01037000000000325000450004100050000080800050000503900040001000200700001400500150 00840050021000990050014001200050016001340050017001500070069001670080005002360090 00800241010000500249011001400254012009500268082000800363013000700371026001100378 02600110038918100070040002000190040702000220042602000100044802000150045802102380 0473#Vi?t#^214#Mai#Phc hi chc nng cho ngi bnh lit na ngi do tai bin mch no#Trn Trng Hi#Nguyn Th Minh Thu#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#Trnh Quang Dng#B.s.: Trn Trng Hi, Nguyn Th Minh Thu (ch.b.), Cao Minh Chu... #^aH.#^aY hc#2010#^a55tr.^b24cm#Phc hi chc nng da vo cng ng. Bnh v k huyt tt lin quan n cht c ho hc/Dioxin#362.196#266981#VV10.16012#VV10.1 6013#PH506H#Phc hi chc nng#Tai bin mch mu no#Cng ng#Lit na ngi#Tr nh by nhng kin thc c bn v khi nim, triu chng, cch nhn bit, chm s c, k thut trong phc hi chc nng cho ngi bnh lit na ngi do tai bin mch mu no v mt s thng tin v ni cung cp dch v phc hi chc nng## 01112000000000349000450004100050000080800050000503900040001000201130001400500150 01270050021001420050014001630050016001770050017001930070069002100080005002790090 00800284010000500292011001400297012009500311082000600406013000700412026001100419 02600110043018100070044102000190044802000120046702000170047902000080049602000040 0504020001000508021024400518#Vi?t#^214#Mai#Phc hi chc nng cho ngi c kh k hn v nghe, ni; cho tr c kh khn v nghe; cho ngi c kh khn v ni#Trn Trng Hi#Nguyn Th Minh Thu#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#Trnh Quang Dng#B .s.: Trn Trng Hi, Nguyn Th Minh Thu (ch.b.), Cao Minh Chu...#^aH.#^aY hc #2010#^a43tr.^b24cm#Phc hi chc nng da vo cng ng. Bnh v khuyt tt li n quan n cht c ho hc/Dioxin#362.4#266982#VV10.16014#VV10.16015#PH506H#Ph c hi chc nng#Khim thnh#Ngi khuyt tt#Pht m#Ni#Cng ng#Trnh by nh ng kin thc c bn v khi nim, triu chng, cch pht hin, cc bin php ch m sc v phc hi chc nng ngi c kh khn v nghe, ni; cho tr c kh khn v nghe v mt s thng tin v ni cung cp dch v phc hi chc nng## 00972000000000325000450004100050000080800050000503900040001000200420001400500150 00560050021000710050014000920050016001060050017001220070069001390080005002080090 00800213010000500221011001400226012009500240082000600335013000700341026001100348 02600110035918100070037002000190037702000100039602000170040602000100042302102130 0433#Vi?t#^214#Mai#Phc hi chc nng cho ngi b ng kinh#Trn Trng Hi#Nguy n Th Minh Thu#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#Trnh Quang Dng#B.s.: Trn Trng Hi, Nguyn Th Minh Thu (ch.b.), Cao Minh Chu...#^aH.#^aY hc#2010#^a10tr.^b 24cm#Phc hi chc nng da vo cng ng. Bnh v khuyt tt lin quan n cht c ho hc/Dioxin#362.2#266983#VV10.16016#VV10.16017#PH506H#Phc hi chc nng #ng kinh#Ngi khuyt tt#Cng ng#Trnh by nhng kin thc c bn v khi n im, triu chng, cch pht hin sm, chn on, cc bin php chm sc v phc hi chc nng cho ngi b ng kinh v mt s thng tin v ni cung cp dch v chc nng## 00977000000000325000450004100050000080800050000503900040001000200490001400500150 00630050021000780050014000990050016001130050017001290070069001460080005002150090 00800220010000500228011001400233012009500247082000600342013000700348026001100355 02600110036618100070037702000190038402000170040302000120042002000100043202102090 0442#Vi?t#^214#Mai#Phc hi chc nng cho ngi c kh khn v nhn#Trn Trng H i#Nguyn Th Minh Thu#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#Trnh Quang Dng#B.s.: Tr n Trng Hi, Nguyn Th Minh Thu (ch.b.), Cao Minh Chu...#^aH.#^aY hc#2010#^a 11tr.^b24cm#Phc hi chc nng da vo cng ng. Bnh v khuyt tt lin quan n cht c ho hc/Dioxin#362.4#266984#VV10.16018#VV10.16019#PH506H#Phc hi ch c nng#Ngi khuyt tt#Khim thnh#Cng ng#Trnh by nhng kin thc c bn v khi nim, triu chng, cch pht hin, cc bin php can thip phc hi chc nng cho ngi kh khn v nhn v mt s thng tin v ni cung cp dch v ph c hi chc nng## 01022000000000325000450004100050000080800050000503900040001000200660001400500150 00800050021000950050014001160050016001300050017001460070069001630080005002320090 00800237010000500245011001400250012009500264082000600359013000700365026001100372 02600110038318100070039402000190040102000170042002000180043702000100045502102310 0465#Vi?t#^214#Mai#Phc hi chc nng cho ngi c hnh vi xa l (ri lon tm t hn)#Trn Trng Hi#Nguyn Th Minh Thu#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#Trnh Qua ng Dng#B.s.: Trn Trng Hi, Nguyn Th Minh Thu (ch.b.), Cao Minh Chu...#^aH .#^aY hc#2010#^a11tr.^b24cm#Phc hi chc nng da vo cng ng. Bnh v khuy t tt lin quan n cht c ho hc/Dioxin#362.2#266985#VV10.16021#VV10.16020#P H506H#Phc hi chc nng#Ngi khuyt tt#Ri lon tm thn#Cng ng#Trnh by nhng kin thc c bn v khi nim, triu chng, cch pht hin, cc bin php chm sc v phc hi chc nng cho ngi c hnh vi xa l (ri lon tm thn) v mt s thng tin v ni cung cp dch v phc hi chc nng## 00951000000000325000450004100050000080800050000503900040001000200380001400500150 00520050021000670050014000880050016001020050017001180070069001350080005002040090 00800209010000500217011001400222012009500236082000800331013000700339026001100346 02600110035718100070036802000190037502000080039402000070040202000100040902102060 0419#Vi?t#^214#Mai#Phc hi chc nng cho tr b bi no#Trn Trng Hi#Nguyn T h Minh Thu#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#Trnh Quang Dng#B.s.: Trn Trng Hi , Nguyn Th Minh Thu (ch.b.), Cao Minh Chu...#^aH.#^aY hc#2010#^a50tr.^b24cm #Phc hi chc nng da vo cng ng. Bnh v khuyt tt lin quan n cht c ho hc/Dioxin#362.198#266986#VV10.16022#VV10.16023#PH506H#Phc hi chc nng#B i no#Tr em#Cng ng#Trnh by nhng kin thc c bn v khi nim, triu ch ng, cch pht hin sm, chn on, cc bin php chm sc v phc hi chc nng cho tr bi no v mt s thng tin v ni cung cp dch v chc nng## 01075000000000349000450004100050000080800050000503900040001000200770001400500150 00910050021001060050014001270050016001410050017001570070069001740080005002430090 00800248010000500256011001400261012009500275082000600370013000700376026001100383 02600110039418100070040502000190041202000060043102000130043702000240045002000070 0474020001000481021023400491#Vi?t#^214#Mai#Phc hi chc nng cho ngi c kh k hn v hc; cho tr Down; cho tr t k#Trn Trng Hi#Nguyn Th Minh Thu#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#Trnh Quang Dng#B.s.: Trn Trng Hi, Nguyn Th Minh Thu (ch.b.), Cao Minh Chu...#^aH.#^aY hc#2010#^a43tr.^b24cm#Phc hi chc n ng da vo cng ng. Bnh v khuyt tt lin quan n cht c ho hc/Dioxin#3 62.1#266987#VV10.16024#VV10.16025#PH506H#Phc hi chc nng#T k#Bnh n n#T r tu chm pht trin#Tr em#Cng ng#Trnh by nhng kin thc c bn v khi nim, triu chng, cch pht hin, cc bin php chm sc v phc hi chc nng ngi c kh khn v hc, cho tr Down, tr t k v mt s thng tin v ni cu ng cp dch v phc hi chc nng## 00719000000000253000450004100050000080800050000503900040001000100170001400200590 00310070017000900080005001070090008001120100005001200110015001250820006001400130 00700146014000700153026001100160026001100171181000600182020001400188020000900202 021025400211#Vi?t#^214#Mai#Nguyn Th Xuyn#iu tr lot t trng Hp(+) bng ha i cng thc LAM v RAM#Nguyn Th Xuyn#^aH.#^aY hc#2010#^a143tr.^b21cm#616.3#2 66988#35000#VV10.16026#VV10.16027#309T#Lot t trng#iu tr#Trnh by c i m v gii phu v sinh l d dy t trng. Cc yu t nguy c trong lot d dy t trng v phng php iu tr lot t trng Hp(+) c hiu qu cao i vi ng i Vit Nam bng hai cng thc LAM v RAM c tnh n nh hng ca thuc l## 00585000000000265000450004100050000080800050000503900040001000100130001400200560 00270070013000830080005000960090008001010100005001090110015001140820006001290130 00700135014000700142026001100149026001100160181000600171020001400177020001000191 020001000201021010800211#Vi?t#^214#Mai# Tt Cng#Cn bng nc - in gii v nui dng ng tnh mch# Tt Cng#^aH.#^aY hc#2010#^a107tr.^b21cm#615.5# 266989#26000#VV10.16028#VV10.16029#C121B#Cn bng nc#Tnh mch#in gii#Trn h by cc kin thc c bn v cn bng nc, in gii, cn bng kim toan v nu i dng ng tiu ho## 00617000000000265000450004100050000080800050000503900040001000100180001400200280 00320070018000600080005000780090008000830100005000910110015000960820006001110130 00700117014000800124026001100132026001100143181000600154020001100160020001000171 020000700181021016300188#Vi?t#^214#Mai#T Thnh Tr Dng#S tay iu dng ghp thn#T Thnh Tr Dng#^aH.#^aY hc#2010#^a237tr.^b21cm#617.4#266990#100000#VV1 0.16030#VV10.16031#S450T#iu dng#Ghp thn#S tay#Trnh by tm quan trng c a ngi iu dng trong cng tc ghp tng. Mt s kin thc c bn v ghp th n v cng tc thng quy ca iu dng trong ghp thn## 00998000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010016000510020107000670070065001740080005002390090 00800244010000500252011001500257015007200272005001600344005001700360039000400377 01300070038102101620038802000220055002000170057202000190058902000110060802000100 0619020000900629020001000638#VV10.16032#VV10.16033#28000#Vi?t#107G#613.9#^214# Lng Xun Hin#nh gi thc trng s dng vin ung trnh thai v bao cao su t i 3 tnh Thi Bnh, Ho Bnh v Vnh Long#B.s.: Lng Xun Hin (ch.b.), Trn T rng Khu, Nguyn c Thanh#^aH.#^aY hc#2010#^a143tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Y Thi Bnh; U ban Dn s, Gia nh v Tr em#Trn Trng Khu#Nguyn c Thanh#Mai#266991#Trnh by mc tiu, ni dung, i tng, phng php v kt qu nghin cu s dng vin ung trnh thai v bao cao su ti 3 tnh Thi Bnh, Ho Bnh v Vnh Long#K hoch ho gia nh#Thuc trnh thai#Dng c trnh thai#Th c trng#Thi Bnh#Ho Bnh#Vnh Long## 00632000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010015000520020032000670070015000990080005001140090 00800119010000500127011001500132021015200147020001500299039000400314020001000318 020001000328020000900338013000700347#VV10.16034#VV10.16035#45000#Vi?t#CH121#61 6.2#^214#ng Khc Hng#Chn on v iu tr vim phi#ng Khc Hng#^aH.#^aY hc#2010#^a151tr.^b21cm#Trnh by khi nim chung v bnh vim phi v nhng ni dung c bn v lm sng, cn lm sng, iu tr, d phng vim phi theo cc t c nhn gy bnh#Bnh h h hp#Mai#Vim phi#Chn on#iu tr#266992## 00607000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010017000510020014000680070017000820080005000990090 00800104010000500112011001500117021016500132020001400297039000400311020001000315 013000700325020000900332#VV10.16036#VV10.16037#26000#Vi?t#V304T#617.8#^214#Nguy n Ngc Phn#Vim tai gia#Nguyn Ngc Phn#^aH.#^aY hc#2010#^a102tr.^b21cm#Tr nh by s lc gii phu - sinh l tai gia, nhng tn thng bnh l hc tai gi a v mt s phng php cn bn trong khm, chn on v phn loi vim tai gi a#Vim tai gia#Mai#Chn on#266993#iu tr## 00711000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010017000490020051000660070017001170080005001340090 00800139010000500147011001500152021019800167020000800365020000400373039000400377 013000700381020001200388020001000400020001100410#VV10.16038#VV10.16039#50000#Vi ?t#V250S#613#^214#Nguyn Vit Hng#V sinh tay trong phng nga nhim khun bnh vin#Nguyn Vit Hng#^aH.#^aY hc#2010#^a214tr.^b21cm# cp ton din v tnh hnh nhim khun bnh vin, nhng bng chng khoa hc lin quan ti v sinh tay , cc ho cht, bin php tng cng thc hnh v phng php o lng cht ln g v sinh tay#V sinh#Tay#Mai#266994#Nhim khun#Bnh vin#Phng nga## 00620000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020019000440070067000630080005001300090008001350100005001430110 01500148005001100163005001400174005001200188005001300200039000400213013000700217 021010200224020001100326020000500337#VV10.16040#VV10.16041#Vi?t#D312D#613.2#^214 #Dinh dng v gii#B.s.: L Th Hp, Nguyn Huy (ch.b.), V Mnh Li, Trn T h La#^aH.#^aY hc#2010#^a111tr.^b21cm#L Th Hp#Nguyn Huy#V Mnh Li#Tr n Th La#Mai#266995#Trnh by cc vn tng quan, cc hng dn c th trong xy dng v nh gi v dinh dng v gii#Dinh dng#Gii## 00970000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480010011000530020045000640070070001090080005001790090 00800184010000500192011001500197005001100212005001800223006001300241006001400254 00600140026803900040028201300070028601900050029302103070029802000090060502000060 0614020001200620#VV10.16042#VV10.16043#60000#Vi?t#TH455K#610.72#^214#Harris, M. #Thng k y hc, phng php tip cn d dng#M. Harris, G. Taylor ; Nguyn Than h Lim h.. ; Dch: L Kin Ngi...#^aH.#^aY hc#2010#^a138tr.^b21cm#Taylor, G.# Nguyn Thanh Lim#L Kin Ngi#Phm Hng Sn#Trn Thanh T#Mai#266996#Dch#Trnh by cc vn c bn trong thng k y hc: Thng k m t c s d liu, kim nh tin cy, kim nh s khc bit, so snh cc yu t nguy c, thng k ph n tch mi lin quan, phn tch sng thm, phn tch nghin cu lm sng v sn g lc cng mt s ng dng cc phng php phn tch thng k#Thng k#Y hc#Ph ng php## 00639000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010016000510020061000670070016001280080005001440090 00800149010000500157011001500162020000700177020000800184020000700192039000400199 013000700203021013800210020001300348#VV10.16044#VV10.16045#29000#Vi?t#M111T#616 .8#^214#Bi Quang Tuyn#Mu t di mng cng mn tnh v chy mu trong no t pht#Bi Quang Tuyn#^aH.#^aY hc#2010#^a111tr.^b21cm#Mu t#Bnh l#S no#Mai# 266997#Gii thiu cc triu chng, phng php chn on, iu tr v chm sc b nh mu t di mng cng mn tnh v chy mu trong no t pht#Chy mu no## 00907000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020040000450070065000850080005001500090008001550100005001630110 01500168015003400183005001500217005001600232005001500248005001700263005001400280 03900040029401300070029802102280030502000100053302000160054302000050055902000170 0564#VV10.16046#VV10.16047#Vi?t#T103L#331.87#^214#Ti liu o to cn b cng on c s#B.s.: Phm Th Luyn (ch.b.), Hong Th Thanh, Trn Thanh Tm...#^aH.# ^aY hc#2010#^a290tr.^b21cm#TTS ghi: Cng on Y t Vit Nam#Phm Th Luyn#Ho ng Th Thanh#Trn Thanh Tm#Nguyn Xun Lng#V Ngc Khoi#Mai#266998#Trnh by nhng kin thc c bn v t chc cng on. Nhim v, ni dung, hot ng, cc cng tc an ton v sinh lao ng, ti chnh, cc hi ngh, i hi, cng tc ki m tra, tuyn truyn... ca cng tc cng on c s Y t#Cng on#Cng on c s#Y t#Ti liu hc tp## 00634000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480010015000530020025000680070015000930080005001080090 00800113010000500121011002500126021018800151020001800339039000400357013000700361 020001200368#VV10.16049#VV10.16048#45000#Vi?t#KH103N#618.92#^214#Trn nh Long #Khi nim v s sinh hc#Trn nh Long#^aH.#^aY hc#2010#^a238tr, 17tr. nh^b2 1cm#Trnh by cc kin thc c bn trong vic thm khm, cp cu, iu tr v ph ng cc tnh trng bnh l giai on trong t cung t khi th thai n khi ra v trong nhng tun u sau #Chm sc sc kho#Mai#266999#S sinh hc## 00805000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020019000510070038000700040037001080080005001450090 00800150010000500158011001500163015004200178021012500220020001100345020001300356 00500080036900500120037700500130038900500170040200500110041903900040043001300070 0434020000700441020000700448#VV10.16050#VV10.16051#33000#Vi?t#H428#613.2#^214# Hi p dinh dng#T Giy, H Huy Khi, Bi Minh c...#In ln th 4, c sa ch a v b sung#^aH.#^aY hc#2010#^a148tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Dinh dng; Vin Di nh dng#Gii thiu gn 150 cu hi p v dinh dng b m v tr em, cc bnh lin quan n dinh dng v v sinh an ton thc phm#Dinh dng#Sch hi p#T Giy#H Huy Khi#Bi Minh c#Nguyn Cng Khn#H Anh o#Mai#267000#Tr em#Ph n## 00692000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820011000428080005000530010017000580020052000750070017001270080005001440090 00800149010000500157011001500162039000400177020000700181020000900188020001100197 020001900208020000800227013000700235021016000242#VV10.16052#VV10.16053#149000#V i?t#TH455K#618.920028#^214#Nguyn Tin Dng#Thng kh nhn to bng my th tr em v s sinh#Nguyn Tin Dng#^aH.#^aY hc#2010#^a367tr.^b21cm#Mai#Tr em#i u tr#Suy h hp#Thng kh nhn to#My th#267001#Trnh by nhng kin thc c bn v suy h hp v iu tr suy h hp bng my th tr em v s sinh. Hng dn thc hnh th my v vn hnh ci t my th## 00721000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010015000520020018000670070030000850080005001150090 00800120010000500128011001500133005001400148039000400162013000700166021021600173 020000800389020001500397020001000412020000900422#VV10.16054#VV10.16055#80000#Vi ?t#H452C#618.97#^214#Nguyn Vn Tr#Hi chng lo ho#Nguyn Vn Tr, V Thnh N hn#^aH.#^aY hc#2010#^a221tr.^b24cm#V Thnh Nhn#Mai#267002#Gii thiu nhng v n sc kho cn quan tm ngi cao tui. c im bnh l, nguyn nhn, kh m, chn on v iu tr mt s bnh l ni - ngoi khoa thng gp: m sng, t ng, ri lon gic ng, chng mt...#Lo ho#Ngi cao tui#Chn on#iu tr# # 01052000000000373000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020030000520070111000820080018001930090026002110100 00500237011001500242012003600257005001800293039000400311013000700315021020200322 02000090052402000100053302000180054300500150056100500180057600500130059400500160 0607006001400623006001100637006001300648005001700661#VV10.16056#VV10.16057#20000 0#Vi?t#B256T#616.1#^214#Bnh tim bm sinh ngi ln#Carole A. Warnes (ch.b.), Naer M. Amash, Craig S. Broberg... ; Dch: Tn Tht Minh... ; Phm Nguyn Vinh h..#^aH. ; Chichester#^aY hc ; Wiley-Blackwell#2010#^a277tr.^b24cm#T sch L m sng ca Hi tim Hoa K#Warnes, Carole A.#Mai#267003#Cung cp nhng kin thc thc hnh su hn v cc bt thng bm sinh, cng cc bin chng thng gp ca bnh tim bm sinh ngi ln: Thng lin nh l th pht, knh nh tht, hp ng mch phi...#Bnh tim#Ngi ln#Bnh tim bm sinh#Amash, Naer M.#Broberg, Cr aig S.#Cetta, Frank#Colman, Jack M.#Tn Tht Minh#L Th p#L Kim Tuyn#Phm N guyn Vinh## 00874000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020039000450070058000840080005001420090008001470100005001550110 01500160015001800175005001800193005001400211005000700225005001900232005001800251 03900040026901300070027302101610028002000090044102000100045002000590046002000090 0519020000800528#VV10.16058#VV10.16059#Vi?t#450N#610.92#^214# Nguyn Phng c uc i v s nghip#B.s.: Nguyn Quc Triu (ch.b.), Trn c Long, Hn...#^ aH.#^aY hc#2010#^a678tr.^b24cm#TTS ghi: B Y t#Nguyn Quc Triu#Trn c Lon g# Hn#Nguyn Xun Trng#Hong Trng Quang#Mai#267004#Gii thiu cc bi vit ca GS. TS. Nguyn Chng cng ton vn nht k "Nhng chng ng tin ph ng" ca ng v nhng bi vit ca cc tc gi khc v ng#Cuc i#S nghip# Nguyn Chng, B trng B Y t, (1937-2008), Vit Nam#Bi vit#Nht k## 00921000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020080000450070060001250080005001850090008001900100005001980110 01500203015001800218005001700236005001400253005001800267005002200285005001700307 03900040032401300070032802102070033502000200054202000050056202000090056702000190 0576#VV10.16060#VV10.16061#Vi?t#305H#610.92#^214#in hnh tin tin phong tro thi ua yu nc ngnh Y t Vit Nam 2006 - 2010#B.s.: Nguyn Th Xuyn, Trn c Long, Hong Trng Quang...#^aH.#^aY hc#2010#^a375tr.^b24cm#TTS ghi: B Y t #Nguyn Th Xuyn#Trn c Long#Hong Trng Quang#Trng th Thanh Thu#Nguyn T in Dng#Mai#267005#Gii thiu cc c nhn t danh hiu anh hng lao ng, chi n s thi ua ton quc, thy thuc nhn dn, nh gio nhn dn, in hnh tin t in ca cc n v thuc ngnh Y t Vit Nam giai on 2006 - 2010#in hnh ti n tin#Y t#Vit Nam#Phong tro thi ua## 00874000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020049000490070057000980080005001550090008001600100005001680110 01500173015001800188005001800206005001200224005001600236005001200252005001500264 03900040027901300070028302102150029002000080050502000090051302000080052202000180 0530#VV10.16062#VV10.16063#Vi?t#V500T#353.609597#^214#V t chc cn b 55 nm h nh thnh & pht trin#B.s.: Nguyn Trng Thu, on Hu , Nguyn c Kit...# ^aH.#^aY hc#2010#^a295tr.^b24cm#TTS ghi: B Y t#Nguyn Trng Thu#on Hu #Nguyn c Kit# Vn Thi#Nguyn Th Mai#Mai#267006#Gii thiu s hnh thnh v pht trin cng tc t chc cn b ngnh Y t. Mt s hnh nh hot ng ca V t chc cn b. H thng mng li t chc cn b ngnh Y t, km theo ph l c v cc vn bn c lin quan#Lch s#Vit Nam#B Y t#V T chc cn b## 00893000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410010015000460020069000610070021001300080005001510090008001560100 00500164011001500169015003400184013000700218021034500225020000500570020002000575 020000700595020000900602039000400611#VV10.16064#VV10.16065#Vi?t#PH500N#610.92#^2 14#Phm Th Luyn#Ph n ngnh Y t gii vic nc, m vic nh giai on 2006 - 2010#Phm Th Luyn ch.b.#^aH.#^aY hc#2010#^a263tr.^b24cm#TTS ghi: Cng on Y t Vit Nam#267007#Gii thiu chn dung cc n cn b qun l ngnh Y t; nh ng gng mt ph n tiu biu ngnh Y t c b trng B Y t tng bng khen; danh sch n CBCNVC ngnh Y t c phong tng danh hiu cao qu v cc gii th ng qua cc thi k; danh sch tp th, c nhn ngnh Y t giai on 2006 - 2010 c tng Lin on Y t Vit Nam khen thng#Y t#in hnh tin tin#Ph n#V it Nam#Mai## 00698000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020031000520290050000830070018001330080005001510090 00800156010000500164011001600169015003500185039000400220021011200224020000600336 020001000342020001100352020001800363005000800381013000700389#VV10.16066#VV10.160 67#250000#Vi?t#T550#610.3#^214#T in y hc Anh - Anh - Vit#English - Englis h - Vietnamese medical dictionary#Ban b.s.: New Era#^aH.#^aY hc#2010#^a1572tr.^ b24cm#TSNB ghi: T in y hc Anh - Vit#Mai#Gii thiu cc thut ng y hc bng ting Anh chuyn sang ting Vit, c sp xp theo th t ch ci t A - Z#Y h c#Ting Anh#Ting Vit#T in thut ng#New Era#267008## 00904000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020038000520030049000900070063001390080005002020090 00800207010000500215011001500220015003200235005001700267005001300284005001400297 00500170031100500170032803900040034501300070034902101710035602000090052702000050 0536020000800541020000500549#VL10.01866#VL10.01867#36000#Vi?t#PH110T#610.7#^214 #Pht trin nhn lc y t tuyn tnh#Dng cho cn b qun l v o to nhn l c y t#B.s.: Trng Vit Dng, Ph Vn Thm (ch.b.), Phm Tr Dng...#^aH.#^aY hc#2010#^a159tr.^b27cm#B Y t. V Khoa hc v o to#Trng Vit Dng#Ph Vn Thm#Phm Tr Dng#Trng Vit Dng#Ph Nguyt Thanh#Mai#267009#Trnh by khi qut v pht trin nhn lc y t v hng dn xy dng k hoch v qun l nhn lc, trin khai cng tc o to, o to lin tc cn b y t tuyn tnh#Nhn lc#Y t#o to#Tnh## 00698000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010016000440020015000600070016000750080005000910090008000960100 00500104011001500109039000400124013000700128021021900135020001600354020001000370 020000900380020000600389020002500395#VL10.01869#VL10.01868#Vi?t#B108L#615.8#^214 #Nguyn Hu Khai#Bo Long ng#Nguyn Hu Khai#^aH.#^aY hc#2010#^a220tr.^b27cm #Mai#267010#Gii thiu vi nt v Bo Long ng v nhng kin thc c bn trong y hc c truyn. Bin chng lun tr tn gc mt s bnh nan y v phc triu tr, km theo nhng gii p v nhng sn phm ca ng dc Bo Long#Y hc c truyn#Chn on#iu tr#Thuc#Tp on Y dc Bo Long## 00823000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820007000428080005000490020112000540080005001660090008001710100005001790110 01500184015001800199039000400217013000700221021025400228020000900482020000800491 020000600499020001000505020000900515020000900524#VL10.01870#VL10.01871#299000#V i?t#QU600#610.68#^214#Quy nh mi nht v qun l cht lng thuc v khm ch a bnh - Danh mc thuc thit yu s dng ti Vit Nam#^aH.#^aY hc#2010#^a522tr .^b28cm#TTS ghi: B Y t#Mai#267011#Gii thiu cc qui nh mi nht v danh m c thuc thit yu dng trong khm cha bnh bnh ti Vit Nam; qui nh v qung co, phn phi thuc; qun l thuc; chnh sch, ch v khm cha bnh; quy nh v thanh tra y, dc v cc vn bn lin quan#Qui nh#Qun l#Thuc#Khm b nh#Danh mc#Vit Nam## 00999000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020052000450070069000970080005001660090008001710100005001790110 01500184015006900199005001500268005002100283005001400304005001600318005001700334 03900040035101300070035502102270036202000190058902000090060802000170061702000100 0634020001700644#VL10.01872#VL10.01873#Vi?t#PH506H#362.1#^214#Phc hi chc nng nn nhn cht c ho hc/Dioxin#B.s.: Trn Trng Hi, Nguyn Th Minh Thu (ch .b.), Cao Minh Chu...#^aH.#^aY hc#2010#^a559tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t. i h c Y t cng ng. - Sch gm 3 cun gp li#Trn Trng Hi#Nguyn Th Minh Thu #Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#Trnh Quang Dng#Mai#267012#Trnh by ba phn v khuyt tt, phc hi chc nng v phc hi chc nng da vo cng ng. Cc bnh v khuyt tt c lin quan ti phi nhim cht c ho hc/dioxin. Qun l ch ng trnh phc hi chc nng da vo cng ng#Phc hi chc nng#Nn nhn#Cht c ho hc#Cng ng#Ngi khuyt tt## 00838000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020047000480070057000950080005001520090008001570100005001650110 01500170015006000185005001500245005002100260005001600281005001600297005001400313 03900040032701300070033102101250033802000130046302000200047602000090049602000070 0505#VL10.01874#VL10.01875#Vi?t#K600Y#617.60072#^214#K yu cng trnh nghin c u khoa hc nm 2010#L Trung Chnh, Nguyn Th Thanh Vn, Nguyn Kim Ngc...#^aH .#^aY hc#2010#^a231tr.^b30cm#TTS ghi: Bnh vin Rng hm mt Trung ng Tp. H Ch Minh#L Trung Chnh#Nguyn Th Thanh Vn#Nguyn Kim Ngc#Nguyn Tn Hng#B i Qu Dng#Mai#267013#Gii thiu 27 cng trnh nghin cu khoa hc nm 2010, cu ng cp nhng kin thc mi, tin tin trn th gii v rng hm mt#Rng hm mt #Nghin cu khoa hc#Vit Nam#K yu## 01037000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020065000460030047001110070064001580080005002220090008002270100 00500235011001500240015005300255005001400308005001800322005001900340005002100359 00500220038003900040040201300070040602102690041302000060068202000110068802000120 0699#VL10.01876#VL10.01877#Vi?t#104B#615.028#^214#m bo cht lng thuc v m t s phng php kim nghim thuc#Ti liu o to nng cao v kim nghim thu c#Trnh Vn Lu (ch.b.), Nguyn Thanh Bnh, Nguyn Phng Tho...#^aH.#^aY hc# 2010#^a362tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t. Vin Kim nghim thuc Trung ng#Trnh V n Lu#Nguyn Thanh Bnh#Nguyn Phng Tho#Nguyn Th Kim Thanh#ng Trn Phn g Hng#Mai#267014#Gii thiu cc ni dung trong qun l cht lng thuc: Cht lng phng th nghim, ti liu h s, nh gi ni b, qun l mu... v phn g php kim nghim thuc bng phn tch hin i v thng dng: in ho, quang ph, sc k, vi sinh vt dc l, ng dc...#Thuc#Cht lng#Kim nghim## 01010000000000385000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020028000620030051000900070067001410220 00400208008000500212009000800217010000500225011001500230015004900245005001700294 00500170031100500140032800500150034200500130035703900040037001300070037402101870 0381020001100568020001000579020000900589020001000598020001600608#VL10.01879#VL10 .01880#VL10.01878#79000#Vi?t#B103G#616.7#^214#Bi ging tc ng ct sng#Gio trnh s dng cho sau i hc Y hc c truyn#B.s.: Trng Vit Bnh (ch.b.), Ph m Chiu Dng, Bi Vn Thng...#T.1#^aH.#^aY hc#2010#^a127tr.^b27cm#TTS ghi: Hc vin Y dc hc C truyn Vit Nam#Trng Vit Bnh#Phm Chiu Dng#Bi Vn Thng#Phm Quc Bnh#Bi Tun Anh#Mai#267015#Gii thiu c im sinh l v bn h l ca 4 c trng ct sng, lp c, nhit da, cm gic. Phn bit loi v th. Cc nguyn tc, th thut v cc phng php chn tr bnh ct sng#Xng s ng#Chn on#iu tr#Bi ging#Y hc c truyn## 01070000000000385000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020028000620030051000900070067001410220 00400208008000500212009000800217010000500225011001500230015004900245005001700294 00500170031100500140032800500120034200500150035403900040036901300070037302102490 0380020001100629020001000640020000900650020001600659020000900675#VL10.01881#VL10 .01882#VL10.01883#55000#Vi?t#B103G#616.7#^214#Bi ging tc ng ct sng#Gio trnh s dng cho sau i hc Y hc c truyn#B.s.: Trng Vit Bnh (ch.b.), Ph m Chiu Dng, Bi Vn Thng...#T.2#^aH.#^aY hc#2010#^a162tr.^b27cm#TTS ghi: Hc vin Y dc hc C truyn Vit Nam#Trng Vit Bnh#Phm Chiu Dng#Bi Vn Thng#L nh Yn#Phm Quc Bnh#Mai#267016#Gii thiu c im sinh l, bnh l , cc nguyn tc, th thut v cc phng php khm, cha bnh vng c trn, c di, lng trn, km theo mt s ng dng xc nh trng im v phng hng g ii to trng im bng phng php tc ng ct sng#Xng sng#Chn on#iu tr#Y hc c truyn#Bi gng## 00991000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200100 00358080005000450020076000500030042001260070069001680080005002370090008002420100 00500250011001500255015005300270005001900323005001200342005001700354005001400371 00500140038503900040039901300070040302101590041002000090056902000090057802000100 0587020001800597020000900615020000500624#VL10.01884#VL10.01885#Vi?t#NGH305C#725. 09597#^214#Nghin cu xy dng m hnh trung tm chm sc sc kho sinh sn tuy n tnh#Kt qu nghin cu ti khoa hc cp b#Nguyn Chin Thng (ch nhim ti), Trn Vn Sinh, Bi S Vit...#^aH.#^aY hc#2010#^a118tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t. V Trang thit b cng trnh y t#Nguyn Chin Thng#Bi S Vit#Nguy n Kim Trung# Trng Hin#Trn Vn Sinh#Mai#267017#Gii thiu tiu chun thit k , thit k mu, danh mc trang thit b, m hnh thit k mu v bn v minh ho trung tm chm sc sc kho sinh sn tuyn tnh#Xy dng#Thit k#Trung tm#Ch m sc sc kho#Sinh sn#Tnh## 00972000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200100 00358080005000450020115000500030042001650070069002070080005002760090008002810100 00500289011001400294015005300308005001900361005001200380005001700392005001400409 03900040042301300070042702101470043402000090058102000090059002000150059902000060 0614005001400620#VL10.01886#VL10.01887#Vi?t#NGH305C#725.09597#^214#Nghin cu x y dng tiu chun thit k, thit k mu, danh mc trang thit b trung tm y t d phng tuyn huyn#Kt qu nghin cu ti khoa hc cp b#Nguyn Chin Th ng (ch nhim ti), Nguyn Anh T, Bi S Vit...#^aH.#^aY hc#2010#^a99tr.^b 27cm#TTS ghi: B Y t. V Trang thit b cng trnh y t#Nguyn Chin Thng#Bi S Vit#Nguyn Kim Trung#Trn Vn Sinh#Mai#267018#Gii thiu tiu chun thit k , thit k mu, danh mc trang thit b, m hnh thit k mu v bn v minh ho trung tm y t d phng tuyn huyn#Xy dng#Thit k#Trung tm y t#Huyn#Ngu yn Anh T## 00965000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020101000490070064001500080005002140090008002190100005002270110 01400232015009600246005001800342005001500360005002000375005001300395005001700408 03900040042501300070042902101630043602000140059902000130061302000040062602000090 0630#VL10.01888#VL10.01889#Vi?t#K258Q#614.509597#^214#Kt qu nh gi m hnh c an thip gim tc hi d phng ly nhim HIV ti 5 tnh/thnh ph Vit Nam#B.s.: Nguyn Thanh Long, Trnh Hu Vch, Nguyn Th Minh Tm...#^aH.#^aY hc#2010#^a9 1tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t. Cc phng, chng HIV/AIDS; Trung tm Nghin cu D n s v Sc kho Nng thn#Nguyn Thanh Long#Trnh Hu Vch#Nguyn Th Minh Tm# Jacka, David#Nguyn Th Hunh#Mai#267019#Gii thiu kt qu nh m hnh can thi p gim tc hi d phng ly nhim HIV ti 5 tnh/thnh ph Vit Nam: H Ni, L ng Sn, H Tnh, B Ra - Vng Tu, Cn Th#Y t d phng#Truyn nhim#HIV#Vit Nam## 01048000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590020037000640030034001010070080001350080 00500215009000800220010000500228011001500233015007700248005001700325005001500342 00500160035703900040037300500150037701300070039202102530039902000090065202000150 0661020001100676020001100687#VL10.01890#VL10.01891#VL10.01892#45000#Vi?t#GI-108 T#613.7#^214#Gio trnh thi cc quyn dng sinh#Ti liu dnh cho h i hc Y HCT#B.s.: Trng Vit Bnh (ch.b.), Phm Thc Hnh, L Th Kim Dung, Lu Minh Ch ung#^aH.#^aY hc#2010#^a159tr.^b27cm#TTS ghi: Hc vin Y dc hc c truyn Vi t Nam. B mn Kh cng dng sinh#Trng Vit Bnh#Phm Thc Hnh#L Th Kim Dun g#Mai#Lu Minh Chung#267020#Trnh by nhng nh hng ca thi cc quyn i vi h thn kinh, h tun hon, h h hp, h tiu ho v vic chuyn ho. c im ca thi cc quyn dng sinh v cc quy tc, nghi thc, k thut c bn km th eo nhng bi tp thi cc quyn gin ho#V thut#Thi cc quyn#Dng sinh#Gio trnh## 00862000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020015000600030035000750070067001100080 00500177009000800182010000500190011001500195005002200210005001300232039000400245 00100160024901300070026502102050027202000120047702000120048902000100050102000090 0511020000400520#VL10.01893#VL10.01895#VL10.01894#65000#Vi?t#111ɨ#^214#au & bn lun#Nguyn nhn - chn on - iu tr#B.s.: Phng Tn Cng (ch.b.), Ng uyn Th Bch Thun, V Minh Ngc#^aH.#^aY hc#2010#^a152tr.^b27cm#Nguyn Th B ch Thun#V Minh Ngc#Mai#Phng Tn Cng#267021#Gii phu - chc nng h thn k inh cp n vn au. Trnh by nguyn nhn, chn on v cch iu tr nhng bnh thng gp: au u, au ngc, au bng, au trong bnh xng khp, au trong bng#Triu chng#Nguyn nhn#Chn on#iu tr#au## 00894000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020035000440030058000790070062001370080005001990090008002040100 00500212011001600217005001900233005001400252005001600266005001700282039000400299 01300070030302101840031002000160049402000190051002000090052902000150053800500150 0553#VL10.01896#VL10.01897#Vi?t#V124L#615.8#^214#Vt l tr liu phc hi chc n ng#Sch chuyn kho dng cho cn b ngnh phc hi chc nng#Nguyn Xun Nghin , Cao Minh Chu, Trn Vn Chng (ch.b.)...#^aH.#^aY hc#2010#^a1036tr.^b27cm#Ng uyn Xun Nghin#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#V Th Bch Hnh#Mai#267022#Tng quan v y hc vt l v phc hi chc nng. Trnh by nhng kin thc c bn v vt l tr liu phc hi chc nng trong mt s chuyn khoa: Xng, h hp, tim mch, thn kinh...#Vt l tr liu#Phc hi chc nng#iu tr#Sch tham kho#Tr n Trng Hi## 00955000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020020000450070070000650080005001350090008001400100005001480110 01500153015004500168005001700213005001500230005001900245005001900264005001800283 03900040030101300070030502102680031202000110058002000090059102000110060002000180 0611#VL10.01898#VL10.01899#Vi?t#309D#618.92#^214#iu dng nhi khoa#B.s.: Hon g Cng Chnh (ch.b.), V Minh Phng, Nguyn Th Kim Anh...#^aH.#^aY hc#2010#^a 655tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc iu dng Nam nh#Hong Cng Chnh#V Mi nh Phng#Nguyn Th Kim Anh#Nguyn Th Lan Anh#Nguyn ng Thng#Mai#267023#Tr nh by qui trnh iu dng trong chm sc sc kho tr em. S pht trin ca tr em qua cc thi k v phng php chm sc mt s bnh thng gp tr s sin h, tr tin hc ng, hc ng, tui dy th, v thnh nin v chm sc tr c mt s nhu cu c bit#iu dng#Nhi khoa#Gio trnh#Chm sc sc kho## 00942000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020074000440030057001180070043001750080005002180090008002230100 00500231011001600236015002800252039000400280013000700284021020700291020000700498 02000100050502000200051502000070053500500100054200500150055200500130056700500150 0580005000900595#VL10.01900#VL10.01901#Vi?t#M458N#615.8#^214#1000 bi thuc v ti nghin cu khoa hc ca thy thuc ng y H Ni#Cng trnh cho mng i l 1000 nm Thng Long - H Ni#V Vn T, Nguyn Vn c, L Vn Quang...#^aH.# ^aY hc#2010#^a1000tr.^b29cm#TTS ghi: Hi ng y H Ni#Mai#267024#Gii thiu 8 81 bi thuc ng y hay theo cc chuyn khoa: Ni khoa, ngoi khoa, sn ph khoa ,, nhi khoa, ng quan khoa v 119 cng trnh nghin cu khoa hc c nghim thu cp b, cp thnh ph v c s#ng y#Bi thuc#Nghin cu khoa hc#H Ni#V Vn T#Nguyn Vn c#L Vn Quang#Phan Vit Hng#Trn Huy## 00794000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010014000510020027000650030017000920290020001090070 01400129008001000143009001800153010000500171011001400176039000400190013000700194 021023800201020000900439020000900448020001800457020001700475#VV10.16068#VV10.160 69#32000#Vi?t#V300K#579.3#^214#Cao Ngc ip#Vi khun ni sinh thc vt#Sch ch uyn kho#Endophytic bacteria#Cao Ngc ip#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2010#^a6 4tr.^b24cm#Mai#267025#Gii thiu nhng kin thc c bn v cc nhm vi khun ni sinh, s xm nhp v ni sinh trong m thc vt ca vi khun ni sinh; mt s c tnh ca vi khun ni sinh v phng php nghin cu, ng dng ni sinh thc vt trong tng lai#Vi khun#Thc vt#Vi khun ni sinh#Sch chuyn kho## 00773000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440010012000490020027000610070012000880080005001000090018001050100 00500123011001500128039000400143015004800147013000700195021024300202020001200445 020001700457020000900474020001200483#VV10.16070#VV10.16071#Vi?t#V115H#305.895927 #^214#L Mai Oanh#Vn ho vt cht ngi Th#L Mai Oanh#^aH.#^aVn ho dn tc# 2010#^a327tr.^b21cm#Mai#TTS ghi: Bo tng Vn ho cc dn tc Vit Nam#267026#G ii thiu khi qut v c im dn s, ngun gc, tp qun sn xut, vn ho ti nh thn; c bit l vn ho vt cht ca ngi Th v thc trng vn ho vt ch t ca ngi Th Vit Nam, nhng vn bo tn v pht huy bn sc dn tc Th #Dn tc hc#Vn ho vt cht#Vit Nam#Dn tc Th## 00804000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440010014000490020033000630070030000960080005001260090018001310100 00500149011001500154039000400169013000700173021026400180020001700444020001000461 020001200471020000900483020001400492020000800506#VV10.16072#VV10.16073#Vi?t#H110 Q#398.809597#^214#Ma Ngc Hng#Ht quan lng ca ngi Ty Khao#Ma Ngc Hng s .t., bin dch#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a323tr.^b21cm#Mai#267027#Khi qut v tc danh, lch s tc ngi, a vc c tr, i sng kinh t, vn ho x hi ca ngi Ty Khao v nghi l ci xin ca ngi Ty Khao. Gii thiu phong tc ht quan lng trong m ci v li 108 bi ht quan lng nh trai ht v 43 bi nh gi ht#Vn ho dn gian#Phong tc#Dn tc Ty#Vit Nam#Ht quan lng#Bi h t## 00913000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020035000480070026000830080005001090090018001140100005001320110 01500137015004100152001001000193039000400203013000700207021034700214020002100561 020001200582020001400594020001000608020000500618#VV10.16075#VV10.16074#Vi?t#V115 H#305.89593#^214#Vn ho lng ca ngi Ba Na Krim#Yang Danh s.t., bin dch#^a H.#^aVn ho dn tc#2010#^a183tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Na m#Yang Danh#Mai#267028#S lc v tc ngi, dn s, a bn c tr, vn ho tru yn thng ca ngi Ba Na Krim tnh Bnh nh. Gii thiu vn ho nng ry: N i ngh ngi, vui chi, ch ry, m thanh ca ry, tc lm ry, ma ry - ma sin h hot vn ho... n m hnh vn ho trang tri: Kinh t nng ry, m hnh t rng trng hoa mu, t nng trng cy hng ho#Vn ho truyn thng#Dn tc h c#Dn tc Ba Na#Bnh nh#Lng## 00684000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200130 00348080005000470020032000520030020000840290015001040070027001190080005001460090 01800151010000500169011001500174015004100189001001100230039000400241013000700245 021006300252020001700315020001000332020001200342020000800354020000800362#VV10.16 076#VV10.16077#Vi?t#KH117T#393.09597157#^214#Khp tin a m ca ngi Ty#Son g ng Ty - Vit#Khp Thng m#H nh T s.t., bin dch#^aH.#^aVn ho dn t c#2010#^a459tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#H nh T#Mai#26 7029#Gii thiu mt s bi ht tin hn trong l tang ca ngi Ty#Vn ho dn gian#Phong tc#Dn tc Ty#Tang l#Yn Bi## 00733000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020023000480070038000710080005001090090018001140100005001320110 01500137015004100152001001000193039000400203013000700207021021300214020001700427 020001400444020000900458#VV10.16079#VV10.16078#Vi?t#V115H#390.09597#^214#Vn ho dn gian Mng#Bi Thin s.t., bin dch, gii thiu#^aH.#^aVn ho dn tc#201 0#^a701tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Bi Thin#Mai#267030#G ii thiu v thin nhin, t nc, con ngi v huyn thoi, v tr quan, th g ii quan truyn thng dn tc Mng. Vi nt v vn ho vt cht v mt s phong tc, l hi, ngh thut dn gian ca dn tc Mng#Vn ho dn gian#Dn tc M ng#Vit Nam## 00746000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020028000490070038000770080005001150090018001200100005001380110 01500143015004100158013000700199001001000206021019900216020001700415020001000432 020001400442020000800456039000400464#VV10.16080#VV10.16081#Vi?t#X561C#398.809597 #^214#Xng ci hoa dn tc Mng#Vng Anh s.t., bin dch, gii thiu#^aH.#^aV n ho dn tc#2010#^a860tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#2670 31#Vng Anh#Gii thiu v "Xng ci hoa" ca dn tc Mng v ni dung cc bi ht "Xng ci hoa" trong nhng sinh hot i thng: i nng ry, hi mng, a nh ht vi , ch ht vi anh, bc ht nhn chu...#Vn ho dn gian#Phong tc#D n tc Mng#Bi ht#Mai## 00754000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010013000500020038000630070025001010080018001260090 02300144010000500167011001500172012001300187005001100200039000400211013000700215 021017700222020001200399020000900411020001100420020002100431#VN10.04478#VN10.044 79#18000#Vi?t#TR400C#531#^214#Hong Phng#Tr chi th nghim v s chuyn n g#Hong Phng, Trn Vng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a108tr .^b18cm#Khoa hc vui#Trn Vng#Mai#267032#Gm cc tr chi th nghim v trng lc v trng lng; thng bng; qun tnh; s ma st; ng dc, bnh xe, rng r c v n by; cc loi chuyn ng; my mc v chuyn ng#Chuyn ng#Tr chi #Th nghim#Khoa hc thng thc## 00676000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020013000580030004000710070049000750080005001240090 01900129010000500148011002500153020001700178020000900195020000400204039000400208 01500540021200500130026600500170027900500140029600500160031000500170032601300070 0343#VN10.04480#VN10.04481#35000#Vi?t#TH460N#895.9221008#^214#Th nh gio#Th# V Ngc Ton, Nguyn Xun Ngn, Nguyn Hu T...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a 103tr., 5tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#TTS ghi: Hi Cu gio chc M Tr - T lim - H Ni#V Ngc Ton#Nguyn Xun Ngn#Nguyn Hu T#Thch Quang Nam#Nguyn Xun Hin#267033## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520010015000570020019000720030004000910070015000950080 00500110009001900115010000500134011001500139020001700154020000900171020000400180 039000400184013000700188#VN10.04482#VN10.04483#50000#Vi?t#NG105N#895.922134#^21 4#Phm nh Chc#Ngan ngt tnh i#Th#Phm nh Chc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2 010#^a103tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#267034## 00447000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010013000540020012000670030004000790070013000830080 00500096009001900101010000500120011001500125020001700140020000900157020000400166 039000400170013000700174#VN10.04484#VN10.04485#25000#Vi?t#V250L#895.9221#^214# o Vn Hun#V lng xa#Th#o Vn Hun#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a128tr.^b 19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#267035## 00429000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430010013000480020013000610030004000740070013000780080005000910090 01900096010000500115011001400120020001700134020000900151020000400160039000400164 013000700168#VN10.04486#VN10.04487#Vi?t#S113N#895.92214#^214#Hong Vn An#Sc ng n hoa#Th#Hong Vn An#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a75tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#267036## 00435000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430010015000480020014000630030004000770070015000810080005000960090 01900101010000500120011001500125020001700140020000900157020000400166039000400170 013000700174#VN10.04488#VN10.04489#Vi?t#D431S#895.92214#^214#Trn nh Nhn#Dng sng qu#Th#Trn nh Nhn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a110tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#267037## 00420000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440010009000490020010000580030004000680070009000720080005000810090 01900086010000500105011001500110020001700125020000900142020000400151039000400155 013000700159#VN10.04490#VN10.04491#Vi?t#TR116Q#895.92214#^214#S Cng#Trng qu #Th#S Cng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a116tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#267038## 00967000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020024000440030023000680070057000910080005001480090008001530100 00500161011001400166015002500180039000400205013000700209021030200216020001200518 02000100053002000070054002000140054700500120056100500150057300500110058800500140 0599005001600613#VN10.04492#VN10.04493#Vi?t#S450T#614.4#^214#S tay phng chng dch#Dnh cho cng tc vin#B.s.: L Anh Tun (ch.b.), Hong c Hnh, L Hu n...#^aH.#^aY hc#2010#^a19tr.^b15cm#TTS ghi: S Y t H ni#Mai#267039# Trnh by yu cu, nhim v ca cng tc vin chng trnh phng chng dch bnh. Mt s biu hin thng thng v bin php phng chng cc bnh truyn nhim thng gp: Cm, tiu chy cp, st xut huyt, vim no Nht Bn... trn a bn thn h ph, km theo lch tim chng cho tr em di 1 tui#Phng chng#Bnh dch#S tay#Y t d phng#L Anh Tun#Hong c Hnh# L Hun#inh Th Khi#Nguyn Nh t Cm## 01001000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020063000520070058001150040025001730080005001980090 00800203010000500211011001500216015005900231021024600290020001800536020001800554 02000130057200500130058500500130059800500130061100500150062400500130063903900040 0652013000700656#VN10.04494#VN10.04495#30000#Vi?t#H428#363.19#^214#Hi p v an ton v sinh thc phm bo v sc kho cng ng#B.s.: Phan Th Kim (ch.b.), Bi Minh c, Phan Th Su...#Ti bn c b sung ln 1#^aH.#^aY hc#2010#^a115tr .^b19cm#TTS ghi: Hi Khoa hc K thut An ton Thc phm Vit Nam#Gm cc cu h i v tr li v an ton v sinh thc phm bo v sc kho cng ng: iu kin v sinh chung, ng c thc phm, cc bnh truyn qua thc phm, ph gia thc ph m, nhn hng ho, x l vi phm v nhn hng ho, x vi phm hng gi#V sinh thc phm#An ton thc phm#Sch hi p#Phan Th Kim#Bi Minh c#Phan Th Su #Phm Xun Ngc#Trn Ngc Ba#Mai#267040## 00730000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020033000620070011000950080005001060090 01800111010000500129011001500134015009400149039000400243013000700247021016700254 020001100421020001100432020000900443#VN10.04496#VN10.04497#38000#Vi?t#C126T#634 .9#^214#V i Hi#Cy trng cy lm nghip u tin#V i Hi#^aH.#^aVn ho d n tc#2010#^a247tr.^b19cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trun g tm Khuyn nng - Khuyn ng Quc gia#Mai#267041#Gii thiu k thut gy trng cc loi cy mc nhanh cung cp nguyn liu giy, dm; cc loi cy cung cp l m sn ngoi g; cc loi cy cung cp g ln, a tc dng#Lm nghip#Trng trt# Cy rng## 00679000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520010010000570020019000670030031000860070010001170080 00500127009001800132010000500150011001500155039000400170013000700174021016100181 020001700342020001200359020000900371020000900380#VN10.04498#VN10.04499#52000#Vi ?t#G561M#895.9223008#^214#Huy Thng#Gng mt tm lng#Ghi chp v mt s vn ng h s#Huy Thng#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a251tr.^b19cm#Mai#267042#Gm cc b i vit v mt s vn ngh s nh: Nh th Nng Quc Chn, Huy Cn, Gia Dng, Ph m nh n; nhc s, ho s Nguyn nh Phc, ngh s u t Ngn Qu...#Vn hc h in i#Vn ngh s#Vit Nam#Bi vit## 00444000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010013000550020010000680030004000780070013000820080 00500095009001800100010000500118011001400123020001700137020000900154020000400163 039000400167013000700171#VN10.04500#VN10.04501#20000#Vi?t#H561Q#895.92214#^214# L Vn Tuyn#Hng Qu#Th#L Vn Tuyn#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a75tr.^b19c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#267043## 00451000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100050 00340820009000398080005000480010015000530020004000680030014000720070015000860080 00500101009001800106010000500124011001400129020001800143020000900161020000400170 039000400174013000700178#VN10.04502#VN10.04503#14800#Vi?t#M551#895.9221#^214#Ma i Hong Hanh#Ma#Th thiu nhi#Mai Hong Hanh#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a48tr .^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Mai#267044## 00606000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020010000570070052000670220004001190050016001230050 01500139005001600154005001300170005001600183008000500199009001800204010000500222 011002400227020001700251020000900268020000400277039000400281013000700285#VN10.04 504#VN10.04505#45000#Vi?t#H561L#895.9221008#^214#Hng la#Phm Quang Hon, Ngu yn B Bng, Nguyn ng Bt...#T.2#Phm Quang Hon#Nguyn B ng#Nguyn ng B t#o Th Bnh#ng Xun Chin#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a95tr., 2tr. nh^b1 9cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#267045## 00459000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440010017000490020024000660030004000900070017000940080005001110090 01800116010000500134011002500139020001700164020000900181020000400190039000400194 013000700198#VN10.04506#VN10.04507#Vi?t#NG125H#895.92214#^214#Nguyn Minh Ngc#N gu hng mt dng sng#Th#Nguyn Minh Ngc#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a148tr. , 1tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#267046## 00475000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010012000540020008000660030039000740070012001130080 00500125009001800130010000500148011001500153020001700168020000900185020000400194 039000400198013000700202#VN10.04508#VN10.04509#30000#Vi?t#D125X#895.9221#^214#H oi Phng#Du xa#Cho mng 1000 nm Thng Long - H Ni#Hoi Phng#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a158tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#267047## 00485000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010009000560020025000650030020000900070009001100080 00500119009001800124010000500142011001500147020001700162020000900179020002000188 039000400208013000700212#VN10.04510#VN10.04511#32000#Vi?t#NG558C#895.92234#^214 #Ph Ninh#Ngi con gi Thng Long#Tiu thuyt lch s#Ph Ninh#^aH.#^aVn ho d n tc#2010#^a195tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt lch s#Mai#267 048## 00850000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020023000620070038000850080005001230090 01800128010000500146011001500151020001100166015009400177021023600271020001400507 020000900521005001800530039000500548013000700553#VN10.04512#VN10.04513#32000#Vi ?t#X126D#634.9#^214#V i Hi#Xy dng rng phng h#V i Hi (ch.b.), Nguyn Hong Tip#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a195tr.^b19cm#Trng rng#TTS ghi: B N ng nghip v Pht trin nng thn. Trung tm Khuyn nng - Khuyn ng quc gia# Trnh by k thut xy dng v cc m hnh rng phng h u ngun: k thut tr ng rng v cc m hnh rng trng phng h chn gi, chn ct chn sng ven bin . Phn tch cc khong trng v k thut v chnh sch trng rng phng h.#Rng phng h#K thut#Nguyn Hong Tip#oanh#267049## 00646000000000241000450002600110000002600110001104100050002208200100002780800050 00370010015000420020038000570070015000950080005001100090018001150100005001330110 01500138020001700153021018600170020002000356020001600376039000500392013000700397 #VN10.04514#VN10.04515#Vi?t#398.09597#^214#Phm Th Trung#Tn ngng linh hn c a ngi X Teng#Phm Th Trung#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a271tr.^b19cm#Vn ho dn gian#Gii thiu v c im t nhin, kinh t, vn ho x hi v ngi X Teng Tu M Rng; quan nim v linh hn ngi v nhng nghi l lin quan n t n ngng linh hn ca ngi X Teng#Tn ngng dn gian#Dn tc X ng#oanh#26 7050## 00535000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400070052000620220004001140080005001180090011001230100 00500134011001500139020000500154020000600159020001200165020001400177005001400191 005001600205005001200221039000500233013000700238#VV10.16082#15000#Vi?t#B100M#37 2.7#^214#36 n luyn ton 1#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc Hi, Vn Th u#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a103tr.^b24cm#Ton#Lp 1# kim tra#Sch c thm# V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#oanh#267051## 00534000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400070052000620220004001140080005001180090011001230100 00500134011001400139020000500153020000600158020001200164020001400176005001400190 005001600204005001200220039000500232013000700237#VV10.16083#14000#Vi?t#B100M#37 2.7#^214#36 n luyn ton 1#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc Hi, Vn Th u#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a95tr.^b24cm#Ton#Lp 1# kim tra#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#oanh#267052## 00535000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400070052000620220004001140080005001180090011001230100 00500134011001500139020000500154020000600159020001200165020001400177005001400191 005001600205005001200221039000500233013000700238#VV10.16084#18000#Vi?t#B100M#37 2.7#^214#36 n luyn ton 2#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc Hi, Vn Th u#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a127tr.^b24cm#Ton#Lp 2# kim tra#Sch c thm# V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#oanh#267053## 00535000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400070052000620220004001140080005001180090011001230100 00500134011001500139020000500154020000600159020001200165020001400177005001400191 005001600205005001200221039000500233013000700238#VV10.16085#18500#Vi?t#B100M#37 2.7#^214#36 n luyn ton 2#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc Hi, Vn Th u#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a131tr.^b24cm#Ton#Lp 2# kim tra#Sch c thm# V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#oanh#267054## 00524000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020038000400070038000780220004001160080005001200090011001250100 00500136011001500141020001100156020000600167020001400173005001200187005001700199 039000500216013000700221004001800228#VV10.16086#14500#Vi?t#107G#372.6#^214#n h gi kt qu hc tp ting Vit 2#Nguyn Tri (ch.b.), L Th Thu Huyn#T.1#^aH .#^aGio dc#2010#^a100tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Tri#L T h Thu Huyn#oanh#267055#Ti bn ln th 4## 00524000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020038000400070038000780220004001160080005001200090011001250100 00500136011001500141020001100156020000600167020001400173005001200187005001700199 039000500216013000700221004001800228#VV10.16087#15000#Vi?t#107G#372.6#^214#n h gi kt qu hc tp ting Vit 2#Nguyn Tri (ch.b.), L Th Thu Huyn#T.2#^aH .#^aGio dc#2010#^a104tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Tri#L T h Thu Huyn#oanh#267056#Ti bn ln th 4## 00515000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360010017000410020020000580030056000780070017001340080005001510090 01100156010000500167011001400172020001500186020001200201020000600213039000500219 004001800224013000700242#VV10.16088#13000#Vi?t#L527T#372.62#^214#ng Mnh Th ng#Luyn tp lm vn 2#Sch tham kho dng cho gio vin v ph huynh hc sinh# ng Mnh Thng#^aH.#^aGio dc#2010#^a95tr.^b24cm#Sch tham kho#Tp lm vn#L p 2#oanh#Ti bn ln th 7#267057## 00515000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340010017000410020020000580030056000780070017001340080005001510090 01100156010000500167011001400172020001500186020001200201020000600213039000500219 004001800224013000700242#VV10.16089#Vi?t#L527T#372.62#^214#13000#ng Mnh Th ng#Luyn tp lm vn 3#Sch tham kho dng cho gio vin v ph huynh hc sinh# ng Mnh Thng#^aH.#^aGio dc#2010#^a95tr.^b24cm#Sch tham kho#Tp lm vn#L p 3#oanh#Ti bn ln th 6#267058## 00516000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340010017000410020020000580030056000780070017001340080005001510090 01100156010000500167011001500172020001500187020001200202020000600214039000500220 004001800225013000700243#VV10.16090#Vi?t#L527T#372.62#^214#19000#ng Mnh Th ng#Luyn tp lm vn 4#Sch tham kho dng cho gio vin v ph huynh hc sinh# ng Mnh Thng#^aH.#^aGio dc#2010#^a139tr.^b24cm#Sch tham kho#Tp lm vn#L p 4#oanh#Ti bn ln th 5#267059## 00516000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340010017000410020020000580030056000780070017001340080005001510090 01100156010000500167011001500172020001500187020001200202020000600214039000500220 004001800225013000700243#VV10.16091#Vi?t#L527T#372.62#^214#22000#ng Mnh Th ng#Luyn tp lm vn 5#Sch tham kho dng cho gio vin v ph huynh hc sinh# ng Mnh Thng#^aH.#^aGio dc#2010#^a159tr.^b24cm#Sch tham kho#Tp lm vn#L p 5#oanh#Ti bn ln th 4#267060## 00578000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340010017000410020018000580030056000760070034001320080005001660090 01100171010000500182011001400187020000900201020001500210020001100225020000600236 005001600242039000500258004001800263013000700281#VV10.16092#Vi?t#L527T#372.61#^2 14#13000#ng Mnh Thng#Luyn t v cu 2#Sch tham kho dng cho gio vin v ph huynh hc sinh#ng Mnh Thng, Nguyn Th Hnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a95 tr.^b24cm#Ng php#Sch tham kho#Ting Vit#Lp 2#Nguyn Th Hnh#oanh#Ti bn ln th 7#267061## 00578000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340010017000410020018000580030056000760070034001320080005001660090 01100171010000500182011001400187020000900201020001500210020001100225020000600236 005001600242039000500258004001800263013000700281#VV10.16093#Vi?t#L527T#372.61#^2 14#13000#ng Mnh Thng#Luyn t v cu 3#Sch tham kho dng cho gio vin v ph huynh hc sinh#ng Mnh Thng, Nguyn Th Hnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a95 tr.^b24cm#Ng php#Sch tham kho#Ting Vit#Lp 3#Nguyn Th Hnh#oanh#Ti bn ln th 6#267062## 00534000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340010017000410020018000580030056000760070017001320080005001490090 01100154010000500165011001500170020000900185020001500194020001100209020000600220 039000500226004001800231013000700249#VV10.16094#Vi?t#L527T#372.61#^214#19500# ng Mnh Thng#Luyn t v cu 4#Sch tham kho dng cho gio vin v ph huynh hc sinh#ng Mnh Thng#^aH.#^aGio dc#2010#^a143tr.^b24cm#Ng php#Sch tham kho#Ting Vit#Lp 4#oanh#Ti bn ln th 5#267063## 00534000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340010017000410020018000580030056000760070017001320080005001490090 01100154010000500165011001500170020000900185020001500194020001100209020000600220 039000500226004001800231013000700249#VV10.16095#Vi?t#L527T#372.61#^214#21000# ng Mnh Thng#Luyn t v cu 5#Sch tham kho dng cho gio vin v ph huynh hc sinh#ng Mnh Thng#^aH.#^aGio dc#2010#^a151tr.^b24cm#Ng php#Sch tham kho#Ting Vit#Lp 5#oanh#Ti bn ln th 4#267064## 00528000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330010017000400020020000570030077000770070017001540080005001710090 01100176010000500187011001400192020000500206020001500211020000600226039000500232 004001800237013000700255#VV10.16096#Vi?t#T406N#372.7#^214#11000#Nguyn Danh Nin h#Ton nng cao lp 1#Sch tham kho dng cho gio vin trong qu trnh nghin c u son bi dy...#Nguyn Danh Ninh#^aH.#^aGio dc#2010#^a79tr.^b24cm#Ton#Sch tham kho#Lp 1#oanh#Ti bn ln th 8#267065## 00549000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330010017000400020020000570030056000770070032001330080005001650090 01100170010000500181011001500186020000500201020001500206020000600221005001400227 039000500241004001800246013000700264#VV10.16097#Vi?t#T406N#372.7#^214#14000#Ngu yn Danh Ninh#Ton nng cao lp 2#Sch tham kho dng cho gio vin v ph huynh hc sinh#Nguyn Danh Ninh, V Dng Thu#^aH.#^aGio dc#2010#^a103tr.^b24cm#To n#Sch tham kho#Lp 2#V Dng Thu#oanh#Ti bn ln th 7#267066## 00488000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020020000400070040000600080005001000090011001050100005001160110 01500121020000500136020001400141020000600155005001400161039000500175004001800180 005001700198013000700215#VV10.16098#Vi?t#T406N#372.7#^214#14500#Ton nng cao l p 3#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Danh Ninh#^aH.#^aGio dc#2010#^a107tr.^b24cm #Ton#Sch c thm#Lp 3#V Dng Thu#oanh#Ti bn ln th 6#Nguyn Danh Ninh# 267067## 00488000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020020000400070040000600080005001000090011001050100005001160110 01500121020000500136020001400141020000600155005001400161039000500175004001800180 005001700198013000700215#VV10.16099#Vi?t#T406N#372.7#^214#28500#Ton nng cao l p 4#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Danh Ninh#^aH.#^aGio dc#2010#^a210tr.^b24cm #Ton#Sch c thm#Lp 4#V Dng Thu#oanh#Ti bn ln th 5#Nguyn Danh Ninh# 267068## 00496000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400070032000600220004000920040018000960080005001140090 01100119010000500130011001500135020000500150020000600155005001400161005001700175 013000700192039000500199020001400204#VV10.16100#19500#Vi?t#T406N#372.7#^214#To n nng cao lp 5#V Dng Thu, Nguyn Danh Ninh#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGi o dc#2010#^a142tr.^b24cm#Ton#Lp 5#V Dng Thu#Nguyn Danh Ninh#267069#oanh #Sch c thm## 00496000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400070032000600220004000920040018000960080005001140090 01100119010000500130011001500135020000500150020000600155005001400161005001700175 039000500192013000700197020001400204#VV10.16101#17500#Vi?t#T406N#372.7#^214#To n nng cao lp 5#V Dng Thu, Nguyn Danh Ninh#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGi o dc#2010#^a127tr.^b24cm#Ton#Lp 5#V Dng Thu#Nguyn Danh Ninh#oanh#267070 #Sch c thm## 00546000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300140007000350020054000420070042000960080005001380090011001430100005001540110 01500159020001000174020001400184020000600198005001500204039000500219005001500224 020001200239005001000251013000700261#VV10.16102#Vi?t#C101#372.652#^214#33000#C c kim tra mn ting Anh dnh cho hc sinh lp 4#Phm Tr Thin, Phm Ngc L anh, Tng Anh#^aH.#^aGio dc#2010#^a192tr.^b24cm#Ting Anh#Sch c thm#Lp 4 #Phm Tr Thin#oanh#Phm Ngc Lanh# kim tra#Tng Anh#267071## 00626000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020045000420030044000870070045001310220004001760080005001800090 01100185010000500196011001400201020001000215020000900225020000800234020000900242 020001400251005001100265005001400276005001000290039000500300013000700305#VV10.16 103#19500#Vi?t#L527V#372.652#^214#Luyn vit ch p v pht m ng ting Anh# Sch dng km theo b "Let's learn English"#Nguyn t (ch.b.), Trn Thu Ngn, S ong Phc#T.4#^aH.#^aGio dc#2010#^a64tr.^b27cm#Ting Anh#Tp vit#Pht m#Tiu hc#Sch c thm#Nguyn t#Trn Thu Ngn#Song Phc#oanh#267072## 00626000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020045000420030044000870070045001310220004001760080005001800090 01100185010000500196011001400201020001000215020000900225020000800234020000900242 020001400251005001100265005001400276005001000290039000500300013000700305#VV10.16 104#18000#Vi?t#L527V#372.652#^214#Luyn vit ch p v pht m ng ting Anh# Sch dng km theo b "Let's learn English"#Nguyn t (ch.b.), Trn Thu Ngn, S ong Phc#T.5#^aH.#^aGio dc#2010#^a56tr.^b27cm#Ting Anh#Tp vit#Pht m#Tiu hc#Sch c thm#Nguyn t#Trn Thu Ngn#Song Phc#oanh#267073## 00494000000000253000450002600110000004100050001118100070001608200080002380800050 00310140007000360020009000430030070000520070019001220080005001410090011001460100 00500157011001400162020001000176020001400186005001900200039000500219013000700224 020000900231#VV10.16105#Vi?t#TH200H#372.652#^214#20000#The hole#Sch dng km v i thit b in t Kid talk v sch in t Easy talk#Nguyn H Thu Anh#^aH.#^ aGio dc#2010#^a36tr.^b24cm#Ting Anh#Sch c thm#Nguyn H Thu Anh#oanh#267 074#Tiu hc## 00550000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020026000400030085000660070011001510080005001620090011001670100 00500178011001500183020000500198020001400203020000600217005001100223039000500234 004001800239020000800257013000700265#VV10.16106#Vi?t#B103T#372.7#^214#24000#Bi tp pht trin ton 5#Sch tham d cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca b Gio dc v o to#Nguyn ng#^aH.#^aGio dc#2010#^a167tr.^b24cm#Ton# Sch c thm#Lp 5#Nguyn ng#oanh#Ti bn ln th 3#Bi tp#267075## 00562000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020037000490070039000860080005001250090011001300100 00500141011001500146020000800161020001400169020000600183005001700189039000500206 005001300211020001200224020000800236013000700244020000900251#VV10.16107#VV10.161 08#Vi?t#K300N#807#^214#21500#K nng c - Hiu vn bn ng vn 6#Nguyn Kim Ph ong (ch.b.), Ngc Bch#^aH.#^aGio dc#2010#^a152tr.^b24cm#Ng vn#Sch c t hm#Lp 6#Nguyn Kim Phong#oanh# Ngc Bch#K nng c#Vn bn#267076#c hiu ## 00600000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020020000410070069000610080005001300090011001350100005001460110 01400151020000800165020000900173020001400182020000600196005001900202039000500221 004001800226005001000244005001800254005001900272013000700291#VV10.16109#TH552H#9 59.7#^214#14500#Vi?t#Thc hnh lch s 6#Trn Nh Thanh Tm, Hng Ngc, Phm Th Bch Nga, Cao Th Hin Trang#^aH.#^aGio dc#2010#^a91tr.^b24cm#Lch s#Vit N am#Sch c thm#Lp 6#Trn Nh Thanh Tm#oanh#Ti bn ln th 7#Hng Ngc#Phm Th Bch Nga#Cao Th Hin Trang#267077## 00608000000000301000450002600110000018100070001108200040001880800050002201400070 00270410005000340020030000390070065000690080005001340090011001390100005001500110 01400155020001800169020001400187020000600201005001500207039000500222004001800227 005001800245020000800263005000900271005001900280013000700299#VV10.16110#TH552H#1 70#^214#12500#Vi?t#Thc hnh gio dc cng dn 6#Thi Quc Tun, Nguyn Hunh L ong, Bo Ngc, Trn Th Hong Oanh#^aH.#^aGio dc#2010#^a83tr.^b24cm#Gio dc c ng dn#Sch c thm#Lp 6#Thi Quc Tun#oanh#Ti bn ln th 8#Nguyn Hunh L ong#o c#Bo Ngc#Trn Th Hong Anh#267078## 00505000000000265000450002600110000018100060001108200070001780800050002401400070 00290410005000360020038000410070039000790080005001180090011001230100005001340110 01500139020000500154020001400159020000600173005001400179039000500193004001800198 005001600216013000700232#VV10.16111#T406N#510.76#^214#29500#Vi?t#Ton nng cao v cc chuyn ton 6#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc m#^aH.#^aGio dc#2 010#^a219tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#Lp 6#V Dng Thu#oanh#Ti bn ln th 8 #Nguyn Ngc m#267079## 00603000000000301000450002600110000018100060001108200070001780800050002401400070 00290410005000360020029000410070066000700080005001360090011001410100005001520110 01500157020000900172020001400181020000600195005001700201039000500218005002000223 020000800243005001600251005001200267005001500279013000700294#VV10.16112#B103T#58 0.76#^214#17000#Vi?t#Bi tp thc hnh sinh hc 6#Phm Phng Bnh (ch.b.), Tr n Hong Bo Chu, L Thu M Chu...#^aH.#^aGio dc#2010#^a108tr.^b24cm#Sinh h c#Sch c thm#Lp 6#Phm Phng Bnh#oanh#Trn Hong Bo Chu#Bi tp#L Thu M Chu#H Tn Minh#Nguyn Anh Ti#267080## 00518000000000277000450002600110000018100060001108200070001780800050002401400070 00290410005000360020027000410070050000680080005001180090011001230100005001340110 01400139020000700153020001400160020000600174005001400180039000500194005001400199 020000800213005001200221013000700233#VV10.16113#B103T#910.76#^214#13000#Vi?t#B i tp thc hnh a l 6#Mai Ph Thanh (ch.b.), L Quang Minh, ng Phng#^aH.# ^aGio dc#2010#^a80tr.^b24cm#a l#Sch c thm#Lp 6#Mai Ph Thanh#oanh#L Q uang Minh#Bi tp#ng Phng#267081## 00492000000000277000450002600110000018100060001108200070001780800050002401400070 00290410005000360020014000410070031000550080005000860090011000910100005001020110 01500107020000500122020001400127020000600141005001600147039000500163004001800168 005001400186020000700200013000700207#VV10.16114#454T#510.76#^214#21000#Vi?t#n tp ton 6#Nguyn Ngc m, V Dng Thu#^aH.#^aGio dc#2010#^a155tr.^b24cm#T on#Sch c thm#Lp 6#Nguyn Ngc m#oanh#Ti bn ln th 8#V Dng Thu#n tp#267082## 00569000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020028000410070053000690220004001220040018001260080005001440090 01100149010000500160011001500165020000500180020000600185020000700191020001400198 005001400212005001600226005001300242039000500255013000700260#VV10.16115#19000#V i?t#L527G#510.76#^214#Luyn gii v n tp ton 6#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc m, Phm Gia c#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a119tr.^b24cm #Ton#Lp 6#n tp#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc m#Phm Gia c#oanh #267083## 00608000000000301000450002600110000002600110001118100060002208200080002880800050 00360140007000410410005000480020074000530070049001270080005001760090011001810100 00500192011001500197020000700212020001400219020000600233005001400239039000500253 005001100258020000700269020000900276005001400285013000700299#VV10.16116#VV10.161 17#L527T#530.076#^214#20000#Vi?t#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng vt l 6#Bi Gia Thnh (ch.b.), L Th La, Ng Mai Thanh#^aH .#^aGio dc#2010#^a139tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#Lp 6#Bi Gia Thnh#oanh#L Th La#n tp#Kim tra#Ng Mai Thanh#267084## 00706000000000325000450002600110000002600110001118100060002208200090002880800050 00370140007000420410005000490020077000540070069001310080005002000090011002050100 00500216011001500221020001000236020001400246020000600260005001900266039000500285 00500210029002000070031102000090031800500130032700500160034000500170035601300070 0373#VV10.16118#VV10.16119#L527T#428.0076#^214#23000#Vi?t#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ting Anh 6#Hong Th Xun Hoa (ch.b .), Phm Hong Long Bin, H Th Thanh H...#^aH.#^aGio dc#2010#^a164tr.^b24cm #Ting Anh#Sch c thm#Lp 6#Hong Th Xun Hoa#oanh#Phm Hong Long Bin#n t p#Kim tra#ng Th Ho#H Th Thanh H#Nguyn Thanh Lan#267085## 00606000000000325000450002600110000002600110001118100060002208200040002880800050 00320140007000370410005000440020019000490070049000680080005001170090011001220100 00500133011001500138020000800153020001400161020001100175005000500186039000500191 00500200019602000120021602000060022800500110023400500110024500500170025601300070 0273#VV10.16121#VV10.16122#T550L#807#^214#37000#Vi?t#T luyn ng vn 7#L A, N guyn Th Ngn Hoa (ch.b.), L Hi Anh...#^aH.#^aGio dc#2010#^a267tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm#Ting Vit#L A#oanh#Nguyn Th Ngn Hoa#Tp lm vn#Lp 7#L Hi Anh# Th Ho#ng Th Ho Tm#267086## 00566000000000301000450002600110000002600110001118100060002208200040002880800050 00320140007000370410005000440020037000490070041000860080005001270090011001320100 00500143011001500148020000800163020001400171020000600185005001700191039000500208 005001500213020001200228020000800240020000900248013000700257#VV10.16123#VV10.161 24#K300N#807#^214#21500#Vi?t#K nng c - Hiu vn bn ng vn 7#Nguyn Kim Ph ong (ch.b.), ng Tng Nh#^aH.#^aGio dc#2010#^a152tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm#Lp 7#Nguyn Kim Phong#oanh#ng Tng Nh#K nng c#Vn bn#c hiu#26 7087## 00520000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020028000410070050000690080005001190090011001240100005001350110 01500140020000700155020001400162020000600176005001400182039000500196005001400201 020000800215005001200223013000700235#VV10.16120#Vi?t#B103T#910.76#^214#23500#B i tp thc hnh a l 7#Mai Ph Thanh (ch.b.), L Quang Minh, ng Phng#^aH. #^aGio dc#2010#^a152tr.^b24cm#a l#Sch c thm#Lp 7#Mai Ph Thanh#oanh#L Quang Minh#Bi tp#ng Phng#267088## 00502000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310140007000360020018000430070031000610080005000920090011000970100005001080110 01500113020000900128020001400137020000600151005001600157039000500173004001800178 005001400196020000700210013000700217#VV10.16125#Vi?t#454T#516.0076#^214#17000# n tp hnh hc 7#Nguyn Ngc m, V Dng Thu#^aH.#^aGio dc#2010#^a123tr.^b 24cm#Hnh hc#Sch c thm#Lp 7#Nguyn Ngc m#oanh#Ti bn ln th 7#V Dn g Thu#n tp#267089## 00510000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260140007000310020042000380070039000800080005001190090011001240100005001350110 01500140020000900155020001400164020000600178005001400184039000500198004001800203 005001600221013000700237#VV10.16126#Vi?t#T406N#516#^214#19500#Ton nng cao v cc chuyn hnh hc 7#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc m#^aH.#^aGio dc# 2010#^a143tr.^b24cm#Hnh hc#Sch c thm#Lp 7#V Dng Thu#oanh#Ti bn ln th 7#Nguyn Ngc m#267090## 00506000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260140007000310020040000380070039000780080005001170090011001220100005001330110 01500138020000700153020001400160020000600174005001400180039000500194004001800199 005001600217013000700233#VV10.16127#Vi?t#T406N#512#^214#21500#Ton nng cao v cc chuyn i s 7#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc m#^aH.#^aGio dc#20 10#^a159tr.^b24cm#i s#Sch c thm#Lp 7#V Dng Thu#oanh#Ti bn ln th 7#Nguyn Ngc m#267091## 00498000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310140007000360020016000430070031000590080005000900090011000950100005001060110 01500111020000700126020001400133020000600147005001600153039000500169004001800174 005001400192020000700206013000700213#VV10.16128#Vi?t#454T#512.0076#^214#19000# n tp i s 7#Nguyn Ngc m, V Dng Thu#^aH.#^aGio dc#2010#^a138tr.^b24 cm#i s#Sch c thm#Lp 7#Nguyn Ngc m#oanh#Ti bn ln th 7#V Dng Th u#n tp#267092## 00608000000000301000450002600110000018100070001108200040001880800050002201400070 00270410005000340020030000390070064000690080005001330090011001380100005001490110 01400154020001800168020001400186020000600200005001500206039000500221004001800226 005001800244020000800262005000900270005002000279013000700299#VV10.16129#TH552H#1 70#^214#12500#Vi?t#Thc hnh gio dc cng dn 7#Thi Quc Tun, Nguyn Hunh L ong, Bo Ngc, Trn Th Hong Anh#^aH.#^aGio dc#2010#^a75tr.^b24cm#Gio dc c ng dn#Sch c thm#Lp 7#Thi Quc Tun#oanh#Ti bn ln th 7#Nguyn Hunh Lo ng#o c#Bo Ngc#Trn Th Hong Oanh#267093## 00552000000000289000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020020000410070050000610080005001110090011001160100005001270110 01500132020000800147020000900155020001400164020000600178005001900184039000500203 004001800208005001000226005001900236013000700255#VV10.16130#TH552H#959.7#^214#15 000#Vi?t#Thc hnh lch s 7#Trn Nh Thanh Tm, Hng Ngc, Cao Th Hin Trang# ^aH.#^aGio dc#2010#^a135tr.^b24cm#Lch s#Vit Nam#Sch c thm#Lp 7#Trn Nh Thanh Tm#oanh#Ti bn ln th 7#Hng Ngc#Cao Th Hin Trang#267094## 00594000000000289000450002600110000018100060001108200070001780800050002401400070 00290410005000360020029000410070080000700080005001500090011001550100005001660110 01500171020000900186020001400195020000600209005001700215039000500232020000800237 005001600245005001800261005001800279013000700297#VV10.16131#B103T#590.76#^214#16 000#Vi?t#Bi tp thc hnh sinh hc 7#Phm Phng Bnh (ch.b.), L Thu M Chu , Nguyn Minh Cng, Bi Th Thanh Thu#^aH.#^aGio dc#2010#^a100tr.^b24cm#Sinh hc#Sch c thm#Lp 7#Phm Phng Bnh#oanh#Bi tp#L Thu M Chu#Nguyn Min h Cng#Bi Th Thanh Thu#267095## 00614000000000313000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140007000390410005000460020057000510070034001080080005001420090011001470100 00500158011001500163020000800178020001400186020001100200005001900211039000500230 004001800235005001400253020001200267020000600279020000800285013000700293#VV10.16 132#VV10.16133#M458S#807.6#^214#36500#Vi?t#Mt s kin thc - K nng v bi t p nng cao ng vn 7#Nguyn Th Mai Hoa, inh Ch Sng#^aH.#^aGio dc#2010#^a26 3tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm#Ting Vit#Nguyn Th Mai Hoa#oanh#Ti bn ln th 6#inh Ch Sng#Tp lm vn#Lp 7#Bi tp#267096## 00626000000000301000450002600110000002600110001118100060002208200080002880800050 00360140007000410410005000480020074000530070058001270080005001850090011001900100 00500201011001500206020000700221020001400228020000600242005001900248039000500267 005001400272020000700286020000900293005001500302013000700317#VV10.16134#VV10.161 35#L527T#530.076#^214#18500#Vi?t#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng vt l 7#Nguyn Phng Hng (ch.b.), Bi Hng Ngc, Trn Vn Thnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a131tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#Lp 7#Nguyn Ph ng Hng#oanh#Bi Hng Ngc#n tp#Kim tra#Trn Vn Thnh#267097## 00667000000000313000450002600110000002600110001118100060002208200100002880800050 00380140007000430410005000500020075000550070066001300080005001960090011002010100 00500212011001500217020000800232020000900240020001400249020000600263005001500269 039000500284005002000289020000700309005002100316020000900337013000700346#VV10.16 136#VV10.16137#L527T#959.70076#^214#20500#Vi?t#Luyn tp v t kim tra, nh g i theo chun kin thc, k nng lch s 7#Nghim nh V (ch.b.), Nguyn Th Th Bnh, Trn Th Thanh Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a143tr.^b24cm#Lch s#Vit Na m#Sch c thm#Lp 7#Nghim nh V#oanh#Nguyn Th Th Bnh#n tp#Trn Th Th anh Hng#Kim tra#267098## 00706000000000325000450002600110000002600110001118100060002208200090002880800050 00370140007000420410005000490020077000540070069001310080005002000090011002050100 00500216011001500221020001000236020001400246020000600260005001900266039000500285 00500210029002000070031100500160031802000090033400500130034300500170035601300070 0373#VV10.16138#VV10.16139#L527T#428.0076#^214#30000#Vi?t#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ting Anh 7#Hong Th Xun Hoa (ch.b .), Phm Hong Long Bin, H Th Thanh H...#^aH.#^aGio dc#2010#^a216tr.^b24cm #Ting Anh#Sch c thm#Lp 7#Hong Th Xun Hoa#oanh#Phm Hong Long Bin#n t p#H Th Thanh H#Kim tra#ng Th Ho#Nguyn Thanh Lan#267099## 00609000000000325000450002600110000002600110001118100060002208200040002880800050 00320140007000370410005000440020019000490070049000680080005001170090011001220100 00500133011001500138020000800153020001400161020001100175005000500186039000500191 00500200019602000120021600500110022802000060023900500140024500500170025901300070 0276#VV10.16140#VV10.16141#T550L#807#^214#37500#Vi?t#T luyn ng vn 8#L A, N guyn Th Ngn Hoa (ch.b.), L Hi Anh...#^aH.#^aGio dc#2010#^a272tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm#Ting Vit#L A#oanh#Nguyn Th Ngn Hoa#Tp lm vn#L Hi Anh#Lp 8#Trn Th Minh#V Th Hng Tip#267100## 00612000000000313000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020045000400070049000850080005001340090011001390100005001500110 01500155020000800170020001400178020001100192005000700203039000500210004001800215 005001700233020001200250005001500262020000600277020000800283013000700291#VV10.16 142#B103T#807.6#^214#31000#Vi?t#Bi tp rn luyn k nng tch hp ng vn 8#V Nho (ch.b.), Nguyn Thu Hng, Trn Th Thnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a223tr.^b24 cm#Ng vn#Sch c thm#Ting Vit#V Nho#oanh#Ti bn ln th 4#Nguyn Thu H ng#Tp lm vn#Trn Th Thnh#Lp 8#Bi tp#267101## 00614000000000313000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140007000390410005000460020057000510070034001080080005001420090011001470100 00500158011001500163020000800178020001400186020001100200005001900211039000500230 004001800235005001400253020001200267020000600279020000800285013000700293#VV10.16 143#VV10.16144#M458S#807.6#^214#37500#Vi?t#Mt s kin thc - K nng v bi t p nng cao ng vn 8#Nguyn Th Mai Hoa, inh Ch Sng#^aH.#^aGio dc#2010#^a27 1tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm#Ting Vit#Nguyn Th Mai Hoa#oanh#Ti bn ln th 4#inh Ch Sng#Tp lm vn#Lp 8#Bi tp#267102## 00566000000000301000450002600110000002600110001118100060002208200040002880800050 00320140007000370410005000440020037000490070041000860080005001270090011001320100 00500143011001500148020000800163020001400171020000600185005001700191039000500208 005001500213020001200228020000800240020000900248013000700257#VV10.16145#VV10.161 46#K300N#807#^214#21500#Vi?t#K nng c - Hiu vn bn ng vn 8#Nguyn Kim Ph ong (ch.b.), ng Tng Nh#^aH.#^aGio dc#2010#^a152tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm#Lp 8#Nguyn Kim Phong#oanh#ng Tng Nh#K nng c#Vn bn#c hiu#26 7103## 00498000000000277000450002600110000018100060001108200090001780800050002601400070 00310410005000380020016000430070031000590080005000900090011000950100005001060110 01500111020000700126020001400133020000600147005001600153039000500169004001800174 005001400192020000700206013000700213#VV10.16147#454T#512.0076#^214#24000#Vi?t# n tp i s 8#Nguyn Ngc m, V Dng Thu#^aH.#^aGio dc#2010#^a175tr.^b24 cm#i s#Sch c thm#Lp 8#Nguyn Ngc m#oanh#Ti bn ln th 6#V Dng Th u#n tp#267104## 00502000000000277000450002600110000018100060001108200090001780800050002601400070 00310410005000380020018000430070031000610080005000920090011000970100005001080110 01500113020000900128020001400137020000600151005001600157039000500173004001800178 005001400196020000700210013000700217#VV10.16148#454T#516.0076#^214#24200#Vi?t# n tp hnh hc 8#Nguyn Ngc m, V Dng Thu#^aH.#^aGio dc#2010#^a163tr.^b 24cm#Hnh hc#Sch c thm#Lp 8#Nguyn Ngc m#oanh#Ti bn ln th 6#V Dn g Thu#n tp#267105## 00510000000000265000450002600110000018100060001108200040001780800050002101400070 00260410005000330020042000380070039000800080005001190090011001240100005001350110 01500140020000900155020001400164020000600178005001400184039000500198004001800203 005001600221013000700237#VV10.16149#T406N#516#^214#27000#Vi?t#Ton nng cao v cc chuyn hnh hc 8#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc m#^aH.#^aGio dc# 2010#^a199tr.^b24cm#Hnh hc#Sch c thm#Lp 8#V Dng Thu#oanh#Ti bn ln th 6#Nguyn Ngc m#267106## 00506000000000265000450002600110000018100060001108200040001780800050002101400070 00260410005000330020040000380070039000780080005001170090011001220100005001330110 01500138020000700153020001400160020000600174005001400180039000500194004001800199 005001600217013000700233#VV10.16150#T406N#512#^214#27500#Vi?t#Ton nng cao v cc chuyn i s 8#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc m#^aH.#^aGio dc#20 10#^a203tr.^b24cm#i s#Sch c thm#Lp 8#V Dng Thu#oanh#Ti bn ln th 6#Nguyn Ngc m#267107## 00612000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020041000410070062000820220004001440040018001480080005001660090 01100171010000500182011001500187020000500202020000600207020000800213020001400221 005000900235005001200244005001600256005001400272039000500286013000700291#VV10.16 151#42000#Vi?t#C101D#510.76#^214#Cc dng ton v phng php gii ton 8#Tn T hn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh, Bi Vn Tuyn#T.1#Ti bn ln th 4#^ aH.#^aGio dc#2010#^a303tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#V Hu Bnh#Nguyn V Thanh#Bi Vn Tuyn#oanh#267108## 00518000000000277000450002600110000002600110001118100060002208200080002880800050 00360140007000410410005000480020028000530070038000810080005001190090011001240100 00500135011001500140020000800155020001400163020000600177005001600183039000500199 005002100204020000800225013000700233#VV10.16152#VV10.16153#B103T#546.076#^214#20 500#Vi?t#Bi tp bi dng ho hc 8#Trn Trung Ninh, Nguyn Th Kim Thnh#^aH. #^aGio dc#2010#^a143tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#Lp 8#Trn Trung Ninh#oanh #Nguyn Th Kim Thanh#Bi tp#267109## 00569000000000289000450002600110000002600110001118100060002208200090002880800050 00370140007000420410005000490020058000540070039001120080005001510090011001560100 00500167011001500172020001000187020001400197020000600211005001500217039000500232 005001500237020000800252020001200260013000700272#VV10.16154#VV10.16155#H561D#428 .0076#^214#24000#Vi?t#Hng dn gii bi tp v cc kim tra mu ting Anh 8 #Nguyn Th Chi (ch.b.), Trn Th Khnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a172tr.^b24cm#Tin g Anh#Sch c thm#Lp 8#Nguyn Th Chi#oanh#Trn Th Khnh#Bi tp# kim tra #267110## 00507000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020027000380070030000650220004000950040018000990080005001170100 00500122011001500127020000800142020001100150020001200161020000600173020001400179 013000700193005001600200005001300216#VV10.16156#26500#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn t hc ng vn 8#Nguyn Xun Lc, Bi Tt Tm#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#2 010#^a187tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 8#Sch c thm#267111#Ngu yn Xun Lc#Bi Tt Tm## 00553000000000289000450002600110000002600110001118100060002208200080002880800050 00360140007000410410005000480020054000530070031001070080005001380090011001430100 00500154011001500159020000800174020001400182020000600196005001400202039000500216 005001600221020000800237020001100245013000700256#VV10.16157#VV10.16158#H561D#546 .076#^214#28000#Vi?t#Hng dn th nghim v bi tp thc nghim ho hc 8#Trn Quc c, Trn Trung Ninh#^aH.#^aGio dc#2010#^a188tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#Lp 8#Trn Quc c#oanh#Trn Trung Ninh#Bi tp#Th nghim#267112## 00614000000000301000450002600110000002600110001118100060002208200040002880800050 00320140007000370410005000440020075000490070053001240080005001770090011001820100 00500193011001500198020000800213020001400221020000600235005001500241039000500256 005001600261020000700277005001200284020000900296013000700305#VV10.16159#VV10.161 60#L527T#909#^214#24000#Vi?t#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng lch s 8#Nguyn Ngc C (ch.b.), Lu Minh Nguyt, L Hng Sn#^a H.#^aGio dc#2010#^a167tr.^b24cm#Lch s#Sch c thm#Lp 8#Nguyn Ngc C#oan h#Lu Minh Nguyt#n tp#L Hng Sn#Kim tra#267113## 00561000000000289000450002600110000002600110001102000140002202000070003600500130 00430390005000560050013000610200006000740200009000801810006000890820008000958080 00500103014000700108041000500115002007400120007002700194008000500221009001100226 010000500237011001500242020000700257013000700264#VV10.16161#VV10.16162#Sch c thm#Vt l#L Minh Chu#oanh#V Thu Hng#Lp 8#Kim tra#L527T#530.076#^214#220 00#Vi?t#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng vt l 8#L Minh Chu, V Thu Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a156tr.^b24cm#n tp#267114# # 00645000000000301000450002600110000002600110001118100060002208200090002880800050 00370140007000420410005000490020077000540070064001310080005001950090011002000100 00500211011001500216020001000231020001400241020000600255005001900261039000500280 005001700285020000700302005001800309020000900327013000700336#VV10.16163#VV10.161 64#L527T#428.0076#^214#32000#Vi?t#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ting Anh 8#Hong Th Xun Hoa (ch.b.), Nguyn Mai Hng, o Th Hng Hnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a231tr.^b24cm#Ting Anh#Sch c thm#Lp 8#Hong Th Xun Hoa#oanh#Nguyn Mai Hng#n tp#o Th Hng Hnh#Kim tra#267 115## 00645000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020076000510070041001270220004001680080005001720090 01100177010000500188011001500193020000800208020001100216020001200227020000600239 02000070024502000090025202000140026100500140027500500180028903900050030701300070 0312#VV10.16165#VV10.16166#22000#Vi?t#L527T#807.6#^214#Luyn tp v t kim tra , nh gi theo chun kin thc, k nng ng vn 8# Ngc Thng (ch.b.), Phm Th Thu Hin#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a155tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 8#n tp#Kim tra#Sch c thm# Ngc Thng#Phm Th Thu Hin#oanh#267 116## 00664000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020076000510070041001270220004001680080005001720090 01100177010000500188011001500193020000800208020000800216020001200224020001100236 02000060024702000080025302000140026100500140027500500180028903900050030701300070 0312020000700319#VV10.16167#VV10.16168#20000#Vi?t#L527T#807.6#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ng vn 8# Ngc Thng (c h.b.), Phm Th Thu Hin#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a139tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc #Tp lm vn#Ting Vit#Lp 8#Bi tp#Sch c thm# Ngc Thng#Phm Th Thu H in#KVn#267117#n tp## 00616000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020074000520070054001260080005001800090011001850100 00500196011001500201020000700216020000600223020000800229020001400237005001500251 005001400266005001500280039000500295020000700300013000700307#VV10.16169#VV10.161 70#22000#Vi?t#L527T#910.76#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun k in thc, k nng a l 8#ng Vn Hng (ch.b.), Phm Minh Tm, Trn Ngc ip #^aH.#^aGio dc#2010#^a156tr.^b24cm#a l#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#ng Vn Hng#Phm Minh Tm#Trn Ngc ip#KVn#n tp#267118## 00560000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020048000420070032000900040018001220080005001400090011001450100 00500156011001500161020000700176020000600183020000800189020002000197020001400217 005001300231005001400244039000500258013000700263#VV10.16171#24500#Vi?t#C125H#53 0.076#^214#Cu hi trc nghim v bi tp t lun vt l 8#Nguyn Thanh Hi, L Th Thu H#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a195tr.^b24cm#Vt l#Lp 8#B i tp#Cu hi trc nghim#Sch c thm#L Thanh Hi#L Th Thu H#KVn#267119## 00541000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020027000410070050000680080005001180090011001230100005001340110 01500139020000700154020000600161020000800167020001400175005001400189005001400203 005001200217039000500229013000700234020001000241#VV10.16172#20500#Vi?t#B103T#91 0.76#^214#Bi tp thc hnh a l 8#Mai Ph Thanh (ch.b.), L Quang Minh, ng Phng#^aH.#^aGio dc#2010#^a132tr.^b24cm#a l#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Ma i Ph Thanh#L Quang Minh#ng Phng#KVn#267120#Thc hnh## 00637000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020038000410070047000790080005001260090011001310100005001420110 01500147020001800162020000600180020000800186020000800194020001400202005001500216 00500180023100500090024900500110025800500200026903900050028901300070029402000100 0301#VV10.16173#16500#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp thc hnh gio dc cng d n 8#Thi Quc Tun, Nguyn Hunh Long, Bo Ngc...#^aH.#^aGio dc#2010#^a108tr. ^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 8#o c#Bi tp#Sch c thm#Thi Quc Tun#Nguy n Hunh Long#Bo Ngc#Hong Oanh#Hunh Th Qunh Hoa#KVn#267121#Thc hnh## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020020000390070059000590080005001180090011001230100005001340110 01500139020000800154020000600162020001000168020001400178005001900192005001000211 005000800221005001900229039000500248004001800253013000700271#VV10.16174#19000#V i?t#TH552H#909#^214#Thc hnh lch s 8#Trn Nh Thanh Tm, Hng Ngc, L Nghi, Cao Th Hin Trang#^aH.#^aGio dc#2010#^a128tr.^b24cm#Lch s#Lp 8#Thc hnh#S ch c thm#Trn Nh Thanh Tm#Hng Ngc#L Nghi#Cao Th Hin Trang#KVn#Ti b n ln th 6#267122## 00635000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020030000420070065000720080005001370090011001420100005001530110 01500158020001800173020000600191020000800197020001000205020001400215005001500229 005001800244005000900262005002000271039000500291004001800296013000700314#VV10.16 175#16000#Vi?t#TH552H#170.76#^214#Thc hnh gio dc cng dn 8#Thi Quc Tun, Nguyn Hunh Long, Bo Ngc, Trn Th Hong Oanh#^aH.#^aGio dc#2010#^a108tr.^ b24cm#Gio dc cng dn#Lp 8#o c#Thc hnh#Sch c thm#Thi Quc Tun#Ngu yn Hunh Long#Bo Ngc#Trn Th Hong Oanh#KVn#Ti bn ln th 5#267123## 00702000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020075000510070055001260220004001810080005001850090 01100190010000500201011001500206020000800221020000600229020000800235020001100243 02000120025402000070026602000080027302000140028100500140029500500130030900500180 0322039000500340013000700345#VV10.16176#VV10.16177#21000#Vi?t#L527T#807.6#^214# Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ng vn 9# Ng c Thng (ch.b.), Phm Th Hu, Hong Phng Ngc#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a148 tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#n tp#Bi tp#Sch c t hm# Ngc Thng#Phm Th Hu#Hong Phng Ngc#KVn#267124## 00667000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020075000510070043001260220004001690080005001730090 01100178010000500189011001500194020000800209020000600217020000800223020001100231 02000120024202000070025402000080026102000140026900500140028300500200029703900050 0317013000700322#VV10.16178#VV10.16179#21000#Vi?t#L527T#807.6#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ng vn 9# Ngc Thng (ch .b.), Nguyn Th Hng Vn#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a148tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9# Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#n tp#Bi tp#Sch c thm# Ngc Thng#Nguyn Th Hng Vn#KVn#267125## 00644000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020077000540070064001310080005001950090011002000100 00500211011001500216020001000231020000600241020000700247020000800254020001400262 005001900276039000500295005001700300005001800317013000700335#VV10.16180#VV10.161 81#28000#Vi?t#L527T#428.0076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ting Anh 9#Hong Th Xun Hoa (ch.b.), Nguyn Hng Hnh, L ng Qunh Trang#^aH.#^aGio dc#2010#^a200tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 9#n tp#Bi t p#Sch c thm#Hong Th Xun Hoa#KVn#Nguyn Hng Hnh#Lng Qunh Trang#2671 26## 00640000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020075000550070053001300080005001830090011001880100 00500199011001500204020000800219020000600227020000700233020000800240020001400248 005001500262039000500277005001600282005001200298013000700310020000900317#VV10.16 183#VV10.16182#23000#Vi?t#L527T#959.70076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh g i theo chun kin thc, k nng lch s 9#Nguyn Th Ci (ch.b.), Nguyn Th B ch, Lu Hoa Sn#^aH.#^aGio dc#2010#^a164tr.^b24cm#Lch s#Lp 9#n tp#Bi tp #Sch c thm#Nguyn Th Ci#KVn#Nguyn Th Bch#Lu Hoa Sn#267127#Vit Nam## 00654000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020075000530070066001280080005001940090011001990100 00500210011001500215020000800230020000600238020000700244020000800251020001400259 005001300273039000500286005001600291005001400307005001200321013000700333#VV10.16 184#VV10.16185#26000#Vi?t#L527T#546.076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ho hc 9#Nguyn Cng (ch.b.), Phm Kiu Duyn, Trn Ngc Huy, Trn Cm T#^aH.#^aGio dc#2010#^a183tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#n tp#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Cng#KVn#Phm Kiu Duyn#Trn Ngc Huy#Trn C m T#267128## 00619000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020074000530070055001270080005001820090011001870100 00500198011001500203020000700218020000600225020000700231020000800238020001400246 005001600260039000500276005000900281005002000290013000700310#VV10.16186#VV10.161 87#28500#Vi?t#L527T#530.076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng vt l 9#Nguyn c Thm (ch.b.), V Quang, Phm Th Ngc Th ng#^aH.#^aGio dc#2010#^a203tr.^b24cm#Vt l#Lp 9#n tp#Bi tp#Sch c thm #Nguyn c Thm#KVn#V Quang#Phm Th Ngc Thng#267129## 00498000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020016000430070031000590040018000900080005001080090011001130100 00500124011001500129020000700144020001400151005001600165039000500181020000600186 005001400192020000700206013000700213#VV10.16188#29500#Vi?t#454T#512.0076#^214# n tp i s 9#Nguyn Ngc m, V Dng Thu#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc #2010#^a218tr.^b24cm#i s#Sch c thm#Nguyn Ngc m#KVn#Lp 9#V Dng Th u#n tp#267130## 00502000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430070031000610040018000920080005001100090011001150100 00500126011001500131020000900146020001400155005001600169039000500185020000600190 005001400196020000700210013000700217#VV10.16189#24500#Vi?t#454T#516.0076#^214# n tp hnh hc 9#Nguyn Ngc m, V Dng Thu#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio d c#2010#^a179tr.^b24cm#Hnh hc#Sch c thm#Nguyn Ngc m#KVn#Lp 9#V Dn g Thu#n tp#267131## 00535000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020042000430070039000850040018001240080005001420090011001470100 00500158011001500163020000900178020001400187005001400201039000500215020000600220 005001600226013000700242020000800249#VV10.16190#29000#Vi?t#T406N#516.0076#^214# Ton nng cao v cc chuyn hnh hc 9#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc m #Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a209tr.^b24cm#Hnh hc#Sch c thm#V Dng Thu#KVn#Lp 9#Nguyn Ngc m#267132#Bi tp## 00531000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020040000430070039000830040018001220080005001400090011001450100 00500156011001500161020000700176020001400183005001400197039000500211020000600216 005001600222013000700238020000800245#VV10.16191#29500#Vi?t#T406N#512.0076#^214# Ton nng cao v cc chuyn i s 9#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc m#T i bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a215tr.^b24cm#i s#Sch c thm#V D ng Thu#KVn#Lp 9#Nguyn Ngc m#267133#Bi tp## 00473000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020032000420070016000740040018000900080005001080090011001130100 00500124011001500129020000700144020001400151005001600165039000500181020000600186 020000800192013000700200#VV10.16192#30500#Vi?t#N122C#530.076#^214#Nng cao v p ht trin vt l 9#Nguyn Cnh Ho#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a220t r.^b24cm#Vt l#Sch c thm#Nguyn Cnh Ho#KVn#Lp 9#Bi tp#267134## 00578000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400020020000450070050000650040018001150080005001330090011001380100 00500149011001500154020000800169020001400177005001900191039000500210020000600215 020001000221020000900231005001000240005001900250013000700269#VV10.16193#22000#V i?t#TH552H#959.70076#^214#Thc hnh lch s 9#Trn Nh Thanh Tm, Hng Ngc, Cao Th Hin Trang#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a128tr.^b24cm#Lch s#S ch c thm#Trn Nh Thanh Tm#KVn#Lp 9#Thc hnh#Vit Nam#Hng Ngc#Cao Th H in Trang#267135## 00588000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020027000430070050000700080005001200090011001250100005001360110 01500141020000700156020001400163005001400177039000500191020000600196020000800202 005001400210005001200224020001200236020000900248013000700257020001000264#VV10.16 194#20500#Vi?t#B103T#330.9597#^214#Bi tp thc hnh a l 9#Mai Ph Thanh (ch .b.), L Quang Minh, ng Phng#^aH.#^aGio dc#2010#^a132tr.^b24cm#a l#Sch c thm#Mai Ph Thanh#KVn#Lp 9#Bi tp#L Quang Minh#ng Phng#a kinh t #Vit Nam#267136#Thc hnh## 00593000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020028000420070065000700080005001350090011001400100005001510110 01500156020000800171020001400179005001400193039000500207020000600212020000800218 005002100226005001400247005001300261013000700274020001000281#VV10.16195#22500#V i?t#B103T#546.076#^214#Bi tp thc hnh ho hc 9#L Hong Dng, Nguyn Th Kim Hong, inh Xun Lc, u Cm Thch#^aH.#^aGio dc#2010#^a143tr.^b24cm#Ho hc# Sch c thm#L Hong Dng#KVn#Lp 9#Bi tp#Nguyn Th Kim Hong#inh Xun L c#u Cm Thch#267137#Thc hnh## 00518000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020028000530070038000810080005001190090011001240100 00500135011001500140020000800155020001400163005001600177039000500193020000600198 020000800204005002100212013000700233#VV10.16196#VV10.16197#21000#Vi?t#B103T#546 .076#^214#Bi tp bi dng ho hc 9#Trn Trung Ninh, Nguyn Th Kim Thnh#^aH. #^aGio dc#2010#^a147tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#Trn Trung Ninh#KVn#Lp 9 #Bi tp#Nguyn Th Kim Thnh#267138## 00649000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020019000510070049000700080005001190090011001240100 00500135011001500140020000800155020001400163005000500177039000500182020000600187 02000070019302000080020002000120020802000110022000500200023100500110025100500110 0262005001900273013000700292#VV10.16198#VV10.16199#38000#Vi?t#T550L#807.6#^214# T luyn ng vn 9#L A, Nguyn Th Ngn Hoa (ch.b.), L Hi Anh...#^aH.#^aGio dc#2010#^a275tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm#L A#KVn#Lp 9#n tp#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Nguyn Th Ngn Hoa#L Hi Anh# Th Ho#L Th Minh Nguyt #267139## 00574000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020058000540070039001120080005001510090011001560100 00500167011001500172020001000187020001400197005001500211039000500226020000600231 020001300237020001200250005001500262013000700277#VV10.16200#VV10.16201#21500#Vi ?t#H561D#428.0076#^214#Hng dn gii bi tp v cc kim tra mu ting Anh 9 #Nguyn Th Chi (ch.b.), Trn Th Khnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a152tr.^b24cm#Tin g Anh#Sch c thm#Nguyn Th Chi#KVn#Lp 9#Gii bi tp# kim tra#Trn Th Khnh#267140## 00634000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020030000420070065000720040018001370080005001550090011001600100 00500171011001400176020001800190020001400208005001500222039000500237020000600242 020000800248020001000256005001800266005000900284005002000293013000700313#VV10.16 202#12500#Vi?t#TH552H#170.76#^214#Thc hnh gio dc cng dn 9#Thi Quc Tun, Nguyn Hunh Long, Bo Ngc, Trn Th Hong Oanh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a74tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Sch c thm#Thi Quc Tun#KVn#Lp 9 #o c#Thc hnh#Nguyn Hunh Long#Bo Ngc#Trn Th Hong Oanh#267141## 00568000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020037000490070042000860080005001280090011001330100 00500144011001500149020000800164020001400172005001600186039000500202020000600207 020001200213020000800225020000900233005001700242013000700259#VV10.16203#VV10.162 04#33500#Vi?t#K300N#807#^214#K nng c - hiu vn bn ng vn 9#Nguyn Vn Lo ng (ch.b.), Nguyn Kim Phong#^aH.#^aGio dc#2010#^a240tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm#Nguyn Vn Long#KVn#Lp 9#K nng c#Vn hc#c hiu#Nguyn Kim Phong# 267142## 00505000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020027000380070036000650220004001010040018001050080005001230090 01100128010000500139011001500144020000800159020000700167020001400174005001300188 005001400201039000500215013000700220#VV10.16205#41500#Vi?t#T103L#546#^214#Ti l iu chuyn ho hc 10#o Hu Vinh (ch.b.), Nguyn Duy i#T.1#Ti bn ln th 1# ^aH.#^aGio dc#2010#^a303tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#Sch c thm#o Hu Vinh#Ng uyn Duy i#KVn#267143## 00505000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020027000380070036000650220004001010040018001050080005001230090 01100128010000500139011001500144020000800159020000700167020001400174005001300188 005001400201039000500215013000700220#VV10.16206#32000#Vi?t#T103L#546#^214#Ti l iu chuyn ho hc 10#o Hu Vinh (ch.b.), Nguyn Duy i#T.2#Ti bn ln th 1# ^aH.#^aGio dc#2010#^a231tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#Sch c thm#o Hu Vinh#Ng uyn Duy i#KVn#267144## 00716000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020032000540030039000860070069001250040018001940080 00500212009001100217010000500228011001500233020000700248020001400255005001500269 03900050028402000070028902000200029602000080031600500130032400500170033700500170 0354013000700371#VV10.16207#VV10.16208#35000#Vi?t#PH561P#530.076#^214#Phng ph p gii ton vt l 10#Cu hi trc nghim v bi tp t lun#V Thanh Khit (ch .b.), Hng Tr, V Thanh Mai, Nguyn Hong Kim#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a251tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#V Thanh Khit#KVn#Lp 10#Cu hi trc nghim#Bi tp# Hng Tr#V Th Thanh Mai#Nguyn Hong Kim#267145## 00505000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020038000530070014000910040018001050080005001230090 01100128010000500139011001500144020000700159020001400166005001400180039000500194 020000700199020001400206013000700220#VV10.16209#VV10.16210#36500#Vi?t#R203L#530 .076#^214#Rn luyn k nng gii ton vt l 10#Mai Chnh Tr#Ti bn ln th 3# ^aH.#^aGio dc#2010#^a262tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#Mai Chnh Tr#KVn#Lp 10#Gii bi ton#267146## 00701000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020032000530030031000850070072001160040018001880080 00500206009001100211010000500222011001500227020000700242020000700249020000800256 02000140026400500150027803900050029300500170029802000120031500500120032700500170 0339013000700356#VV10.16212#VV10.16211#43000#Vi?t#C101B#530.076#^214#Cc bi to n chn lc vt l 10#Bi tp t lun v trc nghim#V Thanh Khit (ch.b.), Mai Trng , V Th Thanh Mai, Nguyn Hong Kim#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2 010#^a315tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#V Thanh Khit#KVn#Nguy n Hong Kim#Trc nghim#Mai Trng #V Th Thanh Mai#267147## 00521000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020035000540070035000890080005001240090011001290100 00500140011001500145020000800160020000700168020000800175020001400183005001800197 039000500215005001600220013000700236#VV10.16214#VV10.16213#30000#Vi?t#PH561P#54 6.076#^214#Phng php lm bi tp ho hc 10#Nguyn Hin Hong, Nguyn Cu Phc #^aH.#^aGio dc#2010#^a196tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Hin Hong#KVn#Nguyn Cu Phc#267148## 00623000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020043000430070052000860040018001380080005001560090011001610100 00500172011001500177020000900192020000700201020000800208020001400216005001100230 039000500241005001400246005001400260005001500274005001300289013000700302#VV10.16 215#48500#Vi?t#T103L#516.0076#^214#Ti liu chuyn ton - Bi tp hnh hc 10# on Qunh (ch.b.), Vn Nh Cng, Trn Nam Dng...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a336tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#on Qunh#KVn#V n Nh Cng#Trn Nam Dng#Nguyn Minh H# Thanh Sn#267149## 00658000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020075000530070068001280080005001960090011002010100 00500212011001500217020000700232020000700239020000700246020000800253020001400261 005001200275005001500287005001600302005001400318039000500332013000700337#VV10.16 216#VV10.16217#27500#Vi?t#L527T#530.076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng vt l 10#Hong Khanh (ch.b.), ng Thanh Hi, Ph m nh Lng, V Minh Tuyn#^aH.#^aGio dc#2010#^a196tr.^b24cm#Vt l#Lp 10# n tp#Bi tp#Sch c thm#Hong Khanh#ng Thanh Hi#Phm nh Lng#V Minh T uyn#KVn#267150## 00712000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020078000540070068001320080005002000090011002050100 00500216011001500221020001000236020000700246020000700253020000800260020001400268 00500160028203900050029800500180030300500210032100500140034200500230035601300070 0379#VV10.16218#VV10.16219#28500#Vi?t#L527T#428.0076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ting Anh 10#ng Hip Giang (ch.b.) , Nguyn Thnh ng, Nguyn Th Thu Hng...#^aH.#^aGio dc#2010#^a204tr.^b24cm #Ting Anh#Lp 10#n tp#Bi tp#Sch c thm#ng Hip Giang#KVn#Nguyn Thnh ng#Nguyn Th Thu Hng# Th Tr Mi#Hong Nguyn Thu Trang#267151## 00702000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020087000540070059001410080005002000090011002050100 00500216011001500221020001000236020000700246020000700253020000800260020001400268 00500160028203900050029800500190030300500110032200500140033300500220034701300070 0369#VV10.16220#VV10.16221#26000#Vi?t#L527T#428.0076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ting Anh 10 nng cao#ng Hip Gian g (ch.b.), Nguyn Th Diu H, V Th Li...#^aH.#^aGio dc#2010#^a183tr.^b24cm #Ting Anh#Lp 10#n tp#Bi tp#Sch c thm#ng Hip Giang#KVn#Nguyn Th D iu H#V Th Li#Trn Th Mnh#Nguyn Th Huyn Minh#267152## 00527000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020076000530070014001290080005001430090011001480100 00500159011001500164020000800179020000700187020000700194020000800201020001400209 005001400223039000500237013000700242#VV10.16222#VV10.16223#35000#Vi?t#L527T#546 .076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ho h c 10#ng Xun Th#^aH.#^aGio dc#2010#^a255tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#n tp#B i tp#Sch c thm#ng Xun Th#KVn#267153## 00661000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020084000530070065001370080005002020090011002070100 00500218011001500223020000700238020000700245020000700252020000800259020001400267 005001700281005001400298005000800312005001500320039000500335013000700340#VV10.16 225#VV10.16224#36500#Vi?t#L527T#530.076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng vt l 10 nng cao#Nguyn Vn Thun (ch.b.), Ln g Tt t, L Hng, V Th Mai Lan#^aH.#^aGio dc#2010#^a263tr.^b24cm#Vt l#L p 10#n tp#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Vn Thun#Lng Tt t#L Hng#V Th Mai Lan#KVn#267154## 00589000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020085000530070039001380080005001770090011001820100 00500193011001500198020000800213020000700221020000700228020000800235020001400243 005001400257039000500271005001600276013000700292#VV10.16226#VV10.16227#37500#Vi ?t#L527T#546.076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ho hc 10 nng cao#ng Xun Th (ch.b.), L Th Hng Hi#^aH.#^aGio d c#2010#^a272tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#n tp#Bi tp#Sch c thm#ng Xun Th# KVn#L Th Hng Hi#267155## 00627000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020076000530070057001290080005001860090011001910100 00500202011001500207020000800222020000700230020000700237020000800244020001400252 005001300266039000500279005001400284005002000298013000700318#VV10.16228#VV10.162 29#32000#Vi?t#L527T#546.076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ho hc 11#ng Lc Th (ch.b.), Phm Hng Hoa, Hong Th Hn g Phc#^aH.#^aGio dc#2010#^a231tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11#n tp#Bi tp#Sch c thm#ng Lc Th#KVn#Phm Hng Hoa#Hong Th Hng Phc#267156## 00712000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020078000540070068001320080005002000090011002050100 00500216011001500221020001000236020000700246020000700253020000800260020001400268 00500160028203900050029800500180030300500210032100500140034200500230035601300070 0379#VV10.16230#VV10.16231#27000#Vi?t#L527T#428.0076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ting Anh 11#ng Hip Giang (ch.b.) , Nguyn Thnh ng, Nguyn Th Thu Hng...#^aH.#^aGio dc#2010#^a192tr.^b24cm #Ting Anh#Lp 11#n tp#Bi tp#Sch c thm#ng Hip Giang#KVn#Nguyn Thnh ng#Nguyn Th Thu Hng# Th Tr Mi#Hong Nguyn Thu Trang#267157## 00607000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020075000530070048001280080005001760090011001810100 00500192011001500197020000700212020000700219020000700226020000800233020001400241 005000900255039000500264005001700269005001200286013000700298#VV10.16232#VV10.162 33#25500#Vi?t#L527T#537.076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng vt l 11#V Quang (ch.b.), Nguyn Ngc Lun, Vn Tun#^aH .#^aGio dc#2010#^a177tr.^b24cm#Vt l#Lp 11#n tp#Bi tp#Sch c thm#V Q uang#KVn#Nguyn Ngc Lun# Vn Tun#267158## 00576000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020077000530070032001300080005001620090011001670100 00500178011001500183020000900198020000700207020000700214020000800221020001400229 005001700243039000500260005001400265013000700279#VV10.16234#VV10.16235#24000#Vi ?t#L527T#571.076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng sinh hc 11#Nguyn Thu Huyn, L Th Phng#^aH.#^aGio dc#2010#^a168tr. ^b24cm#Sinh hc#Lp 11#n tp#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Thu Huyn#KVn#L Th Phng#267159## 00628000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020084000530070054001370080005001910090011001960100 00500207011001500212020000700227020000700234020000700241020000800248020001400256 005001800270039000500288005001300293005001300306013000700319#VV10.16236#VV10.162 37#35000#Vi?t#L527T#537.076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng vt l 11 nng cao#Nguyn Phc Thun (ch.b.), V Thu Hng, P hm K Tng#^aH.#^aGio dc#2010#^a251tr.^b24cm#Vt l#Lp 11#n tp#Bi tp#Sc h c thm#Nguyn Phc Thun#KVn#V Thu Hng#Phm K Tng#267160## 00580000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020086000530070029001390080005001680090011001730100 00500184011001500189020000900204020000700213020000700220020000800227020001400235 005001800249039000500267005001100272013000700283#VV10.16238#VV10.16239#28500#Vi ?t#L527T#571.076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng sinh hc 11 nng cao#Nguyn Quang Vinh, V Vn V#^aH.#^aGio dc#2010#^a 204tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 11#n tp#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Quang Vinh#KVn #V Vn Tr#267161## 00636000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020085000530070057001380080005001950090011002000100 00500211011001500216020000800231020000700239020000700246020000800253020001400261 005001300275039000500288005001400293005002000307013000700327#VV10.16240#VV10.162 41#37500#Vi?t#L527T#546.076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ho hc 11 nng cao#ng Lc Th (ch.b.), Phm Hng Hoa, Hon g Th Hng Phc#^aH.#^aGio dc#2010#^a272tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11#n tp#Bi t p#Sch c thm#ng Lc Th#KVn#Phm Hng Hoa#Hong Th Hng Phc#267162## 00705000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020044000550070045000990220004001442210020001480050 01400168005001600182005001300198004001800211008000500229009001100234010000500245 01100150025002000070026502000070027202000080027902000120028702000080029902000100 0307020001400317039000500331013000700336#VV10.16243#VV10.16242#42000#Vi?t#GI-10 3T#535.076#^214#Gii ton v trc nghim vt l 11 nng cao#Bi Quang Hn, Nguy n Duy Hin, Nguyn Tuyn#T.2#in t & quang hc#Bi Quang Hn#Nguyn Duy Hin#N guyn Tuyn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a239tr.^b24cm#Vt l#Lp 11# Bi tp#Trc nghim#in t#Quang hc#Sch c thm#KVn#267163## 00722000000000349000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200040 00288080005000320020013000370030015000500070062000650040018001270080005001450090 01100150010000500161011001500166015003300181020001000214020001200224020000700236 02000220024302000150026500500160028000500150029600500180031100500120032900500190 0341039000500360013000700365#VV10.16244#6000#Vi?t#C455N#607#^214#Cng ngh 11#S ch gio vin#Nguyn Vn Khi (ch.b.), Nguyn Vn nh, Nguyn Trng Bnh...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a128tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o t o#Cng ngh#Cng nghip#Lp 11#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Vn Khi#Nguyn Vn nh#Nguyn Trng Bnh#ng Vn C#Nguyn Trng Khanh#KVn#267164 ## 00707000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020020000380030015000580070071000730040018001440080005001620090 01100167010000500178011001500183015003300198020000800231020000700239020002200246 02000150026800500150028303900050029801300070030300500150031000500150032500500130 0340005001600353#VV10.16245#12700#Vi?t#L302S#909#^214#Lch s 11 nng cao#Sch gio vin#Phan Ngc Lin (tng ch.b.), Nguyn Ngc C (ch.b.), Nguyn Hu Ch... #Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a288tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#Lp 11#Phng php ging dy#Sch gio vin#Phan Ngc Lin#KVn# 267165#Nguyn Ngc C#Nguyn Hu Ch#L Vinh Quc#Trnh nh Tng## 00701000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020032000530030031000850070072001160080005001880090 01100193010000500204011001500209020000700224020000700231020000800238020001400246 00500150026003900050027500500120028000500170029200400180030902000120032700500170 0339013000700356#VV10.16247#VV10.16246#31000#Vi?t#C101B#537.076#^214#Cc bi to n chn lc vt l 11#Bi tp t lun v trc nghim#V Thanh Khit (ch.b.), Mai Trng , Nguyn Hong Kim, V Th Thanh Mai#^aH.#^aGio dc#2010#^a223tr.^b24cm #Vt l#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#V Thanh Khit#KVn#Mai Trng #Nguyn Hon g Kim#Ti bn ln th 2#Trc nghim#V Th Thanh Mai#267166## 00621000000000301000450002600110000000500140001100400180002501400070004304100050 00501810007000550820004000628080005000660020030000710070074001010080005001750090 01100180010000500191011001500196020000800211020000700219020001800226020001400244 039000500258005001400263005001700277005001800294013000700312#VV10.16248#Trn Nho Thn#Ti bn ln th 3#30000#Vi?t#PH121T#807#^214#Phn tch tc phm ng vn 1 1#Trn Nho Thn (ch.b.), L Nguyn Cn, Nguyn Kim Phong, Nguyn Vn Phng#^aH. #^aGio dc#2010#^a216tr.^b24cm#Ng vn#Lp 11#Phn tch vn hc#Sch c thm#K Vn#L Nguyn Cn#Nguyn Kim Phong#Nguyn Vn Phng#267167## 00488000000000265000450002600110000000500130001100400180002401400070004204100050 00491810006000540820009000608080005000690020049000740070013001230080005001360090 01100141010000500152011001500157020000900172020000700181020000800188020001400196 039000500210013000700215#VV10.16249#Trn Vn Tn#Ti bn ln th 3#34500#Vi?t#B 103T#516.0076#^214#Bi tp nng cao v mt s chuyn hnh hc 11#Trn Vn Tn #^aH.#^aGio dc#2010#^a248tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#KVn# 267168## 00528000000000277000450002600110000000500120001101400070002304100050003018100060 00350820008000418080005000490020033000540070044000870080005001310090011001360100 00500147011001500152020000800167020000700175020001400182039000500196020001200201 005001700213005001300230013000700243#VV10.16250#Phm Trng#40000#Vi?t#250K#54 6.076#^214# kim tra kin thc ho hc 11#Phm Trng, Nguyn Tn Thin, Tng c Huy#^aH.#^aGio dc#2010#^a259tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11#Sch c thm#KVn# kim tra#Nguyn Tn Thin#Tng c Huy#267169## 00573000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020048000430030037000910070012001280220004001400040018001440080 00500162009001100167010000500178011001500183020000800198020000700206020000800213 020001200221020001400233005001200247039000500259013000700264#VV10.16251#31000#V i?t#NG450N#546.076#^214#350 bi tp ho hc chn lc v nng cao lp 11#Bi tp t lun. Bi tp trc nghim#Ng Ngc An#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2 010#^a223tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Ng Ngc An# KVn#267170## 00520000000000277000450002600110000002600110001100500160002201400070003804100050 00451810006000500820004000568080005000600020047000650070033001120080005001450090 01100150010000500161011001500166020000800181020000700189020000800196020001400204 039000500218020001200223013000700235#VV10.16252#VV10.16253#Nguyn Vn Bnh#32500 #Vi?t#C101D#807#^214#Cc dng v bi lm vn chn lc ng vn 11#Nguyn Vn Bnh b.s., tuyn chn#^aH.#^aGio dc#2010#^a236tr.^b24cm#Ng vn#Lp 11#Bi vn #Sch c thm#KVn#Tp lm vn#267171## 00476000000000265000450002600110000000500140001100400180002501400070004304100050 00501810007000550820004000628080005000660020030000710070014001010080005001150090 01100120010000500131011001500136020000800151020000700159020001800166020001400184 039000500198013000700203#VV10.16254#Trn Nho Thn#Ti bn ln th 2#30000#Vi?t# PH121T#807#^214#Phn tch tc phm ng vn 12#Trn Nho Thn#^aH.#^aGio dc#2010 #^a216tr.^b24cm#Ng vn#Lp 12#Phn tch vn hc#Sch c thm#KVn#267172## 00756000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020033000530070045000860220004001312210047001350050 01400182005001600196005001300212004001800225008000500243009001100248010000500259 01100150026402000070027902000090028602000130029502000210030802000140032903900050 0343013000700348020000700355020000800362020001200370#VV10.16255#VV10.16256#33500 #Vi?t#L527G#530.076#^214#Luyn gii trc nghim vt l 12#Bi Quang Hn, Nguyn Duy Hin, Nguyn Tuyn#T.2#Dao ng v sng in t. Dng in xoay chiu#Bi Q uang Hn#Nguyn Duy Hin#Nguyn Tuyn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a2 47tr.^b24cm#Vt l#Dao ng#Sng in t#Dng in xoay chiu#Sch c thm#KVn #267173#Lp 12#Bi tp#Trc nghim## 00594000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400070049000590220004001080080005001120090011001170100 00500128011001500133020000800148020000700156020000800163020001500171005001700186 00500100020300500120021303900050022502000080023002000120023802000110025001300070 0261#VV10.16257#26000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 12#Nguyn Minh Hng (ch.b.), Hong Dc, Trn Vn V#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a175tr.^b24cm#Ng vn #Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Minh Hng#Hong Dc#Trn Vn V#KVn#Vn h c#Tp lm vn#Ting Vit#267174## 00696000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020076000510070059001270080005001860090011001910100 00500202011001500207020000800222020000700230020000700237020000800244020001400252 00500180026603900050028400500150028900500160030402000080032002000120032802000110 0340013000700351#VV10.16258#VV10.16259#27500#Vi?t#L527T#807.6#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ng vn 12#Nguyn Trng Ho n (ch.b.), Nguyn Duy Kha, Trn ng Ngha#^aH.#^aGio dc#2010#^a195tr.^b24cm#N g vn#Lp 12#n tp#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Trng Hon#KVn#Nguyn Duy Kha #Trn ng Ngha#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#267175## 00715000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020078000540070066001320080005001980090011002030100 00500214011001500219020001000234020000700244020000700251020000800258020001400266 00500160028003900050029600500180030100500190031900500210033800500230035901300070 0382#VV10.16260#VV10.16261#28000#Vi?t#L527T#428.0076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ting Anh 12#ng Hip Giang (ch.b.) , Nguyn Thnh ng, Hong Th Hng Hi...#^aH.#^aGio dc#2010#^a199tr.^b24cm#T ing Anh#Lp 12#n tp#Bi tp#Sch c thm#ng Hip Giang#KVn#Nguyn Thnh ng#Hong Th Hng Hi#Nguyn Th Thu Hng#Hong Nguyn Thu Trang#267176## 00658000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020075000530070048001280080005001760090011001810100 00500192011001500197020000700212020000700219020000700226020000800233020001400241 00500090025503900050026400500140026900500120028300500170029500500130031201300070 0325#VV10.16262#VV10.16263#33000#Vi?t#L527T#530.076#^214#Luyn tp v t kim t ra, nh gi theo chun kin thc, k nng vt l 12#V Quang (ch.b.), Cao Tin Khoa, Mai Vn Tc...#^aH.#^aGio dc#2010#^a238tr.^b24cm#Vt l#Lp 12#n tp#B i tp#Sch c thm#V Quang#KVn#Cao Tin Khoa#Mai Vn Tc#Nguyn Trng Su#Lu Vn Xun#267177## 00688000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020076000550070062001310080005001930090011001980100 00500209011001500214020000800229020000700237020000700244020000800251020001400259 00500140027303900050028700500170029200500180030900500190032701300070034602000090 0353#VV10.16264#VV10.16265#35500#Vi?t#L527T#959.70076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng lch s 12# Thanh Bnh (ch.b.), L Th Thu Hng, Nguyn Mnh Hng...#^aH.#^aGio dc#2010#^a256tr.^b24cm#Lch s #Lp 12#n tp#Bi tp#Sch c thm# Thanh Bnh#KVn#L Th Thu Hng#Nguyn Mnh Hng#Nguyn Xun Trng#267178#Vit Nam## 00602000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020037000490070051000860220004001370080005001410090 01100146010000500157011001500162020000800177020000700185020001400192005001600206 005001200222005001000234005001600244005001600260039000500276013000700281#VV10.16 266#VV10.16267#45000#Vi?t#K305T#807#^214#Kin thc b tr ng vn 12 nng cao#N guyn Khc Phi (ch.b.), V Kim Bng, Trn Hinh...#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a327 tr.^b24cm#Ng vn#Lp 12#Sch c thm#Nguyn Khc Phi#V Kim Bng#Trn Hinh#in h Thi Hng#Nguyn Xun Lc#KVn#267179## 00602000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020037000490070051000860220004001370080005001410090 01100146010000500157011001500162020000800177020000700185020001400192005001600206 005001200222005001000234005001600244005001600260039000500276013000700281#VV10.16 268#VV10.16269#35000#Vi?t#K305T#807#^214#Kin thc b tr ng vn 12 nng cao#N guyn Khc Phi (ch.b.), V Kim Bng, Trn Hinh...#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a251 tr.^b24cm#Ng vn#Lp 12#Sch c thm#Nguyn Khc Phi#V Kim Bng#Trn Hinh#in h Thi Hng#Nguyn Xun Lc#KVn#267180## 00618000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020034000520070072000860220004001580080005001620090 01100167010000500178011001500183020000500198020000700203020000700210020001400217 005001700231005001700248005001100265005001600276039000500292013000700297#VV10.16 271#VV10.16270#37000#Vi?t#454T#510.76#^214#n tp ton 12 c bn v nng cao#T rn Phng Dung (ch.b.), Nguyn Xun Lim, on Qunh, ng Hng Thng#T.1#^aH.# ^aGio dc#2010#^a268tr.^b24cm#Ton#Lp 12#n tp#Sch c thm#Trn Phng Dung #Nguyn Xun Lim#on Qunh#ng Hng Thng#KVn#267181## 00604000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020034000520070065000860220004001510080005001550090 01100160010000500171011001500176020000500191020000700196020000700203020001400210 005001700224005001400241005001200255005001100267039000500278013000700283#VV10.16 272#VV10.16273#37000#Vi?t#454T#510.76#^214#n tp ton 12 c bn v nng cao#T rn Phng Dung (ch.b.), Vn Nh Cng, L Huy Hng, on Qunh#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a272tr.^b24cm#Ton#Lp 12#n tp#Sch c thm#Trn Phng Dung#Vn Nh Cng#L Huy Hng#on Qunh#KVn#267182## 00702000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020087000540070059001410080005002000090011002050100 00500216011001500221020001000236020000700246020000700253020000800260020001400268 00500160028203900050029800500190030300500110032200500140033300500220034701300070 0369#VV10.16274#VV10.16275#26000#Vi?t#L527T#428.0076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ting Anh 12 nng cao#ng Hip Gian g (ch.b.), Nguyn Th Diu H, V Th Li...#^aH.#^aGio dc#2010#^a183tr.^b24cm #Ting Anh#Lp 12#n tp#Bi tp#Sch c thm#ng Hip Giang#KVn#Nguyn Th D iu H#V Th Li#Trn Th Mnh#Nguyn Th Huyn Minh#267183## 00742000000000349000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200100 00288080005000380020040000430030015000830070063000980040018001610080005001790090 01100184010000500195011001500200015003300215020000900248020001100257020000700268 02000150027500500120029003900050030202000220030701300070032900500110033600500140 0347005001400361005001700375#VV10.16276#6200#Vi?t#H411#373.18071#^214#Hot n g gio dc ngoi gi ln lp 12#Sch gio vin#Bi S Tng (tng ch.b.), L Vn Cu (ch.b.), Bi Ngc Dip...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a135tr.^b2 4cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc#Ngoi kho#Lp 11#Sch gio vin#B i S Tng#KVn#Phng php ging dy#267184#L Vn Cu#Bi Ngc Dip#Trn Quy N hn#Nguyn Dc Quang## 00723000000000337000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200080 00308080005000380020021000430030015000640070067000790040018001460080005001640090 01100169010000500180011001500185015003300200020001800233020000700251020002200258 02000150028000500130029500500150030800500140032300500160033700500200035303900050 0373013000700378#VV10.16277#7600#Vi?t#GI-108D#340.071#^214#Gio dc cng dn 12 #Sch gio vin#Mai Vn Bnh (tng ch.b.), Trn Vn Thng (ch.b), Phm Kim Dung. ..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a167tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc cng dn#Lp 12#Phng php ging dy#Sch gio vin#Mai Vn Bnh#Trn Vn Thng#Phm Kim Dung#Nguyn Thu Hoi#Dng Th Thanh Mai#H.H#26718 5## 00872000000000385000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020028000520070062000800220004001420040018001460080 00500164009001100169010000500180011001500185021010900200020000800309020000700317 02000220032402000110034602000120035702000080036902000150037700500160039200500130 0408005002000421005001900441005001400460039000500474013000700479#VV10.16278#VV10 .16279#33500#Vi?t#TH308K#807.1#^214#Thit k bi hc ng vn 12#Phan Trng Lun (ch.b.), Bi Minh c, Nguyn Th Ngn Hoa...#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a224tr.^b24cm#Trnh by nhng im cn lu v phng php thit k tng bi hc c th trong chng trnh ng vn lp 12#Ng vn#Lp 12#Phng php ging dy#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Sch gio vin#Phan Trng Lun#Bi Min h c#Nguyn Th Ngn Hoa#Phan Th Thu Hng#Bi Minh Ton#H.H#267186## 00693000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020049000530070014001020220004001162210044001200040 01800164008000500182009001100187010000500198011001500203020000700218020000700225 02000200023202000080025202000090026002000140026900500140028303900050029702000130 0302020002100315013000700336#VV10.16280#VV10.16281#40000#Vi?t#C125H#537.076#^21 4#Cu hi trc nghim v bi tp t lun vt l 12#Nguyn Vn L#T.2#Dng in x oay chiu. Dao ng sng in t#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a263tr. ^b24cm#Vt l#Lp 12#Cu hi trc nghim#Bi tp#Dao ng#Sch c thm#Nguyn V n L#H.H#Sng in t#Dng in xoay chiu#267187## 00675000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020049000530070014001020220004001162210053001200040 01800173008000500191009001100196010000500207011001500212020000700227020000700234 02000200024102000080026102000090026902000140027800500140029203900050030602000190 0311013000700330#VV10.16282#VV10.16283#36000#Vi?t#C125H#535.076#^214#Cu hi tr c nghim v bi tp t lun vt l 12#Nguyn Vn L#T.3#Sng nh sng. Lng t nh sng. Ht nhn nguyn t#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a235tr.^b2 4cm#Vt l#Lp 12#Cu hi trc nghim#Bi tp#nh sng#Sch c thm#Nguyn Vn L#H.H#Ht nhn nguyn t#267188## 00651000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020017000440030035000610070082000960080005001780090011001830100 00500194011001500199020000700214020001000221020001600231020001900247005001700266 005002100283005001400304005001900318039000500337013000700342#VV10.16284#22000#V i?t#TH552H#641.5076#^214#Thc hnh nu n#Ngh ph thng cp trung hc c s#n g Thanh Huyn (ch.b.), Nguyn Th Hong Anh, Trn Th Hng, Phm Th Trung Thu#^ aH.#^aGio dc#2010#^a140tr.^b24cm#Nu n#Thc hnh#Trung hc c s#Ti liu h ng dn#ng Thanh Huyn#Nguyn Th Hong Anh#Trn Th Hng#Phm Th Trung Thu#H. H#267189## 00853000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010014000510020057000650070058001220080005001800090 01100185010000500196011001500201021019700216020000500413020000900418020001100427 020002200438020001900460020001900479005001800498005001600516013000700532#VV10.16 285#VV10.16286#27000#Vi?t#M458T#372.7#^214#Trn Ngc Lan#100 tnh hung s phm trong dy hc mn ton tiu hc#Trn Ngc Lan (ch.b.), Nguyn Thanh Bnh, Ngu yn Thu Vn#^aH.#^aGio dc#2010#^a175tr.^b24cm#Mt s vn khi qut v tnh hung s phm trong dy hc mn ton tiu hc. Gii thiu 100 tnh hung s p hm thng gp trong dy hc ton tiu hc v cc bin php x l nhng tnh hu ng #Ton#Tiu hc#Tnh hung#Phng php ging dy#Tnh hung s phm#Ti liu tham kho#Nguyn Thanh Bnh#Nguyn Thu Vn#267190## 00568000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020068000540070037001220080005001590090011001640100 00500175011001500180020001000195020001600205020000700221020001400228005002300242 005001300265039000500278013000700283#VV10.16287#VV10.16288#40000#Vi?t#T527T#428 .0076#^214#Tuyn tp 30 thi hc sinh gii mn ting Anh cp trung hc c s#N guyn Th Thin Hng, Phm Tt t#^aH.#^aGio dc#2010#^a260tr.^b24cm#Ting An h#Trung hc c s# thi#Sch c thm#Nguyn Th Thin Hng#Phm Tt t#H.H# 267191## 00640000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020055000520070052001070080005001590090011001640100 00500175011001500180020000500195020001600200020001400216005001500230005001500245 039000500260020000700265005001700272005001500289005001500304013000700319#VV10.16 289#VV10.16290#42000#Vi?t#454L#510.76#^214#n luyn kin thc v k nng mn t on trung hc c s#Nguyn c Tn, Trn Lu Thnh, Nguyn Anh Hong...#^aH.#^aG io dc#2010#^a248tr.^b24cm#Ton#Trung hc c s#Sch c thm#Nguyn c Tn#Tr n Lu Thnh#H.H#n tp#Nguyn Anh Hong# Quang Thanh#Nguyn on V#267192## 00675000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020058000550070016001130220004001292210051001330080 00500184009001100189010000500200011001500205020001300220020001700233020001600250 02000070026602000140027302000140028700500160030103900050031701300070032202000200 0329#VV10.16291#VV10.16292#40000#Vi?t#PH561P#512.0076#^214#Phng php gii cc dng ton c bn trung hc ph thng#Nguyn Vn Tin#T.1#Phng trnh - Bt ph ng trnh v h phng trnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a290tr.^b24cm#Phng trnh#B t phng trnh#H phng trnh#i s#Gii bi ton#Sch c thm#Nguyn Vn Ti n#H.H#267193#Ph thng trung hc## 00558000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020058000540070018001120220004001302210010001340080 00500144009001100149010000500160011001500165020001000180020001400190020002000204 020001400224005001800238039000500256013000700261#VV10.16293#VV10.16294#40500#Vi ?t#PH561P#515.076#^214#Phng php gii cc dng ton c bn trung hc ph thng #Nguyn Thu Thanh#T.2#Gii tch#^aH.#^aGio dc#2010#^a294tr.^b24cm#Gii tch#G ii bi ton#Ph thng trung hc#Sch c thm#Nguyn Thu Thanh#H.H#267194## 00624000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430140007000480020058000550070010001130220004001232210055001270080 00500182009001100187010000500198011001500203020000900218020000600227020002000233 020001400253005001000267039000500277013000700282020000700289020001400296#VV10.16 296#VV10.16295#Vi?t#PH561P#516.0076#^214#39500#Phng php gii cc dng ton c bn trung hc ph thng#H V Anh#T.3#Phng php vect v phng php to trong hnh hc#^aH.#^aGio dc#2010#^a286tr.^b24cm#Hnh hc#Vect#Ph thng trun g hc#Sch c thm#H V Anh#H.H#267195#To #Gii bi ton## 00806000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020047000530070057001000080005001570090011001620100 00500173011001500178012005100193020000700244020002000251020000800271020000900279 02000100028802000160029802000140031400500150032800500110034300500180035400500160 0372005001700388039000500405013000700410020001500417#VV10.16297#VV10.16298#40000 #Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp in hc - quang hc - vt l hin i#V Than h Khit (ch.b.), Lu Hi An, Phm V Kim Hong...#^aH.#^aGio dc#2010#^a287tr.^ b24cm#Bi dng hc sinh gii vt l trung hc ph thng#Vt l#Ph thng trung hc#Bi tp#in hc#Quang hc#Vt l hin i#Sch c thm#V Thanh Khit#Lu Hi An#Phm V Kim Hong#Nguyn c Hip#Nguyn Hong Kim#H.H#267196#Sch luyn thi## 00756000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020027000530070057000800080005001370090011001420100 00500153011001500158012005100173020000700224020002000231020000800251020000700259 02000100026602000140027600500150029000500110030500500180031600500160033400500170 0350039000500367013000700372020001500379#VV10.16299#VV10.16300#33500#Vi?t#B103T #531.076#^214#Bi tp c hc - nhit hc#V Thanh Khit (ch.b.), Lu Hi An, Ph m V Kim Hong...#^aH.#^aGio dc#2010#^a240tr.^b24cm#Bi dng hc sinh gii v t l trung hc ph thng#Vt l#Ph thng trung hc#Bi tp#C hc#Nhit hc#Sc h c thm#V Thanh Khit#Lu Hi An#Phm V Kim Hong#Nguyn c Hip#Nguyn Ho ng Kim#H.H#267197#Sch luyn thi## 00610000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020016000530070015000690080005000840090011000890100 00500100011001500105012005100120020000700171020002000178020001600198020001400214 005001500228039000500243013000700248004001800255020001500273020000800288#VV10.16 301#VV10.16302#24000#Vi?t#V124L#539.076#^214#Vt l hin i#V Thanh Khit#^aH .#^aGio dc#2010#^a172tr.^b24cm#Bi dng hc sinh gii vt l trung hc ph th ng#Vt l#Ph thng trung hc#Vt l hin i#Sch c thm#V Thanh Khit#H.H #267198#Ti bn ln th 1#Sch luyn thi#Bi tp## 00638000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020028000540070012000820080005000940090011000990100 00500110011001500115012005100130020000700181020002000188020001400208005001200222 03900050023402000100023902000150024901300070026400400180027102000150028902000080 0304#VV10.16303#VV10.16304#35000#Vi?t#NH308H#536.076#^214#Nhit hc v vt l p hn t#Phm Qu T#^aH.#^aGio dc#2010#^a251tr.^b24cm#Bi dng hc sinh gii v t l trung hc ph thng#Vt l#Ph thng trung hc#Sch c thm#Phm Qu T#H .H#Nhit hc#Vt l phn t#267199#Ti bn ln th 1#Sch luyn thi#Bi tp## 00615000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020011000530070032000640080005000960090011001010100 00500112011001500117012005100132020000700183020002000190020001400210005001500224 039000500239020000900244004001800253020001500271013000700286020000800293#VV10.16 306#VV10.16305#32000#Vi?t#305H#537.076#^214#in hc 1#V Thanh Khit, Nguyn Th Khi#^aH.#^aGio dc#2010#^a232tr.^b24cm#Bi dng hc sinh gii vt l trun g hc ph thng#Vt l#Ph thng trung hc#Sch c thm#V Thanh Khit#H.H#i n hc#Ti bn ln th 1#Sch luyn thi#267200#Bi tp## 00608000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020011000530070025000640080005000890090011000940100 00500105011001500110012005100125020000700176020002000183020001400203005001500217 039000500232020000900237004001800246020001500264013000700279020000800286#VV10.16 307#VV10.16308#33500#Vi?t#305H#537.076#^214#in hc 2#V Thanh Khit, T Gian g#^aH.#^aGio dc#2010#^a244tr.^b24cm#Bi dng hc sinh gii vt l trung hc p h thng#Vt l#Ph thng trung hc#Sch c thm#V Thanh Khit#H.H#in hc#T i bn ln th 1#Sch luyn thi#267201#Bi tp## 00582000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020009000530070009000620080005000710090011000760100 00500087011001500092012005100107020000700158020002000165020001400185005000900199 039000500208020000700213004001800220020001500238013000700253020000800260#VV10.16 309#VV10.16310#26500#Vi?t#C460H#531.076#^214#C hc 1#T Giang#^aH.#^aGio dc# 2010#^a187tr.^b24cm#Bi dng hc sinh gii vt l trung hc ph thng#C hc#Ph thng trung hc#Sch c thm#T Giang#H.H#Vt l#Ti bn ln th 1#Sch luy n thi#267202#Bi tp## 00582000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020009000530070009000620080005000710090011000760100 00500087011001500092012005100107020000700158020002000165020001400185005000900199 039000500208020000700213004001800220020001500238013000700253020000800260#VV10.16 311#VV10.16312#26000#Vi?t#C460H#531.076#^214#C hc 2#T Giang#^aH.#^aGio dc# 2010#^a183tr.^b24cm#Bi dng hc sinh gii vt l trung hc ph thng#C hc#Ph thng trung hc#Sch c thm#T Giang#H.H#Vt l#Ti bn ln th 1#Sch luy n thi#267203#Bi tp## 00601000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020012000540070015000660080005000810090011000860100 00500097011001500102012005100117020001000168020002000178020001400198005001500212 039000500227020000700232004001800239020001500257013000700272020000800279#VV10.16 313#VV10.16314#26000#Vi?t#QU106H#535.076#^214#Quang hc 1#Ng Quc Qunh#^aH.#^ aGio dc#2010#^a184tr.^b24cm#Bi dng hc sinh gii vt l trung hc ph thng #Quang hc#Ph thng trung hc#Sch c thm#Ng Quc Qunh#H.H#Vt l#Ti bn ln th 1#Sch luyn thi#267204#Bi tp## 00589000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020012000540070009000660080005000750090011000800100 00500091011001500096012005100111020001000162020002000172020001400192005000900206 039000500215020000700220004001800227020001500245013000700260020000800267#VV10.16 315#VV10.16316#20500#Vi?t#QU106H#535.076#^214#Quang hc 2#V Quang#^aH.#^aGio dc#2010#^a144tr.^b24cm#Bi dng hc sinh gii vt l trung hc ph thng#Quang hc#Ph thng trung hc#Sch c thm#V Quang#H.H#Vt l#Ti bn ln th 1#S ch luyn thi#267205#Bi tp## 00594000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020044000530030027000970070028001240080005001520090 01100157010000500168011001500173020000800188020001400196005001400210039000500224 020001000229004001800239020000800257020002000265013000700285#VV10.16317#VV10.163 18#52000#Vi?t#T103L#546.076#^214#Ti liu chuyn ho hc trung hc ph thng#B i tp i cng v v c#Nguyn Duy i, o Hu Vinh#^aH.#^aGio dc#2010#^a380t r.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#Nguyn Duy i#H.H#Ho v c#Ti bn ln th 1#B i tp#Ph thng trung hc#267206## 00590000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020045000530030022000980070055001200080005001750090 01100180010000500191011001500196020001400211020000800225020001400233005001200247 039000500259020000900264020002000273013000700293#VV10.16320#VV10.16319#16000#Vi ?t#T103L#577.076#^214#Ti liu chuyn sinh hc trung hc ph thng#Bi tp sinh thi hc#Mai S Tun (ch.b.), Trn Ngc Danh, Phan Thanh Phng#^aH.#^aGio dc# 2010#^a100tr.^b24cm#Sinh thi hc#Bi tp#Sch c thm#Mai S Tun#H.H#Sinh h c#Ph thng trung hc#267207## 00592000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020045000540030029000990070032001280080005001600090 01100165010000500176011001500181020000900196020001200205020001400217005001000231 039000500241020000800246020000900254020002000263013000700283#VV10.16321#VV10.163 22#22500#Vi?t#T103L#571.2076#^214#Ti liu chuyn sinh hc trung hc ph thng# Bi tp sinh l hc thc vt#V Vn V (ch.b.), Mnh Hng#^aH.#^aGio dc#201 0#^a148tr.^b24cm#Thc vt#Sinh l hc#Sch c thm#V Vn V#H.H#Bi tp#Sinh hc#Ph thng trung hc#267208## 00571000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020045000530030024000980070036001220080005001580090 01100163010000500174011001500179020001200194020001400206005001200220039000500232 020000800237020000900245020002000254013000700274#VV10.16323#VV10.16324#20000#Vi ?t#T103L#579.076#^214#Ti liu chuyn sinh hc trung hc ph thng#Bi tp vi si nh vt hc#Phm Vn Ty (ch.b.), Nguyn Vnh H#^aH.#^aGio dc#2010#^a132tr.^b24 cm#Vi sinh vt#Sch c thm#Phm Vn Ty#H.H#Bi tp#Sinh hc#Ph thng trung h c#267209## 00561000000000277000450002600110000002600110001103900050002202000160002702000200 00430140007000630410005000701810006000750820006000818080005000870020045000920030 01600137007004800153008000500201009001100206010000500217011001500222020001400237 005001600251013000700267020000900274#VV10.16325#VV10.16326#H.H#Sinh hc t bo# Ph thng trung hc#31500#Vi?t#T103L#571.6#^214#Ti liu chuyn sinh hc trung hc ph thng#Sinh hc t bo#Nguyn Nh Hin (ch.b.), Nguyn Th Minh Nguyt#^a H.#^aGio dc#2010#^a215tr.^b24cm#Sch c thm#Nguyn Nh Hin#267210#Sinh hc# # 00604000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020045000530030030000980070041001280080005001690090 01100174010000500185011001500190020001000205020000900215020001400224005001500238 039000500253020000800258020000900266020002000275013000700295#VV10.16327#VV10.163 28#24000#Vi?t#T103L#576.076#^214#Ti liu chuyn sinh hc trung hc ph thng#B i tp di truyn v tin ho#Trn Ngc Danh (ch.b.), Phm Phng Bnh#^aH.#^aGi o dc#2010#^a156tr.^b24cm#Di truyn#Tin ho#Sch c thm#Trn Ngc Danh#H.H#B i tp#Sinh hc#Ph thng trung hc#267211## 00592000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020045000540030024000990070048001230080005001710090 01100176010000500187011001500192020001600207020001400223005001600237039000500253 020000800258020000900266020002000275013000700295#VV10.16329#VV10.16330#24000#Vi ?t#T103L#571.6076#^214#Ti liu chuyn sinh hc trung hc ph thng#Bi tp sinh hc t bo#Nguyn Nh Hin (ch.b.), Nguyn Th Minh Nguyt#^aH.#^aGio dc#2010 #^a156tr.^b24cm#Sinh hc t bo#Sch c thm#Nguyn Nh Hin#H.H#Bi tp#Sinh hc#Ph thng trung hc#267212## 00707000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010019000520020053000710070019001240080005001430090 01100148010000500159011001500164021014700179020001100326020000900337020001100346 020000900357020000800366020001900374039000500393013000700398#VV10.16332#VV10.163 31#28500#Vi?t#D112H#372.63#^214#Trng Th Thu Vn#Dy hc chnh t tiu hc theo c im phng ng#Trng Th Thu Vn#^aH.#^aGio dc#2010#^a167tr.^b20cm# Khi qut v phng ng v h thng ng m chun. Vn gii php dy hc chnh t theo c im phng ng. Cm nang dy hc chnh t phng ng#Ting Vit#Ch nh t#Phng ng#Tiu hc#Dy hc#Ti liu tham kho#H.H#267213## 00765000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010011000520020031000630030046000940070011001400080 00500151009001100156010000500167011001500172021021800187020002200405020001200427 020000900439020001500448039000500463013000700468#VV10.16333#VV10.16334#26000#Vi ?t#D112H#372.62#^214#Nguyn Tr#Dy hc tp lm vn tiu hc#Theo chng trnh v sch gio khoa hin hnh#Nguyn Tr#^aH.#^aGio dc#2010#^a183tr.^b24cm#Mt s kin thc c s ca tp lm vn v phng php dy hc b mn ny, c bit t rong chng trnh ting Vit tiu hc v vn dy hc tp lm vn theo chng trnh v sch gio khoa ting Vit tiu hc hin hnh#Phng php ging dy#Tp lm vn#Tiu hc#Sch gio vin#H.H#267214## 00661000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020050000510030063001010070018001640040018001820080 00500200009001100205010000500216011001400221015004900235020001100284020000600295 020000600301020000700307020001400314005000700328039000500335013000700340#VV10.16 335#VV10.16336#11000#Vi?t#T527T#372.6#^214#Tuyn tp thi gii L Qu n ti ng Vit 4 - 5#Tuyn chn t cuc thi do bo Nhi ng Tp. H Ch Minh t chc#Thu L tuyn chn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a96tr.^b20cm#TTS ghi: S Gio dc v o to Tp. H Ch Minh#Ting Vit#Lp 4#Lp 5# thi#Sch c thm #Thu L#H.H#267215## 00748000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020069000520070100001210220004002210080005002250090 01100230010000500241011001500246020001700261020000600278020001300284020001500297 00500150031200500090032700500130033600600150034900600180036403900050038201300070 0387019001600394#VV10.16337#VV10.16338#32000#Vi?t#H411#372.82#^214#Hot ng t hc tin v tm hiu k nng sng dnh cho hc sinh lp 5#B.s.: Trn Thi Kin ( ch.b.), ng L, ng Phng ; Bin dch: Dng Minh Ho, Kiu ng T Linh#T. 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a127tr.^b24cm#Hot ng x hi#Lp 5#K nng sng#Sch t ham kho#Trn Thi Kin#ng L#ng Phng#Dng Minh Ho#Kiu ng T Linh#H .H#267216#Dch Trung Quc## 00638000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020021000430030039000640070052001030040018001550080005001730090 01100178010000500189011001500194020001000209020000600219020001500225005001600240 005001100256005002000267005001000287005001500297039000500312013000700317#VV10.16 339#35000#Vi?t#ST109W#372.652#^214#Start with English 2#Sch ting Anh dng cho hc sinh lp 2#ng Ngc Chiu, Nguyn t, L Ngc Tng Khanh...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a112tr.^b27cm#Ting Anh#Lp 2#Sch gio khoa#ng Ng c Chiu#Nguyn t#L Ngc Tng Khanh#Xun Phan#Phm Tr Thin#H.H#267217## 00504000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020034000400070018000740220004000922210009000960080005001050090 01100110010000500121011001400126020001100140020001100151020000900162020001400171 005000800185005000900193039000500202013000700207#VV10.16340#8000#Vi?t#B200T#372 .21#^214#B tp t mu, t ch theo ch #Bo Anh, Lng T#Q.2#Tri cy#^aH.#^ aGio dc#2010#^a23tr.^b24cm#Tp t mu#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gio#Bo An h#Lng T#H.H#267218## 00509000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020034000400070018000740220004000922210014000960080005001100090 01100115010000500126011001400131020001100145020001100156020000900167020001400176 005000800190005000900198039000500207013000700212#VV10.16341#8000#Vi?t#B200T#372 .21#^214#B tp t mu, t ch theo ch #Bo Anh, Lng T#Q.3#Cc loi chim#^ aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b24cm#Tp t mu#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gio#B o Anh#Lng T#H.H#267219## 00505000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020034000400070018000740220004000922210010000960080005001060090 01100111010000500122011001400127020001100141020001100152020000900163020001400172 005000800186005000900194039000500203013000700208#VV10.16342#8000#Vi?t#B200T#372 .21#^214#B tp t mu, t ch theo ch #Bo Anh, Lng T#Q.4#Cn trng#^aH.# ^aGio dc#2010#^a23tr.^b24cm#Tp t mu#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gio#Bo A nh#Lng T#H.H#267220## 00514000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020034000400070018000740220004000922210019000960080005001150090 01100120010000500131011001400136020001100150020001100161020000900172020001400181 005000800195005000900203039000500212013000700217#VV10.16343#8000#Vi?t#B200T#372 .21#^214#B tp t mu, t ch theo ch #Bo Anh, Lng T#Q.5#ng vt quanh nh#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b24cm#Tp t mu#Tp t ch#Mu gio#Sch mu g io#Bo Anh#Lng T#H.H#267221## 00506000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020034000400070018000740220004000922210011000960080005001070090 01100112010000500123011001400128020001100142020001100153020000900164020001400173 005000800187005000900195039000500204013000700209#VV10.16344#8000#Vi?t#B200T#372 .21#^214#B tp t mu, t ch theo ch #Bo Anh, Lng T#Q.9#Trang phc#^aH. #^aGio dc#2010#^a23tr.^b24cm#Tp t mu#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gio#Bo Anh#Lng T#H.H#267222## 00509000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020034000400070018000740220005000922210013000970080005001100090 01100115010000500126011001400131020001100145020001100156020000900167020001400176 005000800190005000900198039000500207013000700212#VV10.16345#8000#Vi?t#B200T#372 .21#^214#B tp t mu, t ch theo ch #Bo Anh, Lng T#Q.10#Cc loi rau#^ aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b24cm#Tp t mu#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gio#B o Anh#Lng T#H.H#267223## 00519000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020034000400070018000740220005000922210023000970080005001200090 01100125010000500136011001400141020001100155020001100166020000900177020001400186 005000800200005000900208039000500217013000700222#VV10.16346#8000#Vi?t#B200T#372 .21#^214#B tp t mu, t ch theo ch #Bo Anh, Lng T#Q.11#Phng tin gi ao thng#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b24cm#Tp t mu#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gio#Bo Anh#Lng T#H.H#267224## 00512000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020034000400070018000740220005000922210016000970080005001130090 01100118010000500129011001400134020001100148020001100159020000900170020001400179 005000800193005000900201039000500210013000700215#VV10.16347#8000#Vi?t#B200T#372 .21#^214#B tp t mu, t ch theo ch #Bo Anh, Lng T#Q.12# dng hc t p#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b24cm#Tp t mu#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gi o#Bo Anh#Lng T#H.H#267225## 00513000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020034000400070018000740220005000922210017000970080005001140090 01100119010000500130011001400135020001100149020001100160020000900171020001400180 005000800194005000900202039000500211013000700216#VV10.16348#8000#Vi?t#B200T#372 .21#^214#B tp t mu, t ch theo ch #Bo Anh, Lng T#Q.13# dng gia nh#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b24cm#Tp t mu#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gi o#Bo Anh#Lng T#H.H#267226## 00519000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020034000400070018000740220005000922210023000970080005001200090 01100125010000500136011001400141020001100155020001100166020000900177020001400186 005000800200005000900208039000500217013000700222#VV10.16349#8000#Vi?t#B200T#372 .21#^214#B tp t mu, t ch theo ch #Bo Anh, Lng T#Q.14#Phng tin gi ao thng#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b24cm#Tp t mu#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gio#Bo Anh#Lng T#H.H#267227## 00513000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020034000400070018000740220005000922210017000970080005001140090 01100119010000500130011001400135020001100149020001100160020000900171020001400180 005000800194005000900202039000500211013000700216#VV10.16350#8000#Vi?t#B200T#372 .21#^214#B tp t mu, t ch theo ch #Bo Anh, Lng T#Q.15#Cng c lao ng#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b24cm#Tp t mu#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gi o#Bo Anh#Lng T#H.H#267228## 00513000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020034000400070018000740220005000922210017000970080005001140090 01100119010000500130011001400135020001100149020001100160020000900171020001400180 005000800194005000900202039000500211013000700216#VV10.16351#8000#Vi?t#B200T#372 .21#^214#B tp t mu, t ch theo ch #Bo Anh, Lng T#Q.16#Cc mn th th ao#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b24cm#Tp t mu#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gi o#Bo Anh#Lng T#H.H#267229## 00866000000000349000450002600110000002600110001102101720002202000090019402000080 02030200015002110200012002260390005002380140007002430410005002501810007002550820 00400262808000500266002002600271007008000297022000400377221001700381005001300398 00500150041100500120042600800050043800900110044301000050045401100150045902000170 0474005001800491013000700509#VV10.16352#VV10.16353#Gm nhng mu chuyn gio dc o c v cch i nhn x th, sng c o l, bit n v tn knh ngi thy trong mi quan h gia hc tr vi thy c gio v nh trng#Gio dc#o c# Quan h x hi#Truyn ngn#H.H#20000#Vi?t#TR527#177#^214#Truyn o c xa v nay#Tuyn chn, b.s.: Bi Ngc Sn, Nguyn Vn Lu, Cao Dng, Nguyn Thanh Tng#T.4#Tn s trng o#Bi Ngc Sn#Nguyn Vn Lu# Cao Dng#^aH.#^aGio d c#2010#^a171tr.^b21cm#Quan h thy tr#Nguyn Thanh Tng#267230## 00730000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010017000470020074000640070034001380080005001720090011001770100 00500188011001500193021017100208020000800379020002100387020000900408005001600417 039000500433013000700438020000700445#VV10.16354#VV10.16355#Vi?t#K300N#959.7043#^ 214#Nguyn Gio Hun#K nim 40 nm on Gio dc - Y t vt Trng Sn (05/3/1 969-05/3/2009)#Nguyn Gio Hun, Phm Thanh Lim#^aH.#^aGio dc#2010#^a142tr.^b 20cm#Ghi li nhng hi c, k nim, cm xc ca on cn b Gio dc - Y t tron g qu trnh vt Trng Sn trc tip tham gia vo s nghip cch mng ca ng bo min Nam#Lch s#Khng chin chng M#Vit Nam#Phm Thanh Lim#H.H#26723 1#Hi c## 00983000000000373000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020027000520030031000790070088001100080005001980090 01100203010000500214011001600219021018800235020001500423020000800438020000800446 00500160045400500160047000500130048603900050049901300070050400400180051100500140 0529005001600543006001600559006001700575006001700592#VV10.16356#VV10.16357#21000 0#Vi?t#T550#495.6#^214#T in mu cu ting Nht#Dng cho gio vin v hc vi n#B.s.: Sunakawa Yuriko, Shimoda Mitsuko, Tsutsui Sayo... ; Bin dch: Murakami Yutaro...#^aH.#^aGio dc#2010#^a1015tr.^b21cm#Gii thiu cch s dng cc mu cu ting Nht thng dng c dng trong cc tnh hung v ng cnh khc nhau. Gii thch cch dng cc mu cu v phn tch nhng li ng php thng gp#Tin g Nht Bn#Mu cu#T in#Sunakawa Yuriko#Shimoda Mitsuko#Tsutsui Sayo#H.H#267 232#Ti bn ln th 2#Bekes, Andrej#Komada, Satoshi#Murakami Yutaro#Nguyn Thu H ng#Trnh Thu Hng## 00742000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470010014000520020014000660070014000800040019000940080 00500113009001100118010000500129011001500134021029000149020001400439020001100453 039000500464013000700469#VV10.16358#VV10.16359#130000#Vi?t#D300T#576.5#^214#Ph m Thnh H#Di truyn hc#Phm Thnh H#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2010#^ a619tr.^b24cm#Trnh by cc kin thc v di truyn hc c in, c s phn t c a tnh di truyn, bin d, di truyn hc vi sinh vt, di truyn hc pht trin c th v di truyn hc tin ho. Nhng ng dng di truyn hc trong chn v ci thin ging cng nhng nghin cu trong di truyn hc con ngi#Di truyn hc#Gi o trnh#H.H#267233## 01089000000000337000450002600110000002600110001102103020002202000080032402000110 03320200010003430050016003530390005003690200018003740200010003920200009004020410 00500411181000600416082000800422808000500430002007100435007005700506008001200563 00900170057501000050059201100260059701500890062300500090071200500120072100500110 0733013000700744#VV10.16360#VV10.16361#Gii thiu lch s phong tro ph n v q u trnh pht trin ca t chc Hi Ph n huyn Kin Thu trong cng cuc u t ranh bo v v xy dng qu hng, t nc, tham gia khng chin chng thc dn Php, chng quc M v i mi, pht trin kinh t x hi t sau khi t n c thng nht n nay#Lch s#Hi Ph n#Kin Thu#on Trng Sn#H.H#Phong tr o ph n#Hi Phng#Vit Nam#Vi?t#L302S#305.406#^214#Lch s t chc hi v phong tro ph n huyn Kin Thu (1930 - 2010)#B.s.: on Trng Sn, Minh Thu, Trn Phng, Hong Hng#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a192tr., 20tr. nh^b21cm# TTS ghi: Hi Lin hip Ph n thnh ph Hi Phng. Hi Lin hip Ph n huyn K in Thu#Minh Thu#Trn Phng#Hong Hng#267234## 01018000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020088000460070049001340080012001830090017001950100005002120110 02500217015006500242021027700307020002100584020001000605020001000615005001600625 039000500641001001800646020001500664020000800679020001000687013000700697#VV10.16 362#VV10.16363#Vi?t#L302S#959.735#^214#Lch s phong tro cng nhn, vin chc - lao ng v t chc cng on huyn Tin Lng#B.s.: Lng Quang Phc (ch.b.), Nguyn Ngc Qu#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a151tr., 8tr. nh^b21cm#TTS ghi: Lin on Lao ng huyn Tin Lng thnh ph Hi Phng#Gii thiu lch s p hong tro u tranh cch mng ca cng nhn lao ng v t chc cng on ca h uyn Yn Lng (Hi Phng) trong giai on 1930-1945, khng chin chng Php 1945 -1954 v trong s nghip sn xut, pht trin kinh t xy dng t nc t nm 1 954 n nm 2008#Phong tro cng nhn#Cng on#Tin Lng#Nguyn Ngc Qu#H.H#L ng Quang Phc#Ngi lao ng#Lch s#Hi Phng#267235## 00905000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200180 00348080005000520020029000570070040000860220004001260080012001300090017001420100 00500159011002600164021023100190020001700421020002000438020001000458005001100468 00500130047900500110049200500120050300500110051503900050052601300070053101500410 0538#VV10.16364#VV10.16365#Vi?t#NH556#324.2597070959735#^214#Nhng in hnh d n vn kho#Thu Hng, Trn Th c, L Th Ph...#T.1#^aHi Phng#^aNxb. Hi Ph ng#2010#^a291tr., 12tr. nh^b21cm#Gii thiu 55 in hnh dn vn kho trn tt c cc lnh vc ca i sng x hi Hi Phng, gp phn pht huy sc mnh kh i i on kt, to s ng thun x hi, n nh tnh hnh an ninh chnh tr, x hi, pht trin kinh t#Cng tc dn vn#in hnh tin tin#Hi Phng#Thu H ng#Trn Th c#L Th Ph#Khnh Huyn#Linh Duyn#H.H#267236#TTS ghi: Ban Dn vn Thnh u Hi Phng## 00976000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020062000460070034001080080012001420090017001540100005001710110 01500176015007200191021026600263020001100529020001600540020000900556020001500565 00500100058000500100059000500090060000500140060900500150062303900050063801300070 0643#VV10.16366#VV10.16367#Vi?t#D408N#338.092#^214#Doanh nhn tiu biu vng duy n hi thi k i mi 2005-2010#Qunh Ph, Vn Lng, Thu Thu...#^aHi Phng#^ aNxb. Hi Phng#2010#^a272tr.^b21cm#TTS ghi: Phng Thng Mi v Cng nghip Vi t Nam. Chi nhnh Hi Phng#Gii thiu mt s doanh nhn tiu biu nng ng sng to, vt qua thch thc, kh khn, hot ng sn xut kinh doanh c hiu q u gp phn tng trng, pht trin kinh t trong thi k i mi (2005-2010) c a thnh ph Hi Phng, Thi Bnh, Hng Yn, Hi Dung#Doanh nhn#Thi k i mi #Vit Nam#Vng duyn hi#Qunh Ph#Vn Lng#Thu Thu#L Minh Thng#inh Ngc H ng#H.H#267237## 00657000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010013000520020021000650030019000860070034001050080 01200139009001700151010000500168011001500173021014200188020000900330020000800339 020001100347005001400358013000700372#VV10.16368#VV10.16369#20000#Vi?t#PH431S#29 4.3#^214#Phc Bnh An#Phng sanh lm phc#Chuyn nh nn lm#B.s.: Phc Bnh An , on Ph Vinh#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a142tr.^b21cm#Gm nhng cu c huyn nh khuyn con ngi ta sng t bi, khng nn st sinh, n chay lm phc theo gio l nh Pht chung hng thi bnh#o Pht#Gio l#Phng sinh#on Ph Vinh#267238## 00855000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610010016000660020017000820070044000990080 01200143009001700155010000500172011001500177015005400192021025200246020001800498 020000800516020000800524020000900532039000500541013000700546#VV10.16370#VV10.163 71#VV10.16372#87000#Vi?t#V115B#959.70271#^214#inh Khc Thun#Vn bia thi Mc# inh Khc Thun su tp, kho cu, dch ch#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a 635tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Hn Nm; Bo tng Hi Phng#Gii thiu n i dung 162 vn bia, 3 minh chung, 3 minh vn trn gm, 4 vn bia mi c x c nh thuc thi Mc di dng ch Hn, phin m, dch ngha v ch thch bng ting Vit, qua hiu thm v lch s triu Mc v x hi Vit Nam th k 16#L ch s trung i#Nh Mc#Vn bia#Vit Nam#H.H#267239## 00460000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400070017000640220004000810080005000850090011000900100 00500101011001400106020001100120020001100131020000900142020001400151005001700165 039000500182013000700187#VL10.01902#8000#Vi?t#B200V#372.21#^214#B vi nt ch u tin#L Th Thanh Nga#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a28tr.^b27cm#Tp t ch#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#L Th Thanh Nga#H.H#267240## 00460000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400070017000640220004000810080005000850090011000900100 00500101011001400106020001100120020001100131020000900142020001400151005001700165 039000500182013000700187#VL10.01903#8000#Vi?t#B200V#372.21#^214#B vi nt ch u tin#L Th Thanh Nga#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a28tr.^b27cm#Tp t ch#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#L Th Thanh Nga#H.H#267241## 00460000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400070017000640220004000810080005000850090011000900100 00500101011001400106020001100120020001100131020000900142020001400151005001700165 039000500182013000700187#VL10.01904#8000#Vi?t#B200V#372.21#^214#B vi nt ch u tin#L Th Thanh Nga#T.3#^aH.#^aGio dc#2010#^a28tr.^b27cm#Tp t ch#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#L Th Thanh Nga#H.H#267242## 00405000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020012000410070017000530220004000700080005000740090011000790100 00500090011001400095020001800109020001000127020001400137013000700151039000500158 #VL10.01905#10000#Vi?t#450B#372.21#^214# b bit?#L Th Thanh Nga#T.1#^aH.# ^aGio dc#2010#^a24tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Nhn thc#Sch mu gio#267243#H .H## 00405000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020012000410070017000530220004000700080005000740090011000790100 00500090011001400095020001800109020001000127020001400137039000500151013000700156 #VL10.01906#10000#Vi?t#450B#372.21#^214# b bit?#L Th Thanh Nga#T.2#^aH.# ^aGio dc#2010#^a24tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Nhn thc#Sch mu gio#H.H#267 244## 00405000000000241000450002600110000003900050001101400070001604100050002318100060 00280820007000348080005000410020012000460070017000580220004000750080005000790090 01100084010000500095011001400100020001800114020001000132020001400142013000700156 #VL10.01907#H.H#10000#Vi?t#450B#372.21#^214# b bit?#L Th Thanh Nga#T.3# ^aH.#^aGio dc#2010#^a24tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Nhn thc#Sch mu gio#267 245## 00924000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020053000640080005001170090021001220100 00500143011001500148015003200163021036800195020001000563020002000573020000900593 020001100602020000900613039000500622013000700627#VL10.01908#VL10.01909#VL10.0191 0#75000#Vi?t#T309C#625.702#^214#Tiu chun k thut thi cng v nghim thu nn ng#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a215tr.^b27cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Trnh by cc tiu chun k thut thi cng v nghim thu cc cng trnh lin quan ti nn ng nh tiu chun vt liu, thit k thnh phn hn hp, thi c ng t gia c, nghim thu lp mng cp phi dm. Quy trnh th nghim ct cn h hin trng, xc nh cht nn ng, xc nh hao mn ca ct liu, ph ng php gia c nn t yu bng tr t xi mng...#Nn ng#Tiu chun k thu t#Thi cng#Nghim thu#ng b#H.H#267246## 00962000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820008000528080005000600020053000650080005001180090021001230100 00500144011001500149015003200164021040500196020001000601020002000611020000900631 020001100640020000900651039000500660013000700665#VL10.01911#VL10.01912#VL10.0191 3#100000#Vi?t#T309C#625.802#^214#Tiu chun k thut thi cng v nghim thu mt ng#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a305tr.^b27cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Trnh by tiu chun k thut thi cng v nghim thu mt ng t nh mt ng dm, mt ng lng nha, tiu chun kim tra v nh gi bng phn g mt ng theo ch s g gh quc t IRI, tiu chun vt liu nha ng. Y u cu phng php th sn tn hiu giao thng, sn vch ng h dung mi, n g h nc v qui trnh cng ngh thi cng, nghim thu mt ng b tng nha ng Polime#Mt ng#Tiu chun k thut#Thi cng#Nghim thu#ng b#H.H#267247 ## 00944000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570010019000620020024000810070035001050040 02800140008000500168009002100173010000500194011001500199021035000214020000900564 020001000573020000900583020001100592005001500603039000500618013000700623#VL10.01 914#VL10.01915#VL10.01916#50000#Vi?t#X126D#625.8#^214#Nguyn Quang Chiu#Xy d ng mt ng t#Nguyn Quang Chiu, Phm Huy Khang#Ti bn c sa i, b sung #^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a203tr.^b27cm#Trnh by mt s kin thc c bn xy dng mt ng t nh cc loi mt (mng) ca ng t gia c cht k t dnh v c, ng cp phi gia c v khng gia c, ng dm, ng nha , ng b tng nha v trn nha, ng btng xi mng, Cc vn trong xy dng mt ng lt cp cao v xy dng li mt ng khi ci to ng t#Xy dng#Mt ng#ng b#Gio trnh#Phm Huy Khang#H.H#267248## 01042000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020104000560070057001600080012002170090017002290100005002460110 01400251015004100265021027700306020001400583020001400597020001300611020001000624 00500170063400500180065100500110066900500080068000500160068803900050070401300070 0709#VL10.01917#VL10.01918#Vi?t#K600Y#324.2597070959735#^214#K yu 80 nm ngy truyn thng ngnh t chc xy dng ng thnh ph Hi Phng (14/10/1930-14/10/2 010)#B.s.: Nguyn Xun Sang, Nguyn Vn Trng, H nh An...#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a96tr.^b27cm#TTS ghi: Ban T chc Thnh u Hi Phng#Tm lc 80 nm xy dng v pht trin ca ngnh t chc xy dng ng thnh ph Hi Phn g. Ghi li nhng s kin, hot ng ni bt ca ngnh v s trng thnh ca cc th h cn b ngnh qua cc thi k i vi s nghip cch mng ca ng v cn g tc t chc xy dng ng#Xy dng ng#Cng tc ng#T chc ng#Hi Phng#N guyn Xun Sang#Nguyn Vn Trng#H nh An#V Phi#Trn Minh Thng#H.H#267249 ## 00569000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020049000560070040001050040018001450080005001630090 01100168010000500179011001500184020001700199020000800216020000900224020000900233 020000800242005001700250039000500267013000700272#VN10.04516#VN10.04517#14000#Vi ?t#T506N#398.909597#^214#Tc ng cc dn tc Vit Nam v gio dc o c#Nguyn Ngha Dn tuyn chn, gii thch#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a135tr .^b18cm#Vn hc dn gian#o c#Gio dc#Vit Nam#Tc ng#Nguyn Ngha Dn#H.H #267250## 00513000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020027000430030013000700070016000830080005000990090011001040100 00500115011001400120012004500134020001800179020000900197020001300206005001600219 039000500235013000700240#VN10.04518#15000#Vi?t#V300S#895.9223#^214#V sao thn bn mo ming?#Truyn tranh#Phng Th Tng#^aH.#^aGio dc#2010#^a32tr.^b19cm#T sch Bit ni. Tranh truyn tui mu gio#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tr anh#Phng Th Tng#H.H#267251## 00511000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020025000430030013000680070016000810080005000970090011001020100 00500113011001400118012004500132020001800177020000900195020001300204005001600217 039000500233013000700238#VN10.04519#15000#Vi?t#V300S#895.9223#^214#V sao ui c li ngn?#Truyn tranh#Phng Th Tng#^aH.#^aGio dc#2010#^a32tr.^b19cm#T sch Bit ni. Tranh truyn tui mu gio#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tran h#Phng Th Tng#H.H#267252## 00510000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020024000430030013000670070016000800080005000960090011001010100 00500112011001400117012004500131020001800176020000900194020001300203005001600216 039000500232013000700237#VN10.04520#15000#Vi?t#V300S#895.9223#^214#V sao tai t h di th?#Truyn tranh#Phng Th Tng#^aH.#^aGio dc#2010#^a32tr.^b19cm#T s ch Bit ni. Tranh truyn tui mu gio#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh #Phng Th Tng#H.H#267253## 00721000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020024000410070018000650080005000830090011000880100005000990110 01400104012001900118021021700137020001800354020000700372020001800379020001400397 005001800411039000700429013000700436#VN10.04521#16000#Vi?t#H419Y#372.21#^214#H c yu thng bn thn#Nguyn Thanh Thu#^aH.#^aGio dc#2010#^a46tr.^b19cm#B h c g trng#Tp hp nhng cu chuyn c ni dung dy tr chm sc bn thn, nh n ra im mnh ca mnh, t ho vi nhng c im khc bit c o, rn luyn s t tin, t lp... v km theo mi cu chuyn l nhng hot ng m#Chm sc sc kho#C th#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Nguyn Thanh Thu#P.Dung#267254# # 00684000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410070018000600080005000780090011000830100005000940110 01400099012001900113021019300132020000900325020000800334020001400342005001800356 039000700374020001800381013000700399#VN10.04522#16000#Vi?t#H419#372.21#^214#H c c - hc vit#Nguyn Thanh Thu#^aH.#^aGio dc#2010#^a40tr.^b19cm#B hc g trng#Gm cc tr chi nhm gip cc bc cha m, c gio mm non tn dng nh ng c hi hc khi cho tr "chi" vi cc ch ci v cc t n gin, khi dy tr s hng th vi vic hc ch, hc c#Tr chi#Ch ci#Sch mu gio#Nguyn Thanh Thu#P.Dung#Gio dc mu gio#267255## 00664000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410070018000580080005000760090011000810100005000920110 01400097012001900111021017300130020001000303020000900313020001800322020001400340 005001800354039000700372013000700379#VN10.04523#16000#Vi?t#H419C#372.21#^214#H c chi vi bn#Nguyn Thanh Thu#^aH.#^aGio dc#2010#^a44tr.^b19cm#B hc g trng#Tp hp nhng cu chuyn nh nhm gip gio vin v cc bc ph huynh m rng kinh nghim giao tip, thc hnh cc k nng kt bn, chi vi bn, duy tr tnh bn cho b...#Giao tip#Tnh bn#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Nguyn Th anh Thu#P.Dung#267256## 00522000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020033000430030013000760070016000890080005001050090011001100100 00500121011001400126012004600140020001800186020000900204020001300213005001600226 039000700242013000700249#VN10.04524#15000#Vi?t#V300S#895.9223#^214#V sao bng chun chun lp kp?#Truyn tranh#Phng Th Tng#^aH.#^aGio dc#2010#^a32tr.^b 19cm#Truyn tranh tui mu gio ; T sch Bit ni#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tr uyn tranh#Phng Th Tng#P.Dung#267257## 00520000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020031000430030013000740070016000870080005001030090011001080100 00500119011001400124012004600138020001800184020000900202020001300211005001600224 039000700240013000700247#VN10.04525#15000#Vi?t#V300S#895.9223#^214#V sao tru hay hc cy chui?#Truyn tranh#Phng Th Tng#^aH.#^aGio dc#2010#^a32tr.^b19 cm#Truyn tranh tui mu gio ; T sch Bit ni#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Phng Th Tng#P.Dung#267258## 00521000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020032000430030013000750070016000880080005001040090011001090100 00500120011001400125012004600139020001800185020000900203020001300212005001600225 039000700241013000700248#VN10.04526#15000#Vi?t#V300S#895.9223#^214#V sao nng nc phi rng ui?#Truyn tranh#Phng Th Tng#^aH.#^aGio dc#2010#^a32tr.^b1 9cm#Truyn tranh tui mu gio ; T sch Bit ni#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tru yn tranh#Phng Th Tng#P.Dung#267259## 00510000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020021000430030013000640070016000770080005000930090011000980100 00500109011001400114012004600128020001800174020000900192020001300201005001600214 039000700230013000700237#VN10.04527#15000#Vi?t#V300S#895.9223#^214#V sao hu c sng?#Truyn tranh#Phng Th Tng#^aH.#^aGio dc#2010#^a32tr.^b19cm#Truyn tranh tui mu gio ; T sch Bit ni#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#P hng Th Tng#P.Dung#267260## 00513000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020024000430030013000670070016000800080005000960090011001010100 00500112011001400117012004600131020001800177020000900195020001300204005001600217 039000700233013000700240#VN10.04528#15000#Vi?t#V300S#895.9223#^214#V sao mng kh mu ?#Truyn tranh#Phng Th Tng#^aH.#^aGio dc#2010#^a32tr.^b19cm#Truy n tranh tui mu gio ; T sch Bit ni#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tran h#Phng Th Tng#P.Dung#267261## 00513000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020024000430030013000670070016000800080005000960090011001010100 00500112011001400117012004600131020001800177020000900195020001300204005001600217 039000700233013000700240#VN10.04529#15000#Vi?t#V300S#895.9223#^214#V sao vt k u cp cp?#Truyn tranh#Phng Th Tng#^aH.#^aGio dc#2010#^a32tr.^b19cm#Truy n tranh tui mu gio ; T sch Bit ni#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tran h#Phng Th Tng#P.Dung#267262## 00564000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020011000500030004000610070043000650080012001080090017001200100 00500137011001500142020001700157020000900174020000400183005001500187005001300202 005001000215005001400225005000900239039000700248013000700255#VN10.04531#VN10.045 30#Vi?t#124T#895.9221008#^214#t thing#Th#Phm Minh Tin, Phm Vn Tm, Hon g Nn...#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a127tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Phm Minh Tin#Phm Vn Tm#Hong Nn#L Xun ng#T Qunh#P.Dung#2672 63## 00452000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430010018000480020017000660030004000830070018000870080012001050090 01700117010000500134011001500139020001700154020000900171020000400180039000700184 013000700191#VN10.04532#VN10.04533#Vi?t#T312Y#895.92214#^214#Nguyn Bch Vng#T nh yu ca ti#Th#Nguyn Bch Vng#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a162tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#267264## 00555000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020030000530030025000830070014001080080012001220090 01700134010000500151011001500156020001700171020000900188020001200197005000900209 039000700218013000700225015004500232#VN10.04534#VN10.04535#18000#Vi?t#TR527C#80 8.87#^214#Truyn ci tiu lm chn lc#Thng cng phi ci#K Duyn s.t.#^ aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a143tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th gii#Truyn ci#K Duyn#P.Dung#267265#Tn sch ngoi ba: Truyn tiu lm chn lc## 00849000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580010016000630020023000790030041001020070 04300143008000500186009002000191010000500211011001500216021020700231020001700438 020000700455039000700462013000700469015005100476005002000527#VV10.16373#VV10.163 74#VV10.16375#30000#Vi?t#L527N#495.17#^214#Chu Quang Thng#Luyn ng m ting H n#L thuyt ng m v cc bi luyn ng m#B.s.: Chu Quang Thng, Trn Th Than h Lim#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a232tr.^b21cm#Khi qut v ng m ting H n ph thng, v b my pht m, phn loi ng m, m t, m tit km theo l thu yt ca tng vn ng m c th v h thng bi luyn tp k nng nghe m, ph t m, phn bit m#Ting Trung Quc#Ng m#P.Dung#267266#u ba sch ghi: i h c H Ni ; i hc i Nam#Trn Th Thanh Lim## 00742000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490070057000730080005001300090020001350100 00500155011001500160021019400175020001000369020002000379005001000399005001000409 039000700419013000700426005000900433005001000442#VV10.16376#VV10.16377#22000#Vi ?t#S111T#428#^214#600 ng t bt quy tc#Qunh Nh (ch.b.), The Windy ; H..: T hanh Hi, M Hng#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a160tr.^b21cm#Gii thiu khon g 600 ng t bt qui tc ting Anh c sp xp theo th t ch ci v trnh b y qua 4 dng: nguyn th, qu kh, qu kh phn t v ngha ting Vit km theo bi tp v p n#Ting Anh#ng t bt qui tc#Qunh Nh#Thanh Hi#P.Dung#26726 7#M Hng#The Windy## 00873000000000313000450002600110000002600110001102600110002202102670003302000110 03000200010003110050017003210140007003380410005003451810006003500820004003568080 00500360002003100365007006400396008000500460009002000465010000500485011001500490 039000700505005001000512020001100522013000700533005000900540005001000549#VV10.16 378#VV10.16380#VV10.16379#Nhng c im lu khi dch cu t ting Vit sang t ing Anh, c th gm mt s t kh dch v hng dn luyn dch theo ch : vn ho, du lch, ti chnh, in t, vin thng v k hoch ho gia nh. Gii thi u nhng t, cu trc, tc ng, thnh ng thng dng#Ting Vit#Ting Anh#Nguyn Thu Huyn#45000#Vi?t#C120N#428#^214#Cm nang luyn dch Vit - Anh#Nguyn Thu Huyn (ch.b.), The Windy ; H..: M Hng, Thanh Hi#^aH.#^aT in Bch khoa#20 10#^a356tr.^b21cm#P.Dung#Thanh Hi#Dch thut#267268#M Hng#The Windy## 00775000000000325000450002600110000002600110001102101020002202000100012402000080 01340050017001420140007001590410005001661810006001710820004001778080005001810020 04700186029004700233007006400280008000500344009002000349010000500369011001500374 03900070038900500090039602000090040502000080041401300070042200500100042900500100 0439#VV10.16382#VV10.16381#Tm hiu v tnh t v trng t ting Anh v hng d n chi tit cch dng km theo cc v d minh ho#Ting Anh#Tnh t#Nguyn Thu Hu yn#28000#Vi?t#C120N#428#^214#Cm nang s dng tnh t v trng t ting Anh#Ha ndbook of English adjective and adverb usage#Nguyn Thu Huyn (ch.b.), The Windy ; H..: Thanh Hi, M Hng#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a199tr.^b21cm#P.Dung #M Hng#Trng t#S dng#267269#Thanh Hi#The Windy## 00698000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020035000600070043000950080005001380090 02000143010000500163011001500168021014400183020001000327020000800337020000800345 005001000353039000700363013000700370005000900377005001000386#VV10.16383#VV10.163 85#VV10.16384#40000#Vi?t#C120N#428#^214#Cm nang s dng gii t ting Anh#B.s. : The Windy, Phan Thoa ; M Hng h..#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a383tr.^b2 1cm#Gii thiu chung v gii t ting Anh v hng dn cch dng gii t sau dan h t, ng t, tnh t, v dng sau phn t km theo bi tp b tr#Ting Anh#Gi i t#S dng#Phan Thoa#P.Dung#267270#M Hng#The Windy## 00751000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020035000650030023001000290028001230070 03100151008000500182009002000187010000500207011001500212021015000227020001000377 020000800387020000900395005000900404005001000413039000700423013000700430#VV10.16 386#VV10.16387#VV10.16388#45000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ng php ting Anh cn bn#Exercises with answers#Basic English gramar in use#The Windy b.s. ; M Hng h..#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a447tr.^b21cm#Gii thiu 128 bi h c ting Anh ng vi tng ch im ng php dnh cho ngi hc mi cp , km theo cc bi tp c hnh nh sinh ng v p n#Ting Anh#Bi tp#Ng php#M Hng#The Windy#P.Dung#267271## 00823000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003302101800 00440200010002240200008002340050017002420140007002590410005002661810006002710820 00600277808000500283002002100288029002300309007005600332008000500388009002000393 01000050041301100150041803900070043300500100044000500090045001300070045900500090 0466005001000475#VV10.16389#VV10.16390#VV10.16392#VV10.16391#Rn luyn cch s d ng cc tin t v hu t Ting Anh, nng cao vn t vng v mi lnh vc khc n hau. Hng dn gii p cc bi tp ting Anh v thc hnh phn l thuyt hc #Ting Anh#T vng#Nguyn Thu Huyn#85000#Vi?t#C125T#428.2#^214#Cu to t tin g Anh#English word formation#Nguyn Thu Huyn (ch.b.), The Windy ; H..: M Hn g...#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a743tr.^b21cm#P.Dung#Thanh Hi#Hi Ninh#2672 72#M Hng#The Windy## 00836000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020035000710070054001060080 00500160009002000165010000500185011001500190021022900205020001000434020000800444 02000080045200500100046003900070047000500090047700500100048600500070049601300070 0503#VV10.16394#VV10.16393#VV10.16395#VV10.16396#45000#Vi?t#C120N#428#^214#Cm nang s dng ng t ting Anh#Phan Thoa (ch.b.), The Windy ; H..: M Hng, Th u H#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a404tr.^b21cm#Gm 10 bi hc ting Anh, c p n cc ch im ng php quan trng v cch s dng cc loi ng t, cc th ca ng t, ng t khuyt thiu, th b ng, cu iu kin, cm ng t, v cch dng ng t theo sau gii t...#Ting Anh#ng t#S dng#Phan Thoa#P.Dun g#M Hng#The Windy#Thu H#267273## 00853000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660010014000710020033000850030 01100118029002500129007005600154004001900210008000500229009002000234010000500254 01100150025902101840027402000100045802000130046800500110048100500090049203900070 0501013000700508#VV10.16398#VV10.16397#VV10.16399#VV10.16400#54000#Vi?t#K600N#4 28#^214#Oshima, Alice#K nng vit ting Anh hc thut#Answer key#Writing academ ic English#Alice Oshima, Ann Hogue ; Hng c gii thiu, ch gii#Xut bn ln th 3#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a337tr.^b24cm#Gii thiu k nng vit on vn n vit bi tiu lun gm 4 bc ch yu: khu chun b, lp dn , vit v sa bn tho, cui cng l vit hon chnh km theo cc bi tp thc hnh#Ting Anh#K nng vit#Hogue, Ann#Hng c#P.Dung#267274## 00984000000000361000450002600130000002600130001302600130002602600130003902600110 00520260011000630260011000740260011000850140007000960410005001030820004001088080 00500112002004200117029002900159007004600188008000500234009002000239010000500259 01100150026402102700027902000100054902000100055902000090056900500110057803900070 0589013000700596005000900603005001000612#CDVN10.01238#CDVN10.01239#CDVN10.01241# CDVN10.01240#VV10.16401#VV10.16404#VV10.16403#VV10.16402#40000#Vi?t#428#^214#Ti ng Anh cho ngi d phng vn xin vic#English for job interviewees#Hng Nhung (ch.b.), The Windy ; M Hng h..#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a201tr.^b21cm# Nhng iu cn bit trong cuc phng vn xin vic bng ting Anh. Gii thiu cc cuc hi thoi in hnh trong phng vn xin vic. Mt s cu hi gip bn chu n b cho cuc phng vn. Cch vit th xin vic km theo nhng cu v cm t th ng dng vit th xin vic#Ting Anh#Phng vn#Vic lm#Hng Nhung#P.Dung#267 275#M Hng#The Windy## 00955000000000361000450002600110000002600110001102600130002202600130003502600130 00480260011000610140007000720410005000791810008000840820004000928080005000960020 04300101003001200144007004500156008000500201009002000206010000500226011001500231 03900070024601300070025302102110026002000100047102000100048102000100049100500100 0501005000900511005001000520015006300530#VV10.16405#VV10.16406#CDVN10.01242#CDVN 10.01244#CDVN10.01243#VV10.16407#40000#Vi?t#GI-108T#428#^214#Giao tip ting An h chuyn ngnh khch sn#Be my guest#Qunh Nh (ch.b.), The Windy ; M Hng h. .#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a231tr.^b21cm#P.Dung#267276#Gii thiu chuyn n gnh giao tip ting Anh khch sn, vi nhng thut ng quan trng, cch din t lch s khi giao tip vi khch v phng php gii quyt cc tnh hung thn g gp trong cng vic hng ngy#Ting Anh#Giao tip#Khch sn#Qunh Nh#M Hng #The Windy#Tn sch ngoi ba: Ting Anh giao tip chuyn ngnh khch sn## 00718000000000301000450002600110000002600130001102600110002402600130003502101160 00480200010001640200008001740050010001820140007001920410005001990820004002048080 00500208002005800213007005700271008000500328009002000333010000500353011001500358 039000700373005001000380013000700390005000900397005001000406#VV10.16408#CDVN10.0 1246#VV10.16409#CDVN10.01245#Hng dn phng php pht m v nh du trng m ting Anh chnh xc qua cc danh t, tnh t v ng t n gin#Ting Anh#Pht m#Qunh Nh#48000#Vi?t#428#^214#Hon thin k nng pht m v nh du trng m ting Anh#Qunh Nh (ch.b.), The Windy ; H..: M Hng, Thanh Hi#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a254tr.^b21cm#P.Dung#Thanh Hi#267277#M Hng#The Windy## 00708000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410010014000460020023000600070014000830080018000970090011001150100 00500126011001500131012003700146021022700183020000900410020002100419039000700440 013000700447#VN10.04536#VN10.04537#22000#Vi?t#796.54#^214#Phm Vn Nhn#Cng l m th cng tri#Phm Vn Nhn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a151tr.^b16cm#B sch ch Sng gia thin nhin#Trnh by nhng li ch thit thc ca th c ng tri v hng dn cc nguyn tc, dng c lm th cng tri nh: nt dy, c ch s dng ba, ng inh, ca, thit k lu sn, cng tri, k i, cc tin ng hi sinh hot tri...#Cm tri#Sinh hot ngoi tri#P.Dung#267278## 00483000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020023000490070017000720040016000890080011001050100 00500116011001500121020001000136020000700146020001100153020000900164020001000173 005000800183039000700191013000700198#VN10.04538#VN10.04539#23000#Vi?t#M458T#080 #^214#102 kht vng vn ln#Tin L tng hp#Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a 121tr.^b19cm#Cuc sng#c m#Thnh cng#Th gii#Danh ngn#Tin L#P.Dung#26727 9## 00665000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010013000510020018000640030032000820070013001140080 01800127009001100145010000500156011001500161021016500176020000900341020000800350 020001500358039000700373013000700380#VN10.04540#VN10.04541#25000#Vi?t#M124T#793 .7#^214#Trng Hng#Mt th danh ngn#Dnh cho thiu nhi chi mt th#Trng H ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a151tr.^b19cm#Gii thiu tr chi mt th danh ngn dnh cho thiu nhi theo trnh t t d n kh c trnh by qua cc hnh thc: thit lp bn tin mt th v li gii mt th#Tr chi#Mt th#Sch thiu nhi#P.Dung#267280## 00648000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020015000450070053000600080009001130090019001220100005001410110 01500146021015100161020001300312020000900325006001100334005001200345039000700357 013000700364001001100371#VN10.04542#VN10.04543#Vi?t#CH527B#294.3#^214#Chuyn Bc h D#Thnh Php b.s. : Vin Thng dch ; Thin Thun h..#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a391tr.^b21cm#Gii thiu nhng mu chuyn th d nhm chuyn ti n gha thm diu, c gi tr gio dc cho tng v c s t gic ng bn tnh s ng sut ca mnh#Kinh Bch d#o Pht#Vin Thng#Thin Thun#P.Dung#267281#Thn h Php## 00563000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070031000740220004001050080018001090090 01100127010000500138011001500143012003500158020001800193020001100211020001300222 005001500235006000900250039000700259013000700266#VN10.04544#14000#Vi?t#C455C#89 5.1#^214#Cng cha phin bang#Truyn tranh#Guei shiou You ; L Hng dch#T.1#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a169tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi l n#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Guei shiou You#L Hng#P.Dung#26728 2## 00605000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070036000810220005001170050017001220060 01200139008001800151009001100169010000500180011001500185012003500200019001400235 020001800249020000900267020001300276039000700289013000700296#VN10.04545#13000#V i?t#B314A#895.7#^214#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch#T.31#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#P.Dung#267283## 00598000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020018000420030013000600070035000730220004001080080018001120090 01100130010000500141011001500146012003500161020001800196020001100214020001300225 005001600238006001200254039000700266019001600273013000700289#VN10.04546#14000#V i?t#GI-119M#895.1#^214#Gic m ngt ngo#Truyn tranh#Tsen Shiau Jing ; Tuyt Nh ung dch#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a192tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Tsen Shiau Jing#Tuyt Nhung#P.Dung#Dch Trung Quc#267284## 00564000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020015000410030013000560070033000690220004001020080018001060090 01100124010000500135011001500140012004000155020001700195020000900212020001300221 005001600234006001000250039000700260013000700267#VN10.04547#14000#Vi?t#CH300C#8 95.6#^214#Ch cn c anh#Truyn tranh#Yoshimura Akemi ; Nghi Linh dch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a189tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng th nh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshimura Akemi#Nghi Linh#P.Dung#2672 85## 00534000000000289000450002600110000018100070001101400070001804100050002500200110 00300030013000410070032000540220005000860080018000910090011001090100005001200110 01500125019001400140020001800154020000900172020001300181005001700194006000800211 039000700219082000600226808000500232013000700237#VN10.04548#SK313B#14000#Vi?t#S kip Beat!#Truyn tranh#Yoshiki Nakamura ; Hi Yn dch#T.20#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2010#^a184tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Yoshiki Nakamura#Hi Yn#P.Dung#895.6#^214#267286## 00612000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400030013000600070026000730220004000992210019001030080 01800122009001100140010000500151011001500156012004000171020001800211020000900229 020001300238005000700251039000700258019001400265006001200279013000700291#VN10.04 549#14000#Vi?t#T312N#895.1#^214#Tinh nguyt o cnh#Truyn tranh#I Huan ; Tuyt Nhung dch#T.4#Hoa khi Hn thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a173tr.^b1 8cm#Truyn tranh hay nht dnh cho thiu n#Vn hc thiu nhi#i Loan#Truyn tr anh#I Huan#P.Dung#Dch i Loan#Tuyt Nhung#267287## 00586000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400030013000600070029000730220004001020080018001060090 01100124010000500135011001500140012004000155020001700195020000900212020001300221 005001200234006001000246039000700256019001400263013000700277#VN10.04550#14000#V i?t#V122D#895.6#^214#Vng dng mi sng#Truyn tranh#Aihara Miki ; Hong Mai d ch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a188tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tu i trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Aihara Miki#Hong Mai#P.D ung#Dch Nht Bn#267288## 00631000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070056000620220004001180080018001220090 01100140010000500151011001500156012004000171020001700211020000900228020001300237 005001300250005001300263039000700276019001400283006001300297013000700310#VN10.04 551#14000#Vi?t#M100V#895.6#^214#Ma vng#Truyn tranh#Kotaro Isaka ; V tranh: Megumi Osuga ; D. N Angel dch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a180tr.^b1 8cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tra nh#Kotaro Isaka#Megumi Osuga#P.Dung#Dch Nht Bn#Angel, D. N.#267289## 00623000000000313000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020018000400030013000580290022000710070031000930220005001240080 01800129009001100147010000500158011001500163012004000178020001700218020000900235 020001300244005001600257006000800273039000700281019001400288013000700302#VN10.04 552#G107X#895.6#^214#14000#Vi?t#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Le Crique de Kar akuri#Fujita Kazuhiro ; Hi Th dch#T.14#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a18 4tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Tru yn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th#P.Dung#Dch Nht Bn#267290## 00539000000000289000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070036000620220005000980050017001030060 01200120008001800132009001100150010000500161011001500166019001400181020001800195 020000900213020001300222039000700235013000700242#VN10.04553#Vi?t#14000#I-312#89 5.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.26#Takahash i Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#267291## 00624000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020008000400030013000480070046000610220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146012004000161020001700201020001100218020001300229 005001400242005001300256006001100269039000700280019001600287013000700303#VN10.04 554#Vi?t#V400T#895.1#^214#14000#V thn#Truyn tranh#Wan Yat Leung, Tang Chi Fa i ; Trung Kin dch#T.75#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Wan Y at Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#P.Dung#Dch Trung Quc#267292## 00764000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010017000510020029000680070022000970080009001190090 01900128010000500147011001500152021029400167020001600461020001900477039000700496 013000700503#VV10.16410#VV10.16411#27000#Vi?t#C430T#155.5#^214#Trng Ngc Bch #Con ti ang gp khng hong#Trng Ngc Bch b.s.#^aC Mau#^aNxb. Phng ng# 2010#^a132tr.^b21cm#Phn tch nhng din bin tm l ca tr tui v thnh nin thng qua nhng tnh hung thng gp trong gia nh, hc ng, sinh hot bn b , trong i sng tnh cm, trc nhng kha cnh vt cht trong i sng. Vai t r ca cha m trong vic gip con khi nhng kh khn trong giai on ny#Tm l la tui#Tui v thnh nin#P.Dung#267293## 00655000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010012000530020027000650030017000920070012001090080 00900121009001900130010000500149011001500154021019100169020000900360020000600369 039000700375013000700382#VV10.16412#VV10.16413#60000#Vi?t#NGH305C#294.3#^214#V Th Ngc#Nghin cu lc t n kinh#Bn n hong II#V Th Ngc#^aC Mau#^aNxb . Phng ng#2010#^a418tr.^b21cm#Nghin cu thin trong huyt mch Pht gio, H u nng v vn bn Php Bo n Kinh. Gii thiu ni dung Php Bo n kinh v b n vn Php Bo n Kinh bng ting Vit, ting Anh v ting Hn#o Pht#Thin# P.Dung#267294## 00907000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590010011000640020033000750030056001080290 03000164007003600194008001800230009001100248010000500259011001500264021025300279 020001100532020001000543006001900553039000700572013000700579020000700586#VV10.16 414#VV10.16415#VV10.16416#63000#Vi?t#NGH250T#395.5#^214#Jay, Robin#Ngh thut n tra bn cng vic#Kin to nhng m vng quan h cho doanh nhn thnh t#The art of the business lunch#Robin Jay ; Nguyn Th Kim Cc dch#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2010#^a235tr.^b21cm#Khm ph cch thc tin hnh nhng ba n tra b n cng vic t c thnh cng, cch a n khch hng, thi im a chuy n lm n ra bn bc, thanh ton ba n mt cc lch lm, kn o... v cch tr nh nhng tht bi trong ln gp mt u tin#Kinh doanh#Nghi thc#Nguyn Th Kim Cc#P.Dung#267295#Ba n## 00765000000000265000450002600110000004100050001118100070001608200040002380800050 00270010015000320020029000470030043000760070015001190080005001340090007001390100 00500146011001500151015003900166021025500205020000800460020000800468020000900476 039000700485013000700492#VL10.01919#Vi?t#TR527T#929#^214#Nguyn Tr To#Truyn t hng h Nguyn - Tr#X Sn ng - huyn Hoi c - tnh H Ty#Nguyn Tr To#^ aH.#^aKnxb#2010#^a240tr.^b27cm#Sch k nim 300 nm tin s i L#Gii thiu v hai ng ngh triu L ca dng h Nguyn Tr, cng mt s gng sng trong c hin u bo v t nc Vit Nam c lp thng nht XHCN v trong hc tp nng cao tr thc xy dng CNXH ca con chu dng h. Lch i chiu nin i Vit Nam#Lch s#Dng h#Vit Nam#P.Dung#267296## 00800000000000241000450002600110000004100050001108200080001680800050002400200570 00290080005000860090031000910100005001220110014001270120066001410210263002070200 00800470020000800478020002700486039000700513013000700520020002200527020000900549 #VL10.01920#Vi?t#622.071#^214#45 nm o to ngnh khai thc m l thin (1965 - 2010)#^aH.#^aTrng i hc M - a cht#2010#^a46tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc M - a cht. B mn Khai thc l thin#Gii thiu qu trnh pht trin ca B mn Khai thc l thin, nhng thnh tch trong 45 nm hot ng, nghin c u v pht trin cng tc o to ngnh... Danh sch i ng cn b v mt vi h nh nh v cng tc o to, nghin cu khoa hc v cng tc i ngoi#Lch s# o to#Trng i hc M a cht#P.Dung#267297#Khai thc m l thin#Vit Nam## 00645000000000241000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200040 00308080005000340010016000390020018000550070027000730080005001000090020001050100 00500125011001500130021021500145020001800360005001100378039000700389013000700396 #VL10.01921#185000#Vi?t#T120L#302#^214#Larsen, Knud S.#Tm l hc x hi#Knud S . Larsen, L Vn Ho#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a491tr.^b27cm#Gii thiu nh ng t duy v nghin cu ca tm l hc th gii nh: ci ti nhn t gc vn ho v x hi, cc mi quan h, nhn thc x hi, thi v hnh vi, nh hng ca nhm, qu trnh nhm, thuyt phc...#Tm l hc x hi#L Vn Ho#P.Dung#267 298## 00934000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020051000460030018000970070050001150080005001650090007001700100 00500177011001500182021025400197020001300451020001000464020002000474005001400494 00500200050800500140052800500160054200500210055803900070057901300070058602000150 0593#VL10.01922#VL10.01923#Vi?t#C455N#622.028#^214#Cng nghip m tin tin v s pht trin bn vng#Tuyn tp bo co#Marian Turek, Piotr Strzalkowski, Tzolo Voutov...#^aH.#^aKnxb#2010#^a786tr.^b27cm#Tuyn tp hn 200 bo co ca cc tc gi t 19 nc trn th gii v cc vn chung v ngnh cng nghip m, v cn g ngh khai thc l thin, khai thc hm l, v k thut a c hc v a tin h c, cng ngh tuyn ch bin, s dng than - khong sn#Khai thc m#Cng ngh#P ht trin bn vng#Turek, Marian#Strzalkowski, Piotr#Voutov, Tzolo#Daskalov, Pet ar#Dedelyanova, Kremena#P.Dung#267299#Cng nghip m## 00542000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010016000500020017000660030012000830070037000950080 00500132009001100137010000500148011001500153020001800168020001000186020001200196 006001500208039000700223013000700230019001500237#VV10.16418#VV10.16419#23000#Vi ?t#CH500C#863#^214#Roldn, Gustavo#Ch cc bit bay#Truyn ngn#Gustavo Roldn ; Vit Phng dch#^aH.#^aTh gii#2010#^a120tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Argen tina#Truyn ngn# Vit Phng#P.Dung#267300#Dch Argentina## 00551000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010019000490020021000680030012000890070040001010080 00500141009001100146010000500157011001500162020001800177020001000195020001200205 006001500217039000700232013000700239019001500246#VV10.16420#VV10.16421#30000#Vi ?t#R501M#863#^214#Walsh, Mara Elena#Ra Manuelita i u#Truyn ngn#Mara Elen a Walsh ; Mai Qunh Ngc dch#^aH.#^aTh gii#2010#^a167tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Argentina#Truyn ngn#Mai Qunh Ngc#P.Dung#267301#Dch Argentina## 00549000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010016000550020025000710290017000960070037001130080 00500150009001100155010000500166011001500171020001700186020000900203020000400212 005001500216039000700231013000700238020001400245#VV10.16422#VV10.16423#45000#Vi ?t#NH556C#895.9221#^214#Nguyn Bo Chn#Nhng chic gai trong m#Thorns in dream s#Nguyn Bo Chn ; Harry Aveling h..#^aH.#^aTh gii#2010#^a155tr.^b21cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Aveling, Harry#P.Dung#267302#Sch song ng## 00775000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010016000530020024000690030024000930070033001170080 00500150009001100155010000500166011001400171021024600185020000900431020003300440 006001000473039000700483013000700490#VV10.16424#VV10.16425#28000#Vi?t#V312X#796 .815#^214#Trnh Quc nh#Vnh Xun Dch Kinh Nam#Dch Kinh Nam Wing Chun#Trnh Quc nh ; Song Minh dch#^aH.#^aTh gii#2010#^a79tr.^b21cm#Trnh by khi ni m v v thut, v mn Vnh Xun v v mn Vnh Xun Dch Kinh Nam. Phn loi cc trng phi trong v thut v phng php luyn tp ca mn Vnh Xun Dch Kinh Nam cng nhng li nhn nh ti nhng ai mun theo ui mn v ny#V thut#Mn phi Vnh Xun Dch Kinh Nam#Song Minh#P.Dung#267303## 00925000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600010014000650020020000790030048000990070 03000147008000500177009001100182010000500193011001500198021033800213039000700551 013000700558020000700565020001000572020000800582020001100590006001000601#VV10.16 426#VV10.16427#VV10.16428#98000#Vi?t#NH556B#330.959#^214#Studwell, Joe#Nhng b gi chu #Tin bc v quyn lc Hng Kng v ng Nam #Joe Studwell ; Trn Cung dch#^aH.#^aTh gii#2010#^a503tr.^b21cm#Gii thiu chn dung ba th h b gi Chu thi thuc a, thi hu chin tranh th gii th hai v cc b gi t hi nay, c bit nhn mnh qu trnh h d tr thnh b gi, cch nm gi nhng dng tin mt ln, khuynh o th trng vn, ngn hng, th trng chng khon , cu trc doanh nghip... v s nhng tay vo chnh tr ca h#P.Dung#267304#T ph#Quyn lc#Kinh t#ng Nam #Trn Cung## 00552000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550010019000600020024000790030012001030070 03500115008000500150009001100155010000500166011001500171020001700186020000300203 020001200206006001000218039000700228013000700235019000800242#VV10.16429#VV10.164 30#VV10.16431#79000#Vi?t#V258S#813#^214#Fitzpatrick, Becca#Vt so cnh thin t hn#Tiu thuyt#Becca Fitzpatrick ; Khnh Vn dch#^aH.#^aTh gii#2010#^a386tr. ^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Khnh Vn#P.Dung#267305#Dch M## 00946000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580010018000630020010000810070059000910080 00500150009001100155010000500166011001500171021033200186020001100518020001100529 02000080054002000180054800500200056600600150058603900070060101300070060801900050 0615#VV10.16432#VV10.16434#VV10.16433#44000#Vi?t#S102X#333.72#^214#Rogers, Eliz abeth#Sch xanh#Elizabeth Rogers, Thomas M. Kostigen ; Dng Ngc Lm dch#^aH.# ^aTh gii#2010#^a257tr.^b21cm#Cung cp hng trm gii php cho tt c cc lnh vc i sng c tc ng ln n hnh tinh ca chng ta, ng thi phn tch 12 kha cnh trong i sng nh nh , ni lm vic, khu du lch, ni mua sm, tr ng hc...v xut nhng cch sng tt hn trong tng lnh vc nhm to ra nhn g tc ng tch cc ng k n mi trng#Mi trng#Ti nguyn#S dng#Bo v mi trng#Kostigen, Thomas M.#Dng Ngc Lm#P.Dung#267306#Dch## 00915000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560010018000610020050000790070045001290080 00500174009001100179010000500190011001500195021029100210020001700501020001000518 00600100052800600090053803900070054701300070055401900080056102000170056902000030 0586#VV10.16435#VV10.16436#VV10.16437#98000#Vi?t#CH500C#814#^214#Gladwell, Malc olm#Ch ch nhn thy g v nhng cuc phiu lu khc#Malcolm Gladwell ; Dch: D iu Ngc, H Trang#^aH.#^aTh gii#2010#^a499tr.^b21cm#Gm 16 bi vit cp n nhng kha cnh hon ton khc nhau, v nhng iu k l n du trong cuc sn g x hi, v nhng k b m nh m tc gi gi l cc thin ti n thn, v nhn g hc thuyt, nhng cch thc t chc kinh nghim, v nhng tin on phn xt c a chng ta v ngi khc#Cuc sng x hi#Tiu lun#Diu Ngc#H Trang#P.Dung#2 67307#Dch M#Vn hc hin i#M## 00796000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020044000460080005000900090010000950100005001050110027001100150 04400137021026700181020000800448020002100456020000300477020000900480020000800489 020000700497039000700504013000700511#VV10.16462#VV10.16463#Vi?t#L302S#959.731#^2 14#Lch s cch mng x Tn Hng (1930 - 2010)#^aH.#^aDn tr#2010#^a200tr., 19 tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Tn Hng#Ghi li chng ng 80 nm u tranh cch mng, xy dng v trng thnh ca ng b v nhn dn x T n Hng (huyn Sc Sn, thnh ph H Ni) qua cc thi k u tranh ginh chnh q uyn, khng chin chng Php, chng M, xy dng CNXH v thc hin ng li i mi#Lch s#Phong tro cch mng#X#Tn Hng#Sc Sn#H Ni#P.Dung#267308## 00688000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010018000520020019000700030027000890070023001160080 00500139009001000144010000500154011001500159021021700174020000800391020000900399 039000700408013000700415#VV10.16464#VV10.16465#28000#Vi?t#T311H#372.34#^214#Ngu yn Vit Phc#Tin hc cho tr em#Dnh cho hc sinh tiu hc#Nguyn Vit Phc b .s.#^aH.#^aDn tr#2010#^a111tr.^b21cm#Nhng kin thc c bn v my tnh dnh c ho hc sinh tiu hc, c th lm quen vi my tnh, hng dn s dng phn mm s on tho vn bn Microsoft Word, phn mm v Paint cho n cch s dng Internet v th in t#Tin hc#Tiu hc#P.Dung#267309## 00722000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010013000510020021000640070013000850040040000980080 00500138009001000143010000500153011001500158021021800173020000900391020001300400 020001700413039000700430013000700437#VV10.16466#VV10.16467#64000#Vi?t#H107T#646 .7#^214#Bi Hu Giao#Hnh trang i ngi#Bi Hu Giao#Ti bn ln th 6, c sa cha, b sung#^aH.#^aDn tr#2010#^a359tr.^b21cm#Ni dung nhng "hnh trang" c n thit cho mt thanh nin khi bc vo i: Sc kho, ch, hc tp, o c v chn ngh, hc ngh. Kinh nghim sng ca bn thn tc gi. Cc ph lc v cc bng s liu v dinh dng#Gio dc#K nng sng#Kin thc x hi#P.Dung#267310 ## 00887000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610020027000660070073000930080010001660090 01800176010000500194011001500199021016600214020000700380020001000387020000800397 02000080040500500170041300500200043000500170045000500160046703900070048301300070 0490015005200497#VV10.16468#VV10.16470#VV10.16469#35000#Vi?t#NH100C#720.9597#^2 14#Nh c thnh ph Cn Th#Hunh nh Chung, Nguyn Th Ngc Hn, Phan Th M Hng, L Th Kim Thu#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2010#^a144tr.^b21cm#Gii thi u 16 cng trnh kin trc tiu biu u th k XX vi cc nhn tng quan v kin trc, lch s v nhng giai thoi lin quan n vng t, con ngi Cn Th#Nh c#Kin trc#Lch s#Cn Th#Hunh nh Chung#Nguyn Th Ngc Hn#Phan Th M H ng#L Th Kim Thu#P.Dung#267311#TTS ghi: S Vn ho Th thao & Du lch Tp. C n Th## 00870000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350010011000400020039000510070027000900080005001170090033001220100 00500155011001500160021025800175020000900433020000900442005001500451039000700466 013000700473012006600480015004600546#VV10.16471#75000#Vi?t#R431C#639.8#^214#L Nh Hu#Rong cu Vit Nam ngun li v s dng#L Nh Hu, Nguyn Hu i#^aH.#^ aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a242tr.^b14cm#Tm hiu tnh hnh nghin c u rong cu trong nc v trn th gii. Gii thiu cc loi rong cu Vit Nam, c im sinh l ho, sinh thi, ngun li, k thut nui trng v nh gi hi n trng, tim nng, nh hng pht trin ngun li rong cu Vit Nam#Rong cu#V it Nam#Nguyn Hu i#P.Dung#267312#B sch Chuyn kho Ti nguyn thin nhin v Mi trng Vit Nam#TTS ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam## 00886000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550010018000600020026000780070079001040080 00500183009001100188010000500199011001500204021026000219020001200479020000900491 005001900500006001600519006001800535039000700553013000700560019000500567#VV10.16 438#VV10.16439#VV10.16440#64000#Vi?t#S309K#330#^214#Levitt, Steven D.#Siu kinh t hc hi hc#Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner ; Dch: Nguyn Kim Ngc, o Th Hng Lan#^aH.#^aTh gii#2010#^a303tr.^b21cm#Bng nhng suy lun d dm k t hp vi kh nng k chuyn hp dn, cc tc gi ln lt gii p nhng kh c mc cho cc vn lin quan ti kinh t hc thng qua cch t duy hin i, mi m vi mt cch y hin thc - c tt, xu, k d v siu hi hc#Kinh t hc#Suy lun#Dubner, Stephen J.#Nguyn Kim Ngc#o Th Hng Lan#P.Dung#267313# Dch## 00857000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560010013000610020019000740070038000930080 00500131009001100136010000500147011001500152021032200167020000800489020000300497 006001500500006001300515006001300528039000700541013000700548#VV10.16441#VV10.164 43#VV10.16442#199000#Vi?t#L302S#973#^214#Zinn, Howard#Lch s dn tc M#Howard Zinn ; Dch: Chu Hng Thng...#^aH.#^aTh gii#2010#^a805tr.^b24cm#Nghin cu l ch s dn tc M, t thi k nh thm him Christopher Columbus t chn ln mi n t mi, v s ku gi quyn t do, bnh ng ca nhng ngi n l, cc nh hot ng v ho bnh, cc cuc phn chin ca nhng ngi cng nhn mi mu da, quc tch cho n khi Bill Clinton m cnh ca bc vo Nh Trng#Lch s#M #Chu Hng Thng#V Hong Mai#L Vn Dng#P.Dung#267314## 01048000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820010000538080005000630010016000680020063000840070042001470080 00500189009001100194010000500205011002600210021032700236020001100563020000900574 02000110058302000090059400600160060300600160061900600170063503900070065201300070 0659020004400666#VV10.16444#VV10.16446#VV10.16445#220000#Vi?t#NH124H#952.03092# ^214#Bix, Herbert P.#Nht hong Hirohito v cng cuc kin thit nc Nht hin i#Herbert P. Bix ; Dch: Nguyn Hng Tm...#^aH.#^aTh gii#2010#^a706tr., 16t r. nh^b24cm#Nghin cu cc s kin v cc h t tng nh hng n s hnh thnh con ngi Nht hong Hirohito, v qu trnh hc tp ca Hirohito, ch c hnh tr, v nhng cuc chin ca Thin Hong trong giai on kh khn nht tron g lch s pht trin nc Nht cng nh quyt sch xy dng nh nc Nht Bn hi n i ca Hirohito#Nht hong#Ci cch#Pht trin#Nht Bn#Nguyn Hng Tm#Trn h Minh Hng#Nguyn Ch Tuyn#P.Dung#267315#Hirohito, Nht hong, 1901 - 1989, Nh t Bn## 00706000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020025000480070036000730080005001090090046001140100005001600110 01400165005001200179005001400191005000800205005001200213005000900225039000500234 013000700239028002700246021008700273020000800360020001500368020000900383#NV10.01 358#NV10.01359#Vi?t#TR100V#915.9704#^214#Travel directory Vietnam#Le Mai Dung ; Ed.: Vu Thanh Viet...#^aH.#^aPublishing house of culture and information#2010#^a 93 p.^b21cm#Le Mai Dung#Vu Thanh Viet#Anh Thu#Nguyen Hanh#Hong Van#Vanh#267316#H ng dn du lch Vit Nam#Cung cp cc thng tin v cc im du lch v dch v ni ting trn t nc Vit Nam#Du lch#Sch hng dn#Vit Nam## 00891000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200080 00358080005000430010011000480280046000590020045001050070051001500080005002010090 02500206010000500231011001500236015008000251021023600331020000800567020000700575 005001900582039000500601013000700606#NV10.01360#NV10.01361#Vi?t#ST434-O#959.731# ^214#Le Van Lan#Nhng cu chuyn ngn nm Thng Long - H Ni#Stories of thousan d-year Thang Long - Ha Noi#Compiler: Le Van Lan ; Transl.: Vu Thi Tuyet Nhung#^a H.#^aHanoi publishing house#2010#^a191 p.^b21cm#At head of title: Department of propaganda and training of Hanoi party commitee#Tp hp nhng cu chuyn, s tc h tiu biu v con ngi, a danh Thng Long - H Ni trong hn 1000 nm. Nu n hng gi tr vn ho, lch s ca con ngi v mnh t ngn nm vn vt bng nh ng truyn thuyt, s tch, s kin lch s#Lch s#H Ni#Vu Thi Tuyet Nhung#Va nh#267317## 00978000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020027000420030014000690070056000830080005001390090042001440100 00500186011001500191015010100206020001000307005001700317005001700334005001700351 00500110036800500150037903900050039401300070039902800380040602101770044402000110 0621020000800632#NV10.01362#NV10.01363#Vi?t#T206T#428#^214#Test your business En glish#Market leader#Trnh Ngc Thanh, Bi Th Kim Phc, ng Th M Dung...#^aH. #^aScience and technology publishing house#2010#^a440 p.^b21cm#At head of title: Foreign trade university. Hochiminh city campus English faculty. - Lu hnh ni b#Ting Anh#Trnh Ngc Thanh#Bi Th Kim Phc#ng Th M Dung# Anh Th#Nguy n KimTun#Vanh#267318#Kim tra ting anh thng mi ca bn#Gm cc bi tp ti ng Anh chuyn ngnh thng mi: ch v cng vic v thi gian ri, du lch, t hc phm, bn hng, th trng,....rn luyn cc k nng nghe, ni, c, vit#Th ng mi#Bi tp## 00591000000000277000450002600110000002600110001102600100002202600100003201400080 00420410005000501810006000550820004000618080005000650020020000700030025000900080 00500115009004700120010000500167011001600172039000500188013000700193021008200200 020001000282020000600292020001500298#NV10.01366#NV10.01367#CDNN.1237#CDNN.1236#1 98000#Vi?t#N207E#428#^214#TOEFL iBT i-writing#High intermediate course#^aH.#^aN xb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2010#^a217 p.^b28 cm#Vanh#267320#Gm nhng bi hc rn luyn k nng vit ting anh chun b cho cc bi thi TOEFL#T ing Anh#TOEFL#Sch luyn thi## 00590000000000253000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020020000500030025000700080005000950090047001000100 00500147011001500152039000500167013000700172021012600179020001000305020000600315 020001500321#NV10.01368#NV10.01369#198000#Vi?t#T421L#428#^214#TOEFL iBT i-writi ng#High intermediate course#^aH.#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit# 2010#^a77 p.^b28 cm#Vanh#267321#Gm nhng bi tp c rn luyn k nng c hiu ting Anh, vit li tm tt v hng dn tr li cu hi c km theo p n.#Ti ng Anh#TOEFL#Sch luyn thi## 00707000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010018000510280036000690020028001050070045001330040 00800178008000500186009002000191010000500211011001500216021013500231020001000366 020001800376020001100394039000500405013000700410#NV10.01397#NV10.01398#24000#Vi ?t#B100S#428.3#^214#Richards, Jack C.#Luyn k nng nghe ting Anh c bn#Basic tactics for listening#Jack C. Richards ; Hng c dch, gii thiu#2nd ed.#^aH.# ^aT in Bch khoa#2010#^a97 p.^b24 cm#Gii thiu cc bi hc theo tng ch c th rn luyn k nng nghe cho ngi nc ngoi hc ting Anh c km theo bi tp thc hnh#Ting Anh#K nng nghe hiu#Gio trnh#Vanh#267322## 00652000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420010023000470020046000700070022001160080005001380090011001430100 00500154011001600159020000800175020001000183020000800193020000700201039000500208 013000700213028003400220021012000254#NV10.01399#NV10.01400#Vi?t#DR100G#959.731#^ 214#Goodgman, James Edward#A dragon still ascending: 1000 years of Hanoi#James E dward Goodgman#^aH.#^aThe gioi#2010#^a260 p.^b24 cm#Lch s#Kin trc#Vn ho#H Ni#Vanh#267323#Rng vn bay ln: 1000 nm H Ni#Tm hiu lch s, kin trc, vn ho, con ngi ca th H Ni t thi k dng nc cho ti ho bnh c l p dn tc## 00584000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490030058000660070014001240220004001380080 01800142009002300160010000500183011001500188020001100203020000800214020001200222 020000600234020001400240005001400254039000700268013000700275#VV10.16448#VV10.164 47#30000#Vi?t#T550H#807#^214#T hc ng vn 8#Bi dng hc sinh gii. Gio vi n v ph huynh tham kho#Trn Th Thn#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh#2010#^a259tr.^b24cm#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Lp 8#Sch c thm#Trn Th Thn#P.Dung#267324## 00586000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070062000590220004001210080018001250090023001430100 00500166011001500171020000500186020000600191020000800197020001400205005001200219 005001500231005001300246005001100259039000700270013000700277#VV10.16449#43000#V i?t#250H#510.76#^214# hc tt ton 8#L Hng c (ch.b.), o Thin Khi, L Bch Ngc, L Hu Tr#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a426tr. ^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#L Hng c#o Thin Khi#L Bch Ngc# L Hu Tr#P.Dung#267325## 00523000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020019000520070032000710080018001030090023001210100 00500144011001400149020000900163020000600172020000800178020001400186005001400200 005001700214039000700231013000700238#VV10.16450#VV10.16451#17000#Vi?t#H419T#590 .76#^214#Hc tt sinh hc 7#V Phng Anh, Nguyn Hng Tr#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a93tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#V Phng Anh#Nguyn Hng Tr#P.Dung#267326## 00718000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350010018000400020039000580070023000970080018001200090023001380100 00500161011001500166021022400181020000700405020000800412020000900420039000700429 013000700436020000900443#VV10.16452#63000#Vi?t#S111T#615.8#^214#Nguyn Khc Kho i#600 mn n ng cc iu dng tr bnh#Nguyn Khc Khoi b.s.#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a370tr.^b21cm#Bao gm cc bi thuc mn n dinh dng tr nhiu bnh t ng cc tp lng, ln lt trnh by 4 ni dung: nguyn liu, phng php ch bin, tc dng tr bnh v phm vi dinh dng bo v sc kho ca mi bi thuc mn n#Mn n#Ng cc#iu tr#P.Dung#267327#Bnh tt## 00762000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350010018000400020028000580070023000860080018001090090023001270100 00500150011001500155021028200170020000700452020000500459020000900464039000700473 020000900480013000700489#VV10.16453#74000#Vi?t#S111T#615.8#^214#Nguyn Khc Kho i#600 mn n t tht tr bnh#Nguyn Khc Khoi b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T p. H Ch Minh#2010#^a455tr.^b21cm#Gii thiu cc bi thuc mn n t tht iu dng tr bnh, c th iu tr cc bnh ni khoa vim ph qun nhnh cp tnh, iu dng tr liu bnh khoa nhi, bnh ph khoa, bnh nam gii, bnh ngoi khoa , bnh ngoi da, bnh khoa ng quan v bi thuc phng ung th khng ung th#Mn n#Tht#iu tr#P.Dung#Bnh tt#267328## 00660000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350010018000400020029000580070023000870080018001100090023001280100 00500151011001500156021019900171020000400370020000900374020000900383039000700392 013000700399#VV10.16454#78000#Vi?t#S111T#615.8#^214#Nguyn Khc Khoi#600 mn n tri cy tr bnh#Nguyn Khc Khoi b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh#2010#^a479tr.^b21cm#Gii thiu cc bi thuc thc liu tri cy tr bnh d ng sinh: gm c cch la chn nguyn liu, phng php ch bin, cng dng v t c dng tr bnh cng nh phm vi dinh dng ca tng bi thuc#Qu#iu tr#Bnh tt#P.Dung#267329## 00601000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010016000510020024000670070016000910080018001070090 02300125010000500148011001500153021014500168020001000313020001000323039000700333 013000700340#VV10.16455#VV10.16456#95000#Vi?t#C455N#686.3#^214#Trng nh Bo# Cng ngh gia cng sch#Trng nh Bo#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh #2010#^a434tr.^b21cm#Tm hiu v cng ngh gia cng sch, ng sch ba mm v b a cng th cng, cc loi vt liu thng dng trong ng sch v thit b ng sch#Cng ngh#ng sch#P.Dung#267330## 00576000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410010017000460020019000630070017000820080018000990090023001170100 00500140011001500145013000700160021014400167020000900311020000800320039000600328 #VV10.16457#VV10.16458#Vi?t#GI-100B#294.3#^214#Thch Nht Quang#Gia bo thin t ng#Thch Nht Quang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a383tr.^b21cm #267331#Ging gii nhng li dy ca c Pht nhm gip Pht t ang trn con ng tu luyn c th tip thu c tinh hoa trong nhng li dy ca Ngi#o Pht #Gio l#TDung## 00811000000000289000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200040 00308080005000340010013000390020016000520030057000680070042001250080018001670090 02300185010000500208011001500213006000900228005000700237013000700244021022900251 020001800480020001000498020000700508039000600515#VV10.16459#144000#Vi?t#L302S#5 00#^214#Bryson, Bill#Lch s vn vt#Gii p tt c mi iu v v tr, con ng i v vn vt#Bill Bryson ; L Tuyn dch ; L Gia h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a427tr.^b24cm#L Tuyn#L Gia#267332#Trnh by nhng kin thc c bn v ngun gc ca v tr v bn thn con ngi; t Big Bang n s x ut hin ca nn vn minh; s pht trin ca tri t, s sng trn tri t v v cc ht siu nh l ngun gc to nn mi vt#Khoa hc t nhin#Con ngi#V tr#TDung## 00623000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020017000430030031000600080018000910090023001090100005001320110 01400137015004700151013000700198021014600205020001500351020000900366039000600375 #VV10.16460#VV10.16461#Vi?t#CH301S#230#^214#Chia s tin mng#Hy sing nng ln ht mn ci#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a64tr.^b21cm#TTS ghi : Huynh on Gio dn a Minh Vit Nam#267333#Gii thiu nhng bi vit chia s tin mng trong ma phc sinh, tinh thn nh dng, v nhng vn sinh hot th ng ngy... trong o Thin cha#o Thin cha#Tin mng#TDung## 00783000000000277000450001400070000004100050000718100060001208200040001880800050 00220010020000270020031000470290030000780070040001080080018001480090023001660100 00500189011001500194006001400209013000700223021022500230020001000455020001300465 020000600478020001500484039000600499#75000#Vi?t#458P#428#^214#Jessop, Howare L ynn#t ph k nng vit TOEFL mi#iBT TOEFL writing breakthough#Howare Lynn Jes sop ; Phan Qu Lin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a336tr.^ b27cm#Phan Qu Lin#267334#Cung cp nhng k nng vit vn v nhng iu cn bn cn ghi nh trong bi vit TOELF; nhng sch lc thi vit, cch nh gi, phn tch bi thi v cc li thng gp khi thi, mt s cch ng ph vi thi vit v n TOELF mi#Ting Anh#K nng vit#TOELF#Sch luyn thi#TDung## 00767000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460010019000510020032000700030023001020290021001250070 07800146008000500224009002000229010000500249011001400254005001500268005001700283 00600090030001300070030902100870031602000100040302000110041302000110042403900060 0435#VL10.01924#VL10.01925#53000#Vi?t#GI-108T#428#^214#Johnson, Christine#Gio trnh ting Anh thng mi#Course book & workbook#Intelligent business#Christine Johnson, Irene Barrall, Nikolas Barrall ; Hng c dch, gii thiu#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a96tr.^b27cm#Barrall, Irene#Barrall, Nikolas#Hng c#267335 #Gm cc bi hc ting Anh xung quanh cc ch v kinh doanh v pht trin kin h doanh#Ting Anh#Thng mi#Gio trnh#TDung## 00882000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020024000450070065000690220004001340080018001380090023001560100 00500179011001500184015004600199005000900245005001200254005000900266005002100275 00500110029600500100030700500110031700500110032801300070033902101410034602000090 0487020000800496020001000504039000600514#VL10.01926#VL10.01927#Vi?t#NH556T#294.3 #^214#Nhng tm hn hiu hnh#Lin Tr, Thin Tng, Biu Lin... ; B.s.: Gic T on (ch.b.)...#T.8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a129tr.^b28cm# u ba sch ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#Lin Tr#Thin Tng#Bu Lin#Thc h V Tu m c#Hu Nghim#Gic Ton#Minh Thnh#Gic Hong#267336#Gii thiu n n tng o hiu ca Pht gio. o php v cch by t hiu tm vi cc ng sin h thnh, dng dc, gio dng trong ma Vu Lan#o Pht#Gio l#L Vu Lan#TDung ## 00924000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020081000330030034001140070055001480080005002030090038002080100005002460110 01500251005001700266005001600283005001700299005001400316005001600330013000700346 021019000353020001100543020001100554020002200565020001700587039000600604#VL10.01 928#Vi?t#H452N#333.7#^214#Hi ngh khoa hc k nim 35 nm Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam 1975 - 2010#Tiu ban Mi trng v nng lng#Nguyn Xun Tng, N guyn Vn Dng, Nguyn Hoi Chu...#^aH.#^aVin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#2 010#^a422tr.^b29cm#Nguyn Xun Tng#Nguyn Vn Dng#Nguyn Hoi Chu#Phm Hng H i#Bi Th Kim Anh#267337#Gii thiu nhng kt qu nghin cu khoa hc v trin khai cng ngh tiu biu v lnh vc mi trng v nng lng ca Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam nhn dp k nim 35 nm thnh lp#Mi trng#Nng lng#C ng trnh nghin cu#Bo co khoa hc#TDung## 00879000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020081000330030027001140070050001410080005001910090038001960100005002340110 01500239005001600254005001700270005001200287005001300299005001400312013000700326 021018600333020001300519020002200532020001700554039000600571#VL10.01929#Vi?t#H45 2N#620.1#^214#Hi ngh khoa hc k nim 35 nm Vin Khoa hc v Cng ngh Vit N am 1975 - 2010#Tiu ban Khoa hc vt liu#Nguyn Vn Hiu, Nguyn Xun Phc, L Vn Hng...#^aH.#^aVin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#2010#^a327tr.^b29cm#Nguy n Vn Hiu#Nguyn Xun Phc#L Vn Hng#Trn i Lm#H Phng Th#267338#Gii t hiu nhng kt qu nghin cu khoa hc v trin khai cng ngh tiu biu trong l nh vc khoa hc vt liu ca Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam nhn dp k ni m 35 nm thnh lp#Vt liu hc#Cng trnh nghin cu#Bo co khoa hc#TDung## 00955000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260020081000310030040001120070049001520080005002010090038002060100005002440110 01500249005001400264005001600278005001400294005001500308005001600323013000700339 02102100034602000090055602000100056502000090057502000170058403900060060102000220 0607#VL10.01930#Vi?t#H452N#546#^214#Hi ngh khoa hc k nim 35 nm Vin Khoa h c v Cng ngh Vit Nam 1975 - 2010#Tiu ban Cc cht c hot tnh sinh hc#Ch u Vn Minh, Nguyn Vn Hng, Phan Vn Kim...#^aH.#^aVin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#2010#^a242tr.^b29cm#Chu Vn Minh#Nguyn Vn Hng#Phan Vn Kim#Phm V n Cng#Nguyn Hoi Nam#267339#Gii thiu nhng kt qu nghin cu khoa hc v t rin khai cng ngh tiu biu trong lnh vc nghin cu cc cht c hot tnh si nh hc ca Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam nhn dp k nim 35 nm thnh lp #Hp cht#Hot tnh#Sinh hc#Bo co khoa hc#TDung#Cng trnh nghin cu## 00870000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260020081000310030027001120070055001390080005001940090038001990100005002370110 01500242005001800257005001700275005001500292005001500307005001400322013000700336 021016200343020001800505020002200523020001700545039000600562#VL10.01931#Vi?t#H45 2N#550#^214#Hi ngh khoa hc k nim 35 nm Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam 1975 - 2010#Tiu ban Khoa hc tri t#Nguyn nh Xuyn, Phm nh Nguyn, Ngu yn ch D...#^aH.#^aVin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#2010#^a310tr.^b29cm#Ng uyn nh Xuyn#Phm nh Nguyn#Nguyn ch D#inh Vn Thun#Don nh Lm#267 340#Gii thiu nhng kt qu nghin cu khoa hc tiu biu trong lnh vc khoa h c tri t ca Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam nhn dp k nim 35 nm thn h lp#Khoa hc tri t#Cng trnh nghin cu#Bo co khoa hc#TDung## 00911000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020081000340030033001150070047001480080005001950090038002000100005002380110 01500243005001400258005001600272005001200288005001600300005001300316013000700329 021019200336020000500528020001900533020002200552020001700574039000600591#VL10.01 932#Vi?t#H452N#551.46#^214#Hi ngh khoa hc k nim 35 nm Vin Khoa hc v Cn g ngh Vit Nam 1975 - 2010#Tiu ban Khoa hc cng ngh bin#Bi Hng Long, Nguy n Th Tip, Nguyn Biu...#^aH.#^aVin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#2010#^a33 5tr.^b29cm#Bi Hng Long#Nguyn Th Tip#Nguyn Biu#Nguyn Th Hng#Trn Vn Tr #267341#Gii thiu nhng kt qu nghin cu khoa hc v trin khai cng ngh ti u biu trong lnh vc khoa hc cng ngh bin ca Vin Khoa hc v Cng ngh Vi t Nam nhn dp k nim 35 nm thnh lp#Bin#Khoa hc cng ngh#Cng trnh nghi n cu#Bo co khoa hc#TDung## 01018000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260020081000310030062001120070052001740080005002260090038002310100005002690110 01500274005001800289005001500307005001400322005001800336005001600354013000700370 02102210037702000200059802000120061802000170063002000220064702000170066903900060 0686#VL10.01933#Vi?t#H452N#600#^214#Hi ngh khoa hc k nim 35 nm Vin Khoa h c v Cng ngh Vit Nam 1975 - 2010#Tiu ban Cng ngh thng tin - T ng ho - Cng ngh v tr#Nguyn Thanh Bnh, inh Vn Trung, o Duy Thng...#^aH.#^aVi n Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#2010#^a180tr.^b29cm#Nguyn Thanh Bnh#inh Vn Trung#o Duy Thng#Nguyn nh Hong#Phng Vit Tip#267342#Gii thiu nhng k t qu nghin cu khoa hc v trin khai cng ngh tiu biu trong lnh vc cng ngh thng tin, t ng ho v cng ngh v tr ca Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam nhn dp k nim 35 nm thnh lp#Cng ngh thng tin#T ng ho#Cng ngh v tr#Cng trnh nghin cu#Bo co khoa hc#TDung## 00887000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260020081000310030051001120070051001630080005002140090038002190100005002570110 01500262005001500277005001700292005001400309005001800323005001500341013000700356 021015300363020000500516020000700521020002200528020001700550039000600567#VL10.01 934#Vi?t#H452N#500#^214#Hi ngh khoa hc k nim 35 nm Vin Khoa hc v Cng n gh Vit Nam 1975 - 2010#Tiu ban Nghin cu c bn trong lnh vc ton, l#Phm c Chnh, Trnh Xun Hong, L Hng Khim...#^aH.#^aVin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#2010#^a123tr.^b29cm#Phm c Chnh#Trnh Xun Hong#L Hng Khim#Nguy n Tin Khim#Trn Thanh Hi#267343#Gii thiu nhng kt qu nghin cu khoa hc tiu biu trong lnh vc ton, l ca Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam nhn dp k nim 35 nm thnh lp#Ton#Vt l#Cng trnh nghin cu#Bo co khoa hc# TDung## 00889000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260020081000310030054001120070049001660080005002150090038002200100005002580110 01500263005001600278005001200294005001600306005001500322005001400337013000700351 021015300358020001000511020000900521020002200530020001700552039000600569#VL10.01 935#Vi?t#H452N#600#^214#Hi ngh khoa hc k nim 35 nm Vin Khoa hc v Cng n gh Vit Nam 1975 - 2010#To m "Nghin cu ng dng v pht trin cng ngh"# Trng Thin, L Th Chu, Nguyn Xun Mn...#^aH.#^aVin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#2010#^a108tr.^b29cm# Trng Thin#L Th Chu#Nguyn Xun Mn#Trn c Thnh#Nguyn c C#267344#Gii thiu nhng kt qu nghin cu khoa hc v t rin khai cng ngh tiu biu ca Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam nhn dp k nim 35 nm thnh lp#Cng ngh#ng dng#Cng trnh nghin cu#Bo co khoa h c#TDung## 00709000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020021000340290012000550070035000670220004001022210057001060080005001630090 03300168010000500201011001500206021017300221020001600394020001100410020000900421 013000700430039000600437#VV10.16472#Vi?t#B106T#551.46#^214#Bng thu triu 2011# Tide tables#B.s., tnh ton: Trung tm Hi vn#T.1#Hn Du, Hng Gai, Ca ng, C a Hi, Ca Gianh, Ca Vit#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a177tr.^ b21cm#Trnh by kt qu d tnh mc nc tng gi v lc nc ln, nc rng cho 6 cng chnh pha Bc Vit Nam nm 2011: Hn Du, Hng Gai, Ca ng, Ca Hi, C a Gianh, Ca Vit#Bng thu triu#Thu triu#Vit Nam#267345#TDung## 00750000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020021000340290012000550070035000670220004001022210077001060080005001830090 03300188010000500221011001500226021019400241020001600435020001100451013000700462 020000900469039000600478#VV10.16473#Vi?t#B106T#551.46#^214#Bng thu triu 2011# Tide tables#B.s., tnh ton: Trung tm Hi vn#T.2# Nng, Qui Nhn, Nha Trang, Vng Tu, Si Gn, nh An, H Tin, Trng Sa#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a222tr.^b21cm#Trnh by kt qu d tnh gi v cao nc ln, nc rng cng vi cao mc nc tng gi i vi cc cng: Nng, Qui Nhn, Nha Trang, Vng Tu, cng Si Gn, nh An, H Tin, Trng Sa#Bng thu triu#Thu triu#267346#Vit Nam#TDung## 00656000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020021000340290012000550070035000670220004001022210043001060080005001490090 03300154010000500187011001500192013000700207021015500214020001600369020001100385 039000600396#VV10.16474#Vi?t#B106T#551.46#^214#Bng thu triu 2011#Tide tables# B.s., tnh ton: Trung tm Hi vn#T.3#Hng Kng, Kom Pong Som, Singapo, Bng C c#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a109tr.^b21cm#267347#Trnh by kt qu d tnh gi v cao nc ln, nc rng cng vi cao mc nc tng gi i vi cc cng: Hng Kng, Kom Pong Som, Singapo, Bng Cc#Bng thu triu#Th u triu#TDung## 01076000000000361000450002600110000002102270001102000090023802000100024703900060 02570140007002630410005002701810007002750820004002828080005002860020073002910070 05600364022000400420005001500424005001500439005001300454005001700467005001700484 00800050050100900330050601000050053901100150054401200660055901500540062501300070 0679020000900686020000900695020001000704#VV10.16475#Cung cp cc c im hnh t hi, sinh hc, sinh thi, s phn b, gi tr s dng v tnh trng bo tn ca cc loi th rng Vit Nam thuc b th linh trng, b th n tht, b th c vi, b mng guc ngn l v ngn chn#Th rng#Hnh thi#TDung#75000#Vi?t#TH50 0R#599#^214#Th rng - Mammalia Vit Nam hnh thi v sinh hc sinh thi mt s loi#ng Huy Hunh (ch.b.), Phm Trng nh, L Xun Cnh...#T.2#ng Huy Hunh# Phm Trng nh#L Xun Cnh#Nguyn Xun ng#Hong Minh Khin#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a264tr.^b24cm#B sch chuyn kho Ti nguyn thin nhi n v Mi trng Vit Nam#u ba sch ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam# 267348#Vit Nam#Sinh hc#Sinh thi## 00504000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430010010000480020028000580030004000860070010000900080018001000090 02300118010000500141011001400146020001700160020000900177020000400186015003500190 013000700225039000600232#VN10.04555#VN10.04556#Vi?t#L104S#895.92214#^214#Phc C ao#Lm sao c th qun c em#Th#Phc Cao#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a68tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tn tht ca tc gi: Phc Thi#267349#TDung## 00845000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020017000510030093000680070074001610080005002350090010002400100 00500250011001500255015006100270005001500331005000700346005002000353005001200373 00500160038500500160040100500140041700500130043101300070044402000170045102000090 0468020001200477039000600489#VN10.04557#VN10.04558#Vi?t#CH460B#895.9223408#^214# Ch bn sng ma#Tp truyn ngn tham d cuc thi "Nng nghip, nng dn, nng t hn Vit Nam thi k i mi"#Phan Th Phit, V m, Nguyn Th Vit Nga... ; B .s.: Nguyn o Ton...#^aH.#^aDn tr#2010#^a198tr.^b19cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Cc Vn ho c s#Phan Th Phit#V m#Nguyn Th Vit Ng a#Phng Khnh#Nguyn Ngc Li#Nguyn o Ton#T Ngc Nhun#L Hng Phc#267350# Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#TDung## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010012000560020026000680030012000940070012001060080 00500118009001000123010000500133011001500138020001700153020000900170020001200179 013000700191039000600198#VN10.04559#VN10.04560#85000#Vi?t#NH100P#895.92234#^214 #V Kim Dng#Nh pht minh b sn ui#Tiu thuyt#V Kim Dng#^aH.#^aDn tr#20 10#^a384tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#267351#TDung## 00457000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010010000550020018000650030012000830070010000950080 00500105009001000110010000500120011001500125020001700140020000900157020001200166 013000700178039000600185#VN10.04562#VN10.04561#85000#Vi?t#B305K#895.92234#^214# Vit Linh#Bin khi vy gi#Tiu thuyt#Vit Linh#^aH.#^aDn tr#2010#^a399tr.^b 19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#267352#TDung## 00443000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020009000700030004000790070016000830080 00500099009001000104010000500114011001500119020001700134020000900151020000400160 013000700164039000600171#VN10.04563#VN10.04564#20000#Vi?t#D431#895.9221#^214#L ng Nam Xng#Dng i#Th#Lng Nam Xng#^aH.#^aDn tr#2010#^a119tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#267353#TDung## 01165000000000385000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020022000490030088000710070076001590080005002350090010002400100 00500250011001500255015006100270005001600331005001300347005001500360005001400375 00500160038900500160040500500140042100500130043501300070044802102710045502000120 0726020001000738020000900748020000700757039000600764020000900770#VN10.04566#VN10 .04565#Vi?t#S455T#338.109597#^214#Sng tn cng vi t#Tp bt k tham d cuc thi "Nng nghip, nng dn, nng thn Vit Nam thi k i mi"#Phm Huy Thng, Trn Cng S, Vng Hu Thi... ; B.s.: Nguyn o Ton...#^aH.#^aDn tr#2010# ^a182tr.^b19cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Cc Vn ho c s#Phm Huy Thng#Trn Cng S#Vng Hu Thi#Phm Vn Thu#Phng Kim Trng#Nguyn o Ton#T Ngc Nhun#L Hng Phc#267354#Ghi chp, phn nh nhng vn nng hi , thi s ca nng nghip, nng dn, nng thn Vit Nam trong qu trnh i mi v pht trin, biu dng ngi nng dn khc phc kh khn, nng ng, sng to , dm ngh, dm lm, t ph cch lm n mang li hiu qu kinh t cao#Nng nghi p#Nng thn#Vit Nam#Bt k#TDung#Nng dn## 00976000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570010016000620020026000780290032001040070 09300136022000400229008001800233009003500251010000500286011001500291005001300306 00500170031900600180033600600160035401900090037001300070037900500160038602101500 0402020001800552020001100570020001500581039000600596#VV10.16476#VV10.16477#VV10. 16478#47000#Vi?t#K304T#005.1#^214#Nguyen, Q. Hung#Kim th cc ng dng web#Tes ting applications on the web#Hung Q. Nguyen, Bob Johnson, Michael Hackett ; Bin dch: Nguyn Thanh Bnh, Trng Anh Tun#T.1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc g ia Tp. H Ch Minh#2010#^a270tr.^b24cm#Johnson, Bob#Hackett, Michael#Nguyn Than h Bnh#Trng Anh Tun#Dch Anh#267355#Nguyen, Q. Hung#Gii thiu tng quan v k im th phn mm v kim th cc ng dng web, cc phng php kim th, cc nn tng k thut v cch ln k hoch kim th#Phn mm ng dng#Th nghim#World Wide Web#TDung## 00984000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570010016000620020026000780290032001040070 09300136022000400229008001800233009003500251010000500286011001500291005001300306 00500170031900600180033600600160035401300070037001900090037700500160038602101580 0402020001800560020001100578020001500589039000600604#VV10.16479#VV10.16480#VV10. 16481#72000#Vi?t#K304T#005.1#^214#Nguyen, Q. Hung#Kim th cc ng dng web#Tes ting applications on the web#Hung Q. Nguyen, Bob Johnson, Michael Hackett ; Bin dch: Nguyn Thanh Bnh, Trng Anh Tun#T.2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc g ia Tp. H Ch Minh#2010#^a421tr.^b24cm#Johnson, Bob#Hackett, Michael#Nguyn Than h Bnh#Trng Anh Tun#267356#Dch Anh#Nguyen, Q. Hung#Trnh by cc kiu kim t h c th ng dng trong kim th cc ng dng web cng nh cc cng c kim th v ng dng chng trong qu trnh kim th phn mm#Phn mm ng dng#Th nghi m#World Wide Web#TDung## 00780000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620010016000670020040000830070016001230080 01800139009003500157010000500192011001500197013000700212021024100219020001000460 020001700470020000900487039000600496#VV10.16482#VV10.16484#VV10.16483#45000#Vi? t#PH109L#346.59704#^214#Nguyn Th Thu#Php lut bo him ti sn ti Vit Nam# Nguyn Th Thu#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a298t r.^b21cm#267357#Trnh by nhng vn l lun v bo him ti sn v php lut bo him ti sn. Gii thiu ni dung php lut Vit Nam v bo him ti sn v thc tin thc hin. xut nhng nh hng hon thin php lut bo him ti sn ti Vit Nam#Php lut#Bo him ti sn#Vit Nam#TDung## 00755000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820009000538080005000620010015000670020031000820030056001130070 01500169008001800184009003500202010000500237011001500242013000700257021015800264 020001200422020001400434020001100448039000600459#VV10.16485#VV10.16486#VV10.1648 7#56000#Vi?t#GI-108T#621.3028#^214#Hong Trng B#Gio trnh vt liu in v t #Sch dng cho cc lp ngnh in h i hc v cao ng#Hong Trng B#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a252tr.^b24cm#267358#Trnh b y nhng khi nim mi v phn loi vt liu. Nghin cu tnh cht, cu to ca vt liu t, vt liu cch in, vt liu dn in v vt liu bn dn#Vt liu t#Vt liu in#Gio trnh#TDung## 00778000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590010020000640020022000840030011001060070 03300117008001800150009003500168010000500203011001500208005001200223013000700235 021019600242020001300438020001000451020000900461039000600470#VV10.16488#VV10.164 90#VV10.16489#55000#Vi?t#L504H#345.597#^214#Trn Th Quang Vinh#Lut hnh s Vi t Nam#Phn chung#Trn Th Quang Vinh, V Th Thu#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Q uc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a332tr.^b24cm#V Th Thu#267359#Gii thiu khi q ut v Lut hnh s Vit Nam. Phn tch cc yu t lin quan n ti phm, hnh vi phm ti v h thng hnh pht, cc bin php t php c quy nh trong Lu t hnh s Vit Nam#Lut hnh s#Php lut#Vit Nam#TDung## 00755000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580010013000630020021000760070013000970080 01800110009003500128010000500163011001500168013000700183021024100190020001200431 020000900443020001900452039000600471#VV10.16491#VV10.16492#VV10.16493#80000#Vi? t#QU105T#658.8#^214#L ng Lng#Qun tr thng hiu#L ng Lng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a390tr.^b24cm#267360#Trnh by tn g quan v qun tr thng hiu. Quy trnh hoch nh v ni dung ca mt s chi n lc v k hoch xy dng thng hiu ti mt s cng ty. Qu trnh t chc v iu khin thc hin cc chin lc, k hoch xy dng thng hiu#Thng hiu# Qun tr#Ti liu tham kho#TDung## 00798000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550010017000600020014000770030022000910070 01700113008001800130009003500148010000500183011001500188013000700203021024200210 020000500452020001000457039000600467020000900473020001400482#VV10.16494#VV10.164 95#VV10.16496#60000#Vi?t#K600T#541#^214#Nguyn Thanh Ho#K thut chy#L thuy t v ng dng#Nguyn Thanh Ho#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch M inh#2010#^a389tr.^b24cm#267361#Trnh by nhng kin thc c bn v k thut chy v l thuyt chy nhin liu rn. Gii thiu nhng nghin cu nng cao v cc m hnh ton hc bao gm cc phng trnh bo ton di dng vi phn v gii thi u mt s m hnh chy thng gp#Chy#L thuyt#TDung#ng dng#K thut chy## 00942000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020104000510070070001550080013002250090046002380100005002840110 02600289005001700315005001400332005001400346005001600360013000700376021021500383 020001900598020001800617020001100635039000600646#VV10.16497#VV10.16498#Vi?t#CH11 6#369.0959759#^214#Chng ng 20 nm xy dng v pht trin Hi Cu chin binh Vit Nam tnh Bnh Thun (3/1990 - 3/2010)#B.s.: Nguyn Vn Chin, Trn Xun t, Bi Quc Nhn, Nguyn Vn Minh#^aBnh Thun#^aHi Cu chin binh Vit Nam tn h Bnh Thun#2010#^a239tr., 15tr. nh^b21cm#Nguyn Vn Chin#Trn Xun t#Bi Q uc Nhn#Nguyn Vn Minh#267362#Trnh by khi qut c im a l, dn c v q u trnh u tranh cch mng ca tnh Bnh Thun. Lch s ra i v pht trin c a Hi Cu chin binh Vit Nam tnh Bnh Thun qua mi k i hi t nm 1990 n 2010#Hi cu chin binh#T chc chnh tr#Bnh Thun#TDung## 00703000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620020055000670080005001220090014001270100 00500141011001500146015004700161013000700208021016700215020001000382020000800392 039000600400020001000406020000900416#VV10.16499#VV10.16500#VV10.16501#40000#Vi? t#NH556#343.59704#^214#Nhng im mi v ho n theo Ngh nh 51/2010/N-CP#^ aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a184tr.^b21cm#TTS ghi: Tng cc Thu. Tp ch Thu Nh nc#267363#Gii thiu ni dung Ngh nh 51/2010/N-CP ca Chnh ph quy nh v ho n bn hng ho, cung ng dch v. Phn tch nhng im mi v hi p xu ng quanh Ngh nh#Php lut#Ho n#TDung#Ngh nh#Vit Nam## 00880000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020027000660080005000930090014000980100 00500112011001500117015004700132013000700179021032700186020001000513020000800523 020000900531020000500540039000600545020000900551020001800560#VV10.16502#VV10.165 04#VV10.16503#60000#Vi?t#H401#343.59704#^214#Ho n chng t thu 2011#^aH.#^ aNxb. H Ni#2010#^a247tr.^b24cm#TTS ghi: Tng cc Thu. Tp ch Thu Nh nc# 267364#Gii thiu h thng vn bn php lut v ho n chng t thu. Nhng i m mi cn ch khi thc hin Ngh nh 51/2010/N-CP ca Chnh ph v Thng t B Ti chnh hng dn v ho n bn hng ho, cung ng dch v. Gii thiu ni dung mt s vn bn mi ca B Ti chnh v Tng cc Thu hng dn v ho n chng t thu#Php lut#Ho n#Chng t#Thu#TDung#Vit Nam#Vn bn php lut## 00770000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820010000528080005000620020049000670080005001160090014001210100 00500135011001500140015004700155013000700202021026500209020001000474020000500484 020000900489039000600498#VV10.16505#VV10.16506#VV10.16507#140000#Vi?t#N114T#343 .59704#^214#568 tnh hung & gii p vng mc v thu 2010#^aH.#^aNxb. H Ni# 2010#^a664tr.^b24cm#TTS ghi: Tng cc Thu. Tp ch Thu Nh nc#267365#Trnh by nhng tnh hung vng mc v gii p v thu gi tr gia tng, thu thu nh p doanh nghip, thu thu nhp c nhn, thu xut nhp khu v thu v cc khon thu khc. Gii thiu ni dung cc vn bn mi ca B Ti chnh v Tng cc Thu hng dn v thu#Php lut#Thu#Vit Nam#TDung## 00736000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420020060000470030042001070070063001490080005002120090014002170100 00500231011001400236012001900250005001400269005002100283005001700304005001500321 00500160033601300070035202000080035902000170036702000060038402000140039003900060 0404#VV10.16508#VV10.16509#Vi?t#GI-108D#372.83#^214#Gio dc np sng thanh lch - vn minh cho hc sinh H Ni#Ti liu th im dng cho hc sinh lp 1#B.s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010 #^a35tr.^b24cm#Ti liu chuyn #Nguyn Hu #Nguyn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#Nguyn Hu Hiu#267366#o c#Np sng vn ho#Lp 1#Sch c thm#TDung## 00736000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420020060000470030042001070070063001490080005002120090014002170100 00500231011001400236012001900250005001400269005002100283005001700304005001500321 00500160033601300070035202000080035902000170036702000060038402000140039003900060 0404#VV10.16510#VV10.16511#Vi?t#GI-108D#372.83#^214#Gio dc np sng thanh lch - vn minh cho hc sinh H Ni#Ti liu th im dng cho hc sinh lp 2#B.s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010 #^a43tr.^b24cm#Ti liu chuyn #Nguyn Hu #Nguyn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#Nguyn Hu Hiu#267367#o c#Np sng vn ho#Lp 2#Sch c thm#TDung## 00736000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420020060000470030042001070070063001490080005002120090014002170100 00500231011001400236012001900250005001400269005002100283005001700304005001500321 00500160033601300070035202000080035902000170036702000060038402000140039003900060 0404#VV10.16512#VV10.16513#Vi?t#GI-108D#372.83#^214#Gio dc np sng thanh lch - vn minh cho hc sinh H Ni#Ti liu th im dng cho hc sinh lp 3#B.s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010 #^a39tr.^b24cm#Ti liu chuyn #Nguyn Hu #Nguyn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#Nguyn Hu Hiu#267368#o c#Np sng vn ho#Lp 3#Sch c thm#TDung## 00736000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420020060000470030042001070070063001490080005002120090014002170100 00500231011001400236012001900250005001400269005002100283005001700304005001500321 00500160033601300070035202000080035902000170036702000060038402000140039003900060 0404#VV10.16514#VV10.16515#Vi?t#GI-108D#372.83#^214#Gio dc np sng thanh lch - vn minh cho hc sinh H Ni#Ti liu th im dng cho hc sinh lp 4#B.s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010 #^a35tr.^b24cm#Ti liu chuyn #Nguyn Hu #Nguyn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#Nguyn Hu Hiu#267369#o c#Np sng vn ho#Lp 4#Sch c thm#TDung## 00736000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420020060000470030042001070070063001490080005002120090014002170100 00500231011001400236012001900250005001400269005002100283005001700304005001500321 00500160033601300070035202000080035902000170036702000060038402000140039003900060 0404#VV10.16516#VV10.16517#Vi?t#GI-108D#372.83#^214#Gio dc np sng thanh lch - vn minh cho hc sinh H Ni#Ti liu th im dng cho hc sinh lp 5#B.s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010 #^a31tr.^b24cm#Ti liu chuyn #Nguyn Hu #Nguyn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#Nguyn Hu Hiu#267370#o c#Np sng vn ho#Lp 5#Sch c thm#TDung## 00765000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200110 00358080005000460020060000510030042001110070063001530080005002160090014002210100 00500235011001400240012001900254005001400273005002100287005001700308005001500325 00500160034001300070035602000080036302000170037102000060038802000140039403900060 0408020001300414#VV10.16518#VV10.16519#Vi?t#GI-108D#306.409597#^214#Gio dc np sng thanh lch - vn minh cho hc sinh H Ni#Ti liu th im dng cho hc s inh lp 6#B.s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#^aH.#^a Nxb. H Ni#2010#^a39tr.^b24cm#Ti liu chuyn #Nguyn Hu #Nguyn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#Nguyn Hu Hiu#267371#o c#Np sng vn ho#Lp 6#Sch c thm#TDung#Ngi H Ni## 00765000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200110 00358080005000460020060000510030042001110070063001530080005002160090014002210100 00500235011001400240012001900254005001400273005002100287005001700308005001500325 00500160034001300070035602000080036302000170037102000060038802000140039403900060 0408020001300414#VV10.16520#VV10.16521#Vi?t#GI-108D#306.409597#^214#Gio dc np sng thanh lch - vn minh cho hc sinh H Ni#Ti liu th im dng cho hc s inh lp 7#B.s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#^aH.#^a Nxb. H Ni#2010#^a31tr.^b24cm#Ti liu chuyn #Nguyn Hu #Nguyn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#Nguyn Hu Hiu#267372#o c#Np sng vn ho#Lp 7#Sch c thm#TDung#Ngi H Ni## 00786000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200110 00358080005000460020060000510030045001110070063001560080005002190090014002240100 00500238011001400243012001900257005001400276005002100290005001700311005001500328 00500160034301300070035902000080036602000170037402000060039102000140039703900060 0411020000600417020001300423#VV10.16522#VV10.16523#Vi?t#GI-108D#306.409597#^214# Gio dc np sng thanh lch - vn minh cho hc sinh H Ni#Ti liu th im d ng cho hc sinh lp 8, 9#B.s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a27tr.^b24cm#Ti liu chuyn #Nguyn Hu #N guyn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#Nguyn Hu Hiu#267373#o c#Np sng vn ho#Lp 8#Sch c thm#TDung#Lp 9#Ngi H Ni## 00767000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200110 00358080005000460020060000510030043001110070063001540080005002170090014002220100 00500236011001400241012001900255005001400274005002100288005001700309005001500326 00500160034101300070035702000080036402000170037202000070038902000140039603900060 0410020001300416#VV10.16524#VV10.16525#Vi?t#GI-108D#306.409597#^214#Gio dc np sng thanh lch - vn minh cho hc sinh H Ni#Ti liu th im dng cho hc s inh lp 10#B.s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#^aH.#^ aNxb. H Ni#2010#^a39tr.^b24cm#Ti liu chuyn #Nguyn Hu #Nguyn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#Nguyn Hu Hiu#267374#o c#Np sng v n ho#Lp 10#Sch c thm#TDung#Ngi H Ni## 00767000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200110 00358080005000460020060000510030043001110070063001540080005002170090014002220100 00500236011001400241012001900255005001400274005002100288005001700309005001500326 00500160034101300070035702000080036402000170037202000070038902000140039603900060 0410020001300416#VV10.16526#VV10.16527#Vi?t#GI-108D#306.409597#^214#Gio dc np sng thanh lch - vn minh cho hc sinh H Ni#Ti liu th im dng cho hc s inh lp 11#B.s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#^aH.#^ aNxb. H Ni#2010#^a38tr.^b24cm#Ti liu chuyn #Nguyn Hu #Nguyn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#Nguyn Hu Hiu#267375#o c#Np sng v n ho#Lp 11#Sch c thm#TDung#Ngi H Ni## 00889000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820010000528080005000620020057000670220004001240080005001280090 01400133010000500147011001600152015004700168013000700215021028900222020001000511 020000400521020000900525020000900534020001700543039000600560020000900566#VL10.01 936#VL10.01938#VL10.01937#280000#Vi?t#H250T#346.59704#^214#H thng vn bn ch thu lin quan n t ai - 2010#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a1082tr.^b27cm #TTS ghi: Tng cc Thu. Tp ch Thu Nh nc#267376#Gii thiu ni dung cc v n bn php lut hin hnh quy nh v vic sp xp li, x l nh t thuc s hu nh nc, thu tin s dng t, thu tin thu t, thu mt nc, v thu nh t, thu s dng t phi nng nghip, l ph trc b, v ch thu i vi kinh doanh bt ng sn#Php lut#t#Thu t#Vit Nam#Vn bn php qui#TDung#T hu t## 00942000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820010000528080005000620020057000670220004001242210061001280080 00500189009001400194010000500208011001500213015004700228013000700275021031400282 020001000596020000400606020000700610020001700617039000600634#VL10.01939#VL10.019 41#VL10.01940#220000#Vi?t#H250T#346.59704#^214#H thng vn bn ch thu lin quan n t ai - 2010#T.2#Cc vn bn v qun l t ai trn a bn thnh p h H Ni#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a459tr.^b27cm#TTS ghi: Tng cc Thu. Tp ch Thu Nh nc#267377#Gii thiu ni dung cc vn bn hin hnh quy nh v bn g gi cc loi t 2010, bng gi ti thiu xy dng mi lm cn c tnh thu, q uy nh v bi thng, h tr ti nh c, cp giy chng nhn quyn s dng t , ng k bin ng v s dng t v v u gi quyn s dng t trn a bn thnh ph H Ni#Php lut#t#H Ni#Vn bn php qui#TDung## 00713000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820010000528080005000620020050000670220004001170080005001210090 01400126010000500140011001500145015004700160013000700207021016100214020001000375 020000500385020000900390020001800399039000600417#VL10.01942#VL10.01944#VL10.0194 3#270000#Vi?t#H250T#343.59704#^214#H thng vn bn php lut hin hnh v thu 2010#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a879tr.^b27cm#TTS ghi: Tng cc Thu. Tp ch Thu Nh nc#267378#Gii thiu ni dung cc vn bn php lut hin hnh quy nh v thu gi tr gia tng, thu thu nhp doanh nghip, thu thu nhp c nhn, thu tiu th c bit#Php lut#Thu#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung## 00751000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820010000528080005000620020050000670220004001170080005001210090 01400126010000500140011001600145015004700161013000700208021019800215020001000413 020000500423020000900428020001800437039000600455#VL10.01945#VL10.01947#VL10.0194 6#270000#Vi?t#H250T#343.59704#^214#H thng vn bn php lut hin hnh v thu 2010#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a1092tr.^b27cm#TTS ghi: Tng cc Thu. Tp c h Thu Nh nc#267379#Gii thiu ni dung cc vn bn php lut hin hnh quy nh v thu xut nhp khu, thu nh t, tin s dng t, thu ti nguyn, th u mn bi, l ph trc b, thu s dng t phi nng nghip#Php lut#Thu#Vi t Nam#Vn bn php lut#TDung## 00852000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820013000558080005000680010010000730020014000830290016000970070 01000113008000500123009002800128010000500156011002500161020001700186020000700203 020001700210012004500227013000700272021026500279039000600544#VV10.16528#VV10.165 30#VV10.16529#VV10.16531#Vi?t#L250H#394.26959731#^214#H Nguyn#L hi H Ni#Ha noi festivals#H Nguyn#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a200tr., 2tr. nh ^b21cm#Vn ho dn gian#H Ni#L hi c truyn#B sch K nim 1000 nm Thng L ong - H Ni#267380#Gii thiu nhng nt c trng ca mt s l hi ln trn a bn thnh ph H Ni nh l hi cha Hng, hi Ging, hi m, hi Gi, m h i Gi La, hi Chm, l hi n C Loa, l hi n V, hi lng chi Vn V, hi kn r lng ng Yn, l hi lng Ming H#TDung## 00950000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660010010000710020028000810290026001090070 01000135008000500145009002800150010000500178011002500183020001100208020000700219 020001000226012004500236013000700281021035400288039000600642#VV10.16532#VV10.165 33#VV10.16535#VV10.16534#Vi?t#C455T#720.959731#^214#H Nguyn#Cng trnh kin tr c H Ni#Hanoi architectural works#H Nguyn#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2 010#^a176tr., 2tr. nh^b21cm#Cng trnh#H Ni#Kin trc#B sch K nim 1000 n m Thng Long - H Ni#267381#Gii thiu khi qut c im mt s cng trnh ki n trc tiu biu ca H Ni nh cha Mt Ct, cha Bo Thp, cha Lng; nh Ty ng, Chu Quyn, Mng Ph; nh c ng lm; nh ht Ln, nh th Ln; bo tng lch s, bo tng H Ch Minh... c thit k theo cc phong cch kin trc kh c nhau nh kin trc c, kin trc Php v kin trc hin i#TDung## 00725000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820009000558080005000640010010000690020018000790290024000970070 01000121008000500131009002800136010000500164011002500169020002000194020000700214 012004500221013000700266021015600273039000600429#VV10.16536#VV10.16538#VV10.1653 7#VV10.16539#Vi?t#D107T#915.9731#^214#H Nguyn#Danh thng H Ni#Hanoi famous l andscapes#H Nguyn#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a180tr., 2tr. nh^b21 cm#Danh lam thng cnh#H Ni#B sch K nim 1000 nm Thng Long - H Ni#26738 2#Gii thiu nhng danh thng ni ting ca H Ni nh H Ty, H Gm, Hng S n, Ba V, ni Tn, lng c ng Lm, khu di tch ni Trm, khu ph c H Ni#TD ung## 00843000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630010010000680020031000780290037001090070 01000146008000500156009002800161010000500189011002500194020001600219020000700235 020001600242012004500258013000700303021022500310039000600535#VV10.16540#VV10.165 41#VV10.16543#VV10.16542#Vi?t#D300T#959.731#^214#H Nguyn#Di tch lch s vn h o H Ni#Hanoi cultural and historical relics#H Nguyn#^aH.#^aThng tin v Tru yn thng#2010#^a204tr., 2tr. nh^b21cm#Di tch lch s#H Ni#Di tch vn ho#B sch K nim 1000 nm Thng Long - H Ni#267383#Gii thiu mt s chng tch lch s gn vi cc s tch, chin cng qua hng ngn nm vn vt ca t Thng Long - H Ni nh khu di tch C Loa, Thnh c H Ni, Thng Long t trn, Vn M iu - Quc T Gim, cha Mt Ct...#TDung## 00794000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820013000558080005000680010010000730020016000830290023000990070 01000122008000500132009002800137010000500165011002500170020000700195020000700202 012004500209013000700254021021700261039000600478020000800484#VV10.16544#VV10.165 45#VV10.16546#VV10.16547#Vi?t#M430N#394.10959731#^214#H Nguyn#Mn ngon H Ni# Hanoi delicious dishes#H Nguyn#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a164tr., 2tr. nh^b21cm#Mn n#H Ni#B sch K nim 1000 nm Thng Long - H Ni#26738 4#Gii thiu mt s tinh hoa m thc, nhng mn n ni ting gn lin vi H Ni nh bnh cun Thanh Tr, bnh dy qun Gnh, bnh dm Ph Nhi, bnh a Si, bn h tm H Ty, bn ch, bn c, bn thang, c r m St...#TDung#m thc## 00808000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650010010000700020017000800290020000970070 01000117008000500127009002800132010000500160011002500165020001000190020000700200 012004500207013000700252021021100259020000800470020001000478039000600488#VV10.16 549#VV10.16550#VV10.16548#VV10.16551#Vi?t#D107N#959.70092#^214#H Nguyn#Danh nh n H Ni#Hanoi famous people#H Nguyn#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a 156tr., 2tr. nh^b21cm#Danh nhn#H Ni#B sch K nim 1000 nm Thng Long - H Ni#267385#Gii thiu s lc v tiu s, s nghip ca nhng danh nhn sinh ra v trng thnh trn t Thng Long - H Ni nh Ng Quyn, L Thng Kit, Chu Vn An, Nguyn Tri, Phng Khc Khoan, B huyn Thanh Quan...#Tiu s#S nghip #TDung## 00887000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670010010000720020037000820290030001190070 01000149008000500159009002800164010000500192011002500197020001800222020000700240 020002000247012004500267013000700312021026000319039000600579#VV10.16552#VV10.165 54#VV10.16553#VV10.16555#Vi?t#S312H#792.0959731#^214#H Nguyn#Sinh hot ngh th ut dn gian H Ni#Activities of Hanoi polk arts#H Nguyn#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a114tr., 2tr. nh^b21cm#Sn khu dn gian#H Ni#Ngh thut d n gian#B sch K nim 1000 nm Thng Long - H Ni#267386#Gii thiu mt s h nh thc sinh hot sn khu dn gian trn t Thng Long - H Ni (tc l sinh ho t ngh thut dn gian Thng Long - H Ni) nh: ht ca tr, ching cho oi, h t chu vn, ht xm ph c, ht cho tu Tn Hi, phng ma ri nc o Thc# TDung## 00861000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670010010000720020026000820290031001080070 01000139008000500149009002800154010000500182011002500187020001000212020000700222 020002700229012004500256013000700301021024500308039000600553#VV10.16556#VV10.165 57#VV10.16559#VV10.16558#Vi?t#L106N#680.0959731#^214#H Nguyn#Lng ngh th cn g H Ni#Hanoi handicraft trade vilages#H Nguyn#^aH.#^aThng tin v Truyn th ng#2010#^a152tr., 2tr. nh^b21cm#Lng ngh#H Ni#Ngh th cng truyn thng#B sch K nim 1000 nm Thng Long - H Ni#267387#Gii thiu mt s lng ngh th cng ni ting ca t Thng Long - H Ni nh: lng gm Bt Trng, lng kim ho n nh Cng, lng chm khc g Thit ng, lng dt vng qu Kiu K, cm lng n gh truyn thng vng H Ty v lng dt la Vn Phc#TDung## 00792000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650010010000700020016000800290016000960070 01000112008000500122009002800127010000500155011002500160020000900185020000700194 01200450020101300070024602101790025302000080043202000100044002000100045003900060 0460#VV10.16561#VV10.16560#VV10.16563#VV10.16562#Vi?t#M600T#709.59731#^214#H Ng uyn#M thut H Ni#Hanoi fine arts#H Nguyn#^aH.#^aThng tin v Truyn thng# 2010#^a136tr., 2tr. nh^b21cm#M thut#H Ni#B sch K nim 1000 nm Thng Lon g - H Ni#267388#Gii thiu c im v phong cch ngh thut c o ca m th ut dn gian Thng Long - H Ni v m thut H Ni hin i, thng qua cc tc phm hi ho, iu khc v nhip nh#Hi ho#iu khc#Nhip nh#TDung## 00807000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820013000568080005000690010010000740020022000840290025001060070 01000131008000500141009002800146010000500174011002500179020001100204020000700215 012004500222013000700267021023700274039000600511#VV10.16564#VV10.16565#VV10.1656 7#VV10.16566#Vi?t#TR561H#371.00959731#^214#H Nguyn#Trng hc H Ni xa#Schoo ls in ancient Hanoi#H Nguyn#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a144tr., 2t r. nh^b21cm#Trng hc#H Ni#B sch K nim 1000 nm Thng Long - H Ni#2673 89#Gii thiu tin trnh tn ti v pht trin ca mt s ngi trng hc xa tr n t Thng Long - H Ni nh: Quc T Gim, trng hc t ca cc thy gio n i ting, trng ng Kinh ngha thc, trng T thc Thng Long, trng Bi...# TDung## 01079000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480020066000530080005001190090028001240100005001520110 01500157020001100172020000900183020000700192015008100199013000700280021047600287 020001400763020001800777039000600795#VV10.16568#VV10.16569#VV10.16570#Vi?t#S450T #384#^214#S tay pht trin im truy nhp dch v vin thng cho cng ng#^aH. #^aThng tin v Truyn thng#2010#^a135tr.^b21cm#Vin thng#Vit Nam#S tay#TTS ghi: B Thng tin v Truyn thng. Qu Dch v Vin thng cng ch Vit Nam#267 390#Trnh by khi qut v vn ph cp dch v, cch thc trin khai ph cp dch v vin thng ang c thc hin ti Vit Nam v mt s nc trn th gii . Vai tr ca nh nc, doanh nghip v ngi dn trong vn ph cp dch v. Cung cp cc gii php trin khai thc hin ph cp dch v, c bit l dch v truy cp Internet bng rng. Gii thiu mt s kin thc c bn c th truy cp s dng cc dch v Internet cng nh s dng my tnh truy cp Internet# Truy cp mng#Dch v cng cng#TDung## 00871000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010018000500020017000680070036000850080005001210090 02800126010000500154011001500159020000800174020001100182005001700193004003000210 01300070024002102400024702000090048702000130049602000140050902000160052303900060 0539#VV10.16571#VV10.16572#19500#Vi?t#NH123M#004#^214#Nguyn Mnh Cng#Nhp m n tin hc#Nguyn Mnh Cng, Nguyn Vn Thng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2 010#^a157tr.^b24cm#Tin hc#Gio trnh#Nguyn Vn Thng#Ti bn c chnh sa, b sung#267391#Gii thiu nhng kin thc c bn v thng tin, an ton thng tin, p hng php biu din thng tin trn my tnh, cu trc my tnh, cch gii quyt bi ton trn my tnh, h iu hnh MS-DOS v Windows, MS-Word, ngn ng lp t rnh Pascal#My tnh#H iu hnh#Phn mm Word#Ngn ng Pascal#TDung## 00797000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820007000538080005000600010015000650020024000800070015001040080 00500119009002800124010000500152011001500157020001300172020001100185015006600196 013000700262021024400269039000600513#VV10.16573#VV10.16574#VV10.16575#40000#Vi? t#GI-108T#330.01#^214#Hong Nht Quy#Gio trnh ton kinh t#Hong Nht Quy#^aH. #^aThng tin v Truyn thng#2010#^a189tr.^b24cm#Ton kinh t#Gio trnh#TTS gh i: Trng cao ng Cng ngh Thng tin Hu ngh Vit - Hn#267392#Trnh by kin thc v bin c v xc sut, bin ngu nhin v cc lut phn phi xc sut, l thuyt chn mu, l thuyt c lng v kim nh gi thit, quy hoch tuyn t nh, phng php n hnh, l thuyt i ngu v gii bi ton vn ti#TDung## 01024000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820008000568080005000640020046000690070042001150080005001570090 02800162010000500190011001500195020000900210020000700219020000800226015006500234 00500110029900500120031000500140032200500120033600500160034801300070036402102860 0371039000600657020001100663#VV10.16576#VV10.16577#VV10.16579#VV10.16578#Vi?t#NG 454N#495.922#^214#Ngn ng vn ho Thng Long - H Ni 1000 nm#Vn T Anh, V K im Bng, Bi ng Bnh...#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a315tr.^b24cm#N gn ng#H Ni#Vn ho#TTS ghi: Lin hip cc Hi KHKT H Ni. Hi Ngn ng hc H Ni#Vn T Anh#V Kim Bng#Bi ng Bnh#H Duy Bin#Nguyn Hng Cn#267393# Tp hp nhng bi vit ca nhiu tc gi nghin cu v ting H Ni trong mi qu an h vi vn ho v nhn t gc ngn ng vn ho, gp phn lm phong ph hn nhng vn v l thuyt ngn ng hc, v ting Vit, nh khi nim phng ng vi ngn ng ton dn, chun vi bin th...#TDung#Ting Vit## 00731000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540010012000590020050000710070034001210080005001550090 02800160010000500188011001500193020000900208020000700217005001500224013000700239 021017300246020000800419020000800427039000600435#VV10.16580#VV10.16581#VV10.1658 2#Vi?t#M458N#959.70092#^214#H Duy Bin#1000 nhn vt lch s vn ho Thng Long - H Ni#H Duy Bin ; Nguyn Tha H h..#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#201 0#^a463tr.^b24cm#Nhn vt#H Ni#Nguyn Tha H#267394#Cung cp thng tin v 100 0 nhn vt sinh trng, lp nghip v c nhiu ng gp cho Thng Long - H N i trong tin trnh lch s v hot ng trong cc lnh vc vn ho#Lch s#Vn ho#TDung## 00877000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820007000568080005000630020043000680070083001110080005001940090 02800199010000500227011001500232020000800247020000700255015002700262005001000289 00500120029900500130031100500110032400500210033501300070035602101600036302000100 0523039000600533#VV10.16583#VV10.16586#VV10.16584#VV10.16585#Vi?t#TH116L#769.56# ^214#Thng Long - H Ni trn ng tem bu chnh#B.s.: V Vn T, Nguyn on, o c Long, L Th Tn ; Cng ty Tem Vit Nam h..#^aH.#^aThng tin v Truyn th ng#2010#^a187tr.^b25cm#Tem th#H Ni#TTS ghi: Hi Tem Vit Nam#V Vn T#Nguy n on#o c Long#L Th Tn#Cng ty Tem Vit Nam#267395#Gii thiu 400 mu t em, n phm k nim, bu nh v phong b thc gi ti hin li lch s, vn ho, x hi, t nhin ca Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#Bu chnh#TDung## 00760000000000229000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020074000370080013001110090050001240100005001740110014001790200011001930200 00900204020000700213013000700220021027700227020002000504039000600524#VV10.16587# Vi?t#K600Y#324.25977#^214#K yu Lin hoan thanh nin tin tin lm theo li Bc ln th III - 2010#^aBnh Thun#^aon khi cc C quan tnh cm min ng Nam B#2010#^a83tr.^b21cm#Thanh nin#Vit Nam#K yu#267396#Gii thiu nhng thnh t ch ni bt ca 32 tm gng thanh nin tiu biu, in hnh trn cc lnh vc h c tp, lao ng, cng tc, i din cho tui tr on khi cc C quan tnh cm min ng Nam b c tuyn dng trong Lin hoan thanh nin tin tin ln th III nm 2010#in hnh tin tin#TDung## 00887000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440010012000490020067000610070027001280080005001550090019001600100 00500179011001500184020000800199020000900207015001600216005001400232013000700246 021032700253020000800580020000300588039000600591#VV10.16588#VV10.16589#Vi?t#C101 Q#363.209597#^214#Trn Hi u#Cc quy trnh cng tc ca cng an ph trch x v an ninh trt t#Trn Hi u, C Ngc Trang#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a447tr .^b19cm#Cng an#Vit Nam#Lu hnh ni b#C Ngc Trang#267397#Gii thiu khi qu t v hot ng ca cng an ph trch x v an ninh trt t. Cc quy trnh cng tc ca cng an ph trch x v vic nm tnh hnh, thc hin cc hot ng nghi p v c bn v phng nga ti phm, t chc vn ng qun chng bo v an ninh trt t, phi hp thc hin qun l hnh chnh v an ninh trt t...#An ninh#X# TDung## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010017000550020010000720030004000820070017000860080 00500103009001900108010000500127011001500132020001700147020000900164020000400173 013000700177039000600184#VV10.16591#VV10.16590#29000#Vi?t#B431N#895.92214#^214# Nguyn nh Xun#Bng nng#Th#Nguyn nh Xun#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a1 03tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#267398#TDung## 00472000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010017000550020010000720030012000820070017000940080 00500111009001900116010000500135011001500140020001700155020000900172020001200181 013000700193039000600200#VV10.16592#VV10.16593#64000#Vi?t#S207T#895.92234#^214# Nguyn c Thin#St trng#Tiu thuyt#Nguyn c Thin#^aH.#^aCng an nhn dn# 2010#^a399tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#267399#TDung## 00771000000000241000450002600110000002102420001102000170025302000170027004100050 02871810006002920820018002988080005003160020089003210080013004100090025004230100 00500448011002500453013000700478020001400485020001400499020001100513039000500524 #VV10.16594#Gii thiu vn kin i hi i biu ng b huyn Hm Thun Nam ln th VII nhim k 2010-2015 gm: din vn khai mc, bo co chnh tr v bo co kim im ca Ban chp hnh ng b th x kho VIII, ngh quyt i hi, din vn b mc...#i hi i biu#Vn kin i hi#Vi?t#V115K#324.2597070959759#^21 4#Vn kin i hi i biu ng b huyn Hm Thun Nam ln th VII (Nhim k 20 10 - 2015)#^aBnh Thun#^aHuyn u Hm Thun Nam#2010#^a119tr., 1tr. nh^b21cm#2 67400#ng b huyn#Hm Thun Nam#Bnh Thun#KVn## 00833000000000277000450002600110000002600110001102600110002202102610003302000100 02940200018003040140007003220410005003291810006003340820008003408080005003480020 04900353008000500402009001100407010000500418011001500423015008200438013000700520 020001400527020000900541039000500550#VV10.16595#VV10.16596#VV10.16597#Trnh by nhng vn c bn v lut u thu sa i v ngh nh 85/2009/N-CP gm c l a chn nh thu, quy nh chung v u thu, hu u thu v loi b h s d t hu, hp ng, quyn v ngha v ca cc bn trong u thu, qun l hot ng u thu...#Php lut#Vn bn php lut#40000#Vi?t#L504#346.597#^214#Lut u t hu sa i v Ngh nh 85/2009/N-CP#^aH.#^aThng k#2010#^a221tr.^b21cm#TTS ghi: B K hoch v u t - Cc Qun l u thu. Trung tm H tr u thu#267 401#Lut u thu#Vit Nam#KVn## 00687000000000241000450002600110000002102290001102000080024004100050024818100060 02530820011002598080005002700020047002750080005003220090011003270100005003380110 02900343015003000372013000700402020000700409020000700416039000500423020001700428 #VV10.16598#Gm nhng thng tin v phn tch v tnh hnh pht trin kinh t - x hi, nng cao gi tr sn phm trn t trng trt v nui trng thu sn, th c trng doanh nghip, i sng dn c ca tnh H Nam trong 14 nm (1997 - 2010) #Kinh t#Vi?t#K312T#330.959737#^214#Kinh t - x hi tnh H Nam 14 nm pht tri n#^aH.#^aThng k#2010#^a161tr., 8tr. biu ^b21cm#TTS ghi: Cc Thng k H N am#267402#X hi#H Nam#KVn#S liu thng k## 00748000000000229000450002600110000002103130001102000090032404100050033318100060 03380820009003448080005003530020038003580080005003960090011004010100005004120110 02900417015003200446013000700478020001900485020000900504039000500513#VV10.16599# Tp hp s liu thng k v n v hnh chnh, dn s - lao ng, ti khon quc gia, ngn sch nh nc, bo him v u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, xy dng, thng mi, gi c, du l ch, vn ti, bu chnh vin thng, gio dc, y t, ... ca tnh Cao Bng#Thng k #Vi?t#N304G#315.9712#^214#Nim gim thng k tnh Cao Bng 2009#^aH.#^aThng k #2010#^a204tr., 8tr. biu ^b24cm#TTS ghi: Cc Thng k Cao Bng#267403#Nin g im thng k#Cao Bng#KVn## 00814000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570010008000620020055000700070023001250080 00500148010000500153011001500158015003600173005001400209013000700223021025000230 020000900480020001300489020001100502020001100513#VV10.16600#VV10.16602#VV10.1660 1#68000#Vi?t#GI-108T#658#^214#L Qun#Gio trnh qun tr tc nghip doanh nghi p thng mi#L Qun, Hong Vn Hi#^aH.#2010#^a283tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Thng mi#Hong Vn Hi#267404#Tng quan v qun tr tc nghip doanh ng hip thng mi. Gii thiu nhng ni dung c bn ca qun tr tc nghip bn h ng, qun tr tc nghip mua hng, qun tr tc nghip d tr hng ho v cung n g dch v thng mi ca doanh nghip thng mi#Qun tr#Doanh nghip#Thng m i#Gio trnh## 00891000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000070 00440150081000510140007001320410005001391810006001440820008001508080005001580020 04000163007003800203022000400241008000500245009001100250010000500261011002900266 02101700029502000110046503900050047600500090048100500120049000500120050200500090 0514005001100523013000700534#VV10.16603#VV10.16604#VV10.16605#VV10.16606#H Ni# TTS ghi: Cng ty CP Hp tc - u t pht trin Doanh nghip Vit Nam - VINABIC #90000#Vi?t#D408N#338.092#^214#Doanh nhn 1000 nm Thng Long - H Ni#Minh Anh , Thanh Duyn, Nguyn Minh...#T.3#^aH.#^aThng k#2010#^a381tr., 4tr. nh mu^b2 4cm#Gii thiu vic lm, kinh nghim v ghi nhn nhng cng hin ca cc doanh n hn t H thnh vi lnh vc kinh doanh ca th ni ring, nn kinh t Vit Nam ni chung#Doanh nhn#KVn#Minh Anh#Thanh Duyn#Nguyn Minh#Ngc Hi#Trng H i#267405## 01057000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020019000620070055000810080005001360090 01100141010000500152011001500157015007700172004001800249021033600267020002300603 02000110062600500130063700500190065000500120066900500140068100500120069501300070 0707039000500714#VV10.16607#VV10.16609#VV10.16608#70000#Vi?t#K312T#338.9#^214#K inh t pht trin#B.s.: o Vn Lim, m Th Thanh Thu, Phm T Ti...#^aH.#^a Thng k#2010#^a411tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh chnh khu vc I . Khoa Kinh t Pht trin#In ti bn ln 16#Gii thiu i tng v phng php nghin cu ca kinh t pht trin. Cc vn c bn ca kinh t pht trin: m hnh tng trng v pht trin kinh t vi tin b v cng bng x hi, lao ng , ti nguyn mi trng, vn, khoa hc cng ngh vi pht trin kinh t, chuyn dch c cu kinh t, pht trin nng nghip, cng nghip...#Kinh t hc pht tri n#Gio trnh#o Vn Lim#m Th Thanh Thu#Phm T Ti#Nguyn Vn S#Nguyn nh#267406#KVn## 00721000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300020072000350080005001070090011001120100005001230110014001280150040001420130 00700182021022200189020000900411020000700420020000600427020001700433020001200450 039000500462#VV10.16610#Vi?t#K258Q#304.602#^214#Kt qu ch yu tng iu tra d n s v nh nm 2009 tnh Tuyn Quang#^aH.#^aThng k#2010#^a47tr.^b24cm#TTS ghi: Cc Thng k tnh Tuyn Quang#267407#Gii thiu qu trnh t chc v thc h in cuc tng iu tra ti a phng, nh gi khi qut v kt qu ch yu tn g iu tra, cc s liu ch yu ca cuc tng iu tra dn s v nh nm 2009 theo cc cp hnh chnh#Thng k#Dn s#Nh #S liu thng k#Tuyn Quang#KVn# # 00743000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300010012000350020055000470030054001020070018001560080005001740090011001790100 00500190011001500195015003500210013000700245021018600252020000900438020001300447 020001200460039000500472#VL10.01948#Vi?t#D408N#338.702#^214#L Vn Tho#Doanh ng hip Tuyn Quang qua kt qu iu tra nm 2009#Cho mng i hi ng b tnh Tu yn Quang ln th XV#L Vn Tho ch.b.#^aH.#^aThng k#2010#^a111tr.^b27cm#TTS ghi: Cc Thng k Tuyn Quang#267408#Gm nhng kt qu ch yu ca doanh nghip tnh Tuyn Quang nm 2009 qua h thng s liu 29 biu thng k ngun vn, hiu qu kinh doanh, ti sn, thu nhp lao ng, ch tiu c bn...#Thng k#Doanh ng hip#Tuyn Quang#KVn## 00920000000000301000450002600110000004100050001108200080001680800050002400100120 00290020071000410030054001120070018001660080005001840090011001890100005002000110 02800205015003500233013000700268021026500275020000900540020000800549020000900557 020000900566020000900575020001200584039000500596020001700601#VL10.01949#Vi?t#315 .972#^214#L Vn Tho#Tuyn Quang vi cc tnh Trung du v min ni pha Bc nm 2008 - 2009#Cho mng i hi ng b tnh Tuyn Quang ln th XV#L Vn Tho c h.b.#^aH.#^aThng k#2010#^a43tr., 4tr. biu ^b27cm#TTS ghi: Cc Thng k Tuy n Quang#267409#Gii thiu s liu thng k kinh t, x hi, dn s, lao ng, t ng sn phm trn a bn, tc tng trng GDP, chi thu ngn sch, ch s sn xut nng nghip, lm nghip, cng nghip, y t, gio dc...ca tnh Tuyn Quan g v cc tnh trung du min ni pha Bc#Thng k#So snh#Min ni#Min Bc#Trun g du#Tuyn Quang#KVn#S liu thng k## 00666000000000229000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020033000370080005000700090011000750100005000860110015000910150051001060130 00700157021024300164020000600407020000900413020000900422039000500431#VL10.01950# Vi?t#H250T#338.09597#^214#H thng ngnh sn phm Vit Nam#^aH.#^aThng k#2010# ^a423tr.^b27cm#TTS ghi: B K hoch v u t. Tng cc Thng k#267410#Gii th iu thng t, quyt nh ban hnh h thng ngnh sn phm Vit Nam. Danh mc h thng ngnh sn phm nng nghip, lm nghip, thu sn, sn phm khai khong, c ng nghip ch to v ch bin, in, kh t, dch v vn ti, khch sn...#Ngn h#Sn phm#Vit Nam#KVn## 00749000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020044000360290032000800080005001120090011001170100005001280110016001330150 02800149013000700177021028700184020001300471020000900484020000900493039000500502 #VL10.01951#Vi?t#D107M#338.7025#^214#Danh mc cc doanh nghip Vit Nam nm 2010 #Vietnam business directory 2010#^aH.#^aThng k#2010#^a1121tr.^b27cm#TTS ghi: Tng cc Thng k#267411#Gm danh sch ca cc doanh nghip c t 50 lao ng tr ln thc t ang hot ng trong tt c cc ngnh kinh t v tt c cc tnh , thnh ph trong c nc v cc thng tin: tn doanh nghip, a ch, ngnh, ng h sn xut kinh doanh, s in thoi giao dch, fax, email, website...#Doanh ng hip#Vit Nam#Danh mc#KVn## 00957000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400020081000450030028001260070055001540080005002090090011002140100 00500225011002900230015003500259021018400294020001100478020002600489020001400515 00500170052900500180054600500150056400500200057900500200059903900050061901300070 0624#VL10.01952#VL10.01953#80000#Vi?t#495.6#^214#Hi ngh khoa hc quc t k n im 35 nm xy dng v pht trin ngnh ting Nht#Tuyn tp cc bi pht biu#N guyn nh Lun, Nghim Vit Hng, Phm Thu Hng...#^aH.#^aTh gii#2010#^a328 tr., 4tr. nh mu^b28cm#u ba ghi: Trng i hc H Ni#Gm nhng bi nghin cu ca nhiu tc gi trong nc v nc ngoi v vic ging dy ting Nht v n hng thnh tu m trng i hc H Ni t c qua 35 nm xy dng v pht tri n#Ting Nht#Hi ngh khoa hc quc t#Bi pht biu#Nguyn nh Lun#Nghim Vi t Hng#Phm Thu Hng#Trn Th Chung Ton#Anwar, Siti Dahsiar#KVn#267412## 00876000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460020080000510080005001310090019001360100005001550110014001600150 05100174021035300225020000800578020000900586020000800595020000700603039000500610 013000700615#VL10.01954#VL10.01955#Vi?t#L552L#363.20959731#^214#Lc lng Php c h Cng an th 35 nm xy dng v trng thnh (1975 - 2010)#^aH.#^aCng an n hn dn#2010#^a92tr.^b27cm#TTS ghi: Cng an thnh ph H Ni. Phng Php ch#Gi i thiu tm tt qu trnh 35 nm xy dng trng thnh ca lc lng Php ch C ng an th t nm 1975 n 2010. Mt s hnh nh cc ng ch lnh o Cng a n Thnh ph, lnh o n v qua cc thi k; nh cn b chin s cc i cng t c v mt s hot ng ca n v. Danh sch, a ch cn b php ch ngh h u hoc chuyn cng tc khc...#Cng an#Php ch#Lch s#H Ni#KVn#267413## 00871000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820007000538080005000600010017000650020038000820070017001200080 00500137009001100142010000500153011001500158013000700173021034500180020001000525 020001100535020001900546020001100565039000500576#VL10.01956#VL10.01958#VL10.0195 7#50000#Vi?t#GI-108T#005.13#^214#Nguyn Tr Thnh#Gio trnh lp trnh C/C++ tr n Linux#Nguyn Tr Thnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a271tr.^b27cm#267414#Gii thiu khi qut v Linux, cch thit lp mi trng lp trnh cho ngn ng C/C++ trn Linux, thao tc vo ra vi h thng, cc c ch giao tip gia cc tin trnh, t hao tc su vi h thng, cc cch to v cch s dng cc loi th vin, cch p ht trin cc ng dng c s dng cc h qun tr c s d liu, ng dng giao d in ho...#Lp trnh#Ngn ng C#H iu hnh Linux#Gio trnh#KVn## 00907000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020048000510030061000990070087001600080005002470090 01100252010000500263011001500268005001500283015001800298005001800316005001800334 00500190035201300070037102101530037802000200053102000120055102000130056303900050 0576#VL10.01959#VL10.01960#50000#Vi?t#GI-103P#611#^214#Gii phu chc nng h v n ng v h thn kinh#Dng cho o to cao ng vt l tr liu/phc hi chc nng#B.s.: L Quang Khanh, Hong Ngc Chng (ch.b.), Cao Th Bch Thu, Cao Ho ng Tm Phc#^aH.#^aGio dc#2010#^a203tr.^b27cm#L Quang Khanh#TTS ghi: B Y t #Hong Ngc Chng#Cao Th Bch Thu#Cao Hong Tm Phc#267415#Trnh by nhng k in thc c bn gii phu sinh c hc, gii phu chc nng chi trn v chi di, thn mnh v u mt, gii phu chc nng h thn kinh#Gii phu chc nng#H v n ng#H thn kinh#KVn## 00869000000000289000450002600110000002600110001100500180002201400070004004100050 00471810006000520820007000588080005000650010014000700020013000840030032000970070 04000129008000500169009001100174010000500185011001500190015001800205013000700223 021032000230020001300550020001100563039000500574#VL10.01961#VL10.01962#Nguyn Th i Ngha#34000#Vi?t#S312L#616.07#^214#Trn Hu Phc#Sinh l bnh#Dng cho o t o cao ng y hc#Ch.b.: Trn Hu Phc, Nguyn Thi Ngha#^aH.#^aGio dc#2010#^ a139tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#267416#Trnh by kin thc c bn sinh l bnh. Nhng nguyn nhn bnh sinh ca ri lon chuyn ho glucid, protid, lipid, chuy n ho nc - in gii, cn bng toan - kim, sinh l bnh qu trnh vim, iu ho thn nhit - st, bnh h to mu, h tun hon, h h hp, h tiu ho, ch c nng gan, thn, min dch bnh l...#Sinh l bnh#Gio trnh#KVn## 00764000000000277000450002600110000002600110001100500130002201400070003504100050 00421810006000470820004000538080005000570010016000620020017000780070038000950040 01800133008000500151009001100156010000500167011001500172013000700187021026500194 020001100459020001100470039000500481#VL10.01964#VL10.01963# nh Rng#63000#V i?t#H401H#547#^214#Nguyn Hu nh#Ho hc hu c 1#Nguyn Hu nh (ch.b.), nh Rng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a399tr.^b27cm#267417#Trnh by nhng kin thc c bn ho hc hu c v hp cht hu c, lin kt v s bin i lin kt hp cht hu c, mt s phng php ph thng thng dng trong ho hu c, hirocacbon no, hirocacbon khng no, hirocacbon thm, ngun hirocac bon thin nhin#Ho hu c#Gio trnh#KVn## 00743000000000289000450002600110000002600110001100500150002200500230003701400070 00600410005000671810006000720820004000788080005000820010013000870020017001000070 06100117004001800178008000500196009001100201010000500212011001500217013000700232 021018700239020001100426020001100437039000500448#VL10.01965#VL10.01966#ng nh Bch#Nguyn Th Thanh Phong#57000#Vi?t#H401H#547#^214# nh Rng#Ho hc hu c 2# nh Rng (ch.b.), ng nh Bch, Nguyn Th Thanh Phong#Ti bn ln t h 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a347tr.^b27cm#267418#Gii thiu v dn xut halogen c a hidrocacbon, hp cht c nguyn t, Ancol-phenol-ete, Andehit v xeton, Axit cacboxylic - dn xut ca axit-lipit, hp cht cha nit, hp cht d vng#Ho h u c#Gio trnh#KVn## 00784000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490070056000660040018001220080005001400090 01100145010000500156011001500161005001300176005001500189005001500204005001500219 005002300234013000700257021017900264020001100443020001100454039000500465#VL10.01 967#VL10.01968#65000#Vi?t#H401H#547#^214#Ho hc hu c 3# nh Rng (ch.b.), ng nh Bch, L Th Anh o...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a391t r.^b27cm# nh Rng#ng nh Bch#L Th Anh o#Nguyn Mnh H#Nguyn Th Th anh Phong#267419#Gii thiu tnh cht l ho v phng php iu ch mt s cht hu c nh hp cht cha nit, hp cht d vng, hyroxicacbonyl, gluxit, amino axit, protin, hp cht cao phn t#Ho hu c#Gio trnh#KVn## 00841000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010013000510020014000640030120000780070035001980040 01900233008000500252009001100257010000500268011001500273005001300288013000700301 021021300308020001400521020001100535039000500546#VL10.01969#VL10.01970#32000#Vi ?t#K300T#621.3#^214#ng Vn o#K thut in# c Hi ng mn hc B Gio dc v o to thng qua dng lm ti liu ging dy trong cc trng i hc k thut#ng Vn o (ch.b.), L Vn Doanh#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#201 0#^a188tr.^b27cm#L Vn Doanh#267420#Trnh by nhng kin thc c bn v mch i n, tnh ton mch in, dng in hnh sin 1 pha v 3 pha. Cc nguyn l, cu t o, tnh nng v ng dng cc loi my in. Khi qut v o lng v iu khin my in#K thut in#Gio trnh#KVn## 00955000000000361000450002600110000002600110001102102230002202000110024502000100 02560200011002660390005002770140007002820410005002891810006002940820006003008080 00500306002003200311003003200343007005700375004001800432008000500450009001100455 01000050046601100150047101500180048600500150050400500120051900500110053100500150 0542005002100557013000700578020000800585#VL10.01971#VL10.01972#Cung cp cc kin thc v dinh dng sc kho v bnh tt. Vai tr ca cc cht dinh dng, c im v sinh ca cc nhm thc phm. Nguyn tc dinh dng d phng cc bnh mn tnh. Ch n iu tr trong mt s bnh...#Dinh dng#Thc phm#Gio trnh#KV n#32000#Vi?t#D312D#613.2#^214#Dinh dng v an ton thc phm#Dng cho o to bc s a khoa#B.s.: Phm Duy Tng (ch.b.), H Huy Khi, Th Ho...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a183tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Phm Duy Tng# H Huy Khi# Th Ho#Trnh Bo Ngc#Trn Th Phc Nguyt#267421#An ton## 00841000000000361000450002600110000002600110001102101060002202000180012802000120 01460390005001580140007001630410005001701810006001750820006001818080005001870020 01300192003003200205007006300237004001800300008000500318009001100323010000500334 01100150033901500180035400500150037200500140038700500210040100500170042200500140 0439013000700453020001000460020000900470#VL10.01973#VL10.01974#Trnh by i c ng v tai mi hng. Nguyn nhn, triu chng, phng php chn on lm sng v iu tr#Bnh tai mi hng#Nguyn nhn#KVn#38000#Vi?t#T103M#617.5#^214#Tai mi hng#Dng cho o to bc s a khoa#Phm Khnh Ho (ch.b.), Phm Trn Anh, Ngu yn Th Ngc Dinh...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a171tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Phm Khnh Ho#Phm Trn Anh#Nguyn Th Ngc Dinh#Lng Minh Hng# Ng Ngc Lin#267422#Chn on#iu tr## 01074000000000325000450002600110000002600110001102103280002202000090035002000120 03590200011003710390005003820140007003870410005003941810006003990820004004058080 00500409002002100414003012200435007007000557004001900627008000500646009001100651 01000050066201100150066700500130068200500160069500500150071100500150072601300070 0741#VL10.01975#VL10.01976#Trnh by nhng khi nim c bn v v k thut nh v t liu v dng c v, nhng tiu chun c bn v trnh by v k thut, v hnh hc, biu din vt th trn bn v k thut. K thut v xy dng v bn v kt cu thp, kt cu b tng ct thp, bn v kt cu g, nh, cng trnh cu, cn g trnh thu li v cng trnh t#Xy dng#V k thut#Gio trnh#KVn#32000#V i?t#V200K#624#^214#V k thut xy dng# c hi ng mn hc ca B Gio dc v o to thng qua dng lm ti liu ging dy cho cc trng i hc k thu t#on Nh Kim (ch.b.), Nguyn Quang C, Nguyn S Hnh, Dng Tin Th#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2010#^a233tr.^b27cm#on Nh Kim#Nguyn Quang C#Nguy n S Hnh#Dng Tin Th#267423## 00911000000000349000450002600110000002600110001102102050002202000070022702000150 02340200011002490390005002600140007002650410005002721810006002770820004002838080 00500287001001400292002000700306003006800313007005500381022000400436221001500440 00500160045500500150047100400180048600800050050400900110050901000050052001100150 0525013000700540005001400547#VL10.01977#VL10.01978#Gii thiu mn ho l. Trnh by l thuyt c s v ng dng nhit ng hc, cc nguyn l ca nhit ng hc , cc th nhit ng v cc hm c trng, mt s phn ng ca th ng p, cn bng ho hc...#Ho l#Nhit ng hc#Gio trnh#KVn#31000#Vi?t#H401L#541#^214 #Trn Vn Nhn#Ho l#Dng cho sinh vin ngnh Ho cc trng i hc Tng hp v S phm#Trn Vn Nhn (ch.b.), Nguyn Thc Su, Nguyn Vn Tu#T.1#Nhit ng hc#Nguyn Thc Su#Nguyn Vn Tu#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2010#^a171t r.^b27cm#267424#Trn Vn Nhn## 01190000000000385000450002600110000002600110001102103850002202000050040702000110 04120200011004230390005004340140007004390410005004461810007004510820008004588080 00500466002002200471003004600493007006400539008000500603009001100608010000500619 01100150062401500180063900500140065700500170067100500140068800500150070200500180 0717013000700735020001600742020001000758020001800768020001800786#VL10.01980#VL10 .01979#Trnh by nhng kin thc HIV - dch t hc, c ch min dch trong nhim HIV/AIDS, d phng ph cp v phi nhim HIV trong c s y t, t vn xt nghi m HIV t nguyn, chm sc ngi bnh, cch phng chng cc bnh nhim trng c h i thng gp ngi nhim HIV/AIDS. Cng tc d phng ly nhim qua cc ng sinh sn, lm dng ma tu, nhim khun ly truyn qua ng tnh dc...#AIDS#Ph ng bnh#Gio trnh#KVn#25000#Vi?t#PH431C#362.196#^214#Phng, chng HIV/AIDS#D ng cho o to trung cp iu dng a khoa#B.s.: Dng Th Thu, Trn Danh Phn g (ch.b.), Phm Th Dung...#^aH.#^aGio dc#2010#^a103tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t #Dng Th Thu#Trn Danh Phng#Phm Th Dung#Nguyn Th Hu#Nguyn Trng Linh# 267425#Y hc cng ng#Trung cp#Chm sc sc kho#Chm sc sc kho## 00927000000000337000450002600110000002600110001102102000002202000060022202000090 02280390005002370140007002420410005002491810007002540820007002618080005002680020 03500273003005700308007006300365008000500428009001100433010000500444011001500449 01500180046400500170048200500130049900500140051200500180052600500160054401300070 0560020002200567#VL10.01981#VL10.01982#Gii thiu 9 ch thng gp trong vic o to ging vin v s phm y hc, mi ch c cu trc gm 3 phn: phn bi ging, phn ti liu hc tp v phn hng dn t chc thc hin bi ging#Y hc#Dc hc#KVn#50000#Vi?t#PH561P#610.71#^214#Phng php ging dy y - dc hc#Dng cho o to ging vin khi ngnh khoa hc sc kho#B.s.: Trng Vit Dng, Ph Vn Thm (ch.b.), Phan Thc Anh...#^aH.#^aGio dc#2010#^a203tr.^b27cm #TTS ghi: B Y t#Trng Vit Dng#Ph Vn Thm#Phan Thc Anh#Phm Th Minh c #Nghim Xun c#267426#Phng php ging dy## 00849000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020016000650070056000810080005001370090 01100142010000500153011001500158004001800173005001800191005001200209013000700221 021029900228020001600527020001100543039000500554#VL10.01983#VL10.01984#87000#Vi ?t#V300S#579#^214#Nguyn Ln Dng#Vi sinh vt hc#Nguyn Ln Dng (ch.b.), Nguy n nh Quyn, Phm Vn Ty#^aH.#^aGio dc#2010#^a519tr.^b27cm#Ti bn ln th 9# Nguyn nh Quyn#Phm Vn Ty#267427#Trnh by hnh thi v cu to t bo cc v i sinh vt nhn nguyn thu (Prokaryotes), cc vi sinh vt nhn tht (Eukaryotes ), viruts, dinh dng ca vi sinh vt, trao i cht v trao i nng lng vi sinh vt, cc qu trnh sinh tng hp v c nh nit, di truyn hc vi sinh v t, min dch...#Vi sinh vt hc#Gio trnh#KVn## 00717000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010013000530020055000660030057001210070013001780220 00400191008000500195009001100200010000500211011001500216021010300231020000800334 020000900342020001600351020001100367039000500378013000700383005001300390#VL10.01 985#VL10.01986#37000#Vi?t#GI-108T#621.8#^214#V Quang Hi#Gio trnh trang b in - in t cc my cng nghip#Dng cho cc trng o to h C nhn Cao n g k thut#V Quang Hi#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a195tr.^b27cm#Trnh by trang b in - in t cc my nng - vn chuyn, l in, my hn in, cc my thu - kh#in t#Thit b#My cng nghip#Gio trnh#KVn#267428#V Quang Hi## 00843000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010019000510020033000700070019001030080005001220090 01100127010000500138011001500143004001800158013000700176021029000183020002000473 020001200493020001200505020000800517020001100525039000500536#VL10.01987#VL10.019 88#47000#Vi?t#H250T#629.8#^214#Nguyn Ngc Phng#H thng iu khin bng kh nn#Nguyn Ngc Phng#^aH.#^aGio dc#2010#^a288tr.^b27cm#Ti bn ln th 5#267 429#Gii thiu c s l thuyt v kh nn, my nn kh v thit b x l kh nn , h thng thit b phn phi kh nn, cc phn t trong h thng iu khin, c cu chp hnh, c s l thuyt iu khin bng kh nn, thit k h thng iu khin bng kh nn, iu khin bng in - kh nn...#H thng iu khin#T n g ho#My nn kh#Kh nn#Gio trnh#KVn## 00968000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020023000540030036000770070059001130040018001720080 00500190009001100195010000500206011001500211005001600226005001500242005001500257 00500140027200500140028601300070030002102840030702000110059102000080060202000150 0610039000500625#VL10.01989#VL10.01990#65000#Vi?t#B103T#547.0076#^214#Bi tp h o hc hu c#1000 bi tp t lun v trc nghim#Nguyn Hu nh (ch.b.), ng nh Bch, L Th Anh o...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a380tr.^b27 cm#Nguyn Hu nh#ng nh Bch#L Th Anh o#Phm Hu in#Phm Vn Hoan#267 430#Gm cc bi tp t lun, bi tp trc nghim v ho hc hu c v hp cht h u c, lin kt v s bin i lin kt hp cht hu c, mt s phng php ph thng dng trong ho hu c, hirocacbon no, hyrocacbon khng no, hyrocacbo n thm, hp cht cha nit, hp cht d vng...#Ho hu c#Bi tp#Sch tham kh o#KVn## 00736000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010015000530020039000680070015001070080005001220090 01100127010000500138011001500143013000700158021025600165020000800421020002100429 020001500450039000500465#VL10.01991#VL10.01992#50000#Vi?t#T527T#515.076#^214#Ph an Huy Thin#Tuyn tp bi tp phng trnh vi phn#Phan Huy Thin#^aH.#^aGio d c#2010#^a275tr.^b27cm#267431#Gm cc bi tp phng trnh vi phn; phng trnh vi phn cp cao, cc h thc truy hi v hm green; h phng trnh vi phn; to n t vi phn ca cc i lng o c; php bin i laplace; fourier v cc ng dng; gii phng trnh vi phn bng chui#Bi tp#Phng trnh vi phn#Sch tham kho#KVn## 00469000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020022000420070020000640220004000840050020000880080005001080090 01100113010000500124011001400129020000900143020001100152020001900163039000500182 013000700187020000900194#VL10.01993#10000#Vi?t#TR254#372.83#^214#Trn ng n trng#Nguyn Th Tr Vinh#T.7#Nguyn Th Tr Vinh#^aH.#^aGio dc#2010#^a20tr .^b27cm#Gio dc#Giao thng#An ton giao thng#KVn#267432#Tiu hc## 00469000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020022000420070020000640220004000840050020000880080005001080090 01100113010000500124011001400129020000900143020001100152020001900163039000500182 013000700187020000900194#VL10.01994#10000#Vi?t#TR254#372.83#^214#Trn ng n trng#Nguyn Th Tr Vinh#T.6#Nguyn Th Tr Vinh#^aH.#^aGio dc#2010#^a20tr .^b27cm#Gio dc#Giao thng#An ton giao thng#KVn#267433#Tiu hc## 00622000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400070068000640220004001320040018001360080005001540090 01100159010000500170011001400175005001600189005001900205005001400224005001600238 013000700254020000900261020000800270020001100278020001400289039000500303#VL10.01 995#9000#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ch ci#Hong Thu Hng, Trn T h Ngc Trm, Bi Kim Tuyn, Phng Th Tng#Q.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio d c#2010#^a35tr.^b27cm#Hong Thu Hng#Trn Th Ngc Trm#Bi Kim Tuyn#Phng Th Tng#267434#Mu gio#Ch ci#Ting Vit#Sch mu gio#KVn## 00622000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400070068000640220004001320040018001360080005001540090 01100159010000500170011001400175005001600189005001900205005001400224005001600238 013000700254020000900261020000800270020001100278020001400289039000500303#VL10.01 996#8500#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ch ci#Hong Thu Hng, Trn T h Ngc Trm, Bi Kim Tuyn, Phng Th Tng#Q.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio d c#2010#^a31tr.^b27cm#Hong Thu Hng#Trn Th Ngc Trm#Bi Kim Tuyn#Phng Th Tng#267435#Mu gio#Ch ci#Ting Vit#Sch mu gio#KVn## 00695000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530070043000820220004001250040018001290080 00500147009001100152010000500163011001500168005001200183005001300195013000700208 001001600215021011600231020001200347020000900359020000800368039000500376#VL10.01 997#VL10.01998#20000#Vi?t#B103T#624.076#^214#Bi tp v k thut xy dng#Nguy n Quang C, ng Vn C, on Nh Kim#T.2#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010 #^a107tr.^b27cm#ng Vn C#on Nh Kim#267436#Nguyn Quang C#Gm cc bi tp bn v cng trnh v bn v nh, bn v kt cu thp, kt cu b tng ct thp v bn v kt cu g#V k thut#Xy dng#Bi tp#KVn## 00768000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010014000520020019000660070032000850220004001172210 03900121004001800160008000500178009001100183010000500194011001500199005001700214 01300070023102101370023802000090037502000090038402000100039302000110040302000110 0414039000500425#VL10.01999#VL10.02000#43000#Vi?t#TH308K#625.7#^214#Dng Hc H i#Thit k ng t#Dng Hc Hi, Nguyn Xun Trc#T.2#Nn mt ng v cng trnh thot nc#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a247tr.^b27cm#Nguyn Xu n Trc#267437#Gii thiu nhng c s l lun v cc phng php tnh ton thit k nn ng, mt ng, h thng cc cng trnh thot nc ng t#Thit k #ng b#Nn ng#Thot nc#Gio trnh#KVn## 00789000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500010017000550020038000720070043001100220004001530040 01800157008000500175009001100180010000500191011001500196021017400211020000700385 03900050039202000110039700500170040801300070042502000090043202000130044102000090 0454#VL10.02001#VL10.02002#45000#Vi?t#GI-103B#537.076#^214#Lng Duyn Bnh#Gi i bi tp v bi ton c s vt l#Lng Duyn Bnh (ch.b.), Nguyn Quang Hu#T. 3#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a254tr.^b27cm#Gm cc phn bi tp v hng dn gii bi tp in tch, in trng, nh lut Gauss, in th, i n dung, dng in v in tr, mch in, t trng, nh lut Ampre#Vt l#KV n#Gio trnh#Nguyn Quang Hu#267438#Bi ton#Gii bi tp#in hc## 00990000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010013000510020019000640030042000830070051001250220 00400176004001800180008000500198009001100203010000500214011001500219021033500234 02000120056902000070058102000110058800500120059900500160061101300070062700500130 0634039000500647#VL10.02003#VL10.02004#38000#Vi?t#V200K#621.8#^214#Trn Hu Qu #V k thut c kh#Sch dng cho cc trng i hc k thut#Trn Hu Qu (ch.b .), ng Vn C, Nguyn Vn Tun#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a22 7tr.^b27cm#Trnh by cc nguyn tc, phng php lp v c cc bn v k thut c kh gm: dng c v v cch s dng, v k thut tr gip bng my tnh in t, tiu chun v trnh by bn v k thut, v hinh hc, biu din vt th, bi u din i tng trong CAD, hnh chiu trc o v hnh chiu phi cnh, biu di n ren v chi tit ghp...#V k thut#C kh#Gio trnh#ng Vn C#Nguyn Vn T un#267439#Trn Hu Qu#KVn## 00998000000000337000450002600110000002600110001102103290002202000050035102000080 03560200011003640390005003750140007003800410005003871810006003920820008003988080 00500406002004200411003003200453007005600485008000500541009001100546010000500557 01100150056201500180057700500110059500100180060600500110062401300070063502000080 0642020001000650#VL10.02006#VL10.02005#Trnh by i cng v t chc v qun l y t. Quan im, chin lc, h thng t chc ngnh y t Vit Nam. Nguyn l ch m sc sc kho ban u, m hnh sc kho - bnh tt Vit Nam. Chnh sch y t , qun l y t, nhn lc, qun l v t chc bnh vin, hot ng y t, lp k h och, theo di - gim st cc hot ng y t...#Y t#T chc#Gio trnh#KVn#430 00#Vi?t#T450C#362.106#^214#T chc y t - Chng trnh y t quc gia#Dng cho o to cao ng y hc#B.s. :Hong Ngc Chng (ch.b.), L Nh p, L Vn Nho#^a H.#^aGio dc#2010#^a176tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#L Nh p#Hong Ngc Chng #L Vn Nho#267440#Qun l#Hot ng## 00623000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010018000520020013000700070018000830220004001010040 01900105008000500124009001100129010000500140011001500145021009800160020001300258 020000900271020001100280013000700291005001800298039000500316#VL10.02007#VL10.020 08#36000#Vi?t#CH300T#621.8#^214#Nguyn Trng Hip#Chi tit my#Nguyn Trng Hi p#T.1#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2010#^a211tr.^b27cm#Trnh by nhng vn c bn v thit k chi tit my, cc chi tit my ghp, truyn ng c kh#C hi tit my#Thit k#Gio trnh#267441#Nguyn Trng Hip#KVn## 00911000000000301000450002600110000002600110001102600110002202102830003302000110 03160390005003270140007003320410005003391810006003440820006003508080005003560020 01800361003006800379007004500447008000500492009001100497010000500508011001500513 015001800528005001500546001002200561013000700583020001900590#VL10.02010#VL10.020 09#VL10.02011#Trnh by nhng nguyn tc vn ng tr liu, cc t th cn bn v bin i trong vn ng tr liu. Hng dn bi tp vn ng th ng, vn n g c tr gip, vn ng ch ng t do, vn ng c khng, bi tp th gin, ko gin, di ng khp, thng bng, iu hp vn ng...#Gio trnh#KVn#52000# Vi?t#V121#615.8#^214#Vn ng tr liu#Dng cho o to cao ng ngnh vt l t r liu, phc hi chc nng#Ch.b.: Nguyn Th Thanh Bnh, L Quang Khanh#^aH.#^a Gio dc#2010#^a211tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#L Quang Khanh#Nguyn Th Thanh B nh#267442#Liu php vn ng## 00763000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010014000490020038000630070014001010220004001150040 01800119008000500137009001100142010000500153011001500158021019400173020001000367 020001700377020001100394013000700405005001400412039000500426020001800431#VL10.02 012#VL10.02013#50000#Vi?t#C125T#541#^214#o nh Thc#Cu to nguyn t v li n kt ho hc#o nh Thc#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a303tr.^ b27cm#Khi qut v nguyn t vt l kinh in v mu nguyn t Rutherford. Cc t huyt lng t nng lng, lng t nh sng v thuyt nguyn t Bolir-Sommerfel d. C hc lng t v cu to nguyn t#Nguyn t#Lin kt ho hc#Gio trnh#26 7443#o nh Thc#KVn#Cu to nguyn t## 00749000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010014000490020038000630070014001010220004001150040 01800119008000500137009001100142010000500153011001500158021020400173020001700377 020001100394013000700405005001400412039000500426020001600431#VL10.02014#VL10.020 15#70000#Vi?t#C125T#541#^214#o nh Thc#Cu to nguyn t v lin kt ho h c#o nh Thc#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a431tr.^b27cm#Trnh by nhng kin thc c bn v cu to phn t v lin kt ho hc, cu to hnh hc, tnh cht ca phn t, kho st phn t bng c hc lng t, thuyt lin k t ho tr, thuyt Orbital phn t...#Lin kt ho hc#Gio trnh#267444#o n h Thc#KVn#Cu to phn t## 00745000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450010013000500020015000630070028000780220004001060080 00500110009001100115010000500126011002000131005001400151013000700165021026700172 020001100439020001100450039000600461#VL10.02016#VL10.02017#129000#Vi?t#H401H#54 7#^214#ng Nh Ti#Ho hc hu c#ng Nh Ti, Ng Th Thun#T.1#^aH.#^aGio d c#2010#^aXIV, 748tr.^b27cm#Ng Th Thun#267445#Trnh by nhng kin thc c b n v ho hc hu c, v hirocacbon no v khng no, hirocacbon thm, du m v kh thin nhin, ho hc lp th, phng php ph v cu to hp cht hu c, d n xut halogen ca hirocacbon, hp cht c nguyn t, ancol, phenol v ete#Ho hu c#Gio trnh#TDung## 00813000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540030060000740070013001340040018001470080 00500165009001100170010000500181011001500186001001300201013000700214021022900221 020001200450020000800462020002400470020001100494039000600505#VL10.02018#VL10.020 19#27000#Vi?t#B103T#604.2076#^214#Bi tp v k thut#Sch dng cho cc trng o to ngh v trung cp k thut#Trn Hu Qu#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio d c#2010#^a167tr.^b27cm#Trn Hu Qu#267446#Tm tt cc kin thc c bn, cc ph ng php v, cc bi tp ng dng, thc hnh, tiu chun v trnh by bn v k t hut: v hnh hc, hnh chiu vung gc, giao tuyn ca vt th, hnh chiu trc o, hnh chiu ca vt th...#V k thut#Bi tp#Trung hc chuyn nghip#Gio trnh#TDung## 00909000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020021000500030052000710070015001230080005001380090 01100143010000500154011001500159001001500174013000700189021038200196020001500578 020002100593020001100614039000600625#VL10.02021#VL10.02020#53000#Vi?t#PH561T#51 5#^214#Phng trnh vi phn#Dng cho sinh vin cc trng k thut v cng ngh# Phan Huy Thin#^aH.#^aGio dc#2010#^a291tr.^b27cm#Phan Huy Thin#267447#Gm l thuyt v bi tp v phng trnh vi phn cp 1 v cp 2, phng trnh vi phn c p cao, cc h thc truy hi v hm Green, h phng trnh vi phn, ton t vi p hn ca cc i lng o c, php bin i Laplace v Fourier, gii phng tr nh vi phn bng chui, phng php hm ring v tr ring, cc hm c bit ng dng trong vt l v k thut, cc php tnh bin phn#Ton gii tch#Phng tr nh vi phn#Gio trnh#TDung## 00921000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020031000500030061000810070064001420080005002060090 01100211010000500222011001400227015001800241005001400259005001900273001001500292 013000700307021025100314020001300565020001200578020001100590039000600601#VL10.02 022#VL10.02023#21000#Vi?t#QU100T#612#^214#Qu trnh pht trin con ngi#Dng c ho o to cao ng vt l tr liu/phc hi chc nng#B.s.: L Quang Khanh (ch. b.), Cao Bch Thu, Cao Hong Tm Phc#^aH.#^aGio dc#2010#^a87tr.^b27cm#TTS g hi: B Y t#Cao Bch Thu#Cao Hong Tm Phc#L Quang Khanh#267448#Nghin cu h thng ca c th ngi v nhng mu vn ng thay i trong sut cuc i con n gi. Trnh by v h tim mch - h hp, c - xng, thn kinh - vn ng, cm g ic - vn ng, nhn thc v s bin i ca chng theo cc tui khc nhau#C th ngi#Sinh l hc#Gio trnh#TDung## 00909000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560020014000610030033000750070089001080040 01800197008000500215009001100220010000500231011001500236015001800251005001500269 00500200028400500200030400500170032401300070034102101530034802000090050102000100 0510020001000520020001100530039000600541#VL10.02024#VL10.02025#VL10.02026#50000 #Vi?t#TH552V#580#^214#Thc vt dc#Dng cho o to dc s i hc#B.s.: Trn g Th p (ch.b.), Nguyn Th Thu Hng, Nguyn Th Thu Ngn, Liu H M Trang#T i bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a323tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trng Th p#Nguyn Th Thu Hng#Nguyn Th Thu Ngn#Liu H M Trang#267449#Gii thiu v hnh thi - gii phu thc vt, c bit phn loi thc vt vi 9 ngnh thc vt bc cao: c trng ngnh, phn lp, b, tn, cng dng...#Thc vt#Hnh thi #Phn loi#Gio trnh#TDung## 00914000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020032000510030067000830070087001500080005002370090 01100242010000500253011001500258015001800273005001800291005001500309005001800324 00500190034201300070036102101640036802000120053202000090054402000110055303900060 0564020000600570#VL10.02027#VL10.02028#48000#Vi?t#L561G#616.7#^214#Lng gi ch c nng h vn ng#Dng cho o to cao ng ngnh vt l tr liu/phc hi ch c nng#B.s.: Hong Ngc Chng, L Quang Khanh (ch.b.), Cao Th Bch Thu, Cao H ong Tm Phc#^aH.#^aGio dc#2010#^a195tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Hong Ngc C hng#L Quang Khanh#Cao Th Bch Thu#Cao Hong Tm Phc#267450#Gii thiu cc k thut th sc mnh ca c, tm hot ng ca mt khp, v chiu di hay ch u vi ca mt chi th iu tr cho bnh nhn c vn v vn ng#H vn ng #o lng#Gio trnh#TDung#Y hc## 00843000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520030041000670070085001080080005001930090 01100198010000500209011001500214015001800229005001000247005002100257005001700278 005002000295013000700315021018100322020000900503020001100512039000600523#VL10.02 029#VL10.02030#70000#Vi?t#B256H#616.07#^214#Bnh hc c s#Dng cho o to cao ng k thut y hc#B.s.: Nguyn M (ch.b.), Nguyn Th Lan Hng, ng Th Kim Quy, Phan Th Minh Trang#^aH.#^aGio dc#2010#^a283tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t# Nguyn M#Nguyn Th Lan Hng#ng Th Kim Quy#Phan Th Minh Trang#267451#Trnh by nguyn nhn, triu chng, tin trin, bin chng, cch chn on, phng ph p iu tr v phng bnh ca cc bnh nhi khoa, ni khoa, bnh truyn nhim v bnh ngoi khoa#Bnh hc#Gio trnh#TDung## 00822000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820004000408080005000440010018000490020009000670030032000760070038001080080 00500146009001100151010000500162011001500167005001200182015001800194013000700212 021028700219020000900506020001100515039000600526#VL10.02031#VL10.02032#Vi?t#3700 0#H401S#612#^214#Phm Th Minh Th#Ho sinh#Dng cho o to cao ng y hc#Ch. b.: Phm Th Minh Th, L Th Thu#^aH.#^aGio dc#2010#^a151tr.^b27cm#L Th Th u#TTS ghi: B Y t#267452#Trnh by thnh phn cu to ho hc c bn cu to nn c th sng, qu trnh chuyn ho chnh ca cc cht glucid, lipid, protein v ri lon chuyn ho cc cht thng gp, cu to v tc dng ca vitamin, hor mon v enzym, chc phn ho sinh ca gan - mt, thn v mt s dch c th#Ho s inh#Gio trnh#TDung## 00765000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820004000408080005000440010015000490020014000640030037000780070048001150080 00500163009001100168010000500179011001500184005001800199015001800217013000700235 021020200242020001400444020001100458039000600469#VL10.02033#VL10.02034#Vi?t#2600 0#H401P#543#^214#Nguyn Th Tm#Ho phn tch#Dng cho o to cao ng xt ngh im#B.s.: Nguyn Th Tm (ch.b.), Phm Th Minh Th#^aH.#^aGio dc#2010#^a105tr .^b27cm#Phm Th Minh Th#TTS ghi: B Y t#267453#Khi qut nhng vn chung v l thuyt ca ho phn tch gm: phn tch nh tnh v nh lng. Hng dn cch pha ch mt s dung dch chun v thuc th thng thng trong cc phn g xt nghim#Ho phn tch#Gio trnh#TDung## 00672000000000253000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820004000408080005000440010012000490020028000610070012000890080005001010090 01100106010000500117011001500122013000700137021025000144020001000394020000800404 039000600412#VL10.02035#VL10.02036#Vi?t#70000#L302S#109#^214# Minh Hp#Lch s trit hc i cng# Minh Hp#^aH.#^aGio dc#2010#^a395tr.^b27cm#267454#Gi o trnh lch s trit hc t thi c i, Trung c, Phc hng n trit hc c in Ty u cn hin i v trit hc phng Ty hin i. Trnh by ni dung cc lnh vc trit hc gm: logic hc v tri thc lun, siu hnh hc v th gii g i tr#Trit hc#Lch s#TDung## 00707000000000253000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820006000408080005000460010014000510020023000650070014000880080005001020090 01100107010000500118011001500123013000700138021026500145020001400410020002300424 039000600447#VL10.02037#VL10.02038#Vi?t#43000#C460S#005.7#^214# Trung Tun#C s d liu suy din# Trung Tun#^aH.#^aGio dc#2010#^a227tr.^b27cm#267455#Tr nh by mt s yu t lin quan n c s d liu suy din: ton hc, h thng t ri thc, lp trnh logic v datalog. Nu mt s nh ngha v c s d liu suy din, cc tip cn nghin cu, v d cn c xem xt v nh gi cu hi trong c s d liu suy din#C s d liu#C s d liu suy din#TDung## 00930000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020025000490030033000740070060001070220004001670040 01800171008000500189009001100194010000500205011001500210015001800225005001500243 00500140025800500120027200500070028400500150029101300070030602101940031302000140 0507020001000521020000800531020001100539039000600550#VL10.02039#VL10.02040#95000 #Vi?t#B108C#615#^214#Bo ch v sinh dc hc#Dng cho o to dc s i hc# B.s.: L Quan Nghim, Hunh Vn Ho (ch.b.), L Vn Lng...#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a443tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#L Quan Nghim#Hunh Vn Ho#L Vn Lng#L Hu#L Th Thu Vn#267456#Trnh by v cc dng thuc thuc h phn tn d th, mt vi dng thuc c bit vi h thng tr liu, hnh thc tng k, cch khc phc trong pha ch v k thut bo ch cc dng thuc trn# Sinh dc hc#Dc phm#Bo ch#Gio trnh#TDung## 00741000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820007000428080005000490010018000540020015000720030041000870070035001280080 00500163009001100168010000500179011001500184005000900199015001800208013000700226 021017000233020000900403020001000412020001100422039000600433#VL10.02041#VL10.020 42#Vi?t#34000#GI-103P#616.07#^214#Nguyn Quang Tun#Gii phu bnh#Dng cho o to cao ng k thut y hc#Ch.b.: Nguyn Quang Tun, Trn Ho#^aH.#^aGio dc# 2010#^a139tr.^b27cm#Trn Ho#TTS ghi: B Y t#267457#Trnh by kin thc c bn v tn thng ca t bo v m, qu trnh vim v u, v mt s bnh l thng g p nh: bnh l tiu ho, sinh dc nam, tuyn v, tuyn gip...#Bnh hc#Gii ph u#Gio trnh#TDung## 00994000000000337000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820008000408080005000480010010000530020018000630030035000810070062001160080 00500178009001100183010000500194011001500199005002000214004001800234015001800252 00500160027001300070028602103040029302000060059702000120060302000110061503900060 0626020002400632#VL10.02043#VL10.02044#Vi?t#40000#K304N#615.028#^214#Trn Tch# Kim nghim thuc#Dng cho o to dc s trung cp#B.s.: Trn Tch (ch.b.), Ng uyn Th Kiu Anh, V Th Thu Thu#^aH.#^aGio dc#2010#^a247tr.^b27cm#Nguyn Th Kiu Anh#Ti bn ln th 3#TTS ghi: B Y t#V Th Thu Thu#267458#Trnh by khi qut v cng tc kim tra cht lng thuc - m phm, cng tc tiu chun h o v kim nghim thuc theo tiu chun, phng php x l s liu, tnh ton v tr li kt qu kim nghim, cc loi dung dch dng trong kim nghim... v m t s bi tp kim nghim thuc trong phng th nghim#Thuc#Kim nghim#Gio tr nh#TDung#Trung hc chuyn nghip## 00859000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820006000408080005000460010018000510020025000690030032000940070024001260080 00500150009001100155010000500166011001500171015001800186013000700204021030600211 020001100517020000600528020000600534020001100540039000600551#VL10.02045#VL10.020 46#Vi?t#29000#T120L#610.1#^214#Nguyn Hunh Ngc#Tm l hc y hc - y c#Dng cho o to cao ng y hc#Nguyn Hunh Ngc ch.b.#^aH.#^aGio dc#2010#^a119tr. ^b27cm#TTS ghi: B Y t#267459#Trnh by nhng khi nim c bn v tm l hc, tm l y hc v tm quan trng ca yu t tm l i vi sc kho v bnh tt, nhng c im tm l ca ngi v nhng quy tc c bn trong giao tip vi ng i bnh, mi tng quan gia giao tip v y c, ngha v v yu cu o c ca ngi cn b y t#Tm l hc#Y hc#Y c#Gio trnh#TDung## 00984000000000325000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820006000408080005000460010014000510020014000650030032000790070044001110080 00500155009001100160010000500171011001500176005002200191015001800213013000700231 02103700023802000120060802000090062002000060062902000060063502000110064103900060 0652#VL10.02047#VL10.02048#Vi?t#37000#V300S#616.9#^214#Trn Vn Hng#Vi sinh y hc#Dng cho o to cao ng y hc#Ch.b.: Trn Vn Hng, Nguyn Th oan Trinh# ^aH.#^aGio dc#2010#^a151tr.^b27cm#Nguyn Th oan Trinh#TTS ghi: B Y t#2674 60#Trnh by c im vi sinh y hc v sinh vt hc, mi quan h gia vi sinh - c th - mi trng, ng dng ca nhng nghin cu v vi sinh trong chn on v phng cc bnh truyn nhim, kh nng gy bnh v cc phng php chn on vi snih vt ca tng loi vi khun, virut gy bnh thng gp, cc nguyn tc phng bnh v iu tr mt s bnh nhim trng thng gp#Vi sinh hc#Vi khun#Virut# Y hc#Gio trnh#TDung## 00845000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820007000408080005000470010018000520020017000700030041000870070057001280080 00500185009001100190010000500201011001400206005002400220015001800244013000700262 021024000269020000800509020000900517020001100526039000600537#VL10.02049#VL10.020 50#Vi?t#20000#K600T#616.07#^214#Hong Ngc Chng#K thut siu m#Dng cho o to cao ng k thut y hc#B.s.: Hong Ngc Chng (ch.b.), Trng Th Hong P hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a83tr.^b27cm#Trng Th Hong Phng#TTS ghi: B Y t#267461#Trnh by nguyn l c bn ca siu m, ng dng ca siu m trong ch n on bnh, k thut cc mt ct c bn ca siu m v k thut siu m mt s b phn ca c th nh: bng, gan - mt, tu - lch, h tit niu, ph khoa v t uyn gip#Siu m#K thut#Gio trnh#TDung## 00770000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010013000530020055000660030057001210070013001780220 00400191008000500195009001100200010000500211011001500216013000700231005001300238 02101260025102000160037702000210039302000050041402000080041902000110042703900060 0438#VL10.02051#VL10.02052#37000#Vi?t#GI-108T#621.8#^214#V Quang Hi#Gio trn h trang b in - in t cc my cng nghip#Dng cho cc trng o to h C nhn Cao ng k thut#V Quang Hi#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a199tr.^b27cm#2674 62#V Quang Hi#Trnh by t mch tng th n tng mch nh v linh kin ca m ch my trong my ct gt kim loi v my gia cng bng p lc#My cng nghip#M y ct gt kim loi#in#in t#Gio trnh#TDung## 00766000000000313000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820004000408080005000440010013000490020020000620030032000820070043001140080 00500157009001100162010000500173011001500178005001500193004001800208015001800226 013000700244021014000251020002000391020001100411039000600422020002400428#VL10.02 053#VL10.02054#Vi?t#45000#B256H#617#^214#ng Hanh #Bnh hc ngoi khoa#Dng cho o to y s trung cp#B.s.: ng Hanh (ch.b.), Phng Ngc Ho#^aH.#^aGi o dc#2010#^a183tr.^b27cm#Phng Ngc Ho#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Y t#267 463#Hng dn cn b y t c s cch chn on lm sng nhng trng hp cp cu v bnh thng thng hay gp v mt vi phng thuc s cu#Bnh hc ngoi k hoa#Gio trnh#TDung#Trung hc chuyn nghip## 00714000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820006000408080005000460010015000510020027000660030062000930070015001550080 00500170009001100175010000500186011001500191013000700206021016800213020000900381 020000800390020001100398039000600409020000900415#VL10.02055#VL10.02056#Vi?t#3600 0#S125R#617.6#^214#Nguyn Mnh H#Su rng v cc bin chng#Gio trnh ging d y cho sinh vin chuyn khoa v sau i hc#Nguyn Mnh H#^aH.#^aGio dc#2010# ^a187tr.^b27cm#267464#Trnh by v bnh su rng, lon dng, tn thng t chc cng khng do su, bnh l tu rng, bnh l vng cung, thuc v vt liu tron g iu tr nhng bnh v rng#Su rng#Bnh l#Gio trnh#TDung#iu tr## 01026000000000325000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820006000408080005000460020037000510030067000880070083001550080005002380090 01100243010000500254011001500259005001500274015001800289005001800307005001900325 00500140034401300070035802102830036502000190064802000160066702000110068303900060 0694#VL10.02057#VL10.02058#Vi?t#37000#C101P#615.8#^214#Cc phng thc iu tr bng vt l#Dng cho o to cao ng ngnh vt l tr liu/phc hi chc nng# B.s.: L Quang Khanh (ch.b.), Cao Th Bch Thu, Cao Hong Tm Phc, Phm Minh T n#^aH.#^aGio dc#2010#^a152tr.^b27cm#L Quang Khanh#TTS ghi: B Y t#Cao Th Bch Thu#Cao Hong Tm Phc#Phm Minh Tn#267465#Trnh by v tc dng sinh l, ng dng iu tr phc hi chc nng bng nng lng bc v, tia hng ngoi, ti a t ngoi, siu m tr liu, kch thch in thn kinh - c, dng cao tn - th u nhit sng ngn, cc dng in gim au, dng ganvinic, laser, chn on in v in git#Phc hi chc nng#Vt l tr liu#Gio trnh#TDung## 00919000000000325000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100070 00340820006000418080005000470010017000520020046000690070031001150080005001460090 01100151010000500162011001500167005001300182004001800195013000700213021030000220 02000210052002000130054102000080055402000110056203900060057302000050057902000090 0584#VL10.02059#VL10.02060#Vi?t#35000#TR106B#621.8#^214#Nguyn Mnh Tin#Trang b in - in t my gia cng kim loi#Nguyn Mnh Tin, V Quang Hi#^aH.#^aGi o dc#2010#^a203tr.^b27cm#V Quang Hi#Ti bn ln th 9#267466#Trnh by cc c im lm vic, phng php xc nh ph ti, cng sut ng c truyn ng ch o my ct gt kim loi, my gia cng kim loi bng p lc, cc c im v yu c u i vi h thng trang b in - in t ca my, cc khu iu khin in h nh v mt s s iu khin cc my c th#My ct gt kim loi#My gia cng# in t#Gio trnh#TDung#in#Kim loi## 00802000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820006000408080005000460010015000510020020000660070029000860080005001150090 01100120010000500131011001500136005001300151004001800164013000700182021025300189 020001400442020000900456020001800465020001100483039000600494#VL10.02061#VL10.020 62#Vi?t#62000#K600T#621.5#^214#Nguyn c Li#K thut lnh c s#Nguyn c L i, Phm Vn Tu#^aH.#^aGio dc#2010#^a379tr.^b27cm#Phm Vn Tu#Ti bn ln th 9#267467#Trnh by kin thc c bn v phng php lm lnh nhn to, mi cht lnh, cht ti lnh, vt liu lnh, cc thit b v chu trnh my lnh nn hi, my lnh hp th, my lnh ject, my lnh nn kh, cc thit b t ng v t ng ho h thng lnh#K thut lnh#My lnh#Thit b lm lnh#Gio trnh#TDung ## 00985000000000337000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820006000428080005000480010013000530020050000660030060001160070034001760080 00500210009001100215010000500226011001500231005002000246004001800266015004100284 01300070032502102320033202000180056402000090058202000150059102000110060603900060 0617020002400623#VV10.16611#VV10.16612#Vi?t#27500#GI-108T#621.8#^214#Ninh c T n#Gio trnh dung sai lp ghp v k thut o lng#Sch dng cho cc trng o to h Trung cp chuyn nghip#Ninh c Tn, Nguyn Th Xun By#^aH.#^aGio d c#2010#^a223tr.^b24cm#Nguyn Th Xun By#Ti bn ln th 2#u ba sch ghi: B Gio dc v o to#267468#Gii thiu kin thc v dung sai lp ghp v k thu t o lng trong ch to c kh: khi nim, h thng dung sai lp ghp b mt t rn, dung sai hnh dng, v tr v nhm b mt, kch thc, dng c o lng tro ng ch to c kh...#Dung sai lp ghp#o lng#Ch to c kh#Gio trnh#TDung# Trung hc chuyn nghip## 00992000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003301400070 00381810008000450820007000538080005000600010015000650020046000800030112001260070 05400238008000500292009001100297010000500308011001500313005001500328004001800343 00500140036101300070037502102290038202000080061102000090061902000090062802000110 0637039000600648#VV10.16613#VV10.16614#VV10.16615#Vi?t#50000#GI-108T#621.37#^21 4#Nguyn Vn Ho#Gio trnh o lng in v cm bin o lng#Bin son theo ch ng trnh khung mn hc o lng in v Cm bin o lng do B Gio dc v o to ban hnh#Nguyn Vn Ho (ch.b.), Bi ng Thnh, Hong S Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a391tr.^b24cm#Bi ng Thnh#Ti bn ln th 4#Hong S Hng#267469#T rnh by khi nim c bn v o lng in v mt s thit b o in p v dng in, o thng s mch in, o cng sut v in nng, o tn s, gc pha v k hong thi gian, dao ng in t, v thit b cm bin v ng dng#o in#Cm bin#o lng#Gio trnh#TDung## 00670000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820006000408080005000460010011000510020013000620030058000750070027001330080 00500160009001100165010000500176011001500181005001500196013000700211021010800218 020001300326020001100339039000600350020002400356#VV10.16616#VV10.16617#Vi?t#2400 0#V124L#620.1#^214# Ngc T#Vt liu hc#Dng trong cc trng Trung cp Chuy n nghip v Dy ngh# Ngc T, Phng Xun Sn#^aH.#^aGio dc#2010#^a163tr.^b 24cm#Phng Xun Sn#267470#Nghin cu v dung dch rn v gin pha, bin dng v nhit luyn, vt liu kim loi v vt liu phi kim#Vt liu hc#Gio trnh#T Dung#Trung hc chuyn nghip## 00788000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820006000428080005000480010014000530020028000670070030000950080005001250090 01100130010000500141011001500146005001500161004001800176013000700194021025200201 020001800453020001000471020001100481039000600492#VV10.16618#VV10.16619#Vi?t#3600 0#GI-108T#005.3#^214#Nguyn Vn T#Gio trnh k ngh phn mm#Nguyn Vn T, N guyn Vit H#^aH.#^aGio dc#2010#^a282tr.^b24cm#Nguyn Vit H#Ti bn ln th 1#267471#Trnh by nhng vn c bn ca k ngh phn mm nh: phn tch h t hng v yu cu phn mm, thit k v ci t phn mm, m bo kim chng v du y tr tnh ton vn phn mm, t ng ho cc hot ng pht trin phn mm v q un l d n phn mm#Phn mm my tnh#Cng ngh#Gio trnh#TDung## 00943000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820008000428080005000500010012000550020031000670030064000980070012001620080 00500174009001100179010000500190011001500195004001800210015004400228013000700272 021032500279020001000604020001000614020001100624039000600635#VV10.16620#VV10.166 21#Vi?t#37000#GI-108T#621.319#^214#L Vn Bng#Gio trnh l thuyt mch in#S ch dng cho cc trng Cao ng v h Trung hc chuyn nghip#L Vn Bng#^aH.# ^aGio dc#2010#^a295tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#u ba sch ghi: V Gio dc c huyn nghip#267472#Gii thiu cc khi nim v nh lut c bn v in mch, d ng in hnh sin trong cc mch in n gin nht, cc phng php gii mch in tuyn tnh phc tp, in mch c h cm, mng mt ca tuyn tnh, mng hai ca tuyn tnh khng ngun, mch in ba pha v qu trnh qu trong cc mch in tuyn tnh n gin#Mch in#L thuyt#Gio trnh#TDung## 00826000000000277000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820006000428080005000480010016000530020027000690030143000960070016002390080 00500255009001100260010000500271011001500276004001800291013000700309021019900316 020001600515020001100531039000600542#VV10.16622#VV10.16623#Vi?t#30000#GI-108T#5 71.6#^214#Nguyn Nh Hin#Gio trnh sinh hc t bo#Dng cho sinh vin Cao ng , i hc chuyn nghip ngnh Sinh hc, Cng ngh sinh hc, Nng - Lm - Ng ngh ip v Gio vin Sinh hc ph thng#Nguyn Nh Hin#^aH.#^aGio dc#2010#^a255tr .^b24cm#Ti bn ln th 3#267473#Gii thiu v t chc phn t ca t bo, cu t rc v chc nng ca t bo nhn s v t bo nhn chun, qu trnh chuyn ho v t cht v nng lng t bo, chu k t bo v s sinh sn ca t bo#Sinh hc t bo#Gio trnh#TDung## 00890000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003301400070 00381810008000450820010000538080005000630020031000680070073000990080005001720090 01100177010000500188011001500193005001300208004001800221005001500239005001700254 00500170027101300070028802102230029502000200051802000090053802000110054703900060 0558#VV10.16624#VV10.16626#VV10.16625#Vi?t#27000#GI-108T#346.59704#^214#Gio tr nh lut s hu tr tu#L nh Ngh, V Th Hi Yn (ch.b.), Nguyn Nh Qunh, Nguyn Th Tuyt#^aH.#^aGio dc#2010#^a195tr.^b24cm#L nh Ngh#Ti bn ln th 1#V Th Hi Yn#Nguyn Nh Qunh#Nguyn Th Tuyt#267474#Trnh by tng quan v quyn s hu tr tu. Ni dung quy nh trong php lut Vit Nam v quyn tc gi v quyn lin quan n quyn tc gi, quyn s hu cng nghip, bo h gin g cy trng v bo v quyn s hu tr tu#Lut s hu tr tu#Vit Nam#Gio tr nh#TDung## 00782000000000277000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820009000408080005000490010015000540020051000690070015001200080005001350090 01100140010000500151011001500156004001800171013000700189021026300196020000800459 020002200467020000900489039000600498#VV10.16627#VV10.16628#Vi?t#38000#D112N#621 .5028#^214#Nguyn c Li#Dy ngh sa cha t lnh v my iu ho dn dng#Ngu yn c Li#^aH.#^aGio dc#2010#^a299tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#267475#Trnh b y nguyn tc lm lnh nhn to, cc thng s trng thi v cc i lng c bn dng trong k thut lnh. Gii thiu v nguyn tc cu to ca t lnh, my i u ho dn dng v nghin cu cc thit b chnh ca chng. Hng dn k thut gi a cng sa cha#T lnh#My iu ho nhit #Sa cha#TDung## 00683000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820007000428080005000490010016000540020044000700070016001140080005001300090 01100135010000500146011001500151004001800166013000700184021015000191020001200341 020001400353020000900367020001100376039000600387#VV10.16629#VV10.16630#Vi?t#3350 0#GI-108T#330.91#^214#Bi Th Hi Yn#Gio trnh a l kinh t - x hi th gi i#Bi Th Hi Yn#^aH.#^aGio dc#2010#^a275tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#267476# Trnh by nhng vn v kinh t x hi th gii trong thi k hin i. Gii t hiu a l kinh t - x hi mt s quc gia v khu vc trn th gii#a kinh t #a l x hi#Th gii#Gio trnh#TDung## 00722000000000277000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820007000428080005000490010015000540020025000690030038000940070015001320080 00500147009001100152010000500163011001500168004001800183013000700201021020500208 020001400413020001100427039000600438#VV10.16631#VV10.16632#Vi?t#39500#GI-108T#6 21.31#^214#Ng Hng Quang#Gio trnh cung cp in#Dng cho cc trng Cao ng k thut#Ng Hng Quang#^aH.#^aGio dc#2010#^a295tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#26 7477#Hng dn xc nh ph ti in, xc nh cc lng tn tht trn li cung cp in. Gii thiu phng php so snh kinh t k thut cc phng n cung c p in, cc loi trm trong li cung cp in...#Cung cp in#Gio trnh#TDung ## 00793000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820009000428080005000510010011000560020029000670030048000960070027001440080 00500171009001100176010000500187011001500192005001500207004001800222013000700240 021020400247020001400451020000900465020001100474039000600485#VV10.16633#VV10.166 34#Vi?t#42000#GI-108T#621.3028#^214#V Vn Tm#Gio trnh thit k cp in#Dn g cho cc trng i hc - cao ng k thut#V Vn Tm, Ng Hng Quang#^aH.#^aG io dc#2010#^a315tr.^b24cm#Ng Hng Quang#Ti bn ln th 1#267478#Gii thiu c hi tit cc bc thit k mt cng trnh in, cp in cho mt gia nh, lp h c cho n nh my v mt khu cng nghip cng nh th tc trin khai cc bc th c hin mt cng trnh cp in#Cung cp in#Thit b#Gio trnh#TDung## 01030000000000337000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820009000408080005000490010012000540020043000660030036001090070027001450080 00500172009001100177010000500188011001500193005001400208004001800222015004400240 01300070028402103200029102000140061102000170062502000090064202000240065103900060 0675020001100681#VV10.16635#VV10.16636#Vi?t#27000#S551C#621.3028#^214#Bi Vn Y n#Sa cha in dn dng v in cng nghip#Dng cho cng nhn v k thut vi n#Bi Vn Yn, Trn Nht Tn#^aH.#^aGio dc#2010#^a243tr.^b24cm#Trn Nht Tn#T i bn ln th 5#u ba sch ghi: V Gio dc chuyn nghip#267479#Gii thiu m t s linh kin in t, vi mch v mch ng dng, mt s mch in t, ng lc v thit b iu khin my, mt s mch in c bn trong t ng ho, mt s m y dn dng v cng nghip c khng ch t ng s dng nc ta, mt vi ki nh nghim sa cha in dn dng v cng nghip, in lnh ng dng#in dn dn g#in cng nghip#Sa cha#Trung hc chuyn nghip#TDung#Gio trnh## 00828000000000349000450002600110000002600110001104100050002201400080002718100060 00350820014000418080005000550020031000600070043000910080005001340090011001390100 00500150011001500155005001100170004001900181005001500200005001200215005001900227 00500120024602101460025802000160040402000190042002000080043902000090044702000090 0456013000700465039000600472#VV10.16637#VV10.16638#Vi?t#110000#V115H#895.922090 032#^214#Vn hc Vit Nam (1900 - 1945)#Phan C , Trn nh Hu, Nguyn Trc. ..#^aH.#^aGio dc#2010#^a667tr.^b24cm#Phan C #Ti bn ln th 13#Trn nh H u#Nguyn Trc#Nguyn Honh Khung#L Ch Dng#Gii thiu v nghin cu tc gi, tc phm cng nhng nt c trng ca vn hc Vit Nam qua giai on giao thi 1900-1930 v giai on 1930-1945#Vn hc cn i#Nghin cu vn hc#Tc gi#Tc phm#Vit Nam#267480#TDung## 00687000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820006000428080005000480010011000530020028000640030036000920070030001280080 00500158009001100163010000500174011001500179005001800194013000700212021011500219 020000700334020000900341020001800350020001100368039000600379#VV10.16639#VV10.166 40#Vi?t#35000#GI-108T#671.3#^214#Hong Tng#Gio trnh c kh i cng#Dng tr ong o to C nhn k thut#Hong Tng, Nguyn Ngc Thnh#^aH.#^aGio dc#2010# ^a243tr.^b24cm#Nguyn Ngc Thnh#267481#Gii thiu cc vt liu dng trong sn x ut cng nghip, cc phng php ch to phi v gia cng ct gt kim loi#C kh #Vt liu#Gia cng kim loi#Gio trnh#TDung## 00643000000000265000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820004000428080005000460010011000510020029000620070011000910080005001020090 01100107010000500118011001500123004001800138013000700156021017900163020001800342 020001100360039000600371#VV10.16641#VV10.16642#Vi?t#36000#GI-108T#005#^214#T V n Nam#Gio trnh tin hc i cng#T Vn Nam#^aH.#^aGio dc#2010#^a279tr.^b24 cm#Ti bn ln th 1#267482#Gii thiu chung v cng ngh thng tin, h iu hn h, ngn ng lp trnh C, hm v cu trc chng trnh, mng, xu k t v con tr , kiu cu trc v danh sch mc ni, tp tin#Tin hc i cng#Gio trnh#TDun g## 00785000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003301400070 00381810008000450820004000538080005000570010015000620020025000770070015001020080 00500117009001100122010000500133011001500138004004000153013000700193021027600200 020001400476020001100490039000600501#VV10.16643#VV10.16644#VV10.16645#Vi?t#50000 #GI-108T#339#^214#Bi Quang Bnh#Gio trnh kinh t v m#Bi Quang Bnh#^aH.#^ aGio dc#2010#^a288tr.^b24cm#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#267483#Tr nh by cc vn c bn v kinh t hc v m, o lng cc bin s c bn ca k inh t v m, sn xut v tng trng kinh t, tit kim u t v h thng ti chnh, tin t v chnh sch tin t, tht nghip, nn kinh t m, tng cung tn g cu, chu k kinh doanh thc t#Kinh t v m#Gio trnh#TDung## 00753000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820006000428080005000480020025000530030063000780070062001410080005002030090 01100208010000500219011001500224005001400239005001300253005001400266005001800280 013000700298021011500305020001400420020001100434039000600445#VV10.16646#VV10.166 47#Vi?t#27000#GI-108T#621.3#^214#Gio trnh in k thut#Dng cho cc trng o to h Cao ng ngh v Trung cp ngh#Phm Vn Minh, V Hu Thch, Nguyn B Kh, Bi Th Khnh Ho#^aH.#^aGio dc#2010#^a183tr.^b24cm#Phm Vn Minh#V Hu Thch#Nguyn B Kh#Bi Th Khnh Ho#267484#Trnh by v mch in, dng in xoay chiu, t trng - cm ng in t v my in, km theo bi tp mi phn #in k thut#Gio trnh#TDung## 00823000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003301400070 00381810008000450820006000538080005000590010014000640020030000780070014001080080 00500122009001100127010000500138011001500143004001800158013000700176021032600183 020001900509020001100528039000600539#VV10.16649#VV10.16651#VV10.16650#Vi?t#32000 #GI-108T#333.7#^214#Hong Xun C#Gio trnh kinh t mi trng#Hong Xun C#^ aH.#^aGio dc#2010#^a247tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#267485#Trnh by v kinh t vi m v kinh t mi trng, kinh t nhim, kinh t ti nguyn, cc cng c k inh t v kh nng p dng gii quyt cc vn mi trng, kh nng p dng th u ph nhim mi trng trong iu kin Vit Nam, nh gi ti nguyn v tc ng mi trng, kinh t hc v cc chnh sch p dng cho thu sn#Kinh t mi tr ng#Gio trnh#TDung## 00958000000000349000450002600110000002600110001102600110002204100050003301400070 00381810008000450820004000538080005000570020042000620030058001040070053001620080 00500215009001100220010000500231011001500236005001300251004001800264005001400282 00500130029600500170030900500180032601300070034402102090035102000180056002000130 0578020001100591039000600602#VV10.16652#VV10.16653#VV10.16654#Vi?t#42000#GI-108 T#657#^214#Gio trnh k ton ti chnh doanh nghip#Dng cho sinh vin i hc, cao ng chuyn ngnh k ton#ng Th Ho, Phm c Hiu (ch.b.), on Vn Anh ...#^aH.#^aGio dc#2010#^a316tr.^b24cm#ng Th Ho#Ti bn ln th 1#Phm c Hiu#on Vn Anh#L Th Thanh Hi#Trn Th Hng Mai#267486#Trnh by nhng kin thc c bn, tng qut v k ton ti chnh p dng trong cc doanh nghip: k ton ti sn bng tin, k ton hng tn kho, k ton ti sn c nh, k ton h ot ng u t ti chnh...#K ton ti chnh#Doanh nghip#Gio trnh#TDung## 00893000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490010015000540020025000690030056000940070015001500080 00500165009001100170010000500181011001500186004001800201015004400219013000700263 021026600270020001400536020001100550039000600561020002400567#VV10.16656#VV10.166 55#24500#Vi?t#GI-108T#621.31#^214#Ng Hng Quang#Gio trnh cung cp in#Sch dng cho cc h o to h Trung cp chuyn nghip#Ng Hng Quang#^aH.#^aGio d c#2010#^a215tr.^b24cm#Ti bn ln th 8#u ba sch ghi: V Gio dc chuyn ngh ip#267487#Trnh by v cc loi li cung cp in, trm in. Hng dn tnh t on ph ti, tnh ton tn tht in p, tn tht cng sut, tn tht in nng, la chn cc thit b in trong li cung cp in, cc bin php nng cao h s cng sut v tnh ton chiu sng#Cung cp in#Gio trnh#TDung#Trung hc ch uyn nghip## 00784000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570010012000620020027000740030051001010070 03400152008000500186009001100191010000500202011001500207005002100222004001800243 013000700261021018000268020001700448020001100465039000600476#VV10.16657#VV10.166 59#VV10.16658#36000#Vi?t#GI-108T#337#^214# c Bnh#Gio trnh kinh t quc t #Dng cho cc trng cao ng, i hc khi kinh t# c Bnh, Nguyn Th Thu Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a279tr.^b24cm#Nguyn Th Thu Hng#Ti bn ln th 3#267488#Trnh by nhng vn chung v kinh t quc t, quan h thng mi qu c t, u t quc t, cn cn thanh ton v th trng tin t quc t, lin kt v hi nhp kinh t quc t#Kinh t th gii#Gio trnh#TDung## 00923000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500010012000550020068000670070038001350080005001730090 01100178010000500189011001500194005001700209013000700226021032200233020001700555 020000900572020001100581039000600592020000900598020001400607#VV10.16661#VV10.166 60#27000#Vi?t#GI-108T#551.028#^214#V Vn Tch#Gio trnh phng php xc nh tui a cht bng ng v phng x#V Vn Tch (ch.b.), Nguyn Vn Vng#^aH.#^ aGio dc#2010#^a183tr.^b24cm#Nguyn Vn Vng#267489#Trnh by nhng vn cn bn v vt l ht nhn di gc ca a cht ng v. Gii thiu ni dung m t s phng php phn tch tui ng v phng x nh: phng php rubidi-stronti , phng php samari-neodim, phng php s dng cp ng v phng x uran-thori -ch, phng php vt phn hch, phng php kali-argon#ng v phng x#a ch t#Gio trnh#TDung#Xc nh#Tui a cht## 00702000000000277000450002600110000002600110001102000110002202101690003302000090 02020390005002110040018002161810008002340820004002428080005002460140007002510410 00500258001001300263002002900276003006300305007001300368008000500381009001100386 010000500397011001500402013000700417#VV10.16662#VV10.16663#Gio trnh#Trnh by cc khi nim chung v b cm bin. Gii thiu cc loi cm bin: cm bin nhi t ; v tr v chuyn dch; tc ; gia tc; rung v va p; lc, p sut ...#C m bin#oanh#Ti bn ln th 1#GI-108T#681#^214#30500#Vi?t#V Quang Hi#Gio tr nh k thut cm bin#Dng cho cc trng o to h cao ng ngh v trung cp ngh#V Quang Hi#^aH.#^aGio dc#2010#^a223tr.^b24cm#267490## 00929000000000337000450002600110000002600110001102000110002202101880003302000210 02210050017002420390005002590040018002640050014002820200021002961810008003170820 00400325808000500329014000700334041000500341002004000346003005800386007005700444 00800050050100900110050601000050051701100150052200500130053700500180055000500160 0568013000700584#VV10.16664#VV10.16665#Gio trnh#Trnh by l thuyt c bn v nghip v t chc cng tc k ton trong doanh nghip kinh doanh dch v, k to n hot ng kinh doanh dch v khch sn, dch v vn ti, du lch, t vn...#K ton doanh nghip#L Th Thanh Hi#oanh#Ti bn ln th 1#Phm c Hiu#Doanh n ghip dch v#GI-108T#657#^214#24000#Vi?t#Gio trnh k ton doanh nghip dch v#Dng cho sinh vin i hc, cao ng chuyn ngnh k ton#L Th Thanh Hi (c h.b.), Phm c Hiu, ng Th Ho...#^aH.#^aGio dc#2010#^a171tr.^b24cm#ng T h Ho#Trn Th Hng Mai#Phan Hng Tho#267491## 00960000000000325000450002600110000002600110001102000110002201500440003302102680 00770200010003450390005003550040018003600200010003780200009003881810008003970820 00700405808000500412014000700417041000500424001001500429002005300444003005500497 00700150055200800050056700900110057201000050058301100150058801300070060302000240 0610#VV10.16666#VV10.16667#Gio trnh#u ba sch ghi: V Gio dc chuyn nghi p#Trnh by cc khi nim c bn v k thut o lng. K thut o dng in v in p, o cng sut v nng lng, o tn s, gc pha v khong thi gian, o thng s ca mch in, o cc i lng khng in, dao ng k. ng dng quan g hc trong k thut o lng#in nng#oanh#Ti bn ln th 8#Dng in#o ln g#GI-108T#621.31#^214#25000#Vi?t#Nguyn Vn Ho#Gio trnh o lng cc i l ng in v khng in#Dng cho cc trng o to h trung hc chuyn nghip#Ngu yn Vn Ho#^aH.#^aGio dc#2010#^a187tr.^b24cm#267492#Trung hc chuyn nghip## 00785000000000265000450002600110000002600110001102000110002202102850003302000100 03180390005003281810008003330820004003418080005003450140007003500410005003570010 01600362002002100378003006100399007001600460008000500476009001100481010000500492 011001500497013000700512#VV10.16668#VV10.16669#Gio trnh#Tng quan v kim ton v t chc kim ton c lp. Tm hiu quy trnh kim ton bo co ti chnh, b ng chng kim ton v h s kim ton. Vn ri ro kinh doanh trong quy trnh kim ton. nh gi hiu lc hot ng kim sot ni b. Th tc kim tra chi t it s d ti khon...#Kim ton#oanh#GI-108T#657#^214#42000#Vi?t#Phan Trung Ki n#Gio trnh kim ton#Dnh cho sinh vin cc trng i hc, cao ng khi kin h t#Phan Trung Kin#^aH.#^aGio dc#2010#^a299tr.^b24cm#267493## 00852000000000313000450002600110000002600110001102000110002201500410003302101940 00740200012002680050016002800390005002960040018003011810008003190820006003278080 00500333014000700338041000500345001001300350002002300363003005500386007003000441 008000500471009001100476010000500487011001500492013000700507020002400514#VV10.16 670#VV10.16671#Gio trnh#u ba sch ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu c c kin thc chung, c bn v mn v k thut nh dng c v v cch s dng, nh ng tiu chun v trnh by bn v k thut, v hnh hc, hnh chiu vung gc, h nh chiu trc o...#V k thut#Nguyn Vn Tun#oanh#Ti bn ln th 2#GI-108T# 604.2#^214#28000#Vi?t#Trn Hu Qu#Gio trnh v k thut#Dng cho cc trng o to h trung cp chuyn nghip#Trn Hu Qu, Nguyn Vn Tun#^aH.#^aGio dc# 2010#^a223tr.^b24cm#267494#Trung hc chuyn nghip## 01024000000000361000450002600110000002600110001102000110002201500410003302102810 00740200014003550050013003690390005003820040018003871810008004050820006004138080 00500419014000700424041000500431001001300436002002500449003004100474007003500515 00800050055000900110055501000050056601100150057102000100058602000090059602000120 0605013000700617020001400624020002400638#VV10.16672#VV10.16673#Gio trnh#u b a sch ghi: B Gio dc v o to#Mt s kin thc c bn v mch in, mch i n mt chiu, in t, dng in xoay chiu hnh sin, mch in ba pha. Gii thi u v my in, my bin p, my quay in, chnh lu v n p, chiu sng, cc thit b ng ct v bo v mch in. Cung cp in v tnh ton mng in#K t hut in#L Vn Doanh#oanh#Ti bn ln th 8#GI-108T#621.3#^214#32000#Vi?t#n g Vn o#Gio trnh k thut in#Sch dng cho cc trng o to h TCCN#ng Vn o (ch.b.), L Vn Doanh#^aH.#^aGio dc#2010#^a243tr.^b24cm#Mch in#My in#B bin i#267495#Cung cp in#Trung hc chuyn nghip## 00860000000000313000450002600110000002600110001102600110002202000110003302102390 00440200005002830050017002880390005003050050019003100050013003290050019003421810 00800361082000700369808000500376014000700381041000500388002002500393007007100418 008000500489009001100494010000500505011001500510020001400525013000700539#VV10.16 674#VV10.16675#VV10.16676#Gio trnh#Khi qut chung v cung cp in. Trnh by nhng kin thc c bn v ph ti in, chn phng n cung cp in, c s tn h ton kinh t - k thut la chn phng n ti u trong thit k cung cp in , tnh ton in trong mng in...#in#Trn Quang Khnh#oanh#Nguyn Quang Thu n#Ninh Vn Nam#Trnh Trng Chng#GI-108T#621.31#^214#35000#Vi?t#Gio trnh cun g cp in#Trn Quang Khnh, Nguyn Quang Thun, Ninh Vn Nam, Trnh Trng Chn g#^aH.#^aGio dc#2010#^a247tr.^b24cm#Cung cp in#267496## 00949000000000325000450002600110000002600110001102600110002202000110003302102770 00440200010003210050016003310390005003471810008003520820010003608080005003700140 00700375041000500382001001800387002003500405003005700440007004900497008000500546 00900110055101000050056201100150056702000090058202000100059101300070060102000150 0608#VV10.16677#VV10.16678#VV10.16679#Gio trnh#Nhng vn c bn v lut hi n php v s ra i, pht trin ca nn lp hin Vit Nam. Cc nh ch c bn l ut hin php bao gm: ch chnh tr, kinh t, vn ho, gio dc, khoa hc v cng ngh, quyn v ngha v ca cng dn, ch bu c, t chc b my nh n c...#Php lut#Lu Trung Thnh#oanh#GI-108T#342.59702#^214#42000#Vi?t#Nguyn T h Phng#Gio trnh lut hin php Vit Nam#Dng trong cc trng i hc chuy n ngnh lut, an ninh#B.s.: Nguyn Th Phng (ch.b.), Lu Trung Thnh#^aH.#^aGi o dc#2010#^a302tr.^b24cm#Vit Nam#Hin php#267497#Lut hin php## 00795000000000277000450002600110000002600110001102600110002202102980003302000190 03310390005003501810007003550820006003628080005003680140007003730410005003800010 01500385002004100400007001500441008000500456009001100461010000500472011001500477 020000900492020000900501013000700510#VV10.16681#VV10.16682#VV10.16680#Gii thiu chung v h thng iu ho khng kh VRV, tnh nng gia h VRV vi h Chiller, cc loi dn nng VRV thng dng v dn lnh VRVIII. Tnh ton thit k lp t dn nng, ng ng ga v b chia ga; thit k h thng gi ti, h thng iu khin VRVIII, v h thng in ng lc VRVIII#iu ho khng kh#oanh#TH308K#6 97.9#^214#37000#Vi?t#Nguyn c Li#Thit k h thng iu ho khng kh VRV#Ng uyn c Li#^aH.#^aGio dc#2010#^a259tr.^b24cm#Thit k#H thng#267498## 00867000000000337000450002600110000002600110001102600110002202000110003302101740 00440200018002180050016002360390005002520040018002571810008002750820006002838080 00500289014000700294041000500301002002900306003003400335007006300369008000500432 00900110043701000050044801100150045302000180046800500140048600500120050000500100 0512013000700522#VV10.16683#VV10.16685#VV10.16684#Gio trnh#Gii thiu kin th c v k nng s dng mt s phn mm tin hc vn phng nh Microsoft windows, Mi crosoft words, Microsoft excel, Powerpoit v mt s cu hi trc nghim#Tin h c vn phng#Thc Bnh Cng#oanh#Ti bn ln th 4#GI-108T#005.5#^214#42000#Vi ?t#Gio trnh tin hc vn phng#Sch dng cho h o to cao ng#Thc Bnh Cn g (ch.b.), Lng Mnh B, Bi Th Ho, inh Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a239tr.^b 24cm#Phn mm my tnh#Lng Mnh B#Bi Th Ho#inh Hng#267499## 01056000000000337000450002600110000002600110001102600110002202000110003302103170 00440200010003610050012003710390005003831810008003880820008003968080005004040140 00700409041000500416002003500421003006800456007007800524008000500602009001100607 01000050061801100150062302000090063802000150064700500170066200500160067900500160 0695013000700711#VV10.16687#VV10.16688#VV10.16686#Gio trnh#Tng quan v php l ut ngn hng Vit Nam v t chc tn dng. Trnh by kin thc php lut v huy ng vn ca t chc tn dng, cho vay, v cc hnh thc cp tn dng khc, dc h v thanh ton qua ti khon, v kinh doanh ngoi hi v kinh doanh khc ca t chc tn dng, bo m an ton trong hot ng ngn hng#Php lut#Trn V Hi# oanh#GI-108T#346.597#^214#36000#Vi?t#Gio trnh lut ngn hng Vit Nam#Dng tr ong cc trng i hc chuyn ngnh lut, ngn hng, kinh t#B.s.: Trn V Hi ( ch.b.), Nguyn Vn Tuyn, Trng Kim Dung, Nguyn Th Thu#^aH.#^aGio dc#2010# ^a255tr.^b24cm#Vit Nam#Lut ngn hng#Nguyn Vn Tuyn#Trng Kim Dung#Nguyn T h Thu#267500## 00934000000000325000450002600110000002600110001102000110002201500410003302102570 00740200017003310390005003480040018003531810008003710820007003798080005003860140 00700391041000500398001001500403002002800418003005500446007001500501008000500516 00900110052101000050053201100150053702000090055202000160056101300070057702000240 0584#VV10.16689#VV10.16690#Gio trnh#u ba sch ghi: B Gio dc v o to#N hng vn chung v khoa hc bo h lao ng v lut php, ch chnh sch b o h lao ng. Cung cp cc kin thc v k thut v sinh lao ng, an ton in , an ton ho cht, an ton trong c kh, thit b chu p lc v nng h, phng chy cha chy#K thut an ton#oanh#Ti bn ln th 2#GI-108T#331.25#^214#2000 0#Vi?t#Nguyn Th t#Gio trnh an ton lao ng#Dng cho cc trng o to h trung cp chuyn nghip#Nguyn Th t#^aH.#^aGio dc#2010#^a171tr.^b24cm#Lao ng#Bo h lao ng#267501#Trung hc chuyn nghip## 00972000000000337000450002600110000002600110001102600110002202000110003302102340 00440200008002780050019002860390005003050040018003100050021003280050020003490050 02100369181000800390082000900398808000500407014000700412041000500419002002900424 00300280045300700920048100800050057300900110057801000050058901100150059402000180 0609013000700627#VV10.16692#VV10.16693#VV10.16691#Gio trnh#Trnh by cu to, nguyn l hot ng v cng ngh ch to cc linh kin in t c bn nh linh k in th ng, it bn dn, tranzito lng cc, tranzito trng Fet , cc linh k in bn dn, linh kin quang in t v vi mnh t hp#in t#Nguyn Vit Nguy n#oanh#Ti bn ln th 3#Phm Th Thanh Huyn#Nguyn Th Kim Ngn#Phm Th Qunh Trang#GI-108T#621.3815#^214#27000#Vi?t#Gio trnh linh kin in t#Dng cho s inh vin cao ng#Nguyn Vit Nguyn (ch.b.), Phm Th Thanh Huyn, Nguyn Th K im Ngn, Phm Th Qunh Trang#^aH.#^aGio dc#2010#^a195tr.^b24cm#Linh kin in t#267502## 00857000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570010017000620020028000790030039001070070 01700146022000400163004001800167008000500185009001100190010000500201011001500206 02102240022101300070044503900050045202000170045702000070047402000100048102000110 0491005001700502#VV10.16694#VV10.16695#VV10.16696#18000#Vi?t#GI-108T#531#^214#L ng Duyn Bnh#Gio trnh vt l i cng#Dng cho sinh vin cc trng cao ng#Lng Duyn Bnh#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a155tr.^b24cm#Cu ng cp kin thc c bn thuc lnh vc c hc v nhit hc trong vt l nh ng hc cht im, ng lc hc cht im v ng lc hc vt rn, nng lng, tr ng hp dn, vt l thng k c in, c s nhit ng lc hc#267503#oanh#Vt l i cng#C hc#Nhit hc#Gio trnh#Lng Duyn Bnh## 00855000000000337000450002600110000002600110001103900050002202000170002702000050 00440200008000490200010000570200011000670140007000780410005000851810008000900820 00400098808000500102001001700107002002800124003003900152007001700191022000400208 00400180021200800050023000900110023501000050024601100150025102102270026601300070 0493005001700500#VV10.16697#VV10.16698#oanh#Vt l i cng#in#in t#Quang hc#Gio trnh#28000#Vi?t#GI-108T#537#^214#Lng Duyn Bnh#Gio trnh vt l i cng#Dng cho sinh vin cc trng cao ng#Lng Duyn Bnh#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a240tr.^b24cm#Trnh by l thuyt c bn v in tr ng tnh, vt dn, t in, in mi, dng in, t trng, cm ng in t, i n t trng, thuyt Macxoen v in t trng, sng in t, sng nh sng, thu yt tng i v ht nh sng#267504#Lng Duyn Bnh## 01048000000000337000450002600110000002600110001102000110002201500440003302103260 00770200009004030050016004120390005004280040018004331810008004510820006004598080 00500465014000700470041000500477001001100482002004400493003006000537007002800597 00800050062500900110063001000050064101100150064602000090066102000090067002000240 0679013000700703#VV10.16699#VV10.16700#Gio trnh#u ba sch ghi: V Gio dc chuyn nghip#Cc khi nim c bn v my tnh in t. Biu din thng tin tron g my tnh. Cc mch Logic cu thnh my tnh. Cu trc ca b vi x l. Vi mch iu khin v cu trc Bus trong my tnh. B nh trong v b nh ngoi. Thit b hin th d liu v h thng vo/ra. Gii php nng cao tc v dung lng t my tnh hin c#My tnh#Phm Thanh Lim#oanh#Ti bn ln th 6#GI-108T#004. 1#^214#18000#Vi?t#L Hi Sm#Gio trnh cu trc my vi tnh v vi x l#Sch d ng cho cc trng o to h trung hc chuyn nghip#L Hi Sm, Phm Thanh Li m#^aH.#^aGio dc#2010#^a123tr.^b24cm#Vi x l#Cu trc#Trung hc chuyn nghip# 267505## 00775000000000277000450002600110000002600110001102102750002200500100029703900050 03070040018003121810008003300820006003388080005003440140007003490410005003560010 01200361002002900373007002300402008000500425009001100430010000500441011001500446 020001100461013000700472020001800479#VV10.16701#VV10.16702#Kin thc c bn v t ri t trong khng gian. Cu trc v thnh phn tri t. a hnh v cnh quan tri t, thch quyn v hot ng a cht ni sinh, ngoi sinh ca v thch q uyn. Thu quyn v hot ng a cht ca bin. Kh quyn, sinh quyn, tri t v con ngi#Trn Nghi#oanh#Ti bn ln th 2#GI-108T#551.1#^214#38500#Vi?t#L u c Hi#Gio trnh khoa hc tri t#Lu c Hi, Trn Nghi#^aH.#^aGio dc#20 10#^a315tr.^b24cm#Gio trnh#267506#Khoa hc tri t## 00771000000000289000450002600110000002600110001102101870002202000090020900500130 02180390005002310040018002361810008002540820004002628080005002660140007002710410 00500278001001500283002002900298003007100327007002900398008000500427009001100432 010000500443011001500448020001100463013000700474#VV10.16704#VV10.16703#Tng quan v marketing, c s ca cc quyt nh marketing. Cc chnh sch trong marketin g nh chnh sch sn phm, chnh sch gi c, knh phn phi v chnh sch truy n thng marketing#Tip th#V Huy Thng#oanh#Ti bn ln th 3#GI-108T#381#^214# 21000#Vi?t#Phm Th Huyn#Gio trnh marketing cn bn#Dng trong cc trng ca o ng v trung cp chuyn nghip khi kinh t#Phm Th Huyn, V Huy Thng#^aH. #^aGio dc#2010#^a159tr.^b24cm#Gio trnh#267507## 00928000000000301000450002600110000002600110001102103180002202000050034000500190 03450390005003641810008003690820010003778080005003870140007003920410005003990010 01300404002003300417003005900450007004100509008000500550009001100555010000500566 011001500571020001100586020000800597020001400605013000700619#VV10.16705#VV10.167 06#Khi nim chung v an ton in, x l v cp cu ngi b in git. Phn t ch an ton trong mng in n gin v mng in ba pha. Tnh ton, thit k v lp t ni t, ni dy trung tnh bo v. Vn bo v an ton bng thit b t ng chng dng in r, bo v chng xm nhp in p v bo v chng st... #in#Nguyn Quang Thun#oanh#GI-108T#621.31028#^214#27000#Vi?t#Trn Vn Tp#Gi o trnh k thut an ton in#Dng trong cc trng o to h c nhn cao ng k thut#Trn Vn Tp (ch.b.), Nguyn Quang Thun#^aH.#^aGio dc#2010#^a183tr. ^b24cm#Gio trnh#An ton#K thut in#267508## 00962000000000325000450002600110000002600110001102103170002202000100033900500220 03490390005003710040018003760050011003940050013004051810008004180820008004268080 00500434014000700439041000500446002003100451007005900482008000500541009001100546 01000050055701100150056202000090057702000110058600500160059700500160061301300070 0629#VV10.16707#VV10.16708#L lun v khi nim v nh nc, php lut v nh n c Cng ho x hi ch ngha Vit Nam. Khi nim, bn cht, c ch iu chnh v gi tr x hi ca php lut, hnh thc php lut. Gii thiu khi qut v nhn g ni dung ch yu ca lut dn s, lut lao ng, lut hnh chnh, lut t ai , lut hnh s Vit Nam#Php lut#Nguyn Th Thanh Thu#oanh#Ti bn ln th 1# o Thu H# Kim Hong#GI-108T#349.597#^214#36000#Vi?t#Gio trnh php lut i cng#Nguyn Th Thanh Thu (ch.b.), o Thu H, Kim Hong...#^aH.#^aGio d c#2010#^a283tr.^b24cm#Vit Nam#Gio trnh#Nguyn V Hong#Nguyn Hu Mnh#267509 ## 00943000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820007000428080005000490020052000540030077001060080005001830090011001880100 00500199011001500204020001100219020000800230020001000238020000900248020001100257 039000500268015003300273021030400306013000700610020002400617#VV10.16710#VV10.167 09#Vi?t#22000#GI-108T#333.79#^214#Gio trnh s dng nng lng tit kim v hi u qu#Dng cho hc sinh h trung cp chuyn nghip khi ngnh cng ngh - k th ut#^aH.#^aGio dc#2010#^a154tr.^b24cm#Nng lng#S dng#Tit kim#Hiu qu#Gi o trnh#oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Cung cp nhng kin thc c bn v nng lng v tnh hnh s dng nng lng, nhin liu, ti nguyn hin nay; c c chnh sch v s dng nng lng ca nc ta v mt s quc gia trn th gii ; t gio dc thc, thi quen s dng cc nng lng thng dng nh in n ng, kh t, xng du, than...#267510#Trung hc chuyn nghip## 00736000000000289000450002600110000002600110001102101500002202000090017203900050 01811810006001860820009001928080005002010140007002060410005002130010018002180020 08100236007001800317008000500335009001100340010000500351011001500356020001900371 020002000390020000700410020002200417013000700439#VV10.16711#VV10.16712#Nhng vn chung v t duy. Mt s bin php gp phn rn luyn v php trin t duy bi n chng ca hc sinh khi dy hc mn hnh hc trng THPT#Hnh hc#oanh#R203L #516.0071#^214#28000#Vi?t#Nguyn Thanh Hng#Rn luyn v pht trin t duy bin chng khi dy hc mn hnh hc trng THPT#Nguyn Thanh Hng#^aH.#^aGio dc# 2010#^a195tr.^b24cm#Ti liu tham kho#Ph thng trung hc#T duy#Phng php gi ng dy#267511## 00957000000000349000450002600110000002600110001102102350002202000140025700500170 02710390005002880040018002930050014003111810006003250820006003318080005003370140 00700342041000500349001001500354002004900369003004200418007005600460008000500516 00900110052101000050053201100150053702000110055202000090056302000090057202000100 0581020000900591013000700600#VV10.16713#VV10.16714#Gii thiu v h m v biu din thng tin trong my tnh. Nguyn l v cu trc hot ng ca b vi x l, vi iu khin. Cc kin thc c bn v h vi iu khin 8051 v cc thit k ng dng. Trnh dch C cho h vi iu khin 8051#Vi iu khin#V Th Thu Hng#oan h#Ti bn ln th 2#V Trung Kin#V300#005.1#^214#27000#Vi?t#Kiu Xun Thc#Vi iu khin - Cu trc - Lp trnh v ng dng#Dng cho sinh vin h cao ng v i hc#Kiu Xun Thc (ch.b.), V Th Thu Hng, V Trung Kin#^aH.#^aGio dc #2010#^a199tr.^b24cm#Gio trnh#Vi x l#Cu trc#Lp trnh#ng dng#267512## 00867000000000313000450002600110000002600110001102102510002202000170027303900050 02900040019002950050014003140050014003281810006003420820011003488080005003590140 00800364041000500372001001500377002002600392007005300418008000500471009001100476 010000500487011001500492020000900507020001100516020001900527013000700546#VV10.16 715#VV10.16716#S lc lch s, vic nghin cu v cc th loi vn hc dn gian Vit Nam. Tm hiu c im x hi - vn ho ca cc dn tc t ngi; lch s ca ngnh nghin cu vn ho dn gian v mt s th loi vn hc dn gian cc d n tc t ngi Vit Nam#Vn hc dn gian#oanh#Ti bn ln th 13#Chu Xun Din #V Quang Nhn#V115H#398.209597#^214#130000#Vi?t#inh Gia Khnh#Vn hc dn gia n Vit Nam#inh Gia Khnh (ch.b.), Chu Xun Din, V Quang Nhn#^aH.#^aGio dc# 2010#^a839tr.^b24cm#Vit Nam#Gio trnh#Nghin cu vn hc#267513## 00775000000000265000450002600110000002600110001102103230002202000100034503900050 03550040018003601810007003780820006003858080005003910140007003960410005004030010 01600408002001800424007001600442008000500458009001100463010000500474011001500479 020000800494013000700502#VV10.16717#VV10.16718#Trnh by nhng vn l lun v thc tin qui hoch du lch. Nghin cu tim nng, cc iu kin, thc trng ki nh doanh, xy dng, d bo nhu cu pht trin, cc nh hng chin lc pht tr in, t chc thc hin cc d n quy hoch pht trin du lch. Quy hoch du lch vng bin, vng ni, cc vng nng thn ven #Qui hoch#oanh#Ti bn ln th 3#QU600H#338.4#^214#42000#Vi?t#Bi Th Hi Yn#Quy hoch du lch#Bi Th Hi Y n#^aH.#^aGio dc#2010#^a342tr.^b24cm#Du lch#267514## 01019000000000337000450002600110000002600110001102600110002202103270003302000100 03600050012003700390005003820050011003870050018003981810008004160820006004248080 00500430014000700435041000500442002003200447003004800479007005400527008000500581 00900110058601000050059701100150060202000110061702000160062800500170064400500130 0661013000700674#VV10.16719#VV10.16721#VV10.16720#L lun c bn v t php quc t. Ni dung php l c th v t php quc t trong quan h ti sn, quan h t ha k, hp ng trong t php quc t, ngha v ngoi hp ng trong t php qu c t, quan h hn nhn v gia nh. Trnh by cc vn lin quan n th tc gii quyt cc tranh chp trong lnh vc t php quc t#Php lut#Bi Th Thu#o anh#L Mai Anh#Nguyn Ton Thng#GI-108T#340.9#^214#51000#Vi?t#Gio trnh lut t php quc t#Dng trong cc trng i hc chuyn ngnh lut#Bi Th Thu (ch. b.), L Mai Anh, Nguyn Ton Thng...#^aH.#^aGio dc#2010#^a366tr.^b24cm#Gio t rnh#T php quc t#Nguyn Trung Tn#Trn c Sn#267515## 01063000000000337000450002600110000002600110001102600110002202103450003302000100 03780050020003880390005004080050014004130050018004271810008004450820004004538080 00500457014000700462041000500469002002400474003006000498007006500558008000500623 00900110062801000050063901100150064402000110065902000130067000500150068300500200 0698013000700718#VV10.16722#VV10.16723#VV10.16724#Nhng vn l lun c bn v lut quc t v mi quan h gia lut quc t v lut quc gia. Cc nguyn tc c bn ca lut quc t v ch th ca lut quc t. Gii thiu cc ngnh lut t huc h thng php lut quc t nh lut iu c quc t, lut bin quc t, lu t hng khng quc t, lut t chc quc t, lut ngoi giao v lnh s...#Php lut#Nguyn Th Kim Ngn#oanh#Chu Mnh Hng#Nguyn Ton Thng#GI-108T#341#^214#4 9000#Vi?t#Gio trnh lut quc t#Dng trong cc trng i hc chuyn ngnh lu t, ngoi giao#Nguyn Th Kim Ngn, Chu Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Ton Thng...# ^aH.#^aGio dc#2010#^a358tr.^b24cm#Gio trnh#Lut quc t#Phm Hng Hnh#Nguy n Th Hng Yn#267516## 00847000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010014000510020019000650070014000840040018000980080 00500116009001100121010000500132011001500137021033700152020001400489020001800503 020001400521020001100535039000400546013000700550#VV10.16725#VV10.16726#28000#Vi ?t#K600T#621.5#^214#Phm Vn Chi#K thut in lnh#Phm Vn Chi#Ti bn ln t h 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a199tr.^b24cm#Trnh by i cng v k thut lnh, c c b phn chnh ca my nn hi, cc chu trnh my lnh, ng thi cp n c c loi ng c in, cc kh c in bo v, iu khin, o lng dng trong h thng lnh v gii thiu mt s loi my lnh thng dng nh t lnh gia dng, iu ho khng kh gia dng, iu ho khng kh trung tm#K thut lnh#H thng lm lnh#Thit b in#Gio trnh#Mai#267517## 00865000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010013000530020033000660070045000990080005001440090 01100149010000500160011001500165021028300180020001600463020001100479005001400490 005001600504039000400520013000700524020001400531004001800545#VV10.16727#VV10.167 28#26000#Vi?t#GI-108T#553.7#^214#Phm Ngc H#Gio trnh c s mi trng nc# Phm Ngc H, ng Kim Loan, Trnh Th Thanh#^aH.#^aGio dc#2010#^a195tr.^b24cm #Trnh by cc khi nim v nh ngha v nc t nhin, qu trnh hnh thnh c ng nh c trng cu trc ca nc, vai tr v tc ng ca nc vi mi trng. Phn loi nc trong t nhin. nhim, qu trnh t lm sch v x l nc t nhin. Qun l v kim sot cht lng nc#Mi trng nc#Gio trnh#ng Kim Loan#Trnh Th Thanh#Mai#267518#Nc t nhin#Ti bn ln th 1## 00972000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020025000530030067000780070050001450040018001950080 00500213009001100218010000500229011001500234021018100249020001000430020000700440 02000120044702000140045902000110047300500130048400500140049700500190051100500170 0530005001600547039000400563013000700567020002400574#VV10.16730#VV10.16729#21000 #Vi?t#GI-108T#621.9#^214#Gio trnh cng ngh CNC#Dng cho cc trng o to h Trung cp chuyn nghip v Dy ngh#Trn c Qu, Phm Vn Bng, Nguyn Xun C hung...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a143tr.^b24cm#Gii thiu tng qu an v cng ngh CNC v nhng vn c bn v h iu khin CNC, my cng c CNC , ngn ng lp trnh v chng trnh gia cng, k thut lp trnh theo h Fanuc 21#Cng ngh#C kh#My cng c#Cng ngh CNC#Gio trnh#Trn c Qu#Phm Vn B ng# Nguyn Xun Chung#Nguyn Vn Thin#Hong Tin Dng#Mai#267519#Trung hc chu yn nghip## 00920000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460010013000510020029000640030056000930070013001490040 01800162008000500180009001100185010000500196011001500201021032900216020000900545 020001800554020001100572039000400583013000700587020002400594#VV10.16732#VV10.167 31#25000#Vi?t#GI-108T#691#^214#Phng Vn L#Gio trnh vt liu xy dng#Dnh c ho h o to Trung hc chuyn nghip v Dy ngh#Phng Vn L#Ti bn ln th 3 #^aH.#^aGio dc#2010#^a187tr.^b24cm#Trnh by cc tnh cht c bn ca vt liu . Khi nim, phn loi, thnh phn v tnh cht ca cc loi vt liu xy dng n h thin nhin, knh xy dng, thp, btng, va, g. cht k dnh v c v h u c. Quan h hu c gia thnh phn nguyn liu, nhng c im ca qu trnh cng ngh vi tnh cht ca sn phm xy dng#Xy dng#Vt liu xy dng#Gio tr nh#Mai#267520#Trung hc chuyn nghip## 00504000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410070013000700040018000830080005001010090011001060100 00500117011001400122020001100136020000600147020001200153020001500165005001300180 039000400193013000700197020002200204#VV10.16733#13500#Vi?t#L527N#372.62#^214#Lu yn ni cho hc sinh lp 1#V Khc Tun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^ a96tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#K nng ni#Sch gio vin#V Khc Tun#Mai#267521 #Phng php ging dy## 00675000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020027000520070053000790040030001320080005001620090 01100167010000500178011001500183020000900198020000600207020002200213020001500235 00500190025000500140026900500150028300500190029800500210031703900040033801300070 0342#VV10.16734#VV10.16735#24000#Vi?t#T550L#372.35#^214#T liu dy hc khoa h c 5#Nguyn Thanh Giang, Nguyn Thu H, ng Thanh Hi...#Ti bn ln th 3, c b sung#^aH.#^aGio dc#2010#^a188tr.^b24cm#Khoa hc#Lp 5#Phng php ging dy# Sch gio vin#Nguyn Thanh Giang#Nguyn Thu H#ng Thanh Hi#Nguyn Thanh Huy n#Nguyn Th Hng Mai#Mai#267522## 00531000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020054000510070015001050220004001200040018001240080 00500142009001100147010000500158011001500163020000500178020000600183020001200189 020001400201005001500215039000400230013000700234#VV10.16736#VV10.16737#16500#Vi ?t#250K#372.7#^214# kim tra nh gi kt qu hc tp hng tun ton 5#Nguyn Duy Ha#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a119tr.^b24cm#Ton#Lp 5# kim tra#Sch c thm#Nguyn Duy Ha#Mai#267523## 00495000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020029000420070017000710040018000880080005001060090011001110100 00500122011001500127020000700142020000600149020000800155020001200163020001400175 005001700189039000400206013000700210#VV10.16738#17500#Vi?t#B103T#530.076#^214#B i tp trc nghim vt l 6#Nguyn Thanh Hi#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2 010#^a131tr.^b24cm#Vt l#Lp 6#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Nguyn Thanh H i#Mai#267524## 00580000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020019000390070043000580040018001010080005001190090011001240100 00500135011001500140020000800155020000600163020001100169020001200180020001400192 005001700206005001300223005001100236039000400247013000700251020000800258#VV10.16 739#37000#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 7 nng cao#Nguyn ng ip, Vit Hn g, V Bng T#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a293tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#Nguyn ng ip# Vit Hng#V Bng T# Mai#267525#Vn hc## 00577000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020039000540070058000930080005001510090011001560100 00500167011001500172020000800187020000600195020001300201020001400214005001400228 005001400242005002000256039000400276013000700280#VV10.16740#VV10.16741#19000#Vi ?t#PH561P#546.076#^214#Phng php gii bi tp ho hc lp 8#ng Xun Th (ch. b.), Phm Hng Bc, Phan ng Chu Thu#^aH.#^aGio dc#2010#^a147tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8#Gii bi tp#Sch c thm#ng Xun Th#Phm Hng Bc#Phan ng Chu Thu#Mai#267526## 00571000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020039000540070055000930080005001480090011001530100 00500164011001500169020000800184020000600192020001300198020001400211005001400225 005001400239005001700253039000400270013000700274#VV10.16742#VV10.16743#25500#Vi ?t#PH561P#546.076#^214#Phng php gii bi tp ho hc lp 9#ng Xun Th (ch. b.), Phm Th Bnh, Nguyn Thanh Hoa#^aH.#^aGio dc#2010#^a199tr.^b24cm#Ho hc #Lp 9#Gii bi tp#Sch c thm#ng Xun Th#Phm Th Bnh#Nguyn Thanh Hoa#M ai#267527## 00599000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020050000540070012001040220004001162210035001200040 01800155008000500173009001100178010000500189011001500194020000700209020000700216 020001300223020001200236020001400248005001200262039000400274013000700278#VV10.16 745#VV10.16744#45000#Vi?t#PH561P#530.076#^214#Phng php gii bi tp v trc nghim vt l 10# Xun Hi#T.2#Cc nh lut bo ton - nhit hc#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a316tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#Gii bi tp#Trc nghim #Sch c thm# Xun Hi#Mai#267528## 00583000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020045000420030058000870070014001450040018001590080005001770090 01100182010000500193011001500198020000800213020000700221020001200228020001400240 020001400254005001400268039000400282013000700286#VV10.16746#36000#Vi?t#C101D#54 6.076#^214#Cc dng ton v phng php gii ho hc 10#Bin son theo chng tr nh ho hc 10 c bn v nng cao#L Thanh Xun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio d c#2010#^a291tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#Trc nghim#Gii bi ton#Sch c thm#L Thanh Xun#Mai#267529## 00803000000000373000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100080 00330820009000418080005000500020033000550030015000880070076001030040018001790080 00500197009001100202010000500213011001400218015003300232020000900265020001100274 02000080028502000220029302000070031502000150032200500150033700500160035200500190 0368005001600387005001500403039000400418013000700422#VV10.16747#VV10.16748#6500 #Vi?t#GI-108D#355.0071#^214#Gio dc quc phng - an ninh 10#Sch gio vin#ng c Thng (tng ch.b.), Nguyn c Hnh (ch.b.), Nguyn Quyt Chin...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a59tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gi o dc#Quc phng#An ninh#Phng php ging dy#Lp 10#Sch gio vin#ng c T hng#Nguyn c Hnh#Nguyn Quyt Chin#Nguyn c ng#Lng Th Hin#Mai#26753 0## 00794000000000373000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100080 00330820009000418080005000500020033000550030015000880070072001030040018001750080 00500193009001100198010000500209011001400214015003300228020000900261020001100270 02000080028102000220028902000070031102000150031800500150033300500140034800500160 0362005001500378005001600393039000400409013000700413#VV10.16749#VV10.16750#5800 #Vi?t#GI-108D#355.0071#^214#Gio dc quc phng - an ninh 11#Sch gio vin# n g c Thng (tng ch.b.), Phm Vn Thao (ch.b.), Nguyn c ng...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a51tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio d c#Quc phng#An ninh#Phng php ging dy#Lp 11#Sch gio vin#ng c Thng #Phm Vn Thao#Nguyn c ng#Nguyn Vn Qu#Phm Vn Trng#Mai#267531## 00801000000000373000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100080 00330820009000418080005000500020033000550030015000880070076001030040018001790080 00500197009001100202010000500213011001400218015003300232020000900265020001100274 02000080028502000220029302000070031502000150032200500150033700500160035200500190 0368005001300387005001600400039000400416013000700420#VV10.16752#VV10.16751#6500 #Vi?t#GI-108D#355.0071#^214#Gio dc quc phng - an ninh 12#Sch gio vin#ng c Thng (tng ch.b.), ng Xun Quch (ch.b.), Nguyn Quyt Chin...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a59tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gi o dc#Quc phng#An ninh#Phng php ging dy#Lp 12#Sch gio vin#ng c T hng#ng Xun Quch#Nguyn Quyt Chin#Cn Vn Chc#Nguyn c ng#Mai#267532# # 00733000000000349000450002600120000002600120001203900040002400500120002801400070 00400410005000471810008000520820009000608080005000690020034000740030029001080070 06900137008000500206009001100211010000500222011001500227020000700242020001100249 02000070026002000140026700500150028100500160029600400180031200500170033000500150 0347013000700362020001400369#VV10.167533#VV10.167534#Mai#V Anh Dng#31500#Vi?t #GI-103T#512.0076#^214#Gii ton i s v lng gic 11#Dng cho hc sinh lp c huyn#V Anh Dng (tng ch.b.), Trn c Huyn (ch.b.), Nguyn Duy Hiu...#^aH.# ^aGio dc#2010#^a235tr.^b24cm#i s#Lng gic#Lp 11#Sch c thm#Trn c H uyn#Nguyn Duy Hiu#Ti bn ln th 1#Phm Th B Hin#Nguyn i Quc#267533#Gi i bi ton## 00694000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510030016000850070055001010040018001560080 00500174009001100179010000500190011001500195015003300210020002200243020001000265 02000030027502000150027800500140029300500180030703900040032500500130032902000070 0342013000700349#VV10.16755#VV10.16756#18000#Vi?t#H411#639.3#^214#Hot ng gi o dc ngh ph thng#Ngh nui c 11#Phm Tn Tin (ch.b.), Nguyn Dng Dng, on Hip#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a219tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc hng nghip#Chn nui#C#Sch gio khoa#Phm Tn T in#Nguyn Dng Dng#Mai# on Hip#Lp 11#267534## 00671000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510030016000850070052001010040018001530080 00500171009001100176010000500187011001500192015003300207020002200240020000800262 02000070027002000150027700500160029200500110030803900040031900500150032301300070 0338#VV10.16757#VV10.16758#18000#Vi?t#H411#646.4#^214#Hot ng gio dc ngh ph thng#Ngh ct may 11#Nguyn Kim Dung (ch.b.), L Mai Hoa, on Hng Sinh#T i bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a225tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc hng nghip#May mc#Lp 11#Sch gio khoa#Nguyn Kim Dung#L Mai Hoa#Mai#on Hng Sinh#267535## 00630000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510030015000850070038001000040018001380080 00500156009001100161010000500172011001500177015003300192020002200225020000700247 020000700254020001500261005001700276005001200293039000400305013000700309#VV10.16 759#VV10.16760#12000#Vi?t#H411#641.5#^214#Hot ng gio dc ngh ph thng#Ng h nu n 11#Nguyn c Cng (ch.b.), L Minh Qu#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a131tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc hng nghip# Nu n#Lp 11#Sch gio khoa#Nguyn c Cng#L Minh Qu#Mai#267536## 00618000000000313000450002600110000002600110001103900040002201400070002604100050 00331810008000380820004000468080005000500020013000550030029000680070058000970080 00500155009001100160010000500171011001500176020000900191020000700200020001400207 005001500221005001600236005001700252013000700269020001300276020001500289#VV10.16 762#VV10.16761#Mai#21500#Vi?t#GI-103T#516#^214#Gii ton 12#Dng cho hc sinh l p chuyn#Trn c Huyn (ch.b.), Nguyn Duy Hiu, Phm Th B Hin#^aH.#^aGio dc#2010#^a167tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 12#Sch c thm#Trn c Huyn#Nguyn Duy Hiu#Phm Th B Hin#267537#Khi a din#Khi trn xoay## 00652000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020013000540030029000670070079000960080005001750090 01100180010000500191011001500196020002000211020000700231020000700238020001400245 005001500259005001600274039000400290005001900294005001800313013000700331#VV10.16 764#VV10.16763#25000#Vi?t#GI-103T#516.23#^214#Gii ton 12#Dng cho hc sinh l p chuyn#Trn c Huyn (ch.b.), Nguyn Duy Hiu, Nguyn L Thu Hoa, Nguyn Anh Trng#^aH.#^aGio dc#2010#^a195tr.^b24cm#Hnh hc khng gian#To #Lp 12#S ch c thm#Trn c Huyn#Nguyn Duy Hiu#Mai#Nguyn L Thu Hoa#Nguyn Anh Tr ng#267538## 00548000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020013000510030029000640070040000930080005001330090 01100138010000500149011001500154020001000169020001600179020000700195020001400202 005001500216005001600231039000400247013000700251#VV10.16765#VV10.16766#37000#Vi ?t#GI-103T#515#^214#Gii ton 12#Dng cho hc sinh lp chuyn#Trn c Huyn (ch .b.), Nguyn Duy Hiu#^aH.#^aGio dc#2010#^a295tr.^b24cm#Gii tch#Kho st hm s#Lp 12#Sch c thm#Trn c Huyn#Nguyn Duy Hiu#Mai#267539## 00590000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020053000500070051001030080005001540090011001590100 00500170011001500175015003300190020000500223020000600228020001400234005001200248 005001400260005001500274039000400289013000700293#VV10.16767#VV10.16768#9700#Vi? t#T103L#372.7#^214#Ti liu gio dc tip tc sau khi bit ch - Ton 4#o Duy Th (ch.b.), V nh Ruyt, Phm Thanh Tm#^aH.#^aGio dc#2010#^a108tr.^b24cm# TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 4#Sch c thm#o Duy Th#V nh Ruy t#Phm Thanh Tm#Mai#267540## 00674000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020057000520070089001090080005001980090011002030100 00500214011001500219015003300234020000900267020000600276020001400282005001500296 005001600311005001800327039000400345005001600349013000700365#VV10.16769#VV10.167 70#11600#Vi?t#T103L#372.35#^214#Ti liu gio dc tip tc sau khi bit ch - K hoa hc 4#Bi Phng Nga (tng ch.b.), Lng Vit Thi (ch.b.), Nguyn Th Mai H , Nguyn Th Thn#^aH.#^aGio dc#2010#^a115tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Khoa hc#Lp 4#Sch c thm#Bi Phng Nga#Lng Vit Thi#Nguyn Th M ai H#Mai#Nguyn Th Thn#267541## 00671000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020059000510070086001100080005001960090011002010100 00500212011001500217015003300232020001100265020001400276005001500290005001600305 039000400321020000600325005001300331005001800344013000700362#VV10.16771#VV10.167 72#19500#Vi?t#T103L#372.6#^214#Ti liu gio dc tip tc sau khi bit ch - Ti ng Vit 4#Dip Quang Ban (tng ch.b.), Nguyn Th Hnh (ch.b.), B Hng Hnh, N guyn Quang Ninh#^aH.#^aGio dc#2010#^a175tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Sch c thm#Dip Quang Ban#Nguyn Th Hnh#Mai#Lp 4#B Hng Hnh#Nguyn Quang Ninh#267542## 00591000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020066000510070039001170080005001560090011001610100 00500172011001500177015003300192020000800225020000700233020001400240005001700254 005001300271039000400284020000600288013000700294#VV10.16773#VV10.16774#9500#Vi? t#T103L#372.89#^214#Ti liu gio dc tip tc sau khi bit ch - Lch s v a l 4#Nguyn Tuyt Nga (ch.b.), o Th Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a111tr.^b24cm #TTS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#a l#Sch c thm#Nguyn Tuyt Nga# o Th Hng#Mai#Lp 4#267543## 00633000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020059000510070066001100080005001760090011001810100 00500192011001500197015003300212020001100245020001400256005001500270005002100285 039000400306020000600310005002000316013000700336#VV10.16775#VV10.16776#19900#Vi ?t#T103L#372.6#^214#Ti liu gio dc tip tc sau khi bit ch - Ting Vit 5#D ip Quang Ban (ch.b.), Nguyn Th Hng Lan, Trn Th Hin Lng#^aH.#^aGio dc #2010#^a179tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Sch c thm#D ip Quang Ban#Nguyn Th Hng Lan#Mai#Lp 5#Trn Th Hin Lng#267544## 00593000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020066000510070040001170080005001570090011001620100 00500173011001500178015003300193020000800226020000700234020001400241005001500255 005001600270039000400286020000600290013000700296#VV10.16777#VV10.16778#9500#Vi? t#T103L#372.89#^214#Ti liu gio dc tip tc sau khi bit ch - Lch s v a l 5#Nguyn Hu Ch (ch.b.), Phm Thu Phng#^aH.#^aGio dc#2010#^a111tr.^b24c m#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#a l#Sch c thm#Nguyn Hu Ch#P hm Thu Phng#Mai#Lp 5#267545## 00661000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020057000520070076001090080005001850090011001900100 00500201011001500206015003300221020000900254020000600263020001400269005001500283 005001600298005001800314039000400332005001600336013000700352#VV10.16779#VV10.167 80#13300#Vi?t#T103L#372.35#^214#Ti liu gio dc tip tc sau khi bit ch - K hoa hc 5#Bi Phng Nga (ch.b.), Lng Vit Thi, Nguyn Th Mai H, Nguyn Th Thn#^aH.#^aGio dc#2010#^a115tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Khoa hc#Lp 5#Sch c thm#Bi Phng Nga#Lng Vit Thi#Nguyn Th Mai H#Mai#Ngu yn Th Thn#267546## 00641000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020053000510070077001040080005001810090011001860100 00500197011001500202015003300217020000500250020000600255020001400261005001200275 005001300287005001400300039000400314005001400318013000700332#VV10.16781#VV10.167 82#10300#Vi?t#T103L#372.7#^214#Ti liu gio dc tip tc sau khi bit ch - To n 5#o Duy Th (tng ch.b.), V Mai Hng (ch.b.), V nh Ruyt, Phan Th San g#^aH.#^aGio dc#2010#^a115tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 5#Sch c thm#o Duy Th#V Mai Hng#V nh Ruyt#Mai#Phan Th Sang#267547# # 00755000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030036001520070052001880040018002400080 00500258009001100263010000500274011001500279020001800294020002100312020001500333 00500110034800500130035900500150037200500120038700500190039903900040041801300070 0422#VV10.16784#VV10.16783#24000#Vi?t#TH308K#372.21#^214#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch gia nh. Ch ngh nghip#L Th Hu, Phm Th Tm (ch.b.), Trn Th Hn g...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a155tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Ho t ng ngoi kho#Sch gio vin#L Th Hu#Phm Th Tm#Trn Th Hng#Ng Th Hu# Th Thanh Huyn#Mai#267548## 00536000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020078000510070015001290080005001440090011001490100 00500160011001500165020000500180020000600185020000900191020001400200005001500214 039000400229013000700233004001800240#VV10.16786#VV10.16785#20000#Vi?t#B452D#372 .7#^214#Bi dng ton lp 5 theo ch : Cc bi ton suy lun v nhng bi to n vui#Nguyn Vn Nho#^aH.#^aGio dc#2010#^a143tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi ton#Sc h c thm#Nguyn Vn Nho#Mai#267549#Ti bn ln th 1## 00752000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020037000490070053000860220004001392210024001430040 01800167008000500185009001100190010000500201011001500206005001400221005001500235 00500140025001300070026402000080027102000080027902000110028702000120029802000140 0310020000600324015007200330#VV10.16788#VV10.16787#31500#Vi?t#B452D#807#^214#B i dng hc sinh gii ng vn THCS# Ngc Thng (ch.b.), Phm Minh Diu, H Xu n Tuyn#Q.2#Dng cho hc sinh lp 6#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a232 tr.^b24cm# Ngc Thng#Phm Minh Diu#H Xun Tuyn#267550#Ng vn#Vn hc#Tin g Vit#Tp lm vn#Sch c thm#Lp 6#Tn sch ngoi ba ghi: Bi dng hc sin h gii ng vn trung hc c s## 00721000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020037000490070042000860220004001282210024001320040 01800156008000500174009001100179010000500190011001500195005001400210005001900224 02000080024302000080025102000110025902000120027002000140028203900040029601300070 0300020000600307015005800313#VV10.16790#VV10.16789#29000#Vi?t#B452D#807#^214#B i dng hc sinh gii ng vn THCS# Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Th Hi Hu#Q.3 #Dng cho hc sinh lp 7#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a212tr.^b24cm# Ngc Thng#Nguyn Th Hi Hu#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#Mai#267551#Lp 7#TSNB ghi: Bi dng hc sinh gii ng vn trung hc c s# # 00768000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020037000490070060000860220004001462210024001500040 01800174008000500192009001100197010000500208011001500213005001400228005002300242 02000080026502000080027302000110028102000120029202000140030403900040031802000060 0322005001300328013000700341015005800348#VV10.16791#VV10.16792#29000#Vi?t#B452D #807#^214#Bi dng hc sinh gii ng vn THCS# Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Th Thanh Huyn, o Tin Thi#Q.4#Dng cho hc sinh lp 8#Ti bn ln th 1#^aH.#^a Gio dc#2010#^a211tr.^b24cm# Ngc Thng#Nguyn Th Thanh Huyn#Ng vn#Vn h c#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#Mai#Lp 8#o Tin Thi#267552#TSNB ghi: B i dng hc sinh gii ng vn trung hc c s## 00762000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020037000490070057000860220004001432210024001470040 01800171008000500189009001100194010000500205011001500210005001400225005002000239 02000080025902000080026702000110027502000120028602000140029803900040031202000060 0316005001300322013000700335015005800342#VV10.16793#VV10.16794#Vi?t#B452D#807#^2 14#32000#Bi dng hc sinh gii ng vn THCS# Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Th Hng Vn, Phm Th Hu#Q.5#Dng cho hc sinh lp 9#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2010#^a236tr.^b24cm# Ngc Thng#Nguyn Th Hng Vn#Ng vn#Vn hc#Tin g Vit#Tp lm vn#Sch c thm#Mai#Lp 9#Phm Th Hu#267553#TSNB ghi: Bi d ng hc sinh gii ng vn trung hc c s## 00686000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010015000530020054000680070015001220080005001370090 01100142010000500153011001500158021015700173020001000330020002200340020002000362 020001500382039000400397013000700401#VV10.16795#VV10.16796#21000#Vi?t#D112H#515 .071#^214#Nguyn Ph Lc#Dy hc hiu qu mn gii tch trong trng ph thng#N guyn Ph Lc#^aH.#^aGio dc#2010#^a135tr.^b24cm#Trnh by c s khoa hc lun v tm l hc ca vic dy hc mn gii tch trong trng ph thng. Mt s chi n lc nng cao hiu qu dy hc mn gii tch#Gii tch#Phng php ging dy#P h thng trung hc#Sch gio vin#Mai#267554## 00766000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490010019000540020047000730070019001200040018001390080 00500157009001100162010000500173011001500178021020700193020000800400020002200408 020002000430020001500450039000400465013000700469#VV10.16797#VV10.16798#27000#Vi ?t#PH561P#546.071#^214#Nguyn Xun Trng#Phng php dy hc ho hc trng p h thng#Nguyn Xun Trng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a175tr.^b24c m#Gii thiu nhng i mi v l lun dy hc, qu trnh dy hc, phng php d y ho hc trng ph thng, phng php dy bi mi, dy khi hon thin kin t hc, k nng, phng php trc quan, kim tra...#Ho hc#Phng php ging dy#P h thng trung hc#Sch gio vin#Mai#267555## 00764000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010016000520020031000680070061000990040018001600080 00500178009001100183010000500194011001500199021015700214020001200371020001400383 020000700397005001600404005001900420005001600439013000700455#VV10.16799#VV10.168 00#39500#Vi?t#301L#330.95#^214#Bi Th Hi Yn#a l kinh t - x hi Chu # Bi Th Hi Yn (ch.b.), Phm Th Ngc Dip, Nguyn Yn Ngc#Ti bn ln th 1#^ aH.#^aGio dc#2010#^a315tr.^b24cm#Cung cp thng tin, s liu v cc ngun lc t nhin, dn c - x hi, th ch chnh tr, kinh t cng nh quan h kinh t v i Vit Nam ca cc nc Chu #a kinh t#a l x hi#Chu #Bi Th Hi Yn #Phm Th Ngc Dip#Nguyn Yn Ngc#267556## 00727000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020025000540070052000790080005001310090011001360100 00500147011001500152021014300167020000900310020000500319020001100324005001200335 005001300347005001400360005001400374005001400388013000700402039000400409#VV10.16 801#VV10.16802#26000#Vi?t#GI-108T#621.37#^214#Gio trnh o lng in#V Huy H on (ch.b.), V Hu Thch, Nguyn Thu H...#^aH.#^aGio dc#2010#^a179tr.^b24cm# Trnh by nhng kin thc c bn v k thut o lng, o cc i lng in, ph ng php s dng cc loi my o, o cc i lng khng in#o lng#in#Gi o trnh#V Huy Hon#V Hu Thch#Nguyn Thu H#H Vn Phng#Nguyn B Kh#26755 7#Mai## 00928000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020028000560070078000840040018001620080005001800090 01100185010000500196011001500201021027100216020000800487020001100495005001200506 00500180051800500220053600500150055803900040057301300070057702000090058402000090 0593#VV10.16803#VV10.16804#35000#Vi?t#C120N#354.309597#^214#Cm nang qun l m i trng#Lu c Hi (ch.b.), Phm Th Vit Anh, Nguyn Th Hong Lin, V Quyt Thng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a303tr.^b24cm#Trnh by nhng vn chung v qun l mi trng; lut php v cc cng c hnh chnh trong qun l mi trng; cc cng c nh gi, d bo v qui hoch mi trng; cc cng c kinh t trong qun l mi trng, km theo cc cc vn bn php lut v qun l mi trng#Qun l#Mi trng#Lu c Hi#Phm Th Vit Anh#Nguyn Th Hong Li n#V Quyt Thng#Mai#267558#Cm nang#Vit Nam## 00820000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010019000540020024000730030062000970070047001590080 00500206009001100211010000500222011001500227021021600242020001300458020001100471 005001900482039000400501013000700505004001800512#VV10.16805#VV10.16806#25000#Vi ?t#K600T#621.3815#^214#Nguyn Vit Nguyn#K thut mch in t I#Dng cho sinh vin cc trng trung cp ngh v cao ng ngh#Nguyn Vit Nguyn (ch.b.), Phm Th Thu Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a179tr.^b24cm#Trnh by nhng vn c bn v mch chnh lu, mch lc ngun, mch xn v mch ghim p, mch vi phn, tch phn, mch khuch tn hiu, cng sut, mch bo v tranzito, mch n p... km theo cc bi tp thc hnh#Mch in t#Gio trnh#Phm Th Thu Hng#Mai#267559 #Ti bn ln th 1## 00715000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020011000660070073000770220004001502210 03900154008000500193009001100198010000500209011001500214020001100229020000900240 02000140024900500160026300500140027900500140029300500180030703900040032501300070 0329020000900336020002000345#VV10.16807#VV10.16808#VV10.16809#36000#Vi?t#L561G# 516.24076#^214#Lng gic#Nguyn V Lng (ch.b.), Nguyn Hu , Phm Vn Hng, Nguyn Ngc Thng#T.2#Cc tr v cc bi ton trong tam gic#^aH.#^aGio dc#20 10#^a251tr.^b24cm#Lng gic#Bi ton#Sch c thm#Nguyn V Lng#Nguyn Hu #Phm Vn Hng#Nguyn Ngc Thng#Mai#267560#Tam gic#Ph thng trung hc## 00847000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010015000540020053000690070015001220040018001370080 00500155009001100160010000500171011001500176021030600191020001700497020001500514 020000800529039000400537013000700541020000900548#VV10.16810#VV10.16811#31000#Vi ?t#556D#330.0285#^214#Trnh Hoi Sn#ng dng Excel trong gii quyt cc bi to n kinh t#Trnh Hoi Sn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a251tr.^b24cm# Gii thiu nhng kin thc v k nng cn thit khi s dng phn mm bng tnh E xcel, s dng cc hm c bn x l s liu, to lp v qun tr c s d liu . S dng Excel phn tch v d bo kinh t, gii quyt bi ton v tnh hiu qu vn u t v gii bi ton ti u trong sn xut kinh doanh#Tin hc ng d ng#Phn mm Excel#Kinh t#Mai#267561#Bi ton## 00914000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070059000790040042001380080005001800090 01100185010000500196011001500201021025400216020000800470020000900478020001100487 00500180049800500140051600500140053000500150054400500150055903900070057401300070 0581#VV10.16812#VV10.16813#55000#Vi?t#T305T#959.7#^214#Tin trnh lch s Vit Nam#Nguyn Quang Ngc (ch.b.), V Minh Giang, Quang Hng...#Ti bn ln th 1 0, c chnh l, sa cha#^aH.#^aGio dc#2010#^a407tr.^b24cm#Nghin cu qu trn h pht trin ca lch s Vit Nam, tin trnh pht trin ca cc hnh thi kinh t x hi t cng x nguyn thu qua phng thc sn xut chu , ch phong k in n trc khi nc ta b thc dn Php xm lc (nm 1858) cho n nay#Lch s#Vit Nam#Gio trnh#Nguyn Quang Ngc#V Minh Giang# Quang Hng#Nguyn Tha H#Nguyn nh L#P.Dung#267562## 00664000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010013000490020018000620030039000800070013001190040 01800132008000500150009001100155010000500166011001500171021016700186020000800353 020001100361039000700372013000700379#VV10.16814#VV10.16815#30000#Vi?t#H401H#540 #^214#L Mu Quyn#Ho hc i cng#Dng cho sinh vin cc trng cao ng#L M u Quyn#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a223tr.^b24cm#Gii thiu cc ki n thc ho hc c bn v cu to nguyn t, bng tun hon cc nguyn t ho h c, lin kt ho hc v cu to phn t, nhit ng hc, nhit ho hc#Ho hc#Gi o trnh#P.Dung#267563## 00708000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010013000520020026000650030039000910070013001300040 01800143008000500161009001100166010000500177011001500182021018000197020000800377 020000800385020001100393039000700404013000700411#VV10.16816#VV10.16817#21000#Vi ?t#B103T#540.76#^214#L Mu Quyn#Bi tp ho hc i cng#Dng cho sinh vin c c trng cao ng#L Mu Quyn#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a155tr.^ b24cm#Tm tt l thuyt v bi tp ho hc v nguyn t, phn t, nhit ng hc v ho hc, cn bng ho hc, dung dch, phn ng oxy ho kh, hp cht v c.. . km cu hi trc nghim#Ho hc#Bi tp#Gio trnh#P.Dung#267564## 00768000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010017000530020025000700030039000950070017001340220 00400151004001800155008000500173009001100178010000500189011001400194021013800208 02000170034602000080036302000070037102000100037802000110038803900070039901300070 0406005001700413#VV10.16818#VV10.16819#15000#Vi?t#B103T#530.076#^214#Lng Duy n Bnh#Bi tp vt l i cng#Dng cho sinh vin cc trng cao ng#Lng Duy n Bnh#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a99tr.^b24cm#Trnh by tm t t nhng khi nim, nh lut, cng thc c bn v nhng phng php gii cc lo i bi tp vt l phn c hc v nhit hc#Vt l i cng#Bi tp#C hc#Nhit hc#Gio trnh#P.Dung#267565#Lng Duyn Bnh## 00681000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010011000530020026000640070011000900040018001010080 00500119009001100124010000500135011001500140021022000155020001800375020000800393 039000700401013000700408#VV10.16820#VV10.16821#36500#Vi?t#B103T#005.076#^214#T Vn Nam#Bi tp tin hc i cng#T Vn Nam#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc# 2010#^a275tr.^b24cm#Gm cc bi tp v cng ngh thng tin, h iu hnh, bi t p lp trnh C, hm v cu trc chng trnh, bi tp v mng, xu k t v con t r, bi tp kiu cu trc v danh sch mc ni, tp tin v cc bi tp tng hp# Tin hc i cng#Bi tp#P.Dung#267566## 00813000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010013000540020020000670030100000870070030001870040 01800217008000500235009001100240010000500251011001500256021017900271020001200450 020000800462020001100470005001600481039000700497013000700504#VV10.16822#VV10.168 23#27000#Vi?t#B103T#604.2076#^214#Trn Hu Qu#Bi tp v k thut#Bin son th eo chng trnh khung ca B Gio dc v o to dnh cho cc trng cao ng C ng ngh#Trn Hu Qu, Nguyn Vn Tun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a1 99tr.^b24cm#Gii thiu kin thc v bi tp v v k thut, v hnh chiu vung gc, hnh chiu trc o, biu din vt th, v qui c mt s chi tit thng dn g, bn v chi tit, bn v lp#V k thut#Bi tp#Gio trnh#Nguyn Vn Tun#P. Dung#267567## 00950000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020025000700030039000950070054001340220 00400188004001800192008000500210009001100215010000500226011001500231021030400246 02000130055002000080056300500140057100500140058503900070059902000110060601300070 0617#VV10.16824#VV10.16825#28000#Vi?t#B103T#511.3076#^214#Nguyn nh Tr#Bi t p ton hc cao cp#Dnh cho sinh vin cc trng cao ng#Nguyn nh Tr (ch.b .), L Trng Vinh, Dng Thu V#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a24 8tr.^b24cm#Tm tt l thuyt v hng dn gii cc bi tp v tp hp v nh x, s thc v s phc, hm s mt bin s, gii hn v lin tc, o hm v vi ph n, ng dng o hm kho st cc hm s, nh thc, ma trn, h phng trnh tuyn tnh, khng gian vect v php tnh tch phn ca hm s mt bin s#Ton cao cp#Bi tp#L Trng Vinh#Dng Thu V#P.Dung#Gio trnh#267568## 00874000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460010016000510020028000670030039000950070054001340220 00400188004001800192008000500210009001100215010000500226011001500231021015600246 02000130040202000070041502000100042202000110043200500140044300500140045703900070 0471020000600478013000700484020002100491#VV10.16826#VV10.16827#23000#Vi?t#GI-10 8T#515#^214#Nguyn nh Tr#Gio trnh ton hc cao cp#Dng cho sinh vin cc t rng cao ng#Nguyn nh Tr (ch.b.), L Trng Vinh, Dng Thu V#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a211tr.^b24cm#Trnh by kin thc c bn v hm s nhiu bin s, tch phn kp, tch phn ng, chui, phng trnh vi phn k m theo cu hi v bi tp cui mi chng#Ton cao cp#Hm s#Tch phn#Gio tr nh#L Trng Vinh#Dng Thu V#P.Dung#Chui#267569#Phng trnh vi phn## 00858000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010016000530020025000690030044000940070054001380220 00400192004001800196008000500214009001100219010000500230011001500235021013900250 02000130038902000080040202000070041002000100041702000060042700500140043300500140 0447039000700461013000700468020002100475#VV10.16828#VV10.16829#22000#Vi?t#B103T #515.076#^214#Nguyn nh Tr#Bi tp ton hc cao cp#Sch dng cho sinh vin c c trng cao ng#Nguyn nh Tr (ch.b.), L Trng Vinh, Dng Thu V#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a191tr.^b24cm#Tm tt l thuyt, bi v hng dn gii bi tp v hm s nhiu bin s, tch phn kp, tch phn ng, chui v phng trnh vi phn#Ton cao cp#Bi tp#Hm s#Tch phn#Chui#L Tr ng Vinh#Dng Thu V#P.Dung#267570#Phng trnh vi phn## 01065000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020017000650030048000820070054001300220 00400184221002900188004001900217008000500236009001100241010000500252011001500257 02103230027202000130059502000070060802000190061502000110063400500120064500500160 0657039000700673013000700680005001600687#VV10.16830#VV10.16831#26000#Vi?t#T406H #512#^214#Nguyn nh Tr#Ton hc cao cp#Gio trnh dng cho cc trng i h c K thut#Nguyn nh Tr (ch.b.), T Vn nh, Nguyn H Qunh#T.1#i s v h nh hc gii tch#Ti bn ln th 15#^aH.#^aGio dc#2010#^a391tr.^b21cm#Trnh b y cc kin thc i s, hnh hc gii tch v tp hp v nh x, cu trc i s - s phc - a thc v phn thc hu t, ma trn - nh thc - h phng trnh tuyn tnh, hnh hc gii tch, khng gian vect - khng gian Euclid, nh x tu yn tnh, tr ring v vect ring ca ton t tuyn tnh, dng ton phng#Ton cao cp#i s#Hnh hc gii tch#Gio trnh#T Vn nh#Nguyn H Qunh#P.Dung #267571#Nguyn nh Tr## 00938000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020021000700070054000910220004001452210 02900149004001900178008000500197009001100202010000500213011001500218021025000233 02000130048302000070049602000190050302000080052200500120053000500160054203900070 0558013000700565005001600572#VV10.16832#VV10.16833#27500#Vi?t#B103T#512.0076#^2 14#Nguyn nh Tr#Bi tp ton cao cp#Nguyn nh Tr (ch.b.), T Vn nh, Ng uyn H Qunh#T.1#i s v hnh hc gii tch#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio d c#2010#^a415tr.^b21cm#Gm cc bi tp, bi gii i s v hnh hc gii tch v tp hp v nh x, cu trc i s, s phc, a thc v phn thc hu t, nh t hc ma trn, khng gian vect, khng gian Euclid, nh x tuyn tnh, tr ring v vect ring, dng ton phng#Ton cao cp#i s#Hnh hc gii tch#Bi tp#T Vn nh#Nguyn H Qunh#P.Dung#267572#Nguyn nh Tr## 00783000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010014000510020031000650070014000960040018001100080 00500128009001100133010000500144011001500149021028800164020001900452020000900471 020001100480039000700491013000700498#VV10.16834#VV10.16835#23000#Vi?t#L300T#519 .2#^214#inh Vn Gng#L thuyt xc sut v thng k#inh Vn Gng#Ti bn ln t h 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a250tr.^b21cm#Gii thiu nhng vn c bn ca l t huyt xc sut v thng k gm: khng gian xc sut, phn phi xc sut, vect n gu nhin, cc s c trng ca bin ngu nhin, gii hn ca dy bin ngu nhi n, l thuyt mu, c lng tham s, kim nh gi thit thng k, hi qui v t ng quan#L thuyt xc sut#Thng k#Gio trnh#P.Dung#267573## 00743000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010018000550020023000730070018000960040018001140080 00500132009001100137010000500148011001500153021025300168020001100421020000800432 020001100440039000700451013000700458#VV10.16838#VV10.16839#27500#Vi?t#T550V#495 .92282#^214#Nguyn Thin Gip#T vng hc ting Vit#Nguyn Thin Gip#Ti bn l n th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a339tr.^b21cm#Gii thiu khi qut v t vng, t vng hc v vi nt v lch s t vng hc ting Vit. Vn nhn din v phn loi cc n v t vng ting Vit. C cu ng ngha ca t vng ting Vit. S hnh thnh, tn ti v pht trin ca t vng ting Vit#Ting Vit#T vng#Gi o trnh#P.Dung#267575## 00717000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010012000490020023000610070012000840220004000962210 01300100004001800113008000500131009001100136010000500147011001500152021017300167 020001300340020001100353039000700364020001300371013000700384005001200391#VV10.16 840#VV10.16841#41000#Vi?t#103C#410#^214# Hu Chu#i cng ngn ng hc# Hu Chu#T.2#Ng dng hc#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a427tr.^b21cm# Khi qut v ng dng hc v nghin cu cc vn v chiu vt v ch xut, hn h vi ngn ng, l thuyt lp lun, l thuyt hi thoi, ngha hm n v ngh a tng minh#Ngn ng hc#Gio trnh#P.Dung#Ng dng hc#267576# Hu Chu## 00887000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010017000490020018000660070017000840220005001012210 03800106004001800144008000500162009001100167010000500178011001500183021029400198 02000140049202000090050602000040051502000110051903900070053001300070053700500170 0544#VV10.16842#VV10.16843#30000#Vi?t#H401H#543#^214#Nguyn Tinh Dung#Ho hc p hn tch#Nguyn Tinh Dung#Ph.2#Cc phn ng ion trong dung dch nc#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a299tr.^b21cm#Cung cp nhng tnh cht c bn, tng qut v tnh cht cc ion (tnh cht axt - baz, to phc, xi ho - kh, to thnh cc hp cht t tan); ng thi b sung mt s vn nh m t, gii thc h chi tit hn cc phn ng, tnh cht phn tch quan trng ca cc ion v cc b i tp thc hnh#Ho phn tch#Phn ng#Ion#Gio trnh#P.Dung#267577#Nguyn Tinh Dung## 00773000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010012000490020024000610030037000850070012001220220 00500134221004700139004001900186008000500205009001100210010000500221011001500226 02101160024102000080035702000190036502000130038402000130039702000110041003900070 0421013000700428#VV10.16844#VV10.16845#22000#Vi?t#C460S#541#^214#Nguyn Hnh#C s l thuyt ho hc#Dng cho cc trng i hc k thut#Nguyn Hnh#Ph.2#Nhi t ng ho hc. ng ho hc. in ho hc#Ti bn ln th 17#^aH.#^aGio dc#20 10#^a263tr.^b21cm#Gii thiu l thuyt, cu hi n tp v bi tp lin quan ti phn nhit ng ho hc, ng ho hc v in ho hc#Ho hc#Nhit ng ho hc #ng ho hc#in ho hc#Gio trnh#P.Dung#267578## 00744000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460010017000510020010000680030045000780070017001230220 00400140004001800144008000500162009001100167010000500178011001500183021017900198 020001000377020001000387020000800397020001100405039000700416013000700423#VV10.16 847#VV10.16846#49000#Vi?t#GI-103T#515#^214#Nguyn Xun Lim#Gii tch#Gio trn h l thuyt v bi tp c hng dn#Nguyn Xun Lim#T.2#Ti bn ln th 6#^aH.# ^aGio dc#2010#^a515tr.^b21cm#Gii thiu l thuyt v bi tp gii tch v ng dng hnh hc ca o hm, chui s, dy hm s v chui hm s, tch phn suy r ng v tch phn ph thuc tham s, tch phn bi#Gii tch#L thuyt#Bi tp#Gi o trnh#P.Dung#267579## 00702000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020017000700030040000870070016001270040 01800143008000500161009001100166010000500177011001500182021018700197020001800384 020000800402039000700410013000700417#VV10.16848#VV10.16849#19500#Vi?t#B103T#519 .5076#^214#ng Hng Thng#Bi tp thng k#Dng cho cc trng i hc v cao ng#ng Hng Thng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a191tr.^b24cm#Gm c c bi tp v li gii v thng k ton hc, l thuyt xc sut, c lng tham s , kim nh gi thuyt thng k, bi ton so snh, so snh m rng, phn tch t ng quan v hi qui#Thng k ton hc#Bi tp#P.Dung#267580## 00922000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570010014000620020026000760030087001020070 02800189008000500217009001100222010000500233011001500238021031400253020000800567 020000800575020001000583005001300593039000700606013000700613#VV10.16850#VV10.168 52#VV10.16851#20000#Vi?t#R203L#371.3#^214#H Nht Thng#Rn luyn k nng s ph m#Dnh cho gio vin ph thng v sinh vin cc trng cao ng S phm, i h c S phm#H Nht Thng, L Quang Sn#^aH.#^aGio dc#2010#^a186tr.^b21cm#Gii t hiu tm quan trng ca s i mi gio dc. Nhng k nng s phm ca gio vin trong giai on hin nay. Qu trnh t chc rn luyn k nng s phm, cng vi c cn chun b, gi chun v tm l, ni dung cho vic rn luyn k nng s ph m i vi cc sinh vin qua cc t thc tp c trng ph thng#K nng#S p hm#Rn luyn#L Quang Sn#P.Dung#267581## 00959000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010008000490020007000570030093000640070051001570220 00400208221002100212004001900233008000500252009001100257010000500268011001500273 02101990028802000070048702000070049402000090050102000090051002000110051900500160 0530005001700546039000700563013000700570005000800577#VV10.16853#VV10.16854#16500 #Vi?t#C460H#531#^214# Sanh#C hc# c Hi ng mn hc ca B Gio dc v o to thng qua dng lm ti liu ging dy...# Sanh (ch.b.), Nguyn Vn nh, Nguyn Vn Khang#T.1#Tnh hc v ng hc#Ti bn ln th 15#^aH.#^aGio dc #2010#^a183tr.^b21cm#Trnh by nhng kin thc c bn v h tin tnh hc, h lc khng gian, ma st, trng tm, ng hc im, chuyn ng c bn ca vt r n, hp chuyn ng im, chuyn ng song phng ca vt rn#Vt l#C hc#Tnh h c#ng hc#Gio trnh#Nguyn Vn nh#Nguyn Vn Khang#P.Dung#267582# Sanh## 01017000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010008000530020015000610070049000760220004001252210 02100129004001900150008000500169009001100174010000500185011001500190021035300205 02000070055802000080056502000090057302000090058202000110059100500160060200500150 0618039000700633013000700640005000800647#VV10.16855#VV10.16856#30000#Vi?t#B103T #531.076#^214# Sanh#Bi tp c hc# Sanh (ch.b.), Nguyn Vn nh, Nguyn Nh t L#T.1#Tnh hc v ng hc#Ti bn ln th 15#^aH.#^aGio dc#2010#^a348tr.^ b21cm#Trnh by c s l thuyt v hng dn gii bi tp v bi ton phng (mt vt v h vt), bi ton khng gian, bi ton ma st, bi ton tm trng tm, c huyn ng ca im, chuyn ng quay ca vt rn quanh mt trc c nh, chuyn ng song phng ca vt rn, chuyn ng quay ca vt rn quanh mt im c n h, hp chuyn ng ca im v ca vt#C hc#Bi tp#Tnh hc#ng hc#Gio tr nh#Nguyn Vn nh#Nguyn Nht L#P.Dung#267583# Sanh## 00739000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010015000540020025000690070015000940040018001090080 00500127009001100132010000500143011001500148021016700163020001700330020001400347 020001100361039000700372013000700379020001500386020001600401020000800417#VV10.16 857#VV10.16858#38000#Vi?t#B103T#516.0076#^214#Nguyn Mng Hy#Bi tp hnh hc c ao cp#Nguyn Mng Hy#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a371tr.^b21cm#Tm tt l thuyt, bi tp, hng dn v gii bi tp v khng gian afin v hnh hc afin, khng gian clit v hnh hc clit, khng gian x nh v hnh hc x nh#Hnh hc cao cp#Hnh hc afin#Gio trnh#P.Dung#267584#Hnh hc clit#Hnh h c x nh#Bi tp## 00834000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020048000650070026001130040018001390080 00500157009001100162010000500173011001500178021029400193013000700487020000500494 020001800499020001100517005000900528039000700537#VV10.16859#VV10.16860#36000#Vi ?t#C460S#515#^214#Nguyn Th Hon#C s phng trnh vi phn v l thuyt n n h#Nguyn Th Hon, Phm Thu#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a367tr.^b21c m#Trnh by nhng kin thc c bn v phng trnh vi phn cp mt, phng trnh vi phn cp cao, phng trnh vi phn tuyn tnh cp n, h phng trnh vi phn v phng trnh o hm ring cp mt tuyn tnh. S lc v l thuyt n nh ca h vi phn tuyn tnh v 2 phng php ca Liapunp#267585#Ton#L thuyt n nh#Gio trnh#Phm Thu#P.Dung## 00875000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500010011000550020031000660030073000970070011001700040 01800181008000500199009001100204010000500215011001500220021030500235020000900540 020001100549020001100560039000700571013000700578#VV10.16862#VV10.16861#20500#Vi ?t#GI-108T#301.072#^214#o Hu H#Gio trnh thng k x hi hc#Dng cho cc t rng i hc khi X hi v Nhn vn, cc trng cao ng#o Hu H#Ti bn l n th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a211tr.^b21cm#Mt s khi nim, kt qu c bn ca xc sut v thng k x hi c trnh by qua cc bi ton gii tch t hp, p hp th v bin c, bin ngu nhin, hm phn phi, cc s c trng ca bin ng u nhin, l thuyt mu, c lng n gin, bi ton kim nh gi thit n gi n, tng quan v hi qui...#Thng k#X hi hc#Gio trnh#P.Dung#267586## 00878000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010017000490020017000660030054000830070023001370220 00400160221000900164004001900173008000500192009001100197010000500208011001500213 02102650022802000170049302000070051002000100051702000110052703900070053801300070 0545#VV10.16863#VV10.16864#18000#Vi?t#V124L#531#^214#Lng Duyn Bnh#Vt l i cng#Dng cho cc trng i hc khi K thut cng nghip#Lng Duyn Bnh c h.b.#T.1#C nhit#Ti bn ln th 18#^aH.#^aGio dc#2010#^a267tr.^b21cm#Cung c p kin thc v ng hc v ng lc hc cht im, ng lc hc vt rn, nng l ng, trng hp dn, c hc cht lu, thuyt tng i hp Anhxtanh, nguyn l t h nht v th hai ca nhit ng hc, kh thc, cht lng, chuyn pha v vt l thng k c in#Vt l i cng#C hc#Nhit hc#Gio trnh#P.Dung#267587## 00964000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010017000490020017000660030054000830070045001370220 00400182221002300186004001900209008000500228009001100233010000500244011001500249 02102220026402000170048602000050050302000090050802000110051703900070052802000050 0535005001200540005001400552013000700566005001700573#VV10.16865#VV10.16866#22500 #Vi?t#V124L#537#^214#Lng Duyn Bnh#Vt l i cng#Dng cho cc trng i hc khi K thut cng nghip#Lng Duyn Bnh, D Tr Cng, Nguyn Hu H#T.2# in - dao ng - sng#Ti bn ln th 18#^aH.#^aGio dc#2010#^a343tr.^b21cm#Cun g cp cc kin thc c bn v trng tnh in, vt dn, in mi, nh lut c bn ca dng in khng i, t trng khng i, hin tng cm ng in t, v t liu t, trng in t, dao ng, sng c, sng in t#Vt l i cng#in #Dao ng#Gio trnh#P.Dung#Sng#D Tr Cng#Nguyn Hu H#267588#Lng Duyn B nh## 00613000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510070045000770220004001220040018001260080 00500144009001100149010000500160011001400165012001800179020000500197020000600202 02000080020802000140021600500150023000500140024500500140025903900070027301300070 0280#VV10.16868#VV10.16867#10000#Vi?t#T550L#372.7#^214#T luyn Violympic ton 4#Phm Ngc nh, Nguyn Th M, L Thng Nht#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a79tr.^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Phm Ngc nh#Nguyn Th M#L Thng Nht#P.Dung#267589## 00520000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020045000530070015000980040018001130080005001310090 01100136010000500147011001500152020000900167020000500176020001800181020001400199 005001500213039000700228013000700235#VV10.16870#VV10.16869#15000#Vi?t#TR400C#37 2.21#^214#Tr chi gip b lm quen vi s v php m#inh Th Nhung#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a107tr.^b24cm#Tr chi#Ton#Gio dc mu gio#Sch mu gio#inh Th Nhung#P.Dung#267590## 00684000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010012000510020015000630070012000780080005000900090 01100095010000500106011001500111021025300126020000900379020000800388020000800396 039000700404013000700411#VV10.16871#VV10.16872#57000#Vi?t#B103H#371.3#^214#H N gc i#Bi hc l g?#H Ngc i#^aH.#^aGio dc#2010#^a275tr.^b24cm#Phn tch mt vi nguyn tc ca l lun dy hc. L thuyt hot ng trong gio dc, ngh in cu cc hnh ng trong hot ng hc. Khi nim v t chc mt bi hc. K thut c bn v tin trnh pht trin ca bi hc. Thit k v thi cng cc bi hc#Gio dc#Bi hc#Dy hc#P.Dung#267591## 00713000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020039000620070011001010040018001120080 00500130009001100135010000500146011001500151021021800166020001900384020000900403 020000900412039000700421013000700428#VV10.16873#VV10.16874#65000#Vi?t#V115H#895 .6#^214#Nht Chiu#Vn hc Nht Bn t khi thu n 1868#Nht Chiu#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a415tr.^b21cm#Gm 4 ni dung bao qut qu trnh hn h thnh, pht trin ca vn hc Nht Bn t khi thu n 1868. Trch tuyn mt s tc phm kinh in gm cc th loi: th, tiu thuyt, chin k, sn khu v truyn ngn Nht Bn#Nghin cu vn hc#Tc phm#Nht Bn#P.Dung#267592## 00857000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010021000530020075000740070021001490080005001700090 01100175010000500186011001500191021034200206020001200548020000600560020001100566 039000700577013000700584#VV10.16875#VV10.16876#28000#Vi?t#NGH250T#895.1#^214#Ng uyn Th Mai Chanh#Ngh thut t s ca L Tn qua hai tp truyn ngn Go Tht v Bng Hong#Nguyn Th Mai Chanh#^aH.#^aGio dc#2010#^a202tr.^b24cm#Tm hiu cc thnh phn c bn ca ngh thut t s. Vn dng l thuyt t s hc hin i tip cn truyn ngn L Tn nhm lm ni bt gi tr t tng v ngha c a cc tc phm. Thng qua vic tm hiu s i mi m hnh t s ca truyn ngn L Tn khng nh nhng ng gp ca nh vn trong tin trnh pht trin vn h c Trung Quc#Truyn ngn#T s#Trung Quc#P.Dung#267593## 00982000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520070060000900040019001500080005001690090 01100174010000500185011001500190021034700205020001700552020000900569005001600578 005001400594005001700608005001300625005001600638039000700654013000700661#VV10.16 879#VV10.16880#65000#Vi?t#L302S#909.82#^214#Lch s th gii hin i 1917 - 19 95#Nguyn Anh Thi (ch.b.), Thanh Bnh, Nguyn Quc Hng...#Ti bn ln th 1 0#^aH.#^aGio dc#2010#^a543tr.^b24cm#Khi qut chung v lch s th gii hin i t 1917-1995. S ra i, tn ti v pht trin cc nc XHCN. Cuc chin tran h th gii ln th 2 v phong tro gii phng dn tc trn th gii, s pht tri n ca CNTB, cc quan h quc t thi k hin i, cuc cch mng khoa hc k th ut sau chin tranh th gii th hai vi nhng thnh tu k diu#Lch s hin i#Th gii#Nguyn Anh Thi# Thanh Bnh#Nguyn Quc Hng#V Ngc Oanh#ng Than h Ton#P.Dung#267595## 00481000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010012000520020017000640070019000810080005001000090 01100105010000500116011001500121020001700136020000400153020000900157006001400166 039000700180013000700187019000900194#VV10.16881#VV10.16882#54000#Vi?t#K302L#891 .72#^214#Tnxti, L.#Kch Lep Tnxti#Nguyn Hi H dch#^aH.#^aGio dc#2010#^a 383tr.^b24cm#Vn hc hin i#Nga#Kch bn#Nguyn Hi H#P.Dung#267596#Dch Nga# # 00694000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010012000490020024000610070012000850080005000970090 01100102010000500113011001500118021026800133020001800401020000700419039000700426 013000700433#VV10.16883#VV10.16884#32000#Vi?t#K312G#649#^214#H Ngc i#Knh g i cc bc cha m#H Ngc i#^aH.#^aGio dc#2010#^a154tr.^b24cm#Gii thiu mt s c im tm l tr em v a ra cc gii php gio dc, hnh thi gio dc tr t nhng nm u i da trn mt nguyn l mi c v l lun ln cng ngh, nhm tm ra nhng tiu ch ph hp vi cc c im tng c nhn tr dnh cho c c bc cha m#Gio dc gia nh#Tr em#P.Dung#267597## 00543000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030031000580070033000890220004001220080005001260090 01100131010000500142011001400147020001100161020001200172020000900184020001400193 005001600207005001600223039000700239013000700246#VV10.16885#15000#Vi?t#V510H#37 2.21#^214#Vui hc ch Vit#Kch thch tr sng to ca b#Trn Mnh Hng, Lng Quc Hip#Q.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a44tr.^b24cm#Ting Vit#K nng c#Mu gi o#Sch mu gio#Trn Mnh Hng#Lng Quc Hip#P.Dung#267598## 00566000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030031000580070033000890220004001220080005001260090 01100131010000500142011001400147020001100161020001200172020001100184020001400195 005001600209005001600225039000700241020000900248013000700257#VV10.16886#15000#V i?t#V510H#372.21#^214#Vui hc ch Vit#Kch thch tr sng to ca b#Trn Mnh Hng, Lng Quc Hip#Q.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a44tr.^b24cm#Ting Vit#K nng c#Tp t ch#Sch mu gio#Trn Mnh Hng#Lng Quc Hip#P.Dung#Mu gio#26 7599## 00682000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030031000580070033000890220004001220080005001260090 01100131010000500142011001400147020001100161020001200172020001400184005001600198 005001600214039000700230021010400237013000700341020001100348020000900359#VV10.16 887#15000#Vi?t#V510H#372.21#^214#Vui hc ch Vit#Kch thch tr sng to ca b #Trn Mnh Hng, Lng Quc Hip#Q.3#^aH.#^aGio dc#2010#^a44tr.^b24cm#Ting Vit#K nng c#Sch mu gio#Trn Mnh Hng#Lng Quc Hip#P.Dung#Gip b l m quen vi ch in hoa v ch vit hoa, km theo cc k nng c - vit kt hp v i nghe - ni#267600#Tp t ch#Mu gio## 00519000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020020000430030013000630070036000760040018001120080005001300090 01100135010000500146011001400151020001800165020000900183020001300192005001000205 005001200215039000700227013000700234#VV10.16888#6000#Vi?t#CH527G#895.9223#^214# Chuyn gu n trng#Truyn tranh#Li: V T Nam ; Tranh: Khnh Duyn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tran h#V T Nam#Khnh Duyn#P.Dung#267601## 00679000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020071000400030024001110070067001350040018002020080005002200090 01100225010000500236011001700241020001800258020000900276020001400285005001500299 005001700314005001400331005001800345039000700363013000700370#VV10.16889#7000#Vi ?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch qu hng, t n c, Bc H#Dnh cho tr 3 - 4 tui#Lng Th Bnh, Nguyn Th Quyn, Phan Ngc Anh, Nguyn Thu Dng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a10tr.^b21x28cm#G io dc mu gio#t nc#Sch mu gio#Lng Th Bnh#Nguyn Th Quyn#Phan Ng c Anh#Nguyn Thu Dng#P.Dung#267602## 00633000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020054000400030024000940070057001180040018001750080005001930090 01100198010000500209011001700214020001800231020001100249020001400260005002000274 005001900294005001600313039000700329013000700336#VV10.16890#7000#Vi?t#B200K#372 .21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch giao thng#Dnh cho tr 3 - 4 tui#Hong Th Thu Hng, Trn Th Ngc Trm, Phng Th Tng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a10tr.^b21x28cm#Gio dc mu gio#Giao thng#Sch mu gi o#Hong Th Thu Hng#Trn Th Ngc Trm#Phng Th Tng#P.Dung#267603## 00633000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020054000400030024000940070057001180040018001750080005001930090 01100198010000500209011001700214020001800231020001100249020001400260005001600274 005001900290005002000309039000700329013000700336#VV10.16891#5500#Vi?t#B200K#372 .21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch giao thng#Dnh cho tr 4 - 5 tui#Phng Th Tng, Trn Th Ngc Trm, Hong Th Thu Hng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a12tr.^b21x28cm#Gio dc mu gio#Giao thng#Sch mu gi o#Phng Th Tng#Trn Th Ngc Trm#Hong Th Thu Hng#P.Dung#267604## 00679000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020071000400030024001110070067001350040018002020080005002200090 01100225010000500236011001700241020001800258020000900276020001400285005001500299 005001700314005001400331005001800345039000700363013000700370#VV10.16892#7500#Vi ?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch qu hng, t n c, Bc H#Dnh cho tr 4 - 5 tui#Lng Th Bnh, Nguyn Th Quyn, Phan Ngc Anh, Nguyn Thu Dng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a12tr.^b21x28cm#G io dc mu gio#t nc#Sch mu gio#Lng Th Bnh#Nguyn Th Quyn#Phan Ng c Anh#Nguyn Thu Dng#P.Dung#267605## 00900000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010015000540020015000690070015000840040018000990080 01800117009003500135010000500170011001500175015006900190021032500259020001300584 020001100597039000700608013000700615#VV10.16893#VV10.16894#21000#Vi?t#M102#621 .3815#^214#L Tin Thng#Mch in t 1#L Tin Thng#Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a239tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu v mch in t trn my vi tnh v kim tra cc tnh ton v mch qua Diode bn dn, transis tor hai lp tip gip bijuntion transistor, n nh phn cc cho transistor BJT, thit k v phn tch tn hiu nh tn s thp, transistor hiu ng trng Fet, mch transistor ghp lin tng v mch khuych i hi tip#Mch in t#Gio t rnh#P.Dung#267606## 01034000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550010017000600020039000770070040001160080 01800156009003500174010000500209011001500214021035000229020001700579039000400596 020000700600015006800607020001300675020001100688005001400699013000700713#VV10.16 895#VV10.16897#VV10.16896#20000#Vi?t#115M#691#^214#Nguyn Vn Chnh#n mn v chng n mn btng ct thp#Nguyn Vn Chnh (ch.b.), Trn Vn Min#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a224tr.^b24cm#Trnh by cc kin thc c bn v bn ca cng trnh btng v btng ct thp. C ch v nh h ng ca cc thnh phn v cu trc ca btng n cc qu trnh xm thc cng t rnh btng. Cc gii php phng chng n mn, ch ra cc ch tiu k thut nh gi bn ca cng trnh v d on tui th ca cc cng trnh btng v bt ng ct thp#B tng ct thp#Hoa#n mn#TTS ghi: i hc Quc gia TP H Ch Min h. Trng i hc Bch khoa#Chng n mn#Gio trnh#Trn Vn Min#267607## 00833000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010011000490020020000600070051000800080018001310090 03500149010000500184011001500189021015700204020000900361039000400370020001100374 015006800385020001100453005001200464004001800476005001800494013000700512#VV10.16 898#VV10.16899#14000#Vi?t#M450P#338#^214#V Vn Huy#M phng kinh doanh#V Vn Huy (ch.b.), Cao Ho Thi, Hunh Trung Lng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a155tr.^b24cm#Gii thiu v m phng. M phng kinh doanh bng bng tnh, phn mm chuyn dng v ng dng m phng vi @RISK trong mt s bi ton v qun tr kinh doanh#M phng#Hoa#Kinh doanh#TTS ghi: i hc Quc gia TP H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gio trnh#Cao Ho Thi#Ti bn ln th 1#Hunh Trung Lng#267608## 00877000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010011000520020021000630070011000840220004000952210 03200099004001800131008001800149009003500167010000500202011001500207015006900222 02102040029102000140049502000120050902000080052102000110052903900040054001300070 0544#VV10.16900#VV10.16901#25000#Vi?t#K600T#621.31#^214#Hong Vit#K thut i n cao p#Hong Vit#T.2#Qu in p trong h thng in#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a285tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Trnh by ngun gc, di n bin v thng s ca cc dng in p nh st - ngun gc ca qu in p kh quyn, qu trnh sng trn ng dy ti in, bo v chng st nh trc tip c ho h thng in...#K thut in#in cao p#in p#Gio trnh#Hoa#267609## 00755000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010013000520020023000650070013000880080018001010090 03500119010000500154011001500159021015200174020000900326039000400335020000500339 015006800344020001100412020000900423013000700432020001400439#VV10.16902#VV10.169 03#27000#Vi?t#K600T#623.82#^214#Trn Hoi An#K thut in tu thu#Trn Hoi A n#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a309tr.^b24cm#Trnh by cc l thuyt c bn v mch in, in t. Cc kin thc v my in v th it b in thng s dng trn tu thu, in v t ng tu thu#Tu thu#Hoa# in#TTS ghi: i hc Quc gia TP H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gio tr nh#My in#267610#Thit b in## 00853000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010019000530020039000720070019001110080018001300090 03500148010000500183011001500188021023700203020000800440039000400448020002100452 015006800473020000800541020000700549013000700556#VV10.16904#VV10.16905#31000#Vi ?t#B103T#543.076#^214#Nguyn Th Thu Vn#Bi tp v s tay phn tch nh lng# Nguyn Th Thu Vn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a3 44tr.^b24cm#Gii thiu mt s cu hi, bi tp, li gii p v ho hc phn tc h nh lng nh hng s c trng cn bng ho hc n gin trong nc, cc ph ng php phn tch khi lng - th tch, ph nguyn t, ph hunh quang v ln quang...#Ho hc#Hoa#Phn tch nh lng#TTS ghi: i hc Quc gia TP H Ch M inh. Trng i hc Bch khoa#Bi tp#S tay#267611## 00863000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020025000650070064000900080018001540090 03500172010000500207011001500212021022500227020000800452039000400460020000800464 005001600472005001700488020000900505005001300514005001500527013000700542#VV10.16 906#VV10.16908#VV10.16907#82000#Vi?t#L302S#027.0597#^214#Lch s lu tr Vit N am#Nguyn Vn Thm, Vng nh Quyn, o Th Din, Nghim K Hng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a349tr.^b24cm#Gii thiu s lc v lu tr Vit Nam qua cc thi k phong kin, thi thuc Php (1858 - 1945) v t nm 1945 n nay. Mt s bi hc kinh nghim t qu kh v cc vn v pht trin lu tr Vit Nam trong giai on mi.#Lu tr#Hoa#Lch s#Nguyn Vn Thm #Vng nh Quyn#Vit Nam#o Th Din#Nghim K Hng#267612## 00447000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010013000550020012000680030004000800070013000840080 00500097009001900102010000500121011001400126020001700140039000400157020000400161 020000900165013000700174#VV10.16909#VV10.16910#35000#Vi?t#M305X#895.92214#^214# Ng c Tho#Min xa xm#Th#Ng c Tho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a71tr.^b 20cm#Vn hc hin i#Hoa#Th#Vit Nam#267613## 00467000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010013000550020021000680030004000890070013000930080 00500106009001900111010000500130011002500135020001700160039000400177020000900181 020000400190013000700194#VV10.16911#VV10.16912#36000#Vi?t#TH108T#895.9221#^214# V Trung c#Thao thc ngn thng#Th#V Trung c#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010# ^a91tr., 11tr. nh^b21cm#Vn hc hin i#Hoa#Vit Nam#Th#267614## 00496000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010010000500020020000600070030000800080005001100090 01900115010000500134011001500139020001600154039000400170019000800174020000300182 020001200185006001400197013000700211#VV10.16913#VV10.16914#88000#Vi?t#TR527N#81 3#^214#Henry, O.#Truyn ngn c sc#O. Henry ; Dip Minh Tm dch#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2010#^a531tr.^b21cm#Vn hc cn i#Hoa#Dch M#M#Truyn ngn#Dip M inh Tm#267615## 00740000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820012000428080005000540020014000590030102000730070040001750080005002150090 01900220010000500239011001500244020001700259039000400276020000900280015004400289 02000040033300500100033700500100034700500150035700500150037200500200038701300070 0407#VV10.16915#VV10.16916#150000#Vi?t#TH460V#895.9221008#^214#Th v H Ni#T c phm chn lc qua cuc thi th do i PT-TH H Ni v bo Vn ngh - Hi Nh v n Vit Nam t chc#Hu Thnh, Bng Vit, V Qun Phng...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a422tr.^b22cm#Vn hc hin i#Hoa#Vit Nam#Sch cho mng 1000 nm Th ng Long - H Ni#Th#Hu Thnh#Bng Vit#V Qun Phng#Nguyn c Mu#Phan Th Thanh Nhn#267616## 00667000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430010009000480020042000570070009000990080005001080090018001130100 00500131011001500136021015800151020001700309039000400326020000800330015004100338 020001500379013000700394#VV10.16918#VV10.16917#Vi?t#L250T#393.09597#^214#Hi Li n#L tang ca ngi Raglai cc Nam Trung B#Hi Lin#^aH.#^aVn ho dn tc#2010 #^a142tr.^b21cm#Gii thiu khi qut v ngi Raglai v tang l ca ngi Raglai cc Nam Trung B - Vit Nam nhm phn nh nhn sinh quan v th gii quan ca d n tc Raglai#Vn ho dn gian#Hoa#Tang l#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#Dn tc Raglai#267617## 00547000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440010014000490020026000630030021000890070014001100080005001240090 01800129010000500147011001500152020001700167039000400184020001300188015004100201 020000900242020001100251013000700262#VV10.16919#VV10.16920#Vi?t#T108S#398.209597 #^214#Lng Th i#To Sng Ca - nng Si Cy#Song ng Thi - Vit#Lng Th i #^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a161tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Hoa#Dn tc Thi#T TS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#Vit Nam#Truyn th#267618## 00753000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440010010000490020013000590030016000720070026000880080005001140090 01800119010000500137011001500142021020700157020001700364039000400381020001400385 015004100399020000900440020000700449013000700456#VV10.16921#VV10.16922#Vi?t#D121 C#398.809597#^214#Bi Thin#Dn ca Mng#Phn ting Vit#Bi Thin s.t., bin d ch#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a991tr.^b21cm#Trnh by nhng nt c trng v d n ca Mng. Ngun gc - ni dung - hnh thc dn ca Mng. Gii thiu cc ln iu dn ca Mng nh ht Li thng, ht Xc ba, ht Mi... v mt s bn nhc dn ca Mng#Vn hc dn gian#Hoa#Dn tc Mng#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#Vit Nam#Dn ca#267619## 00616000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440010010000490020013000590030017000720070026000890080005001150090 01800120010000500138011001500143021006900158020001700227039000400244020001400248 015004100262020000900303020000700312013000700319#VV10.16923#VV10.16924#Vi?t#D121 C#398.809597#^214#Bi Thin#Dn ca Mng#Phn ting Mng#Bi Thin s.t., bin d ch#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a858tr.^b21cm#Gii thiu cc ln iu dn ca M ng v mt s bn nhc dn ca Mng#Vn hc dn gian#Hoa#Dn tc Mng#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#Vit Nam#Dn ca#267620## 00747000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430010010000480020049000580070038001070080005001450090018001500100 00500168011001500173021018100188020001700369039000400386020001400390015004100404 020000900445020000800454013000700462#VV10.16925#VV10.16926#Vi?t#T250T#393.09597# ^214#Bi Thin#T tri, t, tin, t, mi nh xe dn tc Mng#Bi Thin s.t., bin dch, gii thiu#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a876tr.^b21cm#Gii thiu ni dung l t Tri - t - Tin - T v Mi nh xe nh l mt cuc mo, diu hnh quanh nh tng, nm trong h thng tang l nhiu m ca mt m tang ca ngi Mng#Vn ho dn gian#Hoa#Dn tc Mng#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Na m#Vit Nam#Tang l#267621## 00704000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430010013000480020030000610070013000910080005001040090026001090100 00500135011001500140021017100155020001700326039000400343020000800347015004100355 020000900396020001400405013000700419#VV10.16927#VV10.16928#Vi?t#T106L#393.09597# ^214#Bi Huy Vng#Tang l c truyn ngi Mng#Bi Huy Vng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a530tr.^b21cm#Gii thiu cc nghi l, l thc v trnh t cc cng vic din ra trong phong tc tang l mt m ma c truyn ca ngi Mng, ngoi ra cn phn li cng bng ting Vit#Vn ho dn gian#Hoa#Tang l#TTS ghi : Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#Vit Nam#Dn tc Mng#267622## 00769000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450010016000500020041000660070028001070080005001350090026001400100 00500166011001500171021017700186020001000363039000400373020000900377015004100386 020000700427005001100434020002700445013000700472#VV10.16929#VV10.16930#Vi?t#L106 N#680.0959731#^214#Trn Quc Vng#Lng ngh - ph ngh Thng Long - H Ni#Trn Quc Vng, Th Ho#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a465tr.^b21cm#Trnh by i nt v ngh th cng Vit Nam. Gii thiu ngh, mt s lng ngh, ph n gh Thng Long - H Ni. Thc trng v nhu cu pht trin ngh th cng Thng Lo ng - H Ni#Lng ngh#Hoa#Ph ngh#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#H N i# Th Ho#Ngh th cng truyn thng#267623## 00655000000000253000450002600110000002600110001104100050002208200090002780800050 00360010009000410020027000500070009000770080005000860090026000910100005001170110 01500122021018500137020000900322039000400331015004100335020001100376020000700387 013000700394#VV10.16931#VV10.16932#Vi?t#915.9795#^214#Anh ng#S tay a danh K in Giang#Anh ng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a340tr.^b21cm#Gii thiu khi qut c im a l - nhn vn, a hnh - a th Kin Giang. Cung cp m t s a danh du lch ni ting trn t Kin Giang, c sp xp theo vn ch ci A, B, C...#a danh#Hoa#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#Kin Giang# S tay#267624## 00459000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200110 00348080005000450010019000500020009000690030023000780070019001010080005001200090 01900125010000500144011001500149020001700164039000400181020000900185020000400194 013000700198#VV10.16933#VV10.16934#89000#Vi?t#895.922134#^214#Nguyn Quang Thi u#Chu th#Th tuyn ln th nht#Nguyn Quang Thiu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#201 0#^a393tr.^b21cm#Vn hc hin i#Hoa#Vit Nam#Th#267625## 00471000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010007000550020007000620030004000690070007000730080 00500080009001900085010000500104011001400109020001700123039000400140020000900144 015002900153020000400182013000700186#VV10.16935#VV10.16936#27000#Vi?t#V462C#895 .92214#^214# Hn#Vi c#Th# Hn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a95tr.^b20cm# Vn hc hin i#Hoa#Vit Nam#Tn tht tc gi: Vn Hn#Th#267626## 00661000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020082000490030079001310070013002100080005002230090 02600228010000500254011001500259020001000274039000400284020001400288005001300302 020000600315020000900321020000700330013000700337020001500344#VV10.16937#VV10.169 38#41000#Vi?t#D305G#428#^214#Din gii ng php v n luyn trng tm kin thc theo chuyn mn ting Anh 9#Dng bi dng hc sinh kh, gii lp 9. n thi vo lp 10, cc lp chuyn Anh#Ng Vn Minh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010# ^a256tr.^b24cm#Ting Anh#Hoa#Sch c thm#Ng Vn Minh#Lp 9#Ng php#n tp#26 7627#Sch luyn thi## 00648000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020011000570070043000680220004001110080005001150090 01900120010000500139011002900144015004400173020001700217020000900234020000400243 00500090024700500120025600500170026800500150028500500110030003900040031101300070 0315#VV10.16939#VV10.16940#45000#Vi?t#T126H#895.9221008#^214#Ty H th#Phm c, Phm B Ln, Phm Thng Hin...#T.3#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a250tr., 4 tr. nh mu^b21cm#Sch cho mng 1000 nm Thng Long - H Ni#Vn hc hin i#V it Nam#Th#Phm c#Phm B Ln#Phm Thng Hin#Lng Th im#Nguyn Lp#Hoa# 267628## 00459000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010022000540020007000760030004000830070022000870080 00500109009001900114010000500133011001400138020001700152039000400169020000900173 020000400182013000700186#VV10.16941#VV10.16942#35000#Vi?t#G451R#895.9221#^214#P hng Khc Vit Trung#Gc r#Th#Phng Khc Vit Trung#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#20 10#^a95tr.^b21cm#Vn hc hin i#Hoa#Vit Nam#Th#267629## 00554000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460010011000510020014000620030012000760070026000880080 00500114009006100119010000500180011001500185020001700200039000400217019001000221 020000500231020001200236006000900248013000700257#VV10.16943#VV10.16944#100000#V i?t#NG112#843#^214#Levy, Marc#Ngy u tin#Tiu thuyt#Marc Levy ; Bo Linh d ch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a562t r.^b21cm#Vn hc hin i#Hoa#Dch Php#Php#Tiu thuyt#Bo Linh#267630## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010011000550020016000660030004000820070011000860080 00500097009001900102010000500121011001700126020001700143039000400160020000900164 020000400173013000700177#VV10.16945#VV10.16946#50000#Vi?t#G400C#895.92214#^214# L Hu Tu#G ca cuc i#Th#L Hu Tu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a89tr.^b 19x21cm#Vn hc hin i#Hoa#Vit Nam#Th#267631## 00441000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010011000540020010000650030004000750070011000790080 00500090009001900095010000500114011001500119020001700134039000400151020000900155 020000400164013000700168#VV10.16947#VV10.16948#36000#Vi?t#G419K#895.9221#^214# Vn Chi#Gc khut#Th# Vn Chi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a147tr.^b21cm#V n hc hin i#Hoa#Vit Nam#Th#267632## 00468000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010015000560020027000710030004000980070015001020080 00500117009001900122010000500141011001500146020001700161039000400178020000900182 020000400191013000700195#VV10.16950#VV10.16949#35000#Vi?t#TH106B#895.92214#^214 #Nguyn Anh Th#Thng Ba hoa chy ht mnh#Th#Nguyn Anh Th#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a163tr.^b21cm#Vn hc hin i#Hoa#Vit Nam#Th#267633## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010013000540020023000670030004000900070013000940080 00500107009001900112010000500131011001500136020001700151039000400168020000900172 020000400181013000700185#VV10.16951#VV10.16952#45000#Vi?t#B125T#895.9221#^214#M ai Vn Phn#Bu tri khng mi che#Th#Mai Vn Phn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010 #^a123tr.^b21cm#Vn hc hin i#Hoa#Vit Nam#Th#267634## 00565000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100050 00340820004000398080005000430010014000480020004000620030012000660070039000780080 00500117009006100122010000500183011001500188020001700203039000400220019000900224 020000400233020001200237006001900249013000700268#VV10.16953#VV10.16954#94000#Vi ?t#D551#823#^214#Keyes, Marian#Da#Tiu thuyt#Marian Keyes ; Cao Th Lan Phng dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a4 89tr.^b24cm#Vn hc hin i#Hoa#Dch Anh#Anh#Tiu thuyt#Cao Th Lan Phng#267 635## 00781000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020082000550030158001370070013002950080005003080090 02600313010000500339011001500344020000700359039000400366020000900370020001400379 005001300393020001200406020002000418020000700438020001500445013000700460#VV10.16 955#VV10.16956#55000#Vi?t#CH502K#330.9597#^214#Chun kin thc n thi tt nghi p THPT v tuyn sinh i hc, cao ng mn a l#Theo cng vn s 10258/BGDT-K TKCLGD ngy 23 thng 11 nm 2009 V/v Cu trc thi v hnh thc thi tt nghi p THPT v tuyn sinh i hc, cao ng nm 2010# Ngc Tin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a344tr.^b24cm#a l#Hoa#Vit Nam#Sch c thm# Ngc Tin# a kinh t#Ph thng trung hc#n tp#Sch luyn thi#267636## 00647000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020083000560070041001390080005001800090026001850100 00500211011001500216020000800231039000400239020001400243005001500257020002000272 020000700292020001500299005001200314005001200326013000700338#VV10.16958#VV10.169 57#42000#Vi?t#CH502K#959.70076#^214#Chun kin thc n thi tt nghip THPT v t uyn sinh i hc, cao ng mn lch s#Hong Minh Th, Xun Trng, Phm Th L #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a264tr.^b24cm#Lch s#Hoa#Sch c thm#Ho ng Minh Th#Ph thng trung hc#n tp#Sch luyn thi#Xun Trng#Phm Th L#2 67637## 00682000000000301000450002000130000003900040001300500060001702000200002301400070 00430410005000501810006000550820004000618080005000650020017000700070028000870080 00500115009001100120010000500131011001500136021014800151012001900299005000400318 005001300322005000900335005001900344013000700363020001000370#K nng sng#Hoa# Thu#B quyt thnh cng#33000#Vi?t#B300M#158#^214#B mt cuc sng# Thu, Sue, Bi Thu Hon...#^aH.#^aKim ng#2010#^a211tr.^b21cm#Tp hp nhiu cu chuyn ph n nh mi mt cuc sng nhm gip bn tr c k nng sng, ng x v vt qua ho n cnh kh khn sng c ngha hn#Teen cm nang sng#Sue#Bi Thu Hon#Gia Bnh#Nguyn Th M Ngc#267638#Cuc sng## 00722000000000301000450001400070000004100050000718100060001208200120001880800050 00300010015000350020030000500030027000800070056001070080005001630090011001680100 00500179011001800184021013200202020001700334039000400351020000700355020000800362 005001600370005001700386013000700403020000700410020000300417#68000#Vi?t#D108X#3 98.8095731#^214#Nguyn Th Hu#Do xem phong cnh Long thnh#Tc ng, ca dao, v H Ni#B.s.: Nguyn Th Hu, Nguyn Huy Bnh, Nguyn Thnh Lc#^aH.#^aKim ng# 2010#^a274tr.^b19x21cm#Tp hp cc ca dao, tc ng, v v phong cnh H Ni, lc h s, vn ho, cuc sng, con ngi... trn t H Thnh ngn nm vn hin#Vn h c dn gian#Hoa#H Ni#Tc ng#Nguyn Huy Bnh#Nguyn Thnh Lc#267639#Ca dao#V ## 00695000000000301000450002600110000002600110001102000070002203900040002902000140 00330050017000470050014000640200020000780200007000980200015001050050014001200140 00700134041000500141181000700146082000900153808000500162002012100167007004700288 008000500335009002600340010000500366011001500371013000700386#VV10.16963#VV10.169 64#a l#Hoa#Sch c thm#Nguyn Thu Linh#H Thu Trang#Ph thng trung hc# thi#Sch luyn thi#Phan ng Hi#38000#Vi?t#TR431T#330.9597#^214#Trng tm ki n thc v phng php lm bi thi tt nghip trung hc ph thng v tuyn sinh i hc, cao ng mn a l#Nguyn Thu Linh, H Thu Trang, Phan ng Hi#^aH. #^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a248tr.^b24cm#267640## 00833000000000301000450002600110000002600110001102000120002203900040003401500540 00380200011000920050014001030200006001170200009001230410005001321810008001370820 00400145808000500149001001400154002003700168003003600205007002900241008000500270 009002600275010000500301011001500306021020300321013000700524#VV10.16965#VV10.169 66#Sinh l hc#Hoa#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi nguyn#Gio tr nh#Bnh c Hoi#Ngi#ng vt#Vi?t#GI-108T#571#^214#Hong Th Sen#Gio trnh sinh l ngi v ng vt#Dng cho sinh vin khoa sinh - KTNN#Hong Th Sen, Bn h c Hoi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a252tr.^b24cm#Nghin cu cc hi n tng chung, cc qu trnh l hc, ho hc, sinh hc xy ra trong c th ngi v ng vt. Gii thch c ch ca cc qu trnh, pht hin v ng dng quy lu t vo iu khin s sng#267641## 01031000000000361000450002600110000002600110001102600110002202000150003303900040 00480200009000520150042000610050016001030200009001190140007001280410005001351810 00700140082000700147808000500154002011400159003002100273007006400294008000500358 00900260036301000050038901100150039402101780040901200170058700500160060400500190 0620005000900639005001400648013000700662#VV10.16967#VV10.16968#VV10.16969#Ngun nhn lc#Hoa#Vit Nam#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni#Nguyn Ngc Ph# Nhn ti#48000#Vi?t#NG517N#331.11#^214#Ngun nhn lc v nhn ti cho pht tri n x hi v qun l pht trin x hi Vit Nam trong tin trnh i mi#Nhng vn l lun#Nguyn Ngc Ph (ch.b.), Lc Phng Thu, Nguyn Ngc Phng...#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a400tr.^b21cm#Trnh by nhng vn l lun c bn v ngun nhn lc v nhn ti ca t nc cho pht trin x hi v xy dng, qun l pht trin x hi Vit Nam trong tin trnh i mi#T sch Khoa hc#Lc Phng Thu#Nguyn Ngc Phng#Trn Hu#Nguyn Huy T#267642## 00991000000000349000450002600110000002600110001102600110002201200170003300500160 00500050016000660050019000820200015001010390004001160200009001200150042001290050 01600171020000900187014000700196041000500203181000700208082000700215808000500222 00200910022700700640031800800050038200900260038701000050041301100150041802101860 0433005001500619013000700634#VV10.16970#VV10.16971#VV10.16972#T sch Khoa hc#N guyn Ngc Ph#Hong Vn Thanh#Trnh Th Kim Ngc#Ngun nhn lc#Hoa#Vit Nam# u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni#Nguyn Anh Tun#Nhn ti#35000#Vi?t#TH5 52T#331.11#^214#Thc trng ngun nhn lc, nhn ti ca t nc hin nay: Nhng vn t ra - gii php#Nguyn Ngc Ph (ch.b.), Hong Vn Thanh, Trnh Th K im Ngc...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a291tr.^b21cm#Trnh by thc tr ng ngun nhn lc v nhn ti ca t nc cho pht trin x hi. Gii php xy dng, qun l pht trin ngun nhn lc v nhn ti Vit Nam trong tin trnh i mi#Cao Xun Trung#267643## 00728000000000313000450002600110000002600110001102600110002201200170003302000110 00500390004000610150034000650200010000990200010001090410005001191810006001240820 00900130808000500139001001700144002004000161007001700201008000500218009002600223 010000500249011001500254021012200269020000800391020000800399013000700407#VV10.16 974#VV10.16975#VV10.16973#T sch Khoa hc#Ting Vit#Hoa#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni#Thnh ng#Ting Lo#Vi?t#T550#495.9223#^214#Nguyn Vn Thng#T i n thnh ng v tc ng Vit - Lo#Nguyn Vn Thng#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2010#^a599tr.^b24cm#Gm 1500 thnh ng, tc ng Vit - Lo c sp xp theo q uy tc t in i chiu v sp xp theo vn ch ci A, B, C...#Tc ng#T in# 267644## 00596000000000253000450002600110000002600110001102000140002203900040003600600080 00400200019000480140007000670410005000741810007000790820006000868080005000920020 01700097007001800114008000900132009001900141010000500160011001500165021015500180 013000700335#VV10.16976#VV10.16977#Y hc dn tc#Hoa#Cng S#Bi thuc dn gian# 65000#Vi?t#TH121Y#615.8#^214#Thn y c phng#Cng S bin dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a358tr.^b20cm#Trnh by cc bi thuc hay, n gin theo y h c c Trung Quc cha tr mt s bnh ni khoa, ph khoa, nhi khoa, nhn khoa, tai mi hng v ngoi khoa#267645## 00782000000000265000450002600110000002600110001102000090002203900040003102000180 00350140007000530410005000600820006000658080005000710010016000760020031000920070 01600123008000900139009001900148010000500167011001500172021028800187012002600475 020000800501013000700509#VV10.16979#VV10.16978#o Pht#Hoa#c Pht Thch Ca#60 000#Vi?t#294.3#^214#Thch Hu Thng#c Pht v con ng tu gic#Thch Hu Th ng#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a420tr.^b20cm#Ghi li cuc i ca c Ph t, sut qu trnh t n sanh cho n thnh Pht, hong ho sanh v nhp nit bn. Nhn cch vn ho ca c Pht thng qua cch ng x vi con ngi, vi th gii xung quanh v nhng nh hng tch cc t ngun tu gic ca c Pht n i sng nhn loi#T sch o Pht ngy nay#Gio l#267646## 00789000000000301000450002600110000002600110001102000180002203900040004002000090 00440200010000530140007000630410005000701810006000750820010000818080005000910010 00900096002000800105007000900113008000500122009001800127010000500145011001400150 021028600164020000800450004001400458020000800472013000700480#VL10.02063#VL10.020 64#Vn ho c truyn#Hoa#Vit Nam#Phong tc#18000#Vi?t#V303H#390.09597#^214#Tn Vit#Vic h#Tn Vit#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a74tr.^b27cm#Gii thiu kinh nghim trong vic chm lo vic H, th phng t tin, gn b h hng. Mt s n t v vn ho dng h Vit Nam vn iu hnh vic H, vn dng l nghi, xy dng sa sang nh th h v phn m t tin, kho cu, dch, tc bin, lp s , bo qun v ph bin gia ph#Dng h#In ln th 11#Gia ph#267647## 00984000000000313000450002600110000002600110001102000120002203900040003401500540 00380200011000920050015001030200006001180410005001241810008001290820006001378080 00500143002002900148003003800177007007300215008000500288009002600293010000500319 011001500324021027700339005001500616005001500631013000700646005001700653#VL10.02 065#VL10.02066#Dch t hc#Hoa#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Ng uyn#Gio trnh#Hong Khi Lp#Y hc#Vi?t#GI-108T#614.4#^214#Gio trnh dch t hc y hc#Dng cho i tng C nhn iu dng#Hong Khi Lp (ch.b.), Trnh V n Hng, Phm Cng Kim, Nguyn Minh Tun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a1 17tr.^b27cm#Trnh by cc vn c bn ca dch t hc: i tng nghin cu, c c nguyn l dch t hc v cc phng php nghin cu dch t hc. Dch t hc cc bnh truyn nhim lin quan ti cc nghip v chm sc ngi bnh v an to n lao ng trong qu trnh chm sc bnh nhn...#Trnh Vn Hng#Phm Cng Kim#2 67648#Nguyn Minh Tun## 00921000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000100 00440390004000540200007000580200012000650410005000771810006000820820013000888080 00500101001001500106002006000121007002100181008000500202009001400207010000500221 011003000226021029100256012002900547020001100576020001300587013000700600#VL10.02 067#VL10.02068#VL10.02070#VL10.02069#Lng ngh#Hoa#H Ni#Thng hiu#Vi?t#H100N #338.70959731#^214#Liu Ch Trung#H Ni: Ngh, thng hiu v doanh nhn tiu b iu xa & nay#Liu Ch Trung ch.b.#^aH.#^aCng thng#2010#^a446tr., 10tr. nh m u^b27cm#Ti hin li bc tranh sinh ng v hot ng ca cc lng ngh, cc th ng hiu ni ting ca Thng Long - H Ni, ng thi qung b rng ri n bn b trong v ngoi nc v thnh tu cng s n lc vn ln ca cc tp th, c nhn, doanh nghip Th trong giai on mi ca t nc#1000 nm Thng Long - H Ni#Doanh nhn#Doanh nghip#267649## 01204000000000397000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500020080000550070099001350220004002340080018002380090 03500256010000500291011002000296021026600316020001600582020002000598020000900618 03900040062701300070063100500130063800500160065100500140066700500140068100500150 0695006001800710006001600728006001600744005001600760005001300776005001700789#VL1 0.02071#VL10.02072#145000#Vi?t#H305#300.9597#^214#Hin i v ng thi ca tr uyn thng Vit Nam: Nhng cch tip cn nhn hc#Pam McElwee, Nguyn Vn Tip , Jean Michaud... ; Dch: V Th Diu Hng... ; H..: Nguyn Th Hin#Q.1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^aXXV, 551tr.^b28cm#Gm nh ng nghin cu ca cc nh nhn hc v dn tc hc v nhng vn thay i vn h o, x hi, kinh t, mi trng v qun l Vit Nam ng i, gm c nhng v n pht trin nh vn di dn, th, gii, sc kho, lao ng, tc ng c a ton cu ho...#Khoa hc x hi#Nghin cu khoa hc#Vit Nam#Hoa#267650#McElw ee, Pam#Nguyn Vn Tip#Michaud, Jean#Kleinen, John#Nguyn Vn Su#V Th Diu H ng#Phan Ngc Chin#Nguyn V Hong#Nguyn Th Hin#Lng Vn Hy#Trng Huyn C hi## 01219000000000397000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500020080000550070102001350220004002370080018002410090 03500259010000500294011002100299021026600320020001600586020002000602020000900622 03900040063100500160063500500160065100500160066700500190068300500150070201300070 0717006001600724006001600740006002200756005001700778005001400795005001200809#VL1 0.02073#VL10.02074#175000#Vi?t#H305#300.9597#^214#Hin i v ng thi ca tr uyn thng Vit Nam: Nhng cch tip cn nhn hc#Oscar Salemink, Claire Chauv et, Nguyn Th Hin... ; Dch: Nguyn Tun Anh...; H..: Trng Huyn Chi#Q.2#^a Tp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^aXXIV, 665tr.^b28cm#Gm nhng nghin cu ca cc nh nhn hc v dn tc hc v nhng vn thay i v n ho, x hi, kinh t, mi trng v qun l Vit Nam ng i, gm c nhn g vn pht trin nh vn di dn, th, gii, sc kho, lao ng, tc ng ca ton cu ho...#Khoa hc x hi#Nghin cu khoa hc#Vit Nam#Hoa#Salemink , Oscar#Chauvet, Claire#Nguyn Th Hin#Endres, Kirsten W.#Vargyas, Gabor#267651 #Nguyn Tun Anh#Nguyn V Hong#Nguyn Th Thanh Bnh#Trng Huyn Chi#V Th T hng#L Thu Thu## 00601000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020025000430030013000680070046000810220004001272210042001310080 00900173009001900182010000500201011001700206020001800223020000900241020001300250 005000700263005000800270005001000278039000400288013000700292#VN10.04567#7000#Vi ?t#CH527K#895.9223#^214#Chuyn k ca bc C Nu#Truyn tranh#Li k: C Nu ; M inh ho: Anh Th, Xun Bch#T.1#Con co v chm nho. Con la v ci bng#^aC M au#^aNxb. Phng ng#2010#^a19tr.^b15x15cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tr anh#C Nu#Anh Th#Xun Bch#Mai#267652## 00583000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020025000430030013000680070040000810220004001212210027001250080 00900152009001900161010000500180011001700185020001800202020000900220020001300229 005000700242005000800249005001300257039000400270013000700274#VN10.04568#7000#Vi ?t#CH527K#895.9223#^214#Chuyn k ca bc C Nu#Truyn tranh#Li k: C Nu ; M inh ho: Nguyn Quang#T.2#Co v c. B c v s t#^aC Mau#^aNxb. Phng ng #2010#^a19tr.^b15x15cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#C Nu#Anh Th#Ng uyn Quang#Mai#267653## 00618000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200090002380800050 00320140006000370020025000430030013000680070053000810220004001342210045001380080 00900183009001900192010000500211011001700216020001800233020000900251020001300260 005000700273005001200280005001300292039000400305013000700309#VN10.04569#Vi?t#CH5 27K#895.9223#^214#7000#Chuyn k ca bc C Nu#Truyn tranh#Li k: C Nu ; M inh ho: Khang Nhin, Hong Phng#T.3#Chut nh v chut ng. Con co v ci b ng#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a19tr.^b15x15cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam #Truyn tranh#C Nu#Khang Nhin#Hong Phng#Mai#267654## 00596000000000301000450002600110000018100070001108200090001880800050002701400060 00320410005000380020025000430030013000680070044000810220004001252210041001290080 00900170009001900179010000500198011001700203020001800220020000900238020001300247 005000700260005000800267005000800275039000400283013000700287#VN10.04570#CH527K#8 95.9223#^214#7000#Vi?t#Chuyn k ca bc C Nu#Truyn tranh#Li k: C Nu ; M inh ho: Ngn H, Anh Th#T.4#C gi vt sa v chic x. Ti mun hc#^aC Mau# ^aNxb. Phng ng#2010#^a19tr.^b15x15cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh #C Nu#Ngn H#Anh Th#Mai#267655## 00587000000000301000450002600110000018100070001108200090001880800050002701400060 00320410005000380020025000430030013000680070045000810220004001262210030001300080 00900160009001900169010000500188011001700193020001800210020000900228020001300237 005000700250005000900257005000800266039000400274013000700278#VN10.04571#CH527K#8 95.9223#^214#7000#Vi?t#Chuyn k ca bc C Nu#Truyn tranh#Li k: C Nu ; M inh ho: Kim Lin, Lm Tr#T.5#S t v chut. Qu ung nc#^aC Mau#^aNxb. Ph ng ng#2010#^a19tr.^b15x15cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#C Nu#Ki m Lin#Lm Tr#Mai#267656## 00585000000000301000450002600110000018100070001108200090001880800050002701400060 00320410005000380020025000430030013000680070044000810220004001252210030001290080 00900159009001900168010000500187011001700192020001800209020000900227020001300236 005000700249005000800256005000800264039000400272013000700276#VN10.04572#CH527K#8 95.9223#^214#7000#Vi?t#Chuyn k ca bc C Nu#Truyn tranh#Li k: C Nu ; M inh ho: Anh Th, Ngn H#T.6#Ngi n l An Du. Si v ch#^aC Mau#^aNxb. Ph ng ng#2010#^a19tr.^b15x15cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#C Nu#Anh Th#Ngn H#Mai#267657## 00597000000000301000450002600110000018100070001108200090001880800050002701400060 00320410005000380020025000430030013000680070048000810220004001292210034001330080 00900167009001900176010000500195011001700200020001800217020000900235020001300244 005000700257005001000264005001000274039000400284013000700288#VN10.04573#CH527K#8 95.9223#^214#7000#Vi?t#Chuyn k ca bc C Nu#Truyn tranh#Li k: C Nu ; M inh ho: Hng Vinh, Xun Bch#T.7#Cu b chn cu. La v chu chu#^aC Mau#^aN xb. Phng ng#2010#^a19tr.^b15x15cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#C Nu#Hng Vinh#Xun Bch#Mai#267658## 00595000000000301000450002600110000018100070001108200090001880800050002701400060 00320410005000380020025000430030013000680070049000810220004001302210030001340080 00900164009001900173010000500192011001700197020001800214020000900232020001300241 005000700254005000900261005001200270039000400282013000700286#VN10.04574#CH527K#8 95.9223#^214#7000#Vi?t#Chuyn k ca bc C Nu#Truyn tranh#Li k: C Nu ; M inh ho: Kim Lin, Khang Nhin#T.8#Lo keo kit. Rn v diu hu#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a19tr.^b15x15cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#C N u#Kim Lin#Khang Nhin#Mai#267659## 00553000000000289000450002600110000018100070001108200090001880800050002701400060 00320410005000380020025000430030013000680070035000810220004001162210027001200080 00900147009001900156010000500175011001700180020001800197020000900215020001300224 005000700237005000800244039000400252013000700256#VN10.04576#CH527K#895.9223#^214 #7000#Vi?t#Chuyn k ca bc C Nu#Truyn tranh#Li k: C Nu ; Minh ho: Anh Th#T.9#Hai ngi bn. Lo chn d#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a19tr.^b15 x15cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#C Nu#Anh Th#Mai#267660## 00581000000000301000450002600110000018100070001108200090001880800050002701400060 00320410005000380020025000430030013000680070044000810220005001252210025001300080 00900155009001900164010000500183011001700188020001800205020000900223020001300232 005000700245005000800252039000400260005000800264013000700272#VN10.04577#CH527K#8 95.9223#^214#7000#Vi?t#Chuyn k ca bc C Nu#Truyn tranh#Li k: C Nu ; M inh ho: Ngn H, Anh Th#T.10#Kin v su bm. B a#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a19tr.^b15x15cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#C Nu#Ngn H #Mai#Anh Th#267661## 00621000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010012000510020012000630070012000750080005000870090 01100092010000500103011001500108039000400123013000700127021020300134020002200337 020000800359#VN10.04580#VN10.04579#76900#Vi?t#C103V#370.1#^214#H Ngc i#Ci v cch#H Ngc i#^aH.#^aGio dc#2010#^a615tr.^b18cm#Mai#267662#Trnh by cc gii php, khi nim v gio dc hin i trong nh trng ph thng v cc ln h vc khoa hc t nhin, khoa hc x hi, qua gio vin hng dn cho hc sin h phng php t duy khoa hc#Gio dc hc hin i#L lun## 00755000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010009000550020045000640070009001090040014001180080 00500132009001800137010000500155011001500160021022000175020002000395020002100415 020000900436020000900445039000400454013000700458#VN10.04581#VN10.04582#22000#Vi ?t#M458T#390.09597#^214#Tn Vit#Mt trm iu nn bit v phong tc Vit Nam#T n Vit#In ln th 24#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a219tr.^b19cm#Trnh by di d ng hi p v nhng phong tc, tp qun, l nghi trong cuc sng, vn ho ca n gi Vit Nam theo cc ch : ci hi, sinh dng, giao thip, o hiu, l ta ng, gi tt, t l v vn chn ngy, gi#Phong tc c truyn#Nghi l truyn t hng#Tp qun#Vit Nam#Mai#267663## 00516000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010014000540020020000680030012000880070014001000080 00500114009001800119010000500137011001500142039000400157013000700161020001700168 020001000185020000900195020001000204020001200214#VN10.04583#VN10.04584#32000#Vi ?t#D107N#959.7026#^214#V Ngc Khnh#Danh nhn truyn k#Nguyn Tri#V Ngc Kh nh#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a195tr.^b19cm#Mai#267664#Nhn vt lch s#Danh n hn#Vit Nam#Truyn k#Nguyn Tri## 00542000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820013000408080005000530010014000580020020000720030007000920070014000990080 00500113009001800118010000500136011001500141039000400156013000700160020001700167 020001000184020000900194020003900203020001000242#VN10.04585#VN10.04586#32000#Vi ?t#D107N#959.70252092#^214#V Ngc Khnh#Danh nhn truyn k#L Li#V Ngc Khn h#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a195tr.^b19cm#Mai#267665#Nhn vt lch s#Danh nh n#Vit Nam#L Li, Vua thi Hu L, (1385 - 1433)#Truyn k## 00466000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390010015000440020015000590030004000740070015000780080005000930090 01900098010000500117011001500122020001700137020000900154020000400163039000400167 012002200171013000700193#VN10.04578#35000#Vi?t#B455H#895.92214#^214#Nguyn Vn Ph#Bng hng vng#Th#Nguyn Vn Ph#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a159tr.^b20c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#T sch Ngi yu th#267666## 00478000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010012000550020011000670030004000780070012000820080 00500094009001900099010000500118011001400123020001700137020000900154020000400163 039000400167012002200171013000700193#VN10.04587#VN10.04588#30000#Vi?t#TH460V#89 5.9221#^214#ng Nguyn#Th v i#Th#ng Nguyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010# ^a78tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#T sch Ngi yu th#267667## 00426000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380010016000430020009000590030004000680070016000720080005000880090 01900093010000500112011001400117020001700131020000900148020000400157039000400161 013000700165#VN10.04575#20000#Vi?t#M460#895.9221#^214#Nguyn Tng Ban#M ng #Th#Nguyn Tng Ban#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a88tr.^b19cm#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#Mai#267668## 00420000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440010007000490020014000560030004000700070007000740080005000810090 01900086010000500105011001500110020001700125020000900142020000400151039000400155 013000700159#VN10.04589#VN10.04590#Vi?t#T312T#895.922134#^214#V Lc#Tnh thin l#Th#V Lc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a113tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#267669## 00433000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010018000470020008000650030004000730070018000770080005000950090 01900100010000500119011001400124020001700138020000900155020000400164039000400168 013000700172#VN10.04591#VN10.04592#Vi?t#H454L#895.9221#^214#Trng Trung Pht#H n la#Th#Trng Trung Pht#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a59tr.^b19cm#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#Mai#267670## 00488000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010015000540020016000690030004000850070015000890080 00500104009001900109010000500128011001400133020001700147020000900164020000400173 039000400177012002200181013000700203#VN10.04593#VN10.04594#30000#Vi?t#H527T#895 .9221#^214#Thi Kim Thnh#Huyn thoi cha#Th#Thi Kim Thnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a62tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#T sch Ngi yu th# 267671## 00417000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010010000470020008000570030004000650070010000690080005000790090 01900084010000500103011001400108020001700122020000900139020000400148039000400152 013000700156#VN10.04595#VN10.04596#Vi?t#429#895.9221#^214#Trnh Ng#om m#Th #Trnh Ng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a99tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam #Th#Mai#267672## 00455000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010016000550020021000710070016000920080005001080090 01900113010000500132011001500137020001700152020000900169020001200178039000400190 013000700194#VN10.04597#VN10.04598#45000#Vi?t#TR527N#895.9223#^214#Nguyn nh Lm#Truyn ngn chn lc#Nguyn nh Lm#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a227tr.^b 19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Mai#267673## 00474000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010013000550020018000680030016000860070013001020080 00500115009001900120010000500139011001500144020001700159020000900176020001200185 039000400197013000700201#VN10.04599#VN10.04600#29000#Vi?t#L452L#895.92234#^214# Thng Giang#Li lm & li lm#Tp truyn ngn#Thng Giang#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a251tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Mai#267674## 00479000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010014000560020024000700030012000940070014001060080 00500120009001900125010000500144011001500149020001700164020000900181020001200190 039000400202013000700206#VN10.04601#VN10.04602#90000#Vi?t#NH556N#895.92234#^214 #V Xun Tng#Nhng ngi mun nm c#Tiu thuyt#V Xun Tng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a499tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Mai#267675## 00917000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010011000440020059000550030058001140070016001720080005001880090 01400193010000500207011001500212039000400227013000700231021036600238020000900604 020000900613020001100622020000600633#VL10.02075#VL10.02076#Vi?t#450A#624.1#^214 #T Vn Ln# n nn mng cng trnh xy dng dn dng v cng nghip#Dnh cho sinh vin ngnh Xy dng Dn dng v Cng nghip#T Vn Ln b.s.#^aH.#^aNng ngh ip#2010#^a142tr.^b27cm#Mai#267676#H thng mt s ni dung c bn v c hc t - nn mng v thng k nhng cng thc, bng s liu phc v cho thit k nn m ng chung. Hng dn trnh t thc hin v yu cu ca mt n mn hc, cc lo i bi cho mng nng v mng cc, ng thi gii thiu cc v d tnh ton mng n di ct trn nn t nhin, m ct, cc ct, mng cc b tng ct thp #Xy dng#Nn mng#Cng trnh# n## 00804000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010017000510020036000680030065001040070036001690080 00500205009001400210010000500224011001500229039000400244005001800248013000700266 021018200273020000900455020000500464020001400469020001900483#VL10.02077#VL10.020 78#23500#Vi?t#S312H#660.6#^214#Nguyn Vn Thnh#Sinh hc phi v cng ngh cy phi#S dng cho sinh vin cc trng i hc v hc vin Sau i hc#Nguyn Vn Thnh, Nguyn Thanh Bnh#^aH.#^aNng nghip#2010#^a108tr.^b27cm#Mai#Nguyn Than h Bnh#267677#Trnh by cc vn c bn v phi v cy chuyn phi; cc yu t nh hng n s hnh thnh, pht trin phi v k thut xc nh gii tnh ph i; bo qun phi hay ng lnh phi#Sinh hc#Phi#Cy ghp phi#Cng ngh sinh h c## 01193000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020154000440030022001980290117002200070051003370080005003880090 01400393010000500407011001500412015007600427005001200503005001400515005002000529 00500160054900500170056503900040058201300070058602101610059302000120075402000080 0766020001100774020000900785020000700794020001800801#VL10.02079#VL10.02080#Vi?t# K600Y#639.9#^214#K yu hi tho "Tng cng bo tn ti nguyn di truyn thc v t phc v mc tiu lng thc v nng nghip hng ti nm a dng sinh hc qu c t 2010"#Hanoi, 9 - 10/12/2009#Proceeding of the workshop "Strengthening conse rvation of pgrea towards the international year of biodiversity 2010"#V Mnh H i, Trn Danh Su, Nguyn Th Ngc Hu...#^aH.#^aNng nghip#2010#^a200tr.^b27cm# TTS ghi: Vin Khoa hc Nng nghip Vit Nam. Trung tm Ti nguyn Thc vt#V M nh Hi#Trn Danh Su#Nguyn Th Ngc Hu#Vaughen, Duncan#Nguyn Tin Hng#Mai#2 67678#Gii thiu cc bo co khoa hc v tnh hnh, vai tr, tc ng, nhng tn ti, nhng kt qu t c v kinh nghim trong cng tc bo tn ti nguyn th c vt#Nng nghip#Bo tn#Ti nguyn#Thc vt#K yu#Hi tho khoa hc## 00804000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010017000530020056000700030065001260070017001910080 00500208009001400213010000500227011001500232039000400247013000700251021021100258 020000900469020000800478020001700486020001100503#VL10.02081#VL10.02082#29000#Vi ?t#C101V#636.089#^214#Nguyn Vn Thnh#Cc vn sinh sn v bnh ng sinh d c trn gia sc#S dng cho sinh vin cc trng i hc v hc vin Sau i hc# Nguyn Vn Thnh#^aH.#^aNng nghip#2010#^a170tr.^b27cm#Mai#267679#Gii thiu c c vn v sinh sn, chng bnh v sinh v nhng yu t nh hng n kh nng sinh sn ca gia sc; mt s bnh sinh sn thng gp gia sc trong cc thi k mang thai, thi k v sau khi #Sinh sn#Gia sc#Bnh h sinh dc#Gio tr nh## 00702000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450010017000500020022000670030030000890070017001190080 00500136009001400141010000500155011001500160039000400175013000700179021018000186 020000300366020001900369015003600388#VL10.02083#VL10.02084#125500#Vi?t#C455N#67 4#^214#Hong Tin ng#Cng ngh ch bin g#Gio trnh i hc Lm nghip#Hon g Tin ng#^aH.#^aNng nghip#2010#^a348tr.^b27cm#Mai#267680#Khi qut chung v ch bin lm sn. Gii thiu cng ngh sn xut g x; cng ngh sn xut m c; cng ngh sn xut vn nhn to v mt s loi hnh cng ngh ch bin ho h c#G#Cng ngh ch bin#TTS ghi: Trng i hc Lm nghip## 00686000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490010017000540020027000710070017000980040035001150080 00500150009001400155010000500169011001500174039000400189013000700193021020500200 020000600405020000900411#VL10.02085#VL10.02086#25000#Vi?t#TH500Y#636.089#^214#N guyn Vn Khanh#Th y bnh hc chuyn khoa#Nguyn Vn Khanh#Ti bn ln 2, c s a cha b sung#^aH.#^aNng nghip#2010#^a186tr.^b27cm#Mai#267681#Gii thiu cc bnh l thng gp trn cc c quan: H sinh huyt, h thng tun hon - tim, h h hp, h bi tit - thn, h sinh dc, h c ct... ng vt v mt s bi n php chn on v tr liu#Th y#Bnh hc## 00955000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020052000440030032000960070050001280080005001780090014001830100 00500197011001500202015009400217005001600311005001400327005001500341005001600356 00500150037203900040038701300070039102101840039802000120058202000110059402000070 0605020000500612#VL10.02087#VL10.02088#Vi?t#D305#633.7#^214#Din n khuyn nn g @ nng nghip ln th 1 - 2010#Trng xen cacao trong vn iu#Mai Thnh Phng , Trn Minh c, Nguyn Vn Ho...#^aH.#^aNng nghip#2010#^a188tr.^b28cm#TTS g hi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trung tm Khuyn nng - Khuyn ng Q uc gia#Mai Thnh Phng#Trn Minh c#Nguyn Vn Ho#Hong Quc Tun#Hong Minh Tm#Mai#267682#Gii thiu cc bo co khoa hc v: Cy iu, cy ca cao, trng x en ca cao trong vn iu, xen ca cao trong cy khc v cc bi tham lun ca c c doanh nhn v nng dn v vn ny#Nng nghip#Trng trt#Ca cao#iu## 01057000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020062000420070058001040080005001620090014001670100005001810110 01500186015007500201005001800276005001900294005001600313005001500329005001700344 03900040036101300070036502102800037202000110065202000090066302000080067202000190 0680020002000699#VL10.02089#VL10.02090#Vi?t#K258Q#634#^214#Kt qu nghin cu kh oa hc cng ngh rau hoa qu 2007 - 2008#Trn Th Oanh Yn, Nguyn Nht Trng, Nguyn Ngc Phi...#^aH.#^aNng nghip#2010#^a463tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghi p v Pht trin Nng thn. Vin Cy n qu min Nam#Trn Th Oanh Yn#Nguyn Nh t Trng#Nguyn Ngc Phi#Phm Ngc Liu#Trn Th Thu Yn#Mai#267683#Gii thiu 51 kt qu nghin cu khoa hc v cng ngh rau hoa qu nm 2007 - 2008 v cng tc nhn ging, ct ta cnh, cc bin php lm tng kh nng u qu, xy dng cng thc phn bn, phng tr su bnh... trn cy c mi, cy da, cy nhn, xo i, cy c sn, rau, hoa...#Trng trt#Rau xanh#Hoa qu#Phng tr su bnh#Nghi n cu khoa hc## 00785000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020030000530080005000830090014000880100005001020110 01500107015007500122039000400197013000700201021029400208020001000502020000900512 020001000521#VL10.02091#VL10.02092#13000#Vi?t#B103G#349.597#^214#Bi ging php lut i cng#^aH.#^aNng nghip#2010#^a124tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Ti nguyn Mi trng H Ni. T b mn Php lut#Mai#267684#Trnh by nhng vn chung v php lut v lut hin php. i cng v mt s ngnh lut trong h thng php lut Vit Nam: Lut hnh chnh, dn s, lao ng, doanh nghip, hn nhn v gia nh, t ai, kinh doanh bt ng sn, hnh s, mi trng, khong sn v h thng php lut quc t#Php lut#Vit Nam#Bi ging## 01030000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400010017000450020052000620070064001140080005001780090014001830100 00500197011001500202015010000217005001200317005001900329039000400348013000700352 021030900359020001300668020000800681020000800689020000900697020001000706#VL10.02 093#VL10.02094#Vi?t#451C#363.19#^214#Dng Thanh Lim#c cht hc & v sinh an ton nng sn - thc phm#B.s.: Dng Thanh Lim (ch.b.), Trn Vn An, Nguyn Q uang Thiu#^aH.#^aNng nghip#2010#^a375tr.^b27cm#TTS ghi: Lin hip cc hi Kh oa hc v K thut Tp. H Ch Minh. Hi Ho hc thnh ph H Ch Minh#Trn Vn A n#Nguyn Quang Thiu#Mai#267685#Trnh by chi tit tc nhn, c ch, triu chng v bin php phng nga, qun l, kim tra cc dng nhim thc phm t ho ch t c c ngun gc t nhin, c trong mi trng b nhim, sinh ra trong qu trnh ch bin hay bo qun, hoc t s dng ho cht, hay t nui trng, vn ch uyn khng ng cch#c cht hc#V sinh#An ton#Nng sn#Thc phm## 00645000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410020049000460080005000950090014001000100005001140110014001190150 06500133039000400198013000700202021013700209020000600346020000800352020000700360 020000300367020000900370#VL10.02095#VL10.02096#Vi?t#QU600P#635.02#^214#Quy phm kho nghim ging bp ci - su ho - t#^aH.#^aNng nghip#2010#^a44tr.^b27cm#T TS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Cc Trng trt#Mai#267686#Gii t hiu tiu chun ngnh v quy phm kho nghim tnh khc bit, tnh ng nht v tnh n nh ca ging ci bp, su ho v ging t#Ging#Bp ci#Su ho#t#Qui p hm## 00652000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020049000470080005000960090014001010100005001150110014001200150 06500134039000400199013000700203021014300210020000600353020000400359020000400363 020001000367020000900377#VL10.02097#VL10.02098#Vi?t#QU600P#633.102#^214#Quy phm kho nghim ging la - ng - u tng#^aH.#^aNng nghip#2010#^a48tr.^b27cm# TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Cc Trng trt#Mai#267687#Gii thiu tiu chun ngnh v quy phm kho nghim tnh khc bit, tnh ng nht v tnh n nh ca ging la, ging ng v ging u tng#Ging#La#Ng#u tn g#Qui phm## 00591000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020013000500030022000630080005000850090014000900100005001040110 01400109039000400123013000700127021013300134020003000267020001400297020001700311 020000900328#VL10.02099#VL10.02100#Vi?t#T103C#333.7509597#^214#Taku ca em#Nhn g khm ph k th#^aH.#^aNng nghip#2010#^a39tr.^b26cm#Mai#267688#Gii thiu m t s thng tin c bn v a dng sinh hc v bo tn thin nhin Taku - khu rn g vng ven bin Nam Trung b Vit Nam#Khu Bo tn Thin nhin Taku#Rng quc gia#a dng sinh hc#Vit Nam## 00886000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020019000440070060000630080005001230090014001280100005001420110 01500147005001400162005001900176005001400195005001800209005002000227039000400247 01300070025102101980025802000110045602000110046702000050047802000190048301500580 0502#VL10.02101#VL10.02102#Vi?t#C126T#633.8#^214#Cy trm melaleuca#Phm Th Dn g (ch.b.), Nguyn Hong Ngha, Phm Xun Qu...#^aH.#^aNng nghip#2010#^a168tr. ^b27cm#Phm Th Dng#Nguyn Hong Ngha#Phm Xun Qu#Nguyn Vit Cng#Nguyn T h Hi Hng#Mai#267689#Gii thiu cc bi nghin cu v kt qu kho nghim gin g v lai ging trm; k thut trng rng thm canh, phng tr su bnh hi v nh gi bin i mi trng sau chy; kt qu v s dng trm#Lm nghip#Trng tr t#Trm#Phng tr su bnh#TTS ghi: Phn vin Nghin cu Khoa hc Lm nghip Na m b## 00751000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020014000530070057000670080005001240090014001290100 00500143011001500148005001400163005001100177005001300188005001700201005001500218 039000400233013000700237021019100244020000800435020000600443#VL10.02103#VL10.021 04#35000#Vi?t#D557L#636.089#^214#Dc l th y#B.s.: V Th Tr An (ch.b.), L Vn Th, Trn Th Dn...#^aH.#^aNng nghip#2010#^a320tr.^b27cm#V Th Tr An#L Vn Th#Trn Th Dn#Nguyn Vn Ngha#L Quang Thng#Mai#267690#Trnh by cc c im dc l c bn v cch s dng cc nhm thuc tc ng ln vi sinh vt c th gy nh hng n sc kho vt nui, cng nh cc nhm thuc tc ng n c th ng vt#Dc l#Th y## 00934000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020029000440070059000730080005001320090014001370100005001510110 01500156015003500171005001300206005001500219005001800234005001400252005001600266 03900040028201300070028602102500029302000110054302000080055402000090056202000090 0571020001600580#VL10.02105#VL10.02106#Vi?t#124M#631.4#^214#t mn v t phn Vit Nam#H Quang c (ch.b.), Nguyn Vn o, Trng Xun Cng...#^aH.#^aNng nghip#2010#^a160tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Th nhng Nng ho#H Quang c#Nguy n Vn o#Trng Xun Cng#L Th M Ho#Hong Trng Qu#Mai#267691#Gii thiu tng quan v t mn v t phn. c im t mn v t phn vng ng bng s ng Hng v sng Cu Long. Vi hnh thi v khong st ca t mn v t phn. S dng v ci to t mn v t phn cng nhng nh hng ca bin i kh hu# Th nhng#t mn#Vit Nam#t phn#t nng nghip## 00881000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500010015000550020031000700070042001010080005001430090 01400148010000500162011001500167015006800182039000400250005001900254013000700273 021028000280020000600560020001400566020001100580#VL10.02107#VL10.02108#38000#Vi ?t#GI-108T#636.089#^214#Nguyn B Hin#Gio trnh min dch hc th y#Nguyn B Hin(ch.b.), Trn Th Lan Hng#^aH.#^aNng nghip#2010#^a212tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Mai#Trn Th Lan Hn g#267692#Trnh by cc kin thc c bn v min dch hc th y: Khi nim, phn loi min dch, min dch t nhin khng c hiu, khng nguyn, h thng min d ch ca c th, khng th dch th c hiu, phn ng gia khng nguyn v khng th, p ng min dch v iu ho min dch...#Th y#Min dch hc#Gio trnh# # 00708000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460010012000510020029000630070012000920080005001040090 01400109010000500123011001500128015006800143039000400211013000700215021019100222 020001800413020001100431#VL10.02110#VL10.02109#36000#Vi?t#GI-108T#512#^214#L c Vnh#Gio trnh i s tuyn tnh#L c Vnh#^aH.#^aNng nghip#2010#^a196tr .^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Mai# 267693#Trnh by mt s khi nim c bn ca ton hc, ma trn - nh thc - h phng trnh tuyn tnh, khng gian vct trn trng s thc, nh x tuyn tnh , km theo cc bi tp sau mi chng#i s tuyn tnh#Gio trnh## 01007000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460010012000510020034000630070034000970080005001310090 01400136010000500150011001500155015006800170039000400238005001300242013000700255 021042100262020000900683020001400692020001100706#VL10.02111#VL10.02112#25000#Vi ?t#GI-108T#639#^214#Kim Vn Vn#Gio trnh min dch hc thu sn#Kim Vn Vn (c h.b.), L Thanh Ho#^aH.#^aNng nghip#2010#^a128tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Mai#L Thanh Ho#267694#Trnh by cc khi nim v min dch v phn loi min dch; s thch ng bo v t nhin ca c th v c ch min dch khng c hiu; min dch c hiu - cc t bo v c ch min dch khng c hiu; khng nguyn; khng th; phn ng kt hp kh ng nguyn - khng th; sai lc min dch - min dch bnh l; kch thch min d ch dng trong nui trng thu sn; h thng min dch gip xc; vacxin v cch dng vacxin#Thu sn#Min dch hc#Gio trnh## 00671000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010017000530020027000700070041000970080005001380090 01400143010000500157011001500162015006800177039000400245005001500249013000700264 021009500271020001600366020001100382#VL10.02113#VL10.02114#30000#Vi?t#GI-108T#6 28.4#^214#Nguyn nh Mnh#Gio trnh x l cht thi#Nguyn nh Mnh (ch.b.), Phm Chu Thu#^aH.#^aNng nghip#2010#^a156tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Mai#Phm Chu Thu#267695#Trnh by nh ng kin thc c bn v x l cht thi rn, x l nc thi, x l bi - kh th i#X l cht thi#Gio trnh## 00773000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390010017000440020027000610030020000880070065001080080005001730090 01400178010000500192011001500197015005500212039000400267005001600271005002300287 013000700310021013900317020001600456020001100472#VL10.02115#VL10.02116#Vi?t#GI-1 08T#632#^214#Nguyn c Thnh#Gio trnh bo v thc vt#Dng cho h i hc#Ngu yn c Thnh (ch.b.), Nguyn Th Mo, Nguyn Th Phng Oanh#^aH.#^aNng nghip #2010#^a211tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc Nng lm#Mai# Nguyn Th Mo#Nguyn Th Phng Oanh#267696#Trnh by cc kin thc c bn v chuyn mn v cn trng, bnh cy, ho bo v thc vt. Mt s su bnh hi chn h v bin php phng tr#Bo v thc vt#Gio trnh## 00873000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410010016000460020039000620030034001010070039001350080005001740090 01400179010000500193011001500198015005500213039000400268005001400272013000700286 021025100293020001900544020000900563020001100572#VL10.02117#VL10.02118#Vi?t#GI-1 08T#660.6#^214#Nguyn Vn ng#Gio trnh cng ngh sinh hc thc vt#Dng cho n gnh Cng ngh sinh hc#Nguyn Vn ng (ch.b.), Ng Xun Bnh#^aH.#^aNng nghi p#2010#^a182tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc Nng lm#Mai #Ng Xun Bnh#267697#Trnh by nhng kin thc c bn lin quan n cng ngh s inh hc thc vt: H gen thc vt, cu to v biu hin ca gen thc vt; cc k thut ch yu trong phn tch acid nucleic thc vt; nui cy m t bo v cc ng dng trong chn to ging...#Cng ngh sinh hc#Thc vt#Gio trnh## 00785000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500010015000550020034000700070043001040080005001470090 01400152010000500166011001500171015006800186039000400254005001900258013000700277 021015900284020001400443020000900457020001100466020000600477#VL10.02119#VL10.021 20#44000#Vi?t#GI-108T#636.089#^214#Nguyn B Hin#Gio trnh min dch hc ng dng#Nguyn B Hin (ch.b.), Trn Th Lan Hng#^aH.#^aNng nghip#2010#^a248tr. ^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Mai#T rn Th Lan Hng#267698#Trnh by khi nim, phn loi, sn xut, kim nghim, s dng vacxin th y v min dch hc ng dng trong chn on, iu tr bnh tr uyn nhim ca vt nui#Min dch hc#ng dng#Gio trnh#Th y## 00984000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020041000530070073000940080005001670090014001720100 00500186011001500191015006800206039000400274005001200278005001800290005001800308 005001400326013000700340021030400347020002000651020001100671#VL10.02121#VL10.021 22#32000#Vi?t#GI-108T#639.8#^214#Gio trnh nui trng thu sn i cng#Kim V n Vn (ch.b.), Trnh nh Khuyn, L Th Hong Hng, Bi on Dng#^aH.#^aNng nghip#2010#^a180tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Mai#Kim Vn Vn#Trnh nh Khuyn#L Th Hong Hng#Bi on Dng #267699#Trnh by nhng khi nim c bn v nui trng thu sn; cc c im si nh hc ca c v gip xc; qun l mi trng nc trong nui trng thu sn; di nh dng v thc n cho c, tm; sinh sn v ng nui c; cc phng php k th ut nui, qun l v chm sc, phng tr bnh trong nui trng thu sn#Nui tr ng thu sn#Gio trnh## 00865000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020030000510070067000810080005001480090014001530100 00500167011001500172015006800187039000400255005001400259005001200273005001400285 005001600299013000700315021022100322020000900543020001100552#VL10.02123#VL10.021 24#38000#Vi?t#GI-108T#572#^214#Gio trnh ho sinh i cng#Ng Xun Mnh (ch. b.), Li Ngc H, ng Thi Hi, Nguyn Vn Kim#^aH.#^aNng nghip#2010#^a212tr .^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Mai# Ng Xun Mnh#Li Ngc H#ng Thi Hi#Nguyn Vn Kim#267700#Trnh by nhng k hi nim v cc kin thc c bn v protein, vitamin, enzyme, nucleic acid, s t rao i aminoacis v protein, carbohydrate, lipid, trao i cht v nng lng c a cc c th sng trong ho sinh i cng#Ho sinh#Gio trnh## 00805000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010013000530020028000660070013000940080005001070090 01400112010000500126011001500131015006800146039000400214013000700218021028600225 020001700511020001100528#VL10.02125#VL10.02126#35000#Vi?t#GI-108T#572.8#^214#Ph an Hu Tn#Gio trnh sinh hc phn t#Phan Hu Tn#^aH.#^aNng nghip#2010#^a18 0tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#M ai#267701#Trnh by nhng kin thc c bn v sinh hc phn t: S iu ho biu hin ca gen, knh hin vi quang hc v in t, phng php tch chit, nh t nh, nh lng nucleic acid; enzyme dng trong k thut di truyn; phng php lai phn t; cc loi mu d v phng php nh du...#Sinh hc phn t#Gio tr nh## 00706000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470010016000520020038000680070016001060080005001220090 01400127010000500141011003500146039000400181013000700185021020200192020000900394 020000900403015002800412#VV10.16980#VV10.16981#100000#Vi?t#V103L#595.3#^214#Ngu yn Vn Xun#Vi loi gip xc theo dng thi gian#Nguyn Vn Xun#^aH.#^aNng n ghip#2010#^a342tr., 92tr. nh, hnh v^b21cm#Mai#267702#Gii thiu cc kin th c c bn v cc loi gip xc v phn loi gip xc theo cc b Decapoda, b Sto matopoda, b Xiphosurrida. Mt s cu chuyn v loi gip xc v nhng bn lun, kt lun v chng#ng vt#Gip xc#Sch c b sung v sa cha## 00676000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020059000450040018001040080005001220090014001270100005001410110 01400146015005300160021013700213020001200350020001000362020000400372020000400376 020000700380039000400387013000700391#VV10.16982#VV10.16983#Vi?t#S450T#363.34#^21 4#S tay hng dn phng chng lt bo v gim nh thin tai#Ti bn ln th 2#^ aH.#^aNng nghip#2010#^a95tr.^b21cm#TTS ghi: Ban Ch huy Phng chng lt bo T rung ng#Tng quan v bo, lt v thin tai Vit Nam. Hng dn phng trnh b o, l, st l t cng nh vic i ph vi ng t v sng thn#Phng chng#T hin tai#Lt#Bo#S tay#Mai#267703## 01170000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020095000430030047001380070068001850080005002530090014002580100 00500272011001500277015008700292005001400379005001700393005001200410005001800422 03900040044001300070044402103210045102000110077202000050078302000190078802000100 0807020001500817#VV10.16984#VV10.16985#Vi?t#CH561T#634#^214#Chng trnh qun l tng hp ci tin trn cy iu c s dng kin vng l tc nhn sinh hc#Sch hng dn cho ngi trng iu Vit Nam#B.s.: Renkang Peng, Keith Christian, L Phm Ln, Nguyn Thanh Bnh#^aH.#^aNng nghip#2010#^a112tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn; C quan Pht trin Quc t Australia#Peng , Renkang#Christian, Keith#L Phm Ln#Nguyn Thanh Bnh#Mai#267704#Trnh by k thut canh tc t mt vn iu kho mnh; cc bin php kim sot v phng tr su bnh hi iu; li nhun v cht lng ht ca vn; c im sinh hc, sinh thi hc ca kin vng v k thut s dng kin vng trong vn iu. Ch ng trnh qun l tng hp cy iu ci tin trn cy iu Vit Nam#Trng trt# iu#Phng tr su bnh#Kin vng#Sch hng dn## 00735000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010017000520020049000690070017001180080005001350090 01400140010000500154011001500159015007200174039000400246013000700250021016900257 020001100426020001100437020000900448#VV10.16986#VV10.16987#45000#Vi?t#H103T#333 .95#^214#Nguyn Hng ng#230 loi g thng gp trong sn xut kinh doanh#Nguy n Hng ng#^aH.#^aNng nghip#2010#^a144tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Qun l rng b n vng & chng ch rng. Phn vin Nam b#Mai#267705#Gii thiu c im v ph n loi 230 loi g c chia thnh 8 nhm thng gp trong sn xut kinh doanh: Bch xanh, bng lng cm, mt s loi cm lai, ging hng...#Cy ly g#Ti ng uyn#Sinh hc## 00610000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010020000530020031000730070020001040080005001240090 01400129010000500143011001500148021015500163020001100318020000900329020001100338 013000700349#VV10.16988#VV10.16989#27000#Vi?t#T120L#658.001#^214#Nguyn Th Thu Hin#Tm l hc qun tr kinh doanh#Nguyn Th Thu Hin#^aH.#^aNng nghip#2010 #^a239tr.^b20cm#Gii thiu mt s kin thc tm l hc v c nhn, v cc hin t ng tm l x hi trong tp th, v ngi lnh o... trong hot ng qun tr kinh doanh#Tm l hc#Qun tr#Kinh doanh#267706## 00813000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400010015000450020036000600030031000960070029001270080005001560090 01400161010000500175011001500180005001300195013000700208021019500215020001700410 020001800427020001700445020001700462039000600479020002600485#VV10.16990#VV10.169 91#Vi?t#TH552H#005.5#^214#Nguyn Kim Li#Thc hnh h thng thng tin a l#Map Info 9.0 + ArcView GIS 3.3a#Nguyn Kim Li, V Minh Tun#^aH.#^aNng nghip#2008 #^a299tr.^b24cm#V Minh Tun#267707#Hng dn s dng 2 phn mm MapInfo v Arcv iew hu ch lin quan n h thng thng tin a l trong cc lnh vc khc nhau nh qun l ti nguyn thin nhin t ai, lm nghip, mi trng...#Phn mm Mapinfo#Phn mm my tnh#Tin hc ng dng#Phn mm Arcview#TDung#H thng thng tin a l## 00770000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010014000520020020000660070014000860080005001000090 01400105010000500119011001500124015007900139013000700218021025400225020000800479 020001100487039000600498#VV10.16992#VV10.16993#26000#Vi?t#QU105T#658.5#^214#Cao Vit Hiu#Qun tr cht lng#Cao Vit Hiu#^aH.#^aNng nghip#2010#^a144tr.^b2 4cm#u ba sch ghi: i hc Bnh Dng. Vin o to M v Nghin cu Pht tri n#267708#Trnh by v hng dn phng php hoch nh, t chc, thc hin v k im sot mt s vn c bn trong mt c quan n v to ra nhng sn phm hng ho dch v c cht lng n nh da theo m hnh qun l cht lng ca t iu chun ISO 9001:2008#Qun l#Cht lng#TDung## 00841000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010017000510020017000680070017000850080005001020090 01400107010000500121011001500126013000700141021039100148020001100539020000900550 020001000559039000600569#VV10.16994#VV10.16995#90000#Vi?t#D312D#613.2#^214#Nguy n Minh Thu#Dinh dng ngi#Nguyn Minh Thu#^aH.#^aNng nghip#2010#^a213tr.^ b24cm#267709#Cung cp cc kin thc v mi quan h gia nng nghip - lng thc thc phm, dinh dng v sc kho; cu trc c th v nhu cu dinh dng. Trnh by kin thc c bn v cu trc, c tnh, gi tr sinh l, c ch hp thu v s dng ca cc cht dinh dng sinh nng lng (protein, lipid, carrbohydrate) v cc cht dinh dng khng sinh nng lng (vitamin, cht khong) trong c th ...#Dinh dng#Sc kho#Con ngi#TDung## 00657000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450010017000500020035000670070017001020080005001190090 01400124010000500138011001400143004001400157013000700171021014700178020000300325 020001100328020000900339020001300348039000600361#VV10.16996#VV10.16997#9500#Vi? t#B256C#636.3#^214#Nguyn Quang Sc#Bnh ca d v bin php phng tr#Nguyn Qu ang Sc#^aH.#^aNng nghip#2010#^a33tr.^b21cm#Ti bn ln 5#267710#Trnh by c im cu to c th ca d. Kim tra triu chng lm sng ca d. Hng dn v sinh phng bnh v phng php iu tr cc bnh d#D#Phng bnh#iu tr#Bn h gia sc#TDung## 00940000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010013000530020024000660070053000900220004001432210 07300147004001400220008000500234009001400239010000500253011001500258005001400273 00500160028701300070030302101720031002000060048202000180048802000180050602000090 0524020001100533020000900544020000700553039000600560#VV10.16999#VV10.16998#28800 #Vi?t#S450T#636.089#^214#Phm S Lng#S tay thy thuc th y#Phm S Lng (ch. b.), Hong Vn Nm, Bch Quc Thng#T.2#Bnh h thng thn kinh v tun hon c a vt nui - K thut phng tr#Ti bn ln 1#^aH.#^aNng nghip#2010#^a139tr.^ b21cm#Hong Vn Nm#Bch Quc Thng#267711#Cung cp nhng kin thc c bn v b nh h thng thn kinh, h thng tun hon vt nui. Mt s k thut thc hn h th y v mt s thuc mi iu tr bnh cho vt nui#Th y#Bnh h thn kinh#B nh h tun hon#Vt nui#Phng bnh#iu tr#S tay#TDung## 00944000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010013000530020024000660070051000900220004001412210 06400145004001400209008000500223009001400228010000500242011001500247005001500262 00500130027701300070029002101930029702000060049002000150049602000130051102000130 0524020001100537020000900548020000700557039000600564#VV10.17000#VV10.17001#36000 #Vi?t#S450T#636.089#^214#Phm S Lng#S tay thy thuc th y#Phm S Lng (ch. b.), Nguyn B Hin, L Th Thnh#T.1#Bnh h hp thng gp gia sc, gia cm v k thut phng tr#Ti bn ln 1#^aH.#^aNng nghip#2010#^a179tr.^b21cm#Nguy n B Hin#L Th Thnh#267712#Trnh by nhng kin thc c bn v bnh h hp gia sc, gia cm do virut, vi khun, k sinh trng v nm bnh. Mt s k thut thc hnh th y v mt s thuc mi iu tr bnh cho vt nui#Th y#Bnh h h hp#Bnh gia sc#Bnh gia cm#Phng bnh#iu tr#S tay#TDung## 01336000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020146000440030019001900070060002090080005002690090014002740100 00500288011001400293015015700307005001600464005001500480005001800495005001500513 00500140052801300070054203900060054902103500055502000110090502000100091602000120 0926020000900938020002000947020000700967#VV10.17002#VV10.17003#Vi?t#S450T#333.7# ^214#S tay hng dn k thut nh gi mi trng chin lc cho cc chin lc , quy hoch, k hoch trong pht trin nng nghip, nng thn vng cao#Ti liu tham kho#B.s.: Phng Giang Hi, Phm Bo Dng, Phm Th Hng Vn...#^aH.#^aNn g nghip#2010#^a60tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Vi n Chnh sch v Chin lc Pht trin Nng nghip Nng thn. B mn Nghin cu Chin lc v Chnh sch#Phng Giang Hi#Phm Bo Dng#Phm Th Hng Vn#Hong Vn Long#Kim Vn Chinh#267713#TDung#Trnh by khi qut v nh gi mi trng c hin lc. Hng dn cc bc thc hin nh gi mi trng chin lc nh xc nh phm vi, xc nh cc vn mi trng ct li, xc nh cc bn lin quan v xy dng k hoch huy ng s tham gia ca cc bn... cho cc chin lc, quy hoch, k hoch trong pht trin nng nghip, nng thn vng cao#Mi trng#Nn g thn#Nng nghip#Min ni#Pht trin bn vng#S tay## 00628000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010016000440020007000600070016000670080005000830090014000880100 00500102011001400107013000700121021021100128020001100339020001100350020000700361 039000600368#VV10.17004#VV10.17005#Vi?t#C126S#633.8#^214#Nguyn Cng Tn#Cy s# Nguyn Cng Tn#^aH.#^aNng nghip#2010#^a80tr.^b21cm#267714#Trnh by gi tr d inh dng, gi tr kinh t v c tnh ca cy s. Ngun ging v d bo pht tr in cy s mt s vng min ni Vit Nam. Hng dn k thut thm canh s v s dng tng hp sn phm ca s#Trng trt#Cy c du#Cy s#TDung## 00733000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380010016000430020038000590070016000970080005001130090014001180100 00500132011001500137013000700152021024600159020001000405020001000415020001100425 020000400436039000600440020000900446#VV10.17006#VV10.17007#Vi?t#QU600H#715#^214# ng Thi Dng#Quy hoch cnh quan ven b sng Hng#ng Thi Dng#^aH.#^aNn g nghip#2010#^a132tr.^b21cm#267715#Gii thiu khi qut iu kin t nhin, kin h t x hi ca thnh ph Hu. Trnh by v h thng cy xanh trng lc ho ven b sng Hng. xut quy hoch cy xanh ven b sng Hng v hng dn k thu t nhn ging v gy trng mt s loi cy#Qui hoch#Cnh quan#Trng trt#Hu#TDu ng#Cy xanh## 00906000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370010012000420020072000540030076001260070012002020080005002140090 01400219010000500233011001500238015008500253013000700338021023800345020001100583 020001100594039000600605020001700611#VV10.17008#VV10.17009#Vi?t#H305T#634#^214#V Mnh Hi#Hin tng mang qu khng n nh i vi cy n qu v hng khc ph c#Sch chuyn kho s dng cho cn b nghin cu, sinh vin v ngi lm vn#V Mnh Hi#^aH.#^aNng nghip#2010#^a100tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Ph t trin Nng thn. Vin Khoa hc Nng nghip Vit Nam#267716#Trnh by vai tr ca sn xut cy n qu i vi i sng kinh t - x hi. Trnh by nguyn nhn ca hin tng mang qu khng n nh ca cy n qu v cc nh hng khc ph c, cc bin php k thut ph hp thc y qu trnh ra hoa#Cy n qu#Trng tr t#TDung#Sch chuyn kho## 00832000000000277000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020085000480030023001330290075001560080005002310090 01400236010000500250011001500255015004900270013000700319021018200326020002200508 020000900530020000900539039000600548#VV10.17010#VV10.17011#54000#Vi?t#D107M#632# ^214#Danh mc thuc bo v thc vt c php, hn ch v cm s dng Vit Nam nm 2010#Updated Arpil 24, 2010#List of pesticides permitted, restricted and ba nned to use in Vietnam 2010#^aH.#^aNng nghip#2010#^a316tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn#267717#Gii thiu danh sch thuc bo v th c vt c php, hn ch v cm s dng Vit Nam; tn thng mi v tn thng phm thuc bo v thc vt c php s dng v hn ch s dng#Thuc bo v th c vt#Vit Nam#Danh mc#TDung## 00828000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020062000440030030001060080005001360090014001410100005001550110 01400160015006400174013000700238021026100245020001000506020000500516020000800521 039000600529020000700535020000800542#VV10.17012#VV10.17013#Vi?t#S450T#631.5#^214 #S tay hng dn cng c, thnh lp t chc hp tc dng nc#Sch dng cho ng i hng dn#^aH.#^aNng nghip#2010#^a56tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc Thu li Vit Nam. Trung tm t vn PIM#267718#Gii thiu khi qut v k thut thu li, cc c ch chnh sch v PIM (qun l thu nng c s tham gia ca ngi d n). Trnh by cc bc tin hnh cng c hoc thnh lp cc t chc hp tc d ng nc, m bo mc tiu cng trnh trn a bn thn, x...#Thu nng#Nc#S dng#TDung#S tay#T chc## 00937000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020077000440070075001210080005001960090014002010100005002150110 01400220015007400234005001300308005001300321005001900334005001700353005004400370 013000700414021015800421020000900579020000900588020002000597039000600617#VV10.17 014#VV10.17015#Vi?t#T527T#639.3#^214#Tuyn tp quy trnh sn xut ging cc i tng thu sn c gi tr kinh t#Trn Mnh H, L Vn Thng, Trung tm Khuyn n ng Khuyn ng Tin Giang...#^aH.#^aNng nghip#2009#^a99tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Cc Nui trng Thu sn#Trn Mnh H#L Vn Thng#Nguyn Thnh Trung#Trn Ngc Nguyn#Trung tm Khuyn nng Khuyn ng Tin Giang#267719#Gii thiu quy trnh cng ngh sn xut ging c hng, c s t, c r ng, c tht lt, c bng tng, gh xanh, c chim nc ngt, c lng vn g v c tra#C ging#Thu sn#Nui trng thu sn#TDung## 00899000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020063000660070061001290080005001900090 01400195010000500209011001400214015006500228005001700293004001800310005001300328 013000700341021020300348020000800551020001100559039000600570020000900576#VV10.17 016#VV10.17017#12000#Vi?t#K600T#634.9#^214#Triu Vn Hng#K thut trng mt s cy c sn rng v cy lm sn ngoi g#B.s.: Triu Vn Hng (ch.b.), Nguyn X un Qut, Hong Chng#^aH.#^aNng nghip#2010#^a70tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng n ghip v Pht trin Nng thn. Cc Lm nghip#Nguyn Xun Qut#Ti bn ln th 2 #Hong Chng#267720#Gii thiu vai tr, tim nng v k thut trng mt s loi cy lm sn ngoi g nh trc so, vu ng, song mt, my np, d giy, da b . Tm tt c im ca 130 loi cy lm sn ngoi g thng gp#Lm sn#Trng tr t#TDung#Cy rng## 00831000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010016000530020058000690070016001270080005001430090 01400148010000500162011001500167004001800182013000700200021023800207020001000445 020001300455020001300468020001000481039000600491020001100497020000900508#VV10.17 020#VV10.17021#18000#Vi?t#K600T#636.089#^214#Phm Ngc Thch#K thut chn on v phng tr bnh cho gia sc, gia cm#Phm Ngc Thch#^aH.#^aNng nghip#2010# ^a119tr.^b21cm#Ti bn ln th 2#267722#Trnh by nhng kin thc c bn v nguy n nhn gy bnh v phng bnh cho vt nui, phng php khm bnh cho gia sc v trnh t khm vt nui b bnh. Phng php chn on v iu tr mt s bnh thng gp tru, b, g, ln v ch#Chn nui#Bnh gia sc#Bnh gia cm#Chn on#TDung#Phng bnh#iu tr## 00675000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020023000620070011000850080018000960090 01400114010000500128011001500133013000700148039000600155021024600161020000400407 020001000411#VV10.17022#VV10.17023#44000#Vi?t#K600T#636.4#^214#L Th Mn#K th ut chn nui heo#L Th Mn#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2010#^a187tr.^b21cm #267723#TDung#Trnh by c im sinh hc ca ln v cc quy trnh k thut chn nui nh ging ln v cng tc ging; dinh dng v thc n nui ln; chung tr i nui ln, nui dng v chm sc ln; t chc v qun l chn nui, cht ln g sn phm tht ln#Ln#Chn nui## 00872000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490010013000540020029000670070042000960080005001380090 01400143010000500157011001500162015006800177005002000245013000700265021027500272 020000800547020001000555039000600565020001100571#VV10.17024#VV10.17025#24000#Vi ?t#GI-108T#371.19#^214#ng Th Vn#Gio trnh giao tip s phm#ng Th Vn (c h.b.), Nguyn Huyn Thng#^aH.#^aNng nghip#2009#^a220tr.^b21cm#TTS ghi: B G io dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Nguyn Huyn Thng#267724 #Trnh by nhng kin thc c bn v vn giao tip ni chung, giao tip trong dy hc, gio dc ni ring phc v cho vic rn luyn, bi dng v nng ca o nghip v s phm, hnh thnh nhng k nng giao tip, nng lc giao tip cn thit cho ngi gio vin tng lai#S phm#Giao tip#TDung#Gio trnh## 00858000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010017000510020031000680070017000990080005001160090 01400121010000500135011001500140013000700155021036400162020000900526020001000535 020000900545039000600554020000400560020000400564#VV10.17026#VV10.17027#80000#Vi ?t#K600T#631.5#^214#Nguyn Minh Thu#K thut sau thu hoch rau qu#Nguyn Minh Thu#^aH.#^aNng nghip#2010#^a160tr.^b24cm#267725#Trnh by v cu to v c t nh thc vt ca rau qu, phng php c nh v nh gi tn tht rau qu sau thu hoch, cc qu trnh xy ra i vi rau qu sau thu hoch, cc yu t nh h ng n cht lng rau qu trong iu kin tn tr. Hng dn cc bin php v k thut sinh hc lm gim tn tht rau qu sau thu hoch v cc k thut bo qu n rau qu ti#Nng sn#Thu hoch#Bo qun#TDung#Rau#Qu## 00816000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020034000500080005000840090014000890100005001030110029001080150 04900137013000700186021030700193020000500500020001100505020000900516020000900525 039000600534020001000540#VV10.17028#VV10.17029#Vi?t#D305T#333.7509597#^214#Din tch rng ton quc nm 2009#^aH.#^aNng nghip#2010#^a276tr., 39tr. nh^b21x31c m#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn#267726#Gm h thng d liu d in tch rng ton quc, c chi tit cho tng tnh - thnh ph trong nm 2009 v din tch rng v t lm nghip phn theo c im cy trng v theo ch qun l; din bin rng v t cha s dng qui hoch cho lm nghip theo cc nguyn nhn; che ph rng theo n v hnh chnh#Rng#Lm nghip#t rng#Vit Nam#T Dung#Din tch## 00780000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010015000440020078000590290054001370070015001910080005002060090 01400211010000500225011001500230013000700245039000600252021020600258020001900464 020000900483020002200492#VV10.17030#VV10.17031#Vi?t#M458S#660.6#^214#Dng Tn N ht#Mt s phng php, h thng mi trong nghin cu cng ngh sinh hc thc v t#Novel methods and technologies in plant biotechnology#Dng Tn Nht#^aH.#^aN ng nghip#2010#^a218tr.^b24cm#267727#TDung#Gii thiu tm tt mt s cng trnh nghin cu tiu biu v h thng nui cy lp mng t bo (TCL), h thng nh s ng n sc (LED) v v cc phng php v h thng mi trong cng ngh sinh hc thc vt#Cng ngh sinh hc#Thc vt#Cng trnh nghin cu## 00881000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010019000440020061000630030064001240070034001880080005002220090 01400227010000500241011001400246015003600260005001400296013000700310021018900317 020001000506020001000516039000600526020000800532020001900540020000800559#VV10.17 032#VV10.17033#Vi?t#T103L#631.5#^214#Nguyn Ngc Truyn#Ti liu hng dn thnh lp t chc qun l thu nng c s#Theo chnh sch Qun l ti c s tham gia ca ngi dn (PIM)#Nguyn Ngc Truyn, Mng Th Thc#^aH.#^aNng nghip#2010#^ a64tr.^b25cm#TTS ghi: Chi cc Thu li Cao Bng#Mng Th Thc#267728#Trnh by nhng im cn bit khi thnh lp t chc qun l thu nng c s. Quy trnh th nh lp v hng dn chi tit nhng th tc lin quan n thnh lp t chc qun l thu nng c s#Thu nng#Ti tiu#TDung#Qun l#Ti liu hng dn#T chc# # 01104000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820011000528080005000630020080000680070067001480080005002150090 01800220010000500238011001500243015002600258005001900284005001600303005001900319 00500120033800500150035001300070036503900060037202103400037802000090071802000100 0727020000800737020000900745#VV10.17034#VV10.17035#VV10.17036#78000#Vi?t#NH121C #305.509597#^214#Nhn cch vn ho tr thc Vit Nam trong tin trnh m ca v hi nhp quc t#L Th Thanh Hng (ch.b.), L Th Thu Thu, Phan Th Mai Hng ...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a454tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Tm l hc#L Th Thanh Hng#L Th Thu Thu#Phan Th Mai Hng#Lu Song H#Nguyn Th Hoa#267729 #TDung#Trnh by nhng quan nim v nhn cch vn ho tr thc v cc nhn t c bn tc ng n s hnh thnh nhn cch vn ho tr thc Vit Nam hin nay. Th c trng nhn cch tr thc Vit Nam, d bo xu hng bin i nhn cch vn ho tr thc Vit Nam n nm 2020 v xut mt s gii php pht trin nhn cch vn ho tr thc Vit Nam#Tr thc#Nhn cch#Vn ho#Vit Nam## 00627000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460010016000510020022000670070030000890040014001190080 00500133009001400138010000500152011001400157005001300171012003500184013000700219 039000600226021009000232020000400322020001100326#VN10.04603#VN10.04604#10000#Vi ?t#NGH250T#635#^214#Nguyn Ln Hng#Ngh trng nm ma h#Nguyn Ln Hng, L Du y Thng#Ti bn ln 1#^aH.#^aNng nghip#2010#^a47tr.^b19cm#L Duy Thng#Chng trnh 100 ngh cho nng dn#267730#TDung#Cung cp mt s c im v hng dn k thut trng, chm sc mc nh, nm s v nm rm#Nm#Trng trt## 00696000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010013000530020021000660070030000870040014001170080 00500131009001400136010000500150011001400155005001600169012003500185013000700220 039000600227021013600233020000400369020001000373020001100383#VN10.04605#VN10.046 06#10000#Vi?t#NGH250N#639.3#^214#L Hng Minh#Ngh nui rn ri voi#L Hng Minh , Nguyn Ln Hng#Ti bn ln 2#^aH.#^aNng nghip#2010#^a43tr.^b19cm#Nguyn Ln Hng#Chng trnh 100 ngh cho nng dn#267731#TDung#Trnh by c im sinh h c ca rn ri voi. Hng dn cch lm chung tri, k thut nui, nui rn sinh s n, phng v tr bnh cho rn#Rn#Chn nui#Rn ri voi## 00783000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010012000530020022000650070037000870040014001240080 00500138009001400143010000500157011001400162005001000176005001300186012003500199 013000700234020000400241039000600245021019600251020001000447020001200457#VN10.04 607#VN10.04608#11000#Vi?t#NGH250N#639.3#^214#Ng Th Kim#Ngh nui rn h mang# Ng Th Kim, Trn Kin, ng Tt Th#Ti bn ln 2#^aH.#^aNng nghip#2010#^a51t r.^b19cm#Trn Kin#ng Tt Th#Chng trnh 100 ngh cho nng dn#267732#Rn#TD ung#Trnh by c im sinh hc ca rn h mang v hng dn cch lm chung nu i, chn ging rn sinh sn, p n trng rn, nui rn, phng v tr bnh cho rn . Mt s bin php x l khi b rn cn#Chn nui#Rn h mang## 00840000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100080 00330820004000418080005000450020013000500070068000630040014001310080005001450090 01400150010000500164011001400169005001600183005001000199012003500209005001400244 005001700258013000700275039000600282021022500288020000300513020001000516#VN10.04 609#VN10.04610#9000#Vi?t#NGH250N#638#^214#Ngh nui d#Nguyn Ln Hng (ch.b.), V B Sn, L Thanh Tng, Nguyn Vn Khang#Ti bn ln 2#^aH.#^aNng nghip#201 0#^a36tr.^b19cm#Nguyn Ln Hng#V B Sn#Chng trnh 100 ngh cho nng dn#L Thanh Tng#Nguyn Vn Khang#267733#TDung#Trnh by mt s c im sinh hc ca d. Hng dn cch chn a im v dng c nui, chn ging, thc n, cch nui cc loi d, v sinh chung tri v phng tr bnh cho d. Cch lm tht d v cc mn n ch bin t d#D#Chn nui## 00757000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020014000530070054000670080005001210090014001260100 00500140011001400145005001600159005000900175012003500184005001300219005001300232 013000700245039000600252021018300258020000400441020001000445#VN10.04611#VN10.046 12#10000#Vi?t#NGH250N#639.3#^214#Ngh nui ch#Nguyn Ln Hng, Phm Bu, ng Ngc L, H Quang Sc#^aH.#^aNng nghip#2010#^a48tr.^b19cm#Nguyn Ln Hng#Phm Bu#Chng trnh 100 ngh cho nng dn#ng Ngc L#H Quang Sc#267734#TDung#G ii thiu ngh nui ch v c im sinh hc ca loi ch. Hng dn k thut nu i ch khi nui t do hoc nui trong lng, trong b. Phng php phng trnh m t s bnh tt ca ch#ch#Chn nui## 00678000000000277000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100080 00330820004000418080005000450010016000500020030000660070016000960040014001120080 00500126009001400131010000500145011001400150012003500164013000700199039000600206 021016900212020000900381020001000390#VN10.04613#VN10.04614#9500#Vi?t#NGH250N#63 9#^214#Nguyn Ln Hng#Ngh nui giun t (trn t)#Nguyn Ln Hng#Ti bn ln 1#^aH.#^aNng nghip#2010#^a40tr.^b19cm#Chng trnh 100 ngh cho nng dn#2677 35#TDung#Gii thiu ngh nui giun t v c im sinh hc ca giun t. Hng dn cch chn ging, thc n, ch nui chm sc, ch hai, thu hoch ch bin v s dng giun t#Giun t#Chn nui## 00663000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010018000530020027000710070018000980040014001160080 00500130009001400135010000500149011001400154012003500168013000700203021014700210 020001300357020000900370039000600379#VN10.04615#VN10.04616#19000#Vi?t#NGH250S#6 65.7#^214#Nguyn Quang Khi#Ngh sn xut kh sinh hc#Nguyn Quang Khi#Ti bn ln 1#^aH.#^aNng nghip#2010#^a74tr.^b19cm#Chng trnh 100 ngh cho nng dn# 267736#Trnh by nhng kin thc c bn v kh sinh hc. Hng dn xy dng cng trnh kh sinh hc; vn hnh, bo dng thit b v s dng kh sinh hc#Kh si nh hc#Sn xut#TDung## 00642000000000277000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100080 00330820006000418080005000470010016000520020020000680070016000880040014001040080 00500118009001400123010000500137011001400142012003500156013000700191020001000198 039000600208021014000214020001000354#VN10.04617#VN10.04618#9000#Vi?t#NGH250N#63 9.3#^214#Nguyn Ln Hng#Ngh nui nhng ct#Nguyn Ln Hng#Ti bn ln 2#^aH.# ^aNng nghip#2010#^a35tr.^b19cm#Chng trnh 100 ngh cho nng dn#267737#Chn nui#TDung#Trnh by c im sinh hc v gi tr kinh t ca nhng ct. Hng d n cch chn c s nui, ging, thc n, chm sc, thu hoch nhng ct#Nhng ct ## 00448000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010015000540020008000690030004000770070015000810080 00500096009001900101010000500120011001400125013000700139020001700146020000900163 020000400172039000600176#VN10.04619#VN10.04620#35000#Vi?t#H454Q#895.9221#^214#L Trng Bng#Hn qu#Th#L Trng Bng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a86tr.^b1 9cm#267738#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00688000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500010016000550020020000710070034000910080005001250090 01400130010000500144011001400149005001700163012003500180013000700215021016200222 020001000384020001000394039000600404#VN10.04621#VN10.04622#10000#Vi?t#NGH250N#6 36.974#^214#Nguyn Ln Hng#Ngh nui cy hng#Nguyn Ln Hng, Nguyn Khc Tc h#^aH.#^aNng nghip#2010#^a42tr.^b19cm#Nguyn Khc Tch#Chng trnh 100 ngh c ho nng dn#267739#Gii thiu ngh nui cy hng v c im sinh hc ca cy h ng. Hng dn cch lm chung tri, chn ging, thc n, chm sc, phng v tr bnh cho cy hng#Chn nui#Cy hng#TDung## 00892000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020064000530070071001170040014001880080005002020090 01400207010000500221011001400226012003500240005001500275005001600290005001400306 00500150032001300070033502101900034202000090053202000110054103900060055202000080 0558#VN10.04624#VN10.04623#12500#Vi?t#NGH250N#635.9#^214#Ngh nhn ging, un t a, lo ho v chm sc cy th, cy cnh#Phm Thanh Hi (ch.b.), Nguyn Xun C u, L Trung Hng, Trn Ngc Hng#Ti bn ln 1#^aH.#^aNng nghip#2010#^a54tr.^b 19cm#Chng trnh 100 ngh cho nng dn#Phm Thanh Hi#Nguyn Xun Cu#L Trung Hng#Trn Ngc Hng#267740#Trnh by v qu trnh thu thp v nhn ging cy cn h. Hng dn k thut ct ta, chm sc, un, nn cy th v k thut lo ho c y th, cy cnh. La chn v trng by cy th, cy cnh#Cy cnh#Trng trt#TDu ng#Cy th## 00754000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010013000530020015000660070052000810040014001330080 00500147009001400152010000500166011001400171005001500185012003500200005002200235 013000700257021016700264020000500431020001000436039000600446#VN10.04625#VN10.046 26#13500#Vi?t#NGH250N#636.2#^214# Kim Tuyn#Ngh nui tru# Kim Tuyn, Hon g Kim Giao, Hong Th Thin Hng#Ti bn ln 1#^aH.#^aNng nghip#2010#^a56tr.^ b19cm#Hong Kim Giao#Chng trnh 100 ngh cho nng dn#Hong Th Thin Hng#26 7741#Gii thiu vai tr v ngha ca con tru. Mt s c im sinh hc ca tr u v mt s ging tru. Hng dn k thut chn nui tru ging, tru tht v t ru cy ko#Tru#Chn nui#TDung## 00710000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010016000530020030000690070034000990040014001330080 00500147009001400152010000500166011001400171005001700185012003500202013000700237 021013500244020000400379020001000383020000900393039000600402#VN10.04627#VN10.046 28#12000#Vi?t#NGH250N#636.4#^214#Nguyn Ln Hng#Ngh nui ln rng (heo rng)# Nguyn Ln Hng, Nguyn Khc Tch#Ti bn ln 2#^aH.#^aNng nghip#2010#^a54tr.^ b19cm#Nguyn Khc Tch#Chng trnh 100 ngh cho nng dn#267742#Tm hiu mt v i c im sinh hc ca ln rng. Hng dn k thut nui ln rng v mt s ph ng php phng v tr bnh cho ln rng#Ln#Chn nui#Ln rng#TDung## 00646000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500010016000550020015000710070016000860040014001020080 00500116009001400121010000500135011001400140012003500154013000700189021015100196 020001000347020000500357039000600362#VN10.04629#VN10.04630#10000#Vi?t#NGH250N#6 36.935#^214#Nguyn Ln Hng#Ngh nui nhm#Nguyn Ln Hng#Ti bn ln 2#^aH.#^a Nng nghip#2010#^a48tr.^b19cm#Chng trnh 100 ngh cho nng dn#267743#Gii th iu gi tr kinh t ca con nhm, c im sinh hc ca nhm v hng dn cch c hn chung tri, con ging, thc n, chm sc sinh sn cho nhm#Chn nui#Nhm#T Dung## 00787000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010015000530020015000680070051000830040014001340080 00500148009001400153010000500167011001400172005001700186005001700203012003500220 013000700255021020200262020000500464020001000469039000600479#VN10.04632#VN10.046 31#23000#Vi?t#NGH250N#636.1#^214#ng nh Hanh#Ngh nui nga#ng nh Hanh, Nguyn Th Tuyt, Nguyn Vn Thin#Ti bn ln 1#^aH.#^aNng nghip#2010#^a92tr. ^b19cm#Nguyn Th Tuyt#Nguyn Vn Thin#Chng trnh 100 ngh cho nng dn#2677 44#Gii thiu ngh nui nga v c im sinh hc ca nga. Hng dn k thut n ui dng, qun l nga cc loi, v sinh trong chn nui, mt s loi bnh, th c n, ng c, bi chn trong chn nui nga#Nga#Chn nui#TDung## 00816000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010015000530020023000680070050000910040014001410080 00500155009001400160010000500174011001400179005001700193005001600210012003500226 013000700261021022200268020000800490020001000498039000600508#VN10.04633#VN10.046 34#11000#Vi?t#NGH250C#636.5#^214#Phng c Tin#Ngh chn nui g tht#Phng c Tin, Nguyn Qu Khim, L Th Thu Hin#Ti bn ln 3#^aH.#^aNng nghip#2010# ^a52tr.^b19cm#Nguyn Qu Khim#L Th Thu Hin#Chng trnh 100 ngh cho nng d n#267745#Gii thiu v tnh hnh pht trin chn nui g tht v iu kin ch n nui an ton sinh hc. Hng dn chun b chung tri v dng c trc khi nu i, k thut chn nui g sinh sn v mt s bnh thng gp gia cm#G tht#C hn nui#TDung## 00813000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020023000530070066000760040014001420080005001560090 01400161010000500175011001400180005001500194005001400209012003500223005001800258 005001600276013000700292021017600299020000800475020001000483039000600493#VN10.04 635#VN10.04636#10000#Vi?t#NGH250C#636.5#^214#Ngh chn nui iu#Phng c T in, Hong Vn Lc, Nguyn Khc Thnh, Nguyn Duy iu#Ti bn ln 1#^aH.#^aNng nghip#2010#^a40tr.^b19cm#Phng c Tin#Hong Vn Lc#Chng trnh 100 ngh ch o nng dn#Nguyn Khc Thnh#Nguyn Duy iu#267746#Gii thiu k thut nui iu t s sinh n 3 thng tui, nui iu tht v iu sinh sn. Quy tr nh p n nhn to trng iu v quy trnh phng bnh cho iu# iu#Chn nui#TDung## 00739000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010017000530020018000700070017000880040014001050080 00500119009001400124010000500138011001400143012003500157013000700192021024300199 020000300442020001000445039000600455#VN10.04637#VN10.04638#13200#Vi?t#NGH250C#6 36.3#^214#Phng Quc Qung#Ngh chn nui d#Phng Quc Qung#Ti bn ln 1#^aH. #^aNng nghip#2010#^a52tr.^b19cm#Chng trnh 100 ngh cho nng dn#267747#Gii thiu cc ging d chnh hin c Vit Nam v cch chn ging. Hng dn k th ut chm sc, nui dng cc loi d; thc n v bin php gii quyt thc n nu i d; xy dng chung tri v bin php phng tr mt s bnh thng gp d#D #Chn nui#TDung## 00765000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010014000530020019000670070045000860040014001310080 00500145009001400150010000500164011001400169019000500183005001400188012003500202 005001500237013000700252021017200259020000400431020001000435039000600445#VN10.04 639#VN10.04640#14000#Vi?t#NGH250N#636.4#^214#Phng Th Vn#Ngh nui ln tht#P hng Th Vn, on Khc Hc, Nguyn Th Rt#Ti bn ln 1#^aH.#^aNng nghip#201 0#^a55tr.^b19cm#Dch#on Khc Hc#Chng trnh 100 ngh cho nng dn#Nguyn Th Rt#267748#Gii thiu mt s ging ln v cch chn ging ln nui tht. H ng dn k thut nui ln tht; thc n v s dng thc n nui ln tht v mt s bnh thng gp ln#Ln#Chn nui#TDung## 00881000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010015000530020030000680070050000980040014001480080 00500162009001400167010000500181011001400186005001700200005001600217012003500233 013000700268021025800275020000300533020001000536039000600546020001500552#VN10.04 642#VN10.04641#15000#Vi?t#NGH250C#636.5#^214#Phng c Tin#Ngh chn nui g h ng trng#Phng c Tin, Nguyn Qu Khim, L Th Thu Hin#Ti bn ln 1#^aH.# ^aNng nghip#2010#^a59tr.^b19cm#Nguyn Qu Khim#L Th Thu Hin#Chng trnh 1 00 ngh cho nng dn#267749#Gii thiu tnh hnh nghin cu, sn xut g hng t rng trong v ngoi nc. Mt s ging g hng trng v iu kin chn nui an ton sinh hc. Hng dn k thut chn nui g sinh sn, cc nhm thc n ch n nui g v mt s bnh thng gp gia cm#G#Chn nui#TDung#G hng trng# # 00741000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010013000530020018000660070052000840040014001360080 00500150009001400155010000500169011001400174005001500188012003500203005002200238 013000700260021014800267020000800415020001000423039000600433#VN10.04643#VN10.046 44#20000#Vi?t#NGH250N#636.2#^214# Kim Tuyn#Ngh nui b tht# Kim Tuyn, H ong Kim Giao, Hong Th Thin Hng#Ti bn ln 1#^aH.#^aNng nghip#2010#^a79t r.^b19cm#Hong Kim Giao#Chng trnh 100 ngh cho nng dn#Hong Th Thin Hng #267750#Trnh by c im sinh hc ca b tht, cng tc ging b tht v thc n nui b. Hng dn k thut chn nui b tht sinh sn v v bo b tht#B t ht#Chn nui#TDung## 00660000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460010017000510020018000680070017000860040014001030080 00500117009001400122010000500136011001400141012003500155013000700190021016100197 020000800358020001000366039000600376#VN10.04645#VN10.04646#10000#Vi?t#NGH250N#6 38#^214#Nguyn Vn Khang#Ngh nui ong mt#Nguyn Vn Khang#Ti bn ln 2#^aH.#^ aNng nghip#2010#^a52tr.^b19cm#Chng trnh 100 ngh cho nng dn#267751#Trnh by c im sinh hc ca ong mt, gi tr kinh t ca ngh nui ong mt. Hng dn k thut nui, phng php phng v cha bnh thng thng cho ong mt#Ong m t#Chn nui#TDung## 00624000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450010016000500020031000660070016000970040014001130080 00500127009001400132010000500146011001400151013000700165021012600172020001000298 020000300308020000400311020001300315039000600328#VN10.04648#VN10.04647#9500#Vi? t#H428#636.5#^214#Phm Quang Hng#Hi p m g con, gt vt con#Phm Quang Hn g#Ti bn ln 3#^aH.#^aNng nghip#2010#^a47tr.^b19cm#267752#Trnh by c im ca g, vt con mi n, cch chn ging g, vt v cch chm sc nui dng, ph ng bnh cho g, vt mi n#Chn nui#G#Vt#Sch hi p#TDung## 00679000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450010012000500020025000620070047000870040014001340080 00500148009001400153010000500167011001400172013000700186005001500193005001800208 021012200226020000500348020001000353020000800363039000600371#VN10.04649#VN10.046 50#5200#Vi?t#H561D#636.5#^214#Mc Th Qu#Hng dn nui ngan Php#Mc Th Qu, Phng c Tin, Dng Th Anh o#Ti bn ln 2#^aH.#^aNng nghip#2010#^a27tr. ^b19cm#267753#Phng c Tin#Dng Th Anh o#Gii thiu c im v tnh nng sn xut ca cc dng ngan. Hng dn k thut nui ngan Php sinh sn v nui n gan tht#Ngan#Chn nui#Gia cm#TDung## 00772000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010017000510020068000680070017001360080005001530090 01400158010000500172011001400177013000700191021025500198020000300453020001000456 020001300466039000600479020000900485#VN10.04651#VN10.04652#20000#Vi?t#K600T#639 .3#^214#Phan Phng Loan#K thut sn xut ging nhn to c chch lu (Mastacem belus favus)#Phan Phng Loan#^aH.#^aNng nghip#2010#^a31tr.^b19cm#267754#Trnh by mt s c im sinh hc ca c chch lu. Hng dn cc k thut sn xut ging c chch lu nh nui v thnh thc sinh dc, kch thch sinh sn nhn to , ng c ging v phng tr mt s bnh thng gp trong qu trnh nui v v ng ging#C#Chn nui#C chch lu#TDung#C ging## 00699000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010013000510020047000640070013001110040014001240080 00500138009001400143010000500157011002400162013000700186021018000193020001000373 020000500383020000400388020001100392039000600403#VN10.04653#VN10.04654#22000#Vi ?t#K600T#636.4#^214#Nguyn Chung#K thut nui & nhn ging heo rng - nhm bm# Nguyn Chung#Ti bn ln 3#^aH.#^aNng nghip#2010#^a99tr., 4tr. nh^b19cm#26775 5#Gii thiu cc k thut nui v nhn ging heo rng v nhm bm t nghin cu c im sinh thi, xy dng chung, nui con ging v chm sc n ung cng ph ng tr bnh cho chng#Chn nui#Nhm#Ln#Nhn ging#TDung## 00853000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010017000520020050000690070036001190040013001550080 00500168009001400173010000500187011002400192012001700216005001800233013000700251 021028000258020000800538020001100546039000600557#VN10.04655#VN10.04656#21000#Vi ?t#TR455C#635.9#^214#Nguyn Mnh Hng#Trng - Chm sc & phng tr su bnh cy hoa lan#Nguyn Mnh Hng, Nguyn Mnh Chinh#In bn ln 2#^aH.#^aNng nghip#2010 #^a86tr., 4tr. nh^b19cm#Bc s cy trng#Nguyn Mnh Chinh#267756#Trnh by cc c tnh ca cy hoa lan. Gii thiu cc ging lan v cch nhn ging, cc cch trng lan, k thut chm sc, phng tr su bnh v thu hoch cy hoa lan. c im v cch trng cc ging lan ph bin nh vn lan, ng lan, ct lan, lan ho ng hu, h ip, v n...#Hoa lan#Trng trt#TDung## 00745000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010018000500020065000680070037001330040014001700080 00500184009001400189010000500203011002400208012001700232005001800249013000700267 021015300274020001100427020001100438039000600449#VN10.04658#VN10.04657#18000#Vi ?t#TR455C#634#^214#Nguyn Mnh Chinh#Trng - Chm sc & phng tr su bnh xoi - v sa - sap - da#Nguyn Mnh Chinh, Nguyn ng Ngha#Ti bn ln 2#^aH.#^a Nng nghip#2010#^a98tr., 4tr. nh^b19cm#Bc s cy trng#Nguyn ng Ngha#2677 57#Gii thiu c tnh ca cy xoi, v sa, sapo (hng xim), da v hng dn k thut nhn ging, trng, chm sc, phng tr su bnh cc ging cy trn#Trn g trt#Cy n qu#TDung## 00844000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010013000490020075000620070013001370080005001500090 01400155010000500169011002500174013000700199021033800206020000900544020000900553 039000600562020001000568#VN10.04659#VN10.04660#24000#Vi?t#C501B#639#^214#Nguyn Chung#Cua bin - K thut sinh sn v cc hnh thc nui c hiu qu kinh t ca o#Nguyn Chung#^aH.#^aNng nghip#2010#^a135tr., 4tr. nh^b19cm#267758#Trnh by c im sinh hc v sinh thi ca cua bin. Hng dn k thut sn xut cua gi ng, nui cua trong ao sn lng cao, nui cua p, nui cua gch lm thnh cua y , nui cua gch v cua lt trong hp nha. Gii thiu mt s bnh thng gp c ua bin v cc bin php phng cha tr, chi ph u t v hiu qu kinh t ca nui cua#Cua bin#Sinh sn#TDung#Chn nui## 00610000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020043000620070011001050040014001160080 00500130009001400135010000500149011001500154013000700169021010000176020000300276 020001300279020000900292020001300301039000600314#VN10.04661#VN10.04662#29200#Vi ?t#H561D#636.5#^214#L Vn Nm#Hng dn iu tr bnh ghp phc tp g#L Vn Nm#Ti bn ln 4#^aH.#^aNng nghip#2010#^a242tr.^b19cm#267759#Gm cc cu hi p v cc bnh ghp phc tp thng gp g v phng php iu tr cc bnh trn#G#Bnh gia cm#iu tr#Sch hi p#TDung## 00724000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010013000510020070000640070013001340040014001470080 00500161009001400166010000500180011001400185013000700199021022800206020000800434 020001000442039000600452#VN10.04663#VN10.04664#13500#Vi?t#N515G#636.5#^214#Bi c Lng#Nui g tht (broiler) cng nghip v lng mu th vn nng sut cao#B i c Lng#Ti bn ln 4#^aH.#^aNng nghip#2010#^a99tr.^b19cm#267760#Trnh by phng php nui g tht cng nghip lng trng, nui g tht lng mu v li k huyn thc hin mt s quy nh v cng tc th y trong chn nui g tht (Broil es). Mt s bnh thng xy ra g tht v cch phng tr#G tht#Chn nui#TDu ng## 00722000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010012000510020039000630070012001020040014001140080 00500128009001400133010000500147011001500152013000700167021022900174020001300403 020001100416020001100427039000600438#VN10.04665#VN10.04666#25500#Vi?t#H561D#636 .5#^214#Bi Qu Huy#Hng dn phng chng bnh cm gia cm#Bi Qu Huy#Ti bn l n 1#^aH.#^aNng nghip#2010#^a147tr.^b19cm#267761#Trnh by c im, lch s, tc nhn gy bnh v dch t hc bnh cm gia cm. Cc biu hin c trng v c ch chn on, phng bnh cm gia cm. Gii thiu ni dung cc vn bn ch o v hng dn phng chng dch cm gia cm#Bnh gia cm#Phng bnh#Phng dch#TDung ## 00679000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010013000510020052000640070028001160080005001440090 01400149010000500163011001500168021015100183020001900334020000800353039000500361 004001400366005001400380013000700394#VN10.04667#VN10.04668#19200#Vi?t#B256K#636 .5#^214#Phm S Lng#Bnh k sinh trng gia cm v bin php phng tr#Phm S Lng, Phan ch Ln#^aH.#^aNng nghip#2010#^a159tr.^b19cm#Gii thiu nhng ki n thc c bn v bnh k sinh trng gia cm v bin php phng tr bnh n b o, sn l, sn dy, giun trn v cn trng k sinh#Bnh k sinh trng#Gia cm#H. H#Ti bn ln 3#Phan ch Ln#267762## 00887000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020037000420070066000790080005001450090014001500100005001640110 01500169015005000184021019800234020002200432020000800454020000700462039000500469 004003500474005001200509005001500521005001600536005001400552013000700566#VN10.04 669#VN10.04670#Vi?t#S450T#632#^214#S tay s dng thuc bo v thc vt#B.s.: K Vn Ngt, Hunh Kim Ngc, Nguyn Vn Bch, Vn Chung#^aH.#^aNng nghip#201 0#^a387tr.^b19cm#TTS ghi: Cng ty C phn Bo v Thc vt Si Gn#Trnh by kh i nim chung v thuc bo v thc vt. Gii thiu mt s sn phm thuc bo v t hc vt (tn ho cht, c im v cch s dng), cc dch hi ch yu trn cy trng v thuc phng tr#Thuc bo v thc vt#S dng#S tay#H.H#Ti bn ln 5 , c sa cha b sung#K Vn Ngt#Hunh Kim Ngc#Nguyn Vn Bch# Vn Chung#2 67763## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020020000430070033000630220004000960080018001000090023001180100 00500141011001500146020000500161020000600166020001300172020001400185005001200199 005001000211005000900221039000500230013000700235#VV10.17037#24000#Vi?t#GI-103B# 510.76#^214#Gii bi tp ton 6#L Mu Tho, c Trng, Vn Khoa#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a133tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Gii bi tp#Sch c thm#L Mu Tho#c Trng#Vn Khoa#H.H#267764## 00548000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020018000380070028000560220004000840080018000880090023001060100 00500129011001400134020000800148020000600156020001200162020001100174020000800185 020001400193005001600207005001100223039000500234013000700239#VV10.17038#18000#V i?t#H419T#807#^214#Hc tt ng vn 8#Nguyn c Hng, V Mai Nam#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a94tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Tp lm vn#Ting Vit#Vn hc#Sch c thm#Nguyn c Hng#V Mai Nam#H.H#267765## 00507000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380030032000590070025000910080018001160090023001340100 00500157011001500162020000700177020000700184020001400191005001200205005001200217 039000500229013000700234#VV10.17039#44000#Vi?t#250H#512#^214# hc tt i s 10#Bin son theo chng trnh mi#L Hng c, Nhm C Mn#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a248tr.^b24cm#i s#Lp 10#Sch c thm#L Hng c#Nhm C Mn#H.H#267766## 00620000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200090 00318080005000400020035000450030079000800070024001590080018001830090023002010100 00500224011001500229020000700244020001000251020001400261005001300275039000500288 020000700293020001300300005001000313013000700323#VV10.17040#22000#Vi?t#GI-103B# 512.0076#^214#Gii bi tp i s - gii tch 11#Tm tt l thuyt. Phng php gii bi tp. Gii bi tp trong sch gio khoa#L Mu Thng, L B Ho#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a135tr.^b24cm#i s#Gii tch#Sch c t hm#L Mu Thng#H.H#Lp 10#Gii bi tp#L B Ho#267767## 00532000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020023000380070052000610080018001130090023001310100005001540110 01500159020001000174020000600184020001400190005001700204005001700221005001600238 039000500254013000700259#VV10.17041#25000#Vi?t#250H#428#^214# hc tt ting Anh 8#Nguyn Thanh Tr, Nguyn Phng Vy, o Th M Hnh#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tp. H Ch Minh#2010#^a142tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 8#Sch c thm#Nguyn Than h Tr#Nguyn Phng Vy#o Th M Hnh#H.H#267768## 00487000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020023000380070035000610080018000960090023001140100005001370110 01500142020001000157020000600167020001400173005001700187005001700204039000500221 013000700226#VV10.17042#24000#Vi?t#250H#428#^214# hc tt ting Anh 9#Nguyn Thanh Tr, Nguyn Phng Vy#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a134 tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 9#Sch c thm#Nguyn Thanh Tr#Nguyn Phng Vy#H.H#2 67769## 00489000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020024000380070035000620080018000970090023001150100005001380110 01500143020001000158020000700168020001400175005001700189005001700206039000500223 013000700228#VV10.17043#24000#Vi?t#250H#428#^214# hc tt ting Anh 10#Nguy n Thanh Tr, Nguyn Phng Vy#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch minh#2010#^a13 4tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 10#Sch c thm#Nguyn Thanh Tr#Nguyn Phng Vy#H.H #267770## 00556000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020024000380070067000620080018001290090023001470100005001700110 01500175020001000190020000700200020001400207005002300221005001700244039000500261 005001700266013000700283#VV10.17044#25000#Vi?t#250H#428#^214# hc tt ting Anh 11#Nguyn Th Tng Phc (ch.b.), Nguyn Thanh Tr, Nguyn Phng Vy#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a150tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 11#Sch c thm#Nguyn Th Tng Phc#Nguyn Thanh Tr#H.H#Nguyn Phng Vy#267771## 00556000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020024000380070067000620080018001290090023001470100005001700110 01500175020001000190020000700200020001400207005002300221005001700244039000500261 005001700266013000700283#VV10.17045#28000#Vi?t#250H#428#^214# hc tt ting Anh 12#Nguyn Th Tng Phc (ch.b.), Nguyn Thanh Tr, Nguyn Phng Vy#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a166tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 12#Sch c thm#Nguyn Th Tng Phc#Nguyn Thanh Tr#H.H#Nguyn Phng Vy#267772## 00775000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400010020000450020055000650030087001200070051002070080018002580090 02300276010000500299011001400304021008400318020000900402020000600411020001100417 020001000428005001300438006001000451039000500461013000700466#VV10.17046#VV10.170 47#Vi?t#TH250N#294.3#^214#PaAuk Tawya Sayadaw#Th nhp thin nh (Samatha) v t hin tu (Vipassana)#Thin Samatha - Vipassana gi y c th thc hnh thnh c ng nh ch dn ca c Pht#PaAuk Tawya Sayadaw, Mehm Tin Mon ; Tm Chnh dch#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a98tr.^b20cm#Trnh by tm lc v thin nh, thin tu da trn kinh in v cc ch gii Pali#o Pht#Thin#Th in nh#Thin tu#Mehm Tin Mon#Tm Chnh#H.H#267773## 00636000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400010011000450020019000560070044000750080018001190090023001370100 00500160011001500165021014200180020000900322020000800331006000900339039000500348 005001000353013000700363#VV10.17048#VV10.17049#Vi?t#CH300L#294.3#^214#Ajahn Chah #Ch l mt ci cy#Ajahn Chah ; Khnh H dch ; Kim Triu h..#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a118tr.^b20cm#Gm nhng bi thuyt php ca Ajahn Chah - bc minh trit ni ting ng, ging v nhng iu c bn trong gii l ut, thin nh, tu tp...#o Pht#Gio l#Khnh H#H.H#Kim Triu#267774## 00712000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010012000510020017000630030047000800070029001270080 01800156009004600174010000500220011001500225021013200240020001100372020000700383 006001100390039000500401013000700406019000900413#VV10.17063#VV10.17064#64000#Vi ?t#L123S#153.4#^214#Buzan, Tony#Lp s t duy#Kch hot c sng to thay i cuc i bn#Tony Buzan ; L Huy Lm dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh^bCng ty Nhn Tr Vit#2010#^a113tr.^b20cm#Gii thiu cc nguyn l, k th ut v ng dng ca vic lp s t duy em li hiu qu, thnh cng trong cuc sng, cng vic#Tm l hc#T duy#L Huy Lm#H.H#267775#Dch Anh## 00849000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480010015000530020025000680030056000930070030001490080 01800179009002300197010000500220011001500225021027600240020000700516020001000523 005000900533039000500542013000700547019000500554#VV10.17050#VV10.17051#33000#Vi ?t#NH556B#305.23#^214#Ryan, Joan Aho#Nhng bi hc t con tr#Vit tng tr th - Ngi c nhng l l ca ring mnh#Joan Aho Ryan ; Nhn Vn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a207tr.^b21cm#Thng qua cc cu chuyn nh v nhng a tr, gii thiu cc im tt nh s t t, lng can m, tnh yu th ng, ch cao, s sng sut v kh nng cm th ca con tr, t ngi ln rt ra nhng gi tr ch thc ca cuc sng v t nhn nhn li bn thn mi n gi#Tr em#Phm cht#Nhn Vn#H.H#267776#Dch## 00473000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520010015000570020018000720030008000900070015000980080 00500113009002300118010000500141011001500146020001700161020000900178020000800187 039000500195013000700200#VV10.17052#VV10.17053#25000#Vi?t#QU112Q#895.922808#^21 4#Nguyn Th Hu#Quay qua quay li#Tn vn#Nguyn Th Hu#^aH.#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a115tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tn vn#H.H#267777## 00776000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020015000490070061000640220004001250040035001290080 00500164009001900169010000500188011001500193021013500208020001100343020001100354 00500160036500500170038100500140039800500130041200500130042503900050043801300070 0443#VV10.17054#VV10.17055#69000#Vi?t#H401H#547#^214#Ho hc hu c#Hong Trng Ym (ch.b.), Nguyn Th Thanh, Dng Vn Tu....#T.2#In ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a379tr.^b21cm#Trnh by phng php iu ch, tnh cht l ho, c ch phn ng... ca cc chc hu c, gm cc hp cht hu c mch h v mch vng#Ho hu c#Gio trnh#Hong Trng Ym#Nguyn Th Tha nh#Dng Vn Tu#V o Thng#H Cng Xinh#H.H#267778## 00570000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200080 00318080005000390010016000440020037000600070016000970080005001130090019001180100 00500137011001500142021009300157020000800250020000900258020001400267020001100281 039000500292013000700297#VV10.17056#89000#Vi?t#GI-108T#333.793#^214#Phan Diu H ng#Gio trnh kinh t vn hnh h thng#Phan Diu Hng#^aH.#^aBch khoa H N i#2010#^a199tr.^b24cm#Trnh by mt s kin thc c bn v kinh t nh my nhit in v kinh t vn hnh h thng#Kinh t#Vn hnh#H thng in#Gio trnh#H.H #267779## 00675000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560020027000610070041000880080018001290090 02300147010000500170011001500175020001000190020001000200005002200210039000500232 001001800237013000700255021013500262#VV10.17057#VV10.17058#VV10.17059#23000#Vi? t#TH107N#428#^214#Thnh ng ting Anh d hc#Nguyn Thnh Danh, Trn Nguyn Than h Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a136tr.^b24cm#Ting Anh#Th nh ng#Trn Nguyn Thanh Vn#H.H#Nguyn Thnh Danh#267780#Gii thiu 218 thnh ng thng dng trong ting Anh c dch ngha sang ting Vit v cc v d m inh ho v ng cnh s dng chng## 00771000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020044000600070051001040080018001550090 02300173010000500196011001500201020001000216020001000226005001800236039000500254 001001200259020001100271006001500282013000700297021016500304#VV10.17060#VV10.170 61#VV10.17062#45000#Vi?t#T550H#428#^214#T hc ting Anh trong giao dch thng mi#Nick Andon, Seamus O'Riordan ; Trn Minh Nht dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a265tr.^b20cm#Ting Anh#Giao dch#O'Riordan, Seamus#H.H# Andon, Nick#Thng mi#Trn Minh Nht#267781#Gii thiu 18 bi hc gm cc i t hoi trong tnh hung kinh doanh, cc bi c v ti kinh doanh v mt s bi luyn tp v vit th thng mi, th in t...## 00665000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020036000490030019000850290008001040070015001120080 01800127009005000145010000500195011001400200020001000214020000800224039000500232 013000700237012001700244021009900261005001500360#VV10.17065#VV10.17066#45000#Vi ?t#T306A#428#^214#Ting Anh trong cuc sng bng hnh#Shopping = Mua sm#Mua sm #Nhn Vn group#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2010#^a56tr.^b27cm#Ting Anh#Mua bn#H.H#267782#T sch Bit ni#Gii thiu t vng, mu cu thng dng v mt s tnh hung i thoi thc t trong ch mua sm#Nhn Vn group## 00692000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020036000490030034000850290018001190070015001370080 01800152009005000170010000500220011001400225020001000239020000900249039000500258 012001700263013000700280021010000287005001500387#VV10.17068#VV10.17067#45000#Vi ?t#T306A#428#^214#Ting Anh trong cuc sng bng hnh#Entertainment = Vui chi g ii tr#Vui chi gii tr#Nhn Vn group#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Min h ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2010#^a56tr.^b27cm#Ting Anh#Gii tr#H.H#T sch Bit ni#267783#Gii thiu t vng, mu cu thng dng v mt s tnh hung i thoi thc t trong ch gii tr#Nhn Vn group## 00686000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020036000490030025000850290014001100070015001240080 01800139009005000157010000500207011001400212020001000226020000800236039000500244 012001700249013000700266021010800273005001500381#VV10.17069#VV10.17070#45000#Vi ?t#T306A#428#^214#Ting Anh trong cuc sng bng hnh#Services = Ngnh dch v#N gnh dch v#Nhn Vn group#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty V n ho Nhn vn#2010#^a48tr.^b27cm#Ting Anh#Dch v#H.H#T sch Bit ni#26778 4#Gii thiu t vng, mu cu thng dng v mt s tnh hung i thoi thc t trong ch v ngnh dch v#Nhn Vn group## 00663000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020036000490030015000850290008001000070015001080080 01800123009005000141010000500191011001400196020001000210020000800220039000500228 012001700233013000700250021010100257005001500358#VV10.17071#VV10.17072#45000#Vi ?t#T306A#428#^214#Ting Anh trong cuc sng bng hnh#Food = m thc#m thc#Nh n Vn group#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn# 2010#^a64tr.^b27cm#Ting Anh#m thc#H.H#T sch Bit ni#267785#Gii thiu t vng, mu cu thng dng v mt s tnh hung i thoi thc t trong ch v mthc#Nhn Vn group## 00650000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010014000510020022000650070039000870080018001260090 02300144010000500167011001500172021010800187020001500295020001000310039000500320 019000500325006001400330013000700344020000900351#VV10.17073#VV10.17074#27000#Vi ?t#T550H#613.7#^214#Parry, Robert#T hc thi cc quyn#Robert Parry ; Phm Cao Hon bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a170tr.^b21cm#Tng quan v thi cc quyn. Hng dn v nhp iu, t th, chiu thc, kinh nghim luyn tp... bi quyn#Thi cc quyn#Luyn tp#H.H#Dch#Phm Cao Hon#267786# Sc kho## 00823000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820006000428080005000480020036000530070027000890080018001160090047001340100 00500181011001500186021028700201020000800488020001100496005002200507039000500529 013000700534019001600541#VV10.17075#VV10.17076#146000#Vi?t#TR106#646.7#^214#Tr ang im theo phong cch ngi sao#Cng ty Nhn Tr Vit dch#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2010#^a129tr.^b22cm#Gii thiu nh ng dng c cn thit i vi chuyn gia trang im v cch chia khun mt gip b n trang im tht p. Mt s kin thc c bn v trang im lp nn, mt, mi v m hng. Hng dn trang im to phong cch khi d tic, hn h, i lm, ngh mt v cc b quyt trang im#Lm p#Trang im#Cng ty Nhn Tr Vit#H.H#2 67787#Dch Trung Quc## 00720000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020038000520070027000900080018001170090047001350100 00500182011001500187021016900202020000800371020000400379005002200383039000500405 019001600410020000900426013000700435#VV10.17077#VV10.17078#146000#Vi?t#T108K#64 6.7#^214#To kiu tc theo phong cch ngi sao#Cng ty Nhn Tr Vit dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2010#^a129tr.^b22cm#M t s kin thc cn bit v ngh thut lm tc. Hng dn to kiu tc ph hp v i loi tc v hon cnh ni cng s, d tic, du lch. Hng dn cc bc chm sc tc#Lm p#Tc#Cng ty Nhn Tr Vit#H.H#Dch Trung Quc#Kiu tc#267788## 00929000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820011000418080005000520010013000570020069000700030179001390070013003180080 01800331009002300349010000500372011001500377015003900392021016300431020000900594 020000800603020001600611039000500627013000700632#VV10.17079#VV10.17080#180000#V i?t#B100M#370.959779#^214#T Vn Doanh#35 nm gio dc v o to Tp. H Ch Min h nhng nh cao pht trin#Cng trnh bin son cho mng 1000 nm Thng Long - H Ni. 35 nm gii phng hon ton min Nam, i Hi ng b Tp. HCM ln th I X - tin ti i hi ng ton quc ln th XI#T Vn Doanh#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a330tr.^b24cm#TTS ghi: Bo Gio dc Tp. H Ch Minh# Tng quan v tnh hnh, thnh tu ca gio dc o to ca Tp. H Ch Minh trong 35 nm qua v nhng nh hng cho chin lc pht trin ngnh trong thi gia t i#Gio dc#o to#Tp. H Ch Minh#H.H#267789## 00462000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020016000660070015000820080009000970090 01900106010000500125011001500130020001700145020000900162039000500171020000900176 020000400185013000700189#VV10.17081#VV10.17082#22000#Vi?t#M200L#294.3#^214#Chn Php ng#M l dng sng#Chn Php ng#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a143 tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vn xui#H.H#o Pht#Th#267790## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010009000510020016000600070009000760080009000850090 01900094010000500113011001500118020001700133020000900150020001200159039000500171 020000900176013000700185#VV10.17083#VV10.17084#28000#Vi?t#D451M#294.3#^214#Diu Nga#Dc m i mng#Diu Nga#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a197tr.^b21cm#V n hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#o Pht#267791## 00862000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820007000638080005000700010009000750020034000840030 00600118007000900124008000500133009001000138010000500148011002600153015003400179 02101760021302000130038902000080040202000090041002000100041902000090042902000060 0438039000500444013000700449020004400456#VV10.17085#VV10.17086#VV10.17088#VV10.1 7087#39000#Vi?t#NG450B#510.92#^214#Hm Chu#Ng Bo Chu mt "Nobel ton hc"#K s#Hm Chu#^aH.#^aDn tr#2010#^a214tr., 17tr. nh^b20cm#TTS ghi: Hi Khuyn hc Vit Nam#Gii thiu v cuc i, tiu s v s nghip ca nh ton hc Ng Bo Chu - ngi ot Huy chng Fields nm 2010, c bit l qu trnh vn ln chim lnh nh cao khoa hc#Nh ton hc#Tiu s#Cuc i#S nghip#Vit Nam#K s#H.H#267792#Ng Bo Chu, Nh ton hc, 1972-, Vit Nam## 00492000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010016000560020018000720030014000900070016001040080 00500120009001900125010000500144011001500149020001700164020000900181020000400190 039000500194020000800199013000700207#VV10.17089#VV10.17090#30000#Vi?t#CH120C#89 5.92214#^214#Hunh Quang Nam#Chm chm ngc @#Th & tn vn#Hunh Quang Nam#^aH .#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a190tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#Tn vn#267793## 00497000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010016000550020013000710030029000840070016001130080 00500129009001900134010000500153011003100158020001700189020000900206020000400215 039000500219013000700224#VV10.17091#VV10.17092#30000#Vi?t#M118X#895.92214#^214# Trn Ngc Hng#Mt xanh th#K ho 25 khun mt vn ngh#Trn Ngc Hng#^aH.#^ aNxb. Hi Nh vn#2010#^a143tr., 1tr. qung co^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam# Th#H.H#267794## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010018000540020015000720030004000870070018000910080 00500109009001900114010000500133011001500138020001700153020000900170020000400179 039000500183013000700188#VV10.17093#VV10.17094#40000#Vi?t#H103N#895.9221#^214#N guyn Mnh Thng#Hai na li ru#Th#Nguyn Mnh Thng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#20 10#^a106tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#267795## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010014000540020018000680030004000860070014000900080 00500104009001000109010000500119011001400124020001700138020000900155020001200164 039000500176013000700181#VV10.17095#VV10.17096#40000#Vi?t#L506B#895.9221#^214#N g nh Min#Lc bt hn nhin#Th#Ng nh Min#^aH.#^aVn hc#2010#^a98tr.^b21 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th lc bt#H.H#267796## 00540000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010010000540020016000640070010000800080005000900090 01000095010000500105011001500110021010900125020001700234020002300251039000500274 013000700279#VV10.17097#VV10.17098#45000#Vi?t#T550H#959.7041#^214#Hoi Tun#T H Ni ra i#Hoi Tun#^aH.#^aVn hc#2010#^a290tr.^b21cm#Ti hin cuc chin u ca nhn dn Vit Nam t nhng ngy u khng chin cho n chin dch in Bi n Ph#Lch s hin i#Khng chin chng Php#H.H#267797## 00475000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010011000560020029000670030019000960070011001150080 00500126009001000131010000500141011001400146020001700160020000900177020001100186 039000500197013000700202#VV10.17099#VV10.17100#35000#Vi?t#NG558#895.92214#^214 #Lu Sn T#Ngi i tm c lp - t do#Truyn - Trng ca#Lu Sn T#^aH.#^aV n hc#2010#^a95tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn th#H.H#267798## 00505000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020025000520070023000770080005001000090010001050100 00500115011001500120020001600135020000900151020000400160020000900164006001300173 039000500186013000700191012002900198#VV10.17101#VV10.17102#60000#Vi?t#TH116L#89 5.1#^214#Thng Long thi vn tuyn#Bi Hnh Cn bin dch#^aH.#^aVn hc#2010#^a3 23tr.^b21cm#Vn hc ch Hn#Vit Nam#Th#Vn xui#Bi Hnh Cn#H.H#267799#1000 nm Thng Long - H Ni## 00448000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010013000540020012000670030004000790070013000830080 00500096009001900101010000500120011001500125020001700140020000900157020000400166 039000500170013000700175#VV10.17103#VV10.17104#50000#Vi?t#C400H#895.9221#^214# Mnh Hng#C hi xun#Th# Mnh Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a125tr.^b 21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#267800## 00809000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520010012000570020037000690030051001060070012001570080 00500169009001000174010000500184011002500189015004500214021019100259020001900450 020000900469039000500478020000400483013000700487020001300494#VV10.17105#VV10.171 06#70000#Vi?t#CH250L#895.922134#^214#H Minh c#Ch Lan Vin ngi trng hoa t rn #Nghin cu, tr chuyn v ghi chp v Ch Lan Vin#H Minh c#^aH.#^aVn hc#2010#^a351tr., 4tr. nh^b21cm#Ph lc: tr. 309-345. - Th mc: tr. 347-351# Gm nhng bi nghin cu, ph bnh v s nghip sng tc cng nh nhng ng gp ca ng cho nn th ca v vn hc nc nh. Ngoi ra cn mt s cuc tr chuyn , ghi chp v th Ch Lan Vin#Nghin cu vn hc#Vit Nam#H.H#Th#267801#Ch L an Vin## 00575000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010013000490020019000620030015000810290009000960070 02900105008000500134009001900139010000500158011001500163012002100178020001700199 020000300216020001200219006001000231039000500241013000700246019000800253#VV10.17 107#VV10.17108#40000#Vi?t#T312N#813#^214#Oliver, Anna#Tnh nhn trn gi#At wha t price?#Mistress#Anna Oliver ; Mai Hng dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a23 9tr.^b21cm#T sch Li tri tim#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Mai Hng#H.H#2 67802#Dch M## 00655000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550010015000600020020000750290016000950070 03100111022000400142221000800146008000500154009005800159010000500217011001500222 02000170023702000030025402000150025700600100027203900050028201300070028701900080 0294005001500302#VV10.17109#VV10.17110#VV10.17111#75000#Vi?t#H419V#813#^214#Mea d, Richelle#Hc vin ma c rng#Vampire academy#Richelle Mead ; V Gia An dch#T .1#Mn m#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Xut bn v Truyn thng IPM#2010#^ a398tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Truyn kinh d#V Gia An#H.H#267803#Dch M#M ead, Richelle## 00689000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550010015000600020020000750290016000950070 04100111022000400152221002200156008000500178009005800183010000500241011001500246 02000170026102000030027802000150028100600200029603900050031601900080032101300070 0329005001500336#VV10.17113#VV10.17114#VV10.17112#65000#Vi?t#H419V#813#^214#Mea d, Richelle#Hc vin ma c rng#Vampire academy#Richelle Mead ; V Nguyn Thu T in dch#T.2#Sng gi = Frostbite#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Xut bn v Truyn thng IPM#2010#^a358tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Truyn kinh d#V Nguy n Thu Tin#H.H#Dch M#267804#Mead, Richelle## 00541000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610010018000660020016000840030015001000070 01800115008000500133009001000138010000500148011002500153020001700178020000900195 020001500204039000500219004002000224013000700244#VV10.17115#VV10.17116#VV10.1711 7#50000#Vi?t#H407#895.92234#^214#Nguyn Khc Thiu#Hong c lau#Truyn lch s#Nguyn Khc Thiu#^aH.#^aVn hc#2010#^a308tr., 7tr. nh^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn lch s#H.H#Ti bn, c b sung#267805## 00883000000000385000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020011000530030055000640070042001190080005001610090 01000166010000500176011001500181021015400196020001700350020000900367020001900376 02000080039502000130040302000090041602000040042502000090042900500090043800500110 0447005000900458005000700467005001100474039000500485013000700490#VV10.17118#VV10 .17119#30000#Vi?t#T102M#895.932#^214#Tagalau 11#Tuyn tp sng tc - su tm - nghin cu vn ho Chm#Inrasara (ch.b.), Jalau Ank, Sonputra...#^aH.#^aVn hc #2010#^a227tr.^b21cm#Gm nhng sng tc, su tm, nghin cu v dn tc Chm bao gm c th ca, tiu phm, truyn ngn v nhng bi tm hiu vn ho, phong tc ca ngi Chm#Vn hc hin i#Tc phm#Nghin cu vn hc#Vn ho#Dn tc Chm #Vit Nam#Th#Vn xui#Inrasara#Jalau Ank#Sonputra#Ch Vy#Tu Nguyn#H.H#26780 6## 00553000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010017000500020017000670070038000840080005001220090 01000127010000500137011001500142020001800157020000400175020001200179039000500191 019000900196013000700205006001000212012004100222#VV10.17120#VV10.17121#28000#Vi ?t#NG558S#823#^214#Kipling, Rudyard#Ngi si Mowgli#Rudyard Kipling ; Hnh Trm bin dch#^aH.#^aVn hc#2010#^a179tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn ngn# H.H#Dch Anh#267807#Hnh Trm#Tc phm vn hc ni ting cho thiu nhi## 00743000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570010011000620020017000730070047000900080 00500137009004800142010000500190011001500195021014400210020001900354039000500373 005001300378020001800391013000700409020001600416020000900432#VV10.17122#VV10.171 23#VV10.17124#46000#Vi?t#V308N#895.1#^214#Ng Tt T#Vit Nam vn hc#Ng Tt T ; Cao c im i chiu, chnh sa#^aH.#^aVn hc ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2010#^a266tr.^b21cm#Kho cu mt s tc phm vn chng c gi tr c a ngi Vit trong giai on L triu v Trn triu, ch yu l nhng tc phm v n hc ch Hn#Nghin cu vn hc#H.H#Cao c im#Vn hc trung i#267808#Vn hc ch Hn#Vit Nam## 00797000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820012000528080005000640010011000690020017000800070047000970080 00500144009004800149010000500197011001500202021017500217020001800392020001600410 039000500426005001300431020001900444013000700463020000400470020000900474#VV10.17 125#VV10.17126#VV10.17127#57000#Vi?t#TH300V#895.9221009#^214#Ng Tt T#Thi vn bnh ch#Ng Tt T ; Cao c im i chiu, chnh sa#^aH.#^aVn hc ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2010#^a343tr.^b21cm#Kho cu mt s tc phm vn c hng c gi tr ca ngi Vit thi k L - Mc - Ty Sn (t gia th k XV n u th k XIX) v giai on Nguyn s v Cn kim (th k XIX)#Vn hc trung i#Vn hc cn i#H.H#Cao c im#Nghin cu vn hc#267809#Th#Vit Nam## 00459000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010016000560020024000720030004000960070016001000080 00500116009001000121010000500131011001500136020001700151020000900168020000400177 039000500181013000700186#VV10.17128#VV10.17129#49000#Vi?t#NH556C#895.92214#^214 #Lng Hu Quang#Nhng cu th ngoi li#Th#Lng Hu Quang#^aH.#^aVn hc#2010 #^a103tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#267810## 00637000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020019000480030020000670070036000870080005001230090010001280100 00500138011002500143015003500168020001700203020000900220020000400229020000900233 00500110024200500120025300500080026500500160027300500100028903900050029901300070 0304#VV10.17130#VV10.17131#Vi?t#H561S#895.92208#^214#Hng sc ngn nm#Tuyn t p th - vn#Nguyn Bao, Nguyn Bnh, Huy Cn...#^aH.#^aVn hc#2010#^a224tr., 4t r. nh^b21cm#TTS ghi: Hi Sinh vt cnh H Ni#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#V n xui#Nguyn Bao#Nguyn Bnh#Huy Cn#Hong Xun Cnh#Minh Chn#H.H#267811## 00763000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010018000550020019000730030032000920070018001240080 00500142009001000147010000500157011001500162021018900177039000500366020001900371 013000700390020000900397020000800406020000900414020000900423020001700432#VV10.17 132#VV10.17133#40000#Vi?t#S431H#895.92209#^214#Nguyn Long Khnh#Sng ht nhc nhn#Tp ph bnh in nh - vn hc#Nguyn Long Khnh#^aH.#^aVn hc#2010#^a197 tr.^b21cm#Gii thiu mt s bi vit ph bnh in nh phn nh s bc xc c nh n ca tc gi trc thc t pht trin in nh nc nh v cm nhn ca ng v cc nh vn, nh th m ng quen bit#H.H#Nghin cu vn hc#267812#in nh#V n hc#Kch bn#Vit Nam#Phim truyn hnh## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010014000550020012000690030012000810070014000930080 00500107009001000112010000500122011001500127020001700142020000900159020001200168 039000500180013000700185#VV10.17134#VV10.17135#39000#Vi?t#L551K#895.92234#^214# H Khnh Linh#La kinh #Tiu thuyt#H Khnh Linh#^aH.#^aVn hc#2010#^a263tr. ^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#H.H#267813## 00451000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100050 00340820010000398080005000490010015000540020004000690030012000730070015000850080 00500100009001000105010000500115011001500120020001700135020000900152020001200161 039000500173013000700178#VV10.17137#VV10.17136#77000#Vi?t#K311#895.92234#^214#N guyn nh T#Kn#Tiu thuyt#Nguyn nh T#^aH.#^aVn hc#2010#^a446tr.^b21cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#H.H#267814## 00536000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00440140007000491810006000560820006000628080005000680020043000730070033001160080 00500149009002000154010000500174011001500179020001700194020000900211005001100220 039000500231001001500236013000700251#VV10.17139#VV10.17140#VV10.17138#VV10.17141 #Vi?t#38000#C120N#495.7#^214#Cm nang s dng ng php c bn ting Hn#Trn Th Hng ; Nam Mi Hye h..#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a167tr.^b24cm#Ting Tri u Tin#Ng php#Nam Mi Hye#H.H#Trn Th Hng#267815## 00719000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490010017000540020039000710070022001100080005001320090 02000137010000500157011001500162020000800177020000900185020000900194039000500203 021011800208015006100326020000900387013000700396020001400403#VV10.17142#VV10.171 43#42000#Vi?t#G312-I#915.195#^214#L Th Thanh Mai#Gii thiu a danh du lch Hn - Vit#L Th Thanh Mai b.s.#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a136tr.^b24cm#Du lch#a danh#Hn Quc#H.H#Gii thiu mt s a danh, khu du lch ni ting c a Hn Quc v Vit Nam, nhng thng tin v nh hng, khch sn...#TTS ghi: Tr ng i hc Ngoi ng - i hc Quc gia H Ni#Vit Nam#267816#Sch song ng## 00777000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420010017000470020073000640070040001370080005001770090035001820100 00500217011001500222021020200237020001600439020001900455020000900474039000500483 005001600488013000700504#VV10.17144#VV10.17145#Vi?t#PH431T#959.703#^214# Th M inh Thu#Phong tro Duy Tn vi s chuyn bin ca vn ho Vit Nam u th k X X#Ch.b: Th Minh Thu, Nguyn Hng Sn#^aH.#^aT in Bch khoa ; Vin Vn ho #2010#^a413tr.^b21cm#Trnh by tin kinh t, chnh tr, x hi dn n s xu t hin ca phong tro Duy Tn. V tr ca phong tro trong vn ho Vit Nam hi n i, cc lnh vc hot ng v mt s yu nhn ca phong tro#Lch s cn i# Phong tro Duy Tn#Vit Nam#H.H#Nguyn Hng Sn#267817## 00586000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010009000540020030000630070009000930080005001020090 02000107010000500127011001500132021012500147020001100272020000800283039000500291 020001700296013000700313#VN10.04671#VN10.04672#30000#Vi?t#T550#495.9223#^214#M inh Tm#T in Vit - Hoa thng dng#Minh Tm#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a4 47tr.^b14cm#Gii thiu cc t thng dng trong ting Vit c dch sang ting T rung Quc v sp xp theo trt t vn ch ci ting Vit#Ting Vit#T in#H.H #Ting Trung Quc#267818## 00831000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020019000540030017000730290032000900070040001220040 03200162008000500194009002000199010000500219011001500224021012700239020001100366 02000080037700500090038503900050039402000100039900500090040900500090041800500100 0427013000700437012003700444#VN10.04673#VN10.04674#25000#Vi?t#T550#495.9223#^2 14#T in Vit - Anh#Khong 30.000 t#Vietnamese - English dictionary#Ngc Duy, Xun Ho, Vinh Hoa, Hong Anh#Ti bn, c sa cha v b sung#^aH.#^aT in B ch khoa#2010#^a600tr.^b14cm#Gii thiu khong 30000 t thng dng trong ting Vi t c dch sang ting Anh v sp xp theo trt t vn ch ci ting Vit#Ting Vit#T in#Ngc Duy#H.H#Ting Anh#Xun Ho#Vinh Hoa#Hong Anh#267819#The Oxf ord Modern English Dictionary## 00721000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010011000490020019000600030017000790290032000960070 02300128008000500151009002000156010000500176011001500181021012200196020001000318 020000800328005001100336039000500347020001100352013000700363012003700370#VN10.04 675#VN10.04676#28000#Vi?t#T550#423#^214#Vnh Tng#T in Anh - Vit#Khong 7 7.000 t#English - Vietnamese dictionary#Vnh Tng, Thanh Long#^aH.#^aT in B ch khoa#2010#^a611tr.^b14cm#Gii thiu khong 77000 t thng dng trong ting A nh c dch sang ting Vit v sp xp theo trt t ch ci ting Anh#Ting Anh #T in#Thanh Long#H.H#Ting Vit#267820#The Oxford Modern English Dictionary# # 00696000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010015000490020019000640030018000830290032001010070 01500133008000500148009002000153010000500173011001500178021012300193020001000316 020000800326039000500334020001100339013000700350012003700357#VN10.04678#VN10.046 77#52000#Vi?t#T550#423#^214#Trn Tiu Long#T in Anh - Vit#Khong 125.000 t #English - Vietnamese dictionary#Trn Tiu Long#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^ a808tr.^b18cm#Gii thiu khong 125000 t thng dng trong ting Anh c dch s ang ting Vit v sp xp theo trt t ch ci ting Anh#Ting Anh#T in#H.H# Ting Vit#267821#The Oxford Modern English Dictionary## 00689000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010011000490020019000600030018000790290032000970070 01100129008000500140009002000145010000500165011001600170021012300186020001000309 020000800319039000500327020001100332013000700343012003700350#VN10.04679#VN10.046 80#55000#Vi?t#T550#423#^214#Khang Vit#T in Anh - Vit#Khong 175.000 t#En glish - Vietnamese dictionary#Khang Vit#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a1103tr. ^b18cm#Gii thiu khong 175000 t thng dng trong ting Anh c dch sang ti ng Vit v sp xp theo trt t ch ci ting Anh#Ting Anh#T in#H.H#Ting V it#267822#The Oxford Modern English Dictionary## 00688000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010011000490020019000600030018000790290032000970070 01100129008000500140009002000145010000500165011001500170021012300185020001000308 020000800318039000500326020001100331013000700342012003700349#VN10.04681#VN10.046 82#52000#Vi?t#T550#423#^214#Khang Vit#T in Anh - Vit#Khong 280.000 t#En glish - Vietnamese dictionary#Khang Vit#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a815tr.^ b18cm#Gii thiu khong 280000 t thng dng trong ting Anh c dch sang tin g Vit v sp xp theo trt t ch ci ting Anh#Ting Anh#T in#H.H#Ting Vi t#267823#The Oxford Modern English Dictionary## 00688000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010011000490020019000600030018000790290032000970070 01100129008000500140009002000145010000500165011001500170021012300185020001000308 020000800318039000500326020001100331013000700342012003700349#VN10.04683#VN10.046 84#57000#Vi?t#T550#423#^214#Khang Vit#T in Anh - Vit#Khong 300.000 t#En glish - Vietnamese dictionary#Khang Vit#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a911tr.^ b18cm#Gii thiu khong 300000 t thng dng trong ting Anh c dch sang tin g Vit v sp xp theo trt t ch ci ting Anh#Ting Anh#T in#H.H#Ting Vi t#267824#The Oxford Modern English Dictionary## 00717000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010011000490020019000600030018000790290032000970070 02300129008000500152009002000157010000500177011001600182021011600198020001000314 020000800324005001100332039000500343020001100348013000700359012003700366#VN10.04 685#VN10.04686#54000#Vi?t#T550#423#^214#Vnh Tng#T in Anh - Vit#Khong 3 04.000 t#English - Vietnamese dictionary#Vnh Tng, Thanh Long#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a1007tr.^b18cm#Gii thiu 304000 t thng dng trong ting Anh c dch sang ting Vit v sp xp theo trt t ch ci ting Anh#Ting Anh#T in#Thanh Long#H.H#Ting Vit#267825#The Oxford Modern English Dictionary## 00570000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020026000660070026000920040039001180080 00500157009002000162010000500182011001500187021005100202020000900253020000800262 005001000270039000500280013000700285#VN10.04687#VN10.04688#55000#Vi?t#T550#570 .3#^214#Hunh Th Dung#T in sinh hc hc sinh#Hunh Th Dung, Nguyn V#Ti b n ln th 2, c sa cha b sung#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a550tr.^b18cm#G ii thiu cc t, thut ng v sinh hc ph thng#Sinh hc#T in#Nguyn V#H.H #267826## 00620000000000265000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500010011000550020029000660070022000950080005001170090 02000122010000500142011001500147021012900162020001800291020001800309039000500327 020001500332013000700347#VN10.04689#VN10.04691#VN10.04690#Vi?t#B300Q#613.7#^214# V Th Mai#B quyt sng lu, sng kho#V Th Mai s.t., b.s.#^aH.#^aT in Bc h khoa#2010#^a227tr.^b19cm#Gii thiu mt s trit l cuc sng v b quyt sng lu, sng kho qua ch dinh dng, tp luyn v dnh cho ngi cao tui#B q uyt sng lu#Chm sc sc kho#H.H#Ngi cao tui#267827## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010013000550020013000680030004000810070013000850080 00500098009001900103010000500122011001500127020001700142020000900159020000400168 039000500172013000700177#VN10.04692#VN10.04693#32000#Vi?t#H312N#895.92214#^214# L Vin Giao#Hnh nh thu#Th#L Vin Giao#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a103tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#267828## 00448000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010008000560020018000640030004000820070008000860080 00500094009001900099010000500118011001500123020001700138020000900155020000400164 039000700168013000700175#VN10.04694#VN10.04695#45000#Vi?t#KH506V#895.92214#^214 #H Linh#Khc v cm chiu#Th#H Linh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a107tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#267829## 00460000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010013000550020014000680030012000820070013000940080 00500107009001000112010000500122011001500127020001700142020000900159020001200168 039000700180013000700187#VN10.04696#VN10.04697#47000#Vi?t#124B#895.92234#^214# Nguyn Quang#t ba phng#Tiu thuyt#Nguyn Quang#^aH.#^aVn hc#2010#^a277tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#P.Dung#267830## 00666000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020011000570030004000680070050000720220004001220080 00500126009001000131010000500141011001500146020001700161020000900178020000400187 00500140019100500150020500500160022000500150023600500160025103900070026701300070 0274004004700281#VN10.04698#VN10.04699#60000#Vi?t#H561#895.9221008#^214#Hng ng#Th#Phm Hng nh, Nguyn Vn Ch, Nguyn Duy Cang...#T.4#^aH.#^aVn hc#20 10#^a252tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Phm Hng nh#Nguyn Vn Ch#Ngu yn Duy Cang#Nguyn Vn Cn#Nguyn Hu Cng#P.Dung#267831#TTS ghi: Cu lc b T h Vit Nam - Hng ng## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010019000550020023000740030004000970070019001010080 00500120009001000125010000500135011001400140020001700154020000900171020000400180 039000700184013000700191#VN10.04700#VN10.04701#36000#Vi?t#T310V#895.92214#^214# Nguyn Trng Ngha#Tm v ni ni li yu#Th#Nguyn Trng Ngha#^aH.#^aVn hc# 2010#^a86tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#267832## 00462000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440140007000490010018000560020011000740030004000850070018000890080 00500107009001000112010000500122011002500127020001700152020000900169020000400178 039000700182013000700189#VN10.04702#VN10.04703#Vi?t#KH113K#895.92214#^214#40000 #Nguyn Thnh Long#Khc khoi#Th#Nguyn Thnh Long#^aH.#^aVn hc#2010#^a135tr. , 2tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#267833## 00421000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440010014000490020008000630030004000710070014000750080005000890090 01000094010000500104011001400109020001700123020000900140020000400149039000700153 013000700160#VN10.04704#VN10.04705#Vi?t#T550B#895.922134#^214#Trn Anh Thi#T b ch#Th#Trn Anh Thi#^aH.#^aVn hc#2010#^a80tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Na m#Th#P.Dung#267834## 00464000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470010017000540020018000710030004000890070017000930080 00500110009001900115010000500134011001500139020001700154020000900171020000400180 039000700184013000700191#VN10.04706#VN10.04707#Vi?t#105#895.9221#^214#30000#T iu Thanh Giang#an an git nng#Th#Tiu Thanh Giang#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2 010#^a100tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#267835## 00486000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010015000540020017000690030017000860070015001030080 00500118009001000123010000500133011001500138020001700153020000900170020001200179 020000300191039000700194013000700201#VN10.04708#VN10.04709#40000#Vi?t#T550M#895 .9223#^214#V Hong Luyn#T mt dng sng#Tp truyn v k#V Hong Luyn#^aH.# ^aVn hc#2010#^a264tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#K#P.Dung#26 7836## 00479000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010016000550020016000710070016000870040031001030080 00500134009001000139010000500149011001500154020001700169020000900186020000400195 039000700199013000700206#VN10.04710#VN10.04711#37000#Vi?t#V308N#895.92214#^214# Th Thin L#Vit Nam s th# Th Thin L#Ti bn ln th 1 c chnh sa#^ aH.#^aVn hc#2010#^a216tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#267837## 00445000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010017000540020009000710030004000800070017000840080 00500101009001000106010000500116011001400121020001700135020000900152020000400161 039000700165013000700172#VN10.04712#VN10.04713#20000#Vi?t#B305C#895.9221#^214#N guyn Thc Phn#Bin ch#Th#Nguyn Thc Phn#^aH.#^aVn hc#2010#^a51tr.^b19cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#267838## 00685000000000301000450002600110000002600130001102600130002402600110003701400070 00480410005000551810007000600820004000678080005000710020036000760290016001120070 01300128008001800141009002300159010000500182011001800187020001000205020001300215 020001500228039000700243013000700250001001300257021011300270#VN10.04714#CDVN10.0 1247#CDVN10.01248#VN10.04715#45000#Vi?t#NH556C#428#^214#Nhng cu chuyn bng t ing Anh ABC#Bedtime stories#Hong Hn Di#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Mi nh#2010#^a128tr.^b17x23cm#Ting Anh#Truyn tranh#Sch thiu nhi#P.Dung#267839#Ho ng Hn Di#Gm 20 cu chuyn bng ting Anh, km theo phn hng dn hc ting Anh gip trau di k nng s dng ting Anh## 00589000000000301000450002600130000002600130001302600110002602600110003701400070 00480410005000551810007000600820004000678080005000710020036000760290019001120070 02500131008001800156009002300174010000500197011001800202012000400220020001000224 020001300234020001500247039000700262005001100269013000700280#CDVN10.01249#CDVN10 .01250#VN10.04716#VN10.04717#45000#Vi?t#NH556C#428#^214#Nhng cu chuyn bng t ing Anh ABC#Stories and fables#Hong Hn Di, Tn Di Nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tp. H Ch Minh#2010#^a128tr.^b17x23cm#Gm#Ting Anh#Truyn tranh#Sch thiu n hi#P.Dung#Tn Di Nh#267840## 00618000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010011000540020018000650070011000830080005000940090 02100099010000500120011001500125021016000140020002100300020000900321020000800330 039000700338013000700345#VV10.17146#VV10.17147#55000#Vi?t#B101H#335.4346#^214#V ng Lim#Bc H ni v lm#Vng Lim#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a136tr.^b 21cm#K li mt s li ni, vic lm ca Bc trong s nghip lnh o hai cuc k hng chin ca dn tc, thng nht t nc v trong thi gian Bc lm ch tch nc#T tng H Ch Minh#Vic lm#Li ni#P.Dung#267841## 00757000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490010016000540020035000700070021001050080005001260090 02100131010000500152011001500157021026800172020001200440020002000452039000700472 013000700479020000500486#VV10.17148#VV10.17149#50000#Vi?t#CH500T#959.703#^214#P hm Hong ip#Ch tch H Ch Minh vi nc Php#Phm Hong ip b.s.#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2010#^a302tr.^b21cm#Trnh by nhng hot ng ca ch tch H C h ti Php t nm 1911 n thng 9 nm 1946, v hnh nh, n tng tnh cm ca Bc trong lng nhn dn nc Php. Mt s bc th, bi vit, tr li phng vn ca H Ch Minh lin quan n nc Php t nm 1919 n nm 1969#H Ch Minh#Ho t ng cch mng#P.Dung#267842#Php## 00832000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020048000560070034001040080005001380090021001430100 00500164011001500169021019400184013000700378020001700385020001000402005001000412 00500160042200500060043800500200044400500180046403900070048201900050048902000120 0494#VV10.17150#VV10.17151#80000#Vi?t#H450C#959.704092#^214#H Ch Minh - Mt n gi chu ca mi thi i#M. Atmt, Alixia Alngx, Amin...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a567tr.^b21cm#Tuyn chn cc bi vit, bi ni ghi li nhng du n kh qun, tnh cm tt p v knh trng v Bc trong lng nhn dn th gii - nhng ngi c may mn c sng, gp g v tip xc vi Bc#267843#Nhn vt l ch s#Danh nhn#Atmt, M.#Alngx, Alixia# Amin#Amp, Anthni Acat#Angin, X anvao#P.Dung#Dch#H Ch Minh## 00914000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570010016000620020026000780070016001040080 00500120009002100125010000500146011001500151015005100166021031400217020001800531 020001400549039000700563013000700570020001500577020002000592#VV10.17154#VV10.171 53#VV10.17152#38000#Vi?t#T311H#005.5#^214#Hunh Thanh Nh#Tin hc qun l vn p hng#Hunh Thanh Nh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a192tr.^b24cm#TTS ghi: Tr ng cao ng Kinh t K thut Cn Th#Gii thiu nhng vn c bn v k nng s dng mt s phn mm tin hc vn phng nh: khai thc my tnh vi h iu h nh Windows XP, son tho vn bn bng phn mm Microsoft Word, tnh ton trn b ng tnh Excel, trnh by bo co bng phn mm Powerpoint, cch s dng Internet km theo cc bi tp thc hnh#Tin hc vn phng#Phn mm Word#P.Dung#267844#Ph n mm Excel#Phn mm Powerpoint## 00901000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820008000428080005000500020025000550030011000800070062000910080005001530090 02100158010000500179011001500184021024400199020000800443020000800451020000700459 02000130046600500140047900500120049300500170050500500150052200500120053703900070 0549013000700556#VV10.17155#VV10.17156#130000#Vi?t#NG105N#959.731#^214#Ngn nm lch s vn ho#Hi v p#B.s.: Nguyn Hi K (ch.b.), Lm M Dung, Nguyn Vn Khnh...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a678tr.^b24cm#Gm 1000 cu hi v li gii p gp phn ti hin din mo lch s, vn ho, chnh tr, kinh t, x hi ca H Ni qua cc thi i, khng nh nhnh thnh tu v mi mt ca Th H ni trong s nghip cng nhip ho, hin i ho t nc#Lch s#Vn ho#H N i#Sch hi p#Nguyn Hi K#Lm M Dung#Nguyn Vn Khnh#Nguyn nh L#V Vn Qun#P.Dung#267845## 00904000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010013000500020073000630030036001360070053001720080 00500225009002100230010000500251011001500256021025200271020000900523020000800532 020001800540005001400558005001600572039000700588013000700595#VV10.17157#VV10.171 58#42000#Vi?t#QU105T#658#^214#L Minh Ton#Qun tr cng ty i chng, nim yt dnh cho doanh nghip v nh u t#Dnh cho doanh nghip v nh u t#L Minh Ton (ch.b.), L Minh Thng, L Th Thu Hin#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a2 43tr.^b21cm# cp mt cch tng quan nht v qun tr cng ty i chng, nim y t Vit Nam trn c s cc qui nh php lut hin hnh, cng nh thc trng t hc hin cc nguyn tc v mt s gii php kin ngh nhm xy dng mt khung qu n tr cng ty hiu qu#Qun tr#Cng ti#Cng ti i chng#L Minh Thng#L Th Thu Hin#P.Dung#267846## 00941000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480010013000530020073000660070013001390040018001520080 00500170009002100175010000500196011001500201021036700216020001000583020001700593 020001800610020000900628039000700637013000700644#VV10.17159#VV10.17160#34000#Vi ?t#TH500H#332.67#^214#Phm Th Tu#Thu ht v s dng ODA vo pht trin kt cu h tng kinh t Vit Nam#Phm Th Tu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a250tr.^b21cm#Vai tr ca kt cu h tng kinh t i vi pht trin kinh t - x hi v tm quan trng ca ODA trong pht trin kt cu h tng kinh t. Thc trng thu ht v s dng ODA vo pht trin kt cu h tng kinh t. N hng gii php ch yu nhm thu ht v s dng c hiu qu ngun vn ODA trong l nh vc xy dng kt cu h tng kinh t Vit Nam trong thi gian ti#Ngun v n#u t trc tip#u t nc ngoi#Vit Nam#P.Dung#267847## 00696000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010016000530020042000690070016001110040019001270080 00500146009002100151010000500172011001400177021018500191020001000376020000900386 020000900395039000700404013000700411#VV10.17161#VV10.17162#18000#Vi?t#H561D#349 .597#^214#Phan Trung Hin#Hng dn hc tt mn php lut i cng#Phan Trung H in#Ti bn c b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a71tr.^b24cm#Cung cp nh ng kin thc c bn nht v nh nc v php lut ni chung v cc ngnh php lu t c th trong h thng php lut Vit Nam, km theo cc thi mu v nh h ng gii php#Php lut#Qui nh#Vit Nam#P.Dung#267848## 01076000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020020000540030067000740070055001410040040001960080 00500236009002100241010000500262011001500267021034300282020001000625020000900635 02000110064400500130065500500090066800500140067700500170069100500160070803900070 0724013000700731#VV10.17163#VV10.17164#55000#Vi?t#PH109L#349.597#^214#Php lut i cng#Dng trong cc trng i hc, cao ng v trung hc chuyn nghip#B. s.: L Minh Ton (ch.b.), V Quang, L Minh Thng...#Xut bn ln th 9 c sa c ha, b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a345tr.^b21cm#Trnh by nhng vn chung v nh nc v php lut, qui phm php lut, quan h php lut, vi phm php lut, trch nhim php l, php ch x hi ch ngha. Gii thiu cc ngnh lut c bn trong h thng php lut Vit Nam nh lut nh nc, lut hnh chn h, lut hnh s, t tng hnh s, dn s, lut t ai, lao ng, lut kinh doan h#Php lut#Vit Nam#Gio trnh#L Minh Ton#V Quang#L Minh Thng#Nguyn Minh Cnh#L Th Thu Hin#P.Dung#267849## 00842000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020069000660040019001350080005001540090 02100159010000500180011001500185021028300200020001000483020000900493020000900502 020000900511020001800520039000700538013000700545#VV10.17166#VV10.17167#VV10.1716 5#54000#Vi?t#L504H#346.59701#^214#Lut hn nhn v gia nh nm 2000 v cc vn bn hng dn thi hnh#Ti bn c b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a390t r.^b21cm#Cung cp nhng vn bn php lut qui nh chung v c th v ng k k t hn, quy nh i vi cc dn tc thiu s, hn nhn v gia nh c yu t n c ngoi, v x pht vi phm hnh chnh v hnh s trong lnh vc hn nhn v gia nh... km theo mt s qui nh khc c lin quan#Php lut#Hn nhn#Gia nh# Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#267850## 00840000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020043000540030101000970080005001980090021002030100 00500224011001500229021022300244020001000467020000800477020001100485020000900496 020001800505039000700523013000700530020001300537#VV10.17168#VV10.17169#43000#Vi ?t#QU600#346.597#^214#Quy nh php lut v ng k doanh nghip#Cc vn bn qu y phm php lut ban hnh t thng 4 - 2010 n thng 6 - 2010 v ng k doanh nghip#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a303tr.^b21cm#Cung cp cc quy dnh nh php lut v thnh lp v ng k doanh nghip nh h s, trnh t, th tc ng k doanh nghip, qun l nh nc i vi doanh nghip nhm m bo m quyn v li ch hp php ca doanh nghip#Php lut#ng k#Kinh doanh#Vit Nam#Vn b n php lut#P.Dung#267851#Doanh nghip## 00797000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010017000520020068000690070017001370040019001540080 00500173009002100178010000500199011001500204021026700219020002200486020000900508 039000700517013000700524#VV10.17170#VV10.17171#42000#Vi?t#T310H#335.43#^214#Tr n Th Kim Cc#Tm hiu di sn l lun ca cc nh kinh in ch ngha Mc - Lni n#Trn Th Kim Cc#Xut bn ln th 2#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a311tr.^b2 1cm#Tp hp cc bi vit nghin cu nhng t tng ca cc nh kinh in ch ngh a Mc - Lnin nh lun im v kinh t, qun l nh nc, cng tc nghin cu k hoa hc, cng tc t tng, l lun, xy dng ng v vic vn dng nhng t t ng trn vo thc tin ngy nay#Ch ngha Mc - Lnin#T tng#P.Dung#267852## 00702000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010012000500020028000620030015000900070053001050080 00500158009002100163010000500184011001500189021011500204020001300319020001000332 020001500342005001900357005001200376039000500388013000700393#VV10.17173#VV10.171 72#58000#Vi?t#TH504N#341#^214# Ho Bnh#Thut ng php lut quc t#Sch tham kho# Ho Bnh (ch.b.), Phm Th Thu Hng, L c Hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a442tr.^b21cm#Gii thiu gn 700 mc t cc thut ng v lut php qu c t c sp xp mt cch h thng theo th t a, b, c...#Lut quc t#Thut n g#Sch tham kho#Phm Th Thu Hng#L c Hnh#KVn#267853## 01231000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020055000500070051001050080005001560090021001610100 00500182011001500187021048600202020000800688020000800696005001600704005001500720 03900050073500400190074001500520075902000090081102000090082000500150082900500150 0844005001500859013000700874#VV10.17174#VV10.17175#48000#Vi?t#NH556K#909#^214#N hng kha cnh lch s - vn ho Vit Nam v th gii#L Th Kim Dung, Bi Quang Dng, L Th Anh o...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a362tr.^b21cm#Gm 26 b i vit ca nhiu tc gi v cc vn , s kin lch s - vn ho ca th gii v ca Vit Nam nh chnh sch m ca ca Trung Quc, chnh sch i ngoi ca M nhng nm cui th k XIX, quan h kinh t Hn Quc - M (1948 - 1979), ng l i ngoi giao v ci cch ca Thi Lan, gc nhn lch s ca tranh chp n Prea h Vihear, qu trnh thit lp thuc a ca Anh ti Min in... S xut hin c a x ng Trong thi Cha Nguyn, phong tro ng du, Cch mng Thng Tm...#Lc h s#Vn ho#L Th Kim Dung#Bi Quang Dng#KVn#Xut bn ln th 2#TTS ghi: Tr ng i hc Khoa hc Hu. Khoa Lch s#Th gii#Vit Nam#L Th Anh o#Nguyn Mnh H#Hong Vn Hin#267854## 00796000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600010015000650020060000800070015001400080 00500155009002100160010000500181011001500186039000500201013000700206021018200213 02000220039502000080041702000100042502000100043502000090044502000070045402000090 0461#VV10.17176#VV10.17178#VV10.17177#44000#Vi?t#C120N#324.2597#^214#Trn Vn T rung#Cm nang v k nng nghip v hot ng ca B th Chi on#Trn Vn Trung# ^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a327tr.^b21cm#KVn#267855#Gii thiu mt s vn c bn v cc t chc thanh nin; th thc vn bn trong cng tc t chc ca on Thanh nin; mt s m hnh k nng, t chc hot ng ca B th Chi on# on TNCS H Ch Minh#K nng#Nghip v#Hot ng#Chi on#B th#Cm nang## 01136000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510010016000560020109000720070016001810080005001970090 02100202010000500223011001500228039000500243021050100248020000900749020000800758 020001100766020001700777020000900794020002400803013000700827#VV10.17180#VV10.171 79#48000#Vi?t#GI-108D#306.4084#^214#Lng Thanh Tn#Gio dc thm m trong vic hnh thnh li sng vn ho cho thanh nin vng ng bng sng Cu Long hin na y#Lng Thanh Tn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a267tr.^b21cm#KVn#Phn tch ngha v gi tr ca gio dc thm m i vi thanh nin c nc ni chung, tha nh nin vng ng bng sng Cu Long ni ring trong bi cnh hi nhp quc t h in nay; khng nh nhng gi tr vn ho truyn thng tt p ca dn tc; nhn g mt tiu cc v hn ch, nh hng ca hi nhp quc t i vi thanh nin ni y. a ra mt s phng hng v gii php c bn nhm nng cao cht lng gi o dc thm m trong vic hnh thnh li sng cho thanh nin vng ng bng sng Cu Long#Gio dc#Thm m#Thanh nin#Np sng vn ho#Li sng#ng bng sng C u Long#267856## 00809000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010014000550020052000690070014001210080005001350090 02100140010000500161011001500166021028800181020001100469020001100480039000500491 020001900496020000900515013000700524#VV10.17181#VV10.17182#46000#Vi?t#PH110T#33 8.9597#^214#Phm Vn Dng#Pht trin th trng khoa hc - cng ngh Vit Nam#Ph m Vn Dng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a263tr.^b21cm#Trnh by nhng c l lun v pht trin th trng khoa hc - cng ngh v kinh nghim quc t. Th c trng hnh thnh v pht trin th trng khoa hc - cng ngh Vit Nam. Nh ng quan im v gii php c bn nhm thc y s pht trin ca th trng khoa hc - cng ngh Vit Nam#Pht trin#Th trng#KVn#Khoa hc cng ngh#Vit Nam #267857## 01094000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020044000560070079001000080005001790090021001840100005002050110 01500210039000500225015005900230021037600289020000800665020001400673020000800687 020000800695005001800703005001200721005001700733005002300750013000700773#VV10.17 183#VV10.17184#Vi?t#L302S#324.2597070959781#^214#Lch s ng b huyn Bn Lc ( 1975 - 2005)#B.s.: Nguyn Hu Nguyn, ng Sn, L Th Ngc Dung, Phan Nguyn Trung Minh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a278tr.^b21cm#KVn#TTS ghi: Ban ch p hnh ng b huyn Bn Lc tnh Long An#Gii thiu v iu kin t nhin v ti m nng kinh t - x hi ca huyn Bn Lc (tnh Long An). Qu trnh lnh o c a ng b huyn Bn Lc vi nhim v cng c ng, xy dng chnh quyn, truy qu t tn qun ch v n nh i sng nhn dn sau chin tranh; xy dng v ci t o x hi ch ngha; thc hin ng li i mi, xy dng cng nghip ho, hin i ho t nc#Lch s#ng b huyn#Bn Lc#Long An#Nguyn Hu Nguyn# n g Sn#L Th Ngc Dung#Phan Nguyn Trung Minh#267858## 01139000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020048000560070050001040080005001540090021001590100005001800110 03000185039000500215015007300220021039600293020000800689020001400697020001200711 02000090072300500100073200500150074200500140075700500130077100500220078401300070 0806#VV10.17185#VV10.17186#Vi?t#L302S#324.2597070959712#^214#Lch s ng b huy n Nguyn Bnh (1930 - 2010)#B.s.: T V Lp, Hong Xun nh, inh Vn Phn...#^ aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a383tr., 20tr. nh mu^b21cm#KVn#TTS ghi: ng b tnh Cao Bng. Ban chp hnh ng b huyn Nguyn Bnh#Gii thiu v iu ki n t nhin, x hi v truyn thng vn ho, cch mng ca huyn Nguyn Bnh (tn h Cao Bng). Chng ng lch s ca ng b v nhn dn huyn Nguyn Bnh trong khi ngha ginh chnh quyn, khng chin chng thc dn Php, khng chin chn g M cu nc, thc hin nhim v xy dng v bo v T quc XHCN v thc hin s nghip i mi, pht trin kinh t, vn ho, x hi#Lch s#ng b huyn#Nguy n Bnh#Cao Bng#T V Lp#Hong Xun nh#inh Vn Phn#Nng Th Lc#Nguyn Th Phng Lan#267859## 01182000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020046000560070063001020080005001650090021001700100005001910110 03000196039000500226015006100231021044600292020000800738020001400746020001000760 02000080077000500160077800500160079400500120081000500130082200500140083501300070 0849#VV10.17187#VV10.17188#Vi?t#L302S#324.2597070959762#^214#Lch s ng b huy n Mang Yang (1945 - 2010)#B.s.: inh Ngc Thanh (ch.b.), Hong Quc Minh, H V n Dip...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a663tr., 35tr. nh mu^b22cm#KVn#TTS ghi: Ban chp hnh ng b huyn Mang Yang tnh Gia Lai#Gii thiu v iu kin t nhin, x hi v truyn thng vn ho, cch mng ca huyn Mang Yang (tnh G ia Lai). Chng ng lch s ca ng b v nhn dn huyn Mang Yang trong khi ngha ginh chnh quyn, khng chin chng thc dn Php, khng chin chng M c u nc, khi phc v pht trin kinh t x hi, cng c quc phng, an ninh, ch m lo xy dng h thng chnh tr, thc hin ng li i mi, y mnh cng ng hip ho, hin i ho#Lch s#ng b huyn#Mang Yang#Gia Lai#inh Ngc Thanh#H ong Quc Minh#H Vn Dip#L Hu Phong#Ng Th Nhung#267860## 00781000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490010011000540020029000650070011000940080005001050090 02100110010000500131011001500136039000500151021032300156020001000479020001100489 020000800500013000700508#VV10.17190#VV10.17189#160000#Vi?t#T550#181.003#^214#D on Chnh#T in trit hc Trung Quc#Don Chnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010 #^a951tr.^b24cm#KVn#Cung cp cc thut ng v danh t, khi nim, phm tr c sp xp theo th t A, B, C... gii thch ni dung t tng ca cc tro lu tr it hc, cc trit gia, cc tc phm, cc quan im t tng qua h thng cc th ut ng, khi nim v phm tr trit hc Trung Quc theo trnh t pht trin t c i n cn hin i#Trit hc#Trung Quc#T in#267861## 00634000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010012000440020019000560070012000750080005000870090011000920100 00500103011001400108020001200122020001000134039000500144021021600149020000800365 013000700373#VV10.17191#VV10.17192#Vi?t#C125C#299.5#^214#Diu Nguyn#Cu chuyn c tin#Diu Nguyn#^aH.#^aTn gio#2010#^a95tr.^b21cm#o Cao i#Truyn k#KV n#Gm nhng cu chuyn vic tht, ngi tht vi nhiu tnh tit ly k, huyn di u cha nhiu o l cn thit cho ngi tu, nhc nh bt k ai bit chm lo vi c o th lun c Tri Pht, Tin Thnh m thm che ch#c tin#267862## 00635000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010016000440020047000600070016001070080005001230090011001280100 00500139011001500144020000900159020000900168039000500177021018400182020000800366 013000700374#VV10.17193#VV10.17194#Vi?t#C120N#294.3#^214#Thch Thng Lc#Cm nan g cho ngi tu hc ti Tu vin Chn Nh#Thch Thng Lc#^aH.#^aTn gio#2010#^a1 02tr.^b21cm#o Pht#Cm nang#KVn#Gii thiu cc hnh thc php tu theo "Gii, nh, Tu", cch ngi thin x tm, mi iu tm nim, mi gii cn bn, cc h nh thc k lut trong thi gian hc tu tu vin Chn Nh#Tu hnh#267863## 00726000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010009000520020037000610070043000980080005001410090 01100146010000500157011001500162020000900177039000500186019001300191015003800204 021011900242020001000361020000800371005001200379006001400391013000700405#VV10.17 195#VV10.17196#10000#Vi?t#TR513P#294.3#^214#Minh Bn#Trung phong php ng. Lm t ng lc#Minh Bn, Ngha Huyn ; Thch Duy Lc dch#^aH.#^aTn gio#2010#^a167 tr.^b21cm#o Pht#KVn#Dch Hn vn#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#Gii thiu nhng gio l nh Pht v nhng suy nim chnh o, gic ng Pht php, tu hnh ng cch quy y tam gii...#Kinh Pht#Gio l#Ngha Huyn#Thch Duy Lc#26 7864## 00618000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010014000440020018000580070014000760080005000900090011000950100 00500106011001500111020001200126039000500138021017100143020001200314020000800326 020001100334013000700345#VV10.17197#VV10.17198#Vi?t#464G#299.5#^214#Phm Vn Li m#n gi min Trung#Phm Vn Lim#^aH.#^aTn gio#2010#^a112tr.^b21cm#o Cao i#KVn#Trnh by qu trnh nhng nm u tin hnh thnh c o truyn gio l min Trung (Gip Tut 1934 - K Mo 1939) ti lng Bt Nh x a Ho huyn in Bn tnh Qung Nam#Truyn gio#Lch s#Min Trung#267865## 00476000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010016000510020010000670030004000770070016000810080 00500097009001100102010000500113011002900118020001700147020000400164039000500168 013000700173020000900180020000900189#VV10.17199#VV10.17200#36000#Vi?t#H116G#294 .3#^214#Nguyn c Sinh#Hng gic#Th#Nguyn c Sinh#^aH.#^aTn gio#2010#^a201 tr., 5tr. nh mu^b21cm#Vn hc hin i#Th#KVn#267866#o Pht#Vit Nam## 00803000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010017000510020053000680030025001210070017001460080 00500163009001100168010000500179011001500184020001500199039000500214021027700219 020001000496020001200506013000700518#VV10.17201#VV10.17202#15000#Vi?t#S523N#232 .9#^214#V Vn T Chng#Suy nim cc chng ng thnh gi theo nghi thc mi#C tnh cch Phc m hn#V Vn T Chng#^aH.#^aTn gio#2010#^a111tr.^b21cm#o Thin Cha#KVn#Gii thiu con ng thnh gi c cn c vo Phc m v lin h ti nhng bin c cuc t nn ca Cha qua 14 chng c bt u t vic Cha cu nguyn trong vn Cy Du, Giua phn bi, cng hi cc bc k lo ln n Ch a, Phr chi Cha...n cuc an tng Cha trong m#Thnh gi#Cha Gi su#26786 7## 00850000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010017000520020033000690030035001020070017001370080 00500154009001100159010000500170011001500175039000500190013000700195020001500202 020001200217020001000229021033300239#VV10.17204#VV10.17203#27000#Vi?t#KH300T#23 2.9#^214#V Vn T Chng#Khi Thin Cha n vi con ngi#Suy nim ma Vng & m a Ging sinh#V Vn T Chng#^aH.#^aTn gio#2010#^a205tr.^b20cm#KVn#267868# o Thin cha#Cha Gi su#Con ngi#Gm mt s bi suy nim v s trng ch Cha n trong ma Vng v khi Thin Cha n vi con ngi trong ma Ging sinh. Nh ng bi hun c v cc ch nht trong ma Vng; v c tin, ngha, s mu nhi m, tin vui, Ngi Li Thin Cha, vai tr ca c Maria.. trong ma Ging sinh c nh hng n cuc sng ca con ngi dn Cha## 00585000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400010016000450020042000610030034001030070016001370080005001530090 01100158010000500169011001500174020000900189039000500198021011100203020001000314 013000700324#VV10.17205#VV10.17206#Vi?t#PH124#294.3#^214#Thch Thin Tm#Pht nh Tn Thng v cu quang n php#Kinh Pht nh Tn Thng Ra Ni#Thch Thi n Tm#^aH.#^aTn gio#2010#^a109tr.^b21cm#o Pht#KVn#Gii thiu ni dung Kinh Pht nh Tn Thng Na Ri v cch ng nim hng, ng kit n tng ch v l bi#Kinh Pht#267869## 00607000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010014000440020047000580070024001050080005001290090011001340100 00500145011001500150020001200165039000500177021010300182020000800285020001000293 005000900303020001000312013000700322#VV10.17207#VV10.17208#Vi?t#H107T#299.5#^214 #Cao Bch Lin#Hnh trng tin bi Cao Triu Pht 1889 - 1956#Cao Bch Lin, Hu Khi#^aH.#^aTn gio#2010#^a111tr.^b21cm#o Cao i#KVn#Gii thiu cuc i v s nghip hng o chn tu i vi o Cao i ca bc tin bi Cao Triu Ph t#Tiu s#S nghip#Hu Khi#Gio tng#267870## 00823000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010018000510020021000690030058000900070047001480080 00500195009001100200010000500211011001500216021017500231020000900406020000800415 02000090042302000080043202000070044000600120044700600090045903900050046801300070 0473019000500480#VV10.17209#VV10.17210#55000#Vi?t#L462D#294.3#^214#Rahula, Basn agoda#Li dy ca c Pht#V s thnh tu trong gia nh, ni cng s, ngoi x hi#Basnagoda Rahula ; Dch: L Thu Minh, M Thanh#^aH.#^aTn gio#2010#^a326tr .^b21cm#Gii thiu gio l ca c Pht v nhng vn rt i thng trong i sng gia nh, v s thnh t, tr tu v bnh an ni tm, cc mi quan h gia o tip ngoi x hi...#o Pht#Gio l#Gia nh#Cng s#X hi#L Thu Minh#M T hanh#KVn#267871#Dch## 00971000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020017000460070043000630080005001060090011001110100005001220110 01500127005001400142005001500156005001800171005000900189005001200198039000500210 01300070021502103600022202000150058202000140059702000080061102000100061902000160 0629#VV10.17211#VV10.17212#Vi?t#M458T#270.092#^214#Mt trang s mi#Phm Minh M n, Phm Ngc Trn, Bi Tun...#^aH.#^aTn gio#2010#^a159tr.^b24cm#Phm Minh Mn #Phm Ngc Trn#Nguyn Thanh Long#Bi Tun#H Vn Xun#KVn#267872#Gm cc bi v it ghi li tiu s, tm lng, nhng n lc s nghip mc v ca v ch chn ca Tng gio phn Si Gn - Tp. H Ch Minh - Tng gim mc Nguyn Vn Bnh, ngi a Gio hi vt qua nhng khonh khc kh khn th thch trong trung tn v i c Kit v s chn thnh ci m tip nhn nhng thc t mi ca ca t n c, dn tc v ca gio hi#o Thin cha#Tng gim mc#Tiu s#S nghip#Tp. H Ch Minh## 00886000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020029000460030038000750290012001130070048001250080005001730090 01100178010000500189011001500194021024400209020001500453020001500468020000900483 02000100049202000090050200600180051100600090052903900050053801300070054301900100 0550#VV10.17214#VV10.17213#Vi?t#T550T#270.092#^214#T thut ca Thnh Augustino# Con xin tn tng vinh quang Danh Ngi#Confessions#Louis De Mondadon dch Php, V n Thy dch Vit#^aH.#^aTn gio#2010#^a508tr.^b21cm#Gii thiu v cuc i Th nh Augustin cng nhng ng u vi mi cm d ca i thng m Ngi vt q ua, sut cuc i i tm s tht v Thin Cha, v chnh mnh, v th gii...tm ra chn l i n ch cui cng phng th Thin Cha#o Thin cha#Thnh A ugustin#Cuc i#S nghip#T thut#Louis De Mondadon#Vn Thu#KVn#267873#Dch Php## 00914000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020049000490070054000980080005001520090011001570100005001680110 02900173005001800202005001300220005001000233005001600243005001700259039000500276 01300070028101500710028802101770035902000150053602000100055102000180056102000090 0579#VV10.17215#VV10.17216#Vi?t#B100M#262.009597#^214#30 nm Th chung 1980 Hi ng Gim mc Vit Nam#Nguyn Hng Dng (ch.b.), Phan Khc T, Thin Cm...#^aH .#^aTn gio#2010#^a418tr., 3tr. nh mu^b24cm#Nguyn Hng Dng#Phan Khc T#Th in Cm#Nguyn nh u#Hong Trng Bnh#KVn#267874#TTS ghi: Vin Nghin cu T n gio. U ban on kt Cng gio Vit Nam#Ghi li nhng ng gp to ln ca Th chung ca Hi ng Gim mc Vit Nam trn bc ng Gio hi Cng gio hi nh p v ng hnh cng dn tc v ho nhp vi vn ho dn tc#o Thin cha#Hot ng#Hi ng gim mc#Vit Nam## 00600000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020054000420070037000960080005001330090011001380100005001490110 01400154021013900168020000800307020001000315006002100325039000500346013000700351 #VN10.04719#VN10.04718#Vi?t#H561D#297#^214#Hng dn lm Hajj - Umrah v ving t hm Masjid Rasul#Harul Saleh Abubakr trch dch, b.s.#^aH.#^aTn gio#2010#^a83t r.^b15cm#Gii thiu cc nghi l n, mc, th phng, cc iu cn bn v bt buc khi i hnh hng dp l Haji, l Umrah v trn ng tr v x s#o Hi#Nghi thc#Abubakr, Harul Saleh#KVn#267875## 00709000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020052000570070011001090080005001200090021001250100 00500146011002500151021016800176020001100344020001000355039000500365004002000370 001001100390013000700401020002300408#VN10.04720#VN10.04721#25000#Vi?t#C101C#324 .2597071#^214#Cc cng lnh cch mng ca ng Cng sn Vit Nam#L Mu Hn#^aH .#^aChnh tr Quc gia#2010#^a147tr., 5tr. nh^b19cm#Gii thiu khi qut cc c ng lnh cch mng ca ng Cng sn Vit Nam t khi mi thnh lp n giai on xy dng t nc trong thi k qu ln ch ngha x hi#Cng lnh#Chnh tr #KVn#Ti bn c sa cha#L Mu Hn#267876#ng Cng sn Vit Nam## 01083000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020078000550080005001330090021001380100005001590110 01500164021043900179020001800618020001000636020001000646039000500656020000700661 020001100668015008500679013000700764020002200771#VN10.04722#VN10.04723#14000#Vi ?t#CH561T#324.2597#^214#Chng trnh chuyn bi dng l lun chnh tr dnh cho cn b on c s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a151tr.^b19cm#Gii thiu c c chuyn bi dng l lun chnh tr chung v ch ngha Mc - Lnin, t tn g H Ch Minh, ng Cng sn Vit Nam, h thng chnh tr v phng thc lnh o ca ng i vi h thng chnh tr nc ta hin nay; v on Thanh nin Cn g sn H Ch Minh v vai tr ca thanh nin trong pht trin kinh t - x hi, bo v T quc v trong thi k y mnh cng nghip nghip ho, hin i ho t nc v hi nhp quc t#L lun chnh tr#Bi dng#Chuyn #KVn#Cn b#o n c s#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng. Trung ng on Thanh nin Cng sn H Ch Minh#267877#on TNCS H Ch Minh## 00808000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020110000540080005001640090021001690100005001900110 01500195021014800210020001300358020001000371020000900381020001000390039000500400 020001800405020001000423020000700433015005900440013000700499#VN10.04724#VN10.047 25#16000#Vi?t#CH561T#305.506#^214#Chng trnh chuyn bi dng l lun chn h tr v nghip v dnh cho cn b Hi Nng dn Vit Nam c s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a167tr.^b19cm#Gii thiu cc chuyn bi dng l lun v ch ngha Mc - Lnin, t tng H Ch Minh v chuyn v nghip v cng tc ca Hi nng dn c s#Hi Nng dn#Bi dng#Vit Nam#Chuyn #KVn#L lun chnh tr#Nghip v#Cn b#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng. Hi Nng dn Vit Nam# 267878## 00715000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020081000540080005001350090021001400100005001610110 01400166021015100180020001000331020000900341020001700350039000500367020000900372 004001900381013000700400020000800407020001000415#VN10.04727#VN10.04726#13000#Vi ?t#PH109L#347.597#^214#Php lnh v t chc v hot ng ho gii c s v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a95tr.^b19cm#Gii thiu php lnh qui nh v t chc v hot ng ho gii c s nm 1998, nhng qui nh c lin quan n t chc v hot ng ho gii c s#Php lnh#Vit Nam#V n bn php qui#KVn#Ho gii#Ti bn c b sung#267879#T chc#Hot ng## 00826000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020090000560080005001460090021001510100005001720110 01400177021024800191020001000439020000900449020001700458039000500475020001000480 020000700490020000800497020000300505020000900508013000700517#VN10.04728#VN10.047 29#10000#Vi?t#PH109L#342.59708#^214#Php lnh thc hin dn ch x, phng, t h trn nm 2007 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a 63tr.^b19cm#Gii thiu ton vn Php lnh thc hin dn ch quy nh v nhng n i dung nhn dn bit, nhn dn bn v quyt nh, nhn dn tham gia kin tr c khi c quan c thm quyn quyt nh, nhn dn gim st... v mt s vn bn hng dn thi hnh#Php lut#Vit Nam#Vn bn php qui#KVn#Php lnh#Phng#D n ch#X#Th trn#267880## 00772000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020025000660080005000910090021000960100 00500117011001400122021029600136020001000432020000900442020001800451039000500469 020002500474013000700499#VN10.04730#VN10.04732#VN10.04731#13000#Vi?t#L504G#343. 59709#^214#Lut giao thng ng b#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a90tr.^b19cm #Gii thiu ni dung Lut giao thng ng b gm 89 iu vi cc mc qui nh v qui tc giao thng ng b, kt cu h tng giao thng ng b, phng tin tham gia h thng ng b, ngi iu khin phng tin, vn ti ng b, qun l nh nc v giao thng ng b, iu khon thi hnh#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#KVn#Lut giao thng ng b#267881## 00881000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020050000550080005001050090021001100100005001310110 01500136021038100151020001000532020000900542020001800551039000500569020001500574 004001900589013000700608#VN10.04733#VN10.04734#18000#Vi?t#L504B#342.59708#^214# Lut bnh ng gii v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010 #^a123tr.^b19cm#Gii thiu cc iu khon trong Lut bnh ng gii quy nh v bnh ng gii trong cc lnh vc ca i sng x hi v gia nh; cc bin php bo m bnh ng gii; trch nhim ca c quan, t chc, gia nh v c nhn t rong vic thc hin v bo m bnh ng gii; thanh tra, gim st v x l vi p hm php lut v bnh ng gii...km theo mt s vn bn hng dn thi hnh#Ph p lut#Vit Nam#Vn bn php lut#KVn#Bnh ng gii#Ti bn c b sung#267882# # 00636000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020032000540080005000860090021000910100005001120110 01400117021016300131020001000294020000900304020001800313039000500331020001400336 020001300350013000700363#VN10.04735#VN10.04736#6000#Vi?t#L504T#343.59706#^214#L ut thu thu nhp doanh nghip#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a23tr.^b19cm#Gii thiu 20 iu trong Lut thu thu nhp doanh nghip quy nh v cn c v phn g php tnh thu, u i thu thu nhp doanh nghip v cc iu khon thi hnh#P hp lut#Vit Nam#Vn bn php lut#KVn#Thu thu nhp#Doanh nghip#267883## 00810000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020031000550080005000860090021000910100005001120110 01400117021030000131020001000431020000900441020001800450039000500468020001700473 020000500490020000700495013000700502020001100509#VN10.04737#VN10.04738#12000#Vi ?t#L504B#346.59704#^214#Lut bo v v pht trin rng#^aH.#^aChnh tr Quc gia #2010#^a91tr.^b19cm#Trnh by nhng quy nh trong Lut bo v v pht trin rn g v quyn ca Nh nc v bo v v pht trin rng; bo v rng, pht trin v s dng rng; quyn v ngha v ca ch rng; kim lm; gii quyt tranh chp, x l vi phm php lut v bo v v pht trin rng v cc iu khon thi hnh# Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#KVn#Lut bo v rng#Rng#Bo v#267884#Ph t trin## 00779000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020056000550080005001110090021001160100005001370110 01400142021030500156020001000461020000900471020001800480039000500498020001500503 013000700518#VN10.04739#VN10.04740#11000#Vi?t#L504C#344.59701#^214#Lut cng o n nm 1990 v ngh nh hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a80t r.^b19cm#Trnh by mt s quy nh php lut v quyn v trch nhim ca cng o n, nhng bo m hot ng cng on, nhng quy nh chung v quy nh v x ph t vi phm trong Lut cng on nm 1990; ng thi gii thiu cc vn bn hng dn thc thi Lut ny v mt s vn bn lin quan n cng tc cng on#Php l ut#Vit Nam#Vn bn php lut#KVn#Lut cng on#267885## 00702000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020054000530080005001070090021001120100005001330110 01400138021023300152020001000385020000900395020001800404039000500422020001400427 013000700441#VN10.04741#VN10.04742#12000#Vi?t#L504#346.597#^214#Lut u thu nm 2005 c sa i, b sung nm 2009#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a83tr.^b 19cm#Trnh by ni dung lut u thu nm 2005 c sa i, b sung nm 2009 g m 77 iu vi cc phn qui nh chung v quy nh v la chn nh thu, hp ng , quyn v ngha v ca cc bn trong u thu, qun l hot ng u thu...#Ph p lut#Vit Nam#Vn bn php lut#KVn#Lut u thu#267886## 00782000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020055000530080005001080090021001130100005001340110 01400139021028400153020001000437020000900447020001800456039000500474020001100479 004001900490013000700509#VN10.04743#VN10.04744#12000#Vi?t#L504T#346.597#^214#Lu t thanh nin nm 2005 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 010#^a87tr.^b19cm#Gii thiu cc iu khon quy nh trong Lut thanh nin nm 2 005 v quyn v ngha v ca thanh nin; trch nhim ca nh nc, gia nh, x hi i vi thanh nin cng nh trong vic bo v, bi dng thanh nin t 16 tui n di 18 tui... km theo vn bn hng dn thi hnh#Php lut#Vit Nam #Vn bn php lut#KVn#Thanh nin#Ti bn c b sung#267887## 00813000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020053000480030022001010080005001230090021001280100005001490110 01500154021030200169020001000471020000900481020001800490039000500508020001400513 020001300527013000700540#VN10.04745#VN10.04746#Vi?t#L504#346.59704#^214#Lut t ai nm 2003 c sa i, b sung nm 2009#Song ng Kinh - Khmer#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a390tr.^b19cm#Gi thiu nhng qui nh trong Lut t ai v quyn ca nh nc vi t ai, ch s dng cc loi t, quyn ngha v ca ngi s dng t, th tc hnh chnh v qun l s dng t, thanh tra gii qu yt tranh chp khiu ni, t co, x l vi phm php lut v t ai v cc iu khon thi hnh#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#KVn#Sch song ng#Lut t ai#267888## 00728000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020025000480030022000730080005000950090021001000100005001210110 01500126021023300141020001000374020000900384020001800393039000500411020001400416 020002500430013000700455#VN10.04748#VN10.04747#Vi?t#L504G#343.59709#^214#Lut gi ao thng ng b#Song ng Kinh - Khmer#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a222tr.^ b19cm#Gii thiu nhng quy nh trong lut giao thng ng b v quy tc giao t hng ng b, kt cu h tng, phng tin v ngi tham gia giao thng, vn t i ng b, qun l nh nc v giao thng ng b v cc iu khon thi hnh#P hp lut#Vit Nam#Vn bn php lut#KVn#Sch song ng#Lut giao thng ng b# 267889## 00687000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020012000480030022000600080005000820090021000870100005001080110 01400113021021900127020001000346020000900356020001800365039000500383020001400388 020001200402013000700414#VN10.04750#VN10.04749#Vi?t#L504C#342.59708#^214#Lut c tr#Song ng Kinh - Khmer#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a84tr.^b19cm#Gii thi u nhng quy nh trong Lut c tr v quyn, trch nhim ca cng dn v c tr ; ng k thng tr; ng k tm tr, thng bo lu tr, khai bo tm vng, tr ch nhim qun l c tr v cc iu khon thi hnh#Php lut#Vit Nam#Vn bn ph p lut#KVn#Sch song ng#Lut c tr#267890## 01002000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020023000480030022000710080005000930090021000980100005001190110 01500124021051100139020001000650020000900660020001800669039000500687013000700692 020001400699020002300713#VN10.04751#VN10.04752#Vi?t#L504B#344.59704#^214#Lut b o v mi trng#Song ng Kinh - Khmer#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a350tr.^b1 9cm#Gii thiu ni dung 136 iu ca Lut bo v mi trng, vi cc mc qui n h v tiu chun mi trng, nh gi mi trng chin lc, nh gi tc ng m i trng v cam kt bo v mi trng, bo tn v s dng hp l ti nguyn thi n nhin, bo v mi trng trong hot ng sn xut, kinh doanh, khu th, dn c, dch v, ngun nc, bo v mi trng bin, qun l cht thi, hp tc qu c t v bo v mi trng, x l vi phm v bi thng thit hi v mi trng.. . km theo cc iu khon thi hnh#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#KVn#267 891#Sch song ng#Lut bo v mi trng## 00774000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020091000500080005001410090052001460100005001980110014002030210 17500217020002300392020000900415020001700424020000800441020001900449020002800468 039000500496013000700501#VL10.02128#VL10.02127#Vi?t#T103L#324.2597071#^214#Ti l iu phc v i hi i biu ng b Khi cc c quan Trung ng nhim k 2010 - 2015#^aH.#^aBan Chp hnh ng b Khi cc c quan Trung ng#2010#^a72tr.^b28c m#Gii thiu d tho chng trnh i hi, quy ch lm vic ca i hi. Trch m t s ni dung ca quy ch bu c trong ng. Danh sch i biu ca 10 t tho lun ti i hi#ng Cng sn Vit Nam#Ti liu#i hi i biu#ng b#C qua n trung ng#Khi cc c quan trung ng#KVn#267892## 01001000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020083000500080005001330090052001380100005001900110015001950210 40900210020002300619020000900642020001700651020000800668020001900676020002800695 039000500723013000700728#VL10.02129#VL10.02130#Vi?t#V115K#324.2597071#^214#Vn k in i hi i biu ng b Khi cc c quan Trung ng nhim k 2010 - 2015#^a H.#^aBan chp hnh ng b Khi cc c quan Trung ng#2010#^a104tr.^b28cm#Gm c c bo co ca Ban chp hnh ng b v nng cao nng lc lnh o, sc chin u ca cc t chc ng, pht huy sc mnh tng hp, hon thnh xut sc cc nhi m v ca ng b nhim k 2010 - 2015; bo co kim im ca Ban chp hnh ng b Khi cc c quan Trung ng nhim k 2007 - 2010; bo co tng hp kin th am gia vo d tho cc vn kin trnh i hi biu ton quc ln th XI ca ng ...#ng Cng sn Vit Nam#Vn kin#i hi i biu#ng b#C quan trung ng# Khi cc c quan trung ng#KVn#267893## 01151000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020100000500070047001500080005001970090052002020100005002540110 01500259021032900274020002300603020001000626020001700636020000800653020001900661 02000280068000500130070800500140072100500150073500500170075000500140076703900050 0781013000700786020000800793#VL10.02131#VL10.02132#Vi?t#C101B#324.2597071#^214#C c bo co tham lun ti i hi i biu ng b Khi cc c quan Trung ng nh im k 2010 - 2015#Trn c Lai, Ng Thnh c, L Dng Quang...#^aH.#^aBan ch p hnh ng b Khi cc c quan Trung ng#2010#^a328tr.^b28cm#Gm cc bi tham lun ti i hi i biu ng b Khi cc c quan Trung ng v cng tc lnh o thc hin nhim v chnh tr, cng tc xy dng ng, vn ng "Hc tp v l m theo tm gng o c H Ch Minh" v thc hin quy ch dn ch c s, tha m lun gp kin vo d tho cc vn kin trnh i hi XI ca ng...#ng Cn g sn Vit Nam#Tham lun#i hi i biu#ng b#C quan trung ng#Khi cc c quan trung ng#Trn c Lai#Ng c Thnh#L Dng Quang#Nguyn Mnh Hin#Phm Anh Tun#KVn#267894#Bo co## 00998000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560010016000610020035000770030105001120070 01600217022000400233221002600237008000500263009001900268010000500287011001500292 02102520030702000100055902000090056902000180057802000110059603900050060702000130 0612013000700625005001600632#VL10.02133#VL10.02134#VL10.02135#139000#Vi?t#K600T #660#^214#Nguyn Hu Tng#K thut tch hn hp nhiu cu t#Gio trnh dng cho sinh vin v hc vin cao hc ngnh k thut ho hc ca cc trng i hc k thut#Nguyn Hu Tng#T.1#Cc nguyn l v ng dng#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010 #^a373tr.^b27cm#Trnh by cc nguyn l v ng dng cn bng pha lng - hi, ch ng ct v ngng t mt bc, chng ct nhiu bc lin tc (chng luyn), qu trn h chng ct ng dng trong cng nghip, chng ct nhiu bc gin on, tit kim nng lng trong chng ct#Nguyn l#ng dng#Cng ngh ho hc#Gio trnh#KVn #Tch hn hp#267895#Nguyn Hu Tng## 00525000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020053000540070013001070080018001200090035001380100 00500173011001500178020000800193020000600201020001300207020001400220005001300234 039000500247013000700252#VV10.17218#VV10.17217#49000#Vi?t#PH121L#546.076#^214#P hn loi & phng php gii cc chuyn ho hc 9# Xun Hng#^aTp. H Ch Mi nh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a312tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#Gii bi tp#Sch c thm# Xun Hng#KVn#267896## 00601000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020072000540070033001260080018001590090035001770100 00500212011001500217020001000232020000700242020001600249020001400265020001500279 005001700294039000500311013000700316#VV10.17219#VV10.17220#49000#Vi?t#T527C#428 .0076#^214#Tuyn chn thi hc sinh gii THCS v thi vo lp 10 chuyn ting A nh#Hong Thi Dng, Phm Phan Kit#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a286tr.^b24cm#Ting Anh# thi#Trung hc c s#Sch c thm#Sch luyn thi#Hong Thi Dng#KVn#267897## 00651000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020033000490030122000820070016002040080018002200090 03500238010000500273011001500278020000700293020001600300020001400316020001500330 005001600345039000500361013000700366#VV10.17221#VV10.17222#42000#Vi?t#B452D#530 #^214#Bi dng vt l trung hc c s#Dng cho hc sinh kh, gii; bi dng th i hc sinh gii cc cp; thi vo lp 10 chuyn vt l; gio vin vt l bc THCS #Nguyn Ph ng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a230 tr.^b24cm#Vt l#Trung hc c s#Sch c thm#Sch tham kho#Nguyn Ph ng#KV n#267898## 00773000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020059000560030068001150070018001830220004002012210 06300205008001800268009003500286010000500321011001500326020002000341020001300361 02000070037402000070038102000140038802000150040200500180041703900050043501300070 0440#VV10.17223#VV10.17224#42000#Vi?t#PH121D#516.23076#^214# Phn dng v phn g php gii bi tp hnh hc khng gian#Dnh cho hc sinh lp 11 - 12 - Luyn th i trong cc k thi quc gia#Nguyn Anh Trng#T.1#ng thng v mt phng. Quan h song song. Quan h vung gc#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a222tr.^b24cm#Hnh hc khng gian#Gii bi tp#Lp 11#Lp 12#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Anh Trng#KVn#267899## 00785000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020059000560030068001150070018001830220004002012210 07500205008001800280009003500298010000500333011001500338020002000353020001300373 02000070038602000070039302000140040002000150041400500180042903900050044701300070 0452#VV10.17225#VV10.17226#44000#Vi?t#PH121D#516.23076#^214# Phn dng v phn g php gii bi tp hnh hc khng gian#Dnh cho hc sinh lp 11 - 12 - Luyn th i trong cc k thi quc gia#Nguyn Anh Trng#T.2#Vect trong khng gian. Th t ch khi a din. Mt cu - Mt tr - Mt nn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gi a Tp. H Ch Minh#2010#^a256tr.^b24cm#Hnh hc khng gian#Gii bi tp#Lp 11#L p 12#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Anh Trng#KVn#267900## 00700000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020039000550030104000940070023001980080018002210090 03500239010000500274011001500279020000700294020001400301020002000315020001400335 020001500349005000700364005001500371039000500386013000700391#VV10.17227#VV10.172 28#58000#Vi?t#PH561P#512.0076#^214#Phng php gii ton chuyn i s#Bin son theo chng trnh mi. Dnh cho hc sinh lp 10 - 11 - 12 luyn thi trong c c k thi quc gia#L By, Nguyn Vn Nho#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia T p. H Ch Minh#2010#^a354tr.^b24cm#i s#Gii bi ton#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#L By#Nguyn Vn Nho#KVn#267901## 00597000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070033000740220004001070080018001110090 01100129010000500140011001500145020001700160020001100177020001300188005001400201 006001200215039000500227019001600232012004000248013000700288#VV10.17229#15000#V i?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tuyt Nhu ng dch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. tr#2010#^a135tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tr ung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#KVn#Dch Trung Quc#Truyn tran h dnh cho tui trng thnh#267902## 00953000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570010018000620020040000800290025001200070 04400145008001800189009001100207010000500218011001500223020002000238006002000258 039000500278019000800283021034500291020000800636013000700644#VV10.17230#VV10.172 31#VV10.17232#45000#Vi?t#M558S#658.4#^214#Smith, Anthony F.#10 s tht b che g iu ca nh lnh o#The taboos of leadership#Anthony F. Smith ; Trn Th Ngn T uyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a202tr.^b20cm#Ngh thut lnh o#T rn Th Ngn Tuyn#KVn#Dch M#Phn tch vai tr ca nh lnh o v ch ra ngu n gc ca nhng cn bnh ph bin trong th gii kinh doanh hu hin i; nhng thch thc trong ngh thut lnh o v cch tip cn n; nhng vn gai gc, cng thng, ring t, kh ni v kh nng thuyt phc, lin quan n chc v, n hng iu kh ni v con ngi trong ngh thut lnh o#Qun l#267903## 00750000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460010015000510020051000660070015001170080018001320090 01100150010000500161011001500166020000900181039000500190021026800195020000600463 020000800469013000700477#VV10.17233#VV10.17234#53000#Vi?t#GI-550G#615#^214#Nguy n Hu c#Gi gn sc kho: dng thuc hay khng dng thuc?#Nguyn Hu c#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a294tr.^b20cm#Sc kho#KVn#Tp hp cc bi vit hng dn v a ra li khuyn cch s dng thuc iu tr bnh v s dng th no cho hiu qu tt nht hoc khng cn phi dng thuc m vn chm sc gi gn sc kho qua th gin, hp th vitamin D cho c th qua nh nng, dinh dng h p l...#Thuc#S dng#267904## 00567000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560010013000610020011000740290010000850070 03900095008001800134009001100152010000500163011001500168020001700183020000300200 020001200203006001100215006000700226039000500233013000700238019000800245#VV10.17 235#VV10.17236#VV10.17237#77000#Vi?t#TR116X#813#^214#Nol, Alyson#Trng xanh#Bl ue moon#Alyson Nol ; Dch: Kim Nhng, L San#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010 #^a391tr.^b20cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Kim Nhng#L San#KVn#267905#D ch M## 00450000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010009000440020015000530070009000680080009000770090019000860100 00500105011001500110020001700125020000800142020000400150039000500154013000700159 020000900166020000900175#VV10.17238#VV10.17239#Vi?t#R114T#294.3#^214#Thanh S#R m thng mi#Thanh S#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a124tr.^b20cm#Vn hc hi n i#Gio l#Th#KVn#267906#o Pht#Vit Nam## 00715000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510070030000670220004000970080009001010090 01900110010000500129011001500134021017300149020001400322020000600336005000700342 005001000349005000800359005001000367005001200377039000500389013000700394#VV10.17 240#VV10.17241#15000#Vi?t#K600S#363.4#^214#K s php nh#An Thy, Tiu Thu, T n Huy...#T.2#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a120tr.^b20cm#Gm cc k s vit v nhng t nn, v n ang tn ti trong x hi hin i nh mi dm, cp bc , la tin, la tnh, git ngi, ch to v tng tr tri php cht n...#T n n x hi#K s#An Thy#Tiu Thu#Tn Huy#Qunh Anh# Thin n#KVn#267907## 00754000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010016000510020028000670030032000950070016001270080 00900143009001900152010000500171011001500176021021000191020001600401039000500417 020001700422020000900439020000900448013000700457#VV10.17242#VV10.17243#30000#Vi ?t#V308N#959.7#^214#Nguyn Khc Ng#Vit Nam nhng hnh nh xa#Cui th k XIX - u th k XX#Nguyn Khc Ng#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a141tr.^b20cm# Gii thiu nhng hnh nh trnh by nhng sinh hot ca x ta t cui th ky XIX n u th k XX c sp xp theo cc ch : Cc vua cui cng nh Nguyn, ng hong, b cha, triu nh, quan, dn Vit....#Lch s cn i#Vanh#Lch s h in i#Vit Nam#Sch nh#267908## 00438000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010009000440020024000530070009000770080009000860090019000950100 00500114011001400119039000500133020000900138020000900147020000400156013000700160 020001700167#VV10.17245#VV10.17244#Vi?t#T306N#294.3#^214#Thanh S#Ting ni tron g Hoa Sen#Thanh S#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a91tr.^b20cm#Vanh#o pht# Vit Nam#Th#267909#Vn hc hin i## 00640000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010016000510020046000670070016001130080009001290090 01900138010000500157011001500162021016000177020000900337039000500346013000700351 020000900358020000700367#VV10.17246#VV10.17247#32000#Vi?t#H561#294.3#^214#Thc h Nht Hnh#Hng i ca o Bt cho ho bnh v mi sinh#Thch Nht Hnh#^aC M au#^aNxb. Phng ng#2010#^a180tr.^b20cm#Gm nhng bi vit nhc nh mi ngi sng c chnh nim v ku gi kt hp mi ngi, mi tn ngng, mi quc gia c ng nhau bo v mi sinh, gi gn ho bnh#o pht#Vanh#267910#Mi sinh#Bo v## 00727000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020010000660070015000760040014000910080 00900105009001900114010000500133011001500138012002600153021022000179020000900399 020000800408020000900416039000500425013000700430#VV10.17248#VV10.17249#30000#Vi ?t#T120V#294.3#^214#Thch Tr Siu#Tm v ta#Thch Tr Siu#Ti bn ln 3#^aC M au#^aNxb. Phng ng#2010#^a191tr.^b20cm#T sch o pht ngy nay#Lun gii "c i ta" "v ng" "ch tm" trong cuc sng ca con ngi theo quan im ca Pht Gio nhm tm cch gii tr phin no, kh au, kiu cng, ngo mn, khoe khoang , chy theo danh li a tm tr v thanh thn.#o pht#Gio l#Trit l#Vanh#2 67911## 01073000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310010014000360020061000500030010001110070044001210080010001650090015001750100 00500190011002600195015018800221005001500409039000500424013000700429020002200436 020002200458020001000480020000800490021028500498#VV10.17250#Vi?t#L302S#324.2597# ^214#Vng Th Sm#Lch s on Thanh nin Cng sn H Ch Minh huyn Qunh Lu# 1925-2009#B.s.: Vng Th Sm (ch.b.), Quch Hu ng#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2 010#^a208tr., 28tr. nh^b21cm#TTS ghi: on Thanh nin Cng sn H Ch Minh huy n Qunh Lu. - Tn sch ngoi ba ghi: Lch s on Thanh nin Cng sn H Ch Minh v phong tro thanh nin huyn Qunh Lu (1925-2009)#Quch Hu ng#Vanh#26 7912#on TNCS H Ch Minh#Phong tro thanh nin#Qunh Lu#Ngh An#Khi qut v mnh t v con ngi Qunh Lu. Thanh nin Qunh Lu trong cc phong tro yu n c, trong khng chin chng thc dn Php, trong s nghip xy dng CNXH v ch ng M cu nc cng nh bo v T quc gp phn vo s nghip cng nghip ho, h in i ho qu hng, t nc## 00970000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300010016000350020043000510070062000940080010001560090015001660100005001810110 02600186015005900212005001500271005001500286039000500301013000700306021033200313 020000800645020000900653020000800662020001000670#VV10.17251#Vi?t#D305L#959.742#^ 214#Hong Xun Bng#Din Lc, lch s hnh thnh v pht trin#B.s.: Hong Xun Bng (ch.b.), Cao ng Ngha, Phan Huy Thoi#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a200 tr., 10tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng u - HND - UBND - UBMT t quc x Din Lc# Cao ng Ngha#Phan Huy Thoi#Vanh#267913#Gii thiu ngun gc, a gii, phong th v c trng v vn ho ca x Din Lc, huyn Din Chu tnh Ngh An. Tm h iu lch s pht trin x Din Lc qua cc thi k t cch mng thng tm, khng chin chng Php, khng chin chmg M, giai on khi phc v pht trin kinh t, t chc li sn xut, tin hnh cng cuc i mi#Lch s#Din Lc#Ngh An#D in Chu## 00685000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380010014000430020017000570030022000740070014000960080010001100090 01500120010000500135011001500140039000500155013000700160021021800167020001700385 020000900402020000800411#VV10.17252#50000#Vi?t#B103T#895.9228#^214#Hong Vn H n#Bi th cht vn#Chn lc t 2004-2010#Hong Vn Hn#^aNgh An#^aNxb. Ngh An# 2010#^a148tr.^b21cm#Vanh#267914#Tp hp nhng kin, bi bnh lun ca nh vn Hong Vn Hn vit v nhn cch, o c ca Ch tch H Ch Minh, v vn chng trong cuc sng, vn hc nh trng, vn qun l dy, hc, thi c trong nh trng...#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn## 00434000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200090 00318080005000400010015000450020015000600030004000750070015000790080010000940090 01500104010000500119011001400124039000500138020001700143020000900160020000400169 013000700173#VV10.17253#30000#Vi?t#NGH250S#895.9221#^214#Thi Vnh Linh#Ngh s ti ba#Th#Thi Vnh Linh#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a79tr.^b21cm#Vanh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#267915## 00646000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200120002280800050 00340020068000390080010001070090015001170100005001320110015001370150075001520390 00500227013000700232021012900239020000700368020001000375020001100385020000800396 #VV10.17254#Vi?t#C105B#355.0095974#^214#Cn b, nhn vin Phng cn b Cc Chnh tr Qun khu 4 (1947-2010)#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a174tr.^b21cm#TTS gh i: Ban Lin lc truyn thng. Phng cn b Cc Chnh tr Qun khu 4#Vanh#267916# Gii thiu lch s hnh thnh, pht trin Phng cn b Cc Chnh tr Qun khu 4 v cc th h lm cng tc cn b ca Qun khu 4#Cn b#Nhn vin#Qun khu 4#Ngh An## 00428000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380010015000430020011000580030004000690070015000730080010000880090 01500098010000500113011001400118039000500132013000700137020001700144020000900161 020000400170#VV10.17255#40000#Vi?t#B254#895.9221#^214#Phan Xun Chu#Bn x a#Th#Phan Xun Chu#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a76tr.^b21cm#Vanh#267917#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00782000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020036000550290034000910080006001250090017001310100 00500148011001400153039000500167013000700172021020800179020001700387020002100404 020000900425020001000434015006000444#VV10.17256#VV10.17257#15000#Vi?t#CH305T#95 9.7043#^214#Chin thng ng 9 - Khe Sanh 1968#Highway 9 - Khe Sanh victory 196 8#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a55tr.^b21cm#Vanh#267918#Gii thiu v mnh t v con ngi Hng Ho, Qung Tr v nhng chin cng vang di ca qun v dn t rn mnh t ny trong cuc khng chin chng M , c bit l chin thng ng 9 - Khe Sanh nm 1968.#Lch s hin i#Khng chin chng M#Khe Sanh#Qung Tr #TTS ghi: Trung tm Bo tn Di tch v Danh thng Qung Tr## 00717000000000229000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020077000450080006001220090017001280100005001450110015001500390005001650210 24800170020001700418020001500435020001700450013000700467020001300474#VV10.17258# Vi?t#V115K#324.2597070959749#^214#Vn kin i hi ng b tnh Tha Thin Hu l n th XIV, nhim k 2010-2015#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a187tr.^b24cm#Vanh#G ii thiu cc vn kin i hi i biu ng b tnh Tha Thin Hu ln th XIV nhim k 2010-2015 gm: din vn khai mc, bo co chnh tr v bo co kim i m ca ban chp hnh ng b nhim k 2005-2010, ngh quyt i hi, din vn b mc...#i hi i biu#Tha Thin Hu#Vn kin i hi#267919#ng b tnh## 00780000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020028000530290057000810080006001380090017001440100 00500161011001400166039000500180013000700185015006000192021019200252020001700444 020002100461020001000482020001000492#VV10.17260#VV10.17259#15000#Vi?t#H250T#959 .747#^214#H thng lng hm Vnh Linh#System of underground shelters for village s in Vinh Linh#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a34tr.^b21cm#Vanh#267920#TTS ghi: T rung tm Bo tn Di tch v Danh thng Qung Tr#Gii thiu truyn thng kin c ng chng gic ngoi xm ca qun, dn Vnh Linh tnh Qung Tr trong khng chi n chng M v h thng lng hm Vnh Linh- trang huyn thoi k v ca th k 20 #Lch s hin i#Khng chin chng M#Vnh Linh#Qung Tr## 00899000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390010017000440020053000610070036001140220004001500080006001540090 01700160010000500177011001500182020000800197020001100205020000900216020000900225 00600130023403900050024701300070025200500170025902102780027602000100055402000090 0564#VV10.17261#90000#Vi?t#V115H#390.09597#^214#Cadiere, Leopold#Vn ho, tn n gng v thc hnh tn gio ngi Vit#Leopold Cadiere ; Trinh Hu dch#T.1#^ aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a298tr.^b24cm#Vn ho#Tn ngng#Tn gio#Vit Nam# Trinh Hu#Vanh#267921#Cadiere, Leopold#Gii thiu nhng nghin cu ca Cha Loe pold Cadiere v tn gio v thc hnh l nghi tn gio ca ngi Vit; nghi thc t Nam Giao; cch t lng m ngi Vit vng ph cn Hu, lng Gia Long; nghi thc tang l vua Gia Long v mt vi s kin tn gio hoc ma thut Vit Nam#P hong tc#Tp qun## 00922000000000325000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200100 00308080005000400010017000450020053000620070036001150220004001510080006001550090 01700161010000500178011001600183020000800199020001100207020000900218020000900227 00600130023603900050024901300070025402102990026102000100056002000090057000500170 0579#VV10.17262#110000#Vi?t#V115H#390.09597#^214#Cadiere, Leopold#Vn ho, tn ngng v thc hnh tn gio ngi Vit#Leopold Cadiere ; Trinh Hu dch#T.2# ^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a298tr.^b346cm#Vn ho#Tn ngng#Tn gio#Vit Nam # Trinh Hu#Vanh#267922#Gii thiu nhng nghin cu ca Cha Loepold Cadiere v tn ngng v thc hnh tn gio ca ngi Vit vng ph cn Hu; php dng nh i ma thut Vit Nam; tn ngng v ngn ng dn gian, phong tc dn gian vng thung lng Ngun Sn, tnh Qung Bnh; thn linh v thi tc ma thut ca ngi Vit#Phong tc#Tp qun#Cadiere, Leopold## 00807000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390010017000440020053000610070036001140220004001500080006001540090 01700160010000500177011001600182020000800198020001100206020000900217020000900226 00600130023503900050024801300070025302101850026002000100044502000090045500500170 0464#VV10.17263#80000#Vi?t#V115H#390.09597#^214#Cadiere, Leopold#Vn ho, tn n gng v thc hnh tn gio ngi Vit#Leopold Cadiere ; Trinh Hu dch#T.3#^ aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a258tr.^b346cm#Vn ho#Tn ngng#Tn gio#Vit Nam# Trinh Hu#Vanh#267923#Gii thiu nhng nghin cu ca Cha Loepold Cadiere v trit l v tr quan v nhn sinh quan dn gian ngi Vit; nhng biu hin ca ngh thut Hu; dn tc v ngn ng ngi Vit...#Phong tc#Tp qun#Cadiere, Le opold## 01151000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020051000490070068001000080006001680090017001740100005001910110 01500196015004600211039000500257021033400262020001700596020000800613020001200621 02000150063302000070064800500070065500500100066200500140067200500180068600500130 0704013000700717005002100724005001500745005001700760#VV10.17264#VV10.17265#Vi?t# B101H#895.922803#^214#Bc H sng mi trong lng nhn dn Tha Thin Hu#T Hu, H c Di, Tn Tht Tng... ; B.s.: Nguyn Th Tuyt Nga...#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a307tr.^b21cm#TTS ghi: Bo tng H Ch Minh Tha Thin Hu#Vanh#Tp h p 49 bi vit, hi k, hi c cha ng nhng cm xc chn thnh, lng bit n su sc v nim knh yu v hn i vi Bc ca cc ng ch lnh o ng, Nh nc, qun i, cc nhn s, tr thc, cc vn ngh s, ng bo cc dn tc thi u s, cn b chin s cc lc lng v trang nhn dn Tha Thin Hu c g p Bc H#Vn hc hin i#Lch s#H Ch Minh#Tha Thin Hu#Hi k#T Hu#H c Di#Tn Tht Tng#Nguyn Khnh Ton#ng Vn Ng#267924#Nguyn Th Tuyt Nga#L Th Kim Yn#Nguyn Hng Hnh## 00796000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010017000440020062000610070017001230080006001400090017001460100 00500163011001500168039000500183021027000188020001400458020000800472020000900480 013000700489020000900496020001300505#VV10.17267#VV10.17266#Vi?t#L419M#616.6#^214 #Hong Vit Thng#Lc mu chu k bng thn nhn to trong iu tr suy thn mn# Hong Vit Thng#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a138tr.^b21cm#Vanh#S lc gii ph u h tit niu v chc nng thn. a ra cc phng php iu tr suy thn mn giai on cui v lc mu chu k bng thn nhn to. Nhng bin chng ca mt ch c nng thn v c ch c tnh tng URE mu. Nguyn tc vt l, ho hc ca lc mu chu k...#Thn nhn to#Lc mu#Suy thn#267925#iu tr#Suy thn mn## 00815000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450010018000500020065000680070018001330080006001510090017001570100 00500174011001500179015005600194039000500250013000700255021026300262020000800525 020000700533020000900540#VV10.17269#VV10.17268#Vi?t#QU100T#782.009597#^214#Trn g Ngc Thng#Qu trnh hnh thnh v pht trin ca ht chuyn nghip Vit Nam#Tr ng Ngc Thng#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a267tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin m nhc Hu. Vin Nghin cu m nhc#Vanh#267926#C s l lun v nhng tin v ngh thut ca ht chuyn nghip Vit Nam. Tm hiu v cc th loi ca ht mi. K thut Bel canto vi ca ht dn tc Vit Nam, nhng thnh tu, thc trng hot ng ca ht hin nay v mt s xut gii php trong thi gian ti#m nhc#Ca ht#Vit Nam## 00723000000000265000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290010010000340020022000440070010000660080006000760090017000820100005000990110 01500104015009500119039000500214013000700219021018400226020001300410020001500423 020000800438020001100446#VV10.17270#Vi?t#NH100N#781.5#^214#Vnh Phc#Nh nhc tr iu Nguyn#Vnh Phc#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a337tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vi n m nhc Hu. Vin Nghin cu m nhc. - Tn tht ca tc gi: Bi Ngc Phc#V anh#267927#Tm hiu v m nhc cung nh, cc th loi m nhc cung nh nh: nh c l, tung v ma cung nh. Cc t chc dn nhc v nhc kh cung nh triu Nguyn v mt s bn nhc minh ho#Nhc dn tc#Nhc cung nh#m nhc#Nh Nguy n## 00802000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020027000470030031000740080005001050090017001100100005001270110 02900132015011300161039000500274013000700279021019300286020001600479020000900495 020001700504020001500521#VV10.17271#VV10.17272#Vi?t#H407#959.7092#^214#Hong c Trch - L B D#Qu hng. Cuc i. S nghip#^aH.#^aNxb. Thun Ho#2010#^a4 73tr., 8tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Hi Khoa hc Lch s Tha Thin Hu. Hi n g hng Ph Lc - Tha Thin Hu ti Thnh ph H Ch Minh#Vanh#267928#Tp hp c c bi vit tham lun v cuc i hot ng yu nc v cch mng ca hai c Ho ng c Trch (1901-1978) v L B D (1891-1952) cng mt s bi vit v con ng i v qu hng Ph Lc#Hong c Trch#L B D#Nhn vt lch s#Tha Thin Hu ## 00744000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200120 00298080005000410020028000460070123000740220004001970050009002010050008002100050 00800218005001400226005000900240005001400249005001000263005001700273005001900290 00800060030900900170031501000050033201100150033702000170035202000090036902000040 0378039000500382013000700387#VV10.17273#88000#Vi?t#M458N#895.9221408#^214#1000 nh th Hu ng thi#i Khanh, Anh Th, Ba Dng...; Ch.b.: Cao Huy Khanh, Vim Tnh, Nguyn Min Tho ; S.t., tuyn chn: Nguyn Thng Hin...#T.3#i Khanh#A nh Th#Ba Dng#Bch L Quang#Bch Mai#Cao Huy Khanh#Vim Tnh#Nguyn Min Tho#N guyn Thng Hin#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a462tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#Vanh#267929## 00963000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820008000538080005000610010015000660020059000810030027001400070 04300167008000500210009002300215010000500238011001500243020001600258020002000274 03900050029402102400029900500130053901500580055202000110061002000090062101300070 0630#VV10.17274#VV10.17276#VV10.17275#61500#Vi?t#GI-108T#342.597#^214#Phm Hng Thi#Gio trnh lut hnh chnh v ti phn hnh chnh Vit Nam#o to i hc Hnh chnh#B.s.: Phm Hng Thi (ch.b.), inh Vn Mu#^aH.#^aKhoa hc v K thu t#2010#^a383tr.^b21cm#Lut hnh chnh#Ti phn hnh chnh#Vanh#Khi qut chung v lut hnh chnh Vit Nam. Gii thiu kin thc c bn v ch th ca Lut hn h chnh Vit Nam; cng ch hnh chnh v trch nhim hnh chnh; kim sot i vi hot ng hnh chnh nh nc v vn ti phn hnh chnh#inh Vn Mu#TT S ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Nh nc v Php lut#Gio trnh#Vit Nam#26793 0## 00908000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570010011000620020033000730030027001060070 04100133008000500174009002300179010000500202011001500207020000800222039000500230 021028200235005001500517015005600532020001100588013000700599#VV10.17277#VV10.172 78#VV10.17279#41000#Vi?t#GI-108T#658#^214#V Kim Sn#Gio trnh qun l hc i cng#o to i hc Hnh chnh#B.s.: V Kim Sn (ch.b.), Nguyn Hu Hi#^aH.# ^aKhoa hc v K thut#2010#^a254tr.^b21cm#Qun l#Vanh#Trnh by khi nim chun g v qun l; cc hc thuyt v qun l; nguyn tc v phng php qun l. Gii thiu cc chc nng qun l, chc nng k hoch, t chc, hng dn, iu khin - lnh o, chc nng kim sot; nh nc qun l; quyt nh qun l v thng tin trong qun l#Nguyn Hu Hi#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Khoa hc H nh chnh#Gio trnh#267931## 00996000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820008000538080005000610020032000660030027000980070067001250080 00500192009002300197010000500220011001500225020001100240020001000251039000500261 02102070026600500150047300500190048801500680050702000110057500500140058600500180 0600005002100618013000700639#VV10.17281#VV10.17282#VV10.17280#30500#Vi?t#GI-108 T#495.922#^214#Gio trnh ting Vit thc hnh#o to i hc Hnh chnh#B.s.: Lu Kim Thanh (ch.b.), Nguyn Th Thu Vn, Nguyn Th H...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a189tr.^b21cm#Ting vit#Thc hnh#Vanh#Trnh by i tng v ph ng php nghin cu mn Ting Vit thc hnh. Cch phn tch mt vn bn, thut li ni dung vn bn, to lp vn bn, cha cc li thng thng v cu, v cc h dng t v chnh t#Lu Kim Thanh#Nguyn Th Thu Vn#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Vn bn v Cng ngh Hnh chnh#Gio trnh#Nguyn Th H#Nguyn Th Thu H#Hong Th Hoi Hng#267932## 00847000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820011000538080005000640010016000690020051000850030027001360070 02100163008000500184009002300189010000500212011001500217020000800232020001100240 039000500251021017900256020001700435015006300452013000700515020001100522#VV10.17 284#VV10.17285#VV10.17283#20500#Vi?t#GI-108T#353.109597#^214#Nguyn Xun Ym#Gi o trnh qun l nh nc v an ninh, quc phng#o to i hc Hnh chnh#Nguy n Xun Ym b.s.#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a125tr.^b21cm#An ninh#Quc ph ng#Vanh#Nghin cu nhng vn c bn v nhng quan im ca ng, nh nc v an ninh v quc phng. Ni dung qun l nh nc v an ninh quc gia, trt t a n ton x hi v quc phng#Qun l nh nc#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Qun l nh nc v x hi#267933#Gio trnh## 00776000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820006000468080005000520010011000570020032000680070055001000080005001550090 02300160010000500183011001500188020001100203020001100214039000500225021022500230 005001700455013000700472020001900479#VV10.17287#VV10.17288#VV10.17286#Vi?t#NGH30 5C#304.2#^214#V Cao m#Nghin cu x hi v mi trng#V Cao m (ch.b.), o Thanh Trng, Nguyn Th Ngha#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a278tr.^b21cm# X hi hc#Mi trng#Vanh#Tp hp nhng nghin cu x hi v mi trng, tranh chp mi trng, xung t mi trng, an ninh mi trng, nhn bit vn mi t rng qua nhng xung t mi trng, tc ng vn ho n mi trng v gio dc mi trng#o Thanh Trng#267934# nhim mi trng## 00951000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580010017000630020040000800070053001200080 00500173009002300178010000500201011001500206020001000221020000900231039000500240 021035100245020002000596005001300616005001300629013000700642#VV10.17290#VV10.172 91#VV10.17289#88000#Vi?t#TH552P#613.2#^214#Dng Thanh Lim#Thc phm chc nng - Sc kho bn vng#Dng Thanh Lim (ch.b.), L Thanh Hi, V Thu Tin#^aH.#^ aKhoa hc v K thut#2010#^a531tr.^b24cm#Thc phm#Sc kho#Vanh#Khi nim v p hn loi thc phm chc nng. Vai tr sinh hc ca mt s hot cht chc nng tr ong thc phm chc nng. Thc phm chc nng cha hot cht chc nng c ngun g c t thc vt, ng vt, sinh vt bin, nm thc phm v nm thuc. Tc dng c a probiotic, prebiotic, synbiotic, to xanh spirulina v chlorella i vi sc k ho con ngi...#Thc phm chc nng#L Thanh Hi#V Thu Tin#267935## 00713000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560010016000610020067000770070016001440080 00500160009002300165010000500188011001500193020000700208020001700215020001400232 039000500246021013900251020000300390020001100393013000700404#VV10.17292#VV10.172 93#VV10.17294#43000#Vi?t#PH561P#530#^214#Nguyn Hu Bng#Phng php tnh v v cc ng cong mm thng dng trong c hc#Nguyn Hu Bng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a168tr.^b24cm#C hc#Phng php tnh#Gii bi ton#Vanh#Gm nhn g bi hc v i s ma trn, cc phng php gii h tuyn tnh v phi tuyn. Ph ng php gii bi ton ng v cc ng cong mm#V#ng cong#267936## 00780000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580010013000630020022000760030070000980070 01300168008000500181009002300186010000500209011001500214020001100229020001700240 020000800257039000500265013000700270021021300277#VV10.17295#VV10.17297#VV10.1729 6#85000#Vi?t#TH504T#005.1#^214#Trn Hng#Thut ton thng dng#Ti liu bi dng hc sinh gii tin hc dnh cho hc sinh, sinh vin#Trn Hng#^aH.#^aKho a hc v K thut#2010#^a368tr.^b24cm#Thut ton#Cu trc d liu#Tin hc#Vanh#2 67937#Gii thiu cc kin thc c s v cu trc d liu c bn v d liu c b it, quy. Thut ton l thuyt s, thut ton tm kim, thut ton xp xp, n guyn l tham s, v mt vi bi tp v l thuyt tr chi## 01094000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580010019000630020053000820030045001350070 05900180008000500239009001800244010000500262011001500267015005700282020001300339 02000070035202000090035902000200036800500150038800500150040303900050041801300070 0423021032600430#VV10.17298#VV10.17299#VV10.17300#31000#Vi?t#T550V#373.14#^214# L Th Thanh Hng#T vn hng nghip cho hc sinh trung hc ph thng#Thc tr ng Vit Nam v kinh nghim quc t#L Th Thanh Hng (ch.b.), Th L Hng, Mai Vit Thng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a192tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa h c x hi Vit Nam. Vin Tm l hc#Hng nghip#T vn#Hc sinh#Ph thng trung hc# Th L Hng#Mai Vit Thng#Vanh#267938#S lc lch s ngnh t vn hn g nghip. Phn tch mt s l thuyt v m hnh t vn hng nghip ti cc quc gia trn th gii. Tm hiu kinh nghim mt s nc trong hot ng t vn hn g nghip. Nghin cu thc trng t vn hng nghip cho hc sinh PTTH Vit Nam hin nay cng mt s kin ngh trong thi gian ti.## 01121000000000349000450002600110000002600110001100500090002204100050003118100060 00360820011000428080005000530020056000580070071001140220005001852210021001900080 00500211009001800216010000500234011001500239015006500254020001700319020000900336 03900050034502000170035000500150036700500170038200500150039900500120041401300070 0426021032100433005001700754#VV10.17301#VV10.17302#Ngc Anh#Vi?t#T455T#398.20959 7#^214#Tng tp vn hc dn gian cc dn tc thiu s Vit Nam#Ngc Anh, Nng Qu c Chn, Nguyn Ngha Dn... ; B.s.: Nguyn Xun Knh#T.23#Nhn nh v tra cu# ^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a966tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit N am. Vin Nghin cu Vn ho#Vn hc dn gian#Vit Nam#Vanh#Dn tc thiu s#Nng Quc Chn#Nguyn Ngha Dn#Nguyn Tn c#Cao Sn Hi#267939#Gii thiu qu tr nh su tm, nghin cu, phn loi v su tm vn hc dn gian cc dn tc thiu s. Vn hc dn gian cc dn tc thiu s v nh trng... Gii thiu kt qu ng hin cu bnh lun v 11 th loi vn hc dn gian cc dn tc thiu s cng mt s bng tra nhng s kin vn ho, vn ngh, vn hc dn gian#Nguyn Xun Knh# # 00507000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020018000380070032000560220004000880040018000920080005001100090 02600115010000500141011001500146020000500161020000600166020001400172005001300186 005001800199039000500217013000700222#VV10.17303#22000#Vi?t#250H#510#^214# h c tt ton 7#Ng Long Hu, Nguyn Quang Hanh#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2010#^a135tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Sch c thm#Ng Long Hu#Nguy n Quang Hanh#Vanh#267940## 00529000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020048000380070016000860040018001020080005001200090026001250100 00500151011001500156020000800171020000600179020001200185020001200197020001400209 039000500223013000700228005001600235#VV10.17304#25000#Vi?t#B450#909#^214#B kim tra trc nghim v t lun lch s 8#T Th Thu Anh#Ti bn ln th 1#^aH .#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a151tr.^b24cm#Lch s#Lp 8# kim tra#Trc n ghim#Sch c thm#Vanh#267941#T Th Thu Anh## 00518000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020072000410030015001130070014001280080005001420090026001470100 00500173011001500178020000500193020000700198020000700205020001400212039000500226 005001400231013000700245#VV10.17305#34000#Vi?t#T527C#510.76#^214#Tuyn chn v gii thiu cc thi vo lp 10 THPT h i tr mn ton#Trn ton quc#H Vn Chng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a199tr.^b24cm#Ton#Lp 10# thi#Sc h c thm#Vanh#H Vn Chng#267942## 00497000000000277000450002600110000002000050001102000070001601400070002304100050 00301810006000350820004000418080005000450020027000500030021000770070011000980220 00400109004001800113008000500131009002600136010000500162011001500167005001100182 020001400193039000500207013000700212#VV10.17306#Ton#Lp 10#30000#Vi?t#T406C#51 0#^214#Ton c bn v nng cao 10#Phng php gii hay#V Th Hu#T.2#Ti bn l n th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a175tr.^b24cm#V Th Hu#Sch c t hm#Vanh#267943## 00585000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020029000420030087000710070017001580040018001750080005001930090 02600198010000500224011001500229020000500244020000700249020000800256020001400264 039000500278005001700283013000700300#VV10.17307#40000#Vi?t#TH550S#510.76#^214#T h sc qua hn 500 bi ton#Ti liu tham kho dng cho hc sinh 12. n thi tt nghip THPT v cc k thi quc gia#Nguyn Ngc Khoa#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a254tr.^b24cm#Ton#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Vanh# Nguyn Ngc Khoa#267944## 00695000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020048000540030071001020070024001730040018001970080 00500215009002600220010000500246011001500251020000500266020000700271020000700278 020001400285039000500299005001600304015004600320020000800366013000700374#VV10.17 308#VV10.17309#60000#Vi?t#T527T#511.3076#^214#Tuyn tp 540 bi ton kho st h m s chn lc#Bi dng nng cao hc sinh 12. Chun b thi t ti, i hc, cao ng#Nguyn c ng (ch.b.)#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 010#^a384tr.^b24cm#Ton#Hm s#Lp 12#Sch c thm#Vanh#Nguyn c ng#TTS gh i: Ban Gio vin nng khiu Trng Thi#Bi tp#267945## 00598000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020044000560030033001000070016001330080005001490090 02600154010000500180011001500185020001400200020001500214020002000229020001500249 013000700264039000700271020001400278005001600292#VV10.17310#VV10.17311#55000#Vi ?t#PH561P#516.20071#^214#Phng php gii ton hnh hc trong ta #Luyn thi i hc v cao ng...#Nguyn Ngc Thu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a344t r.^b24cm#Gii bi ton#Hnh hc phng#Hnh hc khng gian#Sch luyn thi#267946# Y. Vn#Sch c thm#Nguyn Ngc Thu## 00787000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010017000530020076000700030031001460070017001770040 03900194008000500233009002600238010000500264011001500269015009700284020000800381 020002000389020001900409020001400428005001700442039000700459013000700466#VV10.17 313#VV10.17312#55000#Vi?t#H561D#546.076#^214#Nguyn Tn Trung#Hng dn gii thi trc nghim ha hc vo cc trng i hc & cao ng#Cc nm 2010, 2009, 2 008, 2007#Nguyn Tn Trung#Ti bn ln th 1, c sa cha b sung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a327tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba: Hng dn gii thi t rc nghim ha hc vo cc trng cao ng v i hc#Ha hc#Ph thng trung h c# thi trc nghim#Sch c thm#Nguyn Tn Trung#Y. Vn#267947## 00646000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020059000540030072001130070014001850080005001990090 02600204010000500230011001500235020001900250020001000269020002000279020001500299 020001400314005001400328039000700342013000700349#VV10.17314#VV10.17315#50000#Vi ?t#H561D#428.0076#^214#Hng dn hc v lm bi chi tit trc nghim ting An h#Luyn thi tt nghip trung hc ph thng. Tuyn sinh i hc & cao ng#Lu Ho ng Tr#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a303tr.^b24cm# thi trc nghim#Ti ng Anh#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Sch c thm#Lu Hong Tr#Y. Vn#26 7948## 00736000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020064000530030007001170070062001240080005001860090 02600191010000500217011001500222020000500237020000700242020000800249020000700257 02000200026402000140028400500120029800500120031000500180032200500170034003900070 0357013000700364020001500371#VV10.17317#VV10.17316#62000#Vi?t#GI-462T#507.6#^21 4#Gii thiu v hng dn gii chi tit thi tuyn sinh i hc#Khi A#L Hng c, Mai Trng , Trn Nguyn Tng, Nguyn Tn Trung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a383tr.^b24cm#Ton#Vt l#Ha hc# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#L Hng c#Mai Trng #Trn Nguyn Tng#Nguyn Tn Trung#Y. Vn#267949# Sch luyn thi## 00699000000000337000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820006000428080005000480020064000530030007001170070048001240080005001720090 02600177010000500203011001500208020000500223020000800228020000900236020000700245 02000200025202000140027200500120028600500170029800500170031503900070033201300070 0339020001500346#VV10.17319#VV10.17318#Vi?t#55000#GI-462T#507.6#^214#Gii thiu v hng dn gii chi tit thi tuyn sinh i hc#Khi B#L Hng c, Nguyn Tn Trung, Hunh Quc Thnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a340tr.^b24cm# Ton#Ha hc#Sinh hc# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#L Hng c#Nguy n Tn Trung#Hunh Quc Thnh#Y. Vn#267950#Sch luyn thi## 00668000000000337000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820004000428080005000460020064000510030007001150070033001220080005001550090 02600160010000500186011001500191020000800206020000500214020001000219020000700229 02000200023602000140025600500120027000500110028200500080029303900070030101300070 0308020001500315#VV10.17320#VV10.17321#Vi?t#50000#GI-462T#001#^214#Gii thiu v hng dn gii chi tit thi tuyn sinh i hc#Khi D#L Hng c, Kim H o, Vnh B#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a304tr.^b24cm#Vn hc#Ton#Tin g Anh# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#L Hng c# Kim Ho#Vnh B#Y. Vn#267951#Sch luyn thi## 00847000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510010018000560020035000740070018001090080005001270090 02600132010000500158011001500163020001900178020001700197020000900214039000700223 013000700230021032400237020000800561#VV10.17323#VV10.17322#65000#Vi?t#T310T#398 .909597#^214#Ng Th Thanh Qu#Tm trong tc ng nt vn ha Vit#Ng Th Thanh Qu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a269tr.^b21cm#Nghin cu vn hc#Vn h c dn gian#Vit Nam#Y. Vn#267952#Gii thiu mt cch hiu v tc ng, v vn h a ng x v tnh hnh nghin cu vn ha ng x trong nng nghip ca ngi Vit qua tc ng Vit Nam t trc n nay. Nhng cu tc ng phn nh thi thc n ng nghip nh kinh nghim v thi tit, lm rung, chn nui...; tc ng v vn ha nng nghip trong x hi hin i#Tc ng## 00926000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020022000550070042000770040029001190080005001480090 02600153010000500179011002600184015007300210021013900283020001700422020000800439 02000090044702000070045602000070046302000040047000500120047400500180048600500080 0504005001600512005001000528039000700538013000700545#VV10.17325#VV10.17324#65000 #Vi?t#C430L#895.92208#^214#Cn li vi thi gian#L Anh Xun, Nguyn Trng nh , V Dng..#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a4 42tr., 33tr. nh^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn. Hi Cu chin binh#Gm cc sng tc v di co vn hc ca cc lit s cng cc bi vit v lit s, cu chin binh trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Vn h c hin i#Lch s#Vit Nam#Hi k#Truyn#Th#L Anh Xun#Nguyn Trng nh#V Dng#Nguyn Vn Long#ng Lun#Y. Vn#267953## 00958000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020042000510070053000930220004001460080005001500090 02600155010000500181011001500186015008300201020000800284020000800292020001000300 02000090031000500120031900500210033100500150035200500140036700500160038103900070 0397013000700404021019700411#VV10.17327#VV10.17326#53000#Vi?t#B108C#070.4#^214# Bo ch nhng vn l lun v thc tin#H Minh c, Nguyn Th Minh Thi, D ng Xun Sn...#T.7#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a355tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn. Khoa Bo ch v Truyn thng#Bo ch #L lun#Thc tin#Vit Nam#H Minh c#Nguyn Th Minh Thi#Dng Xun Sn#Mai Qunh Nam#Nguyn Vn Dng#Y. Vn#267954#Tp hp, ng ti, cng b nhng cng tr nh nghin cu v l lun v hot ng thc tin ca bo ch truyn thng t n c v th gii ca cc ging vin, nh bo, nh khoa hc trong v ngoi Khoa## 01001000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020066000450070053001110080005001640090026001690100005001950110 01500200005001500215005001200230005001500242005001600257005001200273039000700285 01300070029201500780029902102350037702000200061202000180063202000090065002000160 0659#VV10.17329#VV10.17328#Vi?t#D107M#300.72#^214#Danh mc cc cng trnh Khoa h c X hi v Nhn vn (2006 - 2010)#B.s.: Hong Vn Lun, Trn Vn La, Trnh Vn nh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a352tr.^b24cm#Hong Vn Lun#Trn Vn La#Trnh Vn nh#Nguyn Thu Loan#L Anh Tun#Y. Vn#267955#TTS ghi: i h c Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Tp hp v gii th iu nhng thnh tu nghin cu c bn ca i ng cn b khoa hc trng i hc KHXH & NV trong 5 nm 2006-2010. Cc cng trnh c xp theo th t h tn tc gi v kt qu nghin cu c trnh by theo thi gian#Nghin cu khoa hc#Kho a hc nhn vn#Danh mc#Khoa hc x hi## 00619000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020017000520290004000690070018000730080009000910090 01900100010000500119011001500124006000800139039000700147013000700154021014000161 020001700301020000900318020001400327#VN10.04754#VN10.04753#60000#Vi?t#TH305K#61 5.8#^214#Thin kim phng#C#Cng S bin dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010 #^a333tr.^b19cm#Cng S#Y. Vn#267956#Gii thiu cc bi thuc ng y c phn theo 24 bnh: ph khoa, nhi khoa, tht khiu, phong c cc kh, cc chng phon g, thng hn....#Bi thuc ng y#iu tr#Y hc dn tc## 00408000000000229000450002600110000004100050001118100060001608200120002280800050 00340010011000390020023000500070011000730080005000840090015000890100005001040110 02500109020001700134020000900151020000400160039000700164013000700171#VN10.04755# Vi?t#M458T#895.9221408#^214#H Vn Ti#121 bi th ng Lut#H Vn Ti#^aH.#^a Nxb. Ngh An#2010#^a139tr., 2tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Y. Vn# 267957## 00585000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380010013000430020016000560030020000720070013000920080006001050090 01700111010000500128011001500133020001900148020001700167020001000184020000900194 039000700203013000700210021009000217#VN10.04756#50000#Vi?t#419V#895.9224#^214# Mai Vn Hoan#c v suy ngm#Ph bnh, tiu lun#Mai Vn Hoan#^aHu#^aNxb. Thun Ha#2010#^a280tr.^b19cm#Nghin cu vn hc#Ph bnh vn hc#Tiu lun#Vit Nam# Y. Vn#267958#Tp hp cc bi tiu lun v ph bnh ca tc gi v vn hc cn i v hin i Vit Nam## 00501000000000253000450002600110000004100050001118100070001608200110002380800050 00340020015000390070047000540080006001010090017001070100005001240110015001290200 01700144020000900161020001500170005002400185005001000209039000700219013000700226 020001400233#VN10.04757#Vi?t#TR527C#398.209597#^214#Truyn c Pac#S.t., b.s.: T rn Nguyn Khnh Phong, Ta Dr T#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a285tr.^b19cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#Trn Nguyn Khnh Phong#Ta Dr T#Y. Vn#2 67959#Dn tc Pa C## 00511000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510010012000560020014000680030007000820070012000890040 04200101008000600143009001700149010000500166011001500171020001700186020000900203 020000700212039000700219013000700226#VN10.04759#VN10.04758#65000#Vi?t#124Q#895 .922803#^214#L Vn Hoan#t qu hng#Hi k#L Vn Hoan#Ti bn ln th 1, c sa cha v b sung#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a307tr.^b19cm#Vn hc hin i# Vit Nam#Hi k#Y. Vn#267960## 00570000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020011000410030013000520070023000650220004000880080018000920090 01100110010000500121011001500126012004000141020001700181020001300198039000700211 019001600218005000500234006001100239020001100250013000700261#VN10.04760#14000#V i?t#TH200L#895.1#^214#The lovers#Truyn tranh#Nell ; Khnh Linh dch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. tr#2010#^a174tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thn h#Vn hc hin i#Truyn tranh#Y. Vn#Dch Trung Quc#Nell#Khnh Linh#Trung Qu c#267961## 00631000000000313000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020009000400030013000490070056000620220004001180080018001220090 01100140010000500151011001500156012004000171020001700211020000900228020001300237 005001300250005001300263039000700276019001400283006001300297013000700310#VN10.04 761#M100V#895.6#^214#14000#Vi?t#Ma vng#Truyn tranh#Kotaro Isaka ; V tranh: Megumi Osuga ; D. N Angel dch#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a186tr.^b1 8cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tra nh#Kotaro Isaka#Megumi Osuga#T. Tm#Dch Nht Bn#Angel, D. N.#267962## 00586000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400030013000600070029000730220004001020080018001060090 01100124010000500135011001500140012004000155020001700195020000900212020001300221 005001200234006001000246039000700256019001400263013000700277#VN10.04762#14000#V i?t#V122D#895.6#^214#Vng dng mi sng#Truyn tranh#Aihara Miki ; Hong Mai d ch#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a184tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tu i trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Aihara Miki#Hong Mai#Y. Vn#Dch Nht Bn#267963## 00539000000000289000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070036000620220005000980050017001030060 01200120008001800132009001100150010000500161011001500166019001400181020001800195 020000900213020001300222039000700235013000700242#VN10.04763#Vi?t#14000#I-312#89 5.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.27#Takahash i Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a188tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Y. Vn#267964## 00630000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400030013000600070026000730220004000992210037001030080 01800140009001100158010000500169011001500174012004000189020001800229020000900247 020001300256005000700269039000700276019001400283006001200297013000700309#VN10.04 764#14000#Vi?t#T312N#895.1#^214#Tinh nguyt o cnh#Truyn tranh#I Huan ; Tuyt Nhung dch#T.5#Bng ti hn th - nh sng tnh yu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a176tr.^b18cm#Truyn tranh hay nht dnh cho thiu n#Vn hc thiu nhi# i Loan#Truyn tranh#I Huan#Y. Vn#Dch i Loan#Tuyt Nhung#267965## 00605000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020031000530070013000840080018000970090011001150100 00500126011001500131001001300146012004200159021008300201020000900284020000700293 020001500300039000500315013000700320#VN10.04765#VN10.04766#23000#Vi?t#450C#793 .734#^214# ch v cc vt qua cu #Trn nh Ba#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2010#^a135tr.^b19cm#Trn nh Ba#T sch K nng hot ng thanh thiu nhi#Gi i thiu tr chi ch v cc con vt, vt, cy qu, nhn vt, s kin... #Tr chi#Cu #Tr chi ch#oanh#267966## 00533000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020017000400070043000570080018001000090011001180100005001290110 01400134005000800148005001100156005000900167012002400176020001800200020001100218 039000500229020001400234013000700248#VN10.04767#7000#Vi?t#C125#372.21#^214#Cu ngon lnh#Li: H Xun ; Tranh: Thu Khuyn, Nhin L#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tr#2010#^a15tr.^b19cm#H Xun#Thu Khuyn#Nhin L#B khm ph thin nhin#Gi o dc mu gio#Cy n qu#oanh#Sch mu gio#267967## 00534000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400070043000580080018001010090011001190100005001300110 01400135005000800149005001100157005000900168012002400177020001800201020001100219 039000500230020001400235013000700249#VN10.04768#7000#Vi?t#C126D#372.21#^214#Cy da xanh xanh#Li: H Xun ; Tranh: Thu Khuyn, Nhin L#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2010#^a15tr.^b19cm#H Xun#Thu Khuyn#Nhin L#B khm ph thin nhin#Gi o dc mu gio#Cy n qu#oanh#Sch mu gio#267968## 00528000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400070043000540080018000970090011001150100005001260110 01400131005000800145005001100153005000900164012002400173020001800197020000900215 039000500224020001400229013000700243#VN10.04769#7000#Vi?t#C126C#372.21#^214#Cy chng bo#Li: H Xun ; Tranh: Thu Khuyn, Nhin L#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2010#^a15tr.^b19cm#H Xun#Thu Khuyn#Nhin L#B khm ph thin nhin#Gio d c mu gio#Thc vt#oanh#Sch mu gio#267969## 00522000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070043000530080018000960090011001140100005001250110 01400130005000800144005001100152005000900163012002400172020001800196020000400214 039000500218020001400223013000700237#VN10.04770#7000#Vi?t#H401M#372.21#^214#Hoa mt tri#Li: H Xun ; Tranh: Thu Khuyn, Nhin L#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a15tr.^b19cm#H Xun#Thu Khuyn#Nhin L#B khm ph thin nhin#Gio d c mu gio#Hoa#oanh#Sch mu gio#267970## 00526000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020012000400070043000520080018000950090011001130100005001240110 01400129005000800143005001100151005000900162012002400171020001800195020000900213 039000500222020001400227013000700241#VN10.04771#7000#Vi?t#C126B#372.21#^214#Cy bnh m#Li: H Xun ; Tranh: Thu Khuyn, Nhin L#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a15tr.^b19cm#H Xun#Thu Khuyn#Nhin L#B khm ph thin nhin#Gio dc mu gio#Thc vt#oanh#Sch mu gio#267971## 00714000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020047000530070018001000080005001180090018001230100 00500141011001500146001001800161021022700179020001200406020001100418020000700429 039000500436013000700441#VV10.17330#VV10.17331#45000#Vi?t#PH561P#300.72#^214#Ph ng php & k thut trong nghin cu x hi#Nguyn Xun Ngha#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a316tr.^b24cm#Nguyn Xun Ngha#Gii thiu c im v loi hnh ngh in cu x hi; cc bc tin hnh nghin cu x hi; phng php tin hnh nghi n cu: xc nh trng phn tch - chn la cc n v thu thp d kin, k thut xy dng bng cu hi...#Phng php#Nghin cu#X hi#oanh#267972## 01138000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020034000490030062000830070062001450080009002070090 01900216010000500235011001500240015008500255005001500340005001400355005002000369 00500170038900500210040602103170042702000160074402000100076003900050077002000180 0775013000700793#VV10.17333#VV10.17332#50000#Vi?t#109D#657#^214#p dng chun mc k ton quc t#Cc vn chuyn su v bo co ti chnh, kin thc kinh t #Nguyn Th Lc (ch.b.), on Vn Hot, Nguyn Th Thu Hin...#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a190tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Tp. HCM. Khoa K ton - Kim ton. B mn Kim ton#Nguyn Th Lc#on Vn Hot#Nguyn Th Thu Hin#L V Ngc Thanh#Nguyn Th Thu Linh#Gii thiu v din gii cc ni dung chuyn su ca h thng IAS/IFRS (cc chun mc k ton v bo co ti chnh qu c t) bao gm IAS 32, IAS 39, IFRS 7, IFRS 9. S p dng ca cc chun mc vo tng lnh vc c th nh u t vo cng ty lin kt, li ch trong cc khon g p vn lin doanh, hp nht kinh doanh...#K ton quc t#Chun mc#oanh#Bo co ti chnh#267973## 00847000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020018000430030057000610070014001180080009001320090019001410100 00500160011001400165015009100179001001400270021024400284020000800528020001000536 039000500546020001100551013000700562#VV10.17334#VV10.17335#Vi?t#NG527L#657#^214# Nguyn l k ton#Ti liu dnh cho h cao ng v trung cp chuyn nghip#H Xu n Thch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a89tr.^b25cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Kinh t - K thut Bnh Dng. - Lu hnh ni b#H Xun Thch #Gii thiu bn cht v i tng ca k ton; cc kin thc, nghip v c bn v k ton nh cn i k ton, ti khon k ton v ghi s kp, tnh gi cc i tng k ton, chng t k ton v kim k, k ton cc nghip v kinh t ch yu#K ton#Nguyn l#oanh#Gio trnh#267974## 00731000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020018000420030019000600070013000790080009000920090019001010100 00500120011001400125015009100139001001300230021018100243020001800424039000500442 020001100447013000700458#VV10.17336#VV10.17337#Vi?t#T311H#005#^214#Tin hc i c ng#Tin hc & i sng#L Minh Tun#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a93tr.^b2 5cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Kinh t - K thut Bnh Dng. - L u hnh ni b#L Minh Tun#Gii thiu cc kin thc c bn v tin hc. H thng m v biu din d liu trong my tnh; h iu hnh MS Dos v Windows XP; h ng dn son tho vn bn vi Microsoft word 2003#Tin hc i cng#oanh#Gio tr nh#267975## 00789000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020016000500070034000660220005001000080009001050090 01900114010000500133011001400138021021900152020001400371020000900385020000600394 00500080040000500110040800500100041900500110042900500110044003900050045101300070 0456#VV10.17338#VV10.17339#7800#Vi?t#K600S#363.4#^214#K s t to n#Tn Huy, Thnh Long, Nguyn H...#T.10#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a60tr.^b24cm#Gm nhiu k s cp ti nhng t nn x hi nh bun bn ma tu, trm cp, mc ti, git ngi, la tnh, la tin... v nhng phng n phng chng ti phm, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#T nn x hi#Vit Nam#K s#Tn Huy#Thnh Long#Nguyn H#Hng Thanh#Nguyn kim#oanh#267976## 00854000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020050000540030062001040070014001660080009001800090 01900189010000500208011001500213001001400228004000800242021025900250020001200509 020001800521020001300539039000500552013000700557#VV10.17340#VV10.17341#90000#Vi ?t#S450T#621.3815#^214#S tay tra cu v thay th tng ng Transistor#Cc Tra nsistor Nht, M, Hn Quc, Trung Quc i mi nht...#Phm nh Bo#^aC Mau#^a Nxb. Phng ng#2010#^a603tr.^b21cm#Phm nh Bo#Ti bn#Lit k cc Transisto r (n bn dn) c sn xut t cc nc Nht, M, c, Ba Lan, H Lan, Trung Q uc, Hn Quc... theo th t t thp n cao, c bit l cc m hiu t 25C54 tr ln, cc tham s c tnh, tra cu tng ng, tra cu Transistor b ph# n bn dn#Linh kin in t#Sch tra cu#oanh#267977## 00758000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020026000650070044000910080005001350090 02000140010000500160011001500165021018200180020001000362020000800372020001400380 039000500394020000800399005001100407005000900418005001000427013000700437#VV10.17 342#VV10.17344#VV10.17343#25000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp gii t ting Anh#The Windy ; Vit Hong b.s. ; M Hng h..#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a 179tr.^b21cm#nh ngha v gii t v cc loi gii t trong ting Anh; v tr g ii t v cch t t ng c gii t; mt s gii t thng thng; cc dng bi bi tp luyn cch s dng gii t#Ting Anh#Gii t#Sch c thm#oanh#Bi tp# Vit Hong#M Hng#The Windy#267978## 00750000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020023000620070064000850080005001490090 02000154010000500174011001500179021013500194020001000329020000400339020001400343 03900050035702000090036200500170037100500090038800500100039700500100040701300070 0417#VV10.17345#VV10.17346#VV10.17347#36000#Vi?t#C125T#428.2#^214#Cu trc cu ting Anh#Nguyn Thu Huyn (ch.b.), The Windy ; H..: M Hng, Thanh Hi#^aH.#^ aT in Bch khoa#2010#^a254tr.^b21cm#Gii thiu v cc cu trc cu trong tin g Anh: cu n, cu ghp, cu phc, cu hi; cc mu cu trc cu thng dng tr ong ting Anh#Ting Anh#Cu#Sch c thm#oanh#Cu trc#Nguyn Thu Huyn#M Hn g#The Windy#Thanh Hi#267979## 00679000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020023000600030039000830070041001220080 00500163009002000168010000500188011001500193001001600208021012500224020001000349 020000900359039000500368005000900373013000700382#VV10.17348#VV10.17350#VV10.1734 9#40000#Vi?t#E204G#428#^214#English grammar in use#Cm nang cho cc th sinh ch un b thi#Raymond Murphy ; Hng c dch, ch gii#^aH.#^aT in Bch khoa#201 0#^a435tr.^b21cm#Murphy, Raymond#Gii thiu 130 mc vi nhng kin thc ng p hp tng Anh cn bn nh: th ca ng t, ng t c bit, cu iu kin...#Ti ng Anh#Ng php#oanh#Hng c#267980## 00699000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560020024000610030040000850070040001250080 00500165009002000170010000500190011001500195001001400210021012000224020001000344 020000900354020001400363039000500377006000800382013000700390#VV10.17351#VV10.173 52#VV10.17353#70000#Vi?t#PR102E#428#^214#Practical English usage#605 mc ng php ting Anh thc hnh#Michael Swan ; Vn Ho dch, gii thiu#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a659tr.^b21cm#Swan, Michael#Gii thiu 605 mc ng php tin g Anh c bn v ch ra nhng li ng php m ngi hc ting Anh thng hay mc phi#Ting Anh#Ng php#Sch c thm#oanh#Vn Ho#267981## 00782000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020028000620070062000900080005001520090 02000157010000500177011001500182021010300197020001700300020000800317039000500325 00600200033001500430035002000100039300600150040300600180041800500130043601300070 0449#VV10.17354#VV10.17355#VV10.17356#35000#Vi?t#B100T#495.1#^214#301 cu m t hoi ting Hoa#Bin dch: Trn Th Thanh Lim (ch.b.)... ; Phan Vn Cc h..#^aH .#^aT in Bch khoa#2010#^a411tr.^b21cm#Gm 301 cu m thoi ting ting Hoa vi cc tnh hung sinh hot thng ngy, c gii thch ng php#Ting Trung Qu c#Mu cu#oanh#Trn Th Thanh Lim#TTS ghi: i hc H Ni ; i hc i Nam# m thoi#Trn c Thnh#Trng Ngc Qunh#Phan Vn Cc#267982## 00726000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020036000600070057000960080005001530090 02000158010000500178011001500183021011000198020001000308020000900318020001400327 03900050034102000080034600500100035400500090036400500100037300500100038301300070 0393#VV10.17357#VV10.17359#VV10.17358#35000#Vi?t#C101D#428#^214#Cc dng bi t p c hiu ting Anh#Qunh Nh (ch.b.), The Windy ; H..: M Hng, Thanh Hi#^a H.#^aT in Bch khoa#2010#^a246tr.^b21cm#Gii thiu cc dng bi tp ting Anh nhm pht trin k nng c hiu cho ngi hc theo mc kh tng dn#Ting A nh#c hiu#Sch c thm#oanh#Bi tp#Qunh Nh#M Hng#The Windy#Thanh Hi#26 7983## 00776000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020039000600070058000990080005001570090 02000162010000500182011001500187021020100202020001000403020001000413039000500423 005001000428005000900438005001000447005001000457013000700467#VV10.17360#VV10.173 61#VV10.17362#35000#Vi?t#T550H#428#^214#T hc giao tip ting Anh theo ch # Hng Nhung (ch.b.), The Windy ; H..: M Hng, Thanh Hi#^aH.#^aT in Bch kh oa#2010#^a231tr.^b21cm#Gii thiu nhiu ch giao tip ting Anh quen thuc tr ong cuc sng vi nhng cu ni thng dng gip ngi hc c th t n luyn v nng cao kin thc nh cho hi, xin li, cm n, thi tit...#Ting Anh#Giao t ip#oanh#Qunh Nh#M Hng#The Windy#Thanh Hi#267984## 00677000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020042000550070068000970080005001650090020001700100 00500190011001500195020001700210020001900227020001200246039000500258005001700263 00500090028000500100028900500100029902000110030902000100032002000140033001300070 0344#VV10.17363#VV10.17364#30000#Vi?t#T527T#808.87008#^214#Tuyn tp truyn c i song ng Anh - Vit#The Windy ; Nguyn Thu Huyn s.t., b.s. ; H..: M Hng, Thanh Hi#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a192tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vn hc nc ngoi#Truyn ci#oanh#Nguyn Thu Huyn#M Hng#The Windy#Thanh Hi#Ting Vit#Ting Anh#Sch song ng#267985## 00723000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610020016000660030019000820070059001010220 00400160008000500164009002000169010000500189011001500194021010400209020001000313 02000060032302000150032900500160034400600080036003900050036801300070037300100170 0380#VV10.17365#VV10.17367#VV10.17366#35000#Vi?t#C104-I#428.0076#^214#Cambridge IELTS#Ti liu luyn thi#Vanessa Jakeman, Clare McDowell ; Vn Ho dch, gii t hiu#T.1#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a156tr.^b24cm#Gii thiu cc thi IELT S luyn bn k nng nghe, ni, c, vit hc sinh t kt qu thi cao nht#Ti ng Anh#IELTS#Sch luyn thi#McDowell, Clare#Vn Ho#oanh#267986#Jakeman, Vaness a## 00653000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610020016000660030040000820070025001220220 00400147008000500151009002000156010000500176011001500181021010400196020001000300 020000600310020001500316006000800331039000500339013000700344#VV10.17368#VV10.173 69#VV10.17370#38000#Vi?t#C104-I#428.0076#^214#Cambridge IELTS#English for speak ers of other languages#Vn Ho dch, gii thiu#T.4#^aH.#^aT in Bch khoa#201 0#^a175tr.^b24cm#Gii thiu cc thi IELTS luyn bn k nng nghe, ni, c, v it hc sinh t kt qu thi cao nht#Ting Anh#IELTS#Sch luyn thi#Vn Ho# oanh#267987## 00653000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610020016000660030040000820070025001220220 00400147008000500151009002000156010000500176011001500181021010400196020001000300 020000600310020001500316006000800331039000500339013000700344#VV10.17371#VV10.173 73#VV10.17372#38000#Vi?t#C104-I#428.0076#^214#Cambridge IELTS#English for speak ers of other languages#Vn Ho dch, gii thiu#T.5#^aH.#^aT in Bch khoa#201 0#^a175tr.^b24cm#Gii thiu cc thi IELTS luyn bn k nng nghe, ni, c, v it hc sinh t kt qu thi cao nht#Ting Anh#IELTS#Sch luyn thi#Vn Ho# oanh#267988## 00772000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610020016000660030129000820070025002110220 00400236008000500240009002000245010000500265011001500270021010400285020001000389 020000600399020001500405006000800420039000500428013000700433004001800440#VV10.17 375#VV10.17376#VV10.17374#38000#Vi?t#C104-I#428.0076#^214#Cambridge IELTS#Exami nation papers from University of Cambridge ESOL examinations : English for speak ers of other languages : Ti liu luyn thi#Vn Ho dch, gii thiu#T.6#^aH.#^a T in Bch khoa#2010#^a172tr.^b24cm#Gii thiu cc thi IELTS luyn bn k n ng nghe, ni, c, vit hc sinh t kt qu thi cao nht#Ting Anh#IELTS#S ch luyn thi#Vn Ho#oanh#267989#Ti bn ln th 1## 00653000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820009000458080005000540140007000590020016000660030040000820070025001220220 00400147008000500151009002000156010000500176011001500181021010400196020001000300 020000600310020001500316006000800331039000500339013000700344#VV10.17378#VV10.173 77#VV10.17379#Vi?t#C104-I#428.0076#^214#38000#Cambridge IELTS#English for speak ers of other languages#Vn Ho dch, gii thiu#T.7#^aH.#^aT in Bch khoa#201 0#^a175tr.^b24cm#Gii thiu cc thi IELTS luyn bn k nng nghe, ni, c, v it hc sinh t kt qu thi cao nht#Ting Anh#IELTS#Sch luyn thi#Vn Ho# oanh#267990## 00718000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020029000500030016000790070050000950080005001450090 02000150010000500170011001500175001002300190004001800213021011200231020001000343 020000900353020001100362039000500373006000900378020001000387013000700397#VV10.17 380#VV10.17381#75000#Vi?t#NG550P#428#^214#Ng php ting Anh trung cp#With ans wer key#Betty Schrampfer Azar ; Hng c dch, gii thiu#^aH.#^aT in Bch kh oa#2010#^a503tr.^b24cm#Azar, Betty Schrampfer#Ti bn ln th 3#Cung cp cc ki n thc ng php ting Anh c bn nh cc th, cu hi, danh t, i t, ng t khuyt thiu...#Ting Anh#Ng php#Gio trnh#oanh#Hng c#Trung cp#267991## 00834000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020037000490030009000860070063000950080005001580090 02000163010000500183011001500188001002300203004001800226021017000244020001000414 02000090042402000110043303900050044400500130044902000080046202000100047000600090 0480013000700489#VV10.17382#VV10.17383#60000#Vi?t#B103T#428#^214#Bi tp ng ph p ting Anh trung cp#Workbook#Betty Schrampfer Azar, Stacy Hagen ; Hng c d ch, gii thiu#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a383tr.^b24cm#Azar, Betty Schrampf er#Ti bn ln th 3#Gii thiu cc dng bi tp ng php ting Anh v cc th, cu hi, danh t v i t, ng t khuyt thiu...gip ngi hc luyn tp, n ng cao v pht trin kin thc#Ting Anh#Ng php#Gio trnh#oanh#Hagen, Stacy#B i tp#Trung cp#Hng c#267992## 00806000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020061000440070012001050080005001170090010001220100005001320110 01500137001001200152021032300164020001000487020001400497039000500511020000800516 020000900524013000700533#VV10.17384#VV10.17385#Vi?t#B450L#340.5#^214#B lut Hn g c di sn vn ho php l c sc ca Vit Nam#L c Tit#^aH.#^aT php#201 0#^a391tr.^b21cm#L c Tit#Cung cp nhng c liu lch s, nhng phn tch, nh n nh gip ngi c hiu r hn bi cnh ra i ca b lut Hng c; nhng t tng canh tn, m cht nhn vn, nhn bn xuyn sut qu trnh son tho v thc thi b lut; nh hng ca b lut ti s hnh thnh lut tc min ni v hng c, l lng min xui#Php lut#Lut Hng c#oanh#B lut#Vit Nam#26 7993## 00662000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020056000490070015001050080005001200090010001250100 00500135011001500140001001500155021018700170020001000357020000900367039000500376 020000800381013000700389#VV10.17386#VV10.17387#50000#Vi?t#H561D#321#^214#Hng dn n tp mn hc l lun nh nc v php lut#Nguyn Th Hi#^aH.#^aT php# 2010#^a417tr.^b21cm#Nguyn Th Hi#i tng v phng php nghin cu l lun n h nc v php lut; ngun gc ca nh nc v php lut; bn cht, vai tr, ch c nng, b my, hnh thc kiu nh nc v kiu php lut...#Php lut#Nh nc #oanh#L lun#267994## 00703000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020069000530080005001220090010001270100005001370110 01500142021017900157020000800336020001000344020001700354039000500371020000900376 015002300385013000700408020001000415#VV10.17388#VV10.17389#25000#Vi?t#H561D#343 .597#^214#Hng dn mi ca b Ti chnh v vic in, pht hnh s dng ho n#^ aH.#^aT php#2010#^a147tr.^b21cm#Gii thiu ngh nh 51/2010/N-CP ca Chnh p h v quy nh ho n bn hng ho, cung ng dch v v thng t 153/2010/TT-BT C ca b Ti chnh hng dn thi hnh ngh nh ny#Ho n#Ti chnh#Vn bn p hp qui#oanh#Qui nh#TTS ghi: B Ti chnh#267995#Php lut## 00946000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020042000420070080000840080005001640090010001690100005001790110 01500184021020800199020001000407039000500417005001500422005001600437005001800453 020001100471020001800482015009800500005001400598005001300612013000700625#VV10.17 390#VV10.17391#Vi?t#C101P#347#^214#Cc phn quyt trng ti quc t chn lc#B.s ., hiu chnh: Trn Hu Hunh (ch.b.), Nguyn Minh Tr, Nguyn Ngc Thch...#^aH .#^aT php#2010#^a479tr.^b21cm#Gii thiu 50 phn quyt t cc t chc trng t i trong nc v quc t tp trung vo cc vn lin quan n th tc t tng trng ti, t a ra nhng bnh lun v lu cho cc i tng c lin quan# Trng ti#oanh#Trn Hu Hunh#Nguyn Minh Tr#Nguyn Ngc Thch#Phn quyt#Trng ti quc t#u ba sch ghi: Phng Thng mi v Cng nghip Vit Nam ; Trung tm Trng ti quc t Vit Nam#Phm Vn Cht#V nh Dng#267996## 00745000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020095000510030057001460070026002030080005002290090 01100234010000500245011001500250001001400265021013800279020001700417020001000434 039000500444005001100449013000700460#VV10.17392#VV10.17393#64000#Vi?t#H561D#495 .7#^214#Hng dn hc m thoi ting Hn Quc lu lot cho cng nhn x nghip v nhn vin vn phng#Dnh cho nhng ngi i xut khu lao ng Hn Quc...# Trn Nht nh, Trung Hiu#^aH.#^aThi i#2010#^a340tr.^b21cm#Trn Nht nh#Gm 42 bi hc hng dn cch pht m cc ch ci ting Hn v nhng mu m thoi l y t thc t giao tip v trong cuc sng i thng#Ting Triu Tin#m thoi #oanh#Trung Hiu#267997## 00873000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510030031000670290026000980070042001240080 00500166009001100171010000500182011001500187001001100202021023300213020000900446 02000090045503900050046400600150046901200260048400600180051000600120052801300070 0540#VV10.17394#VV10.17395#53000#Vi?t#H112#294.3#^214#Hy n thy#The Budd hist path to happiness#Come and see for yourself#Ayya Khema ; Vit Dch: Nguyn Vn Ph...#^aH.#^aThi i#2010#^a264tr.^b21cm#Ayya Khema#Phc ho bc tranh tn g qut v gi tr ca li Pht dy: bt u v s hiu bit v thng, tc gi phn tch cc kh au u c h quy chiu vo ci ti di ba hnh thc: y l ti, y l s hu ca ti v y lt ng ca ti#o Pht#Tn gio#oanh#Nguyn Vn Ph#T sch o Pht ngy nay#Nghim Xun Cng#L Thu Linh#267998## 00594000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020034000490070018000830080005001010090011001060100 00500117011001500122021014100137020000900278020000900287039000500296006000800301 013000700309020001200316#VV10.17396#VV10.17397#46000#Vi?t#C400T#613#^214#C tr tu bnh tt khng tm ti#L Xun bin dch#^aH.#^aThi i#2010#^a271tr.^b21c m#Trnh by nhng hiu bit chung v sc kho ca con ngi v cch chm sc bi b sc khe phng chng mi bnh tt gip c th kho mnh#Sc khe#Bnh tt #oanh#L Xun#267999#Phng chng## 00639000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020024000510070014000750080005000890090011000940100 00500105011001500110001001400125004001800139021014800157020001100305039000500316 020001300321013000700334020002000341#VV10.17399#VV10.17398#28000#Vi?t#B105T#158 .1#^214#Bn tr v k nng sng#Hunh Vn Sn#^aH.#^aThi i#2010#^a143tr.^b20c m#Hunh Vn Sn#Ti bn ln th 1#Cung cp nhng k nng sng cn thit v hu ch nh hng cho cc bn tr, gip h vn ln vng bc trong cuc sng, h ng n s thnh cng#Thanh nin#oanh#K nng sng#268000#B quyt thnh cng## 00752000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020028000520030052000800070048001320080005001800090 01100185010000500196011001500201019000900216001001100225021012300236020001600359 039000500375006001200380005001100392020001300403013000700416012001500423#VV10.17 400#VV10.17401#48000#Vi?t#CH100M#155.5#^214#Cha m c bit Teen ngh g#V hc hnh, tin bc, tnh cm... v nhiu th na#Jellyellie ; Thanh Xuyn dch ; Tha nh Minh h..#^aH.#^aThi i#2010#^a265tr.^b21cm#Dch Anh#Jellyellie#Phn tch n hng suy ngh v tm l v hnh ng la tui teen gip cha m hiu c con ci v c cch gio dc tt hn#Tm l la tui#oanh#Thanh Xuyn#Thanh Minh#Tui mi ln#268001#T sch Cha m## 00970000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530030028000730070077001010080005001780090 01100183010000500194011001500199019000900214001001400223004001800237021020800255 02000120046303900050047500500170048000500140049702000090051101200220052002000100 0542020001700552006001200569005000800581013000700589#VV10.17403#VV10.17402#40000 #Vi?t#C430S#332.024#^214#Con s giu hn cha#Gip teen c lp ti chnh#Mike B undlie, Kevin O'Donnell, Bart Diliddo ; Thanh Xuyn dch ; T Oanh h.#^aH.#^aTh i i#2010#^a178tr.^b21cm#Dch Anh#Bundlie, Mike#Ti bn ln th 1#Phn tch, c hia s nhng kinh nghim qu gi nhm gip cc bn tr hc cch kim tin v ti u tin, u t tin mt cch hiu qu nht v lm ch c chnh mnh cng nh n hanh chng c lp v mt ti chnh#Kinh nghim#oanh#O'Donnell, Kevin#Diliddo, B art#Lm giu#B sch Teen lm giu#Ti chnh#Thanh thiu nin#Thanh Xuyn#T Oan h#268002## 00757000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020018000520070055000700080005001250090011001300100 00500141011001500146019000900161001001600170021019400186039000500380020000900385 020001100394006001600405005001000421020001700431013000700448#VV10.17404#VV10.174 05#27000#Vi?t#KH300T#395.5#^214#Khi Teen trng#Alex J. Packer ; Phm Thu Tr ang dch ; Chung Qu h..#^aH.#^aThi i#2010#^a126tr.^b20cm#Dch Anh#Packer, A lex J.#Gio dc v vn ho ng x v nhng qui nh trong trng hc cho la tu i teen nh php lch s trong lp hc, nhng iu s ng, quan h tt vi gio vin, trang phc ph hp trng hc...#oanh#Qui nh#Trng hc#Phm Thu Tran g#Chung Qu#Thanh thiu nin#268003## 00664000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020026000520070053000780080005001310090011001360100 00500147011001500152019000900167001001600176021010000192039000500292020001000297 020000700307020001700314006001300331005001100344013000700355#VV10.17406#VV10.174 07#32000#Vi?t#KH300T#395.1#^214#Khi Teen hn h & kt bn#Alex J. Packer ; on Th Vn dch ; Thanh Minh h..#^aH.#^aThi i#2010#^a158tr.^b20cm#Dch Anh#Pac ker, Alex J.#Gio dc tui mi ln v ngh thut ng x trong giao tip vi bn b v ngi ln v trong x hi#oanh#Giao tip#ng x#Thanh thiu nin#on Th Vn#Thanh Minh#268004## 00651000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020015000520070057000670080005001240090011001290100 00500140011001500145019000900160001001600169021006900185039000500254020001000259 020000700269020000900276006001500285005001300300020001700313013000700330#VV10.17 408#VV10.17409#29000#Vi?t#KH300T#395.1#^214#Khi Teen nh#Alex J. Packer ; Ngu yn Th Yn dch ; Trn V Nhn h..#^aH.#^aThi i#2010#^a131tr.^b20cm#Dch An h#Packer, Alex J.#Gio dc tui mi ln v ngh thut ng x, giao tip trong gi a nh#oanh#Giao tip#ng x#Gia nh#Nguyn Th Yn#Trn V Nhn#Thanh thiu ni n#268005## 00683000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020017000520070015000690080005000840090011000890100 00500100011001400105001001500119004001800134021020000152020000900352039000500361 012002600366020000600392013000700398#VV10.17412#VV10.17413#13000#Vi?t#TH305T#29 4.3#^214#Thin t nim x#Thch Tr Siu#^aH.#^aThi i#2010#^a65tr.^b20cm#Thc h Tr Siu#Ti bn ln th 3#Hng dn cch thc hnh thin theo Thin x nim t bao gm thut lm ch hi th, ng tc ngi, s qun chiu tm, tc gi cn c h ra cc kh khn ban u v nhng sai lm nn trnh trong tu thin#o Pht#oa nh#T sch o pht ngy nay#Thin#268007## 00626000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020016000520070014000680080005000820090011000870100 00500098011001500103001001400118004001800132021014300150020000900293039000500302 012002600307020000800333013000700341#VV10.17414#VV10.17415#20000#Vi?t#KH455C#29 4.3#^214#Khng c k th#Thch Nht T#^aH.#^aThi i#2010#^a121tr.^b20cm#Thch Nht T#Ti bn ln th 2#Gio l o Pht rn dy con ngi v cch xo b nh ng tranh chp, bt hnh, xung t nhm chuyn ho cc mu thun v kh au gia con ngi#o Pht#oanh#T sch o pht ngy nay#Gio l#268008## 00703000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070043000690080005001120090011001170100 00500128011001500133001001400148004001800162021014000180020000900320039000500329 005001700334020000900351012002600360020000800386013000700394#VV10.17417#VV10.174 16#20000#Vi?t#452D#294.3#^214#i din ci cht#Thch Nht T ; Ghi chp: Hon g Th Nguyt#^aH.#^aThi i#2010#^a169tr.^b20cm#Thch Nht T#Ti bn ln th 2 #Ghi li nhng trit l v ci cht trong o Pht, gip ngi tu hnh nhn n h v vt ln ci cht trnh bun kh v sng cho tt p#o Pht#oanh#Hong Th Nguyt#Ci cht#T sch o pht ngy nay#Gio l#268009## 00659000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020019000520070014000710080005000850090011000900100 00500101011001500106001001400121004001800135021015300153020000900306039000500315 012002600320020000800346020000800354013000700362#VV10.17418#VV10.17419#17000#Vi ?t#CH527H#294.3#^214#Chuyn ho cm xc#Thch Nht T#^aH.#^aThi i#2010#^a112 tr.^b20cm#Thch Nht T#Ti bn ln th 3#Vit v nhng gio l o pht khuyn con ngi nn bit t iu tit cm xc ca mnh v hiu ho ni kh, nim a u v sng cuc sng c ngha hn#o Pht#oanh#T sch o pht ngy nay#Gio l#Cm xc#268010## 00679000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020028000500070071000780080023001490090029001720100 00500201011001500206001002400221021015000245020000900395039000500404020000900409 013000700418#VV10.17420#VV10.17421#48000#Vi?t#NH556M#370#^214#Nhng mc tiu c a gio dc#Alfred North Whitehead ; Hong Ph Phng dch ; Phm Vim Phng h. .#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aThi i ; i hc Hoa Sen#2010#^a228tr.^b20cm#Whiteh ead, Alfred North#Trnh by nhng mc tiu ca gio dc hin i, nhng gii ph p mang tnh cht l lun, k thut, t chc thc hin l thuyt i i vi th c tin#Gio dc#oanh#Mc tiu#268011## 00705000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020017000510070015000680080005000830090011000880100 00500099011001400104001001500118004001800133021022100151020000900372039000500381 012002600386020000800412013000700420#VV10.17422#VV10.17423#12000#Vi?t#B450T#294 .3#^214#B th Ba la mt#Thch Tr Siu#^aH.#^aThi i#2010#^a60tr.^b20cm#Thch Tr Siu#Ti bn ln th 3#Trnh by bao qut v bn cht, tm quan trng v gi tr ca hnh b th. Gii thiu cc loi b th trn tnh thn Ba la mt nh b th chn chnh, b th ng lc, b th vi nim vui v ph hp vi nhu cu th c t...#o Pht#oanh#T sch o pht ngy nay#Gio l#268012## 00546000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020022000500030037000720290022001090070031001310080 00500162009001100167010000500178011001400183020001000197039000500207005001400212 012002800226013000700254020000700261#VV10.17424#VV10.17425#15000#Vi?t#KH400B#42 8#^214#Kho bu trong lng m#Sch dnh cho cc cu t 7 - 12 tui#The gold in th e grave#Tri Thc Vit tuyn chn, dch#^aH.#^aThi i#2010#^a92tr.^b21cm#Ting Anh#oanh#Tri Thc Vit#Hc ting Anh hiu qu nht#268013#Tr em## 00549000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490030037000730290024001100070031001340080 00500165009001100170010000500181011001400186020001000200039000500210005001400215 012002800229013000700257020000700264#VV10.17426#VV10.17427#15000#Vi?t#120M#428 #^214#m mu trn Kim T Thp#Sch dnh cho cc cu t 7 - 12 tui#The plot on t he Pyramid#Tri Thc Vit tuyn chn, dch#^aH.#^aThi i#2010#^a95tr.^b21cm#Ti ng Anh#oanh#Tri Thc Vit#Hc ting Anh hiu qu nht#268014#Tr em## 00545000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490030037000690290024001060070031001300080 00500161009001100166010000500177011001400182020001000196039000500206005001400211 012002800225013000700253020000700260#VV10.17428#VV10.17429#15000#Vi?t#M100T#428 #^214#Ma thut v xc p#Sch dnh cho cc cu t 7 - 12 tui#The magic and the mummy#Tri Thc Vit tuyn chn, dch#^aH.#^aThi i#2010#^a94tr.^b21cm#Ting A nh#oanh#Tri Thc Vit#Hc ting Anh hiu qu nht#268015#Tr em## 00556000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020025000490030037000740290030001110070031001410080 00500172009001100177010000500188011001400193020001000207039000500217005001400222 012002800236013000700264020000700271#VV10.17430#VV10.17431#15000#Vi?t#B431M#428 #^214#Bng ma v ngi nh c#Sch dnh cho cc cu t 7 - 12 tui#The phantom and the fisherman#Tri Thc Vit tuyn chn, dch#^aH.#^aThi i#2010#^a89tr.^b2 1cm#Ting Anh#oanh#Tri Thc Vit#Hc ting Anh hiu qu nht#268016#Tr em## 00741000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020028000490290032000770070019001090080005001280090 01100133010000500144011001500149021022800164020001000392020000700402039000500409 005001400414012002800428013000700456#VV10.17432#VV10.17433#68000#Vi?t#M458T#428 #^214#100 ch ting Anh d hc#Easy learning 100 English essay#Tri Thc Vit b.s.#^aH.#^aThi i#2010#^a328tr.^b21cm#Gii thiu 100 bi hc ting Anh vi n i dung ni v cc lnh vc nh vn ho, lch s, x hi, a l, khoa hc k thu t... ca cc nc gip ngi hc nm bt c kin thc c bn ting Anh v b sung thm tri thc cuc sng#Ting Anh#Ch #oanh#Tri Thc Vit#Hc ting Anh h iu qu nht#268017## 00508000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020007000490030012000560070034000680080005001020090 01100107010000500118011001500123019000800138001001600146020001700162020001200179 039000500191006001200196020000300208013000700211#VV10.17435#VV10.17434#69000#Vi ?t#B501M#813#^214#Ba m#Tiu thuyt#Aprilynne Pike ; Thin Khanh dch#^aH.#^aTh i i#2010#^a415tr.^b21cm#Dch M#Pike, Aprilynne#Vn hc hin i#Tiu thuyt# oanh#Thin Khanh#M#268018## 00705000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400010023000450020018000680030023000860070023001090220007001320080 00500139009001100144010000500155011001500160012003000175021010300205020000900308 020000800317020000800325020002300333039000500356013000700361005002300368#VV10.17 436#VV10.17437#Vi?t#TH117L#294.3#^214#Minh c Triu Tm nh#Thp la tm linh#C uc i v hnh trng#Minh c Triu Tm nh#T.1, 2#^aH.#^aThi i#2010#^a495tr .^b21cm#T sch Huyn khng sn tng#Vit v tiu s v s nghip tu hnh ca n gi H Tng - ngi khai t ca Pht gio Theravda Vit Nam#o pht#Tiu s#Tu hnh#H Tng, Nh s, 1893-#oanh#268019#Minh c Triu Tm nh## 00696000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510010009000560020020000650070014000850080005000990090 01100104010000500115011001500120020000800135020001000143039000500153015006400158 021017700222020001200399013000700411#VV10.17438#VV10.17439#50000#Vi?t#H401M#959 .704092#^214#Lm Vinh#Hoa mai v mt tri#Lm Vinh b.s.#^aH.#^aThi i#2010#^a2 95tr.^b24cm#Tiu s#S nghip#oanh#Sch k nim 120 nm ngy sinh Ch tch H Ch Minh 1890 - 2010#Gii thiu nhng ti liu, s kin, tnh tit tiu biu t tu i thiu nin n nhng nm thng cui i ca Bc; nhng tnh cm ca Bc i v i qu hng, ng bo, ng ch...#H Ch Minh#268020## 00894000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820006000428080005000480020018000530030039000710290021001100070033001310080 00500164009001100169010000500180011001500185021025600200020000800456020000800464 03900050047201900080047700100160048502000110050100600110051201300070052301200180 0530020000800548#VV10.17440#VV10.17441#140000#Vi?t#NG527L#658.4#^214#Nguyn l th nm#Ngh thut & thc hnh t chc hc tp#The fifth discipline#Peter M. Sen ge ; V Minh T dch#^aH.#^aThi i#2010#^a551tr.^b24cm#Trnh by nguyn l th nm v t chc hiu qu cc nhm ti ni lm vic; cch thc m cc hnh ng t o nn thc t ca chng ta... v cch chng ta thay i iu ; nn tng ca t chc hc tp; xy dng t chc hc tp, nhng suy ngm t thc hnh...#Qun l #Hc tp#Loan#Dch M#Senge, Peter M.# Nguyn l#V Minh T#268021#T sch Doanh Tr#T chc## 01039000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460020028000510070021000790080005001000090011001050100 00500116011001500121021049300136020001700629039000500646001001100651020001800662 005000900680013000700689020001100696020001000707020002000717#VV10.17442#VV10.174 43#125000#Vi?t#TH305T#133#^214#Thin thi a li nhn ho#Bch Tuyt, an Long #^aH.#^aThi i#2010#^a751tr.^b24cm#Gii thiu phng php nhn thc th gi i t nhin v quy lut vn ng ca x hi thng qua thut chim tinh, bi qu, xem s mnh...; phng thc nhn bit hon cnh t nhin, quy lut vn kh c a tri t nhm la chn phng hng, mi trng, tn dng u th a l, ph ng php tm long mch, a linh cuc sng, s nghip c hanh thng may mn; phng thc nhn bit con ngi, cch x th cng thut dng sinh trng th v hnh trnh i ngi i t s sng n ci cht#Khoa hc thn b#Loan#Bch Tuy t#m dng ng hnh#an Long#268022#Dng sinh#Sinh mnh#Vn ho phng ng## 00863000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020034000520030044000860070019001300080005001490090 01100154010000500165011001500170021036000185020001700545039000500562001001400567 013000700581020000900588#VV10.17445#VV10.17444#140000#Vi?t#L302A#133.5#^214#Lc h m dng trch ct 2011-2012#Tp tc chn ngy theo vn ho truyn thng#Nguy n Anh V b.s.#^aH.#^aThi i#2010#^a556tr.^b24cm#Nghin cu thut trch ct v cc vn lin quan. Tm hiu ngun gc v c s l lun trch ct, hong o v hc o, thp nh trc, nh thp bt t, thn st trong thut trch ct, cc h ng mc trch ct, cc ngy i king k, thuyt m dng ng hnh v can chi, m t s tp tc cng t theo m lch, th t u tin khi chn ngy, lch m dng trch ct#Khoa hc thn b#Loan#Nguyn Anh V#268023#Xem ngy## 00818000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200090 00358080005000440020028000490070032000770080005001090090014001140100005001280110 01500133021022400148020001100372020000600383039000500389001001300394005001800407 015009700425013000700522020001100529#VV10.17446#VV10.17447#Vi?t#GI-462T#381.0954 #^214#Gii thiu th trng n #L Quang Ln, Nguyn Tun Quang#^aH.#^aCng th ng#2010#^a178tr.^b26cm#Gii thiu tng quan v t nc, kinh t x hi, kinh t thng mi ca n ; quan h kinh t thng mi Vit Nam - n ; hip nh thng mi hng ho ASEAN - n v cc vn kin lin quan; mt s ngnh hng c a n #Thng mi#n #Loan#L Quang Ln#Nguyn Tun Quang#TTS ghi: B Cng thng. V Th trng chu Phi, Ty , Nam . V Chnh sch thng mi a Bin#2 68024#Th trng## 00442000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020011000410070008000520080005000600090011000650100005000760110 01700081020001800098020001400116039000500130020000900135005000800144012002900152 013000700181#VN10.04772#14000#Vi?t#S460T#372.21#^214#S th xem#Hi Yn#^aH.#^a Thi i#2010#^a24tr.^b18x20cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Loan#Xc gic#Hi Yn#B sch u tin dnh cho b#268025## 00448000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020013000430070008000560080005000640090011000690100005000800110 01700085020001800102020001400120039000500134020001100139005000800150012002900158 013000700187#VN10.04773#14000#Vi?t#NGH200T#372.21#^214#Nghe th xem#Hi Yn#^aH .#^aThi i#2010#^a24tr.^b18x20cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Loan#Thnh gi c#Hi Yn#B sch u tin dnh cho b#268026## 00441000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020011000410070008000520080005000600090011000650100005000760110 01700081020001800098039000500116020000800121005000800129012002900137013000700166 020001400173#VN10.04774#14000#Vi?t#V200T#372.21#^214#V th xem#Hi Yn#^aH.#^a Thi i#2010#^a24tr.^b18x20cm#Gio dc mu gio#Loan#Hi ho#Hi Yn#B sch u tin dnh cho b#268027#Sch mu gio## 00446000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020013000420070008000550080005000630090011000680100005000790110 01700084020001800101020001400119039000500133020001000138005000800148012002900156 013000700185#VN10.04775#14000#Vi?t#NG553T#372.21#^214#Ngi th xem#Hi Yn#^aH. #^aThi i#2010#^a24tr.^b18x20cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Loan#Khu gic #Hi Yn#B sch u tin dnh cho b#268028## 00445000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020013000420070008000550080005000630090011000680100005000790110 01700084020001800101020001400119039000500133020000900138005000800147012002900155 013000700184#VN10.04776#14000#Vi?t#NH311T#372.21#^214#Nhn th xem#Hi Yn#^aH. #^aThi i#2010#^a24tr.^b18x20cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Loan#Quan st# Hi Yn#B sch u tin dnh cho b#268029## 00442000000000253000450002600110000002000180001103900050002900500080003401200290 00420140007000710410005000781810006000830820007000898080005000960020012001010070 00800113008000500121009001100126010000500137011001700142020000800159013000700167 020001400174#VN10.04777#Gio dc mu gio#Loan#Hi Yn#B sch u tin dnh cho b#14000#Vi?t#N253T#372.21#^214#Nm th xem#Hi Yn#^aH.#^aThi i#2010#^a24t r.^b18x20cm#V gic#268030#Sch mu gio## 00737000000000313000450002600110000002600110001102000170002202000090003903900050 00480050012000530410005000651810006000700820013000768080005000890020038000940030 09600132007007600228008000500304009002600309010000500335011001500340020000400355 005000800359005001000367005001100377005001200388005001600400013000700416#VV10.17 448#VV10.17449#Vn hc hin i#Vit Nam#Loan#H Ch Minh#Vi?t#M305N#895.9221340 8#^214#Min Nam lun lun trong tri tim ti#Tuyn chn nhng bi th hay vit v min Nam thi k khng chin chng M cu nc (1954-1975)#H Ch Minh, Huy C n, Xun Diu... ; Nguyn B Thnh tuyn chn, gii thiu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a270tr.^b24cm#Th#Huy Cn#Xun Diu#Nguyn Duy#H Minh c#Nguyn B Thnh#268031## 00767000000000313000450002600110000002600110001102000160002202000100003803900050 00480010016000530140007000690410005000761810006000810820008000878080005000950020 03100100007002100131008000500152009001800157010000500175011001500180021019900195 020001600394020000700410020000900417013000700426004001300433020000700446#VV10.17 450#VV10.17451#Di tch lch s#nh Bng#Loan#Nguyn c Thn#40000#Vi?t#D300T# 959.727#^214#Di tch lch s vn ho n #Nguyn c Thn b.s.#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a303tr.^b19cm#Gii thiu mt cch h thng v kh ton din v khu di tch n , cc di tch n i, cha, thp, lng m thi L v cc di tch lch s cch mng ca x nh Bng - huyn T Sn - tnh Bc Ninh#Di tch vn h o#Nh L#Bc Ninh#268032#In ln th 7#n ## 00598000000000277000450002600110000002600110001102000170002203900050003900100180 00440140007000620410005000691810006000740820011000808080005000910020023000960030 00700119007001800126008000500144009001800149010000500167011001500172021011400187 020000300301020000900304013000700313#VV10.17452#VV10.17453#Vn hc hin i#Loan #Trnh Thanh Phong#37000#Vi?t#H305R#895.922803#^214#Hin ra t huyn thoi#Tp k#Trnh Thanh Phong#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a127tr.^b19cm#Gm nhng cu ch uyn ca tc gi v vng t m tc gi i qua nh N Hang, Hm Yn, Cmpuchi a, Tuyn Quang...#K#Vit Nam#268033## 00415000000000253000450002600110000002000170001103900050002800100100003301400070 00430410005000501810007000550820009000628080005000710020009000760030004000850070 01000089008000500099009001800104010000500122011001400127020000400141020000900145 013000700154#VV10.17454#Vn hc hin i#Loan#Trn Hun#24000#Vi?t#QU100X#895.9 221#^214#Qu xun#Th#Trn Hun#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a83tr.^b19cm#Th#Vi t Nam#268034## 00444000000000265000450002600110000002000170001103900050002800100110003301400070 00440410005000511810007000560820009000638080005000720020015000770030009000920070 01100101008000500112009001800117010000500135011001500140020000400155020000900159 020000300168013000700171#VV10.17455#Vn hc hin i#Loan#Dip Thanh#20000#Vi?t #NH460V#895.9221#^214#Nh v x Lng#Th - k#Dip Thanh#^aH.#^aVn ho dn tc# 2010#^a115tr.^b19cm#Th#Vit Nam#K#268035## 00416000000000253000450002600110000002000170001103900050002800100090003301400070 00420410005000491810006000540820009000608080005000690020012000740030004000860070 00900090008000500099009001800104010000500122011001500127020000400142020000900146 013000700155#VV10.17456#Vn hc hin i#Loan#Th Long#25000#Vi?t#B454M#895.922 1#^214#Bn ma th#Th#Th Long#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a151tr.^b19cm#Th#V it Nam#268036## 00447000000000253000450002600110000002000170001103900050002800100140003318100060 00470820009000538080005000620020009000670030013000760070014000890410005001030080 00500108009001800113010000500131011002500136020001200161020000900173020000400182 013000700186#VV10.17457#Vn hc hin i#Loan#Bi Dng Hiu#H401S#895.9221#^214# Hoa sng#Truyn - th#Bi Dng Hiu#Vi?t#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a111tr., 2 tr. nh^b19cm#Truyn ngn#Vit Nam#Th#268037## 00711000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520010017000570020024000740070017000980220004001152210 03300119008000500152009001800157010000500175011001500180021012700195020002100322 020000700343020000900350020000900359039000500368013000700373005001700380#VV10.17 458#VV10.17459#32000#Vi?t#V115H#394.2695977#^214#Hong Thanh Minh#Vn ho l h i Vit Nam#Hong Thanh Minh#T.3#L hi truyn thng ti min Nam#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a199tr.^b19cm#Gii thiu mt s l hi truyn thng min Nam: v a B, l hi, v cc li, l hi ua ghe truyn thng, ca ht ci lng...#Vn h o truyn thng#L hi#Min Nam#Vit Nam#Loan#268038#Hong Thanh Minh## 00986000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520010017000570020024000740070017000980220004001152210 03500119008000500154009001800159010000500177011001500182021039800197020002100595 020000700616020001100623020000900634039000500643013000700648005001700655#VV10.17 460#VV10.17461#39000#Vi?t#V115H#394.2695974#^214#Hong Thanh Minh#Vn ho l h i Vit Nam#Hong Thanh Minh#T.2#L hi truyn thng ti min Trung#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a253tr.^b19cm#Gii thiu mt s l hi truyn thng min Trung . Bao gm l hi vng Thanh Ho (l hi ma xun, l hi ma h, l hi ma thu ng...); vng Ngh An - H Tnh (l hi ma xun, hi lng Qunh i, hi n C n...); vng Trung Trung b (l hi bi thuyn ua Qung Bnh, l hi ma xun t Thn kinh); vng Nam Trung b v Ty Nguyn (l hi Qun Th m, l hi c ng, l rc mc ng...)#Vn ho truyn thng#L hi#Min Trung#Vit Nam#Loan #268039#Hong Thanh Minh## 00743000000000277000450002600110000002600110001102000130002203900050003500100230 00401810006000630820008000698080005000770020031000820070023001130410005001360080 00500141009001800146010000500164011001500169021022800184020000900412020001200421 020000800433020001700441013000700458#VV10.17462#VV10.17463#Dn tc #Loan#Tuy t Nhung Bun Krng#V115H#305.899#^214#Vn ho mu h qua s thi #Tuyt Nhun g Bun Krng#Vi?t#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a413tr.^b21cm#Gii thiu khi qu t v vn ho mu h trong i sng tc ngi; vn ho mu h qua h th ng ti s thi; vn ho mu h qua h thng nhn vt n. S tip nhn c a ngi i vi vn ho mu h trong s thi#Vit Nam#Dn tc hc#Vn ho#Ch mu quyn#268040## 00816000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510010017000560020024000730070017000970220004001142210 03300118008000500151009001800156010000500174011001500179021023300194020002100427 020000700448020000900455020000900464039000500473013000700478005001700485#VV10.17 464#VV10.17465#44000#Vi?t#V115H#394.269597#^214#Hong Thanh Minh#Vn ho l hi Vit Nam#Hong Thanh Minh#T.1#L hi truyn thng ti min Bc#^aH.#^aVn ho d n tc#2010#^a284tr.^b19cm#Gii thiu mt s l hi truyn thng min Bc. Bao gm Tt Nguyn n, l hi trong 3 ngy Tt ng bng Bc b, nhng l hi ng y mng 4 v 5 thng ging, cc l hi t mng 6 n mng 10, cc l hi v tnh gio dc cng ng#Vn ho truyn thng#L hi#Min Bc#Vit Nam#Loan#268041#Ho ng Thanh Minh## 00800000000000313000450002600110000002600110001102000090002203900050003100500180 00361810007000540820008000618080005000690020078000740070067001520410005002190080 00500224009001000229010000500239011001400244021014700258005001600405005001400421 005001300435005001200448020001000460020000400470020000500474013000700479#VL10.02 136#VL10.02137#Chm sc#Loan#Nguyn Thanh Long#QU600#362.196#^214#Quy nh v h ng dn thc hin chm sc ngi nhim HIV ti nh v cng ng#B.s.: Nguyn Th anh Long, Nguyn Vn Knh, Bi c Dng (ch.b.)...#Vi?t#^aH.#^aB Y t#2010#^a9 6tr.^b30cm#Quy nh v hng dn thc hin chm sc ngi nhim HIV ti nh v c ng ng. Qu trnh theo di, bo co v qun l cc dch v chm sc ti nh#Ng uyn Vn Knh#Bi c Dng#Trn Vn Sn# Th Nhn#Bnh nhn#HIV#AIDS#268042## 00483000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020037000420290019000790070019000980220005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143020001000158020000900168020001400177005001400191 039000500205013000700210#VL10.02138#86000#Vi?t#T306A#372.652#^214#Ting Anh dn h cho hc sinh tiu hc#English of primary#Tri thc Vit b.s.#T.12#^aH.#^aThi i#2010#^a118tr.^b27cm#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm#Tri thc Vit#Loan#26804 3## 00483000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020037000420290019000790070019000980220005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143020001000158020000900168020001400177005001400191 039000500205013000700210#VL10.02140#87000#Vi?t#T306A#372.652#^214#Ting Anh dn h cho hc sinh tiu hc#English of primary#Tri thc Vit b.s.#T.10#^aH.#^aThi i#2010#^a111tr.^b27cm#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm#Tri thc Vit#Loan#26804 4## 00482000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020037000420290019000790070019000980220004001170080005001210090 01100126010000500137011001500142020001000157020000900167020001400176005001400190 039000500204013000700209#VL10.02141#87000#Vi?t#T306A#372.652#^214#Ting Anh dn h cho hc sinh tiu hc#English of primary#Tri thc Vit b.s.#T.8#^aH.#^aThi i#2010#^a108tr.^b27cm#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm#Tri thc Vit#Loan#268045 ## 00482000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020037000420290019000790070019000980220004001170080005001210090 01100126010000500137011001500142020001000157020000900167020001400176005001400190 039000500204013000700209#VL10.02142#87000#Vi?t#T306A#372.652#^214#Ting Anh dn h cho hc sinh tiu hc#English of primary#Tri thc Vit b.s.#T.7#^aH.#^aThi i#2010#^a110tr.^b27cm#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm#Tri thc Vit#Loan#268046 ## 00482000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020037000420290019000790070019000980220004001170080005001210090 01100126010000500137011001500142020001000157020000900167020001400176005001400190 039000500204013000700209#VL10.02143#85000#Vi?t#T306A#372.652#^214#Ting Anh dn h cho hc sinh tiu hc#English of primary#Tri thc Vit b.s.#T.6#^aH.#^aThi i#2010#^a106tr.^b27cm#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm#Tri thc Vit#Loan#268047 ## 00481000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020037000420290019000790070019000980220004001170080005001210090 01100126010000500137011001400142020001000156020000900166020001400175005001400189 039000500203013000700208#VL10.02144#70000#Vi?t#T306A#372.652#^214#Ting Anh dn h cho hc sinh tiu hc#English of primary#Tri thc Vit b.s.#T.4#^aH.#^aThi i#2010#^a86tr.^b27cm#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm#Tri thc Vit#Loan#268048# # 00482000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020037000420290019000790070019000980220004001170080005001210090 01100126010000500137011001500142020001000157020000900167020001400176005001400190 039000500204013000700209#VL10.02145#80000#Vi?t#T306A#372.652#^214#Ting Anh dn h cho hc sinh tiu hc#English of primary#Tri thc Vit b.s.#T.5#^aH.#^aThi i#2010#^a100tr.^b27cm#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm#Tri thc Vit#Loan#268049 ## 00814000000000253000450002600110000002000100001102000090002103900050003001500170 00351810006000520820009000588080005000670020073000720030088001450410005002330080 00500238009001000243010000500253011001600258021025300274020001800527020000800545 013000700553#VL10.02146#Php lut#Vit Nam#Loan#TTS: B T php#T527T#347.9597# ^214#Tuyn tp h thng ho vn bn quy phm php lut do B T php ban hnh#T nm 1981 n thng 12 nm 2009 c cp nht vn bn mi ban hnh n thng 6 nm 2010#Vi?t#^aH.#^aT php#2010#^a1465tr.^b27cm#Tuyn tp h thng vn bn quy ph m php lut cn hiu lc thi hnh do B T php ban hnh v lin tch ban hnh t nm 1981 n thng 12 nm 2009 c sp xp theo loi vn bn, thi gian ban hnh; v cp nht vn bn mi ban hnh n thng 6 nm 2010#Vn bn php lut#T php#268050## 00827000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820006000638080005000690010018000740020037000920290 05500129007004300184008000500227009003200232010000500264011001500269020000800284 020000900292005001000301039000500311020000800316013000700324021018200331#VL10.02 147#VL10.02149#VL10.02148#VL10.02150#200000#Vi?t#M458N#332.4#^214#Nguyn Thanh Chu#1000 nm tin t Thng Long - H Ni#The currency through Thang Long - Ha N oi thousand-year#B.s.: Nguyn Thanh Chu (ch.b.), Ng Hng#^aH.#^aThi i ; T p ch Xa v Nay#2010#^a191tr.^b27cm#Lch s#Vit Nam#Ng Hng#Loan#Tin t#268 051#Nghin cu vn tin t gn vi v th ca Thng Long - H Ni qua cc th i k v nhng bin i nghn nm ca lch s: triu i phong kin, thi thuc P hp, thi i H Ch Minh## 00643000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020034000570070079000910080005001700090011001750100 00500186011001500191020001800206020000900224020000400233005001000237039000500247 005001300252005001500265005001300280005001200293005001700305013000700322#VN10.04 779#VN10.04778#16000#Vi?t#T527T#895.9221008#^214#Tuyn tp nhng bi th thiu nhi#Bng Vit, B Kin Quc, Bi Vit Phong... ; Cao Th Thanh Ba s.t., tuyn ch n#^aH.#^aThi i#2010#^a131tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Bng Vit# Loan#B Kin Quc#Bi Vit Phong#Cao Xun Sn#Diu Nguyn#Cao Th Thanh Ba#26805 2## 00615000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020037000510080005000880090011000930100005001040110 01500109020000900124020001700133039000500150020000700155020000900162020001200171 013000700183021015900190#VN10.04780#VN10.04781#58000#Vi?t#C120N#618.2#^214#Cm nang mang thai v chm sc em b#^aH.#^aThi i#2010#^a398tr.^b19cm#Thai sn#S ch thng thc#Loan#Ph n#Chm sc#Tr s sinh#268053#Hng dn ph n mang tha i cch chm sc sc kho, ch n ung, th dc v th gin. Chm sc tin sn chuyn d, sinh n v chm sc m v b khi mi sinh## 00464000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020033000570070021000900080005001110090011001160100 00500127011001500132020001700147020000900164020001500173039000500188005001000193 013000700203#VN10.04782#VN10.04783#54000#Vi?t#KH400T#398.209597#^214#Kho tng t ruyn c tch Vit Nam#c Thnh tuyn chn#^aH.#^aThi i#2010#^a324tr.^b19cm# Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#Loan#c Thnh#268054## 00442000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020016000430070020000590080005000790090011000840100005000950110 01700100020001800117020000900135020001300144039000500157005001000162013000700172 005000900179#VN10.04784#29000#Vi?t#V428#895.9223#^214#Voi i lm thu#Qunh Ng a, Thu Hnh#^aH.#^aThi i#2010#^a48tr.^b18x17cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tru yn tranh#Loan#Qunh Nga#268055#Thu Hnh## 00445000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020019000430070020000620080005000820090011000870100005000980110 01700103020001800120020000900138020001300147039000500160005001000165013000700175 005000900182#VN10.04785#29000#Vi?t#C501C#895.9223#^214#Cua cng kin nhn#Qunh Nga, Thu Hnh#^aH.#^aThi i#2010#^a48tr.^b18x17cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam# Truyn tranh#Loan#Qunh Nga#268056#Thu Hnh## 00445000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020019000430070020000620080005000820090011000870100005000980110 01700103020001800120020000900138020001300147005001000160039000500170013000700175 005000900182#VN10.04786#29000#Vi?t#C100V#895.9223#^214#C voi bn b bin#Qunh Nga, Thu Hnh#^aH.#^aThi i#2010#^a48tr.^b18x17cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam# Truyn tranh#Qunh Nga#Loan#268057#Thu Hnh## 00451000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020024000440070020000680080005000880090011000930100005001040110 01700109020001800126020000900144020001300153039000500166005001000171013000700181 005000900188#VN10.04787#29000#Vi?t#QU100T#895.9223#^214#Qu trng c php thut #Qunh Nga, Thu Hnh#^aH.#^aThi i#2010#^a48tr.^b18x17cm#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#Loan#Qunh Nga#268058#Thu Hnh## 00448000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020021000440070020000650080005000850090011000900100005001010110 01700106020001800123020000900141020001300150039000500163005001000168013000700178 005000900185#VN10.04788#29000#Vi?t#CH500G#895.9223#^214#Ch gu ngp c ngy#Qu nh Nga, Thu Hnh#^aH.#^aThi i#2010#^a48tr.^b18x17cm#Vn hc thiu nhi#Vit N am#Truyn tranh#Loan#Qunh Nga#268059#Thu Hnh## 00867000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010014000510020041000650070038001060080005001440090 02800149010000500177011001500182020000900197020001400206039000500220019000800225 006001800233013000700251015006500258021023000323020001200553#VN10.04789#VN10.047 90#42000#Vi?t#B100T#153.3#^214#Luongo, Janet#365 li khng nh hng ngy v s ng to#Janet Luongo ; Nguyn Minh Quang dch#^aH.#^aThi i^bi hc Hoa Sen#20 10#^a244tr.^b17cm#Sng to#Sch song ng#Loan#Dch M#Nguyn Minh Quang#268060#T n sch ngoi ba ghi: 365 li khng nh hng ngy sng to#365 li khng nh cho nhng ngh tch cc, gip bn mng tng ra nhng hnh nh lc quan. N hng bi tp tuyt vi v sng to gip bn thc hin c nhng chin lc v h p nht nhng nguyn tc vo trong cuc sng mi ngy#Phng php## 00720000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020050000620070035001120080005001470090 02800152010000500180011001500185020000800200020001400208039000500222019000800227 006001800235013000700253021016000260020001000420#VN10.04791#VN10.04792#30000#Vi ?t#B100T#650.1#^214#Yager, Jan#365 li khng nh hng ngy qun l thi gian #Jan Yager ; Nguyn Minh Quang dch#^aH.#^aThi i^bi hc Hoa Sen#2010#^a144t r.^b17cm#Qun l#Sch song ng#Loan#Dch M#Nguyn Minh Quang#268061#365 li kh ng nh v vic kim sot thi gian. Mt s hot ng gip bn ci thin vic qun l thi gian trong cng vic v trong cuc sng ring ca mnh#Thi gian## 00843000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010011000490020047000600070032001070080005001390090 02800144010000500172011001500177020002000192020001400212039000500226019000800231 006001500239013000700254021026100261020000900522020001000531#VN10.04793#VN10.047 94#26000#Vi?t#B100T#158#^214#Yager, Jan#365 li khng nh hng ngy c h nh phc#Jan Yager ; Bi Thanh Chu dch#^aH.#^aThi i^bi hc Hoa Sen#2010#^a 126tr.^b17cm#Tm l hc ng dng#Sch song ng#Loan#Dch M#Bi Thanh Chu#26806 2#Trnh by b quyt bn c c hnh phc trong tm tay. 365 li khng nh nh nhng cht xc tc v tr thnh mt liu php thay th cho nh tr liu, nh tm l, hoc mt chuyn gia tm thn hc lo luyn nu l ci bn cn c th t c hnh phc#B quyt#Hnh phc## 01086000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020067000620070035001290080005001640090 02800169010000500197011001500202020000900217020001400226039000500240019000800245 006001800253015008300271013000700354021038900361020001200750020001000762#VN10.04 795#VN10.04796#30000#Vi?t#B100T#613.2#^214#Yager, Jan#365 li khng nh hng n gy cho vic kim sot th trng sng to#Jan Yager ; Nguyn Minh Quang dch#^aH .#^aThi i^bi hc Hoa Sen#2010#^a141tr.^b17cm#Sc kho#Sch song ng#Loan#D ch M#Nguyn Minh Quang#Tn sch ngoi ba ghi: 365 li khng nh hng ngy v qun l th trng sng to#268063#Gii thiu b su tp y cm hng gm 365 li khng nh hng ngy ca tin s Jan Yager. N c p dng nh mt cng c nn g cao s t chp nhn v l mt hng tip cn vic kim sot th trng hiu qu hn, bao gm cch i ph vi cn i, mc cm ti li, ch ngha ton cu, ln g t trng km, ngoi hnh xu, cng nh pht hin ra nhng phng php v thc t xoa du bn thn#Phng php#Rn luyn## 00614000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010016000500020016000660070060000820220004001420080 00500146009001100151010000500162011001400167020001800181020000500199020001100204 00500130021500600140022803900050024201300070024701900100025400500160026401200080 0280#VN10.04798#VN10.04797#19000#Vi?t#NG100V#843#^214#Sanvoisin, ric#Ng vo c tch#ric Sanvoisin ; Martin Matje minh ho ; Ng Diu Chu dch#T.4#^aH.#^aTh i i#2010#^a42tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn di#Martin Matja#Ng Di u Chu#Loan#268064#Dch Php#Sanvoisin, ric#Dracusa## 00500000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600010016000650020018000810030012000990070 01600111008000500127009002000132010000500152011001500157020001700172020000900189 020001200198039000500210013000700215#VN10.04799#VN10.04800#VN10.04801#41000#Vi? t#G559N#895.9223#^214#Nguyn Vn Toi#Gm nng p tr#Tiu thuyt#Nguyn Vn T oi#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a315tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Loan#268065## 00512000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620010017000670020022000840030016001060070 01700122008000500139009002000144010000500164011001500169020001700184020000900201 020001200210039000500222013000700227#VN10.04802#VN10.04804#VN10.04803#29000#Vi? t#NH556A#895.92234#^214#Nguyn Danh Khi#Nhng ng my a oan#Tp truyn ngn#N guyn Danh Khi#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a214tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Truyn ngn#Loan#268066## 00459000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510010015000560020016000710030004000870070015000910080 00500106009002000111010000500131011001500136020001700151020000900168020000400177 039000500181013000700186#VN10.04805#VN10.04806#20000#Vi?t#B108T#895.922134#^214 #Phan Trng Ho#Bo thng Ging#Th#Phan Trng Ho#^aH.#^aQun i nhn dn#2010 #^a146tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Loan#268067## 00480000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620010013000670020010000800030008000900070 01300098008000500111009002000116010000500136011001500141020001700156020000900173 020000800182039000500190013000700195#VN10.04807#VN10.04809#VN10.04808#26000#Vi? t#T306#895.922808#^214#Chu Th Thm#Ting m#Tn vn#Chu Th Thm#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a199tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tn vn#Loan#268068## 00508000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610010015000660020023000810030016001040070 01500120008000500135009002000140010000500160011001500165020001700180020000900197 020001200206039000500218013000700223#VN10.04810#VN10.04811#VN10.04812#32000#Vi? t#V258S#895.92234#^214#Phm Duy Ngha#Vt sng trn ban cng#Tp truyn ngn#Ph m Duy Ngha#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a245tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit N am#Truyn ngn#Loan#268069## 00453000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620010008000670020009000750070008000840080 00500092009002000097010000500117011001500122020001700137020000900154020001200163 039000500175013000700180#VN10.04813#VN10.04814#VN10.04815#30000#Vi?t#TH101H#895 .92234#^214# Phn#Thc hoa# Phn#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a232tr.^b19c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Loan#268070## 00491000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610010016000660020008000820030012000900070 01600102008000500118009002000123010000500143011001500148020001700163020000900180 020001200189039000500201013000700206#VN10.04816#VN10.04818#VN10.04817#40000#Vi? t#H401#895.92234#^214#Vn Thoi Nhin#Hoa c#Tiu thuyt#Vn Thoi Nhin#^aH.# ^aQun i nhn dn#2010#^a305tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Lo an#268071## 00555000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610010017000660020024000830030024001070070 01700131008000500148009002000153010000500173011001500178020001700193020000900210 020001000219039000500229013000700234020000800241020000400249#VV10.17466#VV10.174 67#VV10.17468#29000#Vi?t#T450Q#895.92214#^214#Nguyn Trng Vn#T quc ng ch n tri#Trng ca - Tu bt th#Nguyn Trng Vn#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^ a185tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#Loan#268072#Tu bt#Th## 00854000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600010013000650020019000780070013000970220 00400110221005100114008000500165009002000170010000500190011001500195020001500210 020000900225039000500234013000700239005001300246021026400259020001700523#VV10.17 469#VV10.17471#VV10.17470#25000#Vi?t#B102T#959.7011#^214#V Thanh Sn#Bch thn t Vit#V Thanh Sn#T.1#Cc v thn thi Kinh Dng Vng v Lc Long Qun#^a H.#^aQun i nhn dn#2010#^a137tr.^b21cm#Lch s c i#Vit Nam#Loan#268073#V Thanh Sn#Gii thiu thn th v cng c ca cc v thn c cng vi dn, vi nc thi Kinh Dng Vng v Lc Long Qun; nhng anh hng ho kit dng hi n trn i mnh cho non sng, c truyn tng trong nhn dn qua cc ngc ph, thn tch t i ny sang i khc#Nhn vt lch s## 00822000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600010013000650020019000780070013000970220 00400110221002800114008000500142009002000147010000500167011001500172020001500187 020000900202039000500211013000700216005001300223020001700236021025500253#VV10.17 472#VV10.17474#VV10.17473#43000#Vi?t#B102T#959.7012#^214#V Thanh Sn#Bch thn t Vit#V Thanh Sn#T.2#Cc v thn thi Hng Vng#^aH.#^aQun i nhn dn# 2010#^a238tr.^b21cm#Lch s c i#Vit Nam#Loan#268074#V Thanh Sn#Nhn vt l ch s#Gii thiu thn th v cng c ca cc v thn c cng vi dn, vi nc thi Hng Vng (nm 258 TCN); nhng anh hng ho kit dng hin trn i mn h cho non sng, c truyn tng trong nhn dn qua cc ngc ph, thn tch t i ny sang i khc## 00830000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600010013000650020019000780070013000970220 00400110221003200114008000500146009002000151010000500171011001500176020001500191 020000900206039000500215021025900220013000700479005001300486020001700499#VV10.17 475#VV10.17477#VV10.17476#36000#Vi?t#B102T#959.7012#^214#V Thanh Sn#Bch thn t Vit#V Thanh Sn#T.3#Cc v thn thi An Dng Vng#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a198tr.^b21cm#Lch s c i#Vit Nam#Loan#Gii thiu thn th v cng c ca cc v thn c cng vi dn, vi nc thi An Dng Vng (nm 179 TCN) ; nhng anh hng ho kit dng hin trn i mnh cho non sng, c truyn t ng trong nhn dn qua cc ngc ph, thn tch t i ny sang i khc#268075#V Thanh Sn#Nhn vt lch s## 00810000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600010013000650020019000780070013000970220 00400110221002900114008000500143009002000148010000500168011001500173020001500188 020000900203039000500212021024200217013000700459005001300466020001700479#VV10.17 479#VV10.17480#VV10.17478#43000#Vi?t#B102T#959.7013#^214#V Thanh Sn#Bch thn t Vit#V Thanh Sn#T.4#Cc v thn thi Trng Vng#^aH.#^aQun i nhn dn #2010#^a227tr.^b21cm#Lch s c i#Vit Nam#Loan#Gii thiu thn th v cng c ca cc v thn c cng vi dn, vi nc thi Trng Vng; nhng anh hng ho kit dng hin trn i mnh cho non sng, c truyn tng trong nhn dn q ua cc ngc ph, thn tch t i ny sang i khc#268076#V Thanh Sn#Nhn vt lch s## 00830000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600010013000650020019000780070013000970220 00400110221003900114008000500153009002000158010000500178011001500183020001500198 020000900213039000500222021025200227013000700479005001300486020001700499#VV10.17 481#VV10.17482#VV10.17483#43000#Vi?t#B102T#959.7013#^214#V Thanh Sn#Bch thn t Vit#V Thanh Sn#T.5#Cc v thn thi B Triu v L Nam #^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a161tr.^b21cm#Lch s c i#Vit Nam#Loan#Gii thiu thn th v cng c ca cc v thn c cng vi dn, vi nc thi B Triu v L Nam ; nhng anh hng ho kit dng hin trn i mnh cho non sng, c truyn t ng trong nhn dn qua cc ngc ph, thn tch t i ny sang i khc#268077#V Thanh Sn#Nhn vt lch s## 00954000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600010014000650020024000790070057001030220 00400160008000500164009002000169010000500189011001500194020001700209020000900226 02000070023500600100024200500170025203900050026901300070027401900090028100500140 0290021027700304020002300581#VV10.17484#VV10.17485#VV10.17486#32000#Vi?t#107S# 959.7041#^214#Karmen, Roman#nh sng trong rng su#Roman Karmen ; Dch: Thu To n (ch.b.), Nhm Phng Hoi#T.1#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a205tr.^b21cm#L ch s hin i#Vit Nam#Hi k#Thu Ton#Nhm Phng Hoi#Loan#268078#Dch Nga#K armen, Roman#Ghi li chuyn i y gian kh nhng y p nhng k nim p vi on lm phim ca Rman Karmen n Vit Nam; hnh nh ca t nc, nhn dn v q un i Vit Nam trong mt giai on lch s - sau chin thng in Bin Ph v nhng ngy u ho bnh, gii phng th H Ni#Chin tranh ng Dng## 00954000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600010014000650020024000790070057001030220 00400160008000500164009002000169010000500189011001500194020001700209020000900226 02000070023500600100024200500170025203900050026901900090027401300070028300500140 0290021027700304020002300581#VV10.17487#VV10.17489#VV10.17488#24000#Vi?t#107S# 959.7041#^214#Karmen, Roman#nh sng trong rng su#Roman Karmen ; Dch: Thu To n (ch.b.), Nhm Phng Hoi#T.2#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a153tr.^b21cm#L ch s hin i#Vit Nam#Hi k#Thu Ton#Nhm Phng Hoi#Loan#Dch Nga#268079#K armen, Roman#Ghi li chuyn i y gian kh nhng y p nhng k nim p vi on lm phim ca Rman Karmen n Vit Nam; hnh nh ca t nc, nhn dn v q un i Vit Nam trong mt giai on lch s - sau chin thng in Bin Ph v nhng ngy u ho bnh, gii phng th H Ni#Chin tranh ng Dng## 00954000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600010014000650020024000790070057001030220 00400160008000500164009002000169010000500189011001500194020001700209020000900226 02000070023500600100024200500170025203900050026901900090027401300070028300500140 0290021027700304020002300581#VV10.17490#VV10.17492#VV10.17491#22000#Vi?t#107S# 959.7041#^214#Karmen, Roman#nh sng trong rng su#Roman Karmen ; Dch: Thu To n (ch.b.), Nhm Phng Hoi#T.3#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a137tr.^b21cm#L ch s hin i#Vit Nam#Hi k#Thu Ton#Nhm Phng Hoi#Loan#Dch Nga#268080#K armen, Roman#Ghi li chuyn i y gian kh nhng y p nhng k nim p vi on lm phim ca Rman Karmen n Vit Nam; hnh nh ca t nc, nhn dn v q un i Vit Nam trong mt giai on lch s - sau chin thng in Bin Ph v nhng ngy u ho bnh, gii phng th H Ni#Chin tranh ng Dng## 01269000000000361000450002600110000001400080001104100050001918100070002408200110 00318080005000420020027000470030205000740070041002790220004003200080005003240090 02000329010000500349011002600354015007200380021030000452020001700752020002100769 02000090079000500080079900500130080700500150082000500170083500500190085203900050 0871013000700876020001500883020000900898#VV10.17493#145000#Vi?t#TR103#959.7043 32#^214#"Tri a-Vt" 823 ngy m#K nim su sc ca cn b, chin s hai on i biu qun s Chnh ph Vit Nam Dn ch Cng ho v Chnh ph Cch mng l m thi Cng ho min Nam Vit Nam trong Ban Lin hp qun s bn bn v hai bn# L Dun, Trng Chinh, Nguyn Di Nin...#T.2#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a674 tr., 19tr. nh^b21cm#TTS ghi: Cu lc b truyn thng. Ban lin hp Qun s - " Tri a-Vt"#Nhng k c ca cn b, chin s trc tip tham gia cuc u tra nh ngoi giao trong sut 823 ngy m gia so huyt ca k th. Phn tch nhng iu m tc gi thy vinh d t ho. a ra nhng kinh nghim c th thch tr ong thc tin u tranh cch mng m bn thn tc gi trc tip tham gia#Lch s hin i#Khng chin chng M#Vit Nam#L Dun#Trng Chinh#Nguyn Dy Nin#Nguy n Phc Lun#Nguyn nh Phng#Loan#268081#Hip nh Pari#Ho bnh## 00489000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820011000528080005000630010012000680020020000800030008001000070 01200108008000500120009002000125010000500145011001500150020001700165020000900182 020000800191039000500199013000700204#VV10.17494#VV10.17495#VV10.17496#32000#Vi? t#CH527T#895.922808#^214#Trng Xun#Chuyn thi cha xa#Tp vn#Trng Xun#^aH .#^aQun i nhn dn#2010#^a206tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#Loan #268082## 01084000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570010013000620020039000750070053001140080 00500167009002000172010000500192011001500197020002100212020000900233005001400242 005001800256039000500274015005700279013000700336021040700343020002000750#VV10.17 497#VV10.17498#VV10.17499#48000#Vi?t#N105N#305.9#^214#V Hoi Tun#Nn nhn da cam hnh trnh i cng l#B.s.: V Hoi Tun, Mai Th Chnh, Nguyn Hin Lng# ^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a307tr.^b21cm#Nn nhn chin tranh#Vit Nam#Mai T h Chnh#Nguyn Hin Lng#Loan#TTS ghi: Hi Nn nhn cht c da cam/i--xin Vit Nam#268083#Gii thiu nhng t liu co buc cuc chin tranh ho hc ln n ht trong lch s nhn loi m qun i M s dng min Nam Vit Nam trong nhng nm t 1961 n 1971, li hu qu nng l, lu di trn mi trng sinh thi v con ngi. Tp hp nhng n th, bi vit, ting ni ca cc t chc v c nhn trn khp th gii ln ting ng h cc nn nhn da cam trn con ng u tranh i cng l#Cht c mu da cam## 00720000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560020037000610070033000980080005001310090 02000136010000500156011001500161020001800176005001600194039000500210013000700215 021021500222020001700437#VV10.17500#VV10.17501#VV10.17502#23000#Vi?t#NH556S#613 #^214#Nhng sai lm trong gi gn sc kho#Nguyn Thanh H s.t., tuyn chn#^aH. #^aQun i nhn dn#2010#^a147tr.^b21cm#Chm sc sc kho#Nguyn Thanh H#Loan# 268084#Phn tch v ch ra nhng sai lm m chng ta d mc phi trong vic gi gn sc kho: n ung v sinh hot, sc kho ph n, sc kho ngi gi, th dc th thao, nhng ng nhn thng gp, v sinh nh v n mc#Sch thng thc## 00852000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550010016000600020109000760070034001850080 00500219009002000224010000500244011001500249020002100264020001700285005001700302 039000500319013000700324021021300331020001800544#VV10.17503#VV10.17505#VV10.1750 4#36000#Vi?t#H419T#172#^214#Nguyn B Dng#Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh con ng pht trin, hon thin nhn cch ngi cch mng#Nguyn B Dng, L Th Hng Hnh#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a241tr.^b21cm#T tn g H Ch Minh#Ti liu hc tp#L Th Hng Hnh#Loan#268085#Gii thiu qu trnh hnh thnh v ni dung ct li ca t tng H Ch Minh v o c ngi cch m ng; tip tc y mnh cuc vn ng "hc tp v lm theo tm gng o c H C h Minh" trong qun i hin nay#o c cch mng## 01042000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820013000518080005000640010012000690020066000810070077001470080 00500224009002000229010000500249011001500254005001400269039000500283005001900288 005001500307013000700322021035900329020000900688020000800697020002300705#VV10.17 506#VV10.17508#VV10.17507#33000#Vi?t#106C#324.25970755#^214#V Nh Khi#ng C ng sn Vit Nam 25 nm lnh o cng cuc i mi t nc#B.s.: V Nh Khi (c h.b.), Nguyn Vn S, Nguyn Phng ng, Bi Ngc Qunh#^aH.#^aQun i nhn d n#2010#^a211tr.^b21cm#Nguyn Vn S#Loan#Nguyn Phng ng#Bi Ngc Qunh#26808 6#Nhn li nhng thnh tu m ton ng, ton dn, ton qun ta t c tron g cng cuc i mi t nc. Qu trnh hnh thnh v tng bc hon thin ng li i mi ca ng. ng lnh o cng cuc i mi a t nc ra khi khn g hong kinh t - x hi (1986-1996). ng lnh o cng cuc i mi t nc v tng bc hi nhp quc t (1996-2010)#Lnh o#i mi#ng Cng sn Vit Nam ## 00827000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100050 00340820004000398080005000430010016000480020010000640030032000740070043001060080 00500149009002000154010000500174011001500179020001000194020001100204006000900215 03900040022402102150022802000080044302000180045102000120046902000130048101300070 0494#VL10.02151#VL10.02152#35000#Vi?t#L309#428#^214#Hutchinson, Tom#Lifelines#P re-intermediate student's book#Tom Hutchinson ; Hng c dch, gii thiu#^aH.#^ aT in Bch khoa#2010#^a248tr.^b27cm#Ting Anh#Gio trnh#Hng c#Hoa#Gm 14 bi hc ting Anh trnh trung cp theo nhiu ch khc nhau nh con ngi , cuc sng, tng lai... nhm cung cp vn t vng, nng cao trnh ng php v rn luyn cc k nng nghe hiu - c - vit#Bi tp#K nng nghe hiu#K nn g c#K nng vit#268087## 00827000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100050 00340820004000398080005000430010016000480020010000640030037000740070043001110080 00500154009002000159010000500179011001500184020001000199020001100209006000900220 03900040022902102100023302000080044302000180045102000120046902000130048101300070 0494#VL10.02153#VL10.02154#32000#Vi?t#L309#428#^214#Hutchinson, Tom#Lifelines#E lementary student's book & workbook#Tom Hutchinson ; Hng c dch, gii thiu#^ aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a228tr.^b27cm#Ting Anh#Gio trnh#Hng c#Hoa#G m 14 bi hc ting Anh trnh c bn theo nhiu ch khc nhau nh con ng i, cuc sng, du lch... nhm cung cp vn t vng, nng cao trnh ng php v rn luyn cc k nng nghe hiu - c - vit#Bi tp#K nng nghe hiu#K nn g c#K nng vit#268088## 01086000000000349000450002600110000002600110001103900040002202000090002601500430 00350200007000780050016000850200018001010410005001191810006001240820009001308080 00500139002004400144003003500188007004700223008000500270009001800275010000500293 01100290029802103130032702000250064000500120066502000110067700500140068800500140 0702005001300716013000700729#VL10.02155#VL10.02156#Hoa#Vit Nam#TTS ghi: Trng i hc Vinh; Vin S hc#K yu#Nguyn Vn Nht#Lch s trung i#Vi?t#M103T#9 59.7013#^214#Mai Thc Loan vi cuc khi ngha Hoan Chu#K yu hi tho khoa h c ton quc#Nguyn Vn Nht, Phan Huy L, inh Vn Hin...#^aH.#^ai hc S ph m#2010#^a231tr., 4tr. nh mu^b27cm#Trnh by nguyn nhn, vai tr, v tr v t m vc ca cuc khi ngha cng nh cc vn lin quan n ngun gc, qu hng v s nghip... ca Mai Thc Loan. Cc vn lin quan n vic bo tn, tn t o, pht huy cc gi tr vn ho ca cc di tch lch s lin quan n Mai Thc Loan v khi ngha Hoan Chu#Khi ngha Mai Thc Loan#Phan Huy L#Mai Hc #in h Vn Hin#Trn Th Vinh#H Mnh Khoa#268089## 00504000000000277000450002600110000002600110001103900040002202000140002600500140 00400200005000540140007000590410005000661810006000710820006000778080005000830020 02400088007003700112008000500149009001800154010000500172011001400177020000600191 020000800197005001400205013000700219#VV10.17509#VV10.17510#Hoa#Sch c thm# Trung Hiu#Ton#12500#Vi?t#C101D#372.7#^214#Cc dng bi tp ton 2# Trung Hi u (ch.b.), Trung Kin#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a67tr.^b24cm#Lp 2#Bi t p# Trung Kin#268090## 00505000000000277000450002600110000002600110001103900040002202000140002600500140 00400200005000540140007000590410005000661810006000710820006000778080005000830020 02400088007003700112008000500149009001800154010000500172011001500177020000600192 020000800198005001400206013000700220#VV10.17511#VV10.17512#Hoa#Sch c thm# Trung Hiu#Ton#20500#Vi?t#C101D#372.7#^214#Cc dng bi tp ton 3# Trung Hi u (ch.b.), Trung Kin#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a112tr.^b24cm#Lp 3#Bi t p# Trung Kin#268091## 00502000000000277000450002600110000003900040001102000140001500500150002902000110 00440140007000550410005000621810006000670820007000738080005000800020014000850070 03000099008000500129009001800134010000500152011001500157020001200172004001300184 020000600197005001400203013000700217#VV10.17513#Hoa#Sch c thm#L Phng Lin #Ting Vit#18000#Vi?t#T123L#372.62#^214#Tp lm vn 2#L Phng Lin, inh Xu n Ho#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a102tr.^b24cm#Tp lm vn#In ln th 2#Lp 2# inh Xun Ho#268092## 00499000000000277000450002600110000002600110001103900040002202000140002600500150 00400200005000550140007000600410005000671810006000720820006000788080005000840020 02700089007001500116008000500131009001800136010000500154011001500159020000600174 004001800180020001600198013000700214#VV10.17514#VV10.17515#Hoa#Sch c thm#Ph m nh Thc#Ton#20000#Vi?t#N114T#372.7#^214#500 bi ton trc nghim 2#Phm nh Thc#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a118tr.^b24cm#Lp 2#Ti bn ln th 3#Bi t rc nghim#268093## 00591000000000301000450002600110000003900040001102000140001500500140002902000110 00430140007000540410005000611810006000660820007000728080005000790020029000840030 05600113007002500169008000500194009001800199010000500217011001500222020000600237 004001800243020000700261005001000268020000400278013000700282#VV10.17516#Hoa#Sch c thm#Bi Minh Ton#Ting Vit#18000#Vi?t#L527T#372.61#^214#Luyn t v cu ting Vit 3#Sch tham kho dng cho gio vin v ph huynh hc sinh#Bi Minh T on, Vit Hng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a111tr.^b24cm#Lp 3#Ti bn ln th 1#T ng#Vit Hng#Cu#268094## 00520000000000289000450002600110000002600110001103900040002202000140002600500150 00400200005000550140007000600410005000671810006000720820006000788080005000840020 03700089007001500126008000500141009001800146010000500164011001500169020000600184 004001300190020000800203020001200211013000700223#VV10.17518#VV10.17517#Hoa#Sch c thm#Phm nh Thc#Ton#21000#Vi?t#C101D#372.7#^214#Cc dng bi ton trc nghim ton 4#Phm nh Thc#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a119tr.^b24cm#Lp 4#I n ln th 2#Bi tp#Trc nghim#268095## 00630000000000313000450002600110000002600110001103900040002202000140002600500120 00400140007000520410005000591810007000640820007000718080005000780020024000830070 07400107008000500181009001800186010000500204011001500209020001200224020000800236 005001300244020000600257005001400263005001600277005001600293013000700309#VV10.17 519#VV10.17520#Hoa#Sch c thm#T c Hin#26000#Vi?t#NH556B#372.62#^214#Nhn g bi lm vn mu 3#B.s., tuyn chn, gii thiu: T c Hin, T Thanh Sn, Ph m c Minh...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a141tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#T Thanh Sn#Lp 3#Phm c Minh#Nguyn Vit Nga#Nguyn Nht Hoa#268096## 00634000000000313000450002600110000002600110001103900040002202000140002600500120 00400140007000520410005000591810007000640820007000718080005000780020024000830070 07700107008000500184009001800189010000500207011001500212020001200227020000800239 005001200247020000600259005001800265005001400283005001600297013000700313#VV10.17 521#VV10.17522#Hoa#Sch c thm#T c Hin#26000#Vi?t#NH556B#372.62#^214#Nhn g bi lm vn mu 4#B.s., tuyn chn, gii thiu: T c Hin, L Thun An, Nguy n Trung Kin...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a139tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn# L Thun An#Lp 4#Nguyn Trung Kin#Phm c Minh#Nguyn Nht Hoa#268097## 00632000000000313000450002600110000002600110001103900040002202000140002600500120 00400140007000520410005000591810007000640820007000718080005000780020024000830070 07400107008000500181009001800186010000500204011001500209020001200224020000800236 005001300244020000600257005001400263005001800277005001600295013000700311#VV10.17 523#VV10.17524#Hoa#Sch c thm#T c Hin#26000#Vi?t#NH556B#372.62#^214#Nhn g bi lm vn mu 5#B.s., tuyn chn, gii thiu: T c Hin, T Thanh Sn, Ph m c Minh...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a139tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#T Thanh Sn#Lp 5#Phm c Minh#Nguyn Trung Kin#Nguyn Vit Nga#268098## 00548000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020019000510030020000700070037000900220004001270080 00500131009001800136010000500154011001500159020000500174020000600179020000800185 020001400193005001400207005001400221039000400235013000700239#VV10.17525#VV10.175 26#26000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp chn lc 5#Hai bui trong ngy# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a159tr.^b24cm#Ton# Lp 5#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu# Trung Kin#Hoa#268099## 00549000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020020000510030020000710070037000910220004001280080 00500132009001800137010000500155011001500160020000500175020000600180020000800186 020001400194005001400208005001400222039000400236013000700240#VV10.17527#VV10.175 28#26000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi ton chn lc 5#Hai bui trong ngy# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a143tr.^b24cm#Ton #Lp 5#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu# Trung Kin#Hoa#268100## 00517000000000265000450002600110000003900040001102000140001500500220002902000100 00510140007000610410005000681810006000730820004000798080005000830020031000880070 04300119008000500162009001800167010000500185011001500190020000600205004001300211 005002000224013000700244#VV10.17529#Hoa#Sch c thm#Nguyn Th Minh Hng#Tin g Anh#28000#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh c bn v nng cao 6#Nguyn Th Minh Hng, Hong N Thu Trang#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a167tr.^b24cm#Lp 6#In l n th 3#Hong N Thu Trang#268101## 00579000000000301000450002600110000002600110001103900040002202000140002600500200 00400200012000600140007000720410005000791810006000840820006000908080005000960020 02700101007004700128008000500175009001800180010000500198011001500203020000600218 004001300224005001500237020000800252005001000260013000700270#VV10.17531#VV10.175 30#Hoa#Sch c thm#Nguyn Th Kim Dung#Tp lm vn#30000#Vi?t#M458T#807.6#^21 4#150 & bi lm vn hay 6#Nguyn Th Kim Dung, H Th Vn Anh, Hong Vn#^aH. #^ai hc S phm#2010#^a183tr.^b24cm#Lp 6#In ln th 3#H Th Vn Anh#Bi vn #Hong Vn#268102## 00523000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020020000540070032000740220004001060080005001100090 01800115010000500133011001500138020000500153020000600158020001300164020001400177 005001400191005001700205039000400222013000700226#VV10.17532#VV10.17533#25000#Vi ?t#GI-103B#510.76#^214#Gii bi tp ton 7#V Trung Kit, Phm Th Thu Nga#T.2#^ aH.#^ai hc S phm#2010#^a142tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Gii bi tp#Sch c thm# V Trung Kit#Phm Th Thu Nga#Hoa#268103## 00780000000000253000450002600110000003900040001102000110001502000170002602000170 00430410005000601810006000650820018000718080005000890020074000940030020001680080 00600188009001700194010000500211011001500216021025900231020001500490013000700505 020001400512#VV10.17534#Hoa#Qung in#Vn kin i hi#i hi i biu#Vi?t#V1 15K#324.2597070959749#^214#Vn kin i hi ng b huyn Qung in ln th XII , nhim k 2010-2015#Ngy 2, 3, 4-8-2010#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a184tr.^b2 1cm#Gii thiu cc vn kin i hi i biu ng b huyn Qung in ln th XI I nhim k 2010-2015 gm: din vn khai mc, bo co chnh tr v bo co kim im ca Huyn u v ch o ca Ban Thng v Huyn u kho XI, ngh quyt i h i, din vn b mc...#Tha Thin Hu#268104#ng b huyn## 00649000000000325000450002600110000003900040001102000140001500500140002902000080 00430140006000510410005000571810006000620820008000688080005000760020023000810030 01700104007005800121008000500179009001800184010000500202011001400207020000600221 00400180022700500140024502000100025900500170026900500150028600500150030101300070 0316#VV10.17535#Hoa#Sch c thm#ng Th Oanh#Ho hc#7500#Vi?t#V460T#546.076 #^214#V thc hnh ho hc 8#Sch km a VCD#ng Th Oanh (ch.b.), Hong Vn C i, Trng Duy Quyn...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a43tr.^b24cm#Lp 8#Ti bn ln th 1#Hong Vn Ci#Thc hnh#Trng Duy Quyn#Phm Ngc Bng#Phm Tun Hng #268105## 00620000000000313000450002600110000003900040001102000140001500500140002902000080 00430140006000510410005000571810006000620820008000688080005000760020023000810070 05800104008000500162009001800167010000500185011001400190020000600204004001800210 005001400228020001000242005001700252005001500269005001500284013000700299#VV10.17 536#Hoa#Sch c thm#ng Th Oanh#Ho hc#7500#Vi?t#V460T#546.076#^214#V th c hnh ho hc 9#ng Th Oanh (ch.b.), Hong Vn Ci, Trng Duy Quyn...#^aH.# ^ai hc S phm#2010#^a48tr.^b24cm#Lp 9#Ti bn ln th 2#Hong Vn Ci#Thc hnh#Trng Duy Quyn#Phm Ngc Bng#Phm Tun Hng#268106## 00626000000000313000450002600110000003900040001102000140001500500140002902000080 00430140006000510410005000571810006000620820008000688080005000760020024000810070 05900105008000500164009001800169010000500187011001400192020000700206004001800213 005001500231020001000246005001700256005001500273005001700288013000700305#VV10.17 537#Hoa#Sch c thm#ng Th Oanh#Ho hc#8000#Vi?t#V460T#546.076#^214#V th c hnh ho hc 10#ng Th Oanh (ch.b.), Phm Ngc Bng, Trng Duy Quyn...#^aH .#^ai hc S phm#2010#^a59tr.^b24cm#Lp 10#Ti bn ln th 1#Phm Ngc Bng#T hc hnh#Trng Duy Quyn#Phm Tun Hng#inh Quc Trng#268107## 00670000000000325000450002600110000003900040001102000140001500500140002902000080 00430140006000510410005000571810006000620820008000688080005000760020024000810030 03200105007005900137008000500196009001800201010000500219011001400224020000700238 00400180024500500150026302000100027800500170028800500150030500500170032001300070 0337#VV10.17538#Hoa#Sch c thm#ng Th Oanh#Ho hc#8000#Vi?t#V460T#546.076 #^214#V thc hnh ho hc 11#Chng trnh c bn v nng cao#ng Th Oanh (ch. b.), Phm Ngc Bng, Trng Duy Quyn...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a55tr.^b24 cm#Lp 11#Ti bn ln th 1#Phm Ngc Bng#Thc hnh#Trng Duy Quyn#Phm Tun Hng#inh Quc Trng#268108## 00516000000000277000450002600110000003900040001102000140001500500170002902000070 00460140007000530410005000601810006000650820008000718080005000790020040000840070 01700124008000500141009001800146010000500164011001500169020000600184004001300190 020000800203020002000211013000700231#VV10.17539#Hoa#Sch c thm#Nguyn Thanh H i#Vt l#28000#Vi?t#C125H#530.076#^214#Cu hi v bi tp trc nghim vt l 9 #Nguyn Thanh Hi#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a167tr.^b24cm#Lp 9#In ln th 2# Bi tp#Cu hi trc nghim#268109## 00567000000000289000450002600110000002600110001103900040002202000140002600500220 00400140007000620410005000691810007000740820004000818080005000850020029000900030 04000119007002200159008000500181009001800186010000500204011001500209020000700224 004001800231020000600249020001500255013000700270#VV10.17540#VV10.17541#Hoa#Sch c thm#Nguyn Hnh Uyn Minh#30000#Vi?t#CH527#512#^214#Chuyn bi dng i s 9#Luyn thi ht cp. Luyn thi vo lp 10#Nguyn Hnh Uyn Minh#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a183tr.^b24cm#i s#Ti bn ln th 1#Lp 9#Sch luyn thi#2 68110## 00571000000000289000450002600110000002600110001103900040002202000140002600500220 00400140007000620410005000691810007000740820004000818080005000850020031000900030 04000121007002200161008000500183009001800188010000500206011001500211020000900226 004001800235020000600253020001500259013000700274#VV10.17543#VV10.17542#Hoa#Sch c thm#Nguyn Hnh Uyn Minh#28000#Vi?t#CH527#516#^214#Chuyn bi dng h nh hc 9#Luyn thi ht cp. Luyn thi vo lp 10#Nguyn Hnh Uyn Minh#^aH.#^a i hc S phm#2010#^a159tr.^b24cm#Hnh hc#Ti bn ln th 1#Lp 9#Sch luyn t hi#268111## 00456000000000265000450002600110000002600110001103900040002202000140002600500130 00400200007000530140007000600410005000671810006000720820004000788080005000820020 02000087007001300107008000500120009001800125010000500143011001500148020000700163 004001300170013000700183#VV10.17544#VV10.17545#Hoa#Sch c thm#o Vn Phc#V t l#38000#Vi?t#B452D#530#^214#Bi dng vt l 10#o Vn Phc#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a231tr.^b24cm#Lp 10#In ln th 2#268112## 00717000000000325000450002600110000002600110001103900040002202000140002600500140 00400200008000540140007000620410005000691810006000740820004000808080005000840020 03600089003008400125007005900209008000500268009001800273010000500291011001500296 02000110031102000120032202000080033402000070034200500180034900500170036701300070 0384#VV10.17546#VV10.17547#Hoa#Sch c thm#Phan Mu Cnh#Ng vn#52000#Vi?t#H 561D#807#^214#Hng dn hc v lm bi ng vn 10#Dnh cho hc sinh ban KHTN v Ban C s : Bin son st vi chng trnh v SGK mi#Phan Mu Cnh (ch.b.), Tr n Th Lam Thu, Trn Th M Hnh#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a284tr.^b24cm#Tin g Vit#Tp lm vn#Vn hc#Lp 10#Trn Th Lam Thu#Trn Th M Hnh#268113## 00469000000000265000450002600110000003900040001102000140001500500110002901400070 00400410005000471810006000520820004000588080005000620020036000670070011001030080 00500114009001800119010000500137011001500142020000500157004001800162020000900180 013000700189020000700196#VV10.17548#Hoa#Sch c thm#V Th Hu#28000#Vi?t#T40 6C#516#^214#Ton c bn v nng cao hnh hc 11#V Th Hu#^aH.#^ai hc S ph m#2010#^a168tr.^b24cm#Ton#Ti bn ln th 1#Hnh hc#268114#Lp 11## 00500000000000277000450002600110000003900040001102000140001500500110002901400070 00400410005000471810006000520820004000588080005000620020047000670070011001140080 00500125009001800130010000500148011001500153020000500168004001800173020000700191 020001000198013000700208020000700215#VV10.17549#Hoa#Sch c thm#V Th Hu#350 00#Vi?t#T406C#512#^214#Ton c bn v nng cao i s v gii tch 11#V Th H u#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a207tr.^b24cm#Ton#Ti bn ln th 1#i s#Gii tch#268115#Lp 11## 00471000000000265000450002600110000003900040001102000140001500500110002901400070 00400410005000471810006000520820004000588080005000620020037000670070011001040080 00500115009001800120010000500138011001500143020000500158004001800163020001000181 020000700191013000700198#VV10.17550#Hoa#Sch c thm#V Th Hu#33000#Vi?t#T40 6C#515#^214#Ton c bn v nng cao gii tch 12#V Th Hu#^aH.#^ai hc S ph m#2010#^a199tr.^b24cm#Ton#Ti bn ln th 2#Gii tch#Lp 12#268116## 00634000000000301000450002600110000002600110001103900040002202000140002600500130 00400140007000530410005000601810007000650820008000728080005000800020054000850030 06100139007001300200008000500213009001800218010000500236011001500241020000700256 004003200263020000700295020000800302013000700310020001500317#VV10.17551#VV10.175 52#Hoa#Sch c thm#L Vn Thnh#60000#Vi?t#PH121L#530.076#^214#Phn loi v p hng php gii nhanh bi tp vt l 12#Bin son theo n dung v cu trc th i mi ca B GD & T#L Vn Thnh#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a421tr.^b24cm#Vt l#Ti bn ln th 1, c chnh sa#Lp 12#Bi tp#268117#Sch luyn thi## 00717000000000325000450002600110000002600110001103900040002202000140002600500140 00400200008000540140007000620410005000691810006000740820004000808080005000840020 03600089003008400125007005900209008000500268009001800273010000500291011001500296 02000110031102000120032202000080033402000070034200500180034900500170036701300070 0384#VV10.17553#VV10.17554#Hoa#Sch c thm#Phan Mu Cnh#Ng vn#58000#Vi?t#H 561D#807#^214#Hng dn hc v lm bi ng vn 12#Dnh cho hc sinh ban KHTN v Ban C s : Bin son st vi chng trnh v SGK mi#Phan Mu Cnh (ch.b.), Tr n Th Lam Thu, Trn Th M Hnh#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a316tr.^b24cm#Tin g Vit#Tp lm vn#Vn hc#Lp 12#Trn Th Lam Thu#Trn Th M Hnh#268118## 00649000000000313000450002600110000002600110001103900040002202000140002600500140 00400200009000540140007000630410005000701810006000750820009000818080005000900020 06500095007005500160008000500215009001800220010000500238011001500243020000600258 004001800264020000700282005001800289005001300307013000700320020000800327#VV10.17 555#VV10.17556#Hoa#Sch c thm#L nh Trung#Sinh hc#29000#Vi?t#T550H#576.50 76#^214#T hc, t kim tra theo chun kin thc, k nng mn sinh hc 9#L nh Trung (ch.b.), Trnh Nguyn Giao, Ng Vn Hng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a17 7tr.^b24cm#Lp 9#Ti bn ln th 1#n tp#Trnh Nguyn Giao#Ng Vn Hng#268119# Bi tp## 00660000000000313000450002600110000002600110001103900040002202000140002600500180 00400200007000580140007000650410005000721810006000770820008000838080005000910020 06300096007006300159008000500222009001800227010000500245011001500250020000600265 004001800271020000700289005001800296005001700314020000800331013000700339#VV10.17 557#VV10.17558#Hoa#Sch c thm#Nguyn Vn Nghip#Vt l#32000#Vi?t#T550H#530. 076#^214#T hc, t kim tra theo chun kin thc, k nng mn vt l 9#Nguyn V n Nghip (ch.b.), Nguyn Trng Thu, Nguyn ng Dng#^aH.#^ai hc S phm#20 10#^a195tr.^b24cm#Lp 9#Ti bn ln th 1#n tp#Nguyn Trng Thu#Nguyn ng D ng#Bi tp#268120## 00614000000000301000450002600110000002600110001103900040002202000140002600500190 00400200008000590140007000670410005000741810006000790820010000858080005000950020 06400100007004600164008000500210009001800215010000500233011001500238020000600253 004001300259020000700272005001800279020000800297013000700305#VV10.17559#VV10.175 60#Hoa#Sch c thm#Nguyn Xun Trng#Lch s#34000#Vi?t#T550H#959.70076#^214 #T hc, t kim tra theo chun kin thc, k nng mn lch s 9#Nguyn Xun Tr ng (ch.b.), Nguyn Tng Dng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a210tr.^b24cm#Lp 9# In ln th 2#n tp#Nguyn Tng Dng#Bi tp#268121## 00713000000000337000450002600110000002600110001103900040002202000140002600500130 00400200005000530140007000580410005000651810006000700820007000768080005000830020 06100088007006300149008000500212009001800217010000500235011001500240020000600255 00400180026102000070027900500170028600500200030302000080032300500160033100500210 0347013000700368#VV10.17561#VV10.17562#Hoa#Sch c thm#Phm c Ti#Ton#48000 #Vi?t#T550H#510.76#^214#T hc, t kim tra theo chun kin thc, k nng mn t on 9#Phm c Ti (ch.b.), Nguyn Cao Cng, Giang Th Ngc Dip...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a295tr.^b24cm#Lp 9#Ti bn ln th 1#n tp#Nguyn Cao Cng# Giang Th Ngc Dip#Bi tp#on Th Thu H#Nguyn Th Thu Hng#268122## 00630000000000313000450002600110000002600110001103900040002202000140002600500110 00400200010000510140007000610410005000681810006000730820009000798080005000880020 06600093007004700159008000500206009001800211010000500229011001500234020000600249 004001300255020000700268005000900275005001700284020000800301013000700309#VV10.17 563#VV10.17564#Hoa#Sch c thm#V Th Li#Ting Anh#20000#Vi?t#T550H#428.0076 #^214#T hc, t kim tra theo chun kin thc, k nng mn ting Anh 9#V Th L i (ch.b.), Trn Nga, Nguyn Th Thun#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a126tr.^b24c m#Lp 9#In ln th 2#n tp#Trn Nga#Nguyn Th Thun#Bi tp#268123## 00636000000000325000450002600110000002600110001103900040002202000140002600500130 00400200007000530140007000600410005000671810006000720820009000788080005000870020 06300092007003600155008000500191009001800196010000500214011001500219020000600234 00400130024002000070025300500140026002000080027401300070028202000120028902000090 0301#VV10.17565#VV10.17566#Hoa#Sch c thm#Phm Th Sen#a l#25000#Vi?t#T55 0H#330.9597#^214#T hc, t kim tra theo chun kin thc, k nng mn a l 9# Phm Th Sen (ch.b.), Nguyn c V#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a156tr.^b24cm#L p 9#In ln th 2#n tp#Nguyn c V#Bi tp#268124#a kinh t#Vit Nam## 00695000000000337000450002600110000002600110001103900040002202000140002600500130 00400200008000530140007000610410005000681810006000730820006000798080005000850020 06400090007005500154008000500209009001800214010000500232011001500237020000600252 00400130025802000110027100500220028202000120030402000080031600500180032401300070 0342020000800349#VV10.17567#VV10.17568#Hoa#Sch c thm#Nguyn H An#Ng vn#34 000#Vi?t#T550H#807.6#^214#T hc, t kim tra theo chun kin thc, k nng mn ng vn 9#Nguyn H An, Nguyn Ngc Hng Minh, Vng Hng Giang#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a208tr.^b24cm#Lp 9#In ln th 2#Ting Vit#Nguyn Ngc Hng Minh #Tp lm vn#Vn hc#Vng Hng Giang#268125#Bi tp## 00688000000000325000450002600110000002600110001103900040002202000140002600500120 00400200008000520140007000600410005000671810006000720820008000788080005000860020 06400091007006400155008000500219009001800224010000500242011001500247020000600262 00400310026802000070029900500130030600500140031902000080033300500140034101300070 0355#VV10.17569#VV10.17570#Hoa#Sch c thm#V Anh Tun#Ho hc#34000#Vi?t#T55 0H#546.076#^214#T hc, t kim tra theo chun kin thc, k nng mn ho hc 9# V Anh Tun (ch.b.), Phm Th Qu, Nguyn Thu H, Ngc Chu Vn#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a204tr.^b24cm#Lp 9#Ti bn ln th 1, c sa cha#n tp#Phm Th Qu#Nguyn Thu H#Bi tp#Ngc Chu Vn#268126## 00568000000000289000450002600110000002600110001103900040002202000140002600500110 00400200010000510140007000610410005000681810006000730820009000798080005000880020 06700093007002900160008000500189009001800194010000500212011001500217020000700232 020000700239005001700246020000800263013000700271#VV10.17571#VV10.17572#Hoa#Sch c thm#V Th Li#Ting Anh#20000#Vi?t#T550H#428.0076#^214#T hc, t kim tr a theo chun kin thc, k nng mn ting Anh 10#V Th Li, Nguyn Th Thun#^a H.#^ai hc S phm#2010#^a122tr.^b24cm#Lp 10#n tp#Nguyn Th Thun#Bi tp# 268127## 00643000000000313000450002600110000002600110001103900040002202000140002600500120 00400200008000520140007000600410005000671810006000720820008000788080005000860020 06500091007006200156008000500218009001800223010000500241011001500246020000700261 020000700268005001400275005001100289020000800300005001400308013000700322#VV10.17 573#VV10.17574#Hoa#Sch c thm#V Anh Tun#Ho hc#27000#Vi?t#T550H#546.076#^ 214#T hc, t kim tra theo chun kin thc, k nng mn ho hc 10#V Anh Tun (ch.b.), Phm Bch o, L Vit H, Trn Vn Nhn#^aH.#^ai hc S phm#2010#^ a163tr.^b24cm#Lp 10#n tp#Phm Bch o#L Vit H#Bi tp#Trn Vn Nhn#26812 8## 00617000000000301000450002600110000002600110001103900040002202000140002600500130 00400200007000530140007000600410005000671810006000720820007000788080005000850020 06400090007005600154008000500210009001800215010000500233011001500238020000700253 020000700260005001400267020000800281005001900289013000700308#VV10.17575#VV10.175 76#Hoa#Sch c thm#Phm Th Sen#a l#34000#Vi?t#T550H#910.76#^214#T hc, t kim tra theo chun kin thc, k nng mn a l 10#Phm Th Sen (ch.b.), Ngu yn c V, Nguyn Th Thu Anh#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a160tr.^b24cm#Lp 10 #n tp#Nguyn c V#Bi tp#Nguyn Th Thu Anh#268129## 00574000000000289000450002600110000002600110001103900040002202000140002600500170 00400200005000570140007000620410005000691810006000740820007000808080005000870020 06200092007004200154008000500196009001800201010000500219011001500224020000700239 020000700246005001600253020000800269013000700277#VV10.17577#VV10.17578#Hoa#Sch c thm#Nguyn Th Thch#Ton#28500#Vi?t#T550H#510.76#^214#T hc, t kim tra theo chun kin thc, k nng mn ton 10#Nguyn Th Thch (ch.b.), Nguyn Tin Lc#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a172tr.^b24cm#Lp 10#n tp#Nguyn Tin Lc#B i tp#268130## 00577000000000289000450002600110000002600110001103900040002202000140002600500180 00400200007000580140007000650410005000721810006000770820008000838080005000910020 06400096007003700160008000500197009001800202010000500220011001500225020000700240 020000700247005001800254020000800272013000700280#VV10.17579#VV10.17580#Hoa#Sch c thm#Nguyn Xun Thnh#Vt l#26000#Vi?t#T550H#530.076#^214#T hc, t kim tra theo chun kin thc, k nng mn vt l 10#Nguyn Xun Thnh, Nguyn Xun Trung#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a157tr.^b24cm#Lp 10#n tp#Nguyn Xun Trung #Bi tp#268131## 00554000000000277000450002600110000003900040001102000140001500500180002902000070 00470140007000540410005000611810006000660820008000728080005000800020064000850070 03700149008000500186009001800191010000500209011001500214020000700229020000700236 005001800243020000800261013000700269#VV10.17581#Hoa#Sch c thm#Nguyn Xun Th nh#Vt l#22000#Vi?t#T550H#537.076#^214#T hc, t kim tra theo chun kin th c, k nng mn vt l 11#Nguyn Xun Thnh, Nguyn Xun Trung#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a130tr.^b24cm#Lp 11#n tp#Nguyn Xun Trung#Bi tp#268132## 00574000000000289000450002600110000002600110001103900040002202000140002600500170 00400200005000570140007000620410005000691810006000740820007000808080005000870020 06200092007004200154008000500196009001800201010000500219011001500224020000700239 020000700246005001600253020000800269013000700277#VV10.17582#VV10.17583#Hoa#Sch c thm#Nguyn Th Thch#Ton#31000#Vi?t#T550H#510.76#^214#T hc, t kim tra theo chun kin thc, k nng mn ton 11#Nguyn Th Thch (ch.b.), Nguyn Tin Lc#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a188tr.^b24cm#Lp 11#n tp#Nguyn Tin Lc#B i tp#268133## 00663000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020064000520070056001160080005001720090018001770100 00500195011001500200020000700215020000700222020000800229020000700237020001400244 00500130025800500190027100500140029001300070030403900050031102000120031602000090 0328#VV10.17584#VV10.17585#29000#Vi?t#T550H#330.91#^214#T hc, t kim tra the o chun kin thc, k nng mn a l 11#Phm Th Sen (ch.b.), Nguyn Minh Phn g, Nguyn c V#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a143tr.^b24cm#a l#Lp 11#Bi t p#n tp#Sch c thm#Phm Th Sen#Nguyn Minh Phng#Nguyn c V#268134#Thu #a kinh t#Th gii## 00571000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020067000540070031001210080005001520090018001570100 00500175011001500180020001000195020000700205020000800212020000700220020001400227 005001100241005001700252013000700269039000500276#VV10.17586#VV10.17587#27000#Vi ?t#T550H#428.0076#^214#T hc, t kim tra theo chun kin thc, k nng mn ti ng Anh 11#V Th Li, Nguyn Th Thun..#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a131tr.^b2 4cm#Ting Anh#Lp 11#Bi tp#n tp#Sch c thm#V Th Li#Nguyn Th Thun#26 8135#Thu## 00655000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020065000490070064001140080005001780090018001830100 00500201011001500206020000800221020000700229020000800236020000800244020001400252 005001400266005002100280005001900301013000700320039000500327020000900332#VV10.17 588#VV10.17589#31500#Vi?t#T550H#909#^214#T hc, t kim tra theo chun kin th c, k nng mn lch s 11#inh Ngc Bo (ch.b.), Nguyn Th Huyn Sm, Phm Th Thu Hng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a190tr.^b24cm#Lch s#Lp 11#Bi tp#n t p#Sch c thm#inh Ngc Bo#Nguyn Th Huyn Sm#Phm Th Thu Hng#268136# Thu#Th gii## 00582000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020066000530070041001190080005001600090018001650100 00500183011001500188020000900203020000700212020000800219020000700227020001400234 005001400248005001800262013000700280039000500287#VV10.17590#VV10.17591#28000#Vi ?t#T550H#571.076#^214#T hc, t kim tra theo chun kin thc, k nng mn sinh hc 11#L nh Trung (ch.b.), Trnh Nguyn Giao#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a1 67tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 11#Bi tp#n tp#Sch c thm#L nh Trung#Trnh Ngu yn Giao#268137#Thu## 00650000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020065000530070065001180080005001830090018001880100 00500206011001500211020000800226020000700234020000800241020000700249020001400256 005001200270005001400282005001200296005001600308013000700324039000500331#VV10.17 592#VV10.17593#27000#Vi?t#T550H#546.076#^214#T hc, t kim tra theo chun ki n thc, k nng mn ho hc 11#V Anh Tun (ch.b.), Phm Ngc Bc, Anh Dng, Nguyn Hoi Thu#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a168tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11#Bi t p#n tp#Sch c thm#V Anh Tun#Phm Ngc Bc# Anh Dng#Nguyn Hoi Thu#268 138#Thu## 00649000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020064000530070056001170040018001730080005001910090 01800196010000500214011001500219020000700234020000700241020000800248020000700256 020001400263005001800277005001400295005001400309013000700323039000500330#VV10.17 594#VV10.17595#26000#Vi?t#T550H#530.076#^214#T hc, t kim tra theo chun ki n thc, k nng mn vt l 12#Nguyn Vn Nghip (ch.b.), Cao Tin Khoa, Ng Th Quyn#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a164tr.^b24cm#Vt l#Lp 12 #Bi tp#n tp#Sch c thm#Nguyn Vn Nghip#Cao Tin Khoa#Ng Th Quyn#2681 39#Thu## 00681000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020062000520070065001140040018001790080005001970090 01800202010000500220011001500225020000500240020000700245020000800252020000700260 02000140026700500170028100500160029800500150031400500140032901300070034303900050 0350#VV10.17596#VV10.17597#40000#Vi?t#T550H#510.76#^214#T hc, t kim tra the o chun kin thc, k nng mn ton 12#Nguyn Th Thch, Nguyn Hi Chu, Phm c Quang, H Xun Thnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a243tr.^b 24cm#Ton#Lp 12#Bi tp#n tp#Sch c thm#Nguyn Th Thch#Nguyn Hi Chu#P hm c Quang#H Xun Thnh#268140#Thu## 00907000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020057000490030097001060070059002030080005002620090 01800267010000500285011001500290021017500305020000800480020002200488020000700510 005002000517005001300537039000500550020001500555013000700570001001600577#VV10.17 598#VV10.17599#47000#Vi?t#D112H#907#^214#Dy hc theo chun kin thc, k nng mn lch s lp 10#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thit k b i hc theo chun kin thc, k nng#Trnh nh Tng (ch.b.), Nguyn Th Th Bnh , Bi c Dng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a237tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa lch s lp 10 theo chun kin t hc, k nng v mt s kim tra nh gi kt qu hc tp ca hc sinh#Lch s #Phng php ging dy#Lp 10#Nguyn Th Th Bnh#Bi c Dng#Thu#Sch gio vi n#268141#Trnh nh Tng## 01021000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020067000510030097001180070073002150080005002880090 01800293010000500311011001500316021018400331020001800515020002200533020000700555 00500130056203900050057502000150058002000100059500500190060500500150062401300070 0639005001200646005001300658#VV10.17600#VV10.17601#44000#Vi?t#D112H#107.1#^214# Dy hc theo chun kin thc, k nng mn gio dc cng dn lp 10#nh hng d y hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k n ng#inh Vn c (tng ch.b.), Dng Th Thu Nga, Nguyn Th Th (ch.b.)...#^aH .#^ai hc S phm#2010#^a220tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa gio dc cng dn lp 10 theo chun kin thc, k n ng v mt s kim tra nh gi kt qu hc tp ca hc sinh#Gio dc cng d n#Phng php ging dy#Lp 10#inh Vn c#Thu#Sch gio vin#Trit hc#Dng Th Thu Nga#Nguyn Th Th#268142#V nh By#Phm Minh i## 00904000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020058000520030097001100070055002070080005002620090 01800267010000500285011001500290021017500305020000900480020002200489020000700511 005001800518005001300536039000500549020001500554013000700569001001400576#VV10.17 602#VV10.17603#38000#Vi?t#D112H#570.71#^214#Dy hc theo chun kin thc, k n ng mn sinh hc lp 10#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#L nh Trung (ch.b.), Trnh Nguyn Giao , Phan c Duy#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a191tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa sinh hc lp 10 theo chun kin t hc, k nng v mt s kim tra nh gi kt qu hc tp ca hc sinh#Sinh h c#Phng php ging dy#Lp 10#Trnh Nguyn Giao#Phan c Duy#Thu#Sch gio vi n#268143#L nh Trung## 00963000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020056000530030097001090070063002060080005002690090 01800274010000500292011001500297021017300312020000700485020002200492020000700514 00500180052100500170053900500150055603900050057102000150057600500140059100500130 0605013000700618#VV10.17604#VV10.17605#38000#Vi?t#D112H#530.071#^214#Dy hc th eo chun kin thc, k nng mn vt l lp 10#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#Nguyn Xun Thnh (ch.b.), Nguyn Trng Su, Phm Quc Ton...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a151t r.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa v t l lp 10 theo chun kin thc, k nng v mt s kim tra nh gi kt qu hc tp ca hc sinh#Vt l#Phng php ging dy#Lp 10#Nguyn Xun Thnh#Nguy n Trng Su#Phm Quc Ton#Thu#Sch gio vin#Trn Th Thu#Trn Vn Huy#26814 4## 00936000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020057000530030097001100070066002070080005002730090 01800278010000500296011001500301021017400316020000800490020002200498020000700520 00500100052700500150053700500140055203900050056602000150057100500170058601300070 0603#VV10.17606#VV10.17607#40000#Vi?t#D112H#004.071#^214#Dy hc theo chun ki n thc, k nng mn tin hc lp 10#nh hng dy hc theo chun kin thc, k n ng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#H Cm H(ch.b.), Nguyn Th Lc, L Thu Thch, Nguyn Ch Trung#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a203tr.^b24cm #Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa tin hc l p 10 theo chun kin thc, k nng v mt s kim tra nh gi kt qu hc t p ca hc sinh#Tin hc#Phng php ging dy#Lp 10#H Cm H#Nguyn Th Lc#L Thu Thch#Thu#Sch gio vin#Nguyn Ch Trung#268145## 00973000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020057000530030097001100070085002070080005002920090 01800297010000500315011001500320021017400335020000800509020002200517020000700539 00500150054600500170056103900050057802000150058300500210059800500210061901300070 0640#VV10.17608#VV10.17609#42000#Vi?t#D112H#546.071#^214#Dy hc theo chun ki n thc, k nng mn ho hc lp 10#nh hng dy hc theo chun kin thc, k n ng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#Nguyn Th Su (ch.b.), o Th Vit Anh, Nguyn Th Minh Chu, Nguyn Th Thin Nga#^aH.#^ai hc S phm# 2010#^a207tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch g io khoa ho hc lp 10 theo chun kin thc, k nng v mt s kim tra nh gi kt qu hc tp ca hc sinh#Ho hc#Phng php ging dy#Lp 10#Nguyn Th su#o Th Vit Anh#Thu#Sch gio vin#Nguyn Th Minh Chu#Nguyn Th Thin Nga#268146## 00955000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020057000510030097001080070056002050080005002610090 01800266010000500284011001500289021017400304020000800478020002200486020000700508 00500160051500500140053103900050054500500130055000500170056300500150058001300070 0595020001500602#VV10.17610#VV10.17611#60000#Vi?t#D112H#807.1#^214#Dy hc theo chun kin thc, k nng mn ng vn lp 10#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#Phan Trng Lun (c h.b.), L Nguyn Cn, Bi Minh c...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a315tr.^b24cm #Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa ng vn l p 10 theo chun kin thc, k nng v mt s kim tra nh gi kt qu hc t p ca hc sinh#Ng vn#Phng php ging dy#Lp 10#Phan Trng Lun#L Nguyn C n#Thu#Bi Minh c#Nguyn Vn ng#Phm Thu Hng#268147#Sch gio vin## 00925000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020057000490030097001060070068002030080005002710090 01800276010000500294011001500299021017500314020000800489020002200497020000700519 005001800526005002400544039000500568020001500573013000700588001001600595#VV10.17 612#VV10.17613#45000#Vi?t#D112H#909#^214#Dy hc theo chun kin thc, k nng mn lch s lp 11#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thit k b i hc theo chun kin thc, k nng#Trnh nh Tng (ch.b.), Nguyn Mnh Hng, Nguyn Th Phng Thanh#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a226tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa lch s lp 11 theo chu n kin thc, k nng v mt s kim tra nh gi kt qu hc tp ca hc sin h#Lch s#Phng php ging dy#Lp 11#Nguyn Mnh Hng#Nguyn Th Phng Thanh #Thu#Sch gio vin#268148#Trnh nh Tng## 00948000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020056000530030097001090070074002060080005002800090 01800285010000500303011001500308021017300323020000700496020002200503020000700525 00500180053200500170055000500150056703900050058202000150058700500130060201300070 0615#VV10.17614#VV10.17615#31000#Vi?t#D112H#537.071#^214#Dy hc theo chun ki n thc, k nng mn vt l lp 11#nh hng dy hc theo chun kin thc, k n ng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#Nguyn Xun Thnh (ch.b.), Ng uyn Trng Su, Phm Quc Ton, Trn Vn Huy#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a151tr .^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa vt l lp 11 theo chun kin thc, k nng v mt s kim tra nh gi kt qu hc tp ca hc sinh#Vt l#Phng php ging dy#Lp 11#Nguyn Xun Thnh#Nguy n Trng Su#Phm Quc Ton#Thu#Sch gio vin#Trn Vn Huy#268149## 01008000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020067000530030097001200070073002170080005002900090 01800295010000500313011001500318021018400333020001800517020002200535020000700557 00500130056403900050057702000150058200500160059700500180061301300070063100500130 0638005001900651#VV10.17616#VV10.17617#44000#Vi?t#D112H#320.071#^214#Dy hc th eo chun kin thc, k nng mn gio dc cng dn lp 11#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#inh V n c (tng ch.b.), Nguyn Vn Long, o Th Ngc Minh (ch.b.)...#^aH.#^ai h c S phm#2010#^a220tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc tr ong sch gio khoa gio dc cng dn lp 11 theo chun kin thc, k nng v mt s kim tra nh gi kt qu hc tp ca hc sinh#Gio dc cng dn#Phng p hp ging dy#Lp 11#inh Vn c#Thu#Sch gio vin#Nguyn Vn Long#o Th Ng c Minh#268150#Bi Th Tho#Dng Th Thu Nga## 00962000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020056000520030097001080070059002050080005002640090 01800269010000500287011001500292021017300307020000700480020002200487020000700509 00500090051600500120052500500120053703900050054902000150055400500150056901300070 0584020001200591020000900603#VV10.17619#VV10.17618#30000#Vi?t#D112H#330.91#^214 #Dy hc theo chun kin thc, k nng mn a l lp 11#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#L Th ng (ch.b.), Anh Dng, V nh Ho, Trn Th Tuyn#^aH.#^ai hc S phm#2010 #^a148tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa a l lp 11 theo chun kin thc, k nng v mt s kim tra nh gi kt qu hc tp ca hc sinh#a l#Phng php ging dy#Lp 11#L Thng# Anh Dng#V nh Ho#Thu#Sch gio vin#Trn Th Tuyn#268151#a kinh t#Th gii ## 00863000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020057000530030097001100070041002070080005002480090 01800253010000500271011001500276021017400291020000800465020002200473020000700495 005001700502039000500519020001500524013000700539001001500546#VV10.17620#VV10.176 21#49000#Vi?t#D112H#546.071#^214#Dy hc theo chun kin thc, k nng mn ho hc lp 11#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc th eo chun kin thc, k nng#Nguyn Th Su (ch.b.), o Th Vit Anh#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a244tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa ho hc lp 11 theo chun kin thc, k nng v mt s k im tra nh gi kt qu hc tp ca hc sinh#Ho hc#Phng php ging dy#Lp 11#o Th Vit Anh#Thu#Sch gio vin#268152#Nguyn Th Su## 00956000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020059000540030097001130070073002100080005002830090 01800288010000500306011001500311021017600326020001000502020002200512020000700534 00500110054100500190055200500140057103900050058502000150059000500180060501300070 0623#VV10.17622#VV10.17623#38000#Vi?t#D112H#428.0071#^214#Dy hc theo chun ki n thc, k nng mn ting Anh lp 11#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#V Th Li (ch.b.), Hong Th Xun Hoa, Nguyn Thu H, Nguyn Huyn Minh#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a18 8tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa ting Anh lp 11 theo chun kin thc, k nng v mt s kim tra nh gi k t qu hc tp ca hc sinh#Ting Anh#Phng php ging dy#Lp 11#V Th Li#Ho ng Th Xun Hoa#Nguyn Thu H#Thu#Sch gio vin#Nguyn Huyn Minh#268153## 00894000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020057000530030097001100070051002070080005002580090 01800263010000500281011001500286021017400301020000800475020002200483020000700505 005001400512005001700526039000500543020001500548013000700563001001000570#VV10.17 624#VV10.17625#48000#Vi?t#D112H#005.071#^214#Dy hc theo chun kin thc, k n ng mn tin hc lp 11#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#H Cm H (ch.b.), L Khc Thnh, Nguyn Ch Trung#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a244tr.^b24cm#Hng dn t chc hot n g dy hc cc bi hc trong sch gio khoa tin hc lp 11 theo chun kin thc, k nng v mt s kim tra nh gi kt qu hc tp ca hc sinh#Tin hc#Ph ng php ging dy#Lp 11#L Khc Thnh#Nguyn Ch Trung#Thu#Sch gio vin#2681 54#H Cm H## 00956000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020057000510030097001080070057002050080005002620090 01800267010000500285011001500290021017400305020000800479020002200487020000700509 00500160051600500130053203900050054500500150055000500170056500500140058201300070 0596020001500603#VV10.17626#VV10.17627#60000#Vi?t#D112H#807.1#^214#Dy hc theo chun kin thc, k nng mn ng vn lp 11#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#Phan Trng Lun (c h.b.), Bi Minh c, Phm Thu Hng...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a311tr.^b24c m#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa ng vn l p 11 theo chun kin thc, k nng v mt s kim tra nh gi kt qu hc t p ca hc sinh#Ng vn#Phng php ging dy#Lp 11#Phan Trng Lun#Bi Minh c#Thu#Phm Thu Hng#Nguyn Th Hng#Bi Minh Ton#268155#Sch gio vin## 00722000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010017000520020012000690070043000810040018001240080 00500142009002000147010000500167011001500172021021500187020000600402020000900408 006001500417039000500432013000700437#VV10.17628#VV10.17629#17000#Vi?t#NG517T#29 4.3#^214#Levering, Miriam#Ngun thin#Miriam Levering ; Nguyn Kim Dn bin dch #Ti bn ln th 1#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a112tr.^b20cm#Gii thiu tnh hi ho tinh t v kh hiu ca thin, tr gip thc hnh thin nh. Cc bi vi t v thin km tranh minh ho-b su tp thuyt cng n v mn quan v b tranh chn tru cng nhng kh th km theo#Thin#o Pht#Nguyn Kim Dn#Thu#268156 ## 00934000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020057000530030097001100070046002070080005002530090 01800258010000500276011001500281021017400296020000800470020002200478020000700500 00500100050700500100051700500130052703900050054002000150054500500150056000500140 0575013000700589#VV10.17630#VV10.17631#39500#Vi?t#D112H#005.071#^214#Dy hc th eo chun kin thc, k nng mn tin hc lp 12#nh hng dy hc theo chun ki n thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#H S m (ch.b. ), H Cm H, Trn Hng...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a198tr.^b24cm#Hng d n t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa tin hc lp 12 the o chun kin thc, k nng v mt s kim tra nh gi kt qu hc tp ca h c sinh#Tin hc#Phng php ging dy#Lp 12#H S m#H Cm H#Trn Hng#Thu #Sch gio vin#Trn Don Vinh#L Thu Thch#268157## 01082000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020057000510030097001080070062002050080005002670090 01800272010000500290011001500295021031000310020000800620020002200628020000700650 00500160065700500130067300500200068603900050070600500150071100500230072601300070 0749#VV10.17632#VV10.17633#60000#Vi?t#D112H#807.1#^214#Dy hc theo chun kin thc, k nng mn ng vn lp 12#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nn g. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#Phan Trng Lun (ch.b.), Bi M inh c, Nguyn Th Ngn Hoa...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a323tr.^b24cm#Gii thiu yu cu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph th ng. Khi qut v chng trnh gio dc ph thng. Hng dn t chc hot ng d y hc cc bi hc trong sch gio khoa ng vn lp 12 theo chun kin thc, k nng v mt s kim tra nh gi kt qu hc tp ca hc sinh#Ng vn#Phng php ging dy#Lp 12#Phan Trng Lun#Bi Minh c#Nguyn Thi Ngn Hoa#Thu#Phm Thu Hng#Nguyn Th Hng Qunh#268158## 00988000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020054000520030097001060070058002030080005002610090 01800266010000500284011001500289021026100304020000500565020002200570020000700592 013000700599005001700606005001800623039000500641001001300646020001500659#VV10.17 634#VV10.17635#33000#Vi?t#D112H#510.71#^214#Dy hc theo chun kin thc, k n ng mn ton lp 12#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thit k b i hc theo chun kin thc, k nng#Bi Vn Ngh (ch.b.), Nguyn Th Thch, Nguy n Tin Trung#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a167tr.^b24cm#Gii thiu yu cu chun g v t hc v t kim tra theo chun kin thc, k nng mn ton. Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa ton lp 12 theo chun k in thc, k nng v mt s kim tra nh gi kt qu hc tp ca hc sinh#To n#Phng php ging dy#Lp 12#268159#Nguyn Th Thch#Nguyn Tin Trung#Thu#B i Vn Ngh#Sch gio vin## 00575000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020053000510070013001040080005001170090018001220100 00500140011001500145020000800160020000700168020001400175005001300189039000500202 020000700207020000900214013000700223020000800230020001100238020001200249#VV10.17 636#VV10.17637#54000#Vi?t#454T#807.6#^214#n tp, kim tra nh gi kt qu h c tp ng vn 12#L Minh Lun#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a346tr.^b24cm#Ng vn #Lp 12#Sch c thm#L Minh Lun#Thu#n tp#Kim tra#268160#Vn hc#Ting Vi t#Tp lm vn## 00552000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020067000540070014001210220004001350040018001390080 00500157009001800162010000500180011001500185020000700200020000800207020000700215 020001400222005001400236013000700250039000500257#VV10.17638#VV10.17639#46000#Vi ?t#PH561P#530.076#^214#Phng php gii cc dng bi tp trng tm v in hnh vt l 12#H Duyn Tng#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a303t r.^b24cm#Vt l#Bi tp#Lp 12#Sch c thm#H Duyn Tng#268161#Thu## 00525000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020038000540030035000920070013001270080005001400090 01800145010000500163011001500168020001000183020000700193020001400200005001300214 039000500227020000800232013000700240#VV10.17640#VV10.17641#35000#Vi?t#H561D#428 .0076#^214#Hng dn hc v lm bi ting Anh 12#Bin son theo chng trnh c bn#Ng Vn Minh#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a182tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 12#Sc h c thm#Ng Vn Minh#Thu#Bi tp#268162## 00536000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020052000530070012001050040013001170080005001300090 01800135010000500153011001500158020000800173020000700181020001400188005001200202 039000500214020000800219020001200227013000700239#VV10.17642#VV10.17643#37000#Vi ?t#H561D#546.076#^214#Hng dn gii nhanh bi tp trc nghim ho hc 12#Cao C Gic#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a223tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#Sc h c thm#Cao C Gic#Thu#Bi tp#Trc nghim#268163## 00612000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020038000540030082000920070021001740080005001950090 01800200010000500218011001500223020000800238020000700246020001400253005002100267 039000500288020000700293013000700300020001500307#VV10.17644#VV10.17645#55000#Vi ?t#PH561P#546.076#^214#Phng php gii nhanh thi ho hc#Dnh cho hc sinh l p 12 n tp v thi tt nghip THPT, thi i hc - cao ng...#Nguyn Phc Ho Tn#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a309tr.^b24cm#Ho hc# thi#Sch c thm#Nguy n Phc Ho Tn#Thu#Lp 12#268164#Sch luyn thi## 00702000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020058000520030059001100070065001690080005002340090 01800239010000500257011001600262020000500278020001400283005001300297005001600310 02000070032603900050033302000080033802000090034602000070035501300070036202000070 0369#VV10.17646#VV10.17647#55000#Vi?t#PH561P#507.6#^214#Phng php gii sch c u trc thi ton, l, ho, sinh#Dnh cho hc sinh lp 12 chng trnh chun v nng cao...#L Thanh Hi, Trng Quc t, Mai Th Thu Nga, Nguyn Quc Huy#^ aH.#^ai hc S phm#2010#^a286 tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#L Thanh Hi#Trn g Quc t#Vt l#Thu#Ho hc#Sinh hc# thi#268165#Lp 12## 00577000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020028000550030059000830070028001420080005001700090 01800175010000500193011001500198020000700213020000700220020001400227005001300241 005001400254020000700268039000500275013000700280#VV10.17648#VV10.17649#67000#Vi ?t#GI-103N#530.076#^214#Gii nhanh 27 thi vt l#Dnh cho hc sinh lp 12 ch ng trnh chun v nng cao...#Phm Th Tm, Trn Ngc Yn#^aH.#^ai hc S ph m#2010#^a358tr.^b24cm#Vt l# thi#Sch c thm#Phm Th Tm#Trn Ngc Yn#Lp 12#Thu#268166## 00634000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020030000550030059000850070049001440080005001930090 01800198010000500216011001500221020000900236020000700245020001400252005001700266 005001800283005001200301020000700313039000500320013000700325#VV10.17651#VV10.176 50#60000#Vi?t#GI-103N#576.076#^214#Gii nhanh 27 thi sinh hc#Dnh cho hc s inh lp 12 chng trnh chun v nng cao...#Nguyn Xun Hng, Nguyn Khc Ngha , L Thanh H#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a338tr.^b24cm#Sinh hc# thi#Sch c thm#Nguyn Xun Hng#Nguyn Khc Ngha#L Thanh H#Lp 12#Thu#268167## 00494000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020055000510030007001060080005001130090018001180100 00500136011001500141020000700156020000700163020001400170020001200184039000500196 013000700201020002000208#VV10.17652#VV10.17653#49000#Vi?t#T527T#330.9#^214#Tuy n tp thi Olympic 30 thng 4 ln th XVI - 2010#a l#^aH.#^ai hc S phm #2010#^a302tr.^b24cm#a l# thi#Sch c thm#a kinh t#Thu#268168#Ph th ng trung hc## 00475000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020055000520030009001070080005001160090018001210100 00500139011001500144020000900159020000700168020001400175020002000189039000500209 013000700214#VV10.17654#VV10.17655#50000#Vi?t#T527T#510.76#^214#Tuyn tp th i Olympic 30 thng 4 ln th XVI - 2010#Ton hc#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a2 57tr.^b24cm#Ton hc# thi#Sch c thm#Ph thng trung hc#Thu#268169## 00472000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020055000530030007001080080005001150090018001200100 00500138011001500143020000700158020000700165020001400172020002000186039000500206 013000700211#VV10.17656#VV10.17657#57000#Vi?t#T527T#530.076#^214#Tuyn tp t hi Olympic 30 thng 4 ln th XVI - 2010#Vt l#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a35 0tr.^b24cm#Vt l# thi#Sch c thm#Ph thng trung hc#Thu#268170## 00475000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020055000520030009001070080005001160090018001210100 00500139011001500144020000900159020000700168020001400175020002000189039000500209 013000700214#VV10.17658#VV10.17659#58000#Vi?t#T527T#570.76#^214#Tuyn tp th i Olympic 30 thng 4 ln th XVI - 2010#Sinh hc#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a2 57tr.^b24cm#Sinh hc# thi#Sch c thm#Ph thng trung hc#Thu#268171## 00474000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020055000530030008001080080005001160090018001210100 00500139011001500144020000800159020000700167020001400174020002000188039000500208 013000700213#VV10.17660#VV10.17661#48000#Vi?t#T527T#005.076#^214#Tuyn tp t hi Olympic 30 thng 4 ln th XVI - 2010#Tin hc#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a2 85tr.^b24cm#Tin hc# thi#Sch c thm#Ph thng trung hc#Thu#268172## 00479000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020055000540030010001090080005001190090018001240100 00500142011001500147020001000162020000700172020001400179020002000193013000700213 039000500220#VV10.17662#VV10.17663#74000#Vi?t#T527T#428.0076#^214#Tuyn tp thi Olympic 30 thng 4 ln th XVI - 2010#Ting Anh#^aH.#^ai hc S phm#2010# ^a461tr.^b24cm#Ting Anh# thi#Sch c thm#Ph thng trung hc#268173#Thu## 00472000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020055000510030008001060080005001140090018001190100 00500137011001500142020000800157020000700165020001400172020002000186013000700206 039000500213#VV10.17664#VV10.17665#40000#Vi?t#T527T#807.6#^214#Tuyn tp thi Olympic 30 thng 4 ln th XVI - 2010#Ng vn#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a245 tr.^b24cm#Ng vn# thi#Sch c thm#Ph thng trung hc#268174#Thu## 00470000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020055000490030008001040080005001120090018001170100 00500135011001500140020000800155020000700163020001400170020002000184013000700204 039000500211#VV10.17666#VV10.17667#50000#Vi?t#T527T#909#^214#Tuyn tp thi O lympic 30 thng 4 ln th XVI - 2010#Lch s#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a310tr .^b24cm#Lch s# thi#Sch c thm#Ph thng trung hc#268175#Thu## 00672000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520030067000900070043001570040041002000080 00500241009001800246010000500264011001500269020000500284020000700289020001400296 005001400310020002000324020001400344013000700358039000500365#VV10.17668#VV10.176 69#46000#Vi?t#T527T#510.76#^214#Tuyn tp 36 n luyn thi mn ton#Bin son theo ni dung v nh hng ra thi mi ca B GD & T#Lu Xun Tnh, Phm Ng c Anh, Bi Anh Tun#Ti bn ln th 2, c chnh sa, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a295tr.^b24cm#Ton# thi#Sch c thm#Lu Xun Tnh#Ph thng trung hc#Sch lun thi#268176#Thu## 00517000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020039000540070013000930080005001060090018001110100 00500129011001500134020000900149020000700158020001400165005001300179020002000192 013000700212039000500219020001500224#VV10.17671#VV10.17670#66000#Vi?t#T527C#516 .0076#^214#Tuyn chn thi c li gii hnh hc#Bi Ngc Anh#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a366tr.^b24cm#Hnh hc# thi#Sch c thm#Bi Ngc Anh#Ph thng t rung hc#268177#Thu#Sch luyn thi## 00565000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020040000530070013000930220005001062210016001110080 00500127009001800132010000500150011001500155020001000170020000700180020000700187 020002000194020001400214005001300228013000700241020001500248#VV10.17672#VV10.176 73#59000#Vi?t#T527C#515.076#^214#Tuyn chn thi c li gii gii tch#Bi Ng c Anh#Ph.1#Kho st hm s#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a326tr.^b24cm#Gii tch #Hm s# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#Bi Ngc Anh#268178#Sch luyn thi## 00637000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020045000490030057000940070032001510080005001830090 01800188010000500206011001500211020001500226020001000241020000800251020001400259 005001500273020002000288013000700308039000500315020001500320#VV10.17674#VV10.176 75#51000#Vi?t#T527T#515#^214#Tuyn tp cc chuyn tch phn v s phc#Luyn thi tt nghip THPT. Luyn thi i hc v cao ng#Trn Xun Tip, Phan Hong N gn#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a319tr.^b24cm#Ton gii tch#Tch phn#S phc# Sch c thm#Trn Xun Tip#Ph thng trung hc#268179#Thu#Sch luyn thi## 00774000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020018000530030056000710070069001270040039001960080 00500235009001800240010000500258011001500263020000800278020000700286020001200293 02000140030500500120031902000200033100500150035100500180036600500130038401300070 0397039000500404020001500409#VV10.17676#VV10.17677#69000#Vi?t#B450#546.076#^21 4#B thi ho hc#Thi tt nghip THPT. Thi tuyn sinh i hc v cao ng#Cao C Gic (ch.b.), Nguyn i Nhn, Hong Thanh Phong, H Xun Thu#Ti bn ln th 1 c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a430tr.^b24cm#Ho hc# th i#Trc nghim#Sch c thm#Cao C Gic#Ph thng trung hc#Nguyn i Nhn#Hong Thanh Phong#H Xun Thu#268180#Thu#Sch luyn thi## 00622000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540030056000740070008001300040029001380080 00500167009001800172010000500190011001500195020001000210020000700220020001200227 020001500239020001400254005000800268013000700276039000500283020002000288#VV10.17 679#VV10.17678#43000#Vi?t#B450#428.0076#^214#B thi ting Anh#Thi tt nghi p THPT. Thi tuyn sinh i hc v cao ng#Vnh B#Ti bn c sa cha, b sung# ^aH.#^ai hc S phm#2010#^a263tr.^b24cm#Ting Anh# thi#Trc nghim#Sch luy n thi#Sch c thm#Vnh B#268181#Thu#Ph thng trung hc## 00631000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510030052000690070024001210040030001450080 00500175009001800180010000500198011001500203020000800218020000700226020002000233 020001500253020001400268005001100282005001200293013000700305039000500312#VV10.17 681#VV10.17680#55000#Vi?t#B450#807.6#^214#B thi ng vn#Thi tt nghip THP T. Tuyn sinh i hc v cao ng# Kim Ho, Trn H Nam#Ti bn, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a351tr.^b24cm#Ng vn# thi#Ph thng trun g hc#Sch luyn thi#Sch c thm# Kim Ho#Trn H Nam#268182#Thu## 00805000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520030049000670070056001160040030001720080 00500202009001800207010000500225011001500230020000500245020000700250020002000257 02000150027702000140029200500110030600500160031700500140033300500120034701300070 0359039000500366015008400371#VV10.17682#VV10.17683#44000#Vi?t#B450#510.76#^214 #B thi ton#Thi tt nghip THPT. Luyn thi i hc, cao ng#V Th Hu, Ngu yn Vnh Cn, Dng c Kim, Duy ng#Ti bn ln th 1, c b sung#^aH.#^a i hc S phm#2010#^a271tr.^b24cm#Ton# thi#Ph thng trung hc#Sch luyn thi #Sch c thm#V Th Hu#Nguyn Vnh Cn#Dng c Kim# Duy ng#268183#Thu# Tn sch ngoi ba: B thi tt nghip THPT tuyn sinh i hc, cao ng mn t on## 00730000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020029000540030049000830070056001320040030001880080 00500218009001800223010000500241011001500246020000500261020001200266020002000278 02000150029802000140031300500110032700500160033800500140035400500120036801300070 0380039000500387#VV10.17684#VV10.17685#56000#Vi?t#GI-103C#510.76#^214#Gii chi tit b thi ton#Thi tt nghip THPT. Luyn thi i hc, cao ng#V Th Hu, Nguyn Vnh Cn, Dng c Kim, Duy ng#Ti bn ln th 1, c b sung#^aH.# ^ai hc S phm#2010#^a319tr.^b24cm#Ton#Gii thi#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Sch c thm#V Th Hu#Nguyn Vnh Cn#Dng c Kim# Duy ng#268 184#Thu## 00615000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520030067000900070034001570080005001910090 01800196010000500214011001500219005001800234039000500252020000500257020002000262 020001400282020000700296013000700303020001500310#VV10.17686#VV10.17687#56000#Vi ?t#B450#510.76#^214#B thi tuyn sinh i hc mn ton#Cc chnh thc mi nht. Cc tham kho c mc tng ng#Nguyn Ph Trng, Trn Tun ip# ^aH.#^ai hc S phm#2010#^a286tr.^b24cm#Nguyn Ph Trng#Thu#Ton#Ph thng trung hc#Sch c thm# thi#268185#Sch luyn thi## 00780000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020042000530030066000950070066001610080005002270090 01800232010000500250011001500255005001600270005001400286039000500300004004100305 02000070034602000200035302000070037302000140038002000120039400500140040601300070 0420020001500427#VV10.17688#VV10.17689#55000#Vi?t#B450#530.076#^214#B n l uyn thi trc nghim mn vt l#Dnh cho hc sinh THPT n luyn, chun b cho c c k thi Quc gia#Nguyn Anh Vinh, Dng Vn Cn (ch.b.), H Duyn Tng, L Tin H#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a363tr.^b24cm#Nguyn Anh Vinh#Dng Vn Cn#Thu #Ti bn ln th 1, c chnh sa, b sung#Vt l#Ph thng trung hc# thi#Sc h c thm#Trc nghim#H Duyn Tng#268186#Sch luyn thi## 00674000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020040000520030065000920070029001570080005001860090 01800191010000500209011001500214005001200229039000500241004003000246020000900276 020002000285020000700305020001400312020001200326013000700338020001500345#VV10.17 690#VV10.17691#52000#Vi?t#B450#570.76#^214#B n luyn thi trc nghim sinh hc#Dng cho n luyn, nng cao k nng lm cc dng thi Quc gia#Bi Vn S m, Trn Khnh Ngc#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a339tr.^b24cm#Bi Vn Sm#Thu#T i bn ln th 2, c b sung#Sinh hc#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#T rc nghim#268187#Sch luyn thi## 00723000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020069000540030067001230070014001900080005002040090 01800209010000500227011001500232005001400247039000500261004004000266020000700306 02000200031302000070033302000150034001300070035502000120036202000140037402000090 0388#VV10.17692#VV10.17693#44000#Vi?t#H561D#330.9597#^214#Hng dn n tp v l m cc dng thi i hc, cao ng mn a l#Bin son theo ni dung v nh hng ra thi mi ca B GD & T#Bi Minh Tun#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a2 79tr.^b24cm#Bi Minh Tun#Thu#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#a l#Ph thng trung hc#n tp#Sch luyn thi#268188#a kinh t#Sch c thm#Vit Na m## 00617000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020054000530030048001070070012001550080005001670090 01800172010000500190011001500195005001200210039000500222004001800227020000700245 020002000252020000700272020001500279013000700294020001400301#VV10.17694#VV10.176 95#55000#Vi?t#H561D#530.076#^214#Hng dn n - luyn thi i hc, cao ng mn vt l#Theo cu trc thi ca B Gio dc v o to#L Nh Thc#^aH.#^ai h c S phm#2010#^a306tr.^b24cm#L Nh Thc#Thu#Ti bn ln th 1#Vt l#Ph th ng trung hc#n tp#Sch luyn thi#268189#Sch c thm## 00722000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020045000520030066000970070015001630220004001782210 02100182008000500203009001800208010000500226011001600231020000500247020000900252 02000110026102000080027202000200028002000140030000500140031401300070032803900050 0335015001700340020001500357#VV10.17696#VV10.17697#55000#Vi?t#M458N#510.76#^214 #1000 bi tp trng tm v in hnh mn ton#Dnh cho hc sinh THPT n luyn, c hun b cho cc k thi quc gia#Hong Vn Minh#T.2#Hnh hc, lng gic#^aH.#^a i hc S phm#2010#^a351tr.^b245cm#Ton#Hnh hc#Lng gic#Bi tp#Ph thng t rung hc#Sch c thm#on Vn Minh#268190#Thu#Th mc: tr. 349#Sch luyn thi ## 00571000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020063000490070039001120080005001510090018001560100 00500174011001500179005001500194005001500209039000500224013000700229020001100236 020002000247020001200267020001400279#VV10.17698#VV10.17699#64000#Vi?t#M458N#547 #^214#1000 bi trc nghim trng tm v in hnh mn ho hc hu c#Phm Ngc B ng (ch.b.), Ninh Quc Tnh#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a423tr.^b24cm#Phm Ngc Bng#Ninh Quc Tnh#Thu#268191#Ho hu c#Ph thng trung hc#Trc nghim#Sch c thm## 00841000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480010013000530020061000660070055001270080005001820090 01800187010000500205011001500210005001400225005001800239039000500257013000700262 020002000269020000700289020002000296020001500316021020800331#VV10.17700#VV10.177 01#48000#Vi?t#CH527#516.23#^214#V Thanh Vn#Chuyn ng dng vect trong gi i ton hnh hc khng gian#V Thanh Vn (ch.b.), L Hin Dng, Nguyn Ngc Gia ng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a262tr.^b24cm#L Hin Dng#Nguyn Ngc Giang#Th u#268192#Hnh hc khng gian#Vc t#Ph thng trung hc#Sch tham kho#Gii thi u mt s vn c bn v hnh hc khng gian nh quan h song song, vect tron g khng gian, quan h vung gc.... Trnh by nhng ng dng ca phng php vec t trong gii ton hnh hc khng gian## 00954000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010008000520020080000600070028001400080005001680090 01800173010000500191011001500196005001100211039000500222013000700227021034600234 020000500580020002200585020001000607020002000617020001500637#VV10.17703#VV10.177 02#30000#Vi?t#T450C#510.71#^214#o Tam#T chc hot ng nhn thc trong dy h c mn ton trng trung hc ph thng#o Tam (ch.b.), Trn Trung#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a159tr.^b24cm#Trn Trung#Thu#268193#Gii thiu cc phng ph p t chc hot ng nhn thc trong dy hc mn ton trng trung hc ph thn g nh: t chc hot ng nhn thc theo hng vn dng cc l thuyt v cc ph ng php dy hc tch cc v kt hp dy hc vi s h tr ca cng ngh thng ti n v truyn thng. Cc tri thc tr thc iu chnh hot ng nhn thc ton hc #Ton#Phng php ging dy#Nhn thc#Ph thng trung hc#Sch gio vin## 00650000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010012000520020019000640290016000830070012000990040 01800111008000500129009001800134010000500152011001500157020001000172020000900182 039000500191013000700196021016900203#VV10.17704#VV10.17705#35000#Vi?t#NG550P#42 8.2#^214#Nguyn Khu#Ng php ting Anh#English grammar#Nguyn Khu#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a287tr.^b24cm#Ting Anh#Ng php#Thu#268194# Gii thiu cc chc nng v cch dng cc t loi, cc cu trc c bn v cc m u cu thng dng trong ting Anh m ngi hc thng gp khi c sch bo hoc g iao tip## 00787000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010015000490020065000640070030001290080005001590090 01800164010000500182011001500187039000500202013000700207005001400214021024800228 020001200476020001400488020000700502#VV10.17706#VV10.17707#45000#Vi?t#S550D#512 #^214#V Quc B Cn#S dng phng php Cauchy - Schwarz chng minh bt ng thc#V Quc B Cn, Trn Quc Anh#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a276tr.^b24cm#T hu#268195#Trn Quc Anh#Gii thiu s lc lch s ra i ca bt ng thc Cau chy - Schwarz v nhng kinh nghim s dng bt ng thc Cauchy - Schwarz ch ng minh bt ng thc i s khc. Mt s k thut thng c s dng v cc b i ton tng hp v bt ng thc#Ton s cp#Bt ng thc#i s## 00785000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010014000510020046000650070014001110040013001250080 00500138009001800143010000500161011001500166021024500181020001100426020000900437 020001500446013000700461039000500468020002200473#VV10.17709#VV10.17708#34000#Vi ?t#B452D#372.6#^214#L Phng Nga#Bi dng hc sinh gii ting Vit tiu hc# L Phng Nga#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a199tr.^b24cm#Gii thiu nhng bin php bi dng hng th v vn sng cho hc sinh, cc phm vi kin t hc v k nng ting Vit cn bi dng cho hc sinh gii, nhng cch thc xy d ng bi tp v t chc thc hin cc bi tp ting Vit b tr v nng cao#Ting Vit#Tiu hc#Sch tham kho#268196#Thu#Phng php ging dy## 00816000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510010013000560020030000690030055000990070013001540040 01300167008000500180009001800185010000500203011001500208021026100223020001200484 020000700496020001100503013000700514039000500521#VV10.17710#VV10.17711#23000#Vi ?t#GI-108T#612.0083#^214#L Thanh Vn#Gio trnh sinh l hc tr em#Ti liu dn g cho sinh vin cc trng S phm mm non#L Thanh Vn#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a226tr.^b21cm#Trnh by cc c im pht trin sinh l tr em la tui mm non, u tui hc. c im pht trin ca h thn kinh, cc c qu an phn tch, h vn ng, h tun hon, h h hp, h tiu ho... Phn tch c im pht trin sinh l ca tr em qua cc thi k.#Sinh l hc#Tr em#Gio tr nh#268197#Thu## 00925000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020032000510030036000830070063001190040013001820080 00500195009001800200010000500218011001500223021025100238020001100489020001100500 00500170051100500170052800500160054500500160056100500100057701300070058703900050 0594#VV10.17712#VV10.17713#30000#Vi?t#GI-108T#150#^214#Gio trnh tm l hc i cng#Dng cho cc trng i hc S phm#Nguyn Xun Thc (ch.b.), Nguyn Qua ng Un, Nguyn Vn Thc...#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a271tr.^b21 cm#Trnh by s lc lch s hnh thnh, pht trin, i tng v nhim v ca tm l hc. Bn cht, chc nng v phn loi cc hin tng tm l. Gii thiu p hng php nghin cu tm l. Nu v tr, vai tr ca tm l hc trong cuc sng v hot ng#Tm l hc#Gio trnh#Nguyn Xun Thc#Nguyn Quang Un#Nguyn Vn Thc#Trn Quc Thnh#Hong Anh#268198#Thu## 00776000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460010017000510020032000680070056001000040013001560080 00500169009001800174010000500192011001500197021021100212020001100423020001100434 005001500445005001400460013000700474039000500481#VV10.17714#VV10.17715#27000#Vi ?t#GI-108T#150#^214#Nguyn Quang Un#Gio trnh tm l hc i cng#Nguyn Quan g Un (ch.b.), Nguyn Vn Lu, inh Vn Vang#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm #2010#^a230tr.^b21cm#Tng quan v tm l hc. C s sinh l thn kinh ca tm l . Hot ng, giao tip v s hnh thnh, pht trin tm l, thc. Hot ng nh n thc, tnh cm, ch, tr nh, nhn cch v s hnh thnh nhn cch#Tm l h c#Gio trnh#Nguyn Vn Lu#inh Vn Vang#268199#Thu## 00965000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490010013000540020017000670030036000840070026001200220 00400146221002900150004001300179008000500192009001800197010000500215011001500220 02102900023502000220052502000080054702000090055502000150056400500120057903900040 0591013000700595005001300602#VV10.17716#VV10.17717#19000#Vi?t#GI-108D#372.21#^2 14#Phm Th Ho#Gio dc m nhc#Sch dng cho Khoa Gio dc Mm non#Phm Th Ho , Ng Th Nam#T.2#Phng php gio dc m nhc#In ln th 6#^aH.#^ai hc S p hm#2010#^a173tr.^b21cm#Phng php dy cc hot ng ca ht, vn ng theo nhc , nghe ht, tr chi m nhc trng mm non. c im tm sinh l la tui mm non lin quan n hot ng m nhc, cc hnh thc t chc gio dc m nhc tro ng trng mm non v nhng vn i mi hin nay trong gio dc m nhc#Phng php ging dy#m nhc#Mu gio#Sch gio vin#Ng Th Nam#THa#268200#Phm Th Ho## 00813000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510010014000560020031000700030042001010070040001430080 00500183009001800188010000500206011001500211021015500226020001100381020000900392 020001100401005001700412039000400429013000700433015007100440#VV10.17718#VV10.177 19#44000#Vi?t#GI-108T#495.9225#^214#Bi Minh Ton#Gio trnh ng php ting Vi t#Sch dnh cho cc trng Cao ng S phm#Bi Minh Ton (ch.b.), Nguyn Th L ng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a240tr.^b24cm#Trnh by khi qut mt s vn i cng v ng php ting Vit: T loi, cm t, bnh din ng php, bnh di n ng ngha v bnh din ng dng ca cu#Ting Vit#Ng php#Gio trnh#Nguyn Th Lng#THa#268201#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to gi o vin THCS## 00741000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490010015000540020032000690030055001010070015001560080 00500171009001800176010000500194011001500199021014600214020001300360020000900373 020002200382020001100404039000400415013000700419004001300426#VV10.17720#VV10.177 21#41000#Vi?t#GI-108T#372.21#^214#Nguyn Th Ho#Gio trnh gio dc hc mm no n#Sch dng cho h c nhn chuyn ngnh Gio dc Mm non#Nguyn Th Ho#^aH.#^a i hc S phm#2010#^a247tr.^b24cm#Nhng vn chung ca gio dc mm non. Cch t chc cc hot ng tch hp theo ch cho tr trng mm non v chun b cho tr vo lp mt#Gio dc hc#Mu gio#Phng php ging dy#Gio trnh#THa# 268202#In ln th 3## 00709000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490010016000540020018000700070016000880080005001040090 01800109010000500127011001500132021015000147020000900297020000700306020001100313 039000400324004001300328015007100341013000700412#VV10.17722#VV10.17723#25000#Vi ?t#GI-108T#796.33#^214#ng Ngc Quang#Gio trnh cu#ng Ngc Quang#^aH.#^a i hc S phm#2010#^a139tr.^b24cm#Gii thiu s lc lch s mn cu, k th ut, chin thut cu, phng php ging dy, t chc thi u v mt s iu l ut thi u cu c bn#Th thao# cu#Gio trnh#THa#In ln th 3#u ba s ch ghi: B Gio dc v o to. D n o to gio vin THCS#268203## 00894000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020018000530070075000710080005001460090018001510100 00500169011001500174021023800189020000700427020001100434005001500445039000400460 015007100464005001800535005001500553005001700568013000700585#VV10.17725#VV10.177 24#51500#Vi?t#GI-108T#794.1#^214#Gio trnh c vua#m Quc Chnh(ch.b.), Nguy n Hng Dng, Ng Trang Hng, Nguyn Mnh Tun#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a300 tr.^b24cm#Gii thiu lch s pht trin v tc dng ca mn c vua. Nhng tri th c c bn ca mn c vua. Phng php ging dy cc giai on ca vn u. L lu n v phng php ging dy mn c vua. Phng php t chc thi u v trng ti c vua#C vua#Gio trnh#m Quc Chnh#THa#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to gio vin THCS#Nguyn Hng Dng#Ng Trang Hng#Nguyn Mnh Tun#268204## 00810000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010018000530020043000710070018001140080005001320090 01800137010000500155011001500160021027900175020000900454020000900463020001300472 020001100485039000400496013000700500004001300507#VV10.17726#VV10.17727#36000#Vi ?t#GI-108T#371.8#^214#Nguyn Thanh Bnh#Gio trnh chuyn gio dc k nng s ng#Nguyn Thanh Bnh#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a199tr.^b24cm#Mt s vn ch ung v k nng sng v gio dc k nng sng, tip cn k nng sng, phng php gio dc k nng sng cho hc sinh, gio dc mt cch phc hp trong c s k t hp hi ho kin thc, thi , gi tr, hnh vi c nng lc p ng cc t hch thc trong x hi#Gio dc#Hc sinh#K nng sng#Gio trnh#THa#268205#In l n th 2## 00770000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490010016000540020020000700070016000900080005001060090 01800111010000500129011001500134021025400149020000800403020001100411039000400422 015007100426013000700497#VV10.17728#VV10.17729#26500#Vi?t#GI-108T#796.44#^214#T rng Anh Tun#Gio trnh gio dc#Trng Anh Tun#^aH.#^ai hc S phm#2010#^ a177tr.^b24cm#Nhng kin thc chung v ngha v nhim v ca th dc cc loi hnh th dc, c im cc phng tin v phng php th dc. Nguyn l k thu t cc ng tc trong th dc dng c, th dc th hnh, th dc thc dng, th d c ng din, th dc t do#Th dc#Gio trnh#THa#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to gio vin THCS#268206## 00847000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460010014000510020032000650070046000970220004001430040 04000147008000500187009001800192010000500210011001500215015007100230021014300301 02000110044402000110045500500140046600500160048003900040049601300070050000500140 0507#VV10.17730#VV10.17731#48000#Vi?t#GI-108T#547#^214#Trn Quc Sn#Gio trnh c s ho hc hu c#Trn Quc Sn, ng Vn Liu, Nguyn Vn Tng#T.3#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a266tr.^b24cm#u b a sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to Gio vin THCS#Cc vn i cng v ho hc hu c v hirocacbon nh: hp cht tp chc, cacbohirat, pep tit, protein, axit nucleic, hp cht cao phn t#Ho hu c#Gio trnh#ng Vn Liu#Nguyn Vn Tng#THa#268207#Trn Quc Sn## 01082000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820014000428080005000560020037000610070059000980220004001572210036001610040 01300197008000500210010000500215011001500220015007100235021027100306020001900577 02000170059602000090061302000110062200500160063300500160064900500140066500500140 0679005001600693013000700709039000400716#VV10.17732#VV10.17733#65000#Vi?t#GI-10 8T#895.922090034#^214#Gio trnh vn hc Vit Nam hin i#Nguyn Vn Long (ch.b .), Nguyn Th Bnh, L Th Bc L...#T.2#T sau cch mng thng Tm nm 1945#In ln th 3#^aH.#2010#^a390tr.^b24cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to gio vin THCS#Khi qut v vn hc Vit Nam t sau nm 1945, lch s pht trin cng nh nhng c im, thnh tu v hn ch ca vn hc giai on ny. Gii thiu tiu s, con ngi v phong cch ngh thut ca mt s nh vn, nh th tiu biu cho nn vn hc Vit nam giai on ny#Nghin cu vn hc#Vn hc hin i#Vit Nam#Gio trnh#Nguyn Vn Long#Nguyn Th Bnh#L Th Bc L# Mai Th Nhung#Trn ng Suyn#268208#THa## 00990000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500010017000550020028000720070039001000220004001392210 03200143004001300175008000500188009001800193010000500211011001500216021040900231 020001500640020000900655005001300664039000400677013000700681#VV10.17734#VV10.177 35#38000#Vi?t#GI-108T#959.701#^214#Nguyn Cnh Minh#Gio trnh lch s Vit Nam #Nguyn Cnh Minh (ch.b.), m Th Uyn#T.1#T nguyn thu n u th k X#In l n th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a211tr.^b24cm#Tin trnh pht trin ca l ch s Vit Nam t thi nguyn thu n th k X: Cc giai on pht trin ca x hi nguyn thu; s tn ti ca cc quc gia c i v cc nn vn ho ln trn t nc Vit Nam; thi gian b phong kin phng Bc h hn mt nghn nm v phong tro u tranh ginh c lp lu di, lin tc ca nhn dn ta thi Bc thuc; xy dng nn vn ho v vn minh Vit Nam thi c i#Lch s c i#Vit Nam#m Th Uyn#THa#268209## 00814000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500010012000550020028000670070038000950220004001332210 03100137004001300168008000500181009001800186010000500204011001500209021023300224 020001800457020000900475005001700484039000400501013000700505#VV10.17737#VV10.177 36#33500#Vi?t#GI-108T#959.702#^214#o T Uyn#Gio trnh lch s Vit Nam#o T Uyn (ch.b.), Nguyn Cnh Minh#T.2#T th k X n u th k XVI#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a199tr.^b24cm#Tin trnh pht trin lch s Vit Nam t th k X n th k XVI: Bc u xy dng v bo v quc gia c lp, th ng nht. Vit Nam thi L - Trn - H. Cuc khng chin chng qun xm lc Min h v cc cuc khi ngha thi k ny.#Lch s trung i#Vit Nam#Nguyn Cnh Min h#THa#268210## 00991000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200080 00358080005000430140007000480010017000550020028000720070051001000220004001512210 02700155004001300182008000500195009001800200010000500218011001500223021037700238 020001800615020000900633005001200642039000400654005001200658013000700670#VV10.17 738#VV10.17739#Vi?t#GI-108T#959.702#^214#38000#Nguyn Cnh Minh#Gio trnh lch s Vit Nam#Nguyn Cnh Minh (ch.b.), o T Uyn, V Xun n#T.3#T th k XV I n nm 1858#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a227tr.^b24cm#Tin trn h pht trin ca lch s Vit Nam t th k XVI n nm 1858: S sp ca nh L S v cc cuc chin tranh phong kin; tnh hnh chnh tr ng Ngoi v ng Trong; nhng bc pht trin mi v kinh t, tnh hnh vn ho t tng. Cuc k hng hong ca ch phong kin v phong tro u tranh ca nng dn.Tnh hnh kinh t, chnh tr v chnh sch ca nh Nguyn#Lch s trung i#Vit Nam#o T Uyn#THa#V Xun n#268211## 01009000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200080 00358080005000430140007000480010015000550020028000700070039000980220004001372210 01700141004001300158008000500171009001800176010000500194011001500199021040700214 020001600621020000900637005001500646039000400661013000700665020002300672#VV10.17 740#VV10.17741#Vi?t#GI-108T#959.703#^214#65000#Nguyn Ngc C#Gio trnh lch s Vit Nam#Nguyn Ngc C (ch.b.), Trn c Cng#T.4#T 1858 n 1918#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a360tr.^b24cm#Tin trnh pht trin lch s Vi t Nam t 1858 n 1918: Vit Nam trong cuc xm lc ca Lin qun Php-Ty Ban Nha; Vit Nam t sau khi Php chim ng Nam K em qun ra Bc K; Nhn dn Vi t Nam u tranh chng chnh sch bnh nh ca thc dn Php; ch thng tr ca thc dn Php v nhng chuyn bin v kinh t - x hi Vit Nam u th k 20; t nh hnh Vit Nam trong chin tranh th gii th nht#Lch s cn i#Vit Nam#T rn c Cng#THa#268212#Khng chin chng Php## 00904000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200090 00358080005000440140007000490010011000560020028000670070037000950220004001322210 01700136004001300153008000500166009001800171010000500189011001500194021030400209 020001700513020000900530005001700539039000400556013000700560020002300567#VV10.17 742#VV10.17743#Vi?t#GI-108T#959.7041#^214#34000#Trn B #Gio trnh lch s V it Nam#Trn B (ch.b.), Nguyn Xun Minh#T.6#T 1945 n 1954#In ln th 2#^ aH.#^ai hc S phm#2010#^a203tr.^b24cm#Tin trnh pht trin lch s Vit Nam t nm 1945 n 1954: Vit Nam sau thng li Cch mng thng Tm, thi k cch mng Vit Nam thc hin ng thi hai nhim v chin lc va khng chin va ki n quc. Cuc khng chin chng thc dn Php xm lc nhm bo v chnh quyn v bo v c lp dn tc.#Lch s hin i#Vit Nam#Nguyn Xun Minh#THa#268213# Khng chin chng Php## 00926000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200090 00358080005000440140007000490010011000560020028000670070028000950220004001232210 01700127004001300144008000500157009001800162010000500180011001500185021032000200 02000170052002000090053700500080054603900040055401300070055802000210056502000140 0586#VV10.17744#VV10.17745#Vi?t#GI-108T#959.7042#^214#56000#Trn B #Gio tr nh lch s Vit Nam#Trn B (ch.b.), L Cung#T.7#T 1954 n 1975#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a338tr.^b24cm#Tin trnh pht trin lch s Vit Nam t nm 1954 n 1975: Vit Nam tin hnh hai cuc chin lc cch mng x h i ch ngha min Bc v cch mng dn tc, dn ch nhn dn min Nam. Khi p hc pht trin kinh t - vn ho min Bc, cng c quc phng, ra sc chi vin c ho tin tuyn, gii phng hon ton min Nam#Lch s hin i#Vit Nam#L Cung#T Ha#268214#Khng chin chng M#Xy dng CNXH## 00882000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510070073000770220004001500040013001540080 00500167009001800172010000500190011001500195021025900210020001700469020000900486 039000400495013000700499005001400506005001800520005001400538005001600552#VV10.17 746#VV10.17747#69000#Vi?t#L302S#909.8#^214#Lch s th gii hin i# Thanh B nh (ch.b.), Nguyn Cng Khanh, Ng Minh Oanh, ng Thanh Ton#Q.1#In ln th 2# ^aH.#^ai hc S phm#2010#^a415tr.^b24cm#Khi qut chung v lch s th gii h in i t 1917-2005: Cch mng thng Mi Nga v CNXH hin thc t nm 1917 n nm 2005; cc nc t bn t sau Chin tranh th gii th nht n nm 2005 v phong tro cng sn v cng quc t t sau nm 1917 n 2005#Lch s hin i#T h gii#THa#268215# Thanh Bnh#Nguyn Cng Khanh#Ng Minh Oanh#ng Thanh Ton ## 00869000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010015000500020028000650070056000930220004001490040 01300153008000500166009001800171010000500189011001500194021020300209020002200412 02000080043402000170044202000150045900500160047400500150049003900040050501300070 0509005001500516#VV10.17748#VV10.17749#43000#Vi?t#PH561P#907#^214#Phan Ngc Li n#Phng php dy hc lch s#Phan Ngc Lin (ch.b.), Trnh nh Tng, Nguyn Th Ci#T.1#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a272tr.^b24cm#Khi nim, ch c nng, nhim v b mn lch s trng trung hc ph thng v h thng phng php, cc hnh thc phng php dy hc lch s trng trung hc ph thng cn g cc bi kim tra, nh gi#Phng php ging dy#Lch s#Trng ph thng#Sch gio vin#Trnh nh Tng#Nguyn Th Ci#THa#268216#Phan Ngc Lin## 00904000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010015000500020028000650070056000930220004001490040 01300153008000500166009001800171010000500189011001500194021023800209020002200447 02000080046902000170047702000150049400500150050900500160052403900040054001300070 0544005001500551#VV10.17750#VV10.17751#42000#Vi?t#PH561P#907#^214#Phan Ngc Li n#Phng php dy hc lch s#Phan Ngc Lin (ch.b.), Nguyn Th Ci, Trnh nh Tng#T.2#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a281tr.^b24cm#H thng phn g php dy hc mn lch s trng trung hc ph thng. Xy dng bin php s p hm. Thit k bi hc lch s, kim tra nh gi kt qu hc sinh. Hot ng ngo i kha trong dy hc lch s. Nhim v ngi gio vin lch s#Phng php gin g dy#Lch s#Trng ph thng#Sch gio vin#Nguyn Th Ci#Trnh nh Tng#THa #268217#Phan Ngc Lin## 00694000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010015000490020026000640070015000900040013001050080 00500118009001800123010000500141011001500146015007100161021013500232020000800367 020000900375020000900384039000400393013000700397#VV10.17752#VV10.17753#55000#Vi ?t#L302S#709#^214#Phm Th Chnh#Lch s m thut th gii#Phm Th Chnh#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a214tr.^b24cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to Gio vin THCS#Khi qut v lch s m thut th gii. M thut c i v phc hng. M thut chu u th k XVII n th k XX v ngh thut chu .#Lch s#M thut#Th gii#THa#268218## 00924000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520030051000760070067001270080005001940090 01800199010000500217011001500222021027300237020000800510020001600518020000900534 005001400543005001300557005001500570005001400585039000400599013000700603#VV10.17 754#VV10.17755#35000#Vi?t#L302S#327.09#^214#Lch s quan h quc t#T u thi cn i n kt thc Th chin th hai#V Dng Ninh (ch.b.), Phan Vn Ban, Ngu yn Vn Tn, Trn Th Vinh#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a193tr.^b24cm#Gii thiu lch s quan h quc t thi k cn i n kt thc th chin th hai: Quan h quc t thi k u ca lch s cn i, quan h quc t Chu u t cch mng Php n hi ngh Vin (1789-1815). Quan h quc t gia hai cuc chin tranh t h gii (1919-1939)...#Lch s#Quan h quc t#Th gii#V Dng Ninh#Phan Vn B an#Nguyn Vn Tn#Trn Th Vinh#THa#268219## 00921000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010014000520020069000660070014001350040013001490080 00500162009001800167010000500185011001500190021034900205020001700554020003000571 020001000601020000900611039000400620013000700624#VV10.17756#VV10.17757#48000#Vi ?t#L302S#909.82#^214# Thanh Bnh#Lch s phong tro gii phng dn tc th k XX - Mt cch tip cn# Thanh Bnh#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^ a365tr.^b24cm#Nhng vn l lun v ch ngha thc dn, v cuc u tranh gin h v bo v c lp dn tc ca nhn dn , Phi, M Latinh. Qa trnh xm chim cc nc , Phi, M Latinh v ch thng tr ca ch ngha thc dn, cuc u tr anh ginh c lp dn tc cng nh qu trnh xy dng x hi hin i sau khi gi nh c lp ca cc dn tc mi gii phng#Lch s hin i#Phong tro gii phn g dn tc#Th k 20#Th gii#THa#268220## 00778000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010015000530020026000680070015000940040013001090080 00500122009001800127010000500145011001500150021021900165020000900384020000800393 020000900401039000400410015006700414013000700481#VV10.17758#VV10.17759#72000#Vi ?t#L302S#709.597#^214#Phm Th Chnh#Lch s m thut Vit Nam#Phm Th Chnh#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a291tr.^b24cm#Gii thiu v m thut Vi t Nam thi nguyn thu v thi i dng nc. M thut thi k phong kin dn t c c lp. M thut Vit Nam t 1885 n nay. Gii thiu mt s tc gi tiu bi u ca m thut Vit Nam hin i#M thut#Lch s#Vit Nam#THa#u ba sch ghi: B Gio dc v o. D n o to Gio vin THCS#268221## 00775000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460010016000510020013000670030059000800070016001390040 01800155008000500173009001800178010000500196011001500201021022600216020001300442 020000800455039000400463013000700467020001100474#VV10.17761#VV10.17760#50000#Vi ?t#GI-108D#370#^214#Phm Vit Vng#Gio dc hc#Gio trnh dnh cho cc trng i hc v cao ng s phm#Phm Vit Vng#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a418tr.^b21cm# Trnh by mt cch tng quan v gio dc v gio dc h c. Nhng vn c bn, h thng v l lun dy hc v l lun gio dc. Cng t c qun l nh trng, ngi gio vin ch nhim lp v cng tc gio dc tp th hc sinh#Gio dc hc#L lun#THa#268222#Gio trnh## 00741000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480010017000530020050000700070017001200040013001370080 00500150009001800155010000500173011001500178021017800193020001800371020001400389 039000400403020000700407020000900414020000900423013000700432#VV10.17762#VV10.177 63#17000#Vi?t#PH110T#372.21#^214#ng Hng Phng#Pht trin tnh tch cc vn ng cho tr mm non#ng Hng Phng#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2010#^ a155tr.^b21cm#Trnh by c im pht trin, qu trnh pht trin tnh tch cc vn ng ca tr mm non v phng php nh gi cht lng pht trin tnh tch cc vn ng ny tr mm non#Gio dc mu gio#Tnh tch cc#THa#Tr em#Mu g io#Vn ng#268223## 00972000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010017000490020012000660030048000780070040001260040 01300166008000500179009001800184010000500202011001500207021040400222020001200626 039000400638020001100642005002200653013000700675#VV10.17764#VV10.17765#17500#Vi ?t#108#170#^214#Phm Khc Chng#o c hc#Dng cho cc trng i hc v ca o ng S phm#Phm Khc Chng, Nguyn Th Yn Phng#In ln th 4#^aH.#^ai h c S phm#2010#^a161tr.^b21cm#Tng quan v o c hc. Mi quan h gia o c v cc hnh thi thc x hi. Mt s phm tr c bn ca o c hc. Trnh by nhng truyn thng o c tt p ca dn tc ta v vn gio dc o c cho hc sinh ph thng cng nh hc tp, tu dng o c cch mng ca ch tc h H Ch Minh. Gii thiu mt s phng php ging dy v gio dc o c cho h c sinh trong nh trng ph thng#o c hc#THa#Gio trnh#Nguyn Th Yn Ph ng#268224## 00945000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020016000490070065000650220004001302210026001340040 01800160008000500178009001800183010000500201011001500206021029800221020001600519 02000190053500500110055400500190056500500120058400500120059601300070060803900040 0615#VV10.17766#VV10.17767#45000#Vi?t#L300L#801#^214#L lun vn hc#Phng Lu (ch.b.), Nguyn Ngha Trng, La Khc Ho, L Lu Oanh#T.1#Vn hc, nh vn, bn c#Ti bn ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a399tr.^b21cm#Gii thiu v b mn L lun vn hc. Trnh by i tng c trng ca vn hc, vn hc v h nh thi thc x hi thm m, vn hc vi hin thc, thc x hi trong vn h c, v tr ca vn hc trong vn ho, ngh thut ngn t trong vn hc, chc nng ca vn hc, sng tc, ph bnh vn hc...#L lun vn hc#Nghin cu vn hc#P hng Lu#Nguyn Ngha Trng#La Khc Ho#L Lu Oanh#268225#THa## 00712000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010012000510020023000630070031000860040018001170080 00500135009001800140010000500158011001500163021015500178020000700333039000400340 020001100344005001800355020002200373020000800395013000700403#VV10.17768#VV10.177 69#33000#Vi?t#L300L#910.7#^214#Nguyn Dc#L lun dy hc a l#Nguyn Dc, Nguyn Trng Phc#Ti bn ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a293tr.^b21cm# i tng, nhim v v phng php nghin cu mn l lun dy hc a l. Hnh th c t chc dy hc a l. Cc phng tin v thit b dy hc mn a l#a l #THa#Gio trnh#Nguyn Trng Phc#Phng php ging dy#L lun#268226## 00877000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820008000428080005000500020053000550070042001080080005001500090018001550100 00500173011001500178021027600193020001000469020000900479039000400488005001500492 020001700507005001600524005001900540013000700559020000900566#VV10.17770#VV10.177 71#125000#Vi?t#QU600#344.597#^214#Quy nh php lut v gio dc khuyt tt Vit Nam#Tuyn chn, gii thiu: ng Hunh Mai...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^ a350tr.^b24cm#Gii thiu nhng qui nh v gio dc khuyt tt Vit Nam: Qui nh trong cc vn bn ca Quc hi, U ban thng v Quc hi. Quy nh trong c c vn bn ca Chnh ph, Th tng chnh ph. Quy nh trong cc vn bn ca B Gio dc v o to v cc b, ngnh c lin quan#Php lut#Vit Nam#THa#ng Hu nh Mai#Ngi khuyt tt#Nguyn Huy Bng#ng Th Thu Huyn#268227#Gio dc## 00760000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010017000490020048000660070017001140080005001310090 01800136010000500154011001500159021023000174020001000404039000400414020002700418 020001600445020001400461013000700475#VV10.17773#VV10.17772#45000#Vi?t#H250P#515 #^214#Nguyn Mnh Hng#H phng trnh Hyperbolic trong tr khng trn#Nguyn M nh Hng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a299tr.^b24cm#Trnh by h thng nghin cu cc bi ton bin ban u i vi h hyperbolic trong cc tr hu hn c bin c ha im conic, c y khng trn v cc bi ton bin ban u i vi h hyperb olic trong tr v hn vi y khng trn#Gii tch#THa#H phng trnh hyperboli c#H phng trnh#Bi ton bin#268228## 00719000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460010016000510020019000670070036000860220004001220040 03100126008000500157009001800162010000500180011001500185021015300200020001500353 020001100368005001100379039000400390013000700394005001600401#VV10.17774#VV10.177 75#42000#Vi?t#GI-103T#515#^214#Nguyn Vn Khu#Gii tch ton hc#Nguyn Vn Kh u (ch.b.), L Mu Hi#T.2#Ti bn ln th 1, c sa cha#^aH.#^ai hc S phm #2010#^a380tr.^b21cm#Tch phn bi. Dy hm v chui hm gi tr Bnach. Tch ph n ph thuc tham s. Tch phn ng v tch phn mt. Dng vi phn v tch phn dnh vi phn#Ton gii tch#Gio trnh#L Mu Hi#THa#268229#Nguyn Vn Khu## 00735000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010012000510020072000630070012001350040013001470080 00500160009001800165010000500183011001500188021018300203020000900386039000400395 020002000399020000800419020001100427013000700438#VV10.17776#VV10.17777#39000#Vi ?t#T312H#373.2#^214#Bi Th Mi#Tnh hung s phm trong cng tc gio dc hc s inh trung hc ph thng#Bi Th Mi#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a2 98tr.^b21cm#Khi qut v tnh hung s phm. Xy dng v s dng tnh hung s p hm dy hc l lun v cng tc gio dc hc sinh cho sinh vin cc trng H SP v hc sinh ph thng trung hc#Gio dc#THa#Trung hc ph thng#S phm#Tnh hung#268230## 00731000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010020000520020025000720070020000970040013001170080 00500130009001800135010000500153011001500158021014400173020001100317020000800328 03900040033602000120034002000130035202000090036502000090037402000150038301300070 0398#VV10.17778#VV10.17779#19000#Vi?t#PH561P#372.4#^214#H Nguyn Kim Giang#Ph ng php c din cm#H Nguyn Kim Giang#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#20 10#^a160tr.^b21cm#Trnh by quan nim v c s l lun ca c din cm, phng php v bin php c din cm. Hng dn cch c tc phm vn hc theo loi th #Ting Vit#Vn hc#THa#K nng c#c din cm#Tiu hc#Mu gio#Sch tham kh o#268231## 00844000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020044000520030049000960070056001450040013002010080 00500214009001800219010000500237011001500242021014000257020001100397039000400408 02000110041200500140042302000090043702000220044600500050046800500130047300500130 0486013000700499#VV10.17780#VV10.17781#39000#Vi?t#PH561P#372.6#^214#Phng php dy hc ting Vit tiu hc 1#Gio trnh dnh cho h c nhn Gio dc tiu h c#L Phng Nga (ch.b.), L A, ng Kim Nga, Xun Tho#In ln th 2#^aH.#^a i hc S phm#2010#^a235tr.^b24cm#Nhng vn chung ca phng php dy hc ti ng Vit tiu hc. Phng php dy hc vn, tp vit, chnh t, tp c, luyn t v cu,...#Ting Vit#THa#Gio trnh#L Phng Nga#Tiu hc#Phng php ging dy#L A#ng Kim Nga# Xun Tho#268232## 00784000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010014000520020045000660030055001110070014001660040 01300180008000500193009001800198010000500216011001500221021013800236020001100374 03900040038502000110038902000120040002000220041201300070043402000080044102000090 0449#VV10.17782#VV10.17783#34000#Vi?t#PH561P#372.6#^214#L Phng Nga#Phng ph p dy hc ting Vit tiu hc II#Gio trnh dnh cho h c nhn Gio dc tiu hc t xa#L Phng Nga#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a203tr.^b24cm #Gii thiu phng php dy hc tp c, luyn t v cu, tp lm vn, phng ph p dy hc k v hng dn hot ng ngoi kho ting Vit#Ting Vit#THa#Gio t rnh#Tp lm vn#Phng php ging dy#268233#Tp c#Tiu hc## 00939000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010012000510020022000630070012000850220004000972210 03600101004001800137008000500155009001800160010000500178011001500183021035000198 02000120054802000130056002000060057302000110057903900040059001300070059400500120 0601#VV10.17784#VV10.17785#50000#Vi?t#S312L#612.8#^214#T Thu Lan#Sinh l hc thn kinh#T Thu Lan#T.2#Sinh l hot ng thn kinh cp cao#Ti bn ln th 1# ^aH.#^ai hc S phm#2010#^a303tr.^b24cm#Lch s nghin cu v hot ng thn kinh cp cao; hot ng phn x ca no b; c ch phn x c iu kin; ng l in h thn kinh tm thi cc nron - c s sinh hc phn t ca ng lin h thn kinh tm thi; cc qui lut hot ng thn kinh cp cao; cc h thng tn hiu; cm xc v hnh vi; tr nh; c s di truyn ca hot ng hnh vi#Sinh l hc#H thn kinh#Ngi#Gio trnh#THa#268234#T Thu Lan## 00847000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010018000510020028000690030024000970070043001210040 01300164008000500177009001800182010000500200011001500205021016800220020000700388 02000090039503900040040401500670040802000120047502000110048700500160049801300070 0514#VV10.17786#VV10.17787#63000#Vi?t#301L#551.1#^214#Nguyn Trng Hiu#a l t nhin i cng 1#Tri t v thch quyn#Nguyn Trng Hiu (ch.b.), Phng N gc nh#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a259tr.^b24cm#Nhng kin thc c bn v tri t v thch quyn, km theo cc bi tp v bi thc hnh, ng thi vn dng l lun ging dy vo tng phn mn hc trng ph thng#a l# Tri t#THa#u ba sch ghi: B Gio dc v o. D n o to Gio vin THCS# Thch quyn#Gio trnh#Phng Ngc nh#268235## 00873000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010016000510020028000670030024000950070058001190040 01300177008000500190009001800195010000500213011001500218021015300233020000700386 02000100039303900040040301500670040702000110047402000110048500500140049600500180 0510013000700528#VV10.17788#VV10.17789#39000#Vi?t#301L#551.5#^214#Hong Ngc O anh#a l t nhin i cng 2#Kh quyn v thu quyn#Hong Ngc Oanh (ch.b.), Nguyn Vn u, L Th Ngc Khanh#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a234 tr.^b24cm#Cung cp nhng kin thc v a l nh kh quyn, thu quyn cng nh phng php ging dy mn hc cho gio vin trung hc c s theo tinh thn i m i#a l#Kh quyn#THa#u ba sch ghi: B Gio dc v o. D n o to Gio vin THCS#Thu quyn#Gio trnh#Nguyn Vn u#L Th Ngc Khanh#268236## 01030000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020028000490030083000770070078001600040013002380080 00500251009001800256010000500274011001500279021016600294020000900460020001100469 03900040048001500670048402000110055102000110056200500510057300500180062400500180 0642005001300660013000700673#VV10.17791#VV10.17790#63000#Vi?t#301L#550#^214# a l t nhin i cng 3#Th nhng quyn, sinh quyn, lp v cnh quan v cc quy lut a l ca tri t#Nguyn Kim Chng (ch.b.), Nguyn Trng Hiu, L Th Ngc Khanh, Th Nhung#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a259tr.^b24 cm#Trnh by nhng khi nim c bn v th nhng quyn, sinh quyn v lp v c nh quan tri t, ng thi nu s vn dng l lun dy hc vo ging dy mn h c a l#Tri t#Sinh quyn#THa#u ba sch ghi: B Gio dc v o. D n o to Gio vin THCS#Th nhng#Gio trnh#Nguyn Kim Chng, L Th Ngc Khanh, Th Nhung#Nguyn Trng Hiu#L Th Ngc Khanh# Th Nhung#268237## 00751000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010018000520020033000700030081001030070018001840040 01300202008000500215009001800220010000500238011001500243021014900258020000700407 020000800414020000900422039000400431020000700435013000700442#VV10.17792#VV10.177 93#30500#Vi?t#301L#330.91#^214#ng Th an Thanh#a l kinh t - x hi th g ii#Ton cnh a l kinh t - x hi th gii v mt s quc gia, khu vc tiu biu#ng Th an Thanh#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a193tr.^b24cm# i tng, nhim v, phng php nghin cu a l kinh t - x hi th gii. To n cnh a l kinh t - x hi th gii, mt s quc gia v khu vc#a l#Kinh t#Th gii#THa#X hi#268238## 00726000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020014000540070060000680040029001280080005001570090 01800162010000500180011001400185021014300199020000700342020000700349039000400356 005001400360005001400374005001600388005001300404013000700417#VV10.17794#VV10.177 95#12000#Vi?t#301L#915.9731#^214#a l H Ni#Lm Quang Dc, Phm Khc Li, N guyn Minh Tu, ng Duy Li#Ti bn c chnh l, b sung#^aH.#^ai hc S phm #2010#^a47tr.^b24cm#Gii thiu v tr a l, phm vi lnh th v s phn chia h nh chnh; iu kin t nhin ti nguyn thin nhin; dn c v kinh t ca H N i#a l#H Ni#THa#Lm Quang Dc#Phm Khc Li#Nguyn Minh Tu#ng Duy Li#26 8239## 00676000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010014000510020060000650070014001250040013001390080 00500152009001800157010000500175011001500180021009300195020002200288039000400310 020001300314020000800327020001500335020001700350013000700367#VV10.17796#VV10.177 97#39000#Vi?t#452M#371.3#^214#Trn B Honh#i mi phng php dy hc, chn g trnh v sch gio khoa#Trn B Honh#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2010 #^a257tr.^b24cm#Nhng l lun chung v i mi phng php dy hc, chng trnh v sch gio khoa ph thng#Phng php ging dy#THa#Chng trnh#i mi#Sch gio khoa#Trng ph thng#268240## 00680000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010012000550020024000670070012000910040018001030080 00500121009001800126010000500144011001500149021019200164020001600356039000400372 020001100376020000800387013000700395#VV10.17798#VV10.17799#44000#Vi?t#B103T#530 .12076#^214#V Vn Hng#Bi tp c hc lng t#V Vn Hng#Ti bn ln th 2#^a H.#^ai hc S phm#2010#^a225tr.^b24cm#Trnh by nhng vn v ton t, chuy n ng mt chiu, giao ng t iu ho, trng th xuyn tm v nguyn t hir o, spin v momen xung lng, nhiu lon, trng lng t khng tng tc#C hc lng t#THa#Gio trnh#Bi tp#268241## 00797000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010012000490020014000610070029000750220004001040040 01800108008000500126009001800131010000500149011001500154015007100169021018300240 020001000423020001100433005001600444039000400460013000700464005001200471#VV10.17 800#VV10.17801#66000#Vi?t#H401H#546#^214#Trn Th #Ho hc v c#Trn Th , Nguyn Th Ngn#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a403tr.^b24c m#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to gio vin THCS#Nhng k in thc i cng v kim loi. Cc nguyn t kim loi kim, kim th, cc nguy n t kim loi nhm IIIA, nhm IA, VA. i cng tnh cht c trng ca kim loi chuyn tip...#Ho v c#Gio trnh#Nguyn Th Ngn#THa#268242#Trn Th ## 00835000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010011000540020029000650070011000940040018001050080 00500123009001800128010000500146011001500151021024600166020001100412039000400423 015007100427020001100498020000800509020000900517013000700526#VV10.17802#VV10.178 03#34000#Vi?t#T120L#796.4401#^214#L Vn Xem#Tm l hc th dc, th thao#L V n Xem#Ti bn ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a201tr.^b24cm#Nhng vn chung ca tm l hc th dc th thao v c im tm l ca hot ng gio dc th cht, hot ng th thao v c s tm l hc ca qu trnh ging dy k thu t vn ng gio dc th cht, hun luyn, o to vn ng vin th thao#Tm l hc#THa#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to gio vin THCS#G io trnh#Th dc#Th thao#268243## 00687000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010016000510020013000670070016000800040031000960080 00500127009001800132010000500150011001500155021011400170039000400284015007100288 020001100359020000700370020001300377013000700390#VV10.17804#VV10.17805#39000#Vi ?t#L300T#512.7#^214#Nguyn Hu Hoan#L thuyt s#Nguyn Hu Hoan#Ti bn ln th 2, c sa cha#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a237tr.^b24cm#Trnh by cc tnh ch t ca tp hp s nguyn: l thuyt chia ht, ng d, hm s s hc v phng t rnh ng d#THa#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n Do to Gio vi n THCS#Gio trnh#S hc#L thuyt s#268244## 00624000000000265000450002600090000002600090000901400070001804100050002518100060 00300820006000368080005000420010013000470020017000600030034000770070013001110080 00500124009001800129010000500147011001500152021014800167020001700315039000400332 020001500336013000700351#VV.17807#VV.17806#31000#Vi?t#H312H#516.3#^214#Phm Bn h #Hnh hc vi phn#Nhng v d v bi ton thc hnh#Phm Bnh #^aH.#^ai hc S phm#2010#^a171tr.^b24cm#Nhng kin thc c bn v l thuyt ng v l thuyt mt trong khng gian Euclide. Cc bi tp v bi ton tng ng trong l thuyt ng v mt#Hnh hc vi phn#THa#Sch tham kho#268245## 00760000000000289000450002600090000002600090000901400070001804100050002518100080 00300820004000388080005000420010012000470020026000590070035000850080005001200090 01800125010000500143011001500148021018700163020000800350039000400358015007100362 020000600433005001400439013000700453020001000460#VV.17808#VV.17809#87000#Vi?t#G I-103P#612#^214#T Thu Lan#Gii phu - Sinh l ngi#T Thu Lan (ch.b.), Trn Th Loan#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a561tr.^b24cm#Gii thiu nhng kin thc v cc cu to, chc nng trong c th ngi, mu v bch huyt, h tun hon, h h hp, h tiu ho, trao i cht v nng lng, h tit niu v sinh dc...#S inh l#THa#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to gio vin THC S#Ngi#Trn Th Loan#268246#Gii phu## 00597000000000289000450002600090000002600090000903900040001801900090002202000040 00310200011000350200018000460140007000640410005000711810006000760820004000828080 00500086001001800091002001600109007006200125008000500187009006100192010000500253 011001500258006001800273006000900291013000700300#VV.17813#VV.17814#THa#Dch Anh# Anh#Truyn di#Vn hc thiu nhi#56000#Vi?t#302T#813#^214#Crompton, Richmal# ch th Wiliam#Richmal Crompton ; Nguyn Lin Hng dch ; Thu Hng minh ha#^aH. #^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a302tr.^b21c m#Nguyn Lin Hng#Thu Hng#268247## 00523000000000265000450002600110000003900040001101900090001502000040002402000120 00280200018000400140007000580410005000651810006000700820004000768080005000800010 01700085002001700102007003400119008000500153009006100158010000500219011001500224 006001100239013000700250#VV10.17810#THa#Dch c#c#Tiu thuyt#Vn hc thiu n hi#50000#Vi?t#A107E#833#^214#Lindgren, Astrid#Anh em s t Tm#Astrid Lindgren ; Ngc Phong dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a273tr.^b21cm#Ngc Phong#268248## 00551000000000277000450002600090000002600090000903900040001801900120002202000070 00340200012000410200017000530140007000700410005000771810006000820820004000888080 00500092001001800097002001500115007003700130008000500167009006100172010000500233 011001500238006001300253013000700266#VV.17811#VV.17812#THa#Dch Italia#Italia#Ti u thuyt#Vn hc hin i#70000#Vi?t#125#853#^214#Severgnini, Beppe#u c n gi #Beppe Severgnini ; L Thu Hin dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty V n ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a395tr.^b21cm#L Thu Hin#268249## 00567000000000277000450002600110000002600110001103900040002201900100002602000050 00360200012000410200017000530140007000700410005000771810008000820820004000908080 00500094001001700099002003500116007003400151008000500185009006100190010000500251 011001500256006001100271013000700282#VV10.17816#VV10.17817#THa#Dch Php#Php#Ti u thuyt#Vn hc hin i#78000#Vi?t#GI-105T#843#^214#Abcessis, Agns#Gian tr un ngi ph n tr ly hn#Agns Abcessis ; Bng Quang dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a439tr.^b21cm#Bng Quang#2 68250## 00751000000000301000450002600110000002600110001103900040002201900090002602000090 00350140007000440410005000511810006000560820006000628080005000680010016000730020 01500089003004900104007003600153008000500189009006100194010000500255011001500260 021014000275006001100415013000700426020000600433020001000439#VV10.17818#VV10.178 19#THa#Dch Anh#Tp tnh#70000#Vi?t#V560T#599.9#^214#Morris, Desmond#Vn trn tri#Nghin cu ca nh ng vt hc v con vt ngi#Desmond Morris ; Vng Ng n H dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010 #^a376tr.^b21cm#Nhng nghin cu ca tc gi v con vt ngi: Ngun gc, cuc s ng tnh dc, yu ng, ng, giao tip x hi, cc thi quen ca con ngi#Vn g Ngn#268251#Ngi#Ngun gc## 00717000000000301000450002600090000002600090000903900040001801900120002202000040 00340200010000380200024000480140007000720410005000791810006000840820007000908080 00500097001001200102002001700114007003300131008000500164009006100169010000500230 011001500235021012800250006001500378013000700393020001500400#VV.17820#VV.17821#T Ha#Dch Italia#c#Truyn k#Chin tranh th gii II#52000#Vi?t#C400#940.53#^2 14#Levi, Primo#C c l ngi#Primo Levi ; Trn Hng Hnh dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a287tr.^b20cm#Truyn k ca tc gi v qung thi gian ng b giam cm nh t Auschwitz - c. Tm tr ng ca nhng t nhn khi b giam cm.#Trn Hng Hnh#268252#Tri tp trung## 00561000000000277000450002600090000002600090000903900040001801900100002202000050 00320200012000370200017000490140007000660410005000731810007000780820004000858080 00500089001001100094002004200105007003000147008000500177009006100182010000500243 011001500248006001300263013000700276#VV.17822#VV.17823#THa#Dch Php#Php#Truyn ngn#Vn hc hin i#38000#Vi?t#NH556N#843#^214#Clzio, Le#Nhng no ng v nhng bn tnh ca khc#Le Clzio ; H Thanh Vn dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a214tr.^b20cm#H Thanh Vn#268253# # 00554000000000289000450002600090000002600090000903900040001801900090002202000040 00310200011000350200018000460140007000640410005000711810007000760820004000838080 00500087001001300092002002100105007002400126008000500150009006100155010000500216 011001500221012001700236006000400253013000700257#VV.17825#VV.17824#THa#Dch Anh# Anh#Truyn di#Vn hc thiu nhi#42000#Vi?t#CH527P#823#^214#Blyton, Enid#Chuyn phiu lu mi#Enid Blyton ; Dch: May#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a242tr.^b20cm#B nm lng danh#May#268254## 00576000000000289000450002600090000002600090000903900040001801900090002202000040 00310200012000350060006000470200018000530140007000710410005000781810006000830820 00400089808000500093001001600098002002000114007005000134008000500184009006100189 010000500250011001500255005000900270013000700279#VV.17827#VV.17826#THa#Dch Anh# Anh#Truyn ngn#Trang#Vn hc thiu nhi#26000#Vi?t#H407T#823#^214#Doherty, Berl ie#Hong t bt c d#Berlie Doherty ; Dch: Trang ; Minh ho: Kim Dun#^aH.#^a Nxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a143tr.^b20cm#K im Dun#268255## 00568000000000277000450002600110000002600110001103900040002201900120002602000070 00380200012000450060010000570200017000670140007000840410005000911810006000960820 00600102808000500108001002000113002002800133007003600161008000500197009006100202 010000500263011001500268013000700283#VV10.17828#VV10.17829#THa#Dch Ba Lan#Ba La n#Tiu thuyt#L B Hu#Vn hc hin i#77000#Vi?t#C101N#891.8#^214#Grochola, Katarzyna#Cc ngi khc bit tay ti#Katarzyna Grochola ; L B Hu dch#^aH.#^ aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a435tr.^b21cm# 268256## 00638000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470010006000520020016000580030054000740070023001280220 00400151008000500155009006100160010000500221011001500226020001700241020001100258 020001200269006001000281039000400291013000700295019001600302005000600318#VV10.17 830#VV10.17831#100000#Vi?t#M124M#895.1#^214#H M#Mt m Ty Tng#Cuc truy tm kho bu ngn nm ca Pht gio Ty Tng#H M ; Lc Hng dch#T.4#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a602tr.^b21cm#Vn h c hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Lc Hng#THa#268257#Dch Trung Quc#H M## 00697000000000325000450002600110000002600110001103900040002202000090002601500960 00350200004001310050015001350200017001500140008001670410005001751810007001800820 01200187808000500199002002000204003000400224007004200228008000500270009001900275 01000050029401100150029900500090031400500130032300500150033600500130035101300070 0364#VV10.17832#VV10.17833#THa#Vit Nam#TTS ghi: Cu lc b th Vit Nam Thng Long - H Ni. - Cho mng 1000 nm Thng Long - H Ni#Th#Phm Hu Chnh#Vn h c hin i#125000#Vi?t#TH116L#895.9221008#^214#Thng Long - H Ni#Th#Phm H u Chnh, Hong An, o Xun nh...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a470tr.^b19cm#H ong An#o Xun nh#Nguyn c Bt#L Nguyn B#268258## 00740000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360010017000410020030000580070043000880040008001310080005001390090 01100144010000500155011001500160021024900175020002100424039000400445020000900449 020000900458013000700467#VV10.17834#45000#Vi?t#TH300C#624.2#^214#Nguyn Tin Oa nh#Thi cng cu b tng ct thp#Nguyn Tin Oanh, Nguyn Trm, L nh Tm#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a238tr.^b21cm#Cng ngh v k thut thi cng cu b t ng ct thp: Cng tc b tng, ct thp v vn khun; thi cng thn tr; xy dn g cu b tng ct thp c ti ch; ch to cu b tng ct thp lp ghp v bn lp ghp; lao lp cu b tng ct thp lp ghp#Cu b tng ct thp#THa#Xy d ng#Thi cng#268259## 00801000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350010017000400020042000570030048000990070017001470080005001640090 01100169010000500180011001500185021026700200020000900467020001300476020001300489 020000900502039000500511013000700516#VV10.17835#49000#Vi?t#C455T#665.7#^214#Ngu yn Duy Thin#Cng trnh nng lng kh sinh vt biogas#Biogas l g?. Sn xut v s dng nh th no?#Nguyn Duy Thin#^aH.#^aXy dng#2010#^a206tr.^b21cm#Tr nh by nhng nguyn tc xy dng hm biogas. Hng dn cch thit k cc loi hm kh, qun l v khai thc hm kh. Cc bin php an ton trong qu trnh x y dng hm biogas. Hng dn chi tit cch xy dng, chn v tr mt hm kh lo i nh trong gia nh...#Sn xut#Kh sinh hc#Hm sinh hc#K thut#Thu#268260# # 00893000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680010013000730020018000860030 05300104007001300157008000500170009001100175010000500186011001500191015005500206 03900050026101300070026602101990027302000070047202000100047902000080048902000040 0497020001300501020000800514020000900522#VV10.17837#VV10.17839#VV10.17838#VV10.1 7836#80000#Vi?t#NGH305C#711#^214#Phm S Lim#Nghin cu th#Quy hoch - Qu n l - t ai - Bt ng sn & nh #Phm S Lim#^aH.#^aXy dng#2010#^a468tr. ^b21cm#TTS ghi: Vin Nghin cu th v Pht trin h tng#Thu#268261#Gii t hiu nhng xu hng trong th hc v quy hoch th mi xut hin trn th gii v Vit Nam. Trnh by nhng nghin cu v qun l th, t ai th, bt ng sn v nh Vit Nam# th#Qui hoch#Qun l#t#Bt ng sn#Nh c a#Vit Nam## 00696000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350010013000400020028000530070039000810040008001200080005001280090 01100133010000500144011001400149021016300163020000700326020000400333020000900337 020001000346020000900356005001700365039000500382013000700387#VV10.17840#25000#V i?t#450A#624.1#^214#T c Thnh# n c hc t - nn mng#T c Thnh (ch.b .), Nguyn Vn Phng#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a82tr.^b24cm#Hng dn tnh t on v thit k cc gii php nn mng cng trnh. Tm hiu v t nn, v cc q u trnh c hc xy ra trong nn di tc dng ca ti trng ngoi#C hc#t#N n mng#Tnh ton#Thit k#Nguyn Vn Phng#Thu#268262## 00667000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020020000570030004000770070048000810080005001290090 01900134010000500153011001500158015005300173020001700226020000900243020000400252 00500150025600500140027100500140028500500150029900500150031403900050032901300070 0334#VN10.04819#VN10.04820#35000#Vi?t#H561S#895.9221408#^214#Hng sc thi gia n#Th#o Ngc Phong, Hong Hu c, Dng Thu M...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#20 10#^a147tr.^b19cm#TTS ghi: Hi Cu gio chc. Trng i hc Y H Ni#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#o Ngc Phong#Hong Hu c#Dng Thu M#Thm Trng To#T rng Vn Hi#Thu#268263## 00480000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010016000560020021000720030012000930070016001050080 00500121009001900126010000500145011001400150020001700164020000900181020001200190 039000500202013000700207#VN10.04821#VN10.04822#35000#Vi?t#CH256C#895.92214#^214 #Khc Hng Thin#Chnh chao tch cho#Th lc bt#Khc Hng Thin#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2010#^a82tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th lc bt#Thu#268264## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440010009000490020013000580030004000710070009000750080005000840090 01900089010000500108011001400113015002900127020001700156020000900173020000400182 039000500186013000700191#VN10.04824#VN10.04823#30000#Vi?t#895.92214#^214#Kim nh#Min d vng#Th#Kim nh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a79tr.^b19cm#Bt danh ca tc gi: Hi L#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#268265## 00453000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010016000550020010000710030004000810070016000850080 00500101009001900106010000500125011001500130020001700145020000900162020000400171 039000500175013000700180#VN10.04825#VN10.04826#55000#Vi?t#T310C#895.92214#^214# Trn Quang Vinh#Tm chiu#Th#Trn Quang Vinh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a144 tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#268266## 00610000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010014000490020018000630070060000810080005001410090 06100146010000500207011001500212020001800227020001200245020001200257005001800269 006001100287039000500298013000700303019001000310#VN10.04827#VN10.04828#43000#Vi ?t#M107M#863#^214#Lindo, Elvira#Manolito mt knh#Elvira Lindo ; Minh ho: Emili o Urberuaga ; Vit Qunh dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truy n thng Nh Nam#2010#^a220tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Ty Ban Nha#Truyn ngn#Ur beruaga, Emilio#Vit Qunh#Thu#268267#Dch Php## 00602000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010007000490020016000560070056000720080005001280090 06100133010000500194011001500199020001800214020000500232020001200237005000700249 006000800256039000500264013000700269019001000276005001400286#VN10.04830#VN10.048 29#68000#Vi?t#C201T#843#^214#Cauvin#Cedric tng t#Cauvin, Laudec ; Claude Car re chuyn th ; T Chu dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a267tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn ngn#Laudec#T Chu#Thu#268268#Dch Php#Carre, Claude## 00640000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020028000500030020000780070063000980080005001610090018001660100 00500184011001400189020001800203020000900221020000400230005002000234005002300254 005001500277005001700292005001700309039000500326013000700331#VN10.04831#VN10.048 32#Vi?t#T101P#895.9221408#^214#Tc phm chn lc tui hng#Trng THPT Cm Ph#N guyn Th Thu Dung, Nguyn Th Phng Tho, Nguyn Ngc H...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a48tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Nguyn Th Thu Dung#Nguy n Th Phng Tho#Nguyn Ngc H#Trn Thu Phng# Th Bch Ngc#Thu#268269## 00752000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510010010000560020011000660070010000770080005000870090 01800092010000500110011001500115021031000130020001700440020000900457020000800466 039000500474013000700479#VN10.04833#VN10.04834#41000#Vi?t#M125T#895.922803#^214 #Nguyt H#Mu tm k#Nguyt H#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a103tr.^b20cm#Gii thiu nhng trang nht k, nhng bc th, nhng li nhn gi c lng ghp tron g nhng mu chuyn hi hc, d dm, su sc t nhn ra tt c nhng tnh cm ca ngi m: s yu thng, lo lng, nghim khc, k vng, trch nhim... m t rn ht l tnh yu thng v c hy sinh v b bn ca ngi m#Vn hc hin i#Vit Nam#Nht k#Thu#268270## 00834000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360010017000410020046000580030034001040070017001380220004001550040 00800159008000500167009001100172010000500183011001500188021024500203020002500448 020001000473020002000483039000500503013000700508005001700515#VL10.02157#40000#V i?t#T312T#691.02#^214#Nguyn nh Cng#Tnh ton thc hnh cu kin b tng ct thp#Theo tiu chun TCXDVN 356 - 2005#Nguyn nh Cng#T.1#Ti bn#^aH.#^aXy d ng#2010#^a132tr.^b27cm#Gii thiu nguyn tc chung v thit k kt cu b tng ct thp. S liu c bn tnh ton. Tnh ton ct thp dc cu kin chu un. Tnh ton ct thp ai ca dm c tit din khng i. Mt s trng hp c bi t v tnh ton chu lc ct#Kt cu b tng ct thp#Tnh ton#Tiu chun k th ut#Thu#268271#Nguyn nh Cng## 01108000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820010000638080005000730020076000780070052001540080 00500206009001100211010000500222011001500227015006500242021028600307020000900593 02000100060202000160061202000160062800500100064400500160065400500130067000500140 0683005001600697039000500713013000700718020000900725#VL10.02158#VL10.02159#VL10. 02161#VL10.02160#58000#Vi?t#PH121M#624.10285#^214#Phn mm SEEP/W ng dng vo tnh ton thm cho cc cng trnh thu v ngm# Vn (ch.b.), Nguyn Quc T i, V Minh Tun...#^aH.#^aXy dng#2010#^a164tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Xy dng. Vin Cng - K thut Hng hi#Tng quan v thm. Khi qut v SEEP/W p hn tch thm theo phng php PTHH. Hng dn s dng phn mm SEEP/W. Cc bc thc hin gii bi ton thm trong cng trnh bng phn mm SEEP/W. Kt hp ph n mm SEEP/W v SLOPE/W tnh ton tu trong qu trnh thi cng v khai thc s dng#ng dng#Tnh ton#Cng trnh ngm#Phn mm SEEP/W# Vn #Nguyn Quc T i#V Minh Tun#Nguyn S Han#Nguyn Khc Nam#Thu#268272#Xy dng## 00793000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820010000648080005000740010012000790020020000910030 06200111007001800173008000500191009001100196010000500207011001500212015006600227 021016600293020000900459020001100468039000500479013000700484#VL10.02162#VL10.021 65#VL10.02164#VL10.02163#52000#Vi?t#GI-108T#621.31028#^214#o Vit H#Gio tr nh my in#Dng cho o to ngh in cng nghip trnh cao ng ngh#o Vi t H ch.b.#^aH.#^aXy dng#2010#^a144tr.^b27cm#TTS ghi: B Xy dng. Trng Ca o ng Xy dng cng trnh th#Khi qut chung v my in. Trnh by khi qu t chung, cu to, nguyn l lm vic... ca y bin p, my in khng ng b, my in ng b v my in mt chiu#My in#Gio trnh#Thu#268273## 00892000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680010015000730020063000880070 01500151008000500166009001100171010000500182011001500187015002200202021026200224 03900050048601300070049102000080049802000100050602000100051602000100052602000070 0536020001100543#VL10.02166#VL10.02167#VL10.02168#VL10.02169#44000#Vi?t#GI-108T #710#^214#Trn Khc Lim#Gio trnh qun l quy hoch kin trc cnh quan v mi trng#Trn Khc Lim#^aH.#^aXy dng#2010#^a121tr.^b27cm#TTS ghi: B Xy dng #Gii thiu v qun l a gii v khng gian, quy hoch kin trc cnh quan khu th. Qun l v sinh mi trng v y t cng cng khu th. Qun l m tr ng v chm sc cy xanh khu th. Tuyn truyn ph bin gio dc php lut tr ong qun l khu th#Thu#268274#Qun l#Qui hoch#Kin trc#Cnh quan# th# Gio trnh## 00829000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690020063000740290050001370080 00500187009001100192010000500203011001400208021021400222020002000436020000800456 020001100464020000800475020001100483020000900494039000500503013000700508#VL10.02 170#VL10.02173#VL10.02172#VL10.02171#50000#Vi?t#QU600C#628.9#^214#Quy chun k thut quc gia an ton chy cho nh v cng trnh#Vietnam building code on fire safety of buildings#^aH.#^aXy dng#2010#^a93tr.^b31cm#Trnh by quy chun k th ut quc gia QCVN 06:2010/BXD v an ton chy cho nh v cng trnh bao gm: quy nh chung, phn loi k thut v chy, bo m an ton cho ngi, ngn chn ch y lan, cha chy v cu nn#Tiu chun k thut#An ton#Phng chy#Nh ca#Cng trnh#Xy dng#Thu#268275## 00721000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200040 00318080005000350010019000400020043000590070037001020040008001390080005001470090 01100152010000500163011001500168015002200183021014700205020000800352020000900360 020001000369020001100379005001700390039000500407013000700412#VL10.02174#32000#V i?t#GI-108T#728#^214#ng Th Phc Tin#Gio trnh thit k kin trc nh dn d ng#ng Th Phc Tin, Th Minh Phc#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a115tr.^b2 7cm#TTS ghi: B Xy dng#Gii thiu nhng vn chung v nguyn l thit k ki n trc, i su gii thiu nguyn l thit k cho hai loi cng trnh nh v n h cng cng#Nh ca#Thit k#Kin trc#Gio trnh# Th Minh Phc#Thu#268276# # 00905000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020050000380070082000880040008001700080005001780090011001830100 00500194011001500199015003400214021020400248020002500452020000800477020001100485 00500150049600500160051100500210052700500130054803900050056101300070056602000060 0573#VL10.02175#30000#Vi?t#B103T#691#^214#Bi tp v n mn hc Kt cu b t ng ct thp#B.s.: Trn Mnh Tun (ch.b.), V Th Thu Thu, Nguyn Th Thu im , Mai Vn Cng#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a100tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Thu li#Gii thiu l thuyt v bi tp v cu kin chu un, cu kin chu nn, cu kin chu ko, tnh ton cu kin b tng. Ct thp theo trng thi gi i hn th hai v n mn hc kt cu b tng ct thp#Kt cu b tng ct th p#Bi tp#Gio trnh#Trn Mnh Tun#V Th Thu Thu#Nguyn Th Thu im#Mai Vn Cng#Thu#268277# n## 00760000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200040 00318080005000350010019000400020029000590070025000880040008001130080005001210090 01100126010000500137011001500142015005300157021024300210020001100453039000500464 013000700469020001800476#VL10.02176#64000#Vi?t#GI-108T#691#^214#Nguyn Hng Ch ng#Gio trnh vt liu xy dng#Nguyn Hng Chng ch.b.#Ti bn#^aH.#^aXy dn g#2010#^a237tr.^b27cm#TTS ghi: B Xy dng. Trng Cao ng Xy dng s 1#Trnh by cc tnh cht c bn ca vt liu xy dng. Vt liu , gm xy dng v ch t kt dnh v c. B tng v cc sn phm b tng. Va xy dng, vt liu silic t v vt liu g. Cht kt dnh hu c, b tng atfan, sn v giy bi tng#Gi o trnh#Thu#268278#Vt liu xy dng## 00565000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020028000340040008000620080005000700090011000750100005000860110015000910150 02200106021013400128020000800262020000900270020000900279020001100288039000500299 013000700304#VL10.02177#34000#Vi?t#624.1#^214#Gio trnh t chc thi cng#Ti b n#^aH.#^aXy dng#2010#^a118tr.^b27cm#TTS ghi: B Xy dng#Nhng vn chung v cng tc t chc thi cng. Lp k hoch tin thi cng theo s ngang v s mng. Tng mt bng xy dng#T chc#Thi cng#Xy dng#Gio trnh#Thu#268 279## 00853000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370010014000420020026000560030086000820070033001680040008002010080 00500209009001100214010000500225011001500230015002200245021022900267020000900496 020001100505020001100516005001200527039000500539013000700544#VL10.02178#32000#V i?t#GI-108T#628.1#^214# Trng Min#Gio trnh cp thot nc#Dng cho hc sinh chuyn ngnh xy dng dn dng v cng nghip trong cc trng THXD#B.s.: Tr ng Min, V nh Du#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a119tr.^b27cm#TTS ghi: B X y dng#Nhng khi nim c bn v h thng cp nc. Mng li cp nc. H thn g cp nc cho cng trnh xy dng. H thng cp nc trong nh. Khi nim chung v h thng thot nc. H thng thot nc trong nh v thi cng ng ng#Cp nc#Thot nc#Gio trnh#V nh Du#Thu#268280## 00689000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020041000400080005000810090011000860100005000970110015001020150 05600117021021100173020001000384020001200394039000500406013000700411004000800418 020000900426#VL10.02179#50000#Vi?t#H561D#624.1#^214#Hng dn xy dng phng ch ng thin tai#^aH.#^aXy dng#2010#^a152tr.^b27cm#TTS ghi: B Xy dng. Vin Kh oa hc Cng ngh Xy dng#Trnh by nhng vn v thin tai v cc tc ng c a thin tai. Quy hoch phng chng thin tai. Hng dn thit k nh v cng tr nh phng chng thin tai. Thit k cng trnh thu li phng chng thin tai#Thi n tai#Phng chng#Thu#268281#Ti bn#Xy dng## 00791000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340010015000390020050000540070015001040040008001190080005001270090 01100132010000500143011001500148021031000163020002100473020001000494020000900504 039000500513013000700518#VL10.02180#34000#Vi?t#NG527L#725#^214#T Trng Xun#N guyn l thit k cng trnh kin trc cng cng#T Trng Xun#Ti bn#^aH.#^aX y dng#2010#^a120tr.^b27cm#Trnh by khi nim chung, nh ngha v phn loi k in trc cng cng. Hnh thnh n thit k kin trc cng cng. Nhng nguyn tc c bn thit k cng trnh cng cng. Thit k cc b phn chc nng tron g cng trnh kin trc cng cng. K thut, kinh t, an ton trong cng trnh ki n trc cng cng#Cng trnh cng cng#Kin trc#Thit k#Thu#268282## 00787000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360010017000410020033000580030067000910070017001580040008001750080 00500183009001100188010000500199011001500204015004200219021017100261020000800432 020001100440020001100451020001100462039000500473013000700478#VL10.02181#82000#V i?t#QU105L#333.7#^214#Nguyn Ngc Dung#Qun l ti nguyn v mi trng#Gio tr nh dng cho sinh vin chuyn ngnh qun l xy dng th#Nguyn Ngc Dung#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a256tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Kin trc H N i#Gii thiu v ti nguyn, mi trng v pht trin bn vng. Qun l ti nguy n v mi trng. Qun l ti nguyn v mi trng nc, mi trng khng kh, m i trng t#Qun l#Ti nguyn#Mi trng#Gio trnh#Thu#268283## 00705000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390010016000440020044000600070016001040040008001200080005001280090 01100133010000500144011001400149015004200163021017400205020001700379020000800396 020001100404039000500415013000700420#VL10.02182#29000#Vi?t#H561D#620.10076#^214 #inh Trng Bng#Hng dn gii bi tp ln sc bn vt liu#inh Trng Bng#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a98tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Kin trc H N i#Hng dn gii cc bi tp v sc bn vt liu: v biu ni lc. c trng hnh hc ca hnh phng. Tnh dm thp, tnh dm trn nn n hi v tnh ct ch u nn lnh tm#Sc bn vt liu#Bi tp#Gio trnh#Thu#268284## 00688000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370010012000420020025000540070017000790040008000960080005001040090 01100109010000500120011001500125015002200140021022300162020001400385020001100399 039000500410013000700415#VL10.02183#34000#Vi?t#GI-108T#621.3#^214#Nguyn Onh#G io trnh k thut in#Nguyn Onh b.s.#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a122tr.^b 27cm#TTS ghi: B Xy dng#Kin thc c bn v k thut in: dng in xoay chi u 3 pha, o lng in, my bin p, ng c in khng ng b 3 pha, in chi u sng, ng dy dn in, chng st cho cc cng trnh xy dng, an ton lao ng in#K thut in#Gio trnh#Thu#268285## 00753000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370010007000420020039000490070025000880040008001130080005001210090 01100126010000500137011001500142021022200157020000400379020001300383020000700396 020000800403020001100411005001700422039000500439013000700444#VL10.02184#43000#V i?t#QU105L#333.77#^214# Hu#Qun l t ai v bt ng sn th# Hu, Ngu yn nh Bng#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a144tr.^b27cm#Mt s khi nim c b n v qun l t ai v bt ng sn th. Php lut t ai v bt ng sn th. Quy hoch s dng t. ng k t ai v bt ng sn th. nh gi b t ng sn. H thng thng tin t ai#t#Bt ng sn# th#Qun l#Gio tr nh#Nguyn nh Bng#Thu#268286## 00898000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370010013000420020028000550030039000830070052001220040008001740080 00500182009001100187010000500198011001500203021032100218020001700539020001100556 005001500567005001400582039000500596013000700601#VL10.02185#45000#Vi?t#GI-108T# 620.1#^214#T Thanh Vn#Gio trnh sc bn vt liu#Dng cho sinh vin cc trn g cao ng#T Thanh Vn (ch.b.), Phm Quc Hon, V Thanh Thu#Ti bn#^aH.#^aX y dng#2010#^a165tr.^b27cm#Nhng khi nim c bn v sc bn vt liu. c trng hnh hc ca tit din. Thanh chu ko - nn ng tm. Trng thi ng sut v t huyt bn. Ct - dp, xon thun tu thanh thng c mt ct ngang trn. Thanh ch u un phng. Chuyn v ca dm khi un. Thanh chu lc phc tp. n nh ca th anh thng chu nn ng tm#Sc bn vt liu#Gio trnh#Phm Quc Hon#V Thanh Thu#Thu#268287## 00718000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200040 00318080005000350010013000400020028000530070033000810040008001140080005001220090 01100127010000500138011001500143015002200158021020700180020001700387020001100404 005001300415039000500428013000700433#VL10.02186#62000#Vi?t#GI-108T#531#^214#Pha n Vn Cc#Gio trnh c hc l thuyt#B.s.: Phan Vn Cc, Nguyn Trng#Ti bn#^ aH.#^aXy dng#2010#^a239tr.^b27cm#TTS ghi: B Xy dng#Trnh by cc kin thc v tnh hc, ng hc v ng lc hc. Hng dn gii quyt cc bi ton thng thng trong k thut xy dng, c bit l phn tnh hc c hng dn phng ph p x l bi ton phng#C hc l thuyt#Gio trnh#Nguyn Trng#Thu#268288## 00641000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390010018000440020025000620070018000870040008001050080005001130090 01100118010000500129011001500134021019200149020000400341020000900345020000900354 039000500363013000700368#VL10.02187#92000#Vi?t#CH121#624.2028#^214#Nguyn Vit Trung#Chn on cng trnh cu#Nguyn Vit Trung#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^ a349tr.^b27cm#Cc vn chung v chun on cng trnh cu. K thut kim tra c u thp, cu b tng ct thp v cu b tng ct thp d ng lc. Cc phng ph p v cng ngh chun on cu, th nghim cu#Cu#K thut#Kim tra#Thu#268289# # 00843000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360010009000410020020000500030035000700070009001050220004001142210 01300118004000800131008000500139009001100144010000500155011001500160021030200175 020000900477020001300486020000900499039000500508013000700513005000900520#VL10.02 188#57000#Vi?t#TH308K#625.7#^214#Don Hoa#Thit k ng t#ng ngoi th v ng th#Don Hoa#T.2#ng th#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a211tr .^b27cm#Gii thiu c im ng th. Thit k cc yu t k thut ng th. Thit k ng th theo AASHTO. Thit k ci to ng th. Thit k ng trong khu cng trnh. Thit k mng li thot nc th. Thit k nt g iao thng v cu cong trong h khng gian. ng v mi trng th#ng b# ng th#Thit k#Thu#268290#Don Hoa## 00812000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020079000450080005001240090018001290100005001470110014001520150 07000166021024600236020001100482020001200493020001000505020001000515020000900525 039000500534013000700539#VL10.02190#VL10.02189#Vi?t#H561D#373.11#^214#Hng dn p dng chun ngh nghip gio vin trung hc vo nh gi gio vin#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a56tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc o to. D n pht trin g io vin THPT & TCCN#Gii thiu cc vn bn v chun ngh nghip gio vin trung hc. Nhng cn c, nguyn tc xy dng v cu trc chun ngh nghip gio vin trung hc. Mt s lu cn thit khi p dng chun ngh nghip gio vin trung hc vo nh gi gio vin#Tiu chun#Ngh nghip#Gio vin#Trung hc#nh gi#T hu#268291## 01112000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020082000450030049001270070044001760080005002200090018002250100 00500243011001500248015006300263021030300326020000800629020001000637020000900647 02000090065602000070066500500140067200500130068600500120069900500200071100500190 0731039000500750013000700755#VL10.02191#VL10.02192#Vi?t#K300Y#372.11#^214#K yu hi tho khoa hc o to gio vin mm non trong thi k hi nhp quc t#25 n m thnh lp khoa Gio dc Mm non 1985-2010#L Th Bc L, Phm Th Bn, Ng B Cng...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a189tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Khoa Gio dc Mm non#Gii thiu cc nghin cu trnh by ti Hi t ho khoa hc o to gio vin mm non trong thi k hi nhp quc t. Cc nghi n cu v cc vn nh: Chng trnh o to, phng thc v hnh thc o to. Rn luyn tay ngh v nh gi cht lng gio vin mm non. Nghin cu khoa h c phc v o to#o to#Gio vin#Mu gio#Hi tho#K yu#L Th Bc L#Phm Th Bn#Ng B Cng#H Nguyn Kim Giang#Mai Th Lin Giang#Thu#268292## 00667000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010010000520020025000620070010000870040018000970080 00500115009001800120010000500138011001500143021020600158020001600364020000900380 039000500389013000700394#VL10.02193#VL10.02194#59000#Vi?t#301L#915.97#^214#V T Lp#a l t nhin Vit Nam#V T Lp#Ti bn ln th 5#^aH.#^ai hc S ph m#2010#^a351tr.^b27cm#Trnh by v c im chung v lch s pht trin ca t nhin Vit Nam. Tng quan v a hnh, kh hu, thu vn, th nhng, sinh vt v bin ng Vit Nam cng vn bo v v ci to t nhin Vit Nam#a l t n hin#Vit Nam#Thu#268293## 00784000000000253000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450010014000500020018000640070014000820080005000960090 01800101010000500119011001500124021036000139020001100499020000800510039000500518 013000700523#VL10.02195#VL10.02196#145000#Vi?t#C460S#547#^214#Trn Quc Sn#C s ho d vng#Trn Quc Sn#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a741tr.^b27cm#Trnh b y nhng kin thc v danh php, cu trc v tnh cht vt l ca d vng. D vn g thm su cnh v nm cnh cha mt d t. Dn xut benzo ca d vng thm su cnh v nm cnh cha mt d t. D vng thm cha nhiu nguyn t nitrogen. D vng thm nm cnh cha nhiu d t. H dung hp gia hai d vng cha nitrogen. D vng no v d vng khng no#Ho hu c#D vng#Thu#268294## 00554000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010013000440020016000570030013000730070013000860040018000990080 00500117009001100122010000500133011001400138021007500152020000900227020001200236 020001600248039000500264013000700269#VV10.17841#VV10.17842#Vi?t#K312N#294.3#^214 #Hi Triu m#Kinh Nhn duyn#Kinh Avadana#Hi Triu m#Ti bn ln th 3#^aH.#^ aTn gio#2010#^a38tr.^b21cm#Gii thiu nhng li thuyt php ca s b Hi Tri u m v Kinh Nhn duyn#o Pht#Thuyt php#Kinh Nhn duyn#Thu#268295## 00526000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020011000440070023000550080005000780090011000830100005000940110 01400099021011200113020000900225020000800234039000500242019000500247006001300252 013000700265#VV10.17843#VV10.17844#Vi?t#T550N#294.3#^214#T Nim X#Hi Triu m son dch#^aH.#^aTn gio#2010#^a84tr.^b21cm#Gm nhng li ging gii v gio p hp T Nim X trong o Pht nh: qun thn, qun th, qun tm v qun php# o Pht#Gio l#Thu#Dch#Hi Triu m#268296## 00678000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010014000490020027000630070014000900080005001040090 01100109010000500120011001400125012002500139021016200164020001500326020001100341 020001000352020001400362039000500376013000700381#VV10.17846#VV10.17845#15000#Vi ?t#S552M#158#^214#Li Th Luyn#Sc mnh ca lng bao dung#Li Th Luyn#^aH.#^a Tn gio#2010#^a90tr.^b21cm#T sch Mui men cho i#Phn tch sc mnh ca lng bao dung. Hng dn bn cch nng cao lng bao dung ca mnh gt hi thnh c ng trong giao tip, hc tp, ngh nghip v cuc sng#Tm l c nhn#Thnh cng #Cuc sng#Lng bao dung#Thu#268297## 00655000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010014000490020025000630070014000880080005001020090 01100107010000500118011001500123012002500138021014700163020001500310020001100325 020001000336020000700346039000500353013000700358#VV10.17847#VV10.17848#21000#Vi ?t#S552M#158#^214#Li Th Luyn#Sc mnh ca lng t tin#Li Th Luyn#^aH.#^aT n gio#2010#^a128tr.^b21cm#T sch Mui men cho i#Phn tch sc mnh ca lng t tin gip bn nng cao lng t tin ca mnh gt hi thnh cng trong giao t ip, hc tp, ngh nghip v cuc sng#Tm l c nhn#Thnh cng#Cuc sng#T ti n#Thu#268298## 00692000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020018000620070011000800220004000912210 02300095008000500118009001100123010000500134011001500139021013200154020001200286 020000800298039000500306013000700311020001500318015003400333005001100367#VV10.17 849#VV10.17850#18000#Vi?t#H110G#241.5#^214#H Bc Xi#Ht ging ny mm#H Bc Xi#T.1#Ma vng v Ging sinh#^aH.#^aTn gio#2010#^a135tr.^b20cm#Gii thch ng n gn v khch quan nhng li rn dy ca Cha Gisu. Ghi li mt s tng ba n u m ht ging Li cha gi ln#Cha Gi su#Gio l#Thu#268299#o Thin cha#Tc gi ngoi ba ghi: H Bc Xi#H Bc Xi## 00648000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020018000620070011000800220004000912210 02500095008000500120009001100125010000500136011001500141021013200156020001200288 020000800300039000500308013000700313020001500320005001100335#VV10.17851#VV10.178 52#28000#Vi?t#H110G#241.5#^214#H Bc Xi#Ht ging ny mm#H Bc Xi#T.2#Ngy l c bi c ring#^aH.#^aTn gio#2010#^a216tr.^b20cm#Gii thch ngn gn v khch quan nhng li rn dy ca Cha Gisu. Ghi li mt s tng ban u m h t ging Li cha gi ln#Cha Gi su#Gio l#Thu#268300#o Thin cha#H B c Xi## 00678000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020018000620070011000800220004000912210 00900095008000500104009001100109010000500120011001500125021013200140020001200272 020000800284039000500292013000700297020001500304015003400319005001100353#VV10.17 853#VV10.17854#13500#Vi?t#H110G#241.5#^214#H Bc Xi#Ht ging ny mm#H Bc Xi#T.3#Ma chay#^aH.#^aTn gio#2010#^a100tr.^b20cm#Gii thch ngn gn v khc h quan nhng li rn dy ca Cha Gisu. Ghi li mt s tng ban u m ht g ing Li cha gi ln#Cha Gi su#Gio l#Thu#268301#o Thin cha#Tc gi ngoi ba ghi: H Bc Xi#H Bc Xi## 00736000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570010011000620020018000730070011000910220 00400102221004400106008000500150009001100155010000500166011001500171021013200186 02000120031802000080033003900050033802000150034301300070035801500340036500500110 0399#VV10.17855#VV10.17856#VV10.17857#28000#Vi?t#H110G#241.5#^214#H Bc Xi#H t ging ny mm#H Bc Xi#T.4#Cc Cha Nht nm C - Ma Vng & Ging sinh#^aH.# ^aTn gio#2010#^a213tr.^b20cm#Gii thch ngn gn v khch quan nhng li rn d y ca Cha Gisu. Ghi li mt s tng ban u m ht ging Li cha gi l n#Cha Gi su#Gio l#Thu#o Thin cha#268302#Tc gi ngoi ba ghi: H Bc Xi#H Bc Xi## 00689000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020018000620070011000800220004000912210 02000095008000500115009001100120010000500131011001500136021013200151020001200283 020000800295039000500303020001500308013000700323015003400330005001100364#VV10.17 858#VV10.17859#22000#Vi?t#H110G#241.5#^214#H Bc Xi#Ht ging ny mm#H Bc Xi#T.5#Cc Cha Nht nm B#^aH.#^aTn gio#2010#^a167tr.^b20cm#Gii thch ngn gn v khch quan nhng li rn dy ca Cha Gisu. Ghi li mt s tng ban u m ht ging Li cha gi ln#Cha Gi su#Gio l#Thu#o Thin cha#2683 03#Tc gi ngoi ba ghi: H Bc Xi#H Bc Xi## 00700000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020018000620070011000800220004000912210 03100095008000500126009001100131010000500142011001500147021013200162020001200294 020000800306039000500314020001500319013000700334015003400341005001100375#VV10.17 860#VV10.17861#28000#Vi?t#H110G#241.5#^214#H Bc Xi#Ht ging ny mm#H Bc Xi#T.6#Cc Cha Nht nm A - Ma Vng#^aH.#^aTn gio#2010#^a212tr.^b20cm#Gii thch ngn gn v khch quan nhng li rn dy ca Cha Gisu. Ghi li mt s tng ban u m ht ging Li cha gi ln#Cha Gi su#Gio l#Thu#o Thi n cha#268304#Tc gi ngoi ba ghi: H Bc Xi#H Bc Xi## 00716000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020018000620070011000800220004000912210 04700095008000500142009001100147010000500158011001500163021013200178020001200310 020000800322039000500330020001500335015003400350013000700384005001100391#VV10.17 862#VV10.17863#14500#Vi?t#H110G#241.5#^214#H Bc Xi#Ht ging ny mm#H Bc Xi#T.7#Cc ngy trong tun ma thng nin: Tun 7-13#^aH.#^aTn gio#2010#^a11 0tr.^b20cm#Gii thch ngn gn v khch quan nhng li rn dy ca Cha Gisu. G hi li mt s tng ban u m ht ging Li cha gi ln#Cha Gi su#Gio l#Thu#o Thin cha#Tc gi ngoi ba ghi: H Bc Xi#268305#H Bc Xi## 00693000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020018000620070011000800220004000912210 02400095008000500119009001100124010000500135011001500140021013200155020001200287 020000800299039000500307020001500312015003400327013000700361005001100368#VV10.17 864#VV10.17865#15000#Vi?t#H110G#241.5#^214#H Bc Xi#Ht ging ny mm#H Bc Xi#T.8#Ma quanh nm: Tun 1-6#^aH.#^aTn gio#2010#^a114tr.^b20cm#Gii thch n gn gn v khch quan nhng li rn dy ca Cha Gisu. Ghi li mt s tng b an u m ht ging Li cha gi ln#Cha Gi su#Gio l#Thu#o Thin cha# Tc gi ngoi ba ghi: H Bc Xi#268306#H Bc Xi## 00703000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020018000620070011000800220004000912210 03400095008000500129009001100134010000500145011001500150021013200165020001200297 020000800309039000500317020001500322015003400337013000700371005001100378#VV10.17 866#VV10.17867#17000#Vi?t#H110G#241.5#^214#H Bc Xi#Ht ging ny mm#H Bc Xi#T.9#Cc ngy trong tun ma Phc sinh#^aH.#^aTn gio#2010#^a129tr.^b20cm#Gi i thch ngn gn v khch quan nhng li rn dy ca Cha Gisu. Ghi li mt s tng ban u m ht ging Li cha gi ln#Cha Gi su#Gio l#Thu#o T hin cha#Tc gi ngoi ba ghi: H Bc Xi#268307#H Bc Xi## 00692000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020018000620070011000800220005000912210 02200096008000500118009001100123010000500134011001500139021013200154020001200286 020000800298039000500306020001500311015003400326013000700360005001100367#VV10.17 868#VV10.17869#52000#Vi?t#H110G#241.5#^214#H Bc Xi#Ht ging ny mm#H Bc Xi#T.10#Quanh nm: Tun 13-34#^aH.#^aTn gio#2010#^a398tr.^b20cm#Gii thch ng n gn v khch quan nhng li rn dy ca Cha Gisu. Ghi li mt s tng ba n u m ht ging Li cha gi ln#Cha Gi su#Gio l#Thu#o Thin cha#T c gi ngoi ba ghi: H Bc Xi#268308#H Bc Xi## 00656000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010011000440020038000550070016000930220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134012003400149021014600183020001600329020000900345 020001200354039000500366013000700371#VV10.17870#VV10.17871#Vi?t#552P#294.3#^214 #Chnh Minh#c Pht v 45 nm hong php sinh#Chnh Minh b.s.#T.4#^aH.#^aTn gio#2010#^a358tr.^b21cm#Pht gio nguyn thu = Theravada#Trnh by qu trnh c Th Tn tr ng ni rng nai, i t Yasa cng thn tc, lm l hong php sinh v thuyt php ti thnh Vng X...#Thch Ca Mu Ni#o Pht#Truyn gi o#Thu#268309## 00559000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020019000420030014000610290014000750080005000890090011000940100 00500105011001500110021011300125020001100238020001300249020001400262039000500276 013000700281019000500288#VV10.17872#VV10.17873#Vi?t#K312T#225#^214#Kinh thnh T n c#New testament#The Net Bible#^aH.#^aTn gio#2010#^a704tr.^b21cm#Gii thiu Kinh thnh Tn c bn dch mi bng hai th ting Vit-Anh gm cc on nh: M a-thi-, Mc, Lu-ca...#Kinh thnh#Kinh Tn c#Sch song ng#Thu#268310#Dch## 00550000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400010015000450020018000600030011000780070015000890080005001040090 01100109010000500120011002600125021009400151020000900245020000900254020000900263 039000500272013000700277#VV10.17874#VV10.17875#Vi?t#TH305S#294.3#^214#Thch Than h T#Thin s Vit Nam#Ging gii#Thch Thanh T#^aH.#^aTn gio#2010#^a626tr., 52tr. nh^b21cm#Gii thiu cc v thin s v cc h phi Pht gio Vit Nam t th k th ba n th k 18#o Pht#Thin s#Vit Nam#Thu#268311## 00483000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020037000420290019000790070019000980220005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143020001000158020000900168020001400177005001400191 039000500205013000700210#VL10.02139#91000#Vi?t#T306A#372.652#^214#Ting Anh dn h cho hc sinh tiu hc#English of primary#Tri thc Vit b.s.#T.11#^aH.#^aThi i#2010#^a116tr.^b27cm#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm#Tri thc Vit#Thu#26831 2## 00678000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460020030000510070016000810080005000970090026001020100005001280110 01500133015004100148021016800189020001700357020000700374020000800381005001100389 039000500400013000700405#VV10.17877#VV10.17876#Vi?t#M458N#398.80959781#^214#1000 cu ht a em Long An#Trnh Hng s.t.#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a 233tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu 1000 cu ht a em Long An bao gm: Nhng cu ht ca ngi qu hng v tnh yu nam n, nhn g cu ht than thn trch phn v ca ngi tnh ngha v chng#Vn ho dn gian#H t ru#Long An#Trnh Hng#Thu#268313## 00689000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450010013000500020031000630070013000940080005001070090026001120100 00500138011001500143021016600158020000700324020001100331020000900342020000700351 039000500358013000700363015004100370#VV10.17878#VV10.17879#Vi?t#B309T#398.809597 7#^214#Trn Vn Nam#Biu trng trong ca dao Nam B#Trn Vn Nam#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2010#^a240tr.^b21cm#Gii thiu cc biu trng ngh thut trong ca dao Nam B. Vng t Nam B trong ngn ng biu trng ca ca dao. Con ngi Nam B trong ngn ng biu trng ca ca dao#Ca dao#Biu trng#Ngn ng#Nam B#Thu# 268314#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam## 00775000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430010016000480020043000640070038001070080005001450090026001500100 00500176011001500181015004100196021016100237020001700398020000500415020001700420 020001500437013000700452005002100459039000500480#VV10.17880#VV10.17881#Vi?t#Y606 T#390.09597#^214#Trn Kim Hong#Yu t bin trm tch trong vn ho Raglai#Trn Kim Hong, Chamaliaq Riya Tinq#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a297tr.^b 21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu c s l lun v thc t in v vn ho Raglai. Yu t bin trong ng vn dn gian Raglai. Yu t bin tr ong cc thnh t vn ho khc ca ngi Raglai#Vn ho dn gian#Bin#Vn hc dn gian#Dn tc Raglai#268315#Chamaliaq Riya Tinq#Thu## 00877000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430010015000480020066000630070015001290080005001440090026001490100 00500175011001500180015004100195021028200236020001100518020001700529020001200546 020000800558020000900566039000500575013000700580#VV10.17883#VV10.17882#Vi?t#462 S#398.09597#^214#Nguyn Th Yn#i sng tn ngng ca ngi Ty ven bin gii H Lang, Cao Bng#Nguyn Th Yn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a286tr.^b2 1cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Tng quan v ngi Ty Vit Nam v khu vc bin gii H Lang, Cao Bng. Cc hnh thc sinh hot vn ho tn ngn g v hin trng i sng tn ngng ca ngi Ty. Vai tr ca cc hnh thc sin h hot vn ho tn ngng trong i sng ngi Ty khu vc bin gii H Lang, Ca o Bng#Tn ngng#Vn ha dn gian#Dn tc Ty#H Lang#Cao Bng#Thu#268316## 00907000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440010015000490020038000640030022001020070015001240220004001392210 00800143008000500151009002600156010000500182011001500187015004100202021024900243 02000170049202000170050902000090052603900050053501300070054000500150054702000190 0562#VV10.17884#VV10.17885#Vi?t#V115H#398.209597#^214#Phan ng Nht#Vn ho dn gian cc dn tc thiu s#Nhng gi tr c sc#Phan ng Nht#T.2#Vn hc#^aH. #^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a224tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian V it Nam#Gii thiu v vn hc dn gian cc dn tc thiu s. Mt s loi hnh v n hc dn gian cc dn tc thiu s nh: thn thoi, cc loi hnh vn hc ni, vn hc k, vn hc ht. Nghin cu s chuyn bin t vn hc truyn ming n v n hc thnh vn#Dn tc thiu s#Vn hc dn gian#Vit Nam#Thu#268317#Phan n g Nht#Nghin cu vn hc## 00570000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020047000530070028001000080005001280090026001330100 00500159011001500164020000500179020000700184020000900191020000700200020000800207 020001400215005001100229005001600240039000500256013000700261#VV10.17886#VV10.178 87#56000#Vi?t#H561D# 510.76#^214#Hng dn hc v gii chi tit bi tp ton 10 #V Th Hu, Nguyn Vnh Cn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a350tr.^b24cm# Ton#i s#Hnh hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#V Th Hu#Nguyn Vnh Cn#Thu #268318## 00585000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020047000530070034001000080005001340090026001390100 00500165011001500170020000500185020000900190020001000199020000700209020000800216 020001400224005001600238005001700254039000500271013000700276#VV10.17888#VV10.178 89#56000#Vi?t#H561D# 510.76#^214#Hng dn hc v gii chi tit bi tp ton 11 #Nguyn Vnh Cn, Nguyn Tun Khi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a350tr.^ b24cm#Ton#Hnh hc#Gii tch#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Vnh Cn#Nguy n Tun Khi#Thu#268319## 00681000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020037000530030071000900070011001610080005001720090 02600177010000500203011001500208020000800223020001600231020001400247005001100261 039000500272020002000277004003400297020001500331013000700346020001400353#VV10.17 890#VV10.17891#48000#Vi?t#GI-103T#511.3#^214#Gii ton o hm v kho st hm s#Bi dng hc sinh gii ton 12. Luyn thi t ti, i hc v cao ng#Nguyn Cam#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a293tr.^b24cm#o hm#Kho st hm s# Sch c thm#Nguyn Cam#H.H#Ph thng trung hc#In ln th 5, c sa cha b s ung#Sch luyn thi#268320#Gii bi ton## 00672000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020042000540030102000960070008001980040040002060080 00500246009002600251010000500277011001500282020001000297020000700307020000700314 020001400321020001500335005000800350039000500358013000700363#VV10.17892#VV10.178 93#58000#Vi?t#H561D#428.0076#^214#Hng dn n tp v lm bi thi ting Anh#Dn g cho hc sinh 12 n thi TN THPT v cc k thi quc gia. Theo tinh thn thi tuy n H - C mi nht#Vnh B#Ti bn ln th 8, c sa cha, b sung#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2010#^a360tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 12#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#Vnh B#H.H#268321## 00632000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020079000550070025001340080005001590090026001640100 00500190011001500195020001400210020001400224005001200238005001200250039000500262 020000700267020001500274020001400289020002000303013000700323#VV10.17894#VV10.178 95#54000#Vi?t#PH561P#512.0076#^214#Phng php chng minh bt ng thc tm gi tr ln nht, nh nht ca hm s#L Hng c, Nhm C Mn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a335tr.^b24cm#Bt ng thc#Sch c thm#L Hng c#Nhm C M n#H.H#Hm s#Sch luyn thi#Gii bi ton#Ph thng trung hc#268322## 00630000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020042000560030066000980070015001640080005001790090 02600184010000500210011001500215020002000230020001400250005001500264039000500279 020002000284020001500304020001400319013000700333#VV10.17897#VV10.17896#38000#Vi ?t#PH561P#516.23076#^214#Phng php gii ton hnh hc khng gian#Bi dng nn g cao hc sinh 11, 12. Luyn thi i hc v cao ng#Nguyn Vn Nho#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2010#^a231tr.^b24cm#Hnh hc khng gian#Sch c thm#Nguyn Vn Nho#H.H#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Gii bi ton#268323## 00560000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020017000530030072000700070017001420080005001590090 02600164010000500190011001500195020000700210020001400217005001700231039000500248 020000700253020001500260013000700275#VV10.17898#VV10.17899#50000#Vi?t#B103G#530 .076#^214#Bi ging vt l#Gii thiu cc bi ging trn knh HTV4 i truyn h nh Tp. H Ch Minh#Nguyn c Hong#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a280tr. ^b24cm#Vt l#Sch c thm#Nguyn c Hong#H.H#Lp 12#Sch luyn thi#268324## 00692000000000325000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820009000408080005000490020047000540030024001010290037001250070025001620080 00500187009002600192010000500218011001500223020001000238020002000248020002000268 02000120028802000140030002000150031400500080032903900050033702000170034201300070 0359#VV10.17900#VV10.17901#Vi?t#58000#C125H#428.0076#^214#Cu hi trc nghim c huyn k nng c hiu#Ti liu n thi i hc#English reading comprehension skills#Vnh B s.t., tuyn chn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a359tr.^b24 cm#Ting Anh#Ph thng trung hc#Cu hi trc nghim#K nng c#Sch c thm#S ch luyn thi#Vnh B#H.H#K nng c hiu#268325## 00899000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010015000540280070000690020081001390070072002200080 01800292009003800310010000500348011001300353020000800366020001200374020000900386 039000500395021015100400020002500551005001400576013000700590#FN10.00013#FN10.000 14#25000#Vi?t#D302N#959.7041#^214#Mai Trong Tuan#in Bin Ph nm iu k diu cha tng c trong lch s chin tranh#Dien Bien Phu les cinq faits prodigieux non prcdents dans lhistoire guerrire#Texte vietnamien de Mai Trong Tuan ; Ve rsion franaise de Pham Phan Ham#^aHochiminh Ville#^aLes ditions Gnrales de H ochiminh#2010#^a74p.^b16cm#Lch s#Chin tranh#Vit Nam#H.H#Gii thiu 5 iu k diu cha tng c trong lch s chin tranh chin dch in Bin Ph: chin lc, chin thut tn cng, phng n tc chin...#Chin dch in Bin Ph#Pha m Phan Ham#268327## 00736000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410010016000460280055000620020041001170030023001580070051001810080 00500232009001100237010000500248011001400253020001700267020001200284020000900296 039000500305021009000310006001700400006001000417013000700427#NN10.00035#NN10.000 34#Vi?t#V302N#959.704#^214#Nguyn Huy Ton#Ba mi nm chin tranh cch mng Vi t Nam (1945-1975)#Vietnam guerra de liberacin (1945-1975)#Preguntas y respuesta s#Nguyn Huy Ton ; Dch: Martin Hacthoun, nh Trc#^aH.#^aThe gioi#2010#^a364p .^b18cm#Lch s hin i#Chin tranh#Vit Nam#H.H#Gii thiu 129 cu hi v p v lch s chin tranh gii phng Vit Nam t 1945 n 1975#Hacthoun, Martin# nh Trc#268328## 00837000000000301000450002600100000002600100001001400070002004100050002718100060 00320820004000388080005000420010016000470280082000630020024001450030078001690070 01600247008000500263009001100268010000500279011001400284021017700298020000800475 020001200483020000900495020001900504039000500523013000700528#NV10.1452#NV10.1453 #50000#Vi?t#V302N#355#^214#Hong Minh Tho#Ngh thut qun s Vit Nam trong kh ng chin chng M cu nc v bo v T quc#The Vietnamese military#During the resistance war against the U.S. for national salvation and defense#Hong Minh T ho#^aH.#^aTh gii#2010#^a105p.^b21cm#Trnh by v t duy v chin lc qun s ca Vit Nam ni chung, vic p dng t duy v chin lc qun s trong cuc kh ng chin chng M gii phng bo v t nc ni ring#Qun s#Chin tranh#Vit Nam#Ngh thut qun s#H.H#268329## 00624000000000301000450002600100000002600100001004100050002018100070002508200060 00328080005000380010016000430280031000590020055000900070015001450080005001600090 01100165010000500176011002600181021005500207020000800262020001000270020000900280 020000800289039000500297013000700302020000400309020000900313#NV10.1454#NV10.1455 #Vi?t#I-311T#959.7#^214#Bruke, J. Wills#Ngun gc cc tn ph Vit Nam#Origines the streets of Vietnam a historical companion#J. Wills Burke#^aH.#^aTh gii#201 0#^a145p., 16p. phot.^b21cm#Ngun gc, v tr v c im cc tn ph ca Vit N am#Lch s#ng ph#Vit Nam#Tn ph#H.H#268330#Ph#a danh## 00690000000000265000450002600100000002600100001004100050002018100070002508200080 00328080005000400010016000450280071000610020067001320070010001990080005002090090 01100214010000500225011001300230020000800243020000900251020001600260039000500276 021013600281013000700417#NV10.1456#NV10.1457#Vi?t#I-311S#959.779#^214#Nguyn Huy Ton#Tm v du xa ca hn ngc Vin ng: Si Gn - Thnh ph H Ch Minh#In search of the pearl of the Far East: Si Gn - H Ch Minh city#Pam Scott#^aH.#^ aTh gii#2010#^a95p.^b24cm#Lch s#a danh#Tp. H Ch Minh#H.H#Tc gi khm p h nhng du tch ca mt s a danh xa ni ting thnh ph H Ch Minh: di n mo ca chng trong qu kh v hin ti#268331## 00884000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450280059000500020071001090030015001800080019001950090032002140100 00500246011001400251020001800265020001100283039000500294021029300299020001500592 013000700607020000400614#NV10.01458#NV10.01459#Vi?t#B100S#338.1095976#^214#C s t ai - nn tng pht trin nng thn Ty Nguyn#Bases for territory - base d rural development in the central highlands#Reference book#^aHo Chi Minh city#^ aAgricultural Publishing House#2010#^a395p.^b22cm#Kinh t nng thn#Ty Nguyn#H .H#Trnh by cc thch thc trong qu trnh pht trin ca Vit Nam, c bit l cc nguyn l pht trin nng thn. Cc vn trong khu vc nng thn ca cc vng cao nguyn min Trung Vit Nam. Chin lc pht trin vng nng thn Vit Nam ni chung v khu vc cao nguyn min Trung ni ring#Sch tham kho#268332# t## 00730000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010017000540020016000710030013000870070064001000220 00600164008000500170009004900175010000500224011001600229020001000245020000600255 020001500261005001600276005000800292039000500300013000700305021010400312#NV10.01 460#NV10.01461#30000#Vi?t#C104R#428.0076#^214#Jakeman, Vanessa#Cambridge IELTS# With answers#Vanessa Jakeman, Clare McDowell ; Vn Ho transl., introduction#Vol .1#^aH.#^aT in Bch khoa ; Cambridge university press#2009#^a156 p.^b24 cm#Ti ng Anh#IELTS#Sch luyn thi#McDowell, Clare#Vn Ho#Vanh#268333#Gii thiu cc thi IELTS luyn bn k nng nghe, ni, c, vit hc sinh t kt qu thi cao nht## 00638000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020016000540030013000700070029000830220006001120080 00500118009004900123010000500172011001600177020001000193020000600203020001500209 005000800224039000500232021010400237013000700341#NV10.01463#NV10.01462#30000#Vi ?t#C104R#428.0076#^214#Cambridge IELTS#With answers#Vn Ho trans., introduction #Vol.2#^aH.#^aT in Bch khoa ; Cambridge university press#2009#^a172 p.^b24 c m#Ting Anh#IELTS#Sch luyn thi#Vn Ho#Vanh#Gii thiu cc thi IELTS luyn bn k nng nghe, ni, c, vit hc sinh t kt qu thi cao nht#268334## 00638000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020016000540030013000700070029000830220006001120080 00500118009004900123010000500172011001600177020001000193020000600203020001500209 005000800224039000500232021010400237013000700341#NV10.01464#NV10.01465#Vi?t#C104 R#428.0076#^214#30000#Cambridge IELTS#With answers#Vn Ho trans., introduction #Vol.3#^aH.#^aT in Bch khoa ; Cambridge university press#2009#^a172 p.^b24 c m#Ting Anh#IELTS#Sch luyn thi#Vn Ho#Vanh#Gii thiu cc thi IELTS luyn bn k nng nghe, ni, c, vit hc sinh t kt qu thi cao nht#268335## 00638000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020016000540030013000700070029000830220006001120080 00500118009004900123010000500172011001600177020001000193020000600203020001500209 005000800224039000500232021010400237013000700341#NV10.01466#NV10.01467#Vi?t#C104 R#428.0076#^214#35000#Cambridge IELTS#With answers#Vn Ho trans., introduction #Vol.4#^aH.#^aT in Bch khoa ; Cambridge university press#2009#^a176 p.^b24 c m#Ting Anh#IELTS#Sch luyn thi#Vn Ho#Vanh#Gii thiu cc thi IELTS luyn bn k nng nghe, ni, c, vit hc sinh t kt qu thi cao nht#268336## 00680000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020016000540030055000700070029001250220006001540080 00500160009004900165010000500214011001600219020001000235020000600245020001500251 005000800266039000500274021010400279013000700383#NV10.01468#NV10.01469#Vi?t#C104 R#428.0076#^214#35000#Cambridge IELTS#English for speakers of other languages : With answers#Vn Ho trans., introduction#Vol.5#^aH.#^aT in Bch khoa ; Camb ridge university press#2009#^a176 p.^b24 cm#Ting Anh#IELTS#Sch luyn thi#Vn H o#Vanh#Gii thiu cc thi IELTS luyn bn k nng nghe, ni, c, vit h c sinh t kt qu thi cao nht#268337## 00698000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020034000540030055000880070029001430220006001720080 00500178009004900183010000500232011001600237020001000253020000600263020001500269 005000800284039000500292021010400297013000700401#NV10.01470#NV10.01471#Vi?t#C104 R#428.0076#^214#35000#Cambridge practice test for IELTS#English for speakers of other languages : With answers#Vn Ho trans., introduction#Vol.6#^aH.#^aT i n Bch khoa ; Cambridge university press#2009#^a175 p.^b24 cm#Ting Anh#IELTS#S ch luyn thi#Vn Ho#Vanh#Gii thiu cc thi IELTS luyn bn k nng nghe, n i, c, vit hc sinh t kt qu thi cao nht#268338## 00680000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020016000540030055000700070029001250220006001540080 00500160009004900165010000500214011001600219020001000235020000600245020001500251 005000800266039000500274021010400279013000700383#NV10.01472#NV10.01473#Vi?t#C104 R#428.0076#^214#35000#Cambridge IELTS#English for speakers of other languages : With answers#Vn Ho trans., introduction#Vol.7#^aH.#^aT in Bch khoa ; Camb ridge university press#2009#^a175 p.^b24 cm#Ting Anh#IELTS#Sch luyn thi#Vn H o#Vanh#Gii thiu cc thi IELTS luyn bn k nng nghe, ni, c, vit h c sinh t kt qu thi cao nht#268339## 00844000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010021000500280051000710020040001220070034001620080 00500196009002600201010000500227011001600232015007700248020001000325020002200335 039000500357013000700362021019700369#NV10.01474#NV10.01475#30000#Vi?t#TH205R#42 8#^214#Nguyen Thi Mai Huong#Nn tng l thuyt phng php ging dy ting Anh#T heoretical background to ELT methology#Nguyen Thi Mai Huong compile, ed.#^aH.#^a University of education#2010#^a162 p.^b24 cm#At head of title: Hanoi national un iversity of education. Faculty of English#Ting Anh#Phng php ging dy#Vanh#2 68340#Khi qut chung v phng php ging dy mn ting Anh cho sinh vin khoa Anh trng i hc H Ni. a ra mt s phng php ging dy cng nhng hot ng dy ca thy v hot ng hoc ca tr.## 00919000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010016000500280050000660020037001160070056001530080 00500209009002000214010000500234011001600239021029400255020001000549020000900559 005001500568039000500583020001300588005000900601013000700610#NV10.01476#NV10.014 77#40000#Vi?t#GR104M#428#^214#Christ, Henry I#Ng php v vic s dng cho k n ng vit tt hn#Grammar and usage for better writing#Henry I. Christ, Harold L evine ; Hng c introduction#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a262 p.^b24 cm#Gii thiu cc kin thc ng php ting Anh v vic s dng cc kin thc ny trong cc bi rn luyn k nng vit nh: s dng ng t, danh t, ph t, tnh t .. . trong cc bi vit, bi pht biu. Cch sp xp b cc cu. Cc li ng php t hng gp trong cu trc cu. B cc cc on vn#Ting Anh#Ng php#Levine, Har old#Vanh#K nng vit#Hng c#268341## 00668000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010013000520280050000650020019001150030026001340070 03600160008000500196009002000201010000500221011001600226021009600242020001000338 020000900348005000900357039000500366013000700371#NV10.01479#NV10.01478#28000#Vi ?t#GR104M#428.2#^214#Gethin, Hugh#Ng php thc hnh: Trnh ting Anh thng t ho#Grammar in context#Proficiency level English#Hugh Gethin ; Hng c introduc tion#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a163 p.^b24 cm#Gii thiu nhng kin thc ng php c bn v nng cao ting Anh km theo cc bi tp thc hnh#Ting Anh#Ng php#Hng c#Vanh#268342## 00646000000000277000450002600110000001400080001104100050001918100070002408200040 00318080005000350010013000400020022000530030042000750070012001170080005001290090 04700134010000500181011001500186020001000201020000600211020001500217039000500232 013000700237005001300244021011100257#NV10.01480#396000#Vi?t#PR206A#428#^214#Gou gh, Chris#Preparation for IELTS#Leading to IELTS academic : Workbook book#Chris Gough#^aH.#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2010#^a64 p.^b29 cm#Ti ng Anh#IELTS#Sch luyn thi#Vanh#268343#Gough, Chris#Gii thiu cc bi luyn t hi IELTS luyn bn k nng nghe, ni, c, vit hc sinh t kt qu thi cao nht## 00645000000000277000450002600110000001400080001104100050001918100070002408200040 00318080005000350010013000400020022000530030039000750070012001140080005001260090 04700131010000500178011001600183020001000199020000600209020001500215039000500230 013000700235005001300242021011200255#NV10.01481#396000#Vi?t#PR206A#428#^214#Gou gh, Chris#Preparation for IELTS#Leading to IELTS academic : Couse book#Chris Gou gh#^aH.#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2010#^a334 p.^b29 cm#Tin g Anh#IELTS#Sch luyn thi#Vanh#268344#Gough, Chris#Gm cc bi hc luyn thi IE LTS rn luyn bn k nng nghe, ni, c, vit hc sinh t kt qu thi cao n ht## 01144000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290280019000340020025000530070067000780040008001450080005001530090035001580100 00500193011001700198015003700215021043600252020001000688020000600698020000800704 00500150071200500140072700500180074100500130075900500120077203900050078401300070 0789020001000796#NV10.01482#Vi?t#V302N#615.03#^214#Dc in Vit Nam#Vietnamese Pharmacopoeia#Trans. and ed.: Tran Hong Anh, Pham Quoc Bao, Pham Thi Thuy Chi.. .#4th ed.#^aH.#^aScience and Technics publ. house#2010#^a1499 p.^b27 cm#At head of title: Ministry of Health#Gii thiu t in cc cht dc phm y hc v thi t lp cng thc pha ch v c tnh, nhn dng, PH, nc... cc thnh phn, c ch thc bo qun, s dng ca cc loi thuc nh: Apicilin capsules, ascoRbic/a cid tablets... v cc cht nh: tinh du hi, cnh kin trng, l hi, ho, inh hng... cng mt s hng dn bo ch v s dng cc bi thuc truyn thng c a ngi Vit Nam nh: Hong an thai, bt bnh v, cao b phi...#Dc phm#Thuc #T in#Tran Hong Anh,#Pham Quoc Bao#Pham Thi Thuy Chi#Do Trung Dam#Do Quy Diem #Vanh#268345#Bi thuc## 00945000000000325000450002600110000002600110001104100050002208200090002780800050 00360280085000410020056001260030029001820070044002110080005002550090014002600100 00500274011001600279021020600295020000800501020000800509020001000517020000900527 00500140053600500120055000500140056200500150057600500160059103900050060701300070 0612#NV10.01484#NV10.01483#Vi?t#338.9597#^214#Kinh t Vit Nam sau 20 nm i m i (1986 - 2006) - thnh tu v nhng vn t ra#Vietnam's economy after 20 ye ars of renewal (1986-2006)#Achievements and chanllenges#ng Th Loan, L Du Pho ng, Hong Vn Hoa..#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a283 p.^b21 cm#nh gi thnh tu v hn ch ch yu ca kinh t Vit Nam qua 20 nm i mi. Trnh by nhng bi h c kinh nghim ca qu trnh ci cch. xut gii php tip tc ci t nn kin h t trong nhng nm ti.#Kinh t#i mi#Thnh tu#Vit Nam#ng Th Loan#L Du Phong#Hong Vn Hoa#Nguyn Vn Nam#Nguyn Vit Lm#Vanh#268346## 00606000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020015000420030048000570080005001050090011001100100005001210110 01400126015003800140021012400178020001500302020001500317020000800332039000500340 013000700345#VN10.04835#VN10.04836#Vi?t#L302C#263#^214#Lch Cng gio#Nm phng v A: 2010 - 2011. Canh Dn - Tn Mo#^aH.#^aTn gio#2010#^a47tr.^b13cm#u ba sch ghi: To Gim mc Kontum#Gii thiu nhng ngy l cng gio 2010 - 2011 th eo tng thng vi nhng lu v gi kinh phng v, thnh l, gio lut...#o T hin cha#Lch cng gio#Kon Tum#Vanh#268347## 00603000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070036000810220005001170050017001220060 01200139008001800151009001100169010000500180011001500185012003500200019001400235 020001800249020000900267020001300276039000500289013000700294#VN10.04837#13000#V i?t#B314A#895.7#^214#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch#T.32#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Vanh#268348## 00559000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070035000730080018001080090011001260100 00500137011001500142012004400157020001800201020000900219020001300228006001200241 039000500253013000700258019001600265#VN10.04838#14000#Vi?t#TH305T#895.1#^214#Th in thn h mnh#Truyn tranh#Tsen Shiau Jing ; Ngc Phng dch#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2010#^a180tr.^b18cm#Truyn tranh hay nht dnh cho tui mi ln#V n hc thiu nhi#i Loan#Truyn tranh#Ngc Phng#Vanh#268349#Dch Trung Quc## 00588000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020015000410030013000560070033000690220004001020080018001060090 01100124010000500135011001500140012004000155020001700195020000900212020001300221 005001600234006001000250039000500260019001400265013000700279#VN10.04839#14000#V i?t#CH300C#895.6#^214#Ch cn c anh#Truyn tranh#Yoshimura Akemi ; Nghi Linh d ch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a189tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tu i trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshimura Akemi#Nghi Linh #Vanh#Dch Nht Bn#268350## 00625000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020009000400030013000490070055000620220004001170080018001210090 01100139010000500150011001500155012004000170020001700210020000900227020001300236 005001300249005001300262039000500275019001400280006001000294013000700304#VN10.04 840#Vi?t#M100V#895.6#^214#14000#Ma vng#Truyn tranh#Kotaro Isaka ; V tranh: Megumi Osuga ; D.N Angel dch#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a180tr.^b18 cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tran h#Kotaro Isaka#Megumi Osuga#Vanh#Dch Nht Bn#D.N Angel#268351## 00579000000000301000450002600110000001400070001104100050001800200110002300300130 00340070032000470220005000790080018000840090011001020100005001130110015001180190 01400133020001800147020000900165020001300174005001700187006000800204039000500212 181000700217082000600224808000500230013000700235012003500242#VN10.04841#14000#V i?t#Skip Beat!#Truyn tranh#Yoshiki Nakamura ; Hi Yn dch#T.21#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2010#^a188tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Yoshiki Nakamura#Hi Yn#Vanh#SK313B#895.6#^214#268352#Truyn tranh dnh cho tui mi ln## 00568000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070029000740080018001030090011001210100 00500132011001500137012003500152020001800187020001100205020001300216005001100229 006001100240039000400251013000700255019001600262#VN10.04842#14000#Vi?t#T309T#89 5.1#^214#Tiu th nghch ngm#Truyn tranh#Selena Lin ; Khnh Linh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a200tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Selena Lin#Khnh Linh#Mai#268353#Dch Trun g Quc## 00567000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070029000730220004001020050010001060060 01200116008001800128009001100146010000500157011001500162012003500177019001600212 020001800228020001100246020001300257013000700270#VN10.04843#14000#Vi?t#TH250G#8 95.1#^214#Th gii ngi mu#Truyn tranh#Nicky Lee ; Tuyt Nhung dch#T.6#Nicky Lee#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a173tr.^b18cm#Truyn tranh d nh cho tui mi ln#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#2 68354## 00567000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020011000410030013000520070023000650220004000880080018000920090 01100110010000500121011001500126012004000141020001700181020001300198039000400211 013000700215019001600222005000500238006001100243020001100254#VN10.04844#14000#V i?t#TH200L#895.1#^214#The lovers#Truyn tranh#Nell ; Khnh Linh dch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. tr#2010#^a172tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thn h#Vn hc hin i#Truyn tranh#Mai#268355#Dch Trung Quc#Nell#Khnh Linh#Trung Quc## 00583000000000301000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070036000620220005000980050017001030060 01200120008001800132009001100150010000500161011001500166019001400181020001800195 020000900213020001300222039000400235012003500239013000700274#VN10.04845#Vi?t#140 00#I-312#895.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T .28#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a187tr.^b18c m#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai#Truyn tranh dnh ch o tui mi ln#268356## 00588000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070031000740220004001050080018001090090 01100127010000500138011001500143012003500158020001800193020001100211020001300222 005001500235006000900250039000400259019001600263013000700279#VN10.04846#14000#V i?t#C455C#895.1#^214#Cng cha phin bang#Truyn tranh#Guei Shiou You ; L Hng dch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a173tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Guei Shiou You#L Hng# Mai#Dch Trung Quc#268357## 00451000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020017000430030013000600070011000730080018000840090011001020100 00500113011001700118020001800135020000900153020001300162005001100175039000400186 013000700190#VN10.04847#7000#Vi?t#NG551C#895.9223#^214#Nga con thm b#Truyn tranh#Hng Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a15tr.^b19x19cm#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hng Bnh#Mai#268358## 00452000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020019000420030013000610070011000740080018000850090011001030100 00500114011001700119020001800136020000900154020001300163005001100176039000400187 013000700191#VN10.04848#7000#Vi?t#M205C#895.9223#^214#Mo con tht ngoan#Truyn tranh#Hng Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a15tr.^b19x19cm#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hng Bnh#Mai#268359## 00628000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020018000410030013000590070044000720220005001160080018001210090 01100139010000500150011001500155012004000170020001700210020001100227020001300238 005000900251005001500260006001200275019001600287039000400303013000700307#VV10.17 902#Vi?t#TH121#895.1#^214#15000#Thn iu hip l#Truyn tranh#Kim Dung, H Th iu Quyn ; Tuyt Nhung dch#T.10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a135tr.^b20 cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tr anh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Tuyt Nhung#Dch Trung Quc#Mai#268360## 00596000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070033000740220004001070080018001110090 01100129010000500140011001500145020001700160020001100177020001300188005001400201 006001200215039000400227013000700231019001600238012004000254#VV10.17903#15000#V i?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tuyt Nhu ng dch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. tr#2010#^a123tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tr ung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#Mai#268361#Dch Trung Quc#Truy n tranh dnh cho tui trng thnh## 00639000000000313000450002600110000001100150001101200400002602000170006602000110 00830200013000940390004001070050016001110410005001270190016001320050015001481810 00600163082000600169808000500175014000700180002002000187003001300207007004900220 022000500269006001000274008001800284009001100302010000500313013000700318#VV10.17 904#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trun g Quc#Truyn tranh#Mai#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#T121 T#895.1#^214#12500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.64#Trn Vnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#268362## 00761000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010014000530020020000670070035000870080018001220090 01100140010000500151011001500156039000400171019000500175012001900180006001500199 01300070021402101730022102000070039402000050040102000100040602000090041602000100 0425#VV10.17905#VV10.17906#28000#Vi?t#S455N#910.916#^214#Ganeri, Anita#Sng ng i xng xnh#Anita Ganeri ; Trnh Huy Ninh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. tr#2010 #^a157tr.^b20cm#Mai#Dch#Horrible Geography#Trnh Huy Ninh#268363#Gii thiu nh ng cuc thm him khm ph nhng dng sng, nhng thc nc ln v cao nht th gii. Hng dn cch bt, ch bin c piranha v hc cch tn ti trong l lt# a l#Sng#Thm him#Th gii#Thc nc## 00725000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020009000560030027000650070075000920080018001670090 01100185010000500196011001500201005001800216005001500234005001700249005000700266 00500150027300600100028800600070029800600110030503900040031601300070032002000170 0327020001900344020001200363#VV10.17907#VV10.17908#39000#Vi?t#TH126T#808.83008# ^214#Thy ti#Tuyn vn v tnh thy tr#Nguyn Quang Sng, Nguyn Ngc T, Alph onse Daudet... ; Dch: Trn Vit...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a171tr.^b 20cm#Nguyn Quang Sng#Nguyn Ngc T#Daudet, Alphonse#L Lan#Trn Quc Ton#Tr n Vit#Anh V#H Mai Anh#Mai#268364#Vn hc hin i#Vn hc nc ngoi#Truyn n gn## 00550000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520010016000570020018000730030008000910070016000990080 01800115009001100133010000500144011001500149039000400164013000700168021006300175 020001700238020000900255020000800264#VV10.17909#VV10.17910#31000#Vi?t#QU106N#89 5.922803#^214#V c Sao Bin#Qung Nam hay ci#Tp vn#V c Sao Bin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. tr#2010#^a161tr.^b20cm#Mai#268365#Gii thiu c im, tnh c ch v con ngi vng t Qung Nam#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn## 00598000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550010012000600020012000720030012000840290 00900096007004300105008001800148009001100166010000500177011001500182020001700197 02000030021402000120021700500140022900600100024303900040025301300070025701900080 0264#VV10.17911#VV10.17913#VV10.17912#81000#Vi?t#B300P#813#^214#Cast, P. C.#B phn bi#Tiu thuyt#Betrayed#P. C. Cast, Kristin Casts ; Tnh Thu dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a409tr.^b20cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Cast, Kristin#Tnh Thu#Mai#268366#Dch M## 00555000000000301000450002600110000002600110001101200140002201400070003604100050 00431810006000480820006000548080005000600020041000650070015001060220004001210080 01800125009001100143010000500154011001500159020000800174020001100182020001200193 020000800205020001400213005001500227039000400242013000700246#VV10.17914#VV10.179 15#Bn ng hnh#60000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp trc nghim kin thc ng vn 11#Nguyn B Ngi#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a205tr.^b24cm#Ng v n#Ting Vit#Tp lm vn#Bi tp#Sch c thm#Nguyn B Ngi#Mai#268367## 00612000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410010014000460020025000600030022000850070014001070080009001210090 01900130010000500149011001500154039000400169013000700173021007400180020001500254 020000700269020000800276020000900284020002900293#VV10.17916#VV10.17917#Vi?t#B105 T#270.092#^214#Tn Tht Bnh#Bn tay trong chic gng#Cng gio v i sng#Tn Tht Bnh#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a350tr.^b24cm#Mai#268368#Gii thiu tiu s cuc i hot ng v chc v ca mc s Tn Tht Bnh#o Thin cha#M c s#Tiu s#Cuc i#Tn Tht Bnh, mc s, 1933-## 00927000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020020000600070065000800080009001450090 01900154010000500173011001500178015009300193039000400286005001100290005001400301 00500210031500500170033600500120035301300070036502101860037202000100055802000100 0568020001100578#VV10.17918#VV10.17919#VV10.17920#50000#Vi?t#K304T#657#^214#Ki m ton hot ng#B.s.: V Hu c (ch.b.), on Vn Hot, Phm Nguyn Kim Hng.. .#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a223tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Tp. H Ch Minh. Khoa K ton - Kim ton. B mn Kim ton#Mai#V Hu c#o n Vn Hot#Phm Nguyn Kim Hng#Nguyn Thu Hng#V Anh Dng#268369#Trnh by k hi qut v kim ton hot ng v cc qui trnh lp k hoch, thc hin, x l, bo co kt qu, phng php kim ton hot ng trong kim ton ni b v kim ton nh nc#Kim ton#Hot ng#Gio trnh## 00750000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510010010000560020033000660070010000990080005001090090 01800114010000500132011001500137015007100152039000400223013000700227021018400234 020001200418020001200430020000800442020001000450#VV10.17922#VV10.17921#102000#V i?t#254V#305.89591#^214#La Cng #n vi ngi Ty v vn ho Ty#La Cng #^a H.#^aKhoa hc x hi#2010#^a413tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam . Bo tng Dn tc hc Vit Nam#Mai#268370#Gii thiu nhng nt chung nht trong i sng kinh t, vn ho, x hi ca ngi Ty cng nh nhng nt ring, nt c th v vn ho, phong tc tp qun ca ngi Ty v dn tc Ty#Dn tc hc#D n tc Ty#Vn ho#Con ngi## 00822000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010018000520020039000700070045001090080005001540090 01100159010000500170011001500175006002000190039000400210013000700214019001400221 021014700235020001700382020000900399020000400408020001900412015007700431#VV10.17 923#VV10.17924#68000#Vi?t#H600-I#895.6#^214#Fujiwara No Teika#Hyakunin Isshu v n th trm hng sc#Fujiwara No Teika ; Trn Th Chung Ton dch#^aH.#^aTh gi i#2010#^a278tr.^b21cm#Trn Th Chung Ton#Mai#268371#Dch Nht Bn#Gii thiu 1 00 bi th Nht Bn km theo cc ch gii v cc tc gi, bnh ch v cc tc ph m, phn tch nhng im cn ch v t ng, hnh nh#Vn hc hin i#Nht Bn #Th#Nghin cu vn hc#Cng trnh c xut bn vi Chng trnh ti tr ca Qu Sumitomo, Nht Bn## 00462000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350010016000400020007000560030022000630070016000850080005001010090 01900106010000500125011001500130020001200145020000900157020001000166020000900176 039000400185013000700189#VV10.17925#72000#Vi?t#M100K#671.7#^214#Trn Minh Hong #M kn#L thuyt v ng dng#Trn Minh Hong#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a215 tr.^b24cm#K thut m#M niken#L thuyt#ng dng#Mai#268372## 00537000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010014000490020010000630030012000730070035000850080 00500120009003600125010000500161011001500166020001700181020000300198020001200201 006001500213039000400228019000800232013000700240#VV10.17927#VV10.17928#48000#Vi ?t#C125B#813#^214#Dessen, Sarah#Ma h #Tiu thuyt#Sarah Dessen ; Phm Thu H ng dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2010#^a263tr.^b21cm#Vn hc hi n i#M#Tiu thuyt#Phm Thu Hng#Mai#Dch M#268373## 00805000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570020018000620070026000800080005001060090 01100111010000500122011001500127005000400142039000400146013000700150021024200157 02000200039902000100041902000060042902000090043501200190044402000080046302000080 0471#VV10.17929#VV10.17930#VV10.17931#86000#Vi?t#GI-103M#909#^214#Gii m h s mt#B.s., s.t., tng hp: DSC#^aH.#^aLao ng#2010#^a487tr.^b21cm#DSC#Mai#26837 4#Gii thiu nhng cu chuyn v s phn cc ip vin gin ip, tnh bo lng danh th gii. Mt s trn nh ln vi vai tr c lc ca lc lng tnh bo g in ip; b n cc s kin, ci cht, mt tch v cc v m st ni ting th g ii#Hot ng gin ip#ip vin#V n#Th gii#B n xuyn th k#S kin#Lch s## 00468000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010013000550020024000680030012000920070013001040080 00500117009001100122010000500133011001500138039000400153020001700157020000900174 020001200183013000700195#VV10.17933#VV10.17932#36000#Vi?t#TR254#895.9223#^214# on Hu Nam#Trn nh o ging bo#Tiu thuyt#on Hu Nam#^aH.#^aLao ng#20 10#^a215tr.^b20cm#Mai#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#268375## 00646000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530010015000580020015000730030007000880070015000950080 00500110009001100115010000500126011001500131039000400146020001700150020000900167 020000700176013000700183021017800190#VV10.17934#VV10.17935#37000#Vi?t#NG557L#89 5.9228403#^214#Cao Ngc Thng#Ngc L Giang#Bt k#Cao Ngc Thng#^aH.#^aLao ng#2010#^a214tr.^b21cm#Mai#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#268376#Gm cc bi v it v a danh, danh nhn vn ho ca dn tc v mt s vn ngh s ni ting c ng thi vi tc gi vi nhng gc nhn khc nhau, mi m v y cm hng vn ho ...## 00682000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010018000520020026000700070044000960080005001400090 01100145010000500156011001500161006001500176039000400191013000700195021015500202 020000800357020001500365020002400380#VV10.17936#VV10.17937#46000#Vi?t#TH100T#17 9.7#^214#Wiesenthal, Simon#Tha th hay khng tha th#Simon Wiesenthal ; Nguyn K im Dn bin dch#^aH.#^aLao ng#2010#^a295tr.^b21cm#Nguyn Kim Dn#Mai#268377#T rnh by v nhng cm nhn mi m ng suy ngm v cng l, lng trc n v trc h nhim ca mi con ngi trong v thm st ngi Do Thi vo thi Hitler#o c#Ti dit chng#Chin tranh th gii II## 00547000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010009000510020023000600030012000830070025000950080 00500120009003600125010000500161011001500166020001700181020001100198020001200209 006000900221039000400230019001600234013000700250#VV10.17939#VV10.17938#65000#Vi ?t#B312M#895.1#^214#Tn Di #Bnh minh v hong hn#Tiu thuyt#Tn Di ; Kim D iu dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2010#^a340tr.^b21cm#Vn hc hi n i#Trung Quc#Tiu thuyt#Kim Diu#Mai#Dch Trung Quc#268378## 00440000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002903900040 00341810006000380820004000448080005000480020019000530070024000720040014000960080 00500110009001100115010000500126011001500131020000900146020001000155005001400165 013000700179#VV10.17940#VV10.17941#25000#Vi?t#Mai#D107N#080#^214#Danh ngn hin i#Tri Thc Vit bin dch#Ti bn ln 1#^aH.#^aLao ng#2010#^a167tr.^b20cm#T h gii#Danh ngn#Tri Thc Vit#268379## 00434000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070019000670040014000860080005001000090 01100105010000500116011001500121020000900136020001000145005001400155039000400169 013000700173#VV10.17942#VV10.17943#25000#Vi?t#D107N#080#^214#Danh ngn c in# Tri Thc Vit b.s.#Ti bn ln 1#^aH.#^aLao ng#2010#^a155tr.^b20cm#Th gii#Da nh ngn#Tri Thc Vit#Mai#268380## 00606000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530010014000580020013000720070014000850080005000990090 01100104010000500115011001500120039000400135013000700139021013300146020001900279 020001700298020000900315020000400324#VV10.17944#VV10.17945#25000#Vi?t#NH313C#89 5.9221009#^214#Cao Ngc Chu#Nhp cu th#Cao Ngc Chu#^aH.#^aLao ng#2010#^a1 59tr.^b21cm#Mai#268381#Gm nhng bi vit ghi li nhng kin, cm nhn, bnh l un v gii thiu ca Nguyn Ngc Chu v cc tc gi tc phm th Vit Nam#Nghi n cu vn hc#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00542000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010012000490020016000610030012000770070033000890080 00500122009003600127010000500163011001500168020001800183020000400201020001200205 006001500217039000400232013000700236019000900243#VV10.17946#VV10.17947#42000#Vi ?t#C125B#823#^214#Bowler, Tim#Cu b ca sng#Tiu thuyt#Tim Bowler ; Dng Kim Thoa dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2010#^a234tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thuyt#Dng Kim Thoa#Mai#268382#Dch Anh## 00741000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010013000490020019000620030029000810070035001100080 00500145009001100150010000500161011001500166006001600181039000400197013000700201 019000500208020000900213020000900222020001000231021019800241#VV10.17948#VV10.179 49#60000#Vi?t#C430#204#^214#Millman, Dan#Con ng tm linh#Hnh trnh thay i cuc i#Dan Millman ; Hunh Vn Thanh dch#^aH.#^aLao ng#2010#^a327tr.^b21c m#Hunh Vn Thanh#Mai#268383#Dch#Tn gio#Tm linh#Cuc sng#Gm cc cu chuyn c tc gi h cu nhn vt v cc mu i thoi, i thoi ni tm th th ch v tri nghim tm linh, tm hc cch sng, cm nhn cuc sng trn th ang hin hu quanh mnh## 00569000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010014000500020014000640030012000780070035000900080 00500125009005300130010000500183011001500188020001700203020000800220020001200228 006001500240039000400255019001300259013000700272#VV10.17950#VV10.17951#60000#Vi ?t#KH455S#894#^214#Imre, Kertsz#Khng s phn#Tiu thuyt#Kertsz Imre ; Gip V n Chung dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a3 26tr.^b21cm#Vn hc hin i#Hungari#Tiu thuyt#Gip Vn Chung#Mai#Dch Hungari #268384## 00440000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010016000550020013000710070016000840080005001000090 01100105010000500116011001500121020001700136020000900153020001300162039000400175 013000700179#VV10.17952#VV10.17953#55000#Vi?t#TH460N#895.9221#^214#Nguyn B Tr inh#Th ng ngn#Nguyn B Trinh#^aH.#^aLao ng#2010#^a338tr.^b21cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th ng ngn#Mai#268385## 00742000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020013000490030039000620070036001010080005001370090 01100142010000500153011001500158006000900173039000400182019000500186001001500191 013000700206021018200213020002000395020001000415020001500425#VV10.17954#VV10.179 55#38000#Vi?t#556V#158#^214#ng vin c#Ti sai nhng mi ngi u th m !#Jay Rifenbary ; Bin dch: Vit Th#^aH.#^aLao ng#2010#^a270tr.^b20cm#Vit T h#Mai#Dch#Rifenbary, Jay#268386#Hng dn bn cch to nn mt cuc sng tt p thnh cng, trnh bin h, vin l do m phi ng u t chu trch nhim, bit tha th, xc lp lng t trng, lun thnh tht...#B quyt thnh cng#Cuc sng#Tm l c nhn## 00582000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020032000490070029000810080005001100090011001150100 00500126011001500131006000800146006000900154039000400163013000700167020000700174 020001000181020001600191021009700207#VV10.17957#VV10.17956#39000#Vi?t#108L#170 #^214#o l lm ngi trong ng ngn#Bin dch: Anh Nhi, Kin Vn#^aH.#^aLao ng#2010#^a262tr.^b21cm#Anh Nhi#Kin Vn#Mai#268387#o l#Cuc sng#Truyn ng n gn#Gm nhng cu chuyn ng ngn hm cha nhng bi hc su sc, m tnh trit l v o lm ngi## 00943000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020019000620030044000810070066001250080 00500191009003600196010000500232011001500237005001400252005000900266005001300275 00500160028800600210030403900040032501300070032901900050033602000100034102000200 0351020001100371021015700382020001500539005001500554#VV10.17958#VV10.17960#VV10. 17959#65000#Vi?t#C120N#650.1#^214#Cm nang giao tip#Ngh thut xy dng cc m i quan h hu ch#Marcy Lerner, Ed Shen, Mark Oldman... ; Nguyn Th Bch Ngc d ch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2010#^a375tr.^b21cm#Lerner, Marcy#S hen, Ed#Oldman, Mark#Hamadeh, Hussam#Nguyn Th Bch Ngc#Mai#268388#Dch#Giao t ip#B quyt thnh cng#Kinh doanh#Gii thiu nhng cu chuyn, nhng quan nim v nhng phng php xy dng mng li cc mi quan h x hi, gip bn thnh c ng trong cuc i v s nghip#Quan h x hi#Hamadeh, Samer## 00636000000000337000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390004000520140007000560410005000631810006000680820012000748080005000860020 01500091003000400106007004600110022000500156005001500161005001500176005001100191 00500080020200500110021000800050022100900110022601000050023701100150024201500340 0257013000700291#VV10.17961#VV10.17962#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#50000# Vi?t#H561#895.9221008#^214#Hng t Vit#Th#Hunh Tn Minh, Trn Ngc Khi, N guyn Hu...#T.18#Hunh Tn Minh#Trn Ngc Khi#Nguyn Hu#Vn Lc#Chu Giang#^a H.#^aLao ng#2010#^a316tr.^b24cm#TTS ghi: Cu lc b Th Vit Nam#268389## 00810000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020020000620070026000820040014001080080 00500122009001100127010000500138011001500143021029700158020000900455020001200464 020000800476006000800484039000400492013000700496019000500503#VV10.17963#VV10.179 64#75000#Vi?t#S515N#294.3#^214#Ajahn Chah#Sui ngun tm linh#Ajahn Chah ; Minh Vi dch#Ti bn ln 1#^aH.#^aLao ng#2010#^a449tr.^b21cm#Gm nhng bi thuyt php ca Ajahn Chah - bc minh trit ni ting ng ging v nhng iu c bn trong gii lut, thin nh, tr tu nhm nhc nh v gip thnh chng phi sn sng nhn vo tm ca mnh, c gng tu hnh tm v sui ngun tm linh, x b c nhng rng buc ca trn th#o Pht#Thuyt php#Tu hnh#Minh Vi#Mai#268 390#Dch## 00632000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820012000418080005000530020016000580030004000740070045000780080005001230090 01100128010000500139011001500144015004400159020001700203020000900220020000400229 00500120023300500140024500500140025900500120027300500100028503900040029501300070 0299#VV10.17965#VV10.17966#290000#Vi?t#L462R#895.9221008#^214#Li ru non sng#T h#H Tr Dng, Lu Cng Lut, Ng Th Khit...#^aH.#^aLao ng#2010#^a651tr.^b2 1cm#TTS ghi: Cu lc b Th Cch mng Vit Nam#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H Tr Dng#Lu Cng Lut#Ng Th Khit#Thch Ni#Vn Giang#Mai#268391## 00682000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560010019000610020030000800030012001100070 07600122008000500198009003600203010000500239011001500244020001700259020000500276 02000120028100600130029303900040030601900100031000600150032000500140033501300070 0349#VV10.17967#VV10.17968#VV10.17969#34000#Vi?t#TR557T#843#^214#Parisis, Jean- Marc#Trc, trong v sau cuc tnh#Tiu thuyt#Jean Marc Parisis ; Dch: Trn Th Hu, Minh Nguyt ; Trn Vn Cng h..#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch V it#2010#^a166tr.^b21cm#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#Trn Th Hu#Mai#Dch Php# Minh Nguyt#Trn Vn Cng#268392## 00801000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020028000570070041000850080005001260090011001310100 00500142011001500147015004400162005001400206005001200220005001000232005001100242 00500100025303900040026301300070026702101270027402000170040102000080041802000090 0426020000400435020001200439#VV10.17970#VV10.17971#52000#Vi?t#L108C#895.9228008 #^214#Lo Cai ni nh v nim tin#Ng Minh Loan, L c Bnh, Hong Quy...#^aH.# ^aLao ng#2010#^a303tr.^b21cm#TTS ghi: Hi ng hng Lo Cai ti H Ni#Ng M inh Loan#L c Bnh#Hong Quy#C Ho Vn#Nguyn V#Mai#268393#Tp hp nhng bi vit ghi li nhng tnh cm, nhng k nim su sc ca cc tc gi sinh ra, ln ln trn mnh t Lo Cai#Vn hc hin i#Lo Cai#Bi vit#Th#Truyn ngn# # 00841000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390010015000440020039000590070064000980040028001620080005001900090 01100195010000500206011001500211021015300226020001500379020000800394020001000402 02000140041202000110042600500120043700600110044900600160046003900040047601300070 0480019001600487#VV10.17972#80000#Vi?t#116T#951.05092#^214#Lu Cng Lun#ng Tiu Bnh - Mt tr tu siu vit#Lu Cng Lun, Ung i L ; Dch: T Ngc i, Nguyn Vit Chi#Ti bn c sa cha b sung#^aH.#^aLao ng#2010#^a671tr.^b21 cm#Gii thiu v cuc i v s nghip ng Tiu Bnh, c bit l nhng mu l c v tr tu ca ng trong cng cuc ci t kinh t, chnh tr Trung Quc#ng Tiu Bnh#Tiu s#S nghip#Chnh tr gia#Trung Quc#Ung i L#T Ngc i#Ngu yn Vit Chi#Mai#268394#Dch Trung Quc## 00547000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350010014000400020016000540030012000700070032000820220004001140080 00500118009003600123010000500159011001500164020001700179020001100196020001200207 006001100219039000400230013000700234019001600241#VV10.17973#82000#Vi?t#L308H#89 5.1#^214#Minh Hiu Kh#Lit ho Nh Ca#Tiu thuyt#Minh Hiu Kh ; Nht Quang d ch#T.1#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2010#^a446tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Nht Quang#Mai#268395#Dch Trung Quc## 00547000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350010014000400020016000540030012000700070032000820220004001140080 00500118009003600123010000500159011001500164020001700179020001100196020001200207 006001100219039000400230019001600234013000700250#VV10.17974#98000#Vi?t#L308H#89 5.1#^214#Minh Hiu Kh#Lit ho Nh Ca#Tiu thuyt#Minh Hiu Kh ; Nht Quang d ch#T.2#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2010#^a543tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Nht Quang#Mai#Dch Trung Quc#268396## 00543000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330010020000380020028000580030012000860070041000980080005001390090 03600144010000500180011001500185020001700200020000300217020001200220006001400232 039000400246019000800250013000700258#VV10.17975#99000#Vi?t#T450A#813#^214#Cunni ngham, Michael#T m ni tn cng th gii#Tiu thuyt# Michael Cunningham ; Bi Khnh Vn dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2010#^a587tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Bi Khnh Vn#Mai#Dch M#268397## 00741000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010013000510020028000640070050000920080005001420090 03600147010000500183011001500188005001500203006001600218039000400234013000700238 021018100245020001700426020002000443#VV10.17976#VV10.17977#62000#Vi?t#M558H#658 .3#^214#Wagner, Rodd#12 nhn t qun l hiu qu#Rodd Wagner, Jam K. Harter ; Ng uyn Khc Vn dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2010#^a359tr.^b21cm# Harter, Jam K.#Nguyn Khc Vn#Mai#268398#Cung cp nhng khi nim, chng c, l i khuyn thit thc v c l thuyt v thc t gip bn thnh cng trong qun l : Thu hiu, nghi nhn, khen thng, quan tm, khuyn khch...#Qun l nhn lc# B quyt thnh cng## 00488000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010015000550020010000700030022000800070015001020080 00500117009001100122010000500133011001500138020001700153020000900170020001200179 020000800191039000400199013000700203#VV10.17979#VV10.17980#49000#Vi?t#NH100S#89 5.9223#^214#Phan Ch Thng#Nh s 10#Truyn ngn & tn vn#Phan Ch Thng#^aH.#^ aLao ng#2010#^a219tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Tn vn#Mai# 268399## 00575000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020016000620030012000780070031000900080 00500121009003600126010000500162011001500167020001700182020001100199020001200210 006001000222039000400232019001600236001001400252013000700266#VV10.17981#VV10.179 83#VV10.17982#59000#Vi?t#D550V#895.1#^214#D v tr chiu#Tiu thuyt#Minh Hiu Kh ; Mai Quyn dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2010#^a315tr.^b21 cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Mai Quyn#Mai#Dch Trung Quc#Minh Hi u Kh#268400## 00607000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580020019000630030027000820070019001090080 00500128009003600133010000500169011001500174020001700189020001100206020001200217 006001000229006001300239006001400252039000400266013000700270019001600277#VV10.17 984#VV10.17985#VV10.17986#42000#Vi?t#NG558T#895.1#^214#Ngi tnh dnh#Tp t ruyn ngn Trung Quc#Dch: Mai Quyn...#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vi t#2010#^a224tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn ngn#Mai Quyn#V Phong To#L Xun Thch#Mai#268401#Dch Trung Quc## 00569000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550010015000600020014000750030012000890070 02900101008000500130009005300135010000500188011001500193020001700208020000300225 020001200228006000800240039000400248019000800252013000700260#VV10.17988#VV10.179 89#VV10.17987#90000#Vi?t#C430#813#^214#Gibson, Rachel#Cn am m#Tiu thuy t#Rachel Gibson ; Bo Hn dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a507tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Bo Hn#Mai#Dch M #268402## 00821000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020032000570070023000890080005001120090049001170100 00500166011001500171005001300186001000900199004001300208013000700221021025100228 020001000479020000900489020000700498020000800505039000600513#VV10.17990#VV10.179 91#85000#Vi?t#T550#915.9731003#^214#T in ng - ph H Ni 2010#Nam Hng, Lng Th Nga#^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2010#^a431tr. ^b23cm#Lng Th Nga#Nam Hng#In ln th 2#268403#Cung cp cc thng tin v d i, c im a l, lch s hnh thnh, xut x tn gi, di tch thng cnh, cn g s v c s kinh doanh trn cc con ph thuc 29 n v hnh chnh (qun, huy n, th x) ca H Ni c cng b cho n thng 9 nm 2010#ng ph#a danh#H Ni#T in#TDung## 00855000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520020038000570070035000950080005001300090011001350100 00500146011001500151005001500166015005100181001001300232013000700245021024500252 020001800497020001000515020000900525020001300534039000600547#VV10.17992#VV10.179 93#VV10.17994#Vi?t#M458T#346.597#^214#100 cu hi v lut doanh nghip 2005#B.s. : Cao B Khot, Trn Hu Hunh#^aH.#^aLao ng#2010#^a276tr.^b21cm#Trn Hu Hun h#TTS ghi: Phng Thng mi v Cng nghip Vit Nam#Cao B Khot#268404#Gm 100 cu hi v li gii p nhng quy nh v thnh lp v ng k kinh doanh, cng ty trch nhim hu hn mt thnh vin v hai thnh vin tr ln, cng ty c ph n, cng ty hp danh, doanh nghip t nhn... trong lut doanh nghip nm 2005#Lu t doanh nghip#Php lut#Vit Nam#Sch hi p#TDung## 01073000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020064000560070053001200080005001730090011001780100005001890110 02600194005001600220015006800236005001500304005001500319013000700334021035600341 02000080069702000080070502000030071302000090071602000090072502000070073403900060 0741#VV10.17995#VV10.17996#Vi?t#L302S#324.2597070959731#^214#Lch s cch mng ng b v nhn dn x Bc Hng (1945 - 2010)#S.t., chnh sa, b sung: Dng Tu n Hng (ch.b.)...#^aH.#^aLao ng#2010#^a215tr., 16tr. nh^b21cm#Dng Tun Hng #TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b x Bc Hng#Nguyn c Ph#Nguyn Vn Sn#268405#Gii thiu vi nt v mnh t v con ngi Cm nh t rc Cch mng thng Tm 1945. Lch s cch mng ng b v nhn dn x trong u tranh ginh chnh quyn v khng chin chng thc dn Php xm lc (1946 - 19 54), xy dng v u tranh thng nht nc nh (1955 - 1975), xy dng ch ngha x hi v thc hin ng li i mi ca ng (1976 - 2010)#Lch s#ng b#X #Bc Hng#ng Anh#H Ni#TDung## 00546000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020024000440070017000680080005000850090011000900100005001010110 01400106012002000120005000700140013000700147020001800154020000800172020001000180 020000900190020001500199020001000214020001400224039000600238#VV10.17997#20000#V i?t#K250C#895.92211#^214#K chuyn on Th im#H Vy s.t., b.s.#^aH.#^aLao n g#2010#^a28tr.^b21cm#Gng sng mun i#Hi Vy#268406#Vn hc trung i#Tiu s #S nghip#Vit Nam#Sch thiu nhi#Truyn k#on Th im#TDung## 00563000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200120 00298080005000410020027000460070017000730080005000900090011000950100005001060110 01400111012002000125005000700145013000700152020001800159020001700177020000900194 020003900203020001500242020001000257039000600267#VV10.17998#20000#Vi?t#K250C#95 9.7023092#^214#K chuyn Nguyn phi Lan#H Vy s.t., b.s.#^aH.#^aLao ng#2010# ^a28tr.^b21cm#Gng sng mun i#Hi Vy#268407#Lch s trung i#Nhn vt lch s#Vit Nam# Lan, Nguyn phi, 1044-1117, Vit Nam#Sch thiu nhi#Truyn k#TDun g## 00574000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200130 00298080005000420020026000470070017000730080005000900090011000950100005001060110 01400111012002000125005000700145013000700152020001800159020001700177020000900194 020005000203020001500253020001000268039000600278#VV10.17999#20000#Vi?t#K250C#95 9.70252092#^214#K chuyn Trn Nguyn Hn#H Vy s.t., b.s.#^aH.#^aLao ng#2010# ^a28tr.^b21cm#Gng sng mun i#Hi Vy#268408#Lch s trung i#Nhn vt lch s#Vit Nam#Trn Nguyn Hn, Danh tng, (? - 1429), Vit Nam#Sch thiu nhi#Tru yn k#TDung## 00561000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020020000450070017000650080005000820090011000870100005000980110 01400103012002000117005000700137013000700144020001600151020001700167020000900184 020004700193020001500240020001000255039000600265#VV10.18000#20000#Vi?t#K250C#95 9.703092#^214#K chuyn Cao Thng#H Vy s.t., b.s.#^aH.#^aLao ng#2010#^a28tr.^ b21cm#Gng sng mun i#Hi Vy#268409#Lch s cn i#Nhn vt lch s#Vit Na m#Cao Thng, Danh tng, (1864 - 1893), Vit Nam#Sch thiu nhi#Truyn k#TDung# # 00536000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020026000450070017000710080005000880090011000930100005001040110 01400109012002000123005000700143013000700150020001600157020001700173020000900190 020001500199020001000214020001600224039000600240#VV10.18001#20000#Vi?t#K250C#95 9.703092#^214#K chuyn Phan nh Phng#H Vy s.t., b.s.#^aH.#^aLao ng#2010#^a 28tr.^b21cm#Gng sng mun i#Hi Vy#268410#Lch s cn i#Nhn vt lch s#V it Nam#Sch thiu nhi#Truyn k#Phan nh Phng#TDung## 00594000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010017000440020020000610030011000810070017000920080009001090090 01900118010000500137011001400142020000900156020000900165013000700174021015300181 039000600334#VV10.18003#VV10.18002#Vi?t#M501T#294.3#^214#Thch Thin Chn#Ma tr ng hiu hnh#Hiu & o#Thch Thin Chn#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a34t r.^b20cm#Gia nh#o Pht#268411#Nu ln ngha v tinh thn hiu o ca ngy L Vu Lan v s biu l lng hiu knh v yu thng i vi cha m ca nhng n gi con trong ngy L ny#TDung## 00434000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010009000440020018000530070009000710080009000800090019000890100 00500108011001500113020001700128020000900145020000400154020000900158013000700167 039000600174#VV10.18004#VV10.18005#Vi?t#V105N#294.3#^214#Thanh S#Vn nin huynh #Thanh S#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a151tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#o Pht#268412#TDung## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010009000510020020000600070009000800080009000890090 01900098010000500117011001500122020001700137020000900154020001200163013000700175 020000900182039000600191#VV10.18006#VV10.18007#35000#Vi?t#L551D#294.3#^214#Diu Nga#La d ho sen hng#Diu Nga#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a249tr.^b21c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#268413#o Pht#TDung## 00492000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010010000540020017000640030008000810070010000890080 00500099009001100104010000500115011001400120015003700134020001700171020000900188 020000400197013000700201039000600208#VN10.04849#VN10.04850#20000#Vi?t#N462A#895 .9221#^214#Xun Hng#Ni y Ngc Linh#Tp th#Xun Hng#^aH.#^aLao ng#2010#^a7 8tr.^b19cm#Tn tht ca tc gi: on Xun Hng#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#26 8414#TDung## 00457000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010019000540020017000730030004000900070019000940080 00500113009001100118010000500129011001400134020001700148020000900165020000400174 013000700178039000600185#VN10.04851#VN10.04852#15000#Vi?t#D125C#895.9221#^214#N guyn Quang Hunh#Du chn lch s#Th#Nguyn Quang Hunh#^aH.#^aLao ng#2010#^ a60tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#268415#TDung## 00656000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020010000570030004000670070039000710080005001100090 01100115010000500126011002600131015006900157005001400226020001700240020000900257 02000040026600500070027000500130027700500130029000500140030301300070031703900060 0324#VN10.04853#VN10.04854#45000#Vi?t#H561Q#895.9221008#^214#Hng qu#Th#inh Xun Hp, Chu H, c Thnh...#^aH.#^aLao ng#2010#^a172tr., 10tr. nh^b19c m#TTS ghi: Cu lc b Th x Tn Triu - Huyn Thanh Tr - Tp. H Ni#inh Xun Hp#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Chu H# c Thnh#H Xun Sanh#Hong Vn Th #268416#TDung## 00547000000000301000450001400070000004100050000718100060001208200120001880800050 00300020015000350030004000500070043000540220004000970080005001010090011001060100 00500117011001500122005001100137005001100148005001600159005001400175005001300189 013000700202020001700209039000600226020000900232020000400241#45000#Vi?t#B510P#8 95.9221408#^214#Bi phn vng#Th#L Tin t, Thanh Bnh, Nguyn nh Bo...#T. 5#^aH.#^aLao ng#2010#^a165tr.^b19cm#L Tin t#Thanh Bnh#Nguyn nh Bo#Nguy n c B#Phan Huy Ct#268417#Vn hc hin i#TDung#Vit Nam#Th## 00567000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020015000570030004000720070033000760080005001090090 01100114010000500125011001400130005001200144020001700156020000900173020000400182 005000700186005000900193005001700202005002100219013000700240039000600247#VN10.04 857#VN10.04858#25000#Vi?t#B557T#895.9221008#^214#Bc thi gian#Th#Vng Luyn , Vn T, c Thi...#^aH.#^aLao ng#2010#^a91tr.^b19cm#Vng Luyn#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Vn T#c Thi#Nguyn Cng Bnh#Nguyn Th Khnh Vn#268418# TDung## 00491000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010011000550020012000660030008000780070011000860080 00500097009001100102010000500113011001400118015003800132020001700170020000900187 020000400196013000700200039000600207#VN10.04859#VN10.04860#20000#Vi?t#T550P#895 .92214#^214#Hong Vit#T pha ni#Tp th#Hong Vit#^aH.#^aLao ng#2010#^a62t r.^b19cm#Tn tht ca tc gi: Hong Quc Vit#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#268 419#TDung## 00493000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010021000470020009000680030004000770070021000810220004001020080 00500106009001100111010000500122011002400127013000700151005002100158020001700179 020000900196020000400205039000600209#VN10.04861#VN10.04862#Vi?t#400C#895.9221#^ 214#Nguyn Th Kim Giang# chiu#Th#Nguyn Th Kim Giang#T.2#^aH.#^aLao ng#2 010#^a94tr., 4tr. nh^b19cm#268420#Nguyn Th Kim Giang#Vn hc hin i#Vit Na m#Th#TDung## 00445000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010013000540020016000670030004000830070013000870080 00500100009001100105010000500116011001500121020001700136020000900153020000400162 013000700166039000600173#VN10.04869#VN10.04870#25000#Vi?t#K600U#895.9221#^214#L u nh To#K c thi gian#Th#Lu nh To#^aH.#^aLao ng#2010#^a103tr.^b19cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#268421#TDung## 00517000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010016000550020009000710030012000800070033000920080 00500125009001100130010000500141011002600146005001600172013000700188020001700195 020000900212020001200221039000600233#VN10.04863#VN10.04864#50000#Vi?t#TH112V#89 5.9223#^214#Trn Nghi Hong#Thy vua#Truyn phim#Trn Nghi Hong, Nguyn Thu Kh a#^aH.#^aLao ng#2010#^a216tr., 16tr. nh^b19cm#Nguyn Thu Kha#268422#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn phim#TDung## 00630000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010012000520020037000640070012001010080005001130090 01100118010000500129011001500134