00590000000000277000450080800050000003900050000500100150001000200130002500700200 00380080005000580090018000630100005000810110015000860120029001010820006001300130 00700136014000700143026001100150026001100161026001100172019000500183020000600188 020001000194020001000204021009800214#^214#Thu#Trn Giang Sn# ch cao c#Trn Giang Sn b.s.#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a267tr.^b21cm#500 cu chuyn hc lm ngi#153.8#251696#41500#VV09.18242#VV09.18243#VV09.18244#Vi?t# ch#Rn luyn #Cuc sng#Gii thiu nhng cu chuyn gip bn t kim im li bn thn v rn luyn ch trong cuc sng## 00617000000000289000450080800050000003900050000500100150001000200170002500700200 00420080005000620090018000670100005000850110015000900120029001050820004001340130 00700138014000700145026001100152026001100163026001100174019000500185020000800190 020000800198020001100206020001000217021010000227#^214#Thu#Trn Giang Sn#Tu d ng o c#Trn Giang Sn b.s.#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a290tr.^b21cm#500 c u chuyn hc lm ngi#170#251697#45500#VV09.18245#VV09.18246#VV09.18247#Vi?t# o c#C nhn#Hon thin#Nhn cch#Gii thiu nhng cu chuyn gip bn t kim im li bn thn, tu dng o c hon thin mnh## 00719000000000277000450080800050000003900050000500100150001000200190002500700200 00440080005000640090018000690100005000870110015000920120029001070820006001360130 00700142014000700149026001100156026001100167026001100178019000500189020001100194 020001100205020001000216021021500226#^214#Thu#Trn Giang Sn#Nhn dng tnh #Trn Giang Sn b.s.#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a297tr.^b21cm#500 cu chuyn h c lm ngi#158.1#251698#46500#VV09.18248#VV09.18250#VV09.18249#Vi?t#Tm l h c#Hon thin#Nhn cch#Gii thiu nhng cu chuyn gip bn t kim im li bn thn, thp sng nim tin vo ngha ch thc ca cuc sng. Gip bn gieo tr ng nhng thi quen tt, l nn tng gip bn khng ngng hon thin nhn cch## 00725000000000253000450080800050000003900050000500100160001000200620002600700210 00880080005001090090018001140100005001320110015001370820006001520130007001580140 00700165026001100172026001100183026001100194019000500205020000900210020000900219 021024300228#^214#Thu#Nguyn nh Cu#Nhng chuyn cn bit trn con ng lm giu: Cch tiu tin#Nguyn nh Cu b.s.#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a403tr.^b 21cm#650.1#251699#60000#VV09.18251#VV09.18253#VV09.18252#Vi?t#B quyt#Lm giu #Cun sch a ra nhng gi cn thit i mi t duy trn bc ng lm gi u nh: cn sa i mt s quan nim quen thuc. Mun lm giu phi pht huy tr tu. Giu c thuc v nhng ngi qu cm. C hi lm giu khng t nhin m c ...## 00673000000000265000450080800050000003900050000500100090001000200190001900500090 00380070025000470080005000720090018000770100005000950110015001000820004001150130 00700119014000700126026001100133026001100144026001100155019000500166020000900171 020001200180021021500192#^214#Thu#Minh c#Marketing hin i#Dip Anh#B.s.: Mi nh c, Dip Anh#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a332tr.^b21cm#381#251700#58000#VV 09.18254#VV09.18255#VV09.18256#Vi?t#Tip th#Kinh nghim#Cung cp nhng thng ti n quan trng ca qu trnh marketing nh: Nghin cu th trng. Chuyn nghip h o hot ng bn hng. Tip tc to ra sn phm mi. Marketing hin ti. Mt s kinh nghim marketing thc tin## 00713000000000277000450080800050000003900050000500100160001000200170002600700210 00430080005000640090018000690100005000870110015000920820004001070130007001110140 00700118026001100125026001100136026001100147019000500158020000800163020000700171 020000900178020000600187021024200193#^214#Thu#Nguyn nh Cu#o l lm ngi# Nguyn nh Cu b.s.#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a299tr.^b21cm#170#251701#46000 #VV09.18257#VV09.18259#VV09.18258#Vi?t#o c#o l#Trit l#Ngi#Cung cp n hng trit l v o l lm ngi. Gii thiu ni dung v cch lm vic ca ng i gii giang sng sut bit chn bin php mang tnh o c lm ngi, hiu c cch lm sao nng cao c hiu sut m khng bao gi lm ba, lm u## 00580000000000253000450080800050000003900050000500100110001000200150002100700160 00360080005000520090018000570100005000750110015000800820006000950130007001010140 00700108026001100115026001100126026001100137019000500148020000600153020001000159 021015700169#^214#Thu#Trng Hu#C ch th nn#Trng Hu b.s.#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a343tr.^b21cm#153.8#251702#53500#VV09.18260#VV09.18262#VV09.18261 #Vi?t# ch#Cuc sng#Phn tch nhng cu chuyn thy c thc t v nguyn nhn tht bi gip bn rt ra c bi hc kinh nghim v c ch ng dy i l n trong ng i## 01082000000000373000450080800050000003900050000500200280001000300920003800500150 01300050016001450050012001610050016001730050015001890070071002040080005002750090 01800280010000500298011001500303082000400318013000700322014000700329026001100336 02600110034702600110035801900050036902000110037402000110038502000110039602000090 0407020000800416020000900424020000900433021026600442#^214#Thu#Thng mi Vit N am hu WTO#Ton cnh thng mi Vit Nam v th gii nm 2008. Thch thc v tri n vng trong nm 2009#Hong Vn Chu#Nguyn Hu Khi#V Th Hin#Nguyn Thu Hn g#Chu Vn Chung#Hong Vn Chu, Nguyn Hu Khi, V Th Hin... ; Hong Vn Ch u ch.b.#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a315tr.^b21cm#381#251703#45000#VV09.18263# VV09.18264#VV09.18265#Vi?t#Thng mi#Thch thc#Trin vng#Hng ho#Dch v#Vi t Nam#Th gii#Bi cnh chung ca nn kinh t th gii v Vit Nam nm 2008 v d bo 2009. Thng mi mt s hng ho v dch v ch yu trn th trng th gi i v mt s khu vc nm 2008 v trin vng 2009. Thng mi hng ho v thng mi dch v Vit Nam 2008 v d bo 2009## 00655000000000265000450080800050000003900050000500100100001000200350002000500080 00550070025000630080005000880090018000930100005001110110015001160820006001310130 00700137014000700144026001100151026001100162026001100173019000500184020001100189 020000900200021018000209#^214#Thu#Minh Dng#72 cch lm vic vui v, thoi mi# Kim Lan#B.s.: Minh Dng, Kim Lan#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a382tr.^b21cm#158. 7#251704#58000#VV09.18266#VV09.18267#VV09.18268#Vi?t#Tm l hc#Lao ng#Gii t hiu 72 cch gip bn tm ra chn l vui v lm vic thoi mi nh: Hy yu c ng vic, lc no cng nhit tnh vi cng vic, vui chi trong cng vic, ho ng vui v...## 00643000000000253000450080800050000003900050000500100170001000200210002700500140 00480070038000620080005001000090018001050100005001230110015001280820006001430130 00700149014000700156026001100163026001100174019000500185020000800190020001300198 021017800211#^214#Thu#Nguyn Duy Chinh#Vn ho doanh nghip#Phm Vn Quy#B.s.: Nguyn Duy Chinh, Phm Vn Quy#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a202tr.^b21cm#306. 4#251705#32500#VV09.18269#VV09.18270#Vi?t#Vn ho#Doanh nghip#Gii thiu nhng b quyt xy dng vn ho doanh nghip nh: Cch ni, cch nghe v cch tip th. B quyt lp nghip v b quyt hon thnh tt cng vic gia nh v x h i## 00716000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200300 00410070013000710140007000840190005000910820006000968080005001020080005001070090 01800112010000500130011001500135013000700150021024100157020000600398020000900404 020001000413020001000423039000500433#VV09.18271#VV09.18273#VV09.18272#Mai Hoa#B mt ng lc ca con ngi#Mai Hoa b.s.#23000#Vi?t#153.8#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a142tr.^b21cm#251706#Gii thiu nhng b mt ng lc ca con ngi nh: Tm ra nhng im sng mi trong cuc sng v s nghip. Lm th no v a c lng ngi li va giu c. Kh nng i p, giao tip vi ngi khc qu yt nh s thnh bi ca cuc i#Ngi#ng lc#Cuc sng#S nghip#Thu## 00712000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200350 00430070015000780140007000930190005001000820008001058080005001130080005001180090 01800123010000500141011001500146013000700161021026400168020000900432020001200441 039000500453#VV09.18274#VV09.18275#VV09.18276#Mnh Mng#100 yu cu vi nhn vi n tip th#Mnh Mng b.s.#35000#Vi?t#381.023#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^ a219tr.^b21cm#251707#Gii thiu nhng yu cu vi nhn vin tip th nh: Hnh t ng ngh nghip c coi trng khi tip th. Quan trng ca cng tc tip th l tip cn khch hng. Chun b tt trc khi gp khch hng. Ln tm khch hng . Trao i tm hiu sao cho t hiu qu tt#Tip th#Ngh nghip#Thu## 00724000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200670 00450070017001120140007001290190005001360820007001418080005001480080005001530090 01800158010000500176011001500181013000700196021018000203020000900383020001000392 020000800402020000900410020001000419039000500429#VV09.18277#VV09.18279#VV09.1827 8#Trng Phng#100 cu chuyn bi dng phm cht o c cho hc sinh, sinh vin #Trng Phng b.s.#58000#Vi?t#370.11#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a375tr.^b 21cm#251708#Gii thiu 100 cu chuyn bi dng phm cht o c cho hc sinh, sinh vin nh: L ngi lng thin, phi c lng hiu tho, phi c tinh thn t rch nhim, chm ch cn mn...#Gio dc#Phm cht#o c#Hc sinh#Sinh vin#Th u## 00608000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200510 00420070014000930140007001070190005001140820006001198080005001250080005001300090 01800135010000500153011001500158013000700173021012700180020001000307020000900317 020001100326039000500337#VV09.18280#VV09.18281#VV09.18282#V Qunh#Qung co v cc hnh thc qung co hiu qu nht#V Qunh b.s.#50000#Vi?t#659.1#^214#^aH.# ^aLao ng X hi#2009#^a312tr.^b21cm#251709#Gii thiu v qung co v thit k chng trnh, chin lc qung co. Mt s hnh thc qung co hiu qu nht c a th k XX#Qung co#Thit k#Chin lc#Thu## 01026000000000325000450002600110000002600110001100200340002200700620005601900050 01180820006001238080005001290080005001340090018001390100005001570110014001620050 01200176005001200188005001300200005001400213005001100227015006600238013000700304 00400180031102103250032902000110065402000100066502000080067502000120068303900050 0695#VV09.18283#VV09.18284#B bi tp tin lng - tin cng# Th Ti, L Tha nh H, on Th Yn... ; Th Ti ch.b.#Vi?t#331.2#^214#^aH.#^aLao ng X h i#2009#^a99tr.^b24cm# Th Ti#L Thanh H#on Th Yn#V Hng Phong#H Duy H o#TTS ghi: Trng i hc Lao ng - X hi. Khoa Qun l lao ng#251710#Ti bn ln th 1#Gii thiu l thuyt v bi tp v i tng, chc nng v nguyn tc t chc tin lng - tin cng. Nhng c im ca tin lng trong nn kinh t th trng. Tin lng ti thiu, cc ch tin lng v ph cp lng, c c hnh thc tr lng, tin thng. Quy ch tr lng, qun l tin lng v ch nh sch tin lng#Tin lng#Tin cng#Bi tp#Tin thng#Thu## 00933000000000313000450002600110000002600110001100200650002200700520008701900050 01390820004001448080005001480080005001530090018001580100005001760110015001810050 01300196005001800209005001700227005001400244005001500258013000700273021026300280 020001100543020000900554020001100563020000800574020003200582039000500614#VV09.18 286#VV09.18285#Trng cao ng Cng nghip Hu - 110 nm xy dng v pht trin# V Huy Hong, Nguyn Ngc Thin, Cung Trng Cng..#Vi?t#607#^214#^aH.#^aLao n g X hi#2009#^a101tr.^b25cm#V Huy Hong#Nguyn Ngc Thin#Cung Trng Cng#Ho ng nh l#Bi Cng Chnh#251711#Gii thiu cc mc lich s ca Trng Cao ng Cng nghip Hu. Thnh tu 110 nm xy dng v pht trin ca trng. Thi c, t hch thc, cc hot ng on th ca nh trng, tnh cm ca cc th h gio v in v hc vin i vi trng cao ng cng nghip Hu#Thnhh tu#Xy dng#Pht trin#o to#Trng Cao ng Cng nghip Hu#Thu## 00811000000000301000450002600110000002600110001100100190002200200220004100700470 00630190005001100820008001158080005001230080005001280090018001330100005001510110 01500156005001900171015004300190013000700233021019500240020001000435020001600445 020001400461020000900475020001100484020000900495039000500504#VV09.18287#VV09.182 88#Khut Th Thu Hin#Php lut v bo him#Khut Th Thu Hin (ch.b.), Nguyn T hanh Huyn#Vi?t#346.597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a478tr.^b24cm#Nguyn T hanh Huyn#TTS ghi: Trng i hc Lao ng - X hi#251712#Khi qut chung v bo him v php lut v bo him. Php lut v bo him x hi, bo him y t v bo him thng mi. X l vi phm php lut v gii quyt tranh chp trong l nh vc bo him#Php lut#Bo him x hi#Bo him y t#Bo him#Thng mi#Vit Nam#Thu## 00937000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100220003300200130 00550070022000680140008000900190005000980820008001038080005001110080005001160090 01800121010000500139011001500144015006100159013000700220021041500227020001300642 020001100655039000500666#VV09.18290#VV09.18292#VV09.18291#Trn Hunh Thanh Ngh# Lut Kinh t#Trn Hunh Thanh Ngh#119000#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a395tr.^b23cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t - Ti chnh Tp. H Ch Minh#251713#Tng quan v Lut kinh t. a v php l ca cng ty ti Lut doanh nghip Vit Nam. a v php l ca doanh nghip t nhn, h kinh doanh v hp tc x Vit Nam. Php lut v ph sn Vit Nam. Php lut v u t v hp ng Vit Nam. Cc hp ng thng dng trong thng mi v hot ng xc tin thng mi Vit Nam. Gii quyt tranh chp kinh doanh, thng mi bng phng thc to n Vit Nam ...#Lut kinh t#Gio trnh#Thu## 00844000000000229000450002600110000002600110001100200570002201900050007908200060 00848080005000900080005000950090018001000100005001180110015001230150184001380130 00700322021023800329020001100567020001800578020001300596039000500609#VV09.18293# VV09.18294#175 cu hi - p v chnh sch bo him x hi bt buc#Vi?t#368.4#^ 214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a170tr.^b21cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng bi nh v X hi. n tuyn truyn, ph bin php lut cho ngi lao ng v ngi s dng lao ng trong cc loi hnh doanh nghip giai on 2009-2012#251714#Gi i thiu 175 cu hi p v nhngg vn chung v bo him x hi. Cc ch b o him x hi. Qu bo him x hi bt buc. Th tc thc hin bo him x hi. X l vi phm v bo him x hi. Khiu ni t co v mt s quy nh khc#Chn h sch#Bo him bt buc#Sch hi p#Thu## 00678000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010010000450020023000550070019000780220004000970050008001010080 00500109009001800114010000500132011001500137013000700152005001000159012002400169 021015300193020000600346020000900352020001000361039000500371#VV09.18295#VV09.182 96#43000#Vi?t#153.8#^214#Minh Dng#100 gii p cuc sng#Minh Dng, Kim Lan#T. 1#Kim Lan#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a275tr.^b21cm#251715#Minh Dng#100 chi ti t quan trng#Gii thiu nhng chi tit quan trng trong cuc sng gip bn sng sut a ra nhng mc tiu v s la chn trong cuc i mnh c c hi thn h cng# ch#Chn lc#Cuc sng#Thu## 00678000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010010000450020023000550070019000780220004000970050008001010080 00500109009001800114010000500132011001500137013000700152005001000159012002400169 021015300193020000600346020000900352020001000361039000500371#VV09.18297#VV09.182 98#45000#Vi?t#153.8#^214#Minh Dng#100 gii p cuc sng#Minh Dng, Kim Lan#T. 2#Kim Lan#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a287tr.^b21cm#251716#Minh Dng#100 chi ti t quan trng#Gii thiu nhng chi tit quan trng trong cuc sng gip bn sng sut a ra nhng mc tiu v s la chn trong cuc i mnh c c hi thn h cng# ch#Chn lc#Cuc sng#Thu## 00798000000000301000450002600110000002600110001100200790002200700410010100500190 01420050009001610050009001700050011001790050010001900190005002000820006002058080 00500211008000500216009001800221010000500239011001500244015004600259013000700305 021015600312020000700468020000900475020000700484039000500491#VV09.18300#VV09.183 01#Gng tr em ngho vt kh v nhng m hnh bo v, chm sc tr em in hn h#L Th Tuyt Nhung, Thu Ho, Hng Ln..#L Th Tuyt Nhung#Thu Ho#Hng Ln# Hong Mng#Quc Hng#Vi?t#362.7#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a291tr.^b21cm# TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi#251717#Gii thiu nhng gng tr em ngho vt kh. Mt s in hnh v bo v, chm sc tr em. nh hng bo v , chm sc tr em n nm 2010 v tm nhn 2015#Tr em#Chm sc#Bo v#Thu## 00896000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200430003300700690 00760050015001450050017001600190005001770820007001828080005001890080005001940090 01800199010000500217011001500222015008000237001002100317013000700338021021100345 020000900556020000900565020000800574020000700582039000500589#VV09.18303#VV09.183 02#VV09.18304#Lao ng - vic lm trong thi k hi nhp#B.s.: Nguyn Th Lan H ng (ch.b.), Nguyn B Ngc, Nguyn Bch Ngc#Nguyn B Ngc#Nguyn Bch Ngc#Vi ?t#331.12#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a278tr.^b21cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi. Vin Khoa hc lao ng v x hi#Nguyn Th Lan Hng#2 51718#Nghin cu v hi nhp kinh t v cc vn lao ng - x hi. Thc trng lao ng, vic lm v cc vn x hi. D bo tc ng ca tng trng kinh t , hi nhp n lao ng, vic lm giai on 2011 - 2020#Lao ng#Hi nhp#Kinh t#X hi#Thu## 00685000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200190003300700210 00520140007000730190005000800820004000858080005000890080005000940090018000990100 00500117011001500122001001600137013000700153021020900160020000900369020000900378 020000800387020000700395039000500402#VV09.18305#VV09.18306#VV09.18307#Lm giu k hng kh#Nguyn nh Cu b.s.#65000#Vi?t#158#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^ a427tr.^b21cm#Nguyn nh Cu#251719#Cung cp nhng b quyt gip nhng ngii n gho bit cch suy ngh v hnh ng gim bt, thm ch xo b khong cch gi u ngho trn c s lm ra ca ci, hng th nhng tin ch vt cht trong cuc sng#B quyt#Lm giu#Tr tu#T duy#Thu## 01008000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200220003300300500 00550070073001050050013001780140007001910190005001980820007002038080005002100080 00500215009001800220010000500238011001500243005001400258005001100272005001100283 01300070029402103220030102000230062302000100064602000110065602000100066703900050 0677#VV09.18308#VV09.18309#VV09.18310#Phn tch chng khon#Ti liu phn tch p hc v cho u t chng khon#L Hong nh, on Thanh H, V vn Ho, Nguyn S n ; L Hong nh ch.b.#L Hong nh#40000#Vi?t#332.64#^214#^aH.#^aLao ng X h i#2009#^a527tr.^b21cm#on Thanh H#V vn Ho#Nguyn Sn#251720#Kin thc tng quan v th trng chng khon. Phn tch chng khon. thng tin th trng ch ng khon. nh gi cng ty c phn v gi c phiu. Kinh nghim kinh doanh chng khon. Gii thiu Ngh nh 14 ca Chnh ph v th trng chng khon. Nghin cu v cng ty Gilimex, cng ty c phn dch v tng hp Si Gn...#Th trng c hng khon#Phn tch#Kinh doanh#Php lut#Thu## 00715000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200260003300700180 00590140007000770190005000840820007000898080005000960080005001010090018001060100 00500124011001500129001001300144013000700157021020200164020000900366020000900375 020001300384020001000397020001300407039000500420#VV09.18311#VV09.18312#VV09.1831 3#Hi p v sa cha m t#L c Trung b.s.#48000#Vi?t#621.46#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a314tr.^b21cm#L c Trung#251721#Trnh by cc ni dung k t hut v bo dng v sa cha mt mt pha. Bo dng v sa cha ng c in K B ba pha. Bo dng v sa cha ng c in mt chiu. Th nghim kim tra sa cha my in#K thut#Sa cha#ng c in#Bo dng#Sch hi p#Thu## 00641000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200300003300700090 00630140007000720190005000790820006000848080005000900080005000950090018001000100 00500118011001500123001000900138013000700147021016800154020000600322020001000328 020000900338020001100347039000500358#VV09.18314#VV09.18315#VV09.18316#C mt cc h la chn l t b#Vn Ton#47000#Vi?t#153.8#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009# ^a303tr.^b21cm#Vn Ton#251722#a ra nhng li khuyn gip bn bit cch t b nhng ci khng cn thit to ra cho mnh mt cuc sng ung dung thanh thn, c nim tin, ch tin ln pha trc# ch#Cuc sng#La chn#Quyt nh#Thu# # 00691000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200330003300700160 00660140007000820190005000890820007000948080005001010080005001060090018001110100 00500129011001500134001001100149013000700160021022200167020001100389020001100400 020000900411039000500420#VV09.18317#VV09.18319#VV09.18318#Quyt nh ng n kh i tm vic#Bch Phng b.s.#38000#Vi?t#650.14#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^ a247tr.^b21cm#Bch Phng#251723#a ra nhng li khuyn gip bn quyt nh ng n khi tm vic nh: Bn cn phi lm mt cuc bin i, khng nn dao ng b i quyt nh ca mnh. Thc hin gi tr bn thn bn. Thnh cng tu thuc vo la chn ng#Quyt nh#Thnh cng#Tm vic#Thu## 00612000000000301000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020015000340030013000490070050000620220005001120050008001170050014001250080 01800139009001100157010000500168011001500173012004000188019001600228020001800244 020001100262020001300273039000500286006001200291013000700303#VV09.18299#895.1#^2 14#14000#Vi?t#Anh hng v l#Truyn tranh#C Long ; Tranh: M Vinh Thnh ; Tuy t Nhung dch#T.46#C Long#M Vinh Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a143t r.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#Thu#Tuyt Nhung#251724## 01068000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200330 00460030045000790070049001240050014001730050012001870140007001990190005002060820 00700211808000500218008000500223009001800228010000500246011001500251013000700266 02103960027302000230066902000100069202000130070202000120071502000100072703900050 0737#VV09.18320#VV09.18322#VV09.18321#L Hong nh#Th trng chng khon tng q uan#Ti liu tng quan v th trng chng khon#L Hong nh (ch.b.), on Than h H, L Nht Tn#on Thanh H#L Nht Tn#30000#Vi?t#332.64#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a335tr.^b21cm#251725#Gii thiu v th trng chng khon, cng ty c phn, chng khon v pht hnh chng khon. S giao dch chng khon, th trng OTC. Cng ty chng khon, qu u t v cng ty qun l qu. Trung tm l u tr chng khon v thanh ton b tr. H thng thng tin ca th trng chng khon. Nghin cu tnh hung ca cng ty SAVICO. Gii thiu ngh nh 14 ca Ch nh ph v th trng chng khon#Th trng chng khon#Pht hnh#S giao dch# Chng khon#Php lut#Thu## 00934000000000337000450002600110000002600110001100200230002200300200004500700480 00650050015001130050016001280190005001440820006001498080005001550080005001600090 00700165010000500172011001400177005001300191005001100204005001700215015004800232 01300070028002102310028702000200051802000150053802000190055302000090057202000100 0581039000500591#VV09.18323#VV09.18324#Xng danh b i c H#in hnh tin ti n#Mai Hng Quang, Phm Hng Thanh, Phm Hng L..#Mai Hng Quang#Phm Hng Thanh #Vi?t#305.9#^214#^aK#^aKnxb#2009#^a94tr.^b21cm#Phm Hng L#Phng Thn#Phng Qu ang Tch#TTS ghi: Hi Cu chin binh thnh ph Vnh Yn#251726#Gii thiu nhng in hnh tin tin, cc c nhn v tp th ca Hi cu chin binh thnh ph V nh Yn trong cc phong tro thi ua nh: Thi ua yu nc, cu chin binh gng mu, hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh#in hnh tin tin#Cu c hin binh#Phong tro thi ua#Vnh Yn#Vnh Phc#Thu## 00705000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820008000458080005000530010013000580020049000710070013001200220004001330080 00500137009001800142010000500160011001500165013000700180005001300187021014000200 020001300340020000800353020000600361020000800367020001100375039000500386#VV09.18 325#VV09.18326#VV09.18327#50000#Vi?t#410.285#^214#o Hng Thu#Ngn ng hc kh i liu v nhng vn lin quan#o Hng Thu#Q.1#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a 253tr.^b24cm#251727#o Hng Thu#Gii thiu v ngn ng hc khi liu. Dch thu t v dch t ng. Ngn ng khoa hc chuyn ngnh. Cng ngh dy hc v cc vn lin quan#Ngn ng hc#Tin hc#X l#D liu#Dch thut#Thu## 01056000000000373000450002600110000002600110001102600110002200500090003301900050 00420820011000478080005000580020056000630070067001190220004001862210026001900080 00500216009001800221010000500239011001500244015006500259020001900324020000900343 02000070035203900050035902000170036402000090038102102140039002000170060400500150 0621005001200636005001400648013000700662020001300669#VV09.18328#VV09.18329#VV09. 18330#Inrasara#Vi?t#398.209597#^214#Tng tp vn hc dn gian cc dn tc thiu s Vit Nam#B.s.: Inrasara, Phan ng Nht (ch.b.), Ka S Ling, V Quang Dng#T .5#S thi Chm v Chm Hroi#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a802tr.^b24cm#TTS ghi : Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu vn ho#Nghin cu vn hc#Vit Nam#S thi#Thu#Vn hc dn gian#Tng tp#Dn lun v s thi Chm v gii thiu tc phm s thi Dewa Mno v s thi Inra Patra. Giii thiu tc phm s thi ti ng cng ca ng b Hbia L . Th mc ti liu su tm, nghin cu v s thi Ch m v Chm Hroi#Dn tc thiu s#Phan ng Nht#Ka S Ling#V Quang Dng#25172 8#Dn tc Chm## 00775000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020058000460070067001040220004001712210029001750060015002040060 01500219006001700234008000500251009001800256010000500274011001500279015006500294 01300070035902000080036602000170037402000120039102000090040302000110041202000090 0423039000500432#VV09.18331#VV09.18332#90000#Vi?t#895.91#^214#Tng tp truyn t h Nm ca cc dan tc thiu s Vit Nam#Gii thiu, dch: Hong Triu n, Trn Thu Hng, Hong Phng Mai#T.2#Bioc l pc do tong tng#Hong Triu n#Trn Thu Hng#Hong Phng Mai#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a396tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Hn Nm#251729#Vn hc#Dn tc t hiu s#Dn tc Ty#Vit Nam#Truyn nm#Tng tp#Thu## 00816000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020058000460070090001040220004001942210019001980060017002170060 01500234006001700249008000500266009001800271010000500289011001500294015006500309 01300070037400500140038102000080039502000170040302000120042002000090043202000110 0441020000900452039000500461#VV09.18333#VV09.18334#90000#Vi?t#895.91#^214#Tng tp truyn th Nm ca cc dan tc thiu s Vit Nam#Gii thiu, dch: Nguyn Mi nh Tun, Trn Thu Hng, Hong Phng Mai ; Lu nh Tng h..#T.5#Lu i - Hn Xun#Nguyn Minh Tun#Trn Thu Hng#Hong Phng Mai#^aH.#^aKhoa hc x hi#20 09#^a392tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Hn N m#251730#Lu nh Tng#Vn hc#Dn tc thiu s#Dn tc Ty#Vit Nam#Truyn nm #Tng tp#Thu## 00627000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100090 00440020019000530030012000720070028000840060012001120140007001240190005001310820 00600136808000500142008001800147009002300165010000500188011001500193013000700208 019001600215012003700231020001700268020001100285020001200296039000500308#VV09.18 335#VV09.18336#VV09.18338#VV09.18337#Hi Nham#Mi khng nhm mt#Tiu thuyt#Hi Nham ; Nguyn Trn dch#Nguyn Trn#92000#Vi?t#895.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Vn ho Si Gn#2009#^a573tr.^b24cm#251731#Dch Trung Quc#T sch Vn hc Trung Quc ng i#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Thu## 00817000000000277000450002600110000002600110001100100200002200200470004200700200 00890140007001090190005001160820006001218080005001270080005001320090023001370100 00500160011001500165004004000180013000700220021025200227020002200479020001100501 020001100512020001100523039000500534#VV09.18339#VV09.18340#Phm Th Thu Phng#Q un tr chin lc trong nn kinh t ton cu#Phm Th Thu Phng#82000#Vi?t#65 8.4#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a616tr.^b24cm#Ti bn ln th 3, c s a cha, b sung#251732#Khi qut v qun tr chin lc. Trnh by nhng cng v ic m nh qun tr chin lc ca cc doanh nghip c nh hng kinh doanh lu di cn thc hin: phn tch mi trng, hnh thnh chin lc v thc hin cn g nh tin hnh kim tra chin lc#Qun tr doanh nghip#Chin lc#Kinh doanh# Gio trnh#Thu## 00507000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200180 00470070038000650050013001030140007001160190005001230820010001288080005001380080 00900143009001900152010000500171011001500176013000700191020001700198020000900215 020001200224039000500236#VV09.18341#VV09.18343#VV09.18342#Waltari, Mika#Du chn trn ct#Mika Waltari ; Nguyn Phong phng tc#Nguyn Phong#64000#Vi?t#895.922 34#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a494tr.^b21cm#251733#Vn hc hin i# Vit Nam#Tiu thuyt#Thu## 00659000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010009000450020014000540070035000680220004001030060009001070060 00800116008000900124009001900133010000500152011001500157013000700172005000900179 021015900188020000900347020000800356039000500364#VV09.18344#VV09.18345#85000#Vi ?t#294.3#^214#Din Th#Tng cnh lc#Din Th ; Dch: Tu ng, Hn Mn#T.1#Tu ng#Hn Mn#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a654tr.^b21cm#251734#Din Th#Gi i thch nhng gio l ca o Pht v khuyn nhng ngi tu hnh, c bit l c c thin s nghin cu ng mc sai lm ca ngi i trc khi n hn#o Pht#Gio l#Thu## 00759000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200340 00500030103000840070017001870140007002040190005002110820010002168080005002260080 00900231009001900240010000500259011001500264013000700279021013700286020000900423 020000800432020001100440020001300451039000500464#VV09.18347#VV09.18348#VV09.1834 6#Thch Hnh Thnh#Bin nin s Pht gio Trung Quc#T nm 67 ty lch - nin h iu Vnh Bnh - Hn Minh n nm 1911 - nin hiu Tuyn Thng - Ph Nghi#Thc h Hnh Thnh#85000#Vi?t#294.30951#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a719tr .^b21cm#251735#Gii thiu lch s Pht gio Trung Quc t nm 67 Ty Lch cho n nm 1911. Trnh by theo th t tng triu i ca lch s Trung Quc#o Pht #Lch s#Trung Quc#Bin nin s#Thu## 00864000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100200003300200150 00530030056000680070088001240140007002120190005002190820006002248080005002300080 00900235009001900244010000500263011001500268005001300283005002100296006002000317 013000700337021019600344020000900540020000800549039000500557#VV09.18349#VV09.183 51#VV09.18350#Thin Thai Tr Khi#Ma ha ch qun#Php mn vin n (The great ca lming and contemplation)#Thin Thai Tr Khi ; B.s.: Neal Donner, Daniel B. Stev enson ; T Hoa Nht Tu Tm dch#96000#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a509tr.^b24cm#Donner, Neal#Stevenson, Daniel B.#T Hoa Nht Tu Tm#25 1736#Gii thiu tc phm Maha Ch qun v v tr ca tc phm trong truyn thng Thin Thai. Nhng vn ca tc gi Maha Ch Qun v lch s Thin Thai Tng. Ch gii i phm th nht Maha Ch Qun#o Pht#Gio l#Thu## 01057000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200220 00470030048000690070014001170140007001310190005001380820008001438080005001510080 00900156009001900165010000500184011001500189004003000204015008400234013000700318 021037900325020001300704020001100717020002200728039000500750#VV09.18352#VV09.183 54#VV09.18353#L Ton Thng#Ngn ng hc tri nhn#T l thuyt i cng n th c tin ting Vit#L Ton Thng#82000#Vi?t#495.922#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a358tr.^b24cm#Ti bn, c sa cha, b sung#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin T in hc v Bch khoa th Vit Nam#251737#Gii thiu v ngn ng hc tri nhn. Nhng khc bit trong cc m hnh ngn ng v th gii. N guyn l "D nhn vi trung" ca m hnh khng gian v th gii. Hai hnh thc ph n nh v hai cch nhn khng gian trong ngn ng. nh hng khng gian v nhn g cch thc biu t chng trong ngn ng. Ngn ng v bn tri nhn khng gia n. S hnh dung cc thuc tnh khng gian...#Ngn ng hc#Ting Vit#Ngn ng h c tri nhn#Thu## 00598000000000265000450002600110000002600110001100100200002200200130004200300520 00550070034001070140007001410190005001480820006001538080005001590080009001640090 01900173010000500192011001500197006000800212013000700220021008200227020001000309 020000800319039000500327#VV09.18355#VV09.18356#Balseker, Ramesh S.#Chn l - l# Pointers from Maharaj to the Enternal Truth that is#Ramesh S. Balseker ; V Ton dch#46000#Vi?t#294.5#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a287tr.^b24cm#V Ton#251738#Gii thiu nhng thuyt gio v gio php o Hindu ca i s Rames h S. Balsekar#o n #Gio l#Thu## 00969000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200240 00420030032000660070014000980140007001120190005001190820006001248080005001300080 00900135009001900144010000500163011001500168004001300183015004400196013000700240 021036200247020000900609020000700618020001900625020000600644039000500650#VV09.18 357#VV09.18358#VV09.18359#Vin Tr#n Pht gio s lun#T c Pht n thi k B Phi#Vin Tr b.s.#44000#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009 #^a336tr.^b21cm#In ln th 2#TTS ghi: Vin Nghin cu Pht hc Vit Nam#251739# Trnh by v x hi n thi k tin Pht gio, thi k Pht gio v kinh t, chnh tr, trit hc, h t tng, vn hc, dn tc... Ngun gc v cuc i ca c Pht. Gio l cn bn ca Pht gio, khi nguyn v pht trin ca Tng o n Pht gio. nh hng ca Tng on Pht gio i vi x hi n . Tng quan v lch s, t tng cc b phi Pht gio#o Pht#X hi#T tng trit hc#n #Thu## 00840000000000349000450002600110000002600110001100200510002200300160007300700520 00890140007001410190005001480820004001538080005001570080009001620090019001710100 00500190011001500195005001600210005001700226005001500243005001200258005001800270 01300070028802101130029502000060040802000170041402000170043102000130044802000110 0461020001300472039000500485#VV09.18360#VV09.18361#Hi p y hc - t vn sc kh o dnh cho mi ngi#Kin thc y hc#Nguyn Hoi Nam, Mai B Tin Dng, Trn Qu c Long..#15000#Vi?t#616#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a128tr.^b21cm#N guyn Hoi Nam#Mai B Tin Dng#Trn Quc Long#L Ngc Hoa#Nguyn Trung Vinh#251 740#Gm nhng cu hi p v kin thc y hc nh: bnh tiu ng, bnh cao huy t p, bnh tiu ho v bnh tim mch#Y hc#Bnh h tim mch#Bnh h tiu ho#Cao huyt p#Tiu ng#Sch hi p#Thu## 00448000000000229000450002600110000000100080001100200350001900300510005400700080 01050140007001130190005001200820006001258080005001310080009001360090019001450100 00500164011001500169013000700184020000900191020001300200039000500213#VV09.18362# Hi o#Truyn tranh cng c ca lng tin#Truyn tch php hoa III. Tranh truy n cho mi nh#Hi o#17000#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a 144tr.^b20cm#251741#o Pht#Truyn tranh#Thu## 00559000000000277000450002600110000000100110001100200480002200700280007001900050 00980820006001038080005001090080009001140090019001230100005001420110015001470060 01000162013000700172021005100179020000900230020000400239020000300243020001000246 020000900256020001100265039000500276#VV09.18363#Lin Ca T#Kinh Pht ni v n n ng ca cha m kh bo p#Lin Ca T ; o Quang dch#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau# ^aNxb. Phng ng#2009#^a177tr.^b20cm#o Quang#251742#Gii thiu b kinh ni v o hiu trong Pht gio#o Pht#Cha#M#Kinh Pht#o hiu#Sch tranh#Thu## 00577000000000241000450002600110000002600110001100200250002200700290004701900050 00760820006000818080005000870080009000920090019001010100005001200110015001250050 02000140013000700160021013600167020000900303020000800312020001000320039000500330 #VV09.18364#VV09.18365#T ni nht dng yu gii#Thch N Phc Hon ch gii#Vi? t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a356tr.^b20cm#Thch N Phc Hon #251743#Ch gii nhng gio l v nhng bi kinh trong o Pht, c bit cng d ng ca b lut T ni Nht dng Thit yu i vi ngi tu hnh#o Pht#Gio l #Kinh Pht#Thu## 00617000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200420003700700150 00790140007000940190005001010820006001068080005001120080009001170090019001260100 00500145011001500150013000700165021014200172020000900314020001000323020000800333 020000500341039000500346#VV09.18366#VV09.18367#Thch Nh in#Sng v cht theo quan nim ca Pht gio#Thch Nh in#32000#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Ph ng ng#2009#^a235tr.^b20cm#251744#Gii thiu nhng cu chuyn lin quan n v n i u thai, s sng v cht theo quan im ca Pht gio Vit Nam, Trun g Quc v Nht Bn#o Pht#Quan im#S sng#Cht#Thu## 00741000000000301000450002600110000002600110001100100150002200200220003700300400 00590290018000990070015001170140007001320190005001390820010001448080005001540080 00900159009001900168010000500187011001800192013000700210021017100217020000700388 020000900395020000700404020000900411020001400420039000500434#VV09.18368#VV09.183 69#Nguyn Thu Tm#Nhng mn n Vit Nam#m thc v i sng : Song ng Anh Vit# Vietnamese dishes#Nguyn Thu Tm#55000#Vi?t#641.59597#^214#^aC Mau#^aNxb. Ph ng ng#2009#^a167tr.^b20x20cm#251745#Gii thiu nguyn liu, cch ch bin cc mn n Vit Nam nh: nc dng, bp nu cua, min g, cc mn nng t tht, cc mn chin xo, mn trn, cm v mn trng ming#Nu n#Ch bin#Mn n#Vit Nam #Sch song ng#Thu## 00447000000000229000450002600110000000100080001100200350001900300500005400700080 01040140007001120190005001190820006001248080005001300080009001350090019001440100 00500163011001500168013000700183020000900190020001300199039000500212#VV09.18370# Hi o#Truyn tranh lu truyn trnh php#Truyn tch php hoa II. Tranh truyn cho mi nh#Hi o#17000#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a1 44tr.^b20cm#251746#o Pht#Truyn tranh#Thu## 00551000000000253000450000200160000002900190001600700150003501400060005001900050 00560820007000618080005000680080009000730090019000820100005001010110014001060050 01600120012001400136013000700150021010400157020000700261020001000268020001400278 039000500292#Gia sc gia cm#Cattle and poultry#Mooncats Comic#9000#Vi?t#372.21 #^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a16tr.^b24cm#Comic, Mooncats#B tp t m u#251747#Gii thiu cho cc b mu gio nhng t ting Anh v mt s gia sc, g ia cm v t mu nhng con vt #T mu#Ting Anh#Sch mu gio#Thu## 00522000000000253000450000200090000002900050000900700150001401400060002901900050 00350820007000408080005000470080009000520090019000610100005000800110014000850050 01600099012001400115013000700129021009600136020000700232020001000239020001400249 039000500263#Th rng#Wild#Mooncats Comic#9000#Vi?t#372.21#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a16tr.^b24cm#Comic, Mooncats#B tp t mu#251748#Gii thiu cho cc b mu gio nhng t ting Anh v mt s th rng v t mu nhng con v t #T mu#Ting Anh#Sch mu gio#Thu## 00530000000000253000450000200130000002900080001300700150002101400060003601900050 00420820007000478080005000540080009000590090019000680100005000870110014000920050 01600106012001400122013000700136021009700143020000700240020001000247020001400257 039000500271#Cc loi hoa#Flowers#Mooncats Comic#9000#Vi?t#372.21#^214#^aC Mau #^aNxb. Phng ng#2009#^a16tr.^b24cm#Comic, Mooncats#B tp t mu#251749#Gii thiu cho cc b mu gio nhng t ting Anh v mt s loi hoa v t mu nhng bng hoa #T mu#Ting Anh#Sch mu gio#Thu## 00520000000000253000450000200080000002900050000800700160001301400060002901900050 00350820007000408080005000470080009000520090019000610100005000800110014000850050 01500099012001400114013000700128021009500135020000700230020001000237020001400247 039000500261# chi#Toys#Comic, Mooncats#9000#Vi?t#372.21#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a16tr.^b24cm#Mooncats Comic#B tp t mu#251750#Gii thiu c ho cc b mu gio nhng t ting Anh v mt s chi v t mu nhng chi #T mu#Ting Anh#Sch mu gio#Thu## 00539000000000253000450000200180000002900110001800700150002901400060004401900050 00500820007000558080005000620080009000670090019000760100005000950110014001000050 01600114012001400130013000700144021009800151020000700249020001000256020001400266 039000500280#Dng c phng tm#Bath tools#Mooncats Comic#9000#Vi?t#372.21#^214# ^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a16tr.^b24cm#Comic, Mooncats#B tp t mu#251 751#Gii thiu cho cc b mu gio nhng t ting Anh v dng c phng tm v t mu nhng dng c #T mu#Ting Anh#Sch mu gio#Thu## 00429000000000241000450002600110000000200160001100300110002700700180003801900050 00560820007000618080005000680080009000730090019000820100005001010110014001060050 01800120013000700138020000700145020000700152020000900159020001400168039000500182 #VV09.18371#B tp to hnh#3 - 4 tui#L Thu Phng Vy#Vi?t#372.21#^214#^aC M au#^aNxb. Phng ng#2009#^a28tr.^b24cm#L Thu Phng Vy#251752#Tp v#T mu# To hnh#Sch mu gio#Thu## 00423000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200100003600300040 00460070014000500140007000640190005000710820011000768080005000870080005000920090 01100097010000500108011001400113013000700127020001700134020000900151020000400160 039000500164#VV09.18373#VV09.18372#Trn Nh Thc#Hng i#Th#Trn Nh Thc#200 00#Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a71tr.^b21cm#251753#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00439000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200180003400300090 00520070012000610140007000730190005000800820010000858080005000950080005001000090 01900105010000500124011001400129013000700143020001700150020000900167020000400176 039000500180#VV09.18374#VV09.18375#V Thu Lan#Lng thm ng nh#Th tnh#V Thu Lan#35000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a87tr.^b21cm#2517 54#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00463000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200280 00490070016000770140007000930190005001000820009001058080005001140080005001190090 01900124010000500143011001500148013000700163020001700170020000900187020000800196 039000500204#VV09.18376#VV09.18377#VV09.18378#Nguyn Ngc Sn#Khng l cn gi t hong qua#Nguyn Ngc Sn#70000#Vi?t#895.9228#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009 #^a432tr.^b21cm#251755#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#Thu## 00685000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200110003300300330 00440070019000770140007000960190005001030820006001088080005001140080018001190090 01100137010000500148011001500153012001300168013000700181005000800188021017500196 020000900371020001700380039001000397#VV09.18380#VV09.18381#VV09.18379#Tha thy! #Nhng l th lm m lng thy c#Nh Nam tuyn chn#24500#Vi?t#371.1#^214#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a127tr.^b20cm#Li mun ni#251756#Nh Nam#Tp hp nhng l th gi cho thy c, c vit bi nhng ngi trng thnh nhn l i nhng nm thng cn i hc vi k c khng bao gi qun v nhng ngi thy, n gi c#Nh gio#Quan h thy tr#Thanh Vn## 00490000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200170 00460070013000630140007000760190005000830820010000888080005000980080018001030090 01100121010000500132011001500137012001700152013000700169020001700176020000900193 020001200202039001000214#VV09.18382#VV09.18383#VV09.18384#Vn Thnh L#Con gi t ui dn#Vn Thnh L#30000#Vi?t#895.92234#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#200 9#^a157tr.^b20cm#T sch Tui tr#251757#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#T hanh Vn## 00672000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200150003600700620 00510140007001130190005001200820007001258080005001320080018001370090011001550100 00500166011001500171005001500186012001900201006001600220013000700236021010100243 020000500344020000800349020001500357039001000372#VV09.18385#VV09.18386#Ganeri, A nita#B bin bi b#Anita Ganeri ; Minh ho: Mike Phillips ; Trnh Huy Triu dc h#24000#Vi?t#551.45#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a125tr.^b20cm#Phill ips, Mike#Horrible geography#Trnh Huy Triu#251758#Nhng cu chuyn v b mt c a bin c, nhng thin tai v nhng tc ng ca con ngi i vi bin#Bin#B bin#Sch thiu nhi#Thanh Vn## 00630000000000277000450002600110000002600110001100100150002200200230003700700620 00600140007001220190005001290820007001348080005001410080018001460090011001640100 00500175011001500180005001800195012001900213006001200232013000700244021006500251 020001100316020001500327039001000342#VV09.18387#VV09.18388#Oliver, Martin#Khng long khng khnh#Martin Oliver ; Minh ho: Daniel Post Gate ; Khanh Khanh dch#2 4000#Vi?t#567.91#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a131tr.^b20cm#Post Gat e, Daniel#Horrible geography#Khanh Khanh#251759#Nhng cu chuyn v loi khng l ong t ngun gc n s bin mt#Khng long#Sch thiu nhi#Thanh Vn## 00677000000000313000450002600110000001900160001100600190002701900050004608200060 00518080005000570140007000620020020000690030013000890070058001020220005001602210 01900165005001600184005001500200008001800215009001100233010000500244011001500249 012004000264020001800304020001100322020001300333039001000346013000700356#VV09.18 389#Dch Trung Quc#Nhm Mai Hoa Trang#Vi?t#895.1#^214#12500#Tn tc long h m n#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.36#Ng c nt hng tan#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#200 9#^a124tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Thanh Vn#251760## 00637000000000277000450002600110000002600110001102000130002202000110003502101210 00460200009001670390010001760140007001860190005001930820006001988080005002040020 03000209007001800239022000400257221003300261008001800294009001100312010000500323 011001500328005000900343013000700352#VV09.18390#VV09.18391#Cao huyt p#Phng b nh#Trnh by tng qut v huyt p v bnh cao huyt p, cch phng nga, iu t r bng cc liu php n ung, luyn tp...#iu tr#Thanh Vn#22000#Vi?t#616.1 #^214#Bc s tt nht l chnh mnh#L Quang tng hp#T.9#Cao huyt p - st th thm lng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a147tr.^b20cm#L Quang#251761## 01087000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200370 00500030034000870070108001210060015002290050016002440140007002600190005002670820 00700272808000500279008001800284009001100302010000500313011001500318013000700333 01200180034000500120035800600140037002103270038402000070071102000130071802000080 0731039001000739#VV09.18392#VV09.18393#VV09.18394#Guillen, Michael#5 phng trn h lm thay i th gii#Sc mnh v cht th ca ton hc#Michael Guillen ; Ch.b .: Phm Vn Thiu, Nguyn Vn Lin, V Cng Lp ; Dch: Phm Vn Thiu, Trn Qu c Tu#Phm Vn Thiu#Nguyn Vn Lin#69000#Vi?t#530.15#^214#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2009#^a323tr.^b21cm#251762#Khoa hc khm ph#V Cng Lp#Trn Quc Tu #Trnh by 5 phng trnh ca cc nh bc hc ni ting lm thay i th gii: I saac Newton v nh lut vn vt hp dn, Daniel Bernoulli vi nh lut v p s ut thu ng hc, Michael Faraday vi nh lut cm ng in t trng, Rudolf Clausius vi nguyn l th hai nhit ng lc hc, Albert Einstein vi thuyt t ng i#Vt l#Phng trnh#Ton l#Thanh Vn## 00615000000000289000450002600110000002600110001100200820002200300280010400700170 01320050017001490140007001660190005001730820004001788080005001820080018001870090 01100205010000500216011001400221012001400235013000700249020001200256020001300268 020001400281020000600295020001400301039001000315#VV09.18395#VV09.18396#Hng dn t hc nng cao k nng dng on v vit vn bn ngn ngh lun x hi#Chng trnh ng vn 9 THCS#Hong Tin Thnh#Hong Tin Thnh#25000#Vi?t#807#^214#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a92tr.^b24cm#Bn ng hnh#251763#Tp lm vn#K nng vit#Vn ngh lun#Lp 9#Sch c thm#Thanh Vn## 00676000000000277000450002600110000000200240001100700230003500100240005801900050 00820820009000878080005000960080005001010090011001060100005001170110015001220130 00700137028002300144021017200167020000800339020001100347020001000358020000900368 020000700377020000900384039000500393#NV09.01900#Nini and lotta in Hanoi#Riccardo Bianco Levrin#Levrin, Riccardo Bianco#Vi?t#915.9731#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^ a105tr.^b21cm#251766#Nini v Lotta H Ni#Nhng bi vit v cnh quan, phong t c tp qun, mn n, trang phc truyn thng theo cm nhn ca hai a tr Nini v Lotta (ngi c) trong thi gian chng sng H Ni#a ch#Phong cnh#Phong tc#Tp qun#H Ni#Vit Nam#Thu## 00637000000000253000450002600110000000200330001100700140004400100140005801400070 00720190005000790820011000848080005000950080005001000090011001050100005001160110 02600121013000700147028004200154021014500196020001200341020001100353020000900364 039001000373#NV09.01901#Traditional costumes of Vit Nam#Ng c Thnh#Ng c T hnh#78000#Vi?t#391.009597#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a205tr., 20tr. nh^b21cm# 251767#Trang phc c truyn cc dn tc Vit Nam#Gii thiu cc nt chung v tra ng phc qua cc thi i lch s. Trang phc c truyn ca tng dn tc c ba min Bc, Trung, Nam ca Vit Nam#Dn tc hc#Trang phc#Vit Nam#Thanh Vn## 00886000000000277000450002600110000000200140001100700150002500100150004001400070 00550190005000620820009000678080005000760080005000810090011000860100005000970110 02600102013000700128021036600135020001700501020002300518020001100541020001200552 020002500564020000900589039001000598#NV09.01902#in Bin Ph#V Nguyn Gip#V Nguyn Gip#90000#Vi?t#959.7041#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a303tr., 26tr. nh^b 21cm#251768#Trnh by hnh thi chin s vo ma h nm 1953. m mu mi ca c h v k hoch qun s Nava. Ch trng ca Vit Nam trong chin dch ng xun 1953 - 1954. S phi hp tn cng trn cc chin trng v chin dch lch s i n Bin Ph. Ch trng tc chin ca Vit Nam v din bin tnh hnh chin s. ngha v bi hc thng li ca chin dch in Bin Ph#Lch s hin i#Khng chin chng Php#Chin lc#Chin thut#Chin dch in Bin Ph#Vit Nam#Thanh Vn## 00619000000000241000450002600110000000200190001100300100003001900050004008200110 00458080005000560080018000610090023000790100005001020110015001070130007001220280 03800129021015800167020000800325020001000333020000900343020002000352039000500372 #NV09.01903#Caravelle - Saigon#A history#Vi?t#915.977906#^214#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a112tr.^b25cm#251769#Lch s khch sn Caravelle - Si Gn#Gii thiu lch s khch sn Si Gn qua cc giai on lch s quan trn g ca t nc: trc nm 1945, t 1954 - 1959, 1959 - 1968, 1968 - 1975, 1975 - 1998#Lch s#Khch sn#Vit Nam#Khch sn Caravelle#Thu## 00816000000000325000450002600110000002600110001100200100002200300130003200700050 00450010005000500140008000550190005000630820004000688080005000720080018000770090 05100095010000500146011001500151013000700166021021300173020001000386020000900396 02000180040502000120042302000130043502000060044802000110045402000150046503900100 0480#NV09.01905#CDVN.01034#TNT TOEIC#Actual tests#Lori#Lori#110000#Vi?t#428#^21 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh^bCng ty TNHH Nhn Tr Vit#2009#^a42 4tr.^b26cm#251771#Gm cc bi luyn k nng nghe, ni, c hiu vit, nhng bi test m phng bi thi thc t da trn kt qu phn tch bi thi TOEIC mi nht. Phn p n c bng k la chn tr li ng cng ni dung li ghi m#Ting Anh #Ng php#K nng nghe hiu#K nng c#K nng vit#TOEIC#Gio trnh#Sch luyn thi#Thanh Vn## 00889000000000337000450002600110000002600110001100200240002200300060004600700400 00520060011000920140008001030190005001110820004001168080005001200080018001250090 05100143010000500194011001500199013000700214005001600221021020900237020001000446 02000090045602000190046502000120048402000130049602000060050902000150051502000110 0530039001000541#NV09.01906#CDVN.01033#Long man new real TOEIC#LC+RC#Real TOEIC team ch.b. ; L Huy Lm dch#L Huy Lm#126000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tp. H Ch Minh^bCng ty TNHH Nhn Tr Vit#2009#^a287tr.^b26cm#251772#Re al TOEIC team#Gm cc bi luyn k nng nghe, ni, c, vit, nhng bi test m phng bi thi thc t da trn kt qu phn tch bi thi TOEIC mi nht. Phn p n c bng k la chn tr li ng cng ni dung li ghi m#Ting Anh#Ng ph p# K nng nghe hiu#K nng c#K nng vit#TOEIC#Sch luyn thi#Gio trnh#Th anh Vn## 00554000000000265000450002600110000000100100001100200120002100300230003300700100 00560140007000660190005000730820008000788080005000860080018000910090023001090100 00500132011001400137012001700151013000700168021007000175020001000245020000900255 020001400264039001000278#NV09.01907#Thnh Yn#Super songs#Nhc c in ting Anh #Thnh Yn#25000#Vi?t#372.652#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#200 9#^a29tr.^b27cm#T sch Bit ni#251773#Sch dy ting Anh cho cc em la tui t iu hc thng qua cc bi ht#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm#Thanh Vn## 00840000000000277000450002600110000000100200001100200360003100300370006700700320 01040140007001360190005001430820004001488080005001520080018001570090012001750100 00500187011001500192013000700207005001200214028005900226021024200285020001000527 020001200537020000800549039000500557#NV09.01908#Cole-French, Willam#Reading the daily news from Vietnam#An intermediate-level reading course#Willam Cole-French, REI-Vietnam#60000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aThng tn#2009#^a147tr.^b2 9cm#251774#REI-Vietnam#c tin tc hng ngy t Vit Nam: Kho c hiu trung c p#Gii thiu s lc v vic o to k nng c hiu. Gii thiu mt s cc bi vit trn bo "Tin tc Vit Nam" v cc ch khc nhau nh: gio dc i hc, giao thng, vic lm, thc n v ung nhm rn luyn k nng c hiu ting Anh#Ting Anh#K nng c#Bi bo#Thu## 00941000000000325000450002600110000000200470001100700760005800500120013401900050 01460820006001518080005001570080005001620090023001670100005001900110015001950150 03600210005001500246005000700261005001500268005001000283013000700293021020800300 02000090050802000080051702000110052502000200053602000090055603900100056502800400 0575#NV09.01909#The petroleum geology and resources of Vietnam#Nguyen Hiep, Nguy en Van Dac, Do Bat... ; Ch.b.: Nguyen Hiep, Nguyen Van Dac#Nguyen Hiep#Vi?t#553. 2#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a551tr.^b30cm#TTS ghi: Vietnam oil and gas group#Nguyen Van Dac#Do Bat#Tran Duc Chinh#Le Van Cu#251775#Vit Nam v cn g tc nghin cu, tm kim, thm d v khai thc du kh. Kin to khu vc v c c b trm tch ca Vit Nam. Cc b trm tch Kainozoi v ti nguyn du kh, a cht v du kh trc Kainozoi#a cht#Du kh#Khong sn#Nghin cu khoa hc #Vit Nam#Thanh Vn#a cht v ti nguyn du kh Vit Nam## 00890000000000265000450002600110000002600110001100200790002201900050010108200070 01068080005001130080005001180090018001230100005001410110014001460150099001600130 00700259021029000266020000900556020000900565020000800574020001700582020000900599 020000600608039001000614#VL09.02195#VL09.02196#nh gi cui d n: D n gio d c sng kho mnh v k nng sng (2001-2005)#Vi?t#370.11#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a87tr.^b30cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Hi Lin hip Ph n Vit Nam. Hi Lin hip Thanh nin Vit Nam#251776#Gii thiu ni dung d n "Gi o dc sng kho mnh v k nng sng" dnh cho thanh thiu nin hc sinh t 200 1 - 2005. i su phn tch phng php, qui trnh thc hin, nh gi cui d n , kt qu nh gi, tho lun tnh bn vng, bi hc kinh nghim, kt lun, kin ngh ca d n trn#Gio dc#Sc kho#Hc tp#Thanh thiu nin#Hc sinh#D n#T hanh Vn## 00943000000000301000450002600110000002600110001102600110002200201140003300700310 01470050012001780140008001900190005001980820008002038080005002110080005002160090 01800221010000500239011001500244013000700259021029900266020001000565020000900575 020000900584020001100593020000900604020001800613039001000631#VL09.02197#VL09.021 99#VL09.02198#B lut Lao ng - Chnh sch tin lng - Bo him x hi, Bo hi m y t 2009 v cc vn bn hng dn thc hin#Khi Nguyn s.t., h thng ho#K hi Nguyn#295000#Vi?t#344.597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a561tr.^b27cm# 251777#Bao gm nhng vn bn php lut ban hnh nm 2009 v b lut lao ng, lu t cn b cng chc, ch chnh sch mi i vi ngi lao ng trong cc c q uan, n v, doanh nghip v mt s qui nh v tin lng, mc lng, bo him, tr cp kh khn i vi cn b, cng chc v lc lng v trang#Php lut#Lao ng#Bo him#Tin lng#Vit Nam#Vn bn php lut#Thanh Vn## 00702000000000253000450002600110000002600110001101900050002200201390002708200100 01668080005001760080005001810090008001860100005001940110014001990150032002130130 00700245021013100252020001000383020001900393020000900412020001000421020000700431 039001000438#VL09.02200#VL09.02201#Vi?t#Bo co tng kt cng tc o to, st h ch, cp giy php li xe t thng 10/2007 n nay v trin khai Lut Giao thng ng b nm 2008#343.59709#^214#^aH.#^aKnxb.#2009#^a71tr.^b27cm#TTS ghi: B G iao thng Vn ti#251778#Tng kt cng tc o to, cp giy php li xe t 10/2 007 n nay v nhng bin php trin khai lut giao thng ng b nm 2008#Php lut#Giao thng vn ti#ng b#Giy php#Li xe#Thanh Vn## 00906000000000301000450002600110000002600110001100500120002201900050003400200710 00390070050001100820008001608080005001680080005001730090021001780100005001990110 01400204015007400218005001700292005001700309005001300326005001100339013000700350 021016900357020001900526020000800545020004100553039001000594#VL09.02202#VL09.022 03#o Th Lan#Vi?t#30 nm xy dng v pht trin trng Cn b qun l giao th ng vn ti#o Th Lan, Khng Nguyt Anh, L Th Hng ip..#388.071#^214#^aH.#^ aGiao thng Vn ti#2009#^a68tr.^b27cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti. Trng C n b qun l giao thong vn ti#Khng Nguyt Anh#L Th Hng ip#Phm Hng Ba# Mai Th L#251779#Qu trnh xy dng, pht trin, c cu t chc qua cc thi k v nhng ng gp trong gio dc ca trng cn b qun l giao thng vn ti q ua 30 nm t 1979 n 2009#Giao thng vn ti#o to#Trng cn b qun l giao thng vn ti#Thanh Vn## 00779000000000277000450002600110000002600110001100100160002200500160003801400070 00540190005000610020013000660030065000790070033001440820004001778080005001810080 00500186009002100191010000500212011001500217013000700232021022500239020000900464 020000700473020001100480039001000491#VL09.02204#VL09.02205#Trng Anh Kit#Phm Vng Thnh#35000#Vi?t#C s o nh#Gio trnh i hc cho ngnh o to k thu t trc a v bn #Trng Anh Kit, Phm Vng Thnh#526#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a266tr.^b27cm#251780#Trnh by nhng kin thc c bn nht ca ng nh trc a nh: phng php o nh, c s chp nh hng khng, c s o nh h ng khng, nh tp th, cng tc khng ch nh trong o nh, c s on c v i n v nh hng khng#Trc a#o nh#Gio trnh#Thanh Vn## 00990000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010010000450020021000550030036000760070050001120220004001620050 01800166005001200184008000500196009002100201010000500222011001500227013000700242 00500100024902103360025902000100059502000080060502000090061302000090062202000110 0631039001000642#VL09.02206#VL09.02207#75000#Vi?t#625.1#^214#L Hi H#Cng tr nh ng st#Dng cho cc lp khng chuyn ngnh#L Hi H (ch.b.), Nguyn Thanh Tng, Bi Th Tr#T.1#Nguyn Thanh Tng#Bi Th Tr#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2 009#^a236tr.^b27cm#251781#L Hi H#Gii thiu cc vn c lin quan n tnh sc ko u my, nguyn tc thit k bnh v trc dc tuyn ng st, khi n im vch tuyn, phng php so snh kinh t k thut cc phng n, cu to cc b phn kt cu tng trn ng st, thit k ng ray, ng giao ct trong ga , khi nim ng st khng mi ni v n ng st#ng st#Kt cu#Thi cng#S a cha#Gio trnh#Thanh Vn## 00741000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200180003800700160 00560140007000720190005000790820004000848080005000880080005000930090021000980100 00500119011001500124004003000139013000700169021023300176020001800409020000700427 020000800434020001100442039001000453#VL09.02208#VL09.02209#Nguyn Xun Lu#L th uyt n hi#Nguyn Xun Lu#45000#Vi?t#531#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009 #^a224tr.^b27cm#Ti bn, c sa cha, b sung#251782#Trnh by nhng kin thc c bn ca l thuyt n hi nh: l thuyt ng sut, l thuyt bin dng v quan h gia hai trng thi cng nhng phng php gii cc bi ton v l thuyt n hi, bi ton phng, bi ton khng gian...#L thuyt n hi#C hc#Bi tp#G io trnh#Thanh Vn## 00877000000000313000450002600110000002600110001100200370002200700460005901900050 01050820013001108080005001230080005001280090018001330100005001510110015001560050 01300171005001500184005001400199005001300213005001800226015003900244013000700283 021021900290020001100509020001300520020001000533020001000543039001000553#VL09.02 210#VL09.02211#Mt thp nin kt ni nhng vng tay#Bi Xun Khu, Phm Hng ip , V Quc Thng..#Vi?t#338.70959735#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a133tr.^b2 9cm#Bi Xun Khu#Phm Hng ip#V Quc Thng# Mnh Hin#Nguyn Quang Vinh#TT S ghi: Hi Doanh nhn tr Hi Phng#251783#Phn nh mt cch trung thc hot n g ca cc doanh nhn tr t cng Hi Phng, mang ti nng tr tu tui tr p hc v x hi vi nhiu thng hiu c trao gii thng "Sao Vng t Vit" v i s lng19 cp vng#Doanh nhn#Doanh nghip#Thnh tu#Hi Phng#Thanh Vn## 00659000000000241000450002600110000002600110001100200270002200300250004901900050 00740820004000798080005000830080005000880090018000930100005001110110015001160150 03200131013000700163021020800170020001000378020000900388020001000397039001000407 #VL09.02212#VL09.02213#Essential English for life#Ti liu lu hnh ni b#Vi?t# 428#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a191tr.^b30cm#TTS ghi: Ban Qun l XKL - BQP#251784#Sch hng dn hc vin rn luyn 4 k nng nghe - ni - c - vit t ing Anh, ng thi cung cp nhng kin thc c bn v giao tip trong cuc sng hng ngy v vn t vng cn thit i lm vic ti UAE#Ting Anh#Ng php#Gi ao tip#Thanh Vn## 00839000000000301000450002600110000002600110001100100090002200200780003100700410 01090190005001500820012001558080005001670080005001720090018001770100005001950110 01500200005001600215015005300231005001400284013000700298021014700305020001000452 020000900462020001300471020000900484020003400493039001000527#VL09.02215#VL09.022 14#Phm Kim#Bnh vin Tai Mi Hng Trung ng - 40 nm xy dng v pht trin (1 969-2009)#Phm Kim, Nguyn Th Dung, Phm Kim Loan#Vi?t#362.1109597#^214#^aH.#^a Lao ng X hi#2009#^a116tr.^b30cm#Nguyn Th Dung#TTS ghi: B Y t. Bnh vin Tai mi hng trung ng#Phm Kim Loan#251785#Qu trnh hnh thnh, pht trin, c cu t chc qua cc thi k v nhng ng gp ca bnh vin Tai Mi Hng trun g ng qua 40 nm t 1969 - 2009#Bnh vin#iu tr#Tai mi hng#Vit Nam#Bnh v in Tai Mi Hng trung ng#Thanh Vn## 00780000000000289000450002600110000002600110001100100170002200200240003900300210 00630290037000840070044001210140008001650190005001730820010001788080005001880080 00900193009001900202010000500221011001500226006002000241013000700261021018700268 020000700455020000900462020000900471039001000480#VL09.02216#VL09.02217#Nguyn Th u Hng#Nhng mn ngon Vit Nam#Song ng Php - Vit#Les dlicieuses recettes du Viet Nam#Nguyn Thu Hng ; Mathilde Tuyt Trn dch#135000#Vi?t#641.59597#^21 4#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a142tr.^b28cm#Mathilde Tuyt Trn#251786#Su tm, gii thiu nhng mn n Vit n gin, c th ch bin d dng nhanh chng , ngon, b dng trong gia nh: mn rau xo, mn chin, mn mn, mn kho, mn c anh, cc loi nc chm#Mn n#Ch bin#Vit Nam#Thanh Vn## 01005000000000313000450002600110000002600110001100100110002200200470003300300110 00800070053000910190005001440820007001498080005001560080005001610090028001660100 00500194011001400199005001800213015010500231005001500336013000700351021027000358 020000800628020000800636020001400644020000900658020001400667039001000681#VL09.02 218#VL09.02219#H Hi Nam#K nng s dng my tnh v truy nhp Internet#Ti li u 3#B..s.: H Hi Nam, Nguyn Vn Thng, Nguyn Cao Sn#Vi?t#004.67#^214#^aH.#^ aThng tin v Truyn thng#2009#^a60tr.^b27cm#Nguyn Vn Thng#TTS ghi: D n Th im nng cao kh nng s dng my tnh v truy nhp internet cng cng ti Vit Nam#Nguyn Cao Sn#251787#Gii thiu cc thit b c bn ca h thng my t nh v cc giao din, tnh nng ca h thng iu hnh Windows Vista vi phng php ci t mt s phn mm thng dng, cch s dng phn mm Word, Excel, cc phn t v cc thit b ni mng, tng quan v mng Intranet#K nng#S dng#Tru y cp mng#Internet#Mng my tnh#Thanh Vn## 00907000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200220 00440030011000660070053000770190005001300820007001358080005001420080005001470090 02800152010000500180011001400185005001800199015010500217005001500322013000700337 021023500344020001400579020001400593039001000607#VL09.02220#VL09.02221#VL09.0222 2#H Hi Nam#Qun tr mng cn bn#Ti liu 2#B..s.: H Hi Nam, Nguyn Vn Th ng, Nguyn Cao Sn#Vi?t#004.67#^214#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2009#^a88tr .^b27cm#Nguyn Vn Thng#TTS ghi: D n Th im nng cao kh nng s dng my tnh v truy nhp internet cng cng ti Vit Nam#Nguyn Cao Sn#251788#Nhng k in thc c bn v vic qun l min, qun l ngi dng trong min, m hnh mi n c bn, v my in trong mng Windows, cch thit lp cu hnh v qun l my c h phc v in, v sao lu, phc hi v bo mt, bo tr my tnh...#Qun tr mn g#Mng my tnh#Thanh Vn## 01139000000000385000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00410820004000468080005000500020041000550030016000960070048001120220004001602210 01900164006001600183006001800199006001300217005001300230005001200243005001800255 00800050027300900280027801000050030601100150031101500520032601300070037802103060 0385020002000691020000800711020000800719020001600727039001000743#VL09.02223#VL09 .02224#VL09.02225#110000#Vi?t#004#^214#Chun k nng cng ngh thng tin c bn #Ti liu n tp#Dch: Nguyn Vit Huy... ; H..: H Khnh Lm..#T.1#Phn thi bu i sng#Nguyn Vit Huy# Th Ngc Qunh#Ng Hng Sn#H Khnh Lm#Cao Kim nh# Nguyn Thu Hng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2009#^a540tr.^b27cm#TTS ghi: Cc H tr cng ngh thng tin - Nht Bn#251789#Cung cp nhng kin thc c b n, k nng, cc ch dn cng cc thi mu trong lnh vc cng ngh thng tin: khoa hc my tnh, h thng my tnh, pht trin h thng, cng ngh mng c s d liu, an ninh v chun ho, tin hc ho v qun l cho cc th sinh tham gia thi st hch v cng ngh thng tin#Cng ngh thng tin#K nng#Tin hc#Ti liu n tp#Thanh Vn## 01026000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200430003302900510 00760070049001270050017001760050014001930050014002070050015002210050012002360190 00500248082000800253808000500261008000500266009001100271010000500282011001600287 01500520030301300070035502102490036202000110061102000150062202000100063702000090 0647020001000656039001000666#VL09.02226#VL09.02228#VL09.02227#Nin gim t chc hnh chnh Vit Nam 2009#Viet Nam administrative organization yearbook 2009#Nguy n Xun Bnh, Trn Anh Tun, Trn Vn Ngi..#Nguyn Xun Bnh#Trn Anh Tun#Trn Vn Ngi#Nguyn Hu c#V Th Hin#Vi?t#352.202#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a11 11tr.^b27cm#TTS ghi: B Ni v. Vin Khoa hc t chc nh nc#251790#Gii thi u h thng t chc hnh chnh nh nc t trung ng n cp x, phng, ban gm : tn n v, m s, a ch n v, hnh chnh, h tn, chc v, in thoi, em ail ca ngi ng u n v hnh chnh . Thng tin c cp nht n 6/2009# Hnh chnh#C cu t chc#Thng tin#Vit Nam#Nin gim#Thanh Vn## 00721000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200110 00388080005000490010017000540020056000710070059001270220004001862210015001900080 00500205009001800210010000500228011001600233015006500249020001700314020000900331 020000700340039001000347020001700357005001400374005001200388013000700400#VV09.18 397#VV09.18398#VV09.18399#Vi?t#398.209597#^214#Nguyn Xun Knh#Tng tp vn hc dn gian cc dn tc thiu s Vit Nam#B.s.: Nguyn Xun Knh (ch.b.), V Quang Dng, V Vn Hiu#T.8#S thi X ng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a1431tr.^b24c m#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#Vn hc dn g ian#Vit Nam#S thi#Thanh Vn#Dn tc thiu s#V Quang Dng#V Vn Hiu#251791# # 00669000000000301000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200110 00388080005000490010015000540020056000690070021001250220005001462210023001510080 00500174009001800179010000500197011001600202015006500218020001700283020000900300 020001500309039001000324020001700334020000900351013000700360#VV09.18400#VV09.184 02#VV09.18401#Vi?t#398.209597#^214#Nguyn Th Yn#Tng tp vn hc dn gian cc dn tc thiu s Vit Nam#Nguyn Th Yn ch.b.#T.15#Truyn c tch thn k#^aH.# ^aKhoa hc x hi#2009#^a1010tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#Thanh Vn#Dn t c thiu s#Tng tp#251792## 00795000000000337000450002600110000002600110001102600110002200500120003301900050 00450820011000508080005000610010015000660020056000810070057001370220005001942210 03800199008000500237009001800242010000500260011001500265015006500280020001700345 02000090036202000150037103900100038602000170039602000140041300500140042701300070 0441020000900448#VV09.18403#VV09.18404#VV09.18405#Trn Th An#Vi?t#398.209597#^2 14#Nguyn Th Yn#Tng tp vn hc dn gian cc dn tc thiu s Vit Nam#B.s.: Nguyn Th Yn, Trn Th An (ch.b.), V Quang Dng#T.16#Truyn c tch thn k. Truyn thuyt#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a951tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c t ch#Thanh Vn#Dn tc thiu s#Truyn thuyt#V Quang Dng#251793#Tng tp## 00860000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00410820006000468080005000520010015000570020031000720070015001030220004001182210 04700122008000500169009001100174010000500185011001600190013000700206005001500213 021028900228020001100517020001000528020001000538039001000548#VV09.18407#VV09.184 06#VV09.18408#500000#Vi?t#352.2#^214#Lu Kim Thanh#Nghip v hnh chnh vn ph ng#Lu Kim Thanh#T.1#Cng tc iu hnh, tham mu, tng hp, l tn#^aH.#^aTh ng k#2009#^a1798tr.^b24cm#251794#Lu Kim Thanh#Trnh by nhng nghip v c th trong cng tc iu hnh, tham mu, tng hp, l tn ca hnh chnh vn phng: cng tc vn phng, lnh o vn phng, lp k hoch cng tc, cng tc thng t in - bo co, t chc hi hp, son tho vn bn, cng tc vn th, hp ng, gi ao tip vn phng#Hnh chnh#Vn phng#Nghip v#Thanh Vn## 00720000000000253000450002600110000002600110001100100180002200200130004000700180 00530140008000710190005000790820004000848080005000880080009000930090019001020100 00500121011001600126004004100142013000700183021024700190020001300437020000600450 039001000456#VV09.18409#VV09.18410#Trn Th Thu Hng#Dc lc hc#Trn Th Thu H ng#105000#Vi?t#615#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a1010tr.^b24cm#Ti b n ln th 12, c sa cha, b sung#251795#Trnh by nhng kin thc dc lc i cng, dc l hc v h thn kinh trung ng, Autacoid - cc thuc khng vim , thuc khng hormon, thuc tim mch, vitamin, thuc s dng trong ho tr liu, thuc v mu v c cht hc v cc nhm khc...#Dc lc hc#Thuc#Thanh Vn## 00651000000000277000450002600110000002600110001100200160002202900140003800700330 00520190005000850820006000908080005000960080009001010090019001100100005001290110 01500134006001200149005000900161013000700170021015000177020000900327020001000336 020000800346020000900354039001000363#VV09.18411#VV09.18412#Mi tin vn p#Milin dapan ha#Gii Nghim dch ; Gii c h..#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a878tr.^b21cm#Gii Nghim#Gii c#251796#K li nhng cu hi, p gia Vua Milinda v T kheo Nagasena, qua nu ln gio l, trit l ca Pht gio nguyn thu trong b kinh Milindapanha#o Pht#Kinh Pht#Gio l#Trit l# Thanh Vn## 01157000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200570 00470030117001040070014002210140008002350190005002430820004002488080005002520080 00500257009001100262010000500273011001500278015005700293013000700350021037400357 02000080073102000110073902000080075002000110075802000190076902000100078802000110 0798039001000809#VV09.18413#VV09.18414#VV09.18415#Phan c Dng#K ton thng m i, dch v v kinh doanh xut nhp khu#Dng cho sinh vin cao ng, i hc kh i ngnh Kinh t, ti chnh, ngoi thng, ngn hng, qun tr kinh doanh,...#Ph an c Dng#116500#Vi?t#657#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a922tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Khoa Kinh t#251797#Trnh by nhng kin thc c bn v k ton trong lnh vc thng mi, dch v, kinh doanh xut khu: k t on vn bng tin, k ton cc khon phi thu, k ton cc khon ng trc, k t on hng tn kho, k ton ti sn c nh, k ton chnh lch t gi, k ton c c khon phi tr, k ton xut nhp khu hng ho, k ton ngun vn ch s hu, k ton kinh doanh dch v#K ton#Thng mi#Dch v#Kinh doanh#Hng ho nhp khu#Xut khu#Gio trnh#Thanh Vn## 00442000000000241000450002600110000000200210001100300130003200700250004501400060 00700190005000760820009000818080005000900080005000950090011001000100005001110110 01400116005001300130013000700143020001800150020000900168020001300177039001000190 #VV09.18416#Mt ngy ca heo con#Truyn tranh#Tranh, li: L Bo Hong#7500#Vi? t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a19tr.^b20cm#L Bo Hong#251798#Vn hc t hiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thanh Vn## 00497000000000253000450002600110000000200210001100300130003200700490004501400060 00940190005001000820009001058080005001140080005001190090011001240100005001350110 01400140005001600154005001600170013000700186020001800193020000900211020001300220 039001000233#VV09.18417#S tch hoa Tm xun#Truyn tranh#Truyn: Trn Hoi Dn g ; Tranh: Nguyn Thanh T#7500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a20tr. ^b20cm#Trn Hoi Dng#Nguyn Thanh T#251799#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thanh Vn## 00441000000000241000450002600110000000200190001100300130003000700250004301400060 00680190005000740820009000798080005000880080005000930090011000980100005001090110 01400114005001300128013000700141020001900148020000900167020001300176039001000189 #VV09.18418#Cng vin gii tr#Truyn tranh#Tranh, li: L Bo Hong#7500#Vi?t# 895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a19tr.^b20cm#L Bo Hong#251800#Vn hc thi uu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thanh Vn## 00703000000000241000450002600110000002600110001100100130002200200130003500700130 00480190005000610820010000668080005000760080005000810090011000860100005000970110 01400102015004100116013000700157021025700164020001700421020001300438039001000451 #VV09.18419#VV09.18420#Chu Thi Sn#Dn tc Chm#Chu Thi Sn#Vi?t#305.89593#^21 4#^aH.#^aKim ng#2009#^a24tr.^b21cm#TTS ghi: K chuyn cc dn tc Vit Nam#25 1801#Trnh by lch s dn tc Chm t khi hnh thnh n s ra i ca Vng qu c c Chm Pa, cng ng dn tc Chm cng cc tp qun sinh hot, phong tc c truyn, l hi truyn thng, i sng vn ho tm linh, v ngh ph ca ngi Ch m trong bi cnh mi#Dn tc thiu s#Dn tc Chm#Thanh Vn## 00602000000000277000450002600110000002600110001100200270002200700870004901900050 01360820011001418080005001520080005001570090011001620100005001730110014001780050 01400192005001500206005001900221005001600240013000700256012001700263020001700280 020000900297020000800306039001000314#VV09.18421#VV09.18422#Hc thy khng ty h c bn#S.t., b.s.: Trn nh Nam (ch.b.), Nguyn Th Hu, Bi Th Thin Thai, Ngu yn Huy Bnh#Vi?t#398.909597#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a79tr.^b21cm#Trn nh N am#Nguyn Th Hu#Bi Th Thin Thai#Nguyn Huy Bnh#251802#Tc ng Vit Nam#Vn hc dn gian#Vit Nam#Tc ng#Thanh Vn## 00412000000000229000450002600110000002600110001100200240002200700130004601900050 00590820009000648080005000730080005000780090011000830100005000940110014000990050 01300113013000700126020001800133020000900151020001200160039001000172#VV09.18423# VV09.18424#Ngng t xm Tm Dut#Phng Trinh#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a89tr.^b21cm#Phng Trinh#251803#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn #Thanh Vn## 00460000000000253000450002600110000002600110001100200280002200700080005001400070 00580190005000650820009000708080005000790080005000840090011000890100005001000110 01400105005000800119013000700127012002300134020001800157020000900175020001200184 039001000196#VV09.18426#VV09.18425#Cuc phiu lu ca Chm Anh#L Ngc#14000#Vi ?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a69tr.^b21cm#L Ngc#251804#T sch Tui thn tin#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh Vn## 00473000000000253000450002600110000002600110001100200170002200700200003901400070 00590190005000660820009000718080005000800080005000850090011000900100005001010110 01400106005002000120012002300140013000700163020001800170020000900188020001200197 039001000209#VV09.18428#VV09.18427#Qu tng bt ng#Nguyn Th Vit Nga#18000#V i?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a98tr.^b21cm#Nguyn Th Vit Nga#T sch Tui thn tin#251805#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh Vn## 00497000000000265000450002600110000000200110001100700350002201400070005701900050 00640820011000698080005000800080005000850090011000900100005001010110014001060050 00800120005001300128013000700141020001800148020001700166020000900183020001600192 020001300208039001000221#VV09.18429#Thch Sanh#Hng H b.s. ; Tranh: T Thc Bn h#12500#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#Hng H#T Thc Bnh#251806#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn dn gian#Truyn tranh#Thanh Vn## 00527000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320020008000370070057000450220004001022210020001060050010001260050011001360050 00900147008000500156009001100161010000500172011001500177013000700192020001800199 020000900217020001300226039001000239#VV09.18430#25000#Vi?t#895.9223#^214#N tun g#Li: Kim Thanh, Tin Thnh ; Tranh: Hoi Nam, Tin Thnh#T.1#c nguyn n l ng#Kim Thanh#Tin Thnh#Hoi Nam#^aH.#^aKim ng#2009#^a159tr.^b21cm#251807#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thanh Vn## 00482000000000253000450002600110000002600110001100200150002200700360003700500170 00730050018000900140007001080190005001150820012001208080005001320080005001370090 01100142010000500153011001400158013000700172020001800179020000900197020001200206 039001000218#VV09.18431#VV09.18432#Mt ngy k l#Phm Hong Giang, Bi Th Xun Ngn#Phm Hong Giang#Bi Th Xun Ngn#35000#Vi?t#895.9223008#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a92tr.^b24cm#251808#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh Vn ## 00543000000000277000450002600110000000200080001100300130001900700450003200500110 00770140006000880190005000940820009000998080005001080080005001130090011001180100 00500129011001400134005000900148005001000157012004100167013000700208020001800215 020000900233020001300242039001000255#VV09.18433#Bn na#Truyn tranh#Li: Thanh Tnh ; Tranh: Quc Tm, Minh Hng#Thanh Tnh#5000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a24tr.^b21cm#Quc Tm#Minh Hng#T truyn tranh vn hc trong nh tr ng#251809#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thanh Vn## 00542000000000277000450002600110000000200070001100300130001800700450003100500110 00760140006000870190005000930820009000988080005001070080005001120090011001170100 00500128011001400133005000900147005001000156012004100166013000700207020001800214 020000900232020001300241039001000254#VV09.18434#Qu m#Truyn tranh#Li: Thanh T nh ; Tranh: Quc Tm, Minh Hng#Thanh Tnh#5000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b21cm#Quc Tm#Minh Hng#T truyn tranh vn hc trong nh tr ng#251810#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thanh Vn## 00544000000000277000450002600110000000200090001100300130002000700450003300500110 00780140006000890190005000950820009001008080005001090080005001140090011001190100 00500130011001400135005000900149005001000158012004100168013000700209020001800216 020000900234020001300243039001000256#VV09.18435#Tnh th#Truyn tranh#Li: Thanh Tnh ; Tranh: Quc Tm, Minh Hng#Thanh Tnh#5000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a24tr.^b21cm#Quc Tm#Minh Hng#T truyn tranh vn hc trong nh t rng#251811#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thanh Vn## 00820000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200110003300300220 00440070039000660050013001050050019001180140007001370190005001440820011001498080 00500160008000500165009001100170010000500181011001400186012001500200013000700215 02101630022202000190038502000080040402000090041202000100042102000090043102000090 0440020001100449039001000460#VV09.18436#VV09.18437#VV09.18438#Ng Tt T#Nghip vn - ngh bo#B.s.: Cao c im, Ng Th Thanh Lch#Cao c im#Ng Th Thanh Lch#14000#Vi?t#895.922332#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a54tr.^b21cm#Nh vn ca em#251812#Gii thiu cuc i, s nghip vn chng, nhng tc phm tiu biu c a nh vn Ng Tt T v nhng trang vit, nhng t liu v phong cch vn chn g ca nh vn#Nghin cu vn hc#Nh vn#Cuc i#S nghip#Tc phm#Vit Nam#Ng Tt T#Thanh Vn## 00448000000000253000450002600110000002600110001100200110002200700100003300500100 00430140007000530190005000600820009000658080005000740080005000790090011000840100 00500095011001500100012002300115013000700138020001800145020000900163020001200172 039001000184#VV09.18439#VV09.18440#Tt i ca#Ngc Linh#Ngc Linh#22000#Vi?t#89 5.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a126tr.^b21cm#T sch Tui thn tin#251813#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh Vn## 00614000000000253000450002600110000002600110001100200170002200700270003900500160 00660140007000820190005000890820004000948080005000980080005001030090011001080100 00500119011001500124013000700139021017800146020000700324020000900331020001500340 039000500355#VV09.18441#VV09.18442#Ton l ton vui#Nguyn Mnh Su s.t., b.s.#N guyn Mnh Su#19000#Vi?t#510#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a150tr.^b20cm#251814#T p hp nhng bi ton l, ton vui a dng nhm gip cc bn tr yu thch ton hc khm ph, nm vng kin thc v hc ton hiu qu, rn luyn t duy logic v t duy ton hc#T duy#Ton vui#Sch thiu nhi#Thu## 00764000000000277000450002600110000002600110001100200310002200700370005300500090 00900140007000990190005001060820006001118080005001170080005001220090011001270100 00500138011001500143012001900158013000700177001001100184021025200195020001200447 020001300459020000900472039000500481#VV09.18443#VV09.18444#Bt m nhng b mt t ui Teens#L Th Nh b.s. ; Minh ho: Bch hp#Bch hp#19000#Vi?t#612.6#^214#^ aH.#^aKim ng#2009#^a239tr.^b21cm#Tees cm nang sng#251815#L Th Nh#Gii p nhng thc mc thng gp i vi la tui mi ln nh: cc vn v tm sinh l, cc hin tng xy ra tui dy th, cc vn quan h tnh dc; s pht t rin ca b phn sinh dc v cc hin tng xy ra trong quan h tnh dc tui t een#Sinh l hc#Tui dy th#Tnh dc#Thu## 00561000000000277000450002600110000002600110001100200240002202900500004600700340 00960060010001300140007001400190005001470820009001528080005001610080005001660090 01100171010000500182011001500187013000700202004001300209001001700222020001800239 020000900257020001200266039000500278#VV09.18445#VV09.18446#L c thu su ch v ng#The banner embroidered with six golden characters#Nguyn Huy Tng ; Hong Tu dch#Hong Tu#40000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a267tr.^b21cm#2 51816#In ln th 2#Nguyn Huy Tng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Thu# # 00558000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200480003300700180 00810140007000990190005001060820009001118080005001200080005001250090011001300100 00500141011001500146012003700161004001300198013000700211001001800218020001800236 020000900254020001200263039000500275#VV09.18448#VV09.18447#VV09.18449#Va nhm m t va m ca s - mt thin nm mng#Nguyn Ngc Thun#35000#Vi?t#895.9223#^21 4#^aH.#^aKim ng#2009#^a254tr.^b21cm#Tc phm chn lc dnh cho thiu nhi#In l n th 2#251817#Nguyn Ngc Thun#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Thu## 00704000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200320003300300230 00650070077000880050014001650140007001790190005001860820009001918080005002000080 00500205009001100210010000500221011001500226012002000241005001300261005002000274 00500150029400500190030901300070032802000180033502000090035302000110036203900050 0373#VV09.18450#VV09.18451#VV09.18452#Ba mi su kiu ci Nguyn Du#Giai thoi Truyn Kiu#S.t., tuyn chn: Trn nh Nam (ch.b.), L Thanh Nga, Nguyn Th H ng L..#Trn nh Nam#20000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a133tr.^ b21cm#Giai thoi Vit Nam#L Thanh Nga#Nguyn Th Hng L#Nguyn Th Hu#Bi Th Thin Thai#251818#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Giai thoi#Thu## 00681000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200140003300300190 00470070077000660050014001430140007001570190005001640820009001698080005001780080 00500183009001100188010000500199011001400204012002000218005001300238005002000251 00500150027100500190028601300070030502000180031202000090033002000110033903900050 0350#VV09.18453#VV09.18455#VV09.18454#To u m di#Giai thoi cu i#S.t., tuy n chn: Trn nh Nam (ch.b.), L Thanh Nga, Nguyn Th Hng L..#Trn nh Na m#15000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a93tr.^b21cm#Giai thoi Vit N am#L Thanh Nga#Nguyn Th Hng L#Nguyn Th Hu#Bi Th Thin Thai#251819#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Giai thoi#Thu## 00710000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200230003300300380 00560070077000940050014001710140007001850190005001920820009001978080005002060080 00500211009001100216010000500227011001500232012002000247005001300267005002000280 00500150030000500190031501300070033402000180034102000090035902000110036803900050 0379#VV09.18456#VV09.18457#VV09.18458#Trng me trng ngt#Giai thoi nhn vt lch s - vn hc#S.t., tuyn chn: Trn nh Nam (ch.b.), L Thanh Nga, Nguyn Th Hng L..#Trn nh Nam#18000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a1 12tr.^b21cm#Giai thoi Vit Nam#L Thanh Nga#Nguyn Th Hng L#Nguyn Th Hu# Bi Th Thin Thai#251820#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Giai thoi#Thu## 00701000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200150003300300380 00480070077000860050014001630140007001770190005001840820009001898080005001980080 00500203009001100208010000500219011001400224012002000238005001300258005002000271 00500150029100500190030601300070032502000180033202000090035002000110035903900050 0370#VV09.18460#VV09.18459#VV09.18461#Ra ng gp gi#Giai thoi nhn vt lch s - vn hc#S.t., tuyn chn: Trn nh Nam (ch.b.), L Thanh Nga, Nguyn Th H ng L..#Trn nh Nam#15000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a93tr.^b21 cm#Giai thoi Vit Nam#L Thanh Nga#Nguyn Th Hng L#Nguyn Th Hu#Bi Th T hin Thai#251821#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Giai thoi#Thu## 00694000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200270003300300180 00600070077000780050014001550140007001690190005001760820009001818080005001900080 00500195009001100200010000500211011001500216012002000231005001300251005002000264 00500150028400500190029901300070031802000180032502000090034302000110035203900050 0363#VV09.18462#VV09.18464#VV09.18463#nh trng qua ca nh sm#Giai thoi v t h#S.t., tuyn chn: Trn nh Nam (ch.b.), L Thanh Nga, Nguyn Th Hng L..# Trn nh Nam#18000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a112tr.^b21cm#Giai thoi Vit Nam#L Thanh Nga#Nguyn Th Hng L#Nguyn Th Hu#Bi Th Thin Th ai#251822#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Giai thoi#Thu## 00707000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200200003300300380 00530070077000910050014001680140007001820190005001890820009001948080005002030080 00500208009001100213010000500224011001500229012002000244005001300264005002000277 00500150029700500190031201300070033102000180033802000090035602000110036503900050 0376#VV09.18465#VV09.18466#VV09.18467#Bc th may hay ch#Giai thoi nhn vt l ch s - vn hc#S.t., tuyn chn: Trn nh Nam (ch.b.), L Thanh Nga, Nguyn Th Hng L..#Trn nh Nam#16000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a104t r.^b21cm#Giai thoi Vit Nam#L Thanh Nga#Nguyn Th Hng L#Nguyn Th Hu#Bi Th Thin Thai#251823#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Giai thoi#Thu## 00468000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200210003300700110 00540140007000650190005000720820009000778080005000860080005000910090011000960100 00500107011001500112012001300127001001100140013000700151020001800158020000900176 020001200185039000500197#VV09.18468#VV09.18469#VV09.18470#H ca c b mt gc#D ng Thu#29000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a230tr.^b21cm#Teen vn hc#Dng Thu#251824#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Thu## 00696000000000265000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330010015000380020022000530070037000750220004001120080005001160090011001210100 00500132011001500137015003800152013000700190006001500197021019600212020000900408 020000800417039000500425#VV09.18471#VV09.18472#Vi?t#294.3#^214#Thch Hu ng#Lu n ging i tr #Thch Hu ng ; Cu Ma La Thp dch#T.1#^aH.#^aTn gio#200 9#^a808tr.^b21cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#251825#Cu Ma La Thp#Tm lc trit l i tr ca o Pht, gii thch cc lun trong i tr : tr tu, duyn khi, tr vng x thnh, B Tt, T kheo ni, Ma ha tt o, gi i Pht, giii nguyn c Pht...#o Pht#Gio l#Thu## 00745000000000265000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330010015000380020022000530070037000750220004001120080005001160090011001210100 00500132011001500137015003800152006001500190013000700205021024500212020000900457 020000800466039000500474#VV09.18474#VV09.18473#Vi?t#294.3#^214#Thch Hu ng#Lu n ging i tr #Thch Hu ng ; Cu Ma La Thp dch#T.2#^aH.#^aTn gio#200 9#^a825tr.^b21cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#Cu Ma La Thp#251826#Gi i thiu tm lc i tr trong o Pht, gii thch cc lun trong i tr : thin Ph thn, Ch B Tt t mi phng n x li Pht, n Ba La Mt, p hp th Ba La Mt, Thi Ba Ba, La Mt a, Ngha gii tng, nhn nhc Ba La Mt.. .#o Pht#Gio l#Thu## 00758000000000265000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330010015000380020022000530070037000750220004001120080005001160090011001210100 00500132011001500137015003800152006001500190013000700205021025800212020000900470 020000800479039000500487#VV09.18475#VV09.18476#Vi?t#294.3#^214#Thch Hu ng#Lu n ging i tr #Thch Hu ng ; Cu Ma La Thp dch#T.3#^aH.#^aTn gio#200 9#^a858tr.^b21cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#Cu Ma La Thp#251827#Gi i thiu tm lc i Tr trong o Pht v gii thch cc lun trong i t r : con ng tu o, mi tr lc, gii thchh v mi Pht lc, T v s u v bn v ngi tr; i t i bi, o Tr Hu - o Chng Hu, Lc thng - su thn thng...#o Pht#Gio l#Thu## 00696000000000265000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330010015000380020022000530070037000750220004001120080005001160090011001210100 00500132011001500137015003800152006001500190013000700205021019600212020000900408 020000800417039000500425#VV09.18477#VV09.18478#Vi?t#294.3#^214#Thch Hu ng#Lu n ging i tr #Thch Hu ng ; Cu Ma La Thp dch#T.4#^aH.#^aTn gio#200 9#^a854tr.^b21cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#Cu Ma La Thp#251828#Tm lc trit l i tr ca o Pht, gii thch cc lun trong i tr : tr tu, duyn khi, tr vng x thnh, B Tt, T kheo ni, Ma ha tt o, gi i Pht, giii nguyn c Pht...#o Pht#Gio l#Thu## 00695000000000265000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330010015000380020022000530070037000750220004001120080005001160090011001210100 00500132011001500137015003800152006001500190013000700205021019500212020000900407 020000800416039000500424#VV09.18479#VV09.18480#Vi?t#294.3#^214#Thch Hu ng#Lu n ging i tr #Thch Hu ng ; Cu Ma La Thp dch#T.5#^aH.#^aTn gio#200 9#^a920tr.^b21cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#Cu Ma La Thp#251829#Tm lc trit l i tr ca o Pht, gii thch cc lun trong i tr : tr tu, duyn khi, tr vng x thnh, B Tt, T kheo ni, Ma ha tt o, gi i Pht, gii nguyn c Pht...#o Pht#Gio l#Thu## 00812000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200310003600300600 00670070014001270190005001410820004001468080005001500080005001550090011001600100 00500171011001500176013000700191021030300198020001500501020000800516020001000524 020000700534039000500541#VV09.18481#VV09.18482#Bnct XVI#Thng ip caritas in veritate#V s pht trin nhn bn ton din trong bc i v chn l#Bnct XVI#Vi?t#230#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a163tr.^b21cm#251830#Gii thiu ni du ng thng ip "Caritas in Veritate" ca c Gio hong Bnict v s pht tri n nhn bn, tnh cm huynh , s pht trin kinh t, x hi; s pht trin cc dn tc, quyn li v trch nhim, mi sinh, s kt hp gia gia nh v nhn lo i, s pht trin ca cc dn tc v k thut#o Thin Cha#Chn l#Con ngi#X hi#Thu## 00767000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200120003100700090 00430190005000520820004000578080005000610080005000660090011000710100005000820110 01500087013000700102012004800109021031500157020001600472020001100488020000900499 039000500508#VV09.18483#VV09.18484#Xun Thu#Phc m mc#Xun Thu#Vi?t#242#^214#^ aH.#^aTn gio#2009#^a297tr.^b21cm#251831#Hc kinh thnh theo phng php u - tim - tay#Hng dn cch hc cc bi trong Kinh Thnh theo phng php u - tim - tay, ngha l bng phng php sau khi c mt on Kinh Thnh th ghi li th eo cch nhn xt s kin (ai, u, khi no v vic g); gii thch s kin (th no, v sao, lm g) v p dng (suy ngh vn dng n hon cnh ring ca bn)#Phng php hc#Kinh Thnh#Ghi chp#Thu## 00711000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200250003600300400 00610070035001010190005001360820008001418080005001490080005001540090011001590100 00500170011001500175006001500190013000700205021017400212020001500386020000900401 020001000410020000800420039000500428#VV09.18485#VV09.18486#Hoge, Dean R.#Nm nm u i linh mc#Kho lun v cc linh mc mi chu chc#Dean R. Hoge ; Trn nh Thu dch#Vi?t#230.071#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a320tr.^b21cm#Trn nh Thu #251832#Gii thiu khi qut v i sng linh mc cng gio ni chung v linh m c Hoa K ni ring. Vai tr v tm quan trng ca linh mc. Nhng gio hun dn h cho cc linh mc mi#o Thin cha#Linh mc#Gio hun#o to#Thu## 00606000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200190003500700290 00540140007000830190005000900820004000958080005000990080005001040090011001090100 00500120011001400125006001000139013000700149021016100156020001500317020001500332 039000500347#VV09.18487#VV09.18488#O.P, Gardell#c Kit l tt c#Gardell O.P ; An Sn V dch#12500#Vi?t#232#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a93tr.^b21cm#An Sn V #251833#Nhng mu chuyn ca ngi v c Kit. c Kit l s sng ca ta, l s cu chc, l cng chnh, l thnh ho, l s cao minh ... v v i sng trong c Kit#o Thin cha#c Cha Gisu#Thu## 00733000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200780003700700370 01150190005001520820004001578080005001610080005001660090011001710100005001820110 01500187006001600202013000700218021021000225020001500435020000900450020001500459 039000500474#VV09.18489#VV09.18490#Rondet, Michel#Li th thm ca cha hay nhn g no ng khc nhau trong hnh trnh tm linh#Michel Rondet ; ng Xun Thnh dch#Vi?t#248#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a230tr.^b20cm#ng Xun Thnh#251834#Nh ng lun gii ca tc gi v cc vn ca i sng tm linh c c rt t nh ng ln gp g gia tc gi v cc Kit hu. Qua khm ph ra cn tnh ca cc Kit hu v cuc sng tm linh ca h vi Cha#o Thin Cha#Tm linh#c Cha Gisu#Thu## 00674000000000229000450002600110000002600110001100100190002200200180004100700190 00590190005000780820004000838080005000870080005000920090011000970100005001080110 01500113013000700128021028100135020001500416020000800431039000500439#VV09.18491# VV09.18492#Nguyn Th Thu Vn#Nh tnh ngi yu#Nguyn Th Thu Vn#Vi?t#234#^214 #^aH.#^aTn gio#2009#^a260tr.^b21cm#251835#Nhng bi vit v nhng iu trong c uc sng hng ngy ca tc gi th hin tnh yu v s tn knh Cha, qua cn g nhm gii thiu Cha cho mi ngi. Gi tr ca nim tin vi Cha trong cuc s ng ca tc gi c phn nh trong nhng cu chuyn v cuc sng, gia nh ca mnh#o Thin Cha#c tin#Thu## 00462000000000241000450002600110000002600110001100200320002200700170005401400070 00710190005000780820006000838080005000890080005000940090011000990100005001100110 01500115006001200130013000700142021004700149020000900196020001000205039000500215 #VV09.18493#VV09.18494#Chun Pht mu la ni kinh#Huyn Thanh dch#58000#V i?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a373tr.^b21cm#Huyn Thanh#251836#Gii thiu mt s li Pht dy trong kinh Pht#o Pht#Kinh Pht#Thu## 00680000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200210003400700260 00550190005000810820004000868080005000900080005000950090011001000100005001110110 01500116006000800131013000700139021023700146020001500383020001500398020000800413 039000500421#VV09.18495#VV09.18496#Arias, Juan#c Kit lun mi l#Juan Arias ; Lu Tn dch#Vi?t#232#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a107tr.^b20cm#Lu Tn#251837#N hng cm nhn, tm hiu v gii thiu ca tc gi v Thin Cha, v Gio hi v tn gio theo nhng gc nhn khc nhau. Phn tch, i thoi gia nhng k tin v khng tin vo c Kit. Mi lin quan gia Cha v con ngi trong x hi#o Thin Cha#c Cha Gisu#c tin#Thu## 00680000000000229000450002600110000002600110001100100190002200200240004100700190 00650190005000840820004000898080005000930080005000980090011001030100005001140110 01500119013000700134021028100141020001500422020000800437039000500445#VV09.18497# VV09.18498#Nguyn Th Thu Vn#Ting vng bn ba rng#Nguyn Th Thu Vn#Vi?t#23 4#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a183tr.^b21cm#251838#Nhng bi vit v nhng iu t rong cuc sng hng ngy ca tc gi th hin tnh yu v s tn knh Cha, qua cng nhm gii thiu Cha cho mi ngi. Gi tr ca nim tin vi Cha trong cuc sng ca tc gi c phn nh trong nhng cu chuyn v cuc sng, gia n h ca mnh#o Thin Cha#c tin#Thu## 00675000000000289000450002600110000002600110001101900050002208200040002780800050 00310010018000360020019000540070018000730220004000912210005000950080005001000090 01100105010000500116011001500121013000700136004001300143005001800156021016800174 020001500342020000800357020001500365039000500380#VV09.18499#VV09.18500#Vi?t#234# ^214#Nguyn Tm Thng#Vit trong tm hn#Nguyn Tm Thng#T.1#1-25#^aH.#^aTn gio#2009#^a180tr.^b20cm#251839#In ln th 7#Nguyn Tm Thng#Nhng bi vit, m u chuyn v Cha, gio hi v nim tin ni Thng ca tc gi th hin tnh yu cng nh nhng nhn nhn khc nhau v Cha v con ngi, cuc sng#o Thin Cha#c tin#c Cha Gisu#Thu## 00703000000000289000450002600110000002600110001101900050002208200040002780800050 00310010018000360020025000540030034000790070018001130220004001312210006001350080 00500141009001100146010000500157011001500162013000700177005001800184021016800202 020001500370020000800385020001500393039000500408#VV09.18502#VV09.18501#Vi?t#234# ^214#Nguyn Tm Thng#Ma chay v con su bm#100 ti suy nim v cu nguy n#Nguyn Tm Thng#T.2#26-50#^aH.#^aTn gio#2009#^a208tr.^b20cm#251840#Nguyn Tm Thng#Nhng bi vit, mu chuyn v Cha, gio hi v nim tin ni Thng ca tc gi th hin tnh yu cng nh nhng nhn nhn khc nhau v Cha v co n ngi, cuc sng#o Thin Cha#c tin#c Cha Gisu#Thu## 00676000000000289000450002600110000002600110001101900050002208200040002780800050 00310010018000360020018000540070018000720220004000902210007000940080005001010090 01100106010000500117011001500122013000700137004001300144005001800157021016800175 020001500343020000800358020001500366039000500381#VV09.18503#VV09.18504#Vi?t#234# ^214#Nguyn Tm Thng#ng i mt mnh#Nguyn Tm Thng#T.4#76-100#^aH.#^aTn gio#2009#^a212tr.^b20cm#251841#In ln th 2#Nguyn Tm Thng#Nhng bi vit, mu chuyn v Cha, gio hi v nim tin ni Thng ca tc gi th hin tnh yu cng nh nhng nhn nhn khc nhau v Cha v con ngi, cuc sng#o Thi n Cha#c tin#c Cha Gisu#Thu## 00832000000000301000450002600110000002600110001100100200002200200420004200300360 00840070038001200060012001580140007001700190005001770820004001828080005001860080 00500191009001100196010000500207011001500212013000700227019000900234021023000243 020001100473020001500484020000900499020001700508039000500525#VV09.18506#VV09.185 05#Witherup, Ronald D.#Tip cn thnh kinh theo ch ngha c yu#Nhng iu ng i Cng gio cn bit#Ronald D. Witherup ; L Cng c dch#L Cng c#24000#Vi ?t#239#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a182tr.^b21cm#251842#Dch Anh#Cc ngun gc c a Ch ngha c yu thnh kinh. Phng php ch ngha c yu tip cn Thnh kinh v cch cc cng gio tip cn Thnh kinh. Thi ca ngi cng gio i vi c h ngha c yu. nh gi ch ngha c yu Thnh kinh#KInh thnh#o Thin cha# Gio dc#Ch ngha c yu#Thu## 00732000000000253000450002600110000002600110001100200220002200700320004400600120 00760010014000880140007001020190005001090820004001148080005001180080005001230090 01100128010000500139011001500144013000700159021028200166020001500448020001000463 039000500473#VV09.18507#VV09.18508#Cc mu thc mc khi#Avery Dulles ; L Cng c dch#L Cng c#Dulles, Avery#74000#Vi?t#252#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a5 67tr.^b21cm#251843#Gii thiu nhng vn c bn ca Mc Khi v trnh by gio hun Cng gio v Mc Khi; vai tr ca Mc Khi trong Kit gio; vic s dng cc mu thc trong thn hc Mc Khi; gio l Mc Khi; cc gc xem xt ca M c Khi ... v cc vn khc ca Mc Khi vi cc tn gio#o Thin cha#Gio hun#Thu## 00547000000000229000450002600110000002600110001100200290002200700110005100100110 00620190005000730820008000788080005000860080005000910090011000960100005001070110 01500112013000700127021015800134020001100292020000900303039000500312#VV09.18509# VV09.18510#Hc kinh thnh Phc m Ging#Nguyn Th#Nguyn Th#Vi?t#230.071#^214# ^aH.#^aTn gio#2009#^a266tr.^b20cm#251844#Hng dn phng php hc Kinh Thnh bng cch sau khi c mt on Kinh Thnh th phn tch bn vn; gii thch ngh a v rt ra bi hc p dng cho bn thn#Kinh thnh#Gio dc#Thu## 00643000000000289000450002600110000002600110001100200330002200300280005500700280 00830060009001110010013001200140007001330190005001400820004001458080005001490080 00500154009001100159010000500170011001500175019000500190013000700195021011100202 020001500313020001100328020000900339039000500348#VV09.18512#VV09.18511#Cm nang hnh phc gia nh Kit#Mc v hn nhn v gia nh#D. Wahrheit ; Minh Anh dch# Minh Anh#Wahrheit, D.#29000#Vi?t#241#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a221tr.^b21cm#D ch#251845#Nhng mu chuyn v cuc sng v chng cc gia nh theo o Kit t tm l v chng n linh o i hn nhn#o Thin cha#Tm l hc#Gia nh#Thu ## 00483000000000265000450002600110000002600110001100200130002200700330003500600090 00680010018000770140007000950190005001020820004001078080005001110080005001160090 01100121010000500132011001500137019000900152013000700161020001500168020001700183 020001200200039000500212#VV09.18513#VV09.18514#i trn nc#Anthony De Mello ; M inh Anh dch#Minh Anh#Mello, Anthony De#20000#Vi?t#230#^214#^aH.#^aTn gio#200 9#^a151tr.^b21cm#Dch Anh#251846#o Thin Cha#Vn hc hin i#Truyn ngn#Thu ## 00787000000000313000450002600110000002600110001100200140002200300220003600700380 00580060012000960010020001080140007001280190005001350820004001408080005001440080 00500149009001100154010000500165011001500170019000900185013000700194021021900201 020001500420020000700435020000900442020000700451020001000458039000500468#VV09.18 515#VV09.18516#T vn mc v#Nhng k nng cn bn#Richard P. Vaughan ; L Cng c dch#L Cng c#Vaughan, Richard P.#30000#Vi?t#253#^214#^aH.#^aTn gio#20 09#^a224tr.^b21cm#Dch Anh#251847#Cc vn nn tng ca t vn mc v v gii thiu tng quan nghip v t vn mc v ca cc linh mc, cc mc s. Vai tr c a cng vic t vn trong s v mc v. c tin v cc gi tr Kit gio. Cm ngh v cm xc#o Thin cha#T vn#Linh mc#Mc s#Ging o#Thu## 00470000000000265000450002600110000002600110001100200180002200700150004000500150 00550140007000700190005000770820008000828080005000900080005000950090026001000100 00500126011001500131013000700146020000800153020000600161020001000167020000800177 020001400185039000500199#VV09.18517#VV09.18518#Hc tt ho hc 8#Thi Hunh Nga# Thi Hunh Nga#15000#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a10 4tr.^b24cm#251848#Ho hc#Lp 8#Ho v c#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00521000000000265000450002600110000000200330001100700440004400500120008801400070 01000190005001070820008001128080005001200080005001250090026001300100005001560110 01500161005001300176005001700189013000700206020000800213020000700221020000800228 020001400236039000500250#VV09.18519#Gii bi tp ho hc 10 nng cao#Cao Vn a , Hunh Vn t, Nguyn Vn Duyn#Cao Vn a#21000#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a167tr.^b24cm#Hunh Vn t#Nguyn Vn Duyn#251849#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00568000000000277000450002600110000000200240001100300440003500700440007900500120 01230140007001350190005001420820008001478080005001550080005001600090026001650100 00500191011001500196005001300211005001700224013000700241020000800248020000700256 020000800263020001400271039000500285#VV09.18520#Gii bi tp ho hc 10#Ban c b n. Ban khoa hc X hi v Nhn vn#Cao Vn a, Hunh Vn t, Nguyn Vn Duyn# Cao Vn a#18000#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a151tr .^b24cm#Hunh Vn t#Nguyn Vn Duyn#251850#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Sch c th m#Thu## 00497000000000265000450002600110000002600110001100200290002200700200005100500200 00710140007000910190005000980820008001038080005001110080005001160090026001210100 00500147011001500152013000700167020000900174020000700183020001400190020000800204 020001400212039000500226#VV09.18521#VV09.18522#Hc tt sinh hc 11 nng cao#Ng Th Linh Phng#Ng Th Linh Phng#16000#Vi?t#572.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a120tr.^b24cm#251851#Sinh hc#Lp 11#Trao i cht#Bi tp#Sc h c thm#Thu## 00510000000000265000450002600110000000200330001100700340004400500160007801400070 00940190005001010820007001068080005001130080005001180090026001230100005001490110 01500154005001700169013000700186020000800193020000700201020000800208020000900216 020001400225039000500239#VV09.18523#Gii bi tp ho hc 11 nng cao#Hong Lng Ho, Nguyn Vn Duyn#Hong Lng Ho#32000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2009#^a255tr.^b24cm#Nguyn Vn Duyn#251852#Ho hc#Lp 11#Bi tp #Bi gii#Sch c thm#Thu## 00477000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020020000340070029000540220004000830050013000870050015001000080005001150090 02600120010000500146011001500151013000700166020000500173020000600178020000800184 020001400192039000500206#VV09.18524#16000#Vi?t#372.7#^214#Gii bi tp ton 5# Nh Thin, Lng Minh Tr#T.1# Nh Thin#Lng Minh Tr#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a120tr.^b24cm#251853#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00477000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020020000340070029000540220004000830050013000870050015001000080005001150090 02600120010000500146011001500151013000700166020000500173020000600178020000800184 020001400192039000500206#VV09.18525#18000#Vi?t#372.7#^214#Gii bi tp ton 5# Nh Thin, Lng Minh Tr#T.2# Nh Thin#Lng Minh Tr#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a136tr.^b24cm#251854#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00425000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020020000350070008000550220004000630050008000670080005000750090026000800100 00500106011001500111013000700126020000500133020000600138020000800144020001400152 039000500166#VV09.18526#17000#Vi?t#510.76#^214#Gii bi tp ton 6#L Nht#T.2# L Nht#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a136tr.^b24cm#251855#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00472000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020020000350070026000550220004000810050008000850050017000930080005001100090 02600115010000500141011001500146013000700161020000500168020000600173020000800179 020001400187039000500201#VV09.18527#18000#Vi?t#510.76#^214#Gii bi tp ton 7# L Nht, Hunh nh Tng#T.2#L Nht#Hunh nh Tng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a144tr.^b24cm#251856#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00472000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020020000350070026000550220004000810050008000850050017000930080005001100090 02600115010000500141011001500146013000700161020000500168020000600173020000800179 020001400187039000500201#VV09.18528#26000#Vi?t#510.76#^214#Gii bi tp ton 8# L Nht, Hunh nh Tng#T.2#L Nht#Hunh nh Tng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a208tr.^b24cm#251857#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00472000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020020000350070026000550220004000810050008000850050017000930080005001100090 02600115010000500141011001500146013000700161020000500168020000600173020000800179 020001400187039000500201#VV09.18529#28000#Vi?t#510.76#^214#Gii bi tp ton 9# L Nht, Hunh nh Tng#T.2#L Nht#Hunh nh Tng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a224tr.^b24cm#251858#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00478000000000253000450002600110000000200230001100700330003400500160006701400070 00830190005000900820009000958080005001040080005001090090026001140100005001400110 01500145005001600160013000700176020000700183020000700190020000800197020001400205 039000500219#VV09.18530#Gii bi tp i s 10#Nguyn V Thanh, Trn Minh Chin# Nguyn V Thanh#18000#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a 128tr.^b24cm#Trn Minh Chin#251859#i s#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00481000000000253000450002600110000000200250001100700330003600500160006901400070 00850190005000920820009000978080005001060080005001110090026001160100005001420110 01400147005001600161013000700177020000900184020000700193020000800200020001400208 039000500222#VV09.18531#Gii bi tp hnh hc 11#Nguyn V Thanh, Trn Minh Chi n#Nguyn V Thanh#14000#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009# ^a95tr.^b24cm#Trn Minh Chin#251860#Hnh hc#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#Thu# # 00513000000000265000450002600110000000200360001100700330004700500160008001400070 00960190005001030820009001088080005001170080005001220090026001270100005001530110 01500158005001600173013000700189020000700196020001000203020000700213020000800220 020001400228039000500242#VV09.18532#Gii bi tp i s v gii tch 11#Nguyn V Thanh, Trn Minh Chin#Nguyn V Thanh#17000#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2009#^a127tr.^b24cm#Trn Minh Chin#251861#i s#Gii tch#L p 11#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00463000000000253000450002600110000002600110001100200200002200700300004200500130 00720140007000850190005000920820004000978080005001010080005001060090026001110100 00500137011001500142013000700157020001200164020000800176020000600184020001400190 039000500204#VV09.18534#VV09.18533#Nhng bi vn mu 6#Trn Vn Su s.t., tuyn chn#Trn Vn Su#16000#Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a112 tr.^b24cm#251862#Tp lm vn#Bi vn#Lp 6#Sch c thm#Thu## 00511000000000265000450002600110000002600110001100200200002200700490004200500130 00910140007001040190005001110820004001168080005001200080005001250090026001300100 00500156011001500161005001700176013000700193020001200200020000800212020000600220 020001400226039000500240#VV09.18535#VV09.18536#Nhng bi vn mu 7#S.t., tuyn c hn: Trn Vn Su, Trn Tc Nguyn#Trn Vn Su#19000#Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a136tr.^b24cm#Trn Tc Nguyn#251863#Tp lm vn#Bi vn#Lp 7#Sch c thm#Thu## 00511000000000265000450002600110000002600110001100200200002200700490004200500130 00910140007001040190005001110820004001168080005001200080005001250090026001300100 00500156011001500161005001700176013000700193020001200200020000800212020000600220 020001400226039000500240#VV09.18537#VV09.18538#Nhng bi vn mu 8#S.t., tuyn c hn: Trn Vn Su, Trn Tc Nguyn#Trn Vn Su#23000#Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a160tr.^b24cm#Trn Tc Nguyn#251864#Tp lm vn#Bi vn#Lp 8#Sch c thm#Thu## 00463000000000253000450002600110000002600110001100200200002200700300004200500130 00720140007000850190005000920820004000978080005001010080005001060090026001110100 00500137011001500142013000700157020001200164020000800176020000600184020001400190 039000500204#VV09.18539#VV09.18540#Nhng bi vn mu 9#Trn Vn Su s.t., tuyn chn#Trn Vn Su#26000#Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a192 tr.^b24cm#251865#Tp lm vn#Bi vn#Lp 9#Sch c thm#Thu## 00511000000000253000450002600110000002600110001100200120002200300130003400700100 00470050010000570190005000670820009000728080005000810080005000860090011000910100 00500102011001400107015008400121013000700205020001800212020000900230020001300239 039000500252#VV09.18541#VV09.18542#B v...#Truyn tranh#Qu Hng#Qu Hng# Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a54tr.^b21cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni, vng su, vng xa#251866#Vn hc thiu n hi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00594000000000253000450002600110000000200200001100300130003100700310004400500170 00750190005000920820011000978080005001080080005001130090011001180100005001290110 01400134015012300148013000700271020001800278020001700296020000900313020001300322 039000500335#VV09.18543#Tr khn ca ta y#Truyn tranh#Tranh v li: Nguyn Th i Hng#Nguyn Thi Hng#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a19tr.^b20cm #Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni, vng su, vn g xa. - Phng theo truyn dn gian Vit Nam#251867#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00576000000000265000450002600110000000200160001100300130002700700380004000500120 00780190005000900820011000958080005001060080005001110090011001160100005001270110 01400132015008400146005001100230013000700241020001800248020001700266020000900283 020001300292039000500305#VV09.18544#Cu b Tch Chu#Truyn tranh#Tranh : Trng Hiu ; Li: Nhin Hiu#Trng Hiu#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a2 3tr.^b21cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni, vn g su, vng xa#Nhin Hiu#251868#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Tru yn tranh#Thu## 00564000000000265000450002600110000000200140001100300130002500700430003800500100 00810190005000910820009000968080005001050080005001100090011001150100005001260110 01400131015008400145005000700229005001000236013000700246020001800253020000900271 020001300280039000500293#VV09.18545#S t v Tru#Truyn tranh#Tranh : Thi Hng , Bo Trung ; Li: Ho Mi#Thi Hng#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a19 tr.^b20cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni, vng su, vng xa#Ho Mi#Bo Trung#251869#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Th u## 00716000000000301000450002600110000002600110001100200220002200700240004400500090 00680190005000770820014000828080005000960080005001010090011001060100005001170110 01400122015008400136012003200220001001400252013000700266021006800273020002200341 020000900363020000900372020001300381020001500394039000500409#VV09.18546#VV09.185 47#Vn Quc gia Bch M#Hunh Vn Ko, Bi Vit#Bi Vit#Vi?t#333.750959749#^21 4#^aH.#^aKim ng#2009#^a28tr.^b21cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc tr ng tiu hc min ni, vng su, vng xa#T sch Thin nhin t nc ta#Hunh V n Ko#251870#Giai thoi v cc loi ng vt v thc vt Vn Quc gia Bch M #Vn Quc gia Bch M#ng vt#Thc vt#H sinh thi#Tha Thin Hu#Thu## 00700000000000265000450002600110000002600110001100200170002200700130003901900050 00520820010000578080005000670080005000720090011000770100005000880110014000930150 08400107012003100191013000700222001001300229021014400242020001700386020001700403 020000900420039000500429#VV09.18548#VV09.18549#Dn tc Sn Chay#Chu Thi Sn#Vi? t#305.89591#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a24tr.^b21cm#Sch Nh nc ti tr cho th iu nhi cc trng tiu hc min ni, vng su, vng xa#K chuyn cc dn tc Vi t Nam#251871#Chu Thi Sn#S lc lch s dn tc, cuc sng mu sinh, tp qun sinh hot, trang phc, phong tc tp qun, i sng vn ho v tinh thn dn t c Sn Chay#Dn tc thiu s#Dn tc Sn Chay#Vit Nam#Thu## 00737000000000265000450002600110000002600110001100200230002200700130004501900050 00580820010000638080005000730080005000780090011000830100005000940110014000990150 08400113012003100197013000700228001001300235021017100248020001700419020002100436 020000900457039000500466#VV09.18550#VV09.18551#Dn tc Bru - Vn Kiu#Chu Thi S n#Vi?t#305.89593#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a24tr.^b21cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni, vng su, vng xa#K chuyn cc dn tc Vit Nam#251872#Chu Thi Sn#Gii thiu s lc lch s dn tc, cuc sng m u sinh, tp qun sinh hot, trang phc, phong tc c truyn, i sng tm linh v vn ho tinh thn dn tc Bru - Vn Kiu#Dn tc thiu s#Dn tc Bru-Vn Ki u#Vit Nam#Thu## 00716000000000265000450002600110000002600110001100200150002200700130003701900050 00500820011000558080005000660080005000710090011000760100005000870110014000920150 08400106012003100190001001300221013000700234021016300241020001700404020001500421 020000900436039000500445#VV09.18552#VV09.18553#Dn tc Kh Me#Chu Thi Sn#Vi?t# 305.895932#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a24tr.^b21cm#Sch Nh nc ti tr cho thi u nhi cc trng tiu hc min ni, vng su, vng xa#K chuyn cc dn tc Vi t Nam#Chu Thi Sn#251873#Gii thiu s lc lch s dn tc, cuc sng mu sinh , tp qun sinh hot, trang phc, phong tc c truyn, i sng tm linh v vn ho tinh thn dn tc Kh me#Dn tc thiu s#Dn tc Kh Me#Vit Nam#Thu## 00704000000000301000450002600110000002600110001100200140002200700130003601900050 00490820009000548080005000630080005000680090011000730100005000840110014000890150 08400103012003100187001001300218013000700231021009600238020000800334020000800342 020000800350020000900358020001400367020001500381039000600396#VV09.18554#VV09.185 55#Dn tc La Ha#Chu Thi Sn#Vi?t#305.8959#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a24tr.^b2 1cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni, vng su, vng xa#K chuyn cc dn tc Vit Nam#Chu Thi Sn#251874#Gii thiu lch s d n tc, i sng kinh t, vn ho, x hi ca ngi dn tc La Ha, Vit Nam#Vn h o#Kinh t#Dn tc#Vit Nam#Dn tc La Ha#Sch thiu nhi#Thanh## 00628000000000277000450002600110000002600110001100200420002200700630006400500120 01270190005001390820004001448080005001480080005001530090011001580100005001690110 01400174015008400188005001400272006001500286013000700301020000900308020000300317 020000900320020001500329039000600344#VV09.18557#VV09.18556#Ti sao chng ta li c mu da khc nhau?#Li: Carmen Gil ; Minh ho: Luis Filella ; Nguyn M Vinh d ch#Gil, Carmen#Vi?t#610#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a32tr.^b21cm#Sch Nh nc t i tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni, vng su, vng xa#Filella, Lu is#Nguyn M Vinh#251875#Khoa hc#Da#Mt tri#Sch thiu nhi#Thanh## 00596000000000265000450002600110000000200180001100300130002900700390004200500150 00810190005000960820011001018080005001120080005001170090011001220100005001330110 01400138015008400152012003100236005000900267013000700276020001700283020000900300 020001500309039000600324#VV09.18565#Tng Trn Cc Hoa#Truyn tranh#Tranh : Phm Ngc Tun ; Li: Nht Huy#Phm Ngc Tun#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#20 09#^a31tr.^b21cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min n i, vng su, vng xa#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Nht Huy#251876#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#Thanh## 00592000000000265000450002600110000000200170001100700570002800500180008501900050 01030820004001088080005001120080005001170090011001220100005001330110014001380150 08400152012001600236005002200252006001100274013000700285020000700292020000600299 020001500305039000600320#VV09.18558#Tm s khc nhau#Lucienne Mestres, Nadine So ubrouillard ; Thc Quyn dch#Mestres, Lucienne#Vi?t#160#^214#^aH.#^aKim ng#20 09#^a28tr.^b21cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min n i, vng su, vng xa#Em tp suy lun#Soubrouillard, Nadine#Thc Quyn#251877#T duy#Logic#Sch thiu nhi#Thanh## 00569000000000253000450002600110000000200240001100700570003501900050009208200040 00978080005001010080005001060090011001110100005001220110014001270150084001410120 01600225005002200241006001100263013000700274020000700281020000600288039000600294 020001500300#VV09.18559#Logic? Tht l n gin#Lucienne Mestres, Nadine Soubrou illard ; Thc Quyn dch#Vi?t#160#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a32tr.^b21cm#Sch N h nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni, vng su, vng xa#Em tp suy lun#Soubrouillard, Nadine#Thc Quyn#251878#T duy#Logic#Thanh#Sch th iu nhi## 00708000000000313000450002600110000002600110001100200120002200300130003400700490 00470050012000960190005001080820009001138080005001220080005001270090011001320100 00500143011001400148015008400162012003000246013000700276005002200283020001800305 020001700323020000900340020001300349020001500362020001100377039000600388#VV09.18 560#VV09.18561#L Cng Un#Truyn tranh#Tranh : T Huy Long ; Li: Nh xut bn Kim ng#T Huy Long#Vi?t#959.7023#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni, vng su, vng xa#T ranh truyn lch s Vit Nam#251879#Nh xut bn Kim ng#Vn hc thiu nhi#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#L Thi T#Thanh## 00686000000000301000450002600110000002600110001100200170002200300130003900700260 00520050012000780190005000900820009000958080005001040080005001090090011001140100 00500125011001400130015008400144012003000228013000700258020001800265020001700283 020000900300020004100309020001500350020001300365039000600378#VV09.18562#VV09.185 63#Triu Vit Vng#Truyn tranh#Tranh v li: T Huy Long#T Huy Long#Vi?t#959. 7013#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni, vng su, vng xa#Tranh truyn lch s Vit Nam#2 51880#Vn hc thiu nhi#Nhn vt lch s#Vit Nam#Triu Vit Vng, Vua, ? - 571 , Vit Nam#Truyn lch s#Truyn tranh#Thanh## 00609000000000265000450002600110000000200110001100300130002200700490003500500170 00840190005001010820011001068080005001170080005001220090011001270100005001380110 01400143015008400157012003100241005001700272013000700289020001700296020000900313 020001500322039000600337#VV09.18564#Thng Quy#Truyn tranh#Tranh : Nguyn Cng Hoan ; Li: Nguyn Huy Tng#Nguyn Cng Hoan#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc mi n ni, vng su, vng xa#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Nguyn Huy Tng#251881 #Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#Thanh## 00588000000000265000450002600110000000200130001100300130002400700370003700500150 00740190005000890820011000948080005001050080005001100090011001150100005001260110 01400131015008400145012003100229005000800260013000700268020001700275020000900292 020001500301039000600316#VV09.18566#By iu c#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc T un ; Li: Hng H#Phm Ngc Tun#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a31 tr.^b21cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni, vng su, vng xa#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Hng H#251882#Vn hc dn gian#Vi t Nam#Truyn c tch#Thanh## 00589000000000265000450002600110000000200140001100300130002500700370003800500150 00750190005000900820011000958080005001060080005001110090011001160100005001270110 01400132015008400146012003100230005000800261013000700269020001700276020000900293 020001500302039000600317#VV09.18567#Nng tin Cua#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li: Hng H#Phm Ngc Tun#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a3 1tr.^b21cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni, vn g su, vng xa#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Hng H#251883#Vn hc dn gian#Vi t Nam#Truyn c tch#Thanh## 00488000000000241000450002600110000000200150001100300130002600700080003900500080 00470190005000550820009000608080005000690080005000740090011000790100005000900110 01400095015008400109013000700193020001800200020000900218020001300227039000600240 #VV09.18568#T Quy hc v#Truyn tranh#o Hi#o Hi#Vi?t#895.9223#^214#^aH.# ^aKim ng#2009#^a32tr.^b21cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng ti u hc min ni, vng su, vng xa#251884#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh #Thanh## 00503000000000253000450002600110000002600110001100200120002200300100003400700080 00440190005000520820009000578080005000660080005000710090011000760100005000870110 01500092015008400107001000800191013000700199020001800206020000900224020001000233 039000600243#VV09.18569#VV09.18570#Lng Bc H#Truyn k#T Hoi#Vi?t#895.9223#^ 214#^aH.#^aKim ng#2009#^a127tr.^b21cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni, vng su, vng xa#T Hoi#251885#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn k#Thanh## 00659000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200200003300300170 00530070011000700050007000810190005000880820011000938080005001040080005001090090 01100114010000500125011001500130015008400145013000700229021009100236020000800327 020000900335020000700344020001200351039000600363#VV09.18571#VV09.18573#VV09.1857 2#Bc H vit di chc#Hi k ca V K#Th K ghi#Th K#Vi?t#959.704092#^214#^a H.#^aKim ng#2009#^a118tr.^b21cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni, vng su, vng xa#251886#Hi k ca tc gi V K v giai o n Bc H vit di chc (1965-1969) cng di chc ca Bc#Di chc#Vit Nam#Hi k# H Ch Minh#Thanh## 00555000000000277000450002600110000002600110001100200260002200300130004800700630 00610140007001240190005001310820004001368080005001400080005001450090011001500100 00500161011001500166006001400181005001600195013000700211001001500218020001800233 020000700251020001300258039000600271#VV09.18574#VV09.18575#Gelsomino x s ni di#Truyn tranh#Gianni Rodari ; L Trung Dng dch ; Minh ho: Nguyn Kim Dun #80000#Vi?t#853#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a171tr.^b25cm#L Trung Dng#Nguyn K im Dun#251887#Rodari, Gianni#Vn hc thiu nhi#Italia#Truyn tranh#Thanh## 00519000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200150003300300100 00480070027000580140007000850190005000920820008000978080005001050080005001100090 01100115010000500126011001500131012002500146006001600171013000700187020001700194 020000900211020001500220039000600235#VV09.18577#VV09.18576#VV09.18578#Ai l m t ht?#Truyn k#Nguyn Mnh Su tuyn dch#14000#Vi?t#398.209#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a111tr.^b21cm#Truyn dn gian cc nc#Nguyn Mnh Su#251888#Vn hc d n gian#Th gii#Truyn c tch#Thanh## 00504000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200160003300300100 00490070020000590140007000790190005000860820010000918080005001010080005001060090 01100111010000500122011001500127012002000142006001500162013000700177020001700184 020000400201020001500205039000600220#VV09.18579#VV09.18580#VV09.18581#Tri tim h o #Truyn k#Lng Vn Hng dch#22000#Vi?t#398.20943#^214#^aH.#^aKim ng#2 009#^a174tr.^b21cm#Truyn dn gian c#Lng Vn Hng#251889#Vn hc dn gian# c#Truyn c tch#Thanh## 00538000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200280003300300100 00610070027000710140007000980190005001050820010001108080005001200080005001250090 01100130010000500141011001500146012002700161006001600188013000700204020001700211 020001100228020001500239039000600254#VV09.18582#VV09.18584#VV09.18583#Nhng k l y trm Mt Trng#Truyn k#Nguyn Mnh Su tuyn dch#20000#Vi?t#398.20951#^21 4#^aH.#^aKim ng#2009#^a159tr.^b21cm#Truyn dn gian Trung Quc#Nguyn Mnh Su #251890#Vn hc dn gian#Trung Quc#Truyn c tch#Thanh## 00510000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200210003300300230 00540070014000770140007000910190005000980820009001038080005001120080005001170090 01100122010000500133011001500138012001300153001001400166013000700180020001800187 020000900205020001200214039000600226#VV09.18585#VV09.18587#VV09.18586#Al! Ai ? Ti y!#Truyn ngn tuyn chn#Lu Th Lng#27000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^ aKim ng#2009#^a214tr.^b21cm#Teen Vn hc#Lu Th Lng#251891#Vn hc thiu nh i#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh## 00517000000000277000450002600110000002600110001100200200002202900190004200700290 00610060014000900140007001040190005001110820009001168080005001250080005001300090 01100135010000500146011001500151001000800166004001300174013000700187020001800194 020000900212020001200221039000600233#VV09.18588#VV09.18589#D Mn phiu lu k#D iary of a Cricket#T Hoi ; ng Th Bnh dch#ng Th Bnh#40000#Vi?t#895.922 3#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a293tr.^b21cm#T Hoi#In ln th 3#251892#Vn hc t hiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh## 00484000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200230003300300210 00560070013000770140007000900190005000970820010001028080005001120080005001170090 01100122010000500133011001500138001001300153013000700166020001800173020000900191 020001200200039000600212#VV09.18590#VV09.18592#VV09.18591#Truyn c tch by gi #Truyn ngn chn lc#L Thanh Nga#35000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aKim ng#20 09#^a245tr.^b21cm#L Thanh Nga#251893#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Tha nh## 00629000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200490003300700220 00820140007001040190005001110820009001168080005001250080005001300090011001350100 00500146011001400151012001500165001001700180013000700197021008500204020000800289 020001000297020000900307020001700316039000600333#VV09.18594#VV09.18593#VV09.1859 5#Nguyn Huy Tng - ngi vit s bng vn chng#Nguyn Huy Thng b.s.#14000# Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a54tr.^b21cm#Nh vn ca em#Nguyn Huy Thng#251894#Gii thiu cuc i, s nghip vn chng ca nh vn Nguyn Huy T ng (1912 - 1960)#Nh vn#S nghip#Vit Nam#Nguyn Huy Tng#Thanh## 00621000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200470003300700240 00800140007001040190005001110820009001168080005001250080005001300090011001350100 00500146011001400151012001500165001001900180013000700199021008000206020000800286 020001000294020000900304020001200313039000600325#VV09.18596#VV09.18597#VV09.1859 8#Nguyn Hng - nh vn ca nhng ngi cng kh#Nguyn Th Nh Nam b.s.#14000# Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a47tr.^b21cm#Nh vn ca em#Nguyn Th Nh Nam#251895#Gii thiu cuc i, s nghip vn chng ca nh vn Nguyn Hng (1918 - 1982)#Nh vn#S nghip#Vit Nam#Nguyn Hng#Thanh## 00392000000000217000450002600110000002600110001100200180002200700150004000600100 00550190005000650820006000708080005000760080018000810090023000990100005001220110 01500127013000700142020000900149020001000158039000600168#VV09.18599#VV09.18600#B a ngn hiu Pht#Tr Quang dch#Tr Quang#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Vn ho Si Gn#2009#^a393tr.^b21cm#251896#o Pht#Kinh pht#Thanh## 00571000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200180003300300360 00510070033000870060014001200140007001340190005001410820004001468080005001500080 00500155009001100160010000500171011003400176001001300210004001300223013000700236 020001700243020000300260020001200263039000600275#VV09.18601#VV09.18603#VV09.1860 2#Tip sau ni bun#Mt ngi M gia lng qu Vit Nam#Lady Borton ; H Quang H in dch#H Quang Hin#62000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a429tr., 16tr. nh, bn ^b21cm#Borton, Lady#In ln th 3#251897#Vn hc hin i#M#Tiu thu yt#Thanh## 01017000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200420003300300320 00750070058001070050012001650190005001770820006001828080005001880080005001930090 01100198010000500209011001500214015009600229005001400325005000900339005001800348 01300070036602102700037302000080064302000160065102000090066702000090067603900060 0685#VV09.18604#VV09.18605#VV09.18606#Quan h Vit Nam - Hn Quc trong lch s# K yu hi tho ln th nht...#Phan Huy L, Kim Yong Deok, Yu Insun, Nguyn Min h Tng..#Phan Huy L#Vi?t#959.7#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a308tr.^b24cm#TTS g hi: Hi Khoa hc Lch s Vit Nam. Hi S hc Hn Quc. Qu Nghin cu Lch s ng Bc #Kim Yong Deok#Yu Insun#Nguyn Minh Tng#251898#Tp hp cc bi bo c o trong hi tho v mi quan h gia Vit Nam v Hn Quc trong lch s. Nhng t h tch ghi li triu i nh L Hn Quc. Mi quan h v lch s chng ngoi xm, kinh t, vn ho. Nhn thc v th gii ng v quan h Hn - Vit trong khu vc#Lch s#Quan h quc t#Vit Nam#Hn Quc#Thanh## 00483000000000253000450002600110000002600110001100200190002200300380004100700160 00790140007000950190005001020820010001078080005001170080006001220090017001280100 00500145011001500150001001600165013000700181020001700188020000900205020000900214 039000600223#VV09.18607#VV09.18608#ng gi v con ch#Tp kch c gii thng (bi v hi)#Trn Ngc Tranh#56000#Vi?t#895.92224#^214#^aHu#^aNxb. Thun Ho#20 09#^a346tr.^b21cm#Trn Ngc Tranh#251899#Vn hc hin i#Vit Nam#Kch bn#Than h## 00876000000000277000450002600110000000200640001100700750007500500190015001900050 01690820008001748080005001820080006001870090017001930100005002100110026002150150 05300241005001300294005001200307005001400319013000700333021021000340020000800550 020001900558039000600577020001500583#VV09.18609#Lch s lc lng v trang nhn dn thnh ph Hu (1945 - 2005)#B.s.: Lu Th Thanh Bnh (ch.b.), Cao Huy Hng, L Vn Tin, L Minh Hong#Lu Th Thanh Bnh#Vi?t#959.704#^214#^aHu#^aNxb. Thu n Ho#2009#^a403tr., 17tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng u, Ban Ch huy Qun s th nh ph Hu#Cao Huy Hng#L Vn Tin#L Minh Hong#251900#Gii thiu lch s lc lng v trang thnh ph Hu cui th k 19 n 2005 qua cc thi k lch s kh ng chin chng Php, khng chin chng M, xy dng CNXH vo thi k i mi cn g nghip ho, hin i ho#Lch s#Lc lng v trang#Thanh#Tha Thin-Hu## 00453000000000229000450002600110000000200550001100300160006600700180008200500180 01000190005001180820007001238080005001300080009001350090019001440100005001630110 01400168013000700182020000500189020000900194020001400203039000600217#VV09.18610# Vui hc ton v gip b tm hiu mi trng xung quanh# b vo lp 1#L Thu P hng Vy#L Thu Phng Vy#Vi?t#372.21#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a1 6tr.^b21cm#251901#Ton#Mu gio#Sch mu gio#Thanh## 00629000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200110003300700150 00440140007000590190005000660820004000718080005000750080009000800090019000890100 00500108011001500113001001500128013000700143021016800150020001000318020000900328 020002000337039000600357#VV09.18611#VV09.18613#VV09.18612#Lp nghip#Trn nh T hm#14000#Vi?t#331#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a108tr.^b21cm#Trn nh Thm#251902#Gii thiu cho cc sinh vin mi ra trng v ngh nghip, vic l m, cch chn ngh, con ng lp nghip. Hng dn cch tm vic, b quyt thn h cng trong s nghip#Sinh vin#Vic lm#B quyt thnh cng#Thanh## 00626000000000301000450002600110000002000130001102000180002402000110004203900060 00530140007000590190005000660820006000718080005000770020017000820030013000990070 06200112022000500174005000900179005001500188006000900203008001800212009001100230 010000500241011001500246012004000261019001600301013000700317#VV09.18614#Truyn t ranh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Thanh#15000#Vi?t#895.1#^214#Anh hng x iu# Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: Khu Phc Long ; Hi ng dch#T.21# Kim Dung#Khu Phc Long#Hi ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a143tr.^b20c m#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#251903## 00644000000000301000450002600110000000600190001101900050003008200060003580800050 00410140007000460020020000530030013000730070058000860220005001442210018001490050 01600167005001500183008001800198009001100216010000500227011001500232012004000247 020001800287020001100305020001300316039000600329013000700335#VV09.18615#Nhm Mai Hoa Trang#Vi?t#895.1#^214#12500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc La ng, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.37#K kinh lng danh#Hong Ngc L ang#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Thanh#2519 04## 00865000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200330003300700200 00660140007000860190005000930820011000988080005001090080018001140090011001320100 00500143011001500148012007000163001001500233013000700248021024800255020001700503 020000800520020000800528020000900536020001200545039000600557#VV09.18616#VV09.186 18#VV09.18617#Qu hng v gia th H Ch Minh#Trn Minh Siu b.s.#22000#Vi?t#9 59.703092#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a130tr.^b20cm#Di sn H Ch Mi nh. Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh#Trn Minh Siu#251905#Gii thiu v qu hng v cuc i, gia th ca Ch tch H Ch Minh, v thn ph N guyn Sinh Sc (1863 - 1929), thn mu Hong Th Loan (1868 - 1901), v anh ch ca Bc l b Nguyn Th Thanh (1884 - 1954) v ng Nguyn Sinh Khim (1888 - 19 50)#Nhn vt lch s#Tiu s#Gia tc#Vit Nam#H Ch Minh#Thanh## 00594000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200380003300700070 00710140007000780190005000850820004000908080005000940080018000990090011001170100 00500128011001500133001000700148013000700155021009900162020002100261020001200282 020000900294020000700303039000600310#VV09.18619#VV09.18621#VV09.18620#Tm tt ph t minh v s kin khoa hc#H Cc#24000#Vi?t#500#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a155tr.^b20cm#H Cc#251906#Gii thiu nhng khm ph khoa hc v n g vt, thin nhin, v tr, y hc, thi tit, tri t...#Khoa hc thng thc#T hin nhin#Tri t#V tr#Thanh## 00716000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200300003300300550 00630070053001180140007001710190005001780820004001838080005001870080009001920090 01900201010000500220011001500225001002300240013000700263006002400270021009300294 020001500387020000900402020000900411039000600420#VV09.18623#VV09.18624#VV09.1862 2#Gio dc hm nay cho ngy mai#Vi im chun cho mt s thc hnh gio dc Kit gio#Jeam Marie Petitclerc ; Ngi Salding MAC/OPN dch#19000#Vi?t#268#^214 #^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a139tr.^b20cm#Petitclerc, Jeam Marie#251907#N gi Salding MAC/OPN#Nhng vn gio dc Kit gio (Thin cha gio). Kinh n ghim, thc hnh gio dc Kit gio#o Thin cha#Gio dc#o Kit#Thanh## 00672000000000253000450002600110000002600110001100200180002200700480004000600160 00880190005001040820006001098080005001150080009001200090019001290100005001480110 01500153001001100168013000700179021019000186020000900376020000800385020001900393 039000600412#VV09.18625#VV09.18626#Cc lc du lm k#Khoan Tnh php s ; Thch Thin Tm b.s., dch#Thch Thin Tm#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng #2009#^a157tr.^b21cm#Khoan Tnh#251908#Tp k s ghi li qu trnh ca Khoan Tn h Php s, mt bc cao tng hin i kinh lch, sang ci cc lc, tham quan c hnh phm hoa sen Ty Phng vo ngy 25 thng 10 m lch nm 1967#o Pht#Tu hnh#Khoan Tnh Php s#Thanh## 00619000000000289000450002600110000002600110001100200230002200700180004501400070 00630190005000700820004000758080005000790080009000840090019000930100005001120110 01500117001001800132004004000150013000700190021006900197020001400266020001000280 020000800290020001400298020001100312039000600323#VV09.18627#VV09.18628#Dc ng hc lm sng#Trn Th Thu Hng#50000#Vi?t#615#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng #2009#^a444tr.^b24cm#Trn Th Thu Hng#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#2 51909#L thuyt c bn v dc ng hc, dc liu hc v bi tp km theo#Dc liu hc#L thuyt#Bi tp#Dc ng hc#Gio trnh#Thanh## 00584000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200170003300700160 00500140007000660190005000730820006000788080005000840080005000890090023000940100 00500117011001500122001001600137013000700153021012900160020000900289020000700298 020000700305039000600312#VV09.18629#VV09.18630#VV09.18631#M hc i cng#Nguy n Tr Dng#70000#Vi?t#571.6#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a321tr.^b24c m#Nguyn Tr Dng#251910#L thuyt c bn m hc. Biu m, tuyn biu m. Tn hi u t bo, m lin kt, to xng, mu v t bo mu. M c. M thn kinh#Sinh h c#M hc#T bo#Thanh## 00628000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200410003300700140 00740140007000880190005000950820006001008080005001060080005001110090023001160100 00500139011001500144001001400159013000700173021014400180020001600324020000900340 020000700349039000600356#VV09.18632#VV09.18633#VV09.18634#nh gi ri ro cc c ng trnh trn bin#Phan Vn Khi#84000#Vi?t#338.5#^214#^aH.#^aKhoa hc v K th ut#2009#^a374tr.^b24cm#Phan Vn Khi#251911#C s l thuyt nh gi ri ro cc cng trnh trn biu. p dng nh gi ri ro cho phng tin ni, tu bin. Ki m sot v gim thiu ri ro#Cng trnh bin#nh gi#Ri ro#Thanh## 00783000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200220003300300870 00550070013001420140007001550190005001620820006001678080005001730080005001780090 02300183010000500206011001500211015004200226001001300268004002700281013000700308 021011700315020000700432020000900439020000400448020001100452039000600463#VV09.18 635#VV09.18637#VV09.18636#Ho hc du m v kh#Gio trnh cho sinh vin v cao hc trng i hc Bch khoa H Ni v cc trng khc#inh Th Ng#82000#Vi?t# 665.5#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a267tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni#inh Th Ng#In ln th 5, c chnh sa#251912#Kin thc c bn v ho hc du m v kh. Ho hc cc qu trnh ch bin du. S lc v d u m v kh ca Vit Nam#Du m#Ch bin#Kh#Gio trnh#Thanh## 00684000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200200003302900270 00530070018000800140007000980190005001050820004001108080005001140080005001190090 02300124010000500147011001500152001001800167013000700185021020000192020000900392 020001100401039000600412#VV09.18638#VV09.18640#VV09.18639#Sinh ho mi trng#En vironmental biochemistry#Trng Thanh Cnh#50000#Vi?t#572#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a263tr.^b24cm#Trng Thanh Cnh#251913#Kin thc c bn v th nh phn, cu trc tnh cht v chc nng ca cc phn t sinh hc ca cc h th ng sng. Qu trnh chuyn ho ho hc trong cc h thng sng. Cc qu trnh sin h ho mi trng#Ho sinh#Mi trng#Thanh## 00933000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200360003302900280 00690070078000970050014001750190005001890820007001948080005002010080005002060090 02300211010000500234011001500239005001600254005001700270005001200287005001500299 01300070031402102300032102000050055102000090055602000080056502000070057302000090 0580039000600589#VV09.18641#VV09.18643#VV09.18642#Nghin cu nh gi rng Vi t Nam#Forest valuation in Vietnam#B.s.: V Tn Phng (ch.b.), Trn Th Thu H, Phm Xun Phng, V Tr Dng..#V Tn Phng#Vi?t#333.75#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a177tr.^b24cm#Trn Th Thu H#Phm Xun Phng#V Tr Dng#Hon g Lin Sn#251914#Vn tng quan nghin cu rng Vit Nam v th gii. C s l lun v nh gi rng Vit Nam. nh gi ti sn lm sn, gi quyn s dn g, quyn s hu, gi ti sn dch v mi trng rng. xut khung gi rng V it Nam#Rng#nh gi#Qun l#B v#Vit Nam#Thanh## 00606000000000241000450002600110000002600110001100200750002201900050009708200100 01028080005001120080005001170090021001220100005001430110014001480150032001620130 00700194021012100201020001000322020000700332020000800339020001100347039000600358 #VV09.18644#VV09.18645#Cc vn bn quy nh v xe my chuyn dng c tham gia gi ao thng ng b#Vi?t#343.59709#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a95tr.^b21 cm#TTS ghi: Cc ng b Vit Nam#251915#Vn bn ca B Giao thng v cp, i, thu hi ng k xe my. Bi dng kin thc php lut cho ngi iu khin xe m y#Php lut#Xe my#Qun l#Giao thng#Thanh## 00695000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200280003300300520 00610070011001130190005001240820004001298080005001330080005001380090021001430100 00500164011001500169001001100184013000700195021017200202020000900374020000700383 020001000390020001100400039000600411#VV09.18647#VV09.18646#VV09.18648#Gio trnh ton hc cao cp#Dng cho sinh vin trng cao ng Cng ngh Bc H#H Th Cu #Vi?t#510#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a322tr.^b24cm#H Th Cu#251916#L thuyt v bi tp thc hnh v ton cao cp bao gm: H phng trnh i s tu yn tnh, s thc, s phc, hm s, tch phn, hm nhiu bin, phng trnh vi p hn, chui#Ton hc#i s#Gii tch#Gio trnh#Thanh## 01106000000000397000450002600110000002600110001102600110002200200650003300300150 00980070079001130140007001920190005001990820011002048080005002150080005002200090 01800225010000500243011001500248015008000263005001200343005001800355005001900373 00500170039200500120040901300070042102101960042802000080062402000100063202000080 0642020000700650020001600657020000900673020001100682020000900693039000600702#VV0 9.18649#VV09.18650#VV09.18651#Chu Phi v Trung ng nm 2008: Nhng vn v s kin ni bt#Sch tham kho# c nh, Nguyn Thanh Hin (ch.b.), Trn Th L an Hng, Trn Thu Phng..#39000#Vi?t#327.597056#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi# 2009#^a215tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Ch u Phi v Trung ng# c nh#Nguyn Thanh Hin#Trn Th Lan Hng#Trn Thu P hng# c Hip#251917#Bo co thng nin nm 2008 v tnh hnh kinh t chnh tr - an ninh, vn ho, x hi, mi trng ca chu Phi v Trung ng. Mi quan h ca Vit Nam vi cc nc khu vc chu Phi v Trung ng#Kinh t#Chnh tr#V n ho#X hi#Quan h quc t#Chu Phi#Trung ng#Vit Nam#Thanh## 00791000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200440003300700160 00770140007000930190005001000820006001058080005001110080005001160090026001210100 00500147011001500152015004200167001001600209012002800225013000700253021016300260 020000900423020000800432020001300440020000900453020000900462039000600471#VV09.18 652#VV09.18654#VV09.18653#Tr thc Vit Nam bc vo thi k hi nhp#Nguyn c Hng#37000#Vi?t#305.5#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a219tr.^b24cm# u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni#Nguyn c Hng#T sch Pht trin ti nng#251918#Vn chung v tr thc v i ng tr thc. Vai tr ca tr thc Vit Nam. Phng hng v gii php pht trin i ng tr thc Vit Nam trong t hi k hi nhp#Tr thc#Vai tr#Phng hng#Hi nhp#Vit Nam#Thanh## 00818000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200280003300300640 00610070015001250140007001400190005001470820004001528080005001560080005001610090 02600166010000500192011001500197015004000212001001500252013000700267004001800274 021021100292020000800503020001100511039000600522#VV09.18655#VV09.18656#VV09.1865 7#Nghip v hng dn du lch#Gio trnh dnh cho sinh vin i hc v cao ng ngnh Du lch#Bi Thanh Thu#48500#Vi?t#910#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2009#^a338tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Vn ho H Ni#Bi Thanh Thu#2519 19#Ti bn ln th 2#Trnh by nhng kin thc v hot ng hng dn du lch v hng dn vin du lch, t chc hot ng hng dn du lch, phng php hng dn tham quan du lch theo chuyn v nhng k nng nghip v b tr#Du lch# Gio trnh#Thanh## 00508000000000265000450000200180000000300400001802900070005800700260006501400060 00910190005000970820007001028080005001090080009001140090019001230100005001420110 01400147012001400161013000700175005001500182020000900197020000900206020000700215 020001400222039000600236#Cc mn gii kht#Vui hc ting Anh : Song ng Anh - Vi t#Drinks#Thc hin: Mooncats comic#9000#Vi?t#372.21#^214#^aC Mau#^aNxb. Phn g ng#2009#^a16tr.^b24cm#B tp t mu#251920#Mooncats comic#To hnh#Mu gio# Tp v#Sch mu gio#Thanh## 00523000000000265000450000200150000000300400001502900060005500700260006101400060 00870190005000930820007000988080005001050080009001100090019001190100005001380110 01400143012003300157005001500190013000700205020000900212020000900221020000700230 020001400237039000600251#Cc loi n#Vui hc ting Anh : Song ng Anh - Vit# Foods#Thc hin: Mooncats comic#9000#Vi?t#372.21#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a16tr.^b24cm#Th gii quanh em. B tp t mu#Mooncats comic#251921#To hnh#Mu gio#Tp v#Sch mu gio#Thanh## 00530000000000265000450000200140000000300400001402900140005400700260006801400060 00940190005001000820007001058080005001120080009001170090019001260100005001450110 01400150012003300164005001500197013000700212020000900219020000900228020000700237 020001400244039000600258#ng vt bin#Vui hc ting Anh : Song ng Anh - Vit#O cean animals#Thc hin: Mooncats comic#9000#Vi?t#372.21#^214#^aC Mau#^aNxb. Ph ng ng#2009#^a16tr.^b24cm#Th gii quanh em. B tp t mu#Mooncats comic#251 922#To hnh#Mu gio#Tp v#Sch mu gio#Thanh## 00516000000000265000450000200090000000300400000902900050004900700260005401400060 00800190005000860820007000918080005000980080009001030090019001120100005001310110 01400136012003300150005001500183013000700198020000900205020000900214020000700223 020001400230039000600244#Th cng#Vui hc ting Anh : Song ng Anh - Vit#Pets#T hc hin: Mooncats comic#9000#Vi?t#372.21#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009 #^a16tr.^b24cm#Th gii quanh em. B tp t mu#Mooncats comic#251923#To hnh#M u gio#Tp v#Sch mu gio#Thanh## 00526000000000265000450000200160000000300400001602900080005600700260006401400060 00900190005000960820007001018080005001080080009001130090019001220100005001410110 01400146012003300160005001500193013000700208020000900215020000900224020000700233 020001400240039000600254#Cc loi su b#Vui hc ting Anh : Song ng Anh - Vit #Insects#Thc hin: Mooncats comic#9000#Vi?t#372.21#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a16tr.^b24cm#Th gii quanh em. B tp t mu#Mooncats comic#251924# To hnh#Mu gio#Tp v#Sch mu gio#Thanh## 00409000000000229000450000200160000000300110001600700180002701900050004508200070 00508080005000570080009000620090019000710100005000900110014000950050018001090130 00700127020000900134020000900143020000700152020001400159039000600173#B tp to hnh#4 - 5 tui#L Thu Phng Vy#Vi?t#372.21#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2 009#^a32tr.^b30cm#L Thu Phng Vy#251925#To hnh#Mu gio#Tp v#Sch mu gi o#Thanh## 00409000000000229000450000200160000000300110001600700180002701900050004508200070 00508080005000570080009000620090019000710100005000900110014000950050018001090130 00700127020000900134020000900143020000700152020001400159039000600173#B tp to hnh#5 - 6 tui#L Thu Phng Vy#Vi?t#372.21#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2 009#^a32tr.^b30cm#L Thu Phng Vy#251926#To hnh#Mu gio#Tp v#Sch mu gi o#Thanh## 00803000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200250003300700570 00580140007001150190005001220820006001278080005001330080009001380090019001470100 00500166011001500171001000800186005001500194005001300209013000700222021015000229 02000090037902000070038802000080039502000100040302000080041302000110042102000270 0432039000600459#VV09.18658#VV09.18659#VV09.18660#ng my trong ci mng#i s Hm Sn ; Phng tc: Thch Hng t, Nguyn Phong#55000#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a462tr.^b21cm#Hm Sn#Thch Hng t#Nguyn Phong#2 51927#Gii thiu cuc i tu hnh, pht trin Pht gio cui triu nh Minh ca i s Hm Sn. Nhng chuyn bin trong cuc i tu hnh ca i s Hm Sn#o Pht#Nh s#Tiu s#S nghip#Tu hnh#Trung Quc#i s Hm Sn, Trung Quc#Than h## 00771000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200270003300300440 00600070062001040140007001660190005001730820004001788080005001820080005001870090 03300192010000500225011001500230001001800245005001400263005001500277013000700292 021013000299020000800429020000800437020001800445039000600463#VV09.18661#VV09.186 62#VV09.18663#Gio trnh tin hc cn bn#Dng cho sinh vin h cao ng v trung cp#B.s: Nguyn Quang Hoan (ch.b.), Trn Ngc Mai, Nguyn Thu Nga#36000#Vi?t#0 05#^214#^aH.#^aNxb. Thng tin v Tuyn truyn#2009#^a212tr.^b21cm#Nguyn Quang H oan#Trn Ngc Mai#Nguyn Thu Nga#251928#Vn chung cng ngh thng tin. Hng dn s dng my tnh, s dng phn mm MS. Word, Excel, Powerpoint, cch tra cu Internet#Tin hc#S dng#Phn mm ng dng#Thanh## 00941000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200340003300300490 00670070065001160050020001810050016002010050013002170050013002300050023002430190 00500266082000700271808000500278008000500283009002800288010000500316011002900321 01500290035001300070037902101920038602000180057802000090059602000040060503900060 0609#VV09.18665#VV09.18666#VV09.18664# mang li cuc sng tt p hn#Nhng b c th ot gii Cuc thi vit th UPU 38#Dominika Koflerov, Nguyn c Tho, Al ina Beiner, Dejan Kovac..#Koflerov, Dominika#Nguyn c Tho#Alina Beiner#Kovac , Dejan#Nguyn Th Hnh Nguyn#Vi?t#808.86#^214#^aH.#^aThng tin v Truyn thng #2009#^a192tr., 4tr. nh mu^b21cm#B Thng tin v Truyn thng#251929#Gii thi u cc bi thi vit th UPU 38 ot gii quc t v quc gia. Qua bi d thi ny thy c cuc thi c tnh gio dc cao v nhn cch, tr tu, sinh ng, hp d n ca cc em thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Th gii#Th#Thanh## 00852000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100230003300200260 00560290019000820070067001010060013001680050012001810140007001930190005002000820 00400205808000500209008000500214009001100219010000500230011001500235013000700250 021021800257020000900475020000900484020005100493039000600544#VV09.18667#VV09.186 68#VV09.18669#Spalding, Baird Thomas#Hnh trnh v phng ng#Jouney to the Eas t#Baird Thomas Spalding ; Nguyn Phong dch ; Thu Lai gii thiu#Nguyn Phon g# Thu Lai#45000#Vi?t#130#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a249tr.^b21cm#251930#T p hi k ghi li cuc hnh trnh b n v huyn b n , Ty Tng, Trung Quc , Ba T. Ghi nhn ring ca gio s Spalding v cc cuc hnh trnh. S trao i kin thc gia on thm him vi cc v thy tm linh#Tm linh#Khoa hc#Spaldi ng, Baird Thomas (1857 - 1953), nh khoa hc#Thanh## 00748000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200320003300300290 00650070016000940140007001100190005001170820006001228080005001280080005001330090 03300138010000500171011001500176001001600191013000700207021016700214020000900381 020001000390020000800400020002100408020001100429039000600440#VV09.18670#VV09.186 71#VV09.18672#Gio trnh quy hoch tuyn tnh#Bi tp ng dng c li gii#Nguy n c Hin#22000#Vi?t#510.1#^214#^aH.#^aNxb. Thng tin v Tuyn truyn#2009#^a1 78tr.^b24cm#Nguyn c Hin#251931#L thuyt v bi tp c bn v qui hoch tuy n tnh v m hnh ton hc. Phng php n hnh. Qui hoch i ngu; bi ton v n ti, bi ton lng cc i trong mng#Ton hc#L thuyt#Bi tp#Qui hoch t uyn tnh#Gio trnh#Thanh## 00742000000000277000450002600110000002600110001100200210002200300310004300700630 00740190005001370820009001428080005001510080005001560090011001610100005001720110 01500177015007700192001001700269005001600286005001500302013000700317021011400324 020001100438020000900449039000600458#VV09.18673#VV09.18674#Thc hnh ting Vit# Sch dng cho ngi nc ngoi#B.s: on Thin Thut (ch.b.), Nguyn Khnh H, P hm Nh Qunh#Vi?t#495.9228#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a250tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni ; Vin Vit Nam hc v Khoa hc Pht trin#on Thin Thu t#Nguyn Khnh H#Phm Nh Qunh#251932#Hng dn thc hnh ting Vit dnh cho ngi nc ngoi. Mi bi c ng php, bi luyn, bi hi thoi, c hiu#Ting Vit#Ng php#Thanh## 00708000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200640003300301060 00970070030002030140007002330190005002400820006002458080005002510080018002560090 02300274010000500297011001500302006003000317013000700347021006500354020000900419 020000800428039000600436#VV09.18675#VV09.18676#VV09.18677#Nhng khai th t c Lin Hoa Sanh v con ng i ton thin#Mt tuyn tp nhng khai th ca c L in Hoa Sanh cho Dakini Yeshe Tsogyal v cc t thn cn khc...#Ban dch thu t Thin Tri Thc#48000#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si G n#2009#^a338tr.^b20cm#Ban dch thut Thin Tri Thc#251933#Gii thiu cc gio l ca o Pht theo cc Pht phi khc nhau#o Pht#Gio l#Thanh## 00813000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200180003300700340 00510140007000850190005000920820006000978080005001030080018001080090023001260100 00500149011001500154019000500169001001100174006001700185013000700202021025700209 020000900466020000900475020000900484020000800493039001000501#VV09.18679#VV09.186 78#VV09.18680#T tng Pht hc#W. Rahula ; Thch N Tr Hi dch#28000#Vi?t#29 4.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a194tr.^b20cm#Dch#Rahul a, W.#Thch N Tr Hi#251934#Gii thiu thi tinh thn trong Pht hc, gio l T Diu , gio l V ng, nhng quan im v cc ch c l, Tm linh v Tr nng, qun tng v Thin nh - Nim x - Qun hi th - sng trong hin t i; Nhng gio l c Pht v th gii hm nay#o Pht#Pht hc#T tng#Gio l #Khnh Vn## 00705000000000253000450002600110000002600110001100200440002200700120006601400070 00780190005000850820006000908080005000960080005001010090023001060100005001290110 01500134001001200149013000700161021025200168020000500420020000800425020000800433 039001000441#VV09.18681#VV09.18682#Nhng iu cn bit khi sng chung vi in#N guyn Hnh#18000#Vi?t#621.3#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a124tr.^b21c m#Nguyn Hnh#251935#Trnh by nhng kin thc c bn v in, cch s dng in trong nh, cc kin thc v an ton in, cc bin php tit kim in, tc dng ca in i vi sc kho con ngi, lch s ra i ca ngnh in v cc t hnh tu khoa hc mi v in...#in#S dng#An ton#Khnh Vn## 00661000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200070003300700190 00400140007000590190005000660820009000718080005000800080005000850090011000900100 00500101011001500106015005700121001001300178013000700191021015200198020000500350 020000700355039001000362020001100372#VV09.18683#VV09.18685#VV09.18684#i s#Bi Minh Tr ch.b.#38000#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a152tr.^b24cm#T TS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Bi Minh Tr#251936#Trnh by kin thc v Tp hp - Quan h - nh x, nh thc ma trn, h phng trnh i s tuyn tnh, cu trc i s - s phc, khng gian vct...#Ton#i s#K hnh Vn#Gio trnh## 00893000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200390 00440070081000830140008001640190005001720820007001778080005001840080005001890090 02000194010000500214011001500219019000500234001001800239005002200257005001800279 00600170029701300070031402101950032102000080051602000240052402000090054803900100 0557#VV09.18686#VV09.18687#VV09.18689#VV09.18688#Lch s sng ng ca nh th chin#Abraham Rothberg, Pierce G. Fredericks, Michael O' Keefe ; Nguyn Quc D ng dch#140000#Vi?t#940.53#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a487tr.^b24cm#D ch#Rothberg, Abraham#G. Fredericks, Pierce#O' Keefe, Michael#Nguyn Quc Dng#2 51937#Gii thiu nhng t liu v cuc chin tranh th gii ln th hai cc m t trn ca Anh v M; vai tr ca Nht Bn v nhng hnh ng tn c ca ch ngh a pht xt chu , Thi Bnh Dng...#Lch s#Chin tranh th gii II#Th gi i#Khnh Vn## 01010000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200400003300700570 00730190005001300820007001358080005001420080005001470090020001520100005001720110 01500177015012700192005001600319005001500335005001600350005001700366005001700383 01300070040002102250040702000100063202000050064202000090064702000180065603900100 0674#VV09.18690#VV09.18691#VV09.18692#T in thut ng php lut Php - Vit#B. s.: Nguyn Vn Bnh, Mai Thanh Hiu, Trn Quang Hiu..#Vi?t#340.03#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a943tr.^b24cm#u ba sch ghi: Nh Php lut Vit Nam = Maison du Droit Vietnamo - Franais ; Organisation Internationale de la Francoph one#Nguyn Vn Bnh#Mai Thanh Hiu#Trn Quang Hiu#Nguyn Hu Huyn# Th Hng Nhu#251938#Gm nhng thut ng php lut Php - Vit sp xp theo trt t a, b, c... c gii thch bng ting Vit v B lut bo him x hi, lut dn s, t ai, hnh s, k ton ti chnh, qun s, t php, lut bin, hng hi...#Ph p lut#Php#Vit Nam#T in thut ng#Khnh Vn## 00876000000000313000450002600110000000200150001100300210002600700430004701400080 00900190005000980820004001038080005001070080005001120090020001170100005001370110 01600142019000500158001001300163006001500176006000700191013000700198021030300205 020000800508020001700516020000800533020000800541020000300549039001000552#VL09.02 229#Lch s Hoa K#Nhng vn qu kh#Irwin Unger ; Dch: Nguyn Kim Dn, N. N NT#320000#Vi?t#973#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a1168tr.^b27cm#Dch#Unge r, Irwin#Nguyn Kim Dn#N. NNT#251939#Gii thiu lch s Hoa K v nhng ngi M , c bit nhng ngi M da en v da nhp c, qu kh M c xy dng t cuc sng ca nhng con ngi tht, nhng nhn vt in hnh ca M trong lch s ni chin chin tranh, kinh t, vn ho, x hi... gn vi s kin quan trng trong lch s Hoa K#Lch s#Nhn vt lch s#Vn ho#Kinh t#M#Khnh Vn## 00840000000000265000450002600110000000200350001100700370004601400070008301900050 00900820004000958080005000990080005001040090020001090100005001290110015001340190 00500149006001600154006001400170013000700184021034200191020000800533020000900541 020001400550039001000564#VL09.02230#Kingfisher - bch khoa th lch s#Dch: Ngu yn c Tnh, Ng Minh Chu#35000#Vi?t#909#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^ a478tr.^b28cm#Dch#Nguyn c Tnh#Ng Minh Chu#251940#Gii thiu thng tin v nhng con ngi, a danh v s kin hnh thnh nn lch s nhn loi theo m c thi gian. Th gii thi thng c, c i, s k trung i, trung i, thi k phc hng, thng mi v quc, cch mng v c lp, tro lu thng nht v thc dn ho, th gii thi chin tranh, th gii hin i (t 1950 n nay)#L ch s#Th gii#Bch khoa th#Khnh Vn## 00686000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200480003300700100 00810140008000910190005000990820006001048080005001100080005001150090020001200100 00500140011001500145001001000160013000700170021018400177020001000361020000900371 020000900380020000900389039001000398#VL09.02231#VL09.02232#VL09.02233#Su tp ti n giy tiu biu Vit Nam v quc t#Thin Kim#700000#Vi?t#332.4#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a358tr.^b29cm#Thin Kim#251941#Gii thiu mt s t bc g iy tiu biu qua cc thi k lch s ca Vit Nam v cc nc khi ASEAN, cc n c chu , chu u, chu M, chu Phi, cc nc chu c v chu i dng...#Ti n giy#Vit Nam#Th gii#Sch nh#Khnh Vn## 00863000000000277000450002600110000002600110001100200400002200700560006201400080 01180190005001260820008001318080005001390080005001440090020001490100005001690110 01500174019000500189001002000194005001400214006001600228013000700244021030900251 020000800560020000700568039001000575#VV09.18693#VV09.18694#Nhn li s thn k c a cc nc ng #Joseph E. Stiglitz, Shahid Yusuf ; Hunh Vn Thanh dch#11700 0#Vi?t#330.959#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a669tr.^b22cm#Dch#Stiglitz, Joseph E.#Yusuf, Shahid#Hunh Vn Thanh#251942#Gm nhng bi phn tch, nhng k inh nghim ca cc chuyn gia kinh t thuc Ngn hng Th gii v ci nhn a di n, su sc v kinh t ng ; S pht trin, khng hong v tng lai khi phc kinh t ng , quan im v m v vi m, nhng quan h v chnh sch kinh t c a Trung Quc, Vit Nam, Hn Quc...#Kinh t#ng #Khnh Vn## 00856000000000289000450002600110000002600110001100200180002202900120004000700380 00520140007000900190005000970820006001028080005001080080005001130090020001180100 00500138011001500143019000500158001001500163006001700178013000700195021031400202 020000800516020002300524020000900547039001000556#VV09.18695#VV09.18696# nht t h chin#World War I#Robert Leckie ; Nguyn Quc Dng dch#85000#Vi?t#940.3#^21 4#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a247tr.^b24cm#Dch#Leckie, Robert#Nguyn Quc D ng#251943#Gii thiu nguyn nhn chin tranh, tnh hnh th gii lc chin tran h, nhng cuc mu u tin chu u trn nc o, Php, Anh, c, chin tran h trn bin, s sp ca Nga hong...; S kin thng Mt nm 1919, Hi ngh ho bnh khai mc Paris, Thng Su 1919 k kt hip c Versailles mang li ho bnh#Lch s#Chin tranh th gii I#Th gii#Khnh Vn## 00798000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200220003300700380 00550140007000930190005001000820006001058080005001110080005001160090020001210100 00500141011001500146019000500161001001900166006001200185013000700197021025800204 020000800462020001700470020001100487039001000498#VV09.18697#VV09.18699#VV09.1869 8#Tr tu ca hin nhn#Wv. Wang Heng-Ling ; Phng Thu dch#35000#Vi?t#153.9# ^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a223tr.^b20cm#Dch#Wv. Wang Heng-Ling#Phng Thu#251944#Gm nhng cu chuyn lu truyn rng ri trong dn gian ca Trung Q uc chuyn ti mi quan h a dng gia con ngi vi con ngi, nu bt nhng g i tr ph phn i km v tc dng gio dc t nhng in tch v nhng tm gn g ln ca ngi xa v tr tu#Tr tu#Nhn vt lch s#Trung Quc#Khnh Vn## 00720000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200520003300700260 00850140007001110190005001180820006001238080005001290080005001340090020001390100 00500159011001500164019000500179001001200184006000800196013000700204021015800211 020000900369020000800378020000600386020001600392039001000408#VV09.18700#VV09.187 02#VV09.18701#365 ngy sng tng giy tng pht trong s gic ng#Josh Baran ; M inh Vi dch#34000#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a223tr.^b22cm# Dch#Baran, Josh#Minh Vi#251945#Nhng phn tch, su tm kinh nghim sng, hc t p thin trong o Pht c c s gic ng ng n v con ngi, v cuc s ng ca con ngi trong x hi#o Pht#Gio l#Thin#Thuyt lun hi#Khnh Vn## 01052000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200720003300300170 01050070019001220140007001410190005001480820010001538080005001630080005001680090 02000173010000500193011001500198015006500213001001900278013000700297021030900304 02000160061302000110062902000070064002000110064702000080065802000160066602000040 0682020000600686039001000692#VV09.18703#VV09.18704#VV09.18705#Cc gii php pht trin quan h Nga - Asean trong bi cnh quc t mi#Sch chuyn kho#Nguyn Qu ang Thun#25000#Vi?t#327.47059#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a243tr.^b20c m#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Chu u#Nguyn Quang Thun#251946#Phn tch, d bo bi cnh quc t v khu vc tim nng, chnh sch pht trin ca Nga v ASEAN tc ng n quan h Nga - ASEAN; nh gi thc tr ng quan h Nga - ASEAN trong mt s lnh vc nh thng mi, u t, nng lng, qun s, khoa hc k thut, Pht trin hp tc Nga - ASEAN giai on 2005 - 201 5#Quan h quc t#Thng mi#u t#Nng lng#Qun s#Hp tc quc t#Nga#ASEAN #Khnh Vn## 00741000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200310 00440070032000750190005001070820006001128080005001180080005001230090020001280100 00500148011001500153001001600168005001500184013000700199021017500206020000900381 020001000390020000800400020001200408020000900420039001000429#VV09.18706#VV09.187 07#VV09.18708#VV09.18709#Thnh Nl - Sn thi Asoka#Trnh Minh Hin, ng H ng Hon#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a175tr.^b19cm#Trnh Minh Hin#ng Hng Hon#251947#Gii thiu nhng bng chng kho c hc ca thnh Nl ti Sn v s nghip Pht gio ca Hong A-Dc (Asoka) n Vit Nam cui thi vua Hng v u thi An Dng Vng#o Pht#Kin trc#Lch s#Kho c hc #Vit Nam#Khnh Vn## 00640000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200450003300700300 00780140007001080190005001150820006001208080005001260080005001310090011001360100 00500147011001500152019000500167006000900172013000700181021012100188020002100309 020000800330020001400338039001000352#VV09.18710#VV09.18711#VV09.18712#100 tuyt chiu cho ngi dng Windows Vista#Tng hp, bin dch: VN-guide#46000#Vi?t#005 .4#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a336tr.^b21cm#Dch#VN-guide#251948#Gii thiu nhn g b quyt hp dn, th thut gip tit kim thi gian v tuyt chiu lm vic h iu qu vi Windows Vista#H iu hnh Windows#S dng#Windows Vista#Khnh Vn## 00658000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200150003300700300 00480140007000780190005000850820007000908080005000970080005001020090011001070100 00500118011001500123012001800138006000900156004001800165013000700183021015800190 020000800348020001400356039001000370#VV09.18713#VV09.18714#VV09.18715#Microsoft Word#Tng hp, bin dch: VN-guide#28000#Vi?t#005.52#^214#^aH.#^aThng k#2009# ^a205tr.^b21cm#Tin hc vn phng#VN-guide#Ti bn ln th 1#251949#Nhng k thu t c bn trong Microsoft office, gii thiu v Microsoft Word, nhp v hiu chn h vn bn, nh dng vn bn, nh dng trang, thit lp bng...#Tin hc#Phn m m Word#Khnh Vn## 00685000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200230003300700300 00560140007000860190005000930820007000988080005001050080005001100090011001150100 00500126011001500131012001800146006000900164004001800173013000700191021017600198 020000800374020001500382039001000397#VV09.18716#VV09.18717#VV09.18718#Cng thc v hm Excel#Tng hp, bin dch: VN-guide#17000#Vi?t#005.54#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a128tr.^b20cm#Tin hc vn phng#VN-guide#Ti bn ln th 1#251950#Trnh by nhng k thut c bn trong Microsoft Office: Khi qut v Microsoft Excel, nhp d liu v cng thc, lp cu trc trang, nh dng trang, s dng biu Excel...#Tin hc#Phn mm Excel#Khnh Vn## 00707000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200210003300700300 00540140007000840190005000910820006000968080005001020080005001070090011001120100 00500123011001500128019000500143012001800148006000900166004001800175013000700193 021017800200020000800378020002100386039001000407#VV09.18719#VV09.18720#VV09.1872 1#Microsoft PowerPoint#Tng hp, bin dch: VN-guide#33000#Vi?t#005.5#^214#^aH. #^aThng k#2009#^a240tr.^b21cm#Dch#Tin hc vn phng#VN-guide#Ti bn ln th 1#251951#Trnh by nhng k thut c bn trong Microsoft Office: Khi qut v Mi crosoft Power Point, xy dng trnh din, to cng trnh din, to slide bi u , nh dng biu ...#Tin hc#Phn mm Power Point#Khnh Vn## 00734000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200720003300700300 01050140007001350190005001420820006001478080005001530080005001580090011001630100 00500174011001500179019000500194006001100199013000700210021021200217020000800429 020002100437039001000458#VV09.18722#VV09.18723#VV09.18724#To bn thuyt trnh t rong Microsoft Office PowerPoint 2007 for Windows#Tng hp, bin dch: VN-guide# 26000#Vi?t#005.5#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a192tr.^b21cm#Dch#VN - guide#25195 2#Hng dn k nng c bn son tho ni dung thuyt trnh trong khung nhn Outl ine ca Power Point, tp hp tin hnh nh v m thanh, chn ch , x l ch, m inh ho bn thuyt trnh, thm tnh ng cho slide...#Tin hc#Phn mm Power Poi nt#Khnh Vn## 00799000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510020045000560070030001010220004001310080005001350090 01100140010000500151011001500156006001100171013000700182019000500189021021600194 020000800410020001800418020000900436020001000445020002000455039001000475#VV09.18 725#VV09.18727#VV09.18726#37000#Vi?t#006.7#^214#To Website hng database bng PHP v MySQL#Tng hp, bin dch: VN-guide#T.1#^aH.#^aThng k#2009#^a272tr.^b2 1cm#VN - guide#251953#Dch#Hng dn ci t PHP v My SQL, tm hiu khi qut v SQL, PHP. Gii thiu cc nguyn l c bn trong thit k CSDL quan h, hng d n a d liu My SQL ln Web, to cc bn lu d phng v qun tr CSDL My SQL. ..#Tin hc#Phn mm my tnh#Thit k#Trang Web#Phn mm SQL Server#Khnh Vn## 00756000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510020045000560070030001010220004001310080005001350090 01100140010000500151011001500156006001100171019000500182013000700187021017300194 020000800367020001800375020000900393020001000402020002000412039001000432#VV09.18 728#VV09.18729#VV09.18730#35000#Vi?t#006.7#^214#To Website hng database bng PHP v MySQL#Tng hp, bin dch: VN-guide#T.2#^aH.#^aThng k#2009#^a256tr.^b2 1cm#VN - guide#Dch#251954#Gii thiu cc query SQL nng cao, d liu nh phn, cookie v session trong PHP, cc k thut vit m c cu trc cht ch, hiu qu theo cch thc n gin nht trong PHP#Tin hc#Phn mm my tnh#Thit k#Trang Web#Phn mm SQL Server#Khnh Vn## 00824000000000289000450002600110000002600110001100200160002201400070003801900050 00450820006000508080005000560080005000610090011000660100005000770110015000820150 08900097004003000186013000700216021020600223020000500429020002700434020002200461 020001500483020001500498020001100513039001000524#VV09.18732#VV09.18731#Gio trn h thu#40000#Vi?t#336.2#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a231tr.^b24cm#TTS ghi: Tr ng cao ng Kinh t - K thut Thng mi. Khoa K ton - B mn Ti chnh#Ti b n, c sa cha, b sung#251955#Tng quan v thu, nguyn tc v ni dung c bn ca cc loi thu: thu gi tr gia tng, thu tiu th c bit, thu xut nh p khu, thu thu nhp doanh nghip, thu thu nhp c nhn, thu ti nguyn...#Th u#Thu thu nhp doanh nghip#Thu gi tr gia tng#Thu xut khu#Thu nhp kh u#Gio trnh#Khnh Vn## 00922000000000289000450002600110000002600110001100200420002200700410006401400070 01050190005001120820004001178080005001210080005001260090011001310100005001420110 01500147015005700162001001600219005001600235004001100251013000700262021031300269 020000800582020002100590020001100611039001000622#VV09.18733#VV09.18734#Gio trn h k ton hnh chnh - s nghip#Nguyn Vn Cng (ch.b.), Phan Trng Phc#34000 #Vi?t#657#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a347tr.^b23cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Nguyn Vn Cng#Phan Trng Phc#In ti bn#251956#T chc hch ton k ton trong cc n v hnh chnh - s nghip; K ton ti sn c nh; K ton vt liu, dng c, sn phm, hng ho; K ton cc khon thu, chi, kt qu v phn phi kt qu; K ton tin, tin vay v cc nghip v thanh ton; K ton ngun kinh ph v cc nghip v khc, bo co ti chnh#K ton#H nh chnh s nghip#Gio trnh#Khnh Vn## 00927000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200280003300700630 00610140007001240190005001310820004001368080005001400080005001450090011001500100 00500161011001500166015007500181001001500256005001800271005002000289013000700309 021028300316020001700599020001100616039001000627#VV09.18797#VV09.18799#VV09.1879 8#Gio trnh k ton qun tr#ng Ngc Hng (ch.b.), Hong Th Vit H, Nguyn Th Hng Nga#50000#Vi?t#657#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a318tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni. B mn K ton - khoa Kinh t#ng Ngc Hng# Hong Th Vit H#Nguyn Th Hng Nga#251957#Trnh by kin thc k ton qun tr v mi trng kinh doanh, phn loi chi ph v ng dng trong k ton qun tr , cc phng php xc nh chi ph v gi thnh, nh gi sn phm trong doanh n ghip, nh mc chi ph, d ton ngn sch, phn tch bo co ti chnh doanh ng hip...#K ton qun tr#Gio trnh#Khnh Vn## 00965000000000337000450002600110000002600110001100200770002200300280009900700140 01270140007001410190005001480820004001538080005001570080005001620090011001670100 00500178011001500183015005700198001001400255013000700269021026400276020000800540 02000110054802000080055902000110056702000100057802000100058802000080059802000110 0606039001000617#VV09.18800#VV09.18801#Bi tp v bi gii k ton thng mi, d ch v v kinh doanh xut nhp khu#quyt nh 15/2006Q-BTC...#Phan c Dng#54 500#Vi?t#657#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a486tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gi a Tp. H Ch Minh. Khoa Kinh t#Phan c Dng#251958#Trnh by nhng kin thc c huyn ngnh k ton v cc bi tp ng dng: k ton vn bng tin, cc khon th u, cc khon ng trc; k ton hng tn kho, ti sn c nh, chnh lch t gi , cc khon phi tr, k ton ton thu, mua bn hng ho, xut nhp khu...#K ton#Thng mi#Dch v#Kinh doanh#Xut khu#Nhp khu#Bi tp#Gio trnh#Khnh Vn## 00961000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200260003300300310 00590070017000900140007001070190005001140820007001198080005001260080005001310090 01100136010000500147011001500152015010000167001001700267013000700284021032100291 020001000612020000900622020000700631020001100638039001000649#VV09.18802#VV09.188 03#VV09.18804#Qun tr ri ro ti chnh#L thuyt, bi tp v bi gii#Nguyn Mi nh Kiu#74500#Vi?t#658.15#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a492tr.^b24cm#TTS ghi: Kh oa sau i hc - i hc M Tp. H Ch Minh v Chng trnh Ging dy Kinh t Fu lbright#Nguyn Minh Kiu#251959#Trnh by kin thc cn bn v ri ro ti chnh v cng c phi sinh: nhn dng cc loi ri ro ti chnh, cc cng c ti chnh phi sinh - cng c qun l ri ro ti chnh, cc cng c phi sinh trn th tr ng ngoi hi; nh gi v quyt nh u t (ri ro tn dng, li sut, t gi ca doanh nghip, ngn hng...)#Ti chnh#Qun tr#Ri ro#Gio trnh#Khnh Vn# # 00822000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200180003300300510 00510070014001020140008001160190005001240820004001298080005001330080005001380090 01100143010000500154011001500159015005700174001001400231013000700245021026400252 020000800516020001000524039001000534#VV09.18805#VV09.18806#VV09.18807#K ton t i chnh# cp nht theo ch ti chnh k ton mi nht#Phan c Dng#128000 #Vi?t#657#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a745tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp . H Ch Minh. Khoa Kinh t#Phan c Dng#251960#Trnh by cc nghip v k ton trong cng ty thng mi, k ton cc khon u t ti chnh v hot ng khc, k ton cc khon phi thu, cc khon phi tr, thu v cc khon phi np, k ton u t xy dng c bn, chi ph doanh nghip, kinh doanh dch v...#K ton #Ti chnh#Khnh Vn## 00576000000000265000450002600110000002600110001100200450002200300570006700700170 01240050017001410140007001580190005001650820009001708080005001790080018001840090 03500202010000500237011001500242013000700257020000700264020000700271020000800278 020001400286039001000300#VV09.18735#VV09.18736#Phn dng v phng php gii to n i s 10#Tm tt l thuyt, phn dng v phng php gii ton...#Nguyn Vn Phc#Nguyn Vn Phc#49000#Vi?t#512.0076#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Qu c gia Tp. H Ch Minh#2009#^a312tr.^b24cm#251961#i s#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Khnh Vn## 00604000000000289000450002600110000002600110001100200430002200300400006500700230 01050050007001280140007001350190005001420820010001478080005001570080018001620090 03500180010000500215011001500220005001500235013000700250020001100257020000700268 020000700275020000800282020001400290039001000304#VV09.18737#VV09.18738#Phng ph p gii ton chuyn lng gic#Dnh cho hc sinh lp 10, 11, luyn thi#L By , Nguyn Vn Nho#L By#54000#Vi?t#516.24076#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Q uc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a333tr.^b24cm#Nguyn Vn Nho#251962#Lng gic#Lp 10#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#Khnh Vn## 00729000000000277000450002600110000002600110001100200330002200300380005500700190 00930140007001120190005001190820008001248080005001320080018001370090035001550100 00500190011001500195015010500210001001400315013000700329021007200336020001000408 020001200418020001100430039001000441#VV09.18739#VV09.18740#c ting Nga giai o n nng cao#Gio trnh ting Nga, 58 bi c hiu#Trng Vn V b.s.#29000#Vi?t #491.784#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a264tr. ^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc X h i v Nhn vn. Khoa Ng vn Nga#Trng Vn V#251963#Gm 58 bi c hiu theo nh iu ch v t nc, con ngi...Vit Nam#Ting Nga#K nng c#Gio trnh#Kh nh Vn## 00915000000000277000450002600110000002600110001100100080002200200710003000300190 01010070014001200140007001340190005001410820008001468080005001540080018001590090 03500177010000500212011001500217015004600232013000700278021026300285020002600548 020003400574020001900608039001000627#VV09.18741#VV09.18742#Ng t#Kinh t chnh tr Mc - Lnin v phng thc sn xut t bn ch ngha#Ti liu tham kho#Ng t ch.b.#20000#Vi?t#335.412#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a127tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Lut Tp. H Ch Minh#25196 4#L lun v gi tr tin t, kinh t hng ho, hng ho, tin t, cc quy lut kinh t ch yu ca nn kinh t hin i; L lun v t bn v gi tr thng d, lu thng ca t bn v ti xut t bn x hi, li tc, li t, ch ngha t b n c quyn thng d...#Phng thc sn xut TBCN#Kinh t chnh tr hc Mc - L nin#Ti liu tham kho#Khnh Vn## 00959000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200520003300700540 00850190005001390820008001448080005001520080018001570090035001750100005002100110 01500215015009400230005001700324005001600341005001800357005001800375005002200393 01300070041502101430042202000090056502000110057402000080058502000090059302000090 0602039001000611#VV09.18743#VV09.18744#VV09.18745#i mi tuyn sinh i hc v cao ng ti Vit Nam#Reinhard Kuhles, Lm Quang Thip, Nguyn Thanh Thu..#Vi?t #378.597#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a167tr. ^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trung tm Kho th v nh gi cht lng o to#Kuhles, Reinhard#Lm Quang Thip#Nguyn Thanh Thu#V Th P hng Anh#Westerheijden, Don F.#251965#Gii thiu kinh nghim tuyn sinh mt s nc trn th gii v gii php cho vn tuyn sinh i hc v cao ng sau nm 2009 ti Vit Nam#Gio dc#Tuyn sinh#i hc#Cao ng#Vit Nam#Khnh Vn## 01020000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200410 00470030055000880070019001430140007001620190005001690820008001748080005001820080 01800187009003500205010000500240011001500245015008700260013000700347021027200354 02000090062602000090063502000100064402000100065402000090066402000110067303900100 0684#VV09.18746#VV09.18747#VV09.18748#Bi Loan Thu#Gio trnh php ch th vin - thng tin#Chng trnh i hc chuyn ngnh Thng tin - Th vin#Bi Loan Thu b.s.#37000#Vi?t#344.597#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a338tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#251966#Trnh by tng quan v php ch th vin - thng tin; Tm quan trng ca php ch th vin - thng tin; Cc bin php tn g cng php ch th vin - thng tin. Gii thiu Lut th vin nc ngoi; Cc vn bn quy phm php lut v cng tc th vin - thng tin Vit Nam#Th vin# Php ch#Php lut#Thng tin#Vit Nam#Gio trnh#Khnh Vn## 00856000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200540003900300480 00930070017001410140007001580190005001650820009001708080005001790080018001840090 03500202010000500237011001500242013000700257021028700264020002100551020002000572 039001000592#VV09.18749#VV09.18750#Nguyn Hoi ng#Cu hi trc nghim v t t ng kinh in H Ch Minh#Ti liu tham kho mn hc t tng H Ch Minh#Nguyn Hoi ng#22000#Vi?t#335.4346#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a145tr.^b21cm#251967#Gm h thng cu hi trc nghim v cc lu n im, t tng kinh in H Ch Minh. Nhng lun im c bn trong cc tc ph m, bi vit, bi ni chuyn ca H Ch Minh. Gii thiu nhng t tng c bn tr ong cc cng trnh nghin cu, sch, tp ch nc ngoi nghin cu v H Ch M inh#T tng H Ch Minh#Cu hi trc nghim#Khnh Vn## 01045000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100170 00440020016000610030068000770070017001450140007001620190005001690820006001748080 00500180008001800185009003500203010000500238011001500243015008700258013000700345 021034100352020001300693020001600706020001100722039001000733#VV09.18751#VV09.187 52#VV09.18753#VV09.18754#Nguyn Hng Sinh#Bin mc ch #Gio trnh dnh cho si nh vin chuyn ngnh Th vin - Thng tin hc#Nguyn Hng Sinh#13500#Vi?t#025.4 #^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a173tr.^b21cm# TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc X hi v Nh n vn#251968#Trnh by tng quan v t chc thng tin v bin mc ch ; Nguyn tc ca ngn ng tiu ch : tiu thng nht, t ng ngha, t ng m, nh danh, nguyn tc ngi s dng, chnh sch nh ch mc cho ch , tiu c th... Khi nim, chc nng, c php, ph , kim sot, tham chiu v cc mi quan h ca tiu ch ...#Th vin hc#Bin mc ch #Gio trnh#Khnh Vn## 00710000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200380 00470290038000850070014001230140007001370190005001440820004001498080005001530080 01800158009003500176010000500211011001500216013000700231021015200238020001000390 020001300400020000900413039001000422#VV09.18755#VV09.18756#VV09.18757#ng Lng M#Vit lut vn khoa hc bng ting Anh#Writing a scientific paper in English# ng Lng M#20000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H C h Minh#2009#^a144tr.^b21cm#251969#Tm lc nhng tiu ch ca mt lun vn khoa hc chun v hng dn cho tc gi vit lun vn bng ting Anh c s chnh xc , s trong sng v ngn t#Ting Anh#K nng vit#Lun vn#Khnh Vn## 00393000000000229000450001900050000008200070000580800050001200200140001700300180 00310070017000490220004000660050012000700080005000820090011000870100005000980110 01400103013000700117020000900124020000600133020001400139039001000153#Vi?t#372.63 #^214#Em tp vit 1#Ti liu th im#V Thanh H b.s.#T.1#V Thanh H#^aH.#^aGi o dc#2009#^a28tr.^b24cm#251970#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Khnh Vn## 00393000000000229000450001900050000008200070000580800050001200200140001700300180 00310070017000490220004000660050012000700080005000820090011000870100005000980110 01400103013000700117020000900124020000600133020001400139039001000153#Vi?t#372.63 #^214#Em tp vit 1#Ti liu th im#V Thanh H b.s.#T.2#V Thanh H#^aH.#^aGi o dc#2009#^a79tr.^b24cm#251971#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Khnh Vn## 00619000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020010000340070041000440050021000850080005001060090011001110100005001220110 01400127019000500141006001400146012002100160013000700181021006800188020000900256 020000900265020000500274020001400279020001400293039001000307#VV09.18758#7500#Vi ?t#372.21#^214#Php chia#Richard Leffingwell ; Ng nh Tuyt dch#Leffingwell, R ichard#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b21cm#Dch#Ng nh Tuyt#B lm quen vi to n#251972#Hng dn b bit lm php chia t s liu ca vt xung quanh b#Gi o dc#Mu gio#Ton#Sch mu gio#Sch song ng#Khnh Vn## 00621000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020014000340070033000480050013000810080005000940090011000990100005001100110 01400115019000500129006001400134012002500148013000700173021006400180020000500244 020001400249020001800263020001400281020001400295039001000309#VV09.18759#7500#Vi ?t#372.21#^214#Hnh ch nht#Dijan Leake ; Ng nh Tuyt dch#Leake, Dijan#^aH.# ^aGio dc#2009#^a24tr.^b21cm#Dch#Ng nh Tuyt#B lm quen vi cc hnh#251973 #Hng dn b nhn bit hnh ch nht qua vt trong cuc sng#Ton#Hnh ch n ht#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Sch song ng#Khnh Vn## 00600000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020018000340070034000520050014000860080005001000090011001050100005001160110 01400121019000500135006001400140012002500154013000700179021005900186020001800245 020000900263020001400272020001400286039001000300#VV09.18760#9000#Vi?t#372.21#^2 14#Khm ph my tnh#Chris Oxlade ; Ng nh Tuyt dch#Oxlade, Chris#^aH.#^aGio dc#2009#^a32tr.^b21cm#Dch#Ng nh Tuyt#B lm quen vi my tnh#251974#Hng dn b tm hiu v my tnh v cch s dng my tnh#Gio dc mu gio#My tnh #Sch mu gio#Sch song ng#Khnh Vn## 00631000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020009000340070041000430050021000840080005001050090011001100100005001210110 01400126019000500140006001400145012002100159013000700180021008100187020000500268 020000900273020000900282020001400291020001400305039001000319#VV09.18761#7500#Vi ?t#372.21#^214#Php tr#Richard Leffingwell ; Ng nh Tuyt dch#Leffingwell, Ri chard#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b21cm#Dch#Ng nh Tuyt#B lm quen vi ton #251975#Hng dn b lm php tr qua vt trong thc t, pht trin nhn thc cho tr#Ton#Mu gio#Gio dc#Sch mu gio#Sch song ng#Khnh Vn## 00603000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020014000340070033000480050013000810080005000940090011000990100005001100110 01400115019000500129006001400134012002500148013000700173021005100180020000900231 020000900240020001400249020001400263020001400277039001000291#VV09.18762#7500#Vi ?t#372.21#^214#Hnh tam gic#Dijan Leake ; Ng nh Tuyt dch#Leake, Dijan#^aH.# ^aGio dc#2009#^a23tr.^b21cm#Dch#Ng nh Tuyt#B lm quen vi cc hnh#251976 #Hng dn b nhn bit hnh tam gic t mi vt#Gio dc#Mu gio#Hnh tam g ic#Sch mu gio#Sch song ng#Khnh Vn## 00574000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200110 00348080005000450020025000500070045000750050017001200080005001370090011001420100 00500153011001500158005001500173012004000188013000700228020001700235020001500252 020000900267020001000276039001000286#VV09.18763#VV09.18764#22000#Vi?t#398.20959 7#^214#Truyn c dn tc Kh Me#S.t., b.s.: Nguyn Trng Bu, Thch Xun Mai#Ngu yn Trng Bu#^aH.#^aGio dc#2009#^a123tr.^b21cm#Thch Xun Mai#Truyn c dn g ian cc dn tc Vit Nam#251977#Vn hc dn gian#Dn tc Kh Me#Vit Nam#Truyn c#Khnh Vn## 00588000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200110 00348080005000450020018000500070056000680050024001240080005001480090011001530100 00500164011001500169005001900184012004000203013000700243020001700250020001400267 020000900281020001000290039001000300#VV09.18765#VV09.18766#26000#Vi?t#398.20959 7#^214#Truyn c T - i#S.t., b.s.: Trn Nguyn Khnh Phong, L Th Qunh Tng #Trn Nguyn Khnh Phong#^aH.#^aGio dc#2009#^a151tr.^b21cm#L Th Qunh Tng# Truyn c dn gian cc dn tc Vit Nam#251978#Vn hc dn gian#Dn tc T i#Vi t Nam#Truyn c#Khnh Vn## 00565000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200110 00348080005000450020023000500070043000730050017001160080005001330090011001380100 00500149011001400154005001300168012004000181013000700221020001700228020001300245 020000900258020001000267039001000277#VV09.18767#VV09.18768#18000#Vi?t#398.20959 7#^214#Truyn c dn tc Giy#S.t., b.s.: Nguyn Trng Bu, Nm Hng Mai#Nguyn Trng Bu#^aH.#^aGio dc#2009#^a94tr.^b21cm#Nm Hng Mai#Truyn c dn gian cc dn tc Vit Nam#251979#Vn hc dn gian#Dn tc Giy#Vit Nam#Truyn c#Khnh Vn## 00569000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200110 00348080005000450020017000500070047000670050017001140080005001310090011001360100 00500147011001500152005001700167012004000184013000700224020001700231020001400248 020000900262020001000271039001000281#VV09.18769#VV09.18770#20000#Vi?t#398.20959 7#^214#Truyn c H'Mng#S.t., b.s.: Nguyn Trng Bu, Nguyn Ngc Lin#Nguyn Tr ng Bu#^aH.#^aGio dc#2009#^a107tr.^b21cm#Nguyn Ngc Lin#Truyn c dn gian cc dn tc Vit Nam#251980#Vn hc dn gian#Dn tc Hmng#Vit Nam#Truyn c#Kh nh Vn## 00752000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010017000450020032000620070017000940220004001110080005001150090 01100120010000500131011001800136013000700154005001700161021023000178020000800408 020001700416020000900433020001000442039001000452#VV09.18771#VV09.18772#28000#Vi ?t#959.7#^214#Nguyn Ngc Lin#Truyn k v danh nhn t Vit#Nguyn Ngc Lin# T.1#^aH.#^aGio dc#2009#^a135tr.^b20x20cm#251981#Nguyn Ngc Lin#K v mi s u v vua, quan i thn v hong thi hu trong cc triu i Vit Nam trc y nh Hai B Trng, L Nam , Triu Vit Vng, B Ci i Vng, Phng Hng, Th i s Trn Th ... lu danh trong lch s Vit Nam#Lch s#Nhn vt lch s #Vit Nam#Truyn k#Khnh Vn## 00720000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020015000430070072000580050022001300080005001520090011001570100 00500168011001400173005001800187012003500205006001000240013000700250021009200257 020000900349020002100358020001500379039001000394020001400404#VV09.18773#VV09.187 74#15000#Vi?t#590#^214#Trong vn th#Li: Franoise de Guibert ; Minh ho: Isa belle Assmat ; Bch Lin dch#Guibert, Franoise de#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr .^b19cm#Assmat, Isabelle#Bch khoa th Larousse dnh cho b#Bch Lin#251982#T m hiu nhng iu l th v thi quen v tp tnh ca mt s loi ng vt trong vn th#ng vt#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Khnh Vn#Sch song ng## 00743000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020008000470070074000550050022001290080005001510090011001560100 00500167011001400172019000500186005002000191012003500211006001000246013000700256 021010700263020000900370020000800379020001500387020001700402039001000419#VV09.18 775#VV09.18776#15000#Vi?t#796.334#^214#Bng #Li: Franoise de Guibert ; Minh ho: Vincent Desplanche ; Bch Lin dch#Guibert, Franoise de#^aH.#^aGio dc# 2009#^a35tr.^b19cm#Dch#Desplanche, Vincent#Bch khoa th Larousse dnh cho b#B ch Lin#251983#Gii thiu hnh thc v cch chi mn bng cng nhng thng t in v cc i bng ni ting trn th gii#Th thao#Bng #Sch thiu nhi#Sch thng thc#Khnh Vn## 00697000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440020028000490070087000770050017001640080005001810090011001860100 00500197011001400202019001000216005001800226012003500244006001200279005001800291 013000700309020001700316020001800333020000500351020001700356039001000373#VV09.18 778#VV09.18777#15000#Vi?t#398.20944#^214#Hip s v lu i pho th#Li: Lanci na Michle, Vandewiele Agns ; Minh ho: Charles Dutertre ; Minh Nguyt dch#Mic hle, Lancina#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b19cm#Dch Php#Dutertre, Charles#Bc h khoa th Larousse dnh cho b#Minh Nguyt#Agns, Vandewiele#251984#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn thiu nhi#Khnh Vn## 00762000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020020000460070069000660050022001350080005001570090011001620100 00500173011001400178019000500192005001500197012003500212006001000247013000700257 02100630026402000090032702000100033602000050034602000090035102000100036002000150 0370020001700385039001000402#VV09.18779#VV09.18780#15000#Vi?t#364.15#^214#Nhng tn cp bin#Li: Franoise de Guibert ; Minh ho: Marie Delafon ; Bch Lin d ch#Guibert, Franoise de#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b19cm#Dch#Delafon, Marie #Bch khoa th Larousse dnh cho b#Bch Lin#251985#Gii thiu cuc sng v cc h hot ng ca nhng tn cp bin#i sng#Hot ng#Cp#Ti phm#Cp bin#S ch thiu nhi#Sch thng thc#Khnh Vn## 00707000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020014000430070074000570050022001310080005001530090011001580100 00500169011001400174019000500188005002000193012003500213006001000248013000700258 021006400265020002100329020000900350020000900359020001500368039001000383#VV09.18 781#VV09.18782#15000#Vi?t#001#^214#Chc ng ngon#Li: Franoise de Guibert ; Mi nh ho: Vincent Desplanche ; Bch Lin dch#Guibert, Franoise de#^aH.#^aGio d c#2009#^a35tr.^b19cm#Dch#Desplanche, Vincent#Bch khoa th Larousse dnh cho b #Bch Lin#251986#Gii thiu cch ng ca con ngi, thc vt, ng vt v v t#Khoa hc thng thc#i sng#Gic ng#Sch thiu nhi#Khnh Vn## 00691000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020013000450070071000580050022001290080005001510090011001560100 00500167011001400172019000500186005001500191012003500206006001200241013000700253 021006400260020001100324020001000335020000700345020001500352039001000367#VV09.18 783#VV09.18784#15000#Vi?t#302.2#^214#Php lch s#Li: Franoise de Guibert ; M inh ho: Anne Wilsdorf ; Minh Nguyt dch#Guibert, Franoise de#^aH.#^aGio dc# 2009#^a35tr.^b19cm#Dch#Wilsdorf, Anne#Bch khoa th Larousse dnh cho b#Minh N guyt#251987#Hng dn cc em nh cch giao tip, ng x c l php, lch s#X hi hc#Giao tip#ng x#Sch thiu nhi#Khnh Vn## 00658000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020013000450070065000580050018001230080005001410090011001460100 00500157011001400162019000500176005001800181012003500199006000700234013000700241 021005200248020001000300020002100310020001500331039001000346#VV09.18785#VV09.187 86#15000#Vi?t#628.9#^214#Lnh cu ho#Li: Agns Vandewiele ; Minh ho: Robert Barborini ; T Nga dch#Vandewiele, Agns#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b19cm#Dc h#Barborini, Robert#Bch khoa th Larousse dnh cho b#T Nga#251988#Gii thiu trang phc v cng vic ca lnh cu ho#Cha chy#Khoa hc thng thc#Sch thi u nhi#Khnh Vn## 00637000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020005000450070055000500050012001050080005001170090011001220100 00500133011001400138019000500152005001400157012003500171006000700206013000700213 021006800220020000500288020001500293020001700308039001000325#VV09.18787#VV09.187 88#15000#Vi?t#791.3#^214#Xic#Li: Anne Bouin ; Minh ho: Marie Michel ; T Nga dch#Bouin, Anne#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b19cm#Dch#Michel, Marie#Bch kho a th Larousse dnh cho b#T Nga#251989#Gii thiu trang thit b v cng c c ng ngh thut biu din xic#Xic#Sch thiu nhi#Sch thng thc#Khnh Vn## 00640000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440020023000490070067000720050022001390080005001610090011001660100 00500177011001400182019001000196005001300206012003500219006001000254013000700264 020001700271020001800288020000500306020001700311039001000328#VV09.18789#VV09.187 90#15000#Vi?t#398.20944#^214#Cng cha v nng tin#Li: Franoise de Guibert ; Minh ho: Elne Usdin ; Bch Lin dch#Guibert, Franoise de#^aH.#^aGio dc#20 09#^a35tr.^b19cm#Dch Php#Usdin, Elne#Bch khoa th Larousse dnh cho b#Bch Lin#251990#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn thiu nhi#Khnh Vn## 00640000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440020030000490070066000790050019001450080005001640090011001690100 00500180011001400185019001000199005001300209012003500222006001200257013000700269 020001700276020001800293020000500311020001700316039000500333#VV09.18791#VV09.187 92#15000#Vi?t#398.20944#^214#Ph thu v cc vt ng hnh#Li: Benoit Delaland re ; Minh ho: Elne Usdin ; Minh Nguyt dch#Delalandre, Benoit#^aH.#^aGio dc #2009#^a35tr.^b19cm#Dch Php#Usdin, Elne#Bch khoa th Larousse dnh cho b#Mi nh Nguyt#251991#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn thiu nhi#KVn## 00679000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020011000450070069000560050019001250080005001440090011001490100 00500160011001400165005001600179012003500195006001200230013000700242021008800249 020000600337020002100343020001500364039001000379#VV09.18793#VV09.18794#15000#Vi ?t#613.6#^214#Khi b au#Li: Benoit Delalandre ; Minh ho: Clment Devaux ; Min h Nguyt dch#Delalandre, Benoit#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b19cm#Devaux, Clm ent#Bch khoa th Larousse dnh cho b#Minh Nguyt#251992#Gii thch nguyn nhn cc bnh thng thng v hng dn b cch x l cc tai nn nh#Y hc#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Thu Dung## 00647000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020014000450070069000590050022001280080005001500090011001550100 00500166011001400171005001500185012003500200006001000235013000700245021004900252 020001000301020002100311020001500332039001000347#VV09.18795#VV09.18796#15000#Vi ?t#612.8#^214#Nm gic guan#Li: Franoise de Guibert ; Minh ho: Henri Fellner ; Bch Lin dch#Guibert, Franoise de#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b19cm#Fellne r, Henri#Bch khoa th Larousse dnh cho b#Bch Lin#251993#Gii thiu c im , chc nng ca nm gic quan#Gic quan#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Thu Dung## 00619000000000301000450002600110000002600110001100200530002200700520007500500180 01270050015001450050017001600140007001770190005001840820004001898080005001930080 00500198009001400203010000500217011001500222013000700237020000800244020001100252 020001200263020001200275020000600287020001400293039001000307#VV09.18808#VV09.188 09#Cc dng n tp v kim tra trc nghim ng vn 6#Nguyn Quc Khnh, Trnh Ngc nh, Nguyn Hong Anh#Nguyn Quc Khnh#Trnh Ngc nh#Nguyn Hong Anh#39 000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a267tr.^b24cm#251994#Ng vn#Ting V it#Tp lm vn#Trc nghim#Lp 6#Sch c thm#Thu Dung## 00658000000000313000450002600110000002600110001100200530002200700660007500500180 01410050015001590050017001740140007001910190005001980820004002038080005002070080 00500212009001400217010000500231011001500236005001300251013000700264020000800271 020001100279020001200290020001200302020000600314020001400320039001000334#VV09.18 810#VV09.18811#Cc dng n tp v kim tra trc nghim ng vn 7#Nguyn Quc Khnh, Trnh Ngc nh, Trn Trng Dng, L Thnh Nam#Nguyn Quc Khnh#Trnh Ng c nh#Trn Trng Dng#32500#Vi?t#807#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a215tr.^b2 4cm#L Thnh Nam#251995#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Trc nghim#Lp 7#Sch c thm#Thu Dung## 00633000000000313000450002600110000002600110001100200140002200700250003600500120 00610050012000730140007000850190005000920820009000978080005001060080005001110090 01400116010000500130011001500135004001800150012005100168013000700219020000500226 020001400231020001300245020001700258020002000275039001000295020001400305#VV09.18 812#VV09.18813#i s s cp#Trn Phng, L Hng c#Trn Phng#L Hng c#60 000#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a516tr.^b24cm#Ti bn ln th 5 #Tuyn tp cc chuyn luyn thi i hc mn ton#251996#Ton#i s s cp#Ph ng trnh#Bt phng trnh#Ph thng trung hc#Thu Dung#Sch c thm## 00559000000000289000450002600110000002600110001100200360002200700300005800500150 00880050014001030140007001170190005001240820009001298080005001380080005001430090 01400148010000500162011001500167013000700182020000700189020001400196020002000210 020000800230020000700238039001000245020001400255#VV09.18814#VV09.18815#Bt ng thc v nhng li gii hay#V Quc B Cn, Trn Quc Anh#V Quc B Cn#Trn Qu c Anh#35000#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a219tr.^b24cm#251997# i s#Bt ng thc#Ph thng trung hc#Bi tp#p n#Thu Dung#Sch c thm## 00941000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200610003300700690 00940050014001630050013001770190005001900820006001958080005002010080005002060090 01400211010000500225011003000230005001500260005001800275015008600293013000700379 02101360038602000150052202000200053702000080055702000070056502000330057203900100 0605#VV09.18816#VV09.18817#VV09.18818#K yu v nhng gng tiu biu cu chin binh huyn T Lim#B.s.: Hong Mnh An, Trn Ngc Snh, Bi Vinh Hi, Nguyn Mn g Tng#Hong Mnh An#Bi Vinh Hi#Vi?t#305.9#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a241 tr., 12tr. nh mu^b21cm#Trn Ngc Snh#Nguyn Mng Tng#TTS ghi: Hi Cu Chi n binh Vit Nam. Ban chp hnh Hi Cu Chin binh huyn T Lim#251998#Gii thi u Hi Cu chin binh huyn T Lim v hot ng ca Hi thng qua cc i hi. G ii thiu nhng gng cu chin binh tiu biu#Cu chin binh#in hnh tin ti n#T Lim#H Ni#Hi Cu chin binh huyn T Lim#Thu Dung## 00673000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200150 00440030010000590070009000690140007000780190005000850820009000908080005000990080 00500104009001400109010000500123011001500128001000900143013000700152021014800159 020000800307020000800315020000900323020000700332020001000339039001000349#VV09.18 819#VV09.18820#VV09.18821#VV09.18822#Vit t H Ni#Tiu lun#Phong L#82000#Vi ?t#895.9224#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a477tr.^b21cm#Phong L#251999#Gm nhn g bi vit v nhng nho s, tc gi c s nghip vn chng gn vi H Ni nh: Chu Vn An, L Thnh Tng, Nguyn Du, Tn , Xun Qunh...#Vn hc#Tc gi#Tc phm#H Ni#Tiu lun#Thu Dung## 00953000000000313000450002600110000002600110001100200370002200300500005900700660 01090050020001750050013001950190005002080820006002138080005002190080005002240090 01400229010000500243011001500248005001200263005001000275005001500285013000700300 021027400307020002000581020000800601020001100609020000900620039001000629#VV09.18 823#VV09.18824#Cng ngh thng tin trong trng hc#Ti liu dng cho cn b qu n l trng ph thng#B.s.: Nguyn Trng Thng, Bi Xun Bn, V Anh Tun, L V n Ca..#Nguyn Trng Thng#Bi Xun Bn#Vi?t#371.2#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009 #^a271tr.^b24cm#V Anh Tun#L Vn Ca#Nguyn Ngc n#252000#Trnh by nhng kin thc tin hc c bn dnh cho mt nh qun l trng hc. Nhng k nng cn thi t khi ng dng v qun l cng ngh thng tin trong nh trng. Hng dn cch k hai thc cc phn h trong V. EMIS - H thng phn mm qun l cc hot ng tro ng trng hc#Cng ngh thng tin#Qun l#Trng hc#ng dng#Thu Dung## 00900000000000337000450002600110000002600110001100200550002200300500007700700800 01270050020002070050018002270190005002450820006002508080005002560080005002610090 01400266010000500280011001500285005001600300005001700316005001600333013000700349 02101410035602000090049702000080050602000090051402000110052302000090053402000090 0543039001000552#VV09.18825#VV09.18826#S lc gio dc Vit Nam v mt s nc trn th gii#Ti liu dng cho cn b qun l trng ph thng#B.s.: Hunh Th Mai Hng, Nguyn Quang Knh, Andrea Gallina, Eberhard Kobler..#Hunh Th Mai H ng#Nguyn Quang Knh#Vi?t#370.9#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a199tr.^b24cm#Gal lina, Andrea#Kobler, Eberhard#Trn Phc Lnh#252001#Trnh by s lc lch s p ht trin gio dc Vit Nam, qu trnh pht trin v ci cch gio dc ca mt s nc chu , chu u v chu M#Gio dc#Lch s#Ci cch#Pht trin#Th gii# Vit Nam#Thu Dung## 00901000000000301000450002600110000002600110001100200290002200300500005100700630 01010050012001640050013001760190005001890820011001948080005002050080005002100090 01400215010000500229011001500234005001500249005001200264005001500276013000700291 021025600298020000900554020001700563020000900580039001000589#VV09.18828#VV09.188 27#Qun l nh nc v gio dc#Ti liu dng cho cn b qun l trng ph thn g#B.s.: Trn Vn C, Trn Vn Kim, Hong Th Vinh, L Minh c..#Trn Vn C#Tr n Vn Kim#Vi?t#353.809597#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a351tr.^b24cm#Hong Th Vinh#L Minh c#Nguyn Ngc n#252002#Trnh by khi qut v h thng hnh chn h nh nc v qun l nh nc v gio dc. Gii thiu nhng quy nh, ch ti l in quan n qun l gio dc v hai vn bn quan trng v quyn tr em. Mt s tnh hung trong thc tin qun l gio dc Vit Nam#Gio dc#Qun l nh nc #Vit Nam#Thu Dung## 00910000000000313000450002600110000002600110001100200410002200300500006300700630 01130050013001760050015001890190005002040820006002098080005002150080005002200090 01400225010000500239011001500244005001200259005001200271005001600283013000700299 021024200306020000900548020000800557020001100565020001000576039001000586#VV09.18 829#VV09.18830#iu hnh cc hot ng trong trng hc#Ti liu dng cho cn b qun l trng ph thng#B.s.: Trn Vn Kim, V Trung Thnh, L Minh c, V An h Tun..#Trn Vn Kim#V Trung Thnh#Vi?t#371.2#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a2 75tr.^b24cm#L Minh c#V Anh Tun#Phm nh Chinh#252003#Gii thiu v cc ngh ip v trong cng tc qun l trng hc theo thi gian nh nghip v thng xuy n, nghip v c th theo thng, nghip v t xut, hoc cc nghip v theo t nh cht cng vic nh qun l hnh chnh, qun l dy v hc#Gio dc#Qun l#Tr ng hc#Nghip v#Thu Dung## 00601000000000277000450002600110000002600110001100200280002200700230005000500090 00730140007000820190005000890820006000948080005001000080005001050090014001100100 00500124011001500129001000700144013000700151021012700158020000700285020000700292 020000900299020000500308039001000313#VV09.18831#VV09.18832#128 mn n ch bin t tht#B.s.: H Sn, Nam Vit#Nam Vit#28500#Vi?t#641.6#^214#^aH.#^aNxb. H Ni #2009#^a174tr.^b21cm#H Sn#252004#Hng dn cch ch bin mn n t cc loi th t: tht ln, tht b, tht d, tht g, tht vt, tht ngan v ni tng ng v t#Nu n#Mn n#Ch bin#Tht#Thu Dung## 00659000000000301000450002600110000002600110001100200450002200700230006700500090 00900140007000990190005001060820006001118080005001170080005001220090014001270100 00500141011001500146001000700161013000700168021013100175020000700306020000700313 020000900320020000900329020000400338020000500342039001000347#VV09.18833#VV09.188 34#128 mn canh, xp, cho gip bi b sc kho#B.s.: H Sn, Tr Vit#Tr Vit# 27000#Vi?t#641.8#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a166tr.^b21cm#H Sn#252005#Hn g dn cch ch bin nhng mn canh xp, mn cho t nhng nguyn liu d tm, d ch bin n gin m li giu cht dinh dng#Nu n#Mn n#Ch bin#Mn canh#S p#Cho#Thu Dung## 00695000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010007000430020041000500070017000910220004001082210029001120050 00900141008000500150009001400155010000500169011001500174013000700189005000700196 021016300203020001800366020001100384039001000395#VV09.18835#VV09.18836#41000#Vi ?t#613#^214#H Sn#iu g lm thay i sc kho ca bn#H Sn, Nam Vit#T.1 # c mt th cht kho mnh#Nam Vit#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a262tr.^b20cm#25 2006#H Sn#Hng dn cch n ung khoa hc, m bo v sinh, ng khoa hc, gii tr lnh mnh, mc ph hp, lm vic khoa hc, np sng lnh mnh ... phng trnh bnh tt#Chm sc sc kho#Phng bnh#Thu Dung## 00685000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010007000430020041000500070017000910220004001082210030001120050 00900142008000500151009001400156010000500170011001500175013000700190005000700197 021013200204020001800336020001100354020000800365039001000373#VV09.18837#VV09.188 38#44500#Vi?t#613#^214#H Sn#iu g lm thay i sc kho ca bn#H Sn, Nam Vit#T.2# c mt tinh thn kho mnh#Nam Vit#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a28 6tr.^b20cm#252007#H Sn#Hng dn cch v sinh, s dng vt khoa hc, lm p khoa hc, du lch an ton, gim bo khoa hc ... phng trnh bnh tt#Ch m sc sc kho#Phng bnh#V sinh#Thu Dung## 00662000000000265000450002600110000002600110001100500090002200100070003100200510 00380070017000890140007001060190005001130820004001188080005001220080005001270090 01400132010000500146011001500151013000700166021017900173020001400352020001100366 020000900377039001000386#VV09.18839#VV09.18840#Nam Vit#H Sn#Phng tr bnh m n tnh khng truyn nhim ti nh#H Sn, Nam Vit#54000#Vi?t#616#^214#^aH.#^aN xb. H Ni#2009#^a342tr.^b20cm#252008#Trnh by nhng kin thc c bn v bnh m n tnh v cch phng tr nhng bnh mn tnh thng gp nh bnh cao huyt p, bnh tiu ng, tai bin mch mu no, bnh vnh tim...#Bnh mn tnh#Phng bn h#iu tr#Thu Dung## 00754000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010007000430020038000500070019000880220004001072210028001110050 01100139008000500150009001400155010000500169011001500174013000700189005000700196 02101240020302000160032702000140034302000140035702000120037102000140038302000090 0397039001000406#VV09.18841#VV09.18842#32000#Vi?t#616#^214#H Sn#B quyt cha nhng bnh thng thng#H Sn, Khnh Linh#T.1#Cha bnh ni v ngoi khoa#Khn h Linh#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a198tr.^b20cm#252009#H Sn#Trnh by phng ph p cha bnh ni khoa, bnh vt ngoi khoa, bnh vt tr, bnh vt ph khoa, nh ng bnh vt nam gii#Bnh ngoi khoa#Bnh ni khoa#Bnh nam gii#Bnh tr em# Bnh ph khoa#iu tr#Thu Dung## 00589000000000277000450002600110000002600110001100500110002200100070003300200350 00400070019000750140007000940190005001010820006001068080005001120080005001170090 01400122010000500136011001500141013000700156021010600163020000800269020000900277 020000800286020000700294039001000301#VV09.18843#VV09.18844#Khnh Linh#H Sn#Vit amin i vi sc kho con ngi#H Sn, Khnh Linh#38000#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^ aNxb. H Ni#2009#^a238tr.^b20cm#252010#Nu ln vai tr ca vitamin i vi sc kho con ngi. Cch ch bin cc mn n b sung cc loi vitamin#n ung#Sc kh o#Vitamin#Mn n#Thu Dung## 00755000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010007000430020038000500070019000880220004001072210033001110050 01100144008000500155009001400160010000500174011001500179013000700194005000700201 02101210020802000110032902000170034002000090035702000130036602000140037902000140 0393039001000407#VV09.18845#VV09.18846#36000#Vi?t#616#^214#H Sn#B quyt cha nhng bnh thng thng#H Sn, Khnh Linh#T.2#Cha bnh xng khp v ngoi da #Khnh Linh#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a230tr.^b20cm#252011#H Sn#Trnh by phn g php cha bnh xng ct, cc bnh ngoi da, cc bnh ng quan, bnh tm l, v mt s bnh ngh nghip#Bnh xng#Bnh ngh nghip#iu tr#Bnh da liu#Bnh tm thn#Bnh ng quan#Thu Dung## 00725000000000301000450002600110000002600110001100500110002200100080003300200270 00410070008000680140007000760190005000830820006000888080005000940080005000990090 01400104010000500118011001500123013000700138021020000145020001100345020001200356 020001200368020000900380020001100389020001300400039001000413#VV09.18847#VV09.188 48#Khnh Linh#H Linh#Hi p v bnh tiu ng#H Linh#46000#Vi?t#616.4#^214# ^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a298tr.^b20cm#252012#Trnh by nhng kin thc c bn v bnh tiu ng. Nguyn nhn gy bnh, triu chng v chn on bnh tiu n g. Liu php ty y, ng y, vn ng, n ung, phng nga v iu tr bnh tiu ng#Tiu ng#Nguyn nhn#Triu chng#iu tr#Phng bnh#Sch hi p#Thu D ung## 00755000000000277000450002600110000002600110001100500110002200100090003300200350 00420070021000770140007000980190005001050820006001108080005001160080005001210090 01400126010000500140011001500145013000700160021026300167020000800430020000900438 020001100447020000900458039001000467#VV09.18849#VV09.18850#Khnh Linh#Nam Vit#S tay cn bng PH trong c th#Khnh Linh, Nam Vit#49500#Vi?t#613.2#^214#^a H.#^aNxb. H Ni#2009#^a230tr.^b20cm#252013#Nu ln tm quan trng ca s cn b ng pH trong c th. Nhng iu cn bit v tnh acid v tnh kim trong c th . S nguy him ca c th c tnh acid mnh. Nhng n c tnh acid v kim. Ci thin th cht acid, b quyt gip cn bng pH trong c th#n ung#Sc k ho#Nng pH#Cn bng#Thu Dung## 00647000000000289000450002600110000002600110001100500110002200100090003300200480 00420070021000900140007001110190005001180820006001238080005001290080005001340090 01400139010000500153011001500158013000700173021012600180020000300306020001000309 020000900319020001100328020000800339039001000347#VV09.18851#VV09.18852#Khnh Lin h#Nam Vit#120 iu nn v khng nn cho ngi bnh ho hen#Khnh Linh, Nam Vit# 39500#Vi?t#616.2#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a254tr.^b20cm#252014#Trnh by 1 20 iu nn v khng nn trong dng thuc, iu tr, n ung, sinh hot, iu d ng ca bnh nhn b ho, hen suyn#Ho#Hen suyn#iu tr#Phng bnh#n ung#Thu Dung## 00671000000000301000450002600110000002600110001100500110002200100080003300200410 00410070020000820140007001020190005001090820006001148080005001200080005001250090 01400130010000500144011001500149013000700164021013000171020000400301020001100305 020001100316020001000327020000900337020001300346039001000359#VV09.18853#VV09.188 54#Khnh Linh#H Linh#Cm nang kin thc phng bnh vim gan B#H Linh, Khnh Li nh#29500#Vi?t#616.3#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a182tr.^b20cm#252015#Trnh b y cu to v nhng kin thc c bn v gan. Chn on, phng v iu tr bnh vi m gan B. iu dng bnh nhn vim gan B#Gan#Vim gan B#Phng bnh#Chn on#i u tr#Sch hi p#Thu Dung## 00591000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200330003100700090 00640140006000730190005000790820006000848080005000900080005000950090014001000100 00500114011001500119013000700134021015800141020000500299020001000304020001300314 039001000327#VV09.18855#VV09.18856#Tr Vit#300 cu hi v thn v bnh thn#Tr Vit#5600#Vi?t#616.6#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a373tr.^b20cm#252016#Gm 30 0 cu hi v p lin quan n thn v bnh thn nh cu to ca thn, cao huyt p thn l g, chc nng sinh l ca thn, bin chng ca chc thn...#Thn#Bn h thn#Sch hi p#Thu Dung## 00707000000000277000450002600110000002600110001100500070002200100090002900200680 00380070017001060140007001230190005001300820006001358080005001410080005001460090 01400151010000500165011001500170013000700185021018800192020001100380020001100391 020000900402020000800411039001000419#VV09.18857#VV09.18858#H Sn#Nam Vit#Bnh tiu ng nhng king k trong tr liu, n ung v sinh hot#H Sn, Nam Vit# 52000#Vi?t#616.4#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a342tr.^b20cm#252017#Trnh by n hng kin thc c bn v bnh tiu ng. Gii p nhng thc mc lin quan n bnh tiu ng. Cch phng v iu tr bnh. Nhng king k trong tr liu n u ng v sinh hot#Tiu ng#Phng bnh#iu tr#n ung#Thu Dung## 00526000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020026000460070020000720220004000920060010000960080018001060090 02300124010000500147011001400152012001700166013000700183020001700190020000800207 020000900215020001400224039001000238#VL09.02234#VL09.02235#35000#Vi?t#372.21#^2 14#Ting Hoa dnh cho tr em#Thnh Yn bin dch#T.1#Thnh Yn#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a54tr.^b27cm#T sch Bit ni#252018#Ting Trung Q uc#T vng#Mu gio#Sch mu gio#Thu Dung## 00526000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020026000460070020000720220004000920060010000960080018001060090 02300124010000500147011001400152012001700166013000700183020001700190020000800207 020000900215020001400224039001000238#VL09.02236#VL09.02237#35000#Vi?t#372.21#^2 14#Ting Hoa dnh cho tr em#Thnh Yn bin dch#T.2#Thnh Yn#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a52tr.^b27cm#T sch Bit ni#252019#Ting Trung Q uc#T vng#Mu gio#Sch mu gio#Thu Dung## 00526000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020026000460070020000720220004000920060010000960080018001060090 02300124010000500147011001400152012001700166013000700183020001700190020000800207 020000900215020001400224039001000238#VL09.02238#VL09.02239#35000#Vi?t#372.21#^2 14#Ting Hoa dnh cho tr em#Thnh Yn bin dch#T.3#Thnh Yn#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a68tr.^b27cm#T sch Bit ni#252020#Ting Trung Q uc#T vng#Mu gio#Sch mu gio#Thu Dung## 00868000000000313000450002600110000002600110001100500100002200400180003200500170 00500010009000670020061000760070046001370140007001830190005001900820006001958080 00500201008000500206009001100211010000500222011001500227013000700242021023000249 020000800479020001800487020001100505020001700516020001100533039001000544#VL09.02 240#VL09.02241#H Cm H#Ti bn ln th 1#Trn Thin Thnh#H Thun#Cu trc d liu phn tch thut ton v pht trin phn mm#H Thun (ch.b.), H Cm H, T rn Thin Thnh#39000#Vi?t#005.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a295tr.^b27cm#25202 1#Khi qut v thut ton v cu trc d liu, cc cu trc d liu s cp, cc thut ton sp xp trong v sp xp ngoi, cc chin lc thit k thut ton, c c thut ton quy, cc thut ton xc sut, cc thut ton xp x...#Tin hc# Phn mm my tnh#Thut ton#Cu trc d liu#Gio trnh#Thu Dung## 00779000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200610003700700150 00980140007001130190005001200820008001258080005001330080005001380090011001430100 00500154011001500159013000700174021027300181020001000454020001400464020001400478 020001100492039001000503#VL09.02242#VL09.02243#Phan ng Khi#C s l thuyt t nh ton v thit k h thng cung cp in#Phan ng Khi#53500#Vi?t#621.319#^2 14#^aH.#^aGio dc#2009#^a379tr.^b27cm#252022#Khi nim chung v h thng cung c p in. Ph ti in, vch v la chn phng n cung cp in. S ni in ca h thng cung cp in. Tnh ton v in trong li cung cp in. La chn tit din dy dn v dung lng my bin p. Tnh ton dng in ngn mch...#L thuyt#H thng in#K thut in#Gio trnh#Thu Dung## 00856000000000313000450002600110000002600110001100500120002200500190003400200390 00530070058000920050015001500140007001650190005001720820006001778080005001830080 00500188009001100193010000500204011001500209005001700224005001600241013000700257 021021800264020002000482020000900502020001000511020001100521039001000532#VL09.02 244#VL09.02245#H Xun Ho#Nguyn Thnh Khang#Tnh ton thit k thit b iu k hin#Trn Vn Thnh (ch.b.), H Xun Ho, Nguyn Thnh Khang..#Trn Vn Thnh#42 500#Vi?t#629.8#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a239tr.^b27cm#Nguyn Thanh Sn#Nguyn V Thanh#252023#Trnh by nhng vn chung v tnh ton cc thit b iu khi n. Tnh ton la chn cc phn t. Tng hp h thng. Thit k chnh lu iu k hin ng c in mt chiu. Tnh ton b iu khin bm xung mt chiu...#Thit b iu khin#Thit k#Tnh ton#Gio trnh#Thu Dung## 00807000000000325000450002600110000002600110001101500330002200500140005500400180 00690010014000870020022001010070029001230140007001520190005001590820006001648080 00500170008000500175009001100180010000500191011001500196013000700211021016800218 02000080038602000180039402000090041202000140042103900100043502000200044502000160 0465#VL09.02246#VL09.02247#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng nh Tuyt#Ti b n ln th 5#Bi Vn Thanh#Ngh tin hc ng dng#Bi Vn Thanh, Ng nh Tuyt#270 00#Vi?t#005.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a213tr.^b27cm#252024#Gii thiu nhng k nng c bn lm vic vi my tnh c nhn v s dng nhng phn mm vn ph ng: h iu hnh Windows 98, Microsoft Word 97, Microsoft Excel 97...#Tin hc#P hn mm my tnh#ng dng#Sch c thm#Thu Dung#Ph thng trung hc#Trung hc c s## 00789000000000325000450002600110000002600110001101500330002200500160005500400180 00710010013000890020014001020070030001160140007001460190005001530820007001588080 00500165008000500170009001100175010000500186011001500191013000700206021017300213 02000080038602000050039402000040039902000200040302000160042302000140043903900100 0453#VL09.02248#VL09.02249#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Th Hnh#Ti bn ln th 5#Thi Vn Bn#Ngh thu rua#Thi Vn Bn, Nguyn Th Hnh#22000#Vi ?t#746.44#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a135tr.^b27cm#252025#Trnh by nhng tri th c k nng c bn ca ngh thu, ren cho hc sinh ph thng, c ch n vic r n k nng v thc hnh to sn phm c th theo chng trnh quy nh#N cng#T hu#Ren#Ph thng trung hc#Trung hc c s#Sch c thm#Thu Dung## 00611000000000301000450002600110000002600110001100500140002200500210003600200180 00570290028000750070056001030050017001590140007001760190005001830820008001888080 00500196008000500201009001100206010000500217011001400222005001700236013000700253 020001000260020000600270020000900276039001000285020001400295#VL09.02251#VL09.022 50#An Th Thu H#Trng Th Ngc Minh#Writing English 5#V tp vit ting Anh l p 5#An Th Thu H, Trng Th Ngc Minh, Nguyn Hoa Phong..#Nguyn Hoa Phong#200 00#Vi?t#372.652#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a92tr.^b27cm#Nguyn Bch Thu#252026 #Ting Anh#Lp 5#Tp vit#Thu Dung#Sch c thm## 00664000000000241000450002600110000002600110001101500330002200200300005501400070 00850190005000920820007000978080005001040080005001090090011001140100005001250110 01700130013000700147021021900154020001800373020000800391020001300399039001000412 #VV09.18859#VV09.18860#TTS ghi: B Gio dc v o to#Chng trnh gio dc m m non#18200#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a79tr.^b21x30cm#252027#Hng dn thc hin chng trnh gio dc nh tr v mu gio: mc tiu; k hoch th c hin; ni dung; kt qu mong i; cc hot ng gio dc, hnh thc t chc v phng php gio dc, nh gi s pht trin ca tr#Gio dc mu gio#Nh tr# Chng trnh#Thu Dung## 00804000000000313000450002600110000002600110001101500330002200500160005500100110 00710020079000820070042001610140006002030190005002090820004002148080005002180080 00500223009001100228010000500239011001700244013000700261021013900268020001000407 020002000417020001000437020000800447020001000455020001500465039001000480#VV09.18 861#VV09.18862#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Hi Chu#V Th Li#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ting Anh trung hc ph thng#B.s.: V Th Li (ch.b.), Nguyn Hi Chu#9000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a4 8tr.^b21x30cm#252028#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng tr nh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn hc ny# Ging dy#Ph thng trung hc#Kin thc#K nng#Ting Anh#Sch gio vin#Thu Du ng## 00813000000000313000450002600110000002600110001101500330002200500160005500100150 00710020077000860070046001630140007002090190005002160820008002218080005002290080 00500234009001100239010000500250011001700255013000700272021013900279020001000418 020002000428020001000448020000800458020000800466020001500474039001000489#VV09.18 863#VV09.18864#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Hi Chu#Quch Tt Kin#H ng dn thc hin chun kin thc, k nng mn tin hc trung hc ph thng#B.s. : Quch Tt Kin (ch.b.), Nguyn Hi Chu#13800#Vi?t#004.071#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a79tr.^b21x30cm#252029#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng m n hc ny#Ging dy#Ph thng trung hc#Kin thc#K nng#Tin hc#Sch gio vi n#Thu Dung## 00818000000000313000450002600110000002600110001101500330002200500160005500100160 00710020077000870070047001640140007002110190005002180820010002238080005002330080 00500238009001100243010000500254011001800259013000700277021013900284020001000423 020002000433020001000453020000800463020000800471020001500479039001000494#VV09.18 865#VV09.18866#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Hi Chu#inh Mnh Cng# Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn th dc trung hc ph thng#B.s .: inh Mnh Cng (ch.b.), Nguyn Hi Chu#17400#Vi?t#796.44071#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a103tr.^b21x30cm#252030#Gii thiu chung v chun kin thc, k nn g ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k n ng mn hc ny#Ging dy#Ph thng trung hc#Kin thc#K nng#Th dc#Sch gi o vin#Thu Dung## 00919000000000337000450002600110000002600110001101500330002200500160005500200870 00710070071001580140007002290190005002360820007002418080005002480080005002530090 01100258010000500269011001800274005002100292005001600313005001500329013000700344 02101390035102000100049002000200050002000100052002000080053002000180053802000150 0556039001000571#VV09.18867#VV09.18868#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn H i Chu#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn gio dc cng dn trung hc ph thng#B.s.: Nguyn Hu Khi (ch.b.), Nguyn Hi Chu, Nguyn Th Thanh Mai..#19200#Vi?t#170.71#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a114tr.^b21x30cm#Nguyn Th Thanh Mai#Nguyn Hu Khi#Trn Vn Thng#252031#Gii thiu chung v chun kin t hc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn hc ny#Ging dy#Ph thng trung hc#Kin thc#K nng#Gio dc cng dn#Sch gio vin#Thu Dung## 00868000000000337000450002600110000002600110001101500330002200500160005500200730 00710070059001440140007002030190005002100820007002158080005002220080005002270090 01100232010000500243011001700248005001300265005001200278005001700290013000700307 02101390031402000100045302000160046302000100047902000080048902000080049702000150 0505039001000520#VV09.18869#VV09.18870#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn H i Chu#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ho hc trung hc c s #B.s.: V Anh Tun (ch.b.), Nguyn Hi Chu, Nguyn Cng..#13800#Vi?t#540.71#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a80tr.^b21x30cm#Nguyn Cng#V Anh Tun#Nguyn Hng T hu#252032#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio d c ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn hc ny#Ging dy# Trung hc c s#Kin thc#K nng#Ho hc#Sch gio vin#Thu Dung## 00810000000000313000450002600110000002600110001101500330002200500160005500100160 00710020073000870070047001600140007002070190005002140820010002198080005002290080 00500234009001100239010000500250011001800255013000700273021013900280020001000419 020001600429020001000445020000800455020000800463020001500471039001000486#VV09.18 871#VV09.18872#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Hi Chu#inh Mnh Cng# Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn th dc trung hc c s#B.s.: inh Mnh Cng (ch.b.), Nguyn Hi Chu#19800#Vi?t#796.44071#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a119tr.^b21x30cm#252033#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng c a chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn hc ny#Ging dy#Trung hc c s#Kin thc#K nng#Th dc#Sch gio vin#T hu Dung## 00914000000000349000450002600110000002600110001101500330002200500160005500200720 00710070064001430140007002070190005002140820007002198080005002260080005002310090 01100236010000500247011001700252005001700269005001300286005002300299005002000322 01300070034202101390034902000100048802000160049802000100051402000080052402000070 0532020001500539039001000554#VV09.18873#VV09.18874#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Hi Chu#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn a l trun g hc c s#B.s.: Phm Th Sen (ch.b.), Nguyn Hi Chu, Nguyn Trng c..#1200 0#Vi?t#910.71#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a67tr.^b21x30cm#Nguyn Trng c#Phm Th Sen#Nguyn Th Minh Phng#Phm Th Thu Phng#252034#Gii thiu chung v ch un kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn hc ny#Ging dy#Trung hc c s#Kin thc#K nng #a l#Sch gio vin#Thu Dung## 00857000000000337000450002600110000002600110001101500330002200500160005500200730 00710070056001440140007002000190005002070820007002128080005002190080005002240090 01100229010000500240011001700245005001100262005001100273005001200284013000700296 02101390030302000100044202000160045202000100046802000080047802000080048602000150 0494039001000509#VV09.18875#VV09.18876#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn H i Chu#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn m nhc trung hc c s #B.s.: Bi Anh T (ch.b.), Nguyn Hi Chu, Hong Long..#13800#Vi?t#780.71#^214 #^aH.#^aGio dc#2009#^a79tr.^b21x30cm#Hong Long#Bi Anh T#L Anh Tun#252035# Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng . Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn hc ny#Ging dy#Trung hc c s#Kin thc#K nng#m nhc#Sch gio vin#Thu Dung## 00895000000000337000450002600110000002600110001101500330002200500160005500200830 00710070064001540140007002180190005002250820007002308080005002370080005002420090 01100247010000500258011001800263005001400281005001600295005001300311013000700324 02101390033102000100047002000160048002000100049602000080050602000180051402000150 0532039001000547#VV09.18877#VV09.18878#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn H i Chu#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn gio dc cng dn trung hc c s#B.s.: Nguyn Hu Khi (ch.b.), Nguyn Hi Chu, ng Thu Anh..#22200 #Vi?t#170.71#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a134tr.^b21x30cm#ng Thu Anh#Nguyn H u Khi#Lu Thu Thu#252036#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca ch ng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn h c ny#Ging dy#Trung hc c s#Kin thc#K nng#Gio dc cng dn#Sch gio v in#Thu Dung## 00907000000000349000450002600110000002600110001101500330002200500160005500200730 00710070068001440140007002120190005002190820004002248080005002280080005002330090 01100238010000500249011001800254005001500272005001900287005001400306005001400320 01300070033402101390034102000100048002000160049002000100050602000080051602000080 0524020001500532039001000547#VV09.18879#VV09.18880#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Hi Chu#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn lch s tru ng hc c s#B.s.: Phan Ngc Lin, Nguyn Xun Trng (ch.b.), Nguyn Hi Chu.. #27600#Vi?t#907#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a172tr.^b21x30cm#Phan Ngc Lin#Nguy n Xun Trng#inh Ngc Bo#Nguyn S Qu#252037#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun ki n thc, k nng mn hc ny#Ging dy#Trung hc c s#Kin thc#K nng#Lch s #Sch gio vin#Thu Dung## 00873000000000337000450002600110000002600110001101500330002200500160005500200740 00710070065001450140007002100190005002170820004002228080005002260080005002310090 01100236010000500247011001800252005001700270005001400287005001000301013000700311 02101390031802000100045702000160046702000100048302000080049302000090050102000150 0510039001000525#VV09.18881#VV09.18882#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn H i Chu#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn m thut trung hc c s #B.s.: Nguyn Lng Bnh (ch.b.), Nguyn Hi Chu, Triu Khc L..#19800#Vi?t#7 07#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a117tr.^b21x30cm#Nguyn Lng Bnh#Triu Khc L# m Luyn#252038#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gi o dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn hc ny#Ging dy#Trung hc c s#Kin thc#K nng#M thut#Sch gio vin#Thu Dung## 00894000000000349000450002600110000002600110001101500330002200500160005500200740 00710070058001450140007002030190005002100820007002158080005002220080005002270090 01100232010000500243011001800248005001300266005001100279005001600290005001400306 01300070032002101390032702000100046602000160047602000100049202000080050202000090 0510020001500519039001000534#VV09.18883#VV09.18884#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Hi Chu#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn sinh hc tr ung hc c s#B.s.: Ng Vn Hng (ch.b.), Nguyn Hi Chu, Th Hi..#21000#V i?t#570.71#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a127tr.^b21x30cm#Ng Vn Hng# Th Hi#D ng Thu Hng#Phan Hng The#252039#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k n ng mn hc ny#Ging dy#Trung hc c s#Kin thc#K nng#Sinh hc#Sch gio vi n#Thu Dung## 00888000000000349000450002600110000002600110001101500330002200500160005500200700 00710070059001410140007002000190005002070820007002128080005002190080005002240090 01100229010000500240011001800245005001300263005001200276005001300288005001700301 01300070031802101390032502000100046402000160047402000100049002000080050002000050 0508020001500513039001000528#VV09.18885#VV09.18886#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Hi Chu#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ton trung hc c s#B.s.: Phm c Ti (ch.b.), Nguyn Hi Chu, V Hu Bnh..#19800#Vi?t #510.71#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a119tr.^b21x30cm#Phm c Ti#V Hu Bnh#V Anh Cng#Trn Phng Dung#252040#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng c a chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn hc ny#Ging dy#Trung hc c s#Kin thc#K nng#Ton#Sch gio vin#Thu Dung## 00923000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020075000430070062001180220004001800050013001840050016001970050 01500213005001600228005001700244008000500261009001100266010000500277011001800282 01300070030002101390030702000100044602000120045602000120046802000160048002000100 0496020001000506020000800516039001000524020001500534#VV09.18887#VV09.18888#16800 #Vi?t#607#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn cng ngh trung hc c s#B.s.: Ngc Hng (ch.b.), Nguyn Hi Chu, ng Th Huyn..#T.1# Ngc Hng#Nguyn Hi Chu#ng Th Huyn#L Th Thu Hng#Nguyn c Thnh#^aH.#^ aGio dc#2009#^a100tr.^b21x30cm#252041#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn hc ny#Cng ngh#Nng nghip#Cng nghip#Trung hc c s#Ging dy#K in thc#K nng#Thu Dung#Sch gio vin## 00906000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020075000430070054001180220004001720050013001760050016001890050 00700205005001600212005001600228008000500244009001100249010000500260011001800265 01300070028302101390029002000100042902000120043902000120045102000160046302000100 0479020001000489020000800499020001500507039001000522#VV09.18889#VV09.18890#34200 #Vi?t#607#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn cng ngh trung hc c s#B.s.: Ngc Hng (ch.b.), Nguyn Hi Chu, Lm An..#T.2# Ngc Hn g#Nguyn Hi Chu#Lm An#L Th Thu Hng#Nguyn Th Dung#^aH.#^aGio dc#2009#^a 215tr.^b21x30cm#252042#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng t rnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn hc n y#Cng ngh#Nng nghip#Cng nghip#Trung hc c s#Ging dy#Kin thc#K nng# Sch gio vin#Thu Dung## 00904000000000349000450002600110000002600110001101500330002200500160005500200750 00710070061001460140007002070190005002140820004002198080005002230080005002280090 01100233010000500244011001800249005001100267005001600278005001700294005001800311 01300070032902101390033602000100047502000160048502000100050102000080051102000100 0519020001500529039001000544#VV09.18891#VV09.18892#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Hi Chu#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ting Anh t rung hc c s#B.s.: V Th Li (ch.b.), Nguyn Hi Chu, Nguyn Hng Chi..#1980 0#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a120tr.^b21x30cm#V Th Li#Nguyn Hng C hi#Nguyn Bch Hng#Nguyn Mai Phng#252043#Gii thiu chung v chun kin thc , k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin th c, k nng mn hc ny#Ging dy#Trung hc c s#Kin thc#K nng#Ting Anh#S ch gio vin#Thu Dung## 00848000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010015000470020073000620070046001350220004001810050016001850080 00500201009001100206010000500217011001700222015003300239013000700272005001500279 02101390029402000080043302000160044102000100045702000100046702000080047703900100 0485020001500495#VV09.18893#VV09.18894#10200#Vi?t#004.071#^214#Quch Tt Kin#H ng dn thc hin chun kin thc, k nng mn tin hc trung hc c s#B.s.: Qu ch Tt Kin (ch.b.), Nguyn Hi Chu#T.1#Nguyn Hi Chu#^aH.#^aGio dc#2009#^ a55tr.^b21x30cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#252044#Quch Tn Kin#Gii thi u chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng d n thc hin chun kin thc, k nng mn hc ny#Tin hc#Trung hc c s#Ging dy#Kin thc#K nng#Thu Dung#Sch gio vin## 00889000000000349000450002600110000002600110001101500330002200500160005500200640 00710070066001350140007002010190005002080820004002138080005002170080005002220090 01100227010000500238011001800243005001500261005001900276005001400295005001600309 01300070032502101390033202000100047102000080048102000100048902000080049902000150 0507039001000522020000700532#VV09.18895#VV09.18896#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Hi Chu#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn lch s lp 10#B.s.: Phan Ngc Lin, Nguyn Xun Trng (ch.b.), inh Ngc Bo..#20400#Vi? t#909#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a123tr.^b21x30cm#Phan Ngc Lin#Nguyn Xun Tr ng#inh Ngc Bo#Trnh nh Tng#252045#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn hc ny#Ging dy#Lch s#Kin thc#K nng#Sch gio vin#Thu Dung #Lp 10## 00891000000000349000450002600110000002600110001101500330002200500160005500200640 00710070067001350140007002020190005002090820004002148080005002180080005002230090 01100228010000500239011001800244005001500262005001900277005001500296005001600311 01300070032702101390033402000100047302000080048302000100049102000080050102000070 0509020001500516039001000531#VV09.18897#VV09.18898#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Hi Chu#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn lch s lp 11#B.s.: Phan Ngc Lin, Nguyn Xun Trng (ch.b.), Nguyn Ngc C..#19800#Vi ?t#909#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a120tr.^b21x30cm#Phan Ngc Lin#Nguyn Xun Tr ng#Nguyn Ngc C#Trnh nh Tng#252046#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc , k nng mn hc ny#Ging dy#Lch s#Kin thc#K nng#Lp 11#Sch gio vin# Thu Dung## 00898000000000349000450002600110000002600110001101500330002200500160005500200640 00710070067001350140007002020190005002090820010002148080005002240080005002290090 01100234010000500245011001800250005001500268005001900283005001500302005001700317 01300070033402101390034102000100048002000080049002000100049802000080050802000070 0516020001500523039001000538#VV09.18899#VV09.18900#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Hi Chu#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn lch s lp 12#B.s.: Phan Ngc Lin, Nguyn Xun Trng (ch.b.), Nguyn Ngc C..#25200#Vi ?t#959.70071#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a156tr.^b21x30cm#Phan Ngc Lin#Nguyn X un Trng#Nguyn Ngc C#Nguyn Quc Hng#252047#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun ki n thc, k nng mn hc ny#Ging dy#Lch s#Kin thc#K nng#Lp 12#Sch gi o vin#Thu Dung## 00928000000000373000450002600110000002600110001101500330002200500160005500200610 00710070067001320140007001990190005002060820007002118080005002180080005002230090 01100228010000500239011001700244005001700261005001600278005001800294005001500312 01300070032702101390033402000100047302000050048302000100048802000080049802000070 0506020000900513020000700522020001500529039001000544#VV09.18901#VV09.18902#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Hi Chu#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ton lp 10#B.s.: Nguyn Th Thch (ch.b.), Nguyn Hi Chu, Quch T Chng..#15600#Vi?t#510.71#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a92tr.^b21x30cm#Nguyn Th Thch#Quch T Chng#Nguyn Trung Hiu#on Th Phit#252048#Gii thiu ch ung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn t hc hin chun kin thc, k nng mn hc ny#Ging dy#Ton#Kin thc#K nng# i s#Hnh hc#Lp 10#Sch gio vin#Thu Dung## 00928000000000373000450002600110000002600110001101500330002200500160005500200610 00710070067001320140007001990190005002060820007002118080005002180080005002230090 01100228010000500239011001700244005001700261005001600278005001800294005001500312 01300070032702101390033402000100047302000050048302000100048802000080049802000070 0506020000900513020000700522020001500529039001000544#VV09.18904#VV09.18903#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Hi Chu#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ton lp 11#B.s.: Nguyn Th Thch (ch.b.), Nguyn Hi Chu, Quch T Chng..#16200#Vi?t#510.71#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a96tr.^b21x30cm#Nguyn Th Thch#Quch T Chng#Nguyn Trung Hiu#on Th Phit#252049#Gii thiu ch ung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn t hc hin chun kin thc, k nng mn hc ny#Ging dy#Ton#Kin thc#K nng# i s#Hnh hc#Lp 11#Sch gio vin#Thu Dung## 00928000000000373000450002600110000002600110001101500330002200500160005500200610 00710070067001320140007001990190005002060820007002118080005002180080005002230090 01100228010000500239011001700244005001700261005001600278005001800294005001500312 01300070032702101390033402000100047302000050048302000100048802000080049802000070 0506020000900513020000700522020001500529039001000544#VV09.18905#VV09.18906#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Hi Chu#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ton lp 12#B.s.: Nguyn Th Thch (ch.b.), Nguyn Hi Chu, Quch T Chng..#15600#Vi?t#510.71#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a92tr.^b21x30cm#Nguyn Th Thch#Quch T Chng#Nguyn Trung Hiu#on Th Phit#252050#Gii thiu ch ung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn t hc hin chun kin thc, k nng mn hc ny#Ging dy#Ton#Kin thc#K nng# i s#Hnh hc#Lp 12#Sch gio vin#Thu Dung## 00860000000000337000450002600110000002600110001101500330002200500160005500200650 00710070060001360140007001960190005002030820008002088080005002160080005002210090 01100226010000500237011001800242005001300260005001300273005002100286013000700307 02000100031402000090032402000100033302000080034302000070035102000150035803900100 0373021013900383#VV09.18907#VV09.18908#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn H i Chu#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn sinh hc lp 10#B.s.: N g Vn Hng (ch.b.), Nguyn Hi Chu, L Hng ip..#19200#Vi?t#571.071#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a115tr.^b21x30cm#Ng Vn Hng#L Hng ip#Nguyn Th Hng L in#252051#Ging dy#Sinh hc#Kin thc#K nng#Lp 10#Sch gio vin#Thu Dung# Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng . Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn hc ny## 00859000000000337000450002600110000002600110001101500330002200500160005500200650 00710070060001360140007001960190005002030820007002088080005002150080005002200090 01100225010000500236011001800241005001300259005001300272005002100285013000700306 02101390031302000100045202000090046202000100047102000080048102000070048902000150 0496039001000511#VV09.18909#VV09.18910#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn H i Chu#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn sinh hc lp 11#B.s.: N g Vn Hng (ch.b.), Nguyn Hi Chu, L Hng ip..#22200#Vi?t#570.71#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a135tr.^b21x30cm#Ng Vn Hng#L Hng ip#Nguyn Th Hng Li n#252052#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn hc ny#Ging dy#S inh hc#Kin thc#K nng#Lp 11#Sch gio vin#Thu Dung## 00860000000000337000450002600110000002600110001101500330002200500160005500200650 00710070060001360140007001960190005002030820008002088080005002160080005002210090 01100226010000500237011001800242005001300260005001300273005002100286013000700307 02101390031402000100045302000090046302000100047202000080048202000070049002000150 0497039001000512#VV09.18911#VV09.18912#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn H i Chu#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn sinh hc lp 12#B.s.: N g Vn Hng (ch.b.), Nguyn Hi Chu, L Hng ip..#27000#Vi?t#576.071#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a167tr.^b21x30cm#Ng Vn Hng#L Hng ip#Nguyn Th Hng L in#252053#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio d c ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn hc ny#Ging dy# Sinh hc#Kin thc#K nng#Lp 12#Sch gio vin#Thu Dung## 00868000000000337000450002600110000002600110001101500330002200500160005500200630 00710070069001340140007002030190005002100820004002158080005002190080005002240090 01100229010000500240011001700245005001300262005002200275005002000297013000700317 02101390032402000100046302000070047302000100048002000080049002000070049802000150 0505039001000520#VV09.18913#VV09.18914#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn H i Chu#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn a l lp 10#B.s.: Ph m Th Sen (ch.b.), Nguyn Hi Chu, Vng Th Phng Hnh..#10200#Vi?t#910#^214 #^aH.#^aGio dc#2009#^a56tr.^b21x30cm#Phm Th Sen#Vng Th Phng Hnh#Phm T h Thu Phng#252054#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng tr nh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn hc ny# Ging dy#Lp 10#Kin thc#K nng#a l#Sch gio vin#Thu Dung## 00864000000000337000450002600110000002600110001101500330002200500160005500100130 00710020063000840070068001470140006002150190005002210820007002268080005002330080 00500238009001100243010000500254011001700259005002300276013000700299021013900306 02000100044502000070045502000100046202000080047202000120048002000090049202000150 0501039001000516#VV09.18915#VV09.18916#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn H i Chu#Phm Th Sen#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn a l lp 11#B.s.: Phm Th Sen (ch.b.), Nguyn Hi Chu, Nguyn Th Minh Phng#9000#Vi ?t#330.91#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a48tr.^b21x30cm#Nguyn Th Minh Phng#2520 55#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph th ng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn hc ny#Ging dy#Lp 11#K in thc#K nng#a kinh t#Th gii#Sch gio vin#Thu Dung## 00849000000000337000450002600110000002600110001101500330002200500160005500100130 00710020063000840070059001470140007002060190005002130820009002188080005002270080 00500232009001100237010000500248011001700253005001400270013000700284021013900291 02000100043002000070044002000100044702000080045702000120046502000090047702000150 0486039001000501#VV09.18918#VV09.18917#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn H i Chu#Phm Th Sen#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn a l lp 12#B.s.: Phm Th Sen (ch.b.), Nguyn Hi Chu, Nguyn c V#10200#Vi?t#330.9 597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a56tr.^b21x30cm#Nguyn c V#252056#Gii thiu c hung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn hc ny#Ging dy#Lp 12#Kin thc#K nn g#a kinh t#Vit Nam#Sch gio vin#Thu Dung## 00849000000000337000450002600110000002600110001101500330002200500160005500200640 00710070060001350140007001950190005002020820007002078080005002140080005002190090 01100224010000500235011001700240005001400257005001200271005001400283013000700297 02101390030402000100044302000080045302000100046102000080047102000070047902000150 0486039001000501#VV09.18919#VV09.18920#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn H i Chu#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ho hc lp 11#B.s.: V Anh Tun (ch.b.), Nguyn Hi Chu, ng Th Oanh..#14400#Vi?t#540.71#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a84tr.^b21x30cm#ng Th Oanh#V Anh Tun#Cao Th Thng#252057 #Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thn g. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn hc ny#Ging dy#Ho hc#Ki n thc#K nng#Lp 11#Sch gio vin#Thu Dung## 00850000000000337000450002600110000002600110001101500330002200500160005500200640 00710070060001350140007001950190005002020820007002078080005002140080005002190090 01100224010000500235011001800240005001400258005001200272005001400284013000700298 02101390030502000100044402000070045402000100046102000080047102000080047902000150 0487039001000502#VV09.18921#VV09.18922#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn H i Chu#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ho hc lp 12#B.s.: V Anh Tun (ch.b.), Nguyn Hi Chu, ng Th Oanh..#17400#Vi?t#540.71#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a104tr.^b21x30cm#ng Th Oanh#V Anh Tun#Cao Th Thng#25205 8#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph th ng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn hc ny#Ging dy#Lp 12#Ki n thc#K nng#Ho hc#Sch gio vin#Thu Dung## 00617000000000301000450002600110000000500100001100200360002100300310005700700560 00880140006001440190005001500820007001558080005001620080005001670090011001720100 00500183011001700188005000900205006001500214013000700229020000900236020001000245 020001100255020000900266020001600275020001400291039001000305#VV09.18923#Tm Than h#Th gii thc vt - cy cng nghip#Sch tranh song ng Vit - Anh#B.s.: Tm T hanh (ch.b.), Thanh H ; Hunh Kim Tun dch#8000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a23tr.^b21x27cm#Thanh H#Hunh Kim Tun#252059#Mu gio#Ting Anh#Tin g Vit#Thc vt#Cy cng nghip#Sch mu gio#Thu Dung## 00604000000000289000450002600110000000500100001100200510002100300310007200700560 01030140006001590190005001650820007001708080005001770080005001820090011001870100 00500198011001700203005000900220006001500229013000700244020000900251020001000260 020001100270020000900281020001400290039001000304#VV09.18924#Tm Thanh#Th gii ng vt - nhng con vt sng di nc#Sch tranh song ng Vit - Anh#B.s.: T m Thanh (ch.b.), Thanh H ; Hunh Kim Tun dch#8000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a23tr.^b21x27cm#Thanh H#Hunh Kim Tun#252060#Mu gio#Ting Anh#T ing Vit#ng vt#Sch mu gio#Thu Dung## 00615000000000301000450002600110000000500100001100200350002100300310005600700560 00870140006001430190005001490820007001548080005001610080005001660090011001710100 00500182011001700187005000900204006001500213013000700228020000900235020001000244 020001100254020000900265020001500274020001400289039001000303#VV09.18925#Tm Than h#Th gii thc vt - cy lng thc#Sch tranh song ng Vit - Anh#B.s.: Tm Th anh (ch.b.), Thanh H ; Hunh Kim Tun dch#8000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a23tr.^b21x27cm#Thanh H#Hunh Kim Tun#252061#Mu gio#Ting Anh#Ting Vit#Thc vt#Cy lng thc#Sch mu gio#Thu Dung## 00605000000000301000450002600110000000500100001100200300002100300310005100700560 00820140006001380190005001440820007001498080005001560080005001610090011001660100 00500177011001700182005000900199006001500208013000700223020000900230020001000239 020001100249020000900260020001000269020001400279039001000293#VV09.18926#Tm Than h#Th gii ng vt - cn trng#Sch tranh song ng Vit - Anh#B.s.: Tm Thanh ( ch.b.), Thanh H ; Hunh Kim Tun dch#8000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a23tr.^b21x27cm#Thanh H#Hunh Kim Tun#252062#Mu gio#Ting Anh#Ting Vit #ng vt#Cn trng#Sch mu gio#Thu Dung## 00603000000000301000450002600110000000500100001100200290002100300310005000700560 00810140006001370190005001430820007001488080005001550080005001600090011001650100 00500176011001700181005000900198006001500207013000700222020000900229020001000238 020001100248020000900259020000900268020001400277039001000291#VV09.18927#Tm Than h#Th gii thc vt - cy xanh#Sch tranh song ng Vit - Anh#B.s.: Tm Thanh (c h.b.), Thanh H ; Hunh Kim Tun dch#8000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a23tr.^b21x27cm#Thanh H#Hunh Kim Tun#252063#Mu gio#Ting Anh#Ting Vit# Thc vt#Cy xanh#Sch mu gio#Thu Dung## 00602000000000301000450002600110000000500100001100200330002100300310005400700560 00850140006001410190005001470820007001528080005001590080005001640090011001690100 00500180011001700185005000900202006001500211013000700226020000900233020001000242 020001100252020000900263020000400272020001400276039001000290#VV09.18928#Tm Than h#Th gii thc vt - cc loi rau#Sch tranh song ng Vit - Anh#B.s.: Tm Than h (ch.b.), Thanh H ; Hunh Kim Tun dch#8000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a23tr.^b21x27cm#Thanh H#Hunh Kim Tun#252064#Mu gio#Ting Anh#Ting V it#Thc vt#Rau#Sch mu gio#Thu Dung## 00607000000000289000450002600110000000500100001100200490002100300310007000700560 01010140006001570190005001630820007001688080005001750080005001800090011001850100 00500196011001700201005000900218006001500227013000700242020000900249020001000258 020001100268020001400279020001400293039001000307#VV09.18929#Tm Thanh#Th gii ng vt - nhng con vt nui trong nh#Sch tranh song ng Vit - Anh#B.s.: Tm Thanh (ch.b.), Thanh H ; Hunh Kim Tun dch#8000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a23tr.^b21x27cm#Thanh H#Hunh Kim Tun#252065#Mu gio#Ting Anh#Ti ng Vit#ng vt nui#Sch mu gio#Thu Dung## 00585000000000301000450002600110000000500100001100200160002100300200003700700560 00570140006001130190005001190820007001248080005001310080005001360090011001410100 00500152011001700157005000900174006001500183013000700198020000900205020001000214 020001100224020001500235020000900250020001400259039001000273#VV09.18930#Tm Than h#Tt v ma xun#Sch tranh song ng#B.s.: Tm Thanh (ch.b.), Thanh H ; Hunh Kim Tun dch#8000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a23tr.^b21x27cm#Thanh H#Hunh Kim Tun#252066#Mu gio#Ting Anh#Ting Vit#Tt Nguyn n#Ma xun# Sch mu gio#Thu Dung## 00612000000000289000450002600110000000500100001100200500002100300310007100700560 01020140006001580190005001640820007001698080005001760080005001810090011001860100 00500197011001700202005000900219006001500228013000700243020000900250020001000259 020001100269020001800280020001400298039001000312#VV09.18931#Tm Thanh#Th gii ng vt - nhng con vt sng trong rng#Sch tranh song ng Vit - Anh#B.s.: Tm Thanh (ch.b.), Thanh H ; Hunh Kim Tun dch#8000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a23tr.^b21x27cm#Thanh H#Hunh Kim Tun#252067#Mu gio#Ting Anh#Ti ng Vit#ng vt hoang d#Sch mu gio#Thu Dung## 00602000000000301000450002600110000000500100001100200330002100300310005400700560 00850140006001410190005001470820007001528080005001590080005001640090011001690100 00500180011001700185005000900202006001500211013000700226020000900233020001000242 020001100252020000900263020000400272020001400276039001000290#VV09.18932#Tm Than h#Th gii thc vt - cc loi hoa#Sch tranh song ng Vit - Anh#B.s.: Tm Than h (ch.b.), Thanh H ; Hunh Kim Tun dch#8000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a23tr.^b21x27cm#Thanh H#Hunh Kim Tun#252068#Mu gio#Ting Anh#Ting V it#Thc vt#Hoa#Sch mu gio#Thu Dung## 00529000000000265000450002600110000000500140001100200250002500300120005000700340 00620140006000960190005001020820007001078080005001140080005001190090011001240100 00500135011001400140006001400154013000700168021004300175020000900218020001200227 020001400239039001000253#VV09.18933#Oxlade, Chris#Em lm quen vi my tnh#Th in t#Chris Oxlade ; Ng nh Tuyt dch#9000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc# 2009#^a32tr.^b21cm#Ng nh Tuyt#252069#Hng dn b s dng th in t ng c ch#Mu gio#Th in t#Sch mu gio#Thu Dung## 00561000000000277000450002600110000000500210001100200210003200300100005300700410 00630140006001040190005001100820007001158080005001220080005001270090011001320100 00500143011001400148006001400162013000700176021005200183020000900235020000500244 020001000249020001400259039001000273#VV09.18934#Leffingwell, Richard#Em lm quen vi ton#Php cng#Richard Leffingwell ; Ng nh Tuyt dch#7500#Vi?t#372.21#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b21cm#Ng nh Tuyt#252070#Hng dn b cch l m nhng php tnh cng n gin#Mu gio#Ton#Php cng#Sch mu gio#Thu Dung# # 00561000000000277000450002600110000000500210001100200210003200300100005300700410 00630140006001040190005001100820007001158080005001220080005001270090011001320100 00500143011001400148006001400162013000700176021005200183020000900235020000500244 020001000249020001400259039001000273#VV09.18935#Leffingwell, Richard#Em lm quen vi ton#Php nhn#Richard Leffingwell ; Ng nh Tuyt dch#7500#Vi?t#372.21#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b21cm#Ng nh Tuyt#252071#Hng dn b cch l m nhng php tnh nhn n gin#Mu gio#Ton#Php nhn#Sch mu gio#Thu Dung# # 00582000000000265000450002600110000000500140001100200250002500300090005000700340 00590140006000930190005000990820007001048080005001110080005001160090011001210100 00500132011001400137006001400151013000700165021010200172020000900274020000900283 020001400292039001000306#VV09.18936#Oxlade, Chris#Em lm quen vi my tnh#Inter net#Chris Oxlade ; Ng nh Tuyt dch#9000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a32tr.^b21cm#Ng nh Tuyt#252072#Gii thiu nhng khi nim c bn lin quan n Internet v hng dn b khai thc Internet ng cch#Mu gio#Internet#Sc h mu gio#Thu Dung## 00540000000000265000450002600110000000500130001100200250002400300100004900700330 00590140006000920190005000980820007001038080005001100080005001150090011001200100 00500131011001400136006001400150013000700164021006000171020000900231020001000240 020001400250039001000264#VV09.18937#Leake, Diyan#Em lm quen vi cc hnh#Hnh t rn#Diyan Leake ; Ng nh Tuyt dch#7500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a24tr.^b21cm#Ng nh Tuyt#252073#Hng dn b cch nhn bit cc vt hnh tr n trong thc t#Mu gio#Hnh trn#Sch mu gio#Thu Dung## 00543000000000265000450002600110000000500130001100200250002400300110004900700330 00600140006000930190005000990820007001048080005001110080005001160090011001210100 00500132011001400137006001400151013000700165021006100172020000900233020001100242 020001400253039001000267#VV09.18938#Leake, Diyan#Em lm quen vi cc hnh#Hnh v ung#Diyan Leake ; Ng nh Tuyt dch#7500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a24tr.^b21cm#Ng nh Tuyt#252074#Hng dn b cch nhn bit cc vt hnh vu ng trong thc t#Mu gio#Hnh vung#Sch mu gio#Thu Dung## 00819000000000289000450002600110000002600110001100400180002200100110004000200560 00510070011001070140008001180190005001260820013001318080005001440080005001490090 01100154010000500165011001500170013000700185021026600192020001600458020001900474 020000800493020000900501020000900510039001000519#VV09.18939#VV09.18940#Ti bn l n th 8#Nguyn Lc#Vn hc Vit Nam na cui th k XVIII - ht th k XIX#Nguy n Lc#189000#Vi?t#895.92209092#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a872tr.^b24cm#252075 #Khi qut v vn hc Vit Nam giai on ca cui th k 18, na u th k 19. Nhng tc gi v tc phm tiu biu ca vn hc thi k ny. Khi qut vn hc V it Nam na cui th k 19, khuynh hng vn hc yu nc chng Php. Nhng tc gi v tc phm tiu biu.#Vn hc cn i#Nghin cu vn hc#Tc gi#Tc phm#V it Nam#Thu Dung## 00774000000000301000450002600110000002600110001102600110002201500650003300100160 00980020068001140070016001820140008001980190005002060820009002118080005002200080 00500225009001100230010000500241011001500246013000700261021015100268020000900419 020000700428020000800435020001000443020000900453039001000462#VV09.18941#VV09.189 43#VV09.18942#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Hn Nm# inh Khc Thun#Gio dc v khoa c nho hc thi L Vit Nam qua ti liu Hn N m#inh Khc Thun#118000#Vi?t#370.9597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a616tr.^b24c m#252076#Trnh by tng quan v gio dc v khoa c Nho hc Vit Nam ni chung v thi L ni ring. Gii thiu ni dung mt s bi vn sch nh i thi L# Gio dc#Nh L#Nho hc#Khoa bng#Vit Nam#Thu Dung## 00982000000000349000450002600110000002600110001102600110002201500800003300500170 01130050012001300020051001420070056001930050015002490140007002640190005002710820 01000276808000500286008000500291009001100296010000500307011001500312005001200327 00500210033901300070036002101840036702000180055102000040056902000120057302000090 0585020002800594039001000622#VV09.18944#VV09.18945#VV09.18946#TTS ghi: Vin Kho a hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Chu Phi v Trung ng#Trn Thu Phng# c nh#u t trc tip nc ngoi mt s nc Chu Phi#Trn Thu Phng ( ch.b.), c nh, Bi Nht Quang..#Bi Nht Quang#50000#Vi?t#332.67096#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a278tr.^b20cm# c Hip#Trn Nguyt Minh Thu#252077#Trn h by tng quan v dng vn u t trc tip nc ngoi vo chu Phi. Thu ht u t trc tip nc ngoi vo mt s nc chu Phi tiu biu. Mt s nhn xt v gi cho Vit Nam#u t nc ngoi#Vn#Thu ht vn#Chu Phi#u t trc tip nc ngoi#Thu Dung## 00757000000000337000450002600110000002600110001102600110002200500110003300600100 00440010010000540020022000640290033000860070049001190060009001680140007001770190 00500184082000600189808000500195008001800200009002300218010000500241011001500246 01300070026102100870026802000110035502000090036602000200037502000100039502000080 0405039000600413#VV09.18947#VV09.18949#VV09.18948#Pou, Robin#Hong Sn#Juliebell #Lm vic bng tr tu#Performance intelligence at work#Juliebell, Robin Pou ; D ch: Hong Sn, Thanh Ly#Thanh Ly#40000#Vi?t#153.8#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tp. H Ch Minh#2009#^a215tr.^b20cm#252078#a ra nhng k nng hun luyn ci thin tinh thn, p dng trong tm l hc th thao#Tm l hc#Th thao#Tm l h c ng dng#Cuc sng#Tr tu#tdung## 00703000000000289000450002600110000002600110001102600110002200500170003300100160 00500020017000660030037000830070034001200140007001540190005001610820007001668080 00500173008001800178009002300196010000500219011001500224013000700239021012900246 020000800375020000900383020001100392039001000403#VV09.18950#VV09.18952#VV09.1895 1#L Khc Kiu Lc#Trng Vn Gii#Tp vit ch Hn#Bin son theo b gio trnh Hn ng#Trng Vn Gii, L Khc Kiu Lc#24000#Vi?t#495.17#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a246tr.^b20cm#252079#Gii thiu nhng l thuy t cn bn nht v ch Hn v ch vit. Hng dn cch vit cc ch Hn c trong cun gio trnh Hn ng#Ch Hn#Tp vit#Gio trnh#Thu Dung## 00600000000000277000450002600110000002600110001100600110002200100110003300200070 00440290011000510070028000620140007000900190005000970820006001028080005001080080 01800113009002300131010000500154011001500159013000700174021009200181020000700273 020002000280039001000300020001200310#VV09.18953#VV09.18954#L Huy Lm#Yeung, Rob #T tin#Confidence#Rob Yeung ; L Huy Lm dch#98000#Vi?t#158.1#^214#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a273tr.^b20cm#252080#Hng dn cch rn luy n lng t tin v xy dng lng t tin trong mt s trng hp c th#Tm l#Tm l hc ng dng#Thu Dung#Tnh t tin## 00701000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200300 00450030016000750070012000910140007001030190005001100820007001158080005001220080 01800127009002300145010000500168011002700173013000700200021013200207020001700339 020000900356020000900365020000900374020000600383039001000389#VV09.18955#VV09.189 57#VV09.18956#V nh Qu#Ni y vng kh linh thing#Phng s, k s#V nh Qu#50000#Vi?t#915.97#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a209t r., 28 tr. nh^b20cm#252081#Tp hp nhng bi vit ca tc gi v nhng nt vn ho ca nhng vng t tc gi i qua nh H Ni, Si Gn, Hu, in Bin...# Vn hc hin i#a danh#Vit Nam#Phng s#K s#Thu Dung## 00621000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200420003700700200 00790140007000990190005001060820006001118080005001170080005001220090013001270100 00500140011001500145013000700160021015200167020002100319020000900340020000800349 039001000357#VV09.18958#VV09.18959#Nguyn Hi Yn#660 mo vt trong vic n, mc , , i li#Nguyn Hi Yn b.s.#41000#Vi?t#646.7#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a 263tr.^b20cm#252082#Hng dn cch chn mua, bo qun v s dng qun o; cch l a chn, bo qun v ch bin thc phm, cch chn mua, s dng v bo dng gia dng...#Khoa hc thng thc#Gia nh#Ni tr#Thu Dung## 00534000000000241000450002600110000002600110001100100090002200200500003100700140 00810140007000950190005001020820006001078080005001130080005001180090013001230100 00500136011001500141013000700156021009100163020001900254020000900273039001000282 #VV09.18960#VV09.18961#Hi Ngc#Thuc dn gian c truyn cha cc bnh kh qua n#Hi Ngc b.s.#20000#Vi?t#615.8#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a119tr.^b20cm#252 083#Gii thiu cc bi thuc dn gian cha mt s bnh v u, v rng, mt, tai , mi, hng...#Bi thuc dn gian#iu tr#Thu Dung## 00785000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200350 00500070017000850140007001020190005001090820010001148080005001240080005001290090 01300134010000500147011001500152013000700167021023000174020001700404020000800421 020000800429020001000437020000900447020001700456039001000473#VV09.18962#VV09.189 64#VV09.18963#Nguyn Huy Thng#Nguyn Huy Tng cn vi thi gian#Nguyn Huy Th ng#46000#Vi?t#895.92233#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a171tr.^b20cm#252084#Gm n hng bi vit ni ln mi quan h ca Nguyn Huy Tng vi lnh o v bn b ng nghip, con ngi Nguyn Huy Tng vi t cch mt nh vn, mt nh hot ng x hi, ngi chng v ngi cha thng qua nhng k vt ca ng#Vn hc hin i#Tc gi#Tiu s#S nghip#Vit Nam#Nguyn Huy Tng#Thu Dung## 00693000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200380 00500070022000880140007001100190005001170820010001228080005001320080005001370090 01300142010000500155011001500160013000700175021010800182020001700290020000800307 020000800315020001000323020000900333020001000342020001700352039001000369#VV09.18 965#VV09.18967#VV09.18966#Nguyn Huy Thng#Nguyn Huy Tng trc khi l nh vn #Nguyn Huy Thng b.s.#25000#Vi?t#895.92233#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a155tr .^b20cm#252085#Gii thiu tp t truyn - nht k ca Nguyn Huy Tng v Nguyn Huy Tng qua s hi tng ca ngi thn#Vn hc hin i#Tc gi#Tiu s#S n ghip#Vit Nam#T truyn#Nguyn Huy Tng#Thu Dung## 00637000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200200 00500030030000700070017001000140007001170190005001240820011001298080005001400080 00500145009001300150010000500163011001500168013000700183021012600190020001700316 020000900333020000700342039001000349#VV09.18968#VV09.18969#VV09.18970#Trn Phn g Thc#Tnh yu v l sng#Nhng bc th tnh thi chin#Trn Phng Thc#45000 #Vi?t#895.922634#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a249tr.^b20cm#252086#Gii thiu nh ng bc th ca ng ch Trn Phng Thc gi bn gi qu nh trong thi gian anh chin u ngoi chin trng#Vn hc hin i#Vit Nam#Th t#Thu Dung## 00798000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300500210 00440050018000650020018000830070058001010050015001590140007001740190005001810820 00900186808000500195008000500200009001300205010000500218011001500223005001400238 00500120025201300070026402101590027102000170043002000070044702000080045403900100 0462#VV09.18971#VV09.18972#VV09.18973#VV09.18974#Nguyn Tham Thin K#Nguyn Tha nh Bnh#H Ni 36 tp vn#Nguyn Tham Thin K, Nguyn Thanh Bnh, Phan Triu H i..#Phan Triu Hi#55000#Vi?t#895.9228#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a319tr.^b20 cm#Hong Thu Ph#Ng Vn Ph#252087#Gm 36 bi vit vit v H Ni, tn mn v c uc sng, con ngi v cc gc ph quen thuc vi ngi H Ni, qua ni ln t nh cm ca tc gi i vi H Ni#Vn hc hin i#H Ni#Tp vn#Thu Dung## 00508000000000277000450002600110000002600110001102600110002200400180003300100150 00510020019000660030012000850070015000970140007001120190005001190820010001248080 00500134008000500139009001100144010000500155011001500160013000700175020001700182 020000900199020001200208039001000220#VV09.18975#VV09.18976#VV09.18977#Ti bn l n th 2#Nguyn Hu n#Bi kch mi trng#Tiu thuyt#Nguyn Hu n#50000#Vi?t #895.92234#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a291tr.^b20cm#252088#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Thu Dung## 00658000000000253000450002600110000002600110001100600090002200100140003100200160 00450070034000610140007000950190005001020820007001078080005001140080018001190090 02300137010000500160011001500165013000700180021018800187020000900375020001000384 039001000394#VV09.18978#VV09.18979#Nhn Vn#O'keeffe, Pat#Quyn anh t do#Pat O' keeffe ; Nhn Vn bin dch#18000#Vi?t#796.83#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a159tr.^b20cm#252089#Trnh by nhng kin thc c bn v quy n anh t do. Cc k thut cn bn. Chin lc phng th v tn cng. Cc th n h lin hon. Cch tnh thi gian, gi khong cch v nm bt c hi#Th thao#Quy n anh#Thu Dung## 00882000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003300500100 00440050013000540020055000670070037001220050010001590140007001690190005001760820 01100181808000500192008001800197009002300215010000500238011001500243005001300258 00500140027101300070028502101710029202000200046302000120048302000080049502000100 0503020000900513039001000522#VV09.18980#VV09.18981#VV09.18983#VV09.18982#V T H n#H Quc Tun#Khng hong kinh t ton cu v gii php ca Vit Nam#V T Hn , H Quc Tun, Hunh Hoa..#Hunh Hoa#65000#Vi?t#338.509597#^214#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a343tr.^b20cm#Hunh Th Du#V Quang Vit#252090 #Gii thiu cc bi vit trn thi bo kinh t Si Gn v cuc khng hong kinh t ton cu, tc ng ca n i vi kinh t Vit Nam v nhng n lc i ph c a Chnh ph#Khng hong kinh t#Nguyn nhn#Hu qu#Gii php#Vit Nam#Thu Dung ## 00692000000000301000450002600110000002600110001102600110002200600090003300600080 00420010017000500020034000670290024001010070047001250140007001720190005001790820 00400184808000500188008001800193009002300211010000500234011001500239013000700254 021009700261020000800358020001000366020000800376039000600384#VV09.18984#VV09.189 86#VV09.18985#Thc Nhi#An Bnh#Gottlieb, Daniel#Cm xc cuc sng t chic xe l n#Learning from the heart#Daniel Gottlieb ; Bin dch: Thc Nhi, An Bnh#40000# Vi?t#170#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a238tr.^b20cm#25209 1#Gm nhng bi hc v cuc sng qua con mt ca mt ngi b lit chn sau mt tai nn giao thng#o c#Cuc sng#Bi hc#tdung## 00735000000000289000450002600110000002600110001100400180002200100130004000200760 00530070013001290140007001420190005001490820008001548080005001620080018001670090 02300185010000500208011001500213013000700228021011900235020001300354020002000367 020000900387020002000396020001900416039001000435#VV09.18987#VV09.18988#Ti bn l n th 2#inh Vn Qu#Bnh lun khoa hc v cc tnh tit tng nng, gim nh tr ch nhim hnh s#inh Vn Qu#38000#Vi?t#345.597#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a263tr.^b20cm#252092#Trnh by ni dung cc tnh tit tn g nng, gim nh trch nhim hnh s v mt s lu khi p dng cc tnh tit n y#Lut hnh s#Trch nhim hnh s#Vit Nam#Tnh tit tng nng#Tnh tit gim nh#Thu Dung## 00616000000000241000450002600110000002600110001100100180002200200280004000700230 00680140007000910190005000980820004001038080005001070080018001120090023001300100 00500153011001500158013000700173021015800180020001600338020001000354039001000364 #VV09.18989#VV09.18990#Nguyn Khc Khoi#99 v thuc nam thng dng#Nguyn Khc Khoi b.s.#33000#Vi?t#615#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^ a204tr.^b20cm#252093#Gii thiu tnh v, quy kinh, gi c, lng dng tham khm, cng hiu, ch tr, thuyt minh trng im v nhng ch khi s dng 99 v thu c nam thng dng#Y hc c truyn#Thuc nam#Thu Dung## 00737000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200320 00430070010000750140007000850190005000920820009000978080005001060080018001110090 02300129010000500152011001500157013000700172021020800179020000800387020001100395 020000800406020000900414020001400423039001000437#VV09.18991#VV09.18992#VV09.1899 3#Song Minh#Thi i hc ca ngi ni ting#Song Minh#24000#Vi?t#370.9597#^214# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a157tr.^b20cm#252094#Gm nhng c u chuyn v thi gian i hc ca nhng ngi ni ting nh gio s - tin s Tr n Vn Kh, gio s - nh gio nhn dn Hong Nh Mai, ngh s nhn dn Tr Giang , Huy Cn, o din V Ngc ng...#C nhn#Thnh cng#Hc tp#Vit Nam#Bi phn g vn#Thu Dung## 00536000000000277000450002600110000002600110001100500120002200500120003400200180 00460030028000640070025000920140007001170190005001240820007001298080005001360080 01800141009002300159010000500182011001400187013000700201020001200208020000600220 020000800226020001400234039001000248#VV09.18994#VV09.18995#Trn L Hn#L M Tra ng#100 bi vn hay 2#Bi dng hc sinh gii vn#Trn L Hn, L M Trang#16000 #Vi?t#372.62#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a80tr.^b24cm#25 2095#Tp lm vn#Lp 2#Bi vn#Sch c thm#Thu Dung## 00512000000000265000450002600110000002600110001100500190002200200390004100700190 00800140007000990190005001060820004001118080005001150080018001200090023001380100 00500161011001500166013000700181020000800188020000600196020000800202020001200210 020001400222039001000236#VV09.18996#VV09.18997#Nguyn Phng Tho#Cc dng bi t p trc nghim lch s 8#Nguyn Phng Tho#35000#Vi?t#909#^214#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a218tr.^b24cm#252096#Lch s#Lp 8#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Thu Dung## 00510000000000265000450002600110000002600110001100500160002200500150003800200200 00530070032000730140007001050190005001120820004001178080005001210080018001260090 02300144010000500167011001500172013000700187020001200194020000600206020000800212 020001400220039001000234#VV09.18998#VV09.18999#V Th Hoi Tm#Dng Tun Anh#Nh ng bi vn hay 9#V Th Hoi Tm, Dng Tun Anh#33000#Vi?t#807#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a199tr.^b24cm#252097#Tp lm vn#Lp 9#Bi vn#Sch c thm#Thu Dung## 00680000000000277000450002600110000002600110001102600110002200500170003300100170 00500020048000670070035001150140007001500190005001570820006001628080005001680080 00500173009001100178010000500189011001500194013000700209021014200216020000800358 020001500366020001100381039001000392#VV09.19000#VV09.19002#VV09.19001#Nguyn Tn Thnh#Nguyn Ngc Qun#Gio trnh qun l ngun nhn lc trong t chc#Nguyn N gc Qun, Nguyn Tn Thnh#48000#Vi?t#658.3#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a363tr.^ b24cm#252098#Trnh by i cng v qun tr nhn lc. Phn tch v thit k cn g vic. Lp k hoch v tuyn dng nhn lc. T chc qu trnh lao ng...#Qun l#Ngun nhn lc#Gio trnh#Thu Dung## 00786000000000325000450002600110000002600110001102600110002200500140003300500150 00470020032000620070050000940050009001440140007001530190005001600820007001658080 00500172008000500177009001100182010000500193011001500198005001700213005001700230 01300070024702101510025402000100040502000140041502000100042902000110043903900100 0450#VV09.19003#VV09.19004#VV09.19005#H Quang Thu#Phan Xun Hiu#Gio trnh kh ai ph d liu web#H Quang Thu (ch.b.), Phan Xun Hiu, on Sn..#on Sn#41 500#Vi?t#004.67#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a311tr.^b24cm#Nguyn Tr Thnh#Nguy n Thu Trang#252099#Trnh by mt s ni dung c bn v khai ph d liu. Tng qu an v khai ph Web. Mt s kin thc ton hc cho khai ph d liu Web. H thng tm kim#Trang Web#C s d liu#Khai thc#Gio trnh#Thu Dung## 00705000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200250 00480030038000730070015001110140007001260190005001330820007001388080005001450080 00500150009001100155010000500166011001500171013000700186021019400193020001400387 020000500401020001100406039001000417#VV09.19006#VV09.19007#VV09.19008#Ng Hng Q uang#Gio trnh cung cp in#Dng cho cc trng cao ng K thut#Ng Hng Qua ng#39500#Vi?t#621.31#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a295tr.^b24cm#252100#Hng dn xc nh ph ti in. Xc nh cc lng tn tht trn li cung cp in. Ph ng php so snh kinh t k thut cc phng n cung cp in. Cc loi trm tron g li cung cp in...#Cung cp in#in#Gio trnh#Thu Dung## 01016000000000325000450002600110000002600110001102600110002200500190003300500160 00520010016000680020060000840030038001440070061001820140007002430190005002500820 00700255808000500262008000500267009001100272010000500283011001500288013000700303 02103120031002000120062202000140063402000080064802000090065602000150066503900100 0680#VV09.19009#VV09.19011#VV09.19010#Phm Th Ngc Dip#Nguyn Yn Ngc#Bi Th Hi Yn#a l kinh t - x hi chu M, chu Phi v chu i Dng#Dng cho c c trng cao ng K thut#Bi Th Hi Yn (ch.b.), Phm Th Ngc Dip, Nguyn Y n Ngc#42000#Vi?t#330.91#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a315tr.^b24cm#252101#Trnh by khi qut a l kinh t - x hi chu Phi v chu i Dng. Gii thiu m t s thng tin chung v s lc lch s, v tr a l - iu kin t nhin v t i nguyn thin nhin, dn c - x hi v ch chnh tr, kinh t, quan h kin h t gia Vit Nam v cc nc chu M, chu Phi v chu i Dng#a kinh t# a l x hi#Chu M#Chu Phi#Chu i dng#Thu Dung## 00786000000000289000450002600110000002600110001102600110002200500160003300100150 00490020033000640030052000970070032001490140007001810190005001880820008001938080 00500201008000500206009001100211010000500222011001500227013000700242021020400249 020000900453020001300462020001100475039001000486#VV09.19012#VV09.19013#VV09.1901 4#Nguyn Cng Nh#Phm Ngc Kim#Gio trnh thng k doanh nghip#Dng cho cc t rng i hc - cao ng khi Kinh t#Phm Ngc Kim, Nguyn Cng Nh#40000#Vi? t#338.702#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a299tr.^b24cm#252102#Trnh by nhng vn c bn v thng k trong qun tr doanh nghip. Thng k kt qu v hiu qu s n xut kinh doanh ca doanh nghip. Thng k cc yu t ca qu trnh ti sn xu t trong doanh nghip#Thng k#Doanh nghip#Gio trnh#Thu Dung## 00835000000000337000450002600110000002600110001102600110002200500160003300500130 00490020023000620070063000850050016001480140007001640190005001710820008001768080 00500184008000500189009001100194010000500205011001500210005001900225005001600244 01300070026002101530026702000120042002000170043202000180044902000090046702000110 0476039001000487#VV09.19015#VV09.19017#VV09.19016#on Trung Kin#ng Ngc Ba#G io trnh Lut u t#B.s.: on Trung Kin (ch.b.), ng Ngc Ba, Nguyn Th Du ng..#Nguyn Th Dung#27000#Vi?t#346.597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a193tr.^b24c m#Phm Th Giang Thu#V ng Hi Yn#252103#Trnh by nhng vn chung v lut u t. m bo u t. u i v h tr u t. Hot ng u t trc tip. u t vo cc khu kinh t c bit...#Lut u t#u t trc tip#u t nc ng oi#Vit Nam#Gio trnh#Thu Dung## 00913000000000325000450002600110000002600110001102600110002200500130003300500140 00460010014000600020021000740030063000950070043001580140007002010190005002080820 00800213808000500221008000500226009001100231010000500242011001500247013000700262 02102250026902000100049402000210050402000200052502000210054502000110056603900100 0577#VV09.19018#VV09.19020#VV09.19019#V Hu Thch#Nguyn B Kh#Phm Vn Minh#G io trnh mch in#Dng cho cc trng o to h Cao ng ngh v Trung cp ng h#Phm Vn Minh, V Hu Thch, Nguyn B Kh#31500#Vi?t#621.319#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a231tr.^b24cm#252104#Trnh by cc khi nim c bn v mch in. M ch in mt chiu. Dng in xoay chiu hnh sin. Mch in xoay chiu ba pha ch xc lp hnh sin. Gii cc mch in nng cao. Qu trnh qu trong m ch in tuyn tnh#Mch in#Mch in xoay chiu#Mch in mt chiu#Mch in tuyn tnh#Gio trnh#Thu Dung## 00800000000000301000450002600110000002600110001102600110002200500170003300100140 00500020039000640030037001030070032001400140007001720190005001790820006001848080 00500190008000500195009001100200010000500211011001500216013000700231021021300238 020000900451020000700460020001000467020001100477039001000488#VV09.19021#VV09.190 22#VV09.19023#Nguyn Trng K#Phm Minh Hi#Vt liu phi kim v cng ngh gia c ng#Dng cho cc trng i hc K thut#Phm Minh Hi, Nguyn Trng K#30500# Vi?t#668.9#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a223tr.^b24cm#252105#Trnh by v vt liu polyme: cc khi nim tng qut, cht do nhit do v nhit rn, vt liu comp ozit v cao su. Gii thiu cng ngh v thit b n, thit b c p lc, gia c ng vt th rng, cng ngh cn#Vt liu#Polime#Cng ngh#Gio trnh#Thu Dung## 00703000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200290 00460030063000750070013001380140007001510190005001580820004001638080005001670080 00500172009001100177010000500188011001500193013000700208021017100215020000900386 020000900395020001100404039001000415#VV09.19024#VV09.19026#VV09.19025#V Quang H i#Gio trnh k thut cm bin#Dng cho cc trng o to h cao ng ngh v trung cp ngh#V Quang Hi#30500#Vi?t#681#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a223tr.^b 24cm#252106#Gii thiu khi nim chung v cc b cm bin. Trnh by v cc loi cm bin: cm bin nhit ; v tr v chuyn dch; tc ; gia tc; rung v va p; lc, p sut ...#Cm bin#o lng#Gio trnh#Thu Dung## 00791000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200240003300300620 00570070053001190050019001720140007001910190005001980820009002038080005002120080 00500217009001100222010000500233011001500238001001900253013000700272021016500279 020001300444020002100457020001100478039001200489#VV09.19027#VV09.19028#VV09.1902 9#K thut mch in t I#Dng cho sinh vin cc trng trung cp ngh v cao ng ngh#B.s.: Nguyn Vit Nguyn (ch.b.), Phm Th Thu Hng#Phm Th Thu Hng# 25000#Vi?t#621.3815#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a179tr.^b24cm#Nguyn Vit Nguyn #252107#Trnh by nhng vn c bn ca mch in t, mch chnh lu, mch lc ngun, mch khuch i cng sut, mch bo v tranzito, mch n p... km bi t p thc hnh#Mch in t#Khuch i cng sut#Gio trnh#Phng Dung## 00925000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200290003300300390 00620070066001010050014001670050023001810140007002040190005002110820006002168080 00500222008000500227009001100232010000500243011001500248001001300263013000700276 021027000283020001800553020001200571020000500583020001100588039001200599#VV09.19 030#VV09.19031#VV09.19032#Nguyn l v cc dng c ct#Dng trong cc trng i hc K thut#B.s.: Trn Th Lc, Trnh Minh T (ch.b.), Nguyn Th Hng Giang# Trnh Minh T#Nguyn Th Hng Giang#31000#Vi?t#671.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a227tr.^b24cm#Trn Th Lc#252108#Gii thiu phng php gia cng vt liu, c bit l dng c ct. nguyn l qu trnh ct. Tin v cc loi dng c ct khi tin, ct khi phay, gia cng l (khoan - khot - doa), chut, gia cng ren, gia cng bnh rng, mi v cc phng php gia cng phi truyn thng#Gia cng kim l oi#Dng c ct#Tin#Gio trnh#Phng Dung## 00669000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310020044000360030013000800070058000930220004001510050015001550050015001700050 01000185005001400195005001500209008001700224009002800241010000500269011001400274 013000700288020001700295020000800312020000900320020001400329039001200343#VV09.19 033#7500#Vi?t#372.6595#^214#Ting Trung Quc dnh cho hc sinh tiu hc#Sch b i tp#B.s.: Cung Ninh Chu (ch.b.), Tng Ch Quyn, Dng Vn..#Q.1#Cung Ninh Ch u#Tng Ch Quyn#Dng Vn#L Nguyt Vn#Lu Mc Nghiu#^aH.^bTrung Quc#^aGio dc^bi hc Vn Nam#2009#^a39tr.^b24cm#252109#Ting Trung Quc#Bi tp#Tiu h c#Sch c thm#Phng Dung## 00669000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310020044000360030013000800070058000930220004001510050015001550050015001700050 01000185005001400195005001500209008001700224009002800241010000500269011001400274 013000700288020001700295020000800312020000900320020001400329039001200343#VV09.19 034#8000#Vi?t#372.6595#^214#Ting Trung Quc dnh cho hc sinh tiu hc#Sch b i tp#B.s.: Cung Ninh Chu (ch.b.), Tng Ch Quyn, Dng Vn..#Q.2#Cung Ninh Ch u#Tng Ch Quyn#Dng Vn#L Nguyt Vn#Lu Mc Nghiu#^aH.^bTrung Quc#^aGio dc^bi hc Vn Nam#2009#^a44tr.^b24cm#252110#Ting Trung Quc#Bi tp#Tiu h c#Sch c thm#Phng Dung## 00669000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310020044000360030013000800070058000930220004001510050015001550050015001700050 01000185005001400195005001500209008001700224009002800241010000500269011001400274 013000700288020001700295020000800312020000900320020001400329039001200343#VV09.19 035#7000#Vi?t#372.6595#^214#Ting Trung Quc dnh cho hc sinh tiu hc#Sch b i tp#B.s.: Cung Ninh Chu (ch.b.), Tng Ch Quyn, Dng Vn..#Q.3#Cung Ninh Ch u#Tng Ch Quyn#Dng Vn#L Nguyt Vn#Lu Mc Nghiu#^aH.^bTrung Quc#^aGio dc^bi hc Vn Nam#2009#^a36tr.^b24cm#252111#Ting Trung Quc#Bi tp#Tiu h c#Sch c thm#Phng Dung## 00669000000000313000450002600110000001900050001108200090001680800050002501400060 00300020044000360030013000800070058000930220004001510050015001550050015001700050 01000185005001400195005001500209008001700224009002800241010000500269011001400274 013000700288020001700295020000800312020000900320020001400329039001200343#VV09.19 036#Vi?t#372.6595#^214#7000#Ting Trung Quc dnh cho hc sinh tiu hc#Sch b i tp#B.s.: Cung Ninh Chu (ch.b.), Tng Ch Quyn, Dng Vn..#Q.4#Cung Ninh Ch u#Tng Ch Quyn#Dng Vn#L Nguyt Vn#Lu Mc Nghiu#^aH.^bTrung Quc#^aGio dc^bi hc Vn Nam#2009#^a36tr.^b24cm#252112#Ting Trung Quc#Bi tp#Tiu h c#Sch c thm#Phng Dung## 00669000000000313000450002600110000008200090001180800050002001400060002501900050 00310020044000360030013000800070058000930220004001510050015001550050015001700050 01000185005001400195005001500209008001700224009002800241010000500269011001400274 013000700288020001700295020000800312020000900320020001400329039001200343#VV09.19 037#372.6595#^214#7500#Vi?t#Ting Trung Quc dnh cho hc sinh tiu hc#Sch b i tp#B.s.: Cung Ninh Chu (ch.b.), Tng Ch Quyn, Dng Vn..#Q.5#Cung Ninh Ch u#Tng Ch Quyn#Dng Vn#L Nguyt Vn#Lu Mc Nghiu#^aH.^bTrung Quc#^aGio dc^bi hc Vn Nam#2009#^a40tr.^b24cm#252113#Ting Trung Quc#Bi tp#Tiu h c#Sch c thm#Phng Dung## 00646000000000301000450001400060000001900050000608200090001180800050002000200440 00250030013000690070058000820220004001400050015001440050015001590050010001740050 01400184005001500198008001700213009002800230010000500258011001400263013000700277 020001700284020000800301020000900309020001400318039001200332#8000#Vi?t#372.6595 #^214#Ting Trung Quc dnh cho hc sinh tiu hc#Sch bi tp#B.s.: Cung Ninh C hu (ch.b.), Tng Ch Quyn, Dng Vn..#Q.6#Cung Ninh Chu#Tng Ch Quyn#Dng Vn#L Nguyt Vn#Lu Mc Nghiu#^aH.^bTrung Quc#^aGio dc^bi hc Vn Nam#2 009#^a44tr.^b24cm#252114#Ting Trung Quc#Bi tp#Tiu hc#Sch c thm#Phng Dung## 00646000000000301000450001900050000008200090000580800050001401400060001900200440 00250030013000690070058000820220004001400050015001440050015001590050010001740050 01400184005001500198008001700213009002800230010000500258011001400263013000700277 020001700284020000800301020000900309020001400318039001200332#Vi?t#372.6595#^214# 7500#Ting Trung Quc dnh cho hc sinh tiu hc#Sch bi tp#B.s.: Cung Ninh C hu (ch.b.), Tng Ch Quyn, Dng Vn..#Q.7#Cung Ninh Chu#Tng Ch Quyn#Dng Vn#L Nguyt Vn#Lu Mc Nghiu#^aH.^bTrung Quc#^aGio dc^bi hc Vn Nam#2 009#^a40tr.^b24cm#252115#Ting Trung Quc#Bi tp#Tiu hc#Sch c thm#Phng Dung## 00669000000000313000450002600110000008200090001180800050002001400060002501900050 00310020044000360030013000800070058000930220004001510050015001550050015001700050 01000185005001400195005001500209008001700224009002800241010000500269011001400274 013000700288020001700295020000800312020000900320020001400329039001200343#VV09.19 040#372.6595#^214#8000#Vi?t#Ting Trung Quc dnh cho hc sinh tiu hc#Sch b i tp#B.s.: Cung Ninh Chu (ch.b.), Tng Ch Quyn, Dng Vn..#Q.8#Cung Ninh Ch u#Tng Ch Quyn#Dng Vn#L Nguyt Vn#Lu Mc Nghiu#^aH.^bTrung Quc#^aGio dc^bi hc Vn Nam#2009#^a44tr.^b24cm#252116#Ting Trung Quc#Bi tp#Tiu h c#Sch c thm#Phng Dung## 00625000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320020044000370070058000810220004001390050015001430050015001580050010001730050 01400183005001500197008001700212009002800229010000500257011001400262013000700276 020001700283020000900300020001400309039001200323#VV09.19041#12000#Vi?t#372.6595 #^214#Ting Trung Quc dnh cho hc sinh tiu hc#B.s.: Cung Ninh Chu (ch.b.), Tng Ch Quyn, Dng Vn..#Q.1#Cung Ninh Chu#Tng Ch Quyn#Dng Vn#L Nguy t Vn#Lu Mc Nghiu#^aH.^bTrung Quc#^aGio dc^bi hc Vn Nam#2009#^a68tr.^b 24cm#252117#Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch c thm#Phng Dung## 00625000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320020044000370070058000810220004001390050015001430050015001580050010001730050 01400183005001500197008001700212009002800229010000500257011001400262013000700276 020001700283020000900300020001400309039001200323#VV09.19042#11500#Vi?t#372.6595 #^214#Ting Trung Quc dnh cho hc sinh tiu hc#B.s.: Cung Ninh Chu (ch.b.), Tng Ch Quyn, Dng Vn..#Q.2#Cung Ninh Chu#Tng Ch Quyn#Dng Vn#L Nguy t Vn#Lu Mc Nghiu#^aH.^bTrung Quc#^aGio dc^bi hc Vn Nam#2009#^a64tr.^b 24cm#252118#Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch c thm#Phng Dung## 00624000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310020044000360070058000800220004001380050015001420050015001570050010001720050 01400182005001500196008001700211009002800228010000500256011001400261013000700275 020001700282020000900299020001400308039001200322#VV09.19043#9000#Vi?t#372.6595# ^214#Ting Trung Quc dnh cho hc sinh tiu hc#B.s.: Cung Ninh Chu (ch.b.), T ng Ch Quyn, Dng Vn..#Q.3#Cung Ninh Chu#Tng Ch Quyn#Dng Vn#L Nguyt Vn#Lu Mc Nghiu#^aH.^bTrung Quc#^aGio dc^bi hc Vn Nam#2009#^a52tr.^b2 4cm#252119#Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch c thm#Phng Dung## 00624000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310020044000360070058000800220004001380050015001420050015001570050010001720050 01400182005001500196008001700211009002800228010000500256011001400261013000700275 020001700282020000900299020001400308039001200322#VV09.19044#9000#Vi?t#372.6595# ^214#Ting Trung Quc dnh cho hc sinh tiu hc#B.s.: Cung Ninh Chu (ch.b.), T ng Ch Quyn, Dng Vn..#Q.4#Cung Ninh Chu#Tng Ch Quyn#Dng Vn#L Nguyt Vn#Lu Mc Nghiu#^aH.^bTrung Quc#^aGio dc^bi hc Vn Nam#2009#^a52tr.^b2 4cm#252120#Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch c thm#Phng Dung## 00625000000000289000450002600110000001900050001108200090001680800050002501400070 00300020044000370070058000810220004001390050015001430050015001580050010001730050 01400183005001500197008001700212009002800229010000500257011001400262013000700276 020001700283020000900300020001400309039001200323#VV09.19045#Vi?t#372.6595#^214#1 2000#Ting Trung Quc dnh cho hc sinh tiu hc#B.s.: Cung Ninh Chu (ch.b.), Tng Ch Quyn, Dng Vn..#Q.5#Cung Ninh Chu#Tng Ch Quyn#Dng Vn#L Nguy t Vn#Lu Mc Nghiu#^aH.^bTrung Quc#^aGio dc^bi hc Vn Nam#2009#^a68tr.^b 24cm#252121#Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch c thm#Phng Dung## 00626000000000289000450002600110000008200090001180800050002001400070002501900050 00320020044000370070058000810220004001390050015001430050015001580050010001730050 01400183005001500197008001700212009002800229010000500257011001500262013000700277 020001700284020000900301020001400310039001200324#VV09.19046#372.6595#^214#16000 #Vi?t#Ting Trung Quc dnh cho hc sinh tiu hc#B.s.: Cung Ninh Chu (ch.b.), Tng Ch Quyn, Dng Vn..#Q.6#Cung Ninh Chu#Tng Ch Quyn#Dng Vn#L Nguy t Vn#Lu Mc Nghiu#^aH.^bTrung Quc#^aGio dc^bi hc Vn Nam#2009#^a100tr.^ b24cm#252122#Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch c thm#Phng Dung## 00625000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320020044000370070058000810220004001390050015001430050015001580050010001730050 01400183005001500197008001700212009002800229010000500257011001400262013000700276 020001700283020000900300020001400309039001200323#VV09.19047#12500#Vi?t#372.6595 #^214#Ting Trung Quc dnh cho hc sinh tiu hc#B.s.: Cung Ninh Chu (ch.b.), Tng Ch Quyn, Dng Vn..#Q.7#Cung Ninh Chu#Tng Ch Quyn#Dng Vn#L Nguy t Vn#Lu Mc Nghiu#^aH.^bTrung Quc#^aGio dc^bi hc Vn Nam#2009#^a72tr.^b 24cm#252123#Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch c thm#Phng Dung## 00625000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320020044000370070058000810220004001390050015001430050015001580050010001730050 01400183005001500197008001700212009002800229010000500257011001400262013000700276 020001700283020000900300020001400309039001200323#VV09.19048#13000#Vi?t#372.6595 #^214#Ting Trung Quc dnh cho hc sinh tiu hc#B.s.: Cung Ninh Chu (ch.b.), Tng Ch Quyn, Dng Vn..#Q.8#Cung Ninh Chu#Tng Ch Quyn#Dng Vn#L Nguy t Vn#Lu Mc Nghiu#^aH.^bTrung Quc#^aGio dc^bi hc Vn Nam#2009#^a76tr.^b 24cm#252124#Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch c thm#Phng Dung## 00624000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310020012000360030033000480290013000810070043000940220004001372210037001410050 01600178006002000194008000500214009001100219010000500230011001400235020001800249 020000900267020001300276020001400289039001200303013000700315#VV09.19049#7000#Vi ?t#895.9223#^214#Bm v Cui#Truyn tranh song ng Vit - Anh#Bom and Cuoi#on Triu Long ; Nguyn L An Phng dch#T.9#V lng = Return to the home village# on Triu Long#Nguyn L An Phng#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b24cm#Vn hc th iu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Phng Dung#252125## 00633000000000301000450002600110000001900050001108200090001680800050002501400060 00300020012000360030033000480290013000810070043000940220005001372210045001420050 01600187006002000203008000500223009001100228010000500239011001400244020001800258 020000900276020001300285020001400298039001200312013000700324#VV09.19050#Vi?t#895 .9223#^214#7000#Bm v Cui#Truyn tranh song ng Vit - Anh#Bom and Cuoi#on Triu Long ; Nguyn L An Phng dch#T.10#n th ca ph ng = The rich man's revenge#on Triu Long#Nguyn L An Phng#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b24cm#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Phng Dung#252126## 00607000000000301000450002600110000001900050001108200090001680800050002501400060 00300020012000360030033000480290013000810070043000940220005001372210019001420050 01600161006002000177008000500197009001100202010000500213011001400218020001800232 020000900250020001300259020001400272039001200286013000700298#VV09.19051#Vi?t#895 .9223#^214#7000#Bm v Cui#Truyn tranh song ng Vit - Anh#Bom and Cuoi#on Triu Long ; Nguyn L An Phng dch#T.11#Cu bn = A rescue#on Triu Long#Ng uyn L An Phng#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b24cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam# Truyn tranh#Sch song ng#Phng Dung#252127## 00627000000000301000450002600110000001900050001108200090001680800050002501400060 00300020012000360030033000480290013000810070043000940220005001372210039001420050 01600181006002000197008000500217009001100222010000500233011001400238020001800252 020000900270020001300279020001400292039001200306013000700318#VV09.19052#Vi?t#895 .9223#^214#7000#Bm v Cui#Truyn tranh song ng Vit - Anh#Bom and Cuoi#on Triu Long ; Nguyn L An Phng dch#T.12#Cy n c tch = The legendary zithe r#on Triu Long#Nguyn L An Phng#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b24cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Phng Dung#252128## 00671000000000289000450002600110000002600110001100200450002200700120006701400070 00790190005000860820004000918080005000950080005001000090011001050100005001160110 01500121001001200136013000700148021014600155020000800301020000800309020000700317 020002200324020000800346020001500354039001200369#VV09.19054#VV09.19053#Thit k dy hc vn bn ng vn 11 nng cao#Chu Th Ho#37000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a300tr.^b24cm#Chu Th Ho#252129#Gii thiu phng php thit k dy hc vn bn ng vn lp 11, c th gm: t chc lp, phng tin dy hc v tin trnh dy cc bi hc c th#Ng vn#Vn bn#Lp 11#Phng php ging dy#Vn h c#Sch gio vin#Phng Dung## 00554000000000265000450002600110000002600110001100200260002202900080004800700220 00560050022000780140007001000190005001070820004001128080005001160080005001210090 01100126010000500137011001400142013000700156021008600163020001000249020000800259 020000900267039001200276#VV09.19056#VV09.19055#Hc ting Anh theo ch #Schools #Nguyn Th Thanh Xun#Nguyn Th Thanh Xun#13500#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a91tr.^b24cm#252130#Gii thiu phng php luyn mu cu, t vng, ng p hp c bn theo ch trng hc#Ting Anh#T vng#Ng php#Phng Dung## 00670000000000277000450002600110000002600110001100200650002200700120008701400070 00990190005001060820007001118080005001180080005001230090011001280100005001390110 01500144001001200159013000700171021013200178020000800310020000800318020002200326 020001700348020001500365039001200380#VV09.19057#VV09.19058#Thit k v s dng b i tp thc nghim trong dy v hc ho hc#Cao C Gic#22500#Vi?t#540.71#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a151tr.^b24cm#Cao C Gic#252131#Tng quan v bi tp ho hc thc nghim. Mt s vn thit k v s dng bi tp ho hc thc nghim trng ph thng hin nay#Ho hc#Bi tp#Phng php ging dy#Trng ph thn g#Sch gio vin#Phng Dung## 00604000000000289000450002600110000002600110001100200480002200700600007000500120 01300050016001420050014001580140007001720190005001790820007001848080005001910080 00500196009001100201010000500212011001500217005001300232013000700245020000800252 020000800260020002000268020001400288039001200302#VV09.19059#VV09.19060#Nhng bi tp ho hc c nhiu phng php gii#B.s.: V Tun Anh (ch.b.), Trn Quang Hn g, Ng Uyn Minh..#V Tun Anh#Trn Quang Hng#Ng Uyn Minh#33500#Vi?t#540.76# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a232tr.^b24cm#V Minh Tun#252132#Ho hc#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#Phng Dung## 00622000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020043000470070045000900220004001352210018001390050015001570050 01500172008000500187009001100192010000500203011001500208013000700223020000700230 020000800237020002000245020000700265020001000272020001400282039001200296#VV09.19 061#VV09.19062#35000#Vi?t#531.076#^214#Luyn gii ton vt l trung hc ph th ng#B.s.: V Thanh Khit (ch.b.), Phan Dng Cn#T.1#C hc, nhit hc#V Thanh K hit#Phan Dng Cn#^aH.#^aGio dc#2009#^a240tr.^b24cm#252133#Vt l#Bi tp#Ph thng trung hc#C hc#Nhit hc#Sch c thm#Phng Dung## 00663000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020043000470070045000900220004001352210033001390050015001720050 01500187008000500202009001100207010000500218011001500223013000700238020000700245 02000080025202000200026002000090028002000120028902000100030102000140031103900120 0325#VV09.19063#VV09.19064#32000#Vi?t#537.076#^214#Luyn gii ton vt l trung hc ph thng#B.s.: V Thanh Khit (ch.b.), Phan Dng Cn#T.2#in hc, in t hc, quang hc#V Thanh Khit#Phan Dng Cn#^aH.#^aGio dc#2009#^a219tr.^b24 cm#252134#Vt l#Bi tp#Ph thng trung hc#in hc#in t hc#Quang hc#Sch c thm#Phng Dung## 00709000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020043000470070045000900220004001352210056001390050015001950050 01500210008000500225009001100230010000500241011001500246013000700261020000700268 02000080027502000200028302000090030302000050031202000090031702000190032602000140 0345039001200359#VV09.19065#VV09.19066#40000#Vi?t#535.076#^214#Luyn gii ton vt l trung hc ph thng#B.s.: V Thanh Khit (ch.b.), Phan Dng Cn#T.3#Dao ng v sng, lng t nh sng, ht nhn nguyn t#V Thanh Khit#Phan Dng C n#^aH.#^aGio dc#2009#^a275tr.^b24cm#252135#Vt l#Bi tp#Ph thng trung hc# Dao ng#Sng#Lng t#Ht nhn nguyn t#Sch c thm#Phng Dung## 00757000000000277000450002600110000002600110001100200690002200700110009101400070 01020190005001090820006001148080005001200080005001250090011001300100005001410110 01500146001001100161013000700172021022100179020001100400020002200411020001000433 020000900443020001500452039001200467#VV09.19067#VV09.19068#Mt s vn dy hc ting vit theo quan im giao tip tiu hc#Nguyn Tr#67500#Vi?t#372.6#^21 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a471tr.^b24cm#Nguyn Tr#252136#Gii thiu chng trnh mn Ting Vit tiu hc vit theo quan im giao tip c th nh: phng php dy, dy vn bn ni v vit cho hc sinh; Vn kim tra, nh gi mn Ting V it tiu hc theo chng trnh mi#Ting Vit#Phng php ging dy#Giao tip# Tiu hc#Sch gio vin#Phng Dung## 01067000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430020041000480030053000890070051001420220004001930050015001970050 01400212005001800226005001500244005001200259004003900271008000500310009001100315 01000050032601100150033102102680034602000170061402000080063102000110063902000110 0650039001200661013000700673020002500680#VV09.19070#VV09.19069#16500#Vi?t#355.0 071#^214#Gio trnh gio dc quc phng - an ninh#Dng cho hc sinh cc trng t rung cp chuyn nghip#Nguyn Hu Ho, Phan Tn Hng, Nguyn Thanh Ngh..#T.2#Ng uyn Hu Ho#Phan Tn Hng#Nguyn Thanh Ngh#Nguyn Vn Qu#L nh Thi#Ti bn ln th 1, c sa cha b sung#^aH.#^aGio dc#2009#^a143tr.^b24cm#Trnh by cc kin thc c bn v i ng n v, v sng tiu lin AK, sng trng CKC, k t hut s dng lu n v bn sng AK, cc t th ng tc c bn vn ng trn ch in trng, cch li dng a hnh, a vt v tng ngi trong chin u tin c ng, phng ng#Gio dc qun s#An ninh#Quc phng#Gio trnh#Phng Dung#252137 #Trung cp chuyn nghip## 00969000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430010016000480020025000640030044000890070060001330220004001930050 01400197005001400211004001800225008000500243009001100248010000500259011001500264 02103040027902000130058302000080059602000110060403900050061501300070062000500160 0627#VV09.19071#VV09.19072#28000#Vi?t#511.3076#^214#Nguyn nh Tr#Bi tp to n hc cao cp#Sch dng cho sinh vin cc trng cao ng#B.s.: Nguyn nh Tr (ch.b.), L Trng Vinh, Dng Thu V#T.1#L Trng Vinh#Dng Thu V#Ti bn l n th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a248tr.^b24cm#Tm tt l thuyt, bi, bi gii v hng dn v: Tp hp v nh x. S thc v s phc; Hm s mt bin s. Gii hn v lin tc. o hm v vi phn; ng dng o hm kho st cc hm s; nh thc. Ma trn. H phng trnh tuyn tnh; Khng gian vect; Php tnh tch phn ca hm s mt bin s#Ton cao cp#Bi tp#Gio trnh#Dung#252138#Nguyn nh Tr## 00449000000000253000450002600110000002600110001100200380002200700110006000500110 00710140007000820190005000890820006000948080005001000080005001050090011001100100 00500121011001500126013000700141020000500148020000900153020000700162020001400169 039001200183#VV09.19073#VV09.19074#50 thi ton hc sinh gii tiu hc#Nguyn ng#Nguyn ng#28500#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a244tr.^b24cm#252139 #Ton#Tiu hc# thi#Sch c thm#Phng Dung## 00726000000000301000450002600110000002600110001100200250002200300550004700700180 01020140007001200190005001270820007001328080005001390080005001440090011001490100 00500160011001500165001001800180015003300198013000700231021011100238020000900349 020000500358020001400363020002400377020001100401039001200412#VV09.19075#VV09.190 76#Gio trnh vt liu in#Dng cho cc trng o to h trung cp chuyn nghi p#Nguyn nh Thng#30000#Vi?t#621.31#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a247tr.^b24cm #Nguyn nh Thng#TTS ghi: B Gio dc v o to#252140#Gii thiu cu to v phn loi vt liu, vt liu cch in, vt liu dn in, vt liu t, vt li u dn dn#Vt liu#in#Thit b in#Trung hc chuyn nghip#Gio trnh#Phng Dung## 00563000000000265000450002600110000002600110001100200680002200700460009000500150 01360050016001510140007001670190005001740820009001798080005001880080005001930090 01100198010000500209011001500214013000700229020000700236020000800243020002000251 039001200271020001400283#VV09.19077#VV09.19078#Mt s chuyn i s bi dng hc sinh gii trung hc ph thng#B.s.: Nguyn Vn Mu (ch.b.), Nguyn Vn Tin #Nguyn Vn Mu#Nguyn Vn Tin#45500#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a314tr.^b24cm#252141#i s#Bi tp#Ph thng trung hc#Phng Dung#Sch c th m## 00818000000000289000450002600110000002600110001100200470002200300550006900700190 01240140007001430190005001500820007001558080005001620080005001670090011001720100 00500183011001500188001001900203004001800222013000700240021020700247020000800454 020002200462020001700484020001500501039001200516#VV09.19079#VV09.19080#Phng ph p dy hc ho hc trng ph thng#Dng cho cc trng o to h trung cp c huyn nghip#Nguyn Xun Trng#21000#Vi?t#540.71#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a1 75tr.^b24cm#Nguyn Xun Trng#Ti bn ln th 2#252142#Gii thiu nhng i mi v l lun dy hc, qu trnh dy hc, phng php dy ho hc trng ph th ng, phng php dy bi mi, dy khi hon thin kin thc, k nng, phng php trc quan, kim tra...#Ho hc#Phng php ging dy#Trng ph thng#Sch gio vin#Phng Dung## 00686000000000277000450002600110000002600110001100200260002202900050004800700220 00530050022000750140007000970190005001040820004001098080005001130080005001180090 01100123010000500134011001400139013000700153021019700160020001000357020000800367 020000900375020001200384039001200396#VV09.19081#VV09.19082#Hc ting Anh theo ch #Jobs#Nguyn Th Thanh Xun#Nguyn Th Thanh Xun#13500#Vi?t#428#^214#^aH.# ^aGio dc#2009#^a91tr.^b24cm#252143#Gii thiu phng php hc ting Anh theo c h ngh nghip, vi cc mu cu thng dng v ch im ng php c lin quan cng vn t vng c bn gip ngi hc ting Anh c k nng ngn ng tt#Ting Anh#T vng#Ng php#Ngh nghip#Phng Dung## 00517000000000253000450002600110000002600110001100200760002200700130009800500130 01110140007001240190005001310820010001368080005001460080005001510090011001560100 00500167011001500172013000700187020001500194020000800209020002000217020001400237 039001200251#VV09.19084#VV09.19083#Mt s chuyn hnh hc phng bi dng hc sinh gii trung hc ph thng# Thanh Sn# Thanh Sn#31000#Vi?t#516.22076#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a211tr.^b24cm#252144#Hnh hc phng#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#Phng Dung## 00878000000000289000450002600110000002600110001100200730002200300370009500700200 01320140007001520190005001590820007001648080005001710080005001760090011001810100 00500192011001500197001002000212004001800232013000700250021026900257020001800526 020001300544020000800557020001100565039001200576#VV09.19085#VV09.19086#Gio trn h pht trin v t chc thc hin chng trnh Gio dc Mm non#Dnh cho h cao ng S phm Mm non#Nguyn Th Thu Hin#26000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a194tr.^b24cm#Nguyn Th Thu Hin#Ti bn ln th 1#252145#Trnh by v: pht trin chng trnh gio dc mm non, lp k hoch t chc thc hin chng trnh gio dc mm non, t chc cc hot ng gio dc tch hp theo ch , xy dng mi trng gio dc trong trng mm non v nh gi vic thc hin chng trnh mm non#Gio dc mu gio#Chng trnh#o to#Gio trnh#Phng Dung## 00468000000000253000450002600110000002600110001100200350002200700140005700500140 00710140007000850190005000920820007000978080005001040080005001090090011001140100 00500125011001500130013000700145020000800152020000800160020002000168039001200188 020001400200#VV09.19087#VV09.19088#n tp ho hc trung hc ph thng#ng Xun Th#ng Xun Th#45000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a310tr.^b24cm#25 2146#Ho hc#Bi tp#Ph thng trung hc#Phng Dung#Sch c thm## 00928000000000289000450002600110000002600110001100200210002200300710004300700620 01140050014001760050016001900140007002060190005002130820004002188080005002220080 00500227009001100232010000500243011001500248001001600263004001800279013000700297 021030100304020001000605020001100615039001200626#VV09.19089#VV09.19090#Gio trn h kim ton#Dng trong cc trng cao ng v trung cp chuyn nghip khi kinh t#B.s.: Phan Trung Kin (ch.b.), Trn Qu Lin. Nguyn Hng Qu#Trn Qu Lin#N guyn Hng Qu#17500#Vi?t#657#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a151tr.^b24cm#Phan Tru ng Kin#Ti bn ln th 2#252147#Trnh by nguyn l c bn ca kim ton. K n ng vn dng cc phng php k thut ca kim ton trong thc hin kim ton cho cc khon mc c lin quan trong chu k vi cch tip cn kim ton da trn nh gi ri ro. Chuyn kim ton trong mi trng x l d liu in t v ki m ton ni b#Kim ton#Gio trnh#Phng Dung## 00694000000000313000450002600110000002600110001102000050002202000080002702000200 00350200014000550390012000690140007000810190005000880820007000938080005001000020 04300105003004700148007006400195022000400259221002600263005001600289005001500305 005001700320008000500337009001100342010000500353011001500358013000700373#VV09.19 091#VV09.19092#Ton#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#Phng Dung#24900 #Vi?t#510.76#^214#Cc dng ton c bn trung hc ph thng#Dnh cho hc sinh T HPT, gio vin ton THPT...#B.s.: Phan Don Thoi (ch.b.), ng Thanh Hi, Trn Tuyt Thanh#T.5#Mt s n tp tng hp#Phan Don Thoi#ng Thanh Hi#Trn Tu yt Thanh#^aH.#^aGio dc#2009#^a196tr.^b24cm#252148## 01152000000000337000450002600110000002600110001100200660002200300280008800700690 01160050014001850050020001990050017002190050017002360140007002530190005002600820 00700265808000500272008000500277009001100282010000500293011001500298005001500313 01300070032802103890033502000210072402000220074502000110076702000090077802000150 0787039001200802#VV09.19093#VV09.19094#Hot ng ngoi gi ln lp c ni dung t hn thin vi mi trng#Dnh cho gio vin tiu hc#B.s.: Ng Th Tuyn (ch.b.) , Phm Dip Hu Hng, Trng Xun Cnh..#Ng Th Tuyn#Phm Dip Hu Hng#Tr ng Xun Cnh#Nguyn ng Tng#38000#Vi?t#372.35#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a231 tr.^b24cm#Nguyn Th Qu#252149#Gii thiu mt s hot ng ngoi gi ln lp v i ni dung "thn thin vi mi trng" dnh cho gio vin tiu hc gm 50 mdun v ni dung: phng php xy dng trng hc xanh, sch, p; xy dng li sng lnh mnh, tm hiu v mi trng thin nhin v mi quan h gia cc sinh vt t rong h sinh thi, gi gn v bo v ti nguyn thin nhin, xy dng tnh yu ng vt, thc vt...#Hot ng ngoi kho#Phng php ging dy#Mi trng#Tiu hc#Sch gio vin#Phng Dung## 00781000000000289000450002600110000002600110001100200380002200700140006001400070 00740190005000810820010000868080005000960080005001010090011001060100005001170110 01500122001001400137004001800151013000700169021024700176020001700423020000900440 020001200449020000700461020001100468039001200479#VV09.19095#VV09.19096#Gio trn h v c kh vi Autocat 2004#Chu Vn Vng#20000#Vi?t#621.80285#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a179tr.^b24cm#Chu Vn Vng#Ti bn ln th 2#252150#Gii thiu chun g v phn mm AutoCAD cng nh cc lnh ca phn mm ny trong v c kh nh: c c lnh v nhanh, cc lnh hiu chnh v sa i bn v, cc lnh iu khin mn hnh v tr gip son tho, v hnh chiu trc o, xut bn v ra giy#Phn mm Autocat#ng dng#V k thut#C kh#Gio trnh#Phng Dung## 00573000000000265000450002600110000002600110001100200710002200700460009300500150 01390050016001540140007001700190005001770820008001828080005001900080005001950090 01100200010000500211011001500216013000700231020001500238020000800253020002000261 020001400281039001200295#VV09.19097#VV09.19098#Mt s chuyn gii tch bi d ng hc sinh gii trung hc ph thng#B.s.: Nguyn Vn Mu (ch.b.), Nguyn Vn T in#Nguyn Vn Mu#Nguyn Vn Tin#49000#Vi?t#515.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a339tr.^b24cm#252151#Ton gii tch#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm# Phng Dung## 00687000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200170003300700260 00500050011000760140007000870190005000940820010000998080005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135001001400150013000700164021020100171020000800372 020000800380020000900388039001200397#VV09.19099#VV09.19101#VV09.19100#Tin c Vi t Nam#Lc c Thun, V Quc Ky#V Quc Ky#39000#Vi?t#737.49597#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a271tr.^b24cm#Lc c Thun#252152#Tm hiu v tin c Vit Nam. n v, trng lng, kim loi v mnh gi tin c. Lich s giao thng gia Nht B n v Vit Nam. Tin t v hot ng ngoi thng Vit Nam vo th k 16 n t h k 19#Tin c#Lch s#Vit Nam#Phng Dung## 00921000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820008000458080005000530020032000580070055000900220004001450050013001490050 01500162005001500177005001600192008000500208009001100213010000500224011001500229 02102900024402000100053402000090054402000110055303900120056401300070057602000120 0583#VV09.19102#VV09.19103#VV09.19104#40000#Vi?t#349.597#^214#Gio trnh Lut D n s Vit Nam#L nh Ngh (ch.b.), Nguyn Th Nga, Nguyn B Bnh..#T.2#L n h Ngh#Nguyn Th Nga#Nguyn B Bnh#V Th Hng Yn#^aH.#^aGio dc#2009#^a299t r.^b24cm#Khi qut chung v ngha v dn s, thc hin ngha v dn s, hp ng dn s thng dng. Ngha v ngoi hp ng. Trch nhim bi thng thit hi ng oi hp ng. Php lut v chuyn quyn s dng t ca cc t chc, h gia nh , c nhn s dng t. Mt s quan h c yu t nc ngoi#Php lut#Vit Nam#Gi o trnh#Phng Dung#252153#Lut dn s## 00791000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200310003300700630 00640050013001270050015001400140007001550190005001620820010001678080005001770080 00500182009001100187010000500198011001500203005001700218005001700235013000700252 021016100259020001000420020001500430020000900445020001100454039001200465#VV09.19 105#VV09.19107#VV09.19106#Gio trnh Lut S hu tr tu#B.s.: L nh Ngh, V Th Hi Yn (ch.b.), Nguyn Nh Qunh..#L nh Ngh#V Th Hi Yn#27000#Vi?t# 346.59704#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a195tr.^b24cm#Nguyn Nh Qunh#Nguyn Th T uyt#252154#Tng quan v quyn s hu tr tu. Quyn tc gi v quyn lin quan. Quyn s hu cng nghip v gii thiu ch th, ni dung, gii hn quyn s hu cng nghip#Php lut#S hu tr tu#Vit Nam#Gio trnh#Phng Dung## 00924000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200390003300300650 00720070014001370140007001510190005001580820007001638080005001700080005001750090 01100180010000500191011001500196001001400211013000700225021027400232020001400506 02000090052002000100052902000110053902000070055002000200055702000090057703900120 0586#VV09.19108#VV09.19109#VV09.19110#Sinh thi hc cc h ca sng Vit Nam#Kha i thc, duy tr v qun l ti nguyn cho pht trin bn vng#V Trung Tng#4350 0#Vi?t#333.91#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a327tr.^b24cm#V Trung Tng#252155#Gi i thiu mt vi c tnh c bn v vng ca sng, c bit l cc h ca sng Vi t Nam v sinh thi hc cc h ca sng c bn. Vn khai thc v s dng cc dng ti nguyn, khai thc hp l, duy tr, pht trin v bo v mi trng theo quan im pht trin bn vng#Sinh thi hc#Ca sng#Khai thc#Ti nguyn#Bo v #Pht trin bn vng#Vit Nam#Phng Dung## 00810000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200290003300300460 00620070027001080050015001350140007001500190005001570820009001628080005001710080 00500176009001100181010000500192011001500197001001100212013000700223021020400230 020000900434020000500443020001100448020001400459020001100473039001200484#VV09.19 111#VV09.19113#VV09.19112#Gio trnh thit k cp in#Dng cho cc trng i h c cao ng k thut#V Vn Tm, Ng Hng Quang#Ng Hng Quang#42000#Vi?t#621.3 028#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a315tr.^b24cm#V Vn Tm#252156#Gii thiu chi ti t cc bc thit k mt cng trnh in, cp in cho mt gia nh, lp hc cho n nh my v mt khu cng nghip cng nh th tc trin khai cc bc thc hi n mt cng trnh cp in#Thit k#in#Cng trnh#Cung cp in#Gio trnh#Ph ng Dung## 00915000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200260003300300630 00590070052001220050012001740050013001860140007001990190005002060820008002118080 00500219008000500224009001100229010000500240011001500245001001700260013000700277 021025600284020001500540020001000555020001300565020001100578039001200589#VV09.19 114#VV09.19116#VV09.19115#Gio trnh nhit k thut#Dng cho cc trng o to h cao ng ngh v trung cp ngh#Trng Ngc Tun (ch.b.), V Huy Hon, Trn c Anh#V Huy Hon#Trn c Anh#32000#Vi?t#621.402#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 235tr.^b24cm#Trng Ngc Tun#252157#Trnh by nhng kin thc c bn v nhit k thut; phng trnh trng thi ca mi cht. nh lut th nht v cc qu tr nh nhit c bn ca mi cht v pha kh, nh lut nhit ng th hai v chu tr nh nhit, dn nhit, trao i nhit, truyn nhit...#K thut nhit#Dn nhit#Tr uyn nhit#Gio trnh#Phng Dung## 00782000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200220003300300420 00550070019000970140007001160190005001230820006001288080005001340080005001390090 01100144010000500155011001500160001001900175013000700194021025100201020001200452 020001800464020001000482039001200492#VV09.19117#VV09.19118#VV09.19119#Kinh t h c i cng#Dnh cho khi Kinh t cc trng K thut#Trn Th Lan Hng#31500# Vi?t#330.1#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a204tr.^b24cm#Trn Th Lan Hng#252158#Tr nh by l thuyt c bn v kinh t hc. Phn tch cung - cu, l thuyt v ng i tiu dng, c cu th trng, th trng cc yu t sn xut, chnh sch kinh t v m, tng cung - cu, lm pht, tht nghip, thng mi v h thng tin t quc t#Kinh t hc#Kinh t hc v m#L thuyt#Phng Dung## 00651000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200250003300700270 00580140007000850190005000920820007000978080005001040080005001090090011001140100 00500125011001500130001001300145013000700158021013900165020001800304020001400322 020001400336020001100350039001200361#VV09.19120#VV09.19121#VV09.19122#Gio trnh vt liu in#V Hu Thch, Ninh Vn Nam#19000#Vi?t#621.31#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a131tr.^b24cm#V Hu Thch#252159#Trnh by c tnh ca vt lu k thu t in, vt liu cch in, dy dn v dy cp, vt liu bn dn, vt liu t, k im nghim cch in#Vt liu dn in#K thut in#Thit b in#Gio trnh#Ph ng Dung## 00860000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200230003300300630 00560070051001190050013001700050013001830050013001960050011002090140007002200190 00500227082000700232808000500239008000500244009001100249010000500260011001500265 01300070028002101680028702000120045502000080046702000100047502000140048502000110 0499039001200510#VV09.19123#VV09.19124#VV09.19125#Gio trnh kh c in#Dng ch o cc trng o to h cao ng ngh v trung cp ngh#o Hoa Vit (ch.b.), V Hu Thch, V c Thoan..#o Hoa Vit#V Hu Thch#V c Thoan# Duy Hp#275 00#Vi?t#621.31#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a197tr.^b24cm#252160#Nhng l lun c bn v kh c in. Nguyn l lm vic, c im cu to cc loi kh c in t hng dng trong h thng in v trong lnh vc iu khin my in...#Kh c in#Cu to#Hot ng#H thng in#Gio trnh#Phng Dung## 00631000000000265000450002600110000002600110001101900050002208200110002780800050 00380020053000430220004000960080005001000090011001050100005001160110015001210150 04000136013000700176039001200183021012300195020001100318020000800329020001100337 020000900348020000800357#VL09.02252#VL09.02253#Vi?t#370.959721#^214#Gng hiu h c - khuyn hc tiu biu huyn Tam Nng#T.2#^aH.#^aLao ng#2009#^a218tr.^b29cm #TTS ghi: Hi Khuyn hc huyn Tam Nng#252161#Phng Dung#Gii thiu thnh tc h truyn thng hiu hc ca cc gia nh, c nhn v tp th tiu biu huyn T am Nng - tnh Ph Th#Thnh tch#Hc tp#Khuyn hc#Tam Nng#Ph Th## 00835000000000241000450002600110000000201110001100700330012200500070015500500120 01620140008001740190005001820820004001878080005001910080005001960090011002010100 00500212011001500217013000700232021031300239020000800552020002100560039001200581 #VL09.02254#3 nm thc hin cuc vn ng "Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh" v mt s bi thi chung kho#Truyn chn: H Sn, Dng Phong#H S n#Dng Phong#295000#Vi?t#170#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a438tr.^b27cm#252162# Gii thiu cng tc t chc cuc vn ng "Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh". T tng H Ch Minh vi vn thc hnh tit kim, chng tham , lng ph. Nhng cu chuyn cm ng v Bc; Nhng thnh qu bc u ca cuc vn ng v mt s bi d thi k chuyn v tm gng o c H Ch Minh#o c #T tng H Ch Minh#Phng Dung## 00869000000000313000450002600110000002600110001100200360002200700420005800500130 01000050016001130050009001290050015001380140008001530190005001610820008001668080 00500174008000500179009002000184010000500204011001500209013000700224021026200231 020001200493020000700505020001300512020000900525020000900534039001200543#VL09.02 256#VL09.02255#Trch nhim x hi ca doanh nghip#Phm Vn c, Nguyn Hu Dng , Trn Anh..#Phm Vn c#Nguyn Hu Dng#Trn Anh#Dng Th Liu#295000#Vi?t#3 46.597#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a571tr.^b27cm#252163#Gii thiu chung v trch nhim x hi v trch nhim x hi gn lin vi li ch thng mi ca doanh nghip. Mt s qui nh, hng dn doanh nghip v thc hin trch nhim x hi v tham kho nhng cng c, chng ch quc t v thc hin trch nhim x hi#Trch nhim#X hi#Doanh nghip#Qui nh#Vit Nam#Phng Dung## 01177000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440190005000520820011000578080005000680020021000730030049000940070066001430220 00400209221001000213005001300223005001800236005001800254005001600272005001800288 00800050030600900700031101000050038101100150038601500430040102102600044402000100 0704020000700714020001400721039001000735013000700745020000800752020001900760#VL0 9.02257#VL09.02260#VL09.02259#VL09.02258#190000#Vi?t#320.959731#^214#Bch khoa th H Ni#K nim 1000 nm Thng Long - H Ni 1010 - 2010#B.s.: Lu Minh Tr ( ch.b.), Nguyn Vn Truyn, Nguyn Vinh Phc..#T.3#Chnh tr#Lu Minh Tr#Nguyn Vn Truyn#Nguyn Vinh Phc.#Lng Cao Khot#Nguyn Hng Dng#^aH.#^aVn ho Th ng tin ; Vin Nghin cu v Ph bin Kin thc bch khoa#2009#^a517tr.^b27cm#T TS ghi: U ban nhn dn thnh ph H Ni#Khi qut v chnh quyn - nh nc Vi t Nam qua cc thi k lch s. Mt s c im v t chc hnh chnh v quan ch c Thng Long - H Ni, giai cp ng phi - hi on, qun s, an ninh chnh tr , quan h quc t t sau cch mng thng Tm nm 1945 - 2008#Chnh tr#H Ni#B ch khoa th#Thanh Vn#252164#Lch s#T chc hnh chnh## 01177000000000421000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440190005000520820012000578080005000690020021000740030049000950070050001440220 00500194221002100199005001300220005001700233005001000250005001500260005001700275 00800050029200900700029701000050036701100150037201500430038702102360043002000100 06660200007006760200014006830390010006970130007007070200009007140200009007230200 01500732020000800747#VL09.02261#VL09.02262#VL09.02263#VL09.02264#145000#Vi?t#07 0.0959731#^214#Bch khoa th H Ni#K nim 1000 nm Thng Long - H Ni 1010 - 2010#B.s.: L Xun Tng, Nguyn c Khin, inh Hnh..#T.13#Thng tin - Xut bn #L Xun Tng#Nguyn c Khin#inh Hnh#Nguyn Nng An#Nguyn Hu Qunh#^aH.#^a Vn ho Thng tin ; Vin Nghin cu v Ph bin Kin thc bch khoa#2009#^a349tr .^b27cm#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph H Ni#Gii thiu cc phng thc th ng tin t xa n nay, cc c quan thng tn bo ch (bo ni, bo vit, bo h nh, bo in t) ca ngnh xut bn, in, pht hnh, th vin. Ngoi ra c danh m c bo chi xut bn H Ni t 1884 n 2007#Thng tin#H Ni#Bch khoa th#Th anh Vn#252165#Th vin#Xut bn#Pht hnh sch#Bo ch## 01089000000000421000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440190005000520820012000578080005000690020021000740030049000950070065001440220 00500209221001900214005001700233005001400250005001600264005001500280005001200295 00800050030700900700031201000050038201100150038701500430040202101340044502000090 05790200007005880200014005950390010006090130007006190200016006260200008006420200 00800650020000900658#VL09.02265#VL09.02266#VL09.02268#VL09.02267#140000#Vi?t#06 9.0959731#^214#Bch khoa th H Ni#K nim 1000 nm Thng Long - H Ni 1010 - 2010#B.s.: Nguyn Hu Qunh (ch.b.), Phm Mai Hng, Nguyn Th Long..#T.14#Di t ch - Bo tng#Nguyn Hu Qunh#Phm Mai Hng#Nguyn Th Long#Nguyn Th c#L M Lng#^aH.#^aVn ho Thng tin ; Vin Nghin cu v Ph bin Kin thc bch kh oa#2009#^a406tr.^b27cm#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph H Ni#Gii thiu lc h s ra i, qu trnh pht trin, ni dung trng by cc su tp hin vt tiu biu ca phn ln cc bo tng H Ni#Bo tng#H Ni#Bch khoa th#Thanh Vn# 252166#Di tch lch s#Vn ho#Su tp#Hin vt## 00715000000000277000450002600110000002600110001100200490002200700450007100600140 01160060013001300190005001430820011001488080005001590080005001640090018001690100 00500187011001500192013000700207021015600214020001800370020000700388020001300395 020000800408020000900416039001200425#VV09.19126#VV09.19127#Li ca trong l xn b n xn mng ca ngi Thi#S.t., bin dch: Lng Th i, L Xun Hinh#Lng T h i#L Xun Hinh#Vi?t#394.269597#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a485tr.^b2 1cm#252167#Khi qut v l hi Xin bn xin mng ca ngi Thi v nhng li c a trong l t xin mng, l nh trng khai hi, l np o v t hn cho dn m ng...#Vn ho c truyn#L hi#Dn tc Thi#Bi ht#Vit Nam#Phng Dung## 00854000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200270003300700580 00600050014001180050010001320050016001420050015001580050013001730190005001860820 00900191808000500200008000500205009001800210010000500228011001500233013000700248 01500430025502101070029802000120040502000080041702000080042502000070043302000170 0440020001400457020000900471039001200480#VV09.19129#VV09.19128#VV09.19130#Ngi L L en H Giang#B.s.: V Diu Trung (ch.b.), Hong Sn, Phan Mnh Dng..#V Diu Trung#Hong Sn#Phan Mnh Dng#Nguyn Th Ho#Mai Vn Tng#Vi?t#305.8954 #^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a283tr.^b21cm#252168#TTS ghi: Vin Vn ho N gh thut Vit Nam#Gii thiu c im t nhin, x hi, kinh t, vn ho vt th , phi vt th ca ngi L L en H Giang#Dn tc hc#Vn ho#Kinh t#X hi #Dn tc thiu s#Dn tc L L#H Giang#Phng Dung## 00842000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200240003300700530 00570050012001100050010001220050016001320050015001480050013001630190005001760820 00900181808000500190008000500195009001800200010000500218011001500223015004300238 01300070028102101040028802000120039202000170040402000150042102000080043602000080 0444020000700452020000900459039001200468#VV09.19132#VV09.19133#VV09.19131#Ngi La Ch H Giang#B.s.: V T Quyn (ch.b.), Hong Sn, Mai Vn Tng..#V T Quy n#Hong Sn#Phan Mnh Dng#Nguyn Th Ho#Mai Vn Tng#Vi?t#305.8954#^214#^aH. #^aVn ho dn tc#2009#^a291tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Vn ho Ngh thut Vit Na m#252169#Gii thiu c im t nhin, x hi, kinh t, vn ho vt th, phi vt th ca ngi La Ch H Giang#Dn tc hc#Dn tc thiu s#Dn tc La Ch#Vn ho#Kinh t#X hi#H Giang#Phng Dung## 00720000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100230003300200310 00560070061000870050017001480050011001650190005001760820011001818080005001920080 00500197009001800202010000500220011001500225013000700240021014700247020001600394 020000700410020001300417039001200430#VV09.19134#VV09.19135#VV09.19136#Tuyt Nhun g Bun Krng#Vn ho m thc ca ngi #Tuyt Nhung Bun Krng (ch.b.), H Nh un Ni Kdm, Vn A Sng#H Nhun Ni Kdm#Vn A Sng#Vi?t#394.109597#^214#^aH.#^ aVn ho dn tc#2009#^a236tr.^b21cm#252170#Tng quan v vn ho, kinh t v x hi truyn thng ca ngi . cc mn n truyn thng v vn ho ng x trong n ung ca ngi hin nay#Vn ho m thc#ng x#Dn tc #Phng Dung## 00986000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200570003300700450 00900050012001350050016001470050013001630050014001760050017001900190005002070820 00900212808000500221008000500226009001800231010000500249011001500254015002300269 01300070029202102450029902000170054402000080056102000070056902000070057602000110 0583020000900594020000900603039001200612#VV09.19138#VV09.19137#VV09.19139#C hi thch thc i vi vng dn tc thiu s hin nay#L Du Phong, ng Cnh Khanh, L Vn Cng..#L Du Phong#ng Cnh Khanh#L Vn Cng#Dip nh Hoa#Phm Trun g Lng#Vi?t#338.9597#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a339tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Dn tc#252171#Tng quan v tnh hnh dn s, kinh t, x hi vng dn tc thiu s Vit Nam. Nghin cu, d bo c hi v thch thc i vi mt s ngn h ngh vng dn tc thiu s khi Vit Nam gia nhp WTO. Mt s yu cu i mi trong bi cnh hi nhp#Dn tc thiu s#Kinh t#X hi#C hi#Thch thc#Hi n hp#Vit Nam#Phng Dung## 00566000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100090 00440020030000530070014000830140007000970190005001040820007001098080005001160080 00500121009001100126010000500137011001500142013000700157021007400164020000900238 020002000247020000900267039001200276#VV09.19140#VV09.19141#VV09.19143#VV09.19142 #Thu Chi#Nhng a danh p Vit Nam#Thu Chi b.s.#50000#Vi?t#915.97#^214#^a H.#^aLao ng#2009#^a327tr.^b21cm#252172#Gii thiu nhng a danh p v ni ti ng khp mi min T quc Vit Nam#a danh#Danh lam thng cnh#Vit Nam#Phng Dung## 00816000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200570003300700190 00900060009001090140007001180190005001250820006001308080005001360080005001410090 01100146010000500157011001500162013000700177021028400184020001100468020000800479 020000900487020000800496020001000504039001200514#VV09.19144#VV09.19145#VV09.1914 6#Quan st chi tit i su vo th gii ni tm ngi khc#Bch Nga bin dch#B ch Nga#53000#Vi?t#158.1#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a349tr.^b21cm#252173#Thng q ua nhng biu hin bn ngoi v ngn ng hnh vi ca ngi khc c th phn t ch tnh cm, tnh cch, kh cht bn trong con ngi, nhn r u th ca ngi khc, gip bn suy ngh mt cch khong t trong cuc sng, nm gi c chc c hn vn mng cuc i trong tay mnh#Tm l hc#Hnh vi#Tnh cm#Ni tm#Cuc s ng#Phng Dung## 00676000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200150 00470030022000620070025000840050004001090140007001130190005001200820004001258080 00500129008000500134009001100139010000500150011001500155012002900170013000700199 021014700206020001100353020001000364039001200374#VV09.19147#VV09.19148#VV09.1914 9#Nguyn Phng#B n thi vn#400 cu hi cn thit#B.s.: Nguyn Phng, DSC#DS C#81000#Vi?t#133#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a551tr.^b21cm#Bch khoa vn ho pho ng thu#252174#Gii thiu nhng kin thc chung v phong thu. Quan nim l lun ca cc trng phi phong thu. Cc cu chuyn phong thu v nhn sinh quan sn g#Phong thu#Cuc sng#Phng Dung## 00780000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200160 00470070025000630050004000880140007000920190005000990820004001048080005001080080 00500113009001100118010000500129011001500134012002500149013000700174021024800181 020001100429020001000440020001000450020000600460039001200466#VV09.19150#VV09.191 51#VV09.19152#Nguyn Phng#B n s nghip#B.s.: Nguyn Phng, DSC#DSC#55000# Vi?t#133#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a551tr.^b21cm#B n vn ho phng Ty#25217 5#Gii thiu nhng nt c bn, tinh tu nht v vai tr phong thu trong cuc s ng v s nghip con ngi nhm to ra mi trng sng p hi ho vi thin nhi n, nng cao sc kho m ng v gnh vc c s nghip ca mi ngi ang theo ui#Phong thu#Cuc sng#S nghip#Ngi#Phng Dung## 00774000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200470 00440070060000910050016001510050016001670050008001830050018001910050012002090140 00700221019000500228082000600233808000500239008000500244009001100249010000500260 01100150026501300070028000500080028702101060029502000080040102000060040902000090 0415039001200424#VV09.19153#VV09.19154#VV09.19156#VV09.19155#Nhng nghi n ni t ing trong lch s Vit Nam#Trn Quc Vng, Dng Kiu Minh, Ng Vui... ; Vit H b.s.#Trn Quc Vng#Dng Kiu Minh#Ng Vui#Trnh Quang Khanh#Phan Huy L#36 000#Vi?t#959.7#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a233tr.^b20cm#252176#Vit H#Tm hiu mt s nhn vt lch s km theo nhng nghi n ni ting lin quan n h trong lch s Vit Nam#Lch s#V n#Vit Nam#Phng Dung## 00704000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200190003300700610 00520050010001130050009001230050013001320050009001450050016001540060017001700140 00700187019000500194082000600199808000500205008000500210009001100215010000500226 01100150023101200430024601300070028901900160029602000180031202000110033002000130 0341039001200354#VV09.19158#VV09.19159#VV09.19157#Dng mu ph k n#Thiu Ngu, M Thin Bo, Khai Tu... ; Thnh ng Khnh dch#Thiu Ngu#Khai Tu#M Thin B o#Trnh M#Vng Nht Bnh#Thnh ng Khnh#68000#Vi?t#895.1#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a446tr.^b21cm#Nhng v n li k trong lch s Trung Quc#252177#Dch Tr ung Quc#Vn hc trung i#Trung Quc#Truyn v n#Phng Dung## 00725000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200200003300700730 00530050016001260050015001420050013001570050012001700050009001820060017001910140 00700208019000500215082000600220808000500226008000500231009001100236010000500247 01100150025201200430026701900160031001300070032602000180033302000110035102000130 0362039001200375#VV09.19160#VV09.19161#VV09.19162#Li tri lng lng#Vng Thi Tun, M Thin Bo, Nhim i Tinh... ; Thnh ng Khnh dch#Vng Thi Tun#N him i Tinh#M Thin Bo#L S Thnh#Khai Tu#Thnh ng Khnh#68000#Vi?t#895 .1#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a439tr.^b21cm#Nhng v n li k trong lch s Trun g Quc#Dch Trung Quc#252178#Vn hc trung i#Trung Quc#Truyn v n#Phng D ung## 00914000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200570003300700500 00900050016001400050016001560050014001720050012001860050013001980190005002110820 00700216808000500223008000500228009001100233010000500244011001500249015007200264 01300070033602101930034302000100053602000110054602000100055702000090056703900120 0576#VV09.19163#VV09.19165#VV09.19164#Cng on Vit Nam - truyn thng hin ti v pht trin#Nguyn Ho Bnh, Phan Thanh Khi, Dng Vn Sao..#Nguyn Ho Bnh #Phan Thanh Khi#Dng Vn Sao#Trn Vn L#L Vn Trnh#Vi?t#331.87#^214#^aH.#^a Lao ng#2009#^a420tr.^b21cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam. Vin C ng nhn v Cng on#252179#Gm mt s bi tham lun ca cc nh khoa hc nghin cu l lun v thc tin v Cng on Vit Nam trong 80 nm xy dng v trng thnh, cng nh nhng thch thc trong bi cnh ton cu ho#Cng on#Pht tri n#Hot ng#Vit Nam#Phng Dung## 00690000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200150 00490070016000640140007000800190005000870820010000928080005001020080005001070090 01100112010000500123011001500128013000700143021020100150020001900351020001700370 020000400387020000900391039001200400#VV09.19166#VV09.19167#VV09.19168#Nguyn c Tng#Th n t u#Nguyn c Tng#85000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aLao ng# 2009#^a568tr.^b21cm#252180#Gm nhiu bi tiu lun c thc hin bng th php phng vn ti hoa, dy dn kinh nghim v tng, ngh thut th v m o v th c bt ngun su xa t nhu cu t ho gii trong tm hn mnh#Nghin cu v n hc#Ph bnh vn hc#Th#Vit Nam#Phng Dung## 00687000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200240 00460070013000700140007000830190005000900820007000958080005001020080005001070090 01100112010000500123011001500128013000700143021016500150020001800315020001500333 020000900348020000900357020001900366039001200385#VV09.19169#VV09.19170#VV09.1917 1#Nguyn c#Sc kho ngi cao tui#Nguyn c#62000#Vi?t#618.97#^214#^aH. #^aLao ng#2009#^a393tr.^b21cm#252181#Nghin cu nhng thay i ca tui gi. C c loi bnh thng thy ngi cao tui v hng iu tr. i sng tinh thn ca ngi cao tui. Vn an ton tui gi#Chm sc sc kho#Ngi cao tui#Bn h tt#iu tr#i sng tinh thn#Phng Dung## 00692000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200260003300300150 00590070027000740050010001010050004001110140007001150190005001220820004001278080 00500131008000500136009001100141010000500152011001500157012002100172013000700193 021017100200020001100371020000800382039001200390#VV09.19172#VV09.19173#VV09.1917 4#B quyt an c lc nghip#Sch tham kho#B.s., s.t.: Minh Chu, DSC#Minh Chu# DSC#72000#Vi?t#728#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a472tr.^b21cm#Vn ho truyn thn g#252182#Trnh by nhng kin thc c th nhm ci to nh ca mnh n nh n sinh kh trong lnh ca tri t, to ra mt mi trng sng ph hp vi qui l ut ca thin nhin#Phong thu#Nh ca#Phng Dung## 00750000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200190003300700410 00520050010000930050012001030140007001150190005001220820008001278080005001350080 00500140009001100145010000500156011001500161001001100176006001100187013000700198 021017200205020000300377020000800380020001900388020001700407039001200424#VV09.19 175#VV09.19177#VV09.19176#Gia m v con gi#Judy Ford, Amanda Fort ; Thanh Nht dch#Judy Ford#Amanda Fort#69000#Vi?t#306.874#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a411t r.^b21cm#Ford, Judy#Thanh Nht#252183#Gm nhng li khuyn thit thc, cch nh hng v dn xp cc vn trong giai on tui v thnh nin, nhm to lp c mt mi quan h m - con gi lnh mnh, vui v#M#Con gi#Tui v thnh nin# Quan h gia nh#Phng Dung## 00628000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100200003300200150 00530070075000680050010001430050017001530060007001700140007001770190005001840820 00400189808000500193008000500198009004900203010000500252011001500257013000700272 019000900279020001700288020000400305020000500309039001200314#VV09.19178#VV09.191 80#VV09.19179#Schilier, Friedrich#Tuyn tp kch#Friedrich Schilier ; Tuyn chn : Tt Thng, Nguyn nh Nghi ; Th L dch#Tt Thng#Nguyn nh Nghi#Th L#90 000#Vi?t#832#^214#^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2009#^a 494tr.^b21cm#252184#Dch c#Vn hc hin i#c#Kch#Phng Dung## 00694000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200490 00440070027000930050009001200140008001290190005001370820007001428080005001490080 00500154009001100159010000500170011001500175013000700190021013000197020000700327 020000800334020002000342020000900362020000900371039001200380#VV09.19181#VV09.191 82#VV09.19183#Thanh Bnh#Vit Nam - 63 tnh thnh v cc a danh du lch#B.s.: Thanh Bnh, Hng Yn#Hng Yn#160000#Vi?t#915.97#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a75 0tr.^b21cm#252185#Gii thiu v tr a l, chnh tr, hnh chnh, din tch, d n s, dn tc v danh thng du lch ca 63 tnh thnh trong c nc#a l#Du l ch#Danh lam thng cnh#a danh#Vit Nam#Phng Dung## 00818000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200860 00470070028001330050013001610140007001740190005001810820009001868080005001950080 00500200009001100205010000500216011001500221013000700236021019900243020001800442 020000900460020000900469020001300478020001300491039001200504#VV09.19185#VV09.191 84#VV09.19186#Trn Nht Tn#S tay tra cu thyristor, tranzito trng, IC, ng d ng v khc bit ca IC cng loi#Trn Nht Tn, Vn Thng# Vn Thng#98000 #Vi?t#621.3815#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a745tr.^b21cm#252186#Gii thiu cc t hng s quan trng nht ca cc linh kin in t v ng dng ca chng trong m ch (thit b) in nh: Tra cu Thyristor, Tranzito trng, IC, ng dng v khc bit ca IC cng loi#Linh kin in t#Thng s#ng dng#Mch in t#Sch tra cu#Phng Dung## 00735000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200120 00348080005000460020018000510070079000690220004001480050012001520050016001640050 01600180005001100196005001400207005001400221008000500235009001100240010000500251 01100150025602000170027102000090028802000040029703900080030101500930030901300070 0402#VV09.19187#VV09.19188#50000#Vi?t#895.9221008#^214#Tm lng nh gio#ng V n An, ng Nguyt Anh, Nguyn Hng Anh... ; Tuyn chn: Trn Thn Mc..#T.9#n g Vn An#ng Nguyt Anh#Nguyn Hng Anh#V Vn Anh#Nguyn Vn n#Trn Thn Mc# ^aH.#^aGio dc#2009#^a507tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H#Sch C ho mng i hi Cu gio chc Vit Nam. Cho mng i l 1000 nm Thng Long - H Ni#252187## 00760000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200360003300300420 00690070020001110050020001310140007001510190005001580820004001638080005001670080 00500172009001100177010000500188011001500193013000700208021016300215020001000378 020000700388020001600395020002000411020001500431039001200446#VV09.19190#VV09.191 89#VV09.19191#Cm nang ng m ting Anh ph thng#Dnh cho gio vin v hc sinh THCS, THPT#Trn Th Thanh Phc#Trn Th Thanh Phc#16000#Vi?t#428#^214#^aH.#^a Gio dc#2009#^a175tr.^b21cm#252188#Gii thiu kin thc c bn v ng m ting Anh, bi tp ng m. Mt s thi tt nghip ph thng trung hc, i hc - cao ng (phn ng m) v tr chi ng m#Ting Anh#Ng m#Ph thng c s#Ph thn g trung hc#Sch gio vin#Phng Dung## 00790000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200370 00480070015000850140007001000190005001070820009001128080005001210080005001260090 01100131010000500142011001500147004001800162013000700180021027600187020001100463 020000900474020001700483039001200500#VV09.19192#VV09.19194#VV09.19193#Trn Ngc Thm#H thng lin kt vn bn ting Vit#Trn Ngc Thm#26500#Vi?t#495.9225#^2 14#^aH.#^aGio dc#2009#^a307tr.^b21cm#Ti bn ln th 5#252189#Khi nim tnh l in kt ca vn bn, ngn ng hc vn bn v vn tnh lin kt, bnh din hn h thc pht ngn v du ngt pht ngn; Nhng phng thc lin kt gia cc pht ngn (lin kt hp ngha, lin kt trc thuc ); H thng lin kt cc cp v mt ni dung.#Ting Vit#Ng php#Ngn ng vn bn#Phng Dung## 00519000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200330003300700240 00660050013000900140007001030190005001100820011001158080005001260080005001310090 01100136010000500147011001500152012003100167013000700198020001700205020000900222 020001000231039001200241#VV09.19195#VV09.19197#VV09.19196#Truyn c thng ngun sng Thao#L Quc Hng s.t., b.s.#L Quc Hng#17000#Vi?t#398.209597#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a175tr.^b21cm#Truyn c cc dn tc Vit Nam#252190#Vn hc d n gian#Vit Nam#Truyn c#Phng Dung## 00527000000000265000450002600110000002600110001100200160002200700430003800500170 00810140007000980190005001050820011001108080005001210080005001260090011001310100 00500142011001500147012003100162005001300193013000700206020001700213020000900230 020001000239039001200249#VV09.19199#VV09.19198#Truyn c Ba Na#S.t., b.s.: Nguy n Trng Bu, Nm Hng Mai#Nguyn Trng Bu#21000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a110tr.^b21cm#Truyn c cc dn tc Vit Nam#Nm Hng Mai#252191#V n hc dn gian#Vit Nam#Truyn c#Phng Dung## 00613000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200270 00450070023000720050010000950140007001050190005001120820011001178080005001280080 00500133009001100138010000500149011001500154013000700169021009900176020000800275 020000900283020000900292020001000301039001200311#VV09.19200#VV09.19201#VV09.1920 2#L Hu Tnh#K chuyn bt danh nh vn#L Hu Tnh, Phm Khi#Phm Khi#16500 #Vi?t#895.922808#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a205tr.^b21cm#252192#Tp hp hn 50 bi vit v xut x, ngun gc v ngha cc bt danh ca nhiu nh vn trong n c#Nh vn#Bt danh#Vit Nam#Truyn k#Phng Dung## 00785000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820007000458080005000520010012000570020040000690070034001090220004001430050 01200147005000800159008000500167009001100172010000500183011001500188013000700203 00500120021002101680022202000090039002000080039902000100040702000090041702000090 0426039001200435#VV09.19203#VV09.19204#VV09.19205#18000#Vi?t#759.91#^214#Ngc P hng#Truyn k v cc danh ho trn th gii#Ngc Phng, Nguyt Minh, Ngn H# T.2#Nguyt Minh#Ngn H#^aH.#^aGio dc#2009#^a191tr.^b21cm#252193#Ngc Phng#G ii thiu v cc ho s ni ting th gii, c nhiu ng gp trong nn hi ho, m thut th gii, c bit l nhng danh ho c nhng tc phm tr thnh ki t tc#Danh ho#Tiu s#S nghip#Tc phm#Th gii#Phng Dung## 00618000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200060 00338080005000390020010000440070060000540220004001140050010001180050017001280050 01700145004001900162008000500181009001100186010000500197011001400202015003300216 020001700249020001500266039001200281013000700293020001600300#VV09.19206#VV09.192 07#5000#Vi?t#495.1#^214#Ting Hoa#B.s.: Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Ng uyn Quc Siu#Q.1#Trn Tiu#Lu Thnh Nguyn#Nguyn Quc Siu#Ti bn ln th 1 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a95tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Trun g Quc#Sch gio khoa#Phng Dung#252194#Trung hc c s## 00613000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200060 00338080005000390020010000440070060000540220004001140050010001180050017001280050 01700145004001900162008000500181009001100186010000500197011001400202015003300216 020001700249020001500266039000700281013000700288020001600295#VV09.19208#VV09.192 09#4000#Vi?t#495.1#^214#Ting Hoa#B.s.: Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Ng uyn Quc Siu#Q.2#Trn Tiu#Lu Thnh Nguyn#Nguyn Quc Siu#Ti bn ln th 1 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a68tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Trun g Quc#Sch gio khoa#P.Dung#252195#Trung hc c s## 00613000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200060 00338080005000390020010000440070060000540220004001140050010001180050017001280050 01700145004001900162008000500181009001100186010000500197011001400202015003300216 020001700249020001500266039000700281013000700288020001600295#VV09.19210#VV09.192 11#4500#Vi?t#495.1#^214#Ting Hoa#B.s.: Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Ng uyn Quc Siu#Q.3#Trn Tiu#Lu Thnh Nguyn#Nguyn Quc Siu#Ti bn ln th 1 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a72tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Trun g Quc#Sch gio khoa#P.Dung#252196#Trung hc c s## 00590000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020010000330070060000430220004001030050010001070050017001170050017001340040 01900151008000500170009001100175010000500186011001400191015003300205020001700238 020001500255039000700270013000700277020001600284#VV09.19212#4000#Vi?t#495.1#^21 4#Ting Hoa#B.s.: Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Nguyn Quc Siu#Q.4#Trn Tiu#Lu Thnh Nguyn#Nguyn Quc Siu#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2009# ^a68tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Trung Quc#Sch gio khoa#P .Dung#252197#Trung hc c s## 00613000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200060 00338080005000390020010000440070060000540220004001140050010001180050017001280050 01700145004001900162008000500181009001100186010000500197011001400202015003300216 020001700249020001500266039000700281013000700288020001600295#VV09.19213#VV09.192 14#4500#Vi?t#495.1#^214#Ting Hoa#B.s.: Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Ng uyn Quc Siu#Q.5#Trn Tiu#Lu Thnh Nguyn#Nguyn Quc Siu#Ti bn ln th 1 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a76tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Trun g Quc#Sch gio khoa#P.Dung#252198#Trung hc c s## 00613000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200060 00338080005000390020010000440070060000540220004001140050010001180050017001280050 01700145004001900162008000500181009001100186010000500197011001400202015003300216 020001700249020001500266039000700281013000700288020001600295#VV09.19215#VV09.192 16#4500#Vi?t#495.1#^214#Ting Hoa#B.s.: Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Ng uyn Quc Siu#Q.8#Trn Tiu#Lu Thnh Nguyn#Nguyn Quc Siu#Ti bn ln th 1 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a85tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Trun g Quc#Sch gio khoa#P.Dung#252199#Trung hc c s## 00585000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200060 00338080005000390020010000440070060000540220004001140050010001180050017001280050 01700145004001900162008000500181009001100186010000500197011001500202015003300217 020001700250020001500267039000600282013000700288#VV09.19217#VV09.19218#5500#Vi? t#495.1#^214#Ting Hoa#B.s.: Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Nguyn Quc Si u#Q.9#Trn Tiu#Lu Thnh Nguyn#Nguyn Quc Siu#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGi o dc#2009#^a108tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Trung Quc#Sch gio khoa#Thanh#252200## 00615000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200060 00338080005000390020010000440070060000540220005001140050010001190050017001290050 01700146004001900163008000500182009001100187010000500198011001500203015003300218 020001700251020001500268039000700283013000700290020001600297#VV09.19219#VV09.192 20#6000#Vi?t#495.1#^214#Ting Hoa#B.s.: Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Ng uyn Quc Siu#Q.10#Trn Tiu#Lu Thnh Nguyn#Nguyn Quc Siu#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2009#^a108tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Tr ung Quc#Sch gio khoa#P.Dung#252201#Trung hc c s## 00613000000000265000450002600110000000100120001100200280002300700260005100600080 00770190005000850820004000908080005000940080005000990090011001040100005001150110 01500120013000700135019000500142021014800147020001500295020000800310020000900318 020000800327039001200335#VV09.19221#Arias, Juan#Thin cha m ti khng tin#Juan Arias ; Lu Tn dch#Lu Tn#Vi?t#234#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a153tr.^b20cm# 252202#Dch#Trnh by kinh nghim sng, nim tin ca tc gi vo c Kit, gii p s nhim mu ca Thin cha trong hy vng, hnh phc, quyn lc v sc mnh# o Thin cha#c tin#o Kit#Gio l#Phng Dung## 00655000000000265000450002600110000002600110001100100180002200200190004000700180 00590190005000770820004000828080005000860080005000910090011000960100005001070110 01500112013000700127012003400134021016500168020001500333020001100348020000900359 020000900368039001200377#VV09.19222#VV09.19223#Nguyn Tm Thng#C n v s t do#Nguyn Tm Thng#Vi?t#230#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a192tr.^b20cm#252203#1 00 ti suy nim v cu nguyn#Gm 25 on khc vit v ti suy nim v cu nguyn ca o Thin cha: t on khc 51-75 vi cc ti c th: vng cha, ng i mt mnh, c n v t do...#o Thin cha#Cu nguyn#Trit l#Suy ni m#Phng Dung## 00604000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200220003600700280 00580060008000860140003000940190005000970820004001028080005001060080005001110100 00500116011001500121029002300136013000700159020014500166020001500311020001200326 039001200338#VV09.19224#VV09.19225#Loew, Jacques#Nh thy ng v hnh#Jacques L oew ; Lu Tn dch#Lu Tn#0#Vi?t#230#^214#^aH.#2009#^a285tr.^b20cm#Ngi tng ngy nay#252204#Gm nhng phng php, kinh nghim truyn gio nhm em Cha n cho th gii hm nay v xy dng mt cng ng tn hu theo tm mc qui nh ...#o Thin cha#Truyn gio#Phng Dung## 00628000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010015000430020017000580070015000750220004000902210024000940080 00500118009001100123010000500134011001400139013000700153005001500160021014000175 020001500315020000800330039001200338#VV09.19226#VV09.19227#13500#Vi?t#230#^214# Hong c Ton#Cao ng gio l#Hong c Ton#T.1#Con ngi v thin cha#^aH.# ^aTn gio#2009#^a98tr.^b20cm#252205#Hong c Ton# cp ti nhng kha cnh q uan trng nht ca cng gio, gip nhiu ngi gii to mt s vn nn v tn gi o v tm thy ngha cuc i#o Thin cha#Gio l#Phng Dung## 00714000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010015000430020017000580070015000750220004000902210021000940080 00500115009001100120010000500131011001500136013000700151005001500158021018100173 020001500354020000800369020000800377020001500385039001200400#VV09.19228#VV09.192 29#13500#Vi?t#232#^214#Hong c Ton#Cao ng gio l#Hong c Ton#T.2#Thin cha - to ho#^aH.#^aTn gio#2009#^a104tr.^b20cm#252206#Hong c Ton#Gm nh ng bi gio l cp ti nhng kha cnh quan trng nht ca c tin cng gio , c th gip nhiu ngi gii to mt s vn nn v tn gio v tm thy ngh a ca cuc i#o Thin cha#Gio l#c tin#c cha Gisu#Phng Dung## 00591000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010015000430020017000580070015000750220004000902210010000940080 00500104009001100109010000500120011001400125013000700139005001500146021009400161 020001500255020001100270020000800281039001200289#VV09.19230#VV09.19231#11000#Vi ?t#234#^214#Hong c Ton#Cao ng gio l#Hong c Ton#T.3#Thnh ph#^aH.#^a Tn gio#2009#^a78tr.^b20cm#252207#Hong c Ton# cp ti nhng kha cnh qua n trng nht ca c tin cng gio, v Thin cha v cu nguyn#o Thin cha#C u nguyn#c tin#Phng Dung## 00593000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010015000430020017000580070015000750220004000902210021000940080 00500115009001100120010000500131011001500136013000700151005001500158021010000173 020001500273020001500288039001200303#VV09.19232#VV09.19233#16000#Vi?t#232#^214# Hong c Ton#Cao ng gio l#Hong c Ton#T.4#Thnh t (Ki t hc)#^aH.#^aT n gio#2009#^a123tr.^b20cm#252208#Hong c Ton#Tm hiu v Kit hc, v kh n n, t nn, s phc sinh, ln tri, quang lm vinh hin ca c Gisu#o Thin cha#c cha Gisu#Phng Dung## 00630000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010015000430020017000580070015000750220004000902210011000940080 00500105009001100110010000500121011001400126013000700140005001500147021013200162 020001500294020000800309020001100317039001200328#VV09.19234#VV09.19235#11000#Vi ?t#231#^214#Hong c Ton#Cao ng gio l#Hong c Ton#T.5#Thnh thn#^aH.#^ aTn gio#2009#^a78tr.^b20cm#252209#Hong c Ton#Gm nhng bi gio l cp ti nhng kha cnh quan trng nht ca c tin cng gio, c bit l ti li n quan ti Thnh thn#o Thin cha#Gio l#Thnh thn#Phng Dung## 00695000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010015000430020017000580070015000750220004000902210013000940080 00500107009001100112010000500123011001500128013000700143005001500150021019200165 020000800357020001300365020001500378039001200393#VV09.19236#VV09.19237#15000#Vi ?t#262#^214#Hong c Ton#Cao ng gio l#Hong c Ton#T.6#Gio hi hc#^aH. #^aTn gio#2009#^a116tr.^b20cm#252210#Hong c Ton#Tm hiu v Gio hi hc. Gio hi trong lch s Thin cha vi loi ngi. Bn tnh v c tnh ca Gio hi. Cc dch v v tha tc v trong Gio hi. Gio l v hun quyn ca Gio h i...#Lch s#Gio hi hc#o Thin cha#Phng Dung## 00612000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010015000460020017000610070015000780220004000932210014000970080 00500111009001100116010000500127011001400132013000700146005001500153021010600168 020001500274020001300289020000800302039001200310#VV09.19239#VV09.19238#14000#Vi ?t#232.91#^214#Hong c Ton#Cao ng gio l#Hong c Ton#T.8#Thnh mu hc# ^aH.#^aTn gio#2009#^a46tr.^b20cm#252211#Hong c Ton#Gm nhng bi gio l n hm c mt ci nhn qun bng v c Trinh n Maria v c thm lng yu mn c M#o Thin cha#c M Maria#Gio l#Phng Dung## 00591000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010015000430020017000580070015000750220004000902210015000940080 00500109009001100114010000500125011001400130013000700144005001500151021011200166 020001500278020000800293039001200301#VV09.19240#VV09.19241#10000#Vi?t#230#^214# Hong c Ton#Cao ng gio l#Hong c Ton#T.9#Cnh chung hc#^aH.#^aTn gi o#2009#^a71tr.^b20cm#252212#Hong c Ton#Trnh by gio l truyn thng vi m t cch nhn mi m v con ngi, s cht, s sng li v i sng vnh cu#o T hin cha#Gio l#Phng Dung## 00617000000000253000450002600110000002600110001100100180002200200240004000300250 00640070034000890060010001230190005001330820004001388080005001420080005001470090 01100152010000500163011001500168013000700183021013500190020001500325020001100340 039001200351#VV09.19243#VV09.19242#De Mello, Anthony#Tip xc vi Thin cha#Nh ng bi ging tnh tm#Anthony De Mello ; Ngc nh dch#Ngc nh#Vi?t#230#^214# ^aH.#^aTn gio#2009#^a320tr.^b20cm#252213#Gm nhng bi ging tnh tm y nhi t huyt ca cha Tong de Mello theo ba nguyn l c bn: cu nguyn, sm hi v t nh yu Cha Kit#o Thin cha#Cu nguyn#Phng Dung## 00609000000000253000450002600110000002600110001101900050002208200040002780800050 00310010015000360020025000510070015000760220004000910080005000950090011001000100 00500111011001500116013000700131005001500138021016300153020001500316020001200331 039001200343#VV09.19245#VV09.19244#Vi?t#266#^214#Ng Quang Kit#Bun vui cng ki p ngi#Ng Quang Kit#T.1#^aH.#^aTn gio#2009#^a293tr.^b20cm#252214#Ng Quang Kit#Gm nhng bi truyn gio v nhng li cu nguyn t n xin Cha chc phc , cu , ban phc lnh v sng xng ng l mn ca Cha, l ngi Cha m ong mun#o Thin cha#Truyn gio#Phng Dung## 00609000000000253000450002600110000002600110001101900050002208200040002780800050 00310010015000360020025000510070015000760220004000910080005000950090011001000100 00500111011001500116013000700131005001500138021016300153020001500316020001200331 039001200343#VV09.19246#VV09.19247#Vi?t#266#^214#Ng Quang Kit#Bun vui cng ki p ngi#Ng Quang Kit#T.2#^aH.#^aTn gio#2009#^a299tr.^b20cm#252215#Ng Quang Kit#Gm nhng bi truyn gio v nhng li cu nguyn t n xin Cha chc phc , cu , ban phc lnh v sng xng ng l mn ca Cha, l ngi Cha m ong mun#o Thin cha#Truyn gio#Phng Dung## 00618000000000241000450002600110000002600110001100100130002200200210003500700120 00560190005000680820004000738080005000770080005000820090011000870100005000980110 01500103013000700118021020600125020001500331020000900346020000900355039001200364 #VV09.19248#VV09.19249#Navone, John#Tht bi v tnh yu#John Navone#Vi?t#230#^2 14#^aH.#^aTn gio#2009#^a172tr.^b20cm#252216#Trnh by mt cchh c h thng v mt nn thn hc v s tht bi, au kh v ci cht nhng c chia s v bin i trong tnh yu, a n kt qu chnh chng ta v tha nhn c cha ln h v cu #o Thin cha#Thn hc#Tht bi#Phng Dung## 00578000000000241000450002600110000002600110001100100120002200200160003400700120 00500190005000620820004000678080005000710080005000760090011000810100005000920110 01500097013000700112021017300119020000800292020001500300020000900315039001200324 #VV09.19250#VV09.19251#Bi Vn c#Linh mc l ai?#Bi Vn c#Vi?t#253#^214#^aH .#^aTn gio#2009#^a163tr.^b20cm#252217#Trnh by lch s thn hc, v chc linh mc v b tch Truyn Chc, da trn Kinh Thnh, Gio ph v Hun quyn, cng n h i sng linh mc trong lng Gio hi v th gii#Lch s#o Thin cha#Linh mc#Phng Dung## 00572000000000241000450002600110000002600110001100100150002200200190003700700150 00560190005000710820004000768080005000800080005000850090011000900100005001010110 01500106013000700121021015700128020001500285020001000300020000800310039001200318 #VV09.19252#VV09.19253#Nguyn Vn Hu#Bc u theo Cha#Nguyn Vn Hu#Vi?t#234 #^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a121tr.^b20cm#252218#Tm hiu v Cha, thit lp s tin cy i vi Cha, cng quyt vt qua mi kh khn, tm linh ho iu vi C ha bc i v ng hnh vi Cha sut i#o Thin cha#ng hnh#c tin#P hng Dung## 01044000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200330 00490030077000820070041001590060009002000060016002090140007002250190005002320820 01000237808000500247008000500252009002000257010000500277011001500282013000700297 02103460030402000080065002000080065802000200066602000110068602000090069703900120 0706#VV09.19254#VV09.19256#VV09.19255#inh Khc Thun#T bnh thc lc thi Cha Trnh#Bnh Ty thc lc. Bnh Hng thc lc. Bnh Ninh thc lc. Bnh Nam thc lc#inh Khc Thun ch.b. ; Dch: Hng Phi..#Hng Phi#inh Khc Thun#67000#Vi? t#959.70272#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a402tr.^b20cm#252219#Gii thiu bn b thc lc thi cha Trnh, ghi chp nhng s kin chnh v cc cuc bnh nh ca cha Trnh Doanh v Trnh Sm i vi cc vng Ty, Hng, Ninh, Nam cng phn nh chn thc lch s cuc u tranh ca nng dn chng li chnh quyn ph ong kin L - Trnh - Nguyn. Gii thiu mt s sng tc ca Trnh Sm cng cu i ph Cha#Lch s#S kin#Thi i phong kin#Cha Trnh#Vit Nam#Phng Du ng## 00784000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200160 00480030019000640070015000830140007000980190005001050820006001108080005001160080 00500121009002000126010000500146011001500151013000700166021020400173020000800377 02000080038502000090039302000110040202000080041302000160042102000090043703900120 0446#VV09.19257#VV09.19259#VV09.19258#Trn Dim Thu#Vn ho du lch#Gio trnh i hc#Trn Dim Thu#45000#Vi?t#306.4#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a29 5tr.^b20cm#252220#Trnh by nhng vn c bn lin quan n hot ng du lch, du lch vi mi trng sinh thi, du lch vi vn ho tm linh, vi cc hot ng vn ho ngh thut, vn ho lng v vi vn ho m thc...#Vn ho#Du lch#T m linh#Ngh thut#m thc#Vn ho lng x#Vit Nam#Phng Dung## 00453000000000241000450002600110000002600110001100100090002200200340003100300160 00650070009000810190005000900820010000958080005001050080005001100090020001150100 00500135011001400140013000700154020001700161020000900178020001200187039001200199 #VV09.19260#VV09.19261#Lam Hng#Pht lm chung ca nhng cuc i#Tp truyn ng n#Lam Hng#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a44tr.^b20cm#25222 1#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Phng Dung## 00780000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200360 00480070033000840050017001170140007001340190005001410820008001468080005001540080 00500159009002000164010000500184011001500189013000700204021020300211020001900414 020000800433020000800441020000800449020000900457039001200466#VV09.19263#VV09.192 64#VV09.19262#V Th Kim Yn#H Ch Minh vit tuyn ngn c lp#V Th Kim Yn, Nguyn Vn Dng#Nguyn Vn Dng#18000#Vi?t#959.704#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a119tr.^b20cm#252222#Bi cnh ra i ca bn tuyn ngn c lp. ng ha, gi tr v s trng tn ca tuyn ngn c lp nm 1945. Nhng cu chuyn k v nhng hi c v s kin Ch tch H Ch Minh vit tuyn ngn c lp#Tuyn ngn c lp#Lch s#Gi tr#S kin#Vit Nam#Phng Dung## 00579000000000265000450002600110000002600110001100200070002200300210002900700200 00500050009000700140007000790190005000860820004000918080005000950080005001000090 02000105010000500125011001500130013000700145021010600152020000700258020002100265 020001500286039001200301#VV09.19265#VV09.19266#Vt l#Tri thc vng cho em#Hng c tuyn son#Hng c#39000#Vi?t#530#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a191 tr.^b20cm#252223#Gii thiu nhng kin thc ph thng v vt l c trnh by d i dng cu hi dnh cho cc em thiu nhi#Vt l#Khoa hc thng thc#Sch thi u nhi#Phng Dung## 00606000000000265000450002600110000002600110001100200080002200300210003000700200 00510050009000710140007000800190005000870820004000928080005000960080005001010090 02000106010000500126011001500131013000700146021013100153020000800284020002100292 020001500313039001200328#VV09.19267#VV09.19268#Ho hc#Tri thc vng cho em#Hng c tuyn son#Hng c#39000#Vi?t#540#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a17 5tr.^b20cm#252224#Gii thiu nhng kin thc ph thng mi lnh vc lin quan n ho hc c trnh by di dng cu hi dnh cho cc em thiu nhi#Ho hc#Kho a hc thng thc#Sch thiu nhi#Phng Dung## 00637000000000289000450002600110000002600110001100200090002200300210003100700200 00520050009000720140007000810190005000880820004000938080005000970080005001020090 02000107010000500127011001500132013000700147021011800154020000900272020000900281 020000900290020002100299020001500320039001200335#VV09.19269#VV09.19270#Sinh vt# Tri thc vng cho em#Hng c tuyn son#Hng c#36000#Vi?t#570#^214#^aH.#^aV n ho Thng tin#2009#^a159tr.^b20cm#252225#Gii thiu nhng kin thc ph thng v sinh hc c trnh by di dng cu hi, lin quan ti ng vt v thc vt #Sinh hc#ng vt#Thc vt#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Phng Dung## 00733000000000301000450002600110000002600110001100200090002200300210003100700200 00520050009000720140007000810190005000880820004000938080005000970080005001020090 02000107010000500127011001500132013000700147021018700154020001800341020000500359 020001000364020000900374020002100383020001500404039001200419#VV09.19271#VV09.192 72#Ton hc#Tri thc vng cho em#Hng c tuyn son#Hng c#36000#Vi?t#510#^2 14#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a169tr.^b20cm#252226#Gii thiu nhng kin th c ph thng v ton hc di dng hnh thc tr li cu hi, c th v: lch s ton hc, l thuyt ca ton hc v ng dng ca ton hc trong thc t cuc sn g#Khoa hc t nhin#Ton#L thuyt#ng dng#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi# Phng Dung## 00812000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200470003600700200 00830190005001030820004001088080005001120080005001170090011001220100005001330110 01500138015009300153013000700246021019300253020000900446020001500455020000700470 020001500477020000800492020001000500039001200510#VV09.19273#VV09.19274#Nguyn H u T#Bi ging t chc lao ng v k thut nh bp#Nguyn Hu T ch.b.#Vi?t#643 #^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a124tr.^b27cm#Lu hnh ni b. - TTS ghi: B Vn ho , Th thao v Du lch. Trng cao ng Du lch H Ni#252227#Gii thiu tp bi ging v t chc lao ng v k thut nh bp bao gm: c s ch bin mn n, c cu t chc nh bp, t chc lao ng trong nh bp, trang thit b v dng c trong nh bp#Lao ng#C cu t chc#Nh n#C s vt cht#Nh bp#Bi ging#P hng Dung## 00704000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200230003800700160 00610190005000770820006000828080005000880080005000930090011000980100005001090110 01500114015009300129013000700222021011200229020001300341020001400354020001400368 020002100382020001100403039001200414#VV09.19275#VV09.19276#Dng Mai Huyn#Bi g ing ton kinh t#Dng Mai Huyn#Vi?t#330.1#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a222tr.^ b27cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng cao ng Du lch H Ni. - Lu hnh ni b#252228#Gii thiu cc bi ging v ton kinh t bao gm: l t huyt xc sut, thng k ton hc v qui hoch tuyn tnh#Ton kinh t#Ton xc xut#Ton thng k#Qui hoch tuyn tnh#Gio trnh#Phng Dung## 00858000000000289000450002600110000002600110001100100130002200200370003500700560 00720190005001280820004001338080005001370080005001420090011001470100005001580110 01500163015009300178005002800271005001400299013000700313021018000320020002700500 020001000527020000800537020001100545039001200556#VV09.19277#VV09.19278#V Vit D ng#Bi ging h thng thng tin qun l#B.s.: V Vit Dng (ch.b.), Bi Tt Hi u, Trn Vn Thu#Vi?t#023#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a146tr.^b27cm#Lu hnh ni b. - TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng cao ng Du lch H Ni# Bi Tt Hiu, Trn Vn Thu#Trn Vn Thu#252229#Tng quan v h thng thng tin qun l, cu trc h thng, cc m hnh qun l, qu trnh phn tch v thit k h thng, chu trnh pht trin ca h thng thng tin trong x hi#H thng th ng tin qun l#Phn tch#M hnh#Pht trin#Phng Dung## 00710000000000253000450002600110000002600110001100200290002201900050005108200060 00568080005000620080005000670090011000720100005000830110015000880150121001030130 00700224021016700231020000800398020001100406020000900417020000800426020001000434 039001200444#VV09.19279#VV09.19280#Bi ging qun l cht lng#Vi?t#658.5#^214# ^aH.#^aLao ng#2009#^a208tr.^b27cm#Lu hnh ni b. - TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng cao ng Du lch H Ni. B mn Qun tr - Thng k#252 230#Khi qut v qun l cht lng sn phm. H thng qun l cht lng. Cc n guyn tc ca m bo v ci tin cht lng sn phm. Qun l cht lng sn ph m du lch#Qun l#Cht lng#Sn phm#Du lch#Bi ging#Phng Dung## 00836000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200510003300700330 00840050018001170140007001350190005001420820010001478080005001570080005001620090 01100167010000500178011001400183013000700197021031100204020001000515020001500525 020001800540039001200558#VV09.19282#VV09.19283#VV09.19281#Cc vn bn hng dn thi hnh Lut Bnh ng gii#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#Nguyn Thnh Long# 35000#Vi?t#342.59708#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a96tr.^b24cm#252231#Gii thiu vn bn php lut v bnh ng gii trong cc lnh vc ca i sng gia nh, x hi, cc bin php bo m quyn bnh ng gii, trch nhim ca cc c quan, t chc, gia nh, c nhn trong vic thc hin, bo m bnh ng gii v vic t hanh tra gim st x l vi phm php lut v bnh ng gii#Php lut#Bnh ng gii#Vn bn php lut#Phng Dung## 00975000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200700003300700330 01030050018001360140007001540190005001610820008001668080005001740080005001790090 01100184010000500195011001500200013000700215021035300222020001000575020000900585 020000800594020000800602020001700610020000900627020001700636039000800653#VV09.19 284#VV09.19285#VV09.19286#Cc vn bn hng dn thi hnh Lut Qun l, s dng t i sn nh nc#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#Nguyn Thnh Long#35000#Vi?t#3 43.597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a115tr.^b24cm#252232#Gm cc ngh nh, ngh q uyt,... ca Chnh ph, B Ti chnh, ... hng dn thi hnh mt s iu ca Lu t qun l, s dng ti sn nh nc: cng khai qun l, s dng ti sn nh nc ti c quan nh nc, n v s nghip cng lp v t chc c giao qun l, s dng ti sn nh nc, s dng ti sn ca Ban qun l d n s dng vn nh n c,...#Php lut#Nh nc#Qun l#S dng#Ti sn nh nc#Vit Nam#Vn bn ph p qui#Vn Anh## 00829000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200460003300700330 00790050018001120140007001300190005001370820008001428080005001500080005001550090 01100160010000500171011001500176013000700191021029400198020001000492020001500502 020000900517020001700526039000800543#VV09.19287#VV09.19288#VV09.19289#Cc vn b n hng dn thi hnh Lut Thanh tra#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#Nguyn Thn h Long#35000#Vi?t#342.597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a168tr.^b24cm#252233#Gm c c thng t, ngh nh,... ca Chnh ph, Th tng Chnh ph hng dn thi hnh mt s iu v Lut thanh tra: quy ch hot ng ca on thanh tra, quy ch ki m tra gim st ca on thanh tra; lp, qun l s dng v quyt ton kinh ph bo m hot ng ca cc thanh tra nh nc,...#Php lut#Lut thanh tra#Vit N am#Vn bn php qui#Vn Anh## 00756000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200450003300700330 00780050018001110140007001290190005001360820008001418080005001490080005001540090 01100159010000500170011001500175013000700190021022300197020001000420020001400430 020000900444020001700453039000800470#VV09.19290#VV09.19292#VV09.19291#Cc vn b n hng dn thi hnh Lut Gio dc#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#Nguyn Thnh Long#35000#Vi?t#344.597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a128tr.^b24cm#252234#Gm c c ngh nh, quyt nh... ca B gio dc o to hng dn thi hnh mt s i u ca lut gio dc: quy nh v o c nh gio, quy nh v dy thm, hc th m, x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc gio dc...#Php lut#Lut gio dc #Vit Nam#Vn bn php qui#Vn Anh## 00811000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200520003300700330 00850050018001180140007001360190005001430820010001488080005001580080005001630090 01100168010000500179011001500184013000700199021026200206020001000468020002100478 020000900499020001700508039000800525#VV09.19293#VV09.19295#VV09.19294#Cc vn b n hng dn thi hnh Lut Bo him x hi#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#Nguy n Thnh Long#45000#Vi?t#344.59702#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a232tr.^b24cm#2522 35#Gm cc thng t, ngh nh, quyt nh ca Chnh ph, ca B Lao ng thng binh x hi,... hng dn thi hnh mt s iu trong lut bo him x hi nh: bo him x hi t nguyn, bo him x hi bt buc, quy nh cp, qun l v s dng s bo him x hi#Php lut#Lut bo him x hi#Vit Nam#Vn bn php qu i#Vn Anh## 00774000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200460003300700330 00790050018001120140007001300190005001370820008001428080005001500080005001550090 01100160010000500171011001500176013000700191021024200198020001000440020001200450 020000900462020001700471039000800488#VV09.19296#VV09.19298#VV09.19297#Cc vn b n hng dn thi hnh B lut Dn s#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#Nguyn Thn h Long#25000#Vi?t#349.597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a100tr.^b24cm#252236#Gm c c ngh quyt, ngh nh, ch th... ca Chnh ph ban hnh hng dn thi hnh t rong cc lnh vc thuc b lut dn s: quan h dn s c yu t nc ngoi, bi thng thit hi ngoi hp ng, th tc gii quyt cc tranh chp lao ng#Ph p lut#Lut dn s#Vit Nam#Vn bn php qui#Vn Anh## 00808000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200470003300700330 00800050018001130140007001310190005001380820008001438080005001510080005001560090 01100161010000500172011001500177013000700192021027400199020001000473020001300483 020000900496020001700505039000800522#VV09.19299#VV09.19300#VV09.19301#Cc vn b n hng dn thi hnh B lut Hnh s#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#Nguyn Th nh Long#35000#Vi?t#345.597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a148tr.^b24cm#252237#Gm cc thng t, ngh quyt ca Hi ng thm phn, To n nhn dn ti cao,... h ng dn p dng mt s quy nh trong lut hnh s: truy cu trch nhim hnh s i vi cc hnh vi xm phm quyn s hu tr tu; min gim thi hnh n i vi khon tin pht, cc ph,...#Php lut#Lut hnh s#Vit Nam#Vn bn php qui#V n Anh## 00774000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200660003300700330 00990050018001320140007001500190005001570820008001628080005001700080005001750090 01100180010000500191011001500196013000700211021021800218020001000436020001600446 020000900462020001700471039000800488#VV09.19302#VV09.19304#VV09.19303#Cc vn b n hng dn thi hnh php lnh x l vi phm hnh chnh#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#Nguyn Thnh Long#35000#Vi?t#342.597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a164tr .^b24cm#252238#Gm cc ngh nh ca chnh ph quy nh v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc t php, tiu chun, o lng, cht lng sn phm, hng ho , hot ng chuyn giao cng ngh, th tc ph sn, u c, bun lu...#Php lu t#Pht hnh chnh#Vit Nam#Vn bn php qui#Vn Anh## 00735000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200550003300700330 00880050018001210140007001390190005001460820008001518080005001590080005001640090 01100169010000500180011001500185013000700200021017500207020001000382020000700392 020001200399020000900411020001700420039000800437#VV09.19305#VV09.19307#VV09.1930 6#Cc vn bn hng dn thi hnh Lut Phng chng ma tu#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#Nguyn Thnh Long#35000#Vi?t#345.597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a156t r.^b24cm#252239#Gm cc ngh nh, quyt nh lin quan ti cc hot ng phng chng ma tu. X l vi phm hnh chnh i vi ngi vi phm php lut v phng chng ma tu, nghin ma tu...#Php lut#Ma tu#Phng chng#Vit Nam#Vn bn ph p qui#Vn Anh## 00801000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200450003300700330 00780050018001110140007001290190005001360820008001418080005001490080005001540090 01100159010000500170011001500175013000700190021023600197020001000433020002200443 020001200465020000900477020001700486039000800503#VV09.19308#VV09.19309#VV09.1931 0#Cc vn bn hng dn thi hnh Lut Dy ngh#Nguyn Thnh Long s.t., h thng# Nguyn Thnh Long#35000#Vi?t#344.597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a136tr.^b24cm#2 52240#Ton vn lut dy ngh, ngh nh s 73/2006/N-CP v quyt nh s 775/20 01/Q-BL TBXH v ban hnh iu l Trng dy ngh. Nhng qui nh chung v lut dy ngh, trnh o to, tuyn sinh, hp ng hc ngh, cc c s dy ngh.. .#Php lut#o to chuyn nghip#Ngh nghip#Vit Nam#Vn bn php qui#Vn Anh# # 00667000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200570003300700330 00900050018001230140007001410190005001480820008001538080005001610080005001660090 01100171010000500182011001400187013000700201021010500208020001000313020000800323 020001200331020000900343020001700352039000800369#VV09.19311#VV09.19312#VV09.1931 3#Cc vn bn hng dn thi hnh Lut Thi ua, khen thng#Nguyn Thnh Long s.t ., h thng#Nguyn Thnh Long#25000#Vi?t#344.597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a96 tr.^b24cm#252241#Gm cc vn bn php lut qui nh chung, qui nh c th v th i ua khen thng ca cc ngnh khc nhau#Php lut#Thi ua#Khen thng#Vit Nam #Vn bn php qui#Vn Anh## 00772000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200560003300700330 00890050018001220140007001400190005001470820010001528080005001620080005001670090 01100172010000500183011001500188013000700203021021500210020001000425020002500435 020000900460020001700469039000800486#VV09.19314#VV09.19315#VV09.19316#Cc vn b n hng dn thi hnh Lut Giao thng ng b#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#N guyn Thnh Long#45000#Vi?t#343.59709#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a200tr.^b24cm# 252242#Gii thiu cc quyt nh ca Chnh ph, B Giao thng Vn ti quy nh v x pht vi phm hnh chnh trong giao thng ng b, quy nh v tc v kh ong cch ca xe c gii tham gia giao thng trn ng b...#Php lut#Lut gia o thng ng b#Vit Nam#Vn bn php qui#Vn Anh## 00784000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200540003300700330 00870050018001200140007001380190005001450820010001508080005001600080005001650090 01100170010000500181011001500186013000700201021023100208020001000439020002300449 020000900472020001700481039000800498#VV09.19317#VV09.19319#VV09.19318#Cc vn b n hng dn thi hnh Lut Bo v mi trng#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#Ngu yn Thnh Long#30000#Vi?t#344.59704#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a120tr.^b24cm#25 2243#Gii thiu cc vn bn chung v lut bo v mi trng, cc vn bn v lp, thm nh, ph duyt cc d n, n v bo v mi trng. Cc vn bn v qun l cht thi, thu ph cht thi; cc vn bn v qun l cht thi nguy hi#Php lut#Lut bo v mi trng#Vit Nam#Vn bn php qui#Vn Anh## 00910000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200720003300700330 01050050018001380140007001560190005001630820008001688080005001760080005001810090 01100186010000500197011001500202013000700217021030900224020001000533020000900543 020001200552020001000564020000900574020001700583039000800600#VV09.19320#VV09.193 22#VV09.19321#Cc vn bn hng dn thi hnh Lut Thc hnh tit kim, chng ln g ph#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#Nguyn Thnh Long#35000#Vi?t#344.597#^21 4#^aH.#^aLao ng#2009#^a152tr.^b24cm#252244#Gii thiu nhng quy nh chung v lut thc hnh tit kim, chng lng ph trong qun l, s dng kinh ph, ngn s ch nh nc, trong cc d n u t, cng trnh phc li cng cng... Trch nhi m ca c quan t chc trong thc hnh tit kim, chng lng ph, khiu ni, t co, khen thng v x l vi phm#Php lut#Lng ph#Phng chng#Tit kim#Vit Nam#Vn bn php qui#Vn Anh## 00801000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200480003300700330 00810050018001140140007001320190005001390820010001448080005001540080005001590090 01100164010000500175011001500180013000700195021026300202020001000465020001400475 020000900489020001700498039000800515#VV09.19323#VV09.19325#VV09.19324#Cc vn b n hng dn thi hnh B lut Lao ng#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#Nguyn Th nh Long#30000#Vi?t#344.59701#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a116tr.^b24cm#252245#G m nhng thng t, ngh nh ca Chnh ph quy nh chi tit v hng dn thi h nh mt s iu ca B lut Lao ng v hp ng lao ng, k lut lao ng v tr ch nhim vt cht, mc lng ti thiu, quy nh x pht hnh chnh v vi phm php lut lao ng...#Php lut#Lut lao ng#Vit Nam#Vn bn php qui#Vn Anh# # 00931000000000289000450002600110000002600110001100200850002200700550010700500100 01620050014001720050015001860050013002010190005002140820011002198080005002300080 00500235010000500240011001500245013000700260021030400267020001700571020000900588 020000500597020000900602020002200611039000800633#VV09.19326#VV09.19327#Nh Xut bn Gio dc Vit Nam lm sch phc v dy - hc ting cc dn tc thiu s#V B Ho, V Vit chnh, H Th Hi Yn, Bi Tt Tm#V B Ho#V Vit chnh#H Th Hi Yn#Bi Tt Tm#Vi?t#070.509597#^214#^aH.#2009#^a351tr.^b24cm#252246#Gii thiu nhng ch trng, chnh sch ca ng v Nh nc v cng tc dn tc v gio dc dn tc; Trnh by nhng vn lin quan n cng tc dy - hc ting dn tc v ngha vn ho - x hi ca vic lm sch dn tc, nhng thnh qu c ng tc lm sch dn tc ca Nh xut bn Gio dc Vit Nam#Dn tc thiu s#Gi o dc#Sch#Xut bn#Nh Xut bn Gio dc#Vn Anh## 00778000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010013000560020025000690070037000940220004001312210 01400135005001500149008000500164009001100169010000500180011001500185013000700200 005001300207021019200220020001900412020001400431020001100445039000800456#VV09.19 328#VV09.19330#VV09.19329#70000#Vi?t#660.6#^214#L Trn Bnh#C s cng ngh si nh hc#L Trn Bnh (ch.b.), Quyn nh Thi#T.1#Cng ngh gen#Quyn nh Thi#^aH .#^aGio dc#2009#^a323tr.^b24cm#252247#L Trn Bnh#Trnh by cu trc v chc nng nucleic acid, protein, sao chp DNA, phin m v dch m, c trnh t v n ghin cu genome, lp bn gene, k thut DNA ti t hp, ng dng k thut tr uyn#Cng ngh sinh hc#Cng ngh gen#Gio trnh#Vn Anh## 00955000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510020025000560070041000810220004001222210019001260050 01300145008000500158009001100163010000500174011001500179005001100194005001300205 00500130021800500200023101300070025100500130025802102870027102000190055802000090 0577020001100586039000800597#VV09.19331#VV09.19332#VV09.19333#68000#Vi?t#660.6# ^214#C s cng ngh sinh hc#ng Th Thu, T Kim Anh, L Quang Ho..#T.2#Cng ngh ho sinh#ng Th Thu#^aH.#^aGio dc#2009#^a315tr.^b24cm#T Kim Anh#L Qua ng Ho# Ngc Lin#Nguyn Th Xun Sm#252248#L Trn Bnh#Cung cp kin thc m t cch ton din v cc hp phn ho sinh: cu trc v cc tnh cht chc nng, cc phng php khai thc, tch, chit v lm sch, phng php bin hnh nhm a dng ho sn phm, kh nng ng dng ca cc hp phn ho sinh trong cc ngn h cng nghip khc nhau...#Cng ngh sinh hc#Ho sinh#Gio trnh#Vn Anh## 00703000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200480003300700160 00810140007000970190005001040820004001098080005001130080005001180090011001230100 00500134011001500139001001600154013000700170021019800177020000900375020000900384 020000900393020001500402039000800417#VV09.19334#VV09.19335#VV09.19336#Polysaccha ride - hot tnh sinh hc v ng dng#Nguyn Anh Dng#85000#Vi?t#572#^214#^aH.# ^aGio dc#2009#^a399tr.^b24cm#Nguyn Anh Dng#252249#Gii thiu cc kin thc c bn v polysaccharide, cc phng php ci bin polysaccharide, ng dng ca p olysaccharide trong y hc, trong cng ngh sinh hc, trong nng nghip v bo v mi trng#ng dng#Cu trc#Sinh hc#Polysaccharide#Vn Anh## 00782000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200610003300700160 00940140007001100190005001170820014001228080005001360080005001410090011001460100 00500157011001500162001001600177013000700193021022600200020001700426020001900443 020000900462020000400471020000900475039000800484#VV09.19337#VV09.19338#VV09.1933 9#Vn hc Vit Nam sau 1975 v vic ging dy trong nh trng#Nguyn Vn Long#8 5000#Vi?t#895.922090034#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a407tr.^b24cm#Nguyn Vn Lon g#252250#Gii thiu tng quan v vn hc Vit Nam sau 1975, cp nhng tc ph m vn hc trong chng trnh trung hc c s, trung hc ph thng v mt s bi vit v nhng s kin, vn ni bt trong i sng vn hc giai on ny#Vn h c hin i#Nghin cu vn hc#Vn xui#Th#Vit Nam#Vn Anh## 00904000000000373000450002600110000002600110001102600110002200200650003300700600 00980050012001580050017001700050013001870050017002000140008002170190005002250820 00600230808000500236008000500241009001100246010000500257011001500262005001900277 01300070029602101460030302000090044902000090045802000090046702000090047602000090 0485020000700494020001400501020000700515039000800522#VV09.19340#VV09.19342#VV09. 19341#S tay kin thc khoa hc v i sng dnh cho hc sinh tiu hc#B.s.: Ngu yn Tri (ch.b.), L Th Ngc ip, V Xun nh..#Nguyn Tri#L Th Ngc ip# V Xun nh#L Th Thu Huyn#125000#Vi?t#372.3#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a220 tr.^b22cm# Th Thanh Hng#252251#Gii thiu kin thc v con ngi v sc kho , mi trng thn thin, mi trng t nhin, lch s, x hi... c trong s ch gio khoa tiu hc#Gio dc#Tiu hc#Khoa hc#i sng#T nhin#X hi#Sch c thm#S tay#Vn Anh## 00704000000000277000450002600110000002600110001100200140002200700140003601400080 00500190005000580820006000638080005000690080005000740090011000790100005000900110 01500095001001400110004001900124013000700143021022500150020001400375020000800389 020001200397020000900409039000800418#VV09.19344#VV09.19343#Di truyn hc#Phm Th nh H#105000#Vi?t#576.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a618tr.^b24cm#Phm Thnh H #Ti bn ln th 10#252252#Nhng kin thc tng quan v di truyn hc v ng dn g ca di truyn hc: Di truyn hc c in; c s phn t ca tnh di truyn; bi n d, di truyn hc vi sinh vt, di truyn hc pht trin c th v di truyn h c tin ho#Di truyn hc#Bin d#Vi sinh vt#Tin ho#Vn Anh## 00671000000000337000450002600110000002600110001101400080002201900050003008200060 00358080005000410020027000460030015000730070049000880220004001372210021001410080 00500162009001100167010000500178011001600183013000700199005001200206005001500218 00500180023300500130025100500140026402000180027802000160029602000090031202000040 0321039000800325#VV09.19345#VV09.19346#190000#Vi?t#895.1#^214#Hp tuyn vn hc Vit Nam#Th k X - XIX#Bi Duy Tn, Nguyn Hu Sn, Nguyn Tun Cng..#T.3#V n hc th k XVIII#^aH.#^aGio dc#2009#^a1119tr.^b24cm#252253#Bi Duy Tn#Nguy n Hu Sn#Nguyn Tun Cng#Phm nh Sao#Phm Vn Hng#Vn hc trung i#Vn hc Hn Nm#Vit Nam#Th#Vn Anh## 00720000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200350003300700100 00680140008000780190005000860820012000918080005001030080005001080090011001130100 00500124011001600129001001000145013000700155021023700162020001100399020001100410 020000400421020000900425039000800434#VV09.19347#VV09.19348#VV09.19349#Mi trng ti nguyn t Vit Nam#L Huy B#235000#Vi?t#333.7309597#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a1299tr.^b24cm#L Huy B#252254#Tng quan l lun v mi trng ti nguy n t; iu tra nghin cu mi trng ti nguyn t, suy thoi v nhhim mi trng t; Mt s mi trng ti nguyn t chnh ca Vit Nam: t phn, t c t, t ph sa, t mn ven bin...#Mi trng#Ti nguyn#t#Vit Nam#Vn Anh## 00693000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200280003300700560 00610140008001170190005001250820007001308080005001370080005001420090011001470100 00500158011001500163001001500178013000700193021021300200020001000413020000800423 039000800431#VV09.19350#VV09.19351#VV09.19352#T in php lut ph thng#Trn V n Thng (ch.b.), Nguyn Thu Ngn, Trn Anh Tun#150000#Vi?t#340.03#^214#^aH.# ^aGio dc#2009#^a752tr.^b24cm#Trn Vn Thng#252255#Trnh by mt cch h thng nhng thut ng ph thng ca cc ngnh lut Vit Nam v quc t bao gm: L lu n v nh nc v php lut, lut Hin php, lut Hnh chnh, lut Lao ng, lu t Dn s, lut Hnh s...#Php lut#T in#Vn Anh## 00767000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200320003300700120 00650140008000770190005000850820008000908080005000980080005001030090011001080100 00500119011001500124001001200139013000700151021029600158020000800454020001500462 020001600477039000800493#VV09.19353#VV09.19355#VV09.19354#Cng ngh micro v nam in t#o Khc An#170000#Vi?t#621.381#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a767tr.^b2 4cm#o Khc An#252256#Khi qut nhng vn chung lin quan n lnh vc micr v nan in t; Gii thiu mt s cng ngh micr in t trn Si, ch to mt n, vt liu bn dn, mng kim loi, hiu ng vt l v lng t, cu trc nan , nan in t: Mt s vn v m hnh ho v m phng trong nan in t...# in t#Cng ngh nan#Cng ngh micr#Vn Anh## 00637000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200190003300700670 00520050013001190140008001320190005001400820006001458080005001510080005001560090 01100161010000500172011001500177005001600192005001700208005001300225013000700238 021007500245020001100320020000800331039000800339#VV09.19356#VV09.19357#VV09.1935 8#T in tm l hc#B.s.: Nguyn Vn Lu, L Quang Sn (ng ch.b.), V Th Min h Ch..#L Quang Sn#165000#Vi?t#150.3#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a811tr.^b24cm #V Th Minh Ch#Nguyn Thu Hnh#o Th Oanh#252257#Gm 1005 mc t c sp x p theo th t a, b,c,... theo ch tm l hc#Tm l hc#T in#Vn Anh## 00776000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200270003300300200 00600070041000800050012001210140008001330190005001410820004001468080005001500080 00500155009001100160010000500171011001500176005001400191005001100205005001700216 02101410023302000080037402000100038203900080039200500080040001300070040802000090 0415020001400424#VV09.19360#VV09.19359#VV09.19361#Ging vn vn hc Vit Nam#Tru ng hc ph thng#Trn Th An, Phan Huy Dng, Kim Hi..#Trn Th An#120000#Vi ?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a612tr.^b24cm#Phan Huy Dng# Kim Hi#Nguyn ng Mnh#Gm cc bi ging vn thuc vn hc Vit Nam trong chng trnh Ng v n trung hc ph thng: t nc, Tm cm, Ch ng T, ca dao...#Vn hc#G ing vn#Vn Anh#Vn Tm#252258#Vit Nam#Sch c thm## 00847000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00410820006000468080005000520020025000570070052000820220004001342210018001380050 01400156008000500170009001100175010000500186011001500191005001500206005001100221 00500130023200500180024501300070026302102060027002000190047602000180049503900080 0513#VV09.19362#VV09.19363#VV09.19364#105000#Vi?t#660.6#^214#C s cng ngh si nh hc#L Vn Nhng, Nguyn Vn Cc (ch.b.), Qun L H..#T.4#Cng ngh vi sinh #L Vn Nhng#^aH.#^aGio dc#2009#^a523tr.^b24cm#Nguyn Vn Cc#Qun L H#Tr n Lin H#Nguyn Thanh Hng#252259#Nghin cu cc nguyn l cng ngh vi sinh v t. Cng ngh ln men ethanol v sn phm. Cng ngh ln men sn xut cc acid h u c. Cng ngh, protein n bo. Cng ngh sinh hc x l nhim mi trng... #Cng ngh sinh hc#Cng ngh vi sinh#Vn Anh## 00723000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00410820011000468080005000570020026000620070066000880220004001542210017001580050 01500175005002000190005001300210005001300223005001300236004004200249008000500291 00900110029601000050030701100150031201300070032702000170033402000170035103900080 0368020000900376#VV09.19365#VV09.19366#VV09.19367#120000#Vi?t#398.209597#^214#T ruyn truyn k Vit Nam#B.s.: Nguyn Hu Chi (ch.b.), Trn Th Bng Thanh, Li Vn Hng..#Q.2#Tp III - Tp IV#Nguyn Hu Chi#Trn Th Bng Thanh#Li Vn Hng# ng Th Ho#Trn Hi Yn#Ti bn ln th 1, c b sung, hiu chnh#^aH.#^aGio dc#2009#^a719tr.^b24cm#252260#Vn hc dn gian#Truyn truyn k#Vn Anh#Vit Na m## 00702000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00410820011000468080005000570020026000620070059000880220004001472210015001510050 01500166005002000181005001300201005001300214005001300227004003000240008000500270 00900110027501000050028601100150029101300070030602000170031302000090033002000170 0339039000800356#VV09.19368#VV09.19369#VV09.19370#125000#Vi?t#398.209597#^214#T ruyn truyn k Vit Nam#B.s.: Nguyn Hu Chi (ch.b.), ng Th Ho, Trn Hi Y n..#Q.3#Tp V - Tp VI#Nguyn Hu Chi#Trn Th Bng Thanh#Li Vn Hng#ng Th Ho#Trn Hi Yn#Ti bn ln th 1, c b sung#^aH.#^aGio dc#2009#^a743tr.^b24 cm#252261#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn truyn k#Vn Anh## 00622000000000265000450002600110000002600110001100100070002200200200002900700070 00490140007000560190005000630820012000688080005000800080005000850090019000900100 00500109011001500114013000700129021016500136020001700301020001900318020000400337 020000900341039000600350#VV09.19371#VV09.19372#V Nho#33 gng mt th n#V Nho #99000#Vi?t#895.9221008#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a519tr.^b21cm#252262 #Tm tt tiu s, nh chn dung, nm bi th tiu biu v c tiu lun v th, b nh th, bi vit ring v cc tp th ca 33 gng mt th n tiu biu ca Vi t Nam#Ph bnh vn hc#Nghin cu vn hc#Th#Vit Nam#Pdung## 00432000000000241000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200280 00460140008000740190005000820820010000878080005000970080005001020090019001070100 00500126011001500131013000700146020001700153020000900170020000500179039000600184 #VV09.19373#VV09.19374#VV09.19375#V nh Long#Tuyn tp kch V nh Long#10000 0#Vi?t#895.92224#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a498tr.^b23cm#252263#Vn h c hin i#Vit Nam#Kch#Pdung## 00636000000000277000450002600110000002600110001100100090002200200380003100700170 00690140007000860190005000930820006000988080005001040080005001090090011001140100 00500125011001500130005000700145013000700152021015700159020000900316020000800325 020001000333020000900343039000600352#VV09.19376#VV09.19377#o Lin#Pht gio kh ai trin tim nng c th#o Lin, H Sn#36000#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a230tr.^b21cm#H Sn#252264#Gii thiu nhng gio l cao siu ca Pht p hp, c bit l nhng vn c lin quan n sc kho nh: tm l, thc phm, liu php cha bnh, kh cng...#o Pht#Gio l#Cuc sng#Sc kho#Pdung## 00514000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010015000560020013000710070015000840220004000990080 00500103009001100108010000500119011001500124013000700139019001600146005001500162 020001500177020001100192020001500203039000600218#VV09.19378#VV09.19379#VV09.1938 0#70000#Vi?t#895.1#^214#D Lnh Y Nhn#V Tc Thin#D Lnh Y Nhn#T.1#^aH.#^aT hi i#2009#^a462tr.^b20cm#252265#Dch Trung Quc#D Linh Y Nhn#Lch s c i #Trung Quc#Truyn lch s#Pdung## 00514000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010015000560020013000710070015000840220004000990080 00500103009001100108010000500119011001500124019001600139013000700155005001500162 020001500177020001100192020001500203039000600218#VV09.19381#VV09.19382#VV09.1938 3#66000#Vi?t#895.1#^214#D Lnh Y Nhn#V Tc Thin#D Lnh Y Nhn#T.2#^aH.#^aT hi i#2009#^a440tr.^b20cm#Dch Trung Quc#252266#D Linh Y Nhn#Lch s c i #Trung Quc#Truyn lch s#Pdung## 00514000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010015000560020013000710070015000840220004000990080 00500103009001100108010000500119011001500124019001600139013000700155005001500162 020001500177020001100192020001500203039000600218#VV09.19384#VV09.19385#VV09.1938 6#70000#Vi?t#895.1#^214#D Lnh Y Nhn#V Tc Thin#D Lnh Y Nhn#T.3#^aH.#^aT hi i#2009#^a464tr.^b20cm#Dch Trung Quc#252267#D Linh Y Nhn#Lch s c i #Trung Quc#Truyn lch s#Pdung## 00514000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010015000560020013000710070015000840220004000990080 00500103009001100108010000500119011001500124019001600139013000700155005001500162 020001500177020001100192020001500203039000600218#VV09.19387#VV09.19388#VV09.1938 9#68000#Vi?t#895.1#^214#D Lnh Y Nhn#V Tc Thin#D Lnh Y Nhn#T.4#^aH.#^aT hi i#2009#^a456tr.^b20cm#Dch Trung Quc#252268#D Linh Y Nhn#Lch s c i #Trung Quc#Truyn lch s#Pdung## 00544000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200120 00430030020000550070030000750060013001050140007001180190005001250820006001308080 00500136008000500141009001100146010000500157011001500162013000700177019001600184 020001700200020001100217020002000228039000600248#VV09.19390#VV09.19391#VV09.1939 2#Chu Tng#iu Thuyn#Tiu thuyt lch s#Chu Tng ; ng Vn Tng dch#ng V n Tng#73000#Vi?t#895.1#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a488tr.^b20cm#252269#Dch Tr ung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt lch s#Pdung## 00587000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010011000560020014000670030020000810070031001010220 00400132006001300136008000500149009001100154010000500165011001500170013000700185 019001600192005001100208020001700219020001100236020002000247039000600267#VV09.19 393#VV09.19394#VV09.19395#62000#Vi?t#895.1#^214#Nguy Thch#Dng Qu Phi#Tiu t huyt lch s#Nguy Thch ; ng Vn Tng dch#T.1#ng Vn Tng#^aH.#^aThi i#20 09#^a407tr.^b20cm#252270#Dch Trung Quc#Nguy Thch#Vn hc hin i#Trung Quc# Tiu thuyt lch s#PDung## 00587000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010011000560020014000670030020000810070031001010220 00400132006001300136008000500149009001100154010000500165011001500170019001600185 013000700201005001100208020001700219020001100236020002000247039000600267#VV09.19 396#VV09.19397#VV09.19398#46000#Vi?t#895.1#^214#Nguy Thch#Dng Qu Phi#Tiu t huyt lch s#Nguy Thch ; ng Vn Tng dch#T.2#ng Vn Tng#^aH.#^aThi i#20 09#^a303tr.^b20cm#Dch Trung Quc#252271#Nguy Thch#Vn hc hin i#Trung Quc# Tiu thuyt lch s#PDung## 00587000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010011000560020014000670030020000810070031001010220 00400132006001300136008000500149009001100154010000500165011001500170019001600185 013000700201005001100208020001700219020001100236020002000247039000600267#VV09.19 399#VV09.19400#VV09.19401#65000#Vi?t#895.1#^214#Nguy Thch#Dng Qu Phi#Tiu t huyt lch s#Nguy Thch ; ng Vn Tng dch#T.3#ng Vn Tng#^aH.#^aThi i#20 09#^a432tr.^b20cm#Dch Trung Quc#252272#Nguy Thch#Vn hc hin i#Trung Quc# Tiu thuyt lch s#PDung## 00587000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010011000560020014000670030020000810070031001010220 00400132006001300136008000500149009001100154010000500165011001500170019001600185 013000700201005001100208020001700219020001100236020002000247039000600267#VV09.19 402#VV09.19403#VV09.19404#65000#Vi?t#895.1#^214#Nguy Thch#Dng Qu Phi#Tiu t huyt lch s#Nguy Thch ; ng Vn Tng dch#T.4#ng Vn Tng#^aH.#^aThi i#20 09#^a431tr.^b20cm#Dch Trung Quc#252273#Nguy Thch#Vn hc hin i#Trung Quc# Tiu thuyt lch s#PDung## 00540000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010008000560020008000640070028000720220004001000060 01300104008000500117009001100122010000500133011001500138013000700153019001600160 005000800176020001700184020001100201020002000212039000600232#VV09.19405#VV09.194 06#VV09.19407#51000#Vi?t#895.1#^214#Li Bo#Ty Thi#Li Bo ; ng Vn Tng dch #T.1#ng Vn Tng#^aH.#^aThi i#2009#^a342tr.^b20cm#252274#Dch Trung Quc#Li Bo#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt lch s#PDung## 00540000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010008000560020008000640070028000720220004001000060 01300104008000500117009001100122010000500133011001500138019001600153013000700169 005000800176020001700184020001100201020002000212039000600232#VV09.19408#VV09.194 10#VV09.19409#51000#Vi?t#895.1#^214#Li Bo#Ty Thi#Li Bo ; ng Vn Tng dch #T.2#ng Vn Tng#^aH.#^aThi i#2009#^a342tr.^b20cm#Dch Trung Quc#252275#Li Bo#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt lch s#PDung## 00790000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200410003600700140 00770140007000910190005000980820006001038080005001090080005001140090011001190100 00500130011001500135004004100150013000700191021027000198020000800468020000900476 020000900485020001200494039000600506#VV09.19412#VV09.19411#Ng c Vng#Minh tr it trong n ung ca phng ng#Ng c Vng#50000#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^aTh i i#2009#^a351tr.^b20cm#Ti bn ln th 3, c chnh sa, b sung#252276# c p ti vai tr ca n ung i vi sc kho th cht cng nh sc kho tinh thn ca con ngi. Quan nim v khoa hc thc dng, n ung theo nguyn l m dng . Ch n ung vi sc kho, tui th, gii tnh, dng v b ngoi... v phn g php nhn n cha bnh#n ung#Sc kho#Trit l#Phng ng#Pdung## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430020026000480290005000740070013000790220004000920050013000960080 00500109009001100114010000500125011001400130013000700144020001700151020000900168 020001500177039000600192#VL09.02269#VL09.02270#18000#Vi?t#372.6595#^214#Ting H oa dnh cho tr em#?I#M Thnh Ti#T.2#M Thnh Ti#^aH.#^aThi i#2009#^a52t r.^b27cm#252277#Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch gio khoa#Pdung## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430020026000480290005000740070013000790220004000920050013000960080 00500109009001100114010000500125011001400130013000700144020001700151020000900168 020001500177039000600192#VL09.02271#VL09.02272#24000#Vi?t#372.6595#^214#Ting H oa dnh cho tr em#?I#M Thnh Ti#T.3#M Thnh Ti#^aH.#^aThi i#2009#^a68t r.^b27cm#252278#Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch gio khoa#Pdung## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020027000460290007000730070019000800220004000990050019001030080 00500122009001100127010000500138011001400143013000700157020001100164020000900175 020001400184039000600198#VL09.02273#VL09.02274#18000#Vi?t#372.21#^214#Ting Nh t dnh cho tr em#,nP#Nguyn Minh Phng#T.1#Nguyn Minh Phng#^aH.#^aThi i#2009#^a48tr.^b27cm#252279#Ting Nht#Mu gio#Sch mu gio#PDung## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020027000460290007000730070019000800220004000990050019001030080 00500122009001100127010000500138011001400143013000700157020001100164020000900175 020001400184039000600198#VL09.02275#VL09.02276#18000#Vi?t#372.21#^214#Ting Nh t dnh cho tr em#,nP#Nguyn Minh Phng#T.2#Nguyn Minh Phng#^aH.#^aThi i#2009#^a51tr.^b27cm#252280#Ting Nht#Mu gio#Sch mu gio#PDung## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020027000460290007000730070019000800220004000990050019001030080 00500122009001100127010000500138011001400143013000700157020001100164020000900175 020001400184039000600198#VL09.02277#VL09.02278#24000#Vi?t#372.21#^214#Ting Nh t dnh cho tr em#,nP#Nguyn Minh Phng#T.3#Nguyn Minh Phng#^aH.#^aThi i#2009#^a67tr.^b27cm#252281#Ting Nht#Mu gio#Sch mu gio#PDung## 01137000000000349000450002600110000002600110001100200750002200700530009700500130 01500050015001630050021001780050015001990050014002140190005002280820009002338080 00500242008000500247009002100252010000500273011001500278015008000293013000700373 02103410038002000090072102000110073002000100074102000080075102000090075902000090 0768039000600777020000400783#VL09.02279#VL09.02280#Hai nm Vit Nam gia nhp WTO - nh gi tc ng hi nhp kinh t quc t#V Huy Hong, H Trung Thnh, Nguy n Th Kim Thanh..#V Huy Hong#H Trung Thnh#Nguyn Th Kim Thanh#Trn Cng S ch#Phng c Lc#Vi?t#338.9597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a422tr.^b29c m#TTS ghi: B Cng thng - Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Min h#252282# cp n nhng c hi v thch thc ca vic thc hin cam kt gia nh p WTO. Phn tch tc ng ca gia nhp WTO i vi 11 ngnh hng ch lc ca Vi t Nam trong lnh vc cng nghip, nng nghip, dch v cng nhng thnh tu, y u km v gii php khc phc pht trin nn kinh t Vit Nam trong bi cnh k hng hong ti chnh ton cu#Hi nhp#Thch thc#Thnh tu#Kinh t#Vit Nam#Th gii#Pdung#WTO## 00782000000000265000450002600110000002600110001100200340002202900240005601900050 00800820007000858080005000920080005000970090018001020100005001200110015001250150 12600140013000700266021017900273020000800452020001800460020001000478020001300488 020000900501039000600510#VL09.02281#VL09.02282#Trang vng thc phm an ton 2008 #Vietnam foodsafety 2008#Vi?t#363.19#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a224tr.^b 30cm#u ba sch ghi: Hip hi Doanh nghip nh v va Vit Nam. Trung tm o to - T vn v H tr doanh nghip Vit Nam (TCS)#252283#Gii thiu kin thc v an ton thc phm, thng tin doanh nghip t chun v danh sch sn phm thc phm, dc phm an ton v sinh qua "trang vng thc phm an ton Vit Nam"#An ton#V sinh thc phm#Dc phm#Doanh nghip#Vit Nam#Pdung## 00962000000000337000450002600110000002600110001100200820002200700660010400500130 01700190005001830820013001888080005002010080005002060090011002110100005002220110 01500227005001200242005001700254005001300271005001200284013000700296021021100303 02000080051402000110052202000100053302000110054302000220055402000080057602000340 0584039000600618#VL09.02283#VL09.02284#Nh xut bn Gio dc ti Tp. Nng - 1 5 nm xy dng v pht trin (1994-2009)#S.t., b.s.: Hunh B Vn (ch.b.), Hunh Thng, Trn Th Vi Hin..#Hunh B Vn#Vi?t#070.50959751#^214#^aH.#^aGio dc#2 009#^a171tr.^b29cm#Hunh Thng#Trn Th Vi Hin#L Bch Ngc#V Ng Vinh#252284# Gii thiu v qu trnh xy dng, pht trin, nhng s kin ng ghi nh, cc ho t ng tiu biu v ghi nhn nhng thnh tch ca Nh xut bn Gio dc ti th nh ph Nng trong sut 15 nm qua (1994 - 2009)#S kin#Thnh tch#Hot ng# Pht trin#Nh xut bn Gio dc# Nng#Nh xut bn Gio dc tp. Nng#Pdung ## 01014000000000325000450002600110000002600110001100200650002200700830008700500130 01700140007001830190005001900820007001958080005002020080005002070090011002120100 00500223011001500228015012800243005001700371005001300388005001600401004001800417 01300070043502101870044202000180062902000110064702000090065802000150066703900060 0682#VL09.02285#VL09.02286#Gio dc dinh dng sc kho cho tr mm non theo h ng tch hp#L Thu Hng, Phm Th Mai Chi, V Yn Khanh, Nguyn Hng Thu ; L T hu Hng ch.b.#L Thu Hng#25000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a123tr .^b27cm#TTS ghi: Vin Chin lc v Chng trnh gio dc. Trung tm Nghin cu chin lc v Pht trin chng trnh gio dc Mm non#Phm Th Mai Chi#V Yn Khanh#Nguyn Hng Thu#Ti bn ln th 2#252285#Mt s kin thc chung v dinh d ng - sc kho tr em v chm sc dinh dng - sc kho. Gii thiu phng php gio dc dinh dng cho tr la tui mm non, tr nh tr v tr mu gio#Gio d c mu gio#Dinh dng#Sc kho#Sch gio vin#Pdung## 00395000000000217000450000200400000000700160004000500160005601400060007201900050 00780820007000838080005000900080005000950090011001000100005001110110014001160130 00700130020001100137020000900148020001400157039000600171#V tp t mu ca b: T h gii ng vt#Trng Bu Sinh#Trng Bu Sinh#8500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a24tr.^b27cm#252286#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Pdung## 00478000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020054000350070027000890220004001160050013001200050013001330080005001460090 01100151010000500162011001400167013000700181020000700188020000900195020001400204 039000600218#VL09.02287#11000#Vi?t#372.21#^214#B tp lm ho s: V nh v ki n trc t hnh c bn#Trn Yn Mai, Phan Lan Anh#T.1#Trn Yn Mai#Phan Lan Anh#^ aH.#^aGio dc#2009#^a32tr.^b27cm#252287#Tp v#Mu gio#Sch mu gio#Pdung## 00478000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020054000350070027000890220004001160050013001200050013001330080005001460090 01100151010000500162011001400167013000700181020000700188020000900195020001400204 039000600218#VL09.02288#11000#Vi?t#372.21#^214#B tp lm ho s: V nh v ki n trc t hnh c bn#Trn Yn Mai, Phan Lan Anh#T.2#Trn Yn Mai#Phan Lan Anh#^ aH.#^aGio dc#2009#^a32tr.^b27cm#252288#Tp v#Mu gio#Sch mu gio#Pdung## 00478000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020054000350070027000890220004001160050013001200050013001330080005001460090 01100151010000500162011001400167013000700181020000700188020000900195020001400204 039000600218#VL09.02289#11000#Vi?t#372.21#^214#B tp lm ho s: V nh v ki n trc t hnh c bn#Trn Yn Mai, Phan Lan Anh#T.3#Trn Yn Mai#Phan Lan Anh#^ aH.#^aGio dc#2009#^a32tr.^b27cm#252289#Tp v#Mu gio#Sch mu gio#Pdung## 00863000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200280003300700610 00610050009001220050016001310050014001470050013001610050015001740140008001890190 00500197082000700202808000500209008000500214009001100219010000500230011001500235 00400400025001300070029002101460029702000070044302000080045002000080045802000070 0466020001300473020000900486039000600495#VL09.02290#VL09.02291#VL09.02292#Vit N am t nc con ngi#L Thng, Nguyn Qu Thao, Bi Xun nh... ; L Thng ch. b.#L Thng#Nguyn Qu Thao#Bi Xun nh#ng Duy Li#Nguyn Vn Ph#275000#Vi ?t#915.97#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a544tr.^b30cm#Ti bn ln th 1, c sa ch a, b sung#252290#Khi qut chung v v tr a l, con ngi, ti nguyn thin nhin, vn ho, dn tc, kinh t, cc vng v trung tm kinh t ln... ca Vit Nam#a l#Kinh t#Vn ho#X hi#t nc hc#Vit Nam#Pdung## 00991000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200810003300301220 01140070017002360190005002530820004002588080005002620080005002670090007002720100 00500279011001500284001001700299015006200316013000700378021024000385020000900625 020002000634020001200654020000900666020000800675039000600683#VL09.02293#VL09.022 95#VL09.02294#Bo co tng hp ti nghin cu khoa hc cng ngh cp nh nc nm 2005-2008# ti nghin cu, thit k h thng iu khin t ng ho cho d y chuyn xi mng l quay cng xut 2.500 T Clanhke/ngy#Nguyn Hu Hong#Vi?t#6 66#^214#^aH.#^aKnxb#2008#^a112tr.^b30cm#Nguyn Hu Hong#TTS ghi: B Xy dng. Vin Nghin cu c kh. B Cng thng#252291#Trnh by tng hp cc ni dung ng hin cu, thit k h thng iu khin t ng ho cho dy chuyn xi mng l qua y. Lp chng trnh cho h thng iu khin t ng ho v xy dng h thng m hnh m phng ca dy chuyn sn xut xi mng#Thit k#H thng iu khin#T ng ho#Sn xut#Xi mng#Pdung## 00501000000000265000450002600110000000200120001100300320002300700290005500500140 00840140007000980190005001050820008001108080005001180080005001230090011001280100 00500139011001400144004001900158005001400177013000700191020001000198020000600208 020001500214039000600229#VV09.19413#Ting Anh 1#Sch dng cho hc sinh tiu hc# Nguyn Vn , Ng Th Tuyn#Nguyn Vn #10000#Vi?t#372.652#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a64tr.^b27cm#Ti bn ln th 16#Ng Th Tuyn#252292#Ting Anh#Lp 1#S ch gio khoa#Pdung## 00501000000000265000450002600110000000200120001100300320002300700290005500500140 00840140007000980190005001050820008001108080005001180080005001230090011001280100 00500139011001400144004001900158005001400177013000700191020001000198020000600208 020001500214039000600229#VV09.19414#Ting Anh 2#Sch dng cho hc sinh tiu hc# Nguyn Vn , Ng Th Tuyn#Nguyn Vn #11500#Vi?t#372.652#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a67tr.^b27cm#Ti bn ln th 15#Ng Th Tuyn#252293#Ting Anh#Lp 2#S ch gio khoa#Pdung## 00907000000000337000450002600110000002600110001100200990002200300150012100700480 01360050011001840140007001950190005002020820007002078080005002140080005002190090 01100224010000500235011001500240005000900255005001500264005001200279005001900291 01300070031002101710031702000180048802000210050602000090052702000120053602000150 0548039000600563#VV09.19416#VV09.19415#Thit k cc hot ng hc c ch ch, h ot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Tr 3 - 4 tui#L Th Hu, Phm Th (ch.b.), Trn Th Hng...#L Th Hu#21000#Vi?t#372.21#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a155tr.^b24cm#Phm Th#Trn Th Hng#Ng Th Hu# Th Thanh Huyn#252294#Gii thiu mc ch, ni dung gio dc cho tr t 3 - 4 tui theo cc ch gia nh v ngh nghip thng qua cc hot ng ch ch, hot ng g c, hot ng ngoi tri#Gio dc mu gio#Hot ng ngoi kho#Gia nh#Ngh ng hip#Sch gio vin#Pdung## 00785000000000337000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330020012000380030015000500070039000650220004001040050007001080050008001150050 00600123005001300129005000800142008000500150009001100155010000500166011001500171 01500330018601300070021902101570022602000120038302000090039502000220040402000150 0426039000600441#VV09.19417#VV09.19418#Vi?t#372.6#^214#Ting Khmer#Sch gio vi n#B.s.: Lm ES, Kim Sn (ch.b.), L B..#Q.5#Lm ES#Kim Sn#L B#Thch Chng#L m Khu#^aH.#^aGio dc#2009#^a295tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#2522 95#Trnh by cc bc ging dy mn hc ting Khme tiu hc c th gm: mc t iu bi hc, nhng iu cn lu v tin trnh t chc cc hot ng dy - hc# Ting Khme#Tiu hc#Phng php ging dy#Sch gio vin#Pdung## 00558000000000301000450002600110000001900050001108200060001680800050002200200120 00270030014000390070039000530220004000920050007000960050008001030050006001110050 01300117005000800130008000500138009001100143010000500154011001500159015003300174 013000700207020001200214020000900226020001500235039000600250#VV09.19419#Vi?t#372 .6#^214#Ting Khmer#Sch hc sinh#B.s.: Lm ES, Kim Sn (ch.b.), L B..#Q.5#Lm ES#Kim Sn#L B#Thch Chng#Lm Khu#^aH.#^aGio dc#2009#^a231tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#252296#Ting Khme#Tiu hc#Sch gio khoa#Pdung## 00405000000000229000450002600110000001900050001108200060001680800050002200200180 00270070020000450220004000650050020000690080005000890090011000940100005001050110 01500110013000700125020001300132020000900145020001500154039000600169#VV09.19420# Vi?t#372.6#^214#Pjut nr bahnar#Nguyn Th Kim Oanh#Q.1#Nguyn Th Kim Oanh#^a H.#^aGio dc#2009#^a123tr.^b24cm#252297#Ting Giarai#Tiu hc#Sch gio khoa#Pd ung## 00613000000000313000450002600110000001900050001108200060001680800050002200200140 00270030014000410290011000550070043000660220004001090050013001130050014001260050 01200140005001800152005001100170008000500181009001100186010000500197011001500202 015003300217013000700250020001200257020000900269020001500278039000600293#VV09.19 421#Vi?t#372.6#^214#Hmngz nitr#Sch hc sinh#Ting Mng#L Seo Chng, Tho Se o Snh, V Vn Sng..#Q.3#L Seo Chng#Tho Seo Snh#V Vn Sng#Nguyn Ngc Tha nh#Phan Thanh#^aH.#^aGio dc#2009#^a159tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o t o#252298#Ting Mnng#Tiu hc#Sch gio khoa#Pdung## 00528000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020031000340070049000650220004001140050014001180050020001320080005001520090 01100157010000500168011001500173020001100188020000600199020000800205020001400213 039000600227013000700233020001000240#VV09.19422#16500#Vi?t#372.6#^214#Bi tp t hc hnh ting Vit 1#B.s.: ng Th Lanh (ch.b.), Trn Th Hin Lng#T.2#ng Th Lanh#Trn Th Hin Lng#^aH.#^aGio dc#2009#^a116tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Pdung#252299#Thc hnh## 00570000000000289000450002600110000002000110001102000060002202000080002802000100 00360200014000460390006000600140007000660190005000730820006000788080005000840020 03100089007006500120022000400185005001600189005001300205005001900218008000500237 009001100242010000500253011001500258013000700273#VV09.19423#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#Pdung#14500#Vi?t#372.6#^214#Bi tp thc hnh tin g Vit 2#B.s.: Trn Mnh Hng (ch.b.), L Phng Nga, Xun Th Nguyt H#T.2#Tr n Mnh Hng#L Phng H#Xun Th Nguyt H#^aH.#^aGio dc#2009#^a104tr.^b24c m#252300## 00624000000000313000450002600110000002000110001102000060002202000080002802000100 00360200014000460390006000600140007000660190005000730820006000788080005000840020 03100089007006400120022000400184005001100188005001600199005001900215005001700234 008000500251009001100256010000500267011001500272005001600287013000700303#VV09.19 424#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#Pdung#18000#Vi?t#372.6#^21 4#Bi tp thc hnh ting Vit 3#B.s.: Nguyn Tr (ch.b.), Dng Th Hng, Xun Th Nguyt H..#T.2#Nguyn Tr#Dng Th Hng#Xun Th Nguyt H#L Th Tuyt Mai#^aH.#^aGio dc#2009#^a128tr.^b24cm#Nguyn Thu Mai#252301## 00567000000000289000450002600110000002000110001102000060002202000080002802000100 00360200014000460390006000600140007000660190005000730820006000788080005000840020 03100089007006300120022000400183005001200187005001900199005001600218008000500234 009001100239010000500250011001500255013000700270#VV09.19425#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#Pdung#21000#Vi?t#372.6#^214#Bi tp thc hnh tin g Vit 4#B.s.: L Hu Tnh (ch.b.), Xun Th Nguyt H, Trn Mnh Hng#T.2#L H u Tnh#Xun Th Nguyt H#Trn Mnh Hng#^aH.#^aGio dc#2009#^a152tr.^b24cm#2 52302## 00573000000000301000450002600110000002000050001102000060001602000080002202000140 00300390006000440140007000500190005000570820006000628080005000680020025000730070 06700098022000400165005001300169005001100182005001300193005001300206008000500219 009001100224010000500235011001400240013000700254020001000261#VV09.19426#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Pdung#14000#Vi?t#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 1#B .s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng, V Mai Hng#T.2# nh Ho an#Nguyn ng#V Vn Dng#V Mai Hng#^aH.#^aGio dc#2009#^a96tr.^b24cm#25230 3#Thc hnh## 00580000000000301000450002600110000002000050001102000060001602000080002202000100 00300200014000400390006000540140007000600190005000670820006000728080005000780020 02500083007007000108022000400178005001300182005001100195005001600206005001300222 008000500235009001100240010000500251011001500256013000700271#VV09.19427#Ton#Lp 2#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#Pdung#16000#Vi?t#372.7#^214#Bi tp thc hn h ton 2#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Nguyn Th Bnh, V Mai Hng#T .2# nh Hoan#Nguyn ng#Nguyn Th Bnh#V Mai Hng#^aH.#^aGio dc#2009#^a1 12tr.^b24cm#252304## 00574000000000301000450002600110000002000050001102000060001602000080002202000100 00300200014000400390006000540140007000600190005000670820006000728080005000780020 02500083007006700108022000400175005001300179005001100192005001300203005001300216 008000500229009001100234010000500245011001500250013000700265#VV09.19428#Ton#Lp 3#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#Pdung#18500#Vi?t#372.7#^214#Bi tp thc hn h ton 3#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng, V Mai Hng#T.2# nh Hoan#Nguyn ng#V Vn Dng#V Mai Hng#^aH.#^aGio dc#2009#^a132tr.^ b24cm#252305## 00580000000000301000450002600110000002000050001102000060001602000080002202000100 00300200014000400390006000540140007000600190005000670820006000728080005000780020 02500083007007000108022000400178005001300182005001100195005001600206005001300222 008000500235009001100240010000500251011001500256013000700271#VV09.19429#Ton#Lp 4#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#Pdung#19000#Vi?t#372.7#^214#Bi tp thc hn h ton 4#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Nguyn Th Bnh, V Mai Hng#T .2# nh Hoan#Nguyn ng#Nguyn Th Bnh#V Mai Hng#^aH.#^aGio dc#2009#^a1 36tr.^b24cm#252306## 00580000000000301000450002600110000002000050001102000080001602000060002402000100 00300390006000400200014000460140007000600190005000670820006000728080005000780020 02500083007007000108022000400178005001300182005001100195005001600206005001300222 008000500235009001100240010000500251011001500256013000700271#VV09.19430#Ton#Bi tp#Lp 5#Thc hnh#Pdung#Sch c thm#19500#Vi?t#372.7#^214#Bi tp thc hn h ton 5#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Nguyn Th Bnh, V Vn Dng#T .2# nh Hoan#Nguyn ng#Nguyn Th Bnh#V Vn Dng#^aH.#^aGio dc#2009#^a1 40tr.^b24cm#252307## 00462000000000265000450002600110000002600110001100200200002200700180004200500180 00600140007000780190005000850820007000908080005000970080005001020090011001070100 00500118011001500123013000700138020000700145020000600152020001000158020000800168 020001400176039000600190#VV09.19431#VV09.19432# hc tt a l 6#Nguyn Trng Hiu#Nguyn Trng Hiu#16500#Vi?t#910.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a125tr.^b24 cm#252308#a l#Lp 6#L thuyt#Bi tp#Sch c thm#Pdung## 00558000000000289000450002600110000002600110001100200200002200700620004200500170 01040140007001210190005001280820007001338080005001400080005001450090011001500100 00500161011001500166005001500181005001400196013000700210020000700217020000600224 020001000230020000800240020001400248039000600262#VV09.19433#VV09.19434# hc t t a l 7#B.s.: Nguyn Vit Hng (ch.b.), Tng Ngc Bch, Ng Mai Hng#Nguyn Vit Hng#22000#Vi?t#910.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a175tr.^b24cm#Tng Ngc Bch#Ng Mai Hng#252309#a l#Lp 7#L thuyt#Bi tp#Sch c thm#Pdung## 00497000000000277000450002600110000002600110001100200200002200700300004200500150 00720140007000870190005000940820007000998080005001060080005001110090011001160100 00500127011001500132005001400147013000700161020000700168020000600175020001000181 020000800191020001400199039000600213#VV09.19435#VV09.19436# hc tt a l 8# ng Vn Hng, Phm Minh Tm#ng Vn Hng#28500#Vi?t#910.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a228tr.^b24cm#Phm Minh Tm#252310#a l#Lp 8#L thuyt#Bi tp#Sch c thm#Pdung## 00580000000000301000450002600110000002600110001100200200002200700600004200500130 01020140007001150190005001220820009001278080005001360080005001410090011001460100 00500157011001500162005001700177005001400194013000700208020000700215020000600222 020001000228020000800238020001200246020001400258039000600272#VV09.19437#VV09.194 38# hc tt a l 9#B.s.: Phm Th Sen (ch.b.), Nguyn Trng c, Trn Ngc L an#Phm Th Sen#27000#Vi?t#330.9597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a216tr.^b24cm#Ng uyn Trng c#Trn Ngc Lan#252311#a l#Lp 9#L thuyt#Bi tp#a kinh t#S ch c thm#Pdung## 00519000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020033000450070036000780220004001140050016001180050019001340080 00500153009001100158010000500169011001500174013000700189020001100196020000600207 020000800213020001400221039000600235#VV09.19439#VV09.19440#19000#Vi?t#372.6#^21 4#n luyn v cng c ting Vit 4#Trn Mnh Hng, Xun Th Nguyt H#T.1#Trn Mnh Hng#Xun Th Nguyt H#^aH.#^aGio dc#2009#^a143tr.^b24cm#252312#Ting V it#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Pdung## 00486000000000277000450002600110000000200440001100700140005500500140006901400070 00830190005000900820006000958080005001010080005001060090011001110100005001220110 01500127013000700142020000500149020000800154020000800162020000600170020000600176 020000600182020001400188039000600202#VV09.19441#Cc bi tp v phn s v t s lp 4 - 5# Trung Hiu# Trung Hiu#25000#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2 009#^a171tr.^b24cm#252313#Ton#Bi tp#Phn s#Lp 4#Lp 5#T s#Sch c thm#P dung## 00539000000000277000450002600110000000200350001100700450004600500120009101400070 01030190005001100820007001158080005001220080005001270090011001320100005001430110 01400148005001600162005001500178004001800193013000700211020000900218020000600227 020000800233020001400241039000600255#VV09.19442#Bi tp t nh gi mn khoa hc 4#Nguyn Tri, Lng Vit Thi, Kiu Bch Thy#Nguyn Tri#13000#Vi?t#372.35#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a96tr.^b24cm#Lng Vit Thi#Kiu Bch Thy#Ti bn l n th 4#252314#Khoa hc#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Pdung## 00790000000000301000450002600110000002600110001100200270002200700720004900500190 01210140007001400190005001470820007001528080005001590080005001640090011001690100 00500180011001500185005001400200005001500214004003000229005002100259013000700280 021016500287020000900452020000600461020001500467039000600482#VV09.19443#VV09.194 44#T liu dy hc khoa hc 4#Nguyn Thanh Giang, Nguyn Thu H, ng Thanh Hi, Nguyn Th Hng Mai#Nguyn Thanh Giang#20000#Vi?t#372.35#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a151tr.^b24cm#Nguyn Thu H#ng Thanh Hi#Ti bn ln th 4, c b sung# Nguyn Th Hng Mai#252315#Gii thiu nhng thng tin khoa hc v con ngi v sc kho, vt cht v nng lng, m thanh, nh sng, nhit, thc vt, ng vt. .. dy hc mn khoa hc lp 4#Khoa hc#Lp 4#Sch gio vin#Pdung## 00477000000000265000450002600110000002600110001100200340002200700170005600500170 00730140007000900190005000970820004001028080005001060080005001110090011001160100 00500127011001500132013000700147020001000154020000600164020001300170020000800183 020001400191039000600205#VV09.19445#VV09.19446#Cc dng bi kim tra ting Anh 6 #Nguyn Hu Cng#Nguyn Hu Cng#20000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a1 55tr.^b24cm#252316#Ting Anh#Lp 6#Bi kim tra#Bi tp#Sch c thm#Pdung## 00609000000000289000450002600110000000200360001100700810004700500180012801400070 01460190005001530820008001588080005001660080005001710090011001760100005001870110 01500192004001800207005001600225005001500241005001500256013000700271020000700278 020000600285020000800291020001400299039000600313#VV09.19447#n kin thc luyn k nng vt l 6#B.s.: Nguyn Xun Thnh (ch.b.), Nguyn Quc t, Trn Thu Hng , Phm Quc Ton#Nguyn Xun Thnh#13000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a123tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Nguyn Quc t#Trn Thu Hng#Phm Quc Ton# 252317#Vt l#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Pdung## 00502000000000265000450002600110000002600110001100200410002200700330006300500180 00960140007001140190005001210820004001268080005001300080005001350090011001400100 00500151011001500156005001400171013000700185020001000192020000600202020000800208 020001400216039000600230#VV09.19448#VV09.19449#n kin thc - luyn k nng tin g Anh 6#Trn Th Thu Hin, Trn Th Mnh#Trn Th Thu Hin#18500#Vi?t#428#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a139tr.^b24cm#Trn Th Mnh#252318#Ting Anh#Lp 6#Bi tp #Sch c thm#Pdung## 00553000000000277000450002600110000002600110001100200580002200700450008000500150 01250140007001400190005001470820004001528080005001560080005001610090011001660100 00500177011001500182005001500197013000700212020001000219020000600229020000800235 020001200243020001400255039000600269#VV09.19450#VV09.19451#Hng dn gii bi t p v cc kim tra mu ting Anh 7#B.s.: Nguyn Th Chi (ch.b.), Trn Th Khn h#Nguyn Th Chi#20600#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a159tr.^b24cm#Trn T h Khnh#252319#Ting Anh#Lp 7#Bi tp# kim tra#Sch c thm#Pdung## 00610000000000301000450002600110000000200260001100300230003700700620006000500140 01220140007001360190005001430820008001488080005001560080005001610090011001660100 00500177011001500182004001800197005001500215005001200230005001800242013000700260 020000700267020000600274020000800280020001400288039000600302#VV09.19452#Bi tp chn lc vt l 7#Trc nghim v t lun#on Ngc Cn, ng Thanh Hi, V nh Tu, Trnh Th Hi Yn#on Ngc Cn#17000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a132tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#ng Thanh Hi#V nh Tu#Trnh Th Hi Yn #252320#Vt l#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Pdung## 00669000000000301000450002600110000002600110001100200410002200701070006300500180 01700140007001880190005001950820004002008080005002040080005002090090011002140100 00500225011001500230005001800245005001800263005001700281013000700298020000800305 020000900313020001900322020000600341020001400347039000600361#VV09.19454#VV09.194 53#Bnh ging 34 tc phm vn hc ng vn 7#Gii thiu, tuyn chn.: Nguyn Quan g Ninh (ch.b.), Nguyn Thanh Bnh, Nguyn c Khung, Nguyn Thng#Nguyn Qu ang Ninh#17500#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a119tr.^b24cm#Nguyn Thanh B nh#Nguyn c Khung# Nguyn Thng#252321#Vn hc#Tc phm#Bnh ging vn h c#Lp 7#Sch c thm#Pdung## 00488000000000265000450002600110000000200470001100700130005800500130007101400070 00840190005000910820008000968080005001040080005001090090011001140100005001250110 01500130004001800145013000700163020000800170020000600178020000800184020001000192 020001400202039000600216#VV09.19455#Nm vng kin thc rn luyn k nng ho hc 8#T Vng Nghi#T Vng Nghi#18500#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a144 tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#252322#Ho hc#Lp 8#Bi tp#Ho v c#Sch c thm #Pdung## 00452000000000253000450002600110000002600110001100200280002200700140005000500140 00640140007000780190005000850820004000908080005000940080005000990090011001040100 00500115011001500120004001800135013000700153020001200160020000600172020001400178 039000600192#VV09.19456#VV09.19457#Rn luyn k nng lm vn 9#Lng Duy Cn#L ng Duy Cn#19000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a147tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#252323#Tp lm vn#Lp 9#Sch c thm#Pdung## 00528000000000265000450002600110000002600110001100200510002200700370007300500160 01100140007001260190005001330820011001388080005001490080005001540090011001590100 00500170011001500175005002000190013000700210020001100217020000600228020000800234 020001400242039000600256#VV09.19458#VV09.19459#Ngn hng bi tp ting Vit trun g hc c s lp 9#on Th Thu H, Phng Th Thanh Lm#on Th Thu H#29000#Vi ?t#495.922076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a131tr.^b24cm#Phng Th Thanh Lm#25232 4#Ting Vit#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Pdung## 00613000000000301000450002600110000002600110001100200590002200700490008100500180 01300140007001480190005001550820009001608080005001690080005001740090011001790100 00500190011001500195004001800210005001300228005001600241013000700257020000500264 020000700269020000700276020000800283020001400291039000600305#VV09.19460#VV09.194 61#Rn luyn k nng gii cc dng bi tp i s 10 nng cao#Trn Phc Chng, Thanh Sn, Nguyn V Thanh#Trn Phc Chng#39500#Vi?t#512.0076#^214#^aH.# ^aGio dc#2009#^a324tr.^b24cm#Ti bn ln th 2# Thanh Sn#Nguyn V Thanh#25 2325#Ton#i s#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Pdung## 00906000000000349000450002600110000002600110001100200380002200300220006000700690 00820050016001510140007001670190005001740820010001798080005001890080005001940090 01100199010000500210011001500215005001700230005001400247005001900261013000700280 02101770028702000080046402000080047202000070048002000220048702000090050902000170 0518020001500535039000600550#VV09.19462#VV09.19463#Dy - hc lch s 10 qua cc nhn vt#Phn lch s Vit Nam#Ng V Hi Hng, Nguyn Quc Sinh, L Quang Chn, V Th Phng Thu#Ng V Hi Hng#23000#Vi?t#959.70092#^214#^aH.#^aGio dc#2 009#^a184tr.^b24cm#Nguyn Quc Sinh#L Quang Chn#V Th Phng Thu#252326#Tm hiu v lch s Vit Nam t thi u Lc n na u th k 19 c trnh by c th qua cc nhn vt ni ting, gn lin vi cc s kin v cc giai on lch s quan trng#Lch s#S kin#Lp 10#Phng php ging dy#Vit Nam#Nhn vt lch s#Sch gio vin#Pdung## 00680000000000301000450002600110000002600110001100200420002200701110006400500230 01750140007001980190005002050820004002108080005002140080005002190090011002240100 00500235011001500240005001800255005001800273005001700291013000700308020000800315 020000900323020000700332020001900339020001400358039000600372#VV09.19464#VV09.194 65#Bnh ging 45 tc phm vn hc ng vn 10#Gii thiu, tuyn chn: Nguyn Th Thanh Hng (ch.b.), Nguyn Thanh Bnh, Nguyn c Khung, Nguyn Thng#Nguy n Th Thanh Hng#28000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a199tr.^b24cm#Nguy n Thanh Bnh#Nguyn c Khung# Nguyn Thng#252327#Vn hc#Tc phm#Lp 10# Bnh ging vn hc#Sch c thm#Pdung## 00678000000000325000450002600110000002600110001102000080002202000090003002000180 00390200007000570200014000640390006000780140007000840190005000910820004000968080 00500100002004100105007007900146022000400225005001600229005001400245005001900259 00800050027800900110028301000050029401100150029901300070031400400180032100500130 0339#VV09.19466#VV09.19467#Vn hc#Tc phm#Phn tch vn hc#Lp 10#Sch c th m#Pdung#13400#Vi?t#807#^214#Cm th v phn tch tc phm vn hc 10#B.s.: Ngu yn Vn Long (ch.b.), L Nguyn Cn, Nguyn Th Bch H, L Nhm Thn#T.1#Nguyn Vn Long#L Nguyn Cn#Nguyn Th Bch H#^aH.#^aGio dc#2009#^a123tr.^b24cm#2 52328#Ti bn ln th 1#L Nhm Thn## 00572000000000289000450002600110000002600110001100200410002200700430006300500110 01060050016001170050014001330140007001470190005001540820009001598080005001680080 00500173009001100178010000500189011001500194004001800209013000700227020000900234 020000700243020001200250020001400262039000600276#VV09.19469#VV09.19468#n kin t hc - luyn k nng sinh hc 10# Thu Ho, Nguyn Th Hng, L Hong Ninh# Th u Ho#Nguyn Th Hng#L Hong Ninh#17500#Vi?t#571.6076#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a158tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#252329#Sinh hc#Lp 10# kim tra#Sch c thm#Pdung## 00788000000000313000450002600110000002600110001100200380002200300220006000700150 00820050015000970140007001120190005001190820004001248080005001280080005001330090 01100138010000500149011001500154013000700169021020600176020000800382020000800390 020000700398020002200405020000900427020001700436020001500453039000600468#VV09.19 470#VV09.19471#Dy - hc lch s 10 qua cc nhn vt#Phn lch s th gii#Phm Hng Vit#Phm Hng Vit#22500#Vi?t#909#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a179tr.^b24c m#252330#Tm hiu v lch s th gii t thi nguyn thu n thi cn i qua c c nhn vt li du n su m trong lch s nhn loi, nhng nhn vt gn li n vi cc s kin v cc giai on lch s quan trng#Lch s#S kin#Lp 10#Ph ng php ging dy#Th gii#Nhn vt lch s#Sch gio vin#Pdung## 00531000000000277000450002600110000002600110001100500170002200200490003900700170 00880140007001050190005001120820008001178080005001250080005001300090011001350100 00500146011001500151004001800166013000700184020000700191020000700198020002000205 020000800225020001400233039000600247#VV09.19472#VV09.19473#Nguyn Thanh Hi#Cu hi trc nghim v bi tp t lun vt l 10#Nguyn Thanh Hi#31500#Vi?t#530.07 6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a251tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#252331#Vt l#Lp 1 0#Cu hi trc nghim#Bi tp#Sch c thm#Pdung## 00590000000000301000450002600110000002600110001100500140002200200360003600700430 00720140007001150190005001220820009001278080005001360080005001410090011001460100 00500157011001500162004001800177005001400195013000700209020000900216020000700225 020000800232020001600240020001200256020001400268039000600282#VV09.19474#VV09.194 75#L nh Trung#Hng dn hc v n tp sinh hc 10#B.s.: L nh Trung (ch.b.) , Trn Vn Kin#13000#Vi?t#571.6076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a100tr.^b24cm#T i bn ln th 1#Trn Vn Kin#252332#Sinh hc#Lp 10#Bi tp#Sinh hc t bo#Vi sinh vt#Sch c thm#Pdung## 00513000000000277000450002600110000002600110001100500130002200200480003500700130 00830140007000960190005001030820008001088080005001160080005001210090011001260100 00500137011001500142004001800157013000700175020000800182020000700190020000800197 020001000205020001400215039000600229#VV09.19476#VV09.19477#T Vng Nghi#Nm vng kin thc rn luyn k nng ho hc 10#T Vng Nghi#22000#Vi?t#546.076#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a172tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#252333#Ho hc#Lp 10#Bi t p#Ho v c#Sch c thm#Pdung## 00665000000000313000450002600110000002600110001100500180002200200510004000700800 00910140007001710190005001780820008001838080005001910080005001960090011002010100 00500212011001500217004001800232005001500250005001400265005001600279013000700295 020000700302020000700309020000800316020000700324020001400331039000600345#VV09.19 478#VV09.19479#Nguyn Phc Thun#Hng dn lm bi tp v n tp vt l 11 nng cao#B.s.: Nguyn Phc Thun (ch.b.), V Thanh Khit, Phm Xun Qu, Phm nh Th it#30500#Vi?t#537.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a224tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#V Thanh Khit#Phm Xun Qu#Phm nh Thit#252334#Vt l#Lp 11#Bi tp#n tp#Sch c thm#Pdung## 00599000000000301000450002600110000002600110001100500140002200200360003600700620 00720140007001340190005001410820007001468080005001530080005001580090011001630100 00500174011001500179005001600194005001600210013000700226020000800233020000700241 020000800248020001000256020001100266020001400277039000600291#VV09.19480#VV09.194 81#ng Xun Th#Phng php gii bi tp ho hc 11#B.s.: ng Xun Th (ch.b.) , Nguyn ng t, L Th Hng Hi#34000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a272tr.^b24cm#Nguyn ng t#L Th Hng Hi#252335#Ho hc#Lp 11#Bi tp#Ho v c#Ho hu c#Sch c thm#Pdung## 00514000000000277000450002600110000002600110001100500120002200200420003400700120 00760140007000880190005000950820007001008080005001070080005001120090011001170100 00500128011001500133004001800148013000700166020000800173020000700181020000800188 020002000196020001400216039000600230#VV09.19482#VV09.19483#Ng Ngc An#Cu hi v bi tp trc nghim ho hc 11#Ng Ngc An#25500#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a175tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#252336#Ho hc#Lp 11#Bi tp#Cu hi trc nghim#Sch c thm#Pdung## 00657000000000313000450002600110000002600110001100500130002200200340003500300400 00690070062001090140007001710190005001780820004001838080005001870080005001920090 01100197010000500208011001500213004001800228005001600246005001700262013000700279 020001000286020000700296020000800303020001200311020001400323039000600337#VV09.19 484#VV09.19485# Tun Minh#Kim tra trc nghim ting Anh 11#Theo chng trnh v sch gio khoa mi#B.s.: Tun Minh (ch.b.), Phm Phng Hoa, Nguyn Thu Tr ang#26000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a204tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#P hm Phng Hoa#Nguyn Thu Trang#252337#Ting Anh#Lp 11#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Pdung## 00556000000000289000450002600110000002600110001100500160002200200320003800700350 00700140007001050190005001120820009001178080005001260080005001310090011001360100 00500147011001500152004001800167005001800185013000700203020000900210020000700219 020000800226020001200234020001400246039000600260#VV09.19486#VV09.19487#ng Phc Thanh#Rn luyn gii ton hnh hc 11#ng Phc Thanh, Nguyn Trng Tun#28000 #Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a219tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Nguyn Trng Tun#252338#Hnh hc#Lp 11#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Pdung## 00505000000000277000450002600110000002600110001100500130002200200480003500700130 00830140007000960190005001030820007001088080005001150080005001200090011001250100 00500136011001500141013000700156020000800163020000700171020000800178020001000186 020001100196020001400207039000600221#VV09.19488#VV09.19489#T Vng Nghi#Nm vng kin thc rn luyn k nng ho hc 11#T Vng Nghi#30000#Vi?t#540.76#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a240tr.^b24cm#252339#Ho hc#Lp 11#Bi tp#Ho v c#Ho hu c#Sch c thm#Pdung## 00495000000000277000450002600110000002600110001100500130002200200380003500700130 00730140007000860190005000930820007000988080005001050080005001100090011001150100 00500126011001500131013000700146020000800153020000700161020000800168020001000176 020001100186020001400197039000600211#VV09.19490#VV09.19491#ng Lc Th#Bi tp c bn v nng cao ho hc 11#ng Lc Th#37000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a300tr.^b24cm#252340#Ho hc#Lp 11#Bi tp#Ho v c#Ho hu c#Sch c thm#Pdung## 00649000000000301000450002600110000002600110001100500140002200200320003600300850 00680070033001530140007001860190005001930820009001988080005002070080005002120090 01100217010000500228011001500233004001800248005001800266013000700284020000900291 020000700300020000800307020001200315020001400327039000600341#VV09.19492#VV09.194 93#Trn Anh Dng#Bi tp trc nghim hnh hc 11#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#Trn Anh Dng, Nguyn Thn h Dng#17000#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a132tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Nguyn Thnh Dng#252341#Hnh hc#Lp 11#Bi tp#Trc nghim#Sch c th m#Pdung## 00889000000000325000450002600110000002600110001100500230002200200450004500300990 00900070056001890140007002450190005002520820007002578080005002640080005002690090 01100274010000500285011001500290004001800305005001600323005001500339013000700354 02101490036102000070051002000070051702000090052402000090053302000150054203900060 0557#VV09.19494#VV09.19495#Nguyn Th Minh Phng#Kim tra, nh gi kt qu hc tp a l 11#K thut ra , kim tra ming, 15 pht, 1 tit, hc k theo c hng trnh v sch gio khoa mi#Nguyn Th Minh Phng, Phm Thu Phng, Phm Th Thanh#15000#Vi?t#910.71#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a147tr.^b24cm#Ti bn l n th 1#Phm Thu Phng#Phm Th Thanh#252342#Trnh by mt s vn v kim tr a, nh gi kt qu hc tp mn a l; Cch s dng ti liu v cc b nhm kim tra, nh gi kt qu hc tp#a l#Lp 11#Kim tra#nh gi#Sch gio vi n#Pdung## 00708000000000325000450002600110000002600110001100500130002200200440003500300400 00790070067001190140007001860190005001930820004001988080005002020080005002070090 01100212010000500223011001500228005001900243005001700262005001400279005001700293 01300070031002000100031702000070032702000080033402000200034202000140036203900060 0376#VV09.19496#VV09.19497# Tun Minh#Cu hi v bi tp trc nghim ting Anh 12#Theo chng trnh v sch gio khoa mi#B.s.: Tun Minh (ch.b.), V Th P hng Tho, Nguyn Hong Lan..#25000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a199tr .^b24cm#V Th Phng Tho#Nguyn Hong Lan#Phm Th Hnh#Nguyn Minh Tun#25234 3#Ting Anh#Lp 12#Bi tp#Cu hi trc nghim#Sch c thm#Pdung## 00572000000000265000450002600110000002600110001100200450002200700120006701400070 00790190005000860820004000918080005000950080005001000090011001050100005001160110 01500121001001200136013000700148021009300155020000800248020000700256020002200263 020001500285039000600300#VV09.19498#VV09.19499#Thit k dy hc vn bn ng vn 12 nng cao#Chu Th Ho#37500#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a303tr.^b24cm #Chu Th Ho#252344#Trnh by mc ch yu cu v tin trnh dy hc cc bi hc c th trong mn hc ng vn 12#Ng vn#Lp 12#Phng php ging dy#Sch gio vin#Pdung## 00460000000000253000450002600110000002600110001100500130002200200480003500700130 00830140007000960190005001030820007001088080005001150080005001200090011001250100 00500136011001500141013000700156020000800163020000800171020000700179020001400186 039000600200#VV09.19500#VV09.19501#T Vng Nghi#Nm vng kin thc rn luyn k nng ho hc 12#T Vng Nghi#27000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a216t r.^b24cm#252345#Ho hc#Bi tp#Lp 12#Sch c thm#Pdung## 00470000000000265000450002600110000002600110001100500140002200200210003600700260 00570140007000830190005000900820007000958080005001020080005001070090011001120100 00500123011001500128005001100143013000700154020000800161020000800169020000700177 020001400184039000600198#VV09.19502#VV09.19503#Phm vn Hoan#Hi - p ho hc 1 2#Phm vn Hoan, Qu Sn#17900#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a123tr .^b24cm# Qu Sn#252346#Ho hc#Bi tp#Lp 12#Sch c thm#Pdung## 00554000000000277000450002600110000002600110001100500140002200200360003600700620 00720140007001340190005001410820007001468080005001530080005001580090011001630100 00500174011001500179005001600194005001600210013000700226020000800233020000800241 020000700249020001400256039000600270#VV09.19504#VV09.19505#ng Xun Th#Phng php gii bi tp ho hc 12#B.s.: ng Xun Th (ch.b.), Nguyn ng t, L Th Hng Hi#36000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a287tr.^b24cm#Nguyn ng t#L Th Hng Hi#252347#Ho hc#Bi tp#Lp 12#Sch c thm#Pdung## 00585000000000301000450002600110000002600110001100500120002200200280003400300120 00620070057000740140007001310190005001380820009001438080005001520080005001570090 01100162010000500173011001500178005001500193005001400208013000700222020000800229 020001100237020000700248020000800255020001400263039000600277#VV09.19506#VV09.195 07#Ng Ngc An#Cc dng bi tp ho hc 12#Phn hu c#B.s.: Ng Ngc An (ch.b.) , ng Cng Hip, Phm Vn Hoan#24500#Vi?t#547.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a192tr.^b24cm#ng Cng Hip#Phm Vn Hoan#252348#Ho hc#Ho hu c#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Pdung## 00514000000000277000450002600110000002600110001100500070002200200520002900700220 00810140007001030190005001100820004001158080005001190080005001240090011001290100 00500140011001500145005001400160013000700174020001000181020000700191020001000198 020000800208020001400216039000600230#VV09.19508#VV09.19509#T Anh#Tm tt kin t hc ting Anh 12 v bi tp thc hnh#T Anh, Trn Vn Sinh#31000#Vi?t#428#^214 #^aH.#^aGio dc#2009#^a248tr.^b24cm#Trn Vn Sinh#252349#Ting Anh#Lp 12#L th uyt#Bi tp#Sch c thm#Pdung## 00982000000000349000450002600110000002600110001102600110002200500180003300200460 00510030025000970070055001220190005001770820009001828080005001910080005001960090 01100201010000500212011001500217005001700232005001600249005001200265005001400277 01500430029101300070033402102440034102000080058502000100059302000070060302000090 0610020000700619039000600626#VL09.02296#VL09.02297#VL09.02298#Nguyn Quang Ngc# 1000 nm vng triu L v kinh Thng Long#K yu hi tho khoa hc#Nguyn Qu ang Ngc, Nguyn Ngc Phc, Nguyn Quang H..#Vi?t#959.7023#^214#^aH.#^aTh gii #2009#^a663tr.^b30cm#Nguyn Ngc Phc#Nguyn Quang H#H nh c#Phan i Don# TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph H Ni#252350#Tm hiu v gc tch, qu hn g ca L Thi T cng nhng s kin v nhng nhn vt c quan h n cng cuc v n ng thnh lp vng triu L; nh v kinh Thng Long; s nghip nh L v vng triu L trong tin trnh lch s t nc#Lch s#Triu i#Nh L#V it Nam#K yu#Pdung## 00846000000000289000450002600110000000500140001100200510002500700290007601400080 01050190005001130820006001188080005001240080005001290090011001340100005001450110 01500150001001400165015006100179013000700240021026200247020000800509020000600517 020000700523020000900530020001100539039000600550#VL09.02299#o Tng Bch#Nghip v qun l d n u t xy dng cng trnh#Bi Mnh Hng, o Tng Bch#135000 #Vi?t#338.4#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a423tr.^b27cm#Bi Mnh Hng#TTS ghi: Vi n Nghin cu o to v bi dng cn b H Ni#252351#Tng quan v qun l d n u t xy dng cng trnh. La chn nh thu trong hot ng xy dng. Qun l tin , khi lng, cht lng, chi ph, an ton, ri ro... trong d n u t xy dng cng trnh. Thanh ton, quyt ton vn u t xy dng cng trnh#Qu n l#D n#u t#Xy dng#Cng trnh#Pdung## 00808000000000301000450002600110000002600110001100200510002200300480007302900560 01210140007001770190005001840820008001898080005001970080005002020090011002070100 00500218011001400223015004500237013000700282021013200289020000900421020001000430 020001400440020002000454020001700474020000900491039000600500#VL09.02300#VL09.023 01#Quy chun k thut quc gia cng trnh ngm th#Phn I: Tu in ngm = Pa rt I: The underground#Vietnam building code for urban underground structures:#22 000#Vi?t#625.402#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a52tr.^b31cm#TTS ghi: Cng ho X hi Ch ngha Vit Nam#252352#Gii thiu ni dung quy chun k thut cng trnh tu in ngm, cng tc kho st xy dng, yu cu thit k, thi cng, nghim th u#Xy dng#Qui chun#Tu in ngm#Tiu chun k thut#ng giao thng#Vit Nam #Pdung## 00773000000000289000450002600110000002600110001100200510002200300420007302900560 01150140007001710190005001780820008001838080005001910080005001960090011002010100 00500212011001400217015004500231013000700276021013700283020000900420020001000429 020002000439020000900459020001000468039000500478#VL09.02302#VL09.02303#Quy chun k thut quc gia cng trnh ngm th#Phn II: Gara t = Part II: The parki ngs#Vietnam building code for urban underground structures:#15000#Vi?t#625.702# ^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a32tr.^b31cm#TTS ghi: Cng ho X hi Ch ngha Vit Nam#252353#Gii thiu ni dung quy chun k thut xy dng cng trnh gara t , cng tc kho st xy dng, yu cu thit k, thi cng, nghim thu#Xy dng#Qu i chun#Tiu chun k thut#Vit Nam#Gara t#Dung## 00961000000000337000450002600110000002600110001100500150002200200370003700300380 00740070048001120190005001600820006001658080005001710080005001760090012001810100 00500193011001400198005001700212005001200229005001600241005001000257013000700267 02102530027402000080052702000210053502000220055602000130057802000100059102000160 0601039000600617#VL09.02304#VL09.02305#Hunh Vn Minh#Hi doanh nghip qun Ph Nhun 2009#Hp tc lu di - hng ti tng lai#Hunh Vn Minh, Nguyn Vn Khn g, Nguyn Tin..#Vi?t#338.7#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a71tr.^b29cm#Nguyn Vn Khng#Nguyn Tin#Nguyn Xun Hn#Thu Trang#252354#Gii thiu cc bi vit vi c h kinh t, nhng vn v suy ngh ca cc thnh vin Hi doanh nghip Ph Nhun v kinh t v hot ng ca Hi doanh nghip cng nhng bc i, nh hn g pht trin ca Hi doanh nghip Ph Nhun trong thi gian ti#Kinh t#Hot n g kinh doanh#Chin lc pht trin#Doanh nghip#Ph Nhun#Tp. H Ch Minh#Pdung# # 00941000000000325000450002600110000002600110001100500100002200200800003200700440 01120190005001560820008001618080005001690080005001740090012001790100005001910110 01400196013000700210005001500217005001500232005001400247005001100261021026500272 02000120053702000100054902000100055902000170056902000160058602000070060203900060 0609#VL09.02306#VL09.02307#Trng Ty#K yu 20 nm thnh lp hi bo tr dy mn hoa vn Tp. H Ch Minh (1989-2009)#Trng Ty, Lng Hng c, Vu Khi Thnh.. #Vi?t#371.006#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a78tr.^b29cm#252355#Lng Hng c#Vu Khi Thnh#Lm i Phong#C Gia Th#Tng kt nhng cng tc, hot ng, pht tr in cng nhng kh khn ca Hi bo tr dy mn hoa vn thnh ph H Ch Minh tr ong 20 nm qua (1989 - 2009) v rt ra kinh nghim, ra nhim v, phng hng mi, nhm lm tt hn na cng tc bo tr ging dy hoa vn#Hi bo tr#Thnh tu#Ging dy#Ting Trung Quc#Tp. H Ch Minh#K yu#Pdung## 00498000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020023000350030050000580070016001080220004001240050016001280080005001440090 01100149010000500160011001500165013000700180020001100187020000800198020000600206 020001400212039000600226#VV09.19510#21000#Vi?t#372.66#^214#Luyn tp ting Vit 2#Cng c v nng cao theo chun kin thc, k nng#Nguyn Th Hnh#T.1#Nguyn Th Hnh#^aH.#^aGio dc#2009#^a123tr.^b24cm#252356#Ting Vit#Bi tp#Lp 2#Sc h c thm#Pdung## 00498000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020023000350030050000580070016001080220004001240050016001280080005001440090 01100149010000500160011001500165013000700180020001100187020000800198020000600206 020001400212039000600226#VV09.19511#19000#Vi?t#372.66#^214#Luyn tp ting Vit 2#Cng c v nng cao theo chun kin thc, k nng#Nguyn Th Hnh#T.2#Nguyn Th Hnh#^aH.#^aGio dc#2009#^a120tr.^b24cm#252357#Ting Vit#Bi tp#Lp 2#Sc h c thm#Pdung## 00481000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020023000340030050000570070016001070220004001230050016001270080005001430090 01100148010000500159011001500164013000700179020001100186020000600197020001400203 039001000217#VV09.19512#25000#Vi?t#372.6#^214#Luyn tp ting Vit 3#Cng c v nng cao theo chun kin thc, k nng#Nguyn Th Hnh#T.1#Nguyn Th Hnh#^aH. #^aGio dc#2009#^a152tr.^b24cm#252358#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#Khnh Vn# # 00481000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020023000340030050000570070016001070220004001230050016001270080005001430090 01100148010000500159011001500164013000700179020001100186020000600197020001400203 039001000217#VV09.19513#22500#Vi?t#372.6#^214#Luyn tp ting Vit 3#Cng c v nng cao theo chun kin thc, k nng#Nguyn Th Hnh#T.2#Nguyn Th Hnh#^aH. #^aGio dc#2009#^a144tr.^b24cm#252359#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#Khnh Vn# # 00439000000000253000450002600110000002600110001100200400002200700070006200500070 00690140007000760190005000830820004000888080005000920080005000970090011001020100 00500113011001500118013000700133020000700140020000600147020000800153020001400161 039001000175#VV09.19515#VV09.19514#Trng tm kin thc v bi tp a l 8#L Th #L Th#20500#Vi?t#910#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a164tr.^b24cm#252360#a l# Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Khnh Vn## 00449000000000253000450002600110000002600110001100200400002200700070006200500070 00690140007000760190005000830820009000888080005000970080005001020090011001070100 00500118011001500123013000700138020001200145020000600157020000800163020001400171 039001000185#VV09.19516#VV09.19517#Trng tm kin thc v bi tp a l 9#L Th #L Th#17000#Vi?t#330.9597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a132tr.^b24cm#252361# a kinh t#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Khnh Vn## 00525000000000265000450002600110000002600110001100200420002200700470006400500140 01110140007001250190005001320820009001378080005001460080005001510090011001560100 00500167011001500172005001800187013000700205020000900212020000600221020000800227 020001400235039001000249#VV09.19518#VV09.19519#Trng tm kin thc v bi tp si nh hc 9#B.s.: L nh Trung (ch.b.), Trnh Nguyn Giao#L nh Trung#20500#Vi? t#576.5076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a164tr.^b24cm#Trnh Nguyn Giao#252362#Sin h hc#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Khnh Vn## 00569000000000289000450002600110000002600110001100200430002200700470006500500140 01120140007001260190005001330820008001388080005001460080005001510090011001560100 00500167011001500172005001800187013000700205020000900212020000700221020000800228 020001000236020000900246020001400255039001000269#VV09.19520#VV09.19521#Trng tm kin thc v bi tp sinh hc 12#B.s.: L nh Trung (ch.b.), Trnh Nguyn Giao #L nh Trung#26000#Vi?t#576.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a212tr.^b24cm#Trn h Nguyn Giao#252363#Sinh hc#Lp 12#Bi tp#Di truyn#Tin ho#Sch c thm#Kh nh Vn## 00555000000000277000450002600110000002600110001100200410002200700570006300500120 01200140007001320190005001390820010001448080005001540080005001590090011001640100 00500175011001500180005001300195005001600208013000700224020000800231020000600239 020000800245020001400253039001000267#VV09.19522#VV09.19523#Trng tm kin thc v bi tp lch s 9#B.s.: Phm Vn H (ch.b.), Th Ngha, ng Thu Qunh#Ph m Vn H#22500#Vi?t#959.70076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a180tr.^b24cm# Th N gha#ng Thu Qunh#252364#Lch s#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Khnh Vn## 00598000000000289000450002600110000002600110001100200420002200700750006400500160 01390140007001550190005001620820004001678080005001710080005001760090011001810100 00500192011001500197005001200212005001600224005001400240013000700254020000800261 020000700269020000800276020001400284039001000298#VV09.19524#VV09.19525#Trng tm kin thc v bi tp ng vn 10#B.s.: Hong S Nguyn (ch.b.), Bi Th Ln, Tr n Th Phng, Lu Th Thnh#Hong S Nguyn#29500#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a244tr.^b24cm#Bi Th Ln#Trn Th Phng#Lu Th Thnh#252365#Ng vn#L p 10#Bi tp#Sch c thm#Khnh Vn## 00582000000000277000450002600110000002600110001100200420002200700710006400500210 01350140007001560190005001630820007001688080005001750080005001800090011001850100 00500196011001500201005001500216005001900231013000700250020000800257020000700265 020000800272020001400280039001000294#VV09.19527#VV09.19526#Trng tm kin thc v bi tp ho hc 11#B.s.: Nguyn Th Hng Thu (ch.b.), Nguyn Vn Hu, ng C ng Anh Tun#Nguyn Th Hng Thu#37000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 307tr.^b24cm#Nguyn Vn Hu#ng Cng Anh Tun#252366#Ho hc#Lp 11#Bi tp#Sc h c thm#Khnh Vn## 00557000000000277000450002600110000002600110001100200400002200700600006200500160 01220140007001380190005001450820008001508080005001580080005001630090011001680100 00500179011001500184005001400199005001400213013000700227020000700234020000600241 020000800247020001400255039001000269#VV09.19528#VV09.19529#Trng tm kin thc v bi tp vt l 6#B.s.: Trn Cng Phong (ch.b.), L Th Thu H, L Phng Sn#T rn Cng Phong#15000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a115tr.^b24cm#L T h Thu H#L Phng Sn#252367#Vt l#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Khnh Vn## 00555000000000277000450002600110000002600110001100200400002200700590006200500160 01210140007001370190005001440820008001498080005001570080005001620090011001670100 00500178011001500183005001400198005001300212013000700225020000700232020000600239 020000800245020001400253039001000267#VV09.19530#VV09.19531#Trng tm kin thc v bi tp vt l 7#B.s.: Trn Cng Phong (ch.b.), L Th Thu H, V Thu Hng#Tr n Cng Phong#15500#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a119tr.^b24cm#L Th Thu H#V Thu Hng#252368#Vt l#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Khnh Vn## 00555000000000277000450002600110000002600110001100200400002200700590006200500160 01210140007001370190005001440820008001498080005001570080005001620090011001670100 00500178011001500183005001400198005001300212013000700225020000700232020000600239 020000800245020001400253039001000267#VV09.19532#VV09.19533#Trng tm kin thc v bi tp vt l 8#B.s.: Trn Cng Phong (ch.b.), L Th Thu H, V Thu Hng#Tr n Cng Phong#22000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a175tr.^b24cm#L Th Thu H#V Thu Hng#252369#Vt l#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Khnh Vn## 00608000000000289000450002600110000002600110001100200400002200700800006200500160 01420140007001580190005001650820008001708080005001780080005001830090011001880100 00500199011001500204005001500219005001400234005001800248013000700266020000700273 020000600280020000800286020001400294039001000308#VV09.19534#VV09.19535#Trng tm kin thc v bi tp vt l 9#B.s.: Trn Cng Phong (ch.b.), Nguyn Vn Cn, L Th Thu H, Nguyn Th nh H#Trn Cng Phong#32500#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a259tr.^b24cm#Nguyn Vn Cn#L Th Thu H#Nguyn Th nh H#25237 0#Vt l#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Khnh Vn## 00639000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020038000460030050000840220004001340040018001380080005001560090 01100161010000500172011001400177015003300191020000600224020001100230020000500241 02000090024602000080025502000070026302000120027003900100028201300070029202000140 0299#VV09.19536#VV09.19537#13500#Vi?t#372.19#^214# kim tra hc k cp tiu h c lp 4#Mn ting Vit, ton, khoa hc, lch s v a l#T.1#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aGio dc#2009#^a88tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 4#Ting Vit#Ton#Khoa hc#Lch s#a l# kim tra#Khnh Vn#252371#Sch c thm## 00639000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020038000460030050000840220004001340040018001380080005001560090 01100161010000500172011001400177015003300191013000700224020000600231020001100237 02000050024802000090025302000080026202000070027002000120027702000140028903900100 0303#VV09.19538#VV09.19539#13500#Vi?t#372.19#^214# kim tra hc k cp tiu h c lp 5#Mn ting Vit, ton, khoa hc, lch s v a l#T.1#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aGio dc#2009#^a87tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#252372#Lp 5#Ting Vit#Ton#Khoa hc#Lch s#a l# kim tra#Sch c thm#Khnh Vn## 00639000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020038000460030050000840220004001340040018001380080005001560090 01100161010000500172011001400177015003300191013000700224020000600231020001100237 02000050024802000090025302000080026202000070027002000120027702000140028903900100 0303#VV09.19540#VV09.19541#13500#Vi?t#372.19#^214# kim tra hc k cp tiu h c lp 5#Mn ting Vit, ton, khoa hc, lch s v a l#T.2#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aGio dc#2009#^a88tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#252373#Lp 5#Ting Vit#Ton#Khoa hc#Lch s#a l# kim tra#Sch c thm#Khnh Vn## 00701000000000253000450002600110000002600110001100200330002200700140005501400070 00690190005000760820004000818080005000850080005000900090011000950100005001060110 01500111004001800126013000700144001001400151021024200165020002100407020000900428 039001000437#VV09.19542#VV09.19543#T Tng H Ch Minh v gio dc#ng Quc B o#14000#Vi?t#370#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a100tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#252 374#ng Quc Bo#Gii thiu t tng c bn ca H Ch Minh v gio dc, xy d ng nn gio dc lm pht trin nhng nng lc sn c ca hc sinh Vit Nam, k h och gio dc gn lin vi k hoch kinh t, gio dc lng nhn i, phm cch co n ngi Vit Nam...#T tng H Ch Minh#Gio dc#Khnh Vn## 00467000000000241000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200710 00340070014001050820006001198080005001250080005001300090011001350100005001460110 01500151013000700166005001400173020000500187020000900192020001400201039001000215 #VV09.19545#VV09.19544#18600#Vi?t#Thc hnh gii ton v chuyn bi dng h c sinh gii ton tiu hc#Ng nh Quc#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a126tr. ^b24cm#252375#Ng nh Quc#Ton#Tiu hc#Sch c thm#Khnh Vn## 00633000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200190 00340290024000530070019000770820004000968080005001000080005001050090011001100100 00500121011001500126001000900141005000900150013000700159021015300166020001000319 020000500329020001100334039001000345#VV09.19546#VV09.19547#25500#Vi?t#Ting Anh cho ton#English for mathematics#Trn Vui, Lng H#428#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a171tr.^b24cm#Trn Vui#Lng H#252376#Gii thiu nhng c trng v ng ph p ting Anh thng c s dng trong trong ton hc, cc mu cu c hiu v th c hnh, gii quyt vn ton hc#Ting Anh#Ton#Gio trnh#Khnh Vn## 00573000000000289000450002600110000001400060001101900050001700200200002200700620 00420820007001048080005001110080005001160090011001210100005001320110014001370040 01800151005001200169005001700181005002000198005001000218013000700228020000800235 020000600243020001000249020001400259039001000273#VV09.19548#9000#Vi?t#Thc hnh m nhc 6#Bi Anh Tn, Nguyn Hng Tun, Nguyn Th i Chiu, Hong Lan#780.76# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a60tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#Bi Anh Tn#Nguyn Hn g Tun#Nguyn Th i Chiu#Hong Lan#252377#m nhc#Lp 6#Thc hnh#Sch c th m#Khnh Vn## 00557000000000289000450002600110000001400060001101900050001700200200002200700540 00420820007000968080005001030080005001080090011001130100005001240110014001290040 01800143005001200161005001700173005001200190005001000202013000700212020000800219 020000600227020001000233020001400243039001000257#VV09.19549#9000#Vi?t#Thc hnh m nhc 7#Bi Anh Tn, Nguyn Hng Tun, Trn Anh V, Hong Lan#780.76#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a56tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#Bi Anh Tn#Nguyn Hng Tun#T rn Anh V#Hong Lan#252378#m nhc#Lp 7#Thc hnh#Sch c thm#Khnh Vn## 00557000000000289000450002600110000001400060001101900050001700200200002200700540 00420820007000968080005001030080005001080090011001130100005001240110014001290040 01800143005001200161005001700173005001200190005001000202013000700212020000800219 020000600227020001000233020001400243039001000257#VV09.19550#7500#Vi?t#Thc hnh m nhc 8#Bi Anh Tn, Nguyn Hng Tun, Ng Th Lc, Hong Lan#780.76#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a47tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#Bi Anh Tn#Nguyn Hng Tun#N g Th Lc#Hong Lan#252379#m nhc#Lp 8#Thc hnh#Sch c thm#Khnh Vn## 00444000000000241000450002600110000001400060001101900050001700200180002200700360 00400820006000768080005000820080005000870090011000920100005001030110014001080050 01600122005001900138013000700157020000800164020000600172020001400178039001000192 #VV09.19551#9000#Vi?t#Vui hc lch s 6#Trng c Gip, Nguyn Thanh Lng#959 .7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a64tr.^b24cm#Trng c Gip#Nguyn Thanh Lng#25 2380#Lch s#Lp 6#Sch c thm#Khnh Vn## 00520000000000265000450002600110000001400070001101900050001800200270002300700530 00500820007001038080005001100080005001150090011001200100005001310110015001360050 01600151005001900167005001600186013000700202020000800209020000700217020000600224 020001400230039001000244#VV09.19552#15000#Vi?t#Vui hc lch s - a l 5#Trn g c Gip, Nguyn Thanh Lng, Phm Thu Qunh#372.89#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a100tr.^b24cm#Trng c Gip#Nguyn Thanh Lng#Phm Thu Qunh#252381#Lch s #a l#Lp 5#Sch c thm#Khnh Vn## 00753000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200260 00340070034000600820004000948080005000980080005001030090011001080100005001190110 01500124019000500139006001200144013000700156006001500163021025500178020001800433 020000700451020000700458039001000465#VV09.19553#VV09.19554#37500#Vi?t#Hy b hc cch t lp#Dch: L Tin t, Dng Minh Ho#649#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a236tr.^b24cm#Dch#L Tin t#252382#Dng Minh Ho#Gm 50 tnh hung dy con th v t nhng cu chuyn nh c kt thnh nhng bi hc tm c, hng dn c ha m dy d th no con hc gii? Dy th no con ngoan, tin b, c ch tin th, sm thnh t v bit cch t lp trong sinh hot hng ngy#Gio dc g ia nh#Tr em#T lp#Khnh Vn## 00627000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200770 00340070059001110820004001708080005001740080005001790090011001840100005001950110 01500200005001300215005001500228005001500243013000700258020000900265020002000274 020001000294020000900304020001400313039001000327#VV09.19556#VV09.19555#29000#Vi ?t#Ti liu gio khoa chuyn sinh hc trung hc ph thng di truyn v tin ho# B.s.: Phm Vn Lp (ch.b.), Trn Ngc Danh, inh on Long#576#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a200tr.^b24cm#Phm Vn Lp#Trn Ngc Danh#inh on Long#252383#Sinh h c#Ph thng trung hc#Di truyn#Tin ho#Sch c thm#Khnh Vn## 00530000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020040000430070014000830220004000972210015001010050014001160040 01800130008000500148009001100153010000500164011001500169013000700184020001100191 020000700202020000700209020001400216039001000230#VV09.19557#VV09.19558#52400#Vi ?t#547#^214#Ti liu gio khoa chuyn ho hc 11-12#Trn Quc Sn#T.1#Ho hc h u c#Trn Quc Sn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a431tr.^b24cm#252384# Ho hu c#Lp 11#Lp 12#Sch c thm#Khnh Vn## 00559000000000277000450002600110000000200340001100300420004500700340008700500140 01210050019001350140007001540190005001610820006001668080005001720080005001770090 01100182010000500193011001500198004001800213013000700231020000500238020000600243 020000800249020001400257039001000271#VV09.19559#Luyn k nng hc gii ton lp 3#Tm tt l thuyt. Bi tp trc nghim...# Hong Tin, Trn Th Kim Cng# Hong Tin#Trn Th Kim Cng#17000#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a112 tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#252385#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Khnh Vn## 00559000000000277000450002600110000000200340001100300420004500700340008700500140 01210050019001350140007001540190005001610820006001668080005001720080005001770090 01100182010000500193011001500198004001800213013000700231020000500238020000600243 020000800249020001400257039001000271#VV09.19560#Luyn k nng hc gii ton lp 4#Tm tt l thuyt. Bi tp trc nghim...# Hong Tin, Trn Th Kim Cng# Hong Tin#Trn Th Kim Cng#20500#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a136 tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#252386#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Khnh Vn## 00559000000000277000450002600110000000200340001100300420004500700340008700500140 01210050019001350140007001540190005001610820006001668080005001720080005001770090 01100182010000500193011001500198004001800213013000700231020000500238020000600243 020000800249020001400257039001000271#VV09.19561#Luyn k nng hc gii ton lp 5#Tm tt l thuyt. Bi tp trc nghim...# Hong Tin, Trn Th Kim Cng# Hong Tin#Trn Th Kim Cng#21000#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a140 tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#252387#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Khnh Vn## 00496000000000265000450002600110000000200360001100700290004700500160007600500120 00920140007001040190005001110820008001168080005001240080005001290090011001340100 00500145011001500150004001800165013000700183020000700190020000600197020000800203 020001400211039000500225#VV09.19562#Bi tp c bn v nng cao vt l 6#Nguyn c Hip, L Cao Phan#Nguyn c Hip#L Cao Phan#12700#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a100tr.^b24cm#Ti bn ln th 7#252388#Vt l#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00552000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020027000430070030000700220004001000050016001040050013001200040 01800133008000500151009001100156010000500167011001500172013000700187020000800194 020000600202020001200208020001100220020001400231039000500245#VV09.19563#VV09.195 64#23500#Vi?t#807#^214#Hng dn t hc ng vn 7#Nguyn Xun Lc, Bi Tt Tm #T.1#Nguyn Xun Lc#Bi Tt Tm#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2009#^a184tr .^b24cm#252389#Ng vn#Lp 7#Tp lm vn#Ting Vit#Sch c thm#Thu## 00552000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020027000430070030000700220004001000050016001040050013001200040 01800133008000500151009001100156010000500167011001500172013000700187020000800194 020000600202020001200208020001100220020001400231039000500245#VV09.19565#VV09.195 66#21500#Vi?t#807#^214#Hng dn t hc ng vn 7#Nguyn Xun Lc, Bi Tt Tm #T.2#Nguyn Xun Lc#Bi Tt Tm#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a168tr .^b24cm#252390#Ng vn#Lp 7#Tp lm vn#Ting Vit#Sch c thm#Thu## 00568000000000277000450002600110000002600110001100200580002200700540008000500120 01340050021001460050019001670140007001860190005001930820004001988080005002020080 00500207009001100212010000500223011001500228013000700243020000800250020000600258 020000700264020001400271039000500285#VV09.19567#VV09.19568# thi, kim tra trc nghim v t lun mn lch s lp 8#Phm Vn H, Trn Th Thanh Hng, Nguyn T hanh Lng#Phm Vn H#Trn Th Thanh Hng#Nguyn Thanh Lng#19500#Vi?t#909#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a131tr.^b24cm#252391#Lch s#Lp 8# thi#Sch c th m#Thu## 00635000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020072000460070052001180220004001700050012001740050013001860050 01100199004001800210008000500228009001100233010000500244011001500249013000700264 020000500271020000600276020000800282020001200290020001400302039000500316#VV09.19 569#VV09.19570#22000#Vi?t#510.76#^214#Phng php gii cc dng bi tp t lun v cu hi trc nghim ton 8#B.s.: L Hng c (ch.b.), L Bch Ngc, L Hu T r#T.2#L Hng c#L Bch Ngc#L Hu Tr#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#200 9#^a172tr.^b24cm#252392#Ton#Lp 8#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Thu## 00676000000000349000450002600110000002600110001100200170002200700610003900500160 01000050013001160050014001290050014001430050016001570140007001730190005001800820 00400185808000500189008000500194009001100199010000500210011001500215004001800230 01300070024802000080025502000060026302000070026902000110027602000120028702000080 0299020001400307039000500321#VV09.19572#VV09.19571#n tp ng vn 8#B.s.: Nguyn Vn Long (ch.b.), Vit Hng, L Quang Hng..#Nguyn Vn Long# Vit Hng#L Quang Hng#Trn Hnh Mai#Hong Vn Thung#31000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2 009#^a247tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#252393#Ng vn#Lp 8#n tp#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Sch c thm#Thu## 00471000000000277000450002600110000002600110001100500120002200200220003400300090 00560070012000650140007000770190005000840820004000898080005000930080005000980090 01100103010000500114011001500119013000700134020001000141020000600151020000900157 020000800166020001400174039000500188#VV09.19573#VV09.19574#L i Khoa#Chuyn ting Anh 8#Ng php#L i Khoa#21500#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a16 7tr.^b24cm#252394#Ting Anh#Lp 8#Ng php#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00538000000000277000450002600110000000500140001100200280002500700520005301400070 01050190005001120820008001178080005001250080005001300090011001350100005001460110 01500151005001500166005002100181013000700202020000800209020000600217020000800223 020001000231020001400241039000500255#VV09.19575#L Hong Dng#Bi tp thc hnh ho hc 8#L Hong Dng, ng Cng Hip, Nguyn Th Kim Hong#25000#Vi?t#546.07 6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a159tr.^b24cm#ng Cng Hip#Nguyn Th Kim Hong#2 52395#Ho hc#Lp 8#Bi tp#Ho v c#Sch c thm#Thu## 00587000000000289000450002600110000000500200001100200300003100700600006101400070 01210190005001280820004001338080005001370080005001420090011001470100005001580110 01500163005002300178005001300201005001400214005001900228013000700247020001000254 020000600264020000800270020001400278039000500292#VV09.19576#Trn nh Nguyn L# Bi tp thc hnh ting Anh 9#Trn nh Nguyn L, Nguyn Th Thin Hng, Phm Tt t..#26000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a187tr.^b24cm#Nguyn Th Th in Hng#Phm Tt t#o Th Thanh# Lu Phng Lin#252396#Ting Anh#Lp 9#B i tp#Sch c thm#Thu## 00664000000000313000450002600110000002600110001100500210002200200430004300300210 00860070072001070140007001790190005001860820004001918080005001950080005002000090 01100205010000500216011001500221005001600236005001500252005001600267013000700283 020001000290020000700300020001600307020001400323039000500337020000800342#VV09.19 577#VV09.19578#Phm Ngc Thanh Trc#n thi tuyn sinh vo lp 10 mn ting Anh#T hi cui cp THCS...#Phm Ngc Thanh Trc, L Th Hong Anh, Hunh Xun n, Trn Tun Khanh#32000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a231tr.^b24cm#L Th Hon g An#Hunh Xun n#Trn Tun Khanh#252397#Ting Anh#Lp 10#Trung hc c s#Sch c thm#Thu#Bi tp## 00603000000000289000450002600110000002600110001100500110002200200490003300700740 00820140007001560190005001630820009001688080005001770080005001820090011001870100 00500198011001500203005001600218005001400234005001600248013000700264020000700271 020000800278020000700286020001500293039000500308#VV09.19579#VV09.19580#on Qun h#Ti liu gio khoa chuyn ton bi tp i s 10#B.s.: on Qunh (ch.b.), Do n Minh Cng, Trn Nam Dng, ng Hng Thng#30000#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a204tr.^b24cm#Don Minh Cng#Trn Nam Dng#ng Hng Thng#252398# i s#Bi tp#Lp 10#Sch gio khoa#Thu## 00570000000000277000450002600110000002600110001100500110002200200410003300700740 00740140007001480190005001550820004001608080005001640080005001690090011001740100 00500185011001500190005001600205005001400221005001600235013000700251020000700258 020000700265020001500272039000500287#VV09.19581#VV09.19582#on Qunh#Ti liu g io khoa chuyn ton i s 10#B.s.: on Qunh (ch.b.), Don Minh Cng, Trn N am Dng, ng Hng Thng#35000#Vi?t#512#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a240tr.^b24c m#Don Minh Cng#Trn Nam Dng#ng Hng Thng#252399#i s#Lp 10#Sch gio k hoa#Thu## 00464000000000253000450002600110000002600110001100500110002200200540003300700110 00870140007000980190005001050820009001108080005001190080005001240090011001290100 00500140011001500145013000700160020000900167020000700176020000800183020001400191 039000500205#VV09.19583#VV09.19584#Trn B H#Phng php gii cc dng ton i n hnh: Hnh hc 10#Trn B H#26500#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 211tr.^b24cm#252400#Hnh hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00591000000000301000450002600110000002600110001100500140002200200360003600700600 00720140007001320190005001390820008001448080005001520080005001570090011001620100 00500173011001500178005001800193005001200211013000700223020000800230020000700238 020000700245020000800252020001000260020001400270039000500284#VV09.19585#VV09.195 86#Phm Vn Hoan#Luyn gii v n tp ho hc lp 10#B.s.: Phm Vn Hoan (ch.b.) , Phm Th Bch o, Anh Tun#25500#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a199tr.^b24cm#Phm Th Bch o# Anh Tun#252401#Ho hc#Lp 10#n tp#Bi tp #Ho v c#Sch c thm#Thu## 00488000000000265000450002600110000002600110001100500150002200200330003700700280 00700140007000980190005001050820004001108080005001140080005001190090011001240100 00500135011001500140005001200155013000700167020001000174020000700184020001200191 020001400203039000500217#VV09.19587#VV09.19588#on Vn Cng#Chuyn ting An h 10: c hiu#on Vn Cng, L i Khoa#22500#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc# 2009#^a175tr.^b24cm#L i Khoa#252402#Ting Anh#Lp 10#K nng c#Sch c th m#Thu## 00519000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020037000430070042000800220004001220050013001260050014001390080 00500153009001100158010000500169011001500174013000700189020000800196020000700204 020001000211020001500221039000500236#VV09.19589#VV09.19590#37500#Vi?t#546#^214# Ti liu gio khoa chuyn ho hc 10#B.s.: o Hu Vinh (ch.b.), Nguyn Duy i#T .1#o Hu Vinh#Nguyn Duy i#^aH.#^aGio dc#2009#^a303tr.^b24cm#252403#Ho hc #Lp 10#Ho v c#Sch gio khoa#Thu## 00497000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020037000430070042000800220004001220050013001260050014001390080 00500153009001100158010000500169011001500174013000700189020000800196020000700204 020001500211039000500226#VV09.19591#VV09.19592#29000#Vi?t#546#^214#Ti liu gi o khoa chuyn ho hc 10#B.s.: o Hu Vinh (ch.b.), Nguyn Duy i#T.2#Do Hu V inh#Nguyn Duy i#^aH.#^aGio dc#2009#^a231tr.^b24cm#252404#Ho hc#Lp 10#Sch gio khoa#Thu## 00502000000000265000450002600110000000200270001100700450003800500140008300500130 00970050016001100140007001260190005001330820009001388080005001470080005001520090 01100157010000500168011001500173013000700188020000700195020000700202020000800209 020001400217039000500231#VV09.19593#Bi tp chn lc i s 10#Phan Huy Khi, Tr n Hu Nam, Phan Don Thoi#Phan Huy Khi#Trn Hu Nam#Phan Don Thoi#37500#Vi ?t#512.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a304tr.^b24cm#252405#i s#Lp 10#Bi t p#Sch c thm#Thu## 00504000000000277000450002600110000002600110001100200510002200700140007300500140 00870140007001010190005001080820004001138080005001170080005001220090011001270100 00500138011001500143013000700158020000800165020000700173020000700180020001200187 020000800199020001400207039000500221#VV09.19594#VV09.19595#Tuyn chn thi tuy n sinh vo lp 10 chuyn vn# Ngc Thng# Ngc Thng#23500#Vi?t#807#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a184tr.^b24cm#252406#Ng vn#Lp 10# thi#Tp lm vn#Vn hc#Sch c thm#Thu## 00597000000000289000450002600110000002600110001100200360002200700780005800500170 01360140007001530190005001600820009001658080005001740080005001790090011001840100 00500195011001500200005001700215005001600232005001100248013000700259020000700266 020000700273020000800280020001400288039000500302#VV09.19596#VV09.19597#n tp i s 10 c bn v nng cao#B.s.: Trn Phng Dung (ch.b.), Nguyn Xun Lim, n g Hng Thng, on Qunh#Trn Phng Dung#29500#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a236tr.^b24cm#Nguyn Xun Lim#ng Hng Thng#on Qunh#252407#i s #Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00612000000000301000450002600110000002600110001100200510002200700570007300500110 01300140007001410190005001480820009001538080005001620080005001670090011001720100 00500183011001500188005001400203005001400217005001500231005001300246013000700259 020000900266020000700275020000800282020001500290039000500305#VV09.19598#VV09.195 99#Ti liu gio khoa chuyn ton bi tp hnh hc 10#B.s.: on Qunh (ch.b.), Vn Nh Cng, Trn Nam Dng..#on Qunh#48500#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a336tr.^b24cm#Vn Nh Cng#Trn Nam Dng#Nguyn Minh H# Thanh Sn# 252408#Hnh hc#Lp 10#Bi tp#Sch gio khoa#Thu## 00579000000000289000450002600110000002600110001100200430002200700570006500500110 01220140007001330190005001400820004001458080005001490080005001540090011001590100 00500170011001500175005001400190005001400204005001500218005001300233013000700246 020000900253020000700262020001500269039000500284#VV09.19600#VV09.19601#Ti liu gio khoa chuyn ton hnh hc 10#B.s.: on Qunh (ch.b.), Vn Nh Cng, Trn Nam Dng..#on Qunh#49500#Vi?t#516#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a344tr.^b24cm#V n Nh Cng#Trn Nam Dng#Nguyn Minh H# Thanh Sn#252409#Hnh hc#Lp 10#S ch gio khoa#Thu## 00537000000000289000450002600110000002600110001100200110002200700140003300500140 00470140007000610190005000680820008000738080005000810080005000860090011000910100 00500102011001500107012005400122013000700176020000800183020000700191020000800198 020001200206020001000218020001400228039000500242#VV09.19602#VV09.19603#Ho hc 1 0#L Thanh Xun#L Thanh Xun#24000#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a19 1tr.^b24cm#Rn luyn k nng gii bi tp t lun v trc nghim#252410#Ho hc# Lp 10#Bi tp#Trc nghim#Ho v c#Sch c thm#Thu## 00623000000000301000450002600110000000200290001100300500004000700550009000500130 01450140007001580190005001650820004001708080005001740080005001790090011001840100 00500195011001500200005001300215005001300228013000700241004001800248020000900266 020000700275020000800282020001100290020001500301039000500316#VV09.19604#Bi tp chn lc sinh hc 11#Ti liu tham kho cho gio vin v hc sinh THPT#B.s.: Ng Vn Hng (ch.b.), Phm Thu Nga, V Bch Thu#Ng Vn Hng#25000#Vi?t#572#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a206tr.^b24cm#Phm Thu Nga#V Bch Thu#252411#Ti bn ln th 1#Sinh hc#Lp 11#Bi tp#Chuyn ho#Sch tham kho#Thu## 00504000000000277000450002600110000000200330001100700180004400500180006201400070 00800190005000870820004000928080005000960080005001010090011001060100005001170110 01500122004001800137013000700155020000900162020000700171020001000178020000800188 020001100196020001400207039000500221#VV09.19605#L thuyt v bi tp sinh hc 11 #Trnh Nguyn Giao#Trnh Nguyn Giao#21000#Vi?t#572#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a171tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#252412#Sinh hc#Lp 11#L thuyt#Bi tp#Chuyn ho#Sch c thm#Thu## 00506000000000265000450002600110000000200290001100700450004000500140008500500130 00990050016001120140007001280190005001350820009001408080005001490080005001540090 01100159010000500170011001500175013000700190020000900197020000700206020000800213 020001400221039000500235#VV09.19606#Bi tp chn lc hnh hc 11#Phan Huy Khi, Trn Hu Nam, Phan Don Thoi#Phan Huy Khi#Trn Hu Nam#Phan Don Thoi#31500# Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a251tr.^b24cm#252413#Hnh hc#Lp 11#B i tp#Sch c thm#Thu## 00818000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020028000430070058000710220004001290050016001330050013001490050 01100162005001900173005001400192004001800206008000500224009001100229010000500240 01100150024501300070026002101090026702000110037602000080038702000070039502000220 0402020001200424020001500436039000500451#VV09.19607#VV09.19608#32000#Vi?t#807#^ 214#Thit k bi hc ng vn 11#B.s.: Phan Trng Lun (ch.b.), Bi Minh c, Kim Hi..#T.1#Phan Trng Lun#Bi Minh c# Kim Hi#Phm Th Thu Hng#Bi Min h Ton#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a255tr.^b24cm#252414#Trnh by nh ng im cn lu v phng php thit k tng bi hc c th trong chng trn h ng vn lp 11#Ting Vit#Ng vn#Lp 11#Phng php ging dy#Tp lm vn#Sc h gio vin#Thu## 00818000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020028000430070058000710220004001290050016001330050013001490050 01100162005001900173005001400192004001800206008000500224009001100229010000500240 01100150024501300070026002101090026702000110037602000080038702000070039502000220 0402020001200424020001500436039000500451#VV09.19609#VV09.19610#28000#Vi?t#807#^ 214#Thit k bi hc ng vn 11#B.s.: Phan Trng Lun (ch.b.), Bi Minh c, Kim Hi..#T.2#Phan Trng Lun#Bi Minh c# Kim Hi#Phm Th Thu Hng#Bi Min h Ton#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a223tr.^b24cm#252415#Trnh by nh ng im cn lu v phng php thit k tng bi hc c th trong chng trn h ng vn lp 11#Ting Vit#Ng vn#Lp 11#Phng php ging dy#Tp lm vn#Sc h gio vin#Thu## 00643000000000325000450002600110000000200220001100700640003300500120009700500170 01090050017001260050014001430140007001570190005001640820004001698080005001730080 00500178009001100183010000500194011001500199004001800214005001400232013000700246 02000090025302000070026202000100026902000080027902000110028702000140029803900050 0312#VV09.19611#Thc hnh sinh hc 11#B.s.: L Ngc Lp (ch.b.), Nguyn Qunh An h, Nguyn Thu Linh..#L Ngc Lp#Nguyn Qunh Anh#Nguyn Thu Linh#Hunh Tn L c#20500#Vi?t#572#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a160tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Tr n Minh Th#252416#Sinh hc#Lp 11#Thc hnh#Bi tp#Chuyn ho#Sch c thm#Thu ## 00550000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020050000470070012000970220004001090050012001130080005001250090 01100130010000500141011001500146013000700161004001800168020000700186020000700193 020000800200020001200208020000900220020001400229039000500243#VV09.19612#VV09.196 13#50500#Vi?t#537.076#^214#Phng php gii bi tp v trc nghim vt l 11# Xun Hi#T.1# Xun Hi#^aH.#^aGio dc#2009#^a332tr.^b24cm#252417#Ti bn ln th 1#Vt l#Lp 11#Bi tp#Trc nghim#in hc#Sch c thm#Thu## 00639000000000313000450002600110000002600110001100200470002200700470006900500180 01160050016001340050011001500140007001610190005001680820007001738080005001800080 00500185009001100190010000500201011001500206004001800221013000700239020000800246 020000700254020001200261020002000273020000800293020001400301039001000315#VV09.19 614#VV09.19615#Phng php lm bi tp trc nghim ho hc 11#Nguyn Hin Hong, Nguyn Cu Phc, L Ngc T#Nguyn Hin Hong#Nguyn Cu Phc#L Ngc T#35000 #Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a296tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#252418#H o hc#Lp 11#Trc nghim#Cu hi trc nghim#Bi tp#Sch c thm#Thu Dung## 00741000000000325000450002600110000002600110001100200300002200300240005200700740 00760050016001500050013001660050015001790050013001940140007002070190005002140820 00400219808000500223008000500228009001100233010000500244011001500249004001800264 01300070028202100770028902000080036602000070037402000090038102000150039003900100 0405#VV09.19617#VV09.19616#Thit k bi ging lch s 11#Theo chng trnh chun #B.s.: Trnh nh Tng (ch.b.), L Thu Hng, Lng Th Thi, V nh Tuyt#Trnh nh Tng#L Thu Hng#Lng Th Thi#V nh Tuyt#36500#Vi?t#909#^214#^aH.#^a Gio dc#2009#^a251tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#252419#Hng dn cch xy dng b i ging theo chng trnh chun mn lch s lp 11#Lch s#Lp 11#Th gii#Sch gio vin#Thu Dung## 00745000000000325000450002600110000002600110001100200290002200700330005100500140 00840050018000980140007001160190005001230820007001288080005001350080005001400090 01100145010000500156011001500161004001800176013000700194021013800201020000700339 02000120034602000070035802000070036502000090037202000150038102000130039603900100 0409#VV09.19618#VV09.19619#Tm hiu kin thc a l 11#Nguyn c V, Nguyn ng Chng#Nguyn c V#Nguyn ng Chng#21500#Vi?t#330.91#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a168tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#252420#Gm nhng cu hi - p lm sng r , b sung, cp nht nhng thng tin trong ni dung kin thc a l kinh t - x hi th gii lp 11#a l#a kinh t#Lp 11#n tp#Th gii#Sch gio vin #Sch hi p#Thu Dung## 00681000000000337000450002600110000000200300001100300190004100700780006000500170 01380050016001550050017001710050011001880140007001990190005002060820009002118080 00500220008000500225009001100230010000500241011001500246013000700261020000700268 02000100027502000050028502000070029002000070029702000080030402000070031202000140 0319039001000333#VV09.19620#n tp i s v gii tch 11#C bn v nng cao#B.s .: Trn Phng Dung (ch.b.), Nguyn Xun Lim, ng Hng Thng, on Qunh#Trn Phng Dung#ng Hng Thng#Nguyn Xun Lim#on Qunh#30000#Vi?t#512.0076#^21 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a240tr.^b24cm#252421#i s#Gii tch#Ton#Lp 11#n tp #Bi tp#p n#Sch c thm#Thu Dung## 00483000000000253000450002600110000002600110001100200190002200700480004100500140 00890050019001030140007001220190005001290820004001348080005001380080005001430090 01100148010000500159011001500164013000700179020001200186020000700198020001400205 039001000219#VV09.19621#VV09.19622#Dn bi lm vn 11#B.s.: Ngc Thng (ch.b. ), Nguyn Thanh Huyn# Ngc Thng#Nguyn Thanh Huyn#30500#Vi?t#807#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a244tr.^b24cm#252422#Tp lm vn#Lp 11#Sch c thm#Thu Dun g## 00609000000000313000450002600110000002600110001100200190002200300190004100700600 00600050017001200050014001370140007001510190005001580820009001638080005001720080 00500177009001100182010000500193011001500198005001300213013000700226020000900233 020000700242020000700249020000800256020000700264020001400271039001000285#VV09.19 623#VV09.19624#n tp hnh hc 11#C bn v nng cao#B.s.: Trn Phng Dung (ch. b.), Vn Nh Cng, Phm V Khu#Trn Phng Dung#Vn Nh Cng#23500#Vi?t#516. 0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a184tr.^b24cm#Phm V Khu#252423#Hnh hc#Lp 1 1#n tp#Bi tp#p n#Sch c thm#Thu Dung## 00446000000000241000450002600110000002600110001100200410002200700170006300500170 00800140007000970190005001040820004001098080005001130080005001180090011001230100 00500134011001500139013000700154020001200161020000700173020001400180039001000194 #VV09.19625#VV09.19626#Gip em vit tt cc dng bi lm vn 11#Hunh Th Thu Ba #Hunh Th Thu Ba#19000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a148tr.^b24cm#25242 4#Tp lm vn#Lp 11#Sch c thm#Thu Dung## 00648000000000313000450002600110000002600110001100200300002200700810005200500150 01330050016001480140007001640190005001710820004001768080005001800080005001850090 01100190010000500201011001500206004001800221005001700239013000700256005001600263 020000800279020000700287020000700294020000900301020001400310039001000324#VV09.19 627#VV09.19628#Tm hiu kin thc lch s 11#B.s.: Nguyn Ngc C (ch.b.), Bi T uyt Hng, Nguyn Hng Lin, Trnh nh Tng#Nguyn Ngc C#Bi Tuyt Hng#185 00#Vi?t#909#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a144tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Nguyn H ng Lin#252425#Trnh nh Tng#Lch s#Lp 11#n tp#Th gii#Sch c thm#Thu Dung## 00571000000000289000450002600110000002600110001100200550002200700330007700500170 01100050015001270140007001420190005001490820008001548080005001620080005001670090 01100172010000500183011001500188004001800203013000700221020000700228020000700235 020000800242020000700250020001400257039001000271#VV09.19630#VV09.19629#Bi tp c hn lc v phng php gii bi tp vt l 12#Nguyn nh Non, Nguyn Danh B#N guyn nh Non#Nguyn Danh B#40500#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a3 31tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#252426#Vt l#Lp 12#Bi tp#p n#Sch c thm# Thu Dung## 00536000000000277000450002600110000000200300001100700450004100500140008600500130 01000140007001130190005001200820008001258080005001330080005001380090011001430100 00500154011001500159005001600174013000700190020001500197020000700212020000800219 020000700227020001400234039001000248#VV09.19631#Bi tp chn lc gii tch 12#Ph an Huy Khi, Trn Hu Nam, Phan Don Thoi#Phan Huy Khi#Trn Hu Nam#42500#Vi? t#510.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a343tr.^b24cm#Phan Don Thoi#252427#Ton g ii tch#Lp 12#Bi tp#p n#Sch c thm#Thu Dung## 00660000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020037000470070029000840220004001132210093001170050016002100050 01200226008000500238009001100243010000500254011001500259013000700274020000700281 020000700288020000800295020000700303020001200310020001400322039001000336#VV09.19 632#VV09.19633#35500#Vi?t#530.076#^214#Bi tp c bn v nng cao vt l 12#Ngu yn c Hip, L Cao Phan#T.1#C hc vt rn, dao ng c hc, sng c hc, dng in xoay chiu, dao ng v sng in t#Nguyn c Hip#L Cao Phan#^aH.#^aGi o dc#2009#^a227tr.^b24cm#252428#Vt l#Lp 12#Bi tp#p n#Trc nghim#Sch c thm#Thu Dung## 00629000000000313000450002600110000002600110001100200360002200700730005800500140 01310050012001450140007001570190005001640820007001698080005001760080005001810090 01100186010000500197011001500202005001600217005001400233013000700247020000800254 020000700262020000700269020000800276020000700284020001400291039001000305#VV09.19 634#VV09.19635#Luyn gii v n tp ho hc lp 12#B.s.: Phm Vn Hoan (ch.b.), Ng Ngc An, Hong Th Chin, Nguyn Vn L#Phm Vn Hoan#Ng Ngc An#34000#Vi? t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a271tr.^b24cm#Hong Th Chin#Nguyn Vn L# 252429#Ho hc#Lp 12#n tp#Bi tp#p n#Sch c thm#Thu Dung## 00525000000000277000450002600110000002600110001100200200002200300120004200700300 00540060016000840140007001000190005001070820006001128080005001180080005001230090 01900128010000500147011001500152019001600167001000700183013000700190020001700197 020001100214020001200225039001000237#VV09.19708#VV09.19709#Thin thn hoa hng#T iu thuyt#Kim T ; Phan Quc Trung dch#Phan Quc Trung#51000#Vi?t#895.1#^214# ^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a318tr.^b20cm#Dch Trung Quc#Kim T#252430#Vn h c hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Thu Dung## 00615000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200070003300300120 00400070041000520050017000930050009001100050011001190050012001300140007001420190 00500149082001200154808000500166008000500171009001900176010000500195011001500200 00500090021501300070022402000170023102000090024802000120025702000100026903900100 0279#VV09.19710#VV09.19711#VV09.19712#K6.com#Truyn ngn#Nguyn Bch Hnh, Vin Sn, Vinh Hunh..#Nguyn Bch Hnh#Vin Sn#Vinh Hunh#o B on#49000#Vi?t#8 95.9223008#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a338tr.^b20cm#H Giang#252431#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Tuyn tp#Thu Dung## 00520000000000277000450002600110000002600110001100200170002200300040003900700380 00430060013000810140007000940190005001010820006001068080005001120080005001170090 01900122010000500141011001400146019001500160001001900175013000700194020001700201 020001000218020000400228039001000232#VV09.19713#VV09.19714#Li mt ma xun#Th# Vladimr Krivnek ; Dng Tt T dch#Dng Tt T#22000#Vi?t#891.8#^214#^aH.#^ aNxb. Hi Nh vn#2009#^a53tr.^b20cm#Dch Tip Khc#Krivnek, Vladimr#252432#V n hc hin i#Tip Khc#Th#Thu Dung## 00499000000000277000450002600110000002600110001100200090002200300110003100700120 00420140007000540190005000610820010000668080005000760080005000810090019000860100 00500105011001500110001001200125015003300137013000700170020001700177020000900194 020000400203020000400207039001000211#VV09.19715#VV09.19716#Tnh qu#Th v nh#V An Khnh#37000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a137tr.^b20c m#V An Khnh#Tn tht tc gi: V Nguyn Nhn#252433#Vn hc hin i#Vit Nam# Th#nh#Thu Dung## 00446000000000253000450002600110000002600110001100200240002200300040004600700120 00500140007000620190005000690820010000748080005000840080005000890090019000940100 00500113011001500118001001200133013000700145020001700152020000900169020000400178 039001000182#VV09.19718#VV09.19717#N ci l nc mt kh#Th#Thin Thanh#40000 #Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a113tr.^b21cm#Thin Thanh#25 2434#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00604000000000313000450002600110000002600110001102600110002202000170003302000110 00500200011000610390010000720140007000820190005000890820006000948080005001000010 01000105002000700115003001200122007004500134022000400179221001800183008000500201 009001900206010000500225011001500230006002200245019001600267013000700283#VV09.19 719#VV09.19720#VV09.19721#Vn hc hin i#B TK TVQG#B TK TVQG#Thu Dung#60000 #Vi?t#895.1#^214#Long Nhn#B Hn#Tiu thuyt#Long Nhn ; Nhm dch: Bin Hoang hip khch#T.5#V Hong ti xut#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a421tr.^b21cm#Bi n Hoang hip khch#Dch Trung Quc#252435## 00762000000000313000450002600110000002600110001100200480002200300670007000700510 01370050019001880050018002070140006002250190005002310820004002368080005002400080 00500245009001100250010000500261011001400266013000700280021007500287020000700362 020000800369020001500377020001700392020001600409039001000425020001300435#VV09.19 722#VV09.19723#Ma-Gien-Lan v hnh trnh khm ph vng t mi#Cuc thi bin so n truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: on Th Tuyt Mai ; Tran h: Nguyn Minh Trung#on Th Tuyt Mai#Nguyn Minh Trung#6000#Vi?t#913#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a30tr.^b21cm#252436#K v hnh trnh Magienlng cng thu th on khm ph nhng vng t mi#a l#Du hnh#Thi trung i#Nhn vt lch s #Magienlng, Ph.#Thu Dung#Truyn tranh## 00781000000000313000450002600110000002600110001100200350002200300670005700700430 01240050013001670050016001800140006001960190005002020820009002078080005002160080 00500221009001100226010000500237011001400242013000700256021010700263020001600370 020001900386020000900405020001700414020001300431020001300444039001000457#VV09.19 724#VV09.19725#Trn Qu Cp - nh ch s yu nc#Cuc thi bin son truyn tran h lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: L H Phng ; Tranh: Nguyn ng Hi# L H Phng#Nguyn ng Hi#6000#Vi?t#959.7031#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a30t r.^b21cm#252437#Gii thiu v tiu s v cuc i hot ng chng thc dn Php h ca nh ch s yu nc Trn Qu Cp#Lch s cn i#Thi k thuc Php#Vi t Nam#Nhn vt lch s#Truyn tranh#Trn Qu Cp#Thu Dung## 00752000000000313000450002600110000002600110001100200270002200300670004900700510 01160050019001670050018001860140006002040190005002100820009002158080005002240080 00500229009001100234010000500245011001400250013000700264021007500271020001800346 020000800364020000900372020001700381020001300398020001700411039001000428#VV09.19 727#VV09.19726#Trng Bng Phng Khc Hoan#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: on Th Tuyt Mai ; Tranh: Nguyn Minh Trung# on Th Tuyt Mai#Nguyn Minh Trung#6000#Vi?t#959.7027#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a27tr.^b21cm#252438#Gii thiu v tiu s v cuc i lm quan ca Trng Bn g Phng Khc Khoan#Lch s trung i#Nh Mc#Vit Nam#Nhn vt lch s#Truyn tr anh#Phng Khc Khoan#Thu Dung## 00793000000000313000450002600110000002600110001100200220002200300670004400700510 01110050019001620050018001810140006001990190005002050820009002108080005002190080 00500224009001100229010000500240011001400245013000700259021008000266020001700346 020002300363020000900386020001700395020004400412020001300456039001000469#VV09.19 728#VV09.19729#Anh hng T Vnh Din#Cuc thi bin son truyn tranh lch s the o SGK lch s hin hnh#Li: on Th Tuyt Mai ; Tranh: Nguyn Minh Trung#on Th Tuyt Mai#Nguyn Minh Trung#6000#Vi?t#959.7041#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 31tr.^b21cm#252439#Gii thiu v tiu s v cuc i hot ng cch mng ca anh hng T Vnh Din#Lch s hin i#Khng chin chng Php#Vit Nam#Nhn vt lc h s#T Vnh Din, Chin s, 1924-1953, Vit Nam#Truyn tranh#Thu Dung## 00755000000000313000450002600110000002600110001100200290002200300670005100700500 01180050019001680050017001870140006002040190005002100820009002158080005002240080 00500229009001100234010000500245011001400250013000700264021007600271020001600347 020001100363020000900374020001700383020001300400020001800413039001000431#VV09.19 730#VV09.19731#Danh tng Nguyn Tri Phng#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: on Th Tuyt Mai ; Tranh: Nguyn Minh Kin #on Th Tuyt Mai#Nguyn Minh Kin#6000#Vi?t#959.7029#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a31tr.^b21cm#252440#Gii thiu v tiu s v cuc i lm quan ca danh tn g Nguyn Tri Phng#Lch s cn i#Nh Nguyn#Vit Nam#Nhn vt lch s#Truyn tranh#Nguyn Tri Phng#Thu Dung## 00837000000000301000450002600110000002600110001100200590002200300670008100700440 01480050012001920050018002040140006002220190005002280820004002338080005002370080 00500242009001100247010000500258011001400263013000700277021012800284020001800412 020001100430020001700441020005400458020001300512039001000525#VV09.19732#VV09.197 33#Hng T Ton v phong tro khi ngha Thi Bnh Thin Quc#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: L Hoi Duy ; Tranh: Nguy n Minh Trung#L Hoi Duy#Nguyn Minh Trung#7000#Vi?t#951#^214#^aH.#^aGio dc#2 009#^a39tr.^b21cm#252441#Gii thiu v tiu s, s nghip v cuc i ca Hng T Ton v din bin cuc khi ngha Thi Bnh thin quc do ng lnh o#Lch s trung i#Trung Quc#Nhn vt lch s#Hng T Ton, th lnh qun s, 1814-1864 , Trung Quc#Truyn tranh#Thu Dung## 00794000000000325000450002600110000002600110001100200370002200300670005900700590 01260050019001850050017002040140006002210190005002270820009002328080005002410080 00500246009001100251010000500262011001400267005000800281013000700289021008400296 02000150038002000120039502000090040702000170041602000130043302000120044603900100 0458#VV09.19734#VV09.19735#L Hon - ngi sng lp nh Tin L#Cuc thi bin so n truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: on Th Tuyt Mai ; Tra nh: Vng Quc Thnh, Vit B#on Th Tuyt Mai#Vng Quc Thnh#5000#Vi?t#959 .7022#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#Vit B#252442#Gii thiu v tiu s v s nghip cm qun nh gic, tr nc ca vua L i Hnh#Lch s c i# Nh Tin L#Vit Nam#Nhn vt lch s#Truyn tranh#L i hnh#Thu Dung## 00798000000000325000450002600110000002600110001100200380002200300670006000700440 01270050012001710050009001830140006001920190005001980820009002038080005002120080 00500217009001100222010000500233011001400238005000800252013000700260021007400267 02000180034102000090035902000090036802000170037702000550039402000130044903900100 0462#VV09.19736#VV09.19737#Trn Khc Trung - danh tng i Trn#Cuc thi bin s on truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: L Hoi Duy ; Tranh: Ng h Lc, Vit B#L Hoi Duy#Ngh Lc#5000#Vi?t#959.7024#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a27tr.^b21cm#Vit B#252443#Gii thiu v tiu s v cuc i lm quan ca d anh tng Trn Khc Chung#Lch s trung i#Nh Trn#Vit Nam#Nhn vt lch s#T rn Khc Chung, Triu thn nh Trn, ?-1330, Vit Nam#Truyn tranh#Thu Dung## 00806000000000313000450002600110000002600110001100200340002200300670005600700490 01230050019001720050016001910140006002070190005002130820009002188080005002270080 00500232009001100237010000500248011001400253013000700267021008400274020001800358 020001900376020000900395020001700404020004800421020001300469039001000482#VV09.19 738#VV09.19739#Nguyn Nhc v phong tro Ty Sn#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: on Th Tuyt Mai ; Tranh: Nguyn ng Hi#on Th Tuyt Mai#Nguyn ng Hi#6000#Vi?t#959.7028#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a31tr.^b21cm#252444#Gii thiu v tiu s v s nghip lnh o qun khi ngha Ty Sn ca Nguyn Nhc#Lch s trung i#Khi ngha Ty Sn#Vit Nam#Nh n vt lch s#Nguyn Nhc, Th lnh qun s, ?-1793, Vit Nam#Truyn tranh#Thu Dung## 00769000000000313000450002600110000002600110001100200410002200300670006300700420 01300050012001720050016001840140006002000190005002060820009002118080005002200080 00500225009001100230010000500241011001400246013000700260021008500267020001700352 020002300369020000900392020001700401020001300418020001400431039001000445#VV09.19 740#VV09.19741#L Hng Phong - ngi con u t ca ng#Cuc thi bin son truy n tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: L Nh Hnh ; Tranh: Nguyn ng Hi#L Nh Hnh#Nguyn ng Hi#7000#Vi?t#959.7032#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a39tr.^b21cm#252445#Gii thiu v tiu s v qu trnh hot ng cch mng ca T ng b th L Hng Phong#Lch s hin i#Khng chin chng Php#Vit Nam#Nhn v t lch s#Truyn tranh#L Hng Phong#Thu Dung## 00781000000000313000450002600110000002600110001100200480002200300670007000700560 01370050012001930050018002050140006002230190005002290820009002348080005002430080 00500248009001100253010000500264011001400269005001100283013000700294021008700301 020001700388020002100405020000900426020000900435020001300444039001000457#VV09.19 742#VV09.19743#Nhng chin cng vang di ca c cng rng Sc#Cuc thi bin so n truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Lng Duyn, Nguyn Thi ; Tranh: Nguyn Minh Trung#Lng Duyn#Nguyn Minh Trung#6000#Vi?t#959.7043#^214 #^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#Nguyn Thi#252446#Gii thiu lch s ra i v qu trnh chin u anh dng ca i 10 c cng rng Sc#Lch s hin i#Kh ng chin chng M#c cng#Vit Nam#Truyn tranh#Thu Dung## 00628000000000289000450002600110000002600110001100200200002200300670004200700460 01090050019001550050013001740140006001870190005001930820011001988080005002090080 00500214009001100219010000500230011001400235013000700249020001700256020001800273 020000900291020001300300020001500313039001000328#VV09.19744#VV09.19745#S tch q u da hu#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#L i: on Th Tuyt Mai ; Tranh: u Vn Hiu#on Th Tuyt Mai#u Vn Hiu#5000 #Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#252447#Vn hc dn gia n#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#Thu Dung## 00770000000000313000450002600110000002600110001100200220002200300670004400700590 01110050012001700050009001820140006001910190005001970820009002028080005002110080 00500216009001100221010000500232011001400237005001100251005001100262013000700273 021010600280020001700386020002100403020000900424020001300433039001000446#VV09.19 746#VV09.19747#Chin thng Vn Tng#Cuc thi bin son truyn tranh lch s the o SGK lch s hin hnh#Li: Lng Duyn, Nguyn Thi ; Tranh: Ngc Anh, Quc Th nh#Lng Duyn#Ngc Anh#6000#Vi?t#959.7043#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b2 1cm#Nguyn Thi#Quc Thnh#252448#Trnh by din bin trn chin u ti thn Vn Trng nhm b gy chin lc "chin tranh cc b" ca M#Lch s hin i#Khn g chin chng M#Vit Nam#Truyn tranh#Thu Dung## 00770000000000313000450002600110000002600110001100200170002200300670003900700450 01060050012001510050017001630140006001800190005001860820009001918080005002000080 00500205009001100210010000500221011001400226013000700240021008100247020001700328 020002300345020000900368020001700377020003900394020001300433039001000446#VV09.19 748#VV09.19749#Anh hng Ng My#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: L Nh Hnh ; Tranh: Vng Quc Thnh..#L Nh Hnh#Vn g Quc Thnh#7000#Vi?t#959.7041#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b21cm#252449# Gii thiu v tiu s v cuc i hot ng cch mng ca ngi anh hng Ng My #Lch s hin i#Khng chin chng Php#Vit Nam#Nhn vt lch s#Ng My, Chi n s, 1924-1947, Vit Nam#Truyn tranh#Thu Dung## 00556000000000301000450002600110000002600110001100200200002200700270004200500120 00690050014000810140007000950190005001020820004001078080005001110080005001160090 01100121010000500132011001500137004001800152013000700170020000900177020000700186 020001400193020000900207020001400216020001400230039001000244#VV09.19636#VV09.196 37#T liu sinh hc 12#Chu Vn Mn, V Trung Tng#Chu Vn Mn#V Trung Tng#2900 0#Vi?t#576#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a232tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#252450#Si nh hc#Lp 12#Di truyn hc#Tin ho#Sinh thi hc#Sch c thm#Thu Dung## 00547000000000289000450002600110000002600110001100200220002200700460004400500160 00900050015001060140007001210190005001280820009001338080005001420080005001470090 01100152010000500163011001500168013000700183020000700190020000700197020001200204 020000800216020000900224020001400233039001000247#VV09.19639#VV09.19638#750 bi t p a l 12#B.s.: Phm Quang Tin (ch.b.), Nguyn Th Hi#Phm Quang Tin#Nguy n Th Hi#26000#Vi?t#330.9597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a176tr.^b24cm#252451# a l#Lp 12#a kinh t#Bi tp#Vit Nam#Sch c thm#Thu Dung## 00516000000000289000450002600110000002600110001100200290002200700130005100500130 00640140007000770190005000840820004000898080005000930080005000980090011001030100 00500114011001500119013000700134020000900141020000700150020001400157020000900171 020001400180020000800194020001400202039001000216#VV09.19640#VV09.19641#Hng dn t hc sinh hc 12#Trn Th Hu#Trn Th Hu#30500#Vi?t#576#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a252tr.^b24cm#252452#Sinh hc#Lp 12#Di truyn hc#Tin ho#Sinh thi h c#Bi tp#Sch c thm#Thu Dung## 00593000000000289000450002600110000002600110001100200300002200700710005200500110 01230050023001340140007001570190005001640820004001698080005001730080005001780090 01100183010000500194011001500199005002100214013000700235020001000242020000700252 020000800259020001200267020001400279039001000293#VV09.19642#VV09.19643#Hng dn t hc ting Anh 12#B.s.: V Th Yn (ch.b.), Nguyn Phm Thanh Uyn, Nguyn Th M Phng#V Th Yn#Nguyn Phm Thanh Uyn#30500#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a251tr.^b24cm#Nguyn Th M Phng#252453#Ting Anh#Lp 12#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Thu Dung## 00617000000000289000450002600110000002600110001100200690002200700620009100500140 01530050021001670140007001880190005001950820006002008080005002060080005002110090 01100216010000500227011001400232005001100246013000700257020000900264020000700273 020001400280020000900294020001400303039001000317#VV09.19644#VV09.19645#Chuyn sinh hc 12: Di truyn hc qun th v di truyn hc ngi#B.s.: Nguyn Tn L (ch.b.), Trng Th Thanh Mai, Hunh Nht#Nguyn Tn L#Trng Th Thanh Mai#130 00#Vi?t#576.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a99tr.^b24cm#Hunh Nht#252454#Sinh h c#Lp 12#Di truyn hc#ng dng#Sch c thm#Thu Dung## 00652000000000325000450002600110000002600110001100200310002200300120005300700520 00650050021001170050015001380140007001530190005001600820009001658080005001740080 00500179009001100184010000500195011001500200005001400215013000700229020000800236 02000070024402000110025102000080026202000120027002000200028202000140030203900100 0316#VV09.19646#VV09.19647#Cu hi trc nghim ho hc 12#Phn hu c#Nguyn Th Anh Lng, Trn Th Thanh, Trn Anh Tun#Nguyn Th Anh Lng#Trn Th Thanh#28 000#Vi?t#547.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a191tr.^b24cm#Trn Anh Tun#252455 #Ho hc#Lp 12#Ho hu c#Bi tp#Trc nghim#Cu hi trc nghim#Sch c thm #Thu Dung## 00737000000000301000450000200450000000300220004500700750006700500130014200500150 01550140006001700190005001760820009001818080005001900080005001950090011002000100 00500211011001400216005001400230013000700244005001600251021009900267020000900366 020001100375020000900386020001600395020001400411039001000425#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc#Gio dc hng nghip#B.s.: L Xun ng (ch.b.), L T rng Nht, Nguyn Duy H, Trnh Trng Nam#L Xun ng#L Trng Nht#7000#Vi? t#495.9221#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a48tr.^b24cm#Nguyn Duy H#252456#Trnh Tr ng Nam#Nhng bi tp rn vit ch p dnh cho hc sinh trung hc c s theo ti gio dc hng nghip#Tp vit#Ting Vit#Ch vit#Trung hc c s#Sch c thm#Thu Dung## 00569000000000277000450002600110000002600110001100200550002200300160007700700420 00930050012001350050015001470140007001620190005001690820004001748080005001780080 00500183009001100188010000500199011001500204013000700219020001200226020000900238 020002000247020001400267039001000281#VV09.19648#VV09.19649#Ti liu gio khoa ch uyn sinh hc trung hc ph thng#Vi sinh vt hc#B.s.: Phm Vn Ty (ch.b.), Ngu yn Vnh H#Phm Vn Ty#Nguyn Vnh H#19500#Vi?t#579#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a128tr.^b24cm#252457#Vi sinh hc#Sinh hc#Ph thng trung hc#Sch c thm#Th u Dung## 00589000000000289000450002600110000002600110001100200550002200300210007700700380 00980050010001360050013001460140007001590190005001660820006001718080005001770080 00500182009001100187010000500198011001500203013000700218020000900225020002000234 020000900254020001200263020001400275039001000289#VV09.19650#VV09.19651#Ti liu gio khoa chuyn sinh hc trung hc ph thng#Sinh l hc thc vt#B.s.: V Vn V (ch.b.), Mnh Hng#V Vn V# Mnh Hng#24000#Vi?t#571.2#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a159tr.^b24cm#252458#Sinh hc#Ph thng trung hc#Thc vt#Sinh l hc#Sch c thm#Thu Dung## 00597000000000289000450002600110000002600110001100200550002200300210007700700420 00980050013001400050014001530140007001670190005001740820006001798080005001850080 00500190009001100195010000500206011001500211013000700226020000900233020002000242 020000900262020001200271020001400283039001000297#VV09.19652#VV09.19653#Ti liu gio khoa chuyn sinh hc trung hc ph thng#Sinh l hc ng vt#B.s.: L nh Tun (ch.b.), ng Trn Ph#L nh Tun#ng Trn Ph#22000#Vi?t#571.1#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a148tr.^b24cm#252459#Sinh hc#Ph thng trung hc#ng vt# Sinh l hc#Sch c thm#Thu Dung## 00651000000000301000450002600110000002600110001100200550002200300160007700700540 00930050016001470050023001630140007001860190005001930820006001988080005002040080 00500209009001100214010000500225011001500230013000700245020000900252020002000261 020001600281020001700297020001100314039001000325020001400335#VV09.19654#VV09.196 55#Ti liu gio khoa chuyn sinh hc trung hc ph thng#Sinh hc t bo#B.s.: Nguyn Nh Hin (ch.b.), Nguyn Th Minh Nguyt#Nguyn Nh Hin#Nguyn Th Minh Nguyt#31500#Vi?t#571.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a215tr.^b24cm#252460#Sinh h c#Ph thng trung hc#Sinh hc t bo#Cu trc phn t#T bo hc#Thu Dung#Sch c thm## 00636000000000301000450002600110000002600110001100200580002200300230008000700490 01030050017001520050017001690140007001860190005001930820008001988080005002060080 00500211009001100216010000500227011001500232013000700247020000700254020002000261 020000900281020000800290020001200298020001400310039001000324#VV09.19656#VV09.196 57#Rn luyn k nng gii bi tp vt l trung hc ph thng#T lun v trc ngh im#B.s.: Nguyn Quang Lc (ch.b.), Nguyn nh Thm#Nguyn Quang Lc#Nguyn n h Thm#13500#Vi?t#535.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a103tr.^b24cm#252461#Vt l #Ph thng trung hc#nh sng#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Thu Dung## 00654000000000301000450002600110000002600110001100200650002200700730008700500210 01600050015001810140007001960190005002030820007002088080005002150080005002200090 01100225010000500236011001500241005002100256013000700277020000900284020000600293 020000900299020000800308020001200316020001400328039001000342#VV09.19658#VV09.196 59#Rn luyn k nng gii bi tp t lun v trc nghim sinh hc 7#B.s.: Nguyn Th Bch Tho (ch.b.), Nguyn Th Thu Bch, Phan Th Huyn#Nguyn Th Bch Th o#Phan Th Huyn#21000#Vi?t#590.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a168tr.^b24cm#Ngu yn Th Thu Bch#252462#Sinh hc#Lp 7#ng vt#Bi tp#Trc nghim#Sch c th m#Thu Dung## 00640000000000301000450002600110000002600110001100200750002200700510009700500170 01480050013001650140007001780190005001850820004001908080005001940080005001990090 01100204010000500215011001500220005001700235005001600252005001000268013000700278 020001000285020000700295020001200302020001400314039001000328#VV09.19660#VV09.196 61#Tuyn chn v gii thiu kim tra hc k cc a phng: Ting Anh 11#Ng uyn ng Bng, Minh Chu, Trng Vnh Din..#Nguyn ng Bng# Minh Chu#1 6500#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a111tr.^b24cm#Trng Vnh Din#Trng Vn im#Nguyn Em#252463#Ting Anh#Lp 11# kim tra#Sch c thm#Thu Dung## 00639000000000301000450002600110000002600110001100200730002200700510009500500170 01460050013001630140007001760190005001830820007001888080005001950080005002000090 01100205010000500216011001500221005001700236005001600253005001000269013000700279 020000800286020000700294020001200301020001400313039001000327#VV09.19662#VV09.196 63#Tuyn chn v gii thiu kim tra hc k cc a phng: Ho hc 11#Nguy n ng Bng, Minh Chu, Trng Vnh Din..#Nguyn ng Bng# Minh Chu#190 00#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a135tr.^b24cm#Trng Vnh Din#Trng Vn im#Nguyn Em#252464#Ho hc#Lp 11# kim tra#Sch c thm#Thu Dung## 00562000000000301000450002600110000000200320001100700290004300500120007200500160 00840140006001000190005001060820007001118080005001180080005001230090011001280100 00500139011001400144004001800158013000700176020000900183020000600192020000900198 020001000207020001100217020000800228020001400236039001000250#VV09.19664#Thc hn h th nghim sinh hc 6#L Ngc Lp, Nguyn Vn Tri#L Ngc Lp#Nguyn Vn Tri #5000#Vi?t#580.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a23tr.^b24cm#Ti bn ln th 7#252 465#Sinh hc#Lp 6#Thc vt#Thc hnh#Th nghim#Bi tp#Sch c thm#Thu Dung ## 00562000000000301000450002600110000000200320001100700290004300500120007200500160 00840140006001000190005001060820007001118080005001180080005001230090011001280100 00500139011001400144004001800158013000700176020000900183020000600192020000900198 020001000207020001100217020000800228020001400236039001000250#VV09.19665#Thc hn h th nghim sinh hc 7#L Ngc Lp, Nguyn Vn Tri#L Ngc Lp#Nguyn Vn Tri #5700#Vi?t#590.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b24cm#Ti bn ln th 6#252 466#Sinh hc#Lp 7#ng vt#Thc hnh#Th nghim#Bi tp#Sch c thm#Thu Dung ## 00588000000000313000450002600110000000200320001100700290004300500120007200500160 00840140006001000190005001060820009001118080005001200080005001250090011001300100 00500141011001400146004001800160013000700178020000900185020000600194020001300200 020000800213020001000221020001100231020000800242020001400250039001000264#VV09.19 666#Thc hnh th nghim sinh hc 8#L Ngc Lp, Nguyn Vn Tri#L Ngc Lp#Ngu yn Vn Tri#4500#Vi?t#612.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#252467#Sinh hc#Lp 8#C th ngi#Sinh l#Thc hnh#Th nghim#Bi t p#Sch c thm#Thu Dung## 00540000000000301000450002600110000000200320001100700120004300500120005501400060 00670190005000730820009000788080005000870080005000920090011000970100005001080110 01400113004001800127013000700145020000900152020000600161020001000167020000800177 020001000185020001100195020000800206020001400214039001000228#VV09.19667#Thc hn h th nghim sinh hc 9#L Ngc Lp#L Ngc Lp#7000#Vi?t#576.5076#^214#^aH.#^a Gio dc#2009#^a35tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#252468#Sinh hc#Lp 9#Di truyn#Bi n d#Thc hnh#Th nghim#Bi tp#Sch c thm#Thu Dung## 00497000000000277000450002600110000000200300001100700170004100500110005801400060 00690190005000750820008000808080005000880080005000930090011000980100005001090110 01400114004001800128013000700146020000700153020001000160020001100170020000800181 020000600189020001400195039001000209#VV09.19668#Thc hnh th nghim vt l 6#T Vn Sn ch.b.#T Vn Sn#3800#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b 24cm#Ti bn ln th 7#252469#Vt l#Thc hnh#Th nghim#Bi tp#Lp 6#Sch c thm#Thu Dung## 00497000000000277000450002600110000000200300001100700170004100500110005801400060 00690190005000750820008000808080005000880080005000930090011000980100005001090110 01400114004001800128013000700146020000700153020001000160020001100170020000800181 020000600189020001400195039001000209#VV09.19669#Thc hnh th nghim vt l 7#T Vn Sn ch.b.#T Vn Sn#5000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a23tr.^b 24cm#Ti bn ln th 6#252470#Vt l#Thc hnh#Th nghim#Bi tp#Lp 7#Sch c thm#Thu Dung## 00497000000000277000450002600110000000200300001100700170004100500110005801400060 00690190005000750820008000808080005000880080005000930090011000980100005001090110 01400114004001800128013000700146020000700153020001000160020001100170020000800181 020000600189020001400195039001000209#VV09.19670#Thc hnh th nghim vt l 8#T Vn Sn ch.b.#T Vn Sn#4500#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a18tr.^b 24cm#Ti bn ln th 5#252471#Vt l#Thc hnh#Th nghim#Bi tp#Lp 8#Sch c thm#Thu Dung## 00514000000000289000450002600110000000200300001100700170004100500110005801400060 00690190005000750820008000808080005000880080005000930090011000980100005001090110 01400114004001800128013000700146020000700153020000600160020000500166020001000171 020001100181020000800192020001400200039001000214#VV09.19671#Thc hnh th nghim vt l 9#T Vn Sn ch.b.#T Vn Sn#8600#Vi?t#537.076#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a32tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#252472#Vt l#Lp 9#in#Thc hnh#Th nghim #Bi tp#Sch c thm#Thu Dung## 00521000000000289000450002600110000000200310001100700170004200500110005901400060 00700190005000760820008000818080005000890080005000940090011000990100005001100110 01400115004001800129013000700147020000800154020001000162020001000172020001100182 020000800193020000600201020001400207039001000221#VV09.19672#Thc hnh th nghim ho hc 8#T Vn Sn ch.b.#T Vn Sn#5000#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^aGio dc#2 009#^a22tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#252473#Ho hc#Ho v c#Thc hnh#Th nghi m#Bi tp#Lp 8#Sch c thm#Thu Dung## 00521000000000289000450002600110000000200310001100700170004200500110005901400060 00700190005000760820008000818080005000890080005000940090011000990100005001100110 01400115004001800129013000700147020000800154020001000162020001000172020001100182 020000800193020000600201020001400207039001000221#VV09.19673#Thc hnh th nghim ho hc 9#T Vn Sn ch.b.#T Vn Sn#7000#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^aGio dc#2 009#^a33tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#252474#Ho hc#Ho v c#Thc hnh#Th nghi m#Bi tp#Lp 9#Sch c thm#Thu Dung## 00677000000000325000450002600110000002600110001100200720002200700510009400500170 01450050013001620140007001750190005001820820004001878080005001910080005001960090 01100201010000500212011001500217005001700232005001600249005001000265013000700275 02000070028202000070028902000090029602000100030502000120031502000140032703900100 0341#VV09.19675#VV09.19674#Tuyn chn v gii thiu kim tra hc k cc a phng: Vt l 11#Nguyn ng Bng, Minh Chu, Trng Vnh Din..#Nguyn n g Bng# Minh Chu#20000#Vi?t#537#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a143tr.^b24cm#Tr ng Vnh Din#Trng Vn im#Nguyn Em#252475#Vt l#Lp 11#in hc#Quang hc# kim tra#Sch c thm#Thu Dung## 00681000000000325000450002600110000002600110001100200720002200700510009400500170 01450050013001620140007001750190005001820820007001878080005001940080005001990090 01100204010000500215011001400220005001700234005001600251005001000267013000700277 02000070028402000120029102000070030302000120031002000090032202000140033103900100 0345#VV09.19676#VV09.19677#Tuyn chn v gii thiu kim tra hc k cc a phng: a l 11#Nguyn ng Bng, Minh Chu, Trng Vnh Din..#Nguyn n g Bng# Minh Chu#13500#Vi?t#330.91#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a96tr.^b24cm#T rng Vnh Din#Trng Vn im#Nguyn Em#252476#a l#a kinh t#Lp 11# ki m tra#Th gii#Sch c thm#Thu Dung## 00702000000000337000450002600110000002600110001100200730002200700510009500500170 01460050013001630140007001760190005001830820004001888080005001920080005001970090 01100202010000500213011001400218005001700232005001600249005001000265013000700275 02000080028202000070029002000080029702000120030502000110031702000120032802000140 0340039001000354#VV09.19678#VV09.19679#Tuyn chn v gii thiu kim tra hc k cc a phng: Ng vn 11#Nguyn ng Bng, Minh Chu, Trng Vnh Din ..#Nguyn ng Bng# Minh Chu#12000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a92t r.^b24cm#Trng Vnh Din#Trng Vn im#Nguyn Em#252477#Ng vn#Lp 11#Vn h c#Tp lm vn#Ting Vit# kim tra#Sch c thm#Thu Dung## 00490000000000265000450002600110000000200310001100300240004200700170006600500170 00830140007001000190005001070820008001128080005001200080005001250090011001300100 00500141011001500146013000700161020001000168020000600178020000800184020000800192 020001400200039001000214#VV09.19680#Luyn tp t vng ting Anh 12#Dnh cho hc sinh lp 4# Th Thu Hng# Th Thu Hng#14500#Vi?t#372.652#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a111tr.^b24cm#252478#Ting Anh#Lp 4#T vng#Bi tp#Sch c thm#T hu Dung## 00591000000000277000450002600110000002600110001100200670002202900450008900700270 01340050015001610050011001760140007001870190005001940820004001998080005002030080 00500208009001100213010000500224011001500229013000700244020001000251020002000261 020000800281020001400289039001000303#VV09.19681#VV09.19682#Cc li thng gp tr ong cc bi thi ting Anh trung hc ph thng#Common mistakes in high school eng lish tests#Hunh ng Hi, V Th Lan#Hunh ng Hi#V Th Lan#22700#Vi?t#428# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a167tr.^b24cm#252479#Ting Anh#Ph thng trung hc#B i thi#Sch c thm#Thu Dung## 00602000000000265000450002600110000002600110001100200280002200700320005000500150 00820140007000970190005001040820007001098080005001160080005001210090011001260100 00500137011001500142001001600157013000700173021010100180020001600281020002000297 020000900317039001000326#VV09.19683#VV09.19684#Vit Nam non xanh nc bic#Hong Thiu Sn, T Th Bo Kim#T Th Bo Kim#26500#Vi?t#915.97#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a179tr.^b24cm#Hong Thiu Sn#252480#Gii thiu mt s danh lam thng c nh ni ting ca nc ta nh Sa Pa, Ba B, Tam o, Cc Phng...#a l t nhi n#Danh lam thng cnh#Vit Nam#Thu Dung## 00601000000000301000450002600110000002600110001100200740002200700270009600500120 01230050014001350140007001490190005001560820004001618080005001650080005001700090 01100175010000500186011001500191013000700206020001000213020001600223020000900239 020000800248020001200256020000700268020001400275039001000289#VV09.19685#VV09.196 86#H thng kin thc v cc dng bi tp ng php ting Anh trung hc c s#L i Khoa, Hunh KimTun#L i Khoa#Hunh KimTun#28500#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a227tr.^b24cm#252481#Ting Anh#Trung hc c s#Ng php#Bi tp#Tr c nghim#n tp#Sch c thm#Thu Dung## 00632000000000313000450002600110000002600110001100200660002200700160008800500160 01040140007001200190005001270820004001328080005001360080005001410090011001460100 00500157011001500162013000700177020002000184020001600204020001200220020000900232 020001800241020000900259020001700268020000900285020001400294039001000308#VV09.19 687#VV09.19688#Phn tch tc phm vn hc hin i Vit Nam t gc nhn th loi #Nguyn Vn Long#Nguyn Vn Long#33000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a228 tr.^b24cm#252482#Ph thng trung hc#Trung hc c s#Tp lm vn#Th loi#Phn t ch vn hc#Tc phm#Vn hc hin i#Vit Nam#Sch c thm#Thu Dung## 00628000000000313000450002600110000002600110001100200670002200700130008900500130 01020140007001150190005001220820004001278080005001310080005001360090011001410100 00500152011001500157013000700172020002000179020001600199020001200215020000900227 020001800236020000900254020001800263020000900281020001400290039001000304#VV09.19 689#VV09.19690#Phn tch tc phm vn hc trung i Vit Nam t gc nhn th lo i#L Nhm Thn#L Nhm Thn#41500#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a288tr.^b 24cm#252483#Ph thng trung hc#Trung hc s s#Tp lm vn#Th loi#Phn tch v n hc#Tc phm#Vn hc trung i#Vit Nam#Sch c thm#Thu Dung## 00585000000000289000450002600110000002600110001100200780002200700270010000500120 01270050014001390140007001530190005001600820004001658080005001690080005001740090 01100179010000500190011001500195013000700210020001000217020002000227020000900247 020000800256020000700264020001400271039001000285#VV09.19691#VV09.19692#H thng kin thc v cc dng bi tp ng php ting Anh trung hc ph thng#L i Khoa , Hunh KimTun#L i Khoa#Hunh KimTun#32000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2 009#^a255tr.^b24cm#252484#Ting Anh#Ph thng trung hc#Ng php#Bi tp#n tp# Sch c thm#Thu Dung## 00714000000000337000450002600110000002600110001100200440002200300410006600700470 01070050018001540050016001720050011001880140007001990190005002060820007002118080 00500218008000500223009001100228010000500239011001500244004001800259013000700277 02000080028402000100029202000200030202000080032202000100033002000120034002000140 0352039001000366#VV09.19693#VV09.19694#Phng php lm bi tp trc nghim ho h c#Dng cho hc sinh Trung hc ph thng...#Nguyn Hin Hong, Nguyn Cu Phc, L Ngc T#Nguyn Hin Hong#Nguyn Cu Phc#L Ngc T#33000#Vi?t#540.76#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a301tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#252485#Ho hc#Ho v c#P h thng trung hc#Bi tp#i cng#Trc nghim#Sch c thm#Thu Dung## 00539000000000277000450002600110000002600110001100200430002200700400006500500150 01050050009001200050014001290140007001430190005001500820008001558080005001630080 00500168009001100173010000500184011001500189013000700204020001000211020000900221 020000700230020001400237039001000251#VV09.19695#VV09.19696#25 luyn thi Olymp ic ting Anh tiu hc#Phm Tr Thin, Kim Hng, Trn Thu Ngn#Phm Tr Thin#Kim Hng#Trn Thu Ngn#26000#Vi?t#372.652#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a198tr.^b24cm #252486#Ting Anh#Tiu hc# thi#Sch c thm#Thu Dung## 00700000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200220003300700150 00550140007000700190005000770820012000828080005000940080005000990090011001040100 00500115011001500120001001500135013000700150021019000157020001700347020000800364 020000900372020000900381020001000390039001000400#VV09.19697#VV09.19698#VV09.1969 9#30 tc gi vn chng#V Qun Phng#41500#Vi?t#895.9224009#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a304tr.^b24cm#V Qun Phng#252487#Phn tch khuynh hng vn chng v mt s tc phm tiu biu ca 30 nh th ln trong nn vn hc Vit Nam nh T rn Nhn Tng, Nguyn Tri, Nguyn Khuyn, H Ch Minh, Nguyn Khoa im...#Ph bnh vn hc#Tc gi#Tc phm#Vit Nam#Tiu lun#Thu Dung## 00554000000000265000450002600110000002600110001100200700002200700400009200500120 01320050013001440140007001570190005001640820004001698080005001730080005001780090 01100183010000500194011001500199013000700214020000900221020002000230020001400250 020001400264039001000278#VV09.19700#VV09.19701#Ti liu gio khoa chuyn sinh h c trung hc ph thng: Sinh thi hc#B.s.: Mai S Tun (ch.b.), C Huy Qung#Mai S Tun#C Huy Qung#20500#Vi?t#577#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a135tr.^b24cm#2 52488#Sinh hc#Ph thng trung hc#Sinh thi hc#Sch c thm#Thu Dung## 00502000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020028000450070029000730220004001020050015001060050013001210080 00500134009001100139010000500150011001500155013000700170020000900177020000500186 020000900191020001400200039001000214#VV09.19703#VV09.19702#17000#Vi?t#372.7#^21 4#Nhng bi ton hay tiu hc#Nguyn Khc An, V Hong Lm#T.1#Nguyn Khc An#V Hong Lm#^aH.#^aGio dc#2009#^a112tr.^b24cm#252489#Tiu hc#Ton#Bi ton#Sc h c thm#Thu Dung## 00501000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020028000450070029000730220004001020050015001060050013001210080 00500134009001100139010000500150011001400155013000700169020000900176020000500185 020000900190020001400199039001000213#VV09.19704#VV09.19705#12500#Vi?t#372.7#^21 4#Nhng bi ton hay tiu hc#Nguyn Khc An, V Hong Lm#T.2#Nguyn Khc An#V Hong Lm#^aH.#^aGio dc#2009#^a84tr.^b24cm#252490#Tiu hc#Ton#Bi ton#Sch c thm#Thu Dung## 00553000000000277000450002600110000002600110001100200730002200700140009500500140 01090140007001230190005001300820004001358080005001390080005001440090011001490100 00500160011001500165013000700180020000800187020001200195020001700207020001800224 020000900242020001400251039001000265#VV09.19706#VV09.19707#Tc phm vn hc tron g nh trng ph thng - mt gc nhn, mt cch c#Phan Huy Dng#Phan Huy Dng# 57500#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a400tr.^b24cm#252491#Vn hc#Tp lm vn#Trng ph thng#Phn tch vn hc#Vit Nam#Sch c thm#Thu Dung## 00814000000000313000450002600110000002600110001100200560002200300670007800700490 01450050019001940050016002130140006002290190005002350820009002408080005002490080 00500254009001100259010000500270011001400275013000700289021009400296020001700390 020002300407020000900430020001700439020001300456020002100469039001000490#VV09.19 750#VV09.19751#Nguyn Th Minh Khai - ngi chin s cch mng qu cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: on Th Tuyt Ma i ; Tranh: Nguyn ng Hi#on Th Tuyt Mai#Nguyn ng Hi#5000#Vi?t#959.703 2#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#252492#Gii thiu tiu s v cuc i hot ng cch mng ca ngi n chin s Nguyn Th Minh Khai#Lch s hin i# Khng chin chng Php#Vit Nam#Nhn vt lch s#Truyn tranh#Nguyn Th Minh Kh ai#Thu Dung## 00825000000000313000450002600110000002600110001100200510002200300670007300700540 01400050023001940050017002170140006002340190005002400820009002458080005002540080 00500259009001100264010000500275011001400280013000700294021008600301020001800387 020001900405020000900424020003800433020001700471020001300488039001000501#VV09.19 752#VV09.19753#Nguyn X - danh tng ca cuc khi ngha Lam Sn#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Nguyn Th Hng Giang ; Tranh: Nguyn Minh Kin#Nguyn Th Hng Giang#Nguyn Minh Kin#6000#Vi?t#95 9.7026#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#252493#Gii thiu tiu s v cuc i chin u trong ngha qun Lam Sn ca tng Nguyn X#Lch s trung i#Kh i ngha Lam Sn#Vit Nam#Nguyn X, Tng, 1396-1465, Vit Nam#Nhn vt lch s #Truyn tranh#Thu Dung## 01047000000000385000450002600110000002600110001101900050002208200180002780800050 00450020027000500070043000770220004001202210012001240050017001360050011001530050 01400164005001300178008001200191009001700203010000500220011002500225013000700250 01500430025702102220030002000080052202000110053002000230054102000210056402000160 0585020000800601020000900609020001000618020002300628039001000651#VV09.19754#VV09 .19755#Vi?t#324.2597070959741#^214#Lch s ng b x in L#Trng Cng Hoan b .s. ; S.t.: H Vn Qu..#T.1#1945 - 2005#Trng Cng Hoan#H Vn Qu#Cao Xun Ti n#H Ngc Phc#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a148tr., 2tr. nh^b20cm#25249 4#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x in L#Gii thiu v tr a l, dn c v truyn thng lch s x in L (huyn B Thc, tnh Thanh Ho). ng b v nh n dn x in L trong 2 cuc khng chin chng Php, chng M v trong thi k i mi, xy dng T quc#Lch s#ng b x#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Thi k i mi#in L#B Thc#Thanh Ho#ng Cng sn Vit Nam#Thu Dung## 00872000000000337000450002600110000002600110001100200160002200300210003800700620 00590190005001210820008001268080005001340080012001390090017001510100005001680110 02600173005001400199005001100213005001000224005001700234005000800251015006900259 01300070032802101040033502000170043902000230045602000210047902000150050002000090 0515039001000524#VV09.19756#VV09.19757#Chuyn ph lnh#Bt k nhiu tc gi#L T hanh Bnh, Trn Thanh, L Duy T... ; L Thanh Bnh ch.b.#Vi?t#959.704#^214#^aTh anh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a135tr., 10tr. nh^b21cm#L Thanh Bnh#Trn Thanh #L Duy T#Trnh Khc Thun#V Nhn#TTS ghi: Ban cn s - chi hi Cu chin bin h ph 10 phng ng Sn#252495#Gm nhng cu chuyn v nhng ngi lnh chi n u trong hai cuc khng chin chng Php v chng M#Lch s hin i#Khng c hin chng Php#Khng chin chng M#Cu chin binh#Vit Nam#Thu Dung## 01005000000000349000450002600110000002600110001100200210002200700390004300500090 00820050015000910190005001060820008001118080005001190080012001240090017001360100 00500153011002500158015005400183005001300237005001500250013000700265021027300272 02000080054502000030055302000230055602000210057902000160060002000100061602000090 0626020001000635039001000645#VV09.19758#VV09.19759#Lch s x Xun Minh#Phm Tn b.s. ; S.t.: Nguyn Vn Sn..#Phm Tn#Nguyn Vn Sn#Vi?t#959.741#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a324tr., 6tr. nh^b20cm#TTS ghi: ng u - HND - U BND - UBMTTQ x Xun Minh#Mai Th Dc#Mai Vn Thng#252496#Gii thiu v tr a l, qu trnh hnh thnh lng x Xun Minh (huyn Th Xun, tnh Thanh Ho). Qu trnh u tranh cch mng ca nhn dn x Xun Minh t nm 1930 n khi t nc thng nht nm 1975. Nhn dn Xun Minh trong thi i mi, pht trin kin h t - x hi#Lch s#X#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Thi k i mi#Xun Minh#Th Xun#Thanh Ho#Thu Dung## 01065000000000361000450002600110000002600110001100200650002200700600008700500140 01470050015001610190005001760820013001818080005001940080012001990090017002110100 00500228011002600233015004500259005001300304005001600317005001300333013000700346 02102200035302000080057302000190058102000230060002000210062302000140064402000160 0658020000900674020001000683039001000693#VV09.19761#VV09.19760#Lch s lc lng v trang nhn dn huyn ng Sn (1945 - 2008)#B.s.: Phan VnThanh (ch.b.), Ph m Quc Vit, L Vn Thun..#Phan VnThanh#Phm Quc Vit#Vi?t#335.00959741#^214# ^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a408tr., 10tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng u - Ban CHQS huyn ng Sn#L Vn Thun#Nguyn Hu Chc#H Trng Nm#252497#Gii t hiu v tr a l, con ngi, truyn thng u tranh cch mng v lch s lc l ng v trang nhn dn huyn ng Sn tnh Thanh Ho trong khng chin chng Ph p, chng M v trong thi k xy dng, bo v T quc#Lch s#Lc lng v trang #Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Xy dng CNXH#Thi k i mi#ng Sn#Thanh Ho#Thu Dung## 00948000000000361000450002600110000002600110001100200220002200700510004400500110 00950050011001060190005001170820008001228080005001300080012001350090017001470100 00500164011002600169015007200195005001300267005001400280005001300294013000700307 02101610031402000080047502000030048302000230048602000210050902000160053002000110 0546020000900557020001000566039001000576#VV09.19762#VV09.19763#Lch s x Th Ng uyn#S.t., b.s.: L Xun K, Hong Hng, Phm Mai Anh..#L Xun K#Hong Hng#Vi ?t#959.741#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a312tr., 10tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng u - HND - UBND - UBMTTQ x Th Nguyn - huyn Th Xun#Phm Mai Anh #L Trng Minh#L Nng Bnh#252498#Gii thiu tin trnh lch s, qu trnh hnh thnh lng x Th Nguyn (huyn Th Xun, tnh Thanh Ho), qua cc thi k t n hng nm u th k XX n nm 2008#Lch s#X#Khng chin chng Php#Khng chi n chng M#Thi k i mi#Th Nguyn#Th Xun#Thanh Ho#Thu Dung## 00447000000000253000450002600110000002600110001100200230002200300040004500700110 00490140007000600190005000670820010000728080005000820080012000870090017000990100 00500116011001400121001001100135013000700146020001700153020000900170020000400179 039001000183#VV09.19764#VV09.19765#Nhng cu th i sng#Th#Phm Khang#30000# Vi?t#895.92214#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a80tr.^b20cm#Phm Khang#2 52499#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00483000000000265000450002600110000002600110001100200150002200700300003700600090 00670140007000760190005000830820006000888080005000940080005000990090018001040100 00500122011001400127001001400141013000700155020001600162020001600178020000900194 020000400203039001000207#VV09.19766#VV09.19767#Chinh ph ngm#on Th im ; Ho ng An dch#Hong An#16000#Vi?t#895.1#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a87tr.^ b21cm#on Th im#252500#Vn hc cn i#Vn hc ch Hn#Vit Nam#Th#Thu Dun g## 00817000000000301000450002600110000002600110001100200240002200700460004600500120 00920050013001040190005001170820013001228080005001350080012001400090017001520100 00500169011002500174001001100199015007000210013000700280021016600287020001700453 020000900470020000800479020000800487020001000495039001000505#VV09.19768#VV09.197 69#Cc dn tc Thanh Ho#V Qu Thu (ch.b.), L Ngc To, Mai Vn Tng#L Ngc To#Mai Vn Tng#Vi?t#305.00959741#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a599 tr., 2tr. nh^b21cm#V Qu Thu#TTS ghi: Ban ch o i hi i biu cc dn t c thiu s Thanh Ho#252501#Gii thiu v 7 dn tc ang sinh sng ti tnh Than h Ho vi nhng c im, c trng c bn ca mi tc ngi v s giao thoa, gi ao lu vn ho gia cc tc ngi#Dn tc thiu s#c im#Vn ho#Dn tc#Than h Ho#Thu Dung## 00847000000000277000450002600110000002600110001102102580002202000090028002000080 02890390008002970190005003050820006003108080005003160020028003210030030003490070 01600379022000400395221010600399006001100505008000500516009001100521010000500532 011001500537013000700552020001000559#VV09.19770#VV09.19771#Gm nhng li dy ng n gn, thit yu, quan trng ca c Pht trong kinh Bt i nhn gio v kinh D gio; nhng li cnh gic, sch tn, khuyn nh, n c ngi xut gia phi s ing nng tinh tn tu hc trong vn cnh sch v vn khuyn pht tm B - #o Pht#Gio l#Hng H#Vi?t#294.3#^214#Gii lut thit yu hi tp#Gio trnh lu t hc trung cp#Nht Chiu dch#T.2#Kinh bt i nhn gic, kinh di gio, vn c nh sch vn khuyn pht tm b- gii php thc-xoa-ma-na-ni#Nht Chiu#^aH.#^a Tn gio#2009#^a691tr.^b21cm#252502#Kinh Pht## 00733000000000313000450002600110000000200420001102900170005300700450007001900050 01150820013001208080005001330080005001380090011001430100005001540110015001590050 01200174005001300186005001600199005001500215005001500230013000700245021009200252 020001600344020001700360020000900377020000900386020001400395039001000409#VV09.19 772#Quan h Vit Nam - Hn Quc trong lch s#m Y X - \m#Phan Huy L, Ro M young-ho, Jeong Jae-jeong..#Vi?t#327.59705195#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a471tr. ^b26cm#Phan Huy L#Ro Myoung-ho#Jeong Jae-jeong#Trn c Cng#Youn Dae-yeong#25 2503#Gm nhng bi tham lun ti Hi tho "Quan h Vit Nam - Hn Quc trong lc h s" ln th IV#Quan h quc t#Hi tho quc t#Vit Nam#Hn Quc#Sch song ng #Thu Dung## 00609000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200450003300700300 00780050013001080140007001210190005001280820006001338080005001390080005001440090 01200149010000500161011001500166001001000181013000700191021007300198020000800271 020000800279020000900287020001700296039000600313#VV09.19773#VV09.19775#VV09.1977 4#500 cu hi - p lch s - vn ho Vit Nam#B.s.: H Nguyn, Phng Nguyn#Ph ng Nguyn#75000#Vi?t#959.7#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a474tr.^b24cm#H Nguyn# 252504#Gii thiu lch s vn ho Vit Nam qua cc thi k t khi thu n nay# Lch s#Vn ho#Vit Nam#Sch thng thc#Thanh## 00553000000000241000450002600110000002600110001100200370002200300450005901400080 01040190005001120820008001178080005001250080005001300090012001350100005001470110 01500152013000700167021009900174020001300273020000900286020001000295039000600305 #VV09.19776#VV09.19777#Nin gim doanh nghip nim yt 2009#Thng tin doanh nghi p giao dch ti Hose...#150000#Vi?t#338.705#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a957tr .^b26cm#252505#Gii thiu tm tt thng tin kinh t doanh nghip nim yt trn H OSE, HNX, UPCOM tnh n nm 2009#Doanh nghip#Vit Nam#Nin gim#Thanh## 00473000000000229000450002600110000002600110001100200390002200700220006100500170 00830190005001000820006001058080005001110080005001160090011001210100005001320110 01500137015005400152013000700206020001500213020000900228039000600237#VV09.19778# VV09.19779#Nht tng ph thng cu an v cu siu#Thch Thanh Tng b.s.#Thch Th anh Tng#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a111tr.^b20cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. Pht lch 2553#252506#Kinh Nht tng#o Pht#Thanh## 00457000000000229000450002600110000002600110001100200220002200700200004400500090 00640190005000730820006000788080005000840080005000890090011000940100005001050110 01400110001001000124013000700134021006800141020001200209039000600221#VV09.19780# VV09.19781#Tm hiu kinh sm hi#Thanh Cn, Hu Khi#Hu Khi#Vi?t#299.5#^214#^a H.#^aTn gio#2009#^a80tr.^b20cm#Thanh Cn#252507#Gii thiu v gii ngha kinh sm hi trong b kinh ca o Cao i#o Cao i#Thanh## 00452000000000229000450002600110000002600110001100200100002200300420003200700120 00740190005000860820006000918080005000970080005001020090011001070100005001180110 01500123001001200138013000700150021004700157020001200204039000600216#VV09.19782# VV09.19783#Thin th#Cm ng thin, m cht vn, cng qu cch#L Anh Minh#Vi?t# 299.5#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a207tr.^b20cm#L Anh Minh#252508#Gii thiu v gii ngha kinh Pht o Cao i#o Cao i#Thanh## 00750000000000301000450002600110000002600110001100200300002200700450005200500100 00970190005001070820008001128080005001200080005001250090011001300100005001410110 01500146015003100161005001500192005001600207005001500223005001400238012001600252 013000700268021014300275020000900418020001500427039000600442#VV09.19784#VV09.197 85#Linh mc - tc v v i sng#L Vn S, Mai Xun Thanh, Nguyn Vn Toan..#L Vn S#Vi?t#270.092#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a270tr.^b21cm#TTS ghi: To Gim mc Bi Chu#Mai Xun Thanh#Nguyn Vn Toan#Phm Quc im#Trn Minh Huy#T sch Ra khi#252509#Gii thiu cha thnh Gioan, Maria Vianney. Chc t t trong Kinh Thnh. Chc linh mc theo cng ng Vatican. Cc tc v v i sng linh mc#L inh mc#o Thin cha#Thanh## 00493000000000241000450002600110000002600110001100200140002200700150003601900050 00510820006000568080005000620080005000670090011000720100005000830110027000880010 01500115013000700130021008200137020000900219020001000228020000700238039000600245 #VV09.19786#VV09.19787#Nht l b #Thch Thanh T#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn g io#2009#^a426tr.^bTon tp. - 20cm#Thch Thanh T#252510#Trch ging cc bi ki nh, hoc mu chuyn o lm r kinh cho ngi c kinh#o Pht#Kinh Pht#T ruyn#Thanh## 00495000000000229000450002600110000002600110001100200210002200700160004301900050 00590820006000648080005000700080005000750090011000800100005000910110015000960010 01600111013000700127021010800134020000900242020000800251039000600259#VV09.19788# VV09.19789#Mi hai ca vo o#Thch Thng Lc#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio# 2009#^a198tr.^b21cm#Thch Thng Lc#252511#Bi thuyt ging v 12 ca vo o Ph t. Gii thch v mi ca o gip ngi tu hnh theo o Pht hc tp#o Pht# Tu hnh#Thanh## 00568000000000265000450002600110000002600110001100200320002200300300005400700270 00840060015001110140007001260190005001330820004001388080005001420080005001470090 01100152010000500163011001500168001000500183013000700188021008100195020000600276 020001400282039000600296#VV09.19790#VV09.19791#T do dng cm l bn thn mnh#S sng sut v cch sng mi#Osho ; Ng Trung Vit dch#Ng Trung Vit#45000#Vi ?t#123#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a224tr.^b21cm#Osho#252512#Nghin cu cc hc t huyt, trit l v "t do" ca con ngi, vn v tm linh#Ngi#T do c nhn #Thanh## 00424000000000217000450002600110000002600110001100200380002200700090006001900050 00690820006000748080005000800080005000850090011000900100005001010110014001060010 00900120013000700129021005200136020001200188039000600200#VV09.19792#VV09.19793#T m hiu Ngc Hong thin tn bu co#Hu Khi#Vi?t#299.5#^214#^aH.#^aTn gio#20 09#^a95tr.^b21cm#Hu Khi#252513#Gii thiu, gii thch cc bi kinh ca o Cao i#o Cao i#Thanh## 00519000000000229000450002600110000002600110001100200240002200700170004601900050 00630820006000688080005000740080005000790090011000840100005000950110015001000010 01700115015007300132013000700205021005900212020001200271039000600283#VV09.19794# VV09.19795#Kinh t thi gii ngha#Ngc Huyn Hng#Vi?t#299.5#^214#^aH.#^aTn g io#2009#^a216tr.^b20cm#Ngc Huyn Hng#TTS ghi: Tin Thin i o Tam k ph . Hi thnh Cao i Tin Thin#252514#Gii thiu kinh ca o Cao i. Gii t hch ngha bi kinh#o Cao i#Thanh## 00431000000000217000450002600110000002600110001100200230002200300160004501900050 00610820006000668080005000720080005000770090011000820100005000930110015000980150 04300113013000700156021003200163020001200195039000600207#VV09.19796#VV09.19797#M inh gio thnh truyn#Thi vn diu l#Vi?t#299.5#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a116 tr.^b20cm#TTS ghi: Tin Thin i o Tam k ph #252515#Gii thiu bi kinh o Cao i#o Cao i#Thanh## 00549000000000241000450002600110000002600110001100200160002200700320003800600140 00700060011000840190005000950820006001008080005001060080005001110090011001160100 00500127011001500132015007300147013000700220021006200227020001200289039000600301 #VV09.19798#VV09.19799#Huyn diu cnh#Dch: Vng Xun H, Thin Php#Vng Xu n H#Thin Php#Vi?t#299.5#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a144tr.^b20cm#TTS ghi: Ti n Thin i o Tam k ph . Hi thnh Cao i Tin Thin#252516#Gii thiu k inh Huyn Diu cnh o tam k ph o Cao i#o Cao i#Thanh## 00438000000000205000450002600110000002600110001100200190002201900050004108200060 00468080005000520080005000570090011000620100005000730110014000780150069000920130 00700161021004600168020001200214039000600226#VV09.19800#VV09.19801#Chn ngn di u bt#Vi?t#299.5#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a76tr.^b20cm#TTS ghi: Tin Thin i o Tam k ph . Cng bnh, t bi, bc i#252517#Gii thiu kinh o tam k ph o Cao i#o Cao i#Thanh## 00526000000000229000450002600110000002600110001100200190002201900050004108200060 00468080005000520080005000570090011000620100005000730110015000780150073000930130 00700166021008600173020001200259020001000271020000900281039000600290#VV09.19802# VV09.19803#Chn o b truyn#Vi?t#299.5#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a164tr.^b20c m#TTS ghi: Tin Thin i o Tam k ph . Hi thnh Cao i Tin Thin#25251 8#Gii thiu nghi l truyn gio ca to thnh Tin thin, chu minh, o tam k ph #o Cao i#To thnh#Vit Nam#Thanh## 00513000000000217000450002600110000002600110001100200560002201900050007808200060 00838080005000890080005000940090011000990100005001100110015001150150067001300130 00700197021006500204020001200269020000800281039000600289#VV09.19804#VV09.19805#T hnh gio su tp nm Mu thn v K du (1968 - 1969)#Vi?t#299.5#^214#^aH.#^aT n gio#2009#^a280tr.^b21cm#TTS ghi: i o Tam k ph . C quan Ph thng Gi o l i o#252519#Gii thiu lch s truyn gio v cc bi thnh gio o Ca o i#o Cao i#Gio l#Thanh## 00405000000000229000450000200090000000700330000900500160004200500160005801400060 00740190005000800820006000858080005000910080005000960090011001010100005001120110 01700117013000700134020000700141020000600148020001500154039000600169#Tp v 2#Ng Thanh Hng, Nguyn c Ton#Ng Thanh Hng#Nguyn c Ton#8000#Vi?t#372.5# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a45tr.^b17x24cm#252520#Tp v#Lp 2#Sch gio khoa#Th anh## 00618000000000265000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330010014000380020031000520220004000830080005000870090011000920100005001030110 01500108015006900123013000700192005001400199021010900213020000900322020000700331 020000800338039000600346#VV09.19806#VV09.19807#Vi?t#294.3#^214#Thch Tr Hi#Tuy n tp sa mn Thch Tr Hi#T.2#^aH.#^aTn gio#2009#^a422tr.^b20cm#TTS ghi: Gi o hi Pht gio Vit Nam. Thnh hi Pht gio Hi Phng#252521#Thch Tr Hi#Tr uyn v Pht Thch ca, v Pht ho. Bt k, nht k trong chuyn tu hnh i Hu, Trung Quc, Lo, Thi Lan#o Pht#Truyn#Nht k#Thanh## 00690000000000253000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330020019000380220004000572210019000610080005000800090011000850100005000960110 01500101015007300116013000700189021020600196020001200402020000800414020000800422 039000600430#VV09.19808#VV09.19809#Vi?t#299.5#^214#Gio l hnh ng#Q.2#L gi i v nghi l#^aH.#^aTn gio#2009#^a180tr.^b20cm#TTS ghi: Tin Thin i o T m k ph . Hi thnh Cao i Tin Thin#252522#Cu trc xy dng, th t, tn ngng ca o Cao i. Gii thiu cc nghi l, ngy l. Kinh in o Cao i. Biu th ca o Cao i. Quan im v nhn sanh v ng li tin nhin i o tam k ph #o Cao i#Gio l#Nghi l#Thanh## 00514000000000265000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330010015000380020019000530070015000720220004000870080005000910090011000960100 00500107011001500112013000700127005001500134021006300149020000900212020000800221 020001300229039000600242#VV09.19811#VV09.19810#Vi?t#294.3#^214#Thch Thanh T#Nh ng cnh hoa m#Thch Thanh T#T.1#^aH.#^aTn gio#2009#^a169tr.^b21cm#252523#T hch Thanh T#Sch hi p v gii tu hnh trong o Pht lm sng t l o#o Pht#Tu hnh#Sch hi p#Thanh## 00514000000000265000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330010015000380020019000530070015000720220004000870080005000910090011000960100 00500107011001500112013000700127005001500134021006300149020000900212020000800221 020001300229039000600242#VV09.19812#VV09.19813#Vi?t#294.3#^214#Thch Thanh T#Nh ng cnh hoa m#Thch Thanh T#T.2#^aH.#^aTn gio#2009#^a205tr.^b21cm#252524#T hch Thanh T#Sch hi p v gii tu hnh trong o Pht lm sng t l o#o Pht#Tu hnh#Sch hi p#Thanh## 00846000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200740003300700780 01070140007001850190005001920820008001978080005002050080005002100090010002150100 00500225011001500230005001600245005001500261005001600276005001800292005001500310 01300070032502101240033202000100045602000110046602000090047702000280048603900060 0514#VV09.19814#VV09.19815#VV09.19816#Nhng vn c bn ca lut trch nhim b i thng ca nh nc nm 2009#inh Trung Tng, Dng ng Hu, Nguyn Vn Tun ... ; inh Trung Tng (ch.b.)#23000#Vi?t#349.597#^214#^aH.#^aT php#2009#^a142 tr.^b21cm#inh Trung Tng#Dng ng Hu#Nguyn Vn Tun#Nguyn Thanh Tnh#L Mi nh Phng#252525#Cc qui nh php lut v trch nhim bi thng ca nh nc. Gii thiu ton vn lut trch nhim bi thng ca nh nc#Php lut#Bi thn g#Nh nc#Lut trch nhim bi thng#Thanh## 00758000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200480 00460070013000940140007001070190005001140820008001198080005001270080005001320090 01000137010000500147011001500152013000700167021023300174020001000407020001600417 020001300433039000600446020000700452020000900459#VV09.19817#VV09.19819#VV09.1981 8#L Tin Chu#Chc nng xt x trong t tng hnh s Vit Nam#L Tin Chu#3900 0#Vi?t#345.597#^214#^aH.#^aT php#2009#^a362tr.^b21cm#252526#Nhn thc chung v chc nng xt x trong t tng hnh s. Gii hn ni dung php l qui nh ph p lut, thc tin p dng chc nng xt x trong t tng hnh s. Phng hng h on thin php lut v c ch thc hin lut Vit Nam#Php lut#T tng hnh s #Lut hnh s#Thanh#Xt x#Vit Nam## 00807000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200720003300700680 01050140007001730190005001800820008001858080005001930080005001980090010002030100 00500213011001500218005001700233005001700250005001600267005001200283005001800295 01500560031301300070036902100690037602000130044502000080045802000090046603900060 0475#VV09.19820#VV09.19821#VV09.19822#Tm hiu Lut Sa i, b sung mt s iu ca b lut Hnh s nm 2009#B.s.: Nguyn Quc Vit (ch.b.), Nguyn Cng Hng, Nguyn Vn Hon..#50000#Vi?t#345.597#^214#^aH.#^aT php#2009#^a367tr.^b21cm#Ng uyn Quc Vit#Nguyn Cng Hng#Nguyn Vn Hon# Thu Vn#Nguyn Thanh Trc#T TS ghi: B T php. V Php lut Hnh s - Hnh chnh#252527#Gii thiu ni dung sa i mt s iu ca B lut hnh s nm 1999#Lut hnh s#Sa i#Vit Nam# Thanh## 00988000000000373000450002600110000002600110001102600110002200200480003300300170 00810070076000980140007001740190005001810820010001868080005001960080005002010090 01000206010000500216011001500221005001500236005001400251005001700265005001800282 00500200030001500500032001300070037002101590037702000180053602000090055402000100 0563020001000573020001600583020000900599039000600608#VV09.19823#VV09.19824#VV09. 19825#Hp tc khai thc chung trong lut bin quc t#Sch chuyn kho#Nguyn B Din, Nguyn B Sn, ng Th Kim Hoa... ; Nguyn B Din (ch.b.)#48000#Vi?t#3 43.59709#^214#^aH.#^aT php#2009#^a395tr.^b23cm#Nguyn B Din#Nguyn B Sn# ng Th Kim Hoa#Nguyn Lan Nguyn#Nguyn Th Xun Sn#TTS ghi: Trung tm Lut bi n v Hng hi Quc t#252528#Vn l lun, c s khoa hc ca hot ng hp t c khai thc chung trn th gii v khu vc bin ng. Kinh nghim quc t v c c tho thun khai thc chung#Lut Bin quc t#Hng hi#Khai thc#Hot ng#Hp tc quc t#Th gii#Thanh## 00663000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100210003300200200 00540070052000740140007001260190005001330820004001388080005001420080005001470090 01100152010000500163011001500168006000900183006000900192013000700201021012700208 020001500335020001000350020000700360039000600367#VV09.19826#VV09.19828#VV09.1982 7#Hallowell, Edward M.#Hy can m tha th#Edward M. Hallowell ; Bin dch: Kin Vn, Yn Bnh#37000#Vi?t#158#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a271tr.^b21cm#Kin Vn #Yn Bnh#252529#Khi nim v tha th trong cuc sng ca mi ngi. a ra ph ng php gip c nhn ci thin mi quan h ca mnh qua tha th#Tm l c nhn#C uc sng#X hi#Thanh## 00592000000000313000450002600110000002600110001100200160002200300110003800700390 00490190005000880820010000938080005001030080005001080090011001130100005001240110 01500129005000700144005001200151005001500163005001400178005000900192015002200201 013000700223020001700230020000900247020000400256020001200260039000600272#VV09.19 829#VV09.19830#Im lng v nghe#Vn v th#Tm An, Thanh Chung, Nguyn Lm Cc... #Vi?t#895.92208#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a286tr.^b21cm#Tm An#Thanh Chung#Nguy n Lm Cc#ng M Duyn#Minh an#TTS ghi: N VNweblog#252530#Vn hc hin i# Vit Nam#Th#Truyn ngn#Thanh## 00561000000000265000450002600110000002600110001100200120002200700130003401400070 00470190005000540820006000598080005000650080005000700090011000750100005000860110 01500091006000800106013000700114012002500121021011400146020000600260020000500266 020001800271039000600289#VV09.19831#VV09.19832#Mt xa chn#Thu H dch#25000#V i?t#615.8#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a175tr.^b21cm#Thu H#252531#Mt xa cha b nh ti nh#Biu hin b ngoi ca chn phn nh tnh trng sc kho c th. cc phng php mt xa thng dng iu tr bnh#Matxa#Chn#Chm sc sc kho#Thanh# # 00530000000000265000450002600110000002600110001100200120002200700130003401400070 00470190005000540820006000598080005000650080005000700090011000750100005000860110 01500091006000800106013000700114012002500121021008300146020000600229020000500235 020001800240039000600258#VV09.19833#VV09.19834#Mt xa lng#Thu H dch#22000#V i?t#615.8#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a143tr.^b21cm#Thu H#252532#Mt xa cha b nh ti nh#Gii thiu cc huyt chn. Phng php mtxa lng, iu tr v phn g bnh lng#Matxa#Lng#Chm sc sc kho#Thanh## 00576000000000265000450002600110000002600110001100200100002200700180003201400070 00500190005000570820006000628080005000680080005000730090011000780100005000890110 01500094006000800109013000700117012002500124021012800149020000600277020000300283 020001800286039000600304#VV09.19835#VV09.19836#Mt xa c#Thu H bin dch#27000 #Vi?t#615.8#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a159tr.^b19cm#Thu H#252533#Mt xa cha bnh ti nh#Gii thiu cc huyt c. Phng php dng matxa. Cc bc chu n b: thao tc, cch tr liu mtxa cha cc bnh thng gp#Matxa#C#Chm sc sc kho#Thanh## 00618000000000289000450002600110000002600110001100200140002200700130003601400070 00490190005000560820006000618080005000670080005000720090011000770100005000880110 01500093006000800108013000700116012002500123021014300148020000600291020000900297 020000900306020000500315020000400320039000400324#VV09.19837#VV09.19838#Mt xa t chi#Thu H dch#27000#Vi?t#613.7#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a174tr.^b21cm#Thu H#252534#Mt xa cha bnh ti nh#Gii thiu cc huyt v mt xa t chi. Cc phng php mtxa t chi lm tiu tan mt mi kh chu v iu tr mt s bnh thng thng#Matxa#Sc kho#iu tr#Chn#Tay#Tm## 00563000000000277000450002600110000002600110001100200120002200700130003401400070 00470190005000540820006000598080005000650080005000700090011000750100005000860110 01500091006000800106013000700114012002500121021010600146020000600252020000500258 020000900263020000900272039000400281#VV09.19839#VV09.19840#Mt xa bng#Thu H d ch#26000#Vi?t#613.7#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a166tr.^b21cm#Thu H#252535#M t xa cha bnh ti nh#Gii thiu cc huyt mat xa bng v cc phng php th ng dng tr liu cc bnh thng gp bng#Matxa#Bng#iu tr#Sc kho#T m## 00838000000000313000450002600110000002600110001100200440002200700470006601900050 01130820011001188080005001290080018001340090011001520100005001630110015001680050 01400183005001400197005001500211005001700226005001300243013000700256021019200263 020000800455020001000463020000900473020001600482020002200498039000400520#VV09.19 841#VV09.19842#30 nm xy dng v pht trin (1979 - 2009)#Trn Vn Giu, Hong Nh Mai, Phan Xun Bin..#Vi?t#070.509597#^214#^aTp. H Ch Minh#^aGio dc#2009 #^a136tr.^b25cm#Trn Vn Giu#Hong Nh Mai#Phan Xun Bin#Trn Trm Phng#Trn Vn Ho#252536#Gii thiu lch s chng ng 30 nm xy dng v pht trin ca nh xut bn Gio dc ti thnh ph H Ch Minh: b my t chc, nhng thnh t t c, nhng hi c v cng tc xut bn#Lch s#Thnh tu#Xut bn#Tp. H Ch Minh#Nh xut bn Gio dc#Tm## 00458000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200110003700300040 00480290014000520070015000660140007000810190005000880820010000938080005001030080 00500108009001900113010000500132011001400137013000700151020001700158020000900175 020000400184039000400188#VN09.06513#VN09.06514#ng Chn Nhn#Gi th 38#Th#The 38th hour#ng Chn Nhn#40000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#200 9#^a81tr.^b18cm#252537#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00671000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200130 00510030003000640070018000670140007000850190005000920820010000978080005001070080 00500112009001900117010000500136011001500141013000700156021017800163020001700341 020000900358020000300367020000700370039000400377#VN09.06515#VN09.06517#VN09.0651 6#Nguyn Ngc Dng#Hai min qu#K#Nguyn Ngc Dng#36000#Vi?t#895.92203#^214 #^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a219tr.^b19cm#252538#Ghi li nhng k c tc gi tri qua trong thi nin thiu, ngoi ra cn gii thiu nhng s vic, chn d ung con ngi v mnh t Lo Cai t nm tch lp tnh (1991) n nay#Vn hc hi n i#Vit Nam#K#Hi c#Tm## 00433000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200150003500300040 00500070013000540140007000670190005000740820010000798080005000890080005000940090 01900099010000500118011001500123013000700138020001700145020000900162020000400171 039000400175#VN09.06518#VN09.06519#Bi Vn Bng#Li ru ngn c#Th#Bi Vn Bng# 34000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a121tr.^b19cm#252539#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00402000000000241000450002600110000002600110001100100110002200200080003300300040 00410070011000450190005000560820010000618080005000710080005000760090019000810100 00500100011001400105013000700119020001700126020000900143020000400152039000400156 #VN09.06520#VN09.06521#Thun Tnh#Mt i#Th#Thun Tnh#Vi?t#895.92214#^214#^aH .#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a79tr.^b19cm#252540#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm ## 00435000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200080003700300100 00450070015000550140007000700190005000770820010000828080005000920080005000970090 01900102010000500121011001400126013000700140020001700147020000900164020000400173 039000400177#VN09.06522#VN09.06523#Nguyn c Ch#Hn ni#Trng ca#Nguyn c C h#35000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a84tr.^b19cm#252541# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00415000000000253000450002600110000002600110001100100080002200200080003000300040 00380070008000420140007000500190005000570820010000628080005000720080005000770090 01900082010000500101011001400106013000700120020001700127020000900144020000400153 039000400157#VN09.06524#VN09.06525#Ng Ti#Nt xa#Th#Ng Ti#25000#Vi?t#895.9 2214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a84tr.^b19cm#252542#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#Tm## 00445000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200200003800300040 00580070016000620140007000780190005000850820011000908080005001010080005001060090 01900111010000500130011001500135013000700150020001700157020000900174020000400183 039000400187#VN09.06526#VN09.06527#Phm Ngc Qung#Qung sng chn my#Th#Phm Ngc Qung#30000#Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a116tr.^b19 cm#252543#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00442000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200170003800300040 00550070016000590140007000750190005000820820011000878080005000980080005001030090 01900108010000500127011001500132013000700147020001700154020000900171020000400180 039000400184#VN09.06528#VN09.06529#Nguyn c Dng#H Ni trong ti#Th#Nguyn c Dng#27000#Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a110tr.^b19cm# 252544#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00434000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200220003200300040 00540070010000580140007000680190005000750820011000808080005000910080005000960090 01900101010000500120011001400125013000700139020001700146020000900163020000400172 039000400176#VN09.06530#VN09.06531#Cng Minh#Tnh yu v cuc sng#Th#Cng Minh #20000#Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a99tr.^b19cm#252545#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00431000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200180003200300040 00500070010000540140007000640190005000710820011000768080005000870080005000920090 01900097010000500116011001500121013000700136020001700143020000900160020000400169 039000400173#VN09.06532#VN09.06533#Ph Giang#Thm th min xa#Th#Ph Giang#250 00#Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a101tr.^b19cm#252546#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00428000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200120003400300040 00460070012000500140007000620190005000690820011000748080005000850080005000900090 01900095010000500114011001400119013000700133020001700140020000900157020000400166 039000400170#VN09.06534#VN09.06535#Hng Phng#Ting trng#Th#Hng Phng#25000 #Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a57tr.^b19cm#252547#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00430000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200110003500300040 00460070013000500140007000630190005000700820011000758080005000860080005000910090 01900096010000500115011001500120013000700135020001700142020000900159020000400168 039000400172#VN09.06536#VN09.06537#Phm Vn Nam#Trm t #Th#Phm Vn Nam#3000 0#Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a129tr.^b19cm#252548#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00512000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200110 00480030016000590070015000750140007000900190005000970820010001028080005001120080 00500117009001900122010000500141011001500146015002400161013000700185020001700192 020000900209020001200218039000400230#VN09.06540#VN09.06539#VN09.06538#Triu Th Vit#Gii thot#Tp truyn ngn#Triu Th Vit#29000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^ aNxb. Hi Nh vn#2009#^a111tr.^b19cm#Bt danh tc gi: i M#252549#Vn hc hi n i#Vit Nam#Truyn ngn#Tm## 00729000000000301000450002600110000002600110001100100180002200200580004000700370 00980140007001350190005001420820006001478080005001530080018001580090014001760100 00500190011001400195005001800209004002500227012001700252013000700269021009800276 020001100374020001000385020000900395020001900404039000400423#VN09.06541#VN09.065 42#Nguyn Mnh Chinh#Trng, chm sc v phng tr su bnh: u nnh, u xanh#N guyn Mnh Chinh, Nguyn ng Ngha#16000#Vi?t#633.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aN ng nghip#2009#^a99tr.^b19cm#Nguyn ng Ngha#In ln th 2, c b sung#Bc s cy trng#252550#Mt s c tnh, ging, k thut trng trt, chm sc, phng tr su bnh cy u nnh - u xanh#Trng trt#u tng#u xanh#Phng tr su b nh#Tm## 00833000000000301000450002600110000002600110001100100180002200200490004000300620 00890070034001510140007001850190005001920820004001978080005002010080018002060090 01400224010000500238011002400243005001500267004002500282012001700307013000700324 021016200331020001100493020000400504020001900508039000400527#VN09.06543#VN09.065 44#Nguyn Mnh Chinh#Trng, chm sc v phng tr su bnh: Rau n l#Cc loi c i, rau mung, rau dn, rau ay, mng ti, rau ngt#Nguyn Mnh Chinh, Phm Anh Cng#14000#Vi?t#635#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2009#^a79tr., 2tr. n h^b19cm#Phm Anh Cng#In ln th 2, c b sung#Bc s cy trng#252551#Mt s c im thc vt, yu cu iu kin sng, k thut trng trt, chm sc v phng tr su bnh cy rau n l nh: rau mung, rau ci, rau ay, mng ti...#Trng trt#Rau#Phng tr su bnh#Tm## 00823000000000301000450002600110000002600110001100100180002200200500004000300520 00900070034001420140007001760190005001830820004001888080005001920080018001970090 01400215010000500229011002500234005001500259004002500274012001700299013000700316 021015300323020001100476020001100487020001900498039000400517#VN09.06545#VN09.065 46#Nguyn Mnh Chinh#Trng, chm sc v phng tr su bnh: Rau n qu#C chua, c, da leo, kh qua, mp, b xanh, b #Nguyn Mnh Chinh, Phm Anh Cng#180 00#Vi?t#635#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2009#^a102tr., 4tr. nh^b19cm# Phm Anh Cng#In ln th 2, c b sung#Bc s cy trng#252552#Mt s c im thc vt, yu cu iu kin sng, k thut trng trt, chm sc v phng tr su bnh cng rau n qu nh: c chua, c, da leo, mp...#Trng trt#Rau c qu#P hng tr su bnh#Tm## 00747000000000289000450002600110000002600110001100100180002200200470004000700370 00870140007001240190005001310820006001368080005001420080018001470090014001650100 00500179011001500184005001800199004002500217012001700242013000700259021015300266 020000400419020001100423020001900434039000400453#VN09.06548#VN09.06547#Nguyn M nh Chinh#Trng, chm sc v phng tr su bnh: Cy la#Nguyn Mnh Chinh, Nguy n ng Ngha#20000#Vi?t#633.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2009#^a118tr .^b19cm#Nguyn ng Ngha#In ln th 2, c b sung#Bc s cy trng#252553#Gii thiu c tnh thc vt, yu cu iu kin sinh thi ca cc ging la ch yu h in nay, k thut gieo trng v chm sc phng tr su bnh hi la#La#Trng tr t#Phng tr su bnh#Tm## 00715000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200640003500700130 00990140007001120190005001190820006001248080005001300080005001350090014001400100 00500154011001400159004001400173012002200187013000700209021018600216020001000402 020001100412020001000423039000400433#VN09.06549#VN09.06550#Ng c Hip#Ngh tr ng cy lm nghip a tc dng trn t kh hn vn bin#Ng c Hip#10000#Vi?t #634.9#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a46tr.^b19cm#Ti bn ln 1#100 ngh cho nn g dn#252554#Gii thiu ngh trng cy lm nghip a tc dng trn t kh hn v en bin ni chung v min Trung ni ring. Cc gii php cng ngh. K thut tr ng mt s loi cy c nhiu trin vng#Cy trng#Lm nghip#Chng hn#Tm## 00698000000000289000450002600110000002600110001100100130002200200150003500700520 00500140007001020190005001090820006001148080005001200080005001250090014001300100 00500144011001400149005001500163012002200178005002200200013000700222021015100229 020000500380020000900385020001000394039000400404#VN09.06551#VN09.06552# Kim Tu yn#Ngh nui tru# Kim Tuyn, Hong Kim Giao, Hong Th Thin Hng#13500#Vi ?t#636.2#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a56tr.^b19cm#Hong Kim Giao#100 ngh cho nng dn#Hong Th Thin Hng#252555#Vai tr v ngha ca ngh chn nui tru . Mt s c im sinh hc, ging v cng tc nui tru. K thut chn nui tru ging, tru tht v cy ko#Tru#K thut#Chn nui#Tm## 00661000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200220003800700160 00600140007000760190005000830820004000888080005000920080005000970090014001020100 00500116011001400121012002200135013000700157021019600164020001100360020000900371 020001100380039000400391#VN09.06553#VN09.06554#Nguyn Cng Tn#Ngh trng cy M c-ca#Nguyn Cng Tn#12000#Vi?t#634#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a48tr.^b19cm# 100 ngh cho nng dn#252556#Khi qut v cy Mc-ca. c trng thc vt hc, c tnh sinh hc v yu cu ca cy Mc-ca i vi mi trng sinh thi. K thut chn ging, sn xut ging, chm sc v thu hi ch bin Mc-ca#Trng trt#K t hut#Cy Mc-ca#Tm## 00644000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200380003700700150 00750140007000900190005000970820006001028080005001080080018001130090014001310100 00500145011001500150013000700165021018700172020000700359020001100366020000900377 039000400386#VN09.06555#VN09.06556#Phan Quc Sng#100 cu hi v p v k thut c ph#Phan Quc Sng#18000#Vi?t#633.7#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#20 09#^a101tr.^b19cm#252557#Gii thiu cc loi ging, c im thc vt v yu cu sinh thi ca cy c ph. K thut trng v chm sc, thu hoch, ch bin, bo qun c ph. Sn xut c ph bn vng v cht lng#C ph#Trng trt#K thut#T m## 00415000000000241000450002600110000002600110001100100130002200200160003500300040 00510070013000550190005000680820011000738080005000840080005000890090018000940100 00500112011001500117013000700132020001700139020000900156020000400165039000400169 #VN09.06557#VN09.06558#V Xun nh#Nm mi nm y#Th#V Xun nh#Vi?t#895.92 2134#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a171tr.^b19cm#252558#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#Tm## 00417000000000253000450002600110000002600110001100100080002200200090003000300040 00390070008000430140007000510190005000580820011000638080005000740080005000790090 01800084010000500102011001500107013000700122020001700129020000900146020000400155 039000400159#VN09.06559#VN09.06560#La Tng#Hoa vn#Th#La Tng#18000#Vi?t#895. 922134#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a123tr.^b19cm#252559#Vn hc hin i#V it Nam#Th#Tm## 00432000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200090003800300040 00470070016000510140007000670190005000740820011000798080005000900080005000950090 01800100010000500118011001400123013000700137020001700144020000900161020000400170 039000400174#VN09.06561#VN09.06562#Nguyn Hu Bin#Nng qu#Th#Nguyn Hu Bin# 20000#Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a99tr.^b19cm#252560#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00400000000000241000450002600110000002600110001100100090002200200100003100300040 00410070009000450190005000540820011000598080005000700080005000750090018000800100 00500098011001400103013000700117020001700124020000900141020000400150039000400154 #VN09.06563#VN09.06564#Tu Dung#Ln ng#Th#Tu Dung#Vi?t#895.922134#^214#^aH. #^aVn ho dn tc#2009#^a55tr.^b19cm#252561#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00722000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200390 00420070009000810140007000900190005000970820009001028080005001110080005001160090 01800121010000500139011001500144004001800159013000700177021016400184020001600348 020001600364020000900380020002000389020000700409039000400416#VN09.06565#VN09.065 66#VN09.06567#L Quang#Yn T - di tch lch s v danh thng#L Quang#25000#Vi ?t#915.9729#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a139tr.^b19cm#Ti bn ln th 1#25 2562#Gii thiu khu di tch lch s danh thng Yn T, l trnh thm quan v s lc vi nt v qu trnh hnh thnh, pht trin o pht ca phi thin Trc L m Yn T#Di tch lch s#Di tch vn ho#o Pht#Danh lam thng cnh#Yn T#Tm ## 00651000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200280 00430070020000710140007000910190005000980820008001038080005001110080005001160090 01800121010000500139011002400144005000900168013000700177021014300184020001600327 020001600343020001000359039000400369#VN09.06568#VN09.06569#VN09.06570#Phm Tun# Cha Tng Vn (Cha Ging)#Phm Tun, Phm Tn#13000#Vi?t#959.741#^214#^aH.#^a Vn ho dn tc#2009#^a52tr., 4tr. nh^b19cm#Phm Tn#252563#Gii thiu qu trn h xy dng, nhng thay i trong qu trnh lch s, kin trc ca cha Tng Vn , di tch lch s, vn ho c xp hng#Di tch lch s#Di tch vn ho#Than h Ho#Tm## 00586000000000241000450002600110000002600110001102600110002200200320003301400070 00650190005000720820009000778080005000860080005000910090018000960100005001140110 02500119013000700144021015500151020000800306020001000314020000900324039001100333 #VN09.06571#VN09.06572#VN09.06573#Thin s Vn Hnh vi Cha Tiu#20000#Vi?t#95 9.7023#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a144tr., 4tr. nh^b19cm#252564#Bao gm nhng bi vit, bi th ca cc tc gi vit v cha Tiu lch s, v thn th s nghip ca Thin s Vn Hnh v mt s bi th tiu biu ca ng#Lch s#Cha Tiu#Thin s# Thanh Vn## 00798000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200160003300300310 00490140007000800190005000870820008000928080005001000080005001050090010001100100 00500120011001500125013000700140021032100147020001000468020001600478020000900494 020001800503039001100521#VN09.06574#VN09.06575#VN09.06576#B lut Hnh s#c s a i, b sung nm 2009#25000#Vi?t#345.597#^214#^aH.#^aT php#2009#^a266tr.^b 19cm#252565#Trnh by ton vn ni dung b lut hnh s, c sa i b sung c quc hi thng qua 2009, bao gm 344 iu vi cc mc: iu khon c bn, hiu lc, ti phm, hnh pht, cc bin php t php, quyt nh hnh pht, thi hiu thi hnh n, chp hnh n, qui nh i vi ngi cha thnh nin phm ti, cc ti phm...#Php lut#B lut hnh s#Vit Nam#Vn bn php lut# Thanh Vn## 00799000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200230003301400070 00560190005000630820008000688080005000760080005000810090010000860100005000960110 01500101013000700116021033400123020001000457020000800467020002000475020000900495 020001800504039001100522#VN09.06577#VN09.06579#VN09.06578#B lut T tng dn s #26000#Vi?t#347.597#^214#^aH.#^aT php#2009#^a239tr.^b19cm#252566#Trnh by n i dung b lut t tng dn s c quc hi thng qua 2004, bao gm 418 iu, v i cc mc: nhng qui nh chung, th tc gii quyt v n ti to n s thm, to n phc thm, th tc xt li bn n, quyt nh c hiu lc ca php lut, th tc gii quyt vic dn s, thi hnh bn n, quyt nh dn s ca to n.. .#Php lut#B lut#Lut t tng dn s#Vit Nam#Vn bn php lut# Thanh Vn## 00992000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200750003300300310 01080140007001390190005001460820010001518080005001610080005001660090010001710100 00500181011001500186013000700201021044100208020001000649020000800659020000900667 020000900676020001800685039001100703#VN09.06580#VN09.06581#VN09.06582#B lut La o ng v lut sa i, b sung mt s iu ca B lut Lao ng#Nm 2002, nm 2 006 v nm 2007#18000#Vi?t#344.59701#^214#^aH.#^aT php#2009#^a158tr.^b19cm#25 2567#Trnh by ton vn ni dung b lut lao ng v lut sa i b sung mt s iu ca b lut lao ng nm 2002, 2006, 2007, bao gm 197 iu vi cc mc: q ui nh chung, vic lm, hc ngh, hp ng lao ng, tho c lao ng tp th, thi gi lm vic v ngh ngi, an ton, v sinh lao ng, qui nh i vi lao ng n, lao ng cha thnh nin v mt s loi lao ng khc, gii quyt tran h chp lao ng, qun l nh nc v lao ng#Php lut#B lut#Lao ng#Vit Na m#Vn bn php lut# Thanh Vn## 00749000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200250003301400070 00580190005000650820010000708080005000800080005000850090010000900100005001000110 01400105013000700119021028900126020001000415020001100425020000900436020000900445 020001800454039001100472#VN09.06583#VN09.06585#VN09.06584#Lut Giao thng ng b#11000#Vi?t#343.59709#^214#^aH.#^aT php#2009#^a82tr.^b19cm#252568#Trnh by ton vn ni dung lut giao thng ng b c quc hi thng qua nm 2001, ba o gm 89 iu, vi cc mc: qui nh chung, qui tc giao thng ng b, kt cu h tng giao thng ng b, phng tin tham gia h thng ng b, ngi iu khin phng tin, vn ti ng b...#Php lut#Giao thng#ng b#Vit Nam#V n bn php lut# Thanh Vn## 00697000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200210003301400070 00540190005000610820010000668080005000760080005000810090010000860100005000960110 01400101013000700115021025700122020001000379020001600389020000900405020001800414 039001100432#VN09.06586#VN09.06587#VN09.06588#Lut Bo him x hi#10500#Vi?t#3 44.59702#^214#^aH.#^aT php#2009#^a75tr.^b19cm#252569#Trnh by ton vn ni du ng lut bo him c quc hi thng qua 2006, bao gm 141 iu vi cc mc: qui nh chung, quyn li, trch nhim ca ngi lao ng, ngi s dng lao ng, t chc bo him x hi, bo him x hi bt buc, bo him tht nghip#Php lu t#Bo him x hi#Vit Nam#Vn bn php lut# Thanh Vn## 00861000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200300003300700740 00630140007001370190005001440820008001498080005001570080005001620090010001670100 00500177011001500182005001000197005001600207005001600223005002300239015004400262 01300070030602101300031302000100044302000080045302000160046102000170047702000180 0494039001100512#VN09.06589#VN09.06590#VN09.06591#Tm hiu Lut L lch t php# B.s.: Trn Tht, Nguyn Vn Ton, Th Thu Lan, Nguyn Th Minh Phng#20000 #Vi?t#347.597#^214#^aH.#^aT php#2009#^a114tr.^b19cm#Trn Tht#Nguyn Vn Ton# Th Thu Lan#Nguyn Th Minh Phng#TTS ghi: V Hnh chnh t php. B T ph p#252570#Bi cnh ra i v nhng ni dung c bn ca lut l lch t php nm 2009. Qui nh ca php lut mt s nc v l lch t php#Php lut#T php#L lch t php#Sch thng thc#Vn bn php lut# Thanh Vn## 00796000000000313000450002600110000002600110001100200620002200700550008400500160 01390050018001550190005001730820010001788080005001880080005001930090010001980100 00500208011001500213012001400228015002100242013000700263021012800270020001000398 020001600408020000800424020001100432020000900443039001100452001001900463#VN09.06 592#VN09.06593#X pht vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng b#Ngu yn Th T Hng, Nguyn Mai Hnh, Nguyn Thanh Hin#Nguyn Mai Hnh#Nguyn Thanh Hin#Vi?t#343.59709#^214#^aH.#^aT php#2009#^a230tr.^b19cm#T sch C s#TTS ghi: B T php#252571#Cc qui nh php lut v x pht vi phm hnh chnh tron g lnh vc giao thng ng b v nhng hi p v x pht vi phm ny#Php lut #Pht hnh chnh#Vi phm#Giao thng#ng b# Thanh Vn#Nguyn Th T Hng## 00886000000000337000450002600110000002600110001100200690002200700560009100500170 01470050018001640190005001820820010001878080005001970080005002020090010002070100 00500217011001500222012001400237015002100251013000700272021015000279020001000429 02000160043902000080045502000150046302000090047802000130048702000180050003900110 0518001001900529#VN09.06595#VN09.06594#X pht vi phm hnh chnh trong lnh vc an ton, trt t cng cng#Nguyn Th T Hng, Nguyn Th Ging, Hn Th Vn Kh nh#Nguyn Th Ging#Hn Th Vn Khnh#Vi?t#343.59709#^214#^aH.#^aT php#2009#^ a214tr.^b19cm#T sch C s#TTS ghi: B T php#252572#Cc qui nh php lut v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc an ton, trt t cng cng, an ton x hi v nhng hi p v x pht hnh chnh#Php lut#Pht hnh chnh#Vi phm# Trt t tr an#Vit Nam#Sch hi p#Vn bn php lut# Thanh Vn#Nguyn Th T Hng## 00780000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200240003301400070 00570190005000640820008000698080005000770080005000820090010000870100005000970110 01500102013000700117021031300124020001000437020000800447020002100455020000900476 020001800485039001100503#VN09.06596#VN09.06597#VN09.06598#B lut T tng hnh s #24000#Vi?t#345.597#^214#^aH.#^aT php#2009#^a205tr.^b19cm#252573#Trnh by t on vn ni dung b lut t tng hnh s c quc hi thng qua 2003, bao gm 3 46 iu, vi cc mc: qui nh chung, khi t, iu tra v n hnh s v quyt nh truy t, xt x s thm, xt x phc thm, thi hnh n v quyt nh ca to n, xt li bn n v quyt nh c hiu lc php lut...#Php lut#B lut# Lut t tng hnh s#Vit Nam#Vn bn php lut# Thanh Vn## 00793000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200150003301400070 00480190005000550820008000608080005000680080005000730090010000780100005000880110 01500093013000700108021036100115020001000476020000900486020001500495020001800510 039001100528#VN09.06599#VN09.06601#VN09.06600#B lut Dn s#33500#Vi?t#349.597 #^214#^aH.#^aT php#2009#^a315tr.^b19cm#252574#Trnh by ni dung lut dn s c quc hi thng qua 2005, c hiu lc 2006, bao gm 777 iu, vi cc mc: qu i nh chung, nhng nguyn tc c bn, c nhn, h gia nh, t hp tc, giao d ch dn s, i din, thi hn, quyn s hu, bo v quyn s hu, hp ng dn s , trch nhim bi thng thit hi ngoi hp ng, quyn s hu tr tu, cng n ghip...#Php lut#Vit Nam#B lut dn s#Vn bn php lut# Thanh Vn## 00787000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200240003301400070 00570190005000640820008000698080005000770080005000820090010000870100005000970110 01500102013000700117021032800124020001000452020001200462020001000474020000900484 020001800493039001000511#VN09.06602#VN09.06603#VN09.06604#Lut Thi hnh n dn s #15500#Vi?t#347.597#^214#^aH.#^aT php#2009#^a147tr.^b19cm#252575#Trnh by t on vn ni dung lut thi hnh n dn s c quc hi thng qua 2008, bao gm 1 83 iu, vi cc mc: qui nh chung, th tc, thi hnh n dn s, bin php bo m v cng ch, thi hnh n, thi hnh n trong mt s trng hp c th, x l vi phm, nhim v, quyn hn ca c quan, t chc trong thi hnh n dn s#Ph p lut#Thi hnh n#n dn s#Vit Nam#Vn bn php lut#Thanh Vn## 00818000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200140003300301100 00470140007001570190005001640820008001698080005001770080005001820090010001870100 00500197011001400202013000700216021027300223020001000496020000900506020000900515 020001800524039001000542#VN09.06605#VN09.06607#VN09.06606#Lut Xy dng#c sa i, b sung bi lut sa i, b sung mt s iu ca cc lut lin quan n u t xy dng c bn#13000#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aT php#2009#^a98tr.^b19cm #252576#Trnh by ni dung lut xy dng c quc hi thng qua nm 2003, bao g m 123 iu vi cc mc v qui hoch xy dng, d n u t xy dng cng trnh , kho st, thit k xy dng, xy dng cng trnh, la chn nh thu v hp n g xy dng, qun l nh nc v xy dng#Php lut#Xy dng#Vit Nam#Vn bn ph p lut#Thanh Vn## 00818000000000241000450002600110000002600110001102600110002200200590003301400060 00920190005000980820010001038080005001130080005001180090010001230100005001330110 01400138013000700152021037000159020001000529020000900539020001800548039001000566 #VN09.06609#VN09.06608#VN09.06610#Hin php nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam nm 1992#9000#Vi?t#342.59702#^214#^aH.#^aT php#2009#^a71tr.^b19cm#252577# Trnh by ni dung hin php Vit Nam nm 1992 v nhng sa i t hin php 194 6, 1959, 1980 bao gm 147 iu qui nh v ch chnh tr, kinh t, vn ho, x hi, quc phng, an ninh, quyn v ngha v c bn ca cng dn, c cu, nguy n tc t chc, hot ng ca cc c quan nh nc, th ch ho mi quan h gia ng lnh o, nhn dn lm ch, Nh nc qun l#Hin php#Vit Nam#Vn bn ph p lut#Thanh Vn## 00687000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200120003301400060 00450190005000510820008000568080005000640080005000690090010000740100005000840110 01400089013000700103021026900110020001000379020000700389020000900396020001800405 039001000423#VN09.06611#VN09.06613#VN09.06612#Lut u t#8500#Vi?t#346.597#^21 4#^aH.#^aT php#2009#^a55tr.^b19cm#252578#Gii thiu ni dung, lut u t xut bn 2005 bao gm 89 iu vi ni dung v m bo u t, quyn v ngha v ca nh u t, hnh thc u t, u i, h tr u t, u t trc tip, u t ki nh doanh vn nh nc, u t ra nc ngoi, qun l nh nc v u t#Php lu t#u t#Vit Nam#Vn bn php lut#Thanh Vn## 00850000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200130003300300310 00460140007000770190005000840820010000898080005000990080005001040090010001090100 00500119011001500124013000700139021038300146020001000529020000800539020000900547 020001800556039001000574#VN09.06614#VN09.06615#VN09.06616#Lut t ai#c sa i, b sung nm 2009#17000#Vi?t#346.59704#^214#^aH.#^aT php#2009#^a153tr.^b1 9cm#252579#Gii thiu ni dung lut t ai cng b 26/11/2003 vi nhng qui n h chung v qui nh c th v quyn ca nh nc vi t ai, qun l nh nc v t ai, ch s dng cc loi t, quyn ngha v ca ngi s dng t, th tc hnh chnh v qun l s dng t, thanh tra gii quyt tranh chp khiu n i, t co, x l vi phm php lut v t ai v cc iu khon thi hnh#Php l ut#t ai#Vit Nam#Vn bn php lut#Thanh Vn## 00896000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200180003300301100 00510140007001610190005001680820008001738080005001810080005001860090010001910100 00500201011001500206013000700221021034200228020001000570020001300580020000900593 020001800602039001000620#VN09.06617#VN09.06619#VN09.06618#Lut Doanh nghip#c sa i, b sung bi Lut Sa i, b sung mt s iu ca cc lut lin quan n u t xy dng c bn#20500#Vi?t#346.597#^214#^aH.#^aT php#2009#^a186tr.^ b19cm#252580#Trnh by ni dung lut doanh nghip xut bn nm 2005, bao gm 172 iu vi cc ni dung: qui nh chung, thnh lp doanh nghip v ng k kinh d oanh, cng ti trch nhim hu hn, cng ti c phn, cng ti hp doanh, nhm cng ti, t chc li, gii th v ph sn doanh nghip, qun l nh nc i vi doa nh nghip, cc iu khon thi hnh#Php lut#Doanh nghip#Vit Nam#Vn bn php lut#Thanh Vn## 00646000000000277000450002600110000002600110001100200290002200700280005100500110 00790140006000900190005000960820006001018080005001070080005001120090011001170100 00500128011001400133013000700147004001800154021014700172020000900319020001600328 020000700344020000700351039001000358#VN09.06620#VN09.06621#S tay kin thc sinh hc 10#Nguyn Nh Hin, V c Lu#V c Lu#8000#Vi?t#571.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a87tr.^b18cm#252581#Ti bn ln th 1#H thng ho cc kin thc c b n v cp nht sinh hc 10 v cc cp t chc ca th gii sng, sinh hc t bo , sinh hc sinh vt, sinh hc virt#Sinh hc#Sinh hc t bo#Lp 10#S tay#Thanh Vn## 00478000000000265000450002600110000002600110001100200190002200300140004100700160 00550140007000710190005000780820006000838080005000890080005000940090018000990100 00500117011001500122001001600137013000700153020001700160020001200177020000900189 020000400198039001000202#VN09.06622#VN09.06623#Khn tng tc slc#Th ting Ty# H Thim Thng#11000#Vi?t#895.9#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a103tr.^b19c m#H Thim Thng#252582#Vn hc hin i#Dn tc Ty#Vit Nam#Th#Thanh Vn## 00485000000000265000450002600110000002600110001100200120002200300190003400700240 00530050009000770140007000860190005000930820012000988080005001100080005001150090 01800120010000500138011001500143001001400158013000700172020001700179020000900196 020000400205039001000209#VN09.06624#VN09.06625#ng chiu#Theo th th Haik#Ph m Cng Hi, Phm Sn#Phm Sn#35000#Vi?t#895.9221008#^214#^aH.#^aVn ho dn t c#2009#^a156tr.^b19cm#Phm Cng Hi#252583#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh Vn## 00409000000000229000450002600110000002600110001100200130002200700170003501900050 00520820010000578080005000670080005000720090018000770100005000950110015001000010 01700115013000700132020001700139020000900156020000400165039001000169#VN09.06626# VN09.06627#Nh Cao Bng#Phng Quang Vinh#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a103tr.^b19cm#Phng Quang Vinh#252584#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Th anh Vn## 00675000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200310003300700150 00640190005000790820010000848080005000940080005000990090018001040100005001220110 01500127001001500142013000700157021015400164020000800318020001900326020001700345 020001600362020000900378039001000387#VN09.06628#VN09.06629#VN09.06630#Nghi l v ng i ngi X ng#Phan Vn Hong#Vi?t#394.09597#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2 009#^a211tr.^b19cm#Phan Vn Hong#252585#Tng quan v ngi X ng lng Mng Rng, nghi l vng i, nhng nghi l lin quan n ci xin, tang ma v gi tr vn ho qua cc nghi l vng i#Nghi l#Phong tc tp qun#Dn tc thiu s#D n tc X ng#Vit Nam#Thanh Vn## 00661000000000277000450002600110000002600110001100200460002200300420006800700150 01100050015001250140007001400190005001470820004001528080005001560080005001610090 01100166010000500177011001500182013000700197021012400204020001000328020000900338 020001900347020000700366039001000373#VN09.06631#VN09.06632#S tay kin thc ng php ting Anh ph thng#Dnh cho hc sinh v gio vin THCS, THPT#Phm Trng t#Phm Trng t#13500#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a204tr.^b18cm#252586 #Cung cp nhng kin thc c bn v ng php, h thng cc m, t vng, gii t trong trong ting Anh cho hc sinh ph thng#Ting Anh#Ng php#Hc sinh ph th ng#S tay#Thanh Vn## 00550000000000289000450002600110000002600110001100100120002200200440003400700200 00780050009000980140007001070190005001140820009001198080005001280080012001330090 01700145010000500162011001500167013000700182012001700189020001600206020000900222 020000400231020000400235020001100239039001000250#VN09.06633#VN09.06634#Nguyn C nh#Nguyn Cnh - truyn Phng Hoa v th, ph#T Quang s.t., b.s.#T Quang#3500 0#Vi?t#895.9228#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a144tr.^b19cm#252587#Th mc: tr. 142#Vn hc cn i#Vit Nam#Th#Ph#Truyn th#Thanh Vn## 00468000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200200003600300140 00560070014000700140007000840190005000910820011000968080005001070080012001120090 01700124010000500141011001500146013000700161020001700168020000900185020001000194 039001000204#VN09.06635#VN09.06636#L Xun Giang#Du vt chin tranh#Tp truyn k#L Xun Giang#40000#Vi?t#895.922334#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^ a249tr.^b19cm#252588#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#Thanh Vn## 00490000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200170 00510030012000680070018000800140007000980190005001050820010001108080005001200080 00500125009001900130010000500149011001500154013000700169020001700176020000900193 020001200202039001000214#VN09.06637#VN09.06639#VN09.06638#Trnh Thanh Phong#ng lm om m#Tiu thuyt#Trnh Thanh Phong#54000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb . Hi Nh vn#2009#^a327tr.^b19cm#252589#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#T hanh Vn## 00457000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200190003400300200 00530070012000730140007000850190005000920820010000978080005001070080005001120090 01900117010000500136011001500141013000700156020001700163020000900180020000400189 039001000193#VN09.06640#VN09.06641#Nguyn Long#Sao khuya y sui#99 bi th t tuyt#Nguyn Long#30000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a105t r.^b19cm#252590#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh Vn## 00447000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200100003700300040 00470070015000510140007000660190005000730820010000788080005000880080005000930090 01900098010000500117011002400122013000700146020001700153020000900170020000400179 039001000183#VN09.06642#VN09.06643#Phng Gia Vin#Chiu ri#Th#Phng Gia Vin#2 5000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a54tr., 1tr. nh^b19cm#2 52591#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh Vn## 00574000000000289000450002600110000002600110001100200120002200700390003400500120 00730190005000850820012000908080005001020080005001070090019001120100005001310110 01500136005001400151005000900165005001500174005000900189013000700198015003900205 020001700244020000900261020000400270039001000274#VN09.06644#VN09.06645#Th v i n#V Thnh An, Phm Vn Bin, Mai Bng..#V Thnh An#Vi?t#895.9221008#^214#^aH. #^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a222tr.^b19cm#Phm Vn Bin#Mai Bng#Nguyn c Cm#Xu n Chi#252592#TTS ghi: Cu lc b Th in Vit Nam#Vn hc hin i#Vit Nam#T h#Thanh Vn## 00466000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200180003900300120 00570070017000690140007000860190005000930820010000988080005001080080005001130090 01900118010000500137011001500142013000700157020001700164020000900181020001200190 039001000202#VN09.06646#VN09.06647#Hong Trung Vit#Tnh yu tc loi#Tiu thuy t#Hong Trung Vit#50000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a311 tr.^b19cm#252593#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Thanh Vn## 00495000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200080003800300120 00460070016000580140007000740190005000810820010000868080005000960080005001010090 02000106010000500126011001400131013000700145004001800152020001700170020000900187 020001200196020000400208039000500212#VN09.06649#VN09.06650#Nguyn c Lung#L s ng#Truyn, th#Nguyn c Lung#25000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn ho Thng t in#2009#^a91tr.^b19cm#252594#Ti bn ln th 3#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Th#Thu## 00432000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200130003500300040 00480070013000520140007000650190005000720820010000778080005000870080005000920090 02000097010000500117011001400122013000700136020001700143020000900160020000400169 039000500173#VN09.06652#VN09.06651#Ng Thu Nga#Xanh k nim#Th#Ng Thu Nga#20 000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a54tr.^b19cm#252595#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00430000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200110003500300040 00460070013000500140007000630190005000700820010000758080005000850080005000900090 02000095010000500115011001400120013000700134020001700141020000900158020000400167 039000500171#VN09.06653#VN09.06654#Ng Thu Nga#Hoa bt t#Th#Ng Thu Nga#2000 0#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a45tr.^b19cm#252596#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00445000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200100003800300140 00480070016000620140007000780190005000850820009000908080005000990080005001040090 02000109010000500129011001400134013000700148020001800155020000900173020000400182 039000500186#VN09.06655#VN09.06656#Nguyn Vn Toi#Dng cm#Th thiu nhi#Nguy n Vn Toi#10000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a63tr.^b19cm #252597#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Thu## 00425000000000241000450002600110000002600110001100100130002200200180003500700130 00530140007000660190005000730820010000788080005000880080005000930090020000980100 00500118011001500123013000700138020001700145020000900162020000700171039000500178 #VN09.06657#VN09.06658#Ng Thu Nga#Bc th khng gi#Ng Thu Nga#25000#Vi?t#8 95.92264#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a110tr.^b19cm#252598#Vn hc hin i#Vit Nam#Th t#Thu## 00517000000000253000450002600110000002600110001100200250002200700130004700500080 00600140007000680190005000750820007000808080005000870080005000920090020000970100 00500117011001500122013000700137021008300144020000700227020000700234020001700241 039000500258#VN09.06659#VN09.06660#Sudoku - tr chi t duy#Nht Ly b.s.#Nht Ly #36000#Vi?t#793.73#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a287tr.^b18cm#252599#Tuy n chn cc bi chi Sodoku nhm rn luyn tr tu v t duy logic cho hc sinh# T duy#Ch s#Tr chi tr tu#Thu## 00518000000000253000450002600110000002600110001100200260002200700130004800500080 00610140007000690190005000760820007000818080005000880080005000930090020000980100 00500118011001500123013000700138021008300145020000700228020000700235020001700242 039000500259#VN09.06661#VN09.06662#Sudoku - tr chi tr tu#Nht Ly b.s.#Nht L y#36000#Vi?t#793.73#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a272tr.^b18cm#252600#Tu yn chn cc bi chi Sudoku nhm rn luyn tr tu v t duy logic cho hc sinh #T duy#Ch s#Tr chi tr tu#Thu## 00432000000000253000450002600110000002600110001100200110002200300040003300700140 00370140007000510190005000580820011000638080005000740080005000790090018000840100 00500102011001500107001001400122013000700136020001700143020000900160020000400169 039000500173#VN09.06663#VN09.06664#Hng vin#Th#Phm Nh Tin#20000#Vi?t#895. 922134#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a119tr.^b19cm#Phm Nh Tin#252601#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00623000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200250003300700180 00580140007000760190005000830820011000888080005000990080005001040090018001090100 00500127011001500132004001300147001001800160015007500178013000700253020001700260 020000900277020000700286020000900293020001400302039000500316#VN09.06665#VN09.066 67#VN09.06666#Truyn thuyt inh v L#Trng nh Tng#35000#Vi?t#398.209597# ^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a227tr.^b19cm#In ln th 9#Trng nh Tng#T c phm c tng gii thng ca Hi Vn ngh dn gian Vit Nam nm 2000#252602 #Vn hc dn gian#Nh inh#Nh L#Vit Nam#Truyn thuyt#Thu## 00456000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200170003300700280 00500050011000780140007000890190005000960820011001018080005001120080005001170090 01100122010000500133011001400138013000700152020001700159020000900176020001200185 039000500197#VN09.06668#VN09.06670#VN09.06669#Truyn Trng Ln#Hong Xun tuyn chn, b.s.#Hong Xun#10000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a78tr.^b 18cm#252603#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#Thu## 00465000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200190003300700310 00520050014000830140007000970190005001040820011001098080005001200080005001250090 01100130010000500141011001500146013000700161020001700168020000900185020001200194 039000500206#VN09.06671#VN09.06672#VN09.06673#Truyn Trng Qunh#L Huy Nguyn t uyn chn, b.s.#L Huy Nguyn#16000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^ a121tr.^b18cm#252604#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#Thu## 00722000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200230003300700290 00560190005000850820006000908080005000960080005001010090011001060100005001170110 01500122001001000137015004600147005001200193013000700205021018500212020002000397 020001500417020000700432039000500439#VN09.06674#VN09.06675#VN09.06676#Ngi sng B i C H#B.s.: Xun Thi, nh Phng#Vi?t#305.9#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^ a191tr.^b19cm#Xun Thi#TTS ghi: Hi Cu chin binh thnh ph H Ni#nh Phn g#252605#Tp hp cc bi vit v cc tm gng tiu biu i din gn 200000 hi vin hot ng trn lnh vc i sng x hi c ng trn Bn tin Cu chi n binh th t nm 2007 n nay#in hnh tin tin#Cu chin binh#B i#Thu ## 00442000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200120003800300040 00500070016000540140007000700190005000770820010000828080005000920080012000970090 01700109010000500126011001500131013000700146020001700153020000900170020000400179 039000500183#VN09.06677#VN09.06678#Nguyn Mng Ch#Ai v Thanh#Th#Nguyn Mng C h#45000#Vi?t#895.92214#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a199tr.^b19cm#2 52606#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00432000000000241000450002600110000002600110001100100170002200200160003900300080 00550070017000630190005000800820010000858080005000950080012001000090017001120100 00500129011001400134013000700148020001700155020000900172020000400181039000500185 #VN09.06679#VN09.06680#Nguyn Huy Thanh#Hng thi gian#Tp th#Nguyn Huy Thanh #Vi?t#895.92214#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a80tr.^b19cm#252607#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00898000000000349000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200280 00470290039000750070034001140060011001480060008001590060010001670140007001770190 00500184082001000189808000500199008001800204009002300222010000500245011001800250 01300070026801200170027502102050029202000090049702000090050602000070051502000090 0522020001200531039000500543#VN09.06681#VN09.06683#VN09.06682#Miler, Pat P.#Cm nang th k trng quay#Script supervising and film continuity#Pat P. Miler ; D ch: Khi Hong..#Khi Hong#D Tho#Ngc Chu#72000#Vi?t#791.43023#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a326tr.^b17x17cm#252608#T sch in nh #Gii thiu phng php hnh ngh th k trng quay, nhim v ca ngi th k trng quay nh: ghi nhn vic o din mun quay cnh din, c ai tham gia, cc h trnh by cnh quay, phc trang nhn vt...#in nh#K thut#Th k#Phim nh# Trng quay#Thu## 00636000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200250 00410070008000660140007000740190005000810820009000868080005000950080018001000090 02300118010000500141011001800146013000700164012001700171021013500188020001200323 020000900335020000900344039000500353#VN09.06684#VN09.06685#VN09.06686#L Minh#Kh i o din tr gi dn#L Minh#49000#Vi?t#791.4302#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Vn ho Si Gn#2009#^a225tr.^b17x17cm#252609#T sch in nh#Ghi li nhng c kt, quan im v kinh nghim ca nhng ngi lm phim, cc nh o din phin tr tui, thnh cng ca phim Vit Nam#Phim truyn#o din#in nh#Thu## 00690000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200360003900700170 00750140007000920190005000990820004001048080005001080080005001130090011001180100 00500129011002500134013000700159021020700166020000600373020000900379020001800388 020001300406039000500419#VN09.06687#VN09.06688#Nguyn Minh Hng#Sc kho ca bn , hnh phc ca ti#Nguyn Minh Hng#45000#Vi?t#613#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^ a291tr., 3tr. nh^b19cm#252610#Gm cc cu hi v cu tr li v sc kho c th nh: trnh Streess, X va ng mch ngi cao tui, phng v tr bnh i tho ng, vim gan B.... cch phng, trnh iu tr mt s bnh thng gp#Y hc#Sc kho#Chm sc sc kho#Sch hi p#Thu## 00450000000000253000450002600110000002600110001100100230002200200100004500300040 00550070023000590140007000820190005000890820010000948080005001040080005001090090 01100114010000500125011002400130013000700154020001700161020000900178020000400187 039000500191#VN09.06689#VN09.06690#Nguyn Th Phng Hng#Hng i#Th#Nguyn T h Phng Hng#36000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a86tr., 4tr. nh ^b19cm#252611#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00413000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200110003100300040 00420070009000460140007000550190005000620820010000678080005000770080005000820090 01100087010000500098011001400103013000700117020001700124020000900141020000400150 039000500154#VN09.06691#VN09.06692#Phm nh#Ht ph sa#Th#Phm nh#20000#Vi?t# 895.92214#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a75tr.^b19cm#252612#Vn hc hin i#Vit N am#Th#Thu## 00517000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200050 00510070043000560140007000990190005001060820004001118080005001150080005001200090 01900125010000500144011001500149019001000164006001900174013000700193020001700200 020000500217020001200222039000500234#VN09.06693#VN09.06694#VN09.06695#Duras, Mar guerite#Tnh#Marguerite Duras ; Nguyn Ging Hng dch#25000#Vi?t#843#^214#^aH .#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a129tr.^b19cm#Dch Php#Nguyn Ging Hng#252613#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#Thu## 00436000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200110003900300040 00500070017000540140007000710190005000780820009000838080005000920080005000970090 01900102010000500121011001400126013000700140020001700147020000900164020000400173 039000500177#VN09.06696#VN09.06697#Nguyn Xun Onh#Li ht ru#Th#Nguyn Xun O nh#20000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a79tr.^b19cm#252614# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00438000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200160003700300040 00530070015000570140007000720190005000790820009000848080005000930080005000980090 01900103010000500122011001500127013000700142020001700149020000900166020000400175 039000500179#VN09.06699#VN09.06698#Phan Quang Hp#Con ng k c#Th#Phan Quang Hp#20000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a127tr.^b19cm#25261 5#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00439000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200130003900300040 00520070017000560140007000730190005000800820009000858080005000940080005000990090 01900104010000500123011001500128013000700143020001700150020000900167020000400176 039000500180#VN09.06700#VN09.06701#Giang Mnh Tng#Ht ma xanh#Th#Giang Mnh Tng#41000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a119tr.^b19cm#2526 16#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00434000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200150003600300040 00510070014000550140007000690190005000760820009000818080005000900080005000950090 01900100010000500119011001400124013000700138020001700145020000900162020000400171 039000500175#VN09.06702#VN09.06703#Ng Xun ip#Hoa phn trng#Th#Ng Xun i p#25000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a99tr.^b19cm#252617#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00806000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200850 00460030010001310070013001410140007001540190005001610820012001668080005001780080 00500183009001900188010000500207011001500212013000700227021022000234020001900454 020001200473020001700485020000900502039000500511#VN09.06704#VN09.06705#VN09.0670 6#Mai Hi Oanh#Nhng cch tn ngh thut trong tiu thuyt Vit Nam ng i gi ai on 1986 - 2006#Tiu lun#Mai Hi Oanh#51000#Vi?t#895.9223009#^214#^aH.#^aN xb. Hi Nh vn#2009#^a313tr.^b19cm#252618#Nhng bi vit nghin cu v nhng i mi trong ngh thut vit tiu thuyt ca Vit Nam giai on1986 - 2006 c bi t l v t duy ngh thut v phng cch biu hin. Phn tch qua mt s tc ph m ni bt thi k ny#Nghin cu vn hc#Tiu thuyt#Vn hc hin i#Vit Nam# Thu## 00639000000000277000450002600110000002600110001100100150002200200310003700300220 00680070015000900190005001050820012001108080005001220080005001270090019001320100 00500151011001500156013000700171021011300178020001900291020000400310020001600314 020001700330020000900347039000500356#VN09.06707#VN09.06708#Hn Trung Chu#Trn n hng hc tp v suy ngh#Ph bnh v tiu lun#Hn Trung Chu#Vi?t#895.9221009#^ 214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a275tr.^b19cm#252619#Cc bi vit, bi ph bn h, nghin cu mt s bi th, tp th ca cc tc gi Vit Nam thi cn i v h in i#Nghin cu vn hc#Th#Vn hc cn i#Vn hc hin i#Vit Nam#Thu## 00434000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200170003400300040 00510070012000550140007000670190005000740820010000798080005000890080005000940090 01900099010000500118011001500123013000700138020001700145020000900162020000400171 039000500175#VN09.06710#VN09.06709#Dng Thun#Soi bng vo ti#Th#Dng Thun# 36000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a171tr.^b19cm#252620#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00506000000000265000450002600110000002600110001100200200002200700510004200500160 00930050017001090050016001260140007001420190005001490820004001548080005001580080 00500163009001100168010000500179011001500184013000700199020000800206020000700214 020001400221039000500235#VN09.06711#VN09.06712#Cm nang ho hc 12#Phng Hong H i, Nguyn Thin Nga, Trn Thnh Tun#Phng Hong Hi#Nguyn Thin Nga#Trn Thn h Tun#22000#Vi?t#540#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a235tr.^b19cm#252621#Ho hc#L p 12#Sch c thm#Thu## 00946000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200380003300700180 00710140007000890190005000960820011001018080005001120080005001170090018001220100 00500140011001500145004003500160001001800195015012000213013000700333021023700340 020000900577020000700586020000800593020000900601020001700610039000500627#VN09.06 713#VN09.06714#VN09.06715#Nhng nhn vt lch s thi inh - L#Trng nh Tn g#35000#Vi?t#959.702092#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a224tr.^b19cm#In ln th 9, c b sung, sa cha#Trng nh Tng#Tc phm c tng gii thng ca Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam nm 1998; Vn hc Ngh thut Trng Hn Siu nm 2000#252622#Gii thiu cuc i v s nghip cc nhn vt lch s thi inh - L nh: inh Tin Hong, L i Hnh, t thn v tng qun L Cng Un, nh qu c cng Nguyn Bc... km theo ph lc v mt s vn bia, thn ph, nhng ct kin h pht...#Nh inh#Nh L#Lch s#Vit Nam#Nhn vt lch s#Thu## 00464000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200140 00470030015000610070014000760140007000900190005000970820010001028080005001120080 00500117009001100122010000500133011001500138013000700153020001700160020000900177 020000700186039000500193#VN09.06716#VN09.06718#VN09.06717#Ng Sch Thn#Tin mc cnh#Tp truyn vui#Ng Sch Thn#30000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aLao ng#20 09#^a175tr.^b19cm#252623#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn#Thu## 00815000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200190 00460030044000650070042001090060009001510060011001600140007001710190005001780820 00800183808000500191008000500196009001100201010000500212011001500217013000700232 021021800239020000900457020000700466020000800473020000800481039001200489#VN09.06 719#VN09.06720#VN09.06721#H Tun Kit#Tim lc ng tin#5 quy tc vng u t v qun l ti sn#H Tun Kit ; Dch: Kin Vn, Minh Trang#Kin Vn#Minh Tr ang#34000#Vi?t#332.024#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a253tr.^b19cm#252624#Gm nhn g kinh nghim, bi hc c c kt t cc bc thy c kh nng to ra ca ci t rn th gii, gip bn vng vng trn con ng lm giu chn chnh c c th ho qua nm phng php u t v qun l ti sn#Lm giu#u t#Qun l#Ti s n#Phng Dung## 00498000000000265000450002600110000002600110001100100100002200200280003200300110 00600070010000710140007000810190005000880820009000938080005001020080005001070090 01100112010000500123011001400128013000700142015003400149020001700183020000900200 020001100209039001200220#VN09.06722#VN09.06723#Mc Trung# c Hi An Mc ng Tch#Truyn th#Mc Trung#22000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a92tr. ^b19cm#252625#Trang ba sch ghi: c Hi An#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn th#Phng Dung## 00817000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200690 00470070014001160190005001300820009001358080005001440080005001490090011001540100 00500165011002500170013000700195021027300202020001500475020000900490020001000499 020000900509020000900518039001200527#VN09.06724#VN09.06725#VN09.06726#L Vit Tr ch#Hng Quang - ngi tr thc tr tui yu nc, kin cng, bt khut#L Vit Trch#Vi?t#959.7032#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a116tr., 6tr. nh^b19cm#252626#G ii thiu ngi tr thc tr tui yu nc Hng Quang (1918 - 1941). Tnh cm c a Hng Quang vi qu hng, gia nh, vi nm thng hc tp, tham gia cch mng, vi k th v vi ng, nhn dn, sau khi anh qua i. Mt s sng tc th ca p hc v cch mng ca Hng Quang#Ngi tr thc#Yu nc#Cch mng#Tnh cm#Gia nh#Phng Dung## 00496000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200210 00480030019000690070015000880140007001030190005001100820009001158080005001240080 00500129009001100134010000500145011001500150013000700165020001700172020000900189 020002000198039001200218#VN09.06727#VN09.06728#VN09.06729#Phm Quang u#Mt ng y l mi nm#Tiu thuyt s thi#Phm Quang u#40000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^ aLao ng#2009#^a272tr.^b19cm#252627#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt lch s#Phng Dung## 00557000000000229000450002600110000002600110001100100150002200200190003700700150 00560190005000710820006000768080005000820080005000870090011000920100005001030110 01500108013000700123021016800130020000900298020000800307039001200315#VN09.06730# VN09.06731#Thch Chn Tu#Php mn chn tru#Thch Chn Tu#Vi?t#294.3#^214#^aH. #^aTn gio#2009#^a160tr.^b18cm#252628#Gii thiu con ng tu tp tri qua nhi u th thch t c nhng kt qu t lc khi u cho n lc vin mn, d h nh tr theo bt c tng phi no ca o Pht#o Pht#Tu hnh#Phng Dung## 00654000000000229000450002600110000000200150001100300510002601900050007708200040 00828080005000860080005000910090011000960100005001070110015001120150042001270130 00700169021019700176020001500373020000900388020001500397039001200412#VN09.06732# Lch Cng gio#Nm phng v 2009-2010 (nm C) : K Su - Canh Dn#Vi?t#263#^214# ^aH.#^aTn gio#2009#^a146tr.^b19cm#TTS ghi: To gim mc Gio phn Hng Ho#25 2629#Trnh by cc nghi thc, thnh l trong cc tun, ngy, ma vng, ma ging sinh, gi chay, king tht, n x, chu lt, ngoi lch, hn phi v bng ch dn nghi thc c hnh ca Thin Cha gio#Lch cng gio#Thnh l#o Thin cha #Phng Dung## 00493000000000217000450002600110000000200150001100300180002601900050004408200040 00498080005000530080005000580090011000630100005000740110015000790130007000940210 12400101020001500225020000800240020001500248039001200263#VN09.06733#Lch cng gi o#K Su - Canh Dn#Vi?t#263#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a166tr.^b19cm#252630#Gi i thiu nhng ngy l cng gio 2009 - 2010 theo tng thng vi nhng lu v gi kinh phng v, thnh l, gio lut...#o Thin cha#Nghi l#Lch cng gio# Phng Dung## 00979000000000361000450002600110000002600110001100200270002200300210004900700480 00700050017001180190005001350820010001408080005001500080005001550090010001600100 00500170011001400175015004300189005001400232005001300246005001900259005001300278 01300070029102102320029802000100053002000100054002000090055002000100055902000090 0569020000900578020001800587039001200605#VN09.06734#VN09.06735#S tay php lut cng on#Dnh cho cn b CCS#Trng Thanh Cn, Nguyn Duy Vy, L Cao Thng..#T rng Thanh Cn#Vi?t#344.59701#^214#^aH.#^aT php#2009#^a46tr.^b14cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam#Nguyn Duy Vy#L Cao Thng#Nguyn Th Vit H#V Minh Tin#252631#Gii thiu quyn cng on ca ngi lao ng. T chc v ho t ng cng on Vit Nam. Hot ng ca cng on c s, bo v quyn li ca n gi lao ng. Quyn v ngha v ca on vin cng on, ngi lao ng i vi cng on#Php lut#Cng on#Lao ng#Quyn li#Ngha v#Vit Nam#Vn bn php lut#Phng Dung## 01011000000000373000450002600110000002600110001100200260002200300210004800700480 00690050017001170190005001340820010001398080005001490080005001540090010001590100 00500169011001400174015004300188005001400231005001300245005001900258005001300277 01300070029002102450029702000100054202000090055202000100056102000080057102000080 0579020001100587020000900598020001800607039001200625#VN09.06736#VN09.06737#S ta y php lut lao ng#Dnh cho cn b CCS#Trng Thanh Cn, Nguyn Duy Vy, L Ca o Thng..#Trng Thanh Cn#Vi?t#344.59701#^214#^aH.#^aT php#2009#^a79tr.^b14cm #TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam#Nguyn Duy Vy#L Cao Thng#Nguyn Th Vit H#V Minh Tin#252632#Gm cc ch nh quan trng lin quan trc tip n quyn v li ch chnh ng ca cng nhn lao ng nh: hc ngh, hp ng lao ng, tin lng, thi gian ngh ngi v lm vic, k lut v an ton lao ng, tranh chp lao ng, nh cng...#Php lut#Lao ng#Thi gian#K lut#An ton# Tin lng#Vit Nam#Vn bn php lut#Phng Dung## 00865000000000349000450002600110000002600110001100200330002200300210005500700480 00760050017001240190005001410820010001468080005001560080005001610090010001660100 00500176011001400181015004300195005001400238005001300252005001900265005001300284 01300070029702101220030402000160042602000120044202000120045402000100046602000090 0476020001800485039001200503#VN09.06738#VN09.06739#S tay php lut bo him x hi#Dnh cho cn b CCS#Trng Thanh Cn, Nguyn Duy Vy, L Cao Thng..#Trng Thanh Cn#Vi?t#344.59702#^214#^aH.#^aT php#2009#^a78tr.^b14cm#TTS ghi: Tng L in on Lao ng Vit Nam#Nguyn Duy Vy#L Cao Thng#Nguyn Th Vit H#V Minh Tin#252633#Qui nh chung v bo him x hi. Cc ch bo him x hi bt b uc, bo him x hi t nguyn v bo him tht nghip#Bo him x hi#Tnh nguy n#Tht nghip#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Phng Dung## 00985000000000349000450002600110000002600110001100200310002200300210005300700480 00740050017001220190005001390820010001448080005001540080005001590090010001640100 00500174011001400179015004300193005001400236005001300250005001900263005001300282 01300070029502102510030202000100055302000140056302000100057702000090058702000090 0596020001800605039001200623#VN09.06740#VN09.06741#S tay php lut bo him y t #Dnh cho cn b CCS#Trng Thanh Cn, Nguyn Duy Vy, L Cao Thng..#Trng Th anh Cn#Vi?t#344.59703#^214#^aH.#^aT php#2009#^a38tr.^b14cm#TTS ghi: Tng Li n on Lao ng Vit Nam#Nguyn Duy Vy#L Cao Thng#Nguyn Th Vit H#V Minh T in#252634#Nhng qui nh chung v bo him y t. Th tc ng k khm cha bnh bo him y t. Quyn li v ngha v ca ngi lao ng khi tham gia bo him y t. Quyn v ngha v ca t chc i din ngi lao ng v t chc i din n gi s dng lao ng#Php lut#Bo him y t#Quyn li#Ngha v#Vit Nam#Vn b n php lut#Phng Dung## 00629000000000241000450002600110000002600110001101900050002208200040002780800050 00310020021000360220004000570080005000610090011000660100005000770110015000820150 08800097013000700185021014600192020001500338020001100353020001100364039001200375 #VN09.06742#VN09.06743#Vi?t#242#^214#Kinh thnh hng ngy#Q.4#^aH.#^aTn gio#20 09#^a225tr.^b15cm#TTS ghi: Hi Thnh tin lnh Vit Nam (min Nam). Tng Lin o n U ban c c gio dc#252635#Gm nhiu bi hc kinh Thnh hng ngy gip bn m lng ra n nhn v hiu li Cha, suy nim li Cha, sng vi Cha v thc hnh iu Cha dy#o Thin Cha#Cu nguyn#Kinh thnh#Phng Dung## 00796000000000265000450002600110000002600110001100200520002201900050007408200040 00798080005000830080005000880090011000930100005001040110014001090130007001230210 32000130020000900450020000800459020001000467020000900477020000800486020000900494 020001500503039001200518#VN09.06744#VN09.06745#Hin chng Hi Thnh Bp Tt Vi t Nam (Nam Phng)#Vi?t#260#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a88tr.^b15cm#252636#Trnh by nhng qui nh ca Hi Thnh Bp Tt Vit Nam, h thng t chc ca Hi Th nh, quyn hn, nhim v, hi ng mc s v cc c quan ca gio hi. Vic th p hong, tin c, hu tr, ngng chc, cch chc hng gio phm. Sn nghip gio h i, gio l c tin ... v qui ch v mc s ca hi Thnh Bp Tt Vit Nam#Qui nh#T chc#Quyn hn#Nhim v#Gio l#Gio hi#o Thin cha#Phng Dung## 00524000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200150003300700290 00480140007000770190005000840820004000898080005000930080005000980090011001030100 00500114011001500119019001000134001001400144006000900158013000700167004001300174 020001800187020000500205020001200210039001200222#VN09.06746#VN09.06748#VN09.0674 7#Khng gia nh#Hc-to Ma-l ; Hunh L dch#80000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a701tr.^b20cm#Dch Php#Ma-l, Hc-to#Hunh L#252637#In ln th 9#Vn hc thiu nhi#Php#Tiu thuyt#Phng Dung## 00545000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200160003300700410 00490140007000900190005000970820004001028080005001060080005001110090011001160100 00500127011001500132019000800147001002300155006001200178004001300190013000700203 020001800210020000300228020001200231039001200243#VN09.06749#VN09.06750#VN09.0675 1#Tp lu bc Tm#Ha-ri-t Bt-ch Xtu ; c Hiu dch#65000#Vi?t#813#^214# ^aH.#^aKim ng#2009#^a516tr.^b20cm#Dch M#Bt-ch Xtu, Ha-ri-t# c Hiu#I n ln th 4#252638#Vn hc thiu nhi#M#Tiu thuyt#Phng Dung## 00720000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200180003300300630 00510070052001140060014001660140007001800190005001870820007001928080005001990080 00500204009001100209010000500220011001500225019000500240001001300245005001200258 013000700270021009200277020000800369020000800377020000900385039001200394#VN09.06 752#VN09.06753#VN09.06754#Nhng iu v vn#Nhng iu v vn, ng ngc nhin, v bun ci nht trn i#Noel Botham ; Hong Mai Hoa dch ; Hoi Phng h..#H ong Mai Hoa#59000#Vi?t#031.02#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a322tr.^b18cm#Dch#Bo tham, Noel#Hoi Phng#252639#Ghi chp nhng s kin, mi iu vn vt, v vn, k l, kh tin v bun ci nht trn i#Vn hc#S kin#Th gii#Phng Dung## 00538000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200100003302900140 00430070033000570140008000900190005000980820004001038080005001070080018001120090 01100130010000500141011001600146019000800162001001700170006001000187013000700197 020001700204020000300221020001200224039001200236#VN09.06755#VN09.06756#VN09.0675 7#Hng ng#Breaking Dawn#Stephenie Meyer ; Tnh Thu dch#155000#Vi?t#813#^214 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a1119tr.^b19cm#Dch M#Meyer, Stephenie#Tnh Thu#252640#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Phng Dung## 00500000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200160003300700300 00490140007000790190005000860820004000918080005000950080005001000090011001050100 00500116011001500121019000900136001001100145006001300156013000700169020001800176 020000400194020001200198039001200210#VN09.06758#VN09.06760#VN09.06759#Nhng em b bt#Anne Fine ; Nguyn Hng dch#27000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a 186tr.^b20cm#Dch Anh#Fine, Anne#Nguyn Hng#252641#Vn hc thiu nhi#Anh#Truy n ngn#Phng Dung## 00502000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200180003300700300 00510140007000810190005000880820004000938080005000970080005001020090011001070100 00500118011001500123019000900138001001100147006001300158013000700171020001800178 020000400196020001200200039001200212#VN09.06761#VN09.06763#VN09.06762#Tr a c a Tulip#Anne Fine ; Nguyn Hng dch#25000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009# ^a175tr.^b20cm#Dch Anh#Fine, Anne#Nguyn Hng#252642#Vn hc thiu nhi#Anh#Tru yn ngn#Phng Dung## 00544000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200180003300700320 00510140007000830190005000900820004000958080005000990080005001040090011001090100 00500120011001500125019000800140001001600148006001000164012002900174013000700203 020001800210020000300228020001100231039001200242#VN09.06764#VN09.06765#VN09.0676 6#Bi kch h Nc N#Lemony Snicket ; Hong Anh dch#28000#Vi?t#813#^214#^aH.#^a Kim ng#2009#^a198tr.^b20cm#Dch M#Snicket, Lemony#Hong Anh#Nhng cuc phiu lu bt tn#252643#Vn hc thiu nhi#M#Truyn di#Phng Dung## 00546000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200200003300700320 00530140007000850190005000920820004000978080005001010080005001060090011001110100 00500122011001500127019000800142001001600150006001000166012002900176013000700205 020001800212020000300230020001100233039001200244#VN09.06767#VN09.06768#VN09.0676 9#Nh nui rn xu s#Lemony Snicket ; Hong Anh dch#25000#Vi?t#813#^214#^aH.# ^aKim ng#2009#^a166tr.^b20cm#Dch M#Snicket, Lemony#Hong Anh#Nhng cuc phi u lu bt tn#252644#Vn hc thiu nhi#M#Truyn di#Phng Dung## 00550000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200240003300700320 00570140007000890190005000960820004001018080005001050080005001100090011001150100 00500126011001500131019000800146001001600154006001000170012002900180013000700209 020001800216020000300234020001100237039001200248#VN09.06770#VN09.06771#VN09.0677 2#S khi u y xui xo#Lemony Snicket ; Hong Anh dch#25000#Vi?t#813#^214#^ aH.#^aKim ng#2009#^a148tr.^b20cm#Dch M#Snicket, Lemony#Hong Anh#Nhng cuc phiu lu bt tn#252645#Vn hc thiu nhi#M#Truyn di#Phng Dung## 00428000000000241000450002600110000002600110001100200130002200300110003500700150 00460190005000610820009000668080005000750080005000800090011000850100005000960110 01400101001001500115013000700130020001700137020000900154020001100163039001200174 #VN09.06773#VN09.06774#ng v bn#Truyn va#inh Ngc Hng#Vi?t#895.9223#^214 #^aH.#^aKim ng#2009#^a75tr.^b19cm#inh Ngc Hng#252646#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn va#Phng Dung## 00469000000000253000450002600110000002600110001100200240002200700290004601900050 00750820006000808080005000860080005000910090011000960100005001070110015001120190 00500127001001300132006001000145013000700155020001700162020000900179020001500188 039001200203#VN09.06775#VN09.06776#Truyn c tch mu hng#Andrew Lang ; Phong N hi dch#Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a113tr.^b19cm#Dch#Lang, Andrew#Ph ong Nhi#252647#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c tch#Phng Dung## 00804000000000337000450002600110000002600110001100200310002200700590005301900050 01120820008001178080005001250080005001300090011001350100005001460110015001510050 00800166012001700174005001100191005001500202005001300217005001200230013000700242 00500120024902101270026102000080038802000200039602000170041602000090043302000120 0442039001200454#VN09.06777#VN09.06778#C nng gii giang Phja Slen#Hoa Sn, N gc Khnh, o Bnh Trch... ; Dng Thun ch.b.#Vi?t#371.829#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a105tr.^b19cm#Hoa Sn#Hoa ca bn lng#Ngc Khnh#o Bnh Trch#Hoa Th u Lm#Hoa Sn Ho#252648#Dng Thun#Biu dng gng hc gii, chm lm, vt kh khn vn ln ca cc bn chu ngoan Bc H ngi dn tc thiu s trong c nc#Hc tp#in hnh tin tin#Dn tc thiu s#Vit Nam#Truyn ngn#Phng Du ng## 00693000000000289000450002600110000002600110001100200090002200300070003100700160 00380190005000540820006000598080005000650080005000700090011000750100005000860110 01500091001001600106013000700122021019100129020000900320020000700329020000900336 020001900345020001800364020000900382039001200391#VN09.06779#VN09.06780#o vng# Tp k#Phm nh Trng#Vi?t#959.7#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a106tr.^b19cm#Phm nh Trng#252649# cp ti s phn chm ni ca hai qun o Trng Sa, Hong Sa v nhng ngi dn Vit Nam kin cng, qua bao th h m thm chin u, lao ng bo v, xy dng Trng Sa, Hong Sa#Qun o#Bo v#Xy dng#Qun o Trng Sa#Qun o Hong Sa#Vit Nam#Phng Dung## 00583000000000253000450002600110000002600110001100200250002200700110004701900050 00580820008000638080005000710080005000760090011000810100005000920110015000970010 01100112013000700123021012700130020000800257020002300265020002000288020000900308 039001200317#VN09.06781#VN09.06782#Chuyn k v L T Trng#L Quc S#Vi?t#959. 703#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a102tr.^b19cm#L Quc S#252650#Khi qut v cuc i hot ng cch mng ca L T Trng v s hi sinh anh dng ca anh trong kh ng chin chng thc dn Php#Lch s#Khng chin chng Php#Hot ng cch mng #Vit Nam#Phng Dung## 00510000000000265000450002600110000002600110001100200260002200700260004801900050 00740820011000798080005000900080005000950090011001000100005001110110014001160150 03200130005000900162013000700171020001700178020001300195020000900208020000800217 020000700225039001200232#VN09.06783#VN09.06784#uc khng t khng sng#Inrasar a s.t., tuyn chn#Vi?t#398.909597#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a39tr.^b19cm#TTS ghi: Tc ng - ca dao Chm#Inrasara#252651#Vn hc dn gian#Dn tc Chm#Vit Na m#Tc ng#Ca dao#Phng Dung## 00546000000000253000450002600110000002600110001100200210002200700160004301900050 00590820004000648080005000680080005000730090011000780100005000890110014000940010 01600108013000700124021011200131020000900243020000800252020001000260020001000270 039001200280#VN09.06785#VN09.06786#C cy vi con ngi#Hong Xun Vinh#Vi?t#580 #^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a97tr.^b19cm#Hong Xun Vinh#252652#Gm nhng cu ch uyn sinh ng, huyn thoi v cc loi cy c v li ch ca chng i vi cuc sng con ngi#Thc vt#Li ch#Cuc sng#Con ngi#Phng Dung## 00525000000000265000450002600110000002600110001100200240002200700480004601900050 00940820004000998080005001030080005001080090011001130100005001240110014001290190 01300143001002400156006001800180013000700198020001800205020000800223020000400231 020001200235039001200247#VN09.06787#VN09.06788#Akimbo v nhng con voi#Alexander McCall Smith ; Trn Th Thu Hin dch#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a79tr .^b19cm#Dch Scotlen#Smith, Alexander McCall#Trn Th Thu Hin#252653#Vn hc th iu nhi#Scotlen#Anh#Tiu thuyt#Phng Dung## 00486000000000241000450002600110000002600110001100200250002200700360004701900050 00830820009000888080005000970080005001020090011001070100005001180110014001230050 01900137012003000156013000700186020001800193020000900211020001200220039001200232 #VN09.06789#VN09.06790#Gi nh ai, quai nh ny#Chuyn Gia C Bun s.t., tuyn c hn#Vi?t#895.9227#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a61tr.^b19cm#Chuyn Gia C Bun#Hc sinh ci - ci hc sinh#252654#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ci#Phng Dung## 00763000000000289000450002600110000002600110001100200090002200700700003101900050 01010820009001068080005001150080005001200090011001250100005001360110014001410050 01600155005001500171005002100186005001600207005001200223013000700235021018800242 020000800430020001200438020001100450039001200461#VN09.06791#VN09.06792#Ngh bo# B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), inh Vn Hng, Nguyn Th Minh Thi..#Vi?t#070.4 023#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#Nguyn Thng Vu#inh Vn Hng#Nguy n Th Minh Thi#Phm Quang Vinh#V Hng Nga#252655#Tm hiu v ngh lm bo, l do chn ngh bo. Nhng t cht gip bn thnh cng trong ngh bo. Hc tr thnh nh bo chuyn nghip v mt s qui nh v nh bo trong lut bo ch#B o ch#Ngh nghip#Thnh cng#Phng Dung## 00437000000000241000450002600110000002600110001100200220002200300110004400700140 00550190005000690820009000748080005000830080005000880090011000930100005001040110 01400109001001400123013000700137020001800144020000900162020001200171039001200183 #VN09.06793#VN09.06794#Bi ca pha chn tri#Tp truyn#Ni Thanh Mai#Vi?t#895.9 223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a74tr.^b19cm#Ni Thanh Mai#252656#Vn hc thiu n hi#Vit Nam#Truyn ngn#Phng Dung## 00568000000000277000450002600110000002600110001100200240002200700170004601900050 00630820009000688080005000770080005000820090011000870100005000980110015001030010 01700118004001300135013000700148021007800155020000800233020000700241020001100248 020000900259020001000268039001200278#VN09.06796#VN09.06795#Cuc i ngh s Xu M an#Trung Trung nh#Vi?t#759.9597#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a114tr.^b19cm#Trung Trung nh#In ln th 2#252657#Khi qut v tiu s v s nghip sng tc ca h o s Xu Man ngi Ty Nguyn#Tiu s#Ho s#Ty Nguyn#Vit Nam#Truyn k#Phn g Dung## 00652000000000265000450002600110000002600110001100200160002200700340003801900050 00720820010000778080005000870080005000920090011000970100005001080110015001130010 01700128005001600145013000700161021017400168020000300342020001300345020000900358 020000700367039001200374#VN09.06797#VN09.06798#Ln da kho p#Nguyn Xun Hin, Ng Xun Nguyt#Vi?t#616.50083#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a164tr.^b19cm#Nguyn Xun Hin#Ng Xun Nguyt#252658#Gii thiu v ln da v nhng bnh lin quan t i da, bnh hoa liu thng gp cng mt s phng hng iu tr d phng, nhng iu cn trnh i vi bnh ngoi da tr em#Da#Bnh da liu#iu tr#Tr em#P hng Dung## 00737000000000277000450002600110000002600110001100200190002200700210004101900050 00620820009000678080005000760080005000810090011000860100005000970110014001020050 01600116013000700132021023500139020001800374020000800392020000900400020002000409 020000800429020001000437039001200447#VN09.06799#VN09.06800#Nh vn ca cc em#Ng uyn Vn Tng b.s.#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a50tr.^b19cm#Nguyn Vn Tng#252659#Khi qut v cuc i, s nghip ca nhng cy bt ni ting vi t cho thiu nhi, c bit l cc nhn nh v nhng nt tiu biu trong phong c ch sng tc ca cc tc gi: H n, Trn Thanh ch, on Gii, T Hoi, Trn ng Khoa...#Vn hc thiu nhi#Tc gi#Tc phm#Phong cch sng tc#Tiu s#S ngh ip#Phng Dung## 00543000000000265000450002600110000002600110001100200220002200700340004401900050 00780820010000838080005000930080005000980090011001030100005001140110014001190190 01600133006001700149012002800166013000700194020001800201020001700219020001100236 020001800247039001200265#VN09.06801#VN09.06802#Hu Ngh bn mt tri#Nguyn Trun g Tri s.t., b.s., dch#Vi?t#398.20951#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a54tr.^b19cm#D ch Trung Quc#Nguyn Trung Tri#Truyn ng thoi Trung Hoa#252660#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Trung Quc#Truyn ng thoi#Phng Dung## 00444000000000241000450002600110000002600110001100200170002200300110003900700200 00500190005000700820009000758080005000840080005000890090011000940100005001050110 01400110005002000124013000700144020001800151020000900169020001200178039001200190 #VN09.06803#VN09.06804#Gia nh g rng#Tp truyn#Nguyn Th Hng L#Vi?t#895. 9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a66tr.^b19cm#Nguyn Th Hng L#252661#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Phng Dung## 00403000000000229000450002600110000000200160001100300150002700700100004201900050 00520820009000578080005000660080005000710090011000760100005000870110014000920050 01000106013000700116020001800123020000900141020001100150039001200161#VN09.06805# Ci vc m rm#Tp truyn th#Thanh Ho#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aKim ng#2009 #^a30tr.^b19cm#Thanh Ho#252662#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn th#Phng Dun g## 00433000000000241000450002600110000002600110001100200160002200300110003800700150 00490190005000640820009000698080005000780080005000830090011000880100005000990110 01400104005001500118013000700133020001800140020000900158020001200167039001200179 #VN09.06806#VN09.06807#Gu con hc m#Tp truyn#Thi Ch Thanh#Vi?t#895.9223#^ 214#^aH.#^aKim ng#2009#^a46tr.^b19cm#Thi Ch Thanh#252663#Vn hc thiu nhi#V it Nam#Truyn ngn#Phng Dung## 00541000000000265000450002600110000002600110001100200260002200700410004801900050 00890820011000948080005001050080005001100090011001150100005001260110014001310050 01000145012002700155005001400182013000700196020001800203020001700221020000900238 020001600247039001200263#VN09.06808#VN09.06809#Ngi bu v nhng ht u#Giang A nh b.s. ; Minh ho: T Nh Nguyn#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a83 tr.^b18cm#Giang Anh#Cu chuyn nh bi hc ln#T Nh Nguyn#252664#Vn hc thi u nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ng ngn#Phng Dung## 00435000000000241000450002600110000002600110001100200160002200300110003800700160 00490190005000650820009000708080005000790080005000840090011000890100005001000110 01400105005001600119013000700135020001800142020000900160020001200169039001200181 #VN09.06810#VN09.06811#Ht nng b con#Tp truyn#Phan Trung Hiu#Vi?t#895.9223# ^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a66tr.^b19cm#Phan Trung Hiu#252665#Vn hc thiu nhi #Vit Nam#Truyn ngn#Phng Dung## 00441000000000241000450002600110000002600110001100200130002200300160003500700180 00510190005000690820009000748080005000830080005000880090011000930100005001040110 01400109005001800123013000700141020001800148020000900166020001200175039001200187 #VN09.06812#VN09.06813#Chim n du#Tp truyn ngn#Triu Hong Giang#Vi?t#895.9 223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a66tr.^b19cm#Triu Hong Giang#252666#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Phng Dung## 00438000000000241000450002600110000002600110001100200120002200300370003400700080 00710190005000790820011000848080005000950080005001000090011001050100005001160110 01400121005000800135013000700143020001800150020000900168020000700177039001200184 #VN09.06814#VN09.06815#...l ai?#Cu v cc anh hng thi hin i#H Chu# Vi?t#895.922802#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a46tr.^b19cm#H Chu#252667#Vn hc t hiu nhi#Vit Nam#Cu #Phng Dung## 00432000000000241000450002600110000002600110001100200120002200700070003401900050 00410820009000468080005000550080005000600090011000650100005000760110014000810050 00700095012002700102013000700129020001800136020000900154020001500163039001200178 #VN09.06816#VN09.06817#B Cha Kho#Huy C#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#200 9#^a75tr.^b19cm#Huy C#T sch Danh nhn Vit Nam#252668#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn lch s#Phng Dung## 00390000000000229000450002600110000000200170001100300040002800700120003201900050 00440820009000498080005000580080005000630090011000680100005000790110014000840050 01200098013000700110020001800117020000900135020000400144039001200148#VN09.06818# n ng mt tri#Th#Vi Vn Tha#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a52tr. ^b19cm#Vi Vn Tha#252669#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Phng Dung## 00450000000000229000450002600110000000200160001100700470002701900050007408200090 00798080005000880080005000930090011000980100005001090110014001140050016001280130 00700144005001700151020001800168020000900186020001300195039001200208#VN09.06819# Kh con l php#Li: Nguyn Thu Hin ; Tranh: Song Long Studio#Vi?t#895.9223#^21 4#^aH.#^aKim ng#2009#^a20tr.^b19cm#Nguyn Thu Hin#252670#Song Long Studio#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Phng Dung## 00451000000000229000450002600110000000200170001100700470002801900050007508200090 00808080005000890080005000940090011000990100005001100110014001150050016001290050 01700145013000700162020001800169020000900187020001300196039001200209#VN09.06820# Mo con au rng#Li: Nguyn Thu Hin ; Tranh: Song Long Studio#Vi?t#895.9223#^2 14#^aH.#^aKim ng#2009#^a20tr.^b19cm#Nguyn Thu Hin#Song Long Studio#252671#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Phng Dung## 00449000000000229000450002600110000000200150001100700470002601900050007308200090 00788080005000870080005000920090011000970100005001080110014001130050016001270050 01700143013000700160020001800167020000900185020001300194039001200207#VN09.06821# G con trn m#Li: Nguyn Thu Hin ; Tranh: Song Long Studio#Vi?t#895.9223#^214 #^aH.#^aKim ng#2009#^a20tr.^b19cm#Nguyn Thu Hin#Song Long Studio#252672#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Phng Dung## 00484000000000241000450002600110000000200130001100700600002401900050008408200090 00898080005000980080005001030090011001080100005001190110014001240050012001380050 01700150005001600167013000700183020001800190020000900208020001300217039001200230 #VN09.06822#Ch vt xanh#Li: Ngc Phng, Nguyn Thu Hin ; Tranh: Song Long St udio#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a20tr.^b19cm#Ngc Phng#Song Long Studio#Nguyn Thu Hin#252673#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Phng Du ng## 00396000000000217000450002600110000000200230001100700160003401900050005008200090 00558080005000640080005000690090011000740100005000850110014000900050016001040130 00700120020001800127020000900145020001200154039001200166#VN09.06823#Lt t v P hng Phnh#Hong Anh ng#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a35tr.^b19cm #Hong Anh ng#252674#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Phng Dung## 00657000000000301000450002600110000002600110001100200220002200700530004401900050 00970820007001028080005001090080005001140090011001190100005001300110017001350050 00600152012001600158005001500174006001100189013000700200021009900207020000500306 020000700311020000700318020000900325020000900334039001200343#VN09.06824#VN09.068 25#Nhng cu ti tnh#Li: Luyao ; Tranh: Mingyangkatong ; Hong Dng dch#Vi ?t#372.27#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a44tr.^b15x15cm#Luyao#B vui hc ton#Mingy angkatong#Hong Dng#252675#Tp hp nhng bi ton mo hm hnh, khi gi tr th ng minh, kh nng phn on, suy lun ca tr#Ton#Cu #T duy#Suy lun#Tiu hc#Phng Dung## 00834000000000325000450002600110000001400060001100200450001702900290006200700650 00910190005001560820007001618080005001680080005001730090011001780100005001890110 01700194005001600211012003700227005001900264005001200283005001700295005000800312 01300070032002101250032702000130045202000120046502000100047702000090048703900120 0496#VN09.06826#7000#Ngy th gii ni khng vi thuc l (31-05)#World no toba cco day (31-05)#B.s.: Hunh Cng Minh (ch.b.), Nguyn Hoi Chng, Tro L Hoa.. #Vi?t#372.37#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a27tr.^b14x14cm#Hunh Cng Minh#Gio dc mi trng trong nh trng#Nguyn Hoi Chng#Tro L Hoa#Trn Trng Khim#Anh Tm#252676#Tm hiu v cy thuc l v nhng c hi khi ht thuc l, cng mt s hot ng thit thc nhm ngn chn vn nn thuc l#Ht thuc l#Phng chn g#Hot ng#Gio dc#Phng Dung## 00854000000000325000450002600110000001400060001100200370001702900400005400700650 00940190005001590820007001648080005001710080005001760090011001810100005001920110 01700197005001600214012003700230005001900267005001200286005001700298005000800315 01300070032302101340033002000180046402000150048202000100049702000090050703900120 0516#VN09.06827#7000#Ngy Di sn vn ho Vit Nam (23-11)#Vietnam's cultural he ritage day (23-11)#B.s.: Hunh Cng Minh (ch.b.), Nguyn Hoi Chng, Tro L Ho a..#Vi?t#372.35#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a30tr.^b14x14cm#Hunh Cng Minh#Gio dc mi trng trong nh trng#Nguyn Hoi Chng#Tro L Hoa#Trn Trng Khim# Anh Tm#252677#Tm hiu mt s di sn vn ho Vit Nam v hng ti vic gn gi , bo v mi trng, di sn t nhng vic lm thit thc v nh nht#Bo v mi trng#Di sn vn ho#Hnh ng#Gio dc#Phng Dung## 00746000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020028000340030015000620070036000770220004001132210025001170050004001420080 00500146009001100151010000500162011001400167013000700181006001300188021018100201 020000700382020000900389020000600398020000700404020000900411039001200420#VN09.06 828#8000#Vi?t#372.37#^214#Hng dn b t bo v mnh#Tranh minh ho#Tranh, li : h%w ; T Ngc Bnh dch#T.1#Nhng s c ngoi mun#h%w#^aH.#^aGio dc#2009# ^a24tr.^b18cm#252678#T Ngc Bnh#Hng dn b t bo v bn thn t nhng vic n gin nht v cc s c ngoi mun v cch x l khi b: ch cn, kp tay, ng, bng, ho hon, t tay, ong t, chy mu cam...#Bo v#Bn thn#S c#X tr#Tiu hc#Phng Dung## 00784000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020028000340030015000620070036000770220004001132210019001170050004001360080 00500140009001100145010000500156011001400161013000700175006001300182021024100195 020000800436020000800444020000900452020000900461039001200470#VN09.06829#8000#Vi ?t#372.37#^214#Hng dn b t bo v mnh#Tranh minh ho#Tranh, li: h%w ; T N gc Bnh dch#T.2# phng nguy him#h%w#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b18cm#2526 79#T Ngc Bnh#Hng dn v gio dc tr cch phng nguy him trong cc tnh hung: khng chi gn ct in, ng ca trc khi ra ngoi, khng tu tin n vt ca ngi l cho, khng t nhp vo vng cm trong s th, cn thn khi chi cu thang#An ton#C nhn#Gio dc#Tiu hc#Phng Dung## 00811000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020044000340030031000780070036001090220004001452210020001490050004001690080 00500173009001100178010000500189011001400194013000700208006001300215021023400228 020000900462020000800471020000900479020000900488039001200497#VN09.06830#8000#Vi ?t#372.37#^214#Tranh minh ho: Hng dn b t bo v mnh#Dng cho hc sinh bc tiu hc#Tranh, li: h%w ; T Ngc Bnh dch#T.3#Phng nga bnh tt#h%w#^aH.#^ aGio dc#2009#^a24tr.^b18cm#252680#T Ngc Bnh#Hng dn v gio dc tr cch phng nga bnh tt, t b nhng thi quen c hi cho sc kho, c th nh: bo v mt, khi n cm khng nn xem ti vi, khng n thc n qu hn s dng, ra tay sch trc khi n cm, bo v rng...#Gio dc#V sinh#Sc kho#Tiu hc#Ph ng Dung## 00733000000000325000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020044000340030031000780070036001090220004001452210019001490050004001680080 00500172009001100177010000500188011001400193013000700207006001300214021011300227 02000080034002000110034802000120035902000070037102000080037802000090038603900120 0395#VN09.06831#8000#Vi?t#372.37#^214#Tranh minh ho: Hng dn b t bo v m nh#Dng cho hc sinh bc tiu hc#Tranh, li: h%w ; T Ngc Bnh dch#T.4#An to n giao thng#h%w#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b18cm#252681#T Ngc Bnh#Hng d n v gio dc tr v an ton giao thng phng trnh tai nn ng tic. Cch x tr khi xy ra tai nn#An ton#Giao thng#Phng chng#X tr#Tai nn#Tiu hc# Phng Dung## 00782000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200430003300700170 00760140008000930190005001010820006001068080005001120080005001170090011001220100 00500133011001500138001001700153013000700170021027900177020000900456020000900465 020001100474020000700485039001200492#VL09.02308#VL09.02309#VL09.02310#B mt ph a sau nhc thn ca cc thin s#Nguyn Ln Cng#350000#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^ aTh gii#2009#^a199tr.^b30cm#Nguyn Ln Cng#252682#M t nhng cng trnh kho a hc thc tin khi tin hnh tu b di hi nhc thn ca cc thin s cha u , cha Tiu Sn, cha Pht Tch v xut ra mt phng thc c o gn gi nh c thn sau khi vin tch vn ch c trong o Pht v c gi l thin tng ha y tng tng#o Pht#Thin s#Thin tng#Di hi#Phng Dung## 00968000000000349000450002600110000002600110001100200380002200700780006000600220 01380060017001600060017001770060008001940050016002020140008002180190005002260820 00400231808000500235008000500240009001400245010000500259011001500264015010000279 01300070037902101540038602000110054002000090055102000100056002000090057002000190 0579020000800598039001200606#VL09.02311#VL09.02312#Th trng thu sn lin minh chu u#Dch: Thi Th Thanh Phng... ; H..: Thi Th Thanh Phng, Nguyn H u Dng#Thi Th Thanh Phng#L Th Ngc Dip#Nguyn Th Hng#L Hng#Nguyn H u Dng#100000#Vi?t#382#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a328tr.^b29cm#TTS ghi: Tr ung tm H tr nhp khu t cc nc ang pht trin (CBI). Tp ch Thng mi t hu sn#252683#Tm hiu qui nh php l ca lin minh chu u lin quan ti thu sn. Nghin cu th trng thu sn chu u v hng dn xut khu thu sn sang EU#Th trng#Thu sn#Xut khu#Qui nh#Thng mi quc t#Chu u#Phn g Dung## 00951000000000325000450002600110000002600110001100200430002200700420006500500120 01070050014001190050012001330050010001450050008001550190005001630820007001688080 00500175008000500180009001400185010000500199011001400204015011700218013000700335 02102330034202000060057502000080058102000080058902000110059702000050060803900120 0613#VL09.02313#VL09.02314#Kt qu bc u thc hin hot ng d n#Ha c Nh , Phm c Tun, L Th Tha..#Ha c Nh#Phm c Tun#L Th Tha#V Vn M# V Nhm#Vi?t#333.75#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a71tr.^b30cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Cc Lm nghip. D n "Chng trnh th im l m nghip cng ng"#252684#Gm mt s kt qu hot ng ca d n chng trnh t h im lm nghip cng ng c th thc hin k hoch qun l, s dng, bo v, pht trin rng cng ng cc tnh: Sn La, Lng Sn, Qung Tr, Tha Thin Hu , Gia Lai, c Nng#D n#Qun l#S dng#Pht trin#Rng#Phng Dung## 00797000000000277000450002600110000002600110001100200260002200700170004801400070 00650190005000720820006000778080005000830080005000880090014000930100005001070110 01500112015005700127001001700184013000700201021024900208020000800457020001100465 020001100476020002000487039001200507#VL09.02315#VL09.02316#Qun l mi trng th#Nguyn c Khin#88000#Vi?t#363.7#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a252tr.^b2 7cm#TTS ghi: Vin Mi trng th v Cng nghip Vit Nam#Nguyn c Khin#25 2685#Nhng vn v mi trng Vit Nam trong thi k cng nghip ho, hin i ho t nc. Cc phng php qun l mi trng, qun l cc thnh phn mi trng. th ho v vn mi trng, pht trin bn vng v kinh t, x hi v mi trng#Qun l#Mi trng# th ho#Pht trin bn vng#Phng Dung## 00956000000000325000450002600110000002600110001100200770002200300550009900700790 01540060015002330190005002480820004002538080005002570080005002620090014002670100 00500281011001500286015006700301006001700368005001600385005001600401013000700417 02101490042402000080057302000100058102000090059102000090060002000090060903900120 0618#VL09.02317#VL09.02318#Cc quy trnh kim sot v sinh trong ch bin thu s n v sn phm thu sn#Gio trnh o to ca lin minh HACCP thu sn Hoa K#D ch: Nguyn Sn Hi, Nguyn Hu Thanh ; Nguyn Hu Dng, Nguyn Hoi Nam h..#Ng uyn Sn Hi#Vi?t#664#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a163tr.^b31cm#TTS ghi: Hip hi ch bin v xut khu thu sn Vit Nam (VASEP)#Nguyn Hu Thanh#Nguyn Hu Dng#Nguyn Hoi Nam#252686#Hng dn chi tit v cch thc xy dng cc qui ph m v sinh, phng php thc hin, kim sot v sinh trong ch bin thu sn v sn phm thu sn#V sinh#Kim sot#Ch bin#Sn phm#Thu sn#Phng Dung## 00960000000000325000450002600110000002600110001100200860002200700160010801400070 01240190005001310820006001368080005001420080018001470090014001650100005001790110 01500184015006100199001001600260013000700276021024300283020001100526020001100537 02000120054802000100056002000090057002000100057902000090058903900120059802000240 0610#VL09.02319#VL09.02320#Nguyn l pht trin "tam nng" v ng dng vo bi c nh vng ng bng sng Cu Long#Nguyn Vn Snh#43000#Vi?t#338.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2009#^a147tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Nghin cu pht trin BSCL - i hc Cn Th#Nguyn Vn Snh#252687#Tm lc cc cch tip cn nghi n cu v pht trin nng thn th gii, t nh hng nghin cu pht trin t ng hp nhm tm ra cc c hi, gii php v ng dng pht trin nng thn ti V it Nam, c bit cho vng ng bng sng Cu Long#Nghin cu#Pht trin#Nng ng hip#Nng thn#Nng dn#Gii php#Hi nhp#Phng Dung#ng bng sng Cu Long## 01160000000000361000450002600110000002600110001100200600002200300720008202900180 01540070050001720050017002220140008002390190005002470820006002528080005002580080 01800263009001400281010000500295011001500300015013200315005001400447005001600461 00500140047700500120049101300070050302102230051002000100073302000170074302000080 0760020001100768020000700779039001200786#VL09.02322#VL09.02321#Hi tho khoa hc v a dng sinh hc ni vi Kin Giang#Managing the biodiversity of the rema ining karst of Kin Giang, Vietnam#Beleaguered hills#Truong Quang Tam, T Minh T hnh, J.J. Vermeulen..#Truong Quang Tam#104000#Vi?t#577.5#^214#^aTp. H Ch Min h#^aNng nghip#2009#^a199tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Na m (VAST). Vin Sinh hc nhit i (ITB). Trung tm a dng sinh hc v pht tri n (CBD)#T Minh Thnh#Vermeulen, J.J.#Phung Le Cang#Ly Ngc Sam#252688#Tng quan v vic khai thc v a dng sinh hc. Tm tt qui trnh khm ph cc a dng s inh hc mi trong khu vc vi v vn s dng bn vng cc ni vi khi vi khng phi l ti nguyn khng th ti to c#Khai thc#a dng sinh hc #S dng#Ti nguyn# vi#Phng Dung## 00677000000000265000450002600110000002600110001100200260002200700360004800500150 00840140007000990190005001060820008001118080005001190080018001240090014001420100 00500156011001500161001002000176013000700196021016800203020001200371020000800383 020000800391039001200399#VL09.02323#VL09.02324#Sinh l gia sc - gia cm#Nguyn Th Kim ng, Nguyn Vn Thu#Nguyn Vn Thu#80000#Vi?t#636.089#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2009#^a240tr.^b27cm#Nguyn Th Kim ng#252689#Tm hiu ch c nng v c ch iu ho hot ng sinh l c v thn kinh, mu, tun hon, h hp, tiu ho, bi tit, h ni tit, sinh l sinh sn gia sc v gia cm#Sinh l hc#Gia sc#Gia cm#Phng Dung## 00859000000000313000450002600110000002600110001100200250002200300410004700700140 00880140007001020190005001090820006001148080005001200080005001250090014001300100 00500144011001500149015006800164001001400232013000700246021021800253020001000471 020000900481020001300490020000800503020001100511020001100522039001200533#VL09.02 325#VL09.02326#Gio trnh k thut in#Dng cho sinh vin ngnh K thut c kh #Ng Th Tuyn#68000#Vi?t#621.3#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a383tr.^b27cm#TT S ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Ng Th Tuyn#2 52690#Khi nim c bn v mch in, mch in xoay chiu hnh sin mt pha, ph ng php tnh ton mch in, mch in xoay chiu hnh sin ba pha v trnh by c u to, nguyn l lm vic ca my in, iu khn ng c in#Mch in#My i n#ng c in#Cu to#iu khin#Gio trnh#Phng Dung## 01079000000000349000450002600110000002600110001100200500002200300550007200700570 01270050016001840140008002000190005002080820004002138080005002170080018002220090 01400240010000500254011001500259015009200274005001500366005001400381005001200395 00500160040701300070042302102300043002000190066002000090067902000100068802000110 0698020000800709039001200717#VL09.02327#VL09.02328#Din n khuyn nng @ cng n gh ln th 6 - 2009#ng dng cng ngh sinh hc trong sn xut nng nghip#Mai Thnh Phng (ch.b.), Nguyn Vn Bc, Phm Vn Tnh..#Mai Thnh Phng#100000#Vi? t#630#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2009#^a417tr.^b28cm#TTS ghi: B Nng nghip v pht trin nng thn. Trung tm Khuyn nng khuyn ng quc gia#Nguy n Vn Bc#Phm Vn Tnh#Bi Ch Bi#Nguyn Vn Hng#252691#Gm cc chuyn ng dng cng ngh sinh hc trong sn xut nng nghip, c th trong nui trng thu sn, chn nui, trng trt v gii thiu mt s m hnh ng dng cng ngh sin h hc trong nng nghip cho hiu qu kinh t cao#Cng ngh sinh hc#ng dng#Ch n nui#Trng trt#M hnh#Phng Dung## 00946000000000337000450002600110000002600110001100200300002200700540005200500150 01060140007001210190005001280820006001338080005001390080005001440090014001490100 00500163011001500168015006800183001001500251005001400266013000700280021022800287 02000190051502000100053402000110054402000100055502000110056502000090057602000110 0585039001200596#VL09.02329#VL09.02330#Gio trnh ho hc mi trng#Phan Trung Qu (ch.b.), Trn Vn Chin, inh Vn Hng#Trn Vn Chin#33000#Vi?t#363.7#^214 #^aH.#^aNng nghip#2009#^a184tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Phan Trung Qu#inh Vn Hng#252692#Gii thiu nhng kin thc c bn v mi quan h gia ho hc v mi trng. Ho hc kh quyn, thu quyn, a quyn, sinh quyn. Cc vng tun hon v s chuyn ho mt s ng uyn t ho hc trong t nhin. Ho hc v c cht#Ho hc mi trng#Kh quyn #Thu quyn#a quyn#Sinh quyn#c cht#Gio trnh#Phng Dung## 00798000000000301000450002600110000002600110001100200430002200300480006500700170 01130140007001300190005001370820009001428080005001510080005001560090014001610100 00500175011001500180015006800195001001700263013000700280021012200287020002000409 020001400429020001200443020001800455020001100473039001200484#VL09.02331#VL09.023 32#Gio trnh x l d liu trong nng nghip#Dng cho cc lp thuc khi Cng n gh Thng tin#Nguyn nh Hin#40000#Vi?t#630.0285#^214#^aH.#^aNng nghip#2009 #^a256tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Nguyn nh Hin#252693#Gii thiu mt s ng dng cng ngh thng tin x l d liu trong nng nghip trn ba phn mm Excel, MiniTab v SPSS#Cng ngh thng tin#X l d liu#Nng nghip#Phn mm my tnh#Gio trnh#Phng Dung## 00831000000000289000450002600110000002600110001100200270002200300200004900700270 00690050011000960140007001070190005001140820006001198080005001250080005001300090 01400135010000500149011001500154015006800169001001500237013000700252021022600259 020001600485020001700501020001100518039001200529#VL09.02333#VL09.02334#Gio trn h c hc ng dng#Ngnh K thut in#Lng Vn Vt, L Minh L#L Minh L#3600 0#Vi?t#620.1#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a204tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Lng Vn Vt#252694#Nhng kin t hc c bn v c hc ng dng. C hc vt rn (ng hc, tnh hc, ng lc hc) . Sc bn vt liu (cc vt lc ko-nn ng tm, xon thun tu ca thanh thng , un phng ca thanh thng, thanh chu lc phc tp)#C hc ng dng#Sc bn v t liu#Gio trnh#Phng Dung## 00936000000000325000450002600110000002600110001100200340002200700560005600500150 01120140007001270190005001340820006001398080005001450080005001500090014001550100 00500169011001500174015006800189001001400257005001700271013000700288021023200295 02000190052702000120054602000110055802000090056902000090057802000110058703900120 0598#VL09.02335#VL09.02336#Gio trnh chnh sch nng nghip#Phm Vn nh (ch.b .), Dng Vn Hiu, Nguyn Phng L#Dng Vn Hiu#15000#Vi?t#338.1#^214#^aH.# ^aNng nghip#2009#^a108tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i h c Nng nghip H Ni#Phm Vn nh#Nguyn Phng L#252695#Gii thiu chung v chnh sch nng nghip v hoch nh chnh sch nng nghip; Mt s c im v qu trnh pht trin chnh sch nng nghip in hnh Vit Nam v trn th gi i; Phng php phn tch cc chnh sch nng nghip#Chnh sch kinh t#Nng nghi p#Pht trin#Vit Nam#Th gii#Gio trnh#Phng Dung## 00959000000000313000450002600110000002600110001100200520002200700150007401400070 00890190005000960820006001018080005001070080005001120090014001170100005001310110 01500136015006800151001001500219013000700234021032300241020000700564020001100571 020000900582020001000591020001000601020001100611020001100622039001200633#VL09.02 337#VL09.02338#Gio trnh th trng v gi c nng sn, thc phm#Trn Hu Cn g#48000#Vi?t#338.1#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a220tr.^b27cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Trn Hu Cng#252696#Trnh by khi nim, nguyn l v s hnh thnh gi c v th trng nng sn, thc ph m. Nghin cu v phn tch gi c, th trng. vn dng cc k nng kinh doanh thng qua cc quyt nh v gi v trao i thng mi i vi nng sn v thc phm. S can thip ca chnh ph vo th trng gi c nng sn v thc phm#Gi c#Th trng#Nng sn#Thc phm#Phn tch#Kinh doanh#Gio trnh#Phng Dung## 00696000000000313000450002600110000002600110001100200150002200300300003700700160 00670140007000830190005000900820006000958080005001010080005001060090014001110100 00500125011001500130015003600145001001600181013000700197021009600204020001900300 020001000319020001100329020001000340020000900350020001100359039001200370#VL09.02 339#VL09.02340#Ho mi trng#Gio trnh i hc Lm nghip#inh Quc Cng#4550 0#Vi?t#363.7#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a116tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i h c Lm nghip#inh Quc Cng#252697#Tm hiu v ho mi trng, ho hc ca kh quyn, thu quyn, a quyn v ho hc v c cht#Ho hc mi trng#Kh quy n#Thu quyn#a quyn#c cht#Gio trnh#Phng Dung## 01359000000000361000450080800050000003900120000500200580001700500140007500500130 00890050014001020050014001160050016001300050013001460070066001590080018002250090 01400243010000500257011001500262015012700277082000600404013000700410014000700417 02600110042402600110043501900050044602000100045102000080046102000130046902000170 0482020001200499020000700511021047900518#^214#Phng Dung#Bo tn rng trm v t than bn Vng U Minh H - C Mau#V Quang Minh#L Quang Tr#Clough, Barry#Ngu yn M Hoa#Dng Minh Vin#V Th Gng#V Quang Minh, L Quang Tr, Barry Cloug h... ; V Th Gng ch.b.#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2009#^a187tr.^b27cm#T TS ghi: Chng trnh Hp tc nghin cu RESTORPEAT. B mn Khoa hc t v Qun l t ai. Khoa NN v SHD - i hc Cn Th#577.3#252698#50000#VL09.02341#VL09 .02342#Vi?t#Rng trm#Bo tn#t than bn#a dng sinh hc#Sinh trng#C Mau#T rnh by kt qu nghin cu v c tnh l ho hc t, nc. S pht trin trn t than bn. Phng php nh gi nhanh s sinh trng v sinh khi ca rng t rm. Cc ch ngp nc nh hng n s pht trin rng chm, n a dng sin h hc thc vt v c. Xc nh s phn hu t than bn, nh gi hin trng rn g. Xy dng phng php cnh bo chy rng. Qui hoch s dng t phn vng m nhm nng cao i sng nng dn gp phn bo v rng trm trn t than bn## 01000000000000325000450080800050000003900120000500100120001700200230002900300650 00520050014001170050015001310070050001460080018001960090014002140100005002280110 01400233082000400247013000700251014000700258026001100265026001100276019000500287 02000140029202000080030602000090031402000080032302000240033102000090035502103100 0364#^214#Phng Dung#L Anh Tun#t ngp nc kin to#Sch c xut bn tron g khun kh D n VLIR-E2 (Vit Nam - B)#L Hong Vit#Wyseure, Guido#L Anh Tu n (ch.b.), L Hong Vit, Guido Wyseure#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2009#^a 95tr.^b27cm#627#252699#28700#VL09.02343#VL09.02344#Vi?t#t ngp nc#Cu to#K thut# nhim#ng bng sng Cu Long#Vit Nam#Tng quan v t ngp nc t n hin v t ngp nc kin to. Mt s cy trng thu sinh quen thuc vng t ngp nc ng bng sng Cu Long v c im ca n. Trnh by c ch chuyn v n cht nhim qua t ngp nc kin to v xut mt lu cng nh cc th ng s thit k t ngp nc kin to## 01016000000000349000450080800050000003900120000500200170001700300300003400500130 00640050019000770050015000960050016001110070066001270080005001930090014001980100 00500212011001500217015003600232082001000268013000700278014000700285026001100292 02600110030301900050031402000170031902000090033602000080034502000200035302000090 0373020001100382021027300393#^214#Phng Dung#a dng sinh hc#Gio trnh i h c Lm nghip# Quang Huy#Nguyn Hong Ngha#ng Thanh Hi#Nguyn c Mnh# Q uang Huy, Nguyn Hong Ngha, ng Thanh Hi, Nguyn c Mnh#^aH.#^aNng nghip #2009#^a144tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Lm nghip#577.09597#252700#54000 #VL09.02346#VL09.02345#Vi?t#a dng sinh hc#Thc vt#Bo tn#Nghin cu khoa h c#Vit Nam#Gio trnh#Tng quan v a dng sinh hc. Mt s yu t to nn tnh a dng sinh hc, c im h thng thc vt v cc vng a l sinh hc Vit Nam. Nguyn nhn, hu qu ca suy thoi a dng sinh hc v cc phng php bo tn. iu tra, gim st v nghin cu a dng sinh hc## 01009000000000325000450080800050000003900120000500200450001700300680006200500130 01300050012001430050012001550050015001670050013001820070041001950080005002360090 01400241010000500255011001500260015013400275082000400409013000700413014000700420 02600110042702600110043801900050044902000190045402000120047302000200048502101780 0505#^214#Phng Dung#Hi tho Quc gia bnh hi thc vt Vit Nam#Ln th 8 ti Vin Nghin cu Bng v pht trin nng nghip Nha H#V Triu Mn#Phm Vn D# L Cm Loan#V Th D Tho#Phm Vn Kim#V Triu Mn, Phm Vn D, L Cm Loan.. #^aH.#^aNng nghip#2009#^a224tr.^b27cm#TTS ghi: Lin hip cc Hi Khoa hc v K thut Vit Nam. Hi Cc ngnh Sinh hc Vit Nam. Hi Nghin cu bnh hi thc vt Vit Nam#632#252701#54000#VL09.02348#VL09.02347#Vi?t#Bnh hi cy trng#Ph ng chng#Nghin cu khoa hc#Tp hp cc bi nghin cu v bnh hi trn nhiu loi cy v phng php chn on, phng chng bnh hi qua nhng bin php sinh hc, bin php canh tc v phng chng ho hc## 00760000000000301000450080800050000003900120000500200500001700500110006700500100 00780050013000880050013001010070046001140080005001600090019001650100005001840110 01500189015003700204082000600241013000700247014000700254019000500261020000800266 020000900274020001000283020000900293020001100302021014500313#^214#Phng Dung#Gi o trnh lch s nh nc v php lut th gii#V Th Nga#Phm im#Phm Vit H #Phm Th Qu#V Th Nga, Phm im (ch.b.), Phm Vit H..#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a440tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#320.1#252702#44000 #Vi?t#Lch s#Nh nc#Php lut#Th gii#Gio trnh#Trnh by nhng vn c bn v lch s nh nc v php lut th gii qua cc thi k: chim hu n l, phong kin, t sn v x hi ch ngha## 00945000000000301000450003900120000080800050001200200320001700500170004900500150 00660050016000810050014000970050015001110070059001260080005001850090019001900100 00500209011001500214015003700229022000400266082000800270013000700278014000700285 019000500292020001200297020000900309020001100318021031400329#Phng Dung#^214#Gi o trnh Lut Dn s Vit Nam#Nguyn Minh Tun#Phm Vn Tuyt#Phng Trung Tp#Ph m Cng Lc#inh Vn Thanh#inh Vn Thanh, Nguyn Minh Tun (ch.b.), Phm Vn Tu yt..#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a423tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#T.2#349.597#252703#42000#Vi?t#Lut dn s#Vit Nam#Gio trnh#Khi nim v ngha v dn s v hp ng dn s. Cc hp ng dn s thng dng. Ngha v hon tr do chim hu, s dng ti sn khng c cn c php lut. Trch nhim b i thng thit hi ngoi hp ng. Chuyn quyn s dng t. Quyn s hu tr tu v chuyn giao cng ngh. Quan h dn s c yu t nc ngoi## 01038000000000325000450080800050000003900120000500200350001700500160005200500120 00680050013000800050017000930050013001100070053001230040039001760080005002150090 01900220010000500239011001500244015003700259082001000296013000700306014000700313 02600110032001900050033102000100033602000100034602000090035602000110036502103360 0376#^214#Phng Dung#Gio trnh Lut Hin php Vit Nam#Thi Vnh Thng#V Hng Anh#Phm c Bo#Nguyn ng Dung#Bi Xun c#Thi Vnh Thng, V Hng Anh (ch .b.), Phm c Bo..#Ti bn ln th 6, c sa i, b sung#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a559tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#342.59702#252704#62 000#VV09.21510#Vi?t#Php lut#Hin php#Vit Nam#Gio trnh#Nhng vn c bn v lut hin php v s ra i, pht trin ca nn lp hin Vit Nam. Cc nh ch c bn lut hin php bao gm: ch chnh tr, kinh t, chnh sch vn ho , x hi, khoa hc, i ngoi, quc phng... t chc b my nh nc, ch bu c, quc hi, ch tch nc, chnh ph, u ban nhn dn, to n nhn dn...## 00873000000000301000450080800050000003900120000500200460001700500140006300500160 00770050014000930050018001070050014001250070056001390080005001950090019002000100 00500219011001500224082001000239013000700249014000700256019000500263020001000268 020000900278020000900287020000900296020001800305021024800323#^214#Phng Dung#Gi o trnh Lut Hn nhn v Gia nh Vit Nam#Nguyn Vn C#H Th Mai Hin#Ng Th Hng#Nguyn Phng Lan#Bi Minh Hng#Nguyn Vn C (ch.b.), H Th Mai Hin, Ng Th Hng..#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a379tr.^b21cm#346.59701#252705#380 00#Vi?t#Php lut#Hn nhn#Gia nh#Vit Nam#Vn bn php lut#Khi nim v nh ng nguyn tc c bn ca lut hn nhn v gia nh Vit Nam. Kt hn v hu vic kt hn tri php lut, quyn v ngha v ca v chng, cha m v con, cp dn g, chm dt hn nhn. Quan h hn nhn v gia nh c yu t nc ngoi## 00840000000000313000450080800050000003900120000500200530001700500160007000500140 00860050017001000050014001170070059001310080005001900090019001950100005002140110 01500219015003700234082000800271013000700279014000700286019000500293020001900298 020001100317020000800328020001000336020000700346020001100353021016200364#^214#Ph ng Dung#Gio trnh thanh tra v gii quyt khiu li, t co#Trn Minh Hng#T rn Th Hin#Nguyn Vn Quang#Hong Vn Sao#Trn Minh Hng (ch.b.), Trn Th Hi n, Nguyn Vn Quang..#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a156tr.^b21cm#TTS ghi: Tr ng i hc Lut H Ni#342.597#252706#16000#Vi?t#Thanh tra nh nc#Gii quyt #Th tc#Khiu ni#T co#Gio trnh#Tm hiu v b my thanh tra nh nc. Hot ng thanh tra, khiu ni, thm quyn gii quyt khiu ni, th tc gii quyt khiu ni, t co v gii quyt t co## 00891000000000325000450080800050000003900100000500200400001500500160005500500150 00710050015000860050013001010050014001140070058001280040039001860080005002250090 01900230010000500249011001500254015003700269082001000306013000700316014000700323 02600110033001900050034102000200034602000150036602000090038102000110039002101640 0401#^214#Thu Dung#Gio trnh Lut S hu tr tu Vit Nam#Phng Trung Tp#Kiu Th Thanh#Phm Vn Tuyt#Trn Th Hu#Phm Cng Lc#Phng Trung Tp (ch.b.), Ki u Th Thanh, Phm Vn Tuyt..#Ti bn ln th 1, c sa i, b sung#^aH.#^aCn g an nhn dn#2009#^a271tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#346.59704 #252707#27000#VV09.19843#Vi?t#Lut s hu tr tu#S hu tr tu#Vit Nam#Gio trnh#Trnh by tng quan v lut s hu tr tu, quyn tc gi v quyn lin qu an, quyn s hu cng nghip, quyn i vi cy trng v vic bo v quyn s h u tr tu## 00899000000000325000450080800050000003900100000500200230001500500130003800500190 00510050013000700050016000830050015000990070073001140040039001870080005002260090 01900231010000500250011001500255015003700270082000800307013000700315014000700322 02600110032901900050034002000120034502000070035702000090036402000110037302101890 0384#^214#Thu Dung#Gio trnh Lut u t#ng Ngc Ba#Nguyn Th Vn Anh#Trn Bo nh#Nguyn Th Dung#Bi Ngc Cng#ng Ngc Ba, Nguyn Th Vn Anh, Trn B o nh... ; Bi Ngc Cng ch.b.#Ti bn ln th 3, c sa i, b sung#^aH.#^aC ng an nhn dn#2009#^a488tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#346.597# 252708#49000#VV09.19844#Vi?t#Lut u t#u t#Vit Nam#Gio trnh#Trnh by k hi qut v lut u t, qui trnh, th tc u t v trin khai d n u t, c c bin php bo m v khuyn khch u t, u t trc tip theo hp ng, u t nc ngoi...## 00905000000000325000450080800050000003900100000500200380001500500170005300500140 00700050015000840050017000990070091001160040018002070080005002250090019002300100 00500249011001500254015003700269082000800306013000700314014000700321026001100328 02600110033901900050035002000180035502000180037302000090039102000110040002101680 0411#^214#Thu Dung#Gio trnh xy dng vn bn php lut#Nguyn Th Quyn#Hong Minh H#Trn Th Vng#on Th t Uyn#Nguyn Th Quyn, Hong Minh H, Trn T h Vng, on Th T Uyn ; Nguyn Th Quyn ch.b.#Ti bn ln th 3#^aH.#^aCn g an nhn dn#2009#^a299tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#342.597#2 52709#30000#VV09.19845#VV09.19846#Vi?t#Vn bn php lut#Son tho vn bn#Vit Nam#Gio trnh#Gii thiu khi qut v vn bn php lut, cch xy dng vn bn qui phm php lut, vn bn p dng php lut, vn bn hnh chnh, kim tra v x l vn bn php lut## 00942000000000349000450080800050000003900100000500200330001500500160004800500070 00640050012000710050014000830050015000970070047001120040026001590080005001850090 01900190010000500209011001500214015003700229022000400266082000800270013000700278 01400070028502600110029202600110030301900050031402000130031902000090033202000090 0341020001100350021023100361#^214#Thu Dung#Gio trnh Lut Hnh s Vit Nam#Ngu yn Ngc Ho#L Cm#Trn Vn #Phm Bch Hc#Hong Vn Hng#Nguyn Ngc Ho (ch .b.), L Cm, Trn Vn ..#In ln th 15, c sa i#^aH.#^aCng an nhn dn#20 09#^a524tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#T.2#345.597#252710#52000 #VV09.19847#VV09.19848#Vi?t#Lut hnh s#Ti phm#Vit Nam#B TK TVQG#Phn tch cc ti xm phm s hu, xm phm ch hn nhn v gia nh, xm phm trt t qun l kinh t v hnh chnh, xm phm an ton v trt t cng cng, cc ti ph m v mi trng v ma tu... trong B Lut hnh s Vit Nam## 01028000000000313000450080800050000003900100000500200240001500500110003900500130 00500050017000630050013000800050014000930070053001070040039001600080005001990090 01900204010000500223011001500228015003700243082000400280013000700284014000700291 026001100298026001100309019000500320020001300325020001100338021036500349#^214#Th u Dung#Gio trnh Lut Quc t#L Mai Anh#Hong Ly Anh#Hong Phc Hip# Mnh Hng#Chu Mnh Hng#L Mai Anh (ch.b.), Hong Ly Anh, Hong Phc Hip..#Ti bn ln th 9, c sa i, b sung#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a499tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#341#252711#55000#VV09.19850#VV09.19849#Vi?t#Lu t quc t#Gio trnh#Mt s vn l lun c bn ca Lut quc t. Cc nguyn tc c bn ca Lut quc t. Ch th ca Lut quc t. Lut iu c quc t. D n c, lnh th trong Lut quc t. Lut bin, hng khng v lut t chc quc t . Lut ngoi giao v lnh s. Lut hnh s quc t. Lut mi trng quc t. Gi i quyt tranh chp trong lut quc t. Trch nhim php l quc t## 00789000000000277000450080800050000003900100000500100120001500200410002700500170 00680050013000850070052000980080005001500090019001550100005001740110015001790150 03700194082000400231013000700235014000700242026001100249019000500260020001000265 020000900275020001100284021021600295#^214#Thu Dung#L Minh Tm#Gio trnh l lu n nh nc v php lut#Nguyn Minh oan#L Hng Hnh#L Minh Tm (ch.b.), Nguy n Minh oan, L Hng Hnh#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a575tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#321#252712#58000#VV09.19851#Vi?t#Php lut#Nh nc #Gio trnh#Trnh by nhng khi nim chung ca mn hc nh nc v php lut. T ng quan v cc kiu nh nc v php lut chim hu n l, phong kin, t sn, v nh nc x hi ch ngha. Gii thiu php lut x hi ch ngha## 00860000000000313000450080800050000003900100000500200360001500500160005100500170 00670050017000840050012001010050018001130070062001310080005001930090019001980100 00500217011001500222015003700237082000800274013000700282014000700289026001100296 019000500307020001600312020001000328020000900338020001100347021018800358#^214#Th u Dung#Gio trnh Lut Hnh chnh Vit Nam#Trn Minh Hng#Nguyn Mnh Hng#Ngu yn Vn Quang#Bi Th o#Nguyn Phc Thnh#Trn Minh Hng (ch.b.), Nguyn Mnh Hng, Nguyn Vn Quang..#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a592tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#342.597#252713#65000#VV09.19852#Vi?t#Lut hnh chnh #Php lut#Vit Nam#Gio trnh#Gii thiu mn hc lut hnh chnh v qun l nh nc, quy phm v quan h php lut hnh chnh, cc nguyn tc c bn trong qu n l hnh chnh nh nc, th tc v quyt nh hnh chnh## 00891000000000337000450080800050000003900100000500200410001500500190005600500120 00750050015000870050017001020050011001190070058001300040018001880080005002060090 01900211010000500230011001500235015003700250082000800287013000700295014000700302 02600110030902600110032001900050033102000100033602000210034602000090036702000110 0376021016600387#^214#Thu Dung#Gio trnh Lut T tng hnh s Vit Nam#Hong T h Minh Sn#Trn Vn #Hong Vn Hnh#Nguyn Vn Huyn#V Gia Lm#Hong Th Min h Sn (ch.b.), Trn Vn , Hong Vn Hnh..#Ti bn ln th 5#^aH.#^aCng an nh n dn#2009#^a588tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#345.597#252714#6 5000#VV09.19853#VV09.19854#Vi?t#Php lut#Lut t tng hnh s#Vit Nam#Gio tr nh#Trnh by nhng vn chung ca lut t tng hnh s Vit Nam, trnh t, th tc gii quyt v n hnh s, th tc c bit v hp tc quc t trong t tn g hnh s## 00955000000000313000450080800050000003900100000500200500001500500120006500500110 00770050014000880050010001020070058001120080005001700090019001750100005001940110 01500199015003700214082001100251013000700262014000700269026001100276019000500287 020000800292020000900300020001000309020000900319020001100328021030200339#^214#Th u Dung#Gio trnh lch s nh nc v php lut Vit Nam#L Minh Tm#V Th Nga #H Lan Phng#Phm im#L Minh Tm, V Th Nga (ch.b.), H Lan Phng, Phm i m#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a576tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#320.109597#252715#63000#VV09.19855#Vi?t#Lch s#Nh nc#Php lut#Vit Nam #Gio trnh#Trnh by s hnh thnh Nh nc trong lch s Vit Nam thi i Hn g Vng; Nh nc v php lut thi k u tranh ginh li c lp dn tc t 17 9 trc CN n u th k X, thi k c lp t ch t th k X n gia th k XIX, thi k thuc Php t 1858 n 1945, t Cch mng Thng Tm n nay## 00927000000000337000450080800050000003900100000500200240001500500170003900500140 00560050016000700050013000860050019000990070059001180040018001770080005001950090 01900200010000500219011001500224015003700239082000400276013000700280014000700287 02600110029402600110030501900050031602000100032102000090033102000130034002000110 0353021022500364#^214#Thu Dung#Gio trnh Lut So snh#Nguyn Quc Hon#Phm Tr Hng#Thi Vnh Thng#L Minh Tin#Nguyn Th nh Vn#Nguyn Quc Hon (ch.b.), Phm Tr Hng, Thi Vnh Thng..#Ti bn ln th 2#^aH.#^aCng an nhn dn#2009 #^a536tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#340#252716#54000#VV09.1985 6#VV09.19857#Vi?t#Php lut#Th gii#Lut so snh#Gio trnh#Trnh by mt s v n chung v lut so snh, c im mt s dng h php lut c bn trn th gi i: chu u lc a, Anh - M, x hi ch ngha, Hi gio; Ni dung h thng ph p lut ca mt s nc ng v ng Nam ## 00998000000000313000450080800050000003900100000500200760001500300170009100500120 01080050015001200050016001350050017001510050015001680070055001830080005002380090 01900243010000500262011001500267015003700282082000800319013000700327014000800334 026001100342019000500353020001000358020000900368020001700377021029000394#^214#Th u Dung#Php lut Vit Nam trong tin trnh hi nhp quc t v pht trin bn v ng#Sch chuyn kho#L Minh Tm#V Th Lan Anh#Nguyn Hng Bc#Nguyn Cng Bnh #Bi Ngc Cng#L Minh Tm (ch.b.), V Th Lan Anh, Nguyn Hng Bc..#^aH.#^aC ng an nhn dn#2009#^a875tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#349.597# 252717#155000#VV09.19858#Vi?t#Php lut#Vit Nam#Sch chuyn kho#Gm hn 30 ch uyn v cc vn chung ca php lut Vit Nam v mt s vn c th thuc : cc chuyn ngnh lut hc, phn tch, nh gi qu trnh pht trin, nhng tn ti, bt cp ca php lut hin hnh, xut hng hon thin theo yu cu hi nhp quc t v pht trin bn vng## 01009000000000361000450080800050000003900100000500200480001500500150006300500140 00780050019000920050014001110050016001250070060001410080005002010090018002060100 00500224011001500229015004500244082001100289013000700300026001100307026001100318 02600110032901900050034002000080034502000170035302000140037002000170038402000180 0401020000800419020000900427021021100436#^214#Thu Dung#Vn ho ngi Mng huy n Kim Bi tnh Ho Bnh#Hong Hu Bnh#V Thanh Hin#Nguyn Th Song H#Bi Vn Thnh#Bi Thanh Nhin#Hong Hu Bnh (ch.b.), V Thanh Hin, Nguyn Th Song H. .#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a431tr.^b21cm#TTS ghi: Huyn u, HND. UBND huy n Kim Bi#305.895924#252718#VV09.19859#VV09.19861#VV09.19860#Vi?t#Vn ho#Dn t c thiu s#Dn tc Mng#Vn ho vt cht#Vn ho tinh thn#Kim Bi#Ho Bnh#Gi i thiu khi qut huyn Kim Bi (tnh Ho Bnh); Vn ho vt cht, vn ho tinh thn, vn ngh dn gian ca ngi Mng Kim Bi; Tri thc a phng trong kha i thc, s dng ti nguyn v bo v mi trng## 00735000000000289000450080800050000003900100000500100110001500200280002600300660 00540060013001200070031001330080005001640090019001690100005001880110015001930820 00400208013000700212014000700219026001100226026001100237026001100248019000500259 020001500264020000900279020001000288021014700298#^214#Thu Dung#Vng Mng#Trit hc nhn sinh ca ti#T truyn ca nh vn ni ting, cu B trng Vn ho Tr ung Quc#Phm T Chu#Vng Mng ; Phm T Chu dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#200 9#^a451tr.^b21cm#128#252719#75000#VV09.19862#VV09.19864#VV09.19863#Vi?t#Nhn si nh quan#Trit l#Cuc sng#Gm nhng bi vit ni ln quan im sng ca tc gi , gip ngi c hng n mt cuc sng tt p hn, lun c ci nhn lc quan vo cuc sng## 00650000000000289000450080800050000003900100000500100120001500200230002700300090 00500070012000590040020000710080005000910090019000960100005001150110015001200820 00900135013000700144014000700151026001100158026001100169026001100180019000500191 020001700196020000900213020000800222021013000230#^214#Thu Dung#Dng Tng#Ch ti con chch cho#Tp lun#Dng Tng#Ti bn, c b sung#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a507tr.^b21cm#895.9228#252720#76000#VV09.19865#VV09.19866#VV09.19867# Vi?t#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#Gm mt s suy ngh, cm xc, bi nghin cu tm hiu ca tc gi v vn hc Vit Nam v th gii, sn khu, m nhc, i n nh...## 00952000000000337000450080800050000003900100000500100210001500200080003602900160 00440030113000600050017001730060017001900060012002070070076002190080018002950090 01100313010000500324011001500329082001000344013000700354014000800361026001100369 02600110038002600110039101900050040202000080040702000220041502000030043702000260 0440021014800466#^214#Thu Dung#Mcdonad, Lawrence G.#o mng#Lehman brothers#Cu chuyn t ngi trong cuc v s sp ca ngn hng ln th t nc M = Acol ossal failure of common sense#Robinson Patrick#Trnh Thanh Thu#L nh Chi#Lawr ence G. Mcdonad, Patrick Robinson ; Dch: Trnh Thanh Thu, L nh Chi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a467tr.^b23cm#332.60973#252721#103000#VV09.19869#VV0 9.19870#VV09.19868#Vi?t#Ph sn#Khng hong ti chnh#M#Ngn hng Lehman Brothe rs#Phn tch nguyn nhn sp ca ngn hng Lehman Brothers - ngn hng ln th t nc M, gy ra cuc i khng hong kinh t ton cu 2008 - 2009## 00612000000000313000450080800050000003900100000500100160001500200230003102900220 00540060011000760060009000870070044000960080018001400090011001580100005001690110 01500174082000400189013000700193014000700200026001100207026001100218026001100229 026001100240019000500251019000900256020001700265020000400282020001200286#^214#Th u Dung#Fielding, Helen#Nht k tiu th Jones#Bridget Jones' sdiary#Quch Thu# Xun Lan#Helen Fielding ; Dch: Quch Thu, Xun Lan#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2009#^a387tr.^b20cm#823#252722#70000#VV09.19871#VV09.19872#VV09.19874#VV09.19 873#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt## 00876000000000313000450080800050000003900100000500100130001500200210002802900130 00490030074000620050013001360060020001490070052001690080018002210090011002390100 00500250011001500255082000800270013000700278014000700285026001100292026001100303 026001100314019000500325020002000330020001100350020001800361021018300379#^214#Th u Dung#Gray, Farrah#Ngi giu ch thc#Reallionaire#Nhng bi hc thit yu g ip ti tr thnh mt triu ph la vo tui 14#Harris, Fran#Nguyn Th Tun An h#Farrah Gray, Fran Harris ; Nguyn Th Tun Anh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2009#^a419tr.^b21cm#332.024#252723#73000#VV09.19876#VV09.19875#VV09.19877#Vi ?t#B quyt thnh cng#Kinh doanh#Ti chnh c nhn#Phn tch chn bc c c thnh cng trong kinh doanh nh: t tin khng s b t chi, xy dng i ng c vn gii, bit nm ly c hi, yu mn khch hng, xy dng quan h...## 00648000000000301000450080800050000003900100000500100180001500200490003300500190 00820060016001010070070001170040018001870080005002050090019002100100005002290110 01500234082000400249013000700253014000700260026001100267026001100278026001100289 019000500300019000800305020001800313020000300331020001200334#^214#Thu Dung#Baum , Lyman Frank#Cuc i v nhng cuc phiu lu ca Santa Claus#Clark, Mary cowle s#ng Quang Hiu#Lyman Frank Baum ; Minh ho: Mary cowles Clark ; ng Quang Hi u dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a187tr.^b21cm#813#252724 #30000#VV09.19878#VV09.19879#VV09.19880#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#M#Truy n ngn## 00609000000000313000450003900100000080800050001022100220001500100100003700200070 00470030012000540060022000660070045000880080005001330090019001380100005001570110 01500162022000400177082000600181013000700187014000700194026001100201026001100212 026001100223019000500234019001600239020001700255020001100272020001200283#Thu Du ng#^214#Trm long tro phng#Long Nhn#B Hn#Tiu thuyt#Bin Hoang hip khch #Long Nhn ; Nhm dch: Bin Hoang hip khch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a425 tr.^b21cm#T.4#895.1#252725#60000#VV09.19881#VV09.19883#VV09.19882#Vi?t#Dch Tru ng Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt## 00397000000000241000450080800050000003900100000500100100001500200070002500300040 00320070010000360080005000460090012000510100005000630110014000680820009000820130 00700091026001100098026001100109019000500120020001700125020000900142020000400151 #^214#Thu Dung#Huyn Tri#Mt l#Th#Huyn Tri#^aH.#^aThng tn#2009#^a96tr.^b20 cm#895.9221#252726#VV09.19884#VV09.19885#Vi?t#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00416000000000217000450080800050000003900100000500100120001500200190002700300500 00460070012000960080005001080090012001130100005001250110014001300820007001440130 00700151019000500158020000900163020001200172020001400184#^214#Thu Dung#Ng Chn L#Tp vit ch Khmer#Dng km vi sch "T hc ch khmer" cng tc gi#Ng Ch n L#^aH.#^aThng tn#2009#^a67tr.^b21cm#495.93#252727#Vi?t#Tp vit#Ting Khme #Sch c thm## 00949000000000313000450080800050000003900100000500200290001500500130004400500150 00570050013000720050017000850070069001020040030001710080005002010090012002060100 00500218011001500223015007800238082000600316013000700322014000700329026001100336 026001100347026001100358019000500369020000800374020001100382021024200393#^214#Th u Dung#Gio trnh tng quan du lch#Trn Th Mai#V Hoi Phng#La Anh Hng#Ng uyn Khc Ton#Trn Th Mai (ch.b.), V Hoi Phng, La Anh Hng, Nguyn Khc T on#Ti bn, c sa cha, b sung#^aH.#^aThng tn#2009#^a323tr.^b21cm#TTS ghi: Tng cc Du lch. Hi ng bin son gio trnh c s ngnh Du lch#338.4#25272 8#28000#VV09.19886#VV09.19887#VV09.19888#Vi?t#Du lch#Gio trnh#Mt s vn c bn v du lch v khch du lch; Qu trnh hnh thnh, pht trin du lch th gii v Vit Nam; Cc iu kin pht trin du lch, nhu cu, ng c v cc lo i hnh du lch, cht lng sn phm du lch, cng nghip du lch...## 00541000000000277000450080800050000003900100000500100130001500200320002800600080 00600070027000680080018000950090011001130100005001240110015001290820004001440130 00700148014000700155026001100162026001100173026001100184019000500195019001200200 020001700212020000700229020002700236#^214#Thu Dung#Harris, M.G.#H s Joshua: T hnh ph v hnh#Nh Ch#M.G. Harris ; Nh Ch dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2009#^a351tr.^b20cm#823#252729#56000#VV09.19889#VV09.19890#VV09.19891#Vi?t#Dc h Mhic#Vn hc hin i#Mhic#Truyn khoa hc vin tng## 00676000000000313000450080800050000022100180000503900100002300200200003300300130 00530050016000660050015000820060019000970070058001160080018001740090011001920100 00500203011001500208012004000223022000500263082000600268013000700274014000700281 026001100288019001600299019000500315020001800320020001100338020001300349#^214#Ph i yu VS v nh#Thu Dung#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#Nhm Mai Hoa Trang#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Tran g dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a126tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tu i trng thnh#T.38#895.1#252730#12500#VV09.19892#Dch Trung Quc#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh## 00677000000000313000450080800050000022100190000503900100002400200200003400300130 00540050016000670050015000830060019000980070058001170080018001750090011001930100 00500204011001500209012004000224022000500264082000600269013000700275014000700282 026001100289019001600300019000500316020001800321020001100339020001300350#^214#Ch n yu ni tuyt#Thu Dung#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#Nhm Mai Hoa Trang#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Tra ng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a123tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho t ui trng thnh#T.39#895.1#252731#12500#VV09.19893#Dich Trung Quc#Vi?t#Vn h c thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh## 00630000000000301000450003900100000080800050001000200170001500300130003200500090 00450050015000540060009000690070062000780080018001400090011001580100005001690110 01500174012004000189022000500229082000600234013000700240014000700247026001100254 019000500265019001600270020001300286020001800299020001100317#Thu Dung#^214#Anh hng x iu#Truyn tranh#Kim Dung#Khu Phc Long#Hi ng#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: Khu Phc Long ; Hi ng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a143 tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#T.22#895.1#252732#15000#VV09. 19894#Vi?t#Dch Trung Quc#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc## 00617000000000301000450080800050000003900100000500200150001500300130003000500080 00430050014000510060012000650070050000770080018001270090011001450100005001560110 01500161012004000176022000500216082000600221013000700227014000700234026001100241 019000500252019001600257020001800273020001100291020001300302#^214#Thu Dung#Anh hng v l#Truyn tranh#C Long#M Vinh Thnh#Tuyt Nhung#C Long ; Tranh: M Vi nh Thnh ; Tuyt Nhung dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a143tr.^b20cm#Tru yn tranh dnh cho tui trng thnh#T.47#895.1#252733#14000#VV09.19895#Vi?t#D ch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh## 00661000000000277000450080800050000003900100000500200160001500500170003100500130 00480060010000610070057000710080018001280090011001460100005001570110014001620820 00400176013000700180014000700187026001100194026001100205019000500216020000900221 020000900230020000900239021013500248#^214#Thu Dung#Chuyn khoa hc#Claybourne, Anna#Larkum, Adam#Tut Vit#Anna Claybourne ; Minh ho: Adam Larkum ; Tut Vit dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a93tr.^b23cm#509#252734#33000#VV09.1989 6#VV09.19897#Vi?t#Tri thc#Khoa hc#Khm ph#Gii thiu nhng b c thng thi v nhng khm ph khoa hc v i trong lch s nh: l en, mt trng, t tnh, vi sinh vt, DNA...## 00644000000000289000450080800050000003900100000500200160001500500170003100500130 00480060010000610070057000710080018001280090011001460100005001570110014001620820 00400176013000700180014000700187026001100194026001100205019000500216020000900221 020000900230020001000239020000900249021009600258#^214#Thu Dung#Chuyn sng ch# Claybourne, Anna#Larkum, Adam#Tut Vit#Anna Claybourne ; Minh ho: Adam Larkum ; Tut Vit dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a96tr.^b23cm#608#252735#3300 0#VV09.19898#VV09.19899#Vi?t#Tri thc#Khoa hc#Pht minh#Sng ch#Gm nhng cu chuyn xung quanh vic pht minh ra bnh xe p, kh cu, my bay, my ht bi. ..## 00637000000000337000450080800050000003900100000500200290001500500150004400500100 00590050009000690070050000780080018001280090011001460100005001570110015001620120 01400177022000400191082000700195013000700202014000700209026001100216026001100227 01900050023802000050024302000070024802000090025502000060026402000080027002000070 0278020001400285#^214#Thu Dung#Hng dn hc v gii ton 7#Trn Din Hin#Bch Lin#Khnh L#B.s.: Trn Din Hin (ch.b.), Bch Lin, Khnh L#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2009#^a195tr.^b24cm#Bn ng hnh#T.1#510.76#252736#39000#VV09.19 900#VV09.19901#Vi?t#Ton#i s#Hnh hc#Lp 7#Bi tp#p n#Sch c thm## 00543000000000229000450080800050000003900100000500200200001500800050003500900070 00400100005000470110015000520820011000670130007000780260011000850260011000960260 01100107019000500118020001100123020000900134020000900143021016100152#^214#Thu D ung#Quc phng Vit Nam#^aH.#^aKnxb#2009#^a155tr.^b24cm#355.009597#252737#VV09.1 9902#VV09.19903#VV09.19904#Vi?t#Quc phng#Qun i#Vit Nam#Trnh by v tnh h nh an ninh v chnh sch quc phng ca Vit Nam. Chnh sch xy dng nn quc phng vng mnh, xy dng qun i nhn dn v dn qun t v## 00543000000000229000450080800050000003900100000500100180001500200420003300700180 00750080009000930090019001020100005001210110015001260820006001410130007001470260 01100154026001100165019000500176020000900181020000800190021011500198#^214#Thu D ung#Thch Thin Thun#Lun ging th 18-19 ca c Pht A-Di-#Thch Thin Thu n#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a115tr.^b20cm#294.3#252738#VV09.19905#VV09.1 9906#Vi?t#o Pht#Gio l#Phn tch nguyn th 18 v 19 ca c Pht A di , q ua gip nhng ngi tu tnh yn lng trn ng tu nim## 00574000000000265000450080800050000003900100000500100100001500200120002500300190 00370070010000560080009000660090019000750100005000940110015000990820006001140130 00700120014000700127026001100134026001100145026001100156019000500167020000900172 020001600181021011100197#^214#Thu Dung#Hnh oan#Con c vng#Ng ngn Pht gio #Hnh oan#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a200tr.^b21cm#294.3#252739#23000#V V09.19907#VV09.19909#VV09.19908#Vi?t#o Pht#Truyn ng ngn#Gm nhng cu chuy n ng ngn ngn p ng nhu cu tm hiu gio php o Pht, chia s o l tro ng cuc sng## 00658000000000289000450080800050000003900100000500200250001500300190004000500100 00590050004000690070030000730080005001030090011001080100005001190110015001240820 00400139013000700143014000700150026001100157026001100168026001100179019000500190 020001900195020000400214020001100218021013900229#^214#Thu Dung#B mt ngi nh hin i#100 iu nn v k#Minh chu#DSC#Minh chu, DSC b.s., tng hp#^aH.#^aL ao ng#2009#^a335tr.^b21cm#747#252740#50000#VV09.19910#VV09.19911#VV09.19912#V i?t#Trang tr ni tht#Nh#Phong thu#Nu ln vai tr ca phong thu trong cuc sng. p dng phong thu trong chn t chn nh, bi tr ni tht, nh vn, bi t th, hn nhn## 00600000000000313000450080800050000003900100000500200150001500300080003000500150 00380050015000530050016000680050015000840050015000990070050001140080005001640090 01100169010000500180011001500185022000400200082001200204013000700216014000700223 026001100230019000500241020001700246020000900263020000400272020001000276#^214#Th u Dung#Nguyn Lm Tc#Thi tp#Nguyn Lm Bt#Nguyn Lm Ct#Nguyn Lm Cnh#Ngu yn Lm Cn#Nguyn Th Cc#Nguyn Lm Bt, Nguyn Lm Ct, Nguyn Lm Cnh..#^aH .#^aLao ng#2009#^a227tr.^b21cm#Q.1#895.9221008#252741#40000#VV09.19913#Vi?t#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Tuyn tp## 00456000000000253000450080800050000003900100000500100160001500200200003100700160 00510080005000670090011000720100005000830110015000880820009001030130007001120140 00700119026001100126026001100137026001100148019000500159020001700164020000900181 020001200190#^214#Thu Dung#Nguyn Duy Lim#Pha sau ngi lnh#Nguyn Duy Lim# ^aH.#^aLao ng#2009#^a237tr.^b21cm#895.9223#252742#36000#VV09.19914#VV09.19916 #VV09.19915#Vi?t#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn## 00610000000000253000450080800050000003900100000500200370001500600080005200700130 00600080005000730090011000780100005000890110015000940820006001090130007001150140 00700122026001100129026001100140019000500151020000600156020000400162020001000166 021018000176#^214#Thu Dung#Mt xa cha bnh ti nh: Mt xa mt#Thu H#Thu H dch#^aH.#^aLao ng#2009#^a151tr.^b21cm#613.7#252743#24000#VV09.19917#VV09.19 918#Vi?t#Matxa#Mt#Bm huyt#Gii thiu v tr cc huyt v trn mt v xung qua nh vng u, cc phng php matxa mt, phng php n huyt nh, nhng iu cn ch khi matxa mt v cch tr bnh bng matxa## 01031000000000337000450080800050000003900100000500200810001500500120009600500180 01080050019001260050015001450050020001600070053001800080005002330090011002380100 00500249011001500254015008400269082001200353013000700365026001100372026001100383 01900050039402000100039902000190040902000100042802000070043802000070044502000090 0452021023200461#^214#Thu Dung#Kin thc h tr php lut v tm l cho ngi c ha thnh nin vi phm php lut#H nh Bn#Trng Quang Vinh# Th Ngc Phn g#ng Thanh Nga#Nguyn Th Thu Lan#H nh Bn, Trng Quang Vinh, Th Ngc Phng..#^aH.#^aLao ng#2009#^a120tr.^b21cm#TTS ghi: T chc Tm nhn th gi i. V Php ch. B Lao ng Thng binh v X hi#364.3609597#252744#VV09.19919# VV09.19920#Vi?t#Phm php#Tui v thnh nin#Php lut#Tm l#H tr#Vit Nam#Ph n tch ni dung phng php lut quc t v Vit Nam v t php ngi cha thn h nin. c im tm l ngi cha thnh nin vi phm php lut v mt s yu t nh hng. Trch nhim v mt s k nng cn thit khi h tr tm l## 01171000000000349000450080800050000003900100000500200710001500300700008600500120 01560050018001680050019001860050015002050050019002200070053002390080005002920090 01100297010000500308011001400313015008400327082001200411013000700423026001100430 02600110044101900050045202000100045702000190046702000100048602000070049602000070 0503020000900510021030200519#^214#Thu Dung#H tr php lut v tm l cho ngi cha thnh nin vi phm php lut#Dnh cho cn b ngnh Lao ng - Thng binh v X hi, cn b x hi#H nh Bn#Trng Quang Vinh# Th Ngc Phng#ng T hanh Nga#Nguyn Th Kim Qu#H nh Bn, Trng Quang Vinh, Th Ngc Phng.. #^aH.#^aLao ng#2009#^a67tr.^b21cm#TTS ghi: T chc Tm nhn th gii. V Php ch. B Lao ng Thng binh v X hi#364.3609597#252745#VV09.19921#VV09.19922 #Vi?t#Phm php#Tui v thnh nin#Php lut#Tm l#H tr#Vit Nam#Phn tch n i dung phng php lut quc t v Vit Nam v t php ngi cha thnh nin. c im tm l ngi cha thnh nin vi phm php lut v mt s yu t nh hng . Trch nhim v mt s k nng cn thit khi h tr tm l. Yu t nh hng. C c bin php h tr tm l cn b x hi nn bit## 01163000000000349000450080800050000003900100000500200710001500300380008600500120 01240050018001360050019001540050015001730050019001880070053002070080005002600090 01100265010000500276011001400281015008400295082001200379013000700391026001100398 02600110040901900050042002000100042502000190043502000100045402000070046402000070 0471020000900478021032600487#^214#Thu Dung#H tr php lut v tm l cho ngi cha thnh nin vi phm php lut#Dnh cho cha m ngi cha thnh nin#H nh Bn#Trng Quang Vinh# Th Ngc Phng#ng Thanh Nga#Nguyn Th Kim Qu#H nh Bn, Trng Quang Vinh, Th Ngc Phng..#^aH.#^aLao ng#2009#^a63tr.^b2 1cm#TTS ghi: T chc Tm nhn th gii. V Php ch. B Lao ng Thng binh v X hi#364.3609597#252746#VV09.19923#VV09.19924#Vi?t#Phm php#Tui v thnh ni n#Php lut#Tm l#H tr#Vit Nam#Phn tch ni dung phng php lut quc t v Vit Nam v t php ngi cha thnh nin. c im tm l ngi cha thnh n in vi phm php lut v mt s yu t nh hng. Trch nhim v mt s k nng cn thit khi h tr tm l. Yu t nh hng. Cc bin php h tr tm l cn b x hi nn bit, tm l cha m nn bit## 01157000000000349000450080800050000003900100000500200710001500300240008600500120 01100050018001220050019001400050015001590050019001740070053001930080005002460090 01100251010000500262011001400267015008400281082001200365013000700377026001100384 02600110039501900050040602000100041102000190042102000100044002000070045002000070 0457020000900464021033400473#^214#Thu Dung#H tr php lut v tm l cho ngi cha thnh nin vi phm php lut#Dnh cho cn b t php#H nh Bn#Trng Qu ang Vinh# Th Ngc Phng#ng Thanh Nga#Nguyn Th Kim Qu#H nh Bn, Trn g Quang Vinh, Th Ngc Phng..#^aH.#^aLao ng#2009#^a66tr.^b21cm#TTS ghi: T chc Tm nhn th gii. V Php ch. B Lao ng Thng binh v X hi#364.36 09597#252747#VV09.19925#VV09.19926#Vi?t#Phm php#Tui v thnh nin#Php lut#T m l#H tr#Vit Nam#Phn tch ni dung phng php lut quc t v Vit Nam v t php ngi cha thnh nin. c im tm l ngi cha thnh nin vi phm ph p lut v mt s yu t nh hng. Trch nhim v mt s k nng cn thit khi h tr tm l. Yu t nh hng. Cc bin php h tr tm l cn b x hi nn b it, tm l cn b t php nn bit## 00773000000000289000450080800050000003900100000500100160001500200310003102900110 00620030018000730070016000910080005001070090011001120100005001230110015001280820 00600143013000700149014000700156026001100163026001100174026001100185019000500196 020001100201020000700212020001300219021025100232#^214#Thu Dung#Trn Vit Thanh# Cch vit th trong ting Nht#,nKnD#Nht - Anh - Vit#Trn Vit Thanh#^aH. #^aLao ng#2009#^a137tr.^b24cm#495.6#252748#75000#VV09.19927#VV09.19929#VV09.1 9928#Vi?t#Ting Nht#Th t#K nng vit#Trnh by nhng nguyn tc c bn cn t hit khi vit th, nhng khi nim thng thng trong vic son tho th t, ph ng php son tho th t bao gm 70 bc th mu v nhng ch gii v nghi thc, nhng tp qun lin quan n vic son tho th t## 00612000000000289000450080800050000003900100000500100090001500200110002402900110 00350030013000460050016000590070026000750080018001010090023001190100005001420110 01500147022000400162082000900166013000700175014000700182026001100189026001100200 019000500211020001100216020000900227021008600236#^214#Thu Dung#Bu Khi#Ting V it#Vietnamese#Intermediate#Phan Vn Ging#Bu Khi, Phan Vn Ging#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a167tr.^b24cm#T.2#495.9228#252749#65000#VV 09.19930#VV09.19931#Vi?t#Ting Vit#Ngn ng#Gm cc ch giao tip, hi thoi ting Vit km theo gii thch, cu trc ng php## 00692000000000277000450080800050000003900100000500100100001500200420002500300290 00670060013000960070029001090080005001380090011001430100005001540110015001590820 00400174013000700178026001100185026001100196019000500207020001000212020001900222 020001000241020002100251021014200272#^214#Thu Dung#Gehl, Jan#Cuc sng gia nh ng cng trnh kin trc#S dng khng gian cng cng#L Phc Quc#Jan Gehl ; L Phc Quc dch#^aH.#^aXy dng#2009#^a205tr.^b24cm#711#252750#VV09.19932#VV09.19 933#Vi?t#Qui hoch#Qui hoch tng th#Kin trc#Khng gian cng cng#Trnh by n hng iu kin tin quyt ca qui hoch, qui hoch thnh ph v qui hoch a i m, qui hoch chi tit khng gian cng cng, ch ## 00709000000000301000450080800050000003900100000500100130001500200280002800500170 00560070039000730080005001120090011001170100005001280110014001330820006001470130 00700153014000700160026001100167026001100178026001100189019000500200020000700205 020000400212020000900216020000900225020001000234021016300244#^214#Thu Dung#T c Thnh# n c hc t - nn mng#Nguyn Vn Phng#T c Thnh (ch.b.), Nguy n Vn Phng#^aH.#^aXy dng#2009#^a83tr.^b24cm#624.1#252751#25000#VV09.19934#V V09.19935#VV09.19936#Vi?t#C hc#t#Nn mng#Thit k#Tnh ton#Hng dn tnh ton v thit k cc gii php nn mng cng trnh, tm hiu v t nn, v cc qu trnh c hc xy ra trong nn di tc dng ca ti trng ngoi## 00800000000000313000450080800050000003900100000500100120001500200210002700300080 00480050014000560050021000700070049000910040018001400080018001580090035001760100 00500211011001500216015006900231082000800300013000700308014000600315026001100321 026001100332019000500343020001000348020000800358020001100366021010900377#^214#Th u Dung#Phm Th C#Bi tp mch in II#Phn II#L Minh Cng#Trng Trng Tun M#Phm Th C, L Minh Cng, Trng Trng Tun M#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a112tr.^b21cm#TTS ghi: i h c Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#621.319#252752#9000#VV09.1 9937#VV09.19938#Vi?t#Mch in#Bi tp#Gio trnh#Cc bi tp v phn tch mch in trong min thi gian v min tn s, ng dy di. Mch khng tuyn tnh## 00842000000000289000450080800050000003900100000500100170001500200350003200700170 00670040018000840080018001020090035001200100005001550110014001600150069001740820 00600243013000700249014000600256026001100262026001100273019000500284020001000289 020001500299020001400314020001100328021021300339#^214#Thu Dung#Nguyn Vn Phc #X l nc thi bng bn hot tnh#Nguyn Vn Phc#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a81tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#628.3#252753#7000#VV09.1993 9#VV09.19940#Vi?t#Nc thi#X l k thut#Bn hot tnh#Gio trnh#Trnh by ph ng php x l nc thi bng bn hot tnh: nh gi v tnh ton Acrotank, ac rotank sc kh ko di, x l nc thi trong cc mng oxy ho, nh gi kinh t , k thut cc phng php x l c bn## 00753000000000289000450080800050000003900100000500100150001500200190003000700150 00490040018000640080018000820090035001000100005001350110015001400150069001550820 00600224013000700230014000700237026001100244026001100255019000500266020000900271 020000700280020000600287020001100293021015900304#^214#Thu Dung#Nguyn Tn Lc#T rc a i cng#Nguyn Tn Lc#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Q uc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a196tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#526.3#252754#17000#VV09.19941#VV09.19942#Vi?t# Trc a#Bn #o v#Gio trnh#Gii thiu bn a hnh v tnh ton trc a. Dng c v phng php o cc yu t c bn. Lp li khng ch trc a v o v a hnh. Trc a p dng## 00854000000000301000450080800050000003900100000500100160001500200230003100500160 00540050027000700070069000970080018001660090035001840100005002190110015002240820 00800239013000700247014000700254026001100261026001100272019000500283020001800288 020000800306020000700314020000700321020000400328021022000332#^214#Thu Dung#Trn Vnh Phc#GIS - thc hnh ARCMAP#Trn Vnh Trung#Lu Ngc Trn Th L Quyn#Tr n Vnh Phc (ch.b.), Trn Vnh Trung, Lu Ngc Trn Th L Quyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a131tr.^b24cm#910.285#252755#18000 #VV09.19943#VV09.19944#Vi?t#Phn mm ng dng#S dng#a l#ArcMap#GIS#Hng d n cch s dng phn mm Arc Map gm: gii thiu cc cng c ca ArcMap; Hng d n cch to v hiu chnh d liu khng gian, d liu thuc tnh. S dng ArcMap gii mt s bi ton c bn v x l d liu GIS## 01025000000000313000450080800050000003900100000500100170001500200650003200700170 00970040018001140080018001320090035001500100005001850110015001900150069002050820 00800274013000700282014000700289026001100296026001100307019000500318020000900323 020000900332020000900341020001700350020000900367020001200376021032300388#^214# h tr t#Nguyn Vn Chung#o lng lao ng v thit k cng vic cho sn xut c ng nghip#Nguyn Vn Chung#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gi a Tp. H Ch Minh#2009#^a195tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh . Trng i hc Bch khoa#331.028#252756#16000#VV09.19945#VV09.19946#Vi?t#nng cn#thit kh# h tr #m l. Yu t n# hng. #c bin ph#Nhng kin thc c bn v nhng k nng cn thit trong cch xc nh yu cu quy trnh sn xut, p hn tch tc v, la chn phng n v thao tc ti u p dng vo thc tin son g song vi qu trnh nh gi hiu qu v hiu chnh qu trnh bng cc cng c nh ti u ho ngun lc v p dng nh mc o lng hiu qu### 01025000000000313000450080800050000003900100000500100170001500200650003200700170 00970040018001140080018001320090035001500100005001850110015001900150069002050820 00800274013000700282014000700289026001100296026001100307019000500318020000900323 020000900332020000900341020001700350020000900367020001200376021032300388#^214# h tr t#Nguyn Vn Chung#o lng lao ng v thit k cng vic cho sn xut c ng nghip#Nguyn Vn Chung#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gi a Tp. H Ch Minh#2009#^a195tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh . Trng i hc Bch khoa#331.028#252756#16000#VV09.19945#VV09.19946#Vi?t#nng cn#thit kh# h tr #m l. Yu t n# hng. #c bin ph#Nhng kin thc c bn v nhng k nng cn thit trong cch xc nh yu cu quy trnh sn xut, p hn tch tc v, la chn phng n v thao tc ti u p dng vo thc tin son g song vi qu trnh nh gi hiu qu v hiu chnh qu trnh bng cc cng c nh ti u ho ngun lc v p dng nh mc o lng hiu qu### 00569000000000265000450080800050000003900100000500100130001500200130002800700130 00410080005000540090018000590100005000770110025000820820009001070130007001160140 00700123026001100130026001100141026001100152019000500163020001700168020000900185 020000800194021010100202#^214#Thu Dung#An Th Cng#K s ty du#An Th Cng#^ aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a167tr., 4tr. nh^b21cm#895.9228#252758#20000#VV09. 19949#VV09.19950#VV09.19951#Vi?t#Vn hc hin i#Vit Nam#Tn vn#Gm nhng bi bo v nhng t liu, con ngi m tc gi gp trong sut cuc i lm bo c a mnh## 00646000000000277000450080800050000003900100000500100050001500200100002000300350 00300060009000650070021000740080005000950090018001000100005001180110015001230820 00600138013000700144014000700151026001100158026001100169026001100180019000500191 020002000196020000900216021014300225#^214#Thu Dung#Osho#Ngun ci#Tnh yu. T do c l chnh mnh#ng Nam#Osho ; ng Nam dch#^aH.#^aVn ho dn tc#2009# ^a326tr.^b21cm#152.4#252759#49000#VV09.19952#VV09.19954#VV09.19953#Vi?t#Tm l hc ng dng#Tnh yu#Phn tch bn cht ca tnh yu chn chnh, mi quan h gi a tnh yu v ci ti, t dn ng cho ngi c tm n mt tnh yu ch thc## 00619000000000289000450080800050000003900100000500100050001500200210002000300330 00410050007000740060009000810070035000900080005001250090018001300100005001480110 01500153082000600168013000700174014000700181026001100188026001100199026001100210 019000500221020000900226020000900235021008500244#^214#Thu Dung#Osho#Qu tng c a to ho#Minh trit tnh yu v siu thc#L Gia#L Tuyn#Osho ; L Tuyn dch ; L Gia h..#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a311tr.^b21cm#306.7#252760#45000#VV0 9.19955#VV09.19956#VV09.19957#Vi?t#Tnh dc#Tnh yu#Phn tch bn cht ca tnh dc trong tnh yu, cuc sng, cc vn trong tnh dc## 00581000000000253000450080800050000003900100000500100090001500200390002400700140 00630080018000770090023000950100005001180110015001230820009001380130007001470140 00700154026001100161026001100172026001100183019000500194020000900199020002100208 021009800229#^214#Thu Dung# Quyn#50 b mt ca n ng n b mun bit# Q uyn b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a262tr.^b21cm#153.3081# 252761#42000#VV09.19958#VV09.19959#VV09.19960#Vi?t#Nam gii#Tm l hc gii tn h#Phn tch tm l nam gii trong tnh yu, trong cuc sng thng qua nhng hnh ng nh hng ngy## 00609000000000301000450080800050000003900100000500100170001500200450003200300280 00770060013001050070036001180080005001540090019001590100005001780110015001830820 00400198013000700202014000700209026001100216026001100227026001100238026001100249 019000500260019000900265020001700274020000400291020001200295#^214#Thu Dung#Renn ison, Louise#Mo Angus, qun lt khe v n hn thm thit#T th ca Georgia Nic olson#Phng Huyn#Louise Rennison ; Phng Huyn dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2 009#^a236tr.^b21cm#823#252762#40000#VV09.19961#VV09.19964#VV09.19963#VV09.19962 #Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt## 00825000000000313000450080800050000003900100000500100120001500200510002700500190 00780050017000970070056001140080018001700090014001880100005002020110014002070150 06500221082000600286013000700292014000600299026001100305026001100316019000500327 020001100332020000900343020000800352020000900360020001500369021012700384#^214#Th u Dung#L Xun Nm#Hng dn s dng cc sn phm Yogen cho cy trng#Nguyn Ho ng Thun#Nguyn Ngc Hng#B.s.: L Xun Nm, Nguyn Hong Thun, Nguyn Ngc H ng#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2009#^a32tr.^b21cm#TTS ghi: X nghip Yogen Mitsuivina (Cng ty Phn bn min Nam)#631.8#252763#5400#VV09.19965#VV09.19966# Vi?t#Trng trt#Phn bn#S dng#Tc dng#Phn bn Yogen#Trnh by v cng dng v hng dn s dng cc sn phm phn bn Yogen cho cc loi cy nh la, bp, xoi, nhn, ma, mai...## 00760000000000229000450080800050000003900100000500200600001500800050007500900140 00800100005000940110014000990150092001130820007002050130007002120260011002190260 01100230019000500241020001800246020000400264020000400268021025800272#^214#Thu D ung#Quy nh v v sinh an ton thc phm - nhng iu cn bit#^aH.#^aNng nghi p#2009#^a32tr.^b21cm#TTS ghi: D n H tr chng trnh Pht trin nng nghip v nng thn giai on 2007-2012#363.19#252764#VV09.19967#VV09.19968#Vi?t#V si nh thc phm#Rau#Qu#Trnh by nhng ni dung c bn ca php lnh v sinh an to n thc phm, qui trnh thc hnh sn xut nng nghip tt (Viet GAP) v cc qui nh v sn xut kinh doanh rau, qu, ch an ton, nhng iu nn bit v kinh doanh v s dng thuc bo v thc vt## 01082000000000361000450080800050000003900100000500200610001500500160007600500210 00920050013001130050018001260050017001440050017001610050015001780070096001930080 01800289009001400307010000500321011001500326015007500341082000400416013000700420 01400070042702600110043402600110044501900050045602000110046102000100047202000110 0482020000800493020001100501021020800512#^214#Thu Dung#Cm nang sn xut v qu n l cht lng cy ging cy n qu#L Th Thu Hng#Nguyn Th Thanh Mai#Phm V n Vui#Nguyn Thanh Bnh#Nguyn Vn Hong#Nguyn Minh Chu#Nguyn Vn Ho#L Th Thu Hng, Nguyn Th Thanh Mai, Phm Vn Vui... ; Nguyn Minh Chu, Nguyn Vn Ho ch.b.#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2009#^a156tr.^b24cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Vin Cy n qu min Nam#634#252765#38500#VV09. 19969#VV09.19970#Vi?t#Cy n qu#Ging cy#Nhn ging#Qun l#Cht lng#Trnh b y tng qut cc phng php nhn ging v tnh mt s cy n qu; k thut sn xut cy ging; ng dng cng ngh sinh hc trong vic lai to v nhn ging, qu n l cht lng cy ging cy n qu...## 00787000000000313000450080800050000003900100000500100120001500200250002700300540 00520050014001060050012001200070027001320080018001590090014001770100005001910110 01500196022000500211082000400216013000700220014000700227026001100234026001100245 019000500256020000900261020001000270020001400280020001100294021016800305#^214#Th u Dung#Trng Vnh#C s k thut thc phm#Dng cho k s Cng ngh ho hc, t hc phm, sinh hc#Phm Tun Anh#Trng Vnh#Trng Vnh, Phm Tun Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2009#^a157tr.^b24cm#Ph.1#664#252766#17350#VV09.19971#VV 09.19972#Vi?t#Bo qun#Thc phm#Ho thc phm#Gio trnh#Trnh by cc c s l thuyt v mt c v nhit ca cc qu trnh thng gp trong ngnh cng ngh th c phm, ho thc phm nh sy, c c, vn chuyn, tit trng...## 00928000000000337000450080800050000003900100000500200520001500500150006700500180 00820050015001000050016001150050023001310050017001540070078001710080018002490090 01400267010000500281011001400286015007500300082001100375013000700386014000700393 02600110040002600110041101900050042202000100042702000100043702000110044702000090 0458021012300467#^214#Thu Dung#Gii thiu cc ging cy n qu ph bin min Nam#Phm Ngc Liu#Trn Th Oanh Yn#o Th B By#Nguyn Ngc Thi#Nguyn Trnh Nht Hng#Nguyn Minh Chu#Phm Ngc Liu, Trn Th Oanh Yn, o Th B By... ; Nguyn Minh Chu ch.b.#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2009#^a95tr.^b24cm#TT S ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Vin Cy n qu min Nam#634.0959 77#252767#43000#VV09.19973#VV09.19974#Vi?t#Ging cy#Cy trng#Cy n qu#Min Nam#Gii thiu v ngun gc, cc c tnh nh tnh v nh lng ca cc ging cy c mi, chm chm, da, u , mng ct...## 00681000000000277000450080800050000003900100000500100140001500200340002902900160 00630050020000790070035000990080018001340090014001520100005001660110015001710820 00400186013000700190014000700197026001100204026001100215019000500226020002000231 020000400251020000700255021014100262#^214#Thu Dung#Trn Ngc Hi#Nguyn l v k thut nui tm s#Penaeus monodon#Nguyn Thanh Phng#Trn Ngc Hi, Nguyn Th anh Phng#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2009#^a203tr.^b24cm#639#252768#50000 #VV09.19976#VV09.19975#Vi?t#Nui trng thu sn#Tm#Tm s#Trnh by tng quan t nh hnh pht trin sn xut ging v nui tm bin. c im sinh hc ca tm b in. Bnh tm v bin php phng tr...## 00721000000000265000450080800050000003900100000500100200001500200310003500500160 00660070037000820080018001190090014001370100005001510110015001560820004001710130 00700175014000700182026001100189026001100200019000500211020000900216020000800225 020001100233021021100244#^214#Thu Dung#Trn Th Thanh Hin#Dinh dng v thc n thu sn#Nguyn Anh Tun#Trn Th Thanh Hin, Nguyn Anh Tun#^aTp. H Ch Min h#^aNng nghip#2009#^a191tr.^b24cm#639#252769#31000#VV09.19977#VV09.19978#Vi?t #Thu sn#Thc n#Dinh dng#Gii thiu dinh dng v thc n thu sn. Thnh ph n ho hc ca ng vt thu sn v thc n. Cc phng php xc nh gi tr di nh dng ca thc n. Nng lng trong thc n. Nguyn liu ch bin thc n...# # 00854000000000253000450080800050000003900100000500200420001500800050005700900140 00620100005000760110018000810150049000990820012001480130007001600260011001670260 01100178019000500189020001000194020000500204020001100209020000900220020001400229 021035700243#^214#Thu Dung#Din tch rng v t lm nghip nm 2008#^aH.#^aNn g nghip#2009#^a276tr.^b21x31cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn #333.7509597#252770#VV09.19979#VV09.19980#Vi?t#Din tch#Rng#Lm nghip#Vit Na m#Bng thng k#Gm h thng d liu din tch rng v t lm nghip ton quc, c chi tit cho tng tnh - thnh theo mu: so snh din tch rng v t lm n ghip nm 2007 v 2008; din tch rng v t lm nghip phn theo ch qun l; din bin rng v t cha s dng qui hoch cho lm nghip theo cc nguyn nhn ; tng hp v che ph rng theo n v hnh chnh## 00661000000000241000450080800050000022100490000503900100005400200290006400800050 00930090021000980100005001190110015001240150016001390220004001550820008001590130 00700167019000500174020000900179020000900188020001700197020000700214021019800221 #^214#K hp th nm : T ngy 20/5 n ngy 19/6/2009#Thu Dung#K yu ca Quc hi kho XII#^aH.#^aVn phng Quc hi#2009#^a938tr.^b27cm#Lu hnh ni b#T.5# 328.597#252771#Vi?t#Quc hi#Vit Nam#Vn kin i hi#K yu#Gii thiu bin b n tm tt ca k hp th 5 Quc hi kho VII; ni dung cc vn kin chung, cc d n lut trnh Quc hi thng qua v bn lun ti k hp, cc ngh quyt v lu t c thng qua## 00557000000000241000450080800050000003900100000500100120001500200310002700700120 00580080009000700090019000790100005000980110015001030820006001180130007001240260 01100131026001100142019000500153020000900158020000800167020001100175021012900186 #^214#Thu Dung#Gii Nghim#Gii v ci tri, gii v kip#Gii Nghim#^aC Mau# ^aNxb. Phng ng#2009#^a139tr.^b20cm#294.3#252772#VV09.19982#VV09.19981#Vi?t# o Pht#Gio l#Kip ngi#Gii ngha v ci tri v nhng trnh din v ci tr i trong kinh Pht. Gii ngha v kip v nhng vn xung quanh kip ngi## 00431000000000253000450080800050000003900100000500100110001500200080002600300040 00340070011000380080009000490090019000580100005000770110015000820820009000970130 00700106014000700113026001100120026001100131019000500142020001700147020000900164 020000400173#^214#Thu Dung#Hoi Khanh#Lc bt#Th#Hoi Khanh#^aC Mau#^aNxb. Ph ng ng#2009#^a111tr.^b20cm#895.9221#252773#48000#VV09.19983#VV09.19984#Vi?t# Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00651000000000289000450080800050000022100100000503900100001500100130002500200530 00380050013000910070013001040080009001170090019001260100005001450110015001500220 00400165082000700169013000700176014000700183026001100190026001100201019000500212 020000800217020000800225020001100233021011700244#^214#Nhc cng#Thu Dung#Thanh Nguyn#T hc guitar theo phng php mi n gin, d hiu#Thanh Nguyn#Thanh N guyn#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a100tr.^b24cm#T.1#787.87#252774#16000#V V09.19985#VV09.19986#Vi?t#m nhc#Nhc c#n ghi ta#Hng dn cch s dng n guitar: t th n, cch t tay, cch ln dy..., cc bi tp nh nt v tp n hp m## 00608000000000265000450080800050000003900100000500100150001500200180003002900260 00480060017000740070039000910080009001300090019001390100005001580110015001630820 00600178013000700184014000700191026001100198026001100209019000500220020000600225 020000900231021010200240#^214#Thu Dung#Shunryu Suzuki#Thin tm, s tm#Zen min d, beginner's mind#Nguyn Duy Nhin#Shunryu Suzuki ; Nguyn Duy Nhin dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a260tr.^b20cm#294.3#252775#32000#VV09.19987#VV09.1 9988#Vi?t#Thin#o Pht#Ch dn phng php ngi thin, i sng thin, thi v s hiu bit cn thit cho s tu tp thin## 00504000000000241000450080800050000003900100000500100180001500200180003300300040 00510070018000550080009000730090019000820100005001010110015001060820006001210130 00700127026001100134026001100145019000500156020000900161020000800170021008400178 #^214#Thu Dung#Thch Thin Thun#Cng c ly pht#Th#Thch Thin Thun#^aC M au#^aNxb. Phng ng#2009#^a102tr.^b20cm#294.3#252776#VV09.19989#VV09.19990#Vi? t#o Pht#Gio l#Nu ln tm quan trng ca vic thnh tm cng ly Pht, n c hay, sm hi nim Pht## 00906000000000313000450080800050000022100570000503900100006200100180007200200350 00900050018001250070018001430040018001610080005001790090011001840100005001950110 01500200022000400215082000900219013000700228014000700235026001100242026001100253 019000500264020001800269020000800287020001700295020000900312021027100321#^214#V n ho Vit Nam t u th k XVI n cui th k XVIII#Thu Dung#Nguyn Khc Thu n#i cng lch s vn ho Vit Nam#Nguyn Khc Thun#Nguyn Khc Thun#Ti b n ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a398tr.^b21cm#T.4#959.7027#252777#41000#VV09. 19991#VV09.19992#Vi?t#Lch s trung i#Vn ho#Vn hc dn gian#Vit Nam#Trnh by kt qu kho st v thnh tu vn ha dn gian trong th k XVI, XVII v XVI II. Qu trnh chuyn ha v bin thi ca i sng t tng. Nhng trang mi ca lch s vn hc. S pht trin ca cc loi hnh ngh thut. Cc trung tm v c c nh vn ha tiu biu## 00568000000000253000450080800050000003900100000500100130001500200220002800700130 00500080005000630090011000680100005000790110015000840820012000990130007001110140 00700118026001100125026001100136019000500147020000400152020001900156020000900175 021013000184#^214#Thu Dung#Triu Nguyn#Cc th loi th Vit#Triu Nguyn#^aH. #^aGio dc#2009#^a390tr.^b20cm#895.9221009#252778#40000#VV09.19994#VV09.19993# Vi?t#Th#Nghin cu vn hc#Th loi#Trnh by nhng vn c bn v th loi t h. Phn tch cc th loi ca th c s ting mi dng bng nhau v khng bn g nhau## 00802000000000325000450080800050000003900100000500200430001500500120005800500140 00700050015000840070070000990040018001690080005001870090011001920100005002030110 01500208082000400223013000700227014000700234026001100241026001100252019000500263 02000080026802000090027602000120028502000150029702000100031202000090032202101450 0331#^214#Thu Dung#Nhng mu chuyn lch s vn minh th gii#ng c An#Li B ch Ngc#Lng Kim Thoa#ng c An (ch.b.) ; S.t., tuyn chn: Li Bch Ngc, L ng Kim Thoa#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a257tr.^b20cm#909#252779#2 7500#VV09.19995#VV09.19996#Vi?t#Lch s#Vn minh#Thi c i#Thi trung i#Th nh tu#Th gii#Nhng kin thc lch s vn minh th gii. Nn vn minh Ai Cp c i, vn minh Lng H, Ai Cp hi gio,Trung Quc thi c trung i, Nht Bn ## 01030000000000337000450080800050000003900100000500200360001500500120005100500200 00630050014000830070062000970080005001590090021001640100005001850110015001900120 04600205082001300251013000700264014000700271026001100278026001100289019000500300 02000190030502000170032402000080034102000040034902000090035302000070036202000090 0369021031400378#^214#Thanh Vn#Xun Diu v nhng bi th chn lc#Chu Vn Sn# Nguyn Th Thanh H#Nguyn Anh V#B.s.: Chu Vn Sn (ch.b.), Nguyn Th Thanh H , Nguyn Anh V#^aH.#^aGio dc ; Vn hc#2009#^a272tr.^b20cm#T sch Vn hc nh trng: Tc gi, tc phm#895.92213207#252780#30000#VV09.19997#VV09.19998#Vi? t#Nghin cu vn hc#Vn hc hin i#Nh th#Th#Thi php#T duy#Vit Nam#Tiu s, s nghip v nhng im ni bt trong quan nim vn hc, t duy ngh thut. phn tch su mt s thi phm c sc nht ca nh th Xun Diu. Tuyn chn nh ng bi th tiu biu nht ca ng c hai thi k trc v sau cch mng thng T m cng nhng bi nghin cu, ph bnh tiu biu v th vn Xun Diu## 00703000000000277000450080800050000003900100000500100110001500200310002600300420 00570070011000990040018001100080005001280090011001330100005001440110015001490820 00400164013000700168014000700175026001100182026001100193019000500204020001300209 020001800222020001100240021017400251#^214#Thanh Vn#L S ng#Ton cao cp i s tuyn tnh#Sch dnh cho sinh vin cc ngnh kinh t#L S ng#Ti bn ln t h 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a171tr.^b20cm#512#252781#15500#VV09.19999#VV09.20000 #Vi?t#Ton cao cp#i s tuyn tnh#Gio trnh#Trnh by nhng khi nim chung v tp hp, quan h hm, i cng v logic ton, ma trn, nh thc, h phng trnh tuyn tnh, khng gian vect - chiu, dng ton phng## 00720000000000289000450080800050000003900100000500200230001500500070003800700180 00450080005000630090018000680100005000860110015000910820012001060130007001180140 00700125026001100132026001100143026001100154019000500165020001500170020001600185 020001600201020000800217020002000225021018500245#^214#Thanh Vn#Di sn vn ho B n Tre#L Hi#L Hi s.t., b.s.#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a159tr.^b20cm#398.0 959785#252782#18000#VV09.20001#VV09.20003#VV09.20002#Vi?t#Di sn vn ho#Di tc h lch s#Di tch vn ho#Bn Tre#Vn ho phi vt th#Su tp t nhiu ngun t liu, kt hp vi tip xc vi cc nhn chng lch s, cc ngh nhn dn gian v t v ngi Bn Tre, di tch lch s vn ho, cc di sn vn ho phi vt th## 01134000000000349000450080800050000003900100000500200690001500500140008400500110 00980050017001090050019001260050015001450070060001600080005002200090018002250100 00500243011001500248015006300263082000800326013000700334026001100341026001100352 02600110036301900050037402000080037902000200038702000130040702000100042002000150 0430020000800445021033100453#^214#Thanh Vn#Lch s phong tro nng dn v hi n ng dn tnh Gia Lai 1945 - 2005#L Phan Lng#L Trc K#Nguyn Vn Chin#Nguy n Th Kim Vn#V Th Vit H#B.s.: L Phan Lng (ch.b.), L Trc K, Nguyn Vn Chin..#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a472tr.^b20cm#TTS ghi: Hi Nng dn Vit Nam. BCH hi Nng dn tnh Gia Lai#959.762#252783#VV09.20004#VV09.20005#VV09.200 06#Vi?t#Lch s#Phong tro nng dn#Hi nng dn#u tranh#Bo v T quc#Gia La i#Trnh by nhng cng hin ln lao ca giai cp nng dn v Hi nng dn trong chin tranh cu nc cng nh trong xy dng ho bnh, nhng kinh nghim lnh o, ch o cng tc Hi v t chc phong tro nng dn, nhng thnh tch ca nh ng tp th, c nhn tiu biu trong cc chng ng lch s v bo v t quc t 1945 - 2005## 00766000000000289000450080800050000003900100000500200400001500500070005500700180 00620080005000800090018000850100005001030110015001080820012001230130007001350260 01100142026001100153026001100164019000500175020001500180020002000195020000800215 020000800223020002000231020002000251021020500271#^214#Thanh Vn#Di sn vn ho p hi vt th tnh Bn Tre#L Hi#L Hi s.t., b.s.#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a2 65tr.^b20cm#398.0959785#252784#VV09.20007#VV09.20009#VV09.20008#Vi?t#Di sn vn ho#Tn ngng dn gian#Bo tn#Bn Tre#Tn ngng tn gio#Vn ho phi vt th# Gii thiu khi qut t v ngi Bn Tre, i su phn tch tn ngng dn gian, tn ngng tn gio, phong tc tp qun ca ngi Bn Tre cng vi vic bo tn v pht huy gi tr vn ho phi vt th ny## 00734000000000289000450080800050000003900100000500100130001500200290002800500070 00570060009000640070043000730080005001160090018001210100005001390110015001440820 00400159013000700163014000700170026001100177026001100188026001100199019000500210 020000600215020000900221020000900230021020500239#^214#Thanh Vn#Krishnamurti#Gi i thot t do v sng to#L Gia#L Tuyn#Krishnamurti ; L Tuyn dch ; L Gia h..#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a166tr.^b20cm#123#252785#29000#VV09.20010#VV0 9.20011#VV09.20012#Vi?t#T do#Sng to#Trit l#Nhng trit l ca Krishnamurti v s t do thot khi nhng iu bit - qu kh, vn ti n nhn chn t ri mi, thay i cuc i, thay i ton b kt cu x hi v cc mi quan h c a con ngi## 00825000000000301000450080800050000003900100000500100130001500200250002800500070 00530060009000600070043000690080005001120090018001170100005001350110015001400820 00400155013000700159014000700166026001100173026001100184026001100195019000500206 020000900211020000800220020001000228020001000238021027500248#^214#Thanh Vn#Kris hnamurti#Chim nghim v cuc i#L Gia#L Tuyn#Krishnamurti ; L Tuyn dch ; L Gia h..#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a280tr.^b20cm#128#252786#45000#VV09.2 0013#VV09.20015#VV09.20014#Vi?t#Trit l#Gi tr#Nhn loi#Cuc sng#Qua suy t ng chim nghim thin nh, Krishnamurti khm ph ra nhng gi tr cao siu su sc t nn vn ho, nn gio dc, tn ngng, chnh tr v truyn thng... gip mi ngi hiu c y ngha gi tr sng v nhng cm xc c bn ni nhn loi, s tht cuc i## 00937000000000313000450080800050000003900100000500100200001500200440003500300240 00790050018001030070039001210080005001600090023001650100005001880110015001930820 00600208013000700214014000700221026001100228026001100239019000500250020000800255 020000800263020001100271020002200282020001900304020002200323021027800345#^214#Th anh Vn#Phm Th Thu Phng#Vn ho t chc trong doanh nghip nh nc#Thc tr ng v gii php#Phm Th Trm Anh#Phm Th Thu Phng, Phm Th Trm Anh#^aH.#^a Khoa hc v K thut#2009#^a195tr.^b24cm#338.7#252787#54000#VV09.20016#VV09.200 17#Vi?t#Vn ho#o c#Kinh doanh#Doanh nghip nh nc#Kinh t th trng#Chi n lc pht trin#Trnh by c s khoa hc ca vn ho t chc trong doanh nghi p, phn tch thc trng v mi trng kinh doanh nh hng n vn ho t chc t rong doanh nghip nh nc, qua xut mt s gii php nh hng pht tri n ho t chc ca doanh nghip nh nc trong tng lai## 00641000000000241000450080800050000003900100000500100170001500200480003200700170 00800080005000970090023001020100005001250110015001300820006001450130007001510140 00700158026001100165026001100176019000500187020001100192020001900203021017700222 #^214#Thanh Vn#Phm Hu c Dc#Mng Nron v ng dng trong iu khin t ng #Phm Hu c Dc#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a292tr.^b24cm#629.8#252788#6 7000#VV09.20018#VV09.20019#Vi?t#Mng nron#iu khin t ng#Nhng kin thc c bn v khi nim nron, mt s mng nron, mt s h thng tch hp mng nron vi h m cng vi mt s ng dng ca chng trong lnh vc iu khin t ng# # 00750000000000301000450080800050000003900100000500100170001500200220003200700170 00540040019000710080005000900090023000950100005001180110015001230820004001380130 00700142014000700149026001100156026001100167019000500178020000900183020000900192 020001300201020000900214020000900223020001100232021020500243#^214#Thanh Vn#Nguy n Vn Qung#Nn mng nh cao tng#Nguyn Vn Qung#Xut bn ln th 4#^aH.#^aKh oa hc v K thut#2009#^a189tr.^b24cm#690#252789#32000#VV09.20020#VV09.20021#V i?t#Nn mng#Mng cc#Nh cao tng#Thit k#Thi cng#Mng Baret#Gii thiu mt c ch h thng v kho st, thit k v thi cng mng cc khoan nhi, mng cc bar et, tng trong t v neo trong t xy dng cc tng hm cho nh cao tng v cc cng trnh ngm th## 01044000000000337000450080800050000003900100000500100150001500200370003000500150 00670060015000820060011000970060014001080070054001220040041001760080005002170090 02300222010000500245011001500250082000600265013000700271014000700278026001100285 02600110029601900050030702000100031202000080032202000130033002000110034302000220 0354021033000376#^214#Thanh Vn#Grunig, Rudolf#Hoch nh chin lc theo qu tr nh#Kunhn, Richard#Phm Ngc Thu#V Vn Huy#L Thnh Long#Rudolf Grunig, Richar d Kunhn ; Dch: Phm Ngc Thu..#Xut bn ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^ aKhoa hc v K thut#2009#^a371tr.^b24cm#338.7#252790#75000#VV09.20022#VV09.20 023#Vi?t#Qui trnh#Cng ti#Doanh nghip#Kinh doanh#Hoch nh chin lc#Trnh b y mt h thng tch hp ca cc cng c phn tch v hoch nh t tng, qu trnh hoch nh chin lc v ti liu chin lc, hoch nh, phn tch d n v hiu chnh pht biu s mng, xy dng chin lc cng ty, xy dng chin l c kinh doanh n trin khai bin php thc hin, nh gi v ph chun chin l c## 00937000000000313000450080800050000003900100000500200390001500500170005400500160 00710050018000870050011001050070073001160080005001890090023001940100005002170110 01500222082000400237013000700241014000700248026001100255026001100266019000500277 020001000282020000900292020000900301020000400310020000400314021030500318#^214#Th anh Vn#Cng ngh bo qun v ch bin rau qu#Nguyn Vn Qung#Nguyn Th Hin# Hong Th L Hng#Qun L H#Nguyn Vn Qung (ch.b.), Nguyn Th Hin, Hong Th L Hng, Qun L H#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a489tr.^b24cm#644#252791 #75000#VV09.20024#VV09.20025#Vi?t#Cng ngh#Bo qun#Ch bin#Rau#Qu#Trnh by cc nguyn l chung bo qun, ch bin rau qu. Cng ngh ch bin mt s sn p hm t rau qu, s dng ph liu ch bin hoa qu v rau, h thng ty ra v kh trng CIP, s dng HACCP trong sn xut v tin x l sau thu hoch rau qu, c ng ngh x l nc thi cng nghip thc phm, rau qu## 00749000000000277000450080800050000003900100000500100190001500200470003400500130 00810070033000940080005001270090023001320100005001550110015001600820008001750130 00700183014000700190026001100197026001100208019000500219020000900224020000800233 020001000241020001400251021020600265#^214#Thanh Vn#Nguyn Trng Thng#Hng dn thit k, lp t mng in dn dng#Trn Th San#Nguyn Trng Thng, Trn Th San#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a223tr.^b24cm#621.319#252792#40000#VV09.2 0027#VV09.20026#Vi?t#Thit k#Lp t#Mng in#in dn dng#Trnh by nhng ki n thc c bn v in hc, cc mi ni, dy cp, mi hn, cc linh kin in v phng php lp mng in gia dng in chiu sng trong nh, ngoi tri, cch x l v bo tr s c in## 00898000000000301000450080800050000003900100000500200200001500300130003500500120 00480070029000600080018000890090035001070100005001420110015001470820015001620130 00700177014000700184026001100191026001100202026001100213026001100224019000500235 020001900240020001000259020000900269020001200278021030600290#^214#Thanh Vn#Th mc Nguyn Tri#n nm 2005#V Xun n#V Xun n s.t., gii thiu#^aTp. H C h Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a205tr.^b20cm#016.9597026092#25 2793#25000#VV09.20028#VV09.20031#VV09.20030#VV09.20029#Vi?t#Th mc gii thiu# S nghip#Tc phm#Nguyn Tri#Tp hp nhng tc phm ca Nguyn Tri bao gm c bn gc, bn dch v phin m. Hp tuyn v tuyn tp tc phm ca Nguyn Tri, nhng cng trnh nghin cu v Nguyn Tri trong nc, nc ngoi, sng tc , phng tc, giai thoi v Nguyn Tri, nin biu Nguyn Tri v bn tra cu tn v nhm tc gi## 00662000000000265000450080800050000003900100000500100100001500200440002500700100 00690040040000790080005001190090011001240100005001350110015001400820009001550130 00700164014000700171026001100178019000500189020000900194020002000203020000700223 020000900230021015700239#^214#Thanh Vn#Quc Chn#Chuyn thi c v lp nghip c a hc tr xa#Quc Chn#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^aGio dc# 2009#^a184tr.^b20cm#370.9597#252794#20000#VV09.20032#Vi?t#Gio dc#Thi i pho ng kin#Thi c#Vit Nam#Gii thiu gng hc hnh, t v lp nghip ca mt s nho s Vit Nam thi xa: Khng Cng Ph, L Qut, Trn ch Pht, Nguyn Vn Giai, o Duy T...## 00475000000000253000450080800050000003900100000500200480001500500150006300700150 00780080005000930090011000980100005001090110014001140820006001280130007001340140 00700141026001100148026001100159019000500170020000500175020000700180020002000187 020001400207#^214#Thanh Vn#Trc nghim ton theo chuyn kho st hm s#Nguy n Ph Lc#Nguyn Ph Lc#^aH.#^aGio dc#2009#^a86tr.^b20cm#511.3#252795#12500 #VV09.20033#VV09.20034#Vi?t#Ton#Hm s#Ph thng trung hc#Sch c thm## 00821000000000313000450080800050000003900100000500100180001500200670003300300140 01000070018001140080005001320090011001370100005001480110015001530820004001680130 00700172014000700179026001100186026001100197019000500208020001100213020001800224 020000900242020000800251020000700259020001300266020001200279021021600291#^214#Th anh Vn#Nguyn Cng Khanh#T vn gip cc bc ph huynh pht trin tr thng min h cho tr em#T 0 - 6 tui#Nguyn Cng Khanh#^aH.#^aGio dc#2009#^a116tr.^b20cm #649#252796#12500#VV09.20035#VV09.20036#Vi?t#Nui dng#Chm sc sc kho#Gio dc#Tr tu#Tr em#Tui nh tr#Tr s sinh#Tp hp nhng bi tr li cc cu h i thng gp nhng ngi c con t 0 - 6 tui v phng php nui dng, chm sc, gio dc pht trin tr tu cho tr, nhn din tr c nng khiu v bi dng nng khiu...## 00598000000000325000450080800050000003900100000500200220001500500050003700500160 00420050014000580070037000720040018001090080005001270090011001320100005001430110 01500148022000400163082000400167013000700171014000700178026001100185026001100196 01900050020702000080021202000110022002000080023102000120023902000070025102000140 0258#^214#Thanh Vn# hc tt ng vn 11#L A#Trn ng Suyn#Bi Minh Ton#L A, Trn ng Suyn, Bi Minh Ton#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a219tr .^b20cm#T.2#807#252797#23000#VV09.20037#VV09.20038#Vi?t#Ng vn#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Lp 11#Sch c thm## 00626000000000301000450080800050000003900040000500200500000900300470005900500070 01060070018001130040018001310080005001490090011001540100005001650110014001700150 04900184082000600233013000700239014000700246026001100253026001100264019000500275 020001100280020000600291020000600297020000700303020001400310#^214#Tm#Tuyn tp thi gii L Qu n ting Vit 4 - 5#Tuyn chn t cuc thi do bo nhi ng t chc#Thu L#Thu L tuyn chn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a96tr.^b 20cm#TTS ghi: S Gio dc v o to Tp. H Ch Minh#372.6#252798#11000#VV09.2 0040#VV09.20039#Vi?t#Ting Vit#Lp 4#Lp 5# thi#Sch c thm## 00674000000000289000450080800050000003900040000500100120000900200180002100300250 00390070012000640040018000760080005000940090011000990100005001100110015001150820 00600130013000700136014000700143026001100150026001100161019000500172020000900177 020000900186020000800195020001000203021017100213#^214#Tm#u Th Cp#Xc sut t hng k#L thuyt v cc bi tp#u Th Cp#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2 009#^a177tr.^b20cm#519.2#252799#16500#VV09.20041#VV09.20042#Vi?t#Xc xut#Thng k#Bi tp#L thuyt#Trnh by nhng kin thc i cng v xc sut, i lng ngu nhin ri rc, i lng ngu nhin lin tc, l thuyt mu, l thuyt c lng v kim nh gi thit...## 00599000000000325000450080800050000003900040000500200220000900500050003100500160 00360050014000520050013000660070039000790040018001180080005001360090011001410100 00500152011001500157022000400172082000400176013000700180014000700187026001100194 02600110020501900050021602000080022102000110022902000120024002000070025202000140 0259#^214#Tm# hc tt ng vn 11#L A#Trn ng Suyn#Bi Minh Ton#L Nhm T hn#L A, Trn ng Suyn, Bi Minh Ton..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#200 9#^a400tr.^b20cm#T.1#807#252800#41000#VV09.20043#VV09.20044#Vi?t#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 11#Sch c thm## 00596000000000289000450080800050000003900040000500200210000900500170003000500110 00470050016000580050011000740050018000850050009001030070072001120080005001840090 01900189010000500208011001700213082001200230013000700242026001100249026001100260 019000500271020001700276020000900293020000400302#^214#Tm#Th Gia Lai chn lc#N guyn Thin c#Hng nh#Nguyn Qung H#V Thu Hu#Hong Thanh Hng#Thu Loan #Nguyn Thin c, Hng nh, Nguyn Qung H... ; Tuyn chn: Thu Loan#^aH.#^a Nxb. Hi Nh vn#2009#^a96tr.^b20x22cm#895.9221408#252801#VV09.20045#VV09.20046# Vi?t#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 01141000000000361000450080800050000003900040000500200540000900300350006300500170 00980050015001150050015001300050014001450050013001590070059001720080005002310090 01800236010000500254011001500259015006800274082001000342013000700352014000700359 02600110036602600110037702600110038801900050039902000110040402000110041502000110 0426020001800437020001000455021031400465#^214#Tm#Gii quyt tranh chp thng m i c yu t nc ngoi#Mt s vn l lun v thc tin#Nguyn Trung Tn#Trn Vn Thng#Trn Hu Hunh#Trn Vn Bin#V nh Dng#Nguyn Trung Tn (ch.b.), T rn Vn Thng, Trn Hu Hunh..#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a266tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nh nc v Php lut#346.59707#252802# 51000#VV09.20047#VV09.20049#VV09.20048#Vi?t#Tranh chp#Thng mi#Gii quyt#Y u t nc ngoi#Php lut#Nhng vn l lun v thc tin trong vic gii quy t cc tranh chp thng mi c yu t nc ngoi: gii quyt bng con ng trn g ti thng mi, bng to n... Nhng vn l lun chung v ngun lut p dn g v tng tr t php quc t trong vic gii quyt cc tranh chp thng mi c yu t nc ngoi## 00955000000000313000450080800050000003900040000500100070000900201040001600700070 01200080005001270090018001320100005001500110015001550150076001700820011002460130 00700257014000700264026001100271026001100282026001100293019000500304020000900309 020000900318020001000327020001100337020000900348020000900357021027500366#^214#T m#L Thi#S tng ng v khc bit trong quan nim v hn nhn gia nh gia c c th h ngi Vit Nam hin nay#L Thi#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a316tr.^b20 cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. - Tn tht tc gi: Dng Th Thoa#3 06.809597#252803#58000#VV09.20050#VV09.20051#VV09.20052#Vi?t#Hn nhn#Gia nh# Quan nim#X hi hc#iu tra#Vit Nam#nh ngha mt s khi nim c bn. Mt s quan nim, nhn thc ca cc th h Vit Nam v hn nhn v gia nh qua 4 i m kho st thuc ng bng sng Hng. Quan nim v t chc cuc sng gia nh sa u kt hn, v hnh phc gia nh v gii php xy dng gia nh hnh phc## 00752000000000289000450080800050000003900040000500100100000900200220001900700100 00410080005000510090018000560100005000740110015000790150065000940820009001590130 00700168014000700175026001100182026001100193026001100204019000500215020001300220 020000800233020001000241020004400251021016700295#^214#Tm#Lm Giang#Trng nguyn Gip Hi#Lm Giang#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a323tr.^b20cm#TTS ghi: Vin Kh oa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Hn Nm#959.7027#252804#59000#VV09.2005 3#VV09.20055#VV09.20054#Vi?t#Trng nguyn#Tiu s#S nghip#Gip Hi, Trng nguy n, 1507-1586, Vit Nam#Cung cp mt s t liu v thn th v s nghip ca Tr ng nguyn Gip Hi (1507-1586). Vn bia v truyn thuyt Vnh K, hng c th i T c, v gip th gia ph## 01122000000000337000450080800050000003900040000500200920000900500200010100500180 01210050017001390050010001560050016001660070067001820080005002490090018002540100 00500272011001500277015007600292082000600368013000700374014000700381026001100388 02600110039902600110041001900050042102000080042602000080043402000180044202000040 0460021032000464#^214#Tm#Pht trin dch v hu cn (logicstics) trong tin tr nh hnh thnh cng ng kinh t Asean#Phm Th Thanh Bnh#Nguyn Ngc Thanh#Nguy n Xun Dng#L T Hoa#Nguyn Hng Bc#Phm Th Thanh Bnh (ch.b.), Nguyn Ngc Thanh, Nguyn Xun Dng..#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a250tr.^b20cm#TTS ghi: V in Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Kinh t chnh tr v Th gii#658.7#252805#38 000#VV09.20057#VV09.20056#VV09.20058#Vi?t#Hu cn#Dch v#Cng ng kinh t#AEC #Thc trng pht trin trc hi nhp ca lnh vc dch v hu cn. Yu cu ca vic hnh thnh cng ng kinh t ASEAN i vi lnh vc dch v hu cn. Phng hng u tin hi nhp nhanh lnh vc dch v hu cn v cc gii php thc hi n. Mt s kin ngh pht trin dch v hu cn Vit Nam trong thi gian ti ## 00863000000000301000450080800050000003900040000500100130000900200780002200700130 01000080005001130090018001180100005001360110015001410150068001560820009002240130 00700233014000700240026001100247026001100258026001100269019000500280020001000285 020000800295020001100303020001100314020001100325021022500336#^214#Tm# Ngc To n#Vai tr ngi Hoa ng Nam trong s pht trin ca Trung Quc (1978 - 2005) # Ngc Ton#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a359tr.^b20cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Trung Quc#305.8951#252806#54000#VV09.20059#V V09.20061#VV09.20060#Vi?t#Ngi Hoa#Vai tr#Pht trin#ng Nam #Trung Quc#Kh i qut v tnh hnh ngi Hoa ng Nam . ng gp ca ngi Hoa ng Nam tron g s pht trin ca Trung Quc thi k ci cch m ca. ngha, tm quan trng v trin vng vai tr ca ngi Hoa ng Nam vi Trung Quc## 00891000000000325000450080800050000003900040000500200810000900500190009000500180 01090050015001270050016001420050017001580070064001750080005002390090018002440100 00500262011001500267015005600282082001100338013000700349014000700356026001100363 02600110037402600110038501900050039602000080040102000170040902000090042602101300 0435#^214#Tm#Nhng vn l lun c bn v cng bng x hi trong iu kin n c ta hin nay#Phm Th Ngc Trm#Nguyn Xun Cng#Nguyn Ngc H#Nguyn nh H o#Nguyn Minh Hon#Phm Th Ngc Trm (ch.b.), Nguyn Xun Cng, Nguyn Ngc H ..#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a370tr.^b20cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vi t Nam. Vin Trit hc#303.309597#252807#56000#VV09.20062#VV09.20063#VV09.20064 #Vi?t#L lun#Cng bng x hi#Vit Nam#Cc quan nim khc nhau v cng bng x hi. Vn thc hin cng bng x hi mt s nc trn th gii v Vit Nam hin nay## 00700000000000265000450080800050000003900040000500100160000900200620002500700160 00870080005001030090018001080100005001260110015001310820009001460130007001550140 00700162026001100169026001100180026001100191019000500202020001400207020001100221 020001300232021018900245#^214#Tm#Nguyn Khnh H#Cu iu kin ting Vit nhn t gc ngn ng hc tri nhn#Nguyn Khnh H#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a23 5tr.^b24cm#495.9225#252808#40000#VV09.20065#VV09.20066#VV09.20067#Vi?t#Cu iu kin#Ting Vit#Ngn ng hc#Lch s vn v c s l thuyt ca vic nghin cu cu iu kin trn th gii v ting Vit. Phm tr cu iu kin ting Vit . Cu iu kin nu A th B v cc kiu cu iu kin khc## 00830000000000313000450080800050000003900040000500100150000900200190002400700150 00430040018000580080005000760090018000810100005000990110015001040150068001190820 00800187013000700195014000700202026001100209026001100220026001100231026001100242 019000500253020000800258020000800266020001200274020001100286021021900297#^214#T m#Nguyn Tn c#Vn ho ng Nam #Nguyn Tn c#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a303tr.^b20cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Ng hin cu ng Nam #306.095#252809#47000#VV09.20068#VV09.20069#VV09.20070#VV09. 20071#Vi?t#Lch s#Vn ho#Nng nghip#ng Nam #Nhng nn tng c bn ca vn ho khu vc ng Nam ; Vn t ai v vn ho nng nghip; Gi ma v vn ho nng nghip; Gi ma v vn ho thng nghip; Nhng nguyn tc v gi tr vn ho ca cc nc ng Nam ## 01061000000000325000450080800050000003900040000500200260000900500130003500500140 00480050016000620050019000780050013000970070055001100080005001650090018001700100 00500188011001500193015005600208082000800264013000700272014000800279026001100287 02600110029802600110030901900050032002000220032502000160034702000180036302103540 0381#^214#Tm#Trit hc Mc v thi i#Phm Vn c#ng Hu Ton#Nguyn nh H o#Nguyn Trng Chun#L Vn Quang#Phm Vn c, ng Hu Ton, Nguyn nh Ho (ch.b.)..#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a598tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Trit hc#335.411#252810#114000#VV09.20073#VV09.20074#VV09.2 0072#Vi?t#Trit hc Mc - Lnin# ngha lch s#Gi tr thc tin#Gm cc bi vi t phn tch v trit hc Mc v ngha thi i ca trit hc Mc: Cc Mc, gi tr v sc sng trng tn ca trit hc Mc, Mc v cuc cch mng trong tri t hc, bn cht cch mng v khoa hc ca trit hc Mc, quan nim duy vt v l ch s ca Cc Mc, quan nim v s hu v vn xo b s hu ch t hu, v vn ho, x hi,,,## 00878000000000313000450080800050000003900040000500200240000900500130003300500140 00460050017000600050011000770050015000880070059001030040013001620080005001750090 01800180010000500198011001500203082001000218013000700228014000700235026001100242 026001100253019000500264020000700269020000800276020000900284021027100293#^214#T m#Lch s s hc Vit Nam#Phm Vn c#ng Hu Ton#Nguyn Cnh Minh#Trn B #Nguyn Th Ci#Phan Ngc Lin, Nguyn Ngc C (ch.b.), Nguyn Cnh Minh..#In l n th 2#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a392tr.^b20cm#959.70072#252811#39000#VV09. 20075#VV09.20076#Vi?t#S hc#Lch s#Vit Nam#Bi cnh lch s nn s hc nc t a t th k 10 n nay. Nhng thnh tu t c v nhng hn ch ca s hc mi thi i. Nhng khi qut l lun v s hc mi thi i, nh gi v s hc, r t ra cc bi hc, kinh nghim cho vic pht trin s hc nc ta hin nay## 00837000000000325000450080800050000022100190000503900040002400100110002800200160 00390050015000550050012000700070054000820040013001360080005001490090018001540100 00500172011001500177022000400192082000400196013000700200014000700207026001100214 02600110022501900050023602000160024102000080025702000110026502000210027602102140 0297#^214#Tin trnh vn hc#Tm#Phng Lu#L lun vn hc#Trn Mnh Tin#La Kh c Ho#B.s.: Phng Lu (ch.b.), La Khc Ho, Trn Mnh Tin#In ln th 3#^aH.#^ ai hc S phm#2009#^a334tr.^b20cm#T.3#801#252812#37000#VV09.20077#VV09.20078 #Vi?t#L lun vn hc#Vn hc#Gio trnh#Phng php sng tc#Nghin cu tin tr nh vn hc, tro lu, phng php, phong cch. Cc phng php sng tc trong v n hc cn i phng Ty, vn hc phng ng. Cc loi ch ngha hin i. Cc loi ch ngha hin thc th k XX## 00656000000000265000450080800050000003900040000500100120000900200270002100700120 00480040018000600080005000780090018000830100005001010110015001060820009001210130 00700130014000700137026001100144026001100155019000500166020000500171020001900176 020001100195021018400206#^214#Tm#V Vit Yn#Bi tp l thuyt xc sut#V Vit Yn#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a227tr.^b20cm#519.2076#25281 3#25000#VV09.20079#VV09.20080#Vi?t#Ton#L thuyt xc sut#Gio trnh#Trnh by l thuyt v mt s bi tp v m hnh xc xut ri rc, khng gian xc xut t ng qut, bin ngu nhin v hm phn phi, cc s c trng ca bin ngu nhin, hm c trng## 00976000000000289000450080800050000003900040000500100130000900200670002200300490 00890070013001380080005001510090018001560100005001740110015001790820007001940130 00700201014000700208026001100215026001100226019000500237020000500242020000800247 020001000255020001000265020001700275021039400292#^214#Tm#Bi Vn Ngh#Vn dng l lun vo thc tin dy hc mn ton trng ph thng#Sch chuyn kho dnh cho h o to sau i hc#Bi Vn Ngh#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a206tr.^b20 cm#510.71#252814#26000#VV09.20081#VV09.20082#Vi?t#Ton#L lun#Thc tin#Ging dy#Trng ph thng#C s l lun nn tng v cc quan im dy hc, cc l thu yt dy hc hin i v mt s phng php dy hc tch cc. Khai thc cc ng d ng ca cc quan im, cc thuyt dy hc hin i v mt s phng php dy hc ni trn thng qua vic xy dng, la chn cc tnh hung dy hc mn ton tr ng ph thng nhm hng hc sinh, hot ng tm ti, pht hin, chim lnh ki n thc mi,...## 00825000000000289000450080800050000003900040000500100150000900200180002400300090 00420070015000510080005000660090018000710100005000890110015000940820009001090130 00700118014000700125026001100132026001100143026001100154019000500165020001100170 020000400181020000900185020000900194021033200203#^214#Tm#Dip Quang Ban#Ng ph p Vit Nam#Phn cu#Dip Quang Ban#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a442tr.^b20cm#49 5.9225#252815#45000#VV09.20083#VV09.20085#VV09.20084#Vi?t#Ting Vit#Cu#Ng ph p#Cu trc#Trnh by h thng ng php ting Vit, phn cu: Xem xt cch t ch c chung ca cu n v cc chc nng c th ca cu cng vi cc cu trc thc hin cc chc nng ; c php v ngha biu hin ca cu, cu ph nh v hnh ng ph nh, cu vi t cch li trao i, thng ip, cu ghp, hin tng t nh lc v cu di bc## 00829000000000277000450080800050000003900080000500100120001300200570002500700120 00820040018000940080005001120090018001170100005001350110015001400820004001550130 00700159014000700166026001100173026001100184019000500195020000800200020001400208 020001700222020001100239021030100250#^214#Hng H#H Vit Qu#Cc phng php ph n tch cng c trong ho hc hin i#H Vit Qu#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a594tr.^b20cm#543#252816#66000#VV09.20087#VV09.20086#Vi?t#Ho hc#Ho phn tch#Phn tch ho l#Gio trnh# cp mt cch ton din cc ph ng php phn tch l - ho (phn tch quang hc, phn tch in ho, phn tch phn t, phn tch nguyn t...); cc phng php phn tch vt l (phn tch qu ang ph, ph hunh quang, ln quang phn t, tia X nguyn t...); cc phng ph p tch, phn chia, lm giu## 00963000000000277000450080800050000003900080000500100170001300200120003000300480 00420050022000900070040001120040018001520080005001700090018001750100005001930110 01500198082000400213013000700217014000700224026001100231026001100242019000500253 020001200258020001100270021040400281#^214#Hng H#Phm Khc Chng#o c hc#D ng cho cc trng i hc v cao ng S phm#Nguyn Th Yn Phng#Phm Khc C hng, Nguyn Th Yn Phng#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a161 tr.^b20cm#170#252817#17500#VV09.20088#VV09.20089#Vi?t#o c hc#Gio trnh#T ng quan v o c hc. Mi quan h gia o c v cc hnh thi thc x hi. Mt s phm tr c bn ca o c hc. Trnh by nhng truyn thng o c t t p ca dn tc ta v vn gio dc o c cho hc sinh ph thng cng nh hc tp, tu dng o c cch mng ca ch tch H Ch Minh. Gii thiu mt s phng php ging dy v gio dc o c cho hc sinh trong nh trng ph thn g## 00736000000000301000450080800050000003900080000500200390001300500150005200500150 00670050014000820050016000960050012001120070056001240040013001800080005001930090 01800198010000500216011001500221082000900236013000700245014000700252026001100259 026001100270019000500281020002100286020000800307021011900315#^214#Hng H#Hng dn hc tp t tng H Ch Minh#Phan Ngc Lin#Nghim nh V#Phm Vn Hng#Ngu yn c Thn# Quang n#Phan Ngc Lin (ch.b.), Nghim nh V, Phm Vn Hng.. #In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a290tr.^b20cm#335.4346#252818#32000# VV09.20090#VV09.20091#Vi?t#T tng H Ch Minh#Hc tp#Trnh by mt s vn chung v phng php hc tp t tng H Ch Minh v cch hng dn hc tp t t ng ca Ngi## 00938000000000337000450080800050000003900080000500200240001300300350003700500200 00720050017000920050016001090050014001250050016001390070071001550040013002260080 00500239009001800244010000500262011001500267022000400282082000600286013000700292 01400070029902600110030602600110031701900050032802000220033302000130035502000110 0368021022100379#^214#Hng H#Gio trnh gio dc hc#Dnh cho sinh vin i hc s phm#Trn Th Tuyt Oanh#Phm Khc Chng#Phm Vit Vng#Bi Minh Hin#Nguy n Ngc Bo#B.s.: Trn Th Tuyt Oanh (ch.b.), Phm Khc Chng, Phm Vit Vng ..#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a295tr.^b20cm#T.1#370.1#252819#3800 0#VV09.20098#VV09.20099#Vi?t#Phng php ging dy#Gio dc hc#Gio trnh#Trn h by nhng vn chung ca gio dc hc. S pht trin x hi v nhn cch. M c ch v nguyn l gio dc. H thng gio dc quc dn, l lun dy hc, phn g php v phng tin dy hc, hnh thc t chc dy hc## 01030000000000337000450080800050000003900080000500200240001300300350003700500200 00720050017000920050016001090050016001250050014001410070071001550040013002260080 00500239009001800244010000500262011001500267022000400282082000600286013000700292 01400070029902600110030602600110031701900050032802000130033302000080034602000110 0354021032700365#^214#Hng H#Gio trnh gio dc hc#Dnh cho sinh vin i hc s phm#Trn Th Tuyt Oanh#Phm Khc Chng#Phm Vit Vng#Nguyn Vn Din#L Trng nh#B.s.: Trn Th Tuyt Oanh (ch.b.), Phm Khc Chng, Phm Vit Vng ..#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a206tr.^b20cm#T.2#370.1#252820#2400 0#VV09.20094#VV09.20095#Vi?t#Gio dc hc#Qun l#Gio trnh# cp n cc vn v l lun gio dc v qun l gio dc trong nh trng nh: qu trnh gio dc, nguyn tc, ni dung, phng php, mi trng gio dc, mt s vn c b n v qun l nh trng, lao ng s phm ca gio vin v hot ng ca hi ng gio dc, cng tc ca gio vin ch nhim lp trng ph thng## 00672000000000277000450080800050000003900080000500100160001300200220002900500220 00510070039000730080005001120090018001170100005001350110015001400820008001550130 00700163014000700170026001100177026001100188019000500199020001400204020001500218 020000800233020001100241021014200252#^214#Hng H#Nguyn Vn Tro#Bi tp hm bi n phc#Phm Nguyn Thu Trang#Nguyn Vn Tro, Phm Nguyn Thu Trang#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a137tr.^b20cm#515.076#252821#17000#VV09.20096#VV09.20097#Vi?t #Hm bin phc#nh x o gic#Bi tp#Gio trnh#a ra mt s bi tp v hm ki n phc v nhng hng dn li gii c th ca tng bi: Hm chnh hnh, nh x bo gic, thng d v ng dng## 00847000000000325000450080800050000003900080000500100130001300200140002600500170 00400050014000570050013000710070060000840040018001440080005001620090018001670100 00500185011001500190022000400205082000700209013000700216014000700223026001100230 02600110024101900050025202000140025702000060027102000040027702000110028102102290 0292#^214#Hng H#Phan C Nhn#Di truyn hc#Nguyn Minh Cng#ng Hu Lanh#Phan C Nhn#B.s.: Phan C Nhn (ch.b.), Nguyn Minh Cng, ng Hu Lanh#Ti bn ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a324tr.^b20cm#T.1#599.93#252822#39000#VV09. 20092#VV09.20093#Vi?t#Di truyn hc#Ngi#Gen#Gio trnh#Gii thiu v tiu chu n vt cht di truyn; khi nim, phn loi cc kiu hnh t bin v t bin ge n; t bin cu trc nhim sc th; Vai tr ca m di truyn; Ti t hp vt ch t di truyn v cc cu trc chc nng ca gen## 00714000000000313000450080800050000003900080000500100200001300200250003300700200 00580080005000780090018000830100005001010110015001060820006001210130007001270140 00700134026001100141026001100152026001100163019000500174020001100179020000800190 020001200198020001300210020000900223020000900232020001500241021014400256#^214#H ng H#H Nguyn Kim Giang#Phng php c din cm#H Nguyn Kim Giang#^aH.#^a i hc S phm#2009#^a160tr.^b20cm#372.4#252823#19000#VV09.20100#VV09.20101#VV09 .20102#Vi?t#Ting Vit#Vn hc#K nng c#c din cm#Tiu hc#Mu gio#Sch g io vin#Trnh by quan nim v c s l lun ca c din cm, phng php v b in php c din cm; Hng dn cch c tc phm vn hc theo loi th## 00739000000000301000450080800050000003900080000500100080001300200300002100700080 00510080005000590090018000640100005000820110015000870820006001020130007001080140 00700115026001100122026001100133026001100144019000500155020001100160020000800171 020000900179020000800188020000900196020001100205021022100216#^214#Hng H#V Dn g#Gio trnh tm l hc qun l#V Dng#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a351tr.^b20 cm#158.7#252824#39000#VV09.20104#VV09.20105#VV09.20103#Vi?t#Tm l hc#Qun l# Lao ng#T chc#Lnh o#Gio trnh#Nghin cu nhng vn ct yu nht ca t m l hc qun l, tm l cn thit ca ngi lnh o; quyn lc trong lnh o, kp lnh o; nhng kh khn i vi ngi lnh o l ph n; tm l ngi la o ng v t chc## 00779000000000277000450080800050000003900080000500100140001300200260002700700140 00530040013000670080005000800090018000850100005001030110015001080820010001230130 00700133014000700140026001100147026001100158019000500169020001800174020001900192 020000900211020001100220021027000231#^214#Hng H#L Th Bc L#Gio trnh vn h c tr em#L Th Bc L#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a215tr.^b20cm# 895.92209#252825#24000#VV09.20106#VV09.20107#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Nghin cu vn hc#Vit Nam#Gio trnh#Trnh by khi qut vn hc tr em Vit Nam t sau c ch mng thng Tm nm 1945: khi nim, c trng c bn, s hnh thnh v pht trin ca vn hc tr em. Gii thiu v tc gi T Hoi, V Qung, Phm H, Trn ng Khoa: tiu s, tc phm, vn hc, tr em nc ngoi## 00777000000000301000450080800050000003900080000500100170001300200210003000300230 00510050007000740070025000810040018001060080005001240090018001290100005001470110 01500152082000400167013000700171014000700178026001100185026001100196019000500207 020001300212020001200225020001700237020001100254021021000265#^214#Hng H#Nguyn Vn onh#Nhp mn Tp i s#ng iu v ng lun#T Mn#Nguyn Vn onh, T Mn#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a415tr.^b20cm#514#252826#4 5000#VV09.20108#VV09.20109#Vi?t#Ton cao cp#i s topo#i s ng iu#Gio trnh#Trnh by cc kin thc s b ca tp i cng, mt s vn c bn ca l thuyt phm tr v i s ng iu, xy dng mt s m hnh ca l thuyt ng iu, l thuyt ng lun v khng gian phn th...## 00716000000000277000450080800050000003900080000500100130001300200240002600500110 00500070025000610040013000860080005000990090018001040100005001220110015001270820 00900142013000700151014000700158026001100165026001100176019000500187020001700192 020002200209020000800231021019900239#^214#Hng H#ng V Hot#L lun dy hc i hc#H Th c#ng V Hot, H Th c#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2 009#^a196tr.^b20cm#378.0071#252827#22000#VV09.20110#VV09.20111#Vi?t#Gio dc i hc#Phng php ging dy#L lun#Trnh by l lun dy i hc nh l mt b mn ca khoa hc gio dc hin i. Qu trnh dy hc i hc, quy lut v h th ng cc nguyn tc dy hc i hc. Ni dung dy v cc phng php dy...## 00926000000000313000450080800050000022100260000503900080003100200160003900500110 00550050019000660050012000850050012000970070060001090040018001690080005001870090 01800192010000500210011001500215022000400230082000400234013000700238014000700245 026001100252026001100263019000500274020001600279020001900295021029800314#^214#V n hc, nh vn, bn c#Hng H#L lun vn hc#Phng Lu#Nguyn Ngha Trng#La Khc Ho#L Lu Oanh#B.s.: Phng Lu (ch.b.), Nguyn Ngha Trng, La Khc Ho. .#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a399tr.^b20cm#T.1#801#252828#45 000#VV09.20112#VV09.20113#Vi?t#L lun vn hc#Nghin cu vn hc#Gii thiu v b mn L lun vn hc, Trnh by i tng c trng ca vn hc, vn hc v h nh thi thc x hi thm m, vn hc vi hin thc, thc x hi trong vn h c, v tr ca vn hc trong vn ho, ngh thut ngn t trong vn hc, chc nn g ca vn hc, sng tc, ph bnh vn hc...## 00844000000000289000450080800050000003900080000500100160001300200500002900700160 00790080005000950090018001000100005001180110015001230820009001380130007001470140 00700154026001100161026001100172026001100183019000500194020001900199020001100218 020000900229020000800238020000900246021029900255#^214#Hng H#Nguyn Th Nhn#Th i php ct truyn truyn th Nm v truyn Kiu#Nguyn Th Nhn#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a350tr.^b20cm#895.9221#252829#45000#VV09.20114#VV09.20116#VV09.201 15#Vi?t#Nghin cu vn hc#Truyn nm#Thi php#Kt cu#Vit Nam#Tng quan v tru yn th nm. xut cch phn loi truyn th nm. Phn tch m hnh kt cu c t truyn th nm theo trnh t thi gian v m hnh kt cu ct truyn th nm k hng theo trnh t thi gian. Din gii v kt cu ct truyn Truyn Kiu - tc phm tiu biu ca th loi truyn th nm## 00769000000000337000450080800050000003900080000500200140001300500140002700500160 00410050013000570050014000700070047000840080005001310090018001360100005001540110 01400159082000900173013000700182014000700189026001100196026001100207026001100218 01900050022902000070023402000070024102000080024802000110025602000070026702000140 0274021014300288#^214#Hng H#a l H Ni#Lm Quang Dc#Nguyn Minh Tu#ng D uy Li#Phm Khc Li#Lm Quang Dc, Nguyn Minh Tu, ng Duy Li..#^aH.#^ai h c S phm#2009#^a48tr.^b24cm#915.9731#252830#10000#VV09.20117#VV09.20118#VV09. 20119#Vi?t#a l#Dn c#Kinh t#Mi trng#H Ni#Sch c thm#Gii thiu v t r a l, phm vi lnh th v s phn chia hnh chnh; iu kin t nhin ti n guyn thin nhin; dn c v kinh t ca H Ni## 00540000000000277000450080800050000003900050000500200430001000300250005300500140 00780070014000920080005001060090018001110100005001290110015001340820004001490130 00700153014000700160026001100167026001100178019000500189020001000194020000700204 020001600211020002000227020001500247#^214#Thu#B thi trc nghim khch quan ting Anh#Luyn thi i hc khi D#Lu Hong Tr#Lu Hong Tr#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a255tr.^b24cm#428#252831#40000#VV09.20120#VV09.20121#Vi?t#Ting Anh # thi#Bi trc nghim#Ph thng trung hc#Sch luyn thi## 00536000000000277000450080800050000003900050000500200200001000300560003000500080 00860070008000940080005001020090018001070100005001250110015001300820004001450130 00700149014000700156026001100163026001100174019000500185020001000190020000700200 020001600207020002000223020001500243#^214#Thu#B thi ting Anh#Thi tt nghi p THPT, thi tuyn sinh i hc v cao ng#Vnh B#Vnh B#^aH.#^ai hc S ph m#2009#^a227tr.^b24cm#428#252832#36000#VV09.20122#VV09.20123#Vi?t#Ting Anh# thi#Bi trc nghim#Ph thng trung hc#Sch luyn thi## 00823000000000337000450080800050000003900050000500200180001000300380002800500150 00660050016000810050011000970050018001080050013001260070060001390040013001990080 00500212009001800217010000500235011001500240082000400255013000700259014000700266 02600110027302600110028401900050029502000080030002000100030802000090031802000110 0327021014700338#^214#Thu#Lch s trit hc#Dnh cho c nhn S phm trit hc. ..#Trn ng Sinh#V Th Kim Dung#L Huy Ho#Nguyn Th Thng#Bi Th Tnh#B.s. : Trn ng Sinh (ch.b.), V Th Kim Dung, L Huy Ho..#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a243tr.^b24cm#180#252833#44000#VV09.20124#VV09.20125#Vi?t#Lc h s#Trit hc#Th gii#Gio trnh#Trnh by khi qut v trit hc v lch s t rit hc. Lch s trit hc phng ng c - trung i, trit hc phng Ty v trit hc Mc - Lnin## 00749000000000313000450080800050000003900050000500200250001000500160003500500120 00510050015000630050014000780050017000920070061001090080005001700090018001750100 00500193011001500198082000900213013000700222014000700229026001100236026001100247 019000500258020000700263020000900270020001600279020000800295021013200303#^214#Th u#Bi tp l thuyt Module#Dng Quc Vit#L Vn nh#ng nh Hanh#o Ngc Minh#Nguyn Cng Minh#B.s.: Dng Quc Vit (ch.b.), L Vn nh, ng nh Hanh ..#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a210tr.^b24cm#512.0076#252834#38000#VV09.20127# VV09.20126#Vi?t#i s#Ton tin#L thuyt mun#Bi tp#Nhng kin thc l thuy t v bi tp v module, tch trc tip, tng trc tip, dy khp, gii hn, modu le t do, module hu hn...## 00854000000000265000450080800050000003900050000500100150001000200360002500700150 00610040014000760080005000900090018000950100005001130110015001180820006001330130 00700139014000700146026001100153026001100164019000500175020001300180020000900193 020001100202021037500213#^214#Thu#Thi Duy Tuyn#Nhng vn chung ca gio d c hc#Thi Duy Tuyn#Ti bn ln 2#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a159tr.^b24cm#37 0.1#252835#25000#VV09.20128#VV09.20129#Vi?t#Gio dc hc#Gio dc#Gio trnh#Tr nh by i tng, h thng khi nim v phm tr, xc nh nhim v v nghin c u phng php ca khoa hc gio dc, vai tr ca gio dc i vi vic hnh th nh v pht trin nhn cch, mc ch, nguyn l gio dc quc dn. Vai tr, nhi m v, yu cu v phm cht v nng lc ca ngi thy gio THCS, ng thi nu c c mi quan h ca thy gio trong hot ng s phm## 00964000000000289000450080800050000003900050000500100180001000200330002800300810 00610070018001420040013001600080005001730090018001780100005001960110015002010820 00700216013000700223014000700230026001100237026001100248019000500259020001200264 020000700276020000900283020001100292021037100303#^214#Thu#ng Th an Thanh#a l kinh t - x hi th gii#Ton cnh a l kinh t - x hi th gii v mt s quc gia, khu vc tiu biu#ng Th an Thanh#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a191tr.^b24cm#330.91#252836#30500#VV09.20130#VV09.20131#Vi?t#a kin h t#X hi#Th gii#Gio trnh#i tng, nhim v v phng php nghin cu a l kinh t x hi th gii. Tm hiu ton cnh a l kinh t x hi th gii nh nhng c im v xu hng chnh ca nn kinh t th gii nhng nm cui th k XIX u th k XX; Cc trung tm, cc khu vc ln v cc t chc kinh t qu c t,... cng nhng c im a l kinh t ca mt s nc M, Nht, Php, Nga, ..## 01014000000000289000450080800050000003900050000500100140001000200170002400500110 00410050014000520070056000660040013001220080005001350090018001400100005001580110 01500163082001100178013000700189014000700196026001100203026001100214019000500225 020001700230020000900247020000900256021045900265#^214#Thu#Bi Minh Hin#Qun l gio dc#V Ngc H#ng Quc Bo#B.s.: Bi Minh Hin (ch.b.), V Ngc Hi, n g Quc Bo#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a408tr.^b24cm#353.809597#25 2837#63000#VV09.20132#VV09.20133#Vi?t#Qun l nh nc#Gio dc#Vit Nam#Tng q uan v qun l v qun l nh nc trong gio dc. a ra cc m hnh qun l nh nc v gio dc v kinh nghim quc t v qun l gio dc. Trnh by h thn g gio dc quc dn v cc vn v qun l gio dc nh: qun l trng hc, c ht lng gio dc, thit b dy hc... Cng tc xy dng i ng gio vin v c n b qun l gio dc. Cng tc thng tin gio dc trong trng hc. i mi qu n l gio dc trong xu th hi nhp v ton cu ho## 00550000000000265000450080800050000003900050000500200550001000300550006500500130 01200070013001330080005001460090018001510100005001690110015001740820004001890130 00700193014000700200026001100207026001100218019000500229020001000234020000600244 020002000250020001400270#^214#Thu#Trng tm kin thc v cu hi trc nghim ti ng Anh 9#Bin son theo chng trnh ca B Gio dc v o to#Ng Vn Minh#Ng Vn Minh#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a192tr.^b24cm#428#252838#29000#VV09.201 34#VV09.20135#Vi?t#Ting Anh#Lp 9#Cu hi trc nghim#Sch c thm## 00586000000000277000450080800050000003900050000500200770001000300270008700500210 01140070021001350080005001560090018001610100005001790110015001840820007001990130 00700206014000700213026001100220026001100231019000500242020000800247020000700255 020001200262020002000274020001400294#^214#Thu#Gii nhanh bng nhiu cch thi tuyn sinh i hc v cao ng mn ho hc#Theo hnh thc trc nghim#Nguyn Ph c Ha Tn#Nguyn Phc Ha Tn#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a222tr.^b24cm#540. 76#252839#34000#VV09.20136#VV09.20137#Vi?t#Ho hc# thi#Trc nghim#Ph thng trung hc#Sch c thm## 00680000000000289000450080800050000003900050000500200560001000500140006600500140 00800070029000940080005001230090018001280100005001460110015001510820009001660130 00700175014000700182026001100189026001100200019000500211020000700216020002200223 020001600245020000800261020000700269021011400276#^214#Thu#Hng dn s dng t liu dy hc in t mn a l 12#Lm Quang Dc#Kiu Vn Hoan#Lm Quang Dc, Ki u Vn Hoan#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a291tr.^b24cm#330.9597#252840#49500#VV 09.20138#VV09.20139#Vi?t#a l#Phng php ging dy#Gio n in t#T liu#L p 12#Hng dn khai thc v s dng mt s phn mm trong ging dy a l v c ch thit k gio n in t mn a l## 00511000000000265000450080800050000003900050000500200300001000300220004000500160 00620050017000780070034000950080005001290090018001340100005001520110015001570820 00400172013000700176014000700183026001100190026001100201019000500212020000800217 020000600225020001400231#^214#Thu#Chuyn bi dng ho hc 9#Theo chng tr nh mi#Nguyn nh Chi#Nguyn Vn Thoi#Nguyn nh Chi, Nguyn Vn Thoi#^aH.#^ ai hc S phm#2009#^a151tr.^b24cm#546#252841#25000#VV09.20140#VV09.20141#Vi? t#Ho hc#Lp 9#Sch c thm## 00446000000000253000450080800050000003900050000500200230001000500130003300700130 00460080005000590090018000640100005000820110015000870820008001020130007001100140 00700117026001100124026001100135019000500146020000800151020000700159020001200166 020001400178#^214#Thu# kim tra ho hc 10#Hunh Vn t#Hunh Vn t#^aH.#^a i hc S phm#2009#^a159tr.^b24cm#546.076#252842#24000#VV09.20143#VV09.20142#V i?t#Ho hc#Lp 10# kim tra#Sch c thm## 00518000000000277000450080800050000003900050000500200190001000300240002900500170 00530070017000700080005000870090018000920100005001100110015001150820007001300130 00700137014000700144026001100151026001100162019000500173020000900178020000700187 020001200194020002000206020001400226#^214#Thu#B thi sinh hc#Phng php tr c nghim#Hunh Quc Thnh#Hunh Quc Thnh#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a277tr. ^b24cm#570.76#252843#42000#VV09.20144#VV09.20145#Vi?t#Sinh hc# thi#Trc nghi m#Ph thng trung hc#Sch c thm## 00489000000000265000450080800050000003900050000500200270001000300200003700500150 00570070015000720080005000870090018000920100005001100110015001150820004001300130 00700134014000700141026001100148026001100159019000500170020000700175020000700182 020002000189020001400209#^214#Thu#Hc tt vt l nng cao 11#Trung hc ph thn g#Trn Th Quyt#Trn Th Quyt#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a310tr.^b24cm#537#2 52844#45000#VV09.20146#VV09.20147#Vi?t#Vt l#Lp 11#Ph thng trung hc#Sch c thm## 00505000000000265000450080800050000003900050000500200400001000500150005000500160 00650070032000810080005001130090018001180100005001360110015001410820008001560130 00700164014000700171026001100178026001100189019000500200020000700205020000600212 020000700218020001400225#^214#Thu#K nng lm thi v kim tra vt l 9#Phm Vn Quang#Nguyn Hoi Thu#Nguyn Hoi Thu, Phm Vn Quang#^aH.#^ai hc S phm #2009#^a167tr.^b24cm#537.076#252845#25000#VV09.20148#VV09.20149#Vi?t#Vt l#Lp 9# thi#Sch c thm## 00505000000000265000450080800050000003900050000500200550001000300100006500500130 00750070013000880080005001010090018001060100005001240110015001290820004001440130 00700148014000700155026001100162026001100173019000500184020001000189020000600199 020002000205020001400225#^214#Thu#Trng tm kin thc v cu hi trc nghim ti ng Anh 8#C p n#Ng Vn Minh#Ng Vn Minh#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a196t r.^b24cm#428#252846#29500#VV09.20150#VV09.20151#Vi?t#Ting Anh#Lp 8#Cu hi tr c nghim#Sch c thm## 00481000000000265000450080800050000003900050000500200170001000300240002700500120 00510070012000630080005000750090018000800100005000980110015001030820008001180130 00700126014000700133026001100140026001100151019000500162020000700167020000700174 020002000181020001400201#^214#Thu#B thi vt l#Phng php trc nghim#Mai Trng #Mai Trng #^aH.#^ai hc S phm#2009#^a334tr.^b24cm#530.076#252847#52 000#VV09.20153#VV09.20152#Vi?t#Vt l# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm# # 00737000000000301000450080800050000003900050000500100090001000200330001900500150 00520050016000670070050000830040013001330080005001460090018001510100005001690110 01500174082000900189013000700198014000700205026001100212026001100223019000500234 020001200239020001400251020000900265020001100274021015000285#^214#Thu#L Thng# a l kinh t - x hi Vit Nam#Nguyn Vn Ph#Nguyn Minh Tu#L Thng (ch.b.) , Nguyn Vn Ph, Nguyn Minh Tu#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a592 tr.^b24cm#330.9597#252848#91000#VV09.20154#VV09.20155#Vi?t#a kinh t#a l x hi#Vit Nam#Gio trnh#c im ca thin nhin v con ngi Vit Nam. Trnh by t chc lnh th cc ngnh kinh t ch yu Vit Nam. T chc lnh th cc vng Vit Nam## 00798000000000301000450080800050000003900050000500100160001000200610002600500170 00870070034001040040013001380080005001510090018001560100005001740110015001790820 00400194013000700198014000700205026001100212026001100223019000500234020001300239 020001500252020001800267020002000285020001100305021018000316#^214#Thu#Nguyn M nh Qu#Bi tp php tnh vi phn v tch phn ca hm nhiu bin s#Nguyn Xun Lim#Nguyn Mnh Qu, Nguyn Xun Lim#In ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2009# ^a296tr.^b24cm#515#252849#42000#VV09.20156#VV09.20157#Vi?t#Ton cao cp#Hm nhi u bin#Php tnh vi phn#Php tnh tch phn#Gio trnh#Gm nhng bi tp v ch ui s, chui hm, o hm v vi phn hmm s nhiu bin s, tch phn bi, tr ng vect, tch phn ng, tch phn mt,... c km theo p s v hng dn## 00637000000000253000450080800050000003900050000500100130001000200160002300700130 00390040018000520080005000700090018000750100005000930110015000980820004001130130 00700117014000700124026001100131026001100142019000500153020001200158020001100170 021020200181#^214#Thu# nh Rng#Ho hc lp th# nh Rng#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a330tr.^b24cm#547#252850#51000#VV09.20158#VV09. 20159#Vi?t#Ho lp th#Gio trnh#Nhng kin thc v ho hc lp th nh: ng p hn quang hc, ng phn hnh hc, cu dng - ng phn cu dng. Vn lp th ca cc hp cht cha d t, cao phn t v cacbonhirat. Ho lp th cng## 00721000000000313000450080800050000003900050000500100160001000200620002600300280 00880050017001160070034001330040018001670080005001850090018001900100005002080110 01500213082000800228013000700236014000700243026001100250026001100261019000500272 020000500277020001000282020000800292020000800300020001100308021008800319#^214#Th u#Nguyn Mnh Qu#Gio trnh php tnh vi phn v tch phn ca hm mt bin s #Gio trnh cao ng S phm#Nguyn Xun Lim#Nguyn Mnh Qu, Nguyn Xun Lim# Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a160tr.^b24cm#515.076#252851#2500 0#VV09.20160#VV09.20161#Vi?t#Ton#Tch phn#Vi phn#Bi tp#Gio trnh#Gm cc bi tp v hng dn gii v php tnh vi phn v tch phn ca hm mt bin s# # 00805000000000301000450080800050000003900050000500100190001000200570002900300430 00860070019001290040027001480080005001750090018001800100005001980110015002030820 00700218013000700225014000700232026001100239026001100250019000500261020000800266 020000800274020001700282020002200299020001100321021017100332#^214#Thu#Nguyn Xu n Trng#S dng bi tp trong dy hc ho hc trng ph thng#Dnh cho gio vin, sinh vin khoa hc hc#Nguyn Xun Trng#Ti bn ln 1, c sa cha#^aH. #^ai hc S phm#2009#^a141tr.^b24cm#540.71#252852#23000#VV09.20162#VV09.2016 3#Vi?t#Ho hc#Bi tp#Trng ph thng#Phng php ging dy#Gio trnh#K hoc h dy hc v ngha ca bi tp ho hc trng ph thng. Phn loi bi tp h o hc. Gii thiu mt s bi tp ho hc t lun v trc nghim trng ph th ng## 00637000000000241000450080800050000003900050000500100200001000200520003000700200 00820080005001020090018001070100005001250110015001300820011001450130007001560140 00700163026001100170026001100181019000500192020002200197020002200219021015400241 #^214#Thu#Trn Th Mai Phng#Dy hc kinh t chnh tr theo phng php tch c c#Trn Th Mai Phng#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a232tr.^b24cm#335.412071#252 853#40000#VV09.20164#VV09.20165#Vi?t#Kinh t chnh tr hc#Phng php ging d y#Khi qut v phng php dy hc kinh t chnh tr theo hng tch cc. Hng dn thit k mt s bi ging kinh t chnh tr theo hng dy hc tch cc## 00951000000000277000450080800050000003900050000500100140001000200900002400500140 01140070029001280040034001570080005001910090018001960100005002140110015002190820 00400234013000700238014000700245026001100252026001100263019000500274020001000279 020000700289020000600296021037100302#^214#Thu#L Khnh Bng#Phng php t hc v hng dn t hc ngoi ng c cht lng v hiu qu cao bng thin#Nguyn V n T#L Khnh Bng, Nguyn Vn T#In ln th 2, c sa cha b sung#^aH.#^ai h c S phm#2009#^a336tr.^b24cm#407#252854#50000#VV09.20166#VV09.20167#Vi?t#Ngo i ng#T hc#Thin#Gii thiu v cht lng v hiu qu hc ngoi ng. Phng h ng v bin php to nn vng ngoi ng trong v no. "Thin" v vn dng "Thin " trong dy v hc. Phng php v mt s kinh nghim hc ngoi ng. V lp hc ngoi ng c hiu qu cao nh phng php "Thin". Mt s t liu phc v cho h c ngoi ng. Ti liu hng dn t hc v t hc t xa theo cun sch## 00943000000000349000450080800050000022100290000503900050003400200270003900500130 00660050014000790050012000930050016001050050012001210070057001330040013001900080 00500203009001800208010000500226011001500231022000400246082000400250013000700254 01400070026102600110026802600110027901900050029002000160029502000090031102000090 0320020001100329021025300340#^214#Tc phm v th loi vn hc#Thu#Gio trnh l lun vn hc#Trn nh S#Phan Huy Dng#La Khc Ho#Phng Ngc Kim#L Lu Oan h#B.s.: Trn nh S (ch.b.), Phan Huy Dng, La Khc Ho..#In ln th 3#^aH.#^a i hc S phm#2009#^a287tr.^b24cm#T.2#801#252855#44000#VV09.20168#VV09.20169#V i?t#L lun vn hc#Tc phm#Th loi#Gio trnh#Trnh by vn bn, tc phm vn hc, ngn t vn hc, s kin, ct truyn v trn thut, nhn vt vn hc, kt cu vn bn vn hc, ni dung ngha tc phm vn hc, th loi vn hc th ca, tiu thuyt, k vn hc v mt s th loi vn hc trung i## 00728000000000313000450080800050000003900050000500100150001000200270002500500130 00520050015000650050015000800070053000950080005001480090018001530100005001710110 01500176022000400191082001300195013000700208014000700215026001100222026001100233 019000500244020001800249020001900267020001100286020000900297021010800306#^214#Th u#Nguyn ng Na#Vn hc trung i Vit Nam#L Nhm Thn#inh Th Khang#Nguyn ng Na#Nguyn ng Na (ch.b.), L Nhm Thn, inh Th Khang#^aH.#^ai hc S p hm#2009#^a211tr.^b24cm#T.1#895.92209001#252856#34000#VV09.20170#VV09.20171#Vi? t#Vn hc trung i#Nghin cu vn hc#Gio trnh#Vit Nam#Khi qut v vn hc trung i Vit Nam. Vn hc Vit Nam th k X - XIV. Vn hc Vit Nam th k XV - XVII## 00848000000000337000450080800050000003900050000500200270001000500130003700500150 00500050015000650050016000800050017000960050015001130070055001280080005001830090 01800188010000500206011001500211022000400226082001300230013000700243014000700250 02600110025702600110026801900050027902000180028402000190030202000090032102000110 0330021016900341#^214#Thu#Vn hc trung i Vit Nam#L Nhm Thn#inh Th Khan g#Nguyn ng Na#Trn Quang Minh#Nguyn Phong Nam#Nguyn ng Na#Nguyn ng Na (ch.b.), L Nhm Thn, inh Th Khang..#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a327tr.^b24 cm#T.2#895.92209001#252857#51000#VV09.20172#VV09.20173#Vi?t#Vn hc trung i#N ghin cu vn hc#Vit Nam#Gio trnh#Nghin cu vn hc trung i Vit Nam t t h k XVIII n na cui th k XIX. Nghin cu v cc tc phm nh Ngm khc, C hinh ph ngm khc, Hong L nht thng ch...## 01007000000000349000450080800050000003900050000500200590001000300340006900500140 01030050017001170050012001340050015001460050013001610070055001740040013002290080 00500242009001800247010000500265011001500270082000700285013000700292014000700299 02600110030602600110031701900050032802000180033302000200035102000080037102000220 0379020000800401021024800409#^214#Thu#Dy hc mn gio dc cng dn trng tr ung hc ph thng#Nhng vn l lun v thc tin#Nguyn Vn C#Nguyn Duy Nhi n#L Vn on#Nguyn Nh Hi#V Hng Tin#Nguyn Vn C, Nguyn Duy Nhin (ch.b .), L Vn on..#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a218tr.^b24cm#170.71 #252858#36000#VV09.20174#VV09.20175#Vi?t#Gio dc cng dn#Ph thng trung hc# L lun#Phng php ging dy#o c#Nhng vn l lun chung v dy v hc m n gio dc cng dn. i mi phng php dy hc gio dc cng dn. Vn dng ph ng php dy hc tch cc thit k mt s bi ging c th trong chng trnh g io dc cng dn trng trung hc ph thng## 01020000000000301000450080800050000003900050000500100080001000201080001800500140 01260070031001400040018001710080005001890090018001940100005002120110015002170820 00700232013000700239014000700246026001100253026001100264019000500275020000500280 020002200285020001500307020001700322020001100339021036800350#^214#Thu#o Tam#T ip cn cc phng php dy hc khng truyn thng trong dy hc ton trng i hc v trng ph thng#L Hin Dng#o Tam (ch.b.), L Hin Dng#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a143tr.^b24cm#510.71#252859#25000#VV09.2 0176#VV09.20177#Vi?t#Ton#Phng php ging dy#Trng i hc#Trng ph thng# Gio trnh#Gii thiu phng php tip cn l thuyt hot ng, l thuyt kin t o, l thuyt khm ph, l thuyt tnh hung, quan im dy cch t hc trong ng hin cu v thc hnh dy hc ton trng i hc v trng ph thng. Hnh th nh v pht trin nng lc nh gi kt qu cc hot ng gio dc cho sinh vin s phm ton trong dy hc ton trng i hc s phm.## 00968000000000289000450080800050000003900050000500100110001000200510002100500160 00720070028000880080005001160090018001210100005001390110015001440820010001590130 00700169014000700176026001100183026001100194026001100205019000500216020001700221 020000800238020002200246020001100268021039900279#^214#Thu#V c Thu#Gio trnh l lun v phng php th dc th thao#Trng Anh Tun#V c Thu, Trng Anh Tun#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a225tr.^b24cm#796.44071#252860#35000#VV09.201 78#VV09.20180#VV09.20179#Vi?t#Th dc th thao#L lun#Phng php ging dy#Gi o trnh#Nhp mn v l lun v phng php th dc th thao. ng li, quan i m th dc th thao ca ng v Nh nc ta. Cc phng tin gio dc th cht v hun luyn th dc th thao. Cc phng php v nguyn tc gio dc th cht. P hng php pht trin cc t cht vn ng. Mt s vn trong hun luyn th t hao. Dy hc ng tc trong gio dc th cht. Th dc th thao trong trng ph thng## 00744000000000277000450080800050000003900050000500100160001000200380002600700160 00640080005000800090018000850100005001030110015001080820007001230130007001300140 00700137026001100144026001100155026001100166019000500177020001100182020000800193 020002200201020001100223021023200234#^214#Thu#Nguyn c Long#Gio trnh l lu n dy hc tm l hc#Nguyn c Long#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a164tr.^b24cm# 150.71#252861#29000#VV09.20181#VV09.20182#VV09.20183#Vi?t#Tm l hc#L lun#Ph ng php ging dy#Gio trnh#i cng v l lun dy hc tm l hc theo l t huyt mi v cng ngh dy hc. Cc cng on dy hc tm l hc theo l thuyt mi v cng ngh dy hc. Thit k tm tt cc bi hc hn hp theo l thuyt m i v cng ngh dy hc## 00563000000000277000450080800050000003900050000500200240001000300040003400500150 00380050017000530050017000700050008000870070053000950080018001480090023001660100 00500189011001500194082001200209013000700221026001100228026001100239019000500250 020001700255020000900272020000400281#^214#Thu#Bn cnh chim khng mi#Th#Ng V n Phng#Nguyn Thanh Nh#Nguyn Ngc Giao#L Nim#Ng Vn Phng, Nguyn Thanh Nh, Nguyn Ngc Giao..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a203tr.^ b20cm#895.9221008#252862#VV09.20184#VV09.20185#Vi?t#Vn hc hin i#Vit Nam#Th ## 00732000000000289000450080800050000003900050000500100110001000200390002100500170 00600060015000770070056000920080018001480090023001660100005001890110015001940820 00600209013000700215014000700222026001100229026001100240019000500251020000900256 020001500265020001700280020000700297021013800304#^214#Thu#Yager, Jan#125 cch t m gp tnh yu ca i mnh#Phm Vin Phng#Phm Th Trung#Jan Yager ; Phm Th Trung dch ; Phm Vin Phng h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#20 09#^a283tr.^b20cm#646.7#252863#54000#VV09.20186#VV09.20187#Vi?t#Tnh yu#Quan h nam n#Quan h tnh cm#ng x#Gii thiu 125 cch gip bn c th tm gp tn h yu ca mnh. Cung cp nhng b quyt gi cho mi quan h tip tc c pht trin## 00437000000000253000450080800050000003900050000500100160001000200120002600300040 00380070016000420080005000580090019000630100005000820110015000870820010001020130 00700112014000700119026001100126026001100137019000500148020001700153020000900170 020000400179#^214#Thu#Nguyn Thu Li#Ng t sng#Th#Nguyn Thu Li#^aH.#^aNx b. Hi Nh vn#2009#^a126tr.^b20cm#895.92214#252864#45000#VV09.20188#VV09.20189 #Vi?t#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00472000000000265000450080800050000003900050000500100140001000200160002400300040 00400050011000440070026000550080005000810090019000860100005001050110015001100820 01000125013000700135014000700142026001100149026001100160019000500171020001700176 020000900193020000400202#^214#Thu#Bi ng Sinh#Hng thi gian#Th#Kiu Trinh# Bi ng Sinh, Kiu Trinh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a150tr.^b20cm#895.92214# 252865#35000#VV09.20190#VV09.20191#Vi?t#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00448000000000253000450080800050000003900050000500100170001000200220002700300040 00490070017000530080005000700090019000750100005000940110014000990820010001130130 00700123014000700130026001100137026001100148019000500159020001700164020000900181 020000400190#^214#Thu#Kiu Thanh Huyn#Khong cch mong manh#Th#Kiu Thanh Huy n#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a87tr.^b20cm#895.92214#252866#30000#VV09.20192 #VV09.20193#Vi?t#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00448000000000253000450080800050000003900100000500100150001500200190003000300040 00490070015000530080005000680090019000730100005000920110015000970820011001120130 00700123014000700130026001100137026001100148019000500159020001700164020000900181 020000400190#^214#Khnh Vn#Trnh Thin T#Qua nhng min qu#Th#Trnh Thin T #^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a130tr.^b20cm#895.922134#252867#28500#VV09.20194 #VV09.20195#Vi?t#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00854000000000253000450080800050000003900100000500100130001500200430002800700130 00710080005000840090018000890100005001070110015001120820011001270130007001380260 01100145026001100156026001100167019000500178020001700183020000800200020000900208 021038300217#^214#Khnh Vn#Bi Hoi Sn#Qun l l hi truyn thng ca ngi V it#Bi Hoi Sn#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a353tr.^b20cm#394.269597#252868#VV 09.20196#VV09.20197#VV09.20198#Vi?t#L hi c truyn#Qun l#Vit Nam#Tng quan lch s nghin cu l hi v cc vn l thuyt v qun l l hi vi t cch l di sn; Nhng vn t ra i vi qun l l hi truyn thng ca ngi Vi t - nhn t cc vn bn qun l; Nhng mt lm c, cha lm c v nhng kh khn trong cng tc qun l l hi truyn thng; Nhng gii php tng cng qun l l hi truyn thng t gc qun l di sn## 01020000000000349000450080800050000003900100000500200240001500500100003900500120 00490050013000610050013000740050018000870070047001050080005001520090018001570100 00500175011001500180015004300195082000800238013000700246026001100253026001100264 02600110027501900050028602000170029102000170030802000170032502000180034202000090 0360020001500369021028600384#^214#Khnh Vn#Ngi Chu-Ru Lm ng#Hong Sn#V T Quyn#Ngc L Hin#Chu Th Hin#Nguyn Trung Dng#Hong Sn (ch.b.), V T Q uyn, Ngc L Hin..#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a219tr.^b20cm#TTS ghi: Vin V n ho Ngh thut Vit Nam#305.899#252869#VV09.20199#VV09.20201#VV09.20200#Vi?t# Vn ho dn gian#Dn tc thiu s#Vn ho vt cht#Vn ho tinh thn#Lm ng#D n tc Chu ru#Gii thiu mi trng c tr, x hi v kinh t truyn thng (nng nghip, sn bt, hi lm, chn nui, ngh th cng...), vn ho vt th (m th c, n ung, trang phc nh ...), vn ho phi vt th (tn ngng, lut tc, vn hc ngh thut dn gian...) ca ngi Chu - ru Lm ng## 00775000000000313000450080800050000003900100000500200350001500500130005000500180 00630050018000810050017000990050015001160070061001310080005001920090023001970100 00500220011001500225082000800240013000700248014000700255026001100262026001100273 019000500284020001200289020000700301020000900308020001100317021013300328#^214#Kh nh Vn#n tp v kim tra vi sinh vt hc#L Thanh Hi#Hunh Quang Phc#Trn T h Ngc Mai#Mai Th Thu Nga#Hong Ph Thi#L Thanh Hi (ch.b.), Hunh Quang Ph c, Trn Th Ngc Mai..#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a215tr.^b27cm#579.076 #252870#48000#VL09.02349#VL09.02350#Vi?t#Vi sinh hc#n tp#Kim tra#Gio trnh #Gii thiu cc cu hi n tp theo hnh thc t lun v trc nghim v hnh th i - cu to vi sinh vt, cu trc v chc nng t bo## 00755000000000265000450080800050000003900100000500100120001500200330002700700120 00600080005000720090023000770100005001000110015001050820007001200130007001270140 00700134026001100141026001100152019000500163020001900168020001500187020000900202 020001900211021025900230#^214#Khnh Vn#ng Vn Uy#B iu chnh vng quay Wood ward#ng Vn Uy#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a187tr.^b27cm#623.82#252871#4 9000d#VL09.02351#VL09.02352#Vi?t#iu chnh t ng#ng c iezen#Tu thu#Vng quay Woodward#Trnh by c s l thuyt v t ng iu chnh vng quay ng c diesel tu thu, cc c cu chnh ca b iu chnh vng quay, b iu chnh lo i SG v PSG, UG - D, PG v PGA, cc thit b ph ca b iu chnh PG v PGA, b iu chnh vng quay in t...## 00782000000000265000450080800050000003900100000500100170001500200180003200500210 00500050018000710070058000890080005001470090023001520100005001750110015001800820 00400195013000700199014000700206026001100213026001100224019000500235020001800240 020001100258021024700269#^214#Khnh Vn#Nguyn Trng Qu#C s k thut o#Nguy n Th Lan Hng#Phm Th Ngc Yn#Nguyn Trng Qu, Nguyn Th Lan Hng, Phm T h Ngc Yn#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a264tr.^b27cm#620#252872#69000d#VL 09.02353#VL09.02354#Vi?t#K thut o lng#Gio trnh#Trnh by nh ngha v m hnh qu trnh o, phn tch cc nguyn cng c bn v o lng tm ra quy lut phn tch tn hiu o, php to mu, php bin i, so snh, c s l lun v nh gi thit b o, cc bin php gia cng kt qu o lng## 00720000000000325000450080800050000003900100000500200280001500300150004300500050 00580050015000630060006000780070059000840080005001430090018001480100005001660110 01500171012002700186015006500213082001100278013000700289026001100296026001100307 02600110031801900050032902000170033402000160035102000110036702000090037802000070 0387#^214#Khnh Vn#Dung i theo thn Tung Gur#S thi X ng#A Ar#V Quang Tr ng#A Jar#Ngh nhn ht k: A Ar ; V Quang Trng s.t. ; Dch: A Jar#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a711tr.^b28cm#Kho tng s thi Ty Nguyn#TTS ghi: Vin Khoa h c x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#398.209597#252873#VV09.20203#VV09.202 04#VV09.20202#Vi?t#Vn hc dn gian#Dn tc X ng#Ty Nguyn#Vit Nam#S thi## 00808000000000373000450080800050000003900100000500200110001502900100002600300150 00360050010000510050012000610050010000730050012000830050011000950060009001060070 06900115008000500184009001800189010000500207011001600212012002700228015006500255 08200110032001300070033102600110033802600110034902600110036001900050037102000170 0376020001400393020001100407020000900418020000700427#^214#Khnh Vn#L n tru#T m nght#S thi M Nng#iu Gli#iu Mpiih#Trng Bi#T ng Hi# Hng K# iu Ku#Ht k: iu Gli, iu Mpiih ; S.t.: Trng Bi... ; Dch: iu Ku#^aH .#^aKhoa hc x hi#2009#^a1264tr.^b28cm#Kho tng s thi Ty Nguyn#TTS ghi: Vi n Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#398.209597#252874#VV09.2020 5#VV09.20207#VV09.20206#Vi?t#Vn hc dn gian#Dn tc Mnng#Ty Nguyn#Vit Nam# S thi## 00764000000000337000450080800050000003900100000500200390001502900310005400300150 00850050005001000050015001050060006001200070049001260080005001750090018001800100 00500198011001500203012002700218015006500245082001100310013000700321026001100328 02600110033902600110035001900050036102000170036602000160038302000110039902000090 0410020000700419#^214#Khnh Vn#Dung lm th lnh, Dung lm nh Rng#Dung bro tnl, Dung b jng#S thi X ng#A Ar#V Quang Trng#A Jar#Ht k: A Ar ; V Quang Trng s.t. ; Dch: A Jar#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a823tr.^b28cm#Kho t ng s thi Ty Nguyn#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu V n ho#398.209597#252875#VV09.20208#VV09.20209#VV09.20210#Vi?t#Vn hc dn gian# Dn tc X ng#Ty Nguyn#Vit Nam#S thi## 00812000000000349000450080800050000003900100000500200350001502900360005000300150 00860050011001010050011001120050013001230060009001360070068001450080005002130090 01800218010000500236011001500241012002700256015006500283082001100348013000700359 02600110036602600110037702600110038801900050039902000170040402000140042102000110 0435020000900446020000700455#^214#Khnh Vn#L hi bon Ting, Bon Ting b sp#T m nght bon Ting, Rlm bon Ting#S thi M Nng#iu Klung# Hng K#iu Th Mai#iu Ku#Ht k: iu Klung ; Hng K s.t. ; Dch: iu Ku, iu Th Ma i#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a717tr.^b28cm#Kho tng s thi Ty Nguyn#TTS ghi : Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#398.209597#252876#VV09. 20211#VV09.20212#VV09.20213#Vi?t#Vn hc dn gian#Dn tc Mnng#Ty Nguyn#Vit Nam#S thi## 00949000000000301000450080800050000003900100000500200220001500500140003700500180 00510050009000690050012000780050013000900070053001030040013001560080005001690090 01100174010000500185011001500190082000800205013000700213014000800220026001100228 026001100239019000500250020000800255020000700263021037700270#^214#Khnh Vn#Lch s Th H Ni#Trn Huy Liu#Nguyn Lng Bch#Mai Hanh#Nguyn Vit#Phan Gia Bn#Trn Huy Liu (ch.b.), Nguyn Lng Bch, Mai Hanh..#In ln th 3#^aH.#^aLao ng#2009#^a678tr.^b27cm#959.731#252877#145000#VV09.20214#VV09.20215#Vi?t#Lch s#H Ni#Gii thiu lch s th H Ni trong thi phong kin (t u th k XI ti u th k XIX), giai on thi thuc Php (1883 - 1945); Lch s th H Ni trong thi k Cch mng thng Tm v khng chin ton quc (1945 - 1954) , H Ni gii phngg v xy dng kinh t x hi ch ngha (1955 - 1960), thi k H Ni tin mnh ln CNXH v cc mt chnh tr, vn ho, x hi...## 00871000000000253000450080800050000003900100000500200310001500800050004600900110 00510100005000620110015000670150072000820820010001540130007001640140008001710260 01100179026001100190019000500201020001200206020001100218020000900229020001000238 021036900248#^214#Khnh Vn#Nin gim cng thng Vit Nam#^aH.#^aLao ng#2009# ^a834tr.^b28cm#TTS ghi: B Cng thng. Trung tm Thng tin Cng nghip v Th ng mi#388.09597#252878#315000#VL09.02355#VL09.02356#Vi?t#Cng nghip#Thng m i#Vit Nam#Nin gim#Gii thiu h thng c quan qun l nh nc ca B Cng th ng, hot ng ngnh cng thng nm 2007 - 2008 v 6 thng u nm 2009, h th ng s cng thng ( 63 tnh, thnh), hot ng ngnh cng thng cc a phng , vn bn chnh sch ngnh cng thng; Thng tin a ch, in thoi...ca cc tp on, tng cng ty v cc doanh nghip thuc nhnh cng thng...## 00724000000000265000450080800050000003900100000500201300001500500100014500700250 01550080005001800090011001850100005001960110015002010820010002160130007002260140 00800233026001100241026001100252019000500263020001000268020001000278020001500288 020000900303021014600312#^214#Khnh Vn#S tay cng tc t chc cn b cng on v nng cao kin thc php lut trong cng tc tuyn truyn php lut cho ngi lao ng#i Phng#i Phng s.t., h thng#^aH.#^aLao ng#2009#^a576tr.^b28cm #344.59701#252879#295000#VL09.02357#VL09.02358#Vi?t#Php lut#Cng on#Ngi l ao ng#Vit Nam#Gii thiu nhng kin thc c bn v quy nh hin hnh lin qu an n php lut lao ng v cng on dnh cho cn b cng on v ngi lao ng## 00877000000000301000450080800050000022100930000503900100009800100160010800200360 01240050016001600070022001760080005001980090011002030100005002140110015002190220 00400234082000800238013000700246014000800253026001100261026001100272019000500283 020001600288020000900304020001000313020000900323021024300332#^214#Bnh lun khoa hc b lut Hnh s c sa i, b sung nm 2009 (thc hin t 1/1/2010)#K hnh Vn#Trn Minh Hng#H thng php lut hnh s Vit Nam#Trn Minh Hng#Tr n Minh Hng ch.b.#^aH.#^aLao ng#2009#^a640tr.^b28cm#T.1#345.597#252880#292000 #VL09.02359#VL09.02360#Vi?t#B lut hnh s#Ti phm#Bnh lun#Vit Nam#Bnh lu n chuyn su cc kha cnh php l ca khoa hc lut hnh s v cc ti phm tr t t qun l hnh chnh, mt s im mi ca cc ti xm nhp trt t qun l h nh chnh v mt s loi ti phm c th, cc ti phm c th v mi trng## 00842000000000289000450080800050000003900100000500200790001500500180009400700330 01120080005001450090011001500100005001610110015001660820008001810130007001890140 00800196026001100204026001100215019000500226020001000231020000900241020000800250 020001100258020000900269020001700278021025700295#^214#Khnh Vn#Nhng iu cn b it v php lut dnh cho hiu trng trong qun l nh trng#Nguyn Thnh Long #Nguyn Thnh Long s.t., h thng#^aH.#^aLao ng#2009#^a732tr.^b28cm#344.597#25 2881#245000#VL09.02361#VL09.02362#Vi?t#Php lut#Gio dc#Qun l#Nh trng#Vi t Nam#Vn bn php qui#Gm cc vn bn php qui ca Th tng chnh ph, ca Ch nh ph, ca B Gio dc o to qui nh v pht trin chin lc gio dc, ngh ip v qun l cng tc gio dc i vi hiu trng, qun l gio dc ph thng , ngh nghip, i hc v sau i hc...## 00845000000000301000450080800050000003900100000500100120001500200480002700700180 00750080005000930090011000980100005001090110015001140150074001290820007002030130 00700210014000700217026001100224026001100235026001100246019000500257020001000262 020001000272020000700282020001000289020001100299021023300310#^214#Khnh Vn# T h Minh#Gio trnh l thuyt nghip v l tn khch sn# Th Minh ch.b.#^aH.#^ aLao ng#2009#^a473tr.^b28cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng Cao ng Du lch H Ni#647.94#252882#58000#VL09.02363#VL09.02365#VL09.02364#Vi ?t#L thuyt#Nghip v#L tn#Khch sn#Gio trnh#Gii thiu chung v ngnh kin h doanh khch sn, b phn l tn khch sn, nghip v t bung, ng k khch sn, phc v khch lu tr, khch thanh ton tr bung, ng dng h thng truyn thng, tip th, qun l b phn l tn...## 00938000000000337000450080800050000003900100000500200370001500500150005200500150 00670050016000820050014000980050014001120070064001260080005001900090011001950100 00500206011001500211015007400226082000600300013000700306014000700313026001100320 02600110033102600110034201900050035302000100035802000090036802000070037702000110 0384021020500395#^214#Khnh Vn#Gio trnh l thuyt ch bin mn n#Trnh Cao K hi#Trn Quc Hng#Nguyn Vn Bnh# Vit Cng#Trn Hu Nhn#B.s.: Trnh Cao K hi (ch.b.), Trn Quc Hng, Nguyn Vn Bnh..#^aH.#^aLao ng#2009#^a199tr.^b28 cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng Cao ng Du lch H Ni#641 .5#252883#29000#VL09.02366#VL09.02368#VL09.02367#Vi?t#L thuyt#Ch bin#Mn n #Gio trnh#Trnh by c s l lun ca k thut ch bin mn n, s ch nguyn liu ng, thc vt, trnh by mn n, ct ta, to hnh nguyn liu, cc phng php ch bin mn n, xt, xp, cch phi hp gia v...## 00871000000000313000450080800050000003900100000500100140001500200380002900700200 00670080005000870090011000920100005001030110015001080150074001230820008001970130 00700205014000700212026001100219026001100230026001100241019000500252020001000257 020000700267020000700274020001100281020000800292020001100300021024600311#^214#Kh nh Vn#inh Vn ng#Gio trnh giao tip trong kinh doanh#inh Vn ng ch.b.# ^aH.#^aLao ng#2009#^a303tr.^b28cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. T rng Cao ng Du lch H Ni#338.401#252884#40000#VL09.02369#VL09.02371#VL09.0 2370#Vi?t#Giao tip#ng x#Tm l#Kinh doanh#Du lch#Gio trnh#Mt s vn c bn v giao tip trong kinh doanh, phong cch giao tip trong kinh doanh, mt s nghi thc v k nng giao tip trong doanh nghip, giao tip vi khch hng, h ot ng giao tip vi khch hng, hot ng tip xc v chiu i...## 00858000000000265000450080800050000003900100000500100140001500200530002900300360 00820070014001180080005001320090011001370100005001480110015001530150093001680820 00400261013000700265026001100272026001100283019000500294020001000299020000800309 020001100317021026400328#^214#Khnh Vn#Trn Vn Long#Bi ging ting Anh chuyn ngnh l hnh - hng dn#Dng cho h trung cp chuyn nghip#Trn Vn Long#^aH .#^aLao ng#2009#^a195tr.^b27cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Tr ng Cao ng Du lch H Ni. - Lu hnh ni b#428#252885#VL09.02372#VL09.02373#V i?t#Ting Anh#L hnh#Gio trnh#Mt s kin thc c bn nht v ting Anh chuy n ngnh L hnh - Hng dn gip ngi hc giao tip thng thng trong cng vi c v sinh hot hng ngy; thng tin v im n v xy dng tour, mt s danh la m thng cnh c trng v t nc v con ngi Vit Nam## 00767000000000301000450080800050000003900100000500100150001500200580003000300360 00880070015001240080005001390090011001440100005001550110015001600150093001750820 00400268013000700272026001100279026001100290019000500301020001000306020000900316 020000700325020000800332020001200340020001100352021010200363#^214#Khnh Vn#Hon g Vn Thi#Bi ging ting Anh chuyn ngnh K thut ch bin mn n#Dng cho h trung cp chuyn nghip#Hong Vn Thi#^aH.#^aLao ng#2009#^a251tr.^b27cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng Cao ng Du lch H Ni. - Lu hn h ni b#428#252886#VL09.02374#VL09.02375#Vi?t#Ting Anh#Ch bin#Mn n#T vng #K nng c#Gio trnh#Gm 9 bi hc v 2 bi n tp khai thc vn t vng v k in thc ch lin quan n ch bin mn n## 00765000000000265000450080800050000003900100000500100170001500200370003200500220 00690070054000910080005001450090011001500100005001610110015001660150093001810820 01000274013000700284026001100291026001100302019000500313020000800318020000900326 020001100335021015300346#^214#Khnh Vn#L Th Vinh Phc#Bi ging i cng vn ho Vit Nam#Hong Th Thanhh Loan#B.s.: L Th Vinh Phc (ch.b.), Hong Th Th anhh Loan#^aH.#^aLao ng#2009#^a272tr.^b27cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng Cao ng Du lch H Ni. - Lu hnh ni b#306.09597#252887#VL09 .02376#VL09.02377#Vi?t#Vn ho#Vit Nam#Gio trnh#C s l lun v vn ho, lc h s pht trin vn ho Vit Nam, tn ngng v tn gio trong vn ho Vit Nam; Mt s c im phn vng vn ho Vit Nam## 00784000000000253000450080800050000003900100000500100180001500200360003300700240 00690080005000930090011000980100005001090110015001140150093001290820011002220130 00700233026001100240026001100251019000500262020001700267020000900284020001100293 021022600304#^214#Khnh Vn#Phan Th Thu Hin#Bi ging vn hc dn gian Vit Na m#Phan Th Thu Hin ch.b.#^aH.#^aLao ng#2009#^a195tr.^b27cm#TTS ghi: B Vn h o, Th thao v Du lch. Trng Cao ng Du lch H Ni. - Lu hnh ni b#398.2 09597#252888#VL09.02378#VL09.02379#Vi?t#Vn hc dn gian#Vit Nam#Gio trnh#Tr nh by khi qut vn hc dn gian Vit Nam, lch s pht trin t trc th k X n nay; Gii thiu bn cht, c trng ngh thut, ni dung ca cc th loi t c ng, cu , t s dn gian, tr tnh, sn khu dn gian...## 00681000000000253000450080800050000003900100000500100150001500200300003000700210 00600080005000810090011000860100005000970110015001020150093001170820008002100130 00700218026001100225026001100236019000500247020001000252020000900262020001100271 021014500282#^214#Khnh Vn#Nguyn Vn Lin#Bi ging php lut i cng#Nguyn Vn Lin ch.b.#^aH.#^aLao ng#2009#^a196tr.^b27cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng Cao ng Du lch H Ni. - Lu hnh ni b#349.597#252889#VL 09.02380#VL09.02381#Vi?t#Php lut#Vit Nam#Gio trnh#Cung cp nhng vn chu ng v nh nc, php lut, hnh thc php lut, h thng php lut Vit Nam, lu t hnh chnh, lut dn s, lut hnh s## 00944000000000313000450080800050000003900100000500100170001500200660003200500170 00980050021001150070071001360080005002070090011002120100005002230110015002280150 09300243082000600336013000700342026001100349026001100360019000500371020000800376 020001600384020000800400020002000408020000900428020001100437021018200448#^214#Kh nh Vn#Nguyn Minh Ngc#Bi ging h thng di tch lch s vn ho v danh thn g Vit Nam#L Th Vinh Phc#Hong Th Thanh Loan#B.s.: Nguyn Minh Ngc (ch.b.), L Th Vinh Phc, Hong Th Thanh Loan#^aH.#^aLao ng#2009#^a234tr.^b27cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng Cao ng Du lch H Ni. - Lu hn h ni b#959.7#252890#VL09.02382#VL09.02383#Vi?t#Lch s#Di tch lch s#Vn ho #Danh lam thng cnh#Vit Nam#Gio trnh#Trnh by khi nim v phn loi di tc h lch s vn ho v danh thng, di tch kho c hc, di tch lch s, kin trc ngh thut v c im loi hnh danh lam thng cnh Vit Nam## 00700000000000253000450080800050000003900100000500100140001500200600002900700200 00890080005001090090011001140100005001250110015001300150093001450820004002380130 00700242026001100249026001100260019000500271020001000276020000800286020001100294 021014100305#^214#Khnh Vn#Trn Th Dung#Bi ging ting Anh chuyn ngnh cho h ng dn vin du lch#Trn Th Dung ch.b.#^aH.#^aLao ng#2009#^a209tr.^b27cm#T TS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng Cao ng Du lch H Ni. - Lu h nh ni b#428#252891#VL09.02384#VL09.02385#Vi?t#Ting Anh#Du lch#Gio trnh#G m 36 bi ging v cch c, vit gii thiu cc thng tin lin quan n mt s n hng danh lam thng cnh v t nc v con ngi Vit Nam## 00923000000000313000450080800050000003900100000500100190001500200240003400300330 00580050016000910050022001070070073001290080005002020090011002070100005002180110 01500223015001800238082000400256013000700260014000800267026001100275026001100286 026001100297019000500308020001600313020000800329020001100337021026100348#^214#Kh nh Vn#Nguyn Xun Trng#Gii phu sinh l ngi#Dng cho o to dc s i hc#Nguyn Th Hin#Nguyn Th Phng Lan#B.s.: Nguyn Xun Trng, Nguyn Th H in (ch.b.), Nguyn Th Phng Lan#^aH.#^aGio dc#2009#^a427tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#612#252892#105000#VL09.02386#VL09.02388#VL09.02387#Vi?t#Gii phu ng i#Sinh l#Gio trnh#Trnh by nhng c im c bn v cu to gii phu ca m t c quan, mt h c quan trong mt b phn ca c th, hot ng v iu ho ho t ng chc nng ca c th, mt s ri lon chc nng h tun hon, h hp, ti u ho, tit niu, sinh dc, thn kinh...## 00778000000000289000450080800050000003900100000500100130001500200200002800300320 00480050015000800070043000950080005001380090011001430100005001540110015001590150 01800174082000400192013000700196014000700203026001100210026001100221026001100232 019000500243020002000248020001100268021020900279#^214#Khnh Vn#ng Danh H#Bn h hc ngoi khoa#Dng cho o to y s trung cp#Phng Ngc Ho#B.s.: ng Danh H (ch.b.), Phng Ngc Ho#^aH.#^aGio dc#2009#^a183tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t #617#252893#45000#VL09.02389#VL09.02391#VL09.02390#Vi?t#Bnh hc ngoi khoa#Gi o trnh#Hng dn hc vin tm hiu nguyn nhn, triu chng v cch iu tr, c p cu cc bnh ngoi khoa, khm bng, chn thng, s no, vim rut tha, vim ti mt, ung th gan, si tit niu, gy xng, khp...## 00908000000000301000450080800050000003900100000500100160001500200120003100300530 00430050016000960070047001120080005001590090011001640100005001750110015001800150 01800195082000600213013000700219014000700226026001100233026001100244026001100255 019000500266020001200271020000600283020000900289021030800298#^214#Khnh Vn#on Th Nguyn#Vi sinh vt#Dng cho i tng k thut vin cao ng xt nghim#Tr n Quang Cnh#B.s.: on Th Nguyn (ch.b.), Trn Quang Cnh#^aH.#^aGio dc#2009 #^a327tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#616.9#252894#81000#VL09.02393#VL09.02392#VL09 .02394#Vi?t#Vi sinh vt#Y hc#Vi khun#Gii thiu lch s pht trin, vai tr c a vi sinh vt y hc, hnh thi v cu trc ca vi khun, sinh l, di truyn vi k hun, virus v khng nguyn - khng th; Cc vi khun gy bnh thng gp: t c u, cu khun lu, vi khun, trc khun...; cc virus gy bnh thng gp: virus cm, si, no, vim gan...##