Chnh tr, ton cnh th gii, c lp d n tc l ch ngha x hi, hi nhp quc t#Chnh tr#X hi#Hi nhp#Vit Nam#T hu## 00703000000000265000450002600110000000200420001100700210005301900050007408200180 00798080005000970080006001020090017001080100005001250110026001300150046001560130 00700202005001500209021016200224020000800386020001400394020000300408020001100411 020001000422039000500432#VV09.20582#Lch s ng b x Hi Thng (1930-2008)#Ph an Thanh Sn ch.b.#Vi?t#324.2597070959747#^214#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a244 tr., 16tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Hi Thng#253112#Phan T hanh Sn#Lch s truyn thng u tranh cch mng, xy dng CNXH v thc hin c ng cuc i mi kinh t, x hi ca cn b ng vin v nhn dn x Hi Thng ( Qung Tr)#Lch s#ng b c s#X#Hi Thng#Qung Tr#Thu## 00690000000000277000450002600110000002600110001100100120002200200200003402900220 00540070036000760050007001120140008001190190005001270820006001328080005001380080 00900143009001900152010000500171011001500176013000700191021017900198020000900377 020001300386020000800399039000500407#VV09.20583#VV09.20584#Huyn Trang#Lun thn h duy thc#Vija9ptimtratsiddhi#Huyn Trang ; Tu S dch, ch gii#Tu S#1100 00#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a839tr.^b20cm#253113#Trnh by ni dung duy thc hc trong o Pht; Ng v Php, thc A- Li - Da; thc M t - Na, v su thc, s bin ca thc, tin trnh sinh t, ba t tnh v th ng him ca thc#o Pht#Duy thc hc#L lun#Thu## 00544000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020016000340070027000500220004000770050009000810050017000900080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156013000700196019001600203020001800219 020001100237020001300248039000500261#VV09.20585#15000#Vi?t#895.1#^214#Hip khc h hnh#Kim Dung, Lm Nghip Khnh#T.1#Kim Dung#Lm Nghip Khnh#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2009#^a143tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#253114# Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Thu## 00612000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020015000340030013000490070050000620220005001120050008001170050014001250080 01800139009001100157010000500168011001500173012004000188019001600228020001800244 020001100262020001300273039000500286006001200291013000700303#VV09.20586#14000#V i?t#895.1#^214#Anh hng v l#Truyn tranh#C Long ; Tranh: M Vinh Thnh ; Tuy t Nhung dch#T.48#C Long#M Vinh Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a143t r.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#Thu#Tuyt Nhung#253115## 00590000000000253000450002600110000000100140001100200160002500700140004101400070 00550190005000620820004000678080005000710080005000760090011000810100005000920110 01500097004000800112013000700120021016700127020001800294020000800312020001100320 039000500331#VV09.20587#Phm Hu Hanh#B tng m ln#Phm Hu Hanh#42000#Vi?t# 691#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a203tr.^b24cm#Ti bn#253116#Cung cp nhng ni d ung c bn nht v b tng m ln. Gii thiu mt s phng php hiu qu trong thit k v ng dng b tng m ln cho cc cng trnh nc ta#Vt liu xy dng#B tng#Gio trnh#Thu## 00785000000000277000450002600110000000100140001100200380002500700140006301400070 00770190005000840820004000898080005000930080005000980090011001030100005001140110 01500119004000800134015004200142013000700184021025300191020002500444020001300469 020000900482020001100491039000500502#VV09.20588#L Thanh Hun#Kt cu nh cao t ng b tng ct thp#L Thanh Hun#42000#Vi?t#690#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a17 2tr.^b24cm#Ti bn#TTS ghi: Trng i hc Kin trc H Ni#253117#Gm cc kt cu nh cao tng. Nguyn l tnh ton kt cu nh cao tng. Tnh ton cc h ch u lc theo s phng. Tnh ton cc h chu lc theo s khng gian. Kim tr a n nh tng th ngi nh. nguyn tc kim tra bn v cu to kt cu chu lc #Kt cu b tng ct thp#Nh cao tng#Xy dng#Gio trnh#Thu## 00618000000000301000450002600110000002600110001100200570002200700610007900500160 01400050013001560050016001690140007001850190005001920820007001978080005002040080 00500209009001100214010000500225011001400230004001800244013000700262020000500269 020000600274020000800280020001400288039000500302020000900307#VV09.20589#VV09.205 90#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn ton lp 6#B.s.: Nguyn Hi Ch u, Phm c Ti (ch.b.), Hong Xun Vinh#Nguyn Hi Chu#Phm c Ti#Hong Xun Vinh#13200#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a96tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#253118#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Thu#Kim tra## 00625000000000301000450002600110000002600110001100200570002200700640007900500160 01430050013001590050019001720140007001910190005001980820007002038080005002100080 00500215009001100220010000500231011001500236004001800251013000700269020000500276 020000600281020000800287020001400295039000500309020000900314#VV09.20592#VV09.205 91#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn ton lp 7#B.s.: Nguyn Hi Ch u, Phm c Ti (ch.b.), Phm Th Bch Ngc#Nguyn Hi Chu#Phm c Ti#Phm Th Bch Ngc#25200#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a190tr.^b24cm#Ti Bn ln th 1#253119#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Thu#Kim tra## 00625000000000301000450002600110000002600110001100200570002200700640007900500160 01430050013001590050019001720140007001910190005001980820007002038080005002100080 00500215009001100220010000500231011001500236004001800251013000700269020000500276 020000600281020000800287020001400295039000500309020000900314#VV09.20594#VV09.205 93#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn ton lp 8#B.s.: Nguyn Hi Ch u, Phm c Ti (ch.b.), Phm Th Bch Ngc#Nguyn Hi Chu#Phm c Ti#Phm Th Bch Ngc#26200#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a198tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#253120#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Thu#Kim tra## 00815000000000289000450002600110000002600110001100200460002200301290006800700330 01970050017002300050015002470140007002620190005002690820004002748080005002780080 00500283009001100288010000500299011001500304013000700319021015600326020000900482 020000600491020000900497039000500506020001400511#VV09.20595#VV09.20596#Kim tra, nh gi kt qu hc tp sinh hc 8#K thut ra , k thut lm bi, kim t ra ming, kim tra 15 pht, 1 tit, hc k theo chng trnh v sch gio kho a mi#Dng Quang Ngc, Trn Qu Thng#Dng Quang Ngc#Trn Qu Thng#18000#Vi ?t#612#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a131tr.^b24cm#253121#Mt s vn chung v ki m tra, nh gi kt qu hc tp mn Sinh hc lp 8. Kim tra kin thc c bn v cc dng . Gii thiu p n cc kim tra#Sinh hc#Lp 8#Kim tra#Thu# Sch c thm## 00586000000000289000450002600110000002600110001100200620002200700450008400500160 01290050014001450140007001590190005001660820007001718080005001780080005001830090 01100188010000500199011001500204004001800219013000700237020000900244020000700253 020000800260020001400268039000500282020000900287#VV09.20597#VV09.20598#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn sinh hc lp 11#B.s.: Nguyn Duy Minh (ch.b .), Cao Xun Phan#Nguyn Duy Minh#Cao Xun Phan#25500#Vi?t#570.76#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a192tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#253122#Sinh hc#Lp 11#Bi tp#Sc h c thm#Thu#Kim tra## 00630000000000301000450002600110000002600110001100200630002200700620008500500110 01470050016001580050019001740140007001930190005002000820004002058080005002090080 00500214009001100219010000500230011001500235004001800250013000700268020001000275 020000700285020000800292020001400300039000500314020000900319#VV09.20599#VV09.206 00#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn ting Anh lp 12#B.s.: V Th L i (ch.b.), Nguyn Kim Hin, Hong Th Xun Hoa#V Th Li#Nguyn Kim Hin#Hong Th Xun Hoa#30000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a228tr.^b24cm#Ti bn l n th 1#253123#Ting Anh#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Thu#Kim tra## 00749000000000277000450002600110000002600110001100200450002200301170006700700120 01840050012001960140007002080190005002150820006002208080005002260080005002310090 01100236010000500247011001500252013000700267021015500274020000800429020000600437 020000900443039000500452020001400457#VV09.20601#VV09.20602#Kim tra, nh gi k t qu hc tp lch s 9#K thut ra , k thut lm bi, kim tra ming, 15 pht, 1 tit, hc k theo chng trnh v sch gio khoa mi#V Ngc Anh#V Ngc Anh#27000#Vi?t#959.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a205tr.^b24cm#253124#Mt s v n chung v kim tra, nh gi kt qu hc tp mn Lch s lp 9. Kim tra k in thc c bn v cc dng . Gii thiu p n cc kim tra#Lch s#Lp 9# Kim tra#Thu#Sch c thm## 00553000000000277000450002600110000002600110001100200370002200700660005900500090 01250050012001340050014001460050014001600140007001740190005001810820009001868080 00500195008000500200009001100205010000500216011001500221013000700236020000700243 020000600250020001400256039000500270#VV09.20603#VV09.20604#n kin thc, luyn k nng i s 7#B.s.: Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, V Quc Lng, Bi Vn Tuy n#Tn Thn#V Hu Bnh#V Quc Lng#Bi Vn Tuyn#23000#Vi?t#512.0076#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a216tr.^b24cm#253125#i s#Lp 7#Sch c thm#Thu## 00916000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010015000470020039000620030092001010070056001930220004002492210 03600253005001300289005001800302008000500320009001100325010000500336011001500341 01300070035600500150036302101360037802000070051402000070052102000100052802000150 0538020000800553039000500561#VV09.20605#VV09.20606#59500#Vi?t#530.076#^214#Phan Hng Lin#Tuyn tp cc bi tp vt l i cng#Dng cho cc trng i hc c cc chuyn ngnh Vt l, Vt l - k s v Vt l - k thut#Phan Hng Lin (ch .b.), Lm Vn Hng, Nguyn Trung Kin#T.1#C hc, nhit hc v vt l phn t#L m Vn Hng#Nguyn Trung Kin#^aH.#^aGio dc#2009#^a459tr.^b24cm#253126#Phan Hn g Lin#Gii thiu cc bi tp v li gii p v: C hc, nhit hc v vt l ph n t dnh cho cc sinh vin cc trng i hc khi chuyn l#Vt l#C hc#Nhi t hc#Vt l phn t#Bi tp#Thu## 00858000000000337000450002600110000002600110001102101730002202000150019502000080 02100200011002180390005002290140007002340190005002410820008002468080005002540010 01900259002001600278003003800294007006200332022000400394221001200398006001200410 00500180042200400180044000800050045800900110046301000050047401100150047901300070 0494005001900501#VV09.20607#VV09.20608#Trnh by l thuyt v bi tp v s thc , s phc, dy s, hm mt bin ly gi tr thc hoc phc, o hm, tch phn. Phn bi tp km ch dn v tr li ca cc bi tp#Ton gii tch#Bi tp#Gio trnh#Thu#39000#Vi?t#515.076#^214#Monier, Jean Marie#Gio trnh ton#Gio trn h v 300 bi tp c li gii#Jean Marie Monier ; L Hong T dch ; Nguyn Vn T hng h..#T.1#Gii tch 1#L Hong T#Nguyn Vn Thng#Ti bn ln th 6#^aH.# ^aGio dc#2009#^a343tr.^b24cm#253127#Monier, Jean Marie## 00584000000000277000450002600110000000200450001100700660005600500150012200500180 01370050017001550140006001720190005001780820006001838080005001890080005001940090 01100199010000500210011001400215015003300229013000700262020000900269020000700278 020001000285039000500295020000600300#VV09.20609#Ti liu hc xo m ch t nhin v x hi 2#B.s.: Bi Phng Nga (ch.b.), Nguyn Th Mai H, Nguyn Tuyt Nga#B i Phng Nga#Nguyn Th Mai H#Nguyn Tuyt Nga#5500#Vi?t#372.3#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a64tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#253128#T nhin#X h i#Sch BTVH#Thu#Lp 2## 00601000000000289000450002600110000000200450001100700660005600500150012200500050 01370050018001420050017001600140006001770190005001830820006001888080005001940080 00500199009001100204010000500215011001400220015003300234013000700267020000900274 020000700283020000600290020001000296039000500306#VV09.20610#Ti liu hc xo m ch t nhin v x hi 3#B.s.: Bi Phng Nga (ch.b.), Nguyn Th Mai H, Nguyn Tuyt Nga#Bi Phng Nga#b.s.#Nguyn Th Mai H#Nguyn Tuyt Nga#6300#Vi?t#372 .3#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a76tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#2531 29#T nhin#X hi#Lp 3#Sch BTVH#Thu## 00545000000000265000450002600110000000200370001100700580004800500150010600500130 01210050014001340140007001480190005001550820006001608080005001660080005001710090 01100176010000500187011001500192015003300207013000700240020001100247020000600258 020001000264039000500274#VV09.20611#Ti liu hc xo m ch ting Vit 1#B.s.: D ip Quang Ban (ch.b.), B Hng Hnh, ng Th Lanh#Dip Quang Ban#B Hng Hnh# ng Th Lanh#17900#Vi?t#372.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a236tr.^b24cm#TTS ghi : B Gio dc v o to#253130#Ting Vit#Lp 1#Sch BTVH#Thu## 00631000000000301000450002600110000000200370001100700780004800500150012600500160 01410050006001570050014001630050005001770140007001820190005001890820006001948080 00500200008000500205009001100210010000500221011001500226015003300241005001600274 013000700290020001100297020000600308020001000314039000500324#VV09.20612#Ti liu hc xo m ch ting Vit 2#B.s.: Dip Quang Ban, Nguyn Th Hnh (ch.b.), Hon g Vn Sn, Nguyn Hu Tin#Dip Quang Ban#Nguyn Th Hnh#ch.b.#Hong Vn Sn#b. s.#15300#Vi?t#372.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a199tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Hu Tin#253131#Ting Vit#Lp 2#Sch BTVH#Thu## 00620000000000277000450002600110000000200370001100700880004800500150013600500140 01510050022001650140007001870190005001940820006001998080005002050080005002100090 01100215010000500226011001500231015003300246005002000279013000700299020001100306 020000600317020001400323039000500337#VV09.20613#Ti liu hc xo m ch ting Vi t 3#B.s.: Dip Quang Ban, L Phng Nga (ch.b.), Nguyn Th Phng Lan, Trn Th Hin Lng#Dip Quang Ban#L Phng Nga#Nguyn Th Phng Lan#15300#Vi?t#372. 6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a199tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trn Th Hin Lng#253132#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#Thu## 00612000000000301000450002600110000000200310001100700750004200500120011700500140 01290050006001430050017001490050005001660140006001710190005001770820006001828080 00500188008000500193009001100198010000500209011001500214015003300229005001500262 013000700277020000500284020000600289020001000295039000500305#VV09.20614#Ti liu hc xo m ch ton 1#B.s.: o Duy Th, V nh Ruyt (ch.b.), Nguyn Xun Bn h, Phm Thanh Tm#o Duy Th#V nh Ruyt#ch.b.#Nguyn Xun Bnh#b.s.#6600#Vi ?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a104tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o t o#Phm Thanh Tm#253133#Ton#Lp 1#Sch BTVH#Thu## 00588000000000289000450002600110000000200310001100700720004200500120011400500170 01260050005001430050012001480140006001600190005001660820006001718080005001770080 00500182009001100187010000500198011001500203015003300218005001400251013000700265 020000500272020000600277020001000283039000500293#VV09.20615#Ti liu hc xo m ch ton 2#B.s.: o Duy Th (ch.b.), Nguyn Xun Bnh, Tin t, V nh Ruy t#o Duy Th#Nguyn Xun Bnh#b.s.# Tin t#6600#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a104tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#V nh Ruyt#253134 #Ton#Lp 2#Sch BTVH#Thu## 00608000000000301000450002600110000000200310001100700730004200500120011500500120 01270050006001390050017001450050005001620140006001670190005001730820006001788080 00500184008000500189009001100194010000500205011001500210015003300225005001500258 013000700273020000500280020000600285020001000291039000500301#VV09.20616#Ti liu hc xo m ch ton 3#B.s.: o Duy Th, Tin t (ch.b.), Nguyn Xun Bnh, Phm Thanh Tm#o Duy Th# Tin t#ch.b.#Nguyn Xun Bnh#b.s.#6800#Vi?t#3 72.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a108tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#P hm Thanh Tm#253135#Ton#Lp 3#Sch BTVH#Thu## 00698000000000325000450002600110000002600110001100100180002200200550004000300360 00950070018001310140007001490190005001560820009001618080005001700080005001750090 01100180010000500191011001500196004001800211013000700229021006000236020002200296 02000090031802000070032702000060033402000150034003900050035502000060036002000060 0366#VV09.20617#VV09.20618#Nguyn Thanh Thu#Hng dn ging dy mn t nhin v x hi lp 1, 2, 3#Dng cho gio vin dy vng dn tc#Nguyn Thanh Thu#24000 #Vi?t#372.3071#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a203tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#253136 #Gi thit k bi ging mn t nhin v x hi lp 1, 2, 3#Phng php ging d y#T nhin#X hi#Lp 1#Sch gio vin#Thu#Lp 2#Lp 3## 00661000000000313000450002600110000002600110001102000070002202000050002902000200 00340200014000540390005000680140007000730190005000800820009000858080005000940020 04300099003004700142007006000189022000400249221000700253005001400260005001500274 005001500289008000500304009001100309010000500320011001500325013000700340#VV09.20 619#VV09.20620#i s#Ton#Ph thng trung hc#Sch c thm#Thu#32800#Vi?t#51 2.0076#^214#Cc dng ton c bn trung hc ph thng#Dnh cho hc sinh THPT, g io vin ton THPT...#B.s.: V Dng Thu (ch.b.), ng Thanh Hi, Nguyn Huy T n#T.3#i s#V Dng Thu#ng Thanh Hi#Nguyn Huy Tn#^aH.#^aGio dc#2009#^a 235tr.^b24cm#253137## 00533000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200120 00348080005000460020040000510070027000910220004001180050013001220050013001350050 00600148008000500154009001100159010000500170011001500175013000700190020001700197 020001200214020000300226039000500229020000900234#VV09.20621#VV09.20622#46500#Vi ?t#895.9223008#^214#Tuyn tp truyn - k Gio dc Vit Nam#Tuyn chn: Trung Lai..#T.1# Trung Lai#L Minh Khu#Y Ban#^aH.#^aGio dc#2009#^a319tr.^b24cm#2 53138#Vn hc hin i#Truyn ngn#K#Thu#Vit Nam## 00883000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200440003301400070 00770190005000840820006000898080005000950080005001000090011001050100005001160110 01500121015008900136013000700225021030800232020000800540020001300548020001800561 020001000579039000500589020001100594#VV09.20623#VV09.20624#VV09.20625#Gio trnh phn tch hot ng doanh nghip#55000#Vi?t#338.7#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a 275tr.^b24cm#TTS ghi: Trng cao ng Kinh t - K thut thng mi. Khoa K to n - b mn Ti chnh#253139#i tng v cc phng php phn tch hot ng do anh nghip. Phn tch mi trng, th trng v chin lc kinh doanh ca doanh nghip. Phn tch kt qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip. Tnh hnh s dn g nng lc sn xut kinh doanh v phn tch tnh hnh s dng cc yu t ca sn xut kinh doanh#Kinh t#Doanh nghip#Phn tch kinh t#Hot ng#Thu#Gio trn h## 00809000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200490003301400070 00820190005000890820008000948080005001020080005001070090011001120100005001230110 01500128015005400143013000700197021026100204020001000465020001400475020001000489 020000900499039000500508020001800513#VV09.20626#VV09.20628#VV09.20627#Lut u t hu sa i v Ngh nh 85/2009/N-CP#40000#Vi?t#346.597#^214#^aH.#^aThng k# 2009#^a221tr.^b21cm#TTS ghi: B K hoch v u t. Cc Qun l u thu#253140 #Trnh by nhng vn c bn v lut u thu sa i v ngh nh 85/2009/N- CP gm c la chn nh thu, quy nh chung v u thu, hu u thu v loi b h s d thu, hp ng, quyn v ngha v ca cc bn trong u thu, qun l hot ng u thu...#Php lut#Lut u thu#Ngh nh#Vit Nam#Thu#Vn bn ph p lut## 00575000000000253000450002600110000002600110001100200360002201400070005801900050 00650820004000708080005000740080005000790090011000840100005000950110015001000040 01100115015005700126013000700183021009500190020001000285020001000295020001100305 039000500316#VV09.20629#VV09.20630#Gio trnh English for law students#20000#Vi ?t#428#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a126tr.^b23cm#In ti bn#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#253141#Cc bi c, t vng v cu trc cu nhm rn luyn k nng ting Anh cho sinh vin ngnh lut#Ting Anh#Php lut#Gi o trnh#Thu## 00784000000000229000450002600110000002600110001102600110002200200940003301900050 01270820008001328080005001400080005001450090018001500100005001680110015001730150 09200188013000700280021024300287020001100530020000800541039000500549#VV09.20631# VV09.20632#VV09.20633#Vin Nghin cu mi trng v pht trin bn vng - 30 nm xy dng v pht trin (1979-2009)#Vi?t#333.706#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#200 9#^a106tr.^b21cm#TTTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu mi t rng v pht trin bn vng#253142#S lc qu trnh hnh thnh v pht trin c a Vin Nghin cu mi trng v pht trin bn vng. Chc nng, nhim v ca Vi n; Gii thiu c cu t chc v cc thnh vin ca Vin. Phng hng, nhim v pht trin ca vin qua cc giai on#Mi trng#Lch s#Thu## 00641000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100120 00440020032000560070012000880140007001000190005001070820007001128080005001190080 00500124009001800129010000500147011001500152013000700167021014000174020001000314 020000700324020000800331020000700339039000500346#VV09.20634#VV09.20635#VV09.2063 7#VV09.20636#Ito Tetsuji#Ng ph H Ni - nhng khm ph#Ito Tetsuji#60000#Vi?t #307.76#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a186tr.^b24cm#253143#i sng sinh ho t, vn ho thng ngy ca ngi dn H Ni sng trong ng ph (vn ho ng) qua nhng tri nghim v ghi chp ca tc gi#Cuc sng#X hi#Vn ho#H Ni#Thu# # 00780000000000277000450002600110000002600110001100200240002200700220004601400070 00680190005000750820008000808080005000880080005000930090011000980100005001090110 01500114004001100129015005700140013000700197001001600204021024400220020001300464 020000900477020001100486039000500497#VV09.20638#VV09.20639#Gio trnh Lut Kinh t#Nguyn Nh Pht ch.b.#45000#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a435tr.^ b23cm#In ti bn#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#253144 #Nguyn Nh Pht#L lun chung v Lut Kinh t, php lut u t, php lut v c c loi hnh doanh nghip theo lut doanh nghip, php lut v doanh nghip nh nc, hp tc x, php lut cnh tranh, hp ng trong kinh doanh, ph sn, gii quyt tranh chp...#Lut kinh t#Vit Nam#Gio trnh#Thu## 00598000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200190 00460070013000650140007000780190005000850820004000908080005000940080005000990090 01100104010000500115011001500120015005000135013000700185021013200192020001500324 039000500339#VV09.20641#VV09.20640#VV09.20642#Bi Minh Tr#Gii tch ton hc#B i Minh Tr#50000#Vi?t#515#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a384tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M#253145#Nhng kin thc c bn v ton gii tch: S thc, hm s, gii hn v lin tc ca hm s, o hm vi phn v kh vi, tch phn...#Ton gii tch#Thu## 00642000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200120 00348080005000460020040000510070034000910220004001250050012001290050010001410050 00800151005001600159005001500175008000500190009001100195010000500206011001500211 015005500226013000700281020001700288020000900305020000900314039000500323#VV09.20 654#VV09.20655#31000#Vi?t#895.9222008#^214#Tuyn tp kch bn v nh gio Vit Nam#H Ngc nh, Xun Cung, Vn Kim..#T.1#H Ngc nh#Xun Cung#Vn Kim#Phm Tha nh Liu#Trn nh Ngn#^aH.#^aGio dc#2009#^a399tr.^b20cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. B Vn ho Thng tin#253146#Vn hc hin i#Vit Nam#Kch bn#Thu ## 00717000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820012000458080005000570020040000620070047001020220004001490050016001530050 01200169005001500181005001900196005000800215008000500223009001100228010000500239 01100150024401500550025900400180031401300070033202000170033902000090035602000090 0365039000500374#VV09.20645#VV09.20646#VV09.20647#44000#Vi?t#895.9222008#^214#T uyn tp kch bn v nh gio Vit Nam#Nguyn Anh Bin, H nh Cn, Nguyn S C hc..#T.2#Nguyn Anh Bin#H nh Cn#Nguyn S Chc#Nguyn ng Chng#Chu Lai# ^aH.#^aGio dc#2009#^a579tr.^b20cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. B Vn ho Thng tin#Ti bn ln th 2#253147#Vn hc hin i#Vit Nam#Kch bn#Thu## 00763000000000337000450002600110000002600110001100200330002200700500005501400070 01050190005001120820012001178080005001290080005001340090011001390100005001500110 01500155015005700170012004200227005001300269005002000282005001300302005002100315 00500120033600400180034801300070036602000170037302000090039002000120039903900050 0411020000900416#VV09.20648#VV09.20649#Gio gii trng ti lit truyn#L c Q ung, Nguyn Th Vit Nga, L Cung Dim..#20000#Vi?t#895.9223408#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a241tr.^b20cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Hi Nh vn Vit Na m..#Truyn chn lc vit v nh gio Vit Nam#L c Qung#Nguyn Th Vit Nga#L Cung Dim#Nguyn Th Tuyt Mai#Nguyn Hiu#Ti bn ln th 2#253148#Vn hc hi n i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#Nh gio## 00715000000000337000450002600110000002600110001100200120002200700390003401400080 00730190005000810820012000868080005000980080005001030090011001080100005001190110 01500124015005700139012004200196005001100238005001700249005000700266005001400273 00500130028700400180030001300070031802000170032502000090034202000120035103900050 0363020000900368#VV09.20650#VV09.20651#Ngy tr v#Mai Khuyn, Nguyn Trung Hu, L Tm..#20.500#Vi?t#895.9223408#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a249tr.^b20cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Hi Nh vn Vit Nam..#Truyn chn lc vit v nh gio Vit Nam#Mai Khuyn#Nguyn Trung Hu#L Tm#Nguyn S Th#V Tho Ngc#Ti bn ln th 2#253149#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#Nh gio## 00757000000000337000450002600110000002600110001100200260002200700530004801400080 01010190005001090820012001148080005001260080005001310090011001360100005001470110 01500152015005700167012004200224005001500266005001700281005001600298005000700314 00500210032100400180034201300070036002000170036702000090038402000120039303900050 0405020000900410#VV09.20652#VV09.20653#Chuyn xe cui cng i#Phm Th Phit, Trn Thanh Phong, L Phc Bo Thi...#21.500#Vi?t#895.9223408#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a261tr.^b20cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Hi Nh vn Vit Nam.. #Truyn chn lc vit v nh gio Vit Nam#Phm Th Phit#Trn Thanh Phong#L Ph c Bo Thi#T Sn#Nguyn Th Tuyt Mai#Ti bn ln th 2#253150#Vn hc hin i #Vit Nam#Truyn ngn#Thu#Nh gio## 00983000000000325000450002600110000002600110001100200660002200700620008801900050 01500820009001558080005001640080005001690090011001740100005001850110015001900150 06400205005001500269005001500284005001600299005001400315005001500329013000700344 02102490035102000100060002000150061002000100062502000080063503900050064302000090 0648#VV09.20644#VV09.20643#Cm nang hng dn hot ng ca cc c s bo tr x hi TECHCB#B.s.: Trn Hu Trung (ch.b.), Nguyn Vn Hi, Tng Th Minh..#Vi?t# 362.9597#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a366tr.^b27cm#TTS ghi: B Lao ng Thng b inh v X hi. Cc Bo tr x hi#Trn Hu Trung#Nguyn Vn Hi#Nguyn Xun Lp# Tng Th Minh#Nguyn Th Lan#253151#Gii thiu tng quan v c s Bo tr x hi . Chc nng chm sc v h tr cng ng ca cc c s ny. Qui trnh v th tc hot ng. Cc tiu chun chm sc. c cu t chc v cn b nhn vin. Phn ph lc gii thiu v cc c s Bo tr x hi#Trung tm#Bo tr x hi#Hot ng# T chc#Thu#Vit Nam## 00767000000000337000450002600110000002600110001100200250002200700580004701400070 01050190005001120820012001178080005001290080005001340090011001390100005001500110 01500155015005700170012004200227005002100269005001600290005001700306005001600323 00500130033900400180035201300070037002000170037702000090039402000120040303900050 0415020000900420#VV09.20675#VV09.20676#Thin thn khng c cnh#Nguyn Th Thu Hng, Nguyn Gia Nng, Nguyn Ti Chin..#23000#Vi?t#895.9223408#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a279tr.^b20cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Hi Nh vn Vit Na m..#Truyn chn lc vit v nh gio Vit Nam#Nguyn Th Thu Hng#Nguyn Gia N ng#Nguyn Ti Chin#Hong Th Huyn#Nguyn An C#Ti bn ln th 2#253152#Vn h c hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#Nh gio## 00731000000000337000450002600110000002600110001100200120002200700420003401400080 00760190005000840820012000898080005001010080005001060090011001110100005001220110 01500127015005700142012004200199005001400241005001100255005001300266005002200279 00500150030100400180031601300070033402000170034102000090035802000120036703900050 0379020000900384#VV09.20677#VV09.20678#Ma ct ni#Bi Khc Phc, Huyn Tng, Tr ung Phng..#22.500#Vi?t#895.9223408#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a272tr.^b20cm# TTS ghi: B Gio dc v o to. Hi Nh vn Vit Nam..#Truyn chn lc vit v nh gio Vit Nam#Bi Khc Phc#Huyn Tng#Trung Phng#Nguyn Th Mai Phng#Tr n Nguyn S#Ti bn ln th 2#253153#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu #Nh gio## 00741000000000337000450002600110000002600110001100200260002200700460004801400070 00940190005001010820012001068080005001180080005001230090011001280100005001390110 01500144015005700159012004200216005001400258005001100272005001700283005001300300 00500130031300400180032601300070034402000170035102000090036802000120037703900050 0389020000900394#VV09.20680#VV09.20679#C s gi cho em ma xun# Lan Phng, Trn Chin, Nguyn nh Gim..#18000#Vi?t#895.9223408#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a223tr.^b20cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Hi Nh vn Vit Nam..#Truyn chn lc vit v nh gio Vit Nam# Lan Phng#Trn Chin#Nguyn nh Gim#V Hong Lm#Nguyn An C#Ti bn ln th 2#253154#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#Nh gio## 00733000000000337000450002600110000002600110001100200200002200700440004201400070 00860190005000930820012000988080005001100080005001150090011001200100005001310110 01500136015005700151012004200208005001300250005001600263005001100279005001800290 00500100030800400180031801300070033602000170034302000090036002000120036903900050 0381020000900386#VV09.20681#VV09.20682#Ngng u ln i em# Tin Thu, Nguyn Vn Thn, Nguyn Anh..#21500#Vi?t#895.9223408#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a261tr .^b20cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Hi Nh vn Vit Nam..#Truyn chn lc vit v nh gio Vit Nam# Tin Thu#Nguyn Vn Thn#Nguyn Anh#Nguyn Th L Thu#Minh Chu#Ti bn ln th 2#253155#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Th u#Nh gio## 00741000000000349000450002600110000002600110001100200140002200300140003600700390 00500140007000890190005000960820012001018080005001130080005001180090011001230100 00500134011001500139015005700154012004200211005001100253005001000264005001400274 00500110028800500150029900400180031401300070033202000170033902000090035602000120 0365039000500377020000900382#VV09.20683#VV09.20684#Khung ca ch#Khung ca ch#K hc Thnh, Minh Qun, inh An Giang..#20000#Vi?t#895.9223408#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a245tr.^b20cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Hi Nh vn Vit Nam..# Truyn chn lc vit v nh gio Vit Nam#Khc Thnh#Minh Qun#inh An Giang#Nam Phng#Quch Xun Ho#Ti bn ln th 2#253156#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#Nh gio## 00745000000000337000450002600110000002600110001100200230002200700450004501400070 00900190005000970820012001028080005001140080005001190090011001240100005001350110 01500140015005700155012004200212005001900254005001300273005000900286005001900295 00500160031400400180033001300070034802000170035502000090037202000120038103900050 0393020000900398#VV09.20685#VV09.20686#Mt mnh chi trn tm#Trn Th Mai Duyn , Phm Vn Ti, Thi o..#19000#Vi?t#895.9223408#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a2 35tr.^b20cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Hi Nh vn Vit Nam..#Truyn chn lc vit v nh gio Vit Nam#Trn Th Mai Duyn#Phm Vn Ti#Thi o#Hunh Th Kim Ngc#L Th Xun Mai#Ti bn ln th 2#253157#Vn hc hin i#Vit Nam#Tr uyn ngn#Thu#Nh gio## 00736000000000337000450002600110000002600110001100200130002200700490003501400070 00840190005000910820012000968080005001080080005001130090011001180100005001290110 01500134015005700149012004200206005001700248005001300265005001500278005001800293 00500100031100400180032101300070033902000170034602000090036302000120037203900050 0384020000900389#VV09.20657#VV09.20658#Mnh hn 113#Phan Thanh Quang, Bi Nht L i, Phm Ngc Hng..#20000#Vi?t#895.9223408#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a244tr.^ b20cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Hi Nh vn Vit Nam..#Truyn chn lc v it v nh gio Vit Nam#Phan Thanh Quang#Bi Nht Li#Phm Ngc Hng#Nguyn Ng c Tuyt#Hong Dn#Ti bn ln th 2#253158#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn #Thu#Nh gio## 00715000000000337000450002600110000002600110001100200240002200700320004601400070 00780190005000850820012000908080005001020080005001070090011001120100005001230110 01500128015005700143012004200200005001000242005001100252005000700263005001500270 00500150028500400180030001300070031802000170032502000090034202000120035103900050 0363020000900368#VV09.20659#VV09.20660#Bnh minh trong nh mt#Nguyn An, Thu Ph ng, Ho V..#18000#Vi?t#895.9223408#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a223tr.^b20cm# TTS ghi: B Gio dc v o to. Hi Nh vn Vit Nam..#Truyn chn lc vit v nh gio Vit Nam#Nguyn An#Thu Phng#Ho V#Tin Vn Triu#Trn Mnh Hng#Ti bn ln th 2#253159#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#Nh gio## 00754000000000337000450002600110000002600110001100200300002200700510005201400070 01030190005001100820012001158080005001270080005001320090011001370100005001480110 01500153015005700168012004200225005001800267005001800285005001100303005001400314 00500110032800400180033901300070035702000170036402000090038102000120039003900050 0402020000900407#VV09.20661#VV09.20662#Bc tp v v ng gim c s#Nguyn Than h Hng, Nguyn Thnh Hng, Mai Khuyn..#20000#Vi?t#895.9223408#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a246tr.^b20cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Hi Nh vn Vit Nam. .#Truyn chn lc vit v nh gio Vit Nam#Nguyn Thanh Hng#Nguyn Thnh Hng# Mai Khuyn#on Th Ngn# Ch Tn#Ti bn ln th 2#253160#Vn hc hin i#Vi t Nam#Truyn ngn#Thu#Nh gio## 00750000000000337000450002600110000002600110001100200180002200700550004001400060 00950190005001010820012001068080005001180080005001230090011001280100005001390110 01500144015005500159012004200214005001400256005002100270005001600291005001300307 00500150032000400180033501300070035302000170036002000090037702000120038603900050 0398020000900403#VV09.20663#VV09.20664#Mt truyn thuyt#Cao Linh Qun, Ng Th Phng Trinh, L Th Kim Dung..#18500#Vi?t#895.9223408#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a225tr.^b20cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Hi Nh vn Vit Nam#Truyn ch n lc vit v nh gio Vit Nam#Cao Linh Qun#Ng Th Phng Trinh#L Th Kim D ung#Trn Hoi Vy#Nguyn L Thu#Ti bn ln th 2#253161#Vn hc hin i#Vit N am#Truyn ngn#Thu#Nh gio## 00732000000000337000450002600110000002600110001100200100002200700510003201400060 00830190005000890820012000948080005001060080005001110090011001160100005001270110 01500132015005700147012004200204005002000246005001200266005001500278005001400293 00500100030700400180031701300070033502000170034202000090035902000120036803900050 0380020000900385#VV09.20665#VV09.20666#No khut#Nguyn Th Cm Chu, Khc Th , Nguyn Mai Sn..#18000#Vi?t#895.9223408#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a227tr.^b2 0cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Hi Nh vn Vit Nam..#Truyn chn lc vi t v nh gio Vit Nam#Nguyn Th Cm Chu#Khc Th #Nguyn Mai Sn#H Dng im#on Tim#Ti bn ln th 2#253162#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu #Nh gio## 00740000000000337000450002600110000002600110001100200120002200700460003401400070 00800190005000870820012000928080005001040080005001090090011001140100005001250110 01500130015005700145012004200202005001300244005001600257005001300273005002500286 00500140031100400180032501300070034302000170035002000090036702000120037603900050 0388020000900393#VV09.20667#VV09.20668#Hoa mu n#Trn Vn Sn, Nguyn Duy Lim , V c Ngha..#20000#Vi?t#895.9223408#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a241tr.^b20c m#TTS ghi: B Gio dc v o to. Hi Nh vn Vit Nam..#Truyn chn lc vit v nh gio Vit Nam#Trn Vn Sn#Nguyn Duy Lim#V c Ngha#Nguyn Nhun Hng Phng#Cn Vit Thu#Ti bn ln th 2#253163#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#Nh gio## 00770000000000337000450002600110000002600110001100200220002200700610004401400070 01050190005001120820012001178080005001290080005001340090011001390100005001500110 01500155015005700170012004200227005001700269005002100286005001900307005001300326 00500160033900400180035501300070037302000170038002000090039702000120040603900050 0418020000900423#VV09.20669#VV09.20670#Vng vc mt tm lng#Nguyn Vn Thanh, N guyn Th Thu Hng, Th Th Thu Dng..#20500#Vi?t#895.9223408#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a249tr.^b20cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Hi Nh vn Vit Na m..#Truyn chn lc vit v nh gio Vit Nam#Nguyn Vn Thanh#Nguyn Th Thu H ng#Th Th Thu Dng#L Minh Quc#Lng Minh Hinh#Ti bn ln th 2#253164#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#Nh gio## 00728000000000337000450002600110000002600110001100200210002200700420004301400070 00850190005000920820012000978080005001090080005001140090011001190100005001300110 01500135015005700150012004200207005001300249005001000262005001500272005001200287 00500140029900400180031301300070033102000170033802000090035502000120036403900050 0376020000900381#VV09.20671#VV09.20672#Ma ca ngy hm qua# Vn Xuyn, Nguyn An, Nguyn Hng N..#22500#Vi?t#895.9223408#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a254tr. ^b20cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Hi Nh vn Vit Nam..#Truyn chn lc vit v nh gio Vit Nam# Vn Xuyn#Nguyn An#Nguyn Hng N# Vn Phc# L an Phng#Ti bn ln th 2#253165#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#Nh gio## 00758000000000337000450002600110000002600110001100200200002200700580004201400070 01000190005001070820012001128080005001240080005001290090011001340100005001450110 01500150015005700165012004200222005001900264005001400283005002100297005001100318 00500140032900400180034301300070036102000170036802000090038502000120039403900050 0406020000900411#VV09.20673#VV09.20674#Bn tnh ca ma thu#Nguyn Th Anh Th, T rn Quc Hi, Nguyn Th Minh Ngc..#19500#Vi?t#895.9223408#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a236tr.^b20cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Hi Nh vn Vit Nam..#T ruyn chn lc vit v nh gio Vit Nam#Nguyn Th Anh Th#Trn Quc Hi#Nguyn Th Minh Ngc#Phng Huy#V Thanh Lch#Ti bn ln th 2#253166#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#Nh gio## 00811000000000289000450002600110000000100130001100200190002400300380004300700130 00810140007000940190005001010820009001068080005001150080018001200090035001380100 00500173011001500178015007700193013000700270021017400277020001400451020000900465 020001700474020001300491020001100504039000600515#VV09.20656#Ng Ngc Chi#Phn lo i ti liu#Gio trnh ngnh Th vin - Thng tin#Ng Ngc Chi#13000#Vi?t#025.4 007#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a172tr.^b20c m#TTS ghi: H Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng H Khoa hc X hi v Nhn vn#2 53167#Tng quan v phn loi v ngn ng tm tin phn loi. Lc s phn loi kh oa hc v phn loi th vin. Phng php chung phn loi ti liu. Khung phn l oi thp phn DEWEY#Phn loi hc#Bng DDC#Ngn ng tm tin#Th vin hc#Gio tr nh#TDung## 00644000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200140003900300090 00530070017000620140007000790190005000860820004000918080005000950080005001000090 01100105010000500116011001500121013000700136021017700143020000500320020000900325 039000500334020000900339020001800348#VV09.20768#VV09.20769#inh Trng Trang#Lch Canh dn#Tui du#inh Trng Trang#40000#Vi?t#529#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a 304tr.^b20cm#253168#Gii thiu kh tit (ngy gi, hnh, sao, trc H thn, Ti thn, Hc thn, tit nguyn, sao tt, sao xu v cc gi) ca tng ngy trong n m nm Canh dn 2010 i vi tui Du#Lch#Nm 2010#Thu#Tui Du#m dng ng h nh## 00644000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200140003900300090 00530070017000620140007000790190005000860820004000918080005000950080005001000090 01100105010000500116011001500121013000700136021017700143020000500320020000900325 039000500334020000900339020001800348#VV09.20770#VV09.20771#inh Trng Trang#Lch Canh dn#Tui su#inh Trng Trang#40000#Vi?t#529#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a 304tr.^b20cm#253169#Gii thiu kh tit (ngy gi, hnh, sao, trc H thn, Ti thn, Hc thn, tit nguyn, sao tt, sao xu v cc gi) ca tng ngy trong n m nm Canh dn 2010 i vi tui Su#Lch#Nm 2010#Thu#Tui su#m dng ng h nh## 00644000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200140003900300090 00530070017000620140007000790190005000860820004000918080005000950080005001000090 01100105010000500116011001500121013000700136021017700143020000500320020000900325 039000500334020000900339020001800348#VV09.20772#VV09.20773#inh Trng Trang#Lch Canh dn#Tui mo#inh Trng Trang#40000#Vi?t#529#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a 304tr.^b20cm#253170#Gii thiu kh tit (ngy gi, hnh, sao, trc H thn, Ti thn, Hc thn, tit nguyn, sao tt, sao xu v cc gi) ca tng ngy trong n m nm Canh dn 2010 i vi tui Mo#Lch#Nm 2010#Thu#Tui Mo#m dng ng h nh## 00641000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200140003900300080 00530070017000610140007000780190005000850820004000908080005000940080005000990090 01100104010000500115011001500120013000700135021017600142020000500318020000900323 039000500332020000800337020001800345#VV09.20774#VV09.20775#inh Trng Trang#Lch Canh dn#Tui t#inh Trng Trang#40000#Vi?t#529#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a3 04tr.^b20cm#253171#Gii thiu kh tit (ngy gi, hnh, sao, trc H thn, Ti t hn, Hc thn, tit nguyn, sao tt, sao xu v cc gi) ca tng ngy trong nm nm Canh dn 2010 i vi tui T#Lch#Nm 2010#Thu#Tui T#m dng ng hnh# # 00593000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200140003900300090 00530070017000620140007000790190005000860820004000918080005000950080005001000090 01100105010000500116011001500121013000700136021017700143020000500320020000900325 039000500334#VV09.20776#VV09.20777#inh Trng Trang#Lch Canh dn#Tui mi#inh Trng Trang#40000#Vi?t#529#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a304tr.^b20cm#253172#Gii thiu kh tit (ngy gi, hnh, sao, trc H thn, Ti thn, Hc thn, tit ngu yn, sao tt, sao xu v cc gi) ca tng ngy trong nm nm Canh dn 2010 i vi tui Mi#Lch#Nm 2010#Thu## 00644000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200140003900300090 00530070017000620140007000790190005000860820004000918080005000950080005001000090 01100105010000500116011001500121013000700136021017700143020000500320020000900325 039000500334020000900339020001800348#VV09.20778#VV09.20779#inh Trng Trang#Lch Canh dn#Tui dn#inh Trng Trang#40000#Vi?t#529#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a 304tr.^b20cm#253173#Gii thiu kh tit (ngy gi, hnh, sao, trc H thn, Ti thn, Hc thn, tit nguyn, sao tt, sao xu v cc gi) ca tng ngy trong n m nm Canh dn 2010 i vi tui Dn#Lch#Nm 2010#Thu#Tui Dn#m dng ng h nh## 00644000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200140003900300090 00530070017000620140007000790190005000860820004000918080005000950080005001000090 01100105010000500116011001500121013000700136021017700143020000500320020000900325 039000500334020000900339020001800348#VV09.20780#VV09.20781#inh Trng Trang#Lch Canh dn#Tui hi#inh Trng Trang#40000#Vi?t#529#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a 304tr.^b20cm#253174#Gii thiu kh tit (ngy gi, hnh, sao, trc H thn, Ti thn, Hc thn, tit nguyn, sao tt, sao xu v cc gi) ca tng ngy trong n m nm Canh dn 2010 i vi tui Hi#Lch#Nm 2010#Thu#Tui Hi#m dng ng h nh## 00647000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200140003900300100 00530070017000630140007000800190005000870820004000928080005000960080005001010090 01100106010000500117011001500122013000700137021017800144020000500322020000900327 039000500336020001000341020001800351#VV09.20782#VV09.20783#inh Trng Trang#Lch Canh dn#Tui tut#inh Trng Trang#40000#Vi?t#529#^214#^aH.#^aThi i#2009#^ a304tr.^b20cm#253175#Gii thiu kh tit (ngy gi, hnh, sao, trc H thn, Ti thn, Hc thn, tit nguyn, sao tt, sao xu v cc gi) ca tng ngy trong n m nm Canh dn 2010 i vi tui Tut#Lch#Nm 2010#Thu#Tui Tut#m dng ng hnh## 00641000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200140003900300090 00530070017000620140007000790190005000860820004000918080005000950080005001000090 01100105010000500116011001500121013000700136021017400143020000500317020000900322 039000500331020000900336020001800345#VV09.20784#VV09.20785#inh Trng Trang#Lch Canh dn#Tui ng#inh Trng Trang#40000#Vi?t#529#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a 304tr.^b20cm#253176#Gii thiu kh tit (ngy gi, hnh, sao, trc H thn, Ti thn, Hc thn, tit nguyn, sao tt, sao xu v cc gi) ca tng ngy trong n m Canh dn 2010 i vi tui Ng#Lch#Nm 2010#Thu#Tui ng#m dng ng hnh# # 00643000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200140003900300100 00530070017000630140007000800190005000870820004000928080005000960080005001010090 01100106010000500117011001500122013000700137021017400144020000500318020000900323 039000500332020001000337020001800347#VV09.20786#VV09.20787#inh Trng Trang#Lch Canh dn#Tui thn#inh Trng Trang#40000#Vi?t#529#^214#^aH.#^aThi i#2009#^ a304tr.^b20cm#253177#Gii thiu kh tit (ngy gi, hnh, sao, trc H thn, Ti thn, Hc thn, tit nguyn, sao tt, sao xu v cc gi) ca tng ngy trong n m Canh dn 2010 i vi tui Thn#Lch#Nm 2010#Thu#Tui Thn#m dng ng hn h## 00637000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200140003900300080 00530070017000610140007000780190005000850820004000908080005000940080005000990090 01100104010000500115011001500120013000700135021017200142020000500314020000900319 039000500328020000800333020001800341#VV09.20788#VV09.20789#inh Trng Trang#Lch Canh dn#Tui t#inh Trng Trang#40000#Vi?t#529#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a3 04tr.^b20cm#253178#Gii thiu kh tit (ngy gi, hnh, sao, trc H thn, Ti t hn, Hc thn, tit nguyn, sao tt, sao xu v cc gi) ca tng ngy trong nm Canh dn 2010 i vi tui T#Lch#Nm 2010#Thu#Tui t#m dng ng hnh## 00643000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200140003900300100 00530070017000630140007000800190005000870820004000928080005000960080005001010090 01100106010000500117011001500122013000700137021017400144020000500318020000900323 039000500332020001800337020001000355#VV09.20790#VV09.20791#inh Trng Trang#Lch Canh dn#Tui thn#inh Trng Trang#40000#Vi?t#529#^214#^aH.#^aThi i#2009#^ a304tr.^b20cm#253179#Gii thiu kh tit (ngy gi, hnh, sao, trc H thn, Ti thn, Hc thn, tit nguyn, sao tt, sao xu v cc gi) ca tng ngy trong n m Canh dn 2010 i vi tui Thn#Lch#Nm 2010#Thu#m dng ng hnh#Tui Th n## 00691000000000289000450002600110000002600110001100100080002200200440003000700130 00740140007000870190005000940820007000998080005001060080005001110090011001160100 00500127011001500132013000700147021017900154020000900333020000800342020000700350 020000900357020001600366020001400382039000500396#VV09.20792#VV09.20793#Thi H#P ht trin EQ - Dy tr khoan dung nhn hu#Thi H b.s.#26000#Vi?t#372.83#^214# ^aH.#^aThi i#2009#^a171tr.^b20cm#253180#Bao gm nhng cu chuyn km theo sau mi truyn l phn tch, gi tr tu gip cho ph huynh, cc c gio dy tr em la tui tiu hc lng khoan dung, nhn hu, trung thc...#Gio dc#o c#T r em#Tiu hc#Tnh khoan dung#Tnh nhn hu#Thu## 00657000000000277000450002600110000002600110001100100080002200200440003000700130 00740140007000870190005000940820007000998080005001060080005001110090011001160100 00500127011001500132013000700147021017400154020000900328020000700337020000900344 020000700353020001400360039000500374#VV09.20794#VV09.20795#Thi H#Pht trin IQ - Rn tr thng minh dng cm#Thi H b.s.#26000#Vi?t#372.83#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a171tr.^b20cm#253181#Bao gm nhng cu chuyn km theo sau mi truyn l li phn tch, gi tr tu gip cho ph huynh, cc c gio dy tr em la t ui tiu hc tr thng minh v lng dng cm#Gio dc#Tr em#Tiu hc#T duy#Tn h dng cm#Thu## 00644000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200290 00500070017000790140007000960190005001030820008001088080005001160080005001210090 01100126010000500137011001500142013000700157021015000164020000800314020001600322 020001600338020000700354039000500361#VV09.20796#VV09.20797#VV09.20798#Nguyn Ng c Tin#5678 bc chn quanh H gm#Nguyn Ngc Tin#59000#Vi?t#959.731#^214#^a H.#^aThi i#2009#^a419tr.^b20cm#253182#Kho cu v gii thiu lch s ca nhn g a ch vn ho, nhng di tch lch s, nhng du n t thi chng M, thi ba o cp, i mi v n ngy nay#Lch s#Di tch lch s#Di tch vn ho#H Ni#Th u## 00714000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200450 00500070022000950140007001170190005001240820007001298080005001360080005001410090 01300146010000500159011001500164013000700179021020200186020001000388020000800398 020001800406020000700424039000500431#VV09.20800#VV09.20799#VV09.20801#Nguyn Qua ng Hc#Danh nhn chu , gc chu ot gii nobel#Nguyn Quang Hc b.s.#38500 #Vi?t#920.05#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a245tr.^b20cm#253183#Tp hp v gii t hiu thn th s nghip ca 34 danh nhn chu , hoc gc chu tng c tr ao gii Nobel trong cc lnh vc vt l, ho hc, sinh l hc, y hc, vn hc, k inh t, v gii ho bnh#Danh nhn#Ngi #Gii thng Nobel#Chu #Thu## 00533000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200180003200700150 00500140007000650190005000720820004000778080005000810080005000860090013000910100 00500104011001500109013000700124021010800131020001800239020001000257020000700267 039000500274#VV09.20803#VV09.20802#H Phng#Dy con nn ngi#H Phng b.s.#18 000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a111tr.^b20cm#253184#Cun sch cp n vn dy tr v nhn cch nh: dy con tnh c lp, lng bao dung, l , t tin...#Gio dc gia nh#Nhn cch#Tr em#Thu## 00709000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200480 00470070014000950140007001090190005001160820012001218080005001330080005001380090 01300143010000500156011001500161013000700176021017800183020001000361020002000371 020002300391039000500414020001200419#VV09.20804#VV09.20806#VV09.20805# Hong L inh#Ch tch H Ch Minh vi hnh trnh khng chin# Hong Linh#32000#Vi?t#95 9.7041092#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a215tr.^b20cm#253185#Gii thiu chng ng khng chin lch s v cng gian kh v anh dng ca Ch tch H Ch Minh t ngy ton quc khng chin 19/12/1946 n khi v li th H Ni 14/10/1954#S nghip#Hot ng cch mng#Khng chin chng Php#Thu#H Ch Minh## 00687000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200120 00480030015000600070015000750140007000900190005000970820006001028080005001080080 00500113009001300118010000500131011001500136012003000151013000700181021014800188 020002100336020000800357020000800365020000700373039000500380#VV09.20807#VV09.208 08#VV09.20809#Cao Ngc Thng#H Ch Minh#T duy kinh t#Cao Ngc Thng#32000#Vi ?t#330.1#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a215tr.^b20cm#T sch Danh nhn H Ch Min h#253186#Gii thiu nhng lun im c bn trong h t tng H Ch Minh v mt nn kinh t c lp - t ch v pht trin v t duy kinh t ca H Ch Minh#T tng H Ch Minh#Kinh t#c lp#T ch#Thu## 01033000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200480 00500070017000980140007001150190005001220820011001278080005001380080005001430090 01300148010000500161011001500166012003000181013000700211015011900218021032600337 020001000663020002000673020002100693039000500714020001200719#VV09.20810#VV09.208 11#VV09.20812#Nguyn c Trch#Ch tch H Ch Minh trong ci vnh hng bt t#N guyn c Trch#38000#Vi?t#959.704092#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a263tr.^b20c m#T sch Danh nhn H Ch Minh#253187#TTS ghi: Lin hip cc hi Khoa hc v K thut Vit Nam. Trung tm dch thut, dch v Vn ho v Khoa hc cng ngh#Ng hin cu s nghip hot ng cch mng c ch tch H Ch Minh trn 5 kha cnh: nh yu nc, nh hot ng li lc ca phong tro Cng sn Quc t; nguyn l nhn qu ca H Ch Minh, ch ngha anh hng chc mng; hc thuyt v m hnh nh nc v nim tin thng tic ca Ngi dn Vit Nam v th gii khi Ngi qua i#S nghip#Hot ng cch mng#T tng H Ch Minh#Thu#H Ch Minh## 00718000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200210 00490070016000700140007000860190005000930820011000988080005001090080005001140090 01300119010000500132011001500137012003000152013000700182021018100189020001700370 020001900387020000900406020000800415039000500423#VV09.20813#VV09.20815#VV09.2081 4#Nguyn c Hng#H Ch Minh ly kiu#Nguyn c Hng#46000#Vi?t#895.922832#^2 14#^aH.#^aThanh nin#2009#^a327tr.^b20cm#T sch Danh nhn H Ch Minh#253188#Gi i thiu nhng trng hp "ly Kiu" ca Ch tch H Ch Minh c la chn, s p xp t cc b ni, bi vit, t vn, th ca H Ch Minh, theo th t thi gia n t 1920 n 1969#Vn hc hin i#Nghin cu vn hc#Vit Nam#Tp vn#Thu## 00757000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200240 00470070014000710140007000850190005000920820010000978080005001070080005001120090 01300117010000500130011001500135013000700150021022600157020001700383020000900400 020002700409020000900436020001700445039000500462#VV09.20816#VV09.20817#VV09.2081 8#V Ngc Khnh#Cc ngnh ngh Vit Nam#V Ngc Khnh#36500#Vi?t#398.09597#^214 #^aH.#^aThanh nin#2009#^a326tr.^b20cm#253189#Gii thiu mt s bch ngh t s trong kho tng huyn thoi v truyn thuyt, nhng v t ngh c th phng ho c tn vinh, mt s nhn vt lu danh v bn cch thc gi t, t t ca nhng ng nh ngh th cng v ngh thut#Vn ho dn gian#Th cng#Ngh th cng truyn t hng#Vit Nam#T s ngnh ngh#Thu## 00740000000000241000450002600110000002600110001100100160002200200530003800700210 00910140007001120190005001190820006001248080005001300080005001350090013001400100 00500153011001500158013000700173021029500180020000800475020001000483039000500493 #VV09.20819#VV09.20820#Vng Vin Vin#50 iu cn bit nng cao cuc sng th i hin i#Vng Vin Vin b.s.#49000#Vi?t#646.7#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^ a314tr.^b20cm#253190#Nhng hng dn nhm gip bn nng cao cuc sng trong thi i hin i. T vic chm sc sc kho, tinh thn, to nim vui trong cuc sn g ti cch kim tin, gi tin, cch sinh hot trong cuc sng thi hin i v cch chm sc cuc sng tinh thn cng nh cch gim stress trong cng vic#Qun l#Cuc sng#Thu## 00624000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200180 00420030037000600070009000970140007001060190005001130820004001188080005001220080 00500127009001300132010000500145011001500150013000700165021013900172020001000311 020000700321020001300328039000500341#VV09.20822#VV09.20823#VV09.20821#Huy Lim#T h tn ting Anh#Luyn ting Anh qua k nng vit th#Huy Lim#29000#Vi?t#428#^ 214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a215tr.^b20cm#253191#Hng dn cch vit cc bc th bng ting Anh v cc ch khc nhau nh: th tuyn dung, th tn thng mi, th phn nn v du lch...#Ting Anh#Th t#K nng vit#Thu## 01165000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200620003300700530 00950190005001480820008001538080005001610080005001660090014001710100005001850110 01500190015012300205005000900328005001200337005001600349005001400365005001400379 01300070039302103420040002000230074202000070076502000080077202000090078002000070 0789039000500796020001400801#VV09.20824#VV09.20825#VV09.20826#Nh t Ho L, tr ng hc yu nc v cch mng (1896 - 1954)#B.s.: Trn Vn (ch.b.), T Quc Bo, Dng T Minh..#Vi?t#959.704#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a343tr.^b20cm#TTS g hi: Ban Tuyn gio thnh u H Ni. Ban lin lc cc chin s Cch mng b ch bt t y ti nh lao Ho L H Ni#Trn Vn#T Quc Bo#Nguyn Th Hin#Dng T Minh#V Tin Tuynh#253192#Gm nhng bi vit ca cc chin s cch mng yu n c tng b giam nh t Ho L t trc nm 1930 n 1954 khc ho cuc sn g cc kh ca cc chin s cch mng b ch bt, t y, ng thi vch trn t i c tn bo ca ch thc dn ti nh t kht ting ny v phn nh tinh thn bt khut, kh phch kin cng ca cc chin s.#Khng chin chng Php#Nh t #Lch s#Vit Nam#Hi k#Thu#Nh t Ho L## 00577000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100150 00440020012000590030023000710290011000940070031001050060010001360140007001460190 00500153082000400158808000500162008000500167009001900172010000500191011001500196 019000800211013000700219020001700226020000300243020001200246039000500258#VV09.20 827#VV09.20828#VV09.20830#VV09.20829#McFadyen, Cody#K giu mt#Tiu thuyt trin h thm#Shadow man#Cody McFadyen ; Hu Dng dch#Hu Dng#97000#Vi?t#813#^214# ^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a495tr.^b24cm#Dch M#253193#Vn hc hin i#M#T iu thuyt#Thu## 00539000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200200 00450030012000650070028000770060009001050140007001140190005001210820006001268080 00500132008000500137009001900142010000500161011001500166019001600181013000700197 020001700204020001100221020001200232039000500244#VV09.20831#VV09.20832#VV09.2083 3#Triu Ngng#Vng quc phn son#Tiu thuyt#Triu Ngng ; Minh Thu dch#Minh T hu#63000#Vi?t#895.1#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a370tr.^b20cm#Dch Trung Quc#253194#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Thu## 00541000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100090 00440020009000530030012000620070023000740060007000970140007001040190005001110820 00600116808000500122008000500127009001900132010000500151011001500156019001600171 013000700187020001700194020001100211020001200222039000500234#VV09.20834#VV09.208 35#VV09.20837#VV09.20836#Mch Gia#Gii mt#Tiu thuyt#Mch Gia ; Sn L dch#S n L#56000#Vi?t#895.1#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a351tr.^b20cm#Dch Tru ng Quc#253195#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Thu## 00829000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010014000540020020000680070019000880220004001072210 01400111008000500125009001900130010000500149011001500154013000700169005001400176 021029200190020001100482020000900493020002000502039000500522#VV09.20838#VV09.208 39#VV09.20840#41000#Vi?t#158#^214#on Nh Trc#V sao bn tht bi#on Nh Tr c b.s.#T.1# l thi c#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a255tr.^b20cm#253196#o n Nh Trc#Phn tch nhng tht bi thng xy ra trong cuc sng, cng vic ca con ngi v nhng nguyn nhn ca cc tht bi . Qua cp n ngha ca tht bi i vi thnh cng v vi i ngi. c rt kinh nghim t thnh, bi ca ngi khc t i ti thnh cng, vinh quang ca bn#Tm l hc#Tht b i#Tm l hc ng dng#Thu## 00834000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010014000540020020000680070019000880220004001072210 01900111008000500130009001900135010000500154011001500159013000700174005001400181 021029200195020001100487020000900498020002000507039000500527#VV09.20841#VV09.208 42#VV09.20843#39500#Vi?t#158#^214#on Nh Trc#V sao bn tht bi#on Nh Tr c b.s.#T.2#Khng t bit mnh#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a247tr.^b20cm#25319 7#on Nh Trc#Phn tch nhng tht bi thng xy ra trong cuc sng, cng vi c ca con ngi v nhng nguyn nhn ca cc tht bi . Qua cp n n gha ca tht bi i vi thnh cng v vi i ngi. c rt kinh nghim t th nh, bi ca ngi khc t i ti thnh cng, vinh quang ca bn#Tm l hc#T ht bi#Tm l hc ng dng#Thu## 00965000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200750003300300150 01080290091001230070026002140190005002400820006002458080005002510080005002560090 01900261010000500280011001500285005001500300013000700315015004200322021023800364 020001300602020001100615020000800626020000800634039000500642020000400647#VV09.20 844#VV09.20845#VV09.20846#Mt s vn kin ca Lin hp quc v quyn con ngi t rong qun l t php#Sch tham kho#Selected united nations human rights instrum ents relating to the administration of justice#Tng Duy Kin tuyn chn#Vi?t#34 1.4#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a495tr.^b24cm#Tng Duy Kin#253198#TTS ghi: Vin Nghin cu Quyn con ngi#H thng cc vn kin c lin quan n quy n con ngi trong qun l t php c Lin Hip Quc thng qua nh: B Lut Nh n quyn quc t; Cc vn kin khc v quyn con ngi v quyn con ngi trong qun l t php ca Lin Hip Quc#Lut quc t#Nhn quyn#Qun l#T php#Thu# LHQ## 00603000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100220 00440020019000660030012000850290023000970070040001200060012001600140007001720190 00500179082000400184808000500188008000500193009001900198010000500217011001500222 019000800237013000700245020001700252020000300269020001200272039000500284#VV09.20 848#VV09.20847#VV09.20849#VV09.20850#Carrell, Jennifer Lee#B mt Shakespeare#Ti u thuyt#The Shakespeare secret#Jennifer Lee Carrell ; L nh Chi dch#L nh Chi#99000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a511tr.^b24cm#Dch M#25 3199#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Thu## 00761000000000289000450002600110000000200190001100700180003000600130004801400080 00610190005000690820004000748080005000780080005000830090011000880100005000990110 01500104004000800119012003100127013000700158021025300165020001000418020001100428 020000800439020001100447020000900458039000400467#VV09.20851#Ng php kin trc#L Phc Quc dch#L Phc Quc#105000#Vi?t#720#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a360tr .^b27cm#Ti bn#T sch Kinh in v kin trc#253200#Gii thiu cc thut ng k in trc dng m t cc cng trnh trn khp th gii. 10 yu t m hu nh t t c cc nc u s dng trong kin trc ca mnh nh mi vm, ct, thp, cu thang... ngoi ra cn m t cc phong cch kin trc trong lch s#Kin trc#Pho ng cch#Lch s#Cng trnh#Th gii#Tm## 00778000000000265000450002600110000002600110001100100180002200200390004000300850 00790070018001640190005001820820006001878080005001930080005001980090033002030100 00500236011001500241013000700256021020000263020001100463020000900474020000900483 020001600492039000400508#VV09.20853#VV09.20852#Nguyn Tin Khim#Nhp mn chn on k thut cng trnh#Sch chuyn kho dnh cho cn b nghin cu v hc vin cao hc ngnh C hc vt rn#Nguyn Tin Khim#Vi?t#620.1#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a141tr.^b24cm#253201#Trnh by ni dung c bn ca b i ton chn on k thut cng trnh v cc phng php gii quyt cc vn t ra: m hnh ho cc h c hc, th nghim ng lc hc, nhn dng cc h c hc...#Cng trnh#K thut#Bi ton#C hc cht rn#Tm## 00740000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200700003900700170 01090190005001260820006001318080005001370080005001420090033001470100005001800110 01500185013000700200021022300207020001500430020001600445020001200461020000900473 039000400482#VV09.20854#VV09.20855#Nguyn nh Kin#Phng php phn t hu hn trong c hc kt cu v vt rn bin dng#Nguyn nh Kin#Vi?t#620.1#^214#^aH.# ^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a234tr.^b24cm#253202#Trnh by bn cht c a phng php phn t hu hn v ng dng n vo vic phn tch cc bi ton c a c hc kt cu v vt rn bin dng: phn t ng tham s, phn tch gin, khu ng, phn tch tm, v, dao ng kt cu...#C hc kt cu#Phn t hu hn#Phng php#Cht rn#Tm## 00919000000000301000450002600110000002600110001101900050002208200080002780800050 00350020074000400220004001142210039001180080005001570090033001620100005001950110 01500200015009800215013000700313021021000320020000800530020001100538020000900549 020000900558020000900567020001800576039000400594020001900598#VV09.20856#VV09.208 57#Vi?t#343.597#^214#Vn bn quy phm php lut v qun l cht lng nng lm s n v thu sn#T.2#Vn bn quy nh k thut chuyn ngnh#^aH.#^aKhoa hc T nhi n v Cng ngh#2009#^a483tr.^b24cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Cc Qun l cht lng Nng lm sn v Thu sn#253203#Tp hp cc vn bn quy phm php lut v qun l cht lng nng lm sn, thu sn, cc vn bn qu y nh k thut chuyn ngnh nh thc hnh chn nui tt cho gia sc, gia cm, t hc phm, sn xut thu sn...#Qun l#Cht lng#Nng sn#Thu sn#Vit Nam#Vn bn php lut#Tam#Qui trnh sn xut## 00736000000000265000450002600110000002600110001101900050002208200070002780800050 00340020021000390290012000600070045000720220004001172210057001210050015001780050 01200193008000500205009003300210010000500243011001500248013000700263021017300270 020001600443020001100459#VV09.20858#VV09.20859#Vi?t#551.46#^214#Bng thu triu 2010#Tide tables#B.s., tnh ton: Nguyn Ti Hi, Nguyn Mnh#T.1#Hn Du, Hng Gai, Ca ng, Ca Hi, Ca Gianh, Ca Vit#Nguyn Ti Hi#Nguyn Mnh#^aH.#^aKho a hc T nhin v Cng ngh#2009#^a177tr.^b20cm#253204#Trnh by kt qu d tnh mc nc tng gi v lc nc ln, nc rng cho 6 cng chnh pha Bc Vit Nam nm 2010: Hn Du, Hng Gai, Ca ng, Ca Hi, Ca Gianh, Ca Vit#Bng thu tr iu#Thu triu## 00793000000000277000450002600110000002600110001101900050002208200070002780800050 00340020021000390290012000600070045000720220004001172210077001210050015001980050 01200213008000500225009003300230010000500263011001500268013000700283021019400290 020001100484020001600495039000400511#VV09.20861#VV09.20860#Vi?t#551.46#^214#Bng thu triu 2010#Tide tables#B.s., tnh ton: Nguyn Ti Hi, Nguyn Mnh#T.2# Nng, Qui Nhn, Nha Trang, Vng Tu, Si Gn, nh An, H Tin, Trng Sa#Nguy n Ti Hi#Nguyn Mnh#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a222tr.^b20cm# 253205#Trnh by kt qu d tnh gi v cao nc ln, nc rng cng vi c ao mc nc tng gi i vi cc cng: Nng, Qui Nhn, Nha Trang, Vng Tu, c ng Si Gn, nh An, H Tin, Trng Sa#Thu triu#Bng thu triu#Tam## 00718000000000277000450002600110000002600110001101900050002208200070002780800050 00340020021000390290012000600070045000720220004001172210041001210050015001620050 01200177008000500189009003300194010000500227011001500232013000700247020001600254 020001100270039000400281021015500285#VV09.20862#VV09.20863#Vi?t#551.46#^214#Bng thu triu 2010#Tide tables#B.s., tnh ton: Nguyn Ti Hi, Nguyn Mnh#T.3#H ng Kng, Kompongsom, Xingapo, Bng Cc#Nguyn Ti Hi#Nguyn Mnh#^aH.#^aKhoa h c T nhin v Cng ngh#2009#^a109tr.^b20cm#253206#Bng thu triu#Thu triu#Ta m#Trnh by kt qu d tnh gi v cao nc ln, nc rng cng vi cao m c nc tng gi i vi cc cng: Hng Kng, Kom Pong Som, Xingapo, Bng Cc## 00674000000000289000450002600110000002600110001100200350002200700390005701900050 00960820008001018080005001090080005001140090018001190100005001370110015001420060 01100157013000700168021013700175020001100312020000700323020000500330020001300335 020000900348039000400357020000900361020001400370#VV09.20865#VV09.20864#Kin Pang Then ca ngi Thi trng# Th Tc s.t., bin dch, gii thiu#Vi?t#398.089#^2 14#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a268tr.^b20cm# Th Tc#253207#Gii thiu v ng i Thi Trng Lai Chu, c bit loi hnh sinh hot tn ngng, tm linh ca ngi Thi (Then), l hi Kin Pang then#Tn ngng#L hi#Then#Dn tc Thi#Lai Chu#Tm#Tm linh#Kin Pang Then## 00763000000000253000450002600110000002600110001100200400002201900050006208200060 00678080005000730080005000780100005000830110015000880150089001030130007001920210 24200199020001300441020000900454020000900463020000700472020000900479039000400488 020001700492#VV09.20866#VV09.20867#Cm nang dnh cho lu hc sinh Vit Nam#Vi?t# 378.3#^214#^aH.#2009#^a126tr.^b20cm#Ti liu lu hnh ni b.- TTS ghi : B Gi o dc v o to. Cc o to vi nc ngoi#253208#Cc th tc, quy trnh v qu y nh p dng cho cc i tng c hng hc bng i hc i hc, sau i hc ti nc ngoi thng qua B Gio dc v o to ni chung v cc lu hc sinh h ng hc bng c s dng ngn sch nh nc ni ring#Lu hc sinh#Hc bng#Qui nh#Du hc#Vit Nam#Tm#Gio dc i hc## 00807000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100170 00440020026000610070056000870140007001430190005001500820008001558080005001630080 00500168009001100173010000500184011001500189005001100204005001800215013000700233 004002900240021019400269020000800463020000700471039000400478020001100482#VV09.20 868#VV09.20869#VV09.20871#VV09.20870#Nguyn Vinh Phc#Lch s Thng Long H Ni# Nguyn Vinh Phc (ch.b.), L Vn Lan, Nguyn Minh Tng#85000#Vi?t#959.731#^214 #^aH.#^aThi i#2009#^a478tr.^b24cm#L Vn Lan#Nguyn Minh Tng#253209#Ti bn c chnh l, b sung#Gii thiu v lch s H Ni thi tin Thng Long. Tm tt qu trnh mi th k to dng nn Thng Long - H Ni thi trung i tri qua cc i vua tr v. Lch s H Ni thi i v hin i#Lch s#H Ni#Tm#Thng Long## 00587000000000265000450002600110000002600110001100200340002200300740005600700140 01300140007001440190005001510820008001568080005001640080018001690090035001870100 00500222011001500227005001400242013000700256020001100263020002000274020000900294 020001400303039000400317#VV09.20872#VV09.20873#Tuyn tp 117 bi ton ho hu c #n thi t ti - luyn thi vo cc trng i hc, bi dng hc sinh gii#Phm c Bnh#85000#Vi?t#547.076#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a340tr.^b24cm#Phm c Bnh#253210#Ho hu c#Ph thng trung hc#B i ton#Sch c thm#Tm## 00577000000000277000450002600110000002600110001100200220002200300510004400700160 00950140007001110190005001180820006001238080005001290080018001340090035001520100 00500187011001500192005001600207013000700223020001600230020000700246020000800253 020002000261020001400281039000400295#VV09.20875#VV09.20874#Phng php gii ton #ng dng o hm: Kho st v v th ca hm s#Nguyn Ngc Thu#49000#Vi?t# 511.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a314tr.^b2 4cm#Nguyn Ngc Thu#253211#Kho st hm s# th#o hm#Ph thng trung hc#S ch c thm#Tm## 00554000000000265000450002600110000002600110001100200700002200700130009201400070 01050190005001120820007001178080005001240080018001290090035001470100005001820110 01500187005001300202013000700215020001000222020000800232020001000240020002000250 020001400270039000400284#VV09.20876#VV09.20877#Phng php gii nhanh cu hi tr c nghim ho hc i cng v v c#V Tng Huy#25000#Vi?t#540.76#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a145tr.^b24cm#V Tng Huy# 253212#Ho v c#Ho hc#i cng#Ph thng trung hc#Sch c thm#Tm## 00549000000000253000450002600110000002600110001100200300002200300730005200700110 01250140007001360190005001430820004001488080005001520080018001570090035001750100 00500210011001500215005001300230013000700243020000700250020002000257020001400277 039000400291#VV09.20878#VV09.20879#Tuyn tp 216 bi ton s hc#Ti liu bi d ng hc sinh kh, gii v chuyn ton ph thng trung hc#V i Mau#26000#Vi?t #513#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a156tr.^b24 cm#V Tng Huy#253213#S hc#Ph thng trung hc#Sch c thm#Tm## 00627000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020066000470030055001130220004001682210011001720050011001830080 01800194009002300212010000500235011001500240013000700255020001300262020001500275 020002100290020001400311039000400325020000800329#VV09.20880#VV09.20881#34000#Vi ?t#515.076#^214#Tuyn tp cc bi tp t lun v trc nghim phng trnh vi ph n#Dng cho hc sinh cc lp 12, n thi t ti v i hc#T.1#V i Mau#V i M au#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a210tr.^b24cm#253214#Phng tr nh#Ton gii tch#Phng trnh vi phn#Sch c thm#Tam#Bi tp## 00629000000000277000450002600110000002600110001100200290002200300890005100700320 01400140007001720190005001790820009001848080005001930080018001980090035002160100 00500251011001500256005001400271005001700285013000700302020000700309020000700316 020000800323020001400331039000600345#VV09.20882#VV09.20883#Ging v gii ton i s 10#Chng trnh c bn, bin son theo chng trnh mi ca B gio dc v o to nm 2006# Minh Khang, Phm Hong Chng#36000#Vi?t#512.0076#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a228tr.^b24cm# Minh Khan g#Phm Hong Chng#253215#i s#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00664000000000289000450002600110000002600110001100200420002200300890006400700320 01530140007001850190005001920820009001978080005002060080018002110090035002290100 00500264011001500269005001400284005001700298013000700315020000700322020001000329 020000700339020000800346020001400354039000600368#VV09.20884#VV09.20885#Ging v gii ton i s v gii tch 11#Chng trnh c bn, bin son theo chng trn h mi ca B Gio dc v o to nm 2007# Minh Khang, Phm Hong Chng#33000 #Vi?t#512.0076#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a 196tr.^b24cm# Minh Khang#Phm Hong Chng#253216#i s#Gii tch#Lp 11#Bi t p#Sch c thm#TDung## 00658000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020036000470030049000830070030001320220004001622210014001660050 01300180005001600193008001800209009002300227010000500250011001500255013000700270 02000070027702000070028402000050029102000080029602000080030402000140031203900060 0326#VV09.20886#VV09.20887#32000#Vi?t#537.076#^214#Phn dng v gii bi tp v t l 11#Theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#H Ngha Anh, Nguyn An h Hin#T.1#in, in t#H Ngha Anh#Nguyn Anh Hin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T p. H Ch Minh#2009#^a199tr.^b24cm#253217#Vt l#Lp 11#in#Bi tp#in t#Sc h c thm#TDung## 00556000000000277000450002600110000002600110001100200250002200300370004700700120 00840140007000960190005001030820009001088080005001170080018001220090035001400100 00500175011001500180005001200195013000700207020000900214020000700223020000800230 020002000238020001400258039000600272#VV09.20888#VV09.20889#279 bi ton hnh hc 12#Luyn thi t ti cao ng v i hc#L Vn Hot#29000#Vi?t#516.0076#^214#^ aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a179tr.^b24cm#L Vn H ot#253218#Hnh hc#Lp 12#Bi tp#Hnh hc khng gian#Sch c thm#TDung## 00617000000000301000450002600110000002600110001100200520002200300310007400700170 01050140007001220190005001290820009001348080005001430080018001480090035001660100 00500201011001500206005001700221013000700238020000700245020000700252020001200259 020000800271020000700279020000900286020001400295039000600309#VV09.20890#VV09.208 91#Gii p l thuyt v bi tp a l 12 theo ch #Chng trnh chun v nn g cao#Nguyn Hong Anh#29000#Vi?t#330.9597#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Qu c gia Tp. H Ch Minh#2009#^a179tr.^b24cm#Nguyn Hong Anh#253219#a l#Lp 12# a kinh t#Bi tp#n tp#Vit Nam#Sch c thm#TDung## 00603000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200250 00490070016000740140007000900190005000970820006001028080005001080080018001130090 02300131010000500154011001500159013000700174021012300181020000900304020000800313 020001000321039000600331#VV09.20893#VV09.20894#VV09.20892#Hng Thin Php#Hnh t rnh tm chn php#Hng Thin Php#28000#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Vn ho Si Gn#2010#^a200tr.^b20cm#253220#Miu t hnh trnh tm n chn ph p mu nhim ca cc khoa hc gia thng qua nhng mu i thoi gia h v cc v o s#o Pht#Tu hnh#Chn php#TDung## 00657000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200210 00490070016000700140007000860190005000930820009000988080005001070080005001120090 01100117010000500128011001500133013000700148021017300155020000800328020001000336 020001800346020000900364039000600373#VV09.20895#VV09.20896#VV09.20897#Nguyn Th Trm#Nhng ngi thp la#Nguyn Th Trm#26000#Vi?t#920.0597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a299tr.^b20cm#253221#M t cuc i v s nghip mt s nhn vt c c ng hin cho t nc nh: b trng V nh Ho, b trng Nguyn Vn Huyn, gi o s Hong Tu, nh vn Hong Cng Khanh...#Tiu s#S nghip#C nhn in hnh #Vit Nam#TDung## 00645000000000277000450002600110000002600110001100200420002202900270006400700390 00910140006001300190005001360820004001418080005001450080018001500090023001680100 00500191011001400196005002100210005001700231013000700248021006900255020001000324 020001300334020001400347039000600361#VV09.20898#VV09.20899#Ting Anh c th con ngi : H tun hon#Circulatory system English#Thin n Trng Hng, Trnh Than h Ton#9000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a54tr. ^b20cm#Thin n Trng Hng#Trnh Thanh Ton#253222#Gm nhng on vn nh v va i tr ca cc b phn thuc h tun hon#Ting Anh#H tun hon#Sch song ng#TD ung## 00962000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200330003302900400 00660070082001060140007001880190005001950820006002008080005002060080018002110090 05100229010000500280011001500285005002100300005001900321005001500340005001400355 00600180036901300070038702101910039402000110058502000070059602000070060302000080 0610039000600618#VV09.20900#VV09.20901#VV09.20902#Sp xp tng vi s t d uy#Organisez vos ides avecle mind mapping#Jean-Luc Deladrire, Frdric Le Biha n, Pierre Mongin... ; Trn Chnh Nguyn dch#96000#Vi?t#153.4#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh; Cng ty TNHH Nhn tr Vit#2009#^a227tr.^b20cm#Del adrire, Jean-Luc#Bihan, Frdric Le#Mongin, Pierre#Rebaud, Denis#Trn Chnh Ngu yn#253223#Hng dn cch s dng s t duy din t cc tng sng to: thit k v lp s t duy, chn la v t mc tiu, a ra nhng quyt nh ng n, qun l cng vic hng ngy...#Tm l hc# thc#T duy# tng#TDung ## 00558000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020028000460030055000740070015001290220004001440050015001480080 01800163009002300181010000500204011001500209020001200224020000900236020001400245 039000600259013000700265020000800272#VV09.20903#VV09.20904#30000#Vi?t#372.62#^2 14#B tr tp lm vn tiu hc#Bin son theo chng trnh ca B Gio dc v o to#Phm Ngc Thm#T.1#Phm Ngc Thm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh #2009#^a194tr.^b24cm#Tp lm vn#Tiu hc#Sch c thm#TDung#253224#Bi vn## 00573000000000265000450002600110000002600110001100200510002200300610007300700140 01340140007001480190005001550820004001608080005001640080018001690090023001870100 00500210011001500215005001400230013000700244020001600251020000800267020001200275 020001400287039000600301#VV09.20905#VV09.20906#M hnh bi ging mn vn trn g trung hc c s#Dng cho gio vin, sinh vin v hc sinh t lp 6 ti lp 9#T rnh Xun V#22000#Vi?t#807#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009# ^a137tr.^b24cm#Trnh Xun V#253225#Trung hc c s#Vn hc#Tp lm vn#Sch c thm#TDung## 00626000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020037000350030059000720070036001310220004001670050015001710050014001860080 01800200009002300218010000500241011001500246013000700261020001100268020000600279 020000400285020000700289020000800296020001400304039000600318#VV09.20907#30000#V i?t#372.61#^214#Bi tp luyn t v cu ting Vit 5#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#B.s.: Phm Nh Qunh, Phm Nh Thm#T.1#Phm Nh Qunh#Phm Nh Thm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a191tr.^b24c m#253226#Ting Vit#Lp 5#Cu#T ng#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00626000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020037000350030059000720070036001310220004001670050015001710050014001860080 01800200009002300218010000500241011001500246013000700261020001100268020000600279 020000400285020000700289020000800296020001400304039000600318#VV09.20908#30000#V i?t#372.61#^214#Bi tp luyn t v cu ting Vit 5#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#B.s.: Phm Nh Qunh, Phm Nh Thm#T.2#Phm Nh Qunh#Phm Nh Thm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a190tr.^b24c m#253227#Ting Vit#Lp 5#Cu#T ng#Bi tp#Sch c thm#TDung## 01119000000000337000450000200650000000700630006501900050012808200180013380800050 01510080018001560090023001740100005001970110015002020050021002170050014002380050 01800252005001500270005001200285015009300297013000700390012002100397021023800418 02000080065602000140066402000230067802000210070102000140072202000160073602000230 0752039000600775#Lch s truyn thng ng b v nhn dn phng 12 (1930 - 2005 )#B.s.: Quch Th Kim Phng, Lm Chn Pht, Tr Th Kiu Loan..#Vi?t#322.259707 0959779#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a239tr.^b20cm#Quch Th Kim Phng#Lm Chn Pht#Tr Th Kiu Loan#H Trung Thnh#L Ngc Thu#TTS g hi : ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b phng 12, qun 8 - Tp. H Ch Minh#253228#T sch Truyn thng#Gii thiu lch s u tranh cch mng ca nh n dn phng 12 (qun 8, tp H Ch Minh) giai on trc Cch mng thng Tm, k hng chin chng Php v chng M; nhn dn v ng b qun 12 tp trung xy dn g t nc v pht trin kinh t#Lch s#ng b c s#Khng chin chng Php#Kh ng chin chng M#Xy dng XHCN#Tp. H Ch Minh#ng Cng sn Vit Nam#TDung## 01118000000000337000450000200490000000700550004901900050010408200080010980800050 01170080018001220090023001400100005001630110015001680050012001830050018001950050 01500213005001700228005001600245015008000261013000700341021031700348020000800665 02000030067302000200067602000230069602000210071902000140074002000090075402000110 0763039000600774#Lch s truyn thng x Thun Giao (1930 - 2005)#B.s.: V Vn G ii, Phng Xun Phng, iu Ngc Hin..#Vi?t#959.774#^214#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tp. H Ch Minh#2009#^a283tr.^b20cm#V Vn Gii#Phng Xun Phng#iu Ngc Hin#Nguyn Vn Ngon#Tng Xun Giang#TTS ghi : Ban chp hnh ng b x Thun giao, huyn Thun an, tnh Bnh Dng#253229#Gii thiu vi nt c im t nhi n, kinh t, vn ha, x hi ca x Thun Giao (Thun An - Bnh Dng). Phong tr o u tranh cch mng ca nhn dn x Thun Giao trc Cch mng thng Tm v tr ong hai cuc khng chin chng Php v chng M; x Thun Giao xy dng t nc v pht trin kinh t trong thi i mi#Lch s#X#Phong tro yu nc#Khng c hin chng Php#Khng chin chng M#Xy dng XHCN#Thun An#Bnh Dng#TDung## 01065000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200500003300700620 00830190005001450820012001508080005001620080018001670090035001850100005002200110 01500225005001500240005001500255005001400270005001100284005001700295015010000312 01300070041202101890041902000080060802000080061602000100062402000140063402000090 0648020005200657039000600709#VV09.20909#VV09.20910#VV09.20911#Ch tch Tn c T hng v bo tng mang tn ngi#B.s.: Nguyn Th Hu, Phan Hu Thin (ch.b.), i nh Vn Lin..#Vi?t#959.7043092#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a319tr.^b24cm#Nguyn Th Hu#Phan Hu Thin#inh Vn Lin#Hong N gh#L Th Thanh Tm#TTS ghi: Lin hip cc hi Khoa hc K thut Tp. H Ch Mi nh. Hi Khoa hc Lch s Tp. H Ch Minh#253230#Tp hp nhng bi vit v cuc i v s nghip ca Ch tch Tn c Thng v nhng kin ngh bo tng Tn c Thng pht huy ht vai tr gio dc tinh thn cch mng cho cc th h sau#Lc h s#Tiu s#S nghip#Chnh tr gia#Vit Nam#Tn c Thng, chnh tr gia, 1888 - 1980, Vit Nam#TDung## 00855000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200940 00480070015001420140007001570190005001640820011001698080005001800080018001850090 03500203010000500238011001500243013000700258021023000265020002100495020000900516 020001100525020001000536020000900546039001000555#VV09.20912#VV09.20913#VV09.2091 4#Nguyn Duy Gia#Qun tr chin lc ngn hng v phng thc qun tr iu hnh ngn hng thng mi Vit Nam#Nguyn Duy Gia#34000#Vi?t#332.109597#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a164tr.^b24cm#253231#Gii t hiu nhng kin thc v phng php qun tr chin lc kinh doanh ngn hng th ng mi Vit Nam, qun tr t chc v phng thc iu hnh ngn hng - nng cao nng lc cnh tranh - pht trin trong mi trng ton cu ho#Ngn hng thng mi#Qun tr#Chin lc#iu hnh#Vit Nam#Khnh Vn## 00641000000000277000450002600110000002600110001100200690002200300770009100700160 01680140007001840190005001910820008001968080005002040080018002090090035002270100 00500262011001500267005001600282013000700298020000700305020000700312020000800319 020001200327020001400339039001000353#VV09.20915#VV09.20916#Phn loi v phng p hp gii chi tit bi tp trc nghim vt l 12#Bin son theo chng trnh mi dnh cho hc sinh ban nng cao v ban c bn#Trn Thanh Bnh#65500#Vi?t#530.076 #^214#^aTp. H Ch mInh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a478tr.^b24cm#T rn Thanh Bnh#253232#Vt l#Lp 12#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Khnh Vn# # 00853000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200250 00480030079000730070015001520140007001670190005001740820011001798080005001900080 01800195009003500213010000500248011001500253013000700268021023300275020001700508 020000900525020001000534020000900544039001000553#VV09.20918#VV09.20917#VV09.2091 9#Nguyn Duy Gia#Hi nhp kinh t quc t#Ti cu trc h thng ngn hng Vit N am ph hp chun mc v thng l quc t#Nguyn Duy Gia#46000#Vi?t#332.109597#^ 214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a230tr.^b24cm#253 233#Nhng vn chung v kinh t th trng v nh nc x hi ch ngha nc ta, hi nhp kinh t quc t h thng ngn hng Vit Nam, ti cu trc h thng ngn hng Vit Nam ph hp vi chun mc quc t v mi trng ton cu ho#Kin h t th gii#Hi nhp#Ngn hng#Vit Nam#Khnh Vn## 00772000000000265000450002600110000002600110001101900050002208200080002780800050 00350010017000400020031000570070023000880220004001110080018001150090035001330100 00500168011001500173013000700188005001700195021024300212020000900455020001000464 020002200474039001000496#VV09.20921#VV09.20920#Vi?t#340.071#^214#Nguyn Khc Hn g#Phng php gio dc php lut#Nguyn Khc Hng ch.b.#T.1#^aTp. H Ch Minh#^a i hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a172tr.^b20cm#253234#Nguyn Khc Hng#Tr nh by l lun chung v kin thc gio dc php lut v kt qu ca gio dc ph p lut; Mt s c im tm l hc sinh khi hc php lut; thc trng cng tc g io dc hin nay; Bin php gio dc php lut cho hc sinh trung hc ph thng# Gio dc#Php lut#Phng php ging dy#Khnh Vn## 00746000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200540 00500070017001040190005001210820009001268080005001350080018001400090035001580100 00500193011001400198013000700212021018900219020000900408020000800417020001600425 020000800441020000900449039001000458#VV09.20922#VV09.20924#VV09.20923#Nguyn Kh c Hng#X hi hc tp vi nhng gi tr vn ho truyn thng#Nguyn Khc Hng#Vi ?t#370.9597#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a86t r.^b20cm#253235#Trnh by nhng gi tr vn ho xuyn sut chiu di lch s ca nn gio dc Vit Nam t nhng nm dng nc v gi nc, thi k khng chin c hng thc dn Php xm lc cho n ngy nay#Gio dc#Lch s#Gi tr vn ho#H c tp#Vit Nam#Khnh Vn## 01018000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200710003800700160 01090140007001250190005001320820007001378080005001440080018001490090035001670100 00500202011001500207015003800222004003800260013000700298021036200305020000900667 020000800676020002300684020001100707039001000718#VV09.20925#VV09.20926#Nguyn Th Cnh#Gio trnh phng php v phng php lun nghin cu khoa hc kinh t#Ng uyn Th Cnh#15000#Vi?t#330.01#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a252tr.^b20cm#TTS ghi: H Quc gia Tp. H Ch Minh#Ti bn ln th 1 c sa cha b sung#253236#Trnh by cc khi nim khoa hc v nghin c u khoa hc, hnh thnh v lun gii vn nghin cu, thit k nghin cu, cc o lng vch ra th gii thc nghim, thu thp s liu v ngun s liu, chn m u, cc phng php nh tnh, phn tch s liu, vit bo co cui cng v cc gi chn vn nghin cu theo lnh vc thuc cc chuyn ngnh kinh t.#Khoa hc#Kinh t#Phng php nghin cu#Gio trnh#Khnh Vn## 00563000000000241000450002600110000002600110001100100170002200200250003900700220 00640190005000860820006000918080005000970080009001020090019001110100005001300110 01500135013000700150021012800157020000900285020000900294020000800303039001000311 #VV09.20928#VV09.20927#Thch N Tu Nh#Thc xoa ma na Lut Nghi#Thch N Tu Nh b.s.#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a267tr.^b20cm#253237#Tr nh by cc php hc ca Thc - xoa - ma - na dnh cho ngi n xut gia hc k gii lut, hnh tr v chia s vi ngi khc#o Pht#Pht hc#L nghi#Khnh V n## 00655000000000289000450002600110000002600110001100100150002200200180003700700560 00550140006001110190005001170820006001228080005001280080009001330090019001420100 00500161011001500166019000500181006001700186006001700203013000700220021010300227 020000900330020000800339020000800347039001000355#VV09.20929#VV09.20930#Gyatso, T enzin#Mt tng Ty Tng#Tenzin Gyatso ; Dch: Jeffrey Hopkins, Thch Nhun Chu# 39000#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a300tr.^b20cm#Dch#Hopki ns, Jeffrey#Thch Nhun Chu#253238#Cung cp nhng kin thc cn thit v gio l php mn Mt tng Ty tng ngi tu hnh tr, hc tp#o Pht#Gio l#Tu h nh#Khnh Vn## 00828000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550010015000660020025000810030010001060070049001160140007001650190 00500172082000400177808000500181008001800186009006400204010000500268011001500273 01900050028800500170029300600110031001200130032101300070033402100990034102000100 0440020001800450039001000468#VV09.20931#CDVN.01035#CDVN.01037#CDVN.01036#VV09.20 933#VV09.20932#Southern, Anna#News and current affairs#Serries 1#Anna Southern, Adrian Wallwork ; L Huy Tm dch#98000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai h c Quc gia Tp. H Ch Minh ; Cng ty THHH Nhn Tr Vit#2009#^a154tr.^b20cm#Dc h#Wallwork, Adrian#L Huy Tm#News English#253239#Hng dn hc ting Anh luyn k nng nghe hiu c chn lc t cc bn tin hay pht trn i BBC#Ting Anh#K nng nghe hiu#Khnh Vn## 00826000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550010015000660020023000810030010001040070049001140140007001630190 00500170082000400175808000500179008001800184009006400202010000500266011001500271 01900050028600500170029100600110030801200130031901300070033202100990033902000100 0438020001800448039001000466#VV09.20934#VV09.20935#CDVN.01038#CDVN.01040#CDVN.01 039#VV09.20936#Southern, Anna#Arts and entertainment#Serries 1#Anna Southern, Ad rian Wallwork ; L Huy Tm dch#98000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh ; Cng ty THHH Nhn Tr Vit#2009#^a155tr.^b20cm#Dch# Wallwork, Adrian#L Huy Tm#News English#253240#Hng dn hc ting Anh luyn k nng nghe hiu c chn lc t cc bn tin hay pht trn i BBC#Ting Anh#K nng nghe hiu#Khnh Vn## 00825000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550010015000660020022000810030010001030070049001130140007001620190 00500169082000400174808000500178008001800183009006400201010000500265011001500270 01900050028500500170029000600110030701300070031801200130032502100990033802000100 0437020001800447039001000465#VV09.20937#CDVN.01041#CDVN.01042#VV09.20939#VV09.20 938#CDVN.01043#Southern, Anna#Bussiness and finance#Serries 1#Anna Southern, Adr ian Wallwork ; L Huy Tm dch#98000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh ; Cng ty THHH Nhn Tr Vit#2009#^a155tr.^b20cm#Dch#W allwork, Adrian#L Huy Tm#253241#News English#Hng dn hc ting Anh luyn k nng nghe hiu c chn lc t cc bn tin hay pht trn i BBC#Ting Anh#K n ng nghe hiu#Khnh Vn## 00827000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550010015000660020024000810030010001050070049001150140007001640190 00500171082000400176808000500180008001800185009006400203010000500267011001500272 01900050028700500170029200600110030901200130032001300070033302100990034002000100 0439020001800449039001000467#VV09.20940#CDVN.01044#CDVN.01046#CDVN.01045#VV09.20 942#VV09.20941#Southern, Anna#Science and environment#Serries 2#Anna Southern, A drian Wallwork ; L Huy Tm dch#98000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai h c Quc gia Tp. H Ch Minh ; Cng ty THHH Nhn Tr Vit#2009#^a160tr.^b20cm#Dch #Wallwork, Adrian#L Huy Tm#News English#253242#Hng dn hc ting Anh luyn k nng nghe hiu c chn lc t cc bn tin hay pht trn i BBC#Ting Anh#K nng nghe hiu#Khnh Vn## 00961000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00410820006000468080005000520020025000570070059000820220004001412210026001450050 01900171008000500190009001100195010000500206011001500211005001400226005001400240 00500140025400500230026802102400029102000190053102000070055003900100055701300070 0567020000700574020000900581020000900590#VV09.20943#VV09.20944#VV09.20945#100000 #Vi?t#660.6#^214#C s cng ngh sinh hc#Nguyn Quang Thch (ch.b.), Nguyn Th L, Trn Vn minh..#T.3#Cng ngh sinh hc t bo#Nguyn Quang Thch#^aH.#^aGi o dc#2009#^a548tr.^b24cm#Nguyn Th L#Trn Vn minh#Phm Kim Ngc#Nguyn Th Phng Tho#Gii thiu chung cng ngh t bo thc vt, t bo ng vt, c s n ui cy t bo. ng dng ca t bo, cc k thut nui cy t bo ng vt, thc vt...; Gii thiu mt s quy trnh cng ngh nui cy m t bo c thc hin Vit Nam#Cng ngh sinh hc#T bo#Khnh Vn#253243#Cy m#ng vt#Thc vt# # 01011000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200170003300300430 00500070089000930140008001820190005001900820006001958080005002010080005002060090 01100211010000500222011001600227019000500243006001800248006001400266013000700280 00600260028701500530031300500150036602101970038102000100057802000080058802000090 0596020001700605020001700622039001000639#VV09.20946#VV09.20947#VV09.20948#C lu t Vit Nam#Quc triu hnh lut v Hong Vit lut l#Dch: Nguyn Ngc Nhun, N guyn T Nh, T phin dch vin S hc ; h..: Nguyn Hu Tm#165000#Vi?t#340. 5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a1007tr.^b24cm#Dch#Nguyn Ngc Nhun#Nguyn T Nh #253244#T phin dch vin S hc#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin S hc#Nguyn Hu Tm#Gii thiu ni dung cc iu khon (lut) v cc iu l q uy nh trong Quc triu hnh lut v Hong Vit lut l v lut, cc biu , l ut l v tang ch, ti phm, quy nh v ti trm cp...#Php lut#Lch s#Vi t Nam#B lut Hng c#B lut Gia Long#Khnh Vn## 00934000000000361000450002600110000002600110001102600110002200500110003300200270 00440030018000710070092000890140008001810190005001890820004001948080005001980080 00500203009001100208010000500219011001600224005001500240006002600255005001400281 00500160029500500200031101300070033102101710033802000190050902000080052802000090 0536020000900545020000800554039001000562#VV09.20949#VV09.20951#VV09.20950#L Huy Bc#T in vn hc nc ngoi#Tc gia, tc phm#B.s.: L Huy Bc (ch.b.), Dn g Tun Anh, Phan Tun Anh... ; T phin dch vin S hc dch#176000#Vi?t#809#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a1023tr.^b24cm#Dng Tun Anh#T phin dch vin S h c#Phan Tun Anh#Nguyn Linh Chi#Nguyn Th Thu Dung#253245#Gii thiu tc gia, t c phm vn hc tiu biu cho cc quc gia, chu lc theo cc mc t c sp x p theo trt t A, B, C... theo tn tc gi v mu t u ca tc phm#Vn hc n c ngoi#Tc gi#Tc phm#Th gii#T in#Khnh Vn## 01054000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00410820009000468080005000550020063000600070059001230220009001822210061001910060 01500252006001700267005001000284005001400294005001100308008000500319009001100324 01000050033501100160034001500530035601300070040902102500041602000080066602000110 0674020000900685039001000694#VV09.20952#VV09.20953#VV09.20954#200000#Vi?t#959.7 029#^214#Khm nh tiu bnh lng k nghch ph phng lc chnh bin#Dch: Mng Khng, Nguyn Ngc Tnh ; H..: Thch Can..#T.1, Q.1#Khm nh tiu bnh Bc k nghch ph phng lc chnh bin# Mng Khng#Nguyn Ngc Tnh#Thch C an#L Duy Chng#Dng Minh#^aH.#^aGio dc#2009#^a1183tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin S hc#253246#Tp hp ton b cng vn, ch d c a nh vua, cc bn tu, biu ca cc vin i thn, tng lnh cm qun i nh dp cc cuc ni dy v xm lc trn c min Bc, min Nam trong 3 nm t nm M inh Mnh th 14 (1833) n nm Minh Mnh th 16 (1835)#Lch s#Nh Nguyn#Vit N am#Khnh Vn## 01054000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00410820009000468080005000550020063000600070059001230220009001822210061001910060 01500252006001700267005001000284005001400294005001100308008000500319009001100324 01000050033501100160034001500530035601300070040902102500041602000080066602000110 0674020000900685039001000694#VV09.20955#VV09.20956#VV09.20957#175000#Vi?t#959.7 029#^214#Khm nh tiu bnh lng k nghch ph phng lc chnh bin#Dch: Mng Khng, Nguyn Ngc Tnh ; H..: Thch Can..#T.1, Q.2#Khm nh tiu bnh Bc k nghch ph phng lc chnh bin# Mng Khng#Nguyn Ngc Tnh#Thch C an#L Duy Chng#Dng Minh#^aH.#^aGio dc#2009#^a1055tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin S hc#253247#Tp hp ton b cng vn, ch d c a nh vua, cc bn tu, biu ca cc vin i thn, tng lnh cm qun i nh dp cc cuc ni dy v xm lc trn c min Bc, min Nam trong 3 nm t nm M inh Mnh th 14 (1833) n nm Minh Mnh th 16 (1835)#Lch s#Nh Nguyn#Vit N am#Khnh Vn## 00739000000000241000450002600110000000200560001100301110006701400080017801900050 01860820008001918080005001990080005002040090011002090100005002200110019002250150 03400244013000700278021016000285020000900445020001300454020002000467039001000487 #VV09.20958#Chng trnh gio dc ph thng cp trung hc ph thng#Ban hnh km theo Quyt nh s 16/2006/Q-BGDT ngy 05 thng 5 nm 2006 ca B trng B G io dc v o to#223000#Vi?t#373.238#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a1079tr.^b20x 29cm#TTS ghi : B Gio dc v o to#253248#Gii thiu nhng vn chung, ch ng trnh mn hc v hot ng gio dc, chun kin thc, k nng v yu cu v thi i vi hc sinh cp trung hc ph thng#Gio dc#Chng trnh#Ph thng tr ung hc#Khnh Vn## 00782000000000241000450002600110000000200520001100301110006301400080017401900050 01820820008001878080005001950080005002000090011002050100005002160110018002210150 03400239013000700273021021200280020000900492020001300501020001600514039001000530 #VV09.20959#Chng trnh gio dc ph thng cp trung hc c s#Ban hnh km the o Quyt nh s 16/2006/Q-BGDT ngy 05 thng 5 nm 2006 ca B trng B Gio dc v o to#151000#Vi?t#373.236#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a726tr.^b20x29cm# TTS ghi : B Gio dc v o to#253249#Gm mc tiu, phm vi, cu trc, kin t hc, k nng, phng php v hnh thc t chc cc hot ng gio dc trung hc c s. Chng trnh mn hc, chun kin thc, k nng v yu cu v thi i vi hc sinh#Gio dc#Chng trnh#Trung hc c s#Khnh Vn## 00723000000000253000450002600110000000200450001100301110005601400070016701900050 01740820007001798080005001860080005001910090011001960100005002070110018002120150 03400230013000700264021014200271020000900413020001300422020000900435020001500444 039001000459#VV09.20960#Chng trnh gio dc ph thng cp tiu hc#Ban hnh k m theo Quyt nh s 16/2006/Q-BGDT ngy 05 thng 5 nm 2006 ca B trng B Gio dc v o to#60000#Vi?t#372.19#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a288tr.^b20x29 cm#TTS ghi : B Gio dc v o to#253250#Nhng vn chung, mc tiu gio d c tiu hc, chng trnh mn hc v hot ng gio dc chun kin thc, k nng, yu cu i vi hc sinh#Gio dc#Chng trnh#Tiu hc#Sch gio vin#Khnh V n## 00744000000000289000450002600110000000200440001100301110005501400070016601900050 01730820004001788080005001820080005001870090011001920100005002030110018002080150 03400226013000700260021008700267020000800354020000900362020001300371020000900384 020001600393020002000409020001500429039001000444#VV09.20961#Chng trnh gio d c ph thng mn ng vn#Ban hnh km theo Quyt nh s 16/2006/Q-BGDT ngy 05 thng 5 nm 2006 ca B trng B Gio dc v o to#27000#Vi?t#807#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a132tr.^b20x29cm#TTS ghi : B Gio dc v o to#253251#Gii thiu v tr, mc tiu, ni dung, phng php dy hc v nh gi kt qu hc t p#Ng vn#Gio dc#Chng trnh#Tiu hc#Trung hc c s#Ph thng trung hc#S ch gio vin#Khnh Vn## 00713000000000277000450002600110000000200440001100301110005501400060016601900050 01720820007001778080005001840080005001890090011001940100005002050110017002100150 03400227013000700261021008700268020000800355020000900363020001300372020000900385 020001600394020001500410039001000425#VV09.20962#Chng trnh gio dc ph thng mn m nhc#Ban hnh km theo Quyt nh s 16/2006/Q-BGDT ngy 05 thng 5 nm 2006 ca B trng B Gio dc v o to#6000#Vi?t#780.71#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a28tr.^b20x29cm#TTS ghi : B Gio dc v o to#253252#Gii thiu v t r, mc tiu, ni dung, phng php dy hc v nh gi kt qu hc tp#m nhc# Gio dc#Chng trnh#Tiu hc#Trung hc c s#Sch gio vin#Khnh Vn## 00766000000000289000450002600110000000200450001100301110005601400060016701900050 01730820007001788080005001850080005001900090011001950100005002060110017002110150 03400228013000700262021013000269020000900399020000900408020001300417020000900430 020000600439020000600445020001500451039001000466#VV09.20963#Chng trnh gio d c ph thng mn khoa hc#Ban hnh km theo Quyt nh s 16/2006/Q-BGDT ngy 0 5 thng 5 nm 2006 ca B trng B Gio dc v o to#6000#Vi?t#372.35#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a28tr.^b20x29cm#TTS ghi : B Gio dc v o to#253253#Gi i thiu v tr, mc tiu, ni dung, chun kin thc, phng php dy hc v n h gi kt qu hc tp mn khoa hc lp 4, lp 5#Khoa hc#Gio dc#Chng trnh#T iu hc#Lp 4#Lp 5#Sch gio vin#Khnh Vn## 00718000000000277000450002600110000000200440001100301110005501400070016601900050 01730820010001788080005001880080005001930090011001980100005002090110018002140150 03400232013000700266021008700273020000800360020000900368020001300377020000900390 020001600399020001500415039001000430#VV09.20964#Chng trnh gio dc ph thng mn lch s#Ban hnh km theo Quyt nh s 16/2006/Q-BGDT ngy 05 thng 5 nm 2006 ca B trng B Gio dc v o to#25000#Vi?t#959.70071#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a120tr.^b20x29cm#TTS ghi : B Gio dc v o to#253254#Gii thiu v tr, mc tiu, ni dung, phng php dy hc v nh gi kt qu hc tp#Lc h s#Gio dc#Chng trnh#Tiu hc#Trung hc c s#Sch gio vin#Khnh Vn## 00728000000000277000450002600110000000200470001100301110005801400070016901900050 01760820004001818080005001850080005001900090011001950100005002060110017002110150 03400228013000700262021008700269020001100356020000900367020001300376020001600389 020002000405020001500425039001000440#VV09.20965#Chng trnh gio dc ph thng mn ting php#Ban hnh km theo Quyt nh s 16/2006/Q-BGDT ngy 05 thng 5 nm 2006 ca B trng B Gio dc v o to#10000#Vi?t#448#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a48tr.^b20x29cm#TTS ghi : B Gio dc v o to#253255#Gii thiu v tr, mc tiu, ni dung, phng php dy hc v nh gi kt qu hc tp#Ting P hp#Gio dc#Chng trnh#Trung hc c s#Ph thng trung hc#Sch gio vin#Kh nh Vn## 00751000000000289000450002600110000000200460001100301110005701400070016801900050 01750820008001808080005001880080005001930090011001980100005002090110017002140150 03400231013000700265021008700272020001000359020000900369020001300378020000900391 020001600400020002000416020001500436039001000451#VV09.20966#Chng trnh gio d c ph thng mn cng ngh#Ban hnh km theo Quyt nh s 16/2006/Q-BGDT ngy 05 thng 5 nm 2006 ca B trng B Gio dc v o to#18000#Vi?t#600.071#^21 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a88tr.^b20x29cm#TTS ghi : B Gio dc v o to#253256 #Gii thiu v tr, mc tiu, ni dung, phng php dy hc v nh gi kt qu hc tp#Cng ngh#Gio dc#Chng trnh#Tiu hc#Trung hc c s#Ph thng trung hc#Sch gio vin#Khnh Vn## 00748000000000289000450002600110000000200430001100301110005401400070016501900050 01720820011001778080005001880080005001930090011001980100005002090110017002140150 03400231013000700265021008700272020000700359020000900366020001300375020000900388 020001600397020002000413020001500433039001000448#VV09.20967#Chng trnh gio d c ph thng mn a l#Ban hnh km theo Quyt nh s 16/2006/Q-BGDT ngy 05 thng 5 nm 2006 ca B trng B Gio dc v o to#27000#Vi?t#915.970071#^21 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a131tr^b20x29cm#TTS ghi : B Gio dc v o to#253257 #Gii thiu v tr, mc tiu, ni dung, phng php dy hc v nh gi kt qu hc tp#a l#Gio dc#Chng trnh#Tiu hc#Trung hc c s#Ph thng trung h c#Sch gio vin#Khnh Vn## 00747000000000289000450002600110000000200440001100301110005501400070016601900050 01730820008001788080005001860080005001910090011001960100005002070110017002120150 03400229013000700263021008700270020000800357020000900365020001300374020000900387 020001600396020002000412020001500432039001000447#VV09.20968#Chng trnh gio d c ph thng mn tin hc#Ban hnh km theo Quyt nh s 16/2006/Q-BGDT ngy 05 thng 5 nm 2006 ca B trng B Gio dc v o to#10000#Vi?t#004.071#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a48tr.^b20x29cm#TTS ghi : B Gio dc v o to#253258#G ii thiu v tr, mc tiu, ni dung, phng php dy hc v nh gi kt qu h c tp#Tin hc#Gio dc#Chng trnh#Tiu hc#Trung hc c s#Ph thng trung hc #Sch gio vin#Khnh Vn## 00727000000000277000450002600110000000200450001100301110005601400070016701900050 01740820007001798080005001860080005001910090011001960100005002070110017002120150 03400229013000700263021008700270020000900357020000900366020001300375020001600388 020002000404020001500424039001000439#VV09.20969#Chng trnh gio dc ph thng mn sinh hc#Ban hnh km theo Quyt nh s 16/2006/Q-BGDT ngy 05 thng 5 n m 2006 ca B trng B Gio dc v o to#16000#Vi?t#570.71#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a76tr.^b20x29cm#TTS ghi : B Gio dc v o to#253259#Gii thiu v tr, mc tiu, ni dung, phng php dy hc v nh gi kt qu hc tp#Sinh h c#Gio dc#Chng trnh#Trung hc c s#Ph thng trung hc#Sch gio vin#Khn h Vn## 00752000000000277000450002600110000000200690001100301110008001400060019101900050 01970820007002028080005002090080005002140090011002190100005002300110017002350150 03400252013000700286021008700293020001100380020000900391020001300400020001600413 020002000429020001500449039001000464#VV09.20970#Chng trnh gio dc ph thng hot ng gio dc ngoi gi ln lp#Ban hnh km theo Quyt nh s 16/2006/Q- BGDT ngy 05 thng 5 nm 2006 ca B trng B Gio dc v o to#7000#Vi?t#3 73.18#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b20x29cm#TTS ghi : B Gio dc v o t o#253260#Gii thiu v tr, mc tiu, ni dung, phng php dy hc v nh gi kt qu hc tp#Ngoi kho#Gio dc#Chng trnh#Trung hc c s#Ph thng trun g hc#Sch gio vin#Khnh Vn## 00726000000000277000450002600110000000200460001100301110005701400070016801900050 01750820004001808080005001840080005001890090011001940100005002050110017002100150 03400227013000700261021008700268020001000355020000900365020001300374020001600387 020002000403020001500423039001000438#VV09.20971#Chng trnh gio dc ph thng mn ting Anh#Ban hnh km theo Quyt nh s 16/2006/Q-BGDT ngy 05 thng 5 n m 2006 ca B trng B Gio dc v o to#14000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a67tr.^b20x29cm#TTS ghi : B Gio dc v o to#253261#Gii thiu v t r, mc tiu, ni dung, phng php dy hc v nh gi kt qu hc tp#Ting An h#Gio dc#Chng trnh#Trung hc c s#Ph thng trung hc#Sch gio vin#Khnh Vn## 00796000000000301000450002600110000000200670001100301110007801400070018901900050 01960820008002018080005002090080005002140090011002190100005002300110017002350150 03400252013000700286021008700293020001000380020000900390020001200399020001300411 020000900424020001600433020002000449020001500469039001000484#VV09.20972#Chng t rnh gio dc ph thng: Hot ng gio dc ngh ph thng#Ban hnh km theo Quy t nh s 16/2006/Q-BGDT ngy 05 thng 5 nm 2006 ca B trng B Gio dc v o to#13000#Vi?t#370.113#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a64tr.^b20x29cm#TTS gh i : B Gio dc v o to#253262#Gii thiu v tr, mc tiu, ni dung, phng php dy hc v nh gi kt qu hc tp#Hot ng#Gio dc#Ngh nghip#Chng t rnh#Tiu hc#Trung hc c s#Ph thng trung hc#Sch gio vin#Khnh Vn## 00744000000000277000450002600110000000200670001100301110007801400060018901900050 01950820009002008080005002090080005002140090011002190100005002300110017002350150 03400252013000700286021008700293020001100380020000900391020001300400020000800413 020002000421020001500441039001000456#VV09.20973#Chng trnh gio dc ph thng mn gio dc quc phng v an ninh#Ban hnh km theo Quyt nh s 16/2006/Q-BG DT ngy 05 thng 5 nm 2006 ca B trng B Gio dc v o to#4000#Vi?t#355 .0071#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b20x29cm#TTS ghi : B Gio dc v o t o#253263#Gii thiu v tr, mc tiu, ni dung, phng php dy hc v nh gi kt qu hc tp#Quc phng#Gio dc#Chng trnh#An ninh#Ph thng trung hc#S ch gio vin#Khnh Vn## 00749000000000289000450002600110000000200440001100301110005501400070016601900050 01730820010001788080005001880080005001930090011001980100005002090110017002140150 03400231013000700265021008700272020000800359020000900367020001300376020000900389 020001600398020002000414020001500434039001000449#VV09.20974#Chng trnh gio d c ph thng mn th dc#Ban hnh km theo Quyt nh s 16/2006/Q-BGDT ngy 05 thng 5 nm 2006 ca B trng B Gio dc v o to#12000#Vi?t#796.44071#^21 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a59tr.^b20x29cm#TTS ghi : B Gio dc v o to#253264 #Gii thiu v tr, mc tiu, ni dung, phng php dy hc v nh gi kt qu hc tp#Th dc#Gio dc#Chng trnh#Tiu hc#Trung hc c s#Ph thng trung h c#Sch gio vin#Khnh Vn## 00767000000000289000450002600110000000200540001100301110006501400070017601900050 01830820007001888080005001950080005002000090011002050100005002160110018002210150 03400239013000700273021008700280020001800367020000900385020001300394020000900407 020001600416020002000432020001500452039001000467#VV09.20975#Chng trnh gio d c ph thng mn gio dc cng dn#Ban hnh km theo Quyt nh s 16/2006/Q-BGD T ngy 05 thng 5 nm 2006 ca B trng B Gio dc v o to#28000#Vi?t#170 .71#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a135tr.^b20x29cm#TTS ghi : B Gio dc v o t o#253265#Gii thiu v tr, mc tiu, ni dung, phng php dy hc v nh gi kt qu hc tp#Gio dc cng dn#Gio dc#Chng trnh#Tiu hc#Trung hc c s #Ph thng trung hc#Sch gio vin#Khnh Vn## 00751000000000289000450002600110000000200460001100301110005701400070016801900050 01750820007001808080005001870080005001920090011001970100005002080110018002130150 03400231013000700265021008700272020001000359020000900369020001300378020000900391 020001600400020002000416020001500436039001000451#VV09.20976#Chng trnh gio d c ph thng mn ting Nga#Ban hnh km theo Quyt nh s 16/2006/Q-BGDT ngy 05 thng 5 nm 2006 ca B trng B Gio dc v o to#24000#Vi?t#491.78#^214 #^aH.#^aGio dc#2009#^a116tr.^b20x29cm#TTS ghi : B Gio dc v o to#253266 #Gii thiu v tr, mc tiu, ni dung, phng php dy hc v nh gi kt qu hc tp#Ting Nga#Gio dc#Chng trnh#Tiu hc#Trung hc c s#Ph thng trung hc#Sch gio vin#Khnh Vn## 00724000000000277000450002600110000000200430001100301110005401400070016501900050 01720820008001778080005001850080005001900090011001950100005002060110017002110150 03400228013000700262021008700269020000700356020000900363020001300372020001600385 020002000401020001500421039001000436#VV09.20977#Chng trnh gio dc ph thng mn vt l#Ban hnh km theo Quyt nh s 16/2006/Q-BGDT ngy 05 thng 5 nm 2006 ca B trng B Gio dc v o to#17000#Vi?t#530.071#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a84tr.^b20x29cm#TTS ghi : B Gio dc v o to#253267#Gii thiu v tr, mc tiu, ni dung, phng php dy hc v nh gi kt qu hc tp#Vt l# Gio dc#Chng trnh#Trung hc c s#Ph thng trung hc#Sch gio vin#Khnh V n## 00741000000000289000450002600110000000200410001100301110005201400070016301900050 01700820007001758080005001820080005001870090011001920100005002030110018002080150 03400226013000700260021008700267020000500354020000900359020001300368020000900381 020001600390020002000406020001500426039001000441#VV09.20978#Chng trnh gio d c ph thng mn ton#Ban hnh km theo Quyt nh s 16/2006/Q-BGDT ngy 05 th ng 5 nm 2006 ca B trng B Gio dc v o to#40000#Vi?t#510.71#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a191tr.^b20x29cm#TTS ghi : B Gio dc v o to#253268#Gii thiu v tr, mc tiu, ni dung, phng php dy hc v nh gi kt qu hc t p#Ton#Gio dc#Chng trnh#Tiu hc#Trung hc c s#Ph thng trung hc#Sch gio vin#Khnh Vn## 00717000000000277000450002600110000000200450001100301110005601400070016701900050 01740820008001798080005001870080005001920090011001970100005002080110017002130150 03400230013000700264021008700271020000900358020000900367020001300376020000900389 020001600398020001500414039001000429#VV09.20979#Chng trnh gio dc ph thng mn m thut#Ban hnh km theo Quyt nh s 16/2006/Q-BGDT ngy 05 thng 5 n m 2006 ca B trng B Gio dc v o to#14000#Vi?t#741.071#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a68tr.^b20x29cm#TTS ghi : B Gio dc v o to#253269#Gii thiu v tr, mc tiu, ni dung, phng php dy hc v nh gi kt qu hc tp#M th ut#Gio dc#Chng trnh#Tiu hc#Trung hc c s#Sch gio vin#Khnh Vn## 00746000000000289000450002600110000000200440001100301110005501400070016601900050 01730820007001788080005001850080005001900090011001950100005002060110017002110150 03400228013000700262021008700269020000800356020000900364020001300373020000900386 020001600395020002000411020001500431039001000446#VV09.20980#Chng trnh gio d c ph thng mn ho hc#Ban hnh km theo Quyt nh s 16/2006/Q-BGDT ngy 05 thng 5 nm 2006 ca B trng B Gio dc v o to#26000#Vi?t#540.71#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a68tr.^b20x29cm#TTS ghi : B Gio dc v o to#253270#Gi i thiu v tr, mc tiu, ni dung, phng php dy hc v nh gi kt qu hc tp#Ho hc#Gio dc#Chng trnh#Tiu hc#Trung hc c s#Ph thng trung hc# Sch gio vin#Khnh Vn## 00793000000000277000450002600110000000200530001100301110006401400060017501900050 01810820007001868080005001930080005001980090011002030100005002140110017002190150 03400236013000700270021013800277020001700415020000900432020001300441020001600454 020002000470020001500490039001000505#VV09.20981#Chng trnh gio dc ph thng mn ting Trung Quc#Ban hnh km theo Quyt nh s 16/2006/Q-BGDT ngy 05 th ng 5 nm 2006 ca B trng B Gio dc v o to#9000#Vi?t#495.17#^214#^aH.# ^aGio dc#2009#^a44tr.^b20x29cm#TTS ghi : B Gio dc v o to#253271#Gii t hiu v tr, mc tiu, quan im xy dng v pht trin chng trnh, ni dung, gii thch - hng dn, chun kin thc, k nng...#Ting Trung Quc#Gio dc#Ch ng trnh#Trung hc c s#Ph thng trung hc#Sch gio vin#Khnh Vn## 00778000000000277000450002600110000000200650001100301110007601400060018701900050 01930820008001988080005002060080005002110090011002160100005002270110017002320150 03400249013000700283021011700290020001300407020000900420020001000429020001600439 020002000455020001500475039001000490#VV09.20982#Chng trnh gio dc ph thng: Hot ng gio dc hng nghip#Ban hnh km theo Quyt nh s 16/2006/Q-BGD T ngy 05 thng 5 nm 2006 ca B trng B Gio dc v o to#7000#Vi?t#373.2 46#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b20x29cm#TTS ghi : B Gio dc v o to# 253272#Gii thiu v tr, mc tiu, ni dung, phng php t chc hot ng gio dc hng nghip, chun kin thc, k nng#Hng nghip#Gio dc#Hot ng#Trun g hc c s#Ph thng trung hc#Sch gio vin#Khnh Vn## 00729000000000277000450002600110000000200550001100301110006601400060017701900050 01830820007001888080005001950080005002000090011002050100005002160110017002210150 03400238013000700272021010000279020000900379020000900388020001300397020000900410 020000700419020001500426039001000441#VV09.20983#Chng trnh gio dc ph thng mn t nhin v x hi#Ban hnh km theo Quyt nh s 16/2006/Q-BGDT ngy 05 thng 5 nm 2006 ca B trng B Gio dc v o to#6000#Vi?t#372.35#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a28tr.^b20x29cm#TTS ghi : B Gio dc v o to#253273#Gii thiu ni dung chng trnh, v tr, mc tiu, phng php dy hc v nh gi kt qu hc tp#T nhin#Gio dc#Chng trnh#Tiu hc#X hi#Sch gio vin#Kh nh Vn## 00843000000000301000450002600110000002600110001102600110002200500170003300200290 00500070065000790140008001440190005001520820010001578080005001670080005001720090 01100177010000500188011001500193005001600208005001400224005001600238005001500254 013000700269021023800276020000800514020000900522039001000531#VV09.20984#VV09.209 85#VV09.20986#Nguyn Tin Dng#Vn ho Vit Nam thng thc#B.s.: Nguyn Tin D ng (ch.b.), Nguyn Minh Chi, Trn Anh Tun..#180000#Vi?t#306.09597#^214#^aH.#^a Tri thc#2009#^a605tr.^b24cm#Nguyn Minh Chi#Trn Anh Tun#Hong Thu Trang#Trn Minh Tun#253274#Gii thiu nn tng vn ho Vit Nam qua khng gian vn ho, ch th vn ho, lch s vn ho; Cc thit ch vn ho nh h thng chnh tr - x hi, php lut, gio dc, qun s, kinh t, vn ho tri thc dn gian, ngn ng , tn gio...#Vn ho#Vit Nam#Khnh Vn## 00737000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200490003600700140 00850140007000990190005001060820013001118080005001240080005001290090011001340100 00500145011001500150013000700165004001800172021018400190020001800374020001900392 020000800411020000900419020000900428039001000437#VV09.20987#VV09.20988#Trn Nho Thn#Vn hc trung i Vit Nam di gc nhn vn ho#Trn Nho Thn#90000#Vi?t# 895.92209001#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a719tr.^b24cm#253275#Ti bn ln th 1#M t s vn l lun ca vn hc trung i nhn t gc vn ho. Tip cn vn ho vi mt s tc gi, tc phm trung i tiu biu. Vn hc u th k XX nhn t vn ho trung i#Vn hc trung i#Nghin cu vn hc#Tc gi#Tc phm#Vi t Nam#Khnh Vn## 00481000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020023000340030050000570070016001070220004001230050016001270080005001430090 01100148010000500159011001500164013000700179020001100186020000600197020001400203 039001000217#VV09.20989#29000#Vi?t#372.6#^214#Luyn tp ting Vit 4#Cng c v nng cao theo chun kin thc, k nng#Nguyn Th Hnh#T.1#Nguyn Th Hnh#^aH. #^aGio dc#2009#^a175tr.^b24cm#253276#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#Khnh Vn# # 00504000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020022000340070058000560220004001140050014001180050016001320050012001480080 00500160009001100165010000500176011001500181013000700196020000600203020000500209 020001400214039001000228#VV09.20990#17000#Vi?t#372.7#^214#36 n luyn ton 5 #B.s.: V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc Hi, Vn Thu#T.1#V Dng Thu#Ngu yn Ngc Hi# Vn Thu#^aH.#^aGio dc#2009#^a131tr.^b24cm#253277#Lp 5#Ton#S ch c thm#Khnh Vn## 00504000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020022000340070058000560220004001140050014001180050016001320050012001480080 00500160009001100165010000500176011001500181013000700196020000500203020000600208 020001400214039001000228#VV09.20991#14500#Vi?t#372.7#^214#36 n luyn ton 5 #B.s.: V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc Hi, Vn Thu#T.2#V Dng Thu#Ngu yn Ngc Hi# Vn Thu#^aH.#^aGio dc#2009#^a111tr.^b24cm#253278#Ton#Lp 5#S ch c thm#Khnh Vn## 00550000000000289000450002600110000000200180001100300570002900700140008601400070 01000190005001070820007001128080005001190080005001240090011001290100005001400110 01500145004001800160013000700178005001400185020001100199020000400210020000700214 020000900221020000600230020001400236039001000250#VV09.20992#Luyn t v cu 5#S ch tham kho dng cho gio vin, ph huynh v hc sinh#Trn Nho Thn#18500#Vi?t #372.61#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a151tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#253279#Trn N ho Thn#Ting Vit#Cu#T ng#Ng php#Lp 5#Sch c thm#Khnh Vn## 00504000000000265000450002600110000000200380001100700310004901400070008001900050 00870820007000928080005000990080005001040090011001090100005001200110015001250040 01800140005001600158005001400174013000700188020000500195020000600200020000800206 020001400214039001000228#VV09.20993#Ton nng cao v cc chuyn ton 6#Nguyn Ngc m, V Dng Thu#27500#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a219tr.^b 24cm#Ti bn ln th 7#Nguyn Ngc m#V Dng Thu#253280#Ton#Lp 6#Bi tp#S ch c thm#Khnh Vn## 00480000000000265000450002600110000000200140001100700310002501400070005601900050 00630820007000688080005000750080005000800090011000850100005000960110015001010040 01800116005001600134005001400150013000700164020000500171020000600176020000800182 020001400190039001000204#VV09.20994#n tp ton 6#Nguyn Ngc m, V Dng Thu #19500#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a155tr.^b24cm#Ti bn ln th 7#N guyn Ngc m#V Dng Thu#253281#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Khnh Vn## 00486000000000265000450002600110000000200160001100700310002701400070005801900050 00650820009000708080005000790080005000840090011000890100005001000110015001050050 01600120005001400136004001800150013000700168020000700175020000800182020000600190 020001400196039001000210#VV09.20995#n tp i s 7#Nguyn Ngc m, V Dng Th u#17500#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a138tr.^b24cm#Nguyn Ngc m #V Dng Thu#Ti bn ln th 6#253282#i s#Bi tp#Lp 7#Sch c thm#Khnh Vn## 00486000000000265000450002600110000000200160001100700310002701400070005801900050 00650820009000708080005000790080005000840090011000890100005001000110015001050040 01800120005001600138005001400154013000700168020000700175020000800182020000600190 020001400196039001000210#VV09.20996#n tp i s 8#Nguyn Ngc m, V Dng Th u#22000#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a175tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#Nguyn Ngc m#V Dng Thu#253283#i s#Bi tp#Lp 8#Sch c thm#Khnh Vn## 00486000000000265000450002600110000000200160001100700310002701400070005801900050 00650820009000708080005000790080005000840090011000890100005001000110015001050040 01800120005001600138005001400154013000700168020000700175020000800182020000600190 020001400196039001000210#VV09.20997#n tp i s 9#Nguyn Ngc m, V Dng Th u#27500#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a218tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#Nguyn Ngc m#V Dng Thu#253284#i s#Bi tp#Lp 9#Sch c thm#Khnh Vn## 00548000000000277000450002600110000000200190001100300190003000700600004901400070 01090190005001160820009001218080005001300080005001350090011001400100005001510110 01500156005001700171005001400188005001300202013000700215020000900222020000800231 020000700239020001400246039001000260#VV09.20998#n tp hnh hc 10#C bn v nn g cao#B.s.: Trn Phng Dung (ch.b.), Vn Nh Cng, Phm V Khu#21000#Vi?t#51 6.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a164tr.^b24cm#Trn Phng Dung#Vn Nh Cng#P hm V Khu#253285#Hnh hc#Bi tp#Lp 10#Sch c thm#Khnh Vn## 00694000000000253000450002600110000000200320001100301000004301400060014301900050 01490820009001548080005001630080005001680090011001730100005001840110014001890130 00700203021015300210020000900363020001300372020000900385020001600394020002000410 039001000430#VV09.20999#Chng trnh gio dc ph thng#Ban hnh km theo Quyt nh s 16/2006/Q-BGDT ngy 5/5/2006 ca B trng B Gio dc v o to#2000 #Vi?t#370.9597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a12tr.^b24cm#253286#Gm nhng vn chung, chng trnh chun ca 23 mn hc v hot ng gio dc, chng trnh cc cp hc tiu hc, trung hc c s, ph thng trung hc#Gio dc#Chng trnh#Ti u hc#Trung hc c s#Ph thng trung hc#Khnh Vn## 00600000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020027000350070053000620220004001152210039001190050018001580050016001760080 00500192009001100197010000500208011001500213013000700228020000900235020000800244 020000600252020000600258020001000264020001400274039001000288#VV09.21000#15500#V i?t#372.83#^214#Truyn k gio dc o c#B.s., tuyn chn: Trn Th Ph Bnh, Trn Vn Chng#T.2#Truyn c b tr mn o c lp 4, 5#Trn Th Ph Bnh#Tr n Vn Chng#^aH.#^aGio dc#2009#^a100tr.^b24cm#253287#Gio dc#o c#Lp 4#L p 5#Truyn k#Sch c thm#Khnh Vn## 00774000000000301000450002600110000002600110001100100170002200200590003900700440 00980140007001420190005001490820007001548080005001610080005001660090011001710100 00500182011001500187005001700202005001200219013000700231021015900238020001000397 020001100407020000700418020002200425020001500447039001000462#VV09.21002#VV09.210 03#Nguyn Dc Quang#Thit k bi ging hot ng gio dc ngoi gi ln lp 10#B .s.: Nguyn Dc Quang (ch.b.), L Thanh S#30000#Vi?t#373.18#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a199tr.^b24cm#Nguyn Dc Quang#L Thanh S#253288#Nu nhng vn chun g v chng trnh v sch gio vin hot ng gio dc ngoi gi ln lp, c th hng dn thc hin cc ch hot ng theo tng thng#Hot ng#Ngoi kho#L p 10#Phng php ging dy#Sch gio vin#Khnh Vn## 00628000000000277000450002600110000002600110001100200300002200700190005201400070 00710190005000780820004000838080005000870080005000920090011000970100005001080110 01500113004001800128005001900146013000700165021012600172020000800298020001100306 020000900317020001400326039001000340#VV09.21004#VV09.21005#Nhng iu k th ca ho hc#Nguyn Xun Trng#33000#Vi?t#540#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a260tr.^b 24cm#Ti bn ln th 2#Nguyn Xun Trng#253289#Gii thiu mt s th nghim vu i v o thut ho hc, chuyn vui v giai thoi v cc nh ho hc, t liu dy hc ho hc...#Ho hc#Th nghim#o thut#Sch c thm#Khnh Vn## 00457000000000253000450002600110000002600110001100200170002200300250003900700160 00640140007000800190005000870820004000928080005000960080005001010090011001060100 00500117011001500122005001600137013000700153020001200160020000700172020001400179 039001000193#VV09.21006#VV09.21007#Hc vn, thi vn#Dnh cho hc sinh lp 12#L Phc Nghip#26000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a151tr.^b24cm#L Phc N ghip#253290#Tp lm vn#Lp 12#Sch c thm#Khnh Vn## 00770000000000349000450002600110000002600110001100200740002200300160009600700660 01120140007001780190005001850820008001908080005001980080005002030090011002080100 00500219011001400224004001800238005001600256005001700272005001500289005001300304 00500170031701300070033402000080034102000070034902000130035602000160036902000110 0385020001400396039001000410#VV09.21008#VV09.21009#Ti liu dy hc chng trnh lch s - a l a phng trung hc c s#Tnh Bnh Thun#B.s.: Nguyn Vn Hi n (ch.b.), Nguyn Duy Trinh, Phm Ngc Tin..#10000#Vi?t#959.759#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a75tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Nguyn Vn Hin#Nguyn Duy Trinh#Ph m Ngc Tin#H Th Hng#Phan Th Nh Mai#253291#Lch s#a l#Chng trnh#Tr ung hc c s#Bnh Thun#Sch c thm#Khnh Vn## 00796000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200360 00500070017000860140007001030190005001100820008001158080005001230080005001280090 01100133010000500144011001500149013000700164021023700171020000800408020002000416 020001700436020000900453020001000462020001200472039001000484#VV09.21010#VV09.210 12#VV09.21011#Nguyn Hong Tu#Nhng cu chuyn theo bc chn Bc#Nguyn Hong Tu#25000#Vi?t#959.704#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a167tr.^b24cm#253292#Gii thi u cuc i, s nghip ca Bc H sau 30 nm bn ba khp nm chu tm ng cu nc, ri qua cuc khng chin trng k ca dn tc; nhng cu chuyn v Bc i thm ng bo, chin s v nhng ngy cui cng trc lc Bc i xa#Lch s#Ho t ng cch mng#Vn hc hin i#Vit Nam#TRuyn k#H Ch Minh#Khnh Vn## 00609000000000313000450002600110000002600110001102000070002202000070002902000080 00360200012000440200008000560200021000640200014000850390010000990140007001090190 00500116082000800121808000500129002004100134007001300175022000400188221004700192 005001300239008000500252009001100257010000500268011001500273013000700288#VV09.21 013#VV09.21014#Vt l#Lp 12#Bi tp#Trc nghim#in t#Dng in xoay chiu#S ch c thm#Khnh Vn#34000#Vi?t#537.076#^214#Bi tp trc nghim v t lun v t l 12#L Gia Thun#T.2#Dao ng v sng in t, dng in xoay chiu#L Gia T hun#^aH.#^aGio dc#2009#^a271tr.^b24cm#253293## 00470000000000253000450002600110000002600110001100200470002200700160006901400070 00850190005000920820004000978080005001010080005001060090011001110100005001220110 01500127005001600142013000700158020000800165020001200173020000700185020001400192 039001000206#VV09.21015#VV09.21016#Cc dng v bi lm vn chn lc ng vn 1 2#Nguyn Vn Bnh#30000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a240tr.^b24cm#Nguy n Vn Bnh#253294#Ng vn#Tp lm vn#Lp 12#Sch c thm#Khnh Vn## 00457000000000253000450002600110000002600110001100200430002200700130006501400070 00780190005000850820004000908080005000940080005000990090011001040100005001150110 01500120005001300135013000700148020001000155020000800165020000600173020001400179 039001000193#VV09.21017#VV09.21018#Trng tm kin thc v bi tp ting anh 7#V Ngc Bch#32500#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a267tr.^b24cm#V Ngc Bch #253295#Ting Anh#Bi tp#Lp 7#Sch c thm#Khnh Vn## 00583000000000289000450002600110000002600110001100200420002200700600006401400070 01240190005001310820004001368080005001400080005001450090011001500100005001610110 01500166005001600181005001200197005001600209005001400225013000700239020000800246 020000800254020000700262020001400269039001000283#VV09.21019#VV09.21020#Trng tm kin thc v bi tp ng vn 11#B.s.: Hong S Nguyn ch.b., Bi Th Ln, Trn Th Phng..#34000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a279tr.^b24cm#Hong S N guyn#Bi Th Ln#Trn Th Phng#Lu Th Thnh#253296#Ng vn#Bi tp#Lp 11#S ch c thm#Khnh Vn## 00593000000000289000450002600110000002600110001100200410002200700640006301400070 01270190005001340820008001398080005001470080005001520090011001570100005001680110 01500173005001600188005001700204005001500221005001400236013000700250020000700257 020000700264020000800271020001400279039001000293#VV09.21021#VV09.21022#Trng tm kin thc v bi tp vt l 12#B.s.: Trn Cng Phong ch.b., Nguyn Tin Dng, T rn Huy Hong..#39900#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a339tr.^b24cm#Tr n Cng Phong#Nguyn Tin Dng#Trn Huy Hong#L Phng Sn#253297#Vt l#Lp 12# Bi tp#Sch c thm#Khnh Vn## 00446000000000241000450002600110000002600110001100200410002200700170006301400070 00800190005000870820004000928080005000960080005001010090011001060100005001170110 01500122005001700137013000700154020001200161020000700173020001400180039001000194 #VV09.21023#VV09.21024#Gip em vit tt cc dng bi lm vn 10#Hunh Th Thu Ba #19000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a152tr.^b24cm#Hunh Th Thu Ba#25329 8#Tp lm vn#Lp 10#Sch c thm#Khnh Vn## 00720000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020021000470030019000680070056000870220004001432210041001470050 02000188005002100208005001300229008000500242009001100247010000500258011001500263 02000090027802000070028702000120029402000140030603900100032001300070033002000100 0337020000900347020001400356#VV09.21026#VV09.21025#28500#Vi?t#576.076#^214#Trc nghim sinh hc#C bn v nng cao#Phan Th Thanh Dim, Nguyn Th Thu Nhn, T rn Th Ph#T.3#Di truyn hc, tin ho v sinh thi hc#Phan Th Thanh Dim#Ngu yn Th Thu Nhn#Trn Th Ph#^aH.#^aGio dc#2009#^a226tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 12#Trc nghim#Sch c thm#Khnh Vn#253299#Di truyn#Tin ho#Sinh thi hc## 00489000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200370003700700350 00740140007001090190005001160820006001218080005001270080005001320090011001370100 00500148011001500153005001900168013000700187020001100194020000600205020001400211 039001000225#VV09.21027#VV09.21028#Nguyn Th Nga#Hng dn con hc nh ting vit 1#Nguyn Th Nga, Bi Th Thanh Trc#29000#Vi?t#372.6#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a216tr.^b24cm#Bi Th Thanh Trc#253300#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#Kh nh Vn## 00716000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340020011000400070023000510220004000742210026000780080005001040090011001090100 00500120011001500125161000400140021015300144020002100297020000500318020000900323 02000100033202000150034200500120035703900050036908200040037480800050037801300070 0383#VV09.21030#VV09.21029#15000#Vi?t#H419M#Hc m vui#V Kim Dng s.t., b.s.#T .7#Nhng tm gng sng chi#^aH.#^aGio dc#2009#^a120tr.^b21cm#V2#K chuyn v nhng tm gng say m hc tp nh Ta - lt, Na - r - in; Nhng tr khoa hc vui, vui, tranh truyn, truyn khoa hc, t lm vt...#Khoa hc thng th c#Ton#Khoa hc#Danh nhn#Sch thiu nhi#V Kim Dng#KVan#500#^214#253301## 00509000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510020032000560070027000880220004001150050012001190080 00500131009001100136010000500147011001500152013000700167019001600174020000800190 020001100198020001200209039001000221#VV09.21031#VV09.21032#VV09.21033#19000#Vi? t#895.1#^214#2000 nm truyn ci Trung Quc#L Vn nh dch, ch gii#T.1#L V n nh#^aH.#^aGio dc#2009#^a176tr.^b20cm#253302#Dch Trung Quc#Vn hc#Trung Quc#Truyn ci#Khnh Vn## 00524000000000253000450002600110000002600110001100200340002200300490005600700260 01050140007001310190005001380820006001438080005001490080005001540090011001590100 00500170011001500175005001500190013000700205020001800212020001200230020001800242 039001000260#VV09.21034#VV09.21035#Trng chuyn ca hc tr bo ph#21 truyn ng thoi chn lc dnh cho thiu nhi#Nguyn Kim Ln b.s., s.t.#28000#Vi?t#398. 2#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a268tr.^b20cm#Nguyn Kim Ln#253303#Vn hc thiu n hi#Truyn ngn#Truyn ng thoi#Khnh Vn## 00635000000000313000450002600110000002600110001100100160002200200230003800300170 00610070040000780140007001180190005001250820004001308080005001340080005001390090 01100144010000500155011001500160019000900175006001500184006001500199006002000214 013000700234012003600241020001800277020000400295020001200299039001000311#VV09.21 037#VV09.21036#Dicken, Charles#Chuyn hai thnh ph#Truyn thiu nhi#Charles D icken ; Dch: Dng Minh Ho..#29000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a255tr .^b20cm#Dch Anh#Dng Minh Ho#Phm Qunh Hoa#Nguyn Phng Thanh#253304#Vn h c th gii dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thuyt#Khnh Vn## 00651000000000313000450002600110000002600110001100100150002200200350003700300170 00720070039000890140007001280190005001350820004001408080005001440080005001490090 01100154010000500165011001500170019001200185006001500197006001500212006002000227 012003600247013000700283020001800290020000700308020001200315039001000327#VV09.21 038#VV09.21039#Collodi, Carlo#Cuc phiu lu ca ch b ngi g#Truyn thiu nh i#Carlo Collodi ; Dch: Dng Minh Ho..#20500#Vi?t#853#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a175tr.^b20cm#Dch Italia#Dng Minh Ho#Phm Qunh Hoa#Nguyn Phng Thanh# Vn hc th gii dnh cho thiu nhi#253305#Vn hc thiu nhi#Italia#Truyn ngn# Khnh Vn## 00564000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200370 00500070032000870140007001190190005001260820011001318080005001420080005001470090 01100152010000500163011001500168005000900183012004300192013000700235020001700242 020000900259020000800268039001000276#VV09.21041#VV09.21040#VV09.21042#Nguyn Huy Tng#Nguyn Huy Tng - tc phm chn lc#Bch Thu gii thiu, tuyn chn#4400 0#Vi?t#895.922834#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a420tr.^b20cm#Bch Thu#T sch Tc gi, tc phm trong nh trng#253306#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#Khnh V n## 00563000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200330 00460070037000790140007001160190005001230820011001288080005001390080005001440090 01100149010000500160011001500165005001400180012004300194013000700237020001700244 020000900261020000500270039001000275#VV09.21043#VV09.21044#VV09.21045#Lu Quang V#Lu Quang V - tc phm chn lc#Lu Khnh Th gii thiu, tuyn chn#36500# Vi?t#895.922834#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a343tr.^b20cm#Lu Khnh Th#T sch T c gi, tc phm trong nh trng#253307#Vn hc hin i#Vit Nam#Kch#Khnh V n## 00605000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200280 00410070038000690140007001070190005001140820011001198080005001300080005001350090 01100140010000500151011001500156005001500171012004300186013000700229020001700236 020000900253020001200262020001200274020000700286039001000293#VV09.21046#VV09.210 47#VV09.21048#Anh c#Anh c - tc phm chn lc#Tn Phng Lan gii thiu, tuy n chn#36000#Vi?t#895.922334#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a340tr.^b20cm#Tn Ph ng Lan#T sch Tc gi, tc phm trong nh trng#253308#Vn hc hin i#Vit N am#Truyn ngn#Tiu thuyt#Bt k#Khnh Vn## 00604000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200300 00450070035000750140007001100190005001170820011001228080005001330080005001380090 01100143010000500154011001500159005001200174012004300186013000700229020001700236 020000900253020001200262020001200274020000600286039001000292#VV09.21049#VV09.210 50#VV09.21051#Nguyn Khi#Nguyn Khi tc phm chn lc#H Cng Ti gii thiu, tuyn chn#45500#Vi?t#895.922334#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a433tr.^b20cm#H C ng Ti#T sch Tc gi, tc phm trong nh trng#253309#Vn hc hin i#Vit N am#Truyn ngn#Tiu thuyt#K s#Khnh Vn## 00808000000000313000450002600110000002600110001100200340002200300470005600700140 01030140008001170190005001250820009001308080005001390080005001440090011001490100 00500160011001500165005001400180013000700194021019900201020000700400020002100407 020000900428020001300437020001200450020000800462020001400470039001000484#VV09.21 052#VV09.21053#Trc nghim vt l theo chuyn #Dng in xoay chiu, dao ng v sng in t#L Phc Dng#170000#Vi?t#537.6076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 135tr.^b20cm#L Phc Dng#253310#Gm cc cu hi trc nghim v p n n tp k in thc dng in xoay chiu, on mch gm in tr, cun cm v t in mc n i tip, cng sut ca dng in xoay chiu, dao ng v sng in t...#Vt l# Dng in xoay chiu#Dao ng#Sng in t#Trc nghim#Bi tp#Sch c thm#Kh nh Vn## 00611000000000265000450002600110000000200420001100700450005301900050009808200060 01038080005001090080005001140090011001190100005001300110014001350050018001490050 02000167015009000187013000700277020000900284020000800293020001100301020000900312 020001400321039001000335#VV09.21054#Ra v th cng em hc an ton giao thng#B. s.: Nguyn L My Hon, Phm on Thin Th#Vi?t#372.8#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a25tr.^b20cm#Nguyn L My Hon#Phm on Thin Th#TTS ghi: U ban An ton gia o thng Quc gia. B Gio dc v o to. Qu Toyota Vit Nam#253311#Gio dc#An ton#Giao thng#Tiu hc#Sch c thm#Khnh Vn## 00611000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020026000350030031000610070030000920220004001220060013001260080005001390090 01100144010000500155011001400160013000700174019000500181005000400186021008000190 020001800270020000900288020001400297039001000311#VV09.21055#10000#Vi?t#372.21#^ 214#Cng b tm hiu khoa hc#Sch dng cho cc lp mu gio#O ch.b. ; T Ngc Bnh dch#T.1#T Ngc Bnh#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b23cm#253312#Dch#O#H ng dn b tm hiu s vt, hin tng xung quanh nng cao nng lc t duy#G io dc mu gio#Khoa hc#Sch mu gio#Khnh Vn## 00611000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020026000350030031000610070030000920220004001220060013001260080005001390090 01100144010000500155011001400160019000500174013000700179005000400186021008000190 020001800270020000900288020001400297039001000311#VV09.21056#10000#Vi?t#372.21#^ 214#Cng b tm hiu khoa hc#Sch dng cho cc lp mu gio#O ch.b. ; T Ngc Bnh dch#T.2#T Ngc Bnh#^aH.#^aGio dc#2009#^a20tr.^b23cm#Dch#253313#O#H ng dn b tm hiu s vt, hin tng xung quanh nng cao nng lc t duy#G io dc mu gio#Khoa hc#Sch mu gio#Khnh Vn## 00611000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020026000350030031000610070030000920220004001220060013001260080005001390090 01100144010000500155011001400160019000500174013000700179005000400186021008000190 020001800270020000900288020001400297039001000311#VV09.21057#10000#Vi?t#372.21#^ 214#Cng b tm hiu khoa hc#Sch dng cho cc lp mu gio#O ch.b. ; T Ngc Bnh dch#T.3#T Ngc Bnh#^aH.#^aGio dc#2009#^a20tr.^b23cm#Dch#253314#O#H ng dn b tm hiu s vt, hin tng xung quanh nng cao nng lc t duy#G io dc mu gio#Khoa hc#Sch mu gio#Khnh Vn## 00611000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020026000350030031000610070030000920220004001220060013001260080005001390090 01100144010000500155011001400160019000500174013000700179005000400186021008000190 020001800270020000900288020001400297039001000311#VV09.21058#10000#Vi?t#372.21#^ 214#Cng b tm hiu khoa hc#Sch dng cho cc lp mu gio#O ch.b. ; T Ngc Bnh dch#T.4#T Ngc Bnh#^aH.#^aGio dc#2009#^a20tr.^b23cm#Dch#253315#O#H ng dn b tm hiu s vt, hin tng xung quanh nng cao nng lc t duy#G io dc mu gio#Khoa hc#Sch mu gio#Khnh Vn## 00611000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020026000350030031000610070030000920220004001220060013001260080005001390090 01100144010000500155011001400160019000500174013000700179005000400186021008000190 020001800270020000900288020001400297039001000311#VV09.21059#10000#Vi?t#372.21#^ 214#Cng b tm hiu khoa hc#Sch dng cho cc lp mu gio#O ch.b. ; T Ngc Bnh dch#T.5#T Ngc Bnh#^aH.#^aGio dc#2009#^a20tr.^b23cm#Dch#253316#O#H ng dn b tm hiu s vt, hin tng xung quanh nng cao nng lc t duy#G io dc mu gio#Khoa hc#Sch mu gio#Khnh Vn## 00611000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020026000350030031000610070030000920220004001220060013001260080005001390090 01100144010000500155011001400160019000500174013000700179005000400186021008000190 020001800270020000900288020001400297039001000311#VV09.21060#10000#Vi?t#372.21#^ 214#Cng b tm hiu khoa hc#Sch dng cho cc lp mu gio#O ch.b. ; T Ngc Bnh dch#T.6#T Ngc Bnh#^aH.#^aGio dc#2009#^a20tr.^b23cm#Dch#253317#O#H ng dn b tm hiu s vt, hin tng xung quanh nng cao nng lc t duy#G io dc mu gio#Khoa hc#Sch mu gio#Khnh Vn## 00742000000000313000450002600110000002600110001100200190002200300670004100700490 01080140006001570190005001630820009001688080005001770080005001820090011001870100 00500198011001400203005001200217005000900229005001100238013000700249021009200256 020000800348020002100356020001900377020000900396020001300405039001000418#VV09.21 061#VV09.21062#Chin thng p Bc#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo S GK lch s hin hnh#Li: Lng Duyn, Nguyn Thi ; Tranh: Ngh Lc..#6000#Vi?t #959.7043#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a32tr.^b20cm#Lng Duyn#Ngh Lc#Nguyn Th i#253318#Gii thiu din bin v chin thng p Bc ca ng bo chin s min N am ngy 2 - 1 - 1963#Lch s#Khng chin chng M#Chin thng p Bc#Vit Nam#Tr uyn tranh#Khnh Vn## 00823000000000301000450002600110000002600110001100200240002200300670004600700460 01130140006001590190005001650820008001708080005001780080005001830090011001880100 00500199011001400204005001600218005001600234013000700250021014500257020001800402 020002300420020000900443020004600452020001300498039001000511#VV09.21063#VV09.210 64#Trung tng Nguyn Bnh#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: on Triu Long ; Tranh: Nguyn ng Hi#6000#Vi?t#959.704#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b20cm#on Triu Long#Nguyn ng Hi#253319#Gi i thiu cuc i v s nghip hot ng cch mng ca trung tng Nguyn Bnh - Tng ch huy chin trng Nam B trong khng chin chng Php#Vn hc thiu nhi #Khng chin chng Php#Vit Nam#Nguyn Bnh, trung tng, 1908-1951, Vit Nam#T ruyn tranh#Khnh Vn## 00714000000000301000450002600110000002600110001100200200002200300670004200700490 01090140006001580190005001640820009001698080005001780080005001830090011001880100 00500199011001400204005001900218005001600237013000700253021009100260020000800351 020000900359020000900368020001300377020001200390039001000402#VV09.21065#VV09.210 66#Thi s Trn Th #Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: on Th Tuyt Mai ; Tranh: Nguyn ng Hi#5000#Vi?t#959.7024#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b20cm#on Th Tuyt Mai#Nguyn ng Hi#253320 #Gii thiu cuc i, s nghip ca Trn Th gn vi mt giai on lch s y bin ng#Lch s#Nh Trn#Vit Nam#Truyn tranh#Trn Th #Khnh Vn## 00764000000000301000450002600110000002600110001100200310002200300670005300700510 01200140006001710190005001770820010001828080005001920080005001970090011002020100 00500213011001400218005001900232005001800251013000700269021009300276020000800369 020001000377020000900387020004300396020001300439039001000452#VV09.21067#VV09.210 68#Cuc khi ngha ca L Duy Mt#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo S GK lch s hin hnh#Li: on Th Tuyt Mai ; Tranh: Nguyn Minh Trung#5000#Vi ?t#959.70272#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b20cm#on Th Tuyt Mai#Nguyn M inh Trung#253321#Gii thiu tiu s v cuc khi ngha lt h Trnh khi p hc li nh L ca L Duy Mt#Lch s#Nh Trnh#Vit Nam#L Duy Mt, nh yu n c, ?-1769, Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00806000000000301000450002600110000002600110001100200380002200300670006000700610 01270140006001880190005001940820009001998080005002080080005002130090011002180100 00500229011001400234005001900248005001800267005001600285013000700301021011400308 020000800422020000900430020004200439020001300481039001000494#VV09.21069#VV09.210 70#Nguyn Biu - danh tng nh Hu Trn#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: L Nh Hnh ; Tranh: Nguyn Minh Trung, Nguyn c Kin#9000#Vi?t#959.7025#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a47tr.^b20cm#on Th Tu yt Mai#Nguyn Minh Trung#Nguyn c Kin#253322#Gii thiu tiu s v cng lao ca Nguyn Biu - danh tng thi Hu Trn gip vua Trng Quang chng qun Mi nh#Lch s#Nh Trn#Nguyn Biu, danh tng, ?-1413, Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00734000000000289000450002600110000002600110001100200480002200300670007000700500 01370140006001870190005001930820008001988080005002060080005002110090011002160100 00500227011001400232005001900246005001700265013000700282021008400289020000800373 020002300381020001300404020001700417039001000434#VV09.21071#VV09.21072#Lng Ng c Quyn v cuc khi ngha Thi Nguyn#Cuc thi bin son truyn tranh lch s t heo SGK lch s hin hnh#Li: on Th Tuyt Mai ; Tranh: Nguyn Mnh Thi#6000 #Vi?t#959.703#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b20cm#on Th Tuyt Mai#Nguyn Mnh Thi#253323#Gii thiu tiu s, s nghip hot ng cch mng ca nh yu nc Lng Ngc Quyn#Lch s#Khng chin chng Php#Truyn tranh#Lng Ngc Quy n#Khnh Vn## 00699000000000301000450002600110000002600110001100200180002200300670004000700370 01070140006001440190005001500820008001558080005001630080005001680090011001730100 00500184011001400189005001600203005000700219013000700226021008300233020000800316 020002300324020001800347020000900365020001300374039001000387#VV09.21073#VV09.210 74#Khi ngha Nam K#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hi n hnh#Li: Trn Tch Thnh ; Tranh: Cm H#6000#Vi?t#959.704#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b20cm#Trn Tch Thnh#Cm H#253324#Gii thiu cuc khi ngha Nam K nm 1940 chng thc dn Php ca nhn dn Nam B#Lch s#Khng chin ch ng Php#KHi ngha NAm k#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00688000000000289000450002600110000002600110001100200500002200300670007200700410 01390140006001800190005001860820008001918080005001990080005002040090011002090100 00500220011001400225005001200239005001500251013000700266021007100273020000800344 020000900352020001300361020001400374039001000388#VV09.21075#VV09.21076#Phan ng Lu - nh tr thc cch mng kin cng#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: L Nh Hnh ; Tranh: Nguyn Th Ho#6000#Vi?t# 959.704#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b20cm#L Nh Hnh#Nguyn Th Ho#25332 5#Gii thiu cuc i hot ng cch mng ca nh yu nc Phan ng Lu#Lch s #Vit Nam#Truyn tranh#Phan ng Lu#Khnh Vn## 00694000000000289000450002600110000002600110001100200330002200300670005500700460 01220140006001680190005001740820008001798080005001870080005001920090011001970100 00500208011001400213005001600227005001600243013000700259021007700266020000800343 020002300351020000900374020001100383039001000394#VV09.21077#VV09.21078#Lng qu c tng qun Nguyn Sn#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: on Triu Long ; Tranh: Nguyn ng Hi#7000#Vi?t#959.704#^214 #^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b20cm#on Triu Long#Nguyn ng Hi#253326#Gii thiu cuc i hot ng cch mng ca lng quc tng qun Nguyn Sn#Lch s# Khng chin chng Php#Vit Nam#Nguyn Sn#Khnh Vn## 00686000000000289000450002600110000002600110001100200490002200300670007100700450 01380140006001830190005001890820004001948080005001980080005002030090011002080100 00500219011001400224005001900238005001200257013000700269021007900276020000800355 020000400363020001300367020000600380039001000386#VV09.21079#VV09.21080#Pi-t i nh ci cch kit xut ca nc Nga#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: on Th Tuyt Mai ; Tranh: Huyn Trang#6000#Vi ?t#947#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b20cm#on Th Tuyt Mai#Huyn Trang#25 3327#Gii thiu s nghip lnh o xy dng ch Nga hng mnh ca Pi - t i #Lch s#Nga#Truyn tranh#Pie I#Khnh Vn## 00760000000000313000450002600110000002600110001100200230002200300670004500700430 01120140006001550190005001610820009001668080005001750080005001800090011001850100 00500196011001400201005001200215005001700227013000700244021010300251020001800354 020000800372020002300380020000900403020001300412020001100425039001000436#VV09.21 081#VV09.21082#Tng b th H Huy Tp#Cuc thi bin son truyn tranh lch s th eo SGK lch s hin hnh#Li: L Nh Hnh ; Tranh: Nguyn Minh Kin#7000#Vi?t#9 59.7032#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a39tr.^b20cm#L Nh Hnh#Nguyn Minh Kin#253 328#Gii thiu cuc i hot ng cch mng t nm 1928 n 1941 b Php x bn ca Tng b th H Huy Tp#Vn hc thiu nhi#Lch s#Khng chin chng Php#Vit Nam#Truyn tranh#H Huy Tp#Khnh Vn## 00785000000000301000450002600110000002600110001100200570002200300670007900700540 01460140006002000190005002060820009002118080005002200080005002250090011002300100 00500241011001400246005002300260005001700283013000700300021011500307020000800422 020000700430020000900437020001300446020001400459039001000473#VV09.21083#VV09.210 84#L Thnh Tng v s cng thnh ca i Vit thi Hu L#Cuc thi bin son t ruyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Nguyn Th Hng Giang ; Tra nh: Nguyn Mnh Thi#6000#Vi?t#959.7026#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b20cm #Nguyn Th Hng Giang#Nguyn Mnh Thi#253329#Gii thiu v cuc i v ti n ng tr nc ca vua L Thnh Tng trong vic xy dng pht trin nh nc i Vi t#Lch s#Nh L#Vit Nam#Truyn tranh#L Thnh Tng#Khnh Vn## 00738000000000301000450002600110000002600110001100200270002200300670004900700400 01160140006001560190005001620820008001678080005001750080005001800090011001850100 00500196011001400201005001900215005000700234013000700241021007400248020000800322 020002300330020000900353020005100362020001300413039001000426#VV09.21085#VV09.210 86#i tng Nguyn Ch Thanh#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK l ch s hin hnh#Li: on Th Minh Chu ; Tranh: Cm H#6000#Vi?t#959.704#^214 #^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b20cm#on Th Minh Chu#Cm H#253330#K s lc v cuc i hot ng cch mng ca i tng Nguyn Ch Thanh#Lch s#Khng chi n chng Php#Vit Nam#Nguyn Ch Thanh, i tng, 1914 - 1967, Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00819000000000337000450002600110000002600110001100200410002200300670006300700500 01300140006001800190005001860820009001918080005002000080005002050090011002100100 00500221011001400226005001200240005001000252005001100262013000700273021011300280 02000150039302000080040802000100041602000090042602000170043502000130045202000100 0465039000600475#VV09.21087#VV09.21088#L B v s hnh thnh nh nc Vn Xun# Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Lng Du yn, Nguyn Thi ; Tranh: Khc Hoan..#6000#Vi?t#959.7013#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a32tr.^b20cm#Lng Duyn#Khc Hoan#Nguyn Thi#253331#Gii thiu tiu s cuc i ca L B v qu trnh hnh thnh v pht trin ca nh nc Vn Xun do n g lp nn#Lch s c i#Tiu s#S nghip#Vit Nam#Nhn vt lch s#Truyn tran h#L Nam #TDung## 00796000000000325000450002600110000002600110001100200340002200300670005600700460 01230140006001690190005001750820011001808080005001910080005001960090011002010100 00500212011001400217005001600231005001600247013000700263021010000270020001700370 02000210038702000160040802000070042402000090043102000110044002000130045103900060 0464#VV09.21090#VV09.21089#Cuc thm st kinh hong M Lai#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: on Triu Long ; Tranh: Ng uyn ng Hi#6000#Vi?t#959.704332#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b20cm#on Triu Long#Nguyn ng Hi#253332#Gii thiu din bin cuc thm st dn thng ca binh lnh M lng M Lai (Sn Tnh, Qung Ngi)#Lch s hin i#Khng ch in chng M#Thm st M Lai#M Lai#Sn Tnh#Qung Ngi#Truyn tranh#TDung## 00876000000000337000450002600110000002600110001100200420002200300670006400700420 01310140006001730190005001790820006001848080005001900080005001950090011002000100 00500211011001400216005001200230005001600242013000700258021010300265020001600368 02000200038402000230040402000040042702000170043102000340044802000370048202000130 0519039000600532#VV09.21091#VV09.21092#Cuc khi ngha ca Ong Ko v Com-Ma-am #Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: L Nh Hnh ; Tranh: Nguyn ng Hi#6000#Vi?t#959.4#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr. ^b20cm#L Nh Hnh#Nguyn ng Hi#253333#Gii thiu tiu s cuc i ca Ong K o v Com-ma-am v din bin cuc khi ngha do hai ng lnh o#Lch s cn i #Khi ngha v trang#Khng chin chng Php#Lo#Nhn vt lch s#Ong Ko, th l nh khi ngha, Lo#Com-ma-am, th lnh khi ngha, Lo#Truyn tranh#TDung## 00627000000000301000450002600110000002600110001100200190002200300670004100700570 01080140006001650190005001710820011001768080005001870080005001920090011001970100 00500208011001400213005001200227005001000239005001100249005000800260013000700268 020000800275020000900283020001300292020001400305039000600319#VV09.21093#VV09.210 94#Con rng chu tin#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s h in hnh#Li: Lng Duyn, Nguyn Thi ; Tranh: Thanh Nam, Vit B#5000#Vi?t#398 .209597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b20cm#Lng Duyn#Thanh Nam#Nguyn Thi #Vit B#253334#Lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn thuyt#TDung## 00862000000000349000450002600110000002600110001100200570002200300670007900700480 01460140006001940190005002000820008002058080005002130080005002180090011002230100 00500234011001400239005001200253005001000265005001100275013000700286021010600293 02000150039902000240041402000100043802000080044802000090045602000170046502000130 0482020001100495039000600506#VV09.21095#VV09.21096#Hai B Trng v cuc khi ngh a chng qun h Nh Hn#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lc h s hin hnh#Li: Lng Duyn, Nguyn Thi ; Tranh: Thanh Nam#6000#Vi?t#959.70 1#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b20cm#Lng Duyn#Thanh Nam#Nguyn Thi#25333 5#Gii thiu tiu s cuc i ca Trng Trc v din bin cuc khi ngha do Tr ng Trc, Trng Nh lnh o#Lch s c i#Khi ngha Hai B Trng#S nghip#Ti u s#Vit Nam#Nhn vt lch s#Truyn tranh#Trng Trc#TDung## 00781000000000325000450002600110000002600110001100200230002200300670004500700380 01120140006001500190005001560820009001618080005001700080005001750090011001800100 00500191011001400196005000700210005001700217013000700234021008200241020001800323 02000100034102000080035102000090035902000170036802000510038502000130043603900060 0449#VV09.21097#VV09.21098#Gin nh Trn Ngi#Cuc thi bin son truyn tran h lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: L Th ; Tranh: Nguyn Minh Kin#7000 #Vi?t#959.7024#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a39tr.^b20cm#L Th#Nguyn Minh Kin#2 53336#Gii thiu tiu s v cuc i lnh o ngha qun ca vua Gin nh Tr n Ngi#Lch s trung i#S nghip#Tiu s#Vit Nam#Nhn vt lch s#Trn Ngi, th lnh khi ngha, ? - 1410, Vit Nam#Truyn tranh#TDung## 00778000000000325000450002600110000002600110001100200410002200300670006300700380 01300140006001680190005001740820009001798080005001880080005001930090011001980100 00500209011001400214005000700228005001700235013000700252021007000259020001800329 02000100034702000080035702000090036502000170037402000420039102000130043303900060 0446#VV09.21099#VV09.21100#ng Dung cu nc, mi gm n bc u#Cuc thi bi n son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: L Th ; Tranh: Nguy n Minh Kin#7000#Vi?t#959.7024#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a39tr.^b20cm#L Th# Nguyn Minh Kin#253337#Gii thiu tiu s v cuc i cm qun nh gic ca t ng ng Dung#Lch s trung i#S nghip#Tiu s#Vit Nam#Nhn vt lch s#ng Dung, danh tng, ? - 1414, Vit Nam#Truyn tranh#TDung## 00710000000000277000450002600110000002600110001100200690002200300670009100700480 01580140006002060190005002120820009002178080005002260080005002310090011002360100 00500247011001400252005001600266005001800282013000700300021008000307020001800387 020000800405020001300413039000600426#VV09.21101#VV09.21102#ng H Ch Minh - c on ng cng nghip ho, hin i ha t nc#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Dng Thanh Hu ; Tranh: Nguyn Minh Tru ng#5000#Vi?t#959.7043#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b20cm#Dng Thanh Hu#N guyn Minh Trung#253338#Gii thiu qu trnh xy dng ng H Ch Minh v nhng li ch m n mang li#ng H Ch Minh#Lch s#Truyn tranh#TDung## 00783000000000325000450002600110000002600110001100200550002200300670007700700460 01440140006001900190005001960820007002018080005002080080005002130090011002180100 00500229011001400234005001600248005001600264013000700280021008400287020001700371 02000100038802000080039802000030040602000170040902000130042602000120043903900060 0451#VV09.21103#VV09.21104#M.Lu-Th King - ngi sut i u tranh v nhn quy n#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: on T riu Long ; Tranh: Nguyn ng Hi#6000#Vi?t#973.92#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a31tr.^b20cm#on Triu Long#Nguyn ng Hi#253339#Gii thiu tiu s cuc i v qu trnh u tranh v nhn quyn ca M. Lu-th Kinh#Lch s hin i#S nghi p#Tiu s#M#Nhn vt lch s#Truyn tranh#Kinh, M. L.#TDung## 00841000000000337000450002600110000002600110001100200670002200300670008900700550 01560140006002110190005002170820009002228080005002310080005002360090011002410100 00500252011001400257005002300271005001800294013000700312021008300319020001600402 02000090041802000100042702000080043702000090044502000170045402000130047102000130 0484039000600497#VV09.21105#VV09.21106#Phm Ph Th - ngi c t tng canh tn t nc cui th k XIX#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Nguyn Th Hng Giang ; Tranh: Nguyn Minh Trung#6000#Vi?t#9 59.7029#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b20cm#Nguyn Th Hng Giang#Nguyn Mi nh Trung#253340#Gii thiu tiu s cuc i v nhng t tng ci cch t nc ca Nguyn Ph Th#Lch s cn i#Ci cch#S nghip#Tiu s#Vit Nam#Nhn vt lch s#Truyn tranh#Phm Ph Th#TDung## 00814000000000337000450002600110000002600110001100200420002200300670006400700460 01310140006001770190005001830820009001888080005001970080005002020090011002070100 00500218011001400223005001600237005001600253013000700269021008400276020001600360 02000230037602000100039902000080040902000090041702000170042602000130044302000140 0456039000600470#VV09.21107#VV09.21108#Nguyn Vn C - ngi cng sn trung kin #Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Trn T ch Thnh ; Tranh: Nguyn ng Hi#5000#Vi?t#959.7032#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a27tr.^b20cm#Trn Tch Thnh#Nguyn ng Hi#253341#Gii thiu tiu s v cuc i hat ng cch mng ca ngi chin s Nguyn Vn C#Lch s cn i#Khng c hin chng Php#S nghip#Tiu s#Vit Nam#Nhn vt lch s#Truyn tranh#Nguyn Vn C#TDung## 00846000000000349000450002600110000002600110001100200600002200300670008200700500 01490140006001990190005002050820009002108080005002190080005002240090011002290100 00500240011001400245005001200259005001000271005001100281013000700292021008500299 02000180038402000200040202000100042202000080043202000090044002000170044902000130 0466020001100479039000600490#VV09.21109#VV09.21110#Mai Thc Loan v cuc khi ng ha chng qun h nh ng#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Lng Duyn, Nguyn Thi ; Tranh: Quang Huy..#6000#Vi?t#9 59.7013#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b20cm#Lng Duyn#Quang Huy#Nguyn Thi #253342#Gii thiu tiu s cuc i v qu trnh lnh o khi ngha, lm vua c a Mai Hc #Lch s trung i#Khi ngha v trang#S nghip#Tiu s#Vit Nam#Nh n vt lch s#Truyn tranh#Mai Hc #TDung## 00821000000000325000450002600110000002600110001100200440002200300670006600700510 01330140006001840190005001900820009001958080005002040080005002090090011002140100 00500225011001400230005001900244005001800263013000700281021006800288020001600356 02000100037202000080038202000090039002000170039902000600041602000130047603900060 0489#VV09.21111#VV09.21112#Hong K Vim hai ln thng gic Cu Giy#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: on Th Tuyt Ma i ; Tranh: Nguyn Minh Trung#7000#Vi?t#959.7029#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a35t r.^b20cm#on Th Tuyt Mai#Nguyn Minh Trung#253343#Gii thiu tiu s v cuc i cm qun nh gic ca Hong K Vim#Lch s cn i#S nghip#Tiu s#Vit Nam#Nhn vt lch s#Hong K Vim, danh tng nh Nguyn, 1820 - 1909, Vit Nam #Truyn tranh#TDung## 00838000000000337000450002600110000002600110001100200320002200300670005400700480 01210140006001690190005001750820009001808080005001890080005001940090011001990100 00500210011001400215005002300229005001100252013000700263021008400270020001700354 02000220037102000100039302000080040302000090041102000170042002000440043702000130 0481039000600494#VV09.21113#VV09.21114#V Th Su - n anh hng t #Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Nguyn Th Hng Giang ; Tranh: T Lan Anh#7000#Vi?t#959.7041#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^ b20cm#Nguyn Th Hng Giang#T Lan Anh#253344#Gii thiu tiu s v cuc i ho t ng cch mng ca ngi n chin s V Th Su#Lch s hin i#Khng chin chng Pp#S nghip#Tiu s#Vit Nam#Nhn vt lch s#V Th Su, chin s, 1935 - 1952, Vit Nam#Truyn tranh#TDung## 00703000000000301000450002600110000002600110001100200310002200300670005300700430 01200140006001630190005001690820007001748080005001810080005001860090011001910100 00500202011001400207005001200221005001700233013000700250021006600257020001600323 020002000339020000600359020001700365020001300382039000600395#VV09.21115#VV09.211 16#Cuc khi ngha Xi-Pay n #Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo S GK lch s hin hnh#Li: L Hoi Duy ; Tranh: Nguyn Minh Kin#6000#Vi?t#954.0 3#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b20cm#L Hoi Duy#Nguyn Minh Kin#253345#Gi i thiu din bin cuc khi ngha ca binh lnh Xi-py n #Lch s cn i# Khi ngha v trang#n #Khi ngha Xipay#Truyn tranh#TDung## 00767000000000325000450002600110000002600110001100200360002200300670005800700420 01250140006001670190005001730820009001788080005001870080005001920090011001970100 00500208011001400213005001200227005001600239013000700255021008500262020001600347 02000100036302000080037302000090038102000170039002000130040702000150042003900060 0435#VV09.21117#VV09.21118#Phm Hng Thi v ting bom Sa Din#Cuc thi bin so n truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: L Nh Hnh ; Tranh: Nguy n ng Hi#7000#Vi?t#959.7031#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a39tr.^b20cm#L Nh H nh#Nguyn ng Hi#253346#Gii thiu tiu s v cuc i hot ng cch mng c a ngi chin s Phm Hng Thi#Lch s cn i#S nghip#Tiu s#Vit Nam#Nhn vt lch s#Truyn tranh#Phm Hng Thi#TDung## 00867000000000325000450002600110000002600110001100200540002200300670007600700540 01430140006001970190005002030820006002088080005002140080005002190090011002240100 00500235011001400240005002300254005001700277013000700294021013100301020001800432 02000100045002000080046002000040046802000170047202000330048902000130052203900060 0535#VV09.21119#VV09.21120#Chu A N - ngi con anh dng ca t nc Triu Voi #Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Nguyn Th Hng Giang ; Tranh: Nguyn Mnh Thi#5000#Vi?t#959.4#^214#^aH.#^aGio dc# 2009#^a27tr.^b20cm#Nguyn Th Hng Giang#Nguyn Mnh Thi#253347#Gii thiu ti u s cuc i ca vua nc Lo Chu A N v din bin cuc khi ngha chng li qun Xim (Thi Lan) do ng lnh o#Lch s trung i#S nghip#Tiu s#Lo#Nh n vt lch s#Chu A N, vua, 1767 - 1829, Lo#Truyn tranh#TDung## 00828000000000325000450002600110000002600110001100200540002200300670007600700460 01430140006001890190005001950820009002008080005002090080005002140090011002190100 00500230011001400235005001600249005001600265013000700281021008600288020001600374 02000100039002000080040002000090040802000170041702000490043402000130048303900060 0496#VV09.21121#VV09.21122#Nguyn Ch Diu - ngi chin s cch mng can trng #Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: on Tr iu Long ; Tranh: Nguyn ng Hi#5000#Vi?t#959.7031#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a27tr.^b20cm#on Triu Long#Nguyn ng Hi#253348#Gii thiu tiu s v cuc i hot ng cch mng ca ngi chin s Nguyn Ch Diu#Lch s cn i#S ng hip#Tiu s#Vit Nam#Nhn vt lch s#Nguyn Ch Diu, chin s, 1908 - 1939, V it Nam#Truyn tranh#TDung## 00787000000000337000450002600110000002600110001100200370002200300670005900700540 01260140006001800190005001860820009001918080005002000080005002050090011002100100 00500221011001400226005001200240005001600252005001100268013000700279021006600286 02000180035202000100037002000080038002000090038802000170039702000130041402000160 0427039000600443#VV09.21123#VV09.21124#inh B Lnh v nh nc i C Vit#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Lng Duyn, Nguyn Thi ; Tranh: Nguyn ng Hi#6000#Vi?t#959.7021#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a32tr.^b20cm#Lng Duyn#Nguyn ng Hi#Nguyn Thi#253349#Gii thiu tiu s cuc i v qu trnh lm vua ca inh B Lnh#Lch s trung i#S nghip#Ti u s#Vit Nam#Nhn vt lch s#Truyn tranh#inh Tin Hong#TDung## 00875000000000337000450002600110000002600110001100200410002200300670006300700460 01300140006001760190005001820820009001878080005001960080005002010090011002060100 00500217011001400222005001600236005001600252013000700268021010000275020001600375 02000200039102000100041102000080042102000090042902000170043802000630045502000130 0518039000600531#VV09.21125#VV09.21126#Nguyn Thin Thut v khi ngha Bi Sy# Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Trn Tc h Thnh ; Tranh: Nguyn ng Hi#5000#Vi?t#959.7029#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a27tr.^b20cm#Trn Tch Thnh#Nguyn ng Hi#253350#Gii thiu tiu s cuc i Nguyn Thin Thut v din bin cuc khi ngha Bi Sy do ng lnh o#Lch s cn i#Khi ngha v trang#S nghip#Tiu s#Vit Nam#Nhn vt lch s#Nguyn T hin Thut, th lnh ngha qun, 1844 - 1926, Vit Nam#Truyn tranh#TDung## 00839000000000325000450002600110000002600110001100200370002200300670005900700500 01260140006001760190005001820820009001878080005001960080005002010090011002060100 00500217011001400222005001900236005001700255013000700272021009400279020001800373 02000100039102000080040102000090040902000170041802000590043502000130049403900060 0507#VV09.21127#VV09.21128#Trn Nht Dut - danh tng i Trn#Cuc thi bin so n truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: on Th Tuyt Mai ; Tra nh: Nguyn Minh Kin#6000#Vi?t#959.7024#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b20cm #on Th Tuyt Mai#Nguyn Minh Kin#253351#Gii thiu tiu s v cuc i lm q uan cm qun nh gic ca Chiu Vn Vng Trn Nht Dut#Lch s trung i#S n ghip#Tiu s#Vit Nam#Nhn vt lch s#Trn Nht Dut, danh tng nh Trn, 125 5 - 1331, Vit Nam#Truyn tranh#TDung## 00775000000000325000450002600110000002600110001100200510002200300670007300700510 01400140006001910190005001970820009002028080005002110080005002160090011002210100 00500232011001400237005001900251005001800270013000700288021007900295020001300374 02000070038702000080039402000100040202000080041202000130042002000100043303900060 0443#VV09.21129#VV09.21130#Ma-Ri Quy-Ri - nh ha hc v vt l hc ni ting#Cu c thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: on Th T uyt Mai ; Tranh: Nguyn Minh Trung#5000#Vi?t#530.0092#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a27tr.^b20cm#on Th Tuyt Mai#Nguyn Minh Trung#253352#Gii thiu tiu s v cuc i nghin cu khoa hc ca n bc hc Ma-ri Quy-ri#Nh khoa hc#Vt l#H o hc#S nghip#Tiu s#Truyn tranh#Quyri, M.#TDung## 00939000000000349000450002600110000002600110001100200350002200300670005700700730 01240140006001970190005002030820009002088080005002170080005002220090011002270100 00500238011001400243005002300257005001800280005001700298013000700315021011100322 02000160043302000200044902000100046902000080047902000090048702000170049602000570 0513020001300570039000600583#VV09.21131#VV09.21132#Cuc khi ngha ca Thin H Dng#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Ng uyn Th Hng Giang ; Tranh: Nguyn Minh Trung, Nguyn Minh Kin#5000#Vi?t#959 .7029#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b20cm#Nguyn Th Hng Giang#Nguyn Minh Trung#Nguyn Minh Kin#253353#Gii thiu tiu s ca Thin H Dng v din bi n ca phong tro khng chin chng Php ng tham gia lnh o#Lch s cn i#Kh i ngha v trang#S nghip#Tiu s#Vit Nam#Nhn vt lch s#V Duy Dng, th lnh ngha qun, 1827 - 1866, Vit Nam#Truyn tranh#TDung## 00847000000000337000450002600110000002600110001100200420002200300670006400700410 01310140006001720190005001780820009001838080005001920080005001970090011002020100 00500213011001400218005001200232005001500244013000700259021009000266020001600356 02000200037202000100039202000080040202000090041002000170041902000540043602000130 0490039000600503#VV09.21133#VV09.21134#Th lnh khi ngha nng dn Phan B Vnh #Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: L Hoi Duy ; Tranh: Nguyn Th Ho#5000#Vi?t#959.7029#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27t r.^b20cm#L Hoi Duy#Nguyn Th Ho#253354#Gii thiu tiu s ca Phan B Vnh v din bin cuc khi ngha nng dn do ng lnh o#Lch s cn i#Khi ngha v trang#S nghip#Tiu s#Vit Nam#Nhn vt lch s#Phan B Vnh, th lnh ngh a qun, ? - 1827, Vit Nam#Truyn tranh#TDung## 00737000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200380003100700370 00690190005001060820006001118080005001170080005001220090011001270100005001380110 01400143006002100157013000700178021026800185020000800453020000600461020001000467 039000600477#VV09.21135#VV09.21136#Tinh Vn#10 c tnh cn c ca ngi xut gi a#Tinh Vn ; Thch t Ma Ch Hi dch#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a80 tr.^b20cm#Thch t Ma Ch Hi#253355#Trnh by ni dung mi c tnh mt ngi xut gia cn c l: c tm rng ln, c lng t chng, c dng kh hong ph p, c ch tu hnh, c tu chnh gic, c tnh cch xut th, c thin h php, c tm dung ngi, c sc mnh nhn nhc, c tm nguyn gic ng#Tu hnh#Tu s# Tnh cch#TDung## 00511000000000229000450002600110000002600110001100100160002200200160003800700160 00540190005000700820006000758080005000810080005000860090011000910100005001020110 01500107013000700122021012100129020000900250020001600259039000600275#VV09.21137# VV09.21138#Thch Thng Lc#Lng yu thng#Thch Thng Lc#Vi?t#294.3#^214#^aH.# ^aTn gio#2009#^a147tr.^b20cm#253356#Gm nhng cu chuyn nh cao lng yu t hng con ngi ca nhng c nhn sn sng hy sinh bn thn mnh v ngi khc# o Pht#Lng yu thng#TDung## 00369000000000217000450002600110000002600110001100200240002200700130004601900050 00590820006000648080005000700080005000750090011000800100005000910110015000960060 00800111013000700119020000900126020001000135039000600145#VV09.21139#VV09.21140#C h i bi tm la ni#Lin Du dch#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a118tr .^b20cm#Lin Du#253357#o Pht#Kinh Pht#TDung## 00651000000000265000450002600110000000200150001100300180002601900050004408200040 00498080005000530080005000580090011000630100005000740110014000790150067000930130 00700160021013500167020001500302020000800317020001500325039000600340020000900346 020001700355020001300372#VV09.21141#Lch Cng gio#Nm Canh Dn 2010#Vi?t#263#^2 14#^aH.#^aTn gio#2009#^a95tr.^b20cm#TTS ghi: To Gim mc Thi Bnh. Nm Thn h gio hi Vit nm 2010#253358#Gii thiu lch cng gio a phn Thi Bnh nm 2010: c hnh thnh l hn phi, thnh l c nghi thc ring, thnh l tu nhu cu...#o Thin cha#Nghi l#Lch cng gio#TDung#Vit Nam#Nhn vt lch s#Tru yn tranh## 00605000000000253000450002600110000002600110001100100180002200200180004000700360 00580190005000940820004000998080005001030080005001080090011001130100005001240110 01500129006001200144013000700156021014700163020001500310020000900325020001100334 039000600345#VV09.21142#VV09.21143#Mello, Anthony De#Mt pht tm pho#Anthony D e Mello ; L Cng c dch#Vi?t#242#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a155tr.^b20cm#L Cng c#253359#Gm nhng cu chuyn "tm pho" nhng cha ng nhiu bi hc s u sc v cch sng, cch thin nh v tnh tm trong cuc sng, nim tin tn gi o#o Thin cha#Tnh tm#Thin nh#TDung## 00626000000000265000450002600110000002600110001100100180002200200290004000700400 00690140007001090190005001160820006001218080005001270080005001320090011001370100 00500148011001500153006001600168013000700184021012800191020001500319020000900334 020001100343039000600354#VV09.21144#VV09.21145#Dolan, Timothy M.#Linh mc cho ng n nm th ba#Timothy M. Dolan ; Trn nh Qung dch#59000#Vi?t#248.8#^214#^aH .#^aTn gio#2009#^a451tr.^b20cm#Trn nh Qung#253360#Gm nhng li khuyn mc v dnh cho cc chng sinh thuc cc Gio phn khc nhau ca M ang theo hc t i Roma lm linh mc#o Thin cha#Linh mc#Li khuyn#TDung## 00826000000000289000450002600110000002600110001100100180002200200370004000300350 00770070056001120140007001680190005001750820004001808080005001840080005001890090 01100194010000500205011001500210006001600225006001400241013000700255021023600262 020001500498020000900513020000800522039000600530#VV09.21146#VV09.21147#Ratzinger , Joseph#c tin Kit gio hm qua v hm nay#K nim Kim Khnh gio phn Lt #Joseph Ratzinger ; Dch: Nguyn Quc Lm, Phm Hng Lam#50000#Vi?t#234#^214#^a H.#^aTn gio#2009#^a386tr.^b20cm#Nguyn Quc Lm#Phm Hng Lam#253361#Trnh by v vn c tin trong th gii ngy nay; c tin v dung mo Gio hi; nhng vn nn s khi quang ch Thin cha; nim tin v Thin cha trong Kinh thnh , con ngi thi i v vic tuyn xng nim tin vo Thin cha...#o Thin ch a#o Kit#c tin#TDung## 00628000000000253000450000200300000000700360003001900050006608200060007180800050 00770080005000820090011000870100005000980110016001030050008001190060016001270040 01800143013000700161021015200168020000900320020001000329020002100339020000800360 039000600368#Kinh th lng nghim trc ch#Hm Th gii ; Thch Phc Ho dch#V i?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a1076tr.^b20cm#Hm Th#Thch Phc Ho#Ti bn ln th 2#253362#B Kinh Pht ni v gio l i tha, ch ra nhn v sinh n i 6 cn lm nhn a tu hnh, ng li tu hnh, 6 cn l ci ngun ca sinh t lun hi...#o Pht#Kinh Pht#Kinh Th Lng Nghim#Gio l#TDung## 00718000000000289000450002600110000002600110001100200420002200700450006401400070 01090190005001160820004001218080005001250080005001300090011001350100005001460110 01500151005001200166005001200178005001700190005001600207005001300223013000700236 021015200243020001200395020001500407039000600422#VV09.21148#VV09.21149#Thin ch a cha, ng giu lng thng xt#Bi Vn c, V c Minh, Nguyn c Cng..#52 000#Vi?t#232#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a398tr.^b20cm#Bi Vn c#V c Minh#N guyn c Cng#Trn nh Qung#Trn Cng D#253363#Trnh by v s hin din c a Thin Cha trong Cu c, mc khi danh Thin cha trong Cu c, dn ng ch o Mc khi Tn c, mu nhim Thin cha...#Cha Gi su#o Thin cha#TDung## 00504000000000241000450002600110000002600110001100200190002202900180004101900050 00590820004000648080005000680080005000730090011000780100005000890110015000940130 00700109021008700116020001300203020001100216020001500227020001400242039000600256 #VV09.21150#VV09.21151#Kinh thnh tn c#Nau brah ndu ngi#Vi?t#225#^214#^aH.#^ aTn gio#2009#^a570tr.^b20cm#253364#Gii thiu ni dung kinh thnh Tn c gm cc on nh: Ma-thi-, Mc, Luca, Ging...#Kinh Tn c#Kinh Thnh#o Thin ch a#Sch song ng#TDung## 00672000000000277000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330020023000380070058000610220004001190060016001230050017001390080005001560090 01100161010000500172011001500177013000700192021014800199020000900347020000800356 020001000364020001400374039000600388#VV09.21152#VV09.21153#Vi?t#294.3#^214#Tot yu kinh trung b#Thch Minh Chu dch ; Thch N Tr Hi tm tt, ch gii#T.1# Thch Minh Chu#Thch N Tr Hi#^aH.#^aTn gio#2009#^a361tr.^b20cm#253365#Din dch chnh xc v d hiu nhng li dy ca c Pht trong Kinh Trung b, gip cho cc Pht t c th hiu v thc hnh gio php ca c Pht#o Pht#Gio l #Kinh Pht#Kinh Trung b#TDung## 00672000000000277000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330020023000380070058000610220004001190060016001230050017001390080005001560090 01100161010000500172011001500177013000700192021014800199020000900347020000800356 020001000364020001400374039000600388#VV09.21154#VV09.21155#Vi?t#294.3#^214#Tot yu kinh trung b#Thch Minh Chu dch ; Thch N Tr Hi tm tt, ch gii#T.2# Thch Minh Chu#Thch N Tr Hi#^aH.#^aTn gio#2009#^a809tr.^b20cm#253366#Din dch chnh xc v d hiu nhng li dy ca c Pht trong Kinh Trung b, gip cho cc Pht t c th hiu v thc hnh gio php ca c Pht#o Pht#Gio l #Kinh Pht#Kinh Trung b#TDung## 00673000000000277000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330020023000380070058000610220004001190060016001230050017001390080005001560090 01100161010000500172011001600177013000700193021014800200020000900348020000800357 020001000365020001400375039000600389#VV09.21156#VV09.21157#Vi?t#294.3#^214#Tot yu kinh trung b#Thch Minh Chu dch ; Thch N Tr Hi tm tt, ch gii#T.3# Thch Minh Chu#Thch N Tr Hi#^aH.#^aTn gio#2009#^a1238tr.^b20cm#253367#Di n dch chnh xc v d hiu nhng li dy ca c Pht trong Kinh Trung b, gip cho cc Pht t c th hiu v thc hnh gio php ca c Pht#o Pht#Gio l #Kinh Pht#Kinh Trung b#TDung## 00657000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200180003900700170 00570140007000740190005000810820004000868080005000900080005000950090011001000100 00500111011001500116013000700131021023400138020000600372020001000378020000900388 039000600397#VV09.21158#VV09.21159#Nguyn Chn Hng#Sng m tan bin#Nguyn Ch n Hng#39900#Vi?t#610#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a190tr.^b20cm#253368#Tp hp n hng bi vit ca bc s Nguyn Chn Hng trn bo Si Gn tip th v nhng ph t minh khoa hc, y hc v sinh hc, ng dng chung trong iu tr y hc nh: vir ut cm H5N1, A/H5N1, nghin cu t bo ngi, tia X cha bnh...#Y hc#Thnh tu #Sinh hc#TDung## 00632000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200130 00480070067000610140007001280190005001350820004001408080005001440080005001490090 01100154010000500165011001400170005001600184006001700200013000700217005001000224 021008600234020000600320020001000326039000600336#VV09.21160#VV09.21161#VV09.2116 2#Castel, Anissa#T do l g?#Anissa Castel ; Minh ho: Morgan Navarro ; Hong T hanh Thu dch..#27000#Vi?t#123#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a95tr.^b20cm#Navarro , Morgan#Hong Thanh Thu#253369#Phm Ton#Phn tch bn cht ca t do, th no l t do thc s v lm cch no t c n#T do#Trit hc#TDung## 00716000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200360 00440070052000800140007001320190005001390820004001448080005001480080005001530090 01100158010000500169011001500174005001800189006001700207013000700224021016200231 020000800393020001100401020000800412039000600420#VV09.21163#VV09.21164#VV09.2116 5#King, W.J.#Lut bt thnh vn trong kinh doanh#W.J. King, James G. Skakoon ; N guyn Bch Thu dch#25000#Vi?t#650#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a140tr.^b20cm#Sk akoon, James G.#Nguyn Bch Thu#253370#Trnh by nhng lut l bt thnh vn nh ng c nh hng rt ln n cng vic ca nhng ngi mi vo ngh, cc nh qu n l, nhng lu tm chuyn mn v c nhn#Lut l#Kinh doanh#Qun l#TDung## 01041000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100170003300201110 00500070017001610140007001780190005001850820007001908080005001970080005002020090 01100207010000500218011001500223013000700238021041400245020001900659020001000678 020001000688020001200698020001100710020001200721039000600733#VV09.21166#VV09.211 67#VV09.21168#Dng Quc Cng#Vn s dng cc thnh ng trong vn xui ca L . Tnxti v cc phng thc truyn t chng sang ting Vit#Dng Quc Cng#3 8000#Vi?t#891.73#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a258tr.^b19cm#253371#L lun v th nh ng trong ting Nga v trong ting Vit trn bnh din cu trc ng ngha, k t hp vi phn tch m t vic s dng thnh ng ca L. Tnxti trong cc b ti u thuyt. Phn tch v kho st cc yu t ng ngha ca thnh ng c s dng vo vic truyn t chng qua nhng bi dch ting Vit do nhiu ngi thc hin , t chng trong mi quan h vi t duy ngi bn ng mi ngn ng Nga v Vit# Nghin cu vn hc#Thnh ng#Ting Nga#Tiu thuyt#Ting Vit#Tnxti, L.#TDung# # 00767000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200330003300700550 00660140007001210190005001280820007001338080005001400080005001450090011001500100 00500161011001500166005000800181005001800189005001700207005001700224005001400241 01200120025501300070026702101230027402000140039702000130041102000110042403900060 0435#VV09.21169#VV09.21170#VV09.21171#400 nm thin vn hc v Galilei#Chu Ho, Nguyn Quang Riu (ch.b.), Trnh Xun Thun..#80000#Vi?t#520.92#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a455tr.^b20cm#Chu Ho#Nguyn Quang Riu#Trnh Xun Thun#Nguyn Xun Xanh#Phm Xun Ym#K yu 2009#253372#Tp hp mt s bi vit nghin cu cuc i khoa hc ca Galileo Galilei v s pht trin ca ngnh thin vn hc th gi i#Thin vn hc#Nh khoa hc#Galil, G.#TDung## 00764000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200190 00450070028000640140007000920190005000990820009001048080005001130080005001180090 01100123010000500134011001500139019001600154006000900170013000700179021019800186 020000900384020001100393020001100404020004100415039000600456#VV09.21172#VV09.211 73#VV09.21174#Tn Th Vn#Mun dm khng my#Tn Th Vn ; Tm Hiu dch#80000# Vi?t#294.3092#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a488tr.^b20cm#Dch Trung Quc#Tm Hiu# 253373#M t chng ng nguy him v gian kh du hnh sang n cu hc Pht p hp ca cao tng i ng Huyn Trang, ti hin nhn thc vn ho Pht gio v cuc sng ca Ngi trong thi k Thnh ng#o Pht#Hnh hng#Trung Quc#Huy n Trang, nh s, 602 - ?, Trung Quc#TDung## 00891000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200200 00520030039000720070056001110140007001670190005001740820006001798080005001850080 00500190009001100195010000500206011001500211006001500226006001400241012003500255 013000700290021024100297020001600538020001000554020000700564039000600571#VV09.21 176#VV09.21175#VV09.21177#Heisenberg, Werner#Vt l v trit hc#Cuc cch mng trong khoa hc hin i#Werner Heisenberg ; Dch: Phm Vn Thiu, Trn Quc Tu# 64000#Vi?t#530.1#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a312tr.^b20cm#Phm Vn Thiu#Trn Q uc Tu#T sch Tinh hoa tri thc th gii#253374#Trnh by lch s l thuyt l ng t, cch gii thch l thuyt lng t ca trng phi Copenhagen, l thuyt lng t v nhng ngun ci ca khoa hc nguyn t, mi quan h ca l thuyt l ng t vi cc b phn khc ca khoa hc t nhin#Thuyt lng t#Trit hc#Vt l#TDung## 00838000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200830 00510070061001340140007001950190005002020820004002078080005002110080005002160090 01100221010000500232011001500237006001400252005001600266012003500282013000700317 021017200324020001000496020001500506020000900521039000600530#VV09.21178#VV09.211 79#VV09.21180#Bachelard, Gaston#S hnh thnh tinh thn khoa hc gp phn phn t m lun v s hiu bit khch quan#Gaston Bachelard ; H Dng Tun dch ; Nguy n Vn Khoa h..#87000#Vi?t#501#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a462tr.^b20cm#H Dn g Tun#Nguyn Vn Khoa#T sch tinh hoa tri thc th gii#253375#Trnh by v m i chng ngi nhn thc: chng ngi ca kinh nghim trc quan, hiu bit tng qut, ngn ng, hiu bit thng nht v thc dng, duy th cht, tm linh...#Tri t hc#Nhn thc lun#Khoa hc#TDung## 00729000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200110 00460030044000570070033001010140007001340190005001410820008001468080005001540080 00500159009001100164010000500175011001500180019000500195006001400200013000700214 021017000221020000900391020001700400020000400417039000600421#VV09.21181#VV09.211 82#VV09.21183#Doocy, Steve#i, lm b#Nhng bi hi trong cuc sng ca mt ng b #Steve Doocy ; Hong Mai Hoa dch#60000#Vi?t#306.874#^214#^aH.#^aTri thc#2009 #^a335tr.^b20cm#Dch#Hong Mai Hoa#253376#Gm nhng cu chuyn nh trong mi qua n h gia tc gi vi cc con, v gia tc gi vi ngi cha ca mnh, qua tr uyn thng ip v lm cha cho nhng ngi cha khc#Gia nh#Quan h gia nh#Ch a#TDung## 00673000000000313000450002600110000000600190001101900050003001900160003508200060 00518080005000570140007000620020020000690030013000890070058001020220005001602210 01900165005001600184005001500200008001800215009001100233010000500244011001500249 012004000264020001800304020001100322020001300333039000600346013000700352#VV09.21 184#Nhm Mai Hoa Trang#Vi?t#Dch Trung Quc#895.1#^214#12500#Tn tc long h m n#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.40#Ph ong n song hng#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#200 9#^a128tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#TDung#253377## 00681000000000313000450002600110000000600190001101900050003001900160003508200060 00518080005000570140007000620020020000690030013000890070058001020220005001602210 02700165005001600192005001500208008001800223009001100241010000500252011001500257 012004000272020001800312020001100330020001300341039000600354013000700360#VV09.21 185#Nhm Mai Hoa Trang#Vi?t#Dch Trung Quc#895.1#^214#12500#Tn tc long h m n#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.41#Ch a ti l nguyt thnh s#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a124tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#TDung#253378## 00626000000000301000450002600110000002000130001102000180002402000110004203900060 00530140007000590190005000660820006000718080005000770020017000820030013000990070 06200112022000500174005000900179005001500188006000900203008001800212009001100230 010000500241011001500246012004000261019001600301013000700317#VV09.21186#Truyn t ranh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#TDung#15000#Vi?t#895.1#^214#Anh hng x iu# Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: Khu Phc Long ; Hi ng dch#T.23# Kim Dung#Khu Phc Long#Hi ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a143tr.^b20c m#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#253379## 00582000000000253000450000100120000000200200001202900220003200700360005401400080 00900190005000980820006001038080005001090080005001140090019001190100005001380110 01500143006000700158005000700165013000700172021012600179020000900305020000800314 039000600322#Huyn Trang#Lun thnh duy thc#Vij9aptimtratsiddhi#Huyn Trang ; Tu S dch, ch gii#110000#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aNxb. Phng ng#2009#^a83 9tr.^b20cm#Tu S#Tu S#253380#Phn tch v ng v php, thc A-li-a, thc M t-na, s bin ca thc, tin trnh sinh t, ba t tnh trong gio l o Pht# o Pht#Gio l#TDung## 00418000000000229000450002600110000002600110001100200160002200700230003801900050 00610820006000668080005000720080009000770090019000860100005001050110015001100060 01800125013000700143020000900150020001000159020001300169039000600182#VV09.21187# VV09.21188#Ba kinh tnh #Thch Thin Thng dch#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb . Phng ng#2009#^a271tr.^b20cm#Thch Thin Thng#253381#o Pht#Kinh Pht#Ki nh Tnh #TDung## 00757000000000301000450002600110000002600110001100100170002200200120003900300320 00510070044000830140007001270190005001340820008001398080005001470080005001520090 01100157010000500168011001500173019000500188006001000193006000900203013000700212 021020000219020000900419020001700428020000400445039000600449#VV09.21189#VV09.211 90#Heatley, Michale#Sch ca b# tr thnh ngi b tuyt vi#Michale Heatley ; Dch: Bo Thnh, Tn Vit#55000#Vi?t#306.874#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a210t r.^b20cm#Dch#Bo Thnh#Tn Vit#253382#Hng dn, gi nhng ngi ln u lm b cch vt qua nhng kh khn ln lao nht m mt ngi b phi i mt t kh i b cho i v ngy u tin b ti trng cho n nhng k ngh ca gia nh# Gia nh#Quan h gia nh#Cha#TDung## 00765000000000301000450002600110000002600110001100100160002200200120003800300310 00500070035000810140007001160190005001230820008001288080005001360080005001410090 01100146010000500157011001500162019000500177006001300182013000700195021020900202 020000900411020001700420020001700437020000300454039000600457#VV09.21191#VV09.211 92#Maloney, Alison#Sch ca v# tr thnh ngi v hon ho#Alison Maloney ; B i Th Tho dch#55000#Vi?t#306.874#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a178tr.^b20cm#D ch#Bi Th Tho#253383#Gm nhng li khuyn c nhng ba ti m cng, mt s mo nh trong gia nh, nhng b quyt gi cho cuc hn nhn lun ho hp, nh ng iu ngi v khng nn lm, cch c x vi chng v gia nh chng#Gia nh #Quan h gia nh#Quan h v chng#V#TDung## 00632000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200130003600300290 00490070027000780140007001050190005001120820006001178080005001230080005001280090 01100133010000500144011001500149006000700164013000700171021016500178020000900343 020000800352039000600360#VV09.21193#VV09.21194#Gribble, Kate#Th gii yu# c c tnh yu hon ho#Kate Gribble ; L Qu dch#55000#Vi?t#152.4#^214#^aH.#^a Tri thc#2009#^a207tr.^b20cm#L Qu#253384#Trnh by lch s truyn thng tnh y u t ngn i nay, lch s ngy l tnh nhn Valentine, nhng cu chuyn tnh l ng mn, nhng i tnh nhn ni ting th gii#Tnh yu#Lch s#TDung## 00764000000000313000450002600110000002600110001100100130002200200150003500300340 00500070041000840140007001250190005001320820008001378080005001450080005001500090 01100155010000500166011001500171019000500186006001100191006000900202013000700211 021017700218020000900395020001700404020001700421020000600438039000600444#VV09.21 195#VV09.21196#Maloney, Jim#Sch ca chng# tr thnh ngi chng hon ho#Jim Maloney ; Dch: Lan Phng, Tn Vit#55000#Vi?t#306.874#^214#^aH.#^aTri thc#2 009#^a177tr.^b20cm#Dch#Lan Phng#Tn Vit#253385#Gii thiu nhng k nng m m t ngi chng cn c, t vic sa cha nhng vt dng trong nh n nui dy co n ci, ng x vi h hang, kim tin duy tr cuc sng ca gia nh#Gia nh#Qua n h gia nh#Quan h v chng#Chng#TDung## 00796000000000301000450002600110000002600110001100100160002200200120003800300320 00500070039000820140007001210190005001280820008001338080005001410080005001460090 01100151010000500162011001500167019000500182006001700187013000700204021023300211 020000900444020001700453020000300470020001500473039000600488#VV09.21197#VV09.211 98#Maloney, Alison#Sch ca m# tr thnh ngi m tuyt vi#Alison Maloney ; Trn Hoi Nam dch#55000#Vi?t#306.874#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a198tr.^b20 cm#Dch# Trn Hoi Nam#253386#Hng dn cch tr thnh mt ngi m tuyt vi t vic nh n vic ln, nh cch t chc mt ba tic hon ho, cch lm cho n hng pht giy bn con y p nim vui. Gii thiu cc cu chuyn v nhng ngi m v i trn th gii#Gia nh#Quan h gia nh#M#Quan h m con#TDung## 00575000000000241000450002600110000000200480001100300180005901900050007708200040 00828080005000860080005000910090011000960100005001070110015001120150030001270130 00700157021012400164020001500288020000800303020000700311020000900318039000600327 #VN09.06832#Lch Cng gio nm phng v 2009 - 2010 (nm C)#K su - Canh dn#Vi ?t#263#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a134tr.^b18cm#TTS ghi : Gio phn Bc Ninh#25 3387#Gii thiu nhng ngy l cng gio 2009 - 2010 theo tng thng vi nhng l u v gi kinh phng v, thnh l, gio lut...#o Thin cha#Nghi l#L hi#B c Ninh#TDung## 00506000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020021000340030013000550070012000680220004000800050012000840080005000960090 01100101010000500112011001500117012002900132013000700161019001400168020001800182 020000900200020001300209039000600222#VN09.06833#14000#Vi?t#895.7#^214#Co gi g p si in#Truyn tranh#Han Yu Rang#T.1#Han Yu Rang#^aH.#^aThi i#2009#^a157t r.^b18cm#Truyn dnh cho la tui 17+#253388#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#TDung## 00506000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020021000340030013000550070012000680220004000800050012000840080005000960090 01100101010000500112011001500117012002900132019001400161013000700175020001800182 020000900200020001300209039000600222#VN09.06834#14000#Vi?t#895.7#^214#Co gi g p si in#Truyn tranh#Han Yu Rang#T.2#Han Yu Rang#^aH.#^aThi i#2009#^a160t r.^b18cm#Truyn dnh cho la tui 17+#Dch Hn Quc#253389#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#TDung## 00506000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020021000340030013000550070012000680220004000800050012000840080005000960090 01100101010000500112011001500117012002900132019001400161013000700175020001800182 020000900200020001300209039000600222#VN09.06835#14000#Vi?t#895.7#^214#Co gi g p si in#Truyn tranh#Han Yu Rang#T.3#Han Yu Rang#^aH.#^aThi i#2009#^a160t r.^b18cm#Truyn dnh cho la tui 17+#Dch Hn Quc#253390#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#TDung## 00506000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020021000340030013000550070012000680220004000800050012000840080005000960090 01100101010000500112011001500117012002900132019001400161013000700175020001800182 020000900200020001300209039000600222#VN09.06836#14000#Vi?t#895.7#^214#Co gi g p si in#Truyn tranh#Han Yu Rang#T.4#Han Yu Rang#^aH.#^aThi i#2009#^a160t r.^b18cm#Truyn dnh cho la tui 17+#Dch Hn Quc#253391#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#TDung## 00453000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200140 00410030011000550070008000660140007000740190005000810820011000868080005000970080 00500102009001000107010000500117011001500122013000700137020001700144020000900161 020001100170039000600181#VN09.06837#VN09.06838#VN09.06839#V Hng#Hoa bm bm# Truyn di#V Hng#39000#Vi?t#895.922334#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a267tr.^b19c m#253392#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn di#TDung## 00434000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200180 00410070008000590140007000670190005000740820009000798080005000880080005000930090 01000098010000500108011001500113013000700128020001800135020000900153020001200162 039000600174#VN09.06840#VN09.06841#VN09.06842#V Hng#Vy tay ngm ngi#V Hng# 26000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a161tr.^b19cm#253393#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn ngn#TDung## 00462000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200210 00410030012000620070008000740140007000820190005000890820011000948080005001050080 00500110009001000115010000500125011001500130013000700145020001700152020000900169 020001200178039000600190#VN09.06843#VN09.06845#VN09.06844#V Hng#Nhnh rong phi u bt#Tiu thuyt#V Hng#38000#Vi?t#895.922334#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a258 tr.^b19cm#253394#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#TDung## 00464000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200230003300300120 00560070008000680140007000760190005000830820011000888080005000990080005001040090 01000109010000500119011001500124001000800139013000700147020001700154020000900171 020001200180039000600192#VN09.06846#VN09.06848#VN09.06847#Thin ng trn cao #Tiu thuyt#V Hng#52000#Vi?t#895.922334#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a363tr.^b1 9cm#V Hng#253395#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#TDung## 00618000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200250003300700300 00580050019000880140007001070190005001140820008001198080005001270080005001320090 01000137010000500147011001500152004003000167015002900197013000700226021008600233 020000800319020000700327039000600334#VN09.06849#VN09.06851#VN09.06850#Thng Long vng ngn sau#Song o Ngc Cch s.t., b.s.#Song o Ngc Cch#29000#Vi?t#959. 731#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a217tr.^b19cm#Ti bn, c sa cha, b sung#Bt da nh tc gii l: Kim C#253396#Gii thiu lch s nhng a danh, con ngi, truy n thuyt... ca t Thng Long xa#Lch s#H Ni#TDung## 00442000000000241000450002600110000002600110001100200370002200300130005900700130 00720190005000850820010000908080005001000080005001050090010001100100005001200110 01500125001001300140013000700153020001700160020000900177020000800186039000600194 #VN09.06852#VN09.06853#Din ca ngn nm Thng Long - H Ni#1000 cu th#Hn c Vim#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a100tr.^b19cm#Hn c Vim#253397 #Vn hc hin i#Vit Nam#Din ca#TDung## 00400000000000241000450002600110000002600110001100200170002200300040003900700090 00430190005000520820010000578080005000670080005000720090010000770100005000870110 01400092001000900106013000700115020001700122020000900139020000400148039000600152 #VN09.06854#VN09.06855#Cch mt tm tay#Th#V Khim#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^a Vn hc#2009#^a96tr.^b19cm#V Khim#253398#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00810000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200370003300700160 00700140007000860190005000930820008000988080005001060080005001110090021001160100 00500137011001500142001001600157004003000173013000700203021024300210020001000453 020001200463020001100475020000700486020000900493039000600502#VV09.20688#VV09.206 89#VV09.20687#Php lut dn s v thc tin xt x#Tng Duy Lng#55000#Vi?t#3 47.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a422tr.^b21cm#Tng Duy Lng#Ti b n, c sa cha, b sung#253399#Gii thiu cc tranh chp pht sinh trong giao d ch dn s trn c s mt s v n phc tp c cc to n xt x, c km the o phn tch, bnh lun v a ra nhng kin ngh hon thin php lut v p d ng php lut mt cch thng nht#Php lut#Lut dn s#Tranh chp#Xt x#Vit N am#TDung## 00745000000000265000450002600110000002600110001100200690002201400070009101900050 00980820010001038080005001130080005001180090021001230100005001440110015001490040 02000164013000700184021022700191020000900418020000900427020001000436020000900446 020001800455039000600473#VV09.20690#VV09.20691#Lut Hn nhn v gia nh nm 200 0 v cc vn bn hng dn thi hnh#51000#Vi?t#346.59701#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a390tr.^b21cm#Ti bn, c b sung#253400#Gii thiu lut hn nhn v gia nh c sa i nm 2000. Ni dung bao gm nhng quy nh chung v hn nhn v gia nh, nhng iu khon quy nh v kt hn, quan h gia v v c hng, gia cha m v con ci, v li hn...#Hn nhn#Gia nh#Php lut#Vit Nam# Vn bn php lut#TDung## 01027000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200560003300300170 00890070064001060050017001700140007001870190005001940820008001998080005002070080 00500212009002100217010000500238011001500243015008300258005001600341005001300357 00500140037000500140038401300070039802102450040502000100065002000140066003900060 0674020000900680#VV09.20692#VV09.20693#VV09.20694#Con ngi chnh tr Vit Nam - truyn thng v hin i#Sch chuyn kho#B.s.: Nguyn Vn Huyn (ch.b.), Nguy n Hu ng, L Minh Qun..#Nguyn Vn Huyn#48000#Vi?t#320.092#^214#^aH.#^aChn h tr Quc gia#2009#^a366tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Qu c gia H Ch Minh. Vin Chnh tr hc#Nguyn Hu ng#L Minh Qun#Phan Xun Sn #ng nh Tn#253401#Trnh by nhng vn chung v con ngi chnh tr. Phn tch c im con ngi chnh tr Vit Nam trong truyn thng (n nm 1945), th i hin i (1945 - nay). Nhng yu cu i vi con ngi chnh tr Vit Nam tro ng giai on cch mng mi#Chnh tr#Chnh tr gia#TDung#Vit Nam## 00900000000000277000450002600110000002600110001100100150002200200500003700300310 00870070015001180140007001330190005001400820011001458080005001560080005001610090 02100166010000500187011001500192013000700207021034600214020002100560020000900581 020001700590020000900607039000600616#VV09.20695#VV09.20696#L Phng Tho#Nh n c cch mng Vit Nam nhng nm 1945 - 1946#Nhng sng to ca H Ch Minh#L Ph ng Tho#45000#Vi?t#321.009597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a202tr.^b2 1cm#253402#Trnh by nhng kho cu, tm ti v th nghim ca Ch tch H Ch M inh trong vic xy dng m hnh nh nc kiu mi. T duy chnh tr H Ch Minh v xy dng nh nc kiu mi. Nhng sng to trong t chc v hot ng ca nh nc thi k 1945  1946. Vn dng v pht trin t tng H Ch Minh v xy d ng nh nc trong giai on hin nay#T tng H Ch Minh#Nh nc#T chc nh n c#Vit Nam#TDung## 00892000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200240003300300150 00570070059000720050013001310140007001440190005001510820008001568080005001640080 00500169009002100174010000500195011001500200013000700215005001800222005001600240 00500130025600500100026902102420027902000110052102000130053202000150054503900060 0560#VV09.20697#VV09.20699#VV09.20698#Tm l hc tuyn truyn#Sch tham kho#o Duy Qut (ch.b.), Nguyn Thanh Thi, H Th Bnh Ho..#o Duy Qut#28000#Vi?t #303.301#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a199tr.^b21cm#253403#Nguyn Thanh Thi#H Th Bnh Ho#Bi Kim Vit#Trn Hip#Trnh by i tng ca tm l hc t uyn truyn. C ch v phng thc ca hot ng tuyn truyn. C s tm l x h i ca hnh ng con ngi. Quan h lin nhn cch v hiu qu ca hot ng tuy n truyn. Quy lut tm l trong tuyn truyn#Tm l hc#Tuyn truyn#Sch tham kho#TDung## 00894000000000313000450002600110000002600110001100200880002200700580011000500160 01680190005001840820007001898080005001960080005002010090021002060100005002270110 02600232013000700258005001700265005001300282005001800295005001600313021016300329 020000900492020001000501020001100511020000800522039000600530020004400536#VV09.20 700#VV09.20701#Hc vin Chnh tr - Hnh chnh khu vc III - 60 nm xy dng v pht trin (1949-9009)#Trng Minh Dc (ch.b.), Nguyn Vn Chnh, Ng Vn Minh.. #Trng Minh Dc#Vi?t#320.06#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a262tr., 27tr. nh^b21cm#253404#Nguyn Vn Chnh#Ng Vn Minh#Trng Quang Thu#inh Mnh Cn g#Ghi li nhng chng ng phn u, rn luyn ca cc th h cn b, cng nhn vin ca Hc vin Chnh tr - hnh chnh khu vc III qua cc thi k t 1949  2009#Hc vin#Chnh tr#Hnh chnh#Lch s#TDung#Hc vin Chnh tr - hnh chnh khu vc III## 00810000000000253000450002600110000002600110001100201050002201900050012708200080 01328080005001400080005001450090021001500100005001710110014001760150102001900130 00700292021020400299020000800503020001000511020000900521020001100530020000900541 039000600550#VV09.20702#VV09.20703#K nim 55 nm tip qun Mng Ci (1954-2009) v n nhn danh hiu Anh hng Lc lng v trang nhn dn#Vi?t#959.729#^214#^a H.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a59tr.^b24cm#TTS ghi: Thnh u - Hi ng Nhn d n - U ban Nhn dn - U ban Mt trn T quc thnh ph Mng Ci#253405#Gii thi u nhng bi pht biu ti L k nim 55 nm tip nhn Mng Ci v n nhn danh hiu Anh hng lc lng v trang nhn dn, nu ln nhng thnh tu m chnh quy n v nhn dn Mng Ci t c#Lch s#Thnh ph#Mng Ci#Qung Ninh#Vit N am#TDung## 00720000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200500003301400070 00830190005000900820008000958080005001030080005001080090021001130100005001340110 01500139013000700154021023200161020001000393020001000403020000800413020000900421 020001800430039000600448#VV09.20704#VV09.20706#VV09.20705#Php lnh ngoi hi v vn bn hng dn thi hnh#34000#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 009#^a251tr.^b21cm#253406#Gii thiu php lnh ngoi hi nm 2005: nhng quy n h chung, cc giao dch vng lai, cc giao dch vn, s dng ngoi hi trn lnh th Vit Nam... Ni dung cc ngh nh, quyt nh, thng t c lin quan n ph p lnh ngoi hi#Php lnh#Ngoi hi#Qun l#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung## 00702000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200300 00490070016000790140007000950190005001020820010001078080005001170080005001220090 02100127010000500148011001500153013000700168021021200175020000800387020000600395 020000800401020000900409039000600418#VV09.20707#VV09.20708#VV09.20709#Nguyn c Hng#Vit Nam vn ho v con ngi#Nguyn c Hng#42000#Vi?t#306.09597#^214#^ aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a314tr.^b21cm#253407#Trnh by v mi quan h, s tc ng qua li ln nhau gia con ngi v vn ho, mi quan h hi ho cn th it gia kinh t v vn ho, tm quan trng ca vn ho v con ngi i vi s pht trin ca Vit Nam#Vn ho#Ngi#Quan h#Vit Nam#TDung## 00810000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200260 00510070018000770140007000950190005001020820009001078080005001160080005001210090 02100126010000500147011001500152013000700167021030600174020000800480020002300488 020000600511020000900517039000600526#VV09.20711#VV09.20710#VV09.20712#Nguyn Ph ng Nam#Nhng vin tng ng nga#Nguyn Phng Nam#66000#Vi?t#959.7041#^214#^a H.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a511tr.^b21cm#253408#Tc gi ghi li lch s u t ranh anh dng ca dn tc Vit Nam lm bit bao tng lnh ti Bi tp ca th c dn Php b qut ng phi chu tht bi ti Vit Nam trong 9 nm t 1945 n 1954 nh: A. Terauchi Count Seiki, Philippe de Hauteclque Le Clerc, Raoul Salan. ..cho n De Castries v Cogny Renes#Lch s#Khng chin chng Php#Tng#Vit N am#TDung## 00726000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200210 00470030032000680070014001000140007001140190005001210820006001268080005001320080 00500137009001900142010000500161011001500166013000700181021018600188020000700374 020001000381020000900391020000900400020000900409039000600418#VV09.20713#VV09.207 14#VV09.20715#Thn c Hin#Nhp mn v siu dn#Vt liu, tnh cht v ng dng #Thn c Hin#40000#Vi?t#537.6#^214#^aH.#^aBch khoa H Ni#2009#^a160tr.^b24c m#253409#Trnh by v hin tng siu dn v cc vt liu siu dn, cht siu d n loi I v loi II, dng in trong cht siu dn, l thuyt vi m v siu dn, cc cht siu dn nhit cao...#Vt l#Tnh cht#ng dng#Vt liu#Siu dn#T Dung## 00665000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200350003700700150 00720140007000870190005000940820010000998080005001090080005001140090019001190100 00500138011001500143013000700158021020400165020001000369020001600379020001000395 039000600405#VV09.20716#VV09.20717#Cao Thu Dng#Bi ging hc phn Lut Kinh d oanh#Cao Thu Dng#40000#Vi?t#346.59707#^214#^aH.#^aBch khoa H Ni#2009#^a17 3tr.^b24cm#253410#Trnh by tng quan v nh nc v php lut. Phn tch ni du ng php lut v doanh nghip, hp ng trong kinh doanh, cnh tranh, gii quyt tranh chp trong kinh doanh, ph sn v gii th doanh nghip#Php lut#Lut kin h doanh#Bi ging#TDung## 00687000000000265000450002600110000002600110001100100080002200200360003000700230 00660050014000890140007001030190005001100820008001158080005001230080005001280090 01900133010000500152011001500157013000700172021020400179020000900383020001300392 020001000405039000600415#VV09.20719#VV09.20718#Bi Hi#ng nhit v ng dng ca ng nhit#Bi Hi, Trn Vn Vang#Trn Vn Vang#59000#Vi?t#621.402#^214#^aH.#^a Bch khoa H Ni#2009#^a298tr.^b24cm#253411#Trnh by tng quan v ng nhit; n g nhit trng trng c b mt nhn bn trong, c rnh mt trong v ng nhit tch dng; ng nhit mao dn; thit b trao i nhit ng nhit; ng dng ca n g nhit#Thit b#Truyn nhit#ng nhit#TDung## 00817000000000289000450002600110000002600110001100100200002200200270004200700200 00690140007000890190005000960820004001018080005001050080005001100090019001150100 00500134011001500139004004000154013000700194021026400201020000900465020000800474 020001000482020001800492020001100510039000600521#VV09.20720#VV09.20721#Nguyn Th Diu Vn#K thut ho hc i cng#Nguyn Th Diu Vn#57000#Vi?t#661#^214#^ aH.#^aBch khoa H Ni#2009#^a262tr.^b24cm#Ti bn ln th 2, c sa cha, b su ng#253412#Mt s khi nim v nh ngha v qu trnh k thut ho hc, nguyn l iu, nc v nng lng trong cng nghip ho hc, cc quy lut c bn ca cng ngh ho hc, cng ngh sn xut Axit Sunfuric H2SO4, NH3, Axit HNO3, mui khon g, in ho, cng ngh Silicat...#K thut#Ho hc#Cng ngh#Ho hc i cng#G io trnh#TDung## 00752000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200320 00500070037000820050019001190140007001380190005001450820004001508080005001540080 00500159009001900164010000500183011001500188013000700203021020500210020001100415 020001000426020000900436020001100445039000600456#VV09.20722#VV09.20723#VV09.2072 4#Nguyn Nng Vinh#Cng ngh cht thm thin nhin#Nguyn Nng Vinh, Nguyn Th Minh T#Nguyn Th Minh T#29500#Vi?t#664#^214#^aH.#^aBch khoa H Ni#2009#^a1 13tr.^b24cm#253413#Gii thiu nguyn liu sn xut cht thm; phng php tch t inh du, thit b chng ct; tnh ton th tch v thit b chng ct, truyn nh it v phn ly; cc phng php khc tch cht thm thin nhin#Hng liu#Cng ngh#Sn xut#Gio trnh#TDung## 00613000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200170 00410070008000580140007000660190005000730820004000788080005000820080005000870090 01900092010000500111011001500116013000700131021018700138020001700325020001100342 039000600353#VV09.20725#VV09.20726#VV09.20727# Sanh#C hc gii tch# Sanh#3 2000#Vi?t#531#^214#^aH.#^aBch khoa H Ni#2009#^a138tr.^b24cm#253414#Trnh by cc khi nim c bn v c h khng t do; cc nguyn l bin phn vi phn v t ch phn; kho st cc phng trnh chuyn ng; phng trnh chuyn ng ca h khng Hlnm...#C hc gii tch#Gio trnh#TDung## 00932000000000289000450002600110000002600110001100100120002200200340003400700120 00680140007000800190005000870820008000928080005001000080005001050090019001100100 00500129011001500134004003500149015006700184013000700251021033100258020000700589 020000800596020001300604020001900617039000600636#VV09.20728#VV09.20729# Vn Ph c#Tm l trong qun l doanh nghip# Vn Phc#75000#Vi?t#658.001#^214#^aH.#^ aBch khoa H Ni#2009#^a399tr.^b21cm#In ln th 4, c sa cha, b sung#TTS gh i: Trng i hc Bch khoa H Ni. Khoa Kinh t v Qun l#253415#Trnh by kh i qut v qun l hot ng ca doanh nghip trong kinh t th trng; khi qut v tm l hc; nhu cu v ng c lm vic ca ngi lao ng; c im tm l cc loi ngi lao ng; phn tch tm l qun l iu hnh doanh nghip trong k inh t th trng, trong giao tip, x l xung t trong tp th doanh nghip#T m l#Qun l#Doanh nghip#Tm l ngh nghip#TDung## 00848000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200370 00450070012000820140007000940190005001010820006001068080005001120080005001170090 01900122010000500141011001500146015006700161013000700228021027600235020000900511 020000800520020001300528020001100541039000600552#VV09.20731#VV09.20732#VV09.2073 0# Vn Phc#T chc cn b, lao ng, tin lng# Vn Phc#79000#Vi?t#658.3 #^214#^aH.#^aBch khoa H Ni#2009#^a451tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni. Khoa Kinh t v Qun l#253416#Nu ln s cn thit phi tng cng u t cho qun l nhn lc ca doanh nghip trong kinh t th trng; nhng th nh tu khoa hc v con ngi cho qun l nhn lc doanh nghip; xc nh nhu cu v hoch nh chnh sch m bo nhn lc cho hot ng ca doanh nghip...# Nhn lc#Qun l#Doanh nghip#Tin lng#TDung## 00885000000000289000450002600110000002600110001100100180002200200410004000700180 00810140007000990190005001060820006001118080005001170080005001220090019001270100 00500146011001500151015006700166013000700233021029800240020000900538020000900547 020000700556020001500563020001100578039000600589#VV09.20733#VV09.20734#Nguyn Tr ng Hng#L thuyt to hnh b mt chi tit quang#Nguyn Trng Hng#36000#Vi?t# 671.3#^214#^aH.#^aBch khoa H Ni#2009#^a147tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni. Khoa Kinh t v Qun l#253417#Trnh by tng quan v to hnh b mt chi tit quang; phng php m phng s ng hc c cu my mi nghin c hi tit quang; chng trnh ng hc gia cng; phng php iu chnh chng tr nh ng hc trong cng ngh gia cng chi tit quang; phng php kim tra cht l ng b mt chi tit quang#Gia cng#To hnh#C kh#Chi tit quang#Gio trnh#TD ung## 01006000000000301000450002600110000002600110001100100140002200200250003600700420 00610050019001030140007001220190005001290820004001348080005001380080005001430090 01900148010000500167011001500172004003000187015008100217013000700298021033800305 020001400643020001100657020001900668020001100687039000600698#VV09.20735#VV09.207 36#Trn Vn Nhn#Sinh thi hc mi trng#Trn Vn Nhn (ch.b.), Nguyn Th Lan Anh#Nguyn Th Lan Anh#57000#Vi?t#577#^214#^aH.#^aBch khoa H Ni#2009#^a318tr .^b24cm#Ti bn, c sa cha, b sung#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni. Vin Khoa hc v Cng ngh mi trng#253418#Kin thc c bn v c s sinh th i hc. c im mt s h sinh thi in hnh lin quan n bo v mi trng. K hi nim, sinh vt ch th, ch th sinh hc trong quan trc cc loi mi trng khng kh, nc, t, rng ngp mn. Nhng vn v a dng sinh hc v tuyt chng. Nghin cu s nhim mi trng v cc h qu sinh thi#Sinh thi hc#M i trng# nhim mi trng#Gio trnh#TDung## 00761000000000277000450002600110000002600110001100100150002200200360003700700360 00730050015001090140007001240190005001310820004001368080005001400080005001450090 01900150010000500169011001500174015002400189013000700213021023300220020001000453 020000700463020000700470039000600477#VV09.20737#VV09.20738#Misenko, K. P.#S tay tm tt cc i lng ho l#Ch.b.: K. P. Misenko, A. A. Rabedev#Rabedev, A. A. #28000#Vi?t#541#^214#^aH.#^aBch khoa H Ni#2009#^a163tr.^b21cm#TTS ghi: B m n Ho l#253419#Tm tt mt s i lng ho l nh: i lng nhit ng i v i cc n cht, hp cht v ion trong dung dch nc; nhit chy ca hp cht h u c iu kin tiu chun; nhit ho tan ton phn ca mui, axt v baz 2 5 C...#i lng#Ho l#S tay#TDung## 00741000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200420 00500070017000920140007001090190005001160820004001218080005001250080005001300090 01900135010000500154011001500159013000700174021019200181020000700373020000900380 020001200389020000700401020001400408020001100422039000600433#VV09.20739#VV09.207 40#VV09.20741#Nguyn Vn Vng#S lan truyn sng ng sut trong vt th#Nguyn Vn Vng#39000#Vi?t#531#^214#^aH.#^aBch khoa H Ni#2009#^a267tr.^b21cm#25342 0#Trnh by v s lan truyn sng ng sut trong vt th n hi tuyn tnh, tro ng bn khng gian n hi, trong khng gian hai chiu, trong tm trc giao, tron g vt liu n nht tuyn tnh...#Vt l#Dao ng#Truyn sng#C hc#Sng ng su t#Gio trnh#TDung## 00664000000000289000450002600110000002600110001100100150002200200230003700700500 00600050016001100140007001260190005001330820006001388080005001440080005001490090 01900154010000500173011001500178005001700193013000700210021009800217020001600315 020001800331020000800349020001100357039000600368#VV09.20742#VV09.20743#Nguyn Mi nh V#L thuyt dp to hnh#Nguyn Minh V, Nguyn Tt Tin, Nguyn c Trung#N guyn Tt Tin#40000#Vi?t#671.3#^214#^aH.#^aBch khoa H Ni#2009#^a195tr.^b24c m#Nguyn c Trung#253421#Phn tch, tnh ton cc nguyn cng rn t do v dp th tch; phn tch cc nguyn cng dp tm#Gia cng p lc#Gia cng kim loi#D p tm#Gio trnh#TDung## 00815000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010014000450020048000590070014001070220004001212210008001250040 01800133008000500151009002300156010000500179011001500184013000700199005001400206 021022500220020001000445020002000455020001200475020000800487039000600495#VV09.20 744#VV09.20745#32000#Vi?t#671.7#^214#Nguyn Khng#Nhng quy trnh k thut m kim loi v hp kim#Nguyn Khng#T.1#M in#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a245tr.^b21cm#253422#Nguyn Khng#Khi nim, nh lut c bn c lin quan n k thut m in kim loi. Nhng nguyn tc c bn trong chn la, s dng lp m in kim loi. Cc phng php gia cng b mt vt m. Mt s quy trnh k thut m in kim loi#Nguyn l#Qui trnh cng ngh#M kim loi# M in#TDung## 00770000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200410003900700390 00800050015001190190005001340820006001398080005001450080005001500090023001550100 00500178011001500183015006400198013000700262021020100269020000900470020000800479 020001100487039000600498#VV09.20746#VV09.20747#Trng Quang Hc#Mt s iu cn bit v bin i kh hu#B.s.: Trng Quang Hc, Nguyn c Ng#Nguyn c Ng#V i?t#551.6#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a154tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Bo v thin nhin v mi trng Vit Nam (VACNE)#253423#Trnh by v kh hu tri t, hin tng bin i kh hu ton cu v nguyn nhn, i tng chu tc n g ca hin tng ny; bin i kh hu Vit Nam v nhng bin php gim nh bi n i kh hu#Bin i#Kh hu#Mi trng#TDung## 00940000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200290003300300270 00620070054000890050017001430140007001600190005001670820004001728080005001760080 00500181009002300186010000500209011001500214015006000229005001100289005001400300 00500140031400500180032801300070034602102360035302000080058903900060059702000110 0603#VV09.20748#VV09.20749#VV09.20750#Gio trnh tin hc i cng#o to i h c Hnh chnh#Nguyn ng Khoa (ch.b.), V Th Tm, Trn Cao Tng..#Nguyn ng Khoa#28500#Vi?t#004#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a188tr.^b21cm#TTS g hi: Hc vin Hnh chnh. Trung tm Tin hc hnh chnh#V Th Tm#Trn Cao Tng#P han Vit Hi#Hong Th Kim Chi#253424#Trnh by nhng kin thc c bn v tin h c v cng ngh thng tin; Cc thut ton, ngn ng thut ton, chng trnh mng my tnh; H thng thng tin qun l, h iu hnh MS-DOS v h iu hnh Windo ws; S dng v khai thc Internet#Tin hc#TDung#Gio trnh## 00882000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200310 00460030027000770070057001040050016001610140007001770190005001840820008001898080 00500197008000500202009002300207010000500230011001500235015003000250005001800280 01300070029802102060030502000100051102000090052102000090053002000110053903900060 0550#VV09.20751#VV09.20753#VV09.20752#L Th Hng#Gio trnh php lut i cn g#o to i hc Hnh chnh#L Th Hng (ch.b.), Nguyn B Chin, Lng Thanh Cng#Nguyn B Chin#24000#Vi?t#349.597#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009# ^a159tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#Lng Thanh Cng#253425#Trnh by mt s vn c bn v nh nc v nh nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam, php lut, php ch x hi ch ngha. Khi qut v h thng php lut Vit Nam v mt s ngnh lut trong h thng#Php lut#Nh nc#Vit Nam#Gio trnh#TDung ## 00971000000000337000450002600110000002600110001102600110002200500120003300100110 00450020053000560030027001090070050001360050017001860140007002030190005002100820 00800215808000500223008000500228009002300233010000500256011001500261015003000276 01300070030602102550031302000100056802000160057802000090059402000130060302000110 0616039000600627#VV09.20754#VV09.20755#VV09.20756#L Th Tho#V c n#Gio tr nh Hin php v Lut T chc b my nh nc#o to i hc Hnh chnh#V c n (ch.b.), L Th Tho, Nguyn Tin Hip#Nguyn Tin Hip#44500#Vi?t#342.597# ^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a297tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh ch nh#253426#Trnh by cc vn v: Hin php v lut c bn ca nh nc, ch chnh tr nc cng ho x hi ch ngha Vit Nam, ch bu c, quyn v ngh a v ca cng dn, b my nh nc cng ho x hi ch ngha Vit Nam, U ban nh n dn, to n nhn dn.#Hin php#B my nh nc#Vit Nam#Lut t chc#Gio tr nh#TDung## 01098000000000325000450002600110000002600110001102600110002200500180003300100160 00510020029000670030084000960070061001800050017002410140007002580190005002650820 00400270808000500274008000500279009002300284010000500307011001500312015006400327 01300070039102103050039802000180070302000170072102000170073802000110075503900060 0766#VV09.20757#VV09.20758#VV09.20759#Trng Th Thu H#Trang Th Tuyt#Gio tr nh kinh t hc v m#Dng cho o to i hc Hnh chnh. Ti liu bi dng thu ng xuyn gio vin THPT#Trang Th Tuyt (ch.b.), Trng Th Thu H, Nguyn Tt Thnh#Nguyn Tt Thnh#34000#Vi?t#339#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a2 28tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Qun l nh nc v kinh t#2534 27#i cng v kinh t hc v m v s qun l nh nc v kinh t; Cu trc v m v nhng mc tiu c bn ca nn kinh t quc dn, tng trng kinh t v ch u k kinh t, tng cu tng cung, tht nghip v lm pht; Cc chnh sch nhm n nh v m nn kinh t x hi, kinh t v m trong nn kinh t m#Kinh t hc v m#Qun l nh nc#Kinh t quc dn#Gio trnh#TDung## 00714000000000301000450002600110000002600110001100100120002200200130003400700120 00470140007000590190005000660820007000718080005000780080005000830090023000880100 00500111011001500116013000700131012007100138021013500209020001000344020000700354 020001000361020000800371020001200379020001500391039000600406#VV09.20760#VV09.207 61#Trn Phng#Cng ngh 10#Trn Phng#88000#Vi?t#630.71#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a112tr.^b24cm#253428#Ging dy bng thit b th nghim trong trng ph thng nh th no?#Gii thiu danh mc thit b dy hc mn cng ngh 10, hng dn bo qun v s dng thit b dy hc thc hnh trong mn cng ngh 10#Cng ngh#Lp 10#Ging dy#Gio c#Nng nghip#Sch gio vin#TDung## 00813000000000301000450002600110000002600110001100500130002200100190003500200130 00540070033000670140007001000190005001070820004001128080005001160080005001210090 02300126010000500149011001400154013000700168012007100175021020900246020001000455 020000700465020000800472020001000480020001500490039000600505#VV09.20762#VV09.207 63#L Huy Hong#Nguyn Trng Khanh#Cng ngh 11#Nguyn Trng Khanh, L Huy Hong #66000#Vi?t#607#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a72tr.^b24cm#253429#Gin g dy bng thit b th nghim trong trng ph thng nh th no?#Gii thiu v hng dn s dng thit b dy hc mn cng ngh 11; s dng mt s thit b ng he nhn trong dy hc; ng dng cng ngh thng tin h tr dy hc; gii thiu n i dung a CD dy hc cng ngh 11#Cng ngh#Lp 11#Gio c#Ging dy#Sch gio vin#TDung## 00893000000000337000450002600110000002600110001100500160002200100150003800200130 00530070048000660050015001140140007001290190005001360820009001418080005001500080 00500155009002300160010000500183011001400188013000700202012007100209021020600280 02000100048602000070049602000080050302000100051102000080052102000050052902000150 0534039000600549#VV09.20765#VV09.20764#Nguyn Cao Bng#ng Vn Ngha#Cng ngh 12#ng Vn Ngha, Nguyn Cao Bng, Trnh Vn ch#Trnh Vn ch#72000#Vi?t#62 1.3071#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a82tr.^b24cm#253430#Ging dy bng thit b th nghim trong trng ph thng nh th no?#Gii thiu thit b dy hc mn cng ngh 12; hng dn s dng thit b thc hnh phn linh kin i n t, mt s mch in t c bn, mch in t iu khin, in dn dng, mch in xoay chiu ba pha#Cng ngh#Lp 12#Gio c#Ging dy#in t#in#Sch gio vin#TDung## 00751000000000301000450002600110000002600110001100500130002200100150003500200700 00500070029001200140007001490190005001560820008001618080005001690080005001740090 01900179010000500198011001500203013000700218021012300225020001800348020001100366 020001600377020002100393020001800414020001100432039000600443#VV09.20766#VV09.207 67#Trn L Minh#Nguyn Th Sn#Ti liu th nghim vi - ho sinh ng dng trong cng ngh mi trng#Nguyn Th Sn, Trn L Minh#43000#Vi?t#628.028#^214#^aH.# ^aBch khoa H Ni#2009#^a142tr.^b24cm#253431#Trnh by v ho sinh v vi sinh ng dng trong cng ngh mi trng. Th nghim x l nc thi bng phng php sinh hc#Cng ngh vi sinh#Mi trng#X l nc thi#Phng php sinh hc#Ho s inh ng dng#Th nghim#TDung## 00560000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200150 00480030007000630070015000700140007000850190005000920820011000978080005001080080 00500113009001000118010000500128011001500133013000700148021008900155020001700244 020000900261020000600270039000600276#VN09.06857#VN09.06856#VN09.06858#Trn nh Nhn#Du chn li#Tp k#Trn nh Nhn#41400#Vi?t#895.922803#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a178tr.^b19cm#253432#Gm nhng bi vit v nhng iu tc gi gp trn cc a danh khc nhau dc t nc#Vn hc hin i#Vit Nam#K s#TDung## 00503000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200290 00410030032000700070008001020140007001100190005001170820009001228080005001310080 00500136009001000141010000500151011001500156013000700171020001700178020000900195 020002700204039000600231#VN09.06859#VN09.06860#VN09.06861#on L#Lna-Ktti - c b siu nhn#Tiu thuyt khoa hc vin tng#on L#42000#Vi?t#895.9223#^214 #^aH.#^aVn hc#2009#^a299tr.^b19cm#253433#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn khoa hc vin tng#TDung## 00464000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200350003800300100 00730070016000830140007000990190005001060820010001118080005001210080005001260090 01000131010000500141011001500146013000700161020001700168020000900185020001000194 039000600204#VN09.06862#VN09.06863#Nguyn Thi Sn#Chin tranh - chn khc tng nim#Trng ca#Nguyn Thi Sn#18000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^ a177tr.^b19cm#253434#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#TDung## 00438000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200220 00410070008000630140007000710190005000780820011000838080005000940080005000990090 01000104010000500114011001400119013000700133020001700140020000900157020001200166 039000600178#VN09.06864#VN09.06865#VN09.06866#V Hng#Mt bng hng cho cha#V H ng#19000#Vi?t#895.922334#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a98tr.^b19cm#253435#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#TDung## 00430000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200130 00410070008000540140007000620190005000690820011000748080005000850080005000900090 01000095010000500105011001500110013000700125020001700132020000900149020001200158 039000600170#VN09.06867#VN09.06869#VN09.06868#V Hng#Hoi c nhn#V Hng#34000 #Vi?t#895.922334#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a194tr.^b19cm#253436#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#TDung## 00873000000000313000450002600110000002600110001100500170002200201060003900700650 01450050013002100140007002230190005002300820010002358080005002450080005002500090 01900255010000500274011001400279015005900293005001300352013000700365021013000372 020001000502020001000512020001100522020000900533020001300542039000400555#VN09.06 870#VN09.06871#Nguyn B Trng#Hi p v phng chy v cha chy cho ngi s dng lao ng v ngi lao ng cc c s, doanh nghip#B.s.: Thn Th Lc, Ng uyn B Trng, Thanh Hi, V Thu Huyn# Thanh Hi#15000#Vi?t#344.59705#^2 14#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a95tr.^b19cm#TTS ghi: B Cng an. Cc Cnh st Phng chy v Cha chy#V Thu Huyn#253437#Trnh by nhng quy nh ca php l ut v phng chy cha chy v mt s vn c bn v nghip v phng chy cng nh cha chy#Php lut#Cha chy#Phng chy#Vit Nam#Sch hi p#HH## 00889000000000289000450002600110000002600110001100500150002200200790003700300560 01160290051001720070026002230190005002490820006002548080005002600080005002650090 01900270010000500289011001400294015006000308013000700368021017600375020001100551 020001300562020000900575020000900584039000600593#VN09.06872#VN09.06873#Tng Duy Kin#Cc quy nh v thc tin quc t v bo m quyn con ngi dnh cho cnh st#Ti liu o to chuyn mn s 5/ADD.3 (sch tham kho)#Human rights standa rds and practice for the police#Tng Duy Kin tuyn chn#Vi?t#341.4#^214#^aH.#^ aCng an nhn dn#2009#^a94tr.^b15cm#TTS ghi: Vn phng Cao u Lin hp quc v quyn con ngi#253438#Phn tch cc qui nh quc t v m bo quyn con ng i lin quan ti ngnh cnh st nh iu tra, giam v s dng v lc. C km cc khuyn ngh p dng cc qui nh ny#Nhn quyn#Lut quc t#Cnh st#Qui n h#TDung## 00799000000000289000450002600110000002600110001100500150002200200660003700300570 01030290059001600070026002190190005002450820006002508080005002560080005002610090 01900266010000500285011001400290015006000304013000700364021008900371020001100460 020001300471020000900484020001000493039000600503#VN09.06874#VN09.06875#Tng Duy Kin#Cc quy nh quc t v quyn con ngi dnh cho cn b tri giam#Ti liu o to chuyn mn s 11/ADD 3 (sch tham kho)#International human rights stan dards for prinson officials#Tng Duy Kin tuyn chn#Vi?t#341.4#^214#^aH.#^aCn g an nhn dn#2009#^a63tr.^b15cm#TTS ghi: Vn phng Cao u Lin hp quc v quy n con ngi#253439#Cung cp cc quy nh v quyn con ngi c lin quan n c ng vic ca cn b tri giam#Nhn quyn#Lut quc t#Qui nh#Tri giam#TDung## 00527000000000265000450002600110000002600110001100200270002200300160004901400060 00650190005000710820004000768080005000800080005000850090011000900100005001010110 01400106012001600120013000700136021006300143020000900206020000900215020001800224 020001300242039000600255#VN09.06876#VN09.06877#180 cu hi v cu tr li#Ch khoa hc#9500#Vi?t#500#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a60tr.^b14cm# vui khoa hc #253440#Gm 180 cu hi v tr li ngn gn xung quanh ch khoa hc#Khoa hc# Tri thc#Khoa hc t nhin#Sch hi p#TDung## 00517000000000253000450002600110000002600110001100200270002200300300004901400060 00790190005000850820004000908080005000940080005000990090011001040100005001150110 01400120012001600134013000700150021006900157020000900226020000900235020001300244 039000600257#VN09.06878#VN09.06879#180 cu hi v cu tr li#Ch thin nhin v th vt#9500#Vi?t#500#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a60tr.^b14cm# vui khoa h c#253441#Gm 180 cu hi v tr li xung quanh ch thin nhin v ng vt#T nhin#ng vt#Sch hi p#TDung## 00496000000000253000450002600110000002600110001100200260002200300200004801400060 00680190005000740820004000798080005000830080005000880090011000930100005001040110 01400109012001600123013000700139021006400146020000700210020000600217020001300223 039000600236#VN09.06880#VN09.06881#60 cu hi v cu tr li#Ch t duy logic #9500#Vi?t#160#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a60tr.^b14cm# vui khoa hc#253442#G m 60 cu hi v tr li ngn gn gip pht trin t duy logic#T duy#Logic#Sch hi p#TDung## 00750000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020040000430070057000830220004001400050004001440080005001480090 01100153010000500164011001500169015009000184013000700274005000400281006002100285 005000400306021008800310020001000398020000700408020001500415039000600430#VN09.06 882#VN09.06883#25000#Vi?t#428#^214#Hc cm t ting Anh qua tranh bim ho#Ch.b .: , u1p ; Hong Th Thu Trinh dch ; N= ho#T.1##^aH.#^aGio dc#200 9#^a215tr.^b15cm#TTS ghi: Mt cun sch gip bn ghi nh cm t ting Anh thng qua ting ci sng khoi#253443#u1p#Hong Th Thu Trinh#N=#Hng dn cch s dng v nh cc cm t ting Anh thng qua cc hnh minh ho vui nhn#Ting Anh #Cm t#Tranh bim ho#TDung## 00750000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020040000430070057000830220004001400050004001440080005001480090 01100153010000500164011001500169015009000184013000700274005000400281006002100285 005000400306021008800310020001000398020000700408020001500415039000600430#VN09.06 884#VN09.06885#30000#Vi?t#428#^214#Hc cm t ting Anh qua tranh bim ho#Ch.b .: , u1p ; Hong Th Thu Trinh dch ; N= ho#T.2##^aH.#^aGio dc#200 9#^a270tr.^b15cm#TTS ghi: Mt cun sch gip bn ghi nh cm t ting Anh thng qua ting ci sng khoi#253444#u1p#Hong Th Thu Trinh#N=#Hng dn cch s dng v nh cc cm t ting Anh thng qua cc hnh minh ho vui nhn#Ting Anh #Cm t#Tranh bim ho#TDung## 00902000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200490003300700320 00820140007001140190005001210820010001268080005001360080005001410090011001460100 00500157011001500162001001400177005001700191013000700208021027600215020001400491 020001300505020001000518020000900528020002700537020001800564039000600582#VN09.06 887#VN09.06886#VN09.06888#Tm hiu php lut v thu thu nhp doanh nghip#L Th Phng, Nguyn Tin Mnh#35000#Vi?t#343.59706#^214#^aH.#^aThi i#2010#^a251 tr.^b19cm#L Th Phng#Nguyn Tin Mnh#253445#Trnh by ni dung thu thu nhp doanh nghip: nhng quy nh chung, cn c v phng php tnh thu, u i thu thu nhp doanh nghip, iu khon thi hnh. Gii thiu ni dung ngh nh ca Chnh ph v mt s thng t ca B ti chnh xung quanh thu thu nhp doanh ngh ip#Thu thu nhp#Doanh nghip#Php lut#Vit Nam#Thu thu nhp doanh nghip#Vn bn php lut#TDung## 00537000000000253000450002600110000002600110001100200280002200700210005001400070 00710190005000780820006000838080005000890080005000940090011000990100005001100110 01500115005000900130013000700139005001100146021008700157020001800244020001500262 039000600277#VN09.06889#VN09.06890#365 tr chi sinh hot on#Mnh Sn, Thanh B nh#20000#Vi?t#793.4#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a132tr.^b21cm#Mnh Sn#253446#T hanh Bnh#Hng dn cch chi 365 tr chi tp th n gin dng trong nhng bu i sinh hot on#Tr chi vn ng#Sinh hot on#TDung## 00418000000000241000450002600110000002600110001100200160002200300040003800700140 00420190005000560820010000618080005000710080005000760090019000810100005001000110 01400105001001400119013000700133020001700140020000900157020000400166039000600170 #VN09.06891#VN09.06892#La h vn thp#Th#L Hong Hnh#Vi?t#895.92214#^214#^aH .#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a79tr.^b21cm#L Hong Hnh#253447#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#TDung## 00680000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200280 00450030003000730070012000760140007000880190005000950820006001008080005001060080 00500111009001900116010000500135011002400140013000700164021013500171020000800306 020000700314020001000321020000900331020001700340020000300357039000600360#VN09.06 893#VN09.06895#VN09.06894#o Ngc Du#T Long Hng ti Thng Long#K#o Ngc Du #25000#Vi?t#959.7#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a76tr., 6tr. nh^b19cm#253 448#Gm nhng cu chuyn v nhng nhn vt trong lch s Vit Nam c lin quan n c t Hng Long (Thi Bnh) v t Thng Long (H Ni)#Lch s#H Ni#Thi B nh#Vit Nam#Nhn vt lch s#K#TDung## 00856000000000313000450002600110000002600110001100100110002200200280003302900350 00610070038000960190005001340820004001398080005001430080005001480090018001530100 00500171011001500176006001400191015007600205013000700281021016900288020002100457 020001800478020000900496020000800505020000900513020001400522039000600536#VN09.06 896#VN09.06897#Trung Min#Li ca Bc l li t nc#Lul hx l lul zaos lul c x chuz#Trung Min ch.b. ; Tho Seo Snh dch#Vi?t#172#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a111tr.^b20cm#Tho Seo Snh#TTS ghi: Ntr phx vv tsngv baox mnhx cxx tss nnhs haz taox trngz#253449#Gii thiu mt s cu chuyn v cu ni lin quan n o c cch mng v ch on kt cc dn tc ca Bc H. Ni d ung c trnh by bng ting Hmng v ting Vit#T tng H Ch Minh#o c c ch mng#on kt#Dn tc#Vit Nam#Sch song ng#TDung## 00550000000000241000450002600110000002600110001100100170002200200210003900700170 00600190005000770820006000828080005000880080009000930090019001020100005001210110 01400126013000700140021012600147020000900273020000800282020001200290039000600302 #VN09.06898#VN09.06899#Thch Thin Chn#Tm hiu Ngc X li#Thch Thin Chn#Vi ?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a23tr.^b20cm#253450#Trnh by nh ng kin thc, nhng cu chuyn xung quanh Ngc x li, qu trnh tu luyn gian kh kt tinh thnh Ngc x li#o Pht#Tu hnh#Ngc x li#TDung## 00485000000000253000450000200170000000300200001702900130003700700150005000500160 00650140006000810190005000870820007000928080005000990080009001040090019001130100 00500132011001400137012003300151013000700184020001100191020000900202020001400211 039000600225# c trong nh#Song ng Anh - Vit#House things#Mooncats Comic#Co mic, Mooncats#9000#Vi?t#372.21#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a16tr.^b2 4cm#B tp t mu. Vui hc ting Anh#253451#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#TD ung## 00487000000000253000450000200160000000300200001602900160003600700150005200500160 00670140006000830190005000890820007000948080005001010080009001060090019001150100 00500134011001400139012003300153013000700186020001100193020000900204020001400213 039000600227#Dng c hc tp#Song ng Anh - Vit#Studying stuffs#Mooncats Comic# Comic, Mooncats#9000#Vi?t#372.21#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a16tr.^ b24cm#B tp t mu. Vui hc ting Anh#253452#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio# TDung## 00479000000000253000450000200160000000300200001602900080003600700150004400500160 00590140006000750190005000810820007000868080005000930080009000980090019001070100 00500126011001400131012003300145013000700178020001100185020000900196020001400205 039000600219#Dng c nh bp#Song ng Anh - Vit#Kitchen#Mooncats Comic#Comic, M ooncats#9000#Vi?t#372.21#^214#^aC mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a16tr.^b24cm#B tp t mu. Vui hc ting Anh#253453#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#TDung## 00467000000000253000450000200070000000300200000702900050002700700150003200500160 00470140006000630190005000690820007000748080005000810080009000860090019000950100 00500114011001400119012003300133013000700166020001100173020000900184020001400193 039000600207#M nn#Song ng Anh - Vit#Hats#Mooncats Comic#Comic, Mooncats#9000 #Vi?t#372.21#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a16tr.^b24cm#B tp t mu. Vui hc ting Anh#253454#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#TDung## 00482000000000253000450000200080000000300200000802900190002800700150004700500160 00620140006000780190005000840820007000898080005000960080009001010090019001100100 00500129011001400134012003300148013000700181020001100188020000900199020001400208 039000600222#Nhc c#Song ng Anh - Vit#Musical instrument#Mooncats Comic#Comic , Mooncats#9000#Vi?t#372.21#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a16tr.^b24cm #B tp t mu. Vui hc ting Anh#253455#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#TDung ## 00473000000000253000450000200070000000300200000702900110002700700150003800500160 00530140006000690190005000750820007000808080005000870080009000920090019001010100 00500120011001400125012003300139013000700172020001100179020000900190020001400199 039000600213#Rau c#Song ng Anh - Vit#Vegetables#Mooncats Comic#Comic, Mooncat s#9000#Vi?t#372.21#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a16tr.^b24cm#B tp t mu. Vui hc ting Anh#253456#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#TDung## 00471000000000253000450000200100000000300200001002900060003000700150003600500160 00510140006000670190005000730820007000788080005000850080009000900090019000990100 00500118011001400123012003300137013000700170020001100177020000900188020001400197 039000600211#Chim chc#Song ng Anh - Vit#Birds#Mooncats Comic#Comic, Mooncats# 9000#Vi?t#372.21#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a16tr.^b24cm#B tp t mu. Vui hc ting Anh#253457#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#TDung## 00470000000000253000450000200080000000300200000802900070002800700150003500500160 00500140006000660190005000720820007000778080005000840080009000890090019000980100 00500117011001400122012003300136013000700169020001100176020000900187020001400196 039000600210#Nh ca#Song ng Anh - Vit#Houses#Mooncats Comic#Comic, Mooncats#9 000#Vi?t#372.21#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a16tr.^b24cm#B tp t m u. Vui hc ting Anh#253458#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#TDung## 00471000000000253000450000200080000000300200000802900080002800700150003600500160 00510140006000670190005000730820007000788080005000850080009000900090019000990100 00500118011001400123012003300137013000700170020001100177020000900188020001400197 039000600211#Qun o#Song ng Anh - Vit#Clothes#Mooncats Comic#Comic, Mooncats# 9000#Vi?t#372.21#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a16tr.^b24cm#B tp t mu. Vui hc ting Anh#253459#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#TDung## 00478000000000253000450001200330000000200110003300300200004402900120006400700150 00760050016000910140006001070190005001130820007001188080005001250080009001300090 01900139010000500158011001400163013000700177020001100184020000900195020001400204 039000600218#B tp t mu. Vui hc ting Anh# din t#Song ng Anh - Vit#Ele ctronics#Mooncats Comic#Comic, Mooncats#9000#Vi?t#372.21#^214#^aC Mau#^aNxb. P hng ng#2009#^a16tr.^b24cm#253460#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#TDung## 00631000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020025000340030038000590070052000970220004001490050003001530080005001560090 01100161010000500172011001700177013000700194005000300201006002100204021007700225 020001000302020000900312020001400321039000600335#VN09.06900#7000#Vi?t#372.21#^2 14#B yu hc ting Anh ABC#Dnh cho cc chu la tui mu gio#N ch.b. ; Tra nh v: ; Hong Th Thu Trinh dch#T.1#N#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b19x17 cm#253461##Hong Th Thu Trinh#Hng dn tr hc ting Anh qua hnh nh, ng tc c th, bi ht, tp vit#Ting Anh#Mu gio#Sch mu gio#TDung## 00632000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020025000350030038000600070052000980220004001500050003001540080005001570090 01100162010000500173011001700178013000700195005000300202006002100205021007700226 020001000303020000900313020001400322039000600336#VN09.06902#10000#Vi?t#372.21#^ 214#B yu hc ting Anh ABC#Dnh cho cc chu la tui mu gio#N ch.b. ; Tr anh v: ; Hong Th Thu Trinh dch#T.2#N#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b19x1 7cm#253462##Hong Th Thu Trinh#Hng dn tr hc ting Anh qua hnh nh, n g tc c th, bi ht, tp vit#Ting Anh#Mu gio#Sch mu gio#TDung## 00591000000000253000450002600110000000200250001100300370003600700580007300600210 01310140007001520190005001590820007001648080005001710080005001760090011001810100 00500192011001700197013000700214021007700221020001000298020000900308020001400317 039000600331#VN09.06903#B yu hc ting Anh ABC#Dnh cho cc chu chun b vo lp 1#N ch.b. ; Tranh v: ), ; Hong Th Thu Trinh dch#Hong Th Thu T rinh#12000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a47tr.^b19x17cm#253463#Hng dn tr hc ting Anh qua hnh nh, ng tc c th, bi ht, tp vit#Ting Anh #Mu gio#Sch mu gio#TDung## 00402000000000241000450002600110000002600110001100100090002200200100003100300040 00410070009000450190005000540820010000598080005000690080005000740090018000790100 00500097011001500102013000700117020001700124020000900141020000400150039000600154 #VN09.06905#VN09.06904#Hy Chung#Hong hn#Th#Hy Chung#Vi?t#895.92214#^214#^aH.# ^aVn ho dn tc#2009#^a103tr.^b19cm#253464#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung ## 00712000000000325000450002600110000002600110001100200260002200300100004800700840 00580140006001420190005001480820009001538080005001620080005001670090018001720100 00500190011001400195005001800209015003700227005001600264005001500280005001500295 00500160031001300070032600500170033302000170035002000090036702000040037603900060 0380#VN09.06906#VN09.06907#i v hai chiu thi gian#Th - vn#Nguyn Thnh Thc , Nguyn Minh Th, Nguyn Hu Hc... ; Phm Thun Thnh tuyn chn#9000#Vi?t#89 5.9221#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a63tr.^b19cm#Nguyn Thnh Thc#TTS ghi : Cu lc b Hn Nm An Bnh#Nguyn Minh Th#Nguyn Hu Hc#Nguyn B Binh#Nguy n Vn Thm#253465#Phm Thun Thnh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00705000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200230 00490070055000720050016001270140007001430190005001500820006001558080005001610080 00500166009001100171010000500182011001500187006001700202013000700219021017600226 020000800402020001100410039000600421#VN09.06908#VN09.06909#VN09.06910#Blic, Dami en De#X hi hc v tin bc#Damien De Blic, Jeanne Lazarus ; Nguyn n Phc d ch#Lazarus, Jeanne#27500#Vi?t#332.4#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a185tr.^b19cm#N guyn n Phc#253466#Phn tch tin bc di gc cc quan h x hi: s kt n tin bc v mt o c; tin bc trong cc x hi hin i; tn dng v ti chnh ho; tin bc trong gia nh...#Tin t#X hi hc#TDung## 00646000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200280003300700510 00610050022001120140007001340190005001410820006001468080005001520080005001570090 01100162010000500173011001500178013000700193021013300200020001100333020001100344 020001900355039000600374#VN09.06911#VN09.06913#VN09.06912#20 bi dch mu Nht - Vit#Nguyn Th Minh Hng tuyn chn, b.s., gii thiu#Nguyn Th Minh Hng#2 5000#Vi?t#495.6#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a185tr.^b19cm#253467#Gii thiu 20 b i dch t ting Nht sang ting Vit v nhiu ch khc nhau. Mi bi c t in cc t mi s dng trong bi dch#Ting Vit#Ting Nht#K nng dch thut#T Dung## 00450000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200090003600300040 00450290009000490070014000580140007000720190005000790820010000848080005000940080 00500099009001800104010000500122011001400127013000700141020001700148020000900165 020000400174039000600178#VN09.06914#VN09.06915#inh Hu Hoan#Khm thu#Th#Sang t hu#inh Hu Hoan#12000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a71tr.^ b19cm#253468#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00797000000000301000450002600110000002600110001100100150002200200280003700700730 00650190005001380820011001438080005001540080005001590090018001640100005001820110 01500187006002400202006001600226006001500242013000700257021017000264020000900434 020001200443020001700455020000800472020000900480039000600489#VN09.06916#VN09.069 17#Nguyn Th Yn#Then chc th ca ngi Ty#Nguyn Th Yn ch.b. ; S.t., dch, gii thiu: Nguyn Th Thng Huyn..#Vi?t#392.109597#^214#^aH.#^aVn ho dn t c#2009#^a371tr.^b19cm#Nguyn Th Thng Huyn#Nguyn Thin T#Nng Vnh Tun#25 3469#Gii thiu vv then chc th ca ngi Ty, trnh t l chc th, gi tr c bn ca then chc th. Ni dung vn bn then chc th bng ting Ty v dch s ang ting Vit#Ht then#Dn tc Ty#Vn ho dn gian#Nghi l#Mng th#TDung## 00457000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200290003900300040 00680070017000720140007000890190005000960820010001018080005001110080005001160090 01900121010000500140011001500145013000700160020001700167020000900184020000400193 039000600197#VN09.06918#VN09.06919#Thu Hng Dng#Hy yu i khi ta cn c th #Th#Thu Hng Dng#50000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a 160tr.^b19cm#253470#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00603000000000241000450002600110000002600110001100100100002200200290003200700100 00610140007000710190005000780820006000838080005000890080005000940090018000990100 00500117011001500122013000700137021018700144020000900331020001500340039000600355 #VN09.06920#VN09.06921#Diu Linh#o thut vui cho cn b on#Diu Linh#20000#V i?t#793.8#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a145tr.^b19cm#253471#Gii thiu nhn g tr o thut vui nhn, n gin, d thc hin vi nhng o c ht sc n gi n v c th thc hin bt c a im no nh sinh hot ngoi kho, d ngoi, cm tri...#o thut#Sinh hot on#TDung## 00815000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200420 00490070034000910050017001250190005001420820010001478080005001570080005001620090 01800167010000500185011002600190013000700216021021700223020001700440020001900457 020001800476020001200494020001300506039000600519#VN09.06922#VN09.06923#VN09.0692 4#Nguyn Th Ngn#Tm hiu vn ho ngi Gi - Tring, Bru#Nguyn Th Ngn, T Th Thu Trang#T Th Thu Trang#Vi?t#305.89593#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^ a635tr., 14tr. nh^b19cm#253472#Gii thiu khi qut v cc tc ngi Gi-Tring , Bru: vn ho mu sinh, vn ho vt th v phi vt th ca ngi Gi-Tring, B ru; thc trng v vic bo tn, pht huy cc gi tr vn ho ca ngi Gi-Tri ng, Bru#Vn ho vt cht#Dn tc Gi Tring#Vn ho tinh thn#Dn tc hc#Dn t c Bru#TDung## 00434000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200220003200300040 00540070010000580140007000680190005000750820009000808080005000890080005000940090 01900099010000500118011001400123013000700137020001700144020000900161020000400170 039000600174#VN09.06925#VN09.06926#Nguyn D#Nhng bi th tm li#Th#Nguyn D #25000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a76tr.^b19cm#253473#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00427000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200110003400300040 00450070012000490140007000610190005000680820009000738080005000820080005000870090 01900092010000500111011001400116013000700130020001700137020000900154020000400163 039000600167#VN09.06927#VN09.06928#Hoi Nguyn#Trc bin#Th#Hoi Nguyn#27000 #Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a95tr.^b19cm#253474#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#TDung## 00444000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200210003700300040 00580070015000620140007000770190005000840820010000898080005000990080005001040090 01900109010000500128011001400133013000700147020001700154020000900171020000400180 039000600184#VN09.06929#VN09.06930#H Quang Thiu#Nc mt - tnh nhn#Th#H Qu ang Thiu#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a91tr.^b19cm# 253475#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00482000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200090003700300460 00460070015000920140007001070190005001140820010001198080005001290080005001340090 01900139010000500158011001500163013000700178020001700185020000900202020001100211 039000600222#VN09.06931#VN09.06932#L Bch Phng#Tr chi#"Tnh yu l tr khn g d chi" - The beatles#L Bch Phng#42000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2009#^a179tr.^b19cm#253476#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn di#TDung ## 00411000000000241000450002600110000002600110001100100140002200200100003600300040 00460070014000500190005000640820009000698080005000780080005000830090019000880100 00500107011001400112013000700126020001700133020000900150020000400159039000600163 #VN09.06933#VN09.06934#Nguyn c D#nh trng#Th#Nguyn c D#Vi?t#895.9221#^ 214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a85tr.^b19cm#253477#Vn hc hin i#Vit Nam# Th#TDung## 00436000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200170003500300040 00520070013000560140007000690190005000760820010000818080005000910080005000960090 01900101010000500120011001400125013000700139020001700146020000900163020000400172 039000600176#VN09.06935#VN09.06936#Quang Chuyn#Chiu i qua ca#Th#Quang Chuy n#30000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a99tr.^b19cm#253478#V n hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00428000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200080003400300040 00420070012000460140007000580190005000650820010000708080005000800080005000850090 01900090010000500109011001500114013000700129020001700136020000900153020000400162 039000800166#VN09.06938#VN09.06937# Hi Dng#Mnh v#Th# Hi Dng#35000#Vi ?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a138tr.^b19cm#253479#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Hng H## 00458000000000241000450002600110000002600110001100100090002200200200003100300040 00510070009000550190005000640820010000698080005000790080009000840090059000930100 00500152011001400157013000700171020001700178020000900195020000400204039000800208 #VN09.06939#VN09.06940#Hng Lm#Bun vui hnh trnh#Th#Hng Lm#Vi?t#895.92214# ^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng ; Hi Vn hc Ngh thut tnh Sc Trng#2009#^a 58tr.^b19cm#253480#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00471000000000241000450002600110000002600110001100100110002200200200003300300130 00530070011000660190005000770820010000828080005000920080009000970090059001060100 00500165011001400170013000700184020001700191020000900208020000400217039000800221 #VN09.06941#VN09.06942#Thnh Dng#Gi qua trin k c#Th sng tc#Thnh Dng#Vi ?t#895.92214#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng ; Hi Vn hc Ngh thut tnh Sc Trng#2009#^a66tr.^b19cm#253481#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00474000000000241000450002600110000002600110001100100220002200200090004400300040 00530070022000570190005000790820010000848080005000940080009000990090059001080100 00500167011001500172013000700187020001700194020000900211020000400220039000800224 #VN09.06943#VN09.06944#Nguyn Th Thanh Ngc#Bin i#Th#Nguyn Th Thanh Ngc# Vi?t#895.92214#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng ; Hi Vn hc Ngh thut tnh S c Trng#2009#^a107tr.^b19cm#253482#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00424000000000253000450002600110000002600110001100200150002200300040003700700070 00410140007000480190005000550820010000608080005000700080005000750090019000800100 00500099011001400104001000700118013000700125020001700132020000900149020000400158 039000800162#VN09.06945#VN09.06946#Tri m ca t#Th#L Thu#28000#Vi?t#895.922 14#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a91tr.^b19cm#L Thu#253483#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00436000000000253000450002600110000002600110001100200140002200300040003600700130 00400140007000530190005000600820010000658080005000750080005000800090019000850100 00500104011001500109001001300124013000700137020001700144020000900161020000400170 039000800174#VN09.06947#VN09.06948#Ngy ru xanh#Th#o Vit Bu#30000#Vi?t#89 5.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a111tr.^b19cm#o Vit Bu#253484#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00455000000000253000450002600110000002600110001100200110002200300160003300700140 00490140007000630190005000700820010000758080005000850080005000900090019000950100 00500114011001500119001001400134013000700148020001700155020000900172020001200181 039000800193#VN09.06950#VN09.06949#Chp ngun#Tp truyn ngn#Triu Vn i#5200 0#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a224tr.^b19cm#Triu Vn i #253485#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hng H## 00433000000000253000450002600110000002600110001100200200002200300040004200700090 00460140007000550190005000620820010000678080005000770080005000820090019000870100 00500106011001400111001000900125013000700134020001700141020000900158020000400167 039000800171#VN09.06951#VN09.06952#Tn mn ngy thng#Th#Sn Long#30000#Vi?t# 895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a99tr.^b19cm#Sn Long#253486#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00634000000000313000450002600110000002600110001100200120002200300040003400700480 00380050012000860140007000980190005001050820012001108080005001220080005001270090 01900132010000500151011001500156005001700171005001500188005001100203005001200214 015004900226013000700275020001700282020000900299020000400308039000800312#VN09.06 953#VN09.06954#Th x ng#Th#Bi B Tun, Nguyn Thanh Ci, Nguyn Vn Lu..#B i B Tun#30000#Vi?t#895.9221008#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a268tr.^b1 9cm#Nguyn Thanh Ci#Nguyn Vn Lu#Thanh Ngh#V Ngc Th#TTS ghi: Cu lc b Th Vit Nam tnh Hi Dng#253487#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00752000000000241000450002600110000000200530001101900050006408200060006980800050 00750080005000800090009000850100005000940110014000990150070001130130007001830210 25900190020000700449020001700456020001200473020001000485020000700495039000800502 #VN09.06901#Nhng iu ch em cn bit khi ra thnh ph lm vic#Vi?t#331.4#^214 #^aH.#^aPh n#2009#^a20tr.^b19cm#TTS ghi: Vin T vn pht trin KTXH nng th n v min ni (CISDOMA)#253488#Trnh by nhng thng tin cn thit v php lut; chm sc sc kho, c bit l sc kho tnh dc; phng trnh b xm hi cng n h nhng a ch cn thit c th h tr trong nhng trng hp nguy cp cho ch em ph n nng thn khi ra thnh ph lm vic#Ph n#Kinh t lao ng#Lao ng n#Nng thn# th#Hng H## 00753000000000253000450002600110000002600110001100200350002200700200005701400070 00770190005000840820004000898080005000930080005000980090009001030100005001120110 01500117001001500132013000700147021030100154020001800455020000700473020001100480 039000800491#VN09.06955#VN09.06956#50 thi quen tt gip tr ln khn#Lng Chn Mai b.s.#28000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a179tr.^b19cm#Lng Chn Mai# 253489#Hng dn phng php bi dng nhng thi quen tt cho tr nh: sch s, gn gng; tun th trt t ni cng cng; lm vic bng b c ch khng ch bn g hai bn tay; gii lng nghe; gi li ha; suy xt hon v; chm vn ng; c c h kin; khng khp mnh; t duy c lp; bit qun l ti chnh...#Gio dc gia nh#Tr em#Nui dng#Hng H## 00474000000000265000450002600110000002600110001100200190002200300040004100700280 00450050011000730140007000840190005000910820012000968080005001080080005001130090 00900118010000500127011001500132001001600147013000700163020001700170020000900187 020000400196039000800200#VN09.06957#VN09.06958#Hng ca t tri#Th#Nghim Min h Mn, Nguyn Anh#Nguyn Anh#30000#Vi?t#895.9221008#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a1 59tr.^b19cm#Nghim Minh Mn#253490#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00880000000000301000450002600110000002600110001100200300002200700410005200500060 00930140007000990190005001060820008001118080005001190080005001240090018001290100 00500147011001500152015009300167005001900260005001400279004004000293013000700333 021020200340020001100542020000900553020000800562039000800570#VN09.06959#VN09.069 60#Li t vng v cch khc phc#H L, Trn Th Ngc Lang, T nh Ngha#H L# 20000#Vi?t#495.922#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a166tr.^b19cm#TTS ghi: S Khoa hc, Cng ngh thnh ph H Ch Minh. Vin Pht trin bn vng vng Nam B #Trn Th Ngc Lang#T nh Ngha#Ti bn ln th 2, c sa cha, b sung#253491 #Trnh by cc li t vng thng gp: Li v phng din ngha, li vit sai m , nhng li thng gp cc cp hc; nguyn nhn v cch sa cc li ny cng c c bi tp rn luyn cch dng t cho ng#Ting Vit#Ngn ng#T vng#Hng H## 00849000000000289000450002600110000002600110001100200310002200700270005300500130 00800140007000930190005001000820008001058080005001130080005001180090018001230100 00500141011001500146015009300161005001300254004004000267013000700307021020800314 020000900522020001100531020000900542039000800551#VN09.06961#VN09.06962#Li ng p hp v cch khc phc#Cao Xun Ho, L Tng Hiu#Cao Xun Ho#36000#Vi?t#495.92 2#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a292tr.^b19cm#TTS ghi: S Khoa hc, Cng ng h thnh ph H Ch Minh. Vin Pht trin bn vng vng Nam B#L Tng Hiu#Ti bn ln th 2, c sa cha, b sung#253492#Phn tch cc li sai ng php ch y u v cu trc cu, cu trc on, cch dng t cng c, cch chm cu v gii th iu cc bi tp, li gii cc mu cu sai ng php ca hc sinh, sinh vin v tr n bo ch#Ngn ng#Ting Vit#Ng php#Hng H## 00882000000000277000450002600110000002600110001100200310002200700130005301400070 00660190005000730820008000788080005000860080005000910090018000960100005001140110 01500119004003600134015009300170013000700263005001300270021028400283020000900567 020001100576020000900587039000800596#VN09.06963#VN09.06964#Li chnh t v cch khc phc#L Trung Hoa#23000#Vi?t#495.922#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a19 1tr.^b19cm#Ti bn ln 2, c sa cha, b sung#TTS ghi: S Khoa hc, Cng ngh thnh ph H Ch Minh. Vin Pht trin bn vng vng Nam B#253493#L Trung Hoa# Trnh by mt s kin thc c bn v chnh t Ting Vit nh cc yu t ca tin g, ca ch vit, cch nhn bit t ly m, cch phn bit t Hn Vit v thun V it... v cc li chnh t thng gp, nguyn nhn, cch khc phc bng cc mo lut chnh t cng mt s bi tp thc hnh#Ngn ng#Ting Vit#Chnh t#Hng H ## 00617000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200410 00450070017000860140007001030190005001100820006001158080005001210080005001260090 01800131010000500149011001500154013000700169021014000176020001000316020000900326 020000800335039000800343#VN09.06965#VN09.06966#VN09.06967#L Tu Minh#Cm nang s dng ng t trong ting Anh#L Tu Minh b.s.#39000#Vi?t#428.2#^214#^aH.#^a i hc S phm#2009#^a326tr.^b19cm#253494#Trnh by v: v tr, chc nng ca n g t, cch chia ng t; cc th ca ng t; nhng ng t hay nhm ln; ng t trong thnh ng...#Ting Anh#Ng php#ng t#Hng H## 00609000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200300003300700200 00630140007000830190005000900820004000958080005000990080005001040090018001090100 00500127011001500132015003300147013000700180005000900187021012000196020001000316 020000900326039000800335#VN09.06968#VN09.06969#VN09.06970#Ng php ting Anh th ng dng#Tu Minh s.t., b.s.#35000#Vi?t#428#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a2 85tr.^b19cm#Tn tht tc gi l: L Tu Minh#253495#Tu Minh#Gm 28 bi hc ng php c bn cng cc bi tp thc hnh v: cc th ca ng t, mo t, gii t, danh t, tnh t...#Ting Anh#Ng php#Hng H## 00615000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200410 00450070017000860140007001030190005001100820004001158080005001190080005001240090 01800129010000500147011001500152013000700167021014000174020001000314020000900324 020000800333039000800341#VN09.06971#VN09.06972#VN09.06973#L Tu Minh#Cm nang s dng gii t trong ting Anh#L Tu Minh b.s.#24000#Vi?t#428#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a192tr.^b19cm#253496#Trnh by cc kin thc c bn v: phn l oi gii t, cch s dng gii t, v tr cc gii t v cch kt hp gii t v i cc t loi khc#Ting Anh#Ng php#Gii t#Hng H## 00538000000000241000450002600110000002600110001100100180002200200400004000700180 00800190005000980820006001038080005001090080018001140090023001320100005001550110 01500160013000700175021008100182020000900263020000800272020000800280039000800288 #VN09.06974#VN09.06975#Thch Thin Phng#Chn tht nim Pht - Cc Lc hin tin #Thch Thin Phng#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009 #^a366tr.^b19cm#253497#Hung dn Pht t s c gi gn chnh nim bng phng ph p chnh nhn nim Pht#o Pht#Gio l#Tu hnh#Hng H## 00442000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200160003200300040 00480070010000520140007000620190005000690820010000748080005000840080005000890090 01900094010000500113011002500118013000700143020001700150020000900167020000400176 039000800180#VN09.06977#VN09.06976#Quang Ho#Mt thi nh#Th#Quang Ho#35000 #Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a114tr., 4tr. nh^b20cm#2534 98#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00440000000000253000450002600110000002600110001100100180002200200090004000300040 00490070018000530140007000710190005000780820010000838080005000930080005000980090 01900103010000500122011001400127013000700141020001700148020000900165020000400174 039000800178#VN09.06978#VN09.06979#Nguyn Mnh Cng#Ci thc#Th#Nguyn Mnh C ng#19000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a87tr.^b19cm#253499 #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00412000000000241000450002600110000002600110001100100140002200200080003600300040 00440070014000480190005000620820010000678080005000770080005000820090019000870100 00500106011001400111013000700125020001700132020000900149020000400158039000800162 #VN09.06980#VN09.06981#Trn B Chng#Sc qu#Th#Trn B Chng#Vi?t#895.92214#^2 14#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a88tr.^b19cm#253500#Vn hc hin i#Vit Nam#T h#Hng H## 00439000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200160003600300040 00520070014000560140007000700190005000770820010000828080005000920080005000970090 01900102010000500121011001400126013000700140020001700147020000900164020000400173 039000800177#VN09.06982#VN09.06983#Bi nh Hin#C mt tnh yu#Th#Bi nh Hi n#20000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a67tr.^b20cm#253501# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00771000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200300 00500290042000800070028001220140007001500190005001570820009001628080005001710080 00500176009002000181010000500201011001500206004001300221005001000234013000700244 021017100251020001000422020001100432020001800443039000800461#VN09.06984#VN09.069 85#VN09.06986#Nguyn Trng Bu#T in Vit - Anh thng dng#A practical Vietnam ese Enghish dictionary#Nguyn Trng Bu, Bi Phng#50000#Vi?t#495.9223#^214#^aH .#^aT in Bch khoa#2009#^a414tr.^b16cm#In ln th 3#Bi Phng#253502#Gii thi u t in Vit - Anh thng dng, gm nhng ng ngha thng gp, thng dng, m i t Ting Vit cn c xc nh t loi ngi hc, nghin cu dng thun l i#Ting Anh#Ting Vit#T in thut ng#Hng H## 00684000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200190 00510030074000700290032001440070018001760140007001940190005002010820004002068080 00500210008000500215009002000220010000500240011001500245013000700260021008000267 020001000347020001100357020001800368039000800386#VN09.06987#VN09.06989#VN09.0698 8#Nguyn Minh Hong#T in Anh - Vit#Trn 95000 mc t v nh ngha song ng Anh - Vit. Cch dng ca t kh#Enghish - Vietnamese dictionary#Nguyn Minh Ho ng#36000#Vi?t#423#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a696tr.^b16cm#253503#Gm 95000 mc t thng dng v c sp xp theo trt t bng ch ci ting Anh#Tin g Anh#Ting Vit#T in thut ng#Hng H## 00650000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200190 00420030032000610290032000930070020001250140007001450190005001520820004001578080 00500161008000500166009002000171010000500191011001500196005001000211013000700221 021007300228020001000301020001100311020001800322039000800340#VN09.06990#VN09.069 92#VN09.06991#Vinh Hoa#T in Anh - Vit#Khong 100000 t Anh Anh - Vit#Enghis h - Vietnamese dictionary#Vinh Hoa, Hong Anh#42000#Vi?t#423#^214#^aH.#^aT i n Bch khoa#2009#^a931tr.^b14cm#Hong Anh#253504#Gm khong 100000 t v c s p xp theo trt t bng ch ci ting Anh#Ting Anh#Ting Vit#T in thut ng #Hng H## 00566000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200190 00440030017000630070011000800140007000910190005000980820009001038080005001120080 00500117009002000122010000500142011001600147013000700163021009200170020001100262 020001900273039000800292#VN09.06993#VN09.06994#VN09.06995#Khang Vit#T in ti ng Vit#Khong 250000 t#Khang Vit#58000#Vi?t#495.9223#^214#^aH.#^aT in Bc h khoa#2009#^a1007tr.^b18cm#253505#Gii ngha khong 250000 t thng dng v c sp xp theo trt t bng ch ci ting Vit#Ting Vit#T in gii ngha#Hn g H## 00566000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200190 00440030017000630070011000800140007000910190005000980820009001038080005001120080 00500117009002000122010000500142011001600147013000700163021009200170020001100262 020001900273039000800292#VN09.06997#VN09.06996#VN09.06998#Khang Vit#T in ti ng Vit#Khong 200000 t#Khang Vit#58000#Vi?t#495.9223#^214#^aH.#^aT in Bc h khoa#2009#^a1007tr.^b18cm#253506#Gii ngha khong 200000 t thng dng v c sp xp theo trt t bng ch ci ting Vit#Ting Vit#T in gii ngha#Hn g H## 00686000000000289000450002600110000002600110001100200300002200700450005201400070 00970190005001040820009001098080005001180080018001230090035001410100005001760110 01500181005001200196005001700208005001200225005001500237005001700252013000700269 021008200276020001100358020001900369039000800388#VN09.06999#VN09.07000#T in t ing Vit thng dng#L Xun Anh, Nguyn Qunh Anh, L Linh an..#35000#Vi?t#49 5.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a672tr.^b 16cm#L Xun Anh#Nguyn Qunh Anh#L Linh an#Nguyn Hng L#Nguyn Hng Lan#25 3507#Gii ngha cc t thng dng v c sp xp theo trt t bng ch ci tin g Vit#Ting Vit#T in gii ngha#Hng H## 00676000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200190 00430030016000620290032000780070020001100140007001300190005001370820004001428080 00500146008000500151009002000156010000500176011001500181004003100196005000900227 013000700236021007200243020001000315020001100325020001800336039000800354#VN09.07 001#VN09.07003#VN09.07002#Ngc Dung#T in Anh - Vit#Khong 30000 t#English - Vietnamese dictionary#Ngc Dung, Xun Ho#22000#Vi?t#423#^214#^aH.#^aT in B ch khoa#2009#^a600tr.^b14cm#Ti bn, c chnh sa, b sung#Xun Ho#253508#Gm khong 30000 t v c sp xp theo trt t bng ch ci ting Anh#Ting Anh#Ti ng Vit#T in thut ng#Hng H## 00610000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200190 00510030027000700070023000970140007001200190005001270820009001328080005001410080 00500146009002000151010000500171011001500176013000700191021010800198020001100306 020001900317039000800336#VN09.07004#VN09.07006#VN09.07005#Nguyn Minh Hong#T in ting Vit#Dnh cho hc sinh tiu hc#Nguyn Minh Hong b.s.#38000#Vi?t#495 .9223#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a600tr.^b14cm#253509#Gii ngha cc t thng dng i vi hc sinh tiu hc v c sp xp theo trt t bng ch ci ting Vit#Ting Vit#T in gii ngha#Hng H## 00550000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200190003300300180 00520070011000700140007000810190005000880820009000938080005001020080005001070090 02000112010000500132011001500137013000700152021009900159020001100258020001900269 039000800288#VN09.07007#VN09.07008#Khang Vit#T in ting Vit#Dnh cho hc si nh#Khang Vit#20000#Vi?t#495.9223#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a759tr.^b 13cm#253510#Gii ngha cc t thng dng i vi hc sinh v c sp xp theo t rt t bng ch ci ting Vit#Ting Vit#T in gii ngha#Hng H## 00755000000000265000450002600110000002600110001100200740002201400070009601900050 01030820010001088080005001180080005001230090021001280100005001490110015001540040 02000169013000700189021022800196020001000424020000900434020001800443039000800461 020001200469020000800481#VN09.07009#VN09.07010#Php lnh phng, chng mi dm v cc vn bn mi nht hng dn thi hnh#18000#Vi?t#344.59705#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a143tr.^b19cm#Ti bn, c b sung#253511#Gii thiu ton vn Php lnh phng chng mi dm nm 2003, ton vn cc ngh nh, quyt nh ca Chnh ph, Th tng Chnh ph, thng t ca cc b hng dn thi hnh php lnh (ban hnh trong cc nm 2003, 2004, 2005, 2006)#Php lnh#Vit Nam#Vn bn php lut#Hng H#Phng chng#Mi dm## 00887000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200770 00450030015001220070012001370140007001490190005001560820010001618080005001710080 00500176009002100181010000500202011001500207004003600222013000700258021029000265 020001000555020000900565020001500574039000800589#VN09.07011#VN09.07012#VN09.0701 3# Ngc Hi#Hin php 1946 bn hin php t nn mng cho nn lp hin Nh n c Vit Nam#Sch tham kho# Ngc Hi#24000#Vi?t#342.59702#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a134tr.^b19cm#Ti bn ln 4, c sa cha, b sung#253512#Gii t hiu t tng lp hin, quan nim v hin php trn th gii. Hon cnh ra i c a Hin php nm 1946, t tng, phng php, mc ch lp hin ca Hin php n m 1946; tnh k tha, tnh bt bin v pht trin trong nn lp hin nc ta. M t s suy ngh v ci cch lp hin Vit Nam#Hin php#Vit Nam#Sch tham kho#H ng H## 00929000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200090003300300150 00420070070000570050018001270060012001450140007001570190005001640820011001698080 00500180008000500185009002100190010000500211011001500216013000700231001000900238 00500170024702101900026402000080045402000100046202000100047202000040048202000700 0486020001500556039000800571#VN09.07014#VN09.07015#VN09.07016#Medvedev#Sch tham kho#Nhikolai, Marina Svanhidze ; T Tng Vi dch ; Nguyn Ngc Hng h..#Svan hidze, Marina#T Tng Vi#62000#Vi?t#947.086092#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia# 2009#^a346tr.^b19cm#253513#Nhikolai#Nguyn Ngc Hng#Gii thiu v cuc i, s nghip cng nh cc quan im v t tng dn tc, v nn dn ch, v t tham nh ng v h t tng quc gia,... ca v tng thng Nga Dmitry Anatolievich Medved ev#Tiu s#Hot ng#Chnh tr#Nga#Medvedev, Dmitry Anatolievich, tng thng, ch nh tr gia, 1965 -, Nga#Sch tham kho#Hng H## 00904000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200630003301400070 00960190005001030820008001088080005001160080005001210090021001260100005001470110 01500152013000700167021037300174020001000547020001200557020001200569020001000581 020000900591020001800600039000800618#VN09.07017#VN09.07018#VN09.07019#Lut Thi h nh n dn s nm 2008 v vn bn hng dn thi hnh#44000#Vi?t#347.597#^214#^a H.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a425tr.^b19cm#253514#Trnh by ton vn ni dung l ut thi hnh n dn s c quc hi thng qua 2008, bao gm 183 iu, vi cc m c: qui nh chung, th tc, thi hnh n dn s, bin php bo m v cng ch, thi hnh n, thi hnh n trong mt s trng hp c th, x l vi phm, nhim v , quyn hn ca c quan, t chc trong thi hnh n dn s cng cc vn bn hn g dn thi hnh lut ny#Php lut#Lut dn s#Thi hnh n#n dn s#Vit Nam#Vn bn php lut#Hng H## 01064000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200650003301400070 00980190005001050820008001108080005001180080005001230090021001280100005001490110 01500154013000700169021046700176020001000643020000800653020000700661020001200668 020001000680020001200690020000900702020001400711020001700725039000800742#VN09.07 020#VN09.07021#VN09.07022#Quy nh php lut mi v t chc v hot ng ca th a pht li#25000#Vi?t#347.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a222tr.^b19c m#253515#Trnh by nhng iu lut trong Lut thi hnh n dn s nm 2008 lin q uan n cc quy nh php lut v Tha pht li. Gii thiu cc quy nh nm 200 9 v t chc v hot ng ca Tha pht li theo Quyt nh ca Th tng Chnh ph v Ngh nh ca Chnh ph. Nu ln mt s quy nh c lin quan n Tha ph t li c th hin trong Lut t chc Vin kim st nhn dn nm 2002, b lut T tng dn s nm 2004, lut Ph sn nm 2004 v lut Cng chng nm 2006#Php lut#T php#To n#Thi hnh n#n dn s#Lut dn s#Vit Nam#Tha pht li#V n bn php qui#Hng H## 00986000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200700 00520070019001220140007001410190005001480820009001538080005001620080005001670090 02100172010000500193011001500198013000700213021040800220020000800628020001800636 020002800654020001800682039000800700#VN09.07023#VN09.07025#VN09.07024#Nguyn Tha nh Tuyn#Bi dng nim tin cng sn cho i ng s quan tr qun i hin nay#N guyn Thanh Tuyn#28000#Vi?t#355.0071#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a250 tr.^b19cm#253516#Trnh by nhng vn c bn v l lun v thc tin trong vi c bi dng nim tin cng sn cho i ng s quan tr qun i. nh gi thc tr ng, nguyn nhn v kinh nghim bi dng nim tin cng sn ca i ng s quan tr qun i nhn dn Vit Nam hin nay. Xc nh phng hng, yu cu v xu t nhng gii php c bn bi dng nim tin cng sn ca i ng s quan tr qu n i nhn dn Vit Nam#S quan#Qun i nhn dn#Gio dc ch ngha cng sn#N im tin cng sn#Hng H## 00743000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200490 00510070018001000140007001180190005001250820007001308080005001370080005001420090 02100147010000500168011001400173013000700187021025100194020002000445020001600465 039000800481#VN09.07026#VN09.07028#VN09.07027#Nguyn Bng Cng#Gii thiu tc p hm "Bt k trit hc" ca Lnin#Nguyn Bng Cng#11000#Vi?t#335.43#^214#^aH.# ^aChnh tr Quc gia#2009#^a74tr.^b19cm#253517#Tng quan v bi cnh lch s ca tc phm "Bt k trit hc" do L nin vit. Trnh by cc vn trong tc phm : php bin chng, nhn thc lun, lgic hc v s thng nht gia chng. Gii t hiu hai bi vit quan trng ca Lnin v php bin chng#Trit hc Mc-Lnin#Ph p bin chng#Hng H## 00728000000000265000450002600110000002600110001100100190002200200260004100700590 00670190005001260820006001318080005001370080005001420090021001470100005001680110 01400173006001000187006001000197015004200207013000700249021017800256020000900434 020001100443039000800454#VN09.07030#VN09.07029#on Vn Tr Trit#Thin tng quy t nghi tp#on Vn Tr Trit ; Dch, ch thch: ng Tin, Chc Hin#Vi?t#294. 3#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a96tr.^b19cm#ng Tin#Chc Hin#TTS ghi : Ban Dch thut Hn Tng Php m#253518#Trnh by v gii thch v phng php tu o thc tin: nguyn trm lu thanh mn, li trn tinh tn mn, khc b phc thng mn, thi o sch l mn, gii i min cn mn...#o Pht#Thin phi#H ng H## 00589000000000289000450002600110000002600110001100200360002200700650005800500130 01230140007001360190005001430820008001488080005001560080005001610090011001660100 00500177011001500182005001400197005002000211005001300231005001400244013000700258 020001000265020000900275020000700284039000800291#VN09.07031#VN09.07032#S tay ki n thc ting Anh tiu hc#B.s.: Tun Minh (ch.b.), Trn Qunh L, Phm Th T hanh Thu..# Tun Minh#14500#Vi?t#372.652#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a180tr.^ b18cm#Trn Qunh L#Phm Th Thanh Thu#V Mai Trang#Khoa Anh Vit#253519#Ting Anh#Tiu hc#S tay#Hng H## 00729000000000277000450002600110000002600110001100100150002200200370003700700150 00740140007000890190005000960820007001018080005001080080005001130090011001180100 00500129011001500134004001400149013000700163021023700170020001000407020001000417 020000900427020000700436039000800443#VN09.07033#VN09.07034#Trn Vn Thng#S tay thut ng php lut ph thng#Trn Vn Thng#15000#Vi?t#340.03#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a175tr.^b18cm#Ti bn ln 2#253520#Gii ngha khong trn 400 thut ng php lut thng gp nht trong i sng x hi, c sp xp theo vn a, b, c,... trnh by theo nhng nh ngha, khi nim, theo nhng quy nh ca php lut trong cc vn bn c gi tr hin hnh#Php lut#Thut ng#Vit Nam#S tay# Hng H## 00434000000000253000450002600110000002600110001100200240002200700130004601400070 00590190005000660820007000718080005000780080005000830090011000880100005000990110 01500104013000700119005001300126020000900139020000900148020000800157020000700165 039000800172#VN09.07035#VN09.07036#S tay o c tiu hc#V Xun Hinh#11500#V i?t#372.83#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a134tr.^b18cm#253521#V Xun Vinh#Gio dc #Tiu hc#o c#S tay#Hng H## 00653000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200130 00420070027000550050011000820140007000930190005001000820006001058080005001110080 00500116009001100121010000500132011001500137013000700152012004500159021013300204 020001700337020001300354039000800367#VN09.07038#VN09.07039#VN09.07037#Nam Vit#C ung nhn m#B.s.: Nam Vit, Khnh Linh#Khnh Linh#22000#Vi?t#133.9#^214#^aH.#^a Thi i#2009#^a166tr.^b18cm#253522#12 cung hong o. Mt cch nhn v cuc i #Phn tch v a ra nhng nhn nh lin quan ti tnh cch, tng lai v vn t h cuc i ca chm sao Nhn M trong cung Hong o#Khoa hc thn b#Cung Nhn m#Hng H## 00840000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200150003300700800 00480050019001280050018001470140007001650190005001720820007001778080005001840080 00500189009001800194010000500212011001500217005001300232005001200245013000700257 00500130026400500150027702101090029202000170040102000090041802000110042702000160 0438020000900454020000700463039000800470#VN09.07040#VN09.07041#VN09.07042#Nh tr ng xa#Nguyn Bnh Nhng, Hong Ngc Khuyn, Bi Th Ngc... ; Lu Vn Th tu yn chn#Nguyn Bnh Nhng#Hong Ngc Khuyn#25000#Vi?t#373.23#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a199tr.^b19cm#Bi Th Ngc#Lu Vn Th#253523#V c Khin#Ph m Quang Chu#Bao gm nhng k nim, nhng bi vit, th ca gio vin, hc sinh v mi trng cp II Thu Anh (Thi Bnh)#Vn hc hin i#Gio dc#Nh trng#T rung hc c s#Vit Nam#Hi k#Hng H## 00440000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200180003600300040 00540070014000580140007000720190005000790820010000848080005000940080005000990090 01800104010000500122011001400127013000700141020001700148020000900165020000400174 039000800178#VN09.07043#VN09.07044#Cao Xun Thi#m iu thng hai#Th#Cao Xun Thi#18000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a79tr.^b19cm#253524 #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00611000000000265000450002600110000002600110001100200280002200700160005001900050 00660820004000718080005000750080005000800090018000850100005001030110014001080010 01100122013000700133015006100140021007800201020002100279020000800300020001700308 039000800325020001200333#VN09.07046#VN09.07045#Li ca Bc l li t nc#Trung Min b.s.#Vi?t#170#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a59tr.^b20cm#Trung Min#25 3525#TTS ghi: Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni#Nhng li dy ca Bc v o c l ci gc ca con ngi v on kt dn tc#T tng H Ch Minh#o c#on kt dn tc#Hng H#H Ch Minh## 00476000000000265000450001400070000001900050000708200070001280800050001900200270 00240070038000510220004000890080005000930090011000980100005001090110017001140130 00700131005000300138005000400141006001300145020001100158020001100169020000800180 020001400188039000800202#20000#Vi?t#372.21#^214# theo ng nt n gin#Minh ho: , H ; T Ngc Bnh dch#T.1#^aH.#^aGio dc#2009#^a58tr.^b26x19cm#2535 26##H#T Ngc Bnh#Ting Vit#Tp t ch#Ch ci#Sch mu gio#Hng H## 00476000000000265000450001400070000001900050000708200070001280800050001900200270 00240070038000510220004000890080005000930090011000980100005001090110017001140130 00700131005000300138005000400141006001300145020001100158020001100169020000800180 020001400188039000800202#20000#Vi?t#372.21#^214# theo ng nt n gin#Minh ho: , H ; T Ngc Bnh dch#T.2#^aH.#^aGio dc#2009#^a58tr.^b26x19cm#2535 27##H#T Ngc Bnh#Ting Vit#Tp t ch#Ch ci#Sch mu gio#Hng H## 00476000000000265000450001400070000001900050000708200070001280800050001900200270 00240070038000510220004000890080005000930090011000980100005001090110017001140130 00700131005000300138005000400141006001300145020001100158020001100169020000800180 020001400188039000800202#20000#Vi?t#372.21#^214# theo ng nt n gin#Minh ho: , H ; T Ngc Bnh dch#T.3#^aH.#^aGio dc#2009#^a58tr.^b26x19cm#2535 28##H#T Ngc Bnh#Ting Vit#Tp t ch#Ch ci#Sch mu gio#Hng H## 00476000000000265000450001400070000001900050000708200070001280800050001900200270 00240070038000510220004000890080005000930090011000980100005001090110017001140130 00700131005000300138005000400141006001300145020001100158020001100169020000800180 020001400188039000800202#20000#Vi?t#372.21#^214# theo ng nt n gin#Minh ho: , H ; T Ngc Bnh dch#T.4#^aH.#^aGio dc#2009#^a56tr.^b26x19cm#2535 29##H#T Ngc Bnh#Ting Vit#Tp t ch#Ch ci#Sch mu gio#Hng H## 00671000000000277000450002600110000002600110001100100230002200200510004500300180 00960070023001140140007001370190005001440820007001498080005001560080005001610090 01100166010000500177011001400182013000700196021010900203020001800312020002200330 020001800352020001500370039000800385#VN09.07047#CDVN.01047#Nguyn Th Thanh Hn g#K hoch t chc tr chi sng to cho tr mm non#Ti liu nh km#Nguyn Th Thanh Hng#42000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a47tr.^b18cm#253530# Trnh by l lun chung, cc bc xy dng v minh ho k hoch pht trin tr c hi sng to cho tr mm non#Gio dc mu gio#Phng php ging dy#Tr chi s ng to#Sch gio vin#Hng H## 00814000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200840003900300180 01230070023001410140007001640190005001710820007001768080005001830080005001880090 01100193010000500204011001400209013000700223021023500230020001800465020000800483 020002200491020001500513039000800528#VN09.07048#CDVN.01048#Ng Th Thi Sn#Gio n t chc hot ng cho tr lm quen vi tc phm vn hc theo hng tch hp# Ti liu nh km#Nguyn Th Thanh Hng#42000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a50tr.^b18cm#253531#Gii thiu cc phng php hng dn tr em mu gio b la 3-4 tui lm quen vi tc phm vn hc: phng php k chuyn, c th ch o tr, k li truyn, ng kch, lm quen vi ng dao, ca dao, cu . Cc hnh thc t chc cho tr#Gio dc mu gio#Vn hc#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hng H## 00814000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200840003900300180 01230070023001410140007001640190005001710820007001768080005001830080005001880090 01100193010000500204011001400209013000700223021023500230020001800465020000800483 020002200491020001500513039000800528#CDVN.01049#VN09.07049#Ng Th Thi Sn#Gio n t chc hot ng cho tr lm quen vi tc phm vn hc theo hng tch hp# Ti liu nh km#Nguyn Th Thanh Hng#42000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a54tr.^b18cm#253532#Gii thiu cc phng php hng dn tr em mu gio b la 4-5 tui lm quen vi tc phm vn hc: phng php k chuyn, c th ch o tr, k li truyn, ng kch, lm quen vi ng dao, ca dao, cu . Cc hnh thc t chc cho tr#Gio dc mu gio#Vn hc#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hng H## 00642000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010015000540020030000690070033000990220004001322210 01400136006001200150008001800162009001100180010000500191011001500196012003100211 01300070024201900080024900500150025702000170027202000030028902000120029203900120 0304#VN09.07050#VN09.07051#VN09.07052#46000#Vi?t#813#^214#Pierce, Tamora#N hi p s Alanna Von Trebond#Tamora Pierce ; Khanh Khanh dch#T.1#Thnh ph en#Khanh Khanh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a299tr.^b19cm#Dnh cho la tui t 12 n 19#253533#Dch M#Pierce, Tamora#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Phng Dung ## 00650000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010015000540020030000690070033000990220004001322210 02200136006001200158008001800170009001100188010000500199011001500204012003100219 01900080025001300070025800500150026502000170028002000030029702000120030003900120 0312#VN09.07053#VN09.07054#VN09.07055#42000#Vi?t#813#^214#Pierce, Tamora#N hi p s Alanna Von Trebond#Tamora Pierce ; Khanh Khanh dch#T.2#Trong vng tay c m#Khanh Khanh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a275tr.^b19cm#Dnh cho la tu i t 12 n 19#Dch M#253534#Pierce, Tamora#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Ph ng Dung## 00640000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010015000540020030000690070033000990220004001322210 01200136006001200148008001800160009001100178010000500189011001500194012003100209 01900080024001300070024800500150025502000170027002000030028702000120029003900120 0302#VN09.07056#VN09.07058#VN09.07057#46000#Vi?t#813#^214#Pierce, Tamora#N hi p s Alanna Von Trebond#Tamora Pierce ; Khanh Khanh dch#T.3#Cy kim v#Khanh K hanh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a303tr.^b19cm#Dnh cho la tui t 12 n 19#Dch M#253535#Pierce, Tamora#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Phng Dung## 00653000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010015000540020030000690070033000990220004001322210 02500136006001200161008001800173009001100191010000500202011001500207012003100222 01900080025301300070026100500150026802000170028302000030030002000120030303900120 0315#VN09.07060#VN09.07061#VN09.07059#62000#Vi?t#813#^214#Pierce, Tamora#N hi p s Alanna Von Trebond#Tamora Pierce ; Khanh Khanh dch#T.4#Vin kim cng quy n lc#Khanh Khanh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a415tr.^b19cm#Dnh cho la tui t 12 n 19#Dch M#253536#Pierce, Tamora#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt# Phng Dung## 00588000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100150 00440020014000590290009000730070044000820060010001260060011001360140007001470190 00500154082000400159808000500163008001800168009001100186010000500197011001500202 013000700217019000900224020001700233020000400250020001200254039000800266#VN09.07 062#VN09.07065#VN09.07064#VN09.07063#Ahern, Cecelia#Mn qu b n#The Gift#Cecel ia Ahern ; Dch: Quc Hng, Kim Nhng#Quc Hng#Kim Nhng#62000#Vi?t#823#^214 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a367tr.^b19cm#253537#Dch Anh#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Hng H## 00483000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200200 00480030008000680070015000760140007000910190005000980820011001038080005001140080 01800119009001100137010000500148011001500153013000700168020001700175020000900192 020000800201039000800209#VN09.07066#VN09.07067#VN09.07068#Nguyn Ngc T#Yu ng i ngng ni#Tn vn#Nguyn Ngc T#31000#Vi?t#895.922808#^214#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2009#^a169tr.^b19cm#253538#Vn hc hin i#Vit Nam#Tn vn#Hng H ## 00973000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200190 00440030018000630070046000810140007001270190005001340820010001398080005001490080 00500154009001300159010000500172011001500177004001400192013000700206015002800213 00500160024100500090025700500170026600500130028300500090029602102020030502000170 0507020001900524020001700543020000900560020001000569039000800579#VN09.07069#VN09 .07072#VN09.07071#VN09.07070#c nh v d lun#Tiu lun vn hc#Nguyn c Thu , c oan, Nguyn Phan Hch..#40000#Vi?t#895.92244#^214#^aH.#^aThanh nin#200 9#^a243tr.^b19cm#Ti bn ln 2#253539#Tn sch ngoi ba: D lun#Nguyn c Thu #c oan#Nguyn Phan Hch#ng Vn Tng#Cm Bnh#Gii thiu cc bi vit nghin cu vn hc, ph bnh vn hc ca nh vn c nh i vi mt s nh vn, nh t h Vit Nam ni ting cng nh cc bi phn tch v vn chng c nh ca cc t c gi khc#Vn hc hin i#Nghin cu vn hc#Ph bnh vn hc#Vit Nam#Tiu l un#Hng H## 00515000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100080 00440020021000520030012000730070008000850140007000930190005001000820010001058080 00500115008000500120009001300125010000500138011001500143004001400158013000700172 020001700179020000900196020001200205039000800217#VN09.07073#VN09.07074#VN09.0707 6#VN09.07075#c nh#Ngi quen cha bit#Tiu thuyt#c nh#40000#Vi?t#895.92 234#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a215tr.^b19cm#Ti bn ln 3#253540#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Hng H## 00597000000000277000450002600110000001900050001108200120001680800050002800200180 00330070060000510220005001110050012001160050017001280050018001450050010001630080 00600173009001700179010000500196011002500201015004400226013000700270020001700277 020000900294020000400303039001200307#VN09.07077#Vi?t#895.9221008#^214#Mi m tr ng xa#Nguyn Dim, Nguyn Trung Hu, Hoi Quang Phng, L Gia H#T.12#Nguyn Dim#Nguyn Trung Hu#Hoi Quang Phng#L Gia H#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a 120tr., 3tr. nh^b19cm#u ba sch ghi: Hi Cu gio chc ng H#253541#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Phng Dung## 00419000000000241000450002600110000000100180001100200120002900300040004100700180 00450140007000630190005000700820010000758080005000850080006000900090017000960100 00500113011001400118013000700132020001700139020000900156020000400165039000800169 #VN09.07078#Nguyn Thin Nghi#Gic m ch#Th#Nguyn Thin Nghi#28000#Vi?t#895. 92214#^214#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a78tr.^b19cm#253542#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#Hng H## 00535000000000253000450002600110000000100140001100200590002500300610008400700140 01450140007001590190005001660820008001718080005001790080006001840090017001900100 00500207011001500212013000700227020001700234020000800251020000700259020000300266 039001200269#VN09.07079#Nguyn S Hc#Mt ngn nm Thng Long - H Ni (10/10/10 10 - 10/10/2010)#Ch yu l nhng nt chnh v chng ngoi xm bo v T quc#Ng uyn S Hc#27000#Vi?t#959.731#^214#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a123tr.^b19cm# 253543#Vn hc hin i#Lch s#H Ni#V#Phng Dung## 00419000000000241000450002600110000000100140001100200200002500300040004500700140 00490140007000630190005000700820010000758080005000850080006000900090017000960100 00500113011001400118013000700132020001700139020000900156020000400165039000800169 #VN09.07080#Nguyn S Hc#Tm Canh dn - 2010#Th#Nguyn S Hc#18000#Vi?t#895. 92214#^214#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a71tr.^b19cm#253544#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#Hng H## 00480000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200180 00470030012000650070014000770140007000910190005000980820010001038080005001130080 00600118009001700124010000500141011001500146013000700161020001700168020000900185 020001200194039000800206#VN09.07081#VN09.07082#VN09.07083#Bch L Quang#Thng ta y vo ch#Truyn ngn#Bch L Quang#35000#Vi?t#895.92234#^214#^aHu#^aNxb. Thu n Ho#2009#^a116tr.^b19cm#253545#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hng H## 00419000000000229000450002600110000000200160001100300160002700700180004300500180 00610190005000790820007000848080005000910080009000960090019001050100005001240110 01700129013000700146020000900153020000500162020001400167039000800181#VN09.07084# B vui hc ton# b vo lp 1#L Thu Phng Vy#L Thu Phng Vy#Vi?t#372.21# ^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a24tr.^b19x27cm#253546#Mu gio#Ton#Sch mu gio#Hng H## 00396000000000217000450000200230000001400060002301900050002908200070003480800050 00410080018000460090011000640100005000750110017000800130007000970120021001040200 01100125020000900136020001100145020001400156039000800170#B ch ci vit thng# 9500#Vi?t#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a32tr.^b19x19cm#253547 #Tp t mu v ch#Tp t mu#Mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#Hng H## 00392000000000217000450000200190000001400060001901900050002508200070003080800050 00370080018000420090011000600100005000710110017000760130007000930120021001000200 01100121020000900132020001100141020001400152039000800166#B ch ci vit in#9500 #Vi?t#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a32tr.^b19x19cm#253548#Tp t mu v ch#Tp t mu#Mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#Hng H## 00419000000000217000450000200200000001400060002001900050002608200070003180800050 00380080018000430090011000610100005000720110017000770130007000940150047001010200 01100148020000900159020001100168020001400179039000800193#T mu v ch s#950 0#Vi?t#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a32tr.^b19x19cm#253549#T n sch ngoi ba l: Tp t mu v ch s#Tp t mu#Mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#Hng H## 00335000000000205000450001400070000001900050000708200070001280800050001900200170 00240220004000410080005000450090011000500100005000610110014000660130007000800200 01100087020000900098020001400107039000800121#10000#Vi?t#372.21#^214#T mu tran g tr#T.1#^aH.#^aM thut#2009#^a16tr.^b27cm#253550#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Hng H## 00335000000000205000450001400070000001900050000708200070001280800050001900200170 00240220004000410080005000450090011000500100005000610110014000660130007000800200 01100087020000900098020001400107039000800121#10000#Vi?t#372.21#^214#T mu tran g tr#T.2#^aH.#^aM thut#2009#^a16tr.^b27cm#253551#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Hng H## 00409000000000229000450000200120000000700140001200500140002601400060004001900050 00460820007000518080005000580080009000630090019000720100005000910110014000960130 00700110012001600117020000900133020001100142020001400153039001200167#B tp vit #Trn Th Hin#Trn Th Hin#4000#Vi?t#372.21#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng# 2009#^a48tr.^b21cm#253552# b vo lp 1#Mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#Ph ng Dung## 00439000000000241000450000200210000000300210002100700110004200500110005301400060 00640190005000700820007000758080005000820080009000870090019000960100005001150110 01400120013000700134012001600141020000500157020000900162020001400171039001200185 #B lm quen vi ton#Chng trnh 26 tun#L Th Li#L Th Li#3500#Vi?t#372. 21#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a40tr.^b21cm#253553# b vo lp 1#To n#Mu gio#Sch mu gio#Phng Dung## 00438000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200100 00230070012000330220004000450050012000490080009000610090019000700100005000890110 01400094012001600108013000700124020001100131020000900142020001100151020001400162 039000800176#4100#Vi?t#372.21#^214#B tp t#L Th im#T.1#L Th im#^aC M au#^aNxb. Phng ng#2009#^a48tr.^b21cm# b vo lp 1#253554#Tp t ch#Mu g io#Ting Vit#Sch mu gio#Hng H## 00438000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200100 00230070012000330220004000450050012000490080009000610090019000700100005000890110 01400094012001600108013000700124020001100131020000900142020001100151020001400162 039000800176#3100#Vi?t#372.21#^214#B tp t#L Th im#T.2#L Th im#^aC M au#^aNxb. Phng ng#2009#^a36tr.^b21cm# b vo lp 1#253555#Tp t ch#Mu g io#Ting Vit#Sch mu gio#Hng H## 00435000000000241000450000200160000000300210001600700110003700500110004801400060 00590190005000650820007000708080005000770080009000820090019000910100005001100110 01700115013000700132012001600139020000900155020000700164020001400171039000800185 #B tp to hnh#Chng trnh 26 tun#L Th Li#L Th Li#3000#Vi?t#372.21#^2 14#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a32tr.^b15x20cm#253556# b vo lp 1#Mu gio#Tp v#Sch mu gio#Hng H## 00474000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100200003300200180 00530070020000710140007000910190005000980820010001038080005001130080018001180090 01100136010000500147011001500152013000700167020001700174020000900191020001200200 039000800212#VN09.07086#VN09.07085#VN09.07087#Nguyn Th Bch Nga#Qu cu thu t inh#Nguyn Th Bch Nga#22000#Vi?t#895.92234#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2009#^a153tr.^b19cm#253557#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hng H## 00417000000000241000450002600110000002600110001100100150002200200110003700300040 00480070015000520190005000670820010000728080005000820080005000870090018000920100 00500110011001500115013000700130020001700137020000900154020000400163039000800167 #VN09.07088#VN09.07089#Nguyn Minh K#Ting lng#Th#Nguyn Minh K#Vi?t#895.922 14#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a126tr.^b19cm#253558#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00598000000000289000450002600110000000200260001100300280003700700510006500500130 01160140007001290190005001360820004001418080005001450080018001500090011001680100 00500179011001400184019000900198013000700207005001200214012003000226006000900256 020001800265020000400283020001300287039000800300#VN09.07090#i i Odesa sing nng#Cu chuyn v lng tt bng#Felicia Law ; Minh ho: Mike Spoor ; Duy Vit dch#Law, Felicia#10500#Vi?t#813#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a30tr. ^b19cm#Dch Anh#253559#Spoor, Mike#Cc gi tr dy con nn ngi#Duy Vit#Vn h c thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Hng H## 00614000000000289000450002600110000000200260001100300400003700700530007700500130 01300140007001430190005001500820004001558080005001590080018001640090011001820100 00500193011001400198019000900212013000700221005001400228012003000242006000900272 020001800281020000400299020001300303039000800316#VN09.07091#Hng hc Florence ki u sa#Cu chuyn v s kiu k v ngc nghch#Felicia Law ; Minh ho: Lili Messi na ; Duy Vit dch#Law, Felicia#10500#Vi?t#813#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2009#^a30tr.^b19cm#Dch Anh#253560#Messina, Lili#Cc gi tr dy con nn ngi #Duy Vit#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Hng H## 00617000000000289000450002600110000000200290001100300380004000700540007800500130 01320140007001450190005001520820004001578080005001610080018001660090011001840100 00500195011001400200019000900214013000700223005001500230012003000245006000900275 020001800284020000400302020001300306039000800319#VN09.07092#Gu ti Kimberley nh ng nho#Cu chuyn v tnh li v nht nht#Felicia Law ; Minh ho: Lesley Da nson ; Duy Vit dch#Law, Felicia#10500#Vi?t#813#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a30tr.^b19cm#Dch Anh#253561#Danson, Lesley#Cc gi tr dy con nn ng i#Duy Vit#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Hng H## 00598000000000289000450002600110000000200230001100300250003400700540005900500130 01130140007001260190005001330820004001388080005001420080018001470090011001650100 00500176011001400181019000900195005001500204013000700219012003000226006000900256 020001800265020000400283020001300287039000800300#VN09.07093#C heo Darwin anh d ng#Cu chuyn v s qu cm#Felicia Law ; Minh ho: Lesley Danson ; Duy Vit dc h#Law, Felicia#10500#Vi?t#813#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a30tr.^b1 9cm#Dch Anh#Danson, Lesley#253562#Cc gi tr dy con nn ngi#Duy Vit#Vn h c thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Hng H## 00606000000000289000450002600110000000200210001100300410003200700510007300500130 01240140007001370190005001440820004001498080005001530080018001580090011001760100 00500187011001400192019000900206005001200215013000700227012003000234006000900264 020001800273020000400291020001300295039000800308#VN09.07094#Gu Baffin hung hng #Cu chuyn v s xu bng v tnh ch k#Felicia Law ; Minh ho: Mike Spoor ; D uy Vit dch#Law, Felicia#10500#Vi?t#813#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009 #^a30tr.^b19cm#Dch Anh#Spoor, Mike#253563#Cc gi tr dy con nn ngi#Duy Vi t#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Hng H## 00607000000000289000450002600110000000200330001100300260004400700530007000500130 01230140007001360190005001430820004001488080005001520080018001570090011001750100 00500186011001400191019000900205005001400214013000700228012003000235006000900265 020001800274020000400292020001300296039000800309#VN09.07095#Chuyn rong chi ca t t Alice#Cu chuyn v s khm ph#Felicia Law ; Minh ho: Lili Messina ; Du y Vit dch#Law, Felicia#10500#Vi?t#813#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009# ^a30tr.^b19cm#Dch Anh#Messina, Lili#253564#Cc gi tr dy con nn ngi#Duy Vi t#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Hng H## 00617000000000289000450002600110000000200250001100300420003600700540007800500130 01320140007001450190005001520820004001578080005001610080018001660090011001840100 00500195011001400200019000900214005001500223013000700238012003000245006000900275 020001800284020000400302020001300306039000800319#VN09.07096#Gic m ca lc C airo#Cu chuyn v S chn tht v trch nhim#Felicia Law ; Minh ho: Lesley Da nson ; Duy Vit dch#Law, Felicia#10500#Vi?t#813#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a30tr.^b19cm#Dch Anh#Danson, Lesley#253565#Cc gi tr dy con nn ng i#Duy Vit#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Hng H## 00610000000000289000450002600110000000200240001100300380003500700530007300500130 01260140007001390190005001460820004001518080005001550080018001600090011001780100 00500189011001400194019000900208005001400217013000700231012003000238006000900268 020001800277020000400295020001300299039000800312#VN09.07097#S t Limpopo chy t hy#Cu chuyn v tnh lm bing v th #Felicia Law ; Minh ho: Lili Messina ; Duy Vit dch#Law, Felicia#10500#Vi?t#813#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 09#^a30tr.^b19cm#Dch Anh#Messina, Lili#253566#Cc gi tr dy con nn ngi#Duy Vit#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Hng H## 00598000000000289000450002600110000000200220001100300260003300700540005900500130 01130140007001260190005001330820004001388080005001420080018001470090011001650100 00500176011001400181019000900195005001500204013000700219012003000226006000900256 020001800265020000400283020001300287039000800300#VN09.07098#H m Hudson quu qu #Cu chuyn v s xu tnh#Felicia Law ; Minh ho: Lesley Danson ; Duy Vit dc h#Law, Felicia#10500#Vi?t#813#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a30tr.^b1 9cm#Dch Anh#Danson, Lesley#253567#Cc gi tr dy con nn ngi#Duy Vit#Vn h c thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Hng H## 00619000000000289000450002600110000000200260001100300450003700700530008200500130 01350140007001480190005001550820004001608080005001640080018001690090011001870100 00500198011001400203019000900217005001400226013000700240012003000247006000900277 020001800286020000400304020001300308039000800321#VN09.07099#Nga vn Zanzibar m mng#Cu chuyn v s sng to v tr tng tng#Felicia Law ; Minh ho: Lili Messina ; Duy Vit dch#Law, Felicia#10500#Vi?t#813#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2009#^a30tr.^b19cm#Dch Anh#Messina, Lili#253568#Cc gi tr dy con nn ngi#Duy Vit#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Hng H## 00437000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200160003800300040 00540070016000580140007000740190005000810820010000868080005000960080005001010090 01300106010000500119011001400124013000700138020001700145020000900162020000400171 039000800175#VN09.07100#VN09.07101#Lu Trng Dng#Nh li Bc dy#Th#Lu Trng Dng#22000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a62tr.^b19cm#253569#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00545000000000217000450002600110000002600110001100200290002201900050005108200040 00568080005000600080005000650090011000700100005000810110014000860150076001000130 00700176021010700183020001500290020001000305039001200315#VN09.07102#VN09.07103#T m hiu mu nhim Hi Thnh#Vi?t#280#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a63tr.^b14cm#TT S ghi: Ti liu hc hi gio l nm mng kim khnh Gio phn Lt 2010#253570# Gii thiu v Hi Thnh, lc s Hi Thnh ton cu, lc s Gio hi Vit Nam v lc s Gio phn Lt#o Thin cha#Hi thnh#Phng Dung## 00641000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200400003300300500 00730070019001230140007001420190005001490820006001548080005001600080005001650090 02000170010000500190011001500195001000900210005000900219013000700228021009300235 020001700328020001000345039000800355#VN09.07104#VN09.07106#VN09.07105#1100 cu g iao tip ting Hn thng dng#Du lch, mua sm, gii tr, sinh hot thng ngy# Thi Ho, M Trinh#22000#Vi?t#495.7#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a173tr. ^b18cm#Thi Ho#M Trinh#253571#Gm cc mu cu thuc cc ch thng dng tron g cuc sng: cho hi, mua sm, hi ng...#Ting Triu Tin#Giao tip#Hng H# # 00420000000000253000450002600110000002600110001100200100002200300040003200700100 00360140007000460190005000530820010000588080005000680080005000730090013000780100 00500091011001500096001001000111013000700121020001700128020000900145020000400154 039000800158#VN09.07107#VN09.07108#Li ring#Th#H Lm K#20000#Vi?t#895.92214 #^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a174tr.^b19cm#H Lm K#253572#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#Hng H## 00621000000000301000450002600110000002600110001100200200002200300040004200700440 00460190005000900820012000958080005001070080005001120090021001170100005001380110 01500143015005300158005001400211005001000225005001600235005001500251005000800266 013000700274020001700281020000900298020000400307039000800311#VN09.07109#VN09.071 10#Ngha tnh ng i#Th#Mai Xun Bnh, Phm Chm, Trn Cng Chnh..#Vi?t#895. 9221008#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a171tr.^b19cm#TTS ghi: Hi Cu tha nh nin xung phong qun ng a#Mai Xun Bnh#Phm Chm#Trn Cng Chnh#Trnh Lo ng c#V nh#253573#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00783000000000301000450002600110000002600110001100200640002200700380008601900050 01240820006001298080005001350080005001400090021001450100005001660110014001710150 05100185005001300236005000700249005001400256005001400270005001400284013000700298 021014300305020001100448020000400459020000600463039001200469#VN09.07111#VN09.071 12#Cm nang phng chng i dch cm A (H1N1) cho cc cp lnh o#o Vn Dng, Hn, Trn c Long..#Vi?t#362.1#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a55tr.^ b19cm#TTS ghi: B Y t - Ban Tuyn gio Trung ng ng#o Vn Dng# Hn#Tr n c Long#Trn c Long#Trn c Nhm#253574#Tng quan v i dch cm A (H1N1) ngi v hng dn ch o ca lnh o cc cp u ng, chnh quyn trong c ng tc phng, chng i dch#Phng dch#Cm#Cm A#Phng Dung## 00497000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200200003800300040 00580070034000620050017000960140007001130190005001200820012001258080005001370080 00500142009001900147010000500166011001500171013000700186020001700193020000900210 020000400219039000800223#VN09.07113#VN09.07114#Nguyn Minh Mn#Bu tri v bin c#Th#Nguyn Minh Mn, Lu Trn Hng H#Lu Trn Hng H#30000#Vi?t#895.922100 8#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a103tr.^b20cm#253575#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00432000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200100003500300040 00450070013000490140007000620190005000690820010000748080005000840080005000890090 01900094010000500113011001500118013000700133020001700140020000900157020000400166 039000800170#VN09.07115#VN09.07116#Nguyn Quang#Hng tr#Th#Nguyn Quang#51000 #Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a159tr.^b19cm#253576#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00433000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200100003600300040 00460070014000500140007000640190005000710820010000768080005000860080005000910090 01900096010000500115011001400120013000700134020001700141020000900158020000400167 039000800171#VN09.07117#VN09.07118#T Thit Linh#Hng t#Th#T Thit Linh#215 00#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a95tr.^b19cm#253577#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00595000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200230 00460070013000690140007000820190005000890820011000948080005001050080005001100090 01900115010000500134011001500139013000700154021012000161020001700281020000900298 020001000307039001200317#VN09.07120#VN09.07121#VN09.07119#Dng K Anh#n qu h ng c Pht#Dng K Anh#50000#Vi?t#895.922803#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2 009#^a122tr.^b17cm#253578#Gm nhng bi vit ca tc gi v nhng cu chuyn "m t thy tai nghe" trn qung ng cng tc t Vit Nam sang n #Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#Phng Dung## 00610000000000301000450002600110000002600110001101900050002208200120002780800050 00390020009000440070038000530220005000910050008000960050010001040050016001140050 00700130005001300137008000500150009001800155010000500173011001500178015005500193 020001700248020000900265020001500274039001200289013000700301#VN09.07123#VN09.071 22#Vi?t#895.9221408#^214#Th ci#T Bch, Trng Bo, Phng Ngc Bch..#T.14#T Bch#Trng Bo#Phng Ngc Bch#T Bi#Thit Chng#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^ a249tr.^b19cm#u ba tn sch ghi: Cu lc b Th tro phng H Ni#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th tro phng#Phng Dung#253579## 00436000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200120003700300040 00490070015000530140007000680190005000750820010000808080005000900080005000950090 01800100010000500118011001400123013000700137020001700144020000900161020000400170 039000800174#VN09.07124#VN09.07125#Trng Th Mu#Ma dy sm#Th#Trng Th Mu #15000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a69tr.^b19cm#253580#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00554000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200170 00500290017000670070037000840060014001210140007001350190005001420820004001478080 00500151008001800156009001100174010000500185011001500190019000800205013000700213 020001700220020000300237020001200240039001200252#VN09.07126#VN09.07127#VN09.0712 8#Sparks, Beatrice#Tnh yu la di#Treacherous love#Beatrice Sparks ; Trn Hu Kham dch#Trn Hu Kham#38000#Vi?t#813#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^ a232tr.^b19cm#Dch M#253581#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Phng Dung## 00460000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100030003300200210 00360030008000570070003000650140007000680190005000750820011000808080005000910080 01800096009001100114010000500125011001500130013000700145020001700152020000900169 020000800178039000800186#VN09.07129#VN09.07131#VN09.07130#L#Ti m nh mt tr i#Tn vn#L#33000#Vi?t#895.922808#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a196 tr.^b19cm#253582#Vn hc hin i#Vit Nam#Tn vn#Hng H## 00911000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020019000430070054000620220004001162210048001200050010001680050 00800178006001300186008000500199009001100204010000500215011001800220012001700238 00400130025501300070026802102680027502000090054302000100055202000150056203900080 0577#VN09.07132#VN09.07133#35000#Vi?t#001#^214#Tri thc bch khoa#Li, minh ho : Phi Phong, T Minh ; V Lin Hon dch#T.1#ng vt, thc vt, c th con ng i, thi quen#Phi Phong#T Minh#V Lin Hon#^aH.#^aKim ng#2009#^a144tr.^b19x17 cm#Vui hc cng Tm#In ln th 3#253583#Gii thch khoa hc v nhng iu thng thy, din ra trong cuc sng hng ngy, lin quan n nhiu lnh vc tri thc nh: ng thc vt, t nhin, con ngi v nhng thi quen, n ung, i li, mi trng... gip cc em nh bc u tm hiu v th gii xung quanh#Tri thc#Ki n thc#Sch thiu nhi#Hng H## 00902000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020019000430070054000620220004001162210039001200050010001590050 00800169006001300177008000500190009001100195010000500206011001800211012001700229 01300070024600400130025302102680026602000090053402000100054302000150055303900080 0568#VN09.07134#VN09.07135#35000#Vi?t#001#^214#Tri thc bch khoa#Li, minh ho : Phi Phong, T Minh ; V Lin Hon dch#T.2#Thc vt, ng vt, v sinh, thi q uen#Phi Phong#T Minh#V Lin Hon#^aH.#^aKim ng#2009#^a143tr.^b19x17cm#Vui h c cng Tm#253584#In ln th 3#Gii thch khoa hc v nhng iu thng thy, di n ra trong cuc sng hng ngy, lin quan n nhiu lnh vc tri thc nh: ng thc vt, t nhin, con ngi v nhng thi quen, n ung, i li, mi trng.. . gip cc em nh bc u tm hiu v th gii xung quanh#Tri thc#Kin thc#S ch thiu nhi#Hng H## 00935000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020019000430070054000620220004001162210072001200050010001920050 00800202006001300210008000500223009001100228010000500239011001800244012001700262 00400130027901300070029202102680029902000090056702000100057602000150058603900080 0601#VN09.07137#VN09.07136#35000#Vi?t#001#^214#Tri thc bch khoa#Li, minh ho : Phi Phong, T Minh ; V Lin Hon dch#T.3#T nhin, v tr, thin vn, dn g, giao thng, c th ngi, thc n#Phi Phong#T Minh#V Lin Hon#^aH.#^aKim ng#2009#^a143tr.^b19x17cm#Vui hc cng Tm#In ln th 3#253585#Gii thch khoa hc v nhng iu thng thy, din ra trong cuc sng hng ngy, lin quan n nhiu lnh vc tri thc nh: ng thc vt, t nhin, con ngi v nhng thi qu en, n ung, i li, mi trng... gip cc em nh bc u tm hiu v th gii xung quanh#Tri thc#Kin thc#Sch thiu nhi#Hng H## 00929000000000325000450002600110000002600110001101900050002208200040002780800050 00310140007000360020019000430070057000620220004001192210060001230050010001830050 00800193006001600201008000500217009001100222010000500233011001800238012001700256 00400130027301300070028602102680029302000090056102000100057002000150058003900080 0595#VN09.07138#VN09.07139#Vi?t#001#^214#35000#Tri thc bch khoa#Li, minh ho : Phi Phong, T Minh ; Nguyn Thu Hin dch#T.4#T nhin, v tr, thin vn, mi trng, thc phm, dng#Phi Phong#T Minh#Nguyn Thu Hin#^aH.#^aKim ng#20 09#^a144tr.^b19x17cm#Vui hc cng Tm#In ln th 3#253586#Gii thch khoa hc v nhng iu thng thy, din ra trong cuc sng hng ngy, lin quan n nhiu lnh vc tri thc nh: ng thc vt, t nhin, con ngi v nhng thi quen, n ung, i li, mi trng... gip cc em nh bc u tm hiu v th gii xung quanh#Tri thc#Kin thc#Sch thiu nhi#Hng H## 00877000000000313000450002600110000002600110001100200300002200700570005200500110 01090190005001200820007001258080005001320080005001370090018001420100005001600110 02400165006001000189006001500199015006300214013000700277006001600284021020600300 020000800506020000800514020001000522020001000532020000900542039001200551#VL09.02 467#VL09.02466#Vn bia Tin Lng - Hi Phng# Th Ho ch.b... ; S.t., dch, gi i thiu: Lm Giang..# Th Ho#Vi?t#495.17#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a 959tr., tr. nh^b27cm#Lm Giang#Trnh Minh c#TTS ghi: Huyn u - UBND huyn T in Lng, thnh ph Hi Phng#253587#Nguyn Kim Mng#Dch v lc thut ton b s bia hin c Tin Lng - Hi Phng theo th t vn bn dch: nguyn vn ch Hn, phin m, dch ngha v ch thch, ring phn a danh c chuyn i theo a danh hin nay#Ch Hn#Vn bia#Tin Lng#Hi Phng#Vit Nam#Phng Dung## 00620000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200320003400700120 00660140007000780190005000850820006000908080005000960080005001010090021001060100 00500127011001500132013000700147021013600154020002100290020001200311020000800323 020001100331039001200342#VL09.02469#VL09.02468#V Nam Ngn#Truyn ng thu lc v kh nn#V Nam Ngn#20000#Vi?t#621.2#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a1 39tr.^b27cm#253588#Trnh by v cu trc c bn, nguyn l hot ng, s kt cu v cc tnh ton c bn v truyn ng thu lc v truyn ng kh nn#Truy n ng thu lc#H thu lc#Kh nn#Gio trnh#Phng Dung## 00663000000000313000450002600110000002600110001100100040002200200120002600300370 00380070059000750050012001340050017001460050013001630140007001760190005001830820 00400188808000500192008000500197009001800202010000500220011001400225004001300239 013000700252021005100259020001000310020001000320020001100330039000800341#VL09.02 471#VL09.02470#Liz#New headway#Student's book and workbook with key#Liz, John So ars, Sylvia Wheeldon ; L Thu Hin gii thiu#Soars, John#Wheeldon, Sylvia#L T hu Hin#40000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a95tr.^b27cm#In ln t h 3#253589#Gm 14 bi hc ting Anh giao tip trnh c bn#Ting Anh#Giao ti p#Gio trnh#Hng H## 00611000000000301000450002600110000002600110001100100040002200200120002600300280 00380070042000660050012001080050013001200140007001330190005001400820004001458080 00500149008000500154009001800159010000500177011001400182004001300196013000700209 021005400216020001000270020001000280020001100290039000800301#VL09.02473#VL09.024 72#Liz#New headway#Student's book and workbook#Liz, John Soars ; L Thu Hin gi i thiu#Soars, John#L Thu Hin#45000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#20 09#^a99tr.^b27cm#In ln th 3#253590#Gm 12 bi hc ting Anh giao tip trnh trung cp#Ting Anh#Giao tip#Gio trnh#Hng H## 00655000000000313000450002600110000002600110001100100050002200200120002700300280 00390070059000670050011001260050017001370050013001540140007001670190005001740820 00400179808000500183008000500188009001800193010000500211011001500216004001300231 013000700244021005100251020001000302020001000312020001100322039000800333#VL09.02 475#VL09.02474#John#New headway#Student's book and workbook#John, Liz Soars, Syl via Wheeldon ; L Thu Hin gii thiu#Soars, Liz#Wheeldon, Sylvia#L Thu Hin# 42000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a107tr.^b27cm#In ln th 3#253 591#Gm 12 bi hc ting Anh giao tip trnh s cp#Ting Anh#Giao tip#Gio trnh#Hng H## 00539000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200420003400700120 00760140007000880190005000950820007001008080005001070080018001120090023001300100 00500153011001400158013000700172021007200179020001100251020000400262020000700266 039001200273#VL09.02476#VL09.02477#Qunh Hng#K thut mc len si - thi trang bn ma#Qunh Hng#42000#Vi?t#746.43#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho S i Gn#2009#^a63tr.^b27cm#253592#Hng dn k thut mc len si, qui trnh to ra nhng chic o len mc#Thi trang#Mc#o len#Phng Dung## 00595000000000277000450002600110000002600110001100100120002200200420003400700120 00760140007000880190005000950820007001008080005001070080018001120090023001300100 00500153011001400158013000700172021008800179020001100267020000400278020000300282 020001100285020000900296039001200305#VL09.02479#VL09.02478#Qunh Hng#K thut mc len si - thi trang kt hoa#Qunh Hng#42000#Vi?t#746.43#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a78tr.^b27cm#253593#Hng dn k thut mc l en si, qui trnh to ra nhng chic o, khn qung v ti xch#Thi trang#Mc# o#Khn qung#Ti xch#Phng Dung## 00745000000000313000450002600110000002600110001100100150002200200180003702900180 00550070038000730060017001110140007001280190005001350820004001408080005001440080 01800149009002300167010000500190011001400195013000700209021015000216020000700366 020000800373020000800381020000600389020000900395020001500404039001200419#VL09.02 480#VL09.02481#Weber, Belinda#Atlats cho tr em#Children's atlats#Belinda Weber ; Nguyn Ch Tuyn dch#Nguyn Ch Tuyn#80000#Vi?t#912#^214#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a80tr.^b31cm#253594#Tm hiu v tri t, cch s d ng bn v gii thiu v tr a l, kh hu, vn ho, tc ngi km theo bn minh ho mt s nc trn th gii#a l#Kh hu#Vn ho#Atlat#Th gii#Sc h thiu nhi#Phng Dung## 00826000000000241000450002600110000000100150001100200280002600700150005401400070 00690190005000760820010000818080005000910080005000960090012001010100005001130110 01400118013000700132021039800139020001200537020001600549020000700565039001200572 #VL09.02551#V Nguyn Khi#S tay tr l tng gim c#V Nguyn Khi#50000#Vi? t#658.40023#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a95tr.^b29cm#253595#Tm hiu c bn v c hn dung tng gim c iu hnh v ch tch lnh o doanh nghip. Phc tho ch n dung ngi tr l tng gim c chuyn nghip. Trnh by mt s kin thc c bn dnh cho tr l tng gim c chuyn nghip: qun tr ri ro, t chc lm vi c theo nhm, cc m hnh cu trc t chc doanh nghip khc nhau, phng php x y dng v trin khai mt chin lc kinh doanh tng qut#Ngh nghip#Tr l gi m c#S tay#Phng Dung## 00635000000000217000450000200800000001900050008008200040008580800050008900800120 00940100005001060110015001110130007001260210200001330200020003330200007003530200 01800360020001000378020001000388020000700398039001200405#K yu ti, d n kh oa hc v cng ngh tnh Bc Giang (giai on 2006-2009)#Vi?t#607#^214#^aBc Gia ng#2009#^a128tr.^b27cm#253596#Gii thiu cc ti, d n khoa hc v cng ngh giai on 2007 - 2009 ca Bc Giang v cc lnh vc: nng lm nghip, cng nghi p xy dng, vn ho - y t - gio dc, iu tra c bn v mi trng#Nghin cu khoa hc# ti#Khoa hc k thut#Cng ngh#Bc Giang#K yu#Phng Dung## 00407000000000229000450000200170000000700160001701400060003301900050003908200070 00448080005000510080005000560090011000610100005000720110014000770120021000910130 00700112005001600119020001100135020001400146039000800160020000900168#Cc loi dng#Trng Bu Sinh#8500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b27cm# V tp t mu ca b#253597#Trng Bu Sinh#Tp t mu#Sch mu gio#Hng H#Mu gio## 00408000000000229000450000200180000000700160001801400060003401900050004008200070 00458080005000520080005000570090011000620100005000730110014000780120021000920130 00700113005001600120020001100136020001400147039000800161020000900169#Cc loi tr i cy#Trng Bu Sinh#8500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b27cm #V tp t mu ca b#253598#Trng Bu Sinh#Tp t mu#Sch mu gio#Hng H#M u gio## 00408000000000229000450000200180000000700160001801400060003401900050004008200070 00458080005000520080005000570090011000620100005000730110014000780120021000920130 00700113005001600120020001100136020001400147039000800161020000900169#Vt dng gi a nh#Trng Bu Sinh#8500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b27cm #V tp t mu ca b#253599#Trng Bu Sinh#Tp t mu#Sch mu gio#Hng H#M u gio## 00413000000000229000450000200230000000700160002301400060003901900050004508200070 00508080005000570080005000620090011000670100005000780110014000830120021000970130 00700118005001600125020001100141020001400152039000800166020000900174#Phng tin giao thng#Trng Bu Sinh#8500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^ b27cm#V tp t mu ca b#253600#Trng Bu Sinh#Tp t mu#Sch mu gio#Hng H#Mu gio## 00404000000000229000450000200140000000700160001401400060003001900050003608200070 00418080005000480080005000530090011000580100005000690110014000740120021000880130 00700109005001600116020001100132020001400143039000800157020000900165#Cc loi ch im#Trng Bu Sinh#8500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b27cm#V tp t mu ca b#253601#Trng Bu Sinh#Tp t mu#Sch mu gio#Hng H#Mu gi o## 00409000000000229000450000200190000000700160001901400060003501900050004108200070 00468080005000530080005000580090011000630100005000740110014000790120021000930130 00700114005001600121020001100137020001400148039000800162020000900170#Th gii c n trng#Trng Bu Sinh#8500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b27c m#V tp t mu ca b#253602#Trng Bu Sinh#Tp t mu#Sch mu gio#Hng H#M u gio## 00403000000000229000450000200130000000700160001301400060002901900050003508200070 00408080005000470080005000520090011000570100005000680110014000730120021000870130 00700108020001100115020001400126039000800140020000900148005001600157#Cc loi ho a#Trng Bu Sinh#8500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b27cm#V t p t mu ca b#253603#Tp t mu#Sch mu gio#Hng H#Mu gio#Trng Bu Sin h## 00409000000000229000450000200190000000700160001901400060003501900050004108200070 00468080005000530080005000580090011000630100005000740110014000790120021000930130 00700114005001600121020001100137020001400148039000800162020000900170#Cc mu th i trang#Trng Bu Sinh#8500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b27c m#V tp t mu ca b#253604#Trng Bu Sinh#Tp t mu#Sch mu gio#Hng H#M u gio## 00761000000000313000450002600110000000200240001100700640003500500130009900500130 01120060014001250060016001390140007001550190005001620820006001678080005001730080 00500178009001100183010000500194011001400199013000700213021015100220020000500371 020001000376020001100386020001600397020000800413020001400421039001200435#VL09.02 482#T in ton hc ca em#Steve Mills, Hilary Koll ; Dch: Ng nh Tuyt, Phan Don Thoi#Mills, Steve#Koll, Hilary#Ng nh Tuyt#Phan Don Thoi#16000#Vi?t# 510.3#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a64tr.^b27cm#253605#Gii thiu t in chuyn n gnh ton hc Anh Vit, gii thch c th cc thut ng t n gin n phc tp v c sp xp theo trnh t bng ch ci#Ton#Ting Anh#Ting Vit#Trung hc c s#T in#Sch c thm#Phng Dung## 00739000000000241000450002600110000000200700001101900050008108200070008680800050 00930080005000980090011001030100005001140110014001190150091001330130007002240210 19200231020000800423020001100431020000600442020002200448020001500470039001200485 #VL09.02483#Hng dn s dng sch: Ra v Th cng cc em hc an ton giao thn g#Vi?t#372.83#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a21tr.^b30cm#TTS ghi : U ban An ton giao thng Quc gia. B Gio dc v o to. Qu Toyota Vit Nam#253606#Trnh b y: mc tiu ca cu chuyn, ni dung kin thc v an ton giao thng qua truyn k ny, cc thit b h tr cho vic hng dn truyn t, phng php dn dt v t chc cc hot ng#An ton#Giao thng#Lp 1#Phng php ging dy#Sch gio vin#Phng Dung## 00692000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200250003700700150 00620140007000770190005000840820006000898080005000950080005001000090019001050100 00500124011001500129013000700144021021900151020000900370020001700379020000900396 020000900405039001200414#VL09.02484#VL09.02485#Lng Ngc Li#C hc thu kh n g dng#Lng Ngc Li#75000#Vi?t#621.2#^214#^aH.#^aBch khoa H Ni#2009#^a163t r.^b27cm#253607#Trnh by nhng kin thc c bn v k thut thu kh: tnh hc cht lng, ng hc cht lng, tnh ton thu lc ng ng, lc tc dng ln v t ngp trong cht lng chuyn ng, bm li tm v my thu lc cnh dn...#Thu kh#C hc cht lng#Thu lc#K thut#Phng Dung## 00840000000000349000450002600110000002600110001100100160002200200150003800700950 00530050019001480140007001670190005001740820008001798080005001870080005001920090 01900197010000500216011001500221019000900236013000700245005001800252006001200270 00600130028200600140029502101200030902000070042902000080043602000130044402000080 0457020001300465039001200478#VL09.02486#VL09.02487#Kilepva, E. V.#Bi tp ho l #E. V. Kilepva, G. S. Caretnhicp, I. V. Curiasp ; Dch: L Cng Ho.. ; o Qu Chiu h..#Caretnhicp, G. S.#99000#Vi?t#541.076#^214#^aH.#^aBch khoa H Ni#2009#^a375tr.^b27cm#Dch Nga#253608#Curiasp, I. V.#L Cng Ho#Dip Vn Lm#o Qu Chiu#Gm mt s bi tp v nhit ng ho hc, cn bng pha, in h o hc v xc tc, ho keo c km theo hng dn li gii#Ho l#Bi tp#ng ho hc#Ho keo#in ho hc#Phng Dung## 00663000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200470003700700150 00840140007000990190005001060820006001118080005001170080005001220090019001270100 00500146011001400151013000700165021017400172020001200346020000700358020000900365 020001100374039001200385#VL09.02488#VL09.02489#Phm Vn Nhun#Phng php c b n v lp v v tch chi tit#Phm Vn Nhun#19000#Vi?t#621.8#^214#^aH.#^aBch k hoa H Ni#2009#^a38tr.^b27cm#253609#Trnh by phng php c bn v lp. Hng dn v tch chi tit t bn v lp. ng dng c bn v lp v v tch chi tit ca b con ln, van gim p, xi - lanh kh nn...#V k thut#C kh#ng dng# c bn v#Phng Dung## 00807000000000289000450002600110000002600110001100200370002200700690005901400080 01280190005001360820006001418080005001470080005001520090019001570100005001760110 01500181005001400196005001600210005001400226005001400240013000700254021019600261 020002000457020001900477020000900496039001200505#VL09.02490#VL09.02491#K thut o lng t ng iu khin#Phm Vn Tun (ch.b.), Hn Trng Thanh, Quang Ng c, Phm Vn Bin#117000#Vi?t#629.8#^214#^aH.#^aBch khoa H Ni#2009#^a373tr.^b 27cm#Phm Vn Tun#Hn Trng Thanh# Quang Ngc#Phm Vn Bin#253610#Gii thiu tng quan v h thng o lng t ng iu khin. Trnh by v: cm bin v c c thng s cm bin, chun ho tn hiu, cc b bin i, vi x l, vi iu khi n, PC, mch iu khin...#H thng iu khin#iu khin t ng#o lng#Phng Dung## 00784000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200560003500700130 00910140007001040190005001110820004001168080005001200080005001250090019001300100 00500149011001500154013000700169021030400176020002000480020000900500020000900509 039001200518#VL09.02492#VL09.02493#L Ngc Thu#Cc qu trnh cng ngh c bn t rong sn xut thc phm#L Ngc Thu#59000#Vi?t#664#^214#^aH.#^aBch khoa H N i#2009#^a138tr.^b27cm#253611#i cng v h thng qu trnh cng ngh thc phm . Gii thiu cc qu trnh cng ngh c bn: c l, nhit, ho l, sinh ho v t o hnh cng nh trang tr bao gi. Trnh by cc quy trnh cng ngh sn xut v ch bin mt s sn phm thc phm thng dng nh: ch, ng, rau qu, sa, t ht v c...#Cng ngh thc phm#Sn xut#Ch bin#Phng Dung## 00656000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200460003900700170 00850140007001020190005001090820006001148080005001200080005001250090019001300100 00500149011001500154013000700169021015800176020002000334020001900354020001700373 039001200390#VL09.02494#VL09.02495#Nguyn Vn Khang#B iu khin logic kh trn h PLC v ng dng#Nguyn Vn Khang#69500#Vi?t#629.8#^214#^aH.#^aBch khoa H N i#2009#^a184tr.^b27cm#253612#Tng quan v b iu khin logic kh trnh (PLC). T rnh by v: cc thnh phn ca PLC, t chc b nh v cu trc d liu v thit k h iu khin dng PLC#H thng iu khin#iu khin t ng#iu khin log ic#Phng Dung## 00619000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200190003600700300 00550140007000850190005000920820010000978080005001070080005001120090019001170100 00500136011001500141005001500156013000700171021013500178020001000313020000900323 020000900332039001200341#VL09.02496#VL09.02497#L Thanh Tng#L thuyt tu thu# L Thanh Tng, Lng Ngc Li#90000#Vi?t#623.82001#^214#^aH.#^aBch khoa H Ni #2009#^a218tr.^b27cm#Lng Ngc Li#253613#Gm cc kin thc v t tnh hc: tn h n nh, chng chm, h thu, lc cn, thit b y, lc v tnh c th iu k hin ca tu thu#L thuyt#Tu thu#Tnh hc#Phng Dung## 00803000000000301000450002600110000002600110001100100150002200200240003700300870 00610070015001480140007001630190005001700820006001758080005001810080005001860090 01900191010000500210011001500215013000700230015003500237021016200272020000800434 020001600442020000900458020000900467020001300476039001200489#VL09.02498#VL09.024 99#Nguyn Nht L#Bi tp c hc k thut#C s l thuyt, th d v bi tp, h ng dn gii bi tp, hng dn s dng phn mm#Nguyn Nht L#67000#Vi?t#620. 1#^214#^aH.#^aBch khoa H Ni#2009#^a226tr.^b27cm#253614#TTS ghi: Trng i h c Bch khoa#Trnh by c s l thuyt, hng dn p dng, v d, bi tp v p n v tnh hc, ng hc v ng lc hc. Gii thiu phn mm c hc MATLAB, MA PLE v MATHCAD#Bi tp#C hc k thut#Tnh hc#ng hc#ng lc hc#Phng Dun g## 00783000000000277000450002600110000002600110001100100110002200200590003300700250 00920050013001170140007001300190005001370820008001428080005001500080005001550090 01900160010000500179011001500184013000700199021024000206020001300446020001100459 020001100470020001200481039001200493#VL09.02500#VL09.02501#H S Giao#Nng cao c ht lng khong sn trong khai thc m l thin#H S Giao, Bi Xun Nam#Bi Xu n Nam#65000#Vi?t#622.028#^214#^aH.#^aBch khoa H Ni#2009#^a117tr.^b27cm#2536 15#Trnh by v: khong sn c ch v cht lng ca khong sn c ch, tn tht lm ngho khong sn trong qu trnh khai thc, iu khin cht lng khong s n trong qu trnh khai thc, cng ngh khai thc chn lc khi khai thc khong s n#Khai thc m#Khong sn#Cht lng#M l thin#Phng Dung## 00691000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200220003600700360 00580050013000940140007001070190005001140820004001198080005001230080005001280090 01900133010000500152011001500157013000700172021020800179020000700387020001200394 020000700406039001200413#VL09.02502#VL09.02503#Thn c Hin#T hc v vt liu t#Thn c Hin (ch.b.), Lu Tun Ti#Lu Tun Ti#80000#Vi?t#538#^214#^aH.#^a Bch khoa H Ni#2009#^a313tr.^b27cm#253616#Trnh by cc khi nim c bn v t hc v vt liu t. M t v l gii cc hin tng t ph bin xy ra trong c c vt liu t. Gii thiu cc vt liu t c ng dng rng ri trong k thut v i sng#Vt l#Vt liu t#T hc#Phng Dung## 00808000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200390003800700160 00770140007000930190005001000820006001058080005001110080005001160090019001210100 00500140011001500145013000700160021034800167020001000515020000400525020001300529 039001200542#VL09.02504#VL09.02505#Nguyn Th Ninh#Phn tch truyn nhit hn v ng dng#Nguyn Th Ninh#98000#Vi?t#671.5#^214#^aH.#^aBch khoa H Ni#2009#^a 281tr.^b27cm#253617#Tng quan v qu trnh hn v ngun nhit hn. Gii thiu v : cc phng php gii ton ngun nhit hn, nghim gii tch ngun nhit, qu t rnh gii cc ngun nhit dng khi cu, ng dng ngun nhit hn khi elipsoid kp trong vic m hnh ho cc vng hn, ng sut bin dng hn v m hnh ho c u trc t vi kim loi vng nh hng nhit hn#Cng ngh#Hn#Truyn nhit#Phn g Dung## 00638000000000277000450002600110000001400080001101900050001908200060002480800050 00300010012000350020036000470070012000830220004000950080005000990090011001040100 00500115011001500120013000700135005001200142021013100154020002000285020000900305 020001300314020002100327039001200348#VL09.02506#110000#Vi?t#624.2#^214#L nh Tm#Cu b tng ct thp trn ng t#L nh Tm#T.1#^aH.#^aXy dng#2009#^a4 39tr.^b27cm#253618#L nh Tm#Trnh by cc tiu chun chung v thit k nh t i trng, cch xc nh ni lc, cc b phn c bn ca cu v h cu dm, cu b n#Tiu chun k thut#Thit k#Cu ng b#Cu b tng ct thp#Phng Dung## 00989000000000337000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020053000340070075000870220004001622210009001660050015001750050015001900050 01200205005001900217004000800236008000500244009001100249010000500260011001500265 02102980028002000120057802000080059002000040059802000210060203900120062301300070 0635020000900642#VL09.02507#62000#Vi?t#624.2#^214#M hnh ho v phn tch kt cu cu vi MIDAS/Civil#B.s.: Ng ng Quang (ch.b.), Trn Ngc Linh, Bi Cng B , Nguyn Vit Anh#T.2#ng dng#Ng ng Quang#Trn Ngc Linh#Bi Cng B#Nguyn Trng ngha#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2009#^a237tr.^b27cm#Trnh by m hnh ho v phn tch cu b tng d ng lc c hng v trn gio c nh. Gii thiu m hnh ho v phn tch kt cu ca cu treo dy vng, cu treo dy vng v cu extradosed. Phn tch thu nhit v kt cu chu ti trng ng t. Tng quan v m hnh ho v phn tch cc b#M hnh ho#Kt cu#Cu#Phn mm MIDAS/Civil# Phng Dung#253619#ng dng## 00950000000000337000450002600110000002600110001100200630002200700440008500500140 01290190005001430820004001488080005001520080005001570090033001620100005001950110 01500200005001400215005001200229005001500241005002100256013000700277021025300284 02000100053702000080054702000100055502000090056502000070057402000130058102000060 0594039001200600#VL09.02508#VL09.02509#Chi Mallotus ho hc, hot tnh sinh hc v sc k fingerprint#Chu Vn Minh, Phan Vn Kim, L nh Mi..#Chu Vn Minh# Vi?t#615#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a234tr.^b27cm#Phan Vn Kim#L nh Mi#Phm Quc Long#Nguyn Th Kim Thanh#253620#Tng quan v thc v t hc mt s loi Mallotus ca Vit Nam v cc nghin cu trn th gii v ho hc v hot tnh sinh hc ca chi thc vt ny. Trnh by phng php sc k fin gerprint trong nh gi cht lng dc liu mt s loi Mallotus nc ta#Dc l iu#Ho hc#Hot tnh#Sinh hc#Sc k#Thc vt hc#Babt#Phng Dung## 00643000000000289000450002600110000002600110001100100110002200200470003300700210 00800050009001010140007001100190005001170820004001228080005001260080005001310090 01100136010000500147011001500152013000700167021009900174020001000273020001200283 020002000295020001900315020000700334039001200341#VL09.02510#VL09.02511#Tin Thn h#K ngh st trong trang tr kin trc hin i#Tin Thnh, Kin Vn#Kin Vn#8 5000#Vi?t#729#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a143tr.^b27cm#253621#Khi qut v k n gh st. Gii thiu cc hnh thc biu hin ca st trang tr ni - ngoi th t#Kin trc# kim loi#Trang tr thc hnh#Trang tr ni tht# st#Phng Dun g## 00627000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380080005000430090011000480100005000590110015000640010011000790020 03700090007002100127005000900148013000700157021011400164020001000278020002000288 020001000308020001900318039001200337#VL09.02512#VL09.02513#65000#Vi?t#721#^214# ^aH.#^aM thut#2009#^a111tr.^b27cm#Tin Thnh#Thit k cu thang hin i g - st#Tin Thnh, Kin Vn#Kin Vn#253622#Khi qut v thit k cu thang. Gii t hiu cc kiu cu thang trong khng gian cng cng v trong khng gian nh#Kin trc#Trang tr thc hnh#Cu thang#Trang tr ni tht#Phng Dung## 01705000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200380003300301590 00710290046002300070023002760060015002990190005003140820006003198080005003250080 00500330009001900335010000500354011001600359015008400375006001600459006001700475 01300070049202107960049902000180129502000110131302000080132402000080133202000150 1340039001201355#VL09.02514#VL09.02516#VL09.02515#Quyn con ngi trong qun l t php#A manual on human rights for judges, prosecutors and lawyers : Ti liu hng dn quyn con ngi dnh cho thm phn, cng t vin v lut s : Sch tha m kho#Human rights in the administration of justice#Dch: Nguyn Duy Sn..#Nguy n Duy Sn#Vi?t#341.4#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a1101tr.^b27cm#TTS ghi : Vn phng Cao u Lin hp quc v quyn con ngi v Hi Lut s quc t#Hon g Vn Ngha# Th Hng Thm#253623#Gii thiu chung Lut quc t v Quyn con n gi v vai tr ca ngh lut. Trnh by v: cc vn kin quc t c bn v ca cc khu vc v quyn con ngi v c ch thc hin; s c lp v khng thin v ca thm phn, cng t vin v lut s; quyn con ngi v vn bt, giam gi ch xt x v giam gi hnh chnh; quyn c xt x cng bng; cc tiu chun php l quc t v bo v nhng ngi b tc t do; vic s dng cc bin php khng giam gi trong qun l t php; quyn tr em v quyn ca ph n trong qu n l t php; mt s quyn c bn v t do t tng, tn gio, hi hp...; quy n bnh ng v khng b phn bit i x trong qun l t php; vai tr ca to n; bo v v bi thng cho cc nn nhn b vi phm quyn con ngi; qun l t php trong trng hp khn cp#Lut php quc t#Nhn quyn#Qun l#T php#Sc h tham kho#Phng Dung## 00753000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200170003301900050 00500820008000558080005000630080005000680090011000730100005000840110015000890150 03500104013000700139004004000146021018800186020001000374020000700384020001000391 020001100401020001100412020000900423020000700432039001200439#VL09.02517#VL09.025 18#VL09.02519#S tay thm phn#Vi?t#347.597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a403tr.^b 30cm#TTS ghi : To n nhn dn ti cao#253624#Xut bn ln th 2, c sa i, b sung#Trnh by cc ni dung v: to n nhn dn v thm phn, hi thm to n nhn dn; xt x cc v n hnh s; gii quyt cc v vic dn s v hnh chnh; th tc ph sn; bt gi tu bin#Thm phn#To n#n dn s#n hnh s#n kinh t#Vit Nam#S tay#Phng Dung## 00795000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200200003600700140 00560140007000700190005000770820008000828080005000900080018000950090035001130100 00500148011001500153015007000168013000700238004001800245021016500263020001100428 020002000439020002300459020001100482039001200493#VV09.21200#VV09.21199#V nh T hnh#H thng vin thng#V nh Thnh#14000#Vi?t#621.382#^214#^aTp. H Ch Min h#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a173tr.^b24cm#TTS ghi : i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#253625#Ti bn ln th 2#Tng qua n v cc h thng truyn s, truyn tng t, cc mi trng truyn dy dn kim loi, si quang hoc v tuyn... v cc vn v mng thng tin chuyn mch#Vi n thng#H thng vin thng#H thng truyn dn s#Gio trnh#Phng Dung## 00716000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200190003500700130 00540140007000670190005000740820007000798080005000860080018000910090035001090100 00500144011001500149015007000164004001800234013000700252021013700259020001200396 020000700408020001100415039001200426#VV09.21201#VV09.21202#L Ch Thng#K thut s c kh#L Ch Thng#11000#Vi?t#621.39#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a121tr.^b24cm#TTS ghi : i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Ti bn ln th 2#253626#Khi nim v k thut s , cc h thng s m, i s Boole v cc cng logic, h t hp, h tun t v giao tip gia cc h vi mch s#K thut s#C kh#Gio trnh#Phng Dung## 00938000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010011000470020059000580070027001170220004001442210020001480050 01500168004001800183008000500201009003500206010000500241011001500246015006900261 01300070033000500110033702101620034802000180051002000100052802000140053802000130 0552020001100565039001200576#VV09.21204#VV09.21203#21000#Vi?t#660.028#^214#V B Minh#Qu trnh v thit b trong cng ngh ho hc v thc phm#V B Minh, Ho ng Minh Nam#T.2#C hc vt liu ri#Hong Minh Nam#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a261tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#253627#V B Minh#Gii thiu l thuyt v bi tp mn C hc vt liu ri: ht v khi ht, phn loi vt liu ri, p n ghin vt liu, trn vt liu ri, vn chuyn vt liu ri#Cng ngh ho hc#Th c phm#Ho thc phm#Vt liu ri#Gio trnh#Phng Dung## 00691000000000265000450002600110000002600110001100100180002200200200004000700180 00600140007000780190005000850820006000908080005000960080018001010090035001190100 00500154011001500159015007000174004001800244013000700262021012000269020001600389 020000800405039001200413#VV09.21206#VV09.21205#Phan Th Bch Nga#Bi tp c ng dng#Phan Th Bch Nga#10000#Vi?t#620.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc g ia Tp. H Ch Minh#2009#^a107tr.^b24cm#TTS ghi : i hc Quc gia Tp. H Ch Mi nh. Trng i hc Bch khoa#Ti bn ln th 3#253628#Tm tt l thuyt c bn m n c hc ng dng v gii thiu bi gii mu tng hp v bi tp tng hp cc b i tp c bn#C hc ng dng#Bi tp#Phng Dung## 00919000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010017000450020018000620070017000800220004000972210031001010040 01800132008001800150009003500168010000500203011001500208015006900223013000700292 00500170029902101630031602000190047902000120049802000180051002000100052802000080 0538020001100546039001200557#VV09.21207#VV09.21208#16000#Vi?t#660.6#^214#Nguyn c Lng#Cng ngh vi sinh#Nguyn c Lng#T.3#Thc phm ln men truyn thng #Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a1 77tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc bch khoa #253629#Nguyn c Lng#Trnh by v cc loi cng ngh sn xut cc sn phm l n men truyn thng Vit Nam cng nh trn th gii t u nnh, ng cc, thu sn, rau qu, tht, sa...#Cng ngh sinh hc#Vi sinh vt#Cng ngh vi sinh#Th c phm#Ln men#Gio trnh#Phng Dung## 00481000000000265000450002600110000000200180001100700160002900500160004501400070 00610190005000680820004000738080005000770080011000820090016000930100005001090110 02700114013000700141020000800148020000600156020001100162020000800173020001200181 020001400193039000800207#VV09.21209#Hc tt ng vn 6#Nguyn c Hng#Nguyn c Hng#34000#Vi?t#807#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a190tr.^bTon tp. - 24cm#253630#Ng vn#Lp 6#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Sch c thm#Hng H# # 00511000000000265000450002600110000000200470001100700190005800500140007701400070 00910190005000980820006001038080005001090080011001140090016001250100005001410110 01500146004001800161013000700179020000800186020001100194020000600205020001200211 020001400223039000800237#VV09.21210#45 trc nghim mn ng vn ting Vit lp 2#Hong c Huy b.s.#Hong c Huy#24000#Vi?t#372.6#^214#^ang Nai#^aNxb. n g Nai#2009#^a132tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#253631#Ng vn#Ting Vit#Lp 2#Trc nghim#Sch c thm#Hng H## 00441000000000241000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020039000340070014000730220004000870050014000910080011001050090016001160100 00500132011001400137013000700151020001100158020000800169020001400177039000800191 #VV09.21211#13000#Vi?t#372.6#^214#Hng dn gii v bi tp ting Vit 3#Hong c Huy#T.1#Hong c Huy#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a77tr.^b24cm#253632#T ing Vit#Bi tp#Sch c thm#Hng H## 00459000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020039000340070014000730220004000870050014000910080011001050090016001160100 00500132011001400137013000700151020001100158020000800169020000600177020001400183 039000800197#VV09.21212#13000#Vi?t#372.6#^214#Hng dn gii v bi tp ting V it 3#Hong c Huy#T.2#Hong c Huy#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a78tr.^b2 4cm#253633#Ting Vit#Bi tp#Lp 3#Sch c thm#Hng H## 00460000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020039000340070014000730220004000870050014000910080011001050090016001160100 00500132011001500137013000700152020001100159020000800170020000600178020001400184 039000800198#VV09.21213#23000#Vi?t#372.6#^214#Hng dn gii v bi tp ting V it 4#Hong c Huy#T.1#Hong c Huy#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a143tr.^b 24cm#253634#Ting Vit#Bi tp#Lp 4#Sch c thm#Hng H## 00460000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020039000340070014000730220004000870050014000910080011001050090016001160100 00500132011001500137013000700152020001100159020000800170020000600178020001400184 039000800198#VV09.21215#19000#Vi?t#372.6#^214#Hng dn gii v bi tp ting V it 5#Hong c Huy#T.1#Hong c Huy#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a117tr.^b 24cm#253635#Ting Vit#Bi tp#Lp 5#Sch c thm#Hng H## 00460000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020039000340070014000730220004000870050014000910080011001050090016001160100 00500132011001500137013000700152020001100159020000800170020000600178020001400184 039000800198#VV09.21214#19000#Vi?t#372.6#^214#Hng dn gii v bi tp ting V it 5#Hong c Huy#T.2#Hong c Huy#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a115tr.^b 24cm#253636#Ting Vit#Bi tp#Lp 5#Sch c thm#Hng H## 00926000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200190003300700700 00520140007001220190005001290820006001348080005001400080018001450090035001630100 00500198011001500203005001600218005002000234005001600254005001700270015004900287 00500190033601300070035502101860036202000190054802000100056702000110057703900120 0588#VV09.21217#VV09.21218#VV09.21216#Thanh ton quc t#B.s.: Nguyn ng Dn ( ch.b.), Trm Th Xun Hng, Nguyn Quc Anh..#76000#Vi?t#332.1#^214#^aTp. H C h Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a379tr.^b24cm#Nguyn ng Dn#T rm Th Xun Hng#Nguyn Quc Anh#Trng Cng Minh#TTS ghi: Trng i hc Kin h t Tp. H Ch Minh#Phm Th Nguyn An#253637#Gii thiu nhng vn c bn tr ong thanh ton quc t. Trnh by v: t gi, th trng v cc giao dch hi o i; cc phng tin, phng thc v b chng t trong thanh ton quc t#Thanh t on quc t#Ngn hng#Gio trnh#Phng Dung## 01160000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200280003300700820 00610140007001430190005001500820006001558080005001610080018001660090035001840100 00500219011001500224005001600239005001600255005001700271005001600288015004900304 01300070035302104230036002000100078302000100079302000080080302000110081103900120 0822#VV09.21219#VV09.21221#VV09.21220#L thuyt ti chnh tin t#B.s.: Nguyn ng Dn (ch.b.), Nguyn Quc Anh, Nguyn Kim Trng, Nguyn Vn Thy#78000#Vi?t# 332.4#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a391tr.^b2 4cm#Nguyn ng Dn#Nguyn Quc Anh#Nguyn Kim Trng#Nguyn Vn Thy#TTS ghi: T rng i hc Kinh t Tp. H Ch Minh#253638#Gii thiu bn cht, chc nng v v ai tr ca ti chnh. Trnh by v: ti chnh cng, ti chnh doanh nghip, th trng ti chnh, ti chnh quc t, tin t v h thng tin t, lm pht v bi n php kim sot lm pht, tn dng v li sut, ngn hng thng mi v cc t chc tn dng phi ngn hng, ngn hng trung ng v chnh sch tin t quc gi a, h thng thanh ton qua ngn hng, khng hong ti chnh tin t#L thuyt#T i chnh#Tin t#Gio trnh#Phng Dung## 01011000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200310003302900190 00640070059000830140007001420190005001490820006001548080005001600080018001650090 03500183010000500218011001500223005001600238005001000254005001500264005002000279 01500490029900500160034801300070036402102480037102000100061902000210062902000110 0650039001200661#VV09.21222#VV09.21224#VV09.21223#Nghip v ngn hng thng mi #Commercial banking#B.s.: Nguyn ng Dn (ch.b.), Hong c, Trn Huy Hong..#6 3000#Vi?t#332.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009# ^a315tr.^b24cm#Nguyn ng Dn#Hong c#Trn Huy Hong#Trm Th Xun Hng#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Tp. H Ch Minh#Nguyn Quc Anh#253639#Tng quan v ngn hng thng mi. Nghip v ngun vn trong ngn hng thng mi. Tn dng ngn hn ti tr kinh doanh cho doanh nghip. Nghip v trit khu v bao thanh ton. Tn dng trung di hn ti tr d n u t. Cho thu ti chnh...#Nghi p v#Ngn hng thng mi#Gio trnh#Phng Dung## 00709000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200080003600300450 00440070014000890140007001030190005001100820004001158080005001190080018001240090 03500142010000500177011001500182015006900197013000700266004001400273021009300287 020000800380020000800388020001100396039001200407#VV09.21226#VV09.21225#Mai Hu K him#Ho keo#Ho l cc h vi d th v hin tng b mt#Mai Hu Khim#15500#V i?t#541#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a173tr.^ b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#25364 0#Ti bn ln 3#Trnh by cc qui lut ho l ca cc h vi di th v cc hin t ng b mt, cc h phn tn#Ho hc#Ho keo#Gio trnh#Phng Dung## 00852000000000289000450002600110000002600110001100100150002200200290003700700150 00660140007000810190005000880820004000938080005000970080018001020090035001200100 00500155011001500160015006900175004001400244013000700258021024300265020000900508 020001000517020001200527020001100539039001200550#VV09.21227#VV09.21228#Phm Ngc Tun#K thut bo tr cng nghip#Phm Ngc Tun#16000#Vi?t#620#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a190tr.^b24cm#TTS ghi: i h c Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Ti bn ln 2#253641#Gii t hiu k thut bo tr cng nghip, k thut gim st rung ng, gim st ht v tnh trng lu cht, gim st m, gim st khuyt tt v kim tra khng ph hu, gim st nhit . Cc xu hng pht trin ca k thut bo tr cng nghip#K thut#Bo dng#Cng nghip#Gio trnh#Phng Dung## 00636000000000277000450002600110000002600110001100100120002200200300003400700120 00640190005000760820009000818080005000900080011000950090016001060100005001220110 02600127013000700153021013800160020000800298020000800306020000800314020000700322 020000800329020000900337039001200346#VV09.21229#VV09.21230#Mai Sng B#ng Nai t m ci n m ca#Mai Sng B#Vi?t#915.9775#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2 009#^a199tr., 48tr. nh^b21cm#253642#Gm nhng bc nh v bi vit v lch s, a l, cc th ch vn ho, c s kinh t, x hi, cuc sng sinh hot ca con ngi ng Nai#a ch#Vn ho#Lch s#X hi#Kinh t#ng Nai#Phng Dung## 00635000000000241000450002600110000002600110001100200210002200300150004301900050 00580820009000638080005000720080011000770090016000880100005001040110026001090150 03900135013000700174021016900181020001000350020001200360020000900372039001200381 #VV09.21231#VV09.21232#Ngi Hoa ng Nai#Sch tham kho#Vi?t#305.8951#^214#^a ng Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a319tr., 48tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban Dn vn t nh u ng Nai#253643#Tng quan v tnh hnh ngi Hoa tnh ng Nai: lch s, kinh t, dn c, li sng, tn ngng, tn gio,... v nu ra phng hng cng tc ngi Hoa trong tng lai#Ngi Hoa#Dn tc hc#ng Nai#Phng Dung## 00837000000000301000450002600110000002600110001101900050002208200120002780800050 00390020022000440070046000660220004001120050013001160050011001290050018001400050 00900158005001000167008001100177009001600188010000500204011001500209015011900224 013000700343021014400350020002000494020000900514039001200523#VV09.21233#VV09.212 34#Vi?t#302.0959775#^214#Gng sng i thng#L Th Tuyt, Nguyn Nam, ng Ho ng Phng..#T.7#L Th Tuyt#Nguyn Nam#ng Hong Phng#Lm Ngn#Kim Xuyn#^a ng Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a227tr.^b21cm#TTS ghi: Hng ng cuc vn ng h c tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh. Chng trnh "Ngi tt vic t t"#253644#Gii thiu 100 tm gng ngi tt vic tt nm 2007 ca tnh ng Na i trn nhiu lnh vc: gio dc, y t, kinh t, vn ho, an ninh x hi...#in hnh tin tin#ng Nai#Phng Dung## 00619000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020015000340030013000490070050000620220005001120050008001170050014001250080 01800139009001100157010000500168011001500173012004000188019001600228020001800244 020001100262020001300273039001200286006001200298013000700310#VV09.21235#14000#V i?t#895.1#^214#Anh hng v l#Truyn tranh#C Long ; Tranh: M Vinh Thnh ; Tuy t Nhung dch#T.49#C Long#M Vinh Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a143t r.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#Phng Dung#Tuyt Nhung#253645## 00694000000000313000450002600110000000600190001101900050003001900160003508200060 00518080005000570140007000620020020000690030013000890070058001020220005001602210 03400165005001600199005001500215008001800230009001100248010000500259011001500264 012004000279020001800319020001100337020001300348039001200361013000700373#VV09.21 236#Nhm Mai Hoa Trang#Vi?t#Dch Trung Quc#895.1#^214#12500#Tn tc long h m n#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.42#L o yu ri xung tng dim la 18#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2009#^a119tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Phng Dung#253646## 00541000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200240 00480290011000720070030000830140007001130190005001200820004001258080005001290080 01800134009001100152010000500163011001500168019000800183006000900191013000700200 020001700207020000300224020001200227039001200239#VV09.21238#VV09.21237#VV09.2123 9#Bridge, Andrew#Trng thnh t hi vng#Hope's boy#Andrew Bridge ; Anh Trn dc h#79000#Vi?t#813#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a423tr.^b21cm#Dch M# Anh Trn#253647#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Phng Dung## 00932000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100220003300200310 00550070116000860140007002020190005002090820006002148080005002200080018002250090 01100243010000500254011001500259019000500274005001300279013000700292006006700299 021014700366020001300513020000900526020000900535020006200544039001200606#VV09.21 241#VV09.21242#VV09.21240#Tsunesaburo Makiguchi#Gio dc v cuc sng sng to#T sunesaburo Makiguchi ; Cn b ging dy kho Anh vn - i hc Khoa hc X hi v Nhn vn dch ; Cao Xun Ho h..#54000#Vi?t#370.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2009#^a331tr.^b20cm#Dch#Cao Xun Ho#253648#Cn b ging dy kho Anh vn - i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Trnh by h t tng v nhng ngh c a nh gio dc hc Nht bn Tsunesaburo Makiguchi trong qu trnh khi dy bn c ht tt p ca con ngi#Gio dc hc#Trit l#Nht Bn#Makiguchi, Tsunesaburo; 1871-1944; Nh gio dc hc; Nht Bn#Phng Dung## 00893000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200160003300300320 00490070057000810190005001380820008001438080005001510080005001560090018001610100 00500179011002600184005001600210015003900226005001600265005001300281005001500294 00500120030901300070032102101320032802000180046002000100047802000070048802000080 0495020000800503020000800511039001200519#VV09.21243#VV09.21244#VV09.21245#Lch s Ph Yn#T th k XVII n th k XVIII#Nguyn Quc Lc (ch.b.), Nguyn nh u, L Xun ng..#Vi?t#959.755#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a288tr., 12tr. nh^b21cm#Nguyn Quc Lc#TTS ghi: U ban nhn dn tnh Ph Yn#Nguyn nh u#L Xun ng#Nguyn Th Hu#L Th Vinh#253649#Trnh by din bin lch s ca Ph Yn trn tt c cc lnh vc: chnh tr - x hi - kinh t v vn ho trong hai th k 17 v 18#Lch s trung i#Chnh tr#X hi#Kinh t#Vn ho#Ph Yn# Phng Dung## 00907000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200710 00520030017001230070019001400140007001590190005001660820010001718080005001810080 00500186009001800191010000500209011001500214015004000229013000700269021022600276 02000160050202000110051802000110052902000090054002000170054903900120056602000030 0578#VV09.21246#VV09.21247#VV09.21248#Nguyn Quang Thun#Quan h kinh t Vit Na m - Lin minh Chu u: Thc trng v trin vng#Sch chuyn kho#Nguyn Quang Th un#46000#Vi?t#337.59704#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a303tr.^b21cm#TTS g hi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam#253650#Trnh by bi cnh quc t v nhng nh n t tc ng n quan h kinh t Vit Nam - Lin minh chu u. Gii thiu thc trng, nh hng v gii php pht trin quan h kinh t gia Vit Nam vi Lin minh chu u n nm 2020#Quan h kinh t#Thc trng#Trin vng#Vit Nam#Sch c huyn kho#Phng Dung#EU## 01029000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200850 00500030029001350070017001640140007001810190005001880820007001938080005002000080 00500205009001800210010000500228011001500233015005700248013000700305021031500312 02000110062702000070063802000100064502000160065502000130067102000070068403900120 0691#VV09.21250#VV09.21249#VV09.21251#Bi Th Thanh H#V th n cng nhn cng nghip trong thi k cng nghip ho, hin i ho t nc#Nghin cu trng h p H Ni#Bi Th Thanh H#36000#Vi?t#305.48#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a 199tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin X hi hc#253651#M t v phn tch thc trng v th, xu hng bin i v th ca n cng nhn cn g nghip trong cc doanh nghip nh nc thi k cng nghip ho, hin i ho. Ch ra cc nhn t nh hng n thc trng v xu hng bin i v th , a ra nhng khuyn ngh nhm nng cao v th ca n cng nhn cng nghip.#X hi h c#Ph n#Cng nhn#Cng nghip ho#Hin i ho#H Ni#Phng Dung## 00750000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200200 00500030063000700070017001330140007001500190005001570820009001628080005001710080 00500176009001800181010000500199011001500204004001400219013000700233021016600240 020001100406020000700417020000800424020001100432039000500443#VV09.21252#VV09.212 54#VV09.21253#Nguyn Vn Khang#Ting lng Vit Nam#c im ca ting lng Vit Nam. T in t ng lng Vit Nam#Nguyn Vn Khang#40500#Vi?t#495.9227#^214#^aH .#^aKhoa hc x hi#2009#^a255tr.^b21cm#Ti bn ln 1#253652#Kho st ting lng vi t cch l bin th c th ca ngn ng hc x hi: cch hnh thnh, phn g thc to ting lng v gii thiu t in t ng lng ting Vit#Ting Vit#T ng#T in#Ting lng#Dung## 00799000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200220 00410030028000630070023000910050014001140140007001280190005001350820008001408080 00500148008000500153009001800158010000500176011002600181013000700207021016800214 020000800382020000900390020001000399020000900409020006200418039000500480#VV09.21 255#VV09.21256#VV09.21257#Yn Sn#S tch c thnh gi#Phc man tng cng Phm Tu#Yn Sn, Nguyn B Hn#Nguyn B Hn#57000#Vi?t#959.701#^214#^aH.#^aKhoa h c x hi#2009#^a152tr., 30tr. nh^b20cm#253653#Gii thiu thn th s nghip ng i anh hng dn tc L Phc Man cng nhng chng tch lch s vt th, phi vt t h v cng lao s nghip ca ng i vi dn, vi nc#Lch s#Nhn vt#S nghi p#t nc#L Phc Man, tng cng, khong t nm 505 - 515 - ? Vit Nam#Dung## 01030000000000349000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200260 00460030022000720070029000940050015001230140007001380190005001450820006001508080 00500156008000500161009001800166010000500184011001500189015007300204013000700277 02102950028402000080057902000150058702000100060202000110061202000080062302000180 0631039000500649020002600654#VV09.21258#VV09.21259#VV09.21260#Ng Th Long#Hc v in Vin ng Bc c#Giai on 1898 - 1957#Ng Th Long, Trn Thi Bnh#Trn Th i Bnh#69000#Vi?t#300.6#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a212tr.^b24cm#TTS gh i : Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Thng tin Khoa hc X hi#253654#Lch s ca Hc vin Vin ng Bc c (EFEO). S thnh lp, b my t chc cng mt s ng gp, hot ng ca EFEO trong vic nghin cu vn ho v khoa hc nhn vn phng ng v Vit Nam. Nghin cu Hc vin ng phng Bc c thi k chnh ph H Ch Minh v trong giai on t 1946 - 1957#Lch s#B my t chc#Hot ng #Nghin cu#Vn ho#Khoa hc nhn vn#Dung#Hc vin Vin ng Bc c## 00810000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200280 00480070061000760060017001370140007001540190005001610820007001668080005001730080 00500178009001100183010000500194011001400199005001600213013000700229021022700236 020000800463020000800471020001100479020001300490039000500503#VV09.21261#VV09.212 62#VV09.21263#Freud, Sigmund#Cm gic bt n vi vn ho#Sigmund Freud ; L Th Kim Tuyn dch ; Phng Qunh h..#L Th Kim Tuyn#50000#Vi?t#150.19#^214#^ aH.#^aTh gii#2009#^a97tr.^b24cm# Phng Qunh#253655# cp ti mi quan h ca con ngi vi vn ho v cm gic bt n ca ch th c biu hin trong ng h thut, tnh yu, cc tn gio. Nghin cu ci Ti nhm kim tm tnh ng nh t gia s pht trin ca c nhn v vn ho#Vn ho#C nhn#Tm l hc#Phn tm hc#Dung## 00452000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200160 00480070014000640190005000780820004000838080005000870080005000920090011000970100 00500108011001500113019001700128013000700145020001700152020001200169020001200181 039000500193#VV09.21264#VV09.21265#VV09.21266#Cercas, Javier#Tc nh sng#Jav ier Cercas#Vi?t#863#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a317tr.^b20cm#Dch Ty Ban Nha#25 3656#Vn hc hin i#Ty Ban Nha#Tiu thuyt#Dung## 00518000000000217000450002600110000002600110001102600110002200200310003301900050 00640820007000698080005000760080005000810090011000860100005000970110015001020130 00700117021014900124020001300273020000900286039000500295#VV09.21268#VV09.21267#V V09.21269#Hn Quc: t nc - con ngi#Vi?t#951.95#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^ a257tr.^b21cm#253657#Tm hiu v t nc, con ngi, lch s, vn ho, chnh tr , kinh t, x hi, th thao, du lch v quan h lin Triu, quan h quc t ca Hn Quc#t nc hc#Hn Quc#Dung## 00691000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200280003600300320 00640070014000960190005001100820010001158080005001250080005001300090021001350100 00500156011001500161013000700176021020800183020002500391020000900416020000700425 039000500432#VV09.21270#VV09.21271#Phm Gia Nghi#Ngi li xe t phi bit#Dn g cho dy v hc li xe t#Phm Gia Nghi#Vi?t#343.59709#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a302tr.^b24cm#253658#Nhng iu cn bit v lut giao thng ng b, k thut li xe t. Cu to, bo dng v sa cha thng thng xe t. Gi i thiu 405 cu hi - p dng cho st hch, cp giy php li xe c gii ng b#Lut giao thng ng b#K thut#Li xe#Dung## 00596000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200060003800300200 00440070016000640140007000800190005000870820008000928080005001000080005001050090 02100110010000500131011001500136013000700151021014400158020000800302020000600310 020000900316039000500325#VV09.21272#VV09.21273#Nguyn nh Vn#mpli#Lp rp v nng cp#Nguyn nh Vn#35000#Vi?t#621.382#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009 #^a195tr.^b24cm#253659#Nhng kin thc c bn v mpli v phng php lp rp, n ng cp chic my nghe nhc qua cu chuyn gia mt th in t vi mt anh than h nin#Lp rp#mpli#Nng cp#Dung## 00647000000000277000450002600110000002600110001100100120002200200180003400300210 00520070012000730140007000850190005000920820007000978080005001040080005001090090 02100114010000500135011001500140013000700155021016200162020001400324020000800338 020000900346020000900355039000500364#VV09.21274#VV09.21275#Bi Vn Yn#My pht in nh#Vn hnh v sa cha#Bi Vn Yn#40000#Vi?t#621.31#^214#^aH.#^aGiao th ng Vn ti#2009#^a186tr.^b24cm#253660#Cung cp nhng kin thc khi qut v t ng iu chnh cc thng s v in ca my pht in v kinh nghim sa cha, bo dng, thay th cc ph tng cho my#My pht in#Cu to#Vn hnh#Sa cha #Dung## 00696000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200680003301900050 01010820010001068080005001160080005001210090021001260100005001470110015001520150 03300167013000700200021017600207020001000383020001600393020001000409020001800419 039000500437#VV09.21277#VV09.21276#VV09.21278#Lut ng st v cc vn bn quy phm php lut hng dn thi hnh#Vi?t#343.59709#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti# 2009#^a191tr.^b20cm#TTS ghi : B Giao thng Vn ti#253661#Gii thiu cc ngh nh thng t ca chnh ph v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc giao th ng vn ti ng st, hng dn thi hnh mt s iu ca lut ng st...#Php lut#Lut giao thng#ng st#Vn bn php lut#Dung## 00643000000000253000450002600110000002600110001100200620002200300450008401900050 01290820006001348080005001400080005001450090006001500100005001560110014001610040 01900175013000700194021014200201020000800343020000900351020001300360020001100373 039000500384#VV09.21279#VV09.21280#Tr li nhng cu hi v chng trnh 100% s dng bao cao su#Ti liu h tr dnh cho cn b chng trnh#Vi?t#363.9#^214#^a H.#^aWHO#2009#^a49tr.^b21cm#Xut bn ln th 2#253662#Gm nhng cu hi p c b n v Chng trnh 100% s dng bao cao su v ph phn, ch trch kha cnh ny hay kha cnh khc ca chng trnh#S dng#Hiu qu#Chng trnh#Bao cao su#Dun g## 00667000000000301000450002600110000002600110001100200270002200300040004900700440 00530050014000970190005001110820012001168080005001280080005001330090019001380100 00500157011001500162015010100177005000800278005001200286005001400298005001100312 013000700323020001700330020000900347020000400356039000500360#VV09.21281#VV09.212 82#1000 nm Thng Long H Ni#Th#Trn c Cnh, L Huy Trp, L Th T Anh..#Tr n c Cnh#Vi?t#895.9221408#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a151tr.^b24cm#T TS ghi : Cu lc b Th Thnh Cng trn 25 tui. - Tn sch ngoi ba ghi : 25 x un th Thnh Cng#Phan Ba#L Huy Trp#L Th T Anh#V Xun Ba#253663#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#Dung## 00481000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200190 00480030012000670070015000790140007000940190005001010820010001068080005001160080 00500121009001900126010000500145011001500150013000700165020001700172020000900189 020001200198039000500210#VV09.21283#VV09.21284#VV09.21285#Nguyn c Nh#Vng xo y cn dng#Tiu thuyt#Nguyn c Nh#64000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2009#^a398tr.^b20cm#253664#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Dung# # 00564000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200180003400700120 00520140007000640190005000710820006000768080005000820080005000870090011000920100 00500103011001500108013000700123021012600130020000900256020001000265020001000275 020000800285039000500293#VV09.21299#VV09.21300#Nguyn Bnh#o thut thn bi#Ngu yn Bnh#26000#Vi?t#793.8#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a174tr.^b20cm#253665#Gii thiu cch thc biu din nhng tr o thut c o trc s bin ho a dng c a nhng l bi t n gin n phc tp#o thut#Thc hnh#Th thut#Bi ty#Du ng## 00523000000000253000450002600110000000200250001100300550003600700380009100500210 01290190005001500820008001558080005001630080005001680090011001730100005001840110 01400189005001600203013000700219020001000226020000600236020000800242020001400250 039000500264#VV09.21286#Gii bi tp ting Anh 4#Bin son theo chng trnh ca B Gio dc v o to#Nguyn Th Thanh Yn, Bch Thanh Minh#Nguyn Th Thanh Y n#Vi?t#372.652#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a94tr.^b24cm#Bch Thanh Minh#253666#T ing Anh#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00523000000000253000450002600110000000200250001100300550003600700380009100500210 01290190005001500820008001558080005001630080005001680090011001730100005001840110 01400189005001600203013000700219020001000226020000600236020000800242020001400250 039000500264#VV09.21287#Gii bi tp ting Anh 5#Bin son theo chng trnh ca B Gio dc v o to#Nguyn Th Thanh Yn, Bch Thanh Minh#Nguyn Th Thanh Y n#Vi?t#372.652#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a92tr.^b24cm#Bch Thanh Minh#253667#T ing Anh#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00554000000000265000450002600110000000200320001100300550004300700380009800500210 01360190005001570820008001628080005001700080005001750090011001800100005001910110 01400196005001600210013000700226020001000233020000600243020000800249020001200257 020001400269039000500283#VV09.21288#Bi tp trc nghim ting Anh 4#Bin son th eo chng trnh ca B Gio dc v o to#Nguyn Th Thanh Yn, Bch Thanh Minh #Nguyn Th Thanh Yn#Vi?t#372.652#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a95tr.^b24cm#Bch Thanh Minh#253668#Ting Anh#Lp 4#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Dung## 00555000000000289000450002600110000002600110001100200270002200300070004902900200 00560070038000760050021001140140007001350190005001420820008001478080005001550080 00500160009001100165010000500176011001500181005001600196013000700212020001000219 020000800229020000900237020001400246039000500260#VV09.21289#VV09.21290#Hc tt t ing Anh tiu hc#Book 1#Let's learn English#Nguyn Th Thanh Yn, Bch Thanh Mi nh#Nguyn Th Thanh Yn#19000#Vi?t#372.652#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a110tr.^b 24cm#Bch Thanh Minh#253669#Ting Anh#Bi tp#Tiu hc#Sch c thm#Dung## 00555000000000289000450002600110000002600110001100200270002200300070004902900200 00560070038000760050021001140140007001350190005001420820008001478080005001550080 00500160009001100165010000500176011001500181005001600196013000700212020001000219 020000800229020000900237020001400246039000500260#VV09.21291#VV09.21292#Hc tt t ing Anh tiu hc#Book 2#Let's learn English#Nguyn Th Thanh Yn, Bch Thanh Mi nh#Nguyn Th Thanh Yn#25000#Vi?t#372.652#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a145tr.^b 24cm#Bch Thanh Minh#253670#Ting Anh#Bi tp#Tiu hc#Sch c thm#Dung## 00555000000000289000450002600110000002600110001100200270002200300070004902900200 00560070038000760050021001140140007001350190005001420820008001478080005001550080 00500160009001100165010000500176011001500181005001600196013000700212020001000219 020000800229020000900237020001400246039000500260#VV09.21293#VV09.21294#Hc tt t ing Anh tiu hc#Book 3#Let's learn English#Nguyn Th Thanh Yn, Bch Thanh Mi nh#Nguyn Th Thanh Yn#28000#Vi?t#372.652#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a162tr.^b 24cm#Bch Thanh Minh#253671#Ting Anh#Bi tp#Tiu hc#Sch c thm#Dung## 00435000000000241000450002600110000002600110001100100170002200200260003900300040 00650070017000690190005000860820011000918080005001020080005001070090019001120100 00500131011001500136013000700151020001700158020000900175020000400184039000500188 #VV09.21295#VV09.21296#Thi Quang Trung#Ngi m n cho ti ht#Th#Thi Quang Trung#Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a135tr.^b20cm#253672#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Dung## 00439000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200170003300700110 00500140007000610190005000680820011000738080005000840080005000890090019000940100 00500113011001500118013000700133020001700140020000900157020000400166020001000170 039000500180#VV09.21297#VV09.21298#L Th My#Th v trng ca#L Th My#63000 #Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a494tr.^b20cm#253673#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Trng ca#Dung## 00436000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200190003400300040 00530070012000570140007000690190005000760820010000818080005000910080005000960090 01900101010000500120011001500125013000700140020001700147020000900164020000400173 039000500177#VV09.21302#VV09.21301#Nguyn Hng#Sng khng t bin#Th#Nguyn Hn g#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a103tr.^b20cm#253674# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Dung## 00596000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200430 00470290032000900070036001220060016001580140008001740190005001820820004001878080 00500191008000500196009001900201010000500220011001500225019001500240013000700255 020001700262020001000279020001200289039000500301#VV09.21304#VV09.21305#VV09.2130 3#Townsend, Don#Trc khi chic l bng cui cng la cnh#Before the last bang leaf falls#Don Townsend ; Phm Th Thu H dch#Phm Th Thu H#100000#Vi?t#823# ^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a623tr.^b22cm#Dch xtrylia#253675#Vn hc h in i#xtrylia#Tiu thuyt#Dung## 00810000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200210003300300220 00540070016000760060011000920140007001030190005001100820008001158080005001230080 01800128009002300146010000500169011001500174019000900189015004000198013000700238 02101700024502000070041502000090042202000130043102000110044402000040045502000080 0459039000500467#VV09.21307#VV09.21308#VV09.21306#Nht k tui dy th#Nht k F raulein Rita#Ngc Huyn dch#Ngc Huyn#78000#Vi?t#305.235#^214#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a481tr.^b20cm#Dch Anh#TTS ghi : Tc gi : Mt b gi v danh#253676# cp ti nhng vn quan trng ca tui dy th, nhng din bin tm l, tnh cm, mi quan h gia nh, b bn... v nhng rung cm d nh cho cc i tng khc gii#Tm l#Tnh cm#Tui dy th#X hi hc#Anh#Nht k#Dung## 00620000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100110 00440020019000550030012000740290019000860070024001050140007001290190005001360820 00400141808000500145008001800150009002300168010000500191011001500196019000800211 00600060021901200190022501300070024402000170025102000030026802000180027103900050 0289#VV09.21309#VV09.21312#VV09.21311#VV09.21310#Hoag, Tami#Git ngi a th#T iu thuyt#Kill the messenger#Tami Hoang ; Di Li dch#83000#Vi?t#813#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a501tr.^b20cm#Dch M#Di Li#T sch v n hc M#253677#Vn hc hin i#M#Truyn trinh thm#Dung## 00618000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100170 00440020010000610030012000710070035000830140007001180190005001250820004001308080 00500134008001800139009002300157010000500180011001500185019001500200006001200215 012002600227013000700253020001700260020001000277020001200287039000500299#VV09.21 313#VV09.21314#VV09.21316#VV09.21315#Womersley, Chris#ng mn#Tiu thuyt#Chri s Womersley ; V Kim Dung dch#53000#Vi?t#823#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a322tr.^b20cm#Dch xtrylia#V Kim Dung#T sch vn hc Aust ralia#253678#Vn hc hin i#xtrylia#Tiu thuyt#Dung## 01002000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100160 00440020010000600070051000700140007001210190005001280820009001338080005001420080 01800147009002300165010000500188011001500193019000900208005001400217006001500231 01300070024602103750025302000100062802000060063802000100064402000170065403900050 0671#VV09.21317#VV09.21318#VV09.21320#VV09.21319#Jessop, Carolyn#Trn chy#Carol yn Jessop, Laura Palmer ; Nguyn Hu Nam dch#85000#Vi?t#289.3092#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a613tr.^b21cm#Dch Anh#Palmer, Laura#Nguy n Hu Nam#253679#K v cuc trn chy ca mt ph n trong gio phi a th (gi o phi FLDS - Fundamentalist Church of the Latter - Day Saints) cng vi 8 ng i con khi trong ti ch c 20 la. Sau c bc vo cuc chin php l dai d ng v t do bn thn v quyn c chm sc con ci... vi s gip ca mt s ngi, c dnh c thng li, tm c ngha thc s ca s t do#Gio ph i#T do#Cuc sng#Gio phi a th#Dung## 00418000000000241000450002600110000000200140001100300130002501400070003801900050 00450820004000508080005000540080011000590090016000700100005000860110014000910190 00900105012001500114013000700129020001800136020000400154020001300158039000500171 #VV09.21321#B t nhc s#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Grim#253680#Vn hc thiu nhi#c#T ruyn tranh#Dung## 00428000000000241000450002600110000000200200001100300130003101400070004401900050 00510820004000568080005000600080011000650090016000760100005000920110014000970190 00900111012001900120013000700139020001800146020000400164020001300168039000500181 #VV09.21322#Ai cng ti gii c#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^aN xb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Andecxen#253681#Vn hc thiu nhi#c#Truyn tranh#Dung## 00430000000000241000450002600110000000200220001100300130003301400070004601900050 00530820004000588080005000620080011000670090016000780100005000940110014000990190 00900113012001900122013000700141020001800148020000400166020001300170039000500183 #VV09.21323#Ch lnh ch dng cm#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^ aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Andecxen#253682#Vn hc thi u nhi#c#Truyn tranh#Dung## 00433000000000241000450002600110000000200250001100300130003601400070004901900050 00560820004000618080005000650080011000700090016000810100005000970110014001020190 00900116012001900125013000700144020001800151020000400169020001300173039000500186 #VV09.21324#Ngi lm vn hnh phc#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Na i#^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Andecxen#253683#Vn hc thiu nhi#c#Truyn tranh#Dung## 00435000000000241000450002600110000000200270001100300130003801400070005101900050 00580820004000638080005000670080011000720090016000830100005000990110014001040190 00900118012001900127013000700146020001800153020000400171020001300175039000500188 #VV09.21325#Cng cha v n thin nga#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Andecxen#253684#Vn h c thiu nhi#c#Truyn tranh#Dung## 00425000000000241000450002600110000000200170001100300130002801400070004101900050 00480820004000538080005000570080011000620090016000730100005000890110014000940190 00900108012001900117013000700136020001800143020000400161020001300165039000500178 #VV09.21326#ng hong c c#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Andecxen#253685#Vn hc thiu nh i#c#Truyn tranh#Dung## 00430000000000241000450002600110000000200210001100300130003201400070004501900050 00520820004000578080005000610080011000660090016000770100005000930110014000980190 00900112012001900121013000700140020001800147020000500165020001300170039000500183 #VV09.21327#i bn v ba ht d#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^a Nxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Andecxen#253686#Vn hc thi u nhi#Dch#Truyn tranh#Dung## 00428000000000241000450002600110000000200200001100300130003101400070004401900050 00510820004000568080005000600080011000650090016000760100005000920110014000970190 00900111012001900120013000700139020001800146020000400164020001300168039000500181 #VV09.21328#Ngi bn ng hnh#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^aN xb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Andecxen#253687#Vn hc thiu nhi#c#Truyn tranh#Dung## 00421000000000241000450002600110000000200130001100300130002401400070003701900050 00440820004000498080005000530080011000580090016000690100005000850110014000900190 00900104012001900113013000700132020001800139020000400157020001300161039000500174 #VV09.21329#C b t hon#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^aNxb. n g Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Andecxen#253688#Vn hc thiu nhi# c#Truyn tranh#Dung## 00430000000000241000450002600110000000200260001100300130003701400070005001900050 00570820004000628080005000660080011000710090016000820100005000980110014001030190 00900117012001500126013000700141020001800148020000400166020001300170039000500183 #VV09.21330#Ong cha v hong t ngc#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang N ai#^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Grim#253689#Vn hc thi u nhi#c#Truyn tranh#Dung## 00420000000000241000450002600110000000200160001100300130002701400070004001900050 00470820004000528080005000560080011000610090016000720100005000880110014000930190 00900107012001500116013000700131020001800138020000400156020001300160039000500173 #VV09.21331#i vng ly #Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Grim#253690#Vn hc thiu nhi#c #Truyn tranh#Dung## 00423000000000241000450002600110000000200150001100300130002601400070003901900050 00460820004000518080005000550080011000600090016000710100005000870110014000920190 00900106012001900115013000700134020001800141020000400159020001300163039000500176 #VV09.21332#Vt con xu x#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Andecxen#253691#Vn hc thiu nhi# c#Truyn tranh#Dung## 00420000000000241000450002600110000000200120001100300130002301400070003601900050 00430820004000488080005000520080011000570090016000680100005000840110014000890190 00900103012001900112013000700131020001800138020000400156020001300160039000500173 #VV09.21333#Chim ho mi#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Andecxen#253692#Vn hc thiu nhi#c #Truyn tranh#Dung## 00424000000000241000450002600110000000200160001100300130002701400070004001900050 00470820004000528080005000560080011000610090016000720100005000880110014000930190 00900107012001900116013000700135020001800142020000400160020001300164039000500177 #VV09.21334#Chic rng bay#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Andecxen#253693#Vn hc thiu nhi #c#Truyn tranh#Dung## 00424000000000241000450002600110000000200160001100300130002701400070004001900050 00470820004000528080005000560080011000610090016000720100005000880110014000930190 00900107012001900116013000700135020001800142020000400160020001300164039000500177 #VV09.21335#Chng Simon ng#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Andecxen#253694#Vn hc thiu nhi #c#Truyn tranh#Dung## 00425000000000241000450002600110000000200170001100300130002801400070004101900050 00480820004000538080005000570080011000620090016000730100005000890110014000940190 00900108012001900117013000700136020001800143020000400161020001300165039000500178 #VV09.21336#Nng tin c nh#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Andecxen#253695#Vn hc thiu nh i#c#Truyn tranh#Dung## 00426000000000241000450002600110000000200180001100300130002901400070004201900050 00490820004000548080005000580080011000630090016000740100005000900110014000950190 00900109012001900118013000700137020001800144020000400162020001300166039000500179 #VV09.21337#Hong t chn ln#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^aNxb . ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Andecxen#253696#Vn hc thiu n hi#c#Truyn tranh#Dung## 00420000000000241000450002600110000000200160001100300130002701400070004001900050 00470820004000528080005000560080011000610090016000720100005000880110014000930190 00900107012001500116013000700131020001800138020000400156020001300160039000500173 #VV09.21338#Vua chim v gu#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Grim#253697#Vn hc thiu nhi#c #Truyn tranh#Dung## 00424000000000241000450002600110000000200200001100300130003101400070004401900050 00510820004000568080005000600080011000650090016000760100005000920110014000970190 00900111012001500120013000700135020001800142020000400160020001300164039000500177 #VV09.21339#C b qung khn #Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^aN xb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Grim#253698#Vn hc thiu nhi #c#Truyn tranh#Dung## 00432000000000241000450002600110000000200280001100300130003901400070005201900050 00590820004000648080005000680080011000730090016000840100005001000110014001050190 00900119012001500128013000700143020001800150020000400168020001300172039000500185 #VV09.21340#Ngi trn thin ng xung#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Grim#253699#Vn hc t hiu nhi#c#Truyn tranh#Dung## 00417000000000241000450002600110000000200200001100300130003101400070004401900050 00510820004000568080005000600080011000650090016000760100005000920110014000970190 00500111012001500116013000700131020001800138020000400156020001000160039000500170 #VV09.21341#Ngi nh trong rng#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^aN xb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch#Truyn c Grim#253700#Vn hc thiu nhi#c #Truyn c#Dung## 00416000000000241000450002600110000000200190001100300130003001400070004301900050 00500820004000558080005000590080011000640090016000750100005000910110014000960190 00500110012001500115013000700130020001800137020000400155020001000159039000500169 #VV09.21342#Ngi anh lt hu#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^aNx b. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch#Truyn c Grim#253701#Vn hc thiu nhi#c# Truyn c#Dung## 00414000000000241000450002600110000000200170001100300130002801400070004101900050 00480820004000538080005000570080011000620090016000730100005000890110014000940190 00500108012001500113013000700128020001800135020000400153020001000157039000500167 #VV09.21343#Mt n cht by#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch#Truyn c Grim#253702#Vn hc thiu nhi#c#Tr uyn c#Dung## 00421000000000241000450002600110000000200240001100300130003501400070004801900050 00550820004000608080005000640080011000690090016000800100005000960110014001010190 00500115012001500120013000700135020001800142020000400160020001000164039000500174 #VV09.21344#Ba ngi ln trong rng#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai #^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch#Truyn c Grim#253703#Vn hc thiu nhi #c#Truyn c#Dung## 00416000000000241000450002600110000000200150001100300130002601400070003901900050 00460820004000518080005000550080011000600090016000710100005000870110014000920190 00900106012001500115013000700130020001800137020000400155020001000159039000500169 #VV09.21345#n rau ho la#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Grim#253704#Vn hc thiu nhi#c# Truyn c#Dung## 00426000000000241000450002600110000000200220001100300130003301400070004601900050 00530820004000588080005000620080011000670090016000780100005000940110014000990190 00900113012001500122013000700137020001800144020000400162020001300166039000500179 #VV09.21346#Chic giy ca l lem#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^ aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Grim#253705#Vn hc thiu n hi#c#Truyn tranh#Dung## 00424000000000241000450002600110000000200200001100300130003101400070004401900050 00510820004000568080005000600080011000650090016000760100005000920110014000970190 00900111012001500120013000700135020001800142020000400160020001300164039000500177 #VV09.21347#Chng trai tc vng#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^aN xb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Grim#253706#Vn hc thiu nhi #c#Truyn tranh#Dung## 00419000000000241000450002600110000000200150001100300130002601400070003901900050 00460820004000518080005000550080011000600090016000710100005000870110014000920190 00900106012001500115013000700130020001800137020000400155020001300159039000500172 #VV09.21348#Bc c Ph-Rim#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Grim#253707#Vn hc thiu nhi#c# Truyn tranh#Dung## 00440000000000241000450002600110000000200360001100300130004701400070006001900050 00670820004000728080005000760080011000810090016000920100005001080110014001130190 00900127012001500136013000700151020001800158020000400176020001300180039000500193 #VV09.21349#G xay bt ngho kh v ch mo con#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^21 4#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Grim#253708#V n hc thiu nhi#c#Truyn tranh#Dung## 00419000000000241000450002600110000000200150001100300130002601400070003901900050 00460820004000518080005000550080011000600090016000710100005000870110014000920190 00900106012001500115013000700130020001800137020000400155020001300159039000500172 #VV09.21350#Ba ngi s #Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Grim#253709#Vn hc thiu nhi#c# Truyn tranh#Dung## 00417000000000241000450002600110000000200130001100300130002401400070003701900050 00440820004000498080005000530080011000580090016000690100005000850110014000900190 00900104012001500113013000700128020001800135020000400153020001300157039000500170 #VV09.21351#Ngi da gu#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^aNxb. n g Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Grim#253710#Vn hc thiu nhi#c#Tr uyn tranh#Dung## 00428000000000241000450002600110000000200240001100300130003501400070004801900050 00550820004000608080005000640080011000690090016000800100005000960110014001010190 00900115012001500124013000700139020001800146020000400164020001300168039000500181 #VV09.21352#Cuc ngao du ca t hon#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai #^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Grim#253711#Vn hc thiu nhi#c#Truyn tranh#Dung## 00418000000000241000450002600110000000200140001100300130002501400070003801900050 00450820004000508080005000540080011000590090016000700100005000860110014000910190 00900105012001500114013000700129020001800136020000400154020001300158039000500171 #VV09.21353#Ch b t hon#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Grim#253712#Vn hc thiu nhi#c#T ruyn tranh#Dung## 00414000000000241000450002600110000000200090001100300130002001400070003301900050 00400820004000458080005000490080011000540090016000650100005000810110014000860190 00900100012001500109013000700124020001800131020000400149020001400153039000500167 #VV09.21354#Qu rng#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Na i#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Grim#253713#Vn hc thiu nhi#c# Truy n tranh#Dung## 00418000000000241000450002600110000000200140001100300130002501400070003801900050 00450820004000508080005000540080011000590090016000700100005000860110014000910190 00900105012001500114013000700129020001800136020000400154020001300158039000500171 #VV09.21355#Chim ng thn#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Grim#253714#Vn hc thiu nhi#c#T ruyn tranh#Dung## 00417000000000241000450002600110000000200130001100300130002401400070003701900050 00440820004000498080005000530080011000580090016000690100005000850110014000900190 00900104012001500113013000700128020001800135020000400153020001300157039000500170 #VV09.21356#Con th bin#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^aNxb. n g Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Grim#253715#Vn hc thiu nhi#c#Tr uyn tranh#Dung## 00420000000000241000450002600110000000200160001100300130002701400070004001900050 00470820004000528080005000560080011000610090016000720100005000880110014000930190 00900107012001500116013000700131020001800138020000400156020001300160039000500173 #VV09.21357#Nng Bch Tuyt#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Grim#253716#Vn hc thiu nhi#c #Truyn tranh#Dung## 00416000000000241000450002600110000000200120001100300130002301400070003601900050 00430820004000488080005000520080011000570090016000680100005000840110014000890190 00900103012001500112013000700127020001800134020000400152020001300156039000500169 #VV09.21358#By con qu#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Grim#253717#Vn hc thiu nhi#c#Tru yn tranh#Dung## 00426000000000241000450002600110000000200220001100300130003301400070004601900050 00530820004000588080005000620080011000670090016000780100005000940110014000990190 00900113012001500122013000700137020001800144020000400162020001300166039000500179 #VV09.21359#Cy gy bit vng li#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^ aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Grim#253718#Vn hc thiu n hi#c#Truyn tranh#Dung## 00426000000000241000450002600110000000200220001100300130003301400070004601900050 00530820004000588080005000620080011000670090016000780100005000940110014000990190 00900113012001500122013000700137020001800144020000400162020001300166039000500179 #VV09.21360#Con qu nht trong l#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^ aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Grim#253719#Vn hc thiu n hi#c#Truyn tranh#Dung## 00419000000000241000450002600110000000200150001100300130002601400070003901900050 00460820004000518080005000550080011000600090016000710100005000870110014000920190 00900106012001500115013000700130020001800137020000400155020001300159039000500172 #VV09.21361#Con ngng vng#Truyn tranh#13500#Vi?t#833#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch c#Truyn c Grim#253720#Vn hc thiu nhi#c# Truyn tranh#Dung## 00451000000000253000450002600110000000200160001100300130002701400070004001900050 00470820007000528080005000590080011000640090016000750100005000910110014000960190 00500110012001900115013000700134020001800141020000900159020001400168020001000182 039000500192#VV09.21362#M vt con chim#Truyn tranh#13500#Vi?t#839.81#^214#^a ng Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch#Truyn c Andecxen#253721#Vn h c thiu nhi#an Mch#Dch an Mch#Truyn c#Dung## 00437000000000241000450002600110000000200280001100300130003901400070005201900050 00590820007000648080005000710080011000760090016000870100005001030110014001080190 00500122012001900127013000700146020001800153020000900171020001000180039000500190 #VV09.21363#B qun o mi ca hong #Truyn tranh#13500#Vi?t#839.81#^214#^a ng Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch#Truyn c Andecxen#253722#Vn h c thiu nhi#an Mch#Truyn c#Dung## 00423000000000241000450002600110000000200140001100300130002501400070003801900050 00450820007000508080005000570080011000620090016000730100005000890110014000940190 00500108012001900113013000700132020001800139020000900157020001000166039000500176 #VV09.21364#Chic bt la#Truyn tranh#13500#Vi?t#839.81#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch#Truyn c Andecxen#253723#Vn hc thiu nhi#a n Mch#Truyn c#Dung## 00430000000000241000450002600110000000200210001100300130003201400070004501900050 00520820007000578080005000640080011000690090016000800100005000960110014001010190 00500115012001900120013000700139020001800146020000900164020001000173039000500183 #VV09.21365#Bc nng dn may mn#Truyn tranh#13500#Vi?t#839.81#^214#^ang Nai #^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch#Truyn c Andecxen#253724#Vn hc thiu nhi#an Mch#Truyn c#Dung## 00430000000000241000450002600110000000200210001100300130003201400070004501900050 00520820007000578080005000640080011000690090016000800100005000960110014001010190 00500115012001900120013000700139020001800146020000900164020001000173039000500183 #VV09.21366#Ngi hu trung thc#Truyn tranh#13500#Vi?t#839.81#^214#^ang Nai #^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch#Truyn c Andecxen#253725#Vn hc thiu nhi#an Mch#Truyn c#Dung## 00424000000000241000450002600110000000200150001100300130002601400070003901900050 00460820007000518080005000580080011000630090016000740100005000900110014000950190 00500109012001900114013000700133020001800140020000900158020001000167039000500177 #VV09.21367#V thn nh b#Truyn tranh#13500#Vi?t#839.81#^214#^ang Nai#^aNxb . ng Nai#2009#^a23tr.^b21cm#Dch#Truyn c Andecxen#253726#Vn hc thiu nhi# an Mch#Truyn c#Dung## 00709000000000301000450002600110000002600110001100100130002200200350003500700130 00700140007000830190005000900820009000958080005001040080005001090090019001140100 00500133011001500138013000700153021017800160020000900338020000800347020000900355 020001000364020000800374020000900382020001100391039000500402#VV09.21368#VV09.213 69#L Ngc Thu#My v thit b sn xut thc phm#L Ngc Thu#45000#Vi?t#664. 0028#^214#^aH.#^aBch khoa H Ni#2009#^a209tr.^b20cm#253727#Nhng kin thc c bn v cu to, nguyn l lm vic, c im k thut, cch vn hnh v vn a n ton t ng ca cc my v thit b in hnh nht trong sn xut thc phm#T hit b#My mc#Sn xut#Thc phm#Cu to#Vn hnh#Gio trnh#Dung## 00771000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200480 00470070014000950140007001090190005001160820006001218080005001270080005001320090 01900137010000500156011001500161013000700176021021200183020000900395020001000404 020001000414020001800424020000900442020001300451039000500464#VV09.21370#VV09.213 72#VV09.21371#Trn Vn Dng#Bin dng to hnh vt liu bt v compozit ht#Trn Vn Dng#53000#Vi?t#620.1#^214#^aH.#^aBch khoa H Ni#2009#^a238tr.^b20cm#253 728#Trnh by mt s phng php ch to bt (ht) t vt liu kim loi v phi k im loi, qu trnh bin dng do vt liu bt v compozit. Mt s cng ngh v t hit b bin dng to hnh vt liu bt v compozit ht#Kim loi#Bin dng#Cng ngh#Vt liu tng hp#To hnh#Vt liu bt#Dung## 00699000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200230 00450070012000680140007000800190005000870820007000928080005000990080005001040090 01900109010000500128011001500133013000700148021021400155020001600369020000800385 020001000393020001300403039000500416#VV09.21373#VV09.21375#VV09.21374# Trn C t#L thuyt h nhiu ht# Trn Ct#49000#Vi?t#530.14#^214#^aH.#^aBch khoa H Ni#2009#^a282tr.^b24cm#253729#Gii thiu v c hc lng t v tnh cht chung ca h nhiu ht. Mt s phng php gii bi ton h nhiu ht. Ton t Hamilt on v phng trnh Shrodinger cho mt s h nhiu ht v s lc v phng trnh ng#C hc lng t#Ton t#L thuyt#H nhiu ht#Dung## 00643000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200250 00480070015000730140007000880190005000950820006001008080005001060080005001110090 01900116010000500135011001500140013000700155021014100162020001200303020001000315 020000900325020000900334020000500343039000500348#VV09.21376#VV09.21377#VV09.2137 8#Mai Thanh Tng#K thut m ln nn nha#Mai Thanh Tng#47000#Vi?t#668.4#^214# ^aH.#^aBch khoa H Ni#2009#^a164tr.^b24cm#253730#Gii thiu mt cch h thng c s l thuyt, cc vn k thut v cc ng dng ca lnh vc m nha trong cng ngh b mt, gia cng nha#K thut m#L thuyt#ng dng#Gia cng#Nha#Dun g## 00919000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200360003300700620 00690050015001310140007001460190005001530820004001588080005001620080005001670090 02600172010000500198011001500203015011500218005001400333004003000347005001400377 00500150039100500150040601300070042102101220042802000080055002000100055802000080 0568039000500576#VV09.21379#VV09.21381#VV09.21380#T in thut ng lch s ph thng#B.s. : Phan Ngc Lin (ch.b.), Nguyn Vn Am, inh Ngc Bo..#Phan Ngc Li n#45000#Vi?t#903#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a494tr.^b20cm#TTS ghi : Hi Gio dc Lch s (thuc Hi Khoa hc Lch s Vit Nam). Khoa Lch s. Trng i hc S phm H Ni#Nguyn Vn Am#Ti bn, c sa cha, b sung#inh N gc Bo#Nguyn Th Ci#Nguyn Ngc C#253731#Gii thch nhng thut ng lch s trnh ph thng phc v cho cc thy c gio, hc sinh v nhng ngi hc l ch s#Lch s#Thut ng#T in#Dung## 00567000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020037000460030065000830070012001480220004001600050012001640080 00500176009002600181010000500207011001500212013000700227020000800234020000800242 020002000250020001400270039000500284#VV09.21382#VV09.21383#32000#Vi?t#540.76#^2 14#Hng dn gii nhanh bi tp ho hc#Bi ging chuyn bi dng hc sinh g ii v luyn thi i hc#Cao C Gic#T.1#Cao C Gic#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a361tr.^b20cm#253732#Ho hc#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm #Dung## 00567000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020037000460030065000830070012001480220004001600050012001640080 00500176009002600181010000500207011001500212013000700227020000800234020000800242 020002000250020001400270039000500284#VV09.21384#VV09.21385#28000#Vi?t#540.76#^2 14#Hng dn gii nhanh bi tp ho hc#Bi ging chuyn bi dng hc sinh g ii v luyn thi i hc#Cao C Gic#T.2#Cao C Gic#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a290tr.^b20cm#253733#Ho hc#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm #Dung## 00675000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200310 00450070012000760140007000880190005000950820010001008080005001100080005001150090 02600120010000500146011001500151013000700166021015400173020001100327020000800338 020001000346020001300356020001100369039000500380#VV09.21386#VV09.21388#VV09.2138 7# Hu Chu#T vng - ng ngha ting Vit# Hu Chu#30000#Vi?t#495.92201#^ 214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a310tr.^b20cm#253734#Trnh by nhng v n c th v n v t vng, ngha ca t, h thng t vng v mt s vn v vic ging dy t vng - ng ngha trong nh trng#Ting Vit#T vng#Ng n gha#Ngn ng hc#Gio trnh#Dung## 00613000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200270 00460070013000730140007000860190005000930820006000988080005001040080005001090090 02600114010000500140011001500145013000700160021012200167020000500289020001400294 039000500308020001100313020001100324#VV09.21389#VV09.21390#VV09.21391#Mai Huy B ch#Gio trnh x hi hc gii#Mai Huy Bch#25000#Vi?t#305.3#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a168tr.^b24cm#253735#Nghin cu v gii, bn sc gii, kh c bit gii, phn bit i x v bt bnh ng gii. Gii trong nhn quan x h i hc#Gii#Bt bnh ng#Dung#X hi hc#B TK TVQG## 00690000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200400 00420070021000820050011001030140007001140190005001210820004001268080005001300080 00500135009002600140010000500166011001500171013000700186021016400193020001000357 020001100367020000900378020000800387039000500395#VV09.21392#VV09.21394#VV09.2139 3#Minh Thu#Hng dn dch v c bo ch ting Anh#Minh Thu, Nguyn Ho#Nguyn H o#45000#Vi?t#428#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a376tr.^b20cm#25373 6#Gii thiu phng php dch v c bo ch ting Anh qua cc ch : thi s q uc t, quan h ngoi giao, t chc chnh quyn, qun s, ti chnh, kinh t, v n ho#Ting Anh#Dch thut#c hiu#Bo ch#Dung## 00568000000000277000450002600110000002600110001102000080002202000080003002000200 00380200015000580390005000730140007000780190005000850820007000908080005000970020 03700102003006500139007001200204022000400216005001200220008000500232009002600237 010000500263011001500268013000700283#VV09.21395#VV09.21396#Ho hc#Bi tp#Ph t hng trung hc#Sch luyn thi#Dung#38000#Vi?t#540.76#^214#Hng dn gii nhanh bi tp ho hc#Bi ging chuyn bi dng hc sinh gii v luyn thi i hc #Cao C Gic#T.3#Cao C Gic#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a528tr.^b21cm# 253737## 00491000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020023000340070035000570220004000920050017000960060010001130080005001230090 01100128010000500139011001500144013000700159019001400166020001800180020000900198 020001300207039000500220#VN09.07140#13500#Vi?t#895.6#^214#Cu b siu tc Dangu n#Teshirogi Takashi ; Thu Hng dch#T.1#Teshirogi Takash#Thu Hng#^aH.#^aKim ng#2009#^a185tr.^b18cm#253738#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn t ranh#Dung## 00491000000000265000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020023000340070035000570220004000920050017000960060010001130080005001230090 01100128010000500139011001500144019001400159013000700173020001800180020000900198 020001300207039000500220#VN09.07141#Vi?t#895.6#^214#13500#Cu b siu tc Dangu n#Teshirogi Takashi ; Thu Hng dch#T.2#Teshirogi Takash#Thu Hng#^aH.#^aKim ng#2009#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#253739#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn t ranh#Dung## 00491000000000265000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020023000340070035000570220004000920050017000960060010001130080005001230090 01100128010000500139011001500144019001400159013000700173020001800180020000900198 020001300207039000500220#VN09.07142#Vi?t#895.6#^214#13500#Cu b siu tc Dangu n#Teshirogi Takashi ; Thu Hng dch#T.3#Teshirogi Takash#Thu Hng#^aH.#^aKim ng#2009#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#253740#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn t ranh#Dung## 00491000000000265000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020023000340070035000570220004000920050017000960060010001130080005001230090 01100128010000500139011001500144019001400159013000700173020001800180020000900198 020001300207039000500220#VN09.07143#Vi?t#895.6#^214#13500#Cu b siu tc Dangu n#Teshirogi Takashi ; Thu Hng dch#T.4#Teshirogi Takash#Thu Hng#^aH.#^aKim ng#2009#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#253741#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn t ranh#Dung## 00491000000000265000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020023000340070035000570220004000920050017000960060010001130080005001230090 01100128010000500139011001500144019001400159013000700173020001800180020000900198 020001300207039000500220#VN09.07144#895.6#^214#13500#Vi?t#Cu b siu tc Dangu n#Teshirogi Takashi ; Thu Hng dch#T.5#Teshirogi Takash#Thu Hng#^aH.#^aKim ng#2009#^a184tr.^b18cm#Dch Nht Bn#253742#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn t ranh#Dung## 00491000000000265000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020023000340070035000570220004000920050017000960060010001130080005001230090 01100128010000500139011001500144019001400159013000700173020001800180020000900198 020001300207039000500220#VN09.07145#895.6#^214#13500#Vi?t#Cu b siu tc Dangu n#Teshirogi Takashi ; Thu Hng dch#T.6#Teshirogi Takash#Thu Hng#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#253743#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn t ranh#Dung## 00626000000000325000450002600110000002000180001102000090002902000130003800500130 00510060014000640390005000780190005000830160011000881810006000990140007001050020 01100112003001300123007004600136022000500182008000500187009001100192010000500203 01100150020801200350022301900140025800600100027208200060028280800050028801300070 0293#VN09.07146#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tohko Mizuno#Phm Ngc H oa#Dung#Vi?t#V9(5Nh)6-8#M305B#12000#Min b n#Truyn tranh#Tohko Mizuno ; Dch : Phm Ngc Hoa, Thanh Vn#T.16#^aH.#^aKim ng#2009#^a195tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 15+#Dch Nht Bn#Thanh Vn#895.6#^214#253744## 00609000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900050 00510140007000560190005000630820006000688080005000740020013000790030013000920070 06500105022000400170005001400174005001400188008000500202009001100207010000500218 011001500223012003500238006001300273019001400286013000700300#VN09.07147#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dung#12000#Vi?t#895.6#^214#Gia tc rng#Truyn tranh#Kusakawa Nari ; Nhm dch: S Group ; K, m thut: Bi Ch Trung#T.7#Kusak awa Nari#Bi Ch Trung#^aH.#^aKim ng#2009#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 15+#Nhm S Group#Dch Nht Bn#253745## 00527000000000289000450002600110000001400070001101900050001800200120002300300130 00350070040000480220005000880080005000930090011000980100005001090110015001140190 01400129020000900143020001300152005001400165006000800179006000900187039000500196 082000600201808000500207020001800212013000700230#VN09.07148#12000#Vi?t#Kt gii s#Truyn tranh#Tanabe Yellow ; Dch: H Thu, Vit Anh#T.25#^aH.#^aKim ng#20 09#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Nht Bn#Truyn tranh#Tanabe Yellow#H Thu#Vit Anh#Dung#895.6#^214#Vn hc thiu nhi#253746## 00572000000000289000450002600110000001900050001101400070001600200160002300300130 00390070042000520220005000940080005000990090011001040100005001150110015001200120 03500135019001400170005001300184006002200197082000600219808000500225020001800230 020000900248020001300257039000500270013000700275#VN09.07149#Vi?t#12000#Hip s Vampire#Truyn tranh#Matsuri Hino ; Nguyn H Nguyt Minh dch#T.10#^aH.#^aKim ng#2009#^a186tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Dch Nht Bn#Matsuri Hino#Nguyn H Nguyt Minh#895.6#^214#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#D ung#253747## 00514000000000277000450002600110000001400070001101900050001800200150002300300130 00380070037000510220005000880080005000930090011000980100005001090110015001140190 01400129020001800143020000900161020001300170005001300183006001700196039000500213 082000600218808000500224013000700229#VN09.07150#12000#Vi?t#Chng qun gia#Truy n tranh#Hata Kenjiro ; Nguyn Thanh Vn dch#T.20#^aH.#^aKim ng#2009#^a185tr.^ b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hata Kenjiro#Nguyn Thanh Vn#Dung#895.6#^214#253748## 00736000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070100000650220005001652210014001700050017001840050 01600201005000800217006001300225006001500238006001300253008000500266009001100271 01000050028201100150028701900140030200500180031602000180033402000090035202000130 0361039000500374013000700379#VN09.07151#13000#Vi?t#895.6#^214#rmon bng chy #Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Mugiwara Shintaro ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b. ), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.16#Vua bng chy#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Th ng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009#^a18 8tr.^b18cm#Dch Nht bn#Mugiwara Shintaro#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Dung#253749## 00480000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020017000340070032000510220004000830050014000870060011001010080005001120090 01100117010000500128011001500133013000700148019001400155020001800169020000900187 020001300196039000500209#VN09.07152#14000#Vi?t#895.6#^214#Trng hc b n#Moya mu Fujino ; Thanh Thu dch#T.1#Moyamu Fujino#Thanh Thu#^aH.#^aKim ng#2009#^a 175tr.^b18cm#253750#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dung## 00526000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900050 00510140007000560190005000630820006000688080005000740020018000790030013000970070 04200110022000400152005001800156006001700174008000500191009001100196010000500207 011001500212019001400227013000700241#VN09.07153#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc th iu nhi#Dung#13500#Vi?t#895.6#^214#Cng mt gia nh#Truyn tranh#Mitsuba Takan ashi ; Nguyn Lan Hng dch#T.9#Mitsuba Takanashi#Nguyn Lan Hng#^aH.#^aKim ng#2009#^a173tr.^b18cm#Dch Nht Bn#253751## 00509000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070034000590220004000930050008000970060024001050080 00500129009001100134010000500145011001500150019001400165020001800179020000900197 020001300206039000500219013000700224#VN09.07154#15000#Vi?t#895.6#^214#Ko Du t y#Truyn tranh#Barasui ; Trn Th Thu Hng dch#T.6#Barasui#Trn Th Thu Hng dch#^aH.#^aKim ng#2009#^a161tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Dung#253752## 00541000000000277000450002600110000000200200001100300130003100700510004400500170 00950140007001120190005001190820006001248080005001300080005001350090011001400100 00500151011001500156019001400171005001400185006001200199013000700211020001800218 020000900236020001300245039000500258#VN09.07155#Thanh gm ma thut#Truyn tranh #Kazuki Nakashima, Karakake Muri ; Minh Phng dch#Kazuki Nakashima#14000#Vi?t #895.6#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a174tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Karakake Muri#Minh Phng#253753#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dung## 00543000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020012000340030013000460070032000590220005000912210030000960050015001260080 00500141009001100146010000500157011001500162006001000177019001400187020001800201 020000900219020001300228039000500241013000700246#VN09.07156#895.6#^214#13000#Vi ?t#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T.22#S phn khng c a ngi Namek#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2009#^a186tr.^b18cm#Nhm Yaki#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dung#253754## 00534000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020012000340030013000460070032000590220005000912210021000960050015001170080 00500132009001100137010000500148011001500153006001000168019001400178020001800192 020000900210020001300219039000500232013000700237#VN09.07157#895.6#^214#13000#Vi ?t#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T.23#i c nhim G enies#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2009#^a186tr.^b18cm#Nhm Yaki#Dch Nht Bn #Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dung#253755## 00531000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020012000340030013000460070032000590220005000912210018000960050015001140080 00500129009001100134010000500145011001500150006001000165019001400175020001800189 020000900207020001300216039000500229013000700234#VN09.07158#895.6#^214#13000#Vi ?t#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T.24#Goku hay l Gin yu#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2009#^a186tr.^b18cm#Nhm Yaki#Dch Nht Bn#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dung#253756## 00535000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020012000340030013000460070032000590220005000912210022000960050015001180080 00500133009001100138010000500149011001500154006001000169019001400179020001800193 020000900211020001300220039000500233013000700238#VN09.07159#895.6#^214#13000#Vi ?t#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T.25#Frieza siu bi n hnh#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2009#^a186tr.^b18cm#Nhm Yaki#Dch Nht B n#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dung#253757## 00557000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020024000340030013000580070031000710220005001020050013001070080005001200090 01100125010000500136011001500141006001100156019001400167020001800181020000900199 020001300208039000500221012003400226013000700260#VN09.07160#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.33#Aoya ma Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a190tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dung#Sch dnh cho la tui thiu nin#253758## 00557000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020024000340030013000580070031000710220005001020050013001070080005001200090 01100125010000500136011001500141006001100156019001400167020001800181020000900199 020001300208039000500221012003400226013000700260#VN09.07161#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.35#Aoya ma Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a190tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dung#Sch dnh cho la tui thiu nin#253759## 00557000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020024000340030013000580070031000710220005001020050013001070080005001200090 01100125010000500136011001500141006001100156019001400167020001800181020000900199 020001300208039000500221012003400226013000700260#VN09.07162#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.36#Aoya ma Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a186tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dung#Sch dnh cho la tui thiu nin#253760## 00557000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020024000340030013000580070031000710220005001020050013001070080005001200090 01100125010000500136011001500141006001100156019001400167020001800181020000900199 020001300208039000500221012003400226013000700260#VN09.07163#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.37#Aoya ma Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a176tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dung#Sch dnh cho la tui thiu nin#253761## 00557000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020024000340030013000580070031000710220005001020050013001070080005001200090 01100125010000500136011001500141006001100156019001400167020001800181020000900199 020001300208039000500221012003400226013000700260#VN09.07164#Vi?t#895.6#^214#1300 0#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.38#Aoya ma Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a176tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dung#Sch dnh cho la tui thiu nin#253762## 00611000000000301000450002600110000001400070001101900050001800200240002300300130 00470070053000600220005001130080005001180090011001230100005001340110015001390190 01400154020001800168020000900186020001300195005001300208006001600221006001500237 039000500252012003400257082000600291808000500297013000700302#VN09.07165#12000#V i?t#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Aoyama ; Dch: Phm Hng Thnh, ng Hi Quang#T.65#^aH.#^aKim ng#2009#^a180tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Gosho Aoyama#Phm Hng Thnh#ng Hi Quang#Dung#S ch dnh cho la tui thiu nin#895.6#^214#253763## 00527000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900050 00510140007000560190005000630820006000688080005000740020018000790030013000970070 04200110022000500152005001800157006001700175008000500192009001100197010000500208 011001500213019001400228013000700242#VN09.07166#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc th iu nhi#Dung#13500#Vi?t#895.6#^214#Cng mt gia nh#Truyn tranh#Mitsuba Takan ashi ; Nguyn Lan Hng dch#T.10#Mitsuba Takanashi#Nguyn Lan Hng#^aH.#^aKim ng#2009#^a181tr.^b18cm#Dch Nht Bn#253764## 00527000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900050 00510140007000560190005000630820006000688080005000740020018000790030013000970070 04200110022000500152005001800157006001700175008000500192009001100197010000500208 011001500213019001400228013000700242#VN09.07167#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc th iu nhi#Dung#13500#Vi?t#895.6#^214#Cng mt gia nh#Truyn tranh#Mitsuba Takan ashi ; Nguyn Lan Hng dch#T.11#Mitsuba Takanashi#Nguyn Lan Hng#^aH.#^aKim ng#2009#^a175tr.^b18cm#Dch Nht Bn#253765## 00541000000000289000450002600110000008200060001180800050001700200100002200300130 00320070032000450220005000772210028000820190005001100050013001150060012001280080 00500140009001100145010000500156011001500161020001800176020000900194020001300203 019001400216039000700230014000700237013000700244#VN09.07168#895.6#^214#One piece #Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.23#Cuc phiu lu lu ca Vivi#V i?t#Eiichiro Oda#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2009#^a225tr.^b18cm#Vn hc thiu n hi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#P.dung#13000#253766## 00534000000000289000450002600110000008200060001180800050001700200100002200300130 00320070032000450220005000772210021000820190005001030050013001080060012001210080 00500133009001100138010000500149011001500154020001800169020000900187020001300196 019001400209039000700223014000700230013000700237#VN09.07169#895.6#^214#One piece #Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.24#c m ca con ngi#Vi?t#Eii chiro Oda#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2009#^a203tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#P.dung#13000#253767## 00518000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900050 00510140007000560190005000630820006000688080005000740020026000790030013001050070 03400118022000400152005001200156006001500168008000500183009001100188010000500199 011001500204019001400219013000700233#VN09.07170#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc th iu nhi#Dung#13500#Vi?t#895.6#^214#Chng qun gia ca b Mei#Truyn tranh#Riko Miyagi ; Trn Vn Quyn dch#T.6#Riko Miyagi#Trn Vn Quyn#^aH.#^aKim ng#2009 #^a213tr.^b18cm#Dch Nht Bn#253768## 00518000000000277000450002600110000002000130001102000180002402000090004203900050 00510140007000560190005000630820006000688080005000740020026000790030013001050070 03400118022000400152005001200156006001500168008000500183009001100188010000500199 011001500204019001400219013000700233#VN09.07171#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Dung#13500#Vi?t#895.6#^214#Chng qun gia ca b Mei#Truyn tranh#Riko Miyagi ; Trn Vn Quyn dch#T.7#Riko Miyagi#Trn Vn Quyn#^aH.#^aKim ng#2009 #^a197tr.^b18cm#Dch Nht Bn#253769## 00518000000000277000450002600110000002000130001102000180002402000090004203900050 00510140007000560190005000630820006000688080005000740020026000790030013001050070 03400118022000400152005001200156006001500168008000500183009001100188010000500199 011001500204019001400219013000700233#VN09.07172#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Dung#13500#Vi?t#895.6#^214#Chng qun gia ca b Mei#Truyn tranh#Riko Miyagi ; Trn Vn Quyn dch#T.8#Riko Miyagi#Trn Vn Quyn#^aH.#^aKim ng#2009 #^a197tr.^b18cm#Dch Nht Bn#253770## 00537000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030013000530070030000660220004000960050017001000060006001170080 00500123009001100128010000500139011001500144019001400159012002200173020001800195 020000900213020001300222039000500235013000700240#VN09.07173#13500#Vi?t#895.6#^2 14#Nhng c b bc h#Truyn tranh#Wataru Yoshizumi ; L Na dch#T.5#Wataru Yosh izumi#L Na#^aH.#^aKim ng#2009#^a165tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Dnh cho la tui 16+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dung#253771## 00537000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030013000530070030000660220004000960050017001000060006001170080 00500123009001100128010000500139011001500144019001400159012002200173020001800195 020000900213020001300222039000500235013000700240#VN09.07174#13500#Vi?t#895.6#^2 14#Nhng c b bc h#Truyn tranh#Wataru Yoshizumi ; L Na dch#T.6#Wataru Yosh izumi#L Na#^aH.#^aKim ng#2009#^a165tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Dnh cho la tui 16+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dung#253772## 00511000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020024000340030013000580070030000710220004001010050010001050060013001150080 00500128009001100133010000500144011001500149013000700164019001400171020001800185 020000900203020001300212039000800225#VN09.07175#13500#Vi?t#895.6#^214#Ti l Ya mamoto Zenjiro#Truyn tranh#Yoko Maki ; Barbie Ayumi dch#T.1#Yoko Maki#Barbie A yumi#^aH.#^aKim ng#2009#^a196tr.^b18cm#253773#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi# Nht Bn#Truyn tranh#Hng H## 00515000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020024000340030013000580070030000710220004001010050010001050060013001150080 00500128009001100133010000500144011001500149019001400164013000700178020001800185 020000900203020001300212039001200225#VN09.07176#13500#Vi?t#895.6#^214#Ti l Ya mamoto Zenjiro#Truyn tranh#Yoko Maki ; Barbie Ayumi dch#T.2#Yoko Maki#Barbie A yumi#^aH.#^aKim ng#2009#^a174tr.^b18cm#Dch Nht Bn#253774#Vn hc thiu nhi# Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung## 00515000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020024000340030013000580070030000710220004001010050010001050060013001150080 00500128009001100133010000500144011001500149019001400164013000700178020001800185 020000900203020001300212039001200225#VN09.07177#13500#Vi?t#895.6#^214#Ti l Ya mamoto Zenjiro#Truyn tranh#Yoko Maki ; Barbie Ayumi dch#T.3#Yoko Maki#Barbie A yumi#^aH.#^aKim ng#2009#^a213tr.^b18cm#Dch Nht Bn#253775#Vn hc thiu nhi# Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung## 00556000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020022000340030013000560070035000690220004001042210021001080050013001290060 01500142008000500157009001100162010000500173011001500178019001400193020001800207 020000900225020001300234039001200247013000700259#VN09.07178#895.6#^214#13500#Vi ?t#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.6#Gi y pht quyt nh#Motoki Monma#Song Tm Quyn#^aH.#^aKim ng#2009#^a177tr.^b18c m#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung#253776## 00553000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020022000340030013000560070035000690220004001042210018001080050013001260060 01500139008000500154009001100159010000500170011001500175019001400190020001800204 020000900222020001300231039001200244013000700256#VN09.07179#895.6#^214#13500#Vi ?t#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.7#n g cp quc gia#Motoki Monma#Song Tm Quyn#^aH.#^aKim ng#2009#^a188tr.^b18cm#D ch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung#253777## 00553000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020022000340030013000560070035000690220004001042210018001080050013001260060 01500139008000500154009001100159010000500170011001500175019001400190020001800204 020000900222020001300231039001200244013000700256#VN09.07180#895.6#^214#13500#Vi ?t#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.8#Tr i pho mu en#Motoki Monma#Song Tm Quyn#^aH.#^aKim ng#2009#^a178tr.^b18cm#D ch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung#253778## 00548000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020012000340030013000460070042000590220005001012210008001060050015001140060 02000129008000500149009001100154010000500165011001500170019001400185020001800199 020000900217020001300226039001200239013000700251#VN09.07181#Vi?t#895.6#^214#1300 0#Shaman king#Truyn tranh#Hiroyuki Takei ; Hong Th Thu Hng dch#T.21#Hi k t#Hiroyuki Takei#Hong Th Thu Hng#^aH.#^aKim ng#2009#^a184tr.^b18cm#Dch N ht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung#253779## 00552000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020012000340030013000460070042000590220005001012210012001060050015001180060 02000133008000500153009001100158010000500169011001500174019001400189020001800203 020000900221020001300230039001200243013000700255#VN09.07182#895.6#^214#13000#Vi ?t#Shaman king#Truyn tranh#Hiroyuki Takei ; Hong Th Thu Hng dch#T.22#Hi k t III#Hiroyuki Takei#Hong Th Thu Hng#^aH.#^aKim ng#2009#^a186tr.^b18cm#D ch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung#253780## 00551000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020012000340030013000460070042000590220005001012210011001060050015001170060 02000132008000500152009001100157010000500168011001500173019001400188020001800202 020000900220020001300229039001200242013000700254#VN09.07183#895.6#^214#13000#Vi ?t#Shaman king#Truyn tranh#Hiroyuki Takei ; Hong Th Thu Hng dch#T.23#Hi k t IV#Hiroyuki Takei#Hong Th Thu Hng#^aH.#^aKim ng#2009#^a186tr.^b18cm#Dc h Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung#253781## 00553000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020012000340030013000460070042000590220005001012210013001060050015001190060 02000134008000500154009001100159010000500170011001500175019001400190020001800204 020000900222020001300231039001200244013000700256#VN09.07184#895.6#^214#13000#Vi ?t#Shaman king#Truyn tranh#Hiroyuki Takei ; Hong Th Thu Hng dch#T.24#Shama n fight#Hiroyuki Takei#Hong Th Thu Hng#^aH.#^aKim ng#2009#^a188tr.^b18cm#D ch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung#253782## 00498000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020011000340030013000450070028000580220004000860050016000900060005001060080 00500111009001100116010000500127011001500132013000700147019001400154020001800168 020000900186020001300195039001200208#VN09.07185#13500#Vi?t#895.6#^214#Angel hun t#Truyn tranh#Obayashi Miyuki ; Lna dch#T.2#Obayashi Miyuki#Lna#^aH.#^aKim ng#2009#^a187tr.^b18cm#253783#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn t ranh#Phng Dung## 00498000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020011000340030013000450070028000580220004000860050016000900060005001060080 00500111009001100116010000500127011001500132019001400147013000700161020001800168 020000900186020001300195039001200208#VN09.07186#13500#Vi?t#895.6#^214#Angel hun t#Truyn tranh#Obayashi Miyuki ; Lna dch#T.3#Obayashi Miyuki#Lna#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#253784#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn t ranh#Phng Dung## 00498000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020011000340030013000450070028000580220004000860050016000900060005001060080 00500111009001100116010000500127011001500132019001400147013000700161020001800168 020000900186020001300195039001200208#VN09.07187#13500#Vi?t#895.6#^214#Angel hun t#Truyn tranh#Obayashi Miyuki ; Lna dch#T.4#Obayashi Miyuki#Lna#^aH.#^aKim ng#2009#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#253785#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn t ranh#Phng Dung## 00544000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030013000530070030000660220004000960050017001000060006001170080 00500123009001100128010000500139011001500144019001400159012002200173020001800195 020000900213020001300222039001200235013000700247#VN09.07188#13500#Vi?t#895.6#^2 14#Nhng c b bc h#Truyn tranh#Wataru Yoshizumi ; L Na dch#T.4#Wataru Yosh izumi#L Na#^aH.#^aKim ng#2009#^a171tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Dnh cho la tui 16+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung#253786## 00498000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020011000340030013000450070028000580220004000860050016000900060005001060080 00500111009001100116010000500127011001500132019001400147013000700161020001800168 020000900186020001300195039001200208#VN09.07189#Vi?t#895.6#^214#13500#Angel hun t#Truyn tranh#Obayashi Miyuki ; Lna dch#T.1#Obayashi Miyuki#Lna#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#253787#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn t ranh#Phng Dung## 00521000000000289000450002600110000008200060001180800050001700200100002200300130 00320070032000450220005000772210005000820190005000870050013000920060012001050080 00500117009001100122010000500133011001500138020001800153020000900171020001300180 019001400193039001000207014000700217013000700224#VN09.07190#895.6#^214#One piece #Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.22#Hope#Vi?t#Eiichiro Oda#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2009#^a203tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h#Dch Nht Bn#Khnh Vn#13000#253788## 00564000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020024000340030013000580070031000710220005001020050013001070080005001200090 01100125010000500136011001500141006001100156019001400167020001800181020000900199 020001300208039001200221012003400233013000700267#VN09.07191#Vi?t#895.6#^214#1300 0#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.34#Aoya ma Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a194tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung#Sch dnh cho la tui thiu nin#2537 89## 00534000000000289000450002600110000001400070001101900050001800200120002300300130 00350070040000480220005000880080005000930090011000980100005001090110015001140190 01400129020000900143020001300152005001400165006000800179006000900187039001200196 082000600208808000500214020001800219013000700237#VN09.07192#12000#Vi?t#Kt gii s#Truyn tranh#Tanabe Yellow ; Dch: H Thu, Vit Anh#T.24#^aH.#^aKim ng#20 09#^a184tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Nht Bn#Truyn tranh#Tanabe Yellow#H Thu#Vit Anh#Phng Dung#895.6#^214#Vn hc thiu nhi#253790## 00541000000000277000450002600110000001400070001101900050001800200120002300300130 00350070042000480220005000900080018000950090011001130100005001240110015001290190 01400144020001800158020000900176020001300185005001500198006002000213039001200233 082000600245808000500251013000700256#VN09.07193#14000#Vi?t#Kaze Hikaru#Truyn t ranh#Watanabe Taeko ; Anh Quyn Dim Chu dch#T.25#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2009#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Watan abe Taeko#Anh Quyn Dim Chu#Phng Dung#895.6#^214#253791## 00573000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020015000340030013000490070033000620220005000950050018001000060008001180080 01800126009001100144010000500155011001500160012003500175019001400210020001800224 020000900242020001300251039001200264013000700276#VN09.07195#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Hc vin Alice#Truyn tranh#Higuchi Tachibana ; Hi Yn dch#T.16#Higuchi Tac hibana#Hi Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a190tr.^b18cm#Truyn tranh dn h cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung#253792## 00573000000000289000450002600110000001900050001101400070001608200060002380800050 00290020015000340030013000490070033000620220005000950050018001000060008001180080 01800126009001100144010000500155011001500160012003500175019001400210020001800224 020000900242020001300251039001200264013000700276#VN09.07196#Vi?t#14000#895.6#^2 14#Hc vin Alice#Truyn tranh#Higuchi Tachibana ; Hi Yn dch#T.17#Higuchi Tac hibana#Hi Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a197tr.^b18cm#Truyn tranh dn h cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung#253793## 00573000000000289000450002600110000001900050001101400070001608200060002380800050 00290020015000340030013000490070033000620220005000950050018001000060008001180080 01800126009001100144010000500155011001500160012003500175019001400210020001800224 020000900242020001300251039001200264013000700276#VN09.07194#Vi?t#14000#895.6#^2 14#Hc vin Alice#Truyn tranh#Higuchi Tachibana ; Hi Yn dch#T.18#Higuchi Tac hibana#Hi Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a188tr.^b18cm#Truyn tranh dn h cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung#253794## 00605000000000301000450002600110000001200400001101400070005101900050005808200060 00638080005000690020022000740030013000960290020001090070025001290220005001540080 01800159009001100177010000500188011001500193019001600208020001800224020001100242 020001300253005000900266006000900275039001200284013000700296#VN09.07197#Truyn t ranh dnh cho tui trng thnh#14000#Vi?t#895.1#^214#Ho phng liu nguyn#Tru yn tranh#The ravages of time#Chan Mou ; Kin Huy dch#T.34#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2009#^a190tr.^b18cm#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Chan Mou#Kin Huy#Phng Dung#253795## 00605000000000301000450002600110000001200400001101400070005101900050005808200060 00638080005000690020022000740030013000960290020001090070025001290220005001540080 01800159009001100177010000500188011001500193019001600208020001800224020001100242 020001300253005000900266006000900275039001200284013000700296#VN09.07198#Truyn t ranh dnh cho tui trng thnh#14000#Vi?t#895.1#^214#Ho phng liu nguyn#Tru yn tranh#The ravages of time#Chan Mou ; Kin Huy dch#T.35#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2009#^a182tr.^b18cm#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Chan Mou#Kin Huy#Phng Dung#253796## 00612000000000301000450002600110000002000110001102000130002202000180003503900120 00530190005000650820006000708080005000760140007000810020008000880030013000960070 04600109022000500155008001800160009001100178010000500189011001500194012004000209 019001600249005001400265005001300279006001100292013000700303#VN09.07199#Trung Qu c#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Phng Dung#Vi?t#895.1#^214#14000#V thn#Tru yn tranh#Wan Yat Leung, Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.52#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2009#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#253797## 00612000000000301000450002600110000002000110001102000130002202000180003503900120 00530190005000650820006000708080005000760140007000810020008000880030013000960070 04600109022000500155008001800160009001100178010000500189011001500194012004000209 019001600249005001400265005001300279006001100292013000700303#VN09.07200#Trung Qu c#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Phng Dung#Vi?t#895.1#^214#14000#V thn#Tru yn tranh#Wan Yat Leung, Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.53#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2009#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#253798## 00612000000000301000450002600110000002000110001102000130002202000180003503900120 00530190005000650820006000708080005000760140007000810020008000880030013000960070 04600109022000500155008001800160009001100178010000500189011001500194012004000209 019001600249005001400265005001300279006001100292013000700303#VN09.07201#Trung Qu c#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Phng Dung#Vi?t#895.1#^214#14000#V thn#Tru yn tranh#Wan Yat Leung, Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.54#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2009#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#253799## 00612000000000301000450002600110000002000110001102000130002202000180003503900120 00530190005000650820006000708080005000760140007000810020008000880030013000960070 04600109022000500155008001800160009001100178010000500189011001500194012004000209 019001600249005001400265005001300279006001100292013000700303#VN09.07202#Trung Qu c#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Phng Dung#Vi?t#895.1#^214#14000#V thn#Tru yn tranh#Wan Yat Leung, Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.55#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2009#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#253800## 00679000000000313000450002600110000002000130001102000180002402000110004203900120 00530140007000650190005000720820006000778080005000830020014000880030013001020070 05400115022000500169221003800174005001600212005001500228006001500243008001800258 009001100276010000500287011001500292012003500307019001600342013000700358#VN09.07 203#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Phng Dung#14500#Vi?t#895.1#^214 #Thn binh 3.5#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Cng Tia Chp dc h#T.21#Tinh nguyn b tr, ni li kinh mch#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#Cn g Tia Chp#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a134tr.^b19cm#Truyn tranh dnh ch o tui mi ln#Dch Trung Quc#253801## 00676000000000313000450002600110000002000130001102000180002402000110004203900120 00530140007000650190005000720820006000778080005000830020014000880030013001020070 05400115022000500169221003500174005001600209005001500225006001500240008001800255 009001100273010000500284011001500289012003500304019001600339013000700355#VN09.07 204#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Phng Dung#14500#Vi?t#895.1#^214 #Thn binh 3.5#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Cng Tia Chp dc h#T.22#Thn du thin a, nhm tung honh#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#Cng T ia Chp#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a134tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho t ui mi ln#Dch Trung Quc#253802## 00629000000000301000450002600110000002000130001102000180002402000110004203900120 00530140007000650190005000720820006000778080005000830020014000880030013001020070 05400115022000500169005001600174005001500190006001500205008001800220009001100238 010000500249011001500254012003500269019001600304013000700320#VN09.07205#Truyn t ranh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Phng Dung#14500#Vi?t#895.1#^214#Thn binh 3 .5#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Cng Tia Chp dch#T.23#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#Cng Tia Chp#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a134 tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Trung Quc#253803## 00679000000000313000450002600110000002000130001102000180002402000110004203900120 00530140007000650190005000720820006000778080005000830020014000880030013001020070 05400115022000500169221003800174005001600212005001500228006001500243008001800258 009001100276010000500287011001500292012003500307019001600342013000700358#VN09.07 206#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Phng Dung#14500#Vi?t#895.1#^214 #Thn binh 3.5#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Cng Tia Chp dc h#T.24#Hip chi nhn gi, nhn chi hong gi#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#Cn g Tia Chp#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a134tr.^b19cm#Truyn tranh dnh ch o tui mi ln#Dch Trung Quc#253804## 00544000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020018000340030013000520070029000650220005000940080018000990090011001170100 00500128011001500133019001400148020001800162020000900180020001300189039001200202 012004000214006000500254013000700259#VN09.07207#Vi?t#895.6#^214#14000#Thin ng Tokyo#Truyn tranh#Yoshiki Nakamura ; BaKa dch#T.19#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a191tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P hng Dung#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#BaKa#253805## 00516000000000277000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900120 00510140007000630190005000700820006000758080005000810020011000860030013000970070 03000110022000500140005001500145006000800160008001800168009001100186010000500197 011001500202019001400217013000700231#VN09.07208#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Phng Dung#14000#Vi?t#895.6#^214#Cross game#Truyn tranh#Adachi Mitsur u ; Cm Vn dch#T.14#Adachi Mitsuru#Cm Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^ a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#253806## 00565000000000289000450002600110000002000130001102000180002402000090004203900120 00510120040000630140007001030190005001100820006001158080005001210020010001260030 01300136007002900149022000500178005001400183006000800197008001800205009001100223 010000500234011001500239019001400254013000700268#VN09.07209#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Phng Dung#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#14000#V i?t#895.6#^214#Hana Kimi#Truyn tranh#Nakajo Hisaya ; Hi Yn dch#T.23#Nakajo H isaya#Hi Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a181tr.^b18cm#Dch Nht Bn#253 807## 00519000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020010000340030012000440070033000560220004000890050014000930060012001070080 01800119009001100137010000500148011001500153013000700168019001400175020001800189 020000900207020001300216039001200229#VN09.07210#14000#Vi?t#895.6#^214#Mnh ghp #Truyn ghp#Inoue Kazurou ; Tuyt Nhung dch#T.1#Inoue Kazurou#Tuyt Nhung#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a195tr.^b18cm#253808#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung## 00519000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020010000340030012000440070033000560220004000890050014000930060012001070080 01800119009001100137010000500148011001500153019001400168013000700182020001800189 020000900207020001300216039001200229#VN09.07211#Vi?t#895.6#^214#14000#Mnh ghp #Truyn ghp#Inoue Kazurou ; Tuyt Nhung dch#T.2#Inoue Kazurou#Tuyt Nhung#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a188tr.^b18cm#Dch Nht Bn#253809#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung## 00519000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020010000340030012000440070033000560220004000890050014000930060012001070080 01800119009001100137010000500148011001500153019001400168013000700182020001800189 020000900207020001300216039001200229#VN09.07212#Vi?t#895.6#^214#14000#Mnh ghp #Truyn ghp#Inoue Kazurou ; Tuyt Nhung dch#T.3#Inoue Kazurou#Tuyt Nhung#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a196tr.^b18cm#Dch Nht Bn#253810#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung## 00563000000000289000450002600110000000500140001102000180002502000090004302000130 00520390012000650140007000770190005000840820006000898080005000950020019001000030 01300119007002600132022000500158006000500163008001800168009001100186010000500197 011001500202019001400217012003500231013000700266#VN09.07213#Marimo Ragawa#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung#14000#Vi?t#895.6#^214#u trng rc la#Truyn tranh#Marimo Ragawa ; Nana dch#T.15#Nana#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tr#2009#^a188tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#25381 1## 00563000000000289000450002600110000000500140001102000180002502000090004302000130 00520390012000650140007000770190005000840820006000898080005000950020019001000030 01300119007002600132022000500158006000500163008001800168009001100186010000500197 011001500202019001400217012003500231013000700266#VN09.07214#Marimo Ragawa#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung#14000#Vi?t#895.6#^214#u trng rc la#Truyn tranh#Marimo Ragawa ; Nana dch#T.16#Nana#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tr#2009#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#25381 2## 00563000000000289000450002600110000000500140001102000180002502000090004302000130 00520390012000650140007000770190005000840820006000898080005000950020019001000030 01300119007002600132022000500158006000500163008001800168009001100186010000500197 011001500202019001400217012003500231013000700266#VN09.07215#Marimo Ragawa#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung#14000#Vi?t#895.6#^214#u trng rc la#Truyn tranh#Marimo Ragawa ; Nana dch#T.17#Nana#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tr#2009#^a193tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#25381 3## 00521000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020015000340030013000490070031000620220004000930050015000970060009001120080 01800121009001100139010000500150011001500155019001400170020001800184020000900202 020001300211039001200224013000700236#VN09.07216#14000#Vi?t#895.6#^214#Hajime l s 1#Truyn tranh#Watanabe Taeko ; Lc Nhn dch#T.8#Watanabe Taeko#Lc Nhn#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#Phng Dung#253814## 00521000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020015000340030013000490070031000620220004000930050015000970060009001120080 01800121009001100139010000500150011001500155019001400170020001800184020000900202 020001300211039001200224013000700236#VN09.07217#Vi?t#895.6#^214#14000#Hajime l s 1#Truyn tranh#Watanabe Taeko ; Lc Nhn dch#T.9#Watanabe Taeko#Lc Nhn#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#Phng Dung#253815## 00522000000000277000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020015000340030013000490070031000620220005000930050015000980060009001130080 01800122009001100140010000500151011001500156019001400171020001800185020000900203 020001300212039001200225013000700237#VN09.07218#895.6#^214#14000#Vi?t#Hajime l s 1#Truyn tranh#Watanabe Taeko ; Lc Nhn dch#T.10#Watanabe Taeko#Lc Nhn#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi# Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung#253816## 00552000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020017000340030013000510290015000640070032000790220004001110050017001150080 01800132009001100150010000500161011001500166019001400181020001800195020000900213 020001300222039001200235006000800247013000700255#VN09.07219#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Chic ly k diu#Truyn tranh#Mirumo de pon!#Shinozuka Hiromu ; M Hnh dch# T.7#Shinozuka Hiromu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a177tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung#M Hnh#253817## 00552000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020017000340030013000510290015000640070032000790220004001110050017001150080 01800132009001100150010000500161011001500166019001400181020001800195020000900213 020001300222039001200235006000800247013000700255#VN09.07220#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Chic ly k diu#Truyn tranh#Mirumo de pon!#Shinozuka Hiromu ; M Hnh dch# T.8#Shinozuka Hiromu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung#M Hnh#253818## 00552000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020017000340030013000510290015000640070032000790220004001110050017001150080 01800132009001100150010000500161011001500166019001400181020001800195020000900213 020001300222039001200235006000800247013000700255#VN09.07221#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Chic ly k diu#Truyn tranh#Mirumo de pon!#Shinozuka Hiromu ; M Hnh dch# T.9#Shinozuka Hiromu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung#M Hnh#253819## 00553000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020017000340030013000510290015000640070032000790220005001110050017001160080 01800133009001100151010000500162011001500167019001400182020001800196020000900214 020001300223039001200236006000800248013000700256#VN09.07222#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Chic ly k diu#Truyn tranh#Mirumo de pon!#Shinozuka Hiromu ; M Hnh dch# T.10#Shinozuka Hiromu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung#M Hnh#253820## 00553000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020017000340030013000510290015000640070032000790220005001110050017001160080 01800133009001100151010000500162011001500167019001400182020001800196020000900214 020001300223039001200236006000800248013000700256#VN09.07223#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Chic ly k diu#Truyn tranh#Mirumo de pon!#Shinozuka Hiromu ; M Hnh dch# T.11#Shinozuka Hiromu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung#M Hnh#253821## 00553000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020017000340030013000510290015000640070032000790220005001110050017001160080 01800133009001100151010000500162011001500167019001400182020001800196020000900214 020001300223039001200236006000800248013000700256#VN09.07224#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Chic ly k diu#Truyn tranh#Mirumo de pon!#Shinozuka Hiromu ; M Hnh dch# T.12#Shinozuka Hiromu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung#M Hnh#253822## 00515000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900120 00510140007000630190005000700820006000758080005000810020018000860030013001040070 02600117022000500143005001100148006000800159008001800167009001100185010000500196 011001500201019001400216013000700230#VN09.07225#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc th iu nhi#Phng Dung#14000#Vi?t#895.6#^214#Kht vng v ch#Truyn tranh#Koyama Yuu ; Hi Th dch#T.19#Koyama Yuu#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a 183tr.^b18cm#Dch Nht Bn#253823## 00515000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900120 00510140007000630190005000700820006000758080005000810020018000860030013001040070 02600117022000500143005001100148006000800159008001800167009001100185010000500196 011001500201019001400216013000700230#VN09.07226#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc th iu nhi#Phng Dung#14000#Vi?t#895.6#^214#Kht vng v ch#Truyn tranh#Koyama Yuu ; Hi Th dch#T.20#Koyama Yuu#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a 183tr.^b18cm#Dch Nht Bn#253824## 00515000000000277000450002600110000002000130001102000180002402000090004203900120 00510140007000630190005000700820006000758080005000810020018000860030013001040070 02600117022000500143005001100148006000800159008001800167009001100185010000500196 011001500201019001400216013000700230#VN09.07227#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Phng Dung#14000#Vi?t#895.6#^214#Kht vng v ch#Truyn tranh#Koyama Yuu ; Hi Th dch#T.21#Koyama Yuu#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a 183tr.^b18cm#Dch Nht Bn#253825## 00572000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900120 00510140007000630190005000700820006000758080005000810020013000860030013000990070 03100112022000500143005001500148008001800163009001100181010000500192011001500197 019001400212012004000226006000900266013000700275#VN09.07228#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#Phng Dung#14000#Vi?t#895.6#^214#Gi tri cy#Truyn tranh #Takaya Natsuki ; Th Trc dch#T.21#Takaya Natsuki#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2009#^a191tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Th T rc#253826## 00572000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900120 00510140007000630190005000700820006000758080005000810020013000860030013000990070 03100112022000500143005001500148008001800163009001100181010000500192011001500197 019001400212012004000226006000900266013000700275#VN09.07229#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#Phng Dung#14000#Vi?t#895.6#^214#Gi tri cy#Truyn tranh #Takaya Natsuki ; Th Trc dch#T.22#Takaya Natsuki#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2009#^a191tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Th T rc#253827## 00572000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900120 00510140007000630190005000700820006000758080005000810020013000860030013000990070 03100112022000500143005001500148008001800163009001100181010000500192011001500197 019001400212012004000226006000900266013000700275#VN09.07230#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#Phng Dung#14000#Vi?t#895.6#^214#Gi tri cy#Truyn tranh #Takaya Natsuki ; Th Trc dch#T.23#Takaya Natsuki#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2009#^a179tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Th T rc#253828## 00517000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020015000340030013000490070029000620220004000910050014000950060008001090080 01800117009001100135010000500146011001500151013000700166019001400173020001800187 020000900205020001300214039001200227#VN09.07231#14000#Vi?t#895.6#^214#Tenchi v dng#Truyn tranh#Okuda Hitoshi ; Hi Th dch#T.1#Okuda Hitoshi#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a181tr.^b18cm#253829#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nh i#Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung## 00518000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020016000340030013000500070029000630220004000920050014000960060008001100080 01800118009001100136010000500147011001500152019001400167013000700181020001800188 020000900206020001300215039001200228#VN09.07232#14000#Vi?t#895.6#^214#Tenchi v dng!#Truyn tranh#Okuda Hitoshi ; Hi Th dch#T.2#Okuda Hitoshi#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a178tr.^b18cm#Dch Nht Bn#253830#Vn hc thiu n hi#Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung## 00570000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020017000340030013000510070031000640220004000950050013000990060011001120080 01800123009001100141010000500152011001500157012003500172013000700207019001400214 020001800228020000900246020001300255039001200268#VN09.07233#14500#Vi?t#895.6#^2 14#Chp cnh c m#Truyn tranh#Yabuuchi Yuu ; Qunh Loan dch#T.1#Yabuuchi Yuu #Qunh Loan#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dnh c ho tui mi ln#253831#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ph ng Dung## 00570000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020017000340030013000510070031000640220004000950050013000990060011001120080 01800123009001100141010000500152011001500157012003500172019001400207013000700221 020001800228020000900246020001300255039001200268#VN09.07234#14500#Vi?t#895.6#^2 14#Chp cnh c m#Truyn tranh#Yabuuchi Yuu ; Qunh Loan dch#T.2#Yabuuchi Yuu #Qunh Loan#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a210tr.^b18cm#Truyn tranh dnh c ho tui mi ln#Dch Nht Bn#253832#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ph ng Dung## 00557000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020021000340030013000550070029000680220004000970050016001010060006001170080 00500123009001100128010000500139011001500144012003500159019001400194020001800208 020000900226020001300235039001200248013000700260#VN09.07235#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Bp b r bt Odette#Truyn tranh#Julietta Suzuki ; Nh dch#T.4#Julietta S uzuki#Nh #^aH.#^aKim ng#2009#^a190tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi l n#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung#253833## 00557000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020021000340030013000550070029000680220004000970050016001010060006001170080 00500123009001100128010000500139011001500144012003500159019001400194020001800208 020000900226020001300235039001200248013000700260#VN09.07236#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Bp b r bt Odette#Truyn tranh#Julietta Suzuki ; Nh dch#T.5#Julietta S uzuki#Nh #^aH.#^aKim ng#2009#^a186tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi l n#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung#253834## 00557000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020021000340030013000550070029000680220004000970050016001010060006001170080 00500123009001100128010000500139011001500144012003500159019001400194020001800208 020000900226020001300235039001200248013000700260#VN09.07237#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Bp b r bt Odette#Truyn tranh#Julietta Suzuki ; Nh dch#T.6#Julietta S uzuki#Nh #^aH.#^aKim ng#2009#^a186tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi l n#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung#253835## 00581000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020014000340030013000480070038000610220004000990050019001030060012001220080 01800134009001100152010000500163011001500168012003500183019001400218020001800232 020000900250020001300259039001200272013000700284#VN09.07238#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Cp bi trng#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; H Th Bnh dch#T.6#Nishimor i Hiroyuki#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a174tr.^b18cm#Truyn t ranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Phng Dung#253836## 00581000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020014000340030013000480070038000610220004000990050019001030060012001220080 01800134009001100152010000500163011001500168012003500183019001400218020001800232 020000900250020001300259039001200272013000700284#VN09.07239#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Cp bi trng#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; H Th Bnh dch#T.7#Nishimor i Hiroyuki#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a174tr.^b18cm#Truyn t ranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Phng Dung#253837## 00581000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020014000340030013000480070038000610220004000990050019001030060012001220080 01800134009001100152010000500163011001500168012003500183019001400218020001800232 020000900250020001300259039001200272013000700284#VN09.07240#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Cp bi trng#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; H Th Bnh dch#T.8#Nishimor i Hiroyuki#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a174tr.^b18cm#Truyn t ranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Phng Dung#253838## 00581000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020014000340030013000480070038000610220004000990050019001030060012001220080 01800134009001100152010000500163011001500168012003500183019001400218020001800232 020000900250020001300259039001200272013000700284#VN09.07241#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Cp bi trng#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; H Th Bnh dch#T.9#Nishimor i Hiroyuki#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a183tr.^b18cm#Truyn t ranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Phng Dung#253839## 00525000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020009000340030013000430070036000560220004000920050017000960060012001130080 01800125009001100143010000500154011001500159013000700174019001400181020001800195 020000900213020001300222039001200235#VN09.07242#14000#Vi?t#895.6#^214#Inuyasha# Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.5#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhun g#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a188tr.^b18cm#253840#Dch Nht bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung## 00525000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020009000340030013000430070036000560220004000920050017000960060012001130080 01800125009001100143010000500154011001500159019001400174013000700188020001800195 020000900213020001300222039001200235#VN09.07243#14000#Vi?t#895.6#^214#Inuyasha# Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.6#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhun g#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a188tr.^b18cm#Dch Nht bn#253841#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung## 00525000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020009000340030013000430070036000560220004000920050017000960060012001130080 01800125009001100143010000500154011001500159019001400174013000700188020001800195 020000900213020001300222039001200235#VN09.07244#14000#Vi?t#895.6#^214#Inuyasha# Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.7#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhun g#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a187tr.^b18cm#Dch Nht bn#253842#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung## 00525000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020009000340030013000430070036000560220004000920050017000960060012001130080 01800125009001100143010000500154011001500159019001400174013000700188020001800195 020000900213020001300222039001200235#VN09.07245#14000#Vi?t#895.6#^214#Inuyasha# Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.8#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhun g#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a187tr.^b18cm#Dch Nht bn#253843#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Phng Dung## 00591000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020028000340030013000620070036000750220004001110050017001150060012001320080 01800144009001100162010000500173011001500178012003500193019001400228020001800242 020000900260020001300269039001200282013000700294#VN09.07246#13000#Vi?t#895.7#^2 14#Bitagi - anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch# T.9#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a179tr.^b18c m#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Tr uyn tranh#Phng Dung#253844## 00592000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020028000340030013000620070036000750220005001110050017001160060012001330080 01800145009001100163010000500174011001500179012003500194019001400229020001800243 020000900261020001300270039001200283013000700295#VN09.07247#13000#Vi?t#895.7#^2 14#Bitagi - anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch# T.10#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a171tr.^b18 cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#T ruyn tranh#Phng Dung#253845## 00592000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020028000340030013000620070036000750220005001110050017001160060012001330080 01800145009001100163010000500174011001500179012003500194019001400229020001800243 020000900261020001300270039001200283013000700295#VN09.07248#13000#Vi?t#895.7#^2 14#Bitagi - anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch# T.11#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a159tr.^b18 cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#T ruyn tranh#Phng Dung#253846## 00701000000000241000450002600110000002600110001100200190002200300490004101900050 00900820004000958080005000990080005001040090018001090100005001270110014001320150 03400146013000700180021022500187020001000412020001100422020001800433039000800451 #VN09.07249#VN09.07250#T in Anh - Vit#S dng cho hc vin hc nghip v bo v i UAE#Vi?t#423#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a87tr.^b15cm#TTS ghi : Ba n Qun l XKL - BQP#253847#Gm cc t thng dng c sp xp theo nhng ch quen thuc i vi lnh vc xut khu lao ng, c bit l hc vin hc nghip v bo v i UAE nh: gia nh, ngh nghip, n thc ung, v kh, khng ch khng b...#Ting Anh#Ting Vit#T in thut ng#Hng H## 00620000000000265000450002600110000002600110001100200430002201900050006508200080 00708080005000780080005000830090018000880100005001060110014001110130007001250210 13700132020000800269020001700277020000700294020001300301020001700314020000800331 020000700339039000800346#VN09.07252#VN09.07251#S tay an ton dng cho th bn m n hm l#Vi?t#622.028#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a53tr.^b12cm#253848#Tr nh by: cc s c c th xy ra, cch phng, x l th tiu s c; an ton la o ng v v sinh lao ng i vi th bn mn hm l#An ton#V sinh lao ng#H m l#Khai thc m#An ton lao ng#Bn mn#S tay#Hng H## 00674000000000265000450002600110000002600110001100200510002201900050007308200080 00788080005000860080005000910090018000960100005001140110014001190150046001330130 00700179021014500186020000800331020001700339020000700356020001300363020001700376 020000700393039000800400#VN09.07254#VN09.07253#S tay an ton dng cho cng nhn khai thc hm l#Vi?t#622.028#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a53tr.^b12cm#T p on Cng nghip than khong sn Vit Nam#253849#Trnh by: cc s c c th x y ra, cch phng, x l th tiu s c; an ton lao ng v v sinh lao ng i vi cng nhn khai thc hm l#An ton#V sinh lao ng#Hm l#Khai thc m #An ton lao ng#S tay#Hng H## 00696000000000277000450002600110000002600110001100200450002201900050006708200080 00728080005000800080005000850090018000900100005001080110014001130150060001270130 00700187021013900194020000800333020001700341020000700358020001300365020000800378 020001700386020000700403039000800410#VN09.07255#VN09.07256#S tay an ton dng c ho cng nhn c in l#Vi?t#622.028#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a53tr.^b1 2cm#u ba ghi : Tp on Cng nghip than khong sn Vit Nam#253850#Trnh by : cc s c c th xy ra, cch phng, x l th tiu s c; an ton lao ng v v sinh lao ng i vi cng nhn c in l#An ton#V sinh lao ng#Hm l #Khai thc m#C in#An ton lao ng#S tay#Hng H## 00725000000000241000450002600110000002600110001100200700002201900050009208200070 00978080005001040080005001090090018001140100005001320110014001370150069001510130 00700220021020100227020000800428020001500436020001700451020000700468039000800475 #VN09.07257#VN09.07258#S tay hng dn loi tr cc yu t nguy him khi tin h nh lm vic#Vi?t#331.25#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a44tr.^b16cm#TTS ghi : B Lao ng - Thng binh v X hi. Cc An ton lao ng#253851#Hng dn c c bin php n gin loi b cc yu t nguy him, c hi ti ni lm vic nh : tai nn lao ng do in git, thiu thiu bit khi s dng ho cht, hoc vi phm qui trnh vn hnh my#An ton#Ngi lao ng#An ton lao ng#S tay#Hng H## 00780000000000241000450002600110000002600110001100200660002201900050008808200070 00938080005001000080005001050090018001100100005001280110014001330150069001470130 00700216021025000223020001300473020002000486020001700506020000700523039000800530 #VN09.07259#VN09.07260#S tay hng dn t ci thin iu kin lao ng ti doan h nghip#Vi?t#331.25#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a39tr.^b16cm#TTS ghi : B Lao ng - Thng binh v X hi. Cc An ton lao ng#253852#Trnh by nhng nguyn tc c bn ni lm vic v: t chc mt bng chung ni lm vic; vn chuy n v lu gi hng ho; chiu sng, thng gi; thit k ni lm vic; an ton m y, thit b; kim sot mi trng v iu kin sinh hot ti ni lm vic#Ni l m vic#Mi trng lao ng#An ton lao ng#S tay#Hng H## 00865000000000253000450002600110000002600110001100200770002201900050009908200070 01048080005001110080005001160090018001210100005001390110014001440150069001580130 00700227021030500234020000800539020001700547020001500564020001700579020000700596 039000800603#VN09.07261#VN09.07262#S tay hng dn m bo an ton v sc kho ngi lao ng ti ni lm vic#Vi?t#331.25#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a3 9tr.^b16cm#TTS ghi : B Lao ng - Thng binh v X hi. Cc An ton lao ng# 253853#Trnh by cc gii php phng nga khi thc hin cc cng vic c yu t nguy him, c hi nh: cng vic tip xc vi nhit cao, ho cht v cc ho t ng c kh; ng thi a ra cc hng dn s dng trang b phng tin bo v c nhn, an ton khi vn hnh xe nng v s dng cc thit b cm tay#An ton# V sinh lao ng#Ngi lao ng#An ton lao ng#S tay#Hng H## 00853000000000301000450002600110000002600110001100200380002200300240006001900050 00840820007000898080005000960080005001010090018001060100005001240110014001290150 06900143013000700212021024800219020000800467020000900475020000800484020000800492 020001000500020000900510020001700519020000700536039000800543#VN09.07264#VN09.072 65#S tay an ton trong s dng ho cht#Dnh cho ngi lao ng#Vi?t#363.17#^21 4#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a31tr.^b16cm#TTS ghi : B Lao ng - Thng binh v X hi. Cc An ton lao ng#253854#Tm hiu quyn v ngha ca ngi lao ng. Cc con ng xm nhp ca ca ho cht vo c th ngi, tc hi ca ho ch t i vi sc kho. Cc bin php bo m an ton khi s dng ho cht. An ton khi bo qun, vn chuyn, ng gi ho cht...#An ton#Ho cht#S dng#Tc hi #nh hng#Sc kho#An ton lao ng#S tay#Hng H## 00785000000000277000450002600110000002600110001100200450002200300240006701900050 00910820008000968080005001040080005001090090018001140100005001320110014001370150 06900151013000700220021020700227020000800434020000800442020000900450020001700459 020001600476020000700492039000800499#VN09.07266#VN09.07267#S tay an ton trong s dng thit b p lc#Dnh cho ngi lao ng#Vi?t#621.028#^214#^aH.#^aLao n g X hi#2009#^a28tr.^b16cm#TTS ghi : B Lao ng - Thng binh v X hi. Cc An ton lao ng#253855#Hng dn v cung cp nhng qui tc an ton, v sinh lao ng i vi thit b p lc. An ton khi mua, lp t, an ton trong qu trnh vn hnh, ct gi, bo qun, bo dng... i vi cc thit b p lc#An ton#S dng#Thit b#An ton lao ng#Thit b p lc#S tay#Hng H## 00791000000000289000450002600110000002600110001100200490002200300240007101900050 00950820008001008080005001080080005001130090018001180100005001360110014001410150 06900155013000700224021018300231020000800414020001700422020000900439020001200448 020000900460020001700469020000700486039000800493#VN09.07268#VN09.07269#S tay an ton - v sinh lao ng trong xy dng#Dnh cho ngi lao ng#Vi?t#624.028#^21 4#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a51tr.^b16cm#TTS ghi : B Lao ng - Thng binh v X hi. Cc An ton lao ng#253856#Gii thiu quyn v ngha v ca ngi l ao ng. Qui nh v an ton - v sinh lao ng trn cng trng xy dng, phn g tin bo v c nhn v chm sc sc kho trn cng trng...#An ton#V sinh l ao ng#Sc kho#Cng trng#Xy dng#An ton lao ng#S tay#Hng H## 00674000000000265000450002600110000002600110001100200340002200300240005601900050 00800820009000858080005000940080005000990090018001040100005001220110014001270150 06900141013000700210021013800217020000800355020000800363020000500371020001700376 020000700393039000800400#VN09.07270#VN09.07271#S tay an ton trong s dng in #Dnh cho ngi lao ng#Vi?t#621.3028#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a50tr.^ b16cm#TTS ghi : B Lao ng - Thng binh v X hi. Cc An ton lao ng#25385 7#Mt s kin thc c bn v an ton in: cc quy nh c th v an ton lao ng trong s dng in; Mt s v tai nn lao ng in hnh#An ton#S dng#in #An ton lao ng#S tay#Hng H## 00726000000000253000450002600110000002600110001100200750002201900050009708200080 01028080005001100080005001150090018001200100005001380110014001430150069001570130 00700226021016900233020000800402020001700410020001700427020001300444020000700457 039000800464#VN09.07272#VN09.07273#S tay hng dn an ton - v sinh lao ng t rong khai thc v ch bin #Vi?t#622.028#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a46 tr.^b16cm#TTS ghi : B Lao ng - Thng binh v X hi. Cc An ton lao ng#2 53858#Trnh by cc quy tc v an ton - v sinh lao ng trn cng trng khai thc v ch bin , cc gii php phng nga tai nn lao ng v ci thin iu kin lao ng#An ton#V sinh lao ng#An ton lao ng#Khai thc #S tay#Hn g H## 00804000000000265000450002600110000002600110001100200650002200300240008701900050 01110820010001168080005001260080005001310090018001360100005001540110014001590150 06800173013000700241021023100248020000800479020000800487020001100495020001700506 020000700523039000800530#VN09.07274#VN09.07275#S tay an ton trong s dng my, thit b gia cng g v c kh#Dnh cho ngi lao ng#Vi?t#621.90028#^214#^aH. #^aLao ng X hi#2009#^a43tr.^b16cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi. Cc An ton lao ng#253859#Gii thiu ni qui an ton lao ng chung khi s dng my, thit b gia cng g v c kh, c th v an ton v sinh lao ng k hi s dng my ca a, my mi hai , my khoan, my tin, my ct kim loi, k hi hn hi, hn in...#An ton#S dng#My c kh#An ton lao ng#S tay#Hng H## 00411000000000229000450002600110000000200170001100300130002801400060004101900050 00470820009000528080005000610080005000660090011000710100005000820110014000870120 02500101013000700126020001800133020000900151020001300160039000800173#VN09.07276# Gu, th v mui#Truyn tranh#6000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a13 tr.^b20cm#Truyn ng ngn th gii#253860#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tran h#Hng H## 00404000000000229000450002600110000000200100001100300130002101400060003401900050 00400820009000458080005000540080005000590090011000640100005000750110014000800120 02500094013000700119020001800126020000900144020001300153039000800166#VN09.07277# Th v b#Truyn tranh#6000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a13tr.^b20 cm#Truyn ng ngn th gii#253861#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hng H## 00410000000000229000450002600110000000200160001100300130002701400060004001900050 00460820009000518080005000600080005000650090011000700100005000810110014000860120 02500100013000700125020001800132020000900150020001300159039000800172#VN09.07278# Mo mn oai h#Truyn tranh#6000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a13t r.^b20cm#Truyn ng ngn th gii#253862#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh #Hng H## 00425000000000229000450002600110000000200310001100300130004201400060005501900050 00610820009000668080005000750080005000800090011000850100005000960110014001010120 02500115013000700140020001800147020000900165020001300174039000800187#VN09.07279# Lm m cho vua, nh gai cho h#Truyn tranh#6000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a13tr.^b20cm#Truyn ng ngn th gii#253863#Vn hc thiu nhi#Vit N am#Truyn tranh#Hng H## 00411000000000229000450002600110000000200170001100300130002801400060004101900050 00470820009000528080005000610080005000660090011000710100005000820110014000870120 02500101013000700126020001800133020000900151020001300160039000800173#VN09.07280# Anh vt ngu ngc#Truyn tranh#6000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a13 tr.^b20cm#Truyn ng ngn th gii#253864#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tran h#Hng H## 00412000000000229000450002600110000000200180001100300130002901400060004201900050 00480820009000538080005000620080005000670090011000720100005000830110014000880120 02500102013000700127020001800134020000900152020001300161039000800174#VN09.07281# D con hay gy s#Truyn tranh#6000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a1 3tr.^b20cm#Truyn ng ngn th gii#253865#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tra nh#Hng H## 00405000000000229000450002600110000000200110001100300130002201400060003501900050 00410820009000468080005000550080005000600090011000650100005000760110014000810120 02500095013000700120020001800127020000900145020001300154039000800167#VN09.07282# Kh v si#Truyn tranh#6000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a13tr.^b2 0cm#Truyn ng ngn th gii#253866#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hng H## 00689000000000289000450002600110000000200080001100700340001900500140005301400060 00670190005000730820007000788080005000850080005000900090011000950100005001060110 01700111012003900128013000700167006001400174021013200188020002100320020000800341 020000900349020001400358020001900372039000800391#VN09.07283#Tu ho#Cassie Mayer ; Ng nh Tuyt dch#Mayer, Cassie#6500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a24tr.^b17x20cm#B lm quen vi phng tin giao thng#253867#Ng nh Tuyt#Tr nh by cc kin thc khoa hc thng thc v tu ho: chuyn ng th no, chuy n ch ci g v c th a chng ta i nhng u#Khoa hc thng thc#Tu ho#M u gio#Sch mu gio#Giao thng vn ti#Hng H## 00658000000000289000450002600110000000200060001100700340001700500140005101400060 00650190005000710820007000768080005000830080005000880090011000930100005001040110 01700109012003900126013000700165006001400172021010500186020002100291020000600312 020000900318020001400327020001900341039000800360#VN09.07284#i b#Cassie Mayer ; Ng nh Tuyt dch#Mayer, Cassie#6500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 24tr.^b17x20cm#B lm quen vi phng tin giao thng#253868#Ng nh Tuyt#Hng dn b tm hiu cch con ngi s dng i chn ca mnh i t ni ny n n i khc nh th no#Khoa hc thng thc#i b#Mu gio#Sch mu gio#Giao thng vn ti#Hng H## 00680000000000289000450002600110000000200050001100700340001600500140005001400060 00640190005000700820007000758080005000820080005000870090011000920100005001030110 01700108012003900125013000700164006001400171021012900185020002100314020000500335 020000900340020001400349020001900363039000800382#VN09.07285# t#Cassie Mayer ; Ng nh Tuyt dch#Mayer, Cassie#6500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a2 4tr.^b17x20cm#B lm quen vi phng tin giao thng#253869#Ng nh Tuyt#Trnh by cc kin thc khoa hc thng thc v t: chuyn ng th no, chuyn ch ci g v c th a chng ta i nhng u#Khoa hc thng thc# t#Mu gio#S ch mu gio#Giao thng vn ti#Hng H## 00689000000000289000450002600110000000200080001100700340001900500140005301400060 00670190005000730820007000788080005000850080005000900090011000950100005001060110 01700111012003900128013000700167006001400174021013200188020002100320020000800341 020000900349020001400358020001900372039000800391#VN09.07286#My bay#Cassie Mayer ; Ng nh Tuyt dch#Mayer, Cassie#6500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a24tr.^b17x20cm#B lm quen vi phng tin giao thng#253870#Ng nh Tuyt#Tr nh by cc kin thc khoa hc thng thc v tu ho: chuyn ng th no, chuy n ch ci g v c th a chng ta i nhng u#Khoa hc thng thc#My bay#M u gio#Sch mu gio#Giao thng vn ti#Hng H## 00707000000000301000450002600110000000200070001100700340001800500140005201400060 00660190005000720820007000778080005000840080005000890090011000940100005001050110 01700110012003900127013000700166006001400173021013100187020002100318020000700339 020001400346039000800360020000900368020001900377020000900396#VN09.07287#Xe p#C assie Mayer ; Ng nh Tuyt dch#Mayer, Cassie#6500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a24tr.^b17x20cm#B lm quen vi phng tin giao thng#253871#Ng n h Tuyt#Trnh by cc kin thc khoa hc thng thc v xe p: chuyn ng th no, chuyn ch ci g v c th a chng ta i nhng u#Khoa hc thng thc# Xe p#Sch mu gio#Hng H#Mu gio#Giao thng vn ti#Mu gio## 00696000000000289000450002600110000000200110001100700340002200500140005601400060 00700190005000760820007000818080005000880080005000930090011000980100005001090110 01700114012003900131013000700170006001400177021013500191020002100326020000900347 020000900356020001400365020001900379039000800398#VN09.07288#Tu thuyn#Cassie Ma yer ; Ng nh Tuyt dch#Mayer, Cassie#6500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a24tr.^b17x20cm#B lm quen vi phng tin giao thng#253872#Ng nh Tuyt# Trnh by cc kin thc khoa hc thng thc v tu thuyn: chuyn ng th no, chuyn ch ci g v c th a chng ta i nhng u#Khoa hc thng thc#Tu thu#Mu gio#Sch mu gio#Giao thng vn ti#Hng H## 00408000000000241000450002600110000000100080001100200200001900300040003900700080 00430140007000510190005000580820010000638080005000730080006000780090017000840100 00500101011001500106013000700121020001700128020000900145020000400154039000800158 #VN09.07289#Hn Thi#Cn nhng ma trng#Th#Hn Thi#60000#Vi?t#895.92214#^214#^ aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a441tr.^b19cm#253873#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H ng H## 00641000000000277000450002600110000002600110001100200200002200300300004200700200 00720050011000920140007001030190005001100820006001158080005001210080005001260090 01100131010000500142011001400147012001600161013000700177021013400184020000800318 020002000326020000900346039000800355#VN09.07290#VN09.07291#Chinh phc nh ni#N hng b kp gip bn hc tt#Thanh Bnh tng hp#Thanh Bnh#14000#Vi?t#371.3#^2 14#^aH.#^aKim ng#2009#^a97tr.^b19cm#Lu bt hc tr#253874#Trnh by nhng b quyt gip bn hc tt, t kt qu cao: ln k hoch, hc u nh y, k nng hon thnh xut sc cc bi thi...#Hc tp#B quyt thnh cng#Hc sinh#Hng H# # 00429000000000241000450002600110000002600110001100100170002200200170003900700170 00560140006000730190005000790820009000848080005000930080005000980090011001030100 00500114011001400119013000700133020001800140020000900158020001200167039000800179 #VN09.07292#VN09.07293#Nguyn Cng Kit#Truy tm kho bu#Nguyn Cng Kit#7000# Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a51tr.^b19cm#253875#Vn hc thiu nhi#V it Nam#Truyn ngn#Hng H## 00434000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200120003100300120 00430070009000550140007000640190005000710820009000768080005000850080005000900090 01100095010000500106011001500111013000700126020001800133020000900151020001200160 039000800172#VN09.07294#VN09.07295#Phm c#Chuyn vn#Truyn ngn#Phm c#150 00#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a100tr.^b19cm#253876#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Hng H## 00579000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200400 00420070019000820050009001010140007001100190005001170820006001228080005001280080 00500133009002000138010000500158011001500163013000700178021009300185020001700278 020001000295039000800305#VN09.07297#VN09.07296#VN09.07298#Thi Ho#1100 cu giao tip ting Hn thng dng#Thi Ho, M Trinh#M Trinh#25000#Vi?t#495.7#^214#^a H.#^aT in Bch khoa#2009#^a195tr.^b18cm#253877#Gm cc mu cu thuc cc ch thng dng trong cuc sng: cho hi, mua sm, hi ng...#Ting Triu Tin# Giao tip#Hng H## 00656000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310020019000360030013000550070084000680220006001522210017001580050009001750050 01000184005000800194005001100202005000900213008001800222009002300240010000500263 011001500268020001800283020000900301020001300310039001200323013000700335#VN09.07 299#7000#Vi?t#895.9223#^214#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn: M Khnh ; Tranh: Hng Long, Kim Chi ; ho vi tnh: Quc Khnh, ng Su#T.117#M vin L ang ph#M Khnh#Hng Long#Kim Chi#Quc Khnh#ng Su#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a112tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Ph ng Dung#253878## 00652000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310020019000360030013000550070084000680220006001522210017001580050009001750050 01000184005000800194005001100202005000900213008001800222009002300240010000500263 011001500268020001800283020000900301020001300310039000800323013000700331#VN09.07 300#7000#Vi?t#895.9223#^214#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn: M Khnh ; Tranh: Hng Long, Kim Chi ; ho vi tnh: Quc Khnh, ng Su#T.118#C ln kh ao lng#M Khnh#Hng Long#Kim Chi#Quc Khnh#ng Su#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a112tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hng H#253879## 00547000000000277000450002600110000008200090001180800050002001400060002501900050 00310020028000360030013000640070034000770220004001112210015001150050010001300050 01000140008001800150009002300168010000500191011001400196020001800210020000900228 020001300237039001200250013000700262#VN09.07301#895.9223#^214#7000#Vi?t#Thn ng t Vit M thut#Truyn tranh#Li: Hong Sn ; Tranh: Qunh Nga#T.6#o hoa bt t#Hong Sn#Qunh Nga#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a38tr. ^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Phng Dung#253880## 00555000000000277000450002600110000008200090001180800050002001400060002501900050 00310020028000360030013000640070034000770220004001112210023001150050010001380050 01000148008001800158009002300176010000500199011001400204020001800218020000900236 020001300245039001200258013000700270#VN09.07302#895.9223#^214#7000#Vi?t#Thn ng t Vit m thut#Truyn tranh#Li: Hong Sn ; Tranh: Qunh Nga#T.7#Cuc chi n trong tranh#Hong Sn#Qunh Nga#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009 #^a38tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Phng Dung#253881## 00551000000000277000450002600110000008200090001180800050002001400060002501900050 00310020028000360030013000640070034000770220004001112210019001150050010001340050 01000144008001800154009002300172010000500195011001400200020001800214020000900232 020001300241039001200254013000700266#VN09.07303#895.9223#^214#7000#Vi?t#Thn ng t Vit m thut#Truyn tranh#Li: Hong Sn ; Tranh: Qunh Nga#T.8#Oan on Thch Sng#Hong Sn#Qunh Nga#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a3 8tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Phng Dung#253882## 00546000000000277000450002600110000008200090001180800050002001400060002501900050 00310020028000360030013000640070034000770220004001112210014001150050010001290050 01000139008001800149009002300167010000500190011001400195020001800209020000900227 020001300236039001200249013000700261#VN09.07304#895.9223#^214#7000#Vi?t#Thn ng t Vit m thut#Truyn tranh#Li: Hong Sn ; Tranh: Qunh Nga#T.9#L vt l i#Hong Sn#Qunh Nga#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a38tr.^ b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Phng Dung#253883## 00550000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310020028000360030013000640070034000770220005001112210017001160050010001330050 01000143008001800153009002300171010000500194011001400199020001800213020000900231 020001300240039001200253013000700265#VN09.07305#7000#Vi?t#895.9223#^214#Thn ng t Vit m thut#Truyn tranh#Li: Hong Sn ; Tranh: Qunh Nga#T.10#Ph n g ti th#Hong Sn#Qunh Nga#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a38 tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Phng Dung#253884## 00517000000000265000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900120 00510140006000630190005000690820009000748080005000830020028000880030013001160070 02500129022000500154221001500159005001000174008001800184009002300202010000500225 011001400230013000700244#VN09.07306#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Ph ng Dung#7000#Vi?t#895.9223#^214#Thn ng t Vit khoa hc#Truyn tranh#Truyn , tranh: Hunh Hi#T.62#c hoa n tht#Hunh Hi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a38tr.^b19cm#253885## 00519000000000265000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900120 00510140006000630190005000690820009000748080005000830020028000880030013001160070 02500129022000500154221001700159005001000176008001800186009002300204010000500227 011001400232013000700246#VN09.07307#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Ph ng Dung#7000#Vi?t#895.9223#^214#Thn ng t Vit khoa hc#Truyn tranh#Truyn , tranh: Hunh Hi#T.63#Th dc hi thn#Hunh Hi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a38tr.^b19cm#253886## 00520000000000265000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900120 00510140006000630190005000690820009000748080005000830020028000880030013001160070 02500129022000500154221001800159005001000177008001800187009002300205010000500228 011001400233013000700247#VN09.07308#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Ph ng Dung#7000#Vi?t#895.9223#^214#Thn ng t Vit khoa hc#Truyn tranh#Truyn , tranh: Hunh Hi#T.64#Kim cng i gia#Hunh Hi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a38tr.^b19cm#253887## 00520000000000265000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900120 00510140006000630190005000690820009000748080005000830020028000880030013001160070 02500129022000500154221001800159005001000177008001800187009002300205010000500228 011001400233013000700247#VN09.07309#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Ph ng Dung#7000#Vi?t#895.9223#^214#Thn ng t Vit khoa hc#Truyn tranh#Truyn , tranh: Hunh Hi#T.65#Liu php mi nhon#Hunh Hi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a38tr.^b19cm#253888## 00521000000000265000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900120 00510140006000630190005000690820009000748080005000830020028000880030013001160070 02500129022000500154221001900159005001000178008001800188009002300206010000500229 011001400234013000700248#VN09.07310#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Ph ng Dung#7000#Vi?t#895.9223#^214#Thn ng t Vit khoa hc#Truyn tranh#Truyn , tranh: Hunh Hi#T.66#Thn ng mt phn#Hunh Hi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. V n ho Si Gn#2009#^a38tr.^b19cm#253889## 00953000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200360 00480070065000840050030001490140007001790190005001860820006001918080005001970080 00500202009001100207010000500218011001500223006001300238006001200251012001800263 013000700281021031100288020001300599020001200612020000700624039000800631#VN09.07 311#VN09.07312#VN09.07313#Capron, Michel#Trch nhim x hi ca doanh nghip#Mic hel Capron, Franoise Quairel Lanoizele, L Minh Tin dch..#Lanoizele, Frano ise Quairel#33000#Vi?t#338.7#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a231tr.^b19cm#L Minh T in#Phm Nh H#T sch Kin thc#253890#Gii thiu nhng li tip cn khc nhau v khi nim "trch nhim x hi ca doanh nghip", phn tch nhng tc ng c a cc thnh phn c lin quan i vi doanh ngip, lm sng t nhng mu thun v cc gii hn v trch nhim x hi ca doanh nghip trong mi tng quan vi c c mc tiu pht trin bn vng#Doanh nghip#Trch nhim#X hi#Hng H## 00652000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010016000560020038000720070016001100220004001260080 01800130009002300148010000500171011001500176013000700191021008600198020001100284 020001300295020000800308020001300316020001300329039000800342#VN09.07314#VN09.073 16#VN09.07315#50000#Vi?t#495.6#^214#Trn Vit Thanh#Ting Nht dnh cho ngi m i bt u#Trn Vit Thanh#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a4 26tr.^b19cm#253891#Hng dn c bn trong vic hc ting Nht, cch vit v c ch Hn trong ting Nht#Ting Nht#K nng vit#Ch Hn#Ch Hiragana#Ch Kataka na#Hng H## 00716000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200290003301400070 00620190005000690820010000748080005000840080005000890090018000940100005001120110 01500117004002100132013000700153021023000160020001000390020001500400020000900415 020001800424039000800442#VN09.07317#VN09.07318#VN09.07319#Tm hiu Lut S hu t r tu#25000#Vi?t#346.59704#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a199tr.^b19cm#C sa cha, b sung#253892#Gii thiu Lut s hu tr tu sa i, b sung nm 200 9 bao gm: Nhng quy nh chung. quyn tc gi v quyn lin quan. Quyn s hu cng nghip. Quyn i vi ging cy trng. Bo v quyn s hu tr tu v iu khon thi hnh#Php lut#S hu tr tu#Vit Nam#Vn bn php lut#Hng H## 00723000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200700003600700140 01060140006001200190005001260820008001318080005001390080005001440090018001490100 00500167011001400172013000700186021020500193020001000398020001900408020000900427 020001300436039000800449#VN09.07320#VN09.07321#Phan Ch Nhn#Hi p php lut v kinh t trang tri : mi ngi, mi nh cn bit#Phan Ch Nhn#8500#Vi?t#343. 597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a52tr.^b19cm#253893#Gii thiu nhng chnh sch php lut c th ca ng v Nh nc i vi loi hnh kinh t trong tran g tri nh chnh sch v t ai, chnh sch v u t, tn dng, lao ng v ch nh sch v th trng#Php lut#Kinh t trang tri#Vit Nam#Sch hi p#Hng H ## 00681000000000253000450002600110000002600110001100200320002201400070005401900050 00610820008000668080005000740080005000790090018000840100005001020110014001070040 02100121013000700142021022400149020001000373020000900383020000900392020001800401 039000800419#VN09.07322#VN09.07323#Tm hiu Lut u thu nm 2005#11500#Vi?t#3 43.597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a75tr.^b19cm#C sa cha, b sung#25389 4#Trnh by ni dung lut u thu nm 2005, lut sa i, b sung nm 2009 bao gm 77 iu vi cc phn qui nh chung, la chn nh thu, hp ng, quyn v n gha v ca cc bn trong u thu, qun l hot ng u thu...#Php lut#u thu#Vit Nam#Vn bn php lut#Hng H## 00714000000000253000450002600110000002600110001100200420002201400070006401900050 00710820010000768080005000860080005000910090018000960100005001140110014001190120 01900133013000700152021024500159020001000404020001600414020001300430039000800443 020000900451#VN09.07324#VN09.07325#Hi p php lut v Lut Bo him x hi#150 00#Vi?t#344.59702#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a87tr.^b19cm#Tm hiu php lut#253895#Gm nhng cu hi - p v Lut Bo him x hi: Quyn, trch nhim ca ngi lao ng, ngi s dng lao ng, bo him x hi bt buc, bo him x hi t nguyn, bo him tht nghip, qu bo him x hi, th tc thc hin b o him x hi...#Php lut#Bo him x hi#Sch hi p#Hng H#Vit Nam## 00898000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200650003301400070 00980190005001050820008001108080005001180080005001230090018001280100005001460110 01500151004002100166012001900187013000700206021032100213020001000534020001600544 020001300560020000900573020001800582039000800600#VN09.07326#VN09.07327#VN09.0732 8#B lut Hnh s nc cng ho x hi ch ngha Vit Nam nm 1999#26000#Vi?t#3 45.597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a231tr.^b19cm#C sa cha, b sung#Tm hiu php lut#253896#Trnh by ton vn ni dung b lut hnh s, c sa i b sung c quc hi thng qua 2009, bao gm 344 iu vi cc mc: iu khon c bn, hiu lc, ti phm, hnh pht, cc bin php t php, quyt nh hnh pht, thi hiu thi hnh n, chp hnh n, qui nh i vi ngi cha thnh nin ph m ti, cc ti phm...#Php lut#B lut hnh s#Lut hnh s#Vit Nam#Vn bn p hp lut#Hng H## 00487000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100200003300200080 00530030012000610070020000730140007000930190005001000820010001058080005001150080 00900120009001900129010000500148011001500153013000700168020001700175020000900192 020001200201039000800213#VN09.07329#VN09.07331#VN09.07330#Nguyn Th Cm Chu#H n yu#Truyn ngn#Nguyn Th Cm Chu#28000#Vi?t#895.92234#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a235tr.^b18cm#253897#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H ng H## 00468000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100200003300200120 00530070020000650140007000850190005000920820009000978080005001060080018001110090 01100129010000500140011001500145013000700160020001800167020000900185020001200194 039000800206#VN09.07332#VN09.07334#VN09.07333#Nguyn Th Vit Nga#Qu tng m#Ng uyn Th Vit Nga#15500#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a 107tr.^b18cm#253898#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Hng H## 00902000000000325000450002600110000000200420001100700640005300500160011701900050 01330820006001388080005001440080005001490090021001540100005001750110014001800150 03500194005001700229013000700246021019900253020000800452020001500460020000600475 02000130048103900080049400500190050200500150052100500170053602000080055302000150 0561#VN09.07263#Hi p v bo v an ninh trt t c s#Nguyn Ngc Anh (ch.b. ), Nguyn Xun Ton, L Th Hng Thng..#Nguyn Ngc Anh#Vi?t#363.3#^214#^aH.#^ aChnh tr Quc gia#2009#^a84tr.^b20cm#TTS ghi : B Cng an. V Php ch#Nguyn Xun Ton#253899#Trnh by nhng vn chung v bo v an ninh, trt t c s ; vai tr, trch nhim ca cng an, dn qun t v, bo v c quan - doanh nghi p, bo v dn ph trong bo v an ninh, trt t c s#An ninh#Trt t tr an# C s#Sch hi p#Hng H#L Th Hng Thng#Nguyn Duy Ng#Nguyn Vn Thnh#C ng an#Bo v dn ph## 00735000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200180 00460290032000640070041000960060009001370140007001460190005001530820004001588080 00500162008000500167009002000172010000500192011001500197013000700212012002400219 02101160024302000100035902000080036902000070037702000060038402000110039003900080 0401#VV09.21397#VV09.21398#VV09.21399#Roach, Peter#Anh ng thc hnh#English pho netics and phonology#Peter Roach ; Vn Thnh dch, gii thiu#VnThnh#42000#Vi ?t#428#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a432tr.^b20cm#253900#Luyn pht m ti ng Anh#Trnh by cc kin thc c bn v: s to m, nguyn m, ph m, m v, m tit, trng m, ng iu trong ting Anh#Ting Anh#Pht m#Ng m#m v#Gio trnh#Hng H## 00672000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200460 00440070011000900140007001010190005001080820006001138080005001190080005001240090 02000129010000500149011001500154013000700169021018200176020001700358020000900375 020001400384039000800398#VV09.21400#VV09.21401#VV09.21402#Quc ng#500 bi thu c ng y gia truyn tr bch bnh#Quc ng#45000#Vi?t#615.8#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a381tr.^b20cm#253901#Gii thiu 500 bi thuc ng y tr au dy thn kinh v xng, cc bnh v gan, thn, tim mch, tai - mi - hng, rng li, cm v st xut huyt, bnh tr, d dy v ng rut...#Bi thuc ng y# iu tr#Y hc dn tc#Hng H## 00602000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200340 00490290033000830070016001160140007001320190005001390820004001448080005001480080 00500153009002000158010000500178011001500183013000700198021007200205020001100277 020001000288020001800298039000800316#VV09.21404#VV09.21405#VV09.21403#Trn Mnh Tng#T in Vit - Anh trn 135000 t#Vietnamese - English dictionnary#Trn M nh Tng#75000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a934tr.^b20cm#25390 2#Gm trn 135000 t v c sp xp theo trt t bng ch ci ting Vit#Ting Vit#Ting Anh#T in thut ng#Hng H## 01073000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200610003300700550 00940050014001490190005001630820012001688080005001800080005001850090020001900100 00500210011002900215015004200244005001400286005001500300005001800315005001600333 01300070034902103010035602000170065702000130067402000160068702000160070302000080 0719039000800727#VV09.21406#VV09.21408#VV09.21407#Nhng lng vn ho, vn ngh d n gian c sc tnh Ph Th#Ch.b. : on Hi Hng, Trn Vn Thc, Nguyn Phi Nga..#on Hi Hng#Vi?t#398.0959721#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a 671tr . ; 12 tr. nh^b20cm#TTS ghi : Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Trn Vn Thc#Ngu yn Phi Nga#Nguyn Khc Xng#Dng Huy Thin#253903#Gii thiu v thuyt trnh nhng tinh hoa mang m bn sc vn ho dn tc ca cc lng vn ho tiu biu Ph Th v nhiu lnh vc: tn ngng, phong tc tp qun, lch s, vn ho, l hi, vn hc dn gian, m nhc dn gian, lng ngh truyn thng, cc cng trnh kin trc, ngh thut m thc...#Vn ho dn gian#Lng vn ho#Vn ho dn tc# Vn ho lng x#Ph Th#Hng H## 00570000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200170 00490290025000660070032000910050016001230140007001390190005001460820004001518080 00500155008000500160009002000165010000500185011001500190013000700205021005300212 020001000265020000900275039000800284#VV09.21409#VV09.21410#VV09.21411#Trn Mnh Tng#Vn phm Anh ng#Essential grammar in use#Trn Mnh Tng, Raymond Murphy# Murphy, Raymond#28000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a300tr.^b20c m#253904#Gm 114 bi hc v ng php dnh cho trnh s cp#Ting Anh#Ng php #Hng H## 00912000000000361000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200210 00470030027000680290018000950070074001130050011001870140007001980190005002050820 00400210808000500214008000500219009002000224010000500244011001400249005001400263 00500120027700500100028900500080029901300070030702101850031402000100049902000110 0509020001100520020001100531039000800542#VV09.21412#VV09.21414#VV09.21413#Cotton , David#Ting Anh thng mi#Market leader : Elementary#Bussiness English#David Cotton, David Falvey, Simon Kent ; Bin dch, ch gii: Lan Hng..#Phng Lan#3 6000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a95tr.^b24cm#Falvey, David#Ke nt, Simon#Lan Hng#Hu Tr#253905#Gm cc ch v cc vn kinh doanh nh g iao dch, t hng, miu t sn phm, cc vn lin quan n mi trng lm vi c hin i nh hot ng on th, d n, lm vic nhm...#Ting Anh#Kinh doanh #Thng mi#Gio trnh#Hng H## 00651000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200170 00480030014000650070053000790050014001320140007001460190005001530820004001588080 00500162008000500167009002000172010000500192011001500197005002500212013000700237 021008800244020001000332020001100342039000800353#VV09.21415#VV09.21416#VV09.2141 7#Oxenden, Clive#New English file#Studen's book#Clive Oxenden, Christina Latham Koenig, Paul Selison#Selison, Paul#48000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aT in Bch khoa #2009#^a180tr.^b24cm#Koenig, Christina Latham#253906#Hng dn hc ting Anh the o gio trnh New English file gm ng php t vng v ng m#Ting Anh#Gio trn h#Hng H## 00627000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200280003300300110 00610070034000720050012001060140007001180190005001250820004001308080005001340080 00500139009002000144010000500164011001500169005001100184005000900195005001200204 013000700216021005100223020001000274020001000284020001100294039000800305#VV09.21 418#VV09.21419#VV09.21420#Ting Anh giao tip quc t#Elementary#John Soars, Liz Soars, Trn Nga..#Soars, John#36000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#200 9#^a201tr.^b24cm#Soars, Liz#Trn Nga#Hng Giang#253907#Gm 15 bi hc ting Anh giao tip trnh c bn#Ting Anh#Giao tip#Gio trnh#Hng H## 00643000000000313000450002600110000002600110001100200280002200300190005000700340 00690050012001030140007001150190005001220820004001278080005001310080005001360090 02000141010000500161011001500166005001100181005000900192005001200201004001900213 013000700232021005100239020001000290020001000300020001100310039000800321#VV09.21 421#VV09.21422#Ting Anh giao tip quc t#Pre - intermediate#John Soars, Liz So ars, Trn Nga..#Soars, John#48000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^ a250tr.^b24cm#Soars, Liz#Trn Nga#Hng Giang#Xut bn ln th 3#253908#Gm 12 b i hc ting Anh giao tip trnh s cp#Ting Anh#Giao tip#Gio trnh#Hng H ## 00774000000000313000450002600110000002600110001100100130002200200340003500300130 00690290018000820070052001000060011001520140007001630190005001700820004001758080 00500179008000500184009002000189010000500209011001400214006000800228006001100236 013000700247021016600254020001000420020001100430020001100441039000800452#VV09.21 423#VV09.21424#Naunton, Jon#Ting Anh chuyn ngnh thng mi#Intermediate#Head for business#Jon Naunton ; Dch: Tuyt Ngc, Hu Tr, Phng Lan#Tuyt Ngc#3900 0#Vi?t#428#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a80tr.^b24cm#Hu Tr#Phng Lan# 253909#Gm cc ch kinh doanh phong ph, cng c ngn ng kinh doanh, vn t vng kinh doanh phong ph, a dng, cu trc ng php v cc k nng nghe, ni, c, vit...#Ting Anh#Thng mi#Gio trnh#Hng H##