00765000000000253000450004100050000080800050000503900040001000200180001400800180 00320090035000500100005000850110021000900150100001110820004002110130007002150140 00700222026001100229026001100240026001100251181000600262020000800268020001100276 021022400287#Vi?t#^214#Hoa#K ton i cng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gi a Tp. H Ch Minh#2010#^aVIII, 209tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Kinh t - Lut. Khoa K ton - Kim ton#657#264371#20000 #VV10.12567#VV10.12568#VV10.12569#K250T#K ton#Gio trnh#Trnh by nhng kin thc c bn v k ton: bn cht, i tng, bo co ti chnh, ti khon, ghi s kp, tnh gi cc i tng k ton, k ton qu trnh sn xut kinh doanh ch yu ca doanh nghip, chng t k ton...## 00736000000000277000450004100050000080800050000503900040001000100160001400200360 00300050021000660070046000870080018001330090035001510100005001860110015001910820 00600206013000700212014000700219026001100226026001100237026001100248181000700259 020001400266020001100280021016700291#Vi?t#^214#Hoa#Trn Linh Thc#Thc tp k t hut thao tc trn gen#ng Th Phng Tho#Trn Linh Thc (ch.b.), ng Th Ph ng Tho#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a126tr.^b21 cm#660.6#264372#10000#VV10.12571#VV10.12572#VV10.12570#TH552T#Cng ngh gen#Gi o trnh#Trnh by khi qut cng ngh gen, cc khi nim c bn v to dng, cc k thut to dng, cc k thut phn tch dng ti t hp km theo hng dn th c hnh c th## 00918000000000313000450004100050000080800050000503900040001000100180001400200550 00320070018000870080018001050090035001230100005001580110015001630150087001780820 00600265013000700271014000700278026001100285026001100296026001100307181000600318 020001900324020001100343020001700354020001100371020000900382021021300391#Vi?t#^2 14#Hoa#Trn L Hoa Tranh#Vn xui n Trung Quc cui th k XX - u th k XXI# Trn L Hoa Tranh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a26 4tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#895.1#264373#20000#VV10.12573#VV10.12574#VV10.12575#V115X#Ngh in cu vn hc#Trung Quc#Vn hc hin i#N nh vn#Vn xui#Trnh by nhng c im khi qut ca vn hc n Trung Quc cui th k XX u th k XXI v gi i thiu mt s chn dung n nh vn tiu biu ca vn hc n nh n nh vn Tn Tuyt, Thit Ngng, Trng Khit...## 00539000000000289000450004100050000080800050000503900040001000100080001400200240 00220030012000460070008000580080018000660090011000840100005000950110015001000150 03200115082001000147013000700157014000700164026001100171026001100182026001100193 181000700204020001700211020001200228020000900240#Vi?t#^214#Hoa#Mc Can#Qu vi B t & thn Cht#Tiu thuyt#Mc Can#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a190tr.^b2 0cm#Tn tht tc gi: L Trung Cang#895.92234#264374#37000#VV10.12576#VV10.1257 7#VV10.12578#QU600V#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Vit Nam## 00621000000000313000450004100050000080800050000503900040001000200080001400300130 00220050014000350050013000490060011000620070046000730080018001190090011001370100 00500148011001500153012004000168022000500208082000600213013000700219014000700226 026001100233181000600244019001600250020001700266020001100283020001300294#Vi?t#^2 14#Hoa#V thn#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#Wan Yat Leung, Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a131tr.^b19cm #Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#T.71#895.1#264375#14000#VV10.12579#V40 0T#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh## 00821000000000337000450004100050000080800050000503900040001000200200001400500100 00340050011000440050009000550050009000640050009000730070045000820080010001270090 04000137010000500177011001500182022000400197082000400201013000700205026001100212 02600110022318100070023402000200024102000110026102000080027202000080028002000090 0288021018600297#Vi?t#^214#Hoa#Ngi tt, vic tt#Thanh Thy#ng Hunh#Sn Thu #S Khang#Anh Dng#Bi, nh: Thanh Thy, ng Hunh, Sn Thu...#^aCn Th#^aBan Thi ua - Khen thng Tp. Cn Th#2010#^a219tr.^b21cm#T.6#302#264376#VV10.12581# VV10.12580#NG558T#in hnh tin tin#Thnh tch#C nhn#Tp th#Vit Nam#Gii t hiu mt s bi vit v nhng tm gng ngi tt vic tt v cc tp th, c nh n c nhng thnh tch xut sc trong cng tc sn xut, lao ng, thng mi, g io dc, an ninh...## 00758000000000313000450004100050000080800050000503900040001000200420001400500130 00560050014000690050015000830050012000980050016001100070047001260080005001730090 03100178010000500209011001500214082000400229013000700233026001100240026001100251 181000700262020002100269020000900290020001000299020000800309021012700317#Vi?t#^2 14#Hoa#Ch tch H Ch Minh vi cng tc t php#Ung Chu Lu#H Hng Cng#Hon g Th Lin#V nh Ho#Nguyn nh Lc#Ung Chu Lu, H Hng Cng, Hong Th Li n...#^aH.#^aTp ch Dn ch v Php lut#2010#^a200tr.^b24cm#340#264377#VV10.12 582#VV10.12583#CH500T#T tng H Ch Minh#Vit Nam#Php lut#T php#Gii thiu mt s bi vit v t tng php quyn, quan im v li dy ca Ch tch H Ch Minh v cng tc hot ng t php## 00850000000000313000450004100050000080800050000503900040001000100160001400200240 00300030037000540060007000910060012000980070043001100080005001530090011001580100 00500169011002100174082000600195013000700201014000700208026001100215026001100226 181000700237019000900244020001200253020001900265020001000284021024200294#Vi?t#^2 14#Hoa#Bellwood, Peter#Nhng nh nng u tin#Ngun gc ca cc x hi nng ngh ip#T c#Nguyn Vit#Peter Bellwood ; Dch: T c, Nguyn Vit#^aH.#^aTh gi i#2010#^aXXXI, 343tr.^b24cm#630.9#264378#75000#VV10.12585#VV10.12584#NH556N#Dc h Anh#Nng nghip#X hi nng nghip#Ngun gc#Trnh by khi qut vn ngun gc v s pht tn ca cc c dn nng nghip c. Lch s pht trin, hnh thnh v s lan to nng nghip trong tin s loi ngi trn th gii bt u khi s t Ty Nam sang chu u, chu , chu Phi...## 00788000000000301000450004100050000080800050000503900040001000100160001400200630 00300050015000930070037001080080005001450090011001500100005001610110015001660820 00800181013000700189014000700196026001100203026001100214181000800225020001200233 020000700245020000800252020001000260020001000270021020600280#Vi?t#^214#Hoa#Kikuc hi Seiichi#Nghin cu th c Hi An - T quan im Kho c hc lch s#Nguyn Vn Kim#Kikuchi Seiichi ; Nguyn Vn Kim h.#^aH.#^aTh gii#2010#^a322tr.^b24c m#959.752#264379#86000#VV10.12586#VV10.12587#NGH305C#Kho c hc#Hi An#Lch s # th c#Qung Nam#Trnh by lch s hnh thnh, pht trin, s phn b di tc h, ph c v cu trc khng gian ca vng t c Hi An - Vit Nam. Nghin cu k ho c hc gm s, t nung c pht hin ti th c Hi An## 01182000000000373000450004100050000080800050000503900040001000200660001400300250 00800050012001050050014001170050022001310050015001530050018001680070053001860080 00500239009001100244010000500255011003000260015012500290082001000415013000700425 02600110043202600110044318100070045402000170046102000070047802000180048502000080 0503020001000511020003400521020003400555021021900589#Vi?t#^214#Hoa#Nguyn Hiu v Nguyn Hon: Danh nhn lch s th k XVII - XVIII#K yu hi tho khoa hc# ng Vn Tu#Trn Th Vinh#Nguyn Th Phng Chi#Trng Th Yn#Nguyn Minh Tng# ng Vn Tu, Trn Th Vinh, Nguyn Th Phng Chi...#^aH.#^aTh gii#2010#^a302tr ., 12tr. nh mu^b24cm#TTS ghi: Vin S hc. S Vn ho - Thng tin tnh H Ty (c). Trung tm HVHKH Vn Miu - Quc T Gim. Dng hc Nguyn H#959.70272#26 4380#VV10.12588#VV10.12589#NG527H#Nhn vt lch s#K yu#Lch s trung i#Tiu s#S nghip#Nguyn Hon, Tin s, (1713-1792)#Nguyn Hiu, Tin s, (1674-1735 )#Gm cc bi tham lun khoa hc nghin cu, tm hiu v thn th v s nghip c a Nguyn Hiu - Nguyn Hon, c bit nhng cng lao cng hin ca cc ng trn cc lnh vc chnh tr, kinh t, qun s, vn ho ni chung## 00740000000000301000450004100050000080800050000503900040001000100140001400200170 00280050014000450070014000590040038000730080005001110090011001160100005001270110 01500132022000400147082000800151013000700159014000800166026001100174026001100185 181000700196020001100203020001800214020000900232021019700241#Vi?t#^214#Hoa#Ng X un Bnh#Nht Nam cn bn#Ng Xun Bnh#Ng Xun Bnh#In ln th 6, c chnh sa v b sung#^aH.#^aTh gii#2010#^a710tr.^b21cm#T.1#796.815#264381#130000#VV10. 12590#VV10.12591#NH124N#V dn tc#Mn phi Nht Nam#Vit Nam#Trnh by khi qu t tm php quy mn ca mn v Nht Nam. Hng dn mt s im cn bn v b tay, b chn v yu php trong luyn tp cc th v. Hng dn mt s bi tp luyn dng tm gia php## 00706000000000313000450004100050000080800050000503900040001000100140001400200170 00280050014000450070014000590040038000730080005001110090011001160100005001270110 01500132022000400147082000800151013000700159014000800166026001100174026001100185 181000700196020001100203020001800214020001000232020000900242021014100251#Vi?t#^2 14#Hoa#Ng Xun Bnh#Nht Nam cn bn#Ng Xun Bnh#Ng Xun Bnh#In ln th 6, c chnh sa v b sung#^aH.#^aTh gii#2010#^a785tr.^b21cm#T.2#796.815#264382#1 30000#VV10.12592#VV10.12593#NH124N#V dn tc#Mn phi Nht Nam#Bi quyn#Vit Nam#Trnh by nhng khi nim c bn v quyn v php bin gii v quyn. Hng dn luyn tp quyn, k thut song luyn v mt s bi tp luyn## 00710000000000253000450004100050000080800050000503900040001000200550001400800100 00690090007000790100005000860110015000910150036001060820012001420130007001540260 01100161026001100172181000600183020000800189020000800197020001900205020001100224 021022100235#Vi?t#^214#Hoa#i hi thi ua yu nc thnh ph Cn Th ln th II I#^aCn Th#^aKnxb#2010#^a144tr.^b28cm#u ba sch ghi: Thnh ph Cn Th#302.0 959793#264383#VL10.01492#VL10.01491#103H#i hi#Cn Th#Phong tro thi ua#Th nh tch#Gii thiu cc bi vit v Ch tch H Ch Minh vi thi ua yu nc, c c vn bn ca ng v Nh nc v thi ua khen thng v cc tham lun, bo co in hnh ti i hi thi ua yu nc thnh ph Cn Th ln th III## 00774000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020066000440080005001100090043001150100005001580110015001630210 25700178039000400435020001100439020000800450020000900458020000900467020001900476 020000600495013000700501#VL10.01493#VL10.01494#Vi?t#B108C#362.5#^214#Bo co tn g hp nh gi ngho c s tham gia ca ngi dn 2008#^aH.#^aTh gii ; Vin Kh oa hc x hi Vit Nam#2009#^a158tr.^b30cm#Trnh by cc vn chung v phng php nghin cu "nh gi ngho c s tham gia ca ngi dn 2008", din bin ng ho giai on 2006 - 2008, ri ro v bo tr x hi, t v gim ngho, khuyn n gh chnh sch v hng nghin cu tip trong giai on ti#Hoa#X hi hc#Bo c o#Vit Nam#iu tra#Xo i gim ngho#Ngho#264384## 01195000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020059000440030127001030070072002300080005003020090011003070100 00500318011001500323021033200338039000400670020001900674020000700693005001500700 02000100071502000110072500500150073600500180075100500120076900500150078100500140 0796013000700810020000800817020000800825#VL10.01495#VL10.01496#Vi?t#B305#327.1# ^214#Bin ng - Hp tc v an ninh v pht trin trong khu vc#K yu hi tho khoa hc quc t ng t chc bi Hc vin Ngoi giao v Hi Lut gia ti H Ni , ngy 26-27 thng 11 nm 2009#Vinod Saighal, Geoffrey Till, Mark J. Valencia... ; ng nh Qu ch.b.#^aH.#^aTh gii#2010#^a391tr.^b27cm#Tp hp nhng bi tha m lun phn tch tm quan trng ca bin ng trn ton cu trong bi cnh mi t rng quc t c nhiu thay i. ngha ca bin ng cp khu vc. Nhng d in bin gn y v nhng h lu ca n trong hp tc khu vc. Khun kh hp tc cng nhng kinh nghim v trin vng trong vn hp tc bin ng#Hoa#Tranh chp quc t#K yu#Saighal, Vinod#Bin ng#Pht trin#Till, Geoffrey#Valencia , Mark J.#Ji Guo Xing#Trn Cng Trc#ng nh Qu#264385#An ninh#Hp tc## 00565000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020005000390030013000440070030000570220004000870080018000910090 01100109010000500120011001500125012003500140020001800175020000900193020001300202 005001500215006000800230039000400238019001400242013000700256#VN10.03659#14000#V i?t#N311#895.6#^214#Nine#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Adachi Mitsuru#Cm Vn#Hoa#Dch Nht Bn#264 386## 00578000000000301000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070031000670220005000980050019001030060 00500122008001800127009001100145010000500156011001500161012003500176019001400211 020001800225020000900243020001300252039000400265013000700269#VN10.03660#Vi?t#140 00#C117B#895.6#^214#Cp bi trng#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Kira dch#T .21#Nishimori Hiroyuki#Kira#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a184tr.^b18cm#Tru yn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hoa#264387## 00526000000000277000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070033000710080018001040090011001220100 00500133011001500138039000400153020001800157005001500175020001300190019001600203 020001100219006001100230013000700241#VN10.03661#Vi?t#14000#M205M#895.1#^214#Meo meo tnh yu!#Truyn tranh#Peng Hsueh Fen ; Khnh Linh dch#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2010#^a175tr.^b18cm#Hoa#Vn hc thiu nhi#Peng Hsueh Fen#Truyn tranh# Dch Trung Quc#Trung Quc#Khnh Linh#264388## 00620000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580290022000710070031000930220005001240080 01800129009001100147010000500158011001500163012004000178020001700218020000900235 020001300244005001600257006000800273039000400281019001400285013000700299#VN10.03 662#14000#Vi?t#G107X#895.6#^214#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Le Crique de Kar akuri#Fujita Kazuhiro ; Hi Th dch#T.12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a18 4tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Tru yn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th#Hoa#Dch Nht Bn#264389## 00536000000000289000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070036000620220005000980050017001030060 01200120008001800132009001100150010000500161011001500166019001400181020001800195 020000900213020001300222039000400235013000700239#VN10.03663#Vi?t#14000#I-312#89 5.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.22#Takahash i Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a184tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hoa#264390## 00557000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002700100130 00341810006000470820004000538080005000570020019000620030012000810070026000930080 01800119009001100137010000500148011001500153039000400168020001800172020001200190 019000500202020000600207012002800213006000700241013000700248#VN10.03664#VN10.036 65#Vi?t#17000#Wilde, Oscar#H407T#823#^214#Hong t hnh phc#Truyn ngn#Oscar Wilde ; T Mn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a107tr.^b18cm#Hoa#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#Dch#Ailen#Danh tc th gii thiu nhi#T Mn#264391## 00773000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010012000510020013000630070046000760220004001220050 01600126005001600142008001800158009001100176010000500187011001500192021016800207 020000900375020000900384039000400393012004300397013000700440005001200447#VN10.03 666#VN10.03667#24000#Vi?t#108T#793.8#^214#Nguyn Hnh#o thut vui#Nguyn Hnh , Nguyn Duy Linh, Nguyn Hi Linh#T.4#Nguyn Duy Linh#Nguyn Hi Linh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a129tr.^b19cm#Gii thiu cch thc hin cc mn o thu t vi ng ht, si dy, qun bi... v mt s o c n gin khc, vi nhng b c hng dn c th km theo cc hnh minh ho#Tr chi#o thut#Hoa#T sch K nng hot ng thanh thiu nin#264392#Nguyn Hnh## 00789000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020022000510030085000730070053001580080005002110090043002160100 00500259011002900264039000400293020001700297020000400314015006000318020000900378 005001600387005001700403005001500420005001600435005001700451013000700468#VN10.03 668#VN10.03669#Vi?t#TH460H#895.9221008#^214#Th hng sc Yn Ho#K nim 1000 n m Thng Long, H Ni. K nim 15 nm thnh lp cu lc b 1995 - 2010#Nguyn c nh, Nguyn Hng Lin, Hong Th Diu...#^aH.#^aTh gii ; Vin Khoa hc x h i Vit Nam#2010#^a253tr., 6tr. nh mu^b19cm#Hoa#Vn hc hin i#Th#TTS ghi: Hi Ngi cao tui phng Yn Ho - Qun Cu Giy#Vit Nam#Nguyn c nh#Nguy n Hng Lin#Hong Th Diu#Nguyn Th Lt#Nguyn Trng Lm#264393## 00576000000000301000450002600110000002600110001104100050002200100140002718100070 00410820004000488080005000520020022000570030012000790070052000910080005001430090 01100148010000500159011001500164039000400179020001800183020001200201019000500213 020000900218012001500227006001200242005001300254013000700267#VV10.12594#VV10.125 95#Vi?t#Jansson, Tove#CH303M#894#^214#Chic m ca ph thu#Truyn ngn#Tove Jan sson ; V Xun Qu dch ; Bi Vit Hoa h..#^aH.#^aKim ng#2010#^a167tr.^b23cm# Hoa#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#Dch#Phn Lan#Truyn v Mumi#V Xun Qu#Bi V it Hoa#264394## 01169000000000337000450002600110000002600110001104100050002200100160002718100060 00430820018000498080005000670020085000720070059001570080018002160090023002340100 00500257011003000262021032300292039000400615020000800619020001300627015009400640 02000070073401200210074100500150076202000080077702000030078502000160078800500200 0804013000700824#VV10.12596#VV10.12597#Vi?t#Phan Hng Chin#L302S#324.2597070959 779#^214#Lch s truyn thng cch mng ca ng b v nhn dn x Ph Ho ng (1930 - 2005)#B.s.: Phan Hng Chin, Nguyn Vn c, Phan Th Thanh Thu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a338tr., 13tr. nh mu^b21cm#Ghi li qu trnh hnh thnh, xy dng v chin u gian kh cng nhng thnh tch v vang ca ng b v nhn dn x Ph Ho ng qua cc giai on t khi c ng n cc h mng thng Tm (1930-1945), khng chin chng Php (1945-1954), khng chin ch ng M (1954 - 1975) v 30 nm xy dng v bo v T quc (1975 - 2005)#Hoa#Lch s#Ph Ho ng#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b x Ph Ho ng thnh ph H Ch Minh#C Chi#T sch Truyn thng#Nguyn Vn c#ng b #X#Tp. H Ch Minh#Phan Th Thanh Thu#264395## 01171000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020088000560070077001440080018002210090023002390100005002620110 01500267021034900282039000400631020000800635020000700643015009700650020000700747 00500160075402000080077002000160077800500130079400500160080700500150082301300070 0838#VV10.12598#VV10.12599#Vi?t#L302S#324.2597070959779#^214#Lch s truyn thn g cch mng ca ng b v nhn dn phng 15 - qun 8 (1930 - 2005)#B.s.: L Th Kim Dung, L Tng Hiu (ch.b.), Trng Hng Sn, Nguyn Vn Li#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a179tr.^b21cm#Gii thiu vng t, con ngi, t ruyn thng yu nc, qu trnh hnh thnh, xy dng v chin u gian kh cng vi nhng thnh tch v vang ca ng b v nhn dn phng 15 qun 8 thnh ph H Ch Minh qua cc giai on trc khi c ng n thi k u tranh ginh c lp dn tc (1930-1975) v 30 nm xy dng v bo v T quc (1975 - 2005)#Hoa# Lch s#Phng#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b phng 15 qun 8 - Thnh ph H Ch Minh#Qun 8#L Th Kim Dung#ng b#Tp. H Ch Minh#L Tng Hiu#Trng Hng Sn#Nguyn Vn Li#264396## 00708000000000277000450002600110000004100050001101400080001618100060002408200110 00308080005000410020021000460070046000670080018001130090023001310100005001540110 01500159021010800174039000400282020001700286020000800303015007800311020000900389 006001700398020000800415013000700423#VV10.12600#Vi?t#150000#T550#398.909597#^2 14#T in tc ng Vit#Nguyn c Dng b.s., dch, s.t., tuyn chn#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a965tr.^b21cm#Tp hp v gii thch ng ngh a cc cu danh ngn tc ng Vit Nam c sp xp theo vn ch ci A, B, C...#H oa#Vn hc dn gian#T in#TTS ghi: Trung tm Bin son t in Ngi sao. Ban bin son t in n ng#Vit Nam#Nguyn c Dng#Tc ng#264397## 00779000000000313000450002600110000002600110001104100050002201400070002700100150 00341810007000490820006000568080005000620020044000670030029001110070029001400080 01800169009002300187010000500210011001500215021016100230039000400391020001200395 020000700407005001300414020001200427020001000439020000900449013000700458#VV10.12 601#VV10.12602#Vi?t#90000#Nguyn Th Hu#KH108C#930.1#^214#Kho c hc bnh dn vng Nam B - Vit Nam#T thc nghim n l thuyt#Nguyn Th Hu, L Thanh H i#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a420tr.^b21cm#Nghin cu kho c hc lch s vn ho vng Nam B - Vit Nam t thc nghim n l thuyt gm: c c ghi chp dc ng, m t kho c, phn loi v quy chiu...#Hoa#Kho c hc# Nam B#L Thanh Hi#Thc nghim#L thuyt#Vit Nam#264398## 00671000000000277000450002600110000002600110001104100050002200100140002718100060 00410820006000478080005000530020034000580070045000920080018001370090023001550100 00500178011001500183021013700198039000400335020000600339005000800345020000900353 020001000362005001400372013000700386#VV10.12603#VV10.12604#Vi?t#Trn Kim Cang#H5 61D#613.7#^214#Hng dn kh cng kim cang thin#Trn Kim Cang ; H..: S Bnh, Hong Duy Tn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a322tr.^b21cm#Trnh by mt s bi luyn tp kh cng kim cang thin chia thnh 3 cp: s cp, trun g cp v cao cp t cha bnh, nng cao sc kho#Hoa#Thin#S Bnh#Kh cng#T p luyn#Hong Duy Tn#264399## 00932000000000325000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820012000408080005000520020026000570030048000830070039001310080018001700090 05000188010000500238011001500243021024500258039000400503020001700507020000800524 00500070053202000090053900500140054800500140056200500070057600500160058301300070 0599#VV10.12605#VV10.12606#Vi?t#60000#H103M#895.9228408#^214#Hai mi bn gi m t pht#Tuyn tp tp vn trn Thi bo Kinh t Si Gn#L Lan, Mart Stewart, L u Th Lng...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Thi bo Kinh t Si G n#2010#^a286tr.^b20cm#Tuyn tp mt s bi vit c tuyn chn t mc Tr d t u hu trn Thi bo Kinh t Si Gn t 2002 n u 2010 nhm chia s nhng bu n vui trong cuc sng hoc nhng suy ngm bn lun v "nhng iu trng thy" tr ong thc t x hi hin nay#Hoa#Vn hc hin i#Tp vn#L Lan#Vit Nam#Stewart , Mart#Lu Th Lng#L Ch#on Khc Xuyn#264400## 00715000000000325000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820009000408080005000490020062000540030064001160070033001800080018002130090 02300231010000500254011001500259039000400274020001000278020001500288005001000303 00500100031300500110032302000070033402000070034102000200034802000140036801300070 0382#VV10.12607#VV10.12608#Vi?t#24000#K305T#428.0076#^214#Kin thc trng tm & n thi tuyn sinh THPT mn ting Anh#Bin son theo cu trc thi ca S G D & T Tp. HCM 2009-2010#Xun Trc, Bch Ngc, Ngc Thanh#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tp. H Ch Minh#2010#^a151tr.^b24cm#Hoa#Ting Anh#Sch luyn thi#Xun Trc#B ch Ngc#Ngc Thanh#n tp# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#264401## 00862000000000265000450002600110000002600110001104100050002200100180002718100060 00450820011000518080005000620020030000670070018000970080005001150090026001200100 00500146011001500151021033500166039000400501020001700505015004100522020000900563 020001700572013000700589#VV10.12609#VV10.12610#Vi?t#Nguyn Quang Vinh#H454Q#398. 209597#^214#Hn qu Vit, nh ti thy...#Nguyn Quang Vinh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a364tr.^b21cm#Nghin cu vn ho dn gian Vit Nam t vng chu th sng Hng min Bc n cc thn p Nam B chu th sng M Kng qua cc lo i hnh nhn vt trong vn hc, trong cho truyn thng, cu , truyn th, truy n k v trong cc loi hnh sinh hot din xng... cng nh nhng thch thc k hm ph lu di ca vn ho dn gian Vit Nam#Hoa#Vn hc dn gian#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#Vit Nam#Vn ho dn gian#264402## 00819000000000277000450002600110000002600110001104100050002200100170002718100080 00440820012000528080005000640020034000690070017001030080005001200090026001250100 00500151011001500156021025200171039000400423020002700427015004100454020000700495 020002300502013000700525020000900532#VV10.12611#VV10.12612#Vi?t#Nguyn Xun Ngh #NGH250S#667.0959731#^214#Ngh sn truyn thng tnh H Ty#Nguyn Xun Ngh#^aH .#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a316tr.^b21cm#Tm hiu nhng vn v mi tr ng t nhin, kinh t, vn ho, x hi ca H Ty. S hnh thnh, pht trin ca ngh sn truyn thng H Ty. Gii thiu mt s lng ngh sn danh ting tiu biu H Ty nh lng sn Bnh Vng, H Thi, Sn ng...#Hoa#Ngh th cng tr uyn thng#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#H Ty#Lng ngh truyn thn g#264403#Ngh sn## 00856000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002700100140 00341810006000480820006000548080005000600020045000650070052001100080005001620090 02700167010000500194011001500199021026000214039000400474020001400478005001500492 020001000507020000800517013000700525020000800532005001400540#VV10.12613#VV10.126 14#Vi?t#29000#Nguyn Thu H#K312T#338.5#^214#Kinh t vi m: L thuyt - Cu hi - Bi tp#Ch.b.: Nguyn Thu H, Nguyn Th Thu, T Th L Yn#^aH.#^ai hc Ki nh t Quc dn#2010#^a186tr.^b21cm#Trnh by tm tt l thuyt, cc cng thc, t hut ng lin quan n cung -cu, co gin, ti a ho li ch v la chn, sn x ut - chi ph - ti a ho li nhun, cu trc th trng, th trng yu t sn xut... c km theo mt s cu hi, bi tp tnh ton#Hoa#Kinh t vi m#Nguyn Th Thu#L thuyt#Cu hi#264404#Bi tp#T Th L Yn## 00815000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460020029000510070024000800220004001042210007001080080005001150090 02600120010000500146011001500151015004100166021023700207020001700444020001300461 020000800474020000700482006001300489039000400502013000700506#VV10.12616#VV10.126 15#Vi?t#C100D#398.80959742#^214#Ca dao - dn ca Thi Ngh An#Qun Vi Min s.t., dch#T.1#Ca dao#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a313tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#Tp hp cc bi ca dao Thi - Ngh An c sp xp t heo th t A, B, C... (theo ting Thi) vi cc ni dung v phong cnh bn mng giu p, tnh yu nam n, quan h hn nhn, gia nh, x hi, thi tit, i s ng lao ng sn xut...#Vn hc dn gian#Dn tc Thi#Ngh An#Ca dao#Qun Vi Mi n#Hoa#264405## 00735000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460020029000510070024000800220004001042210007001080080005001150090 02600120010000500146011001500151015004100166021015700207020001700364020001300381 020000800394020000700402006001300409039000400422013000700426#VV10.12617#VV10.126 18#Vi?t#C100D#398.80959742#^214#Ca dao - dn ca Thi Ngh An#Qun Vi Min s.t., dch#T.2#Dn ca#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a939tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#Gii thiu mt s ln iu dn ca Thi - Ngh An nh ln iu dn ca nhun, ln iu dn ca xui v li ht i p giao duyn truy n thng " Tc xo khch"#Vn hc dn gian#Dn tc Thi#Ngh An#Dn ca#Qun Vi Mi n#Hoa#264406## 00826000000000289000450002600110000002600110001104100050002200100150002718100070 00420820011000498080005000600020014000650030057000790070015001360080005001510090 02600156010000500182011001500187021023300202039000400435020001700439020001000456 015004100466020000900507020001300516013000700529#VV10.12619#VV10.12620#Vi?t#Nguy n Vn Ho#QU104T#398.209597#^214#Quam T Mng#Truyn k bin nin s ca ngi Thi en vng Ty Bc#Nguyn Vn Ho#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a35 9tr.^b21cm#Gii thiu khi qut ni dung tp sch Thi c Quam T Mng vit v lch s tc ngi v cc i th lnh ni tip nhau ca ngi Thi en vng Ty Bc t i To Xung - To Ngn th k X Mng m, Mng Ai n xy dng Mng L#Hoa#Vn hc dn gian#Truyn k#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#Vit Nam#Dn tc Thi#264407## 00702000000000289000450002600110000002600110001104100050002200100090002718100060 00360820011000428080005000530020029000580070022000870080005001090090026001140100 00500140011001500145021014000160039000400300020002000304015004100324020000900365 005001200374020000700386020001200393013000700405#VV10.12621#VV10.12622#Vi?t#Tri u n#T506C#392.509597#^214#Tc ci xin ca dn tc Ty#Triu n, Hong Quyt#^a H.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a216tr.^b21cm#Trnh by nhng nt vn ho p trong tc ci xin, l ci hi ca dn tc Ty Vit Nam v mt s li th qu an lang, p m (ht a du)#Hoa#Phong tc c truyn#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#Vit Nam#Hong Quyt#Hn l#Dn tc Ty#264408## 00830000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200130 00348080005000470020108000520070025001600080005001850090026001900100005002160110 01500221021009300236039000400329020001000333020001500343015013200358020000900490 006001400499020000800513020001200521013000700533#VV10.12623#VV10.12624#Vi?t#NH55 6B#393.09597163#^214#Nhng bi ln trng trong tang l ca tc ngi Ty trng (x Xun Giang - Huyn Quang Bnh tnh H Giang)#Hong Th Cp s.t., dch#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2010#^a177tr.^b21cm#Gii thiu mt s bi ln trng tr ong tang l ca tc ngi Ty trng H Giang - Vit Nam#Hoa#Phong tc#Bi ln trng#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam. - Tn sch ngoi ba: Nhng bi ln trng trong tang l ca tc ngi Ty trng H Giang#H Giang#Hong Th C p#Tang l#Dn tc Ty#264409## 00782000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020026000450290031000710070023001020080005001250090026001300100 00500156011001500161021012300176039000400299020001100303020000800314015011400322 006001400436006002100450006001400471013000700485#VV10.12625#VV10.12626#Vi?t#T550 #301.03#^214#T in x hi hc Oxford#Oxford dictionary of sociology#Dch: Bi Th Cng...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a718tr.^b24cm#Tp hp cc thu t ng v x hi hc Oxford (Vit - Anh, c gii thch bng ting Vit) c sp xp theo th t A, B, C...#Hoa#X hi hc#T in#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn. - D n do Ford foundation ti tr#Bi Th Cng#ng Th Vit Phng#Trnh Huy Ho#264410## 00768000000000277000450002600110000004100050001100100140001618100080003008200080 00388080005000460020028000510070031000790080005001100090023001150100005001380110 01500143021020000158039000400358020001400362020001100376015005400387005001600441 020001800457020000800475013000700483#VV10.12627#Vi?t#V Quang Vinh#GI-108T#621.3 81#^214#Gio trnh h vi iu khin#V Quang Vinh, Dng Quc Hng#^aH.#^aKhoa h c v K thut#2010#^a331tr.^b23cm#Trnh by nhng kin thc c bn v vi x l: cu trc ca b vi x l 8086 thuc h vi x l 80x86 ca Intel, h vi iu khi n Onchip h 8051 v ghp ni vi iu khin vi b nh, thit b nhp xut#Hoa#V i iu khin#Gio trnh#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#D ng Quc Hng#H thng vi x l#in t#264411## 00681000000000265000450002600110000004100050001100100130001618100080002908200060 00378080005000430020038000480070013000860080005000990090023001040100005001270110 01500132021016500147039000400312020000900316020001100325015005400336020001000390 020000800400013000700408#VV10.12628#Vi?t#Bi Th Hng#GI-108T#001.4#^214#Gio tr nh phn tch thng k d liu#Bi Th Hng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a2 88tr.^b23cm#Trnh by nhng kin thc c bn v bn cht ca thng k, t chc v biu din d liu, cc s o v tr, cc s o v s bin thin, t chc d li u nhiu bin...#Hoa#Thng k#Gio trnh#TTS ghi: B Gio dc v o to. i h c Thi Nguyn#Phn tch#D liu#264412## 00725000000000253000450002600110000004100050001100100120001618100080002808200090 00368080005000450020027000500070028000770080005001050090023001100100005001330110 01500138021021100153039000400364020001600368020001100384015005400395005001500449 013000700464#VV10.12629#Vi?t#H K Thanh#GI-108T#621.8028#^214#Gio trnh my n ng chuyn#H K Thanh, Trn Th Quang#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a247tr.^ b23cm#Cung cp nhng kin thc c bn v cu to, nguyn l hot ng, trnh t tnh ton mt s cc b phn v c cu hot ng ca mt s loi my nng chuyn thng dng vi phm vi ng dng trong i sng hin nay#Hoa#My nng chuyn#Gi o trnh#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#Trn Th Quang#264 413## 00758000000000277000450002600110000004100050001100100140001618100080003008200070 00388080005000450020032000500070052000820080005001340090023001390100005001620110 01500167021016400182039000400346020001900350020001100369015005400380005001400434 020001100448005001400459013000700473#VV10.12630#Vi?t#V Thnh Vinh#GI-108T#005.1 3#^214#Gio trnh ngn ng lp trnh C#V Thnh Vinh (ch.b.), inh Xun Nam, Tr n Th Xun#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a243tr.^b23cm#Cung cp nhng kin t hc c bn v ngn ng lp trnh C, cc lnh xut nhp d liu, cc lnh iu kh in, hm, mng, chui, cu trc v danh sch lin kt, tp tin#Hoa#Ngn ng lp trnh#Gio trnh#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#inh Xun Nam#Ngn ng C#Trn Th Xun#264414## 00692000000000265000450002600110000004100050001100100140001618100060003008200060 00368080005000420020018000470070038000650080005001030090023001080100005001310110 01500136021016600151039000400317020000900321020001100330015005400341005001500395 020000900410013000700419#VV10.12631#Vi?t#V Thnh Vinh#C125T#004.2#^214#Cu trc my tnh#V Thnh Vinh (ch.b.), Trn Tun Vit#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010 #^a382tr.^b23cm#Trnh by tng quan v my vi tnh, cu trc phn cng, nguyn l hot ng, cc bc lp rp mt chic my tnh hon chnh v cc vn bo tr , cch khc phc li#Hoa#My tnh#Gio trnh#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#Trn Tun Vit#Cu trc#264415## 00802000000000301000450002600110000004100050001118100080001608200090002480800050 00330020027000380070053000650080005001180090023001230100005001460110015001510210 15300166039000400319020001300323020001100336015005400347005001400401020001800415 005001300433005001300446005002000459005001400479013000700493#VV10.12632#Vi?t#GI- 108T#621.3815#^214#Gio trnh thc hnh xng#V Thnh Vinh (ch.b.), Vn Quy n, Xun Qun...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a108tr.^b23cm#Hng dn s dng cc phn mm thit k v m phng mch in, cch s dng cc dng c o i n t, cc linh kin in t v lp rp mt s mch in t#Hoa#Mch in t#Gi o trnh#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#V Thnh Vinh#Linh kin in t# Vn Quyn# Xun Qun#on Th Thanh Tho#Phm Vn Ngc#264416 ## 00685000000000265000450002600110000004100050001100100170001618100080003308200060 00418080005000470020028000520070017000800080005000970090023001020100005001250110 01500130021016300145039000400308020000800312020001100320015005400331020001800385 020000900403013000700412#VV10.12633#Vi?t#Trn Cng Nghip#GI-108T#005.5#^214#Gi o trnh tin hc ng dng#Trn Cng Nghip#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a291 tr.^b23cm#Trnh by nhng kin thc c bn v h iu hnh Windows, bng tnh i n t Excel, k nng gii bi ton ti u, qun l ti chnh bng cc cng c tr ong excel...#Hoa#Tin hc#Gio trnh#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Th i Nguyn#Phn mm my tnh#ng dng#264417## 00734000000000265000450002600110000004100050001100100170001618100080003308200060 00418080005000470020042000520070017000940080005001110090023001160100005001390110 01500144021019700159039000400356020000800360020001100368015005400379020001700433 020001100450013000700461#VV10.12634#Vi?t#Nguyn Th Hng#GI-108T#005.7#^214#Gi o trnh cu trc d liu v gii thut#Nguyn Th Hng#^aH.#^aKhoa hc v K th ut#2010#^a116tr.^b23cm#Trnh by nhng kin thc c bn v gii thut, cu trc mng, danh sch, danh sch mc ni, cy, th v mt vi cu trc phi tuyn k hc. Hng dn qu trnh sp xp v tm kim trong lp trnh#Hoa#Tin hc#Gio tr nh#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#Cu trc d liu#Thut ton#264418## 00700000000000265000450002600110000004100050001100100120001618100080002808200080 00368080005000440020026000490070045000750080005001200090023001250100005001480110 01500153021015100168039000400319020001500323020001100338015005400349005001300403 005001100416013000700427#VV10.12635#Vi?t# Vn Qun#GI-108T#621.402#^214#Gio t rnh k thut nhit#Ch.b.: Vn Qun, L Vn Trang, V Vn Hi#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a259tr.^b23cm#Nghin cu cc quy lut chuyn ho nng lng g ia nhit v cng, cc quy lut truyn nhit nng trong mt vt hoc gia cc v t c nhit khc nhau#Hoa#K thut nhit#Gio trnh#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#L Vn Trang#V Vn Hi#264419## 00720000000000253000450002600110000004100050001100100120001618100080002808200040 00368080005000400020060000450070012001050080005001170090023001220100005001450110 01500150021019300165039000400358020001300362020001100375015005400386020001900440 013000700459#VV10.12636#Vi?t#n Ng Minh#GI-108T#515#^214#Gio trnh ton hc ca o cp php tnh gii tch mt bin s#n Ng Minh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#20 10#^a312tr.^b23cm#Trnh by nhng kin thc c bn v s thc, hm s mt bin s thc, gii hn v s lin tc, o hm v vi phn ca hm mt bin s, tch ph n bt nh, tch phn xc nh v ng dng, chui#Hoa#Ton cao cp#Gio trnh# TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#Gii tch mt bin#264420## 00889000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820012000448080005000560020044000610070073001050080005001780090023001830100 00500206011001500211021025400226039000400480020000900484020000800493020000900501 005001500510005001800525005001900543005001800562013000700580#VV10.12637#VV10.126 39#VV10.12638#Vi?t#T103B#551.2209597#^214#Tai bin ng t cc tnh Ty Bc Vi t Nam#Cao nh Triu, Nguyn nh Xuyn, Nguyn Hng Phng, Nguyn Thanh Tng#^ aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a203tr.^b24cm#Trnh by nhng khi nim c bn v ng t, quan st, nh gi nguy him, ri ro, lm g khi c ng t mnh v d bo ng t. Hot ng ng t, nguy him ng t v gii php khng chn cho nh v cng trnh cc tnh Ty Bc Vit Nam#Hoa#ng t#Ty B c#Vit Nam#Cao nh Triu#Nguyn nh Xuyn#Nguyn Hng Phng#Nguyn Thanh Tng #264421## 00752000000000289000450002600110000004100050001100100150001618100080003108200040 00398080005000430020031000480030031000790070032001100080005001420090023001470100 00500170011001500175021014200190039000400332020001200336020001100348015005400359 005001600413020001000429020001600439013000700455#VV10.12640#Vi?t#Mn Hong Vit# GI-108T#530#^214#Gio trnh vt l i cng II#in - Quang - Vt l lng t#M n Hong Vit, Phm Th Thng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a240tr.^b23cm#T rnh by nhng kin thc c bn v in t hc, quang hc v vt l lng t nh trng tnh in, vt dn, in mi, dng in khng i...#Hoa#in t hc#Gi o trnh#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#Phm Th Thng#Qu ang hc#Vt l lng t#264422## 00810000000000265000450002600110000004100050001118100080001608200090002480800050 00330020029000380070050000670080005001170090023001220100005001450110015001500150 05400165021023600219020001800455020001100473005001600484005001600500039000500516 001001600521013000700537#VV10.12642#Vi?t#GI-108T#338.9597#^214#Gio trnh phn v ng kinh t#Nguyn Vn Hun, Nguyn Th Hng, Trn Thu Phng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a170tr.^b23cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Ngu yn#Trnh by i tng, nhim v v phng php nghin cu kinh t vng. C s l lun cc phn vng kinh t Vit Nam v tim nng, hin trng v nh hng pht trin kinh t. nh hng phn vng kinh t Vit Nam thi k 2010 - 2020# Phn vng kinh t#Gio trnh#Nguyn Th Hng#Trn Thu Phng#KVn#Nguyn Vn Hu n#264424## 00797000000000277000450002600110000004100050001118100080001608200080002480800050 00320020031000370070081000680080005001490090023001540100005001770110015001820150 08000197021012900277020002000406020001100426005001400437005001700451005001800468 005002100486039000500507013000700512#VV10.12643#Vi?t#GI-108T#621.382#^214#Gio t rnh l thuyt thng tin#V Vinh Quang (ch.b.), Nguyn nh Dng, Nguyn Hin Tr inh, Dng Th Mai Thng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a164tr.^b23cm#TTS g hi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn. Khoa Cng ngh thng tin#Trnh by mt s khi nim c bn v l thuyt thng tin, tn hiu, lng tin, entropi ngun ri rc, l thuyt m, h mt m...#L thuyt thng tin#Gio trnh#V Vin h Quang#Nguyn nh Dng#Nguyn Hin Trinh#Dng Th Mai Thng#KVn#264425## 00789000000000253000450002600110000004100050001118100080001608200060002480800050 00300020030000350070040000650080005001050090023001100100005001330110015001380150 05400153021024700207020001900454020001100473005002000484039000500504001001900509 013000700528#VV10.12644#Vi?t#GI-108T#333.7#^214#Gio trnh kinh t mi trng#T Th Thanh Huyn, Nguyn Th Thu Vn#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a311tr.^ b23cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#Trnh by nhng vn c bn v kinh t hc mi trng, mi trng v pht trin bn vng, nguyn n hn ca cc vn mi trng, kinh t hc nhim mi trng, nhn thc v ph ng php nh gi tr mi trng, kinh t ti nguyn thin nhin...#Kinh t mi t rng#Gio trnh#Nguyn Th Thu Vn#KVn#T Th Thanh Huyn#264426## 00882000000000277000450002600110000004100050001118100080001608200060002480800050 00300020042000350070065000770080005001420090023001470100005001700110015001750150 05400190021025500244020002100499020001100520005001300531005001700544039000500561 001001300566020001800579013000700597#VV10.12645#Vi?t#GI-108T#338.7#^214#Gio tr nh phn tch hot ng kinh doanh#B.s.: ng Vn t (ch.b.), V Thy Trang ; Ngu yn Ngc Tun h..#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a271tr.^b23cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#Nhng vn l lun c bn v phn tc h hot ng kinh doanh. Phn tch kt qu sn xut ca doanh nghip, mt s yu t sn xut kinh doanh, chi ph kinh doanh v gi thnh sn phm, tnh hnh tiu th v li nhun, tnh hnh ti chnh ca doanh nghip#Hot ng kinh doanh#Gi o trnh#V Thy Trang#Nguyn Ngc Tun#KVn#ng Vn t#Phn tch kinh t#264427 ## 00784000000000277000450002600110000004100050001118100080001608200080002480800050 00320020044000370070038000810080005001190090023001240100005001470110015001520150 05400167021019600221020001600417020001100433005001600444039000500460001001300465 020000900478020001200487013000700499#VV10.12646#Vi?t#GI-108T#621.382#^214#Gio t rnh k thut chuyn mch v tng i# Vn Quyn (ch.b.), Nguyn Th Ngn#^aH. #^aKhoa hc v K thut#2010#^a326tr.^b23cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#Tng quan v mng vin thng. Khi qut h thng chuyn mch s , k thut chuyn mch s, h thng bo hiu s, chuyn mch gi, chuyn mch A TM, chuyn mch nhn giao a thc, chuyn mch mm...#Mng vin thng#Gio trnh #Nguyn Th Ngn#KVn# Vn Quyn#Tng i#Chuyn mch#264428## 00750000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570020045000620070015001070080005001220090 02300127010000500150011001500155021020200170020000900372020001100381039000500392 001001500397020000900412013000700421020001200428020000800440#VV10.12647#VV10.126 49#VV10.12648#39000#Vi?t#GI-108T#671#^214#Gio trnh cc phng php gia cng c bit#inh Minh Dim#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a155tr.^b24cm#Gii thi u vt liu kh gia cng. Mt s phng php gia cng c bit bng tia la in, ant - c, gia cng bng siu m, tia nc, chm tia in t, gia cng bng h quang plasma, bng chm tia lase#Gia cng#Gio trnh#KVn#inh Minh Dim#Kim lo i#264429#Phng php#Hp kim## 00759000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020044000420070014000860080005001000090023001050100005001280110 01500133021029900148020000800447039000500455001001400460020001500474020000900489 013000700498#VV10.12650#87500#Vi?t#C101H#629.134#^214#Cc h truyn ng thu l c li ca my bay#Phm Vn Kho#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a248tr.^b24cm #Trnh by nhng phn c bn v my thu lc ca h truyn ng thu li ca my bay, phng php tnh ton tnh, tnh ton ng lc hc v kho st n nh lm vic ca cc h truyn ng thu lc li ca my bay. Cc h truyn ng thu l c li ca mt s loi my bay ang c s dng Vit Nam#My bay#KVn#Phm V n Kho#H truyn ng#Thy lc#264430## 00763000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020039000600070021000990080005001200090 02300125010000500148011001500153021021900168020001800387020001100405039000500416 001002100421020001500442020000900457013000700466#VV10.12651#VV10.12653#VV10.1265 2#41500#Vi?t#H610T#660#^214#Hysys trong m phng cng ngh ho hc#Nguyn Th M inh Hin#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a136tr.^b24cm#Gii thiu nhng vn c bn ca thit b m phng HYSYS, s dng cc cng c ca HYSYS m phng m t s qu trnh cng ngh ho hc n gin, nghin cu nh hng ca cc thng s cng ngh n cht lng sn phm#Cng ngh ho hc#Gio trnh#KVn#Nguyn Th Minh Hin#Phn mm Hysys#M phng#264431## 00793000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020015000650070016000800220005000962210 01600101008001800117009001100135010000500146011001500151021025100166020001600417 020001700433020001300450039000500463013000700468005001600475#VV10.12655#VV10.126 54#23000#Vi?t#H428G#300#^214#Nguyn Ln Dng#Hi g p ny#Nguyn Ln Dng#T.1 9#Khoa hc x hi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a136tr.^b20cm#Su tm nhng cu hi v tr li t cc chuyn mc "hi p" ca chng trnh KCT ca i tru yn hnh v chuyn mc "hi g p ny - hi gn p nhanh" trn cc bo nng ng hip Vit Nam v ngi lm vn v nhng vn lin quan n khoa hc x hi#Kh oa hc x hi#Sch thng thc#Sch hi p#KVn#264432#Nguyn Ln Dng## 00721000000000337000450002600110000004100050001101900160001600500160003200600190 00481810006000670820006000738080005000790140007000840020020000910030013001110070 07000124022000500194221001700199005001500216008001800231009001100249010000500260 01100150026501200400028002000170032002000110033702000130034803900050036100600100 0366013000700376#VV10.12656#Vi?t#Dch Trung Quc#Hong Ngc Lang#Nhm Mai Hoa Tr ang#T121T#895.1#^214#12500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Kh u Phc Long ; Dch: Trn Vnh, nhm Mai Hoa Trang#T.59#Cu m di khuyt#Khu Ph c Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho t ui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#KVn#Trn Vnh#264433# # 00886000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300020050000350030008000850070017000930080010001100090015001200100005001350110 02600140015006100166020000800227020001100235039000500246021030500251020000800556 001001200564020000300576020001000579013000700589#VV10.12657#Vi?t#L302S#959.742#^ 214#Lch s x Xun Thnh huyn Yn Thnh 1930 - 2009#S tho#L Th Hiu b.s.#^ aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a181tr., 17tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng u - HND - UBND - UBMT T quc x Xun Thnh#Lch s#Xun Thnh#KVn#Gii thiu v tr a l, iu kin t nhin, qu trnh hnh thnh v truyn thng lch s x Xun T hnh (huyn Yn Thnh, Ngh An) qua cc thi k: khi ngha dnh chnh quyn, tr ong khng chin chng Php, chng M cu nc, trong giai on khi phc kinh t , xy dng XHCN, thc hin cng cuc i mi#Ngh An#L Th Hiu#X#Din Chu#26 4434## 00865000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300020041000350070023000760080010000990090015001090100005001240110026001290150 06300155020000800218020000900226039000500235021030200240020000500542001001800547 020000800565020000700573013000700580#VV10.12658#Vi?t#L302S#959.742#^214#Lch s phng i Cung - thnh ph Vinh#Nguyn Quang Vinh b.s.#^aNgh An#^aNxb. Ngh An #2010#^a186tr., 10tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng u - HND - UBND - UBMT T quc p hng i Cung#Lch s#i Cung#KVn#Gii thiu v tr a l, iu kin t nhi n, qu trnh hnh thnh v truyn thng lch s phng i Cung Tp. Vinh qua cc thi k: khi ngha dnh chnh quyn, trong khng chin chng Php, chng M c u nc, trong giai on khi phc kinh t, cng c nc xy dng XHCN, thc hin cng cuc i mi#Vinh#Nguyn Quang Vinh#Ngh An#Phng#264435## 00438000000000253000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200110 00308080005000410010016000460020010000620030009000720070016000810080010000970090 01500107010000500122011001500127020001700142020000900159020000400168039000500172 013000700177#VV10.12659#100000#Vi?t#T120T#895.922134#^214#Nguyn Quc Anh#Tm t rng#Thi phm#Nguyn Quc Anh#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a371tr.^b21cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#KVn#264436## 00829000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200150002280800050 00370020067000420070060001090080010001690090015001790100005001940110026001990150 03600225020000900261020000800270005001300278039000500291021013300296020000800429 020001100437005001200448005001600460005001700476005001500493013000700508#VV10.12 660#Vi?t#S111M#333.9100959742#^214#65 nm thu li Ngh An nhng chng ng ph t trin (1945 - 2010)#B.s.: Trn Kim n (ch.b.), Nguyn Khoa, Nguyn Huy Tiu.. .#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a343tr., 28tr. nh^b21cm#TTS ghi: Hi Thu li tnh Ngh An#Thy li#Ngh An#Trn Kim n#KVn#Ghi li nhng chng ng pht trin v cng lao ng gp ca ton dn, ca cc th h cn b, cng nhn vin n gnh thu li Ngh An#Lch s#Pht trin#Nguyn Khoa#Nguyn Huy Tiu#Nguyn Quan g Ho#Hong Vn ng#264437## 00870000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020022000360030077000580070044001350080010001790090015001890100005002040110 02400209020000800233020001000241020000400251005001400255005000900269005001600278 00500140029400500170030803900050032502101900033002000080052002000090052801300070 0537#VV10.12661#Vi?t#D305C#915.9742#^214#Din Chu tm cao mi#c san cho mng i hi ng b huyn Din Chu ln th XXIX (2010 - 2015)#Ng nh Nhm, Ngc Mai, Trn Phng Thu...#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a98tr., 4tr. nh^b24cm# a ch#Din Chu#Th#Ng nh Nhm#Ngc Mai#Trn Phng Thu#Trn Cnh Yn#Nguyn Trng To#KVn#Gm nhiu bi vit, bi th ca cn b v nhn dn huyn Din Ch u, Ngh An ca ngi nhng thnh tu t c v s pht trin v kinh t, vn ho, x hi, gio dc, vn hc ngh thut...#Ngh An#Bi vit#264438## 00669000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300020020000350030011000550070013000660080010000790090015000890100005001040110 01500109020000800124020000900132020001300141039000500154001001300159021019500172 020002900367013000700396#VV10.12662#Vi?t#X450V#959.703#^214#X Vit Ngh - Tnh# Hi v p#Bi Ngc Tam#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a158tr.^b21cm#Lch s#Vi t Nam#Sch hi p#KVn#Bi Ngc Tam#Gii thiu nhng s kin du n lch s ca Phong tro cch mng 1930 - 1931 vi nh cao X Vit Ngh - Tnh lm rung chuy n nn thng tr ca thc dn Php v phong kin phn ng ng Dng#Phong tr o X vit Ngh Tnh#264439## 00841000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020034000430070016000770080010000930090015001030100005001180110 02500123020000800148020000800156039000500164001001600169021034500185020000700530 020000700537020001200544013000700556#VV10.12663#35000#Vi?t#NH100L#959.703#^214# Nh lao Vinh ngc tht v thi n#Chu Trng Huyn#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010# ^a167tr., 2tr. nh^b21cm#Lch s#Ngh An#KVn#Chu Trng Huyn#Gii thiu nh lao Vinh trong thi lch s trung i, thi lch s cn i di thi phong kin nh Nguyn v thc thc dn Php cng nhng ngi yu nc b bt vo nh giam nh ng vn c sng tc th ca th hin tinh thn bt khut v tn trung vi nc nh th ca Nguyn Biu, L hu To, Hong Phan Thi, Nguyn Xun n, Nguyn nh K in...#Nh t#Thi ca#Nh t Vinh#264440## 00444000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020011000450030004000560070017000600080010000770090015000870100 00500102011002400107020001700131020000900148020000400157039000500161001001700166 013000700183#VV10.12664#20000#Vi?t#K600U#895.922134#^214#K c lng#Th#Lng K hc Thanh#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a67tr., 1tr. nh^b21cm#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#KVn#Lng Khc Thanh#264441## 00634000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200120 00298080005000410020012000460030004000580070049000620080010001110090015001210100 00500136011002500141015004300166020001700209020000900226020000400235005001600239 005001500255005001300270005001000283005001500293039000500308013000700313#VV10.12 665#32000#Vi?t#H401X#895.9221008#^214#Hoa X Vit#Th#Hong Trng Tr, Trn Cn h Bnh, Trn Hng An...#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a124tr., 7tr. nh^b21cm# TTS ghi: Cu lc b th Hng Lc Tp. Vinh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hong Tr ng Tr#Trn Cnh Bnh#Trn Hng An#Nguyn m#Dng Xun Bi#KVn#264442## 00840000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020084000510080018001350090023001530100005001760110015001810210 29800196020000800494020001200502020001100514020001100525020001000536020001600546 039000500562013000700567#VL10.01497#VL10.01498#Vi?t#NG107C#338.0959779#^214#Ngn h cng thng thnh ph H Ch Minh 35 nm xy dng v pht trin (1975 - 2010)# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a219tr.^b26cm#Gii thiu tng qua n Tp. H Ch Minh v v tr a l, vai tr kinh t v nhng thnh tu ch yu t rong qu trnh xy dng v pht trin cng nghip, thng mi - dch v v du l ch qua 35 nm (1975 - 2010). Mt s thng tin v hnh nh gii thiu v doanh ng hip ngnh cng thng Tp. H Ch Minh#Kinh t#Cng nghip#Thng mi#Pht trin #Thnh tu#Tp. H Ch Minh#KVn#264443## 00838000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020041000470030066000880080018001540090023001720100005001950110 01400200021029600214020001800510020000900528020001000537020000900547039000500556 013000700561020000400568#VL10.01499#VL10.01500#Vi?t#CH114S#362.196#^214#Chm sc ti nh v cng ng Vit Nam#Cc pht hin v khuyn ngh t mt nh gi nh anh trn ton quc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a28tr.^b27cm#G ii thiu tng quan v chng trnh chm sc ti nh (CSTN) v cng ng Vit Nam. Mt s thng tin v a ch cc trung tm dch v CSTN cho cc bnh nhn HI V/AISD. Tm tt cc pht hin chnh v khuyn ngh v mc tiu, phng php, ch ng trnh, quan im, vai tr ca chng trnh CSTN...#Chm sc sc kho#Gia n h#Cng ng#Vit Nam#KVn#264444#HIV## 00507000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020027000520070012000790220004000910080018000950090 02300113010000500136011001400141012001700155020001100172020000700183020001500190 005001200205039000500217013000700222#VL10.01501#VL10.01502#35000#Vi?t#T306N#372 .21#^214#Ting Nht dnh cho tr em#Takeda Mari#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a48tr.^b27cm#T sch Bit ni#Ting Nht#Tr em#Sch gio kho a#Takeda Mari#KVn#264445## 00507000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020027000520070012000790220004000910080018000950090 02300113010000500136011001400141012001700155020001100172020000700183020001500190 005001200205039000500217013000700222#VL10.01503#VL10.01504#35000#Vi?t#T306N#372 .21#^214#Ting Nht dnh cho tr em#Takeda Mari#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a51tr.^b27cm#T sch Bit ni#Ting Nht#Tr em#Sch gio kho a#Takeda Mari#KVn#264446## 00507000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020027000520070012000790220004000910080018000950090 02300113010000500136011001400141012001700155020001100172020000700183020001500190 005001200205039000500217013000700222#VL10.01505#VL10.01506#35000#Vi?t#T306N#372 .21#^214#Ting Nht dnh cho tr em#Takeda Mari#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a67tr.^b27cm#T sch Bit ni#Ting Nht#Tr em#Sch gio kho a#Takeda Mari#KVn#264447## 00494000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020030000540070015000840080018000990090023001170100 00500140011001400145012001700159020001000176020001800186020001400204005001500218 013000700233#VL10.01507#VL10.01508#35000#Vi?t#GI-108T#372.21#^214#Gio trnh m u gio ting Anh#Nhn Vn group#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a 47tr.^b27cm#T sch bit ni#Ting Anh#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Nhn Vn group#264448## 00591000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620010010000670020022000770030011000990070 01000110008001800120009001100138010000500149011001500154012004900169015002200218 020001700240020000900257020001100266039000500277013000700282#VV10.12666#VV10.126 67#VV10.12668#31000#Vi?t#TH507B#895.92234#^214#Hng Th#Thu bao qu khch...# Truyn va#Hng Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a110tr.^b20cm#Tc phm ot gii Vn hc tui 20. Ln 4 - 2010#Tc phm ot gii t#Vn hc hin i#Vi t Nam#Truyn va#KVn#264449## 00604000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610010014000660020021000800030016001010070 01400117008001800131009001100149010000500160011001500165012004900180015002300229 020001700252020000900269020001200278039000500290013000700295#VV10.12670#VV10.126 71#VV10.12669#37000#Vi?t#C450C#895.92234#^214#V Diu Thanh#C con gi ng ng c#Tp truyn ngn#V Diu Thanh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a147tr.^b20cm #Tc phm ot gii Vn hc tui 20. Ln 4 - 2010#Tc phm ot gii nh#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#264450## 00605000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620010018000670020018000850030012001030070 01800115008001800133009001100151010000500162011001500167012004900182015002200231 020001700253020000900270020001200279039000500291013000700296#VV10.12672#VV10.126 73#VV10.12674#42000#Vi?t#NH556C#895.92234#^214#Nguyn Thin Ngn#Nhng chuyn iu#Tiu thuyt#Nguyn Thin Ngn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a172tr.^b20 cm#Tc phm ot gii Vn hc tui 20. Ln 4 - 2010#Tc phm ot gii t#Vn h c hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#KVn#264451## 00588000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620010009000670020019000760030012000950070 00900107008001800116009001100134010000500145011001500150012004900165015002200214 020001700236020000900253020001200262039000500274013000700279#VV10.12675#VV10.126 76#VV10.12677#31000#Vi?t#NH556G#895.92234#^214#Thin Di#Nhng giao din n#Tiu thuyt#Thin Di#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a115tr.^b20cm#Tc phm ot gii Vn hc tui 20. Ln 4 - 2010#Tc phm ot gii t#Vn hc hin i#Vit N am#Tiu thuyt#KVn#264452## 00576000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610010007000660020008000730030016000810070 00700097008001800104009001100122010000500133011001500138012004900153015002200202 020001700224020000900241020001200250039000500262013000700267#VV10.12678#VV10.126 80#VV10.12679#32000#Vi?t#T104T#895.92234#^214# Duy#Tm tr#Tp truyn ngn# Duy#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a120tr.^b20cm#Tc phm ot gii Vn hc tui 20. Ln 4 - 2010#Tc phm ot gii t#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ng n#KVn#264453## 00576000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810005000450820010000508080005000600010009000650020005000740030016000790070 00900095008001800104009001100122010000500133011001500138012004900153015002200202 020001700224020000900241020001200250039000500262013000700267#VV10.12681#VV10.126 83#VV10.12682#43000#Vi?t#V313#895.92234#^214#Hi Min#Visa#Tp truyn ngn#Hi Min#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a182tr.^b20cm#Tc phm ot gii Vn hc tui 20. Ln 4 - 2010#Tc phm ot gii ba#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ng n#KVn#264454## 00611000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820010000538080005000630010019000680020023000870030011001100070 01900121008001800140009001100158010000500169011001500174012004900189015002200238 020001700260020000900277020001100286039000500297013000700302#VV10.12684#VV10.126 86#VV10.12685#46000#Vi?t#GI-119M#895.92234#^214#Nguyn Th Mnh H#Gic m bn gc v sa#Truyn di#Nguyn Th Mnh H#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a197 tr.^b20cm#Tc phm ot gii Vn hc tui 20. Ln 4 - 2010#Tc phm ot gii t #Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn di#KVn#264455## 00588000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810005000450820010000508080005000600010016000650020005000810030012000860070 01600098008001800114009001100132010000500143011001500148012004900163015002400212 020001700236020000900253020001200262039000500274013000700279#VV10.12687#VV10.126 88#VV10.12689#61000#Vi?t#B305#895.92234#^214#Trng Anh Quc#Bin#Tiu thuyt#T rng Anh Quc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a284tr.^b20cm#Tc phm ot gi i Vn hc tui 20. Ln 4 - 2010#Tc phm ot gii nht#Vn hc hin i#Vit N am#Tiu thuyt#KVn#264456## 00598000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820010000538080005000630010013000680020020000810030012001010070 01300113008001800126009001100144010000500155011001500160012004900175015002200224 020001700246020000900263020001200272039000500284013000700289#VV10.12690#VV10.126 91#VV10.12692#38000#Vi?t#GI-106#895.92234#^214#Mai Anh Tun#Ging ng yu d u#Tiu thuyt#Mai Anh Tun#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a149tr.^b20cm#Tc phm ot gii Vn hc tui 20. Ln 4 - 2010#Tc phm ot gii ba#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#KVn#264457## 00644000000000325000450002600110000018100060001108200040001780800050002104100050 00260140007000310010011000380020023000490290012000720070028000840220005001122210 04000117008001800157009001100175010000500186011001500191015003200206019000900238 02000180024702000040026502000150026900600110028403900050029501300070030000500110 0307#VN10.03670#K312H#823#^214#Vi?t#27000#Lee, James#Kinh hong lc na m#Mr Midnight#James Lee ; Mc T Anh dch#T.19#Phi h quyn ca Thiu Lm. o ma qu i#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a146tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Jim Aitchis on#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn kinh d#Mc T Anh#KVn#264458#Lee, Jam es## 00646000000000325000450002600110000018100060001108200040001780800050002104100050 00260140007000310010011000380020023000490290012000720070028000840220005001122210 04200117008001800159009001100177010000500188011001500193015003200208019000900240 02000180024902000040026702000150027100600110028603900050029701300070030200500110 0309#VN10.03671#K312H#823#^214#Vi?t#27000#Lee, James#Kinh hong lc na m#Mr Midnight#James Lee ; Mc T Anh dch#T.18#Siu th kinh khng khip. Ai mi ma n?#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a152tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Jim Aitch ison#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn kinh d#Mc T Anh#KVn#264459#Lee, J ames## 00643000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260140007000310010011000380020023000490290012000720070028000840220005001122210 03900117008001800156009001100174010000500185011001500190015003200205019000900237 02000180024602000040026402000150026800600110028303900050029401300070029900500110 0306#VN10.03672#Vi?t#K312H#823#^214#27000#Lee, James#Kinh hong lc na m#Mr Midnight#James Lee ; Mc T Anh dch#T.17#Bn b bin mt ht! Ci gi phun nht #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a148tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Jim Aitchiso n#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn kinh d#Mc T Anh#KVn#264460#Lee, Jame s## 00646000000000325000450002600110000018100060001108200040001780800050002104100050 00260140007000310010011000380020023000490290012000720070028000840220005001122210 04200117008001800159009001100177010000500188011001500193015003200208019000900240 02000180024902000040026702000150027100600110028603900050029701300070030200500110 0309#VN10.03673#K312H#823#^214#Vi?t#28000#Lee, James#Kinh hong lc na m#Mr Midnight#James Lee ; Mc T Anh dch#T.20#C m to ra qui vt. Bn sao trong lp#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a149tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Jim Aitch ison#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn kinh d#Mc T Anh#KVn#264461#Lee, J ames## 00650000000000325000450002600110000018100060001108200040001780800050002104100050 00260140007000310010011000380020023000490290012000720070028000840220005001122210 04600117008001800163009001100181010000500192011001500197015003200212019000900244 02000180025302000040027102000150027500600110029003900050030101300070030600500110 0313#VN10.03674#K312H#823#^214#Vi?t#27000#Lee, James#Kinh hong lc na m#Mr Midnight#James Lee ; Mc T Anh dch#T.16#Bn hc ma c rng. Trng dy nhc i n lon#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a147tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Jim A itchison#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn kinh d#Mc T Anh#KVn#264462#Le e, James## 00622000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020008000400030013000480070046000610220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146012004000161020001700201020001100218020001300229 005001400242005001300256006001100269039000500280019001600285013000700301#VN10.03 675#Vi?t#V400T#895.1#^214#14000#V thn#Truyn tranh#Wan Yat Leung, Tang Chi Fa i ; Trung Kin dch#T.72#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Wan Y at Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#KVn#Dch Trung Quc#264463## 00579000000000301000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070031000670220005000980050019001030060 00500122008001800127009001100145010000500156011001500161012003500176019001400211 020001800225020000900243020001300252039000500265013000700270#VN10.03676#Vi?t#140 00#C117B#895.6#^214#Cp bi trng#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Kira dch#T .22#Nishimori Hiroyuki#Kira#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a184tr.^b18cm#Tru yn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#264464## 00566000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020005000390030013000440070030000570220004000870080018000910090 01100109010000500120011001500125012003500140020001800175020000900193020001300202 005001500215006000800230039000500238019001400243013000700257#VN10.03677#14000#V i?t#N311#895.6#^214#Nine#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Adachi Mitsuru#Cm Vn#KVn#Dch Nht Bn#26 4465## 00537000000000289000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070036000620220005000980050017001030060 01200120008001800132009001100150010000500161011001500166019001400181020001800195 020000900213020001300222039000500235013000700240#VN10.03678#Vi?t#14000#I-312#89 5.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.23#Takahash i Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a184tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#264466## 00579000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400030013000600070026000730220004000990080018001030090 01100121010000500132011001500137012004000152020001800192020000900210020001300219 005000700232039000500239013000700244019001400251006001200265#VN10.03679#14000#V i?t#T312N#895.1#^214#Tinh nguyt o cnh#Truyn tranh#I Huan ; Tuyt Nhung dch# T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a174tr.^b18cm#Truyn tranh hay nht dnh cho thiu n#Vn hc thiu nhi#i Loan#Truyn tranh#I Huan#KVn#264467#Dch i Loan#Tuyt Nhung## 00573000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070031000720080018001030090011001210100 00500132011001500137012004000152020001800192020000900210020001300219005001400232 039000500246013000700251019001400258006001100272#VN10.03680#14000#Vi?t#H407T#89 5.1#^214#Hong t nh trng#Truyn tranh#Heaven Jelly ; Khnh Linh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a167tr.^b18cm#Truyn tranh hay nht dnh cho thiu n #Vn hc thiu nhi#i Loan#Truyn tranh#Jelly, Heaven#KVn#264468#Dch i Loan #Khnh Linh## 00763000000000241000450002600110000004100050001118100070001608200080002380800050 00310020031000360080012000670090017000790100005000960110015001010150049001160200 00800165039000500173021031000178020001000488020000600498020001000504013000700514 #VV10.12693#Vi?t#NH550T#959.741#^214#Nh Thanh vng t - con ngi#^aThanh Ho# ^aNxb. Thanh Ho#2010#^a196tr.^b21cm#TTS ghi: Huyn u - HND - UBND huyn Nh Thanh#Lch s#KVn#Gii thiu v tr a l, iu kin t nhin, qu trnh hnh thnh v truyn thng lch s, vn ho huyn Nh Thanh qua cc thi k lch s k hi ngha dnh chnh quyn, trong khng chin chng Php, chng M cu nc, tro ng giai on khi phc v pht trin kinh t, xy dng XHCN, thc hin cng cuc i mi#Nh Thanh#Huyn#Thanh Ho#264469## 00440000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400010013000450020009000580030015000670070013000820080012000950090 01700107010000500124011001500129020001700144020000900161020000400170039000500174 013000700179#VV10.12694#30000#Vi?t#T312Q#895.922134#^214#L Nng Hinh#Tnh qu# Th ng lut#L Nng Hinh#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a103tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#264470## 01185000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020088000450070069001330080012002020090017002140100005002310110030002360200 00800266020000800274039000500282015005300287021042100340020000800761020000300769 02000100077202000100078200500120079200500180080400500120082200500180083401300070 0852#VV10.12695#Vi?t#L302S#324.2597070959741#^214#Lch s ng b v phong tro u tranh cch mng ca nhn dn x Hi Vn (1945 - 2009)#B.s.: M Vn Hng, Ngu yn Quang Sng, Trng Dnh, Nguyn Ngc Thng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010 #^a164tr., 14tr. nh mu^b21cm#Lch s#Hi Vn#KVn#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. ng b x Hi Vn#Gii thiu vi nt v vng t v con ngi x Hi Vn, huyn Nh Thanh, tnh Thanh Ho. Thi k u tranh cch mng ginh chnh quyn v khng chin chng Php, chng M. Tin trnh xy dng ng v Chnh quyn, o n th ca x t nm 1976 n nm 1986. Qu trnh ng b v nhn dn x Hi Vn thc hin ng li i mi ca ng, thc hin cng nghip ho - hin i ho theo nh hng XHCN t nm 1986 n nm 2005#ng b#X#Nh Thnh#Thanh Ho#M Vn Hng#Nguyn Quang Sng#Trng Dnh#Nguyn Ngc Thng#264471## 00959000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400010013000450020090000580070034001480080012001820090017001940100005002110110 03000216020000800246020001000254039000500264015005700269021027900326020000800605 020000300613020001000616020001000626005001400636013000700650#VV10.12696#Vi?t#L30 2S#324.2597070959741#^214#Lu Minh Tu#Lch s ng b v phong tro u tranh c ch mng ca nhn dn x Thiu Tm (1930 - 2009)#B.s.: Lu Minh Tu, o Minh Ch u#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a344tr., 14tr. nh mu^b21cm#Lch s#Thiu Tm#KVn#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Thiu Tm - Thanh Ho#Gii thiu v i nt v v tr a l, con ngi v truyn thng x Thiu Tm, huyn Thiu Ho, tnh Thanh Ho. Lch s ng b x Thiu Tm trong cch mng thng Tm, trong k hng chin chng Php, chng M v trong thi k khc phc hu qu chin tranh, xy dng, bo v t nc#ng b#X#Thiu Ho#Thanh Ho#o Minh Chu#264472## 00856000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300020021000350070017000560080012000730090017000850100005001020110025001070150 07700132020000800209020001000217039000500227021030500232020000900537001001200546 020000300558020001000561013000700571#VV10.12697#Vi?t#L302S#959.741#^214#Lch s x Vnh Tin#L Khc Tu b.s.#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a284tr., 8tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng u - HND - UBND - UBMT T quc x Vnh Tin - huyn Vn h Lc#Lch s#Vnh Tin#KVn#Gii thiu v tr a l, iu kin t nhin, qu t rnh hnh thnh v truyn thng lch s x Vnh Tin (huyn Vnh Lc, Thanh Ho) qua cc thi k: khi ngha dnh chnh quyn, trong khng chin chng Php, ch ng M cu nc, trong giai on khi phc kinh t, xy dng XHCN, thc hin cng cuc i mi#Vnh Lc#L Khc Tu#X#Thanh Ho#264473## 00945000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400010017000450020045000620070017001070220004001240080012001280090017001400100 00500157011002900162021040200191020000800593020000800601020000300609020001200612 020000900624020001000633039000500643013000700648#VV10.12698#Vi?t#L302S#324.25970 70959741#^214#Trng Cng Hoan#Lch s ng b x in Thng (1945 - 2005)#Tr ng Cng Hoan#T.1#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a192tr., 6tr. nh mu^b21cm# Gii thiu vi nt v tr a l, iu kin t nhin, con ngi v truyn thng lch s x in Thng, huyn B Thc, tnh Thanh Ho. Lch s ng b x in Thng trong qu trnh lnh o nhn dn xy dng hu phng, cng c nc nh thng thc dn Php, quc M, lnh o nhn dn xy dng qu hng v bo v t quc XHCN, thc hin cng cuc i mi, tin ln cng nghip ho, hin i ho #Lch s#ng b#X#in Thng#B Thc#Thanh Ho#KVn#264474## 01074000000000349000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020043000450070086000880080012001740090017001860100005002030110026002080210 28300234020000800517020000800525020000300533020000800536020001000544020001000554 00500170056400500140058100500140059500500140060903900040062300100140062701500610 0641005001500702013000700717#VV10.12699#Vi?t#L302S#324.2597070959741#^214#Lch s ng b x Nga Thanh (1947 - 2010)#B.s.: o Minh Chu (ch.b.), Trng Ngc Ph an, on Vn Hnh ; S.t.: Nguyn Vn Ly...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a2 84tr., 19tr. nh^b21cm#Gii thiu iu kin t nhin v truyn thng lch s ca x Nga Thanh, huyn Nga Sn, tnh Thanh Ho. Lch s ng b v nhn dn x Nga Thanh trong khng chin chng thc dn Php, quc M, xy dng bo v t qu c v lnh o nhn dn thc hin ng li i mi trn qu hng#Lch s#ng b #X#Nga Sn#Thanh Ho#Nga Thanh#Trng Ngc Phan#on Vn Hnh#Nguyn Vn Ly#L u Vn Lng#Mai#o Minh Chu#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Nga Thanh - huy n Nga Sn#Nguyn Hu Bo#264475## 01095000000000349000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020043000450070082000880080012001700090017001820100005001990110026002040210 31500230020000800545020000800553020000300561020001000564020001000574020001000584 00500130059400500120060700500160061900500130063503900040064800100140065201500610 0666005001100727013000700738#VV10.12700#Vi?t#L302S#324.2597070959741#^214#Lch s ng b x Minh Khi (1945 - 2010)#B.s.: o Minh Chu (ch.b.), Phm Th ng, L nh Nn ; S.t.: Nguyn Tin Lm...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a223tr ., 19tr. nh^b21cm#Gii thiu vng t, con ngi v truyn thng lch s, cch mng ca ng b v nhn dn x Minh Khi, huyn H Trung, tnh Thanh Ho. Lch s qu trnh u tranh ginh chnh quyn, tham gia khng chin chng thc dn Ph p, quc M, xy dng bo v t quc XHCN v lnh o nhn dn thc hin n g li i mi#Lch s#ng b#X#Nng Cng#Thanh Ho#Minh Khi#Phm Thi ng#L nh Nn#Nguyn Tin Lm#L nh Tho#Mai#o Minh Chu#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x H Ngc - huyn Nng Cng#Nguyn Cn#264476## 01072000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020045000450070082000900080012001720090017001840100005002010110034002060210 34200240020000800582020000800590020001000598020000800608005001200616005001500628 005001400643039000400657001001400661015006900675020000700744013000700751#VV10.12 701#Vi?t#L302S#324.2597070959741#^214#Lch s ng b phng Lam Sn (1945 - 201 0)#B.s.: o Minh Chu (ch.b.), L c Nghi, Nguyn Hu Mn ; S.t.: Nguyn Vn D u...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a308tr., 20tr. nh, bn ^b21cm#Gii th iu vi nt v iu kin t nhin v truyn thng lch s phng Lam Sn, thnh ph Thanh Ho. Lch s ng b phng Lam Sn trong khng chin chng thc dn P hp; khi phc, pht trin kinh t x hi; gp phn chng quc M, xy dng q u hng, bo v t quc v thc hin s nghip i mi y mnh cng nghip ho , hin i ho#Lch s#ng b#Thanh Ho#Lam Sn#L c Nghi#Nguyn Hu Mn#Nguy n Vn Du#Mai#o Minh Chu#TTS ghi: Ban chp hnh ng b phng Lam Sn - th nh ph Thanh Ho#Phng#264477## 01164000000000349000450002600110000001500700001104100050008118100060008608200180 00928080005001100020079001150070074001940080012002680090017002800100005002970110 03400302021033400336020000800670020000800678020000300686020000900689020001000698 02000090070800500130071700500170073000500110074703900040075800100140076200500130 0776005001800789013000700807#VV10.12702#TTS ghi: ng u - HND - UBND - UBMTTQ x ng Nam - huyn ng Sn#Vi?t#L302S#324.2597070959741#^214#Lch s ng b v phong tro cch mng ca nhn dn x ng Nam (1947 - 2009)#B.s.: Thiu L Hu n, Lu Minh Tu, Nguyn c Cng ; S.t.: Ng Th n...#^aThanh Ho#^aNxb. Than h Ho#2010#^a280tr., 12tr. nh, bn ^b21cm#Gii thiu vi nt v v tr a l , iu kin t nhin, con ngi v truyn thng lch s x ng Vn, huyn ng Sn, tnh Thanh Ho. Lch s ng b x ng Vn t khi ra i, lnh o nhn d n xy dng hu phng, nh thng thc dn Php, quc M, xy dng qu hng, bo v t quc XHCN, thc hin cng cuc i mi t nc#Lch s#ng b#X# ng Sn#Thanh Ho#ng Vn#Lu Minh Tu#Nguyn c Cng#Ng Th n#Mai#Thiu L Hun#L Cao Thng#V Th Thanh Thu#264478## 01055000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020027000450070054000720080012001260090017001380100005001550110026001600210 34800186020000800534020000800542020000300550020000900553020001000562020000800572 00500140058000500130059400500140060700500160062103900040063700100090064101500600 0650013000700710#VV10.12703#Vi?t#L302S#324.2597070959741#^214#Lch s ng b x H Ngc#B.s.: Phm Tn, Phm Vn Tun ; S.t.: Hong Vn H...#^aThanh Ho#^aNxb . Thanh Ho#2010#^a252tr., 12tr. nh^b21cm#Gii thiu vng t, con ngi v tru yn thng lch s, cch mng ca ng b x H Ngc, huyn H Trung, tnh Thanh Ho. Phong tro cch mng ca ng b v nhn dn x trong cc thi k xy dng, cng c, khng chin chng thc dn Php, quc M, xy dng bo v t quc X HCN v nhng thnh tu trong cng cuc i mi - hin i ho t nc#Lch s# ng b#X#H Trung#Thanh Ho#H Ngc#Phm Vn Tun#Hong Vn H#Mi Hu Ngon#Tr n Quang Nhm#Mai#Phm Tn#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x H Ngc - huyn H Trung#264479## 01174000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020081000450070080001260080012002060090017002180100005002350110034002400210 39500274020000800669020000800677020000300685020001000688020001000698020001100708 00500130071900500110073200500150074300500190075803900040077701300070078101500600 0788#VV10.12704#Vi?t#L302S#324.2597070959741#^214#Lch s ng b v phong tro cch mng ca nhn dn x Hong Chu (1930 - 2010)#S.t, b.s.: L Trung Tn (ch.b .), V B Lnh, Trng Vn Li, Nguyn nh Trng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho# 2010#^a383tr., 10tr. nh, bn ^b21cm#Gii thiu vi nt v v tr a l, iu kin t nhin, con ngi v truyn thng lch s x Hong Chu, huyn Hong Ho , tnh Thanh Ho. Lch s ng b x Hong Chu t khi ra i, lnh o nhn dn xy dng hu phng, nh thng thc dn Php, quc M, xy dng qu hng v bo v t quc XHCN, thc hin cng cuc i mi, tin ln cng nghip ho, hi n i ho nng nghip, nng thn#Lch s#ng b#X#Hong Ho#Thanh Ho#Hong C hu#L Trung Tn#V B Lnh#Trng Vn Li#Nguyn nh Trng#Mai#264480#TTS gh i: Ban chp hnh ng b x H Ngc - huyn H Trung## 00883000000000349000450002600110000004100050001118100060001608200130002280800050 00350020019000400030014000590070041000730080012001140090017001260100005001430110 01600148015003300164021019500197020001700392020002000409020000800429020001000437 02000090044702000100045600500110046600500120047700500130048900500110050200500090 0513013000700522039000400529#VV10.12705#Vi?t#X556D#363.20959741#^214#Xng danh a nh hng#Tp truyn k#Kiu Vng, V Tun Anh, Nguyn Thim...#^aThanh Ho#^aNxb . Thanh Ho#2010#^a278tr.^b278cm#TTS ghi: Cng an tnh Thanh Ho#Gm nhng cu chuyn phn nh nhng ci tin, i mi, cc m hnh, in hnh tin tin ca l c lng Cng an tnh Thanh Ho v phong tro ton dn bo v an ninh t quc tro ng nhng nm gn y#Vn hc hin i#in hnh tin tin#Cng an#Thanh Ho#Vit Nam#Truyn k#Kiu Vng#V Tun Anh#Nguyn Thim#H Cm Anh#Vit Anh#264481#Ma i## 00585000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020038000450030029000830080018001120090023001300100005001530110 01400158021013700172020000400309020000900313020001000322039000400332013000700336 #VN10.03681#VN10.03682#Vi?t#309T#616.97#^214#iu tr thuc khng viruts HIV (A RV)#Hiu bit v phc ca bn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^ a22tr.^b15cm#Hng dn phc iu tr thuc khng vi rt HIV nh: Ung kt hp cc loi thuc; ngy, gi ung; nhng tc dng ph khi dng thuc...#HIV#iu t r#Thuc ARV#Mai#264482## 00585000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020038000450030029000830080018001120090023001300100005001530110 01400158021013700172020000400309020000900313020001000322039000400332013000700336 #VN10.03683#VN10.03684#Vi?t#309T#616.97#^214#iu tr thuc khng viruts HIV (A RV)#Hiu bit v phc ca bn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^ a21tr.^b15cm#Hng dn phc iu tr thuc khng vi rt HIV nh: Ung kt hp cc loi thuc; ngy, gi ung; nhng tc dng ph khi dng thuc...#HIV#iu t r#Thuc ARV#Mai#264483## 00730000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400010012000450020031000570070023000880080010001110090015001210100 00500136011001400141021021400155020000900369020004400378039000400422013000700426 020001700433020001400450#VN10.03685#12000#Vi?t#H527T#398.209597#^214#Nguyn Ti u#Huyn tch v L Li & Lam Sn#Nguyn Tiu s.t., b.s.#^aNgh An#^aNxb. Ngh An #2010#^a31tr.^b19cm#Gii thiu truyn thuyt, s tch v con ngi v s nghip ca anh hng L Li, cng vng t lch s Lam Sn - Thanh Ho vi nhng trn ch in lng ly nh qun Minh xm lc, km theo mt s bi th do ng vit#Vit N am#L Thi T, vua nh L, 1385-1433, Vit Nam#Mai#264484#Vn ho dn gian#Truy n thuyt## 00660000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200120 00298080005000410010012000460020033000580070017000910080010001080090015001180100 00500133011001400138021011100152020001800263020000400281020000700285020000800292 020001000300020000900310020004400319013000700363#VN10.03686#10000#Vi?t#L250T#95 9.7026092#^214#Nguyn Tiu#L Thi T thn th v s nghip#Nguyn Tiu b.s.#^aN gh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a26tr.^b19cm#Cung cp nhng kin thc c bn v thn th v s nghip L Li v 26 triu i vua L tr v t nc 354 nm#Lch s trung i#Vua#Nh L#Tiu s#S nghip#Vit Nam#L Thi T, Vua nh L, 1385-143 3, Vit Nam#264485## 00433000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390010015000440020016000590030004000750070015000790080010000940090 01500104010000500119011001400124020001700138020000900155020000400164039000400168 013000700172#VN10.03687#25000#Vi?t#QU100B#895.9221#^214#Thi Vnh Linh#Qua bn Ph Vn#Th#Thi Vnh Linh#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a79tr.^b19cm#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#Mai#264486## 00602000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070036000810220005001170050017001220060 01200139008001800151009001100169010000500180011001500185012003500200019001400235 020001800249020000900267020001300276039000400289013000700293#VN10.03688#13000#V i?t#B314A#895.7#^214#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch#T.28#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Mai#264487## 00592000000000301000450002600110000001400070001104100050001803900040002318100060 00270820006000338080005000390020020000440030013000640070035000770220005001120080 01800117009001100135010000500146011001500151012003500166020001800201020000900219 020001300228005001400241006001400255019001400269013000700283#VN10.03689#14000#V i?t#Mai#T304B#895.6#^214#Tim bnh hnh phc#Truyn tranh#Matsuzuki Kou ; Phc S ong Anh dch#T.12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a188tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Matsuzuki Kou#Phc Song Anh#Dch Nht Bn#264488## 00510000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070027000710080018000980090011001160100 00500127011001500132020001800147020000900165020001300174005000900187006001100196 039000400207013000700211019001400218#VN10.03690#14000#Vi?t#H401B#895.1#^214#Hoa bm th thm#Truyn tranh#Angel Du ; Khnh Linh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a175tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#i Loan#Truyn tranh#Angel Du#Khnh L inh#Mai#264489#Dch i Loan## 00582000000000301000450002600110000002000090001102000170002002000130003703900040 00500410005000541810006000590820006000658080005000710140007000760020010000830030 01300093007003300106022000500139005001400144006001200158008001800170009001100188 010000500199011001500204019001400219012004000233013000700273#VN10.03691#Nht Bn #Vn hc hin i#Truyn tranh#Mai#Vi?t#M107G#895.6#^214#14000#Mnh ghp#Truyn tranh#Inoue Kazurou ; Tuyt Nhung dch#T.12#Inoue Kazurou#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a203tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#264490## 00645000000000313000450002600110000000500110001100500160002200600090003803900040 00470140007000510410005000581810006000630020015000690030013000840070065000970220 00500162008001800167009001100185010000500196011001500201012004000216019001600256 020001700272020001100289020001300300082000600313808000500319013000700324#VN10.03 692#n Thu An#T Kim Kiu#Hi ng#Mai#15000#Vi?t#T550#T i danh b#Tru yn tranh#Nguyn tc: n Thu An ; Ho s: T Kim Kiu ; Hi ng dch#T.60# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a130tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#895.1#^214#264 491## 00735000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020031000460030024000770080005001010090018001060100005001240110 01500129015010700144021011100251020001100362020001000373020001000383039000400393 020001300397020001000410020001800420013000700438#VV10.12706#VV10.12707#Vi?t#B103 G#495.922#^214#Bi ging ting Vit thc hnh#Theo chng trnh 150TC#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a134tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc K thut Cng nghip. Khoa S phm K thut. B mn ting Vit. - Lu hnh ni b#Gm cc bi ging v ting Vit thc hnh nh: K nng giao tip, k nng vit v son tho vn bn hnh chnh#Ting Vit#Thc hnh#Bi ging#Mai#K nng vit#Giao tip#Son tho v n bn#264492## 00965000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010014000440020028000580030024000860070045001100080005001550090 01800160010000500178011001500183015011400198021025700312020000900569020001000578 005001400588005001300602005001600615039000400631013000700635020000900642#VV10.12 708#VV10.12709#Vi?t#B103G#621.2#^214#Phm c Ngc#Bi ging k thut thu kh#T heo chng trnh 150TC#Phm c Ngc, L Xun Long, Nguyn Th Hin#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a131tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc K thut Cng nghip Th i Nguyn. Khoa Khoa hc c bn. B mn C hc. - Lu hnh ni b#Gii thiu c ng chi tit hc phn k thut thu kh v cc bi ging chi tit v thu tnh hc, ng hc cht lng, ng lc hc cht lng, chuyn ng mt chiu ca cht lng khng nn, tnh ton thu lc ng ng v cc bi tp v tho lun km the o#Thu kh#Bi ging#Phm c Ngc#L Xun Long#Nguyn Th Hin#Mai#264493#K th ut## 00646000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020020000420080005000620090018000670100005000850110015000900150 10000105013000700205021018000212020001000392020001000402039000400412#VV10.12710# VV10.12711#Vi?t#B103G#160#^214#Bi ging logic hc#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^ a138tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc K thut Cng nghip Thi Nguyn. Khoa S phm K thut. - Lu hnh ni b#264494#Gii thiu i tng nghin cu v lch s pht trin ca logic hc; cc khi nim, phn on, suy lun, cc quy lut l ogic hnh thc c bn ca t duy v nhng chng minh, bc b#Logic hc#Bi ging #Mai## 00873000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020022000420030024000640070072000880080005001600090018001650100 00500183011001500188015010500203021016300308020001000471020001000481005001500491 005002000506039000400526005001900530005001500549013000700564#VV10.12712#VV10.127 13#Vi?t#B103G#428#^214#Bi ging ting Anh 3#Theo chng trnh 150TC#Hong Th T hm, Nguyn Th nh Hng, Vi Th Phng Tho, Hong Hng Ly#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a107tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc K thut Cng nghip. Khoa Khoa hc c bn. B mn ting Anh. - Lu hnh ni b#Gii thiu cng chi tit ph n ting Anh 3 v cc bi dy chi tit ting Anh v k thut, my mc, k thut vt liu, ng c, in, robot v tr gip my tnh#Ting Anh#Bi ging#Hong Th Thm#Nguyn Th nh Hng#Mai#Vi Th Phng Tho#Hong Hng Ly#264495## 00771000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020076000530070031001290080005001600090018001650100 00500183011001500188012002400203021014500227020001000372020000900382020000800391 020000900399020001800408005001400426039000400440020000600444013000700450#VV10.12 714#VV10.12715#25000#Vi?t#H561D#343.597#^214#Hng dn tm hiu cc vn bn ph p lut mi nht v h s mi thu xy lp#Ng Qunh Hoa s.t., tuyn chn#^aH.#^a Lao ng X hi#2010#^a219tr.^b21cm#T sch Php lut c s#Gii thiu 3 Thng t ca B K hoch v u t qui nh chi tit lp h s mi thu xy lp, mi tu yn xy lp v yu cu ch nh thu xy lp#Php lut#u thu#Xy lp#Vit Nam #Vn bn php lut#Ng Qunh Hoa#Mai#H s#264496## 00682000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020038000660070035001040080005001390090 01800144010000500162011001500167021015400182020001400336020002000350020001000370 005001300380039000400393013000700397#VV10.12716#VV10.12717#47000#Vi?t#M458T#158 .1#^214#Trn Kim Cng#100 trit l bn cn bit v phi lm#B.s.: Trn Kim Cn g, Chu V Linh#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a283tr.^b21cm#Thng qua cc cu chu yn l th v nhng trit l v o l, li khuyn, nhc nh bn thn, chn l, s la chn, gii php hay... hon thin bn thn#Trit l sng#B quyt thn h cng#Cuc sng#Chu V Linh#Mai#264497## 00755000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010009000530020075000620070009001370080005001460090 01800151010000500169011001500174021017600189020001000365020001600375020001100391 020000900402020001300411020001800424039000400442013000700446#VV10.12719#VV10.127 18#54000#Vi?t#H411#343.597#^214#Khnh Ly#Hot ng thng mi v x l vi phm hnh chnh trong lnh vc thng mi#Khnh Ly#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a318 tr.^b21cm#Trnh by di dng hi p v cc loi hot ng thng mi v x l vi phm hnh chnh trong lnh vc thng mi, km theo ph lc vn bn php lut qui nh v lnh vc ny#Php lut#Pht hnh chnh#Thng mi#Vit Nam#Sch hi p#Vn bn php lut#Mai#264498## 00883000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010009000530020067000620070009001290080005001380090 01800143010000500161011001500166021032200181020001000503020000700513020000900520 020001800529020001300547039000400560013000700564020001000571#VV10.12720#VV10.127 21#44000#Vi?t#C120N#342.597#^214#Khnh Ly#Cm nang php lut dnh cho cn b, c ng chc x, phng, th trn#Khnh Ly#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a252tr.^b21c m#Trnh by di dng hi p nhng qui nh chung v quyn v ngha v ca cn b, cng chc x, phng, th trn. Cc qui nh v ch , chnh sch, tin l ng, bo him x hi, khen thng, k lut, o to bi dng cn b, cng chc; km theo ph lc Lut cn b, cng chc v cc vn bn php lut hng dn thi h nh#Php lut#Cn b#Vit Nam#Vn bn php lut#Sch hi p#Mai#264499#Cng ch c## 00862000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020090000550070031001450080005001760090018001810100 00500199011001500204012002400219021022300243020001000466020002200476020001000498 020000900508020001800517005001400535039000400549013000700553#VV10.12723#VV10.127 22#25000#Vi?t#C101V#343.59705#^214#Cc vn bn php lut mi nht v thu gi t r gia tng v thu xut khu, thu nhp khu#Hong Hoa Sn s.t., tuyn chn#^aH .#^aLao ng X hi#2010#^a199tr.^b21cm#T sch Php lut c s#Gii thiu lut thu v vn bn hng dn thi hnh cc lut thu nh: thu gi tr gia tng, thu xut khu, thu nhp khu i vi cc c s sn xut thu in, vn ti quc t v dch v ca ngnh hng khng, hng hi...#Php lut#Thu gi tr gia tng#T hu quan#Vit Nam#Vn bn php lut#Hong Hoa Sn#Mai#264500## 00897000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020061000550070031001160080005001470090018001520100 00500170011001500175012002400190021027000214020001000484020001000494020001400504 020000900518020001800527005001400545039000400559020001300563013000700576#VV10.12 724#VV10.12725#25000#Vi?t#C101V#343.59706#^214#Cc vn bn php lut mi nht v thu thu nhp doanh nghip#Hong Hoa Sn s.t., tuyn chn#^aH.#^aLao ng X h i#2010#^a150tr.^b21cm#T sch Php lut c s#Gii thiu Lut thu thu nhp doa nh nghip v cc vn bn qui nh chi tit v hng dn thi hnh v thu thu nh p doanh nghip i vi cc c s thu in, i vi chnh lch t gi ca cc kh on n phi tr bng ngoi t, i vi hot ng bn v, bn th hi vin...#Ph p lut#Lut thu#Thu thu nhp#Vit Nam#Vn bn php lut#Hong Hoa Sn#Mai#Doan h nghip#264501## 00867000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020116000550070031001710080005002020090018002070100 00500225011001500230012002400245021017200269020001000441020001100451020000900462 02000180047100500140048903900040050302000080050702000080051502000110052301300070 0534#VV10.12726#VV10.12727#25000#Vi?t#C101V#344.59701#^214#Cc vn bn php lu t mi nht v iu chnh ch tin lng v ch ph cp, tr cp trong cc c quan, n v#Hong Hoa Sn s.t., tuyn chn#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a215 tr.^b21cm#T sch Php lut c s#Gii thiu cc ngh nh, thng t, quyt nh ca Chnh ph v cc b ngnh lin quan v iu chnh ch tin lng v ch ph cp, tr cp trong cc c quan, n v#Php lut#Tin lng#Vit Nam#Vn bn php lut#Hong Hoa Sn#Mai#Ph cp#Tr cp#iu chnh#264502## 00820000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020051000550070037001060080005001430090018001480100 00500166011001500171012002400186021022300210020001000433020001000443020000700453 020000900460020001800469005002000487039000400507013000700511#VV10.12729#VV10.127 28#25000#Vi?t#C101V#346.59704#^214#Cc vn bn php lut mi nht v quy hoch th#Hong Hoa Tu Giang s.t., tuyn chn#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a166tr. ^b21cm#T sch Php lut c s#Gii thiu Lut quy hoch th v cc vn bn p hp lut v lp, thm nh, ph duyt v qun l quy hoch th, qun l khng gian, kin trc, cnh quan th, khng gian xy dng ngm th, qun l c y xanh th#Php lut#Qui hoch# th#Vit Nam#Vn bn php lut#Hong Hoa Tu Giang#Mai#264503## 00762000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020065000640070029001290080005001580090 01800163010000500181011001500186012002400201021011800225020001000343020001700353 02000080037002000080037802000090038602000180039500500120041303900040042501300070 0429#VV10.12730#VV10.12731#VV10.12732#25000#Vi?t#C101V#343.597#^214#Cc vn bn php lut mi nht qun l, s dng ti sn nh nc#Bi Thu Nga s.t., tuyn ch n#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a186tr.^b21cm#T sch Php lut c s#Gm cc ng h nh, thng t ca Chnh ph v cc b ban ngnh lin quan qui nh v qun l , s dng ti sn nh nc#Php lut#Ti sn nh nc#Qun l#S dng#Vit Nam# Vn bn php lut#Bi Thu Nga#Mai#264504## 00826000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020122000530070031001750080005002060090018002110100 00500229011001500234012002400249021017200273020001000445020000700455020001000462 020000900472020001800481005001400499039000400513013000700517#VV10.12733#VV10.127 34#25000#Vi?t#C101V#342.597#^214#Cc vn bn php lut mi nht v tuyn dng, s dng, qun l, o to, bi dng v thi vic i vi cn b, cng chc#Hon g Hoa Sn s.t., tuyn chn#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a163tr.^b21cm#T sch Ph p lut c s#Gm cc ngh nh, thng t ca Chnh ph v cc b ban ngnh lin quan qui nh v tuyn dng, s dng, qun l, o to, bi dng v thi vic i vi cn b, cng chc#Php lut#Cn b#Cng chc#Vit Nam#Vn bn php lut# Hong Hoa Sn#Mai#264505## 00785000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020100000550070031001550080005001860090018001910100 00500209011001500214012002400229021015000253020001000403020000900413020000900422 020000900431020001800440005001400458013000700472039000400479#VV10.12735#VV10.127 36#25000#Vi?t#C101V#346.59704#^214#Cc vn bn php lut mi nht v nh bit t h, nh chung c v nh dnh cho ngi c thu nhp thp#Ng Qunh Hoa s.t., tuy n chn#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a199tr.^b21cm#T sch Php lut c s#Gm c c thng t, ngh quyt, quyt nh ca cc b ban ngnh lin quan qui nh v nh bit th, nh chung c v nh dnh cho ngi c thu nhp thp#Php lut#Bit t h#Chung c#Vit Nam#Vn bn php lut#Ng Qunh Hoa#264506#Mai## 00847000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020065000530070031001180080005001490090018001540100 00500172011001500177012002400192021025100216020001000467020000700477020000900484 020000900493020001800502005001400520039000400534013000700538#VV10.12737#VV10.127 38#25000#Vi?t#C101V#343.597#^214#Cc vn bn php lut mi nht v u t trong lnh vc xy dng#Ng Qunh Hoa s.t., tuyn chn#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a 175tr.^b21cm#T sch Php lut c s#Gm cc ngh nh v thng t ca Chnh ph v B Xy dng qui nh chi tit v hng dn thi hnh qun l d n u t xy dng cng trnh, u t theo hnh thc hp ng xy dng, kinh doanh - chuyn g iao, qun l chi ph u t xy dng cng trnh#Php lut#u t#Xy dng#Vit N am#Vn bn php lut#Ng Qunh Hoa#Mai#264507## 00873000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020050000550070034001050080005001390090018001440100 00500162011001500167012002400182021029600206020001000502020001600512020000900528 020001800537005001700555039000400572013000700576#VV10.12739#VV10.12740#25000#Vi ?t#C101V#344.59702#^214#Cc vn bn php lut mi nht v bo him x hi#inh Q unh Trang s.t., tuyn chn#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a243tr.^b21cm#T sch P hp lut c s#Gm cc vn bn php lut qui nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut bo him x hi v bo him tht nghip, thu - chi bo hi m tht nghip, bo him tht nghip trong qun i nhn dn Vit Nam, bo him x hi bt buc, qui nh cp, qun l v s dng s bo him x hi...#Php lut #Bo him x hi#Vit Nam#Vn bn php lut#inh Qunh Trang#Mai#264508## 00930000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020057000530070031001100080005001410090018001460100 00500164011001500169012002400184021033500208020001000543020001000553020001300563 020000900576020001800585005001400603039000400617013000700621#VV10.12741#VV10.127 42#25000#Vi?t#C101V#346.597#^214#Cc vn bn php lut mi nht v ti chnh do anh nghip#Hong Hoa Sn s.t., tuyn chn#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a154tr.^b 21cm#T sch Php lut c s#Gm vn bn php lut qui nh v hng dn thi hn h v ti chnh doanh nghip nh: quy ch qun l ti chnh ca cng ty nh nc v vn nh nc u t vo doanh nghip, ch phn phi li nhun ca cng ty nh nc, x l cc khon chnh lch t gi trong doanh nghip, ti chnh trong bn, giao doang nghip 100% vn nh nc...#Php lut#Ti chnh#Doanh nghip#Vi t Nam#Vn bn php lut#Hong Hoa Sn#Mai#264509## 00813000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020083000530070031001360080005001670090018001720100 00500190011001500195012002400210021012000234020001000354020000900364020000800373 02000090038102000180039000500140040803900040042202000090042602000070043502000080 0442020000600450013000700456#VV10.12743#VV10.12744#25000#Vi?t#H561D#346.597#^21 4#Hng dn tm hiu cc vn bn php lut mi nht v h s mi thu t vn dc h v#Ng Qunh Hoa s.t., tuyn chn#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a190tr.^b21cm#T sch Php lut c s#Gii thiu 2 thng t ca B K hoch v u t qui nh chi tit lp h s mi thu mua sm hng ho v dch v t vn#Php lut#u th u#Mua bn#Vit Nam#Vn bn php lut#Ng Qunh Hoa#Mai#Hng ho#T vn#Dch v#H s#264510## 00951000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020083000530070031001360080005001670090018001720100 00500190011001500195012002400210021020700234020001000441020000900451020000900460 020000900469020001800478005001400496039000400510013000700514015011600521#VV10.12 745#VV10.12746#25000#Vi?t#H561D#343.597#^214#Hng dn tm hiu cc vn bn ph p lut mi nht v u thu v la chn nh thu#Ng Qunh Hoa s.t., tuyn chn# ^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a194tr.^b21cm#T sch Php lut c s#Gii thiu nh ng qui nh chung v qui nh c th nh k hoch u thu, s tuyn nh thu, dch v t vn, hnh thc chn nh thu, chi tit lp bo co thm nh kt qu u thu, cho hng cnh tranh...#Php lut#u thu#Xy dng#Vit Nam#Vn bn p hp lut#Ng Qunh Hoa#Mai#264511#Tn sch trang ba ghi: Hng dn tm hiu cc vn bn php lut mi nht v u thu v la chn nh thu xy dng## 00734000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020059000530070031001120220004001430080005001470090 01800152010000500170011001500175012002400190021016800214020001000382020000900392 020001800401005001400419039000400433013000700437#VV10.12747#VV10.12748#25000#Vi ?t#H561D#349.597#^214#Hng dn tm hiu cc lut c hiu lc t ngy 01/01/2010 #Ng Qunh Hoa s.t., tuyn chn#T.1#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a206tr.^b21cm#T sch Php lut c s#Gii thiu cc vn bn php lut v Lut cn b cng chc , Lut qun l n cng, Lut quy hoch th, Lut di sn vn ho v Lut trch nhim bi thng ca Nh nc#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Ng Qunh Ho a#Mai#264512## 00701000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020059000530070031001120220004001430080005001470090 01800152010000500170011001500175012002400190021013500214020001000349020000900359 020001800368005001400386039000400400013000700404#VV10.12749#VV10.12750#25000#Vi ?t#H561D#349.597#^214#Hng dn tm hiu cc lut c hiu lc t ngy 01/01/2010 #Ng Qunh Hoa s.t., tuyn chn#T.2#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a202tr.^b21cm#T sch Php lut c s#Gii thiu cc vn bn php lut v Lut s hu tr tu, B lut hnh s, Lut vin thng, tn s v tuyn in v Lut dn qun t v#Ph p lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Ng Qunh Hoa#Mai#264513## 00974000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020192000530070034002450080005002790090018002840100 00500302011001500307012002400322021021500346020001000561020000800571020001800579 020000900597020001800606005001700624039000400641020000800645013000700653#VV10.12 751#VV10.12752#25000#Vi?t#H561D#343.597#^214#Hng dn tm hiu cc vn bn ph p lut mi nht v k ton p dng i vi qu u t pht trin a phng v p dng cho h thng thng tin qun l ngn sch v nghip v kho bc (TABMIS)#i nh Qunh Trang s.t., tuyn chn#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a191tr.^b21cm#T s ch Php lut c s#Gii thiu 2 Thng t ca B Ti chnh hng dn k ton p d ng i vi qu u t pht trin a phng v thc hin k ton nh nc p d ng cho h thng thng tin qun l ngn sch v nghip v kho bc (TABMIS)#Php l ut#K ton#Qun l ngn sch#Vit Nam#Vn bn php lut#inh Qunh Trang#Mai#Kh o bc#264514## 01078000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020053000540070082001070220004001892210027001930080 00500220009001800225010000500243011001500248015007600263021028300339020000800622 02000170063002000110064700500200065800500150067800500200069300500160071303900040 0729013000700733#VV10.12753#VV10.12754#40000#Vi?t#T450C#657.0285#^214#T chc c ng tc k ton trong iu kin tin hc ho#Nguyn Phc Bo n (ch.b.), Bi Qua ng Hng, Nguyn Phong Nguyn, Trn Thanh Thu#T.3#H thng thng tin k ton#^aH .#^aLao ng X hi#2010#^a223tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Kinh t Tp. H Ch Minh...#Trnh by tng quan v t chc cng tc k t on doanh nghip trong iu kin tin hc ho; xy dng cc chnh sch k ton p dng cho doanh nghip; t chc bo co k ton v cung cp thng tin k ton; t chc b my k ton; t chc nh gi - la chn v s dng phn mm k ton#K ton#Tin hc ng dng#Gio trnh#Nguyn Phc Bo n#Bi Quang Hng#Nguyn Pho ng Nguyn#Trn Thanh Thu#Mai#264515## 00779000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020018000650070040000830080005001230090 01800128010000500146011001500151015005700166021023200223020000800455020001100463 005001600474039000400490013000700494#VV10.12755#VV10.12756#30000#Vi?t#K250T#657 #^214#Nguyn Vn Cng#K ton i cng#Ch.b.: Nguyn Vn Cng, Phan Trng Phc# ^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a238tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vi n i hc M H Ni#Trnh by tng quan v hch ton k ton. H thng phng ph p ca hch ton k ton. H thng ti khon k ton. Bng cn i ti khon v bng cn i k ton. Hch ton cc qu trnh kinh doanh ch yu. T chc hch t on k ton#K ton#Gio trnh#Phan Trng Phc#Mai#264516## 00800000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010015000490020017000640070021000810080005001020090 01800107010000500125011001500130015005700145021029300202020001700495020001100512 039000400523013000700527#VV10.12758#VV10.12757#38000#Vi?t#K250T#657#^214#on X un Tin#K ton qun tr#on Xun Tin ch.b.#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a262 tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Trnh by nh ng vn chung v k ton qun tr, phn loi chi ph, d ton sn xut kinh do anh doanh nghip, k ton qun tr gi thnh sn phm dch v, mi quan h chi ph - khi lng - li nhun, quyt nh gi bn sn phm v nhng thng tin th ch hp cho vic ra quyt nh ngn hn#K ton qun tr#Gio trnh#Mai#264517## 01001000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820008000428080005000500010012000550020051000670030044001180070028001620080 00500190009001800195010000500213011001600218021038600234020001000620020001600630 020000900646020001800655005001500673039000400688013000700692#VV10.12759#VV10.127 60#315000#Vi?t#CH300D#342.597#^214#Bi Th o#Ch dn tra cu php lnh x l vi phm hnh chnh# c sa i, b sung nm 2007, nm 2008#Bi Th o, c Hng H#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a1229tr.^b24cm#Gii thiu php lnh x l vi phm hnh chnh c sa i, b sung nm 2007 v 2008 vi nhng quy n h v cc hnh thc x pht vi phm hnh chnh v bin php khc phc hu qu, th m quyn x l vi phm, cc bin php ngn chn v th tc p dng cc bin php x l hnh chnh khc, kim tra vic thi hnh x l vi phm, cng tc khen th ng, khiu ni v cc iu khon thi hnh#Php lnh#Pht hnh chnh#Vit Nam#Vn bn php lut# c Hng H#Mai#264518## 00728000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020033000490070034000820080005001160090018001210100 00500139011001500144006001100159006001100170039000400181013000700185021021200192 020001600404020002000420020001000440#VV10.12761#VV10.12762#36000#Vi?t#D551V#158 #^214#Da vo chnh mnh thnh cng#Bin dch: Phc Quang, Tng Khi#^aH.#^a Lao ng X hi#2010#^a254tr.^b20cm#Phc Quang#Tng Khi#Mai#264519#Thng qua n hng cu chuyn v cuc i v s nghip ca nhng nhn vt v i, rt ra nh ng bi hc kinh nghim v ch, mnh m, t tin, vt qua nhng hon cnh kh khn t c thnh cng trong cuc sng#Tm l ng dng#B quyt thnh cng#Cu c sng## 00602000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020024000530070019000770080005000960090018001010100 00500119011001500124039000400139013000700143021015300150020001700303005001400320 020001400334#VV10.12763#VV10.12764#18000#Vi?t#NH556L#808.88#^214#Nhng li chc hay nht#Tri Thc Vit b.s.#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a100tr.^b20cm#Mai#2645 20#Gii thiu nhng li chc hay trong tnh thn chc phc, tnh bn, n ngha t hy c, sinh nht, ni nh, an i ng vin, chc tt nghip v u nm mi#Vn hc hin i#Tri Thc Vit#Li chc mng## 00734000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490070034000690080005001030090018001080100 00500126011001500131021023000146020001700376020001000393020002000403006001300423 006000900436039000400445013000700449#VV10.12765#VV10.12766#35000#Vi?t#N114B#158 #^214#5 bi hc lm ngi#Bin dch: Hn Bng Tm, Kin Vn#^aH.#^aLao ng X h i#2010#^a231tr.^b20cm#Thng qua cc cu chuyn v i nhn x th, tm tnh, ti n bc, tnh yu, s nghip... phn tch mt cch khch quan, su sc u, khu yt im ca con ngi, qua cung cp phng thc v k nng cn thit hon th in bn thn#Tm hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Hn Bng Tm#Kin V n#Mai#264521## 00592000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010010000510020016000610070015000770080005000920090 01800097010000500115011001400120021015800134020000700292020000700299020000900306 039000400315013000700319#VV10.12767#VV10.12768#39000#Vi?t#M430A#641.8#^214#Bnh Minh#Mn n ma ng#Bnh Minh b.s.#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a63tr.^b20cm#H ng dn chun b nguyn liu v cch ch bin mt s mn n ma Xun nh: Gii tht ln hp bia, ngao mc st cay, rau c trn tng, tht ln rim tng...#Nu n#Mn n#Ch bin#Mai#264522## 00577000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010010000510020014000610070015000750080005000900090 01800095010000500113011001400118021014500132020000700277020000700284020000900291 039000400300013000700304#VV10.12769#VV10.12770#39000#Vi?t#M430A#641.8#^214#Bnh Minh#Mn n ma H#Bnh Minh b.s.#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a63tr.^b20cm#H ng dn chun b nguyn liu v cch ch bin mt s mn n ma h nh: mn g lu c, gan ln xo khoai ty, xi chin phng, c g xo nm,...#Nu n#Mn n#Ch bin#Mai#264523## 00592000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010010000510020016000610070015000770080005000920090 01800097010000500115011001400120021015800134020000700292020000700299020000900306 039000400315013000700319#VV10.12771#VV10.12772#39000#Vi?t#M430A#641.8#^214#Bnh Minh#Mn n ma ng#Bnh Minh b.s.#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a61tr.^b20cm#H ng dn chun b nguyn liu v cch ch bin mt s mn n ma ng nh: Tm x o thp cm, lu thp cm, tht ln xo l ti, u ph xo cay, sn rim...#Nu n#Mn n#Ch bin#Mai#264524## 00885000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020054000530070033001070080005001400090011001450100 00500156011001500161021031000176020001000486020001900496020000900515020001800524 005001800542039000400560013000700564020002400571#VV10.12773#VV10.12774#35000#Vi ?t#C101V#343.597#^214#Cc vn bn hng dn thi hnh Lut gn sch nh nc#Nguy n Thnh Long s.t., h thng#^aH.#^aLao ng#2010#^a108tr.^b24cm#Gii thiu quy t nh, thng t ca B Ti chnh v vic ban hnh m nhim v chi ngn sch nh nc; hng dn x l ngn sch cui nm v lp, bo co quyt ton ngn sch h ng nm; ban hnh h thng mc lc ngn sch nh nc, b sung mc lc ngn sch nh nc; b sung, sa i mc lc ngn sch nh nc#Php lut#Ngn sch nh n c#Vit Nam#Vn bn php lut#Nguyn Thnh Long#Mai#264525#Lut ngn sch nh n c## 00716000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020048000530070033001010080005001340090011001390100 00500150011001500155021014500170020001000315020000800325020000800333020001700341 020000900358020001800367005001800385039000400403013000700407#VV10.12776#VV10.127 75#20000#Vi?t#T310H#343.597#^214#Tm hiu lut qun l, s dng ti sn nh n c#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#^aH.#^aLao ng#2010#^a107tr.^b24cm#Gii thi u Lut qun l, s dng ti sn nh nc, Lut ngn sch nh nc v cc ngh nh, quyt nh ca chnh ph v th tng v vn ny#Php lut#Qun l#S dn g#Ti sn nh nc#Vit Nam#Vn bn php lut#Nguyn Thnh Long#Mai#264526## 00769000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020047000530070033001000080005001330090011001380100 00500149011001400154021026200168020000900430020001800439005001800457039000500475 020001600480013000700496#VV10.12778#VV10.12777#35000#Vi?t#C101V#346.597#^214#C c vn bn hng dn thi hnh lut thanh nin#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#^a H.#^aLao ng#2009#^a99tr.^b24cm#Gii thiu ton vn lut Thanh nin nm 2005 c th gm: quyn v ngha v ca thanh nin, trch nhim ca nh nc, gia nh v x hi i vi thanh nin, trch nhim trong vic bo v, bi dng thanh nin , t chc thanh nin v cc vn bn hng dn thi hnh#Vit Nam#Vn bn php lu t#Nguyn Thnh Long#oanh#Lut thanh nin#264527## 00716000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020032000530070033000850080005001180090011001230100 00500134011001400139021018900153020001000342020000900352020001800361005001800379 039000500397020000700402020001000409013000700419#VV10.12779#VV10.12780#15000#Vi ?t#T310H#347.597#^214#Tm hiu lut khiu ni, t co#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#^aH.#^aLao ng#2009#^a76tr.^b24cm#Gii thiu vn bn php lut v khiu ni, t co ban hnh nm 1998 v nhng thng t ngh nh hng dn thi hnh v sa i mt s iu ca lut Khiu ni t co ca nm 2004, 2005, 2006#Php lut #Vit Nam#Vn bn php lut#Nguyn Thnh Long#oanh#T co#Khiu ni#264528## 00765000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020024000530070033000770080005001100090011001150100 00500126011001500131021028100146020001500427020000900442020001800451005001800469 039000500487013000700492#VV10.12781#VV10.12782#45000#Vi?t#T310H#349.597#^214#T m hiu b lut dn s#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#^aH.#^aLao ng#2009#^a22 0tr.^b24cm#Gii thiu ni dung chi tit ca b lut dn s Vit Nam ban hnh ng y 14/6/2005 t qui nh chung n cc qui nh c th vi 777 iu khon thi hn h: nhim v, nguyn tc, nng lc php lut dn s, quyn c nhn, quyn thn nh n, ni c tr, gim h, php nhn, quyn s hu...#B lut dn s#Vit Nam#Vn bn php lut#Nguyn Thnh Long#oanh#264529## 00768000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020045000530070033000980080005001310090011001360100 00500147011001500152021026400167020000900431020001800440005001800458039000500476 020001400481013000700495#VV10.12783#VV10.12784#35000#Vi?t#C101V#346.597#^214#C c vn bn hng dn thi hnh lut u thu#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#^aH. #^aLao ng#2009#^a152tr.^b24cm#Gii thiu ni dung cc vn bn ca chnh ph nh nc v hng dn thi hnh lut u thu: ngh nh 58/2008/N-CP hng dn th i hnh lut u thu v la chn nh thu xy dng theo lut xy dng, thng t s 02/2009/TT-BKH v hng dn lp k hoch u thu...#Vit Nam#Vn bn php lu t#Nguyn Thnh Long#oanh#Lut u thu#264530## 00912000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020033000490030037000820070048001190080005001670090011001720100 00500183011002500188021013000213020000900343020000700352005001700359039000500376 01500720038102000080045302000130046102000090047402000080048300500160049100500100 0507005001700517005000900534013000700543#VV10.12785#VV10.12786#Vi?t#Y603H#370.95 9731#^214#Yn Ho nghn nm t danh hng#K nim 1000 nm Thng Long - H Ni# Nguyn Minh Hiu, Hong Ngc Dip, Don Long...#^aH.#^aLao ng#2010#^a183tr., 6 tr. nh^b24cm#Gii thiu v lch s truyn thng hiu hc ca vng t Yn Ho (H Ni) v nhng tm gng tiu biu ca truyn thng hiu hc#Gio dc#H Ni# Nguyn Minh Hiu#oanh#u ba sch ghi: Hi Khuyn hc phng Yn Ho. Qun Cu Giy - H Ni#Lch s#Truyn thng#Cu Giy#Yn Ho#Hong Ngc Dip#Don Long#Ng uyn ng nh#Vn Linh#264531## 00643000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020047000550070018001020080005001200090011001250100 00500136011001500141021016600156020001300322020000900335039000500344001001300349 020000800362013000700370#VV10.12787#VV10.12788#30000#Vi?t#NH556#370.9597#^214# Nhng iu th v v cc Trng nguyn Vit Nam#L Thi Dng b.s.#^aH.#^aLao ng #2010#^a189tr.^b21cm#Gii thiu chn dung khi qut cc v Trng nguyn v nhng cu chuyn, giai thoi th v an xen gia h v thc cng nhng huyn tch lc h s c lu truyn v h#Trng nguyn#Vit Nam#oanh#L Thi Dng#Lch s#26453 2## 00808000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020022000520030033000740070037001070080005001440090 01100149010000500160011001500165021023600180020000800416020001000424006001100434 039000500445019000500450001001400455020001100469020000700480013000700487#VV10.12 789#VV10.12790#30000#Vi?t#CH311M#153.9#^214#91 cu chuyn tr tu#Bi dng tr thng minh cho tr#K Giang Hng ; T Ngc i bin dch#^aH.#^aLao ng#2010#^a 220tr.^b21cm#Gm 91 cu chuyn kinh in trn th gii vi nhng li l su sc, thm thu mang tnh gio dc gieo vo tri tim con tr nhng t tng ng n, tt p, gip tr hc c nhng o l su sc hn v bi dng tr thng minh cho tr#Tr tu#Truyn k#T Ngc i#oanh#Dch#K Giang Hng#Thng minh#Tr em# 264533## 00806000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030023000570070042000800080005001220090011001270100 00500138011001500143021022500158020002000383006000900403039000500412019000500417 001000900422020001000431020002000441004001400461006001000475013000700485#VV10.12 791#32000#Vi?t#108L#158.1#^214#o l lm ngi#L l nh, tr tu ln#Lu Di p ; Bin dch: Kin Vn, Tiu Hng#^aH.#^aLao ng#2010#^a192tr.^b20cm#Phn tch nhng kha cnh tm l ca con ngi trong nhng hon cnh khc nhau thng qua nhng cu chuyn nh nhm gip con ngi qua t rt ra nhng bi hc cho mnh c th hon thin hn v nhn cch v sng tt hn#Tm l hc ng dng#Kin Vn#oanh#Dch#Lu Dip#Cuc sng#B quyt thnh cng#Ti bn ln 1#Tiu Hng#26 4534## 00691000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020017000640070013000810080005000940090 01100099010000500110011001500115021015700130020000800287020000700295039000500302 001001300307020000700320020000800327015004700335013000700382#VV10.12792#VV10.127 93#VV10.12794#46000#Vi?t#K250C#959.731#^214#K chuyn H Ty#V Kim Ninh#^aH.# ^aLao ng#2010#^a268tr.^b20cm#Ghi chp li lch s v nhng nt vn ho truyn thng c trng ca 19 a danh xung quanh ro t H Ty: lng Yn Ph, Ty H, lng Qung B, Nht Tn...#Lch s#H Ni#oanh#V Kim Ninh#H Ty#Vn ho#TTS ghi: K nim 1000 nm Thng Long - H Ni#264535## 00859000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510030040000670070051001070080005001580090 03600163010000500199011001500204021022900219020000700448006001600455039000500471 019001000476001001300486006001400499020001300513020001200526013000700538#VV10.12 795#VV10.12796#39000#Vi?t#T550D#153.4#^214#T duy lm khm#Hng dn phng ph p t duy trong sng#Jamie Whyte ; Dch: inh Minh Hng, Ng Gia Thun#^aH.#^aLa o ng ; Cng ty sch Bch Vit#2010#^a203tr.^b21cm#Ni v vn t duy lgic v ly nhng v d c th ht sc quen thuc gip bn gii quyt cc li lp lun thng gp, c bit khi bn bc, trao i v nhng ch hay gy tranh ci, c c nhng t duy ng n, trong sng#T duy#inh Minh Hng#oanh#Dch Anh#W hyte, Jamie#Ng Gia Thun#T duy logic#Phng php#264536## 00629000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020032000500030012000820070053000940080005001470090 01100152010000500163011001500168020001600183020000300199020001200202006001600214 039000500230019000800235001000900243012003900252006001700291013000700308#VV10.12 797#VV10.12798#55000#Vi?t#CH527P#813#^214#Chuyn phiu lu ca Tom Sawyer#Tiu thuyt#Mark Twain ; Dch: Ngu Mng Huyn, Hong Vn Phng#^aH.#^aLao ng#2010 #^a371tr.^b21cm#Vn hc cn i#M#Tiu thuyt#Ngu Mng Huyn#oanh#Dch M#Tun , M.#Vn hc c in nc ngoi. Vn hc M#Hong Vn Phng#264537## 00436000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100050 00340820010000398080005000490020004000540030004000580070015000620080005000770090 01100082010000500093011001500098020001700113020000900130020000400139039000500143 001001500148013000700163#VV10.12799#VV10.12800#30000#Vi?t#M111#895.92214#^214#M u#Th#Hong V Thut#^aH.#^aLao ng#2010#^a116tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#Hong V Thut#264538## 01047000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020051000490070045001000080005001450090011001500100005001610110 02500166021031900191020001900510020000900529005001500538039000500553015007200558 02000100063002000210064000500170066100500080067800500120068600500160069801300070 0714#VV10.12801#VV10.12802#Vi?t#B101H#305.509597#^214#Bc H vi giai cp cng n hn v t chc cng on#ng Ngc Tng, Hong Ngc Thanh, an Tm...#^aH.#^aLao ng#2010#^a363tr., 4tr. nh^b21cm#Tp hp cc bi vit ca nhiu tc gi lm r cc quan im ca H Ch Minh v giai cp cng nhn v cng on Vit Nam, s vn dng t tng ca Ngi vo s nghip xy dng giai cp cng nhn v t chc cng on Vit Nam trong iu kin pht trin kinh t th trng, y mnh cng nghip ho, hin i ho t nc#Giai cp cng nhn#Vit Nam#ng Ngc Tng#oa nh#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam. Vin Cng nhn v Cng on#Cng on#T tng H Ch Minh#Hong Ngc Thanh#an Tm#L Thanh H#Phan Thanh Khi#2 64539## 00739000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020052000460070040000980080005001380090011001430100005001540110 01500159021010400174020001900278020000900297005000800306039000500314020001000319 02000090032900500120033800500150035000500140036500500150037902000120039401300070 0406#VV10.12803#VV10.12804#Vi?t#T312C#959.704#^214#Tnh cm Bc H vi cng nhn lao ng v cng on#an Tm, o Duy Tn, Nguyn c Huy...#^aH.#^aLao ng#2 010#^a416tr.^b21cm#Tnh cm ca Bc vi cng nhn, lao ng v cng on. Nhng cu chuyn ghi li k nim su sc v Bc#Giai cp cng nhn#Vit Nam#an Tm#o anh#Cng on#Tnh cm#o Duy Tn#Nguyn c Huy#ng Hu Cht#Trnh Th Toan#H Ch Minh#264540## 00783000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020040000540070040000940080005001340090011001390100 00500150011001500155021023300170020001000403039000500413005001100418005001000429 020001200439012002600451013000700477020000900484#VV10.12805#VV10.12806#35000#Vi ?t#NH556C#959.704#^214#Nhng chuyn k v Bc H vi ngh gio#S.t., tuyn chn: Phan Tuyt, Bch Dip#^aH.#^aLao ng#2010#^a116tr.^b24cm#Tp hp nhng cu chu yn k v nhng nt phm cch cao p, trong sng ca Ch tch H Ch Minh, nhm tuyn truyn su rng t tng, o c cch mng "cn, kim, lim, chnh, ch cng v t" v tm gng o c sng ngi ca Bc#Truyn k#oanh#Phan Tuyt#B ch Dip#H Ch Minh#Nhng chuyn k v Bc H#264541#Nh gio## 00782000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020039000540070040000930080005001330090011001380100 00500149011001500154021023300169020000900402020001000411039000500421005001100426 005001000437020001200447012002600459013000700485#VV10.12807#VV10.12808#50000#Vi ?t#NH556C#959.704#^214#Nhng chuyn k v Bc H vi chin s#S.t., tuyn chn: Phan Tuyt, Bch Dip#^aH.#^aLao ng#2010#^a180tr.^b24cm#Tp hp nhng cu chuy n k v nhng nt phm cch cao p, trong sng ca Ch tch H Ch Minh, nhm tuyn truyn su rng t tng, o c cch mng "cn, kim, lim, chnh, ch cng v t" v tm gng o c sng ngi ca Bc#Chin s#Truyn k#oanh#Phan Tuyt#Bch Dip#H Ch Minh#Nhng chuyn k v Bc H#264542## 00668000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020022000550030031000770070009001080080005001170090 01100122010000500133011001500138021011000153020001700263020000900280020000800289 039000500297001000900302020001900311013000700330020000800337020000900345#VV10.12 809#VV10.12810#65000#Vi?t#B254D#895.92209#^214#Bn dng sng tnh s#Tu bt & i thoi vn chng#Th Dng#^aH.#^aLao ng#2010#^a294tr.^b21cm#Tp hp cc b i vit vt, tu bt, tp vn, phng vn... ca nh vn Th Dng trong khong 20 nm tr li y#Vn hc hin i#Vit Nam#Tu bt#oanh#Th Dng#Nghin cu vn h c#264543#Tc gi#Tc phm## 00635000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020021000500030004000710070040000750080005001150090011001200100 00500131011001500136020001700151020000900168020000400177005000700181039000500188 015006200193005001500255005001300270005001500283005001600298013000700314#VV10.12 811#VV10.12812#Vi?t#120V#895.9221008#^214#m vang mt vng t#Th#L Hi, Trn nh Nhn, V Ngc Thn...#^aH.#^aLao ng#2010#^a107tr.^b20cm#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#L Hi#oanh#TTS ghi: Cu lc b VHNT. Cng ty c phn Than cc s u - TKV#Trn nh Nhn#V Ngc Thn#Nguyn B Long#Trnh Minh Din#264544## 00868000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020020000450070052000650220004001170080005001210090011001260100 00500137011001500142015005800157020000800215005001800223005001500241005001400256 005001500270005001600285013000700301021020700308020002900515020001000544#VV10.12 814#VV10.12813#Vi?t#CH527P#338.7#^214#Chuyn phn mm 2.0#Bi Th Hng Lin, L Trng Tng, L Quang Tin...#T.1#^aH.#^aLao ng#2010#^a123tr.^b21cm#TTS ghi: Cng ty C phn Phn mm FPT. - Lu hnh ni b#Lch s#Bi Th Hng Lin#L Tr ng Tng#L Quang Tin#Trnh Hong H#Hong Thanh Sn#264545#Tp hp nhng cu c huyn ni v s pht trin ca FSOFT (cng ty phn mm FPT) trong nhng chng ng di, cuc sng ca cc FSOFTers, nhng suy ngh, nhng cm nhn v cng ty, v d n, v ng nghip...#Cng ti c phn phn mm FPT#Hot ng## 00472000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020022000560030016000780070013000940080005001070090 01100112010000500123011001500128020001700143020000900160020001200169039000500181 001001300186013000700199#VV10.12815#VV10.12816#38000#Vi?t#NG558N#895.92234#^214 #Ngi ngoi hnh tinh#Tp truyn ngn#Ng Ch Hng#^aH.#^aLao ng#2010#^a218tr .^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#oanh#Ng Ch Hng#264546## 00644000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020028000520070015000800080005000950090011001000100 00500111011001500116021017800131020000700309020001000316039000500326001001000331 020000900341020000900350013000700359#VV10.12817#VV10.12818#33000#Vi?t#CH527T#61 3.9#^214#Chuyn thm kn ca con gi#Hong Mai b.s.#^aH.#^aLao ng#2010#^a215tr .^b20cm#Cung cp nhng kin thc c bn v chuyn thm kn, t nh ca bn gi, gii p nhng thc mc ca cc bn tr xung quanh cc vn gii tnh, sc kho sinh sn... cho gii n#Ph n#Gii tnh#oanh#Hong Mai#Sinh sn#Sc kho#2645 47## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020011000560030016000670070014000830080005000970090 01100102010000500113011001500118020001700133020000900150020001200159039000500171 001001400176013000700190#VV10.12819#VV10.12820#34000#Vi?t#GI-400V#895.9223#^214 #Gi v u#Tp truyn ngn#Trn Vn Ton#^aH.#^aLao ng#2010#^a198tr.^b20cm#V n hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#oanh#Trn Vn Ton#264548## 00754000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820012000518080005000630020021000680030037000890070049001260080 00500175009001100180010000500191011001500196020001700211020000900228020000400237 00500160024103900050025701500630026202000120032500500120033700500160034900500170 0365005001500382013000700397#VV10.12821#VV10.12822#VV10.12823#60000#Vi?t#M305# 895.9221008#^214#Min t huyn thoi#K nim 1000 nm Thng Long - H Ni#Mch Quang Bch, Li Duy Bn, Nguyn Th Bnh...#^aH.#^aLao ng#2010#^a279tr.^b21cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mch Quang Bch#oanh#TTS ghi: Nh Vn ho huyn ng Anh. Cu lc b Vn hc huyn#Truyn ngn#Li Duy Bn#Nguyn Th Bnh#Nguyn Xun Canh#Nguyn Lm Cn#264549## 00571000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020022000510030012000730070037000850080005001220090 03600127010000500163011001500168020001700183020001100200020001200211006001500223 039000500238019001600243001001500259013000700274#VV10.12824#VV10.12825#72000#Vi ?t#B454T#895.1#^214#Bn thng yu cha #Tiu thuyt#Nhn Hi Trung ; Nguyn Th Anh dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty sch Bch Vit#2010#^a400tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Nguyn Th Anh#oanh#Dch Trung Quc#Nhn Hi Tru ng#264550## 00531000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020007000490030012000560070033000680080005001010090 03600106010000500142011001500147020001700162020000300179020001200182006001200194 039000500206019000800211001001500219013000700234#VV10.12826#VV10.12827#52000#Vi ?t#M501H#813#^214#Ma h#Tiu thuyt#Edith Wharton ; Crimson Mai dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty sch Bch Vit#2010#^a287tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuy t#Crimson Mai#oanh#Dch M#Wharton, Edith#264551## 00561000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020035000490030012000840070034000960080005001300090 03400135010000500169011001500174020001700189020000400206020001200210006001200222 039000500234019000900239001001600248013000700264#VV10.12829#VV10.12828#76000#Vi ?t#L557S#823#^214#Lc s my ko bng ting Ukraina#Tiu thuyt#Marina Lewycka ; H Thanh i dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty sch Nh Nam#2010#^a424tr.^b21cm#V n hc hin i#Anh#Tiu thuyt#H Thanh i#oanh#Dch Anh#Lewycka, Marina#264552# # 00546000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510030012000720070025000840080005001090090 03600114010000500150011001500155020001700170020001100187020001200198006000900210 039000500219019001600224001000900240013000700249#VV10.12830#VV10.12831#82000#Vi ?t#H401R#895.1#^214#Ho ra anh vn y#Tiu thuyt#Tn Di ; Kim Diu dch#^a H.#^aLao ng ; Cng ty sch Bch Vit#2010#^a455tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trun g Quc#Tiu thuyt#Kim Diu#oanh#Dch Trung Quc#Tn Di #264553## 00588000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020041000510030012000920070036001040080005001400090 03600145010000500181011001500186020001700201020001100218020001200229006001900241 039000500260019001600265001001000281013000700291#VV10.12832#VV10.12833#79000#Vi ?t#309N#895.1#^214#iu nhc Blue trn chuyn tu in ngm#Tiu thuyt#Tng V Y ; Bi Th Vit Thoan dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty sch Bch Vit#2010#^a444 tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Bi Th Vit Thoan#oanh#Dch T rung Quc#Tng V Y#264554## 00756000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020025000520030059000770070043001360080005001790090 01100184010000500195011001500200021014300215020000900358005001400367039000500381 019000500386001001400391020000800405020001300413006000900426013000700435#VV10.12 834#VV10.12835#48000#Vi?t#TH504L#658.4#^214#Thut lnh o siu ng#Bn hc c g t 25 nh doanh nghip kit xut ng i#Mukul Pandya, Robbie Shell ; Vi t Th dch#^aH.#^aLao ng#2010#^a342tr.^b21cm#Cc bi hc v ngh thut qun l , iu hnh cng ty doanh nghip thng qua cc cu chuyn c tht ca 25 nh do anh nghip kit xut ng i#Lnh o#Shell, Robbie#oanh#Dch#Pandya, Mukul#Qu n l#Doanh nghip#Vit Th#264555## 00627000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510030037000790070011001160080005001270090 01100132010000500143011001500148021013700163020000900300039000500309001001100314 020000800325020000900333013000700342#VV10.12836#VV10.12837#35000#Vi?t#B105L#658 .4#^214#Bn lnh ngi lm gim c#Bit ngi, dng ngi, bit qun l#Nguyn Duy#^aH.#^aLao ng#2010#^a223tr.^b21cm#Cc k nng v qun l, iu hnh cng t y, doanh nghip nh: bit ngi, dng ngi v cc phm cht, nng lc cn c c a ngi qun l#Lnh o#oanh#Nguyn Duy#Qun l#Gim c#264556## 00891000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020050000550070049001050080005001540090011001590100 00500170011001500175021027800190020000700468005001600475039000500491020001000496 020001000506005001400516013000700530005001400537005001200551005001400563#VV10.12 838#VV10.12839#69000#Vi?t#C120N#344.59701#^214#Cm nang nghip v t vn php l ut ca cng on#L Thanh Khng, Nguyn Duy Vy, Trn Thanh H...#^aH.#^aLao ng#2010#^a419tr.^b21cm#Thc trng t chc, hot ng t vn php lut cng on v k nng t vn v mt s lnh vc php lut. Cc vn bn ca nh nc v Tng Lin on v t chc v hot ng t vn php lut. Mt s vn bn php lut v lao ng v cng on v mt s tnh hung t vn php lut#T vn#L Thanh Kh ng#oanh#Php lut#Cng on#Nguyn Duy Vy#264557#Trn Thanh H#V L Thanh#L nh Qung## 00979000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020065000540030017001190070058001360080005001940090 01100199010000500210011001500215021025200230020000700482020001700489005001600506 03900050052202000120052702000110053900500130055000500160056300500110057900500140 0590013000700604020001800611#VV10.12840#VV10.12841#55000#Vi?t#NH556K#345.597#^2 14#Nhng kin thc c bn v phng chng ma tu & cai nghin ma tu#Sch chuyn kho#Trn Minh Hng (ch.b.), Ng Vn Tun, Nguyn Khc Hi...#^aH.#^aLao ng#2 010#^a518tr.^b21cm#Cung cp nhng kin thc c bn php lut v ma tu, tnh hn h t nn ma tu; tc hi ca ma tu i vi i sng x hi; vn cai nghin c ng nh cc bin php phng chng ma tu; cc quy nh ca php lut hin hnh v u tranh phng chng ma tu#Ma tu#Sch chuyn kho#Trn Minh Hng#oanh#Phn g chng#Cai nghin#Ng Vn Tun#Nguyn Khc Hi#Lu Vn K#ng Thu Hin#264558# Vn bn php lut## 00907000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020045000560070040001010080005001410090011001460100005001570110 02600162015007000188039000500258021028200263020000800545020001400553001001300567 020000900580005001200589020000900601013000700610#VV10.12842#VV10.12843#Vi?t#L302 S#324.2597070959712#^214#Lch s ng b huyn Phc Ho (1930 - 2010)#B.s.: Nng Hi Pn (ch.b.), H Th Danh#^aH.#^aLao ng#2010#^a387tr., 14tr. nh^b21cm#TT S ghi: ng b tnh Cao Bng. Ban chp hnh ng b huyn Phc Ho#oanh#Gii thi u v qu hng, t nc, con ngi huyn Phc Ho. Qu trnh ng b huyn ln h o nhn dn u tranh ginh thng li trong hai cuc khng chin chng Php, chng M v khc phc nhng kh khn sau chin tranh, khi phc nn kinh t, th c hin ng li i mi ca ng#Lch s#ng b huyn#Nng Hi Pn#Cao Bng#H Th Danh#Phc Ho#264559## 00900000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020045000560070042001010080005001430090011001480100005001590110 02500164015004600189039000500235021028500240020000800525020000800533001001700541 020000700558005001100565020000800576020000700584013000700591#VV10.12844#VV10.128 45#Vi?t#L302S#324.2597070959731#^214#Lch s ng b phng Phc X (1930 - 2009 )#B.s.:Trng Dip Bch (ch.b.), Ng Th T#^aH.#^aLao ng#2010#^a250tr., 6tr. nh^b21cm#TTS ghi:Ban chp hnh ng b phng Phc X#oanh#Gii thiu v v tr a l, dn c v truyn thng cch mng phng Phc X. Qu trnh ng b ph ng lnh o nhn dn u tranh trong hai cuc khng chin chng Php, chng M v khc phc nhng kh khn sau chin tranh, khi phc nn kinh t cng c nc xy dng ch ngha x hi#Lch s#ng b#Trng Dip Bch#H Ni#Ng Th T#Ph c X#Phng#264560## 01085000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020069000560070047001250080005001720090011001770100005001880110 02600193015007500219039000500294021033900299020000800638020000800646001001600654 02000070067000500150067702000100069202000030070202000100070500500120071500500130 0727013000700740#VV10.12846#VV10.12847#Vi?t#L302S#324.2597070959731#^214#Lch s Cch mng ca ng b v nhn dn x Vn Hong (1945 - 2009)#ng Quang Khi b. s. ; S.t.: Nguyn c Tn...#^aH.#^aLao ng#2010#^a217tr., 20tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Vn Hong. Huyn Ph Xuyn - Tp. H Ni#oanh#Gii thiu v v tr a l, dn c x Vn Hong ( huyn Ph Xuyn, H Ni). Cch m ng Thng Tm v cuc xy dng cng c chnh quyn; qu trnh ng b x lnh o nhn dn khng chin chng Php, chng M v khc phc nhng kh khn sau chin tranh, khi phc nn kinh t cng c nc xy dng ch ngha x hi, bc vo t hi k i mi#Lch s#ng b#ng Quang Khi#H Ni#Nguyn c Tn#Vn Hong#X #Ph Xuyn# Vn Liu# Ngc Chuy#264561## 00762000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300020027000350070072000620080005001340090011001390100005001500110026001550150 05900181039000500240021014900245020000800394020000800402020000700410005001200417 020000900429005003900438013000700477#VV10.12848#Vi?t#L302S#959.731#^214#Lch s - Vn ho Quc Oai#S.t., b.s.: Quc Bo (ch.b.), Cu lc b Vn hc ngh thu t Ph Quc#^aH.#^aLao ng#2010#^a861tr., 22tr. nh^b24cm#TTS ghi: U ban Nhn dn huyn Quc Oai. Thnh ph H Ni#oanh#Gii thiu v a l, lch s, vn ho , x hi, khoa hc... ca huyn Quc Oai theo chiu di lch s hnh thnh v ph t trin ca t nc, dn tc#Lch s#Vn ho#H Ni# Quc Bo#Quc Oai#Cu l c b Vn hc ngh thut Ph Quc#264562## 00772000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020030000430290014000730070025000870080005001120090011001170100 00500128011002700133039000500160021027600165020001000441020000800451005001000459 020001000469020000800479013000700487#VV10.12849#VV10.12850#65000#Vi?t#332#^214# Chin tranh ti chnh tin t#Currency wars#Nguyn L b.s., tng hp#^aH.#^aLao ng#2010#^a352tr.^bTon tp. - 21cm#oanh# cp mt khong thi gian lch s d i 300 nm, trnh by ton din v s hnh thnh cc tp on ti chnh - tin t ch yu ti cc nc u - M, lm r s pht trin, cnh tranh, chn p v c s lin kt ln nhau r thy c bn cht tht ca cc ngn hng quc t ln#T i chnh#Tin t#Nguyn L#Ngn hng#Lch s#264563## 00719000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020030000520070032000820080005001140090036001190100 00500155011001500160039000500175021020000180020001100380020000900391019000800400 001001000408006001600418013000700434#VV10.12851#VV10.12852#69000#Vi?t#NH556N#65 8.8#^214#Nhng ngi bn hng khng l#Tom Sant ; Nguyn Th Linh dch#^aH.#^aLa o ng ; Cng ty sch Bch Vit#2010#^a377tr.^b21cm#oanh#Trnh by v ngh thut kinh doanh v bn hng thng qua nhng kinh nghim thc tin qu gi ca bn nh doanh nghip ni ting th gii nh: Henry Patterson, Dale Carnegie, Elmer Whe eler, Joe Girard#Kinh doanh#Bn hng#Dch M#Sant, Tom#Nguyn Th Linh#264564## 00640000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610020021000660030015000870070016001020080 00500118009001100123010000500134011001500139039000500154021014200159020001200301 020001100313001001600324020000300340013000700343#VV10.12853#VV10.12855#VV10.1285 4#50000#Vi?t#CH250#321.0073#^214#Ch tng thng M#Sch tham kho#Nguyn An h Hng#^aH.#^aLao ng#2010#^a290tr.^b21cm#oanh#Gii thiu v lch s hnh thnh v pht trin ca ch tng thng M, a v v quyn hn ca tng thng, ph ng thc thit lp tng thng#Chnh quyn#Tng thng#Nguyn Anh Hng#M#264565## 00707000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010015000520020037000670070036001040080005001400090 03600145010000500181011001500186006001500201039000500216019000800221020000700229 013000700236021014100243020001000384020002300394#VV10.12856#VV10.12857#82000#Vi ?t#TH300T#332.6#^214#Burnham, Terry#Th trng s cp & tr no thn ln#Terry B urnham ; Hong Th Phc dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty sch Bch Vit#2010#^a450 tr.^b21cm#Hong Th Phc#oanh#Dch M#u t#264566#Cung cp nhng kin thc v u t chng khon; phn tch cc c hi u t trong kinh doanh to nhng l i nhun ln nht cho nh u t#Ti chnh#Th trng chng khon## 00703000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510010011000560020036000670030030001030070029001330080 00500162009001100167010000500178011001500183005001000198039000500208020001700213 02000060023002000070023601300070024301200180025002100880026802000100035602000110 0366#VV10.12858#VV10.12859#120000#Vi?t#305T#398.20938#^214#Duy Nguyn#in tc h thn thoi Hy Lp - La M#Khi ngun vn hc Phng Ty#Ch.b.: Duy Nguyn, Min h Chu#^aH.#^aLao ng#2010#^a719tr.^b21cm#Minh Chu#oanh#Vn hc dn gian#La M #Hy Lp#264567#Vn hc kinh in#Gii thiu, phn tch nhng nhn vt in hnh, nhng in tch trong thn thoi Hy Lp#in tch#Thn thoi## 00784000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550010011000600020035000710030015001060070 03800121008000500159009001100164010000500175011001500180006001500195039000500210 01900050021502000080022002000090022802000070023702000150024402101920025901300070 0451#VV10.12860#VV10.12861#VV10.12862#59000#Vi?t#T310L#938#^214#T Mng Vi#Tm li nn vn minh Hy Lp c i#Sch tham kho#T Mng Vi ; Nguyn Kim Dn bin d ch#^aH.#^aLao ng#2010#^a415tr.^b21cm#Nguyn Kim Dn#oanh#Dch#Lch s#Vn min h#Hy Lp#Sch tham kho#Nghin cu, kho st v nn vn minh Hy Lp c i qua c c thi k lch s bao gm di ch di tch, n miu th thn, cc b mt, ngun gc ca vn ho, cc truyn thuyt, nhn vt lch s...#264568## 00728000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020038000520030015000900070037001050080005001420090 01100147010000500158011001500163005001000178039000500188020001100193020001500204 021015300219013000700372012002600379020001100405005001000416#VV10.12863#VV10.128 64#60000#Vi?t#KH104P#133.5#^214#Khm ph i ngi qua cc v tinh t#Sch tham kho#B.s., tng hp: Nguyn L, Minh Chu#^aH.#^aLao ng#2010#^a344tr.^b21cm#N guyn L#oanh#Chim tinh#Sch tham kho#Phc tho li lch s thut chim tinh t rn th gii, ng thi ch ra nhng hn ch v nh hng ca n trong lch s p ht trin ca tri thc nhn loi#264569#Nhng b mt xuyn th k#Phng Ty#Min h Chu## 01182000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020096000480030019001440070051001630080005002140090011002190100 00500230011001500235005001200250039000500262020000900267020000900276020001500285 02103670030002000100066700500130067701500680069000500150075800500170077300500180 0790013000700808020001700815#VV10.12865#VV10.12866#Vi?t#X126D#331.09597#^214#Xy dng quan h lao ng thc y trch nhim x hi doanh nghip - Vai tr cng on Vit Nam#Ti liu tham kho#B.s.: L Thanh H, Ngc ng, ng Quang Hp. ..#^aH.#^aLao ng#2010#^a232tr.^b21cm#L Thanh H#oanh#Lao ng#Vit Nam#Sch t ham kho#Mt s vn v quan h lao ng, i thoi x hi, tiu chun x hi trong lnh vc lao ng v trch nhim x hi doanh nghip. ng li ca ng, chnh sch php lut ca nh nc v xy dng quan h lao ng v thc hin trc h nhim x hi doanh nghip. Nhim v ca cng on trong xy dng quan h lao ng, thc y thc hin trch nhim x hi doanh nghip#Cng on# Ngc ng# TTS ghi: Tng lin on Lao ng Vit Nam. Lin hip Cng on c#ng Quang H p#Nguyn Hong Mai#Nguyn Mnh Thng#264570#Quan h lao ng## 00744000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010015000520020030000670070028000970080005001250090 01100130010000500141011001500146005001200161039000500173020001600178020000700194 021027000201013000700471#VV10.12867#VV10.12868#50000#Vi?t#S450T#331.87#^214#L ng Tt Thu#S tay cn b cng on c s#Lng Tt Thu, Quc Anh#^aH.#^aLao ng#2010#^a128tr.^b24cm# Quc Anh#oanh#Cng on c s#S tay#Tm tt s l c v t tng, quan im, ng li ca ng, ca Ch tch H Ch Minh v giai c p cng nhn v t chc cng on. Nhng vn v t chc v hot ng ca cng on v cn b cng on c s; nhng vn bn php quy mi nht v t chc hot ng cng on#264571## 00550000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010007000550020021000620070018000830080005001010090 01100106010000500117011001400122039000500136012002000141020001100161020001800172 020000900190020001000199020001500209013000700224020001700231#VV10.12869#VV10.128 70#20000#Vi?t#K250C#959.70072#^214#Hi Vy#K chuyn L Vn Hu#Hi Vy s.t., b.s .#^aH.#^aLao ng#2010#^a28tr.^b21cm#oanh#Gng sng mun i#L Vn Hu#Lch s trung i#Vit Nam#Truyn k#Sch thiu nhi#264572#Nhn vt lch s## 00563000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010007000540020028000610070018000890080005001070090 01100112010000500123011001400128039000500142012002000147020001800167020001800185 020000900203020001000212020001500222013000700237020001700244#VV10.12871#VV10.128 72#20000#Vi?t#K250C#959.7027#^214#Hi Vy#K chuyn Nguyn Bnh Khim#Hi Vy s.t ., b.s.#^aH.#^aLao ng#2010#^a30tr.^b21cm#oanh#Gng sng mun i#Nguyn Bnh Khim#Lch s trung i#Vit Nam#Truyn k#Sch thiu nhi#264573#Nhn vt lch s ## 00545000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010007000540020019000610070018000800080005000980090 01100103010000500114011001400119039000500133012002000138020000900158020001800167 020000900185020001000194020001500204013000700219020001700226#VV10.12873#VV10.128 74#20000#Vi?t#K250C#959.7024#^214#Hi Vy#K chuyn Yt Kiu#Hi Vy s.t., b.s.#^ aH.#^aLao ng#2010#^a28tr.^b21cm#oanh#Gng sng mun i#Yt Kiu#Lch s trun g i#Vit Nam#Truyn k#Sch thiu nhi#264574#Nhn vt lch s## 00563000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010007000540020035000610070018000960080005001140090 01100119010000500130011001400135039000500149012002000154020001100174020001800185 020000900203020001000212020001500222013000700237020001700244#VV10.12875#VV10.128 76#20000#Vi?t#K250C#959.7028#^214#Hi Vy#K chuyn Quang Trung - Nguyn Hu#Hi Vy s.t., b.s.#^aH.#^aLao ng#2010#^a32tr.^b21cm#oanh#Gng sng mun i#Nguy n Hu#Lch s trung i#Vit Nam#Truyn k#Sch thiu nhi#264575#Nhn vt lch s ## 00554000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010007000530020025000600070018000850080005001030090 01100108010000500119011001400124039000500138012002000143020001500163020001600178 020000900194020001000203020001500213013000700228020001700235#VV10.12877#VV10.128 78#20000#Vi?t#K250C#959.703#^214#Hi Vy#K chuyn Hong Hoa Thm#Hi Vy s.t., b .s.#^aH.#^aLao ng#2010#^a32tr.^b21cm#oanh#Gng sng mun i#Hong Hoa Thm#L ch s cn i#Vit Nam#Truyn k#Sch thiu nhi#264576#Nhn vt lch s## 00574000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010007000550020017000620070018000790080005000970090 01100102010000500113011001400118039000500132012002000137020001800157020000900175 020001000184020001500194020003900209013000700248020001700255#VV10.12879#VV10.128 80#20000#Vi?t#K250C#959.70252#^214#Hi Vy#K chuyn L Li#Hi Vy s.t., b.s.#^a H.#^aLao ng#2010#^a28tr.^b21cm#oanh#Gng sng mun i#Lch s trung i#Vit Nam#Truyn k#Sch thiu nhi#L Li, Vua thi Hu L, (1385 - 1433)#264577#Nhn vt lch s## 00593000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010007000540020025000610070018000860080005001040090 01100109010000500120011001400125039000500139012002000144020001800164020000900182 020001000191020001500201020005100216013000700267020001700274#VV10.12881#VV10.128 82#20000#Vi?t#K250C#959.7024#^214#Hi Vy#K chuyn Trn Kht Chn#Hi Vy s.t., b.s.#^aH.#^aLao ng#2010#^a28tr.^b21cm#oanh#Gng sng mun i#Lch s trung i#Vit Nam#Truyn k#Sch thiu nhi#Trn Kht Chn, Danh tng nh Trn, (1370 - 1399)#264578#Nhn vt lch s## 00478000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200120 00348080005000460010007000510020023000580070018000810080005000990090011001040100 00500115011001400120039000700134012002000141020001000161020000900171020001000180 020001500190013000700205#VV10.12883#VV10.12884#20000#Vi?t#959.7013092#^214#Hi Vy#K chuyn Hai B Trng#Hi Vy s.t., b.s.#^aH.#^aLao ng#2010#^a28tr.^b21cm#P .Dung#Gng sng mun i#Danh nhn#Vit Nam#Truyn k#Sch thiu nhi#264579## 00497000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520010007000570020024000640070018000880080005001060090 01100111010000500122011001400127039000700141012002000148020001000168020000900178 020001000187020001500197013000700212#VV10.12885#VV10.12886#20000#Vi?t#K250C#959 .7029092#^214#Hi Vy#K chuyn Nguyn Khuyn#Hi Vy s.t., b.s.#^aH.#^aLao ng#2 010#^a28tr.^b21cm#P.Dung#Gng sng mun i#Danh nhn#Vit Nam#Truyn k#Sch t hiu nhi#264580## 00767000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510010015000560020036000710030052001070070015001590080 00500174009002100179010000500200011001500205015004400220021017400264020000800438 020000900446020000800455039000700463013000700470#VV10.12887#VV10.12888#31000#Vi ?t#GI-108T#330.9597#^214#Ng Thu Qunh#Gio trnh t chc lnh th kinh t#Ti liu hng dn nghin cu v ng dng thc tin#Ng Thu Qunh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a275tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh sch v Pht trin# cp n cc vn l lun chung, ni dung, nguyn tc v cc hnh thc ch yu ca t chc lnh th kinh t. Nghin cu t chc lnh th kinh t a bn tnh Vn h Phc#T chc#Lnh th#Kinh t#P.Dung#264581## 01145000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020021000550030052000760070064001280080005001920090 02100197010000500218011001500223015004400238021036600282020001000648020000800658 02000070066602000090067302000110068200500150069300500170070800500130072500500150 0738005001600753039000700769013000700776#VV10.12889#VV10.12890#33000#Vi?t#GI-10 8T#335.411#^214#Gio trnh trit hc#Ti liu hng dn nghin cu v ng dng t hc tin#B.s.: Trn nh Tho (ch.b.), Nguyn Tin Hng, o Vn Mng...#^aH.#^a Chnh tr Quc gia#2010#^a315tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh sch v Pht tri n#Khi qut chung v trit hc, v th gii quan v th gii quan duy vt bin chng, php bin chng duy vt, l lun nhn thc, l lun v hnh thi kinh t - x hi, giai cp, u tranh giai cp, cch mng x hi trong s vn ng v ph t trin x hi c i khng giai cp, quan im bin chng v tn ti x hi v thc x hi, quan im trit hc v con ngi#Trit hc#Kinh t#X hi#Giai c p#Gio trnh#Trn nh Tho#Nguyn Tin Hng#o Vn Mng#Ng Minh Thun#Nguyn Th Dung#P.Dung#264582## 00895000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380010015000430020054000580030017001120070028001290080005001570090 02100162010000500183011001500188021031700203020000800520020000900528020000800537 020001600545020000600561005001200567039000700579013000700586#VV10.12891#VV10.128 92#Vi?t#QU105L#354#^214#Chu Tin Quang#Qun l nh nc v kinh t ca u ban nh n dn huyn#Sch chuyn kho#Chu Tin Quang, H Huy Ngc#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a256tr.^b21cm#Trnh by mt s vn l lun v thc tin qun l nh nc v kinh t ca u ban nhn dn huyn. Phn tch thc trng cng nhng hn ch v cng tc qun l nc ta hin nay c bit huyn Lm Thao (Ph Th) v Nam Sch (Hi Dng) nhm a ra nhng quan im, gii php hon thin qun l nh nc v knh t#Qun l#Nh nc#Kinh t#U ban nhn dn#Huyn#H Huy Ngc# P.Dung#264583## 00938000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010016000520020077000680030024001450070048001690080 00500217009002100222010000500243011001500248021026100263020000900524020000800533 02000090054102000070055002000110055700500110056800500190057903900070059801300070 0605#VV10.12894#VV10.12893#44000#Vi?t#N116L#305.42#^214#Nguyn nh Tn#Nng l c cn b lnh o qun l cp c s trong vic thc hin quyn ph n#Thc trng v gii php#Nguyn nh Tn, L Tiu La, Trn Th Bch Hng#^aH.#^aChnh tr Q uc gia#2010#^a231tr.^b21cm#Trnh by nhng vn l lun v nng lc thc hin quyn ph n v phn tch thc trng nng lc thc hin quyn ph n, t a ra cc quan im, gii php c bn nhm nng cao nng lc thc hin quyn ph n ca i ng cn b lnh o, qun l cp c s#Nng lc#Qun l#Lnh o#Ph n #B TK TVQG#L Tiu La#Trn Th Bch Hng#P.Dung#264584## 01059000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020073000530030034001260070055001600080005002150090 02100220010000500241011001500246021030900261020000800570020001100578020000700589 02000160059602000090061200500130062100500160063400500130065000500170066300500150 0680039000700695013000700702#VV10.12895#VV10.12896#62000#Vi?t#PH110T#303.44#^21 4#Pht trin x hi v qun l pht trin x hi nc ta thi k i mi#M h nh, thc tin v kinh nghim#inh Xun L (ch.b.), Nguyn Duy Dng, L Xun nh ...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a398tr.^b22cm#Tm hiu nhng m hnh, thc t in v kinh nghim trong qun l pht trin x hi c bit l mt s m hnh c a nc ngoi v rt ra nhng vn c bn, nhng nh hng quan trng cng cc gii php ch yu xy dng m hnh pht trin x hi, qun l pht trin x hi nc ta trong giai on hin nay#Qun l#Pht trin#X hi#Thi k i mi #Vit Nam#inh Xun L#Nguyn Duy Dng#L Xun nh#Trn Thanh Giang#on Minh T un#P.Dung#264585## 00692000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450010018000500020040000680070018001080080005001260090021001310100 00500152011001500157021015300172020001900325020001000344020000900354020000700363 020000900370020000900379039000700388013000700395#VV10.12897#VV10.12898#Vi?t#NH10 0N#321.009597#^214#Nguyn Trng Phc#Nh nc cch mng Vit Nam 1945 - 2010#Ngu yn Trng Phc#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a294tr.^b21cm#Trnh by cc chng ng xy dng v hot ng ca nh nc cch mng Vit Nam cng mt s chuyn v xy dng, bo v nh nc v h thng chnh tr#H thng chnh tr#Hot ng#Xy dng#Bo v#Nh nc#Vit Nam#P.Dung#264586## 00946000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020041000560070048000970080005001450090021001500100005001710110 02600176015004500202021027100247020000800518020000800526020000300534020001000537 00500140054700500130056103900070057400100130058102000070059402000120060101300070 0613#VV10.12899#VV10.12900#Vi?t#L302S#324.2597070959714#^214#Lch s ng b x H Thng 1953 - 2010#B.s.: L Th Tuyt, Ma Khnh Tin, V Vn Phong#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2010#^a250tr., 16tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x H Thng#Ghi li qu trnh xy dng v trng thnh ca ng b v nhn dn H Thng trong 60 nm qua, c th trong cuc khng chin chng Php, chng M c u nc, xy dng v bo v t quc, thc hin ng li i mi, y mnh s ngh ip cng nghip ho, hin i ho t nc#Lch s#ng b#X#H Thng#Ma Khnh Tin#V Vn Phong#P.Dung#L Th Tuyt#i T#Thi Nguyn#264587## 00880000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450010012000500020078000620070054001400080005001940090021001990100 00500220011002500225015004000250021018900290020001400479020001400493020001300507 020001000520039000700530013000700537005001700544005001700561#VV10.12901#VV10.129 02#Vi?t#L302S#324.2597071#^214#Li Duy Mc#Lch s cng tc t chc xy dng n g ca ng b tnh Thi Bnh 1930 - 2010#B.s.: Li Duy Mc, Ng Th Kim Hon, Ho ng Vn Nguyn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a212tr., 21tr.nh^b21cm#TTS ghi: Ban t chc tnh u Thi Bnh#Tng kt v phn nh trung thc, ton din chng ng lch s y kh khn, th thch nhng ht sc v vang trong cng tc t ch c xy dng ng ca ng b tnh Thi Bnh qua cc thi k#Xy dng ng#Cng t c ng#T chc ng#Thi Bnh#P.Dung#264588#Ng Th Kim Hon#Hong Vn Nguyn## 00988000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020041000560070051000970080005001480090021001530100005001740110 02500179015007700204021024100281020000800522020000800530020001000538005001100548 00500150055900500140057400500150058803900070060302000100061002000100062000500130 0630013000700643#VV10.12904#VV10.12903#Vi?t#L302S#324.2597070959747#^214#Lch s ng b x Vnh Long 1930 - 2005#B.s.: L Vnh B, Thi Vn Tuyn, Dng Vn H o...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a279tr., 8tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Vnh Long huyn Vnh Linh, tnh Qung Tr#Khi qut v mnh t, con ngi, ng b v nhn dn x Vnh Long. Qu trnh lnh o ca x trong c ng cuc tin hnh xy dng ch ngha x hi, nh thng chin tranh ph hoi ca quc M, bo v t quc v thc hin cng cuc i mi#Lch s#ng b#Vnh Long#L Vnh B#Thi Vn Tuyn#Dng Vn Ho#Nguyn Vn Su#P.Dung#Vnh Linh#Qu ng Tr#H Xun Hin#264589## 00977000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020047000560070080001030080005001830090021001880100005002090110 02600214015006600240021024500306020000800551020000800559020001000567020000900577 005001500586005001200601005001600613005002000629039000700649013000700656#VV10.12 905#VV10.12906#Vi?t#L302S#324.2597070959711#^214#Lch s ng b thnh ph Lng Sn 1986 - 2005#B.s.: Nguyn Xun t (ch.b.), H T Lng, Nguyn Danh Li, Nguy n Th Hng Mai#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a339tr., 15tr. nh^b21cm#TTS gh i: Ban chp hnh ng b thnh ph Lng Sn. Tnh Lng Sn#Tng kt 20 nm xy d ng v trng thnh ca ng b thnh ph Lng Sn c th trong cng cuc pht t rin kinh t - x hi nhng nm u i mi, thc hin cng nghip ha, hin i ho, gi vng an ninh - quc phng, cng c h thng chnh tr#Lch s#ng b# Thnh ph#Lng Sn#Nguyn Xun t#H T Lng#Nguyn Danh Li#Nguyn Th Hng Ma i#P.Dung#264590## 00758000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020078000540080005001320090021001370100005001580110 01500163021016300178020001000341020000800351020001000359020000400369020001100373 020001000384020000900394020000900403020001800412039000700430013000700437#VV10.12 907#VV10.12908#57000#Vi?t#QU600#343.597#^214#Quy nh php lut v qun l ho t ng ch v thng mi bin gii, ca khu#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a41 8tr.^b21cm#Gii thiu cc vn bn qui phm php lut c lin quan n pht trin v qun l mng li ch thng mi ni a, v hot ng thng mi ti bin g ii, ca khu#Php lut#Qun l#Hot ng#Ch#Thng mi#Bin gii#Ca khu#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#264591## 00709000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020096000430080005001390090021001440100005001650110015001700150 03600185021019500221020002000416020000900436039000700445013000700452020000800459 #VV10.12909#VV10.12910#Vi?t#NH556T#174#^214#Nhng tp th in hnh trong cuc v n ng "Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh"#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2010#^a476tr.^b21cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#Gii thiu nhng k inh nghim, nhng vic lm c th v nhng thnh tch ca mt s tp th in h nh trong cuc vn ng "hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh" trong phm vi c nc#in hnh tin tin#Vit Nam#P.Dung#264592#o c## 00745000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200080 00348080005000420010013000470020057000600070049001170080005001660090021001710100 00500192011001500197021018900212020000800401020000800409020000900417005001400426 005001300440039000700453013000700460#VV10.12911#VV10.12912#91000#Vi?t#079.597#^ 214#o Duy Qut#Tng quan lch s bo ch cch mng Vit Nam 1925 - 2010#Ch.b.: o Duy Qut, Quang Hng, V Duy Thng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a502t r.^b24cm#Gii thiu lch s bo ch cch mng Vit Nam tri di trong mt giai on t nm 1925 - 2010 vi nhiu bin ng lch s, v cng lao ng gp to ln ca nhiu th h cc nh bo Vit Nam#Lch s#Bo ch#Vit Nam# Quang Hng#V Duy Thng#P.Dung#264593## 00666000000000229000450002600110000004100050001108200180001680800050003400200400 00390080012000790090017000910100005001080110015001130150043001280210208001710200 01500379020001000394020000800404020001000412039000700422013000700429#VL10.01509# Vi?t#324.2597070959741#^214#80 nm truyn thng v vang 1930 - 2010#^aThanh Ho# ^aNxb. Thanh Ho#2010#^a108tr.^b27cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio tnh u Thanh Ho# Gii thiu nhng hot ng tiu biu, ton din ca cng tc tuyn gio trong 80 nm qua, cng nhng t liu, nhng hnh nh qu bu v qu trnh xy dng v tr ng thnh ca ban tuyn gio tnh u Thanh Ho#Ban Tuyn gio#Hot ng#Lch s #Thanh Ho#P.Dung#264594## 00685000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020060000460080005001060090018001110100005001290110015001340150 04100149021019700190020001400387020000800401020002000409039000700429013000700436 #VL10.01510#VL10.01511#Vi?t#103H#347.597#^214#i hi thi ua yu nc ngnh ki m st nhn dn ln th IV#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a187tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Kim st Nhn dn ti cao#Tng kt, nh gi kt qu v thnh tch phong tr o thi ua yu nc ca ngnh Kim st nhn dn trong 5 nm qua, v rt ra nhng bi hc kinh nghim, xc nh mc tiu thi ua trong thi gian ti#Vin kim s t#Thi ua#Phong tro yu nc#P.Dung#264595## 01015000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020049000450070059000940080005001530090018001580100005001760110 01500181015001600196021035200212020001000564020000900574020000900583020001900592 00500130061100500160062400500110064000500140065100500100066503900070067501300070 0682#VL10.01512#VL10.01513#Vi?t#T103L#344.01#^214#Ti liu tham kho php lut l ao ng nc ngoi#B.s.: ng c San (ch.b.), Nguyn Vn Phn, o Vn H...#^a H.#^aLao ng X hi#2010#^a211tr.^b26cm#Lu hnh ni b#Mt s vn chung v lao ng, php lut lao ng nc ngoi nh: vic lm, hp ng lao ng, cho th u li lo ng, lao ng khng trn ngy, khng trn tun, lao ng gip vic g ia nh, tho c lao ng tp th, tin lng, thi gian, k lut, an ton lao ng, lao ng n, ngi lao ng khuyt tt v tranh chp, qun l nh nc v lao ng#Php lut#Lao ng#Th gii#Ti liu tham kho#ng c San#Nguyn Vn Phn#o Vn H#Mai c Thin#Ng Hong#P.Dung#264596## 00979000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003008200060 00358080005000410020054000460080005001000090018001050100005001230110015001280210 40500143020000700548020001200555020000900567020001100576020001000587020001100597 039000700608013000700615020001300622015005400635#VL10.01514#VL10.01515#210000#V i?t#621.8#^214#Cm nang c kh - t ng ho - o lng - iu khin#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a341tr.^b26cm#Tng quan mt s kt qu nghin cu mi nht tro ng lnh vc c kh - t ng ho - o lng - iu khin trong v ngoi nc. Gi i thiu cc thnh tu tiu biu, cc sng ch, kt qu nghin cu trin khai v o to nhn lc, kt qu ng dng thnh cng vo sn xut ca cc doanh nghip Vit Nam. Mt s vn bn php qui ca nh nc v pht trin ca ngnh c kh - t ng ho - o lng - iu khin#C kh#T ng ho#o lng#iu khin#Thn h tu#Pht trin#P.Dung#264597#Sch tra cu#TTS ghi: Tp ch Cng nghip - V K hoa hc cng ngh## 01008000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020021000510030027000720070062000990080005001610090 01800166010000500184011001400189015006500203021030300268020001400571020001100585 00500160059600500130061200500140062500500140063900500150065303900070066801300070 0675#VL10.01517#VL10.01516#15000#Vi?t#GI-108T#320#^214#Gio trnh chnh tr#Dn g cho h Trung cp ngh#B.s.: Nguyn nh c, Phm Xun M (ch.b.), Ng Vn L ng...#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a71tr.^b27cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng b inh v X hi. Tng cc dy ngh#Gii thiu v i tng, nhim v, chc nng m n hc chnh tr, v s hnh thnh v pht trin ca ch ngha Mc-Lnin, ch ngh a x hi v qu ln ch ngha x hi Vit Nam, t tng v tm gng o c H Ch Minh, ng li pht trin kinh t ca ng, giai cp cng nhn v cn g on Vit Nam#Chnh tr hc#Gio trnh#Nguyn nh c#Phm Xun M#Ng Vn L ng#V Ngc Lng#Phng Th Hin#P.Dung#264598## 01008000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020029000510030042000800070058001220080005001800090 01800185010000500203011001500208015006500223021024400288020001700532020001100549 00500170056000500160057700500140059300500160060700500150062303900070063802000180 0645013000700663#VL10.01518#VL10.01519#36000#Vi?t#GI-108T#796#^214#Gio trnh g io dc th cht#Dng cho h Cao ng ngh, Trung cp ngh#B.s.: Nguyn Trng H i, Lng Kim Chung, V Diu Huyn...#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a211tr.^b27cm# TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi. Tng cc dy ngh#Nhng kin thc c bn v l lun v phng php gio dc th cht trong cc trng dy ngh, v gii thiu mt s mn th thao trng tm trong chng trnh ging dy nh: i n kinh, th dc, bi, cc mn bng km theo mt s chuyn b sung#Th dc th thao#Gio trnh#Nguyn Trng Hi#Lng Kim Chung#V Diu Huyn#Phm Xun Thnh# Nguyn Vn Th#P.Dung#Gio dc th cht#264599## 01024000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020021000510030026000720070062000980080005001600090 01800165010000500183011001500188015006500203021031900268020001400587020001100601 00500160061200500130062800500140064100500140065500500150066903900070068401300070 0691#VL10.01520#VL10.01521#25000#Vi?t#GI-108T#320#^214#Gio trnh chnh tr#Dn g cho h Cao ng ngh#B.s.: Nguyn nh c, Phm Xun M (ch.b.), Ng Vn Ln g...#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a171tr.^b27cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng b inh v X hi. Tng cc dy ngh#Trnh by nhng kin thc c bn v trit hc M c - Lnin v t tng H Ch Minh nh: Ch ngha duy vt khoa hc, nguyn l v quy lut ca php bin chng, con ngi, x hi, giai cp, ch ngha t bn, ch ngha x hi, t tng H Ch Minh, ng li, chnh sch kinh t, x hi, ngo i giao ca ng v nh nc...#Chnh tr hc#Gio trnh#Nguyn nh c#Phm Xu n M#Ng Vn Lng#V Ngc Lng#Phng Th Hin#P.Dung#264600## 00916000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010014000520020055000660070027001210080018001480090 03500166010000500201011001500206015006900221021026400290020000900554020000800563 020000800571020000900579005001200588039000700600013000700607#VL10.01522#VL10.015 23#29000#Vi?t#T450C#623.82#^214#V Trng Canh#T chc v qun l sn xut trong cng nghip tu thu#V Trng Canh, V Anh Dng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Qu c gia Tp. H Ch Minh#2010#^a218tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Tm hiu qu trnh hnh thnh v pht trin ngnh ng tu Vit Nam qua cc khu qun tr sn xut, quan h cung cu, cnh tranh, nng sut, d ton, hp ng, cng ngh nhm, hoch nh v tin sn xut, k im sot sn xut, vt t v t chc sa cha tu thu#Sn xut#Qun l#T chc# Tu thu#V Anh Dng#P.Dung#264601## 00916000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510020121000560070038001770080005002150090018002200100 00500238011001500243021026400258020000900522020001400531020001600545020000900561 020001300570005000900583005000800592039000700600013000700607#VL10.01524#VL10.015 25#298000#Vi?t#H103T#344.59702#^214#254 cu hi p tnh hung v ch bo hi m x hi - bo him y t mi nht nm 2010 v cc vn bn hng dn thi hnh#S. t., h thng ho: Qu Long, Kim Th#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a529tr.^b28cm#H ng dn x l tnh hung v ch bo him x hi bt buc, bo him x hi t nguyn, bo him x hi tht nghip, ch bo him y t v nhng qui nh mi v qun l, thc hin ch ch bo him x hi, tht nghip, hu tr, y t , thai sn, t tut...#Qui nh#Bo him y t#Bo him x hi#Vit Nam#Sch hi p#Qu Long#Kim Th#P.Dung#264602## 01040000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820007000428080005000490020169000540070038002230080005002610090018002660100 00500284011001500289021036100304020000800665020001800673020002000691020000800711 005000900719005000800728039000700736013000700743#VL10.01526#VL10.01527#298000#V i?t#NH556V#363.19#^214#Nhng vn c bn v v sinh an ton thc phm i vi sc kho ca con ngi - h thng quy chun k thut quc gia v ph gia thc ph m v v sinh an ton thc phm#S.t., h thng ho: Qu Long, Kim Th#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a547tr.^b28cm#Gii thiu nhng kin thc ph thng v v sinh an ton thc phm v k nng v cng tc qun l v sinh an ton thc phm. Ch nh sch, php lut v qun l cht lng, v sinh an ton thc phm. H thng qu i chun k thut quc gia v ph gia thc phm v v sinh an ton thc phm. Qui nh mi v qun l, thanh tra, kim nghip v v sinh an ton thc phm#An to n#V sinh thc phm#Tiu chun k thut#Ph gia#Qu Long#Kim Th#P.Dung#264603## 00908000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460020057000510030071001080070028001790080005002070090 01800212010000500230011001500235021026400250020000800514020000900522020001100531 020001000542020001000552020000900562005000900571039000700580013000700587#VL10.01 528#VL10.01529#325000#Vi?t#TR312T#382#^214#Trnh t, th tc khai bo - kim tr a, gim st hi quan#Hng dn k thut nghip v trong hot ng kinh doanh xu t nhp khu#Hng Anh s.t., h thng ho#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a607tr.^b28 cm#Hng dn th tc hi quan i vi tng loi hnh xut nhp khu, phn loi h ng ho, xc nh xut x hng ho, phng php xc nh tr gi hi quan, p d ng mc thu i vi hng ho xut nhp khu. Kim tra, gim st hng ho khu th ng quan v sau thng quan#Th tc#Hi quan#Kinh doanh#Xut khu#Nhp khu#Vit Nam#Hng Anh#P.Dung#264604## 00957000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820012000418080005000530020067000580070031001250080005001560090018001610100 00500179011001500184021035700199020000900556020001000565020000800575020000800583 020000700591020001000598020000900608005001200617039000700629013000700636#VL10.01 530#VL10.01531#295000#Vi?t#C120N#324.2597071#^214#Cm nang cng tc t chc, qu n l v pht trin chi b, ng vin#Khi Nguyn s.t., h thng ho#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a522tr.^b27cm#Gm nhng cu hi p v vic kt np ng vin, cng tc t chc, hot ng, qun l v pht trin chi b, ng b. Cc qui n h mi v qun l, kim tra, gim st, k lut, thi ua khen thng ca c s n g v ng vin. Cc mu vn bn dng cho chi b, ng b v k hoch i hi n g b cc cp tin ti i hi i biu ton quc ln th XI ca ng#Qui nh#Ho t ng#T chc#Qun l#Chi b#ng vin#Vit Nam#Khi Nguyn#P.Dung#264605## 00980000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020101000540070027001550080005001820090018001870100 00500205011001500210021033200225020001000557020001000567020000800577020001000585 02000100059502000050060502000130061000500080062303900070063101300070063802000090 0645#VL10.01532#VL10.01533#295000#Vi?t#C120N#343.597#^214#Cm nang nghip v k ton - kim ton ti chnh - thu dnh cho cc loi hnh doanh nghip nm 2010# B Minh s.t., h thng ho#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a558tr.^b27cm#Gii thiu nhng qui nh mi nht v ng k doanh nghip, chnh sch u i, h tr ca nh nc nhm tho g kh khn, kch thch pht trin doanh nghip, qui nh v kim ton, k ton, ch khu hao ti sn c nh, qun l ti chnh, c phn ho doanh nghip, chnh sch thu, ch lao ng, tin lng trong doanh nghi p#Php lut#Nghip v#K ton#Kim ton#Ti chnh#Thu#Doanh nghip#B Minh#P.Du ng#264606#Vit Nam## 01095000000000313000450002600110000002600110001101400050002204100050002718100060 00320820010000388080005000480020127000530070033001800080005002130090018002180100 00500236011001500241021044000256020000900696020000800705020001000713020001000723 020000400733020000700737013000700744005001400751039000700765020000900772#VL10.01 534#VL10.01535#295#Vi?t#H561D#346.59704#^214#Hng dn mi nht v qun l quy hoch th, qun l khng gian kin trc, cnh quan, nh , cc cng trnh th nm 2010#Tng Th Bnh s.t., h thng ho#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a529t r.^b28cm#Gii thiu lut qui hoch th v chin lc pht trin th Vit N am n nm 2025. Qui chun k thut quc gia cc cng trnh h tng k thut th. Hng dn qun l c s h tng, khng gian xy dng ngm th, nh , qu n l qui hoch th, khng gian kin trc, cnh quan th v ti chnh tron g cng tc pht trin th. X l vi phm trt t xy dng th, qun l cn g trnh h tng k thut, qun l nh v cng s#Qui nh#Qun l#Qui hoch#Kin trc#Nh# th#264607#Tng Th Bnh#P.Dung#Vit Nam## 00880000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370010013000420020059000550030040001140070019001540080005001730090 01800178010000500196011001500201015007200216021026900288013000700557020001200564 020000700576020001000583020000900593#VL10.01536#VL10.01537#Vi?t#C455N#338#^214# Vn Chin#Cng nghip Vit Nam tim nng: Tim nng v c hi u t#Potential s and investment opportunities# Vn Chin ch.b.#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a 520tr.^b29cm#TTS ghi: B Cng thng. Trung tm Thng tin Cng nghip v Thng mi#Gii thiu tim nng, trin vng u t cc ngnh cng nghip Vit Nam v c hnh sch, qui hoch, nh hng pht trin cng nghip n nm 2020 cng cc m c tiu, chng trnh, vng kinh t trng im quc gia. Nghin cu tim lc cng nghip tp on, tng cng ty...#264608#Cng nghip#u t#Tim nng#Vit Nam## 01096000000000361000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490010015000540020101000690030022001700070059001920040 07600251008000500327009001100332010000500343011001500348015003700363021021000400 02000100061002000160062002000090063600500150064500500150066000500160067500500140 0691005001500705039000700720013000700727#VL10.01538#VL10.01539#320000#Vi?t#T310 H#345.597#^214#Trn Minh Hin#Tm hiu B lut Hnh s nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam v nhng vn bn hng dn thi hnh#Bnh lun v ch gii#Trn Mi nh Hin (ch.b.), c Hng H, Trnh Tin Vit...#Ti bn chnh l theo lu t sa i b sung mt s iu ca BLHS nm 2009#^aH.#^aLao ng#2010#^a877tr.^b2 7cm#TTS ghi: Hc vin Cnh st Nhn dn#Phn tch mt s nt khi qut v lch s hnh thnh v pht trin ca Lut hnh s Vit Nam qua cc thi k. Bnh lun , ch gii cc quy nh trong B lut hnh s nm 1999 v nhng vn bn hng d n thi hnh#Php lut#B lut hnh s#Vit Nam#Trn Minh Hin# c Hng H#Trn h Tin Vit#ng Thu Hin#ng Th Thanh#P.Dung#264609## 00627000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020013000580070047000710080005001180090011001230100 00500134011001500139015005000154020001700204020000900221020000400230005001700234 005001000251005001500261005001000276005001300286039000700299013000700306#VN10.03 693#VN10.03694#50000#Vi?t#TH460H#895.9221008#^214#Th Hip Ho#Nguyn Xun Min , L Duy L, Nguyn Vn Thi...#^aH.#^aLao ng#2010#^a236tr.^b19cm#TTS ghi: Cu lc b th Vit Nam. Huyn Hip Ho#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nguyn Xun M in#L Duy L#Nguyn Vn Thi#Thanh Cm# Hanh Khoa#P.Dung#264610## 00462000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010012000540020014000660030023000800070012001030080 00500115009001100120010000500131011001500136020001800151020000900169020000400178 039000700182013000700189#VN10.03695#VN10.03696#25000#Vi?t#C100T#895.9221#^214#N guyn Diu#C tm i hc#Th vit cho thiu nhi#Nguyn Diu#^aH.#^aLao ng#2010 #^a107tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#P.Dung#264611## 00426000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010012000470020013000590030009000720070012000810080005000930090 01100098010000500109011001400114020001700128020000900145020000400154039000700158 013000700165#VN10.03697#VN10.03698#Vi?t#H561C#895.9221#^214#Trung Thnh#Hng c ph#Th tnh#Trung Thnh#^aH.#^aLao ng#2010#^a88tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#P.Dung#264612## 00431000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010009000550020009000640030004000730070009000770080 00500086009001100091010000500102011001400107020001700121020000900138020000400147 039000700151013000700158#VN10.03699#VN10.03700#20000#Vi?t#V126V#895.92214#^214# Trn By#Vy vng#Th#Trn By#^aH.#^aLao ng#2010#^a51tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#264613## 00796000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410010012000460020022000580030007000800070026000870040013001130080 00500126009001100131010000500142011001500147021023900162020001700401020001200418 020001400430020000900444020000700453039000700460013000700467005000800474#VN10.03 701#VN10.03702#Vi?t#K600N#959.704#^214#Chu Vn Tn#K nim cu quc qun#Hi k# Chu Vn Tn ; Ngc T ghi#In ln th 4#^aH.#^aLao ng#2010#^a252tr.^b19cm#Ghi l i nhng hnh nh sinh ng v mt qun i cch mng vi nhiu cuc chin u k in cng, gian kh, hy sinh trong sut hai cuc khng chin trng k, gp phn vit nn nhng trang s ho hng u tin ca Qun i nhn dn Vit Nam#Vn h c hin i#Khng chin#Cu quc qun#Vit Nam#Hi k#P.Dung#264614#Ngc T## 00663000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520010015000570020022000720030047000940070015001410080 00500156009001100161010000500172011001500177021012000192020001800312020001100330 020000900341020000900350039000700359013000700366#VN10.03703#VN10.03704#30000#Vi ?t#D107T#959.7024092#^214#Phng Vn Khai#Danh tng triu Trn#Trong cc cuc kh ng chin chng Nguyn - Mng#Phng Vn Khai#^aH.#^aLao ng#2010#^a159tr.^b19cm #Khc ho chn dung cc danh tng triu Trn, v ti nng, c , c nhng tm t v dn v nc... ca cc danh tng#Lch s trung i#Danh tng#Nh Trn#V it Nam#P.Dung#264615## 00912000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460010012000510020029000630030015000920070095001070080005002020090 01100207010000500218011001300223021015100236020000800387020000800395020001000403 02000100041302000070042302000100043000500150044000500150045500500220047000500110 0492005000900503005001200512039000700524013000700531#VN10.03705#VN10.03706#Vi?t# CH300L#390.0959734#^214#Bi B Tun#Ch Linh vi vn ho x ng#Sch bin kho# Nguyn Duy Qu, Nguyn Hu Qu, Nguyn Th Chn Qunh... ; Bi B Tun ch.b., s. t., tuyn chn#^aH.#^aLao ng#2010#^a309tr.^bcm#Gii thiu dng chy vn ho v i b dy truyn thng ca t Ch Linh - Hi Dng nh cc danh nhn ni ting, cc di tch v phong tc l hi c sc#Lch s#Vn ho#Danh nhn#Phong tc#L h i#Hi Dng#Nguyn Duy Qu#Nguyn Hu Qu#Nguyn Th Chn Qunh#L Hi Nam#Bi Min#Bi B Tun#P.Dung#264616## 00698000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460010013000510020045000640070037001090080005001460090011001510100 00500162011001400167021014100181020001600322020001700338020000500355020000700360 020001000367005001700377039000700394013000700401#VN10.03707#VN10.03708#Vi?t#CH50 1#390.0959741#^214# Hoi Tin#Cha t Tin v l hi cu ng truyn thng#B. s.: Hoi Tin, Trng nh Dng#^aH.#^aLao ng#2010#^a51tr.^b19cm#Gii thiu di tch, lch s, vn ho, thng cnh cha t Tin (thuc tnh Thanh Ho) v c c hot ng l hi Cu Ng truyn thng Lch Bng#Di tch lch s#Vn ho dn g ian#Cha#L hi#Thanh Ho#Trng nh Dng#P.Dung#264617## 00471000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510010012000560020025000680030012000930070012001050080 00500117009001100122010000500133011001500138020001700153020000900170020001200179 039000700191013000700198#VN10.03710#VN10.03709#50000#Vi?t#B300V#895.922334#^214 #Nguyn Hng#B v. Nhng ngy th u#Tiu thuyt#Nguyn Hng#^aH.#^aLao ng#20 10#^a326tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#P.Dung#264618## 00904000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200110 00358080005000460020028000510030015000790070057000940080005001510090011001560100 00500167011001500172015007200187021020400259020001900463020000800482020001100490 02000090050100500120051000500140052200500150053600500130055103900070056401300070 0571#VN10.03711#VN10.03712#Vi?t#GI-103C#305.509597#^214#Giai cp cng nhn Vit Nam#Sch tham kho#L Thanh H, Phan Minh Qu, ng Quang Hp, V Minh Tin#^aH. #^aLao ng#2010#^a316tr.^b19cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam. Vin Cng nhn v Cng on#Tp hp cc chuyn nghin cu v l lun, thc trng giai cp cng nhn Vit Nam hin nay, xu hng vn ng v cc gii php pht tr in giai cp cng nhn Vit Nam n nm 2020 v nhng nm tip theo#Giai cp cn g nhn#L lun#Pht trin#Vit Nam#L Thanh H#Phan Minh Qu#ng Quang Hp#V M inh Tin#P.Dung#264619## 00469000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010015000560020017000710030012000880070015001000080 00500115009001100120010000500131011001500136020001700151020000900168020001200177 039000700189013000700196#VN10.03713#VN10.03714#50000#Vi?t#TR513S#895.92232#^214 #V Trng Phng#Trng s c c#Tiu thuyt#V Trng Phng#^aH.#^aLao ng#2010 #^a332tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#P.Dung#264620## 00678000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020021000550070021000760080005000970090011001020100 00500113011001500118021020000133020000800333020000900341020001100350020000900361 039000700370013000700377005001600384#VN10.03715#VN10.03716#25000#Vi?t#NG558X#37 0.9597#^214#Ngi xa khuyn hc#Nguyn Khc Tu b.s.#^aH.#^aLao ng#2010#^a171 tr.^b19cm#Gii thiu nhng nt c bn nht v lch s gio dc, thi c v khuyn hc ca nc ta thi xa vi mt gc nhn tiu tiu, th v v cc s kin quan trng cng nh chn dung nhng nhn ti t nc#Lch s#Gio dc#Khuyn hc#Vi t Nam#P.Dung#264621#Nguyn Khc Tu## 00859000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380010016000430020054000590030054001130070032001670040018001990080 00500217009001800222010000500240011001400245021025800259020000800517020001200525 005000900537039000700546013000700553020000900560#VN10.03717#VN10.03718#10000#Vi ?t#649#^214#Thun Nghi Oanh#99 cch chm sc tr dnh cho b m sinh con u ln g#Xoa bp tr s sinh - th hin tnh yu thng ca m#B.s.: Thun Nghi Oanh, K in Vn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a75tr.^b19cm#Tm hiu v li ch ca vic xoa bp v qu trnh thc hin cc liu php xoa bp vo nhng c im trn c th tr s sinh, nhm th hin tnh thng yu gia m v b, g ip b cm nhn c s che ch, bo v an ton quen dn vi mi trng xung quanh#Xoa bp#Tr s sinh#Kin Vn#P.Dung#264622#Chm sc## 00797000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010012000490020017000610290033000780070087001110080 00500198009001100203010000500214011001600219021015400235020001000389020001100399 020000800410005001700418005001600435005001800451039000700469013000700476#VN10.03 719#VN10.03720#72000#Vi?t#T550#433#^214#Nguyn Bch#T in c Vit#Worterbuc h Deutsch Vietnamesisch#B.s.: Nguyn Bch, Nguyn Thu Hng, Nguyn Hu on ; S a cha, h.: Andreas Reinecke#^aH.#^aLao ng#2010#^a1310tr.^b16cm#Gii thiu k hong 75.000 t, thnh ng v v d ting c trong i sng v nhiu lnh vc x hi. Cc mc t c sp xp theo trt t ch ci ting c#Ting c#Ting Vi t#T in#Nguyn Thu Hng#Nguyn Hu on#Reinecke, Andreas#P.Dung#264623## 00887000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010014000530020041000670030095001080070020002030080 00500223009002100228010000500249011001500254021025200269020002200521020000800543 039000700551013000700558015004400565#VN10.03721#VN10.03722#20000#Vi?t#B105V#378 .007#^214#Ng Don Vnh#Bn v phng php ging dy bc i hc#Ti liu tham k ho phc v vic ging dy i vi ging vin Hc vin Chnh sch v Pht trin# Ng Don Vnh ch.b.#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a119tr.^b15cm# cp n cc vn c bn ca phng php ging dy bc i hc nh yu cu i vi ging d y, quan nim v phng php ging dy, yu cu i vi ging vin v sinh vin trong qu trnh ging dy, cc nguyn tc c bn ca ging dy bc i hc...#Ph ng php ging dy#i hc#P.Dung#264624#TTS ghi: Hc vin Chnh sch v Pht trin## 00607000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520010015000570020025000720070015000970080005001120090 02100117010000500138011002400143021010000167020001200267020001700279020000900296 020001000305039000700315013000700322#VN10.03723#VN10.03724#19000#Vi?t#NH460M#95 9.704092#^214#Trn Vit Hon#Nh mi ngy sinh Bc H#Trn Vit Hon#^aH.#^aChn h tr Quc gia#2010#^a87tr., 3tr. nh^b19cm#Ghi li mt s chuyn k v ngy sin h ca Bc v th, in ca Ngi cm n ng bo nhn ngy sinh#H Ch Minh#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#P.Dung#264625## 00805000000000229000450002600110000002600110001104100050002208200120002780800050 00390010017000440020089000610070017001500080005001670090021001720100005001930110 01400198021031700212020001800529020001400547039000700561013000700568#VN10.03725# VN10.03726#Vi?t#324.2597071#^214#Nguyn Ph Trng#Cng lnh chnh tr - ngn c t tng l lun ch o s nghip cch mng ca chng ta#Nguyn Ph Trng#^aH. #^aChnh tr Quc gia#2010#^a95tr.^b19cm#H thng nhng quan im l lun chnh tr c bn ca ng c th hin trong cc bn cng lnh Chnh tr t nm 1930 n nay. S pht trin nhn thc ca ng qua cc giai on cch mng. Nhng nh hng b sung, pht trin, hon thin quan im, ng li ca ng trn con ng xy dng v pht trin t nc#L lun chnh tr#Xy dng ng#P.Dung#264 626## 00553000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020052000530080005001050090021001100100005001310110 01500136021008900151020001000240020000800250020000900258020001800267039000700285 013000700292#VN10.03727#VN10.03728#38000#Vi?t#L504D#343.597#^214#Lut du lch n m 2005 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a334tr.^b1 9cm#Gii thiu ton vn Lut du lch nm 2005 v mt s vn bn php lut hng dn thi hnh#Php lut#Du lch#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#264627## 00698000000000277000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020019000540080005000730090018000780100005000960110 01400101015004800115021017800163020001000341020000900351020000900360020001800369 039000700387020001900394013000700413#VN10.03730#VN10.03729#8000#Vi?t#L504N#346. 59701#^214#Lut nui con nui#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a39tr.^b19cm#Tn sch ngoi ba: Tm hiu lut nui con nui#Gii thiu mt s iu quy nh v nui con nui trong nc, nui con nui c yu t nc ngoi, trch nhim ca cc c quan nh nc v nui con nui v cc iu khon thi hnh#Php lut#Con nui#Vi t Nam#Vn bn php lut#P.Dung#Lut nui con nui#264628## 00689000000000253000450002600110000002600110001101400060002204100050002808200080 00338080005000410020033000460080005000790090018000840100005001020110014001070150 06200121021018600183020001000369020001500379020000900394020001800403039000700421 013000700428#VN10.03731#VN10.03732#8000#Vi?t#346.597#^214#Lut ngn hng nh n c Vit Nam#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a39tr.^b19cm#Tn sch ngoi ba: Tm hi u lut ngn hng nh nc Vit Nam#Gii thiu mt s iu quy nh v t chc v hot ng ca ngn hng nh nc, cc vn v ti chnh k ton, thanh tra gim st ngn hng, kim ton ni b, cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut ng n hng#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#264629## 00769000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020038000540080005000920090018000970100005001150110 01400120015006200134021019500196020001000391020001000401020000900411020001800420 039000600438020002000444013000700464020000800471#VN10.03733#VN10.03734#5000#Vi? t#L504T#343.59705#^214#Lut thu s dng t phi nng nghip#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a18tr.^b19cm#Tn sch ngoi ba: Tm hiu lut s dng t phi nng ng hip#Gii thiu mt s iu quy nh v cn c tnh thu, ng k, khai, tnh v np thu, min thu, gim thu v mt s iu khon thi hnh c quy nh tron g Lut thu s dng t phi nng nghip#Php lut#Lut thu#Vit Nam#Vn bn ph p lut#TDung#t phi nng nghip#264630#S dng## 00923000000000277000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020046000540080005001000090018001050100005001230110 01400128015007500142021035700217020001000574020001100584020000900595020001800604 039000600622013000700628020001000635#VN10.03735#VN10.03736#8000#Vi?t#L504S#343. 59709#^214#Lut s dng nng lng tit kim v hiu qu#^aH.#^aLao ng X hi# 2010#^a43tr.^b19cm#Tn sch ngoi ba: Tm hiu lut s dng nng lng tit ki m v hiu qu#Gii thiu mt s iu quy nh v s dng nng lng tit kim v hiu qu trong sn xut cng nghip, trong xy dng, chiu sng cng cng, tron g giao thng vn ti, sn xut nng nghip, hot ng dch v v h gia nh, t rong d n u t, c quan, n v s dng ngn sch nh nc... c quy nh t rong Lut s dng nng lng tit kim v hiu qu#Php lut#Nng lng#Vit Nam #Vn bn php lut#TDung#264631#Tit kim## 00812000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020026000550080005000810090018000860100005001040110 01500109015005500124021027900179020001000458020000900468020000900477020001800486 039000600504020001700510013000700527#VN10.03737#VN10.03738#22000#Vi?t#L504C#346 .59707#^214#Lut cc t chc tn dng#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a139tr.^b19cm #Tn sch ngoi ba: Tm hiu lut cc t chc tn dng#Gii thiu mt s iu q uy nh v giy php, t chc, qun tr, iu hnh ca t chc tn dng; hot ng ca t chc tn dng; vn phng i din ca t chc tn dng nc ngoi v t chc nc ngoi khc c hot ng ngn hng... c quy nh trong Lut cc t chc tn dng#Php lut#Tn dng#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung#T chc tn d ng#264632## 00816000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020023000550080005000780090018000830100005001010110 01400106015005200120021030500172020001000477020000900487020001800496039000600514 020002300520013000700543#VN10.03739#VN10.03740#12500#Vi?t#L504A#344.59704#^214# Lut an ton thc phm#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a67tr.^b19cm#Tn sch ngoi ba: Tm hiu lut an ton thc phm#Gii thiu ni dung ca Lut an ton thc p hm bao gm cc quy nh v quyn v ngha v ca t chc, c nhn trong bo m an ton thc phm, iu kin bo m an ton thc phm trong sn xut, kinh doa nh thc phm, chng nhn c s iu kin an ton thc phm trong sn xut, ki nh doanh thc phm...#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung#Lut an ton th c phm#264633## 00775000000000277000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020015000540080005000690090018000740100005000920110 01400097015004400111021026700155020001000422020001000432020000900442020001800451 039000600469020001500475013000700490#VN10.03741#VN10.03742#8500#Vi?t#L504B#343. 59709#^214#Lut bu chnh#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a42tr.^b19cm#Tn sch ngo i ba: Tm hiu lut bu chnh#Gii thiu mt s iu quy nh ca Lut bu ch nh v cung ng v s dng dch v bu chnh; u t kinh doanh dch v bu chnh ; cht lng gi cc dch v bu chnh; quyn v ngha v ca doanh nghip cung ng dch v bu chnh, ngi s dng dch v bu chnh...#Php lut#Bu chnh#V it Nam#Vn bn php lut#TDung#Lut bu chnh#264634## 00899000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010016000530020032000690070037001010040018001380080 01800156009003500174010000500209011001500214015007500229005001200304013000700316 021022900323020001400552020001400566020001100580039000600591#VL10.01540#VL10.015 41#25000#Vi?t#GI-108T#519.2#^214#Nguyn nh Huy#Gio trnh xc sut v thng k #Nguyn nh Huy (ch.b.), u Th Cp#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a199tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia th nh ph H Ch Minh. Trng i hc Bch Khoa#u Th Cp#264635#Trnh by khi q ut v xc sut, i lng ngu nhin, vect ngu nhin, cc c trng ca i l ng ngu nhin, cc quy lut phn phi, l thuyt mu, l thuyt c lng, ki m nh gi thit thng k, tng quan v hi quy mu#Ton xc sut#Ton thng k #Gio trnh#TDung## 00944000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490010015000540020053000690030029001220070031001510040 01800182008001800200009003500218010000500253011001400258015007500272005001500347 01300070036202101450036902000070051402000100052102000080053102000180053902000200 0557020001100577039000600588#VL10.01542#VL10.01543#14000#Vi?t#QU100T#660.076#^2 14#Nguyn Vn Lc#Qu trnh v thit b cng ngh ho hc v thc phm#Bi tp c c qu trnh c hc#Nguyn Vn Lc, Hong Minh Nam#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a92tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Q uc gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Bch Khoa#Hong Minh Nam#264636#G m cc bi tp v vn chuyn cht lng, cht kh, lng, lc ly tm v khuy trn cht lng ca qu trnh c hc trong cng ngh ho - thc phm#C hc#Qu trnh# Bi tp#Cng ngh ho hc#Cng ngh thc phm#Gio trnh#TDung## 00910000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010014000550020040000690070053001090040018001620080 01800180009003500198010000500233011001500238015007500253005001300328005001600341 01300070035702101260036402000090049002000090049902000180050802000090052602000080 0535020001100543039000600554#VV10.12913#VV10.12914#17000#Vi?t#H561D#623.80285#^ 214#V Trng Cang#Hng dn s dng phn mm thit k tu#V Trng Cang (ch.b.), Trn Vn To, on Minh Thin#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Qu c gia Tp. H Ch Minh#2010#^a177tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Bch Khoa#Trn Vn To#on Minh Thin#264637#Hng d n cch s dng v thc hnh 3 modun Maxsurf, HydroMax v WorkShop trong b phn mm MAXSURF dng thit k tu thu#Tu thu#Thit k#Phn mm my tnh#ng d ng#Tin hc#Gio trnh#TDung## 00934000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500010015000550020012000700070015000820040040000970080 01800137009003500155010000500190011001500195015007500210013000700285021027300292 020000700565020002600572020001100598039000600609020001700615#VV10.12915#VV10.129 16#17000#Vi?t#GI-467C#910.285#^214#Trn Trng c#GIS cn bn#Trn Trng c#T i bn ln th 1, c sa cha, b sung#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a200tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Bch Khoa#264638#Gii thiu tng quan v h thng thng tin a l GIS: h thng to , m hnh v cu trc d liu khng gian, m hnh d liu thuc tnh, nhp d liu khng gian, cht lng d liu, phn tch d liu, m hnh v m hnh ho trong GIS, xy dng h thng thng tin a l#a l#H thn g thng tin a l#Gio trnh#TDung#Tin hc ng dng## 00885000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010018000490020035000670070051001020040018001530080 01800171009003500189010000500224011001500229015007500244005001600319005001500335 01300070035002101480035702000160050502000110052102000100053202000110054203900060 0553#VV10.12917#VV10.12918#12000#Vi?t#K600T#547#^214#Trn Th Vit Hoa#K thut thc hnh tng hp hu c#Trn Th Vit Hoa, Phm Thnh Qun, Trn Vn Thnh#T i bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a131t r.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Bch K hoa#Phm Thnh Qun#Trn Vn Thnh#264639#Gii thiu nhng k nng thc hnh cc th nghim hu c, cc phn ng tng hp hu c, ba chuyn tng hp hu c, phn tch cc hp cht hu c#Tng hp hu c#Ho hu c#Thc hnh#Gio trnh#TD ung## 00859000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010012000530020020000650070057000850220005001420080 01800147009003500165010000500200011001500205015006900220021014800289020001000437 02000080044700500140045500500210046903900060049000400180049601300070051400500120 0521#VV10.12919#VV10.12920#10000#Vi?t#B103T#621.319#^214#Phm Th C#Bi tp m ch in I#Phm Th C (ch.b.), L Minh Cng, Trng Trng Tun M#Ph.1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a126tr.^b21cm#TTS ghi: i h c Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch Khoa#Gii thiu cc bi tp v mch in, mch xc lp iu ho, bi tp v cc phng php phn tch mch, mch ba pha, mch hai ca km theo p n#Mch in#Bi tp#L Minh Cng#Trng Trng Tun M#TDung#Ti bn ln th 3#264640#Phm Th C## 00554000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010012000500020044000620030012001060070034001180080 00500152009003600157010000500193011001500198020001700213020000300230020001200233 006001600245013000700261019000800268#VV10.12921#VV10.12922#34000#Vi?t#NH556C#81 3#^214#Giles, Gail#Nhng c gi cht khng bao gi vit th#Tiu thuyt#Gail Gales ; Nguyn Th Thu dch#^aH.#^aCng ty sch Bch Vit ; Lao ng#2010#^a167 tr.^b20cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Nguyn Th Thu#264641#Dch M## 01159000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020072000490070080001210080005002010090018002060100 00500224011001500229015006500244005001500309005001900324005001600343005001900359 013000700378021043000385020000700815020001400822020000300836039000600839#VV10.12 923#VV10.12924#46000#Vi?t#M458S#301#^214#Mt s vn l lun v thc tin v x hi dn s Lin minh chu u#inh Cng Tun (ch.b.), Trn Th Thu Huyn, i nh Cng Hong, inh Th Ngc Linh#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a246tr.^b21cm#TT S ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu chu u#inh Cng Tun#Tr n Th Thu Huyn#inh Cng Hong#inh Th Ngc Linh#264642#Khi qut nhng l lu n c bn v x hi dn s v qu trnh hnh thnh, pht trin, hot ng ca x hi dn s cp ton cu v khu vc Lin minh chu u. Phn tch x hi dn s mt s quc gia in hnh ca Lin minh chu u nh c, Php, Thu in, Lin h ip Anh, mt s quc gia trong khu vc Trung, ng u. nh gi nhng mt tch c c v tiu cc, xu th pht trin ca x hi dn s Lin minh chu u trong t ng lai#X hi#X hi dn s#EU#TDung## 00813000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410010018000460020026000640290036000900070042001260220004001680080 00500172009001100177010000500188011001500193006001700208013000700225005001800232 021023000250020000900480020000800489020000800497039000600505#VV10.12925#VV10.129 26#Vi?t#GI-103T#294.3#^214#Pabongka Rinpoche#Gii thot trong lng tay#Liberatio n in the palm of your hand#Pabongka Rinpoche ; Thch n Tr Hi dch#T.1#^aH.#^a Thi i#2010#^a702tr.^b21cm#Thch n Tr Hi#264643#Pabongka Rinpoche#Tp hp c c bi thuyt ging ca Ngi Pabongka Rinpoche ch r nhng cch thc n gin v c th nht chun b cho thin, php i s Du-gi v s pht b- tm, gi p mi ngi c th p dng cc php mn tu tp ca o Pht#o Pht#Gio l#Tu hnh#TDung## 00833000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100080 00350820006000438080005000490010018000540020026000720290036000980070042001340220 00400176008000500180009001100185010000500196011001500201006001700216013000700233 005001800240021023000258020000900488020000800497020000800505039000600513#VV10.12 927#VV10.12928#220000#Vi?t#GI-103T#294.3#^214#Pabongka Rinpoche#Gii thot tron g lng tay#Liberation in the palm of your hand#Pabongka Rinpoche ; Thch n Tr Hi dch#T.2#^aH.#^aThi i#2010#^a427tr.^b21cm#Thch n Tr Hi#264644#Pabongk a Rinpoche#Tp hp cc bi thuyt ging ca Ngi Pabongka Rinpoche ch r nhng cch thc n gin v c th nht chun b cho thin, php i s Du-gi v s pht b- tm, gip mi ngi c th p dng cc php mn tu tp ca o Pht #o Pht#Gio l#Tu hnh#TDung## 00877000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020063000520030019001150070017001340080005001510090 01100156010000500167011001500172001001700187013000700204021026000211020000900471 02000180048002000070049802000130050502000080051802000090052602000100053503900060 0545#VV10.12929#VV10.12930#59000#Vi?t#L117R#621.39#^214#Lp rp - Sa cha - B o tr cc loi my tnh my in my scan#Ph cp - Hin i#Phm Thanh ng#^aH. #^aThi i#2010#^a287tr.^b24cm#Phm Thanh ng#264645#Trnh by chi tit cc k in thc v h thng phn cng v phn mm ca my tnh, my tnh xch tay, my in v my scan. Ngoi ra cn miu t cc mi nguy him tim n v cc quy trnh an ton, cc k thut bo tr, phng nga v x l s c my in v my scan#My tnh#My tnh xch tay#My in#My qut nh#Lp rp#Sa cha#Bo dng#TDung## 00841000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020047000490030055000960070017001510080005001680090 01100173010000500184011001500189001001700204013000700221021030100228020000800529 020000900537020001100546039000600557#VV10.12931#VV10.12932#49000#Vi?t#B112M#690 #^214#79 bi thc hnh sa cha & hon thin nh ca#Chuyn i hai phng thnh mt. c l tng xy h...#Phm Thanh ng#^aH.#^aThi i#2010#^a243tr.^b24cm #Phm Thanh ng#264646#Gii thiu v cc thnh phn, kt cu ca cc loi vt liu, cc phng php v quy trnh thc hin nhng cng vic nh chuyn i h ai phng thnh mt, dng mt vch ngn so le, trn va, cc k thut trt va, t rt va bc tng, thay vn sn, sa cha mi nh, mng xi, lp t k treo t ng...#Nh ca#Sa cha#Hon thin#TDung## 00696000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020032000500290032000820070019001140080005001330090 01100138010000500149011001500154013000700169005001400176021019000190020001000380 020001200390039000600402020001000408#VV10.12934#VV10.12933#50000#Vi?t#CH300C#42 8#^214#Ch cn 3 pht ni ting Anh#Just 3 minutes to speak English#Tri thc Vit b.s.#^aH.#^aThi i#2010#^a253tr.^b21cm#264647#Tri thc Vit#Gii thiu c c bi luyn ni ting Anh, mi bi bao gm nhng tnh hung giao tip c th th ng gp trong cuc sng, t v cm t quan trng, phn tch mu cu v cch vn dng vo thc t#Ting Anh#K nng ni#TDung#Giao tip## 00678000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490290028000750070019001030080005001220090 01100127010000500138011001500143013000700158005001400165021019900179020001000378 020001800388039000600406#VV10.12935#VV10.12936#37000#Vi?t#M458T#428#^214#100 ch nghe ting Anh#100 themes heard in English#Tri thc Vit b.s.#^aH.#^aThi i#2010#^a237tr.^b21cm#264648#Tri thc Vit#Gii thiu 100 bi luyn nghe ting Anh theo cc ch khc nhau, mi bi bao gm: bi luyn nghe c bn, luyn tp i thoi, on vn v luyn tp tng hp phn tr li cu hi, in t v p n#Ting Anh#K nng nghe hiu#TDung## 00495000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020016000560030012000720070004000840080005000880090 01100093010000500104011001500109020001700124020000900141020001200150001000400162 015003800166013000700204039000600211#VV10.12938#VV10.12937#49000#Vi?t#NH124K#89 5.92234#^214#Nht k son mi#Tiu thuyt#Go#^aH.#^aThi i#2010#^a259tr.^b20cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Go#Tn tht ca tc gi: V Phng Thanh #264649#TDung## 00469000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020010000560030016000660070017000820080005000990090 01100104010000500115011001500120020001700135020000900152020001200161013000700173 001001700180039000600197#VV10.12939#VV10.12940#51000#Vi?t#KH401T#895.92234#^214 #Kho thn#Tp truyn ngn#Nguyn Mnh Tun#^aH.#^aThi i#2010#^a302tr.^b21cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#264650#Nguyn Mnh Tun#TDung## 00934000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020021000560070097000770080005001740090044001790100 00500223011002600228012004200254015007900296005001300375013000700388005001300395 00500130040800500160042102101190043702000100055602000090056602000080057502000070 0583039000600590#VV10.12941#VV10.12942#45000#Vi?t#T550L#370.959731#^214#T Lim i khoa lc#B.s.: m Ti Hng, Don Mu Cn (s.t., phin m, dch, ch gii), Don Tam Ho, Don oan Trinh#^aH.#^aThi i ; Cng ty Truyn thng Qung Vn# 2010#^a214tr., 14tr. nh^b21cm#Sch k nim 1000 nm Thng Long - H Ni#u ba sch ghi: Trung tm UNESCO. Thng tin t liu lch s vn ho Vit Nam#m Ti Hng#264651#Don Mu Cn#Don Tam Ho#Don oan Trinh#Ghi chp v nhng v danh nhn ca huyn T Lim (H Ni) t khoa bng trong cc cuc thi thi phong k in thi xa#Khoa bng#Gio dc#T Lim#H Ni#TDung## 00533000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410010012000460020034000580070012000920080005001040090011001090100 00500120011001500125013000700140021010900147020000800256020002100264039000600285 #VV10.12943#VV10.12944#Vi?t#H450C#306.402#^214#H Ch Minh#H Ch Minh vi vn h o thng tin#H Ch Minh#^aH.#^aThi i#2010#^a491tr.^b21cm#264652#Tuyn chn n hng bi pht biu, bc th, vn bn... ca Ch tch H Ch Minh v lnh vc vn ho - thng tin#Vn ho#T tng H Ch Minh#TDung## 00431000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020011000460030024000570220007000810080005000880090011000930100 00500104011001400109012001300123020001000136020000900146020000900155013000700164 039000600171#VV10.12945#VV10.12946#Vi?t#U510E#372.652#^214#Uk English#Activity b ook. Starters#Book 1#^aH.#^aThi i#2010#^a26tr.^b26cm#Learning box#Ting Anh#T iu hc#Tp vit#264653#TDung## 00431000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020011000460030024000570220007000810080005000880090011000930100 00500104011001400109012001300123020001000136020000900146020000900155013000700164 039000600171#VV10.12948#VV10.12947#Vi?t#U510E#372.652#^214#Uk English#Activity b ook. Starters#Book 2#^aH.#^aThi i#2010#^a27tr.^b26cm#Learning box#Ting Anh#T iu hc#Tp vit#264654#TDung## 00485000000000265000450001400080000004100050000818100060001308200040001980800050 00230010015000280020006000430030012000490070043000610080005001040090009001090100 00500118011001500123020001700138020000700155020001200162006002200174013000700196 019001000203039000600213#109000#Vi?t#TH206#843#^214#Shalev, Zeruya#Thra#Tiu t huyt#Zeruya Shalev ; Trn Th Thanh Phng dch#^aH.#^aPh n#2009#^a722tr.^b21 cm#Vn hc hin i#Ixraen#Tiu thuyt#Trn Th Thanh Phng#264655#Dch Php#TD ung## 00774000000000277000450001400070000004100050000718100070001208200070001980800050 00260010015000310020024000460070015000700080018000850090023001030100005001260110 01500131013000700146021027800153020000700431020000800438020000900446020001000455 020001200465020001300477039000600490#75000#Vi?t#KH104P#759.46#^214#Vng Quc t#Khm ph b mt Picasso#Vng Quc t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Mi nh#2009#^a261tr.^b20cm#264656#Gii thiu s lc v cuc i v s nghip ca i danh ho th gii Pablo Picasso. Trnh by nhng b n trong cc tc phm hi ho ca ho s: b cc to hnh ngh thut, khm ph bc tranh"N ci ngi p " v "Guernica" ca ng. Nhng nhn thc mi v sng to ngh thut#Ho s#Hi h o#Cuc i#S nghip#Ty Ban Nha#Picax, P.R.#TDung## 00698000000000277000450001400070000004100050000718100060001208200080001880800050 00260010012000310020014000430030030000570070029000870080018001160090011001340100 00500145011001500150005001600165013000700181021014200188020000600330020000900336 020000900345039000600354015006000360#49000#Vi?t#D500K#338.092#^214#Phm Ch# Du k kinh t#T dng Potamac n sng Hng#Phm Ch, Phm Quang Diu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a161tr.^b23cm#Phm Quang Diu#264657#Tp hp cc bi vit ngn ghi li nhng chuyn i xa ca hai tc gi, cng l hai chuyn gia ki nh t n cc vng t khc nhau trn th gii#Du k#Vit Nam#Ghi chp#TDung#u ba sch ghi: Sch k nim 1000 nm Thng Long - H Ni## 00552000000000265000450001400070000004100050000718100070001208200100001980800050 00290010010000340020020000440030012000640070010000760080018000860090011001040100 00500115011003200120012004300152015004000195020001700235020000900252020001200261 013000700273039000600280#38000#Vi?t#PH301S#895.92234#^214#Ngc Bch#Pha sau m t c gi#Truyn ngn#Ngc Bch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a185tr., 16tr. tranh mu^b25cm#T sch Teen th k 21 ca bo Hoa hc tr#Tn tht ca tc gi : Trn L Ngc Bch#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#264658#TDung## 00987000000000265000450001400070000004100050000718100060001208200070001880800050 00250010015000300020017000450070015000620080018000770090035000950100005001300110 01500135015006900150013000700219021045300226020000900679020000900688020000700697 020001100704039000600715#38000#Vi?t#S552B#623.87#^214#Trn Cng Ngh#Sc bn t u thu#Trn Cng Ngh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009# ^a357tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch K hoa#264659#Trnh by cc cch gii quyt nhng vn lin quan n thit k tu thu m bo sc bn chung, bn cc b v n nh kt cu ca thn tu: t nh lc ct, momen un tu trn c s l thuyt xc sut, tnh chn kt cu nh hnh, kt cu thn tu, tnh bn cc b thn tu v cng trnh di ng, ng kim tu v quy phm ng tu, ng dng phng php phn t hu hn phn tch bn kt cu thn tu, tin cy kt cu thn tu, bn mi#Tu thu#Thit k # bn#Gio trnh#TDung## 00838000000000265000450001400080000004100050000818100060001308200060001980800050 00250010017000300020028000470290040000750070037001150080018001520090042001700100 00500212011001500217013000700232021027400239020001000513020000900523020002000532 039000600552006001400558#190000#Vi?t#C120N#650.1#^214#Bragg, Steven M.#Cm nang gim c ti chnh#The new CFO financial leadership manual#Steven M. Bragg ; Hu nh Minh Em dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Tinh vn#201 0#^a595tr.^b27cm#264660#Gii thiu nhng kin thc gip cho gim c ti chnh m t ci nhn tng quan v cc chin lc, cc h thng kim sot v o lng, cc cng c phn tch ti chnh, cc ngun vn v nhng li khuyn nng cao cht lng qun l nhm to ra li nhun ln nht cho cng ty#Ti chnh#Lnh o#B quyt thnh cng#TDung#Hunh Minh Em## 00446000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020021000460030009000670220007000760080005000830090011000880100 00500099011001400104012001300118020001000131020000900141020000900150020000800159 013000700167039000600174#VL10.01544#VL10.01545#Vi?t#U510E#372.652#^214#UK Englis h programme#Starters#Book 1#^aH.#^aThi i#2010#^a50tr.^b29cm#Learning box#Tin g Anh#Tiu hc#Tp vit#Tp c#264661#TDung## 00446000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020021000460030009000670220007000760080005000830090011000880100 00500099011001400104012001300118020001000131020000900141020000900150020000800159 013000700167039000600174#VL10.01546#VL10.01547#Vi?t#U510E#372.652#^214#UK Englis h programme#Starters#Book 2#^aH.#^aThi i#2010#^a50tr.^b29cm#Learning box#Tin g Anh#Tiu hc#Tp vit#Tp c#264662#TDung## 00829000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020058000470080011001050090029001160100005001450110037001500210 35500187020000900542020000800551020000700559020000900566039000500575013000700580 #VV10.12949#VV10.12950#Vi?t#M458S#315.9711#^214#Mt s ch tiu KT-XH ch yu t nh Lng Sn (2006 - 2010)#^aLng Sn#^aCc Thng k tnh Lng Sn#2010#^a18tr., 12tr. biu , th^b20cm#Gii thiu mt s ch tiu kinh t - x hi ch yu nh tng sn phm ni tnh, cc gi tr v u t, cng nghip, nng - lm nghi p v thy sn, thng mi - dch v v xut nhp khu hng ha, ch s gi tiu dng, vn ti - bu in v thng tin lin lc, dn s, gio dc - o to, y t , vn ha v ngh thut ca tnh Lng Sn giai on 2006 -2010#Ch tiu#Kinh t# X hi#Lng Sn#H.H#264663## 00635000000000217000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330020055000380080011000930090029001040100005001330110037001380210206001750200 00800381020000700389020000900396039000500405013000700410#VV10.12951#Vi?t#T455Q#3 30.959711#^214#Tng quan kinh t - x hi tnh Lng Sn (2006 - 2010)#^aLng Sn #^aCc Thng k tnh Lng Sn#2010#^a90tr., 17tr. biu , th^b20cm#Gii thi u cc c im t nhin ca tnh Lng Sn. Tng hp tnh hnh thc hin k hoc h pht trin kinh t - x hi ca tnh trong 5 nm (2006 - 2010), rt ra nhng k inh nghim, bi hc cho giai on sau#Kinh t#X hi#Lng Sn#H.H#264664## 00820000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020058000470070019001050080005001240090014001290100005001430110 01500148021023700163020001700400020001100417020000900428039000500437001001400442 012003300456015002500489020000900514013000700523#VV10.12953#VV10.12952#Vi?t#S550 P#338.9597#^214#S pht trin vng dn tc thiu s Vit Nam sau hi nhp#L Ng c Thng b.s.#^aH.#^aCng thng#2010#^a220tr.^b24cm#Tnh hnh cc dn tc thiu s Vit Nam. Tim nng, th mnh v thc trng pht trin kinh t - x hi vng dn tc thiu s. nh hng v gii php thc y pht trin kinh t - x hi v ng dn tc thiu s trong bi cnh gia nhp WTO#Dn tc thiu s#Pht trin#Vi t Nam#H.H#L Ngc Thng#B sch Hi nhp Kinh t Quc t#TTS ghi: B Cng th ng#Hi nhp#264665## 00830000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020048000490080005000970090014001020100005001160110015001210210 30800136020002000444020000900464020000900473039000500482015007200487020001000559 013000700569#VV10.12954#VV10.12955#Vi?t#TH300T#381.09597#^214#Th trng nng th n khong trng ca hng Vit#^aH.#^aCng thng#2010#^a158tr.^b24cm#Ton cnh v thc trng, tim nng ca th trng nng thn nc ta v th phn, nng lc c nh tranh ca hng ho Vit Nam ti th trng ny. Gii thiu mt s kinh nghi m trong vic khai thc, pht trin th trng nng thn ca cc quc gia tiu bi u trn th gii v gi kh nng ng dng ti Vit Nam#Th trng tiu th#Hn g ho#Vit Nam#H.H#TTS ghi: B Cng thng. Trung tm Thng tin Cng nghip v Thng mi#Nng thn#264666## 00681000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020037000500080005000870090014000920100005001060110015001110210 18700126020000900313039000500322015007200327020001400399020001900413013000700432 #VV10.12956#VV10.12957#Vi?t#NG107D#338.409597#^214#Ngnh dt may vi th trng ni a#^aH.#^aCng thng#2010#^a135tr.^b24cm#Trnh by tng quan v ngnh dt may Vit Nam, thc trng ngnh dt may ti th trng ni a, xut mt s ki n ngh gii php pht huy tim nng pht trin ngnh dt may Vit Nam#Vit N am#H.H#TTS ghi: B Cng thng. Trung tm Thng tin Cng nghip v Thng mi# Ngnh dt may#Th trng ni a#264667## 00931000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020126000440080005001700090014001750100005001890110015001940210 29900209020001200508020000900520039000500529015007200534020002000606020001900626 020001300645013000700658#VV10.12958#VV10.12959#Vi?t#K312N#658.8#^214#Kinh nghim thnh cng ca mt s doanh nghip trong nc trong cng tc xc tin thng m i v chim lnh th trng ni a#^aH.#^aCng thng#2010#^a149tr.^b24cm#Tng q uan v th trng ni a. Gii thiu kinh nghim thnh cng, cc gii php chi n lc trong cng tc xc tin thng mi v chim lnh th trng ni a ca m t s doanh nghip Vit Nam tiu biu trong ngnh dt may, ngnh ru - bia v n c gii kht, ngnh nha v ngnh vt liu xy dng#Kinh nghim#Vit Nam#H.H# TTS ghi: B Cng thng. Trung tm Thng tin Cng nghip v Thng mi#Xc tin thng mi#Th trng ni a#Doanh nghip#264668## 01088000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020090000430080005001330090014001380100005001520110015001570210 53800172020000900710020000900719039000500728015007200733013000700805020001100812 020001100823#VV10.12960#VV10.12961#Vi?t#TH552T#381#^214#Thc trng hng ho Trun g Quc ti th trng Vit Nam mt s gii php cho hng Vit Nam#^aH.#^aCng th ng#2010#^a127tr.^b24cm# cp v tnh hnh nhp khu hng ho Trung Quc vo n c ta trong nhng nm gn y v th phn ca hng ho Trung Quc ti th trn g ni a; nhng thnh cng ca mt s ngnh hng, mt hng v ca mt s doanh nghip trong qu trnh cnh tranh vi hng ho nhp khu ni chung v hng ho n hp khu t Trung Quc ni ring; kinh nghim trong cnh tranh v hn ch hng h o nhp khu t Trung Quc ca mt s nn kinh t trn th gii v xut nhng gii php hng Vit Nam c th cnh tranh vi hng ho nhp khu t Trung Qu c#Hng ho#Vit Nam#H.H#TTS ghi: B Cng thng. Trung tm Thng tin Cng ngh ip v Thng mi#264669#Th trng#Trung Quc## 00789000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020044000480080005000920090014000970100005001110110015001160210 27100131020000900402039000500411015007200416020000900488020001200497020001900509 013000700528#VV10.12962#VV10.12963#Vi?t#S105P#338.09597#^214#Sn phm cng nghi p vi th trng ni a#^aH.#^aCng thng#2010#^a131tr.^b24cm# cp v sc mu a cc sn phm cng nghip ti th trng ni a, nng lc sn xut ca cc sn phm cng nghip nc ta, th phn ca hng cng nghip ti th trng ni a. .. v c nhng thnh cng ca mt s doanh nghip trong vic chim lnh th tr ng Vit Nam...#Vit Nam#H.H#TTS ghi: B Cng thng. Trung tm Thng tin Cng nghip v Thng mi#Sn phm#Cng nghip#Th trng ni a#264670## 00653000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020040000490080005000890090014000940100005001080110015001130210 16100128020001900289020000900308039000500317015007200322013000700394020001000401 #VV10.12965#VV10.12964#Vi?t#TH300T#381.09597#^214#Th trng ni a tim nng c n b ng#^aH.#^aCng thng#2010#^a141tr.^b24cm#Phn tch v nhng tim nng, c hi, thch thc v bn v nhng gii php pht trin th trng ni a i v i mt s ngnh hng ang l th mnh ca Vit Nam#Th trng ni a#Vit Nam#H. H#TTS ghi: B Cng thng. Trung tm Thng tin Cng nghip v Thng mi#26467 1#Tim nng## 00993000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020076000570070054001330080005001870090028001920100 00500220011003200225021026200257020000900519020000800528020001000536020000900546 00500160055500500090057100500160058000500170059600500190061303900050063201300070 0637020001100644#VV10.12966#VV10.12967#37000#Vi?t#C101G#331.1209597#^214#Cc gi i php gii quyt vic lm cho ng dn cc tnh duyn hi min Trung#Nguyn Th Trm (ch.b.), Phm Ho, Trng Minh Dc...#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#201 0#^a191tr., 12tr. qung co^b21cm#S cn thit khch quan phi gii quyt vic l m cho ng dn vng duyn hi min Trung. Trnh by thc trng vic lm trong 5 nm 2000-2004 v phng hng, gii php gii quyt vn vic lm trong giai on 2005-2010 i vi ng dn vng duyn hi min Trung#Vic lm#Ng dn#Vng bi n#Vit Nam#Nguyn Th Trm#Phm Ho#Trng Minh Dc#Phm Thanh Khit#Trn Th B ch Hnh#H.H#264672#Min Trung## 00751000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020018000500030088000680070047001560220004002030080005002070090 02800212010000500240011002500245015004100270020001700311020000900328020000400337 03900050034101300070034600500150035300500110036800500160037900500150039500500150 0410#VV10.12968#VV10.12969#Vi?t#T120T#895.9221008#^214#Tm tnh bu in#K nim cc ngy l ln ca dn tc v 65 nm ngy truyn thng ngnh Bu in Vit Nam #Trn Xun Snh, Thanh Tng, Phan Trung Kin...#T.3#^aH.#^aThng tin v Truyn t hng#2010#^a193tr., 7tr. nh^b21cm#TTS ghi: CLB th vn Bu in Thi Bnh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#264673#Trn Xun Snh#Thanh Tng#Phan Trung Kin# Khut Duy Tin#Nguyn Vn Th## 01092000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020060000420070059001020080005001610090028001660100005001940110 02600199021039400225020000900619020000800628020000900636005001000645039000500655 015004900660005001500709005001500724005001900739005001300758013000700771#VV10.12 970#VV10.12971#Vi?t#B566#383#^214#Bu in Vit Nam 10 nm hi nhp v pht tri n 2000 - 2010#B.s.: Don Hng, Nguyn Ngc H (ch.b.), on Minh Hun...#^aH.#^ aThng tin v Truyn thng#2010#^a408tr., 26tr. nh^b21cm#Tng kt, nh gi nh ng thnh tu t c v mt s bi hc kinh nghim trong giai on 10 nm u th k XXI (2000-2010) ca ngnh Bu chnh Vin thng Vit Nam v cc mt: qu trnh hoch nh chin lc pht trin, tnh hnh u t sn xut kinh doanh, m rng khai thc a dng ho cc loi hnh dch v, i mi doanh nghip theo h ng tp on kinh t, xy dng vn minh bu in...#Bu in#Lch s#Vit Nam#Do n Hng#H.H#TTS ghi: Tp on Bu chnh Vin thng Vit Nam#Nguyn Ngc H#o n Minh Hun#Nguyn Vit Phng#L Tun Vinh#264674## 00908000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570010019000620020029000810070024001100080 00500134009002800139010000500167011001500172021032100187020000900508039000500517 015009000522020001100612013000700623#VV10.12972#VV10.12973#VV10.12974#98000#Vi? t#GI-108T#381#^214#Nguyn Thng Thi#Gio trnh marketing cn bn#Nguyn Thng Thi b.s.#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a559tr.^b24cm#Gii thiu nhng vn c bn v Marketing. nh hng ca mi trng n hot ng Marketing. K hi nim phn on th trng, th trng mc tiu, nh v sn phm, hnh vi kh ch hng. Cc quyt nh v sn phm v gi c. Chin lc, k hoch, t chc v kim tra marketing. Marketing quc t, dch v v phi li nhun#Tip th#H.H# TTS ghi: Tp on Bu chnh Vin thng Vit Nam. Hc vin Cng ngh Bu chnh Vi n thng#Gio trnh#264675## 00566000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010012000520020026000640070012000900080005001020090 02800107010000500135011001500140021011700155020000800272020002000280039000500300 013000700305#VV10.12975#VV10.12976#60000#Vi?t#C460S#004.01#^214#L Huy Thp#C s l thuyt song song#L Huy Thp#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a294tr .^b24cm#Gii thiu mt s kin thc c bn v tnh ton song song, lp trnh tn h ton song song v x l phn tn song song#Tin hc#L thuyt song song#H.H#26 4676## 00970000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020071000560070067001270080005001940090028001990100 00500227011001500232021020400247020001200451020001900463039000500482015003800487 02000090052501300070053400500150054100500150055600500140057102000180058500500180 0603005001100621#VV10.12977#VV10.12978#80000#Vi?t#C455N#338.409597#^214#Cng ng hip h tr - Kinh nghim t cc nc v gii php cho Vit Nam#Tuyn chn, b.s. : Hong Vn Chu, Phm Thu Hng, o Ngc Tin...#^aH.#^aThng tin v Truyn th ng#2010#^a372tr.^b24cm#Nhng vn l lun v cng nghip h tr. Kinh nghim pht trin cng nghip h tr ca cc nc trn th gii. Thc trng, gii php v mt s xut ca chuyn gia v cng nghip h tr ca Vit Nam#Cng nghip# Cng nghip h tr#H.H#TTS ghi: Trng i hc Ngoi thng#Vit Nam#264677#Ho ng Vn Chu#Phm Thu Hng#o Ngc Tin#H thng sn xut#Phm Trng Hong#V Ch Lc## 00839000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580010019000630020024000820070045001060080 00500151009001200156010000500168011001500173015002900188021023000217020000900447 020000900456020001900465020001100484005001800495039000500513013000700518#VV10.12 985#VV10.12986#VV10.12987#35000#Vi?t#QU105T#658.8#^214#o Th Minh Thanh#Qun tr knh phn phi#Ch.b.: o Th Minh Thanh, Nguyn Quang Tun#^aH.#^aTi chnh #2010#^a323tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Tng quan v knh phn phi v qun tr knh phn phi. Cu trc, thnh vin, mi trng, chin lc v vn quyt nh thit k knh phn phi. Quyt nh dng phn phi vt cht v qun l, iu hnh, kim sot knh phn phi#Qun tr#Tip th#Phn phi sn phm#Gi o trnh#Nguyn Quang Tun#H.H#264681## 00985000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470010011000520020059000630030052001220070011001740080 00500185009001200190010000500202011001500207015001500222021036200237020000700599 020001100606020000900617020001400626039000500640020001900645013000700664#VV10.12 988#VV10.12989#268000#Vi?t#H561D#338.5#^214#Khc Chin#Hng dn xc nh gi t h trng trong giao dch lin kt#Thng t s 66/2010/TT-BTC ngy 22 thng 4 n m 2010#Khc Chin#^aH.#^aTi chnh#2010#^a279tr.^b24cm#TTS ghi: CK&M#Gii thiu chung v xc nh gi th trng (GTT) trong giao dch lin kt (GDLK). C ch kim nh tnh cht khch quan ca GDLK. Qu trnh pht trin cc qui nh php l v xc nh gi giao dch trong ni b tp on ti Vit Nam. Lp h s xc nh GTT trong GDLK. Mt s trng hp xc nh gi GDLK c bit v cc vn l in quan n vic xc nh GDLK#Gi c#Th trng#Xc nh#Sch song ng#H.H#Gi ao dch lin kt#264682## 00753000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600010014000650020022000790070055001010040 01800156008000500174009001200179010000500191011001500196021014400211020001400355 020000800369020001100377005002100388005001800409039000500427013000700432#VV10.12 990#VV10.12992#VV10.12991#35000#Vi?t#B103T#338.5076#^214#Nguyn Th #Bi tp kinh t vi m#Nguyn Th , Nguyn Th Bch Thu, Trng Hng Trnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aTi chnh#2010#^a156tr.^b24cm#Tng quan v kinh t vi m, vn c ung - cu, l thuyt tiu dng, sn xut - chi ph, cnh tranh, c quyn v th trng cc yu t sn xut#Kinh t vi m#Bi tp#Gio trnh#Nguyn Th Bch Th y#Trng Hng Trnh#H.H#264683## 00634000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010015000490020020000640030017000840070021001010080 00500122009001200127010000500139011001500144015002900159021012900188020001000317 020001700327039000500344013000700349#VV10.12993#VV10.12994#50000#Vi?t#K304T#657 #^214#Thnh Vn Vinh#Kim ton hot ng#Sch chuyn kho#Thnh Vn Vinh ch.b.#^ aH.#^aTi chnh#2010#^a213tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Khi qut chung v kim ton hot ng. Chun mc, quy trnh, phng php kim ton hot ng v vn kim ton vin hot ng#Kim ton#Sch chuyn kho#H.H#264684## 00997000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020038000530070058000910040040001490080005001890090 01200194010000500206011001500211021025100226020001900477020001100496005001300507 00500160052000500160053600500150055200500150056703900050058201300070058701500770 0594#VV10.12995#VV10.12996#45000#Vi?t#GI-108T#658.8#^214#Gio trnh thng mi in t cn bn#Trn Vn Ho (ch.b.), Nguyn Vn Tun, Nguyn nh Th...#Xut b n ln th 4, c sa i, b sung#^aH.#^aTi chnh#2010#^a366tr.^b21cm#Tng quan v thng mi in t. C s h tng kinh t x hi ca thng mi in t. C s h tng php l thng mi in t. Trang mng v c s d liu ca thng m i in t. An ninh thng mi in t... Cc ng dng khc ca thng mi in t #Thng mi in t#Gio trnh#Trn Vn Ho#Nguyn Vn Tun#Nguyn nh Th#D ng Th Ngn#Nguyn Hi t#H.H#264685#u ba sch ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. B mn Thng mi Quc t## 00898000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580020049000630070060001120080005001720090 01200177010000500189011001500194021024100209020001900450020000800469020001100477 00500150048800500150050300500110051800500160052900500150054503900050056001300070 0565#VV10.12997#VV10.12998#VV10.12999#38000#Vi?t#H561D#330.15#^214#Hng dn h c tp lch s cc hc thuyt kinh t#B.s.: Mai Ngc Cng, Trn Vit Tin (ch.b. ), V Vn Hn...#^aH.#^aTi chnh#2010#^a307tr.^b21cm#Tin trnh pht trin cc hc thuyt kinh t t sn c in. Hc thuyt kinh t Marx - Lenin. Qu trnh x ch li ca cc hc thuyt kinh t hin i. Cc hc thuyt tng trng kinh t cc nc ang pht trin v l thuyt li th so snh#Hc thuyt kinh t#Lch s #Gio trnh#Mai Ngc Cng#Trn Vit Tin#V Vn Hn#Trn Bnh Trng#Nguyn An Ninh#H.H#264686## 00807000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570010016000620020029000780070022001070080 00500129009001200134010000500146011001500151015005800166021025200224020000800476 020001000484020001100494039000500505013000700510#VV10.13000#VV10.13001#VV10.1300 2#31000#Vi?t#GI-108T#657#^214#Trn Ngc Ngha#Gio trnh nguyn l k ton#Trn Ngc Ngha ch.b.#^aH.#^aTi chnh#2010#^a271tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti chnh. T rng cao ng Ti chnh K ton#Nhng vn chung v k ton. Phng php chn g t k ton, phng php ti khon k ton v phng php tnh gi. K ton c c qu trnh kinh t ch yu. Phng php tng hp cn i k ton. S k ton v hnh thc k ton. T chc cng tc k ton#K ton#Nguyn l#Gio trnh#H.H#2 64687## 00833000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020037000640070067001010080005001680090 01200173010000500185011001500190021012400205020001000329020000800339020000800347 02000110035500500130036600500160037900500190039500500140041400500140042803900050 0442013000700447015002900454#VV10.13003#VV10.13004#VV10.13005#25000#Vi?t#B103T# 343.597#^214#Bi tp tnh hung php lut kinh t#B.s.: L Th Thanh (ch.b.), Ho ng Th Giang, Th Kiu Phng...#^aH.#^aTi chnh#2010#^a102tr.^b21cm#Gii t hiu mt s bi tp tnh hung php lut kinh t v quan h hp ng, chuyn nh ng c phn, gii quyt tranh chp...#Php lut#Kinh t#Bi tp#Gio trnh#L Th Thanh#Hong Th Giang# Th Kiu Phng# Quc Quyn# Ngc Thanh#H.H#2646 88#TTS ghi: Hc vin Ti chnh## 00840000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820007000538080005000600010012000650020031000770070062001080080 00500170009001200175010000500187011001500192015005800207021018400265020001000449 020001000459020001100469005001700480005001700497039000500514013000700519#VV10.13 006#VV10.13008#VV10.13007#30500#Vi?t#GI-108T#332.01#^214#L Vn Khm#Gio trnh l thuyt ti chnh#B.s.: L Vn Khm (ch.b.), Trng Duy Hong, Tng Thin Ph c#^aH.#^aTi chnh#2010#^a265tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti chnh. Trng cao ng Ti chnh K ton#Nhng vn l thuyt c bn v ti chnh. Ngn sch nh nc CHXHCNVN. Ti chnh doanh nghip. Khi nim, cc hnh thc bo him, tn dng. Th trng ti chnh v ti chnh quc t#L thuyt#Ti chnh#Gio trnh#Trng Duy Hong#Tng Thin Phc#H.H#264689## 01020000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590020024000640070068000880080005001560090 01200161010000500173011001500178015002900193013000700222021033100229020001700560 02000050057702000110058200500150059300500160060800500180062400500190064200500160 0661039000500677#VV10.13009#VV10.13011#VV10.13010#45000#Vi?t#GI-108T#352.4#^214 #Gio trnh qun l thu#B.s.: L Xun Trng (ch.b.), Nguyn Th Lin, Nguyn nh Chin...#^aH.#^aTi chnh#2010#^a407tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#2 64690#Tng quan v qun l thu, th tc thu, t chc b my thu thu v quy tr nh qun l thu Vit Nam. Cc vn v d ton thu, qun l, k khai, thng k, thanh tra v kim tra thu. Dch v h tr ngi np thu v tuyn truyn ph p lut thu. Qun l n thu v cng ch thu. ng dng cng ngh thng tin tr ong qun l thu#Qun l nh nc#Thu#Gio trnh#L Xun Trng#Nguyn Th Lin #Nguyn nh Chin#Vng Th Thu Hin#L Phng Duyn#H.H## 00926000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570020031000620070060000930080005001530090 01200158010000500170011001500175015002900190021024400219020001100463005001300474 00500130048700500150050000500170051500500110053203900050054301300070054802000130 0555020002000568#VV10.13012#VV10.13013#VV10.13014#40000#Vi?t#GI-108T#658#^214#G io trnh qun tr kinh doanh#B.s.: Cng Nng (ch.b.), Trn c Lc, ng Th Tuyt...#^aH.#^aTi chnh#2010#^a295tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Tng quan v qun tr kinh doanh v s pht tin t tng qun tr kinh doanh, doanh nghip v mi trng kinh doanh ca doanh nghip, quyt nh qun tr kinh doan h, qun tr chin lc, ngun nhn lc, cht lng v ri ro trong doanh nghip# Gio trnh# Cng Nng#Trn c Lc#ng Th Tuyt#Nguyn Xun in#V Th Mai# H.H#264691#Doanh nghip#Qun tr kinh doanh## 01004000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570020052000620070062001140080005001760090 01200181010000500193011001500198015002900213021025500242020000800497020001300505 02000110051800500120052900500160054100500150055700500170057200500220058903900050 0611020001100616020000800627013000700635#VV10.13015#VV10.13016#VV10.13017#45000 #Vi?t#GI-108T#657#^214#Gio trnh k ton doanh nghip thng mi, dch v#B.s.: Ng Th Chi, Trng Th Thu (ch.b.), Nguyn B Minh...#^aH.#^aTi chnh#2010#^ a323tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Gii thiu mt s kin thc c bn v t chc cng tc k ton, k ton nghip v kinh doanh ni thng, xut-nhp kh u, k ton doanh thu, chi ph, xc nh kt qu kinh doanh cung cp dch v v bo co ti chnh trong doanh nghip thng mi - dch v#K ton#Doanh nghip#G io trnh#Ng Th Chi#Trng Th Thu#Nguyn B Minh#Ng Th Thu Hng#Nguyn Th Ngc Thch#H.H#Thng mi#Dch v#264692## 00823000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820004000468080005000500140007000550020027000620070067000890080005001560090 01200161010000500173011001500178015002900193021015200222020001700374020001100391 00500180040200500180042000500120043800500170045000500180046703900050048501300070 0490#VV10.13018#VV10.13019#VV10.13020#Vi?t#GI-108T#337#^214#35000#Gio trnh ki nh t quc t#B.s.: V Th Bch Tuyt, Nguyn Tin Thun (ch.b.), V Duy Vnh... #^aH.#^aTi chnh#2010#^a294tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Tng quan v mn hc kinh t quc t. Nhng vn c bn v kinh t th gii. Thng mi qu c t. u t quc t. Lin kt v hi nhp kinh t quc t#Kinh t th gii#Gio trnh#V Th Bch Tuyt#Nguyn Tin Thun#V Duy Vnh#Hong Phng Lan#Ph Th Thu Hng#H.H#264693## 00810000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200110 00358080005000460140007000510020075000580070041001330080005001740090012001790100 00500191011001500196015002900211021012700240020001700367020001000384020001100394 005001800405039000500423020001700428001001500445020002900460013000700489#VV10.13 021#VV10.13022#Vi?t#GI-108T#352.409597#^214#30000#Gio trnh qun l ti chnh cc c quan nh nc v n v s nghip cng#Ch.b.: Phm Vn Khoan, Nguyn Trn g Thn#^aH.#^aTi chnh#2010#^a164tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Trnh b y c ch qun l ti chnh, qu tin lng v ti sn nh nc trong cc c qua n nh nc v cc n v s nghip cng#Qun l nh nc#Ti chnh#Gio trnh#Ng uyn Trng Thn#H.H#C quan nh nc#Phm Vn Khoan#C quan hnh chnh s nghi p#264694## 00797000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540140007000590020025000660070068000910080005001590090 01200164010000500176011001500181015002900196021011000225020001400335020001100349 00500160036000500180037600500150039400500160040900500130042503900050043801300070 0443020000900450#VV10.13023#VV10.13024#VV10.13025#Vi?t#T312H#343.59705#^214#2500 0#Tnh hung thu thu nhp#B.s.: Nguyn Th Lin, Nguyn nh Chin (ch.b.), L Xun Trng...#^aH.#^aTi chnh#2010#^a183tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chn h#Gii thiu mt s tnh hung v thu thu nhp doanh nghip v thu thu nhp c nhn cng cc gi gii quyt#Thu thu nhp#Gio trnh#Nguyn Th Lin#Nguyn nh Chin#L Xun Trng#L Phng Duyn#Tn Thu Hin#H.H#264695#Vit Nam## 00593000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020020000530070048000730220004001210080005001250090 05000130010000500180011001500185020000500200020000600205020000800211020001400219 005001800233005001500251005001300266039000500279013000700284#VV10.13026#VV10.130 27#21000#Vi?t#GI-103B#372.7#^214#Gii bi tp ton 2#Nguyn Hong Lim, Lng M inh Tr, Nh Thin#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni ; Cng ty sch Hoa Hng #2010#^a128tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Hong Lim#Lng Mi nh Tr# Nh Thin#H.H#264696## 00520000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020048000520070017001000080005001170090026001220100 00500148011001500153020000900168020000800177020000700185020000600192020001400198 005001800212039000500230013000700235#VV10.13028#VV10.13029#20000#Vi?t#H561D#372 .89#^214#Hng dn hc khoa hc - lch s - a l lp 4#Hunh Tn Phng#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2010#^a110tr.^b24cm#Khoa hc#Lch s#a l#Lp 4#Sch c thm#Hunhh Tn Phng#H.H#264697## 00530000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070032000670220004000990040018001030080 00500121009002600126010000500152011001500157020000500172020000600177020001400183 005001300197005001800210039000500228013000700233#VV10.13030#VV10.13031#28000#Vi ?t#250H#510#^214# hc tt ton 7#Ng Long Hu, Nguyn Quang Hanh#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a166tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Sch c thm#Ng Long Hu#Nguyn Quang Hanh#H.H#264698## 00506000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020020000500070030000700080005001000090050001050100 00500155011001500160020001200175020000800187020000600195020001400201005001300215 039000500228013000700233#VV10.13032#VV10.13033#27000#Vi?t#NH556B#807#^214#Nhng bi vn mu 9#Trn Vn Su s.t., tuyn chn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni ; C ng ty sch Hoa Hng#2010#^a192tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 9#Sch c thm# Trn Vn Su#H.H#264699## 00586000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530070030000730080005001030090050001080100 00500158011001400163020000900177020000700186020001600193020001200209020000800221 020001400229005001400243005001500257039000500272013000700277#VV10.13034#VV10.130 35#10000#Vi?t#H419T#571.076#^214#Hc tt sinh hc 10#Trn Vn Minh, La Th Thu Cc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni ; Cng ty sch Hoa Hng#2010#^a68tr.^b24cm#Si nh hc#Lp 10#Sinh hc t bo#Vi sinh vt#Bi tp#Sch c thm#Trn Vn Minh#La Th Thu Cc#H.H#264700## 00536000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020047000540070020001010080005001210090026001260100 00500152011001500157020000700172020000700179020000800186020001400194005002000208 039000500228013000700233004001800240#VV10.13036#VV10.13037#21000#Vi?t#H561D#330 .9597#^214#Hng dn tr li cu hi v bi tp a l 10#Nguyn Th Thin M#^a H.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a127tr.^b24cm#a l#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th Thin M#H.H#264701#Ti bn ln th 1## 00499000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020049000530070016001020080005001180090026001230100 00500149011001500154020000700169020000700176020000800183020001400191005001600205 039000500221013000700226#VV10.13038#VV10.13039#32000#Vi?t#H561D#530.076#^214#H ng dn hc v gii chi tit bi tp vt l 10#Nguyn Ph ng#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2010#^a207tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Ph ng#H.H#264702## 00548000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020025000560070033000810080005001140090050001190100 00500169011001400174020000900188020000700197020000800204020001400212005001600226 005001600242039000500258013000700263#VV10.13040#VV10.13041#13000#Vi?t#GI-103B#5 16.0076#^214#Gii bi tp hnh hc 10#Nguyn V Thanh, Trn Minh Chin#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni ; Cng ty sch Hoa Hng#2010#^a88tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 10 #Bi tp#Sch c thm#Nguyn V Thanh#Trn Minh Chin#H.H#264703## 00578000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020030000530030049000830070016001320040018001480080 00500166009002600171010000500197011001500202020000700217020000700224020000800231 020001200239020001400251005001600265013000700281#VV10.13042#VV10.13043#38000#Vi ?t#B103T#530.076#^214#Bi tp trc nghim vt l 10#Tm tt l thuyt. Cu hi t rc nghim v p n#Trn Trng Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a240tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Trn T rng Hng#264704## 00537000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020041000530070011000940040018001050080005001230090 02600128010000500154011001500159020000900174020000700183020000800190020001200198 020001400210005001100224039000500235013000700240#VV10.13044#VV10.13045#29000#Vi ?t#B103T#571.076#^214#Bi tp trc nghim tch hp sinh hc 11#V c Lu#Ti b n ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a183tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 11#B i tp#Trc nghim#Sch c thm#V c Lu#H.H#264705## 00499000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020049000530070016001020080005001180090026001230100 00500149011001500154020000700169020000700176020000800183020001400191005001600205 039000500221013000700226#VV10.13046#VV10.13047#35000#Vi?t#H561D#537.076#^214#H ng dn hc v gii chi tit bi tp vt l 11#Nguyn Ph ng#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2010#^a215tr.^b24cm#Vt l#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Ph ng#H.H#264706## 00540000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020028000530070026000810040018001070080005001250090 02600130010000500156011001500161020000800176020000700184020000800191020001400199 005001400213005001100227039000500238013000700243#VV10.13048#VV10.13049#35000#Vi ?t#K305T#546.076#^214#Kin thc c bn ho hc 11#Phm c Bnh, L Th Tam#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a232tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11# Bi tp#Sch c thm#Phm c Bnh#L Th Tam#H.H#264707## 00545000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020034000520070027000860040018001130080005001310090 02600136010000500162011001500167020000500182020000700187020000900194020001400203 005001400217005001200231039000500243013000700248#VV10.13050#VV10.13051#40000#Vi ?t#N114T#510.76#^214#500 bi ton c bn v m rng 11#Dng c Kim, Duy n g#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a247tr.^b24cm#Ton#Lp 11#Bi ton#Sch c thm#Dng c Kim# Duy ng#H.H#264708## 00526000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020051000500070020001010080005001210090026001260100 00500152011001500157020000800172020000700180020001200187020000800199020001400207 005001500221039000500236013000700241#VV10.13052#VV10.13053#30000#Vi?t#PH121T#80 7#^214#Phn tch 42 bi vn trong chng trnh ng vn 11#Bi Thc Phc b.s.#^a H.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a184tr.^b24cm#Ng vn#Lp 11#Tp lm vn#Bi vn#Sch c thm#Bi Thc Phc#H.H#264709## 00619000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520030065000830070027001480040018001750080 00500193009002600198010000500224011001500229020000500244020000700249020000900256 020001400265005001400279005001200293039000500305013000700310#VV10.13054#VV10.130 55#41000#Vi?t#N114T#510.76#^214#500 bi ton c bn v m rng#Dng cho hc sin h lp 12 luyn thi t ti v cc k thi quc gia#Dng c Kim, Duy ng#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a254tr.^b24cm#Ton#Lp 12#Bi ton#Sch c thm#Dng c Kim# Duy ng#H.H#264710## 00513000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020018000540030032000720070014001040080005001180090 02600123010000500149011001500154020000700169020000700176020001200183020001400195 005001400209039000500223013000700228#VV10.13056#VV10.13057#40000#Vi?t#H419T#330 .9597#^214#Hc tt a l 12#Bin son theo chng trnh mi#Nguyn c V#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a247tr.^b24cm#a l#Lp 12#a kinh t#Sch c thm#Nguyn c V#H.H#264711## 00580000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020034000530030044000870070017001310040018001480080 00500166009002600171010000500197011001500202020001000217020000700227020001400234 020001400248005001600262039000500278013000700283#VV10.13058#VV10.13059#45000#Vi ?t#C101D#515.076#^214#Cc dng ton c bn gii tch 12#n luyn thi tt nghip trung hc ph thng#Nguyn Ngc Khoa#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a279tr.^b24cm#Gii tch#Lp 12#Gii bi ton#Sch c thm#Nguyn Ng c Kha#H.H#264712## 00918000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010013000560020020000690030008000890070013000970040 03500110008000500145009002600150010000500176011001500181012001700196015008600213 02102420029902000110054102000090055202000080056102000110056903900050058001300070 0585#VV10.13060#VV10.13061#48000#Vi?t#NG550P#495.92281#^214#inh Vn c#Ng ph p ting Vit#T loi#inh Vn c#In ln th 4, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a321tr.^b21cm#T sch Khoa hc#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Gii thiu bn c ht v c trng cc t loi. Cc tiu chun phn nh t loi trong ting Vit. Phn tch c im danh t, ng t, tnh t, i t, quan h t v tnh thi t . Ng tr ca cc t loi thc t, danh t v ng t ting Vit#Ting Vit#Ng php#T loi#Gio trnh#H.H#264713## 00754000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560010017000610020028000780070034001060040 03100140008000500171009001200176010000500188011001500193021018800208020000900396 020000800405020001100413005001600424039000500440013000700445#VL10.01548#VL10.015 49#VL10.01550#79000#Vi?t#PH110T#658#^214#Nguyn Quc Tun#Pht trin k nng qu n tr#Nguyn Quc Tun, Nguyn Th Loan#Ti bn c chnh sa ln th 1#^aH.#^aT i chnh#2010#^a328tr.^b27cm#Cung cp nhng hiu bit v hng dn hnh vi cho t ng k nng qun tr nh t nhn thc, qun tr stress c nhn, gii quyt vn theo kiu phn tch v sng to, hun luyn, t vn...#Qun tr#K nng#Pht t rin#Nguyn Th Loan#H.H#264714## 00739000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020038000430290051000810080005001320090012001370100005001490110 01400154015002300168021022400191020000900415020001100424020000900435020001700444 039000500461013000700466#VL10.01551#VL10.01552#Vi?t#TH300T#368#^214#Th trng b o him Vit Nam nm 2009#The annual report of Vietnam insurance market 2009#^aH .#^aTi chnh#2010#^a47tr.^b30cm#TTS ghi: B Ti chnh#Tng quan v th trng bo him Vit Nam nm 2009 v cung cp h thng nhng thng tin cp nht v mi trng kinh doanh bo him, tnh hnh ti chnh v kt qu kinh doanh ca cc do anh nghip hot ng trong lnh vc ny#Bo him#Th trng#Vit Nam#Bo co tn g kt#H.H#264715## 00431000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440010019000490020008000680030004000760070019000800080005000990090 01100104010000500115011001500120020001700135020000900152020000400161039000500165 013000700170#VN10.03744#VN10.03743#Vi?t#TH500S#895.92214#^214#Nguyn V Tun Anh #Thu say#Th#Nguyn V Tun Anh#^aH.#^aThi i#2010#^a194tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#264716## 00533000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020019000430030013000620070038000750220005001132210016001180080 00500134009001100139010000500150011001400155020001800169020000900187020001300196 005001000209005001200219039000500231013000700236#VN10.03745#8000#Vi?t#TH121#89 5.9223#^214#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn, tranh: Hunh Hi, Quang Khan h#T.11#Mn m gy rng#^aH.#^aThi i#2010#^a40tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hunh Hi#Quang Khanh#H.H#264717## 00536000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020019000430030013000620070038000750220005001132210019001180080 00500137009001100142010000500153011001400158020001800172020000900190020001300199 005001000212005001200222013000700234039000500241#VN10.03746#8000#Vi?t#TH121#89 5.9223#^214#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn, tranh: Hunh Hi, Quang Khn h#T.15#Pho hoa xut kch#^aH.#^aThi i#2010#^a40tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#V it Nam#Truyn tranh#Hunh Hi#Quang Khnh#264718#oanh## 00528000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020019000430030013000620070035000750220005001102210017001150080 00500132009001100137010000500148011001400153020001800167020000900185020001300194 005001000207005000900217013000700226039000500233#VN10.03747#8000#Vi?t#TH121#89 5.9223#^214#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn, tranh: Hunh Hi, Thi Bo#T .27#So huyt ma men#^aH.#^aThi i#2010#^a40tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit N am#Truyn tranh#Hunh Hi#Thi Bo#264719#oanh## 00460000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010016000470020021000630030018000840070016001020080005001180090 01100123010000500134011002400139039000500163020001800168020000900186020000400195 013000700199#VN10.03748#VN10.03749#Vi?t#B200L#895.9221#^214#Nguyn Hng Li#B l thin thn nh#Tp th thiu nhi#Nguyn Hng Li#^aH.#^aThi i#2010#^a80tr., 1tr. nh^b19cm#oanh#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#264720## 00459000000000229000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020040000510080005000910090019000960100005001150110 01500120039000500135020000700140021006800147020000700215013000700222#VN10.03750# VN10.03751#35000#Vi?t#C460V#794.1#^214#C vua - 364 th ht c sau hai nc i# ^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a267tr.^b19cm#oanh#C vua#Gii thiu 364 th c c th ca mn c vua v cch gii cc th c#Th c#264721## 00555000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010013000510020022000640070018000860080005001040090 01900109010000500128011001500133039000500148020000700153021010400160020001000264 020000800274013000700282#VN10.03752#VN10.03753#21000#Vi?t#H561D#794.1#^214#Nguy n Hng#Hng dn chi c vua#Nguyn Hng b.s.#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a 159tr.^b19cm#oanh#C vua#Gii thiu nhng nt c bn v mn c vua. Hng dn k thut chi v cch thc bt u chi mt vn c#Hng dn#Chi c#264722## 00610000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820012000418080005000530020011000580030012000690070047000810080005001280090 01900133010000500152011001500157005001200172039000500184020001700189020000900206 020001200215005001300227005001700240005001500257005001700272013000700289#VN10.03 754#VN10.03755#100000#Vi?t#S111V#895.9221408#^214#Su v tm#Th lc bt#Phm T m An, Bi Th Bnh, Nguyn Cnh Bnh...#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a407tr.^b 18cm#Phm Tm An#oanh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th lc bt#Bi Th Bnh#Nguyn Cnh Bnh#Phm Thanh Ci#ng Khnh Cng#264723## 00648000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820012000418080005000530020018000580030023000760070055000990080005001540090 01900159010000500178011001500183005001600198039000500214020001700219020000900236 020001200245005001600257005001800273005001800291005001800309013000700327#VN10.03 756#VN10.03757#100000#Vi?t#L451P#895.9221408#^214#Lc pht Canh Dn#Tuyn th l c bt 2010#ng Vng Hng, Trn Quang Hin, Nguyn Khnh Ton...#^aH.#^aCng a n nhn dn#2010#^a252tr.^b18cm#ng Vng Hng#oanh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th lc bt#Trn Quang Hin#Nguyn Khnh Ton#Nguyn nh Trng#Nguyn Minh Quang# 264724## 00460000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010017000550020014000720030004000860070017000900080 00500107009001900112010000500131011001500136039000500151020001800156020000900174 020000400183013000700187#VN10.03758#VN10.03759#50000#Vi?t#M458N#895.92214#^214# Phm Bnh Thng#Mt nt ci#Th#Phm Bnh Thng#^aH.#^aCng an nhn dn#2010 #^a135tr.^b18cm#oanh#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#264725## 00451000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520010011000570020016000680030004000840070011000880080 00500099009001900104010000500123011001500128039000500143020001700148020000900165 020000400174013000700178#VN10.03760#VN10.03761#50000#Vi?t#GI-435L#895.92214#^21 4#Phong Linh#Git l n ci#Th#Phong Linh#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a159tr .^b18cm#oanh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#264726## 00469000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010017000560020019000730030008000920070017001000080 00500117009001900122010000500141011001500146039000500161020001700166020000900183 020000400192013000700196#VN10.03762#VN10.03763#50000#Vi?t#TH561L#895.92214#^214 #Nguyn Hu Thnh#Thng lm mai sau#Tp th#Nguyn Hu Thnh#^aH.#^aCng an nh n dn#2010#^a135tr.^b18cm#oanh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#264727## 01017000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200130002280800050 00350020044000400070057000840080005001410090019001460100005001650110026001700050 01300196039000500209020000800214020000800222015007500230021031000305020000800615 020000900623013000700632005001600639005001700655005001800672005001300690#VV10.13 062#Vi?t#L302S#363.20959727#^214#Lch s cng an huyn Tin Du (1945 - 2010)#B.s .: V Hoi Long, Nguyn Vn Tiu, Nguyn Vit Hng...#^aH.#^aCng an nhn dn#20 10#^a175tr., 12tr. nh^b21cm#V Hoi Long#oanh#Cng an#Tin Du#TTS ghi: Cng an tnh Bc Ninh. Cng an huyn Tin Du . - Lu hnh ni b#Gii thiu qu trnh h nh thnh v pht trin ca Cng an huyn Tin Du tnh Bc Ninh qua cc thi k khng chin chng Php, chng M, xy dng v i ln ch ngha x hi, i mi c c mt cng tc, gi vng an ninh trt t, u tranh trn p ti phm, gp phn y mnh cng nghip ho, hin i ho t nc#Lch s#Bc Ninh#264728#Nguyn V n Tiu#Nguyn Vit Hng#Nguyn Trung Kin#Bi Hu Mnh## 01041000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460010017000510020053000680070060001210080005001810090019001860100 00500205011002600210005001600236039000500252020000800257020000700265015007400272 021035000346020000800696020000900704005001900713013000700732#VV10.13063#VV10.130 64#Vi?t#L302S#363.20959727#^214#Nguyn nh Cnh#Lch s bin nin cng an huyn Qu V (1945 - 2010)#B.s.: Nguyn nh Cnh, Nguyn Vn Snh, Nguyn nh Phn g#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a183tr., 22tr. nh^b21cm#Nguyn Vn Snh#oanh#C ng an#Qu V#TTS ghi: Cng an tnh Bc Ninh. Cng an huyn Qu V . - Lu hnh ni b#Qu trnh xy dng chin u v trng thnh ca cng an huyn Qu V t trc thi k khi ngha 1945 v xuyn sut hai cuc khng chin chng Php, ch ng M cho n thi k xy dng v i ln ch ngha x hi, i mi cc mt cng tc, gi vng an ninh trt t, u tranh trn p ti phm, gp phn y mnh c ng nghip ho, hin i ho t nc#Lch s#Bc Ninh#Nguyn nh Phng#264729# # 00984000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020067000490070052001160080005001680090019001730100005001920110 02500197005001500222039000500237020000800242015008600250021025800336020000800594 020000900602005001800611005000800629005001300637005001300650013000700663#VV10.13 066#VV10.13065#Vi?t#T455K#363.209597#^214#Tng kt lch s xy dng lc lng c ng an nhn dn (1945 - 2000)#B.s.: Khut Quang C, Nguyn Trng Khu, V Vinh... #^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a327tr., 1tr. nh^b22cm#Khut Quang C#oanh#Cng an#TTS ghi: B Cng an. Tng cc Xy dng lc lng Cng an nhn dn. - Lu hn h ni b#Khi qut lch s xy dng lc lng cng an nhn dn qua cc thi k t 1945 n 2000. Tng kt 6 bi hc mang gi tr v lch s phc v yu cu xy dng lc lng cng an nhn dn trong thi k mi- thi k y mnh cng nghip ho, hin i ho t nc#Lch s#Vit Nam#Nguyn Trng Khu#V Vinh#Phm Ngc H#L Duy Thnh#264730## 00485000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010021000550020012000760030016000880070021001040080 00500125009001900130010000500149011001500154039000500169020001700174020000900191 020001200200013000700212#VV10.13067#VV10.13068#30000#Vi?t#M111C#895.92234#^214# Trn ng Thanh Hin#Mu ca m#Tp truyn ngn#Trn ng Thanh Hin#^aH.#^aCn g an nhn dn#2010#^a160tr.^b21cm#oanh#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#264 731## 00473000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010012000560020021000680030012000890070012001010080 00500113009001900118010000500137011001500142039000500157020001700162020000900179 020001200188013000700200#VV10.13069#VV10.13070#27500#Vi?t#KH517M#895.92234#^214 #Thanh Hng#Khun mt ca ti c#Tiu thuyt#Thanh Hng#^aH.#^aCng an nhn d n#2010#^a160tr.^b21cm#oanh#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#264732## 00927000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520010017000570020035000740070023001090080005001320090 01900137010000500156011001500161039000500176020001000181020000900191020001100200 015003300211021034900244020001000593020001500603013000700618#VV10.13071#VV10.130 72#40000#Vi?t#GI-108T#342.59702#^214#Nguyn Phc Th#Gio trnh lut hin php Vit Nam#Nguyn Phc Th ch.b.#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a287tr.^b24cm#oan h#Hin php#Vit Nam#Gio trnh#TTS ghi: Vin i hc M H Ni#Trnh by nhng ni dung c bn ca lut hin php v hnh thc t chc nh nc, c cu v th m quyn ca b my nh nc, trnh t hnh thnh cc c quan nh nc, chnh sc h i ni v i ngoi ca nh nc; quyn v ngha v c bn ca cng dn. Gii thiu nhng nguyn tc t chc, c cu hot ng ca to n nhn dn, vin kim st nhn dn#Php lut#Lut hin php#264733## 00955000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020033000550070065000880080005001530090019001580100 00500177011001500182005001600197039000500213020001300218020000900231020001100240 01500330025102102510028402000100053500500170054500500130056200500170057500500180 0592013000700610#VV10.13073#VV10.13074#50000#Vi?t#GI-108T#343.597#^214#Gio tr nh lut kinh t Vit Nam#B.s.: Nguyn Nh Pht (ch.b.), Bi Nguyn Khnh, ng N gc Ba...#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a447tr.^b24cm#Nguyn Nh Pht#oanh#Lut kinh t#Vit Nam#Gio trnh#TTS ghi: Vin i hc M H Ni#L lun chung v ph p lut kinh t; tng quan v lut thng mi, php lut v doanh nghip, hp t c x, u t; php lut cnh tranh, php lut v hp ng trong kinh doanh, php lut v ph sn doanh nghip v gii quyt tranh chp trong kinh doanh#Php lu t#Bi Nguyn Khnh#ng Ngc Ba#Nguyn Th Nhung#Nguyn Trng ip#264734## 00715000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020044000550080005000990090019001040100005001230110 01500128039000500143020001500148020000900163020001100172015003300183021018900216 020001500405020001000420013000700430#VV10.13075#VV10.13076#35000#Vi?t#GI-108T#3 43.597#^214#Gio trnh lut ti chnh v lut ngn hng#^aH.#^aCng an nhn dn# 2010#^a318tr.^b24cm#oanh#Lut ti chnh#Vit Nam#Gio trnh#TTS ghi: Vin i h c M H Ni#Trnh by nhng kin thc php lut c bn, h thng v ngn sch nh nc v thu, v ti chnh doanh nghip v php lut kinh doanh bo him, ph p lut ngn hng v th trng ti chnh#Lut ngn hng#Php lut#264735## 00890000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610010014000660020039000800290053001190070 01400172008000500186009002300191010000500214011001500219039000500234020001800239 021033900257020000900596013000700605#VV10.13078#VV10.13079#VV10.13077#67000#Vi? t#QU105T#338.4068#^214#inh Tun Hi#Qun tr ngun nhn lc ngnh xy dng#Huma n resources management for construction industry#inh Tun Hi#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a279tr.^b24cm#oanh#Qun tr nhn lc#Qu trnh thu ht tuyn d ng nhn s, o to, pht trin v duy tr n nh ngun nhn lc. Phng php q un tr ngun nhn lc; cc phng php v mu cc kiu hp ng lao ng, b tr , la chn nhn s hp l cho cc d n xy dng v qun l qu trnh thc hin d n. T chc - qun l lao ng v t chc tin lng ngnh xy dng.#Xy dn g#264736## 00885000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550010016000600020018000760030047000940070 04300141008000500184009002300189010000500212011001500217005001800232039000500250 020001800255020001100273021025800284013000700542004003400549#VV10.13080#VV10.130 82#VV10.13081#29000#Vi?t#103S#512#^214#Dng Quc Vit#i s tuyn tnh#Dng cho sinh vin cc trng i hc k thut#Dng Quc Vit (ch.b.), Nguyn Cnh L ng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a188tr.^b24cm#Nguyn Cnh Lng#oanh#i s tuyn tnh#Gio trnh#Trnh by nhng kin c bn ca i s tuyn tnh v t p hp, quan h v nh x; php ton v cc cu trc nhm, vnh, trng; ma trn, nh thc v h phng trnh tuyn tnh; nh x tuyn tnh, cc dng song tuyn tnh, tch v hng v khng gian Euclide#264737#In ln th 4 c sa cha, b s ung## 00763000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610010020000660020051000860070035001370080 00500172009002300177010000500200011001500205005001400220039000500234020000800239 021013700247004001900384020000900403020001700412020001300429013000700442#VV10.13 084#VV10.13085#VV10.13083#72000#Vi?t#S109H#624.10285#^214#Nguyn Hu Anh Tun#S AP 2000 - Thc hnh phn tch v thit k kt cu#Nguyn Hu Anh Tun, o nh Nhn#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a446tr.^b24cm#o nh Nhn#oanh#Kt cu# Trnh by l thuyt v cc bi tp thc hnh phn mm SAP 2000 trong phn tch v thit k kt cu dnh cho sinh vin cc ngnh xy dng#Xut bn ln th 2#Thi t k#Tin hc ng dng#Phn mm SAP#264738## 00694000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550010019000600020030000790070019001090080 00500128009002300133010000500156011001500161039000500176020000400181021018700185 020000600372020001000378020000900388013000700397#VV10.13086#VV10.13088#VV10.1308 7#99000#Vi?t#C455N#667#^214#Nguyn Quang Hunh#Cng ngh sn xut sn, vecni#Ng uyn Quang Hunh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a367tr.^b24cm#oanh#Sn#Trnh by cc khi nim v cc vn c bn v sn. Cc thnh phn ca sn, quy trnh sn xut sn v kim qua sn xut. Vn an ton lao ng trong qu trnh sn xut v k thut sn#Vecni#Cng ngh#Sn xut#264739## 00821000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010018000530020074000710070018001450080005001630090 02300168010000500191011001500196039000500211020001000216021026500226020001600491 020001000507020001900517013000700536#VV10.13089#VV10.13090#50000#Vi?t#K304S#636 .028#^214#Trng Thanh Cnh#Kim sot nhim mi trng v s dng kinh t cht thi trong chn nui#Trng Thanh Cnh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a276tr .^b21cm#oanh#Chn nui#Cung cp nhng kin thc v nh gi cc ngun pht thi nhim trong chn nui; cc qu trnh chuyn ho c bn v tc ng mi trng, cc gii php kim sot nhim v s dng cht thi chn nui vo mc ch kin h t pht trin mt ngnh chn nui bn vng#X l cht thi#Kim sot# nhi m mi trng#264740## 00642000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580010014000630020034000770070014001110080 00500125009002300130010000500153011001500158039000500173020001800178021016300196 020001000359013000700369#VV10.13092#VV10.13091#VV10.13093#68000#Vi?t#C460S#621. 48#^214#Ng Quang Huy#C s l thuyt phn ng ht nhn#Ng Quang Huy#^aH.#^aKho a hc v K thut#2010#^a353tr.^b21cm#oanh#Phn ng ht nhn#Trnh by cc c ch c bn trong l thuyt phn ng ht nhn, gm phn ng ht nhn hp phn, cc phn ng ht nhn trc tip v phn ng ht nhn trc cn bng#L thuyt#264741 ## 01089000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020093000460070057001390080005001960090023002010100005002240110 01400229005001300243039000500256020000900261020001900270015008100289021022800370 02000080059802000160060602000170062202000100063900500140064900500170066300500110 0680005001000691013000700701020001900708#VN10.03764#VN10.03765#Vi?t#T103L#669.02 8#^214#Ti liu hng dn p dng cc gii php ci thin mi trng cho lng ng h ti ch kim loi#ng Kim Chi (ch.b.), Tng Th Hi, Nguyn c Khin...#^aH .#^aKhoa hc v K thut#2010#^a82tr.^b19cm#ng Kim Chi#oanh#Kim loi#Ti liu hng dn#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni. Vin Khoa hc v Cng ngh Mi trng#Gii thiu chung v lng ngh ti ch kim loi. Cc gii php k thu t x l cht thi v cc gii php qun l gim thiu nhim mi trng ti cc lng ngh ti ch kim loi. Hng dn quan trc, kim sot nhim mi trng#T i ch#X l cht thi#X l mi trng#Lng ngh#Tng Th Hi#Nguyn c Khin #T Vn Sn#T L Thu#264742# nhim mi trng## 01062000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020086000420070057001280080005001850090023001900100005002130110 01400218015008100232021020500313020000400518020000600522020001600528020001700544 02000100056102000190057102000190059000500130060900500140062200500170063600500150 0653039000500668005002000673013000700693#VN10.03766#VN10.03767#Vi?t#T103L#677#^2 14#Ti liu hng dn p dng cc gii php ci thin mi trng cho lng ngh d t nhum#ng Kim Chi (ch.b.), Tng Th Hi, Nguyn c Khin...#^aH.#^aKhoa h c v K thut#2010#^a76tr.^b19cm#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni. Vin Khoa hc v Cng ngh Mi trng#Gii thiu chung v lng ngh dt nhum. Cc g ii php k thut x l cht thi v qun l gim thiu nhim mi trng ti c c lng ngh dt nhum. Hng dn quan trc cc mi trng lng ngh dt nhum#D t#Nhum#X l cht thi#X l mi trng#Lng ngh# nhim mi trng#Ti liu hng dn#ng Kim Chi#Tng Th Hi#Nguyn c Khin#ng Xun Vit#Oanh#Thnh Thng Thng#264743## 01153000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020103000460070057001490080005002060090023002110100005002340110 01400239015008100253021026400334020001800598020000900616020001600625020001700641 02000100065802000190066802000190068700500130070600500140071900500170073300500160 0750039000500766005001300771013000700784#VN10.03768#VN10.03769#Vi?t#T103L#691.02 8#^214#Ti liu hng dn p dng cc gii php ci thin mi trng cho lng ng h sn xut vt liu xy dng#ng Kim Chi (ch.b.), Tng Th Hi, Nguyn c Kh in...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a91tr.^b19cm#TTS ghi: Trng i hc B ch khoa H Ni. Vin Khoa hc v Cng ngh Mi trng#Gii thiu chung v lng ngh sn xut vt liu xy dng. Cc gii php k thut x l cht thi v qun l gim thiu nhim mi trng ti lng ngh sn xut vt liu xy dng. Hng dn quy trnh quan trc v kim sot nhim mi trng ti cc lng ngh ny#V t liu xy dng#Sn xut#X l cht thi#X l mi trng#Lng ngh# nhim mi trng#Ti liu hng dn#ng Kim Chi#Tng Th Hi#Nguyn c Khin#Hong Tu n Dng#Oanh#V Kim Thu#264744## 01195000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020104000470070055001510080005002060090023002110100005002340110 01400239015008100253021030100334020001900635020000900654020001600663020001700679 02000100069602000190070602000190072500500130074400500140075700500150077100500170 0786005001800803039000500821013000700826#VN10.03770#VN10.03771#Vi?t#T103L#664.00 28#^214#Ti liu hng dn p dng cc gii php ci thin mi trng cho lng n gh ch bin nng sn thc phm#ng Kim Chi (ch.b.), Tng Th Hi, Nguyn Th Sn...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a87tr.^b19cm#TTS ghi: Trng i hc B ch khoa H Ni. Vin Khoa hc v Cng ngh Mi trng#Gii thiu chung v lng ngh ch bin nng sn thc phm. Cc gii php k thut x k cht thi v qun l nhim mi trng ti cc lng ngh ch bin nng sn thc phm (sn xut t inh bt, bn bnh, u ph). Hng dn quan trc kim sot nhim mi trng l ng ngh ch bin nng sn thc phm#Ch bin thc phm#Nng sn#X l cht thi# X l mi trng#Lng ngh# nhim mi trng#Ti liu hng dn#ng Kim Chi#T ng Th Hi#Nguyn Th Sn#Nguyn c Khin#Nguyn Th Thu H#Oanh#264745## 01083000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020093000460070057001390080005001960090023002010100005002240110 01500229015008100244021022200325020001700547020001600564020001700580020001000597 02000190060702000190062600500130064500500140065800500170067200500120068900500200 0701039000500721013000700726#VN10.03772#VN10.03773#Vi?t#T103L#680.028#^214#Ti l iu hng dn p dng cc gii php ci thin mi trng cho lng ngh th cng m ngh#ng Kim Chi (ch.b.), Tng Th Hi, Nguyn c Khin...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a103tr.^b19cm#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni. Vin Khoa hc v Cng ngh Mi trng#Gii thiu chung v lng ngh th cng m ngh . Cc gii php k thut x l cht thi v qun l gim thiu nhim mi trn g ti cc lng ngh th cng m ngh. Hng dn quan trc mi trng lng ngh t h cng m ngh#Th cng m ngh#X l cht thi#X l mi trng#Lng ngh# nh im mi trng#Ti liu hng dn#ng Kim Chi#Tng Th Hi#Nguyn c Khin# Khc Un#Thnh Thng Thng#Oanh#264746## 01064000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020089000460070057001350080005001920090023001970100005002200110 01400225015008100239021019900320020000500519020000800524020001600532020001700548 02000100056502000190057502000190059400500130061300500140062600500170064000500130 0657005002000670039000500690013000700695#VN10.03774#VN10.03775#Vi?t#T103L#676.02 8#^214#Ti liu hng dn p dng cc gii php ci thin mi trng cho lng ng h ti ch giy#ng Kim Chi (ch.b.), Tng Th Hi, Nguyn c Khin...#^aH.#^a Khoa hc v K thut#2010#^a75tr.^b19cm#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H N i. Vin Khoa hc v Cng ngh Mi trng#Gii thiu chung v lng ngh ti ch g iy. Cc gii php k thut x l cht thi v qun l gim thiu nhim mi tr ng ti cc lng ngh ti ch giy. Hng dn quan trc lng ngh ti ch giy# Giy#Ti ch#X l cht thi#X l mi trng#Lng ngh# nhim mi trng#Ti l iu hng dn#ng Kim Chi#Tng Th Hi#Nguyn c Khin#V Th L H#Thnh Th ng Thng#Oanh#264747## 01084000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020089000440070057001330080005001900090023001950100005002180110 01400223015008100237021022200318020000500540020000800545020001600553020001700569 02000100058602000190059602000190061500500130063400500140064700500170066100500120 0678005002000690013000700710039000500717#VN10.03777#VN10.03776#Vi?t#T103L#668.4# ^214#Ti liu hng dn p dng cc gii php ci thin mi trng cho lng ngh ti ch nha#ng Kim Chi (ch.b.), Tng Th Hi, Nguyn c Khin...#^aH.#^aKh oa hc v K thut#2010#^a68tr.^b19cm#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni. Vin Khoa hc v Cng ngh Mi trng#Gii thiu chung v lng ngh ti ch nh a. Cc gii php k thut v qun l gim thiu nhim mi trng ti cc lng ngh thu gom ti ch cht do v ti ch nha. Hng dn quan trc mi trng l ng ngh ti ch nha#Nha#Ti ch#X l cht thi#X l mi trng#Lng ngh# n him mi trng#Ti liu hng dn#ng Kim Chi#Tng Th Hi#Nguyn c Khin# Khc Un#Thnh Thng Thng#264748#Oanh## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070016000900220005001060080 01200111009001700123010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001600200039000500216013000700221019001400228#VN10.03778#14000#Vi?t#N550H#89 5.6#^214#N hong Ai Cp#Truyn tranh#Daughter of the Nile#Chieko Hosokawa#T.20# ^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Chieko Hosokawa#oanh#264749#Dch Nht Bn## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070016000900220005001060080 01200111009001700123010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001600200039000500216019001400221013000700235#VN10.03779#14000#Vi?t#N550H#89 5.6#^214#N hong Ai Cp#Truyn tranh#Daughter of the Nile#Chieko Hosokawa#T.21# ^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Chieko Hosokawa#oanh#Dch Nht Bn#264750## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070016000900220005001060080 01200111009001700123010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001600200039000500216019001400221013000700235#VN10.03780#14000#Vi?t#N550H#89 5.6#^214#N hong Ai Cp#Truyn tranh#Daughter of the Nile#Chieko Hosokawa#T.22# ^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Chieko Hosokawa#oanh#Dch Nht Bn#264751## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070016000900220005001060080 01200111009001700123010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001600200039000500216019001400221013000700235#VN10.03781#14000#Vi?t#N550H#89 5.6#^214#N hong Ai Cp#Truyn tranh#Daughter of the Nile#Chieko Hosokawa#T.23# ^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Chieko Hosokawa#oanh#Dch Nht Bn#264752## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070016000900220005001060080 01200111009001700123010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001600200039000500216019001400221013000700235#VN10.03782#14000#Vi?t#N550H#89 5.6#^214#N hong Ai Cp#Truyn tranh#Daughter of the Nile#Chieko Hosokawa#T.24# ^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Chieko Hosokawa#oanh#Dch Nht Bn#264753## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070016000900220005001060080 01200111009001700123010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001600200039000500216019001400221013000700235#VN10.03783#14000#Vi?t#N550H#89 5.6#^214#N hong Ai Cp#Truyn tranh#Daughter of the Nile#Chieko Hosokawa#T.25# ^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Chieko Hosokawa#oanh#Dch Nht Bn#264754## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070016000900220005001060080 01200111009001700123010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001600200039000500216019001400221013000700235#VN10.03784#14000#Vi?t#N550H#89 5.6#^214#N hong Ai Cp#Truyn tranh#Daughter of the Nile#Chieko Hosokawa#T.26# ^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Chieko Hosokawa#oanh#Dch Nht Bn#264755## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070016000900220005001060080 01200111009001700123010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001600200039000500216019001400221013000700235#VN10.03785#14000#Vi?t#N550H#89 5.6#^214#N hong Ai Cp#Truyn tranh#Daughter of the Nile#Chieko Hosokawa#T.27# ^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Chieko Hosokawa#oanh#Dch Nht Bn#264756## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070016000900220005001060080 01200111009001700123010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001600200039000500216019001400221013000700235#VN10.03786#14000#Vi?t#N550H#89 5.6#^214#N hong Ai Cp#Truyn tranh#Daughter of the Nile#Chieko Hosokawa#T.28# ^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Chieko Hosokawa#oanh#Dch Nht Bn#264757## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070016000900220005001060080 01200111009001700123010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001600200039000500216019001400221013000700235#VN10.03787#14000#Vi?t#N550H#89 5.6#^214#N hong Ai Cp#Truyn tranh#Daughter of the Nile#Chieko Hosokawa#T.29# ^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Chieko Hosokawa#oanh#Dch Nht Bn#264758## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070016000900220005001060080 01200111009001700123010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001600200039000500216019001400221013000700235#VN10.03788#14000#Vi?t#N550H#89 5.6#^214#N hong Ai Cp#Truyn tranh#Daughter of the Nile#Chieko Hosokawa#T.30# ^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Chieko Hosokawa#oanh#Dch Nht Bn#264759## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070016000900220005001060080 01200111009001700123010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001600200039000500216019001400221013000700235#VN10.03789#14000#Vi?t#N550H#89 5.6#^214#N hong Ai Cp#Truyn tranh#Daughter of the Nile#Chieko Hosokawa#T.31# ^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Chieko Hosokawa#oanh#Dch Nht Bn#264760## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070016000900220005001060080 01200111009001700123010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001600200039000500216019001400221013000700235#VN10.03790#14000#Vi?t#N550H#89 5.6#^214#N hong Ai Cp#Truyn tranh#Daughter of the Nile#Chieko Hosokawa#T.32# ^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Chieko Hosokawa#oanh#Dch Nht Bn#264761## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070016000900220005001060080 01200111009001700123010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001600200039000500216019001400221013000700235#VN10.03791#14000#Vi?t#N550H#89 5.6#^214#N hong Ai Cp#Truyn tranh#Daughter of the Nile#Chieko Hosokawa#T.33# ^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Chieko Hosokawa#oanh#Dch Nht Bn#264762## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070016000900220005001060080 01200111009001700123010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001600200039000500216019001400221013000700235#VN10.03792#14000#Vi?t#N550H#89 5.6#^214#N hong Ai Cp#Truyn tranh#Daughter of the Nile#Chieko Hosokawa#T.34# ^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Chieko Hosokawa#oanh#Dch Nht Bn#264763## 00718000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070046000790080012001250090017001370100 00500154011001500159006001300174039000500187019000500192020000600197021018900203 020000400392020001000396013000700406005001500413#VN10.03793#VN10.03794#56000#Vi ?t#M110X#613.7#^214#Mt - Xa tai cha bch bnh#Hin Chi Mai dch, b.s. ; Ng Xu n Thiu h..#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a383tr.^b19cm#Hin Chi Mai#oanh #Dch#Matxa#Khi qut v phng php iu tr xoa bp huyt tai, phng php ch n huyt v quy trnh thc hin. Mt xa tai cha cc bnh nh cm cm, say nng, ho, hen suyn, vim ph qun mn tnh...#Tai#Cha bnh#264764#Ng Xun Thiu## 00662000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020031000510030004000820070049000860080012001350090017001470100 00500164011001500169005001600184039000500200020001700205020000900222020000400231 015005200235005001400287005001400301005001400315005001200329013000700341#VN10.03 795#VN10.03796#Vi?t#NG112M#895.9221008#^214#Ngy mi trn t Trng Nguyn#Th#H ong Vit Ton, o Xun Vip, Mai Thu Hng...#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#201 0#^a127tr.^b19cm#Hong Vit Ton#oanh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TTS ghi: C u lc b Th Trn Tt Vn, huyn An Lo#o Xun Vip#Mai Thu Hng#Trn Vn Hn g#V Khc Yn#264765## 00641000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020019000500030004000690070045000730080012001180090017001300100 00500147011001400152005001600166039000500182020001700187020000900204020000400213 015005000217005001500267005000900282005001500291005001400306013000700320#VN10.03 797#VN10.03798#Vi?t#N116G#895.9221008#^214#Nng gi Ngh Tnh#Th#Trn Thanh Bn h, Nguyn B Dip, Phan Chu...#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a73tr.^b19cm#T rn Thanh Bnh#oanh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TTS ghi: ng hng Ngh Tnh ti th x Ung B#Nguyn B Dip#Phan Chu#Nguyn Xun K#Mnh Xun Mo#264766# # 00518000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010013000550020014000680030020000820070013001020080 01200115009001700127010000500144011001500149039000500164020001700169020000900186 020002000195004001800215013000700233#VV10.13094#VV10.13095#75000#Vi?t#M101#895 .92234#^214#Lu Vn Khu#Mc ng Dung#Tiu thuyt lch s#Lu Vn Khu#^aHi Ph ng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a530tr.^b21cm#oanh#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thu yt lch s#Ti bn ln th 1#264767## 00839000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020060000500070053001100080012001630090017001750100005001920110 02500197005001300222039000500235020002000240020001000260021020400270005001700474 005001800491005001600509005001700525013000700542#VV10.13096#VV10.13097#Vi?t#H103 P#302.0959735#^214#Hi Phng 40 nm thc hin di chc ca Ch tch H Ch Minh#H ong Vn K, Nguyn nh Then, Nguyn Khc Phng...#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng #2010#^a267tr., 3tr. nh^b21cm#Hong Vn K#oanh#in hnh tin tin#Hi Phng#G m 36 bi vit ca cc tc gi v nhng thnh tu gt hi c ca nhng n v tiu biu i din cho ng b, qun v dn thnh ph Hi Phng trong sut 40 nm thc hin v lm theo Di chc ca Bc#Nguyn nh Then#Nguyn Khc Phng#Ng uyn c Minh#Nguyn Vn Quang#264768## 00617000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520010009000570020027000660070014000930080012001070090 01700119010000500136011001500141039000500156020001000161020000900171021015700180 020000700337013000700344#VV10.13098#VV10.13099#20000#Vi?t#PH431T#392.509597#^21 4#Nh Hng#Phong tc dng v g chng#Nh Hng b.s.#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng #2010#^a143tr.^b21cm#oanh#Phong tc#Vit Nam#Tm hiu v phong tc dng v g c hng ca ngi Vit; cc nghi thc hn l, tp tc chn ngy gi thnh hn; lch chn ngy lnh cho vic dng v g chng#Hn l#264769## 00809000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020021000540030024000750070047000990080005001460090 01100151010000500162011001400167005001500181039000500196020001000201020001500211 02101230022600400180034902000220036702000060038900500160039500500110041100500200 0422005001000442013000700452#VV10.13102#VV10.13103#11000#Vi?t#ST109W#372.652#^2 14#Start with English 1#Sch dng cho gio vin#Trng Vn nh, ng Ngc Chiu, Nguyn t...#^aH.#^aGio dc#2010#^a72tr.^b24cm#Trng Vn nh#oanh#Ting Anh# Sch gio vin#Hng dn phng php ging dy ting Anh cho tr em tiu hc vi cc bc: chun b, dng dy hc, gi ging dy,...#Ti bn ln th 1#Ph ng php ging dy#Lp 1#ng Ngc Chiu#Nguyn t#L Ngc Tng Khanh#Xun Phan #264771## 00569000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020054000530070042001070080005001490090011001540100 00500165011001500170005001500185039000500200020001000205020001400215020000600229 020001200235005001500247005001000262013000700272#VV10.13104#VV10.13105#25000#Vi ?t#C101#372.652#^214#Cc kim tra mn ting Anh dnh cho hc sinh lp 1#Phm Tr Thin, Phm Ngc Lanh, Tng Anh#^aH.#^aGio dc#2010#^a147tr.^b24cm#Phm T r Thin#oanh#Ting Anh#Sch c thm#Lp 1# kim tra#Phm Ngc Lanh#Tng Anh #264772## 00619000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020033000500030063000830070018001460080005001640090 01100169010000500180011001400185039000500199020000500204020001400209015004900223 004001800272020000600290020000700296005000700303013000700310#VV10.13106#VV10.131 07#6000#Vi?t#T527T#372.7#^214#Tuyn tp thi gii L Qu n#Tuyn chn t cu c thi do bo Nhi ng Tp. H Ch Minh t chc#Thu L tuyn chn#^aH.#^aGio dc #2010#^a47tr.^b20cm#oanh#Ton#Sch c thm#TTS ghi: S Gio dc v o to Tp. H Ch Minh#Ti bn ln th 2#Lp 1# thi#Thu L#264773## 00619000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020033000500030063000830070018001460080005001640090 01100169010000500180011001400185039000500199020000500204020001400209015004900223 004001800272020000600290020000700296005000700303013000700310#VV10.13109#VV10.131 08#8000#Vi?t#T527T#372.7#^214#Tuyn tp thi gii L Qu n#Tuyn chn t cu c thi do bo Nhi ng Tp. H Ch Minh t chc#Thu L tuyn chn#^aH.#^aGio dc #2010#^a72tr.^b20cm#oanh#Ton#Sch c thm#TTS ghi: S Gio dc v o to Tp. H Ch Minh#Ti bn ln th 2#Lp 2# thi#Thu L#264774## 00569000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020054000530070042001070080005001490090011001540100 00500165011001500170005001500185039000500200020001000205020001400215020000600229 020001200235005001500247005001000262013000700272#VV10.13110#VV10.13111#27000#Vi ?t#C101#372.652#^214#Cc kim tra mn ting Anh dnh cho hc sinh lp 2#Phm Tr Thin, Phm Ngc Lanh, Tng Anh#^aH.#^aGio dc#2010#^a147tr.^b24cm#Phm T r Thin#oanh#Ting Anh#Sch c thm#Lp 2# kim tra#Phm Ngc Lanh#Tng Anh #264775## 00588000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070050000690080005001190090011001240100 00500135011001500140039000500155020000500160020001400165004001800179020000600197 005001300203005001100216005001300227005001400240005001300254013000700267#VV10.13 112#VV10.13113#20500#Vi?t#L527G#372.7#^214#Luyn gii ton 2# nh Hoan (ch.b .), Nguyn ng, V Vn Dng...#^aH.#^aGio dc#2010#^a135tr.^b24cm#oanh#Ton#S ch c thm#Ti bn ln th 1#Lp 2# nh Hoan#Nguyn ng#V Vn Dng# Trun g Hiu#V Mai Hng#264776## 00619000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020033000500030063000830070018001460080005001640090 01100169010000500180011001400185039000500199020000500204020001400209015004900223 004001800272020000600290020000700296005000700303013000700310#VV10.13114#VV10.131 15#8500#Vi?t#T527T#372.7#^214#Tuyn tp thi gii L Qu n#Tuyn chn t cu c thi do bo Nhi ng Tp. H Ch Minh t chc#Thu L tuyn chn#^aH.#^aGio dc #2010#^a76tr.^b20cm#oanh#Ton#Sch c thm#TTS ghi: S Gio dc v o to Tp. H Ch Minh#Ti bn ln th 2#Lp 3# thi#Thu L#264777## 00643000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510030023000890070061001120080005001730090 01100178010000500189011001500194039000500209020000500214020001400219020000600233 02000090023900500080024802000120025600500140026800500140028200500140029601300070 0310#VV10.13117#VV10.13116#30000#Vi?t#T550K#372.7#^214#T kim tra cht lng h c tp ton 3#Trc nghim v t lun#o Ni (ch.b.), Trung Hiu, Nguyn T L an, Ngc Thin#^aH.#^aGio dc#2010#^a191tr.^b24cm#oanh#Ton#Sch c thm#L p 3#Kim tra#o Ni#Trc nghim# Trung Hiu#Nguyn T Lan# Ngc Thin#26477 8## 00590000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020038000530030014000910070052001050080005001570090 01100162010000500173011001400178039000500192020001000197020001400207020000600221 020001200227005001400239005001100253005001700264013000700281#VV10.13118#VV10.131 19#12000#Vi?t#250K#372.652#^214# kim tra hc k cp tiu hc lp 3#Mn tin g Anh#L Tin Thnh (ch.b.), L Lan Anh, Nguyn Song Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^ a67tr.^b24cm#oanh#Ting Anh#Sch c thm#Lp 3# kim tra#L Tin Thnh#L Lan Anh#Nguyn Song Hng#264779## 00569000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020054000530070042001070080005001490090011001540100 00500165011001500170039000500185020001000190020001400200020000600214020001200220 005001500232005001500247005001000262013000700272#VV10.13120#VV10.13121#31000#Vi ?t#C101#372.652#^214#Cc kim tra mn ting Anh dnh cho hc sinh lp 3#Phm Tr Thin, Phm Ngc Lanh, Tng Anh#^aH.#^aGio dc#2010#^a183tr.^b24cm#oanh#T ing Anh#Sch c thm#Lp 3# kim tra#Phm Tr Thin#Phm Ngc Lanh#Tng Anh #264780## 00575000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020054000510070053001050220004001580080005001620090 01100167010000500178011001500183020000500198020000600203020001200209020001400221 005001500235005001200250005001600262013000700278#VV10.13122#VV10.13123#18000#Vi ?t#250K#372.7#^214# kim tra nh gi kt qu hc tp hng tun ton 3#Nguyn Duy Ha (ch.b.), L Thu Thu, Nguyn Thanh H#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a104tr. ^b24cm#Ton#Lp 3# kim tra#Sch c thm#Nguyn Duy Ha#L Thu Thu#Nguyn Th anh h#264781## 00575000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020054000510070053001050220004001580080005001620090 01100167010000500178011001500183020000500198020000600203020001200209020001400221 005001500235005001200250005001600262013000700278#VV10.13125#VV10.13124#21000#Vi ?t#250K#372.7#^214# kim tra nh gi kt qu hc tp hng tun ton 3#Nguyn Duy Ha (ch.b.), L Thu Thu, Nguyn Thanh H#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a119tr. ^b24cm#Ton#Lp 3# kim tra#Sch c thm#Nguyn Duy Ha#L Thu Thu#Nguyn Th anh h#264782## 00626000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020045000420030044000870070045001310220004001760080005001800090 01100185010000500196011001400201020001000215020000900225020000800234020000900242 020001400251005001100265005001400276005001000290039000500300013000700305#VV10.13 126#18000#Vi?t#L527V#372.652#^214#Luyn vit ch p v pht m ng ting Anh# Sch dng km theo b "Let's learn English"#Nguyn t (ch.b.), Trn Thu Ngn, S ong Phc#T.3#^aH.#^aGio dc#2010#^a56tr.^b27cm#Ting Anh#Tp vit#Pht m#Tiu hc#Sch c thm#Nguyn t#Trn Thu Ngn#Song Phc#oanh#264783## 00577000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020043000520030031000950070036001260080005001620090 01100167010000500178011001500183039000500198020001200203020001400215004001800229 020000600247005001200253005001500265013000700280#VV10.13127#VV10.13128#20000#Vi ?t#R203K#372.62#^214#Rn k nng tp lm vn cho hc sinh lp 4#Theo chng trn h tiu hc mi#L Anh Xun (ch.b.), L Th Vn Anh#^aH.#^aGio dc#2010#^a131tr. ^b24cm#oanh#Tp lm vn#Sch c thm#Ti bn ln th 3#Lp 4#L Anh Xun#L Th Vn Anh#264784## 00611000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520070058000760220004001340080005001380090 01100143010000500154011001400159020001200173020000600185020001400191005001300205 005001800218005001400236005001600250005001900266039000500285013000700290#VV10.13 129#VV10.13130#19000#Vi?t#R203K#372.62#^214#Rn k nng tp lm vn#L Ngc i p (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Phm Vnh Lc...#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a87tr.^ b27cm#Tp lm vn#Lp 4#Sch c thm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Phm Vnh L c#Nguyn Th Hin#Lng Th Thanh L#oanh#264785## 00592000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020054000510070053001050220004001580080005001620090 01100167010000500178011001500183020000500198020000600203020001200209020001400221 005001500235005001200250005001600262039000500278013000700283#VV10.13131#VV10.131 32#21000#Vi?t#250K#372.7#^214# kim tra nh gi kt qu hc tp hng tun t on 4#Nguyn Duy Ha (ch.b.), L Thu Thu, Nguyn Thanh H#T.1#^aH.#^aGio dc#2 010#^a124tr.^b24cm#Ton#Lp 4# kim tra#Sch c thm#Nguyn Duy Ha#L Thu Th u#Nguyn Thanh H#oanh#264786## 00592000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020054000510070053001050220004001580080005001620090 01100167010000500178011001500183020000500198020000600203020001200209020001400221 005001500235005001200250005001600262039000500278013000700283#VV10.13133#VV10.131 34#22000#Vi?t#250K#372.7#^214# kim tra nh gi kt qu hc tp hng tun t on 4#Nguyn Duy Ha (ch.b.), L Thu Thu, Nguyn Thanh H#T.2#^aH.#^aGio dc#2 010#^a127tr.^b24cm#Ton#Lp 4# kim tra#Sch c thm#Nguyn Duy Ha#L Thu Th u#Nguyn Thanh H#oanh#264787## 00590000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020038000530030014000910070052001050080005001570090 01100162010000500173011001400178005001400192039000500206020001000211020001400221 020000600235020001200241005001100253005001700264013000700281#VV10.13135#VV10.131 36#14000#Vi?t#250K#372.652#^214# kim tra hc k cp tiu hc lp 4#Mn tin g Anh#L Tin Thnh (ch.b.), L Lan Anh, Nguyn Song Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^ a83tr.^b24cm#L Tin Thnh#oanh#Ting Anh#Sch c thm#Lp 4# kim tra#L Lan Anh#Nguyn Song Hng#264788## 00789000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020069000520070115001210220004002360080005002400090 01100245010000500256011001500261020001700276020000600293005001500299005001500314 00500070032900500140033600600150035000600180036503900050038301300070038801900160 0395020001500411020001300426#VV10.13137#VV10.13138#30000#Vi?t#H411#372.82#^214 #Hot ng thc tin v tm hiu k nng sng dnh cho hc sinh lp 4#B.s.: Trn Thi Kin (ch.b.), Tng Hu Kit, La Bn, Lu Vit Nng ; Bin dch: Dng Min h Ho, Kiu ng T Linh#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a116tr.^b24cm#Hot ng x h i#Lp 4#Trn Thi Kin#Tng Hu Kit#La Bn#Lu Vit Nng#Dng Minh Ho#Kiu ng T Linh#oanh#264789#Dch Trung Quc#Sch tham kho#K nng sng## 00791000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020069000520070116001210220004002370080005002410090 01100246010000500257011001500262020001700277020000600294005001500300005001600315 00500070033100500140033800600150035200600180036703900050038501900160039001300070 0406020001500413020001300428#VV10.13139#VV10.13140#32000#Vi?t#H411#372.82#^214 #Hot ng thc tin v tm hiu k nng sng dnh cho hc sinh lp 4#B.s.: Trn Thi Kin (ch.b.), Tng Hu Kit, La Bn, Lu Vit Nng ; Bin dch: Dng Mi nh Ho, Kiu ng T Linh#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a116tr.^b24cm#Hot ng x h i#Lp 4#Trn Thi Kin#Tng Hu Kit#La Bn#Lu Vit Nng#Dng Minh Ho#Kiu ng T Linh#oanh#Dch Trung Quc#264790#Sch tham kho#K nng sng## 00619000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020033000500030063000830070018001460080005001640090 01100169010000500180011001400185039000500199020000500204020001400209015004900223 004001800272020000600290020000700296005000700303013000700310#VV10.13141#VV10.131 42#7500#Vi?t#T527T#372.7#^214#Tuyn tp thi gii L Qu n#Tuyn chn t cu c thi do bo Nhi ng Tp. H Ch Minh t chc#Thu L tuyn chn#^aH.#^aGio dc #2010#^a68tr.^b20cm#oanh#Ton#Sch c thm#TTS ghi: S Gio dc v o to Tp. H Ch Minh#Ti bn ln th 2#Lp 2# thi#Thu L#264791## 00585000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510070050000780220004001280040018001320080 00500150009001100155010000500166011001500171020000500186020000600191020000800197 020001400205005001400219005001300233005001300246039000500259013000700264#VV10.13 143#VV10.13144#17000#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton 4 nng cao#V Dng Thu (ch.b.), V Mai Hng, V Vn Dng#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2 010#^a119tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#V Dng Thu#V Mai Hng#V Vn Dng#oanh#264792## 00619000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020033000500030063000830070018001460080005001640090 01100169010000500180011001400185039000500199020000500204020001400209015004900223 004001800272020000600290020000700296005000700303013000700310#VV10.13145#VV10.131 46#8000#Vi?t#T527T#372.7#^214#Tuyn tp thi gii L Qu n#Tuyn chn t cu c thi do bo Nhi ng Tp. H Ch Minh t chc#Thu L tuyn chn#^aH.#^aGio dc #2010#^a72tr.^b20cm#oanh#Ton#Sch c thm#TTS ghi: S Gio dc v o to Tp. H Ch Minh#Ti bn ln th 2#Lp 5# thi#Thu L#264793## 00590000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020038000530030014000910070052001050080005001570090 01100162010000500173011001400178005001400192039000500206020001000211020001400221 020000600235020001200241005001100253005001700264013000700281#VV10.13147#VV10.131 48#13000#Vi?t#250K#372.652#^214# kim tra hc k cp tiu hc lp 5#Mn tin g Anh#L Tin Thnh (ch.b.), L Lan Anh, Nguyn Song Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^ a75tr.^b24cm#L Tin Thnh#oanh#Ting Anh#Sch c thm#Lp 4# kim tra#L Lan Anh#Nguyn Song Hng#264794## 00465000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020035000530070017000880220004001050080005001090090 01100114010000500125011001500130020000500145020000600150020001400156005001700170 039000500187013000700192#VV10.13150#VV10.13149#17000#Vi?t#GI-521E#372.7#^214#Gi p em cng c v nng cao ton 5#Nguyn Mnh Thc#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a112 tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Mnh Thc#oanh#264795## 00465000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020035000530070017000880220004001050080005001090090 01100114010000500125011001500130020000500145020000600150020001400156005001700170 039000500187013000700192#VV10.13151#VV10.13152#17000#Vi?t#GI-521E#372.7#^214#Gi p em cng c v nng cao ton 5#Nguyn Mnh Thc#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a128 tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Mnh Thc#oanh#264796## 00600000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020035000520070062000870080005001490090011001540100 00500165011001500170039000500185020000900190020001400199004001800213020000800231 020000600239005001800245005001600263005001200279013000700291#VV10.13153#VV10.131 54#Vi?t#B103T#372.35#^214#16500#Bi tp t nh gi mn khoa hc 5#B.s.: Nguyn Thanh Thu (ch.b.), Nguyn Qu Vinh, Lc Th Nga#^aH.#^aGio dc#2010#^a128tr.^ b24cm#oanh#Khoa hc#Sch c thm#Ti bn ln th 3#Bi tp#Lp 5#Nguyn Thanh T hu#Nguyn Qu Vinh#Lc Th Nga#264797## 00537000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020023000510030050000740070016001240220004001400080 00500144009001100149010000500160011001500165005001600180020001100196020000600207 020000800213020001400221039000500235013000700240#VV10.13155#VV10.13156#30000#Vi ?t#L527T#372.6#^214#Luyn tp ting Vit 5#Cng c v nng cao theo chun kin t hc, k nng#Nguyn Th Hnh#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a211tr.^b24cm#Nguyn Th Hnh#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#oanh#264798## 00710000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020075000510070059001260220004001850080005001890090 01100194010000500205011001500210020000800225020000800233020001100241020001200252 02000060026402000080027002000140027800500140029200500180030600500170032403900050 0341013000700346020000700353#VV10.13157#VV10.13158#17500#Vi?t#L527T#807.6#^214# Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ng vn 6# Ng c Thng (ch.b.), Phm Th Thu Hin, Nguyn Thng#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^ a123tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 6#Bi tp#Sch c thm # Ngc Thng#Phm Th Thu Hin# Nguyn Thng#oanh#264799#n tp## 00710000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020075000510070059001260220004001850080005001890090 01100194010000500205011001500210020000800225020000800233020001100241020001200252 02000060026402000080027002000140027800500140029200500180030600500170032403900050 0341013000700346020000700353#VV10.13159#VV10.13160#19000#Vi?t#L527T#807.6#^214# Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ng vn 6# Ng c Thng (ch.b.), Phm Th Thu Hin, Nguyn Thng#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^ a132tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 6#Bi tp#Sch c thm # Ngc Thng#Phm Th Thu Hin# Nguyn Thng#oanh#264800#n tp## 00583000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020023000540070055000770080005001320090011001370100 00500148011001500153039000500168020001000173020001400183004001800197020000800215 020000600223005001100229005001600240005001800256013000700274#VV10.13161#VV10.131 62#Vi?t#V460B#428.0076#^214#21500#V bi tp ting Anh 6#V Th Li (ch.b.), Ng uyn Kim Hin, Nguyn Mai Phng#^aH.#^aGio dc#2010#^a148tr.^b24cm#oanh#Ting Anh#Sch c thm#Ti bn ln th 6#Bi tp#Lp 6#V Th Li#Nguyn Kim Hin#Ngu yn Mai Phng#264801## 00494000000000277000450002600110000002600110001102000080002202000060003001400070 00360410005000431810006000480820007000548080005000610020018000660070036000840080 00500120009001100125010000500136011001400141039000500155020000800160020001400168 005001600182005001100198013000700209#VV10.13163#VV10.13164#m nhc#Lp 6#13000# Vi?t#B103T#780.76#^214#Bi tp m nhc 6#Nguyn Ngc Huy (ch.b.), L Duy Anh#^aH .#^aGio dc#2010#^a83tr.^b24cm#oanh#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Ngc Huy#L Du y Anh#264802## 00622000000000301000450002600110000002600110001102000070002202000060002901400070 00350410005000421810006000470820007000538080005000600020074000650070057001390080 00500196009001100201010000500212011001500217039000500232020000800237020001400245 005001600259005001300275005001800288013000700306020000700313#VV10.13165#VV10.131 66#a l#Lp 6#15000#Vi?t#L527T#910.76#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng a l 6#Nguyn Qu Thao (ch.b.), V Quc Lch, B i Th Bch Ngc#^aH.#^aGio dc#2010#^a104tr.^b24cm#oanh#Bi tp#Sch c thm# Nguyn Qu Thao#V Quc Lch#Bi Th Bch Ngc#264803#n tp## 00673000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020034000540030057000880070053001450080005001980090 01100203010000500214011001500219020001000234020001400244005002000258005001100278 00500100028900500090029902000060030802000120031401300070032602000080033303900060 0341#VV10.13167#VV10.13168#23000#Vi?t#250K#428.0076#^214# kim tra kin thc ting Anh 6#Cng c t vng quan trng. M rng vn t, thnh ng...#Trn nh Nguyn L, Thu Duyn, Khnh Vn, Vn Xun#^aH.#^aGio dc#2010#^a132tr.^b24cm#T ing Anh#Sch c thm#Trn nh Nguyn L#Thu Duyn#Khnh Vn#Vn Xun#Lp 6# kim tra#264804#Bi tp#TDung## 00620000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020028000510070058000790080005001370090011001420100 00500153011001400158020001800172020001500190005001500205005001600220005001700236 020000600253020000800259004001800267013000700285039000600292020000800298#VV10.13 169#VV10.13170#7900#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp gio dc cng dn 6#Trn Vn Thng (ch.b.), Trn Quang Tun, Nguyn Thu Ngn#^aH.#^aGio dc#2010#^a63tr.^b 24cm#Gio dc cng dn#Sch gio khoa#Trn Vn Thng#Trn Quang Tun#Nguyn Thu Ngn#Lp 6#o c#Ti bn ln th 1#264805#TDung#Bi tp## 00628000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070049000790080005001280090011001330100 00500144011001400149020000800163020001400171005001600185005001900201005000900220 02000060022902000080023500500180024300500190026101300070028002000090028703900060 0296#VV10.13171#VV10.13172#15500#Vi?t#B103T#959.7#^214#Bi tp thc hnh lch s 6#Hunh Vit Hng, Trn Nh Thanh Tm, Bo Ngc...#^aH.#^aGio dc#2010#^a96tr .^b24cm#Lch s#Sch c thm#Hunh Vit Hng#Trn Nh Thanh Tm#Bo Ngc#Lp 6# Bi tp#Phm Th Bch Nga#Cao Th Hin Trang#264806#Vit Nam#TDung## 00541000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020027000530070045000800080005001250090011001300100 00500141011001400146020000700160020001400167005001500181005001600196005001200212 020000600224020000800230013000700238039000600245#VV10.13173#VV10.13174#16000#Vi ?t#B103T#530.076#^214#Bi tp thc hnh vt l 6#Phm Ngc Tin, Nguyn c Hip , L Cao Phan#^aH.#^aGio dc#2010#^a99tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#Phm Ngc Tin#Nguyn c Hip#L Cao Phan#Lp 6#Bi tp#264807#TDung## 00636000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020030000540070063000840080005001470090011001520100 00500163011001500168020001000183020001400193005002000207005002300227005001500250 020000600265020000800271005001400279005001600293013000700309039000600316#VV10.13 175#VV10.13176#23000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp thc hnh ting Anh 6#Tr n nh Nguyn L, Nguyn Th Thin Hng, Trng Vn nh...#^aH.#^aGio dc#2010 #^a148tr.^b24cm#Ting Anh#Sch c thm#Trn nh Nguyn L#Nguyn Th Thin H ng#Trng Vn nh#Lp 6#Bi tp#L Th Phng#T Th Bch Yn#264808#TDung## 00653000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520070052000900080005001420090011001470100 00500158011001400163020001800177020001400195005001500209005001800224005001400242 02000060025602000080026200500200027000500160029001300070030602000080031303900060 0321#VV10.13177#VV10.13178#14000#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp thc hnh gio dc cng dn 6#Thi Quc Tun, Nguyn Hunh Long, Trn Bo Ngc...#^aH.#^aGio d c#2010#^a88tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Sch c thm#Tho Quc Tun#Nguyn Hun h Long#Trn Bo Ngc#Lp 6#o c#Phng Th Thu Trang#Trn Hong Oanh#264809#B i tp#TDung## 00580000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020020000530070062000730080005001350090011001400100 00500151011001400156020000800170020001400178005001200192005001700204005002000221 020000600241020000800247005001000255013000700265039000600272#VV10.13179#VV10.131 80#10500#Vi?t#TH552H#780.76#^214#Thc hnh m nhc 6#Bi Anh Tn, Nguyn Hng T un, Nguyn Th i Chiu, Hong Lan#^aH.#^aGio dc#2010#^a64tr.^b24cm#m nhc#S ch c thm#Bi Anh Tn#Nguyn Hng Tun#Nguyn Th i Chiu#Lp 6#Bi tp#Hon g Lan#264810#TDung## 00574000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020028000520070050000800080005001300090011001350100 00500146011001400151020001800165020001400183005001200197005001500209005001300224 020000600237020000800243013000700251020000800258039000600266#VV10.13181#VV10.131 82#13000#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp gio dc cng dn 6#V nh By (ch.b.) , ng Xun iu, Trn Vn Lc#^aH.#^aGio dc#2010#^a83tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Sch c thm#V nh By#ng Xun iu#Trn Vn Lc#Lp 6#o c#264811#B i tp#TDung## 00643000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070076000670080005001430090011001480100 00500159011001500164020000800179020000600187020001100193020001400204005001400218 00400180023202000120025002000080026200500160027000500180028601300070030403900060 0311#VV10.13183#VV10.13184#30000#Vi?t#T550L#807#^214#T liu ng vn 6#B.s., tu yn chn: Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Vn Hip, Nguyn Trng Hon#^aH.#^aGio dc#2010#^a240tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Ting Vit#Sch c thm# Ngc Thng#Ti bn ln th 4#Tp lm vn#Vn hc#Nguyn Vn Hip#Nguyn Trng Hon#264812#TDun g## 00602000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020075000550070039001300080005001690090011001740100 00500185011001500190020000800205020000600213020000800219020001400227005001400241 005001600255013000700271020000700278020000900285039000600294#VV10.13186#VV10.131 85#15000#Vi?t#L527T#959.70076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chu n kin thc, k nng lch s 6#inh Ngc Bo (ch.b.), Bi Tuyt Hng#^aH.#^aGi o dc#2010#^a103tr.^b24cm#Lch s#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#inh Ngc bo#Bi Tuyt Hng#264813#n tp#Vit Nam#TDung## 00603000000000313000450002600110000002600110001102000090002202000060003101400070 00370410005000441810006000490820007000558080005000620020019000670070067000860080 00500153009001100158010000500169011001400174039000600188020000900194020001500203 005001400218005001600232020000800248005001300256005001300269013000700282#VV10.13 187#VV10.13188#Sinh hc#Lp 6#15000#Vi?t#B103T#580.76#^214#Bi tp sinh hc 6#P hm Th Son (ch.b.), Hunh Ngc Bch, L Th Trinh, Trn Th Vn#^aH.#^aGio d c#2010#^a95tr.^b24cm#TDung#Thc vt#Sch gio khoa#Phm Th Son#Hunh Ngc Bch #Bi tp#L Th Trinh#Trn Th Vn#264814## 00557000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520070056000670220004001230080005001270090 01100132010000500143011001400148020000500162020000600167020000800173020001500181 005001700196005001500213005001400228039000600242013000700248#VV10.13189#VV10.131 90#16000#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 6#Nguyn Ngc Chu (ch.b.), Trn N gc Dng, Trn Kim Tho#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a99tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi t p#Sch gio khoa#Nguyn Ngc Chu#Trn Ngc Dng#Trn Kim Tho#TDung#264815## 00812000000000361000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020086000480070071001340080005002050090011002100100 00500221011001400226020000800240020001400248005001600262020000800278020000600286 01500410029202000110033302000080034400500190035200500170037100500150038800500150 0403013000700418039000600425020001900431#VV10.13191#VV10.13192#6000#Vi?t#T103L# 807#^214#Ti liu gio dc a phng trung hc c s tnh Long An mn ng vn - lch s lp 6#B.s.: Trn Hong Nhn (ch.b.), Nguyn Trng Hong, Nguyn Hong H i...#^aH.#^aGio dc#2010#^a32tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm#Trn Hong Nhn#L ch s#Lp 6#TTS ghi: S Gio dc v o to Long An#a phng#Long An#Nguyn Trng Hong#Nguyn Hong Hi#Chu Minh Hin#Hunh Vn Hip#264816#TDung#Ti liu tham kho## 00502000000000277000450002600110000002600110001102000050002202000060002701400070 00330410005000401810006000450820007000518080005000580020044000630070014001070080 00500121009001100126010000500137011001500142039000600157020000800163020001400171 005001400185004001800199013000700217#VV10.13193#VV10.13194#Ton#Lp 7#32500#Vi? t#B103T#510.76#^214#Bi tp nng cao v mt s chuyn ton 7#Bi Vn Tuyn#^a H.#^aGio dc#2010#^a236tr.^b24cm#TDung#Bi tp#Sch c thm#Bi Vn Tuyn#Ti bn ln th 7#264817## 00564000000000301000450002600110000002600110001102000080002202000060003001400070 00360410005000431810007000480820007000558080005000620020020000670070054000870080 00500141009001100146010000500157011001400162039000600176020000800182020001400190 005001200204005001700216005001200233005001000245013000700255#VV10.13195#VV10.131 96#m nhc#Lp 7#10000#Vi?t#TH552H#780.76#^214#Thc hnh m nhc 7#Bi Anh Tn, Nguyn Hng Tun, Trn Anh V, Hong Lan#^aH.#^aGio dc#2010#^a60tr.^b24cm#TDu ng#Bi tp#Sch c thm#Bi Anh Tn#Nguyn Hng Tun#Trn Anh V#Hong Lan#2648 18## 00604000000000313000450002600110000002600110001102000090002202000060003101400070 00370410005000441810006000490820007000558080005000620020019000670070067000860080 00500153009001100158010000500169011001500174039000600189020000900195020001500204 005001400219005001600233020000800249005001300257005001300270013000700283#VV10.13 197#VV10.13198#Sinh hc#Lp 7#18000#Vi?t#B103T#590.76#^214#Bi tp sinh hc 7#P hm Th Son (ch.b.), Hunh Ngc Bch, L Th Trinh, Trn Th Vn#^aH.#^aGio d c#2010#^a115tr.^b24cm#TDung#ng vt#Sch gio khoa#Phm Th Son#Hunh Ngc Bc h#Bi tp#L Th Trinh#Trn Th Vn#264819## 00602000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520070064000770220004001410080005001450090 01100150010000500161011001500166020000500181020000600186020000800192020001400200 005001600214005001500230005001400245005001600259013000700275039000600282#VV10.13 199#VV10.13200#34500#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp thc hnh ton 7#Quch T C hng, Nguyn c Tn, Cao c Khnh, Nguyn Ngc Hu#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^ a224tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Quch T Chng#Nguyn c Tn#Ca o c Khnh#Nguyn Ngc Hu#264820#TDung## 00602000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520070064000770220004001410080005001450090 01100150010000500161011001500166020000500181020000600186020000800192020001400200 005001600214005001500230005001400245005001600259013000700275039000600282#VV10.13 201#VV10.13202#20000#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp thc hnh ton 7#Quch T C hng, Nguyn c Tn, Cao c Khnh, Nguyn Ngc Hu#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^ a127tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Quch T Chng#Nguyn c Tn#Ca o c Khnh#Nguyn Ngc Hu#264821#TDung## 00568000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520070038000900080005001280090011001330100 00500144011001400149020001800163020001400181005001500195005000900210005001200219 020000600231020000800237013000700245020000800252039000600260#VV10.13203#VV10.132 04#13000#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp thc hnh gio dc cng dn 7#Thi Quc Tun, Bo Ngc, V Xun Ho#^aH.#^aGio dc#2010#^a80tr.^b24cm#Gio dc cng d n#Sch c thm#Thi Quc Tun#Bo Ngc#V Xun Ho#Lp 7#Bi tp#264822#o c #TDung## 00633000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020028000550070049000830080005001320090011001370100 00500148011001500153020000800168020001400176005001600190005001900206005000900225 02000060023402000080024000500180024800500190026601300070028502000090029203900060 0301#VV10.13205#VV10.13206#22500#Vi?t#B103T#959.70076#^214#Bi tp thc hnh l ch s 7#Hunh Vit Hng, Trn Nh Thanh Tm, Bo Ngc...#^aH.#^aGio dc#2010#^a 144tr.^b24cm#Lch s#Sch c thm#Hunh Vit Hng#Trn Nh Thanh Tm#Bo Ngc#L p 7#Bi tp#Phm Th Bch Nga#Cao Th Hin Trang#264823#Vit Nam#TDung## 00544000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020017000520070055000690080005001240090011001290100 00500140011001500145020000700160020001500167005001400182005001200196020000600208 020000800214005001900222013000700241039000600248#VV10.13207#VV10.13208#23000#Vi ?t#B103T#910.76#^214#Bi tp a l 7#Nguyn c V (ch.b.), L Vn Dc, Trn T h Tuyt Mai#^aH.#^aGio dc#2010#^a151tr.^b24cm#a l#Sch gio khoa#Nguyn c V#L Vn Dc#Lp 7#Bi tp#Trn Th Tuyt Mai#264824#TDung## 00529000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020018000550070040000730080005001130090011001180100 00500129011001500134020000800149020001500157005001600172005001500188020000600203 020000800209013000700217020000900224039000600233#VV10.13209#VV10.13210#24000#Vi ?t#B103T#959.70076#^214#Bi tp lch s 7#Bi Tuyt Hng (ch.b.), Nguyn Th C i#^aH.#^aGio dc#2010#^a159tr.^b24cm#Lch s#Sch gio khoa#Bi Tuyt Hng#Ngu yn Th Ci#Lp 7#Bi tp#264825#Vit Nam#TDung## 00539000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020017000530070052000700080005001220090011001270100 00500138011001500143020000700158020001500165005001700180005001100197020000600208 020000800214005001400222013000700236039000600243#VV10.13211#VV10.13212#20000#Vi ?t#B103T#530.076#^214#Bi tp vt l 7#Nguyn Thanh Hi (ch.b.), Mai Vn Xu, L Th Thu H#^aH.#^aGio dc#2010#^a127tr.^b24cm#Vt l#Sch gio khoa#Nguyn Than h Hi#Mai Vn Xu#Lp 7#Bi tp#L Th Thu H#264826#TDung## 00812000000000361000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020086000480070071001340080005002050090011002100100 00500221011001400226020000800240020001400248005001600262020000800278020000600286 01500410029202000110033302000080034400500190035200500170037100500150038800500150 0403013000700418039000600425020001900431#VV10.13213#VV10.13214#7000#Vi?t#T103L# 807#^214#Ti liu gio dc a phng trung hc c s tnh Long An mn ng vn - lch s lp 7#B.s.: Trn Hong Nhn (ch.b.), Nguyn Trng Hong, Nguyn Hong H i...#^aH.#^aGio dc#2010#^a39tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm#Trn Hong Nhn#L ch s#Lp 7#TTS ghi: S Gio dc v o to Long An#a phng#Long An#Nguyn Trng Hong#Nguyn Hong Hi#Chu Minh Hin#Hunh Vn Hip#264827#TDung#Ti liu tham kho## 00512000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020050000490070014000990080005001130090011001180100 00500129011001500134020001200149020001400161005001400175020000600189004001800195 013000700213039000600220020000800226#VV10.13215#VV10.13216#31500#Vi?t#C101D#807 #^214#Cc dng bi tp lm vn v cm th th vn lp 7#Cao Bch Xun#^aH.#^aGi o dc#2010#^a251tr.^b24cm#Tp lm vn#Sch c thm#Cao Bch Xun#Lp 7#Ti bn ln th 6#264828#TDung#Bi vn## 00496000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070036000700080005001060090011001110100 00500122011001400127020000800141020001500149005001600164005001100180020000600191 020000800197013000700205039000600212#VV10.13217#VV10.13218#13000#Vi?t#B103T#780 .76#^214#Bi tp m nhc 7#Nguyn Ngc Huy (ch.b.), L Duy Anh#^aH.#^aGio dc#2 010#^a82tr.^b24cm#m nhc#Sch gio khoa#Nguyn Ngc Huy#L Duy Anh#Lp 7#Bi t p#264829#TDung## 00542000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020027000530070045000800080005001250090011001300100 00500141011001500146020000700161020001400168005001500182005001600197005001200213 020000600225020000800231013000700239039000600246#VV10.13219#VV10.13220#20000#Vi ?t#B103T#530.076#^214#Bi tp thc hnh vt l 7#Phm Ngc Tin, Nguyn c Hip , L Cao Phan#^aH.#^aGio dc#2010#^a128tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#Phm Ngc Tin#Nguyn c Hip#L Cao Phan#Lp 7#Bi tp#264830#TDung## 00584000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020023000540070055000770080005001320090011001370100 00500148011001500153020001000168020001400178005001100192005001600203005001800219 020000600237020000800243004001800251013000700269039000600276#VV10.13221#VV10.132 22#21500#Vi?t#V460B#428.0076#^214#V bi tp ting Anh 7#V Th Li (ch.b.), Ng uyn Kim Hin, Nguyn Mai Phng#^aH.#^aGio dc#2010#^a143tr.^b24cm#Ting Anh#S ch c thm#V Th Li#Nguyn Kim Hin#Nguyn Mai Phng#Lp 7#Bi tp#Ti bn ln th 4#264831#TDung## 00557000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520070056000670220004001230080005001270090 01100132010000500143011001400148020000500162020000600167020000800173020001500181 005001700196005001700213005001200230039000600242013000700248#VV10.13224#VV10.132 23#16000#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 7#Nguyn Ngc Chu (ch.b.), Nguyn Vn Hong, L Xun Ho#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a99tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi t p#Sch gio khoa#Nguyn Ngc Chu#Nguyn Vn Hong#L Xun Ho#TDung#264832## 00708000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020017000510070062000680080005001300090011001350100 00500146011001500151020000800166020001400174005001600188005001900204005001400223 00500180023702000060025502000110026100400180027202000120029002000080030202000070 0310005001600317013000700333039000600340#VV10.13226#VV10.13225#33000#Vi?t#454T #807.6#^214#n tp ng vn 7#Nguyn Vn Long (ch.b.), Nguyn Th Bch H, Trn H nh Mai...#^aH.#^aGio dc#2010#^a255tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm#Nguyn Vn Long#Nguyn Th Bch H#Trn Hnh Mai#Nguyn Vn Phng#Lp 7#Ting Vit#Ti bn ln th 3#Tp lm vn#Vn hc#n tp#Hong Vn Thung#264833#TDung## 00669000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020034000540030057000880070051001450080005001960090 01100201010000500212011001500217020001000232020001400242005002000256005001000276 00500090028600500090029501300070030402000060031102000120031702000080032903900060 0337#VV10.13227#VV10.13228#23000#Vi?t#250K#428.0076#^214# kim tra kin thc ting Anh 7#Cng c t vng quan trng. M rng vn t, thnh ng...#Trn nh Nguyn L, Th H, Ngc Lam, Vn Xun#^aH.#^aGio dc#2010#^a136tr.^b24cm#Ti ng Anh#Sch c thm#Trn nh Nguyn L# Th H#Ngc Lam#Vn Xun#264834#Lp 7# kim tra#Bi tp#TDung## 00670000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020075000510070044001260220004001700080005001740090 01100179010000500190011001500195020000800210020000600218020001100224020001200235 02000080024702000140025501300070026900500140027600500210029002000080031102000070 0319039000600326#VV10.13229#VV10.13230#20500#Vi?t#L527T#807.6#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ng vn 7# Ngc Thng (ch .b.), Nguyn Th Bch Hng#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a143tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7 #Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Sch c thm#264835# Ngc Thng#Nguyn Th B ch Hng#Bi tp#n tp#TDung## 00670000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020075000510070044001260220004001700080005001740090 01100179010000500190011001500195020000800210020000600218020001100224020001200235 02000080024702000140025500500140026900500210028302000080030401300070031202000070 0319039000600326#VV10.13231#VV10.13232#18000#Vi?t#L527T#807.6#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ng vn 7# Ngc Thng (ch .b.), Nguyn Th Bch Hng#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a127tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7 #Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Sch c thm# Ngc Thng#Nguyn Th Bch Hng #Bi tp#264836#n tp#TDung## 00610000000000313000450002600110000002600110001102000090002202000060003101400070 00370410005000441810006000490820009000558080005000640020019000690070067000880080 00500155009001100160010000500171011001500176039000600191020001300197020001500210 005001400225005001600239020000800255005001300263005001300276013000700289#VV10.13 233#VV10.13234#Sinh hc#Lp 8#21000#Vi?t#B103T#612.0076#^214#Bi tp sinh hc 8 #Phm Th Son (ch.b.), Hunh Ngc Bch, L Th Trinh, Trn Th Vn#^aH.#^aGio dc#2010#^a139tr.^b24cm#TDung#C th ngi#Sch gio khoa#Phm Th Son#Hunh Ng c Bch#Bi tp#L Th Trinh#Trn Th Vn#264837## 00496000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070036000700080005001060090011001110100 00500122011001400127020000800141020000600149020000800155020001500163005001600178 005001100194013000700205039000600212#VV10.13235#VV10.13236#13000#Vi?t#B103T#780 .76#^214#Bi tp m nhc 8#Nguyn Ngc Huy (ch.b.), L Duy Anh#^aH.#^aGio dc#2 010#^a78tr.^b24cm#m nhc#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Ngc Duy#L Duy An h#264838#TDung## 00596000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020028000490070049000770080005001260090011001310100 00500142011001500147020000800162020001400170005001600184020000600200020000800206 005001900214005000900233005001900242005000800261013000700269039000600276#VV10.13 237#VV10.13238#19500#Vi?t#B103T#909#^214#Bi tp thc hnh lch s 8#Hunh Vit Hng, Trn Nh Thanh Tm, Bo Ngc...#^aH.#^aGio dc#2010#^a124tr.^b24cm#Lch s#Sch c thm#Hunh Vit Hng#Lp 8#Bi tp#Trn Nh Thanh Tm#Bo Ngc#Cao T h Hin Trang#L Nghi#264839#TDung## 00502000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070040000670080005001070090011001120100 00500123011001500128020000800143020001500151005001600166020000600182020000800188 005001500196013000700211039000600218#VV10.13239#VV10.13240#24000#Vi?t#B103T#909 #^214#Bi tp lch s 8#Bi Tuyt Hng (ch.b.), Nguyn Th Ci#^aH.#^aGio dc# 2010#^a155tr.^b24cm#Lch s#Sch gio khoa#Bi Tuyt Hng#Lp 8#Bi tp#Nguyn Th Ci#264840#TDung## 00684000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020034000540030057000880070044001450080005001890090 01100194010000500205011001500210020001000225020001400235005002000249005001100269 00500080028000500100028802000060029802000120030400500090031601300070032503900060 0332020000800338#VV10.13241#VV10.13242#24000#Vi?t#250K#428.0076#^214# kim t ra kin thc ting Anh 8#Cng c t vng quan trng. M rng vn t, thnh ng.. .#Trn nh Nguyn L, Thu Duyn, Ngc H...#^aH.#^aGio dc#2010#^a140tr.^b24c m#Ting Anh#Sch c thm#Trn nh Nguyn L#Thu Duyn#Ngc H#Khnh Vn#Lp 8 # kim tra#Vn Xun#264841#TDung#Bi tp## 00661000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020075000530070069001280080005001970090011002020100 00500213011001500218020000800233020000600241020000800247020001400255005001300269 005001600282005001700298005001200315013000700327020000700334039000600341#VV10.13 243#VV10.13244#25000#Vi?t#L527T#546.076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ho hc 8#Nguyn Cng (ch.b.), Vng Minh Chu, Hong Kiu Trang, Trn Cm T#^aH.#^aGio dc#2010#^a175tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8# Bi tp#Sch c thm#Nguyn Cng#Vng Minh Chu#Hong Kiu Trang#Trn Cm T# 264842#n tp#TDung## 00645000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020029000540070080000830080005001630090011001680100 00500179011001500184020000900199020001400208005001700222020000600239020001300245 005001500258005002000273005001700293013000700310039000600317020000800323#VV10.13 245#VV10.13246#21000#Vi?t#B103T#612.0076#^214#Bi tp thc hnh sinh hc 8#Phm Phng Bnh (ch.b.), Trn Ngc Danh, Trn Hong Bo Chu, Nguyn Kim Hong#^aH. #^aGio dc#2010#^a136tr.^b24cm#Sinh hc#Sch c thm#Phm Phng Bnh#Lp 8#C th ngi#Trn Ngc Danh#Trn Hong Bo Chu#Nguyn Kim Hong#264843#TDung#Bi tp## 00814000000000361000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020086000480070072001340080005002060090011002110100 00500222011001400227020000800241020001400249005001600263020000800279020000600287 01500410029302000110033402000080034500500200035300500170037300500150039000500150 0405013000700420039000600427020001900433#VV10.13247#VV10.13248#5000#Vi?t#T103L# 807#^214#Ti liu gio dc a phng trung hc c s tnh Long An mn ng vn - lch s lp 8#B.s.: Trn Hong Nhn (ch.b.), Hunh Th Ngc Dip, Nguyn Hong Hi...#^aH.#^aGio dc#2010#^a28tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm#Trn Hong Nhn# Lch s#Lp 8#TTS ghi: S Gio dc v o to Long An#a phng#Long An#Hunh Th Ngc Dip#Nguyn Hong Hi#Chu Minh Hin#Hunh Vn Hip#264844#TDung#Ti li u tham kho## 00563000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820007000408080005000470020020000520070054000720080005001260090011001310100 00500142011001400147020000800161020000600169020000800175020001400183005001200197 005001700209005001200226005001000238013000700248039000600255#VV10.13249#VV10.132 50#9500#Vi?t#TH552H#780.76#^214#Thc hnh m nhc 8#Bi Anh Tn, Nguyn Hng Tu n, Ng Th Lc, Hong Lan#^aH.#^aGio dc#2010#^a56tr.^b24cm#m nhc#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Bi Anh Tn#Nguyn Hng Tun#Ng Th Lc#Hong Lan#264845#TDun g## 00502000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020044000520070014000960080005001100090011001150100 00500126011001500131020000500146020000600151020000800157020001400165005001400179 013000700193039000600200004001800206#VV10.13251#VV10.13252#45000#Vi?t#B103T#510 .76#^214#Bi tp nng cao v mt s chuyn ton 8#Bi Vn Tuyn#^aH.#^aGio d c#2010#^a327tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Bi Vn Tuyn#264846#TDu ng#Ti bn ln th 5## 00585000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020028000520070055000800080005001350090011001400100 00500151011001400156020001800170020000600188020000800194020001500202005001200217 005001500229005001800244013000700262039000600269020000800275#VV10.13253#VV10.132 54#13000#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp gio dc cng dn 8#V nh By (ch.b.) , ng Xun iu, Nguyn Thnh Minh#^aH.#^aGio dc#2010#^a83tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 8#o c#Sch gio khoa#V nh By#ng Xun iu#Nguyn Thnh Mi nh#264847#TDung#Bi tp## 00699000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070062000810080005001430090011001480100 00500159011001500164020000800179020000600187020000800193020001400201005001400215 00500180022900400180024702000200026500500200028501300070030503900060031202000080 0318020001100326020001200337#VV10.13255#VV10.13256#32500#Vi?t#B103T#807.6#^214# Bi tp trc nghim ng vn 8# Ngc Thng (ch.b.), Phm Th Thu Hin, Nguyn T h Kim Hnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a235tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Bi tp#Sch c t hm# Ngc Thng#Phm Th Thu Hin#Ti bn ln th 6#Cu hi trc nghim#Nguyn Th Kim Hnh#264848#TDung#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn## 00595000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520070069000670220004001360080005001400090 01100145010000500156011001500161020000500176020000600181020000800187020001500195 005001700210005001500227005001200242005001400254039000600268013000700274#VV10.13 257#VV10.13258#24000#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 8#Nguyn Ngc Chu (ch .b.), Trn Ngc Dng, L Xun Ho, Trn Kim Tho#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a155t r.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Ngc Chu#Trn Ngc Dng#L Xu n Ho#Trn Kim Tho#TDung#264849## 00604000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520070065000770220004001420080005001460090 01100151010000500162011001500167020000500182020000600187020000800193020001400201 005001600215005001500231005001700246005001400263039000600277013000700283#VV10.13 259#VV10.13260#32000#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp thc hnh ton 8#Quch T C hng, Nguyn c Tn, Hunh Quc Khanh, Dng Bu Lc#T.2#^aH.#^aGio dc#2010# ^a208tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Quch T Chng#Nguyn c Tn#H unh Quc Khanh#Dng Bu Lc#TDung#264850## 00576000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020064000530070038001170080005001550090011001600100 00500171011001500176020000800191020000600199020001300205020001400218005001400232 005001500246013000700261039000600268020001200274#VV10.13261#VV10.13262#26000#Vi ?t#R203L#546.076#^214#Rn luyn k nng gii bi tp t lun v trc nghim ho hc 9#Phm Vn Hoan (ch.b.), Bi Huy Thng#^aH.#^aGio dc#2010#^a175tr.^b24cm# Ho hc#Lp 9#Gii bi tp#Sch c thm#Phm Vn Hoan#Bi Huy Thng#264851#TDu ng#Trc nghim## 00496000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070036000700080005001060090011001110100 00500122011001400127020000800141020000600149020000800155020001500163005001600178 005001100194013000700205039000600212#VV10.13263#VV10.13264#13000#Vi?t#B103T#780 .76#^214#Bi tp m nhc 9#Nguyn Ngc Huy (ch.b.), L Duy Anh#^aH.#^aGio dc#2 010#^a82tr.^b24cm#m nhc#Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Ngc Duy#L Duy An h#264852#TDung## 00542000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020027000530070045000800080005001250090011001300100 00500141011001500146020000700161020000600168020000800174020001400182005001500196 005001600211005001200227013000700239039000600246#VV10.13265#VV10.13266#21000#Vi ?t#B103T#530.076#^214#Bi tp thc hnh vt l 9#Phm Ngc Tin, Nguyn c Hip , L Cao Phan#^aH.#^aGio dc#2010#^a139tr.^b24cm#Vt l#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Phm Ngc Tin#Nguyn c Hip#L Cao Phan#264853#TDung## 00614000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020028000510070055000790080005001340090011001390100 00500150011001400155020001800169020000600187020000800193020001500201005001500216 005001400231005001600245013000700261020000800268039000600276004001800282#VV10.13 267#VV10.13268#9000#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp gio dc cng dn 9#Trn Vn Thng (ch.b.), ng Thu Anh, Trn Quang Tun#^aH.#^aGio dc#2010#^a67tr.^b24c m#Gio dc cng dn#Lp 9#o c#Sch gio khoa#Trn Vn Thng#ng Thu Anh#Tr n Quang Tun#264854#Bi tp#TDung#Ti bn ln th 1## 00502000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020018000530070038000710080005001090090011001140100 00500125011001500130020000800145020000600153020000800159020001500167005001400182 005001500196013000700211039000600218#VV10.13269#VV10.13270#25000#Vi?t#B103T#546 .076#^214#Bi tp ho hc 9#L Thanh Xun (ch.b.), Nguyn Th Lan#^aH.#^aGio d c#2010#^a163tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#L Thanh Xun#Nguyn Th Lan#264855#TDung## 00604000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020021000530070062000740080005001360090011001410100 00500152011001500157020000800172020000600180020000800186020001400194005001400208 005001400222005001200236004001800248005001100266013000700277039000600284#VV10.13 271#VV10.13272#20000#Vi?t#V460B#546.076#^214#V bi tp ho hc 9#L Xun Trng (ch.b.), Cao Th Thng, V Anh Tun, Ng Vn V#^aH.#^aGio dc#2010#^a147tr.^b 24cm#Ho hc#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#L Xun Trng#Cao Th Thng#V Anh Tun #Ti bn ln th 5#Ng Vn V#264856#TDung## 00654000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540070065000740080005001390090011001440100 00500155011001500160020000700175020000600182020001200188020001400200005001600214 00500110023000500130024100400180025400500140027201300070028602000080029303900060 0301020000900307#VV10.13273#VV10.13274#16000#Vi?t#V460B#330.9597#^214#V bi t p a l 9# Th Minh c (ch.b.), V Nh Vn, Phm Th Sen, Ph Cng Vit#^aH. #^aGio dc#2010#^a107tr.^b24cm#a l#Lp 9#a kinh t#Sch c thm# Th Mi nh c#V Nh Vn#Phm Th Sen#Ti bn ln th 5#Ph Cng Vit#264857#Bi tp#TD ung#Vit Nam## 00581000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520070044000900080005001340090011001390100 00500150011001500155020001800170020000600188020000800194020001400202005001500216 005000900231005001800240013000700258039000600265020000800271#VV10.13275#VV10.132 76#16000#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp thc hnh gio dc cng dn 9#Thi Quc Tun, Bo Ngc, Nguyn Hunh Long#^aH.#^aGio dc#2010#^a100tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 9#o c#Sch c thm#Thi Quc Tun#Bo Ngc#Nguyn Hunh Long#2 64858#TDung#Bi tp## 00605000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020074000540070026001280080005001540090011001590100 00500170011001500175020000700190020000600197020001200203020001400215005001300229 005001200242013000700254020000800261020000700269039000600276020000900282#VV10.13 277#VV10.13278#21500#Vi?t#L527T#330.9597#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng a l 9#Phm Th Sen, Anh Dng#^aH.#^aGio d c#2010#^a148tr.^b24cm#a l#Lp 9#a kinh t#Sch c thm#Phm Th Sen# An h Dng#264859#Bi tp#n tp#TDung#Vit Nam## 00640000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020034000540030057000880070042001450080005001870090 01100192010000500203011001500208020001000223020001400233005002000247005001100267 005000900278020000600287020001200293013000700305039000600312020000800318#VV10.13 279#VV10.13280#27000#Vi?t#250K#428.0076#^214# kim tra kin thc ting Anh 9 #Cng c t vng quan trng. M rng vn t, thnh ng...#Trn nh Nguyn L, T hanh Trc, Vn Xun#^aH.#^aGio dc#2010#^a160tr.^b24cm#Ting Anh#Sch c thm# Trn nh Nguyn L#Thanh Trc#Vn Xun#Lp 9# kim tra#264860#TDung#Bi tp## 00620000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020028000550070066000830080005001490090011001540100 00500165011001500170020000800185020001400193005001600207020000600223020000800229 020000900237005001900246005000900265005001900274013000700293039000600300#VV10.13 281#VV10.13282#24000#Vi?t#B103T#959.70076#^214#Bi tp thc hnh lch s 9#Hun h Vit Hng, Trn Nh Thanh Tm, Bo Ngc, Cao Th Hin Trang#^aH.#^aGio dc#20 10#^a140tr.^b24cm#Lch s#Sch c thm#Hunh Vit Hng#Lp 9#Bi tp#Vit Nam#T rn Nh Thanh Tm#Bo Ngc#Cao Th Hin Trang#264861#TDung## 00558000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520070056000670220004001230080005001270090 01100132010000500143011001500148020000500163020000600168020000800174020001500182 005001700197005001500214005001400229039000600243013000700249#VV10.13283#VV10.132 84#28000#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 9#Nguyn Ngc Chu (ch.b.), Trn N gc Dng, Trn Kim Tho#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a187tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi t p#Sch gio khoa#Nguyn Ngc Chu#Trn Ngc Dng#Trn Kim Tho#TDung#264862## 00842000000000373000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020095000480070072001430080005002150090011002200100 00500231011001400236020000800250020001400258005001600272020000800288020000700296 01500410030302000060034402000080035000500200035800500170037800500150039500500150 0410013000700425039000600432020001100438020001900449#VV10.13285#VV10.13286#9000 #Vi?t#T103L#807#^214#Ti liu gio dc a phng trung hc c s tnh Long An m n ng vn - lch s - a l lp 9#B.s.: Trn Hong Nhn (ch.b.), Hunh Th Ng c ip, Nguyn Hong Hi...#^aH.#^aGio dc#2010#^a56tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm#Trn Hong Nhn#Lch s#a l#TTS ghi: S Gio dc v o to Long An#Lp 9#Long An#Hunh Th Ngc ip#Nguyn Hong Hi#Chu Minh Hin#Hunh Vn Hip#26 4863#TDung#a phng#Ti liu tham kho## 00632000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070057000690220004001260080005001300090 01100135010000500146011001500151020000800166020000600174020001100180020000800191 02000120019902000150021100500150022600500170024100500150025803900060027302000080 0279013000700287#VV10.13287#VV10.13288#26000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 9#Hunh Tn Phc (ch.b.), Hunh Th Thu Ba, Nguyn Th Ph#T.2#^aH.#^aGio d c#2010#^a175tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Sch gio kh oa#Hunh Tn Phc#Hunh Th Thu Ba#Nguyn Th Ph#TDung#Bi tp#264864## 00670000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520070054000900220004001442210023001480040 01800171008000500189009001100194010000500205011001500210020000500225020000600230 02000120023602000140024800500150026200500150027700500140029201300070030602000130 0313039000600326#VV10.13289#VV10.13290#33000#Vi?t#R203L#510.76#^214#Rn luyn k nng gii bi tp ton 9#Nguyn Vn Lc (ch.b.), L Minh Thng, Hn Minh Ton #T.2#T lun v trc nghim#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a215tr.^b24c m#Ton#Lp 9#Trc nghim#Sch c thm#Nguyn Vn Lc#L Minh Thng#Hn Minh To n#264865#Gii bi tp#TDung## 00636000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020019000510070058000700220004001280080005001320090 01100137010000500148011001500153020000800168020000700176020000800183020001200191 02000110020302000080021402000150022200500170023700500130025400500180026701300070 0285039000600292#VV10.13291#VV10.13292#22000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 10#Nguyn Minh Hng (ch.b.), Nguyn Chin, Tng L Th Tuyt#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a147tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Bi tp#S ch gio khoa#Nguyn Minh Hng#Nguyn Chin#Tng L Th Tuyt#264866#TDung## 00636000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020019000510070058000700220004001280080005001320090 01100137010000500148011001500153020000800168020000700176020000800183020001200191 02000110020302000080021402000150022200500170023700500130025400500180026701300070 0285039000600292#VV10.13293#VV10.13294#24000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 10#Nguyn Minh Hng (ch.b.), Nguyn Chin, Tng L Th Tuyt#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a155tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Bi tp#S ch gio khoa#Nguyn Minh Hng#Nguyn Chin#Tng L Th Tuyt#264867#TDung## 00553000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020019000530070057000720080005001290090011001340100 00500145011001500150020000800165020000700173020000800180020001500188005001200203 005002100215005001400236013000700250039000600257#VV10.13295#VV10.13296#22000#Vi ?t#B103T#546.076#^214#Bi tp ho hc 10#Phan S Lu (ch.b.), Nguyn Th Hng Th u, L Thanh Xun#^aH.#^aGio dc#2010#^a143tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Sc h gio khoa#Phm S Lu#Nguyn Th Hng Thu#L Thanh Xun#264868#TDung## 00524000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020018000540070043000720080005001150090011001200100 00500131011001500136020000700151020000700158020000800165020001500173005000800188 005000900196005001600205013000700221039000600228#VV10.13297#VV10.13298#31000#Vi ?t#B103T#512.0076#^214#Bi tp i s 10#o Tam (ch.b.), Phan Dn, Trng Vn H n#^aH.#^aGio dc#2010#^a211tr.^b24cm#i s#Lp 10#Bi tp#Sch gio khoa#o Tam#Phan Dn#Trng Vn Hn#264869#TDung## 00535000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020019000530070048000720080005001200090011001250100 00500136011001500141020000800156020000700164020000800171020001500179005001400194 005001400208005001000222013000700232039000600239#VV10.13299#VV10.13300#26000#Vi ?t#B103T#004.076#^214#Bi tp tin hc 10#L Vit Chung (ch.b.), on Duy Bnh, L Vn M#^aH.#^aGio dc#2010#^a170tr.^b24cm#Tin hc#Lp 10#Bi tp#Sch gio kh oa#L Vit Chung#on Duy Bnh#L Vn M#264870#TDung## 00558000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020020000520070059000720080005001310090011001360100 00500147011001500152020000900167020000700176020000800183020001500191005001400206 005001800220005001700238013000700255039000600262#VV10.13301#VV10.13302#18000#Vi ?t#B103T#570.76#^214#Bi tp sinh hc 10#Nguyn Tn L (ch.b.), Hunh Th Kim C c, Hunh Quc Thnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a115tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 10#Bi tp# Sch gio khoa#Nguyn Tn L#Hunh Th Kim Cc#Hunh Quc Thnh#264871#TDung## 00637000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020041000540070068000950080005001630090011001680100 00500179011001500184020000700199020000700206020000800213020001400221005001100235 005001600246005001400262004001800276005001600294013000700310039000600317#VV10.13 303#VV10.13304#30000#Vi?t#B103T#512.0076#^214#Ti liu chuyn ton - Bi tp i s 10#on Qunh (ch.b.), Don Minh Cng, Trn Nam Dng, ng Hng Thng#^aH. #^aGio dc#2010#^a204tr.^b24cm#i s#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#on Qunh#D on Minh Cng#Trn Nam Dng#Ti bn ln th 1#ng Hng Thng#264872#TDung## 00556000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020033000530070046000860080005001320090011001370100 00500148011001500153020000800168020000700176020001200183020001400195005001200209 005001500221005001700236013000700253039000600260#VV10.13305#VV10.13306#39000#Vi ?t#250K#546.076#^214# kim tra kin thc ho hc 10#Phm Trng, L nh Nguy n, Nguyn Tn Thin#^aH.#^aGio dc#2010#^a231tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10# kim tra#Sch c thm#Phm Trng#L nh Nguyn#Nguyn Tn Thin#264873#TDung## 00572000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490070063000680080005001310090011001360100 00500147011001500152020000800167020000700175020000800182020001500190005001100205 005001600216005001500232005001000247013000700257039000600264#VV10.13307#VV10.133 08#24000#Vi?t#B103T#909#^214#Bi tp lch s 10#L Vn Anh (ch.b.), Bi Th Kim Hu, Nguyn Vn Hoa, Nguyn V#^aH.#^aGio dc#2010#^a154tr.^b24cm#Lch s#Lp 10#Bi tp#Sch gio khoa#L Vn Anh#Bi Th Kim Hu#Nguyn Vn Hoa#Nguyn V#26 4874#TDung## 00540000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070052000700080005001220090011001270100 00500138011001500143020000700158020000700165020000800172020001500180005001400195 005001300209005001500222013000700237039000600244#VV10.13309#VV10.13310#25000#Vi ?t#B103T#910.76#^214#Bi tp a l 10#Nguyn c V (ch.b.), Phm Mnh H, Trn Vn Trung#^aH.#^aGio dc#2010#^a167tr.^b24cm#a l#Lp 10#Bi tp#Sch gio k hoa#Nguyn c V#Phm Mnh H#Trn Vn Trung#264875#TDung## 00615000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020021000540070080000750080005001550090011001600100 00500171011001500176020001000191020000700201020000800208020001500216005001500231 005002200246005002100268005001100289013000700300039000600307#VV10.13311#VV10.133 12#30000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 10#Trn Vn Phc (ch.b.), Trng Phm Tho Ngn, Nguyn Th M Phng, V Th Yn#^aH.#^aGio dc#2010#^a2 04tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 10#Bi tp#Sch gio khoa#Trn Vn Phc#Trng Phm T ho Ngn#Nguyn Th M Phng#V Th Yn#264876#TDung## 00610000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020029000510070071000800080005001510090011001560100 00500167011001500172020001800187020000700205020000800212020001500220005001200235 005001500247005001500262005001800277013000700295039000600302#VV10.13313#VV10.133 14#19000#Vi?t#B103T#107.6#^214#Bi tp gio dc cng dn 10#V nh By (ch.b.) , Trn Quc Cnh, ng Xun iu, Nguyn Thnh Minh#^aH.#^aGio dc#2010#^a119tr .^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 10#Bi tp#Sch gio khoa#V nh By#Trn Quc C nh#ng Xun iu#Nguyn Thnh Minh#264877#TDung## 00518000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020018000530070046000710080005001170090011001220100 00500133011001500138020000700153020000700160020000800167020001500175005002300190 005001400213013000700227039000600234#VV10.13315#VV10.13316#31000#Vi?t#B103T#530 .076#^214#Bi tp vt l 10#Nguyn Bo Hong Thanh (ch.b.), Mai Chnh Tr#^aH.#^ aGio dc#2010#^a211tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Bo Ho ng Thanh#Mai Chnh Tr#264878#TDung## 00636000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020075000520070057001270080005001840090011001890100 00500200011001500205020000700220020000700227020000800234020001400242005000900256 005001100265005001200276005001400288013000700302020000700309039000600316#VV10.13 318#VV10.13317#23000#Vi?t#L527T#910.76#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng a l 10#L Thng (ch.b.), L M Dung, Bi Th Hu , Bi Th Nhim#^aH.#^aGio dc#2010#^a164tr.^b24cm#a l#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#L Thng#L M Dung#Bi Th Hu#Bi Th Nhim#264879#n tp#TDung## 00708000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020086000510070062001370080005001990090011002040100 00500215011001500220020001800235020000700253020000800260020001400268005001500282 00500150029700500190031200500160033100500150034701300070036202000070036903900060 0376#VV10.13319#VV10.13320#17500#Vi?t#L527T#107.6#^214#Luyn tp v t kim tra , nh gi theo chun kin thc, k nng gio dc cng dn 10#Trn Vn Thng (ch .b.), V Th Lan Anh, Nguyn Th Kim Hoa...#^aH.#^aGio dc#2010#^a123tr.^b24cm# Gio dc cng dn#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Trn Vn Thng#V Th Lan Anh#Ngu yn Th Kim Hoa#Nguyn Thu Hoi#Dng Thu Nga#264880#n tp#TDung## 00628000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020076000490070059001250080005001840090011001890100 00500200011001500205020000800220020000700228020000800235020001400243005001700257 005001500274005001700289013000700306020000700313039000600320#VV10.13321#VV10.133 22#24000#Vi?t#L527T#909#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng lch s 10#Nguyn Hng Lin (ch.b.), Nguyn Mai Anh, Nguyn Nam P hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a167tr.^b24cm#Lch s#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Ng uyn Hng Lin#Nguyn Mai Anh#Nguyn Nam Phng#264881#n tp#TDung## 00724000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020076000510070063001270080005001900090011001950100 00500206011001500211020000800226020000700234020001100241020001400252005001400266 00500150028000500150029500500160031002000120032602000080033802000080034601300070 0354020000700361039000600368#VV10.13323#VV10.13324#28500#Vi?t#L527T#807.6#^214# Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ng vn 10#Trn Kim Dung, Nguyn L Hun, Nguyn Duy Kha, Trn ng Ngha#^aH.#^aGio dc#2010# ^a203tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#Ting Vit#Sch c thm#Trn Kim Dung#Nguyn L H un#Nguyn Duy Kha#Trn ng Ngha#Tp lm vn#Vn hc#Bi tp#264882#n tp#TDu ng## 00577000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020048000530030058001010070012001590080005001710090 01100176010000500187011001500192020000800207020001400215005001200229020000700241 020000800248004001800256013000700274039000600281#VV10.13325#VV10.13326#29000#Vi ?t#B100T#546.076#^214#350 bi tp ho hc chn lc v nng cao lp 10#Chnh l, b sung theo sch gio khoa Ho hc 10 nng cao#Ng Ngc An#^aH.#^aGio dc#2010 #^a243tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#Ng Ngc An#Lp 10#Bi tp#Ti bn ln th 8#264883#TDung## 00638000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020028000510070055000790220004001340080005001380090 01100143010000500154011001500159020000800174020000700182020001100189020000800200 02000120020802000080022002000140022800500140024200500130025600500180026901300070 0287039000600294#VV10.13327#VV10.13328#Vi?t#B103T#807.6#^214#28000#Bi tp ng vn 10 nng cao#Hunh Vn Hoa (ch.b.), Nguyn Chin, Tng L Th Tuyt#T.1#^aH.# ^aGio dc#2010#^a187tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Bi tp#Sch c thm#Hunh Vn Hoa#Nguyn Chin#Tng L Th Tuyt#264884#TDung## 00638000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070055000790220004001340080005001380090 01100143010000500154011001500159020000800174020000700182020001100189020000800200 02000120020802000080022002000140022800500140024200500130025600500180026901300070 0287039000600294#VV10.13329#VV10.13330#25000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 10 nng cao#Hunh Vn Hoa (ch.b.), Nguyn Chin, Tng L Th Tuyt#T.2#^aH.# ^aGio dc#2010#^a163tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Bi tp#Sch c thm#Hunh Vn Hoa#Nguyn Chin#Tng L Th Tuyt#264885#TDung## 00561000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020028000530070057000810080005001380090011001430100 00500154011001500159020000800174020000700182020000800189020001400197005001200211 005002100223039000600244005001400250013000700264#VV10.13331#VV10.13332#29000#Vi ?t#B103T#546.076#^214#Bi tp ho hc 10 nng cao#Phm S Lu (ch.b.), Nguyn Th Hng Thu, L Thanh Xun#^aH.#^aGio dc#2010#^a195tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#B i tp#Sch c thm#Phm S Lu#Nguyn Th Hng Thu#TDung#L Thanh Xun#264886# # 00536000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020029000540070043000830080005001260090011001310100 00500142011001500147020000900162020000700171020000800178020001400186005000800200 005000900208039000600217005001600223013000700239#VV10.13333#VV10.13334#30000#Vi ?t#B103T#516.0076#^214#Bi tp hnh hc 10 nng cao#o Tam (ch.b.), Phan Dn, T rng Vn Hn#^aH.#^aGio dc#2010#^a198tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#o Tam#Phan Dn#TDung#Trng Vn Hn#264887## 00526000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020027000530070046000800080005001260090011001310100 00500142011001500147020000700162020000700169020000800176020001400184005002300198 005001400221039000600235013000700241#VV10.13335#VV10.13336#34000#Vi?t#B103T#530 .076#^214#Bi tp vt l 10 nng cao#Nguyn Bo Hong Thanh (ch.b.), Mai Chnh T r#^aH.#^aGio dc#2010#^a231tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Nguy n Bo Hong Thanh#Mai Chnh Tr#TDung#264888## 00566000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020029000520070059000810080005001400090011001450100 00500156011001500161020000900176020000700185020000800192020001400200005001400214 005001800228005001700246039000600263013000700269#VV10.13337#VV10.13338#24000#Vi ?t#B103T#570.76#^214#Bi tp sinh hc 10 nng cao#Nguyn Tn L (ch.b.), Hunh T h Kim Cc, Hunh Quc Thnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a159tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 10 #Bi tp#Sch c thm#Nguyn Tn L#Hunh Th Kim Cc#Hunh Minh Thnh#TDung#26 4889## 00531000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020027000540070043000810080005001240090011001290100 00500140011001500145020000700160020000700167020000800174020001400182005000800196 005000900204005001600213039000500229013000700234#VV10.13339#VV10.13340#35000#Vi ?t#B103T#512.0076#^214#Bi tp i s 10 nng cao#o Tam (ch.b.), Phan Dn, Tr ng Vn Hn#^aH.#^aGio dc#2010#^a235tr.^b24cm#i s#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#o Tam#Phan Dn#Trng Vn Hn#KVn#264890## 00614000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020030000540070076000840080005001600090011001650100 00500176011001500181020001000196020000700206020000800213020001400221005000800235 005001500243005002000258039000500278005002200283013000700305#VV10.13341#VV10.133 42#30000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 10 nng cao#L Dng (ch.b.) , Th Bch H, L Th Nguyn Hong, Trng Phm Tho Ngn#^aH.#^aGio dc#201 0#^a204tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#L Dng# Th Bch H#L Th Nguyn Hong#KVn#Trng Phm Tho Ngn#264891## 00555000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020027000520070056000790080005001350090011001400100 00500151011001500156020000700171020000700178020000800185020001400193005001400207 005001700221005001500238039000500253013000700258#VV10.13343#VV10.13344#32000#Vi ?t#B103T#910.76#^214#Bi tp a l 10 nng cao#Nguyn c V (ch.b.), Trn Th Hng M, Trn Vn Trung#^aH.#^aGio dc#2010#^a215tr.^b24cm#a l#Lp 10#Bi t p#Sch c thm#Nguyn c V#Trn Th Hng M#Trn Vn Trung#KVn#264892## 00579000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020028000490070063000770080005001400090011001450100 00500156011001500161020000800176020000700184020000800191020001400199005001100213 005001600224005001500240039000500255005001000260013000700270#VV10.13346#VV10.133 45#25000#Vi?t#B103T#909#^214#Bi tp lch s 10 nng cao#L Vn Anh (ch.b.), B i Th Kim Hu, Nguyn Vn Hoa, Nguyn V#^aH.#^aGio dc#2010#^a167tr.^b24cm#Lc h s#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#L Vn Anh#Bi Th Kim Hu#Nguyn Vn Hoa#KVn #Nguyn V#264893## 00803000000000361000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020086000520070064001380080005002020090011002070100 00500218011001400223020000800237020001100245020001400256005001600270039000500286 01500410029102000070033202000070033902000080034600500140035400500150036800500150 0383005001700398013000700415020001900422#VV10.13348#VV10.13347#6000#Vi?t#T103L# 959.781#^214#Ti liu gio dc a phng trung hc ph thng tnh Long An mn l ch s lp 10 - 11#B.s.: Trn Hong Nhn (ch.b.), Thanh Bnh, Hunh Vn Hip. ..#^aH.#^aGio dc#2010#^a36tr.^b24cm#Lch s#a phng#Sch c thm#Trn Hon g Nhn#KVn#TTS ghi: S Gio dc v o to Long An#Lp 10#Lp 11#Long An# Th anh Bnh#Hunh Vn Hip#Vng Thu Hng#Nguyn Vn Thnh#264894#Ti liu tham kh o## 00678000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020076000510070046001270080005001730090011001780100 00500189011001500194020000800209020000700217020001100224020001400235005001400249 00500150026300500150027803900050029302000080029802000120030602000080031802000070 0326013000700333#VV10.13349#VV10.13350#30000#Vi?t#L527T#807.6#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ng vn 11#Trn Kim Dung, N guyn L Hun, Nguyn Duy Kha#^aH.#^aGio dc#2010#^a215tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10 #Ting Vit#Sch c thm#Trn Kim Dung#Nguyn L Hun#Nguyn Duy Kha#KVn#Vn h c#Tp lm vn#Bi tp#n tp#264895## 00624000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020084000540070069001380080005002070090011002120100 00500223011001500228020000700243020001000250020000700260020001400267005001500281 005001300296039000500309020001300314013000700327#VV10.13351#VV10.13352#36000#Vi ?t#L527G#512.0076#^214#Luyn gii bi tp i s v gii tch 11chun v nng ca o - t lun v trc nghim#Nguyn Vn Lc (ch.b.), L nh Ngc, Trn Quang Ti, Nguyn Hu Ti#^aH.#^aGio dc#2010#^a248tr.^b24cm#i s#Gii tch#Lp 11#Sch c thm#Nguyn Vn Lc#L nh Ngc#KVn#Gii bi tp#264896## 00550000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020050000530070030001030080005001330090011001380100 00500149011001500154020000800169020000700177020001400184020001400198005001200212 005001700224039000500241013000700246020000700253#VV10.13353#VV10.13354#47000#Vi ?t#454L#546.076#^214#n l thuyt - luyn k nng gii ton ho hc 11#Phm Tr ng, Nguyn Tn Thin#^aH.#^aGio dc#2010#^a280tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11#Gii b i ton#Sch c thm#Phm Trng#Nguyn Tn Thin#KVn#264897#n tp## 00584000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020039000530070058000920080005001500090011001550100 00500166011001500171020001800186020000700204020000800211020001400219005001500233 005001600248039000500264004001800269013000700287#VV10.13356#VV10.13355#17000#Vi ?t#B103T#320.076#^214#Bi tp thc hnh gio dc cng dn 11#Trn Vn Thng (ch. b.), Nguyn Thu Hoi, Nguyn Thu Ngn#^aH.#^aGio dc#2010#^a112tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#Trn Vn Thng#Nguyn Thu Hoi#KVn#T i bn ln th 2#264898## 00574000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020076000490070038001250080005001630090011001680100 00500179011001500184020000800199020000700207020000800214020001400222005001600236 005001300252039000500265020000700270013000700277#VV10.13357#VV10.13358#18000#Vi ?t#L527T#909#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k n ng lch s 11#Trnh nh Tng (ch.b.), V nh Tuyt#^aH.#^aGio dc#2010#^a128tr .^b24cm#Lch s#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#Trnh nh Tng#V nh Tuyt#KVn# n tp#264899## 00643000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020086000530070055001390080005001940090011001990100 00500210011001500215020001800230020000700248020000800255020001400263005001400277 005001600291039000500307020000700312005001500319013000700334#VV10.13360#VV10.133 59#17000#Vi?t#L527T#320.076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng gio dc cng dn 11#Phm Vn Hng (ch.b.), Nguyn Thu Hoi, Dng Thu Nga#^aH.#^aGio dc#2010#^a119tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#Phm Vn Hng#Nguyn Thu Hoi#KVn#n tp#Dng Thu Nga#26490 0## 00652000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020075000520070055001270080005001820090011001870100 00500198011001500203020000700218020000700225020000800232020001400240005002300254 005001600277039000500293020000700298005001400305013000700319020001200326#VV10.13 361#VV10.13362#18500#Vi?t#L527T#330.91#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng a l 11#Nguyn Th Minh Phng, Phm Ngc Qunh, Nguyn c V#^aH.#^aGio dc#2010#^a132tr.^b24cm#a l#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th Minh Phng#Phm Ngc Qunh#KVn#n tp#Nguyn c V#264901# a kinh t## 00546000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020031000540070052000850080005001370090011001420100 00500153011001500158020000700173020001000180020000700190020001500197005000800212 005001600220039000500236020000800241013000700249#VV10.13363#VV10.13364#28000#Vi ?t#B103T#512.0076#^214#Bi tp i s v gii tch 11#o Tam (ch.b.), ng Phc Thanh, Nguyn Trng Tun#^aH.#^aGio dc#2010#^a187tr.^b24cm#i s#Gii tch#L p 11#Sch gio khoa#o Tam#ng Phc Thanh#KVn#Bi tp#264902## 00578000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020037000540070039000910080005001300090011001350100 00500146011001500151020002200166020000700188020000700195020001400202005001700216 005001300233039000500246020000800251013000700259020001000266#VV10.13365#VV10.133 66#29000#Vi?t#B103T#641.5076#^214#Bi tp thc hnh ngh nu n lp 11#ng Tha nh Huyn (ch.b.), Kim Trung#^aH.#^aGio dc#2010#^a192tr.^b24cm#Gio dc hn g nghip#Lp 11#Nu n#Sch c thm#ng Thanh Huyn# Kim Trung#KVn#Bi tp# 264903#Thc hnh## 00554000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530070071000820080005001530090011001580100 00500169011001500174020001800189020000700207020000800214020001500222005001200237 005001500249039000500264013000700269#VV10.13367#VV10.13368#20000#Vi?t#B103T#320 .076#^214#Bi tp gio dc cng dn 11#V nh By (ch.b.), Trn Quc Cnh, ng Xun iu, Nguyn Thnh Minh#^aH.#^aGio dc#2010#^a131tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 11#Bi tp#Sch gio khoa#V nh By#Trn Quc Cnh#KVn#264904## 00523000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490070065000680080005001330090011001380100 00500149011001500154020000800169020000700177020000800184020001500192005001100207 005001500218039000500233013000700238#VV10.13369#VV10.13370#21000#Vi?t#B103T#909 #^214#Bi tp lch s 11#L Vn Anh (ch.b.), Nguyn Vn Hoa, Nguyn Thnh Nhn, Nguyn V#^aH.#^aGio dc#2010#^a135tr.^b24cm#Lch s#Lp 11#Bi tp#Sch gio k hoa#L Vn Anh#Nguyn Vn Hoa#KVn#264905## 00517000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020018000530070046000710080005001170090011001220100 00500133011001500138020000700153020000700160020000800167020001500175005002300190 005001400213039000500227013000700232#VV10.13371#VV10.13372#25000#Vi?t#B103T#537 .076#^214#Bi tp vt l 11#Nguyn Bo Hong Thanh (ch.b.), Mai Chnh Tr#^aH.#^ aGio dc#2010#^a167tr.^b24cm#Vt l#Lp 11#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Bo Ho ng Thanh#Mai Chnh Tr#KVn#264906## 00543000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540070051000740080005001250090011001300100 00500141011001500146020000900161020000700170020000800177020001500185005000800200 005001800208039000500226005001500231013000700246#VV10.13374#VV10.13373#19000#Vi ?t#B103T#516.0076#^214#Bi tp hnh hc 11#o Tam (ch.b.), Nguyn Trng Tun, N guyn Tng V#^aH.#^aGio dc#2010#^a123tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 11#Bi tp#Sch g io khoa#o Tam#Nguyn Trng Tun#KVn#Nguyn Tng V#264907## 00511000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020019000530070042000720080005001140090011001190100 00500130011001500135020000800150020000700158020000800165020001500173005001400188 005001900202039000500221013000700226#VV10.13375#VV10.13376#26000#Vi?t#B103T#005 .076#^214#Bi tp tin hc 11#L Vit Chung (ch.b.), Nguyn L Tr Ton#^aH.#^aGi o dc#2010#^a170tr.^b24cm#Tin hc#Lp 11#Bi tp#Sch gio khoa#L Vit Chung#N guyn L Tr Ton#KVn#264908## 00614000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020021000540070080000750080005001550090011001600100 00500171011001500176020001000191020000700201020000800208020001500216005001500231 005002200246039000500268005002100273005001100294013000700305#VV10.13377#VV10.133 78#30000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 11#Trn Vn Phc (ch.b.), Trng Phm Tho Ngn, Nguyn Th M Phng, V Th Yn#^aH.#^aGio dc#2010#^a1 95tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 11#Bi tp#Sch gio khoa#Trn Vn Phc#Trng Phm T ho Ngn#KVn#Nguyn Th M Phng#V Th Yn#264909## 00561000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070051000700080005001210090011001260100 00500137011001500142020000700157020000700164020000800171020001500179005001400194 005001200208039000500220005001500225020001200240013000700252#VV10.13379#VV10.133 80#23000#Vi?t#B103T#330.91#^214#Bi tp a l 11#Nguyn c V (ch.b.), L Th Lnh, Trn Th Trang#^aH.#^aGio dc#2010#^a151tr.^b24cm#a l#Lp 11#Bi tp# Sch gio khoa#Nguyn c V#L Th Lnh#KVn#Trn Th Trang#a kinh t#264910# # 00552000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020019000530070057000720080005001290090011001340100 00500145011001500150020000800165020000700173020000800180020001500188005002100203 005001200224039000500236005001400241013000700255#VV10.13381#VV10.13382#33000#Vi ?t#B103T#546.076#^214#Bi tp ho hc 11#Nguyn Th Hng Thu (ch.b.), Phm S L u, L Thanh Xun#^aH.#^aGio dc#2010#^a223tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11#Bi tp#Sc h gio khoa#Nguyn Th Hng Thu#Phm S Lu#KVn#L Thanh Xun#264911## 00610000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530070080000730080005001530090011001580100 00500169011001400174020000900188020000700197020000800204020001500212005002000227 005001200247039000500259005002000264005001700284013000700301#VV10.13383#VV10.133 84#16000#Vi?t#B103T#571.076#^214#Bi tp sinh hc 11#Hunh Th Thu Hng (ch.b. ), V Tun Anh, Phm Th Qunh Tho, Trn Th V Thu#^aH.#^aGio dc#2010#^a99t r.^b24cm#Sinh hc#Lp 11#Bi tp#Sch gio khoa#Hunh Th Thu Hng#V Tun Anh# KVn#Phm Th Qunh Tho#Trn Th V Thu#264912## 00594000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020019000510070043000700220004001130080005001170090 01100122010000500133011001500138020000800153020000700161020000800168020000800176 02000120018402000150019600500170021100500170022803900050024501300070025002000110 0257#VV10.13385#VV10.13386#25000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 11#Nguy n Minh Hng (ch.b.), Trng Vn Quang#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a163tr.^b24cm#Ng vn#Lp 11#Bi tp#Vn hc#Tp lm vn#Sch gio khoa#Nguyn Minh Hng#Trng Vn Quang#KVn#264913#Ting Vit## 00594000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020019000510070043000700220004001130080005001170090 01100122010000500133011001500138020000800153020000700161020000800168020000800176 02000120018402000150019600500170021100500170022803900050024501300070025002000110 0257#VV10.13387#VV10.13388#25000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 11#Nguy n Minh Hng (ch.b.), Trng Vn Quang#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a167tr.^b24cm#Ng vn#Lp 11#Bi tp#Vn hc#Tp lm vn#Sch gio khoa#Nguyn Minh Hng#Trng Vn Quang#KVn#264914#Ting Vit## 00525000000000277000450002600110000002600110001102000070002202000070002901400070 00360410005000431810006000480820008000548080005000620020027000670070046000940080 00500140009001100145010000500156011001500161020000800176020001400184005002300198 039000500221005001400226013000700240#VV10.13389#VV10.13390#Vt l#Lp 11#27000# Vi?t#B103T#537.076#^214#Bi tp vt l 11 nng cao#Nguyn Bo Hong Thanh (ch.b. ), Mai Chnh Tr#^aH.#^aGio dc#2010#^a179tr.^b24cm#Bi tp#Sch c thm#Nguy n Bo Hong Thanh#KVn#Mai Chnh Tr#264915## 00643000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070058000790220004001370080005001410090 01100146010000500157011001500162020000800177020000700185020000800192020001400200 00500140021400500170022800500170024503900050026201300070026702000080027402000110 0282020001200293#VV10.13391#VV10.13392#26000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 11 nng cao#Hunh Vn Hoa (ch.b.), Nguyn Minh Hng, Trng Vn Quang#T.1#^a H.#^aGio dc#2010#^a171tr.^b24cm#Ng vn#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#Hunh Vn Hoa#Nguyn Minh Hng#Trng Vn Quang#KVn#264916#Vn hc#Ting Vit#Tp lm v n## 00643000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070058000790220004001370080005001410090 01100146010000500157011001500162020000800177020000700185020000800192020001400200 00500140021400500170022800500170024503900050026201300070026702000080027402000120 0282020001100294#VV10.13393#VV10.13394#27000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 11 nng cao#Hunh Vn Hoa (ch.b.), Nguyn Minh Hng, Trng Vn Quang#T.2#^a H.#^aGio dc#2010#^a179tr.^b24cm#Ng vn#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#Hunh Vn Hoa#Nguyn Minh Hng#Trng Vn Quang#KVn#264917#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vi t## 00584000000000301000450002600110000002600110001102000070002202000100002901400070 00390410005000461810006000510820009000578080005000660020040000710070052001110080 00500163009001100168010000500179011001500184020000700199020001400206005000800220 039000500228020000800233005001600241005001800257013000700275#VV10.13395#VV10.133 96#i s#Gii tch#35000#Vi?t#B103T#512.0076#^214#Bi tp i s v gii tch 11 nng cao#o Tam (ch.b.), ng Phc Thanh, Nguyn Trng Tun#^aH.#^aGio dc# 2010#^a235tr.^b24cm#Lp 11#Sch c thm#o Tam#KVn#Bi tp#ng Phc Thanh#Ng uyn Trng Tun#264918## 00551000000000289000450002600110000002600110001102000090002202000070003101400070 00380410005000451810006000500820009000568080005000650020029000700070051000990080 00500150009001100155010000500166011001500171020000800186020001400194005000800208 039000500216005001800221005001500239013000700254#VV10.13397#VV10.13398#Hnh hc# Lp 11#28000#Vi?t#B103T#516.0076#^214#Bi tp hnh hc 11 nng cao#o Tam (ch. b.), Nguyn Trng Tun, Nguyn Tng V#^aH.#^aGio dc#2010#^a187tr.^b24cm#Bi t p#Sch c thm#o Tam#KVn#Nguyn Trng Tun#Nguyn Tng V#264919## 00594000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020030000540070066000840080005001500090011001550100 00500166011001500171020001000186020000700196020000800203020001400211005000800225 005001500233039000500248005002000253005001200273013000700285#VV10.13399#VV10.134 00#33000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 11 nng cao#L Dng (ch.b.) , Th Bch H, L Th Nguyn Hong, L i Khoa#^aH.#^aGio dc#2010#^a219tr. ^b24cm#Ting Anh#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#L Dng# Th Bch H#KVn#L Th Nguyn Hong#L i Khoa#264920## 00560000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020028000530070057000810080005001380090011001430100 00500154011001500159020000800174020000700182020000800189020001400197005002100211 005001200232039000500244005001400249013000700263#VV10.13401#VV10.13402#34000#Vi ?t#B103T#546.076#^214#Bi tp ho hc 11 nng cao#Nguyn Th Hng Thu (ch.b.), Phm S Lu, L Thanh Xun#^aH.#^aGio dc#2010#^a231tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11#B i tp#Sch c thm#Nguyn Th Hng Thu#Phm S Lu#KVn#L Thanh Xun#264921## 00583000000000301000450002600110000002600110001102000080002202000070003001400070 00370410005000441810006000490820004000558080005000590020028000640070065000920080 00500157009001100162010000500173011001500178020000800193020001400201005001100215 039000500226005001500231005001800246005001000264013000700274#VV10.13404#VV10.134 03#Lch s#Lp 11#28000#Vi?t#B103T#909#^214#Bi tp lch s 11 nng cao#L Vn Anh (ch.b.), Nguyn Vn Hoa, Nguyn Thnh Nhn, Nguyn V#^aH.#^aGio dc#2010#^ a187tr.^b24cm#Bi tp#Sch c thm#L Vn Anh#KVn#Nguyn Vn Hoa#Nguyn Thnh Nhn#Nguyn V#264922## 00611000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530070080000730080005001530090011001580100 00500169011001500174020000900189020000700198020000800205020001400213005001700227 005001200244005002000256005002000276039000600296013000700302#VV10.13405#VV10.134 06#17000#Vi?t#B103T#571.076#^214#Bi tp sinh hc 11#Trn Th V Thu (ch.b.), V Tun Anh, Hunh Th Thu Hng, Phm Th Qunh Tho#^aH.#^aGio dc#2010#^a107 tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#Trn Th V Thu#V Tun Anh#Hu nh Th Thu Hng#Phm Th Qunh Tho#K.Vn#264923## 00573000000000301000450002600110000002600110001102000070002202000070002901400070 00360410005000431810006000480820007000548080005000610020027000660070053000930080 00500146009001100151010000500162011001500167020001200182020001400194005001400208 039000500222020000800227005001200235005001700247013000700264#VV10.13407#VV10.134 08#a l#Lp 11#30000#Vi?t#B103T#330.91#^214#Bi tp a l 11 nng cao#Nguyn c V (ch.b.), L Th Lnh, Trn Th Hng M#^aH.#^aGio dc#2010#^a203tr.^b24 cm#a kinh t#Sch c thm#Nguyn c V#KVn#Bi tp#L Th Lnh#Trn Th Hn g M#264924## 00667000000000301000450002600110000002600110001101400070002208200090002980800050 00380020087000430070059001300080005001890090011001940100005002050110015002100200 01000225020000700235020000700242020000800249020001400257005001600271039000500287 005001900292005001100311005001400322005002200336013000700358#VV10.13409#VV10.134 10#26000#428.0076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ting Anh 11 nng cao#ng Hip Giang (ch.b.), Nguyn Th Diu H, V T h Li...#^aH.#^aGio dc#2010#^a183tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 11#n tp#Bi tp#S ch c thm#ng Hip Giang#KVn#Nguyn Th Diu H#V Th Li#Trn Th Mnh#Ngu yn Th Huyn Minh#264925## 00547000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540070053000740080005001270090011001320100 00500143011001500148020000900163020000700172020000800179020001500187005000800202 005002100210039000500231005001400236013000700250#VV10.13411#VV10.13412#19000#Vi ?t#B103T#516.0076#^214#Bi tp hnh hc 12#o Tam (ch.b.), Nguyn Th Hu Duyn , Nguyn B Ho#^aH.#^aGio dc#2010#^a123tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#o Tam#Nguyn Th Hu Duyn#KVn#Nguyn B Ho#264926## 00601000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530070075000730080005001480090011001530100 00500164011001500169020000900184020000700193020000800200020001500208005000900223 005001400232039000500246005002000251005002100271013000700292#VV10.13413#VV10.134 14#30000#Vi?t#B103T#576.076#^214#Bi tp sinh hc 12#Tn Ngc (ch.b.), on Th Hnh, Hunh Th Thu Hng, Nguyn Th Minh Ngc#^aH.#^aGio dc#2010#^a203tr.^b 24cm#Sinh hc#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#Tn Ngc#on Th Hnh#KVn#Hunh Th Thu Hng#Nguyn Th Minh Ngc#264927## 00586000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020018000540070052000720080005001240090011001290100 00500140011001500145020000700160020000700167020000800174020001500182005001400197 005001300211039000500224020000900229020001200238005001500250013000700265#VV10.13 415#VV10.13416#35000#Vi?t#B103T#330.9597#^214#Bi tp a l 12#Nguyn c V ( ch.b.), Phm Mnh H, Trn Vn Trung#^aH.#^aGio dc#2010#^a235tr.^b24cm#a l# Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn c V#Phm Mnh H#KVn#Vit Nam#a kinh t#Trn Vn Trung#264928## 00505000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020019000530070039000720080005001110090011001160100 00500127011001500132020000800147020000700155020000800162020001500170005001400185 005001600199039000500215013000700220#VV10.13418#VV10.13417#26000#Vi?t#B103T#005 .076#^214#Bi tp tin hc 12#L Vit Chung (ch.b.), Nguyn Kim Tun#^aH.#^aGio dc#2010#^a171tr.^b24cm#Tin hc#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#L Vit Chung#Nguy n Kim Tun#KVn#264929## 00617000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020019000510070049000700220004001190080005001230090 01100128010000500139011001500144020000800159020000700167020000800174020001500182 00500170019700500100021400500120022403900050023601300070024102000080024802000120 0256020001100268#VV10.13419#VV10.13420#27000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 12#Nguyn Minh Hng (ch.b.), Hong Dc, Trn Vn V#T.1#^aH.#^aGio dc#2010 #^a183tr.^b24cm#Ng vn#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Minh Hng#Hong Dc #Trn Vn V#KVn#264930#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit## 00614000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020021000540070080000750080005001550090011001600100 00500171011001500176020001000191020000700201020000800208020001500216005001500231 005002200246039000500268005002100273005001100294013000700305#VV10.13421#VV10.134 22#36000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 12#Trn Vn Phc (ch.b.), Trng Phm Tho Ngn, Nguyn Th M Phng, V Th Yn#^aH.#^aGio dc#2010#^a2 47tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#Trn Vn Phc#Trng Phm T ho Ngn#KVn#Nguyn Th M Phng#V Th Yn#264931## 00552000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020019000530070057000720080005001290090011001340100 00500145011001500150020000800165020000700173020000800180020001500188005001400203 005001200217039000500229005002100234013000700255#VV10.13423#VV10.13424#29000#Vi ?t#B103T#546.076#^214#Bi tp ho hc 12#L Thanh Xun (ch.b.), Phm S Lu, Ngu yn Th Hng Thu#^aH.#^aGio dc#2010#^a195tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Sc h gio khoa#L Thanh Xun#Phm S Lu#KVn#Nguyn Th Hng Thu#264932## 00633000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530070071000820080005001530090011001580100 00500169011001500174020001800189020000700207020000800214020001500222005001200237 005001500249039000500264005001500269005001800284013000700302020001000309#VV10.13 426#VV10.13425#16000#Vi?t#B103T#340.076#^214#Bi tp gio dc cng dn 12#V nh By (ch.b.), Trn Quc Cnh, ng Xun iu, Nguyn Thnh Minh#^aH.#^aGio d c#2010#^a103tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#V nh B y#Trn Quc Cnh#KVn#ng Xun iu#Nguyn Thnh Minh#264933#Php lut## 00591000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020021000530070069000740080005001430090011001480100 00500159011001500164020001000179020000700189020000800196020001500204005000800219 005001700227039000500244005001500249005001800264013000700282#VV10.13427#VV10.134 28#25000#Vi?t#B103T#515.076#^214#Bi tp gii tch 12#o Tam (ch.b.), Nguyn N gc Khoa, inh Duy Quang, Trnh Quang Trnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a163tr.^b24cm# Gii tch#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#o Tam#Nguyn Ngc Khoa#KVn#inh Duy Q uang#Trnh Quang Trnh#264934## 00571000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020019000550070055000740080005001290090011001340100 00500145011001500150020000800165020000700173020000800180020001500188005001100203 005001600214039000500230005001800235013000700253020000900260#VV10.13429#VV10.134 30#26000#Vi?t#B103T#959.70076#^214#Bi tp lch s 12#L Vn Anh (ch.b.), Bi T h Kim Hu, Nguyn Thnh Nhn#^aH.#^aGio dc#2010#^a171tr.^b24cm#Lch s#Lp 12 #Bi tp#Sch gio khoa#L Vn Anh#Bi Th Kim Hu#KVn#Nguyn Thnh Nhn#264935 #Vit Nam## 00509000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020018000530070042000710080005001130090011001180100 00500129011001500134020000700149020000700156020000800163020001500171005002300186 005001000209039000500219013000700224#VV10.13432#VV10.13431#27000#Vi?t#B103T#530 .076#^214#Bi tp vt l 12#Nguyn Bo Hong Thanh (ch.b.), L Th An#^aH.#^aGi o dc#2010#^a179tr.^b24cm#Vt l#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Bo Hong Thanh#L Th An#KVn#264936## 00773000000000337000450002600110000002600110001101400060002208200090002880800050 00370020090000420070064001320080005001960090011002010100005002120110014002170200 00800231020000700239020001100246020000800257005001600265039000500281020001400286 01500410030002000070034100500140034800500150036200500150037700500170039201300070 0409020001900416#VV10.13433#VV10.13434#7500#915.9781#^214#Ti liu gio dc a phng trung hc ph thng tnh Long An mn lch s - a l lp 12#B.s.: Trn Hong Nhn (ch.b.), Thanh Bnh, Hunh Vn Hip...#^aH.#^aGio dc#2010#^a44tr .^b24cm#Lch s#a l#a phng#Long An#Trn Hong Nhn#KVn#Sch c thm#TT S ghi: S Gio dc v o to Long An#Lp 12# Thanh Bnh#Hunh Vn Hip#Vng Thu Hng#Nguyn Vn Thnh#264937#Ti liu tham kho## 00638000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020049000530070014001020220004001162210020001200040 01800140008000500158009001100163010000500174011001500179020000700194020000700201 02000200020802000080022802000120023602000120024802000140026000500140027403900050 0288013000700293#VV10.13435#VV10.13436#32500#Vi?t#C125H#531.076#^214#Cu hi tr c nghim v bi tp t lun vt l 12#Nguyn Vn L#T.1#Dao ng c sng c#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a244tr.^b24cm#Vt l#Lp 12#Cu hi trc ng him#Bi tp#Sng c hc#Dao ng c#Sch c thm#Nguyn Vn L#KVn#264938## 00587000000000301000450002600110000002600110001102000080002202000070003001400070 00370410005000441810007000490820008000568080005000640020047000690070035001160080 00500151009001100156010000500167011001500172020000800187020001400195005001800209 039000500227020001200232004001800244005001600262013000700278#VV10.13437#VV10.134 38#Ho hc#Lp 12#41000#Vi?t#PH561P#546.076#^214#Phng php lm bi tp trc n ghim ho hc 12#Nguyn Hin Hong, Nguyn Cu Phc#^aH.#^aGio dc#2010#^a280tr .^b24cm#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Hin Hong#KVn#Trc nghim#Ti bn ln th 2#Nguyn Cu Phc#264939## 00629000000000289000450002600110000002600110001101400070002208200080002980800050 00370020076000420070070001180080005001880090011001930100005002040110015002090200 00800224020000700232020000700239020000800246020001400254005001200268039000500280 005001400285005001900299005001400318013000700332#VV10.13439#VV10.13440#32000#54 6.076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ho hc 12#V Anh Tun (ch.b.), Phm Vn Hoan, Nguyn Lin Phng, V Quc Trung#^aH .#^aGio dc#2010#^a231tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#n tp#Bi tp#Sch c thm#V Anh Tun#KVn#Phm Vn Hoan#Nguyn Lin Phng#V Quc Trung#264940## 00630000000000301000450002600110000002600110001101400070002208200090002980800050 00380020075000430070054001180080005001720090011001770100005001880110015001930200 00700208020000700215020001200222020000700234020000800241020000900249020001400258 005001600272005001400288005001400302039000500316013000700321#VV10.13441#VV10.134 42#27500#330.9597#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng a l 12#Nguyn Minh Tu (ch.b.), Phm Ngc Tr, Bi Th Nhim#^aH.#^a Gio dc#2010#^a196tr.^b24cm#a l#Lp 12#a kinh t#n tp#Bi tp#Vit Nam#S ch c thm#Nguyn Minh Tu#Phm Ngc Tr#Bi Th Nhim#KVn#264941## 00703000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020033000530070045000860220004001312210054001350040 01800189008000500207009001100212010000500223011001500228020000700243020000700250 02000070025702000080026402000120027202000140028400500140029800500160031200500130 0328039000500341013000700346#VV10.13443#VV10.13444#46000#Vi?t#L527G#530.076#^21 4#Luyn gii trc nghim vt l 12#Bi Quang Hn, Nguyn Duy Hin, Nguyn Tuyn# T.1#ng lc hc vt rn. Dao ng c. Sng c v sng m#Ti bn ln th 2#^aH. #^aGio dc#2010#^a303tr.^b24cm#Vt l#Lp 12#n tp#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Bi Quang Hn#Nguyn Duy Hin#Nguyn Tuyn#KVn#264942## 00628000000000289000450002600110000002600110001101400070002208200080002980800050 00370020086000420070054001280080005001820090011001870100005001980110015002030200 01800218020000700236020001000243020000700253020000800260020001400268005001500282 005001300297005001600310039000500326013000700331#VV10.13445#VV10.13446#18500#34 0.076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng gio dc cng dn 12#Trn Vn Thng (ch.b.), L Thanh Mai, Trn Minh Trang#^aH.#^aGi o dc#2010#^a131tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 12#Php lut#n tp#Bi tp#Sc h c thm#Trn Vn Thng#L Thanh Mai#Trn Minh Trang#KVn#264943## 00615000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530070078000820080005001600090011001650100 00500176011001500181020000900196020000700205020000800212020001400220005000900234 005002000243039000500263005002100268005001700289013000700306#VV10.13447#VV10.134 48#31000#Vi?t#B103T#576.076#^214#Bi tp sinh hc 12 nng cao#Tn Ngc (ch.b.), Hunh Th Thu Hng, Nguyn Th Minh Ngc, Trn Th V Thu#^aH.#^aGio dc#201 0#^a211tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Tn Ngc#Hunh Th Thu H ng#KVn#Nguyn Th Minh Ngc#Trn Th V Thu#264944## 00579000000000301000450002600110000002600110001102000080002202000090003001400070 00390410005000461810006000510820010000578080005000670020028000720070055001000080 00500155009001100160010000500171011001500176020000700191020001400198005001100212 039000500223020000800228005001600236005001800252013000700270#VV10.13449#VV10.134 50#Lch s#Vit Nam#35000#Vi?t#B103T#959.70076#^214#Bi tp lch s 12 nng cao #L Vn Anh (ch.b.), Bi Th Kim Hu, Nguyn Thnh Nhn#^aH.#^aGio dc#2010#^a2 35tr.^b24cm#Lp 12#Sch c thm#L Vn Anh#KVn#Bi tp#Bi Th Kim Hu#Nguyn Thnh Nhn#264945## 00602000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020027000540070056000810080005001370090011001420100 00500153011001500158020000700173020000700180020000800187020001400195005001400209 039000500223020001200228020000900240005001700249005001500266013000700281#VV10.13 451#VV10.13452#36000#Vi?t#B103T#330.9597#^214#Bi tp a l 12 nng cao#Nguyn c V (ch.b.), Trn Th Hng M, Trn Th Trang#^aH.#^aGio dc#2010#^a243tr.^ b24cm#a l#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c V#KVn#a kinh t#Vit Na m#Trn Th Hng M#Trn Th Trang#264946## 00599000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020030000530070069000830080005001520090011001570100 00500168011001500173020001000188020000700198020000800205020001400213005000800227 005001700235039000500252005001500257005001800272013000700290#VV10.13453#VV10.134 54#33000#Vi?t#B103T#515.076#^214#Bi tp gii tch 12 nng cao#o Tam (ch.b.), Nguyn Ngc Khoa, inh Duy Quang, Trnh Quang Trnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a223t r.^b24cm#Gii tch#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#o Tam#Nguyn Ngc Khoa#KVn#i nh Duy Quang#Trnh Quang Trnh#264947## 00560000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020028000530070057000810080005001380090011001430100 00500154011001500159020000800174020000700182020000800189020001400197005001400211 005001200225039000500237005002100242013000700263#VV10.13455#VV10.13456#36000#Vi ?t#B103T#546.076#^214#Bi tp ho hc 12 nng cao#L Thanh Xun (ch.b.), Phm S Lu, Nguyn Th Hng Thu#^aH.#^aGio dc#2010#^a243tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#B i tp#Sch c thm#L Thanh Xun#Phm S Lu#KVn#Nguyn Th Hng Thu#264948## 00517000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020027000530070042000800080005001220090011001270100 00500138011001500143020000700158020000700165020000800172020001400180005002300194 005001000217039000500227013000700232#VV10.13457#VV10.13458#35000#Vi?t#B103T#530 .076#^214#Bi tp vt l 12 nng cao#Nguyn Bo Hong Thanh (ch.b.), L Th An#^ aH.#^aGio dc#2010#^a235tr.^b24cm#Vt l#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Nguyn B o Hong Thanh#L Th An#KVn#264949## 00594000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020030000540070066000840080005001500090011001550100 00500166011001500171020001000186020000700196020000800203020001400211005000800225 005001500233039000500248005002000253005001200273013000700285#VV10.13459#VV10.134 60#33000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 12 nng cao#L Dng (ch.b.) , Th Bch H, L Th Nguyn Hong, L i Khoa#^aH.#^aGio dc#2010#^a223tr. ^b24cm#Ting Anh#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#L Dng# Th Bch H#KVn#L Th Nguyn Hong#L i Khoa#264950## 00555000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020029000540070053000830080005001360090011001410100 00500152011001500157020000900172020000700181020000800188020001400196005000800210 005002100218039000500239005001400244013000700258#VV10.13461#VV10.13462#20000#Vi ?t#B103T#516.0076#^214#Bi tp hnh hc 12 nng cao#o Tam (ch.b.), Nguyn Th Hu Duyn, Nguyn B Ho#^aH.#^aGio dc#2010#^a131tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#o Tam#Nguyn Th Hu Duyn#KVn#Nguyn B Ho#264951## 00619000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070046000790220004001250080005001290090 01100134010000500145011001500150020000800165020000700173020000800180020001400188 00500140020200500100021600500120022603900050023801300070024302000080025002000120 0258020001100270#VV10.13463#VV10.13464#24000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 12 nng cao#Hunh Vn Hoa (ch.b.), Hong Dc, Trn Vn V#T.1#^aH.#^aGio d c#2010#^a158tr.^b24cm#Ng vn#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Hunh Vn Hoa#Hong D c#Trn Vn V#KVn#264952#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit## 00619000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070046000790220004001250080005001290090 01100134010000500145011001500150020000800165020000700173020000800180020001400188 00500140020200500100021600500120022603900050023801300070024302000080025002000120 0258020001100270#VV10.13465#VV10.13466#22000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 12 nng cao#Hunh Vn Hoa (ch.b.), Hong Dc, Trn Vn V#T.2#^aH.#^aGio d c#2010#^a143tr.^b24cm#Ng vn#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Hunh Vn Hoa#Hong D c#Trn Vn V#KVn#264953#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit## 00710000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020052000500070060001020080005001620090011001670100 00500178011001500183020001800198020001900216020000900235020001400244005001700258 00500160027503900050029100500140029600500140031000400180032402000070034200500160 0349013000700365#VV10.13467#VV10.13468#28000#Vi?t#PH121T#807#^214#Phn tch - b nh ging tc phm vn hc 12 nng cao#Nguyn ng Mnh (ch.b.), Nguyn Th Bnh , Phan Huy Dng...#^aH.#^aGio dc#2010#^a192tr.^b24cm#Phn tch vn hc#Bnh gi ng vn hc#Tc phm#Sch c thm#Nguyn ng Mnh#Nguyn Th Bnh#KVn#Phan Hu y Dng#L Quang Hng#Ti bn ln th 1#Lp 12#Nguyn Vn Long#264954## 00630000000000301000450002600110000002600110001101400070002208200080002980800050 00370020084000420070051001260080005001770090011001820100005001930110015001980200 00700213020000700220020000700227020000800234020001400242005001200256039000500268 005001100273005001500284005000800299005001400307013000700321#VV10.13469#VV10.134 70#37500#530.076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng vt l 12 nng cao#V nh Tu (ch.b.), Lu Hi An, V Thanh Khit...#^a H.#^aGio dc#2010#^a271tr.^b24cm#Vt l#Lp 12#n tp#Bi tp#Sch c thm#V nh Tu#KVn#Lu Hi An#V Thanh Khit#H Phc#V Mnh Thip#264955## 00638000000000289000450002600110000002600110001101400070002208200080002980800050 00370020085000420070070001270080005001970090011002020100005002130110015002180200 00800233020000700241020000700248020000800255020001400263005001200277039000500289 005001400294005001900308005001400327013000700341#VV10.13471#VV10.13472#37000#54 6.076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ho hc 12 nng cao#V Anh Tun (ch.b.), Phm Vn Hoan, Nguyn Lin Phng, V Quc Trung#^aH.#^aGio dc#2010#^a265tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#n tp#Bi tp#Sch c thm#V Anh Tun#KVn#Phm Vn Hoan#Nguyn Lin Phng#V Quc Trung#264956## 00508000000000253000450002600110000002600110001101400070002208200070002980800050 00360020065000410070015001060080005001210090011001260100005001370110015001420200 00900157020002000166020001200186020001400198005001500212039000500227020001500232 013000700247#VV10.13473#VV10.13474#45500#570.76#^214#Phn loi v hng dn gi i thi i hc cao ng mn sinh hc#Trn Ngc Danh#^aH.#^aGio dc#2010#^a319 tr.^b24cm#Sinh hc#Ph thng trung hc#Gii thi#Sch c thm#Trn Ngc Danh# KVn#Sch luyn thi#264957## 00589000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020066000550070030001210080005001510090011001560100 00500167011001500172020001000187020002000197020001200217020001400229020001500243 005001000258005001900268039000500287013000700292#VV10.13475#VV10.13476#35500#Vi ?t#PH121L#428.0076#^214#Phn loi v hng dn gii thi i hc cao ng mn ting Anh#V M Lan, L Th Hng Giang#^aH.#^aGio dc#2010#^a224tr.^b24cm#Tin g Anh#Ph thng trung hc#Gii thi#Sch c thm#Sch luyn thi#V M Lan#L Th Hng Giang#KVn#264958## 00513000000000253000450002600110000002600110001101400070002208200080002980800050 00370020063000420070019001050080005001240090011001290100005001400110015001450200 00700160020002000167020001200187020001400199005001900213039000500232020001500237 013000700252#VV10.13477#VV10.13478#44000#530.076#^214#Phn loi v hng dn gi i thi i hc cao ng mn vt l#Nguyn Thnh Tng#^aH.#^aGio dc#2010#^a 312tr.^b24cm#Vt l#Ph thng trung hc#Gii thi#Sch c thm#Nguyn Thnh T ng#KVn#Sch luyn thi#264959## 00503000000000253000450002600110000002600110001101400070002208200060002980800050 00350020064000400070014001040080005001180090011001230100005001340110015001390200 00800154020002000162020001200182020001400194005001400208039000500222020001500227 013000700242#VV10.13479#VV10.13480#38000#807.6#^214#Phn loi v hng dn gii thi i hc cao ng mn ng vn#Triu Th Hu#^aH.#^aGio dc#2010#^a267tr. ^b24cm#Ng vn#Ph thng trung hc#Gii thi#Sch c thm#Triu Th Hu#KVn# Sch luyn thi#264960## 00501000000000253000450002600110000002600110001101400070002208200080002980800050 00370020064000420070012001060080005001180090011001230100005001340110015001390200 00800154020002000162020001200182020001400194005001200208039000500220020001500225 013000700240#VV10.13482#VV10.13481#50000#546.076#^214#Phn loi v hng dn gi i thi i hc cao ng mn ho hc#Ng Ngc An#^aH.#^aGio dc#2010#^a352tr. ^b24cm#Ho hc#Ph thng trung hc#Gii thi#Sch c thm#Ng Ngc An#KVn#S ch luyn thi#264961## 00582000000000277000450002600110000002600110001101400070002208200070002980800050 00360020063000410070043001040080005001470090011001520100005001630110015001680200 00700183020002000190020001200210020001400222005001200236039000500248020001500253 005001800268005001100286013000700297#VV10.13483#VV10.13484#29000#910.76#^214#Ph n loi v hng dn gii thi i hc cao ng mn a l# Th Hoi, Phm T h Xun Th, L c Ti#^aH.#^aGio dc#2010#^a178tr.^b24cm#a l#Ph thng tru ng hc#Gii thi#Sch c thm# Th Hoi#KVn#Sch luyn thi#Phm Th Xun T h#L c Ti#264962## 00545000000000265000450002600110000002600110001101400070002208200070002980800050 00360020061000410070032001020080005001340090011001390100005001500110015001550200 00500170020002000175020001200195020001400207005001500221039000500236020001500241 005001600256013000700272#VV10.13485#VV10.13486#43000#510.76#^214#Phn loi v h ng dn gii thi i hc cao ng mn ton#Trn c Huyn, Nguyn Duy Hiu#^ aH.#^aGio dc#2010#^a300tr.^b24cm#Ton#Ph thng trung hc#Gii thi#Sch c thm#Trn c Huyn#KVn#Sch luyn thi#Nguyn Duy Hiu#264963## 00631000000000301000450002600110000002600110001101400070002208200040002980800050 00330020045000380030022000830070053001050080005001580090011001630100005001740110 01500179020000900194020002000203020001000223020000900233020001400242005001300256 039000500269004001800274005001500292005001500307013000700322#VV10.13487#VV10.134 88#29000#576#^214#Ti liu chuyn sinh hc trung hc ph thng#Di truyn v ti n ho#Phm Vn Lp (ch.b.), Trn Ngc Danh, inh on Long#^aH.#^aGio dc#2010# ^a200tr.^b24cm#Sinh hc#Ph thng trung hc#Di truyn#Tin ho#Sch c thm#Ph m Vn Lp#KVn#Ti bn ln th 1#Trn Ngc Danh#inh on Long#264964## 00589000000000289000450002600110000002600110001101400070002208200060002980800050 00350020045000400030021000850070036001060080005001420090011001470100005001580110 01500163020000900178020002000187020001200207020000900219020001400228005001300242 039000500255004001800260005001400278013000700292#VV10.13489#VV10.13490#22000#57 1.1#^214#Ti liu chuyn sinh hc trung hc ph thng#Sinh l hc ng vt#L nh Tun (ch.b.), ng Trn Ph#^aH.#^aGio dc#2010#^a148tr.^b24cm#Sinh hc#Ph thng trung hc#Sinh l hc#ng vt#Sch c thm#L nh Tun#KVn#Ti bn ln th 1#ng Trn Ph#264965## 00583000000000289000450002600110000002600110001101400070002208200060002980800050 00350020045000400030021000850070033001060080005001390090011001440100005001550110 01500160020000900175020002000184020001200204020000900216020001400225005001100239 039000500250004001800255005001300273013000700286#VV10.13491#VV10.13492#24000#57 1.2#^214#Ti liu chuyn sinh hc trung hc ph thng#Sinh l hc thc vt#V V n Tr (ch.b.), Mnh Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a159tr.^b24cm#Sinh hc#Ph th ng trung hc#Sinh l hc#Thc vt#Sch c thm#V Vn Tr#KVn#Ti bn ln th 1# Mnh Hng#264966## 00683000000000313000450002600110000002600110001101400070002208200100002980800050 00390020058000440030023001020070043001250080005001680090011001730100005001840110 01400189020000700203020002000210020001300230020001200243020001400255005001700269 039000500286004001800291020001900309020001700328005001700345013000700362#VV10.13 493#VV10.13494#11500#530.11076#^214#Rn luyn k nng gii bi tp vt l trung hc ph thng#T lun v trc nghim#Nguyn Quang Lc (ch.b.), Nguyn Cng Hon #^aH.#^aGio dc#2010#^a87tr.^b24cm#Vt l#Ph thng trung hc#Gii bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Nguyn Quang Lc#KVn#Ti bn ln th 1#Ht nhn nguyn t #Thuyt tng i#Nguyn Cng Hoan#264967## 00699000000000325000450002600110000002600110001101400070002208200080002980800050 00370020058000420030023001000070043001230080005001660090011001710100005001820110 01500187020000700202020002000209020001300229020001200242020001400254005001700268 03900050028500400180029002000090030800500170031702000180033401300070035202000140 0359#VV10.13495#VV10.13496#13500#535.076#^214#Rn luyn k nng gii bi tp v t l trung hc ph thng#T lun v trc nghim#Nguyn Quang Lc (ch.b.), Nguyn nh Thm#^aH.#^aGio dc#2010#^a103tr.^b24cm#Vt l#Ph thng trung hc#Gii b i tp#Trc nghim#Sch c thm#Nguyn Quang Lc#KVn#Ti bn ln th 1#nh sn g#Nguyn nh Thm#Lng t nh sng#264968#Sng nh sng## 00681000000000325000450002600110000002600110001101400070002208200080002980800050 00370020058000420030023001000070038001230080005001610090011001660100005001770110 01500182020000700197020002000204020001300224020001200237020001400249005001700263 03900050028000400180028502000090030302000120031200500120032402000120033601300070 0348#VV10.13497#VV10.13498#22500#531.076#^214#Rn luyn k nng gii bi tp v t l trung hc ph thng#T lun v trc nghim#Nguyn Quang Lc (ch.b.), L Tn g Lm#^aH.#^aGio dc#2010#^a163tr.^b24cm#Vt l#Ph thng trung hc#Gii bi t p#Trc nghim#Sch c thm#Nguyn Quang Lc#KVn#Ti bn ln th 1#Dao ng#Sn g c hc#L Tng Lm#Dao ng c#264969## 00707000000000325000450002600110000002600110001101400070002208200100002980800050 00390020058000440030023001020070045001250080005001700090011001750100005001860110 01500191020000700206020002000213020001300233020001200246020001400258005001700272 03900050028900400180029402000090031202000130032100500190033402000210035301300070 0374#VV10.13499#VV10.13500#17500#530.14076#^214#Rn luyn k nng gii bi tp vt l trung hc ph thng#T lun v trc nghim#Nguyn Quang Lc (ch.b.), Nguy n Trung Thin#^aH.#^aGio dc#2010#^a127tr.^b24cm#Vt l#Ph thng trung hc#Gi i bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Nguyn Quang Lc#KVn#Ti bn ln th 1#Dao ng#Sng in t#Nguyn Trung Thin#Dng in xoay chiu#264970## 00662000000000313000450002600110000002600110001101400070002208200080002980800050 00370020058000420030023001000070041001230080005001640090011001690100005001800110 01400185020000700199020002000206020001300226020001200239020001400251005001700265 039000500282004001800287020001300305005001500318013000700333020000800340#VV10.13 502#VV10.13501#14000#531.076#^214#Rn luyn k nng gii bi tp vt l trung h c ph thng#T lun v trc nghim#Nguyn Quang Lc (ch.b.), Phm Vn Thnh#^aH .#^aGio dc#2010#^a99tr.^b24cm#Vt l#Ph thng trung hc#Gii bi tp#Trc ngh im#Sch c thm#Nguyn Quang Lc#KVn#Ti bn ln th 1#ng lc hc#Phm Vn Thnh#264971#Vt rn## 00583000000000301000450002600110000002600110001102000080002202000160003001400070 00460410005000531810006000580820008000648080005000720020041000770070031001180080 00500149009001100154010000500165011001500170020002200185020001400207005001300221 039000500234020000800239020001000247005001700257013000700274#VV10.13503#VV10.135 04#Tin hc#Trung hc c s#23500#Vi?t#B103T#004.076#^214#Bi tp thc hnh tin hc ngh ph thng#V Thin Cn, Phan Vin Phng#^aH.#^aGio dc#2010#^a151tr.^ b24cm#Gio dc hng nghip#Sch c thm#V Thin Cn#KVn#Bi tp#Thc hnh#Ph an Vin Phng#264972## 00564000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020043000540070033000970220004001300080005001340090 01100139010000500150011001500155020000800170020000800178020001000186020001400196 005001100210005001300221039000500234020001600239013000700255#VV10.13505#VV10.135 06#16000#Vi?t#TH552H#004.076#^214#Thc hnh tin hc dnh cho trung hc c s#o n Hng (ch.b.), L Quc Hng#Q.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a103tr.^b24cm#Tin hc#B i tp#Thc hnh#Sch c thm#on Hng#L Quc Hng#KVn#Trung hc c s#2649 73## 00770000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010015000500020024000650070049000890220004001380080 00500142009001100147010000500158011001500163021023800178020001800416020000800434 005001000442005001600452039000500468013000700473#VV10.13507#VV10.13508#32000#Vi ?t#CH100M#649#^214#Dng Minh Ho#Cha m tt, con ci tt#B.s.: Dng Minh Ho, V Th M, C Th Thu Lan#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a211tr.^b24cm#Trnh by nh ng kinh nghim v gio dc tr em trong gia nh. Vai tr, nh hng ca cha m i vi con ci qua cch gio dc, th hin hnh vi, s nhn thc, tnh cm yu thng v mt s phng php gio dc ca cha m i vi con ci#Gio dc gia nh#Dy con#V Th M#C Th Thu Lan#KVn#264974## 00842000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010015000500020024000650070049000890220004001380080 00500142009001100147010000500158011001500163021031000178020001800488020000800506 005001000514005001600524039000500540013000700545#VV10.13509#VV10.13510#32000#Vi ?t#CH100M#649#^214#Dng Minh Ho#Cha m tt, con ci tt#B.s.: Dng Minh Ho, V Th M, C Th Thu Lan#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a200tr.^b24cm#Trnh by nh ng kinh nghim v gio dc tr em trong gia nh. nh hng i vi con ci qua chnh cch sng, ng x trong gia nh ca bc cha m. Mt s phng php gio d c ca cha m gip con ci trng thnh, sng c trch nhim, thn thin, lc qu an, bit vt qua gian kh thnh cng trong cuc sng#Gio dc gia nh#Dy c on#V Th M#C Th Thu Lan#KVn#264975## 00815000000000385000450002600110000002600110001102600110002202101010003302000080 01340200009001420200009001510390004001600140008001640410005001721810006001770820 00400183808000500187001001100192002002100203003002600224007004000250022001700290 22100170030700600180032400800050034200900110034701000050035801100150036301900050 0378020000900383013000700392005001100399020001000410020000900420#VV10.13511#VV10 .13512#VV10.13513#Gii thch cc tri thc v vn hc, ngn ng cc in vng th tch v cc vn lch s, x hi...#Vn hc#Ngn ng#Th tch#Mai#260000#Vi? t#L250Q#001#^214#L Qu n#L Qu n tuyn tp#In km nguyn tc Hn vn#Nguy n Khc Thun dch, h.., ch thch#T.7, Ph.2: Q.4-7#Vn i loi ng#Nguyn Khc Thun#^aH.#^aGio dc#2010#^a724tr.^b24cm#Dch#Vit Nam#264976#L Qu n#Phong tc#Tng tp## 00654000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010010000550020049000650070010001140080005001240090 01100129010000500140011001500145021016100160039000400321013000700325020000900332 020000700341020001900348020000900367#VV10.13515#VV10.13514#22000#Vi?t#CH527L#37 0.9597#^214#Quc Chn#Chuyn l v thi c ca Vit Nam thi phong kin#Quc Chn #^aH.#^aGio dc#2010#^a152tr.^b20cm#Gii thiu truyn thng hiu hc qua cc t m gng sng trong thi c t thi phong kin Vit Nam v mt s hin tng t iu cc cng cch x l ca ngi xa#Mai#264977#Gio dc#Thi c#Thi k phong k in#Vit Nam## 00501000000000277000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020025000510070017000760040018000930080005001110090 01100116010000500127011001400132020001800146020000800164020000900172020001400181 005001700195039000400212013000700216#VV10.13517#VV10.13516#7000#Vi?t#B200C#372. 21#^214#B chi tr chi m nhc#L Th Thanh Nga#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a39tr.^b24cm#Gio dc mu gio#m nhc#Tr chi#Sch mu gio#L Th T hanh Nga#Mai#264978## 00756000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020029000380030013000670070019000800080005000990090011001040100 00500115011001500120012003400135021014000169020001800309020000700327020001300334 005001400347039000400361020001500365020003700380013000700417004001800424#VV10.13 518#16000#Vi?t#H107T#938#^214#Hnh trnh tr v ca Ulysse#Truyn tranh#L Thi Thun b.s.#^aH.#^aGio dc#2010#^a104tr.^b20cm#B truyn tranh Khm ph tri t#Truyn tranh v hnh trnh tr v qu hng ca Ulysse nm 1020 trc cng ngu yn sau hn 10 nm phiu bt gian nan trn bin a Trung Hi#Vn hc thiu nhi# Hy Lp#Truyn tranh#L Thi Thun#Mai#Lch s c i#Ulysse, anh hng, vua, ? - ?, Hy Lp#264979#Ti bn ln th 1## 00692000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020020000410030013000610070021000740080005000950090011001000100 00500111011001400116012003400130021013300164020001800297020001300315005001600328 039000400344020000700348020001000355013000700365004001800372#VV10.13519#14000#V i?t#CH501T#910.9#^214#Cha t ca bin c#Truyn tranh#Trn Thng Th b.s.#^aH. #^aGio dc#2010#^a96tr.^b20cm#B truyn tranh Khm ph tri t#Gii thiu nhi u kin thc lin quan n lch s v a l, thng qua cc cu truyn k v nhn g cuc pht kin v i ca nhn loi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Trn Thng Th#Mai#a l#Thm him#264980#Ti bn ln th 1## 00701000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020034000400030013000740070019000870080005001060090011001110100 00500122011001400127012003400141021013300175020001800308020001300326005001400339 039000400353020000700357020001000364013000700374004001800381#VV10.13520#14000#V i?t#M109P#910.9#^214#Marco Polo v ngi k m lng du#Truyn tranh#L Thi Thu n b.s.#^aH.#^aGio dc#2010#^a96tr.^b20cm#B truyn tranh Khm ph tri t#Gii thiu nhiu kin thc lin quan n lch s v a l, thng qua cc cu truyn k v nhng cuc pht kin v i ca nhn loi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh# L Thi Thun#Mai#a l#Thm him#264981#Ti bn ln th 1## 00688000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070019000740080005000930090011000980100 00500109011001400114012003400128021013300162020001800295020001300313005001400326 039000400340020000700344020001000351013000700361004001800368#VV10.13521#14000#V i?t#450#910.9#^214# c ca i dng#Truyn tranh#L Thi Thun b.s.#^aH.#^ aGio dc#2010#^a95tr.^b20cm#B truyn tranh Khm ph tri t#Gii thiu nhiu kin thc lin quan n lch s v a l, thng qua cc cu truyn k v nhng cuc pht kin v i ca nhn loi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#L Thi Thun #Mai#a l#Thm him#264982#Ti bn ln th 1## 00739000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020038000400030013000780070019000910080005001100090011001150100 00500126011001400131012003400145021013300179020001800312020001300330005001400343 039000400357020000700361020001500368020001700383013000700400004001800407#VV10.13 522#14000#Vi?t#V109D#910.9#^214#Vasco De Gama v con ng hng liu#Truyn tr anh#L Thi Thun b.s.#^aH.#^aGio dc#2010#^a95tr.^b20cm#B truyn tranh Khm p h tri t#Gii thiu nhiu kin thc lin quan n lch s v a l, thng qu a cc cu truyn k v nhng cuc pht kin v i ca nhn loi#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#L Thi Thun#Mai#a l#Gama, De Vasco#Pht kin a l#264983# Ti bn ln th 1## 00740000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020028000420030013000700070037000830080005001200090011001250100 00500136011001400141012003400155021013300189020001800322020000700340020001300347 005001400360005001600374039000400390013000700394020000700401004001800408#VV10.13 523#14000#Vi?t#V106V#910.972#^214#Vng v mu trn t Mexico#Truyn tranh#B.s. : L Thi Thun, Phan Minh Phng#^aH.#^aGio dc#2010#^a95tr.^b20cm#B truyn tr anh Khm ph tri t#Gii thiu nhiu kin thc lin quan n lch s v a l , thng qua cc cu truyn k v nhng cuc pht kin v i ca nhn loi#Vn h c thiu nhi#Mhic#Truyn tranh#L Thi Thun#Phan Minh Phng#Mai#264984#a l #Ti bn ln th 1## 00627000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020029000390030017000680070058000850040018001430080005001610090 01100166010000500177011001400182020000700196020001100203020001500214006001500229 039000400244019000500248012002800253013000700281005001000288005001500298#VV10.13 524#14000#Vi?t#TH550N#741#^214#Th nghim trm ln bin i#V p cng cha#D ng Minh Ho dch ; V tranh: Cht Hng, Tng Minh Dt#Ti bn ln th 2#^aH.#^ aGio dc#2010#^a66tr.^b20cm#T mu#Trang phc#Sch thiu nhi#Dng Minh Ho#Mai #Dch#Thay i trang phc, t mu#264985#Cht Hng#Tng Minh Dt## 00629000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020029000390030019000680070058000870040018001450080005001630090 01100168010000500179011001400184020000700198020001100205020001500216006001500231 039000400246019000500250012002800255013000700283005001000290005001500300#VV10.13 525#14000#Vi?t#TH550N#741#^214#Th nghim trm ln bin i#V p thi thng# Dng Minh Ho dch ; V tranh: Cht Hng, Tng Minh Dt#Ti bn ln th 2#^aH. #^aGio dc#2010#^a66tr.^b20cm#T mu#Trang phc#Sch thiu nhi#Dng Minh Ho#M ai#Dch#Thay i trang phc, t mu#264986#Cht Hng#Tng Minh Dt## 00626000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020029000390030016000680070058000840040018001420080005001600090 01100165010000500176011001400181020000700195020001100202020001500213006001500228 039000400243019000500247012002800252013000700280005001000287005001500297#VV10.13 526#14000#Vi?t#TH550N#741#^214#Th nghim trm ln bin i#V p thin s#D ng Minh Ho dch ; V tranh: Cht Hng, Tng Minh Dt#Ti bn ln th 2#^aH.#^a Gio dc#2010#^a66tr.^b20cm#T mu#Trang phc#Sch thiu nhi#Dng Minh Ho#Mai# Dch#Thay i trang phc, t mu#264987#Cht Hng#Tng Minh Dt## 00625000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020029000390030015000680070058000830040018001410080005001590090 01100164010000500175011001400180020000700194020001100201020001500212039000400227 013000700231019000500238012002800243006001500271005001000286005001500296#VV10.13 527#14000#Vi?t#TH550N#741#^214#Th nghim trm ln bin i#V p tim n#Dn g Minh Ho dch ; V tranh: Cht Hng, Tng Minh Dt#Ti bn ln th 2#^aH.#^aG io dc#2010#^a66tr.^b20cm#T mu#Trang phc#Sch thiu nhi#Mai#264988#Dch#Thay i trang phc, t mu#Dng Minh Ho#Cht Hng#Tng Minh Dt## 00623000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020013000380030013000510070040000640080005001040090011001090100 00500120011001400125012003500139020001800174020000400192020001300196005001000209 00600140021900500140023303900040024701900090025100600120026001300070027200400180 0279#VV10.13528#15000#Vi?t#108C#823#^214#o chu bu#Truyn tranh#Stevenson ; Bin dch: Kim Sin Chong...#^aH.#^aGio dc#2010#^a47tr.^b24cm#B Truyn tranh ni ting Th gii#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Stevenson#Kim Sin Chong#Ho use Cricket#Mai#Dch Anh#H Th Bnh#264989#Ti bn ln th 1## 00648000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020033000380030013000710070041000840080005001250090011001300100 00500141011001400146012003500160020001800195020000500213020001300218005001300231 00600130024400500140025703900040027101900100027500600120028501300070029700400180 0304#VV10.13529#15000#Vi?t#C514P#843#^214#Cuc phiu lu ca 15 chng trai#Truy n tranh#Jules Verne ; Bin dch: Kim Young Ho...#^aH.#^aGio dc#2010#^a47tr.^b 24cm#B Truyn tranh ni ting Th gii#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Vern e, Jules#Kim Young Ho#House Cricket#Mai#Dch Php#H Th Bnh#264990#Ti bn ln th 1## 00634000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020015000390030013000540070043000670080005001100090011001150100 00500126011001400131012003500145020001800180020000500198020001300203005001400216 00600140023003900040024401900100024800600110025801300070026900400180027600600140 0294#VV10.13530#15000#Vi?t#KH455G#843#^214#Khng gia nh#Truyn tranh#Hector M alot ; Bin dch: Song Jin Seok...#^aH.#^aGio dc#2010#^a47tr.^b24cm#B Truyn tranh ni ting Th gii#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Malot, Hector#Song Jin Seok#Mai#Dch Php#Phng Nhi#264991#Ti bn ln th 1#House Cricket## 00623000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020020000380030013000580070035000710080005001060090011001110100 00500122011001400127012003500141020001800176020000300194020001300197005001200210 00600130022200500140023503900040024901300070025301900080026000600110026800400180 0279#VV10.13531#15000#Vi?t#T521L#813#^214#Tp lu ca bc Tom#Truyn tranh#Stow e ; Bin dch: Kim Young Ho...#^aH.#^aGio dc#2010#^a47tr.^b24cm#B Truyn tran h ni ting Th gii#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Xtu, H. B.#Kim Young Ho# House Cricket#Mai#264992#Dch M#Phng Nhi#Ti bn ln th 1## 00645000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200120 00288080005000400020022000450030013000670070045000800040018001250080005001430090 01100148010000500159011001400164012002800178020001700206020001800223020000900241 02000130025002000150026300500080027800500090028600500130029503900040030801300070 0312#VV10.13532#3500#Vi?t#A103L#398.2409597#^214#Ai l cha mun loi?#Truyn t ranh#Li: T Hoi ; Tranh: Minh Tr, Trn Xun Du#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b20cm#Truyn c tch cc loi vt#Vn hc dn gian#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#T Hoi#Minh Tr#Trn Xun Du#Mai#264 993## 00635000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200120 00288080005000400020012000450030013000570070045000700040018001150080005001330090 01100138010000500149011001400154012002800168020001700196020001800213020000900231 02000130024002000150025300500080026800500090027600500130028503900040029801300070 0302#VV10.13533#3000#Vi?t#C455V#398.2409597#^214#Cng v qu#Truyn tranh#Li: T Hoi ; Tranh: Minh Tr, Trn Xun Du#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^ a15tr.^b20cm#Truyn c tch cc loi vt#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#T Hoi#Minh Tr#Trn Xun Du#Mai#264994## 00511000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020017000430030013000600070035000730040018001080080005001260090 01100131010000500142011001400147020001800161020000900179020001300188005001000201 005001100211039000400222013000700226#VV10.13534#3000#Vi?t#TH400N#895.9223#^214# Th nu lm vn#Truyn tranh#Li: Bch Hng ; Tranh: Phng Hoa#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#B ch Hng#Phng Hoa#Mai#264995## 00523000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200110 00288080005000390020021000440070042000650040018001070080005001250090011001300100 00500141011001400146020001800160020000900178020000900187005001000196005001100206 039000400217020001700221013000700238#VV10.13535#6000#Vi?t#B200V#398.809597#^214 #B vi khc ng dao#Tuyn chn: Bi H My ; Tranh: Phng Hoa#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a39tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#ng dao#Bi H My#Phng Hoa#Mai#Vn hc dn gian#264996## 00532000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020032000430030013000750070038000880040018001260080005001440090 01100149010000500160011001400165020001800179020000900197020001300206005001300219 005001100232039000400243013000700247#VV10.13536#20000#Vi?t#V428V#895.9223#^214# Voi v chim chch chi trn tm#Truyn tranh#Li: L Bch Ngc ; Tranh: Phng H oa#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vit N am#Truyn tranh#L Bch Ngc#Phng Hoa#Mai#264997## 00523000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020020000420030013000620070040000750040018001150080005001330090 01100138010000500149011001400154020001800168020000900186020001300195005001600208 005001000224039000400234013000700238#VV10.13537#8000#Vi?t#G100C#895.9223#^214#G choai v miu con#Truyn tranh#Li: Hong Minh Chu ; Tranh: Thi Hng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a31tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn t ranh#Hong Minh Chu#Thi Hng#Mai#264998## 00517000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020020000420030013000620070037000750040018001120080005001300090 01100135010000500146011001400151020001800165020000900183020001300192005001400205 005000900219039000400228013000700232#VV10.13538#6000#Vi?t#C125C#895.9223#^214#C u chuyn ma xun#Truyn tranh#Li: L Quang Long ; Tranh: Huy Tun#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tran h#L Quang Long#Huy Tun#Mai#264999## 00624000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200070 00288080005000350020011000400030007000510070018000580080005000760090011000810100 00500092011001400097012003500111020000900146020000700155020001400162005000900176 005000800185039000400193013000700197021008700204020001000291020000900301#VV10.13 539#12000#Vi?t#V419#372.21#^214#Vocabulary#K to O#Phong V, Thu Yn#^aH.#^aGio dc#2010#^a24tr.^b21cm#T sch hc ting Anh qua tranh v#Gio dc#Tr em#Sch mu gio#Phong V#Thu Yn#Mai#265000#Cung cp vn t ting Anh cho tr em thng qua nhng hnh nh minh ho v cc tr chi#Ting Anh#Mu gio## 00772000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200120 00298080005000410020019000460030066000650290024001310070067001550040018002220080 00500240009001100245010000500256011001400261012003000275020001700305020001800322 02000090034002000130034902000150036200500170037700600140039400500150040803900040 0423013000700427#VV10.13540#10000#Vi?t#S550T#398.2409597#^214#S tch hoa mo g #Da theo truyn cng tn trong cun Tuyn tp th truyn mu gio#Tale on the cock's comb#Li: Trn Phng Tho ; L Quang Long dch ; Tranh: Phm Ngc Tun#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a35tr.^b24cm#Nhng truyn hay dnh cho tr #Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#Trn P hng Tho#L Quang Long#Phm Ngc Tun#Mai#265001## 00779000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200120 00308080005000420020025000470030083000720290036001550070053001910040018002440080 00500262009001100267010000500278011001400283012003000297020001700327020001800344 02000090036202000130037102000150038400500070039900600140040600500100042003900040 0430013000700434#VV10.13541#10000#Vi?t#CH527N#398.2209597#^214#Chuyn Ngu Lang Chc N#Da theo Kho tng truyn c tch Vit Nam do Nguyn ng Chi su tm v gii thiu#The legend of Nguu Lang and Chuc Nu#Li: H Thu ; L Quang Long dch ; Ho s: L Thu H#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a39tr.^b24cm#Nhng truyn hay dnh cho tr#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh #Truyn c tch#H Thu#L Quang Long#L Thu H#Mai#265002## 00787000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200120 00298080005000410020019000460030083000650290019001480070069001670040018002360080 00500254009001100259010000500270011001400275012003000289020001700319020001800336 02000090035402000130036302000150037600500170039100600150040800500150042303900040 0438013000700442#VV10.13542#10000#Vi?t#S464T#398.2209597#^214#Sn Tinh Thu Tin h#Da theo Kho tng truyn c tch Vit Nam do Nguyn ng Chi su tm v gii t hiu#Son Tinh Thuy Tinh#Li: Trn Phng Tho ; ng c Trung dch ; Ho s: Ph m Ngc Tun#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a35tr.^b24cm#Nhng truyn h ay dnh cho tr#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#Trn Phng Tho#ng c Trung#Phm Ngc Tun#Mai#265003## 00650000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030027000510290016000780070065000940040018001590080 00500177009001100182010000500193011001400198012003000212020001800242020000900260 020001300269005001700282006001100299005001500310039000400325013000700329#VV10.13 543#10000#Vi?t#B100C#398.2#^214#Ba c tin#Da theo truyn nc ngoi#Three god desses#Li: Trn Phng Tho ; Thanh Tng dch ; Ho s: Phm Ngc Tun#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a35tr.^b24cm#Nhng truyn hay dnh cho tr#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Trn Phng Tho#Thanh Tng#Phm Ngc Tun#Ma i#265004## 00759000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200120 00298080005000410020018000460030083000640290021001470070054001680040018002220080 00500240009001100245010000500256011001400261012003000275020001700305020001800322 02000090034002000130034902000150036200500070037700600110038400500150039503900040 0410013000700414#VV10.13544#11000#Vi?t#C430T#398.2409597#^214#Con th v con h #Da theo Kho tng truyn c tch Vit Nam do Nguyn ng Chi su tm v gii th iu#A rabbit and a tiger#Li: H Thu ; Thanh Tng dch ; Tranh: Phm Ngc Tun#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a39tr.^b24cm#Nhng truyn hay dnh cho tr #Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#H Thu #Thanh Tng#Phm Ngc Tun#Mai#265005## 00512000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020042000440070014000860080005001000090011001050100005001160110 02400121015005400145020000900199020001000208020001500218039000400233001001400237 013000700251#VV10.13545#VV10.13546#Vi?t#250C#294.3#^214# cng tng ch kinh Diu php Lin Hoa#Thch Ph Tu#^aH.#^aTn gio#2010#^a58tr., 1tr. nh^b21cm#T TS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. Pht lch 2554#o Pht#Kinh Pht#Kinh Diu php#Mai#Thch Ph Tu#265006## 00779000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020020000450070014000650080005000790090011000840100005000950110 02400100015006000124020000900184020000900193020000800202039000400210001001400214 021027800228013000700506#VV10.13548#VV10.13547#Vi?t#PH124H#294.3#^214#Pht hc l tu hc#Thch Ph Tu#^aH.#^aTn gio#2010#^a52tr., 1tr. nh^b21cm#TTS ghi: N a m bn s Thch Ca Mu Ni Pht. Pht lch 2554#o Pht#Pht hc#Gio l#Mai#T hch Ph Tu#Gm cc bi thuyt ging ni v pht php quan h vi i ngi, ng uyn l pht php, pht hc l tu hc v tm con ng chnh ci thin sinh ho t cho con ngi: Chnh kin, chnh t duy, chnh dc, chnh tinh tin, chnh ngh ip, chnh ng, chnh hnh, chnh nim, chnh nh#265007## 00526000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020010000440070017000540080005000710090011000760100005000870110 01500092015004500107021007500152020000900227039000400236013000700240001001700247 020000800264#VV10.13549#VV10.13550#Vi?t#S104G#294.3#^214#Sm ging#Phm Thanh Qu ang#^aH.#^aTn gio#2010#^a110tr.^b21cm#TTS ghi: o Bu Sn K Hng x Vnh X ng#Gm nhng li khuyn rn con ngi sng tt p hn theo tn gio nh Pht# o Pht#Mai#265008#Phm Thanh Quang#Gio l## 00463000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020016000450070017000610080005000780090011000830100005000940110 01500099015004500114020000900159039000400168020000900172020000400181013000700185 001001700192#VV10.13551#VV10.13552#Vi?t#TH300T#294.3#^214#Thi th su tp#Phm T hanh Quang#^aH.#^aTn gio#2010#^a128tr.^b21cm#TTS ghi: o Bu Sn K Hng x Vnh Xng#o Pht#Mai#Vit Nam#Th#265009#Phm Thanh Quang## 00644000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020008000450030020000530070017000730080005000900090011000950100 00500106011001600111015004500127020000900172020000800181039000400189001001700193 021016100210013000700371#VV10.13553#VV10.13554#Vi?t#CH464L#294.3#^214#Chn l#S lc v dn gii#Phm Thanh Quang#^aH.#^aTn gio#2010#^a5295tr.^b21cm#TTS ghi : o Bu Sn K Hng x Vnh Xng#o Pht#Gio l#Mai#Phm Thanh Quang#Gii thiu s lc v dn gii v cc chn l trong o Pht nh tam cang, ng thng , tam tng, t c, t diu , bt chnh o, nit bn, Nh Lai, B tt...#2650 10## 00818000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020066000440070033001100080005001430090011001480100005001590110 01500164015003800179020000900217020000800226039000400234001001500238021022200253 020001600475020001300491005001700504013000700521#VV10.13556#VV10.13555#Vi?t#H428 #294.3#^214#Hi p v lch s c Pht Thch Ca Mu Ni v gio php ca ngi#T hch Minh Bo, Khnh Phc Dung#^aH.#^aTn gio#2010#^a192tr.^b21cm#TTS ghi: Gi o hi Pht gio Vit Nam#o Pht#Lch s#Mai#Thch Minh Bo#Trnh by di dn g hi p v lch s c Pht qua cc thi k: n - thi i c pht Thch C a Mu Ni, thi n Sanh, sau n Sanh v qu trnh xut gia - tm o, thnh o , gio ho, pht nhp nit bn ca c Pht#Thch Ca Mu Ni#Sch hi p#Khnh P hc Dung#265011## 01001000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020017000570030064000740070068001380220004002060080 00500210009001100215010000500226011001500231015007700246021018800323020000900511 02000070052000500150052700500150054200500190055700500170057600500190059301300070 0612039000400619012002800623#VV10.13557#VV10.13558#52000#Vi?t#PH124G#294.309597 #^214#Pht gio i L#Cho mng hi tho Hong php ton quc nm 2010 ti Kin Giang#B.s.: Thch ng Bn (ch.b.), Thch Tu Nht, Thch Phng Huyn...#T.1#^ aH.#^aTn gio#2010#^a327tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Pht hc Vit Nam. Chuyn ngnh Pht gio Vit Nam#Gii thiu v Pht gio i L v phn tch gi tr nn Pht gio i L; a ra nhng iu hay, cao c v thc t tch cc tron g gii Pht gio i L nng cao gi tr Pht gio Vit Nam#o Pht#Nh L#Thc h ng Bn#Thch Tu Nht#Thch Phng Huyn#Thch Qung Php#Thch N Vin Gic #265012#Mai#T sch Pht gio & dn tc## 00663000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410020021000460290017000670070033000840220005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143012003400158020000900192006001000201005001100211 039000400222013000700226019000500233021011200238020001100350#VV10.13560#VV10.135 59#Vi?t#GI-103T#294.3#^214#Gii thch b v tr#Patthnapakarana#Khi Minh dch ; Chnh Minh h..#Ph.1#^aH.#^aTn gio#2010#^a692tr.^b21cm#Pht gio nguyn thu = Theravda#o Pht#Khi Minh#Chnh Minh#Mai#265013#Dch#Gii thch b v tr v 24 duyn php nh: Nhn duyn, cnh duyn, trng duyn, v gin duyn,... b t ly duyn#Duyn php## 00803000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020031000570030050000880070045001380080005001830090 01100188010000500199011001500204015004400219020000900263020000800272039000400280 02101070028400500160039102000090040700500160041601300070043201200280043902000100 0467#VV10.13561#VV10.13562#85000#Vi?t#PH431T#294.309597#^214#Phong tro chn h ng Pht gio#T liu bo ch Pht gio Vit Nam t 1929 - 1945#S.t., b.s.: Nguy n i ng, Nguyn Th Minh#^aH.#^aTn gio#2010#^a577tr.^b21cm#TTS ghi: Vin N ghin cu Pht hc Vit Nam#o Pht#Lch s#Mai#Gm trn 70 bi ng trn bo c h Pht gio nhng nm 1929-1945 v phong tro chn hng Pht gio Vit Nam#Nguy n i ng#Vit Nam#Nguyn Th Minh#265014#T sch Pht gio & dn tc#Th k 2 0## 00604000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410010016000460020019000620070016000810220004000970080005001010090 01100106010000500117011001500122021013700137020000900274020000800283039000400291 013000700295005001600302020000800318#VV10.13563#VV10.13564#Vi?t#GI-462#294.3#^2 14#Thch Thng Lc#Gii c lm ngi#Thch Thng Lc#T.1#^aH.#^aTn gio#2010#^ a284tr.^b21cm#Gm nhng gii lut cn bn trong o Pht, hng dn tu v o c lm ngi nh: n, mc, i ng, v sinh, thuyt php ng i tng#o Pht# Gio l#Mai#265015#Thch Thng Lc#o c## 00635000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410010016000460020019000620070016000810220004000970080005001010090 01100106010000500117011001500122021016800137020000900305020000800314039000400322 013000700326005001600333020000800349#VV10.13565#VV10.13566#Vi?t#GI-462#294.3#^2 14#Thch Thng Lc#Gii c lm ngi#Thch Thng Lc#T.2#^aH.#^aTn gio#2010#^ a279tr.^b21cm#Gm nhng kin thc v gii lut trong o Pht hng dn tu v o c lm ngi nh: Thuyt php ng ni ng ch, knh trng ni thuyt php, i ng ng php...#o Pht#Gio l#Mai#265016#Thch Thng Lc#o c## 00695000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010016000440020014000600070034000740080005001080090011001130100 00500124011001500129021021800144020001400362020002000376039000400396013000700400 020001000407006001200417#VV10.13567#VV10.13568#Vi?t#S455H#158.1#^214#Tan, Earnes t L.#Sng ht mnh#Earnest L. Tan ; L Cng c dch#^aH.#^aTn gio#2010#^a112t r.^b21cm#Trnh by nhng iu kin cn bn cho s trng thnh v thay i nhn cch nh: Nhn trch nhim i vi i mnh, chp nhn u t cho chnh mnh, bi t ci m, thnh thc, gii tr, bin phn v ho hp vi hin ti#Trit l sng #B quyt thnh cng#Mai#265017#Cuc sng#L Cng c## 00454000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410010009000460020042000550070014000970080005001110090011001160100 00500127011001400132020000900146020001000155039000400165013000700169020001400176 020001000190#VV10.13569#VV10.13570#Vi?t#NGH300T#294.3#^214#Tu Chu#Nghi thc tr tng kinh Thin c nhn qu#Tu Chu b.s.#^aH.#^aTn gio#2010#^a57tr.^b21cm# o Pht#Tng kinh#Mai#265018#Kinh Nhn qu#Nghi thc## 00713000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380010023000430020039000660070064001050080005001690090011001740100 00500185011001500190005001800205039000400223013000700227019000500234021014700239 020000900386020000800395020001100403020000900414#VV10.13571#VV10.13572#Vi?t#QU10 0T#230#^214#Bernard, Sesbou S. J.#Qu trnh pht trin tn iu kit hc#Sesbou S. J. Bernard ; Bin tp, chuyn ng: Nguyn Thin Cung#^aH.#^aTn gio#2010#^ a298tr.^b21cm#Nguyn Thin Cung#Mai#265019#Dch#Gii thiu i tng, v tr v qu trnh pht trin Kit hc. Nghin cu v c Kit ni k t th v qua l ng knh hu th hc, nhn loi hc#o Kit#Lch s#Pht trin#Kit hc## 00563000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010008000520020008000600030020000680070028000880080 00900116009001900125010000500144011001500149006001300164039000400177013000700181 019001600188020001700204020001100221020001200232012001700244#VV10.13573#VV10.135 74#79000#Vi?t#TH123#895.1#^214#Li Bo#Ty Thi#Tiu thuyt lch s#Li Bo ; ng Vn Tng dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a696tr.^b21cm#ng Vn Tng#Ma i#265020#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Thp i m nh n## 00594000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010021000440020023000650070039000880080005001270090011001320100 00500143011001500148012003400163021009200197020000900289020000800298039000400306 013000700310006001100317#VV10.13575#VV10.13576#Vi?t#103N#294.3#^214#Pa Auk Jawy a Sayadaw#i nim x tng gii#Pa Auk Jawya Sayadaw ; Php Thng dch#^aH.#^aT n gio#2010#^a325tr.^b20cm#Pht gio nguyn thu = Theravada#Gii thch chi ti t v bi i nim x, bi kinh c c Pht thuyt ging v vic tu hnh#o Ph t#Gio l#Mai#265021#Php Thng## 00611000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490030015000900070017001050080005001220090 01100127010000500138011001500143021014400158020001500302006001200317039000400329 013000700333019000500340#VV10.13578#VV10.13577#50000#Vi?t#H502T#230#^214#Hun t ca c Gio hong Bnict XVI#Phng v nm C#Lu Vn Lc dch#^aH.#^aTn gi o#2010#^a526tr.^b21cm#Gii thiu cc bi ging ca c gio hong Bnict XVI v o Thin cha: Cha Kit, c m Maria, cc ngy l v thnh l, cc nghi t hc...#o Thin cha#Lu Vn Lc#Mai#265022#Dch## 00613000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020025000440220004000692210011000730080005000840090011000890100 00500100011002000105020001200125020000800137020000700145039000400152013000700156 021010500163015007900268#VV10.13579#VV10.13580#Vi?t#S450T#299.5#^214#S tay hn g dn gio l#T.2#Thiu nin#^aH.#^aTn gio#2010#^aXII, 337tr.^b21cm#o Cao i#Gio l#S tay#Mai#265023#Gii thiu v kinh l, gio lut, gio lun, gio s v tu dng sng o ca o Cao i cho thiu nin#TTS ghi: i o Tam k ph . Hi thnh truyn gio Cao i. C quan ph t## 00682000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020015000540030013000690290015000820070040000970220 00400137221002900141008000500170009001100175010000500186011001400191012005700205 02000080026202000090027002000130027900500170029200500080030903900040031701300070 0321020001600328#VV10.13581#VV10.13582#30000#Vi?t#312N#294.3092#^214#nh ni tuyt#Truyn tranh#The white peak#Thch Chn Quang b.s. ; Ho s: Hu Tm#T.3#Ng i m hin = Akind mother#^aH.#^aTn gio#2010#^a99tr.^b20cm#B truyn tranh so ng ng Vit - Anh v cuc i c Pht#Vn hc#o Pht#Truyn tranh#Thch Chn Quang#Hu Tm#Mai#265024#Thch Ca Mu Ni## 00549000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010016000440020019000600070016000790080005000950090011001000100 00500111011001500116020000900131039000400140013000700144021014800151020000800299 #VV10.13583#VV10.13584#Vi?t#108P#294.3#^214#Thch Hng Tnh#o Pht cng yu# Thch Hng Tnh#^aH.#^aTn gio#2010#^a174tr.^b21cm#o Pht#Mai#265025#Trnh b y nguyn nhn, gio l v tn ch ca o Pht. o l nhn qu v lun hi ca con ngi. Phng php tu theo o pht v tu phc, tu hu#Gio l## 00685000000000277000450002600110000002600110001102101600002202000090018202000080 01910200015001990390004002140410005002181810008002230820006002318080005002370020 02800242007002700270022000400297221004600301006001700347008000500364009001100369 010000500380011001500385013000700400#VV10.13585#VV10.13586#Gii thiu khi qut v gii bn B tt v ch gii v gii bn B tt khuyn nh, n c ngi xut gia phi sing nng tinh tn tu hc thnh ngi c ch#o Pht#Gio l#Kinh Phm vng#Mai#Vi?t#GI-462L#294.3#^214#Gii lut thit yu hi tp#Thch Nht Ch iu bin dch#T.4#Ch gii gii bn B tt trong kinh phm vng#Thch Nht Chiu #^aH.#^aTn gio#2010#^a574tr.^b21cm#265026## 00861000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460020020000510070072000710080005001430090011001480100 00500159011001500164021029000179020001000469020002000479005001200499005001400511 005001900525005001600544039000400560013000700564#VV10.13588#VV10.13587#120000#V i?t#TR308H#142#^214#Trit hc hin sinh# Minh Hp (ch.b.), Trn Th iu, Nguy n Th Nh Hu, Phm Thanh Tng#^aH.#^aTn gio#2010#^a504tr.^b21cm#Khi qut v ch ngha hin sinh. Gii thiu mt s tin bi ca trit hin sinh tiu biu n h: M. Dostoevski, S. Kierkegaard, N. berdyaev, Lev Shestov... v mt s i di n tiu biu ca ch ngha hin sinh M. Heidegger, J. P. Sartre, K. Jaspers,... H thng khi nim trit hc hin sinh#Trit hc#Ch ngha hin sinh# Minh Hp# Trn Th iu#Nguyn Th Nh Hu#Phm Thanh Tng#Mai#265027## 00592000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020020000530070048000730220004001210080005001250090 05000130010000500180011001500185020000500200020000600205020000800211020001400219 005001800233005001500251005001300266039000400279013000700283#VV10.13589#VV10.135 90#21000#Vi?t#GI-103B#372.7#^214#Gii bi tp ton 2#Nguyn Hong Lim, Lng M inh Tr, Nh Thin#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni ; Cng ty sch Hoa hng #2010#^a128tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Hong Lim#Lng Mi nh Tr# Nh Thin#Mai#265028## 00519000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520030054000780070007001320080005001390090 02600144010000500170011001500175020000500190020000600195020001400201039000400215 013000700219005000700226020000800233#VV10.13592#VV10.13591#37500#Vi?t#C101D#510 .76#^214#Cc dng ton in hnh 6#Nng cao k nng v phng php gii cc dng bi tp#L c#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a237tr.^b24cm#Ton#Lp 6#S ch c thm#Mai#265029#L c#Bi tp## 00519000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520030054000780070007001320080005001390090 02600144010000500170011001500175020000500190020000600195020001400201039000400215 013000700219005000700226020000800233#VV10.13593#VV10.13594#43500#Vi?t#C101D#510 .76#^214#Cc dng ton in hnh 7#Nng cao k nng v phng php gii cc dng bi tp#L c#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a278tr.^b24cm#Ton#Lp 7#S ch c thm#Mai#265030#L c#Bi tp## 00636000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020025000500030063000750070052001380080005001900090 02600195010000500221011001500226020001200241020000800253020001400261039000400275 005001300279005001800292020000600310013000700316005001100323#VV10.13595#VV10.135 96#44500#Vi?t#NH556B#807#^214#Nhng bi vn chn lc 7#Bin son theo ni dung v chng trnh SGK mi ca B GD & T#L Xun Soan (ch.b.), Hong Th Lm Nho, L Th Hoa#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a286tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi v n#Sch c thm#Mai#L Xun Soan#Hong Th Lm Nho#Lp 7#265031#L Th Hoa## 00585000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020038000490030109000870070017001960080005002130090 02600218010000500244011001500249020000700264020000600271020001400277039000400291 013000700295005001700302#VV10.13597#VV10.13598#36000#Vi?t#B452D#512#^214#Bi d ng hc sinh gii ton i s 8#Kin thc trng tm v phng php gii. Nng ca o k nng tnh ton. Cc dng bi tp t c bn n nng cao#Trn Th Vn Anh#^a H.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a230tr.^b24cm#i s#Lp 8#Sch c thm#Mai# 265032#Trn Th Vn Anh## 00535000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520030054000780070007001320220004001390080 00500143009002600148010000500174011001500179039000400194013000700198020000500205 020000600210020001400216005000700230020000800237#VV10.13599#VV10.13600#34000#Vi ?t#C101D#510.76#^214#Cc dng ton in hnh 8#Nng cao k nng v phng php g ii cc dng bi tp#L c#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a219tr.^b24 cm#Mai#265033#Ton#Lp 8#Sch c thm#L c#Bi tp## 00531000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020040000490030051000890070017001400080005001570090 02600162010000500188011001500193020000900208020000600217020001400223039000400237 013000700241005001700248#VV10.13601#VV10.13602#44500#Vi?t#B452D#515#^214#Bi d ng hc sinh gii ton hnh hc 9#Rn luyn k nng gii ton t c bn n nng cao#Trn Th Vn Anh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a287tr.^b24cm#Hnh h c#Lp 9#Sch c thm#Mai#265034#Trn Th Vn Anh## 00528000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520030047000780070007001250220004001320080 00500136009002600141010000500167011001500172020000500187020000600192020001400198 039000400212013000700216005000700223020000800230#VV10.13604#VV10.13603#33000#Vi ?t#C101D#510.76#^214#Cc dng ton in hnh 9#Rn k nng gii bi tp v luyn thi cui cp#L c#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a210tr.^b24cm#Ton #Lp 9#Sch c thm#Mai#265035#L c#Bi tp## 00528000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520030047000780070007001250220004001320080 00500136009002600141010000500167011001500172020000500187020000600192020001400198 039000400212013000700216005000700223020000800230#VV10.13605#VV10.13606#45000#Vi ?t#C101D#510.76#^214#Cc dng ton in hnh 9#Rn k nng gii bi tp v luyn thi cui cp#L c#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a287tr.^b24cm#Ton #Lp 9#Sch c thm#Mai#265036#L c#Bi tp## 00627000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020026000500030042000760070062001180080005001800090 02600185010000500211011001500216020001200231020000800243020001400251039000400265 005001300269005001800282013000700300020000700307005001100314#VV10.13607#VV10.136 08#42000#Vi?t#NH556B#807#^214#Nhng bi vn chn lc 11#n luyn, lm bi kim tra, thi hc k...#B.s., tuyn chn: L Xun Soan, Hong Th Lm Nho, L Th Hoa #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a268tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Sch c thm#Mai#L Xun Soan#Hong Th Lm Nho#265037#Lp 11#L Th Hoa## 00589000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020086000510030065001370070014002020080005002160090 02600221010000500247011001500252020001000267020000700277020001400284039000400298 013000700302005001400309#VV10.13609#VV10.13610#41500#Vi?t#GI-103T#515#^214#Gii tch 12 - Trng tm kin thc & cc dng ton c bn thng gp trong cc k th i#Dnh cho HS lp 12 chng trnh c bn - phn ban v nng cao...#Lm Hng Lin #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a263tr.^b24cm#Gii tch#Lp 12#Sch c th m#Mai#265038#Lm Hng Lin## 00579000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020035000560030066000910070011001570080005001680090 02600173010000500199011001500204020001100219020000900230020000700239020000700246 020001400253039000400267013000700271005001100278#VV10.13611#VV10.13612#29000#Vi ?t#NH556B#516.24076#^214#Nhng bi ton chn lc lng gic#Dnh cho HS lp 11, 12 chng trnh c bn - phn ban v nng cao#H S Vnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a183tr.^b24cm#Lng gic#Bi ton#Lp 11#Lp 12#Sch c thm#Mai# 265039#H S Vnh## 00937000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450010016000500020093000660070051001590080005002100090019002150100 00500234011001500239015008900254005001400343005001300357039000400370013000700374 021018300381020000800564020000800572020002100580020001300601020000900614#VV10.13 613#VV10.13614#Vi?t#L302S#363.2095975#^214#Phan Thanh Long#Lch s an ninh Trung Nam b - Khu 8 trong cuc khng chin chng M, cu nc (1954 - 1975)#B.s.: Ph an Thanh Long, Trn Minh Sn, Thi Th Lc#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a352tr. ^b22cm#TTS ghi: B Cng an. Tng cc Xy dng lc lng cng an nhn dn. Vin Lch s Cng an#Trn Minh Sn#Thi Th Lc#Mai#265040#Gii thiu v chng ng u tranh anh dng, kin cng, gian kh hy sinh ca lc lng An ninh Khu 8 (Tr ung Nam B) trong sut cuc khng chin chng M cu nc gii phng dn tc#An ninh#Lch s#Khng chin chng M#Trung Nam b#Vit Nam## 00515000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020018000540030013000720070037000850080005001220090 01800127010000500145011001400150020001700164020000900181020001300190005001100203 005001200214039000400226013000700230#VV10.13615#VV10.13616#22000#Vi?t#P101B#895 .9223#^214#Pc B n bc v#Truyn tranh#Li: Thanh Tnh ; Tranh: Nguyn Bch#^ aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a31tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn tranh# Thanh Tnh#Nguyn Bch#Mai#265041## 00691000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440010012000490020056000610070041001170220004001582210015001620080 00500177009001800182010000500200011001600205015006500221020001700286020000900303 020000700312039000400319020001700323005001400340020001600354013000700370#VV10.13 617#VV10.13618#Vi?t#T455T#398.209597#^214#V Anh Tun#Tng tp vn hc dn gian cc dn tc thiu s Vit Nam#B.s.: V Anh Tun (ch.b.), V Quang Dng#T.6#S th i Ra Glai#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a1742tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#Vn hc dn gian#Vit Nam#S thi#Mai#Dn tc thiu s#V Quang Dng#Dn tc Gia Rai#265042## 00743000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390010014000440020028000580030052000860070033001380080005001710090 02600176010000500202011001500207015005400222021013200276020001700408020001100425 005001800436039000400454013000700458#VL10.01553#VL10.01554#Vi?t#GI-108T#530#^214 #Bi Vn Thin#Gio trnh vt l i cng#Dnh cho sinh vin i hc chnh quy ngnh Y - Dc#Bi Vn Thin, Nguyn Quang ng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 010#^a225tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#Cung c p nhng kin thc c bn v: C hc, nhit hc, in t hc, quang hc, phng x v phng x sinh hc phc v ngnh Y - Dc#Vt l i cng#Gio trnh#Nguyn Quang ng#Mai#265043## 00625000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020045000420030044000870070045001310220004001760080005001800090 01100185010000500196011001400201020001000215020000900225020000800234020000900242 020001400251005001100265005001400276005001000290039000400300013000700304#VL10.01 555#19500#Vi?t#L527V#372.652#^214#Luyn vit ch p v pht m ng ting Anh# Sch dng km theo b "Let's learn English"#Nguyn t (ch.b.), Trn Thu Ngn, S ong Phc#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a60tr.^b27cm#Ting Anh#Tp vit#Pht m#Tiu hc#Sch c thm#Nguyn t#Trn Thu Ngn#Song Phc#Mai#265044## 00625000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020045000420030044000870070045001310220004001760080005001800090 01100185010000500196011001400201020001000215020000900225020000800234020000900242 020001400251005001100265005001400276005001000290039000400300013000700304#VL10.01 556#19500#Vi?t#L527V#372.652#^214#Luyn vit ch p v pht m ng ting Anh# Sch dng km theo b "Let's learn English"#Nguyn t (ch.b.), Trn Thu Ngn, S ong Phc#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a60tr.^b27cm#Ting Anh#Tp vit#Pht m#Tiu hc#Sch c thm#Nguyn t#Trn Thu Ngn#Song Phc#Mai#265045## 00608000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020039000380030013000770070066000900040018001560080005001740090 01100179010000500190011001400195020001800209020000400227020001300231005001300244 005001700257039000400274019000900278006001200287013000700299#VL10.01557#15000#V i?t#T460K#833#^214#T khng chi vi cu u! Co nh ni#Truyn tranh#Li: Manf red Mai ; Tranh: Christine Georg ; L Vn Hng bin dch#Ti bn ln th 1#^aH.# ^aGio dc#2010#^a31tr.^b27cm#Vn hc thiu nhi#c#Truyn tranh#Mai, Manfred#Ge org, Christine#Mai#Dch c#L Vn Hng#265046## 00598000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020034000380030013000720070061000850040018001460080005001640090 01100169010000500180011001400185020001800199020000400217020001300221005001300234 005001700247039000400264019000900268006001200277013000700289#VL10.01558#15000#V i?t#T460M#833#^214#T mun chi vi cu! Co nh ni#Truyn tranh#Li: Manfred M ai ; Tranh: Christine Georg ; L Vn Hng dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc #2010#^a31tr.^b27cm#Vn hc thiu nhi#c#Truyn tranh#Mai, Manfred#Georg, Chris tine#Mai#Dch c#L Vn Hng#265047## 00598000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020034000380030013000720070061000850040018001460080005001640090 01100169010000500180011001400185020001800199020000400217020001300221005001300234 005001700247039000400264019000900268013000700277006001200284#VL10.01559#15000#V i?t#T460K#833#^214#T khng cho cu u! Co nh ni#Truyn tranh#Li: Manfred M ai ; Tranh: Christine Georg ; L Vn Hng dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc #2010#^a31tr.^b27cm#Vn hc thiu nhi#c#Truyn tranh#Mai, Manfred#Georg, Chris tine#Mai#Dch c#265048#L Vn Hng## 00590000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200040 00298080005000330020014000380030013000520070032000650040018000970080005001150090 01100120010000500131011001400136020001800150020001300168006001700181006001500198 039000400213019000500217020001900222006001200241006001600253013000700269#VL10.01 560#6500#Vi?t#CH462T#800#^214#Chi trn tm#Truyn tranh#S.t., dch: L Th nh Tuyt...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a14tr.^b27cm#Vn hc thiu nhi #Truyn tranh#L Th nh Tuyt#ng Thu Qunh#Mai#Dch#Vn hc nc ngoi#H Th Minh#Phan Tho Hng#265049## 00593000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020028000390030013000670070061000800040018001410080005001590090 01100164010000500175011001400180020001800194020000400212020001300216005001300229 005001700242039000400259013000700263019000900270006001200279#VL10.01561#15000#V i?t#L104-O#833#^214#Lm n! Cm n! Co nh ni#Truyn tranh#Li: Manfred Mai ; Tranh: Christine Georg ; L Vn Hng dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010 #^a31tr.^b27cm#Vn hc thiu nhi#c#Truyn tranh#Mai, Manfred#Georg, Christine# Mai#265050#Dch c#L Vn Hng## 00491000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020018000400070016000580080005000740090011000790100005000900110 01400095012002100109020001100130020000900141020001400150005001600164039000400180 004001800184013000700202020000400209#VL10.01562#Vi?t#C101L#372.21#^214#8500#Cc loi tri cy#Trng Bu Sinh#^aH.#^aGio dc#2010#^a24tr.^b27cm#V tp t mu ca b#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Trng Bu Sinh#Mai#Ti bn ln th 1#2 65051#Qu## 00499000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020018000400070016000580080005000740090011000790100005000900110 01400095012002100109020001100130020000900141020001400150005001600164039000400180 004001800184013000700202020001200209#VL10.01563#Vi?t#V124D#372.21#^214#8500#Vt dng gia nh#Trng Bu Sinh#^aH.#^aGio dc#2010#^a24tr.^b27cm#V tp t mu ca b#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Trng Bu Sinh#Mai#Ti bn ln th 1#2 65052# gia dng## 00516000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140006000350020023000410070016000640080005000800090011000850100005000960110 01400101012002100115020001100136020000900147020001400156005001600170039000400186 004001800190013000700208020002300215#VL10.01564#Vi?t#PH561T#372.21#^214#8500#Ph ng tin giao thng#Trng Bu Sinh#^aH.#^aGio dc#2010#^a24tr.^b27cm#V tp t mu ca b#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Trng Bu Sinh#Mai#Ti bn ln t h 1#265053#Phng tin giao thng## 00494000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020017000400070016000570080005000730090011000780100005000890110 01400094012002100108020001100129020000900140020001400149005001600163039000400179 004001800183013000700201020000800208#VL10.01565#Vi?t#C101L#372.21#^214#8500#Cc loi dng#Trng Bu Sinh#^aH.#^aGio dc#2010#^a24tr.^b27cm#V tp t mu c a b#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Trng Bu Sinh#Mai#Ti bn ln th 1#26 5054# dng## 00499000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020019000400070016000590080005000750090011000800100005000910110 01400096012002100110020001100131020000900142020001400151005001600165039000400181 004001800185013000700203020001100210#VL10.01566#Vi?t#C101M#372.21#^214#8500#Cc mu thi trang#Trng Bu Sinh#^aH.#^aGio dc#2010#^a24tr.^b27cm#V tp t mu ca b#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Trng Bu Sinh#Mai#Ti bn ln th 1# 265055#Thi trang## 00499000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140006000350020019000410070016000600080005000760090011000810100005000920110 01400097012002100111020001100132020000900143020001400152005001600166039000400182 004001800186013000700204020001000211#VL10.01567#Vi?t#TH250G#372.21#^214#8500#Th gii cn trng#Trng Bu Sinh#^aH.#^aGio dc#2010#^a24tr.^b27cm#V tp t m u ca b#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Trng Bu Sinh#Mai#Ti bn ln th 1 #265056#Cn trng## 00486000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020013000400070016000530080005000690090011000740100005000850110 01400090012002100104020001100125020000900136020001400145005001600159039000400175 013000700179004001800186020000400204#VL10.01568#Vi?t#C101L#372.21#^214#8500#Cc loi hoa#Trng Bu Sinh#^aH.#^aGio dc#2010#^a24tr.^b27cm#V tp t mu ca b #Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Trng Bu Sinh#Mai#265057#Ti bn ln th 1 #Hoa## 00502000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400070016000590080005000750090011000800100005000910110 01400096012002100110020001100131020000900142020001400151005001600165039000400181 013000700185004001800192020001400210#VL10.01569#8500#Vi?t#S312V#372.21#^214#Sin h vt di nc#Trng Bu Sinh#^aH.#^aGio dc#2010#^a24tr.^b27cm#V tp t mu ca b#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Trng Bu Sinh#Mai#265058#Ti bn ln th 1#Thu sinh vt## 00453000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020048000410070013000890220004001020080005001060090011001110100 00500122011001400127020001100141020000900152020001400161005001300175039000400188 013000700192#VL10.01570#12000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu cc nhn vt trong truyn c tch#L Lan Hng#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a48tr.^b27cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#L Lan Hng#Mai#265059## 00453000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020048000410070013000890220004001020080005001060090011001110100 00500122011001400127020001100141020000900152020001400161005001300175039000400188 013000700192#VL10.01571#12000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu cc nhn vt trong truyn c tch#L Lan Hng#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a48tr.^b27cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#L Lan Hng#Mai#265060## 00668000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020024000410070043000650040018001080080005001260090011001310100 00500142011001400147021013900161020001800300020001800318020001400336005001700350 005001200367039000400379013000700383#VL10.01572#10000#Vi?t#B200V#372.21#^214#B vi th gii diu k#Li: Nguyn Huy Thng ; Tranh: T Huy Long#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a31tr.^b27cm#Gii p nhng thc mc v tr t m ca t r trong i sng t nhin, x hi qua nhng s vt, hin tng xy ra trong cu c sng hng ngy#Gio dc mu gio#Khoa hc t nhin#Sch mu gio#Nguyn Huy Th ng#T Huy Long#Mai#265061## 00849000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450010014000500020021000640070050000850080005001350090 01100140010000500151011001500156021022800171020001000399020000700409020001100416 02000090042702000090043602000110044500500140045600500120047003900040048201300070 0486004001800493#VL10.01573#VL10.01574#130000#Vi?t#C455N#616#^214#Phan Kim Ngc #Cng ngh t bo gc#Phan Kim Ngc (ch.b.), Phm Vn Phc, Trng nh#^aH.#^aG io dc#2010#^a556tr.^b27cm#Gii thiu v lch s pht hin t bo gc v nhng c tnh sinh hc, tng sinh, tim nng ca t bo gc phi, t bo gc trng t hnh. Liu php t bo gc. Bo qun t bo gc. o l trong nghin cu v ng dng t bo gc#Cng ngh#T bo#Nghin cu#ng dng#Bo qun#T bo gc#Phm V n Phc#Trng nh#Mai#265062#Ti bn ln th 1## 00732000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470010014000520020042000660070029001080040018001370080 00500155009001100160010000500171011001500176021019200191020001900383020000600402 020000900408005001400417039000400431013000700435#VL10.01575#VL10.01576#180000#V i?t#C455N#660.6#^214#Phm Kim Ngc#Cng ngh sinh hc trn ngi v ng vt#Ph m Kim Ngc, Phm Vn Phc#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a895tr.^b27cm# Trnh by cc kin thc c bn ca cng ngh sinh hc trn t bo ngi v ng vt: nui cy t bo ng vt, h tr sinh sn, to dng v tnh, ng vt bin i gen, cng ngh dc phm...#Cng ngh sinh hc#Ngi#ng vt#Phm Vn Phc# Mai#265063## 00820000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520010006000570020020000630070043000830040018001260080 00500144009001100149010000500160011001500165021012600180020001200306020001700318 02000090033502000080034402000210035202000200037302000090039302000100040200500180 0412005001700430039000400447013000700451#VN10.03800#VN10.03799#27000#Vi?t#CH527 K#959.704092#^214#V K#Chuyn k v Bc H#V K, Nguyn Xun Thng, Nguyn Ho ng Tu#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a263tr.^b18cm#Gm 117 cu chuyn c trnh by h thng, th hin mt cch ngn gn, sinh ng v cuc i, t t ng v o c ca Bc H#H Ch Minh#Vn hc hin i#Cuc i#o c#T tn g H Ch Minh#Hot ng cch mng#Vit Nam#Truyn k#Nguyn Xun Thng#Nguyn Ho ng Tu#Mai#265064## 00529000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020012000430030013000550070045000680040018001130080005001310090 01100136010000500147011001700152020001800169020000900187020001300196005001600209 005001500225039000400240013000700244#VN10.03801#8000#Vi?t#CH500V#895.9223#^214# Ch voi xm#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Tut ; Tranh: Phm Ngc Tun#Ti bn l n th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a27tr.^b19x18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Th Tut#Phm Ngc Tun#Mai#265065## 00521000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020016000430030013000590070039000720040018001110080005001290090 01100134010000500145011001700150020001800167020000900185020001300194005001000207 005001500217039000400232013000700236#VN10.03802#4500#Vi?t#KH300R#895.9223#^214# Kh, ra v ch#Truyn tranh#Li: H Phng ; Tranh: Phm Ngc Tun#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b18x19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tr anh#H Phng#Phm Ngc Tun#Mai#265066## 00535000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020021000420030013000630070044000760040018001200080005001380090 01100143010000500154011001700159020001800176020000900194020001300203005001900216 005001100235039000400246013000700250#VN10.03803#6000#Vi?t#252X#895.9223#^214# ch xanh v cc vng#Truyn tranh#Li: Trn Th Ngc Trm ; Tranh: Phng Hoa#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b18x19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam# Truyn tranh#Trn Th Ngc Trm#Phng Hoa#Mai#265067## 00628000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200040 00288080005000320020021000370030013000580290019000710070061000900040018001510080 00500169009001100174010000500185011001700190020001800207020000900225020001300234 005000900247005001600256039000400272005002100276013000700297020001000304#VN10.03 804#9000#Vi?t#C430G#428#^214#Con g mi b nh#Truyn tranh#The little red h en#Li: Minh Anh ; Tranh: Nguyn c Minh, Trn Phm Xun Huyn#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a36tr.^b19x19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh# Minh Anh#Nguyn c Minh#Mai#Trn Phm Xun Huyn#265068#Ting Anh## 00510000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020018000420030013000600070033000730040018001060080005001240090 01100129010000500140011001700145020001800162020000900180020001300189005001000202 005000900212039000400221013000700225#VN10.03805#6500#Vi?t#T306H#895.9223#^214#T ing ht ca vt#Truyn tranh#Li: Phong Thu ; Tranh: Huy Tun#Ti bn ln th 5 #^aH.#^aGio dc#2010#^a27tr.^b19x20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#P hong Thu#Huy Tun#Mai#265069## 00451000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020019000420070017000610080005000780090011000830100005000940110 01700099020000900116020000300125020000600128020000800134020001500142005001700157 039000400174013000700178#VN10.03806#17000#Vi?t#B103T#741.076#^214#Bi tp m th ut 6#Trnh Quang Long#^aH.#^aGio dc#2010#^a71tr.^b17x24cm#M thut#V#Lp 6#B i tp#Sch gio khoa#Trnh Quang Long#Mai#265070## 00543000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020019000420070056000610080005001170090011001220100005001330110 01700138020000900155020000300164020000600167020000800173020001500181005001700196 005001400213039000400227005001500231013000700246#VN10.03807#17000#Vi?t#B103T#74 1.076#^214#Bi tp m thut 7#Trnh Quang Long (ch.b.), Phan Hi Bng, L Phc Quang#^aH.#^aGio dc#2010#^a67tr.^b17x24cm#M thut#V#Lp 7#Bi tp#Sch gio khoa#Trnh Quang Long#Phan Hi Bng#Mai#L Phc Quang#265071## 00545000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020019000420070057000610080005001180090011001230100005001340110 01700139020000900156020000300165020000600168020000800174020001500182005001700197 005001500214039000400229005001500233013000700248#VN10.03808#17000#Vi?t#B103T#74 1.076#^214#Bi tp m thut 8#Trnh Quang Long (ch.b.), Phan Thanh Hi, Phan Min h Nht#^aH.#^aGio dc#2010#^a65tr.^b17x24cm#M thut#V#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#Trnh Quang Long#Phan Thanh Hi#Mai#Phan Minh Nht#265072## 00500000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020019000420070040000610080005001010090011001060100005001170110 01700122020000900139020000300148020000600151020000800157020001500165005001700180 005001400197039000400211013000700215#VN10.03809#12000#Vi?t#B103T#741.076#^214#B i tp m thut 9#Trnh Quang Long (ch.b.), Phan Minh Huy#^aH.#^aGio dc#2010#^ a43tr.^b17x24cm#M thut#V#Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#Trnh Quang Long#Phan M inh Huy#Mai#265073## 00449000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020011000550030004000660070015000700080005000850090 01800090010000500108011001400113020001700127020000900144020000400153039000400157 013000700161001001500168#VN10.03811#VN10.03810#20000#Vi?t#T306L#895.92214#^214# Ting lng#Th#Trnh Huy Bng#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a79tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#265074#Trnh Huy Bng## 00673000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020019000570030004000760070048000800080005001280090 01800133010000500151011002500156020001700181020000900198020000400207005001400211 00500130022500500160023800500110025400500160026503900040028101300070028501500550 0292#VN10.03812#VN10.03813#30000#Vi?t#T306T#895.9221008#^214#Ting th Cu Din #Th#Phm Hng nh, Kim Ngc Bo, Nguyn Tin Bo...#^aH.#^aVn ho dn tc#2010 #^a195tr., 2tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Phm Hng nh#Kim Ngc B o#Nguyn Tin Bo#V Vn Bn#Nguyn Th Bng#Mai#265075#TTS ghi: CLB Th Hi n gi cao tui th trn Cu Din## 00635000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020017000510030012000680070071000800080005001510090018001560100 00500174011001500179020001700194020000900211020001200220005001500232005001500247 005001200262005001100274005001400285005001100299039000400310013000700314#VN10.03 814#VN10.03815#Vi?t#TR254#895.9223008#^214#Trn nh Nh Xa#Truyn ngn#H Th Cm Anh, Nguyn Trn B, Nguyn Bnh... ; Duy Phng tuyn chn#^aH.#^aVn ho d n tc#2010#^a199tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H Th Cm Anh# Nguyn Trn B#Nguyn Bnh#Hng Chin#Hong Th Cp#Duy Phng#Mai#265076## 00593000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020008000570030004000650070044000690220004001130080 00500117009001800122010000500140011001500145020001700160020000900177020000400186 00500130019000500100020300500160021300500120022900500150024103900040025601300070 0260#VN10.03817#VN10.03816#20000#Vi?t#H452L#895.9221008#^214#Hi Lim#Th#Bch H u Anh, L Vn n, Nguyn Khc Bo...#T.1#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a111tr.^b 19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Bch Hu Anh#L Vn n#Nguyn Khc Bo#Li Du y Bn#Vng Khc Cn#Mai#265077## 00791000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410010018000460020030000640070024000940080005001180090018001230100 00500141011002500146015005400171039000400225013000700229021014500236020001700381 020000800398020000900406020000800415020001000423020000900433020003500442#VN10.03 819#VN10.03818#Vi?t#KP112P#780.92#^214#Linh Nga Ni Kdam#Kp Pi cuc i v s nghip#Linh Nga Ni Kdam ch.b.#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a235tr., 4tr. nh^b1 9cm#TTS ghi: Hi Nhc s Vit Nam, Hi VHNT tnh k Lk#Mai#265078#Gii thiu v tiu s, cuc i v s nghip ca nhc s, nh vn Kpc Pi, cng mt s tc phm ca ng v bi vit ca cc tc gi khc v ng#Vn hc hin i#m nhc#T c phm#Tiu s#S nghip#Vit Nam#Kp Pi, nhc s, 1930- , Vit Nam## 00527000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020013000570030029000700070027000990080005001260090 01800131010000500149011001400154020001700168020001200185020000900197020001600206 039000400222001001600226013000700242#VN10.03820#VN10.03821#15000#Vi?t#QU100B#39 8.209597#^214#Qu bu vng#Truyn dn gian ngi Dao #ng Phc Lng s.t., b. s.#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a84tr.^b19cm#Vn hc dn gian#Dn tc Dao#Vit N am#Truyn dn gian#Mai#ng Phc Lng#265079## 00455000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020019000540030004000730070014000770080005000910090 01800096010000500114011001500119020001700134020000900151020000400160039000400164 001001400168013000700182#VN10.03822#VN10.03823#23000#Vi?t#H561B#895.9221#^214#H ng bt tnh qu#Th#Phm Nh Tin#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a131tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#Phm Nh Tin#265080## 00595000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820011000428080005000530020032000580030017000900070051001070080005001580090 01800163010000500181011001500186020001700201020001400218020000900232020001000241 005001100251006000700262013000700269039000400276001001300280#VN10.03824#VN10.038 25#50000#Vi?t#MPR431N#398.209597#^214#M'prong, N'jong lm giu t nh#Truyn c M'nng#S.t., b.s.: T nh Tun, Y Tm Mlt ; Y Chu dch#^aH.#^aVn ho dn t c#2010#^a347tr.^b19cm#Vn hc dn gian#Dn tc Mnng#Vit Nam#Truyn c#Y Tm Ml t#Y Chu#265081#Mai#T nh Tun## 00591000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020028000510070048000790080005001270090018001320100005001500110 01500155020001700170020000900187020000400196020001200200005001800212005001600230 005000900246005001000255005001300265039000400278013000700282#VN10.03826#VN10.038 27#Vi?t#TH460V#895.9221408#^214#Th vn Dak Lak 2006 - 2010#Bi Th Ngc Bch, N guyn Vn Bnh, Trn Chi...#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a266tr.^b19cm#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#Truyn ngn#Bi Th Ngc Bch#Nguyn Vn Bnh#Trn Chi#Hu Chnh#Hong Chuyn#Mai#265082## 00687000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010014000530020036000670030016001030070018001190080 00900137009001900146010000500165011001500170021016100185020000900346020001300355 020001100368020000700379039000400386013000700390#VN10.03828#VN10.03829#15000#Vi ?t#T550L#796.815#^214#Trn Mn Tun#T luyn quyn thut cn bn Kungfu#S tay v thut#Trn Mn Tun b.s#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a108tr.^b19cm#Hng dn nhng kin thc cn bn khi luyn quyn thut Kungfu nh: Nhng iu cn ghi nh khi luyn; nhng quyn, cc, chng... khi ra, nhng th tn cn bn#V th ut#V c truyn#Trung Quc#Kungfu#Mai#265083## 00573000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410020016000460030016000620080005000780090011000830100005000940110 01500099015006300114021012300177020001200300020000800312039000400320013000700324 #VN10.03830#VN10.03831#Vi?t#GI-108L#299.5#^214#Gio l vn p#Phn thiu nin#^ aH.#^aTn gio#2010#^a170tr.^b15cm#TTS ghi: i o Tam k ph . Hi Thnh tr uyn gio Cao i#Trnh by di dng vn p, km theo cc cu thnh hun, cc bi kinh, lut l v gio lun cho thiu nin v o Cao i#o Cao i#Gio l #Mai#265084## 00832000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410020035000460030060000810070016001410080005001570090011001620100 00500173011001500178006000600193039000400199013000700203019000500210021029000215 020000900505020002400514020001600538#VN10.03832#VN10.03833#Vi?t#NGH300Q#294.3#^2 14#Nghi qu tu tr truyn tha Drukpa#Tuyn tp Nghi qu c bn, siu vit ca T ruyn tha Drukpa#V U bin dch#^aH.#^aTn gio#2010#^a231tr.^b19cm#V U#Mai# 265085#Dch#Gii thiu v Nghi qu tu tr truyn tha Drukpa: 37 phm B tt hn h, kinh ph Hin Qung Nguyn Vng, Guru Yoga - Thng s Tng ng Php,... l nhng cu khu truyn, chn ngn, mt n, thnh cu s ban phc gia tr v hi hng cng c, thanh tnh v khai m vi tnh yu thng...#o Pht#Dng truy n tha Drukpa#Nghi qu tu tr## 00453000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020023000440080005000670090011000720100005000830110024000880150 06600112020000900178020001000187020001500197039000400212013000700216#VN10.03834# VN10.03835#Vi?t#K312H#294.3#^214#Kinh Hng danh sm hi#^aH.#^aTn gio#2010#^a6 0tr., 2tr. nh^b21cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. T nh Linh Quang T nh X#o Pht#Kinh Pht#Kinh Hng Danh#Mai#265086## 00581000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070049000720220004001212210022001250080 00500147009001100152010000500163011001500168020001800183020000900201020001300210 005001300223006001700236039000500253013000700258019001400265#VV10.13619#45000#V i?t#TH121T#895.7#^214#Thn thoi Ai Cp#Truyn tranh#Tranh, li: Nam Moon Won ; Nguyn Kiu Oanh dch#T.1#Ngun gc cc v thn#^aH.#^aKim ng#2010#^a219tr.^b2 1cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Nam Moon Won#Nguyn Kiu Oanh#oanh#2 65087#Dch Hn Quc## 00588000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070049000720220004001212210029001250080 00500154009001100159010000500170011001500175020001800190020000900208020001300217 005001300230006001700243039000500260019001400265013000700279#VV10.13620#45000#V i?t#TH121T#895.7#^214#Thn thoi Ai Cp#Truyn tranh#Tranh, li: Nam Moon Won ; Nguyn Kiu Oanh dch#T.2#Chin tranh gia cc v thn#^aH.#^aKim ng#2010#^a21 9tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Nam Moon Won#Nguyn Kiu Oanh #oanh#Dch Hn Quc#265088## 00586000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070049000720220004001212210027001250080 00500152009001100157010000500168011001500173020001800188020000900206020001300215 005001300228006001700241039000500258019001400263013000700277#VV10.13621#45000#V i?t#TH121T#895.7#^214#Thn thoi Ai Cp#Truyn tranh#Tranh, li: Nam Moon Won ; Nguyn Kiu Oanh dch#T.3#Vng quc ca cc v thn#^aH.#^aKim ng#2010#^a219t r.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Nam Moon Won#Nguyn Kiu Oanh#o anh#Dch Hn Quc#265089## 00651000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070048000660080005001140090011001190100 00500130011001500135020001800150020000900168020001300177005000900190039000500199 01900140020401200480021800600160026600600090028200600090029101300070030000400180 0307#VV10.13622#20000#Vi?t#A105N#895.7#^214#Anfrt NBen#Truyn tranh#Tranh, l i: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm...#^aH.#^aKim ng#2010#^a159tr.^b21cm#Vn h c thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Han Kin#oanh#Dch Hn Quc#Chuyn k v 10 n hn vt EQ. Danh nhn th gii#Nguyn Th Thm#Kim Dung#Minh Anh#265090#Ti bn ln th 4## 00654000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070048000690080005001170090011001220100 00500133011001500138020001800153020000900171020001300180005000900193039000500202 01900140020701200480022100600160026900600090028500600090029401300070030300400180 0310#VV10.13623#20000#Vi?t#J311H#895.7#^214#Jin Henri Fabr#Truyn tranh#Tranh, li: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm...#^aH.#^aKim ng#2010#^a159tr.^b21cm#V n hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Han Kin#oanh#Dch Hn Quc#Chuyn k v 1 0 nhn vt EQ. Danh nhn th gii#Nguyn Th Thm#Kim Dung#Minh Anh#265091#Ti b n ln th 4## 00699000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070066000680080005001340090011001390100 00500150011001500155020001800170020000900188020001300197005001200210039000500222 01900140022701200480024100500130028900600160030200600090031800600090032701300070 0336004001800343#VV10.13624#20000#Vi?t#A100L#895.7#^214#Abraham Lincn#Truyn t ranh#Li: Kim Nam Kin ; Tranh: Kim Bc Jng ; Dch: Nguyn Th Thm...#^aH.#^aKi m ng#2010#^a159tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Kim Nam Kin#o anh#Dch Hn Quc#Chuyn k v 10 nhn vt EQ. Danh nhn th gii#Kim Bc Jng#N guyn Th Thm#Minh Anh#Kim Dung#265092#Ti bn ln th 4## 00655000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070048000700080005001180090011001230100 00500134011001500139020001800154020000900172020001300181005000900194039000500203 01900140020801200480022200600160027000600090028600600090029501300070030400400180 0311#VV10.13625#20000#Vi?t#T453A#895.7#^214#Tma Anva ixn#Truyn tranh#Tranh , li: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm...#^aH.#^aKim ng#2010#^a159tr.^b21cm#V n hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Han Kin#oanh#Dch Hn Quc#Chuyn k v 10 nhn vt EQ. Danh nhn th gii#Nguyn Th Thm#Kim Dung#Minh Anh#265093#Ti bn ln th 4## 00698000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070064000710080005001350090011001400100 00500151011001500156020001800171020000900189020001300198005001000211039000500221 01900140022601200480024000500130028800600160030100600090031700600090032601300070 0335004001800342#VV10.13626#20000#Vi?t#N109B#895.7#^214#Naplng Bnapt#Truy n tranh#Li: Na Ly Th ; Tranh: Qun Th Un ; Dch: Nguyn Th Thm...#^aH.#^aK im ng#2010#^a159tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Na Ly Th#oa nh#Dch Hn Quc#Chuyn k v 10 nhn vt EQ. Danh nhn th gii#Qun Th Un#Ng uyn Th Thm#Minh Anh#Kim Dung#265094#Ti bn ln th 4## 00649000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510070048000640080005001120090011001170100 00500128011001500133020001800148020000900166020001300175005000900188039000500197 01900140020201200480021600600160026400600090028000600090028901300070029800400180 0305#VV10.13627#20000#Vi?t#A105S#895.7#^214#Anbt Sut#Truyn tranh#Tranh, li: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm...#^aH.#^aKim ng#2010#^a159tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Han Kin#oanh#Dch Hn Quc#Chuyn k v 10 nh n vt EQ. Danh nhn th gii#Nguyn Th Thm#Kim Dung#Minh Anh#265095#Ti bn l n th 4## 00699000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510070068000640080005001320090011001370100 00500148011001500153020001800168020000900186020001300195005001200208039000500220 01900140022501200480023900500150028700600160030200600090031800600090032701300070 0336004001800343#VV10.13628#20000#Vi?t#M109Q#895.7#^214#Mari Quyri#Truyn tranh #Li: Kim Nam Kin ; Tranh: Pc Chng Hin ; Dch: Nguyn Th Thm...#^aH.#^aKim ng#2010#^a159tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Kim Nam Kin#oan h#Dch Hn Quc#Chuyn k v 10 nhn vt EQ. Danh nhn th gii#Pc Chng Hin#N guyn Th Thm#Minh Anh#Kim Dung#265096#Ti bn ln th 4## 00661000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510070054000640080005001180090011001230100 00500134011001500139020001800154020000900172020001300181039000500194019001400199 01200480021300500150026100600160027600600090029200600090030101300070031000400180 0317#VV10.13629#20000#Vi?t#H252K#895.7#^214#Hlen Kyl#Truyn tranh#Li, tranh: Pc Chng Quan ; Dch: Nguyn Th Thm...#^aH.#^aKim ng#2010#^a159tr.^b21cm#V n hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#oanh#Dch Hn Quc#Chuyn k v 10 nhn v t EQ. Danh nhn th gii#Pc Chng Quan#Nguyn Th Thm#Minh Anh#Kim Dung#26509 7#Ti bn ln th 4## 00652000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070048000670080005001150090011001200100 00500131011001500136020001800151020000900169020001300178005000900191039000500200 01900140020501200480021900600160026700600090028300600090029201300070030100400180 0308#VV10.13630#20000#Vi?t#A105A#895.7#^214#Anbe Anhxtanh#Truyn tranh#Tranh, l i: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm...#^aH.#^aKim ng#2010#^a159tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Han Kin#oanh#Dch Hn Quc#Chuyn k v 10 nhn vt EQ. Danh nhn th gii#Nguyn Th Thm#Kim Dung#Minh Anh#265098#Ti bn ln th 4## 00693000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020012000410030013000530070064000660080005001300090011001350100 00500146011001500151020001800166020000900184020001300193005001000206039000500216 01900140022101200480023500500130028300600160029600600090031200600090032101300070 0330004001800337#VV10.13631#20000#Vi?t#I-315N#895.7#^214#Ixc Niutn#Truyn tra nh#Li: Ly Sn Mi ; Tranh: Qun Th Un ; Dch: Nguyn Th Thm...#^aH.#^aKim ng#2010#^a159tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Ly Sn Mi#oanh#D ch Hn Quc#Chuyn k v 10 nhn vt EQ. Danh nhn th gii#Qun Th Un#Nguyn Th Thm#Minh Anh#Kim Dung#265099#Ti bn ln th 4## 00543000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020019000420030013000610070033000740080005001070090011001120100 00500123011001400128020001800142020000900160020001300169005000900182005001000191 039000500201013000700206012002400213020001600237#VV10.13632#6000#Vi?t#G100C#895 .9223#^214#G con hay ganh t#Truyn tranh#Li: Bo Trn ; Tranh: c Trng#^aH. #^aKim ng#2010#^a13tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Bo Trn# c Trng#Oanh#265100#Truyn ng ngn c sc#Truyn ng ngn## 00548000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020018000420030013000600070036000730080005001090090011001140100 00500125011001400130020001800144020000900162020001300171005000900184005001300193 039000500206012002400211013000700235020001600242#VV10.13633#6000#Vi?t#B100A#895 .9223#^214#Ba anh em heo con#Truyn tranh#Li: Bo Trn ; Tranh: Hong Chng#^a H.#^aKim ng#2010#^a13tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Bo Tr n#Hong Chng#Oanh#Truyn ng ngn c sc#265101#Truyn ng ngn## 00534000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020012000420030013000540070032000670080005000990090011001040100 00500115011001400120020001800134020000900152020001300161005000900174005000900183 039000500192012002400197013000700221020001600228#VV10.13634#6000#Vi?t#C430C#895 .9223#^214#Con chim l#Truyn tranh#Li: Bo Trn ; Tranh: Huy Phan#^aH.#^aKim ng#2010#^a13tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Bo Trn#Huy Phan #Oanh#Truyn ng ngn c sc#265102#Truyn ng ngn## 00548000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020022000420030013000640070034000770080005001110090011001160100 00500127011001400132020001800146020000900164020001300173005000900186005001100195 039000500206012002400211013000700235020001600242#VV10.13635#6000#Vi?t#S550T#895 .9223#^214#S t, ch si v co#Truyn tranh#Li: Bo Trn ; Tranh: Quc Hng# ^aH.#^aKim ng#2010#^a13tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Bo T rn#Quc Hng#Oanh#Truyn ng ngn c sc#265103#Truyn ng ngn## 00543000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020019000420030013000610070033000740080005001070090011001120100 00500123011001400128020001800142020000900160020001300169005000900182005001000191 039000500201013000700206012002400213020001600237#VV10.13636#6000#Vi?t#C430L#895 .9223#^214#Con la thng thi#Truyn tranh#Li: Bo Trn ; Tranh: c Trng#^aH. #^aKim ng#2010#^a13tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Bo Trn# c Trng#Oanh#265104#Truyn ng ngn c sc#Truyn ng ngn## 00542000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020019000430030013000620070032000750080005001070090011001120100 00500123011001400128020001800142020000900160020001300169005000900182005000900191 039000500200012002400205013000700229020001600236#VV10.13637#6000#Vi?t#TH400G#89 5.9223#^214#Th gi v th tr#Truyn tranh#Li: Bo Trn ; Tranh: Huy Phan#^aH. #^aKim ng#2010#^a13tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Bo Trn# Huy Phan#Oanh#Truyn ng ngn c sc#265105#Truyn ng ngn## 00551000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020021000420030013000630070036000760080005001120090011001170100 00500128011001400133020001800147020000900165020001300174005000900187005001300196 039000500209012002400214013000700238020001600245#VV10.13638#6000#Vi?t#C400M#895 .9223#^214#C mt ci by chut#Truyn tranh#Li: Bo Trn ; Tranh: Hong Chng #^aH.#^aKim ng#2010#^a13tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Bo Trn#Hong Chng#Oanh#Truyn ng ngn c sc#265106#Truyn ng ngn## 00656000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020026000450030038000710070076001090080005001850090011001900100 00500201011001400206020001700220020000900237020000700246005001500253039000500268 001001500273020000800288005001500296005001100311013000700322004001300329#VV10.13 639#15000#Vi?t#C100D#398.909597#^214#Ca dao tc ng bng tranh#Tnh cm gia n h - Cng cha ngha m#B.s.: Nguyn Hng V, Trnh Khnh H, Trnh Cm Hng ; Min h ho: Vng Linh#^aH.#^aKim ng#2010#^a39tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#C a dao#Trnh Khnh H#oanh#Nguyn Hng V#Tc ng#Trnh Cm Hng#Vng Linh#26510 7#In ln th 2## 00653000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020026000450030035000710070076001060080005001820090011001870100 00500198011001400203020001700217020000900234020000700243005001500250039000500265 001001500270020000800285005001500293005001100308013000700319004001300326#VV10.13 640#15000#Vi?t#C100D#398.909597#^214#Ca dao tc ng bng tranh#Chng phong kin - c nc bo c#B.s.: Nguyn Hng V, Trnh Khnh H, Trnh Cm Hng ; Minh h o: Vng Linh#^aH.#^aKim ng#2010#^a39tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Ca d ao#Trnh Khnh H#oanh#Nguyn Hng V#Tc ng#Trnh Cm Hng#Vng Linh#265108#I n ln th 2## 00648000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020026000450030030000710070076001010080005001770090011001820100 00500193011001400198020001700212020000900229020000700238005001500245039000500260 001001500265020000800280005001500288005001100303004001300314013000700327#VV10.13 641#15000#Vi?t#C100D#398.909597#^214#Ca dao tc ng bng tranh#Chm bim - c voi i tin#B.s.: Nguyn Hng V, Trnh Khnh H, Trnh Cm Hng ; Minh ho: V ng Linh#^aH.#^aKim ng#2010#^a39tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Ca dao#Tr nh Khnh H#oanh#Nguyn Hng V#Tc ng#Trnh Cm Hng#Vng Linh#In ln th 2# 265109## 00629000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020026000450030030000710070079001010080005001800090011001850100 00500196011001400201020001700215020000900232020000700241005001800248039000500266 001001500271020000800286005001500294005001100309013000700320#VV10.13642#15000#V i?t#C100D#398.909597#^214#Ca dao tc ng bng tranh#Tnh cm la i - Yu v n t#B.s.: Nguyn Hng V, Trnh Khnh Thin, Trnh Cm Hng ; Minh ho: Vng Linh #^aH.#^aKim ng#2010#^a39tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Ca dao#Trnh Khnh Thin#oanh#Nguyn Hng V#Tc ng#Trnh Cm Hng#Vng Linh#265110## 00625000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020026000450030032000710070076001030080005001790090011001840100 00500195011001400200020001700214020000900231020000700240005001500247039000500262 001001500267020000800282005001500290005001100305013000700316#VV10.13643#15000#V i?t#C100D#398.909597#^214#Ca dao tc ng bng tranh#Bi hc ng x - C ch th nn#B.s.: Nguyn Hng V, Trnh Khnh H, Trnh Cm Hng ; Minh ho: Vng Linh# ^aH.#^aKim ng#2010#^a39tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Ca dao#Trnh Khnh H#oanh#Nguyn Hng V#Tc ng#Trnh Cm Hng#Vng Linh#265111## 00594000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010010000540020026000640030024000900070010001140080 00500124009001100129010000500140011001500145012002700160020001800187020000900205 020001500214020001100229020000900240020000900249020001500258013000700273#VV10.13 644#VV10.13645#28000#Vi?t#312Q#959.7021#^214#Hoi Vit#nh Quc cng Nguyn B c#Quan thi t triu inh#Hoi Vit#^aH.#^aKim ng#2010#^a163tr.^b21cm#T sch danh nhn Vit Nam#Lch s trung i#Vit Nam#Sch thiu nhi#Nguyn Bc#Nhn v t#Nh inh#Truyn lch s#265112## 00498000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010014000540020018000680030012000860070014000980040 01300112008000500125009001100130010000500141011001500146012001300161020001800174 020000900192020001200201013000700213#VV10.13646#VV10.13647#24000#Vi?t#H112X#895 .9223#^214# Thin ng#Hy xem nh l m#Truyn ngn# Thin ng#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a158tr.^b20cm#Teen vn hc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tr uyn ngn#265113## 00524000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020015000420030013000570070034000700080005001040090011001090100 00500120011001400125012002400139020001800163020000900181020001300190005000900203 005001100212013000700223020001600230#VV10.13648#6000#Vi?t#C108V#895.9223#^214#C o v vua kh#Truyn tranh#Li: Bo Trn ; Tranh: Quc Hng#^aH.#^aKim ng#201 0#^a13tr.^b21cm#Truyn ng ngn c sc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh# Bo Trn#Quc Hng#265114#Truyn ng ngn## 00602000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010018000500020021000680030012000890070069001010040 01300170008000500183009001100188010000500199011001500204020001800219020000300237 020001200240019000800252006001500260005001800275013000700293#VV10.13649#VV10.136 50#42000#Vi?t#NH556N#813#^214#Cct, Gim liv#Nhng ngi sn vng#Tiu thuy t#Gim liv Cct ; Hong Thi Anh dch ; Minh ho: Nguyn Th Phng#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a241tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#M#Tiu thuyt#Dch M #Hong Thi Anh#Nguyn Th Phng#265115## 00514000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010017000550020027000720030012000990070017001110040 01300128008000500141009001100146010000500157011001500162012001300177020001800190 020000900208020001200217013000700229#VV10.13651#VV10.13652#20000#Vi?t#CH527K#89 5.9223#^214#Nguyn Thu Loan#Chuyn k v nhng cn ma#Truyn ngn#Nguyn Thu Loan#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a132tr.^b20cm#Teen vn hc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#265116## 00520000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010010000540020013000640030012000770070022000890040 01300111008000500124009001100129010000500140011001500145012001300160020001800173 020000900191020001200200005001100212013000700223#VV10.13653#VV10.13654#20000#Vi ?t#H561H#895.9223#^214#Chu Quang#Hng hoa l#Truyn ngn#Chu Quang, Mnh Thng# In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a133tr.^b20cm#Teen vn hc#Vn hc thiu nhi# Vit Nam#Truyn ngn#Mnh Thng#265117## 00551000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010015000540020013000690030012000820070043000940040 01300137008000500150009001100155010000500166011001500171012001300186020001800199 020000900217020001200226013000700238005001600245#VV10.13655#VV10.13656#23000#Vi ?t#C107B#895.9223#^214#Qun Thin Kim#Cnh bm ma#Truyn ngn#Qun Thin Kim ; Minh ho: Phng Xun Ngn#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a148tr.^b20cm#Teen vn hc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#265118#Phng Xun Ngn## 00508000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010015000550020010000700030027000800070015001070040 01300122008000500135009001100140010000500151011001500156012001300171020001800184 020000900202020001200211013000700223#VV10.13658#VV10.13657#34000#Vi?t#NG558M#89 5.9223#^214#Phan Hn Nhin#Ngi ma#Tuyn truyn ngn mi nht#Phan Hn Nhin#I n ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a230tr.^b21cm#Teen vn hc#Vn hc thiu nhi#V it Nam#Truyn ngn#265119## 00883000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020022000540070082000760080005001580090011001630100 00500174011001500179012001900194020000900213020000700222019000500229020000800234 00500090024200500060025100500140025700500080027100500100027900600120028900500120 0301013000700313021016600320039000600486020001700492#VV10.13659#VV10.13660#26000 #Vi?t#TH550G#306.874#^214#Th gi ngi sp ln#Cc Mc, Obama, Rene Certone... ; Chung Hong dch ; Nguyn Trc s.t., tuyn chn#^aH.#^aKim ng#2010#^a178tr. ^b21cm#Teen cm nang sng#Gia nh#Th t#Dch#Dy tr#Mc, Cc#Obama#Certone, R ene#D Ngn#Jany Hng#Chung Hong#Nguyn Trc#265120#Tp hp nhng l th ca ch a m vit cho nhng a con gii by, tm tnh v mi iu, ng thi khuyn nh con ci la chn ng i, trnh khi nhng cm by#TDung#Quan h gia n h## 00498000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010018000540020010000720030012000820070018000940040 01300112008000500125009001100130010000500141011001500146012001300161020001800174 020000900192020001200201013000700213#VV10.13661#VV10.13662#17000#Vi?t#N400V#895 .9223#^214#Nguyn Quang Sng#N v ti#Truyn ngn#Nguyn Quang Sng#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a111tr.^b20cm#Teen vn hc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tr uyn ngn#265121## 00442000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020028000440030026000720070010000980080005001080090011001130100 00500124011001400129020001800143020000900161020001300170005001000183013000700193 #VV10.13663#18000#Vi?t#NH556C#895.9223#^214#Nhng cu chuyn ng nghnh#Thin t hn m Ging sinh#Bch Khoa#^aH.#^aKim ng#2010#^a47tr.^b21cm#Vn hc thiu nh i#Vit Nam#Truyn tranh#Bch Khoa#265122## 00434000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020028000440030018000720070010000900080005001000090011001050100 00500116011001400121020001800135020000900153020001300162005001000175013000700185 #VV10.13664#18000#Vi?t#NH556C#895.9223#^214#Nhng cu chuyn ng nghnh#Php s Ko ng#Bch Khoa#^aH.#^aKim ng#2010#^a47tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit N am#Truyn tranh#Bch Khoa#265123## 00432000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020028000440030016000720070010000880080005000980090011001030100 00500114011001400119020001800133020000900151020001300160005001000173013000700183 #VV10.13665#18000#Vi?t#NH556C#895.9223#^214#Nhng cu chuyn ng nghnh#Ch mo bo mu#Bch Khoa#^aH.#^aKim ng#2010#^a47tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam #Truyn tranh#Bch Khoa#265124## 00666000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020026000520080005000780090011000830100005000940110 01500099012001900114020001900133020001000152013000700162021022400169020001300393 039000600406#VV10.13667#VV10.13666#28000#Vi?t#NH556T#646.7#^214#Nhng th thch cuc sng#^aH.#^aKim ng#2010#^a151tr.^b24cm#Teen cm nang sng#Tui v thnh nin#Cuc sng#265125#Tp hp nhng tr chi thc t do bo Mc Tm t chc nhm gip cc bn tr c nhng k nng sng thit thc v kinh nghim ng ph vi nhng tnh hung c bit trong cuc sng nh lc ng, chy nh, lc trong r ng...#K nng sng#TDung## 00893000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020015000540070078000690080005001470090011001520100 00500163011001500168012001900183020000900202020000700211020001700218005001100235 00500190024600500120026500500090027700500110028601300070029700500180030402102270 0322039000600549#VV10.13668#VV10.13669#31000#Vi?t#TH550G#306.874#^214#Th gi m cha#V Th Ho, on Th Hng Hon, Trn Anh V... ; Trn Th Kim Danh chuyn ng#^aH.#^aKim ng#2010#^a228tr.^b21cm#Teen cm nang sng#Gia nh#Th t#Quan h gia nh#V Th Ho#on Th Hng Hon#Trn Anh V#Thu Hng#Minh Thnh#265126 #Trn Th Kim Danh#Tp hp nhng l th ca nhng ngi con vit cho cha m mnh ni nhng li yu thng, c mun c bo hiu cha m, ni nhng li nhn nh khong cch gia cha m con ci, khong cch gia hai th h c gn nha u hn#TDung## 00840000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020030000420030017000720070061000890080005001500090011001550100 00500166011001400171012002800185020000800213020000700221020001500228020000800243 00500120025100500190026300500150028201300070029702101720030403900060047602000070 0482020001300489#VV10.13670#27000#Vi?t#K250C#959.731#^214#K chuyn Thng Long - H Ni#Kinh mun i#V minh ho: T Huy Long, Nguyn Thnh Phong, Bi Vit Thanh#^aH.#^aKim ng#2010#^a60tr.^b24cm#T sch Thng Long - H Ni#Lch s#H Ni#Sch thiu nhi#Vn ho#T Huy Long#Nguyn Thnh Phong#Bi Vit Thanh#265127 #Gm nhng cu hi p v lch s vng t Thng Long - H Ni, nhng nt vn ho ring bit ca mnh t kinh k v con ngi Trng An c hnh thnh qua lch s 1000 nm#TDung#Th #Sch hi p## 00813000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590010016000640020046000800070055001260080 00500181009002100186010000500207011001500212005001200227005001700239013000700256 02101800026302000080044302000080045102000050045902000100046402000070047403900060 0481#VV10.13671#VV10.13672#VV10.13673#63000#Vi?t#H100N#959.731#^214# Phng Q unh#H Ni - i b sng Hng, lch s v vn ho# Phng Qunh (ch.b.), Trn Vn H, Nguyn Qunh Chi#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a423tr.^b21cm#Trn Vn H#Nguyn Qunh Chi#265128#Gii thiu lch s v cc sinh hot vn ho, cc di tch ngh thut, kin trc, cc nh n miu mo... ca nhng lng mc v ph x nm st i b sng Hng on chy qua H Ni#Lch s#Vn ho#Lng#ng ph#H Ni#TDung## 00822000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020030000530030024000830070061001070080005001680090 01100173010000500184011001400189012002800203020000800231020000700239020001500246 02000070026100500120026800500190028000500150029902000150031401300070032902101170 0336039000600453020001300459#VV10.13674#VV10.13675#27000#Vi?t#K250C#959.731#^21 4#K chuyn Thng Long - H Ni#K tch chng ngoi xm#V minh ho: T Huy Long , Nguyn Thnh Phong, Bi Vit Thanh#^aH.#^aKim ng#2010#^a64tr.^b24cm#T sch Thng Long - H Ni#Lch s#H Ni#Sch thiu nhi#Th #T Huy Long#Nguyn Thn h Phong#Bi Vit Thanh#Chng xm lc#265129#Gm nhng cu hi p v nhng k t ch chng ngoi xm v ginh thng li v vang ca cha ng trn mnh t thn h#TDung#Sch hi p## 00368000000000217000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030020000540080005000740090011000790100005000900110 01400095020000900109020001100118020001400129013000700143#VV10.13676#9000#Vi?t#B 200T#372.21#^214#B tp t mu#B l vn ng vin#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^ b21cm#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#265130## 00365000000000217000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030017000540080005000710090011000760100005000870110 01400092020000900106020001100115020001400126013000700140#VV10.13677#9000#Vi?t#B 200T#372.21#^214#B tp t mu#Nhn vt c tch#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b21 cm#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#265131## 00364000000000217000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030016000540080005000700090011000750100005000860110 01400091020000900105020001100114020001400125013000700139#VV10.13678#9000#Vi?t#B 200T#372.21#^214#B tp t mu#Sn chi vui v#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b21c m#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#265132## 00357000000000217000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030009000540080005000630090011000680100005000790110 01400084020000900098020001100107020001400118013000700132#VV10.13679#9000#Vi?t#B 200T#372.21#^214#B tp t mu#B ngoan#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b21cm#Mu g io#Tp t mu#Sch mu gio#265133## 00366000000000217000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030018000540080005000720090011000770100005000880110 01400093020000900107020001100116020001400127013000700141#VV10.13680#9000#Vi?t#B 200T#372.21#^214#B tp t mu# dng trong nh#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b2 1cm#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#265134## 00371000000000217000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030023000540080005000770090011000820100005000930110 01400098020001100112020000900123020001400132013000700146#VV10.13681#9000#Vi?t#B 200T#372.21#^214#B tp t mu#Phng tin giao thng#^aH.#^aKim ng#2010#^a16t r.^b21cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#265135## 00373000000000217000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030025000540080005000790090011000840100005000950110 01400100020001100114020000900125020001400134013000700148#VV10.13682#9000#Vi?t#B 200T#372.21#^214#B tp t mu#Nhng con vt ng nghnh#^aH.#^aKim ng#2010#^a1 6tr.^b21cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#265136## 00382000000000229000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030017000540080005000710090011000760100005000870110 01400092020001100106020001400117039000500131013000700136020000900143#VV10.13683# 9000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#Th gii chi#^aH.#^aKim ng#2010 #^a16tr.^b21cm#Tp t mu#Sch mu gio#KVn#265137#Mu gio## 00372000000000229000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030007000540080005000610090011000660100005000770110 01400082020001100096020001400107039000500121020000900126013000700135#VV10.13684# 9000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#Bn b#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b 21cm#Tp t mu#Sch mu gio#KVn#Mu gio#265138## 00386000000000229000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030021000540080005000750090011000800100005000910110 01400096020001100110020001400121039000500135020000900140013000700149#VV10.13685# 9000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#Ging sinh tuyt vi#^aH.#^aKim ng# 2010#^a16tr.^b21cm#Tp t mu#Sch mu gio#KVn#Mu gio#265139## 00490000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510010017000560020028000730070017001010080005001180090 01100123010000500134011001400139020001700153020001800170020000900188020001500197 039000500212013000700217#VV10.13687#VV10.13686#20000#Vi?t#A105D#398.209597#^214 #Nguyn Huy Tng#An Dng Vng xy thnh c#Nguyn Huy Tng#^aH.#^aKim ng#2 010#^a78tr.^b23cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn c tch#KV n#265140## 00859000000000277000450002600110000002600110001102103490002202000130037103900050 03840140007003890410005003961810007004010820006004088080005004140020035004190070 01800454008000500472009001100477010000500488011001500493012001900508020001000527 001001800537020001900555013000700574#VV10.13688#VV10.13689#Trang b cho cc bn tr nhng b kp khc phc tnh hung bt ng v him ngho gia rng su, cch i din, vt qua ni s hi, gi vng nim tin trong cuc sng, k nng c thu tm kin thc, k nng kim sot cm xc, kh nng ghi nh, hoch nh t ng lai, k nng by t tnh yu thng, k nng bin sai lm thnh c hi th nh cng#K nng sng#KVn#28000#Vi?t#NH556T#646.7#^214#Bn c ng vng trn m t tm thm#Trn Thanh Truyn#^aH.#^aKim ng#2010#^a151tr.^b24cm#Teen cm nang s ng#Cuc sng#Trn Thanh Truyn#Tui v thnh nin#265141## 00836000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020010000410030049000510070083001000080005001830090011001880100 00500199011001400204012002300218021012800241020002100369020001500390005001400405 00500150041900500130043403900050044701900050045200600110045702000100046801300070 0478001001300485#VV10.13690#22000#Vi?t#TH462T#551.6#^214#Thi tit#Khm ph kho a hc qua nhng cu chuyn sng ng#Felicia Law, Gerry Bailey ; Minh ho: Steve Boulter, Xact Studio ; Hong Minh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b24cm#Khoa hc tht n gin#Khi qut mt s kin thc khoa hc v cc hin tng thi ti t nh: ma, gi, sm st, kh hu... v nhng cu v thi tit#Khoa hc thn g thc#Sch thiu nhi#Bailey, Gerry#Boulter, Steve#Studio, Xact#KVn#Dch#Hong Minh#Thi tit#265142#Law, Felicia## 00907000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020020000380030049000580070083001070080005001900090011001950100 00500206011001400211012002300225021017300248020002100421020001500442005001400457 00500150047100500130048603900050049901900050050400600130050902000090052202000080 0531013000700539001001100546#VV10.13691#22000#Vi?t#107S#535#^214#nh sng v m u sc#Khm ph khoa hc qua nhng cu chuyn sng ng#Steve Way, Gerry Bailey ; Minh ho: Steve Boulter, Xact Studio ; Nguyn Hng dch#^aH.#^aKim ng#2010# ^a31tr.^b24cm#Khoa hc tht n gin#Gii thiu cho cc bn nh nhng kin thc khoa hc v nh sng mt tri, nh sng t nhin, m v ngy cng nh cc loi mu sc. Mt s cu vui v nh sng v mu sc#Khoa hc thng thc#Sch thi u nhi#Bailey, Gerry#Boulter, Steve#Studio, Xact#KVn#Dch#Nguyn Hng#nh sng# Mu sc#265143#Way, Steve## 00900000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020005000390030049000440070078000930080005001710090011001760100 00500187011001400192012002300206021021500229020002100444020001500465005001400480 00500150049400500100050903900050051901900050052400600100052902000050053901300070 0544001001100551#VV10.13692#22000#Vi?t#N557#553.7#^214#Nc#Khm ph khoa hc q ua nhng cu chuyn sng ng#Steve Way, Gerry Bailey ; Minh ho: Steve Boulter, Q2A Media ; Thu Giang dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b24cm#Khoa hc tht n gin#Gii thiu cho cc bn nh nhng kin thc khoa hc v vng tun hon nc , sng ngi, s cn thit ca nc trong t nhin v i sng, nhng sinh vt d i nc, nc nng v nc lnh... Mt s cu vui v nc#Khoa hc thng th c#Sch thiu nhi#Bailey, Gerry#Boulter, Steve#Q2A Media#KVn#Dch#Thu Giang#Nc #265144#Way, Steve## 00943000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020023000410030049000640070080001130080005001930090011001980100 00500209011001400214012002300228021021500251020002100466020002300487020001500510 00500140052500500150053900500130055403900050056701900050057200600100057701300070 0587001001100594#VV10.13693#22000#Vi?t#PH561T#388.3#^214#Phng tin giao thng #Khm ph khoa hc qua nhng cu chuyn sng ng#Steve Way, Gerry Bailey ; Minh ho: Steve Boulter, Xact Studio ; Bch Vit dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b 24cm#Khoa hc tht n gin#Gii thiu cho cc bn nh nhng kin thc khoa hc v cc phng tin giao thng nh xe trt v xe ko, xe p, t, xe chuyn dn g, nhng c xe thm him khng gian... Mt s cu vui v phng tin giao th ng#Khoa hc thng thc#Phng tin giao thng#Sch thiu nhi#Bailey, Gerry#Boul ter, Steve#Studio, Xact#KVn#Dch#Bch Vit#265145#Way, Steve## 00971000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020019000380030049000570070080001060080005001860090011001910100 00500202011001400207012002300221021023900244020002100483020001500504005001400519 00500150053300500130054803900050056101900050056602000130057102000090058400600100 0593013000700603001001100610#VV10.13694#22000#Vi?t#C460T#610#^214#C th v sc kho#Khm ph khoa hc qua nhng cu chuyn sng ng#Steve Way, Gerry Bailey ; Minh ho: Steve Boulter, Xact Studio ; Bch Vit dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a31 tr.^b24cm#Khoa hc tht n gin#Gii thiu cho cc bn nh nhng kin thc khoa hc v c th nh: khung xng, c bp, thnh gic, th gic, khu gic, h hp ...; cc vn thuc, thc n v nng lng, sc kho v gi gn vc dng. Mt s cu v c th v sc kho#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Bailey, Gerr y#Boulter, Steve#Studio, Xact#KVn#Dch#C th ngi#Sc kho#Bch Vit#265146#W ay, Steve## 00873000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030049000490070072000980080005001700090011001750100 00500186011001400191012002300205021017400228020002100402020000900423020001600432 02000150044800500150046300500130047800600130049103900050050401300070050901900050 0516001001400521#VV10.13695#22000#Vi?t#B112L#629.1#^214#Bay ln#Khm ph khoa hc qua nhng cu chuyn sng ng#Gerry Bailey ; Minh ho: Steve Boulter, Xact Studio ; Nguyn Hng dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b24cm#Khoa hc tht n gin#Gii thiu cho cc bn nh khi qut kin thc khoa hc v bay ln, nhng phng tin bay ca Leonardo, diu, khinh kh cu, my bay, tn la... v mt s cu vui v bay#Khoa hc thng thc#Bay ln#Phng tin bay#Sch thiu nhi# Boulter, Steve#Studio, Xact#Nguyn Hng#KVn#265147#Dch#Bailey, Gerry## 00474000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030015000580070019000730080005000920090011000970100 00500108011001400113020000900127020000700136020000700143020001500150006001400165 039000500179019000500184013000700189#VV10.13696#20000#Vi?t#V510C#372.21#^214#Vu i cng co con#K ngh vui v#Phan Qu Dung dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b2 6cm#Gio dc#Tr em#T duy#Sch thiu nhi#Phan Qu Dung#KVn#Dch#265148## 00472000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030013000580070019000710080005000900090011000950100 00500106011001400111020000900125020000700134020000700141020001500148006001400163 039000500177013000700182019000500189#VV10.13697#20000#Vi?t#V510C#372.21#^214#Vu i cng co con#Ra bin khi#Phan Qu Dung dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b26c m#Gio dc#Tr em#T duy#Sch thiu nhi#Phan Qu Dung#KVn#265149#Dch## 00486000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030027000580070019000850080005001040090011001090100 00500120011001400125020000900139020000700148020000700155020001500162006001400177 039000500191019000500196013000700201#VV10.13698#20000#Vi?t#V510C#372.21#^214#Vu i cng co con#Nhng ngi bn ng nghnh#Phan Qu Dung dch#^aH.#^aKim ng#201 0#^a32tr.^b26cm#Gio dc#Tr em#T duy#Sch thiu nhi#Phan Qu Dung#KVn#Dch#26 5150## 00476000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030018000580070019000760080005000950090011001000100 00500111011001400116020000900130020000700139020000700146020001400153006001400167 039000500181019000500186013000700191#VV10.13699#20000#Vi?t#V510C#372.21#^214#Vu i cng co con#Khm ph th gii#Phan Qu Dung dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr. ^b26cm#Gio dc#Tr em#T duy#Sch mu gio#Phan Qu Dung#KVn#Dch#265151## 00443000000000229000450002600110000002000110001103900050002201400070002704100050 00341810007000390820006000468080005000520020011000570040013000680080005000810090 01100086010000500097011001400102020002100116015006900137013000700206#VV10.13700# S chi i#KVn#10000#Vi?t#NH556T#371.8#^214#S chi i#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a47tr.^b26cm#i TNTP H Ch Minh#TTS ghi: i Thiu nin Tin phon g H Ch Minh. Hi ng Trung ng#265152## 00445000000000229000450002600110000002000120001103900050002301400070002804100050 00351810007000400820006000478080005000530020012000580040013000700080005000830090 01100088010000500099011001400104020002100118015006900139013000700208#VV10.13701# S lin i#KVn#12500#Vi?t#NH556T#371.8#^214#S lin i#In ln th 3#^aH.#^aK im ng#2010#^a68tr.^b26cm#i TNTP H Ch Minh#TTS ghi: i Thiu nin Tin ph ong H Ch Minh. Hi ng Trung ng#265153## 00885000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020040000480070041000880080021001290090054001500100005002040110 02500209021017100234020000800405020000900413020000900422020001000431020001200441 02000040045302000090045700500130046600500120047900500110049100500140050200500070 0516039000500523013000700528#VV10.13702#VV10.13703#Vi?t#T120L#895.92208#^214#Tm lng ngi dn Sc Trng vi Bc H#H Thi Bnh, T Bu Gim, Lm Phng...#^a C Mau ; Sc Trng#^aNxb. Phng ng ; Hi Vn hc Ngh thut Sc Trng#2010#^a 176tr., 4tr. nh^b20cm#Gm nhiu bi vit, truyn k, truyn ngn, bi th, bn nhc ca nhiu tc gi vit v tm lng tn knh Bc H v nhng k nim gn li n vi Bc ca ngi dn Sc Trng#Vn hc#Vit Nam#Bi vit#Truyn k#Truyn ng n#Th#Bn nhc#H Thi Bnh#T Bu Gim#Lm Phng#Lm Thanh Sn#Anh V#KVn#265 154## 00708000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010016000520020020000680030009000880070016000970080 00900113009001900122010000500141011001500146012002600161021017300187020000900360 020000800369020000900377020000800386039000500394013000700399#VV10.13704#VV10.137 05#37000#Vi?t#TH107T#294.3#^214#Thch Phc Sn#Thanh Tnh o lun#Ton yu#Th ch Phc Sn#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a270tr.^b20cm#T sch o Pht n gy nay#Gm 23 chng, trnh by theo th t Gii, nh, Tu v gio l ca c Pht dnh cho ngi tu hnh hc Pht php, qun trit cc php mn t n thanh tnh - tc Nit bn#o Pht#Gio l#Pht hc#Tu hnh#KVn#265155## 00672000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010014000490020030000630030019000930070020001120080 00900132009001900141010000500160011001500165012001800180021011400198020001000312 020001200322039000500334020001400339013000700353020001000360#VV10.13706#VV10.137 07#24000#Vi?t#556X#428#^214#Nguyn Tr My#ng xem mt m bt hnh dong#Sch h c ngoi ng#Nguyn Tr My ch.b.#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a100tr.^b24cm #Anh ng thc hnh#Rn luyn k nng c hiu ting Anh qua cc cu chuyn v t nh ngi v cch gio dc o c, gio dc li sng#Ting Anh#K nng c#KVn# Sch song ng#265156#Thc hnh## 00942000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020074000480080005001220090014001270100005001410110015001460210 37400161020000900535039000500544015007200549020000900621020001900630020000900649 020001100658013000700669#VV10.13709#VV10.13708#Vi?t#107G#338.09597#^214#nh gi kh nng thnh cng ca mt s ngnh hng ti th trng ni a#^aH.#^aCng t hng#2010#^a174tr.^b24cm#Gii thiu mt s ngnh hng tiu biu trong vic chi m lnh th trng ni a nh: ru, bia, nc gii kht, vt liu xy dng, ... v nhng ngnh hng ang c chin lc hng v th trng ni a mnh m nh: dt may, in t, ngnh giy, c kh... nh hng v gii php nhm h tr cho cc sn phm sn xut trong nc c th mnh thnh cng trn th trng ni a# Vit Nam#KVn#TTS ghi: B Cng Thng. Trung tm Thng tin Cng nghip v Thn g mi#Hng ho#Th trng ni a#Sn xut#Kinh doanh#265157## 00815000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020089000420080005001310090014001360100005001500110015001550210 22400170020001100394020000900405039000500414015007200419020001200491020002000503 013000700523020001900530#VV10.13710#VV10.13711#Vi?t#K312N#381#^214#Kinh nghim t chc xc tin thng mi th trng ni a ca mt s nc trn th gii#^aH. #^aCng thng#2010#^a147tr.^b24cm#Tng quan v khi nim, vai tr, cc hnh th c xc tin thng mi ni a. Trnh by kinh nghim xc tin thng mi ni a qua cc m hnh, chnh sch, bin php v nh hng ca Trung Quc, Thi Lan, Malaixia, Vit Nam#Thng mi#Th gii#KVn#TTS ghi: B Cng Thng. Trung tm Thng tin Cng nghip v Thng mi#Kinh nghim#Xc tin thng mi#265158#Th t rng ni a## 00921000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020051000480080005000990090014001040100005001180110015001230210 40800138020000900546020000900555020001000564020000900574039000500583015007200588 013000700660#VV10.13713#VV10.13712#Vi?t#H106V#338.09597#^214#Hng Vit v nhu c u th hiu tiu dng ngi Vit#^aH.#^aCng thng#2010#^a150tr.^b24cm#Gm nhng thng tin v nng lc sn xut, th phn, nhng li th v hn ch ca hng ti u dng Vit; xu hng v th hiu tiu dng ca ngi Vit cng nhng gii php hng Vit c th p ng c y nhu cu v th hiu ca ngi tiu dng trong nc, t gia tng th phn v cnh tranh c vi hng ngoi nhp. Gii thiu mt s thng hiu Vit v doanh nghip Vit vi cc sn phm tiu biu#H ng ho#Sn xut#Tiu dng#Vit Nam#KVn#TTS ghi: B Cng Thng. Trung tm Th ng tin Cng nghip v Thng mi#265159## 01017000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020066000480080005001140090014001190100005001330110015001380210 39300153020001100546020001900557020001100576020001000587020000900597020002000606 020001700626039000500643013000700648015007200655#VV10.13714#VV10.13715#Vi?t#X506 T#381.09597#^214#Xc tin thng mi v kch cu ni a - Thc trng v gii ph p#^aH.#^aCng thng#2010#^a135tr.^b24cm#Trnh by thc trng pht trin th tr ng ni a, hot ng xc tin thng mi ni a Vit Nam. Mt s gii php nhm nng cao hiu qu hot ng xc tin thng mi th trng trong nc, m rng th trng ni a, pht trin h thng phn phi hin i, nng cao nng l c cnh tranh ca doanh nghip Vit Nam trc cc i th l doanh nghip nc n goi lm ch th trng ni a#Thng mi#Th trng ni a#Thc trng#Gii php#Vit Nam#Xc tin thng mi#Kch cu ni a#KVn#265160#TTS ghi: B Cn g Thng. Trung tm Thng tin Cng nghip v Thng mi## 01036000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820013000408080005000530010013000580020073000710070013001440080005001570090 01800162010000500180011001500185015008200200021038100282020000800663020001000671 020002000681020001100701020001000712039000500722013000700727#VV10.13717#VV10.137 16#42000#Vi?t#T450C#307.77095976#^214#Bi Minh o#T chc v hot ng bun l ng trong pht trin bn vng vng Ty Nguyn#Bi Minh o#^aH.#^aKhoa hc x hi #2010#^a227tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Pht trin b n vng vng Ty Nguyn#Tng quan iu kin t nhin, cc dn tc thiu s ti ch sng lu i Ty Nguyn. T chc v hot ng bun lng Ty Nguyn t truyn thng n trc nm 1975 v thc trng bin i t sau nm 1975 n nay. Nhng tc ng ca bin i t chc hot ng bun lng n pht trin kinh t - x h i v mt s vn xy dng bun lng Ty Nguyn trong pht trin bn vng hin nay#T chc#Hot ng#Pht trin bn vng#Ty Nguyn#Bun lng#KVn#265161## 01096000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020045000470070046000920080018001380090034001560100005001900110 01500195015005800210021034200268020001700610020002000627020000900647020000900656 00500140066500500140067900500130069300500150070600500160072103900070073701300070 0744020000700751#VV10.13718#VV10.13719#Vi?t#K600Y#959.7032#^214#K yu hi tho Cch mng Thng Tm Nam B#Trn Vn Giu, Ng Minh Oanh, L Cng Minh...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2010#^a533tr.^b24cm#Tn sch ngo i ba: Hi tho Cch mng Thng Tm Nam B#Gm nhiu bi vit cp n mt s vn lin quan ti Cch mng Thng Tm trong bi cnh th gii, khu vc v s ch o ca ng i vi Cch mng Thng Tm Nam B. Din bin ca Cch mng Thng Tm Nam B. Nguyn nhn thng li, ngha lch s, bi hc kinh nghim v tnh hnh ging dy ni dung CMT8 trng Ph thng trung hc#Lch s hin i#Cch mng thng Tm#Vit Nam#Bi vit#Trn Vn Giu#Ng Minh Oanh#L Cng Mi nh#L Th Anh o#Nguyn Cnh Hu#P.Dung#265162#K yu## 00921000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580010015000630020039000780070031001170080 01800148009003400166010000500200011001500205021038600220013000700606020000600613 020000700619006001000626039000700636#VV10.13720#VV10.13722#VV10.13721#36000#Vi? t#M558#618.92#^214#Notbohm, Ellen#Mi iu tr t k mong mun bn bit#Ellen Notbohm ; Minh ng dch#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#201 0#^a153tr.^b24cm#Tm hiu cc nhn t ph bin nht v chng t k ca tr nh n hng kh khn v x l cc thng tin gic quan, chm v suy yu pht trin ngn ng, k nng giao tip x hi v nhng vn lin quan ti lng t trng ca co n tr nhm thu hiu v gip tr mt cch tch cc, v c nh hng to ln n kh nng tr tin n giai on lm ngi trng thnh mt cch c lp, hu ch#265163#T k#Tr em#Minh ng#P.Dung## 00511000000000277000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020019000340030013000530070033000660220004000990080005001030090011001080100 00500119011001500124020001800139020000900157020001300166005001600179006001000195 039000700205013000700212019001400219#VN10.03836#18000#Vi?t#895.6#^214#Giai iu bu tri#Truyn tranh#Megumi Mizusawa ; Diu Thu dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2010 #^a254tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Megumi Mizusawa#Diu Thu #P.Dung#265164#Dch Nht Bn## 00517000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070027000720220004000990080005001030090 01100108010000500119011001500124020001800139020000900157020001300166005000900179 005001100188039000700199019001400206013000700220#VN10.03837#14000#Vi?t#PH100B#8 95.6#^214#Ph b li nguyn#Truyn tranh#Aso Haro ; Nhm Lesix dch#T.5#^aH.#^aK im ng#2010#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aso Haro#Nh m Lesix#P.Dung#Dch Nht Bn#265165## 00517000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070027000720220004000990080005001030090 01100108010000500119011001500124020001800139020000900157020001300166005000900179 005001100188039000700199019001400206013000700220#VN10.03838#14000#Vi?t#PH100B#8 95.6#^214#Ph b li nguyn#Truyn tranh#Aso Haro ; Nhm Lesix dch#T.6#^aH.#^aK im ng#2010#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aso Haro#Nh m Lesix#P.Dung#Dch Nht Bn#265166## 00517000000000289000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020018000410030013000590070027000720220004000990080005001030090 01100108010000500119011001500124020001800139020000900157020001300166005000900179 005001100188039000700199019001400206013000700220#VN10.03839#Vi?t#PH100B#895.6#^2 14#14000#Ph b li nguyn#Truyn tranh#Aso Haro ; Nhm Lesix dch#T.7#^aH.#^aK im ng#2010#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aso Haro#Nh m Lesix#P.Dung#Dch Nht Bn#265167## 00569000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070038000700220004001082210020001120080 00500132009001100137010000500148011001500153020001800168020000900186020001300195 005001300208006001800221039000700239019001400246013000700260#VN10.03840#14000#V i?t#M118N#895.6#^214#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Nguyn Huyn T rm dch#T.2#Ngn la nhit tnh#^aH.#^aKim ng#2010#^a185tr.^b18cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Nguyn Huyn Trm#P.Dung#Dch Nht Bn #265168## 00564000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070037000700220004001072210017001110080 00500128009001100133010000500144011001500149020001800164020000900182020001300191 005001300204006001700217039000700234019001400241013000700255#VN10.03841#14000#V i?t#M118N#895.6#^214#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Nguyn Thanh V n dch#T.4#Cn bo ma xun#^aH.#^aKim ng#2010#^a197tr.^b18cm#Vn hc thiu n hi#Nht Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Nguyn Thanh Vn#P.Dung#Dch Nht Bn#2651 69## 00568000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020017000400030013000570070037000700220004001072210021001110080 00500132009001100137010000500148011001500153020001800168020000900186020001300195 005001300208006001700221039000700238019001400245013000700259#VN10.03842#Vi?t#M11 8N#895.6#^214#14000#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Nguyn Thanh V n dch#T.5#Ngn c ngy mai (1)#^aH.#^aKim ng#2010#^a185tr.^b18cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Nguyn Thanh Vn#P.Dung#Dch Nht Bn# 265170## 00568000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020017000400030013000570070037000700220004001072210021001110080 00500132009001100137010000500148011001500153020001800168020000900186020001300195 005001300208006001700221039000700238019001400245013000700259#VN10.03843#Vi?t#M11 8N#895.6#^214#14000#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Nguyn Thanh V n dch#T.6#Ngn c ngy mai (2)#^aH.#^aKim ng#2010#^a185tr.^b18cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Nguyn Thanh Vn#P.Dung#Dch Nht Bn# 265171## 00568000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020017000400030013000570070037000700220004001072210021001110080 00500132009001100137010000500148011001500153020001800168020000900186020001300195 005001300208006001700221039000700238019001400245013000700259#VN10.03844#Vi?t#M11 8N#895.6#^214#14000#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Nguyn Thanh V n dch#T.7#Bo tp sn khu (2)#^aH.#^aKim ng#2010#^a185tr.^b18cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Nguyn Thanh Vn#P.Dung#Dch Nht Bn# 265172## 00629000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600290011000730070042000840220005001260080 00500131009001100136010000500147011001500152020001800167020000900185020001300194 00500130020700600120022000600080023203900070024001900140024701200350026101300070 0296#VN10.03845#15000#Vi?t#NG452N#895.7#^214#Ngi nh hnh phc#Truyn tranh#Fu ll house#Won Soo Yeon ; Dch: Phng Loan, Lan Anh#T.11#^aH.#^aKim ng#2010#^a1 78tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Won Soo Yeon#Phng Loan#Lan Anh#P.Dung#Dch Hn Quc#Truyn tranh dnh cho la tui 17+#265173## 00629000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600290011000730070042000840220005001260080 00500131009001100136010000500147011001500152020001800167020000900185020001300194 00500130020700600120022000600080023203900070024001900140024701200350026101300070 0296#VN10.03846#15000#Vi?t#NG452N#895.7#^214#Ngi nh hnh phc#Truyn tranh#Fu ll house#Won Soo Yeon ; Dch: Phng Loan, Lan Anh#T.12#^aH.#^aKim ng#2010#^a1 78tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Won Soo Yeon#Phng Loan#Lan Anh#P.Dung#Dch Hn Quc#Truyn tranh dnh cho la tui 17+#265174## 00629000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600290011000730070042000840220005001260080 00500131009001100136010000500147011001500152020001800167020000900185020001300194 00500130020700600120022000600080023203900070024001900140024701200350026101300070 0296#VN10.03847#15000#Vi?t#NG452N#895.7#^214#Ngi nh hnh phc#Truyn tranh#Fu ll house#Won Soo Yeon ; Dch: Phng Loan, Lan Anh#T.13#^aH.#^aKim ng#2010#^a1 78tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Won Soo Yeon#Phng Loan#Lan Anh#P.Dung#Dch Hn Quc#Truyn tranh dnh cho la tui 17+#265175## 00629000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600290011000730070042000840220005001260080 00500131009001100136010000500147011001500152020001800167020000900185020001300194 00500130020700600120022000600080023203900070024001900140024701200350026101300070 0296#VN10.03848#15000#Vi?t#NG452N#895.7#^214#Ngi nh hnh phc#Truyn tranh#Fu ll house#Won Soo Yeon ; Dch: Phng Loan, Lan Anh#T.14#^aH.#^aKim ng#2010#^a1 78tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Won Soo Yeon#Phng Loan#Lan Anh#P.Dung#Dch Hn Quc#Truyn tranh dnh cho la tui 17+#265176## 00629000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600290011000730070042000840220005001260080 00500131009001100136010000500147011001500152020001800167020000900185020001300194 00500130020700600120022000600080023203900070024001900140024701200350026101300070 0296#VN10.03849#15000#Vi?t#NG452N#895.7#^214#Ngi nh hnh phc#Truyn tranh#Fu ll house#Won Soo Yeon ; Dch: Phng Loan, Lan Anh#T.15#^aH.#^aKim ng#2010#^a1 79tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Won Soo Yeon#Phng Loan#Lan Anh#P.Dung#Dch Hn Quc#Truyn tranh dnh cho la tui 17+#265177## 00629000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600290011000730070042000840220005001260080 00500131009001100136010000500147011001500152020001800167020000900185020001300194 00500130020700600120022000600080023203900070024001900140024701200350026101300070 0296#VN10.03850#15000#Vi?t#NG452N#895.7#^214#Ngi nh hnh phc#Truyn tranh#Fu ll house#Won Soo Yeon ; Dch: Phng Loan, Lan Anh#T.16#^aH.#^aKim ng#2010#^a1 78tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Won Soo Yeon#Phng Loan#Lan Anh#P.Dung#Dch Hn Quc#Truyn tranh dnh cho la tui 17+#265178## 00519000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020007000400030013000470070034000600220004000940080005000980090 01100103010000500114011001500119020001800134020000900152020001300161005001700174 006001000191039000700201019001400208013000700222#VN10.03851#14000#Vi?t#CR428#89 5.6#^214#Croket#Truyn tranh#Kashimoto Manavu ; Thanh Nam dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Vm hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kashimoto Manavu# Thanh Nam#P.Dung#Dch Nht Bn#265179## 00519000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020007000400030013000470070034000600220004000940080005000980090 01100103010000500114011001500119020001800134020000900152020001300161005001700174 006001000191039000700201019001400208013000700222#VN10.03852#14000#Vi?t#CR428#89 5.6#^214#Croket#Truyn tranh#Kashimoto Manavu ; Thanh Nam dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Vm hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kashimoto Manavu# Thanh Nam#P.Dung#Dch Nht Bn#265180## 00519000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020007000400030013000470070034000600220004000940080005000980090 01100103010000500114011001500119020001800134020000900152020001300161005001700174 006001000191039000700201019001400208013000700222#VN10.03853#14000#Vi?t#CR428#89 5.6#^214#Croket#Truyn tranh#Kashimoto Manavu ; Thanh Nam dch#T.4#^aH.#^aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Vm hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kashimoto Manavu# Thanh Nam#P.Dung#Dch Nht Bn#265181## 00519000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020007000400030013000470070034000600220004000940080005000980090 01100103010000500114011001500119020001800134020000900152020001300161005001700174 006001000191039000700201019001400208013000700222#VN10.03854#Vi?t#CR428#895.6#^21 4#14000#Croket#Truyn tranh#Kashimoto Manavu ; Thanh Nam dch#T.5#^aH.#^aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Vm hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kashimoto Manavu# Thanh Nam#P.Dung#Dch Nht Bn#265182## 00519000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020007000400030013000470070034000600220004000940080005000980090 01100103010000500114011001500119020001800134020000900152020001300161005001700174 006001000191039000700201019001400208013000700222#VN10.03855#Vi?t#CR428#895.6#^21 4#14000#Croket#Truyn tranh#Kashimoto Manavu ; Thanh Nam dch#T.6#^aH.#^aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Vm hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kashimoto Manavu# Thanh Nam#P.Dung#Dch Nht Bn#265183## 00519000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020007000400030013000470070034000600220004000940080005000980090 01100103010000500114011001500119020001800134020000900152020001300161005001700174 006001000191039000700201019001400208013000700222#VN10.03856#Vi?t#CR428#895.6#^21 4#14000#Croket#Truyn tranh#Kashimoto Manavu ; Thanh Nam dch#T.7#^aH.#^aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Vm hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kashimoto Manavu# Thanh Nam#P.Dung#Dch Nht Bn#265184## 00557000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020022000410030013000630070030000760220005001062210017001110050 01300128006001000141008000500151009001100156010000500167011001500172019001400187 020001800201020000900219020001300228039000700241013000700248#VN10.03857#Vi?t#I-3 14C#895.6#^214#13500#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Mnh Lin h dch#T.26#Kt cc c hu!!#Motoki Monma#Mnh Linh#^aH.#^aKim ng#2010#^a221tr .^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#265185## 00556000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020022000410030013000630070030000760220005001062210016001110050 01300127006001000140008000500150009001100155010000500166011001500171019001400186 020001800200020000900218020001300227039000700240013000700247#VN10.03858#Vi?t#I-3 14C#895.6#^214#13500#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Mnh Lin h dch#T.27#2 ngi bn mi#Motoki Monma#Mnh Linh#^aH.#^aKim ng#2010#^a221tr. ^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#265186## 00553000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070030000760220005001062210013001110050 01300124006001000137008000500147009001100152010000500163011001500168019001400183 020001800197020000900215020001300224039000700237013000700244#VN10.03859#I-314C#8 95.6#^214#13500#Vi?t#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Mnh Lin h dch#T.28#Phin bn 2!#Motoki Monma#Mnh Linh#^aH.#^aKim ng#2010#^a221tr.^b1 8cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#265187## 00530000000000289000450002600110000002000130001102000180002402000090004203900070 00510140007000580410005000651810007000700820006000778080005000830020026000880030 01300114007002900127022000500156005001200161006001000173008000500183009001100188 010000500199011001500204019001400219013000700233#VN10.03860#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#P.Dung#13500#Vi?t#CH106Q#895.6#^214#Chng qun gia ca b M ei#Truyn tranh#Riko Miyagi ; Thu Giang dch#T.12#Riko Miyagi#Thu Giang#^aH.#^aK im ng#2010#^a198tr.^b18cm#Dch Nht Bn#265188## 00577000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070032000750220004001070080005001110090 01100116010000500127011001500132012003500147020001800182020000900200020001300209 005001500222006001000237039000700247019001400254013000700268#VN10.03861#14000#V i?t#101Q#895.6#^214#c qu v bn tnh ca#Truyn tranh#Miyoshi Tomori ; Diu Th u dch#T.8#^aH.#^aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 1 6+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Miyoshi Tomori#Diu Thu#P.Dung#Dch Nht Bn#265189## 00617000000000313000450002600110000000500140001100800050002500900110003001000050 00410050014000460110015000600120035000750190014001100200018001240200009001420200 01300151039000700164181000600171082000600177808000500183014000700188041000500195 002002000200003001300220007004700233022000500280006001100285013000700296#VN10.03 862#Jeon Kuek Jin#^aH.#^aKim ng#2010#Yang Jae Hyun#^a176tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#P.D ung#H307K#895.7#^214#14000#Vi?t#Hip khch giang h#Truyn tranh#Jeon Kuek Jin, Yang Jae Hyun ; Thanh Thu dch#T.51#Thanh Thu#265190## 00617000000000313000450002600110000000500140001100800050002500900110003001000050 00410050014000460110015000600120035000750190014001100200018001240200009001420200 01300151039000700164181000600171082000600177808000500183014000700188041000500195 002002000200003001300220007004700233022000500280006001100285013000700296#VN10.03 863#Jeon Kuek Jin#^aH.#^aKim ng#2010#Yang Jae Hyun#^a176tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#P.D ung#H307K#895.7#^214#14000#Vi?t#Hip khch giang h#Truyn tranh#Jeon Kuek Jin, Yang Jae Hyun ; Thanh Thu dch#T.52#Thanh Thu#265191## 00553000000000301000450002600110000001400070001118100070001808200060002580800050 00310410005000360020012000410030013000530070032000660220005000982210019001030050 01500122008000500137009001100142010000500153011001500158006001000173019001400183 020001800197020000900215020001300224039000700237013000700244#VN10.03864#13500#D R102B#895.6#^214#Vi?t#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T .42#Tm bit Ngc Rng#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2010#^a243tr.^b18cm#Nhm Y aki#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#265192## 00584000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030013000630070038000760220004001142210029001180080 00500147009001100152010000500163011001500168020001800183020000900201020001300210 005001800223006001300241039000700254013000700261019001400268#VN10.03865#14000#V i?t#H125D#895.6#^214#Hu du ca Nurarihyon#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi ; Bar bie Ayumi dch#T.1#K ng u thin ma vn qu#^aH.#^aKim ng#2010#^a197tr.^b1 8cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi#Barbie Ayumi#P.Dun g#265193#Dch Nht Bn## 00592000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030013000630070038000760220004001142210037001180080 00500155009001100160010000500171011001500176020001800191020000900209020001300218 005001800231006001300249039000700262019001400269013000700283#VN10.03866#14000#V i?t#H125D#895.6#^214#Hu du ca Nurarihyon#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi ; Bar bie Ayumi dch#T.2#Rikuo v trn quyt u vi Ngu Qu#^aH.#^aKim ng#2010#^a1 97tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi#Barbie Ayu mi#P.Dung#Dch Nht Bn#265194## 00576000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070046000620220004001082210019001120080 00500131009001100136010000500147011001500152020001800167020000900185020001300194 005001600207006002300223039000700246019001400253013000700267#VN10.03867#14000#V i?t#WH313#895.6#^214#Whistle!#Truyn tranh#Daisuke Higuchi ; Nguyn Th Hng Gi ang dch#T.8#Rain cats and dogs#^aH.#^aKim ng#2010#^a188tr.^b18cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Daisuke Higuchi#Nguyn Th Hng Giang#P.Dung#Dch N ht Bn#265195## 00575000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070046000620220004001082210018001120080 00500130009001100135010000500146011001500151020001800166020000900184020001300193 005001600206006002300222039000700245019001400252013000700266#VN10.03868#14000#V i?t#WH313#895.6#^214#Whistle!#Truyn tranh#Daisuke Higuchi ; Nguyn Th Hng Gi ang dch#T.9#Nobody is perfect#^aH.#^aKim ng#2010#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Daisuke Higuchi#Nguyn Th Hng Giang#P.Dung#Dch Nh t Bn#265196## 00570000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070046000620220005001082210012001130080 00500125009001100130010000500141011001500146020001800161020000900179020001300188 005001600201006002300217039000700240019001400247013000700261#VN10.03869#14000#V i?t#WH313#895.6#^214#Whistle!#Truyn tranh#Daisuke Higuchi ; Nguyn Th Hng Gi ang dch#T.10#Brotherhood#^aH.#^aKim ng#2010#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi# Nht Bn#Truyn tranh#Daisuke Higuchi#Nguyn Th Hng Giang#P.Dung#Dch Nht B n#265197## 00554000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002400200100 00290030013000390070032000520220005000842210022000890410005001110050013001160060 01200129008000500141009001100146010000500157011001500162020001800177020000900195 020001300204019001400217039000700231014000700238013000700245#VN10.03870#O-430P#8 95.6#^214#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.41#Hiu lnh tuyn chin#Vi?t#Eiichiro Oda#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2010#^a221tr.^b18cm#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#P.Dung#13500#265198## 00543000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002400200100 00290030013000390070030000520220005000822210015000870410005001020050013001070060 01000120008000500130009001100135010000500146011001500151020001800166020000900184 020001300193019001400206039000700220014000700227013000700234#VN10.03871#O-430P#8 95.6#^214#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Thanh Hoa dch#T.42#Hi tc VS C P9#Vi?t#Eiichiro Oda#Thanh Hoa#^aH.#^aKim ng#2010#^a221tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#P.Dung#13500#265199## 00551000000000301000450002600110000000200100001100300130002100700300003402200050 00642210023000691810007000920820006000998080005001050410005001100050013001150060 01000128008000500138009001100143010000500154011001500159020001800174020000900192 020001300201019001400214039000700228014000700235013000700242#VN10.03872#One piec e#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Thanh Hoa dch#T.43#Truyn thuyt anh hng#O-430P# 895.6#^214#Vi?t#Eiichiro Oda#Thanh Hoa#^aH.#^aKim ng#2010#^a221tr.^b18cm#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#P.Dung#13500#265200## 00680000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070080000710220005001510080005001560090 01100161010000500172011001500177020001800192020000900210020001300219005001700232 00500160024900500080026500600130027300600150028600600130030103900070031401900140 0321013000700335#VN10.03873#13000#Vi?t#457B#895.6#^214#rmon bng chy#Truy n tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; c Lm b.s. ; Dch: Song Lan Anh...#T.19#^aH.#^aKim ng#2010#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Ph m Minh H#P.Dung#Dch Nht Bn#265201## 00628000000000313000450002600110000003900070001101400070001804100050002518100060 00300820006000368080005000420020021000470030013000680070071000810220004001522210 01900156008000500175009001100180010000500191011001500196020001800211020000900229 020001300238005001100251005001400262019001400276006001700290013000700307#VN10.03 874#P.Dung#14000#Vi?t#H309K#895.6#^214#Hikaru k th c vy#Truyn tranh#Nguyn tc: Yumi Hotta ; Ho s: Takeshi Obata ; Nhm Kou Project dch#T.9#Cuc chin thc s#^aH.#^aKim ng#2010#^a204tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tr anh#Yumi Hotta#Takeshi Obata#Dch Nht Bn#Nhm Kou Project#265202## 00619000000000313000450002600110000003900070001101400070001804100050002518100060 00300820006000368080005000420020021000470030013000680070071000810220005001522210 00900157008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001100242005001400253019001400267006001700281013000700298#VN10.03 875#P.Dung#14000#Vi?t#H309K#895.6#^214#Hikaru k th c vy#Truyn tranh#Nguyn tc: Yumi Hotta ; Ho s: Takeshi Obata ; Nhm Kou Project dch#T.10#Hi sinh#^ aH.#^aKim ng#2010#^a204tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yumi Hotta#Takeshi Obata#Dch Nht Bn#Nhm Kou Project#265203## 00621000000000313000450002600110000001400070001104100050001803900070002318100060 00300820006000368080005000420020021000470030013000680070071000810220005001522210 01100157008000500168009001100173010000500184011001500189020001800204020000900222 020001300231005001100244005001400255019001400269006001700283013000700300#VN10.03 876#14000#Vi?t#P.Dung#H309K#895.6#^214#Hikaru k th c vy#Truyn tranh#Nguyn tc: Yumi Hotta ; Ho s: Takeshi Obata ; Nhm Kou Project dch#T.11#Kch chin #^aH.#^aKim ng#2010#^a204tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yum i Hotta#Takeshi Obata#Dch Nht Bn#Nhm Kou Project#265204## 00609000000000313000450002600110000000500100001103900070002118100060002808200060 00348080005000400410005000450140007000500020008000570030013000650070049000780220 00500127008000500132009001100137010000500148011001500153012003500168019001400203 020001800217020000900235020001300244005001300257006001800270013000700288#VN10.03 877#Ra In Soo#P.Dung#D304#895.7#^214#Vi?t#14000#Dim #Truyn tranh#Ra In Soo , Kim Jae Hwan ; Nguyn Thanh Tng dch#T.34#^aH.#^aKim ng#2010#^a168tr.^b18cm #Tranh truyn dnh cho la tui 15+#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Tru yn tranh#Kim Jae Hwan#Nguyn Thanh Tng#265205## 00609000000000313000450002600110000000500100001103900070002118100060002808200060 00348080005000400410005000450140007000500020008000570030013000650070049000780220 00500127008000500132009001100137010000500148011001500153012003500168019001400203 020001800217020000900235020001300244005001300257006001800270013000700288#VN10.03 878#Ra In Soo#P.Dung#D304#895.7#^214#Vi?t#14000#Dim #Truyn tranh#Ra In Soo , Kim Jae Hwan ; Nguyn Thanh Tng dch#T.35#^aH.#^aKim ng#2010#^a168tr.^b18cm #Tranh truyn dnh cho la tui 15+#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Tru yn tranh#Kim Jae Hwan#Nguyn Thanh Tng#265206## 00578000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000700262013000700269#VN10.03879#14000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.58#^aH.#^aKim ng#2010#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#P.Dung#265207## 00578000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000700262013000700269#VN10.03880#14000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.59#^aH.#^aKim ng#2010#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#P.Dung#265208## 00578000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000700262013000700269#VN10.03881#14000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.60#^aH.#^aKim ng#2010#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#P.Dung#265209## 00578000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000700262013000700269#VN10.03882#Vi?t#TH1 04T#895.6#^214#14000#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.61#^aH.#^aKim ng#2010#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#P.Dung#265210## 00578000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000700262013000700269#VN10.03883#TH104T#8 95.6#^214#14000#Vi?t#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.62#^aH.#^aKim ng#2010#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#P.Dung#265211## 00578000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000700262013000700269#VN10.03884#TH104T#8 95.6#^214#14000#Vi?t#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.63#^aH.#^aKim ng#2010#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#P.Dung#265212## 00526000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070026000780220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129020001800144020000900162020001300171005001300184 005001100197039000700208013000700215019001400222#VN10.03885#16000#Vi?t#TH104T#8 95.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix#T.1#^aH .#^aKim ng#2010#^a285tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#P.Dung#265213#Dch Nht Bn## 00635000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070078000780220005001560080005001610090 01100166010000500177011001500182020001800197020000900215020001300224005001300237 005001200250005001600262006001500278019001400293039000700307013000700314#VN10.03 886#14000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Li: Aoya ma Gosho ; Tranh: Ohta Masaru, Ekoda Tanteidan ; Nguyn H Thu dch#T.10#^aH.#^ aKim ng#2010#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gos ho#Ohta Masaru#Ekoda Tanteidan#Nguyn H Thu#Dch Nht Bn#P.Dung#265214## 00600000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070066000780220005001440080005001490090 01100154010000500165011001500170020001800185020000900203020001300212005001300225 005001700238006001500255019001400270039000700284013000700291#VN10.03887#14000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Li: Aoyama Gosho ; T ranh: Yamagishi Eiichi ; Nguyn H Thu dch#T.11#^aH.#^aKim ng#2010#^a188tr.^ b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Yamagishi Eiichi#Nguy n H Thu#Dch Nht Bn#P.Dung#265215## 00627000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070074000780220005001520080005001570090 01100162010000500173011001500178020001800193020000900211020001300220005001300233 005001100246005001300257019001400270039000700284006001500291013000700306#VN10.03 888#Vi?t#TH104T#895.6#^214#14000#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Li: Aoya ma Gosho ; Tranh: Abe Yutaka, Maru Denjiro ; Nguyn H Thu dch#T.12#^aH.#^aKim ng#2010#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#A be Yutaka#Maru Denjiro#Dch Nht Bn#P.Dung#Nguyn H Thu#265216## 00678000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070094000780220005001720080005001770090 01100182010000500193011001500198020001800213020000900231020001300240005001300253 00500120026600500160027800600150029401900140030903900070032301300070033000500150 0337#VN10.03889#14000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tra nh#Li: Aoyama Gosho, Taira Takahisa ; Tranh: Ohta Masaru, Ekoda Tanteidan ; Ngu yn H Thu dch#T.13#^aH.#^aKim ng#2010#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Ohta Masaru#Ekoda Tanteidan#Nguyn H Thu#Dch N ht Bn#P.Dung#265217#Taira Takahisa## 00600000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070066000780220005001440080005001490090 01100154010000500165011001500170020001800185020000900203020001300212005001300225 005001700238006001500255019001400270039000700284013000700291#VN10.03890#Vi?t#TH1 04T#895.6#^214#14000#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Li: Aoyama Gosho ; T ranh: Yamagishi Eiichi ; Nguyn H Thu dch#T.14#^aH.#^aKim ng#2010#^a188tr.^ b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Yamagishi Eiichi#Nguy n H Thu#Dch Nht Bn#P.Dung#265218## 00697000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020016000500040025000660080005000910090011000960100 00500107011001400112015006900126021019300195020001300388020000900401020000700410 039000700417013000700424#VN10.03891#VN10.03892#6000#Vi?t#S450T#371.8#^214#S ta y i vin#In ln th 3 c sa cha#^aH.#^aKim ng#2010#^a72tr.^b19cm#TTS ghi: i Thiu nin tin phong H Ch Minh. Hi ng Trung ng#Trnh by nhng iu i vin i thiu nin tin phong H Ch Minh cn bit v cc s kin quan tr ng trong lch s ca on, ca i, ca phong tro thiu nhi, phong tro thanh n in Vit Nam#Cng tc i#i vin#S tay#P.Dung#265219## 00833000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400020017000450070041000620080005001030090011001080100005001190110 01400124012002700138020000900165020000700174020001500181005001600196039000700212 013000700219019000500226001000800231021025100239020001300490020001600503#VN10.03 893#VN10.03894#26000#Vi?t#646.7#^214#iu c l lng#Tm Anh b.s. ; Minh ho: Phng Xun Ngn#^aH.#^aKim ng#2010#^a83tr.^b19cm#Cu chuyn nh bi hc ln#Gi o dc#Tr em#Sch thiu nhi#Phng Xun Ngn#P.Dung#265220#Dch#Tm Anh#Gm nhi u cu chuyn nh, hm cha nhng vn gio dc gn vi cuc sng ng i nh lng yu thng nhn i, c hi sinh, lng dng cm, gn vi nhng li khuyn c hn thnh... gip cc em c thm nhiu kinh nghim b ch trong hnh trang vo i#K nng sng#Truyn ng ngn## 00497000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410070015000560080005000710090011000760100005000870110 01400092012002700106020001000133020000900143020001500152039000700167013000700174 001001500181020000800196020001500204#VN10.03895#16000#Vi?t#B100C#370.92#^214#B cha Sao Sa#inh Ngc Hng#^aH.#^aKim ng#2010#^a87tr.^b19cm#T sch Danh nhn Vit Nam#Danh nhn#Vit Nam#Truyn lch s#P.Dung#265221#inh Ngc Hng#Tin s #Sch thiu nhi## 00669000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020012000490030026000610070088000870080005001750090 01100180010000500191011001400196012001600210020001800226020000300244020001200247 00500130025903900070027201900080027900600110028700500250029801300070032300100130 0330#VN10.03896#VN10.03897#24000#Vi?t#N106L#813#^214#Nng L Lem#Sai lm ca ch chut mp#Li: O'Ryan, Ellie ; Minh ho: Studio IBOIX, Disney storybook artist s ; Hong Minh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a92tr.^b19cm#Disney Princess#Vn hc t hiu nhi#M#Truyn ngn#Studio IBOIX#P.Dung#Dch M#Hong Minh#Disney storybook artists#265222#Ellie O'Ryan## 00642000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490030019000680070073000870080005001600090 01100165010000500176011001400181012001600195020001800211020000300229020001200232 00500130024403900070025701900080026400500140027200600110028601300070029700100120 0304#VN10.03899#VN10.03898#24000#Vi?t#N106T#813#^214#Nng tin c Ariel#L sinh nht k l#Li: Gail Herma ; Minh ho: Studio IBOIX, Andrea Cagol ; Hong Minh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a94tr.^b19cm#Disney Princess#Vn hc thiu nhi#M#Tru yn ngn#Studio IBOIX#P.Dung#Dch M#Cagol, Andrea#Hong Minh#265223#Herma, Gail ## 00673000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020016000500030021000660070089000870080005001760090 01100181010000500192011001400197012001600211020001800227020000300245020001200248 00500130026003900070027301900080028001300070028800600110029500500250030600100160 0331#VN10.03900#VN10.03901#24000#Vi?t#NG558#813#^214#Ngi p Belle#Bc thng ip b n#Li: Kitty Richards ; Minh ho: Studio IBOIX, Disney storybook artis ts ; Hong Minh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a92tr.^b19cm#Disney Princess#Vn hc thiu nhi#M#Truyn ngn#Studio IBOIX#P.Dung#Dch M#265224#Hong Minh#Disney st orybook artists#Richards, Kitty## 00589000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400020042000450070039000870080005001260090011001310100005001420110 01700147012002400164020001800188020001700206020000900223020001300232020001500245 005000900260005001600269039000700285013000700292#VN10.03902#15000#Vi?t#NG527H#9 59.70272#^214#Nguyn Hu Cnh - Ngi khai sinh Si Gn#Li: Hoi Anh ; Tranh: N guyn ng Hi#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b19x21cm#Ho kit t phng Nam#Vn hc thiu nhi#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Hoi Anh#Ng uyn ng Hi#P.Dung#265225## 00594000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020048000440070039000920080005001310090011001360100005001470110 01700152012002400169020001800193020001700211020000900228020001300237020001500250 005000900265005001600274039000700290013000700297#VN10.03903#15000#Vi?t#NG527T#9 59.7029#^214#Nguyn Thng - Mi nm u nga ngng nh Mai#Li: Hoi Anh ; Tra nh: Nguyn ng Hi#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b19x21cm#Ho kit t phng Na m#Vn hc thiu nhi#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Hoi A nh#Nguyn ng Hi#P.Dung#265226## 00586000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020040000440070039000840080005001230090011001280100005001390110 01700144012002400161020001800185020001700203020000900220020001300229020001500242 005000900257005001600266039000700282013000700289#VN10.03904#15000#Vi?t#NG527P#9 59.7027#^214#Nguyn Phc Tn - nh tu chin H Lan#Li: Hoi Anh ; Tranh: Nguy n ng Hi#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b19x21cm#Ho kit t phng Nam#Vn h c thiu nhi#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Hoi Anh#Nguy n ng Hi#P.Dung#265227## 00584000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400020037000450070039000820080005001210090011001260100005001370110 01700142012002400159020001800183020001700201020000900218020001300227020001500240 005000900255005001600264039000700280013000700287#VN10.03905#15000#Vi?t#NG527C#9 59.70272#^214#Nguyn Cu Vn - Mang gm i m ci#Li: Hoi Anh ; Tranh: Nguyn ng Hi#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b19x21cm#Ho kit t phng Nam#Vn hc thiu nhi#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Hoi Anh#Nguyn ng Hi#P.Dung#265228## 00588000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400020041000450070039000860080005001250090011001300100005001410110 01700146012002400163020001800187020001700205020000900222020001300231020001500244 005000900259005001600268039000700284013000700291#VN10.03906#15000#Vi?t#NG527P#9 59.70272#^214#Nguyn Phc Nguyn - M ca thng thng#Li: Hoi Anh ; Tranh: Ng uyn ng Hi#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b19x21cm#Ho kit t phng Nam#Vn hc thiu nhi#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Hoi Anh#Ngu yn ng Hi#P.Dung#265229## 00502000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020029000380030013000670070021000800080005001010090011001060100 00500117011001400122012001600136020001800152020000300170020001300173006001600186 039000700202019000800209013000700217#VN10.03907#26000#Vi?t#H419C#813#^214#Hc c ch c x nh cng cha#Truyn tranh#Nguyn Kim Diu dch#^aH.#^aKim ng#2010#^ a64tr.^b19cm#Disney Princess#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Nguyn Kim Diu#P .Dung#Dch M#265230## 00593000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200040 00298080005000330020014000380030013000520070071000650080005001360090011001410100 00500152011001400157012001600171020001800187020000300205020001300208005001300221 006000800234005002700242039000700269019000800276013000700284#VN10.03908#9000#Vi ?t#NG558B#813#^214#Ngi bn mi#Truyn tranh#Li: Lara Bergen ; Minh ho: Ho s truyn tranh Disney ; M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b19cm#Disney P rincess#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Bergen, Lara#M Dung#Ho s truyn tra nh Disney#P.Dung#Dch M#265231## 00605000000000289000450002600110000001400070001104100050001808200040002380800050 00270020032000320030013000640070075000770080005001520090011001570100005001680110 01400173012001600187020001800203020000300221020001300224005002300237005001700260 039000700277019000800284006001600292013000700308#VN10.03909#12000#Vi?t#813#^214 #Ging sinh thn tin ca L Lem#Truyn tranh#Li: Andrea Posner Sanchez ; Tranh : Elisa Marrucchi ; Nguyn Kim Diu dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b19cm#Disn ey Princess#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Posner Sanchez, Andrea#Marrucchi, Elisa#P.Dung#Dch M#Nguyn Kim Diu#265232## 00610000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200040 00288080005000320020030000370030013000670070072000800080005001520090011001570100 00500168011001400173012001600187020001800203020000300221020001300224005001400237 006000800251005002700259039000700286019000800293013000700301#VN10.03910#9000#Vi ?t#C514P#813#^214#Cuc phiu lu ca c heo nh#Truyn tranh#Li: Lyra Spenser ; Minh ho: Ho s truyn tranh Disney ; M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr .^b19cm#Disney Princess#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Spenser, Lyra#M Dung# Ho s truyn tranh Disney#P.Dung#Dch M#265233## 00594000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200040 00318080005000350020026000400030013000660070064000790080005001430090011001480100 00500159011001400164012001600178020001800194020000300212020001300215005001500228 005001100243039000700254019000800261006001600269013000700285#VN10.03911#12000#V i?t#GI-106S#813#^214#Ging sinh di thu cung#Truyn tranh#Li: Mary Man Kong ; Minh ho: Bob Berry ; Phm Phng Chi dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b19cm#D isney Princess#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Man Kong, Mary#Berry, Bob#P.Dun g#Dch M#Phm Phng Chi#265234## 00660000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020026000380030013000640070092000770080005001690090011001740100 00500185011001400190012001600204020001800220020000300238020001300241005001400254 005001500268039000700283019000800290005002500298006001600323013000700339#VN10.03 912#12000#Vi?t#L302S#813#^214#Lch s nh mt cng cha#Truyn tranh#Li: Melis sa Arps ; Minh ho: Niall Harding, Atelier Philippe Harchy ; Phm Phng Chi dc h#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b19cm#Disney Princess#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Arps, Melissa#Harding, Niall#P.Dung#Dch M#Harchy, Atelier Philippe#Phm Phng Chi#265235## 00586000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020022000380030013000600070063000730080005001360090011001410100 00500152011001400157012001600171020001800187020000300205020001300208005001900221 005001400240039000700254019000800261006000800269013000700277#VN10.03913#12000#V i?t#C455C#813#^214#Cng cha v ma xun#Truyn tranh#Li: Melissa Lagonegro ; M inh ho: Peter Emslie ; Vit H dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b19cm#Disney P rincess#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Lagonegro, Melissa#Emslie, Peter#P.Dun g#Dch M#Vit H#265236## 00627000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020024000380030013000620070083000750080005001580090011001630100 00500174011001400179012001600193020001800209020000300227020001300230005002200243 006001100265005002700276039000700303013000700310019000800317#VN10.03914#12000#V i?t#B515D#813#^214#Bui d tic hong cung#Truyn tranh#Li: Catherine McCaffert y ; Minh ho: Ho s truyn tranh Disney ; Thu Dng dch#^aH.#^aKim ng#2010# ^a24tr.^b19cm#Disney Princess#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#McCafferty, Cath erine#Thu Dng#Ho s truyn tranh Disney#P.Dung#265237#Dch M## 00496000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020016000420030026000580070034000840080005001180090011001230100 00500134011001700139020001800156020000900174020001300183005001000196005001000206 039000700216013000700223#VN10.03915#9000#Vi?t#T314V#895.9223#^214#Titi v cc b n#B mt trong chic gi c#Tranh: Xun Ngn ; Li: Diu Thu#^aH.#^aKim ng#2 010#^a12tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Xun Ngn#Diu Thu #P.Dung#265238## 00479000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020016000420030009000580070034000670080005001010090011001060100 00500117011001700122020001800139020000900157020001300166005001000179005001000189 039000700199013000700206#VN10.03916#9000#Vi?t#T314V#895.9223#^214#Titi v cc b n#Lm quen#Tranh: Xun Ngn ; Li: Diu Thu#^aH.#^aKim ng#2010#^a12tr.^b19x2 1cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Xun Ngn#Diu Thu#P.Dung#265239## 00468000000000253000450002600110000001400060001104100050001708200090002280800050 00310020016000360030016000520070034000680080005001020090011001070100005001180110 01700123020001800140020000900158020001300167005001000180005001000190039000700200 013000700207#VN10.03917#9000#Vi?t#895.9223#^214#Titi v cc bn#Bi hc nh i #Tranh: Xun Ngn ; Li: Diu Thu#^aH.#^aKim ng#2010#^a12tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Xun Ngn#Diu Thu#P.Dung#265240## 00492000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020016000420030022000580070034000800080005001140090011001190100 00500130011001700135020001800152020000900170020001300179005001000192005001000202 013000700212039000700219#VN10.03918#9000#Vi?t#T314V#895.9223#^214#Titi v cc b n#Khm ph mi ca Titi#Tranh: Xun Ngn ; Li: Diu Thu#^aH.#^aKim ng#2010# ^a12tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Xun Ngn#Diu Thu#265 241#P.Dung## 00497000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020016000420030027000580070034000850080005001190090011001240100 00500135011001700140020001800157020000900175020001300184005001000197005001000207 039000700217013000700224#VN10.03919#9000#Vi?t#T314V#895.9223#^214#Titi v cc b n#Nhng ngi bn thn thit#Tranh: Xun Ngn ; Li: Diu Thu#^aH.#^aKim ng# 2010#^a12tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Xun Ngn#Diu Thu #P.Dung#265242## 00537000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070042000590080005001010090011001060100005001170110 01700122012002000139020000700159020000700166020000900173020000900182020001400191 005001300205005001500218039000700233013000700240#VN10.03920#15500#Vi?t#455V#37 2.21#^214#ng vt qu him#Tranh: Hong B i ; Li: Nguyn Nh Mai#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b18x26cm#Em tp v v t mu#Tp v#T mu#ng vt#Mu gio# Sch mu gio#Hong B i#Nguyn Nh Mai#P.Dung#265243## 00534000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020019000420070042000610080005001030090011001080100005001190110 01700124012002000141020000700161020000700168020000400175020000900179020001400188 005001300202005001500215039000700230013000700237#VN10.03921#15500#Vi?t#NH556C#3 72.21#^214#Nhng cnh hoa p#Tranh: Hong B i ; Li: Nguyn Nh Mai#^aH.#^aK im ng#2010#^a24tr.^b18x26cm#Em tp v v t mu#Tp v#T mu#Hoa#Mu gio#Sc h mu gio#Hong B i#Nguyn Nh Mai#P.Dung#265244## 00542000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510070030000870080018001170090023001350100 00500158011001500163020001100178020000600189020001200195020001400207005001500221 005001400236039000700250013000700257#VV10.13723#VV10.13724#22000#Vi?t#250K#372 .6#^214# kim tra hc k mn ting Vit 4#Phm Nh Qunh, Phm Nh Thm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a128tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4# kim tra#Sch c thm#Phm Nh Qunh#Phm Nh Thm#P.Dung#265245## 00542000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510070030000870080018001170090023001350100 00500158011001500163020001100178020000600189020001200195020001400207005001500221 005001400236039000700250013000700257#VV10.13725#VV10.13726#21500#Vi?t#250K#372 .6#^214# kim tra hc k mn ting Vit 5#Phm Nh Qunh, Phm Nh Thm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a125tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5# kim tra#Sch c thm#Phm Nh Qunh#Phm Nh Thm#P.Dung#265246## 00501000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020018000430070016000610220004000770080018000810090023000990100 00500122011001500127020000800142020000600150020001400156005001600170039000700186 013000700193020001200200020001100212#VV10.13728#VV10.13727#21000#Vi?t#807#^214# Hc tt ng vn 7#Nguyn c Hng#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2 010#^a133tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Sch c thm#Nguyn c Hng#P.Dung#265247#Tp lm vn#Ting Vit## 00488000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020020000540070012000740220004000860080018000900090 02300108010000500131011001500136020000500151020000600156020000800162020001400170 005001200184039000700196013000700203#VV10.13730#VV10.13729#24000#Vi?t#GI-103B#5 10.76#^214#Gii bi tp ton 7#L Mu Tho#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H C h Minh#2010#^a150tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#L Mu Tho#P.Dung# 265248## 00488000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020020000540070012000740220004000860080018000900090 02300108010000500131011001500136020000500151020000600156020000800162020001400170 005001200184039000700196013000700203#VV10.13731#VV10.13732#24000#Vi?t#GI-103B#5 10.76#^214#Gii bi tp ton 8#L Mu Tho#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H C h Minh#2010#^a142tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#L Mu Tho#P.Dung# 265249## 00488000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020020000540070012000740220004000860080018000900090 02300108010000500131011001500136020000500151020000600156020000800162020001400170 005001200184039000700196013000700203#VV10.13733#VV10.13734#24000#Vi?t#GI-103B#5 10.76#^214#Gii bi tp ton 8#L Mu Tho#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H C h Minh#2010#^a149tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#L Mu Tho#P.Dung# 265250## 00593000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020049000530070011001020080018001130090047001310100 00500178011001500183020000500198020000600203020000700209020001400216005001100230 039000700241013000700248012006000255#VV10.13735#VV10.13736#32000#Vi?t#T406P#513 .076#^214#Ton pht trin bi dng hc sinh gii s hc 9#V i Mau#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2010#^a176tr.^b24cm#Ton# Lp 9#S hc#Sch c thm#V i Mau#P.Dung#265251#B sch v K nng hc tp i hc = Smarter study guides## 00953000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480010018000530020060000710070018001310220005001492210 05800154008001800212009002300230010000500253011001500258021030800273020001600581 020000800597039000700605020001400612013000700626005001800633#VV10.13737#VV10.137 38#90000#Vi?t#PH121T#005.74#^214#Dng Quang Thin#Phn tch v thit k h th ng thng tin qun tr x nghip#Dng Quang Thin#T.7A#Microsoft Acces 2007. To n din cc khi nim v k thut#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^ a593tr.^b22cm#Gii thiu cch s dng Access 2007 mt cch ton din vi nhng c hi tit lin quan n phn giao din ngi s dng mi, to database v bng d liu tr thng tin, to cc biu mu, thit k cc bo co c th trong kinh doanh km theo nhng kin thc lin quan n cc tnh nng v cch s dng quer y#Phn mm Access#S dng#P.Dung#C s d liu#265252#Dng Quang Thin## 00592000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330010008000380020033000460070008000790080018000870090023001050100 00500128011001500133021017000148020001000318020000800328039000700336013000700343 #VV10.13739#43000#Vi?t#H561D#428#^214#an Vn#Hng dn cch t cu ting Anh# an Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a191tr.^b21cm#Hng dn c ch t cu ting Anh t n gin n phc tp vi cc ng t thng, ng t c bit, cch t cu vi gii t, trng t, vi cc ch ng v vi cc th...#T ing Anh#t cu#P.Dung#265253## 00908000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010019000510020031000700030034001010070053001350080 01800188009004700206010000500253011001500258021018900273020001300462020000900475 020000800484005001700492006001100509039000700520013000700527012006000534#VV10.13 740#VV10.13741#14000#Vi?t#K600N#378.1#^214#McMillan, Kathleen#K nng lm bi v it i hc#How to write essays & assignments#Kathleen McMillan, Jonathan Weye rs ; L Huy Lm dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2010#^a327tr.^b22cm#Gii thiu mt nhm k nng v chin lc c th v l m bi vit i hc nh chun b thi c, nghin cu v vit lun vn, xy dng n nghin cu, lp dn v vit bi lun hc thut#K nng vit#Bi lun#i hc#Weyers, Jonathan#L Huy Lm#P.Dung#265254#B sch v K nng hc tp i hc = Smarter study guides## 00709000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020021000440030027000650070106000920080018001980090023002160100 00500239011001500244020000700259020000900266020000900275020000400284005001500288 00500150030300500090031800500120032703900070033901300070034602000180035302000120 0371#VV10.13742#VV10.13743#Vi?t#H561T#895.1#^214#Hng thin ngn nm#Th vn th in s L - Trn#Chuyn th: Trn Qu Hng ; Th bt ch Hn: Thch L Trang ; Phin m, ch thch: Tu Lin, Nghim Lin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh#2010#^a687tr.^b24cm#Nh L#Nh Trn#Vit Nam#Th#Trn Qu Hng#Thch L Tra ng#Tu Lin#Nghim Lin#P.Dung#265255#Vn hc trung i#Th ch Hn## 00647000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010013000490020041000620070013001030080018001160090 02300134010000500157011001500162021017800177020001500355039000700370013000700377 020000900384#VV10.13744#VV10.13745#72000#Vi?t#B300M#234#^214#Park Ock Soo#B m t s tha th ti li v s ti sinh#Park Ock Soo#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a397tr.^b21cm#Gm tp bi ging v s ti sinh, v s tha th t i li qua quyn nng ca c Thnh Linh em li nim tin cho nhng ngi sinh hot tn ngng Hn Quc v trn c th gii#o Thin Cha#P.Dung#265256#Ti sinh## 00612000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400010016000450020014000610070016000750080018000910090023001090100 00500132011001500137021016000152020000900312020001000321039000700331013000700338 020001300345#VV10.13746#VV10.13747#Vi?t#TH305N#294.3#^214#Thch Thng Hu#Thin nim x#Thch Thng Hu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a145tr.^b 21cm#Gii thiu ni dung kinh nim x, nhm pht khi nim tin vng chc vo con ng tu o v vt qua mi tr ngi kh khn gia cng tu tp mt cch tinh cn#o Pht#Kinh Pht#P.Dung#265257#Kinh Nim x## 00653000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010016000520020020000680070016000880080018001040090 04600122010000500168011001500173021016200188020001700350020001800367039000700385 013000700392#VV10.13749#VV10.13748#48000#Vi?t#TR103T#616.1#^214#Nguyn Hoi Nam #Tri tim phin mun#Nguyn Hoi Nam#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Bo Si gn Tip th#2010#^a154tr.^b20cm#Tp hp mt s bi vit ch yu v bnh tim mch v mt vi bnh khc, cng nh nhng kin thc v chm sc sc khe nh m xy dng mt cuc sng bnh an, tt p#Bnh h tim mch#Chm sc sc kho#P. Dung#265258## 00592000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010016000440020021000600070016000810080018000970090023001150100 00500138011001500143021016100158020000900319020000800328039000700336013000700343 #VV10.13750#VV10.13751#Vi?t#S550M#294.3#^214#Thch Thng Hu#S mnh ca o Ph t#Thch Thng Hu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a175tr.^b21cm#G m nhng bi vit cao gi tr tinh thn v tm linh ca o Pht, v nhng gi o l c bn v ci nhn ng n v nhn sinh quan v v tr quan ca o Pht# o Pht#Gio l#P.Dung#265259## 00536000000000205000450002600110000002600110001104100050002208200040002780800050 00310020017000360080018000530090023000710100005000940110014000990210179001130200 01500292020000900307039000700316013000700323#VV10.13752#VV10.13753#Vi?t#230#^214 #Chia s tin mng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a64tr.^b21cm#Gi i thiu nhng bi vit chia s tin mng trong ma phc sinh, tinh thn nh dng , tm hiu v kinh thnh cu c, v nhng vn sinh hot thng ngy ... tron g o Thin cha#o Thin cha#Tin mng#P.Dung#265260## 00609000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020023000440070021000670080018000880090023001060100005001290110 01500134021016800149020000900317020001100326006001600337039000700353013000700360 #VV10.13754#VV10.13755#Vi?t#108P#294.3#^214#o Pht v mi trng#Thch Nhun t dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a335tr.^b21cm#Trnh by quan im ca Pht gio v thin nhin v mi trng, v s ng gp ca hc thu yt Duy thc trong tm l hc Pht gio gii quyt nhng vn mi trng# o Pht#Mi trng#Thch Nhun t#P.Dung#265261## 00782000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400010019000450020027000640290030000910070035001210080018001560090 02300174010000500197011001500202021018900217020000900406020001600415020000800431 039000700439013000700446015003000453006000900483#VV10.13756#VV10.13757#Vi?t#TH45 5#294.3#^214#Thch Thng Phng#Thng ip c Pht ra i#The message of Buddh a's birth#Thch Thng Phng ; Bo Hng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a157tr.^b21cm#Thng ip c Pht Thch Ca Mu Ni ra i v nhng c u chuyn mang ngha trit l gia c Pht vi Pht t; ng dng kinh v th ng vo cuc sng v tinh thn gic ng ca o Pht...#o Pht#Thch Ca Mu Ni# Gio l#P.Dung#265262#TTS ghi: Thin vin Trc Lm#Bo Hng## 00653000000000325000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200060 00308080005000360010014000410020014000550030012000690070038000810220004001190080 01800123009002300141010000500164011003200169020001800201020001100219020001200230 00600130024200600170025500600110027203900070028301300070029001900160029700500140 0313#VV10.13758#124000#Vi?t#H455L#895.1#^214#To Tuyt Cn#Hng lu mng#Tiu t huyt#To Tuyt Cn ; Dch: V Bi Hong...#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a866tr.^bTrn b 2 tp. - 24cm#Vn hc trung i#Trung Quc#Tiu thuyt#V Bi Hong#Nguyn Don ch#Nguyn Th#P.Dung#265263#Dch Trung Quc#T o Tuyt Cn## 00635000000000313000450002600110000001400080001104100050001908200060002480800050 00300010014000350020014000490030012000630070038000750220004001130080018001170090 02300135010000500158011003200163020001800195020001100213020001200224006001300236 006001700249006001100266039000700277019001600284013000700300005001400307#VV10.13 759#126000#Vi?t#895.1#^214#To Tuyt Cn#Hng lu mng#Tiu thuyt#To Tuyt C n ; Dch: V Bi Hong...#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a88 1tr.^bTrn b 2 tp. - 24cm#Vn hc trung i#Trung Quc#Tiu thuyt#V Bi Hon g#Nguyn Don ch#Nguyn Th#P.Dung#Dch Trung Quc#265264#To Tuyt Cn## 00682000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380010014000430020016000570070030000730080005001030090011001080100 00500119011001400124012004200138021013300180020000700313020002400320020001500344 006001000359039000700369020000900376013000700385#VL10.01577#VL10.01578#35000#Vi ?t#912#^214#Mason, Antony#Bn th gii#Antony Mason ; Xun Hng dch#^aH.#^aK im ng#2010#^a57tr.^b28cm#Disney - Tri thc bch khoa cho thiu nhi#Gii thiu v bn th gii t nhin vi cc hoang mc, ni non, sng sui v nhng chu lc, quc gia, qun o, bn o rng ln#Bn #Bch khoa th thiu nhi#Sch th iu nhi#Xun Hng#P.Dung#Th gii#265265## 00795000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380010016000430020023000590070040000820080005001220090011001270100 00500138011001400143012004200157021023800199020000900437020002400446020001500470 006001800485039000700503013000700510#VL10.01579#VL10.01580#35000#Vi?t#503#^214# Challoner, Jack#Khoa hc khp quanh ta#Jack Challoner ; Nguyn Thu Dng dch#^ aH.#^aKim ng#2010#^a57tr.^b28cm#Disney - Tri thc bch khoa cho thiu nhi#Khm ph nhng kin khoa hc c bn dnh cho cc em thiu nhi nh: th gii ca cc nh kh hc, nh sng, m thanh, m thanh, lc hp dn, nng lng, s truyn nh it, cht rn, cht lng, cht kh, nguyn liu, khoa hc v cng ngh...#Khoa h c#Bch khoa th thiu nhi#Sch thiu nhi#Nguyn Thu Dng#P.Dung#265266## 00734000000000325000450002600110000002000170001100500130002801400070004104100050 00481810006000530820011000598080005000700020016000750030042000910290025001330070 03800158004001300196008000500209009001100214010000500225011001400230020001800244 02000090026202000130027102000140028403900070029800500110030501300070031601200850 0323#VL10.01581#Vn hc dn gian#V Duy Ngha#30000#Vi?t#S550T#398.209597#^214# S tch h gm#The story of Hanoi's most famous heritage#The legend of Sword la ke#Tranh: V Duy Ngha ; Li: Minh Trang#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a31t r.^b28cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#P.Dung#Minh Trang #265267#Tranh truyn dn gian Vit Nam song ng = Bilingual Illustrated Vietname se folktales## 00736000000000325000450002600110000002000170001100500110002801400070003904100050 00460820011000518080005000620020017000670030018000840290022001020070035001240040 01300159008000500172009001100177010000500188011001400193015004000207020001800247 02000090026502000130027402000140028703900070030100500100030801300070031801200850 0325#VL10.01582#Vn hc dn gian#Phng Hoa#30000#Vi?t#398.209597#^214#T Thc gp tin#A dream of utopia#T Thc meets a fairy#Tranh: Phng Hoa ; Li: Minh Q uc#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b28cm#Tranh truyn dn gian Vit N am song ng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#P.Dung#Minh Qu c#265268#Tranh truyn dn gian Vit Nam song ng = Bilingual Illustrated Vietna mese folktales## 00686000000000313000450002600110000002000170001100500120002801400070004004100050 00470820011000528080005000630020016000680030018000840290023001020070036001250040 01300161008000500174009001100179010000500190011001400195020001800209020000900227 020001300236020001400249039000700263005001000270013000700280012008500287#VL10.01 583#Vn hc dn gian#Nguyn Bch#30000#Vi?t#398.209597#^214#Ai mua hnh ti#The magic of love#Whoever buys my onoins#Tranh: Nguyn Bch ; Li: Minh Quc#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b28cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tran h#Sch song ng#P.Dung#Minh Quc#265269#Tranh truyn dn gian Vit Nam song ng = Bilingual Illustrated Vietnamese folktales## 00655000000000301000450002600110000002000170001100500170002801400070004504100050 00520820011000578080005000680020007000730030027000800290021001070070024001280040 01300152008000500165009001100170010000500181011001400186020001800200020000900218 020001300227020001400240039000700254013000700261012008500268#VL10.01584#Vn hc dn gian#Nguyn Cng Hoan#30000#Vi?t#398.209597#^214#Tm m#The story of mother 's love#Searching for mother#Tranh: Nguyn Cng Hoan#In ln th 2#^aH.#^aKim n g#2010#^a31tr.^b28cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#P.Dun g#265270#Tranh truyn dn gian Vit Nam song ng = Bilingual Illustrated Vietnam ese folktales## 00695000000000313000450002600110000001400070001104100050001808200110002380800050 00340020017000390030035000560290022000910070032001130040013001450080005001580090 01100163010000500174011001400179020001800193020000900211020001300220020001400233 005001000247039000700257013000700264020001700271005000800288012008500296#VL10.01 585#30000#Vi?t#398.209597#^214#N nh Cha Chm#The legend of the forbidden str eet#Indebted as Lord Chm#Tranh: L Thu H ; Li: Song H#In ln th 2#^aH.#^aKi m ng#2010#^a31tr.^b28cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng# L Thu H#P.Dung#265271#Vn hc dn gian#Song H#Tranh truyn dn gian Vit Nam song ng = Bilingual Illustrated Vietnamese folktales## 00755000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020017000450030060000620290042001220070040001640080005002040090 01100209010000500220011001400225012004000239020001700279020001800296020000900314 02000130032302000160033600500170035200500090036903900050037801300070038300400130 0390020001400403#VL10.01586#30000#Vi?t#S550T#398.209597#^214#S tch tru cau#T raditional custom of the ancient Vietnamese : Truyn tranh#The legend of areca n uts and betel leaves#Tranh: Nguyn Cng Hoan ; Li: Hoi Nam#^aH.#^aKim ng#201 0#^a31tr.^b28cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam song ng#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Nguyn Cng Hoan#Hoi Nam#H.H# 265272#In ln th 2#Sch song ng## 00715000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020012000450030064000570290017001210070033001380080005001710090 01100176010000500187011001400192012004000206020001700246020001800263020000900281 02000130029002000160030300500100031900500090032903900050033800400130034301300070 0356020001400363#VL10.01587#30000#Vi?t#N114H#398.209597#^214#Nm h vng#Dilige nce brings fortune, laziness gains nothing : Truyn tranh#Five golden jars#Tranh : Phm Tun ; Li: Thu Anh#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b28cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam song ng#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh# Truyn dn gian#Phm Tun#Thu Anh#H.H#In ln th 2#265273#Sch song ng## 00711000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020025000450030045000700290013001150070036001280080005001640090 01100169010000500180011001400185012004000199020001700239020001800256020000900274 02000130028302000160029600500120031200500100032403900050033400400130033901300070 0352020001400359#VL10.01588#30000#Vi?t#S550T#398.209597#^214#S tch cy nu ng y Tt#The story of the Tt festival : Truyn tranh#The Tt pole#Tranh: Nguyn B ch ; Li: Trn Quc#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b28cm#Tranh truyn dn gian Vi t Nam song ng#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Nguyn Bch#Trn Quc#H.H#In ln th 2#265274#Sch song ng## 00697000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020008000450030055000530290012001080070033001200080005001530090 01100158010000500169011001400174012004000188020001700228020001800245020000900263 02000130027202000160028500500090030100500100031003900050032000400130032501300070 0338020001400345#VL10.01589#30000#Vi?t#T120C#398.209597#^214#Tm Cm#The ancien t Vietnamese cinderella story : Truyn tranh#Tm and Cm#Tranh: Mai Long ; Li: Minh Quc#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b28cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam song ng#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Ma i Long#Minh Quc#H.H#In ln th 2#265275#Sch song ng## 00751000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020021000450030066000660290032001320070038001640080005002020090 01100207010000500218011001400223012004000237020001700277020001800294020000900312 02000130032102000160033400500140035000500100036403900050037400400130037901300070 0392020001400399#VL10.01590#30000#Vi?t#S550T#398.209597#^214#S tch con d tr ng#The story of a man who understood animal's talking : Truyn tranh#The legend of the tiny sea crab#Tranh: Phm Minh Tr ; Li: Dim in#^aH.#^aKim ng#2010# ^a31tr.^b28cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam song ng#Vn hc dn gian#Vn hc t hiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Phm Minh Tr#Dim in#H.H#In l n th 2#265276#Sch song ng## 00733000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020017000450030054000620290030001160070038001460080005001840090 01100189010000500200011001400205012004000219020001700259020001800276020000900294 02000130030302000160031600500130033200500110034503900050035600400130036101300070 0374020001400381#VL10.01591#30000#Vi?t#C126T#398.209597#^214#Cy tre trm t#H ow a rich man selected his son-in-law : Truyn tranh#A hundred - joint bamboo tr ee#Tranh: Ng Mnh Ln ; Li: Tho Hng#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b28cm#Tran h truyn dn gian Vit Nam song ng#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam# Truyn tranh#Truyn dn gian#Ng Mnh Ln#Tho Hng#H.H#In ln th 2#265277#S ch song ng## 00690000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020009000450030036000540290013000900070038001030080005001410090 01100146010000500157011001400162012004000176020001700216020001800233020000900251 02000130026002000160027300500130028900500110030203900050031300400130031801300070 0331020001400338#VL10.01592#30000#Vi?t#M500L#398.209597#^214#M Lng#Diamond c uts diamond : Truyn tranh#The Swindler#Tranh: Ng Mnh Ln ; Li: Thnh Quc#^a H.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b28cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam song ng#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Ng Mnh Ln#T hnh Quc#H.H#In ln th 2#265278#Sch song ng## 01171000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020058000490070048001070080005001550090014001600100005001740110 02600179015003400205021045600239005001400695005001100709005001200720005001500732 00500150074703900050076201300070076702000240077402000080079802000100080602000080 0816020000900824#VL10.01593#VL10.01594#Vi?t#A109V#338.709597#^214#Apatt Vit Na m 55 nm xy dng v pht trin (1955-2010)#B.s.: inh Xun Lm, L Vn Yn, m Vn Th...#^aH.#^aCng thng#2010#^a304tr., 60tr. nh^b27cm#TTS ghi: Cng ty Apatit Vit Nam#Trnh by lch s qu trnh hnh thnh v pht trin ca cng ty : t khi pht hin ra m Apatt, chnh sch khai thc ca thc dn Php t 1924- 1954, phong tro u tranh ca cng nhn M thi k thnh lp ng Cng sn Vit Nam; bc u xy dng ch ngha x hi min Bc 1945-1965; giai on chi vin cho khng chin chng M cu nc 1765-1975; thi k kinh t k hoch ha tp t rung 1976-1986; thi k i mi, cng nghip ha, hin i ha t nc#inh Xu n Lm#L Vn Yn#m Vn Th#Nguyn Duy Ct#Nguyn c Ti#H.H#265279#Cng ti A patit Vit Nam#Lch s#M apatit#Lo Cai#Vit Nam## 00751000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020052000490070041001010080005001420090014001470100005001610110 01500166015004600181021014700227005001400374039000500388020003600393020000800429 020000900437013000700446005002000453#VL10.01595#VL10.01596#Vi?t#H401C#338.709597 #^214#Ho cht M 45 nm xy dng v pht trin 1965-2010#B.s.: Bi Xun Vinh, T p ch Cng nghip#^aH.#^aCng thng#2010#^a152tr.^b27cm#TTS ghi: Cng ty cng nghip Ho cht M TKV#Lch s hnh thnh v pht trin ngnh Ho cht M Vit Nam qua cc giai on 1965-1975, 1975-1995, 1995-2010 v rt ra mt s bi hc k inh nghim#Bi Xun Vinh#H.H#Cng ti cng nghip Ho cht M TKV#Lch s#Vit N am#265280#Tp ch Cng nghip## 00576000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480010012000530020022000650030018000870290030001050070 01200135022000400147008000500151009001900156010000500175011001600180020001700196 020000900213020000400222039000500226013000700231005001200238020001200250#VV10.13 760#VV10.13761#220000#Vi?t#T527T#895.91#^214#Dng Thun#Tuyn tp Dng Thun# Song ng Ty Kinh#Con lc fong sl Dng Thun#Dng Thun#T.1#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a1047tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#265281#Dng Thu n#Dn tc Ty## 00575000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480010012000530020022000650030018000870290030001050070 01200135022000400147008000500151009001900156010000500175011001500180020001700195 020000900212020000400221039000500225013000700230005001200237020001200249#VV10.13 762#VV10.13763#130000#Vi?t#T527T#895.91#^214#Dng Thun#Tuyn tp Dng Thun# Song ng Ty Kinh#Con lc fong sl Dng Thun#Dng Thun#T.2#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a459tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#265282#Dng Thu n#Dn tc Ty## 00605000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480010012000530020022000650030018000870290030001050070 01200135022000400147008000500151009001900156010000500175011001500180020001700195 02000090021202000040022103900050022501300070023000500120023702000180024902000120 0267#VV10.13764#VV10.13765#150000#Vi?t#T527T#895.91#^214#Dng Thun#Tuyn tp Dng Thun#Song ng Ty Kinh#Con lc fong sl Dng Thun#Dng Thun#T.3#^aH. #^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a469tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#26528 3#Dng Thun#Vn hc thiu nhi#Dn tc Ty## 00466000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010017000550020014000720030012000860070017000980080 00500115009001900120010000500139011001400144020001700158020000900175020000400184 039000500188013000700193#VV10.13766#VV10.13767#31000#Vi?t#M501C#895.92214#^214# Nguyn ch Long#Ma chim ngi#Th lc bt#Nguyn ch Long#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a89tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#265284## 00449000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010014000550020010000690030004000790070014000830080 00500097009001900102010000500121011001500126020001700141020000900158020000400167 039000500171013000700176#VV10.13768#VV10.13769#50000#Vi?t#T312D#895.92214#^214# Vn Cng Ton#Tnh dng#Th#Vn Cng Ton#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a121tr.^ b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#265285## 00448000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010013000560020010000690030004000790070013000830080 00500096009001900101010000500120011001500125020001700140020000900157020000400166 039000500170013000700175#VV10.13770#VV10.13771#50000#Vi?t#TH462G#895.92214#^214 #L Vit Hnh#Thi gian#Th#L Vit Hnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a134tr.^b 20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#265286## 00435000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450010008000500020026000580030004000840070008000880080005000960090 01900101010000500120011001400125020001700139020000900156020000400165039000500169 013000700174#VV10.13772#VV10.13773#Vi?t#CH309V#895.922134#^214#inh Ly#Chiu v trn bn Hi Vn#Th#inh Ly#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a84tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#265287## 00664000000000325000450002600110000002600110001102000170002202000110003902000170 00500390005000670140007000720410005000791810007000840820006000918080005000970010 01000102002002100112003001500133007004500148022000400193221001600197008000500213 00900450021801000050026301100150026800600220028301900160030501300070032100500100 0328#VV10.13774#VV10.13775#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn kim hip#H.H#790 00#Vi?t#PH431T#895.1#^214#Long Nhn#Phong thn song long#Truyn v hip#Long Nh n ; Nhm dch: Bin Hoang hip khch#T.5#Mt i th tt#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n ; Cng ty sch Phng Nam#2010#^a440tr.^b21cm#Bin Hoang hip khch#Dch Trung Quc#265288#Long Nhn## 00463000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010014000500020020000640030019000840070020001030080 00900123009001900132010000500151011001500156020001000171020000700181020001400188 013000700202#VV10.13776#VV10.13777#24000#Vi?t#NG558B#428#^214#Nguyn Tr My#Ng i bn ch thc#Sch hc ngoi ng#Nguyn Tr My ch.b.#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a100tr.^b24cm#Ting Anh#Tr em#Sch song ng#265289## 00824000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010016000440020043000600070016001030080009001190090019001280100 00500147011001500152021036000167020000900527020000700536039000500543013000700548 020001500555#VV10.13779#VV10.13778#Vi?t#M458C#261.8#^214#Nguyn Thi Hp#Mt ci nhn v gio hun x hi cng gio#Nguyn Thi Hp#^aC Mau#^aNxb. Phng ng# 2010#^a513tr.^b23cm#Trnh by ngun gc pht sinh, tin trnh hnh thnh v khi nim v gio hun x hi ca Cng gio; nhng nguyn tc nn tng ca gio hun x hi do Gio hi ra v quan im ca Gio hi Cng gio v mt s vn t iu biu, nng bng trong th gii hin i nh vn ho, kinh t, chnh tr, x hi, gi tr lao ng, ton cu ho, truyn thng x hi...#T tng#X hi#H.H #265290#o Thin cha## 00863000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010017000490020034000660290037001000070048001370080 00900185009001900194010000500213011001500218021030100233020001000534020000900544 039000500553006002000558013000700578#VV10.13780#VV10.13781#74000#Vi?t#N254T#181 #^214#Swanson, Paul L.#Nn tng Pht hc Thin Thai Tng#Foundations of T'ien-T' ai philosophy#Paul L. Swanson b.s. ; T Hoa Nht Tu Tm dch#^aC Mau#^aNxb. Ph ng ng#2010#^a528tr.^b21cm#Trnh by chn l trong Pht hc Thin Thai Tng, Trung Qun v nhng bn kinh ngu tc bui s thi ti Trung Hoa; giai on nh Lng (502-557); t in bch khoa ca Hu Vin v Pht hc i tha; cc hc gi Thnh Tht Lun; phn tch Tam Lun Tng v Php Hoa Huyn Ngha ca Thin Tha i Tr Khi#Trit hc#o Pht#H.H#T Hoa Nht Tu Tm#265291## 00423000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410290008000540220004000620080009000660090014000750100 00500089011001400094012001400108020001100122020000900133020001500142039000500157 013000700162#VV10.13782#12000#Vi?t#C101L#372.21#^214#Cc loi vt#Animals#T.1#^ aC Mau#^aPhng ng#2010#^a16tr.^b26cm#Em tp t mu#Tp t mu#ng vt#Sch thiu nhi#H.H#265292## 01274000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020053000490030008001020070070001100220004001802210010001840080 00500194009001900199010000500218011001500223015006700238021053300305020000800838 02000080084602000090085400500110086300500170087400500150089100500180090603900050 0924013000700929#VV10.13783#VV10.13784#Vi?t#L302S#363.209597#^214#Lch s xy d ng lc lng cng an nhn dn Vit Nam#S tho#B.s.: L Vn c, Vi Th Hng i p, Nguyn Th Li, L Th Hng Nhung#T.2#1954-1975#^aH.#^aCng an nhn dn#2010# ^a279tr.^b21cm#TTS ghi: B Cng an. Tng cc xy dng lc lng Cng an nhn d n#Lch s ngnh Cng an Nhn dn Vit Nam qua cc giai on: cng cuc bo v tr t t tr an min Bc v xy dng lc lng bo v an ninh min Nam 1954-1969; thi k bo v min Bc XHCN, chng chin lc "chin tranh c bit" ca M Ng u min Nam 1961-1965; nh thng chin tranh ph hoi min Bc, chin lc "c hin tranh cc b" v lm tht bi mt bc chin lc "Vit Nam ho chin tranh " ca ch 1965-1973; gi vng an ninh, trt t min Bc XHCN, cng qun dn c nc gii phng min Nam, thng nht T quc 1973-1975#Cng an#Lch s#Vit Nam# L Vn c#Vi Th Hng ip#Nguyn Th Li#L Th Hng Nhung#H.H#265293## 00491000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010023000550020018000780030012000960070023001080080 00500131009001900136010000500155011001500160020001700175020000900192020001200201 039000500213013000700218#VV10.13785#VV10.13786#42500#Vi?t#S431N#895.92234#^214# Nguyn Th Tuyt Sng#Sng ngm ph ni#Tiu thuyt#Nguyn Th Tuyt Sng#^aH. #^aCng an nhn dn#2010#^a263tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#H. H#265294## 00519000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020014000500030009000640070029000730220004001020080 00500106009001400111010000500125011001400130020000500144020000600149020000800155 020001400163005001800177005001000195039000500205013000700210#VV10.13787#VV10.137 88#5500#Vi?t#E202H#372.7#^214#Em hc ton 1#Tiu hc#Nguyn Ngc Doanh, Kiu Tu n#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a71tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Ng uyn Ngc Doanh#Kiu Tun#H.H#265295## 00519000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020014000500030009000640070029000730220004001020080 00500106009001400111010000500125011001400130020000500144020000600149020000800155 020001400163005001800177005001000195013000700205039000500212#VV10.13789#VV10.137 90#7500#Vi?t#E202H#372.7#^214#Em hc ton 2#Tiu hc#Nguyn Ngc Doanh, Kiu Tu n#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a95tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Ng uyn Ngc Doanh#Kiu Tun#265296#H.H## 00512000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020014000500070036000640220004001000080005001040090 01400109010000500123011001400128020000500142020000600147020000800153020001400161 005001800175005001700193039000500210013000700215#VV10.13791#VV10.13792#7500#Vi? t#E202H#372.7#^214#Em hc ton 3#Nguyn Ngc Doanh, Nguyn Danh Ninh#T.1#^aH.#^a Nxb. H Ni#2010#^a95tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Ngc Doan h#Nguyn Danh Ninh#H.H#265297## 00513000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020014000500070036000640220004001000080005001040090 01400109010000500123011001500128020000500143020000600148020000800154020001400162 039000500176013000700181005001800188005001700206#VV10.13793#VV10.13794#7800#Vi? t#E202H#372.7#^214#Em hc ton 4#Nguyn Ngc Doanh, Nguyn Danh Ninh#T.1#^aH.#^a Nxb. H Ni#2010#^a103tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Thu#265298#Ngu yn Ngc Doanh#Nguyn Danh Ninh## 00495000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020014000500070027000640220004000910080005000950090 01400100010000500114011001500119020000500134020000600139020000800145020001400153 005001000167005001600177039000500193013000700198#VV10.13795#VV10.13796#9000#Vi? t#E202H#372.7#^214#Em hc ton 5#Kiu Tun, Nguyn Ngc Hi#T.1#^aH.#^aNxb. H N i#2010#^a114tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Kiu Tun#Nguyn Ngc H i#Thu#265299## 00538000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020023000500030009000730070030000820220004001120080 00500116009001400121010000500135011001400140020001100154020000600165020001000171 020001400181005001600195005001300211039000500224013000700229#VV10.13797#VV10.137 98#7000#Vi?t#L527T#372.6#^214#Luyn tp ting Vit 1#Tiu hc#Hong Vn Thung, Xun Tho#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a87tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Luyn t p#Sch c thm#Hong Vn Thung# Xun Tho#Thu#265300## 00539000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020023000500030009000730070030000820220004001120080 00500116009001400121010000500135011001500140020001100155020000600166020001000172 020001400182005001600196005001300212039000500225013000700230#VV10.13799#VV10.138 00#9500#Vi?t#L527T#372.6#^214#Luyn tp ting Vit 2#Tiu hc#Hong Vn Thung, Xun Tho#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a131tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Luyn t p#Sch c thm#Hong Vn Thung# Xun Tho#Thu#265301## 00540000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020023000510030009000740070030000830220004001130080 00500117009001400122010000500136011001500141020001100156020000600167020001000173 020001400183005001600197005001300213039000500226013000700231#VV10.13801#VV10.138 02#10500#Vi?t#L527T#372.6#^214#Luyn tp ting Vit 3#Tiu hc#Hong Vn Thung, Xun Tho#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a143tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Luyn tp#Sch c thm#Hong Vn Thung# Xun Tho#Thu#265302## 00544000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020023000510030009000740070032000830220004001150080 00500119009001400124010000500138011001500143020001100158020000600169020001000175 020001400185005001600199005001500215039000500230013000700235#VV10.13803#VV10.138 04#12000#Vi?t#L527T#372.6#^214#Luyn tp ting Vit 4#Tiu hc#Hong Vn Thung, Phan Hng Xun#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a167tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Luy n tp#Sch c thm#Hong Vn Thung#Phan Hng Xun#Thu#265303## 00500000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020023000500030009000730070016000820220004000980080 00500102009001400107010000500121011001500126020001100141020000600152020001000158 020001400168005001600182039000500198013000700203#VV10.13805#VV10.13806#9000#Vi? t#L527T#372.6#^214#Luyn tp ting Vit 5#Tiu hc#Hong Vn Thung#T.1#^aH.#^aNx b. H Ni#2010#^a116tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Luyn tp#Sch c thm#Hong Vn Thung#Thu#265304## 00775000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020035000490030098000840070046001820220004002280080 00500232009001400237010000500251011001500256020000800271020000800279020001100287 02000120029802000060031002000140031600500120033000500160034200500130035800500140 0371005001600385039000500401013000700406#VV10.13807#VV10.13808#34000#Vi?t#H419V #807#^214#Hc v n luyn ng vn nng cao 8#Dng t c v t hc, n luyn nng cao cm th vn hc, vn ln hc kh v hc gii ng vn#T c Hin, Nguy n Vit Nga, Phm Minh T...#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a216tr.^b24cm#Ng vn# Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 8#Sch c thm#T c Hin#Nguyn Vit Nga#P hm Minh T#Phm c Minh#Nguyn Nht Hoa#Thu#265305## 00775000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020035000490030098000840070046001820220004002280080 00500232009001400237010000500251011001500256020000800271020000800279020001100287 02000120029802000060031002000140031600500120033000500160034200500130035800500140 0371005001600385039000500401013000700406#VV10.13809#VV10.13810#32500#Vi?t#H419V #807#^214#Hc v n luyn ng vn nng cao 8#Dng t c v t hc, n luyn nng cao cm th vn hc, vn ln hc kh v hc gii ng vn#T c Hin, Nguy n Vit Nga, Phm Minh T...#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a208tr.^b24cm#Ng vn# Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 8#Sch c thm#T c Hin#Nguyn Vit Nga#P hm Minh T#Phm c Minh#Nguyn Nht Hoa#Thu#265306## 00753000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020048000490030062000970070044001590220004002030080 00500207009001400212010000500226011001500231020000800246020000800254020001100262 02000120027302000070028502000140029200500120030600500120031800500150033000500160 0345005001800361039000500379013000700384#VV10.13812#VV10.13811#35000#Vi?t#H419T #807#^214#Hc tt ng vn 10 nng cao trung hc ph thng#Ti liu t c, t hc vn ln hc kh, hc gii mn vn#T c Hin, L Bo Chu, Hong Ngc c ...#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a222tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tp l m vn#Lp 10#Sch c thm#T c Hin#L Bo Chu#Hong Ngc c#Thi Thanh Hn g#Nguyn Thanh Vit#Thu#265307## 00753000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020048000490030062000970070044001590220004002030080 00500207009001400212010000500226011001500231020000800246020000800254020001100262 02000120027302000070028502000140029200500120030600500120031800500150033000500160 0345005001800361039000500379013000700384#VV10.13813#VV10.13814#31500#Vi?t#H419T #807#^214#Hc tt ng vn 10 nng cao trung hc ph thng#Ti liu t c, t hc vn ln hc kh, hc gii mn vn#T c Hin, L Bo Chu, Hong Ngc c ...#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a199tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tp l m vn#Lp 10#Sch c thm#T c Hin#L Bo Chu#Hong Ngc c#Thi Thanh Hn g#Nguyn Thanh Vit#Thu#265308## 00636000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020026000510070049000770220004001260080005001300090 01400135010000500149011001500154020000800169020000800177020001100185020001200196 02000060020800500090021400500100022300500110023300500070024400500090025103900050 0260013000700265020001400272#VV10.13815#VV10.13816#35000#Vi?t#GI-521E#807#^214# Gip em hc tt ng vn 6#B.s.: Trn Nga (ch.b.), Thu Hng, Hnh Qunh...#T.1#^ aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a219tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 6#Trn Nga#Thu Hng#Hnh Qunh#Hp H#Bch Hp#Thu#265309#Sch c thm## 00670000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020026000510070049000770220004001260040018001300080 00500148009001400153010000500167011001500172020000800187020000800195020001100203 02000120021402000060022602000140023200500090024600500110025500500100026600500110 0276005000900287039000500296013000700301#VV10.13817#VV10.13818#43500#Vi?t#GI-52 1E#807#^214#Gip em hc tt ng vn 7#B.s.: Trn Nga (ch.b.), Hp Thu H, Thu H ng...#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a279tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 7#Sch c thm#Trn Nga#Hp Thu H#Thu Hng#Hn h Qunh#Kim Dung#Thu#265310## 00662000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020026000510070045000770220004001220040018001260080 00500144009001400149010000500163011001500168020000800183020001100191020001200202 02000080021402000060022202000140022800500090024200500070025100500100025800500110 0268005000900279039000500288013000700293#VV10.13819#VV10.13820#39500#Vi?t#GI-52 1E#807#^214#Gip em hc tt ng vn 8#B.s.: Trn Nga (ch.b.), Hp H, Thu Hng. ..#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a255tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vi t#Tp lm vn#Vn hc#Lp 9#Sch c thm#Trn Nga#Hp H#Thu Hng#Hnh Qunh# Bch Hp#Thu#265311## 00662000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020026000510070045000770220004001220040018001260080 00500144009001400149010000500163011001500168020000800183020000800191020001400199 00500090021300500070022200500100022900500110023900500090025001300070025902000110 0266020001200277020000600289039000500295#VV10.13821#VV10.13822#39500#Vi?t#GI-52 1E#807#^214#Gip em hc tt ng vn 9#B.s.: Trn Nga (ch.b.), Hp H, Thu Hng. ..#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a251tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc# Sch c thm#Trn Nga#Hp H#Thu Hng#Hnh Qunh#Bch Hp#265312#Ting Vit#T p lm vn#Lp 9#Thu## 00732000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020027000490030092000760070051001680080005002190090 01400224010000500238011001500243020001400258020001200272020002000284020001400304 00500120031800500180033000500160034800500120036400500180037603900050039401300070 0399#VV10.13823#VV10.13824#51000#Vi?t#V115N#807#^214#Vn ngh lun vn hc THPT #Cm nang dng cho cho hc sinh lp 11, 12 t n thi tt nghip THPT v i h c, cao ng#T c Hin, Nguyn Trung Kin, Thi Thnh Vinh...#^aH.#^aNxb. H N i#2010#^a331tr.^b24cm#Vn ngh lun#Tp lm vn#Ph thng trung hc#Sch c th m#T c Hin#Nguyn Trung Kin#Thi Thnh Vinh#L Bo Chu#Nguyn Thanh Vit#T hu#265313## 00743000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020038000490030092000870070051001790080005002300090 01400235010000500249011001500254020001400269020001200283020002000295020001400315 00500120032900500180034100500160035900500120037500500180038703900050040501300070 0410#VV10.13825#VV10.13826#30000#Vi?t#V115N#807#^214#Vn ngh lun chnh tr - x hi THPT#Cm nang dng cho cho hc sinh lp 11, 12 t n thi tt nghip TH PT v i hc, cao ng#T c Hin, Nguyn Trung Kin, Thi Thnh Vinh...#^aH.# ^aNxb. H Ni#2010#^a191tr.^b24cm#Vn ngh lun#Tp lm vn#Ph thng trung hc# Sch c thm#T c Hin#Nguyn Trung Kin#Thi Thnh Vinh#L Bo Chu#Nguyn T hanh Vit#Thu#265314## 00491000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510070026000820220004001080080005001120090 01400117010000500131011001500136020001100151020000600162020001400168005001200182 005000700194039000500201013000700206#VV10.13828#VV10.13827#21000#Vi?t#B452D#372 .6#^214#Bi dng v nng ting Vit 3#B.s.: Vit Phng, Hi H#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a131tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#Vit Phng#Hi H#Th u#265315## 00574000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020055000550030059001100070013001690080005001820090 01400187010000500201011001500206039000500221020001000226020000600236005001300242 020001400255020002000269013000700289#VV10.13829#VV10.13830#29000#Vi?t#TR431T#42 8.0076#^214#Trng tm kin thc v cu hi trc nghim ting Anh 6#Bin son the o chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Ng Vn Minh#^aH.#^aNxb. H Ni#20 10#^a179tr.^b24cm#Thu#Ting Anh#Lp 6#Ng Vn Minh#Sch c thm#Cu hi trc n ghim#265316## 00574000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020055000550030059001100070013001690080005001820090 01400187010000500201011001500206039000500221020001000226020000600236005001300242 020001400255020002000269013000700289#VV10.13831#VV10.13832#32000#Vi?t#TR431T#42 8.0076#^214#Trng tm kin thc v cu hi trc nghim ting Anh 7#Bin son the o chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Ng Vn Minh#^aH.#^aNxb. H Ni#20 10#^a188tr.^b24cm#Thu#Ting Anh#Lp 7#Ng Vn Minh#Sch c thm#Cu hi trc n ghim#265317## 00651000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020074000550030108001290070028002370080005002650090 01400270010000500284011001500289039000500304020000700309020000700316005001700323 020001400340020001200354013000700366#VV10.13834#VV10.13833#34000#Vi?t#GI-462T#5 30.076#^214#Gii thiu thi trc nghim tuyn sinh vo i hc - cao ng ton quc#T nm hc 2002 - 2003 n nm hc 2010 - 2011 : 9 nm i mi phng thc ra ca B Gio dc v o to#Nguyn Quang Hu tuyn chn#^aH.#^aNxb. H Ni #2010#^a243tr.^b24cm#Thu#Vt l# thi#Nguyn Quang Hu#Sch c thm#Trc nghi m#265318## 00648000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020074000540030059001280070046001870080005002330090 01400238010000500252011001500257039000500272020000800277020000700285005001700292 020001400309020001200323005001600335013000700351#VV10.13836#VV10.13835#40500#Vi ?t#GI-462T#540.76#^214#Gii thiu thi trc nghim tuyn sinh vo i hc - ca o ng ton quc#9 nm i mi phng thc ra ca B Gio dc v o to#Tuy n chn: Nguyn Vn Thoi, Nguyn Hu Thc#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a291tr.^b24cm #Thu#Ho hc# thi#Nguyn Vn Thoi#Sch c thm#Trc nghim#Nguyn Hu Thc# 265319## 00665000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020062000540030108001160070028002240080005002520090 01400257010000500271011001500276039000500291020000500296020000700301005001300308 020001400321005001700335005001600352013000700368#VV10.13838#VV10.13837#43500#Vi ?t#GI-462T#510.76#^214#Gii thiu thi tuyn sinh vo i hc - cao ng ton quc#T nm hc 2002 - 2003 n nm hc 2010 - 2011 : 9 nm i mi phng thc ra ca B Gio dc v o to#Tuyn chn: Ng Long Hu...#^aH.#^aNxb. H Ni# 2010#^a315tr.^b24cm#Thu#Ton# thi#Ng Long Hu#Sch c thm#Trn Thanh Phong #Nguyn nh Th#265320## 00602000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020074000560030059001300070026001890080005002150090 01400220010000500234011001500239039000500254020001000259020000700269005001500276 013000700291020001400298020001200312#VV10.13839#VV10.13840#25500#Vi?t#GI-462T#4 28.0076#^214#Gii thiu thi trc nghim tuyn sinh vo i hc - cao ng to n quc#9 nm i mi phng thc ra ca B Gio dc v o to#ng c Trung tuyn chn#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a175tr.^b24cm#Thu#Ting Anh# thi#ng c Trung#265321#Sch c thm#Trc nghim## 00742000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020096000550030111001510070045002620080005003070090 01400312010000500326011001500331020000900346020002000355020001900375020001400394 005001400408039000500422005001800427013000700445#VV10.13842#VV10.13841#33000#Vi ?t#GI-462T#576.076#^214#Gii thiu thi trc nghim, t lun tuyn sinh vo i hc - cao ng ton quc mn sinh hc#T nm hc 2002 - 2003 n nm hc 2010 - 2011. 9 nm i mi phng thc ra thi ca B Gio dc v o to#Tuyn ch n: L nh Trung, Trnh Nguyn Giao#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a231tr.^b24cm#Sinh hc#Ph thng trung hc# thi trc nghim#Sch c thm#L nh Trung#Vanh#Trn h Nguyn Giao#265322## 00748000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020074000570030111001310070059002420080005003010090 01400306010000500320011001500325020000800340020002000348020000700368020001400375 005001600389039000500405005001700410005001200427013000700439#VV10.13843#VV10.138 44#32500#Vi?t#GI-462T#959.70076#^214#Gii thiu thi tuyn sinh vo i hc - cao ng ton quc mn lch s#T nm hc 2002 - 2003 n nm hc 2010 - 2011. 9 nm i mi phng thc ra thi ca B Gio dc v o to#Tuyn chn: Bi T uyt Hng, Nguyn Hng Lin, L Hng Sn#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a228tr.^b24cm #Lch s#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#Bi Tuyt Hng#Vanh#Nguyn H ng Lin#L Hng Sn#265323## 00658000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820011000428080005000530020073000580030111001310070025002420080005002670090 01400272010000500286011001500291020000700306020002000313020000700333020001400340 005001400354039000500368013000700373#VV10.13845#VV10.13846#33000#Vi?t#GI-462T#9 15.970076#^214#Gii thiu thi tuyn sinh vo i hc - cao ng ton quc mn a l#T nm hc 2002 - 2003 n nm hc 2010 - 2011. 9 nm i mi phng th c ra thi ca B Gio dc v o to#Ph Cng Vit tuyn chn#^aH.#^aNxb. H N i#2010#^a231tr.^b24cm#a l#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#Ph Cng Vit#Vanh#265324## 00564000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010014000490020019000630030012000820070033000940080 00500127009005500132010000500187011001500192020001700207020000400224039000500228 019000900233006001300242020001200255013000700267#VV10.13847#VV10.13848#84000#Vi ?t#Y606N#823#^214#Giffin, Emily#Yu ngi bn ta#Tiu thuyt#Emily Giffin ; L Nguyn L dch#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho & Truyn thng Nh Nam#2010 #^a474tr.^b21cm#Vn hc hin i#Anh#Vanh#Dch Anh#L Nguyn L#Tiu thuyt#2653 25## 00742000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020019000510070034000700220005001040050010001090050007001190050 01200126005001300138005001600151008000500167009001400172010000500186011001500191 015009300206021009000299020002000389039000500409020000700414013000700421#VV10.13 850#VV10.13849#Vi?t#NH556B#302.0959731#^214#Nhng bng hoa p#T c An, L Bo , V Th Bin...#T.17#T c An#L Bo#V Th Bin#Nguyn Trang#Nguyn Tr Dng# ^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a407tr.^b22cm#TTS ghi: y ban nhn dn thnh ph H N i. Hi ng Thi ua v Khen thng thnh ph H Ni#Gii thiu nhng gng mt in hnh trong cng tc sn xut trn nhiu lnh vc H Ni#in hnh tin ti n#Vanh#H Ni#265326## 00678000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010007000530020050000600070024001100080005001340090 01400139010000500153011001500158021019900173020001100372020000900383039000500392 013000700397020000800404#VV10.13851#VV10.13852#55000#Vi?t#M458T#332.401#^214#H Sn#100 danh nhn ni chuyn vi hc sinh v tin bc#H Sn b.s., tuyn chn#^ aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a334tr.^b21cm#Gii thiu mt s kin v quan im ca cc doanh nhn trn th gii bn lun v tin v ngha ca cuc sng gip cho cc bn tr hiu c gi tr ca ng tin v cch s dng chng cho hp l#Doa nh nhn#Trit l#Vanh#265327#Tin t## 00791000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010010000510020031000610070020000920080005001120090 01400117010000500131011001500136021029200151020001400443020000400457020001000461 039000500471005000900476013000700485020000900492#VV10.13853#VV10.13854#45500#Vi ?t#L309P#615.8#^214#Cng Li#Liu php tai cha bch bnh#Cng Li, Hi Ngc #^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a266tr.^b21cm#Gii thiu liu php huyt tai bng ph ng php ca ng y thng qua vic kt hp xoa bp, vn ng, kch thch, kh cn g v dng thuc tc ng ti cc huyt. Tm hiu vnh tai v phn b huyt tai c ng mt s hng dn chn on, tr liu ca liu php huyt tai i vi mt s bnh c th#Y hc dn tc#Tai#Bm huyt#Vanh#Hi Ngc#265328#iu tr## 00763000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010010000510020031000610070020000920080005001120090 01400117010000500131011001500136021026400151020001400415020000400429020001000433 039000500443005000900448013000700457020000900464#VV10.13855#VV10.13856#33500#Vi ?t#L309P#615.8#^214#Cng Li#Liu php tay cha bch bnh#Cng Li, Hi Ngc #^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a195tr.^b21cm#Gii thiu kt cu sinh l ca bn tay, quy lut phn b kinh mch tay, nguyn l iu tr tay v phng php chn on iu tr thng thng. Hng dn thao tc c th cch iu tr bng cch bm huyt tay cho mt s bnh ni khoa, ngoi khoa, nhi khoa,...#Y hc dn tc#Ta y#Bm huyt#Vanh#Hi Ngc#265329#iu tr## 00791000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010010000510020032000610070020000930080005001130090 01400118010000500132011001500137021029000152020001400442020000500456020001000461 039000500471005000900476013000700485020000900492#VV10.13857#VV10.13858#37500#Vi ?t#L309P#615.8#^214#Cng Li#Liu php chn cha bch bnh#Cng Li, Hi Ng c#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a217tr.^b21cm#Gii thiu liu php bm huyt chn bn g phng php ca ng y thng qua vic kt hp xoa bp, vn ng, kch thch, k h cng v dng thuc tc ng ti cc huyt. Tm hiu s phn b huyt chn cn g mt s hng dn chn on, tr liu ca liu php huyt chn i vi mt s b nh c th#Y hc dn tc#Chn#Bm huyt#Vanh#Hi Ngc#265330#iu tr## 00764000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520010011000570020039000680070016001070040020001230080 00500143009001400148010000500162011001500167015004100182021023600223020000800459 020000700467039000500474013000700479#VV10.13859#VV10.13860#VV10.13861#Vi?t#K250C #959.731#^214#L Vn Lan#K chuyn ngn xa Thng Long - H Ni#L Vn Lan b.s.# Ti bn c sa cha#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a187tr.^b21cm#TTS ghi: Ban Tuyn g io Thnh u H Ni#Tp hp nhng cu chuyn, s tch tiu biu v con ngi, a danh Thng Long - H Ni trong hn 1000 nm. Nu nhng gi tr vn ho, lch s ca con ngi v mnh t ngn nm vn vt bng nhng truyn thuyt, s tch, s kin lch s#Lch s#H Ni#Vanh#265331## 01009000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020064000560070039001200080005001590090014001640100005001780110 02600183020000800209020000800217020000300225020000900228005001400237039000500251 015006800256001001200324021033600336020000700672020000900679013000700688#VV10.13 862#VV10.13863#Vi?t#L302S#324.2597070959731#^214#Lch s cch mng ng b v nh n dn x Cm nh (1945 - 2010)#S.t., b.s.: Trn Vn m, o Ngc Hon#^aH.#^aN xb. H Ni#2010#^a178tr., 10tr. nh^b21cm#Lch s#ng b#X#Phc Th#o Ngc H on#Vanh#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b x Cm nh#Tr n Vn m#Gii thiu vi nt v c im v truyn thng lch s x Cm nh. Lc h s cch mng ng b v nhn dn x trong u tranh ginh chnh quyn v tin hnh khng chin chng thc dn Php xm lc (1946 - 1954), xy dng v u tra nh thng nht nc nh (1954 - 1975), xy dng v bo v t quc Vit Nam x hi ch ngha (1975 - 2010)#H Ni#Cm nh#265332## 00621000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410010012000460020017000580030015000750070012000900080005001020090 01200107010000500119011001500124020001200139020001200151039000500163004001800168 021016200186013000700348#VV10.13865#VV10.13864#Vi?t#T550H#495.932#^214#Ng Chn L#T hc ch Khmer#Sch tham kho#Ng Chn L#^aH.#^aThng tn#2010#^a166tr.^b2 1cm#Ting Khmer#Sch t hc#Vanh#Ti bn ln th 7#Gii thiu cc ph m, nguyn m v cch vit ting Khmer. Hng dn cch rp ph m vi nguyn m, cch rp vn, cch chng vn, cch gi chn, cc chn ch,...#265333## 00931000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020059000500290072001090070057001810080005002380090012002430100 00500255011001500260020001100275020000800286020000700294020000700301005001500308 00500140032300500170033700500120035400500100036603900050037601300070038101500540 0388021015100442#VV10.13866#VV10.13867#Vi?t#C120N#338.0959796#^214#Cm nang xc tin thng mi du lch v u t tnh C Mau#Handbook of promoting trade - tour ism and investment in Ca Mau province#B.s.: Thanh Trang, Nguyn Th L, Trn Xun Trng...#^aH.#^aThng tn#2010#^a184tr.^b21cm#Thng mi#Du lch#u t#C Mau# Thanh Trang#Nguyn Th L#Trn Xun Trng#Nguyn Lin#Phm Minh#Vanh#26 5334#TTS ghi: S vn ho, Th thao v Du lch tnh C Mau#Gii thiu tim nng v nh hng thu ht u t trong lnh vc: Nng nghip, thng mi, giao thng , xy dng, gio dc, du lch,... ca tnh C Mau## 00426000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440010013000490020015000620030004000770070013000810080005000940090 01200099010000500111011001400116020001700130020000900147020000400156039000500160 013000700165#VV10.13868#VV10.13869#Vi?t#TR561S#895.92214#^214#Trng Hong#Trn g Sa xanh#Th#Trng Hong#^aH.#^aThng tn#2010#^a77tr.^b21cm#Vn hc hin i# Vit Nam#Th#Vanh#265335## 00922000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010014000550020025000690030061000940070041001550080 00500196009001200201010000500213011001500218020001700233020001200250020000900262 00600090027100600100028003900050029001300070029501900090030202102640031102000210 0575#VV10.13870#VV10.13871#85000#Vi?t#NH556L#959.7043#^214#Karlin, Wayne#Nhng linh hn phiu dt#Hnh trnh cng ngi khut v ngi ang sng Vit Nam# Wayne Karlin ; Dch: Tho an, L Phng#^aH.#^aThng tn#2010#^a565tr.^b21cm#L ch s hin i#Chin tranh#Vit Nam#Tho an#L Phng#Vanh#265336#Dch Anh#Gii thiu cu chuyn ca mt lnh M (Homer Steedly) tng tham chin ti Vit Na m vi nhng day dt, m nh v cuc chin tranh m ng tng tham gia v s qu ay tr li Vit Nam ca ng vi tm nguyn chuc li nhng li lm m t nc ng v ng gy ra#Khng chin chng M## 00693000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820013000408080005000530020019000580030016000770070036000930080005001290090 01900134010000500153011001500158020001700173020000900190020001200199020000300211 00500160021400500080023000500070023800500160024500500170026103900050027801300070 0283015006500290#VV10.13872#VV10.13873#65000#Vi?t#L204K#895.92233408#^214#Leng keng tu in#Tp truyn - k#Phm Quang Ngh, T Hoi, Chu...#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2010#^a243tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#K#Phm Quan g Ngh#T Hoi# Chu#H Nguyn Huyn#Hong Minh Tng#Vanh#265337#TTS ghi: n phm cho mng i l nghn nm Thng Long - H Ni## 00596000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450010009000500020023000590030010000820070009000920080 00900101009001900110010000500129011001400134039000500148020000900153021015100162 013000700313020001000320#VN10.03923#VN10.03922#8000#Vi?t#C550S#294.3#^214#Tng Sn#C s pht t cn bit#o & i#Tng Sn#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^ a87tr.^b19cm#Vanh#o Pht#Trnh by nhng nt c bn ngi Pht t cn phi bi t: c tin, c tin Pht gio, thc hin c tin, kinh Pht, th Pht, l Pht, cch tng kinh...#265338#Pht php## 00598000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020038000490070044000870080005001310090014001360100 00500150011001500155005001200170039000500182020000800187020000700195020001400202 020000800216020001100224020001200235005001400247005001600261013000700277#VN10.03 924#VN10.03925#26000#Vi?t#S450T#807#^214#S tay - cm nang ng vn nng cao 10# T c Hin, Phm c Minh, Thi Thnh Vinh#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a252tr.^b17 cm#T c Hin#Vanh#Ng vn#Lp 10#Sch c thm#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn# Phm c Minh#Thi Thnh Vinh#265339## 00598000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020038000490070044000870080005001310090014001360100 00500150011001500155005001200170039000500182020000800187020000700195020001400202 020000800216020001100224020001200235005001400247005001600261013000700277#VN10.03 926#VN10.03927#28500#Vi?t#S450T#807#^214#S tay - cm nang ng vn nng cao 11# T c Hin, Phm c Minh, Thi Thnh Vinh#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a284tr.^b17 cm#T c Hin#Vanh#Ng vn#Lp 11#Sch c thm#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn# Phm c Minh#Thi Thnh Vinh#265340## 00447000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020029000490070017000780080005000950090014001000100 00500114011001500119005001700134039000500151020000900156020000700165020001400172 013000700186#VN10.03928#VN10.03929#24000#Vi?t#S450T#576#^214#S tay kin thc s inh hc 12#Nguyn Th Giang#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a328tr.^b17cm#Nguyn Th Gi ang#Vanh#Sinh hc#Lp 12#Sch c thm#265341## 00606000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010017000530020019000700070017000890080005001060090 01400111010000500125011001400130039000500144020001000149020000500159013000700164 021018100171#VN10.03930#VN10.03931#18000#Vi?t#K600T#636.933#^214#Nguyn Quc B nh#K thut nui nhm#Nguyn Quc Bnh#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a96tr.^b19cm#Van h#Chn nui#Nhm#265342#Gii thiu chung v loi nhm. Tm hiu iu kin chn n ui, k thut nui, phng thc nui, k thut chn ging, thc n, cng mt s phng php phng v iu tr bnh cho nhm## 00732000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010013000490020033000620070052000950080005001470090 01400152010000500166011001500171005001800186039000500204020001600209005001900225 020000700244013000700251021019600258#VN10.03932#VN10.03933#26000#Vi?t#S450T#632 #^214#L Nam Khnh#S tay thc hnh bo v thc vt#L Nam Khnh, Nguyn Thanh B nh, Cao Th Kim Phng#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a148tr.^b19cm#Nguyn Thanh Bnh #Vanh#Bo v thc vt#Cao Th Kim Phng#S tay#265343#Tm hiu mt s nguyn t c trong s dng thuc bo v thc vt an ton v cc bin php kim sot mi tr ng cng nhng thc hnh bo v thc vt vi su bnh hi rau, hi la, hi cy n qu,...## 00747000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010023000510020038000740070063001120080005001750090 01400180010000500194011001500199005001900214039000500233020001100238020000400249 020000900253005001900262013000700281021016900288#VN10.03934#VN10.03935#22000#Vi ?t#B300Q#635.9#^214#Nguyn Th Minh Phng#B quyt trng, chm sc hoa cy cnh #Nguyn Th Minh Phng, Nguyn Th Anh o, Nguyn Th Vn Anh#^aH.#^aNxb. H N i#2010#^a116tr.^b19cm#Nguyn Th Anh o#Vanh#Trng trt#Hoa#Cy cnh#Nguyn Th Vn Anh#265344#Giii thiu b quyt trng hoa v mt s loi cy cnh nh: hoa phong lan, hoa ly, hoa lay n, hoa cm chng, hoa trng anh, cy l bng, cy cm c, cy chui ,...## 00675000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010018000490020024000670070047000910080005001380090 01400143010000500157011001500162005001400177039000500191005001300196013000700209 021014300216020001000359020000800369020000800377#VN10.03937#VN10.03936#32500#Vi ?t#B300Q#636#^214#Nguyn Thanh Bnh#B quyt ngh chn nui#Nguyn Thanh Bnh, L Vn Thng, L Mnh Tnh#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a174tr.^b19cm#L Vn Thng# Vanh#L Mnh Tnh#265345#Gii thiu b quyt chn nui gia sc, gia cm v mt s loi c sn t hiu qu cao: ln, d, tru, b, g, vt, ngan, ngng, th, h u,...#Chn nui#Gia sc#Gia cm## 00697000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010014000510020030000650070035000950080005001300090 01400135010000500149011002800154005002000182039000500202013000700207021018100214 020001100395020000900406020000400415#VN10.03938#VN10.03939#20000#Vi?t#C126H#635 .9#^214#ng Vn ng#Cy hoa o v k thut trng#ng Vn ng, Nguyn Th Th u Hng#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a64tr., 8tr. nh mu^b19cm#Nguyn Th Thu Hng#V anh#265346#Tm hiu c im thc vt v yu cu ngoi cnh ca cy hoa o. K thut nhn ging, trng, chm sc v iu khin n hoa cng mt s loi su bnh hi o v bin php phng tr#Trng trt#Cy cnh#o## 00846000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010023000500020038000730070060001110080005001710090 01400176010000500190011001500195039000500210005001600215005001900231013000700250 021024500257020001100502020000800513020001100521020001200532#VN10.03940#VN10.039 41#22000#Vi?t#TR455R#635#^214#Nguyn Th Minh Phng#Trng rau gia v, rau n s ng an ton#Nguyn Th Minh Phng, Nguyn Th Xun, Nguyn Th Vn Anh#^aH.#^aN xb. H Ni#2010#^a104tr.^b19cm#Thu#Nguyn Th Xun#Nguyn Th Vn Anh#265347#Gi i thiu nhng nguyn tc v qui nh chung v sn xut rau an ton. Cc nguyn tc gy nhim rau trng. Rau an ton v cc nguyn tc canh tc rau c nn su t, cht lng cao. Gii thiu k thut trng cc cy gia v v rau n sng an to n#Trng trt#An ton#Rau gia v#Rau n sng## 00719000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010017000520020040000690070017001090080005001260090 01400131010000500145011001400150039000500164013000700169021025100176020001100427 020001100438020000400449#VN10.03942#VN10.03943#20000#Vi?t#PH110T#633.1#^214#Ngu yn Hong Anh#Pht trin kinh t nng h t trng la#Nguyn Hong Anh#^aH.#^aNx b. H Ni#2010#^a23tr.^b19cm#Thu#265348#Ph bin nhng kin thc c bn cho nn g dn nhm pht trin kinh t h gia nh t vic trng la. Gii thiu cc gin g la ph hp vi vng i ni, thi v gieo trng v cch chun b ging cho t i cch chm sc, qun l v k thut gieo trng la#Kinh t h#Trng trt#La## 00619000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010017000520020038000690070017001070080005001240090 01400129010000500143011001400148039000500162013000700167021014500174020002000319 020000300339020001100342#VN10.03944#VN10.03945#20000#Vi?t#PH110T#639.3#^214#Ngu yn Hong Anh#Pht trin kinh t nng h t nui c#Nguyn Hong Anh#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a24tr.^b19cm#Thu#265349#Gii thiu v hng dn k thut nui c nc tnh, c nc chy sng sui t iu kin nui, chun b ao, thi v th c ging v chm sc c#Nui trng thu sn#C#Kinh t h## 00724000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010017000520020038000690070017001070080005001240090 01400129010000500143011001400148039000500162013000700167021026000174020001100434 020001000445020000300455#VN10.03946#VN10.03947#20000#Vi?t#PH110T#636.3#^214#Ngu yn Hong Anh#Pht trin kinh t nng h t nui d#Nguyn Hong Anh#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a23tr.^b19cm#Thu#265350#Gii thiu cc kin thc c bn v nui d nhm pht trin kinh t h gia nh: Phng php nui v a hnh chn th, c c ging d thch hp vi vng ni i, chn ging, v tr lm chng tri v k t hut lm chung tri, cng tc chm sc v tr bnh cho d#Kinh t h#Chn nui# D## 00817000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010019000510020032000700070025001020220004001272210 02300131008000500154009001400159010000500173011001400178015010000192039000500292 013000700297021018600304020001100490020001000501020000400511#VN10.03948#VN10.039 49#18000#Vi?t#C455N#633.1#^214#Nguyn Quang Thch#Cng ngh sinh hc cho nng d n#Nguyn Quang Thch ch.b.#Q.1#Cy khoai ty. Cy ng#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^ a96tr.^b19cm#TTS ghi: Trung tm Tin hc v Thng tin khoa hc & Cng ngh. Trun g tm Nghin cu h tr xut bn#Thu#265351#Gii thiu cc ging khoai ty mi, phng php sn xut c ging, tiu chun khoai ty ging v k thut trng kho ai ty thng phm. Gii thiu cc ging ng mi v k thut trng ng#Trng tr t#Khoai ty#Ng## 00846000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010018000490020032000670070039000990220004001382210 01500142008000500157009001400162010000500176011001400181015010000195039000500295 013000700300005001400307021017900321020001100500020000700511020001400518#VN10.03 950#VN10.03951#18000#Vi?t#C455N#635#^214#Nguyn Thanh Bnh#Cng ngh sinh hc c ho nng dn#B.s.: Nguyn Thanh Bnh, L Vn Thng#Q.5#Nui trng nm#^aH.#^aNxb . H Ni#2010#^a95tr.^b19cm#TTS ghi: Trung tm Tin hc v Thng tin khoa hc & Cng ngh. Trung tm Nghin cu h tr xut bn#Thu#265352#L Vn Thng#Gii t hiu v s pht trin ca ngh trng nm v nhng ng dng cng ngh sinh hc tr ong trng nm. c im sinh hc v k thut trng cc loi nm n, nm rm v n m dc liu#Trng trt#Nm n#Nm dc liu## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010016000550020007000710030004000780070016000820080 00500098009001900103010000500122011001500127020001700142020000900159020000400168 039000500172013000700177#VN10.03952#VN10.03953#35000#Vi?t#L550T#895.92214#^214# Nguyn nh Ch#L th#Th#Nguyn nh Ch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a119tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#265353## 00445000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010008000560020018000640030004000820070008000860080 00500094009001900099010000500118011001400123020001700137020000900154020000400163 039000500167013000700172#VN10.03954#VN10.03955#35000#Vi?t#TH101M#895.92214#^214 #Trn T#Thc min hoa Ban#Th#Trn T#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a95tr.^b19c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#265354## 00610000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020020000550030004000750070050000790080005001290090 01900134010000500153011002900158020001700187020000900204020000400213039000500217 005001300222005001600235005001600251005001300267005000900280013000700289#VN10.03 957#VN10.03956#35000#Vi?t#M305#895.92214#^214#Min t Dng Kinh#Th#Phm Vn i, Hong Cng Hon, Hong Quang Tr...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a190tr., 4tr. nh mu^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#Phm Vn i#Hong Cng H on#Hong Quang Tr# Quang Huy#ng Nam#265355## 00518000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010018000550020020000730030004000930070018000970080 00500115009001900120010000500139011001400144020001700158020000900175020000400184 015004000188039000500228013000700233#VN10.03958#VN10.03959#38000#Vi?t#B254T#895 .92214#^214#Nguyn Xun Quang#Bn trong bn ngoi#Th#Nguyn Xun Quang#^aH.#^aN xb. Hi Nh vn#2010#^a86tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tn tc gi ngo i ba: Trng Quang Vn#Thu#265356## 00448000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430010017000480020023000650030004000880070017000920080005001090090 01900114010000500133011001400138020001700152020000900169020000400178039000500182 013000700187#VN10.03960#VN10.03961#Vi?t#N462G#895.92214#^214#Hong Minh Luyn#N i gi gm yu thng#Th#Hong Minh Luyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a69tr.^b 19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#265357## 00457000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010018000550020011000730030004000840070018000880080 00500106009001900111010000500130011001400135020001700149020000900166020000400175 039000500179013000700184#VN10.03962#VN10.03963#38000#Vi?t#T312S#895.92214#^214# Nguyn Xun Quang#Tnh - say#Th#Nguyn Xun Quang#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010# ^a86tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#265358## 00440000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010008000550020013000630030004000760070008000800080 00500088009001900093010000500112011001500117020001700132020000900149020000400158 039000500162013000700167#VN10.03964#VN10.03965#35000#Vi?t#H401P#895.92214#^214# L Dung#Hoa Ph Dung#Th#L Dung#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a106tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#265359## 00495000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400010013000450020010000580030030000680290008000980070013001060080 00500119009001900124010000500143011001500148020001700163020000900180020000400189 039000500193013000700198020001200205#VN10.03966#VN10.03967#Vi?t#N114T#895.91#^21 4#Vi Hng Nhn#Nm thng#Th song ng Ty, Nng - Vit#Pi Bn#Vi Hng Nhn#^aH. #^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a127tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#26536 0#Dn tc Ty## 00427000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400010009000450020021000540030004000750070009000790080005000880090 01900093010000500112011001400117020001700131020000900148020000400157039000500161 013000700166#VN10.03968#33000#Vi?t#TR455H#895.92214#^214#Cao Hng#Trng hi Th ng Long#Th#Cao Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a75tr.^b19cm#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#Thu#265361## 00436000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010008000540020010000620030004000720070008000760080 00500084009001900089010000500108011001500113020001700128020000900145020000400154 039000500158013000700163#VN10.03969#VN10.03970#35000#Vi?t#H561Q#895.9221#^214#N g Thi#Hng qu#Th#Ng Thi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a127tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#265362## 00425000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440010011000490020011000600030004000710070011000750080005000860090 01900091010000500110011001400115020001700129020000900146020000400155039000500159 013000700164#VN10.03972#VN10.03971#Vi?t#CH309X#895.92214#^214#Nguyn Hn#Chiu x anh#Th#Nguyn Hn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a95tr.^b19cm#Vn hc hin i#V it Nam#Th#Thu#265363## 00455000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010015000550020015000700030004000850070015000890080 00500104009001900109010000500128011001400133020001700147020000900164020000400173 013000700177039000500184#VN10.03973#VN10.03974#25000#Vi?t#T310L#895.92214#^214# Trn Ngc Nim#Tm li li ru#Th#Trn Ngc Nim#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a 61tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#265364#Thu## 00447000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010014000550020009000690030004000780070014000820080 00500096009001900101010000500120011001400125020001700139020000900156020000400165 013000700169039000500176#VN10.03975#VN10.03976#38000#Vi?t#C551R#895.92214#^214# Ng Quang Nam#Ca rng#Th#Ng Quang Nam#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a78tr.^b1 7cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#265365#Thu## 00874000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560020024000610030084000850070036001690080 00500205009001900210010000500229011001500234013000700249019001000256021023300266 020001000499020000800509020000900517020001100526039000500537006001800542#VN10.03 977#VN10.03978#VN10.03979#30000#Vi?t#NG558P#915#^214#Ngi Php ng Dng#Qu a li k ca Garnier trong chuyn thm him qua 3 vng Nam k, Trung k v Bc k #Nguyn Dng Cnh s.t. v bin dch#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a191tr.^b19c m#265366#dch Php#Nhng ghi chp qua li k ca mt ngi Php - Garnier v i u kin a l, vn ho, con ngi, phong tc, iu kin kinh t, chnh tr m nh ng nh thm him ngi Php tri nghim ng Dng qua 3 vng Nam k, Trung k v Bc k#Thm him#a ch#Ghi chp#ng Dng#Thu#Nguyn Dng Cnh## 00635000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200110 00358080005000460010011000510020012000620070011000740080005000850090019000900100 00500109011001500114020001700129020000900146020000700155013000700162021020700169 039000500376#VN10.03980#VN10.03981#Vi?t#NG558-O#895.922803#^214#Nghip Ch#Ngi li#Nghip Ch#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a237tr.^b19cm#Vn hc hin i#V it Nam#Hi k#265367#L cu chuyn vit v i t ca tc gi mang b danh Hoi Vit th hin tnh cm su nng ca tc gi dnh cho ngi v yu du vnh v in yn ngh chn vnh hng, cho gia nh, bn b v cho ng nghip#Thu## 00526000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010021000550020021000760030004000970070021001010080 00500122009001200127010000500139011001400144020001700158020000900175020000400184 015004800188013000700236039000500243#VN10.03982#VN10.03983#25000#Vi?t#C104T#895 .92214#^214#Ngi eo Knh Trng#Cm tc t dng sng#Th#Ngi eo Knh Trng#^ aH.#^aThng tn#2010#^a69tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tn tht tc gi : Cng Huyn Tn N Trang Khanh#265368#Thu## 00530000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010021000550020009000760030012000850070021000970080 00500118009001200123010000500135011001400140020001700154020000900171020001200180 015004800192013000700240039000500247#VN10.03984#VN10.03985#25000#Vi?t#N000#895 .92234#^214#Ngi eo Knh Trng#N..K.T.#Truyn ngn#Ngi eo Knh Trng#^aH.# ^aThng tn#2010#^a81tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Tn tht t c gi: Cng Huyn Tn N Trang Khanh#265369#Thu## 00435000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010009000550020030000640070009000940080005001030090 01200108010000500120011001400125020001700139020000900156020000400165013000700169 039000500176#VN10.03986#VN10.03987#89000#Vi?t#T312Y#895.92214#^214#Cng i#Tn h yu qu hng v ni nh#Cng i#^aH.#^aThng tn#2010#^a81tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#265370#Thu## 00618000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020020000450030041000650080005001060090012001110100005001230110 01400128015001600142013000700158021016700165020001100332020000700343020000900350 039000500359#VN10.03988#VN10.03989#Vi?t#KH462#658.8#^214#Khi u thnh cng#S tay hng dn dnh cho nh t vn mi#^aH.#^aThng tn#2010#^a31tr.^b15cm#Lu h nh ni b#265371#Nhng hng dn dnh cho cc nh t vn mi ca hng "Eternal Sunshine" - mt hng t vn v sc kho gip bn t c thnh cng trong cng vic kinh doanh ca mnh#Kinh doanh#T vn#Bn hng#Thu## 00973000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020026000470290020000730070111000930080005002040090012002090100 00500221011001400226015005400240005001500294005001400309005001700323005001000340 00500110035000500420036101300070040302101960041002000080060602000090061402000070 0623039000500630#VN10.03990#VN10.03991#Vi?t#C100M#915.9796#^214#C Mau n cho qu khch#Ca mau welcomes you#B.s.: Thanh Trang, Nguyn Th L, Trn Xun Tr ng... ; Cng ty dch thut chuyn nghip Vit Nam bin dch#^aH.#^aThng tn#20 10#^a79tr.^b18cm#TTS ghi: S Vn ho, Th thao v Du lch tnh C Mau# Thanh Trang#Nguyn Th L#Trn Xun Trng#Phm Minh#Th Nguyn#Cng ty dch thut chu yn nghip Vit Nam#265372#Khi qut v tim nng du lch tnh C Mau, ng thi gii thiu v cc di tch lch s vn ho, danh lam thng cnh, vn ho l hi, lng ngh truyn thng, m thc, cc dch v du lch ca tnh#Du lch#a danh# C Mau#Thu## 01161000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820008000568080005000640020061000690070097001300080005002270090 01400232010000500246011001500251012002800266021030200294020000800596020000800604 02000070061200500160061900500180063500500230065303900050067602000220068100500130 0703005001200716005001500728005001100743005001400754013000700768#VV10.13874#VV10 .13877#VV10.13876#VV10.13875#Vi?t#TH116L#959.731#^214#Thng Long - H Ni: Tuyn tp cng trnh nghin cu vn ho#Trn Quc Vng, V Quang Ln, V Tun Sn... ; Tuyn chn, gii thiu: Nguyn Hi K ch tr...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a95 2tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Gii thiu cc cng trnh nghin cu vn ho Thng Long - H Ni v mi trng sinh thi, i sng vt cht - kinh t, i sng tn gio tn ngng, sinh hot vn ho, phm cht vn ho v ti nng kh phch ngi H Ni... Mt s du n, sc thi vn ho trong tip xc v giao l u vn ho ca H Ni#Lch s#Vn ho#H Ni#Trn Quc Vng# Th Hng Tho#Ng uyn Th Hoi Phng#KVn#Cng trnh nghin cu#V Quang Ln#V Tun Sn#Trn H i Lng#L Vn Lan#Nguyn Hi K#265373## 01022000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650020029000700070064000990080005001630090 01400168010000500182011001500187012002800202021030500230020000800535020001900543 02000070056200500150056900500130058400500170059700500200061400500090063403900050 0643020001700648013000700665#VV10.13878#VV10.13879#VV10.13880#VV10.13881#Vi?t#G5 61M#895.92209#^214#Gng mt vn hc Thng Long#B.s.: Nguyn Hu Chi (ch.b.), Ph m T Chu, Nguyn Phm Hng...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a840tr.^b24cm#T sch T hng Long 1000 nm#Gii thiu v nhng gng mt tiu biu qua cc thi k dng nc c nhng tc phm gn vi nhng s kin chnh tr x hi, nhng con ngi t i hoa ct cch Thng Long cng nhng tc phm vn th. Gii thiu cnh v ngi Thng Long trong con mt xa qua cc tc gia vn hc theo trt t h thng lch s#Tc gi#Nghin cu vn hc#H Ni#Nguyn Hu Chi#Phm T Chu#Nguyn Phm H ng#Trn Th Bng Thanh#V Thanh#KVn#Sng tc vn hc#265374## 00987000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670020037000720030018001090070061001270220 00400188008000500192009001400197010000500211011001600216012002800232021026500260 02000080052502000090053302000080054202000070055002000080055700500160056500500150 0581005001700596039000500613013000700618#VV10.13882#VV10.13885#VV10.13884#VV10.1 3883#Vi?t#T550L#915.9731001#^214#T liu vn hin Thng Long - H Ni#Tuyn tp a ch#Tuyn dch, gii thiu, ch gii: Nguyn Thu Nga ch tr...#T.1#^aH.#^a Nxb. H Ni#2010#^a1070tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Gm ti liu a ch c v Thng Long - H Ni qua kho cu vn bn t m, gii thiu v nin i, tc gia, c phin m, dch ngha v ch gii t nguyn vn ch Hn. Gii thi u danh mc t liu a ch c H Ni v danh mc tuyn dch t liu a ch c H Ni#a ch#a danh#Lch s#H Ni#T liu#Nguyn Thu Nga#Nguyn Kim Sn#Ngu yn Vn Thnh#KVn#265375## 00925000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670020037000720030018001090070061001270220 00400188008000500192009001400197010000500211011001600216012002800232021020300260 02000080046302000090047102000080048002000070048802000080049500500160050300500150 0519005001700534039000500551013000700556#VV10.13886#VV10.13887#VV10.13889#VV10.1 3888#Vi?t#T550L#915.9731001#^214#T liu vn hin Thng Long - H Ni#Tuyn tp a ch#Tuyn dch, gii thiu, ch gii: Nguyn Thu Nga ch tr...#T.2#^aH.#^a Nxb. H Ni#2010#^a1228tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Gm ti liu a ch c bng ch Hn c dch, kho cu gii thiu v cc lp a danh Thng Long c, a b vng t H ng, Sn Ty, cc lng x trong mc ph Hoi c gm Th Xng v Vnh Thun...#a ch#a danh#Lch s#H Ni#T liu#Nguyn Thu Nga# Nguyn Kim Sn#Nguyn Vn Thnh#KVn#265376## 00910000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670020037000720030018001090070061001270220 00400188008000500192009001400197010000500211011001600216012002800232021018800260 02000080044802000090045602000080046502000070047302000080048000500160048800500150 0504005001700519039000500536013000700541#VV10.13890#VV10.13893#VV10.13892#VV10.1 3891#Vi?t#T550L#915.9731001#^214#T liu vn hin Thng Long - H Ni#Tuyn tp a ch#Tuyn dch, gii thiu, ch gii: Nguyn Thu Nga ch tr...#T.3#^aH.#^a Nxb. H Ni#2010#^a1218tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Gm a danh v ti liu lu tr v lng x Bc K, Bc K giang sn c tch danh thng, lch triu hin chng loi ch, Nam quc a d, i Nam nht thng ch, i Vit d ton bin...#a ch#a danh#Lch s#H Ni#T liu#Nguyn Thu Nga#Nguyn Kim Sn# Nguyn Vn Thnh#KVn#265377## 00796000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630010015000680020025000830070015001080220 00400123008000500127009001400132010000500146011002800151012002800179021018400207 02000080039102000080039902000070040702000100041402000070042403900050043101300070 0436005001500443#VV10.13894#VV10.13895#VV10.13897#VV10.13896#Vi?t#H100N#959.731# ^214#Nguyn Vn Un#H Ni na u th k XX#Nguyn Vn Un#T.1#^aH.#^aNxb. H N i#2010#^a1162tr., 16 tr. nh^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Gii thiu lch s H Ni vi nhng c im kinh t, hnh chnh, vn ho, x hi...v nhng a im ng ph gn lin vi nhng s kin quan trng trong thi gian na u th k 20#Lch s#Vn ho#X hi#Th k 20#H Ni#KVn#265378#Nguyn Vn Un## 00785000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630010015000680020025000830070015001080220 00400123008000500127009001400132010000500146011002700151012002800178021017400206 02000080038002000080038802000070039602000100040302000070041303900050042001300070 0425005001500432#VV10.13898#VV10.13901#VV10.13900#VV10.13899#Vi?t#H100N#959.731# ^214#Nguyn Vn Un#H Ni na u th k XX#Nguyn Vn Un#T.2#^aH.#^aNxb. H N i#2010#^a950tr., 16 tr. nh^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Gii thiu lch s H Ni vi nhng c im kinh t, hnh chnh, vn ho, x hi...trn tng khu vc gn lin vi nhng s kin quan trng trong thi gian na u th k 20#Lc h s#Vn ho#X hi#Th k 20#H Ni#KVn#265379#Nguyn Vn Un## 01052000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020051000680070060001190220004001790080 00500183009001400188010000500202011001500207012002800222015007200250021019100322 02000080051302000090052102000190053002000100054902000090055902000070056800500130 0575005001300588005001500601005001400616005001200630039000500642013000700647#VV1 0.13902#VV10.13903#VV10.13904#VV10.13905#Vi?t#H100N#959.731#^214#H Ni qua ti liu v t liu lu tr 1873 - 1954#B.s.: o Th Din (ch.b.), Hong Anh, Ho ng Th Hng...#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a844tr.^b24cm#T sch Thng Long 10 00 nm#TTS ghi: Cc Vn th v Lu tr nh nc. Trung tm Lu tr quc gia I#G ii thiu ngun ti liu v ti liu H Ni t nm 1873 - 1954 v a gii - t chc b my hnh chnh v quy hoch - xy dng khi cng s hnh chnh, chuyn mn, vn ho, khi trng hc#Lch s#a gii#T chc hnh chnh#Qui hoch#Xy dng#H Ni#o Th Din# Hong Anh#Hong Th Hng#V Vn Thuyn#L Huy Tun#K Vn#265380## 00982000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020051000680070060001190220004001790080 00500183009001400188010000500202011001500207012002800222015007200250021014100322 02000080046302000220047102000080049302000090050102000070051000500130051700500130 0530005001500543005001400558005001200572039000500584013000700589#VV10.13906#VV10 .13909#VV10.13908#VV10.13907#Vi?t#H100N#959.731#^214#H Ni qua ti liu v t l iu lu tr 1873 - 1954#B.s.: o Th Din (ch.b.), Hong Anh, Hong Th Hng ...#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a904tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#TTS ghi: Cc Vn th v Lu tr nh nc. Trung tm Lu tr quc gia I#Gii thiu ng un ti liu v ti liu H Ni t nm 1873 - 1954 v giao thng - cng chnh, vn ho x hi, vn ho tn ngng, gio dc...#Lch s#Giao thng cng chnh#V n ho#Gio dc#H Ni#o Th Din# Hong Anh#Hong Th Hng#V Vn Thuyn#L Huy Tun#KVn#265381## 00957000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660020038000710070062001090220004001710080 00500175009001400180010000500194011001500199012002800214021026000242020000900502 02000070051102000130051802000080053102000070053900500170054600500160056300500160 0579039000500595013000700600#VV10.13910#VV10.13911#VV10.13912#VV10.13913#Vi?t#V1 15S#370.959731#^214#Vn sch thi nh Thng Long - H Ni#Tuyn dch, gii thiu , ch gii: Nguyn Vn Thnh ch tr...#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a676tr.^b24 cm#T sch Thng Long 1000 nm#Gii thiu lch s khoa c Vit Nam qua cc thi k. Tuyn dch 24 vn bi ca cc s t Thng Long - H Ni t thi L s qua th i Mc, thi L trung hng ti thi Nguyn. Gii thiu v vn sch thi nh t q uy thc, th loi n gi tr ni dung v bt php#Gio dc#Thi c#Trng nguyn# Tin s#H Ni#Nguyn Vn Thnh#inh Thanh Hiu#Phng Minh Hiu#KVn#265382## 00850000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660020038000710070062001090220004001710080 00500175009001400180010000500194011001500199012002800214021015300242020000900395 02000070040402000130041102000080042402000070043200500170043900500160045600500160 0472039000500488013000700493#VV10.13914#VV10.13915#VV10.13916#VV10.13917#Vi?t#V1 15S#370.959731#^214#Vn sch thi nh Thng Long - H Ni#Tuyn dch, gii thiu , ch gii: Nguyn Vn Thnh ch tr...#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a699tr.^b24 cm#T sch Thng Long 1000 nm#Gm nhng vn bi ca cc s t Thng Long - H N i thi Nguyn. Gii thiu v vn sch thi nh t quy thc, th loi n gi t r ni dung v bt php#Gio dc#Thi c#Trng nguyn#Tin s#H Ni#Nguyn Vn T hnh#inh Thanh Hiu#Phng Minh Hiu#KVn#265383## 00834000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670020037000720030020001090070049001290080 00500178009001400183010000500197011001500202012002800217021014700245020001700392 02000100040902000070041900500140042603900050044002000080044500500170045300600190 0470013000700489#VV10.13918#VV10.13919#VV10.13920#VV10.13921#Vi?t#T550L#398.0959 731#^214#T liu vn hin Thng Long - H Ni#Tuyn tp thn tch#Tuyn dch, gi i thiu: Nguyn T Nh ch tr...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a1163r.^b24cm#T sc h Thng Long 1000 nm#Gii thiu 62 s tch cc v thn, cc v Thnh hong lng c tn th n, miu, nh thuc t Thng Long - H Ni, xp theo ABC tn thn, x#Vn ho dn gian#Thn tch#H Ni#Nguyn T Nh#KVn#T liu#Nguyn Vn Thnh#Trn Th Ging Hoa#265384## 00895000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670020037000720030027001090070049001360080 00500185009001400190010000500204011001500209012002800224021018100252020001700433 02000100045002000070046000500140046700600190048103900050050002000080050500600150 0513020001000528013000700538#VV10.13922#VV10.13923#VV10.13924#VV10.13925#Vi?t#T5 50L#390.0959731#^214#T liu vn hin Thng Long - H Ni#Tuyn tp hng c t c l#Tuyn dch, gii thiu: Nguyn T Nh ch tr...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a 1323r.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Gii thiu 57 bn hng c tc l v 5 bn hng c khon l ca cc lng, x trn t Thng Long - H Ni quy nh n hng phong tc v l nghi cng nh quy nh chung ca lng x#Vn ho dn gian#H ng c#H Ni#Nguyn T Nh#Trn Th Ging Hoa#KVn#T liu#Phm Hng Lan#Pho ng tc#265385## 01218000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820009000558080005000640020018000690030028000870070091001150220 00400206008000500210009001400215010000500229011001500234012002800249021042100277 02000070069802000100070502000110071502000070072600500120073300500180074500500140 0763005001200777005001700789039000500806013000700811005001400818#VV10.13926#VV10 .13927#VV10.13929#VV10.13928#Vi?t#301B#915.9731#^214# a b c H Ni#Huyn Th Xng, Vnh Thun#Phan Huy L (ch.b.), Nguyn Quang Ngc, Nguyn Hi K... ; H thng t liu: Phm Th Long#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a768tr.^b24cm#T sc h Thng Long 1000 nm#H thng ho cc s liu v rung t ca a b sp xp t heo n v hnh chnh c s nh thn, phng, tng, huyn v theo quy m s hu t in. Trnh by cc nghin cu chuyn v ch s hu rung t v c cu th H Ni na u th k 19, h thng n v hnh chnh v t chc qun l, cnh quan mt nc v di tch lch s - vn ho H Ni cng nh du tch thnh lu Thng Long - H Ni qua t liu a b#a b#Th Xng#Vnh Thun#H Ni#Ph an Huy L#Nguyn Quang Ngc#Nguyn Hi K#V Vn Qun#Phan Phng Tho#KVn#2653 86#Phm Th Long## 01063000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020030000680070070000980080005001680090 01400173010000500187011001500192012002800207021033800235020000800573020001800581 02000070059900500180060600500140062400500190063800500170065700500150067403900050 0689020001200694013000700706#VV10.13930#VV10.13931#VV10.13933#VV10.13932#Vi?t#H4 50C#959.731#^214#H Ch Minh vi th H Ni#B.s.: Nguyn Trng Phc, Phng H u Ph (ch.b.), Trn Th Thu Hng...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a584tr.^b24cm#T s ch Thng Long 1000 nm#Gm cc t liu, bin nin s kin cc chiu cnh quan h gia H Ch Minh vi th H Ni, gm c quan h vi t cch Nguyn th quc gia cng nh vi t cch mt cng dn Th ; c tc ng gin tip qua t tn g - l lun ln tc ng trc tip bng ch o c th; c chiu quan h H Ch Minh vi H Ni v H Ni vi H Ch Minh#Lch s#Bin nin s kin#H Ni#Nguy n Trng Phc#Phng Hu Ph#Trn Th Thu Hng#Nguyn Th Thanh#Nguyn nh C#KV n#H Ch Minh#265387## 00816000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820013000558080005000680020049000730070046001220080005001680090 01400173010000500187011001500192012002800207021018200235020001800417020001300435 020000700448005001100455006001000466006001400476039000500490013000700495#VV10.13 934#VV10.13935#VV10.13937#VV10.13936#Vi?t#D300V#895.92208001#^214#Di vn thi T y Sn trn t Thng Long - H Ni#Tuyn dch, gii thiu: Trn Ngha ch tr... #^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a860tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Gm cc vn kin triu nh (d, chiu, sc), tc phm vn nhn lin quan ti Thng Long c sng tc di triu Ty Sn, di vn ni phng x trn bia, chung, khnh, ct hng...#Vn hc trung i#Thi Ty Sn#H Ni#Trn Ngha#Lm Giang#V Thanh H ng#KVn#265388## 00632000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820013000568080005000690020026000740070044001000080005001440090 01400149010000500163011001500168012002800183020001700211020000700228005001500235 005001300250039000500263020001000268020001600278013000700294005001700301#VV10.13 942#VV10.13944#VV10.13943#VV10.13945#Vi?t#TR527K#398.20959731#^214#Truyn k dn gian H Ni#S.t., tuyn chn: V Quang Trng ch tr...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010 #^a880tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Vn hc dn gian#H Ni#V Quang Tr ng#L Vit Lin#KVn#Truyn k#Truyn dn gian#265389#Nguyn Thu Loan## 00969000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020068000680070015001360080005001510090 01400156010000500170011001500175012002800190021030700218020000800525020000800533 02000070054103900050054802000070055300100150056002000070057502000100058202000100 0592020001000602013000700612#VV10.13939#VV10.13941#VV10.13940#VV10.13938#Vi?t#K3 12T#959.731#^214#Kinh t - x hi th Thng Long - H Ni th k XVII, XVIII, XIX#Nguyn Tha H#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a492tr.^b24cm#T sch Thng Long 10 00 nm#Gii thiu nhng nn tng t nhin - x hi - lch s ca s hnh thnh v pht trin ca th Thng Long - H Ni. Bc tranh ton cnh v kinh t, x hi th Thng Long nhng th k XVII, XVIII, XIX trong thi k di ch phong kin nh nc quan liu v trong tin trnh x hi Vit Nam truyn thng#Lch s #Kinh t#H Ni#KVn#X hi#Nguyn Tha H# th#Th k 17#Th k 18#Th k 19 #265390## 00948000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010015000550020056000700070015001260080005001410090 04900146010000500195011001500200013000700215021041900222020001100641020001200652 020001300664039000500677#VV10.13946#VV10.13947#25000#Vi?t#PH110H#495.9227#^214# L Trng Khnh#Pht hin h thng ch Vit c thuc loi hnh Khoa u#L Trng Khnh#^aH.#^aT in Bch khoa ; Trung tm Vn ho Trng An#2010#^a126tr.^b21cm# 265391#Gii thiu s hnh thnh v pht trin ch vit c thuc h thng ch Kho a u - loi hnh ch vit ghi m ng gp quan trng vo nn vn minh Vit c. Mt s nghin cu nhng tn hiu thu nhn t lc a danh ngn ng, nhng v n lch s c i Vit Nam phc tp c pht sng bng a danh, khng gian p hn b a danh Ching t Vit Nam n Thi Lan, ngi Ph Nam c ni ting Mala yo khc ngi Chn Lp...#Ting Vit#Ch vit c#Ch Khoa u#KVn## 01030000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010019000520020062000710030017001330070019001500080 00500169009002000174010000500194011001500199015006700214013000700281021035800288 020000900646020001000655020000900665020002000674020001700694039000500711#VV10.13 948#VV10.13949#50000#Vi?t#312H#373.01#^214#Nguyn Th Mai Lan#nh hng gi t r nhn cch ca hc sinh trung hc ph thng#Sch chuyn kho#Nguyn Th Mai La n#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a395tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vi t Nam. Vin Nghin cu con ngi#265392#Trnh by c s l lun v nh hng g i tr nhn cch ca hc sinh trung hc ph thng. Thc trng nh hng gi tr nhn cch ca hc sinh trung hc ph thng v cc yu t nh hng n nh h ng gi tr nhn cch ny. xut mt s kin ngh gp phn vo vic gio dc nh hng gi tr nhn cch cho hc sinh trung hc ph thng nc ta hin nay#G io dc#Nhn cch#Hc sinh#Ph thng trung hc#Sch chuyn kho#KVn## 00829000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490010015000540020051000690070015001200080005001350090 02000140010000500160011001500165004002900180013000700209021026100216020001100477 020001000488020000900498020000800507020000700515039000500522#VV10.13951#VV10.139 50#124000#Vi?t#113T#495.922#^214#Nguyn c Tn#c trng vn ho - dn tc c a ngn ng v t duy#Nguyn c Tn#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a635tr.^b21cm #Ti bn c chnh l, b sung#265393#Trnh by khi qut v vn ho v phng ph p nghin cu c trng vn ho - dn tc ca ngn ng v t duy. c trng vn ho - dn tc ca "s phm tr ho hin thc" v "bc tranh ngn ng v th gii ", ca nh danh ngn ng, ngha t, t duy ngn ng...#Ting Vit#c trng#N gn ng#Vn ho#T duy#KVn## 00849000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410010016000460020027000620030026000890070055001150080005001700090 02000175010000500195011001500200005001700215005000800232019000500240013000700245 021026200252020000900514020000900523039000500532020001000537#VV10.13952#VV10.139 53#Vi?t#TR308H#230.01#^214#Allen, Diogenes#Trit hc hiu thn hc#T trit h c n thn hc#Diogenes Allen ; Chuyn ng: Nguyn Lut Khoa, Vnh An#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a354tr.^b24cm#Nguyn Lut Khoa#Vnh An#Dch#265394#Cung c p nhng kin thc trit hc cn thit ca nhiu t tng trit hc khc nhau hiu thn hc Kit gio. Nghin cu cc cng trnh, cc nh thn hc, xc nh n n trit hc no nh hng n h v nhng nim, thut ng trit hc no h s dng...#o Kit#Thn hc#KVn#Trit hc## 00723000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010008000540020027000620070008000890080005000970090 02000102010000500122011001500127013000700142021025600149020000800405020003000413 020000900443039000500452#VV10.13954#VV10.13955#80000#Vi?t#103V#959.7024#^214#H ip V#i Vit thng Nguyn Mng#Hip V#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a361tr. ^b24cm#265395#Trnh by khi qut v a l nhn vn, lch s v vn ho nc M ng C, c bit lch s thnh Ct T Hn vi cch t chc qun i. Phn tch ng h thut qun s thi i Vit cng nh cc l do v dn chng nhn dn i Vit chin thng qun Nguyn Mng#Lch s#Khng chin chng Nguyn-Mng#Vit Nam#KV n## 00950000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020061000520070033001130080005001460090020001510100 00500171011001500176006001900191019000500210006001800215006001400233013000700247 021034600254020002400600020001000624020000900634039000500643#VV10.13956#VV10.139 57#50000#Vi?t#T527T#346.07#^214#Tuyn tp mt s vn bn v trng ti v ho gi i thng mi#Bin dch: o Th Nguyt nh...#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a3 67tr.^b21cm#o Th Nguyt nh#Dch#Trng Quang Dng#Bi c Giang#265396#Tp h p mt s vn bn v ti liu c UNCITRAL son tho lin quan n trng ti v ho gii gm mt s nghin cu mang tnh thc tin c thc hin trong khun k h To n Trng ti thuc Phng Thng mi quc t (ICC); bo co v cc bin ph p kim sot thi gian v chi ph trong t tng trng ti v bi vit son tho quyt nh trng ti#Lut thng mi quc t#Trng ti#Ho gii#KVn## 00615000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430010013000480020047000610070013001080080005001210090020001260100 00500146011001500151013000700166021013100173020001500304020000800319020000800327 020000900335039000500344#VV10.13958#VV10.13959#Vi?t#V115H#230.09597#^214#L nh Bng#Vn hc cng gio Vit Nam - Nhng chng ng#L nh Bng#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a553tr.^b20cm#265397#Gii thiu nhng chng ng pht trin c a vn hc cng gio Vit Nam t th k XVI n th k XIX cng nhng tc gi v tc phm#o Thin cha#Vn hc#Lch s#Vit Nam#KVn## 00714000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020043000700030018001130070037001310080 00500168009002000173010000500193011001500198005001000213005000900223013000700232 021010900239020001100348020001400359020001400373020000800387039000500395#VN10.03 992#VN10.03993#48000#Vi?t#T550#495.9223#^214#Bi Vit Phng#T in ng ngh a - tri ngha ting Vit#Dnh cho hc sinh#Bi Vit Phng, Anh V, nh Ngc #^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a431tr.^b18cm# Anh V#nh Ngc#265398#Cung cp nhng nhm t ng ngha v gii thch c minh ho ngha ca cc cp t tri ng ha trong ting Vit#Ting Vit#T ng ngha#T tri ngha#T in#KVn## 00698000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020028000700030018000980070037001160080 00500153009002000158010000500178011001500183005001000198005000900208013000700217 021015100224020001100375020001700386039000500403#VN10.03994#VN10.03995#61000#Vi ?t#T550#495.9223#^214#Bi Vit Phng#T in chnh t ting Vit#Dnh cho hc sinh#Bi Vit Phng, Anh V, nh Ngc#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a559tr. ^b18cm# Anh V#nh Ngc#265399#Gm nhng t thng dng dng trong i sng hn g ngy, trong sch v, c bit l nhng t kh nh vn, kh pht m v mt s yu t ngn ng khc...#Ting Vit#T in chnh t#KVn## 00761000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010012000530020052000650070039001170080005001560090 02000161010000500181011001500186006001000201006000900211019000500220013000700225 021017100232020000800403020000800411020001200419020001100431039000500442#VN10.03 996#VN10.03997#75000#Vi?t#M458T#355.009#^214#Beyer, Rick#100 cu chuyn chin t ranh th v nht cha tng k#Rick Beyer ; Dch: Bo Thnh, Tn Vit#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a219tr.^b19cm#Bo Thnh#Tn Vit#Dch#265400#Gm 100 nhng c u chuyn v cc cuc chin lng danh v cc chin binh ni ting, nhng cu chu yn lch s bt ng v y th v ca cc cuc chin tranh trn th gii...#Lch s#Qun s#Chin tranh#Giai thoi#KVn## 00983000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020034000490070059000830080005001420090027001470100 00500174011001900179015006800198005001700266005001400283005001500297005001400312 005001800326013000700344021031000351020000900661020001100670#VV10.13960#VV10.139 61#55000#Vi?t#T312H#658#^214#Tnh hung v qun tr kinh doanh#Trn Th Vn Hoa (ch.b.), V Thnh Hng, Trn Quc Vit...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2010# ^aXI, 291tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Vin Qun tr Kinh doanh#Trn Th Vn Hoa#V Thnh Hng#Trn Quc Vit#Hong Vn Hi#o Th Thanh Lam#265401#Gii thiu mt s tnh hung qun tr kinh doanh thc t, c chia theo cc chuyn ngnh chnh ca qun tr kinh doanh nh qun tr chin lc, qu n tr nhn s v kinh doanh quc t, qun tr vn hnh v qun tr d n, market ing, qun tr ti chnh k ton...v c bit l 10 tnh hung v k nng qun l #Qun tr#Kinh doanh## 00895000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070084000690080005001530090027001580100 00500185011001500190015004200205005001400247005001400261005002100275005001800296 013000700314021023800321020001800559039000500577020001100582#VV10.13962#VV10.139 63#39000#Vi?t#K312T#338.5#^214#Kinh t hc vi m#B.s.: Cao Thu Xim (ch.b.), T Th L Yn, Nguyn Th Tng Anh, Hong Thanh Tuyn#^aH.#^ai hc Kinh t Qu c dn#2010#^a277tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn#Cao Thu Xi m#T Th L Yn#Nguyn Th Tng Anh#Hong Thanh Tuyn#265402#Tng quan v kinh t hc. Trnh by kin thc c bn v cu v cung, l thuyt hnh vi ngi tiu dng, l thuyt hnh vi ngi sn xut, cu trc th trng, th trng yu t s n xut, vai tr ca chnh ph trong nn kinh t th trng#Kinh t hc vi m#KV n#Gio trnh## 00802000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010021000550020047000760070021001230080005001440090 02700149010000500176011002000181013000700201021029900208020000900507020000800516 020000700524039000500531#VV10.13964#VV10.13965#45000#Vi?t#QU105T#658.0095#^214# Trng Th Nam Thng#Qun tr cng ty ng sau khng hong 1997#Trng Th N am Thng#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2010#^aXII, 243tr.^b21cm#265403#Cung c p c s l lun v qun tr cng ty, phc tho bi cnh qun tr cc cng ty n g trc khng hong 1997. Nghin cu khun kh th ch cho hot ng qun tr cc cng ty ng sau khng hong; cc iu chnh v quyn c ng; vai tr ca cc bn hu quan; vai tr ca hi ng qun tr...#Qun tr#Cng ti#ng #KVn ## 00760000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020024000540030052000780070034001300080005001640090 01100169010000500180011001500185015005500200001001700255005001600272013000700288 021014600295020001300441020001100454039000500465#VV10.13966#VV10.13967#33000#Vi ?t#GI-108T#330.01#^214#Gio trnh ton kinh t#Ti liu hng dn nghin cu v ng dng thc tin#Nguyn Vn Cng, Nguyn Vn Tun#^aH.#^aThng k#2010#^a185t r.^b25cm#TTS ghi: Hc vin Chnh sch v Pht trin. Khoa ton#Nguyn Vn Cng #Nguyn Vn Tun#265404#Trnh by kin thc c bn i cng v m hnh ton kin h t, quy hoch tuyn tnh, bi ton vn ti v thut ton th v, m hnh qun l d tr#Ton kinh t#Gio trnh#KVn## 00847000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020049000540070031001030080005001340090011001390100 00500150011001500155015003600170001001400206005001600220013000700236004001800243 021022100261020000900482020001800491020000800509020001100517039000500528#VV10.13 968#VV10.13969#38500#Vi?t#H561D#519.2076#^214#Hng dn gii bi tp xc sut v thng k ton#Trn Don Ph, Nguyn Th Lin#^aH.#^aThng k#2010#^a187tr.^b24 cm#TTS ghi: Trng i hc Thng mi#Trn Don Ph#Nguyn Th Lin#265405#Ti bn ln th 1#Bao gm cc bi tp v bin c, xc sut ca bin c, i lng ng u nhin v quy lut phn phi xc sut, mt s quy lut phn phi xc sut, l thuyt mu, l thuyt kim nh, l thuyt tng quan - hi quy v p n#Xc s ut#Thng k ton hc#Bi tp#Gio trnh#KVn## 00817000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020024000510030052000750070034001270080005001610090 01100166010000500177011001500182015005500197001001700252005001600269013000700285 021016500292020001300457020000700470020001000477020001100487039000500498#VV10.13 971#VV10.13970#37000#Vi?t#GI-108T#515#^214#Gio trnh ton cao cp#Ti liu h ng dn nghin cu v ng dng thc tin#Nguyn Vn Cng, Nguyn Vn Tun#^aH.#^ aThng k#2010#^a204tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin Chnh sch v Pht trin. Khoa ton#Nguyn Vn Cng#Nguyn Vn Tun#265406#Bao gm kin thc l thuyt v bi ton logic suy lun, ma trn, h phng trnh tuyn tnh, php tnh vi tch phn hm mt bin, hm nhiu bin v bi ton cc tr#Ton cao cp#i s#Gii tch# Gio trnh#KVn## 01048000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020050000550070062001050080005001670090011001720100 00500183011001500188015006800203005000800271013000700279021034600286020001800632 020000800650005002100658005001400679005001700693005001900710039000500729#VV10.13 972#VV10.13973#38500#Vi?t#B103T#658.30076#^214#Bi tp tnh hung v thc hnh qun tr nhn lc#B.s.: L Qun (ch.b.), Nguyn Th Minh Nhn, Mai Thanh Lan...# ^aH.#^aThng k#2010#^a198tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Thng mi. B mn Qun tr ngun nhn lc#L Qun#265407#Gm 88 bi tp tnh hung vn dng kin t hc l thuyt gii quyt nhng vn ca thc tin qun tr nhn lc trong d oanh nghip; 18 bi tp thc hnh gip nm vng v pht trin cc k nng tc ng hip ca qun tr ngun nhn lc (k nng phn tch cng vic, tuyn dng, o t o, xy dng chnh sch i ng, gii quyt tranh chp lao ng)#Qun tr nhn l c#Bi tp#Nguyn Th Minh Nhn#Mai Thanh Lan#Nguyn Vn Chung#Nguyn Quang Trun g#KVn## 00821000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020047000530030052001000070032001520080005001840090 01100189010000500200011001500205015005500220001001700275005001400292013000700306 021015300313020001900466020001800485020001100503039000500514#VV10.13975#VV10.139 74#42000#Vi?t#GI-108T#519.2#^214#Gio trnh l thuyt xc sut v thng k ton #Ti liu hng dn nghin cu v ng dng thc tin#Nguyn Vn Cng, Bi c D ng#^aH.#^aThng k#2010#^a245tr.^b25cm#TTS ghi: Hc vin Chnh sch v Pht t rin. Khoa ton#Nguyn Vn Cng#Bi c Dng#265408#Cc khi nim c bn v x c sut, bin ngu nhin, quy lut phn phi xc sut, l thuyt chn mu, l thu yt c lng v kim nh gi thuyt thng k#L thuyt xc sut#Thng k ton hc#Gio trnh#KVn## 00895000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330020059000380070069000970080005001660090011001710100005001820110037001870150 03300224013000700257021021000264020000800474020000700482020001100489020001700500 020001000517039000500527005001800532005002700550005001600577#VV10.13976#Vi?t#B31 2#330.959754#^214#Bnh nh 10 nm pht trin kinh t - x hi (2001 - 2010)#B. s.: Phm Th Xun Cc, Phng Tng hp - Thng tin, Phng Nghip v#^aH.#^aThng k#2010#^a208tr., 17tr. tranh, nh mu^b25cm#TTS ghi: Cc Thng k Bnh nh#26 5409#Gii thiu tng quan nhng kt qu ch yu v tnh hnh pht trin kinh t - x hi, kt qu pht trin cc ngnh, cc lnh vc kinh t v s liu thng k kinh t x hi ca Bnh nh trong 10 nm (2001-2010)#Kinh t#X hi#Pht trin #S liu thng k#Bnh nh#KVn#Phm Th Xun Cc#Phng Tng hp - Thng tin#Ph ng Nghip v## 00832000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020039000360290030000750080005001050090011001100100005001210110015001260150 08000141013000700221021031400228020001900542020001000561020001400571039000500585 #VV10.13977#Vi?t#N305G#315.9752#^214#Nin gim thng k tnh Qung Nam 2009#Quan gnam statistical yearbook#^aH.#^aThng k#2010#^a344tr.^b24cm#TTS ghi: Cc Thn g k Qung Nam. - Tn sch ngoi ba: Nin gim thng k 2009#265410#Tp hp s liu thng k v n v hnh chnh, dn s - lao ng, ti khon quc gia, ngn sch nh nc, bo him v u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng l m nghip, thu sn, cng nghip, xy dng, thng mi, gi c, du lch, vn ti , bu chnh vin thng, gio dc, y t, ... ca tnh Qung Nam#Nin gim thng k #Qung Nam#Sch song ng#KVn## 00886000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010016000530020036000690070042001050220005001470080 00500152009001100157010000500168011001500173015007300188005001700261013000700278 02102160028502000130050102000130051402000100052702000070053703900050054402000110 0549#VV10.13979#VV10.13978#47000#Vi?t#H561D#515.076#^214#Nguyn Sinh By#Hng dn gii bi tp ton cao cp#Nguyn Sinh By (ch.b.), Nguyn Ngc Hin#Ph.2#^aH .#^aThng k#2010#^a271tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Thng mi. B mn Cc phng php ton kinh t#Nguyn Ngc Hin#265411#Tm tt l thuyt v hng dn gii bi tp dng ton phng, s thc v hm s mt bin, gii hn v lin tc , o hm v vi phn hm mt bin, hm nhiu bin, tch phn, phng trnh vi ph n, phng trnh sai phn#Ton cao cp#Gii bi tp#Gii tch#i s#KVn#Gio t rnh## 00660000000000229000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330020052000380080005000900090011000950100005001060110015001110150038001260130 00700164021022900171020000800400020000700408020001000415039000500425#VV10.13980# Vi?t#K312T#330.959734#^214#Kinh t - x hi tnh Hi Dng 5 nm (2006 - 2010)#^ aH.#^aThng k#2010#^a275tr.^b25cm#TTS ghi: Cc Thng k tnh Hi Dng#265412# Gm nhng thng tin v phn tch v tnh hnh pht trin kinh t - x hi, nng cao gi tr sn phm trn t trng trt v nui trng thu sn, thc trng doan h nghip, i sng dn c ca tnh Hi Dng trong 5 nm (2006-2010)#Kinh t#X hi#Hi Dng#KVn## 00798000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020037000470080005000840090011000890100005001000110029001050150 03600134013000700170021031200177020000900489020001900498020000800517020001400525 039000500539#VV10.13981#VV10.13982#Vi?t#N305G#315.9721#^214#Nin gim thng k t nh Ph Th 2009#^aH.#^aThng k#2010#^a303tr., 7tr. biu ^b24cm#TTS ghi: Cc Thng k tnh Ph Th#265413#Tp hp s liu thng k v n v hnh chnh, dn s - lao ng, ti khon quc gia, ngn sch nh nc, bo him v u t, doan h nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, xy d ng, thng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thng, gio dc, y t, ... ca tnh Ph Th#Thng k#Nin gim thng k#Ph Th#Sch song ng#KVn## 00811000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020036000360290028000720080005001000090011001050100005001160110029001210150 03500150013000700185021031100192020000900503020001900512020000700531020001400538 039000500552#VV10.13983#Vi?t#N305G#315.9737#^214#Nin gim thng k tnh H Nam 2009#Ha Nam statistical yearbook#^aH.#^aThng k#2010#^a260tr., 8tr. biu ^b24 cm#TTS ghi: Cc Thng k tnh H Nam#265414#Tp hp s liu thng k v n v hnh chnh, dn s - lao ng, ti khon quc gia, ngn sch nh nc, bo him v u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cn g nghip, xy dng, thng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thng, gio dc, y t, ... ca tnh H Nam#Thng k#Nin gim thng k#H Nam#Sch song ng#KVn## 00816000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020037000370290028000740080005001020090011001070100005001180110029001230150 03600152013000700188021031200195020000900507020001900516020000800535020001400543 039000500557#VV10.13984#Vi?t#N305G#315.97167#^214#Nin gim thng k tnh Lo Ca i 2009#Laocai statistical yearbook#^aH.#^aThng k#2010#^a334tr., 6tr. biu ^b 24cm#TTS ghi: Cc Thng k tnh Lo Cai#265415#Tp hp s liu thng k v n v hnh chnh, dn s - lao ng, ti khon quc gia, ngn sch nh nc, bo hi m v u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, xy dng, thng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thn g, gio dc, y t, ... ca tnh Lo Cai#Thng k#Nin gim thng k#Lo Cai#Sch song ng#KVn## 00838000000000241000450002600110000004100050001108200090001680800050002500200420 00300290028000720080005001000090011001050100005001160110015001210150091001360130 00700227021030700234020000900541020001900550020000800569020001400577039000500591 #VV10.13985#Vi?t#315.9751#^214#Nin gim thng k thnh ph Nng 2009#Danang statistical yearbook#^aH.#^aThng k#2010#^a200tr.^b24cm#TTS ghi: Cc Thng k thnh ph Nng. - Tn sch ngoi ba: Nin gim thng k Nng#265416#Tp h p s liu thng k v n v hnh chnh, dn s - lao ng, ti khon quc gia, ngn sch nh nc, bo him v u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, xy dng, thng mi, gi c, du lch, v n ti, bu chnh vin thng, gio dc, y t, ... ca Nng#Thng k#Nin gim thng k# Nng#Sch song ng#KVn## 00816000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020043000360290030000790080005001090090011001140100005001250110029001300150 03900159013000700198021030100205020000900506020001900515020000900534020001400543 039000500557#VV10.13986#Vi?t#N305G#315.9729#^214#Nin gim thng k thnh ph M ng Ci 2009#Mong Cai statistical yearbook#^aH.#^aThng k#2010#^a159tr., 6tr. n h mu^b24cm#TTS ghi: Cc Thng k tnh Qung Ninh#265417#Tp hp s liu thng k v kh hu, dn s - lao ng, ti khon quc gia, ti chnh v u t, bo h im v u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, xy dng, thng mi, du lch, vn ti, bu chnh vin thng, gio dc, y t, ... ca thnh ph Mng Ci#Thng k#Nin gim thng k#Mng Ci#Sch song ng#KVn## 00882000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020028000360290021000640080005000850090011000900100005001010110030001060150 11400136013000700250021031400257020000900571020001900580020001000599020001400609 039000500623#VV10.13987#Vi?t#N305G#315.9799#^214#Nin gim thng k nm 2009#Sta tistical yearbook#^aH.#^aThng k#2010#^a415tr., 14tr. nh mu^b24cm#TTS ghi: T ng cc Thng k. Cc Thng k tnh Sc Trng. - Tn sch ngoi ba: Nin gim t hng k Sc Trng 2009#265418#Tp hp s liu thng k v n v hnh chnh, dn s - lao ng, ti khon quc gia, ngn sch nh nc, bo him v u t, doan h nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, xy d ng, thng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thng, gio dc, y t, ... ca tnh Sc Trng#Thng k#Nin gim thng k#Sc Trng#Sch song ng#KVn ## 00836000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020041000370290032000780080005001100090011001150100005001260110029001310150 04000160013000700200021031600207020000900523020001900532020001200551020001400563 039000500577#VV10.13988#Vi?t#N305G#315.97153#^214#Nin gim thng k tnh Tuyn Quang 2009#Tuyenquang statistical yearbook#^aH.#^aThng k#2010#^a383tr., 9tr. b iu ^b24cm#TTS ghi: Cc Thng k tnh Tuyn Quang#265419#Tp hp s liu thn g k v n v hnh chnh, dn s - lao ng, ti khon quc gia, ngn sch nh nc, bo him v u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip , thu sn, cng nghip, xy dng, thng mi, gi c, du lch, vn ti, bu ch nh vin thng, gio dc, y t, ... ca tnh Tuyn Quang#Thng k#Nin gim thng k#Tuyn Quang#Sch song ng#KVn## 00768000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020037000360290027000730080005001000090011001050100005001160110034001210150 03900155013000700194021023600201020000900437020001900446020000700465020001100472 020001400483039000500497#VV10.13989#Vi?t#N305G#315.9729#^214#Nin gim thng k huyn m H 2009#Damha statistical yearbook#^aH.#^aThng k#2010#^a175tr., 8tr. biu , nh^b24cm#TTS ghi: Cc Thng k tnh Qung Ninh#265420#Tp hp s li u thng k v dn s - lao ng, ti khon quc gia, ti chnh v u t, doanh nghip, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, thng mi, vn ti, bu in, v n ho, gio dc, y t, ... ca huyn m H, tnh Qung Ninh#Thng k#Nin gim thng k#m H#Qung Ninh#Sch song ng#KVn## 00826000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020039000360290031000750080005001060090011001110100005001220110029001270150 03800156013000700194021031400201020000900515020001900524020001000543020001400553 039000500567#VV10.13990#Vi?t#N305G#315.9725#^214#Nin gim thng k tnh Bc Gia ng 2009#Bac Giang statistical yearbook#^aH.#^aThng k#2010#^a275tr., 9tr. biu ^b24cm#TTS ghi: Cc Thng k tnh Bc Giang#265421#Tp hp s liu thng k v n v hnh chnh, dn s - lao ng, ti khon quc gia, ngn sch nh nc, bo him v u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, xy dng, thng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vi n thng, gio dc, y t, ... ca tnh Bc Giang#Thng k#Nin gim thng k#Bc Giang#Sch song ng#KVn## 00810000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020037000360290028000730080005001010090011001060100005001170110029001220150 03100151013000700182021031200189020000900501020001900510020000800529020001400537 039000500551#VV10.13991#Vi?t#N305G#315.9743#^214#Nin gim thng k tnh H Tnh 2009#Hatinh statistical yearbook#^aH.#^aThng k#2010#^a269tr., 6tr. biu ^b2 4cm#TTS ghi: Cc Thng k H Tnh#265422#Tp hp s liu thng k v n v hn h chnh, dn s - lao ng, ti khon quc gia, ngn sch nh nc, bo him v u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng n ghip, xy dng, thng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thng, gi o dc, y t, ... ca tnh H Tnh#Thng k#Nin gim thng k#H Tnh#Sch song ng#KVn## 00962000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020029000510070073000800080005001530090011001580100 00500169011001500174015006800189005002300257005001700280005001400297005001200311 005001400323013000700337021027000344020001100614039000500625020001800630#VV10.13 992#VV10.13993#76000#Vi?t#GI-108T#332#^214#Gio trnh ti chnh quc t#B.s.: N guyn Th Phng Lin (ch.b.), Nguyn Trng Ti, Phng Vit H...#^aH.#^aThng k #2010#^a348tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Thng mi. B mn Ngn hng - Ch ng khon#Nguyn Th Phng Lin#Nguyn Trng Ti#Phng Vit H#L Nam Long#Nguy n Ph H#265423#Tng quan v ti chnh quc t. Trnh by nhng kin thc c b n v th trng ti chnh quc t, th trng ngoi hi, thanh ton quc t, u t quc t, tn dng quc t, vin tr v pht trin chnh thc, thu quan v l in minh thu quan, cn cn thanh ton quc t#Gio trnh#KVn#Ti chnh quc t ## 00752000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460010017000510020026000680070073000940080005001670090 01100172010000500183011001500188005002100203005001900224013000700243015006700250 021011400317020001500431020001100446039000500457#VV10.13994#VV10.13995#35000#Vi ?t#GI-108T#336#^214#L Th Kim Nhung#Gio trnh ti chnh cng#B.s.: L Th Kim Nhung (ch.b.), Nguyn Th Minh Hnh, Nguyn Thanh Huyn#^aH.#^aThng k#2010#^a1 58tr.^b24cm#Nguyn Th Minh Hnh#Nguyn Thanh Huyn#265424#TTS ghi: Trng i hc Thng mi. B mn Ti chnh doanh nghip#Trnh by cc kin thc c bn tn g quan v ti chnh cng, thu nhp cng v chi tiu cng, ngn sch nh nc...# Ti chnh cng#Gio trnh#KVn## 00953000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400010016000450020019000610030018000800070086000980040018001840080 01600202009003800218010000500256011001500261021024100276020001400517020001000531 00500180054100500160055900500230057503900050059801300070060301900080061002000090 0618#VV10.13996#VV10.13997#Vi?t#TH552H#519.5#^214#Moore, David S.#Thc hnh thn g k#Phin bn m rng#David S. Moore, George P. McCabe, Bruce A. Craig ; Dch, h..: Vin Khoa hc Thng k#Ti bn ln th 6#^aH. ; New York#^aThng k ; W.H. Freeman and Company#2010#^a931tr.^b26cm#Trnh by nhng phng php thng k ph bin nht theo hng x l d liunh: xc sut v suy lun thng k, cc ch v suy lun thng k, cc c s d liu, sn xut d liu, nghin cu ngu nh in, cc phn b mu, hi quy Logistic...#Ton thng k#Thc hnh#McCabe, George P.#Craig, Bruce A.#Vin Khoa hc Thng k#KVn#265425#Dch M#Thng k## 00800000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020065000540030018001190290047001370080005001840090 01100189010000500200011001500205021012900220020000900349020000700358020000900365 039000500374020000600379020001400385015006300399013000700462020001700469#VL10.01 598#VL10.01597#350000#Vi?t#T455#304.602#^214#Tng iu tra dn s v nh Vi t Nam nm 2009: Kt qu ton b#Completed results#The 2009 Vietnam population an d housing census#^aH.#^aThng k#2010#^a896tr.^b29cm#Gm 16 biu tng hp, trnh by cc kt qu ch yu nht ca cuc Tng iu tra dn s v nh nm 2009 th eo cc cp hnh chnh#Thng k#Dn s#Vit Nam#KVn#Nh #Sch song ng#TTS ghi : Ban ch o Tng iu tra dn s v nh trung ng#265426#S liu thng k## 00622000000000253000450004100050000018100060000508200110001180800050002200200770 00270290031001040080005001350090011001400100005001510110014001560210082001700200 01800252020000700270020000900277039000500286020000800291020001400299013000700313 015004800320#Vi?t#D107M#339.409597#^214#Danh mc mt hng v dch v iu tra gi sinh hot theo khng gian nm 2010#Product catalog for scoli 2010#^aH.#^aThng k#2010#^a64tr.^b29cm#Gii thiu danh mc 64 mt hng v mt s dch v iu tr a gi sinh hot nm 2010#Danh mc hng ho#Gi c#Vit Nam#KVn#Dch v#Sch son g ng#265427#u ba sch ghi: Tng cc Thng k. World bank## 00849000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330020055000380290059000930070048001520080005002000090014002050100005002190110 01500224021015100239020000800390020001100398020000700409005001600416005001600432 00500110044800500130045900500180047203900050049002000070049502000140050201300070 0516#VL10.01599#Vi?t#H100N#338.959731#^214#H Ni tm nhn - trin vng & nhng c hi u t mi#Vision - prospects & new investment opportunities of Hanoi#Ph m Quang Ngh, Nguyn Th Tho, Nguyn Mi...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a275tr.^b2 7cm#Gii thiu qu trnh hoch nh pht trin ca H Ni trn nhiu lnh vc. T rnh by v nhng c hi u t v nhng doanh nghip tiu biu ca th #Kinh t#Pht trin#H Ni#Phm Quang Ngh#Nguyn Th Tho#Nguyn Mi#V Hy Chng#Ngu yn Thnh Cng#KVn#u t#Sch song ng#265428## 01095000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020048000490030080000970290058001770070036002350080005002710090 01400276010000500290011001500295021030300310020000700613020001200620020000900632 00500100064100500070065100500140065800500170067200500140068903900050070302000160 0708020001400724013000700738#VL10.01600#VL10.01601#Vi?t#125T#332.609597#^214# u t vo khu kinh t khu cng nghip Vit Nam#A special publication for investme nt promotion activities thoughout the country#Investing in economic zones & indu strial parks in Vietnam#Hoi Ngn, Thu H, ng Huy ng...#^aH.#^aNxb. H Ni#2 010#^a325tr.^b27cm#Gii thiu ton cnh xy dng, pht trin v nhng thng tin ca cc khu kinh t, khu cng nghip trn c nc; cc vn bn php quy quan tr ng lin quan n u t khu kinh t, khu cng nghip; nin gim v cc khu kinh t, khu cng nghip v cc doanh nghip trong cc lnh vc m nh u t quan t m#u t#Khu kinh t#Vit Nam#Hoi Ngn#Thu H#ng Huy ng#Trng nh Hin#B i Tt Thng#KVn#Khu cng nghip#Sch song ng#265429## 00819000000000337000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200070 00308080005000370020033000420070045000750040008001200080005001280090045001330100 00500178011001500183021018000198020000900378020001000387020000900397006001000406 00600090041600600110042500600110043600500070044700500100045403900050046401300070 0469019000500476#VL10.01602#215000#Vi?t#M458N#920.02#^214#1000 nhn vt ni ti ng th gii#Dch: Bch Liu... ; H..: Yn Ba, Ch Tuyn#Ti bn#^aH.#^aT in Bch khoa ; Cng ty Vn ho ng A#2010#^a256tr.^b30cm#Gii thiu nhng thng ti n v cuc i v thnh tu ca 1000 nhn vt ni ting trn th gii trong cc l nh vc nh: cc nh lnh o, cc nh thm him, khoa hc, ngh thut,...#Nhn vt#Danh nhn#Th gii#Bch Liu#Hng Ln#Nguyn Hi#Nguyn Ch#Yn Ba#Ch Tuyn #KVn#265430#Dch## 00866000000000313000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200070 00308080005000370020024000420030019000660070107000850080005001920090020001970100 00500217011001500222001001400237005001800251006001900269006001500288005001600303 005000800319013000700327021018900334020001400523020001000537039000500547#VL10.01 603#220000#Vi?t#L600T#301.01#^214#L thuyt nhn loi hc#Gii thiu lch s#R. Jon McGee, Richard L. Warms ; Dch: L Sn Phng Ngc, inh Hng Phc ; H..: Nguyn Vn Lch, Phan An#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a823tr.^b27cm#McGee. R. Jon#Warms, Richard L.#L Sn Phng Ngc#inh Hng Phc#Nguyn Vn Lch#Phan An# 265431#Gii thiu cc nn tng lch s ca l thuyt nhn loi hc, l thuyt v n ho vo u th k 20, vn l thuyt gia th k 20. Mt s khuynh hng g n y trong l thuyt nhn loi hc#Nhn loi hc#L thuyt#KVn## 01007000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020043000480070057000910080005001480090012001530100005001650110 01400170015007400184005001700258005001500275005001400290005001500304005001200319 013000700331021034600338020000700684020000900691039000500700#VL10.01604#VL10.016 05#Vi?t#F206G#738.09597#^214#Festival gm s Vit Nam - Bnh Dng 2010#B.s.: D ng Trung Quc, ng Vn Thng, Phm Hu Cng...#^aH.#^aThng tn#2010#^a90tr.^b 29cm#TTS ghi: U ban nhn dn tnh Bnh Dng. S Vn ho Th thao v Du lch#D ng Trung Quc#ng Vn Thng#Phm Hu Cng#Nguyn Th Hu#inh B Ho#265432#T ng quan v gm s Vit Nam, nhng gi tr vn ho truyn thng ca gm s Vit Nam. Tim nng pht trin v a dng sn phm ca cc lng gm s Vit Nam, th i k hi nhp h tr pht trin ngnh gm xut khu ca Vit Nam ni chung v c a tnh Bnh Dng ni ring. Gii thiu chng trnh tng th Festival gm s Vi t Nam - Bnh Dng 2010#Gm s#Vit Nam#KVn## 00620000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020010000540070054000640220004001180040019001220080 00500141009001100146010000500157011001400162015003300176020001700209020000900226 020001500235005001000250005001700260005001700277039000500294013000700299#VV10.13 998#VV10.13999#5000#Vi?t#T306H#372.65951#^214#Ting Hoa#Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Nguyn Quc Siu#Q.1#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2010#^a95t r.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch gio kh oa#Trn Tiu#Lu Thnh Nguyn#Nguyn Quc Siu#KVn#265433## 00620000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020010000540070054000640220004001180040019001220080 00500141009001100146010000500157011001400162015003300176020001700209020000900226 020001500235005001000250005001700260005001700277039000500294013000700299#VV10.14 001#VV10.14000#4000#Vi?t#T306H#372.65951#^214#Ting Hoa#Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Nguyn Quc Siu#Q.2#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2010#^a68t r.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch gio kh oa#Trn Tiu#Lu Thnh Nguyn#Nguyn Quc Siu#KVn#265434## 00622000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020010000540070054000640220004001180040019001220080 00500141009001100146010000500157011001400162015003300176020001700209020000900226 020001500235005001000250005001700260005001700277039000700294013000700301#VV10.14 002#VV10.14003#4500#Vi?t#T306H#372.65951#^214#Ting Hoa#Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Nguyn Quc Siu#Q.3#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2010#^a72t r.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch gio kh oa#Trn Tiu#Lu Thnh Nguyn#Nguyn Quc Siu#P.Dung#265435## 00622000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020010000540070054000640220004001180040019001220080 00500141009001100146010000500157011001400162015003300176020001700209020000900226 020001500235005001000250005001700260005001700277039000700294013000700301#VV10.14 005#VV10.14004#4000#Vi?t#T306H#372.65951#^214#Ting Hoa#Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Nguyn Quc Siu#Q.4#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2010#^a68t r.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch gio kh oa#Trn Tiu#Lu Thnh Nguyn#Nguyn Quc Siu#P.Dung#265436## 00622000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430140006000480020010000540070054000640220004001180040019001220080 00500141009001100146010000500157011001400162015003300176020001700209020000900226 020001500235005001000250005001700260005001700277039000700294013000700301#VV10.14 006#VV10.14007#Vi?t#T306H#372.65951#^214#4500#Ting Hoa#Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Nguyn Quc Siu#Q.5#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2010#^a68t r.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch gio kh oa#Trn Tiu#Lu Thnh Nguyn#Nguyn Quc Siu#P.Dung#265437## 00622000000000313000450002600110000002600110001118100060002208200100002880800050 00380140006000430410005000490020010000540070054000640220004001180040019001220080 00500141009001100146010000500157011001400162015003300176020001700209020000900226 020001500235005001000250005001700260005001700277039000700294013000700301#VV10.14 008#VV10.14009#T306H#372.65951#^214#4500#Vi?t#Ting Hoa#Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Nguyn Quc Siu#Q.6#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2010#^a64t r.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch gio kh oa#Trn Tiu#Lu Thnh Nguyn#Nguyn Quc Siu#P.Dung#265438## 00631000000000313000450002600110000002600110001118100060002208200100002880800050 00380140006000430410005000490020010000540070063000640220004001270040019001310080 00500150009001100155010000500166011001400171015003300185020001700218020000900235 020001500244005001000259039000700269005001700276005001700293013000700310#VV10.14 011#VV10.14010#T306H#372.65951#^214#4500#Vi?t#Ting Hoa#Chnh l: Trn Tiu (b. s.), Lu Thnh Nguyn, Nguyn Quc Siu#Q.7#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2 010#^a86tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Trung Quc#Tiu hc#Sc h gio khoa#Trn Tiu#P.Dung#Lu Thnh Nguyn#Nguyn Quc Siu#265439## 00631000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020010000540070063000640220004001270040019001310080 00500150009001100155010000500166011001400171015003300185020001700218020000900235 020001500244005001000259005001700269005001700286039000700303013000700310#VV10.14 012#VV10.14013#4500#Vi?t#T306H#372.65951#^214#Ting Hoa#Chnh l: Trn Tiu, L u Thnh Nguyn (b.s.), Nguyn Quc Siu#Q.8#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2 010#^a85tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Trung Quc#Tiu hc#Sc h gio khoa#Trn Tiu#Lu Thnh Nguyn#Nguyn Quc Siu#P.Dung#265440## 00802000000000349000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030075000460290012001210070072001330220004002050040030002090080 00500239009001100244010000500255011001500260015003300275020001200308020000600320 02000150032602000170034100500120035800500110037000500230038100500160040400500180 0420039000700438013000700445#VV10.14014#Vi?t#T306M#372.6#^214#Ting Mng 1#Chn g trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Lul Hmng 1#Vi Vn iu (tng ch.b.), Nguyn Tr, Nguyn Th Phng Tho (ch.b.)...#Q.1#T i bn ln th 1 c sa cha#^aH.#^aGio dc#2010#^a107tr.^b24cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to#Ting Mnng#Lp 1#Sch gio khoa#Sch thc nghim#Vi Vn iu#N guyn Tr#Nguyn Th Phng Tho#Nguyn Th Hnh#Nguyn Ngc Thanh#P.Dung#265441 ## 00722000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020007000330030075000400290014001150070059001290220004001880040030001920080 00500222009001100227010000500238011001400243015003300257020000500290020000600295 02000150030102000170031600500120033300500210034500500160036603900070038201300070 0389#VV10.14015#Vi?t#T406M#372.7#^214#Ton 1#Chng trnh nghin cu thc hnh g io dc song ng trn c s ting m #Xangv fangx 1# Tin t, Nguyn Th Ki u Oanh (ch.b.), L Nguyn Quang#Q.1#Ti bn ln th 1 c chnh l#^aH.#^aGio d c#2010#^a99tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 1#Sch gio khoa #Sch thc nghim# Tin t#Nguyn Th Kiu Oanh#L Nguyn Quang#P.Dung#265442 ## 00730000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020021000330030075000540290027001290070043001560220004001990040030002030080 00500233009001100238010000500249011001400254015003300268020000900301020000700310 02000060031702000150032302000170033800500160035500500190037103900070039001300070 0397#VV10.14016#Vi?t#T550N#372.3#^214#T nhin v x hi 1#Chng trnh nghin c u thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Chiv xinhz haz sv phv 1 #Ch.b.: Lng Vit Thi, Kiu Th Bch Thu#Q.1#Ti bn ln th 1 c chnh l#^a H.#^aGio dc#2010#^a31tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#T nhin#X h i#Lp 1#Sch gio khoa#Sch thc nghim#Lng Vit Thi#Kiu Th Bch Thu#P.Dun g#265443## 00748000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030075000460290012001210070067001330220004002000080005002040090 01100209010000500220011001500225015003300240020001200273020000600285020001500291 02000170030600500120032300500110033500500180034600500200036400500120038403900070 0396013000700403#VV10.14017#Vi?t#T306M#372.6#^214#Ting Mng 2#Chng trnh nghi n cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Lul Hmng 2#Vi Vn i u (tng ch.b.), Nguyn Tr, Nguyn Ngc Thanh (ch.b.)...#Q.1#^aH.#^aGio dc#201 0#^a140tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Mnng#Lp 2#Sch gio kh oa#Sch thc nghim#Vi Vn iu#Nguyn Tr#Nguyn Ngc Thanh#Nguyn Th Kim Oanh #Ging A Pao#P.Dung#265444## 00681000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020007000330030075000400290014001150070059001290220004001880080005001920090 01100197010000500208011001500213015003300228020000500261020000600266020001500272 020001700287005001200304005002100316005001600337039000700353013000700360#VV10.14 018#Vi?t#T406H#372.7#^214#Ton 2#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Xangv fangx 2# Tin t, Nguyn Th Kiu Oanh (ch. b.), L Nguyn Quang#Q.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a123tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio d c v o to#Ton#Lp 2#Sch gio khoa#Sch thc nghim# Tin t#Nguyn Th Kiu Oanh#L Nguyn Quang#P.Dung#265445## 00586000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020022000330030075000550070034001300220004001640080005001680090011001730100 00500184011001400189020000900203020000800212020000600220020001400226020001700240 005001300257005001200270039000700282013000700289#VV10.14019#Vi?t#V460B#372.5#^21 4#V bi tp th cng 2#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Trn Th Thu (ch.b.), V Vn Sng#Q.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a 24tr.^b24cm#Th cng#Bi tp#Lp 2#Sch c thm#Sch thc nghim#Trn Th Thu#V Vn Sng#P.Dung#265446## 00675000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020021000330030075000540290027001290070037001560220004001930080005001970090 01100202010000500213011001400218015003300232020000900265020000700274020000600281 020001500287020001700302005001600319005001200335039000700347013000700354#VV10.14 020#Vi?t#T550N#372.3#^214#T nhin v x hi 2#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Chiv xinhz haz sv phv 2#Lng Vit Thi (ch.b.), V Vn Sng#Q.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a36tr.^b24cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to#T nhin#X hi#Lp 2#Sch gio khoa#Sch thc nghim#Lng Vi t Thi#V Vn Sng#P.Dung#265447## 00790000000000349000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020025000340030075000590290022001340070067001560220004002230080005002270090 01100232010000500243011001400248015003300262020001200295020000900307020000600316 02000140032202000170033600500120035300500110036500500180037600500200039400500120 0414039000700426013000700433#VV10.14021#Vi?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ting Mng 2#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Shuv su lul Hmngz 2#Vi Vn iu (tng ch.b.), Nguyn Tr, Nguyn Ngc Thanh (ch.b.)...#Q.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Mnng#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Sch thc nghim#Vi Vn iu#Nguyn Tr#Nguyn Ngc Thanh#Nguyn Th Kim Oanh#Ging A Pao#P.Dung#265448## 00536000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020019000330290023000520070012000750220004000870080005000910090011000960100 00500107011001500112015003300127020001200160020000800172020000900180020001400189 005001200203039000700215013000700222020001700229#VV10.14022#Vi?t#B103T#372.6#^21 4#Bi tp ting Mng#Jngx shuv Hmng ntr#V Vn Sng#Q.2#^aH.#^aGio dc#2010 #^a107tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Mnng#Bi tp#Tiu hc#S ch c thm#V Vn Sng#P.Dung#265449#Sch thc nghim## 00790000000000349000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030075000460290013001210070069001340220004002030040030002070080 00500237009001100242010000500253011001500258015003300273020001300306020000600319 02000150032502000170034000500120035700500160036900500150038500500170040000500090 0417039000700426013000700433#VV10.14023#Vi?t#T306J#372.6#^214#Ting Jrai 1#Chn g trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Tli Jrai 1#Vi Vn iu (tng ch.b.), Hong Cao Cng, Nguyn Hu Yn (ch.b.)...#Q.1#Ti bn ln th 1 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2010#^a137tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Giarai#Lp 1#Sch gio khoa#Sch thc nghim#Vi Vn iu#Ho ng Cao Cng#Nguyn Hu Yn#Trn Minh Phng#Ksor Yin#P.Dung#265450## 00750000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020025000340030075000590290032001340070061001660220004002270080005002310090 01100236010000500247011001400252020001300266020000900279020000600288020001400294 02000170030800500120032500500160033700500150035300500130036800500170038103900070 0398013000700405#VV10.14024#Vi?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ting Jrai 1#Ch ng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Ptop chi h bh hr Tli Jrai 1#Vi Vn iu (tng ch.b.), Hong Cao Cng, Nguyn Hu Yn ...#Q.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a39tr.^b24cm#Ting Giarai#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Sch thc nghim#Vi Vn iu#Hong Cao Cng#Nguyn Hu Yn#Trn Th Yn#Tr n Minh Phng#P.Dung#265451## 00641000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020022000330030075000550290031001300070040001610220004002010080005002050090 01100210010000500221011001400226020000900240020000600249020000800255020001400263 020001700277005001300294005001800307039000700325013000700332#VV10.14025#Vi?t#V46 0B#372.5#^214#V bi tp th cng 1#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc s ong ng trn c s ting m #Sop hr hrm ng bru tngan 1#Trn Th Thu (ch.b .), o Th Hng Minh#Q.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b24cm#Th cng#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Sch thc nghim#Trn Th Thu#o Th Hng Minh#P.Dung#265452# # 00728000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020021000330030075000540290025001290070043001540220004001970040030002010080 00500231009001100236010000500247011001400252015003300266020000900299020000700308 02000060031502000150032102000170033600500160035300500190036903900070038801300070 0395#VV10.14026#Vi?t#T550N#372.3#^214#T nhin v x hi 1#Chng trnh nghin c u thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Mnar hang khul mnuih 1#C h.b.: Lng Vit Thi, Kiu Th Bch Thu#Q.1#Ti bn ln th 1 c chnh l#^aH. #^aGio dc#2010#^a31tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#T nhin#X hi# Lp 1#Sch gio khoa#Sch thc nghim#Lng Vit Thi#Kiu Th Bch Thu#P.Dung# 265453## 00564000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020019000330290020000520070022000720220004000940080005000980090011001030100 00500114011001400119015003300133020001300166020000800179020000900187020001400196 005000900210005001200219039000700231013000700238020001700245#VV10.14028#Vi?t#B10 3T#372.6#^214#Bi tp ting Jrai#Hrm ng tli Jrai#Ksor Yin, o Nam Sn#Q.1#^ aH.#^aGio dc#2010#^a75tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Giarai# Bi tp#Tiu hc#Sch c thm#Ksor Yin#o Nam Sn#P.Dung#265454#Sch thc nghi m## 00720000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020007000330030075000400290012001150070059001270220004001860040030001900080 00500220009001100225010000500236011001400241015003300255020000500288020000600293 02000150029902000170031400500120033100500210034300500160036403900070038001300070 0387#VV10.14029#Vi?t#T406M#372.7#^214#Ton 1#Chng trnh nghin cu thc hnh g io dc song ng trn c s ting m #Hrm ting 1# Tin t, Nguyn Th Kiu Oanh (ch.b.), L Nguyn Quang#Q.1#Ti bn ln th 1 c chnh l#^aH.#^aGio dc #2010#^a99tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 1#Sch gio khoa#S ch thc nghim# Tin t#Nguyn Th Kiu Oanh#L Nguyn Quang#P.Dung#265455## 00623000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020022000330030075000550290031001300070031001610220004001920080005001960090 01100201010000500212011001400217020000900231020000600240020000800246020001400254 020001700268005001300285005000900298039000700307013000700314#VV10.14027#Vi?t#V46 0B#372.5#^214#V bi tp th cng 2#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc s ong ng trn c s ting m #Sop hr hrm ng bru tngan 2#Trn Th Thu (ch.b .), Puih Keh#Q.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a24tr.^b24cm#Th cng#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Sch thc nghim#Trn Th Thu#Puih Keh#P.Dung#265456## 00679000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020007000330030075000400290012001150070059001270220004001860080005001900090 01100195010000500206011001500211015003300226020000500259020000600264020001500270 020001700285005001200302005002100314005001600335039000700351013000700358#VV10.14 030#Vi?t#T406H#372.7#^214#Ton 2#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Hrm ting 2# Tin t, Nguyn Th Kiu Oanh (ch.b. ), L Nguyn Quang#Q.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a123tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 2#Sch gio khoa#Sch thc nghim# Tin t#Nguyn Th Ki u Oanh#L Nguyn Quang#P.Dung#265457## 00748000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030075000460070077001210220004001980080005002020090011002070100 00500218011001500223015003300238020001100271020000600282020001500288020001700303 00500120032000500230033200500160035500500200037100500170039103900070040801300070 0415#VV10.14031#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 2#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Vi Vn iu (tng ch.b.), Nguyn T h Phng Tho, Nguyn Th Hnh (ch.b.)...#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a167tr.^b24 cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 2#Sch gio khoa#Sch thc ng him#Vi Vn iu#Nguyn Th Phng Tho#Nguyn Th Hnh#Trn Th Hin Lng#Nguy n Thu Hng#P.Dung#265458## 00669000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020021000330030075000540290025001290070035001540220004001890080005001930090 01100198010000500209011001400214015003300228020000900261020000700270020000600277 020001500283020001700298005001600315005001000331039000700341013000700348#VV10.14 032#Vi?t#T550N#372.3#^214#T nhin v x hi 2#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Mnar hang khul mnuih 2#Lng Vit Th i (ch.b.), Siu Tlui#Q.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a36tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio d c v o to#T nhin#X hi#Lp 2#Sch gio khoa#Sch thc nghim#Lng Vit T hi#Siu Tlui#P.Dung#265459## 00750000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020025000340030075000590290032001340070071001660220004002370080005002410090 01100246010000500257011001400262020001300276020000900289020000600298020001400304 02000170031800500120033500500150034700500180036200500090038000500090038903900070 0398013000700405#VV10.14033#Vi?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ting Jrai 2#Ch ng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Ptop chi h bh hr Tli Jrai 2#Vi Vn iu (tng ch.b.), Nguyn Hu Yn, Nguyn Quang Ni nh (ch.b.)...#Q.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a34tr.^b24cm#Ting Giarai#Tp vit#Lp 2 #Sch c thm#Sch thc nghim#Vi Vn iu#Nguyn Hu Yn#Nguyn Quang Ninh#Kso r Yin#Kp Pual#P.Dung#265460## 00744000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030075000460290013001210070071001340220004002050080005002090090 01100214010000500225011001500230015003300245020001300278020000600291020001500297 02000170031200500120032900500150034100500180035600500090037400500090038303900070 0392013000700399#VV10.14034#Vi?t#T306J#372.6#^214#Ting Jrai 2#Chng trnh nghi n cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Tli Jrai 2#Vi Vn i u (tng ch.b.), Nguyn Hu Yn, Nguyn Quang Ninh (ch.b.)...#Q.1#^aH.#^aGio d c#2010#^a104tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Giarai#Lp 2#Sch g io khoa#Sch thc nghim#Vi Vn iu#Nguyn Hu Yn#Nguyn Quang Ninh#Ksor Yin# Kp Pual#P.Dung#265461## 00528000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020011000330290011000440070022000550220004000770050009000810050012000900080 00500102009001100107010000500118011001500123015003300138020001300171020000900184 020001400193039000700207013000700214020001700221#VV10.14035#Vi?t#T306J#372.6#^21 4#Ting Jrai#Tli Jrai#Ksor Yin, o Nam Sn#Q.3#Ksor Yin#o Nam Sn#^aH.#^aGi o dc#2010#^a224tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Giarai#Tiu h c#Sch c thm#P.Dung#265462#Sch thc nghim## 00598000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020022000330030075000550070040001300220004001700080005001740090011001790100 00500190011001400195020000900209020000600218020000800224020001400232020001700246 005001300263005001800276039000700294013000700301#VV10.14036#Vi?t#V460B#372.5#^21 4#V bi tp th cng 1#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Trn Th Thu (ch.b.), o Th Hng Minh#Q.1#^aH.#^aGio dc#2 010#^a19tr.^b24cm#Th cng#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Sch thc nghim#Trn Th Thu#o Th Hng Minh#P.Dung#265463## 00535000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020019000330290023000520070012000750220004000870080005000910090011000960100 00500107011001400112015003300126020001200159020000800171020000900179020001400188 005001200202039000700214013000700221020001700228#VV10.14037#Vi?t#B103T#372.6#^21 4#Bi tp ting Mng#Jngx shuv Hmng ntr#V Vn Sng#Q.3#^aH.#^aGio dc#2010 #^a99tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Mnng#Bi tp#Tiu hc#Sc h c thm#V Vn Sng#P.Dung#265464#Sch thc nghim## 00667000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020011000330030015000440290013000590070044000720220004001160080005001200090 01100125010000500136011001500141015003300156020001200189020000900201020001500210 00500130022500500140023800500120025200500180026400500110028203900070029301300070 0300020002200307#VV10.14038#Vi?t#T306M#372.6#^214#Ting Mng#Sch gio vin#Hmn gz ntr#L Seo Chng, Tho Seo Snh, V Vn Sng...#Q.3#^aH.#^aGio dc#2010#^a 215tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Mnng#Tiu hc#Sch gio vi n#L Seo Chng#Tho Seo Snh#V Vn Sng#Nguyn Ngc Thanh#Phan Thanh#P.Dung#265 465#Phng php ging dy## 00741000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020014000330030075000470070062001220220004001840040030001880080005002180090 01100223010000500234011001500239015003300254020001200287020000600299020001500305 02000170032000500120033700500120034900500120036100500060037300500100037903900070 0389013000700396#VV10.14039#Vi?t#T306K#372.6#^214#Ting Khmer 1#Chng trnh ngh in cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Vi Vn iu (tng ch. b.), o Nam Sn (ch.b.), Thch Saron...#Q.1#Ti bn ln th 1 c chnh l#^aH.# ^aGio dc#2010#^a139tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Khme#Lp 1#Sch gio khoa#Sch thc nghim#Vi Vn iu#o Nam Sn#Thch Saron#L B#Thc h i#P.Dung#265466## 00598000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020022000330030075000550070040001300220004001700080005001740090011001790100 00500190011001400195020000900209020000600218020000800224020001400232020001700246 005001300263005001800276039000700294013000700301#VV10.14040#Vi?t#V460B#372.5#^21 4#V bi tp th cng 1#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Trn Th Thu (ch.b.), o Th Hng Minh#Q.1#^aH.#^aGio dc#2 010#^a19tr.^b24cm#Th cng#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Sch thc nghim#Trn Th Thu#o Th Hng Minh#P.Dung#265467## 00691000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020021000330030075000540070043001290220004001720040030001760080005002060090 01100211010000500222011001400227015003300241020000900274020000700283020000600290 020001500296020001700311005001600328005001900344039000700363013000700370#VV10.14 041#Vi?t#T550N#372.3#^214#T nhin v x hi 1#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Ch.b.: Lng Vit Thi, Kiu Th Bch Thu#Q.1#Ti bn ln th 1 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2010#^a31tr.^b24cm#TTS g hi: B Gio dc v o to#T nhin#X hi#Lp 1#Sch gio khoa#Sch thc nghim #Lng Vit Thi#Kiu Th Bch Thu#P.Dung#265468## 00731000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020026000340030075000600070062001350220004001970080005002010090011002060100 00500217011001400222015003300236020001200269020000900281020000600290020001400296 00500120031000500120032200500120033400500060034600500100035203900070036201300070 0369020001700376#VV10.14042#Vi?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ting Khmer 1#Ch ng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Vi Vn iu (tng ch.b.), o Nam Sn (ch.b.), Thch Saron...#Q.1#^aH.#^aGio dc#2010#^ a55tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Khme#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Vi Vn iu#o Nam Sn#Thch Saron#L b#Thch i#P.Dung#265469#Sch th c nghim## 00696000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020007000330030075000400070059001150220004001740040030001780080005002080090 01100213010000500224011001400229015003300243020000500276020000600281020001500287 020001700302005001200319005002100331005001600352039000700368013000700375#VV10.14 043#Vi?t#T406M#372.7#^214#Ton 1#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m # Tin t, Nguyn Th Kiu Oanh (ch.b.), L Nguyn Quang#Q.1#Ti bn ln th 1 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2010#^a99tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 1#Sch gio khoa#Sch thc nghim# Tin t#Nguyn Th Kiu Oanh#L Nguyn Quang#P.Dung#265470## 00646000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020021000330030075000540070042001290220004001710080005001750090011001800100 00500191011001400196015003300210020000900243020000700252020000600259020001500265 020001700280005001600297005001700313039000700330013000700337#VV10.14044#Vi?t#T55 0N#372.3#^214#T nhin v x hi 2#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc so ng ng trn c s ting m #Lng Vit Thi (ch.b.), Thch Ngc Hng#Q.1#^aH. #^aGio dc#2010#^a36tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#T nhin#X hi# Lp 2#Sch gio khoa#Sch thc nghim#Lng Vit Thi#Thch Ngc Hng#P.Dung#26 5471## 00582000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020022000330030075000550070032001300220004001620080005001660090011001710100 00500182011001400187020000900201020000600210020000800216020001400224020001700238 005001300255005001000268039000700278013000700285#VV10.14045#Vi?t#V460B#372.5#^21 4#V bi tp th cng 2#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Trn Th Thu (ch.b.), Thch Rim#Q.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a24 tr.^b24cm#Th cng#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Sch thc nghim#Trn Th Thu#Th ch Rim#P.Dung#265472## 00615000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020014000330070062000470220004001090080005001130090011001180100005001290110 01500134015003300149020001200182020000600194020001500200005001200215005001200227 005001200239005000600251005001300257039000700270013000700277020001700284#VV10.14 046#Vi?t#T306K#372.6#^214#Ting Khmer 2#Vi Vn iu (tng ch.b.), o Nam Sn, T hch Saron (ch.b.)...#Q.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a115tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Khme#Lp 2#Sch gio khoa#Vi Vn iu#o Nam Sn#Thch Sa ron#L B#o Th Bnh#P.Dung#265473#Sch thc nghim## 00735000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020026000340030075000600070077001350220004002120080005002160090011002210100 00500232011001400237015003300251020001200284020000900296020000600305020001400311 02000170032500500120034200500120035400500120036600500170037803900070039501300070 0402#VV10.14047#Vi?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ting Khmer 2#Chng trnh ng hin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Vi Vn iu (tng ch .b.), o Nam Sn, Thch Saron (ch.b.), Thch Ngc Hng#Q.1#^aH.#^aGio dc#201 0#^a31tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Khme#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Sch thc nghim#Vi Vn iu#o Nam Sn#Thch Saron#Thch Ngc Hng# P.Dung#265474## 00655000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020007000330030075000400070059001150220004001740080005001780090011001830100 00500194011001500199015003300214020000500247020000600252020001500258020001700273 005001200290005002100302005001600323039000700339013000700346#VV10.14048#Vi?t#T40 6H#372.7#^214#Ton 2#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m # Tin t, Nguyn Th Kiu Oanh (ch.b.), L Nguyn Quang#Q.1#^ aH.#^aGio dc#2010#^a123tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 2#S ch gio khoa#Sch thc nghim# Tin t#Nguyn Th Kiu Oanh#L Nguyn Quang# P.Dung#265475## 00740000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030075000460070069001210220004001900080005001940090011001990100 00500210011001500215015003300230020001100263020000600274020001500280020001700295 00500120031200500160032400500230034000500200036300500170038303900070040001300070 0407#VV10.14049#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 2#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Vi Vn iu (tng ch.b.), Nguyn T h Hnh, Nguyn Th Phng Tho...#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a172tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 2#Sch gio khoa#Sch thc nghim#Vi Vn iu#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Phng Tho#Trn Th Hin Lng#Nguyn Thu Hng#P.Dung#265476## 00554000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020017000390030018000560070012000740220004000862210007000900040 03000097008000500127009001100132010000500143011001400148015003300162020001100195 020000600206020001400212005001200226039000700238013000700245#VV10.14050#6400#Vi ?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit lp 1#Ti liu th im#H Ngc i#T.1#m ch#T i bn ln th 1 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2010#^a75tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#H Ngc i#P.Dung#265477## 00553000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030018000570070012000750220004000872210004000910040 03000095008000500125009001100130010000500141011001500146015003300161020001100194 020000600205020001400211005001200225039000700237013000700244#VV10.14051#12100#V i?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit lp 1#Ti liu th im#H Ngc i#T.2#Vn#Ti bn ln th 1 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2010#^a147tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#H Ngc i#P.Dung#265478## 00554000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020017000390030018000560070012000740220004000862210007000900040 03000097008000500127009001100132010000500143011001400148015003300162020001100195 020000600206020001400212005001200226039000700238013000700245#VV10.14052#7600#Vi ?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit lp 1#Ti liu th im#H Ngc i#T.3#T hc#T i bn ln th 1 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2010#^a91tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#H Ngc i#P.Dung#265479## 00771000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030075000460070091001210220004002120040030002160080005002460090 01100251010000500262011001500267015003300282020001100315020000600326020001500332 02000170034700500120036400500200037600500180039600500170041403900070043101300070 0438#VV10.14053#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 1#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Vi Vn iu (tng ch.b.), Trn Th Hin Lng, Nguyn Quang Ninh (ch.b.), Nguyn Thu Hng#T.1#Ti bn ln th 1 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2010#^a168tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# Ting Vit#Lp 1#Sch gio khoa#Sch thc nghim#Vi Vn iu#Trn Th Hin Lng #Nguyn Quang Ninh#Nguyn Thu Hng#P.Dung#265480## 00464000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410140007000460020024000530070014000770040018000910080005001090090 01100114010000500125011001500130020000500145020000600150020001400156005001400170 039000700184013000700191#VV10.14054#VV10.14055#Vi?t#GI-521E#372.7#^214#23000#Gi p em gii ton lp 2#Trn Ngc Lan#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a135 tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Sch c thm#Trn Ngc Lan#P.Dung#265481## 00501000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020035000530070017000880040018001050080005001230090 01100128010000500139011001500144020000500159020000600164020000800170020001400178 005001700192039000700209013000700216#VV10.14056#VV10.14057#19500#Vi?t#GI-521E#3 72.7#^214#Gip em cng c v nng cao ton 2#Nguyn Mnh Thc#Ti bn ln th 1# ^aH.#^aGio dc#2010#^a154tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Mnh Thc#P.Dung#265482## 00530000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020033000510070033000840220004001170080005001210090 01100126010000500137011001400142020001100156020000600167020000700173020001400180 005001600194005001600210039000700226013000700233#VV10.14058#VV10.14059#15000#Vi ?t#454L#372.6#^214#n luyn v cng c ting Vit 2#Trn Mnh Hng, Nguyn Thu Mai#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a95tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#n tp#Sch c th m#Trn Mnh Hng#Nguyn Thu Mai#P.Dung#265483## 00530000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020033000510070033000840220004001170080005001210090 01100126010000500137011001400142020001100156020000600167020000700173020001400180 005001600194005001600210039000700226013000700233#VV10.14060#VV10.14061#15000#Vi ?t#454L#372.6#^214#n luyn v cng c ting Vit 2#Trn Mnh Hng, Nguyn Thu Mai#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a83tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#n tp#Sch c th m#Trn Mnh Hng#Nguyn Thu Mai#P.Dung#265484## 00568000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020024000530030020000770070014000970040018001110080 00500129009001100134010000500145011001500150020000500165020000600170020000700176 020001400183005001400197039000400211015004400215013000700259#VV10.14062#VV10.140 63#30000#Vi?t#GI-521E#372.7#^214#Gip em gii ton lp 3#V n tp cui tun#Tr n Ngc Lan#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a191tr.^b24cm#Ton#Lp 3#n tp#Sch c thm#Trn Ngc Lan#Mai#Tn sch ngoi ba ghi: Gip em gii ton 3# 265485## 00551000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070057000810220004001380080005001420090 01100147010000500158011001500163020000500178020000600183020001400189005001400203 005001800217005001500235039000400250013000700254#VV10.14064#VV10.14065#16000#Vi ?t#T406C#372.7#^214#Ton c bn v nng cao lp 3#Trn Ngc Lan (ch.b.), Nguyn Hng Quang, Phm Thanh Tm#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a111tr.^b24cm#Ton#Lp 3#S ch c thm#Trn Ngc Lan#Nguyn Hng Quang#Phm Thanh Tm#Mai#265486## 00551000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070057000810220004001380080005001420090 01100147010000500158011001500163020000500178020000600183020001400189005001400203 005001800217005001500235039000400250013000700254#VV10.14066#VV10.14067#15500#Vi ?t#T406C#372.7#^214#Ton c bn v nng cao lp 3#Trn Ngc Lan (ch.b.), Nguyn Hng Quang, Phm Thanh Tm#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a107tr.^b24cm#Ton#Lp 3#S ch c thm#Trn Ngc Lan#Nguyn Hng Quang#Phm Thanh Tm#Mai#265487## 00522000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400070054000700220004001240080005001280090011001330100 00500144011001500149020000500164020000600169020001400175005001200189005001900201 005001300220039000400233013000700237#VV10.14068#17000#Vi?t#T406C#372.7#^214#To n c bn v nng cao lp 4# Tin t (ch.b.), Trn Th Kim Cng, Hong Mai L #T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a120tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Sch c thm# Tin t#Tr n Th Kim Cng#Hong Mai L#Mai#265488## 00522000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400070054000700220004001240080005001280090011001330100 00500144011001500149020000500164020000600169020001400175005001200189005001900201 005001300220039000400233013000700237#VV10.14069#16500#Vi?t#T406C#372.7#^214#To n c bn v nng cao lp 4# Tin t (ch.b.), Trn Th Kim Cng, Hong Mai L #T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a114tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Sch c thm# Tin t#Tr n Th Kim Cng#Hong Mai L#Mai#265489## 00599000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400030049000700070055001190040018001740080005001920090 01100197010000500208011001500213020000500228020000600233020001400239005001100253 039000400264013000700268005001400275005002000289#VV10.14070#19500#Vi?t#T406B#37 2.7#^214#Ton bi dng hc sinh lp 4#Theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Nguyn ng (ch.b.), Dng Quc n, Hong Th Phc Ho#Ti bn ln th 3 #^aH.#^aGio dc#2010#^a191tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Sch c thm#Nguyn nh#Mai#265 490#Dng Quc n#Hong Th Phc Ho## 00499000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070016000730040018000890080005001070090011001120100 00500123011001500128020001100143020000600154020000800160020001200168020001400180 005001600194039000400210013000700214#VV10.14071#28000#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp trc nghim ting Vit 4#Nguyn Th Hnh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc# 2010#^a220tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Nguyn Th Hnh#Mai#265491## 00485000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020020000420030020000620070014000820040018000960080005001140090 01100119010000500130011001500135020000500150020000600155020000700161020001400168 005001400182039000400196013000700200#VV10.14072#30000#Vi?t#GI-521E#372.7#^214#G ip em gii ton 5#V n tp cui tun#Trn Ngc Lan#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2010#^a192tr.^b24cm#Ton#Lp 5#n tp#Sch c thm#Trn Ngc Lan#Mai#265 492## 00458000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400070015000640040018000790080005000970090011001020100 00500113011001500118020000500133020000600138020000800144020001400152005001500166 039000400181013000700185#VV10.14073#30000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp nng ca o ton 5#Phm nh Thc#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a191tr.^b24cm#To n#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Phm nh Thc#Mai#265493## 00567000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400070071000700220004001410080005001450090011001500100 00500161011001500166020000500181020000600186020001400192005001700206005001200223 005001800235005001300253039000400266013000700270#VV10.14074#14500#Vi?t#T406C#37 2.7#^214#Ton c bn v nng cao lp 5#Nguyn nh Khu (ch.b.), Tin t, Tr n Th Ngc Lan, Hong Mai L#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a100tr.^b24cm#Ton#Lp 5 #Sch c thm#Nguyn nh Khu# Tin t#Trn Th Ngc Lan#Hong Mai L#Mai#2 65494## 00567000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400070071000700220004001410080005001450090011001500100 00500161011001500166020000500181020000600186020001400192005001700206005001200223 005001800235005001300253039000400266013000700270#VV10.14075#14500#Vi?t#T406C#37 2.7#^214#Ton c bn v nng cao lp 5#Nguyn nh Khu (ch.b.), Tin t, Tr n Th Ngc Lan, Hong Mai L#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a100tr.^b24cm#Ton#Lp 5 #Sch c thm#Nguyn nh Khu# Tin t#Trn Th Ngc Lan#Hong Mai L#Mai#2 65495## 00531000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020054000510070015001050220004001200040018001240080 00500142009001100147010000500158011001500163020000500178020000600183020001200189 020001400201005001500215039000400230013000700234#VV10.14076#VV10.14077#17500#Vi ?t#250K#372.7#^214# kim tra nh gi kt qu hc tp hng tun ton 5#Nguyn Duy Ha#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a136tr.^b24cm#Ton#Lp 5# kim tra#Sch c thm#Nguyn Duy Ha#Mai#265496## 00603000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020019000500070043000690040018001120080005001300090 01100135010000500146011001500151020000800166020000600174020001100180020001200191 02000080020302000140021100500170022500500130024200500110025503900040026601300070 0270#VV10.14078#VV10.14079#33500#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 6 nng cao#Nguyn ng ip, Vit Hng, V Bng T#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a28 0tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Sch c thm#Nguyn n g ip# Vit Hng#V Bng T#Mai#265497## 00627000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520070064000670220004001310080005001350090 01100140010000500151011001500156020000500171020000600176020000800182020001500190 00500160020500500160022100500190023700500170025600500170027303900040029001300070 0294#VV10.14080#VV10.14081#26700#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 7#Nguyn H uy oan (ch.b.), Nguyn Ngc m, Phm Th Bch Ngc...#T.1#^aH.#^aGio dc#2010 #^a212tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Huy oan#Nguyn Ngc m#Phm Th Bch Ngc#Nguyn Duy Thun#Nguyn Khc Tun#Mai#265498## 00627000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520070064000670220004001310080005001350090 01100140010000500151011001500156020000500171020000600176020000800182020001500190 00500160020500500160022100500190023700500170025600500170027303900040029001300070 0294#VV10.14082#VV10.14083#19100#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 7#Nguyn H uy oan (ch.b.), Nguyn Ngc m, Phm Th Bch Ngc...#T.2#^aH.#^aGio dc#2010 #^a148tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Huy oan#Nguyn Ngc m#Phm Th Bch Ngc#Nguyn Duy Thun#Nguyn Khc Tun#Mai#265499## 00525000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430070054000630080005001170090011001220100005001330110 01500138020001000153020000600163020000800169020001500177005001600192005001100208 005001700219039000400236013000700240#VV10.14084#14700#Vi?t#B103T#428.0076#^214# Bi tp ting Anh 7#ng Hip Giang (ch.b.), V Th Li, Nguyn Mai Hng#^aH.#^ aGio dc#2010#^a112tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 7#Bi tp#Sch gio khoa#ng Hip G iang#V Th Li#Nguyn Mai Hng#Mai#265500## 00667000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070070000690220004001390080005001430090 01100148010000500159011001500164020000800179020000600187020001100193020001200204 02000080021602000080022402000150023200500160024700500190026300500130028200500110 0295039000400306013000700310#VV10.14085#VV10.14086#18100#Vi?t#B103T#807.6#^214# Bi tp ng vn 7#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Nguyn Th Bch H, L Xun Thi, V Bng T#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a140tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Khc Phi#Nguyn Th Bch H#L Xun T hi#V Bng T#Mai#265501## 00681000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070060000690220004001290080005001330090 01100138010000500149011001500154020000800169020000600177020001100183020001200194 02000080020602000080021402000150022200500160023700500140025300500170026700500130 0284039000400297005001100301013000700312#VV10.14087#VV10.14088#13300#Vi?t#B103T #807.6#^214#Bi tp ng vn 7#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Trn c Ngn, Nguyn Th Nng...#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a100tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Ting Vit#Tp l m vn#Vn hc#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Khc Phi#Trn c Ngn#Nguyn Th N ng#L Xun Thi#Mai#V Bng T#265502## 00515000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020028000520070017000800040018000970080005001150090 01100120010000500131011001500136020000500151020000600156020000900162020001200171 020001400183005001700197039000400214013000700218#VV10.14089#VV10.14090#34500#Vi ?t#K304T#510.76#^214#Kim tra trc nghim ton 7#ng Th Vn Anh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a278tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Kim tra#Trc nghim#Sch c thm#ng Th Vn Anh#Mai#265503## 00533000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490030038000660070013001040040018001170080 00500135009001100140010000500151011001500156020001900171020000600190020000900196 020001400205005001300219039000400232013000700236#VV10.14091#VV10.14092#16500#Vi ?t#B312G#807#^214#Bnh ging vn 7#Mt cch c - hiu vn bn trong SGK#V Dn g Qu#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a123tr.^b24cm#Bnh ging vn hc#L p 7#c hiu#Sch c thm#V Dng Qu#Mai#265504## 00558000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070054000750040018001290080005001470090 01100152010000500163011001500168020001000183020000600193020001400199005001400213 005001500227005001500242039000400257013000700261#VV10.14093#VV10.14094#19700#Vi ?t#B452D#428#^214#Bi dng ting Anh lp 7#Hong Vn Vn (ch.b.), L Hng Phn g, Nguyn Qu c#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a152tr.^b24cm#Ting An h#Lp 7#Sch c thm#Hong Vn Vn#L Hng Phng#Nguyn Qu c#Mai#265505## 00502000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020027000540070020000810080005001010090011001060100 00500117011001500122020001000137020000600147020000800153020001400161005002000175 039000400195013000700199004001800206#VV10.14095#VV10.14096#19000#Vi?t#B103T#428 .0076#^214#Bi tp n luyn ting Anh#Nguyn Th Kim Oanh#^aH.#^aGio dc#2010#^ a187tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th Kim Oanh#Mai#2655 06#Ti bn ln th 3## 00466000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020021000490070012000700220004000820040018000860080 00500104009001100109010000500120011001500125020000500140020000600145020001400151 005001200165039000400177013000700181#VV10.14097#VV10.14098#30000#Vi?t#B452D#510 #^214#Bi dng ton lp 7# c Thi#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#201 0#^a191tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Sch c thm# c Thi#Mai#265507## 00546000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020033000530070015000860220004001012210026001050040 01800131008000500149009001100154010000500165011001500170020000500185020000600190 020000800196020001400204005001500218039000400233013000700237#VV10.14099#VV10.141 00#23000#Vi?t#PH561P#510.76#^214#Phng php gii cc dng ton 7#Nguyn Vn Nh o#T.1#Bi tp cn bn & m rng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a151tr.^ b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Vn Nho#Mai#265508## 00641000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020054000540030085001080070015001930040018002080080 00500226009001100231010000500242011001500247020000900262020000600271020001400277 020000800291020001400299039000400313013000700317005001500324#VV10.14101#VV10.141 02#23000#Vi?t#V200T#516.0076#^214#V thm yu t ph gii mt s bi ton h nh hc 8#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio d c v o to#Nguyn c Tn#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a175tr.^b24 cm#Hnh hc#Lp 8#Gii bi ton#Bi tp#Sch c thm#Mai#265509#Nguyn c Tn# # 00613000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490030049000790070038001280040018001660080 00500184009001100189010000500200011001500205020000500220020000600225020000700231 020001400238005001200252039000400264005000900268005001500277013000700292#VV10.14 103#VV10.14104#17500#Vi?t#T406B#512#^214#Ton bi dng hc sinh lp 8#Theo ch ng trnh mi ca B Gio dc v o to#V Hu Bnh, Tn Thn, Quang Thiu#T i bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a170tr.^b24cm#Ton#Lp 8#i s#Sch c thm#V Hu Bnh#Mai#Tn Thn# Quang Thiu#265510## 00654000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490070050000900040018001400080005001580090 01100163010000500174011001500179020000800194020001900202020000900221020000600230 02000140023600500180025000500160026800500180028403900040030200500150030601300070 0321#VV10.14105#VV10.14106#18800#Vi?t#B312G#807#^214#Bnh ging 29 tc phm vn hc ng vn 8#Gii thiu, tuyn chn: Nguyn Quang Ninh ch.b...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a123tr.^b24cm#Ng vn#Bnh ging vn hc#Tc phm#Lp 8 #Sch c thm#Nguyn Quang Ninh#Trn ng Ngha#Nguyn c Khung#Mai#inh Th Hng#265511## 00649000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020039000530030085000920070012001770040018001890080 00500207009001100212010000500223011001500228020000800243020000600251020000800257 020001400265005001900279039000400298020001200302020001400314013000700328#VV10.14 107#VV10.14108#25000#Vi?t#R203L#546.076#^214#Rn luyn k nng gii ton ho h c 11#Sch tham d cuc thi Vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#Ng Ngc An#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a203tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Xun Trng#Mai#Trc nghim#Gii bi ton #265512## 00501000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020030000420070019000720040018000910080005001090090011001140100 00500125011001500130020000800145020000600153020000800159020001400167005001900181 039000400200020001200204013000700216#VV10.14109#19500#Vi?t#B103T#546.076#^214#B i tp trc nghim ho hc 8#Nguyn Xun Trng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio d c#2010#^a155tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Xun Trng#Mai #Trc nghim#265513## 00530000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020037000530070015000900040018001050080005001230090 01100128010000500139011001500144020000700159020000600166020000800172020001400180 005001500194039000400209013000700213020002000220#VV10.14110#VV10.14111#19800#Vi ?t#B452D#530.076#^214#Bi dng hc sinh gii vt l lp 8#Ng Quc Qunh#Ti b n ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a179tr.^b24cm#Vt l#Lp 8#Bi tp#Sch c th m#Ng Quc Qunh#Mai#265514#Cu hi trc nghim## 00547000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020033000530030027000860070015001130220004001280040 01800132008000500150009001100155010000500166011001500171020000500186020000600191 020000800197005001500205039000400220013000700224020001400231#VV10.14113#VV10.141 12#32000#Vi?t#PH561P#510.76#^214#Phng php gii cc dng ton 8#Bi tp cn b n v m rng#Nguyn Vn Nho#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a211tr. ^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Nguyn Vn Nho#Mai#265515#Sch c thm## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020029000490070012000780040018000900080005001080090 01100113010000500124011001500129020000800144020000600152020001400158005001200172 039000400184013000700188#VV10.14114#VV10.14115#23000#Vi?t#H401H#546#^214#Ho h c c bn v nng cao 8#Ng Ngc An#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a143t r.^b24cm#Ho hc#Lp 8#Sch c thm#Ng Ngc An#Mai#265516## 00473000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490070011000790220004000900040018000940080 00500112009001100117010000500128011001500133020000500148020000600153020001400159 005001100173039000400184013000700188#VV10.14116#VV10.14117#30000#Vi?t#T406C#510 #^214#Ton c bn v nng cao lp 8#V Th Hu#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a183tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Sch c thm#V Th Hu#Mai#265517## 00469000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070011000750220004000860040018000900080 00500108009001100113010000500124011001500129020000500144020000600149020001400155 005001100169039000400180013000700184#VV10.14118#VV10.14119#32000#Vi?t#T406C#510 #^214#Ton c bn v nng cao 8#V Th Hu#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc #2010#^a207tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Sch c thm#V Th Hu#Mai#265518## 00481000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020029000430070020000720040018000920080005001100090011001150100 00500126011001500131020001000146020000600156020000800162020001400170005002000184 039000400204013000700208#VV10.14120#21000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp n l uyn ting Anh 8#Nguyn Th Kim Oanh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a18 3tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th Kim Oanh#Mai#265519# # 00599000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020033000380070078000710080005001490090011001540100005001650110 01500170020001800185020000600203020001400209005001600223005001300239005002000252 005001800272039000400290013000700294020000800301#VV10.14121#16000#Vi?t#C513V#17 0#^214#Cng vui hc gio dc cng dn 8#Nguyn Hu Khi (ch.b.), Thu Hng, P hng Th Hng Thu, o Th Kim Tuyn#^aH.#^aGio dc#2010#^a111tr.^b24cm#Gio d c cng dn#Lp 8#Sch c thm#Nguyn Hu Khi# Thu Hng#Phng Th Hng Thu #o Th Kim Tuyn#Mai#265520#o c## 00547000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020033000530030027000860070015001130220004001280040 01800132008000500150009001100155010000500166011001500171020000500186020000600191 020000800197020001400205005001500219039000400234013000700238#VV10.14122#VV10.141 23#30000#Vi?t#PH561P#510.76#^214#Phng php gii cc dng ton 9#Bi tp cn b n v m rng#Nguyn Vn Nho#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a191tr. ^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Vn Nho#Mai#265521## 00521000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020031000430070031000740040018001050080005001230090011001280100 00500139011001500144020000900159020000600168020001400174020001400188005001600202 039000400218005001400222013000700236#VV10.14124#23500#Vi?t#R203L#516.0076#^214# Rn luyn gii ton hnh hc 9#Nguyn Hu Nhn, Trn Kim Tho#Ti bn ln th 2# ^aH.#^aGio dc#2010#^a180tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 9#Gii bi ton#Sch c thm#N guyn Hu Nhn#Mai#Trn Kim Tho#265522## 00477000000000265000450002600110000002000050001102000060001601400070002204100050 00291810006000340820007000408080005000470020044000520070014000960080005001100090 01100115010000500126011001500131039000400146020000800150020001400158005001400172 004001800186013000700204#VV10.14125#Ton#Lp 7#42000#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp nng cao v mt s chuyn ton 9#Bi Vn Tuyn#^aH.#^aGio dc#2010#^a33 9tr.^b24cm#Mai#Bi tp#Sch c thm#Bi Vn Tuyn#Ti bn ln th 5#265523## 00469000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070011000750220004000860040018000900080 00500108009001100113010000500124011001500129020000500144020000600149020001400155 005001100169039000400180013000700184#VV10.14126#VV10.14127#38000#Vi?t#T406C#510 #^214#Ton c bn v nng cao 9#V Th Hu#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc #2010#^a247tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Sch c thm#V Th Hu#Mai#265524## 00469000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070011000750220004000860040018000900080 00500108009001100113010000500124011001500129020000500144020000600149020001400155 005001100169039000400180013000700184#VV10.14128#VV10.14129#38000#Vi?t#T406C#510 #^214#Ton c bn v nng cao 9#V Th Hu#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc #2010#^a243tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Sch c thm#V Th Hu#Mai#265525## 00551000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020041000540070033000950040018001280080005001460090 01100151010000500162011001400167020001000181020000600191020000700197020001400204 005001800218005001400236039000400250013000700254#VV10.14130#VV10.14131#15000#Vi ?t#454K#428.0076#^214#n kin thc - luyn k nng ting Anh 9#Trn Th Thu Hi n, Trn Th Mnh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a99tr.^b24cm#Ting Anh# Lp 8#n tp#Sch c thm#Trn Th Thu Hin#Trn Th Mnh#Mai#265526## 00606000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020017000420070070000590080005001290090011001340100005001450110 01500150020000700165020000600172020000800178020001500186005001600201005001600217 005001600233005001100249039000400260013000700264020001200271020000900283#VV10.14 132#7800#Vi?t#B103T#330.9597#^214#Bi tp a l 9#Nguyn nh Tm (ch.b.), Tr ng Vn Hng, Phm Ngc Qunh, V Nh Vn#^aH.#^aGio dc#2010#^a124tr.^b24cm# a l#Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn nh Tm#Trng Vn Hng#Phm Ngc Qun h#V Nh Vn#Mai#265527#a kinh t#Vit Nam## 00658000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490070050000900040018001400080005001580090 01100163010000500174011001500179020000800194020001900202020000900221020000600230 02000140023600500180025000500160026800500180028400500190030203900040032101300070 0325#VV10.14133#VV10.14134#23800#Vi?t#B312G#807#^214#Bnh ging 40 tc phm vn hc ng vn 9#Gii thiu, tuyn chn: Nguyn Quang Ninh ch.b...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a159tr.^b24cm#Ng vn#Bnh ging vn hc#Tc phm#Lp 9 #Sch c thm#Nguyn Quang Ninh#Trn ng Ngha#Nguyn c Khung#Nguyn Th Ki m Lan#Mai#265528## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020029000490070012000780040018000900080005001080090 01100113010000500124011001500129020000800144020000600152020001400158005001200172 039000400184013000700188#VV10.14135#VV10.14136#27000#Vi?t#H401H#546#^214#Ho h c c bn v nng cao 9#Ng Ngc An#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a183t r.^b24cm#Ho hc#Lp 9#Sch c thm#Ng Ngc An#Mai#265529## 00612000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020044000530030038000970070014001350040018001490080 00500167009001100172010000500183011001500188020000800203020000600211020001400217 020000800231020002000239020001400259005001400273039000400287013000700291#VV10.14 137#VV10.14138#27000#Vi?t#C101D#546.076#^214#Cc dng ton v phng php gii ho hc 9#Bin son theo chng trnh ho hc 9#L Thanh Xun#Ti bn ln th 1# ^aH.#^aGio dc#2010#^a219tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#Gii bi ton#Bi tp#Cu hi trc nghim#Sch c thm#L Thanh Xun#Mai#265530## 00517000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020029000430070031000720040018001030080005001210090011001260100 00500137011001500142020000700157020000600164020001400170020001400184005001600198 039000400214005001400218013000700232#VV10.14139#23000#Vi?t#R203L#512.0076#^214# Rn luyn gii ton i s 9#Nguyn Hu Nhn, Trn Kim Tho#Ti bn ln th 2#^a H.#^aGio dc#2010#^a175tr.^b24cm#i s#Lp 9#Gii bi ton#Sch c thm#Nguy n Hu Nhn#Mai#Trn Kim Tho#265531## 00563000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020048000420070032000900040018001220080005001400090011001450100 00500156011001500161020000700176020000600183020000800189020002000197020001400217 005001700231005001400248039000400262013000700266#VV10.14140#31500#Vi?t#C125H#53 0.076#^214#Cu hi trc nghim v bi tp t lun vt l 9#Nguyn Thanh Hi, L Th Thu H#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a251tr.^b24cm#Vt l#Lp 9#B i tp#Cu hi trc nghim#Sch c thm#Nguyn Thanh Hi#L Th Thu H#Mai#26553 2## 00714000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020024000570030029000810070075001100040018001850080 00500203009001100208010000500219011001500224020001100239020000700250020001400257 02000140027100500120028500500150029700500160031200500180032800500190034603900040 0365013000700369#VV10.14141#VV10.14142#25000#Vi?t#GI-103T#516.24076#^214#Gii t on lng gic 10#Dng cho hc sinh lp chuyn#B.s.: V Anh Dng (tng ch.b.), T rn c Huyn (ch.b.), Nguyn Duy Hiu...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010 #^a183tr.^b24cm#Lng gic#Lp 10#Gii bi ton#Sch c thm#V Anh Dng#Trn c Huyn#Nguyn Duy Hiu#Nguyn Thnh Tun#Nguyn L Thu Hoa#Mai#265533## 00601000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020036000540070056000900040018001460080005001640090 01100169010000500180011001500185020000800200020000700208020001300215020001400228 005001400242005001600256005001600272039000400288013000700292#VV10.14143#VV10.141 44#32000#Vi?t#PH561P#546.076#^214#Phng php gii bi tp ho hc 10#ng Xun Th (ch.b.), Nguyn ng t, L Th Hng Hi#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc #2010#^a256tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#Gii bi tp#Sch c thm#ng Xun Th#Ngu yn ng t#L Th Hng Hi#Mai#265534## 00636000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020021000490070053000700040018001230080005001410090 01100146010000500157011001500162020000800177020000800185020001100193020001200204 02000070021602000140022300500110023700500140024800500120026200500130027403900040 0287013000700291#VV10.14146#VV10.14145#40000#Vi?t#B452D#807#^214#Bi dng ng vn 10# Kim Ho, Mai Xun Min, Trn H Nam, ng Cao Su#Ti bn ln th 1#^a H.#^aGio dc#2010#^a263tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 10# Sch c thm# Kim Ho#Mai Xun Min#Trn H Nam#ng Cao Su#Mai#265535## 00674000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020044000550070045000990220004001442210007001480040 01800155008000500173009001100178010000500189011001500194020000700209020000700216 02000070022302000140023002000120024402000140025600500140027000500160028400500130 0300039000400313013000700317#VV10.14147#VV10.14148#38500#Vi?t#GI-103T#531.076#^ 214#Gii ton v trc nghim vt l 10 nng cao#Bi Quang Hn, Nguyn Duy Hin, Nguyn Tuyn#T.1#C hc#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a247tr.^b24cm#V t l#Lp 10#C hc#Gii bi ton#Trc nghim#Sch c thm#Bi Quang Hn#Nguyn Duy Hin#Nguyn Tuyn#Mai#265536## 00572000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020061000530070037001140040018001510080005001690090 01100174010000500185011001500190020000800205020000700213020000900220020001400229 005001500243005001300258039000400271013000700275#VV10.14149#VV10.14150#25800#Vi ?t#K304T#004.076#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn tin hc lp 10#Quch Tt Kin (ch.b.), o Hi Tip#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^ a191tr.^b24cm#Tin hc#Lp 10#Kim tra#Sch c thm#Quch Tt Kin#o Hi Tip# Mai#265537## 00670000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020042000490070055000910040018001460080005001640090 01100169010000500180011001500185020000800200020001900208020000900227020000700236 02000140024300500230025700500180028000500180029800500170031603900040033301300070 0337#VV10.14151#VV10.14152#28000#Vi?t#B312G#807#^214#Bnh ging 45 tc phm vn hc ng vn 10#Gii thiu, tuyn chn: Nguyn Th Thanh Hng ch.b...#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a199tr.^b24cm#Ng vn#Bnh ging vn hc#Tc phm #Lp 10#Sch c thm#Nguyn Th Thanh Hng#Nguyn Thanh Bnh#Nguyn c Khung # Nguyn Thng#Mai#265538## 00459000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020028000530070014000810080005000950090011001000100 00500111011001500116020000800131020000700139020000800146020001400154005001400168 039000400182013000700186#VV10.14153#VV10.14154#37600#Vi?t#B103T#546.076#^214#B i tp chn lc ho hc 10#Hong Th Bc#^aH.#^aGio dc#2010#^a270tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Hong Th Bc#Mai#265539## 00587000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020044000430030057000870070016001440040018001600080005001780090 01100183010000500194011001500199020000700214020000700221020000800228020002000236 020001400256005001600270039000400286013000700290#VV10.14155#34000#Vi?t#C101D#51 2.0076#^214#Cc dng ton v phng php gii i s 10#Bin son theo chng tr nh i s 10 c bn v nng cao#Nguyn Hu Ngc#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio d c#2010#^a271tr.^b24cm#i s#Lp 10#Bi tp#Cu hi trc nghim#Sch c thm#N guyn Hu Ngc#Mai#265540## 00677000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020036000490070062000850220004001470040018001510080 00500169009001100174010000500185011001500190020000800205020000700213020001200220 02000110023202000080024302000140025100500130026500500120027800500120029000500140 0302039000400316013000700320#VV10.14156#VV10.14157#17500#Vi?t#E202T#807#^214#Em t nh gi kin thc ng vn 11#Lu c Hnh (ch.b.), L Nh Bnh, L Vn Khi , Hong Th Mai#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a135tr.^b24cm#Ng v n#Lp 11#Tp lm vn#Ting Vit#Vn hc#Sch c thm#Lu c Hnh#L Nh Bnh#L Vn Khi#Hong Th Mai#Mai#265541## 00570000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020061000530070036001140040018001500080005001680090 01100173010000500184011001500189020000800204020000700212020000900219020001400228 005001500242005001200257039000400269013000700273#VV10.14158#VV10.14159#30300#Vi ?t#K304T#005.076#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn tin hc lp 11#Quch Tt Kin (ch.b.), c ng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a 227tr.^b24cm#Tin hc#Lp 11#Kim tra#Sch c thm#Quch Tt Kin# c ng#Ma i#265542## 00612000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020039000530030038000920070012001300220004001420040 01800146008000500164009001100169010000500180011001500185020000800200020000700208 02000080021502000120022302000140023502000140024900500120026303900040027501300070 0279#VV10.14160#VV10.14161#30000#Vi?t#R203L#546.076#^214#Rn luyn k nng gii ton ho hc 11#Bi tp t lun - bi tp trc nghim#Ng Ngc An#T.1#Ti bn l n th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a231tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11#Bi tp#Trc nghim# Gii bi ton#Sch c thm#Ng Ngc An#Mai#265543## 00681000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020045000530030083000980070014001810040018001950080 00500213009001100218010000500229011001500234020000800249020001000257020000700267 02000140027402000080028802000200029602000140031600500140033003900040034401300070 0348#VV10.14162#VV10.14163#25500#Vi?t#C101D#546.076#^214#Cc dng ton v phn g php gii ho hc 11#T lun v trc nghim : Bin son theo chng trnh ho hc 11 c bn v nng cao#L Thanh Xun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^ a207tr.^b24cm#Ho hc#Ho v c#Lp 11#Gii bi ton#Bi tp#Cu hi trc nghim #Sch c thm#L Thanh Xun#Mai#265544## 00601000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020036000540070056000900040018001460080005001640090 01100169010000500180011001500185020000800200020000700208020001300215020001400228 005001400242005001600256005001600272039000400288013000700292#VV10.14164#VV10.141 65#36000#Vi?t#PH561P#546.076#^214#Phng php gii bi tp ho hc 12#ng Xun Th (ch.b.), Nguyn ng t, L Th Hng Hi#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc #2010#^a287tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#Gii bi tp#Sch c thm#ng Xun Th#Ngu yn ng t#L Th Hng Hi#Mai#265545## 00679000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020058000520070061001100040018001710080005001890090 01100194010000500205011001500210020000500225020000700230020000900237020001400246 00500160026000500170027600500150029300500170030800500170032501300070034203900040 0349#VV10.14167#VV10.14166#30500#Vi?t#K304T#510.76#^214#Kim tra nh gi thn g xuyn v nh k mn ton lp 12#Nguyn Hi Chu, Nguyn Th Thch (ch.b.), ng Thanh Hi...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a231tr.^b24cm#Ton#Lp 1 2#Kim tra#Sch c thm#Nguyn Hi Chu#Nguyn Th Thch#ng Thanh Hi#Trn Tu yt Thanh#Nguyn Ngc Xun#265546#Mai## 00617000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020013000550030029000680070058000970080005001550090 01100160010000500171011001500176020001000191020001400201005001500215005001600230 039000500246020001000251020001100261005001700272013000700289020000700296#VV10.14 168#VV10.14169#25000#Vi?t#GI-103T#515.076#^214#Gii ton 12#Dng cho hc sinh l p chuyn#Trn c Huyn (ch.b.), Nguyn Duy Hiu, Phm Th B Hin#^aH.#^aGio dc#2010#^a196tr.^b24cm#Gii tch#Sch c thm#Trn c Huyn#Nguyn Duy Hiu#O anh#Tch phn#Nguyn hm#Phm Th B Hin#265547#Lp 12## 00498000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020038000530070013000910080005001040090011001090100 00500120011001500125020000800140020001400148005001300162039000500175020000800180 020000700188004001800195013000700213#VV10.14170#VV10.14171#37000#Vi?t#B103T#546 .076#^214#Bi tp c bn v nng cao ho hc 12#ng Lc Th#^aH.#^aGio dc#201 0#^a299tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#ng Lc Th#Oanh#Bi tp#Lp 12#Ti bn ln th 1#265548## 00892000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020065000490070074001140080005001880090011001930100 00500204011001800209020000900227020001900236005001300255005001600268039000500284 02000070028900400180029601500330031402101470034700500130049400500210050701300070 0528020001900535#VV10.14172#VV10.14173#37000#Vi?t#H561D#570#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn sinh hc lp 10#Ng Vn Hng (ch.b.), Nguyn Hi Chu, L Hng ip, Nguyn Th Hng Lin#^aH.#^aGio dc#2010#^a115tr.^b21x2 9cm#Sinh hc#Ti liu tham kho#Ng Vn Hng#Nguyn Hi Chu#Oanh#Lp 10#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin th c, k nng mn sinh hc lp 10#L Hng ip#Nguyn Th Hng Lin#265549#Ti liu hng dn## 00828000000000313000450001400070000004100050000718100060001208200040001880800050 00220020064000270070067000910080005001580090011001630100005001740110017001790200 00800196020001900204005001200223005001600235039000500251020000700256004001800263 015003300281021014600314005001400460005001400474013000700488020001900495#12000# Vi?t#H561D#546#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ho hc lp 10#V Anh Tun (ch.b.), Nguyn Hi Chu, ng Th Oanh, Cao Th Thng#^aH.#^aGi o dc#2010#^a67tr.^b21x29cm#Ho hc#Ti liu tham kho#V Anh Tun#Nguyn Hi C hu#Oanh#Lp 10#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu ch ung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn t hc hin chun kin thc, k nng mn ho hc lp 10#ng Th Oanh#Cao Th Thng #265550#Ti liu hng dn## 00905000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020064000490070061001130080005001740090011001790100 00500190011001800195020000800213020001900221005001500240005001900255039000500274 02000070027900400180028601500330030402101460033700500140048300500160049700500160 0513013000700529020001900536#VV10.14177#VV10.14176#20400#Vi?t#H561D#909#^214#H ng dn thc hin chun kin thc, k nng mn lch s lp 10#Phan Ngc Lin, Ng uyn Xun Trng (ch.b.), inh Ngc Bo...#^aH.#^aGio dc#2010#^a123tr.^b21x29c m#Lch s#Ti liu tham kho#Phan Ngc Lin#Nguyn Xun Trng#Oanh#Lp 10#Ti b n ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chung v chun kin th c, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin t hc, k nng mn lch s lp 10#inh Ngc Bo#Nguyn Hi Chu#Trnh nh Tng#26 5551#Ti liu hng dn## 00906000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020063000540070082001170080005001990090011002040100 00500215011001700220020000700237020001900244005001300263005001600276039000500292 02000070029700400180030401500330032202101450035500500220050000500200052202000190 0542013000700561#VV10.14178#VV10.14179#10200#Vi?t#H561D#330.9597#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn a l lp 10#Phm Th Sen (ch.b.), Nguy n Hi Chu, Vng Th Phng Hnh, Phm Th Thu Phng#^aH.#^aGio dc#2010#^a5 6tr.^b21x29cm#a l#Ti liu tham kho#Phm Th Sen#Nguyn Hi Chu#Oanh#Lp 10 #Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chung v chun ki n thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn a l lp 10#Vng Th Phng Hnh#Phm Th Thu Phng#T i liu hng dn#265552## 00898000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020061000490070062001100080005001720090011001770100 00500188011001700193020000500210020001900215005001700234005001600251039000500267 02000070027200400180027901500330029702101430033000500160047300500180048902000190 0507005001500526013000700541#VV10.14180#VV10.14181#10200#Vi?t#H561D#510#^214#H ng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ton lp 10#Nguyn Th Thch (ch. b.), Nguyn Hi Chu, Quch T Chng...#^aH.#^aGio dc#2010#^a91tr.^b21x29cm#T on#Ti liu tham kho#Nguyn Th Thch#Nguyn Hi Chu#Oanh#Lp 10#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chung v chun kin thc, k n ng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ton lp 10#Quch T Chng#Nguyn Trung Hiu#Ti liu hng dn#on Th Phit#265553## 00876000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020063000510070062001140080005001760090011001810100 00500192011001700197020000700214020001900221005001600240039000500256020001200261 00400180027301500330029102101450032400500230046902000190049202000070051101300070 0518001001300525#VV10.14182#VV10.14183#9000#Vi?t#H561D#330.91#^214#Hng dn th c hin chun kin thc, k nng mn a l lp 11#Phm Th Sen (ch.b.), Nguyn Hi Chu, Nguyn Th Minh Phng#^aH.#^aGio dc#2010#^a48tr.^b21x29cm#a l#T i liu tham kho#Nguyn Hi Chu#oanh#a kinh t#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng tr nh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn a l l p 11#Nguyn Th Minh Phng#Ti liu hng dn#Lp 11#265554#Phm Th Sen## 00892000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020065000490070074001140080005001880090011001930100 00500204011001800209020000900227020001900236005001300255005001600268039000500284 02000070028900400180029601500330031402101470034700500130049400500210050702000190 0528013000700547#VV10.14184#VV10.14185#22200#Vi?t#H561D#571#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn sinh hc lp 11#Ng Vn Hng (ch.b.), Nguyn Hi Chu, L Hng ip, Nguyn Th Hng Lin#^aH.#^aGio dc#2010#^a135tr.^b21x2 9cm#Sinh hc#Ti liu tham kho#Ng Vn Hng#Nguyn Hi Chu#Oanh#Lp 11#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin th c, k nng mn sinh hc lp 11#L Hng ip#Nguyn Th Hng Lin#Ti liu hng dn#265555## 00898000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020061000490070062001100080005001720090011001770100 00500188011001700193020000500210020001900215005001700234005001600251039000500267 02000070027200400180027901500330029702101430033000500160047300500180048902000190 0507005001500526013000700541#VV10.14186#VV10.14187#16200#Vi?t#H561D#510#^214#H ng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ton lp 11#Nguyn Th Thch (ch. b.), Nguyn Hi Chu, Quch T Chng...#^aH.#^aGio dc#2010#^a96tr.^b21x29cm#T on#Ti liu tham kho#Nguyn Th Thch#Nguyn Hi Chu#Oanh#Lp 11#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chung v chun kin thc, k n ng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ton lp 11#Quch T Chng#Nguyn Trung Hiu#Ti liu hng dn#on Th Phit#265556## 00909000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020064000490070063001130080005001760090011001810100 00500192011001800197020000800215020001900223005001500242005001900257039000500276 02000070028100400180028801500330030602101460033900500160048500500150050100500170 0516020001900533013000700552#VV10.14188#VV10.14189#19800#Vi?t#H561D#909#^214#H ng dn thc hin chun kin thc, k nng mn lch s lp 11#Phan Ngc Lin, Ng uyn Xun Trng (ch.b.), Nguyn Hi Chu...#^aH.#^aGio dc#2010#^a119tr.^b21x2 9cm#Lch s#Ti liu tham kho#Phan Ngc Lin#Nguyn Xun Trng#Oanh#Lp 11#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chung v chun kin t hc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn lch s lp 11#Nguyn Hi Chu#Nguyn Ngc C#Nguyn Quc Hn g#Ti liu hng dn#265557## 00874000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020064000490070067001130080005001800090011001850100 00500196011001700201020000800218020001900226005001200245005001600257039000500273 02000070027800400180028501500330030302101460033600500140048200500140049602000190 0510013000700529#VV10.14190#VV10.14191#14400#Vi?t#H561D#546#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ho hc lp 11#V Anh Tun (ch.b.), Nguyn H i Chu, ng Th Oanh, Cao Th Thng#^aH.#^aGio dc#2010#^a84tr.^b21x29cm#Ho h c#Ti liu tham kho#V Anh Tun#Nguyn Hi Chu#Oanh#Lp 11#Ti bn ln th 1# TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng c a chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ho hc lp 11#ng Th Oanh#Cao Th Thng#Ti liu hng dn#265558## 00861000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020063000540070053001170080005001700090011001750100 00500186011001700191020000700208020001900215005001600234039000500250020000700255 00400180026201500330028002101450031300500140045802000190047202000120049101300070 0503001001300510#VV10.14192#VV10.14193#10200#Vi?t#H561D#330.9597#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn a l lp 12#Phm Th Sen (ch.b.), Nguy n Hi Chu, Nguyn c V#^aH.#^aGio dc#2010#^a56tr.^b21x29cm#a l#Ti liu tham kho#Nguyn Hi Chu#Oanh#Lp 12#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn a l lp 12#Nguy n c V#Ti liu hng dn#a kinh t#265559#Phm Th Sen## 00932000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020064000510070063001150080005001780090011001830100 00500194011001800199020000800217020000900225020001900234005001500253005001900268 03900050028702000070029200400180029901500330031702101460035000500160049600500150 0512005001700527020001900544013000700563#VV10.14194#VV10.14195#25200#Vi?t#H561D #959.7#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn lch s lp 12#Phan Ngc Lin, Nguyn Xun Trng (ch.b.), Nguyn Hi Chu...#^aH.#^aGio dc#2010# ^a156tr.^b21x29cm#Lch s#Vit Nam#Ti liu tham kho#Phan Ngc Lin#Nguyn Xun Trng#Oanh#Lp 12#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thi u chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng d n thc hin chun kin thc, k nng mn lch s lp 12#Nguyn Hi Chu#Nguyn Ngc C#Nguyn Quc Hng#Ti liu hng dn#265560## 00898000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020061000490070062001100080005001720090011001770100 00500188011001700193020000500210020001900215005001700234005001600251039000500267 02000070027200400180027901500330029702101430033000500160047300500180048902000190 0507005001500526013000700541#VV10.14196#VV10.14197#15600#Vi?t#H561D#510#^214#H ng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ton lp 12#Nguyn Th Thch (ch. b.), Nguyn Hi Chu, Quch T Chng...#^aH.#^aGio dc#2010#^a92tr.^b21x29cm#T on#Ti liu tham kho#Nguyn Th Thch#Nguyn Hi Chu#Oanh#Lp 12#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chung v chun kin thc, k n ng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ton lp 12#Quch T Chng#Nguyn Trung Hiu#Ti liu hng dn#on Th Phit#265561## 00875000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020064000490070067001130080005001800090011001850100 00500196011001800201020000800219020001900227005001200246005001600258039000500274 02000070027900400180028601500330030402101460033700500140048300500140049702000190 0511013000700530#VV10.14198#VV10.14199#17400#Vi?t#H561D#546#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ho hc lp 12#V Anh Tun (ch.b.), Nguyn H i Chu, ng Th Oanh, Cao Th Thng#^aH.#^aGio dc#2010#^a104tr.^b21x29cm#Ho hc#Ti liu tham kho#V Anh Tun#Nguyn Hi Chu#Oanh#Lp 12#Ti bn ln th 1 #TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng c a chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ho hc lp 12#ng Th Oanh#Cao Th Thng#Ti liu hng dn#265562## 00892000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020065000490070074001140080005001880090011001930100 00500204011001800209020000900227020001900236005001300255005001600268039000500284 02000070028900400180029601500330031402101470034700500130049400500210050702000190 0528013000700547#VV10.14200#VV10.14201#27000#Vi?t#H561D#576#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn sinh hc lp 12#Ng Vn Hng (ch.b.), Nguyn Hi Chu, L Hng ip, Nguyn Th Hng Lin#^aH.#^aGio dc#2010#^a167tr.^b21x2 9cm#Sinh hc#Ti liu tham kho#Ng Vn Hng#Nguyn Hi Chu#Oanh#Lp 12#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin th c, k nng mn sinh hc lp 12#L Hng ip#Nguyn Th Hng Lin#Ti liu hng dn#265563## 00915000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020074000490070052001230080005001750090011001800100 00500191011001800196020000900214020001900223005001300242005001600255039000500271 02000160027600400180029201500330031002101560034300500100049900500160050902000190 0525005001400544013000700558#VV10.14202#VV10.14203#21000#Vi?t#H561D#570#^214#H ng dn thc hin chun kin thc, k nng mn sinh hc trung hc c s#Ng Vn Hng (ch.b.), Nguyn Hi Chu, Th H...#^aH.#^aGio dc#2010#^a127tr.^b21x29 cm#Sinh hc#Ti liu tham kho#Ng Vn Hng#Nguyn Hi Chu#Oanh#Trung hc c s #Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chung v chun ki n thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn sinh hc trung hc c s# Th H#Dng Thu Hng#Ti li u hng dn#Phan Hng The#265564## 00841000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010015000490020073000640070040001370220004001770040 01800181008000500199009001100204010000500215011001700220015003300237021015500270 02000080042502000160043302000190044902000190046800500160048703900050050301300070 0508#VV10.14204#VV10.14205#10200#Vi?t#H561D#005#^214#Quch Tn Kin#Hng dn t hc hin chun kin thc, k nng mn tin hc trung hc c s#Quch Tn Kin (ch .b.), Nguyn Hi Chu#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a55tr.^b21x29c m#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nn g mn tin hc trung hc c s#Tin hc#Trung hc c s#Ti liu hng dn#Ti li u tham kho#Nguyn Hi Chu#oanh#265565## 00882000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020073000380070069001110080005001800090011001850100005001960110 01700201020000800218020001900226005001200245005001600257039000500273020001600278 00400180029401500330031202101550034500500130050000500170051302000190053001300070 0549#VV10.14206#13800#Vi?t#H561D#540#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ho hc trung hc c s#V Anh Tun (ch.b.), Nguyn Hi Chu, Nguyn Cng, Nguyn Hng Thu#^aH.#^aGio dc#2010#^a80tr.^b21x29cm#Ho hc#Ti liu tham kho#V Anh Tun#Nguyn Hi Chu#oanh#Trung hc c s#Ti bn ln th 1#TT S ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca c hng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ho hc trung hc c s#Nguyn Cng#Nguyn Hng Thu#Ti liu hng dn#265566 ## 00904000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020070000490070053001190080005001720090011001770100 00500188011001800193020000500211020001900216005001300235005001200248039000500260 02000160026500400180028101500330029902101520033200500150048400500160049902000190 0515005001300534013000700547#VV10.14207#VV10.14208#19800#Vi?t#H561D#510#^214#H ng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ton trung hc c s#Phm c Ti (ch.b.), V Hu Bnh, Trn nh Chu...#^aH.#^aGio dc#2010#^a119tr.^b21x29cm# Ton#Ti liu tham kho#Phm c Ti#V Hu Bnh#oanh#Trung hc c s#Ti bn l n th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ton trung hc c s#Trn nh Chu#Nguyn Hi Chu#Ti liu hng d n#V Anh Cng#265567## 00831000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020073000520070041001250080005001660090011001710100 00500182011001800187020000800205020001900213005001600232039000500248020001600253 004001800269015003300287021015500320020001900475001001600494013000700510#VV10.14 209#VV10.14210#19800#Vi?t#H561D#796.44#^214#Hng dn thc hin chun kin thc , k nng mn th dc trung hc c s#inh Mnh Cng (ch.b.), Nguyn Hi Chu#^ aH.#^aGio dc#2010#^a119tr.^b21x29cm#Th dc#Ti liu tham kho#Nguyn Hi Chu #oanh#Trung hc c s#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii th iu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn th dc trung hc c s#Ti liu h ng dn#inh Mnh Cng#265568## 00930000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020075000490070056001240080005001800090011001850100 00500196011001800201020001000219020001900229005001100248005001600259039000500275 02000160028000400180029601500330031402101570034700500160050402000190052000500170 0539005001700556013000700573#VV10.14211#VV10.14212#19800#Vi?t#H561D#428#^214#H ng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ting Anh trung hc c s#V Th Li (ch.b.), Nguyn Hi Chu, Nguyn Hng Chi...#^aH.#^aGio dc#2010#^a120tr.^b 21x29cm#Ting Anh#Ti liu tham kho#V Th Li#Nguyn Hi Chu#oanh#Trung hc c s#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chung v chu n kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin ch un kin thc, k nng mn ting Anh trung hc c s#Nguyn Hng Chi#Ti liu h ng dn#Nguyn Bch Hng#Nguyn Mai Hng#265569## 00901000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020074000490070068001230080005001910090011001960100 00500207011001800212020000900230020001900239005001100258005001600269039000500285 02000160029000400180030601500330032402101560035700500140051302000190052700500100 0546013000700556#VV10.14213#VV10.14214#19800#Vi?t#H561D#741#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn m thut trung hc c s#Nguyn Lng Bnh (ch .b.), Nguyn Hi Chu, Triu Khc L, m Luyn#^aH.#^aGio dc#2010#^a119tr.^b2 1x29cm#M thut#Ti liu tham kho#V Th Li#Nguyn Hi Chu#oanh#Trung hc c s#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chu n kin thc, k nng mn m thut trung hc c s#Triu Khc L#Ti liu hng d n#m Luyn#265570## 00889000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020073000490070061001220080005001830090011001880100 00500199011001700204020000800221020001900229005001100248039000500259020001600264 00400180028001500330029802101550033102000190048600500160050500500110052100500120 0532013000700544#VV10.14216#VV10.14215#13800#Vi?t#H561D#780#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn m nhc trung hc c s#Bi Anh T (ch.b.), N guyn Hi Chu, Hong Long, L Anh Tun#^aH.#^aGio dc#2010#^a79tr.^b21x29cm#m nhc#Ti liu tham kho#Bi Anh T#oanh#Trung hc c s#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca ch ng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn m nhc trung hc c s#Ti liu hng dn#Nguyn Hi Chu#Hong Long#L Anh Tun #265571## 00929000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020072000490070059001210080005001800090011001850100 00500196011001700201020000700218020001900225005001300244039000500257020001600262 00500160027800400180029401500330031202101540034500500170049900500140051600500230 0530020001900553013000700572#VV10.14217#VV10.14218#12000#Vi?t#H561D#910#^214#H ng dn thc hin chun kin thc, k nng mn a l trung hc c s#Phm Th S en (ch.b.), Nguyn Hi Chu, Nguyn Trng c...#^aH.#^aGio dc#2010#^a67tr.^b2 1x29cm#a l#Ti liu tham kho#Phm Th Sen#oanh#Trung hc c s#Nguyn Hi Ch u#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chu n kin thc, k nng mn a l trung hc c s#Nguyn Trng c#Nguyn Th M#N guyn Th Minh Phng#Ti liu hng dn#265572## 00901000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020075000490070057001240220004001810040018001850080 00500203009001100208010000500219011001700224021015700241020001000398020001600408 02000190042402000190044300500130046200500160047500500150049100500160050600500170 0522039000500539013000700544#VV10.14219#VV10.14220#16800#Vi?t#H561D#607#^214#H ng dn thc hin chun kin thc, k nng mn cng ngh trung hc c s# Ngc Hng (ch.b.), Nguyn Hi Chu, ng Th Huyn...#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aG io dc#2010#^a99tr.^b21x29cm#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca c hng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn cng ngh trung hc c s#Cng ngh#Trung hc c s#Ti liu hng dn#Ti liu tham kho# Ngc Hng#Nguyn Hi Chu#ng Th Huyn#L Th Thu Hng#Nguyn c Thnh#oanh#265573## 00887000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020075000490070049001240220004001730040018001770080 00500195009001100200010000500211011001800216021015700234020001000391020001600401 02000190041702000190043600500130045500500070046800500160047500500160049100500180 0507039000500525013000700530#VV10.14221#VV10.14222#34200#Vi?t#H561D#607#^214#H ng dn thc hin chun kin thc, k nng mn cng ngh trung hc c s# Ngc Hng (ch.b.), Lm An, Nguyn Hi Chu...#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc# 2010#^a215tr.^b21x29cm#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng t rnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn cng n gh trung hc c s#Cng ngh#Trung hc c s#Ti liu hng dn#Ti liu tham k ho# Ngc Hng#Lm An#Nguyn Hi Chu#Nguyn Th Dung#Nguyn Minh ng#oanh#2 65574## 00932000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020073000490070063001220080005001850090011001900100 00500201011001800206020000800224020001900232005001500251005001900266039000500285 02000160029000400180030601500330032402101550035700500160051200500140052800500140 0542020001900556013000700575#VV10.14223#VV10.14224#27600#Vi?t#H561D#907#^214#H ng dn thc hin chun kin thc, k nng mn lch s trung hc c s#Phan Ngc Lin, Nguyn Xun Trng (ch.b.), Nguyn Hi Chu...#^aH.#^aGio dc#2010#^a172 tr.^b21x29cm#Lch s#Ti liu tham kho#Phan Ngc Lin#Nguyn Xun Trng#oanh#T rung hc c s#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chu ng v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn th c hin chun kin thc, k nng mn lch s trung hc c s#Nguyn Hi Chu#in h Ngc Bo#Nguyn S Qu#Ti liu hng dn#265575## 00938000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020083000490070070001320080005002020090011002070100 00500218011001800223020001800241020001900259005001600278039000500294020001600299 00400180031501500330033302101650036602000190053100500140055000500160056400500130 0580013000700593#VV10.14225#VV10.14226#22200#Vi?t#H561D#170#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn gio dc cng dn trung hc c s#Nguyn Hu Khi (ch.b.), ng Thu Anh, Nguyn Hi Chu, Lu Thu Thu#^aH.#^aGio dc#2010# ^a135tr.^b21x29cm#Gio dc cng dn#Ti liu tham kho#Nguyn Hu Khi#oanh#Trun g hc c s#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn gio dc cng dn trung hc c s#Ti liu h ng dn#ng Thu Anh#Nguyn Hi Chu#Lu Thu Thu#265576## 00834000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020079000480070036001270080005001630090011001680100 00500179011001700184020001000201020001900211005001600230039000500246020002000251 004001800271015003300289021016100322020001900483001001100502013000700513#VV10.14 227#VV10.14228#9000#Vi?t#H561D#428#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ting Anh trung hc ph thng#V Th Li (ch.b.), Nguyn Hi Chu#^aH. #^aGio dc#2010#^a48tr.^b21x29cm#Ting Anh#Ti liu tham kho#Nguyn Hi Chu#o anh#Ph thng trung hc#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. H ng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ting Anh trung hc ph thng#Ti liu hng dn#V Th Li#265577## 00837000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020077000490070040001260080005001660090011001710100 00500182011001700187020000800204020001900212005001600231039000500247020002000252 004001800272015003300290021015900323020001900482001001500501013000700516#VV10.14 229#VV10.14230#13800#Vi?t#H561D#005#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn tin hc trung hc ph thng#Quch Tn Kin (ch.b.), Nguyn Hi Chu#^ aH.#^aGio dc#2010#^a79tr.^b21x29cm#Tin hc#Ti liu tham kho#Nguyn Hi Chu# oanh#Ph thng trung hc#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. H ng dn thc hin chun kin thc, k nng mn tin hc trung hc ph thng#Ti l iu hng dn#Quch Tn Kin#265578## 00843000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020077000520070041001290080005001700090011001750100 00500186011001800191020000800209020001900217005001600236039000500252020002000257 004001800277015003300295021015900328020001900487001001600506013000700522#VV10.14 231#VV10.14232#17400#Vi?t#H561D#796.44#^214#Hng dn thc hin chun kin thc , k nng mn th dc trung hc ph thng#inh Mnh Cng (ch.b.), Nguyn Hi Ch u#^aH.#^aGio dc#2010#^a103tr.^b21x29cm#Th dc#Ti liu tham kho#Nguyn Hi Chu#oanh#Ph thng trung hc#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to #Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thn g. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn th dc trung hc ph thng# Ti liu hng dn#inh Mnh Cng#265579## 00936000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020079000490070050001280080005001780090011001830100 00500194011001700199020001000216020001900226005001600245039000500261020002000266 00400180028601500330030402101610033702000190049800500130051700500160053000500170 0546005001600563013000700579#VV10.14233#VV10.14234#15000#Vi?t#H561D#607#^214#H ng dn thc hin chun kin thc, k nng mn cng ngh trung hc ph thng#Ngu yn Hi Chu, Ngc Hng, L Th Thu Hng...#^aH.#^aGio dc#2010#^a88tr.^b21x 29cm#Cng ngh#Ti liu tham kho#Nguyn Hi Chu#oanh#Ph thng trung hc#Ti b n ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chung v chun kin th c, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin t hc, k nng mn cng ngh trung hc ph thng#Ti liu hng dn# Ngc Hng#L Th Thu Hng#Nguyn c Thnh#Nguyn Vn Khi#265580## 00968000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020087000490070079001360080005002150090011002200100 00500231011001800236020001800254020001900272005001600291039000500307020002000312 00400180033201500330035002101690038302000190055200500160057100500210058700500150 0608013000700623#VV10.14235#VV10.14236#19200#Vi?t#H561D#170#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn gio dc cng dn trung hc ph thng#Nguyn Hu Khi (ch.b.), Nguyn Hi Chu, Nguyn Th Thanh Mai, Trn Vn Thng#^aH.#^aG io dc#2010#^a114tr.^b21x29cm#Gio dc cng dn#Ti liu tham kho#Nguyn Hu K hi#oanh#Ph thng trung hc#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to# Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng . Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn gio dc cng dn trung hc p h thng#Ti liu hng dn#Nguyn Hi Chu#Nguyn Th Thanh Mai#Trn Vn Thng# 265581## 00632000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020054000400030025000940070057001190080005001760090011001810100 00500192011001700197020001100214020001400225005001600239005001900255039000500274 020001800279004001800297005002000315013000700335#VV10.14237#7300#Vi?t#B200K#372 .21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch giao thng#Dnh cho tr 5 - 6 tui#Phng Th Tng, Trn Th Ngc Trm, Hong Th Thu Hng#^aH.#^aGio dc #2010#^a14tr.^b21x30cm#Giao thng#Sch mu gio#Phng Th Tng#Trn Th Ngc Tr m#oanh#Gio dc mu gio#Ti bn ln th 3#Hong Th Thu Hng#265582## 00723000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020076000400030025001160070078001410080005002190090011002240100 00500235011001700240020001800257020001400275005001900289005002000308039000500328 020001000333004001800343005001600361005002000377020000500397013000700402#VV10.14 238#5600#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch nc v cc hin tng thi tit#Dnh cho tr 5 - 6 tui#Trn Th Ngc Trm, Hong Th Thu Hng, Phng Th Tng, Nguyn Th Cm Bch#^aH.#^aGio dc#2010#^a10tr. ^b21x30cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Trn Th Ngc Trm#Hong Th Thu Hng #oanh#Thi tit#Ti bn ln th 3#Phng Th Tng#Nguyn Th Cm Bch#Nc#26558 3## 00673000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020055000400030025000950070071001200080005001910090011001960100 00500207011001700212020001800229020001400247005001500261005001700276039000500293 020001200298004001800310005001800328005001800346013000700364#VV10.14239#6500#Vi ?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch ngh nghip#Dnh cho tr 5 - 6 tui#Lng Th Bnh, Nguyn Th Quyn, Nguyn Thu Dng, Phan T h Ngc Anh#^aH.#^aGio dc#2010#^a12tr.^b21x30cm#Gio dc mu gio#Sch mu gi o#Lng Th Bnh#Nguyn Th Quyn#oanh#Ngh nghip#Ti bn ln th 3#Nguyn Thu Dng#Phan Th Ngc Anh#265584## 00564000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020061000400030025001010070026001260080005001520090011001570100 00500168011001700173020001800190020001400208005001300222005001200235039000500247 020000900252004001800261013000700279#VV10.14240#5600#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch th gii thc vt#Dnh cho tr 5 - 6 tu i#V Yn Khanh, L Thu Hin#^aH.#^aGio dc#2010#^a10tr.^b21x30cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#V Yn Khanh#L Thu Hin#oanh#Thc vt#Ti bn ln th 3#2655 85## 00680000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020058000400030025000980070071001230080005001940090011001990100 00500210011001700215020001800232020001400250005001500264005001700279039000500296 020001600301005001800317004001800335005001800353013000700371#VV10.14241#6500#Vi ?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch trng mm non#D nh cho tr 5 - 6 tui#Lng Th Bnh, Nguyn Th Quyn, Nguyn Thu Dng, Pha n Th Ngc Anh#^aH.#^aGio dc#2010#^a12tr.^b21x30cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Lng Th Bnh#Nguyn Th Quyn#oanh#Trng mu gio#Nguyn Thu Dng#Ti bn ln th 3#Phan Th Ngc Anh#265586## 00690000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020061000400030025001010070078001260080005002040090011002090100 00500220011001700225020001800242020001400260005002000274005001900294039000500313 020000900318005001600327004001800343005002000361013000700381#VV10.14242#6500#Vi ?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch th gii ng v t#Dnh cho tr 5 - 6 tui#Hong Th Thu Hng, Trn Th Ngc Trm, Phng Th T ng, Nguyn Th Cm Bch#^aH.#^aGio dc#2010#^a16tr.^b21x30cm#Gio dc mu gio #Sch mu gio#Hong Th Thu Hng#Trn Th Ngc Trm#oanh#ng vt#Phng Th T ng#Ti bn ln th 3#Nguyn Th Cm Bch#265587## 00678000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020071000400030025001110070067001360080005002030090011002080100 00500219011001700224020001800241020001400259005001500273005001700288039000500305 020000900310005001400319004001800333005001800351013000700369#VV10.14243#7300#Vi ?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch qu hng, t n c, Bc H#Dnh cho tr 5 - 6 tui#Lng Th Bnh, Nguyn Th Quyn, Phan Ngc Anh, Nguyn Thu Dng#^aH.#^aGio dc#2010#^a13tr.^b21x30cm#Gio dc mu gio# Sch mu gio#Lng Th Bnh#Nguyn Th Quyn#oanh#t nc#Phan Ngc Anh#Ti b n ln th 3#Nguyn Thu Dng#265588## 00575000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020052000400030025000920070036001170080005001530090011001580100 00500169011001700174020001800191020001400209005001400223005002100237039000500258 020000900263004001800272013000700290#VV10.14244#8100#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch gia nh#Dnh cho tr 5 - 6 tui#Bi Ki m Tuyn, Nguyn Th Sinh Tho#^aH.#^aGio dc#2010#^a16tr.^b21x30cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Bi Kim Tuyn#Nguyn Th Sinh Tho#oanh#Gia nh#Ti bn ln th 3#265589## 00569000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020059000400030025000990070026001240080005001500090011001550100 00500166011001700171020001800188020001400206005001200220005001300232039000500245 020001600250004001800266013000700284#VV10.14245#6500#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch trng tiu hc#Dnh cho tr 5 - 6 tui #L Thu Hin, V Yn Khanh#^aH.#^aGio dc#2010#^a12tr.^b21x30cm#Gio dc mu gi o#Sch mu gio#L Thu Hin#V Yn Khanh#oanh#Trng tiu hc#Ti bn ln th 1 #265590## 00668000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020017000480030071000650070064001360080005002000090 01100205010000500216011001500221020000500236020001400241005001600255005001600271 039000500287020001600292005001200308020000700320020002000327013000700347#VV10.14 246#VV10.14247#2300#Vi?t#B103G#513#^214#Bi ging s hc#Dng cho hc sinh cc lp chuyn ton THCS v THPT t lp 6 n lp 12#Tuyn chn, b.s.: ng Hng Th ng, Nguyn Vn Ngc, V Kim Thu#^aH.#^aGio dc#2010#^a136tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#ng Hng Thng#Nguyn Vn Ngc#oanh#Trung hc c s#V Kim Thu#S hc# Ph thng trung hc#265591## 00599000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820009000408080005000490020041000540030051000950070015001460080005001610090 01100166010000500177011001500182020001000197020001400207005001500221039000500236 020000800241020001500249013000700264020000900271020001700280#VV10.14248#VV10.142 49#2800#Vi?t#PH561P#576.5076#^214#Phng php gii nhanh bi tp di truyn#Dng cho n thi i hc v bi dng hc sinh gii#Phan Khc Ngh#^aH.#^aGio dc#20 10#^a200tr.^b24cm#Di truyn#Sch c thm#Phan Khc Ngh#oanh#Bi tp#Sch luyn thi#265592#Sinh hc#Phng php gii## 00682000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020010000540030076000640070038001400080005001780090 01100183010000500194011001500199020000700214020001400221005001200235039000500247 01200260025202000100027800400180028802000150030602000200032102000080034101300070 0349#VV10.14250#VV10.14251#27500#Vi?t#NH308H#536.076#^214#Nhit hc#Dnh cho h c sinh n thi tt nghip THPT v luyn thi vo i hc, cao ng#V Vn Hng (ch .b.), Nguyn Quang Hc#^aH.#^aGio dc#2010#^a199tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm# V Vn Hng#oanh#Cc chuyn vt l THPT#Nhit hc#Ti bn ln th 1#Sch luy n thi#Ph thng trung hc#Bi tp#265593## 00645000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020007000530030058000600070014001180080005001320090 01100137010000500148011001500153020000500168020001400173005001400187039000500201 01200390020602000070024500400180025202000150027002000200028502000070030501300070 0312#VV10.14252#VV10.14253#35000#Vi?t#H104S#515.076#^214#Hm s#n thi tt nghi p THPT. Luyn thi vo i hc v cao ng#Phan Huy Khi#^aH.#^aGio dc#2010#^a 263tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#Phan Huy Khi#oanh#Cc chuyn ton trung hc ph thng#Hm s#Ti bn ln th 2#Sch luyn thi#Ph thng trung hc#n tp#265 594## 00750000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020007000530030076000600070056001360080005001920090 01100197010000500208011001500213020000700228020001400235005001200249005001700261 03900050027801200260028302000070030900500170031600400180033302000150035102000200 0366020000700386013000700393#VV10.14254#VV10.14255#34500#Vi?t#C460H#530.076#^21 4#C hc#Dnh cho hc sinh n thi tt nghip THPT v luyn thi vo i hc, cao ng#V Vn Hng (ch.b.), Nguyn Quang Hc, L Th Mai Thanh#^aH.#^aGio dc#201 0#^a255tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#V Vn Hng#Nguyn Quang Hc#oanh#Cc chuy n vt l THPT#C hc#L Th Mai Thanh#Ti bn ln th 1#Sch luyn thi#Ph t hng trung hc#n tp#265595## 00742000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020026000530030072000790070036001510080005001870090 01100192010000500203011001500208020000700223020001400230005001200244005001500256 03900050027101200260027602000080030200400180031002000150032802000150034302000200 0358020000700378013000700385#VV10.14256#VV10.14257#29500#Vi?t#305T#535.076#^21 4#in t v quang hnh hc#Dnh cho hc sinh n thi tt nghip THPT v luyn th i vo i, cao ng#V Vn Hng (ch.b.), V Thanh Khit#^aH.#^aGio dc#2010#^a2 15tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#V Vn Hng#V Thanh Khit#oanh#Cc chuyn v t l THPT#in t#Ti bn ln th 1#Sch luyn thi#Quang hnh hc#Ph thng tru ng hc#n tp#265596## 00576000000000301000450002600110000002600110001102000050002202000090002702000080 00360200014000440390005000580140007000630410005000701810006000750820006000818080 00500087002006200092007001300154022000400167221002900171005001300200008000500213 009001100218010000500229011001500234004001800249013000700267#VV10.14258#VV10.142 59#Ton#Tiu hc#Bi tp#Sch c thm#oanh#25000#Vi?t#R203L#372.7#^214#Rn luy n v nng cao k nng gii ton cho hc sinh tiu hc# Nh Thin#T.1#Cc bi ton v s v ch s# Nh Thin#^aH.#^aGio dc#2010#^a183tr.^b24cm#Ti bn l n th 2#265597## 00778000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520070057000830040018001400080005001580090 01100163010000500174011001500179020000800194020000900202020001500211005001600226 03900050024200100160024702101470026302000110041002000090042100500150043001300070 0445#VV10.14261#VV10.14260#25000#Vi?t#D112V#372.63#^214#Dy v hc tp vit t iu hc#Trn Mnh Hng (ch.b.), Phan Quang Thn, Nguyn Hu Cao#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a144tr.^b24cm#Dy hc#Tp vit#Sch gio vin#Phan Quan g Thn#oanh#Trn Mnh Hng#Gii thiu ni dung, yu cu ca phn mn tp vit ( lp 1, 2, 3) v bin php luyn vit ch p i vi gio vin v hc sinh cc t rng tiu hc#Ting Vit#Tiu hc#Nguyn Hu Cao#265598## 00618000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020032000510030036000830070067001190080005001860090 01100191010000500202011001500207020000500222020000900227020001400236005001200250 039000500262020000700267005001600274005001900290013000700309#VV10.14262#VV10.142 63#30000#Vi?t#T527C#372.7#^214#Tuyn chn 10 nm ton tui th#Tuyn chn cc thi ton tiu hc#Tuyn chn, b.s.: V Kim Thu, Nguyn Xun Mai, Trn Th Kim Cng#^aH.#^aGio dc#2010#^a219tr.^b24cm#Ton#Tiu hc#Sch c thm#V Kim Th u#oanh# thi#Nguyn Xun Mai#Trn Th Kim Cng#265599## 00624000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020032000520030039000840070064001230080005001870090 01100192010000500203011001500208020000500223020001600228020001400244005001200258 039000500270020000800275005001600283005001600299013000700315#VV10.14264#VV10.142 65#35000#Vi?t#T527C#510.76#^214#Tuyn chn 10 nm ton tui th#Cc chuyn v ton chn lc THCS#Tuyn chn, b.s.: V Kim Thu, Nguyn Xun Mai, Hong Tr ng Ho#^aH.#^aGio dc#2010#^a304tr.^b24cm#Ton#Trung hc c s#Sch c thm#V Kim Thu#oanh#Bi tp#Nguyn Xun Mai#Hong Trng Ho#265600## 00671000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020057000530070015001100080005001250090011001300100 00500141011001500146020000800161020001500169039000500184001001500189021012900204 020001100333020001600344020001400360013000700374#VV10.14266#VV10.14267#18000#Vi ?t#D112V#495.922#^214#Dy v hc ting Vit trong chng trnh trung hc c s#T Th Hi Yn#^aH.#^aGio dc#2010#^a128tr.^b24cm#Dy hc#Sch tham kho#oanh#T Th Hi Yn#Gii thiu ni dung, yu cu dy v hc ca phn mn ting Vit tro ng chng trnh trung hc c s i vi gio vin v hc sinh#Ting Vit#Trung h c c s#Sch c thm#265601## 00584000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020028000650070016000930220004001092210 03000113004003900143008000500182009001100187010000500198011001500203020001600218 020000900234020001100243039000500254013000700259005001600266#VV10.14268#VV10.142 69#25500#Vi?t#301L#910#^214#Nguyn Phi Hnh#a l t nhin cc lc a#Nguyn Phi Hnh#T.1#Lc a Phi v lc a - u#Ti bn ln th 3 c sa cha, b su ng#^aH.#^aGio dc#2010#^a200tr.^b24cm#a l t nhin#Th gii#Gio trnh#oanh# 265602#Nguyn Phi Hnh## 00596000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020028000650070016000930220004001092210 09300113008000500206009001100211010000500222011001500227020001600242020000900258 020001100267039000500278013000700283005001600290#VV10.14270#VV10.14271#23000#Vi ?t#301L#910#^214#Nguyn Phi Hnh#a l t nhin cc lc a#Nguyn Phi Hnh#T. 2#Lc a Bc M, lc a Nam M, lc a Nam Cc, lc a xtrylia v cc o chu i Dng#^aH.#^aGio dc#2010#^a180tr.^b24cm#a l t nhin#Th gii#Gio trnh#oanh#265603#Nguyn Phi Hnh## 00670000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020037000510070013000880080005001010090011001060100 00500117011001500122020001200137020001100149039000500160001001300165021020900178 020001000387013000700397#VV10.14272#VV10.14273#39000#Vi?t#GI-108T#664#^214#Gio trnh vi sinh vt hc thc phm#Kiu Hu nh#^aH.#^aGio dc#2010#^a275tr.^b24c m#Vi sinh vt#Gio trnh#oanh#Kiu Hu nh#Cung cp nhng kin thc chung v cc nhm vi sinh vt thng gp trong thc phm, bo t ca chng; cc yu t nh h ng n sinh trng v vai tr ca chng trong vic sn xut cc loi thc phm ln men...#Thc phm#265604## 00750000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020049000530070010001020080005001120090011001170100 00500128011001500133020001600148020001100164039000500175001001000180021024400190 020001900434013000700453020001200460#VV10.14274#VV10.14275#41000#Vi?t#GI-108T#6 28.4#^214#Gio trnh cng ngh vi sinh vt x l cht thi#L Gia Hy#^aH.#^aGio dc#2010#^a291tr.^b24cm#X l cht thi#Gio trnh#oanh#L Gia Hy#Trnh by cc qu trnh x l nc thi bng bin php sinh hc m vai tr chnh l s ng g p ca cc loi vi sinh vt nhm bo v mi trng: C s sinh hc x l cht th i, nc thi, cng ngh vi sinh vt x l nc thi v x l rc thi#Cng ngh sinh hc#265605#Vi sinh vt## 00891000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020033000550030066000880070062001540080005002160090 01100221010000500232011001500237020001300252020001100265005001300276039000500289 02101730029400500140046702000090048100500160049000500160050600500150052201300070 0537020000900544#VV10.14276#VV10.14277#35000#Vi?t#GI-108T#345.597#^214#Gio tr nh lut hnh s Vit Nam#Dng trong cc trng i hc chuyn ngnh lut, an nin h, cng an#B.s.: Cao Th Oanh (ch.b.), Trn c Thn, Trnh Tin Vit...#^aH.#^a Gio dc#2010#^a242tr.^b24cm#Lut hnh s#Gio trnh#Cao Th Oanh#oanh#Cung cp cc kin thc c bn v c s l lun, c s php l v c s thc tin ca vic x l ti phm v xc nh cc vn c lin quan n ti phm trong lut Hnh s#Trn c Thn#Vit Nam#Trnh Tin Vit#Trn Minh Hng#Trn Th Qunh#265606 #Ti phm## 00944000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020036000550030068000910070065001590080005002240090 01100229010000500240011001500245020001600260020001100276005001600287039000500303 02000090030800500140031700500160033100500150034700500140036201300070037602102350 0383#VV10.14278#VV10.14279#36000#Vi?t#GI-108T#342.597#^214#Gio trnh lut hnh chnh Vit Nam#Dng trong cc trng i hc chuyn ngnh lut, qun l hnh ch nh#B.s.: Nguyn Th Thu (ch.b.), Hong Vn Sao, Hong Quc Hng...#^aH.#^aGio dc#2010#^a255tr.^b24cm#Lut hnh chnh#Gio trnh#Nguyn Th Thu#oanh#Vit Na m#Hong Vn Sao#Hong Quc Hng#Phan Lan Hng#T Quang Ngc#265607#Trnh by nh ng kin thc php l c bn v hot ng qun l hnh chnh nh nc: nhng kh i nim chung v qun l, qun l nh nc, qun l hnh chnh nh nc, b my h nh chnh nh nc, ch ca cn b, cng chc v cng v...## 00716000000000301000450002600110000002600110001102101530002202000130017502000100 01880140007001980410005002051810006002100820004002168080005002200010017002250020 01300242003006000255007001700315022000400332221001900336008000500355009001100360 010000500371011001500376039000500391013000700396020001100403#VV10.14280#VV10.142 81#Trnh by cc kin thc c bn v gii tch ton hc: php ton vi phn hm s mt bin; php ton tch phn; hm s nhiu bin s; phng trnh vi phn#Ton cao cp#Gii tch#30000#Vi?t#T406C#515#^214#Nguyn Huy Hong#Ton cao cp#Dng cho sinh vin cc ngnh kinh t v qun tr kinh doanh#Nguyn Huy Hong#T.2#Gi i tch ton hc#^aH.#^aGio dc#2010#^a207tr.^b24cm#oanh#265608#Gio trnh## 00771000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020026000510070061000770080005001380090011001430100 00500154011001500159020000700174020000800181020001100189005001300200005000700213 005001700220005001300237013000700250021020600257039000600463#VV10.14284#VV10.142 85#46000#Vi?t#GI-108T#111#^214#Gio trnh lch s m hc# Vn Khang (ch.b.), Huy, Nguyn Thu Ngha, Minh Tho#^aH.#^aGio dc#2010#^a326tr.^b24cm#M h c#Lch s#Gio trnh# Vn Khang# Huy#Nguyn Thu Ngha# Minh Tho#265610#Tr nh by v lch s ca ci p qua mt s chng ng chnh, l tng thm m c a cc thi i ch yu, cc tc gia tiu biu trong dng chy m hc v quan h gia l lun m hc vi ngh thut thi i#TDung## 00723000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010013000520020021000650070039000860040018001250080 00500143009001100148010000500159011001500164020000500179020000900184020001200193 020001100205005001700216013000700233021017500240039000600415#VV10.14286#VV10.142 87#35000#Vi?t#C460S#621.36#^214#Trn c Hn#C s k thut laser#Trn c Hn (ch.b.), Nguyn Minh Hin#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a247tr.^b24cm# Laze#ng dng#Cng nghip#Gio trnh#Nguyn Minh Hin#265611#Gii thiu nhng ki n thc c bn v laser, bung cng hng quang hc v mt s loi laser c s n xut, ng dng trong cng nghip nh: laser bn dn, laser rn, laser kh#TDun g## 00957000000000349000450002600110000002600110001102102570002202000160027902000090 02950200011003040390006003150140007003210410005003281810006003330820008003398080 00500347001001400352002002700366007006200393022000400455221001200459005001700471 00500150048800400190050300800050052200900110052701000050053801100150054302000230 0558020001900581013000700600#VV10.14289#VV10.14288#Trnh by mt cch h thng l ch s cuc u tranh yu nc cch mng ca nhn dn chng li s h ca th c dn Php t nm 1858 n nm 1945. Phn nh ton din tnh hnh t nc ta tr ong thi gian c v chnh tr, qun s, kinh t, vn ho, x hi#Lch s cn i#Vit Nam#Gio trnh#TDung#45500#Vi?t#103C#959.703#^214#inh Xun Lm#i c ng lch s Vit Nam#B.s.: inh Xun Lm (ch.b.), Nguyn Vn Khnh, Nguyn nh L#T.2#1858 - 1945#Nguyn Vn Khnh#Nguyn nh L#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGi o dc#2010#^a383tr.^b24cm#Khng chin chng Php#Thi k thuc Php#265612## 00973000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010011000530020027000640070072000910220004001632210 01200167004001900179008000500198009001100203010000500214011001500219021024300234 02000170047702000230049402000210051702000140053802000090055200500110056100500150 0572039000600587013000700593020001100600#VV10.14290#VV10.14291#39000#Vi?t#103C #959.704#^214#L Mu Hn#i cng lch s Vit Nam#B.s.: L Mu Hn (ch.b., ch nh l, b sung), Trn B , Nguyn Vn Th#T.3#1945 - 2006#Ti bn ln th 13#^ aH.#^aGio dc#2010#^a355tr.^b24cm#Trnh by tng quan lch s Vit Nam trong gi ai on t 1945 n 2006: thi k khng chin chng Php v xy dng nn dn ch , thi k xy dng min Bc v u tranh thng nht t nc, thi k Vit Nam x y dng t nc theo nh hng XHCN#Lch s hin i#Khng chin chng Php#Kh ng chin chng M#Xy dng XHCN#Vit Nam#Trn B #Nguyn Vn Th#TDung#265613 #Gio trnh## 01112000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020051000540030028001050070047001330080005001800090 01100185010000500196011001500201020001800216020000600234020001500240005001500255 01500330027000500130030300500140031600500190033000500160034901300070036502103370 0372020001300709039000600722020002200728#VV10.14292#VV10.14293#24000#Vi?t#GI-10 8D#372.82#^214#Gio dc k nng sng trong cc mn hc tiu hc#Ti liu dnh cho gio vin#Hong Ho Bnh, L Minh Chu, Phan Thanh H...#^aH.#^aGio dc#201 0#^a139tr.^b24cm#Gio dc tiu hc#Lp 1#Sch gio vin#Hong Ho Bnh#TTS ghi: B Gio dc v o to#L Minh Chu#Phan Thanh H#Nguyn Th Vit H#Trn Hin Lng#265614#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng s ng cho hc sinh trong trng ph thng. Hng dn phng php gio dc k nng sng trong cc mn hc lp 1: kh nng v mc tiu gio dc, mt s ni dung v cc bi hc tiu biu ca mn hc c th thc hin gio dc k nng sng, mt s bi son gio n tham kho#K nng sng#TDung#Phng php ging dy## 01112000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020051000540030028001050070047001330080005001800090 01100185010000500196011001500201020001800216020000600234020002200240020001500262 00500150027701500330029200500130032500500140033800500190035200500160037101300070 0387021033700394039000600731020001300737#VV10.14294#VV10.14295#27000#Vi?t#GI-10 8D#372.82#^214#Gio dc k nng sng trong cc mn hc tiu hc#Ti liu dnh cho gio vin#Hong Ho Bnh, L Minh Chu, Phan Thanh H...#^aH.#^aGio dc#201 0#^a159tr.^b24cm#Gio dc tiu hc#Lp 2#Phng php ging dy#Sch gio vin#Ho ng Ho Bnh#TTS ghi: B Gio dc v o to#L Minh Chu#Phan Thanh H#Nguyn Th Vit H#Nguyn Th Hnh#265615#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng sng cho hc sinh trong trng ph thng. Hng dn phng php gio dc k nng sng trong cc mn hc lp 2: kh nng v mc tiu gio dc, mt s ni dung v cc bi hc tiu biu ca mn hc c th thc hin gio dc k nng sng, mt s bi son gio n tham kho#TDung#K nng sng## 01113000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020051000540030028001050070047001330080005001800090 01100185010000500196011001500201020001800216020000600234020002200240020001500262 00500150027701500330029200500130032500500140033800500160035200500200036801300070 0388021033700395039000600732020001300738#VV10.14296#VV10.14297#25000#Vi?t#GI-10 8D#372.82#^214#Gio dc k nng sng trong cc mn hc tiu hc#Ti liu dnh cho gio vin#Hong Ho Bnh, L Minh Chu, Phan Thanh H...#^aH.#^aGio dc#201 0#^a147tr.^b24cm#Gio dc tiu hc#Lp 3#Phng php ging dy#Sch gio vin#Ho ng Ho Bnh#TTS ghi: B Gio dc v o to#L Minh Chu#Phan Thanh H#Nguyn Th Hnh#Trn Th Hin Lng#265616#Trnh by mt s vn chung v k nng sn g v gio dc k nng sng cho hc sinh trong trng ph thng. Hng dn phng php gio dc k nng sng trong cc mn hc lp 3: kh nng v mc tiu gio dc, mt s ni dung v cc bi hc tiu biu ca mn hc c th thc hin gio dc k nng sng, mt s bi son gio n tham kho#TDung#K nng sng## 01108000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020051000540030028001050070047001330080005001800090 01100185010000500196011001500201020001800216020000600234020002200240020001500262 00500150027701500330029200500130032500500140033800500160035200500150036801300070 0383021033700390039000600727020001300733#VV10.14298#VV10.14299#25000#Vi?t#GI-10 8D#372.82#^214#Gio dc k nng sng trong cc mn hc tiu hc#Ti liu dnh cho gio vin#Hong Ho Bnh, L Minh Chu, Phan Thanh H...#^aH.#^aGio dc#201 0#^a139tr.^b24cm#Gio dc tiu hc#Lp 4#Phng php ging dy#Sch gio vin#Ho ng Ho Bnh#TTS ghi: B Gio dc v o to#L Minh Chu#Phan Thanh H#Trn Hi n Lng#Bi Phng Nga#265617#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng sng cho hc sinh trong trng ph thng. Hng dn phng php gio dc k nng sng trong cc mn hc lp 4: kh nng v mc tiu gio dc, mt s ni dung v cc bi hc tiu biu ca mn hc c th thc hin gio dc k nng sng, mt s bi son gio n tham kho#TDung#K nng sng## 01108000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020051000540030028001050070047001330080005001800090 01100185010000500196011001500201020001800216020000600234020002200240020001500262 00500150027701500330029200500130032500500140033800500160035200500150036801300070 0383021033700390039000600727020001300733#VV10.14300#VV10.14301#24000#Vi?t#GI-10 8D#372.82#^214#Gio dc k nng sng trong cc mn hc tiu hc#Ti liu dnh cho gio vin#Hong Ho Bnh, L Minh Chu, Phan Thanh H...#^aH.#^aGio dc#201 0#^a135tr.^b24cm#Gio dc tiu hc#Lp 5#Phng php ging dy#Sch gio vin#Ho ng Ho Bnh#TTS ghi: B Gio dc v o to#L Minh Chu#Phan Thanh H#Trn Hi n Lng#Bi Phng Nga#265618#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng sng cho hc sinh trong trng ph thng. Hng dn phng php gio dc k nng sng trong cc mn hc lp 5: kh nng v mc tiu gio dc, mt s ni dung v cc bi hc tiu biu ca mn hc c th thc hin gio dc k nng sng, mt s bi son gio n tham kho#TDung#K nng sng## 01193000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020075000540030028001290070051001570080005002080090 01100213010000500224011001500229020002500244020001800269020001500287005001400302 01500330031600500130034900500190036200500210038100500170040201300070041902103640 0426039000600790020002200796020001300818#VV10.14302#VV10.14303#25000#Vi?t#GI-10 8D#170.71#^214#Gio dc k nng sng trong mn gio dc cng dn trng trung hc c s#Ti liu dnh cho gio vin#ng Thu Anh, L Minh Chu, Nguyn Th Vi t H...#^aH.#^aGio dc#2010#^a154tr.^b24cm#Gio dc trung hc c s#Gio dc c ng dn#Sch gio vin#ng Thu Anh#TTS ghi: B Gio dc v o to#L Minh Ch u#Nguyn Th Vit H#Nguyn Th Thanh Mai#Trn Th T Oanh#265619#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng sng cho hc sinh trong tr ng ph thng. Hng dn phng php gio dc k nng sng trong mn gio dc c ng dn trng trung hc c s: kh nng v mc tiu gio dc, mt s ni dung v cc bi hc tiu biu ca mn hc c th thc hin gio dc k nng sng, mt s bi son gio n tham kho#TDung#Phng php ging dy#K nng sng## 01161000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020065000530030028001180070052001460080005001980090 01100203010000500214011001500219020002500234020000800259020001500267005001300282 01500330029500500170032800500170034500500200036200500150038201300070039702103540 0404039000600758020002200764020001300786#VV10.14304#VV10.14305#25000#Vi?t#GI-10 8D#807.1#^214#Gio dc k nng sng trong mn ng vn trng trung hc c s#T i liu dnh cho gio vin#L Minh Chu, Nguyn Thu Hng, Trn Th T Oanh...#^ aH.#^aGio dc#2010#^a147tr.^b24cm#Gio dc trung hc c s#Ng vn#Sch gio vi n#L Minh Chu#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Thu Hng#Trn Th T Oa nh#Phm Th Thu Phng#L Trung Thnh#265620#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng sng cho hc sinh trong trng ph thng. Hng d n phng php gio dc k nng sng trong mn ng vn trng trung hc c s: kh nng v mc tiu gio dc, mt s ni dung v cc bi hc tiu biu ca mn hc c th thc hin gio dc k nng sng, mt s bi son gio n tham kho#T Dung#Phng php ging dy#K nng sng## 01165000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020066000540030028001200070052001480080005002000090 01100205010000500216011001500221020002500236020000900261020001500270005001300285 01500330029800500170033100500170034800500200036500500110038501300070039602103590 0403039000600762020002200768020001300790#VV10.14306#VV10.14307#28000#Vi?t#GI-10 8D#570.71#^214#Gio dc k nng sng trong mn sinh hc trng trung hc c s #Ti liu dnh cho gio vin#L Minh Chu, Dng Quang Ngc, Trn Th T Oanh... #^aH.#^aGio dc#2010#^a175tr.^b24cm#Gio dc trung hc c s#Sinh hc#Sch gio vin#L Minh Chu#TTS ghi: B Gio dc v o to#Dng Quang Ngc#Trn Th T Oanh#Phm Th Thu Phng#L Th Tm#265621#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng sng cho hc sinh trong trng ph thng. Hng d n phng php gio dc k nng sng trong mn mn sinh hc trng trung hc c s: kh nng v mc tiu gio dc, mt s ni dung v cc bi hc tiu biu ca mn hc c th thc hin gio dc k nng sng, mt s bi son gio n tham kh o#TDung#Phng php ging dy#K nng sng## 00845000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020090000570030028001470070049001750080005002240090 01100229010000500240011001500245020002500260020001000285020001100295020001500306 00500130032101500330033400500140036700500170038100500200039800500170041801300070 0435020002200442039000600464020001300470#VV10.14308#VV10.14309#22000#Vi?t#GI-10 8D#373.18071#^214#Gio dc k nng sng trong hot ng gio dc ngoi gi ln l p trng trung hc c s#Ti liu dnh cho gio vin#L Minh Chu, Bi Ngc D ip, Trn Th T Oanh...#^aH.#^aGio dc#2010#^a130tr.^b24cm#Gio dc trung hc c s#Hot ng#Ngoi kho#Sch gio vin#L Minh Chu#TTS ghi: B Gio dc v o to#Bi Ngc Dip#Trn Th T Oanh#Phm Th Thu Phng#Nguyn Dc Quang#2656 22#Phng php ging dy#TDung#K nng sng## 01151000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020064000540030028001180070049001460080005001950090 01100200010000500211011001500216020002500231020000700256020002200263020001500285 00500130030001500330031300500140034600500170036000500200037700500130039701300070 0410021035300417039000600770020001300776#VV10.14310#VV10.14311#25000#Vi?t#GI-10 8D#910.71#^214#Gio dc k nng sng trong mn a l trng trung hc c s#T i liu dnh cho gio vin#L Minh Chu, Nguyn Hi H, Trn Th T Oanh...#^aH. #^aGio dc#2010#^a159tr.^b24cm#Gio dc trung hc c s#a l#Phng php gin g dy#Sch gio vin#L Minh Chu#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Hi H #Trn Th T Oanh#Phm Th Thu Phng#Lu Thu Thu#265623#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng sng cho hc sinh trong trng ph t hng. Hng dn phng php gio dc k nng sng trong mn a l trng trun g hc c s: kh nng v mc tiu gio dc, mt s ni dung v cc bi hc tiu biu ca mn hc c th thc hin gio dc k nng sng, mt s bi son gio n tham kho#TDung#K nng sng## 01171000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020069000530030028001220070052001500080005002020090 01100207010000500218011001500223020002900238020000800267020002200275020001500297 00500130031201500330032500500170035800500170037500500200039200500130041201300070 0425021035800432039000600790020001300796#VV10.14312#VV10.14313#24500#Vi?t#GI-10 8D#807.1#^214#Gio dc k nng sng trong mn ng vn trng trung hc ph th ng#Ti liu dnh cho gio vin#L Minh Chu, Nguyn Thu Hng, Trn Th T Oanh. ..#^aH.#^aGio dc#2010#^a135tr.^b24cm#Gio dc ph thng trung hc#Ng vn#Ph ng php ging dy#Sch gio vin#L Minh Chu#TTS ghi: B Gio dc v o to#N guyn Thu Hng#Trn Th T Oanh#Phm Th Thu Phng#Lu Thu Thu#265624#Trnh b y mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng sng cho hc sinh tro ng trng ph thng. Hng dn phng php gio dc k nng sng trong mn ng v n trng trung hc ph thng: kh nng v mc tiu gio dc, mt s ni dung v cc bi hc tiu biu ca mn hc c th thc hin gio dc k nng sng, mt s bi son gio n tham kho#TDung#K nng sng## 00852000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020094000570030028001510070049001790080005002280090 01100233010000500244011001400249020002900263020001000292020001100302020001500313 00500140032801500330034200500130037500500170038800500200040500500170042501300070 0442020002200449039000600471020001300477#VV10.14314#VV10.14315#18000#Vi?t#GI-10 8D#373.18071#^214#Gio dc k nng sng trong hot ng gio dc ngoi gi ln l p trng trung hc ph thng#Ti liu dnh cho gio vin#Bi Ngc Dip, L Mi nh Chu, Trn Th T Oanh...#^aH.#^aGio dc#2010#^a95tr.^b24cm#Gio dc ph th ng trung hc#Hot ng#Ngoi kho#Sch gio vin#Bi Ngc Dip#TTS ghi: B Gio dc v o to#L Minh Chu#Trn Th T Oanh#Phm Th Thu Phng#Nguyn Dc Qua ng#265625#Phng php ging dy#TDung#K nng sng## 01208000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020079000540030028001330070053001610080005002140090 01100219010000500230011001500235020002900250020001800279020002200297020001500319 00500140033401500330034800500130038100500210039400500170041500500200043201300070 0452021036800459039000600827020001300833#VV10.14316#VV10.14317#22500#Vi?t#GI-10 8D#170.71#^214#Gio dc k nng sng trong mn gio dc cng dn trng trung hc ph thng#Ti liu dnh cho gio vin#ng Thu Anh, L Minh Chu, Nguyn Th Thanh Mai...#^aH.#^aGio dc#2010#^a123tr.^b24cm#Gio dc ph thng trung hc# Gio dc cng dn#Phng php ging dy#Sch gio vin#ng Thu Anh#TTS ghi: B Gio dc v o to#L Minh Chu#Nguyn Th Thanh Mai#Trn Th T Oanh#Phm Th Thu Phng#265626#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng sng cho hc sinh trong trng ph thng. Hng dn phng php gio dc k nng sng trong mn gio dc cng dn trng trung hc ph thng: kh nng v mc tiu gio dc, mt s ni dung v cc bi hc tiu biu ca mn hc c th thc hin gio dc k nng sng, mt s bi son gio n tham kho#TDung#K nn g sng## 01179000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020068000540030028001220070052001500080005002020090 01100207010000500218011001500223020002900238020000700267020002200274020001500296 00500130031101500330032400500170035700500170037400500230039100500200041401300070 0434021035700441039000600798020001300804#VV10.14318#VV10.14319#27000#Vi?t#GI-10 8D#910.71#^214#Gio dc k nng sng trong mn a l trng trung hc ph th ng#Ti liu dnh cho gio vin#L Minh Chu, Nguyn Trng c, Trn Th T Oanh. ..#^aH.#^aGio dc#2010#^a158tr.^b24cm#Gio dc ph thng trung hc#a l#Phn g php ging dy#Sch gio vin#L Minh Chu#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng uyn Trng c#Trn Th T Oanh#Nguyn Th Minh Phng#Phm Th Thu Phng#26562 7#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng sng cho hc sinh trong trng ph thng. Hng dn phng php gio dc k nng sng trong mn a l trng trung hc ph thng: kh nng v mc tiu gio dc, mt s n i dung v cc bi hc tiu biu ca mn hc c th thc hin gio dc k nng s ng, mt s bi son gio n tham kho#TDung#K nng sng## 01177000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020070000540030028001240070052001520080005002040090 01100209010000500220011001500225020002900240020000900269020002200278020001500300 00500130031501500330032800500170036100500170037800500200039500500110041501300070 0426021036300433039000600796020001300802#VV10.14320#VV10.14321#28000#Vi?t#GI-10 8D#570.71#^214#Gio dc k nng sng trong mn sinh hc trng trung hc ph t hng#Ti liu dnh cho gio vin#L Minh Chu, Dng Quang Ngc, Trn Th T Oan h...#^aH.#^aGio dc#2010#^a175tr.^b24cm#Gio dc ph thng trung hc#Sinh hc#P hng php ging dy#Sch gio vin#L Minh Chu#TTS ghi: B Gio dc v o t o#Dng Quang Ngc#Trn Th T Oanh#Phm Th Thu Phng#L Th Tm#265628#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng sng cho hc sinh tr ong trng ph thng. Hng dn phng php gio dc k nng sng trong mn mn sinh hc trng trung hc ph thng: kh nng v mc tiu gio dc, mt s ni dung v cc bi hc tiu biu ca mn hc c th thc hin gio dc k nng sn g, mt s bi son gio n tham kho#TDung#K nng sng## 01134000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020045000540030032000990070108001310040018002390080 00500257009001100262010000500273011001400278020001800292020000800310020001100318 02000150032900500170034401500540036100500170041500500200043200500190045200500140 0471013000700485021027400492039000600766#VV10.14322#VV10.14323#14000#Vi?t#GI-10 8D#372.21#^214#Gio dc an ton giao thng cho tr mu gio#Sch dnh cho gio v in mm non#B.s.: ng Th Lan Anh, Trn Th Thu Ho, Hong Th Thu Hng, Nguy n Th Mai Chi ; Minh ho: ng Hong V#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^ a71tr.^b24cm#Gio dc mu gio#An ton#Giao thng#Sch gio vin#ng Th Lan An h#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc mm non#Trn Th Thu Ho#Hong T h Thu Hng#Nguyn Th Mai Chi#ng Hong V#265629#Gii thiu mt s kin thc v an ton giao thng. Trnh by ni dung, phng php gio dc v hng dn th c hin ch phng tin, quy nh an ton giao thng cho tr mu gio. Hng dn thc hin mt s ni dung thi nhm gio dc v an ton giao thng cho tr m u gio#TDung## 00561000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020033000510030018000840070015001020040018001170080 00500135009001100140010000500151011001500156020000500171020000600176020000800182 020001400190005001500204013000700219020000700226039000600233020000800239#VV10.14 324#VV10.14325#20500#Vi?t#B452D#372.7#^214#Bi dng ton lp 5 theo ch #Ph n s v hn s#Nguyn Vn Nho#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a159tr.^b2 4cm#Ton#Lp 5#Phn s#Sch c thm#Nguyn Vn Nho#265630#Hn s#TDung#Bi tp# # 00529000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020033000510030033000840070015001170040018001320080 00500150009001100155010000500166011001500171020000500186020000600191020000800197 005001500205013000700220020000600227039000600233#VV10.14327#VV10.14326#22000#Vi ?t#B452D#372.7#^214#Bi dng ton lp 5 theo ch #Cc bi ton lin quan n t s#Nguyn Vn Nho#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a171tr.^b24cm#Ton# Lp 5#Bi tp#Nguyn Vn Nho#265631#T s#TDung## 00634000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020045000520070053000970080005001500090011001550100 00500166011001500171020000900186020000800195020000400203020001000207005001900217 005001500236015005400251013000700305020001400312039000600326#VV10.14328#VV10.143 29#35000#Vi?t#T527T#372.21#^214#Tuyn tp bi ht th ca truyn k nh tr#S. t., tuyn chn: Nguyn Th Mai Chi, Trn Thu Trang#^aH.#^aGio dc#2010#^a255tr. ^b24cm#Mu gio#Bi ht#Th#Truyn k#Nguyn Th Mai Chi#Trn Thu Trang#TTS ghi : B Gio dc v o to. V Gio dc mm non#265632#Sch mu gio#TDung## 00715000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010009000520020055000610070018001160080005001340090 01100139010000500150011001500155020000900170020001800179020001500197005000900212 005000800221013000700229021018300236039000600419#VV10.14330#VV10.14331#23000#Vi ?t#C120N#372.21#^214#Thu Hin#Cm nang chm sc sc kho tr em trong trng mm non#Hng Thu, Anh Sn#^aH.#^aGio dc#2010#^a147tr.^b24cm#Mu gio#Chm sc sc kho#Sch gio vin#Hng Thu#Anh Sn#265633#Trnh by mt s vn c bn, cn thit trong lnh vc chm sc sc kho cho tr em mm non nh: chm sc dinh d ng, chm sc v sinh, chm sc sc kho v m bo an ton cho tr#TDung## 00568000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020020000530030041000730070016001140040042001300080 00500172009001100177010000500188011001500193020000800208020000900216020001000225 020001400235013000700249005001600256039000600272#VV10.14332#VV10.14333#18000#Vi ?t#TR431N#372.83#^214#Trong nh ngoi ng#Truyn c b tr mn o c tiu h c#Nguyn Bch San#Ti bn ln th 7, c sa cha v b sung#^aH.#^aGio dc#201 0#^a135tr.^b21cm#o c#Tiu hc#Truyn k#Sch c thm#265634#Nguyn Bch San #TDung## 00748000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820012000428080005000540020045000590070070001040080005001740090011001790100 00500190011001500195005001400210005000800224005001600232005001600248005000800264 00500140027200400190028601500620030501300070036702000170037402000090039102000040 0400039000600404#VV10.14334#VV10.14335#80000#Vi?t#GI-108S#895.9221008#^214#Gio s V Khiu ngi bn th ca chng ti#Nguyn Nh An, Nam Anh, ng Nguyt Anh ... ; Trn Thn Mc tuyn chn#^aH.#^aGio dc#2010#^a532tr.^b21cm#Nguyn Nh An #Nam Anh#ng Nguyt Anh#Nguyn Vn Bch#V Kin#Trn Thn Mc#Ti bn c b sun g#TTS ghi: Hi Cu gio chc Vit Nam. Cu lc b th nh gio#265635#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#TDung## 01122000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460020024000510030037000750070101001120080005002130090 01100218010000500229011001500234005001300249005001700262005001200279005001000291 00500110030100500170031200500160032901300070034502103900035202000190074202000130 0761039001000774#VV10.14336#VV10.14337#134000#Vi?t#TH300P#801#^214#Thi php hc Vit Nam#Nhn 70 nm sinh GS.TS. Trn nh S#Trn nh S, Nguyn Xun Knh, Trn Th An... ; Tuyn chn, b.s.: Nguyn ng ip, Nguyn Vn Tng#^aH.#^aGi o dc#2010#^a635tr.^b24cm#Trn nh S#Nguyn Xun Knh#Trn Th An#Phan Ngc#L Thu Yn#Nguyn ng ip#Nguyn Vn Tng#265636#Gii thiu bc tranh ton cnh thi php hc t truyn thng n hin i. Tuyn chn nhng cng trnh nghin c u, ph bnh vn hc tiu biu theo hng thi php hc ca nhiu tc gi khc nha u trong nc. Nhng nhn nh, nh gi ca cc nh khoa hc, nh vn v bn b, cc th h hc tr i vi GS. TS. Trn nh S trn ba phng din: nh khoa h c, nh gio dc, nh hot ng x hi#Nghin cu vn hc#Thi php hc#Thu Dung ## 00498000000000277000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450010015000500020031000650070016000960040019001120080 00500131009001100136010000500147011001400152020000500166020000800171020001300179 020001400192013000700206039000700213#VV10.14338#VV10.14339#8000#Vi?t#B106S#513. 2#^214#Braix, V. M.#Bng s vi 4 ch s thp phn#V. M. Bra-i-x#Ti bn ln th 29#^aH.#^aGio dc#2010#^a91tr.^b21cm#Ton#Bng s#S thp phn#Sch c th m#265637#Y. Vn## 00828000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020017000650070054000820220004001362210 03400140004001900174008000500193009001100198010000500209011001500214021015200229 02000130038102000100039402000150040402000100041902000110042903900070044001300070 0447005001600454020000800470#VV10.14340#VV10.14341#18500#Vi?t#T406H#515#^214#Ng uyn nh Tr#Ton hc cao cp#Nguyn nh Tr (ch.b.), T Vn nh, Nguyn H Q unh#T.3#Php tnh gii tch nhiu bin s#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#20 10#^a275tr.^b21cm#Trnh by v hm s nhiu bin s; ng dng ca php tnh vi p hn trong hnh hc; tch phn bi; tch phn ng, tch phn mt v phng trn h vi phn#Ton cao cp#Gii tch#Hm nhiu bin#Tch phn#Gio trnh#Y. Vn#2656 38#Nguyn nh Tr#Vi phn## 00776000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010018000490020022000670070064000890040019001530080 00500172009001100177010000500188011001500193021020400208020001300412020001100425 005001700436005001900453039000700472013000700479#VV10.14342#VV10.14343#29000#Vi ?t#D121L#410#^214#Nguyn Thin Gip#Dn lun ngn ng hc#Nguyn Thin Gip (ch. b.), on Thin Thut, Nguyn Minh Thuyt#Ti bn ln th 15#^aH.#^aGio dc#201 0#^a323tr.^b21cm#Trnh by bn cht, chc nng ngun gc v s pht trin ca ng n ng. Cc n v t vng, ng m, ng php, ch vit, cc kiu ch ca cc ng n ng th gii. S hnh thnh v pht trin ca ngn ng hc#Ngn ng hc#Gio t rnh#on Thin Thut#Nguyn Minh Thuyt#Y. Vn#265639## 00844000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020017000520030042000690070055001110080005001660090 01100171010000500182011001500187005001700202005000900219005001600228005001500244 00500120025903900070027101300070027802101640028502000050044902000110045402000100 0465020001100475020000800486#VV10.14344#VV10.14345#135000#Vi?t#T550#510.3#^214 #T in ton hc#C i chiu vi cc thut ng Anh - Php#Nguyn Cnh Ton (ch .b.), Hong K, Nguyn Mnh Qu...#^aH.#^aGio dc#2010#^a657tr.^b21cm#Nguyn C nh Ton#Hong K#Nguyn Mnh Qu#Trn Din Hin#V Vit Yn#Y. Vn#265640#Gii n gha cc thut ng ton hc c bn, mang tnh ph thng, i chiu cc ngn ng ting Anh, ting Php vi ting Vit, c sp xp theo trnh t bng ch ci#To n#Ting Vit#Ting Anh#Ting Php#T in## 00699000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500010017000550020030000720070031001020080005001330090 01100138010000500149011001500154020001100169020000900180020001900189005001300208 039000700221013000700228020001100235021016300246#VV10.14347#VV10.14346#125000#V i?t#T550#495.9223#^214#Nguyn Hu Qunh#T in t ng m ting Vit#Nguyn H u Qunh, Nguyn Nh #^aH.#^aGio dc#2010#^a616tr.^b21cm#T ng m#Ngn ng#T in gii ngha#Nguyn Nh #Y. Vn#265641#Ting Vit#Thu thp v gii ngha h u ht cc t ng m c trong vn t vng ting Vit c hnh thnh t cc con ng khc nhau: bn ng, vay mn, bin i ng ngha...## 00817000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020039000500070061000890080005001500090011001550100 00500166011001600171021020400187020000900391020001000400020000800410039000700418 013000700425005001400432005001400446005001400460005001500474005001400489#VV10.14 349#VV10.14348#320000#Vi?t#T550#603#^214#T in gio khoa k thut - cng ngh #B.s.: Phm Vn Khi (ch.b.), o Hng Bch, Trn Vn ch...#^aH.#^aGio dc#2 010#^a1499tr.^b24cm#Thu thp v gii ngha khong 10.000 thut ng c bn, ph b in thuc cc lnh vc K thut - Cng ngh khc nhau nh in, in t, cng ng h truyn thng, c kh... c sp xp theo th t vn ch ci#K thut#Cng ng h#T in#Y. Vn#265642#Phm Vn Khi#o Hng Bch#Trn Vn ch#Phm Mai Khn h#Phm Vn Ngh## 00705000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370010016000420020067000580070033001250040018001580080005001760090 01100181010000500192011001500197021011300212020001800325020000900343020001800352 020001500370005001600385039000700401013000700408#VV10.14350#16000#Vi?t#TR400C#3 72.21#^214#Phng Th Tng#Tr chi vn ng v bi tp th dc bui sng cho tr t 2-6 tui#Phng Th Tng, ng Lan Phng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc #2010#^a119tr.^b24cm#Gii thiu cc tr chi pht trin vn ng cho tr t 2 n 6 tui. Gi bi tp th dc sng cho la tui ny#Tr chi vn ng#Mu gio #Th dc bui sng#Sch gio vin#ng Lan Phng#Y. Vn#265643## 00655000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480010015000530020044000680070015001120040019001270080 00500146009001100151010000500162011001400167021009700181020000900278020000800287 020001100295020001800306020001500324039000700339013000700346#VV10.14352#VV10.143 51#10000#Vi?t#TR400C#372.21#^214#ng Thu Qunh#Tr chi vi ch ci v pht tr in ngn ng#ng Thu Qunh#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2010#^a63tr.^b24c m#Gii thiu nhng ch ci cho b lm quen thng qua cc tr chi nhm gip b p ht trin ngn ng#Tr chi#Ch ci#Ting Vit#Gio dc mu gio#Sch gio vin# Y. Vn#265644## 01006000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020053000530070099001060040018002050080005002230090 01100228010000500239011001400244015005400258020000400312020001200316020000900328 02000080033702000190034502000180036402000150038200500170039700500200041400500160 0434005001500450039000700465013000700472021015300479#VV10.14353#VV10.14354#15000 #Vi?t#TH460T#372.21#^214#Th, truyn, tr chi, bi ht v an ton giao thng#B .s., tuyn chn: TrnTh Thu Ho, Hong Th Thu Hng, ng Lan Phng ; Minh h a: ng Hng Qun#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a88tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Th#Truyn ngn#Tr chi#Bi ht#An ton giao thng#Gio dc mu gio#Sch gio vin#Trn Th Thu Ho#Hong Th Thu Hng#ng Lan Phng#ng Hng Qun#Y. Vn#265645#Gii thiu cc tr chi, tru yn k, th, cu , bi ht v an ton giao thng cho tr mm non nhm gip b c kin thc tt hn khi tham gia giao thng## 01052000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020074000530030053001270070061001800080005002410090 01100246010000500257011001400262021025100276005001400527005001600541005001800557 00500160057500500190059103900070061001300070061702000180062402000100064202000080 0652020001500660020000800675020000700683#VV10.14356#VV10.14355#15500#Vi?t#TH308 K#372.21#^214#Thit k cc hot ng c ch ch, hot ng gc v hot ng ngo i tri#Ch b v cc bn. Ch dng, chi ca b#o Hong Mai, Tr ng Hng Nga (ch.b.), Nguyn Thu Dng...#^aH.#^aGio dc#2010#^a91tr.^b24cm#H tr gio vin mm non trong vic thit k ni dung a vo chng trnh gio dc tr 24 - 36 thng tui vi cc ch : b v cc bn, dng v chi ca b ; gip b pht trin th cht, nhn thc, ngn ng, tnh cm, k nng x hi v thm m#o Hong Mai#Trng Hng Nga#Nguyn Thu Dng#Nguyn Th Lnh#Nguyn P hng Tho#Y. Vn#265646#Gio dc mu gio#Bi ging# dng#Sch gio vin# c hi#Bn b## 00950000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020074000420030049001160070058001650080005002230090011002280100 00500239011001400244021024300258020001800501020001000519020002300529020001500552 039000700567013000700574020000700581005001400588005001600602005001800618#VV10.14 357#15500#Vi?t#TH308K#372.21#^214#Thit k cc hot ng c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri#Ch cc phng tin giao thng. Ch ma h# o Hong Mai, Trng Hng Nga (ch.b.), Nguyn Thu Dng#^aH.#^aGio dc#2010#^a8 6tr.^b24cm#H tr gio vin mm non trong vic thit k ni dung a vo chng trnh gio dc tr 24 - 36 thng tui vi cc ch : phng tin giao thng v ma h; gip b pht trin th cht, nhn thc, ngn ng, tnh cm, k nng x h i v thm m#Gio dc mu gio#Bi ging#Phng tin giao thng#Sch gio vin# Y. Vn#265647#Ma h#o Hong Mai#Trng Hng Nga#Nguyn Thu Dng## 00439000000000241000450001400070000004100050000718100080001208200090002080800050 00290020029000340070023000630080005000860090018000910100005001090110015001140200 00900129020000700138020000800145020001500153039000500168013000700173005001700180 #49000#Vi?t#GI-103T#516.0076#^214#Gii ton trng tm hnh hc#Nguyn Vn Phc ch.b.#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a270tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 12#Bi tp#Sch g io khoa#H.H#265648#Nguyn Vn Phc## 00735000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360010012000410020026000530030018000790070018000970220004001150040 03000119008000500149009001100154010000500165011001500170015003300185021011300218 02000110033102000060034202000220034802000150037003900050038501300070039000500120 0397#VV10.14361#21000#Vi?t#TH308K#372.6#^214#H Ngc i#Thit k ting Vit l p 1#Ti liu th im#H Ngc i ch.b.#T.2#Ti bn ln th 1 c chnh l#^aH.#^ aGio dc#2010#^a307tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu nhim v v cc thao tc tng tit hc ca gio vin trong qu trnh ging dy mn t ing Vit lp 1#Ting Vit#Lp 1#Phng php ging dy#Sch gio vin#H.H#26564 9#H Ngc i## 00672000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020040000400030015000800070070000950080005001650090011001700100 00500181011001400186015005400200020001100254020000800265020000900273020001400282 005001300296005001500309005000900324005001300333039000500346013000700351#VV10.14 363#7000#Vi?t#V460B#372.21#^214#V b nhn bit v lm quen vi ch ci#Tr 3 - 4 tui#B.s.: Phan Lan Anh, ng Thu Qunh, Thu Hng ; Minh ho: Trn Xun Du#^a H.#^aGio dc#2010#^a32tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc M m non#Ting Vit#Ch ci#Mu gio#Sch mu gio#Phan Lan Anh#ng Thu Qunh#Thu Hng#Trn Xun Du#H.H#265650## 00641000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020036000400030015000760070075000910080005001660090011001710100 00500182011001400187015005400201020000500255020000900260020001400269005002300283 005001400306005001900320039000500339013000700344#VV10.14364#6800#Vi?t#V460B#372 .21#^214#V b lm quen vi ton qua hnh v#Tr 4 - 5 tui#B.s.: Nguyn Th Tha nh Giang ; Minh ho: Trn Tiu Lm, Nguyn Phng Dung#^aH.#^aGio dc#2010#^a27 tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Ton#Mu gio#S ch mu gio#Nguyn Th Thanh Giang#Trn Tiu Lm#Nguyn Phng Dung#H.H#265651# # 00672000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020040000400030015000800070070000950080005001650090011001700100 00500181011001400186015005400200020001100254020000800265020000900273020001400282 005001300296005001500309005000900324005001300333039000500346013000700351#VV10.14 365#7000#Vi?t#V460B#372.21#^214#V b nhn bit v lm quen vi ch ci#Tr 4 - 5 tui#B.s.: Phan Lan Anh, ng Thu Qunh, Thu Hng ; Minh ho: Trn Xun Du#^a H.#^aGio dc#2010#^a32tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc M m non#Ting Vit#Ch ci#Mu gio#Sch mu gio#Phan Lan Anh#ng Thu Qunh#Thu Hng#Trn Xun Du#H.H#265652## 00687000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020040000400030014000800070070000940220004001640080005001680090 01100173010000500184011001400189015005400203020001100257020000800268020000900276 02000140028500500130029900500090031200500150032100500130033603900050034901300070 0354#VV10.14366#7000#Vi?t#V460B#372.21#^214#V b nhn bit v lm quen vi ch ci#Tr 5- 6 tui#B.s.: Phan Lan Anh, Thu Hng, ng Thu Qunh ; Minh ho: Trn Xun Du#Q.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a32tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to . V Gio dc Mm non#Ting Vit#Ch ci#Mu gio#Sch mu gio#Phan Lan Anh#Thu Hng#ng Thu Qunh#Trn Xun Du#H.H#265653## 00687000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020040000400030014000800070070000940220004001640080005001680090 01100173010000500184011001400189015005400203020001100257020000800268020000900276 02000140028500500130029900500150031200500090032700500130033603900050034901300070 0354#VV10.14367#7000#Vi?t#V460B#372.21#^214#V b nhn bit v lm quen vi ch ci#Tr 5- 6 tui#B.s.: Phan Lan Anh, ng Thu Qunh, Thu Hng ; Minh ho: Trn Xun Du#Q.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a32tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to . V Gio dc Mm non#Ting Vit#Ch ci#Mu gio#Sch mu gio#Phan Lan Anh#n g Thu Qunh#Thu Hng#Trn Xun Du#H.H#265654## 00566000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020030000400070046000700040018001160080005001340090011001390100 00500150011001400155012002700169020000900196020000700205020000900212020001400221 005001400235005001500249039000500264013000700269#VV10.14368#6500#Vi?t#B200N#372 .21#^214#B nhn bit v tp t ch s#V Duy Phng b.s. ; Minh ho: Bi Quang Tun#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a31tr.^b24cm#Gip b chun b vo l p 1#Tp vit#Ch s#Mu gio#Sch mu gio#V Duy Phng#Bi Quang Tun#H.H#26 5655## 00562000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400030039000640070033001030040019001360080005001550090 01100160010000500171011001400176020001100190020000800201020000900209020001400218 005001300232005001500245039000500260013000700265#VV10.14369#8000#Vi?t#B200L#372 .21#^214#B lm quen vi ch ci#Theo chng trnh Gio dc Mm non mi#L Th nh Tuyt, ng Thu Qunh#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2010#^a60tr.^b21cm#T ing Vit#Ch ci#Mu gio#Sch mu gio#L nh Tuyt#ng Thu Qunh#H.H#265656 ## 00641000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020036000400030015000760070075000910080005001660090011001710100 00500182011001400187015005400201020000500255020000900260020001400269005002300283 005001400306005001900320039000500339013000700344#VV10.14370#6000#Vi?t#V460B#372 .21#^214#V b lm quen vi ton qua hnh v#Tr 3 - 4 tui#B.s.: Nguyn Th Tha nh Giang ; Minh ho: Trn Tiu Lm, Nguyn Phng Dung#^aH.#^aGio dc#2010#^a19 tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Ton#Mu gio#S ch mu gio#Nguyn Th Thanh Giang#Trn Tiu Lm#Nguyn Phng Dung#H.H#265657# # 00787000000000361000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410030013000640070077000770040018001540080005001720090 01100177010000500188011001400193012007600207020001100283020000900294020000800303 02000100031102000080032102000140032902000130034300500150035600500120037100500120 0383005001800395039000500413013000700418#VV10.14371#5900#Vi?t#CH519M#372.21#^21 4#Chut, Mo v G Trng#Truyn tranh#B.s.: ng Thu Qunh, Thm V Can, C Th Thu ; V tranh: Nhm Handpictures#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr .^b21cm#B tp c, tp k chuyn v lm quen vi ch ci. Kho tng truyn ng n gn#Ting Vit#Mu gio#Tp c#K chuyn#Ch ci#Sch mu gio#Truyn tranh#n g Thu Qunh#Thm V Can#C Th Thu#Nhm Handpictures#H.H#265658## 00782000000000361000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020018000410030013000590070077000720040018001490080005001670090 01100172010000500183011001400188012007600202020001100278020000900289020000800298 02000100030602000080031602000140032402000130033800500150035100500120036600500120 0378005001800390039000500408013000700413#VV10.14372#5900#Vi?t#CH500C#372.21#^21 4#Ch Ch hnh phc#Truyn tranh#B.s.: ng Thu Qunh, Thm V Can, C Th Thu ; V tranh: Nhm Handpictures#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b21 cm#B tp c, tp k chuyn v lm quen vi ch ci. Kho tng truyn ng ngn#T ing Vit#Mu gio#Tp c#K chuyn#Ch ci#Sch mu gio#Truyn tranh#ng Thu Qunh#Thm V Can#C Th Thu#Nhm Handpictures#H.H#265659## 00773000000000361000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020010000400030013000500070077000630040018001400080005001580090 01100163010000500174011001400179012007600193020001100269020000900280020000800289 02000100029702000080030702000140031502000130032900500150034200500120035700500120 0369005001800381039000500399013000700404#VV10.14373#5900#Vi?t#C108V#372.21#^214 #Co v C#Truyn tranh#B.s.: ng Thu Qunh, Thm V Can, C Th Thu ; V tran h: Nhm Handpictures#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b21cm#B tp c, tp k chuyn v lm quen vi ch ci. Kho tng truyn ng ngn#Ting Vit #Mu gio#Tp c#K chuyn#Ch ci#Sch mu gio#Truyn tranh#ng Thu Qunh#Th m V Can#C Th Thu#Nhm Handpictures#H.H#265660## 00783000000000361000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400030013000600070077000730040018001500080005001680090 01100173010000500184011001400189012007600203020001100279020000900290020000800299 02000100030702000080031702000140032502000130033900500150035200500120036700500120 0379005001800391039000500409013000700414#VV10.14374#5900#Vi?t#S550T#372.21#^214 #S t v Chut nht#Truyn tranh#B.s.: ng Thu Qunh, Thm V Can, C Th Thu ; V tranh: Nhm Handpictures#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b2 1cm#B tp c, tp k chuyn v lm quen vi ch ci. Kho tng truyn ng ngn# Ting Vit#Mu gio#Tp c#K chuyn#Ch ci#Sch mu gio#Truyn tranh#ng Th u Qunh#Thm V Can#C Th Thu#Nhm Handpictures#H.H#265661## 00783000000000361000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400030013000600070077000730040018001500080005001680090 01100173010000500184011001400189012007600203020001100279020000900290020000800299 02000100030702000080031702000140032502000130033900500150035200500120036700500120 0379005001800391039000500409013000700414#VV10.14375#5900#Vi?t#K305V#372.21#^214 #Kin v chim B cu#Truyn tranh#B.s.: ng Thu Qunh, Thm V Can, C Th Thu ; V tranh: Nhm Handpictures#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b2 1cm#B tp c, tp k chuyn v lm quen vi ch ci. Kho tng truyn ng ngn# Ting Vit#Mu gio#Tp c#K chuyn#Ch ci#Sch mu gio#Truyn tranh#ng Th u Qunh#Thm V Can#C Th Thu#Nhm Handpictures#H.H#265662## 00782000000000361000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020018000410030013000590070077000720040018001490080005001670090 01100172010000500183011001400188012007600202020001100278020000900289020000800298 02000100030602000080031602000140032402000130033800500150035100500120036600500120 0378005001800390039000500408013000700413#VV10.14376#5900#Vi?t#QU100S#372.21#^21 4#Qu si v qu b#Truyn tranh#B.s.: ng Thu Qunh, Thm V Can, C Th Thu ; V tranh: Nhm Handpictures#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b21 cm#B tp c, tp k chuyn v lm quen vi ch ci. Kho tng truyn ng ngn#T ing Vit#Mu gio#Tp c#K chuyn#Ch ci#Sch mu gio#Truyn tranh#ng Thu Qunh#Thm V Can#C Th Thu#Nhm Handpictures#H.H#265663## 00664000000000337000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400070072000580220004001300080005001340090011001390100 00500150011001400155020000900169020001100178020000900189020000600198020001400204 00500130021800500180023100500190024900500110026803900050027900400180028401200170 0302013000700319#VV10.14377#8000#Vi?t#V460C#372.63#^214#V chnh t lp 2#L Ng c ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Xun Th Nguyt H, Mai Nh H#T.1#^aH.#^aGi o dc#2010#^a56tr.^b24cm#Chnh t#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#L Ng c ip#Phm Th Kim Oanh#Xun Th Nguyt H#Mai Nh H#H.H#Ti bn ln th 1#H oa trng nguyn#265664## 00503000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020028000400070025000680080005000930090011000980100005001090110 01400114015005400128020001800182020000900200005002000209039000500229020000800234 013000700242#VV10.14378#5500#Vi?t#S450T#372.21#^214#S theo di sc kho tr em #Nguyn Th Hng Thu b.s.#^aH.#^aGio dc#2010#^a24tr.^b20cm#TTS ghi: B Gio d c v o to. V Gio dc Mm non#Chm sc sc kho#Mu gio#Nguyn Th Hng Th u#H.H#S y b#265665## 00546000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020062000420070018001040080005001220090011001270100005001380110 01400143020001800157020000900175020001200184005001300196039000500209012002700214 020001100241020000900252013000700261#VV10.14379#6000#Vi?t#S450L#372.9597#^214#S lin lc nh trng v gia nh hc sinh gio dc tiu hc#L Ngc ip b.s.#^ aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b24cm#Gio dc tiu hc#Lin lc#S lin lc#L Ngc ip#H.H#Gio dc tiu hc Vit Nam#Nh trng#Gia nh#265666## 00680000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010013000520020033000650070025000980040018001230080 00500141009001100146010000500157011001400162021010900176020001200285020000900297 020000900306020001000315005001100325039000500336013000700341020001800348#VV10.14 380#VV10.14381#20000#Vi?t#B101H#372.21#^214#Phm Th Su#Bc H vi cc chu tu i mm non#Phm Th Su, L Minh H#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a79t r.^b24cm#Gm nhng cu chuyn k, nhng bc nh v t liu v Bc H vi cc ch u thiu nhi Vit Nam, n , Thi Lan#H Ch Minh#Gio dc#Mu gio#Truyn k#L Minh H#H.H#265667#Vn hc thiu nhi## 00608000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020037000510070027000880220004001150080005001190090 02600124010000500150011001500155020000500170020000600175020000800181020001400189 005001500203005001100218039000500229013000700234015006500241#VV10.14383#VV10.143 82#18000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh v nng cao ton 1#Nguyn c Tn, T Th Yn#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a120tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#T Th Yn#H.H#265668#Tn sch ngoi ba ghi: Bi tp thc hnh v nng cao ton lp 1## 00604000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020037000510070027000880220004001150080005001190090 02600124010000500150011001500155015006100170020000500231020000600236020000800242 020001400250005001500264005001100279039000500290013000700295#VV10.14384#VV10.143 85#18000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh v nng cao ton 2#Nguyn c Tn, T Th Yn#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a120tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba ghi: Bi tp thc hnh v nng cao ton 2#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#T Th Yn#H.H#265669## 00608000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020037000510070027000880220004001150080005001190090 02600124010000500150011001500155015006500170020000500235020000600240020000800246 020001400254005001500268005001100283039000500294013000700299#VV10.14386#VV10.143 87#19000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh v nng cao ton 3#Nguyn c Tn, T Th Yn#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a127tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba ghi: Bi tp thc hnh v nng cao ton lp 3#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#T Th Yn#H.H#265670## 00531000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020037000510070027000880220004001150080005001190090 02600124010000500150011001500155020000500170020000600175020000800181020001400189 005001500203005001100218039000500229013000700234#VV10.14388#VV10.14389#22000#Vi ?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh v nng cao ton 4#Nguyn c Tn, T Th Yn#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a143tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#S ch c thm#Nguyn c Tn#T Th Yn#H.H#265671## 00608000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020037000510070027000880220004001150080005001190090 02600124010000500150011001500155015006500170020000500235020000600240020000800246 020001400254005001500268005001100283039000500294013000700299#VV10.14390#VV10.143 91#22000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh v nng cao ton 5#Nguyn c Tn, T Th Yn#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a143tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba ghi: Bi tp thc hnh v nng cao ton lp 5#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#T Th Yn#H.H#265672## 00529000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020023000530070032000760220004001080080005001120090 02600117010000500143011001500148020000500163020000600168020000800174020001400182 005001100196005002000207039000500227013000700232#VV10.14392#VV10.14393#18000#Vi ?t#GI-103V#372.7#^214#Gii v bi tp ton 2#T Th Yn, Trn Th Thanh Nhn#T.1 #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a126tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#T Th Yn#Trn Th Thanh Nhn#H.H#265673## 00529000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020023000530070032000760220004001080080005001120090 02600117010000500143011001500148020000500163020000800168020000600176020001400182 005001100196005002000207039000500227013000700232#VV10.14394#VV10.14395#21000#Vi ?t#GI-103V#372.7#^214#Gii v bi tp ton 3#T Th Yn, Trn Th Thanh Nhn#T.1 #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a139tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 3#Sch c thm#T Th Yn#Trn Th Thanh Nhn#H.H#265674## 00548000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070024000810220004001050040018001090080 00500127009002600132010000500158011001500163020000500178020000600183020000800189 020001400197005000800211005001500219039000500234013000700239#VV10.14397#VV10.143 96#15000#Vi?t#H561D#372.7#^214#Hng dn gii bi tp ton 3#T Thp, Nguyn c Ho#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a102tr.^b24cm#T on#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#T Thp#Nguyn c Ho#H.H#265675## 00529000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020023000530070032000760220004001080080005001120090 02600117010000500143011001500148020000500163020000800168020000600176020001400182 005001100196005002000207039000500227013000700232#VV10.14398#VV10.14399#20000#Vi ?t#GI-103V#372.7#^214#Gii v bi tp ton 3#T Th Yn, Trn Th Thanh Nhn#T.2 #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a135tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 3#Sch c thm#T Th Yn#Trn Th Thanh Nhn#H.H#265676## 00712000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020027000520030160000790070045002390080005002840090 02600289010000500315011001500320020001200335020000600347020001400353005001200367 005001500379005001600394039000500410013000700415#VV10.14400#VV10.14401#17000#Vi ?t#T123L#372.62#^214#Tp lm vn lp 2 tiu hc#Dng cho hc sinh lp 2 t c v t hc, vn ln hc kh, hc gii mn ting Vit. Sch tham kho dng cho gio vin tiu hc v cc v ph huynh hc sinh#T c Hin, Nguyn Ngc H, Th i Thnh Vinh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a112tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 2#Sch c thm#T c Hin#Nguyn Ngc H#Thi Thnh Vinh#H.H#265677## 00706000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020027000520030160000790070042002390080005002810090 02600286010000500312011001500317020001200332020000600344020001400350005001200364 005001500376005001300391039000500404013000700409#VV10.14402#VV10.14403#19000#Vi ?t#T123L#372.62#^214#Tp lm vn lp 3 tiu hc#Dng cho hc sinh lp 3 t c v t hc, vn ln hc kh, hc gii mn ting Vit. Sch tham kho dng cho gio vin tiu hc v cc v ph huynh hc sinh#T c Hin, Nguyn Ngc H, Tr n Yn Lan#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a120tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 3#S ch c thm#T c Hin#Nguyn Ngc H#Trn Yn Lan#H.H#265678## 00708000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020027000520030160000790070043002390080005002820090 02600287010000500313011001500318020001200333020000600345020001400351005001200365 005001300377005001600390039000500406013000700411#VV10.14404#VV10.14405#20000#Vi ?t#T123L#372.62#^214#Tp lm vn lp 4 tiu hc#Dng cho hc sinh lp 4 t c v t hc, vn ln hc kh, hc gii mn ting Vit. Sch tham kho dng cho gio vin tiu hc v cc v ph huynh hc sinh#T c Hin, L Thanh Hi, Thi Thnh Vinh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a128tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 4# Sch c thm#T c Hin#L Thanh Hi#Thi Thnh Vinh#H.H#265679## 00708000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020027000520030160000790070043002390080005002820090 02600287010000500313011001500318020001200333020000600345020001400351005001200365 005001500377005001400392039000500406013000700411#VV10.14406#VV10.14407#23000#Vi ?t#T123L#372.62#^214#Tp lm vn lp 5 tiu hc#Dng cho hc sinh lp 5 t c v t hc, vn ln hc kh, hc gii mn ting Vit. Sch tham kho dng cho gio vin tiu hc v cc v ph huynh hc sinh#T c Hin, Nguyn Ngc H, Ngu yn Kim Sa#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a136tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 5# Sch c thm#T c Hin#Nguyn Ngc H#Nguyn Kim Sa#H.H#265680## 00649000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020029000540030149000830070019002320080005002510090 02600256010000500282011001500287020001000302020000600312020000800318020001400326 005001900340039000500359013000700364#VV10.14408#VV10.14409#18000#Vi?t#B103T#428 .0076#^214#Bi tp kim tra ting Anh 7#Cc dng bi tp bao qut cc k nng ng n ng. Cc dng bi tp kim tra ph bin trong cc k thi. Gii thch chi tit p n cc bi tp kim tra#Phan Th Minh Chu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 010#^a107tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Phan Th Minh Chu#H.H #265681## 00754000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490030092000900070063001820080005002450090 02600250010000500276011001500281020001200296020000600308020000800314020001400322 00500120033600500170034800500220036500500150038700500140040203900050041601300070 0421#VV10.14410#VV10.14411#34000#Vi?t#R203K#807#^214#Rn k nng lm vn v bi vn mu lp 7#Kin thc l thuyt v vn. Nhng bi lm vn c tong ng vn 7. Nhng bi lm vn nng cao#L Anh Xun (ch.b.), Nguyn Thu Hng, Nguyn Th H ng Lan...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a187tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 7#B i vn#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn Thu Hng#Nguyn Th Hngn Lan#V Th H ng L#Ng Th Thanh#H.H#265682## 00587000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020054000490070039001030080005001420090026001470100 00500173011001500178020001000193020000600203020001100209020001300220020001400233 005001600247005002200263039000500285013000700290#VV10.14412#VV10.14413#29000#Vi ?t#H428#607#^214#Hi p v cch lm mt s th nghim cng ngh lp 9#Phm n h Cng, Nguyn Th Hunh Liu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a190tr.^b24c m#Cng ngh#Lp 9#Th nghim#Sch hi p#Sch c thm#Phm nh Cng#Nguyn T h Hunh Liu#H.H#265683## 00611000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020031000490070042000800080005001220090026001270100 00500153011001500158020001200173020000700185020000800192020001400200005001200214 005001300226039000500239013000700244005001200251005001700263005001700280#VV10.14 414#VV10.14415#55000#Vi?t#M458T#807#^214#199 bi v on vn hay lp 10#L Anh Xun, L Qunh Anh, V Th Dung...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a329tr.^ b24cm#Tp lm vn#Lp 10#Bi vn#Sch c thm#L Anh Xun#L Qunh Anh#H.H#265 684#V Th Dung#Nguyn Th Giang#Nguyn Thy Hng## 00604000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020019000510030019000700070026000890220004001150080 00500119009002600124010000500150011001500155020000800170020000700178020001100185 02000120019602000080020802000140021600500080023000500080023800500080024603900050 0254013000700259#VV10.14416#VV10.14417#19500#Vi?t#H419T#807.6#^214#Hc tt ng vn 10#Chng trnh chun#Tr Sn, An Min, L Hun#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a128tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Sch c thm#Tr Sn#An Min#L Hun#H.H#265685## 00604000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020019000510030019000700070026000890220004001150080 00500119009002600124010000500150011001500155020000800170020000700178020001100185 02000120019602000080020802000140021600500080023000500080023800500080024603900050 0254013000700259#VV10.14418#VV10.14419#24000#Vi?t#H419T#807.6#^214#Hc tt ng vn 10#Chng trnh chun#Tr Sn, An Min, L Hun#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a149tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Sch c thm#Tr Sn#An Min#L Hun#H.H#265686## 00709000000000325000450002600110000002600110001100500150002200500150003700500140 00520140007000660410005000731810006000780820009000848080005000930020035000980030 06500133007005700198008000500255009002600260010000500286011001500291020000900306 02000070031502000080032202000140033000500120034400500150035603900050037101300070 0376#VV10.14420#VV10.14421#Nguyn Vn Lc#Trn Quang Ti#Mai Xun ng#21500#Vi ?t#H561D#516.0076#^214#Hng dn gii bi tp hnh hc 10#Tm tt l thuyt. Bi tp cn bn. Bi tp tng t v nng cao#Nguyn Vn Lc (ch.b.), Trn Quang T i, Mai Xun ng...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a139tr.^b24cm#Hnh hc# Lp 10#Bi tp#Sch c thm#L Ngc Hi#Trnh Minh Lm#H.H#265687## 00735000000000337000450002600110000002600110001100500150002200500150003700500140 00520140007000660410005000731810006000780820009000848080005000930020033000980030 06500131007005700196008000500253009002600258010000500284011001500289020000700304 02000070031102000080031802000140032600500120034000500150035203900050036700400180 0372013000700390#VV10.14422#VV10.14423#Nguyn Vn Lc#Trn Quang Ti#Mai Xun ng#34000#Vi?t#H561D#512.0076#^214#Hng dn gii bi tp i s 10#Tm tt l t huyt. Bi tp cn bn. Bi tp tng t v nng cao#Nguyn Vn Lc (ch.b.), Tr n Quang Ti, Mai Xun ng...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a223tr.^b24cm #i s#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#L Ngc Hi#Trnh Minh Lm#H.H#Ti bn ln th 2#265688## 00739000000000337000450002600110000002600110001100500150002200500150003700500140 00520140007000660410005000731810006000780820009000848080005000930020035000980030 06500133007005700198008000500255009002600260010000500286011001500291020000900306 02000070031502000080032202000140033000500120034400500150035603900050037100400180 0376013000700394#VV10.14424#VV10.14425#Nguyn Vn Lc#Trn Quang Ti#Mai Xun ng#20500#Vi?t#H561D#516.0076#^214#Hng dn gii bi tp hnh hc 10#Tm tt l thuyt. Bi tp cn bn. Bi tp tng t v nng cao#Nguyn Vn Lc (ch.b.), T rn Quang Ti, Mai Xun ng...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a135tr.^b24 cm#Hnh hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#L Ngc Hi#Trnh Minh Lm#H.H#Ti bn ln th 2#265689## 00713000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020033000530070065000860040018001510080005001690090 02600174010000500200011001500205020000700220020000700227020000800234020001400242 00500170025600500130027300500180028600500140030403900050031801300070032301500570 0330#VV10.14426#VV10.14427#30000#Vi?t#H561D#530.076#^214#Hng dn gii bi tp vt l 10#V Th Pht Minh, Chu Vn To, Nguyn Hong Hng, Hong Th Thu#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a204tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#B i tp#Sch c thm#V Th Pht Minh#Chu Vn To#Nguyn Hong Hng#Hong Th T hu#H.H#265690#TTS ghi: Khoa Vt l - Trng i hc Khoa hc T nhin## 00735000000000337000450002600110000002600110001100500150002200500150003700500140 00520140007000660410005000731810006000780820009000848080005000930020033000980030 06500131007005700196008000500253009002600258010000500284011001500289020000700304 02000070031102000080031802000140032600500120034000500150035203900050036700400180 0372013000700390#VV10.14428#VV10.14429#Nguyn Vn Lc#Trn Quang Ti#Mai Xun ng#30000#Vi?t#H561D#512.0076#^214#Hng dn gii bi tp i s 10#Tm tt l t huyt. Bi tp cn bn. Bi tp tng t v nng cao#Nguyn Vn Lc (ch.b.), Tr n Quang Ti, Mai Xun ng...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a197tr.^b24cm #i s#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#L Ngc Hi#Trnh Minh Lm#H.H#Ti bn ln th 2#265691## 00622000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020034000530030019000870070043001060040018001490080 00500167009002600172010000500198011001500203020000800218020000700226020000800233 020001400241005001600255005001100271005001400282039000500296013000700301#VV10.14 431#VV10.14430#18000#Vi?t#H561D#546.076#^214#Hng dn gii bi tp ho hc 10# Chng trnh chun#Trn Trung Ninh, V Th Lan, Phm Ngc Sn#Ti bn ln th 2# ^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a120tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Trn Trung Ninh#V Th Lan#Phm Ngc Sn#H.H#265692## 00648000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020037000530070060000900080005001500090026001550100 00500181011001500186020000800201020000700209020000800216020001400224005001600238 005002000254005001900274005001300293005001600306039000500322013000700327#VV10.14 432#VV10.14433#31000#Vi?t#B452D#546.076#^214#Bi dng nng lc t hc ho hc 10#Chung Thnh Nam, V nh Nguyn Trc, on Th Linh Sang...#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2010#^a203tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Chung Th nh Nam#V nh Nguyn Trc#on Th Linh Sang#V Duy Quang#Nguyn Th Ton#H.H# 265693## 00636000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020042000490070048000910220004001390080005001430090 02600148010000500174011001500179020001200194020000700206020000800213020001400221 00500120023500500120024700500110025900500140027000500140028403900050029801300070 0303#VV10.14434#VV10.14435#51000#Vi?t#R203K#807#^214#Rn k nng lm vn v bi vn mu lp 11#L Anh Xun (ch.b.), V Th Dung, L Hon...#T.2#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2010#^a299tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 11#Bi vn#Sch c thm# L Anh Xun#V Th Dung# L Hon#Bi Thu Linh#Ng Th Thanh#H.H#265694## 00611000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020021000540070052000750080005001270090026001320100 00500158011001500163020001000178020000700188020000800195020001400203005001300217 005001000230005001600240005001300256005001600269039000500285013000700290#VV10.14 436#VV10.14437#25500#Vi?t#H419T#428.0076#^214#Hc tt ting Anh 11#V Th Thun (ch.b.), Hong Anh, Nguyn Thu Hng...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a17 0tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#V Th Thun#Hong Anh#Nguyn Thu Hng#L Minh Hin#Trn Thanh Phc#H.H#265695## 00757000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020033000530030022000860070068001080080005001760090 02600181010000500207011001500212020000700227020000700234020000800241020001400249 00500170026300500130028000500180029300500170031103900050032801500910033301300070 0424#VV10.14438#VV10.14439#Vi?t#H561D#537.076#^214#34000#Hng dn gii bi tp vt l 11#Chng trnh nng cao#V Th Pht Minh, Chu Vn To, Nguyn Hong H ng, V Th Mai Thun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a204tr.^b24cm#Vt l#L p 11#Bi tp#Sch c thm#V Th Pht Minh#Chu Vn To#Nguyn Hong Hng#V T h Mai Thun#H.H#TTS ghi: Khoa Vt l - Trng i hc Khoa hc T nhin. i hc Quc gia Tp. H Ch Minh#265696## 00760000000000337000450002600110000002600110001100500150002200500150003700500150 00520140007000670410005000741810006000790820009000858080005000940020035000990030 07700134007005800211008000500269009002600274010000500300011001500305020000900320 02000070032902000080033602000140034400500180035800500160037603900050039200400180 0397013000700415#VV10.14440#VV10.14441#Nguyn Vn Lc#Trn Quang Ti#Trn nh D ng#18500#Vi?t#H561D#516.0076#^214#Hng dn gii bi tp hnh hc 11#Chng tr nh chun : Tm tt l thuyt. Bi tp cn bn. Cu hi trc nghim#Nguyn Vn L c (ch.b.), Trn Quang Ti, Trn nh Dng...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#201 0#^a124tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Trung Kin#Trn Qu ang Tin#H.H#Ti bn ln th 2#265697## 00611000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020019000510070030000700220004001000040018001040080 00500122009002600127010000500153011001500158020000800173020001100181020001200192 02000080020402000140021200500120022600500080023800500080024602000070025403900050 0261013000700266#VV10.14442#VV10.14443#28000#Vi?t#H419T#807.6#^214#Hc tt ng vn 11#L Anh Xun, L Hun, Tr Sn#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2009#^a180tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Sch c th m#L Anh Xun#L Hun#Tr Sn#Lp 11#H.H#265698## 00564000000000289000450002600110000002600110001102000080002202000160003002000140 00460390005000600140007000650410005000721810006000770820008000838080005000910020 01600096003002500112007004200137022000400179005001500183005001800198008000500216 009002600221010000500247011001500252013000700267#VV10.14444#VV10.14445#Tin hc#T rung hc c s#Sch c thm#H.H#16000#Vi?t#H419T#004.076#^214#Hc tt tin hc #Dnh cho trung hc c s#Trn Don Vinh (ch.b.), Trng Th Thu H#Q.3#Trn Do n Vinh#Trng Th Thu H#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a105tr.^b24cm#2656 99## 00559000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020036000530030022000890070019001110080005001300090 02600135010000500161011001500166020000800181020000700189020000800196020001400204 005001900218039000500237020002000242013000700262#VV10.14446#VV10.14447#43000#Vi ?t#M458N#546.076#^214#1320 cu hi trc nghim ho hc 12#Chng trnh nng cao# Nguyn Xun Trng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a284tr.^b24cm#Ho hc#L p 12#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Xun Trng#H.H#Cu hi trc nghim#265700## 00641000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020034000530030020000870070032001070080005001390090 02600144010000500170011001500175020000800190020000700198020000800205020001400213 005001600227005001500243039000500258013000700263015006900270#VV10.14448#VV10.144 49#16000#Vi?t#H561D#546.076#^214#Hng dn gii bi tp ho hc 12#Chng trnh c bn#Trn Trung Ninh, L Th D Tho#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a11 4tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Trn Trung Ninh#L Th D Tho#H .H#265701#Tn sch ngoi ba ghi: Gii bi tp ho hc 12 : Chng trnh chun# # 00697000000000325000450002600110000002600110001100500150002200500150003700500120 00520140007000640410005000711810008000760820009000848080005000930020025000980030 06400123007005500187008000500242009002600247010000500273011001500278020000900293 02000070030202000080030902000140031700500150033100500130034603900050035901300070 0364#VV10.14450#VV10.14451#Nguyn Vn Lc#Trn Quang Ti#L Ngc Hi#15000#Vi?t #GI-103B#516.0076#^214#Gii bi tp hnh hc 12#Tm tt l thuyt. Bi tp cn b n. Cu hi trc nghim. p n#Nguyn Vn Lc (ch.b.), Trn Quang Ti, L Ngc Hi...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a104tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 12#Bi t p#Sch c thm#Trnh Minh Lm#L nh Ngc#H.H#265702## 00553000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020025000550030019000800070032000990080005001310090 02600136010000500162011001500167020000900182020000700191020000800198020001400206 005001800220005001300238039000500251013000700256#VV10.14453#VV10.14452#20000#Vi ?t#GI-103B#576.076#^214#Gii bi tp sinh hc 12#Chng trnh chun#Trnh Nguyn Giao, L Tun Ngc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a136tr.^b24cm#Sinh hc# Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Trnh Nguyn Giao#L Tun Ngc#H.H#265703## 00663000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020054000540030094001080070019002020080005002210090 02600226010000500252011001500257020001000272020001400282020001200296020001400308 005001900322039000500341013000700346020002000353#VV10.14454#VV10.14455#57000#Vi ?t#PH561P#546.076#^214#Phng php gii nhanh bi ton trc nghim ho v c#Ti liu tham kho cho gio vin. Bi dng hc sinh kh, gii. Luyn thi i hc v cao ng#Nguyn Xun Trng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a339tr.^b24cm #Ho v c#Gii bi ton#Trc nghim#Sch c thm#Nguyn Xun Trng#H.H#26570 4#Ph thng trung hc## 00682000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020089000540030033001430070045001760080005002210090 02600226010000500252011001500257020000700272020002000279020001200299020001400311 005000900325005001200334039000500346013000700351020002200358#VV10.14456#VV10.144 57#42000#Vi?t#H561D#330.9597#^214#Hng dn khai thc v s dng knh hnh tron g sch gio khoa a l trung hc ph thng#Dng cho hc sinh lp 10, 11, 12#L Thng (ch.b.), V nh Ho, Phm Ngc Tr#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a 248tr.^b24cm#a l#Ph thng trung hc#a kinh t#Sch c thm#L Thng#V nh Ho#H.H#265705#Phng php ging dy## 00600000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020051000520030042001030070012001450040018001570080 00500175009002600180010000500206011001500211020001100226020002000237020001500257 020001400272005001200286039000500298013000700303#VV10.14458#VV10.14459#42000#Vi ?t#H250T#516.24#^214#Tuyn tp cc chuyn luyn thi i hc mn ton#Gm 41 c huyn vi khong 2000 bi ton#Trn Phng#Ti bn ln th 5#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2010#^a274tr.^b24cm#Lng gic#Ph thng trung hc#Sch luyn thi #Sch c thm#Trn Phng#H.H#265706## 00799000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010013000520020017000650030158000820070029002400080 00500269009002600274010000500300011001500305021015200320020001100472020001100483 005001500494039000500509013000700514#VV10.14460#VV10.14461#75000#Vi?t#T306T#495 .91#^214#Trn Tr Di#Ting Thi c s#Gio trnh son tho cho chng trnh c nhn ngn ng hc. Chuyn ngnh: Ngn ng v vn ho cc nc dn tc : Sch bi n son bng ch Thi phin m Latinh#Trn Tr Di, Nguyn Vn Ho#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a495tr.^b24cm#Trnh by ng php i cng ting Thi en v mt s ch thng thng bng ngn ng ny nh gii thiu lm quen, thi g ian, gia nh, nh trng...#Ting Thi#Gio trnh#Nguyn Vn Ho#H.H#265707## 00716000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500010012000550020025000670070012000920080005001040090 00900109010000500118011001500123015007800138039000500216013000700221021016000228 020000800388020000800396020001600404020000600420#VV10.14462#VV10.14463#44000#Vi ?t#GI-108T#330.954#^214# c nh#Gio trnh kinh t n # c nh#^aH.#^a Ph n#2010#^a291tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Kho a hc x hi v nhn vn#Thu#265708#Nhng kin thc c bn v qu trnh pht tr in kinh t - x hi n t 1947 n nay, v kinh t i ngoi v cc mi qua n h kinh t gia Vit Nam v n #Kinh t#Lch s#Quan h kinh t#n ## 00645000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020038000500080005000880090009000930100005001020110 01500107015005300122039000500175013000700180021017900187020000700366020000900373 020000900382#VV10.14464#VV10.14465#50000#Vi?t#TH552#642#^214#Thc n 4 tun c ho gia nh hin i#^aH.#^aPh n#2010#^a104tr.^b23cm#TTS ghi: Trung tm Hng dn Nu n Ezcooking class#Thu#265709#Gii thiu cch ln thc n v cch ch bin cc mn n thng dng cho gia nh trong 4 tun nhm p ng ba n cal o v nhu cu nng lng cho tng thnh vin trong gia nh#Mn n#Thc n#Ch b in## 00578000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010010000510020019000610070010000800080005000900090 00900095010000500104011001400109012003600123020000700159039000500166013000700171 021006300178020000700241020000400248020000300252020000500255020000400260#VV10.14 466#VV10.14467#33000#Vi?t#M430G#641.8#^214#Qunh Chi#Bn, m, cho, lu#Qunh C hi#^aH.#^aPh n#2010#^a63tr.^b21cm#60 mn n c nhiu ngi a thch#Mn n#T hu#265710#Gii thiu cch ch bin cc mn n nh nh bn, m, cho, lu#Nu n #Bn#M#Cho#Lu## 00618000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010010000510020013000610070010000740080005000840090 00900089010000500098011001400103012003600117020000700153039000500160013000700165 021013000172020000900302020000800311020000900319#VV10.14468#VV10.14469#33000#Vi ?t#M430G#641.8#^214#Qunh Chi#Mn gi trn#Qunh Chi#^aH.#^aPh n#2010#^a63tr.^ b21cm#60 mn n c nhiu ngi a thch#Mn n#Thu#265711#Gii thiu cch ch bin cc mn gi, trn nh: u ve xanh trn ct heo, u H Lan trn tht nc, da leo, c rt trn tng...#Ch bin#Mn gi#Mn trn## 00498000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010010000510020007000610070010000680080005000780090 00900083010000500092011001400097012003600111020000700147039000500154013000700159 021004200166020000900208020000300217#VV10.14470#VV10.14471#33000#Vi?t#M430C#641 .8#^214#Qunh Chi#Mn c#Qunh Chi#^aH.#^aPh n#2010#^a63tr.^b21cm#60 mn n c nhiu ngi a thch#Mn n#Thu#265712#Gii thiu cch ch bin cc mn n t c#Ch bin#C## 00666000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010011000520020030000630070027000930080005001200090 00900125010000500134011001500139005000900154039000500163013000700168021018400175 020001100359020000800370020001000378#VV10.14472#VV10.14473#39000#Vi?t#M558D#305 .31#^214#Tin Thnh#10 dng n ng cn cnh gic#B.s.: Tin Thnh, Kin Vn#^aH .#^aPh n#2010#^a271tr.^b20cm#Kin Vn#Thu#265713#Trnh by t tnh cch, tm l n hnh ng v hnh vi ca 10 loi n ng m ph n cn phng nh nhng ngi n ng gia trng, c on, thiu bn lnh v trch nhim, ch k&#X h i hc#n ng#Tnh cch## 00495000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010018000490020017000670030012000840070033000960080 00500129009000900134010000500143011001500148006000900163039000500172013000700177 020001700184020000400201020001200205#VV10.14474#VV10.14475#51000#Vi?t#C430S#833 #^214#Glattauer, Daniel#Con sng th by#Tiu thuyt#Daniel Glattauer ; L Quang dch#^aH.#^aPh n#2010#^a282tr.^b21cm#L Quang#Thu#265714#Vn hc hin i# c#Tiu thuyt## 00438000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010013000560020015000690030012000840070013000960080 00500109010000500114011001500119020001700134020000900151020001200160039000500172 013000700177#VV10.14476#VV10.14477#44000#Vi?t#TH102A#895.92234#^214#V Hong Ho a#Thch anh vng#Tiu thuyt#V Hong Hoa#^aH.#2010#^a255tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Thu#265715## 00737000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010015000490020044000640070036001080080005001440090 00900149010000500158011001500163005002000178039000500198013000700203021023200210 020001800442020001100460#VV10.14478#VV10.14479#32000#Vi?t#C102S#381#^214#Phan T hanh Lm#Cch son tho vn bn giao dch thng mi#Phan Thanh Lm, Nguyn Th Ho Bnh#^aH.#^aPh n#2010#^a158tr.^b21cm#Nguyn Th Ho Bnh#Thu#265716#Trnh by cc phng php son tho vn bn giao dch thng mi bng ting Vit, ti ng Anh v ting Php sao cho ng cu trc ca mi mt th loi, ng qui nh t rnh by ca cc nc tiu biu nh khi nc Php, M v Vit Nam#Son tho vn bn#Thng mi## 00846000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010020000510020053000710070078001240080005002020090 00900207010000500216011001500221039000500236013000700241019000900248005002400257 006001600281006001100297021020100308020000700509020000900516020000700525#VV10.14 480#VV10.14481#69000#Vi?t#B300Q#155.6#^214#Greenberg, Cathy L.#B quyt khi m hnh phc cho nhng ngi m i lm#Cathy L. Greenberg, J. D. Barrett S. Avigdo r ; Ngi dch: Nguyn Hong V...#^aH.#^aPh n#2010#^a277tr.^b24cm#Thu#265717 #dch Anh#Avigdor, J. D Barett S.#Nguyn Hong V#Khi Huyn#a ra nhng bng c hng khoa hc, phng php thc t v thuyt phc nhm gip cho cc b m i lm tm c nim vui, hnh phc v s cn bng trong cng vic ca mnh c ni l m vic v gia nh#Ph n#Vic lm#Tm l## 00741000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010015000520020047000670070036001140080005001500090 00900155010000500164011001500169039000500184013000700189005002000196021021400216 020001400430020000800444020001100452#VV10.14482#VV10.14483#30000#Vi?t#PH561P#65 1.5#^214#Phan Thanh Lm#Phng php qun l & lu tr h s kinh doanh#Phan Than h Lm, Nguyn Th Ho Bnh#^aH.#^aPh n#2010#^a149tr.^b21cm#Thu#265718#Nguyn Th Ho Bnh#Gii thiu cc khi nim c bn v cng tc lu tr h s ni chung v phng php t chc lu tr h s phng hnh chnh, phng nhn s, phng k inh doanh v nhng th thc lin quan ti lu tr h s kinh doanh#Lu tr h s #Qun l#Kinh doanh## 00613000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530010011000580020022000690070017000910080005001080090 00900113010000500122011002600127015003900153039000500192013000700197021011200204 020000800316020000400324020000700328#VV10.14484#VV10.14485#85000#Vi?t#CH460H#38 1.0959731#^214# Th Ho#Ch H Ni xa v nay# Th Ho ch.b.#^aH.#^aPh n#2 010#^a415tr., 12tr. nh^b24cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian H Ni#Thu#265719 #Gii thiu v tr, c im v nhng nt c trng ca cc ch H Ni: Ch B i, ch Chu Long, ch Ca Nam..#Lch s#Ch#H Ni## 00629000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820015000408080005000550010011000600020026000710070017000970080005001140090 00900119010000500128011001500133015003900148039000500187013000700192021011000199 020000800309020000700317020000800324020000700332#VV10.14486#VV10.14487#80000#Vi ?t#120T#394.1095959731#^214# Th Ho#m thc Thng Long H Ni# Th Ho ch. b.#^aH.#^aPh n#2010#^a427tr.^b24cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian H Ni#Thu #265720#Gii thiu lch s, ngun gc, c im v cc nt vn ho ca cc mn n c trng ca H Ni t xa ti nay#n ung#Mn n#Vn ho#H Ni## 00766000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370010012000420020024000540070043000780040018001210080005001390090 00900144010000500153011001500158039000500173013000700178019001600185021023900201 020001100440020000800451006000900459005000800468#VV10.14488#28000#Vi?t#KH104P#3 05.31#^214#Tc Xun L#Khm ph b mt n ng#Tc Xun L ; Bin dch: Kin Vn , Chu o#Ti bn ln th 1#^aH.#^aPh n#2010#^a180tr.^b20cm#Thu#265721#dch T rung Quc#Phn tch nhng tnh cch in hnh v cc s trng, s on ph bin ca n ng. a ra nhng c hi n ng nhn r thiy st ca bn thn v t khc phc. v gip ph n thu hiu hn v ngi n ng ca mnh gi gn h nh phc#X hi hc#n ng#Kin Vn#Chu o## 00436000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010013000550020017000680070013000850080005000980090 00900103010000500112011001500117039000500132013000700137020001700144020000900161 020001200170#VV10.14489#VV10.14490#38000#Vi?t#M458C#895.92234#^214#Hong Anh T #Mt cuc hn hn#Hong Anh T#^aH.#^aPh n#2010#^a215tr.^b21cm#Thu#265722#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn## 00734000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010016000510020033000670070054001000080005001540090 00900159010000500168011001500173012003000188039000500218013000700223019001600230 021010600246020001000352020001400362020002100376005001300397006001000410#VV10.14 491#VV10.14492#31000#Vi?t#B300A#595.7#^214#Dng Vn Phin#B n cn trng v s inh vt bin#Ch.b.: Dng Vn Phin, Hoa Hu Qun ; Trn Qun dch#^aH.#^aPh n #2010#^a175tr.^b21cm#Th gii nhng iu cha bit#Thu#265723#dch Trung Quc#N hng kin thc c bn v c im sinh l, sinh thi v s sng ca cc loi cn trng v sinh vt bin#Cn trng#Sinh vt bin#Khoa hc thng thc#Hoa Hu Qu n#Trn Qun## 00683000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010007000490020024000560070031000800080005001110090 00900116010000500125011001500130012003000145006000900175039000500184013000700189 019001600196021013900212020000500351020002100356020000400377#VV10.14493#VV10.144 94#32000#Vi?t#B300A#598#^214#Kim Ba#B n cc loi chim th#Kim Ba (ch.b.) ; Th anh H dch#^aH.#^aPh n#2010#^a183tr.^b21cm#Th gii nhng iu cha bit#Than h H#Thu#265724#dch Trung Quc#Tp hp cc cu hi v li gii p khoa hc v cc loi chim th nh: kh nng nh hng ca loi chim, k nng bay, kh nng ghi nh...#Chim#Khoa hc thng thc#Th## 00692000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010013000490020020000620070031000820080005001130090 00900118010000500127011001500132012003000147006001100177039000500188013000700193 019001600200021015600216020000900372020002100381#VV10.14495#VV10.14496#29000#Vi ?t#B300A#580#^214#Cu Th Bnh#B n cc loi thc#Cu Th Bnh ; Giang Qun dc h#^aH.#^aPh n#2010#^a162tr.^b21cm#Th gii nhng iu cha bit#Giang Qun#Thu #265725#dch Trung Quc#Tp hp cc cu hi v li gii p khoa hc v cc lo i thc vt: thc vt c tnh cm khng? Thc vt c ngn ng khng? Nm l thc vt hay ng vt?...#Thc vt#Khoa hc thng thc## 00813000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020028000520070046000800080005001260090009001310100 00500140011001500145005000800160005001000168005001500178005000800193005000900201 039000500210013000700215021026200222020002000484020000700504#VV10.14498#VV10.144 97#50000#Vi?t#NH556N#305.4#^214#Nhng ngi ph n thi i#Vit An (ch.b.), Ti n Vit, Trn Xun Long...#^aH.#^aPh n#2010#^a224tr.^b21cm#Vit An#Tin Vit#T rn Xun Long#Bnh An#Bch Vn#Thu#265726#Gii thiu v gn ba mi gng mt p h n tiu biu l nhng nh khoa hc, nh gio, n doanh nhn& trong cc ngnh ngh khc nhau nhng h l nhng ngi c tr tu, nng ng, dm ngh, dm lm, dm ng u v i n tn cng ca nm am m trong cng vic#in hnh tin tin#Ph n## 00513000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820010000428080005000520010015000570020019000720030020000910070015001110080 00500126009000900131010000500140011001500145012001700160020001700177020000900194 020002000203039000500223013000700228#VV10.14499#VV10.14500#131000#Vi?t#TH305S#8 95.92234#^214#Hong Quc Hi#Thin s dng nc#Tiu thuyt lch s#Hong Quc H i#^aH.#^aPh n#2010#^a688tr.^b21cm#Tm triu vua L#Vn hc hin i#Vit Nam# Tiu thuyt lch s#Thu#265727## 00511000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510010015000560020018000710030020000890070015001090080 00500124009000900129010000500138011001500143012001700158020001700175020000900192 020002000201039000500221013000700226#VV10.14501#VV10.14502#174000#Vi?t#C430N#89 5.92234#^214#Hong Quc Hi#Con nga nh Pht#Tiu thuyt lch s#Hong Quc Hi #^aH.#^aPh n#2010#^a915tr.^b21cm#Tm triu vua L#Vn hc hin i#Vit Nam#Ti u thuyt lch s#Thu#265728## 00510000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510010015000560020017000710030020000880070015001080080 00500123009000900128010000500137011001500142012001700157020001700174020000900191 020002000200039000500220013000700225#VV10.14503#VV10.14504#175000#Vi?t#B312B#89 5.92234#^214#Hong Quc Hi#Bnh Bc dp Nam#Tiu thuyt lch s#Hong Quc Hi# ^aH.#^aPh n#2010#^a923tr.^b21cm#Tm triu vua L#Vn hc hin i#Vit Nam#Ti u thuyt lch s#Thu#265729## 00513000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510010015000560020020000710030020000910070015001110080 00500126009000900131010000500140011001500145012001700160020001700177020000900194 020002000203039000500223013000700228#VV10.14505#VV10.14506#186000#Vi?t#C430#89 5.92234#^214#Hong Quc Hi#Con ng nh mnh#Tiu thuyt lch s#Hong Quc H i#^aH.#^aPh n#2010#^a983tr.^b21cm#Tm triu vua L#Vn hc hin i#Vit Nam# Tiu thuyt lch s#Thu#265730## 00490000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400010015000450020018000600030020000780070015000980080005001130090 00900118010000500127011001500132012001900147020001700166020000900183020002000192 039000500212013000700217#VV10.14507#73000#Vi?t#B108T#895.922334#^214#Hong Quc Hi#Bo tp cung nh#Tiu thuyt lch s#Hong Quc Hi#^aH.#^aPh n#2010#^a3 83tr.^b21cm#Bo tp triu Trn#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt lch s#Thu #265731## 00491000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390010015000440020020000590030020000790070015000990080005001140090 00900119010000500128011001500133012001900148020001700167020000900184020002000193 039000500213013000700218#VV10.14508#77000#Vi?t#452Q#895.92234#^214#Hong Quc Hi#ui qun Mng tht#Tiu thuyt lch s#Hong Quc Hi#^aH.#^aPh n#2010#^a 399tr.^b21cm#Bo tp triu Trn#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt lch s#Th u#265732## 00494000000000265000450002600110000001400080001104100050001918100070002408200110 00318080005000420010015000470020020000620030020000820070015001020080005001170090 00900122010000500131011001500136012001900151020001700170020000900187020002000196 039000500216013000700221#VV10.14509#120000#Vi?t#TH116L#895.922334#^214#Hong Qu c Hi#Thng Long ni gin#Tiu thuyt lch s#Hong Quc Hi#^aH.#^aPh n#2010 #^a623tr.^b21cm#Bo tp triu Trn#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt lch s #Thu#265733## 00494000000000265000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200100 00308080005000400010015000450020022000600030020000820070015001020080005001170090 00900122010000500131011001500136012001900151020001700170020000900187020002000196 039000500216013000700221#VV10.14510#113000#Vi?t#H528C#895.92234#^214#Hong Quc Hi#Huyt chin Bch ng#Tiu thuyt lch s#Hong Quc Hi#^aH.#^aPh n#2010 #^a591tr.^b21cm#Bo tp triu Trn#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt lch s #Thu#265734## 00493000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400010015000450020021000600030020000810070015001010080005001160090 00900121010000500130011001500135012001900150020001700169020000900186020002000195 039000500215013000700220#VV10.14511#67000#Vi?t#H527T#895.922334#^214#Hong Quc Hi#Huyn Trn cng cha#Tiu thuyt lch s#Hong Quc Hi#^aH.#^aPh n#2010# ^a351tr.^b21cm#Bo tp triu Trn#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt lch s# Thu#265735## 00492000000000265000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200110 00308080005000410010015000460020019000610030020000800070015001000080005001150090 00900120010000500129011001500134012001900149020001700168020000900185020002000194 039000500214013000700219#VV10.14512#110000#Vi?t#V561T#895.922334#^214#Hong Qu c Hi#Vng triu sp #Tiu thuyt lch s#Hong Quc Hi#^aH.#^aPh n#2010#^ a575tr.^b21cm#Bo tp triu Trn#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt lch s#T hu#265736## 00964000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010013000490020053000620070054001150080005001690090 01100174010000500185011001500190005001600205039000500221019000900226006001900235 013000700254021036800261020001800629020000700647020000800654#VV10.14513#VV10.145 14#82000#Vi?t#N428S#649#^214#Faber, Adele#Ni sao cho tr chu nghe & ni sao c ho tr chu ni#Adele Faber, Elaine Mazlish ; Trn Th Hng Lan dch#^aH.#^aTri thc#2010#^a428tr.^b21cm#Mazlish, Elaine#Thu#dch Anh#Trn Th Hng Lan#26573 7#Tc gi ni v nhng kinh nghim ca mnh, km theo nhng cu hi thng gp t rong cuc sng gia nh, lng vo trong cc cu chuyn nhm chia s kinh nghim v gip cc ph huynh tm ra c phng php nui dy con ci tt nht trong t ng bi cnh khc nhau. Phn tch cc mi quan h gia cha m v con ci nhm gi p cha m hiu c con ci v con ci hiu cha m#Gio dc gia nh#Cha m#Con c i## 00527000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010011000490020030000600070040000900080005001300090 02200135010000500157011001500162006001800177039000500195013000700200019000900207 020001700216020000400233020001200237#VV10.14515#VV10.14516#36000#Vi?t#S550T#823 #^214#Kibbe, Pat#S tro tr ca tr qu thut#Pat Kibbe ; Nguyn Hong Giao bi n dch#^aH.#^aTri thc ; VNN pub.#2010#^a139tr.^b21cm#Nguyn Hong Giao#Thu#265 738#dch Anh#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt## 00955000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010018000510020023000690030033000920070067001250080 00500192009001100197010000500208011001500213005001600228039000500244013000700249 019000900256005000700265021033700272020001100609020000800620020001300628#VV10.14 518#VV10.14517#36000#Vi?t#K312D#658.4#^214#Watson, Thomas J.#Kinh doanh v nim tin# tng gip xy dng nn IBM#Thomas J. Watson ; Nguyn Th Hng (ch.b.) ; Ban bin dch: CADASA#^aH.#^aTri thc#2010#^a125tr.^b21cm#Nguyn Th Hng#Thu #265739#dch Anh#CADASA#Gii thiu thiu v nhng quan nim v tng xy dng ln IBM - mt trong nhng tp on xut sc ca th k 20. Tc gi ng thi l gim c iu hnh IBM trnh by nhng gi tr nn tng dn n thnh cn g rc r ca Tp on IBM, qua a ra mt m hnh kinh doanh thnh cng c th p dng cho bt k mt doanh nghip no#Kinh doanh#Qun l#Doanh nghip## 00980000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020117000460070056001630080005002190090033002240100005002570110 01500262005001700277005001200294005001600306005001200322005001500334039000500349 01300070035402102300036102000080059102000100059902000130060902000090062202000230 0631#VV10.14519#VV10.14520#Vi?t#T455K#347.597#^214#Tng kt 50 nm cng tc thc hnh quyn cng t v kim st xt x hnh s ca Vin Kim st Nhn dn (1960 - 2010)#B.s.: Nguyn Quc Cng, Xun Tu, Nguyn Huy Tin...#^aH.#^aVin Kim st nhn dn ti cao#2010#^a242tr.^b21cm#Nguyn Quc Cng# Xun Tu#Nguyn Hu y Tin#V Vn Biu#T Th Hi Yn#Thu#265740#Ghi li lch s hnh thnh v pht trin cng cc s kin, hot ng ni bt v nhng cng lao ng gp ca cc th h cn b trong qu trnh xy dng, pht trin ca Vin Kim st nhn dn Vit Nam trong 50 nm qua (1960 - 2010)#Lch s#Hot ng#Lut hnh s#Vit Nam#Vin Kim st nhn dn## 00647000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010016000510020024000670070016000910080005001070090 01100112010000500123011001500128039000500143013000700148021021900155020001100374 020000800385#VV10.14521#VV10.14522#99000#Vi?t#D104T#650.1#^214#Nguyn nh Sn# Dm thay i chnh mnh#Nguyn nh Sn#^aH.#^aTri thc#2010#^a274tr.^b24cm#Thu #265741#Cun sch ch ra con ng thnh cng sau 6 bc l: chnh bn s gi i phng kh nng tim n ca bn, tm ra nhng gi tr ng lc cho cuc sng, b it hy vng, nm c cc chin lc hc tp v lm ch chnh mnh#Thnh cng#C nhn## 00907000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200120 00358080005000470020069000520070026001210080005001470090011001520100005001630110 01500168005001400183039000500197019000500202015004100207001001100248013000700259 021027500266020002700541020001000568020000300578020000300581020000900584#VV10.14 523#VV10.14524#Vi?t#NGH250G#680.0959712#^214#Ngh g th cng truyn thng c a ng bo thiu s tnh Cao Bng#Dng Sch, Dng Th o#^aH.#^aThi i#2010 #^a276tr.^b21cm#Dng Th o#Thu#dch#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam #Dng Sch#265742#Gii thiu c im t nhin, tnh cht c th trong khai th c, ch bin g tnh Cao Bng. Sh hnh thnh v pht trin ngh g th cng truyn thng ca ng bo thiu s tnh. Nhng sn phm ca ngh g d th cng truyn thng ca ng bo thiu s tnh Cao Bng#Ngh th cng truyn thng #Lng ngh#G##Cao Bng## 00836000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020028000500070030000780080005001080090011001130100005001240110 01500129006001100144039000500155013000700160019000500167015004100172021029100213 020000800504020000800512020001900520020000700539#VV10.14525#VV10.14526#Vi?t#L250 L#398.0959731#^214#L lng Thng Long - H Ni# Th Ho dch v gii thiu#^aH .#^aThi i#2010#^a320tr.^b21cm# Th Ho#Thu#265743#dch#TTS ghi: Hi Vn n gh dn gian Vit Nam#Gii thiu cc "L lng" t cc vng nng thn cho ti vn g thnh th ca t Thng Long - H Ni t ngn xa ti nay nh: l lng Tng M ai, huyn Thanh Tr, H ng, iu l x ng Ngc, iu l ph nh Kim Ngn... qua va gii thiu va khi qut nt vn ho truyn thng ca H Ni#Vn ho #Lng x#Phong tc tp qun#H Ni## 00481000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020037000560070028000930080005001210090011001260100 00500137011001500142005001700157039000500174013000700179020001700186020000900203 020001500212#VV10.14527#VV10.14528#90000#Vi?t#M458T#398.209597#^214#100 truyn c tch Vit Nam hay nht#Trn Mnh Thng tuyn chn#^aH.#^aThi i#2010#^a571 tr.^b21cm#Trn Mnh Thng#Thu#265744#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch# # 00748000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010012000550020026000670070012000930080005001050090 01100110010000500121011001500126039000500141013000700146021030400153020000800457 020000800465020000900473#VV10.14529#VV10.14530#62000#Vi?t#V308N#306.09597#^214# o Duy Anh#Vit Nam vn ho s cng#o Duy Anh#^aH.#^aThi i#2010#^a390tr.^ b21cm#Thu#265745#Gii thiu v phn tch mt s kha cnh c bn ca vn ha Vi t Nam t thi c i cho ti hin i: Cc khi nim c bn v vn ha. Vn ha trong cuc sng sinh hot hng ngy ca con ngi t thi xa ti nay. Vn ha kinh t, x hi v cuc sng sinh hot. Vn ha sinh hot tri thc t c ti ki m#Lch s#Vn ho#Vit Nam## 00570000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490070020000680080005000880090011000930100 00500104011001500109005000900124039000500133013000700138021013200145020000800277 020000900285020001000294#VV10.14531#VV10.14532#25000#Vi?t#M458N#080#^214#1001 l i hay p#i Minh tuyn son#^aH.#^aThi i#2010#^a178tr.^b21cm#i Minh#Th u#265746#Gm 1001 cu danh ngn ca cc tc gi ni ting vit trn nhiu lnh vc nh: tnh yu, tnh bn, thi sng, ph n, n ng...#Vn hc#Th gii#D anh ngn## 00477000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010008000560020018000640030004000820070008000860080 00500094009001000099010000500109011001400114020001700128020000900145020000400154 039000500158013000700163015002900170#VV10.14533#VV10.14534#50000#Vi?t#NG452#89 5.92214#^214#Sng L#Ngi n tnh yu#Th#Sng L#^aH.#^aDn Tr#2010#^a93tr.^b 21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#265747#Tn tht tc gi: inh B L## 00532000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450010017000500020022000670030012000890070036001010080 00500137009001100142010000500153011001500158006001300173039000500186013000700191 019001000198020001700208020000500225020001200230#VV10.14535#VV10.14536#105000#V i?t#B100T#843#^214#Dumas, Alexandre#B tc Mngt Crixt#Tiu thuyt#Alexandre Dumas ; Mai Th Sang dch#^aH.#^aThi i#2010#^a683tr.^b21cm#Mai Th Sang#Thu# 265748#dch Php#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt## 00665000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020025000580030038000830070062001210080005001830090 01100188010000500199011001500204005001300219005000700232005000800239005001400247 00500120026100500160027303900050028901300070029402000170030102000090031802000120 0327#VV10.14537#VV10.14538#67000#Vi?t#TR527N#895.9223408#^214#Truyn ngn c s c 2010#Tuyn chn t nhng sng tc mi nht#Ma Vn Khng, V m, on L... ; Nguyn Thi Anh tuyn chn#^aH.#^aThi i#2010#^a414tr.^b21cm#Ma Vn Khng#V m#on L#Dng Duy Ng#Ng Vn Ph#Nguyn Thi Anh#Thu#265749#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn## 00791000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570010013000620020048000750030041001230290 01100164007003700175008000500212009001100217010000500228011001500233006001300248 039000500261013000700266021017400273020001100447020001100458020000800469#VV10.14 539#VV10.14540#VV10.14541#50000#Vi?t#M558N#650.1#^214#L Quc Vinh#10 nguyn t c tr thnh nhn ti ca Bill Gates#Ten principles for outstanding employees#Bil l Gates#L Quc Vinh, L Duyn Hi bin dch#^aH.#^aThi i#2010#^a311tr.^b21cm #L Duyn Hi#Thu#265750#c kt nhng kinh nghim ca Bill Gates dn n thnh cng ca ng trong lnh o cng ty Microsoft. Cc nguyn tc ny gip cc cng ty khc p dng v t c thnh cng#Doanh nhn#Thnh cng#Qun l## 00660000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010010000520020039000620070026001010080005001270090 01100132010000500143011001500148039000500163013000700168005000900175021017200184 020001100356020000700367020000800374#VV10.14542#VV10.14543#38000#Vi?t#NH556#15 3.6#^214#Vng mc#Nhng iu cn bit v ngn ng c ch#B.s.: Vng mc, Minh c#^aH.#^aThi i#2010#^a223tr.^b21cm#Thu#265751#Minh c#Gii thiu nn tng khoa hoc v nhng vn c bn ca ngn ng c ch. Phn tch cc sc thi, bi u hin khc nhau ca ngn ng c ch qua hnh ng, nt mt, i mt...#Tm l hc#C ch#Hnh vi## 00988000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820018000408080005000580010016000630020051000790030008001300070050001380080 00500188010000500193011002600198039000500224013000700229005001800236005001400254 015004400268021031500312020000800627020001300635020001100648020001500659#VV10.14 544#VV10.14545#40000#Vi?t#L302S#324.2597070959795#^214#Nguyn Anh ng#Lch s ngnh tuyn gio tnh Kin Giang 1930-1975#D tho#Nguyn Anh ng, Phan Trng Chin, Dip Hong D#^aH.#2010#^a189tr., 16tr. nh^b21cm#Thu#265752#Phan Trng Chin#Dip Hong D#TTS ghi: Ban Tuyn gio tnh u Kin Giang#Gii thiu lch s ngnh Tuyn gio tnh Kin Giang qua cc giai on t khng chin chng Php ti giai on khng chin chng M cu nc nhm ghi li nhng chng ng u tranh cch mng, lm tham mu cho tnh y trn lnh vc cng tc t tng; tri n cc ng ch ng bo v s nghip tuyn gio ca tnh#Lch s#Tuyn truyn #Kin Giang#Ban Tuyn gio## 00662000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020023000660070015000890040008001040080 00500112009001100117010000500128011001500133039000500148013000700153021018500160 020001600345020000900361020001400370#VV10.14546#VV10.14547#99000#Vi?t#N452K#615 .8#^214#Hong Bo Chu#Ni khoa hc c truyn#Hong Bo Chu#Ti bn#^aH.#^aThi i#2010#^a603tr.^b21cm#Thu#265753#Gii thiu tng quan bnh l v phng php iu tr 63 bnh ni khoa theo y hc c truyn nh cm mo, trng hn, th, pho ng, phong n, th n, st do ni thng, hen, tim p hn hp#Y hc c truyn#i u tr#Bnh ni khoa## 00535000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010015000520020015000670030012000820070035000940080 00500129009001000134010000500144011001500149020001700164020001100181020001200192 006001300204039000500217013000700222019001600229#VV10.14548#VV10.14549#89000#Vi ?t#PH431N#895.1#^214#Dim Lin Khoa#Phong Nh Tng#Tiu thuyt#Dim Lin Khoa ; V Cng Hoan dch#^aH.#^aDn Tr#2010#^a495tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc #Tiu thuyt#V Cng Hoan#Thu#265754#Dch Trung Quc## 00623000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020008000570030016000650070064000810080005001450090 01000150010000500160011001500165020001700180005001400197005000700211005001500218 00500150023300500060024800500100025403900050026401300070026902000090027602000120 0285#VV10.14550#VV10.14551#23000#Vi?t#M458N#895.9223408#^214#Mt na#Tp truyn ngn#Trn Thu Mai, L Lan, Nguyn Ngc T... ; Thu Huyn tuyn chn#^aH.#^aDn tr#2010#^a130tr.^b20cm#Vn hc hin i#Trn Thu Mai#L Lan#Nguyn Ngc T#Ph an Hn Nhin#Y Ban#Thu Huyn#Thu#265755#Vit Nam#Truyn ngn## 00501000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010013000560020019000690030049000880070013001370080 00500150009001000155010000500165011001500170039000500185013000700190020001700197 020000900214020001200223#VV10.14552#VV10.14553#39000#Vi?t#TR116T#895.92234#^214 #Trn Hu t#Trng trn o la#Theo li k ca mt s cu chin binh o Cn C #Trn Hu t#^aH.#^aDn Tr#2010#^a230tr.^b20cm#Thu#265756#Vn hc hin i#V it Nam#Truyn ngn## 00618000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010014000520020036000660070014001020080005001160090 01000121010000500131011001500136039000500151013000700156021016100163020001000324 020000700334020001100341#VV10.14554#VV10.14555#37000#Vi?t#NG558#302.2#^214#Ph m Vn Tnh#Ngi p: n lm sao, ni lm sao?#Phm Vn Tnh#^aH.#^aDn tr#2010 #^a212tr.^b20cm#Thu#265757#Tp hp nhng bi vit, cu truyn v nhng iu tro ng cuc sng hng ngy, nht l i vi bn tr v cch giao tip, c x sao cho hay, cho phi, cho c duyn#Giao tip#ng x#Thanh nin## 00642000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020043000520070020000950080005001150090010001200100 00500130011001500135005000700150039000500157013000700162021017200169020000800341 020000600349020002100355#VV10.14556#VV10.14557#37500#Vi?t#M458T#001.94#^214#101 b n trong lch s vn minh nhn loi#Thu H s.t. v b.s.#^aH.#^aDn tr#2010# ^a212tr.^b20cm#Thu H#Thu#265758#Khm ph nhng b n trong lch s vn minh nh n loi nh: Ai dy ngi Maya cch tnh lch? Ai ch to ra u ngi thu tinh ? Ngh thut thi tin s, b mt Kim T Thp#Lch s#B n#Khoa hc thng thc ## 00457000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010005000560020017000610030024000780070005001020080 00500107009000900112010000500121011001500126039000500141013000700146020001700153 020000900170020001200179#VV10.14558#VV10.14559#50000#Vi?t#CH303G#895.92234#^214 #Dili#Chic gng ng#Tp truyn ngn kinh d#Dili#^aH.#^aPh n#2010#^a282tr.^ b21cm#Thu#265759#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn## 00504000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010008000510020029000590070008000880080005000960090 00900101010000500110011001400115039000500129013000700134021008100141020000700222 020000500229020000400234#VV10.14560#VV10.14561#40000#Vi?t#B454M#641.8#^214#Thu Lan#40 mn kem v bnh t c ph#Thu Lan#^aH.#^aPh n#2010#^a86tr.^b21cm#Thu#2 65760#Gii thiu phng php lm 40 mn bnh ngt v kem dnh cho cc dp l kh c nhau#Mn n#Bnh#Kem## 00430000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010014000550020008000690070014000770080005000910090 01900096010000500115011001400120020001700134020000900151020000400160039000500164 013000700169#VV10.14562#VV10.14563#50000#Vi?t#L506B#895.92214#^214#Vn Cng Hn g#Lc bt#Vn Cng Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh Vn#2010#^a77tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#265761## 00452000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520010015000570020009000720030004000810070015000850080 00500100009001900105010000500124011001500129020001700144020000900161020000400170 039000500174013000700179#VV10.14565#VV10.14564#35000#Vi?t#GI-108M#895.92214#^21 4#Cao Ngc Thng#Giao ma#Th#Cao Ngc Thng#^aH.#^aNxb. Hi Nh Vn#2010#^a121t r.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#265762## 00477000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010013000550020009000680030004000770070013000810080 00500094009005000099010000500149011001500154020001700169020000900186020000400195 039000500199013000700204#VV10.14566#VV10.14567#25000#Vi?t#N452N#895.92214#^214# V Th ng#Ni Nim#Th#V Th ng#^aH.#^aNxb. Hi Nh Vn ; Cng ty Vn ho Tr tu Vit#2010#^a108tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#265763## 00465000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010018000550020019000730030004000920070018000960080 00500114009001900119010000500138011001400143020001700157020000900174020000400183 039000500187013000700192#VV10.14568#VV10.14569#50000#Vi?t#M118P#895.92214#^214# Hoi Quang Phng#Mt phng lng ti#Th#Hoi Quang Phng#^aH.#^aNxb. Hi Nh V n#2010#^a96tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#265764## 00711000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020018000570030059000750070057001340080005001910090 04400196010000500240011001500245005001600260005000800276005000800284005001300292 00500180030500500120032303900050033501300070034002000170034702000090036402000120 0373#VV10.14570#VV10.14571#68000#Vi?t#V115M#895.9223408#^214#Vn mi 2009-2010# Tuyn vn xui ca tc gi mi v tc gi ang c mn m#Hong Cng Danh, D N gn, on L... ; H Anh Thi tuyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh Vn ; Cng ty Vn ho ng A#2010#^a331tr.^b21cm#Hong Cng Danh#D Ngn#on L#on Th To#Dng Bnh Nguyn#H Anh Thi#Thu#265765#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn## 00492000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430010010000480020011000580030034000690070010001030080005001130090 01900118010000500137011001400142015002800156020001700184020000900201020000400210 039000500214013000700219#VV10.14573#VV10.14572#Vi?t#H100N#895.92214#^214#L Nguy n#H Ni i!#Thng Long H Ni 1000 nm - 2010#L Nguyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh V n#2010#^a71tr.^b20cm#Tn khai sinh: L Quc Ton#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T hu#265766## 00642000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020017000570030004000740070082000780080005001600090 01900165010000500184011001500189020001700204020000900221020000400230005001200234 00500120024600500160025800500120027400500080028600500100029403900050030401300070 0309#VV10.14574#VV10.14575#30000#Vi?t#T550T#895.9221408#^214#T tnh vi bin#T h#Nguyn Hng, V Th Lin, ng Ngc Thng... ; Lam Giang tuyn chn v gii t hiu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a111tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#N guyn Hng#V Th Lin#ng Ngc Thng#L Th Xun#Huy Lp#Lam Giang#Thu#265767 ## 00536000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010018000490020017000670070034000840080005001180090 05000123010000500173011001500178020001700193020000400210020001200214039000500226 019000900231006001100240013000700251#VV10.14576#VV10.14577#84000#Vi?t#A107C#823 #^214#Tolkien, J. R. R.#Anh chng Hobbit#J. R. R. Tolkien; Nguyn Tm dch#^aH.# ^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Truyn thng Nh Nam#2010#^a458tr.^b21cm#Vn hc hi n i#Anh#Tiu thuyt#Vanh#Dch Anh#Nguyn Tm#265768## 00505000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010013000560020016000690030016000850070013001010080 00500114009005000119010000500169011001500174020001700189020000900206020001200215 039000500227013000700232#VV10.14578#VV10.14579#45000#Vi?t#NG558C#895.92234#^214 #Bi Ngc Tn#Ngi chn kin#Tp truyn ngn#Bi Ngc Tn#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n ; Cng ty Truyn thng Nh Nam#2010#^a249tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam# Truyn ngn#Vanh#265769## 00628000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020023000560030040000790070037001190080005001560090 03000161010000500191011001500196020001700211020001200228020000900240005001400249 005001100263005000700274005001100281005001000292039000500302013000700307#VV10.14 580#VV10.14581#56000#Vi?t#TR462V#895.92234#^214#Tri vn nng sut m#Tuyn tr uyn ngn hay bo Vn Ngh 2010#L Nguyn Ng, T Hi Vn, i Duy...#^aH.#^aVn ngh ; Nxb. Hi Nh vn#2010#^a316tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#Vit Na m#L Nguyn Ng#T Hi Vn#i Duy#Nhng Sao#Chu Din#Vanh#265770## 00651000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020035000510070019000860080009001050090019001140100 00500133011001500138020000900153039000500162001001400167012003000181021015900211 013000700370020000800377#VV10.14582#VV10.14583#93000#Vi?t#C108T#294.3#^214#Cao tng Tng Thin Thai Trung Hoa#Thch Tc Phi b.s.#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#20 10#^a663tr.^b21cm#o Pht#Vanh#Thch Tc Phi#Thin thai gio qun tng th#Tm hiu tiu s ch T, ch v Cao Tng v ch C s. Gii thiu lch s truyn th a tng mn v cc v t khi truyn tng Thin Thai Gio Qun ti Vit Nam#26577 1#Lch s## 00650000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400070038000580080009000960090019001050100005001240110 01500129020000900144006001600153039000500169015002700174021015700201005001000358 013000700368020000900375#VV10.14585#27000#Vi?t#T121D#294.3#^214#Tn duy thc lu n#Thch Thin Qu dch ; Gii Minh h..#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a169t r.^b21cm#o Pht#Thch Thin Qu#Vanh#Nguyn tc: Thi H i S#Gii thiu n gha Duy thc hc. Chuyn ho sinh hot theo l duyn khi, dt tr ng php ch p, ci to t c gii thot, v tht chng Duy thc tnh#Hiu Minh#265772# Duy thc## 00663000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020017000520070023000690080009000920090019001010100 00500120011001500125020000900140006001300149039000500162021021600167013000700383 020001900390#VV10.14587#VV10.14586#42000#Vi?t#QU105A#294.3#^214#Qun m Bo i n#V Thanh Tm bin dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a294tr.^b21cm#o Ph t#V Thanh Tm#Vanh#Gii thiu i T i Bi v tnh cht c bit ca Qun Th m B Tt. Nhng cu chuyn v i qu kh ca Qun Th m B Tt v Qun m ho su no. Cc loi hnh tng Qun m v Php mn ca Qun Th m B Tt#2657 73#Qun Th m B Tt## 00698000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020016000500030040000660070020001060080009001260090 03900135010000500174011001500179020001000194039000500204001001400209015002800223 020001400251020000700265013000700272021012900279#VV10.14588#VV10.14589#24000#Vi ?t#NG558L#428#^214#Ngi lm chng#Song ng Anh - Vit. Sch hc ngoi ng#Nguy n Tr My ch.b.#^aC Mau#^aNxb. Phng ng ; Cng ty Minh Khai#2010#^a100tr.^b21 cm#Ting Anh#Vanh#Nguyn Tr My#TTS ghi: Anh ng thc hnh#Sch song ng#Tr em #265774#Gm cc cu chuyn vit v cch ng x v cch x s trong cuc sng hn g ngy gip cho tr rn luyn k nng c hiu ting Anh## 00422000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410290008000540220004000620080009000660090014000750100 00500089011001400094012001400108020001100122020000900133020001400142039000500156 013000700161#VV10.14590#12000#Vi?t#C101L#372.21#^214#Cc loi vt#Animals#T.2#^ aC Mau#^aPhng ng#2010#^a16tr.^b26cm#Em tp t mu#Tp t mu#ng vt#Sch mu gio#Vanh#265775## 00772000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020046000550070023001010080005001240090020001290100 00500149011001500154020000800169039000500177001001800182020000900200013000700209 021027300216020001700489#VV10.14592#VV10.14591#41000#Vi?t#C101N#959.70092#^214# Cc nhn vt phn din trong lch s Vit Nam#Phm Trng Khang b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a239tr.^b21cm#Lch s#Vanh#Phm Trng Khang#Vit Nam#265776 #Gii thiu mt s nhn vt lch s tng c nhng hnh vi bn nc hi dn t rong lch s Vit Nam gip cho bn c hiu r hn nhng thng trm trong qu tr nh pht trin ca dn tc m mt phn do chnh nhng con ngi ny gy nn: C Th, Nh Lang, Kiu Cng Tin,...#Nhn vt lch s## 00705000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020024000550070016000790080005000950090020001000100 00500120011001500125020000800140039000500148001001100153020000900164013000700173 021024900180020001000429#VV10.14593#VV10.14594#29500#Vi?t#C101C#959.70092#^214# Cc cng cha nc Vit#Phm Khang b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a167tr.^b 21cm#Lch s#Vanh#Phm Khang#Vit Nam#265777#Gii thiu cc cng cha nc Vit theo sut lch s Vit Nam k c trong tiu thuyt cho n trong chnh s v d s vi nhng ng gp ca h i vi lch s nc nh: Cng cha Minh Hoa, cng cha Ngc Ci, cng cha con vua inh Tin Hong, ...#Cng cha## 00772000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020021000550070023000760080005000990090020001040100 00500124011001500129020000800144039000500152001001800157020000900175013000700184 021029800191020001700489#VV10.14595#VV10.14596#40000#Vi?t#C101S#959.70092#^214# Cc s thn Vit Nam#Phm Trng Khang b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a235t r.^b21cm#Lch s#Vanh#Phm Trng Khang#Vit Nam#265778#Gm nhng cu chuyn k v ti tr, s ng x thng minh, khn kho, nhanh nhy, dng cm v ngh thut m phn kin tr, linh hot ca cc s thn Vit Nam thi phong kin cng mt s cu chuyn v ti ng x ngoi giao thng minh, kin nh ca cc vua: L Hon , Trn Thi Tng, Quang Trung,...#Nhn vt lch s## 00712000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020023000570070016000800080005000960090020001010100 00500121011001500126020000800141039000500149001001100154020000900165013000700174 021025500181020001000436#VV10.14597#VV10.14598#31000#Vi?t#C101T#371.1009597#^21 4#Cc thy gio Vit Nam#Phm Khang b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a179tr.^ b21cm#Lch s#Vanh#Phm Khang#Vit Nam#265779#Gm nhng cu chuyn k v nhng n gi thy gio, nhng tm gng lm thy ht lng v hc sinh, tn tm o to nhng ngi hc tr i t nhng bc chp chng u tin n nh vinh quang tro ng lch s Vit Nam: L Vn Hu, Chu Vn An, Nguyn Tri,...#Thy gio## 00646000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020022000550070016000770080005000930090020000980100 00500118011001500123020000800138039000500146001001100151020000900162013000700171 021017300178020000900351020000800360#VV10.14599#VV10.14600#42000#Vi?t#C101V#959 .70092#^214#Cc v quan u triu#Phm Khang b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010# ^a246tr.^b21cm#Lch s#Vanh#Phm Khang#Vit Nam#265780#Gii thiu cc v quan v v quan vn ng u cc triu vua cng nhng ng gp ca h trong cng cuc x y dng v bo v t nc: L Gia, L Thng Kit, Mc nh Chi,..#Quan vn#Qua n v## 00705000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020015000550070016000700080005000860090020000910100 00500111011001500116020000800131039000500139001001100144020000900155013000700164 021023100171020000800402020001700410#VV10.14601#VV10.14602#29000#Vi?t#C101V#959 .70092#^214#Cc v t ngh#Phm Khang b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a163tr .^b21cm#Lch s#Vanh#Phm Khang#Vit Nam#265781#Gii thiu v cuc i ca cc v t ngh trong lch s Vit Nam gp cng dy ngh v truyn ngh. H c nhn dn phng th t th h ny cho n th h khc: ng t thuc nam, t ngh i l phong thu, b t ngh mui...#T ngh#Nhn vt lch s## 00693000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020022000550070018000770080005000950090020001000100 00500120011001500125020000800140039000500148001001300153020000900166021021400175 013000700389020001000396020000900406#VV10.14603#VV10.14604#31500#Vi?t#C101N#959 .70092#^214#Cc n tng Vit Nam#Trng Khang b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#201 0#^a179tr.^b21cm#Lch s#Vanh#Trng Khang#Vit Nam#Gii thiu v cc n tng V it Nam t thi k u tranh dng nc v gi nc cho n ngy nay cng nhng ng gp ca h i vi lch s nc nh: Trng N Vng, N tng Xun Hng, n tng Nguyn Th nh,..#265782#Danh nhn#N tng## 00704000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020033000550070016000880080005001040090020001090100 00500129011001500134020000800149039000500157001001100162020000900173013000700182 021021100189020001700400020000900417#VV10.14605#VV10.14606#42000#Vi?t#C101T#959 .70092#^214#Cc th lnh khi ngha nng dn#Phm Khang b.s.#^aH.#^aVn ho Thn g tin#2010#^a247tr.^b21cm#Lch s#Vanh#Phm Khang#Vit Nam#265783#Gii thiu mt s th lnh nng dn tng tham gia khi ngha chng li cc triu i c nhn dn ghi nhn, tn vinh v vn cn tng nh ti cho n tn ngy nay: Tr n Co, Trn Tun, Nguyn Hu Cu,...#Nhn vt lch s#Th lnh## 01019000000000361000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500020045000550070035001000080005001350090051001400100 00500191011003000196015006800226021025300294020000800547020000800555020000800563 02000090057102000060058002000090058600500100059500500100060500500100061500500090 0625005001100634039000500645013000700650#VV10.14609#VV10.14610#155000#Vi?t#Y600 Y#915.9738#^214# Yn ton cnh - Truyn thng v pht trin#Thu Linh, Phm Thu , Vit Hng...#^aH.#^aVn ho Thng tin ; Cng ty Vn ho Tr tu Vit#2010#^a3 51tr., 16tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Thc hin v gii thiu d n xut bn Gn g mt Vit Nam#Gii thiu lch s pht trin, truyn thng vn ho, v nhng di tch lch s vn ho cp quc gia huyn Yn (Nam nh). S pht trin v tr uyn thng cch mng cng nh nhng hi nhp pht trin cng mt s doanh nghip tiu biu ca min t ny#Lch s#Kinh t#Vn ho#Quc ch# Yn#Nam nh#Thu Linh#Phm Thu#Vit Hng#c Minh#Hong Vit#Vanh#265785## 00832000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020025000490070030000740080005001040090020001090100 00500129011001500134020000900149005001500158039000500173001000800178020001300186 02102050019901200310040402000090043502000090044402000090045302000100046202000150 0472013000700487#VV10.14611#VV10.14612#25000#Vi?t#M558N#001#^214#Mi ngn cu hi v sao#B.s.: Diu My, ng Vn Quyt#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a151tr.^ b21cm#Tri thc#ng Vn Quyt#Vanh#Diu My#Sch hi p#Tp hp nhng cu hi h ng ngy ca con tr v t nhin, thc vt, cuc sng, con ngi, ng vt v cu tr li cho nhng cu hi nhm cung cp cho cc em kin thc b ch v cuc sng xung quanh mnh#Chng em tm hiu khoa hc vui#T nhin#Thc vt#ng vt#C uc sng#Sch thiu nhi#265786## 00643000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020030000530070011000830080005000940090020000990100 00500119011001500124020001400139039000500153001001100158013000700169021020600176 020000700382#VV10.14613#VV10.14614#40000#Vi?t#TH528T#303.49#^214#Thuyt trnh v tng lai hc#Nguyn Huy#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a202tr.^b21cm#Tng la i hc#Vanh#Nguyn Huy#265787#Khi nim, c cu, chc nng, nhim v, phng php nghin cu ca tng lai hc. a ra mt s vn trng yu m tng lai hc c n nghin cu nh: con ngi, c cu x hi tng lai, nh ch x hi,...#D b o## 00729000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020021000530070018000740080005000920090020000970100 00500117011001500122020002100137039000500158001001300163021018400176020001000360 020000400370020000800374020000800382020000900390020000900399013000700408#VV10.14 615#VV10.14616#34000#Vi?t#T309T#646.703#^214#Tiu t in mo vt#Trng Khang b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a193tr.^b21cm#Khoa hc thng thc#Vanh#Tr ng Khang#Hng dn mt s mo vt trong cuc sng gia nh nh: chn mua, ch bi n v bo qun cc loi rau, c, qu, cc loi tht, cc loi thu hi sn, thc phm kh v cc loi gia v,...#Thc phm#Rau# ung#Lm p#Ch bin#Bo qun #265788## 00693000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020032000550070026000870080005001130090020001180100 00500138011001500143020000800158005000800166039000500174001001100179020000900190 013000700199021019200206020001700398#VV10.14618#VV10.14617#34000#Vi?t#M458T#959 .70092#^214#101 gng o c ca ngi xa#B.s.: Phm Khang, L Minh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a196tr.^b21cm#o c#L Minh#Vanh#Phm Khang#Vit Nam#2657 89#Gii thiu nhng cu chuyn v cc nhn vt lch s ca Vit Nam vi nhng t m lng nhn c, hiu ngha ca h i vi qu hng v t nc: Nguyn Qun Nh o, Trn Hng o, Phm Ng Lo,...#Nhn vt lch s## 00651000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510070040000720080005001120090020001170100 00500137011001500142020000700157005000800164039000500172001001300177013000700190 021015100197020001500348020001000363#VV10.14619#VV10.14620#30000#Vi?t#G561S#306 .4#^214#Gng sng ngi xa#Tuyn chn, b.s.: Trng Khang, L Minh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a172tr.^b21cm#ng x#L Minh#Vanh#Trng Khang#265790#Gm nh ng cu chuyn vit v cch ng x, x s trong cuc sng cng mt s cu chuyn ng ngn gin tip khuyn rn con ngi v cch i nhn x th#Vn ho ng x# Giao tip## 00698000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020014000510030050000650070014001150080005001290090 02000134010000500154011001500159020000900174039000500183001001400188020001300202 013000700215021018900222020000900411#VV10.14621#VV10.14622#55000#Vi?t#C125H#686 .2#^214#Cu hi & p#Kin thc c bn. Nguyn l in. K thut ng dng#Chu Th Tuyn#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a351tr.^b21cm#K thut#Vanh#Chu Th Tuyn#S ch hi p#265791#Gii thiu nhng nt c trng in v s khc bit vi cc ph ng php cng ngh in Flexo, in chm hay in ng ng. Phn tch v gii p nhn g tr ngi thng gp trong cng ngh in Offset#In opxet## 00761000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020023000490030056000720070042001280080005001700090 02000175010000500195011001500200020001100215006001600226039000500242001002000247 013000700267021019900274020001000473#VV10.14624#VV10.14623#32000#Vi?t#H112T#158 #^214#Hy thc tnh ng lc#12 cch i mt vi nhng thng trm trong cuc sng#Abraham J. Twerski ; Nguyn Vn Dng dch#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a1 57tr.^b21cm#Tm l hc#Nguyn Vn Dng#Vanh#Twerski, Abraham J.#265792#Gii thi u nhng li khuyn b ch ca bc s Abraham J. Twerski gip cho cc bn tr sn g vui v, c ch v nhng kinh nghim sng c th gii quyt, i ph vi nh ng thng trm trong cuc sng#Cuc sng## 00582000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020012000550030012000670070009000790080005000880090 07600093010000500169011002800174020001700202039000500219001000900224015003500233 020000900268020002000277013000700297#VV10.14625#VV10.14626#42000#Vi?t#L250C#895 .92234#^214#L Chi Vin#Tiu thuyt#Mai Thc#^aH.#^aVn ho Thng tin ; Hi nhn g ngi yu knh Nguyn Tri v Nguyn Th L#2010#^a309tr., 8tr. bn ^b21cm#V n hc hin i#Vanh#Mai Thc#Tn tht ca tc gi: Mai Th Thc#Vit Nam#Tiu t huyt lch s#265793## 00841000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020032000450030010000770070045000870080005001320090020001370100 00500157011002900162020000900191020001000200020001000210005001200220005000800232 00500130024000500140025300500110026703900050027801300070028302101610029002000430 0451020000900494#VV10.14628#VV10.14627#Vi?t#T104N#370.92#^214#Tam nguyn Thm ho V Phm Hm#1864-1906#B.s.: Chng Thu, Th Anh, V Phm Chnh...#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a536tr., 8tr. nh mu^b24cm#Cuc i#S nghip#Danh nhn#Ch ng Thu#Th Anh#V Phm nh#V Phm Chnh#Phm V U#Vanh#265794#Gii thiu th n th v s nghip ca v tam khi Thm hoa V Phm Hm (1864-1906) cng nhng ng gp ca ng i vi s nghip gio dc nc nh cui th k 20#V Phm Hm, nh gio, 1864-1906, Vit Nam#Nh gio## 00478000000000229000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020027000530080005000800090020000850100005001050110 01400110021009500124020000900219020000800228039000500236013000700241#VV10.14629# VV10.14630#21500#Vi?t#C518N#796.334#^214#Cung nhit cng World cup#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a70tr.^b25cm#Gm nhng bi vit xoay quanh ch bng Wo rld cup thng 6-7/2010 c t chc ti Nam Phi#Th thao#Bng #Vanh#265795## 00628000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020018000410030013000590070044000720220004001160080018001200090 01100138010000500149011001500154012004000169020001700209020001100226020001300237 005000900250005001500259006001200274019001600286039000500302013000700307#VV10.14 631#Vi?t#TH121#895.1#^214#15000#Thn iu hip l#Truyn tranh#Kim Dung, H Th iu Quyn ; Tuyt Nhung dch#T.8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a135tr.^b20c m#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tra nh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Tuyt Nhung#Dch Trung Quc#Vanh#265796## 00735000000000337000450002600110000001100150001101200400002602000170006602000110 00830200013000940390005001070060010001120410005001220190016001270050016001430060 01900159181000600178082000600184808000500190014000700195002002000202003001300222 00700700023502200050030522100310031000500150034100800180035600900110037401000050 0385013000700390#VV10.14632#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng th nh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Vanh#Trn Vnh#Vi?t#Dch Trung Quc# Hong Ngc Lang#Nhm Mai Hoa Trang#T121T#895.1#^214#12500#Tn tc long h mn#T ruyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Dch: Trn Vnh, nhm Mai Hoa Tran g#T.60#N h cung long u huyn tai#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#265797## 00557000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020013000400030013000530070011000660220004000770080005000810090 03800086010000500124011003200129012002900161020001800190020000900208020001300217 005001100230039000500241019001400246013000700260#VN10.03998#Vi?t#E202L#895.7#^21 4#15000#Em l tt c#Truyn tranh#Hwang Miri#T.7#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a160tr.^bTrn b 9 tp. - 18cm#Truyn dnh cho la tui 16+#V n hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Hwang Miri#Vanh#Dch Hn Quc#265798## 00557000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020013000400030013000530070011000660220004000770080005000810090 03800086010000500124011003200129012002900161020001800190020000900208020001300217 005001100230039000500241019001400246013000700260#VN10.03999#Vi?t#E202L#895.7#^21 4#15000#Em l tt c#Truyn tranh#Hwang Miri#T.8#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a160tr.^bTrn b 9 tp. - 18cm#Truyn dnh cho la tui 16+#V n hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Hwang Miri#Vanh#Dch Hn Quc#265799## 00557000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020013000400030013000530070011000660220004000770080005000810090 03800086010000500124011003200129012002900161020001800190020000900208020001300217 005001100230039000500241019001400246013000700260#VN10.04000#E202L#895.7#^214#150 00#Vi?t#Em l tt c#Truyn tranh#Hwang Miri#T.9#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a159tr.^bTrn b 9 tp. - 18cm#Truyn dnh cho la tui 16+#V n hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Hwang Miri#Vanh#Dch Hn Quc#265800## 00571000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070014000800220004000940080005000980090 03800103010000500141011003300146012002200179020001800201020000900219020001300228 005001400241039000500255019001400260013000700274#VN10.04001#15000#Vi?t#A107B#89 5.7#^214#Anh, bn trai, v ngi y#Truyn tranh#Jeon Younghee#T.6#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a157tr.^bTrn b 10 tp. - 18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Jeon Younghee#Vanh#Dch Hn Qu c#265801## 00571000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070014000800220004000940080005000980090 03800103010000500141011003300146012002200179020001800201020000900219020001300228 005001400241039000500255019001400260013000700274#VN10.04002#15000#Vi?t#A107B#89 5.7#^214#Anh, bn trai, v ngi y#Truyn tranh#Jeon Younghee#T.7#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a157tr.^bTrn b 10 tp. - 18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Jeon Younghee#Vanh#Dch Hn Qu c#265802## 00571000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070014000800220004000940080005000980090 03800103010000500141011003300146012002200179020001800201020000900219020001300228 005001400241039000500255019001400260013000700274#VN10.04003#15000#Vi?t#A107B#89 5.7#^214#Anh, bn trai, v ngi y#Truyn tranh#Jeon Younghee#T.8#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a157tr.^bTrn b 10 tp. - 18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Jeon Younghee#Vanh#Dch Hn Qu c#265803## 00571000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070014000800220004000940080005000980090 03800103010000500141011003300146012002200179020001800201020000900219020001300228 005001400241039000500255019001400260013000700274#VN10.04004#15000#Vi?t#A107B#89 5.7#^214#Anh, bn trai, v ngi y#Truyn tranh#Jeon Younghee#T.9#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a157tr.^bTrn b 10 tp. - 18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Jeon Younghee#Vanh#Dch Hn Qu c#265804## 00572000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070014000800220005000940080005000990090 03800104010000500142011003300147012002200180020001800202020000900220020001300229 005001400242039000500256019001400261013000700275#VN10.04005#15000#Vi?t#A107B#89 5.7#^214#Anh, bn trai, v ngi y#Truyn tranh#Jeon Younghee#T.10#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a157tr.^bTrn b 10 tp. - 18cm#Dnh cho l a tui 16+#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Jeon Younghee#Vanh#Dch Hn Q uc#265805## 00559000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070015000670220004000820080005000860090 03800091010000500129011003200134020001800166020000900184020001300193005001500206 039000500221019001400226012002200240013000700262#VN10.04006#15000#Vi?t#C125B#89 5.7#^214#Cu b l lem#Truyn tranh#Kim Hee Kyoung#T.2#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a189tr.^bTrn b 6 tp. - 18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#Kim Hee Kyoung#Vanh#Dch Hn Quc#Dnh cho la tui 18+#265806## 00559000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070015000670220004000820080005000860090 03800091010000500129011003200134020001800166020000900184020001300193005001500206 039000500221019001400226012002200240013000700262#VN10.04007#15000#Vi?t#C125B#89 5.7#^214#Cu b l lem#Truyn tranh#Kim Hee Kyoung#T.3#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a191tr.^bTrn b 6 tp. - 18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#Kim Hee Kyoung#Vanh#Dch Hn Quc#Dnh cho la tui 18+#265807## 00559000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540070015000670220004000820080005000860090 03800091010000500129011003200134020001800166020000900184020001300193005001500206 039000500221019001400226012002200240013000700262#VN10.04008#Vi?t#C125B#895.7#^21 4#15000#Cu b l lem#Truyn tranh#Kim Hee Kyoung#T.4#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a189tr.^bTrn b 6 tp. - 18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#Kim Hee Kyoung#Vanh#Dch Hn Quc#Dnh cho la tui 18+#265808## 00559000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540070015000670220004000820080005000860090 03800091010000500129011003200134020001800166020000900184020001300193005001500206 039000500221019001400226012002200240013000700262#VN10.04009#Vi?t#C125B#895.7#^21 4#15000#Cu b l lem#Truyn tranh#Kim Hee Kyoung#T.5#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a189tr.^bTrn b 6 tp. - 18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#Kim Hee Kyoung#Vanh#Dch Hn Quc#Dnh cho la tui 18+#265809## 00559000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540070015000670220004000820080005000860090 03800091010000500129011003200134020001800166020000900184020001300193005001500206 039000500221019001400226012002200240013000700262#VN10.04010#Vi?t#C125B#895.7#^21 4#15000#Cu b l lem#Truyn tranh#Kim Hee Kyoung#T.6#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a189tr.^bTrn b 6 tp. - 18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#Kim Hee Kyoung#Vanh#Dch Hn Quc#Dnh cho la tui 18+#265810## 00553000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540070011000670220004000780080005000820090 03800087010000500125011003400130012002200164020001800186020000900204020001300213 005001100226039000500237019001400242013000700256#VN10.04011#Vi?t#L400L#895.7#^21 4#15000#L Lem kn r#Truyn tranh#Hwang Miri#T.8#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a157tr.^bTrn b 10 tp . - 18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn h c thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Hwang Miri#Vanh#Dch Hn Quc#265811## 00553000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540070011000670220004000780080005000820090 03800087010000500125011003400130012002200164020001800186020000900204020001300213 005001100226039000500237019001400242013000700256#VN10.04012#Vi?t#L400L#895.7#^21 4#15000#L Lem kn r#Truyn tranh#Hwang Miri#T.9#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a157tr.^bTrn b 10 tp . - 18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn h c thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Hwang Miri#Vanh#Dch Hn Quc#265812## 00556000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070011000710220005000820080005000870090 03800092010000500130011003300135012002200168020001700190020000900207020001300216 005001100229039000500240019001400245013000700259#VN10.04013#15000#Vi?t#K302B#89 5.7#^214#Kch bn tnh yu#Truyn tranh#Hwang Miri#T.13#^aH.#^aThi i ; Cng t y Vn ho Vng Anh#2010#^a157tr.^bTrn b 13 tp. - 18cm#Dnh cho la tui 18+#V n hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Hwang Miri#Vanh#Dch Hn Quc#265813## 00553000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020016000410030013000570070011000700220004000810080005000850090 03800090010000500128011003200133012002200165020001700187020000900204020001300213 005001100226039000500237019001400242013000700256#VN10.04014#15000#Vi?t#NH124K#8 95.7#^214#Nht k du yu#Truyn tranh#Yun Ehyeon#T.4#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a167tr.^bTrn b 4 tp. - 18cm#Dnh cho la tui 18+#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Yun Ehyeon#Vanh#Dch Hn Quc#265814## 00469000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510010012000560020021000680030016000890070012001050080 00500117009001100122010000500133011001500138020001700153039000500170020001200175 020000900187013000700196#VN10.04015#VN10.04016#39000#Vi?t#H100N#895.922334#^214 #Nguyn Khi#H Ni trong mt ti#Tp truyn ngn#Nguyn Khi#^aH.#^aThi i#20 10#^a257tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vanh#Truyn ngn#Vit Nam#265815## 00448000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520010007000570020013000640030012000770070007000890080 00500096009001100101010000500112011001500117020001700132039000500149020001200154 020000900166013000700175#VN10.04017#VN10.04018#46000#Vi?t#TH462X#895.922334#^21 4#L Lu#Thi xa vng#Tiu thuyt#L Lu#^aH.#^aThi i#2010#^a347tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vanh#Tiu thuyt#Vit Nam#265816## 00442000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510010007000560020008000630030012000710070007000830080 00500090009001100095010000500106011001500111020001700126039000500143020001200148 020000900160013000700169#VN10.04019#VN10.04020#43000#Vi?t#H103N#895.922334#^214 #L Lu#Hai nh#Tiu thuyt#L Lu#^aH.#^aThi i#2010#^a287tr.^b19cm#Vn hc h in i#Vanh#Tiu thuyt#Vit Nam#265817## 00664000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010010000490020032000590070010000910080005001010090 01100106010000500117011001500122021021900137020001100356020000600367039000500373 020001300378013000700391#VN10.04021#VN10.04022#35000#Vi?t#M458T#133#^214#Thanh Hi#100 cu hi v phong thu nh #Thanh Hi#^aH.#^aThi i#2010#^a223tr.^b19c m#Gm nhng cu hi p v phong thu cho tng i tng c th. Phong thu cho mi trng v hng nh , cho ca ra vo v ca s, phong thu cho phng khch, phng ng, phng lm vic, phng n, ban cng, sn vn,...#Phong thu#Nh #Va nh#Sch hi p#265818## 00639000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010009000530020027000620070020000890080005001090090 01100114010000500125011001400130021018400144020001100328020001300339020000900352 039000500361013000700366#VN10.04024#VN10.04023#16000#Vi?t#NGH250T#152.4#^214# i Minh#Ngh thut by t tnh cm#i Minh tuyn son#^aH.#^aThi i#2010#^a97t r.^b19cm#Hng dn cho cc bn tr k nng giao tip trong cuc sng cng nh k nng by t tnh cm ca mnh vi ngi khc gii, ngh thut hn h, ngh thu t chinh phc bn trai v bn gi#Tm l hc#K nng sng#Tnh yu#Vanh#265819## 00629000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010012000530020030000650070018000950080005001130090 01100118010000500129011001500134021014400149020001100293020000800304020001100312 039000500323013000700328019001600335#VN10.04025#VN10.04026#40000#Vi?t#NGH250T#6 50.1#^214#Lu Qun S#Ngh thut qun l kinh doanh#Lu Qun S ch.b.#^aH.#^aTh i i#2010#^a283tr.^b19cm#Cung cp cho c gi nhng kin thc, tng lm kinh doanh nh: Nhng b quyt u t, ngh thut mu li, nhng tuyt chiu trong k inh doanh#Ngh thut#Qun l#Kinh doanh#Vanh#265820#Dch Trung Quc## 00544000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010013000490020023000620070051000850080005001360090 01100141010000500152011001500157020001700172020000300189020001200192006001500204 005001400219039000500233013000700238019000900245#VN10.04028#VN10.04027#35000#Vi ?t#T306G#813#^214#London, Jack#Ting gi ni hoang d#Jack London ; Dch: Nguyn Cng i, V Tun Phng#^aH.#^aThi i#2010#^a225tr.^b19cm#Vn hc hin i#M #Tiu thuyt#Nguyn Cng i#V Tn Phng#Vanh#265821#Dch Anh## 00540000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010023000490020016000720030018000880070041001060080 00500147009001100152010000500163011001500168020001800183020000300201020001200204 006001200216039000500228013000700233019001000240#VN10.04030#VN10.04029#72000#Vi ?t#T521L#813#^214#Stowe, Harriet Beecher#Tp lu bc Tm#Uncle Tom's cabin#Harri et Beecher Stowe ; c Hiu dch#^aH.#^aThi i#2010#^a483tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#M#Tiu thuyt# c Hiu#Vanh#265822#Dch Php## 00646000000000313000450002600110000000500160001100600090002700500110003603900050 00470140007000520410005000591810006000640020015000700030013000850070065000980220 00500163008001800168009001100186010000500197011001500202012004000217019001600257 020001700273020001100290020001300301082000600314808000500320013000700325#VN10.04 031#T Kim Kiu#Hi ng#n Thu An#vanh#15000#Vi?t#T550#T i danh b#Tr uyn tranh#Nguyn tc: n Thu An ; Ho s: T Kim Kiu ; Hi ng dch#T.61 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a129tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#895.1#^214#26 5823## 00622000000000313000450002600110000002000170001102000110002802000130003903900050 00520410005000571810006000620820006000688080005000740140007000790020008000860030 01300094007004600107022000500153008001800158009001100176010000500187011001500192 012004000207019001600247005001400263005001300277006001100290013000700301#VN10.04 032#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Vanh#Vi?t#V400T#895.1#^214#14000#V thn#Truyn tranh#Wan Yat Leung, Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.73#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh# Dch Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#265824## 00574000000000301000450002600110000000500140001102000180002502000090004302000130 00520390005000650140007000700410005000771810006000820820006000888080005000940020 01900099003001300118007002600131022000500157006000500162008001800167009001100185 010000500196011001500201019001400216012003500230013000700265#VN10.04033#Marimo R agawa#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Vanh#14000#Vi?t#125T#895.6#^214# u trng rc la#Truyn tranh#Marimo Ragawa ; Nana dch#T.32#Nana#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a203tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui m i ln#265825## 00479000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400070016000570080005000730090011000780100005000890110 01500094012003700109020001700146020001200163020001000175006001100185039000500196 013000700201019000500208#VN10.04034#17000#Vi?t#H407T#398.2#^214#Hong t can m#Khnh Linh dch#^aH.#^aNxb. Tr#2010#^a105tr.^b18cm#Danh tc Th gii dnh cho thiu nhi#Vn hc dn gian#Tiu thuyt#Truyn c#Khnh Linh#Vanh#265826#Dch## 00577000000000301000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900050 00510140007000560410005000631810006000680820006000748080005000800020016000850030 01300101007002900114022000500143005001400148006000800162008001800170009001100188 010000500199011001500204019001400219012003500233013000700268#VN10.04035#Nht Bn #Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#vanh#14000#Vi?t#T203V#895.6#^214#Tenchi v dng !#Truyn tranh#Okuda Hitoshi ; Hi Th dch#T.12#Okuda Hitoshi#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a180tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#265827## 00578000000000301000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070031000670220005000980050019001030060 00500122008001800127009001100145010000500156011001500161012003500176019001400211 020001800225020000900243020001300252039000400265013000700269#VN10.04036#Vi?t#140 00#C117B#895.6#^214#Cp bi trng#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Kira dch#T .23#Nishimori Hiroyuki#Kira#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a182tr.^b18cm#Tru yn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#THa#265828## 00565000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020005000390030013000440070030000570220004000870080018000910090 01100109010000500120011001500125012003500140020001800175020000900193020001300202 005001500215006000800230039000400238019001400242013000700256#VN10.04037#14000#V i?t#N311#895.6#^214#Nine#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Adachi Mitsuru#Cm Vn#THa#Dch Nht Bn#265 829## 00592000000000301000450002600110000001400070001104100050001803900040002318100060 00270820006000338080005000390020020000440030013000640070035000770220005001120080 01800117009001100135010000500146011001500151012003500166020001800201020000900219 020001300228005001400241006001400255019001400269013000700283#VN10.04038#14000#V i?t#THa#T304B#895.6#^214#Tim bnh hnh phc#Truyn tranh#Matsuzuki Kou ; Phc S ong Anh dch#T.13#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Matsuzuki Kou#Phc Song Anh#Dch Nht Bn#265830## 00536000000000289000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070036000620220005000980050017001030060 01200120008001800132009001100150010000500161011001500166019001400181020001800195 020000900213020001300222039000400235013000700239#VN10.04039#Vi?t#14000#I-312#89 5.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.24#Takahash i Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a183tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#THa#265831## 00600000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400030013000600070026000730220004000992210010001030080 01800113009001100131010000500142011001500147012004000162020001800202020000900220 020001300229005000700242039000400249019001400253006001200267013000700279#VN10.04 040#14000#Vi?t#T312N#895.1#^214#Tinh nguyt o cnh#Truyn tranh#I Huan ; Tuyt Nhung dch#T.2#Nguyt n#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a173tr.^b18cm#Truy n tranh hay nht dnh cho thiu n#Vn hc thiu nhi#i Loan#Truyn tranh#I Hua n#THa#Dch i Loan#Tuyt Nhung#265832## 00511000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070026000700080018000960090011001140100 00500125011001500130020001800145020001100163020001300174039000400187019001600191 013000700207005000800214006001100222#VN10.04041#14000#Vi?t#V500K#895.1#^214#V khc si ng#Truyn tranh#Misslin ; Khnh Linh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a174tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#THa#Dch Trung Q uc#265833#Misslin#Khnh Linh## 00475000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020017000440030013000610070012000740080018000860090011001040100 00500115011001400120020001800134020000900152020001300161039000400174012001700178 005000700195013000700202#VN10.04042#14000#Vi?t#QU100S#895.9223#^214#Qu sinh nh t b#Truyn tranh#Yn Ly b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a32tr.^b19cm#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#THa#Chuyn k cho b#Yn Ly#265834## 00479000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020022000430030013000650070012000780080018000900090011001080100 00500119011001400124020001800138020000900156020001300165039000400178012001700182 005000700199013000700206#VN10.04043#14000#Vi?t#B100C#895.9223#^214#Ba ch heo t hng minh#Truyn tranh#Yn Ly b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a32tr.^b19 cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#THa#Chuyn k cho b#Yn Ly#265835## 00474000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020016000440030013000600070012000730080018000850090011001030100 00500114011001400119020001800133020000900151020001300160039000400173012001700177 005000700194013000700201#VN10.04044#14000#Vi?t#NG452N#895.9223#^214#Ngi nh c ci#Truyn tranh#Yn Ly b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a32tr.^b19cm#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#THa#Chuyn k cho b#Yn Ly#265836## 01043000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020029000600070053000890080018001420090 01100160010000500171011001500176021034000191020001000531039000400541020000900545 02000080055400500090056200500110057100500110058200500110059300500110060400500090 0615013000700624020001000631020000800641020002000649#VN10.04045#VN10.04046#VN10. 04047#77000#Vi?t#H103M#340#^214#20 nm nhng bi bo i mi#Phan Li, Minh C ng, Nguyn c... ; Nam ng ch.b.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a406tr.^b1 9cm#Tp hp nhng bi bo ca cc phng vin c ng trn bo Php lut th nh ph H Ch Minh qua 20 nm (1990-2010) phn nh nhng mu thun trong cc vn bn php lut, nhng phin h rc ri trong cch hnh x cng nh tnh lc hu ca mt s chnh sch v hng gii quyt ci cch hnh chnh, t php, i mi trong chnh tr, x hi#Php lut#THa#Vit Nam#Bi bo#Phan Li#Minh Cng#Nguy n c#oan Trang#Ngha Nhn#Nam ng#265837#Chnh tr#i mi#Ci cch hnh chn h## 00656000000000277000450002600110000002600110001102000090002202000110003101400070 00420410005000491810006000540820004000608080005000640020033000690070010001020080 00500112009000900117010000500126011001500131039000400146021018800150020000900338 001001000347013000700357020001400364#VN10.04050#VN10.04051#Bnh tt#Phng bnh#3 2000#Vi?t#B256T#616#^214#Bnh thng gp tui hc ng#Hong Anh#^aH.#^aPh n#2010#^a183tr.^b19cm#THa#Gii thiu triu chng, cch phng v iu tr bnh c c bnh thng gp tui hc ng nh bnh v mt, tai - mi - hng, rng, ngo i da, ng sinh dc, tim, xng, khp, c, h hp...#iu tr#Hong Anh#265839 #Tui hc sinh## 00812000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020039000520030064000910070037001550080005001920090 00900197010000500206011001500211039000400226021021700230001001600447005002000463 013000700483020001200490020001100502020000900513#VN10.04052#VN10.04053#24000#Vi ?t#C102A#618.92#^214#Cch n ung v phng tr bnh tr con#c bit cc phng php chm sc v nga cc bnh nguy him...#L Th Ngc Anh, Nguyn Phng Giang #^aH.#^aPh n#2010#^a150tr.^b19cm#THa#Cung cp mt s kin thc cho nhng b m , nht l cc b m tr cha c kinh nghim nui con v cch n ung v phng tr cc bnh tr em nh vim phi, vim hng, cm mo, vim tai, st xut huyt, v im mng no...#L Th Ngc Anh#Nguyn Phng Giang#265840#Bnh tr em#Phng bn h#iu tr## 00820000000000301000450002600110000002600110001102000070002202000090002901400070 00380410005000451810006000500820006000568080005000620020050000670030121001170070 03700238008000500275009000900280010000500289011001500294039000400309021014800313 020000700461001001600468005002000484013000700504020000700511#VN10.04054#VN10.040 55#Nu n#Ch bin#24000#Vi?t#M458T#641.5#^214#100 mn n gip b kho mnh, ma u ln, thng minh#c bit phng tr suy dinh dng cho tr, phng tr ng c t hc phm tr con, gip b kho mnh, mau ln, thng minh#L Th Ngc Anh, Nguy n Phng Giang#^aH.#^aPh n#2010#^a151tr.^b19cm#THa#Nhng iu cn bit khi l a chn v ch bin cc mn n cho tr t 4 thng n 6 tui. Hng dn cch ch bin 100 mn n cho tr theo tng tui#Mn n#L Th Ngc Anh#Nguyn Phng G iang#265841#Tr em## 00890000000000301000450002600110000002600110001102000070002202000090002901400070 00380410005000451810006000500820006000568080005000620020038000670030127001050070 03700232008000500269009000900274010000500283011001500288039000400303021022400307 020000700531001001600538005002000554013000700574020000700581#VN10.04056#VN10.040 57#Nu n#Ch bin#24000#Vi?t#M458T#641.5#^214#100 mn n ngon ngy ch nht ch o tr#c bit nhng mn n bi b tr no gip tr thng minh sng sut, nhng mn n tng cng th lc gip tr kho mnh mau ln#L Th Ngc Anh, Nguyn Ph ng Giang#^aH.#^aPh n#2010#^a153tr.^b19cm#THa#Gii thiu b quyt chn v bo qun thc phm ti sng, bo qun cht dinh dng trong thc n nu. Hng dn cch chn nguyn liu v ch bin 100 mn n ngon ngy ch nht cho tr gip tr thng minh, kho mnh, mau ln#Mn n#L Th Ngc Anh#Nguyn Phng Giang#26584 2#Tr em## 00470000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020008000540030004000620070009000660080005000750090 00900080010000500089011001400094015003400108020001700142039000400159001000900163 020000900172020000400181013000700185#VN10.04058#VN10.04059#13500#Vi?t#T105M#895 .9221#^214#Tn mn#Th#Ngc Anh#^aH.#^aPh n#2010#^a82tr.^b19cm#Tn tht ca t c gi: o Tn Anh#Vn hc hin i#THa#Ngc Anh#Vit Nam#Th#265843## 00909000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010016000550020025000710030011000960070068001070080 00500175009002000180010000500200011001500205021023300220020001300453020001000466 02000080047602000090048403900040049300600140049700500180051101300070052902000470 0536#VN10.04060#VN10.04061#50000#Vi?t#TR106N#959.7024#^214#Dng Vn Vng#Trn g nguyn o S Tch#i v th#S.t., b.s., dch: Dng Vn Vng, Trn M Ging , ng Ngc Hoa Vn#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a208tr.^b19cm#Gii thiu cuc i, giai thoi, di tch lch s vn ho v Trng nguyn o S Tch (1350-1369 ). n th, miu th, l hi truyn thng rc, th o S Tch. Tuyn chn cc bi th ca ng v kin ca ngi sau ni v quan Trng#Trng nguyn#S nghip #Tiu s#Vit Nam#THa#Trn M Ging#ng Ngc Hoa Vn#265844#o S Tch, Trng nguyn, 1350-1369, Vit Nam## 00448000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010017000550020019000720030004000910070017000950080 00500112009002000117010000500137011001500142013000700157020001700164020000900181 020000400190#VN10.04062#VN10.04063#30000#Vi?t#V203N#895.92214#^214#Hong Diu T uyt#Vn nguyn sc mu#Th#Hong Diu Tuyt#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a123 tr.^b19cm#265845#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00693000000000277000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450010012000500020034000620070017000960080005001130090 02000118010000500138011001400143015004200157039000400199013000700203021017600210 020001100386020000900397020000900406#VN10.04064#VN10.04065#9200#Vi?t#C120N#616. 4#^214# Th Thu#Cm nang cho ngi i tho ng# Th Thu b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a98tr.^b15cm#TTS ghi: Trung tm Sinh dc Phng ng#THa# 265846#Trnh by khi nim, triu chng, nguyn nhn, cc bin chng, phng ph p iu tr, ch dinh dng ca ngi mc bnh i tho ng. Cc nguyn l nng cao sc kho...#Tiu ng#iu tr#Cm nang## 00688000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010013000550020027000680070013000950080005001080090 01000113010000500123011001500128039000400143013000700147021019100154020001700345 020000900362020001800371020002100389#VN10.04066#VN10.04067#35000#Vi?t#V115H#398 .09597#^214#L Khc Cung#Vn ho phn thc Vit Nam#L Khc Cung#^aH.#^aDn tr# 2010#^a211tr.^b21cm#THa#265847#Nghin cu biu hin ca vn ho tn ngng phn thc trong tp tc v cc l hi dn gian ca ngi dn nhiu ni ca Vit Nam . Nhng gi tr ca n trong i sng tinh thn ca ngi dn#Vn ho dn gian#V it Nam#Vn ho phn thc#Tn ngng phn thc## 00789000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010013000530020068000660070013001340080005001470090 01000152010000500162011001500167039000400182013000700186021024900193020000800442 020001600450020001700466020000900483020000700492#VN10.04068#VN10.04069#46500#Vi ?t#T550#959.731#^214#Phan Duy Kha#T in Knh Thin triu L n Tng Hnh Din h thi i H Ch Minh#Phan Duy Kha#^aH.#^aDn tr#2010#^a278tr.^b19cm#THa#26584 8#Tp hp nhng cu chuyn, s tch tiu biu v con ngi, a danh Thng Long - H Ni tri di hng nghn nm lch s. Nu nhng gi tr vn ho, lch s ca con ngi v mnh t ngn nm vn vt bng nhng truyn thuyt, s tch, s ki n lch s#Lch s#S kin lch s#Nhn vt lch s#Vit Nam#H Ni## 00643000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020036000470080005000830090007000880100005000950110014001000390 00400114013000700118021021600125020001500341020000800356020000900364020002800373 #VN10.04070#VN10.04071#Vi?t#309L#959.7006#^214#iu l Hi Di sn vn ho Vit Nam#^aH.#^aKnxb#2010#^a28tr.^b15cm#THa#265849#Gii thiu cc quy nh chung v q uy nh v nhim v quyn hn, ngha v; hi vin; t chc, ti sn ti chnh c a Hi; khen thng x l vi phm v cc iu khon thi hnh trong iu l Hi Di sn vn ho Vit Nam#Di sn vn ho#iu l#Vit Nam#Hi Di sn vn ho Vit Na m## 00673000000000277000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020015000480070039000630080005001020090019001070100 00500126011001400131039000400145013000700149019000500156021017500161020001500336 020001200351001000900363006002300372#VN10.04072#VN10.04073#8000#Vi?t#V300B#230# ^214#V b trn tt#Colomban ; a Minh Trn Thi nh dch#^aH.#^aNxb. Phng ng#2010#^a95tr.^b13cm#THa#265850#dch#Gii thiu bi din thuyt v s cng bng , khim nhng, khn ngoan, k lut, o c v bc i cho cc b B Trn ca H i Dng trong thi gian tnh tm hng thng, hng nm#o Thin Cha#Din thuyt# Colomban#a Minh Trn Thi nh## 00716000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020047000510030016000980070018001140080005001320090 01900137010000500156011001500161039000400176013000700180019000500187021019800192 020000900390020001200399020000700411006000800418#VN10.04074#VN10.04075#62000#Vi ?t#L513L#794.1#^214#C tng b cuc giang h - Lung linh huyn c#Thut dng qu n#Cng S bin dch#^aH.#^aNxb. Phng ng#2010#^a362tr.^b19cm#THa#265851#Dch #Gii thiu cc loi binh php vn dng trong c tng, nhng th c tinh thm o diu. Phn tch, bnh ch cc th c cc vn c t xa lu truyn li bng b n chp tay hoc lu truyn bng ming#C tng#Chin thut#Th c#Cng S## 00814000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020031000520030016000830070058000990080005001570090 01900162010000500181011001500186039000400201013000700205019000500212021022200217 020000900439020001200448020000700460005001000467001001500477006000800492#VN10.04 076#VN10.04077#46000#Vi?t#TH108L#794.1#^214#C tng - Thao lc tr thng#Thu t dng qun#Nguyn tc: Lu in Trung, T Tn An ; Cng S bin dch#^aH.#^aNxb . Phng ng#2010#^a267tr.^b19cm#THa#265852#Dch#Gii thiu cch vn dng cc c hin thut trong binh php, thao lc tr thng trong c tng, ch o thc chi n c tng xoay chuyn cuc th theo hng c li, ginh ly quyn ch ng v a cuc chin n thng li#C tng#Chin thut#Th c#T Tn An#Lu in T rung#Cng S## 00659000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510030016000670070049000830080005001320090 01900137010000500156011001500161039000400176019000500180013000700185021011400192 020000700306020001200313001001700325020000700342006000800349#VN10.04078#VN10.040 79#43000#Vi?t#C460V#794.1#^214#C vua nhp mn#Thut dng qun#Nguyn tc: Diu Chn Chng ; Cng S bin dch#^aH.#^aNxb. Phng ng#2010#^a250tr.^b19cm#THa #Dch#265853#Hng dn cch chi c vua t nhng bc u tin chi c cho n c c loi khai cuc, tn cuc chin thut c bn#C vua#Chin thut#Diu Chn Ch ng#Th c#Cng S## 00731000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020039000520030016000910070037001070080005001440090 01900149010000500168011001500173039000400188019000500192013000700197021018600204 020000700390020001200397001000500409006000800414020000700422#VN10.04080#VN10.040 81#40000#Vi?t#TH552C#794.1#^214#Thc chin c vua cc i s lng danh#Thut d ng qun#Nguyn tc: Reti ; Cng S bin dch#^aH.#^aNxb. Phng ng#2010#^a233t r.^b19cm#THa#Dch#265854#Gii thiu nhng vn c thc chin ca cc i s lng danh th gii th k 19 v u th k 20. Cc th trn khai cuc hu hiu, cc chin thut chin lc qua nhng vn c tinh diu#C vua#Chin thut#Reti#Cng S#Th c## 00513000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020039000510070032000900080005001220090011001270100 00500138011001500143005001500158039000400173013000700177020000500184020000900189 020000700198020001400205005001600219#VN10.04083#VN10.04082#13000#Vi?t#S450T#372 .7#^214#S tay kin thc ton tiu hc lp 4-5#Phng Nh Thu, L Th Hng Vn#^ aH.#^aGio dc#2010#^a107tr.^b18cm#Phng Nh Thu#THa#265855#Ton#Tiu hc#S ta y#Sch c thm#L Th Hng Vn## 00642000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020043000490070059000920080005001510090011001560100 00500167011001500172005001300187039000400200005001600204005001800220005001700238 005001900255013000700274020001000281020001600291020000700307020001400314#VN10.04 084#VN10.04085#24000#Vi?t#S450T#428#^214#S tay kin thc ting Anh trung hc c s# Minh Tun (ch.b.), Nguyn Tun Anh, Nguyn Minh Cng..#^aH.#^aGio dc# 2010#^a239tr.^b18cm# Minh Tun#THa#Nguyn Tun Anh#Nguyn Minh Cng#Nguyn Ho ng Lan#Trn Th Hiu Thu#265856#Ting Anh#Trung hc c s#S tay#Sch c thm ## 00515000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400070055000490080005001040090011001090100005001200110 01700125020000700142020000600149020001500155005001600170005001300186005001600199 039000400215012001100219013000700230#VN10.04086#12900#Vi?t#T123V#372.5#^214#Tp v 3#inh Khc Thnh (ch.b.), Nguyn Thun, Trn Th Tr My#^aH.#^aGio dc#201 0#^a55tr.^b17x24cm#Tp v#Lp 3#Sch gio khoa#inh Khc Thnh#Nguyn Thun#Trn Th Tr My#THa#Chm ngoan#265857## 00551000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020021000410070055000620080005001170090011001220100005001330110 01700138020000900155020000600164020001000170020001400180005001600194005001300210 005001600223039000400239013000700243012001100250#VN10.04087#14900#Vi?t#TH552H#3 72.5#^214#Thc hnh m thut 4#inh Khc Thnh (ch.b.), Nguyn Thun, Trn Th T r My#^aH.#^aGio dc#2010#^a63tr.^b17x24cm#M thut#Lp 4#Thc hnh#Sch c th m#inh Khc Thnh#Nguyn Thun#Trn Th Tr My#THa#265858#Chm ngoan## 00551000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020021000410070055000620080005001170090011001220100005001330110 01700138020000900155020000600164020001000170020001400180005001600194005001300210 005001600223039000400239012001100243013000700254#VN10.04088#14900#Vi?t#TH552H#3 72.5#^214#Thc hnh m thut 5#inh Khc Thnh (ch.b.), Nguyn Thun, Trn Th T r My#^aH.#^aGio dc#2010#^a63tr.^b17x24cm#M thut#Lp 5#Thc hnh#Sch c th m#inh Khc Thnh#Nguyn Thun#Trn Th Tr My#THa#Chm ngoan#265859## 00637000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020023000400070100000630080005001630090011001680100005001790110 01700184020000900201020001600210020000900226005001700235005001900252005001300271 005002000284005000800304005001000312005000600322013000700328#VN10.04089#8000#Vi ?t#B200H#372.21#^214#B hc lut giao thng#B.s.: Trn Th Thu Ho, Trn Th Ng c Trm, V Minh Hng, Hong Th Thu Hng ; Minh ho: Hng K..#^aH.#^aGio dc# 2010#^a36tr.^b24x17cm#Gio dc#Lut giao thng#Mu gio#Trn Th Thu Ho#Trn Th Ngc Trm#V Minh Hng#Hong Th Thu Hng#Hng K#Minh Hin#T n#265860## 00600000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020012000330030075000450290016001200070043001360220004001790080005001830090 01100188010000500199011001700204005001900221005001500240039000400255020000700259 020000600266020001400272013000700286020001700293#VN10.04090#Vi?t#V460T#372.5#^21 4#V tp v 1#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ti ng m #Sop hr bru 1#Nguyn Th Bo Hoa (ch.b.), Bch Ngc Dip#Q.1#^aH.#^aG io dc#2010#^a31tr.^b17x24cm#Nguyn Th Bo Hoa#Bch Ngc Dip#THa#Tp v#Lp 1 #Sch c thm#265861#Sch thc nghim## 00601000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020012000330030075000450290017001200070043001370220004001800080005001840090 01100189010000500200011001700205020000700222020000600229020001400235005001900249 005001500268039000400283013000700287020001700294#VN10.04091#Vi?t#V460T#372.5#^21 4#V tp v 1#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ti ng m #Fng shuv vuv 1#Nguyn Th Bo Hoa (ch.b.), Bch Ngc Dip#Q.1#^aH.#^a Gio dc#2010#^a19tr.^b17x24cm#Tp v#Lp 1#Sch c thm#Nguyn Th Bo Hoa#Bc h Ngc Dip#THa#265862#Sch thc nghim## 00572000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020012000330030075000450070043001200220004001630080005001670090011001720100 00500183011001700188020000700205020000600212020001400218005001900232005001500251 039000400266013000700270020001700277#VN10.04092#Vi?t#V460T#372.5#^214#V tp v 1#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Ngu yn Th Bo Hoa (ch.b.), Bch Ngc Dip#Q.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b17X24c m#Tp v#Lp 1#Sch c thm#Nguyn Th Bo Hoa#Bch Ngc Dip#THa#265863#Sch t hc nghim## 00601000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020012000330030075000450290017001200070043001370220004001800080005001840090 01100189010000500200011001700205020000700222020000600229020001400235005001900249 005001500268039000400283013000700287020001700294#VN10.04093#Vi?t#V460T#372.5#^21 4#V tp v 2#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ti ng m #Fng shuv vuv 2#Nguyn Th Bo Hoa (ch.b.), Bch Ngc Dip#Q.1#^aH.#^a Gio dc#2010#^a27tr.^b17x24cm#Tp v#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Th Bo Hoa#Bc h Ngc Dip#THa#265864#Sch thc nghim## 00600000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020012000330030075000450290016001200070043001360220004001790080005001830090 01100188010000500199011001700204020000700221020000600228020001400234005001900248 005001500267039000400282013000700286020001700293#VN10.04094#Vi?t#V460T#372.5#^21 4#V tp v 2#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ti ng m #Sop hr bru 2#Nguyn Th Bo Hoa (ch.b.), Bch Ngc Dip#Q.1#^aH.#^aG io dc#2010#^a27tr.^b17x24cm#Tp v#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Th Bo Hoa#Bch Ngc Dip#THa#265865#Sch thc nghim## 00572000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020012000330030075000450070043001200220004001630080005001670090011001720100 00500183011001700188020000700205020000600212020001400218020001700232005001900249 005001500268039000400283013000700287#VN10.04095#Vi?t#V460T#372.5#^214#V tp v 2#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Ngu yn Th Bo Hoa (ch.b.), Bch Ngc Dip#Q.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a27tr.^b17x24c m#Tp v#Lp 2#Sch c thm#Sch thc nghim#Nguyn Th Bo Hoa#Bch Ngc Dip# THa#265866## 00884000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020035000510070055000860080005001410090011001460100 00500157011001500162006000800177001001800185012002700203013000700230021034400237 020001100581020001000592039000400602#VN10.04096#VN10.04097#64000#Vi?t#M458#700 .1#^214#Mt dn v l thuyt ngh thut#Cynthia Freeland ; Nh Huy dch, gii thiu, ch thch#^aH.#^aTri thc#2010#^a363tr.^b19cm#Nh Huy#Freeland, Cynthia# T sch Tri thc ph thng#265867#Phn tch cc khi nim ngh thut v tip cn cc l thuyt mi nht v ngh thut hin ang chi phi mt bng ph bnh ngh thut phng Ty nh l thuyt ngh thut v nh th, l thuyt ngh thut v t rit. Mi quan h ca ngh thut vi nhng yu t ngoi vi c tc ng tng tc ti nhng cuc chuyn ho ca chnh khi nim ngh thut#Ngh thut#L thuyt#T Ha## 00912000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020040000500070059000900080005001490090011001540100 00500165011001500170006001900185019000500204001001500209012002700224015005800251 006001700309013000700326021024000333020000700573020000800580020001000588#VN10.04 098#VN10.04099#64000#Vi?t#CH550S#609#^214#Ch s hay lch s mt pht minh v i#Georges Ifrah ; Dch: Trn Th Chu Hon, Nguyn Ngc Tun#^aH.#^aTri thc#20 10#^a366tr.^b19cm#Trn Th Chu Hon#Dch#Ifrah, Georges#T sch tri thc ph th ng#TTS ghi: Lin hip cc Hi Khoa hc v K thut Vit Nam#Nguyn Ngc Tun#2 65868#Tm tt cc t liu gii thiu v lch s pht minh, khm ph ra ch s v h thp phn dng v tr nh lng ph bin khp th gii. Cch m ca nhng nn vn minh ln trong qu kh nh vn minh Sumer, Babylone, Ai Cp, Hy Lp, La M...#Ch s#Lch s#Pht minh## 00785000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020021000540070039000750080005001140090011001190100 00500130011001500135006001900150013000700169019000900176021022200185020001200407 020001200419020000800431020001000439020000400449039000400453001001400457#VN10.04 100#VN10.04101#26000#Vi?t#KH108L#330.092#^214#Kho lc Adam Smith#Eamonn Butle ; Phm Nguyn Trng dch#^aH.#^aTri thc#2010#^a138tr.^b19cm#Phm Nguyn Trn g#265869#Dch Anh#Gii thiu tiu s, cuc i v s nghip ca nh kinh t hc ngi Scotlan Adam Smith. L thuyt v kinh t v cc chnh sch, cc nh ch k inh t. L thuyt v cm nhn o c, qui tc o c, c hnh, t hon thin# Smith, Adam#Nh kinh t#Tiu s#S nghip#Anh#THa#Butle, Eamonn## 00792000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020030000440070047000740080005001210090011001260100005001370110 01500142005001000157005001600167005001600183005001100199005001200210013000700222 02101720022902000050040102000040040602000100041002000090042002000180042902000190 0447#VN10.04102#VN10.04103#Vi?t#B305#915.9#^214#Bin ng v hi o Vit Nam#T hin Cm, Nguyn nh u, Nguyn Thi Hp...#^aH.#^aTri thc#2010#^a164tr.^b19c m#Thin Cm#Nguyn nh u#Nguyn Thi Hp#Nguyn Nh#Nguyn Ngc#265870#Tp h p mt s bi vit ti bui to m khoa hc v Bin ng v Hi o Vit Nam, ch quyn v lnh th ca Vit Nam qun o Hong Sa v Trng Sa trn vng Bin ng#Bin#o#Bin ng#Lnh th#Qun o Hong Sa#Qun o Trng Sa## 00487000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520010011000570020019000680030015000870070011001020080 00500113009001900118010000500137011001500142039000400157020001700161020000900178 020001200187013000700199020000300206#VN10.04104#VN10.04105#70000#Vi?t#KH110V#89 5.922808#^214#Lng Hin#Kht vng lm giu#Tp truyn, k#Lng Hin#^aH.#^aNxb . Hi Nh vn#2010#^a348tr.^b19cm#THa#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#2658 71#K## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010017000550020020000720030004000920070017000960080 00500113009001900118010000500137011001500142039000400157020001700161020000900178 020000400187013000700191#VN10.04106#VN10.04107#45000#Vi?t#U518N#895.92214#^214# Nguyn Xun Hng#Ung nc nh ngun#Th#Nguyn Xun Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2010#^a150tr.^b19cm#THa#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#265872## 00587000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020027000540030004000810070041000850080005001260090 01900131010000500150011001500155039000400170020001700174020000900191020000400200 005001100204005001200215005001300227005001200240005001400252013000700266#VN10.04 108#VN10.04109#50000#Vi?t#Y603B#895.9221#^214#Yn Bi ng thi chn lc#Th#Qu ang Bch, Nguyn Bin, Bi Ho Bnh...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a249tr.^b19 cm#THa#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Quang Bch#Nguyn Bin#Bi Ho Bnh#Cao Vn Ct#Nguyn Hu Du#265873## 00447000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010013000550020012000680030004000800070013000840080 00500097009001900102010000500121011001400126039000400140013000700144020001700151 020000900168020000400177#VN10.04110#VN10.04111#29000#Vi?t#X502Y#895.92214#^214# V Xun Hng#Xun Yn T#Th#V Xun Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a71tr.^b 19cm#THa#265874#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00503000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010010000550020023000650030004000880070010000920080 00500102009001900107010000500126011001500131039000400146013000700150020001700157 020000900174020000400183015003800187#VN10.04112#VN10.04113#30000#Vi?t#C431C#895 .92214#^214#Phi Giang#Cng c bun thin thu#Th#Phi Giang#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2010#^a154tr.^b19cm#THa#265875#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tn tht ca tc gi: Thch Phi Giang## 00438000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020008000540030004000620070010000660080005000760090 01900081010000500100011001500105020001700120039000500137001001000142020000900152 020000400161013000700165#VN10.04114#VN10.04115#30000#Vi?t#H454Q#895.9221#^214#H n qu#Th#Trn Thn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a150tr.^b20cm#Vn hc hin i#Loan#Trn Thn#Vit Nam#Th#265876## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020017000550030004000720070017000760080005000930090 01900098010000500117011001400122039000500136020001700141001001700158020000900175 020000400184013000700188#VN10.04116#VN10.04117#22000#Vi?t#L462R#895.92214#^214# Li ru ca trng#Th#Nguyn nh Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a71tr.^b19cm #Loan#Vn hc hin i#Nguyn nh Hng#Vit Nam#Th#265877## 00474000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020017000560030004000730070023000770080005001000090 01900105010000500124011001400129039000500143020001700148001002300165020000900188 020000400197013000700201#VN10.04118#VN10.04119#18000#Vi?t#KH110M#895.92214#^214 #Kht mt cu th#Th#Nguyn Th Hng Phng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a54tr .^b19cm#Loan#Vn hc hin i#Nguyn Th Hng Phng#Vit Nam#Th#265878## 00643000000000313000450002600110000002600110001101400030002204100050002518100070 00300820012000378080005000490020014000540030047000680070051001150080005001660090 01900171010000500190011001500195039000500210020001700215020000900232020000400241 005001500245005001700260005001400277005001500291005001600306013000700322#VN10.04 120#VN10.04121#0#Vi?t#TH460T#895.9221008#^214#Th Thanh Oai#Tuyn tp k nim 1 000 nm Thng Long - H Ni#Nguyn Vn Bn, Nguyn Vn Chin, Nguyn Th B...#^ aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a175tr.^b19cm#Loan#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Ng uyn Vn Bn#Nguyn Vn Chin#Nguyn Th B#Nguyn Vn Bao#Nguyn Th Bng#26587 9## 00457000000000265000450002600110000002600110001101400030002204100050002518100060 00300820009000368080005000450020021000500030004000710070015000750080005000900090 01900095010000500114011001500119039000500134020001700139001001500156020000900171 020000400180013000700184#VN10.04122#VN10.04123#0#Vi?t#B431#895.9221#^214#Bng m nc v la#Th#Chu Vn Nghim#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a103tr.^b19cm#L oan#Vn hc hin i#Chu Vn Nghim#Vit Nam#Th#265880## 00643000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820012000428080005000540020021000590030004000800070053000840220004001370080 00500141009001900146010000500165011003000170020001700200020000900217020000400226 00500180023000500160024800500140026400500120027800500150029003900050030501300070 0310#VN10.04124#VN10.04125#45000#Vi?t#GI-100L#895.9221008#^214#Gia Lm min t ha#Th#Nguyn Trung Kin, Nguyn Gia Tnh, Phan Hu Gin...#T.1#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2010#^a162tr., 11tr. nh mu^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nguy n Trung Kin#Nguyn Gia Tnh#Phan Hu Gin#Bi Vn Ht#Phm Khc Vit#Loan#26588 1## 00479000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020026000550030004000810070021000850080005001060090 01900111010000500130011001500135039000500150020001700155001002100172020000900193 020000400202013000700206#VN10.04126#VN10.04127#50000#Vi?t#B516C#895.92214#^214# Bum chiu trong nng mai#Th#Nguyn Th Lan Thanh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010# ^a102tr.^b16cm#Loan#Vn hc hin i#Nguyn Th Lan Thanh#Vit Nam#Th#265882## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020009000550030004000640070017000680080005000850090 01900090010000500109011001500114039000500129020001700134001001700151020000900168 020000400177013000700181#VN10.04128#VN10.04129#50000#Vi?t#G510N#895.92214#^214# Gi nng#Th#Phm Bnh Thng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a226tr.^b18cm#Loan#V n hc hin i#Phm Bnh Thng#Vit Nam#Th#265883## 00446000000000265000450002600110000002600110001101400030002204100050002518100060 00300820009000368080005000450020014000500030004000640070011000680080012000790090 01700091010000500108011001400113039000500127020001700132001001100149020000900160 020000400169013000700173#VN10.04130#VN10.04131#0#Vi?t#S113H#895.9221#^214#Sc h ong hn#Th# B Cung#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a61tr.^b19cm#Loan#Vn hc hin i# B Cung#Vit Nam#Th#265884## 00948000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020052000550080005001070090021001120100005001330110 01500138039000500153021045500158020001000613020000900623020001800632020001700650 020000800667013000700675#VN10.04132#VN10.04133#18000#Vi?t#L504#346.59704#^214# Lut a dng sinh hc v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#20 10#^a155tr.^b19cm#Loan#Gii thiu nhng quy nh trong Lut a dng sinh hc v quy hoch bo tn a dng sinh hc, bo tn v pht trin bn vng h sinh thi t nhin, cc loi sinh vt, ti nguyn di truyn, hp tc quc t v a dng si nh hc v c ch ngun lc bo tn, pht trin a dng sinh hc. Cc ngh nh h ng dn thi hnh mt s iu ca Lut v quy nh v an ton sinh hc i vi s inh vt bin i gen, mu vt di truyn v sn phm ca sinh vt bin i gen#Ph p lut#Vit Nam#Vn bn php lut#a dng sinh hc#Bo tn#265885## 00928000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020097000530080005001500090021001550100005001760110 01500181039000500196021039700201020001000598020000900608020001800617020000800635 020001200643013000700655#VN10.04134#VN10.04135#23000#Vi?t#L504T#344.597#^214#Lu t thi ua, khen thng nm 2003 sa i, b sung nm 2005, 2009 v vn bn hn g dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a201tr.^b19cm#Loan#Trnh by ni dung lut thi ua, khen thng nm 2003, lut sa i, b sung nm 2005, 2009 g m 103 iu vi cc phn qui nh chung, t chc thi ua, danh hiu v tiu chun danh hiu thi ua, hnh thc, i tng tiu chun khen thng, thm quyn quy t nh, trao tng, th tc, h s ngh khen thng, cc iu khon thi hnh. Mt s vn bn ca Chnh ph v cc B hng dn thi hnh Lut#Php lut#Vit Na m#Vn bn php lut#Thi ua#Khen thng#265886## 00855000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020063000550030019001180080005001370090021001420100 00500163011001500168039000500183021034200188020001000530020000900540020001800549 020001500567013000700582#VN10.04136#VN10.04137#27000#Vi?t#L504Q#342.59708#^214# Lut quc tch Vit Nam nm 2008 v vn bn hng dn thi hnh#Ti bn c b sun g#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a191tr.^b19cm#Loan#Gii thiu ni dung lut qu c tch Vit Nam nm 2008 vi 44 iu khon v qui nh chung, ngi c quc tc h Vit Nam, mt quc tch Vit Nam, thay i quc tch ca ngi cha thnh nin v ca con nui, trch nhim ca c quan nh nc v quc tch v cc iu kho n thi hnh. Mt s vn bn ca Chnh ph v cc B hng dn thi hnh Lut#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Lut quc tch#265887## 00949000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020074000560080005001300090021001350100005001560110 01400161039000500175021041600180020001000596020000900606020001800615020001400633 020000900647020000800656013000700664#VN10.04138#VN10.04139#13000#Vi?t#PH109L#34 3.59709#^214#Php lnh th tc bt gi tu bin nm 2008 v vn bn hng dn th i hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a91tr.^b19cm#Loan#Gii thiu ni dung Ph p lnh th tc bt gi tu bin nm 2008 vi 72 iu qui nh th tc bt gi t u bin, th tu bin ang b bt gi v bt gi li tu bin m bo gii quy t khiu ni hng hi, th tc bt gi tu bin, th tu bin ang b bt gi thi hnh n, thc hin tng tr t php v iu khon thi hnh. Mt s vn bn ca Chnh ph hng dn thi hnh nhng ni dung c th ca Php lnh#Php l nh#Vit Nam#Vn bn php lut#Lut hng hi#Tu bin#Bt gi#265888## 00799000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020054000530080005001070090021001120100005001330110 01400138039000500152021033000157020001000487020000900497020001800506020001400524 013000700538#VN10.04140#VN10.04141#13000#Vi?t#L504G#344.597#^214#Lut gio dc nm 2005 c sa i, b sung nm 2009#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a99tr.^b 19cm#Loan#Gii thiu mt s quy nh php lut v h thng gio dc quc dn; nh trng v cc c s gio dc khc, nh gio; ngi hc; nh trng, gia nh v x hi; qun l nh nc v gio dc; khen thng v x l vi phm; nhng quy nh chung cng cc iu khon thi hnh trong Lut Gio dc nm 2005 c sa i, b sung nm 2009#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Lut gio dc#265889## 00769000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020042000570070017000990080005001160090021001210100 00500142011001400147039000500161021026800166020000700434001001700441020000900458 020000800467020000900475013000700484#VN10.04142#VN10.04143#15000#Vi?t#T310H#306 .8509597#^214#Tm hiu di sn vn ho gia nh Vit Nam#Nguyn Song Tng#^aH.#^a Chnh tr Quc gia#2010#^a67t