00652000000000277000450004100050000080800050000503900040001000100160001400200240 00300070016000540080009000700090019000790100005000980110014001030150044001170820 00600161013000700167026001100174026001100185181000600196020000900202020000800211 020000800219020001000227021013700237#Vi?t#^214#Mai#Thch Vin Gic#Nn tng thi t lp gii#Thch Vin Gic#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a92tr.^b21cm#TTS g hi: Vin Nghin cu Pht hc Vit Nam#294.3#265984#VV10.14727#VV10.14728#N254T# o Pht#Gio l#o c#Gii lut#Trnh by qu trnh hnh thnh gii v nn tn g ca gii lut. Cc khi nim, quan nim, mc tiu, c s xy dng o c tron g o Pht## 00682000000000265000450004100050000080800050000503900040001000100150001400200270 00290070015000560080009000710090019000800100005000990110015001040820007001190130 00700126014000700133026001100140026001100151181000800162020001500170020000900185 020000900194021021300203#Vi?t#^214#Mai#o Quang Ton#Gio hi Vit Nam nm 1659 #o Quang Ton#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a235tr.^b21cm#275.97#265985#31 000#VV10.14730#VV10.14729#GI-108H#o Thin cha#Gio hi#Vit Nam#Gii thiu s qua v c ng Phanxic Ingoli (v th k u tin ca Thnh b) v cng trn h ca ngi ti Thnh B. Cc hun th nm 1659 v c cha Lambert vi ch bo tr truyn gio B o Nha ti Vit Nam## 00617000000000265000450004100050000080800050000503900040001000100170001400200230 00310070017000540080009000710090019000800100005000990110015001040820006001190130 00700125014000700132026001100139026001100150181000600161020000900167020001000176 020001400186021015100200#Vi?t#^214#Mai#Thch Chn Thin#T tng kinh a tng#T hch Chn Thin#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a127tr.^b21cm#294.3#265986#210 00#VV10.14731#VV10.14732#T550T#o Pht#Kinh Pht#Kinh a tng#Gii thiu xut x kinh a tng v ngha tn kinh, danh hiu B tt a tng. Ni dung kinh a tng cng nhng nhn thc, tu tp qua kinh a tng## 00523000000000253000450004100050000080800050000503900040001000100090001400200450 00230070014000680080009000820090019000910100005001100110015001150820006001300130 00700136026001100143026001100154181000600165020000900171020001000180020000800190 021007100198#Vi?t#^214#Mai#Diu Nga#Bn mi tm i nguyn ca c Pht A di #Diu Nga b.s.#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a145tr.^b21cm#294.3#265987#VV10 .14733#VV10.14734#B454M#o Pht#Kinh Pht#Gio l#Gii thiu trch son v gii thch 48 i nguyn ca c Pht A di ## 00739000000000289000450004100050000080800050000503900040001000100110001400200450 00250050014000700070026000840080011001100090016001210100005001370110015001420820 01100157013000700168026001100175026001100186181000600197020000900203020000800212 020000800220020000900228020000900237021020300246#Vi?t#^214#Mai# Hu Ti#310 n m gio dc - o to Bin Ho ng Nai#Bi Quang Huy# Hu Ti, Bi Quang Huy#^ ang Nai#^aNxb. ng Nai#2010#^a320tr.^b21cm#370.959775#265988#VV10.14735#VV10. 14736#B100T#Gio dc#o to#Lch s#Bin Ho#ng Nai#Gii thiu lch s hnh t hnh v qu trnh pht trin ca ngnh gio dc - o to Bin Ho, ng Nai qua cc thi k t nm 1861-2010: H thng gio dc, thnh tu, nhim v trong giai on hin nay...## 00564000000000289000450004100050000080800050000503900040001000200400001400300300 00540050015000840050017000990070033001160080005001490090018001540100005001720110 01400177022000400191082000700195013000700202014000600209026001100215181000800226 020001100234020000900245020000600254020001400260#Vi?t#^214#Mai#Gip em luyn v thi vit ch p lp 2#Mu ch vit trong trng hc#Hong Ho Bnh#Nguyn Thu H ng#Hong Ho Bnh, Nguyn Thu Hng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a38tr.^b24cm# T.1#372.63#265989#8000#VV10.14726#GI-521E#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c th m## 00564000000000289000450004100050000080800050000503900040001000200400001400300300 00540050015000840050017000990070033001160080005001490090018001540100005001720110 01400177022000400191082000700195013000700202014000600209026001100215181000800226 020001100234020000900245020000600254020001400260#Vi?t#^214#Mai#Gip em luyn v thi vit ch p lp 3#Mu ch vit trong trng hc#Hong Ho Bnh#Nguyn Thu H ng#Hong Ho Bnh, Nguyn Thu Hng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a38tr.^b24cm# T.1#372.63#265990#8000#VV10.14737#GI-521E#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c th m## 00564000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200070 00308080005000370020040000420030030000820070033001120220004001450080005001490090 01800154010000500172011001400177020001100191020000900202020000600211020001400217 005001500231005001700246039000400263013000700267#VV10.14738#8000#Vi?t#GI-521E#3 72.63#^214#Gip em luyn v thi vit ch p lp 5#Mu ch vit trong trng hc #Hong Ho Bnh, Nguyn Thu Hng#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a38tr.^b24cm# Ting Vit#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#Hong Ho Bnh#Nguyn Thu Hng#Mai#2659 91## 00572000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020028000520030034000800070014001140040027001280080 00500155009001800160010000500178011001400183020001200197020000800209020000800217 020001400225005001400239039000400253013000700257020000600264#VV10.14739#VV10.147 40#20000#Vi?t#T527T#372.62#^214#Tuyn tp 100 bi vn hay 3#Luyn c, k chuy n, tp lm vn#V Tin Qunh#Ti bn, sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2 010#^a86tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Vn hc#Sch c thm#V Tin Qunh#Mai#26 5992#Lp 3## 00552000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070036000700040013001060080005001190090 01800124010000500142011001500147020001100162020000700173020000400180020000600184 020001400190005002000204005001500224039000400239013000700243#VV10.14741#VV10.147 42#20000#Vi?t#L527T#372.61#^214#Luyn t v cu 4#Nguyn Th Kim Dung, H Th V n Anh#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a120tr.^b24cm#Ting Vit#T ng #Cu#Lp 4#Sch c thm#Nguyn Th Kim Dung#H Th Vn Anh#Mai#265993## 00540000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020048000520070017001000040018001170080005001350090 01800140010000500158011001500163020000900178020000800187020000700195020000600202 020001400208005001700222039000400239013000700243#VV10.14743#VV10.14744#20000#Vi ?t#H561D#372.89#^214#Hng dn hc khoa hc - lch s - a l lp 5#Hunh Tn P hng#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a110tr.^b24cm#Khoa hc#Lch s#a l#Lp 5#Sch c thm#Hunh Tn Phng#Mai#265994## 00545000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020037000530070027000900040018001170080005001350090 01800140010000500158011001500163020001200178020000600190020000800196020001400204 005001100218005001500229039000400244013000700248#VV10.14745#VV10.14746#21000#Vi ?t#NH556B#372.62#^214#Nhng bi vn t s v miu t lp 5# Kim Ho, Trn Huy Thng#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a127tr.^b24cm#Tp lm vn#L p 5#Bi vn#Sch c thm# Kim Ho#Trn Huy Thng#Mai#265995## 00498000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510070015000850040018001000080005001180090 01800123010000500141011001500146020000500161020000600166020001400172005001500186 039000400201020000800205013000700213#VV10.14747#VV10.14748#21000#Vi?t#B103T#372 .7#^214#Bi tp c bn v nng cao ton 5#Phm nh Thc#Ti bn ln th 1#^aH.# ^ai hc S phm#2010#^a127tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#Phm nh Thc#Ma i#Bi tp#265996## 00507000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510070015000780220004000930040018000970080 00500115009001800120010000500138011001500143020000500158020000600163020000800169 020001400177005001500191039000400206013000700210#VV10.14749#VV10.14750#17000#Vi ?t#V460B#372.7#^214#V bi tp nng cao ton 5#Phm nh Thc#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a111tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# Phm nh Thc#Hoa#265997## 00660000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020029000510070065000800040018001450080005001630090 01800168010000500186011001500191020001200206020000600218020000800224020001400232 00500130024600500160025900500180027503900040029300500140029700500160031101300070 0327#VV10.14751#VV10.14752#25000#Vi?t#M458T#372.6#^214#155 bi lm vn ting Vi t 5#T Thanh Sn, L Thun An, Nguyn Vit Nga, Nguyn Trung Kin...#Ti bn l n th 3#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a216tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 5#Bi vn#Sc h c thm#T Thanh Sn#Nguyn Vit Nga#Nguyn Trung Kin#Mai#Phm c Minh#Nguy n Nht Hoa#265998## 00532000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510070015000770040018000920080005001100090 01800115010000500133011001500138015005000153020000500203020000600208020001400214 005001500228039000400243013000700247#VV10.14753#VV10.14754#26000#Vi?t#C101D#372 .7#^214#Cc dng ton bi dng 5#Nguyn Vn Nho#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai h c S phm#2010#^a159tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba: Cc dng ton bi dng lp 5# Ton#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Vn Nho#Mai#265999## 00613000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020027000490070057000760040018001330080005001510090 01800156010000500174011001500179020001200194020000600206020000800212020001400220 005001300234005001200247005001600259005001300275039000400288013000700292#VV10.14 755#VV10.14756#35000#Vi?t#M458T#807#^214#155 bi lm vn chn lc 6#T Thanh S n, L Thun An, Nguyn Vit Nga, Phm Minh T#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a216tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 6#Bi vn#Sch c thm#T Thanh Sn# L Thun An#Nguyn Vit Nga#Phm Minh T#Mai#266000## 00652000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020032000540070066000860040018001520080005001700090 01800175010000500193011001500198020001000213020000600223020001400229039000400243 020002000247005002000267020000800287005002000295005001600315013000700331#VV10.14 757#VV10.14758#25000#Vi?t#S111T#428.0076#^214#670 cu trc nghim ting Anh 6#H unh Th i Nguyn (ch.b.), Trn Th Phng Thu, Cao Th T Hoi#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a167tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Sch c thm#Mai# Cu hi trc nghim#Hunh Th i Nguyn#Bi tp#Trn Th Phng Thu#Cao Th T H oi#266001## 00468000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020025000490070016000740040013000900080005001030090 01800108010000500126011001500131020000900146020000600155020001400161005001600175 039000400191013000700195#VV10.14759#VV10.14760#27000#Vi?t#T406N#516#^214#Ton n ng cao hnh hc 7#Nguyn Vnh Cn#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a15 8tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 7#Sch c thm#Nguyn Vnh Cn#Mai#266002## 00593000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020032000540070042000860040018001280080005001460090 01800151010000500169011001500174020001000189020000600199020001400205039000400219 020002000223005002100243020000800264005001200272013000700284#VV10.14761#VV10.147 62#24000#Vi?t#S111T#428.0076#^214#670 cu trc nghim ting Anh 8#Nguyn Th i Nguyn (ch.b.), Cao T Hoi#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a167 tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 8#Sch c thm#Mai#Cu hi trc nghim#Nguyn Th i Ng uyn#Bi tp#Cao T Hoi#266003## 00556000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020040000530070017000930040018001100080005001280090 01800133010000500151011001500156020000700171020000600178020000800184020001400192 005001700206039000400223020000800227020001200235013000700247#VV10.14763#VV10.147 64#25000#Vi?t#C125H#530.076#^214#Cu hi v bi tp trc nghim vt l 8#Nguyn Thanh Hi#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a143tr.^b24cm#Vt l#L p 8#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Thanh Hi#Mai#Cu hi#Trc nghim#266004## 00532000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020021000530070031000740040018001050080005001230090 01800128010000500146011001500151020000700166020000600173020000800179020001400187 005001700201005001300218039000400231013000700235#VV10.14765#VV10.14766#32000#Vi ?t#N114T#530.076#^214#500 bi tp vt l 8#Nguyn Thanh Hi, on Vn Ln#Ti b n ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a198tr.^b24cm#Vt l#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Thanh Hi#on Vn Ln#Mai#266005## 00600000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020022000510030025000730070021000980040029001190080 00500148009001800153010000500171011001500176020000800191020001200199020000600211 020001400217005002100231039000400252013000700256020001100263020001200274#VV10.14 767#VV10.14768#24000#Vi?t#250K#807.6#^214# kim tra ng vn 8#15 pht, 1 ti t & hc k#ng Th Ngc Phng#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S p hm#2010#^a142tr.^b24cm#Ng vn# kim tra#Lp 8#Sch c thm#ng Th Ngc Ph ng#Mai#266006#Ting Vit#Tp lm vn## 00560000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020039000540070034000930040018001270080005001450090 01800150010000500168011001500173020001000188020000600198020001400204005001900218 039000400237020000800241005001400249013000700263#VV10.14769#VV10.14770#20000#Vi ?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp b tr v nng cao ting Anh 9#Nguyn Thu An Vn , Hong V Lun#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a119tr.^b24cm#Ti ng Anh#Lp 9#Sch c thm#Nguyn Thu An Vn#Mai#Bi tp#Hong V Lun#266007## 00580000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020041000550030010000960070021001060040018001270080 00500145009001800150010000500168011001500173020001000188020000600198020001400204 005000800218039000400226020000900230020000800239005001200247013000700259#VV10.14 771#VV10.14772#22000#Vi?t#NG550P#428.0076#^214#Ng php v bi tp nng cao ti ng Anh 9#C p n#Vnh B, Tho Nguyn#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm #2010#^a135tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 9#Sch c thm#Vnh B#Mai#Ng php#Bi tp# Tho Nguyn#266008## 00469000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020023000490070016000720040018000880080005001060090 01800111010000500129011001500134020000700149020000600156020001400162005001600176 039000400192013000700196#VV10.14773#VV10.14774#37000#Vi?t#T406N#512#^214#Ton n ng cao i s 9#Nguyn Vnh Cn#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^ a231tr.^b24cm#i s#Lp 9#Sch c thm#Nguyn Vnh Cn#Mai#266009## 00714000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020073000520030080001250070032002050080005002370090 01800242010000500260011001500265020000500280020001600285020001400301005001700315 005001400332039000400346013000700350020001500357004004000372#VV10.14775#VV10.147 76#45000#Vi?t#M558L#510.76#^214#15 ch thng gp trong cc k thi THCS v t uyn sinh lp 10 mn ton#Dnh cho hc sinh n luyn thi hc sinh gii THCS v t uyn sinh vo lp 10 THPT#Nguyn c Hong, Nguyn Sn H#^aH.#^ai hc S phm #2010#^a303tr.^b24cm#Ton#Trung hc c s#Sch c thm#Nguyn c Hong#Nguyn Sn H#Mai#266010#Sch luyn thi#Ti bn ln th 1 c chnh sa, b sung## 00505000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020039000540030030000930070017001230080005001400090 01800145010000500163011001500168020000700183020000700190020001400197005001700211 039000400228013000700232#VV10.14777#VV10.14778#38000#Vi?t#H561D#330.9597#^214#H ng dn hc v lm bi thi a l 10#Theo chun kin thc, k nng#Nguyn Hong Anh#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a159tr.^b24cm#a l#Lp 10#Sch c thm#Nguy n Hong Anh#Mai#266011## 00594000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020053000510070013001040080005001170090018001220100 00500140011001500145020000800160020001200168020001100180020000800191020000700199 02000140020600500130022003900040023301300070023702000070024402000080025102000090 0259#VV10.14779#VV10.14780#46000#Vi?t#454T#807.6#^214#n tp, kim tra nh gi kt qu hc tp ng vn 10#L Minh Lun#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a293tr.^b 24cm#Ng vn#Tp lm vn#Ting Vit#Vn hc#Lp 10#Sch c thm#L Minh Lun#Ma i#266012#n tp#Bi tp#Kim tra## 00594000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020053000510070013001040080005001170090018001220100 00500140011001500145020000800160020001200168020001100180020000800191020000700199 02000140020600500130022003900040023301300070023702000070024402000080025102000090 0259#VV10.14781#VV10.14782#52000#Vi?t#454T#807.6#^214#n tp, kim tra nh gi kt qu hc tp ng vn 11#L Minh Lun#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a331tr.^b 24cm#Ng vn#Tp lm vn#Ting Vit#Vn hc#Lp 11#Sch c thm#L Minh Lun#Ma i#266013#n tp#Bi tp#Kim tra## 00494000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020032000490070022000810040018001030080005001210090 01800126010000500144011001500149020001000164020000700174020001400181005002200195 039000400217013000700221#VV10.14783#VV10.14784#46000#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh c bn v nng cao 11#Nguyn Th Minh Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a287tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 11#Sch c thm#Nguyn Th Minh Hn g#Mai#266014## 00564000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020049000540070014001030040018001170080005001350090 01800140010000500158011001500163020001000178020000700188020000700195020000900202 020001400211005001400225039000400239020001200243013000700255#VV10.14785#VV10.147 86#30000#Vi?t#454T#428.0076#^214#n tp v kim tra bng trc nghim ting Anh 11#Lu Hong Tr#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a183tr.^b24cm#T ing Anh#Lp 11#n tp#Kim tra#Sch c thm#Lu Hong Tr#Mai#Trc nghim#2660 15## 00575000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020029000540030010000830070035000930040018001280080 00500146009001800151010000500169011001500174020001000189020000700199020000800206 020001400214005001600228039000400244005001800248013000700266#VV10.14787#VV10.147 88#27000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp b sung ting Anh 11#C p n#V Th Thu Anh, Tn N Phng Chi#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a175 tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#V Th Thu Anh#Mai#Tn N Ph ng Chi#266016## 00547000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020044000540070008000980040018001060080005001240090 01800129010000500147011001500152020001000167020000700177020000800184020000800192 020001400200005000800214039000400222020001200226013000700238#VV10.14789#VV10.147 90#24000#Vi?t#C125H#428.0076#^214#Cu hi v bi tp trc nghim ting Anh 11#V nh B#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a151tr.^b24cm#Ting Anh#L p 11#Cu hi#Bi tp#Sch c thm#Vnh B#Mai#Trc nghim#266017## 00558000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020021000490070024000700080005000940090018000990100 00500117011001500122020000800137020001200145020001100157020000800168020000700176 020001400183005001100197005001200208039000400220004001300224013000700237#VV10.14 791#VV10.14792#44000#Vi?t#B452D#807#^214#Bi dng ng vn 11# Kim Ho, Trn H Nam#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a327tr.^b24cm#Ng vn#Tp lm vn#Ting Vit #Vn hc#Lp 11#Sch c thm# Kim Ho#Trn H Nam#Mai#In ln th 2#266018## 00603000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020039000530030022000920070050001140080005001640090 01800169010000500187011001500192020000700207020000700214020001400221005001700235 039000400252020000800256020001200264004001800276013000700294#VV10.14793#VV10.147 94#25000#Vi?t#C101D#537.076#^214#Cc dng bi tp trc nghim vt l 11#Theo ch ng trnh mi#Nguyn nh Non, Phm Th Ph, Nguyn nh Thc#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a143tr.^b24cm#Vt l#Lp 11#Sch c thm#Nguyn nh Non#Mai#Bi tp#Trc nghim#Ti bn ln th 1#266019## 00547000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020049000490070017000980080005001150090018001200100 00500138011001500143020000800158020000700166020001400173005001700187039000400204 004001800208020001200226020001200238013000700250#VV10.14795#VV10.14796#41000#Vi ?t#B450#909#^214#B kim tra t lun v trc nghim lch s 11#Trng Ngc T hi#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a255tr.^b24cm#Lch s#Lp 11#Sch c thm#Tr ng Ngc Thi#Mai#Ti bn ln th 1# kim tra#Trc nghim#266020## 00601000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020030000530030058000830070019001410080005001600090 01800165010000500183011001500188020000700203020000700210020001400217005001900231 039000400250020000800254020001200262013000700274004001800281#VV10.14797#VV10.147 98#30000#Vi?t#B103T#537.076#^214#Bi tp trc nghim vt l 11#Dng cho hc sin h lp 11 chun b thi cao ng v i hc#Nguyn Phng Hong#^aH.#^ai hc S p hm#2010#^a183tr.^b24cm#Vt l#Lp 11#Sch c thm#Nguyn Phng Hong#Mai#Bi t p#Trc nghim#266021#Ti bn ln th 1## 00503000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020039000520030030000910070017001210080005001380090 01800143010000500161011001500166020000700181020000700188020001400195005001700209 039000400226013000700230#VV10.14799#VV10.14800#36000#Vi?t#H561D#330.91#^214#H ng dn hc v lm bi thi a l 11#Theo chun kin thc, k nng#Nguyn Hong A nh#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a189tr.^b24cm#a l#Lp 11#Sch c thm#Nguyn Hong Anh#Mai#266022## 00673000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020036000490030040000850070059001250080005001840090 01800189010000500207011001500212020000800227020001200235020001100247020000800258 02000070026602000140027300500140028700500180030100500170031903900040033601300070 0340#VV10.14801#VV10.14802#49000#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn hc v lm bi n g vn 11#Dnh cho hc sinh Ban KHTN v Ban C s#Phan Mu Cnh (ch.b.), Trn Th Lam Thu, Trn Th M Hnh#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a268tr.^b24cm#Ng vn# Tp lm vn#Ting Vit#Vn hc#Lp 11#Sch c thm#Phan Mu Cnh#Trn Th Lam T hu#Trn Th M Hnh#Mai#266023## 00558000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020041000530070017000940040018001110080005001290090 01800134010000500152011001500157020000700172020000700179020000800186020000800194 020001400202005001700216039000400233020001200237013000700249#VV10.14803#VV10.148 04#38000#Vi?t#C125H#530.076#^214#Cu hi v bi tp trc nghim vt l 12#Nguy n Thanh Hi#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a231tr.^b24cm#Vt l# Lp 12#Cu hi#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Thanh Hi#Mai#Trc nghim#266024## 00552000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020042000550030017000970070008001140040018001220080 00500140009001800145010000500163011001500168020001000183020000700193020000900200 020000800209020001400217005000800231039000400239013000700243#VV10.14805#VV10.148 06#30000#Vi?t#NG550P#428.0076#^214#Ng php v bi tp nng cao ting Anh 12#Ch ng trnh mi#Vnh B#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a183tr.^b2 4cm#Ting Anh#Lp 12#Ng php#Bi tp#Sch c thm#Vnh B#Mai#266025## 00708000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020027000490030052000760070058001280080005001860090 01800191010000500209011001400214020001200228020000800240020000900248020000700257 02000140026400500200027800500150029800500180031303900040033100500140033500500140 0349013000700363#VV10.14808#VV10.14807#52000#Vi?t#H103T#807#^214#200 bi v o n vn hay 12#Bin son theo chng trnh mi nht ca B GD & T#Phm Vn an Tr ng, Phm Vn Thnh, Phm Th Thu Hng...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a283r.^b 24cm#Tp lm vn#Bi vn#on vn#Lp 12#Sch c thm#Phm Vn an Trng#Phm Vn Thnh#Phm Th Thu Hng#Mai#Phm Kim Ngn#Phm M Duyn#266026## 00550000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020039000540030030000930070017001230080005001400090 01800145010000500163011001500168020000700183020000700190020001400197005001700211 039000400228013000700232020001200239020000900251#VV10.14809#VV10.14810#49000#Vi ?t#H561D#330.9597#^214#Hng dn hc v lm bi thi a l 12#Theo chun kin th c, k nng#Nguyn Hong Anh#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a269tr.^b24cm#a l#L p 12#Sch c thm#Nguyn Hong Anh#Mai#266027#a kinh t#Vit Nam## 00606000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020022000530030023000750070044000980080005001420090 01800147010000500165011001500170020000700185020000800192020000700200020001400207 005001700221039000400238005001100242005001400253013000700267004001800274#VV10.14 811#VV10.14812#32000#Vi?t#N114T#530.076#^214#500 bi tp vt l 12#T lun v t rc nghim#Nguyn Thanh Hi, Bi B Duy, Trn c Long#^aH.#^ai hc S phm#20 10#^a199tr.^b24cm#Vt l#Bi tp#Lp 12#Sch c thm#Nguyn Thanh Hi#Mai#Bi B Duy#Trn c Long#266028#Ti bn ln th 1## 00500000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020020000520030026000720070016000980080005001140090 01800119010000500137011001500142020000500157020001200162020000700174020001400181 005001600195039000400211013000700215#VV10.14813#VV10.14814#28000#Vi?t#250K#510 .76#^214# kim tra ton 12#15 pht, 1 tit v hc k#Nguyn Hu Nhn#^aH.#^a i hc S phm#2010#^a168tr.^b24cm#Ton# kim tra#Lp 12#Sch c thm#Nguyn H u Nhn#Mai#266029## 00497000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020022000530030026000750070012001010080005001130090 01800118010000500136011001500141020000700156020001200163020000700175020001400182 005001200196039000400208013000700212#VV10.14815#VV10.14816#26000#Vi?t#250K#530 .076#^214# kim tra vt l 12#15 pht, 1 tit v hc k#Mai Trng #^aH.#^ai hc S phm#2010#^a160tr.^b24cm#Vt l# kim tra#Lp 12#Sch c thm#Mai Tr ng #Mai#266030## 00523000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020020000540070032000740220004001060080005001100090 01800115010000500133011001500138020000500153020000600158020001300164020001400177 005001400191005001700205039000400222013000700226#VV10.14817#VV10.14818#25000#Vi ?t#GI-103B#510.76#^214#Gii bi tp ton 6#V Trung Kit, Phm Th Thu Nga#T.2#^ aH.#^ai hc S phm#2010#^a135tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Gii bi tp#Sch c thm# V Trung Kit#Phm Th Thu Nga#Mai#266031## 00523000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020020000540070032000740220004001060080005001100090 01800115010000500133011001500138020000500153020001300158020000600171020001400177 005001400191005001700205039000400222013000700226#VV10.14819#VV10.14820#50000#Vi ?t#GI-103B#510.76#^214#Gii bi tp ton 8#V Trung Kit, Phm Th Thu Nga#T.1#^ aH.#^ai hc S phm#2010#^a286tr.^b24cm#Ton#Gii bi tp#Lp 8#Sch c thm# V Trung Kit#Phm Th Thu Nga#Mai#266032## 00523000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020020000540070032000740220004001060080005001100090 01800115010000500133011001500138020000500153020001300158020000600171020001400177 005001400191005001700205039000400222013000700226#VV10.14821#VV10.14822#45000#Vi ?t#GI-103B#510.76#^214#Gii bi tp ton 8#V Trung Kit, Phm Th Thu Nga#T.2#^ aH.#^ai hc S phm#2010#^a246tr.^b24cm#Ton#Gii bi tp#Lp 8#Sch c thm# V Trung Kit#Phm Th Thu Nga#Mai#266033## 00472000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020020000540070012000740220004000860080005000900090 01800095010000500113011001500118020000500133020000600138020001300144020001400157 005001200171039000400183013000700187#VV10.14823#VV10.14824#36000#Vi?t#GI-103B#5 10.76#^214#Gii bi tp ton 9#L Vn Minh#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a190 tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Gii bi tp#Sch c thm#L Vn Minh#Mai#266034## 00472000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020020000540070012000740220004000860080005000900090 01800095010000500113011001500118020000500133020000600138020001300144020001400157 005001200171039000400183013000700187#VV10.14825#VV10.14826#44000#Vi?t#GI-103B#5 10.76#^214#Gii bi tp ton 9#L Vn Minh#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a238 tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Gii bi tp#Sch c thm#L Vn Minh#Mai#266035## 00638000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020064000540030019001180070032001370080005001690090 01800174010000500192011001500197020000500212020002000217020001500237020001400252 005001500266005001600281039000400297020000700301020000900308013000700317#VV10.14 827#VV10.14828#46000#Vi?t#PH561P#519.076#^214#Phng php n luyn thi i hc, cao ng mn ton theo ch #T hp v xc sut#Hong Vn Minh, Nguyn c Ti n#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a299tr.^b24cm#Ton#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Sch c thm#Hong Vn Minh#Nguyn c Tin#Mai#T hp#Xc sut#266036## 00607000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020064000520030008001160070033001240080005001570090 01800162010000500180011001500185020000500200020002000205020001500225020001400240 005001500254005001700269039000400286020000800290013000700298#VV10.14830#VV10.148 29#36000#Vi?t#PH561P#512.7#^214#Phng php n luyn thi i hc, cao ng mn ton theo ch #S phc#Hong Vn Minh, Nguyn Quc Hng#^aH.#^ai hc S phm #2010#^a241tr.^b24cm#Ton#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Sch c thm#Hong Vn Minh#Nguyn Quc Hng#Mai#S phc#266037## 00659000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020057000540030030001110070030001410080005001710090 01800176010000500194011001500199020000500214020002000219020001500239020001400254 005001400268005001500282039000400297013000700301004003000308020000700338#VV10.14 831#VV10.14832#65000#Vi?t#GI-462T#510.76#^214#Gii thiu thi tuyn sinh i hc & cao ng mn ton#Theo tinh thn tuyn sinh mi#H Vn Chng, Phm Hng D anh#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a424tr.^b24cm#Ton#Ph thng trung hc#Sch luy n thi#Sch c thm#H Vn Chng#Phm Hng Danh#Mai#266038#Ti bn, c sa ch a, b sung# thi## 00671000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020052000520030057001040070055001610080005002160090 01800221010000500239011001500244020000500259020002000264020001500284020001400299 005001300313005001800326005001400344039000400358013000700362#VV10.14833#VV10.148 34#64000#Vi?t#H561D#510.76#^214#Hng dn n - luyn thi i hc, cao ng mn ton#Theo cu trc thi mn Ton ca B Gio dc v o to#Bi Vn Ngh (ch.b .), Nguyn Tin Trung, Nguyn Sn H#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a415tr.^b24cm# Ton#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Sch c thm#Bi Vn Ngh#Nguyn Tin T rung#Nguyn Sn H#Mai#266039## 00743000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020070000530070055001230040040001780080005002180090 01800223010000500241011001500246020000800261020002000269020000800289020001200297 02000140030900500150032300500130033800500140035100500130036500500160037803900040 0394013000700398#VV10.14835#VV10.14836#40000#Vi?t#M558S#546.076#^214#16 phng php v k thut gii nhanh bi tp trc nghim mn ho hc#Phm Ngc Bng (ch.b .), V Khc Ngc, Hong Th Bc...#Ti bn ln th 2 c chnh sa, b sung#^aH.# ^ai hc S phm#2010#^a259tr.^b24cm#Ho hc#Ph thng trung hc#Bi tp#Trc n ghim#Sch c thm#Phm Ngc Bng#V Khc Ngc#Hong Th Bc#T S Chng#L Th M Trang#Mai#266040## 00699000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020017000460080005000630090018000680100005000860110015000910210 23100106020003000337020000800367020000700375039000400382015006400386013000700450 #VV10.14838#VV10.14837#Vi?t#S450T#378.597#^214#S tay sinh vin#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a136tr.^b24cm#Gii thiu v trng i hc S phm H Ni v mt s quy ch, quyt nh v o to v qun l sinh vin, cc n v trong trng, c c thng tin v o to, cng tc on thanh nin v phong tro sinh vin, th v in, k tc x...#Trng i hc S phm H Ni#o to#S tay#Mai#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm H Ni#266041## 00877000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820008000528080005000600020057000650030017001220070030001390080 00500169009001800174010000500192011001500197021028900212020000900501020001400510 020000900524020001800533005001300551039000400564013000700568#VV10.14839#VV10.148 41#VV10.14840#125000#Vi?t#L504G#344.597#^214#Lut gio dc v nhng quy nh m i trong ngnh gio dc#Sa i, b sung#Phm Vn Ty s.t., gii thiu#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a402tr.^b24cm#Trnh by ni dung lut gio dc vi cc phn q ui nh chung v cc qui nh c th v h thng gio dc, nhim v v quyn hn ca nh gio, ngi hc, nh trng, gia nh v x hi, ni dung qun l nh n c v gio dc, vn khen thng v x l vi phm cng cc iu khon thi hn h#Gio dc#Lut gio dc#Vit Nam#Vn bn php lut#Phm Vn Ty#Mai#266042## 00725000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020035000410070024000760080005001000090018001050100005001230110 01500128021017500143020000900318020000900327020001000336020000700346005001300353 039000400366015004900370013000700419020000900426#VV10.14842#50000#Vi?t#S450C#37 2.11#^214#S cng tc gio vin khi mm non#Phm Vn Ty s.t., b.s.#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a250tr.^b24cm#Gm nhng ghi ch v thng tin c nhn, k hoch hot ng, mc tiu, nhim v v kim im cng tc,... cng mt s vn bn ph p lut lin quan n khi tiu hc v gio dc#Gio dc#Mu gio#Gio vin#S ta y#Phm Vn Ty#Mai#TSNB ghi: S tay cng tc gio vin khi mm non#266043#Vit Nam## 00726000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020036000410070024000770080005001010090018001060100005001240110 01500129021017400144020000900318020001000327020000900337020000700346005001300353 039000400366015005000370013000700420020000900427#VV10.14843#50000#Vi?t#S450C#37 2.11#^214#S cng tc gio vin khi tiu hc#Phm Vn Ty s.t., b.s.#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a249tr.^b24cm#Gm nhng ghi ch v thng tin c nhn, k hoc h hot ng, mc tiu, nhim v v kim im cng tc... cng mt s vn bn ph p lut lin quan n khi tiu hc v gio dc#Gio dc#Gio vin#Tiu hc#S ta y#Phm Vn Ty#Mai#TSNB ghi: S tay cng tc gio vin khi tiu hc#266044#Vit Nam## 00852000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020066000410070024001070080005001310090018001360100005001540110 01500159021020200174020000900376020001000385020002000395020001600415005001300431 039000400444013000700448015007900455020000700534020000900541#VV10.14844#50000#V i?t#S450C#373.11#^214#S cng tc gio vin khi trung hc c s v trung hc ph thng#Phm Vn Ty s.t., b.s.#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a250tr.^b24cm#Gm n hng ghi ch v thng tin c nhn, k hoch hot ng, mc tiu, nhim v v ki m im cng tc... cng mt s vn bn php lut lin quan n khi trung hc c s, trung hc ph thng v gio dc#Gio dc#Gio vin#Ph thng trung hc#Trun g hc c s#Phm Vn Ty#Mai#266045#TSNB ghi: S tay cng tc gio vin khi tru ng hc c s & trung hc ph thng#S tay#Vit Nam## 00756000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580010018000630020029000810070018001100040 03900128008000500167009002300172010000500195011001500200021020500215020000800420 020001300428020001400441039000400455013000700459#VV10.14846#VV10.14845#VV10.1484 7#44000#Vi?t#T406R#004.01#^214#Nguyn Xun Qunh#Ton ri rc cho k thut s#N guyn Xun Qunh#Ti bn ln th 1 c sa cha, b sung#^aH.#^aKhoa hc v K th ut#2010#^a283tr.^b21cm#Trnh by nhng kin thc c bn v l thuyt tp hp, t hp v cc cu trc i s; c bit i su vo i s logic, i s chuyn m ch vector theo quan im hin i. Khi qut v l thuyt nhm, vnh#Tin hc#To n ri rc#Ton ng dng#Mai#266046## 00983000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020025000620030071000870070058001580080 00500216009002300221010000500244011001500249015008400264021014600348020002000494 02000110051403900040052502000180052900500140054700500170056100500140057800500210 0592005001300613013000700626#VV10.14848#VV10.14850#VV10.14849#64000#Vi?t#C460S# 005.3#^214#C s cng ngh phn mm#Dng cho Sinh vin chuyn ngnh Cng ngh th ng tin cc trng i hc#Lng Mnh B (ch.b.), Lng Thanh Bnh, Cao Tun Dn g...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a246tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc B ch khoa H Ni. Vin Cng ngh Thng tin v Truyn thng#Cung cp nhng kin th c c bn v cng ngh phn mm: Cc khi nim, qui trnh v cc m hnh ch tc phn mm theo vng i pht trin phn mm#Cng ngh thng tin#Gio trnh#Mai#Ph n mm my tnh#Lng Mnh B#Lng Thanh Bnh#Cao Tun Dng#Nguyn Th Thu Tran g#L c Trung#266047## 00897000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460010014000510020033000650070047000980080005001450090 02300150010000500173011001500178015007300193021026600266020002200532020001100554 039000400565013000700569005001700576005001400593#VV10.14851#VV10.14852#52000#Vi ?t#GI-108T#658#^214#Ng Phc Hnh#Gio trnh qun tr doanh nghip#Ng Phc Hnh , V Th Minh Hin, Phan B Thnh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a328tr.^b24c m#TTS ghi: Trng i hc Phng ng. Khoa Kinh t - Qun tr kinh doanh#Gii thiu chung v qun tr doanh nghip. Qu trnh sn xut, t chc b my qun tr doanh nghip, doanh nhn, k hoch kinh doanh v khi s doanh nghip, qun tr nguyn vt liu, thit b, nhn s chi ph, vn, hiu qu kinh doanh, kim so t trong doanh nghip#Qun tr doanh nghip#Gio trnh#Mai#266048#V Th Minh Hi n#Phan B Thnh## 00995000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020040000430070061000830080005001440090023001490100005001720110 01500177015010100192021023400293020002300527020000800550020000900558020001100567 00500140057800500160059200500180060800500150062600500170064103900040065801300070 0662#VV10.14853#50000#Vi?t#L302S#720.9597#^214#Lch s kin trc truyn thng V it Nam#Nguyn S Qu, Nguyn Vn nh, Nguyn Hng Hng (ch.b.)...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a199tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Xy dng. Khoa Ki n trc - Quy hoch. B mn L thuyt v Lch s kin trc#Gii thiu bi cnh ra i, cng qu trnh hnh thnh v pht trin nn kin trc truyn thng Vit Na m. S lc c trng kin trc truyn thng vng Bc b, Trung b, Nam b v cc gi tr c bn ca kin trc truyn thng Vit Nam#Kin trc truyn thng#Lch s#Vit Nam#Gio trnh#Nguyn S Qu#Nguyn Vn nh#Nguyn Hng Hng# Trng Chung#Lu Trng Giang#Mai#266049## 00574000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460140008000510020020000590030004000790070034000830080005001170090 01900122010000500141011001500146020001700161020000400178005000900182039000500191 020000900196005000900205005001100214005001500225005001300240013000700253#VV10.14 855#VV10.14856#Vi?t#TR561S#895.9221008#^214#170000#Trng Sn mt thu#Th#Ngc Anh, Thanh Ba, L Minh B...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a486tr.^b21cm#Vn h c hin i#Th#Ngc Anh#oanh#Vit Nam#Thanh Ba#L Minh B#Nguyn Vn Bn#ng V n Bn#266050## 00462000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820009000428080005000510020020000560030004000760070015000800080005000950090 01900100010000500119011001500124020001700139020000400156039000500160001001500165 020000900180013000700189#VV10.14857#VV10.14858#150000#Vi?t#NG105N#895.9221#^214 #Ngn nm yu thng#Th#Trnh Vn Kim#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a630tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Th#oanh#Trnh Vn Kim#Vit Nam#266051## 01077000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020036000600070028000960080005001240090 02300129010000500152011001500157020001100172020001100183005001500194039000500209 001001200214015006600226021046300292020001300755013000700768#VL10.01659#VL10.016 58#VL10.01660#51000#Vi?t#L527T#669#^214#Luyn thp hp kim v thp c bit#Bi Anh Ho, Nguyn Sn Lm#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a159tr.^b27cm#Luyn t hp#Gio trnh#Nguyn Sn Lm#oanh#Bi Anh Ho#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Bch khoa H Ni#Khi nim chung v thp hp kim, tng quan v q uy trnh cng ngh sn xut thp hp kim v thp c bit, nh hng ca cc ngu yn t hp kim ti cc tnh cht ca thp hp kim. C s l thuyt v nguyn l lm vic ca mt s phng php tinh luyn ngoi l thng dng hin nay. Hiu q u v trin vng ng dng ca chng. Tnh nng lm vic v yu cu ca mt s lo i thp hp kim v thp c bit. Cng ngh nu luyn, tinh luyn v sn xut c c loi thp ny#Thp hp kim#266052## 00797000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020012000620030053000740070014001270040 01300141008000500154009002300159010000500182011001500187020000600202020001100208 039000500219001001400224021022300238020000900461013000700470020000600477#VL10.01 661#VL10.01662#VL10.01663#76000#Vi?t#A110#621.8#^214#Atlas g#Gio trnh ch o sinh vin c kh thuc cc h o to#Trn Vn ch#In ln th 5#^aH.#^aKhoa h c v K thut#2010#^a252tr.^b27cm# g#Gio trnh#oanh#Trn Vn ch#Gii thi u cc chi tit v c cu ca g. Mt s loi g gia cng trn my tin, m y khoan, my phay, my doa, my mi, my chut, g gia cng bnh rng. g kim tra v nhng yu cu k thut, an ton ca g#Gia cng#266053#Atlat## 00770000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580020045000630070027001080080005001350090 02300140010000500163011001500168020000500183005001300188039000500201001001300206 021023500219020000900454020001000463013000700473#VL10.01664#VL10.01666#VL10.0166 5#65000#Vi?t#H561D#629.28#^214#Hng dn sa cha - Bo tr xe t i mi#Tn g Vn Mi, Trn Duy Nam#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a149tr.^b27cm# t#Tr n Duy Nam#oanh#Tng Vn Mi#Hng dn cch chn on, sa cha v bo tr cc h thng v b phn ca t nh h thng nhin liu, ng c, h thng in, h t hng lm ngui, h thng truyn ng, h thng treo v li, v xe v mm bnh xe , thng v h thng x#Sa cha#Bo dng#266054## 00807000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020034000620070046000960080005001420090 02300147010000500170011001500175020001400190005001300204039000500217001001500222 021022600237020000900463020001000472005001600482013000700498#VL10.01667#VL10.016 68#VL10.01669#80000#Vi?t#H561D#621.9#^214#Hng dn thc hnh k thut tin#D ng Vn Linh, Trn Th San, Nguyn Ngc o#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a33 9tr.^b27cm#K thut tin#Trn Th San#oanh#Dng Vn Linh#Trnh by v my tin, cc dng c ct gt, dng c o, cc nguyn cng c bn trn my tin v cc b i thc hnh trn my tin. Gii thiu v my cng c iu khin bng chng trn h iu khin s n iu khin vi my tnh#My tin#Thc hnh#Nguyn Ngc o#2 66055## 00973000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020049000620070028001110080005001390090 02300144010000500167011001500172020001200187039000500199001001400204021042200218 020001300640020001000653005001300663013000700676#VL10.01670#VL10.01671#VL10.0167 2#80000#Vi?t#H561D#671.5#^214#Hng dn thc hnh k thut khai trin g - hn# Trn Vn Nin, Trn Th San#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a277tr.^b27cm#K t hut g#oanh#Trn Vn Nin#Trnh by cc k thut hn hi, hn h quang, cc ph ng php hn mi Vit Nam nh hn quang ngm, hn in cc Wolfram-kh tr, h n h quang kh bo v, hn h quang li tr dung, hn in x, hn in kh, ct bng h quang-plasma, kim loi hc mi hn v cc phng php kim tra nh gi cht lng hn. K thut khai trin hnh g, cc phng php g c bn v vn an ton bo h lao ng trong k thut g, hn#K thut hn#Thc hnh#Trn Th San#266056## 00805000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020034000740070022001080080 00500130009002300135010000500158011001500163020001500178005001300193039000500206 001000800211021025800219020000900477020001000486013000700496#VL10.01673#VL10.016 74#VL10.01676#VL10.01675#90000#Vi?t#S551C#621.43#^214#Sa cha - Bo tr ng c Diesel# Dng, Trn Th San#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a480tr.^b27cm# ng c iezen#Trn Th San#oanh# Dng#Gii thiu tng qut v ng c Diesel. Hng dn thc hin quy trnh tho, lp, bo dng, chn on, sa cha v iu chnh cc b phn ca ng c, cc h thng ng c Diesel, h thng phun nhin liu, cc h thng in v qu trnh tinh chnh cui cng#Sa cha#Bo dng#266 057## 01055000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020104000440070080001480220004002280080005002320090023002370100 00500260011001500265015004500280021016600325020000800491020001700499020000900516 00500160052500500150054100500160055600500150057200500130058700500170060000500170 0617005001700634039000500651013000700656020001800663#VL10.01677#VL10.01678#Vi?t# T527T#665.5#^214#Tuyn tp bo co hi ngh khoa hc & cng ngh quc t "Du k h Vit Nam 2010: Tng tc pht trin"#Phng nh Thc, Trn Ngc Cnh, Nguyn Vn Minh... ; B.s.: Nguyn Hu Trung...#Q.1#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a 959tr.^b30cm#TTS ghi: Tp on Du kh Quc gia Vit Nam#Gm 80 bo co khoa h c v tm kim, thm d, khoan v khai thc du kh c trnh by ti hi ngh k hoa hc quc t "Du kh Vit Nam 2010: tng tc v pht trin"#Du kh#Bo co khoa hc#Vit Nam#Phng nh Thc#Trn Ngc Cnh#Nguyn Vn Minh#Ng Trng San# Trn L ng#Nguyn Hu Trung#Nguyn Hng Minh#Trnh Xun Cng#oanh#266058#Hi ngh khoa hc## 01134000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020101000440070081001450220004002260080005002300090023002350100 00500258011001500263015004500278021024200323020000800565020001700573020000900590 00500170059900500150061600500160063100500160064700500160066300500170067900500170 0696005001700713039000500730013000700735020001800742#VL10.01680#VL10.01679#Vi?t# T527T#665.5#^214#Tuyn tp bo co hi ngh khoa hc & cng ngh quc t "Du kh Vit Nam 2010: Tng tc pht trin"#Nguyn Hong Yn, Nguyn Anh c, Hong M nh Hng... ; B.s.: Nguyn Hu Trung...#Q.2#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a95 9tr.^b30cm#TTS ghi: Tp on Du kh Quc gia Vit Nam#Gm 91 bo co khoa hc v ch bin du kh v ho du, cng ngh, cng trnh, vn chuyn, tng ch du kh, an ton v bo v mi trng du kh... c trnh by ti hi ngh khoa h c quc t "Du kh Vit Nam 2010: tng tc v pht trin"#Du kh#Bo co khoa h c#Vit Nam#Nguyn Hong Yn#Nguyn Anh c#Hong Mnh Hng#Nguyn Phan Tr#Hun h Khc Vinh#Nguyn Hu Trung#Nguyn Hng Minh#Trnh Xun Cng#oanh#266059#Hi n gh khoa hc## 00876000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820008000428080005000500020173000550070030002280080005002580090018002630100 00500281011001500286020000900301020001800310039000500328021022600333020001000559 020000900569005001300578013000700591#VL10.01681#VL10.01682#295000#Vi?t#QU600#3 44.597#^214#Quy nh php lut hng dn son tho vn bn v thc hin cng tc vn th, qun l nhn s, thi ua, khoa hc cng ngh, u thu, chi tiu, mua sm trong ngnh gio dc#Phm Vn Ty s.t., gii thiu#^aH.#^ai hc S phm#20 10#^a696tr.^b29cm#Vit Nam#Vn bn php lut#oanh#Gii thiu nhng quy nh php lut v son tho vn bn v cng tc vn th ngnh gio dc o to. Hng dn son tho vn bn v thc hin cng tc vn th. Cc mu vn bn dng trong cn g tc qun l gio dc - o to...#Php lut#Gio dc#Phm Vn Ty#266060## 00682000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820006000428080005000480010010000530020043000630070010001060080005001160090 01800121010000500139011001500144020000900159039000500168021022000173020000800393 020000800401013000700409#VL10.01683#VL10.01684#265000#Vi?t#KH401H#371.2#^214#Tr n Kim#Khoa hc t chc v qun l trong gio dc#Trn Kim#^aH.#^ai hc S p hm#2010#^a507tr.^b27cm#Gio dc#oanh# cp n nhng vn khoa hc t chc v t chc gio dc. Mt s cch tip cn khc nhau cn dc p dng trong ch o thc hin v nghin cu v qun l gio dc. Nhng vn c bn ca khoa hc qun l gio dc#Qun l#T chc#266061## 00501000000000277000450002600110000018100070001108200090001880800050002704100050 00320140006000370020012000430030013000550070022000680220006000902210018000960080 01100114009001600125010000500141011001500146020001800161020000900179020001300188 005001000201039000500211013000700216#VN10.04167#TR106Q#895.9223#^214#Vi?t#6000# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.161#Cng c xy cha#^ang Na i#^aNxb. ng Nai#2010#^a120tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Ki m Khnh#oanh#266062## 00498000000000277000450002600110000018100070001108200090001880800050002704100050 00320140006000370020012000430030013000550070022000680220006000902210015000960080 01100111009001600122010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185 005001000198039000500208013000700213#VN10.04168#TR106Q#895.9223#^214#Vi?t#6000# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.162#Qua tu cu m#^ang Nai#^ aNxb. ng Nai#2010#^a120tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim K hnh#oanh#266063## 00500000000000277000450002600110000004100050001101400060001618100070002208200090 00298080005000380020012000430030013000550070022000680220006000902210017000960080 01100113009001600124010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001000200039000500210013000700215#VN10.04169#Vi?t#6000#TR106Q#895.9223#^214# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.163#ng ca nh ht#^ang Nai #^aNxb. ng Nai#2010#^a120tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh#oanh#266064## 00490000000000277000450002600110000004100050001101400060001618100070002208200090 00298080005000380020012000430030013000550070022000680220006000902210007000960080 01100103009001600114010000500130011001500135020001800150020000900168020001300177 005001000190039000500200013000700205#VN10.04170#Vi?t#6000#TR106Q#895.9223#^214# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.164# tri#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2010#^a120tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh#oan h#266065## 00497000000000277000450002600110000004100050001101400060001618100070002208200090 00298080005000380020012000430030013000550070022000680220006000902210014000960080 01100110009001600121010000500137011001500142020001800157020000900175020001300184 005001000197039000500207013000700212#VN10.04171#Vi?t#6000#TR106Q#895.9223#^214# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.165#c ui hc#^ang Nai#^a Nxb. ng Nai#2010#^a120tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Kh nh#oanh#266066## 00502000000000277000450002600110000004100050001101400060001618100070002208200090 00298080005000380020012000430030013000550070022000680220006000902210019000960080 01100115009001600126010000500142011001500147020001800162020000900180020001300189 005001000202039000500212013000700217#VN10.04172#Vi?t#6000#TR106Q#895.9223#^214# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.166#Quan huyn trm b#^ang N ai#^aNxb. ng Nai#2010#^a128tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#K im Khnh#oanh#266067## 00495000000000277000450002600110000004100050001101400060001618100070002208200090 00298080005000380020012000430030013000550070022000680220006000902210012000960080 01100108009001600119010000500135011001500140020001800155020000900173020001300182 005001000195039000500205013000700210#VN10.04173#Vi?t#6000#TR106Q#895.9223#^214# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.167#Tri m ci#^ang Nai#^aNx b. ng Nai#2010#^a120tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khn h#oanh#266068## 00495000000000277000450002600110000004100050001101400060001618100070002208200090 00298080005000380020012000430030013000550070022000680220006000902210012000960080 01100108009001600119010000500135011001500140020001800155020000900173020001300182 005001000195039000500205013000700210#VN10.04174#Vi?t#6000#TR106Q#895.9223#^214# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.168#Voi i kin#^ang Nai#^aNx b. ng Nai#2010#^a120tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khn h#oanh#266069## 00496000000000277000450002600110000004100050001101400060001618100070002208200090 00298080005000380020012000430030013000550070022000680220006000902210013000960080 01100109009001600120010000500136011001500141020001800156020000900174020001300183 005001000196039000500206013000700211#VN10.04175#Vi?t#6000#TR106Q#895.9223#^214# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.169#Bt cc nhm#^ang Nai#^aN xb. ng Nai#2010#^a120tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Kh nh#oanh#266070## 00500000000000277000450002600110000004100050001101400060001618100070002208200090 00298080005000380020012000430030013000550070022000680220006000902210017000960080 01100113009001600124010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001000200039000500210013000700215#VN10.04176#Vi?t#6000#TR106Q#895.9223#^214# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.170#Lng n c o#^ang Nai #^aNxb. ng Nai#2010#^a120tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh#oanh#266071## 00501000000000277000450002600110000004100050001101400060001618100070002208200090 00298080005000380020012000430030013000550070022000680220006000902210018000960080 01100114009001600125010000500141011001500146020001800161020000900179020001300188 005001000201039000500211013000700216#VN10.04177#Vi?t#6000#TR106Q#895.9223#^214# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.171#Con c v xui xo#^ang Na i#^aNxb. ng Nai#2010#^a120tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Ki m Khnh#oanh#266072## 00498000000000277000450002600110000004100050001101400060001618100070002208200090 00298080005000380020012000430030013000550070022000680220006000902210015000960080 01100111009001600122010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185 005001000198039000500208013000700213#VN10.04178#Vi?t#6000#TR106Q#895.9223#^214# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.172#ng a kn n#^ang Nai#^ aNxb. ng Nai#2010#^a120tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim K hnh#oanh#266073## 00507000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020030000420030013000720070036000850080011001210090016001320100 00500148011001400153020001800167020000900185020001300194039000500207005001000212 005001200222013000700234#VN10.04179#5000#Vi?t#C450T#895.9223#^214#C tin xanh: Lng trung thc#Truyn tranh#Li: Minh Tun ; Tranh: Nguyt Minh#^ang Nai#^aN xb. ng Nai#2010#^a64tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#oanh#Min h Tun#Nguyt Minh#266074## 00514000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020029000420030013000710070040000840080011001240090016001350100 00500151011001400156020001800170020000900188020001300197039000500210005001400215 005001200229013000700241#VN10.04180#5000#Vi?t#C450T#895.9223#^214#C tin xanh: Cu b bn bo#Truyn tranh#Li: V Hong Minh ; Tranh: Nguyt Minh#^ang Nai# ^aNxb. ng Nai#2010#^a64tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#oanh# V Hong Minh#Nguyt Minh#266075## 00506000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020027000420030013000690070037000820080011001190090016001300100 00500146011001400151020001800165020000900183020001300192039000500205005001100210 005001200221013000700233#VN10.04181#5000#Vi?t#C450T#895.9223#^214#C tin xanh: Chic o mi#Truyn tranh#Li: Thanh Loan ; Tranh: Nguyt Minh#^ang Nai#^aNxb . ng Nai#2010#^a64tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#oanh#Thanh Loan#Nguyt Minh#266076## 00526000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020037000420030013000790070042000920080011001340090016001450100 00500161011001400166020001800180020000900198020001300207039000500220005001600225 005001200241013000700253#VN10.04182#5000#Vi?t#C450T#895.9223#^214#C tin xanh: Chuyn phiu lu k l#Truyn tranh#Li: Nguyn Tn Hng ; Tranh: Nguyt Minh#^ ang Nai#^aNxb. ng Nai#2010#^a64tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn t ranh#oanh#Nguyn Tn Hng#Nguyt Minh#266077## 00515000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020030000420030013000720070040000850080011001250090016001360100 00500152011001400157020001800171020000900189020001300198039000500211005001400216 005001200230013000700242#VN10.04183#5000#Vi?t#C450T#895.9223#^214#C tin xanh: Mn qu ngha#Truyn tranh#Li: Thng Thng ; Tranh: Nguyt Minh#^ang Nai #^aNxb. ng Nai#2010#^a64tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#oanh #Thng Thng#Nguyt Minh#266078## 00498000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020025000420030013000670070034000800080011001140090016001250100 00500141011001400146020001800160020000900178020001300187039000500200005001000205 005001000215013000700225#VN10.04184#5000#Vi?t#C450T#895.9223#^214#C tin xanh: Li khuyn#Truyn tranh#Li: Hng Ngc ; Tranh: Thin Kim#^ang Nai#^aNxb. n g Nai#2010#^a64tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#oanh#Hng Ngc# Thin Kim#266079## 00498000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020029000420030013000710070032000840080011001160090016001270100 00500143011001400148020001800162020000900180020001300189039000500202005000900207 005000900216013000700225#VN10.04185#5000#Vi?t#C450T#895.9223#^214#C tin xanh: nh mt mnh#Truyn tranh#Li: Thu Lan ; Tranh: Hng Ln#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2010#^a64tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#oanh#Thu Lan #Hng Ln#266080## 00515000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020026000420030013000680070042000810080011001230090016001340100 00500150011001400155020001800169020000900187020001300196039000500209005001600214 005001200230013000700242#VN10.04186#5000#Vi?t#C450T#895.9223#^214#C tin xanh: Tnh thng#Truyn tranh#Li: Th Bo Trn ; Tranh: Nguyt Minh#^ang Nai#^ aNxb. ng Nai#2010#^a64tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#oanh# Th Bo Trn#Nguyt Minh#266081## 00514000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020029000420030013000710070040000840080011001240090016001350100 00500151011001400156020001800170020000900188020001300197039000500210005001400215 005001200229013000700241#VN10.04187#5000#Vi?t#C450T#895.9223#^214#C tin xanh: Cu b bn bo#Truyn tranh#Li: V Hong Minh ; Tranh: Nguyt Minh#^ang Nai# ^aNxb. ng Nai#2010#^a64tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#oanh# V Hong Minh#Nguyt Minh#266082## 00501000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020026000420030013000680070035000810080011001160090016001270100 00500143011001400148020001800162020000900180020001300189039000500202005000900207 005001200216013000700228#VN10.04188#5000#Vi?t#C450T#895.9223#^214#C tin xanh: Chic o m#Truyn tranh#Li: Qu Trn ; Tranh: Nguyt Minh#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2010#^a64tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#oanh#Qu Trn #Nguyt Minh#266083## 00496000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020027000420030013000690070032000820080011001140090016001250100 00500141011001400146020001800160020000900178020001300187039000500200005000900205 005000900214013000700223#VN10.04189#5000#Vi?t#C450T#895.9223#^214#C tin xanh: Dung Si Gn#Truyn tranh#Li: Thu Lan ; Tranh: Hng Ln#^ang Nai#^aNxb. n g Nai#2010#^a64tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#oanh#Thu Lan#H ng Ln#266084## 00698000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010008000520020015000600030016000750070028000910080 00900119009001900128010000500147011001500152020000700167039000500174019000500179 006000800184021017800192013000700370020000700377020001200384#VN10.04190#VN10.041 91#21000#Vi?t#TH504D#794.1#^214#T Qun#C vua cn bn#Thut dng qun#T Qun ; Cng S bin dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a120tr.^b19cm#C vua#oanh# Dch#Cng S#Mt s kin thc c bn v c vua. Gii thiu cc th c khai cuc, nhng phng n tn cng phng th hu hiu, cc chin thut thng dng trong c vua v cc vn c kinh in#266085#Th c#Chin thut## 00669000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010014000520020019000660030016000850070034001010080 00900135009001900144010000500163011001500168020000700183039000500190019000500195 006000800200021015200208020001200360013000700372#VN10.04192#VN10.04193#30000#Vi ?t#CH305T#794.1#^214#Bi Gia Lng#Chin thut c vua#Thut dng qun#Bi Gia L ng ; Cng S bin dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a177tr.^b19cm#C vua#o anh#Dch#Cng S#Trnh by mt s kin thc c bn v c vua. Gii thiu cc th c st cuc n vua, khai cuc, cc chin lc v chin thut thng dng tron g c vua#Chin thut#266086## 00568000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010011000520020031000630070011000940080009001050090 01900114010000500133011001400138020000600152039000500158021013400163020001000297 013000700307#VN10.04194#VN10.04195#12000#Vi?t#TH305L#613.7#^214#Hng Quang#Thi n l phng thuc tr bnh#Hng Quang#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a36tr.^b 19cm#Thin#oanh#Gii thiu li ch ca phng php thin mang li sc kho cho c on ngi v cha tr mt s bnh: bnh tim, gan, h tiu ho, thn...#Cha bnh# 266087## 00507000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020028000490030029000770070016001060080005001220090 01800127010000500145011001500150020000800165020000700173039000500180020000700185 005001600192013000700208020001400215#VN10.04196#VN10.04197#17500#Vi?t#S450T#546 #^214#S tay kin thc ho hc 12#Theo chng trnh v SGK mi#Nguyn Hu Thc#^ aH.#^ai hc S phm#2010#^a175tr.^b17cm#Ho hc#S tay#oanh#Lp 12#Nguyn Hu Thc#266088#Sch c thm## 00904000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370010017000420020091000590030074001500070034002240080005002580090 01800263010000500281011001400286020000700300020000700307039000500314015006600319 021019100385020001800576020001300594013000700607#VN10.04198#VN10.04199#Vi?t#S450 T#613#^214#Nguyn Th Quyn#S tay hng dn chm sc sc kho, v sinh tr em l a tui mm non v bo v quyn tr em#Ti liu dnh cho cha m tr v hi vin Hi Bo v Quyn tr em Vit Nam#Nguyn Th Quyn b.s., tuyn chn#^aH.#^ai h c S phm#2010#^a99tr.^b19cm#Tr em#S tay#oanh#TTS ghi: Hi Bo v Quyn tr e m Vit Nam; Qu Unilever Vit Nam#Hng dn chm sc sc kho, v sinh tr la t ui mm non. Gii thiu tm tt ni dung quy nh ca php lut v bo v, chm sc gio dc tr em Vit Nam v Hi Bo v Quyn tr em Vit Nam#Chm sc sc kh o#Quyn tr em#266089## 00542000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010019000540020016000730030048000890070019001370080 00500156009004400161010000500205011001500210020001800225020000900243020001200252 039000500264013000700269#VN10.04200#VN10.04201#45000#Vi?t#300T#895.9223#^214#N guyn Vnh Nguyn#i tm hoang d#Cu chuyn v hai con b kh kh thch trit l #Nguyn Vnh Nguyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho ng A#2010#^a191 tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#oanh#266090## 00465000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010013000560020027000690030004000960070013001000080 00500113009001900118010000500137011001500142020001700157020000900174020000400183 039000500187013000700192#VN10.04202#VN10.04203#45000#Vi?t#KH455B#895.92214#^214 #L Cnh Nhc#Khng bao gi trng khuyt#Th#L Cnh Nhc#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2010#^a149tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#266091## 00899000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010012000520020025000640070012000890080018001010090 03500119010000500154011001500159020001800174039000500192015006900197021031400266 020000900580020000400589013000700593020000900600#VV10.14859#VV10.14860#40000#Vi ?t#TH300C#624.1#^214#L Vn Kim#Thi cng t v nn mng#L Vn Kim#^aTp. H C h Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a488tr.^b24cm#K thut xy dng #oanh#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Trnh by k thut thi cng t v nn mng nh cng tc vn chuyn t v ng s cng trng t, thi cng o p t, thi cng cc cng trnh thu li bng t, c gii thu lc bng t, cng tc khoan, n mn, o t ngm, cng tc lm kh h mng, thi cng cc v c, h ging chm v thng chm kh p#Thi cng# t#266092#Nn mng## 00903000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010008000520020032000600070024000920080018001160090 03500134010000500169011001500174020001800189039000500207015006900212021026900281 020000900550020001000559020001000569005001500579013000700594#VV10.14861#VV10.148 62#31000#Vi?t#PH121T#624.1#^214#V Phn#Phn tch v tnh ton mng cc#V Phn , Hong Th Thao#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a272 tr.^b24cm#K thut xy dng#oanh#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Tr ng i hc Bch khoa#Gii thiu kin thc v thng k a cht tnh ton thi t k mng cc, cc b tng ct thp ch to sn, cc khoan nhi, cc barette, c c b tng ng xut trc, sc chu ti ca cc c tnh n ma st m, cc phn g php kim tra cht lng v sc chu ti ca cc#Mng cc#Tnh ton#Phn tch# Hong Th Thao#266093## 00867000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010017000550020013000720070017000850080018001020090 03500120010000500155011001500160020000800175039000500183015006900188021027600257 020000500533020001400538004001800552013000700570#VV10.14865#VV10.14866#21000#Vi ?t#A105T#621.31028#^214#Phan Th Thu Vn#An ton in#Phan Th Thu Vn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a236tr.^b24cm#An ton#oanh#TT S ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Khi nim c b n v bo h lao ng v an ton in. Phn tch an ton trong cc li in. C c bin php bo v an ton. S nguy him khi in p cao xm nhp in p thp. phng tnh in. An ton khi lm vic trong trng in t tn s cao v cc cao. Bo v chng st#in#K thut in#Ti bn ln th 4#266095## 00924000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010013000530020023000660070035000890080018001240090 03500142010000500177011001500182020001500197020001100212039000500223015006900228 021027100297020000800568004001800576005002100594013000700615#VV10.14867#VV10.148 68#21000#Vi?t#B103T#537.076#^214#Ng Nht nh#Bi tp trng in t#Ng Nht nh, Trng Trng Tun M#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#20 10#^a239tr.^b24cm#Trng in t#Gio trnh#oanh#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Tm tt kin thc c bn v gii thiu cc bi tp, cc phng php gii bi ton v gii tch vect, nhng nh lut c b n ca trng in t, trng in tnh, trng in dng, trng t dng, trn g in t bin thin, bc x in, ng dn sng v hp cng hng...#Bi tp#Ti bn ln th 3#Trng Trng Tun M#266096## 01020000000000349000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820009000398080005000480020033000530070049000860080018001350090035001530100 00500188011001400193020000700207020001100214039000500225015006900230021024500299 02000110054400400180055500500150057302000120058800500150060000500140061500500160 0629005001800645013000700663#VV10.14869#VV10.14870#8000#Vi?t#H561D#532.0078#^21 4#Hng dn th nghim c lu cht#Nguyn Ngc n, Nguyn Th By, L Song Giang ...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a95tr.^b21cm#C h c#Gio trnh#oanh#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc B ch khoa#Tm tt l thuyt, m t thit b th nghim, trnh t th nghim v h ng dn lm cc phc trnh th nghim v c lu cht nh thu tnh, th nghim Re ynolds, phng trnh nng lng, dng chy qua l, mt nng trong ng dn, chy qua b trn#Th nghim#Ti bn ln th 2#Nguyn Ngc n#C lu cht#Nguyn Th By#L Song Giang#Hunh Cng Hoi#Nguyn Th Phng#266097## 00901000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470010012000520020018000640070057000820220005001390080 01800144009003500162010000500197011001500202015006900217021019400286020001000480 02000080049000500140049800500210051203900050053301300070053800500120054500400180 0557#VV10.14871#VV10.14872#9000#Vi?t#B103T#621.319#^214#Phm Th C#Bi tp mc h in#Phm Th C (ch.b.), L Minh Cng, Trng Trng Tun M#Ph.2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a112tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch Khoa#Gii thiu cc dng bi tp v phn tch mch in trong min thi gian, phn tch mch trong min tn s, ng dy di, mch khng tuyn tnh. Phn cui c km theo p s v gii mu bi tp#Mch in#Bi tp#L Minh Cng#Trng Trng Tun M#oanh#266098#Phm Th C #Ti bn ln th 3## 01036000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020014000550030015000690070062000840080018001460090 03500164010000500199011001500204020000700219039000500226004001800231015006900249 02102470031802000260056500500160059100500140060700500190062100500160064000500130 0656013000700669020001000676#VV10.14873#VV10.14874#18000#Vi?t#GI-467#910.285#^ 214#Gis i cng#Phn thc hnh#Trn Vnh Phc (ch.b.), Lu nh Hip, Phm Th Bch Lin...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a199tr .^b24cm#a l#oanh#Ti bn ln th 1#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh . Trng i hc Bch khoa#L thuyt c bn v hng dn cng c phn mm th c hin cc bi tp thc hnh v h thng thng tin a l nh to v hiu chnh d liu khng gian, d liu thuc tnh, lin kt d liu, truy vn d liu, hin th d liu, to trang in bn #H thng thng tin a l#Trn Vnh Phc#Lu nh Hip#Phm Th Bch Lin#Trn Vnh Trung#Phan Hin V#266099#Thc hnh## 00619000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020025000620030015000870080018001020090 01100120010000500131011001500136020001100151020001100162039000500173021015100178 013000700329012001700336#VV10.14875#VV10.14876#VV10.14877#64000#Vi?t#T306N#495. 6#^214#Ting Nht cho mi ngi#Bn ting Nht#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010 #^a310tr.^b24cm#Ting Nht#Gio trnh#oanh#Gm 25 bi hc cc kin thc c bn v ting Nht. Trong mi bi u c cc phn mu cu, v d, hi thoi, luyn tp v cc cu hi t ra tr li#266100#Minna no Nihongo## 00645000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020025000620030032000870080018001190090 01100137010000500148011001500153020001100168020001100179039000500190021013900195 013000700334012001700341020000900358#VV10.14879#VV10.14880#VV10.14878#42000#Vi? t#T306N#495.6#^214#Ting Nht cho mi ngi#Bn dch v gii thch ng php#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a190tr.^b24cm#Ting Nht#Gio trnh#oanh#Gm 25 b i hc cc kin thc c bn ting Nht. Trong mi bi u c cu trc t vng, n g php, hi thoi, phn dch v mu cu minh ho#266101#Minna no Nihongo#Ng p hp## 00607000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020025000620030015000870080018001020090 01100120010000500131011001500136020001100151020001100162039000500173021013900178 013000700317012001700324#VV10.14881#VV10.14882#VV10.14883#64000#Vi?t#T306N#495. 6#^214#Ting Nht cho mi ngi#Bn ting Nht#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010 #^a310tr.^b24cm#Ting Nht#Gio trnh#oanh#Gm 25 bi hc cc kin thc c bn t ing Nht. Trong mi bi u c mu cu, v d, hi thoi, luyn tp v cc cu hi t ra tr li#266102#Minna no Nihongo## 00647000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020025000620030032000870080018001190090 01100137010000500148011001500153020001100168020001100179039000500190021014100195 013000700336012001700343020000900360#VV10.14884#VV10.14885#VV10.14886#38000#Vi? t#T306N#495.6#^214#Ting Nht cho mi ngi#Bn dch v gii thch ng php#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a310tr.^b24cm#Ting Nht#Gio trnh#oanh#Gm 25 b i hc cc kin thc c bn ting Nht. Trong mi bi u c mu cu, v d, hi thoi, luyn tp v bn dch v gii thch ng php#266103#Minna no Nihongo#Ng php## 00530000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400070024000700220004000940040018000980080005001160090 02600121010000500147011001500152020000500167020000600172020001400178005000800192 005001500200039000500215013000700220020001300227#VV10.14887#20000#Vi?t#H561D#37 2.7#^214#Hng dn gii bi tp ton 2#T Thp, Nguyn c Ho#T.1#Ti bn ln t h 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a136tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Sch c thm #T Thp#Nguyn c Ho#oanh#266104#Gii bi tp## 00635000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020042000400070057000820220004001390080005001430090026001480100 00500174011001500179020001100194020001200205020000600217020001400223005001200237 005001100249005002100260005001300281005001500294039000500309013000700314#VV10.14 888#33000#Vi?t#K305T#372.6#^214#Kin thc ting Vit v bi vn mu lp 2#L An h Xun (ch.b.), Hong Bnh, Nguyn Th Hng Lan...#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a196tr.^b24cm#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 2#Sch c thm#L Anh Xu n#Hong Bnh#Nguyn Th Hng Lan#Trnh Cam Ly#Nguyn Th Ph#oanh#266105## 00470000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070013000730220004000860080005000900090026000950100 00500121011001400126020001100140020000600151020000800157020001400165005001300179 039000500192013000700197#VV10.14889#10000#Vi?t#L462G#372.6#^214#Li gii v bi tp ting Vit 3#V Khc Tun#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a64tr.^b 24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#V Khc Tun#oanh#266106## 00540000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020040000410030062000810070014001430080005001570090018001620100 00500180011001500185039000500200020000700205020002000212020000700232020001400239 005001400253013000700267#VV10.14890#40000#Vi?t#T527T#910.76#^214#Tuyn tp 36 n luyn thi mn a l#Bin soan theo cu trc thi mi ca b Gio dc v o to#Bi Minh Tun#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a259tr.^b24cm#oanh#a l#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#Bi Minh Tun#266107## 00499000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400070024000700220004000940080005000980090026001030100 00500129011001400134020000500148020000600153020001300159020001400172005000800186 005001500194039000500209013000700214#VV10.14891#15000#Vi?t#H561D#372.7#^214#H ng dn gii bi tp ton 3#T Thp, Nguyn c Ho#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a99tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Gii bi tp#Sch c thm#T Thp#Nguyn c Ho#oanh#266108## 00616000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400070052000700080005001220090026001270100005001530110 01400158039000500172020001200177020001100189020000600200020001400206005001200220 005002000232005001500252005001900267005002100286013000700307#VV10.14892#17500#V i?t#M458T#372.6#^214#199 bi v on vn hay lp 3#L Anh Xun, Nguyn Th Kiu Anh, L Th Vn Anh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a95tr.^b24cm#oanh#T p lm vn#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn Th Kiu Anh#L Th Vn Anh#V Th Hng Giang#Nguyn Th Hng Lan#266109## 00635000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020042000400070057000820220004001390080005001430090026001480100 00500174011001500179020001100194020001200205020000600217020001400223005001200237 005001100249005002100260005001300281005001500294039000500309013000700314#VV10.14 893#35500#Vi?t#K305T#372.6#^214#Kin thc ting Vit v bi vn mu lp 3#L An h Xun (ch.b.), Hong Bnh, Nguyn Th Hng Lan...#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a208tr.^b24cm#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 3#Sch c thm#L Anh Xu n#Hong Bnh#Nguyn Th Hng Lan#Trnh Cam Ly#Nguyn Th Th#oanh#266110## 00635000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020042000400070057000820220004001390080005001430090026001480100 00500174011001500179020001100194020001200205020000600217020001400223005001200237 005001100249005002100260005001300281005001500294039000500309013000700314#VV10.14 894#32000#Vi?t#K305T#372.6#^214#Kin thc ting Vit v bi vn mu lp 3#L An h Xun (ch.b.), Hong Bnh, Nguyn Th Hng Lan...#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a188tr.^b24cm#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 3#Sch c thm#L Anh Xu n#Hong Bnh#Nguyn Th Hng Lan#Trnh Cam Ly#Nguyn Th Th#oanh#266111## 00627000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400070056000700080005001260090026001310100005001570110 01500162039000500177020001200182020001100194020000600205020001400211005001200225 005002000237005001900257005002100276005002100297013000700318#VV10.14895#12400#V i?t#M458T#372.6#^214#199 bi v on vn hay lp 4#L Anh Xun, Nguyn Th Kiu Anh, V Th Hng Giang...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a135tr.^b24cm#oa nh#Tp lm vn#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn Th Kiu Anh#V Th Hng Giang#Nguyn Th Hng Lan#Trnh Th Hng Loan#266112## 00530000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400070024000700220004000940040018000980080005001160090 02600121010000500147011001500152020000500167020000600172020001300178020001400191 005000800205005001500213039000500228013000700233#VV10.14896#21500#Vi?t#H561D#37 2.7#^214#Hng dn gii bi tp ton 4#T Thp, Nguyn c Ho#T.1#Ti bn ln t h 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a141tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Gii bi tp# Sch c thm#T Thp#Nguyn c Ho#oanh#266113## 00506000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020023000420070032000650220004000970080005001010090026001060100 00500132011001500137005001100152005002000163039000500183013000700188020000500195 020000600200020000800206020001400214#VV10.14897#16000#Vi?t#GI-103V#372.7#^214#G ii v bi tp ton 4#T Th Yn, Trn Th Thanh Nhn#T.1#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2010#^a116tr.^b24cm#T Th Yn#Trn Th Thanh Nhn#oanh#266114#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm## 00471000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070013000730220004000860080005000900090026000950100 00500121011001500126020001100141020000600152020001400158005001300172039000500185 013000700190020000800197#VV10.14898#18000#Vi?t#L462G#372.6#^214#Li gii v bi tp ting Vit 4#V Khc Tun#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a120tr.^ b24cm#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#V Khc Tun#oanh#266115#Bi tp## 00509000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020036000400070013000760220004000890040018000930080005001110090 02600116010000500142011001500147020001100162020000600173020001400179005001300193 039000500206013000700211020001300218#VV10.14899#19500#Vi?t#H561D#372.6#^214#H ng dn gii bi tp ting Vit 4#V Khc Tun#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2010#^a130tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#V Khc Tu n#oanh#266116#Gii bi tp## 00610000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020026000420070028000680220004000960040018001000080005001180090 02600123010000500149011001500154015005600169005001200225005001500237013000700252 020001100259020000600270020001300276020001400289039000500303#VV10.14900#16000#V i?t#GI-103B#372.6#^214#Gii bi tp ting Vit 4#L Anh Xun, L Th Vn Anh#T.2 #Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a112tr.^b24cm#Tn sch n goi ba: Hng dn gii bi tp ting Vit 4#L Anh Xun#L Th Vn Anh#266117# Ting Vit#Lp 4#Gii bi tp#Sch c thm#KVn## 00564000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020056000410070035000970080005001320090026001370100005001630110 01500168005001500183005001900198013000700217020000500224020000600229020001600235 020001400251039000500265020001600270#VV10.14901#20000#Vi?t#CH527#372.7#^214#Ch uyn s o thi gian v ton chuyn ng u lp 5#Nguyn c Tn, Trn Th K im Cng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a130tr.^b24cm#Nguyn c Tn#Trn Th Kim Cng#266118#Ton#Lp 5#Chuyn ng u#Sch c thm#KVn#S o thi gi an## 00450000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430070016000630080005000790090026000840100005001100110 01500115005001600130013000700146020001000153020000600163020001400169039000500183 020000800188#VV10.14902#20000#Vi?t#H419T#428.0076#^214#Hc tt ting Anh 7#Nguy n Xun Hi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a144tr.^b24cm#Nguyn Xun Hi#2 66119#Ting Anh#Lp 7#Sch c thm#KVn#Bi tp## 00573000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020024000410070057000650080005001220090026001270100005001530110 01500158005001800173004001800191005001300209005001600222013000700238020000500245 020000600250020001400256039000500270020000800275#VV10.14903#25000#Vi?t#K305T#51 0.76#^214#Kin thc c bn ton 7#ng Phng Trang (ch.b.), Phan Vn c, Hng Tun Khanh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a180tr.^b24cm#ng Phng Trang# Ti bn ln th 2#Phan Vn c#Hng Tun Khanh#266120#Ton#Lp 7#Sch c thm#K Vn#Bi tp## 00747000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020041000380030093000790070063001720220004002350080005002390090 02600244010000500270011001500275005001200290005001700302005002100319005001500340 00500140035501300070036902000120037602000060038802000080039402000140040203900050 0416#VV10.14904#23500#Vi?t#R203K#807#^214#Rn k nng lm vn v bi vn mu l p 7#Kin thc l thuyt v vn. Nhng bi lm vn c trong ng vn 7. Nhng bi lm vn nng cao#L Anh Xun (ch.b.), Nguyn Thu Hng, Nguyn Th Hng Lan...# T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a128tr.^b24cm#L Anh Xun#Nguyn Thu H ng#Nguyn Th Hng Lan#V Th Hng L#Ng Th Thanh#266121#Tp lm vn#Lp 7#B i vn#Sch c thm#KVn## 00538000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200040002380800050 00270010014000320020014000460070034000600080005000940090011000990100005001100110 01500115012007600130020001800206020000300224020001100227006001400238039000500252 013000700257019000800264#VV10.14905#73000#Vi?t#813#^214#Riordan, Rick#Bin qui vt#Rick Riordan ; Nguyn L Chi dch#^aH.#^aThi i#2010#^a375tr.^b21cm#T s ch Vn hc M) ( Percy Jackson v cc v thn trn nh Olympus ; Ph.2#Vn hc t hiu nhi#M#Truyn di#Nguyn L Chi#KVn#266122#Dch M## 00512000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430030022000610070016000830080005000990090026001040100 00500130011001500135005001600150004001800166013000700184020001000191020000600201 020001400207039000500221020000800226#VV10.14906#23000#Vi?t#H419T#428.0076#^214# Hc tt ting Anh#Theo chng trnh mi#Nguyn Xun Hi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a154tr.^b24cm#Nguyn Xun Hi#Ti bn ln th 2#266123#Ting Anh#L p 8#Sch c thm#KVn#Bi tp## 00642000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200080 00318080005000390020022000440070066000660080005001320090026001370100005001630110 01500168005001700183004004200200005001300242005001300255005002000268013000700288 020000700295020000600302020001300308020001400321039000500335#VV10.14907#26500#V i?t#GI-103B#530.076#^214#Gii bi tp vt l 8#V Th Pht Minh, Chu Vn To, L Khc Bnh, L Thu Thanh Giang#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a184tr.^b2 4cm#V Th Pht Minh#Ti bn ln th 1 c chnh sa v b sung#Chu Vn To#L K hc Bnh#L Thu Thanh Giang#266124#Vt l#Lp 8#Gii bi tp#Sch c thm#KVn ## 00495000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020033000420070016000750080005000910090026000960100005001220110 01500127005001600142004001800158013000700176020000800183020000600191020001400197 039000500211020001300216#VV10.14908#19000#Vi?t#H561D#546.076#^214#Hng dn gi i bi tp ho hc 8#Trn Trung Ninh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a129tr. ^b24cm#Trn Trung Ninh#Ti bn ln th 2#266125#Ho hc#Lp 8#Sch c thm#KVn #Gii bi tp## 00646000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200080 00318080005000390020022000440070068000660080005001340090026001390100005001650110 01500170005001700185004004200202005001300244005001700257005001800274013000700292 020000700299020000600306020001300312020001400325039000500339#VV10.14909#40000#V i?t#GI-103B#530.076#^214#Gii bi tp vt l 9#V Th Pht Minh, Chu Vn To, N guyn ng Khoa, Nguyn Hong Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a279tr.^ b24cm#V Th Pht Minh#Ti bn ln th 2 c chnh sa v b sung#Chu Vn To#Ng uyn ng Khoa#Nguyn Hong Hng#266126#Vt l#Lp 9#Gii bi tp#Sch c thm# KVn## 00710000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020034000380030047000720070071001190220004001902210031001940080 00500225009002600230010000500256011001500261005001300276005001900289005001300308 01300070032102000080032802000060033602000110034202000120035302000140036503900050 0379#VV10.14910#43000#Vi?t#B452D#807#^214#Bi dng hc sinh gii ng vn 9#Dy v hc tt ng vn 9. Luyn thi vo lp 10#S.t., tuyn chn, b.s.: Ng Vn Cnh , on Th Kim Nhung, Phm Th Nga#T.2#Phn ting Vit v tp lm vn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a247tr.^b24cm#Ng Vn Cnh#on Th Kim Nhung#Phm Th Nga#266127#Ng vn#Lp 9#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#KVn## 01020000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390010019000440020038000630030051001010070045001520080005001970090 01100202010000500213011001500218021036800233020000800601020002100609020002300630 020000900653020000900662006001400671039000500685013000700690019000900697#VV10.14 911#40000#Vi?t#TH107P#959.7043#^214#Gallasch, Borriess#Thnh ph H Ch Minh - gi khc s 0#Nhng phng s v kt thc cuc chin tranh 30 nm#Borriess Gallas ch ch.b. ; Dng nh B dch#^aH.#^aThi i#2010#^a197tr.^b21cm#Tp hp cc ph ng s ca nhiu nh bo quc t v gi khc lch s 30 - 4 - 1975, kt thc cu c chin tranh 30 nm. Nhng s kin chi tit lch s quan trng din ra trong Di nh c lp vo pht co chung ca ch Si Gn, cng l thi khc kt thc cu c chin tranh Vit Nam ca dn tc Vit Nam vi hnh nh b i gii phng C H xut hin trn ng ph Si Gn#Lch s#Khng chin chng M#Chin thng 30 th ng 4#Vit Nam#Phng s#Dng nh B#KVn#266128#Dch c## 00659000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020033000420030022000750070065000970080005001620090026001670100 00500193011001500198005001700213004001800230005001300248005001800261005001400279 013000700293020000700300020000600307020001300313020001400326039000500340#VV10.14 912#29000#Vi?t#H561D#530.076#^214#Hng dn gii bi tp vt l 10#Chng trnh nng cao#V Th Pht Minh, Chu Vn To, Nguyn Hong Hng, Hong Th Thu#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a196tr.^b24cm#V Th Pht Minh#Ti bn ln th 3 #Chu Vn To#Nguyn Hong Hng#Hong Th Thu#266129#Vt l#Lp 9#Gii bi tp#S ch c thm#KVn## 00572000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020035000410030019000760070032000950080005001270090026001320100 00500158011001500163005001800178004001800196005001300214013000700227020000900234 020000700243020001300250020001400263039000500277#VV10.14913#16000#Vi?t#H561D#57 0.76#^214#Hng dn gii bi tp sinh hc 10#Chng trnh chun#Trnh Nguyn Gia o, L Tun Ngc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a105tr.^b24cm#Trnh Nguyn Giao#Ti bn ln th 2#L Tun Ngc#266130#Sinh hc#Lp 10#Gii bi tp#Sch c thm#KVn## 00563000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020034000420030009000760070033000850080005001180090026001230100 00500149011001500154005001600169004001800185005001600203013000700219020000800226 020000700234020001300241020001400254039000500268#VV10.14914#23000#Vi?t#H561D#54 6.076#^214#Hng dn gii bi tp ho hc 10#Nng cao#Trn Trung Ninh, Nguyn Th Hun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a151tr.^b24cm#Trn Trung Ninh#Ti b n ln th 2#Nguyn Th Hun#266131#Ho hc#Lp 10#Gii bi tp#Sch c thm#KV n## 00558000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020033000410070056000740080005001300090026001350100005001610110 01500166005001600181005001500197005001500212013000700227020000700234020000700241 020001300248020001400261039000500275#VV10.14915#16000#Vi?t#H561D#910.76#^214#H ng dn gii bi tp a l 10#Nguyn Minh Tu (ch.b.), Hong Vit Anh, ng Quc Chnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a108tr.^b24cm#Nguyn Minh Tu#Hong Vit Anh#ng Quc Chnh#266132#a l#Lp 10#Gii bi tp#Sch c thm#KVn## 00613000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020042000380070048000800220004001280080005001320090026001370100 00500163011001500168005001200183005001200195005001100207005001400218005001400232 013000700246020001200253020000700265020000800272020001400280039000500294#VV10.14 916#45000#Vi?t#R203K#807#^214#Rn k nng lm vn v bi vn mu lp 10#L Anh Xun (ch.b.), V Th Dung, L Hon...#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010 #^a260tr.^b24cm#L Anh Xun#V Th Dung# L Hon#Bi Thu Linh#Ng Th Thanh#2 66133#Tp lm vn#Lp 10#Bi vn#Sch c thm#KVn## 00573000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020035000420030019000770070032000960080005001280090026001330100 00500159011001500164005001800179004001800197005001300215013000700228020000900235 020000700244020001300251020001400264039000500278#VV10.14917#16500#Vi?t#H561D#57 1.076#^214#Hng dn gii bi tp sinh hc 11#Chng trnh chun#Trnh Nguyn Gi ao, L Tun Ngc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a106tr.^b24cm#Trnh Nguyn Giao#Ti bn ln th 2#L Tun Ngc#266134#Sinh hc#Lp 11#Gii bi tp#Sch c thm#KVn## 00661000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020033000420030019000750070067000940080005001610090026001660100 00500192011001500197005001700212004001800229005001300247005001700260005001700277 013000700294020000700301020000700308020001300315020001400328039000500342#VV10.14 918#34000#Vi?t#H561D#537.076#^214#Hng dn gii bi tp vt l 11#Chng trnh chun#V Th Pht Minh, Chu Vn To, Nguyn ng Khoa, V Th Mai Thun#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2010#^a229tr.^b24cm#V Th Pht Minh#Ti bn ln th 3# Chu Vn To#Nguyn ng Khoa#V Th Mai Thun#266135#Vt l#Lp 11#Gii bi tp #Sch c thm#KVn## 00625000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020033000530030078000860070015001640080005001790090 02600184010000500210011001500215005001500230013000700245020000900252020000700261 020002000268020000700288020001400295039000500309020000900314#VV10.14919#VV10.149 20#40000#Vi?t#H103N#576.076#^214#2008 cu trc nghim sinh hc 12#Phc v n t p v kim tra hng ngy hoc luyn thi i hc & cao ng khi B#Bi Phc Trch# ^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a264tr.^b24cm#Bi Phc Trch#266136#Sinh h c#Lp 12#Cu hi trc nghim#n tp#Sch c thm#KVn#Kim tra## 00661000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020019000380030019000570070050000760220004001260080005001300090 02600135010000500161011001500166005001200181005001400193005001100207005001000218 00500110022801300070023902000080024602000070025402000110026102000120027202000080 0284020001400292039000500306#VV10.14921#28500#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng v n 12#Chng trnh chun#L Anh Xun (ch.b.), Nguyn L Huy, Trng Hun...#T.1#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a188tr.^b24cm#L Anh Xun#Nguyn L Huy#Trn g Hun#Qunh Nga#Thanh Tng#266137#Ng vn#Lp 12#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc #Sch c thm#KVn## 00504000000000217000450002600110000004100050001118100070001608200040002380800050 00270020021000320030018000530080005000710090011000760100005000870110015000920210 14100107020001500248039000500263013000700268020001100275#VV10.14922#Vi?t#TH107K# 242#^214#Thnh kinh hng ngy#Thng 9. 10, 2010#^aH.#^aTn gio#2010#^a160tr.^b2 0cm#Hng dn thc hnh cch c hiu Kinh Thnh. Gii thiu ni dung cc phn on Kinh Thnh trong cc th, ngy, thng 9 v thng 10 nm 2010#o Thin cha# KVn#266138#Kinh thnh## 00521000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020053000540070018001070080005001250090026001300100 00500156011001500161005001800176013000700194020000700201020002000208020000800228 020001400236039000500250#VV10.14923#VV10.14924#25000#Vi?t#NH556B#530.076#^214#N hng bi tp sng to v vt l trung hc ph thng#Nguyn nh Thc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a137tr.^b24cm#Nguyn nh Thc#266139#Vt l#Ph th ng trung hc#Bi tp#Sch c thm#KVn## 00640000000000313000450002600110000001100150001101200400002602000170006602000110 00830200013000940390005001070050016001120410005001280190016001331810006001490820 00600155808000500161014000700166002002000173003001300193007004900206022000500255 008001800260009001100278010000500289005001500294006001000309013000700319#VV10.14 925#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trun g Quc#Truyn tranh#KVn#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#T121T#895.1#^214#1 2500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Trn V nh dch#T.61#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#Khu Phc Long#Trn Vnh#266140## 00499000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020035000520070010000870080009000970090019001060100 00500125011001500130020000900145039000500154001001000159012003400169020001000203 020001300213013000700226#VV10.14926#VV10.14927#22000#Vi?t#PH124P#294.3#^214#Ph t php ci ho ng vua hiu st#Hng Bi#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a153 tr.^b21cm#o Pht#KVn#Hng Bi#B Truyn c Pht gio bng tranh#Truyn c#Tr uyn tranh#266141## 00600000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020021000520070016000730080009000890090019000980100 00500117011001500122021013300137020000900270020000900279020000600288006001100294 039000500305013000700310019000500317#VV10.14929#VV10.14928#25000#Vi?t#NG550L#29 4.3#^214#Ng lc B t Ma#Nguyn Ho dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^ a161tr.^b21cm#Gm bn lun php mn Thin ca B t Ma dy kinh gio, tu tn h tm, khn tnh... nhn thy thc ti, sng vi tm lng v tha#o Pht#Pht hc#Thin#Nguyn Ho#KVn#266142#Dch## 00414000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020011000420290012000530080009000650090019000740100005000930110 01400098012001400112020001100126020000900137020001400146039000500160013000700165 #VV10.14930#12000#Vi?t#KH513L#372.21#^214#Khng long#Riojasaurus#^aC Mau#^aNxb . Phng ng#2010#^a16tr.^b26cm#Em tp t mu#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio #KVn#266143## 00433000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410290005000540220004000590080018000630090019000810100 00500100011001400105012001400119020001100133020000900144020001400153039000500167 013000700172#VV10.14931#12000#Vi?t#460T#372.21#^214# trang tri#Farm#T.1#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Phng ng#2010#^a16tr.^b26cm#Em tp t mu#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#KVn#266144## 00433000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410290005000540220004000590080018000630090019000810100 00500100011001400105012001400119020001100133020000900144020001400153039000500167 013000700172#VV10.14932#12000#Vi?t#460T#372.21#^214# trang tri#Farm#T.2#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Phng ng#2010#^a16tr.^b26cm#Em tp t mu#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#KVn#266145## 00954000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020075000650030005001400070016001450040 01800161008001800179009003500197010000500232011001500237015006900252021025700321 020001700578020000800595020000400603039000500607013000700612020002100619#VL10.01 685#VL10.01686#15000#Vi?t#H561D#693#^214#Nguyn Vn Hip#Hng dn n mn h c b tng ct thp 1 - Sn sn ton khi c bn dm#2005#Nguyn Vn Hip#Ti b n ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a105tr.^b 27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii t hiu ni dung thit k mt mt bng kt cu gm sn, sn (dm) ton khi, c b n lm vic kiu dm theo tiu chun TCXD 41.70. Hng dn thit k bn, tnh dm ph, tnh ton dm chnh, cu to ct thp, v biu vt liu v phn m rng ca n#B tng ct thp#Kt cu#Dm#KVn#266146#Sn b tng ct thp## 00903000000000325000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200080 00308080005000380020029000430070082000720080018001540090011001720100005001830110 01500188039000500203013000700208019001000215021024200225020000800467020000800475 02000070048300500170049000500090050700500140051600500170053000500160054700500140 0563#VL10.01687#290000#Vi?t#M458S#959.731#^214#Mt s t liu qu v H Ni#Geo rges Azambre, Madrolle, Andr Masson... ; Lu nh Tun tuyn dch v ch gii#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a522tr.^b29cm#KVn#266147#Dch Php#Tp hp nh ng tiu lun hoc nhng chng sch ca cc tc gi ngi Php vit v nhiu m t khc nhau, t lch s, a l, n phong tc, tn ngng, ngh nghip, gio d c, kin trc, giao thng...ca mt thi H Ni xa t 1954 tr v trc#Lch s# T liu#H Ni#Azambre, Georges#Madrolle#Masson, Andr#Nguyn Vn Huyn#Bourrin, Claude#Lu nh Tun## 01308000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020109000570070056001660080005002220090018002270100 00500245011001500250020001800265020001500283020001600298020000800314020000900322 00500150033100500140034600500140036000500150037400500150038903900050040401300070 0409021050200416015004000918#VV10.14934#VV10.14933#78000#Vi?t#NH556Y#303.409597 #^214#Nhng yu t tc ng n pht trin x hi v qun l pht trin x hi t rong tin trnh i mi Vit Nam#Trn c Cng (ch.b.), Phm Xun Nam, Hong Ch Bo...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a492tr.^b21cm#Pht trin x hi#Qun l x hi#Yu t tc ng#i mi#Vit Nam#Trn c Cng#Phm Xun Nam#Hong Ch B o#on Minh Hun#Trn Hu Quang#KVn#266148#Trnh by l lun nh gi mt cch ton din vn pht trin x hi v qun l x hi trong lch s. t vn pht trin x hi v qun l x hi trong iu kin kinh t th trng theo nh hng x hi ch ngha vi tc ng ca ton cu ho v hi nhp kinh t quc t . Xy dng nh nc php quyn do dn, v dn, nh hng cc mc tiu pht tri n v qun l x hi bng php lut. Vai tr ca x hi, ca vn ho trong pht trin x hi v qun l x hi. Thng tin x hi v qun l x hi#TTS ghi: Vi n Khoa hc x hi Vit Nam## 00780000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020044000500070015000940080005001090090018001140100005001320110 01500137020001700152020000600169039000500175001001500180015004100195013000700236 021019300243020001400436020001100450020001000461020000700471#VV10.14935#VV10.149 36#Vi?t#D558C#398.0959731#^214#Di chn ni Tn mt vng vn ho dn gian#on Cng Hot#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a277tr.^b21cm#Vn ho dn gian#Ba V#KVn #on Cng Hot#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#266149#Gii thiu truy n thuyt v Sn Tinh, giai thoi v truyn thuyt v danh nhn, truyn c dn gi an dn tc Mng v dn tc Dao Ba V. Khi qut vn ho dn gian cc dn tc thiu s Ba V#Truyn thuyt#Giai thoi#Truyn c#H Ni## 00869000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020032000500070013000820080005000950090018001000100005001180110 01500123020001900138020001700157020000900174039000500183001001300188015004100201 013000700242020000800249021033400257#VV10.14937#VV10.14938#Vi?t#KH108L#398.90959 7#^214#Kho lun v tc ng ngi Vit#Triu Nguyn#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010# ^a405tr.^b21cm#Nghin cu vn hc#Vn hc dn gian#Vit Nam#KVn#Triu Nguyn#T TS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#266150#Tc ng#Trnh by tnh hnh nghin cu tc ng v vn t ra nghin cu tc ng theo hai hng tip cn ca cc nh folklore v ca cc nh ngn ng hc. Xc nh hnh thc v ni dung, m h nh cu trc, vn v nhp, hnh nh, ngha ca tc ng. S vn dng v sng to t c ng. So snh tc ng Vit Nam vi tc ng Mng, Chm, Php, Anh## 00918000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020072000420070025001140080005001390090018001440100005001620110 01500167020000800182020000900190020001300199020000900212020001000221005001100231 039000500242001001300247015004100260013000700301021028700308020000900595#VV10.14 941#VV10.14942#Vi?t#C455C#639#^214#Cng c th cng truyn thng nh bt thu h i sn ca ngi Ninh Bnh#Mai c Hnh, Th By#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010# ^a285tr.^b21cm#Cng c#Th cng#Truyn thng#Thu sn#Ninh Bnh# Th By#KVn# Mai c Hnh#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#266152#Gii thiu v vng t v con ngi Ninh Bnh cng nhng cng c nh bt th cng truyn thng thu hi sn m ngi dn t ch ra s dng c ngha rt ln trong vic nu i trng thu sn, kinh nghim nh bt thu sn, ch bin thu hi sn vi i s ng ca ngi dn Ninh Bnh#nh bt## 00438000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010010000550020008000650030004000730070010000770080 00500087009001900092010000500111011001400116020001700130020000900147020000400156 039000500160013000700165#VV10.14944#VV10.14943#32000#Vi?t#B431M#895.92214#^214# H c i#Bng m#Th#H c i#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a93tr.^b20cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#KVn#266153## 00665000000000325000450002600110000002600110001102000170002202000110003902000170 00500390005000670140007000720410005000791810007000840820006000918080005000970010 01000102002002100112003001500133007004500148022000400193221001700197008000500214 00900450021901000050026401100150026900600220028401900160030601300070032200500100 0329#VV10.14945#VV10.14946#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn kim hip#KVn#790 00#Vi?t#PH431T#895.1#^214#Long Nhn#Phong thn song long#Truyn v hip#Long Nh n ; Nhm dch: Bin Hoang hip khch#T.6#Song long t hi#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n ; Cng ty sch Phng Nam#2010#^a439tr.^b21cm#Bin Hoang hip khch#Dch Trun g Quc#266154#Long Nhn## 00462000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010016000550020019000710030004000900070016000940080 00500110009001900115010000500134011001500139020001700154020000900171020000400180 039000500184013000700189#VV10.14947#VV10.14948#49000#Vi?t#G428C#895.92214#^214# Lng Hu Quang#Gi cnh bum xanh#Th#Lng Hu Quang#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2 010#^a111tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#266155## 00439000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010013000470020008000600030004000680070013000720080005000850090 01900090010000500109011002900114020001700143020000900160020000400169039000500173 013000700178#VV10.14949#VV10.14950#Vi?t#M501S#895.9221#^214# Vit Dng#Ma sau #Th# Vit Dng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a247tr., 3tr. nh mu^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#266156## 00556000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510010016000560020019000720030010000910070016001010080 00500117009001900122010000500141011003000146020001700176020000900193020001000202 039000500212012005400217013000700271#VV10.14951#VV10.14952#63000#Vi?t#V563#895 .922803#^214#Hong Trc Long#Vt ng gi tp#Truyn k#Hong Trc Long#^aH.#^ aNxb. Hi Nh vn#2010#^a344tr., 12tr. nh mu^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T ruyn k#KVn#T sch Cho mng i l 1000 nm Thng Long - H Ni#266157## 00682000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490010015000540020030000690070020000990080005001190090 01900124010000500143011001500148020001700163020000900180020000700189039000500196 021015400201020000400355020000600359020000800365013000700373#VV10.14953#VV10.149 54#150000#Vi?t#L250B#895.922#^214#Nguyn Vn Hc#L Bo Ton tnh - i v o# Nguyn Vn Hc b.s.#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a485tr.^b21cm#Vn hc hin i #Vit Nam#Th t#KVn#Cun sch tp hp cc bc th, th, nh, ha, nhc... l n hng t liu ca i t. TS. BSCK II TTT L Bo Ton v mt s th b bn, bo ch vit v ng#Th#Tranh#Bi ht#266158## 00852000000000361000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820012000428080005000540020036000590070100000950080005001950090019002000100 00500219011001500224020001700239020000900256020000400265039000500269015009800274 00500120037200500100038400500070039400500130040100500080041400500100042200500170 0432005001700449005001700466013000700483#VV10.14955#VV10.14956#180000#Vi?t#TH11 6L#895.9221008#^214#Thng Long - H Ni mt thi nh#H Ch Minh, Sng Hng, Th L... ; Xun Liu ch tr ; B.s, s.t., gii thiu.: Nguyn c Trng...#^aH. #^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a999tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#TTS ghi: Hi Lin hip Vn hc Ngh thut H Ni. Trung tm Vn hc Ngh thut Thng Long Thi X#H Ch Minh#Sng Hng#Th L#V nh Lin#ng H#Xun Liu#Nguyn c Trng#Nguyn Ngc Khu#Nguyn Hng Kim#266159## 00593000000000301000450002600110000001400070001104100050001803900050002318100060 00280820006000348080005000400020020000450030013000650070035000780220005001130080 01800118009001100136010000500147011001500152012003500167020001800202020000900220 020001300229005001400242006001400256019001400270013000700284#VN10.04204#14000#V i?t#KVn#T304B#895.6#^214#Tim bnh hnh phc#Truyn tranh#Matsuzuki Kou ; Phc Song Anh dch#T.14#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a186tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Matsuzuki Kou#Ph c Song Anh#Dch Nht Bn#266160## 00621000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020018000400030013000580290022000710070031000930220005001240080 01800129009001100147010000500158011001500163012004000178020001700218020000900235 020001300244005001600257006000800273039000500281019001400286013000700300#VN10.04 205#Vi?t#G107X#895.6#^214#14000#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Le Crique de Kar akuri#Fujita Kazuhiro ; Hi Th dch#T.13#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a18 4tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Tru yn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th#KVn#Dch Nht Bn#266161## 00603000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070036000810220005001170050017001220060 01200139008001800151009001100169010000500180011001500185012003500200019001400235 020001800249020000900267020001300276039000500289013000700294#VN10.04206#13000#V i?t#B314A#895.7#^214#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch#T.29#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#KVn#266162## 00596000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020018000420030013000600070035000730220004001080080018001120090 01100130010000500141011001500146012003500161020001800196020001100214020001300225 005001600238006001200254039000500266019001600271013000700287#VN10.04207#14000#V i?t#GI-119M#895.1#^214#Gic m ngt ngo#Truyn tranh#Tsen Shiau Jing ; Tuyt Nh ung dch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a192tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Tsen Shiau Jing#Tuyt Nhung#KVn#Dch Trung Quc#266163## 00646000000000313000450002600110000000500110001103900050002201400070002704100050 00340020015000390030013000540070065000670220005001320080018001370090011001550100 00500166011001500171012004000186019001600226020001700242020001100259020001300270 181000600283082000600289808000500295005001600300006000900316013000700325#VN10.04 208#n Thu An#KVn#15000#Vi?t#T i danh b#Truyn tranh#Nguyn tc: n Thu An ; Ho s: T Kim Kiu ; Hi ng dch#T.62#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 010#^a130tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn h c hin i#Trung Quc#Truyn tranh#T550#895.1#^214#T Kim Kiu#Hi ng#26 6164## 01044000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820012000428080005000540010015000590020035000740030114001090070015002230080 00500238009001900243010000500262011001500267039000500282013000700287015006100294 021031700355020000800672020002300680020001100703020000900714020000700723#VN10.04 209#VN10.04210#228000#Vi?t#TH300T#332.6409597#^214#Nguyn Cao Cm#Th trng ch ng khon tui ln 10#Bt k kinh t hc v tin trnh kin to xy dng pht tr in TTCK Vit Nam v cc thnh vin tham gia th trng#Nguyn Cao Cm#^aH.#^aNx b. Hi Nh vn#2010#^a203tr.^b19cm#KVn#266165#Tn sch ngoi ba ghi: Th trn g chng khon tui ln mi#Gii thiu tnh hnh hot ng ca th trng chng khon Vit Nam sau 10 nm t khi thnh lp 20-7-2000 n 20-7-2010, s pht tri n trong tin trnh hi nhp gp phn thc y nn kinh t t nc gip th tr ng chng khon Vit Nam ha hn nhiu tim nng nh Chng khon Du kh, Cng ty Chng khon ph Wall...#Kinh t#Th trng chng khon#Pht trin#Vit Nam#Bt k## 00511000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010013000540020009000670030033000760070013001090080 00500122009001900127010000500146011002500151020001700176020000900193020000400202 039000500206013000700211020001500218#VN10.04211#VN10.04212#50000#Vi?t#V560#895 .9221#^214#ng Vn Ph#Vn o#Th ng lut. Thun nghch c#ng Vn Ph#^ aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a120tr., 6tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T h#KVn#266166#Th ng lut## 00452000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520010015000570020010000720030004000820070015000860080 00500101009001900106010000500125011001400130020001700144020000900161020000400170 039000500174013000700179#VN10.04213#VN10.04214#30000#Vi?t#GI-435H#895.92214#^21 4#ng Phi Khanh#Git hin#Th#ng Phi Khanh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a54t r.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#266167## 00449000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020008000700030004000780070016000820080 00500098009001900103010000500122011001400127020001700141020000900158020000400167 039000500171013000700176#VN10.04215#VN10.04216#35000#Vi?t#H454Q#895.9221#^214#T rn Minh Thiu#Hn qu#Th#Trn Minh Thiu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a98tr.^ b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#266168## 00434000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440010016000490020009000650030004000740070016000780080005000940090 01900099010000500118011001500123020001700138020000900155020000400164039000500168 013000700173#VN10.04217#VN10.04218#Vi?t#TH117L#895.92214#^214#ng Cng Lng#Th p la#Th#ng Cng Lng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a107tr.^b19cm#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#KVn#266169## 00684000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570010011000620020037000730030017001100070 03700127008000500164009001100169010000500180011001500185021012100200020001100321 020000900332005001400341039000500355013000700360020001500367#VV10.14957#VV10.149 58#VV10.14959#53000#Vi?t#B103T#495.6#^214#Mistu Bara#Bi thi nng lc ng php ting Nht#Trnh cao cp#Mistu Bara ; Tri thc Vit bin dch#^aH.#^aThi i #2010#^a223tr.^b21cm#Gm cc bi luyn thi ng php ting Nht v nhng vn 2 kyu trong qu trnh hc thi nng lc ting Nht trnh 1kyu#Ting Nht#Ng ph p#Tri thc Vit#KVn#266170#Sch luyn thi## 00676000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570010011000620020020000730030017000930070 03700110008000500147009001100152010000500163011001500168021012700183020001100310 020001200321005001400333039000500347013000700352020001500359#VV10.14960#VV10.149 61#VV10.14962#36000#Vi?t#419H#495.6#^214#Mistu Bara#c hiu ting Nht#Trnh cao cp#Mistu Bara ; Tri thc Vit bin dch#^aH.#^aThi i#2010#^a223tr.^b2 1cm#Gm cc bi luyn thi cng c k nng c hiu nhng bi c hiu di trn h 2kyu v 1kyu trong k thi nng lc ting Nht#Ting Nht#K nng c#Tri th c Vit#KVn#266171#Sch luyn thi## 00776000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010019000550020024000740070038000980080005001360090 01100141010000500152011001500157039000500172019001600177021022700193020001900420 020001700439020001100456006001200467013000700479#VV10.14963#VV10.14964#75000#Vi ?t#T454T#355.00951#^214#Trng Nghin Qun#Tn T bn v binh php#Trng Nghin Qun ; Ng T Knh dch#^aH.#^aTh gii#2010#^a238tr.^b21cm#KVn#Dch Trung Qu c#Gii thiu binh php Tn T v cch dng mu k, tc chin, tn cng, i hnh qun s, v th ca binh s, u tranh qun s, v chn bin ho, hnh qun, a hnh, v chn loi a th ca t, v ho cng, s dng gin ip#Ngh thut qun s#Tn t binh php#Trung Quc#Ng T Knh#266172## 00574000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010016000510020033000670030032001000070016001320080 00500148009001100153010000500164011001400169021007400183020001100257020000800268 039000500276013000700281020000800288#VV10.14965#VV10.14966#88000#Vi?t#T550V#495 .6#^214#Moriwake Yoshio#T vng du lch Nht Vit H Ni#Tm hiu ting Nht, ti ng Vit#Moriwake Yoshio#^aH.#^aTh gii#2010#^a58tr.^b21cm#Gm nhng mu cu m thoi ting Nht dng trong tm hiu du lch H Ni#Ting Nht#Du lch#KVn#26 6173#T vng## 00796000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020014000420030035000560070016000910080005001070090011001120100 00500123011001500128021031200143020000900455039000500464019001000469006001100479 013000700490020001200497020000900509#VV10.14967#VV10.14968#Vi?t#S455T#270#^214#S ng Tin Mng#Theo Cha Chn Phc Antn Chevrier#Hng Vit dch#^aH.#^aTn gio# 2010#^a238tr.^b20cm#Hp tuyn mt s vn tp ca Cha Chn Phc Antn Chevrier v s Phc Sinh mu nhim ca c Kit gip nhng ngi ang p i tn hin ch o Cha Kit c ci nhn vo Cha Gisu Kit v mi gi h bc theo Cha, bit t n sng Cha Thnh thn, hc hi c Vng li, c Kh ngho, n nhn Thp Gi ca Cha...#o Kit#KVn#Dch Php#Hng Vit#266174#Truyn gio#Bi vit## 00841000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410010019000460020023000650030025000880070029001130080005001420090 01100147010000500158011001500163021033600178020001500514039000500529019000500534 020000600539020001100545013000700556#VV10.14969#VV10.14970#Vi?t#V560T#270.092#^2 14#Maria, Luy Gonzaga#Vn thing Thin Quc#101 giai thoi cc Thnh#Luy Gonzag a Maria s.t., b.s.#^aH.#^aTn gio#2010#^a280tr.^b21cm#Gii thiu 101 giai thoi cc v l Thnh trc nhan Cha, nhng ngi chp nhn nhng th thch v gian nan, vt qua bao kh khn chp nhn au kh bo v Thin Cha, vng Cha, bo v c tin, mt lng hy sinh c gia nh sng v Thin Cha nh Th nh Martin, Thnh n Gisphin Bakita, Thnh Girnim, Thnh Gioan...#o Thin cha#KVn#Dch#Thnh#Giai thoi#266175## 00745000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370010019000420020041000610070072001020080005001740090011001790100 00500190011001500195021016000210020001500370020000800385020000800393005004400401 039000500445013000700450019001000457#VV10.14971#VV10.14972#Vi?t#T561T#231#^214#R ondet, Michel SJ.#Tng thut mu nhim Thin Cha Ba Ngi#Michel Rondet, SJ. ; Dch : Cu lc b Dch thut i chng vin H Ni#^aH.#^aTn gio#2010#^a129tr. ^b21cm#Trnh by nhng gio l cn bn chnh yu v Ba Ngi ca Thin Cha, hip thng gia ba ngi v,, nh hng ca nim tin ny trn i sng ca cc cng on...#o Thin cha#c tin#Gio l#Cu lc b dch thut i chng vin H N i#KVn#266176#Dch Php## 00710000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370010020000420020022000620030036000840070049001200080005001690090 01100174010000500185011001500190021014900205020001500354039000500369019000500374 005001600379013000700395020000800402020001000410#VV10.14974#VV10.14973#Vi?t#T124 C#234#^214#Boulad S. J., Henri#Tt c u l n sng#Thin Cha v huyn nhim t hi gian#Henri Boulad S. J. ; Chuyn ng: Phm Quc Huyn#^aH.#^aTn gio#2010#^ a239tr.^b21cm#Bn v n sng ca Thin Cha v thi gian qu kh, hin ti v ti p tc tng lai trong i sng nhp th ca tn vi s vnh cu ca Thin Ch a#o Thin cha#KVn#Dch#Phm Quc Huyn#266177#Gio l#Thi gian## 00644000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370010010000420020018000520070010000700080005000800090011000850100 00500096011001500101021025500116020000900371039000500380013000700385020001000392 #VV10.14975#VV10.14976#Vi?t#C125V#200#^214#Mai Thnh#Cu vng lin tn#Mai Thnh #^aH.#^aTn gio#2010#^a139tr.^b20cm#Gii thiu nhng hot ng ca s lin kt gia cc tn gio trn th gii nh o Thin cha, o Kit, o Pht, o Cao i, o Hi,... khp ni trn th gii nhm mang li li ch tt nht cho con ngi c sng trong ho bnh v t do tn ngng#Tn gio#KVn#266178#Hot ng## 00674000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370010014000420020016000560030042000720070013001140080005001270090 01100132010000500143011001500148021020200163020001500365020000800380020000800388 039000500396013000700401#VV10.14978#VV10.14977#Vi?t#H401V#230#^214#Emard, Jeanne #Hoa v phng v#Ngh thut cm hoa trong c hnh Phng v#Jeanne Emard#^aH.#^aT n gio#2010#^a120tr.^b20cm#Hng dn cch cm hoa, cch s dng cc loi hoa c ngha ph hp vi biu tng Thin Cha v cc thnh l trong phng v th hi n cc c tin khc nhau nh chu php ra ti, m ci, m tang...#o Thin cha#Cm hoa#Ngy l#KVn#266179## 00881000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580020046000630070067001090080005001760090 02000181010000500201011001500206005001400221005001400235039000500249005001300254 00400180026700500150028501300070030002101940030702000070050102000100050802000090 0518020001600527#VV10.14979#VV10.14980#VV10.14981#57000#Vi?t#PH561P#371.3#^214# Phng php t hc ngoi ng nhanh - hiu qu#Phm Vn Vnh (ch.b.), V Vn Chuy n, Nguyn Quang, Nguyn Hi Nam#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a247tr.^b21cm#Ph m Vn Vnh#V Vn Chuyn#KVn#Nguyn Quang#Ti bn ln th 5#Nguyn Hi Nam#266 180#Gii thiu phng php t hc ngoi ng nhanh, hiu qu v nhng nguyn nhn hc ngoi ng khng thnh cng. Phng php luyn nghe, hc ni, hc c, vit v phng php dch khi hc ngoi ng#T hc#Ngoi ng#Hiu qu#Phng php hc# # 00684000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540030019000740070015000930080005001080090 02000113010000500133011001500138039000500153001001500158013000700173021017400180 020001700354020001000371020000400381020000900385#VV10.14982#VV10.14983#39000#Vi ?t#N304S#895.9221#^214#Nim say m ban u#Tiu lun ph bnh#Nguyn c Mu#^aH .#^aQun i nhn dn#2010#^a246tr.^b21cm#KVn#Nguyn c Mu#266181#Gm nhng b i tiu lun ph bnh ca tc gi v phng php ngh thut s dng ngn t v n i dung th ca nhiu nh th Vit Nam qua nhiu giai on cng vi nhiu th lo i#Ph bnh vn hc#Tu lun#Th#Vit Nam## 00794000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020027000520070044000790080005001230090020001280100 00500148011001500153005001100168039000500179005001000184013000700194021023000201 020000700431020000900438020001000447020000700457020000700464001000900471#VV10.14 984#VV10.14985#36000#Vi?t#KH462D#305.4#^214#Khi dy kh nng ngn ng#S.t., b. s.: Minh Thu, Thu Qunh, Thu Linh#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a228tr.^b21cm #Thu Qunh#KVn#Thu Linh#266182#Gii thiu nhng nng lc v kh nng ngn ng ca ph n c vn dng trong cuc sng, trong giao tip, ng x vi mi iu kin, hon cnh, mi trng lm vic, to c s li cun qua ngn ng tinh t , kho lo v hi hc#Ph n#Ngn ng#Giao tip#ng x#X hi#Minh Thu## 00786000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070033000670080005001000090020001050100 00500125011001500130006000900145006001100154039000500165013000700170019000500177 021026400182020000900446020000900455020001000464020001000474#VV10.14986#VV10.149 87#38000#Vi?t#M112M#001#^214#May mn & xui xo#Tuyn dch: B Thnh, Thanh Tng #^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a234tr.^b21cm#B Thnh#Thanh Tng#KVn#266183#D ch#Gm nhng cu chuyn k v nhng ngi thnh cng trong vic pht minh ra rada, tr ti lc, t giy, my bay chin u MiG, giy trt bng, my photocop y, xe mui trn, bt bi... v s thnh cng ca ban nhc Spice Girls, nhng cu c huyn th gii in nh...#Tri thc#Khoa hc#Pht minh#Truyn k## 00696000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010011000530020033000640070030000970220004001270080 00500131009002000136010000500156011001500161005001000176005000700186013000700193 021011900200020001500319020001800334020001500352020000900367039000600376#VV10.14 988#VV10.14989#29000#Vi?t#K250C#959.701#^214#Nguyn Nh#K chuyn my nghn nm gi nc#Nguyn Nh, Vit Dng, Ch#T.1#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a180t r.^b21cm#Vit Dng# Ch#266184#Ghi li nhng cu chuyn v lch s nh gic n goi xm, gi nc ca nhn dn ta t thi cc vua Hng n thi nh L#Lch s c i#Lch s trung i#Chng xm lc#Vit Nam#TDung## 00617000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010011000530020033000640070020000970220004001170080 00500121009002000126010000500146011001500151005000800166013000700174021009800181 020001800279020001500297020000900312039000600321#VV10.14990#VV10.14991#44000#Vi ?t#K250C#959.702#^214#Nguyn Nh#K chuyn my nghn nm gi nc#Nguyn Nh, Hu y Cu#T.2#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a280tr.^b21cm#Huy Cu#266185#Ghi li nh ng trn chin oanh lit, vi nhng bc anh hng ho kit t thi Trn n thi Ty Sn#Lch s trung i#Chng xm lc#Vit Nam#TDung## 00473000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010018000550020009000730030011000820070018000930080 00500111009002000116010000500136011001500141020001700156020000900173020001200182 013000700194039000600201#VV10.14992#VV10.14993#29000#Vi?t#557M#895.92234#^214# Nguyn Thin Lun#c mt#Tp truyn#Nguyn Thin Lun#^aH.#^aQun i nhn dn #2010#^a222tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#266186#TDung## 00493000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010011000550020012000660030004000780070011000820080 00500093009002000098010000500118011001400123020001700137020000900154020000400163 015003500167013000700202039000600209#VV10.14994#VV10.14995#20000#Vi?t#QU254T#89 5.9221#^214#Thanh Tng#... Qun ta#Th#Thanh Tng#^aH.#^aQun i nhn dn#2010# ^a78tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tn tht ca tc gi: Phm Th Mai#2 66187#TDung## 00457000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010009000550020009000640030012000730070009000850080 00500094009002000099010000500119011001500124020001700139020000900156020001200165 039000700177013000700184#VV10.14996#VV10.14997#61000#Vi?t#304H#895.92234#^214# Anh ng#im hn#Tiu thuyt#Anh ng#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a390tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#T.dung#266188## 00476000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010016000550020014000710030012000850070016000970080 00500113009002000118010000500138011001500143020001700158020000900175020001200184 039000700196013000700203#VV10.14998#VV10.14999#61000#Vi?t#M305G#895.92234#^214# Nguyn Ngc Mc#Min gi xoy#Tiu thuyt#Nguyn Ngc Mc#^aH.#^aQun i nhn d n#2010#^a386tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#T.dung#266189## 00597000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510010012000560020020000680030007000880070012000950080 00500107009002000112010000500132011001500137020000900152020000700161013000700168 021012100175020001700296039000600313#VV10.15001#VV10.15000#35000#Vi?t#M126T#895 .922803#^214#V B Cng#My trng v u...#Bt k#V B Cng#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a223tr.^b21cm#Vit Nam#Bt k#266190#Ghi li nhng suy t v nhn g vng t tc gi c dp i qua, v nhng cu chuyn lch s, con ngi gn vi vng t y#Vn hc hin i#TDung## 00880000000000277000450004100050000018100060000508200180001180800050002900200520 00340070081000860080018001670090023001850100005002080110026002130200008002390200 00800247015004100255005001300296005001800309005001500327005001800342013000700360 021021400367020001500581039000600596#Vi?t#L302S#324.2597070959781#^214#Lch s n gnh tuyn gio tnh Long An (1930 - 2010)#B.s.: L Hu Phc (ch.b.), Nguyn nh Thng, Phm Vn Thnh, Dng Thnh Thng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a407tr., 42tr. nh^b24cm#Lch s#Long An#TTS ghi: Ban Tuyn gio tn h u Long An#L Hu Phc#Nguyn nh Thng#Phm Vn Thnh#Dng Thnh Thng#266 191#Trnh by v hot ng tuyn truyn, hun luyn ca ng b huyn Long An gi ai on trc Cch mng thng Tm 1945, trong hai cuc khng chin chng Php, c hng M v trong k xy dng, pht trin kinh t t nc#Ban Tuyn gio#TDung## 00547000000000217000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020032000430080005000750090011000800100005000910110029000960200 01500125013000700140021015200147020002400299039000600323#VN10.04219#VN10.04220#V i?t#TH500B#267#^214#Th bn hi cc b m cng gio#^aH.#^aTn gio#2009#^a251tr ., 2tr. nh mu^b16cm#o Thin cha#266192#Ghi r ni quy, chng trnh hot ng, nhng li rn dy v o c, cc bi cu nguyn v cc bi ca nguyn c Ch a tri ca Hi cc b m Cng gio#Hi cc b m Cng gio#TDung## 00633000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020040000490030019000890080005001080090011001130100 00500124011001500129020001500144015005600159013000700215021012400222020000800346 020000700354039000600361#VN10.04221#VN10.04222#10000#Vi?t#L302C#263#^214#Lch c ng gio nm phng v 2010 - 2011#Canh Dn - Tn Mo#^aH.#^aTn gio#2010#^a149t r.^b18cm#o Thin cha#Tn sch ngoi ba: Nhng ngy l cng gio 2010 - 2011# 266193#Gii thiu nhng ngy l cng gio 2010 - 2011 theo tng thng vi nhng lu v gi kinh phng v, thnh l, gio lut...#Nghi l#L hi#TDung## 00558000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010009000440020030000530070014000830080005000970090011001020100 00500113011001500118020000900133013000700142021015000149020001100299039000600310 #VN10.04223#VN10.04224#Vi?t#561V#294.3#^214#Ng Hng#ng v Pht o & thin mn#Ng Hng b.s.#^aH.#^aTn gio#2010#^a170tr.^b19cm#o Pht#266194#Gii thiu nhng kin thc c bn v Pht gio. Qu trnh din bin v kinh in v tng p hi. Nghin cu gio phi Thin tng v Thin tng Vit Nam#Thin phi#TDung## 00728000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590010013000640020023000770290059001000070 01300159008000500172009001100177010000500188011001500193020001100208015003800219 013000700257021013800264020001000402020000800412039000600420#VN10.04225#VN10.042 26#VN10.04227#33000#Vi?t#T306V#495.922#^214#Mai Ngc Ch#Ting Vit cho du lch #Vietnamese language and tourism information for travellers#Mai Ngc Ch#^aH.#^a Th gii#2010#^a246tr.^b18cm#Ting Vit#TTS ghi: Vietnam national university#26 6195#Gii thiu nhng on hi thoi Vit - Anh thng gp khi i du lch Vit Nam. Nhng thng tin cn thit cho ngi du lch ti Vit Nam#Ting Anh#Du lch #TDung## 00484000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510010021000560020016000770030010000930070021001030080 00500124009002000129010000500149011001500154020001700169020000900186020001000195 013000700205039000600212#VN10.04228#VN10.04229#31000#Vi?t#202X#895.922803#^214 #Nguyn Th Thu Sng#em xun v li#Truyn k#Nguyn Th Thu Sng#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a257tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#266196#TDu ng## 00475000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010014000540020015000680030016000830070014000990080 00500113009002000118010000500138011001500143020001700158020000900175020001200184 013000700196039000600203#VN10.04230#VN10.04231#29000#Vi?t#C126P#895.9223#^214#P hng Vn Ong#Cy phng gi#Tp truyn ngn#Phng Vn Ong#^aH.#^aQun i nhn d n#2010#^a218tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#266197#TDung## 00736000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010012000550020014000670030013000810070012000940080 00500106009002000111010000500131011001500136020001700151020000900168020001200177 013000700189021017700196020002300373020001700396020000300413039000600416#VN10.04 232#VN10.04233#31000#Vi?t#TR121R#959.7041#^214#Bi Vn Vn#Trn rng la#Truyn v k#Bi Vn Vn#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a237tr.^b19cm#Lch s hin i #Vit Nam#Truyn ngn#266198#Ghi li nhng cu chuyn chin u gian kh, tnh c m thng yu m bc nhau gia nhn dn vi qun i v gia nhng chin s cn g chin u trong cuc khng chin chng Php#Khng chin chng Php#Vn hc hi n i#K#TDung## 00498000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010014000560020025000700030027000950070014001220080 00500136009002000141010000500161011001500166020001700181020000900198020001200207 013000700219039000600226#VN10.04234#VN10.04235#24000#Vi?t#PH500N#895.92234#^214 #Nguyn Ma Li#Ph n h gii hn nhiu#Truyn, tiu phm vui ci#Nguyn Ma Li #^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a186tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn c i#266199#TDung## 00672000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490010014000540020018000680030009000860070014000950080 00500109009002000114010000500134011001500139020001700154020000900171020000800180 013000700188021016900195020001200364039000600376#VN10.04236#VN10.04237#26000#Vi ?t#PH431C#959.704#^214#Nguyn T Nn#Phong cch Bc H#Ghi chp#Nguyn T Nn#^a H.#^aQun i nhn dn#2010#^a218tr.^b19cm#Lch s hin i#Vit Nam#Bi bo#266 200#Tp hp nhng bi bo k v nhng cu chuyn gin d, i thng ca Bc H trong sinh hot, trong chin u v giao tip vi ng bo, chin s cng nh b n b quc t#H Ch Minh#TDung## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010012000550020010000670030012000770070012000890080 00500101009002000106010000500126011001500131020001700146020000900163020001200172 039000700184013000700191#VN10.04238#VN10.04239#32000#Vi?t#G419K#895.92234#^214# Vn Phc#Gc khut#Tiu thuyt# Vn Phc#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a22 7tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#T.dung#266201## 00465000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010011000550020014000660030012000800070011000920080 00500103009002000108010000500128011001500133020001700148020000900165020001200174 013000700186039000600193#VN10.04240#VN10.04241#26000#Vi?t#NG558T#895.9223#^214# Lu V Su#Ngi tr li#Tiu thuyt#Lu V Su#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a 188tr.^b18cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#266202#TDung## 00478000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010019000550020007000740030016000810070019000970080 00500116009002000121010000500141011001500146020001700161020000900178020001200187 013000700199039000600206#VN10.04242#VN10.04243#29000#Vi?t#120M#895.92234#^214# Nguyn Th Ngc H#m ma#Tp truyn ngn#Nguyn Th Ngc H#^aH.#^aQun i nh n dn#2010#^a227tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#266203#TDung## 00675000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520010014000570020023000710030010000940070014001040080 00500118009002000123010000500143011001500148020001700163020000900180020001000189 013000700199021014500206020000800351039000600359020000800365#VN10.04244#VN10.042 45#21000#Vi?t#NH100V#895.922334#^214#Chu Tam Thnh#Nh vn Kim Ln v ti#Truy n k#Chu Tam Thnh#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a175tr.^b19cm#Vn hc hin i #Vit Nam#Truyn k#266204#Ghi li nhng cu chuyn tc gi v nh vn Kim Ln cng nhau tri qua, ni ln c im tnh cch con ngi v vn phong ca nh vn Kim Ln#Nh vn#TDung#Kim Ln## 00469000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520010016000570020010000730030010000830070016000930080 00500109009002000114010000500134011001500139020001700154020000900171020001000180 013000700190039000600197#VN10.04246#VN10.04247#22000#Vi?t#T306Q#895.9228403#^21 4#Nguyn Thnh #Ting qu#Truyn k#Nguyn Thnh #^aH.#^aQun i nhn dn#2 010#^a170tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#266205#TDung## 00469000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010010000560020018000660030012000840070010000960080 00500106009002000111010000500131011001500136020001700151020000900168020001200177 039000700189013000700196#VN10.04249#VN10.04248#33000#Vi?t#KH407T#895.92234#^214 #Hong Gi#Khong tri vung#Tiu thuyt#Hong Gi#^aH.#^aQun i nhn dn#2010 #^a249tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#T.dung#266206## 00471000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010013000550020012000680030016000800070013000960080 00500109009002000114010000500134011001500139020001700154020000900171020001200180 013000700192039000600199#VN10.04250#VN10.04251#21000#Vi?t#H561T#895.92234#^214# Hunh Vn H#Hng trng#Tp truyn ngn#Hunh Vn H#^aH.#^aQun i nhn dn#2 010#^a158tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#266207#TDung## 00485000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010017000550020018000720030016000900070017001060080 00500123009002000128010000500148011001500153020001700168020000900185020001200194 013000700206039000600213#VN10.04252#VN10.04253#28000#Vi?t#G553N#895.92234#^214# Hunh Thch Tho#Gi nng cho sng#Tp truyn ngn#Hunh Thch Tho#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a215tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#266208#TD ung## 00469000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010013000550020009000680030016000770070013000930080 00500106009002000111010000500131011001500136020001700151020000900168020001200177 039000700189013000700196#VN10.04254#VN10.04255#25000#Vi?t#253V#895.92234#^214# Cng Tim#m vng#Tp truyn ngn# Cng Tim#^aH.#^aQun i nhn dn#2010 #^a201tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#T.dung#266209## 00473000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010011000540020019000650030016000840070011001000080 00500111009002000116010000500136011001500141020001700156020000900173020001200182 013000700194039000600201#VN10.04256#VN10.04257#33000#Vi?t#N557M#895.9223#^214#X un Khang#Nc mt thng #Tp truyn ngn#Xun Khang#^aH.#^aQun i nhn dn #2010#^a238tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#266210#TDung## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010017000540020016000710030004000870070017000910080 00500108009002000113010000500133011001400138020001700152020000900169020000400178 013000700182039000600189#VN10.04258#VN10.04259#11000#Vi?t#D125C#895.9221#^214#N guyn Vit Tun#Du chn ca M#Th#Nguyn Vit Tun#^aH.#^aQun i nhn dn#20 10#^a78tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#266211#TDung## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010017000540020018000710030004000890070017000930080 00500110009002000115010000500135011001400140020001700154020000900171020000400180 013000700184039000600191#VN10.04260#VN10.04261#10000#Vi?t#M306T#895.9221#^214#N guyn Vn Quyn#Ming tru ca m#Th#Nguyn Vn Quyn#^aH.#^aQun i nhn dn# 2010#^a77tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#266212#TDung## 00453000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010016000550020009000710030004000800070016000840080 00500100009002000105010000500125011001400130020001700144020000900161020000400170 013000700174039000600181#VN10.04263#VN10.04262#10000#Vi?t#T312Q#895.92214#^214# Nguyn Hn Dng#Tnh qu#Th#Nguyn Hn Dng#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a78t r.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#266213#TDung## 00459000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010012000550020018000670030008000850070012000930080 00500105009002000110010000500130011001500135020001700150020000900167020000400176 013000700180039000600187#VN10.04264#VN10.04265#17000#Vi?t#M200N#895.92214#^214# Vng Trng#M ngi si nng#Tp th#Vng Trng#^aH.#^aQun i nhn dn#2010# ^a130tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#266214#TDung## 00444000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820009000398080005000480010013000530020008000660030004000740070013000780080 00500091009002000096010000500116011001400121020001700135020000900152020000400161 013000700165039000600172#VN10.04267#VN10.04266#8000#Vi?t#M103Y#895.9221#^214#L Ngc Hng#Mi yu#Th#L Ngc Hng#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a58tr.^b19cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#266215#TDung## 00469000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010018000550020021000730030004000940070018000980080 00500116009002000121010000500141011001400146020001700160020000900177020000400186 013000700190039000600197#VN10.04268#VN10.04269#12000#Vi?t#H401#895.92214#^214# Nguyn Trung Kin#Ho cui a ng#Th#Nguyn Trung Kin#^aH.#^aQun i nh n dn#2010#^a95tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#266216#TDung## 00860000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820013000418080005000540010018000590020067000770070035001440080005001790090 01100184010000500195011001500200020000800215021025800223020001000481020001200491 005001000503013000700513020000900520020002300529039000600552#VL10.01689#VL10.016 88#295000#Vi?t#B112V#324.25970709#^214#Trng nh Chin#By v c Tng b th ng Cng sn Vit Nam sng mi vi chng ta#Trng nh Chin ; L Vn T h..# ^aH.#^aThi i#2010#^a450tr.^b27cm#Tiu s#Gii thiu tiu s, s nghip ca b y v Tng b th ng Cng sn Vit Nam t tui th u n qu trnh hot ng c ch mng v hot ng chnh tr gm: Tng b th Trn Ph, L Hng Phong, H Huy Tp, Nguyn Vn C, Trng Chinh, L Dun v Nguyn Vn Linh#S nghip#Tng b th#L Vn T#266217#Vit Nam#ng Cng sn Vit Nam#TDung## 01117000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510020051000560290050001070070045001570080005002020090 01100207010000500218011001500223020000800238020000800246021041200254005001300666 00500120067900500150069100500170070600500170072301300070074002000090074702000170 0756039000600773#VL10.01691#VL10.01690#300000#Vi?t#B108C#339.09597#^214#Bo co thng nin ch s tn nhim Vit Nam 2010#Annual report credit rating of Vietn am index 2010#Nguyn S C, T Thu Anh, Trn Hu Hunh...#^aH.#^aThi i#2010# ^a403tr.^b29cm#Kinh t#Bo co#Gii thiu khi qut nhng vn v ch s tn n him quc gia. Cch thc nh gi, xp hng ng gp ca cc ngnh v vai tr c a ngnh i vi nn kinh t. Xp hng tn nhim doanh nghip v ng dng xp hn g tn nhim mt s doanh nghip ln sn chng khon. nh gi nng lc ti ch nh doanh nghip. Gii thiu nhng ni dung quan trng ca ch s tin b cng n gh v ch s nng lc cnh tranh cp tnh#Nguyn S C#T Thu Anh#Trn Hu Hu nh#Nguyn Vit Hng#Nguyn Khc Minh#266218#Vit Nam#Ch s tn nhim#TDung## 00739000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020025000540030108000790290016001870070024002030220 00400227008000500231009002000236010000500256011001500261013000700276021010400283 020001000387020000600397020001500403039000600418005001300424#VV10.15003#VV10.150 02#45000#Vi?t#T103L#428.0076#^214#Ti liu luyn thi IELTS#Examination papers f rom University of Cambridge ESOL examinations : English for speakers of other la nguages#Cambridge IELTS#L Thu Hin gii thiu#T.5#^aH.#^aVn ho Thng tin#201 0#^a176tr.^b24cm#266219#Gii thiu cc thi IELTS luyn bn k nng nghe, ni, c, vit hc sinh t kt qu thi cao nht#Ting Anh#IELTS#Sch luyn thi#T Dung#L Thu Hin## 00739000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020025000540030108000790290016001870070024002030220 00400227008000500231009002000236010000500256011001500261013000700276021010400283 020001000387020000600397020001500403039000600418005001300424#VV10.15004#VV10.150 05#45000#Vi?t#T103L#428.0076#^214#Ti liu luyn thi IELTS#Examination papers f rom University of Cambridge ESOL examinations : English for speakers of other la nguages#Cambridge IELTS#L Thu Hin gii thiu#T.6#^aH.#^aVn ho Thng tin#201 0#^a175tr.^b24cm#266220#Gii thiu cc thi IELTS luyn bn k nng nghe, ni, c, vit hc sinh t kt qu thi cao nht#Ting Anh#IELTS#Sch luyn thi#T Dung#L Thu Hin## 00739000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020025000540030108000790290016001870070024002030220 00400227008000500231009002000236010000500256011001500261013000700276021010400283 020001000387020000600397020001500403039000600418005001300424#VV10.15006#VV10.150 07#45000#Vi?t#T103L#428.0076#^214#Ti liu luyn thi IELTS#Examination papers f rom University of Cambridge ESOL examinations : English for speakers of other la nguages#Cambridge IELTS#L Thu Hin gii thiu#T.7#^aH.#^aVn ho Thng tin#201 0#^a176tr.^b24cm#266221#Gii thiu cc thi IELTS luyn bn k nng nghe, ni, c, vit hc sinh t kt qu thi cao nht#Ting Anh#IELTS#Sch luyn thi#T Dung#L Thu Hin## 00767000000000349000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140006000390410005000450020016000500070034000660220006001000050009001060050 01000115005001000125005000900135005000800144008000500152009001900157010000500176 01100140018101200180019502101420021302000170035502000140037202000090038602000090 0395039000600404013000700410#VV10.15008#VV10.15009#A105N#363.4#^214#8000#Vi?t#A n ninh trt t#Xun Sn, Hng Lnh, ng Vinh...#T.210#Xun Sn#Hng Lnh#ng V inh#Gia Minh#Thu Ho#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn #Bao gm cc phng s v vi phm php lut nh: tng tin, git ngi, ma tu, cp ca... v cc cuc iu tra, ph n ca lc lng cnh st#Vn hc hin i #T nn x hi#Vit Nam#Phng s#TDung#266222## 00774000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140006000440020016000500070037000660220006001030050010001090050 01100119005001100130005000900141005000900150008000500159009001900164010000500183 01100140018801200180020202101420022002000170036202000140037902000090039302000090 0402039000600411013000700417#VV10.15010#VV10.15011#Vi?t#A105N#363.4#^214#8000#A n ninh trt t#ng Thi, Hong Qun, Minh Thng...#T.211#ng Thi#Hong Qun#M inh Thng#Mai Minh#Xun Mai#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a96tr.^b20cm#T sch C huyn #Bao gm cc phng s v vi phm php lut nh: tng tin, git ngi, m a tu, cp ca... v cc cuc iu tra, ph n ca lc lng cnh st#Vn hc h in i#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#TDung#266223## 00782000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140006000440020016000500070037000660220006001030050010001090050 01000119005001200129005001500141005001100156008000500167009001900172010000500191 01100140019601200180021002101420022802000170037002000140038702000090040102000090 0410039000600419013000700425#VV10.15012#VV10.15013#Vi?t#A105N#363.4#^214#8000#A n ninh trt t#Tn Thanh, ng Thi, V Vn Tun...#T.212#Tn Thanh#ng Thi#V Vn Tun#Phan Vn Lng#Minh Thng#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn #Bao gm cc phng s v vi phm php lut nh: tng tin, git ngi, ma tu, cp ca... v cc cuc iu tra, ph n ca lc lng cnh st#V n hc hin i#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#TDung#266224## 00895000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820011000428080005000530020050000580070058001080080005001660090019001710100 00500190011001500195015003700210021020300247020000800450020000900458020000900467 02000110047600500120048700500110049900500140051000500100052402000100053401300070 0544039000600551#VV10.15014#VV10.15015#63000#Vi?t#GI-108T#320.109597#^214#Gio trnh lch s nh nc v php lut Vit Nam#L Minh Tm, V Th Nga (ch.b.), H Lan Phng, Phm im#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a575tr.^b22cm#TTS ghi: Tr ng i hc Lut H Ni#Trnh by khi qut qu trnh hnh thnh v pht trin c a nh nc Vit Nam t thi i Hng Vng qua thi Bc thuc, thi i phong k in n thi Php thuc v t sau Cch mng thng Tm 1945 n nay#Lch s#Nh n c#Vit Nam#Gio trnh#L Minh Tm#V Th Nga#H Lan Phng#Phm im#Php lut #266225#TDung## 01066000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020035000570070054000920040018001460080005001640090 01900169010000500188011001500193015003700208021032000245020001000565020001000575 02000090058502000110059400500160060500500120062100500130063300500170064600500130 0663013000700676039000600683020001500689#VV10.15016#VV10.15017#62000#Vi?t#GI-10 8T#342.59702#^214#Gio trnh lut hin php Vit Nam#Thi Vnh Thng, V Hng An h (ch.b.), Phm c Bo...#Ti bn ln th 8#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a560t r.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Gii thiu khi qut nhng vn c bn v lut hin php v s ra i, pht trin ca nn lp hin Vit Nam. Ph n tch cc nh ch c bn ca lut hin php bao gm: ch chnh tr, kinh t , chnh sch x hi, vn ho, gio dc, khoa hc v cng ngh, i ngoi, quc p hng, an ninh quc gia, quc tch Vit Nam...#Hin php#Php lut#Vit Nam#Gio trnh#Thi Vnh Thng#V Hng Anh#Phm c Bo#Nguyn ng Dung#Bi Xun c#266 226#TDung#Lut hin php## 00816000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020041000510070052000920080005001440090019001490100 00500168011001500173015003700188021020400225020001000429020000900439020001100448 005001700459005001300476001001200489013000700501039000600508#VV10.15018#VV10.150 19#58000#Vi?t#GI-108T#321#^214#Gio trnh l lun nh nc v php lut#L Minh Tm (ch.b.), Nguyn Minh oan, L Hng Hnh#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a576t r.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Trnh by khi qut v nh nc v php lut. Phn tch cc kiu nh nc v php lut chim hu n l, phong kin , t sn, v nh nc x hi ch ngha. Gii thiu v h thng php lut x hi ch ngha#Php lut#Nh nc#Gio trnh#Nguyn Minh oan#L Hng Hnh#L Minh T m#266227#TDung## 00831000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020050000530070057001030080005001600090019001650100 00500184011001500189015003700204021014500241020000900386020001000395020000900405 02000110041400500100042500500110043500500130044600500130045902000080047201300070 0480039000600487#VV10.15021#VV10.15020#44000#Vi?t#GI-108T#320.1#^214#Gio trnh lch s nh nc v php lut th gii#Phm im, V Th Nga (ch.b), Phm Vit H, Phm Th Qu#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a439tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Trnh by nhng vn c bn v lch s nh nc v php lut th gii qua cc thi k: chim hu n l, phong kin, t sn v x hi ch ngh a#Nh nc#Php lut#Th gii#Gio trnh#Phm im#V Th Nga#Phm Vit H#Phm Th Qu#Lch s#266228#TDung## 00969000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020033000550070048000880220004001360040014001400080 00500154009001900159010000500178011001500183015003700198021023100235020001300466 02000100047902000090048902000090049802000110050700500160051800500070053400500120 0541005001400553005001500567013000700582039000600589#VV10.15022#VV10.15023#52000 #Vi?t#GI-108T#345.597#^214#Gio trnh Lut hnh s Vit Nam#Nguyn Ngc Ho (ch .b.), L Cm, Trn Vn ...#T.2#In ln th 16#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a52 2tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Phn tch cc ti xm phm s h u, xm phm ch hn nhn v gia nh, xm phm trt t qun l kinh t, cc t i phm v mi trng v ma tu, xm phm an ton v trt t cng cng... c q uy nh trong B Lut hnh s Vit Nam#Lut hnh s#Php lut#Ti phm#Vit Nam# Gio trnh#Nguyn Ngc Ho#L Cm#Trn Vn #Phm Bch Hc#Hong Vn Hng#26622 9#TDung## 00919000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020041000550070059000960040029001550080005001840090 01900189010000500208011001500213015003700228021016600265020002100431020001000452 02000090046202000110047100500190048200500120050100500150051300500170052800500110 0545013000700556039000600563#VV10.15024#VV10.15025#65000#Vi?t#GI-108T#345.597#^ 214#Gio trnh lut t tng hnh s Vit Nam#Hong Th Minh Sn (ch.b.), Trn V n , Hong Vn Hnh...#Ti bn ln th 6 c sa i#^aH.#^aCng an nhn dn#201 0#^a587tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Trnh by nhng vn chu ng ca lut t tng hnh s Vit Nam, trnh t, th tc gii quyt v n hnh s , th tc c bit v hp tc quc t trong t tng hnh s#Lut t tng hnh s #Php lut#Vit Nam#Gio trnh#Hong Th Minh Sn#Trn Vn #Hong Vn Hnh#Ngu yn Vn Huyn#V Gia Lm#266230#TDung## 01101000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020024000570070069000810040018001500080005001680090 01900173010000500192011001500197015003700212021036700249020001300616020001000629 02000090063902000110064800500150065900500190067400500160069300500140070900500150 0723013000700738039000600745#VV10.15026#VV10.15027#50000#Vi?t#GI-108T#346.59704 #^214#Gio trnh lut t ai#B.s.: Trn Quang Huy (ch.b.), Nguyn Quang Tuyn, Nguyn Th Dung...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a495tr.^b21cm #TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Trnh by cc vn l lun c bn v ng nh lut t ai. Ch s hu ton dn v qun l nh nc v t ai. a v p hp l ca ngi s dng t. Th tc hnh chnh trong qun l, s dng t ai. Ch php l nhm t nng nghip v phi nng nghip. Thanh tra, kim tra, gi i quyt tranh chp, khiu ni, t co v t ai v x l vi phm php lut t ai#Lut t ai#Php lut#Vit Nam#Gio trnh#Trn Quang Huy#Nguyn Quang Tuy n#Nguyn Th Dung#Phm Thu Thu#Nguyn Th Nga#266231#TDung## 00986000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020029000530070067000820080005001490090027001540100 00500181011001500186020001800201020001100219021024900230015010800479005001600587 005001700603005001500620005001300635005001100648013000700659039000600666#VV10.15 028#VV10.15029#60000#Vi?t#GI-108T#658.3#^214#Gio trnh qun tr nhn lc#B.s.: Nguyn Vn im, Nguyn Ngc Qun (ch.b.), Mai Quc Chnh...#^aH.#^ai hc Kin h t Quc dn#2010#^a338tr.^b24cm#Qun tr nhn lc#Gio trnh#Nhng kin thc c bn v qun tr nhn lc, k hoch ho v b tr nhn lc, cc bin php to ng lc cho ngi lao ng, nh gi kt qu cng vic, th lao v cc phc li lao ng, quan h lao ng v cc chng trnh qun l an ton sc kho#TTS ghi : Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Kinh t v Qun l ngun nhn lc. B m n Qun tr Nhn lc#Nguyn Vn im#Nguyn Ngc Qun#Mai Quc Chnh#Bi Anh Tun #V Th Mai#266232#TDung## 00834000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010018000520020024000700070023000940080005001170090 02700122010000500149011001500154020001000169020000900179020001100188021024000199 020000900439020001300448015005800461013000700519039000600526#VV10.15030#VV10.150 31#55000#Vi?t#QU105T#658.8#^214#Trng nh Chin#Qun tr knh phn phi#Trn g nh Chin ch.b#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2010#^a399tr.^b21cm#Phn phi# Sn phm#Gio trnh#Trnh by nhng kin thc c bn v t chc v qun l h th ng knh phn phi sn phm ca cc doanh nghip nh: nhng ni dung v s hot ng ca knh phn phi, cu trc knh, hnh vi v cc hnh thc t chc cc ki u knh lin kt dc#Qun tr#Doanh nghip#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Marketing#266233#TDung## 00808000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010013000490020033000620070013000950220005001082210 01800113008000500131009002700136010000500163011001500168015004200183013000700225 021022600232020001800458020001300476020001100489039000600500#VV10.15032#VV10.150 33#45000#Vi?t#T406C#512#^214#L nh Thu#Ton cao cp cho cc nh kinh t#L nh Thu#Ph.1#i s tuyn tnh#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2010#^a307tr.^b2 1cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn#266234#Gii thiu tm tt v ton hc: tp hp, quan h v logic suy lun. Trnh by nhng ni dung c bn ca i s tuyn tnh l: khng gian vect s hc n chiu, ma trn v nh thc, h ph ng trnh tuyn tnh, dng ton phng#i s tuyn tnh#Ton cao cp#Gio trnh #TDung## 00533000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020027000520030014000790080005000930090012000980100 00500110011001500115013000700130021012900137020000900266020001000275039000600285 #VV10.15034#VV10.15035#58000#Vi?t#CH521C#778.9#^214#Chp chn dung? Chuyn nh# Sch tri thc#^aH.#^aThng tn#2010#^a105tr.^b21cm#266235#Hng dn cch c m t bc nh chn dung p: b cc ca bc nh, t th ca ngi c chp, nh s ng v nhng cng c h tr#Chp nh#Chn dung#TDung## 00995000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460020057000510070074001080220004001820080005001860090024001910100 00500215011002700220015008700247005001700334005001600351005001500367005001700382 013000700399021022400406020001900630020001000649020001600659039000600675#VV10.15 036#VV10.15037#Vi?t#D107B#915.97790025#^214#Danh b thng tin qun Ph Nhun - T hnh ph H Ch Minh#B.s.: ng Dim Phng, ng Hng Trang, Bi Xun Tuyn, Ng uyn Quc Tun#T.2#^aH.#^aThng tn ; Vietbooks#2010#^a179tr., 16 tr. nh^b20cm# TTS ghi: Tng cng ty Bu chnh Vit Nam - VNPOST v H thng Bu in trn to n quc#ng Dim Phng#ng Hng Trang#Bi Xun Tuyn#Nguyn Quc Tun#266236#G ii thiu s in thoi, a ch v cc thng tin v giao thng cng cng, vn h o, du lch, gii tr, n ung, dch v sc kho v lm p, th dc th thao, g io dc o to... thuc qun Ph Nhun, thnh ph H Ch Minh#Danh b in tho i#Ph Nhun#Tp. H Ch Minh#TDung## 00993000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020026000530070063000790080005001420090027001470100 00500174011001500179020000400194020002300198020001100221021026600232020001100498 01500550050900500140056400500140057800500160059200500150060800500190062301300070 0642039000600649#VV10.15038#VV10.15039#40000#Vi?t#GI-108T#332.6#^214#Gio trnh th trng vn#B.s.: Phm Vn hng (ch.b.), Phan Thu Hin, T Quang Phng...#^ aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2010#^a334tr.^b21cm#Vn#Th trng chng khon#Gi o trnh#Trnh by tng quan v th trng vn, huy ng vn trn th trng ch ng khon, hot ng thu mua, u t trn th trng chng khon th cp, phn t ch u t chng khon, ri ro trong u t chng khon, quyn chn v giao dch tng lai, qu u t chng khon#Th trng#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Q uc dn. Khoa u t#Phm Vn Hng#Phan Thu Hin#T Quang Phng#Nguyn i Lin# Nguyn Bch Nguyt#266237#TDung## 01185000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020042000540070059000960080005001550090027001600100 00500187011001500192020001900207020001100226004001800237021042800255020000800683 01500680069100500160075900500150077500500110079000500170080100500160081801300070 0834039000600841#VV10.15040#VV10.15041#36000#Vi?t#GI-108T#330.15#^214#Gio trn h lch s cc hc thuyt kinh t#B.s: Trn Bnh Trng (ch.b), Mai Ngc Cng, V Vn Hn...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2010#^a303tr.^b21cm#Hc thuyt kinh t#Gio trnh#Ti bn ln th 2#Trnh by lch s cc hc thuyt kinh t: cc t tng kinh t thi c i, trung i, s pht sinh, pht trin v suy thoi ca kinh t chnh tr hc tiu t sn c in t gia th k XV n th k XIX, kin h t chnh tr hc tiu t sn, hc thuyt kinh t ca cc nh x hi ch ngha khng tng Ty u th k XIX, cc hc thuyt kinh t ca trng phi tn c in, trng phi Keynes, kinh t chnh tr hc Mc-Lnin...#Lch s#TTS ghi: Tr ng i hc Kinh t Quc dn. B mn Kinh t chnh tr#Trn Bnh Trng#Mai Ngc Cng#V Vn Hn#Nguyn Quc Hng#o Phng Lin#266238#TDung## 01035000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010014000510020018000650070050000830220005001330040 01800138008000500156009002700161010000500188011001500193015004200208005002100250 013000700271005001400278021039400292020001800686020001100704039000600715#VV10.15 042#VV10.15043#45000#Vi?t#K312T#338.5#^214#Cao Thu Xim#Kinh t hc vi m#B.s. : Cao Thu Xim (ch.b.), Nguyn Th Tng Anh#Ph.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2010#^a327tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc d n#Nguyn Th Tng Anh#266239#Cao Thu Xim#Trnh by nhng ni dung nng cao v m rng ca kinh t hc vi m nh: m hnh kinh t v phng php ti u ho, l thuyt ngi tiu dng, la chn trong iu kin ri ro, l thuyt v hnh vi ca hng, cnh tranh hon ho c quyn, cu trc th trng cnh tranh khng h on ho, th trng yu t sn xut, cn bng tng th v phc li, vai tr ca chnh ph trong nn kinh t th trng#Kinh t hc vi m#Gio trnh#TDung## 00680000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020016000660070015000820040014000970080 00500111009001100116010000500127011001500132013000700147021021300154020000900367 020000900376020001100385039000600396#VV10.15045#VV10.15044#76000#Vi?t#T108D#635 .9#^214#Nguyn Kim Dn#To dng Bonsai#Nguyn Kim Dn#Ti bn ln 1#^aH.#^aM th ut#2010#^a128tr.^b24cm#266240#Hng dn chi tit cch la chn nguyn vt liu, k thut ct ta v to dng bonsai, ngoi ra cn gii thch v cch to dng, cch trng v la chn v tr cho cc yu t trong phong cnh, cch chm sc cy ...#Cy cnh#To dng#Trng trt#TDung## 00569000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100080 00350820010000438080005000530020017000580290020000750070025000950080005001200090 01100125010000500136011001500141012002400156020001700180020001800197020000600215 020001500221006001000236006000800246013000700254039000600261#VV10.15046#VV10.150 47#110000#Vi?t#NGH311L#398.20953#^214#Nghn l mt m#1001 arabian nights#Dch : Trn Bnh, Tu Vn#^aH.#^aM thut#2010#^a231tr.^b25cm#Truyn c tch th gii #Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#A rp#Truyn c tch#Trn Bnh#Tu Vn#26624 1#TDung## 01166000000000373000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820011000418080005000520020069000570070067001260040018001930080005002110090 01900216010000500235011001500240015002900255013000700284005001800291005001300309 00500170032200500170033900500160035602103480037202000080072002000080072802000090 0736020001600745020001600761020000900777039000600786#VL10.01692#VL10.01693#36000 0#Vi?t#D300T#363.209597#^214#Di tch lch s - vn ho cn c Ban an ninh Trung ng cc min Nam#B.s.: Nguyn Khnh Ton (ch.b.), L Qu Vng, Nguyn Minh D ng...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a216tr.^b29cm#u ba sch ghi: B Cng an#266242#Nguyn Khnh Ton#L Qu Vng#Nguyn Minh Dng#Hunh Mi nh Phng#Nguyn Anh Tun#Trnh by ngun gc ra i v s trng thnh ca an ni nh min Nam Vit Nam. Cng vic phc ch, tn to di tch gn lin vi gio dc truyn thng - vn ho. Nhng hot ng tng nh cc anh hng lit s hy sinh trong khi lm nhim v. Ni dung bia chin cng ghi li thnh tch ca cc n v cng an ia phng t Qung Tr tr vo trong#Cng an#Lch s#Min Nam#Di tch lch s#Di tch vn ho#Vit Nam#TDung## 00617000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490010010000540020026000640070010000900080005001000090 01100105010000500116011001400121020001900135004001400154021015100168020000300319 020000400322013000700326039000600333#VL10.01694#VL10.01695#45000#Vi?t#NGH250T#7 45.92#^214#Thin Kim#Ngh thut ct ta rau c#Thin Kim#^aH.#^aM thut#2010#^a 47tr.^b27cm#Ngh thut ct ta#Ti bn ln 1#Gii thiu v hng dn ct ta rau , c ngh thut thnh hnh bnh hoa, gi hoa, ly tch v n trang tr, nhn vt , hoa, chim, c, rng phng v th#C#Qu#266243#TDung## 00545000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010010000520020030000620070010000920080005001020090 01100107010000500118011001400123013000700137021009900144020000800243020001300251 020000900264039000600273#VL10.01696#VL10.01697#55000#Vi?t#TR106T#646.7#^214#Thi n Kim#Trang tr mng p thi trang#Thin Kim#^aH.#^aM thut#2010#^a47tr.^b27c m#266244#Hng dn chi tit cch v mng tay theo cc hnh ho v gii thiu cc mu trang tr mng tay p#Lm p#V trang tr#Mng tay#TDung## 00851000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020031000490030023000800070023001030080005001260090 01100131010000500142011001500147012002900162005001400191013000700205021025900212 02000080047102000030047902000080048202000110049003900060050102000100050700500080 0517#VL10.01698#VL10.01699#43000#Vi?t#K600T#743#^214#K thut v trang bng bt my#Kin trc - Phong cnh#Gia Bo, Tri thc Vit#^aH.#^aM thut#2010#^a125tr. ^b29cm#M thut cn bn v nng cao#Tri thc Vit#266245#Gii thiu phong cch n gh thut ca tranh v bt my. Hng dn cch chn dng c v vt liu v. H ng dn chi tit cc bc v mt bc tranh bng bt my: phc tho ng nt v bt my k thut, ngh thut x l v mu sc, kt cu, biu hin chi tit#Hi ho#V#Bt my#Phong cnh#TDung#Kin trc#Gia Bo## 00628000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010008000510020016000590070008000750080005000830090 01100088010000500099011001400104012002900118013000700147021015100154020000800305 020000300313020000700316020000900323039000600332#VL10.01701#VL10.01700#21000#Vi ?t#K600H#743.4#^214#Gia Bo#K ho nhn vt#Gia Bo#^aH.#^aM thut#2010#^a50tr. ^b27cm#M thut cn bn v nng cao#266246#Hng dn cc bc v tranh k ha ngi: t l c th, cch th hin tm trng ngi mu, sng ti, v tng b phn c th, b cc bc tranh...#Hi ho#V#K ho#Nhn vt#TDung## 00677000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010008000520020018000600070008000780080005000860090 01100091010000500102011001400107012002900121013000700150021020700157020000800364 020001200372020000900384039000600393#VL10.01703#VL10.01702#23000#Vi?t#PH101H#74 3.4#^214#Gia Bo#Phc ho nhn vt#Gia Bo#^aH.#^aM thut#2010#^a58tr.^b27cm#M thut cn bn v nng cao#266247#Gii thiu khi qut v ngh thut v phc ho nhn vt. Hng dn cc bc v phc ho nhn vt: cc cch v thng thng, h nh th v kt cu, khng gian, tnh hon chnh, t hnh v s lt t truyn thn #Hi ho#V phc ho#Nhn vt#TDung## 00570000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010008000490020016000570070008000730080005000810090 01100086010000500097011001400102012002900116013000700145021011000152020000800262 020000900270020000700279039000600286#VL10.01704#VL10.01705#21000#Vi?t#K600H#743 #^214#Gia Bo#K ho tnh vt#Gia Bo#^aH.#^aM thut#2010#^a49tr.^b27cm#M thu t cn bn v nng cao#266248#Gii thiu khi qut v ngh thut v k ho tnh v t. Cc hnh thc biu hin v phng php k ho tnh vt#Hi ho#Tnh vt#K h o#TDung## 00607000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010008000510020022000590070008000810080005000890090 01100094010000500105011001400110012002900124013000700153021013300160020000800293 020001200301020001000313039000600323#VL10.01706#VL10.01707#19500#Vi?t#V200P#743 .4#^214#Gia Bo#V phc ho chn dung#Gia Bo#^aH.#^aM thut#2010#^a42tr.^b27cm #M thut cn bn v nng cao#266249#Hng dn cch v phc ho chn dung t nh ng nt phc tho n hon thnh bc tranh, ch ng nt, b cc, mu sc tn g phn...#Hi ho#V phc ho#Chn dung#TDung## 00738000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010008000520020026000600030033000860070020001190080 00500139009001100144010000500155011001400160013000700174012002900181005001100210 021018200221020000300403020000900406039000600415020001500421#VL10.01709#VL10.017 08#29500#Vi?t#C120N#741.07#^214#Gia Bo#Cm nang hng dn thi v#Cc trng m thut v kin trc#Gia Bo, Ngc Duyn#^aH.#^aM thut#2010#^a79tr.^b29cm#26625 0#M thut cn bn v nng cao#Ngc Duyn#Gii thiu nhng thng tin lin quan n vic thi v chm thi vo cc trng m thut. Hng dn th sinh thi vo cc trng m thut cc bc chun b v thc hin bi thi tt nht#V#M thut#TDun g#Sch hng dn## 00529000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820006000428080005000480020008000530030013000610070038000740080005001120090 01100117010000500128011001500133020001800148020001100166020001300177005001100190 006000800201039000700209013000700216019001600223#VL10.01710#VL10.01711#150000#V i?t#TH523H#895.1#^214#Thu h#Truyn tranh#Nguyn tc: Thi Ni Am ; Tu Vn dch #^aH.#^aM thut#2010#^a246tr.^b27cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#T hi Ni Am#Tu Vn#P.Dung#266251#Dch Trung Quc## 00452000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410070011000610220004000720080005000760090011000810100 00500092011001400097020001100111020000900122020001400131005001100145039000700156 013000700163012001600170#VL10.01712#10000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu transfo rmers#Minh Trung#T.1#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b27cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Minh Trung#P.Dung#266252#Sch tp t mu## 00452000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410070011000610220004000720080005000760090011000810100 00500092011001400097020001100111020000900122020001400131005001100145039000700156 013000700163012001600170#VL10.01713#10000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu transfo rmers#Minh Trung#T.2#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b27cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Minh Trung#P.Dung#266253#Sch tp t mu## 00452000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020020000410070011000610220004000720080005000760090011000810100 00500092011001400097020001100111020000900122020001400131005001100145039000700156 013000700163012001600170#VL10.01714#Vi?t#T450M#372.21#^214#10000#T mu transfo rmers#Minh Trung#T.3#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b27cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Minh Trung#P.Dung#266254#Sch tp t mu## 00452000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020020000410070011000610220004000720080005000760090011000810100 00500092011001400097020001100111020000900122020001400131005001100145039000700156 013000700163012001600170#VL10.01715#Vi?t#T450M#372.21#^214#10000#T mu transfo rmers#Minh Trung#T.4#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b27cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Minh Trung#P.Dung#266255#Sch tp t mu## 00452000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020020000410070011000610220004000720080005000760090011000810100 00500092011001400097020001100111020000900122020001400131005001100145039000700156 013000700163012001600170#VL10.01716#Vi?t#T450M#372.21#^214#10000#T mu transfo rmers#Minh Trung#T.5#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b27cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Minh Trung#P.Dung#266256#Sch tp t mu## 00449000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410070011000580220004000690080005000730090011000780100 00500089011001400094020001100108020000900119020001400128005001100142039000700153 013000700160012001600167#VL10.01717#10000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu siu nh n#Minh Trung#T.1#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b27cm#Tp t mu#Mu gio#Sch m u gio#Minh Trung#P.Dung#266257#Sch tp t mu## 00449000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410070011000580220004000690080005000730090011000780100 00500089011001400094020001100108020000900119020001400128005001100142039000700153 013000700160012001600167#VL10.01718#10000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu siu nh n#Minh Trung#T.2#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b27cm#Tp t mu#Mu gio#Sch m u gio#Minh Trung#P.Dung#266258#Sch tp t mu## 00449000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410070011000580220004000690080005000730090011000780100 00500089011001400094020001100108020000900119020001400128005001100142039000700153 013000700160012001600167#VL10.01719#10000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu siu nh n#Minh Trung#T.3#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b27cm#Tp t mu#Mu gio#Sch m u gio#Minh Trung#P.Dung#266259#Sch tp t mu## 00449000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020017000410070011000580220004000690080005000730090011000780100 00500089011001400094020001100108020000900119020001400128005001100142039000700153 013000700160012001600167#VL10.01720#Vi?t#T450M#372.21#^214#10000#T mu siu nh n#Minh Trung#T.4#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b27cm#Tp t mu#Mu gio#Sch m u gio#Minh Trung#P.Dung#266260#Sch tp t mu## 00449000000000265000450002600110000018100060001108200070001780800050002401400070 00290410005000360020017000410070011000580220004000690080005000730090011000780100 00500089011001400094020001100108020000900119020001400128005001100142039000700153 013000700160012001600167#VL10.01721#T450M#372.21#^214#10000#Vi?t#T mu siu nh n#Minh Trung#T.5#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b27cm#Tp t mu#Mu gio#Sch m u gio#Minh Trung#P.Dung#266261#Sch tp t mu## 00449000000000265000450002600110000018100060001108200070001780800050002401400070 00290410005000360020017000410070011000580220004000690080005000730090011000780100 00500089011001400094020001100108020000900119020001400128005001100142039000700153 013000700160012001600167#VL10.01722#T450M#372.21#^214#10000#Vi?t#T mu siu nh n#Minh Trung#T.6#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b27cm#Tp t mu#Mu gio#Sch m u gio#Minh Trung#P.Dung#266262#Sch tp t mu## 00449000000000265000450002600110000018100060001108200070001780800050002401400070 00290410005000360020017000410070011000580220004000690080005000730090011000780100 00500089011001400094020001100108020000900119020001400128005001100142039000700153 013000700160012001600167#VL10.01723#T450M#372.21#^214#10000#Vi?t#T mu siu nh n#Minh Trung#T.7#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b27cm#Tp t mu#Mu gio#Sch m u gio#Minh Trung#P.Dung#266263#Sch tp t mu## 00449000000000265000450002600110000018100060001108200070001780800050002401400070 00290410005000360020017000410070011000580220004000690080005000730090011000780100 00500089011001400094020001100108020000900119020001400128005001100142039000700153 013000700160012001600167#VL10.01724#T450M#372.21#^214#10000#Vi?t#T mu siu nh n#Minh Trung#T.8#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b27cm#Tp t mu#Mu gio#Sch m u gio#Minh Trung#P.Dung#266264#Sch tp t mu## 00449000000000265000450002600110000018100060001108200070001780800050002401400070 00290410005000360020017000410070011000580220004000690080005000730090011000780100 00500089011001400094020001100108020000900119020001400128005001100142039000700153 013000700160012001600167#VL10.01725#T450M#372.21#^214#10000#Vi?t#T mu siu nh n#Minh Trung#T.9#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b27cm#Tp t mu#Mu gio#Sch m u gio#Minh Trung#P.Dung#266265#Sch tp t mu## 00450000000000265000450002600110000018100060001108200070001780800050002401400070 00290410005000360020017000410070011000580220005000690080005000740090011000790100 00500090011001400095020001100109020000900120020001400129005001100143039000700154 013000700161012001600168#VL10.01726#T450M#372.21#^214#10000#Vi?t#T mu siu nh n#Minh Trung#T.10#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b27cm#Tp t mu#Mu gio#Sch m u gio#Minh Trung#P.Dung#266266#Sch tp t mu## 00505000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400070019000550080005000740090011000790100005000900110 01400095012002800109013000700137020000900144020000900153020000700162020001100169 005000800180005001000188039000700198020001000205#VL10.01727#20000#Vi?t#T406H#37 2.7#^214#Ton hc 1 2 3#Gia Bo, on Loan#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b24cm#S ch tranh gi m nhn bit#266267#Gio dc#Ton hc#Tr em#Sch tranh#Gia Bo#o n Loan#P.Dung#Nhn thc## 00609000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020037000400070027000770220004001040080005001080090026001130100 00500139011001500144020000500159020000600164020000800170020001400178005001500192 005001100207039000700218015006500225020001000290013000700300#VV10.15048#18000#V i?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh v nng cao ton 1#Nguyn c Tn, T Th Yn#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a120tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#S ch c thm#Nguyn c Tn#T Th Yn#P.Dung#Tn sch ngoi ba ghi: Bi tp th c hnh v nng cao ton lp 1#Thc hnh#266268## 00605000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020037000400070027000770220004001040080005001080090026001130100 00500139011001500144015006100159020000500220020000600225020000800231020001400239 005001500253005001100268039000700279020001000286013000700296#VV10.15049#19000#V i?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh v nng cao ton 2#Nguyn c Tn, T Th Yn#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a128tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba g hi: Bi tp thc hnh v nng cao ton 2#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#T Th Yn#P.Dung#Thc hnh#266269## 00642000000000313000450002600110000001100150001101200400002602000170006602000110 00830200013000940390007001070050016001140410005001300190016001351810006001510820 00600157808000500163014000700168002002000175003001300195007004900208022000500257 008001800262009001100280010000500291005001500296006001000311013000700321#VV10.15 050#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trun g Quc#Truyn tranh#P.Dung#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#T121T#895.1#^214 #12500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.63#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#Khu Phc Long#Trn Vnh#266270 ## 00743000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020019000380070062000570080018001190090011001370100005001480110 01500153012001700168021014300185020001300328020001500341005001700356006001500373 039000700388013000700395019000500402001001300407020002100420#VV10.15051#31000#V i?t#C126X#580#^214#Cy xanh nh hanh#Nick Arnold ; Minh ho: Tony de Saulles ; Trnh Huy Ninh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a159tr.^b20cm#Horrible sc ience#Khm kh nhng thng tin c bn v th gii thc vt nh: cu trc, qu tr nh sinh trng cng nh c im li, hi ca chng trong cuc sng#Thc vt h c#Sch thiu nhi#Saulles, Tony de#Trnh Huy Ninh#P.Dung#266271#Dch#Arnold, Nick #Khoa hc thng thc## 00609000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020037000400070027000770220004001040080005001080090026001130100 00500139011001500144015006500159020000500224020000600229020000800235020001400243 005001500257005001100272039000700283020001000290013000700300#VV10.15052#21000#V i?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh v nng cao ton 3#Nguyn c Tn, T Th Yn#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a135tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba g hi: Bi tp thc hnh v nng cao ton lp 3#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Ng uyn c Tn#T Th Yn#P.Dung#Thc hnh#266272## 00722000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360010013000410020014000540070034000680080018001020090011001200100 00500131011001500136012001400151021018500165020001200350006001500362039000700377 013000700384019000500391020001500396020002100411#VV10.15053#31000#Vi?t#KH108C#9 30.1#^214#Arnold, Nick#Kho c d s#Nick Arnold ; Trnh Huy Ninh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a156tr.^b20cm#The knowledge#Nghin cu, khm ph ngh kho c hc qua nhng a im b mt, nhng cuc khai qut s, kho c di lng nc su, di hm m b him, v ngi cht v nhng hin vt qu gi...#K ho c hc#Trnh Huy Ninh#P.Dung#266273#Dch#Sch thiu nhi#Khoa hc thng thc ## 00609000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020037000400070027000770220004001040080005001080090026001130100 00500139011001500144020000500159020000600164020000800170020001400178005001500192 005001100207039000700218013000700225020001000232015006500242#VV10.15054#22000#V i?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh v nng cao ton 4#Nguyn c Tn, T Th Yn#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a143tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#S ch c thm#Nguyn c Tn#T Th Yn#P.Dung#266274#Thc hnh#Tn sch ngoi b a ghi: Bi tp thc hnh v nng cao ton lp 4## 00489000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400070035000600220004000950080005000990090026001040100 00500130011001500135020000500150020000600155020001400161005001500175005001900190 039000700209013000700216#VV10.15055#18000#Vi?t#T406N#372.7#^214#Ton nng cao l p 4#Nguyn c Tn, Trn Th Kim Cng#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010# ^a120tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Sch c thm#Nguyn c Tn#Trn Th Kim Cng#P.Dung #266275## 00508000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020023000420070032000650220004000970080005001010090026001060100 00500132011001500137005001100152005002000163039000700183020000500190020000600195 020000800201020001400209013000700223#VV10.15056#16000#Vi?t#GI-103V#372.7#^214#G ii v bi tp ton 4#T Th Yn, Trn Th Thanh Nhn#T.2#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2010#^a147tr.^b24cm#T Th Yn#Trn Th Thanh Nhn#P.Dung#Ton#Lp 4#B i tp#Sch c thm#266276## 00608000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400070050000680220004001180040018001220080005001400090 02600145010000500171011001500176020000500191020000600196020000700202020000900209 020001400218005001500232005001900247005001400266039000700280013000700287#VV10.15 057#21000#Vi?t#454L#372.7#^214#n luyn v kim tra ton 4#Nguyn c Tn, Tr n Th Kim Cng, Trung Kin#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a140tr.^b24cm#Ton#Lp 4#n tp#Kim tra#Sch c thm#Nguyn c Tn# Trn Th Kim Cng# Trung Kin#P.Dung#266277## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400070024000700220004000940040018000980080005001160090 02600121010000500147011001500152020000500167020000600172020001300178020001400191 005000800205005001500213039000700228013000700235#VV10.15058#21000#Vi?t#H561D#37 2.7#^214#Hng dn gii bi tp ton 4#T Thp, Nguyn c Ho#T.2#Ti bn ln t h 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a148tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Gii bi tp# Sch c thm#T Thp#Nguyn c Ho#P.Dung#266278## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400070024000700220004000940040018000980080005001160090 02600121010000500147011001500152020000500167020000600172020001300178020001400191 005000800205005001500213039000700228013000700235#VV10.15059#19500#Vi?t#H561D#37 2.7#^214#Hng dn gii bi tp ton 5#T Thp, Nguyn c Ho#T.1#Ti bn ln t h 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a124tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Gii bi tp# Sch c thm#T Thp#Nguyn c Ho#P.Dung#266279## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400070024000700220004000940040018000980080005001160090 02600121010000500147011001500152020000500167020000600172020001300178020001400191 005000800205005001500213013000700228039000700235#VV10.15060#19500#Vi?t#H561D#37 2.7#^214#Hng dn gii bi tp ton 5#T Thp, Nguyn c Ho#T.2#Ti bn ln t h 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a135tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Gii bi tp# Sch c thm#T Thp#Nguyn c Ho#266280#P.Dung## 00517000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020043000400070035000830080005001180090026001230100005001490110 01500154020000500169020000900174020000600183020001400189005001500203005001900218 039000700237013000700244#VV10.15061#15000#Vi?t#C101B#372.7#^214#Cc bi ton c bn v nng cao hnh hc 5#Nguyn c Tn, Trn Th Kim Cng#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2010#^a114tr.^b24cm#Ton#Hnh hc#Lp 5#Sch c thm#Nguyn c T n#Trn Th Kim Cng#P.Dung#266281## 00471000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070018000670220004000850080005000890090026000940100 00500120011001500125020000500140020000600145020000800151020001400159005001800173 039000700191013000700198#VV10.15062#16000#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton nng cao 5#Nguyn Tng Khi#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a120tr.^b 24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Tng Khi#P.Dung#266282## 00609000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020037000400070027000770220004001040080005001080090026001130100 00500139011001500144015006500159020000500224020000600229020000800235020001400243 005001500257005001100272039000700283013000700290020001000297#VV10.15063#22000#V i?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh v nng cao ton 5#Nguyn c Tn, T Th Yn#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a143tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba g hi: Bi tp thc hnh v nng cao ton lp 5#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Ng uyn c Tn#T Th Yn#P.Dung#266283#Thc hnh## 00687000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020027000410030160000680070043002280080005002710090026002760100 00500302011001500307020001200322020000600334020001400340005001200354005001500366 005001400381039000700395013000700402#VV10.15064#23000#Vi?t#T123L#372.62#^214#T p lm vn lp 5 tiu hc#Dng cho hc sinh lp 5 t c v t hc, vn ln h c kh, hc gii mn ting Vit. Sch tham kho dng cho gio vin tiu hc v c c v ph huynh hc sinh#T c Hin, Nguyn Ngc H, Nguyn Kim Sa#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2010#^a136tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 5#Sch c thm#T c Hi n#Nguyn Ngc H#Nguyn Kim Sa#P.Dung#266284## 00674000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020036000400030051000760070063001270080005001900090026001950100 00500221011001500226020000500241020000600246020000800252020001200260020001400272 005001500286005001900301005001500320005001100335039000700346013000700353#VV10.15 065#34500#Vi?t#B454M#372.7#^214#45 b bi tp trc nghim ton 5#900 bi tp trc nghim chn lc v hng dn gii#Nguyn c Tn, Trn Th Kim Cng, Nguy n c Ho, T Th Yn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a228tr.^b24cm#Ton#L p 5#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Nguyn c Tn#Trn Th Kim Cng#Nguyn c Ho#T Th Yn#P.Dung#266285## 00644000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020041000380070063000790220004001420080005001460090026001510100 00500177011001500182020001200197020000800209020000600217020001400223005001200237 005001700249005002100266005001500287005001400302039000700316013000700323#VV10.15 066#31000#Vi?t#R203K#807#^214#Rn k nng lm vn v bi vn mu lp 6#L Anh X un (ch.b.), Nguyn Thu Hng, Nguyn Th Hng Lan...#T.1#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2010#^a183tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 6#Sch c thm#L Anh Xu n#Nguyn Thu Hng#Nguyn Th Hng Lan#V Th Hng L#Ng Th Thanh#P.Dung#2662 86## 00616000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020025000390030063000640070052001270080005001790090026001840100 00500210011001500215020001200230020000800242020000600250020001400256005001300270 005001800283005001100301039000700312013000700319#VV10.15067#40000#Vi?t#NH556B#8 07#^214#Nhng bi vn chn lc 6#Bin son theo ni dung v chng trnh SGK mi ca B GD & T#L Xun Soan (ch.b.), Hong Th Lm Nho, L Th Hoa#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2010#^a256tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 6#Sch c thm#L Xun Soan#Hong Th Lm Nho#L Th Hoa#P.Dung#266287## 00643000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200040 00288080005000320020041000370070063000780220004001410080005001450090026001500100 00500176011001500181020001200196020000800208020000600216020001400222005001200236 005001700248005002100265005001500286005001400301039000700315013000700322#VV10.15 068#3000#Vi?t#R203K#807#^214#Rn k nng lm vn v bi vn mu lp 6#L Anh Xu n (ch.b.), Nguyn Thu Hng, Nguyn Th Hng Lan...#T.2#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2010#^a179tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 6#Sch c thm#L Anh Xun #Nguyn Thu Hng#Nguyn Th Hng Lan#V Th Hng L#Ng Th Thanh#P.Dung#26628 8## 00549000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020041000380070051000790220004001300080005001340090026001390100 00500165011001500170020001200185020000800197020000600205020001400211005001900225 005001300244039000700257013000700264#VV10.15069#42000#Vi?t#R203K#807#^214#Rn k nng lm vn v bi vn mu lp 8#B.s., tuyn chn: on Th Kim Nhung, Phm T h Nga#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a260tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi v n#Lp 8#Sch c thm#on Th Kim Nhung#Phm Th Nga#P.Dung#266289## 00616000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020025000390030063000640070052001270080005001790090026001840100 00500210011001500215020001200230020000800242020000600250020001400256005001300270 005001800283005001100301039000700312013000700319#VV10.15070#46000#Vi?t#NH556B#8 07#^214#Nhng bi vn chn lc 8#Bin son theo ni dung v chng trnh SGK mi ca B GD & T#L Xun Soan (ch.b.), Hong Th Lm Nho, L Th Hoa#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2010#^a300tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 8#Sch c thm#L Xun Soan#Hong Th Lm Nho#L Th Hoa#P.Dung#266290## 00594000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020042000430030063000850070016001480080005001640090026001690100 00500195011001500200020000700215020000800222020001400230020000900244020001400253 005001600267039000700283013000700290020000700297#VV10.15071#29000#Vi?t#PH561P#5 15.076#^214#Phng php gii ton s phc v ng dng#Bin son theo ni dung v nh hng ra thi ca B GD & T#Nguyn Vn Dng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a179tr.^b24cm#i s#S phc#Gii bi ton#ng dng#Sch c thm#Nguy n Vn Dng#P.Dung#266291#Lp 12## 00883000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410010014000460020083000600070020001430040023001630080005001860090 02100191010000500212011001500217021030000232020002800532020000700560020001300567 039000700580013000700587020001100594#VV10.15072#VV10.15073#Vi?t#C455T#338.709#^2 14#Phm Tin Cm#Cng ty trch nhim hu hn mt thnh vin cao su Vit Trung - 50 nm bin nin s#Phm Tin Cm ch.b.#Ti bn, b sung ln 2#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a271tr.^b21cm#Ghi li nhng chng ng lch s v vang ca Cng ty cao su Vit Trung qua 50 nm xy dng v trng thnh vi nhng kh khn, th ch thc trong tng giai on, v lp c nhiu thnh tch xut sc, thc hin ng li i mi ca ng, hi nhp kinh t quc t v rt ra mt s bi hc kin h nghim#Cng ti trch nhim hu hn#Cao su#Bin nin s#P.Dung#266292#Qung Bn h## 01061000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020067000450290086001120040015001980080005002130090025002180100 00500243011001400248015003500262021042900297020001000726020001600736020000800752 039000700760013000700767020000900774#VV10.15074#VV10.15075#Vi?t#B450L#343.09#^21 4#B lut qun l an ton quc t v hng dn thc hin b lut ISM#Internation al safety management code and guidelines on implementation of the ISM code#Phin bn 2010#^aH.#^aCc ng kim Vit Nam#2010#^a60tr.^b21cm#TTS ghi: T chc Hn g hi Quc t#Tm hiu Cng c quc t v an ton sinh mng con ngi trn bin nm 1974 c sa i v vn qun l khai thc tu an ton. Gii thiu B lut qun l an ton quc t, hng dn thc hin b lut qun l an ton qu c t cho Chnh quyn hng hi v cho cng ty cng nh tiu chun chuyn mn, o to kinh nghim cn thit i vi ngi thc hin theo cc iu khon ca b l ut. Hng dn bo co tnh hung cn nguy#Php lut#An ton quc t#B lut#P.D ung#266293#Hng hi## 00702000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020030000650070016000950080005001110090 02100116010000500137011001500142021024000157039000700397013000700404020001100411 020000900422020000500431#VV10.15076#VV10.15077#80000#Vi?t#B300Q#368#^214#Hong c Thng#B quyt bn bo him xe t#Hong c Thng#^aH.#^aGiao thng Vn t i#2010#^a130tr.^b24cm#Gii thiu v lch s pht trin v cc yu t nn tng c a lnh vc bo him xe t v nhng hiu bit v lnh vc kinh doanh bo him x e t ti th trng Vit Nam, gip bn chn c con ng hiu qu nht v s m t c thnh cng#P.Dung#266294#Kinh doanh#Bo him# t## 00834000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010012000520020026000640070012000900080005001020090 02100107010000500128011001500133021036400148020001700512020001600529020000900545 039000700554013000700561#VV10.15078#VV10.15079#60000#Vi?t#S551C#621.31#^214#Bi Vn Yn#Sa cha in cng nghip#Bi Vn Yn#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a 230tr.^b24cm#Trnh by cu to, nguyn l lm vic, cch kim tra cc kh c i n, linh kin in t s dng trong mch in cng nghip. Phn tch cc s tr uyn ng in v t ng ho cho nhng my s dng cc x nghip, t nhng my n gin n my hin i v nu mt s kinh nghim iu chnh, sa cha th ay th linh kin in - in t trong iu kin hin nay#in cng nghip#My c ng nghip#Sa cha#P.Dung#266295## 00595000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380010013000430020029000560070013000850080005000980090011001030100 00500114011001500119021016000134020001500294020000900309020000900318039000700327 013000700334#VV10.15080#VV10.15081#Vi?t#CH551T#231#^214#Chung Tai Ki#Cha tr th gii thuc linh#Chung Tai Ki#^aH.#^aTn gio#2010#^a210tr.^b20cm#Tm hiu qu trnh cha tr bnh tt thuc tm linh ca bn thn tc gi theo c Cha Tri, v c gii thot khi ti li cng bnh tt mt cch hiu qu#o Thin ch a#iu tr#Tm linh#P.Dung#266296## 00912000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370010018000420020040000600030077001000070045001770080005002220090 01100227010000500238011001500243021025400258020001500512020000800527020002200535 020000900557006002100566039000700587013000700594019000900601#VV10.15082#VV10.150 83#Vi?t#C120N#268#^214#Infantino, Ginger#Cm nang cho ngi gio l vin hm nay #Vai tr ca ngi gio l vin. Hoch nh gio n hiu qu. Chia s c tin#Gi nger Infantino ; Mathias M. Ngc nh dch#^aH.#^aTn gio#2010#^a129tr.^b21cm#T ng hp mt s thng tin cn thit v hng gii quyt cho cc gio l vin khi dy gio l vi cc ch mang tnh thn hc, hi thnh, thnh kinh, c Gisu Kit, cu nguyn, phng v, cc nhim tch, mn Cha Kit, sng cuc sng tro ng Cha Kit#o Thin cha#Gio l#Phng php ging dy#Cm nang#Mathias M. Ng c nh#P.Dung#266297#Dch Anh## 00725000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010013000500020022000630030007000850070013000920080 00500105009002100110010000500131011001500136021023600151020002000387020001900407 039000700426013000700433020000700440#VV10.15091#VV10.15090#45000#Vi?t#KH506H#38 8#^214#Ng c Hnh#Khc ht ni u sng#Bt k#Ng c Hnh#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a272tr.^b21cm#Ghi li nhng thnh tch xut sc ca cc in hnh trong ngnh giao thng vn ti ng bin, ng b, ng st vi s t tin v ngh lc phi thng vt qua nhiu kh khn, thng trm trong cuc sng tr thnh ngi thnh t#in hnh tin tin#Giao thng vn ti#P.Dung#266298#Bt k## 00991000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020027000550070038000820080005001200090021001250100 00500146011002700151015006900178021026500247020001000512013000700522020002100529 02000090055002000110055902000070057000500140057700500110059100500080060200500100 0610005001400620039000700634#VV10.15092#VV10.15093#72000#Vi?t#K600U#358.09597#^ 214#K c cng binh Trng Sn#ng Vn Phc, ng Hng, Mai Sn...#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a446tr., 17 tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban Lin lc Cc Tham m u Cng Binh 559. B i Trng Sn#Ghi li cc cuc sinh hot truyn thng ca n v, chuyn chin trng gian kh thm m tnh cm thn thng v phn nh nhng k c lch s, nhng chng ng gian trun, nhng chin cng v thnh tc h ni bt ca nhng trung on, s on cng binh Trng Sn#Cng binh#266299#Kh ng chin chng M#Vit Nam#Trng Sn#Hi k#ng Vn Phc#ng Hng#Mai Sn#T a Mn#Trn Vn Phc#P.Dung## 00751000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380010016000430020031000590030044000900070038001340080005001720090 01100177010000500188011001500193021017300208020000900381005001600390006001600406 039000700422013000700429019001000436020001500446#VV10.15094#VV10.15095#Vi?t#NH55 6N#230#^214#Muchery, Grard#Nhng no ng theo cha Kit#Ch nam hng dn cc n gi trong gio hi#Grard Muchery ; ng Xun Thnh dch#^aH.#^aTn gio#201 0#^a198tr.^b21cm#Tm hiu v nhng no ng khc nhau m cc tn hu cha Kit i qua trong dng lch s nhm khi dy nhiu n gi mi, cn thit cho cng cuc truyn gio ca Gio hi#o Kit#Muchery, Grard#ng Xun Thnh#P.Dung#26 6300#Dch Php#Sch hng dn## 00578000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010016000440020028000600070016000880080005001040090011001090100 00500120011001500125021013600140020001500276020001000291020000900301039000700310 013000700317#VV10.15096#VV10.15097#Vi?t#H116T#231.7#^214#Trn Bnh Trng#Hng tu n Cha ni - ta p#Trn Bnh Trng#^aH.#^aTn gio#2010#^a331tr.^b21cm#Gm nh ng bi ging nhm gip c gi chim nim, cu nguyn theo t tng li Cha vo cc thnh l Cha nht v cc ngy l lin quan#o Thin cha#Bi ging#Thnh l#P.Dung#266301## 00793000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400010025000450020035000700030023001050070078001280080005002060090 01100211010000500222011001500227021016900242039000700411013000700418019000500425 020001500430020001300445006001500458005003000473#VV10.15084#VV10.15085#Vi?t#L462 K#232.91#^214#Stravinskas, Peter M. J.#Li kinh c xa, th gii hin i#Cun s ch v c Maria#Peter M. J. Stravinskas ; Dch: Lp Thnh mu hc 2008 - 2009, Nguyn Vn Ch#^aH.#^aTn gio#2010#^a272tr.^b21cm#Tm hiu v cuc i c Mari a v trnh by gio hun v c Maria trong mi kha cnh ca mi tng quan vi i sng gio hi. Kinh nguyn v lng sng knh c Maria#P.Dung#266302#Dch# o Thin cha#c M Maria#Nguyn Vn Ch#Lp Thnh mu hc 2008 - 2009## 01035000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820018000408080005000580020067000630070068001300080014001980090022002120100 00500234011002700239021030100266020000800567020002000575020001200595005001700607 00500150062400500170063900500140065600500170067003900070068701300070069402000080 0701#VV10.15086#VV10.15087#77000#Vi?t#L302S#324.2597070959714#^214#Lich s cng tc tuyn gio ng b tnh Thi Nguyn (1930 - 2010)#B.s.: Nguyn Xun Minh (c h.b.), Phm Tt Quynh, Nguyn Vn Thng...#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2 010#^a400tr., 24 tr. nh^b21cm#Phn nh qu trnh hnh thnh, pht trin, trng thnh ca ngnh Tuyn gio ng b tnh Thi Nguyn trong 80 nm qua, v nhng ng gp to ln ca cng tc tuyn gio trong mi giai on cch mng, cng mt s kinh nghim phc v thit thc cho cng tc tuyn gio ca tnh trong giai o n hin nay#Lch s#Cng tc tuyn gio#Thi Nguyn#Nguyn Xun Minh#Phm Tt Qu ynh#Nguyn Vn Thng#V Thanh Khi#Nguyn Thu Huyn#P.Dung#266303#ng b## 00928000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200120002280800050 00340020046000390070054000850080006001390090017001450100005001620110027001670150 03800194039000700232013000700239021025700246020000900503020000800512020001100520 020001000531005001100541005001600552005001600568005001400584005001600598#VV10.15 088#Vi?t#H103M#382.0959747#^214#20 nm xy dng v trng thnh (1990 - 2010)#B. s.: L Vn Ti, inh Ngc Thanh, o Th Hoa Sen...#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010# ^a239tr., 54 tr. nh^b21cm#TTS ghi: Cc Hi quan tnh Qung Tr#P.Dung#266304#G hi li truyn thng v vang ca lc lng hi quan trn qu hng Qung Tr t k hi thnh lp n nay, v qu trnh 20 nm xy dng, pht trin cc hi quan Qun g Tr v cc phng tham mu, n v trc thuc cng nh t chc ng v cc on th qun chng#Hi quan#Lch s#Pht trin#Qung Tr#L Vn Ti#inh Ngc Thanh #o Th Hoa Sen#o Xun Thu#Nguyn Ngc Hi## 00834000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020024000370070048000610080006001090090017001150100005001320110027001370210 20100164020000800365020002700373020000900400020001000409020000700419005001700426 005000900443005001700452005001600469005002100485039000700506013000700513#VV10.15 089#Vi?t#S552S#373.59747#^214#Sc sng mt mi trng#Nguyn c Cng, ng Th , Nguyn Cng Phn...#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a352tr., 14 tr. nh^b24cm#Ghi li nhng hot ng phong ph, nhng thnh tch t c v nhng ng gp to l n, nhng du n, k nim khng th no qun ca thy tr trng L Th Hiu tro ng cng tc gio dc vng Qung Tr#Lch s#Trng ph thng trung hc#Gio d c#Qung Tr#K yu#Nguyn c Cng#ng Th#Nguyn Cng Phn#Hong c Thng#Ho ng Ph Ngc Tng#P.Dung#266305## 00455000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010008000550020010000630030012000730070008000850080 00500093009001900098010000500117011001500122020001700137020000900154020001200163 039000700175013000700182#VN10.04270#VN10.04271#46000#Vi?t#455L#895.92234#^214# Duy Ho#ng lng#Tiu thuyt#Duy Ho#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a303tr.^b19c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#P.Dung#266306## 00440000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010014000550020005000690070014000740080005000880090 01900093010000500112011002500117020001700142020000900159020000400168039000700172 013000700179#VN10.04272#VN10.04273#50000#Vi?t#KH110#895.92214#^214#V Thin Ki u#Kht#V Thin Kiu#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a139tr., 4tr. nh^b18cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#266307## 00439000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390010014000440020030000580070014000880080006001020090017001080100 00500125011001500130020001700145020000900162020001200171039000700183013000700190 #VN10.04274#24000#Vi?t#CH527T#895.9223#^214#Trn Thu Mai#Chuyn tnh trong cun g Nguyn#Trn Thu Mai#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a162tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#266308## 00439000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380010016000430020019000590030004000780070016000820080006000980090 01700104010000500121011001500126020001700141020000900158020000400167039000700171 013000700178#VN10.04275#25000#Vi?t#N452B#895.9221#^214#Phm Xun Phng#Ni bun thng #Th#Phm Xun Phng#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a114tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#266309## 00727000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380010019000430020018000620070043000800080005001230090011001280100 00500139011001500144021021400159020001500373020001100388020001300399006001800412 039000700430013000700437019000500444#VN10.04276#VN10.04277#Vi?t#TR106H#242#^214# Escriva, Josemaria#Trng ht Mn Ci#Josemaria Escriva ; Nguyn Vn Phng dch# ^aH.#^aTn gio#2010#^a112tr.^b16cm#Tm hiu v kinh Mn Ci, cch cu nguyn v suy nim kinh trong vic chim ngm v cuc i v cuc kh nn ca Cha Gisu, nhng vic Thin cha lm cho nhng ngi tn sng kinh mn ci v cch c kin h mn ci#o Thin Cha#Kinh thnh#Kinh Mn Ci#Nguyn Vn Phng#P.Dung#266310 #Dch## 00857000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020116000480080005001640090021001690100005001900110015001950150 03200210021026700242020001000509020001200519020000400531020000400535020000900539 020001700548039000700565013000700572#VN10.04279#VN10.04278#Vi?t#C101Q#344.59704# ^214#Cc quy nh lin quan n cng tc phng, chng lt, bo; ng ph s c th in tai v cu nn trong ngnh ng st#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a120tr. ^b19cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Gii thiu php lnh phng, chng lt bo v qui nh chi tit mt s iu ca php lnh phng chng lt, bo c sa i, b sung nm 2008. Qui nh v phng, chng, khc phc hu qu l lt, bo, ng ph vi s c thin tai v cu nn trong hot ng ng st#Php lnh#Phn g chng#Lt#Bo#Vit Nam#Vn bn php qui#P.dung#266311## 00624000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020008000400030013000480070046000610220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146012004000161020001700201020001100218020001300229 005001400242005001300256006001100269039000700280019001600287013000700303#VN10.04 280#Vi?t#V400T#895.1#^214#14000#V thn#Truyn tranh#Wan Yat Leung, Tang Chi Fa i ; Trung Kin dch#T.74#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Wan Y at Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#P.Dung#Dch Trung Quc#266312## 00581000000000301000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070031000670220005000980050019001030060 00500122008001800127009001100145010000500156011001500161012003500176019001400211 020001800225020000900243020001300252039000700265013000700272#VN10.04281#Vi?t#140 00#C117B#895.6#^214#Cp bi trng#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Kira dch#T .24#Nishimori Hiroyuki#Kira#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a182tr.^b18cm#Tru yn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#266313## 00539000000000289000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070036000620220005000980050017001030060 01200120008001800132009001100150010000500161011001500166019001400181020001800195 020000900213020001300222039000700235013000700242#VN10.04282#Vi?t#14000#I-312#89 5.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.25#Takahash i Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a185tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#266314## 00590000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070049000620220004001110080018001150090 01100133010000500144011001500149012004000164020001700204020000900221020001300230 005001300243006000400256039000700260013000700267019001400274#VN10.04283#14000#V i?t#M100V#895.6#^214#Ma vng#Truyn tranh#Kotaro Isaka ; V tranh: Megumi Osuga ; D.N dch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a180tr.^b18cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Kotaro Isaka#D.N #P.Dung#266315#Dch Nht Bn## 00612000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400030013000600070026000730220004000992210019001030080 01800122009001100140010000500151011001500156012004000171020001800211020000900229 020001300238005000700251039000700258019001400265006001200279013000700291#VN10.04 284#14000#Vi?t#T312N#895.1#^214#Tinh nguyt o cnh#Truyn tranh#I Huan ; Tuyt Nhung dch#T.3#Ma nguyt mt cnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a173tr.^b1 8cm#Truyn tranh hay nht dnh cho thiu n#Vn hc thiu nhi#i Loan#Truyn tr anh#I Huan#P.Dung#Dch i Loan#Tuyt Nhung#266316## 00586000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400030013000600070029000730220004001020080018001060090 01100124010000500135011001500140012004000155020001700195020000900212020001300221 005001200234006001000246039000700256013000700263019001400270#VN10.04285#14000#V i?t#V122D#895.6#^214#Vng dng mi sng#Truyn tranh#Aihara Miki ; Hong Mai d ch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a180tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tu i trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Aihara Miki#Hong Mai#P.D ung#266317#Dch Nht Bn## 00750000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520010011000570020030000680070011000980080005001090090 04900114010000500163011001500168020001000183020000700193020000800200039000500208 021024300213020000900456013000700465#VN10.04296#VN10.04297#45000#Vi?t#T309T#915 .9731003#^214#Giang Qun#Tiu t in ng ph H Ni#Giang Qun#^aH.#^aT in Bch khoa ; Trung tm Vn ho Trng An#2010#^a407tr.^b17cm#ng ph#H Ni#T in#oanh#Gii thiu y tn ng ph ca 10 qun ni thnh: Hon Kim, Ba nh, ng a, H ng, Hai B Trng, Hong Mai, Cu Giy, Long Bin, Ty H, Tha nh Xun. c bit b sung kp thi cc ng, ph va c t tn mi vo th ng 7 - 2010#a danh#266318## 00648000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020019000700030018000890070037001070080 00500144009002000149010000500169011001500174020001100189020000800200039000500208 021011300213005001600326005000900342013000700351#VN10.04294#VN10.04295#61000#Vi ?t#T550#495.9223#^214#Bi Vit Phng#T in ting Vit#Dnh cho hc sinh#Bi Vit Phng, Anh V, nh Ngc#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a557tr.^b18cm#Ti ng Vit#T in#oanh#Cung cp nhiu t, mc t, ngha tng ng, thng gp trong i sng hng ngy v cc lnh vc ca i sng#Bi Vit Phng#nh Ngc# 266319## 00658000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020027000700030018000970070037001150080 00500152009002000157010000500177011001500182020001100197020000800208039000500216 021009800221005001000319005000900329020001100338013000700349#VN10.04292#VN10.042 93#38000#Vi?t#T550#495.9223#^214#Bi Vit Phng#T in ng m ting Vit#D nh cho hc sinh#Bi Vit Phng, Anh V, nh Ngc#^aH.#^aT in Bch khoa#20 10#^a341tr.^b18cm#Ting Vit#T in#oanh#Gii thiu cc loi t ng m trong t ing Vit bao gm t (t n, t phc) v yu t cu to t# Anh V#nh Ngc#T ng m#266320## 00721000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490030021000680290032000890070055001210080 00500176009002000181010000500201011001600206021011300222020001000335020001100345 020000800356039000500364005001000369005003300379013000700412#VN10.04286#VN10.042 87#65000#Vi?t#T550#423#^214#T in Anh - Vit#Hn 90000 u mc t#English - Vietnamese dictionary#Vit Fame b.s. ; Hi Ngn ng hc Tp. H Ch Minh h..#^aH .#^aT in Bch khoa#2010#^a1114tr.^b18cm#Gm hn 90000 mc t ting Anh c c p nht nhiu t ng thuc cc lnh vc khc nhau, nhiu t chuyn mn mi#Tin g Anh#Ting Vit#T in#oanh#Vit Fame#Hi ngn ng hc Tp. H Ch Minh#266321# # 00714000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490030022000680290032000900070055001220080 00500177009002000182010000500202011001600207021010500223020001000328020001100338 020000800349039000500357005001000362005003300372013000700405#VN10.04288#VN10.042 89#70000#Vi?t#T550#423#^214#T in Anh - Vit#Hn 100000 u mc t#English - Vietnamese dictionary#Vit Fame b.s. ; Hi Ngn ng hc Tp. H Ch Minh h..#^a H.#^aT in Bch khoa#2010#^a1207tr.^b18cm#Gm hn 100000 mc t ting Anh thn g dng, b sung nhiu t chuyn ngnh thuc nhiu lnh vc khc nhau#Ting Anh#T ing Vit#T in#oanh#Vit Fame#Hi ngn ng hc Tp. H Ch Minh#266322## 00714000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490030022000680290032000900070055001220080 00500177009002000182010000500202011001600207021010500223020001000328020001100338 020000800349039000500357005001000362005003300372013000700405#VN10.04290#VN10.042 91#75000#Vi?t#T550#423#^214#T in Anh - Vit#Hn 110000 u mc t#English - Vietnamese dictionary#Vit Fame b.s. ; Hi Ngn ng hc Tp. H Ch Minh h..#^a H.#^aT in Bch khoa#2010#^a1318tr.^b18cm#Gm hn 110000 mc t ting Anh thn g dng, b sung nhiu t chuyn ngnh thuc nhiu lnh vc khc nhau#Ting Anh#T ing Vit#T in#oanh#Vit Fame#Hi ngn ng hc Tp. H Ch Minh#266323## 01090000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020088000540070047001420080005001890090020001940100 00500214011002500219021025800244020000800502020001500510039000500525015008700530 02000090061702000100062600500150063600500130065100500140066400500190067800500180 0697013000700715020001800722#VV10.15098#VV10.15099#98000#Vi?t#K600Y#959.7027#^2 14#K yu hi tho h Trnh Hi Phng v di sn vn ho thi L - Trnh trn t Hi Phng#Trnh nh Sang, Ng ng Li, Nguyn Hi K...#^aH.#^aT in Bch kh oa#2010#^a408tr., 8tr. nh^b21cm#Tp hp cc bi nghin cu trnh by ti hi th o khoa hc v "H Trnh Hi Phng v di sn vn ho thi L - Trnh trn t H i Phng" nh mt s vn c lin quan n Hi Phng thi L - Trnh, cc nh k hoa bng dng h Trnh Vit Nam thi k nho hc...#Lch s#Di sn vn ho#oanh# TTS ghi: Hi Khoa hc Lch s Vit Nam Tp. Hi Phng. Hi ng h Trnh Tp. Hi Phng#H Trnh#Hi Phng#Trnh nh Sang#Ng ng Li#Nguyn Hi K#V Th Minh N guyt#Nguyn Quang Ngc#266324#Hi tho khoa hc## 00894000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020042000550070060000970080005001570090020001620100 00500182011001500187021017700202020001500379020000900394039000500403015006600408 02000150047400500180048900500140050700500150052100500070053600500180054301300070 0561#VV10.15100#VV10.15101#62000#Vi?t#N257S#248.09597#^214#Np sng o ca ng i Cng gio Vit Nam#Nguyn Hng Dng (ch.b.), Quang Hng, Phm Huy Thng.. .#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a531tr.^b21cm#Ch ra nhng vn c tnh phn g php lun v vic hnh thnh v nh hng qua li gia np sng ca ngi Vit cng gio vi np sng ca ngi Vit truyn thng v hin i#o thin cha#N p sng#oanh#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit nam. Vin Nghin cu Tn gio#N gi Vit Nam#Nguyn Hng Dng# Quang Hng#Phm Huy Thng#L Sn#Nguyn Hng Dng#266325## 00790000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010017000510020033000680030045001010070048001460080 00500194009002000199010000500219011001500224021018100239020001000420020000800430 039000500438006000900443006000900452013000700461020002000468#VV10.15102#VV10.151 03#34000#Vi?t#N452K#158.2#^214#Miller, J. Keith#Ni kt yu thng vi mi ng i#12 bc gip phc hi mi quan h thn thit#J. Keith Miller ; Bin dch: Vit Anh, Kin Vn#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a239tr.^b20cm#Ch ra nhng nguyn nhn lm rn nt mi quan h gia con ngi, lm th no duy tr tnh thn a ng c, trnh rn nt c th xy ra, phc hi cc mi quan h thn thit v #Con ngi#Quan h#oanh#Vit Anh#Kiu Anh#266326#Tm l hc ng dng## 01016000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020027000540070058000810080005001390090020001440100 00500164011001500169021028400184020000800468020000700476039000500483015006800488 02000100055602000110056600500120057700500180058900500150060700500170062200500120 0639020000800651013000700659#VV10.15104#VV10.15105#40000#Vi?t#TR513Q#330.951#^2 14#Trung Quc nm 2009 - 2010# Tin Sm, Nguyn Xun Cng (ch.b.), Nguyn Huy Qu...#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a387tr.^b21cm#Gii thiu v tnh hnh kin h t, chnh tr, x hi, vn ho Trung Quc; vn an ninh quc phng, i ngo i, quan h hai b eo bin, quan h Vit Trung; tnh hnh kinh t x hi mt s t nh ca Trung Quc nh Vn Nam, Qung Ty, Qung ng, Hi Nam v mt s vn ni bt nm 2009#Kinh t#X hi#oanh#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vi n Nghin cu Trung Quc#Chnh tr#Trung Quc# Tin Sm#Nguyn Xun Cng#Nguy n Huy Qu#Nguyn nh Lim# Minh Cao#Vn ho#266327## 00961000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020047000700030017001170070016001340080 00500150009002000155010000500175011001500180021038300195020001000578020001400588 020001100602020001700613039000500630013000700635020001700642#VV10.15106#VV10.151 07#90000#Vi?t#T312T#378.0071#^214#Nguyn Th Tnh#Tnh tch cc ging dy ca g ing vin i hc#Sch chuyn kho#Nguyn Th Tnh#^aH.#^aT in Bch khoa#2010 #^a295tr.^b24cm#Xy dng cc vn l lun c bn v tnh tch cc v tnh tch cc ca ging vin i hc. Pht hin thc trng tnh tch cc ging dy ca gi ng vin i hc v cc yu t nh hng n tnh tch cc ging dy ca h. xut v thc nghim mt s bin php tc ng gp phn nng cao tnh tch cc gi ng dy ca ging vin i hc, t nng cao cht lng v hiu qu gio dc#G ing dy#Tnh tch cc#Ging vin#Sch chuyn kho#oanh#266328#Gio dc i hc# # 00848000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010016000550020052000710030017001230070042001400080 00500182009001100187010000500198011001500203021023400218020001000452020001000462 020000700472020001700479039000500496020000900501005001700510013000700527#VV10.15 108#VV10.15109#50000#Vi?t#H406T#346.59704#^214#Don Hng Nhung#Hon thin php lut v quy hoch th Vit Nam#Sch chuyn kho#Don Hng Nhung (ch.b.), Tr nh Mai Phng#^aH.#^aXy dng#2010#^a224tr.^b21cm#Mt s vn php l c bn v quy hoch th Vit Nam; thc trng php lut v hot ng quy hoch t h Vit Nam hin nay; mt s gii php v kin ngh hon thin h thng php l ut v hot ng quy hoch th Vit Nam#Php lut#Qui hoch# th#Sch chu yn kho#oanh#Vit Nam#Trnh Mai Phng#266329## 00665000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010010000520020027000620070010000890080005000990090 01100104010000500115011001500120021016300135020001700298039000500315015006000320 020001200380013000700392#VV10.15110#VV10.15111#90000#Vi?t#113S#720.95#^214#Tr n Hng#c sc th Phng ng#Trn Hng#^aH.#^aXy dng#2010#^a270tr.^b24cm# Trnh by nhng nt chiu su vn ho ca th; gii thiu mt s kin trc th tiu biu ca mt s nc chu nh Trung Quc, Nht Bn, Thi Lan, Vit N am#Kin trc th#oanh#u ba sch ghi: Vin Kin trc. Hi Kin trc s Vit Nam#Phng ng#266330## 00796000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020026000620030025000880070026001130080 00500139009001100144010000500155011001600160020001800176020001100194005001100205 03900050021600100140022102101850023502000260042001300070044602000090045302000080 0462#VV10.15112#VV10.15113#VV10.15114#56000#Vi?t#M118#625.7#^214#Mt ng b tng xi mng#Cho ng t - sn bay#Dng Hc Hi, Hong Tng#^aH.#^aXy dng# 2010#^a215tr.^b215cm#Mt ng b tng#Gio trnh#Hong Tng#oanh#Dng Hc Hi# S pht trin v cu to kt cu cc loi mt ng b tng xi mng; cc tc n g ca ti trng v mi trng t nhin i vi mt ng, vt liu xy dng mt ng b tng xi mng...#Mt ng b tng xi mng#266331#ng b#Sn bay## 00751000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020039000400070015000790080005000940090011000990100005001100110 01400115020001100129039000500140001001500145021019000160020000900350004000800359 015009000367020000900457013000700466#VV10.15115#20000#Vi?t#H561D#693.8#^214#H ng dn thit k thi cng chng thm#ng nh Minh#^aH.#^aXy dng#2010#^a67tr.^ b27cm#Chng thm#oanh#ng nh Minh#Trnh by mt s tnh nng ch yu ca vt liu chng thm v thnh phn cp phi vt liu chng thm; gii thiu cc dng chng thm ch yu; cu to chng thm v thc hnh dn chng thm#Thit k#Ti bn#TTS ghi: Trng i hc Bn cng Tn c Thng Tp. H Ch Minh. Khoa K thu t Cng trnh#Thi cng#266332## 00702000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020078000440070010001220080005001320090011001370100005001480110 01500153020000400168039000500172001001000177021015600187020000900343004000800352 020001700360020001300377020001500390013000700405#VV10.15116#35000#Vi?t#K258N#62 4.10285#^214#Kt ni Sap 2000 vi Excel tnh ton khung v mng lm vic ng th i vi nn#ng Tnh#^aH.#^aXy dng#2010#^a133tr.^b27cm#Nn#oanh#ng Tnh#Trn h by cc kin thc kt ni chng trnh SAP 2000 vi EXECEL ng dng vo h s nn thnh hnh v tnh khung khng gian lin vi mng cc v mng bng#Mng cc #Ti bn#Kt cu xy dng#Phn mm SAP#Phn mm Excel#266333## 00760000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020034000400070016000740080005000900090011000950100005001060110 01500111020000900126039000500135001001600140021024700156020001100403020001900414 004000800433015003400441013000700475#VV10.15117#36000#Vi?t#B250T#628.4#^214#B t hoi v b t hoi ci tin#Nguyn Vit Anh#^aH.#^aXy dng#2010#^a156tr.^b24 cm#Xy dng#oanh#Nguyn Vit Anh#Trnh by v lu lng, thnh phn v tnh cht dng nc thi h gia nh. C s khoa hc, nguyn tc thit k, bin php thi cng xy dng, lp t, qun l vn hnh v bo dng b t hoi. Gii thiu cc loi b t hoi v h thng thot nc#B t hoi#Cng trnh v sinh#Ti bn#T TS ghi: Trng i hc Xy dng#266334## 00925000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020040000420070067000820080005001490090026001540100005001800110 01500185020001000200005001600210005001500226006001200241039000500253019000900258 001001800267021027800285020001100563015004200574013000700616#VL10.01728#VL10.017 29#Vi?t#C460S#615#^214#C s ho hc hu c ca thuc ho dc#A.T. Soldatenkov, N.M. Kolyadina, I.V. Shendrik ; L Tun Anh dch#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2010#^a190tr.^b27cm#Dc phm#Kolyadina, N.M.#Shendrik, I.V.#L Tun Anh#oanh#D ch Nga#Soldatenkov, A.T.#Trnh by nhng kin thc c bn v ho hc hu c ca cc loi thuc v s pht trin ho hc ca thuc; xem xt nhng nguyn l hin i ca qu trnh tng hp cc loi hp cht c hot tnh dc l v phng ph p chn la ra nhng thuc c hiu qu nht iu tr bnh...#Ho hu c#u b a sch ghi: i hc Quc gia H Ni#266335## 00607000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430020034000480070014000820080005000960090021001010100005001220110 01500127020000900142039000500151001001400156021014400170020001000314020002200324 013000700346#VL10.01730#VL10.01731#46000#Vi?t#526.0285#^214#Lp trnh bi ton trc a c s#inh Cng Ho#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a343tr.^b27cm#Trc a#oanh#inh Cng Ho#Cung cp nhng kin thc c bn v ngn ng lp trnh Vis ual Basic; xy dng cc modul chng trnh c bn ng dng trong cc bi ton tr c a#Lp trnh#Ngn ng Visual Basic#266336## 01052000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020062000600030099001220070056002210080 00500277009001100282010000500293011001500298020000900313005001200322005001400334 00500170034803900050036502102510037002000170062102000100063802000160064800500160 0664005001500680013000700695#VL10.01732#VL10.01734#VL10.01733#40000#Vi?t#H561D# 711#^214#Hng dn thit k quy hoch h tng k thut khu cng nghip#Ti liu dng lm sch gio khoa cho sinh vin cc trng i hc, cao ng xy dng, ki n trc...#V Vn Hiu (ch.b.), Hong Vn Hu, Nguyn Xun Hinh...#^aH.#^aXy dn g#2010#^a112tr.^b27cm#Thit k#V Vn Hiu#Hong Vn Hu#Nguyn Xun Hinh#oanh#T rnh by v quy hoch tng mt bng khu cng nghip, giao thng; chun b k thu t, quy hoch cy xanh, bo v mi trng; vn cp nc, in, thot nc v x l nc thi; thu gom, x l cht thi rn trong khu cng nghip trn phm v i c nc#H tng k thut#Qui hoch#Khu cng nghip#Phm Trng Mnh#Nguyn Vn Nam#266337## 00844000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570010018000620020047000800070032001270080 00500159009001100164010000500175011001500180020000900195039000500204021025700209 005001300466020000900479020001600488013000700504020000700511020001200518#VL10.01 735#VL10.01736#VL10.01737#45000#Vi?t#C419#624.1#^214#Nguyn Vit Trung#Cc t xi mng phng php gia c nn t yu#Nguyn Vit Trung, V Minh Tun#^aH.#^aX y dng#2010#^a135tr.^b27cm#Thit k#oanh#Tng quan v cc gii php gia c t yu v gia c t yu bng cc xi mng t; quy trnh thit k v thi cng cc x i mng t; quy trnh th nghim, kim tra cht lng v nghim thu cc xi mng t; gii thiu mt s cng trnh ng dng cc xi mng t#V Minh Tun#Thi cng #Cc xi mng t#266338#Gia c#Nn t yu## 00755000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020040000420030028000820070016001100080005001260090011001310100 00500142011001400147015003400161021018300195020000600378020001000384020000800394 039000500402001001600407004000800423020001500431013000700446#VL10.01738#18000#V i?t#H561D#711.076#^214#Hng dn lm bi tp n quy hoch 1#Quy hoch chi ti t n v #Phm Hng Cng#^aH.#^aXy dng#2010#^a50tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Xy dng#Gii thiu chung v n quy hoch chi tit n v ; Hng dn cc bc tin hnh lp n, mt s phng php t duy v th hin; Mt s t liu, v d v quy hoch mt s n v# n#Qui hoch#Bi tp#oanh#Phm Hng C ng#Ti bn#Sch hng dn#266339## 00649000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340010015000390020028000540070015000820080005000970090011001020100 00500113011001500118020000900133039000500142021020200147020001000349020000900359 004000800368013000700376#VL10.01739#39000#Vi?t#NG527L#727#^214#T Trng Xun#N guyn l thit k bo tng#T Trng Xun#^aH.#^aXy dng#2010#^a146tr.^b27cm#Th it k#oanh#Gii thiu nhng khi nim chung v bo tng; cc b phn chc nng ca bo tng; b cc mt bng, hnh khi ca cng trnh bo tng; nhng vn k thut, kinh t v an ton trong cng trnh bo tng#Kin trc#Bo tng#Ti bn #266340## 00751000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370010016000420020034000580070016000920080005001080090011001130100 00500124011001400129020000900143020000700152039000500159015004200164021023900206 020001300445004000800458013000700466#VL10.01740#25000#Vi?t#S450T#624.028#^214#N guyn Tin Thu#S tay chn my thi cng xy dng#Nguyn Tin Thu#^aH.#^aXy dng #2010#^a71tr.^b27cm#Xy dng#S tay#oanh#TTS ghi: Trng i hc Kin trc H N i#Phng php chn my, xc nh thng s k thut, tnh ton nng xut, thng k c tnh c bn mt s loi my chnh di dng bng s v th: cc loi c n trc, thng ti, my lm t, my ng cc v my phc v cho cng tc b tn g#My thi cng#Ti bn#266341## 00606000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020046000400080005000860090011000910100005001020110014001070200 00900121039000500130015002200135021014100157020000900298020000900307004000800316 020000900324013000700333#VL10.01741#20000#Vi?t#B106T#338.4#^214#Bng thng s g i ca my v thit b thi cng#^aH.#^aXy dng#2010#^a52tr.^b31cm#Thit b#oanh# TTS ghi: B Xy dng#Trnh by ni dung thng t 06/2005/TT-BXD ca b Xy dng v hng dn phng php tnh ton gi ca my v thit b thi cng trong xy d ng#Thi cng#Xy dng#Ti bn#Bng gi#266342## 00707000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020013000380030020000510080005000710090011000760100005000870110 01500092020002000107039000500127021023400132020000900366020001300375004000800388 020001700396020000900413013000700422#VL10.01742#47000#Vi?t#K258C#693#^214#Kt c u thp#Tiu chun thit k#^aH.#^aXy dng#2010#^a124tr.^b31cm#Tiu chun k th ut#oanh#Trnh by ni dung tiu chun ngnh xy dng TCXDVN 338: 2005 v 'kt c u thp - tiu chun thit k': tiu chun trch dn, c s thit k kt cu th p, vt liu ca kt cu v lin kt, tnh ton cc cu kin, tnh ton lin kt. ..#Thit k#Kt cu thp#Ti bn#Tiu chun ngnh#Xy dng#266343## 00990000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020109000480070056001570080005002130090021002180100005002390110 01600244020001900260020000900279020001800288039000500306015003200311021025100343 005001600594005001600610005001300626005001100639005001900650013000700669#VL10.01 743#VL10.01744#Vi?t#T527T#343.59709#^214#Tuyn tp cc vn bn lut, php lnh, ngh nh v quyt nh ca Th tng Chnh ph v giao thng vn ti#B.s.: Trn h Minh Hin, Phm Th Phng, Nguyn Hong...#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a1 236tr.^b27cm#Giao thng vn ti#Vit Nam#Vn bn php lut#oanh#TTS ghi: B Gia o thng Vn ti#Trnh by h thng cc vn bn quy phm php lut v giao thng vn ti ca Vit Nam bao gm 5 lut (lut Hng hi, lut Hng khng dn dng, l ut ng st, lut Giao thng ng thu ni, lut Giao thng ng b) v cc vn bn hng dn thi hnh#Trnh Minh Hin#Phm Th Phng#Nguyn Hong#H Hu H o#Trnh Th Hng Nga#266344## 01017000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020044000540070056000980080005001540090018001590100 00500177011001500182020000800197020001100205020001700216039000500233015006800238 02103030030600500120060900500180062100500130063900500140065200500180066601300070 0684#VV10.15119#VV10.15118#36000#Vi?t#X126D#306.0951#^214#Xy dng nn vn ho tin tin Trung Quc# Tin Sm (ch.b.), Nguyn Thu Phng, Ch Bch Thu...#^ aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a215tr.^b21cm#Vn ho#Trung Quc#Sch chuyn lun#oa nh#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Trung Quc#Quan nim ca Trung Quc v xy dng nn vn ho tin tin x hi ch ngha. Cc ni dung trong xy dng v pht trin nn vn ho: sng to vn ho v pht trin sn ng hip vn ho, bo v di sn vn ho dn tc v giao lu vn ho i ngoi, o t o ngun nhn lc v ci cch th ch qun l vn ho# Tin Sm#Nguyn Thu Ph ng#Ch Bch Thu#Phm Hng Yn#Nguyn Phng Hoa#266345## 00692000000000325000450002600110000001100150001101200400002602000170006602000110 00830200013000940390005001070060010001120410005001220190016001270050016001430060 01900159181000600178082000600184808000500190014000700195002002000202003001300222 00700700023502200050030500500150031000800180032500900110034301000050035401300070 0359#VV10.15120#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc h in i#Trung Quc#Truyn tranh#oanh#Trn Vnh#Vi?t#Dch Trung Quc#Hong Ngc L ang#Nhm Mai Hoa Trang#T121T#895.1#^214#12500#Tn tc long h mn#Truyn tranh# Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Dch: Trn Vnh, nhm Mai Hoa Trang#T.62#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#266346## 00628000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020018000410030013000590070044000720220004001160080018001200090 01100138010000500149011001500154012004000169020001700209020001100226020001300237 005000900250005001500259006001200274019001600286039000500302013000700307#VV10.15 121#Vi?t#TH121#895.1#^214#15000#Thn iu hip l#Truyn tranh#Kim Dung, H Th iu Quyn ; Tuyt Nhung dch#T.9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a135tr.^b20c m#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tra nh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Tuyt Nhung#Dch Trung Quc#oanh#266347## 00761000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010027000550020030000820070043001120080018001550090 01100173010000500184011001500189020001000204020000600214039000500220019001000225 021016000235020000500395020001400400006001000414013000700424020001600431#VV10.15 122#VV10.15123#39000#Vi?t#P207A#551.46022#^214#Lefvre - Balleydier, Anne#Petit atlas bin v i dng#Anne Lefvre - Balleydier ; Thu Trang dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a171tr.^b20cm#i dng#Atlat#oanh#Dch Php#Trnh by c c kin thc v bin v i dng: cu to, cc ho tnh v hot ng ca chng, s sng trong cc i dng, khai thc i dng, cc i dng ln#Bin#Sinh v t bin#Thu Trang#266348#Ti nguyn bin## 00855000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590010017000640020020000810030053001010290 02300154007004200177008001800219009001100237010000500248011001500253020001100268 03900050027901900090028402101550029302000080044800600190045601300070047502000190 0482020001600501#VV10.15124#VV10.15126#VV10.15125#97000#Vi?t#L458T#338.092#^214 #Branson, Richard#Lt trn kinh doanh#Nhng cuc phiu lu ca mt nh kinh doan h ton cu#Business stripped bare#Richard Branson ; Mai c Huy Trng dch#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a456tr.^b21cm#Doanh nhn#oanh#Dch Anh#K v cu chuyn kinh doanh thnh cng ca chnh tc gi v nhng bi hc trong qun l ki nh doanh c c rt t chnh nhng tri nghim thc t ca ng#Tiu s#Mai c Huy Trng#266349#Branson, Richchard#Tp on Vigrin## 00683000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490010014000540020027000680070014000950080018001090090 01100127010000500138011001500143020000900158039000500167021020300172020000800375 012002700383013000700410#VN10.04299#VN10.04298#29000#Vi?t#CH312P#796.522#^214#P hm Vn Nhn#Chinh phc nhng nh tri#Phm Vn Nhn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2010#^a175tr.^b19cm#Th thao#oanh#Trnh by nhng kin thc c bn v mn th thao leo ni: y phc v dng c, nhng vt dng an ton c bn, cc k thut c bn khi leo nh neo, ghm, tut dy xung ni, leo ni t do, cu h trn ni# Leo ni#K nng sinh hot d ngoi#266350## 00646000000000313000450002600110000000500160001100600090002700500110003603900050 00470140007000520410005000591810006000640020015000700030013000850070065000980220 00500163008001800168009001100186010000500197011001500202012004000217019001600257 020001700273020001100290020001300301082000600314808000500320013000700325#VN10.04 300#T Kim Kiu#Hi ng#n Thu An#oanh#15000#Vi?t#T550#T i danh b#Tr uyn tranh#Nguyn tc: n Thu An ; Ho s: T Kim Kiu ; Hi ng dch#T.63 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#895.1#^214#26 6351## 00603000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070036000810220005001170050017001220060 01200139008001800151009001100169010000500180011001500185012003500200019001400235 020001800249020000900267020001300276039000500289013000700294#VN10.04301#13000#V i?t#B314A#895.7#^214#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch#T.30#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#oanh#266352## 00593000000000301000450002600110000001400070001104100050001803900050002318100060 00280820006000348080005000400020020000450030013000650070035000780220005001130080 01800118009001100136010000500147011001500152012003500167020001800202020000900220 020001300229005001400242006001400256019001400270013000700284#VN10.04302#14000#V i?t#oanh#T304B#895.6#^214#Tim bnh hnh phc#Truyn tranh#Matsuzuki Kou ; Phc Song Anh dch#T.15#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Matsuzuki Kou#Ph c Song Anh#Dch Nht Bn#266353## 00532000000000289000450002600110000018100070001101400070001804100050002500200110 00300030013000410070032000540220005000860080018000910090011001090100005001200110 01500125019001400140020001800154020000900172020001300181005001700194006000800211 039000500219082000600224808000500230013000700235#VN10.04303#SK313B#14000#Vi?t#S kip Beat!#Truyn tranh#Yoshiki Nakamura ; Hi Yn dch#T.19#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2010#^a191tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Yoshiki Nakamura#Hi Yn#oanh#895.6#^214#266354## 00596000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020018000420030013000600070035000730220004001080080018001120090 01100130010000500141011001500146012003500161020001800196020001100214020001300225 005001600238006001200254039000500266013000700271019001600278#VN10.04304#14000#V i?t#GI-119M#895.1#^214#Gic m ngt ngo#Truyn tranh#Tsen Shiau Jing ; Tuyt Nh ung dch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a183tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Tsen Shiau Jing#Tuyt Nhung#oanh#266355#Dch Trung Quc## 00466000000000253000450002600110000002000180001102000090002902000130003801400060 00510410005000570820009000628080005000710020013000760030013000890070032001020080 01800134009001100152010000500163011001400168039000500182005000900187005000900196 013000700205#VN10.04305#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#7000#Vi?t#895.9 223#^214#Cu T ch k#Truyn tranh#Li: H Giang ; Tranh: T Qunh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a16tr.^b19cm#oanh#H Giang#T Qunh#266356## 00535000000000277000450002600110000002000180001102000090002902000130003801400060 00510410005000571810006000620820009000688080005000770020015000820030013000970070 03400110008001800144009001100162010000500173011001400178039000500192005000700197 005001400204013000700218012003200225#VN10.04306#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#7000#Vi?t#H406H#895.9223#^214#C b bing n#Truyn tranh#Li: Yenli ; Tranh: Nhm HS. Sing#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a15tr.^b19cm#oanh#Yenlin #Nhm HS. Sing#266357#Chuyn k theo ch : Bn thn## 00544000000000277000450002600110000002000180001102000090002902000130003801400060 00510410005000571810006000620820009000688080005000770020015000820030013000970070 03400110008001800144009001100162010000500173011001400178039000500192005000700197 005001400204013000700218012004100225#VN10.04307#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#7000#Vi?t#H406H#895.9223#^214#Hoan h bn h#Truyn tranh#Li: Yenli ; Tranh: Nhm HS. Sing#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a15tr.^b19cm#oanh#Yenlin #Nhm HS. Sing#266358#Chuyn k theo ch : Th gii ng vt## 00766000000000301000450002600110000002600110001102000050002202000110002701400070 00380410005000451810008000500820004000588080005000620020019000670070068000860080 00500154009003300159010000500192011001500197021017300212039000500385005001100390 020001000401005001400411005001800425005001400443013000700457#VV10.15127#VV10.151 28#Ton#Gio trnh#68000#Vi?t#GI-103T#515#^214#Gii tch hin i#Trn Trung (c h.b.), Mai Xun Tho, Nguyn Xun Thun, Hong Vn Thi#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a295tr.^b24cm#Trnh by cc kin thc c bn ca ton gii t ch hin i: khng gian Hibert, khng gian Metric, khng gian nh chun, vi ph n v tch phn trong khng gian nh chun...#oanh#Trn Trung#Gii tch#Mai Xun Tho#Nguyn Xun Thun#Hong Vn Thi#266359## 00832000000000265000450002600110000002600110001102000170002202000100003904100050 00491810007000540820014000618080005000750020093000800030057001730290026002300080 00500256009003300261010000500294011001400299015003300313021017300346039000500519 013000700524020003500531#VV10.15129#VV10.15130#a dng sinh hc#Bc Giang#Vi?t#K H500B#333.950959725#^214#Khu bo tn thin nhin Ty Yn T: Gi tr bo tn a dng sinh hc v tim nng pht trin#Biodiversity conservtion value and develop ment potential#Tay Yen Tu nature reserve#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2 010#^a36tr.^b22cm#TTS ghi: Cc kim lm Bc Giang#Gii thiu tng quan v lch s thnh lp, c cu qun l, cc gi tr v a dng sinh hc v cnh quan cng nh tim nng pht trin ca khu bo tn thin nhin Ty Yn T#oanh#266360#Khu bo tn thin nhin Ty Yn T## 01288000000000361000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100080 00350820006000438080005000490020083000540070072001370080005002090090033002140100 00500247011001500252015005400267005002000321005001700341005001700358005001500375 02103990039002000050078902000110079402000080080501200660081301300070087902000080 0886020000900894039000600903020001700909#VV10.15131#VV10.15132#110000#Vi?t#NGH3 05C#553.7#^214#Nghin cu c s khoa hc v cng ngh qun l b sung tng cha nc ti Vit Nam#Nguyn Th Kim Thoa, Phan Th Kim Vn, Nguyn Vn Ging, Bi T rn Vng#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a432tr.^b24cm#u ba sch ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Nguyn Th Kim Thoa#Phan Th Kim Vn#N guyn Vn Ging#Bi Trn Vng#Gii thiu c s khoa hc v qun l b sung tng cha nc. Trnh by cc cng ngh kho st v h phng php qun l b sung t ng cha nc. Gii thiu kt qu p dng quy trnh qun l b sung tng cha n c ti Bc Bnh (Bnh Thun) v xy dng cng trnh th nghim qun l b sung t ng cha nc ti Bu Ni. Nu ln gii php qun l b sung tng cha nc ti ven sng Hng, khu vc H Ni#Nc#Ti nguyn#Qun l#B sch chuyn kho Ti ng uyn thin nhin v mi trng Vit Nam#266361#B sung#Vit Nam#TDung#Sch chuy n kho## 00978000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020035000490070034000840080005001180090033001230100 00500156011001500161015005400176005001100230021028000241020000700521020001700528 020001700545001001400562012006600576013000700642020000900649039000600658#VV10.15 133#VV10.15134#90000#Vi?t#S105L#592#^214#Sn l k sinh ng vt Vit Nam#Ngu yn Th L (ch.b.), H Duy Ng#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a329t r.^b24cm#u ba sch ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#H Duy Ng#Gii t hiu c trng a dng sinh hc, tng quan thnh phn loi sn l ng vt Vi t Nam, phn b theo nhm vt ch, c im sinh hc, sinh thi, phn b a l, c trng a sinh vt, tm quan trng trong thc tin ca cc bnh sn l i v i sc kho cng ng v vt nui#Sn l#ng vt k sinh#Sch chuyn kho#Nguy n Th L#B sch chuyn kho Ti nguyn thin nhin v mi trng Vit Nam#26636 2#Vit Nam#TDung## 01069000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020050000500070059001000080005001590090033001640100005001970110 01500202005001400217005002300231005000900254021037000263020001200633020001000645 02000140065502000170066900500210068600500140070701300070072102000090072803900060 0737#VV10.15135#VV10.15136#Vi?t#301H#551.3009597#^214#a ho mi trng trm t ch bin ven b Vit Nam#o Mnh Tin (ch.b.), Nguyn Th Thanh Huyn, ng Mai ...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a141tr.^b24cm#o Mnh Tin#Nguy n Th Thanh Huyn#ng Mai#Trnh by cc yu t nh hng n c im a ho mi trng trm tch bin ven b Vit Nam. Nghin cu s phn b cc thnh phn ho hc: cc nguyn t vi lng, cc cht phng x, cc hp cht hu c kh phn hu trong trm tch. nh gi mc tch lu cc cht gy nhim trong trm t ch bin v cc bin php pht trin bn vng mi trng bin ven b Vit Nam# a ho hc#Trm tch#Vng ven bin#Sch chuyn kho#Nguyn Th Minh Ngc#Trn n g Quy#266363#Vit Nam#TDung## 00933000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020021000440030039000650070046001040080005001500090033001550100 00500188011001500193015007000208006001500278006001500293006001400308019000500322 00400410032702102030036802000090057102000090058002000050058901300070059403900060 0601#VL10.01745#VL10.01746#Vi?t#X101S#519.2#^214#Xc sut v thng k#Dnh cho c c k s v cc nh khoa hc#Bin dch, h.., chnh sa: Nguyn Hu Bo...#^aH.# ^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a495tr.^b29cm#TTS ghi: Trng i hc Th u li. B mn Ton hc. - Lu hnh ni b#Nguyn Hu Bo#Nguyn Vn c#Trn Th Thu#Dch#Ti bn ln th 1 c b sung v sa cha#Trnh by nhng vn c b n ca xc sut v cc phn phi xc sut, kt lun thng k, hi quy v tng q uan tuyn tnh, phn tch phng sai, lp k hoch thc nghim v kim sot cht lng thng k#Xc sut#Thng k#Ton#266364#TDung## 00678000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020033000520030013000850070017000980080005001150090 03300120010000500153011001500158001001700173013000700190021015600197020000700353 020000500360020000400365020001300369039000600382#VL10.01747#VL10.01748#248000#V i?t#V106B#553.8#^214#Vng bc qu m ngh kim hon#Sch tra cu#Nguyn Khc V inh#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a223tr.^b30cm#Nguyn Khc Vinh#2 66365#Nghin cu s hnh thnh, c im, tnh cht, vic khai thc qu, vng , bc trn th gii. Quy trnh s dng chng trong ngh kim hon lm trang s c# qu#Vng#Bc# trang sc#TDung## 00837000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020034000430070030000770080005001070090033001120100005001450110 01500150015009200165006002000257019000500277013000700282021023400289020001000523 020001100533020000900544039000600553#VL10.01749#VL10.01750#Vi?t#PH105U#630#^214# Phn ng cy trng vi mi trng#Nguyn Th Hng Nga bin dch#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a195tr.^b29cm#TTS ghi: Trng i hc Thu li. B mn Qun l Ti nguyn thin nhin. - Lu hnh ni b#Nguyn Th Hng Nga#Dch#2 66366#Nghin cu phn ng sinh l ca cy trng i vi cc iu kin mi trng nh nh sng, quang hp, h hp, nhit , vng kh hu, nc, mn v cc i u kin hn ch khc ca t, cc loi gy hi v cc nhn t mi trng vt l# Cy trng#Mi trng#Phn ng#TDung## 00854000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020041000440070037000850080005001220090033001270100005001600110 01500165015005300180006001400233006001600247019000500263013000700268021027600275 020001100551020000800562039000600570#VL10.01751#VL10.01752#Vi?t#L123M#333.7#^214 #Lp m hnh ng hc h thng mi trng#Dch: Nguyn Vn S, Nguyn Thanh An#^ aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a167tr.^b29cm#TTS ghi: Trng i h c Thu li. B mn Mi trng#Nguyn Vn S#Nguyn Thanh An#Dch#266367#Gii thi u nhng kin thc c bn trong lp m hnh ng hc mi trng v s dng cc m hnh, qu trnh xy dng m hnh v phn tch cc kt qu ca m hnh. Phn t ch mt s vn mi trng nh nhim nc mn, cc chu trnh trao i vt ch t v vn m ln ton cu#Mi trng#M hnh#TDung## 00958000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020041000440070032000850080005001170090033001220100005001550110 01500160015005900175006001800234006002100252006001600273019000500289013000700294 021030700301020002300608020000800631020001100639039000600650#VL10.01753#VL10.017 54#Vi?t#K312T#333.7#^214#Kinh t ti nguyn thin nhin i cng#Bin dch: Ngu yn Trung Dng...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a451tr.^b29cm#TTS ghi: Trng i hc Thu li. Khoa Kinh t v Qun l#Nguyn Trung Dng#Nguyn Th Hong Hoa#Bi Th Thu Ho#Dch#266368#Gii thiu khi qut nhng vn ti nguyn thin nhin (TNTN) hin nay, hnh vi ca con ngi trong lnh vc kinh t ni chung v trong mi quan h vi TNTN ni ring. Cc nguyn tc phn tch v nh gi TNTN. Phn tch c th nhng vn TNTN trong thc t v ngun TNTN cc quc gia ang pht trin#Ti nguyn thin nhin#Kinh t#Gio trnh#TDung## 00695000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020028000420070019000700080005000890090033000940100005001270110 01500132015009200147006001400239019000500253013000700258021011800265020000900383 020000800392020001100400039000600411#VL10.01755#VL10.01756#Vi?t#S312L#580#^214#S inh l mi trng thc vt#L Th Nguyn dch#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng n gh#2010#^a266tr.^b29cm#TTS ghi: Trng i hc Thu li. B mn Qun l Ti ng uyn thin nhin. - Lu hnh ni b#L Th Nguyn#Dch#266369#Trnh by v s h p thu cc ngun sng ca thc vt v phn ng ca thc vt vi iu kin khc ng hit ca mi trng#Thc vt#Sinh l#Mi trng#TDung## 00914000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390020022000440070048000660080005001140090033001190100005001520110 01500157015007000172006001700242006001200259006001500271019000500286004004000291 013000700331021021300338020001900551020001300570020001100583039000600594#VL10.01 757#VL10.01758#Vi?t#GI-103T#515#^214#Gii tch mt bin s#Bin dch, h.., chn h sa: Nguyn Xun Tho...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a650tr.^b 29cm#TTS ghi: Trng i hc Thu li. B mn Ton hc. - Lu hnh ni b#Nguy n Xun Tho#Ph c Anh#Nguyn Hu Th#Dch#Ti bn ln th 1c b sung v sa c ha#266370#Trnh by nhng kin thc c bn v s thc, hm s, th, o hm ca mt hm s, tnh o hm v ng dng, tch phn bt nh v phng trnh vi phn, tch phn xc nh v ng dng, hm m v hm lu tha...#Gii tch mt bi n#Ton cao cp#Gio trnh#TDung## 00910000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020033000450070026000780080005001040090033001090100005001420110 01500147015005300162006001700215006001400232006001900246013000700265019000500272 021031300277020001600590020000800606039000600614#VL10.01759#VL10.01760#Vi?t#TH30 8K#628.4#^214#Thit k nh my x l nc thi#Dch: Nguyn Vn Thng...#^aH.#^a Khoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a467tr.^b29cm#TTS ghi: Trng i hc Thu li. B mn Mi trng#Nguyn Vn Thng#Nguyn Vn S#Nhm Th Thu Hng#266371 #Dch#Trnh by cc nguyn tc c bn trong x l nc thi. Qu trnh thit k nh my x l nc thi. Nghin cu thu lc nh my v cc qu trnh x l nc thi ca nh my nh x l s b, x l cp 1, x l sinh hc pht trin lng l , x l sinh hc pht trin bm dnh, loi b cc cht dinh dng sinh hc...#X l nc thi#Nh my#TDung## 01012000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020067000500030047001170070052001640080005002160090 03300221010000500254011003100259015004400290005001500334005001400349005001200363 00500150037500500210039001300070041102101980041802000160061602000190063202000170 0651039000600668#VL10.01761#VL10.01762#250000#Vi?t#H452N#632#^214#Hi ngh khoa hc cng ngh ton quc v bo v thc vt ln th 3#Tp. H Ch Minh, ngy 16 - 17 thng 8 nm 2010#ng Hng Dt, L Vm Thuyt, Cty BVTV An Giang...#^aH.#^a Khoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a576tr., VI, 25 tr. nh^b27cm#TTS ghi: Hi KHKT Bo v Thc vt Vit Nam#ng Hng Dt#L Vm Thuyt#Bi Ch Bu#Dng V n Chn#Cty CP BVTV An Giang#266372#Gii thiu nhng bo co khoa hc v kt qu iu tra nghin cu chuyn giao khoa hc cng ngh trong lnh vc bo v thc v t, an ninh lng thc, an ton thc phm, mi trng v bin i kh hu#Bo v thc vt#An ninh lng thc#Bo co khoa hc#TDung## 01055000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020054000450290046000990070047001450220005001920080005001970090 03300202010000500235011001500240015008000255021020600335020000500541020000900546 02000110055502000220056600500160058800500140060400500120061800500150063000500160 0645039000600661020001900667013000700686#VL10.01763#VL10.01764#Vi?t#C101C#551.46 #^214#Cc cng trnh nghin cu a cht v a vt l bin#Contribution of mari ne geology and geophysics#Nguyn Th Tip, Trn Xun Li, L nh Nam...#T.11#^a H.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a147tr.^b30cm#TTS ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam. Vin a cht v a vt l bin#Gii thiu kt qu nghi n cu v cc lnh vc: a cht, a mo, kin to, cu trc su, a mi trng , vin thm, cc trng a vt l, vt l kh quyn, vt l hi dng, mi tr ng v ti nguyn bin#Bin#a cht#a vt l#Cng trnh nghin cu#Nguyn Th Tip#Trn Xun Li#L nh Nam#Trn Hong Yn#Phng Vn Phch#TDung#Kt qu nghi n cu#266373## 00882000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020113000440070062001570080005002190090021002240100005002450110 01500250005001700265005001600282005001600298005001600314005001100330013000700341 021017600348020000800524020000900532020001400541020000700555039000600562#VL10.01 765#VL10.01766#Vi?t#S450T#737.4#^214#S tay tin c kim loi Vit Nam, Trung Qu c, Nht Bn, Php lu hnh Vit Nam t u Cng nguyn n nm 1975#Nguyn Qu c Hng, Hong Vn Khon (ch.b.), Nng Quc Thnh...#^aH.#^aCc Di sn Vn ho#20 10#^a486tr.^b30cm#Nguyn Quc Hng#Hong Vn Khon#Nng Quc Thnh#Nguyn c D ng#L Quc V#266374#Gii thiu hn 400 loi tin c kim loi ca Vit Nam, Trun g Quc, Nht Bn, Php tng lu hnh Vit Nam. L lch ca mi loi tin, km theo bn nh dp 2 mt ca ng tin#Tin c#Vit Nam#Tin kim loi#S tay#TDung ## 00581000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370010013000420020022000550070019000770220004000960080005001000090 01100105010000500116011001500121021011600136020001500252020000800267020001000275 013000700285019000500292039000600297#VV10.15137#VV10.15138#Vi?t#N304T#234#^214#L Hng Phc#Nim tin v cuc sng#Peter L Hng Phc#T.1#^aH.#^aTn gio#2010#^a 155tr.^b21cm#Phn tch nhng ng dng tri nghim ca tc gi t nim tin, c t in trong o Thin Cha vi cuc sng i thng#o Thin cha#c tin#Cuc sn g#266375#Dch#TDung## 00808000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010018000490020019000670030031000860070046001170080 00500163009001100168010000500179011001500184006001700199013000700216019000900223 021026000232020000900492020001100501039000600512#VV10.15139#VV10.15140#25000#Vi ?t#122C#232#^214#Ratzinger, Joseph#ng chu m thu#Tip cn Kit hc thing ling#Joseph Ratzinger ; Nguyn Lut Khoa bin dch#^aH.#^aTn gio#2009#^a219tr .^b21cm#Nguyn Lut Khoa#266376#Dch Anh#Gii thiu nhng nghin cu v c Gis u trong Kit hc, s mu nhim phc sinh trong Kit gio, hip thng, cng on v s v, ngha hin hu Kit gio, nn tng b tch ca hin sinh Kit gio, ba suy nim trong Kit gio v suy t thn hc v tun thnh#o Kit#Nghin cu #TDung## 00702000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820009000428080005000510020039000560030029000950070081001240080005002050090 01100210010000500221011001500226005001400241005001000255005001300265005000700278 00500100028502000080029502000150030300500110031800500130032902000090034201300070 0351039000600358#VV10.15141#VV10.15142#105000#Vi?t#TR527K#895.9223#^214#Truyn khng nn c vo lc giao tha#Tuyn tp truyn ma Vit Nam#L Thnh Tng, Nguy n D, V Phng ... ; Tuyn chn: Ng T Lp, Lu Sn Minh#^aH.#^aThi i#20 10#^a847tr.^b21cm#L Thnh Tng#Nguyn D#V Phng #Th L#Nht Linh#Vn hc# Truyn kinh d#Ng T Lp#Lu Sn Minh#Vit Nam#266377#TDung## 00564000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020018000570030016000750070049000910080005001400090 01100145010000500156011001500161019000500176020001700181020001500198001002800213 020000500241005001500246013000700261039000600268#VV10.15143#VV10.15144#95000#Vi ?t#NGH311L#398.20955#^214#Nghn l mt ngy#Truyn c Ba T#Francois Ptis De La Croix ; Minh Tn books dch#^aH.#^aThi i#2010#^a739tr.^b21cm#Dch#Vn hc d n gian#Truyn c tch#Ptis De La Croix, Francois#Iran#Minh Tn books#266378#TDu ng## 00867000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020056000520070034001080080005001420090011001470100 00500158011001500163006000800178019000500186021031800191020000800509020000800517 001001500525013000700540020000900547039000600556020000300562#VV10.15145#VV10.151 46#98000#Vi?t#M101H#952.04#^214#MacArthur, Hirohito cuc sc tay i gia M v Nht#Robert Harvey ; Th Anh bin dch#^aH.#^aThi i#2010#^a527tr.^b21cm#T h Anh#Dch#Ti hin li mt giai on lch s ca Nht Bn t mt quc gia mt ch quyn tr thnh mt cng quc kinh t th gii. Miu t li s cnh tranh k hc lit gia hai nn kinh t ln trn th gii l M v Nht Bn thng qua nhn g cu chuyn ca hai v lnh o ti ba: tng D. MacArthur ca M v Nht hong Hirohito#Lch s#Quan h#Harvey, Robert#266379#Nht Bn#TDung#M## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010011000540020016000650030012000810070011000930080 00500104009001100109010000500120011001500125020001800140020000900158020001200167 039000600179013000700185#VV10.15147#VV10.15148#90000#Vi?t#T515T#895.9223#^214#P hng Qun#Tui th d di#Tiu thuyt#Phng Qun#^aH.#^aThi i#2010#^a742tr.^b 21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tiu thuyt#TDung#266380## 00771000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010016000500020029000660070016000950080005001110090 01100116010000500127011001500132013000700147021027900154020000900433020001900442 020001700461020000900478039000600487#VV10.15149#VV10.15150#70000#Vi?t#NH556C#00 1#^214#Nguyn Vn Hun#Nhng ci nht trn th gii#Nguyn Vn Hun#^aH.#^aThi i#2010#^a417tr.^b21cm#266381#Gii thiu nhng iu k diu tn ti trong v tr , tri t, sinh vt, c th con ngi, x hi loi ngi, th gii th thao, t h gii ngh thut, kin trc, cc phng tin giao thng, qun s, khoa hc k thut, gip chng ta hiu thm nhng gi tr, tinh hoa ca loi ngi#Tri thc#K in thc khoa hc#Sch thng thc#Th gii#TDung## 00790000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010016000520020019000680290016000870070040001030080 00500143009001100148010000500159011002100164005000600185005001000191013000700201 021024300208020001000451020000900461039000600470020001200476#VV10.15151#VV10.151 52#60000#Vi?t#NG550P#428.2#^214#V Thanh Phng#Ng php ting Anh#English gram mar#V Thanh Phng, Bi ; Bi Phng h..#^aH.#^aThi i#2010#^a595, VIIItr.^ b21cm#Bi #Bi Phng#266382#Gii thiu cch phn loi, hnh thi cu to, chc nng v cch dng cc t loi trong ting Anh, cc c php cn bn v nng cao, km theo bi tp, p n gip ngi hc vn dng cc quy tc trong vic rn luy n cc k nng khi hc ting Anh#Ting Anh#Ng php#TDung#Sch t hc## 00476000000000229000450004100050000018100060000508200040001180800050001500100170 00200020022000370070022000590080005000810090011000860100005000970110026001020150 03200128013000700160021005000167020001500217020000800232039000600240#Vi?t#A102C# 263#^214#Trng Kim Hng#Agenda cng gio 2011#Trng Kim Hng b.s.#^aH.#^aTn gio#2010#^a197tr., 8 tr. nh^b15cm#Tn sch ngoi ba: Agenda 2011#266383#Gii thiu nhng ngy l cng gio trong nm 2011#o Thin cha#Ngy l#TDung## 00664000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410010014000460020028000600030022000880070014001100080005001240090 01100129010000500140011001400145013000700159021011500166020001500281020000900296 020000900305020000800314039000600322015004600328#VN10.04308#VN10.04309#Vi?t#GI-1 08L#248.4#^214#Franois Vit#Gio l hn nhn - gia nh#S gia nh Cng gio#F ranois Vit#^aH.#^aTn gio#2010#^a55tr.^b19cm#266384#Gm nhng gio l, quan n im ca Thin cha gio rn dy cc con chin ca mnh trong cuc sng hn nhn, gia nh#o Thin cha#Gia nh#Hn nhn#Gio l#TDung#Tn sch ngoi ba: S tay gia nh cng gio## 00798000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020084000500080005001340090030001390100005001690110014001740150 01600188013000700204021030700211020001500518020000800533020000900541039000600550 #VN10.04310#VN10.04311#Vi?t#CH527#331.509597#^214#Chuyn cu chin binh lm kinh t trong thi k nc ta hi nhp kinh t quc t#^aH.#^aHi Cu chin binh Vit Nam#2010#^a40tr.^b19cm#Lu hnh ni b#266385#Nn ln nhng thun li v k h khn ca cu chin binh lm kinh t khi nc ta hi nhp kinh t quc t. Nh ng ch trng, chnh sch ca ng v Nh nc v hi nhp kinh t quc t trong Ngh quyt Trung ng 8 kho X. Mc tiu, nhim v v cc gii php gip cu ch in binh lm kinh t trong thi k mi#Cu chin binh#Kinh t#Vit Nam#TDung## 00695000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010013000490020047000620070042001090080005001510090 01100156010000500167011001500172006001100187019000500198006000900203013000700212 021013900219020000800358020001200366020000900378039000600387#VN10.04312#VN10.043 13#49000#Vi?t#M458T#909#^214#L Gii Nhn#100 cuc chin lng ly trong lch s th gii#L Gii Nhn ; Dch: Vnh Khang, Kin Vn#^aH.#^aThi i#2009#^a303tr .^b19cm#Vnh Khang#Dch#Kin Vn#266386#Gii thiu s lc nhng cuc chin tran h ln c nh hng n din tin lch s v tin trnh pht trin ca x hi v vn minh nhn loi#Lch s#Chin tranh#Th gii#TDung## 00880000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010015000490020030000640030035000940070034001290080 00500163009001100168010000500179011001500184015004700199006000800246013000700254 019000500261021025500266020001100521020000800532020002000540039000600560#VN10.04 314#VN10.04315#50000#Vi?t#H112B#158#^214#Carnegie, Dale#Hy b gnh lo i vu i sng#Lm th no sng vui v, t tin#Dale Carnegie ; Song H bin dch#^aH. #^aThi i#2010#^a558tr.^b19cm#Tn sch ngoi ba: Hy b gnh lo vui sng#S ong H#266387#Dch#Gii thiu nhng cch tt nht kim ch c s lo u, phi n mun. Nhng li khuyn v phng php chng li mt mi, lo lng, gip cho nng lng v tinh thn lun cao, tm hn bnh yn v hnh phc, mang li nim vui v thnh cng trong cuc sng#Thnh cng#C nhn#Tm l hc ng dng#TDung## 00407000000000241000450002600110000004100050001118100070001608200090002380800050 00320010016000370020010000530030008000630070016000710080005000870090010000920100 00500102011001500107013000700122020001700129020000900146020000400155039000600159 #VN10.04316#Vi?t#NG517V#895.9221#^214#Trn Quang Nht#Ngun vui#Tp th#Trn Qua ng Nht#^aH.#^aVn hc#2010#^a131tr.^b19cm#266388#Vn hc hin i#Vit Nam#Th# TDung## 00722000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200080002380800050 00310010016000360020037000520030056000890070016001450080005001610090007001660100 00500173011002600178013000700204021018200211020001700393020000800410020000500418 020000800423020000700431039000600438#VN10.04317#Vi?t#TR121N#959.731#^214#inh Tr ng Thm#Trn Nam Thng Long Kim Lin qu ti#Cho mng i l 1000 nm Thng Lo ng nghn nm vn hin#inh Trng Thm#^aH.#^aKnxb#2010#^a162tr., 5 tr. nh^b20cm #266389#Ngun gc hnh thnh ca lng ng Lm (nay thuc qun ng a, H Ni). c im vn ho v lch s ca lng ng Lm trong thi k khng chin chng P hp v xy dng min Bc XHCN#Lch s hin i#Vn ho#Lng#ng a#H Ni#TDung ## 00485000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030027000590220009000860080005000950090026001000100 00500126011001400131012002100145020001100166020000900177020000600186020001400192 013000700206039000600213#VV10.15153#4500#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch p#Dng cho hc sinh tiu hc#Q.1, T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a23 tr.^b24cm#Gip em vit ch p#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#266390#TD ung## 00485000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030027000590220009000860080005000950090026001000100 00500126011001400131012002100145020001100166020000900177020000600186020001400192 013000700206039000600213#VV10.15154#4500#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch p#Dng cho hc sinh tiu hc#Q.2, T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a23 tr.^b24cm#Gip em vit ch p#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#266391#TD ung## 00485000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030027000590220009000860080005000950090026001000100 00500126011001400131012002100145020001100166020000900177020000600186020001400192 013000700206039000600213#VV10.15155#4500#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch p#Dng cho hc sinh tiu hc#Q.2, T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a23 tr.^b24cm#Gip em vit ch p#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#266392#TD ung## 00485000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030027000590220009000860080005000950090026001000100 00500126011001400131012002100145020001100166020000900177020000600186020001400192 013000700206039000600213#VV10.15156#5000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch p#Dng cho hc sinh tiu hc#Q.3, T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a27 tr.^b24cm#Gip em vit ch p#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#266393#TD ung## 00485000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030027000590220009000860080005000950090026001000100 00500126011001400131012002100145020001100166020000900177020000600186020001400192 013000700206039000600213#VV10.15157#5000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch p#Dng cho hc sinh tiu hc#Q.3, T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a27 tr.^b24cm#Gip em vit ch p#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#266394#TD ung## 00485000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030027000590220009000860080005000950090026001000100 00500126011001400131012002100145020001100166020000900177020000600186020001400192 013000700206039000600213#VV10.15158#5000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch p#Dng cho hc sinh tiu hc#Q.5, T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a27 tr.^b24cm#Gip em vit ch p#Ting Vit#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#266395#TD ung## 00611000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020030000410070052000710080005001230090026001280100005001540110 01400159005001200173005002000185005001500205005001900220005001700239013000700256 020001200263020000600275020000800281039000600289020001400295#VV10.15159#16000#V i?t#M458T#372.62#^214#199 bi v on vn hay lp 2#L Anh Xun, Nguyn Th Kiu Anh, L Th Vn Anh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a83tr.^b24cm#L Anh Xun#Nguyn Th Kiu Anh#L Th Vn Anh#V Th Hng Giang#Nguyn Thu Hng#266 396#Tp lm vn#Lp 2#Bi vn#TDung#Sch c thm## 00562000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020036000400070028000760220004001040040018001080080005001260090 02600131010000500157011001500162005000900177005000900186005000800195013000700203 020001100210020000600221020001300227020001400240039000600254#VV10.15160#18000#V i?t#H561D#372.6#^214#Hng dn gii bi tp ting Vit 3#Xun Anh, Kiu Anh, Vn Anh#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a118tr.^b24cm#Xu n Anh#Kiu Anh#Vn Anh#266397#Ting Vit#Lp 3#Gii bi tp#Sch c thm#TDung ## 00562000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020036000400070028000760220004001040040018001080080005001260090 02600131010000500157011001500162005000900177005000900186005000800195013000700203 020001100210020000600221020001300227020001400240039000600254#VV10.15161#18500#V i?t#H561D#372.6#^214#Hng dn gii bi tp ting Vit 3#Xun Anh, Kiu Anh, Vn Anh#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a123tr.^b24cm#Xu n Anh#Kiu Anh#Vn Anh#266398#Ting Vit#Lp 3#Gii bi tp#Sch c thm#TDung ## 00457000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070013000590080005000720090026000770100005001030110 01500108005001300123013000700136020001100143020000600154020000700160020000400167 020001400171039000600185#VV10.15162#19000#Vi?t#L527T#372.61#^214#Luyn t v c u 3#V Khc Tun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a139tr.^b24cm#V Khc Tun #266399#Ting Vit#Lp 3#T ng#Cu#Sch c thm#TDung## 00636000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020042000400070057000820220004001390080005001430090026001480100 00500174011001500179005001200194005001100206005002100217005001300238005001500251 013000700266020001100273020001200284020000600296020001400302039000600316#VV10.15 163#33000#Vi?t#K305T#372.6#^214#Kin thc ting Vit v bi vn mu lp 4#L An h Xun (ch.b.), Hong Bnh, Nguyn Th Hng Lan...#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a199tr.^b24cm#L Anh Xun#Hong Bnh#Nguyn Th Hng Lan#Trnh Cam Ly#Nguyn Th Th#266400#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 4#Sch c thm#TDung## 00636000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020042000400070057000820220004001390080005001430090026001480100 00500174011001500179005001200194005001100206005002100217005001300238005001500251 013000700266020001100273020001200284020000600296020001400302039000600316#VV10.15 164#30000#Vi?t#K305T#372.6#^214#Kin thc ting Vit v bi vn mu lp 4#L An h Xun (ch.b.), Hong Bnh, Nguyn Th Hng Lan...#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a175tr.^b24cm#L Anh Xun#Hong Bnh#Nguyn Th Hng Lan#Trnh Cam Ly#Nguyn Th Th#266401#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 4#Sch c thm#TDung## 00510000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020036000400070013000760220004000890040018000930080005001110090 02600116010000500142011001500147020001100162020000600173020001300179020001400192 005001300206013000700219039000600226#VV10.15165#28000#Vi?t#H561D#372.6#^214#H ng dn gii bi tp ting Vit 5#V Khc Tun#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2010#^a187tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Gii bi tp#Sch c th m#V Khc Tun#266402#TDung## 00486000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020036000400030029000760070016001050080005001210090026001260100 00500152011001500157020001100172020000600183020001400189005001600203013000700219 039000600226#VV10.15166#34000#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 5 pht trin v nng cao#Bi dng hc sinh kh, gii#Phm Thnh Cng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a176tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#Phm Thnh Cng#266403#T Dung## 00508000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020023000420070032000650220004000970080005001010090026001060100 00500132011001500137020000500152020000600157020000800163020001400171005001100185 005002000196013000700216039000700223#VV10.15167#20000#Vi?t#GI-103V#372.7#^214#G ii v bi tp ton 5#T Th Yn, Trn Th Thanh Nhn#T.1#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2010#^a127tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#T Th Yn#Trn Th Thanh Nhn#266404#P.Dung## 00471000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070018000670220004000850080005000890090026000940100 00500120011001500125020000500140020000600145020000800151020001400159005001800173 013000700191039000700198#VV10.15168#17500#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton nng cao 5#Nguyn Tng Khi#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a136tr.^b 24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Tng Khi#266405#P.Dung## 00657000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020042000400070057000820220004001390080005001430090026001480100 00500174011001500179020001100194020001200205020000800217020000600225020001400231 00500120024500500110025700500210026800500130028900500150030201300070031703900070 0324#VV10.15169#33000#Vi?t#K305T#372.6#^214#Kin thc ting Vit v bi vn mu lp 5#L Anh Xun (ch.b.), Hong Bnh, Nguyn Th Hng Lan...#T.1#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2010#^a191tr.^b24cm#Ting Vit#Tp lm vn#Bi vn#Lp 5#Sch c thm#L Anh Xun#Hong Bnh#Nguyn Th Hng Lan#Trnh Cam Ly#Nguyn Th Th #266406#P.Dung## 00511000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320020029000370030050000660070019001160080005001350090026001400100005001660110 01500171020001000186020000600196020000800202020001400210005001900224039000700243 013000700250#VV10.15170#17000#Vi?t#428.0076#^214#Bi tp kim tra ting Anh 6#C c dng bi tp bao qut cc k nng ngn ng...#Phan Th Minh Chu#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2010#^a100tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Pha n Th Minh Chu#P.Dung#266407## 00516000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430030022000630070016000850040018001010080005001190090 02600124010000500150011001500155020001000170020000600180020001400186005001600200 039000700216013000700223020000800230#VV10.15171#18500#Vi?t#H419T#428.0076#^214# Hc tt ting Anh 6#Theo chng trnh mi#Nguyn Xun Hi#Ti bn ln th 2#^aH. #^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a121tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Sch c thm#Ngu yn Xun Hi#P.Dung#266408#Bi tp## 00602000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020018000380070051000560220004001070040018001110080005001290090 02600134010000500160011001500165020000800180020001100188020001200199020000600211 020001400217005001400231005001100245005001800256039000700274013000700281#VV10.15 172#20000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng vn 7#B.s.: Phm Tun Anh, Thi Giang , Nguyn Trng Hon#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a 132tr.^b24cm#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 7#Sch c thm#Phm Tun Anh#Th i Giang#Nguyn Trng Hon#P.Dung#266409## 00602000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020018000380070051000560220004001070040018001110080005001290090 02600134010000500160011001500165020000800180020001100188020001200199020000600211 020001400217005001400231005001100245005001800256039000700274013000700281#VV10.15 173#25000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng vn 7#B.s.: Phm Tun Anh, Thi Giang , Nguyn Trng Hon#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a 135tr.^b24cm#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 7#Sch c thm#Phm Tun Anh#Th i Giang#Nguyn Trng Hon#P.Dung#266410## 00644000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200080 00318080005000390020022000440070066000660040042001320080005001740090026001790100 00500205011001500210020000700225020000600232020001300238020001400251005001700265 005001400282005001500296005001700311039000700328013000700335#VV10.15174#27500#V i?t#GI-103B#530.076#^214#Gii bi tp vt l 7#V Th Pht Minh, Hong Th Thu, V Trng Ngha, V Th Mai Thun#Ti bn ln th 2 c chnh sa v b sung#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a180tr.^b24cm#Vt l#Lp 7#Gii bi tp#Sch c thm#V Th Pht Minh#Hong Th Thu#V Trng Ngha#V Th Mai Thun#P.Dung#2664 11## 00611000000000277000450002600110000001400070001104100050001808200040002380800050 00270020041000320030068000730070051001410220004001920080005001960090026002010100 00500227011001500232020001200247020000800259020000600267020001400273005001900287 005001300306039000700319013000700326#VV10.15175#29500#Vi?t#807#^214#Rn k nng lm vn v bi vn mu lp 8#Kin thc l thuyt v vn. Nhng bi lm vn c t rong ng vn 8...#B.s., tuyn chn: on Th Kim Nhung, Phm Th Nga#T.1#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2010#^a184tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 8#Sch c t hm#on Th Kim Nhung#Phm Th Nga#P.Dung#266412## 00562000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020018000380070043000560220004000990080005001030090026001080100 00500134011001500139020000800154020001100162020001200173020000600185020001400191 005001300205005001500218005001300233039000700246013000700253#VV10.15176#25000#V i?t#H419T#807#^214#Hc tt ng vn 9#Phm An Min, Nguyn L Hun, Ng Vn Tun# T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a165tr.^b24cm#Vn hc#Ting Vit#Tp l m vn#Lp 9#Sch c thm#Phm An Min#Nguyn L Hun#Ng Vn Tun#P.Dung#266413 ## 00497000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020033000420070016000750040018000910080005001090090026001140100 00500140011001500145020000800160020000600168020001300174020001400187005001600201 039000700217013000700224#VV10.15177#28000#Vi?t#H561D#546.076#^214#Hng dn gi i bi tp ho hc 9#Trn Trung Ninh#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a186tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#Gii bi tp#Sch c thm#Trn Trung Nin h#P.Dung#266414## 00573000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020035000420030022000770070032000990040018001310080005001490090 02600154010000500180011001500185020000900200020000700209020000800216020001400224 005001800238005001300256039000700269013000700276#VV10.15178#28500#Vi?t#H561D#57 6.076#^214#Hng dn gii bi tp sinh hc 12#Chng trnh nng cao#Trnh Nguyn Giao, L Tun Ngc#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a189t r.^b24cm#Sinh hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Trnh Nguyn Giao#L Tun Ngc#P. Dung#266415## 00646000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200080 00318080005000390020026000440030019000700070058000890080005001470090026001520100 00500178011001500183020001000198020000700208020001300215020001400228005001500242 005001500257005001500272005001500287005001600302039000700318013000700325#VV10.15 179#24000#Vi?t#GI-103B#515.076#^214#Gii bi tp gii tch 12#Chng trnh chu n#Nguyn Vn Lc (ch.b.), Trn Quang Ti, Trn nh Dng...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a158tr.^b24cm#Gii tch#Lp 12#Gii bi tp#Sch c thm#Nguy n Vn Lc#Trn Quang Ti#Trn nh Dng#Nguyn Hu Ti#Trn Quang Tin#P.Dung#26 6416## 00791000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010016000530020017000690070016000860080005001020090 02600107010000500133011001500138012001700153015006900170021022000239020000900459 020000800468020001100476039000700487013000700494#VV10.15180#VV10.15181#46000#Vi ?t#GI-108D#370.9#^214#Nguyn Tin t#Gio dc so snh#Nguyn Tin t#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2010#^a311tr.^b21cm#T sch Khoa hc#Ngoi ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc gio dc#Nghin cu v gio dc so snh. Mc ch, nhim v v i tng ca gio dc so snh. Hng dn v nguyn tc kh i nghin cu so snh gio dc. Nhng cch tip cn nghin cu so snh gio dc v k thut so snh gio dc#Gio dc#So snh#Gio trnh#P.Dung#266417## 00912000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820008000568080005000640020061000690070053001300220004001830080 00500187009001400192010000500206011001500211012002800226021022100254020000800475 02000120048302000150049502000070051000500180051700500120053500500130054703900070 0560013000700567#VV10.15182#VV10.15184#VV10.15185#VV10.15183#Vi?t#TH116L#959.731 #^214#Thng Long - H Ni: Tuyn tp cng trnh nghin cu lch s#Tuyn chn, g ii thiu: Nguyn Quang Ngc ch tr...#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a912tr.^b24 cm#T sch Thng Long 1000 nm#Tuyn chn 64 bi vit ca nhiu tc gi khc nha u nghin cu tng th v Thng Long - H Ni, c th vo giai on trc nh v trong k nguyn i Vit trn nhiu phng din: lch s, kinh t, chnh tr , x hi...#Lch s#Thi c i#Thi trung i#H Ni#Nguyn Quang Ngc#V Vn Q un#Phm c Anh#P.Dung#266418## 00871000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820008000568080005000640020061000690070053001300220004001830080 00500187009001400192010000500206011001500211012002800226021017400254020000800428 02000190043602000140045502000070046900500180047600500120049400500130050603900070 0519013000700526#VV10.15186#VV10.15187#VV10.15189#VV10.15188#Vi?t#TH116L#959.731 #^214#Thng Long - H Ni: Tuyn tp cng trnh nghin cu lch s#Tuyn chn, g ii thiu: Nguyn Quang Ngc ch tr...#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a704tr.^b24 cm#T sch Thng Long 1000 nm#Gii thiu 72 bi vit nghin cu tng th v H Ni t thi Php thuc v H Ni t nm 1975 n nay trn nhiu phng din: ch nh tr, vn ho, lch s, kinh t, x hi...#Lch s#Thi k thuc Php#Thi hi n i#H Ni#Nguyn Quang Ngc#V Vn Qun#Phm c Anh#P.Dung#266419## 01051000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00440820012000498080005000610020077000660070063001430080005002060090014002110100 00500225011001500230012002800245021023800273020000800511020001500519020000700534 00500150054103900070055601500510056302000200061400500140063400500150064800500140 0663005001700677013000700694#VV10.15190#VV10.15192#VV10.15193#VV10.15191#Vi?t#39 0.0959731#^214#Bo tn v pht huy gi tr di sn vn ho phi vt th Thng Lo ng - H Ni#B.s.: V Quang Trng (ch.b.), inh Hng Hi, Kiu Thu Hoch...#^aH.# ^aNxb. H Ni#2010#^a296tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Trnh by c s l lun v thc tin ca bo tn v pht huy gi tr di sn vn ho phi vt th. G ii thiu cc loi hnh di sn, gi tr ca di sn cng cc gii php bo tn v pht huy gi tr vn ho phi vt th Thng Long - H Ni#Bo tn#Di sn vn h o#H Ni#V Quang Trng#P.Dung#TTS ghi: Chng trnh Khoa hc cp Nh nc KX. 09#Vn ho phi vt th#inh Hng Hi#Kiu Thu Hoch#Ng c Thnh#Nguyn Xun K nh#266420## 00737000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650020041000700070013001110080005001240090 01400129010000500143011001600148012002800164021017800192020000500370020001000375 001001300385020000900398039000700407020001400414013000700428#VV10.15194#VV10.151 96#VV10.15197#VV10.15195#Vi?t#N114T#529.09597#^214#Nm trm nm lch Vit Nam (1 544 - 2043)#L Thnh Ln#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a1032tr.^b24cm#T sch Thng L ong 1000 nm#Nghin cu cc vn chung v lch v lch Vit Nam c th lch Vi t Nam t 1544 n 2043. Nin biu lch s Vit Nam. Gii thiu cc lch vnh c u v ngy tit kh ca 100 nm#Lch#Nin biu#L Thnh Ln#Vit Nam#P.Dung#Lch vnh cu#266421## 00932000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820014000558080005000690010012000740020053000860070017001390220 00400156008000500160009001400165010000500179011001500184012002800199020001600227 02000170024302000090026002000320026903900070030102102790030801300070058700500120 0594#VV10.15198#VV10.15201#VV10.15199#VV10.15200#Vi?t#455K#895.922080032#^214#C hng Thu#ng Kinh Ngha Thc v vn th ng Kinh Ngha Thc#Chng Thu b.s. #T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a904tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Vn hc cn i#Tc phm vn hc#Vit Nam#Phong tro ng Kinh Ngha Thc#P.Dung#S ra i v hot ng ca ng Kinh Ngha Thc, phong tro Ngha Thc cc a phng , v tr ca ng Kinh Ngha Thc trong phong tro u tranh gii phng dn tc u th k XX, ngha lch s ca ng Kinh Ngha Thc v tuyn chn cc tc ph m vn th ng Kinh Ngha Thc#266422#Chng Thu## 00872000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020026000680070038000940080005001320090 01400137010000500151011001500156012002800171021026000199020000800459020000900467 00100170047602000070049300600150050003900070051502000100052202000070053201300070 0539#VV10.15202#VV10.15205#VV10.15204#VV10.15203#Vi?t#H100N#959.731#^214#H Ni tiu s mt th#Wiliam S. Logan ; Nguyn Tha H dch#^aH.#^aNxb. H Ni#2010 #^a408tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Gii thiu lch s, kt cu ca t h H Ni t ngun gc cch y mt ngn nm tui: thi k tin thuc a, thi k xy dng th ph cho x ng Php, qua cc cuc khng chin v chin tranh Vi t Nam, qua thi k x hi ch ngha v trong giai on i mi#Lch s#Xy dng #Logan, Wiliam S.#H Ni#Nguyn Tha H#P.Dung#Qui hoch# th#266423## 00720000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820013000568080005000690020031000740070014001050080005001190090 01400124010000500138011001500143012002800158021019000186020000800376020000700384 039000700391001001400398013000700412020001100419#VV10.15206#VV10.15207#VV10.1520 9#VV10.15208#Vi?t#TR106P#391.00959731#^214#Trang phc Thng Long - H Ni#on T h Tnh#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a511tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Tm h iu trang phc Thng Long - H Ni qua cc thi k lch s: trang phc giai o n phong kin, giai on na phong kin - na thuc a v trang phc giai on V it Nam dn ch cng ho#Lch s#H Ni#P.Dung#on Th Tnh#266424#Trang phc## 01181000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820008000568080005000640020067000690070056001360080005001920090 01400197010000500211011001500216012002800231021035300259020000800612020002200620 02000090064202000090065102000070066000500130066700500110068000500130069100500160 0704005002200720039000700742015005100749013000700800#VV10.15210#VV10.15213#VV10. 15212#VV10.15211#Vi?t#PH110T#959.731#^214#Pht trin khoa hc v trng dng nhn ti ca Thng Long - H Ni#B.s.: V Hy Chng (ch.b.), T B Hng, Li Vn To n...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a364tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Gii thi u vai tr ca khoa hc v nhn ti trong qu trnh pht trin Thng Long - H N i. Cc lnh vc khoa hc trong qu trnh pht trin, cc triu i phong kin i vi khoa hc v nhn ti Thng Long - H Ni v chnh sch pht trin khoa hc, s dng nhn ti H Ni thi Php thuc, trong thi i H Ch Minh v tr ong th thi gian ti#Lch s#Chnh sch pht trin#Khoa hc#Nhn ti#H Ni# V Hy Chng#T B Hng#Li Vn Ton#Trnh Khc Mnh#Nguyn Th Phng Chi#P.Dun g#TTS ghi: Chng trnh Khoa hc cp Nh nc KX.09#266425## 01246000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820014000568080005000700020121000750070067001960080005002630090 01400268010000500282011001500287012002800302021034600330020000900676020001000685 02000200069502000070071502000070072200500140072900500150074300500190075800500150 0777005001500792039000700807013000700814015005100821#VV10.15215#VV10.15214#VV10. 15216#VV10.15217#Vi?t#PH110H#307.760959731#^214#Pht huy tim lc t nhin, kinh t, x hi v gi tr lch s - vn ho, pht trin bn vng Th H Ni n nm 2010#B.s.: Phng Hu Ph (ch.b.), Nguyn Duy Qu, Ng Th Thanh Hng...#^aH. #^aNxb. H Ni#2010#^a302tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Nghin cu tim n ng v thc trng s dng cc ngun lc t nhin, ngun lc kinh t, chnh tr, vn ho, x hi Thng Long xa, H Ni ngy nay. Nhng bi hc lch s v thi c, thch thc, tm nhn ca th nm 2020 n 2050. Mt s quan im pht tr in, nh hng pht trin v xut h gii php pht trin th trong nhng nm ti#Tim lc#Gii php#Pht trin bn vng#Th #H Ni#Phng Hu Ph#Nguy n Duy Qu#Ng Th Thanh Hng#Trn Vnh Diu#Lng Xun Qu#P.Dung#266426#TTS g hi: Chng trnh Khoa hc cp Nh nc KX.09## 00879000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420010017000470020075000640070017001390080005001560090019001610100 00500180011001500185021035000200020002100550020001100571020000900582039000700591 013000700598020000800605#VV10.15218#VV10.15219#Vi?t#NG404G#327.597#^214#Nguyn P hc Lun#Ngoi giao H Ch Minh a cch mng Vit Nam vo qu o quan h ton cu#Nguyn Phc Lun#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a231tr.^b21cm#Trnh by nhng vn chin lc, sch lc ca ng li quc t, ch trng a cch mng Vi t Nam vo qu o quan h ton cu, gn Vit Nam vi xu th thi i. Chuyn h ng chin lc cch mng trong chin tranh th gii th 2, thc thi chnh sch i ngoi m, gp phn khng nh ng li i ngoi ng n ca ng v Nh n c ta hin nay#Chnh sch i ngoi#Ngoi giao#Vit Nam#P.Dung#266427#Lch s## 00607000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010012000500020059000620070017001210080005001380090 01900143010000500162011001500167021011600182020001200298020000900310020000800319 039000700327013000700334#VV10.15220#VV10.15221#46500#Vi?t#NH556C#170#^214#Cao B Snh#Nhng cu chuyn cm ng v tm gng o c H Ch Minh#Cao B Snh b. s.#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a271tr.^b21cm#Gm nhiu cu chuyn nh ghi li nhng tnh cm su m ca Bc vi cc ng ch tng gp hoc lm vic cng B c#H Ch Minh#Tnh cm#o c#P.Dung#266428## 00965000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200080 00348080005000420010016000470020058000630030017001210070034001380080005001720090 01900177010000500196011001500201021033300216020001300549020000800562020001500570 020000900585005001700594039000700611013000700618020000900625020001700634#VV10.15 222#VV10.15223#40000#Vi?t#345.597#^214#Trnh Tin Vit#Ti gy ri trt t cng cng trong lut hnh s Vit Nam#Sch chuyn kho#Trnh Tin Vit, Nguyn Thanh Hi#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a208tr.^b21cm#Trnh by cc vn chung v t i gy ri trt t cng cng trong Lut hnh s Vit Nam. Ti gy ri trt t c ng cng theo qui nh ca B lut hnh s nm 1999 v thc tin xt x. Hon thi n php lut v nhng gii php nng cao hiu qu p dng cc qui nh ca B lu t hnh s Vit Nam nm 1999 v ti gy ri trt t cng cng#Lut hnh s#Gy r i#Trt t tr an#Vit Nam#Nguyn Thanh Hi#P.Dung#266429#Ti phm#Sch chuyn k ho## 00702000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010013000510020040000640070013001040080005001170090 01900122010000500141011001500146021023600161020000900397020000800406039000700414 013000700421020000800428#VV10.15224#VV10.15225#78900#Vi?t#M558C#303.3#^214#Phm Hng C#10 cng thc lin quan lnh o qun l#Phm Hng C#^aH.#^aCng an nh n dn#2010#^a247tr.^b21cm#Trnh by nhng vn mang tnh cng thc vn dng , sng to vo thc t lnh o qun l trong tt c cc lnh vc ca i sng x hi, bao gm c cc qui tc x s v c nhng phng chm hnh ng nhm mang li hiu qu cao nht#Lnh o#Qun l#P.Dung#266430#Qui tc## 00478000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010017000550020015000720030012000870070017000990080 00500116009001900121010000500140011001500145020001700160020000900177020001200186 039000700198013000700205#VV10.15226#VV10.15227#68000#Vi?t#S110T#895.92234#^214# Nguyn Xun Thu#St th online#Tiu thuyt#Nguyn Xun Thu#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a349tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#P.Dung#266431## 00980000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390020032000440030064000760070058001400080005001980090019002030100 00500222011001500227015007400242021023900316020001100555005001500566005001300581 005001700594005001100611005001900622039000700641020001100648013000700659#VN10.04 318#VN10.04319#Vi?t#GI-108T#150#^214#Gio trnh tm l hc i cng#Ban hnh th eo quyt nh s 7293/QD - X11 - X14 ngy 22/10/2009#Trng Cng Am (ch.b.), V Trung Qu, Nguyn Nh Chin...#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a335tr.^b19cm#TTS ghi: B Cng an. Tng cc xy dng lc lng CAND. - Lu hnh ni b#Nghin cu v tm l hc. Cc yu t nh hng n s hnh thnh v pht trin tm l c nh n, hot ng nhn thc ca c nhn, tr nh v ch , i sng tnh cm ca c nhn, ch v hnh ng ch, cc thuc tnh tm l ca nhn cch#Tm l hc#T rng Cng Am#V Trung Qu#Nguyn Nh Chin# Vn Th#Vng Th Kim Oanh#P.Dung #Gio trnh#266432## 01040000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200120 00358080005000470020025000520030062000770070051001390080005001900090019001950100 00500214011001500219015007400234021030200308020001400610005001600624005001200640 005001000652005001800662005002100680039000700701020001100708013000700719#VN10.04 320#VN10.04321#Vi?t#GI-108T#324.2597071#^214#Gio trnh xy dng ng#Ban hnh t heo quyt nh s 3118/QD - X11(X14) ngy 25/5/2009#Nguyn Bnh Ban, Trn c D (ch.b.), V Th K...#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a303tr.^b19cm#TTS ghi: B Cng an. Tng cc xy dng lc lng CAND. - Lu hnh ni b#V tr, i tng, nhim v, phng php nghin cu mn xy dng ng. Hc thuyt Mc-Lnin v t t ng H Ch Minh v ng cng sn. Tm hiu v ng cng sn cm quyn. Mt s v n c bn v xy dng ng cng sn Vit Nam trong giai on hin nay v cng tc ng trong lc lng cng an nhn dn#Xy dng ng#Nguyn Bnh Ban#Trn c D#V Th K#Nguyn Hng Quyt#Nguyn Th Ngc Thu#P.Dung#Gio trnh#266433## 00943000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390020029000440030062000730070060001350080005001950090019002000100 00500219011001500224015007400239021019700313020001800510005001500528005001300543 005001900556005001700575005001200592039000700604013000700611020001100618#VN10.04 322#VN10.04323#Vi?t#GI-108T#302#^214#Gio trnh tm l hc x hi#Ban hnh theo quyt nh s 3118/QD - X11(X14) ngy 25/5/2009#Trng Cng Am, V Trung Qu (ch .b.), Vng Th Kim Oanh...#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a223tr.^b19cm#TTS ghi : B Cng an. Tng cc xy dng lc lng CAND. - Lu hnh ni b#Nhng vn c hung ca tm l hc x hi, nhm x hi v m ng, chc nng giao tip. Nghin cu quy lut v c ch hnh thnh, pht trin tm l x hi. Mt s hin tng tm l x hi ph bin#Tm l hc x hi#Trng Cng Am#V Trung Qu#Vng Th K im Oanh#Nguyn c Hng#Chu Th Mai#P.Dung#266434#Gio trnh## 00495000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010016000560020029000720030016001010070016001170080 00500133009001900138010000500157011001500162020001700177020000900194020001200203 039000700215013000700222#VN10.04324#VN10.04325#51000#Vi?t#QU121P#895.92234#^214 #Chu Thanh Hng#Qun phc xanh trn nh ni#Tp truyn ngn#Chu Thanh Hng#^a H.#^aCng an nhn dn#2010#^a349tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn# P.Dung#266435## 01019000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410080005000460090019000510100005000700110015000750210390000900200 01700480020002000497020002300517020002100540020000900561020001000570039000700580 013000700587001001700594002001800611003001000629007001700639020004900656#VN10.04 326#VN10.04327#Vi?t#455C#959.704#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a255tr.^b19 cm#Khc ho chn dung v cuc i hot ng cch mng ca Thng tng Lm Vn T h (tc Ba Hng) cng nhiu cn b, chin s an ninh trong bi cnh chung ca p hong tro cch mng khu Ty Nam B trong hai cuc khng chin chng xm lc, v t qua nhng hy sinh, mt mt nhng vn dng cm, quyt tm chin thng k th, thc hin kht vng gii phng min Nam, ginh c lp t do cho t quc#Vn hc hin i#Hot ng cch mng#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Vit N am#Truyn k#P.Dung#266436#Dip Hng Phng#ng "C Ba Hng"#Truyn k#Dip Hn g Phng#Lm Vn Th, Thng tng, 1922 - 1990, Vit Nam## 00573000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200120 00308080005000420020026000470030004000730070042000770080010001190090015001290100 00500144011001500149020001700164020000900181020000400190005001300194005001600207 005000800223005001000231005001600241039000700257013000700264#VV10.15228#60000#V i?t#NH313C#895.9221408#^214#Nhp cu ni nhng b vui#Th#Bi nh Sm, Nguyn Q uc Anh, Vn Anh...#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a206tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Bi nh Sm#Nguyn Quc Anh#Vn Anh#Tng Bch#Nguyn ng Ch#P. Dung#266437## 00667000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200120002380800050 00350020024000400030043000640070044001070080010001510090015001610100005001760110 01500181015005700196020001700253020000900270020000400279005001100283005001400294 005001400308005001500322005001400337039000700351013000700358#VV10.15229#Vi?t#TH4 60T#895.9221008#^214#Th tnh ngi Bn Thu#Hng v cc ngy i l ca t n c 2010#L Ngc t, ng Vn Bnh, Trn Kim Bng...#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#201 0#^a199tr.^b21cm#TTS ghi: Cu lc b th phng Bn Thu. Thnh ph Vinh#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#L Ngc t#ng Vn Bnh#Trn Kim Bng#Phan Mnh Biu#Tr n Vn Bnh#P.Dung#266438## 00439000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390010014000440020020000580030004000780070014000820080010000960090 01500106010000500121011001500126020001700141020000900158020000400167039000700171 013000700178#VV10.15230#35000#Vi?t#NH556K#895.9221#^214#V Xun ng#Nhng kh c tm tnh#Th#V Xun ng#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a219tr.^b21cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#266439## 00634000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200120002280800050 00340020040000390070069000790080010001480090015001580100005001730110015001780200 01700193020000900210020000400219005000600223005001600229005000800245005000600253 005001000259039000700269013000700276005001700283005000900300005001100309#VV10.15 231#Vi?t#T527T#895.9221008#^214#Tuyn th Ngh An 10 nm u th k XXI#V An, N guyn Quc Anh, Vn Anh... ; Tuyn chn: Nguyn Th Phc...#^aNgh An#^aNxb. Ng h An#2010#^a311tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#V An#Nguyn Quc Anh#V n Anh#L Ba#Tng Bch#P.Dung#266440#Nguyn Th Phc#Kim Hng#Hong Vit## 00616000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200120002280800050 00340020040000390070041000790080010001200090015001300100005001450110014001500200 01700164020000900181020001700190020001200207020001200219020000300231005001300234 005001200247005001100259005000800270005001000278039000700288013000700295#VV10.15 232#Vi?t#T527V#895.9223408#^214#Tuyn vn Ngh An 10 nm u th k XXI#Bi Ph Chu, Hong Chnh, Xun Chun...#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a21tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Truyn ngn#K#Bi Ph Chu# Hong Chnh#Xun Chun#B Dng#Tin Dng#P.Dung#266441## 00964000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200130002380800050 00360020044000410070044000850080010001290090015001390100005001540110029001590210 31400188020001300502020001000515020001000525020001100535005001800546005000700564 005001400571005001500585005001500600039000700615013000700622020002100629#VV10.15 233#Vi?t#NH100X#070.50959742#^214#Nh xut bn Ngh An 30 nm mt chng ng#Ng uyn Xun ng, V Hi, Thi Khc Th...#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a143tr. , 14tr. nh^b21x24cm#Tp hp nhng bi vit v giai on xy dng v trng thn h ca Nh xut bn Ngh An. Nhng tm s, suy ngm ca cc cn b nhn vin Nh xut bn v cng tc chuyn mn v nhng k nim su m v tnh ng nghip. i m qua mt s mng sch tiu biu c xut bn v gii thiu sch ca Nh xu t bn Ngh An#Nh xut bn#Hot ng#Thnh tu#Pht trin#Nguyn Xun ng#V Hi#Thi Khc Th#H Quang Thnh#Hong Vn Cung#P.Dung#266442#Nh xut bn Ngh An## 00758000000000241000450004100050000008200120000580800050001700100160002200200580 00380070031000960080005001270090020001320100005001520110015001570150041001720210 22800213020001000441020002700451020001000478005001400488039000700502013000700509 #Vi?t#680.0959725#^214#Nguyn Thu Minh#Lng ngh v nhng ngh th cng truyn t hng Bc Giang#Nguyn Thu Minh, Trn Vn Lng#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a 347tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Khi qut mt s nt v nh ng lng ngh th cng truyn thng ca Bc Giang v gii thiu nhng ngh th c ng truyn thng in hnh nh: ngh mc, ngh lm u ph, ngh ng gch, thi thuc l, bnh ko, lm bng, an ct...#Lng ngh#Ngh th cng truyn thng#B c Giang#Trn Vn Lng#P.Dung#266443## 00747000000000253000450004100050000018100060000508200120001180800050002300100160 00280020054000440070016000980080005001140090010001190100005001290110015001340150 04100149021024600190020001700436020000800453020001100461039000700472013000700479 020000700486#Vi?t#L106#390.0959731#^214#Hong Th Xng#Lng a S - s tch v truyn thng vn ho dn gian#Hong Th Xng#^aH.#^aDn tr#2010#^a308tr.^b21c m#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu vng t v con ngi lng a S (nay thuc thnh ph H ng, H Ni) c th v s tch v di tch tn l ng, v tn ngng, l hi, phong tc, vn ho m thc, lng ngh v mt s truy n dn gian, ca dao, tc ng su tm lng a S#Vn ho dn gian#H ng#Lng a S#P.Dung#266444#H Ni## 00792000000000241000450004100050000018100060000508200130001180800050002400100140 00290020033000430070014000760080005000900090010000950100005001050110015001100150 04100125021032100166020001700487020001700504020001500521039000700536013000700543 #Vi?t#L250H#394.26959749#^214#Tn Tht Bnh#L hi dn gian Tha Thin Hu#Tn Tht Bnh#^aH.#^aDn tr#2010#^a265tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vi t Nam#Tm hiu, nghin cu l hi dn gian hin nay Tha Thin Hu v gii th iu nhng l hi dn gian tiu biu nh: l hi tng nim cc v khai canh, kha i khn, thnh hong lng, l hi cu ng, l hi cc t s ngnh ngh, cu an th eo ma, l hi tn ngng, tn gio v l hi tng nh cc danh nhn, anh hng lch s#Vn ho dn gian#L hi c truyn#Tha Thin Hu#P.Dung#266445## 00695000000000253000450004100050000008200130000580800050001800100110002300200240 00340070035000580080005000930090010000980100005001080110015001130150041001280210 20000169020001900369020000700388020000800395020000900403005001500412039000700427 013000700434#Vi?t#398.80959733#^214#V Tin K#Tc ng ca dao Hng Yn#V Tin K (ch.b.), Nguyn c Can#^aH.#^aDn tr#2010#^a291tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn n gh dn gian Vit Nam#Tm hiu v mnh t v truyn thng vn hc Hng Yn. Nh ng im ni bt v gi tr, cng vic su tm v ni dung phn nh ca tc ng, ca dao. Tc ng, ca dao su tm trn t Hng Yn v ch gii#Nghin cu vn hc #Ca dao#Tc ng#Hng Yn#Nguyn c Can#P.Dung#266446## 00755000000000265000450004100050000018100060000508200100001180800050002100100150 00260020064000410070027001050080005001320090015001370100005001520110015001570150 04100172005001100213039000400224013000700228021020100235020001700436020001400453 020000700467020001500474#Vi?t#V115H#390.09597#^214#Nguyn Th Su#Vn ho dn gi an dn tc Ta - ih, huyn A Li, Tha Thin Hu#Nguyn Th Su, Trn Hong#^aH .#^aNxb. Dn tr#2010#^a324tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Tr n Hong#Mai#266447#Gii thiu khi qut v vn ho dn gian dn tc T i huyn A Li, Tha Thin Hu nh: kin trc nh ca truyn thng, cch sinh sng, m thc, trang phc, tn gio, l hi, l tc, i sng vn ho#Vn ho dn gian#D n tc T i#A Li#Tha Thin Hu## 00851000000000289000450001400070000004100050000718100060001208200040001880800050 00220010012000270020040000390070012000790080018000910090023001090100005001320110 01500137021025700152020001200409020000800421020001000429020001100439020000800450 039000400458013000700462004001300469015007900482#46000#Vi?t#T550#423#^214#L H ng Lan#T in cm ng t v gii t Anh Vit#L Hng Lan#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a331tr.^b21cm#Gii thiu nhng mc c chn lc t cc cm ng t - gii t Anh Vit thng dng trong thc t giao tip, km the o cc v d ng dng trong tng tnh hung c th; c bit a ra nhng so sn h khc nhau gia ngn ng vn bn vi ngn ng i thng#Cm ng t#Gii t#Ti ng Anh#Ting Vit#T in#Mai#266448#In ln th 2#TTS ghi: Trung tm Bin son T in Ngi sao. Ban Bin son T in song ng## 00827000000000301000450001400070000004100050000718100060001208200060001880800050 00240010013000290020021000420290023000630070036000860080018001220090035001400100 00500175011001500180021018200195020000900377020001300386005001300399005001400412 039000400426015006900430013000700499020000800506020001100514#33000#Vi?t#455L#6 20.1#^214# Kin Quc#ng lc hc kt cu#Dynamics of structures# Kin Quc (ch.b.), Lng Vn Hi#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010 #^a158tr.^b24cm#Trnh by cc l thuyt, phng php phn tch ng x ca ng l c hc kt cu h mt bc t do, nhiu bc t do, v hn bc t do. S c lp da o ng, tnh cng trnh chu ng t#Xy dng#ng lc hc# Kin Quc#Lng V n Hi#Mai#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa# 266449#Kt cu#Gio trnh## 00843000000000301000450001400070000004100050000718100060001208200060001880800050 00240010013000290020046000420290041000880070041001290080018001700090035001880100 00500223011001500228021019900243020001500442020001300457020000800470005001300478 005001900491013000700510020000900517039000400526020001100530#39000#Vi?t#C101P#6 20.1#^214# Kin Quc#Cc phng php s trong ng lc hc kt cu#Numerical m ethods in structural dynamics# Kin Quc (ch.b.), Nguyn Trng Phc#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a195tr.^b24cm#Gii thiu cc p hng php s gii phng trnh chuyn ng trong bi ton nh: phng php dng tng minh, dng n, gia tc phi tuyn, gia tc t hp v cc phng php s tr ong bi ton phi tuyn#Phng php s#ng lc hc#Kt cu# Kin Quc#Nguyn T rng Phc#266450#Bi ton#Mai#Gio trnh## 00787000000000289000450004100050000018100080000508200100001380800050002300200520 00280070051000800080005001310090018001360100005001540110015001590210155001740200 01800329020000900347020004500356020000900401005001500410005001400425005001700439 005001600456005001400472013000700486039000400493#Vi?t#GI-108S#371.10092#^214#Gi o s Phan Ngc Lin trong lng hc tr v b bn#Nghim nh V, Thanh Bnh, Trnh Vng Hng...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a247tr.^b21cm#Gm nhng bi vi t v nhng tnh cm, ni nh nhung, lng bit n su sc ca bn b, cc th h hc tr i vi gio s, nh gio nhn dn Phan Ngc Lin#Nh gio nhn dn#Vit Nam#Phan Ngc Lin, Nh gio nhn dn, 1931-2009#Bi vit#Nghim nh V# Tha nh Bnh#Trnh Vng Hng#Trnh nh Tng#Trn c Minh#266451#Mai## 00646000000000289000450001400070000004100050000718100060001208200060001880800050 00240020041000290030070000700070050001400080005001900090018001950100005002130110 01500218020000800233020000700241020002000248020001400268020001500282005001300297 005001500310005002000325039000400345013000700349#36000#Vi?t#T527T#807.6#^214#Tu yn tp 36 n luyn thi mn ng vn#Bin son theo ni dung v cu trc th i ca B Gio dc v o to#Thi Th Hi, Trnh Ngc nh, Phm Th Thu Hng#^ aH.#^ai hc S phm#2010#^a239tr.^b24cm#Ng vn# thi#Ph thng trung hc#Sc h c thm#Sch luyn thi#Thi Th Hi#Trnh Ngc nh#Phm Th Thu Hng#Mai#26 6452## 00856000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710020054000760070041001300080 00500171009001200176010000500188011001500193015002900208005001700237001001600254 01300070027002102100027702000090048702000090049602000070050502000130051203900050 0525#VV10.15234#VV10.15237#VV10.15236#VV10.15235#30000#Vi?t#H561D#519.2076#^214 #Hng dn n tp v gii bi tp xc sut v thng k#Ch.b.: Nguyn Vn Tin, N guyn Vit Tin#^aH.#^aTi chnh#2010#^a243tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chn h#Nguyn Vit Tin#Nguyn Vn Tin#266453#Tm tt l thuyt v hng dn gii b i tp bin c v xc sut ca bin c, i lng ngu nhin, mt s quy lut ph n phi xc sut ca i lng ngu nhin v lut s ln, l thuyt mu, l thuy t kim nh#Thng k#Xc sut#n tp#Gii bi tp#KVn## 00926000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020030000640070075000940080005001690090 01200174010000500186011001500191015002900206005001700235005001300252005001100265 00500170027601300070029302102650030002000090056502000130057402000080058703900050 0595#VV10.15239#VV10.15240#VV10.15238#30000#Vi?t#B103T#338.702#^214#Bi tp th ng k doanh nghip#B.s.: Phm Th Kim Vn, Chu Vn Tun (ch.b.), V Th Mn, Ngu yn Vn Thng#^aH.#^aTi chnh#2010#^a219tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh# Phm Th Kim Vn#Chu Vn Tun#V Th Mn#Nguyn Vn Thng#266454#Trnh by i t ng nghin cu ca thng k doanh nghip; thng k kt qu hot ng sn xut k inh doanh ca doanh nghip; thng k lao ng, nng sut lao ng v thu nhp c a lao ng trong doanh nghip, thng k ti sn v gi thnh sn phm ca doanh nghip...#Thng k#Doanh nghip#Bi tp#KVn## 00990000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020049000620030017001110070058001280080 00500186009001200191010000500203011001500208015002900223005001500252005001300267 00500170028000500170029700500130031401300070032702102380033402000140057202000100 0586020001000596020001700606039000500623#VV10.15241#VV10.15243#VV10.15242#45000 #Vi?t#K312T#332.1#^214#Kinh t lng trong lnh vc ti chnh ngn hng#Sch chu yn kho#Phm Th Thng (ch.b.), Li Th Ngn, Nguyn Trng Ho...#^aH.#^aTi ch nh#2010#^a230tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Phm Th Thng#Li Th Ngn #Nguyn Trng Ho#Nguyn Vn Luyn#V Vn Hng#266455#Trnh by cc kin thc c bn v kinh t lng, nhng vn thng gp khi vn dng kinh t lng trong lnh vc ti chnh ngn hng, nh vic s dng bin gi, phn tch s liu chu i thi gian, m hnh ng thi nhiu phng trnh...#Kinh t lng#Ti chnh#Ng n hng#Sch chuyn kho#KVn## 00901000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700020037000750070080001120080 00500192009001200197010000500209011001500214015002900229005001600258005001400274 00500160028800500170030401300070032102101960032802000090052402000140053302000110 0547039000500558#VV10.15244#VV10.15247#VV10.15246#VV10.15245#35000#Vi?t#GI-108T #519.2#^214#Gio trnh xc sut v thng k ton#B.s.: Phm nh Phng (ch.b.), Phm Vn Don, Nguyn Vn Tin, Nguyn Vit Tin#^aH.#^aTi chnh#2010#^a310tr.^ b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Phm nh Phng#Phm Vn Don#Nguyn Vn Tin #Nguyn Vit Tin#266456#Trnh by kin thc c bn ngu nhin v xc sut, i lng ngu nhin, mt s quy lut phn phi xc sut ca i lng ngu nhin v lut s ln, l thuyt mu, kim nh, tng quan - hi quy#Xc sut#Ton thng k#Gio trnh#KVn## 00976000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700020042000750070034001170080 00500151009001200156010000500168011001500173015002900188005001400217001001200231 01300070024302103530025002000080060302000040061102000190061502000110063403900050 0645#VV10.15248#VV10.15251#VV10.15250#VV10.15249#30000#Vi?t#GI-108T#352.4#^214# Gio trnh qun l chi ngn sch nh nc#Ch.b.: ng Vn Du, Bi Tin Hanh#^aH. #^aTi chnh#2010#^a307tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Bi Tin Hanh#ng Vn Du#266457#Trnh by cc vn v qun l chi thng xuyn ca ngn sch nh nc cho cc c quan nh nc, qun l chi thng xuyn ca ngn sch nh nc cho cc n v s nghip cng lp, chi u t xy dng c bn ca ngn sch nh nc, qun l cc khon chi u t pht trin khc ca ngn sch nh nc, cp pht ngn sch nh nc qua kho bc nh nc...#Qun l#Chi#Ngn sch nh nc#G io trnh#KVn## 00836000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700020026000750070065001010080 00500166009001200171010000500183011001500188015002900203005001200232005001800244 00500160026200500160027800500150029401300070030902101390031602000050045502000100 0460020001100470039000500481#VV10.15252#VV10.15255#VV10.15254#VV10.15253#30000# Vi?t#GI-108T#336.2#^214#Gio trnh l thuyt thu#B.s.: c Minh, Nguyn Vit Cng (ch.b.), Nguyn Th Lin...#^aH.#^aTi chnh#2010#^a235tr.^b21cm#TTS ghi : Hc vin Ti chnh# c Minh#Nguyn Vit Cng#Nguyn Th Lin#Nguyn Vn Hi u#Hong Vn Bng#266458#Trnh by i cng v thu, tc ng kinh t ca thu, thu tiu dng, thu thu nhp, thu ti sn, thu trong quan h kinh t quc t ...#Thu#L thuyt#Gio trnh#KVn## 00873000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700020042000750070056001170080 00500173009001200178010000500190011001500195015002900210005001400239001001000253 00500160026301300070027902101830028602000080046902000190047702000230049602000110 0519039000500530#VV10.15256#VV10.15259#VV10.15258#VV10.15257#25000#Vi?t#GI-108T #352.4#^214#Gio trnh qun l thu ngn sch nh nc#B.s.: L Vn i, Bi Tin Hanh (ch.b.), Ng Thanh Hong#^aH.#^aTi chnh#2010#^a183tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Bi Tin Hanh#L Vn i#Ng Thanh Hong#266459#Tng quan v thu ngn sch nh nc v qun l thu ngn sch nh nc. Trnh by nhng kin thc c bn qun l thu thu, thu ph, l ph v cc khon thu khc ca ngn sch nh nc#Qun l#Ngn sch nh nc#Thu ngn sch nh nc#Gio trnh#KVn## 00866000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700020026000750070097001010080 00500198009001200203010000500215011001500220015002900235005001900264005001800283 00500220030100500210032301300070034402101410035102000050049202000150049702000110 0512039000500523#VV10.15260#VV10.15263#VV10.15262#VV10.15261#30000#Vi?t#GI-108T #336.2#^214#Gio trnh thu tiu dng#B.s.: Vng Th Thu Hin (ch.b.), Nguyn V it Cng, Nguyn Th Thanh Hoi, Nguyn Th Minh Hng#^aH.#^aTi chnh#2010#^a2 39tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Vng Th Thu Hin#Nguyn Vit Cng#Ng uyn Th Thanh Hoi#Nguyn Th Minh Hng#266460#Trnh by l thuyt chung v cc ni dung c bn v thu tiu dng, thu gi tr gia tng, thu tiu th c bi t, thu xut khu, nhp khu#Thu#Thu tiu dng#Gio trnh#KVn## 00980000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680020035000730070069001080080 00500177009001200182010000500194011001500199015002900214005001400243005001500257 00500210027200500140029300500150030701300070032202102610032902000160059002000080 0606020001100614039000500625#VV10.15265#VV10.15267#VV10.15266#VV10.15264#30000# Vi?t#GI-108T#351#^214#Gio trnh qun l hnh chnh cng#B.s.: Bi Vn Quyt (ch .b.), Nguyn c Li, Nguyn Th Thu Hng...#^aH.#^aTi chnh#2010#^a299tr.^b21 cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Bi Vn Quyt#Nguyn c Li#Nguyn Th Thu Hn g#Phm Vn Nht#Trn Thanh Mai#266461#Trnh by nhng kin thc c bn, i cn g v qun l hnh chnh cng; nhng vn v qun l hnh chnh cng trong cc lnh vc kinh t, ti chnh - tin t, k ton, kim ton; trang b nhng k nn g c bn v cng ngh hnh chnh, ci cch hnh chnh cng#Hnh chnh cng#Qun l#Gio trnh#KVn## 00804000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020020000710070012000910080 00500103009001200108010000500120011001500125001001200140013000700152021030200159 020001700461020002000478020001100498039000500509#VV10.15268#VV10.15271#VV10.1527 0#VV10.15269#45000#Vi?t#K312T#337#^214#Kinh t hc quc t#T Thu Anh#^aH.#^aT i chnh#2010#^a315tr.^b21cm#T Thu Anh#266462#Gii thiu cc l thuyt thng mi quc t t c in n hin i; cc chnh sch thng mi quc t bao gm p hn tch cc l thuyt c bn v thu quan, cc ro cn phi thu quan v bn lu n t do ho thng mi v bo h mu dch; lin kt kinh t v di chuyn ngun l c quc t, ti chnh quc t#Kinh t th gii#Kinh t hc quc t#Gio trnh#KV n## 00839000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690020018000740070037000920080 00500129009001200134010000500146011001500151015002900166005001500195001001400210 013000700224021028300231020000900514020000900523039000500532#VV10.15272#VV10.152 75#VV10.15274#VV10.15273#35000#Vi?t#QU105T#658.8#^214#Qun tr bn hng#Ch.b.: Ng Minh Cch, Nguyn Sn Lam#^aH.#^aTi chnh#2010#^a302tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Nguyn Sn Lam#Ng Minh Cch#266463#Tng quan v bn hng v qu n tr bn hng, hnh vi mua ca khch hng, xc nh mc tiu v hoch nh chi n lc bn hng, t chc lc lng bn hng, nh gi v ng vin lc lng bn hng, ngh thut v k nng bn hng trc tip, ch khch hng ln v bn h ng qua quan h#Qun tr#Bn hng#KVn## 00895000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680020034000730290020001070070 06600127008000500193009001200198010000500210011001500215015002900230005001500259 00500160027400500160029000500140030600500130032001300070033302101570034002000100 0497020001000507020001100517039000500528#VV10.15276#VV10.15279#VV10.15278#VV10.1 5277#25000#Vi?t#GI-108T#428#^214#Gio trnh ting Anh chuyn ngnh#English for finance#B.s.: Cao Xun Thiu (ch.b.), Nguyn Th nh, Nguyn Th Dung...#^aH.#^ aTi chnh#2010#^a179tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Cao Xun Thiu#Nguy n Th nh#Nguyn Th Dung#Nguyn Th H#M Kim Khnh#266464#Gii thiu 60 bi t ing Anh sp xp theo cc ch : kinh t hc, tin t ngn hng, ti chnh, k ton, kinh t quc t, qun l doanh nghip, marketing...#Ting Anh#Ti chnh#Gi o trnh#KVn## 00851000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200040 00318080005000350020033000400070060000730080005001330090012001380100005001500110 01500155015002900170005001600199005001100215005001400226005001500240005001500255 013000700270021021300277020000900490020002200499020001100521039000500532#VV10.15 280#48000#Vi?t#GI-108T#368#^214#Gio trnh bo him phi nhn th#B.s.: on Min h Phng (ch.b.), V Th Pha, Hong Mnh C...#^aH.#^aTi chnh#2010#^a395tr.^b24 cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#on Minh Phng#V Th Pha#Hong Mnh C#on Th u Hng#Trnh Hu Hnh#266465#Tng quan v bo him phi nhn th. Trnh by cc kin thc c bn v bo him phi nhn th trong cc lnh vc hng hi, ho hon, k thut, xe c gii, bo him con ngi v cc nghip v bo him thit hi kh c#Bo him#Bo him phi nhn th#Gio trnh#KVn## 01040000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680020021000730070061000940080 00500155009001200160010000500172011001500177015002900192005001400221005001900235 00500150025400500180026900500140028700400420030101300070034302103150035002000090 0665020001100674039000500685#VV10.15281#VV10.15284#VV10.15283#VV10.15282#40000# Vi?t#GI-108T#381#^214#Gio trnh marketing#Ng Minh Cch (ch.b.), o Th Minh T hanh, Nguyn Sn Lam...#^aH.#^aTi chnh#2010#^a335tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Ng Minh Cch#o Th Minh Thanh#Nguyn Sn Lam#Nguyn Quang Tun# K hc Hng#Ti bn ln th 2, c sa cha v b sung#266466#Trnh by i cng v marketing, h thng thng tin v mi trng marketing, hnh vi mua ca khch h ng, phn on th trng, la chn th trng mc tiu v nh v sn phm, ch nh sch sn phm, chnh sch gi, chnh sch phn phi, chnh sch xc tin hn hp, marketing dch v, qun tr chin lc marketing#Tip th#Gio trnh#KVn## 00871000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680020028000730070065001010080 00500166009001200171010000500183011001500188015005800203005001900261005001200280 00500150029200500140030700500140032101300070033502101650034202000100050702000110 0517039000500528#VV10.15285#VV10.15288#VV10.15287#VV10.15286#23000#Vi?t#GI-108T #428#^214#Gio trnh ting Anh c bn#B.s.: Trn Th Bch Thu (ch.b.), V Ngc nh, Vng Cm Hng...#^aH.#^aTi chnh#2010#^a115tr.^b24cm#TTS ghi: B Ti ch nh. Trng cao ng Ti chnh K ton#Trn Th Bch Thu#V Ngc nh#Vng Cm H ng#Vng Th o#Trn Tuyt L#266467#Gm cc bi hc ting Anh t d n kh v cc ch im gia nh, x hi, cng vic, ngnh ngh, cc lnh vc c th tron g gii tr, kinh doanh, du lch, dch v...#Ting Anh#Gio trnh#KVn## 00822000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020069000430080005001120090012001170100005001290110015001340150 03700149013000700186021034700193020002100540020000500561020000900566039000500575 #VV10.15289#VV10.15290#Vi?t#CH250#657#^214#Ch k ton doanh nghip p dng trong Tp on in lc Vit Nam#^aH.#^aTi chnh#2010#^a195tr.^b24cm#TTS ghi: Tp on in lc Vit Nam#266468#Gii thiu ni dung ch k ton p dng cho ngnh in lc gm: h thng ti khon k ton; hng dn mt s nghip v kinh t ch yu k ton chi ph pht hnh c phiu, nh gi ti sn, u t xy dn g, vt t, k ton chnh lch t gi hi oi, k ton chi ph li in h p; quy nh lp bo co ti chnh v h thng bo co ti chnh#K ton doanh nghi p#in#Vit Nam#KVn## 01003000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200130 00348080005000470020094000520070056001460080005002020090028002070100005002350110 02600240015006000266005001200326005001800338005001500356005001300371005001300384 01300070039702101880040402000090059202000120060102000070061302000080062002000110 0628020000900639039000500648#VV10.15291#VV10.15292#Vi?t#NG107L#331.09597163#^214 #Ngnh lao ng - thng binh v x hi H Giang - 65 nm xy dng v pht trin (1945 - 2010)#B.s.: T Nam Tin, Nguyn Thanh Long, Phm Ngc Dng...#^aH.#^aTh ng tin v Truyn thng#2010#^a211tr., 19tr. nh^b24cm#TTS ghi: S Lao ng - T hng binh v X hi tnh H Giang#T Nam Tin#Nguyn Thanh Long#Phm Ngc Dng# Mc Th Lin#Trn Huy Ln#266469#Gii thiu qu trnh hnh thnh, s pht trin v nhng thnh tu t c ca ngnh Lao ng - Thng binh v X hi tnh H G iang qua cc giai on 1945 - 1975, 1976 - 1991, 1991 - 2010#Lao ng#Thng bin h#X hi#Lch s#Pht trin#H Giang#KVn## 01006000000000325000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200120 00308080005000420020035000470070058000820080010001400090015001500100005001650110 02600170015009100196021026500287020001700552020000800569020000800577039000500585 00400130059001300070060300500160061000500140062600500150064000500150065500500100 0670#VL10.01767#145000#Vi?t#301C#390.0959742#^214#a ch vn ho dn gian Ngh Tnh#Nguyn ng Chi (ch.b.), V Ngc Khnh, Ninh Vit Giao...#^aNgh An#^aNxb . Ngh An#2010#^a534tr., 24tr. nh^b27cm#TTS ghi: Trung Tm Khoa hc x hi v Nhn vn quc gia. Vin Nghin cu Vn ho dn gian#Gii thiu nhng nghin cu vn ho dn gian a phng Ngh Tnh v t nc v con ngi, tri thc dn gia n, truyn k dn gian, th - ca - nhc dn gian, tr chi, ma, hi din v sn khu dn gian, ngh thut v mn n dn gian, phong tc tp qun dn gian...#Vn ho dn gian#a ch#Ngh An#KVn#In ln th 2#266470#Nguyn ng Chi#V Ngc K hnh#Ninh Vit Giao#Hong Tin Tu#Hong Th## 00851000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020077000460080005001230090012001280100005001400110015001450150 04200160021031100202020000900513020000900522020001600531020000900547020001700556 039000500573013000700578#VL10.01768#VL10.01769#Vi?t#C101Q#343.597#^214#Cc quy nh php lut v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc hi quan#^aH.#^aTi c hnh#2010#^a660tr.^b27cm#TTS ghi: B Ti chnh. Tng cc Hi quan#Gm cc thng t, ngh nh ca chnh ph, ca B ti chnh v x pht vi phm hnh chnh tro ng lnh vc hi quan: x l tang vt, phng tin tch thu sung qu nh nc do vi phm hnh chnh, x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc thng mi, thu, hng ho, cng nghip, vn ho - thng tin, vin thng...#Hi quan#Qui nh#Pht hnh chnh#Vit Nam#Vn bn php qui#KVn#266471## 01025000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020117000530080005001700090012001750100005001870110 01500192015002300207021038000230020001000610020000800620020000800628020000900636 020001100645020000900656020001700665039000500682013000700687020001700694#VL10.01 771#VL10.01770#26000#Vi?t#C101V#336.597#^214#Cc vn bn mi v cng tc qun l ti chnh v hng dn s dng chng t thanh ton qua h thng kho bc nh n c#^aH.#^aTi chnh#2010#^a579tr.^b27cm#TTS ghi: B Ti chnh#Gm cc vn bn h ng dn qun l cc khon thu ngn sch nh nc qua kho bc nh nc, 49 mu c hng t k ton dng trong thanh ton qua kho bc, h thng bo co ti chnh v bo co k ton qun tr p dng trong k ton ngn sch nh nc v nghip v kho bc nh nc, hng dn lp bo co ti chnh, bo co quyt ton ngn sch i vi cc n v hnh chnh s nghip...#Ti chnh#Qun l#S dng#Chng t#Th anh ton#Vit Nam#Vn bn php qui#KVn#266472#Kho bc nh nc## 00615000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020018000380070064000560080005001200090017001250100005001420110 01400147039000500161013000700166001002700173005001800200028003800218021004700256 020001500303020000800318020001100326#NN10.00029#20000#Vi?t#D103L#242#^214#Daily Gospel 2010#Sister Joan D.Chittister ; Photographs by: William B. Baclao...#^aH .#^aReligion publ.#2010#^a325p.^b14cm#Thu#266473#Chittister, Sister Joan D.#Wil liam B. Baclao#Cu nguyn Phc m hng ngy nm 2010#Cc bi cu nguyn theo sc h Phc m hng ngy#o Thin Cha#Phc m#Cu nguyn## 00979000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010015000470020069000620070045001310080005001760090039001810100 00500220011001300225039000500238013000700243028007200250021028200322020000800604 020002300612020002500635020000900660005002000669#NN10.00030#NN10.00031#Vi?t#D302 N#959.7041#^214#Mai Trong Tuan#Dien Bien Phu five unprecedented prodigious facts in the war history#Mai Trong Tuan ; Nguyen Ngoc Oanh Vu transl.#^aH.#^aHo Chi M inh city general publ. house#2010#^a67p.^b16cm#Thu#266474#in Bin Ph - Nm iu k diu cha tng c trong lch s chin tranh#c kt nhng iu c bn nh t ca chin thng in Bin Ph. Ti hin mt thi lch s khc lit cng nhng chuyn k, nhng hnh nh v v i tng - Tng T lnh Qun i Nhn dn Vit Nam V Nguyn Gip trong nhng nm thng ho hng lm nn chin thng v vang ca dn tc#Lch s#Khng chin chng Php#Chin dch in Bin Ph#Vit Nam#Ng uyen Ngoc Oanh Vu## 00630000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020060000490030022001090080005001310090011001360100005001470110 01400152039000500166013000700171028007100178021009500249020001000344020000900354 020001300363#NN10.00033#NN10.00032#Vi?t#TH2001#342.59702#^214#The 1992 constitut ion of the socialist republic of Vit Nam#Questions and answers#^aH.#^aTh gii# 2010#^a131p.^b18cm#Thu#266475#Hin php Vit Nam nm 1992 (b sung v ban hnh nm 2001): Hi v p#Gii thiu ni dung, ph bin nhng kin thc v Hin php Vit Nam nm 1992 di dng hi p#Hin php#Vit Nam#Sch hi p## 00679000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010009000520020030000610070018000910080018001090090 03400127010000500161011001400166039000500180013000700185021014900192020001900341 020000800360020000800368020000900376020000400385#NV10.01168#NV10.01169#45000#Vi ?t#ST400R#820.9#^214#Phm Tn#A story of english literature#Phm Tn compiled#^a Tp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2010#^a318p.^b24cm#Thu#266476 #Gii thiu tng quan v nn vn hc Anh trc y v thi hin k hin i. Gi i thiu cc tc gi v tc phm vn hc Anh ni ting qua cc thi k#Nghin cu vn hc#Lch s#Tc gi#Tc phm#Anh## 00836000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010015000490020021000640030013000850070015000980080 00500113009002400118010000500142011001400147039000500161013000700166028004300173 021030900216020002200525020001100547#NV10.01170#NV10.01171#99000#Vi?t#E207L#418 #^214#Luu Trong Tuan#Exploring pragmatics#A coursebook#Luu Trong Tuan#^aH.#^aSoc ial sciences publ.#2010#^a548p.^b24cm#Thu#266477#Khm ph ngn ng hc ng dng : Gio trnh#Gii thiu khi qut lch s ngn ng hc ng dng. Phn tch tm h iu v cc kha cnh khc nhau ca ngn ng hc ng dng nh: l thuyt v li n i, hnh ng li ni, ngn ng hc v k hiu hc...a ra mt s phn tch v hin tng ri lon ngn ng v liu php iu tr cho nhng ri lon v ngn ng #Ngn ng hc ng dng#Gio trnh## 01409000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020036000480030096000840070061001800080019002410090033002600100 00500293011001300298005001400311005002100325005002100346005001700367005001300384 03900050039701300070040202801730040902104450058202000090102702000090103602000090 1045020001701054#NV10.01172#NV10.01173#Vi?t#L100B#331.09597#^214#Labor relations and labor conflicts#Linh Trung (Ho Chi Minh city), Song Than (Binh Duong provin ce) and Bien Hoa (Dong Nai province)#Le Thanh Sang, Huynh Thi Ngoc Tuyet, Nguyen Thi Minh Chau...#^aHo Chi Minh city#^aHo Chi Minh city General publ.#2010#^a72p .^b26cm#Le Thanh Sang#Huynh Thi Ngoc Tuyet#Nguyen Thi Minh Chau#Nguyen Lan Huong #Tran Minh Ut#Thu#266478#Cc mi quan h v xung t lao ng: Nhng trng hp nghin cu v 3 khu cng nghip: Linh Trung (Tp. H Ch Minh ), Sng Thn (Tnh Bnh Dng), Bin Ho (Tnh ng Nai)#Nghin cu, phn tch cc mi quan h tro ng lao ng v cc xung t lao ng gia cc cng nhn v ch lao ng ti 3 kh u cng nghip: Linh Trung (Tp. H Ch Minh ), Sng Thn (Tnh Bnh Dng), Bin Ho (Tnh ng Nai). a ra cc gii php nhm gii quyt cc mi quan h v xun g t ny. Vai tr ca Lin on lao ng v cc c quan on th, chnh ph tro ng cc vn ny. Nhng bi hc c c kt t thc t ca 3 khu cng nghip n y.#Lao ng#Xung t#Vit Nam#Quan h lao ng## 01111000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820009000428080005000510020031000560070021000870080005001080090011001130100 00500124011001400129012003600143015007300179039000500252013000700257028004100264 02104150030502000080072002000110072802000120073902000090075100500170076002000080 0777#NV10.01174#NV10.01175#160000#Vi?t#CH428C#338.9597#^214#Choices for sustain able growth#Nguyen Duc Thanh ed.#^aH.#^aTr thc#2010#^a402p.^b24cm#Vietnam annu al economic report 2010#At the top of the title: Vietnam centre for economic and policy research#Thu#266479#Nhng la chn v s pht trin bn vng#Tp hp c c bo co tng quan v nn kinh t ton cu v kinh t Vit Nam nm 2009. nh g i tc ng ca cc chnh sch n, t gi v u t ti s pht trin kinh t. N hng thay i v c cu kinh t ca Vit Nam v vai tr ca n trong thi k i mi. Cc vn v thng mi quc t v chnh sch thng mi. Vai tr ca cc ngnh cng nghip trong s pht trin kinh t. Trin vng kinh t Vit Nam nm 2010#Kinh t#Pht trin#Tng trng#Vit Nam#Nguyen Duc Thanh#Bo co## 00844000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010015000470020060000620030008001220070015001300080005001450090 01100150010000500161011001400166039000500180013000700185028004900192021026800241 020000800509020002100517020000900538020000700547#NV10.01177#NV10.01176#Vi?t#G203 E#959.7043#^214#V Nguyn Gip#The general headquarters in the spring of brillia nt victory#Memoirs#V Nguyn Gip#^aH.#^aTh gii#2010#^a275p.^b24cm#Thu#266480 #Tng hnh dinh trong ma xun ton thng: Hi k#Trnh by nhng hi c ca i tng V Nguyn Gip v nhng s kin lch s, nhng quyt sch chin lc, s sng sut v nhy cm ca tp th B Chnh tr, Qun u Trung ng, B Tng t l nh v tinh thn quyt on ca B Tng t lnh ti cao trong cc thi c ln#L ch s#Khng chin chng M#Vit Nam#Hi k## 00694000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010017000490020018000660030023000840070052001070040 00800159008000500167009002000172010000500192011001400197039000500211013000700216 021012300223020001000346020001200356020001100368005001300379#NV10.01178#NV10.011 79#40000d#Vi?t#F102A#428#^214#Ackert, Patricia#Facts and figures#Basic reading p ractice#Patricia Ackert ; L Thu Hin gii thiu, ch gii#1st ed.#^aH.#^aVn h o Thng tin#2010#^a275p.^b24cm#Thu#266481#Gii thiu cc bi c theo cc ch khc nhau km theo cc phn t vng, mu cu gip bn cng c k nng c ti ng Anh#Ting Anh#K nng c#Gio trnh#L Thu Hin## 00716000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490010015000540020019000690070015000880080005001030090 01100108010000500119011001400124039000500138013000700143028003500150021019400185 020000800379020002300387020000900410020000700419#NV10.01180#NV10.01181#160000#V i?t#U512D#959.704#^214#V Nguyn Gip#Unforgettable days#V Nguyn Gip#^aH.#^aT h gii#2010#^a395p.^b21cm#Thu#266482#Nhng nm thng khng th no qun#Hi k ca i tng V Nguyn Gip v s lnh o ti tnh ca Trung ng ng cng s n Vit Nam, ng u l H Ch Minh trong thi k u mi ginh c Chnh quy n v khng chin chng Php#Lch s#Khng chin chng Php#Vit Nam#Hi k## 01039000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020025000450070088000700080005001580090031001630100005001940110 01400199005001600213005001200229005001300241005002000254005001900274005001600293 00500100030903900050031901300070032402800420033102102930037302000140066602000100 0680020001100690#NV10.01182#NV10.01183#Vi?t#ST500D#304.2#^214#Studies in human e cology#Liber Amicorum, C. Susanne, M. Nazareth, Ph. Lefvre-Witier ; ed.: Iva Mi randa Pires...#^aH.#^aScience and Technology publ.#2010#^a259p.^b24cm#Amicorum, Liber#Susanne, C.#Nazareth, M.#Lefvre-Witier, Ph.#Pires, Iva Miranda#Gibert, Mo rgane#Hens, Luc#Thu#266483#Cc nghin cu v sinh thi hc con ngi#Lch s ng hin cu v sinh thi hc con ngi trc y, hin ti v trong tng lai. Sinh thi hc con ngi trong cc lnh vc ca x hi tri thc. Nhng nghin cu v sinh thi hc con ngi trn th gii v s pht trin ca ngnh khoa hc ny. C c vn v gen v sinh thi hc ngi...#Sinh thi hc#Con ngi#Nghin cu## 00779000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020021000470030060000680290024001280080005001520090011001570100 00500168011001300173039000500186013000700191028006200198021016700260020000800427 020001600435020002200451020000900473020000700482#NV10.01184#NV10.01185#Vi?t#V115 M#959.7023#^214#Temple of literature#School for the Sons of the Nation in Hanoi : A walking tour#Vn Miu - Quc T Gim#^aH.#^aTh gii#2010#^a55p.^b21cm#Thu# 266484#Vn Miu - Quc T Gim: Trng i hc u tin ca Vit Nam#Cung cp nh ng thng tin v gi tr lch s, vn ho, ngh thut kin trc ca vn miu Qu c T Gim v i nt v nn gio dc di cc triu i phong kin Vit Nam#Lch s#Di tch vn ho#Vn Miu Quc T Gim#Vit Nam#H Ni## 00578000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020025000480080005000730090032000780100005001100110014001150390 00500129013000700134028002500141021009700166020000800263020000800271020000900279 020000900288020001500297#NV10.01186#NV10.01187#Vi?t#TR100V#915.9706#^214#Travel directory Vietnam#^aH.#^aCulture and information publ.#2010#^a93tr.^b21cm#Thu#2 66485#a ch du lch Vit Nam#Gii thiu danh mc cc a ch, a im du lch km theo cc thng tin c bn v s in thoi#Du lch#a ch#Vit Nam#a dan h#Sch hng dn## 00975000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020060000520070053001120080005001650090024001700100 00500194011001400199039000500213005001300218005001400231005001700245005001800262 00500140028001300070029402800560030102102190035702000170057602000090059302000190 0602020001600621#NV10.01188#NV10.01189#80000#Vi?t#S419-I#303.3#^214#Social just ice, social responsibility and social solidarity#Pham Van Duc, Joseph Sayer, Ulr ich Dornberg (ed.)...#^aH.#^aSocial Sciences publ.#2010#^a143p.^b24cm#Thu#Pham Van Duc#Sayer, Joseph#Dornberg, Ulrich#Mclean, Goerge F.#Tran Van Doan#266486#C ng bng x hi, trch nhim x hi v on kt x hi#Nghin cu, phn tch mt s vn thc tin v cng bng x hi, trch nhim x hi v on kt x hi c ng nh nhng quan nim, nhn thc, trch nhim v thc hin nhng vn ny tr ong s nghip i mi Vit Nam#Cng bng x hi#Vit Nam#Trch nhim x hi#o n kt x hi## 00840000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500010022000550020052000770070021001290080005001500090 02400155010000500179011001400184039000500198013000700203028006900210021024000279 020000800519020000800527020000800535020000700543#NV10.01190#NV10.01191#790000#V i?t#W201D#915.9731#^214#Minamizawa, Christina#Weird and WOW - Hanoi through the eyes of foreigner#Christina Minamizawa#^aH.#^aSocial Sciences publ.#2010#^a347p. ^b25cm#Thu#266487#Tht ngc nhin v n tng: H Ni qua con mt ca ngi n c ngoi#Gii thiu nhng bc nh ca tc gi nc ngoi phn nh mi mt t n g ph, kin trc, mn n, l hi, cuc sng tn gio, cuc sng hng ngy, kinh t, x hi v nhng i thay ca H Ni m tc gi c chng kin t nm 2005 n 2010#a ch#Lch s#Vn ho#H Ni## 00734000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410010016000460280032000620020036000940070040001300040021001700080 00500191009001100196010000500207011001400212021018000226020001200406020001700418 020000900435013000700444039000500451#FV10.00098#FV10.00097#Vi?t#L206E#305.895#^2 14#ng Nghim Vn#Cc dn tc t ngi Vit Nam#Les ethnies minoritaires du V ietnam#ng Nghim Vn, Chu Thi Sn, Lu Hng#4e d., rev., compl.#^aH.#^aTh g ii#2010#^a309p.^b21cm#Gii thiu c im nhn chng hc, s khc bit v vn h o, l li sinh hot, phong tc tp qun ca cc dn tc t ngi hin ang sinh sng ti Vit Nam chia theo nhm ngn ng#Dn tc hc#Dn tc thiu s#Vit Nam #266488#Thu## 00714000000000289000450002600110000002600110001101400030002204100050002518100060 00300820011000368080005000470010016000520280031000680020052000990070016001510040 00700167008000500174009001100179010000500190011001500195021015700210020002400367 020001300391020000900404039000400413013000700417#FV10.00194#FV10.00195#0#Vi?t#M 100R#791.509597#^214#Nguyn Huy Hng#Ri nc truyn thng Vit Nam#Les marionne ttes sur eau traditionnelles du Vietnam#Nguyn Huy Hng#5e d.#^aH.#^aTh gii#2 010#^a80 p.^b24 cm#Gii thiu v ngh thut ma ri nc ca Vit Nam: lch s r a i, hnh thc cc con ri, cch thc biu din, m nhc, cc in tch trong mn ri nc...#Ngh thut truyn thng#Ma ri nc#Vit Nam#Chi#266489## 00628000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020010000460070047000560080005001030090005001080100005001130110 01300118021012300131020001700254020000800271039000500279019000500284001000300289 028002000292020001200312020000700324013000700331#HV10.00326#HV10.00327#Vi?t#000 /#959.704#^214#// "W1"#f ; Ng T Knh bin dch ; Ng Thi Tn h..#^a#^a L#2010#^a113u^b21cm#Hi k ca ng ch V K v con ng hot ng cch mng v qu trnh vit di chc ca Bc (t nm 1965 n khi Bc mt)#Lch s hin i# Di chc#Loan#Dch#f#Bc H vit di chc#H Ch Minh#Hi c#266490## 00574000000000289000450002600110000002600110001102000170002201400070003904100050 00461810006000510820006000578080005000630020036000680070041001040080005001450090 01900150010000500169011001500174039000500189019001400194001001400208006001400222 006002000236020000900256020001200265013000700277#VV10.15293#VV10.15294#Vn hc h in i#45000#Vi?t#T527T#895.7#^214#Tuyn tp truyn ngn Kim You-jeong#Dch: L ee Jung Sook, Nguyn Th Kim Dung#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a259tr.^b20cm#Lo an#Dch Hn Quc#Kim You-jeong#Lee Jung Sook#Nguyn Th Kim Dung#Hn Quc#Truyn ngn#266491## 00709000000000277000450002600110000002600110001102000170002201400070003904100050 00461810006000510820011000578080005000680020024000730030007000970070011001040080 00500115009001900120010000500139011001500144021023300159039000500392001001100397 020000900408020000700417013000700424#VV10.15295#VV10.15296#Vn hc hin i#6200 0#Vi?t#M118T#895.922803#^214#Mt tri mc pha ty#Bt k#L Th My#^aH.#^aN xb. Hi Nh vn#2010#^a355tr.^b21cm#Tuyn tp 21 bi bt k ca nh th, nh vn L Th My. Miu t chn thc v hn t, hn ngi, c nng ma bn b i sn g, c chin tranh v ho bnh trong mi ri may ca s phn v sau ht l tnh t hng v phm hnh lm ngi#Loan#L Th My#Vit Nam#Bt k#266492## 00542000000000289000450002600110000002600110001102000170002201400070003904100050 00461810007000510820004000588080005000620020019000670030012000860070028000980080 00500126009004400131010000500175011001500180039000500195019000800200001001500208 006000700223020000300230020001200233013000700245#VV10.15297#VV10.15298#Vn hc h in i#55000#Vi?t#TH121C#813#^214#Thn Cupid hc yu#Tiu thuyt#Julius Lester ; Qu V dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Bch Vit#2010#^a308tr.^b2 1cm#Loan#Dch M#Lester, Julius#Qu V#M#Tiu thuyt#266493## 00588000000000313000450002600110000002600110001102000170002201400070003904100050 00461810006000510820012000578080005000690020021000740030004000950070049000990080 00500148009001900153010000500172011001500177039000500192005001600197005001100213 005001000224005001100234020000900245020000400254013000700258005000900265#VV10.15 299#VV10.15300#Vn hc hin i#95000#Vi?t#H507G#895.9221008#^214#Hu gia lng H Ni#Th#Trn Phng Tr (b.s.), nh Nguyt, Bng Vit...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a387tr.^b21cm#Loan#Trn Phng Tr#nh Nguyt#Bng Vit#Bch Hong#Vi t Nam#Th#266494#Bch Nga## 00469000000000265000450002600110000002600110001102000170002201400070003904100050 00461810007000510820011000588080005000690020021000740030004000950070011000990080 00500110009001900115010000500134011002800139039000500167001001100172020000900183 020000400192013000700196#VV10.15301#VV10.15302#Vn hc hin i#39000#Vi?t#NG51 7C#895.922134#^214#Ngun ci Thng Long#Th#Tin Chc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2 010#^a99tr., 3tr. nh mu^b20cm#Loan#Tin Chc#Vit Nam#Th#266495## 00714000000000277000450002600110000002600110001102000170002201400070003904100050 00461810006000510820011000578080005000680020025000730030007000980070009001050080 00500114009001900119010000500138011001500143021024500158039000500403001000900408 020000900417020000300426013000700429#VV10.15303#VV10.15304#Vn hc hin i#3500 0#Vi?t#A107H#895.922803#^214#Anh hng gia i thng#Tp k#L Khnh#^aH.#^aNx b. Hi Nh vn#2010#^a136tr.^b21cm#Tuyn chn 20 tc phm trong s hn 100 bi k , ghi chp c ng ti, pht thanh trn i, bo Trung ng v a phng trong vng 10 nm tr li y. Cu chuyn v nhng anh hng gia i thng, l ngi lnh, nng dn, doanh nhn...#Loan#L Khnh#Vit Nam#K#266496## 00496000000000265000450002600110000002600110001102000170002201400070003904100050 00461810007000510820009000588080005000670020039000720030010001110070017001210080 00500138009001900143010000500162011001500167039000500182001001700187020000900204 020001000213013000700223#VV10.15305#VV10.15306#Vn hc hin i#45000#Vi?t#CH30 3N#895.9221#^214#Chic nn l hay nhng ip khc v m#Trng ca#Nguyn Thin c#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a103tr.^b20cm#Loan#Nguyn Thin c#Vit Nam#Tr ng ca#266497## 01001000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000170 00440140007000610410005000681810008000730820004000818080005000850020027000900030 01900117007007100136008000500207009002700212010000500239011001500244015007800259 02102080033703900050054500500120055000500190056200500210058100500130060200500180 0615020001100633013000700644#VV10.15307#VV10.15310#VV10.15308#VV10.15309#Kinh t th gii#50000#Vi?t#GI-108T#337#^214#Gio trnh kinh t quc t#Chng trnh c s#B.s.: c Bnh, Nguyn Thng Lng (ch.b.), Nguyn Th Thu Hng...#^aH. #^ai hc Kinh t Quc dn#2010#^a335tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Thng mi v Kinh t quc t#Trnh by nhng vn chung v ki nh t quc t; quan h thng mi quc t; u t quc t v di chuyn lao ng quc t; h thng tin t v cn cn thanh ton quc t; lin kt v hi nhp ki nh t quc t#Loan# c Bnh#Nguyn Thng Lng#Nguyn Th Thu Hng# Th H ng#Ng Th Tuyt Mai#Gio trnh#266498## 01167000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000080 00440200008000520140007000600410005000671810008000720820007000808080005000870020 02700092007006200119008000500181009002700186010000500213011001500218015008400233 02103910031703900050070800500160071300500130072900500140074200500100075600500120 0766020000900778020001100787013000700798#VV10.15311#VV10.15314#VV10.15313#VV10.1 5312#Lch s#Kinh t#70000#Vi?t#GI-108T#330.09#^214#Gio trnh lch s kinh t# B.s.: Nguyn Tr Dnh, Phm Th Qu (ch.b.), Hong Vn Hoa...#^aH.#^ai hc Kin h t Quc dn#2010#^a503tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Kho a Kinh t hc. B mn Lch s kinh t#Gii thiu lch s kinh t ca cc nc T bn ch ngha (M, Nht Bn), cc nc x hi ch ngha (Lin X, Trung Quc), cc nc ang pht trin (cc nc ASEAN); lch s kinh t Vit Nam qua cc thi k: Phong kin, thc dn Php thng tr, khng chin chng thc dn Php, thi k t nc b chia ct hai min, thi k sau 10 nm thng nht t nc v thi k kinh t Vit Nam i mi#Loan#Nguyn Tr Dnh#Phm Th Qu#Hong Vn Hoa#L T Hoa#Chu Th Lan#Th gii#Gio trnh#266499## 01007000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000150 00440140007000590410005000661810008000710820006000798080005000850020026000900070 06800116008000500184009002700189010000500216011001500221015006500236021026600301 03900050056700500190057200500160059100500140060700500130062100500170063402000110 0651013000700662#VV10.15315#VV10.15317#VV10.15316#VV10.15318#Kinh t u t#5000 0#Vi?t#GI-108T#332.6#^214#Gio trnh kinh t u t#B.s.: Nguyn Bch Nguyt, T Quang Phng (ch.b.), Phm Vn Hng...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2010#^a 295tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. B mn Kinh t u t#Tr nh by nhng kin thc c bn v mn hc kinh t u t: u t pht trin, ngu n vn u t, qun l v k hoch ho u t, kt qu v hiu qu ca u t ph t trin, lp d n u t pht trin, thm nh d n u t, u thu v quan h quc t trong u t#Loan#Nguyn Bch Nguyt#T Quang Phng#Phm Vn Hng#Tr n Mai Hoa#Nguyn Hng Minh#Gio trnh#266500## 01133000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820009000648080005000730020028000780070063001060080 00500169009002700174010000500201011001500206015006000221021031200281020000800593 03900050060100500180060600500160062400500160064000500140065600500170067002000090 0687020001100696004003400707013000700741020001100748#VV10.15319#VV10.15320#VV10. 15321#VV10.15322#65000#Vi?t#GI-108T#338.9597#^214#Gio trnh kinh t Vit Nam#N guyn Vn Thng, Trn Khnh Hng (ch.b.), Nguyn Tr Dnh...#^aH.#^ai hc Kin h t Quc dn#2010#^a399tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Kho a Kinh t hc#Trnh by kin thc v l lun v thc tin pht trin kinh t ca nc ta trong thi k i mi, bao gm ngun lc pht trin kinh t, th ch ki nh t, tng trng kinh t, chnh sch ti kho, chnh sch tin t, hi nhp ki nh t quc t, nng nghip, cng nghip, thng mi, thu ht vn u t nc ngo i...#Kinh t#Loan#Nguyn Vn Thng#Trn Khnh Hng#Nguyn Tr Dnh#Phm Huy Vi nh#Nguyn Khc Minh#Vit Nam#Gio trnh#Ti bn c sa cha b sung ln 1#266501 #Pht trin## 00990000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020069000450070059001140080005001730090018001780100005001960110 03000201015007200231021022000303020000900523039000500532020000900537005001800546 00500140056400500140057800500110059200500180060301300070062102000080062802000090 0636020000700645#VV10.15323#VV10.15324#Vi?t#PH124G#294.3#^214#Pht gio thi in h v tin L trong cng cuc dng nc v gi nc#Nguyn Hng Dng, Thch Th Lc (ch.b.), Thch Ph Tu...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a510tr., 16tr. nh m u^b24cm#TTS ghi: Vin Nghin cu tn gio. Ban tr s pht gio tnh Ninh Bnh# Trnh by vai tr, v th v nhng ng gp ca Pht gio thi inh v tin L t rong cng cuc dng nc v gi nc. Gii thiu nhng gng mt in hnh v nh ng di sn qu bu m Pht gio li cho dn tc Vit Nam#o Pht#Loan#Vit N am#Nguyn Hng Dng#Thch Th Lc#Thch Ph Tu#H Vn Ni#Nguyn Tin Thnh#26 6502#Lch s#Nh inh#Nh L## 01074000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820008000568080005000640020051000690030036001200070060001560080 00500216009001800221010000500239011001500244015004000259021029000299020000800589 03900050059700100150060200500130061702000070063002000140063702000110065101300070 0662006001500669006001300684006001500697#VL10.01772#VL10.01773#VL10.01775#VL10.0 1774#Vi?t#TH116L#959.731#^214#Thng Long - H Ni, lch s nghn nm t lng t #Thousand - year history underground#Tng Trung Tn, Bi Minh Tr ; Bin dch: P hm Trn Long...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a222tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam#Gii thiu khi qut v lch s chnh tr, x hi v Thng L ong - H Ni di thi Nguyn, thi L Trung Hng, thi Mc, thi L s, thi Tr n, thi L, thi inh - Tin L v thi i La. Cc pht hin ca kho c hc v di sn vn ho nhng thi ti khu di tch Hong Thnh Thng Long#Lch s#Lo an#Tng Trung Tn#Bi Minh Tr#H Ni#Sch song ng#Hong cung#266503#Phm Trn Long#Bi Minh Tr#Trn Khi Hon## 00914000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020114000470070046001610080005002070090027002120100005002390110 01500244015009500259021021300354039000500567005001300572020000900585020000700594 020002000601020000800621013000700629#VL10.01776#VL10.01777#Vi?t#K600Y#338.9597#^ 214#K yu hi tho khoa hc m hnh tng trng kinh t ca Vit Nam: Thc trn g v la chn cho giai on 2011-2020#V Tr Thnh, L Quc Hi, Nguyn Th Hon ...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2010#^a434tr.^b29cm#TTS ghi: U ban Kinh t ca Quc hi; B Gio dc v o to. Trng i hc Kinh t Quc dn#Gii thi u cc m hnh tng trng kinh t ca cc nc v bi hc cho Vit Nam. Cc ngu n tng trng kinh t ca Vit Nam. Tng trng mt s ngnh kinh t Vit Nam. xut m hnh tng trng kinh t Vit Nam#Loan#V Tr Thnh#Vit Nam#K yu#T ng trng kinh t#M hnh#266504## 00829000000000265000450004100050000018100070000508200140001280800050002600200660 00310030026000970070054001230080005001770090026001820100005002080110016002130150 05900229021019600288020002000484039000500504005001600509020000700525013000700532 020000700539020001700546#Vi?t#PH110T#307.760959731#^214#Pht trin bn vng th H Ni vn hin, anh hng, v ho bnh#Hi tho khoa hc quc t#Phm Quang N gh, Ng Th Thanh Hng, V Minh Giang...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a 1285tr.^b30cm#TTS ghi: Ban Ch o Quc gia k nim 1000 nm Thng Long#Hi th o khoa hc quc t v pht trin bn vng th H Ni trn nhiu lnh vc nh lch s - chnh tr, vn ho, kinh t - x hi, iu kin t nhin, ti nguyn, mi trng v qun l th#Pht trin bn vng#Loan#Phm Quang Ngh#H Ni#266 505#Th #Hi tho quc t## 00549000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490070049000690080005001180090026001230100 00500149011001500154020001200169039000500181005001300186020001400199004001800213 013000700231020000600238020000700244020000800251#VV10.15325#VV10.15326#32000#Vi ?t#H103T#807#^214#207 v bi vn 6#T Thanh Sn, Nguyn Ngc H, Thi Thnh V inh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a199tr.^b24cm#Tp lm vn#Loan#T Th anh Sn#Sch c thm#Ti bn ln th 1#266506#Lp 6# thi#Bi vn## 00549000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490070049000690080005001180090026001230100 00500149011001500154020001200169039000500181005001300186020001400199004001800213 013000700231020000600238020000700244020000800251#VV10.15327#VV10.15328#37000#Vi ?t#H103T#807#^214#207 v bi vn 7#T Thanh Sn, Nguyn Ngc H, Thi Thnh V inh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a223tr.^b24cm#Tp lm vn#Loan#T Th anh Sn#Sch c thm#Ti bn ln th 1#266507#Lp 7# thi#Bi vn## 00549000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490070049000690080005001180090026001230100 00500149011001500154020001200169039000500181005001300186020001400199004001800213 013000700231020000600238020000700244020000800251#VV10.15330#VV10.15329#35000#Vi ?t#H103T#807#^214#207 v bi vn 9#T Thanh Sn, Nguyn Ngc H, Thi Thnh V inh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a223tr.^b24cm#Tp lm vn#Loan#T Th anh Sn#Sch c thm#Ti bn ln th 1#266508#Lp 9# thi#Bi vn## 00551000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020021000490070049000700080005001190090026001240100 00500150011001500155020001200170039000500182005001300187020001400200004001800214 013000700232020000700239020000700246020000800253#VV10.15331#VV10.15332#45000#Vi ?t#H103T#807#^214#207 v bi vn 10#T Thanh Sn, Nguyn Ngc H, Thi Thnh Vinh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a295tr.^b24cm#Tp lm vn#Loan#T T hanh Sn#Sch c thm#Ti bn ln th 1#266509#Lp 10# thi#Bi vn## 00584000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020070000520030043001220070018001650080005001830090 02600188010000500214011001500219020000800234039000500242005001800247020001400265 013000700279020000700286020001300293#VV10.15333#VV10.15334#45000#Vi?t#H450T#540 .76#^214#H tr kin thc, phng php chung gii nhanh bi tp ho hc lp 10#D ng cho hc sinh cng c kin thc c bn#Dng Hong Giang#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a287tr.^b24cm#Ho hc#Loan#Dng Hong Giang#Sch c thm#2665 10#Lp 10#Gii bi tp## 00615000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020041000540030045000950070034001400080005001740090 02600179010000500205011001500210020000700225039000500232005001300237020001400250 004001800264013000700282020001000289020000700299020000700306#VV10.15335#VV10.153 36#40000#Vi?t#H419V#512.0076#^214#Hc v n tp ton i s & gii tch 11#Dng cho hc sinh ban A v luyn thi i hc#L Bch Ngc (ch.b.), L Hng c#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a247tr.^b24cm#i s#Loan#L Bch Ngc#Sch c thm#Ti bn ln th 1#266511#Gii tch#n tp#Lp 11## 00553000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020049000530030037001020070016001390080005001550090 02600160010000500186011001500191020000700206039000500213005001600218020001400234 013000700248020000700255020001300262#VV10.15337#VV10.15338#33000#Vi?t#H561D#530 .076#^214#Hng dn hc v gii chi tit bi tp vt l 12#Theo chng trnh sc h gio khoa mi#Nguyn Ph ng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a198tr.^b24 cm#Vt l#Loan#Nguyn Ph ng#Sch c thm#266512#Lp 12#Gii bi tp## 00565000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020049000550070050001040080005001540090026001590100 00500185011001500190015002300205020001400228039000500242005001700247020001400264 013000700278020001400285#VV10.15339#VV10.15340#49000#Vi?t#PH121L#512.0076#^214# Phn loi v phng php gii ton bt ng thc#Vasile Crtoaje, V Quc B Cn , Trn Quc Anh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a300tr.^b24cm#Th mc cu i chnh vn#Gii bi ton#Loan#Crtoaje, Vasile#Sch c thm#266513#Bt ng t hc## 00861000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020035000510070023000860080005001090090026001140100 00500140011001500145015004200160021026600202020000900468039000500477001001200482 005001000494020001100504013000700515020001800522012001900540#VV10.15341#VV10.153 42#54000#Vi?t#GI-108T#550#^214#Gio trnh c s khoa hc tri t#Lu c Hi, Trn Nghi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a375tr.^b24cm#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni#Trnh by nhng kin thc v tri t trong khng gian: c u trc v thnh phn tri t; a hnh v cnh quan tri t; thch quyn v h ot ng a cht ni sinh v ngoi sinh ca v thch quyn; thu quyn v hot ng a cht ca bin; kh quyn, sinh quyn...#Tri t#Loan#Lu c Hi#Trn Nghi#Gio trnh#266514#Khoa hc tri t#T sch Gio trnh## 00452000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020021000550070009000760080005000850090026000900100 00500116011002600121020001700147039000500164001000900169020000900178020000400187 013000700191#VV10.15343#VV10.15344#30000#Vi?t#Y606Y#895.92214#^214#Yu, yu, y u mi...# Thin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a194tr., 16tr. nh^b21cm# Vn hc hin i#Loan# Thin#Vit Nam#Th#266515## 00909000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020016000490070048000650080005001130090026001180100005001440110 02600149015010700175021019600282020001700478039000500495005001300500005001400513 005001600527005001600543005001300559013000700572020000900579020000700588#VV10.15 345#VV10.15346#Vi?t#M501T#895.922803#^214#Ma thu ti yu#Bi c Ngn, V Quang Minh, Nguyn Nh Thn...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a654tr., 27tr. n h^b21cm#TTS ghi: Vn khoa tng hp. Tp th sinh vin kho XV (1970-1874). Khoa Ng Vn - i hc Tng hp H Ni#Gii thiu tp hi k v nhng li t bch c a gn 80 cu sinh vin khoa Ng Vn kho 15, i hc Tng hp H Ni. Nhng cu chuyn v k nim di mi trng xa, v cuc i v s nghip ca h#Vn hc h in i#Loan#Bi c Ngn#V Quang Minh#Nguyn Nh Thn#Nguyn Qu Lng# Xun nh#266516#Vit Nam#Hi k## 00976000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610020051000660070048001170080005001650090 02300170010000500193011001500198021031700213020001000530020001600540039000500556 00100100056102000150057100500160058600500120060201300070061402000100062102000190 0631#VV10.15347#VV10.15350#VV10.15349#VV10.15348#Vi?t#C455N#628.1#^214#Cng ngh cung cp nc sch v v sinh mi trng#Phm Song, Nguyn B Trinh (ch.b.), V Vn Hiu#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a128tr.^b21cm#Trnh by nhng kin t hc c bn v cng ngh cung cp nc sch v v sinh mi trng: thnh phn v tnh cht ca nc t nhin, nguyn nhn nhim nc; k thut x l nc t nh in lm nc sinh hot v nc ung; x l nc thi, rc, phn v bn vi m c ch m bo v sinh mi trng v bo v ngun nc#Cng ngh#X l nc thi #Loan#Phm Song#X l rc thi#Nguyn B Trinh#V Vn Hiu#266517#Nc sch#V s inh mi trng## 00909000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020061000520070057001130220004001700080005001740090 02300179010000500202011001500207020002000222020001100242020001100253039000500264 01300070026902102320027600500110050800500170051900500100053600500200054600500170 0566#VV10.15352#VV10.15351#37000#Vi?t#NH556N#650.1#^214#Nhng nguyn tc then c ht dnh cho cc doanh nhn thnh t#B.s.: L c Sn (ch.b.), Nguyn nh Kim , Giang Lm...#T.1#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a220tr.^b21cm#B quyt thn h cng#Kinh doanh#Doanh nhn#Loan#266518#Trnh by nhng nguyn tc then cht tr ong ngh, trong hnh ng v trong m phn kinh doanh... cc doanh nhn c th bin nhng c m ca mnh thnh hin thc. Nhng cu chuyn b ch v l t h dnh cho doanh nhn thnh t#L c Sn#Nguyn nh Kim#Giang Lm#Trn Th Thanh Lim#Nguyn Tuyt Mai## 01068000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020056000570070061001130080005001740090023001790100 00500202011001600207015003000223021032800253020001700581020000500598039000500603 00100130060802000030062100400180062400500150064200500140065700500110067100500160 0682005001300698013000700711#VV10.15353#VV10.15354#27000#Vi?t#T103L#352.1709597 #^214#Ti liu bi dng trng thn, bn v qun l nh nc#B.s.: inh Vn Mu (ch.b.), Phm Hng Thi, Don Vn Toan...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a16 6 tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#Khi qut v nh nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam v php lut, php ch. T chc v hot ng ca Hi ng nh n dn v U ban nhn dn. Nhim v, quyn hn v phng php hot ng ca trn g thn, bn. Nhng ni dung c th ca trng thn, bn. Xy dng hng c th n, bn v cng tc xo i gim ngho thn, bn#Qun l nh nc#Lng#Loan#in h Vn Mu#X#Ti bn ln th 2#Phm Hng Thi#Don Vn Toan#L Chi Mai#Nguyn Th Chm#Bi Th Vnh#266519## 01129000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020039000490030033000880070066001210220005001872210 07800192005001700270005001300287005001700300005001500317005001100332008000500343 00900230034801000050037101100150037601500300039102102780042102000190069903900050 0718013000700723020002000730020001700750#VV10.15355#VV10.15356#68500#Vi?t#T103L #352#^214#Ti liu bi dng v qun l nh nc#Chng trnh chuyn vin cao c p#B.s.: Nguyn Ngc Hin, inh Vn Mu (ch.b.), Nguyn Hu Khin...#Ph.2#Qun l hnh chnh nh nc, Q.1: Hnh chnh nh nc v Cng ngh hnh chnh#Nguyn Ng c Hin#inh Vn Mu#Nguyn Hu Khin#Phm Hng Thi#V Kim Sn#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a426tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#Gm cc chuyn v h thng chnh tr, nhng vn c bn v t chc quyn lc nh nc, php l ut, hnh chnh nh nc v ci cch hnh chnh nh nc, h thng cng v - cn g chc, k nng t chc hot ng, qun l, tin hc ho v k thut xy dng, nh gi n, d n#Qun l hnh chnh#KVn#266520#Hnh chnh nh nc#Qun l n h nc## 01049000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020039000490030033000880070066001210220005001872210 07500192005001700267005001800284005001300302005001300315005001300328008000500341 00900230034601000050036901100150037401500300038902101930041902000190061202000060 0631020000900637020001700646039000500663013000700668#VV10.15357#VV10.15358#38000 #Vi?t#T103L#353#^214#Ti liu bi dng v qun l nh nc#Chng trnh chuyn vin cao cp#B.s.: Nguyn Ngc Hin, Nguyn Trng iu (ch.b.), Mai Hu Khu..# Ph.2#Qun l hnh chnh nh nc, Q.2: Qun l nh nc i vi ngnh, lnh vc# Nguyn Ngc Hin#Nguyn Trng iu#Mai Hu Khu#Trn nh Ty#Bi Vn Nhn#^aH.#^ aKhoa hc v K thut#2010#^a236tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#Gm cc chuyn qun l nh nc v kinh t, ti chnh, tin t, x hi v pht trin ngun nhn lc, vn ho, gio dc, y t, dn tc v tn gio, an ninh v quc ph ng, cng tc dn vn...#Qun l hnh chnh#Ngnh#Vit Nam#Qun l nh nc#KVn #266521## 00862000000000325000450002600110000002600110001102000090002202000090003100500130 00400390005000530140007000580410005000651810008000700820010000788080005000880020 02900093007004100122008000500163009002300168010000500191011001500196015009900211 02101560031000100170046602000110048300500090049401300070050302000090051002000170 0519#VV10.15359#VV10.15360#My tnh#Thng k#ng Hi Vn#KVn#35000#Vi?t#GI-10 8T#519.20285#^214#Gio trnh thng k my tnh#Nguyn nh Thc, ng Hi Vn, L Phong#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a327tr.^b24cm#TTS ghi: Khoa Cng ngh thng tin, trng HKHTN Tp. HCM. - Tn sch ngoi ba: Thng k my tnh#Gii thiu cc khi nim c bn v xc sut, thng k thc hin cc bi lab, trang b k nng s dng my tnh trong vic phn tch cc d liu thng k#Nguyn nh Thc#Gio trnh#L Phong#266522#Xc sut#Tin hc ng dng## 00887000000000337000450002600110000002600110001102000070002202000040002900500230 00330390005000560140007000610410005000681810006000730820006000798080005000850020 02200090003010300112007003700215008000500252009002300257010000500280011001500285 01500420030002101230034202000080046502000090047300100130048200400360049502000110 0531013000700542#VV10.15361#VV10.15362#Du m#Kh#Nguyn Khnh Diu Hng#KVn#85 000#Vi?t#H401H#665.5#^214#Ho hc du m v kh#Gio trnh dng ging dy ch o i hc v cao hc trng i hc Bch khoa H Ni v cc trng khc#inh Th Ng, Nguyn Khnh Diu Hng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a335tr.^b24cm#TT S ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni#Trnh by cc kin thc c bn v ho hc du m v kh, c bit v ho hc du th v ho hc cc qu trnh ch bin d u#Ho hc#Ch bin#inh Th Ng#In ln th 6 c sa cha v b sung#Gio trnh#2 66523## 01148000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020061000500070115001110080005002260090023002310100 00500254011001400259015006200273021027800335020001200613020001000625020001800635 03900050065302000120065802000100067000500130068000500130069300500160070600500190 0722005001300741020000800754013000700762005000500769#VV10.15363#VV10.15364#29000 #Vi?t#TH120#664#^214#Thm nh phng php trong phn tch ho hc v vi sinh vt#B.s.: Trn Cao Sn (ch.b.), Phm Xun , L Th Hng Ho, Nguyn Thnh Trun g ; H..: Phm Gia Hu, Phm Thanh Nh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a93tr.^ b24cm#TTS ghi: Vin Kim nghim an ton v sinh thc phm Quc gia#Gii thiu c c yu cu chung v thm nh phng php tiu chun v khng tiu chun i vi h thng kim nghim an ton thc phm. Cc yu cu thm nh phng php phn tch ho hc, phn tch vi sinh vt, c lng khng m bo o, m bo cht lng kt qu th nghim#Phng php#Thm nh#Phn tch ho hc#KVn#Vi sinh v t#Thc phm#Trn Cao Sn#Phm Xun #L Th Hng Ho#Nguyn Thnh Trung#Phm G ia Hu#An ton#266524#h..## 01147000000000373000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820011000428080005000530020108000580070057001660080005002230090023002280100 00500251011001500256015004000271021030000311020000800611020001000619020000800629 02000110063702000110064802000200065900500140067900500140069300500160070700500150 0723005001400738039000500752013000700757020000900764#VV10.15365#VV10.15366#10800 0#Vi?t#TH552T#333.809597#^214#Thc trng qun l, khai thc v s dng ti nguy n khng sn trong bi cnh pht trin bn vng Vit Nam#Phm Quang T (ch.b.) , Phan nh Nh, Trn Trung Kin...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a176tr.^b2 4cm#TTS ghi: Vin T vn pht trin (CODE)#Gii thiu ti nguyn khong sn Vi t Nam. Tng quan qu trnh pht trin ngnh khai khong, thc trng cng tc qu n l khai thc, s dng ti nguyn khong sn. Khung php l v qun l hot n g khong sn Vit Nam. Mt s sng kin v kinh nghim v qun l, khai thc k hong sn trn th gii#Qun l#Khai thc#S dng#Ti nguyn#Khong sn#Pht tri n bn vng#Phm Quang T#Phan nh Nh#Trn Trung Kin#Bi Quang Bnh#Nguyn V n S#KVn#266525#Vit Nam## 00895000000000325000450002600110000002600110001102000100002202000120003200500150 00440390005000590140007000640410005000711810007000760820006000838080005000890020 06300094003001700157007005900174008000500233009002300238010000500261011001500266 02102080028100100150048902000170050402000090052102000130053000500190054301300070 0562#VV10.15368#VV10.15367#ng dc#Phng php#Phng Ho Bnh#KVn#54000#Vi?t #PH500T#615.8#^214#Ph t - v thuc qu & ohng php ch bin an ton, hiu qu #Sch chuyn kho#Bi Hng Cng (ch.b.), Phng Ho Bnh, Nguyn Trng Thng#^a H.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a186tr.^b24cm#Gii thiu tng quan v chi Aconit um L. v v thuc Ph t. Mt s phng php nghin cu ch bin Ph t v bo c h cao Ph t. Tc dng v cng dng ca v thuc Ph t trong y - dc c truy n phng ng#Bi Hng Cng#Sch chuyn kho#Ch bin#Thuc ph t#Nguyn Trng Thng#266526## 00876000000000301000450002600110000002600110001102000080002202000190003003900050 00490140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790020038000840070 05500122008000500177009002300182010000500205011001500210021025200225001001300477 020001100490020002600501005001300527005002700540013000700567#VV10.15369#VV10.153 70#Tin hc#Ngn ng lp trnh#KVn#39000#Vi?t#PH561P#005.1#^214#Phng php lp trnh hng i tng#Trn an Th, inh B Tin, Nguyn Tn Trn Minh Khang#^a H.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a370tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc c bn, cc ch nng cao, nhng k thut lp trnh hng i tng s dng ngn ng l p trnh C++, i tng v lp, kiu d liu c s v lp dng sn, thuc tnh i tng v phng thc, nhng kiu d liu tru tng...#Trn an Th#Gio trn h#Lp trnh hng i tng#inh B Tin#Nguyn Tn Trn Minh Khang#266527## 00867000000000301000450002600110000002600110001102000080002202000140003000500180 00440390005000620140007000670410005000741810008000790820007000878080005000940020 02500099007006000124008000500184009002300189010000500212011001500217015009500232 021018000327001001900507020001100526005002100537013000700558#VV10.15371#VV10.153 72#Tin hc#C s d liu#Phm Th Bch Hu#KVn#25000#Vi?t#GI-108T#005.74#^214# Gio trnh c s d liu#ng Th Bch Thu, Phm Th Bch Hu, Nguyn Trn Minh Th#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a327tr.^b24cm#TTS ghi: Khoa Cng ngh th ng tin, trng HKHTN Tp. HCM. - Tn sch ngoi ba: C s d liu#Khi nim c s d liu. Gii thiu cc m hnh thc th kt hp, m hnh d liu quan h, p h thuc hm v dng chun, ngn ng i s quan h, ngn ng SQL, php tnh qua n h...#ng Th Bch Thu#Gio trnh#Nguyn Trn Minh Th#266528## 00791000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580010012000630020033000750070012001080080 00500120009002300125010000500148011001500153021025900168020001900427020001500446 020000900461020001900470039000500489013000700494#VL10.01779#VL10.01778#VL10.0178 0#49000#Vi?t#B450#623.82#^214#ng Vn Uy#B iu chnh vng quay Woodward#n g Vn Uy#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a187tr.^b27cm#Trnh by c s l thuy t v t ng iu chnh vng quay ng c diesel tu thu, cc c cu chnh ca b iu chnh vng quay, b iu chnh loi SG v PSG, UG - D, PG v PGA, cc t hit b ph ca b iu chnh PG v PGA, b iu chnh vng quay in t...#iu chnh t ng#ng c iezen#Tu thu#Vng quay Woodward#KVn#266529## 00815000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480010016000530020016000690070064000850080005001490090 02300154010000500177011001500182021016600197020001300363039000500376015007500381 020001100456005001100467005001500478005001300493013000700506#VL10.01781#VL10.017 83#VL10.01782#Vi?t#T406C#510#^214#Phm Xun Khang#Ton cao cp A1#Phm Xun Khan g, L Tn c, Trn Th Hng ; Bi c Hin h..#^aH.#^aKhoa hc v K thut#20 10#^a183tr.^b27cm#Trnh by cc ni dung v tp hp, nh x, s phc; nh thc, ma trn, h phng trnh i s tuyn tnh; khng gian vc t; nh x tuyn tn h v hm s mt bin s#Ton cao cp#KVn#TTS ghi: Trng i hc in lc. Kho a Khoa hc c bn. - Lu hnh ni b#Gio trnh#L Tn c#Trn Th Hng#Bi c Hin#266530## 00760000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480010020000530020014000730070034000870080005001210090 02300126010000500149011001500154021019400169020000800363039000500371015007500376 020001100451005001300462013000700475#VL10.01785#VL10.01786#VL10.01784#Vi?t#H401 #540#^214#Phng Th Xun Bnh#Ho i cng#Phng Th Xun Bnh, o Th Tho#^a H.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a167tr.^b27cm#Trnh by cu to nguyn t - h t hng tun hon, cc trng thi tp hp ca vt cht, nhit ng hc ho hc, n g ho hc, dung dch, cc qu trnh in ho, ho hc ng dng trong ngnh in# Ho hc#KVn#TTS ghi: Trng i hc in lc. Khoa Khoa hc c bn. - Lu hnh ni b#Gio trnh#o Th Tho#266531## 00741000000000265000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820006000468080005000520010017000570020023000740070017000970080005001140090 02300119010000500142011001400147021022600161020001200387039000500399015005300404 020001100457013000700468#VL10.01787#VL10.01789#VL10.01788#Vi?t#GI-108T#604.2#^21 4#Nguyn Vit Hng#Gio trnh v k thut#Nguyn Vit Hng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a86tr.^b27cm#Phng php v hnh hc ho hnh cc im, ng thng , mt phng; giao tuyn phng; giao tuyn khi. Nhng kin thc c bn v v k thut, c bn v, cc hnh biu din trn bn v k thut, lp ni, bn v lp v s ...#V k thut#KVn#TTS ghi: Trng i hc in lc. - Lu hnh ni b #Gio trnh#266532## 00736000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560010016000610020024000770070016001010080 00500117009002300122010000500145011001500150015006100165021017900226020000700405 020000900412020001300421039000500434013000700439#VL10.01790#VL10.01791#VL10.0179 2#160000#Vi?t#M450H#611#^214#Nguyn Tr Dng#M hc tng v h thng#Nguyn Tr Dng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a305tr.^b26cm#u ba ghi: i hc Y D c TP H Ch Minh. B mn M - Phi#Trnh by nhng nghin cu m hc mt v tai, h bch huyt - min dch, h da, h tun hon, h h hp, h tit niu, ng ti u ho trn, ng tiu ho di, cc tuyn tiu ho...#M hc#Ni tng#C th ng i#KVn#266533## 00996000000000361000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500020071000550030021001260070046001470080005001930090 02300198010000500221011001500226021025800241020001700499020000900516020000900525 03900050053402000090053902000060054802000070055400500090056100500140057000500180 0584005001100602005001400613013000700627#VL10.01793#VL10.01794#125000#Vi?t#K600 Y#616.0028#^214#K yu hi ngh sinh hc phn t v ho sinh y hc ton quc ln th 2#H Ni, 18-19/9/2010#Rui Zhou, Wai Ming Chan, London Lucieu Ooi...#^aH.#^ aKhoa hc v K thut#2010#^a298tr.^b30cm#Gm 48 bi nghin cu tham gia hi ngh sinh hc phn t v ho sinh y hc ca nhiu tc gi trong v ngoi nc v c c nguyn tc m bo cht lng xt nghim dnh cho chn on, nghin cu bnh v iu tr bnh, gen, hi chng bt thng nhim sc th...#Sinh hc phn t#Ho sinh#ng dng#KVn#iu tr#Y hc#K yu#Rui Zhou#Wai Ming Chan#London Lucieu O oi#Kam M. Hui#Phm Hng Vn#266534## 00842000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310010016000360020050000520070042001020220004001442210012001480080005001600090 01000165010000500175011001500180021027900195020000800474020001800482020000900500 005001100509039000500520013000700525020002000532#VL10.01795#Vi?t#B305N#320.9597# ^214#Khng c Thim#Bin nin lch s Vn phng Chnh ph 1945 - 2005#B.s.: Kh ng c Thim (ch.b.), L S Dc#T.1#1945 - 1954#^aH.#^aT php#2010#^a584tr.^b3 0cm#Ghi nhng s kin lch s ca Vn phng Chnh ph t ngy 28-8-1945 n ht nm 1954 c bin tp theo tng nm m bo tnh chnh xc, khch quan, ngn g n, khng bnh lun, trnh by theo th t thi gian (ngy, thng, nm); c ghi r xut x ngun t liu, ti liu km theo#Lch s#Bin nin s kin#Vit Nam#L S Dc#KVn#266535#Vn phng Chnh ph## 00837000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310010016000360020050000520070042001020220004001442210012001480080005001600090 01000165010000500175011001500180021027400195020000800469020001800477020000900495 005001100504039000500515013000700520020002000527#VL10.01796#Vi?t#B305N#320.9597# ^214#Khng c Thim#Bin nin lch s Vn phng Chnh ph 1945 - 2005#B.s.: Kh ng c Thim (ch.b.), L S Dc#T.2#1955 - 1976#^aH.#^aT php#2010#^a568tr.^b3 0cm#Ghi nhng s kin lch s ca Vn phng Chnh ph t nm1955 n thng 6 - 1 976 c bin tp theo tng nm m bo tnh chnh xc, khch quan, ngn gn, kh ng bnh lun, trnh by theo th t thi gian (ngy, thng, nm); c ghi r xu t x ngun t liu, ti liu km theo#Lch s#Bin nin s kin#Vit Nam#L S D c#KVn#266536#Vn phng Chnh ph## 00836000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310010016000360020050000520070042001020220004001442210012001480080005001600090 01000165010000500175011001500180021027300195020000800468020001800476020000900494 005001100503039000500514013000700519020002000526#VL10.01797#Vi?t#B305N#320.9597# ^214#Khng c Thim#Bin nin lch s Vn phng Chnh ph 1945 - 2005#B.s.: Kh ng c Thim (ch.b.), L S Dc#T.3#1976 - 2005#^aH.#^aT php#2010#^a828tr.^b3 0cm#Ghi nhng s kin lch s ca Vn phng Chnh ph t nm 1976 n ht nm 20 05 c bin tp theo tng nm m bo tnh chnh xc, khch quan, ngn gn, kh ng bnh lun, trnh by theo th t thi gian (ngy, thng, nm); c ghi r xut x ngun t liu, ti liu km theo#Lch s#Bin nin s kin#Vit Nam#L S D c#KVn#266537#Vn phng Chnh ph## 00845000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700010015000750020042000900070 01500132008000500147009001000152010000500162011001500167021030600182020001000488 020000900498020001300507039000500520020001100525013000700536#VV10.15373#VV10.153 74#VV10.15376#VV10.15375#32000#Vi?t#H428#347.597#^214#Nguyn B Dng#Hi p v th tc cng chng, chng thc#Nguyn B Dng#^aH.#^aT php#2010#^a159tr.^b21 cm#Hi p cc vn v th tc cng chng, chng thc nh: Quy nh chung v c hng thc, cng chng, th tc, h s cng chng mt s hp ng, giao dch c t h. Ngoi ra cn gii thiu mt s vn bn php lut hng dn thi hnh lut ny cng mt s mu giy t dng trong hot ng cng chng, chng thc#Php lut#V it Nam#Sch hi p#KVn#Cng chng#266538## 01107000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020086000550070056001410080005001970090010002020100 00500212011001500217021035200232020001000584020000900594005001800603039000500621 01500320062602000110065800500180066900500160068700500130070302000110071602000110 0727005001200738013000700750#VV10.15377#VV10.15378#45000#Vi?t#B312L#344.59704#^ 214#Bnh lun khoa hc v nh hng gii quyt mt s v tranh chp mi trng in hnh#L Hng Hnh, V Thu Hnh (ch.b.), Nguyn Vn Phng...#^aH.#^aT php #2010#^a243tr.^b21cm#Bnh lun nhiu chiu v nhng vn ny sinh xung quanh c c tranh chp mi trng, cc tnh hung c th v tranh chp mi trng ti Vi t Nam. Mt s kinh nghim quc t v gii quyt tranh chp mi trng v kh nn g, iu kin p dng ti Vit Nam. Tp hp cc quy nh ca php lut c lin qu an n gii quyt tranh chp mi trng ti Vit Nam#Php lut#Vit Nam#Nguyn V n Phng#KVn#TTS ghi: Vin Khoa hc Php l#Ti nguyn#V Th Duyn Thu#Lu Ngc T Tm#L Hng Hnh#Tranh chp#Mi trng#V Thu Hnh#266539## 01171000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020086000420070049001280080005001770090010001820100005001920110 01500197020001800212005001500230039000500245015009100250020001000341005001600351 005001300367005001700380005001600397021044900413013000700862#VV10.15379#VV10.153 80#Vi?t#H450T#320#^214#H tr kin thc l lun chnh tr cho cn b t php v cng an x, phng, th trn#Nguyn An Ninh, Nguyn Vn Onh, Th Thch...#^a H.#^aT php#2010#^a183tr.^b24cm#L lun chnh tr#Nguyn An Ninh#KVn#TTS ghi: n 4 - Chng trnh 212; Hc vin Chnh tr - Hnh chnh quc gia H Ch Min h#Kin thc#Nguyn Vn Onh# Th Thch#Bi Th Ngc Lan#Nguyn Th Ngn#Gm c c bi hc bi dng kin thc l lun chnh tr v ch ngha Mc - Lnin, t t ng H Ch Minh, con ng i ln ch ngha x hi Vit Nam, h thng chnh tr , nn kinh t th trng nh hng XHCN, cng nghip ho hin i ho, xy dng nn vn ho m bn sc dn tc, hng gio dc v o to, khoa hc v cng ngh, quc phng, an ninh, pht huy sc mnh ton dn, ton cu ho v ch tr ng hi nhp kinh t quc t ca ng ta...#266540## 00868000000000337000450002600110000002600110001102101620002202000100018402000080 01940200009002020200007002110390005002180410005002231810006002280820008002348080 00500242002004800247007006000295022000400355005001400359005001600373005001900389 00500170040800500140042500800050043900900100044401000050045401100150045901500490 0474013000700523#VV10.15381#VV10.15382#Gii thiu nhng kin thc php lut dnh cho cn b t php cp x v: php lut dn s, vic thc hin dn ch a ph ng, c tr, xy dng, tr gip php l#Php lut#T php#Vit Nam#S tay#KVn# Vi?t#S450T#349.597#^214#S tay php lut dnh cho cn b t php cp x#B.s.: Ph m Kim Dung, Ung Ngc Thun, Nguyn Phng Tho...#T.2#Phm Kim Dung#Ung Ngc Thun#Nguyn Phng Tho#Phm Th Lan Anh#T Th Thu H#^aH.#^aT php#2010#^a17 8tr.^b24cm#TTS ghi: B T php. n 4 - chng trnh 212#266541## 01051000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020085000460070051001310080005001820090010001870100005001970110 01500202021031300217020001000530020000900540005001600549039000500565015009100570 020000900661005001100670005001900681005001600700005001400716013000700730#VV10.15 383#VV10.15384#Vi?t#H450T#349.597#^214#H tr kin thc php lut c bn cho cn b t php v cng an x, phng, th trn#Nguyn Vn Mnh, L Vn Ho, Trng Th Hng H...#^aH.#^aT php#2010#^a309tr.^b24cm#Gii thiu kin thc c bn v nh nc, nh nc php quyn x hi ch ngha; kin thc c bn v php lut, php lut x hi ch ngha Vit Nam; php lut v t chc v hot ng ca h th ng chnh tr c s; php lut v mt s lnh vc t chc i sng x hi v sin h hot ca cng dn x, phng, th trn#Php lut#Vit Nam#Nguyn Vn Mnh#KV n#TTS ghi: n 4 - Chng trnh 212; Hc vin Chnh tr - Hnh chnh quc gi a H Ch Minh#Nh nc#L Vn Ho#Trng Th Hng H#Nguyn Cnh Qu#Quch S H ng#266542## 00906000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820008000428080005000500010014000550020084000690070030001530080005001830090 01000188010000500198011001500203021036800218020001800586020000900604005001500613 039000500628013000700633#VV10.15385#VV10.15386#150000#Vi?t#CH300D#346.597#^214# Phan Ch Hiu#Ch dn p dng, nghin cu, tm hiu, hc tp lut doanh nghip V it Nam hin hnh#Phan Ch Hiu, c Hng H#^aH.#^aT php#2010#^a787tr.^b24 cm#Tp hp v sp xp cc vn bn gii thch, hng dn thi hnh lut Doanh nghi p nm 2005 tng ng vi tng iu khon ca nhng quy nh chung, thnh lp do anh nghip v ng k kinh doanh, cng ty trch nhim hu hn, cng ty c phn, cng ty hp danh, doanh nghip v t nhn, t chc li, gii th v ph sn doan h nghip, qun l nh nc i vi doanh nghip...#Lut doanh nghip#Vit Nam# c Hng H#KVn#266543## 00590000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400070046000660220004001120040018001160080005001340090 01100139010000500150011001400155012001800169020000500187020000600192020000800198 020001400206005001500220005001400235005001500249039000500264013000700269#VV10.15 387#10000#Vi?t#T550L#372.7#^214#T luyn Violympic ton 1#Phm Ngc nh, L Th ng Nht, Trn Anh Tuyn#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a55tr.^b24c m#T sch Violympic#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Phm Ngc nh#L Thng Nh t#Trn Anh Tuyn#KVn#266544## 00590000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400070046000660220004001120040018001160080005001340090 01100139010000500150011001400155012001800169020000500187020000600192020000800198 020001400206005001500220005001400235005001500249039000500264013000700269#VV10.15 388#10000#Vi?t#T550L#372.7#^214#T luyn Violympic ton 2#Phm Ngc nh, L Th ng Nht, Trn Anh Tuyn#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a71tr.^b24c m#T sch Violympic#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Phm Ngc nh#L Thng Nh t#Trn Anh Tuyn#KVn#266545## 00588000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400070045000660220004001110040018001150080005001330090 01100138010000500149011001400154012001800168020000500186020000600191020000800197 020001400205005001500219005001400234005001400248039000500262013000700267#VV10.15 389#10000#Vi?t#T550L#372.7#^214#T luyn Violympic ton 3#Phm Ngc nh, Nguy n Th M, L Thng Nht#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a79tr.^b24cm #T sch Violympic#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Phm Ngc nh#Nguyn Th M #L Thng Nht#KVn#266546## 00590000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400070046000660220004001120040018001160080005001340090 01100139010000500150011001400155012001800169020000500187020000600192020000800198 020001400206005001500220005001400235005001500249039000500264013000700269#VV10.15 390#10000#Vi?t#T550L#372.7#^214#T luyn Violympic ton 5#Phm Ngc nh, L Th ng Nht, Trn Anh Tuyn#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a79tr.^b24c m#T sch Violympic#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Phm Ngc nh#L Thng Nh t#Trn Anh Tuyn#KVn#266547## 00557000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030018000540070034000720220004001060040031001100080 00500141009001100146010000500157011001400162020001100176020000900187020000600196 020001400202005001200216039000500228013000700233005001500240#VV10.15391#5300#Vi ?t#E202T#372.63#^214#Em tp vit 1#Ti liu th im#B.s.: V Thanh H, Ng Hin Tuyn#T.2#Ti bn ln th 1, c chnh l#^aH.#^aGio dc#2010#^a71tr.^b24cm#Ti ng Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#V Thanh H#KVn#266548#Ng Hin Tuyn## 00491000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030018000540070034000720220004001060050012001100080 00500122009001100127010000500138011001400143020000900157020000600166020001400172 039000500186013000700191005001500198#VV10.15392#4000#Vi?t#E202T#372.63#^214#Em tp vit 1#Ti liu th im#B.s.: V Thanh H, Ng Hin Tuyn#T.3#V Thanh H#^ aH.#^aGio dc#2010#^a52tr.^b24cm#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#KVn#266549#Ng H in Tuyn## 00520000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020039000390070041000780080005001190090011001240100005001350110 01400140020000900154020000700163020000600170020000800176020001400184005001700198 005001500215039000500230013000700235#VV10.15393#8500#Vi?t#B103T#372.3#^214#Bi tp thc hnh t nhin v x hi 2#Nguyn Tuyt Nga (ch.b.), Bi Phng Nga#^aH. #^aGio dc#2010#^a48tr.^b24cm#T nhin#X hi#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Nguy n Tuyt Nga#Bi Phng Nga#KVn#266550## 00537000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400070061000700220004001310080005001350090011001400100 00500151011001500156020000500171020000600176020001400182005001400196005001900210 005001800229039000500247013000700252#VV10.15394#16000#Vi?t#T406C#372.7#^214#To n c bn v nng cao lp 2# Trung Hiu (ch.b.), Trn Th Kim Cng, Nguyn Hn g Quang#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a109tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Sch c thm# Trun g Hiu#Trn Th Kim Cng#Nguyn Hng Quang#KVn#266551## 00537000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400070061000700220004001310080005001350090011001400100 00500151011001500156020000500171020000600176020001400182005001400196005001900210 005001800229039000500247013000700252#VV10.15395#16000#Vi?t#T406C#372.7#^214#To n c bn v nng cao lp 2# Trung Hiu (ch.b.), Trn Th Kim Cng, Nguyn Hn g Quang#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a106tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Sch c thm# Trun g Hiu#Trn Th Kim Cng#Nguyn Hng Quang#KVn#266552## 00500000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070016000730080005000890090011000940100005001050110 01500110020001200125020001400137005001600151004001800167013000700185020001100192 020000600203020000800209039000500217#VV10.15396#25000#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp trc nghim ting Vit 3#Nguyn Th Hnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a195tr.^b24c m#Trc nghim#Sch c thm#Nguyn Th Hnh#Ti bn ln th 1#266553#Ting Vit# Lp 3#Bi tp#KVn## 00562000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020039000400070056000790080005001350090011001400100005001510110 01400156020000900170020000700179020000600186020000800192020001400200005001700214 005001500231005001400246013000700260039000500267#VV10.15397#15500#Vi?t#B103T#37 2.3#^214#Bi tp thc hnh t nhin v x hi 3#Nguyn Tuyt Nga (ch.b.), Bi Ph ng Nga, Phan Thanh H#^aH.#^aGio dc#2010#^a95tr.^b24cm#T nhin#X hi#Lp 3 #Bi tp#Sch c thm#Nguyn Tuyt Nga#Bi Phng Nga#Phan Thanh H#266554#KVn ## 00505000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070033000730220004001060080005001100090011001150100 00500126011001400131005001600145005001600161013000700177020001100184020000600195 020000700201020001400208039000500222#VV10.15398#13000#Vi?t#454L#372.6#^214#n luyn v cng c ting Vit 3#Trn Mnh Hng, Nguyn Thu Mai#T.1#^aH.#^aGio d c#2010#^a87tr.^b24cm#Trn Mnh Hng#Nguyn Thu Mai#266555#Ting Vit#Lp 3#n tp#Sch c thm#KVn## 00505000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070033000730220004001060080005001100090011001150100 00500126011001400131005001600145005001600161013000700177020001100184020000600195 020000700201020001400208039000500222#VV10.15399#13000#Vi?t#454L#372.6#^214#n luyn v cng c ting Vit 3#Trn Mnh Hng, Nguyn Thu Mai#T.2#^aH.#^aGio d c#2010#^a87tr.^b24cm#Trn Mnh Hng#Nguyn Thu Mai#266556#Ting Vit#Lp 3#n tp#Sch c thm#KVn## 00436000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020028000410070015000690080005000840090011000890100005001000110 01400105020000800119020000600127020000800133020001400141005001500155013000700170 039000500177#VV10.15400#14500#Vi?t#B103T#372.89#^214#Bi tp thc hnh lch s 4#Nguyn Th Ci#^aH.#^aGio dc#2010#^a88tr.^b24cm#Lch s#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th Ci#266557#KVn## 00438000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020027000410070017000680080005000850090011000900100005001010110 01400106020000700120020000600127020000800133020001400141005001700155013000700172 039000500179#VV10.15401#13500#Vi?t#B103T#372.89#^214#Bi tp thc hnh a l 4 #Nguyn Tuyt Nga#^aH.#^aGio dc#2010#^a84tr.^b24cm#a l#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Tuyt Nga#266558#KVn## 00489000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410070039000700080005001090090011001140100005001250110 01400130020000900144020000600153020000800159020001400167005001600181005001400197 013000700211039000500218#VV10.15402#14500#Vi?t#B103T#372.35#^214#Bi tp thc h nh khoa hc 4#Lng Vit Thi (ch.b.), Phan Thanh H#^aH.#^aGio dc#2010#^a88t r.^b24cm#Khoa hc#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Lng Vit Thi#Phan Thanh H#2665 59#KVn## 00533000000000301000450002600110000000800050001100900110001601000050002701100150 00320200005000470200006000520200006000580200008000640200014000720050014000860200 00800100014000700108041000500115181000600120082000600126808000500132002004400137 007001400181013000700195004001800202039000500220020000600225#VV10.15403#^aH.#^aG io dc#2010#^a171tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu #Phn s#25000#Vi?t#C101B#372.7#^214#Cc bi tp v phn s v t s lp 4 - 5# Trung Hiu#266560#Ti bn ln th 1#KVn#T s## 00482000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410070045000610080005001060090011001110100005001220110 01400127020000800141020000600149020001400155005001100169005001200180005001200192 013000700204039000500211#VV10.15404#8500#Vi?t#TH552H#372.87#^214#Thc hnh m n hc 4#Hong Long (ch.b.), L c Sang, L Anh Tun#^aH.#^aGio dc#2010#^a47tr.^ b24cm#m nhc#Lp 4#Sch c thm#Hong Long#L c Sang#L Anh Tun#266561#KVn ## 00482000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410070045000610080005001060090011001110100005001220110 01400127020000800141020000600149020001400155005001100169005001200180005001200192 013000700204039000500211#VV10.15405#9500#Vi?t#TH552H#372.87#^214#Thc hnh m n hc 5#Hong Long (ch.b.), L c Sang, L Anh Tun#^aH.#^aGio dc#2010#^a55tr.^ b24cm#m nhc#Lp 5#Sch c thm#Hong Long#L c Sang#L Anh Tun#266562#KVn ## 00436000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020028000410070015000690080005000840090011000890100005001000110 01400105020000800119020000600127020000800133020001400141005001500155013000700170 039000500177#VV10.15406#13500#Vi?t#B103T#372.89#^214#Bi tp thc hnh lch s 5#Nguyn Th Ci#^aH.#^aGio dc#2010#^a84tr.^b24cm#Lch s#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th Ci#266563#KVn## 00536000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410070057000700080005001270090011001320100005001430110 01400148020000900162020000600171020000800177020001400185005001600199005001500215 005001600230013000700246039000500253#VV10.15407#14500#Vi?t#B103T#372.35#^214#B i tp thc hnh khoa hc 5#Lng Vit Thi (ch.b.), Bi Phng Nga, Nguyn Ngc Yn#^aH.#^aGio dc#2010#^a88tr.^b24cm#Khoa hc#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Ln g Vit Thi#Bi Phng Nga#Nguyn Ngc Yn#266564#KVn## 00438000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020027000410070017000680080005000850090011000900100005001010110 01400106020000700120020000600127020000800133020001400141005001700155013000700172 039000500179#VV10.15408#14500#Vi?t#B103T#372.89#^214#Bi tp thc hnh a l 5 #Nguyn Tuyt Nga#^aH.#^aGio dc#2010#^a88tr.^b24cm#a l#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Tuyt Nga#266565#KVn## 00542000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070036000730220004001090040018001130080005001310090 01100136010000500147011001500152005001600167005001900183013000700202020001100209 020000600220020000700226020001400233039000500247#VV10.15409#21000#Vi?t#454L#37 2.6#^214#n luyn v cng c ting Vit 5#Trn Mnh Hng, Xun Th Nguyt H#T. 1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a171tr.^b24cm#Trn Mnh Hng#Xun Th Nguyt H#266566#Ting Vit#Lp 5#n tp#Sch c thm#KVn## 00595000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020030000410030049000710070038001200080005001580090011001630100 00500174011001500179020000500194020000600199020001400205005001200219005000900231 020000800240004001800248005001500266013000700281039000500288#VV10.15410#16700#V i?t#T406B#510.76#^214#Ton bi dng hc sinh lp 7#Theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#V Hu Bnh, Tn Thn, Quang Thiu#^aH.#^aGio dc#2010# ^a159tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Sch c thm#V Hu Bnh#Tn Thn#Bi tp#Ti bn ln th 3# Quang Thiu#266567#KVn## 00641000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020028000410070071000690220004001400040018001440080005001620090 01100167010000500178011001500183020000500198020000700203020001300210020000600223 02000140022900500140024300500160025700500130027300500170028601300070030303900050 0310#VV10.15411#26500#Vi?t#L527G#510.76#^214#Luyn gii v n tp ton 7#V D ng Thu (ch.b.), Nguyn Hi Chu, Trn Hu Nam, Nguyn Duy Thun#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a215tr.^b24cm#Ton#n tp#Gii bi tp#Lp 8#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Hi Chu#Trn Hu Nam#Nguyn Duy Thun#266568#KVn# # 00530000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510070015000820080005000970090011001020100 00500113011001500118020000800133020000800141020001100149020000600160020001400166 005001500180013000700195020000900202020001200211039000500223#VV10.15413#VV10.154 12#20000#Vi?t#K304T#807.6#^214#Kim tra trc nghim ng vn 6#inh Vn Thin#^a H.#^aGio dc#2010#^a132tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Lp 6#Sch c thm #inh Vn Thin#266569#Kim tra#Trc nghim#KVn## 00581000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510070039000820080005001210090011001260100 00500137011001500142020000800157020000800165020001100173020000600184020001400190 005001500204005001500219013000700234020000900241020001200250039000500262#VV10.15 414#VV10.15415#19500#Vi?t#K304T#807.6#^214#Kim tra trc nghim ng vn 7#inh Vn Thin (ch.b.), Trn Th Tuyt#^aH.#^aGio dc#2010#^a128tr.^b24cm#Ng vn#V n hc#Ting Vit#Lp 7#Sch c thm#inh Vn Thin#Trn Th Tuyt#266570#Kim t ra#Trc nghim#KVn## 00595000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510070046000820080005001280090011001330100 00500144011001500149020000800164020000800172020001100180020000600191020001400197 005001500211005002200226013000700248020000900255020001200264039000500276#VV10.15 417#VV10.15416#21000#Vi?t#K304T#807.6#^214#Kim tra trc nghim ng vn 8#inh Vn Thin (ch.b.), Nguyn Th Thanh Nhn#^aH.#^aGio dc#2010#^a140tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Lp 8#Sch c thm#inh Vn Thin#Nguyn Th Thanh Nhn #266571#Kim tra#Trc nghim#KVn## 00581000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510070039000820080005001210090011001260100 00500137011001500142020000800157020000800165020001100173020000600184020001400190 005001500204005001500219013000700234020000900241020001200250039000500262#VV10.15 418#VV10.15419#18500#Vi?t#K304T#807.6#^214#Kim tra trc nghim ng vn 9#inh Vn Thin (ch.b.), Trn Th Tuyt#^aH.#^aGio dc#2010#^a124tr.^b24cm#Ng vn#V n hc#Ting Vit#Lp 9#Sch c thm#inh Vn Thin#Trn Th Tuyt#266572#Kim t ra#Trc nghim#KVn## 00675000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070058000690080005001270090011001320100 00500143011001500148020000800163020000800171020001100179020001200190020000700202 02000070020902000140021600500160023000500130024600500160025900500190027500500200 0294039000400314013000700318#VV10.15421#VV10.15420#36900#Vi?t#454T#807.6#^214# n tp ng vn 12#Phng Ngc Kim (ch.b.), Ng Vn Cnh, T Th Thanh H...#^aH. #^aGio dc#2010#^a235tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 12#n tp#Sch c thm#Phng Ngc Kim#Ng Vn Cnh#T Th Thanh H#on Th Kim Nhu ng#Hong Th Minh Tho#Mai#266573## 00655000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020045000540030083000990070014001820040018001960080 00500214009001100219010000500230011001500235020000800250020000700258020001100265 020001200276020001400288005001400302039000400316020001400320013000700334#VV10.15 422#VV10.15423#26000#Vi?t#C101D#547.0076#^214#Cc dng ton v phng php gii ho hc 12#T lun v trc nghim : Bin son theo chng trnh ho hc 12 c b n v nng cao#L Thanh Xun#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a203tr.^b24 cm#Ho hc#Lp 12#Ho hu c#Trc nghim#Sch c thm#L Thanh Xun#Mai#Gii b i ton#266574## 00506000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020032000490070015000810080005000960090011001010100 00500112011001500117020001200132020000800144020002000152020001600172020001400188 005001500202039000400217013000700221#VV10.15424#VV10.15425#32900#Vi?t#R203K#807 #^214#Rn k nng lm vn thuyt minh#Trn Th Thnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a224t r.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Ph thng trung hc#Vn thuyt minh#Sch c thm#T rn Th Thnh#Mai#266575## 00500000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020029000490070015000780080005000930090011000980100 00500109011001500114020001200129020000800141020002000149020001300169020001400182 005001500196039000400211013000700215#VV10.15426#VV10.15427#28900#Vi?t#R203K#807 #^214#Rn k nng lm vn biu cm#Trn Th Thnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a195tr.^ b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Ph thng trung hc#Vn biu cm#Sch c thm#Trn Th Thnh#Mai#266576## 00524000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020042000520070018000940040018001120080005001300090 01100135010000500146011001500151020000500166020002200171020000900193020001500202 005001800217039000400235013000700239#VV10.15428#VV10.15429#14000#Vi?t#PH561P#37 2.7#^214#Phng php dy ton tnh tui tiu hc#Nguyn Thanh Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a119tr.^b24cm#Ton#Phng php ging dy#Tiu hc#S ch gio vin#Nguyn Thanh Hng#Mai#266577## 00602000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020052000490030075001010070036001760080005002120090 01100217010000500228011001500233020000800248020001600256020001400272005001500286 005001200301039000400313013000700317#VV10.15430#VV10.15431#35300#Vi?t#B452D#546 #^214#Bi dng hc sinh gii trung hc c s mn ho hc#Dnh cho hc sinh kh, gii thi vo cc lp chuyn ho Trung hc ph thng#Trn Thch Vn (ch.b.), L Th Dun#^aH.#^aGio dc#2010#^a260tr.^b24cm#Ho hc#Trung hc c s#Sch c th m#Trn Thch Vn#L Th Dun#Mai#266578## 00651000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020069000530070038001220220004001602210019001640080 00500183009001100188010000500199011001500204020000700219020002000226020000700246 02000100025302000080026302000140027100500120028500500170029703900040031401300070 0318#VV10.15433#VV10.15432#31000#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp c bn v nng cao theo chuyn vt l trung hc ph thng#V Vn Hng (ch.b.), Nguyn Quang Hc#T.1#C hc - Nhit hc#^aH.#^aGio dc#2010#^a212tr.^b24cm#Vt l#Ph thng trung hc#C hc#Nhit hc#Bi tp#Sch c thm#V Vn Hng#Nguyn Quang Hc#M ai#266579## 00667000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020069000530070036001220220004001582210029001620080 00500191009001100196010000500207011001500212020000700227020002000234020001200254 02000150026602000080028102000140028900500120030300500150031503900040033001300070 0334#VV10.15434#VV10.15435#34500#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp c bn v nng cao theo chuyn vt l trung hc ph thng#V Vn Hng (ch.b.), Phm Kiu Oa nh#T.2#in t hc - Quang hnh hc#^aH.#^aGio dc#2010#^a236tr.^b24cm#Vt l#P h thng trung hc#in t hc#Quang hnh hc#Bi tp#Sch c thm#V Vn Hng# Phm Kiu Oanh#Mai#266580## 00690000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020069000530070054001220220004001762210056001800080 00500236009001100241010000500252011001500257020000700272020002000279020000800299 020001400307005001200321005001500333039000400348005001700352013000700369#VV10.15 436#VV10.15437#34000#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp c bn v nng cao theo ch uyn vt l trung hc ph thng#V Vn Hng (ch.b.), Phm Kiu Oanh, Nguyn V n Thun#T.3#Dao ng - in xoay chiu - Quang l - Vt l ht nhn#^aH.#^aGio dc#2010#^a232tr.^b24cm#Vt l#Ph thng trung hc#Bi tp#Sch c thm#V Vn Hng#Phm Kiu Oanh#Mai#Nguyn Vn Thun#266581## 00649000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020070000520070048001220220004001702210018001740080 00500192009001100197010000500208011001500213020000800228020002000236020000800256 020001400264005001500278005001400293005001700307039000400324013000700328#VV10.15 438#VV10.15439#24500#Vi?t#B103T#540.76#^214#Bi tp c bn v nng cao theo chu yn ho hc trung hc ph thng#Hong Th Dung, Phm Vn Hoan, Nguyn Nh Qu nh#T.1#Ho hc i cng#^aH.#^aGio dc#2010#^a163tr.^b24cm#Ho hc#Ph thng t rung hc#Bi tp#Sch c thm#Hong Th Dung#Phm Vn Hoan#Nguyn Nh Qunh#Mai #266582## 00625000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020070000530070032001230220004001552210014001590080 00500173009001100178010000500189011001500194020000800209020002000217020001000237 020001400247005001400261005001700275039000400292020000800296013000700304#VV10.15 440#VV10.15441#25500#Vi?t#B103T#546.076#^214#Bi tp c bn v nng cao theo ch uyn ho hc trung hc ph thng#Phm Vn Hoan, Nguyn Nh Qunh#T.2#Ho hc v c#^aH.#^aGio dc#2010#^a171tr.^b24cm#Ho hc#Ph thng trung hc#Ho v c# Sch c thm#Phm Vn Hoan#Nguyn Nh qunh#Mai#Bi tp#266583## 00688000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020070000540070036001240220004001602210015001640080 00500179009001100184010000500195011001500200020000800215020002000223020001100243 02000140025400500140026800500210028203900040030302000080030701500400031501300070 0355#VV10.15442#VV10.15443#34500#Vi?t#B103T#547.0076#^214#Bi tp c bn v nn g cao theo chuyn ho hc trung hc ph thng#Phm Vn Hoan, Nguyn Th Nh Q unh#T.3#Ho hc hu c#^aH.#^aGio dc#2010#^a236tr.^b24cm#Ho hc#Ph thng tr ung hc#Ho hu c#Sch c thm#Phm Vn Hoan#Nguyn Th Nh qunh#Mai#Bi tp# Tn tc gi ngoi ba: Nguyn Nh Qunh#266584## 00863000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020111000490070073001600220004002332210030002370080 00500267009001100272010000500283011001500288012002900303020000500332020002000337 02000070035702000110036402000100037502000140038502000150039900500160041400500160 0430005001400446005001800460039000400478013000700482#VV10.15444#VV10.15445#36500 #Vi?t#T527C#510#^214#Tuyn chn theo chuyn chun b cho k thi tt nghip t rung hc ph thng v thi i hc, cao ng mn ton#B.s.: Nguyn Vit Hi, Nguy n Anh Dng, H Quang Vinh, Nguyn Thanh Hng#T.1#i s, lng gic, gii tch# ^aH.#^aGio dc#2010#^a259tr.^b24cm#T sch Ton hc v tui tr#Ton#Ph thng trung hc#i s#Lng gic#Gii tch#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Vit H i#Nguyn Anh Dng#H Quang Vinh#Nguyn Thanh Hng#Mai#266585## 00887000000000385000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020111000490070073001600220004002332210037002370080 00500274009001100279010000500290011001500295012002900310020000500339020002000344 02000090036402000080037302000070038102000140038802000150040200500160041700500160 0433005001400449005001800463039000400481020000900485013000700494#VV10.15446#VV10 .15447#34500#Vi?t#T527C#510#^214#Tuyn chn theo chuyn chun b cho k thi tt nghip trung hc ph thng v thi i hc, cao ng mn ton#B.s.: Nguyn Vi t Hi, Nguyn Anh Dng, H Quang Vinh, Nguyn Thanh Hng#T.2#Hnh hc, t hp - xc sut, s phc#^aH.#^aGio dc#2010#^a239tr.^b24cm#T sch Ton hc v tui tr#Ton#Ph thng trung hc#Hnh hc#S phc#T hp#Sch c thm#Sch luyn th i#Nguyn Vit Hi#Nguyn Anh Dng#H Quang Vinh#Nguyn Thanh Hng#Mai#Xc sut#2 66586## 00762000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020078000530030045001310070061001760080005002370090 01100242010000500253011001400258020001800272020002100290020002200311020001500333 00500140034800500160036200500180037800500150039603900040041100500140041501300070 0429#VV10.15448#VV10.15449#15500#Vi?t#TH308K#372.21#^214#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri#Ch cy, hoa, qu. Ch ngy tt vui v#o Hong Mai, Trng Hng Nga (ch.b.), Nguyn Thu Dng.. .#^aH.#^aGio dc#2010#^a87tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Hot ng ngoi kho#Ph ng php ging dy#Sch gio vin#o Hong Mai#Trng Hng Nga#Nguyn Thu Dng #V Hng Giang#Mai#Nguyn Th H#266587## 00739000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020078000530030030001310070058001610080005002190090 01100224010000500235011001400240020001800254020002100272020002200293020001500315 00500140033000500160034400500150036000500140037503900040038900500130039301300070 0406#VV10.15450#VV10.15451#14000#Vi?t#TH308K#372.21#^214#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri#Ch nhng con vt n g yu#o Hong Mai, Trng Hng Nga (ch.b.), V Hng Giang...#^aH.#^aGio dc# 2010#^a71tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Hot ng ngoi kho#Phng php ging dy# Sch gio vin#o Hong Mai#Trng Hng Nga#V Hng Giang#Nguyn Th H#Mai# ng Th Hoa#266588## 00787000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020078000530030068001310070061001990080005002600090 01100265010000500276011001400281020001800295020002100313020002200334020001500356 00500140037100500160038500500180040100500120041903900040043100500190043501300070 0454#VV10.15452#VV10.15453#17000#Vi?t#TH308K#372.21#^214#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri#Ch vi ngi thn tr ong gia nh. Ch dng trong gia nh#o Hong Mai, Trng Hng Nga (ch.b .), Nguyn Th Thu H...#^aH.#^aGio dc#2010#^a94tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Ho t ng ngoi kho#Phng php ging dy#Sch gio vin#o Hong Mai#Trng Hn g Nga#Nguyn Th Thu H#Ng Th Hu#Mai#Nguyn Phng Tho#266589## 00807000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030054001520070052002060040018002580080 00500276009001100281010000500292011001500297020001800312020002100330020002200351 02000150037300500110038800500130039900500150041200500120042703900040043900500190 0443013000700462#VV10.15454#VV10.15455#19500#Vi?t#TH308K#372.21#^214#Thit k c c hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch giao thng. Ch qu hng, t nc, Bc H#L Th Hu, Phm Th Tm (ch.b.), Trn Th Hng...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a122t r.^b24cm#Gio dc mu gio#Hot ng ngoi kho#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Th Hu#Phm Th Tm#Trn Th Hng#Ng Th Hu#Mai# Th Thanh Huyn#2 66590## 00774000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030025001520070051001770040018002280080 00500246009001100251010000500262011001500267020001800282020002100300020002200321 02000150034300500110035800500130036900500140038200500170039603900040041300500120 0417013000700429#VV10.15456#VV10.15457#19500#Vi?t#TH308K#372.21#^214#Thit k c c hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch th gii ng vt#L Th Hu, Phm Th Tm (ch.b.), Nguyn H An h...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a126tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Ho t ng ngoi kho#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Th Hu#Phm Th Tm#N guyn H Anh# Th Thu Huyn#Mai#Ng Th Hu#266591## 00792000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030039001520070052001910040018002430080 00500261009001100266010000500277011001500282020001800297020002100315020002200336 02000150035800500110037300500130038400500150039700500170041203900040042900500140 0433013000700447#VV10.15458#VV10.15459#16000#Vi?t#TH308K#372.21#^214#Thit k c c hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch trng mm non. Ch bn thn#L Th Hu, Phm Th Tm (ch.b.) , Trn Th Hng...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a103tr.^b24cm#Gio d c mu gio#Hot ng ngoi kho#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Th Hu #Phm Th Tm#Trn Th Hng#Nguyn Thanh Hu#Mai#o Hong Mai#266592## 00813000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030057001520070054002090040018002630080 00500281009001100286010000500297011001500302020001800317020002100335020002200356 02000150037800500110039300500130040400500170041700500160043403900040045000500140 0454013000700468#VV10.15460#VV10.15461#21500#Vi?t#TH308K#372.21#^214#Thit k c c hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch th gii thc vt. Ch cc hin tng t nhin#L Th Hu, Ph m Th Tm (ch.b.), Nguyn Thanh Hu...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^ a143tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Hot ng ngoi kho#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Th Hu#Phm Th Tm#Nguyn Thanh Hu#Nguyn Thnh L#Mai#o Hong Mai#266593## 00791000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030036001520070051001880040018002390080 00500257009001100262010000500273011001500278020001800293020002100311020002200332 02000150035400500110036900500130038000500140039300500220040703900040042900500130 0433013000700446#VV10.15462#VV10.15463#27000#Vi?t#TH308K#372.21#^214#Thit k c c hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch gia nh. Ch ngh nghip#L Th Hu, Phm Th Tm (ch.b.), N guyn H Anh...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a182tr.^b24cm#Gio dc m u gio#Hot ng ngoi kho#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Th Hu#Ph m Th Tm#Nguyn H Anh#Nguyn Th Thanh Bnh#Mai#V Hng Chu#266594## 00777000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030025001520070052001770040018002290080 00500247009001100252010000500263011001500268020001800283020002100301020002200322 02000150034400500110035900500130037000500150038300500160039803900040041400500140 0418013000700432#VV10.15464#VV10.15465#17000#Vi?t#TH308K#372.21#^214#Thit k c c hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch th gii ng vt#L Th Hu, Phm Th Tm (ch.b.), V Hng Gia ng...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a107tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Ho t ng ngoi kho#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Th Hu#Phm Th Tm# V Hng Giang#Nguyn Thnh L#Mai#o Hong Mai#266595## 00798000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030054001520070050002060040018002560080 00500274009001100279010000500290011001500295020001800310020002100328020002200349 02000150037100500110038600500130039700500130041000500130042303900040043600500130 0440013000700453#VV10.15466#VV10.15467#21500#Vi?t#TH308K#372.21#^214#Thit k c c hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch giao thng. Ch qu hng, t nc, Bc H#L Th Hu, Phm Th Tm (ch.b.), Bi Th Dung...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a138tr. ^b24cm#Gio dc mu gio#Hot ng ngoi kho#Phng php ging dy#Sch gio vi n#L Th Hu#Phm Th Tm#Bi Th Dung# Thu Hng#Mai#An Th Ngoan#266596## 00783000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030039001520070048001910040018002390080 00500257009001100262010000500273011001500278020001800293020002100311020002200332 02000150035400500110036900500130038000500110039300500170040403900040042100500130 0425013000700438#VV10.15468#VV10.15469#19000#Vi?t#TH308K#372.21#^214#Thit k c c hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch trng mm non. Ch bn thn#L Th Hu, Phm Th Tm (ch.b.) , Bi Kim H...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a118tr.^b24cm#Gio dc m u gio#Hot ng ngoi kho#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Th Hu#Ph m Th Tm#Bi Kim H#Nguyn Thanh Hu#Mai# Thu Hng#266597## 00827000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030078001520070051002300040018002810080 00500299009001100304010000500315011001500320020001800335020002100353020002200374 02000150039600500110041100500150042200500130043700500140045000500140046403900040 0478013000700482#VV10.15470#VV10.15471#26000#Vi?t#TH308K#372.21#^214#Thit k c c hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch giao thng. Ch qu hng, t nc, Bc H. Ch trng ti u hc#L Th Hu, Trn Th Hng, Phm Th Tm (ch.b)...#Ti bn ln th 1#^aH. #^aGio dc#2010#^a182tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Hot ng ngoi kho#Phng ph p ging dy#Sch gio vin#L Th Hu#Trn Th Hng#Phm Th Tm#Hong Th Nho #o Hong Mai#Mai#266598## 00805000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030057001520070052002090040018002610080 00500279009001100284010000500295011001500300020001800315020002100333020002200354 02000150037600500110039100500150040200500130041700500120043000500140044203900040 0456013000700460#VV10.15472#VV10.15473#28000#Vi?t#TH308K#372.21#^214#Thit k c c hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch th gii thc vt. Ch cc hin tng t nhin#L Th Hu, Tr n Th Hng, Phm Th Tm (ch.b.)...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a1 99tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Hot ng ngoi kho#Phng php ging dy#Sch gi o vin#L Th Hu#Trn Th Hng#Phm Th Tm#Trn Th H#Hong Th Nho#Mai#266 599## 00795000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030039001520070052001910040018002430080 00500261009001100266010000500277011001500282020001800297020002100315020002200336 02000150035800500110037300500150038400500130039900500180041200500160043003900040 0446013000700450#VV10.15474#VV10.15475#23000#Vi?t#TH308K#372.21#^214#Thit k c c hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch trng mm non. Ch bn thn#L Th Hu, Trn Th Hng, Phm Th Tm (ch.b.)...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a159tr.^b24cm#Gio d c mu gio#Hot ng ngoi kho#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Th Hu #Trn Th Hng#Phm Th Tm#Nguyn Ngc Huyn#Phan Th Nguyt#Mai#266600## 00792000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030036001520070052001880040018002400080 00500258009001100263010000500274011001500279020001800294020002100312020002200333 02000150035500500110037000500150038100500130039600500160040900500180042503900040 0443013000700447#VV10.15477#VV10.15476#19500#Vi?t#TH308K#372.21#^214#Thit k c c hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch gia nh. Ch ngh nghip#L Th Hu, Trn Th Hng, Phm Th Tm (ch.b.)...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a130tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Hot ng ngoi kho#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Th Hu#Tr n Th Hng#Phm Th Tm#Nguyn Kim Dung#Nguyn Ngc Huyn#Mai#266601## 00551000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020068000520030006001200080005001260090011001310100 00500142011001500147015003300162020002000195020000800215020000600223020001500229 039000400244013000700248004001800255#VV10.15478#VV10.15479#15000#Vi?t#H561D#372 .19#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng cc mn hc tiu hc#Lp 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a119tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hng d n ging dy#Mn hc#Lp 2#Sch gio vin#Mai#266602#Ti bn ln th 1## 00551000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020068000520030006001200080005001260090011001310100 00500142011001500147015003300162020002000195020000800215020000600223020001500229 039000400244013000700248004001800255#VV10.15481#VV10.15480#16000#Vi?t#H561D#372 .19#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng cc mn hc tiu hc#Lp 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a127tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hng d n ging dy#Mn hc#Lp 3#Sch gio vin#Mai#266603#Ti bn ln th 1## 00551000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020068000520030006001200080005001260090011001310100 00500142011001500147015003300162020002000195020000800215020000600223020001500229 039000400244013000700248004001800255#VV10.15482#VV10.15483#19000#Vi?t#H561D#372 .19#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng cc mn hc tiu hc#Lp 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a163tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hng d n ging dy#Mn hc#Lp 4#Sch gio vin#Mai#266604#Ti bn ln th 1## 00551000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020068000520030006001200080005001260090011001310100 00500142011001500147015003300162020002000195020000800215020000600223020001500229 039000400244013000700248004001800255#VV10.15484#VV10.15485#18000#Vi?t#H561D#372 .19#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng cc mn hc tiu hc#Lp 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a159tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hng d n ging dy#Mn hc#Lp 5#Sch gio vin#Mai#266605#Ti bn ln th 1## 00901000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460010020000510020077000710070054001480040018002020080 00500220009001100225010000500236011001400241021027400255020001800529020001800547 005001700565005001500582039000700597013000700604#VV10.15486#VV10.15487#8500#Vi? t#H561D#372.21#^214#Hong Th Thu Hng#Hng dn thc hin ni dung gio dc b o v mi trng trong trng mm non#Hong Th Thu Hng, Trn Th Thu Ho, Trn Th Thanh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a75tr.^b21cm#Nhn thc chung v mi trng, nhim mi trng v gio dc bo v mi trng c bit cho tr mm non. Hng dn tch hp ni dung gio dc bo v mi trng trong qu trnh chm sc, gio dc tr. Gio dc bo v mi trng qua cc hot ng chm sc v bo v sc kho#Gio dc mu gio#Bo v mi trng#Trn Th Thu Ho#Trn Th Thanh#P.Dung#266606## 00871000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020135000530080005001880090011001930100005002040110 01500209015003300224021017900257020001800436020001900454020002200473020002300495 020001900518039000700537013000700544020000900551020000900560#VV10.15488#VV10.154 89#25000#Vi?t#T103L#379.597#^214#Ti liu hng dn nhim v nm hc 2010 - 201 1 v gio dc mm non, gio dc ph thng, gio dc thng xuyn, gio dc chuy n nghip#^aH.#^aGio dc#2010#^a144tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#G m cc ch th, quyt nh v hng dn trin khai cc nhim v nm hc 2010 - 20 11 i vi gio dc mm non, gio dc ph thng, gio dc thng xuyn v gio d c chuyn nghip#Gio dc mu gio#Gio dc ph thng#Gio dc thng xuyn#Gio dc chuyn nghip#Ti liu hng dn#P.Dung#266607#Nhim v#Vit Nam## 00643000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020053000510030025001040070036001290390007001650040 01800172008000500190009001100195010000500206011001400211020001800225020000900243 02000040025202000100025602000070026602000140027300500110028700500120029801300070 0310#VV10.15491#VV10.15490#9500#Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn th ca, truy n k, cu cho tr mm non#Ch th gii thc vt#Tuyn chn: Thu Qunh, Ph ng Tho#P.Dung#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a71tr.^b24cm#Gio dc m u gio#Thc vt#Th#Truyn k#Cu #Sch mu gio#Thu Qunh#Phng Tho#26660 8## 00686000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020053000520030039001050070036001440390007001800040 01800187008000500205009001100210010000500221011001400226020001800240020000500258 02000040026302000100026702000070027702000140028400500110029800500120030902000200 0321013000700341#VV10.15492#VV10.15493#10500#Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn th ca, truyn k, cu cho tr mm non#Ch nc v cc hin tng t nhin #Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho#P.Dung#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#20 10#^a79tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Nc#Th#Truyn k#Cu #Sch mu gio#Thu Qunh#Phng Tho#Hin tng t nhin#266609## 00646000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020053000510030028001040070036001320390007001680040 01800175008000500193009001100198010000500209011001400214020001800228020000900246 02000040025502000100025902000070026902000140027600500110029000500120030101300070 0313#VV10.15494#VV10.15495#7500#Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn th ca, truy n k, cu cho tr mm non#Ch qu hng - t nc#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho#P.Dung#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a55tr.^b24cm#Gio d c mu gio#t nc#Th#Truyn k#Cu #Sch mu gio#Thu Qunh#Phng Tho#26 6610## 00668000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020053000510030028001040070036001320390007001680040 01800175008000500193009001100198010000500209011001400214020001800228020000800246 02000040025402000100025802000070026802000140027500500110028900500120030002000110 0312013000700323#VV10.15496#VV10.15497#9500#Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn t h ca, truyn k, cu cho tr mm non#Ch v sinh - dinh dng#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho#P.Dung#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a71tr.^b 24cm#Gio dc mu gio#V sinh#Th#Truyn k#Cu #Sch mu gio#Thu Qunh#Ph ng Tho#Dinh dng#266611## 00686000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020053000510030042001040070036001460390007001820040 01800189008000500207009001100212010000500223011001400228020001800242020000800260 02000040026802000100027202000070028202000140028900500110030300500120031402000150 0326013000700341#VV10.15498#VV10.15499#9500#Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn t h ca, truyn k, cu cho tr mm non#Ch bn thn v cc mi quan h x h i#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho#P.Dung#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc# 2010#^a71tr.^b24cm#Gio dc mu gio#C nhn#Th#Truyn k#Cu #Sch mu gio# Thu Qunh#Phng Tho#Quan h x hi#266612## 00690000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020053000510030041001040070036001450390007001810040 01800188008000500206009001100211010000500222011001400227020001800241020001200259 02000040027102000100027502000070028502000140029200500110030600500120031702000160 0329013000700345#VV10.15500#VV10.15501#7500#Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn t h ca, truyn k, cu cho tr mm non#Ch phng tin v lut l giao thn g#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho#P.Dung#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2 010#^a55tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Phng tin#Th#Truyn k#Cu #Sch mu gi o#Thu Qunh#Phng Tho#Lut giao thng#266613## 00644000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020053000520030025001050070036001300390007001660040 01800173008000500191009001100196010000500207011001400212020001800226020000900244 02000040025302000100025702000070026702000140027400500110028800500120029901300070 0311#VV10.15502#VV10.15503#11500#Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn th ca, truy n k, cu cho tr mm non#Ch th gii ng vt#Tuyn chn: Thu Qunh, P hng Tho#P.Dung#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a87tr.^b24cm#Gio dc mu gio#ng vt#Th#Truyn k#Cu #Sch mu gio#Thu Qunh#Phng Tho#2666 14## 00648000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020053000520030022001050070036001270040018001630080 00500181009001100186010000500197011001400202020001800216020001600234020000400250 02000100025402000070026402000140027100500110028500500120029603900070030801300070 0315#VV10.15504#VV10.15505#11500#Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn th ca, truy n k, cu cho tr mm non#Ch trng mm non#Tuyn chn: Thu Qunh, Ph ng Tho#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a87tr.^b24cm#Gio dc mu gio#T rng mu gio#Th#Truyn k#Cu #Sch mu gio#Thu Qunh#Phng Tho#P.Dung# 266615## 00638000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020053000510030018001040070036001220390007001580040 01800165008000500183009001100188010000500199011001400204020001800218020001100236 02000040024702000100025102000070026102000140026800500110028200500120029301300070 0305#VV10.15506#VV10.15507#6500#Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn th ca, truy n k, cu cho tr mm non#Ch mi trng#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Th o#P.Dung#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a47tr.^b24cm#Gio dc mu gio #Mi trng#Th#Truyn k#Cu #Sch mu gio#Thu Qunh#Phng Tho#266616## 00634000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020053000510030016001040070036001200390007001560040 01800163008000500181009001100186010000500197011001400202020001800216020000900234 02000040024302000100024702000070025702000140026400500110027800500120028901300070 0301#VV10.15508#VV10.15509#7500#Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn th ca, truy n k, cu cho tr mm non#Ch gia nh#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho #P.Dung#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a55tr.^b24cm#Gio dc mu gio#G ia nh#Th#Truyn k#Cu #Sch mu gio#Thu Qunh#Phng Tho#266617## 00640000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020053000510030019001040070036001230390007001590040 01800166008000500184009001100189010000500200011001400205020001800219020001200237 02000040024902000100025302000070026302000140027000500110028400500120029501300070 0307#VV10.15510#VV10.15511#7500#Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn th ca, truy n k, cu cho tr mm non#Ch ngh nghip#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng T ho#P.Dung#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a55tr.^b24cm#Gio dc mu gi o#Ngh nghip#Th#Truyn k#Cu #Sch mu gio#Thu Qunh#Phng Tho#266618## 00641000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020053000510030025001040070036001290390007001650040 01800172008000500190009001100195010000500206011001400211020001800225020000700243 02000040025002000100025402000070026402000140027100500110028500500120029601300070 0308#VV10.15512#VV10.15513#7500#Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn th ca, truy n k, cu cho tr mm non#Ch l hi v bn ma#Tuyn chn: Thu Qunh, Ph ng Tho#P.Dung#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a55tr.^b24cm#Gio dc m u gio#L hi#Th#Truyn k#Cu #Sch mu gio#Thu Qunh#Phng Tho#266619# # 00714000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010012000510020049000630030019001120070012001310040 03000143008000500173009001100178010000500189011001500194015003300209021012400242 020001100366020000600377020001500383039000700398013000700405#VV10.15514#VV10.155 15#10300#Vi?t#T103L#372.6#^214#H Ngc i#Ti liu tp hun gio vin dy tin g Vit lp 1#Cng ngh gio dc#H Ngc i#Ti bn ln th 1 c chnh l#^aH.#^ aGio dc#2010#^a119tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hng dn gio vi n dy lp 1 t chc vic hc bng cng ngh hc cho mn ting Vit lp 1 v ti ng, m, vn, nguyn m i#Ting Vit#Lp 1#Sch gio vin#P.Dung#266620## 00623000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020010000540070054000640220004001180040019001220080 00500141009001100146010000500157011001500162015003300177020001700210020000900227 020001500236005001000251005001700261005001700278039000700295013000700302#VV10.15 516#VV10.15517#5500#Vi?t#T306H#372.65951#^214#Ting Hoa#Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Nguyn Quc Siu#Q.9#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2010#^a108 tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch gio k hoa#Trn Tiu#Lu Thnh Nguyn#Nguyn Quc Siu#P.Dung#266621## 00624000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020010000540070054000640220005001180040019001230080 00500142009001100147010000500158011001500163015003300178020001700211020000900228 020001500237005001000252005001700262005001700279039000700296013000700303#VV10.15 518#VV10.15519#6000#Vi?t#T306H#372.65951#^214#Ting Hoa#Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Nguyn Quc Siu#Q.10#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2010#^a11 8tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch gio khoa#Trn Tiu#Lu Thnh Nguyn#Nguyn Quc Siu#P.Dung#266622## 01049000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020053000520030028001050070063001330080005001960090 01100201010000500212011001500217021029400232020001800526020001300544020000900557 00500140056600500210058000500150060100500170061600500150063303900070064801300070 0655020002200662020001500684#VV10.15520#VV10.15521#46000#Vi?t#C120N#372.19#^214 #Cm nang gio dc k nng sng cho hc sinh tiu hc#Dnh cho gio vin tiu h c#Ng Th Tuyn (ch.b.), Nguyn Th Thanh Nga, Nguyn Th Qu...#^aH.#^aGio dc #2010#^a239tr.^b21cm#Trnh by tnh cp thit v phng php xy dng mt chng trnh hc tp, nhm gio dc k nng sng cho hc sinh tiu hc c th bng vi c lm qua mt s mun minh ho nh: gio dc tnh cm, o c, ng x, hng d n lm vic nh, cch t hc v ng x trong mt s tnh hung khn cp...#Gio dc tiu hc#K nng sng#Cm nang#Ng Th Tuyn#Nguyn Th Thanh Nga#Nguyn Th Qu#Nguyn ng Tng#Ng Hin Tuyn#P.Dung#266623#Phng php ging dy#Sch gi o vin## 00919000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020054000490030029001030070046001320080005001780090 01100183010000500194011001500199021022100214020000900435020002000444020001300464 02000150047700500150049200500150050703900070052200100140052901300070054302000090 0550020002200559#VV10.15522#VV10.15523#47000#Vi?t#C120N#373#^214#Cm nang gio dc k nng sng cho hc sinh trung hc#Dnh cho gio vin trung hc#Bi Ngc Di p, Bi Phng Nga, Bi Thanh Xun#^aH.#^aGio dc#2010#^a211tr.^b21cm#Nhng vn chung v k nng sng v cc k nng sng cn gio dc cho hc sinh trung h c. Hng dn t chc nhng hot ng gio dc k nng sng cho hc sinh trung h c km theo mt s cu chuyn rn luyn k nng sng#Gio dc#Ph thng trung hc #K nng sng#Sch gio vin#Bi Phng Nga#Bi Thanh Xun#P.Dung#Bi Ngc Dip# 266624#Cm nang#Phng php ging dy## 00598000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020064000520070036001160040018001520080005001700090 01100175010000500186011001500191020001800206020000400224020001000228020000700238 005001100245005001200256039000700268013000700275020001400282#VV10.15525#VV10.155 24#48300#Vi?t#T527T#372.21#^214#Tuyn tp th ca, truyn k, cu cho tr mm non theo ch #Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2010#^a431tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Th#Truyn k#Cu #Thu Qunh#Ph ng Tho#P.Dung#266625#Sch mu gio## 00798000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010009000510020051000600070017001110040018001280080 00500146009001100151010000500162011001500167021023800182020001100420020000900431 020000700440020000700447020000900454005000700463039000700470013000700477#VV10.15 526#VV10.15527#28000#Vi?t#D312D#641.5#^214#Hng Thu#Dinh dng v cch ch bin mn n cho tr mm non#Hng Thu, Huy#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010# ^a199tr.^b24cm#Gii thiu 180 cch ch bin mn n, nc ung cho tr mm non, ng thi a ra nhng vn chung v vic cung cp dinh dng cho tr mt cch hp l, khoa hc v cnh bo nhng mn n khng c li cho sc kho v s pht t rin ca tr#Dinh dng#Ch bin#Mn n#Tr em#Mu gio# Huy#P.Dung#266626## 00730000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010009000510020051000600070017001110080005001280090 01100133010000500144011001400149021019200163020000900355020000700364020001100371 020000700382005000700389039000700396013000700403004001800410#VV10.15528#VV10.155 29#10800#Vi?t#L104G#616.3#^214#Hng Thu#Lm g phng trnh tha cn, bo ph tr nh?#Hng Thu, Huy#^aH.#^aGio dc#2010#^a76tr.^b24cm#Hng dn cch n hn bit, pht hin tr b tha cn, bo ph v nhng nguyn nhn, tc hi ca b nh. ng thi gii thiu mt s thc n, tr chi vn ng gip phng trnh th a cn, bo ph#Bnh bo#Tr em#Phng bnh#Mn n# Huy#P.Dung#266627#Ti bn l n th 1## 00752000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010016000520020057000680070016001250040018001410080 00500159009001100164010000500175011001400180021018000194020001800374020001000392 020000900402020001000411020001500421039000700436013000700443#VV10.15530#VV10.155 31#10500#Vi?t#B112M#372.21#^214#Phng Th Tng#70 hot ng v tr chi luyn gic quan cho tr mm non#Phng Th Tng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010 #^a72tr.^b24cm#Hng dn t chc cc hot ng v cc tr chi rn luyn cc gi c quan dnh cho tr mm non nh hot ng v tr chi rn luyn th gic, thnh gic, v gic, xc gic, khu gic#Gio dc mu gio#Hot ng#Tr chi#Gic qua n#Sch gio vin#P.Dung#266628## 00586000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020063000540070026001170040018001430080005001610090 01100166010000500177011001400182020001800196020000900214020000900223020000700232 020000700239039000700246013000700253020001500260005000900275#VV10.15532#VV10.155 33#13000#Vi?t#GI-108D#372.21#^214#Gio dc sc kho cho tr mm non qua tr ch i, cu , th ca#Hng Thu b.s., tuyn chn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#20 10#^a75tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Sc kho#Tr chi#Cu #Th ca#P.Dung#266629 #Sch tham kho#Hng Thu## 00537000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020046000520070027000980040018001250080005001430090 01100148010000500159011001400164020001000178020001800188020000900206020001400215 005001600229039000700245013000700252#VV10.15534#VV10.15535#11000#Vi?t#455D#372 .21#^214#ng dao v tr chi dn gian cho tr mm non#Hong Cng Dng s.t., b.s .#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a67tr.^b24cm#ng giao#Tr chi dn gi an#Mu gio#Sch mu gio#Hong Cng Dng#P.Dung#266630## 00839000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020052000520030087001040070013001910080005002040090 01100209010000500220011001400225021023300239020001800472020000900490020000800499 020001500507005001300522039000700535013000700542#VV10.15536#VV10.15537#14000#Vi ?t#M458T#372.21#^214#135 tr chi gip tr mu gio lm quen vi ch ci#Sch th am kho cho gio vin mu gio, cc bc cha m, sinh vin Khoa Gio dc Mn non# L Bch Ngc#^aH.#^aGio dc#2010#^a83tr.^b24cm#Gii thiu 135 tr chi lm quen vi ch ci dnh cho tr mu gio nh: tr chi c, vit bng hnh nh, tranh, k hiu, tr chi vi nt c bn ca ch ci, nhn dng ch ci, vit ch ci v nhng tr chi vi bng ch ci A B C#Gio dc mu gio#Tr chi#Ch ci#Sch tham kho#L Bch Ngc#P.Dung#266631## 00502000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820007000408080005000470020041000520070026000930040018001190080005001370090 01100142010000500153011001400158020001800172020000900190020001400199005000900213 039000700222013000700229#VV10.15538#VV10.15539#8000#Vi?t#TR400C#372.21#^214#Tr chi gip b kho mnh v thng minh#Hng Thu b.s., tuyn chn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a51tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Tr chi#Sch mu gio#H ng Thu#P.Dung#266632## 00679000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480010019000530020049000720070019001210080005001400090 01100145010000500156011001400161021014000175020001800315020000900333020001100342 020000700353020001500360039000700375013000700382#VV10.15540#VV10.15541#14500#Vi ?t#TR400C#372.21#^214#Trn Th Ngc Trm#Tr chi pht trin t duy cho tr t 3 - 6 tui#Trn Th Ngc Trm#^aH.#^aGio dc#2010#^a95tr.^b24cm#Gii thiu nhng vn l lun v cch thit k, s dng h thng tr chi hc tp nhm pht tr in kh nng khi qut ho ca tr mu gio#Gio dc mu gio#Tr chi#Pht tri n#T duy#Sch gio vin#P.Dung#266633## 00733000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480010020000530020053000730030015001260070020001410080 00500161009001100166010000500177011001400182020001800196020001500214039000500229 020001100234004001800245021011600263020001100379020002200390013000700412#VV10.15 542#VV10.15543#10000#Vi?t#TR400C#372.21#^214#Nguyn Th Thu Hin#Tr chi, th nghim tm hiu mi trng thin nhin#Tr 5 - 6 tui#Nguyn Th Thu Hin#^aH.#^ aGio dc#2010#^a62tr.^b24cm#Tr chi mu gio#Sch gio vin#oanh#Th nghim#T i bn ln th 1#Hng dn thit k, s dng v t chc tr chi, th nghim cho tr mu gio ln tm hiu v mi trng thin nhin#Mi trng#Phng php ging dy#266634## 00486000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020034000400030030000740070019001040080005001230090011001280100 00500139011001700144020001800161020001400179039000500193020000800198005001900206 013000700225#VV10.15544#9000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh#Dnh cho tr t 24 - 36 thng#Trn Th Ngc Trm#^aH.#^aGio dc#2010#^a1 2tr.^b21x30cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#oanh#Mu sc#Trn Th Ngc Trm#26 6635## 00542000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020034000400030030000740070040001040080005001440090011001490100 00500160011001700165020001800182020001400200039000500214020001100219005001900230 005002000249013000700269#VV10.15545#9000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh#Dnh cho tr t 24 - 36 thng#Trn Th Ngc Trm, Nguyn Th Cm Bch#^aH.#^aGio dc#2010#^a12tr.^b21x30cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#o anh#Giao thng#Trn Th Ngc Trm#Nguyn Th Cm Bch#266636## 00536000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020034000400030030000740070039001040080005001430090011001480100 00500159011001700164020001800181020001400199039000500213020000700218005001900225 005001900244013000700263#VV10.15546#9000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh#Dnh cho tr t 24 - 36 thng#Trn Th Ngc Trm, Chu Th Hn g Nhung#^aH.#^aGio dc#2010#^a12tr.^b21x30cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#oa nh#Ma h#Trn Th Ngc Trm#Chu Th Hng Nhung#266637## 00547000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020034000400030030000740070034001040080005001380090011001430100 00500154011001700159020001800176020001400194039000500208020000800213005001600221 005001700237020000800254013000700262#VV10.15547#9000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh#Dnh cho tr t 24 - 36 thng#Phng Th Tng, V Th Ngc Minh#^aH.#^aGio dc#2010#^a12tr.^b21x30cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#oanh# dng#Phng Th Tng#V Th Ngc Minh# chi#266638## 00540000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020034000400030030000740070040001040080005001440090011001490100 00500160011001700165020001800182020001400200039000500214020000900219005001800228 005002100246013000700267#VV10.15548#9000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh#Dnh cho tr t 24 - 36 thng#Bi Th Kim Tuyn, Nguyn Th S inh Tho#^aH.#^aGio dc#2010#^a12tr.^b21x30cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#o anh#Gia nh#Bi Th Kim Tuyn#Nguyn Th Sinh Tho#266639## 00538000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020034000400030030000740070026001040080005001300090011001350100 00500146011001700151020001800168020001400186039000500200020000400205005001200209 005001300221013000700234020000300241020000400244#VV10.15549#9000#Vi?t#B200K#372 .21#^214#B khm ph mi trng xung quanh#Dnh cho tr t 24 - 36 thng#L Thu Hin, V Yn Khanh#^aH.#^aGio dc#2010#^a12tr.^b21x30cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#oanh#Rau#L Thu Hin#V Yn Khanh#266640#C#Qu## 00862000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020063000490070077001120080005001890090011001940100 00500205011001800210020000700228020001900235039000500254021014500259020000700404 00500170041100500160042801500330044402000190047700500160049600500170051201300070 0529#VV10.15551#VV10.15550#24600#Vi?t#H561D#530#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn vt l lp 10#Nguyn Trng Su (ch.b.), Nguyn Hi Chu, Nguyn Vn Phn, Nguyn Sinh Qun#^aH.#^aGio dc#2010#^a152tr.^b21x29cm#Vt l# Ti liu tham kho#oanh#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn vt l lp 10#Lp 10#Nguyn Trng Su#Nguyn Hi Chu#TTS ghi: B Gio dc v o t o#Ti liu hng dn#Nguyn Vn Phn#Nguyn Sinh Qun#266641## 00862000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020063000490070077001120080005001890090011001940100 00500205011001800210020000700228020001900235039000500254021014500259020000700404 00500170041100500160042801500330044402000190047700500160049600500170051201300070 0529#VV10.15552#VV10.15553#24600#Vi?t#H561D#530#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn vt l lp 11#Nguyn Trng Su (ch.b.), Nguyn Hi Chu, Nguyn Vn Phn, Nguyn Sinh Qun#^aH.#^aGio dc#2010#^a152tr.^b21x29cm#Vt l# Ti liu tham kho#oanh#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn vt l lp 11#Lp 11#Nguyn Trng Su#Nguyn Hi Chu#TTS ghi: B Gio dc v o t o#Ti liu hng dn#Nguyn Vn Phn#Nguyn Sinh Qun#266642## 00863000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020063000490070077001120080005001890090011001940100 00500205011001900210020000700229020001900236039000500255021014500260020000700405 00500170041200500160042901500330044502000190047800500160049700500170051301300070 0530#VV10.15554#VV10.15555#24600#Vi?t#H561D#530#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn vt l lp 12#Nguyn Trng Su (ch.b.), Nguyn Hi Chu, Nguyn Vn Phn, Nguyn Sinh Qun#^aH.#^aGio dc#2010#^a2168tr.^b21x29cm#Vt l #Ti liu tham kho#oanh#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn vt l lp 12#Lp 12#Nguyn Trng Su#Nguyn Hi Chu#TTS ghi: B Gio dc v o t o#Ti liu hng dn#Nguyn Vn Phn#Nguyn Sinh Qun#266643## 00809000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010013000490020026000620030039000880070045001270080 00500172009001100177010000500188011001500193020000700208020001900215039000500234 021021000239020002000449005001500469005001600484013000700500#VV10.15556#VV10.155 57#40000#Vi?t#C460S#535#^214#Cao Long Vn#C s quang hc phi tuyn#Dng cho si nh vin v hc vin cao hc#Cao Long Vn, inh Xun Khoa, M. Trippenbach#^aH.#^a Gio dc#2010#^a215tr.^b24cm#Vt l#Ti liu tham kho#oanh#Trnh by v c tr ng ca cc mi trng tn sc quang hc; s lan truyn tuyn tnh trong cc mi trng bt ng hng; cm phi tuyn trong m hnh Lorentz v m hnh lng t ca cc cm phi tuyn...#Quang hc phi tuyn#inh Xun Khoa#Trippenbach, M. #266644## 00670000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010012000530020018000650070012000830080005000950090 01100100010000500111011001500116020001000131039000500141021018000146020000800326 020002200334013000700356020001100363020000600374#VV10.15558#VV10.15559#37000#Vi ?t#NGH307V#372.6#^214#H Ngc i#Nghip v s phm#H Ngc i#^aH.#^aGio dc# 2010#^a275tr.^b21cm#Nghip v#oanh#Gii thiu v nghip v s phm hin i. Ph ng php ging dy cc bi hc mn ting Vit lp 1 v ting, m, vn v nguyn m i. Cc mi quan h c bn trong gio dc hin i#S phm#Phng php ging dy#266645#Ting Vit#Lp 1## 00681000000000265000450002600110000002600110001102102180002202000180024002000100 02580140007002680410005002751810008002800820006002888080005002940010012002990020 03300311007001200344008000500356009001100361010000500372011001500377020001100392 039000500403013000700408#VV10.15560#VV10.15561#nh hng l thuyt v nn gio dc tiu hc u th k 21. Vn nghip v s phm v vic hc trong gio dc hin i. Cng ngh hc cho mn ting Vit lp 1. T hc, t chc thc tin vic hc v chuyn hc thut#Gio dc tiu hc#Th k 21#25000#Vi?t#GI-108D#372.6#^ 214#H Ngc i#Gio dc tiu hc u th k XXI#H Ngc i#^aH.#^aGio dc#201 0#^a175tr.^b21cm#Ting Vit#oanh#266646## 00701000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010012000490020014000610070012000750220004000870080 00500091009001100096010000500107011001500112021023500127020000900362020000800371 020000800379039000500387013000700392005001200399#VV10.15562#VV10.15563#52000#Vi ?t#C455N#370#^214#H Ngc i#Cng ngh hc#H Ngc i#T.1#^aH.#^aGio dc#2010 #^a327tr.^b21cm#Trnh by cc khi nim, l lun theo quan im ca tc gi v s n phm gio dc, nghip v s phm, cng ngh gio dc, vic dy, cng ngh ca vic hc, gio dc nh trng, gio dc gia nh gio dc c truyn, gio dc h in i...#Gio dc#Hc tp#L lun#oanh#266647#H Ngc i## 00711000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010012000490020019000610070012000800220004000922210 01900096008000500115009001100120010000500131011001500136021020900151020000900360 020000800369020000800377039000500385013000700390005001200397#VV10.15564#VV10.155 65#33000#Vi?t#C455N#370#^214#H Ngc i#Cng ngh gio dc#H Ngc i#T.1#n h hng l lun#^aH.#^aGio dc#2010#^a151tr.^b24cm#Trnh by cc vn mang t nh cht nh hng trong cng ngh gio dc. a ra cc quan im v nhng phn tch thuc lnh vc gio dc ca chnh tc gi v ca hai tc gi nc ngoi l Galperin v avov#Gio dc#Hc tp#L lun#oanh#266648#H Ngc i## 00691000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010012000490020019000610070012000800220004000922210 01600096008000500112009001100117010000500128011001500133021017800148020000900326 020000800335020002200343039000500365013000700370005001200377#VV10.15566#VV10.155 67#67000#Vi?t#C455N#370#^214#H Ngc i#Cng ngh gio dc#H Ngc i#T.2#K thut c bn#^aH.#^aGio dc#2010#^a303tr.^b24cm#Trnh by cc gii php thc ti n v k thut c bn ca cng ngh gio dc v thit k bi hc, t chc tit h c, hot ng hc... Cng ngh gio dc trong mn ting Vit lp 1#Gio dc#Hc tp#Phng php ging dy#oanh#266649#H Ngc i## 00632000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010012000520020019000640070012000830080005000950090 01100100010000500111011001500116020000900131039000500140021019300145020001100338 020001000349013000700359#VV10.15569#VV10.15568#45500#Vi?t#T120L#370.15#^214#H Ngc i#Tm l hc dy hc#H Ngc i#^aH.#^aGio dc#2010#^a215tr.^b24cm#Gio dc#oanh#Phn tch qu trnh vn ng, s chuyn ho ca hot ng v phng th c pht trin ca tr em, t a ra nhng phng php, k thut ging dy m bo tnh ti u ca qu trnh gio dc#Tm l hc#Ging dy#266650## 00659000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460010012000510020019000630070012000820080005000940090 01100099010000500110011001500115020000900130039000500139021021000144020001000354 020002200364013000700386#VV10.15570#VV10.15571#49000#Vi?t#GI-103P#370#^214#H N gc i#Gii php gio dc#H Ngc i#^aH.#^aGio dc#2010#^a231tr.^b24cm#Gio dc#oanh#Trnh by cc gii php, khi nim khoa hc hin i v gio dc tr em trong nh trng ph thng cng nh nhng gii php mang tnh cht l lun, k thut, t chc thc hin l thuyt i i vi thc tin#Gii php#Gio dc h c hin i#266651## 00653000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020014000570030078000710070045001490080005001940090 01100199010000500210011001500215020001700230020000900247005001200256005001300268 039000500281020000400286005001500290005001300305005001400318013000700332#VV10.15 573#VV10.15572#48000#Vi?t#T312B#895.9221008#^214#Tnh bin hc#Th ot gii, t h vo chung kho, th hng ng cuc thi th khuyn hc 2010# Trng Am, Lng Th An, Phm Qunh Anh...#^aH.#^aGio dc#2010#^a472tr.^b21cm#Vn hc hin i# Vit Nam# Trng Am#Lng Th An#oanh#Th#Phm Qunh Anh#Phm nh n#Nguyn Ki m u#266652## 00770000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510010012000560020036000680030051001040070012001550080 00500167009001100172010000500183011001500188020001700203020000900220039000500229 021017100234020001900405020000800424020000800432020000900440013000700449#VV10.15 575#VV10.15574#66000#Vi?t#H523C#895.922134#^214#H Minh c#Huy Cn - Ngn la thing khng tt#Chuyn lun, tr chuyn v ghi chp v th Huy Cn#H Minh c# ^aH.#^aGio dc#2010#^a355tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#oanh#Gm nhng bi vit, ghi chp v nghin cu v nhng chng ng sng tc th ca nh th Huy Cn. Phn tch nhng gi tr trong phong cch th v ngn ng th ca Huy Cn#Ng hin cu vn hc#Tc gi#Huy Cn#Sng tc#266653## 00788000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010012000550020039000670030046001060070012001520080 00500164009001100169010000500180011001500185020001700200020000900217039000500226 021019200231020001900423020000800442020000800450020000900458013000700467#VV10.15 576#VV10.15577#59000#Vi?t#T450H#895.92234#^214#H Minh c#T Hoi - Sc sng t o ca mt nh vn#Tr chuyn, ghi chp v nghin cu v T Hoi#H Minh c#^aH .#^aGio dc#2010#^a311tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#oanh#Gm nhng bi vi t, ghi chp v nghin cu v s nghip sng tc ca nh vn T Hoi. Nhng sng to trong c im ngh thut vit vn ca T Hoi cch cu trc cu v cht lc v ngn ng#Nghin cu vn hc#Tc gi#T Hoi#Sng tc#266654## 00602000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020017000490070061000660080005001270090011001320100005001430110 01500148020001700163020000400180005000700184039000500191019000900196020000400205 005001900209005001300228005001100241005001700252006001200269013000700281#VV10.15 578#VV10.15579#Vi?t#TH460N#891.71008#^214#Th Nga chn lc#Puskin, Niclai Nhecr axp, Afanaxi Ft... ; Thi B Tn dch#^aH.#^aGio dc#2010#^a847tr.^b21cm#Vn hc hin i#Nga#Puskin#oanh#Dch Nga#Th#Nhecraxp, Niclai#Ft, Afanaxi#Chutse p, F#Tnxti, Alcxy#Thi B Tn#266655## 00638000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820008000428080005000500020017000550070072000720080005001440090011001490100 00500160011001500165020001700180020000400197005002100201039000500222019000900227 02000040023601300070024000500150024700500150026200500120027700500110028900600120 0300#VV10.15580#VV10.15581#226000#Vi?t#TH460A#821.008#^214#Th Anh chn lc#Wil liam Shakespeare, William Blake, William Yeats... ; Thi B Tn dch#^aH.#^aGio dc#2010#^a779tr.^b21cm#Vn hc hin i#Anh#Shakespeare, William#oanh#Dch Anh #Th#266656#Blake, William#Yeats, William#Suckling, J#Herrick, K#Thi B Tn## 00655000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480010016000530020038000690070016001070080005001230090 01100128010000500139011001500144020000900159039000500168021018800173020001300361 020000800374013000700382#VV10.15583#VV10.15582#125000#Vi?t#K250C#510.92#^214#Ng uyn Duy Tin#K chuyn v ton v cc nh ton hc#Nguyn Duy Tin#^aH.#^aGio dc#2010#^a311tr.^b21cm#Ton hc#oanh#Gm 20 cu chuyn vit v nhng ti to n hc hp dn v a dng, gip chng ta bc u tm hiu v lch s ton hc v mt s nh ton hc v i ni ting trn th gii v Vit Nam#Nh ton hc#L ch s#266657## 00559000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020011000420030013000530070045000660080005001110090011001160100 00500127011001400132012004100146020001800187020000900205005001100214039000500225 020001300230005000900243005001000252013000700262#VV10.15584#5000#Vi?t#T452#895 .9223#^214#Ti i hc#Truyn tranh#Li: Thanh Tnh ; Tranh: Quc Tm, Minh Hng# ^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b21cm#T Truyn tranh vn hc trong nh trng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Thanh Tnh#oanh#Truyn tranh#Quc Tm#Minh Hng#266658## 00505000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020015000400070044000550080005000990090011001040100005001150110 01400120020001100134005001400145039000500159004001800164020001400182005001800196 020001800214013000700232#VV10.15585#6000#Vi?t#T550#372.21#^214#T in ca b# V Quang Vinh ; Minh ho: Nguyn Quang Vinh#^aH.#^aGio dc#2010#^a47tr.^b21cm#T ing vit#V Quang Vinh#oanh#Ti bn ln th 9#Sch mu gio#Nguyn Quang Vinh#G io dc mu gio#266659## 00534000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400030009000650070026000740080005001000090011001050100 00500116011001400121020001800135005000900153039000500162020001400167005001000181 015005400191020000400245013000700249#VV10.15586#5200#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph v nhn bit#Tri cy#B.s.: Hng Thu, Thu Trang#^aH.#^aGio dc#2010#^a 15tr.^b21cm#Gio dc mu gio#Hng Thu#oanh#Sch mu gio#Thu Trang#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Qu#266660## 00548000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400030019000650070026000840080005001100090011001150100 00500126011001400131020001800145005000900163039000500172020001400177005001000191 015005400201020000800255013000700263#VV10.15587#5200#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph v nhn bit#Con vt quen thuc#B.s.: Hng Thu, Thu Trang#^aH.#^aGio d c#2010#^a15tr.^b21cm#Gio dc mu gio#Hng Thu#oanh#Sch mu gio#Thu Trang#T TS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Con vt#266661## 00548000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400030008000650070026000730080005000990090011001040100 00500115011001400120020001800134005000900152039000500161020001400166020000400180 005001000184015005400194020000300248013000700251#VV10.15588#5200#Vi?t#B200K#372 .21#^214#B khm ph v nhn bit#Rau, c#B.s.: Hng Thu, Thu Trang#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b21cm#Gio dc mu gio#Hng Thu#oanh#Sch mu gio#Rau#Thu Tra ng#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#C#266662## 00542000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400070054000610080005001150090011001200100005001310110 01400136012002800150020001800178005001000196039000500206020001400211020000700225 005001000232005001500242013000700257#VV10.15589#6600#Vi?t#M458T#372.21#^214#123 v nhng cy bt#B.s.: Trang Lm, Minh Tho ; V tranh: ng Hng Qun#^aH.#^aG io dc#2010#^a24tr.^b24cm#Gip b lm quen vi ch s#Gio dc mu gio#Trang L m#oanh#Sch mu gio#Ch s#Minh Tho#ng Hng Qun#266663## 00625000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020025000420070044000670080005001110090011001160100005001270110 01400132012005700146020001800203020000500221039000500226004001800231020001400249 020000500263005001500268005001200283020002100295013000700316#VV10.15590#10000#V i?t#CH527C#372.21#^214#Chuyn ch Bm, c Nhn#Nguyn Nh Mai b.s. ; V tranh: T Huy Long#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b24cm#Khi chng t l tr con. Sch dn g cho la tui mu gio#Gio dc mu gio#Nhn#oanh#Ti bn ln th 2#Sch mu g io#Bm#Nguyn Nh Mai#T Huy Long#Khoa hc thng thc#266664## 00714000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400070077000610080005001380090011001430100005001540110 01400159012007600173020001100249020000900260005001500269039000500284004001800289 02000140030702000080032102000100032900500120033900500120035100500180036301300070 0381#VV10.15591#5900#Vi?t#G125V#372.21#^214#Gu v hai ngi bn#B.s.: ng Thu Qunh, Thm V Can, C Th Thu ; V tranh: Nhm Handpictures#^aH.#^aGio dc#2 010#^a23tr.^b21cm#B tp c, tp k chuyn v lm quen vi ch ci. Kho tng tr uyn ng ngn#Ting Vit#Mu gio#ng Thu Qunh#oanh#Ti bn ln th 1#Sch mu gio#Tp c#K chuyn#Thm V Can#C Th Thu#Nhm Handpictures#266665## 00712000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020018000410070077000590080005001360090011001410100005001520110 01400157012007600171020001100247020000900258005001500267039000500282004001800287 02000140030502000080031902000100032700500120033700500120034900500180036101300070 0379#VV10.15592#5900#Vi?t#CH500C#372.21#^214#Ch chut tham n#B.s.: ng Thu Q unh, Thm V Can, C Th Thu ; V tranh: Nhm Handpictures#^aH.#^aGio dc#201 0#^a24tr.^b21cm#B tp c, tp k chuyn v lm quen vi ch ci. Kho tng truy n ng ngn#Ting Vit#Mu gio#ng Thu Qunh#oanh#Ti bn ln th 1#Sch mu g io#Tp c#K chuyn#Thm V Can#C Th Thu#Nhm Handpictures#266666## 00757000000000349000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020011000400030013000510070077000640040018001410080005001590090 01100164010000500175011001400180020000900194020000800203020001400211005001500225 00500120024001200760025202000090032802000160033700500120035300500180036501300070 0383039000600390020001100396#VV10.15593#5900#Vi?t#R501V#372.21#^214#Ra v th# Truyn tranh#B.s.: ng Thu Qunh, Thm V Can, C Th Thu ; V tranh: Nhm Han dpictures#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b21cm#Mu gio#Ch ci# Sch mu gio#ng Thu Qunh#Thm V Can#B tp c, tp k chuyn v lm quen v i ch ci. Kho tng truyn ng ngn#Vit Nam#Truyn ng ngn#C Th Thu#Nhm H andpictures#266667#TDung#Ting Vit## 00769000000000349000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020023000400030013000630070077000760040018001530080005001710090 01100176010000500187011001400192020000900206020000800215020001400223005001500237 00500120025201200760026402000090034002000160034900500120036500500180037701300070 0395039000600402020001100408#VV10.15594#5900#Vi?t#R501V#372.21#^214#Ra v hai c vt tri#Truyn tranh#B.s.: ng Thu Qunh, Thm V Can, C Th Thu ; V tra nh: Nhm Handpictures#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b21cm#Mu g io#Ch ci#Sch mu gio#ng Thu Qunh#Thm V Can#B tp c, tp k chuyn v lm quen vi ch ci. Kho tng truyn ng ngn#Vit Nam#Truyn ng ngn#C Th Thu#Nhm Handpictures#266668#TDung#Ting Vit## 00788000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200070 00308080005000370020068000420070034001100040018001440080005001620090011001670100 00500178011001400183021018600197020001800383020001800401020001000419020000400429 020000700433005001700440005001600457013000700473039000600480#VV10.15595#9600#Vi ?t#GI-521B#372.21#^214#Gip b tm hiu v bo v mi trng qua truyn k, th ca, cu #Trn Th Thu Ho, ng Lan Phng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2 010#^a48tr.^b24cm#Bao gm cc cu chuyn, bi th, cu gip tr bit yu qu, gn gi vi mi trng, bit nh gi cc hnh vi tt, xu ca con ngi trong vic chm sc, bo v mi trng xung quanh#Gio dc mu gio#Bo v mi trng# Truyn k#Th#Cu #Trn Th Thu Ho#ng Lan Phng#266669#TDung## 00753000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020022000400030013000620070086000750080005001610090011001660100 00500177011001400182012004900196015005400245020001800299020001300317020001400330 00500090034400500160035300500190036900500130038801300070040103900060040802000130 0414#VV10.15596#6600#Vi?t#B101V#372.21#^214#Bc Vt xm lch bch#Truyn tranh# S.t., b.s.: Hng Thu, Nguyn Thu Hng ; Th: Trn Th Bch Thu ; Tranh: Trn Xu n Du#^aH.#^aGio dc#2010#^a11tr.^b26cm#T sch B rn luyn k nng sng. Bit vng li#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Gio dc mu gi o#Truyn tranh#Sch mu gio#Hng Thu#Nguyn Thu Hng#Trn Th Bch Thu#Trn Xu n Du#266670#TDung#K nng sng## 00817000000000337000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020018000410030013000590070112000720080005001840090011001890100 00500200011001400205012005300219015005400272020001800326020001300344020001400357 00500130037100500160038400500170040000500180041700500180043501300070045303900060 0460020001300466#VV10.15597#8200#Vi?t#KH300M#372.21#^214#Khi m sinh em b#Truy n tranh#S.t., b.s.: Phan Lan Anh, Nguyn Thu Hng ; Li: Dng Trung Kin ; Tra nh: Nguyn Tin Thnh, Nguyn Thanh Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b26cm#T s ch B rn luyn k nng sng. Tnh cm gia nh#TTS ghi: B Gio dc v o t o. V Gio dc Mm non#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Sch mu gio#Phan Lan Anh #Nguyn Thu Hng#Dng Trung Kin#Nguyn Tin Thnh#Nguyn Thanh Hng#266671#TDu ng#K nng sng## 00650000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410030013000620070042000750080005001170090011001220100 00500133011001400138012005000152015005400202020001800256020001300274020001400287 005000900301005001200310013000700322039000600329020001300335#VV10.15598#8200#Vi ?t#CH303M#372.21#^214#Chic m v li cho#Truyn tranh#S.t., b.s.: Hng Thu ; T ranh: V Th Ngc#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b26cm#T sch B rn luyn k nn g sng. B l b ngoan#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Gi o dc mu gio#Truyn tranh#Sch mu gio#Hng Thu#V Th Ngc#266672#TDung#K n ng sng## 00753000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400030013000560070088000690080005001570090011001620100 00500173011001400178012005100192015005400243020001800297020001300315020001400328 00500130034200500160035500500170037100500130038801300070040103900060040802000130 0414#VV10.15599#8200#Vi?t#V314C#372.21#^214#Vt con ni di#Truyn tranh#S.t., b.s.: Phan Lan Anh, Nguyn Thu Hng ; Th: Trng Quang Th ; Tranh: Trn Xun D u#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b26cm#T sch B rn luyn k nng sng. Tnh tru ng thc#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Gio dc mu gio# Truyn tranh#Sch mu gio#Phan Lan Anh#Nguyn Thu Hng#Trng Quang Th#Trn Xu n Du#266673#TDung#K nng sng## 00714000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400030013000640070066000770080005001430090011001480100 00500159011001400164012005300178015005400231020001800285020001300303020001400316 005001300330005001600343005001500359013000700374039000600381020001300387#VV10.15 600#6600#Vi?t#V300S#372.21#^214#V sao b Bin nn khc?#Truyn tranh#S.t., b.s. : Phan Lan Anh, Nguyn Thu Hng ; Tranh: o Xun Thnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a1 1tr.^b26cm#T sch B rn luyn k nng sng. B vui n trng#TTS ghi: B Gi o dc v o to. V Gio dc Mm non#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Sch mu gi o#Phan Lan Anh#Nguyn Thu Hng#o Xun Thnh#266674#TDung#K nng sng## 00678000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400030013000560070051000690080005001200090011001250100 00500136011001400141012004800155015005400203020001800257020001300275020001400288 005001400302005000900316005001300325013000700338039000600345020001300351#VV10.15 601#8200#Vi?t#B105G#372.21#^214#Bn G chm ch#Truyn tranh#Li: Nguyn S Tu , Hng Thu ; Tranh: Trn Xun Du#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b26cm#T sch B r n luyn k nng sng. Yu lao ng#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio d c Mm non#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Sch mu gio#Nguyn S Tu#Hng Thu#Tr n Xun Du#266675#TDung#K nng sng## 00706000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400030013000610070065000740080005001390090011001440100 00500155011001400160012005000174015005400224020001800278020001300296020001400309 005000900323005001600332005001800348013000700366039000600373020001300379#VV10.15 602#8200#Vi?t#M462B#372.21#^214#Mi bn n chi nh#Truyn tranh#S.t., b.s.: H ng Thu, Nguyn Thu Hng ; Tranh: Nguyn Thanh Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr. ^b26cm#T sch B rn luyn k nng sng. Yu qu bn b#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Sch mu gio#Hng Thu#Nguyn Thu Hng#Nguyn Thanh Hng#266676#TDung#K nng sng## 00718000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400030013000560070072000690080005001410090011001460100 00500157011001400162012005300176015005400229020001800283020001300301020001400314 005001300328005001600341013000700357005002100364039000600385020001300391#VV10.15 603#6600#Vi?t#C430Y#372.21#^214#Con yu m lm!#Truyn tranh#S.t., b.s.: Phan L an Anh, Nguyn Thu Hng ; Tranh: Phm Th Minh Nguyt#^aH.#^aGio dc#2010#^a11t r.^b26cm#T sch B rn luyn k nng sng. B khng khc nh#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Sch mu gio #Phan Lan Anh#Nguyn Thu Hng#266677#Phm Th Minh Nguyt#TDung#K nng sng## 00639000000000337000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020025000410070052000660220004001182210004001220040018001260080 00500144009001100149010000500160011001400165012002500179020000900204020001100213 02000070022402000140023100500090024500500130025400500120026701300070027903900060 0286020000900292#VV10.15604#6800#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch th gii thc v t# Quyn b.s. ; Minh ho: Trn Xun Du, nhm ho s#Q.1#Hoa#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aGio dc#2010#^a24tr.^b24cm#B tp t mu v gii #Mu gio#Tp t mu #Cu #Sch mu gio# Quyn#Trn Xun Du#Nhm ho s#266678#TDung#Thc vt## 00654000000000337000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020025000410070052000660220004001182210014001220040018001360080 00500154009001100159010000500170011001400175012002500189020000900214020001100223 02000070023402000140024100500090025500500130026400500120027701300070028903900060 0296020001400302#VV10.15605#5500#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch th gii ng v t# Quyn b.s. ; Minh ho: Trn Xun Du, nhm ho s#Q.1#ng vt nui#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a16tr.^b24cm#B tp t mu v gii #Mu gio# Tp t mu#Cu #Sch mu gio# Quyn#Trn Xun Du#Nhm ho s#266679#TDung# ng vt nui## 00632000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020025000410070052000660220004001182210018001220040018001400080 00500158009001100163010000500174011001400179012002500193020000900218020001100227 02000070023802000140024500500090025900500130026800500120028101300070029303900060 0300#VV10.15606#5500#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch th gii ng vt# Quyn b.s. ; Minh ho: Trn Xun Du, nhm ho s#Q.2#ng vt hoang d#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a16tr.^b24cm#B tp t mu v gii #Mu gio#Tp t m u#Cu #Sch mu gio# Quyn#Trn Xun Du#Nhm ho s#266680#TDung## 00639000000000337000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020025000410070052000660220004001182210009001220040018001310080 00500149009001100154010000500165011001400170012002500184020000900209020001100218 02000070022902000140023600500090025000500130025900500120027201300070028403900060 0291020000400297#VV10.15607#6800#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch th gii thc v t# Quyn b.s. ; Minh ho: Trn Xun Du, nhm ho s#Q.2#Tri cy#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a24tr.^b24cm#B tp t mu v gii #Mu gio#Tp t mu#Cu #Sch mu gio# Quyn#Trn Xun Du#Nhm ho s#266681#TDung#Qu## 00659000000000337000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020025000410070052000660220004001182210024001220040018001460080 00500164009001100169010000500180011001400185012002500199020000900224020001100233 02000070024402000140025100500090026500500130027400500120028701300070029903900060 0306020000900312#VV10.15608#5500#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch th gii ng v t# Quyn b.s. ; Minh ho: Trn Xun Du, nhm ho s#Q.3#ng vt sng di n c#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a16tr.^b24cm#B tp t mu v gii #Mu gio#Tp t mu#Cu #Sch mu gio# Quyn#Trn Xun Du#Nhm ho s#2666 82#TDung#ng vt## 00642000000000337000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020025000410070052000660220004001182210007001220040018001290080 00500147009001100152010000500163011001400168012002500182020000900207020001100216 02000070022702000140023400500090024800500130025700500120027001300070028203900060 0289020000900295#VV10.15609#6800#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch th gii thc v t# Quyn b.s. ; Minh ho: Trn Xun Du, nhm ho s#Q.3#Rau c#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a24tr.^b24cm#B tp t mu v gii #Mu gio#Tp t mu#Cu #Sch mu gio# Quyn#Trn Xun Du#Nhm ho s#266683#TDung#Thc vt ## 00656000000000337000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020025000410070052000660220004001182210021001220040018001430080 00500161009001100166010000500177011001400182012002500196020000900221020001100230 02000070024102000140024800500090026200500130027100500120028401300070029603900060 0303020000900309#VV10.15610#5500#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch th gii ng v t# Quyn b.s. ; Minh ho: Trn Xun Du, nhm ho s#Q.4#Nhng con vt b nh# Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a16tr.^b24cm#B tp t mu v gii #M u gio#Tp t mu#Cu #Sch mu gio# Quyn#Trn Xun Du#Nhm ho s#266684# TDung#ng vt## 00645000000000337000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020025000410070052000660220004001182210014001220040018001360080 00500154009001100159010000500170011001400175012002500189020000900214020001100223 02000070023402000140024100500090025500500130026400500120027701300070028903900060 0296020000500302#VV10.15611#5500#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch th gii ng v t# Quyn b.s. ; Minh ho: Trn Xun Du, nhm ho s#Q.5#Cc loi chim#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a16tr.^b24cm#B tp t mu v gii #Mu gio# Tp t mu#Cu #Sch mu gio# Quyn#Trn Xun Du#Nhm ho s#266685#TDung#C him## 00626000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020030000410070052000710040018001230080005001410090011001460100 00500157011001400162012002500176020000900201020001100210020000700221020001400228 005000900242005001300251005001200264013000700276039000600283020002300289#VV10.15 612#5500#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch phng tin giao thng# Quyn b.s. ; Minh ho: Trn Xun Du, nhm ho s#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a16t r.^b24cm#B tp t mu v gii #Mu gio#Tp t mu#Cu #Sch mu gio# Qu yn#Trn Xun Du#Nhm ho s#266686#TDung#Phng tin giao thng## 00618000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020033000410070052000740040018001260080005001440090011001490100 00500160011001400165012002500179020000900204020001100213020000700224020001400231 005000900245005001300254005001200267013000700279039000600286020001200292#VV10.15 613#6800#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch gia nh dng gia nh# Quyn b.s. ; Minh ho: Trn Xun Du, nhm ho s#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a 24tr.^b24cm#B tp t mu v gii #Mu gio#Tp t mu#Cu #Sch mu gio# Quyn#Trn Xun Du#Nhm ho s#266687#TDung# gia dng## 00818000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020031000420070048000730040018001210080005001390090011001440100 00500155011001400160012005800174021017800232020001800410020000900428020001400437 005001500451005001600466020002100482013000700503039000600510#VV10.15614#10000#V i?t#NH556C#372.21#^214#Nhng con th nh ni hoang d#Nguyn Nh Mai b.s. ; V t ranh: Nguyn Kim Dun#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b24cm#Khi c hng t l tr con : Sch dng cho la tui mu gio#Gm nhng cu chuyn vi nh iu hnh v ng nghnh gip b tm hiu v s ra i, ni sng, cch kim mi c a mt s loi vt nh: h con, kh, nga vn, s t, voi, gu trng...#ng vt hoang d#Mu gio#Sch mu gio#Nguyn Nh Mai#Nguyn Kim Dun#Khoa hc thng t hc#266688#TDung## 00788000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020024000420070049000660040018001150080005001330090011001380100 00500149011001400154012005800168021016200226020000900388020000900397020001400406 005001500420005001700435020002100452013000700473039000600480#VV10.15615#10000#V i?t#NH556B#372.21#^214#Nhng bn nh quanh nh#Nguyn Nh Mai b.s. ; V tranh: N guyn Qunh My#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b24cm#Khi chng t l tr con : Sch dng cho la tui mu gio#Gm nhng cu chuyn vi nhiu h nh v ng nghnh gip b tm hiu v s ra i, ni sng, cch kim mi ca mt s loi vt nh: g, th, mo, nga, ch, vt...#ng vt#Mu gio#Sch mu gio #Nguyn Nh Mai#Nguyn Qunh My#Khoa hc thng thc#266689#TDung## 00806000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020021000420070050000630040018001130080005001310090011001360100 00500147011001400152012005800166021018500224020000500409020000900414020002100423 020001400444005001500458005001800473013000700491039000600498#VV10.15616#10000#V i?t#CH513T#372.21#^214#Chng t c i cnh#Nguyn Nh Mai b.s. ; V tranh: Nguy n Khnh Ton#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b24cm#Khi chng t l tr con : Sch dng cho la tui mu gio#Gm nhng cu chuyn vi nhiu hnh v ng nghnh gip b tm hiu v s ra i, ni sng, cch kim mi ca mt s loi vt nh: chim rui t hon, chim yn hng, cnh ct, i bng...#Chim#Mu g io#Khoa hc thng thc#Sch mu gio#Nguyn Nh Mai#Nguyn Khnh Ton#266690#T Dung## 00819000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020027000420070047000690040018001160080005001340090011001390100 00500150011001400155012005800169021017900227020000900406020000300415020000900418 020002100427020001400448005001500462005001500477013000700492039000600499#VV10.15 617#10000#Vi?t#CH513T#372.21#^214#Chng t tung tng bi li#Nguyn Nh Mai b.s . ; V tranh: Phm Ngc Tun#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b24c m#Khi chng t l tr con : Sch dng cho la tui mu gio#Gm nhng cu chuyn vi nhiu hnh v ng nghnh gip b tm hiu v s ra i, ni sng, cch kim mi ca mt s loi vt nh c bng, c hi, c chui, c nga, c heo con...# ng vt#C#Mu gio#Khoa hc thng thc#Sch mu gio#Nguyn Nh Mai#Phm Ngc Tun#266691#TDung## 00782000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020023000420070048000650040018001130080005001310090011001360100 00500147011001400152012005800166021014000224020000900364020000700373020000900380 020002100389020001400410005001500424005001600439013000700455039000600462#VV10.15 618#10000#Vi?t#CH527R#372.21#^214#Chuyn rn, chuyn ra#Nguyn Nh Mai b.s. ; V tranh: Nguyn Kim Dun#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b24cm#K hi chng t l tr con : Sch dng cho la tui mu gio#Gm nhng cu chuyn v i nhiu hnh v ng nghnh gip b tm hiu v s ra i, ni sng, cch kim m i ca mt s loi vt nh rn v ra#ng vt#B st#Mu gio#Khoa hc thng th c#Sch mu gio#Nguyn Nh Mai#Nguyn Kim Dun#266692#TDung## 00623000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200110 00288080005000390020015000440030013000590070057000720080005001290090011001340100 00500145011001400150020001700164020001500181005001700196005001500213020000900228 004001800237020001800255020001300273005001000286013000700296039000600303#VL10.01 798#9000#Vi?t#105N#398.209597#^214#n ngng tri#Truyn tranh#Li: L Th nh Tuyt, ng Thu Qunh ; Tranh: Bch Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b28cm#Vn hc dn gian#Truyn c tch#L Th nh Tuyt#ng Thu Qunh#Vit Nam#Ti bn l n th 5#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Bch Hng#266693#TDung## 00594000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020020000420070055000620080005001170090011001220100005001330110 01400138020000900152020001800161020000400179005001900183005001600202015005400218 020000900272013000700281039000600288020001000294#VL10.01799#16500#Vi?t#TR527K#3 72.21#^214#Truyn k nh tr#Nguyn Th Mai Chi s.t., b.s. ; Tranh: Nguyn Kim Dun#^aH.#^aGio dc#2010#^a39tr.^b27cm#Mu gio#Vn hc thiu nhi#Th#Nguyn T h Mai Chi#Nguyn Kim Dun#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non #Vit Nam#266694#TDung#Truyn k## 00590000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200110 00308080005000410020017000460030013000630070044000760080005001200090011001250100 00500136011001400141020001700155020001500172005001500187005001500202020000900217 004001800226013000700244020001800251020001300269039000600282#VL10.01800#9000#Vi ?t#CH527-O#398.209597#^214#Chuyn ng Ging#Truyn tranh#Li: ng Thu Qunh ; T ranh: Phm Ngc Tun#^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b28cm#Vn hc dn gian#Truyn c tch#ng Thu Qunh#Phm Ngc Tun#Vit Nam#Ti bn ln th 6#266695#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#TDung## 00579000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020027000420070055000690080005001240090011001290100005001400110 01400145020000900159020001800168020000400186005001900190005001600209015005400225 020000900279013000700288039000600295#VL10.01801#16500#Vi?t#TH460D#372.21#^214#T h dnh cho tr nh tr#Nguyn Th Mai Chi s.t., b.s. ; Tranh: Nguyn Kim Dun #^aH.#^aGio dc#2010#^a39tr.^b27cm#Mu gio#Vn hc thiu nhi#Th#Nguyn Th Ma i Chi#Nguyn Kim Dun#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Vit Nam#266696#TDung## 00546000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020012000410030015000530070057000680080005001250090011001300100 00500141011001400146020001800160020000500178020000700183020001400190005001200204 005001300216005001400229013000700243039000600250#VL10.01802#8500#Vi?t#CH462M#37 2.21#^214#Chi m hc#Tr 4 - 6 tui#Phng Tho b.s. ; V tranh: H Huy Hong, ng Hong V#^aH.#^aGio dc#2010#^a24tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Ton#Ch s#S ch mu gio#Phng Tho#H Huy Hong#ng Hong V#266697#TDung## 00675000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020030000400070090000700220004001600040018001640080005001820090 01100187010000500198011001400203020001800217020000500235020000700240020001400247 00500200026100500190028100500160030000500090031600500110032501300070033603900060 0343#VL10.01803#8500#Vi?t#B200V#372.21#^214#B vi cc ch s t 1 n 10#Hong Th Thu Hng, Trn Th Ngc Trm, Phng Th Tng ; Minh ho: Trnh L, Hong Vit#Q.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a27tr.^b28cm#Gio dc mu gio# Ton#Ch s#Sch mu gio#Hong Th Thu Hng#Trn Th Ngc Trm#Phng Th Tng #Trnh L#Hong Vit#266698#TDung## 00675000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020030000400070090000700220004001600040018001640080005001820090 01100187010000500198011001400203020001800217020000500235020000700240020001400247 00500200026100500190028100500160030000500090031600500110032501300070033603900060 0343#VL10.01804#8000#Vi?t#B200V#372.21#^214#B vi cc ch s t 1 n 10#Hong Th Thu Hng, Trn Th Ngc Trm, Phng Th Tng ; Minh ho: Trnh L, Hong Vit#Q.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b28cm#Gio dc mu gio# Ton#Ch s#Sch mu gio#Hong Th Thu Hng#Trn Th Ngc Trm#Phng Th Tng #Trnh L#Hong Vit#266699#TDung## 00494000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020011000400030011000510070024000620040018000860080005001040090 01100109010000500120011001400125015003300139020000700172020000900179020001400188 005001900202013000700221#VL10.01805#5500#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu#Tr di 6#Nguyn Th Mai Chi b.s.#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a24tr.^b3 0cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#T mu#Mu gio#Sch mu gio#Nguyn Th Ma i Chi#266700## 00987000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020063000530030011001160070053001270040019001800080 00500199009001100204010000500215011001500220015003300235020001800268020001800286 02000130030400500150031700500130033200500120034500500140035700500190037103900050 0390013000700395021017400402020002200576020001500598#VL10.01807#VL10.01806#30500 #Vi?t#CH561T#372.21#^214#Chng trnh chm sc gio dc mu gio v hng dn t hc hin#3 - 4 tui#Trn Th Trng, Phm Th Su (ch.b.), L Thu Hin...#Ti bn ln th 16#^aH.#^aGio dc#2010#^a167tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to #Gio dc mu gio#Chm sc sc kho#Chng trnh#Trn Th Trng#Phm Th Su#L Thu Hin#Phan Vit Hoa#Nguyn Minh Nguyt#Thu#266701#Hng dn thc hin chn g trnh chm sc gio dc mu gio, tr em t 3-4 tui nh: ch sinh hot, gi o dc pht trin, hot ng vui chi, hc tp, lao ng, m nhc...#Phng php ging dy#Sch gio vin## 00701000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020049000520030011001010070053001120040019001650080 00500184009001100189010000500200011001500205020000900220020000900229020000800238 02000040024602000100025002000140026000500150027400500130028900500120030200500160 0314005001400330013000700344#VL10.01808#VL10.01809#20500#Vi?t#T527T#372.21#^214 #Tuyn tp tr chi, bi ht, th truyn mu gio#5 - 6 tui#Trn Th Trng, Ph m Th Su (ch.b.), L Thu Hin...#Ti bn ln th 16#^aH.#^aGio dc#2010#^a107t r.^b27cm#Mu gio#Tr chi#Bi ht#Th#Truyn k#Sch mu gio#Trn Th Trng#Ph m Th Su#L Thu Hin#Trng Kim Oanh#Bi Kim Tuyn#266702## 00854000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020079000520070065001310080005001960090011002010100 00500212011001500217021019500232020001800427020001000445020000800455005001400463 005001800477005002000495005001800515005001200533013000700545#VL10.01811#VL10.018 10#25000#Vi?t#M458S#372.21#^214#Mt s bin php hng dn t chc cc hot n g gio dc trong trng mm non#Bi Kim Tuyn, Phan Th Ngc Anh (ch.b.), Nguyn Th Cm Bch...#^aH.#^aGio dc#2010#^a139tr.^b27cm#a ra cc bin php hng dn gio vin t chc hot ng gio dc trong trng mm non theo 5 lnh vc: P ht trin th cht, pht trin nhn thc, ngn ng, thm m, tnh cm v k nng x hi#Gio dc mu gio#Hot ng#T chc#Bi Kim Tuyn#Phan Th Ngc Anh#Nguy n Th Cm Bch#Nguyn Th Thu H#L Thu Hin#266703## 00686000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020054000520070016001060040018001220080005001400090 01100145010000500156011001400161021016300175020001800338020000900356020001500365 039000500380013000700385001001600392#VL10.01813#VL10.01812#12000#Vi?t#H561D#372 .21#^214#Hng dn hot ng khm ph khoa hc cho tr mm non#Jang Young Soog#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a27tr.^b27cm# ngha khm ph khoa hc i vi tr mm non v cc hot ng khm ph khoa hc la tui ny. Hng dn t r mm non khm ph khoa hc theo cc ch khc nhau#Gio dc mu gio#Khoa h c#Sch gio vin#Thu#266704#Jang Young Soog## 00618000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020043000530070017000960040018001130080005001310090 01100136010000500147011001400152021009400166020000800260020000900268020000700277 020001500284005001700299039000500316013000700321#VL10.01815#VL10.01814#14000#Vi ?t#H561D#745.592#^214#Hng dn lm chi bng vt liu d tm#Phm Th Vit H #Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a51tr.^b27cm#Hng dn cch lm tr ch i to ra nhng con vt bng cc vt dng n gin d tm cho tr em# chi#Th cng#Tr em#Sch hng dn#Phm Th Vit H#Thu#266705## 00778000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020063000520070033001150040018001480080005001660090 01100171010000500182011001500187021012600202020001800328020002200346020001500368 00500160038303900050039901300070040400100160041102000080042702000080043502000090 0443#VL10.01817#VL10.01816#28000#Vi?t#H561D#372.21#^214#Hng dn hot ng m nhc, th dc, to hnh cho tr mm non#Jang Young Soog b.s., tuyn chn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a127tr.^b27cm#Hng dn gio vin phng php g ing dy cho tr mm non cc hot ng m nhc, gio dc th cht, v cc hot ng to hnh#Gio dc mu gio#Phng php ging dy#Sch gio vin#Jang Young S oog#Thu#266706#Jang Young Soog#m nhc#Th dc#To hnh## 01078000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020084000520030015001360070058001510040018002090080 00500227009001100232010000500243011001500248020001800263020001500281005001300296 00500130030900500190032200500180034100500150035903900050037402103070037901300070 0686020001300693020002200706#VL10.01818#VL10.01819#31500#Vi?t#H561D#372.21#^214 #Hng dn t chc thc hin cc hot ng gio dc trong trng mm non theo ch #Tr 3 - 4 tui#L Thu Hng (ch.b.), Phm Mai Chi, Trn Th Ngc Trm...#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a167tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Sch gio vin#L Thu Hng#Phm Mai Chi#Trn Th Ngc Trm#Bi Th Kim Tuyn#Lng Th B nh#Thu#Trnh by nhng quan nim chung mang tnh l lun v gio dc tch hp t rong la chn ni dung, xy dng k hoch gio dc tr mu gio 3 - 4 tui. Hn g dn t chc thc hin cc hot ng gio dc trong trng mm non cho tr 3 - 4 tui theo cc ch : trng mm non, bn thn, gia nh, ngh nghip...#26670 7#Chng trnh#Phng php ging dy## 01078000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020084000520030015001360070058001510040018002090080 00500227009001100232010000500243011001500248020001800263020001300281020001500294 00500130030900500130032200500190033500500180035400500150037203900050038701300070 0392021030700399020002200706#VL10.01821#VL10.01820#34000#Vi?t#H561D#372.21#^214 #Hng dn t chc thc hin cc hot ng gio dc trong trng mm non theo ch #Tr 4 - 5 tui#L Thu Hng (ch.b.), Phm Mai Chi, Trn Th Ngc Trm...#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a191tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Chng tr nh#Sch gio vin#L Thu Hng#Phm Mai Chi#Trn Th Ngc Trm#Bi Th Kim Tuyn #Lng Th Bnh#Thu#266708#Trnh by nhng quan nim chung mang tnh l lun v gio dc tch hp trong la chn ni dung, xy dng k hoch gio dc tr mu g io 4 - 5 tui. Hng dn t chc thc hin cc hot ng gio dc trong trng mm non cho tr 4 - 5 tui theo cc ch : trng mm non, bn thn, gia nh, ngh nghip...#Phng php ging dy## 00564000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020055000470080005001020090025001070100005001320110013001370390 00500150013000700155021013300162020001200295020001800307020000900325#VL10.01822# VL10.01823#Vi?t#B106V#370.9597#^214#Bng vng thnh tch khen thng giai on 2 006 - 2010#^aH.#^aB Gio dc v o to#2010#^a43tr^b30cm#Thu#266709#Gii thi u danh sch cc tp th c nhn c phong tng anh hng lao ng, danh hiu chi n s thi ua ton quc giai on 2006-2010#Khen thng#Danh hiu thi ua#Gio d c## 00639000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020061000470080005001080090011001130100005001240110015001290150 03300144039000500177013000700182021015900189020000900348020001100357020000800368 020000900376#VL10.01824#VL10.01825#Vi?t#103H#370.9597#^214#i hi thi ua yu nc ngnh gio dc ln th V - nm 2010#^aH.#^aGio dc#2010#^a172tr.^b30cm#TT S ghi: B Gio dc v o to#Thu#266710#Tp hp cc bo co tng kt cc hot ng, cng tc, thnh tch ca ngnh gio dc Vit Nam ti i hi thi ua yu nc ngnh gio dc ln th V - nm 2010#Gio dc#Thnh tch#Thi ua#Vit Nam## 00943000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500020057000550030048001120070042001600080005002020090 01100207010000500218011001500223005001400238005001200252005001100264005001600275 00500140029103900050030501300070031002102510031702000090056802000080057702000110 0585020000900596#VL10.01826#VL10.01827#225000#Vi?t#452M#370.9597#^214#i mi qun l v nng cao cht lng gio dc Vit Nam#Dnh cho hiu trng v cn b qun l gio dc#ng Quc Bo, ng B Lm, Nguyn Lc...#^aH.#^aGio dc#2010# ^a555tr.^b27cm#ng Quc Bo#ng B Lm#Nguyn Lc#Phm Quang Sng#Bi c Thi p#Thu#266711#Nhng vn chung v i mi qun l, nng cao cht lng gio d c; Hiu trng v cng tc qun l nh trng; Cc vn bn quan trng v cng t c qun l nh trng v nng cao cht lng gio dc; Mt s tnh hung trong th c tin qun l gio dc#Gio dc#Qun l#Cht lng#Vit Nam## 00679000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020038000490290050000870080005001370090012001420100005001540110 01400159015004200173039000500215013000700220021015000227020001000377020000800387 020000700395020001100402#VL10.01828#VL10.01829#Vi?t#K305G#338.959795#^214#Kin G iang, tim nng & c hi u t#Kien Giang potential and investment opportunitie s#^aH.#^aThng tn#2010#^a47tr.^b29cm#TTS ghi: U ban nhn dn tnh Kin Giang# Thu#266712#Tng quan v iu kin a l, kinh t, x hi tnh Kin Giang. Gii thiu cc chnh sch u i u t v danh mc cc d n mi gi u t ca tn h#Tim nng#Kinh t#u t#Kin giang## 00779000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020027000490290024000760080005001000090012001050100005001170110 01500122015004200137039000500179013000700184021030600191020001100497020000800508 020000900516#VL10.01830#VL10.01831#Vi?t#F206T#338.109597#^214#Festival tri cy Vit Nam#Viet Nam fruit festival#^aH.#^aThng tn#2010#^a126tr.^b29cm#TTS ghi: U ban nhn dn tnh Tin Giang#Thu#266713#Tp hp cc bi vit gii thiu tng quan v tri cy Vit Nam v tim nng, th mnh ca tri cy Vit Nam trong th i k hi nhp. Cc hot ng vn ho, l hi nhm qung b v tri cy Vit Nam . Tri cy trong i sng v sc kho. Cc doanh nghip ch bin v xut khu tr i cy tiu biu ca Vit Nam#Cy n qu#Kinh t#Vit Nam## 00552000000000277000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820011000408080005000510020027000560070028000830080005001110090053001160100 00500169011001400174020001700188020000900205020001500214005001100229005000900240 039000500249013000700254020001300261#VV10.15619#VV10.15620#Vi?t#15000#H454T#398 .209597#^214#Hn Trng Ba da hng tht#Hong Oanh k ; Kim Dun v#^aH.#^aM th ut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a31tr.^b21cm#Vn hc dn gia n#Vit Nam#Truyn c tch#Hong Oanh#Kim Dun#Thu#266714#Truyn tranh## 00581000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020015000570070027000720080005000990090053001040100 00500157011001400162020001700176020000900193020001500202005000700217005001200224 039000500236013000700241012003000248020001300278#VV10.15621#VV10.15622#15000#Vi ?t#PH500T#398.209597#^214#Ph thu s ma#Vn c k ; Thnh Phng v#^aH.#^aM th ut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a26tr.^b21cm#Vn hc dn gia n#Vit Nam#Truyn c tch#Vn c#Thnh Phng#Thu#266715#Tranh truyn c tch Vi t Nam#Truyn tranh## 00605000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820011000398080005000500020021000550030013000760070033000890080005001220090 01100127010000500138011001400143012003100157020001700188020001800205020000900223 020001300232020001600245005000900261005001000270039000400280013000700284#VV10.15 623#VV10.15624#8000#Vi?t#S550T#398.209597#^214#S tch ci bnh vi#Truyn tran h#Tranh: Ph Hng ; Li: Thanh Vn#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh truy n dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Tr uyn dn gian#Ph Hng#Thanh Vn#Mai#266716## 00615000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820011000398080005000500020027000550030013000820070035000950080005001300090 01100135010000500146011001400151012003100165020001700196020001800213020000900231 020001300240020001600253005001000269005001100279039000400290013000700294#VV10.15 625#VV10.15626#8000#Vi?t#C103K#398.209597#^214#Ci kin my kin c khoai#Truy n tranh#Tranh: Tun Long ; Li: Thanh Hng#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tr anh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Tun Long#Thanh Hng#Mai#266717## 00612000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820011000408080005000510020023000560030013000790070035000920080005001270090 01100132010000500143011001400148012003100162020001700193020001800210020000900228 020001300237020001600250005001000266005001100276039000400287013000700291#VV10.15 627#VV10.15628#8000#Vi?t#NG558C#398.209597#^214#Ngi con t hiu tho#Truyn t ranh#Tranh: Quang Anh ; Li: Thanh Hng#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tra nh#Truyn dn gian#Quang Anh#Thanh Hng#Mai#266718## 00601000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820011000398080005000500020017000550030013000720070033000850080005001180090 01100123010000500134011001400139012003100153020001700184020001800201020000900219 020001300228020001600241005000900257005001000266039000400276013000700280#VV10.15 629#VV10.15630#8000#Vi?t#S550T#398.209597#^214#S tch ci chi#Truyn tranh#Tr anh: Minh c ; Li: Thanh Vn#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn d n gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Minh c#Thanh Vn#Mai#266719## 00605000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820011000398080005000500020019000550030013000740070034000870080005001210090 01100126010000500137011001400142012003100156020001700187020001800204020000900222 020001300231020001600244005001000260005001000270039000400280013000700284#VV10.15 631#VV10.15632#8000#Vi?t#T500U#398.209597#^214#T Uyn Ging Kiu#Truyn tranh# Tranh: Minh Kin ; Li: Thanh Nga#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh truy n dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Tru yn dn gian#Minh Kin#Thanh Nga#Mai#266720## 00608000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820011000398080005000500020022000550030013000770070034000900080005001240090 01100129010000500140011001400145012003100159020001700190020001800207020000900225 020001300234020001600247005000900263005001100272039000400283013000700287#VV10.15 633#VV10.15634#8000#Vi?t#N106#398.209597#^214#Nng t trong ng tre#Truyn tra nh#Tranh: Ph Hng ; Li: Thanh Hng#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh tr uyn dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh# Truyn dn gian#Ph Hng#Thanh Hng#Mai#266721## 00603000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820011000398080005000500020017000550030013000720070034000850080005001190090 01100124010000500135011001400140012003100154020001700185020001800202020000900220 020001300229020001600242005000900258005001100267039000400278013000700282#VV10.15 635#VV10.15636#8000#Vi?t#455N#398.209597#^214#ng ngh ho cp#Truyn tranh#Tr anh: Minh c ; Li: Thanh Hng#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truy n dn gian#Minh c#Thanh Hng#Mai#266722## 00598000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820011000398080005000500020012000550030013000670070034000800080005001140090 01100119010000500130011001400135012003100149020001700180020001800197020000900215 020001300224020001600237005001000253005001000263039000400273013000700277#VV10.15 637#VV10.15638#8000#Vi?t#N106T#398.209597#^214#Nng T Th#Truyn tranh#Tranh: Minh Kin ; Li: Thanh Nga#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn g ian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Minh Kin#Thanh Nga#Mai#266723## 00644000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020017000560030013000730070032000860080005001180090 05300123010000500176011001400181012003000195020001700225020001800242020000900260 020001300269020001500282005001300297005000900310039000400319013000700323#VV10.15 639#VV10.15640#15000#Vi?t#S550T#398.209597#^214#S tch tru cau#Truyn tranh#K : Phng Huyn ; V: Thu Hng#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#Phng Huyn#Thu Hng#Mai#2667 24## 00523000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020023000560070011000790080005000900090011000950100 00500106011001500111020001800126020000900144020000900153005001100162039000400173 013000700177020001700184020001400201020001800215#VV10.15641#VV10.15642#30000#Vi ?t#B100T#398.209597#^214#365 chuyn k mi ngy#Ngc Khnh#^aH.#^aM thut#2010# ^a191tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#ng dao#Ngc Khnh#Mai#266725#Vn hc dn gian#Truyn thuyt#Truyn thn thoi## 00620000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430030013000610070044000740080005001180090053001230100 00500176011001500181020001800196020000900214020001300223005001300236005001300249 005001300262005001700275005001500292039000400307013000700311#VV10.15643#32000#V i?t#C125B#895.9223#^214#Cu b cung trng#Truyn tranh#V Thu Hng, Nguyn H M y, L Thu Huyn...#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#201 0#^a101tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#V Thu Hng#Nguyn H My#V Thu Hng#Lng Ngc Khnh#V Vit Phng#Mai#266726## 00715000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020019000510070047000700040014001170080005001310090 01100136010000500147011002600152021014500178020001100323020000900334006001500343 039000400358019000500362001002100367013000700388020001800395#VV10.15644#VV10.156 45#48000#Vi?t#B431C#635.9#^214#Bonsai cho mi nh#Penelope O'Sullivan ; Nguyn Kim Dn bin dch#Ti bn ln 1#^aH.#^aM thut#2010#^a195tr., 16tr. nh^b21cm#G ii thiu v Bonsai v nhng tin ch ca Bonsa. Hng dn phng php to dng cc kiu Bonsai v cch chm sc, xn ta, nhn dng cy Bonsai#Trng trt#Cy c nh#Nguyn Kim Dn#Mai#Dch#O'Sullivan, Penelope#266727#Ngh thut Bonsai## 00645000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020020000530030041000730070020001140040014001340080 00500148009001100153010000500164011001500169021014300184020001100327020000900338 039000400347013000700351001000900358#VV10.15646#VV10.15647#48000#Vi?t#NGH250T#6 35.9#^214#Ngh thut lm vn#Hn 10000 mo vt v b quyt thng dng#Vit Th b.s., s.t.#Ti bn ln 1#^aH.#^aM thut#2010#^a301tr.^b21cm#Gii thiu cc gii php ci to khu vn, phng php trng, chm sc, bo v, nhn ging, bo qu n v phng trnh su bnh... trong lm vn#Trng trt#Lm vn#Mai#266728#Vit Th## 00899000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200170 00338080005000500010018000550020040000730070040001130080005001530090021001580100 00500179011001500184015007300199021027500272020000800547020000800555020000800563 020001200571005001500583039000400598013000700602#VV10.15648#VV10.15649#Vi?t#C101 K#324.259707095153#^214#L Th Thanh Hin#Cc k i hi ng b tnh Tuyn Quan g#B.s.: L Th Thanh Hin, Nguyn Vn c#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a339tr .^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b tnh Tuyn Quang. Ban Tuyn gio Tnh u #H thng t liu v ni dung c bn ca cc k i hi ng b tnh Tuyn Quang , t i hi ln th II n i hi ln th XIV; ng thi nu ln s trng th nh v pht trin ca ng b trn cc mt chnh tr, t tng v t chc trong sut chng ng 70 nm (1940-2010)#Lch s#i hi#ng b#Tuyn Quang#Nguyn V n c#Mai#266729## 00885000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010019000530020058000720070073001300080005002030090 01800208010000500226011001500231015004900246021015500295020000800450020000900458 02000080046702000080047502000080048300500170049100500180050803900040052601300070 0530006001000537#VV10.15650#VV10.15651#86000#Vi?t#301D#959.762#^214#Nguyn Th Kim Vn#a danh v di tch Gia Lai t gc nhn lch s - vn ho#Nguyn Th Ki m Vn, Nguyn Quang Tu, Nguyn Xun Phc ; Ksor Phc dch#^aH.#^aKhoa hc x h i#2010#^a380tr.^b24cm#TTS ghi: S Vn ho Th thao v Du lch Gia Lai#Trnh b y c im v phn loi cc a danh Gia Lai; ng thi kho st, iu tra, nghi n cu nhng a danh, di tch Gia Lai t gc nhn lch s vn ho#Lch s#a d anh#Di tch#Vn ho#Gia Lai#Nguyn Quang Tu#Nguyn Xun Phc#Mai#266730#Ksor P hc## 00667000000000337000450002600100000002600100001001400070002004100050002718100060 00320820004000388080005000420020040000470070068000870080005001550090011001600100 00500171011001500176020000500191020000700196020000800203020000900211020002000220 02000070024002000140024700500150026100500140027600500170029000500110030703900040 0318013000700322#VN10.4328#VN10.4329#80000#Vi?t#S450T#500#^214#S tay kin thc ton - l - ho - sinh#V Thanh Khit (ch.b.), Trn Anh Dng, Nguyn Vn Thoi, V c Lu#^aH.#^aGio dc#2010#^a743tr.^b18cm#Ton#Vt l#Ho hc#Sinh hc#Ph thng trung hc#S tay#Sch c thm#V Thanh Khit#Trn Anh Dng#Nguyn Vn Th oi#V c Lu#Mai#266731## 00866000000000361000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470010013000520020035000650070031001000220004001312210 03400135008000500169009001100174010000500185011001500190012001800205021016900223 02000100039202000070040202000090040902000170041802000090043502000170044402000150 0461005001700476039000400493013000700497#VN10.04330#VN10.04331#8000#Vi?t#E202T# 346.597#^214#V Xun Vinh#Em tm hiu v thc hnh php lut#V Xun Vinh, Nguy n Ngha Dn#T.1#Php lut trong i sng gia nh#^aH.#^aGio dc#2010#^a106tr.^ b18cm#T sch Php lut#Trch ni dung v hi p v lut bo v chm sc v gi o dc tr em, lut hn nhn v gia nh, lut phng chng bo lc gia nh, km theo thc hnh mt s tnh hung#Php lut#Tr em#Gia nh#Bo lc gia nh#Vit Nam#Sch thng thc#Sch thiu nhi#Nguyn Ngha Dn#Mai#266732## 00830000000000349000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470010013000520020035000650070031001000220004001312210 02700135008000500162009001100167010000500178011001400183012001800197021016000215 02000100037502000090038502000170039402000090041102000170042000500170043703900040 0454013000700458020001500465#VN10.04332#VN10.04333#6500#Vi?t#E202T#344.597#^214 #V Xun Vinh#Em tm hiu v thc hnh php lut#V Xun Vinh, Nguyn Ngha Dn# T.2#Php lut trong nh trng#^aH.#^aGio dc#2010#^a86tr.^b18cm#T sch Php l ut#Trch ni dung v din gii nhng ni dung c bn ca lut gio dc, lut th dc th thao v ni qui trng trung hc c s, km theo cc tnh hung thc h nh#Php lut#Gio dc#Th dc th thao#Vit Nam#Sch thng thc#Nguyn Ngha D n#Mai#266733#Sch thiu nhi## 00830000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410140006000460010013000520020035000650070031001000220004001312210 02400135008000500159009001100164010000500175011001400180012001800194021018300212 02000100039502000090040502000170041402000150043100500170044603900040046301300070 0467004001800474#VN10.04335#VN10.04334#Vi?t#E202T#349.597#^214#6000#V Xun Vin h#Em tm hiu v thc hnh php lut#V Xun Vinh, Nguyn Ngha Dn#T.3#Php lu t ni cng cng#^aH.#^aGio dc#2010#^a78tr.^b18cm#T sch Php lut#Trch ni d ung v din gii, tm hiu cc lut bo v mi trng, lut di sn vn ho, b l ut dn s, hnh s Vit Nam. Mt s tnh hung thc hnh cc lut trong i sn g cng ng#Php lut#Vit Nam#Sch thng thc#Sch thiu nhi#Nguyn Ngha Dn# Mai#266734#Ti bn ln th 1## 00914000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430140006000480010013000540020035000670070031001020220004001332210 03400137008000500171009001100176010000500187011001400192012001800206021020400224 02000100042802000090043802000170044702000150046400500170047903900040049600400180 0500020001100518013000700529020001600536#VN10.04336#VN10.04337#Vi?t#E202T#343.59 709#^214#5500#V Xun Vinh#Em tm hiu v thc hnh php lut#V Xun Vinh, Ngu yn Ngha Dn#T.4#Php lut khi tham gia giao thng#^aH.#^aGio dc#2010#^a74tr. ^b18cm#T sch Php lut#Trch ni dung c bn ca lut giao thng ng b v d in gii cc iu khon ca lut giao thng ng b lin quan n vic tham gia giao thng ca cc em, km theo bi tp thc hnh v cc tnh hung#Php lut#V it Nam#Sch thng thc#Sch thiu nhi#Nguyn Ngha Dn#Mai#Ti bn ln th 1#G iao thng#266735#Lut giao thng## 00908000000000349000450002600110000002600110001102000100002204100050003218100060 00370820010000438080005000530140006000580010013000640020035000770070031001120220 00400143221003200147008000500179009001100184010000500195011001500200012001800215 02102240023302000140045702000090047102000170048002000150049700500170051203900040 0529004001800533013000700551#VN10.04338#VN10.04339#Php lut#Vi?t#E202T#344.5970 5#^214#7500#V Xun Vinh#Em tm hiu v thc hnh php lut#V Xun Vinh, Nguy n Ngha Dn#T.5#Php lut vi cc t nn x hi#^aH.#^aGio dc#2010#^a103tr.^b1 8cm#T sch Php lut#Trch ni dung c bn v din gii, thc hnh cc tnh hu ng php lut ca mt s lut nh: Phng chng ma tu, phng chng nhim virut g y ra HIV, chng mi dm, lut thanh nin v lut hnh s v x pht cc t nn x hi#T nn x hi#Vit Nam#Sch thng thc#Sch thiu nhi#Nguyn Ngha Dn#Ma i#Ti bn ln th 1#266736## 00618000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020007000420030004000490070074000530040018001270080005001450090 01100150010000500161011001700166012003400183020001800217020000900235020000400244 005000800248005001000256005001700266005001000283039000400293013000700297#VN10.04 340#4000#Vi?t#N304V#895.9221#^214#Cm n#Th#Tuyn chn: Duy Anh, Thu Qunh ; T h: Nguyn Th Chung ; Tranh: L Thu H#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^ a11tr.^b14x16cm#B pht trin ngn ng qua th ca#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th #Duy Anh#Thu Qunh#Nguyn Th Chung#L Thu H#Mai#266737## 00616000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020009000420030004000510070072000550040018001270080005001450090 01100150010000500161011001700166012003400183020001800217020000900235020000400244 005000800248005001000256005001500266005001000281039000400291013000700295#VN10.04 341#4000#Vi?t#T312B#895.9221#^214#Tnh bn#Th#Tuyn chn: Duy Anh, Thu Qunh ; Th: Trn Th Hng ; Tranh: L Thu H#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^ a11tr.^b14x16cm#B pht trin ngn ng qua th ca#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th #Duy Anh#Thu Qunh#Trn Th Hng#L Thu H#Mai#266738## 00624000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020021000420030004000630070070000670040018001370080005001550090 01100160010000500171011001700176012003400193020001800227020000900245020000400254 005000800258005001000266005001300276005001000289039000400299013000700303#VN10.04 342#4000#Vi?t#N304V#895.9221#^214#Nim vui ca mo con#Th#Tuyn chn: Duy Anh, Thu Qunh ; Th: L Mnh Tin ; Tranh: L Thu H#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a11tr.^b14x16cm#B pht trin ngn ng qua th ca#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Th#Duy Anh#Thu Qunh#L Mnh Tin#L Thu H#Mai#266739## 00620000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020011000420030004000530070073000570040018001300080005001480090 01100153010000500164011001700169012003400186020001800220020000900238020000400247 005000800251005001000259005001600269005001000285039000400295013000700299#VN10.04 343#4000#Vi?t#G100H#895.9221#^214#G hc ch#Th#Tuyn chn: Duy Anh, Thu Qunh ; Th: Phan Trung Hiu ; Tranh: L Thu H#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#201 0#^a11tr.^b14x16cm#B pht trin ngn ng qua th ca#Vn hc thiu nhi#Vit Nam# Th#Duy Anh#Thu Qunh#Phan Trung Hiu#L Thu H#Mai#266740## 00618000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020009000420030004000510070073000550040018001280080005001460090 01100151010000500162011001700167012003400184020001800218020000900236020000400245 005000800249005001000257005001600267005001000283039000400293013000700297#VN10.04 344#4000#Vi?t#H106X#895.9221#^214#Hng xm#Th#Tuyn chn: Duy Anh, Thu Qunh ; Th: Phm Thi Qunh ; Tranh: L Thu H#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010# ^a11tr.^b14x16cm#B pht trin ngn ng qua th ca#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th #Duy Anh#Thu Qunh#Phm Thi Qunh#L Thu H#Mai#266741## 00620000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020009000420030004000510070074000550040018001290080005001470090 01100152010000500163011001700168012003400185020001800219020000900237020000400246 005000800250005001000258005001700268005001000285039000400295013000700299#VN10.04 345#4500#Vi?t#L462C#895.9221#^214#Li cho#Th#Tuyn chn: Duy Anh, Thu Qunh ; Th: Nguyn Tin Bnh ; Tranh: L Thu H#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010 #^a15tr.^b14x16cm#B pht trin ngn ng qua th ca#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#T h#Duy Anh#Thu Qunh#Nguyn Tin Bnh#L Thu H#Mai#266742## 00597000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400030029000560070024000850080005001090090011001140100 00500125011001700130020000700147020000900154020000700163020001400170005001900184 039000400203015005400207004001800261013000700279020000900286#VN10.04346#4500#Vi ?t#B200T#372.21#^214#B tp to hnh#Mu gio 3 - 4 tui; i mi#Nguyn Th Mai Chi b.s.#^aH.#^aGio dc#2010#^a24tr.^b18x26cm#Tp v#To hnh#T mu#Sch mu gio#Nguyn Th Mai Chi#Mai#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm no n#Ti bn ln th 3#266743#Mu gio## 00676000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400030020000560070063000760080005001390090011001440100 00500155011001700160020000700177020000900184020000700193020001400200005001300214 03900040022701500540023100400180028500500190030300500120032201300070033402000090 0341#VN10.04347#4400#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp to hnh#Mu gio 3 - 4 tui #B.s.: Phan Th Ho, Nguyn Th Mai Chi ; Minh ho: Thanh Huyn#^aH.#^aGio dc# 2010#^a24tr.^b18x26cm#Tp v#To hnh#T mu#Sch mu gio#Phan Th Ho#Mai#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Ti bn ln th 3#Nguyn Th M ai Chi#Thanh Huyn#266744#Mu gio## 00676000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400030020000560070063000760080005001390090011001440100 00500155011001700160020000700177020000900184020000700193020001400200005001300214 03900040022701500540023100400180028500500190030300500120032201300070033402000090 0341#VN10.04348#5900#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp to hnh#Mu gio 4 - 5 tui #B.s.: Phan Th Ho, Nguyn Th Mai Chi ; Minh ho: Thanh Huyn#^aH.#^aGio dc# 2010#^a44tr.^b18x26cm#Tp v#To hnh#T mu#Sch mu gio#Phan Th Ho#Mai#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Ti bn ln th 3#Nguyn Th M ai Chi#Thanh Huyn#266745#Mu gio## 00693000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400030089000560070042001450080005001870090011001920100 00500203011001700208020000700225020000900232020000700241020001400248005001300262 039000400275015005400279004001800333005001200351013000700363020000900370#VN10.04 349#5500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp to hnh#S dng cho Chng trnh 26 tu n - Lp mu gio 5 tui khng hc qua mu gio 3 - 4 tui#Phan Th Ho b.s. ; Mi nh ho: Thanh Huyn#^aH.#^aGio dc#2010#^a40tr.^b18x26cm#Tp v#To hnh#T mu #Sch mu gio#Phan Th Ho#Mai#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc M m non#Ti bn ln th 3#Thanh Huyn#266746#Mu gio## 00676000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400030020000560070063000760080005001390090011001440100 00500155011001700160020000900177020000700186020000700193020001400200005001300214 03900040022701500540023100400180028500500190030300500120032201300070033402000090 0341#VN10.04350#6000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp to hnh#Mu gio 5 - 6 tui #B.s.: Phan Th Ho, Nguyn Th Mai Chi ; Minh ho: Thanh Huyn#^aH.#^aGio dc# 2010#^a48tr.^b18x26cm#To hnh#T mu#Tp v#Sch mu gio#Phan Th Ho#Mai#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Ti bn ln th 3#Nguyn Th M ai Chi#Thanh Huyn#266747#Mu gio## 00606000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400030029000560070024000850080005001090090011001140100 00500125011001700130020001600147020000900163020000700172020001400179005001900193 039000400212015005400216004001800270013000700288020000900295#VN10.04351#5700#Vi ?t#B200T#372.21#^214#B tp to hnh#Mu gio 4 - 5 tui; i mi#Nguyn Th Mai Chi b.s.#^aH.#^aGio dc#2010#^a32tr.^b18x26cm#Tp v mu gio#To hnh#T mu# Sch mu gio#Nguyn Th Mai Chi#Mai#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio d c Mm non#Ti bn ln th 3#266748#Mu gio## 00627000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400030059000560070024001150080005001390090011001440100 00500155011001700160020000700177020000900184020000700193020001400200005001900214 039000400233015005400237004001800291013000700309020000900316#VN10.04352#6500#Vi ?t#B200T#372.21#^214#B tp to hnh#Theo ni dung i mi hnh thc t chc ho t ng gio dc#Nguyn Th Mai Chi b.s.#^aH.#^aGio dc#2010#^a52tr.^b18x26cm#T p v#To hnh#T mu#Sch mu gio#Nguyn Th Mai Chi#Mai#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Ti bn ln th 3#266749#Mu gio## 00515000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400030015000560070024000710080005000950090011001000100 00500111011001700116020000900133020000900142020001400151005001900165039000400184 015005400188013000700242#VN10.04353#9000#Vi?t#V460T#372.21#^214#V tp to hnh #Tr 3 - 4 tui#Nguyn Th Mai Chi b.s.#^aH.#^aGio dc#2010#^a28tr.^b19x27cm#T o hnh#Mu gio#Sch mu gio#Nguyn Th Mai Chi#Mai#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#266750## 00516000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030015000570070024000720080005000960090011001010100 00500112011001700117020000900134020000900143020001400152005001900166039000400185 013000700189015005400196#VN10.04354#11000#Vi?t#V460T#372.21#^214#V tp to hn h#Tr 5 - 6 tui#Nguyn Th Mai Chi b.s.#^aH.#^aGio dc#2010#^a36tr.^b19x27cm#T o hnh#Mu gio#Sch mu gio#Nguyn Th Mai Chi#Mai#266751#TTS ghi: B Gio d c v o to. V Gio dc Mm non## 00667000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020031000400030027000710070077000980040018001750080005001930090 01100198010000500209011001500214012002000229020000900249020000700258020001400265 005001700279005001300296039000400309005001600313005001700329013000700346#VN10.04 355#6800#Vi?t#B200V#372.21#^214#B v gia nh thn yu ca b#Dnh cho tr 24 - 36 thng#Nguyn Th Quyn, L Thu Hng ; V tranh: Lng Quc Hip, Nguyn Xu n Ngn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a8t^b19x27cm#B l ho s t ho n#Mu gio#T mu#Sch mu gio#Nguyn Th Quyn#L Thu Hng#Mai#Lng Quc Hi p#Nguyn Xun Ngn#266752## 00736000000000337000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400030027000660070099000930040018001920080005002100090 01100215010000500226011001500231012002000246020000900266020000700275020001400282 00500160029600500120031200500130032400500160033703900040035300500170035700500170 0374013000700391#VN10.04356#6800#Vi?t#450D#372.21#^214# dng thn thuc ca b#Dnh cho tr 24 - 36 thng#B.s.: Phng Th Tng, L Thu Hin, Hong Thu Hn g ; V tranh: Nguyn Xun Ngn, Nguyn Xun Hiu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio d c#2010#^a8t^b19x27cm#B l ho s t hon#Mu gio#T mu#Sch mu gio#Phng T h Tng#L Thu Hin#V Yn Khanh#Hong Thu Hng#Mai#Nguyn Xun Ngn#Nguyn Xu n Hiu#266753## 00837000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820013000558080005000680010015000730020028000880070055001160080 00500171009001400176010000500190011001500195012002800210020000800238020001600246 02000080026202000220027002000070029200500130029900500110031203900040032301300070 0327021016500334#VV10.15720#VV10.15722#VV10.15721#VV10.15723#Vi?t#D500L#338.4095 9731#^214#Trng S Vinh#Du lch Thng Long - H Ni#B.s.: Trng S Vinh (ch.b. ), Thanh Hoa, Cm Th#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a286tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Du lch#Kinh t du lch#Lch s#nh hng pht trin#H Ni# T hanh Hoa# Cm Th#Mai#266754#Gii thiu c h thng v y v s pht trin ca du lch H Ni. Tim nng, th mnh v nhng kh khn ca du lch H Ni tr ong tng thi k v trong tng lai## 00747000000000337000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020030000410030027000710070106000980040018002040080005002220090 01100227010000500238011001500243012002000258020000900278020000700287020001400294 00500160030800500120032400500130033600500160034903900040036501300070036900500160 0376005001700392#VN10.04357#6800#Vi?t#NH556C#372.21#^214#Nhng con vt thn yu ca b#Dnh cho tr 24 - 36 thng#Phng Th Tng, L Thu Hin, V Yn Khanh, H ong Thu Hng ; V tranh: Lng Quc Hip, Nguyn Xun Ngn#Ti bn ln th 2#^ aH.#^aGio dc#2010#^a8t^b19x27cm#B l ho s t hon#Mu gio#T mu#Sch mu gio#Phng Th Tng#L Thu Hin#V Yn Khanh#Hong Thu Hng#Mai#266755#Lng Q uc Hip#Nguyn Xun Ngn## 00659000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020040000400030027000800070060001070040018001670080005001850090 01100190010000500201011001600206012002000222020001100242020001400253005001600267 005001200283005001300295005001600308039000500324013000700329020000900336#VN10.04 358#6800#Vi?t#C101L#372.21#^214#Cc loi rau, hoa, qu yu thch ca b#Dnh ch o tr 24 - 36 thng#Phng Th Tng, L Thu Hin, V Yn Khanh, Hong Thu Hng# Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a8tr.^b19x27cm#B l ho s t hon#Tp t mu#Sch mu gio#Phng Th Tng#L Thu Hin#V Yn Khanh#Hong Thu Hng#oan h#266756#Mu gio## 00605000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400030027000650070046000920080005001380090011001430100 00500154011001600159012002000175020001100195005001600206039000500222004001800227 020001400245005001200259005001600271013000700287020000900294#VN10.04359#6800#Vi ?t#450C#372.21#^214# chi yu thch ca b#Dnh cho tr 24 - 36 thng#Phng T h Tng, L Thu Hin, Hong Thu Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a8tr.^b19x27cm#B l ho s t hon#Tp t mu#Phng Th Tng#oanh#Ti bn ln th 2#Sch mu gio# L Thu Hin#Hong Thu Hng#266757#Mu gio## 00484000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400030024000600070016000840080005001000090011001050100 00500116011001700121020001100138020000900149005001600158039000500174004001800179 020001400197013000700211#VN10.04360#5700#Vi?t#B200L#372.21#^214#B l ho s t hon#Dnh cho tr 4 - 5 tui#Phng Th Tng#^aH.#^aGio dc#2010#^a20tr.^b19x27 cm#Tp t mu#Mu gio#Phng Th Tng#oanh#Ti bn ln th 1#Sch mu gio#2667 58## 00484000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400030024000600070016000840080005001000090011001050100 00500116011001700121020001100138020000900149005001600158039000500174004001800179 020001400197013000700211#VN10.04361#5500#Vi?t#B200L#372.21#^214#B l ho s t hon#Dnh cho tr 3 - 4 tui#Phng Th Tng#^aH.#^aGio dc#2010#^a16tr.^b19x27 cm#Tp t mu#Mu gio#Phng Th Tng#oanh#Ti bn ln th 1#Sch mu gio#2667 59## 00484000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400030024000600070016000840080005001000090011001050100 00500116011001700121020001100138020000900149005001600158039000500174004001800179 020001400197013000700211#VN10.04362#6000#Vi?t#B200L#372.21#^214#B l ho s t hon#Dnh cho tr 5 - 6 tui#Phng Th Tng#^aH.#^aGio dc#2010#^a24tr.^b19x27 cm#Tp t mu#Mu gio#Phng Th Tng#oanh#Ti bn ln th 1#Sch mu gio#2667 60## 00614000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010010000520020021000620070010000830080005000930090 01100098010000500109011001400114020000700128020000900135020000700144039000500151 021016600156013000700322020000700329#VN10.04363#VN10.04364#30000#Vi?t#CH311M#64 1.8#^214#Thin Kim#90 mn m thng dng#Thin Kim#^aH.#^aM thut#2010#^a79tr.^b 19cm#Nu n#Ch bin#Mn n#oanh#Gii thiu cch la chn nguyn liu, cch phi hp gia v, k thut ch bin, cch trnh by mn n v thi gian nu 90 mn m thng dng d lm, giu dinh dung#266761#M si## 00632000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010010000510020031000610070010000920080005001020090 01100107010000500118011001400123020000900137020000900146039000500155021018500160 004001400345013000700359#VN10.04366#VN10.04365#40000#Vi?t#N557R#641.8#^214#Thi n Kim#Nc rau qu b dng sc kho#Thin Kim#^aH.#^aM thut#2010#^a88tr.^b19c m#Ch bin#Nc qu#oanh#Hng dn cch ch bin cc loi nc ung c p t t ri cy c tc dng bi b v lm p c th nh nc c rt, kh qua, nc t n gt, nc u thm, nc ci b xi, cn ty...#Ti bn ln 1#266762## 00587000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010010000510020018000610070010000790080005000890090 01100094010000500105011001400110020000900124020000700133020000700140020000300147 039000500150021014700155013000700302#VN10.04368#VN10.04367#30000#Vi?t#M458T#641 .8#^214#Thin Kim#100 mn c d lm#Thin Kim#^aH.#^aM thut#2010#^a79tr.^b19cm #Ch bin#Mn n#Nu n#C#oanh#Hng dn cch la chn nguyn liu, gia v v p hng php ch bin cc mn n t c nh c trm c chin, c thu Nht chin t, c chnh nng...#266763## 00597000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020036000490070027000850080005001120090053001170100 00500170011001500175020001800190020001200208039000500220019001000225015004000235 001000400275020000500279006001600284013000700300#VN10.04370#VN10.04369#67000#Vi ?t#T314B#843#^214#Titeuf - Bn con gi tht chn cht#Zep ; ng Minh Quang dch #^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a261tr.^b18cm#V n hc thiu nhi#Truyn ngn#oanh#Dch Php#Tn tht ca tc gi: Philippe Chapp uis#Zep#Php#ng Minh Quang#266764## 00641000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020032000490070065000810080005001460090053001510100 00500204011001500209020001800224020001200242005001600254039000500270019000900275 001001400284020000400298012001200302006001800314013000700332#VN10.04371#VN10.043 72#42000#Vi?t#L108K#823#^214#Lo Ko Gm v pha l quyn lc#Andy Stanton ; Min h ho: David Tazzyman ; Nguyn Lin Hng dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a205tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#Tazzy man, David#oanh#Dch Anh#Stanton, Andy#Anh#Lo Ko Gm#Nguyn Lin Hng#266765# # 00624000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020026000530070009000790080005000880090012000930100 00500105011001500110020000800125039000500133001000900138020000900147012002600156 021014900182020000800331013000700339#VN10.04373#VN10.04374#50000#Vi?t#B108C#079 .597#^214#Bo ch & o to bo ch#c Dng#^aH.#^aThng tn#2010#^a396tr.^b19c m#Bo ch#oanh#c Dng#Vit Nam#T sch Nghip v bo ch#Tp hp mt s bi ng hin cu, l lun bo ch v nhng vn ca cng tc bo ch v o to, bi d ng bo ch Vit Nam trong nhng nm va qua#o to#266766## 00947000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420020074000470070058001210080005001790090010001840100005001940110 01400199020000900213020001500222005001700237039000500254015004900259021021700308 02000100052502000200053500500140055500500160056900500140058500500150059901300070 0614#VN10.04375#VN10.04376#Vi?t#NGH307V#340.07#^214#Nghip v ph bin gio dc php lut cho cn b t php - h tch cp x#B.s.: Phm Th Lan Anh, Phm Kim D ung, Quch Vn Dng...#^aH.#^aT php#2010#^a83tr.^b19cm#Gio dc#Sch hng d n#Phm Th Lan Anh#oanh#TTS ghi: n 4 - Chng trnh 212. B T php#Gii th iu mt s phng php, k nng ch yu cho cn b lm cng tc ph bin, gio d c php lut x, phng, th trn nh tuyn truyn ming, bin son ti liu, cng tc ho gii, khai thc t sch php lut...#Php lut#Hng dn nghip v# Phm Kim Dung#Quch Vn Dng#Ng Qunh Hoa#Trn Hng Lin#266767## 00439000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430030014000610070017000750080005000920090010000970100 00500107011001400112020001700126020000400143039000500147001001700152020000900169 013000700178#VN10.04377#16000#Vi?t#S523N#895.9221#^214#Suy ngm cuc i#Tuyn tp th#Nguyn c Tuyn#^aH.#^aT php#2010#^a95tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th# oanh#Nguyn c Tuyn#Vit Nam#266768## 00425000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020012000360030014000480070017000620080010000790090015000890100005001040110 01400109020001800123020000400141039000500145001001700150020000900167013000700176 #VN10.04378#Vi?t#H401H#895.9221#^214#Hoa hu mo#Th thiu nhi#Trng Quang Th# ^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a69tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Th#oanh#Trng Qu ang Th#Vit Nam#266769## 00673000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020023000510070050000740220004001240080005001280090019001330100 00500152011001500157015007300172020001700245020000900262020000400271005001500275 005001500290005001500305005000800320005001900328039000500347013000700352#VN10.04 379#VN10.04380#Vi?t#NH556V#895.9221408#^214#Nhng vn th tm tnh#inh Nht Hn h, inh Hng Minh, on Trng Ph...#T.4#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a358tr.^b 19cm#TTS: Hi Lin hip Vn hc Ngh thut H Ni. Cu lc b Th Hi Thng#V n hc hin i#Vit Nam#Th#inh Nht Hnh#inh Hng Minh#on Trng Ph#H Hng #Hong Th Kim Dung#oanh#266770## 00448000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020019000540030004000730070010000770080005000870090 01900092010000500111011001400116020001700130020000400147039000500151001001000156 020000900166013000700175#VN10.04381#VN10.04382#25000#Vi?t#V106V#895.9221#^214#V ang vng hn lng#Th#L Vn #^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a83tr.^b19cm#Vn h c hin i#Th#oanh#L Vn #Vit Nam#266771## 00453000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020014000550030004000690070014000730080005000870090 01900092010000500111011001500116020001700131020000400148039000500152001001400157 020000900171013000700180#VN10.04384#VN10.04383#35000#Vi?t#V105K#895.92214#^214# Vn kip tnh#Th# Quc Thun#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a138tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#oanh# Quc Thun#Vit Nam#266772## 00497000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020020000560030004000760070010000800080005000900090 01900095010000500114011001400119020001700133020000400150039000500154015003400159 001001000193020000900203013000700212#VN10.04385#VN10.04386#25000#Vi?t#TR116S#89 5.92214#^214#Trng sung b vng#Th#Thu Loan#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a88 tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#oanh#Tn tht ca tc gi: C Th Loan#Thu Loan# Vit Nam#266773## 00577000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020014000580030004000720070058000760080005001340090 01900139010000500158011001500163020001700178020000400195005001200199039000500211 020000900216005001200225005001500237005001600252013000700268#VN10.04387#VN10.043 88#48500#Vi?t#KH506T#895.9221408#^214#Khc tm giao#Th#Trn Hu Du, V Ngc i, Nguyn Ch Ph, Nguyn Th Thn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a263tr.^b19cm#V n hc hin i#Th#Trn Hu Du#oanh#Vit Nam#V Ngc i#Nguyn Ch Ph#Nguyn Th Thn#266774## 00469000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020035000560030004000910070011000950080005001060090 01900111010000500130011001500135020001700150020000400167039000500171001001100176 020000900187013000700196#VN10.04389#VN10.04390#25000#Vi?t#NH556C#895.92214#^214 #Nhng cu lc bt ln i gin my#Th#Phng Tit#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010# ^a119tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#oanh#Phng Tit#Vit Nam#266775## 00453000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020020000550030004000750070011000790080005000900090 01900095010000500114011001500119020001700134020000400151039000500155001001100160 020000900171013000700180#VN10.04391#VN10.04392#30000#Vi?t#TH116L#895.9221#^214# Thng Long vn hin#Th#Minh Thun#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a105tr.^b19cm#V n hc hin i#Th#oanh#Minh Thun#Vit Nam#266776## 00468000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020022000550030004000770070018000810080005000990090 01900104010000500123011001400128020001700142020000400159039000500163001001800168 020000900186013000700195#VN10.04393#VN10.04394#25000#Vi?t#N551B#895.92214#^214# Na bn kia thi gian#Th#Nguyn Xun Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a67tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Th#oanh#Nguyn Xun Hng#Vit Nam#266777## 00502000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020016000550030004000710070017000750080005000920090 01900097010000500116011001400121020001700135020000400152039000500156015003000161 001001700191020000900208013000700217#VN10.04395#VN10.04396#35000#Vi?t#H404V#895 .92214#^214#Hoi vng c #Th#Phm Th Ngn H#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a 94tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#oanh#Bt danh ca tc gi: Ngn H#Phm Th Ng n H#Vit Nam#266778## 00495000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020016000550030004000710070010000750080005000850090 01900090010000500109011001500114020001700129020000400146039000500150015003600155 001001000191020000900201013000700210#VN10.04397#VN10.04398#35000#Vi?t#L462C#895 .92214#^214#Li cu mai sau#Th#Thi Hin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a179tr.^ b19cm#Vn hc hin i#Th#oanh#Tn tht ca tc gi: Ng Thi Hin#Thi Hin#Vi t Nam#266779## 00445000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020009000550030004000640070013000680080005000810090 01900086010000500105011001400110020001700124020000400141039000500145001001300150 020000900163013000700172#VN10.04399#VN10.04400#20000#Vi?t#M551N#895.92214#^214# Ma ngu#Th#T Vn Chnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a64tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Th#oanh#T Vn Chnh#Vit Nam#266780## 00452000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020010000550030004000650070016000690080005000850090 01900090010000500109011001400114020001700128020000400145039000500149001001600154 020000900170013000700179#VN10.04401#VN10.04402#30000#Vi?t#B431N#895.92214#^214# Bng ngy#Th#Trng Ngc Lan#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a87tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#oanh#Trng Ngc Lan#Vit Nam#266781## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020018000550030004000730070014000770080005000910090 01900096010000500115011001400120020001700134020000400151039000500155001001400160 020000900174013000700183#VN10.04403#VN10.04404#29000#Vi?t#H561T#895.92214#^214# Hng tho nguyn#Th#V Trng Thi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a75tr.^b19cm#V n hc hin i#Th#oanh#V Trng Thi#Vit Nam#266782## 00583000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020013000570070045000700220004001150080005001190090 01900124010000500143011001400148020001700162020000900179020000400188005001400192 005001500206005001100221005001000232005001500242039000500257013000700262#VN10.04 406#VN10.04405#30000#Vi?t#D527H#895.9221408#^214#Duyn H th#Nguyn Nh , Tr n Trng nh, Phm Khnh...#T.9#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a93tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Nguyn Nh #Trn Trng nh#Phm Khnh#L Kh S#Phm Xun Lng#oanh#266783## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020019000560030004000750070012000790080005000910090 01900096010000500115011001400120020001700134020000400151039000500155001001200160 020000900172013000700181#VN10.04407#VN10.04408#35000#Vi?t#NH556V#895.92214#^214 #Nhng vn th mun#Th#Bi Th Ni#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a90tr.^b19cm#V n hc hin i#Th#oanh#Bi Th Ni#Vit Nam#266784## 00803000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020026000550030020000810070035001010080005001360090 01900141010000500160011001500165020001700180020001900197020000400216005000900220 00500090022900500120023800500160025003900050026600500130027102000090028402000090 0293013000700302021014400309#VN10.04409#VN10.04410#50000#Vi?t#455H#895.92214#^ 214#ng Hi khc huyn tng#Tc phm v d lun#Thi Hi, Ng Minh, Phng Th o...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a233tr.^b19cm#Vn hc hin i#Nghin cu vn hc#Th#Thi Hi#Ng Minh#Phng Tho#Trng Thu Hin#oanh#L Hoi Xun#Tc ph m#Vit Nam#266785#Gii thiu tc phm "ng Hi khc huyn tng" ca tc gi Th i Hi v nhng bi vit, l lun ph bnh cm nhn, nh gi v tc phm ca n g## 00592000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020016000570030010000730070012000830080005000950090 01900100010000500119011001500124020001700139020001000156039000500166001001200171 021011500183020000900298013000700307#VN10.04412#VN10.04411#50000#Vi?t#KH408K#89 5.922803#^214#Khonh khc Hu#Truyn k#V Mnh Ln#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010 #^a172tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn k#oanh#V Mnh Ln#Vit v nhng con ng i tht, vic tht Hu - mt mnh t ngho ca ci nhng giu tnh cm v m cht vn ho#Vit Nam#266786## 00925000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020064000680070060001320220004001920080 00500196009001400201010000500215011001500220012002800235021021800263020001800481 02000110049902000090051002000110051903900050053001300070053501900160054200600130 0558005001600571#VV10.15653#VV10.15654#VV10.15655#VV10.15652#Vi?t#M312T#959.702# ^214#Minh thc lc - Quan h Trung Quc - Vit Nam th k XIV - XVII#H Bch Th o dch, ch thch ; Phm Hong Qun h.., b ch#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a9 26tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Gii thiu v mi quan h ca Vit Nam - Trung Quc th k 14 n th k 17 thng qua nhng ghi chp lch s trong b Mi nh thc lc mt b s bin khng l ca 13 triu vua nh Minh -Trung Quc t Th i T n Hy Tng#Lch s trung i#Ngoi giao#Vit Nam#Trung Quc#oanh#266787#D ch Trung Quc#H Bch Tho#Phm Hong Qun## 00925000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020064000680070060001320220004001920080 00500196009001400201010000500215011001500220012002800235021021800263020001800481 02000110049902000090051002000110051903900050053001900160053500600130055100500160 0564013000700580#VV10.15656#VV10.15657#VV10.15659#VV10.15658#Vi?t#M312T#959.702# ^214#Minh thc lc - Quan h Trung Quc - Vit Nam th k XIV - XVII#H Bch Th o dch, ch thch ; Phm Hong Qun h.., b ch#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a8 92tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Gii thiu v mi quan h ca Vit Nam - Trung Quc th k 14 n th k 17 thng qua nhng ghi chp lch s trong b Mi nh thc lc mt b s bin khng l ca 13 triu vua nh Minh -Trung Quc t Th i T n Hy Tng#Lch s trung i#Ngoi giao#Vit Nam#Trung Quc#oanh#Dch Tru ng Quc#H Bch Tho#Phm Hong Qun#266788## 00926000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020064000680070060001320220004001920080 00500196009001400201010000500215011001600220012002800236021021800264020001800482 02000110050002000090051102000110052003900050053101900160053600600130055200500160 0565013000700581#VV10.15660#VV10.15663#VV10.15662#VV10.15661#Vi?t#M312T#959.702# ^214#Minh thc lc - Quan h Trung Quc - Vit Nam th k XIV - XVII#H Bch Th o dch, ch thch ; Phm Hong Qun h.., b ch#T.3#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a1 059tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Gii thiu v mi quan h ca Vit Nam - Trung Quc th k 14 n th k 17 thng qua nhng ghi chp lch s trong b M inh thc lc mt b s bin khng l ca 13 triu vua nh Minh -Trung Quc t T hi T n Hy Tng#Lch s trung i#Ngoi giao#Vit Nam#Trung Quc#oanh#Dch Tr ung Quc#H Bch Tho#Phm Hong Qun#266789## 00903000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820013000558080005000680020027000730070065001000220004001650080 00500169009001400174010000500188011001500193015022800208020001800436020001700454 02000100047102000090048102000170049000500200050700500130052700500130054003900050 0553013000700558#VV10.15664#VV10.15665#VV10.15666#VV10.15667#Vi?t#T527T#895.9220 8001#^214#Tuyn tp Ng gia vn phi#Tuyn dch, gii thiu, ch gii: Trn Tr Bng Thanh ch tr...#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a894tr.^b24cm#Gii thiu nhn g thnh tu vn chng ca dng h Ng Th T Thanh Oai - mt vng t ph cn kinh thnh Thng Long xa, nay thuc huyn Thanh Tr H Ni, bao gm cc tc gi a Ng Th c, Ng Th S, Ng Th o, Ng Th Nhm.#Vn hc trung i#Tc phm vn hc#Tuyn tp#Vit Nam#Ng gia vn phi#Trn Tr Bng Thanh#Li Vn Hng#Ph m Vn nh#oanh#266790## 00960000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820013000558080005000680020027000730070065001000220004001650080 00500169009001400174010000500188011001500193015028500208020001800493020001700511 02000100052802000090053802000170054700500200056400500130058400500130059703900050 0610013000700615#VV10.15668#VV10.15671#VV10.15670#VV10.15669#Vi?t#T527T#895.9220 8001#^214#Tuyn tp Ng gia vn phi#Tuyn dch, gii thiu, ch gii: Trn Tr Bng Thanh ch tr...#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a767tr.^b24cm#Gii thiu nhn g thnh tu vn chng ca dng h Ng Th T Thanh Oai - mt vng t ph cn kinh thnh Thng Long xa, nay thuc huyn Thanh Tr H Ni, bao gm cc tc gi a Ng Th Ch, Ng Th Tr, Ng Th Hong, Ng Th Du, Ng Th Hng, Ng Th i n, Ng Th L, Ng Gip u.#Vn hc trung i#Tc phm vn hc#Tuyn tp#Vit Nam#Ng gia vn phi#Trn Tr Bng Thanh#Li Vn Hng#Phm Vn nh#oanh#266791## 00930000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820014000558080005000690010012000740020053000860070017001390220 00400156008000500160009001400165010000500179011001500184012002800199020001600227 02000170024302000090026002000320026903900050030101300070030602102790031300500120 0592#VV10.15672#VV10.15675#VV10.15674#VV10.15673#Vi?t#455K#895.922080032#^214#C hng Thu#ng Kinh Ngha Thc v vn th ng Kinh Ngha Thc#Chng Thu b.s. #T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a966tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Vn hc cn i#Tc phm vn hc#Vit Nam#Phong tro ng Kinh Ngha Thc#oanh#266792#S ra i v hot ng ca ng Kinh Ngha Thc, phong tro Ngha Thc cc a p hng, v tr ca ng Kinh Ngha Thc trong phong tro u tranh gii phng dn tc u th k XX, ngha lch s ca ng Kinh Ngha Thc v tuyn chn cc t c phm vn th ng Kinh Ngha Thc#Chng Thu## 00827000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820009000568080005000650020051000700070043001210080005001640090 01400169010000500183011001500188012002800203020000800231020000800239006001200247 039000500259021022500264020002200489020000700511013000700518#VV10.15680#VV10.156 81#VV10.15682#VV10.15683#Vi?t#NH556C#959.7023#^214#Vn bia tin s Vn Miu Quc T Gim - Thng Long#Ng c Th kho cu, gii thiu, dch ch#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a942tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Vn bia#Tin s#Ng c Th# oanh#Gii thiu Vn Miu Quc T Gim qua cc thi k lch s. H thng bia tin s Quc T Gim Thng Long v nhng gi tr lch s, vn ho ca cc bia tin s. Cc tc gi vn bia v ni dung vn bia tin s ca cc khoa thi#Vn miu Q uc t gim#H Ni#266794## 00867000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820009000558080005000640020015000690070060000840080005001440090 01400149010000500163011001500168012002800183020000800211005001800219039000500237 02102080024202000070045002000070045700500120046400500170047600500130049300500160 0506013000700522#VV10.15684#VV10.15687#VV10.15686#VV10.15685#Vi?t#301C#915.9731 #^214#a ch C Loa#Nguyn Quang Ngc, V Vn Qun (ch.b.), Trng Quang Hi... #^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a831tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#a ch#Nguy n Quang Ngc#oanh#Cung cp mt ci nhn ton din v a l, lch s, kinh t - x hi, i sng vn ho, cc nhn vt lch s ca mnh t C Loa, kinh ca hai triu i, nay l x C Loa, huyn ng Anh, thnh ph H Ni#H Ni#C Loa #V Vn Qun#Trng Quang Hi#ng Vn Bo#Nguyn Vn Ton#266795## 01100000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820009000558080005000640020029000690070072000980080005001700090 01400175010000500189011001500194005001800209005001700227005001800244012002800262 00500130029000500190030301300070032202103930032902000180072202000070074002000090 0747039000600756#VV10.15688#VV10.15690#VV10.15689#VV10.15691#Vi?t#V561T#959.7023 #^214#Vng triu L (1009 - 1226)#B.s.: Nguyn Quang Ngc (ch.b.), Nguyn Ngc Phc, Th Hng Tho...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a958tr.^b24cm#Nguyn Quang N gc#Nguyn Ngc Phc# Th Hng Tho#T sch Thng Long 1000 nm#Phm c Anh# inh Th Thu Hin#266796#Gii thiu ngun gc dng h, qu hng, qu trnh vn ng thnh lp Vng triu L, t chc triu nh, quyt nh nh Thng Lon g ca L Thi T. nh gi v cng lao, s nghip ca ng i vi Vng triu v t nc. Trnh by v thi k u hng thnh v thi k suy vong ca triu i nh L. Nu ln nhn xt nh gi v nhng ng gp ca Nh L i vi s pht trin ca t nc#Lch s trung i#Nh L#Vit Nam#TDung## 00614000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820013000558080005000680020028000730070052001010080005001530090 01400158010000500172011001500177005001700192005001400209005001600223012002800239 013000700267020001700274020000700291020000800298039000600306#VV10.15692#VV10.156 93#VV10.15695#VV10.15694#Vi?t#C125#398.20959731#^214#Cu i Thng Long - H N i#Tuyn dch, gii thiu: Nguyn Vn Thnh ch tr...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a 945tr.^b24cm#Nguyn Vn Thnh#L Phng Duy#inh Thanh Hiu#T sch Thng Long 1 000 nm#266797#Vn hc dn gian#H Ni#Cu i#TDung## 00785000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820010000568080005000660020035000710070096001060080005002020090 01400207010000500221011001500226005001500241005001600256005001600272005001200288 01200280030000500170032800500150034500500150036000500150037501300070039002000040 0397020000700401039000600408020000900414#VV10.15696#VV10.15697#VV10.15699#VV10.1 5698#Vi?t#NG105N#895.92208#^214#Ngn nm thng nh t Thng Long#L Thng Ki t, Trn Thnh Tng, Trn Quang Khi... ; Tuyn chn, gii thiu: Nguyn Hu Sn. ..#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a951tr.^b24cm#L Thng Kit#Trn Thnh Tng#Trn Qu ang Khi#Huyn Quang#T sch Thng Long 1000 nm#Trn Quang Triu#Nguyn Hu Sn #Bi Vit Thng#on nh Dng#266798#Th#H Ni#TDung#Vn xui## 00940000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820009000558080005000640020040000690290051001090070011001600080 00500171009001400176010000500190011001500195001001100210012002800221013000700249 02102490025602000150050502000200052002000120054002000090055203900060056102000240 0567020001100591#VV10.15700#VV10.15703#VV10.15701#VV10.15702#Vi?t#H100N#959.7012 #^214#H Ni thi Hng Vng - An Dng Vng#Hanoi in Hung Kings and An Duong V uong King's time#Trnh Sinh#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a531tr.^b24cm#Trnh Sinh#T sch Thng Long 1000 nm#266799#Gii thiu bc tranh ton cnh v thi i Hng Vng v An Dng Vng. Nghin cu cc lng c, khu m c, cc di vt ca thi k ny. Trnh by i sng vt cht v tinh thn ca ngi dn thi Hng Vng - An Dng Vng trn t H Ni ngy nay#Lch s c i#Thi i Hng Vng#Kh o c hc#Vit Nam#TDung#Thi i An Dng Vng#T liu c## 01006000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020069000680070061001370080005001980090 01400203010000500217011001500222015005100237005001500288005001300303005001400316 00500190033001200280034900500110037701300070038802101970039502000150059202000080 0607020000700615039000600622020001600628#VV10.15704#VV10.15706#VV10.15707#VV10.1 5705#Vi?t#B108T#959.731#^214#Bo tn, pht huy gi tr di sn vn ho vt th Th ng Long - H Ni#B.s.: Nguyn Ch Bn (ch.b.), ng Vn Bi, Trn Lm Bin...#^ aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a401tr.^b24cm#TTS ghi: Chng trnh khoa hc cp nh n c KX.09#Nguyn Ch Bn#ng Vn Bi#Trn Lm Bin#Trnh Th Minh c#T sch Th ng Long 1000 nm# Th Ho#266800#Nghin cu gi tr ca di sn vn ho vt th ca Thng Long - H Ni. Trnh by thc trng bo tn di sn vn ho vt th v nhng bin php pht huy gi tr ca chng trong giai on hin nay#Di sn vn ho#Bo tn#H Ni#TDung#Vn ho vt th## 01173000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820011000578080005000680020029000730030056001020070063001580080 00500221009001400226010000500240011001500245015005100260005001400311005001500325 00500150034000500150035501200280037000500190039801300070041702103000042402000090 0724020000800733020001100741020002200752020000700774039000600781#VV10.15708#VV10 .15711#VV10.15709#VV10.15710#Vi?t#GI-108D#370.959731#^214#Gio dc Thng Long - H Ni#Qu trnh, kinh nghim lch s v nh hng pht trin#B.s.: Nguyn Hi K (ch.b.), Nguyn Vn Cn, on Minh Hun...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a475tr.^b 24cm#TTS ghi: Chng trnh khoa hc cp nh nc KX.09#Nguyn Hi K#Nguyn Vn Cn#on Minh Hun#Nguyn Vn Kim#T sch Thng Long 1000 nm#V Th Minh Nguy t#266801#Gii thiu s lc nn gio dc H Ni trong thi phong kin (1010 - 18 84) v theo cc giai on lch s t thi Php thuc n nay. Phn tch vai tr, v tr v nhng kinh nghim ca gio dc H Ni i vi s pht trin ca c n c. Nu ln nh hng pht trin gio dc th trong thi i mi#Gio dc#L ch s#Thc trng#nh hng pht trin#H Ni#TDung## 01073000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820015000558080005000700020070000750070066001450080005002110090 01400216010000500230011001500235005001600250005001300266005001800279005001800297 01200280031500500150034301300070035802102950036502000090066002000110066902000070 0680039000600687020001000693020000800703#VV10.15712#VV10.15713#VV10.15715#VV10.1 5714#Vi?t#T515T#305.2350959731#^214#Tui tr Thng Long - H Ni - Nhng nt p truyn thng v hin i#B.s.: ng Cnh Khanh (ch.b.), L Xun Hon, ng V C nh Linh...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a335tr.^b24cm#ng Cnh Khanh#L Xun Hon# ng V Cnh Linh#Nguyn Ph Trng#T sch Thng Long 1000 nm#inh Kiu Oanh#2 66802#Phn tch nhng nt p truyn thng ca tui tr H Ni c th hin tro ng chin u bo v t quc, trong lao ng v trong hc tp. V th, vai tr c a tui tr th vi s pht trin ca t nc. Nghin cu li sng, nhn cch ca h hin nay v kt qu ca Phong tro Thanh nin Th #Tui tr#Thanh nin #H Ni#TDung#Phm cht#Lch s## 01023000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820014000568080005000700020066000750070067001410080005002080090 01400213010000500227011001500232015005100247005001400298005001500312005001900327 00500140034601200280036000500180038801300070040602101820041302000100059502000100 0605020000800615020000700623039000600630020001300636#VV10.15716#VV10.15718#VV10. 15719#VV10.15717#Vi?t#NH556P#305.800959731#^214#Nhng phm cht nhn cch c tr ng ca ngi Thng Long - H Ni#B.s.: Phm Tt Dong (ch.b.), Nguyn Vn Th, N guyn Th Kim Hoa...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a331tr.^b24cm#TTS ghi: Chng tr nh Khoa hc cp nh nc KX.09#Phm Tt Dong#Nguyn Vn Th#Nguyn Th Kim Hoa# ng Quc Bo#T sch Thng Long 1000 nm#Nguyn Quang Ngc#266803#Trnh by v n hng c trng trong nhn cch ngi Thng Long - H Ni trong thi i phong ki n v thi hin i. Nhng gi tr c bn trong nhn cch ca ngi Thng Long - H Ni#Nhn cch#Phm cht#Vn ho#H Ni#TDung#Ngi H Ni## 00464000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020012000440070013000560080012000690090017000810100005000980110 01500103001001300118012002500131020001700156020000900173020001500182013000700197 039000600204#VV10.15724#20000#Vi?t#S431B#895.92234#^214#Sng bc ma#Thch K S n#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a142tr.^b21cm#Thch K Sn#Truyn c lc k hng gi#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn kinh d#266804#TDung## 00466000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020014000440070013000580080012000710090017000830100005001000110 01500105001001300120012002500133020001700158020000900175020001500184013000700199 039000600206#VV10.15725#20000#Vi?t#M100D#895.92234#^214#Ma da cn ma#Thch K Sn#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a142tr.^b21cm#Thch K Sn#Truyn c lc khng gi#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn kinh d#266805#TDung## 00473000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400020020000450070013000650080012000780090017000900100005001070110 01500112001001300127012002500140020001700165020000900182020001500191013000700206 039000600213#VV10.15726#20000#Vi?t#O-406H#895.92234#^214#Oan hn mang mt n#Th ch K Sn#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a142tr.^b21cm#Thch K Sn#Truyn c lc khng gi#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn kinh d#266806#TDung## 00858000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200080002380800050 00310020031000360030056000670070049001230080012001720090017001840100005002010110 01500206015008500221005001600306005001200322005001600334005001400350005001400364 013000700378021014700385020000800532020001000540039000600550#VV10.15727#Vi?t#TH1 07P#959.741#^214#Thnh ph Thanh Ho xa v nay#Cho mng i l 1000 nm Thng Long - ng - H Ni#Nguyn Xun Phi, o Duy Ho, Nguyn Th Vinh...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a192tr.^b21cm#TTS ghi: Chi hi Khoa hc Lch s & T rung tm Vn ho Thng tin thnh ph Thanh Ho#Nguyn Xun Phi#o Duy Ho#Nguy n Th Vinh#Bi Vn Tuyn#Don Ngc nh#266807#Gii thiu lch s tnh Thanh Ho. Vai tr ca qun v dn thnh ph Thanh Ho trong nhng mc son quan trng tron g lch s dn tc t xa n nay#Lch s#Thanh Ho#TDung## 00493000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020016000550030020000710070014000910080012001050090 01700117010000500134011001500139001001400154013000700168020001700175020000900192 020002000201039000600221#VV10.15728#VV10.15729#45000#Vi?t#L462T#895.92234#^214# Li th c lp#Tiu thuyt t liu#Mai Vn Trng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2 010#^a283tr.^b21cm#Mai Vn Trng#266808#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt l ch s#TDung## 00609000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020031000430070009000740080012000830090017000950100005001120110 01500117001000900132013000700141021013200148020000900280020000800289020000800297 020001000305020001000315039000600325#VV10.15730#40000#Vi?t#NH556T#959.741#^214# Nhng thng tch ca Thiu Ho#T Quang#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a128t r.^b21cm#T Quang#266809#Gii thiu nhng a danh lch s v vn ho ca huyn Thiu Ho (Thanh Ho) nh: sng Chu, ni , ni Vm, cha Vm, ni Trnh...#a danh#Lch s#Vn ho#Thiu Ho#Thanh Ho#TDung## 00689000000000313000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200120 00308080005000420020033000470070047000800080012001270090017001390100005001560110 01500161015007700176005001400253005001100267005001700278005001400295005001300309 013000700322020001700329020000900346020000400355020001000359039000600369#VV10.15 731#100000#Vi?t#T527T#895.9221408#^214#Tuyn tp th 10 nm 2000 - 2010#L Than h Bnh, Hong Bng, To Nguyn Chiu...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a216t r.^b21cm#TTS ghi: Hi Ngi cao tui phng ng Sn - Tp. Thanh Ho. Cu lc b th#L Thanh Bnh#Hong Bng#To Nguyn Chiu#Trnh Vn Cn#Hong V Ci#26681 0#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tuyn tp#TDung## 01099000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020043000450070064000880080012001520090017001640100005001810110026001860150 04700212005001400259005001700273005001400290005001300304004000800317005001200325 013000700337021040900344020000800753020000800761020001000769039000600779#VV10.15 732#Vi?t#L302S#324.2597070959741#^214#Lch s ng b tnh Thanh Ho 1930 - 1954 #B.s.: Phan Huy Chc (ch.b.), Trng Ngc Phan, on Vn Hnh...#^aThanh Ho#^aN xb. Thanh Ho#2010#^a311tr., 16tr. nh^b24cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b tn h Thanh Ho#Phan Huy Chc#Trng Ngc Phan#on Vn Hnh#o Th Chu#Ti bn#B i S Min#266811#Gii thiu qu trnh hnh thnh v pht trin ca ng b tnh Thanh Ho qua cc giai on lch s ca t nc t 1930 - 1954: thi k u th nh lp ng Cng sn ng Dng (1930 - 1935), cao tro dn sinh - dn ch chng ch ngha pht xt (1936 - 1939), khi ngha v tranh ginh chnh quyn v tay nhn dn (1939 - 1945), xy dng lc lng khng chin v trong cuc khng chin chng Php (1945 - 1954)#Lch s#ng b#Thanh Ho#TDung## 00783000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020043000450070063000880080012001510090017001630100005001800110026001850150 04700211005001400258005001200272005000900284005001100293004000800304013000700312 021013000319020000800449020000800457020001000465039000600475#VV10.15733#Vi?t#L30 2S#324.2597070959741#^214#Lch s ng b tnh Thanh Ho 1954 - 1975#B.s.: Phan Huy Chc (ch.b.), Bi S Min, Phm Cc, Xun Huyn#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho #2010#^a269tr., 40tr. nh^b24cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b tnh Thanh Ho#P han Huy Chc#Bi S Min#Phm Cc#Xun Huyn#Ti bn#266812#Gii thiu qu trnh hnh thnh v pht trin ca ng b tnh Thanh Ho trong 2 cuc khng chin ch ng Php v chng M xm lc#Lch s#ng b#Thanh Ho#TDung## 00950000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020040000450070013000850080012000980090017001100100005001270110025001320150 05800157001001300215013000700228021037400235020000800609020000800617020000300625 020000700628020000900635020001000644039000600654#VV10.15734#Vi?t#L302S#324.25970 70959741#^214#Lch s ng b x Vn Am (1950 - 2005)#Phm Vn Bn#^aThanh Ho#^ aNxb. Thanh Ho#2010#^a180tr., 7tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Vn Am. Huyn Ngc Lc#Phm Vn Bn#266813#Gii thiu qu trnh hnh thnh v p ht trin ca ng b x Vn Am (Ngc Lc, Thanh Ho) qua cc giai on lch s ca t nc t 1930 n nay: xy dng c s cch mng, u tranh chng thc dn phong kin trong Cch mng thng Tm (1930 - 1945), trong 2 cuc khng chin ch ng Php v chng M xm lc (1945 - 1975) v pht trin kinh t trong thi k mi (1975 - 2005)#Lch s#ng b#X#Vn Am#Ngc Lc#Thanh Ho#TDung## 00651000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020054000430070011000970080012001080090017001200100005001370110 01500142001001100157013000700168021016400175020000800339020001000347020001500357 020000700372039000600379#VV10.15735#80000#Vi?t#NH556T#959.731#^214#Nhng trn nh lng danh lch s trn t Thng Long#L B Hng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho #2010#^a300tr.^b21cm#L B Hng#266814#Gii thiu nhng trn nh ln din ra t rn t Thng Long - H Ni chng li gic ngoi xm trong thi phong kin v qu a 2 cuc khng chin chng Php v chng M#Lch s#Trn nh#Chng xm lc#H Ni#TDung## 01048000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020045000450070065000900080012001550090017001670100005001840110026001890150 04700215005000900262005001400271005001400285005001100299013000700310021038200317 020000800699020001400707020000900721020001000730039000600740#VV10.15736#Vi?t#L30 2S#324.2597070959741#^214#Lch s ng b huyn H Trung (1930 - 2010)#B.s.: Ph m Tn, Phm Vn Tun (ch.b.), o Minh Chu, L Xun An#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a648tr., 25tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b huyn H Tru ng#Phm Tn#Phm Vn Tun#o Minh Chu#L Xun An#266815#Gii thiu s lc v iu kin t nhin v con ngi huyn H Trung (Thanh Ho). Trnh by qu trnh hnh thnh v pht trin ca ng b huyn H Trung qua cc thi k lch s ca t nc t 1930 - 2010: thi k cch mng dn tc dn ch (1930 - 1945), trong 2 cuc khng chin chng Php v chng M xm lc (1945 - 1975) v pht trin k inh t trong thi k mi (1975 n nay)#Lch s#ng b huyn#H Trung#Thanh Ho #TDung## 00881000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200180002380800050 00410020051000460070047000970220004001440080012001480090017001600100005001770110 01500182005001900197005001100216005001200227005001700239005001000256013000700266 02102300027302000100050302000080051302000080052102000100052902000100053903900060 0549#VV10.15737#Vi?t#NH556C#324.2597070959741#^214#Nhng chin s cch mng trun g kin tnh Thanh Ho#Nguyn Thin Phng, Hong Hng, L Khc Tu...#T.1#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a759tr.^b21cm#Nguyn Thin Phng#Hong Hng#L Khc Tu#Nguyn Quc Sinh#Vn Thnh#266816#Gii thiu thn th s nghip, s ng gp to ln ca nhng chin s cch mng tiu biu ca ng b tnh Thanh Ho trong thi k cch mng dn tc dn ch (1930 - 1945) v trong 2 cuc khng chin chn g Php v chng M xm lc#ng vin#ng b#Tiu s#S nghip#Thanh Ho#TDung# # 00953000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020030000560070068000860220004001542210012001580080005001700090 02100175010000500196011002600201015004600227005001800273005001200291005001400303 00500140031700500150033101300070034602102310035302000080058402000080059202000090 0600039000600609#VV10.15738#VV10.15739#Vi?t#L302S#324.2597070959797#^214#Lch s ng b tnh Bc Liu#B.s.: Trng Minh Chin (trng ban), L Hu Bul, Trn N am on...#T.2#1975 - 2000#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a543tr., 36tr. nh^b2 1cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b tnh Bc Liu#Trng Minh Chin#L Hu Bun# Trn Nam on#Hunh Kim Gia#Nguyn Vn u#266817#Ghi li qu trnh ng b tnh Bc Liu khc phc hu qu chin tranh, gp phn nh thng cc cuc chin tran h bin gii, tng bc i mi trong qun l kinh t (1975 - 1985) v bc u t hc hin cng cuc i mi (1986 - 2000)#Lch s#ng b#Bc Liu#TDung## 00918000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020068000460070048001140080005001620090021001670100005001880110 02600193015005200219005001700271005001100288001001200299013000700311021024100318 020000800559020002000567020001300587020001000600039000600610#VV10.15740#VV10.157 41#Vi?t#L302S#959.736#^214#Lch s phong tro nng dn v hi nng dn Thi Bnh (1930 - 2010)#B.s.: Li Duy Mc, Ng Th Kim Hon, T S Chc#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a247tr., 24tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh Hi nng dn tn h Thi Bnh#Ng Th Kim Hon#T S Chc#Li Duy Mc#266818#Ghi li chng ng u tranh cch mng y kh khn, th thch ca nng dn Thi Bnh di s lnh o ca ng v cc cp hi. Ghi li nhng s kin tiu biu, tinh thn hng say lao ng, on kt trong mi mt ca Hi nng dn Thi Bnh#Lch s#Phong tro n ng dn#Hi nng dn#Thi Bnh#TDung## 01021000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020053000560070070001090080005001790090021001840100005002050110 02500210015004300235005001600278005001500294005001500309005001500324005001600339 01300070035502102590036202000080062102000080062902000030063702000080064002000080 0648020000900656039000600665#VV10.15743#VV10.15742#Vi?t#L302S#324.2597070959733# ^214#Lch s ng b v nhn dn x Lc o (1930 - 1975)#B.s.: Dng Vn Chiu, Nguyn Vn Mai (trng ban), Hong Vn on...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^ a203tr., 9tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Lc o#Dng Vn Chi u#Nguyn Vn Mai#Hong Vn on#Trn Vn Khot#Nguyn Vn Kim#266819#Gii thi u s lc v iu kin t nhin v con ngi x Lc o (Vn Lm, Hng Yn). Tr nh by qu trnh nhn dn v ng b x Lc o u tranh ginh chnh quyn di s lnh o ca ng (1930 - 1945) v 2 cuc khng chin chng Php v chng M xm lc#Lch s#ng b#X#Lc o#Vn Lm#Hng Yn#TDung## 00861000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020067000460070043001130080005001560090021001610100005001820110 02600187015004500213005001700258001001900275013000700294021021600301020001700517 020000700534020001500541020000900556039000600565#VV10.15744#VV10.15745#Vi?t#L302 S#959.786#^214#Lch s u tranh cch mng ca ph n tnh Tr Vinh (1930 - 1975 )#B.s.: Nguyn Thin Chin, Nguyn Ngc Khi#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a38 3tr., 28tr. nh^b21cm#TTS ghi: Hi lin hip ph n tnh Tr Vinh#Nguyn Ngc K hi#Nguyn Thin Chin#266820#Trnh by v phong tro u tranh yu nc ca ph n Tr Vinh n ngy Cch mng thng Tm thnh cng (1945). Ghi li nhng ng gp ca ph n tnh Tr Vinh trong 2 cuc khng chin chng Php v chng M xm lc#Lch s hin i#Ph n#Chng xm lc#Tr Vinh#TDung## 01047000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020045000460070061000910080005001520090021001570100005001780110 02600183015004800209005001000257005002100267005002100288005001700309005001400326 01300070034002103150034702000080066202000030067002000110067302000100068402000090 0694039000600703#VV10.15746#VV10.15747#Vi?t#L302S#959.769#^214#Lch s x Hip T hnh anh hng (1954 - 2000)#B.s.: Phm Minh, Phm Th Lan Hng, Phm Th Hng K huyn...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a166tr., 14tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b huyn c Trng#Phm Minh#Nguyn Th Lan Hng#Phm Th Hng K huyn#Hng Quang Trung#V Mnh Cng#266821#Gii thiu s lc v iu kin t n hin v con ngi x Hip Thnh (c Trng, Lm ng). Ghi li qu trnh u tra nh cch mng ca lc lng v trang v nhn dn x Hip Thnh trong khng chin chng M cu nc (1954 - 1975). Nhn dn Hip Thnh xy dng, bo v t quc v pht trin kinh t trong thi i mi#Lch s#X#Hip Thnh#c Trng#Lm ng# TDung## 00809000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200190002280800050 00410020043000460070056000890080005001450090021001500100005001710110026001760150 04500202005001100247005000800258005001300266005001400279005001300293013000700306 021016400313020000800477020000800485020000800493039000600501#VV10.15748#Vi?t#L30 2S#324.25970709597167#^214#Lch s ng b tnh Lo Cai (1947 - 2007)#B.s.: Sng Chng (trng ban), Phm K, Trn Hu Sn...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a6 69tr., 40tr. nh^b22cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b tnh Lo Cai#Sng Chng#P hm K#Trn Hu Sn#o Duy Thng#Phm Th Hu#266822#Trnh by qu trnh hnh t hnh v pht trin ca ng b tnh Lo Cai qua 2 cuc khng chin chng Php, c hng M xm lc v pht trin kinh t trong thi i mi#Lch s#ng b#Lo Ca i#TDung## 00952000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020054000570030015001110070049001260080005001750090 02100180010000500201011001500206020000800221020000900229020001600238005001300254 00500130026700500100028000500110029000500140030101300070031502102710032203900060 0593020001500599#VV10.15749#VV10.15750#56000#Vi?t#V121#305.8009597#^214#Vn dn tc v quan h dn tc Vit Nam hin nay#Sch tham kho#u Tun Nam (ch. b.), Phan Hu Dt, Mc ng...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a310tr.^b21cm#D n tc#Vit Nam#Quan h dn tc#u Tun Nam#Phan Hu Dt#Mc ng#L S Gio#Ca o Vn Thanh#266823#Trnh by quan im, chnh sch ca ch ngha Mc-Lnin, ca ng v nh nc ta v vn dn tc. Phn tch c im cc dn tc thiu s, mi quan h dn tc Vit Nam. Nghin cu thit ch x hi truyn thng, tn gi o tn ngng ca cc dn tc thiu s Vit Nam#TDung#Sch tham kho## 01045000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020082000560070055001380080005001930090021001980100 00500219011001500224020000800239020000900247020001100256005001300267005001400280 00500150029400500150030900500150032400400190033901300070035802103480036503900060 0713#VV10.15751#VV10.15752#46000#Vi?t#PH110T#306.09597#^214#Pht trin vn ho Vit Nam giai on 2011 - 2020 - Nhng vn phng php lun#Phm Duy c (ch. b.), Trn Vn Bnh, Nguyn Vn Dn...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a342tr.^b2 1cm#Vn ho#Vit Nam#Pht trin#Phm Duy c#Trn Vn Bnh#Nguyn Vn Dn#Trn N gc Hin#Dng Ph Hip#Xut bn ln th 2#266824#Trnh by khi nim vn ho v s pht trin vn ho ni chung v vn ho Vit Nam trong giai on 2011 - 2020 ni ring. p dng ch ngha Mc-Lnin, t tng H Ch Minh v quan im ca ng trong s pht trin ca nn vn ho Vit Nam. Vai tr ca vn ho i vi ph t trin v nhng xu hng pht trin ca vn ho th gii trong th k 21...#TD ung## 00918000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020075000650030015001400070033001550080 00500188009002100193010000500214011001500219005001600234013000700250021030600257 020001100563020000900574039000600583020001500589020001200604#VV10.15753#VV10.157 54#28000#Vi?t#T550T#323#^214#Hong Mai Hng#T tng ca V.I. Lnin v quyn c on ngi v gi tr thc tin Vit Nam#Sch tham kho#Hong Mai Hng, Nguyn Hng Hi#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a158tr.^b21cm#Nguyn Hng Hi#266825#Tr nh by v quyn con ngi v qu trnh hnh thnh, pht trin t tng ca V.I. Lnin v quyn con ngi. Ni dung t tng ca V.I. Lnin v dn ch, quyn d n tc t quyt, quyn chnh tr v quyn tham gia. Phn tch ngha v gi tr thc tin t tng ca V.I. Lnin v quyn con ngi Vit Nam#Nhn quyn#T t ng#TDung#Sch tham kho#Lnin, V.I.## 00779000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020071000550080005001260090021001310100005001520110 01500157013000700172021026400179020001000443020001400453020001300467020000900480 020001800489039000600507#VV10.15755#VV10.15756#56000#Vi?t#L504T#343.59706#^214# Lut thu thu nhp doanh nghip nm 2008 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2010#^a439tr.^b21cm#266826#Trnh by nhng quy nh v phng p hp tnh thu, u i thu thu nhp doanh nghip trong Lut thu thu nhp doanh nghip nm 2008. Gii thiu ni dung ngh nh ca Chnh ph v mt s thng t ca B Ti chnh hng dn thi hnh Lut thu thu nhp doanh nghip#Php lut#Th u thu nhp#Doanh nghip#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung## 00785000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020066000550080005001210090021001260100005001470110 01500152004001900167013000700186021026100193020001000454020000900464020002200473 039000600495020001800501#VV10.15757#VV10.15758#42000#Vi?t#L504T#343.59706#^214# Lut thu thu nhp c nhn nm 2007 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2010#^a498tr.^b21cm#Ti bn c b sung#266827#Trnh by nhng quy nh v cn c tnh thu i vi c nhn c tr v c nhn khng c tr trong Lut thu thu nhp c nhn nm 2007. Gii thiu ni dung ngh nh ca Chnh ph v mt s thng t ca B Ti chnh hng dn thi hnh Lut thu thu nhp c nhn#P hp lut#Vit Nam#Thu thu nhp c nhn#TDung#Vn bn php lut## 00741000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020065000540080005001190090021001240100005001450110 01500150013000700165021025300172020001000425020001900435020000900454020001800463 039000600481#VV10.15759#VV10.15760#37000#Vi?t#QU600#342.597#^214#Quy nh php lut v n gin ho, kim sot th tc hnh chnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#20 10#^a251tr.^b21cm#266828#Gii thiu ni dung Ngh quyt s 25/N-CP ngy 02-6-20 10 ca Chnh ph v vic n gin ho 258 th tc hnh chnh thuc phm vi chc nng qun l ca B, ngnh v Ngh nh s 63/2010/N-Cp ngy 08-6-2010 ca Chn h ph v kim sot th tc hnh chnh#Php lut#Th tc hnh chnh#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung## 01137000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020074000570070065001310080005001960090021002010100 00500222011001500227015004800242020001100290020000900301020000800310005001800318 00500160033600500180035200500140037000500140038401300070039802103730040502000150 0778039000600793#VV10.15761#VV10.15762#31000#Vi?t#QU451P#355.009597#^214#Quc p hng - an ninh trong thi k qu ln ch ngha x hi Vit Nam#Nguyn Vnh Thng (ch.b.), Dng Quc Dng, Nguyn Mnh Hng...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 010#^a215tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi nhn vn qun s#Quc phng#Vi t Nam#An ninh#Nguyn Vnh Thng#Dng Quc Dng#Nguyn Mnh Hng#Phm Anh Tun #Trn Ngc Tu#266829#Trnh by quan im ca ch ngha Mc-Lnin, t tng H C h Minh v ca ng v quc phng, an ninh trong thi k qu ln ch ngha x hi. Khi qut kinh nghim cng c quc phng, bo v T quc trong lch s dn tc Vit Nam trc khi c ng v quc phng, an ninh ca mt s nc x hi ch ngha. Nhng yu cu v tnh hnh quc phng, an ninh trong thi i mi#Thi k qu #TDung## 01090000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020054000530030017001070070059001240080005001830090 02100188010000500209011001500214015008300229020001000312020000900322020001400331 00500170034500500160036200500130037800500140039100500140040500400320041901300070 0451021024700458039000600705020001700711#VV10.15764#VV10.15763#48000#Vi?t#C430N #320.092#^214#Con ngi chnh tr Vit Nam truyn thng v hin i#Sch chuyn kho#Nguyn Vn Huyn (ch.b.), Nguyn Hu ng, L Minh Qun...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a336tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Vin Chnh tr hc#Chnh tr#Vit Nam#Chnh tr gia#Nguyn Vn Huy n#Nguyn Hu ng#L Minh Qun#Phan Xun Sn#ng nh Tn#Xut bn ln th 2, c sa cha#266830#Trnh by nhng vn chung v con ngi chnh tr. Phn tc h c im con ngi chnh tr Vit Nam trong truyn thng (n nm 1945) v th i hin i (1945 - nay). Nhng yu cu i vi con ngi chnh tr Vit Nam tron g giai on cch mng mi#TDung#Sch chuyn kho## 00875000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020082000620030045001440070011001890080 00500200009002100205010000500226011001500231013000700246020000800253020001300261 039000600274021032900280#VV10.15765#VV10.15766#24000#Vi?t#V115H#338.7#^214#L D on T#Vn ho doanh nghip nn tng pht trin kinh t doanh nghip thi k 201 1 - 2020#L lun v thc tin phng ng, phng Ty#L Don T#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a110tr.^b21cm#266831#Vn ho#Doanh nghip#TDung#Trnh by v qu an nim v c trng c bn v vn ho doanh nghip phng ng, phng Ty v Vit Nam. Phn tch vai tr ca vn ho doanh nghip i vi s pht trin ca doanh nghip. Trnh by cc nhn t nh hng, tc ng n vn ho doanh nghip v kinh nghim xy dng vn ho doanh nghip mt s nc trn th gii## 00755000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020034000560080005000900090021000950100005001160110 01500121004002900136013000700165021027400172020001000446020000900456020000900465 020000900474039000600483#VV10.15767#VV10.15768#42000#Vi?t#PH109L#346.59701#^214 #Php lut v hn nhn v gia nh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a314tr.^b21cm #Ti bn c sa cha, b sung#266832#Trnh by quy nh ca php lut Vit Nam v kt hn, quan h gia v - chng, cha m - con v cc thnh vin trong gia n h, cp dng, xc nh cha - m - con, con nui, gim h gia cc thnh vin tro ng gia nh, ly hn, quan h hn nhn v gia nh c yu t nc ngoi#Php lut #Hn nhn#Gia nh#Vit Nam#TDung## 00910000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010015000490020078000640030017001420070061001590080 00500220009002100225010000500246011001500251004001900266005001700285005001900302 01300070032102101800032802000080050802000160051602000080053202000090054003900060 0549020001700555#VV10.15769#VV10.15770#40000#Vi?t#C101M#338#^214#Ng ng Thnh #Cc m hnh cng nghip ho trn th gii v bi hc kinh nghim cho Vit Nam#S ch chuyn kho#Ng ng Thnh (ch.b.), Trn Quang Tuyn, Mai Th Thanh Xun#^aH .#^aChnh tr Quc gia#2010#^a294tr.^b21cm#Xut bn ln th 2#Trn Quang Tuyn#M ai Th Thanh Xun#266833#Trnh by nhng vn chung v cng nghip ho, cc m hnh cng nghip ho trn th gii, vn dng kinh nghim quc t v la chn m hnh cng nghip ho vo iu kin Vit Nam#Kinh t#Cng nghip ho#M hnh#Th gii#TDung#Sch chuyn kho## 00903000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020019000510030117000700070068001870080005002550090021002600100 00500281011002500286005001200311015006600323020001700389020000900406020000400415 00500100041900500140042900500150044300500120045800500160047000500180048600500140 0504013000700518039000600525020001000531#VV10.15771#VV10.15772#Vi?t#NG404G#895.9 221008#^214#Ngoi giao lm th#K nim 65 nm ngy thnh lp ngnh ngoi giao (1 945 - 2010) v cho mng 1000 nm Thng Long - H Ni (1010 - 2010)#H Ch Minh, Xun Thu, Trn Tun Anh... ; B.s.: Trn Trng Ton...#^aH.#^aChnh tr Quc gi a#2010#^a238tr., 8tr. nh^b21cm#H Ch Minh#TTS ghi: ng u B Ngoi giao. Cu lc b hu tr B Ngoi giao#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Xun Thu#Trn Tun Anh#Nguyn Trn Ba# Vn Bch#Trn Trng Ton#Phng Cng Trng#Trn Tam Gip#2 66834#TDung#Tuyn tp## 00753000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490010016000540020040000700030086001100070029001960080 00500225009002100230010000500251011001500256005001200271013000700283021013600290 020003200426020001100458039000600469#VV10.15773#VV10.15774#44000#Vi?t#KH103L#33 5.412#^214#Phm Quang Phan#Khi lc kinh t chnh tr Mc - Lnin#Dng cho sinh vin cc trng i hc thuc khi ngnh kinh t v qun tr kinh doanh#Phm Qu ang Phan, T c Hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a387tr.^b21cm#T c Hnh# 266835#Trnh by v phng thc sn xut t bn ch ngha v nhng vn kinh t chnh tr ca thi k qu ln ch ngha x hi Vit Nam#Kinh t chnh tr hc Mc-Lnin#Gio trnh#TDung## 00880000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020039000540070065000930040019001580080005001770090 02100182010000500203011001500208005001100223005001700234005001700251005000800268 039000500276013000700281021024900288020001000537020000800547020001100555#VV10.15 775#VV10.15776#102000#Vi?t#103C#181.009#^214#i cng lch s trit hc Trung Quc#Don Chnh (ch.b.) ; Trng Vn Chung, Nguyn Th Ngha, V Tnh#Xut bn ln th 4#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a591tr.^b24cm#Don Chnh#Trng Vn Ch ung#Nguyn Th Ngha#V Tnh#Vanh#266836#Trnh by v lch s trit hc Trung Qu c: c im v t tng trit hc thi n Thng Ty Chu, thi xun thu chin q uc, thi Lng Hn, thi Ngu Tn, thi Nam Bc triu v thi Tu ng,...cng nhng nghin cu v trit hc Trung Quc cn i#Trit hc#Lch s#Trung Quc## 00866000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020028000470070061000750080005001360090018001410100005001590110 02700164015009700191005001300288005001500301005001400316005001400330005001200344 039000500356013000700361021015800368020000800526020001000534020000800544#VV10.15 777#VV10.15778#Vi?t#301C#915.9752#^214#a ch Qung Nam - Nng#B.s.: Thch Phng, Nguyn nh An (ch.b.), Bi Ch Hong...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a1 845tr., 56tr. nh^b24cm#TTS ghi: Tnh u - U ban Nhn dn tnh Qung Nam. Thn h u - U ban Nhn dn thnh ph Nng#Thch Phng#Nguyn nh An#Bi Ch Ho ng#Hong Chu K#H Hi Ngc#Vanh#266837#Nghin cu v c im t nhin, lch s , kinh t, vn ho ca tnh Qung Nam - Nng cng mt s vn v con ngi , nin biu, a danh,... ca tnh ny#a ch#Qung Nam# Nng## 00849000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480020045000530070046000980080005001440090014001490100 00500163011001500168012003300183015002500216005001200241005001400253039000500267 013000700272001001200279021020500291020001300496020000700509020001900516#VV10.15 779#VV10.15781#VV10.15780#Vi?t#B108V#382#^214#Bo v doanh nghip trong thng m i quc t#B.s.: Bi Hu o, T Hoi Nam, Phm Th Hng#^aH.#^aCng thng#2010 #^a287tr.^b24cm#B sch Hi nhp kinh t quc t#TTS ghi: B Cng thng#T Ho i Nam#Phm Th Hng#Vanh#266838#Bi Hu o#Nghin cu nhng vn t ra cng nh thc trng ca cc doanh nghip Vit Nam khi tham gia th trng quc t tm ra nhng kin ngh v gii php bo v li ch doanh nghip trong thng mi quc t#Doanh nghip#Bo v#Thng mi quc t## 00970000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820009000568080005000650020031000700290043001010070050001440220 00400194008000500198009003300203010000500236011001800241005001300259006001900272 03900050029101300070029602000090030302102850031202000110059702000080060802000090 0616020000700625#VV10.15782#VV10.15784#VV10.15785#VV10.15783#Vi?t#KH400B#959.701 3#^214#Kho bu trng ng c Vit Nam#The treasure of Vietnam acient bronze drum #Trnh by: Chu Hng Sn ; Nguyn Qunh Trang dch#T.2#^aH.#^aNgn hng Cng th ng Vit Nam#2010#^a148tr.^b26x26cm#Chu Hng Sn#Nguyn Qunh Trang#Vanh#266839# Sch nh#Gii thiu cc mu trng ng c ca Vit Nam t th k 5-3 trc cng nguyn cho ti ngy nay vi nhiu chng loi qu him m t trc ti nay cha b su tp no c, ng thi gii thch cc ho tit trn trng vi cc kin th c kho c hc, vn ho c trng ca dn tc Vit Nam#Trng ng#Lch s#Vit Na m#C vt## 00854000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820009000568080005000650020031000700290043001010070050001440220 00400194008000500198009003300203010000500236011001800241005001300259006001900272 03900050029101300070029602000090030302101690031202000110048102000080049202000090 0500020000700509#VV10.15786#VV10.15789#VV10.15788#VV10.15787#Vi?t#KH400B#959.701 3#^214#Kho bu trng ng c Vit Nam#The treasure of Vietnam acient bronze drum #Trnh by: Chu Hng Sn ; Nguyn Qunh Trang dch#T.1#^aH.#^aNgn hng Cng th ng Vit Nam#2010#^a148tr.^b26x26cm#Chu Hng Sn#Nguyn Qunh Trang#Vanh#266840# Sch nh#Gii thiu cc mu trng ng c ca Vit Nam t th k 5-3 trc cng nguyn cho ti ngy nay vi nhiu chng loi qu him m t trc ti nay cha b su tp no c#Trng ng#Lch s#Vit Nam#C vt## 00716000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020074000620030015001360070026001510080 00500177009002100182010000500203011001500208005001400223039000500237013000700242 021010300249020000800352020001000360020000700370020001700377020000800394#VN10.04 413#VN10.04414#25000#Vi?t#K600N#306.4#^214#Trn Hong#K nng thc hnh vn ho cng s, l tn v nghi thc nh nc c quan#Sch tham kho#Trn Hong, Trn Vit Hoa#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a243tr.^b19cm#Trn Vit Hoa#Vanh#26684 1#Gii thiu cc k nng thc hnh vn ho cng s, cc nghi thc l tn v nghi thc nh nc c quan#Vn ho#Nghi thc#L tn#C quan nh nc#Cng s## 00727000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020084000550080005001390090021001440100005001650110 01500170021023000185020001000415020000900425020000900434020001800443039000500461 013000700466#VN10.04415#VN10.04416#17000#Vi?t#L504#343.59709#^214#Lut in n h nm 2006 c sa i, b sung nm 2009 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aC hnh tr Quc gia#2010#^a113tr.^b19cm#Gm ni dung vn bn hng dn thi hnh lu t in nh nm 2006, lut sa i, b sung nm 2009 vi 55 iu cng cc phn qui nh chung, c s in nh, sn xut phim, ph bin phim, lu chiu phim, th anh tra v x l vi phm...#Php lut#in nh#Vit Nam#Vn bn php lut#Vanh#2 66842## 00621000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020056000540080005001100090021001150100005001360110 01400141021011500155020001000270020000800280020000900288020001700297039000500314 020000800319013000700327020000900334#VN10.04417#VN10.04418#10000#Vi?t#QU600#34 6.597#^214#Quy nh php lut v t chc, hot ng v qun l hi#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a55tr.^b19cm#Gm ni dung ngh nh s 45/2010/N-CP ngy 21- 4-2010 ca Chnh ph quy nh v t chc, hot ng v qun l hi#Php lut#T chc#Vit Nam#Vn bn php qui#Vanh#Qun l#266843#Hip hi## 01060000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820013000408080005000530020084000580030017001420070058001590080005002170090 02100222010000500243011001500248021024100263020002300504020000900527020001700536 03900050055302000090055801500610056700500130062800500160064101300070065700500160 0664005001300680005001700693#VN10.04419#VN10.04420#36000#Vi?t#106C#324.2597075 5#^214#ng Cng sn Vit Nam lnh o xy dng giai cp nng dn trong giai o n hin nay#Sch chuyn kho#Ng Huy Tip (ch.b.), inh Ngc Giang, Nguyn Th B ch...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a258tr.^b19cm#Tm hiu mt s vn l lu n v thc tin v thc trng ng lnh o xy dng giai cp nng dn t nm 19 86 n nay. Ch ra mc tiu, quan im v gii php i mi s lnh o xy dng giai cp nng dn ca ng trong giai on hin nay#ng cng sn Vit Nam#Lnh o#Sch chuyn kho#Vanh#Nng dn#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Hnh chnh Quc gia H Ch Minh#Ng Huy Tip#inh Ngc Giang#266844#Nguyn Th Bch#L Vn Cn g#Nguyn Vn Giang## 00612000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020062000530080005001150090021001200100005001410110 01400146021011800160020001000278020001200288020000900300020001800309039000500327 020000700332013000700339#VN10.04421#VN10.04422#12000#Vi?t#L504P#345.597#^214#Lu t phng, chng ma tu nm 2000 (sa i, b sung nm 2008)#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2010#^a91tr.^b19cm#Gii thiu lut phng, chng ma tu nm 2000 v lut s a i b sung mt s iu ca lut phng chng ma tu nm 2008#Php lut#Phng c hng#Vit Nam#Vn bn php lut#Vanh#Ma tu#266845## 00594000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020050000540080005001040090021001090100005001300110 01400135021009300149020001000242020000900252020000900261020001800270039000500288 020000700293013000700300020000900307#VN10.04423#VN10.04424#14000#Vi?t#QU600#34 6.597#^214#Quy nh php lut v gim st v nh gi u t#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2010#^a75tr.^b19cm#Gm ngh nh s 113/2009/N-CP ngy 15-12-2009 ca Ch nh ph v gim st v nh gi u t#Php lut#Gim st#Vit Nam#Vn bn php lut#Vanh#u t#266846#nh gi## 00631000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020051000550080005001060090021001110100005001320110 01500137021013300152020001000285020001200295020000900307020001800316039000500334 004001900339013000700358#VN10.04425#VN10.04426#14000#Vi?t#L504C#342.59708#^214# Lut C tr nm 2006 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#201 0#^a110tr.^b19cm#Gii thiu cc ngh nh thng t ca chnh ph quy nh v tri n khai lut c tr v hng dn thi hnh mt s iu ca lut c tr#Php lut# Lut c tr#Vit Nam#Vn bn php lut#Vanh#Ti bn c b sung#266847## 00718000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020038000560030108000940080005002020090021002070100 00500228011001400233021010600247020001000353020000500363020000900368020001800377 039000500395020000700400020001400407013000700421#VN10.04427#VN10.04428#13000#Vi ?t#QU600#343.59704#^214#Quy nh php lut v l ph trc b#Cc vn bn quy p hm php lut hin hnh v l ph trc b c ban hnh t thng 12-1999 n th ng 6-2010#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a82tr.^b19cm#Gm cc vn bn quy phm php lut hin hnh v l ph trc b c ban hnh t thng 12-1999 n 6-201 0#Php lut#Thu#Vit Nam#Vn bn php lut#Vanh#L ph#Thu trc b#266848## 00837000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020153000540080005002070090021002120100005002330110 01500238039000500253021020600258020001000464020000900474020001700483020001700500 013000700517020001300524020002200537#VN10.04429#VN10.04430#16000#Vi?t#QU600#34 3.597#^214#Quy nh v ch chi tiu n, tip khch, hi ngh, hi tho, cng tc ph trong c quan nh nc, n v s nghip cng lp v doanh nghip nh n c#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a115tr.^b19cm#Vanh#Gm nhng ngh nh, quy t nh ca Chnh ph v B Ti chnh v ch chi tiu n, tip khch, hi ngh , hi tho, cng tc ph trong c quan nh nc, n v s nghip cng lp v d oanh nghip nh nc#Php lut#Chi tiu#C quan nh nc#Vn bn php qui#266849 #Cng tc ph#Doanh nghip nh nc## 00817000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020067000530080005001200090021001250100005001460110 01500151039000500166021034600171020001100517020001000528020000900538013000700547 020000900554#VN10.04431#VN10.04432#25000#Vi?t#C101N#349.597#^214#Cc ngh quyt c thng qua ti k hp th by quc hi kha XII#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 010#^a226tr.^b19cm#Vanh#Gm cc bo co, ngh quyt ca Quc hi, UBTVQH v ph chun quyt ton ngn sch nh nc 2008, thc hin chnh sch php lut thnh l p trng, u t v m bo cht lng o to i vi gio dc i hc, d n cng trnh quan trng quc gia trnh Quc hi quyt nh ch trng u t,... c thng qua ti k hp th by Quc hi kha XII#Ngh quyt#Ph chun#Quc hi# 266850#Vit Nam## 00840000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020072000570080005001290090021001340100005001550110 01500160039000500175021024000180020002300420020001400443020001400457020001900471 004002900490015003600519013000700555#VN10.04433#VN10.04434#16000#Vi?t#T103L#324 .2597071#^214#Ti liu bi dng cng tc ng cho b th chi b v cp u vin c s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a202tr.^b19cm#Vanh#Trnh by nhng vn c bn nht ca cng tc xy dng ng, nhng ch trng, ng li ca ng ta v xy dng ng trong sch, vng mnh, hng dn thc hin mt s nguyn tc, n ghip v cng tc cho b th chi b v cp u vin c s#ng cng sn Vit Nam# Cng tc ng#Xy dng ng#Ti liu hng dn#Ti bn c sa cha, b sung#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#266851## 00584000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020015000420030046000570290017001030080005001200090011001250100 00500136011001500141021012400156020001500280020001500295020000800310039000500318 013000700323#VN10.04435#VN10.04436#Vi?t#L302C#263#^214#Lch Cng gio#Nm phng v A: 2010 - 2011 = Lich kon b yan#Lich kon b yang#^aH.#^aTn gio#2010#^a115t r.^b18cm#Gii thiu nhng ngy l cng gio 2010 - 2011 theo tng thng vi nhn g lu v gi kinh phng v, thnh l, gio lut...#o Thin cha#Lch cng gi o#Kon Tum#Vanh#266852## 00632000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340010010000390020019000490030018000680290016000860070028001020040 01800130008000500148010000500153011001500158020000900173020001000182020001500192 005001700207039000500224013000700229021010600236#VN10.04437#27000#Vi?t#NG550P#4 25#^214#on Minh#Ng php ting Anh#Dnh cho hc sinh#English grammar#on Minh , Nguyn Th Tuyt#Ti bn ln th 5#^aH.#2010#^a187tr.^b19cm#Ng php#Ting Anh #Sch tham kho#Nguyn Th Tuyt#Vanh#266853#Gii thiu khi qut ng php ting Anh cho cc em hc sinh tham kho c km theo mt s bi tp minh ho## 00989000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020051000490070068001000080005001680090017001730100005001900110 01500195005001300210005001300223005000900236005001400245005000900259005001700268 00500120028500500220029701300070031902102790032602000120060502000200061702000090 0637039000500646#VL10.01832#VL10.01833#Vi?t#TH300#338.09597#^214#Thi ua yu n c ngnh Cng thng thi k i mi#V Huy Hong, ng Hiu, Kim Lin... ; B .s.: Nguyn Nh Chinh...#^aH.#^aB Cng thng#2010#^a246tr.^b30cm#V Huy Hong# ng Hiu#Kim Lin#Thanh H Thu#Xun Ph#Nguyn Nh Chinh#T Vn Tun#Nguyn Th Qunh Minh#266854#Gii thiu cc tp on, cc ngnh, cc khi tng cng ty , cc s, cc trng... ca ngnh cng thng vi nhng hot ng thi ua yu n c trong thi k i mi v tuyn dng mt s anh hng lao ng tiu biu, chi n s thi ua, cc tp th din hnh tin tin... trong ngnh#Cng thng#in h nh tin tin#Vit Nam#Vanh## 00576000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010018000550020024000730030104000970070018002010080 00500219009001900224010000500243011001500248020001600263020000800279020001100287 039000500298013000700303#VV10.15791#VV10.15790#49500#Vi?t#B103T#530.12076#^214# Nguyn Huyn Tng#Bi tp c hc lng t#Ti liu dng cho sinh vin, hc vin cao hc cc trng i hc t nhin, i hc cng ngh v s phm#Nguyn Huyn T ng#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a156tr.^b24cm#C hc lng t#Bi tp#Gio tr nh#Vanh#266855## 00769000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550010014000600020050000740030020001240070 03100144008000500175009001900180010000500199011001500204005000800219005000800227 03900050023501300070024002100980024702000100034501500670035502000060042202000150 0428#VV10.15792#VV10.15794#VV10.15793#89000#Vi?t#L431P#428#^214#Lougheed, Lin#L ongman preparation series for the new TOEIC test#Introductory course#Lin Loughee d, Vn Anh, Kim Chi#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a382tr.^b24cm#Vn Anh#Kim Chi# Vanh#266856#Gm nhng bi tp ting Anh rn luyn k nng nghe, ni, c, vit c hun b cho cc bi thi TOEIC#Ting Anh#Tn sch ting Vit ngoi ba: Rn luyn k nng lm bi thi TOEIC#TOEIC#Sch luyn thi## 00766000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460010012000510020021000630070012000840040042000960080 00500138009001900143010000500162011001500167015006000182021020100242020002200443 020001100465039000500476013000700481#VV10.15795#VV10.15796#139500#Vi?t#QU105L#6 58#^214# Vn Phc#Qun l doanh nghip# Vn Phc#Ti bn ln th 4, c sa c ha v b sung#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a594tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Bch Khoa. Khoa Kinh t v Qun l#Gm nhng bi hc v doanh nghip hot ng trong kinh t th trng, qun l nh nc i vi doanh nghip, hoch nh v iu phi hot ng ca doanh nghip, kim tra trong qun l doanh nghip,...# Qun tr doanh nghip#Gio trnh#Vanh#266857## 00840000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600020038000650030010001030070063001130080 00500176009001900181010000500200011001500205021016300220020001300383020001300396 02000100040902000110041900500150043000500180044500500140046300500130047701300070 0490039000500497#VV10.15797#VV10.15798#VV10.15799#69000#Vi?t#PH561P#515.076#^21 4#Phng php gii bi tp ton cao cp#Gii tch#Trn Xun Hin, Nguyn Cnh L ng, Tng nh Qu, L Ngc Lng#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a404tr.^b21cm#H ng dn gii mt s bi tp v gii tch nh: hm s mt bin s, tch phn khng xc nh v xc nh, hm s nhiu bin... km cch gii v cc v d minh ho# Ton cao cp#Gii bi tp#Gii tch#Gio trnh#Trn Xun Hin#Nguyn Cnh Lng# Tng nh Qu#L Ngc Lng#266858#Vanh## 00911000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610020038000660030007001040070063001110080 00500174009001900179010000500198011001500203021017700218020001300395020001300408 02000070042102000110042800500150043900500180045400500140047200500130048603900050 0499013000700504015005000511#VV10.15800#VV10.15801#VV10.15802#69000#Vi?t#PH561P #512.0076#^214#Phng php gii bi tp ton cao cp#i s#Trn Xun Hin, Nguy n Cnh Lng, Tng nh Qu, L Ngc Lng#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a361tr. ^b21cm#Gm mt s bi tp v tp hp nh x, gii tch kt hp, cu trc i s, s phc, nh thc, ma trn, h phng trnh,... cng mt s thi cui k c km theo hng dn gii#Ton cao cp#Gii bi tp#i s#Gio trnh#Trn Xun Hi n#Nguyn Cnh Lng#Tng nh Qu#L Ngc Lng#Vanh#266859#Tn sch ngoi ba: Phng php gii ton cao cp## 00982000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430010017000480020037000650070055001020220004001572210044001610080 00500205009001000210010000500220011001500225015004200240005001600282005001400298 03900050031201300070031702102400032402000080056402000130057202000070058502000150 0592020000700607020001800614#VV10.15803#VV10.15804#Vi?t#M458N#781.62009#^214#Tr n Th Kim Anh#1000 nm m nhc Thng Long - H Ni#B.s.: Trn Th Kim Anh, ng Honh Loan, inh Vn Minh#Q.1#Nhc v cung nh, ca tr : T liu Hn Nm#^aH.#^ am nhc#2010#^a719tr.^b24cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch#ng Hon h Loan#inh Vn Minh#Vanh#266860#Tm hiu v nhc v cung nh v ca tr ca Vi t Nam t thi k i Vit ti thi i H Ch Minh trn t Thng Long H Ni. N hc v cung nh thi L, Trn v L. Nhng t liu v nhc v cung nh v ca t r cng nhng kho cu v ca tr#m nhc#Nhc dn tc#Ca tr#Nhc cung nh#H N i#Nhc v cung nh## 00940000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020037000480070070000850220004001552210015001590080005001740090 01000179010000500189011001500194015004200209005001500251005001700266039000500283 00500130028800500160030101300070031702102330032402000080055702000140056502000070 0579020001600586#VV10.15805#VV10.15806#Vi?t#M458N#781.62009#^214#1000 nm m nh c Thng Long - H Ni#B.s.: Bi Trng Hin, H Hng Dung, Phm Minh Hng, Nguy n Thu Tin#Q.2#Nhc c truyn#^aH.#^am nhc#2010#^a720tr.^b24cm#TTS ghi: B V n ho, Th thao v Du lch#Bi Trng Hin#Nguyn Thu Tin#Vanh#H Hng Dung#Ph m Minh Hng#266861#Tm hiu v nhc dn gian v nhc tn ngng ca Vit Nam t thi k i Vit ti thi i H Ch Minh trn t Thng Long H Ni: Ht ru, ng giao, ht v, c l, ht trng qun, ngm th, ht m, ht d, ht cho tu , ht vn,...#m nhc#Nhc dn gian#H Ni#Nhc tn ngng## 00894000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370010016000420020037000580070048000950220004001432210014001470080 00500161009001000166010000500176011001500181015004200196005000900238005001500247 03900050026201300070026702102350027402000080050902000070051702000160052402000090 0540020000700549#VV10.15807#VV10.15808#Vi?t#M458N#781#^214#ng Hunh Loan#1000 nm m nhc Thng Long - H Ni#B.s.: ng Hunh Loan, Trn Qu, Hong Anh Thi# Q.3#Nhc cch tn#^aH.#^am nhc#2010#^a696tr.^b24cm#TTS ghi: B Vn ho, Th t hao v Du lch#Trn Qu#Hong Anh Thi#Vanh#266862#Tm hiu v nhc ht dn ca c ch tn v cc loi nhc c c truyn cch tn, cng tc o to nhc c c truy n cch tn, sng tc nhng tc phm kh nhc c truyn cch tn v ng dng nh n t m nhc mi trong kh nhc c truyn ny#m nhc#Dn ca#Nhc c dn tc#Cc h tn#H Ni## 00908000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010013000470020037000600070058000970220004001552210009001590080 00500168009001000173010000500183011001500188015004200203005002100245005001600266 03900050028201300070028702101770029402000080047102000090047902000080048802000170 0496020001600513020000700529020001000536#VV10.15809#VV10.15810#Vi?t#M458N#780.95 97#^214#Dng Vit #1000 nm m nhc Thng Long - H Ni#B.s.: Dng Vit , Ng uyn Th Minh Chu, Nguyn Thu Kha#Q.4#Nhc mi#^aH.#^am nhc#2010#^a672tr.^b2 4cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch#Nguyn Th Minh Chu#Nguyn Thu K ha#Vanh#266863#Gii thiu nhng ca khc thuc dng nhc mi vit v H Ni t nh ng ngy u tn nhc cho n nay cng mt s tc phm, nhng bi vit v nhc t hnh phng giao hng hp xng#m nhc#Bn nhc#Bi ht#Nhc thnh phng#Nhc g iao hng#H Ni#Hp xng## 00832000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370010013000420020037000550070058000920220004001502210010001540080 00500164009001000169010000500179011001500184015004200199005002100241005001600262 03900050027801300070028302101340029002000080042402000130043202000100044502000110 0455020000700466020000900473#VV10.15811#VV10.15812#Vi?t#M458N#781#^214#Dng Vi t #1000 nm m nhc Thng Long - H Ni#B.s.: Dng Vit , Nguyn Th Minh Ch u, Nguyn Thu Kha#Q.5#Bnh lun#^aH.#^am nhc#2010#^a720tr.^b24cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch#Nguyn Th Minh Chu#Nguyn Thu Kha#Vanh#266864#G ii thiu kho tng m nhc c truyn v nhc mi ca Thng Long H Ni vi nhng vn nhn v ngh nhn ni ting trong dng nhc ny#m nhc#Nhc dn tc#Bnh l un#Nghin cu#H Ni#Tn nhc## 00718000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020016000450030029000610070058000900080005001480090011001530100 00500164011001500169005001200184005001000196039000500206013000700211021016500218 020001300383020000900396020000800405001001500413#VV10.15813#VV10.15814#Vi?t#CH56 1D#294.3#^214#Chng duy thc#i tha php uyn ngha lm#Thi H i S ging ; Bin: Php Phng ; Huyn Hu dch#^aH.#^aTn gio#2010#^a226tr.^b21cm#Php Ph ng#Huyn Hu#Vanh#266865#Ging gii gio l ca Pht gio v nh , ci chn h iu ph bng ca ngi i, dng chnh kin lm k lut cho thc hnh, v dn g chnh lun ph tan s ch bai#Duy thc hc#o Pht#Gio l#Thi H i S## 00540000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020021000440070021000650080005000860090011000910100005001020110 01500107006001600122039000500138020000900143020001000152013000700162021010300169 020001400272#VV10.15815#VV10.15816#Vi?t#K310C#294.3#^214#Kim Cang huyn ngha#Th ch Chn Php dch#^aH.#^aTn gio#2010#^a111tr.^b21cm#Thch Chn Php#Vanh#o Pht#Kinh Pht#266866#Gii thch cc li ca pht T trong kinh Kim cang theo c c gio l, nhng iu quy nh ca pht php#Kinh Kim Cang## 00493000000000217000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410020036000460080005000820090011000870100005000980110014001030210 12700117020000900244020001000253039000500263013000700268#VV10.15817#VV10.15818#V i?t#NGH300T#294.3#^214#Nghi thc tr tng o trng i bi#^aH.#^aTn gio#2010# ^a23tr.^b24cm#Gii thiu cc bi kinh trong nghi thc tr tng o trng i bi nh: Bi ca trm hng t, nguyn cu, l pht, tn pht...#o Pht#Nghi thc# Thu#266867## 00814000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010013000490020018000620030037000800070013001170040 04100130008000500171009001900176010000500195011001500200021029000215020000800505 039000500513013000700518020001100525#VL10.01834#VL10.01835#62000#Vi?t#H401H#540 #^214#Nguyn Khanh#Ho hc i cng#Dng cho cc trng i hc k thut#Nguyn Khanh#Ti bn ln th 2 c sa cha v b sung#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a1 66tr.^b27cm#Trnh by cc kin thc v cu to nguyn t, nh lut tun hon c c nguyn t ho hc, lin kt ho hc v cu to phn t, cc trng thi cu to ca vt cht, cc nguyn l ca nhit ng hc, cn bng ho hc, dung dch, du ng dch in li, ng hc cc qu trnh ho hc, in ho hc#Ho hc#Thu#26686 8#Gio trnh## 00767000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010013000520020026000650070013000910080005001040090 01900109010000500128011001500133021031400148020000800462039000500470020001100475 020000800486013000700494#VL10.01837#VL10.01836#62500#Vi?t#B103T#540.76#^214#Ngu yn Khanh#Bi tp ho hc i cng#Nguyn Khanh#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a 171tr.^b27cm#Trnh by tm tt l thuyt, cu hi v bi tp v cu to nguyn t , nh lut tun hon cc nguyn t ho hc, lin kt ho hc v cu to phn t , cc trng thi cu to ca vt cht, cc nguyn l ca nhit ng hc, cn b ng ho hc, dung dch, dung dch in li, ng hc cc qu trnh ho hc, in h o hc#Ho hc#Thu#Gio trnh#Bi tp#266869## 00961000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560010016000610020035000770030105001120070 01600217022000400233221002200237008000500259009001900264010000500283011001500288 02101980030302000100050102000090051102000090052002000180052902000110054703900050 0558013000700563005001600570020001300586#VL10.01838#VL10.01839#VL10.01840#145000 #Vi?t#K600T#660#^214#Nguyn Hu Tng#K thut tch hn hp nhiu cu t#Gio tr nh dng cho sinh vin v hc vin cao hc ngnh k thut ho hc ca cc trng i hc k thut#Nguyn Hu Tng#T.2#Tnh ton v thit k#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a459tr.^b27cm#Trnh by cc phng php tnh ton, thit k v vn hn h cc qu trnh v thit b tch cc hn hp nhiu cu t nh cc qu trnh v t hit b lc du, cc h thng tch hn hp kh ho lng...#Tnh ton#Thit k #Thit b#Cng ngh ho hc#Gio trnh#Thu#266870#Nguyn Hu Tng#Tch hn hp# # 00771000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010014000490020056000630290035001190070034001540080 00500188009001100193010000500204011001500209021022300224020001000447020001000457 005001400467039000500481013000700486#VV10.15819#VV10.15820#19000#Vi?t#C101T#428 #^214#Mordie, W. Mc#Cc thnh ng ting Anh v lm th no s dng chng#Engl ish idioms and how to use them#W. Mc Mordie ; Trn Vn Dim b.s.#^aH.#^aThi i #2010#^a114tr.^b24cm#Gii thiu cch s dng nhng thnh ng so snh ting Anh t hng dng, ng t v danh t i theo, thnh ng tnh t v cm danh t, thnh ng cm tnh t, thnh ng cm ng t v ng t tobe, cc thnh ng xp theo n hm#Ting Anh#Thnh ng#Trn Vn Dim#Thu#266871## 01057000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100080 00350820009000438080005000520010016000570020025000730070067000980080005001650090 01100170010000500181011001500186015010000201021036100301020001400662020001000676 006001100686006000900697005001600706039000500722013000700727019000900734#VV10.15 821#VV10.15822#149000#Vi?t#NH556-O#332.1092#^214#Ahamed, Liaquat#Nhng ng trm ti chnh#Liaquat Ahamed ; Dch: Phng Lan, Kim Ngc ; Trng c Hng h..#^a H.#^aThi i#2010#^a575tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba: Nhng ng trm ti chnh : Nhng ch ngn hng lng lon nn ti chnh th gii#Cun sch k v bn nh i u hnh ngn hng Trung ng, l Montagu Norman, Benjamin Strong, Hjalmach Sc hacht, mile Moreau. a ra mt ci nhn mi v bn cht ca cuc khng hong to n cu. Nu ln nhng tc ng to ln tim n t cc quyt nh ca cc ch ngn hng, sai lm ca h, v nhng hu qu khng khip c th xy ra nh hng n ton nhn loi#Ch ngn hng#Ti chnh#Phng Lan#Kim Ngc#Trng c Hng#Thu# 266872#Dch Anh## 00621000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680010013000730020020000860030 00900106007001800115008000500133009001100138010000500149011001500154021013800169 020001700307020001200324013000700336#VV10.15823#VV10.15826#VV10.15825#VV10.15824 #36000#Vi?t#L527N#495.7#^214#Bi Tin Th#Luyn ni ting Hn#S cp 2#Bi Tin Th b.s.#^aH.#^aThi i#2010#^a228tr.^b20cm#Gii thiu cc bi hc luyn ni t ing Hn trnh s cp theo cc ch v in thoi, truyn t, t hng, ph ng tin giao thng...#Ting Triu Tin#K nng ni#266873## 00586000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680010008000730020022000810070 01300103008000500116009001100121010000500132011001500137021012300152020001100275 020001000286039000500296013000700301#VV10.15827#VV10.15830#VV10.15829#VV10.15828 #45000#Vi?t#H452T#495.6#^214#Nht H#Hi thoi Nht - Vit#Nht H b.s.#^aH.#^a Thi i#2010#^a283tr.^b21cm#Gii thiu 12 bi hc hi thoi ting Nht. Trong m i bi c gii thch t mi v hng dn s dng cc mu cu ting Nht#Ting Nh t#Hi thoi#Thu#266874## 00586000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680010008000730020027000810070 01300108008000500121009001100126010000500137011001500142021011600157020001100273 039000500284020001200289013000700301#VV10.15831#VV10.15832#VV10.15834#VV10.15833 #42000#Vi?t#T550H#495.6#^214#Nht H#T hc ting Nht 365 ngy#Nht H b.s.#^a H.#^aThi i#2010#^a267tr.^b21cm#Gii thiu 12 bi t hc ting Nht. Trong mi bi c gii thch t mi v hng dn s dng cc mu cu ting Nht#Ting Nht #Thu#Sch t hc#266875## 00528000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010015000500020027000650070030000920080005001220090 01100127010000500138011001500143020001700158020000300175020001200178006000900190 039000500199013000700204019000800211012001900219#VV10.15835#VV10.15836#75000#Vi ?t#KH455C#813#^214#Gibson, Rachel#Khng cn tm trng yu#Rachel Gibson ; Thi n T dch#^aH.#^aThi i#2010#^a374tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#T hin T#Thu#266876#Dch M#T sch Vn hc M## 00844000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010021000510020024000720030035000960070037001310080 00500168009001100173010000500184011001500189021030000204020001100504020000800515 006001000523039000500533013000700538019000900545#VV10.15837#VV10.15838#75000#Vi ?t#115T#306.3#^214#Landsburg, Steven E.#n tra vi nh kinh t#Kinh t hc & i sng thng nht#Steven E. Landsburg ; Thanh Tm dch#^aH.#^aThi i#2010#^a 379tr.^b21cm#Nghin cu kha cnh x hi ca kinh t hc. Phn tch cc vn x hi trong i sng thng nht bng kinh t hc. a ra nhng li gii thch h p l v cc vn kinh t x hi nh: gi bng ng cc cao rp chiu bng, c c bui nhc rock ht sch v, nhng s hiu lm v thu, tht nghip...#X hi hc#Kinh t#Thanh Tm#Thu#266877#Dch Anh## 00832000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480010020000530020018000730030064000910070038001550080 00500193009003200198010000500230011001500235021019000250020001700440020000900457 020000900466020001000475006001200485039000500497013000700502019000900509#VV10.15 840#VV10.15839#74000#Vi?t#NG112T#303.49#^214#Joseph, Lawrence E.#Ngy tn th 2 012#Nhng gi nh v thi im kt thc ca nn vn minh nhn loi#Lawrence E. Joseph ; Phng Oanh dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty sch Alpha#2010#^a395tr.^b21 cm#Cun sch a ra nhng gi nh v thi im kt thc ca nn vn minh nhn l oi nm 2012, nhng d bo v thi gian, tri t, mt tri, khng gian, s tuy t chng v trn chin Armageddon#D bo tng lai#Vn minh#Khoa hc#Th k 21#Ph ng Oanh#Thu#266878#Dch Anh## 00657000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020019000500070018000690080005000870090011000920100 00500103011001500108012003000123021013800153006000800291039000500299013000700304 019000500311020000900316020000900325020000800334020001300342#VV10.15842#VV10.158 41#45000#Vi?t#TH121H#230#^214#Thn hc & th ch#L Xun bin dch#^aH.#^aThi i#2010#^a243tr.^b21cm#T sch Hi p v o C c#Gii thiu nhng cu hi p v o C c. Gii thch nhng cu hi lin quan n thn hc trong Kinh Th nh v th ch trong C c gio#L Xun#Thu#266879#Dch#o Kit#Thn hc#Th c h#Sch hi p## 00602000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020011000490070018000600080005000780090011000830100 00500094011001500099012003000114021011000144006000800254039000500262019000500267 020000900272020001100281020001300292013000700305#VV10.15843#VV10.15844#35000#Vi ?t#K312T#220#^214#Kinh Thnh#L Xun bin dch#^aH.#^aThi i#2010#^a199tr.^b21 cm#T sch Hi p v o C c#Gii thiu nhng cu hi p v o C c. Gi i thch nhng cu hi lin quan n Kinh Thnh ca C c gio#L Xun#Thu#Dch #o Kit#Kinh thnh#Sch hi p#266880## 00834000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020010000510070018000610080005000790090011000840100 00500095011001500100012003000115021032300145006000800468039000500476019000500481 020000900486020001000495020000700505020001300512013000700525#VV10.15846#VV10.158 45#48000#Vi?t#107H#261.8#^214#nh hng#L Xun bin dch#^aH.#^aThi i#2010 #^a271tr.^b21cm#T sch Hi p v o C c#Gii thiu nhng cu hi p v o C c. Gii thch nhng cu hi v s nh hng ca C c gio i vi nn v n minh x hi trn cc lnh vc nh tn nghim cuc sng, o c, sinh hot t nh dc, a v ph n, cng tc t thin, bo v sc kho, gio dc, kinh t, kh oa hc, chnh tr, ngn ng, t duy, vn ngh...#L Xun#Thu#Dch#o Kit#nh hng#X hi#Sch hi p#266881## 00741000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020008000490070018000570080005000750090011000800100 00500091011001500096012003000111021023500141006000800376039000500384019000500389 020000900394020000800403020000800411020001300419013000700432#VV10.15847#VV10.158 48#30000#Vi?t#L302S#270#^214#Lch s#L Xun bin dch#^aH.#^aThi i#2010#^a1 71tr.^b21cm#T sch Hi p v o C c#Gii thiu nhng cu hi p v o C c. Gii thch nhng cu hi v qu trnh hnh thnh v pht trin ca C c gio; s tip thu nh hng ca vn ho Babylon, Ai Cp v s tc ng ca vn h o Ba T i vi vn ho C c gio#L Xun#Thu#Dch#o Kit#Lch s#Vn ho# Sch hi p#266882## 00584000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020008000490070018000570080005000750090011000800100 00500091011001500096012003000111021009800141006000800239039000500247019000500252 020000900257020000800266020001300274013000700287#VV10.15849#VV10.15850#36000#Vi ?t#L250N#260#^214#L nghi#L Xun bin dch#^aH.#^aThi i#2010#^a203tr.^b21cm# T sch Hi p v o C c#Gii thiu nhng cu hi p v o C c. Gii t hch nhng cu hi v l nghi trong C c gio#L Xun#Thu#Dch#o Kit#L ng hi#Sch hi p#266883## 00610000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020010000500070018000600080005000780090011000830100 00500094011001500099012003000114021012100144006000800265039000500273019000500278 020000900283020000800292020001300300013000700313#VV10.15851#VV10.15852#29000#Vi ?t#TH107#263#^214#Thnh a#L Xun bin dch#^aH.#^aThi i#2010#^a167tr.^b21 cm#T sch Hi p v o C c#Gii thiu nhng cu hi p v o C c. Gi i thch nhng cu hi v thit k v c im ca nh th Thin Cha gio#L Xu n#Thu#Dch#o Kit#Nh th#Sch hi p#266884## 00620000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020010000510070018000610080005000790090011000840100 00500095011001500100012003000115021010800145006000800253039000500261019000500266 020000900271020001000280020001300290020000800303013000700311#VV10.15853#VV10.158 54#29000#Vi?t#GI-108P#280#^214#Gio phi#L Xun bin dch#^aH.#^aThi i#2010 #^a171tr.^b21cm#T sch Hi p v o C c#Gii thiu nhng cu hi p v o C c. Gii thch nhng cu hi v cc gio phi trong Thin Cha gio#L Xu n#Thu#Dch#o Kit#Gio phi#Sch hi p#Lch s#266885## 00627000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020011000510070018000620080005000800090011000850100 00500096011001500101012003000116021013300146006000800279039000500287019000500292 020000900297020001100306020001300317013000700330#VV10.15855#VV10.15856#36000#Vi ?t#NGH250T#246#^214#Ngh thut#L Xun bin dch#^aH.#^aThi i#2010#^a207tr.^b 21cm#T sch Hi p v o C c#Gii thiu nhng cu hi p v o C c. G ii thch nhng cu hi v c im v cc tc phm i din ca ngh thut C c gio#L Xun#Thu#Dch#o Kit#Ngh thut#Sch hi p#266886## 00829000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010014000510020016000650030109000810070047001900080 00500237009001100242010000500253011001500258021019300273020000900466020001100475 006001000486005001000496039000500506013000700511019000900518#VV10.15857#VV10.158 58#65000#Vi?t#M124M#153.9#^214#Coyle, Daniel#Mt m ti nng#S v i khng t nhin sinh ra m c m trng. V cun sch ny s ch ra n c m trng n h th no#Daniel Coyle ; Qunh Chi dch ; Trn Cung h..#^aH.#^aThi i#2010#^ a347tr.^b21cm#L gii v ngun gc ca ti nng. Ch ra ba yu t then cht cho php bn pht trin ti nng v ti u ho kh nng ca mnh trong cc lnh vc nh th thao, ngh thut, m nhc, ton hc...#Ti nng#Tm l hc#Qunh Chi#Tr n Cung#Thu#266887#Dch Anh## 01128000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520020043000570070060001000080005001600090014001650100 00500179011001500184015004800199021040800247020000800655020002300663020000800686 02000090069400500140070300500160071700500170073300500130075000500150076303900050 0778013000700783#VV10.15859#VV10.15861#VV10.15860#Vi?t#455A#959.731#^214#ng A nh vi nghn nm Thng Long - H Ni#Bi Xun nh, Nguyn Kh Hng, Nguyn Vn Quang (ch.b.)...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a739tr.^b24cm#TTS ghi: Huyn u - HN D - UBND huyn ng Anh#Gii thiu tng th v truyn thng lch s - vn ho v truyn thng cch mng ca huyn ng Anh trong hn hai nghn nm dng nc v gi nc t thi i cc Vua Hng, tri qua hng nghn nm Bc thuc, cc triu i phong kin v hai cuc khng chin chng Php v chng M, n nhng nm i thay ton din ca cng cuc i mi bt u t i hi VI ca ng; trong mi quan h vi Thng Long - H Ni#Lch s#Truyn thng cch mng#Vn ho#ng Anh# Bi Xun nh#Nguyn Kh Hng#Nguyn Vn Quang#o Duy Qut#Khang Sao Sng#Thu# 266888## 00717000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820010000568080005000660010014000710020034000850070014001190080 00500133009001400138010000500152011001500157020001000172020000800182020000700190 039000500197013000700202021019000209012002800399#VV10.15862#VV10.15865#VV10.1586 4#VV10.15863#Vi?t#NG527D#895.92212#^214#ng Duy Phc#Nguyn Du vi Thng Long - H Ni#ng Duy Phc#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a255tr.^b21cm#Nguyn Du#Nh th#H Ni#Thu#266889#Cung cp mt bc tranh ton cnh v gia nh dng tc Nguyn Tin in. Gii thiu nhng tc phm ca Nguyn Du vit v cuc sng, con ngi mang m nt c trng ca Thng Long - H Ni#T sch Thng Long 1000 nm## 00893000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020047000440030052000910070054001430080005001970090014002020100 00500216011001500221021021300236020001300449020002100462020001100483005001200494 005001700506005001400523005001700537005001300554039000500567013000700572#VV10.15 866#VV10.15867#Vi?t#C455T#371.8#^214#Cng tc i Thiu nin tin phong H Ch M inh#Gio trnh bi dng gio vin - Tng ph trch i#B.s.: Lu Th Nga, Phan Nguyn Thi, L Kin Thit...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a367tr.^b24cm#L lun v cng tc i TNTP H Ch Minh. Phng php cng tc ca gio vin - Tng ph tr ch i. K nng hot ng i TNTP H Ch Minh. Mt s vn c bn v nghin c u khoa hc cng tc i TNTP H Ch Minh#Cng tc i#i TNTP H Ch Minh#Gio trnh#Lu Th Nga#Phan Nguyn Thi#L Kin Thit#Nguyn Thu Cnh#Hong Thu H# Thu#266890## 00558000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020056000530030016001090070013001250080005001380090 01400143010000500157011001500162020000800177020000800185020002000193020001600213 020001400229005001300243039000500256013000700261#VV10.15868#VV10.15869#48900#Vi ?t#M458T#546.076#^214#150 cu hi trc nghim v 350 bi tp ho hc chn lc#Tr ung hc c s#o Hu Vinh#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a374tr.^b24cm#Ho hc#Bi t p#Cu hi trc nghim#Trung hc c s#Sch c thm#o Hu Vinh#Thu#266891## 00679000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020050000540030070001040070015001740040035001890080 00500224009001400229010000500243011001500248020000700263020000700270020001200277 020002000289020001400309005001500323039000500338013000700343020001500350#VV10.15 871#VV10.15870#55500#Vi?t#PH561P#530.076#^214#Phng php tr li thi trc n ghim mn vt l#Dng cho hc sinh n thi tt nghip THPT v thi vo i hc, ca o ng#V Thanh Khit#Ti bn ln 1 c sa cha, b sung#^aH.#^aNxb. H Ni#2010 #^a396tr.^b24cm#Vt l# thi#Trc nghim#Ph thng trung hc#Sch c thm#V T hanh Khit#Thu#266892#Sch luyn thi## 00664000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020053000530030086001060070015001920220004002072210 02500211008000500236009001400241010000500255011001500260020000700275020000800282 020001200290020000700302020001400309005001500323039000500338013000700343#VV10.15 872#VV10.15873#41500#Vi?t#K305T#530.076#^214#Kin thc c bn nng cao vt l t rung hc ph thng#Sch tham kho dng cho hc sinh kh gii THPT, hc sinh n t hi vo i hc, cao ng#V Thanh Khit#T.3#Dng cho hc sinh lp 12#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a311tr.^b24cm#Vt l#Bi tp#Trc nghim#Lp 12#Sch c thm#V T hanh Khit#Thu#266893## 00465000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010013000540020018000670030012000850070013000970080 00500110009001400115010000500129011001500134020001700149020000900166020001200175 039000500187013000700192#VV10.15874#VV10.15875#67000#Vi?t#B125T#895.9223#^214#M ai Th Song#Bu tri lng gi#Tiu thuyt#Mai Th Song#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^ a398tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Thu#266894## 00446000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010008000550020008000630030012000710070008000830080 00500091009001400096010000500110011001500115020001700130020000900147020001200156 039000500168013000700173#VV10.15876#VV10.15877#53000#Vi?t#G117L#895.92234#^214# Vn Lm#Gp li#Tiu thuyt#Vn Lm#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a307tr.^b21cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Thu#266895## 00472000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010015000550020020000700030012000900070015001020080 00500117009001400122010000500136011001500141020001700156020000900173020001200182 039000500194013000700199#VV10.15878#VV10.15879#70000#Vi?t#S108H#895.92234#^214# Bi Thanh Minh#So huyt cui cng#Tiu thuyt#Bi Thanh Minh#^aH.#^aNxb. H Ni #2010#^a402tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Thu#266896## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010014000540020031000680030004000990070014001030080 00500117009001400122010000500136011001500141020001700156020000900173020000400182 039000500186013000700191#VV10.15880#VV10.15881#40000#Vi?t#D558S#895.9221#^214#N guyn S i#Di sc c v tri thu H Ni#Th#Nguyn S i#^aH.#^aNxb. H Ni #2010#^a104tr.^b22cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#266897## 00889000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010017000560020055000730030017001280070017001450080 00500162009001400167010000500181011001500186039000400201013000700205021032300212 020001000535020000800545020000900553020001700562020000800579#VV10.15882#VV10.158 83#32000#Vi?t#NH556C#346.59705#^214#V Th Lan Hng#Nhng cn c xc nh di s n tha k chia theo di chc#Sch chuyn kho#V Th Lan Hng#^aH.#^aNxb. H N i#2010#^a176tr.^b21cm#TH#266898#Trnh by v di sn tha k, di sn tha k the o di chc, cn c xc nh di sn tha k theo di chc, phn di sn chia theo di chc trong mi lin h vi di sn tha k chia theo php lut, di sn c nh ot trong di chc trong mi lin h vi quyn ca ngi c tha k khng ph thuc vo ni dung ca di chc....#Php lut#Tha k#Vit Nam#Sch chuyn kho# Di chc## 00827000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020022000570030047000790070044001260080005001700090 01400175010000500189011002500194015004100219005001300260005001400273005001200287 00500170029900500130031603900040032901300070033302101150034002000170045502000090 0472020000800481#VV10.15884#VV10.15885#45000#Vi?t#V115N#895.9228008#^214#Vn ng h x oi 2010#Cho mng k nim 1000 nm thng Long - H Ni#L Nh Thin, o Th Nhung, Phan Vn ...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a249tr, 17tr. nh^b24cm#TTS ghi: Cu lc b Vn ngh s x oi#L Nh Thin#o Th Nhung#Phan Vn #Nguy n Xun Din#Ng Huy Giao#THa#266899#Gii thiu tp sng tc vn ngh ca cu l c b vn ngh s X oi v thi s, x hi, th, vn, nhc, tranh, nh#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010017000540020016000710030012000870070017000990080 00500116009001400121010000500135011001500140039000400155013000700159020001700166 020000900183020001200192#VV10.15886#VV10.15887#46000#Vi?t#N428V#895.9223#^214#N guyn Cng Vin#Ni vi mai sau#Tiu thuyt#Nguyn Cng Vin#^aH.#^aNxb. H Ni# 2010#^a255tr.^b21cm#TH#266900#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt## 00854000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020030000460070055000760080005001310090014001360100005001500110 01500155039000400170005001400174005000900188005000800197005001100205013000700216 02102510022302000080047402000080048202000070049002000090049700500130050600500090 0519#VV10.15888#VV10.15889#Vi?t#H100N#959.731#^214#H Ni nhng lt ct 1000 nm #Bng Sn, Vn Su, Giang Qun... ; T Quang Phn ch.b.#^aH.#^aNxb. H Ni#2010# ^a351tr.^b20cm#TH#T Quang Phn#Bng Sn#Vn Su#Giang Qun#266901#Gm nhng b i vit c gii thng v H Ni, cp n cc vn lch s qu trnh pht trin H Ni cng nh cc a danh, nhn vt, vn ho Thng Long H Ni, ngoi r a cc vn khc nh s thay i v din mo th, kin trc, giao thng...#L ch s#Vn ho#H Ni#Vit Nam#V Kim Ninh#Ngc Qu## 00632000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020010000510030004000610070068000650220004001330080005001370090 01400142010000500156011001500161015003700176005001400213005001500227005001600242 005001400258005000900272013000700281020001700288020000900305020000400314#VN10.04 438#VN10.04439#Vi?t#TH107S#895.9221008#^214#Thnh Sn#Th#B.s.: Phm Xun Th (t rng ban), Trng Hng n, Nguyn Vn By...#T.8#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a146t r.^b19cm#TTS ghi: CLB Hu tr th x Sn Ty#Phm Xun Th#Trng Hng n#Nguy n Vit By#Trn Mnh Bn#Trn Ban#266902#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00649000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020009000500030014000590070041000730080005001140090014001190100 00500133011001500138039000400153015008100157005001400238005001300252005001000265 005000900275005001400284013000700298020001700305020000900322020000400331#VN10.04 440#VN10.04441#Vi?t#T312Q#895.9221008#^214#Tnh qu#Tuyn tp th#ng Duy Tn, ng Duy Anh, Hong Anh...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a178tr.^b19cm#TH#TTS ghi: Cu lc b th Lin Bt. - Sch cho mng 1000 nm Thng Long - H Ni#ng Duy Tun#ng Duy Anh#Hong Anh#Ngc Anh#ng Vit Cn#266903#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00447000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010008000560020034000640070008000980080005001060090 01400111010000500125011001500130039000400145013000700149020001700156020000900173 020001100182#VN10.04443#VN10.04442#25000#Vi?t#NH556#895.92234#^214#Bo Anh#Nh ng a tr c n... H yu...#Bo Anh#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a143tr.^b19cm#TH #266904#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn va## 00430000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440010016000490020012000650030004000770070016000810080005000970090 01400102010000500116011001400121039000400135013000700139020001700146020000900163 020000400172#VN10.04444#VN10.04445#Vi?t#TH106T#895.92214#^214#Nguyn nh Th#Th ng T...#Th#Nguyn nh Th#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a85tr.^b19cm#TH#266905#V n hc hin i#Vit Nam#Th## 00490000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020031000530070015000840080005000990090014001040100 00500118011001500123039000400138019000900142013000700151004001800158020001800176 020000400194020000400198006001000202#VN10.04446#VN10.04447#45000#Vi?t#KH506C#89 1.71#^214#Khc ca v cuc hnh binh Igor#Thu Ton dch#^aH.#^aNxb. H Ni#2010# ^a187tr.^b19cm#TH#Dch Nga#266906#Ti bn ln th 1#Vn hc trung i#Nga#Th#T hu Ton## 00448000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010017000540020018000710070017000890080005001060090 01400111010000500125011001500130039000400145013000700149020001700156020000900173 020001200182#VN10.04448#VN10.04449#45000#Vi?t#B254#895.9223#^214#Tn N Thanh Yn#Bn i rong rui#Tn N Thanh Yn#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a253tr.^b19cm#TH #266907#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn## 00580000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020016000650070065000810080005001460090 01100151010000500162011001400167012000800181005001400189006001900203039000400222 013000700226019001000233020001800243020000500261020001200266#VN10.04450#VN10.044 51#19000#Vi?t#455K#843#^214#Sanvoisin, ric#ng khch k l#ric Sanvoisin ; M artin Matje minh ha ; Trn Th Khnh Vn dch#^aH.#^aThi i#2010#^a39tr.^b19c m#Dracusa#Matje, Martin#Trn Th Khnh Vn#THa#266908#Dch Php#Vn hc thiu nh i#Php#Truyn ngn## 00566000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020012000650070060000770080005001370090 01100142010000500153011001400158012000800172005001400180006001400194039000400208 019001000212013000700222020001800229020000500247020001200252#VN10.04452#VN10.044 53#19000#Vi?t#455H#843#^214#Sanvoisin, ric#ng ht i#ric Sanvoisin ; Marti n Matje minh ha ; Ng Diu Chu dch#^aH.#^aThi i#2010#^a48tr.^b19cm#Dracusa #Matje, Martin#Ng Diu Chu#THa#Dch Php#266909#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn ngn## 00583000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010016000500020018000660070065000840080005001490090 01100154010000500165011001400170012000800184005001400192006001900206039000400225 019001000229013000700239020001800246020000500264020001200269#VN10.04454#VN10.044 55#19000#Vi?t#TH107P#843#^214#Sanvoisin, ric#Thnh ph ht mc#ric Sanvoisin ; Martin Matje minh ha ; Trn Th Khnh Vn dch#^aH.#^aThi i#2010#^a43tr.^b 19cm#Dracusa#Matje, Martin#Trn Th Khnh Vn#THa#Dch Php#266910#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn ngn## 00570000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010016000500020013000660070061000790080005001400090 01100145010000500156011001400161012000800175005001500183006001400198039000400212 019001000216013000700226020001800233020000500251020001200256#VN10.04456#VN10.044 57#19000#Vi?t#NG450#843#^214#Sanvoisin, ric#Ng c sch#ric Sanvoisin ; Oli vier Latyk minh ha ; Ng Diu Chu dch#^aH.#^aThi i#2010#^a45tr.^b19cm#Drac usa#Latyk, Olivier#Ng Diu Chu#THa#Dch Php#266911#Vn hc thiu nhi#Php#Tru yn ngn## 00587000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460010016000510020020000670070066000870080005001530090 01100158010000500169011001400174012000800188005001400196006001900210039000400229 019001000233013000700243020001800250020000500268020001200273#VN10.04458#VN10.044 59#19000#Vi?t#GI-100V#843#^214#Sanvoisin, ric#Gia v li chnh t#ric Sanvois in ; Olivier Latyk minh ha ; Trn Th Khnh Vn dch#^aH.#^aThi i#2010#^a42t r.^b19cm#Dracusa#Olivier Latyk#Trn Th Khnh Vn#THa#Dch Php#266912#Vn hc t hiu nhi#Php#Truyn ngn## 00560000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020023000650070062000880080005001500090 01100155010000500166011001400171005001600185006001300201039000400214019001000218 013000700228020001800235020000500253020001200258#VN10.04461#VN10.04460#19000#Vi ?t#N120L#843#^214#Sanvoisin, ric#Nm ln v b ht tiu#ric Sanvoisin ; Frdr ic Rbna minh ha ; Trn Anh Th dch#^aH.#^aThi i#2010#^a39tr.^b19cm#Frdr ic Rbna#Trn Anh Th#THa#Dch Php#266913#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn ngn## 00529000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010007000490020021000560070048000770080005001250090 01100130010000500141011001400146005001500160006000800175039000400183019001000187 013000700197020001800204020000500222020001200227#VN10.04462#VN10.04463#19000#Vi ?t#455L#843#^214#Kochka#ng lo bn kem vani#Kochka ; Violaine Leroy minh ha ; Vn Nhi dch#^aH.#^aThi i#2010#^a48tr.^b19cm#Violaine Leroy#Vn Nhi#THa#Dch Php#266914#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn ngn## 00649000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010011000520020024000630070011000870220004000982210 02300102008000500125009001100130010000500141011001500146039000400161013000700165 005001100172021013200183020000900315020001000324020001300334#VN10.04464#VN10.044 65#23000#Vi?t#TH455#646.7#^214#Tng Linh#Thng ip t cuc sng#Tng Linh#T .1#Thng ip t qu tng#^aH.#^aThi i#2010#^a159tr.^b17cm#THa#266915#Tng L inh#Nhng thng ip v qu tng. ngha thing ling ca qu tng. Vn ho v phong tc tng qu. Ngh thut tng qu trong cuc sng#Qu tng#Cuc sng#K n ng sng## 00618000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010011000500020024000610070011000850220004000962210 02700100008000500127009001100132010000500143011001500148039000400163013000700167 005001100174021013100185020000400316020000800320#VN10.04466#VN10.04467#23000#Vi ?t#TH455#080#^214#Tng Linh#Thng ip t cuc sng#Tng Linh#T.2#Thng ip t cc loi hoa#^aH.#^aThi i#2010#^a159tr.^b17cm#THa#266916#Tng Linh#Khm p h v p, ngha, gi tr ca cc loi hoa. Nhng cu chuyn t mi loi hoa. ngha, tnh cch, sc mu ca mi loi hoa#Hoa# ngha## 00764000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010011000520020024000630070011000870220004000982210 02400102008000500126009001100131010000500142011001500147039000400162013000700166 005001100173021021800184020001000402020001400412020001100426020001300437#VN10.04 468#VN10.04469#23000#Vi?t#TH455#646.7#^214#Tng Linh#Thng ip t cuc sng# Tng Linh#T.3#Li tri n t cuc sng#^aH.#^aThi i#2010#^a159tr.^b17cm#THa#2 66917#Tng Linh#Nhng li chc mng, cu cm n, li ng vin, khuyn nh... r t bnh d, gin n nhng cha ng trong gi tr, ngha su sc bi l tnh cm, l ci tnh rt ngi m chng ta dnh cho nhau trong cuc sng#Cuc sng#Li chc mng#Li tri n#K nng sng## 00633000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010011000520020024000630070011000870220004000982210 03000102008000500132009001100137010000500148011001500153039000400168013000700172 005001100179021013000190020001000320020001300330#VN10.04471#VN10.04470#23000#Vi ?t#TH455#646.7#^214#Tng Linh#Thng ip t cuc sng#Tng Linh#T.4#Cho mt c uc sng tt p hn#^aH.#^aThi i#2010#^a159tr.^b17cm#THa#266918#Tng Linh#B n cht, ngha su sc ca cuc sng. Hy nng niu tt c nhng g cuc sng u i cho mnh c mt cuc sng tt p hn#Cuc sng#K nng sng## 00479000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010017000550020008000720030046000800070017001260080 00500143009002000148010000500168011001500173013000700188020001700195020000900212 020000400221#VV10.15890#VV10.15891#70000#Vi?t#S113Q#895.92214#^214#Nguyn Tin Lch#Sc qu#Cho mng i l 1000 nm Thng Long - H Ni#Nguyn Tin Lch#^aH. #^aVn ho Thng tin#2010#^a243tr.^b21cm#266919#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00494000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010017000550020007000720030046000790070017001250080 00500142009002000147010000500167011001500172039000400187013000700191020001700198 020000900215020000400224#VV10.15892#VV10.15893#70000#Vi?t#L462M#895.92214#^214# Nguyn Tin Lch#Li m#Cho mng i l 1000 nm Thng Long - H Ni#Nguyn Ti n Lch#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a242tr.^b21cm#THa#266920#Vn hc hin i# Vit Nam#Th## 00767000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010009000490020020000580070009000780080005000870090 02000092010000500112011002500117039000400142013000700146021026600153020000900419 020001000428020000800438020000800446020000800454020000300462#VV10.15894#VV10.158 95#65000#Vi?t#M558N#973#^214#Lu Vinh#10 ngy trn t M#Lu Vinh#^aH.#^aVn h o Thng tin#2010#^a327tr, 16tr. nh^b21cm#THa#266921#Tp hp nhng bi vit ca tc gi v vn ho, kinh t nc M. Nhng cm nhn ca tc gi khi n thm m t a danh ni Bc H sng v lm vic, nhng cm tng trc tng i lnh M cht trn ti Vit Nam, v an ninh nc M sau v khng b ngy 11/9/2000...# t nc#Con ngi#Vn ho#Kinh t#An ninh#M## 00684000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010014000510020018000650070014000830080005000970090 02000102010000500122011001500127039000400142013000700146021023100153020000800384 020001700392020000900409#VV10.15896#VV10.15897#92000#Vi?t#V308N#959.7#^214#ng Duy Phc#Vit Nam anh kit#ng Duy Phc#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a507tr. ^b21cm#THa#266922#Tm hiu v cc anh hng cu nc v i, nhng nh chnh tr li lc, nhng v tng bch chin bch thng, cc thi nhn vn nhn lng danh, nhng hc gi uyn thm ca dn tc Vit Nam t thi cc Vua Hng dng nc n ngy nay#Lch s#Nhn vt lch s#Vit Nam## 00645000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020023000570030010000800070047000900220004001370050 01900141005001200160005001400172005001400186008000500200009002000205010000500225 01100150023002000170024502000090026202000040027103900040027500500110027901300070 0290020001000297#VV10.15898#VV10.15899#55000#Vi?t#B102N#895.9221008#^214#Bch N gc bn dng Lam#Th - Vn#Nguyn Vit Nguyn, L Vn Tn, Cao Tin L...#T.3#Ng uyn Vit Nguyn#Cao Tin L#Hong Hu Yn#Nguyn Huy H#^aH.#^aVn ho Thng ti n#2010#^a383tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#THa#L Vn Tn#266923#Truyn k## 00547000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010007000510020019000580070018000770080005000950090 02000100010000500120011001500125019001600140039000400156020001700160020001100177 020001200188013000700200015003900207005001100246#VV10.15900#VV10.15901#76000#Vi ?t#L450T#895.1#^214#L Tn#L Tn truyn ngn#Trng Chnh dch#^aH.#^aVn ho T hng tin#2010#^a447tr.^b21cm#Dch Trung Quc#THa#Vn hc hin i#Trung Quc#Tru yn ngn#266924#Tn sch ngoi ba: Truyn ngn L Tn#B TK TVQG## 01110000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440140007000490020039000560030025000950070043001200080005001630090 02000168010000500188011001500193039000400208020001800212020000900230005001600239 00500080025500500140026300500220027700500160029901300070031502102550032202000110 0577020001000588020004500598015007500643020001800718#VV10.15902#VV10.15903#Vi?t# CH501T#959.70272#^214#95000#Cha Trnh Cng cuc i v s nghip#K yu hi t ho khoa hc#Trnh nh Hng, Vn To, Nguyn Hi K...#^aH.#^aVn ho Thng tin #2010#^a579tr.^b21cm#THa#Lch s trung i#Vit Nam#Trnh nh Hng#Vn To#Nguy n Hi K#Nguyn Th Phng Chi#Nguyn c Nhu#266925#Gii thiu hn 30 bo co khoa hc cp ti cuc i v s nghip ca Cha Trnh Cng trong lch s Vi t Nam th k 18, c bit phn tch cc chnh sch, ci cch ca ng trong nhi u lnh vc cng nh nhn cch, ti nng ca ng i din cho h Trnh#Cha Trnh #Nh Trnh#Trnh Cng, Cha Trnh, 1716-1729, Vit Nam#TTS ghi: Hi Khoa hc l ch s H Ni; Hi ng h Trnh Thng Long H Ni#Hi tho khoa hc## 00771000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450010012000500020026000620070012000880080005001000090020001050100 00500125011001500130039000400145013000700149021022200156020000800378020001000386 020001600396020000700412020001000419020001300429020000800442020000700450#VV10.15 904#VV10.15905#Vi?t#L106K#390.0959731#^214#Trn Vn M#Lng Kim Lan - Xa v nay #Trn Vn M#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a423tr.^b21cm#THa#266926#Tm hiu i sng vt cht v tinh thn ca lng Kim Lan (Gia Lm - H Ni) ch yu t nm 1945 tr v trc nh: ngh nghip, phong tc tp qun, di tch vn ho, l hi, hc hnh khoa c, danh nhn, hng c lng x...#Vn ho#Phong tc#Di tch vn ho#L hi#Hng c#Lng Kim Lan#Gia Lm#H Ni## 00481000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500010016000550020026000710030010000970070016001070080 00500123009002000128010000500148011001500153039000400168013000700172020001700179 020000900196020001000205#VV10.15906#VV10.15907#120000#Vi?t#B101H#895.9221#^214# Trn Phc Thanh#Bc H ngi sao ngi sng#Trng ca#Trn Phc Thanh#^aH.#^aVn h o Thng tin#2010#^a379tr.^b21cm#THa#266927#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca# # 00430000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430010016000480020006000640030004000700070016000740080005000900090 02000095010000500115011001500120039000400135020001700139020000900156020000400165 013000700169#VV10.15908#VV10.15909#Vi?t#C400E#895.92214#^214#Nguyn c Khi#C em#Th#Nguyn c Khi#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a115tr.^b19cm#THa#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#266928## 01037000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820012000418080005000530020158000580070038002160080005002540090020002590100 00500279011001500284021032200299020002300621020000900644020000900653020000800662 020001000670020001400680005000900694039000500703013000700708005000800715#VL10.01 841#VL10.01842#298000#Vi?t#H561D#324.2597071#^214#Hng dn x l tnh hung ki m tra, gim st, k lut ng v cc vn kin ch o nng cao nng lc lnh o, sc chin u ca ng trong tnh hnh mi#S.t., h thng ho: Qu Long, K im Th#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a541tr.^b27cm#Hng dn x l tnh hung k im tra, gim st v k lut trong ng. Gii thiu cc vn kin ch o v cng tc xy dng t chc c s ng, iu l ng Cng sn Vit Nam v cc quy nh mi v cng tc qun l ng vin. K hoch hnh ng ca Chnh ph nhm qun t rit cc Ngh quyt ca Ban Chp hnh Trung ng ng#ng Cng sn Vit Nam#Ki m tra#Gim st#K lut#ng vin#Xy dng ng#Qu Long#H.H#266929#Kim Th## 00630000000000265000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500010009000550020066000640070009001300080005001390090 01400144010000500158011001500163020000800178020001700186039000500203013000700208 021014000215020000900355#VL10.01843#VL10.01845#VL10.01844#Vi?t#T550V#959.7#^214# V Khiu#T vn hin Thng Long n ho kh ng Nai v thnh ng T Quc#V Kh iu#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a413tr.^b27cm#Lch s#Nhn vt lch s#H.H#266930# Gii thiu mt s tc phm th hin tnh cm ca tc gi vi nhng nt c trng ca t v ngi phng Nam trong qu trnh dng, gi nc#Vit Nam## 00605000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020037000500070019000870080005001060090011001110100 00500122011001400127015003800141021011400179020000900293020001000302020000600312 006001400318013000700332#VN10.04472#VN10.04473#2000#Vi?t#561L#294.3#^214#ng li thc hnh tham t s thin#Thch Duy Lc dch#^aH.#^aTn gio#2010#^a25tr.^ b19cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#Gii thiu nghi thc ngi thin ca o Pht: ng li thc hnh tham t s thin, c bn thc hnh t s thin# o Pht#Thc hnh#Thin#Thch Duy Lc#266931## 00641000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010010000520020017000620030055000790070022001340080 00500156009001900161010000500180011001500185021011100200020001700311020001200328 005001100340039000500351013000700356#VN10.04474#VN10.04475#15000#Vi?t#T550H#495 .17#^214#Hong Anh#T hc ting Hoa#Dng cho x giao, du lch, ngi i xut kh u lao ng#Hong Anh, L Duy Anh#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a119tr.^b18cm#Gi i thiu cc mu m thoi dng trong cc ng cnh giao tip thng dng nh lm q uen, khm bnh, tin a...#Ting Trung Quc#Sch t hc#L Duy Anh#H.H#266932# # 00784000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020081000560080013001370090015001500100005001650110015001700210 23400185020001700419020000800436020000600444020000900450020001700459039000500476 013000700481020000700488020001100495#VN10.04476#VN10.04477#Vi?t#V115K#324.259707 0959759#^214#Vn kin i hi i biu ng b th x La Gi ln th IX (nhim k 2010 - 2015)#^aBnh Thun#^aTh u La Gi#2010#^a141tr.^b19cm#Gii thiu vn ki n i hi i biu ng b th x La Gi ln th IX nhim k 2010-2015 gm: din vn khai mc, bo co chnh tr v bo co kim im ca Ban chp hnh ng b t h x kho VIII, ngh quyt i hi, din vn b mc...#i hi i biu#ng b #La Gi#Vit Nam#Vn kin i hi#H.H#266933#Th x#Bnh Thun## 00690000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010013000510020034000640030083000980070013001810080 01800194009002300212010000500235011001500240021013900255020000900394020000900403 039000500412013000700417#VV10.15910#VV10.15911#34000#Vi?t#T310R#658.8#^214#Tr ng Thnh#Tm ra phng php tip th ring#Khai thc u th ca bn thn. Thot khi nhng quan nim tiu th truyn thng...#Trng Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tp. H Ch Minh#2010#^a214tr.^b21cm#Trnh by mt s vn ca tip th: k xo thuyt phc ca nhn vin tip th, nim tin tip th v hng dn m rng hot ng tip th#Tip th#Bn hng#H.H#266934## 00678000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010018000490020031000670030054000980070041001520080 01800193009002300211010000500234011001500239021009200254020001000346020001000356 039000500366005002200371013000700393#VV10.15912#VV10.15913#34000#Vi?t#104T#428 #^214#Nguyn Thnh Danh#m thoi ting Anh thng dng#Cch nhanh nht hc & s dng ting Anh thnh tho#Nguyn Thnh Danh, Trn Nguyn Thanh Vn#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a198tr.^b21cm#Gii thiu mt s vn v n g m v mu cu m thoi thng dng dnh cho trnh s cp#m thoi#Ting A nh#H.H#Trn Nguyn Thanh Vn#266935## 00649000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010020000490020047000690070020001160080018001360090 02300154010000500177011001500182013000700197021013400204020001000338020000800348 020002200356039000500378#VV10.15914#VV10.15915#45000#Vi?t#M450H#301#^214#Nguyn Ngc Oanh V#M hnh V-3T - Chin lc pht trin con ngi#Nguyn Ngc Oanh V #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a226tr.^b21cm#266936#Gii thiu m hnh pht trin con ngi V3T: tm - ti - tr. Cc vn v tm lc, tr l c v ti lc. Tng lai cho m hnh V3T#Con ngi#M hnh#Chin lc pht tri n#H.H## 00842000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010017000520020019000690030067000880070069001550080 01800224009004100242010000500283011001500288021012900303020000800432020000800440 00500160044803900050046400600140046902000090048301300070049202000080049900500090 0507#VV10.15916#VV10.15917#80000#Vi?t#TH120#658.1#^214#Gole, William J.#Thm nh chi tit#Phng php to ra gi tr trong cc thng v mua li v sp nhp# William J. Gole, Paul J. Hilger ; Tng Lin Anh dch ; Tho Lm h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh; Cng ty Tinh Vn#2010#^a319tr.^b24cm#Gii thiu p hng php to ra gi tr trong cc thng v mua li v sp nhp, gm: lp k h och, iu tra v thc hin hp nht#Qun l#Cng ti#Hilger, Paul J.#H.H#Tng L in Anh#Sp nhp#266937#Mua bn#Tho Lm## 00721000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010013000520020033000650070042000980080018001400090 04100158010000500199011001500204021012000219020001100339020000900350006001200359 039000500371020001900376020000800395006000900403013000700412#VV10.15918#VV10.159 19#79000#Vi?t#NH556T#658.8#^214#Gillin, Paul#Nhng tc nhn gy nh hng mi#P aul Gillin ; Dch: Phng Thu, Hng Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Min h; Cng ty Tinh Vn#2010#^a354tr.^b24cm#Bn v s bin i trong lnh vc truyn thng vi s "ln ngi" ca cc blogger v podcaster trong hot ng marketing# Kinh doanh#Tip th#Phng Thu#H.H#Quan h khch hng#Qun l#Hng Vn#266938# # 00841000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020033000660070053000990080018001520090 04100170010000500211011001500216021024600231020001300477006001300490039000500503 020001500508020000900523005001200532013000700544#VV10.15920#VV10.15921#78000#Vi ?t#T312H#658.7#^214#Hugos, Michael#Tinh hoa qun tr chui cung ng#Michael Hugo s ; Cao Hng c dch ; Phng Thu h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Min h; Cng ty Tinh Vn#2010#^a305tr.^b24cm#Gii thiu nhng khi nim v k thut c bn trong qun tr chui cung ng: hoch nh - thu mua, sn xut - phn phi, ng dng cng ngh thng tin, h thng o lng hiu sut, vn iu phi v trin vng ca chui cung ng trong thc tin#Doanh nghip#Cao Hng c#H.H#Chu i cung ng#Qun tr#Phng Thu#266939## 00668000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340010008000390020024000470070008000710080018000790090023000970100 00500120011001500125015006300140021015800203013000700361039000500368020000900373 020001300382020000700395#VV10.15922#85000#Vi?t#CH527X#001#^214#Anh Ph#Chuyn x a - Chuyn nay#Anh Ph#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a420tr.^b 24cm#Cc bt danh ca tc gi: Anh Xun, Minh Vit, Phan ng Thanh#Tp hp cc ni dung t vn ca tc gi i vi bn c ca bo Php lut Tp. H Ch Minh v php lut, phong tc tp qun, lch s, thnh ng - in tch...#266940#H.H#Tr i thc#Sch hi p#T vn## 00873000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460010015000510020028000660030053000940290028001470070 03600175008001800211009004200229010000500271011001500276021020200291006001500493 039000500508020001300513013000700526020000700533020000600540004001300546#VV10.15 923#VV10.15924#120000#Vi?t#NG527L#808#^214#Minto, Barbara#Nguyn l kim t thp Minto#Cho bn cch vit, t duy v gii quyt vn logic#The Minto pyramid pr inciple#Barbara Minto ; Bi Quang Minh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Tinh Vn#2010#^a355tr.^b24cm#Bn v k nng t chc v truyn t thng tin, tng trong vic truyn thng (vit), trong vic t duy, trong vi c gii quyt vn v trong vic trnh by cc tng ln mn hnh hay trn v n bn#Bi Quang Minh#H.H#K nng vit#266941#T duy#Logic#In ln th 2## 00960000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820009000428080005000510010019000560020036000750030035001110290028001460070 03500174008001800209009004100227010000500268011001500273021027600288020001000564 02000080057400600110058203900050059302000120059801300070061002000100061702000070 0627#VV10.15925#VV10.15926#120000#Vi?t#QU105L#332.1068#^214#Duttweiler, Rudolf# Qun l thanh khon trong ngn hng#Phng php tip cn t-trn-xung#Managing liquidity in banks#Rudolf Duttweiler; Thanh Hng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T p. H Ch Minh; Cng ty Tinh Vn#2010#^a511tr.^b24cm#nh ngha tnh thanh khon , ri ro thanh khon v mi quan h ca n vi kh nng thanh ton. Vn thanh khon trong bi cnh chnh sch kinh doanh v ti chnh. Thanh khon v tnh r i ro trong hot ng ngn hng. Khung chnh sch cho thanh khon. Qun l thanh khon...#Ngn hng#Qun l#Thanh Hng#H.H#Thanh khon#266942#Ngun vn#Ri ro## 00836000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500010012000550020030000670030050000970070046001470080 01800193009004600211010000500257011001500262021017900277020001100456020002000467 020000700487005001700494006001100511039000500522013000700527#VV10.15927#VV10.159 28#240000#Vi?t#S460#658.4001#^214#Buzan, Tony#S t duy trong kinh doanh#C ch mng ho t duy v l li kinh doanh ca bn#Tony Buzan, Chris Griffiths ; L Huy Lm dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh; Cng ty Nhn Tr Vit#20 10#^a339tr.^b23cm#Gii thiu chung v s t duy, hng dn lp s t duy c ho cc k nng kinh doanh quan trng v t duy kinh doanh thnh cng cng nh t c kt qu kinh doanh tt hn#Kinh doanh#B quyt thnh cng#T duy#Griff iths, Chris#L Huy Lm#H.H#266943## 00657000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020026000560030008000820070015000900220004001050080 01800109009005000127010000500177011001500182021013000197020001100327020000800338 020001100346013000700357005001500364#VL10.01846#VL10.01847#55000#Vi?t#GI-108T#4 95.6076#^214#Gio trnh ting Nht mi#Bi tp#Nhn vn group#T.1#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2010#^a187tr.^b27cm#Gm c c bi tp v t vng v ng php gip ngi hc lm quen vi cch pht m trong ting Nht v cch dng ting Nht hin i#Ting Nht#Bi tp#Gio trnh#266944 #Nhn vn group## 00674000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020026000560030008000820070015000900220004001050080 01800109009005000127010000500177011001500182021013000197020001100327020000800338 020001100346039000500357013000700362005001500369#VL10.01848#VL10.01849#55000#Vi ?t#GI-108T#495.6076#^214#Gio trnh ting Nht mi#Bi tp#Nhn vn group#T.2#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2010#^a190tr.^ b27cm#Gm cc bi tp v t vng v ng php gip ngi hc lm quen vi cch ph t m trong ting Nht v cch dng ting Nht hin i#Ting Nht#Bi tp#Gio trnh#H.H#266945#Nhn vn group## 00921000000000313000450002600110000002600110001102600110002202102630003302000150 02960200008003110200020003190200016003390410005003551810006003600820006003668080 00500372002003800377007003700415022000400452005001100456005000700467005001400474 005001300488005001700501010000500518011001500523015006200538013000700600#VV10.15 929#VV10.15931#VV10.15930#Gm cc bi vit nghin cu l lun cng nh tng kt trao i kinh nghim thc tin v hot ng bo v v pht huy gi tr di sn v n ho dn tc. Cc di sn vn ho phi vt th v vn ho vt th cn thit phi bo tn cng nh hin trng v gii php bo tn#Di sn vn ho#Bo tn#Vn ho phi vt th#Vn ho vt th#Vi?t#M458C#959.7#^214#Mt con ng tip cn di sn vn ho#Song Thnh, Huy, Quang Hng...#T.5#Song Thnh# Huy# Quang Hng #ng Vn Bi#Nguyn Quc Hng#2010#^a502tr.^b22cm#TTS ghi: B Vn ho, Th tha o v Du lch. Cc Di sn vn ho#266946## 00588000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020030000510030004000810070034000850220011001190080009001300090 01900139010000500158011001500163020001700178020000900195020000400204005001100208 005000900219005000900228005001700237005000800254039000500262013000700267#VV10.15 932#VV10.15933#Vi?t#TH107P#895.9221408#^214#Thnh ph lung linh vng sng#Th#Th anh Minh, t Thanh, Cng Dn...#T.9 - 2010#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a12 0tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh Minh#t Thanh#Cng Dn#Nguyn Tha nh Vn#Ti Hoa#H.H#266947## 00890000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020068000510070022001190080009001410090019001500100 00500169011001500174021037400189020000900563020001600572006001700588039000500605 013000700610020000700617#VV10.15934#VV10.15935#69000#Vi?t#452T#294.3#^214#i thoi cc nh vt l mi & v tr hc vi c t-lai Lt-ma 14#Thch Nhun Chu dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a492tr.^b21cm#Trnh by mt s kin thc c bn v thc nghim v nghch l trong vt l lng t; suy t trit hc v t hc ti lng t; thi gian, khng gian v lng t; quan nm Pht gio v khng gian v thi gian; s gp g gia lun l hc lng t vi lun l hc Pht gi o; vn tri thc khoa hc - kinh nghim con ngi; ngun gc v tr v quan h nhn qu trong o Pht...#o Pht#Thuyt lng t#Thch Nhun Chu#H.H#26694 8#Vt l## 00675000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010017000500020018000670030033000850070022001180080 00900140009001900149010000500168011001500173021017800188020001800366020001300384 039000500397013000700402#VV10.15936#VV10.15937#29000#Vi?t#KH300C#649#^214#Trn g Ngc Bch#Khi con tui teen#10 iu cn thu hiu v chia s#Trng Ngc Bch b.s.#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a146tr.^b21cm#Cc vn ca tui mi ln nh khng hong tm l, hnh ng qu khch, hnh vi ni lon, yu ng ba b i... v hng dn phng thc gio dc kho lo, hiu qu ca gia nh#Gio dc gia nh#Tui mi ln#H.H#266949## 00713000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440160013000490020018000620070034000800080009001140090 01900123010000500142011001500147021018500162020001500347020000800362006001000370 006001400380006001700394039000500411013000700416#VV10.15938#VV10.15939#70000#Vi ?t#115N#234#^214#Park Ock Soo#n nn v c tin#Park Ock Soo ; Dch: Park Lina. ..#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a337tr.^b21cm#Gii thiu cc cu chuyn tn gio v s n nn ti li ca Phi-e-r, Giu-a ch-ca-ri-t, s Phao-l, Ca- in, a-vit v c tin vo s cu ri ca quan tu chnh, p-ra-ham, Gi-sp#o Thin cha#c tin#Park Lina#Cao Thu Oanh#L Th Thu Thanh#H.H#266950## 00816000000000301000450002600110000002600100001102600100002102600110003101400070 00420410005000491810006000540820008000608080005000680010010000730020016000830030 01400099007002000113008001800133009002300151010000500174011001500179021028300194 020000900477020000700486020000900493039000500502013000700507#VV10.15943#CDVN.122 2#CDVN.1223#VV10.15942#42000#Vi?t#K600T#796.815#^214#Tin Dng#K thut Karate# Khng th o#Tin Dng bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010# ^a199tr.^b20cm#Gii thiu v k thut phng thn thc dng Karate khng th o, cc k thut c s v c bn ca mn v ny, tp giao u trong karate, bi quy n, trc nghim cng lc - cht cng ph v k thut phng thn thc dng bng t ay khng, qu trnh rn luyn t cht c th trong karate#V thut#Karate#K thu t#H.H#266952## 00670000000000313000450002600100000002600110001002600110002102600100003201400070 00420410005000491810006000540820008000608080005000680010010000730020014000830030 00800097007002000105008001800125009002300143010000500166011001500171021012700186 020000900313020000500322020000900327020000800336039000500344013000700349#CDVN.12 25#VV10.15944#VV10.15945#CDVN.1224#29000#Vi?t#K600T#796.815#^214#Tin Dng#K t hut Judo#Nhu o#Tin Dng bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2 010#^a139tr.^b20cm#Gii thiu v lch s, phc trang, cc chiu thc c s, k t hut cc chng loi n th v lut l thi u... ca mn v Judo#V thut#Judo# K thut#Nhu o#H.H#266953## 00635000000000277000450002600110000002600100001101400070002104100050002818100060 00330820004000398080005000430010024000480020016000720290005000880070023000930080 01800116009004300134010000500177011001500182021006800197020001000265020001000275 039000500285012006000290013000700350#VV10.15946#CDVN.1226#52000#Vi?t#115M#428# ^214#Davies, Russell Nuttall#n mc i li#cOL#Russell Nuttall Davies#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh; Cng ty Hi B Lun#2010#^a273tr.^b21cm#Hng dn thc hnh ting Anh theo cc ch : n, mc, v i li#Ting Anh#Thc hn h#H.H#English for the real world. m thoi ting M WTO ton tp#266954## 00650000000000277000450002600110000002600100001101400070002104100050002818100060 00330820004000398080005000430010018000480020017000660290005000830070041000880080 01800129009004300147010000500190011001500195021007000210020001000280020001000290 039000500300012006000305013000700365#VV10.15947#CDVN.1227#65000#Vi?t#D500H#428# ^214#Sailors, John Jay#Du hc hi ngoi#wYx#John Jay Sailors, Giang Vn, Lm V n Dao#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh; Cng ty Hi B Lun#2010#^a322tr. ^b21cm#Hng dn thc hnh ting Anh dng cho sinh vin i du hc nc ngoi#Ti ng Anh#Thc hnh#H.H#English for the real world. m thoi ting M WTO ton t p#266955## 00695000000000313000450002600110000002600110001102600100002202600100003201400070 00420410005000491810006000540820004000608080005000640010024000690020016000930290 00500109007002300114008001800137009004300155010000500198011001500203021006100218 020001000279020001000289039000500299012006000304020001000364013000700374#VV10.15 948#VV10.15949#CDVN.1228#CDVN.1229#60000#Vi?t#A107N#428#^214#Davies, Russell Nu ttall#Anh ng x giao#>(#Russell Nuttall Davies#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh; Cng ty Hi B Lun#2010#^a318tr.^b21cm#Hng dn thc hnh ting Anh dng trong giao tip hng ngy#Ting Anh#Thc hnh#H.H#English for the real wo rld. m thoi ting M WTO ton tp#Giao tip#266956## 00591000000000289000450002600110000002600100001102600100002102600110003101400070 00420410005000491810006000540820006000608080005000660020039000710030006001100070 01500116008001800131009002300149010000500172011001500177021006400192020001100256 039000500267020000700272013000700279005001500286#VV10.15951#CDVN.1231#CDVN.1230# VV10.15950#74000#Vi?t#B450#495.6#^214#B thi kim tra nng lc ting Nht#C p 2#Nhn Vn group#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a296tr.^b24cm #Gii thiu mt s thi th kim tra nng lc ting Nht cp 2#Ting Nht#H.H # thi#266957#Nhn Vn group## 00591000000000289000450002600110000002600100001102600100002102600110003101400070 00420410005000491810006000540820006000608080005000660020039000710030006001100070 01500116008001800131009002300149010000500172011001500177021006400192020001100256 039000500267020000700272013000700279005001500286#VV10.15952#CDVN.1233#CDVN.1232# VV10.15953#70000#Vi?t#B450#495.6#^214#B thi kim tra nng lc ting Nht#C p 3#Nhn Vn group#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a269tr.^b24cm #Gii thiu mt s thi th kim tra nng lc ting Nht cp 3#Ting Nht#H.H # thi#266958#Nhn Vn group## 00736000000000325000450002600110000002600110001102600100002202600100003201400080 00420410005000501810008000550820004000638080005000670020039000720030015001110290 03300126007001500159008001800174009005000192010000500242011001500247021008300262 02000100034502000070035502000060036202000150036801300070038303900050039000500150 0395#VL10.01850#VL10.01851#CDVN.1234#CDVN.1235#158000#Vi?t#GI-103T#428#^214#Gi i thch & phn tch thi NewToeic#Complete guide#Getting it right on the NewTo eic#Nhn Vn group#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nh n vn#2010#^a414tr.^b27cm#Gii thch, phn tch kt cu thi trong TOEIC v g ii thiu mt s luyn tp#Ting Anh# thi#TOEIC#Sch luyn thi#266959#H.H# Nhn Vn group## 00620000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020065000660070015001310080005001460090 00800151010000500159011001500164021013000179020000900309020001000318020001400328 039000500342013000700347#VL10.01852#VL10.01853#40000#Vi?t#556D#615.8#^214#Kiu Xun Dng#ng dng ca kinh dch trong i sng v l lun y hc c truyn#Kiu Xun Dng#^aH.#^aY hc#2010#^a112tr.^b27cm#C s ca l lun y hc c truyn (Y HCT). Bn v mt s hc thuyt YHCT nh hc thuyt m dng, ng hnh, thin nh n hp nht...#ng dng#Kinh dch#Y hc dn tc#H.H#266960## 00909000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670010013000720020061000850070058001460080 00500204009001400209010000500223011001500228012002800243020001000271020000900281 02000080029002000070029800500150030500500140032001300070033402102350034103900070 0576#VV10.15954#VV10.15955#VV10.15957#VV10.15956#Vi?t#L106N#680.0959731#^214#V Quc Tun#Lng ngh ph ngh Thng Long - H Ni trn ng pht trin#B.s.: V Quc Tun (ch.b.), Nguyn Vi Khi, Bi Vn Vng#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a390tr .^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Lng ngh#Ph ngh#Lch s#H Ni#Nguyn Vi Khi#Bi Vn Vng#266961#Khi qut nhng thnh tu, gi tr c bn ca lng ngh , ph ngh v nhng ngh nhn tiu biu ca t Thng Long - H Ni. xut nh ng gii php c ngha thit thc trong cng cuc bo tn v pht trin ph ng h, lng ngh H Ni#Y. Vn## 01325000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020075000680070064001430080005002070090 01400212010000500226011001500231012002800246015005100274020000800325020002000333 02000110035302000070036402000070037100500150037800500140039300500160040700500160 0423005001700439039000700456013000700463021048100470#VV10.15958#VV10.15961#VV10. 15960#VV10.15959#Vi?t#B103H#959.731#^214#Bi hc kinh nghim trong s nghip bo v, gii phng Thng Long - H Ni#B.s.: Nguyn Vn Ti (ch.b.), Vn c Thanh, Nguyn Nh Hot...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a397tr.^b24cm#T sch Thng Long 10 00 nm#TTS ghi: Chng trnh khoa hc cp nh nc KX.09#Lch s#Bi hc kinh n ghim#Gii phng#Bo v#H Ni#Nguyn Vn Ti#Vn c Thanh#Nguyn Nh Hot#Nguy n Vn Thn#Trnh Vng Hng#Y. Vn#266962#Phn tch, nh gi cc s kin, nhn vt tiu biu qua cc thi k phong kin, cch mng thng Tm, khng chin chn g Php, chng M v giai on thng nht c nc i ln CNXH. T lm sng t nhng c trng, gi tr tinh hoa, bi hc lch s sng gi phn nh bn cht s vn ng c tnh quy lut xuyn sut 1000 nm Thng Long - H Ni. D bo tnh hnh, xut nh hng gii php pht huy nhng gi tr vn ha-lch s qun s bo v Th H Ni trong thi k mi## 01262000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820013000558080005000680020109000730070055001820080005002370090 01400242010000500256011001500261012002800276015005100304020001900355020002300374 02000110039702000220040802000070043003900070043701300070044400500120045100500100 0463005001400473005001600487005001800503021036700521#VV10.15962#VV10.15963#VV10. 15964#VV10.15965#Vi?t#309K#333.70959731#^214#iu kin t nhin ti nguyn thi n nhin v mi trng trong nh hng pht trin khng gian th H Ni#B.s.: Xun Sm (ch.b.), L c An, Nguyn Vn C...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a590t r.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#TTS ghi: Chng trnh khoa hc cp nh n c KX.09#iu kin t nhin#Ti nguyn thin nhin#Mi trng#nh hng pht tri n#H Ni#Y. Vn#266963# Xun Sm#L c An#Nguyn Vn C#Trnh Xun Gin#Nguy n Trng Hiu#Gii thiu tng quan qu trnh bin i iu kin t nhin, ti ng uyn thin nhin v mi trng. nh gi cc tim nng, li th v hn ch v i u kin t nhin, ti nguyn thin nhin v mi trng. xut nh hng v c c gii php khai thc hp l lnh th. Nghin cu ng dng cc chng trnh GIS thnh lp c s d liu h thng tin a l thnh ph H Ni## 01021000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820013000558080005000680020058000730070056001310080005001870090 01400192010000500206011001500211012002800226020000800254020001600262020000700278 005001600285005001500301039000700316013000700323021038900330#VV10.15966#VV10.159 67#VV10.15968#VV10.15969#Vi?t#T527T#394.10959731#^214#Tuyn tp tc phm v vn ha m thc Thng Long - H Ni#Tuyn chn, gii thiu: Phm Quang Long, Bi Vi t Thng#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a840tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#m th c#Vn ha dn tc#H Ni#Phm Quang Long#Bi Vit Thng#Y. Vn#266964#Phn tch nhng c im mi trng to sinh c trng vn ha m thc Thng Long - H N i. Tnh cht hi t, kt tinh ca vn ho m thc t Thng Long. Vai tr ca cc loi ch, tnh cht "th dn ha, qu tc ha" ca vn ha m thc. Nhng n t vn ha m thc th hin trong vn hc truyn thng v hin i. D bo xu th v c im vn ha m thc Thng Long - H Ni th k XXI## 00765000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630010012000680020028000800070012001080080 00500120009001400125010000500139011001500144012002800159020000800187020001600195 020001400211020000700225039000700232013000700239021021700246#VV10.15971#VV10.159 73#VV10.15972#VV10.15970#Vi?t#H100N#959.731#^214#Nguyn Vit#H Ni thi tin Th ng Long#Nguyn Vit#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a973tr.^b24cm#T sch Thng Long 1 000 nm#Lch s#Thi k tin s#Thi k s s#H Ni#Y. Vn#266965#Gii thiu c i ngun ca Th H Ni, s ra i v pht trin mnh lit, trng tn ca cc cng ng c dn "Vit c" trn vng t ny cho n khi tr thnh Thng Long - th ca Nh nc i Vit vo th k XI## 00838000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700010014000750020023000890070 03800112008001000150009001800160010000500178011001500183005001700198039000700215 013000700222021030000229020000800529020001100537#VV10.15975#VV10.15974#VV10.1597 6#VV10.15977#42500#Vi?t#GI-108T#579.5#^214#Cao Ngc ip#Gio trnh mn nm hc #B.s.: Cao Ngc ip, Nguyn Vn Thnh#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2010#^a125tr. ^b24cm#Nguyn Vn Thnh#Y. Vn#266966#Gii thiu nhng loi nm tiu biu ca t ng ngnh ph, trong m t nhng c im sinh hc ca mi nhm nm thng qua nhng dng khun ty, cng mang ti bo t, cc loi bo t, tm tt nhng vng i vi nhng c tnh sinh sn hu tnh... tiu biu v nhng khc bit r rt g ia cc ngnh ph#Nm hc#Gio trnh## 00686000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660010016000710020031000870070 01600118008000500134009002300139010000500162011001500167021015100182020000700333 039000700340013000700347020001200354020001200366020000600378#VV10.15978#VV10.159 79#VV10.15981#VV10.15980#45000#Vi?t#M450H#611#^214#Nguyn Tr Dng#M hc h n i tit v sinh dc#Nguyn Tr Dng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a186tr.^b24 cm#Trnh by v tuyn ni tit thn kinh v tuyn ni tit biu m. M t h sin h dc nam v n mc phn t, c lin h phi thai hc v epigenetics#M hc #Y. Vn#266967#H ni tit#H sinh dc#Ngi## 00941000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680010014000730020031000870070 01400118008000500132009002300137010000500160011001500165015005400180020001100234 039000700245013000700252020000900259020001100268021036000279#VV10.15982#VV10.159 85#VV10.15984#VV10.15983#67000#Vi?t#GI-108T#338#^214# Vn Chng#Gio trnh p ht trin sn phm# Vn Chng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a266tr.^b24cm #TTS ghi: Trng i hc Kinh t K thut Cng nghip#Gio trnh#Y. Vn#266968# Sn phm#Pht trin#Cung cp nhng kin thc c bn v vic to ra mt sn phm mi t vic la chn bao b; cch thc ghi nhn hng ha; xy dng, ng k v b o v thng hiu; nghin cu v to ra sn phm mi c cht lng; v sinh an t on thc phm; ng thi trang b nhng kin thc c bn v marketing, v t ch c, k thut, nghip v, ngh thut kinh doanh thng mi...## 00934000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690010014000740020020000880070 04500108008000500153009002300158010000500181011001500186021030600201020000900507 00500120051600500170052803900070054501300070055202000080055902000120056702000110 0579020000600590#VV10.15986#VV10.15987#VV10.15989#VV10.15988#54000#Vi?t#TH105B# 553.2#^214#Trn Mnh Tr#Than bn v s dng#Trn Mnh Tr, V nh Ng, Nguyn Siu Nhn#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a272tr.^b24cm#Gii thiu phng php nghin cu v c im a cht ca than bn. S phn b than bn cc m ly vng ng bng Nam B, ven bin Trung B, vng ni v cao nguyn. C s khoa hc trong vic s dng than bn v cc cht humic ca than bn trong nng nghip , y hc, x l nhim v bo v mi trng#Than bn#V nh Ng#Nguyn Siu Nh n#Y. Vn#266969#S dng#Nng nghip#Mi trng#Y hc## 00953000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610010017000660020016000830030048000990070 01700147022000400164008000500168009002300173010000500196011001500201020001100216 03900070022701300070023402103170024102000180055802000180057600500170059402000160 0611#VV10.15990#VV10.15993#VV10.15992#VV10.15991#Vi?t#M110U#005.5#^214#Trn Quan g Khnh#Matlab ng dng#Gio trnh dng cho cc trng i hc k thut#Trn Qua ng Khnh#T.1#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a304tr.^b24cm#Gio trnh#Y. Vn#2 66970#Khi qut chung v Matlab. Lp trnh trn Matlab. Cch thc hin cc php ton v ma trn, x l s liu, ho, gii phng trnh, tnh ton ti u, to n hc cao cp trong Matlab. Gii thiu v Simulink, chng trnh m rng ca Mat lab cho php biu th ton hc, cc qu trnh v cc h thng di dng s kh i#Phn mm my tnh#Phn mm ng dng#Trn Quang Khnh#Phn mm Matlab## 00904000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720010017000770020016000940030 03100110007001700141022000400158008000500162009002300167010000500190011001500195 02000050021002000180021502000160023302000110024903900070026001300070026702102750 0274005001700549#VV10.15994#VV10.15995#VV10.15996#VV10.15997#70000#Vi?t#M110U#6 21.30285#^214#Trn Quang Khnh#Matlab ng dng#Gio trnh dng cho ngnh in#Tr n Quang Khnh#T.2#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a311tr.^b24cm#in#Phn mm ng dng#Phn mm Matlab#Gio trnh#Y. Vn#266971#Gii thiu ng dng ca phn mm Matlab trong ngnh in. p dng Matlab trong cc bi ton k thut phc tp nh gii mch in, tnh ton ph ti in, mng in, gii tch mng in, ph n b ti u cng sut trong h thhng in, tnh ton ngn mch v thit k mng in#Trn Quang Khnh## 01112000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820004000558080005000590020033000640030030000970070101001270040 01800228008000500246009002300251010000500274011001500279015005100294021020800345 02000100055302000070056302000080057002000070057800500160058500500180060100500170 0619005002000636005001300656006001400669006001700683039000700700013000700707#VV1 0.15998#VV10.15999#VV10.16001#VV10.16000#Vi?t#H100N#725#^214#H Ni chu k ca n hng i thay#Hnh thi kin trc v th#Pierre Clment, Nathalie Lancret (ch .b.), Emmanuel Cerise... ; Dch: Mc Thu Hng, Trng Quc Ton#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a344tr.^b25cm#TTS ghi: D n o to chuy n ngnh th H Ni#Tp hp gn 20 bi vit ca cc tc gi ngi Vit Nam v Php v s hnh thnh ca thnh ph, v qu trnh pht trin ca cc kiu nh , v kin trc v nhng yu t cu thnh t nhin ca thnh ph H Ni#Kin trc# th#Lch s#H Ni#Clment, Pierre#Lancret, Nathalie#Cerise, Emmanuel#Delauna y, Dominique#Gaulis, Ins#Mc Thu Hng#Trng Quc Ton#Y. Vn#266972## 00939000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610010016000660020030000820030021001120070 01600133022000500149008000500154009002300159010000500182011001500187015006200202 03900070026401300070027102000140027802000150029202000100030702000080031702102370 0325005001600562020001100578#VL10.01854#VL10.01857#VL10.01856#VL10.01855#Vi?t#C4 60S#621.3#^214#Trn Vn Thng#C s l thuyt k thut in#Dnh cho h Cao n g#Trn Vn Thng#Ph.1#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a131tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc in lc. - Ti liu lu hnh ni b#Y. Vn#266973#K thut in #Trng in t#Mch in#Mch t#Trnh by nhng khi nim, nh lut c bn tr ong l thuyt v trng in t, mch in v mch t. Cc hin tng vt l di n ra trong mch in khi c cc kch thch bin thin iu ha, cc phng php tnh ton mch in v mch t#Trn Vn Thng#Gio trnh## 00883000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820004000558080005000590010016000640020016000800070044000960080 00500140009002300145010000500168011001500173015007500188021016700263020001300430 02000100044302000150045302000080046802000060047602000110048200500110049300500150 0504039000700519013000700526#VL10.01859#VL10.01858#VL10.01861#VL10.01860#Vi?t#T4 06C#515#^214#Phm Xun Khang#Ton cao cp A2#Phm Xun Khang, L Tn c, Trn T h Hng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a150tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i h c in lc. Khoa Khoa hc c bn. - Lu hnh ni b#Gii thiu nhng kin thc c a ton cao cp v tch phn, hm s hai bin s, tch phn kp v tch phn ng, phng trnh vi phn v h phng trnh vi phn, chui#Ton cao cp#Tch ph n#Hm nhiu bin#Vi phn#Chui#Gio trnh#L Tn c#Trn Th Hng#Y. Vn#26697 4## 00848000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820004000578080005000610010017000660020028000830070047001110080 00500158009002300163010000500186011001500191015005300206021024500259020000800504 020001100512005002100523013000700544039000700551#VL10.01862#VL10.01863#VL10.0186 5#VL10.01864#Vi?t#GI-108T#004#^214#Nguyn Hu Qunh#Gio trnh nhp mn tin hc# Nguyn Hu Qunh (ch.b.), Trng Th Hnh Phc#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010# ^a244tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc in lc. - Lu hnh ni b#Gii thiu c c vn c bn ca tin hc. Hng dn s dng my tnh. Phng php biu din thut gii. Cc yu t c s ca ngn ng Pascal. Bc u xy dng chng trnh , cc cu lnh c cu trc, kiu d liu c cu trc v chng trnh con#Tin hc #Gio trnh#Trng Th Hnh Phc#266975#Y. Vn## 00451000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010017000470020015000640030004000790070017000830080005001000090 01900105010000500124011002400129020001700153020000900170020000400179013000700183 039000700190#VV10.16002#VV10.16003#Vi?t#D558A#895.9221#^214#Nguyn c Thnh#D i nh trng#Th#Nguyn c Thnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a87tr., 8tr. nh^ b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#266976#Y. Vn## 00452000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010013000550020013000680030004000810070013000850080 00500098009001900103010000500122011001500127020001700142020000900159020000400168 039000700172013000700179#VV10.16004#VV10.16005#30000#Vi?t#N304T#895.92214#^214# Trn V Long#Nim tin gi#Th#Trn V Long#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a115tr. ^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Y. Vn#266977## 00807000000000373000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820012000428080005000540020011000590030039000700070068001090080005001770090 01900182010000500201011001500206015005100221005001500272005001000287005001200297 00500170030900500130032600500150033900500100035400500180036403900070038201300070 0389020001700396020000900413020000700422020000400429#VV10.16006#VV10.16007#15000 0#Vi?t#TH460H#895.9221008#^214#Th H Ni#Cho mng 1000 nm Thng Long - H N i#Phm Th Duyt, Bng Vit, L Nh Tin... ; B.s.: Thang Ngc Pho...#^aH.#^aNxb . Hi Nh vn#2010#^a595tr.^b21cm#TTS ghi: Cu lc b Th Vit Nam thnh ph H Ni#Phm Th Duyt#Bng Vit#L Nh Tin#Nguyn Hng Vinh#Li Huy Thc#Thang Ng c Pho#Vn Quang#Nguyn Mnh Thng#Y. Vn#266978#Vn hc hin i#Vit Nam#H N i#Th## 00675000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820012000418080005000530020015000580030004000730070044000770080005001210090 01900126010000500145011001500150005000800165005001400173005001700187005001100204 00500070021503900070022201300070022901200230023602000170025902000090027602000040 0285015004800289#VV10.16009#VV10.16008#375000#Vi?t#T452Y#895.9221008#^214#Ti y u H Ni#Th#ng H, Bi ng Sinh, ng Khnh Cng...#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2010#^a873tr.^b21cm#ng H#Bi ng Sinh#ng Khnh Cng#Trnh Sch#L Luy#Y . Vn#266979#T sch Ngi yu th#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TTS ghi: Lin hip cc Cu lc b Th Vit Nam## 00999000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020053000450070069000980080005001670090008001720100005001800110 01400185005001500199005002100214005001400235005001600249005002100265039000700286 01300070029302102230030002000190052302000170054202000090055901200950056802000100 0663#VV10.16010#VV10.16011#Vi?t#PH506H#362.4#^214#Phc hi chc nng cho ngi c kh khn v vn ng#B.s.: Trn Trng Hi, Nguyn Th Minh Thy (ch.b.), Cao M inh Chu...#^aH.#^aY hc#2010#^a66tr.^b24cm#Trn Trng Hi#Nguyn Th Minh Thy# Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#Nguyn Th Minh Thy#Y. Vn#266980#Trnh by nhng khi nim, nguyn nhn, cc du hiu pht hin, nhu cu ca ngi c kh khn v n ng, cc bi tp phc hi chc nng cho ngi c kh khn v vn ng v mt s thng tin v cc dch v phc hi chc nng#Phc hi chc nng#Ngi khuyt tt#Vn ng#Phc hi chc nng da vo cng ng. Bnh v khuyt tt lin quan n cht c ha hc/dioxin#Cng ng##