00675000000000313000450080800050000003900060000500200100001100300760002100500120 00970050017001090070050001260080005001760090011001810100005001920110015001970120 02600212082000800238013000700246014000700253026001100260026001100271019000500282 020000700287020001000294020002000304020000800324020001400332020001500346#^214#PD ung#Nhit hc#Dnh cho hc sinh n thi tt nghip THPT v luyn thi vo i hc, cao ng#V Vn Hng#Nguyn Quang Hc#V Vn Hng, Nguyn Quang Hc ; V Vn H ng ch.b.#^aH.#^aGio dc#2009#^a199tr.^b24cm#Cc chuyn vt l THPT#536.076#2 46425#27500#VV09.11988#VV09.11989#Vi?t#Vt l#Nhit hc#Ph thng trung hc#Bi tp#Sch c thm#Sch luyn thi## 00809000000000289000450080800050000003900060000500100150001100200310002600300810 00570070015001380040018001530080005001710090011001760100005001870110015001920820 00600207013000700213014000700220026001100227026001100238019000500249020000900254 020000800263020000800271020001100279021022900290#^214#PDung#Trn Thu Bnh#Gio trnh m thut trang phc#Sch dng cho cc trng o to h trung cp chuyn n ghip - cao ng - i hc#Trn Thu Bnh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009 #^a179tr.^b24cm#746.9#246426#23000#VV09.11990#VV09.11991#Vi?t#M thut#Qun o# May mc#Gio trnh#Trnh by khi qut v trang phc. Lc kho v trang phc ph ng Ty qua cc thi i. Thi trang Vit Nam theo dng lch s. Thi trang v mt. M thut trang phc. Mu sc, hnh dng, ha tit, cht liu v b cc tran g phc.## 00765000000000301000450080800050000003900060000500100190001100200230003000300550 00530070019001080040018001270080005001450090011001500100005001610110015001660150 03300181082000700214013000700221014000700228026001100235026001100246019000500257 020001200262020001000274020000800284020001100292021016000303#^214#PDung#Nguyn V it Nguyn#Gio trnh k thut s#Dng cho cc trng o to h trung cp chuy n nghip#Nguyn Vit Nguyn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a251tr.^b24c m#TTS ghi: B Gio dc v o to#621.39#246427#29000#VV09.11992#VV09.11993#Vi ?t#K thut s#Mch in#Bn dn#Gio trnh#Trnh by nhng kin thc c bn v k thut s, cc cng logic v mch in cng, cc mch logic t hp, trig s v cc phn t logic gy, cc b nh bn dn## 00770000000000313000450080800050000003900060000500200250001100500130003600500190 00490070033000680080005001010090011001060100005001170110014001220820007001360130 00700143014000700150026001100157026001100168019000500179020001000184020000800194 020001500202020001000217020002000227020001400247020000700261021018800268#^214#PD ung#Gip b t tin vo lp 1#V Khc Tun#Chu Th Ngc Thnh#V Khc Tun, Chu T h Ngc Thnh#^aH.#^aGio dc#2009#^a92tr.^b24cm#372.21#246428#15000#VV09.11995 #VV09.11994#Vi?t#Rn luyn#Tr tu#Quan h x hi#Hot ng#Mi trng t nhin# Tui mu gio#Tr em#Nu nhng vic cn chun b cho tr trc khi vo lp 1. C c hot ng gip tr lm quen vi mi trng xung quanh, lm quen cc mi quan h x hi v rn luyn nng lc hot ng tr tu## 00987000000000325000450080800050000003900060000500200390001100300710005000500160 01210050015001370050014001520050018001660050016001840070063002000040018002630080 00500281009001100286010000500297011001500302082000400317013000700321014000700328 02600110033502600110034601900050035702000180036202000100038002000110039002102600 0401#^214#PDung#Gio trnh l thuyt hch ton k ton#Dng trong cc trng cao ng v trung cp chuyn nghip khi Kinh t#Phm Thnh Long#Trn Vn Thun#Tr n Qu Lin#Nguyn Ngc Quang#Hn Th Lan Th#B.s.: Phm Thnh Long, Trn Vn Thu n (ch.b.), Trn Qu Lin..#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a155tr.^b24c m#657#246429#18500#VV09.11996#VV09.11997#Vi?t#Hch ton k ton#L thuyt#Gio trnh#L thuyt hch ton k ton: phng php hch ton k ton; cc phng ph p chng t k ton, tnh gi, i ng ti khon, qu trnh kinh t ch yu doanh nghip, phng php tng hp cn i k ton, s k ton v hnh thc k ton. T chc hch ton k ton## 00792000000000277000450080800050000003900060000500100150001100200180002600700150 00440040018000590080005000770090011000820100005000930110015000980820006001130130 00700119014000700126026001100133026001100144019000500155020001900160020000900179 020000900188020000900197021030800206#^214#PDung#Trn Th Thanh#Cng ngh vi sinh #Trn Th Thanh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a168tr.^b24cm#660.6#2464 30#20000#VV09.11998#VV09.11999#Vi?t#Cng ngh sinh hc#ng dng#Sn xut#Sn ph m#Nhng tin c bn v ho sinh hc, di truyn hc ca cng ngh vi sinh; c c nguyn tc nui cy vi sinh vt cng nghip v ng dng ca cng ngh vi sinh trong sn xut bia, sn xut cc ch phm t sa, trong phng chng cn trng v cc bnh hi cy trng, trong qu trnh x l nhim mi trng nc## 00823000000000301000450002600110000002600110001100200290002200300360005100700680 00870050018001550050016001730140007001890190005001960820008002018080005002090080 00500214009001100219010000500230011001500235005001600250005001500266013000700281 021018900288020001500477020001200492020001100504039000600515#VV09.12000#VV09.120 01#Gio trnh x l s tn hiu#Sch dng cho sinh vin h cao ng#B.s.: Nguyn Quc Trung (ch.b.), Hong Vn Quang, Trn nh Thng..#Nguyn Quc Trung#Hong Vn Quang#18500#Vi?t#621.382#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a151tr.^b24cm#Trn nh Thng#Kiu Xun Thc#246431#Khi nim c bn v biu din tn hiu v h thng trong min bin s n, min z, mim tn s lin tc, min tn s ri rc, cng c c nh ngha, cc phng php tng hp b lc s FIR, IIR#X l tn hiu#H thn g s#Gio trnh#PDung## 00803000000000325000450002600110000002600110001100200390002200300600006100700110 01210140007001320190005001390820006001448080005001500080005001550090011001600100 00500171011001500176001001100191004001800202015004400220013000700264021012600271 02000080039702000100040502000180041502000190043302000080045202000110046003900060 0471#VV09.12002#VV09.12003#Gio trnh phn tch thit k h thng#Sch dng cho cc trng o to h trung hc chuyn nghip#T Vn Nam#17000#Vi?t#004.2#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a139tr.^b24cm#T Vn Nam#Ti bn ln th 3#u ba sch gh i: V Gio dc chuyn nghip#246432#i cng v h thng thng tin trong qun l , m hnh d liu, phng php kho st, xc lp, phn tch v thit k h thn g#Tin hc#Phn tch#Thit k h thng#H thng thng tin#Qun l#Gio trnh#PDun g## 00804000000000337000450002600110000002600110001100200190002200700460004100500140 00870050015001010140007001160190005001230820004001288080005001320080005001370090 01100142010000500153011001500158005001300173005001600186005001600202004001800218 01300070023602101580024302000150040102000100041602000140042602000090044002000110 0449039000600460#VV09.12004#VV09.12005#Bin i tch phn#ng nh ng, Trn L u Cng, Hunh B Ln..#ng nh ng#Trn Lu Cng#25000#Vi?t#515#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a212tr.^b24cm#Hunh B Ln#Nguyn Vn Nhn#Phm Hong Qun#Ti b n ln th 2#246433#Trnh by khi nim c bn v mt s bin i tch phn c n hiu ng dng nh bin i Fourier, bin i laplace v bin i Randon cn c t rn nh l Radon#Ton gii tch#Tch phn#Chui Fourier#Bin i#Gio trnh#PDu ng## 00961000000000313000450002600110000002600110001100200460002200300600006800700160 01280140007001440190005001510820008001568080005001640080005001690090011001740100 00500185011001500190001001600205004001800221015004400239013000700283021030400290 020000900594020001000603020000900613020000800622020001100630039000600641#VV09.12 006#VV09.12007#Gio trnh bo tr v qun tr phng my tnh#Sch dng cho cc t rng o to h trung hc chuyn nghip#Phm Thanh Lim#16000#Vi?t#004.028#^21 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a127tr.^b24cm#Phm Thanh Lim#Ti bn ln th 5#u ba sch ghi: V Gio dc chuyn nghip#246434#Gii thiu v h thng my tnh v vi c bo tr my vi tnh. Cu to v cc b phn ca my tnh c th gm: b vi x l, b nh trong, b nh ngoi, thit b hin th d liu - mn hnh. Qui trnh lp rp my tnh, sa cha my tnh v thit k phng mng cc b. Qui trnh qu n l cc thit b tin hc#My tnh#Bo dng#Sa cha#Qun l#Gio trnh#PDung# # 00989000000000313000450002600110000002600110001100200290002200300430005100700540 00940050016001480050008001640140007001720190005001790820008001848080005001920080 00500197009001100202010000500213011001500218004001800233015003300251005001200284 005001600296013000700312021031700319020002200636020001100658039000600669#VV09.12 009#VV09.12008#Gio trnh kinh t chnh tr#Dng cho cc trng, lp trung cp K inh t#B.s.: Phm Quang Phan (ch.b.), L Thc, T c Hnh..#Phm Quang Phan#L Thc#20500#Vi?t#335.412#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a207tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#TTS ghi: B Gio dc v o to#T c Hnh#o Phng Lin#246435#Trnh b y nhng vn chung ca kinh t chnh tr: i tng, chc nng v phng php ca kinh t chnh tr, lch s hnh thnh v pht trin ca kinh t chnh tr h c, sn xut hng ho, ti sn xut x hi, ti sn xut vn, quan h kinh t qu c t; Nhng vn kinh t chnh tr trong thi k qu Vit Nam#Kinh t ch nh tr hc#Gio trnh#PDung## 00650000000000277000450002600110000002600110001100200250002200700130004701400070 00600190005000670820006000728080005000780080005000830090011000880100005000990110 01500104001001300119004001800132013000700150021016800157020000700325020000900332 020001800341020000700359039000600366#VV09.12010#VV09.12011#S tay dung sai lp g hp#Ninh c Tn#36000#Vi?t#621.8#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a311tr.^b24cm#Ninh c Tn#Ti bn ln th 3#246436#Gii thiu cc thng s k thut v kch thc c bn dung sai, hnh dng, nhm b mt, h thng cc lp ghp ca cc mi ghp thng dng. Tiu chun Nh nc Vit Nam#C kh#K thut#Dung sai lp ghp#S t ay#PDung## 00837000000000301000450002600110000002600110001100200210002200300600004300700170 01030140007001200190005001270820006001328080005001380080005001430090011001480100 00500159011001500164001001700179004001800196015004400214013000700258021020800265 020002000473020001600493020000900509020001100518039000600529#VV09.12012#VV09.120 13#Gio trnh CorelDRAW#Sch dng cho cc trng o to h trung hc chuyn ngh ip#Nguyn Ph Qung#20000#Vi?t#006.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a163tr.^b24cm# Nguyn Ph Qung#Ti bn ln th 3#u ba sch ghi: V Gio dc chuyn nghip#2 46437#Gii thiu mt s kin thc c bn nht v chng trnh Corel Draw, cng n hng thao tc c bn, cng c to hnh, hiu ng c bit, in n, kt xut bn v v cc cu hi n tp, bi tp cng c kin thc#Phn mm Corel Draw# ho my tnh#Thit k#Gio trnh#PDung## 00834000000000313000450002600110000002600110001100200410002200300370006300700610 01000050013001610050016001740140007001900190005001970820006002028080005002080080 00500213009001100218010000500229011001500234005001400249005001500263013000700278 021018100285020001200466020001800478020000700496020001100503039000600514#VV09.12 014#VV09.12015#Gio trnh vi x l v cu trc my tnh#Dng cho sinh vin cao ng K thut#B.s.: Ng Din Tp (ch.b.), Phm Xun Khnh, V Trung Kin..#Ng Di n Tp#Phm Xun Khnh#20000#Vi?t#004.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a180tr.^b24c m#V Trung Kin#Kiu Xun Thc#246438#Tng quan v vi x l v my tnh. H vi x l 80x86 ca Intel. Lp trnh hp ng. B nh v h thng lu tr. Vo ra d liu. Ngt v x l ngt. Cc thit b ngoi vi thng dng#My vi tnh#Thit b ngoi vi#B nh#Gio trnh#PDung## 00922000000000325000450002600110000002600110001100200200002200300600004200700470 01020050014001490050018001630140007001810190005001880820007001938080005002000080 00500205009001100210010000500221011001500226001001300241004001800254015004400272 01300070031602102290032302000090055202000080056102000100056902000110057903900060 0590#VV09.12016#VV09.12017#Gio trnh my in#Sch dng cho cc trng o to h trung hc chuyn nghip#ng Vn o, Trn Khnh H, Nguyn Hng Thanh#Trn K hnh H#Nguyn Hng Thanh#21000#Vi?t#621.31#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a179tr.^ b24cm#ng Vn o#Ti bn ln th 7#u ba sch ghi: V Gio dc chuyn nghip #246439#Trnh by khi nim chung v cu to, nguyn l lm vic ca my in, m y bin p, my in khng ng b, my in ng b, my in mt chiu, dy qu n my in, cc ch lm vic v cc dng khc ca my in khng ng b#My in#Cu to#Nguyn l#Gio trnh#PDung## 00793000000000301000450002600110000002600110001100200440002200300600006600700290 01260050014001550140007001690190005001760820004001818080005001850080005001900090 01100195010000500206011001500211001001400226004001800240015004400258013000700302 021012200309020002100431020002200452020001100474039000600485#VV09.12019#VV09.120 18#Gio trnh kinh t v qun tr doanh nghip#Sch dng cho cc trng o to h trung hc chuyn nghip#Ng Xun Bnh, Hong Vn Hi#Hong Vn Hi#21000#Vi? t#658#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a179tr.^b24cm#Ng Xun Bnh#Ti bn ln th 4# u ba sch ghi: V Gio dc chuyn nghip#246440#Gii thiu chung v kinh t do anh nghip v qun tr doanh nghip: qun tr Marketing, nhn s, nh qun tr d oanh nghip#Kinh t doanh nghip#Qun tr doanh nghip#Gio trnh#PDung## 00906000000000313000450002600110000002600110001100200300002200301210005200700340 01730050017002070140007002240190005002310820004002368080005002400080005002450090 01100250010000500261011001500266001001600281004001800297013000700315021020200322 020001200524020000600536020000900542020002400551020001100575039000600586#VV09.12 020#VV09.12021#Sinh l hc ngi v ng vt#Dng cho sinh vin cao ng, i h c chuyn ngnh Sinh hc, Cng ngh sinh hc v gio vin sinh hc trung hc ph thng#Nguyn Nh Hin, Nguyn Hng Hnh#Nguyn Hng Hnh#31500#Vi?t#612#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a295tr.^b24cm#Nguyn Nh Hin#Ti bn ln th 2#246441#Nhng kin thc c bn v sinh l t bo, dinh dng v tiu ho, trao i cht v v n chuyn cht, ni cn bng v bi tit, cm ng ng vt, sinh sn, sinh tr ng v pht trin ng vt v ngi#Sinh l hc#Ngi#ng vt#Trung hc chuyn nghip#Gio trnh#PDung## 00718000000000265000450002600110000002600110001100200280002200700150005001400070 00650190005000720820008000778080005000850080005000900090011000950100005001060110 01500111001001500126004001800141013000700159021025200166020000900418020000900427 020001000436039000600446#VV09.12022#VV09.12023#Thc hnh sa cha tivi mu#Nguy n Vn Huy#16000#Vi?t#621.388#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a127tr.^b24cm#Nguyn V n Huy#Ti bn ln th 3#246442#Tng quan v truyn hnh mu, s tng quan gia truyn hnh en trng v truyn hnh mu, s khi Tivi mu, phng php sa c ha khi ngun, khi qut dng, mnh, b khuych i cui, mch n hnh, phng php sa cha khi knh, khi vi x l...#Tivi mu#Sa cha#Thc hnh#PDung## 00504000000000277000450002600110000000200180001100700460002900500110007500500160 00860140006001020190005001080820006001138080005001190080005001240090011001290100 00500140011001400145013000700159020000800166020000600174020000800180020000900188 020000900197020001400206039000600220#VV09.12024#T liu lch s 6#Tuyn chn, b. s.: L nh H, Bi Tuyt Hng#L nh H#Bi Tuyt Hng#8500#Vi?t#959.7#^214 #^aH.#^aGio dc#2009#^a92tr.^b24cm#246443#Lch s#Lp 6#T liu#Th gii#Vit N am#Sch c thm#PDung## 00789000000000301000450002600110000002600110001100200300002200300470005200700160 00990140007001150190005001220820007001278080005001340080005001390090011001440100 00500155011001500160001001600175004001800191013000700209021022700216020000500443 020000500448020000800453020000900461020001100470039000600481#VV09.12025#VV09.120 26#Gio trnh trang b in t#Dng cho sinh vin cc trng cao ng v THCN# Nguyn Vn Cht#21500#Vi?t#629.25#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a195tr.^b24cm#Nguy n Vn Cht#Ti bn ln th 3#246444#Gii thiu h thng in trn t, h thng cung cp in, khi ng in, h thng nh la, h thng chiu sng v tn hi u, h thng dng c o lng, kim tra v n cnh bo, cc thit b phc v v ci thin tin nghi...#in# t#ng c#o lng#Gio trnh#PDung## 00649000000000301000450002600110000002600110001100200070002200300760002900700500 01050050012001550050017001670140007001840190005001910820008001968080005002040080 00500209009001100214010000500225011001500230012002600245013000700271020000700278 020000700285020002000292020001500312020001400327039000600341#VV09.12027#VV09.120 28#C hc#Dnh cho hc sinh n thi tt nghip THPT v luyn thi vo i hc, cao ng#V Vn Hng, Nguyn Quang Hc ; V Vn Hng ch.b.#V Vn Hng#Nguyn Quang Hc#34500#Vi?t#531.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a253tr.^b24cm#Cc chuyn vt l THPT#246445#Vt l#C hc#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Sch c th m#PDung## 00684000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020011000460070062000570220004001192210026001230050016001490050 01400165005001400179005001800193004001800211008000500229009001100234010000500245 01100150025001300070026502000110027202000100028302000130029302000200030602000140 0326039000600340#VV09.12029#VV09.12030#43000#Vi?t#516.24#^214#Lng gic#B.s.: Nguyn V Lng (ch.b.), Nguyn Hu , Phm Vn Hng..#T.1#ng thc v phng trnh#Nguyn V Lng#Nguyn Hu #Phm Vn Hng#Nguyn Ngc Thng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a350tr.^b24cm#246446#Lng gic#ng thc#Phng tr nh#Ph thng trung hc#Sch c thm#PDung## 00845000000000277000450002600110000002600110001100200250002200700140004701400070 00610190005000680820006000738080005000790080005000840090011000890100005001000110 01500105001001400120004004000134013000700174021030800181020001600489020001500505 020002100520020002000541039000600561#VV09.12031#VV09.12032#K thut x l nc t hi#Trnh L Hng#19000#Vi?t#628.3#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a175tr.^b24cm#Tr nh L Hng#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#246447#Gii thiu chung v n c v x l nhim mi trng nc, c trng ch yu ca nc thi v cc ph ng php phn tch xc nh mt s ch tiu ca nc thi; k thut x l nc t hi s b bng phng php trung ho, lng gn, lng nhanh bng phng php sinh hc..., v mt s cng trnh x l nc thi#X l nc thi#X l k thut#Ph ng php sinh hc#Phng php ho hc#PDung## 00682000000000289000450002600110000002600110001100200310002200700370005300600090 00900060010000990140007001090190005001160820007001218080005001280080005001330090 01100138010000500149011001500154001001000169013000700179021015500186020000500341 020000800346020001700354020001500371039000600386#VV09.12033#VV09.12034#Gii mt bi ton nh th no?#G. Polya ; Dch: H Thun, Bi Tng#H Thun#Bi Tng#25 900#Vi?t#510.71#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a151tr.^b24cm#Polya, G.#246448#Nghi n cu phng php gii mt bi ton theo trnh t khoa hc nhm gip hc sinh v gio vin t c kt qu cao nht v pht trin kh nng gii ton#Ton#Bi t p#Phng php gii#Sch gio vin#PDung## 00790000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010018000450020053000630070018001160220004001340080005001380090 01100143010000500154011001500159015005400174013000700228005001800235021017200253 020001100425020002200436020000900458020001500467039000600482#VV09.12035#VV09.120 36#32000#Vi?t#372.6#^214#Nguyn Quang Ninh#Gio trnh phng php dy hc ting Vit tiu hc#Nguyn Quang Ninh#T.2#^aH.#^aGio dc#2009#^a255tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Hu. Trung tm o to t xa#246449#Nguyn Quang Ninh#Trnh by mt s vn chung v phng php dy hc mn ting Vit tiu hc, c th v phng php dy hc cc phn mn tp c, k chuyn, luyn t v cu, tp l m vn#Ting Vit#Phng php ging dy#Tiu hc#Sch gio vin#PDung## 00572000000000289000450002600110000002600110001100200380002200700450006000500120 01050050015001170140007001320190005001390820008001448080005001520080005001570090 01100162010000500173011001500178005001600193013000700209020000700216020002000223 020000700243020001200250020001400262039000600276#VV09.12037#VV09.12038#20 thi trc nghim mn vt l THPT#V Vn Hng, Phm Kiu Oanh, inh Thi Qunh#V Vn Hng#Phm Kiu Oanh#32000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a263tr.^b24c m#inh Thi Qunh#246450#Vt l#Ph thng trung hc# thi#Trc nghim#Sch c thm#PDung## 00749000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200150003300700540 00480050018001020140007001200190005001270820007001328080005001390080005001440090 01100149010000500160011001500165001001300180013000700193021023700200020000800437 020001100445020000900456039000600465#VV09.12039#VV09.12041#VV09.12040# Chu cn lc#Dng Vn An ; Nguyn Khc Thun dch, h.., ch gii#Nguyn Khc Thun#920 00#Vi?t#915.97#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a415tr.^b24cm#Dng Vn An#246451#Ghi chp nhng iu thit yu v tn huyn, tn chu, tn lng x, tn ni sng, b n , ch qun v c bit l tn cc quan vn, quan v, ngi trung ngha... c a c di t min Trung, t Qung Bnh, Qung Tr n Qung Nam th k 16#a ch #Min Trung#Vit Nam#PDung## 00843000000000337000450002600110000002600110001100200290002200300480005100700880 00990050016001870190005002030820006002088080005002140080005002190090011002240100 00500235011001500240001001500255005001200270006001200282006001900294006001300313 00500160032601300070034202101080034902000080045702000110046502000150047602000080 0491039000600499#VV09.12042#VV09.12043#Qun tr hiu qu trng hc#Ti liu tn g cng nng lc qun l trng hc#K. B. Everard, Geofrey Morris, Lan Wilson ; Dch: V Vn Hng... ; Nguyn Th Thi h..#Morris, Geofrey#Vi?t#371.2#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a343tr.^b24cm#Everard, K. B.#Wilson, Lan#V Vn Hng#Bi Th T hanh Hin#on Vn Anh#Nguyn Th Thi#246452#Nghin cu chung v qun tr trn g hc c th v qun l con ngi, qun l t chc v qun l s thay i#Qun l #Trng hc#C cu t chc#Nhn s#PDung## 00793000000000289000450002600110000002600110001100200240002200300600004600700390 01060050015001450140007001600190005001670820006001728080005001780080005001830090 01100188010000500199011001400204001001500218004001800233013000700251021020800258 020000800466020001200474020001100486039000600497#VV09.12044#VV09.12045#Gio trn h vt liu may#Sch dng cho cc trng o to h trung hc chuyn nghip#Trn Thu Bnh (ch.b.), L Th Mai Hoa#L Th Mai Hoa#16500#Vi?t#646.4#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a99tr.^b24cm#Trn Thu Bnh#Ti bn ln th 2#246453#Trnh by v nguyn liu may, l gii nh ngha kiu dt cng tnh cht s dng ca cc loi vi dt kim v dt thoi. Gii thiu phn loi tnh cht , cch nhn bit v ph m vi s dng cc loi ph kin may#May mc#Nguyn liu#Gio trnh#PDung## 00749000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010008000450020024000530070008000770220004000852210013000890080 00500102009001100107010000500118011001500123013000700138005000800145021026300153 020001300416020000800429020001600437039000600453#VV09.12046#VV09.12047#37500#Vi ?t#620.1#^214# Sanh#Bi tp c hc k thut# Sanh#T.2#ng lc hc#^aH.#^aGi o dc#2009#^a299tr.^b24cm#246454# Sanh#L thuyt v cc bi ton c hc k th ut: phng trnh vi phn chuyn ng ca cht im, phng trnh tnh hnh hc, ng lc, ng lc hc vt rn, cn bng ca c h khng t do, phng trnh ch uyn ng ca c h... v ng lc hc ca chuyn ng tng i#ng lc hc#B i tp#C hc k thut#PDung## 00766000000000265000450002600110000000200550001100700160006600500160008201400070 00980190005001050820007001108080005001170080005001220090011001270100005001380110 01400143013000700157021027900164020000800443020001100451020000900462020000900471 020001400480039000600494#VV09.12048#Bi tp pht trin li ni mch lc cho tr 5 - 6 tui#Nguyn Th Oanh#Nguyn Th Oanh#13000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a90tr.^b24cm#246455#Gii thiu mt s bi tp thc hnh pht trin li ni mch lc cho tr 5 n 6 tui theo hnh thc ng ng php, cc loi cu n , cu phc, cu lin tip theo ch , rn luyn k nng t cu qua tranh, m t vt v chi k li cu chuyn, dng chuyn theo tranh...#Bi tp#Pht trin#Ngn ng#Mu gio#Sch mu gio#PDung## 00553000000000253000450002600110000000200460001100700270005700500160008401400070 01000190005001070820007001128080005001190080005001240090011001290100005001400110 01400145013000700159021007700166020000900243020001800252020000900270020001400279 039000600293#VV09.12049#ng dao v tr chi dn gian cho tr mm non#Hong Cng Dng s.t., b.s.#Hong Cng Dng#11000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 67tr.^b24cm#246456#Gii thiu nhng bi ng dao, tr chi dn gian ph hp vi tui mm non#ng dao#Tr chi dn gian#Mu gio#Sch mu gio#PDung## 00573000000000265000450002600110000000200190001100700450003000500150007501400060 00900190005000960820007001018080005001080080005001130090011001180100005001290110 01400134012002000148005001600168013000700184021008400191020000300275020000900278 020001400287039000600301#VV09.12050#B mt ca php o#Li: o Thnh Hng ; Tra nh: Nguyn Kim Dung#o Thnh Hng#6000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a20tr.^b24cm#Hnh dng v con s#Nguyn Kim Dung#246457#Gii thiu cch s dng mt s n v o n gin, nhm gip b lm quen v hc tp#o#Mu gio#Sch mu gio#PDung## 00625000000000265000450002600110000000200210001100700450003200500150007701400060 00920190005000980820007001038080005001100080005001150090011001200100005001310110 01400136012002000150005001600170013000700186021012700193020001000320020000900330 020001400339039000600353#VV09.12051#Vng quc hnh dng#Li: o Thnh Hng ; T ranh: Nguyn Kim Dung#o Thnh Hng#6500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a24tr.^b24cm#Hnh dng v con s#Nguyn Kim Dung#246458#Gii thiu mt s dng hnh hc nhm gip cc em lm quen v hiu bit v: on thng, gc, tam gic, hnh vung, hnh trn...#Hnh dng#Mu gio#Sch mu gio#PDung## 00664000000000289000450002600110000000200240001100700450003500500150008001400060 00950190005001010820007001068080005001130080005001180090011001230100005001340110 01400139012002000153005001600173013000700189021012700196020000500323020001000328 020000700338020000900345020001400354039000600368#VV09.12052#Chuyn ca nhng con s#Li: o Thnh Hng ; Tranh: Nguyn Kim Dung#o Thnh Hng#6500#Vi?t#372.2 1#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b24cm#Hnh dng v con s#Nguyn Kim Dung#24 6459#Gii thiu mt s bi tp v cu chuyn th v xung quanh nhng con s, gi p cc em lm quen v khm ph cc php tnh k diu#Ton#Php tnh#Ch s#Mu gi o#Sch mu gio#PDung## 00662000000000289000450002600110000000200220001100700450003300500150007801400060 00930190005000990820007001048080005001110080005001160090011001210100005001320110 01400137012002000151005001600171013000700187021012700194020000500321020001000326 020000700336020000900343020001400352039000600366#VV09.12053#Cc php tnh k di u#Li: o Thnh Hng ; Tranh: Nguyn Kim Dung#o Thnh Hng#6500#Vi?t#372.21# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b24cm#Hnh dng v con s#Nguyn Kim Dung#2464 60#Gii thiu mt s bi tp v cu chuyn th v xung quanh nhng con s, gip cc em lm quen v khm ph cc php tnh k diu#Ton#Php tnh#Ch s#Mu gio #Sch mu gio#PDung## 00602000000000253000450002600110000002600110001100200340002200700150005601400070 00710190005000780820004000838080005000870080005000920090011000970100005001080110 01500113001001500128004001800143013000700161021014600168020001000314020001800324 039000600342#VV09.12054#VV09.12055#Trit hc trong khoa hc t nhin#Nguyn Nh Hi#20000#Vi?t#501#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a173tr.^b24cm#Nguyn Nh Hi#Ti bn ln th 1#246461#i tng, phng php v ngha ca vic nghin cu trit hc trong khoa hc t nhin, c th trong ton hc, vt l, ho hc v trong si nh hc#Trit hc#Khoa hc t nhin#PDung## 00809000000000265000450002600110000002600110001100200310002200700180005301400070 00710190005000780820006000838080005000890080005000940090011000990100005001100110 01500115001001800130004001800148013000700166021033400173020000800507020000900515 020001300524039000600537#VV09.12056#VV09.12057#Qun l sn xut v tc nghip#Ng uyn Vn Nghin#36000#Vi?t#658.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a291tr.^b24cm#Nguy n Vn Nghin#Ti bn ln th 1#246462#Khi qut v sn xut v qun l sn xut vi nhng nghip v qun l c th v qun l nng lc sn xut, hoch nh ch ng trnh sn xut, d bo mc sn phm, qun l d tr, k hoch tc nghip sn xut t chc sn xut, t chc cc hot ng dch v, qun l cung cp nguyn v t liu, cht lng sn phm, chin lc sn xut...#Qun l#Sn xut#Doanh nghi p#PDung## 00877000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200200003300301160 00530070057001690050013002260050013002390140007002520190005002590820007002648080 00500271008000500276009001100281010000500292011001500297005001300312005001100325 01300070033602101640034302000090050702000080051602000100052402000110053403900060 0545#VV09.12058#VV09.12059#VV09.12060#Gio trnh my in#Bin son theo chng trnh khung do Tng cc Dy ngh ban hnh dng cho o to h cao ng ngh v t rung cp ngh#B.s.: o Hoa Vit (ch.b.), V Hu Thch, V c Thoan..#o Hoa V it#V Hu Thch#23000#Vi?t#621.31#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a171tr.^b24cm#V c Thoan# Duy Hp#246463#Gii thiu chung v my in, my bin p, my in khng ng b, my in ng b. Cu to, nguyn l lm vic ca my in mt ch iu v mt s my in c bit#My in#Cu to#Hot ng#Gio trnh#PDung## 00737000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200340003300700140 00670140007000810190005000880820006000938080005000990080005001040090011001090100 00500120011001500125001001400140013000700154021022800161020001300389020001000402 020001000412020000800422020001100430039000600441#VV09.12061#VV09.12063#VV09.1206 2#Gio trnh nguyn l h iu hnh#H c Phng#30000#Vi?t#005.4#^214#^aH.#^a Gio dc#2009#^a271tr.^b24cm#H c Phng#246464#Gii thiu v co to v nguy n l hot ng ca h iu hnh. S dng h iu hnh, cu trc h iu hnh. Qu n l tin trnh, thit b v qun l b nh, b nh o, h thng file v chng trnh ci t kim sot h iu hnh#H iu hnh#Nguyn l#Hot ng#Qun l#G io trnh#PDung## 00934000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200380003300700450 00710050014001160050016001300140007001460190005001530820006001588080005001640080 00500169009001100174010000500185011001500190001001300205013000700218021033600225 020002100561020001800582020000800600020001800608039000600626#VV09.12064#VV09.120 65#VV09.12066#Gio trnh c s mi trng khng kh#Phm Ngc H, ng Kim Loan, Trnh Th Thanh#ng Kim Loan#Trnh Th Thanh#32500#Vi?t#551.5#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a251tr.^b24cm#Phm Ngc H#246465#Trnh by cc thnh phn ca mi t rng khng kh v cu trc kh quyn. Vn nhim khng kh v m hnh ho q u trnh lan truyn cht nhim, hin tng suy gim tng zn, hiu ng nh k nh, ma axit cng mt s nguyn tc c bn trong h thng kim sot cht lng k hng kh nhm qun l, bo v mi trng khng kh trong sch#Mi trng khng k h# nhim khng kh#Qun l#Bo v mi trng#PDung## 00807000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200330003300700450 00660050014001110050016001250140007001410190005001480820006001538080005001590080 00500164009001100169010000500180011001500185001001300200013000700213021021000220 020001600430020000800446020001400454020000800468020001100476039000600487#VV09.12 067#VV09.12068#VV09.12069#Gio trnh c s mi trng nc#Phm Ngc H, ng Ki m Loan, Trnh Th Thanh#ng Kim Loan#Trnh Th Thanh#26000#Vi?t#553.7#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a195tr.^b24cm#Phm Ngc H#246466#Khi nim v nc t nhin, qu trnh hnh thnh cng nh c trng cu trc ca nc. Phn loi nc trong t nhin. nhim, qu trnh t lm sch v x l nc t nhin. Qun l v ki m sot cht lng nc#Mi trng nc# nhim#Nc t nhin#Qun l#Cht lng# PDung## 00598000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200280003300700160 00610140007000770190005000840820006000898080005000950080005001000090011001050100 00500116011001500121001001600136013000700152021011500159020000900274020000800283 020000800291020001500299039000600314#VV09.12070#VV09.12071#VV09.12072#Gio dc h c tr khuyt tt#Nguyn Xun Hi#29500#Vi?t#371.9#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 227tr.^b24cm#Nguyn Xun Hi#246467#Nghin cu v gio dc tr khuyt tt. L lu n gio dc v dy hc tr khuyt tt. Qun l gio dc tr khuyt tt#Gio dc# L lun#Qun l#Tr khuyt tt#PDung## 00755000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200430003300700150 00760140007000910190005000980820008001038080005001110080005001160090011001210100 00500132011001400137001001500151013000700166021023700173020001100410020001000421 020001000431020000800441020001000449039000600459#VV09.12073#VV09.12075#VV09.1207 4#Giao tip din ngn v cu to ca vn bn#Dip Quang Ban#74000#Vi?t#495.922# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a559r.^b24cm#Dip Quang Ban#246468#Nghin cu cc ph ng php tip cn i vi nhng mc lin quan n giao tip, phn tch hi th oi, phn tch din ngn v cu to vn bn, cu trc ngha, b cc vn bn v m t s loi vn bn thng dng, cch thc rt ngn vn bn#Ting Vit#Giao tip# Hi thoi#Vn bn#Din ngn#PDung## 00741000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010017000430020013000600030060000730070017001330220004001502210 01800154008000500172009001100177010000500188011001500193013000700208005001700215 021014000232020001300372020001800385020001000403020000800413039000600421#VV09.12 076#VV09.12077#19000#Vi?t#512#^214#Nguyn Huy Hong#Ton cao cp#Dng cho sinh vin cc ngnh Kinh t v Qun tr kinh doanh#Nguyn Huy Hong#T.1#i s tuyn tnh#^aH.#^aGio dc#2009#^a135tr.^b24cm#246469#Nguyn Huy Hong#Trnh by l th uyt v bi tp v i s tuyn tnh, ma trn v nh thc, h phng trnh tuy n tnh, khng gian vect v dng ton phng#Ton cao cp#i s tuyn tnh#L t huyt#Bi tp#PDung## 00878000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430010013000480020012000610030061000730070032001340220004001662210 03600170005001800206008000500224009001100229010000500240011001500245013000700260 02102280026702000090049502000090050402000090051302000130052202000110053503900060 0546#VV09.12079#VV09.12080#17000#Vi?t#621.8028#^214#Ninh c Tn#K thut o#Bi n son theo chng trnh khung ca B Gio dc v o to#Ninh c Tn, Nguyn Trng Hng#T.1#Dung sai lp ghp v tiu chun ho#Nguyn Trng Hng#^aH.#^aGio dc#2009#^a151tr.^b24cm#246470#Khi nim v nh ngha c bn v dung sai lp g hp. Sai s gia cng cc thng s hnh hc chi tit. Dung sai lp ghp b mt tr n, ren v dung sai truyn ng bnh rng. Chui kch thc. Ghi kch thc cho bn v chi tit my#K thut#o lng#Lp ghp#Chi tit my#Gio trnh#PDung## 00585000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020017000340290017000510070064000680220004001320050016001360050018001520050 01200170005001400182008000500196009001100201010000500212011001500217013000700232 020000500239020001000244020000900254020001400263039000600277#VV09.12081#19000#V i?t#372.7#^214#Practice maths 1#Thc hnh ton 1#B.s.: Phan Don Thoi (ch.b.), Nguyn Phng Anh, Nguyn Phm..#T.1#Phan Don Thoi#Nguyn Phng Anh#Nguyn Ph m#L Tin Thnh#^aH.#^aGio dc#2009#^a107tr.^b24cm#246471#Ton#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm#PDung## 00585000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020017000340290017000510070064000680220004001320050016001360050018001520050 01200170005001400182008000500196009001100201010000500212011001500217013000700232 020000500239020001000244020000900254020001400263039000600277#VV09.12082#22000#V i?t#372.7#^214#Practice maths 1#Thc hnh ton 1#B.s.: Phan Don Thoi (ch.b.), Nguyn Phng Anh, Nguyn Phm..#T.2#Phan Don Thoi#Nguyn Phng Anh#Nguyn Ph m#L Tin Thnh#^aH.#^aGio dc#2009#^a125tr.^b24cm#246472#Ton#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm#PDung## 00819000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010008000450020016000530070008000690220004000772210026000810080 00500107009001100112010000500123011001400128013000700142005000800149021028400157 020001600441020001300457020000900470020000900479020001100488039000600499#VV09.12 083#VV09.12084#30000#Vi?t#620.1#^214# Sanh#C hc k thut# Sanh#T.1#Phn t nh hc v ng hc#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b24cm#246473# Sanh#Trnh by cc khi nim, cc nh lut tnh hc, ng hc v ng lc hc; l thuyt h l c phng, h lc khng gian, trng tm, ng hc im, chuyn ng c bn ca vt rn, tng hp chuyn ng im, chuyn ng song song phng ca vt rn v chuy n ng khng gian ca vt rn...#C hc k thut#ng lc hc#Tnh hc#Cht rn #Gio trnh#PDung## 00514000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200080002380800050 00310020019000360030025000550070029000800220004001090050013001130050015001260080 00500141009001100146010000500157011001500162013000700177020000800184020000800192 020001600200020001400216039000600230#VV09.12085#25600#Vi?t#005.076#^214#V bi tp tin hc#Dnh cho trung hc c s#Trn Hng, ng Bch Vit#Q.1#Trn H ng#ng Bch Vit#^aH.#^aGio dc#2009#^a191tr.^b24cm#246474#Tin hc#Bi tp#Tru ng hc c s#Sch c thm#PDung## 00506000000000277000450002600110000001900050001108200080001680800050002401400070 00290020019000360030025000550070025000800220004001050050013001090050011001220080 00500133009001100138010000500149011001500154013000700169020000800176020000800184 020001600192020001400208039000600222#VV09.12086#Vi?t#005.076#^214#17600#V bi tp tin hc#Dnh cho trung hc c s#Trn Hng, o T Mai#Q.2#Trn Hng# o T Mai#^aH.#^aGio dc#2009#^a128tr.^b24cm#246475#Tin hc#Bi tp#Trung hc c s#Sch c thm#PDung## 00899000000000325000450002600110000002600110001100200330002200300460005500700720 01010050020001730050018001930140007002110190005002180820008002238080005002310080 00500236009001100241010000500252011001500257015003300272005001600305005001700321 01300070033802101700034502000080051502000070052302000220053002000150055203900060 0567#VV09.12087#VV09.12088#Hng dn dy hc tin hc lp 12#Gio dc thng xuy n cp trung hc ph thng#B.s.: Nguyn V Quc Hng (ch.b.), Nguyn Qunh Dip, Nguyn Hng Sn..#Nguyn V Quc Hng#Nguyn Qunh Dip#10500#Vi?t#004.071#^214 #^aH.#^aGio dc#2009#^a120tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Hn g Sn#Nguyn Minh Tun#246476#Trnh by nhng vn chung trong k hoch dy h c tin hc lp 12: mc tiu bi hc, thit b dy hc, ni dung v gi dy hc, phng php chun b bi tp thc hnh#Tin hc#Lp 12#Phng php ging dy#Sc h gio vin#PDung## 00858000000000301000450002600110000002600110001100200340002200300460005600700380 01020050012001400140007001520190005001590820008001648080005001720080005001770090 01100182010000500193011001500198001001100213015003300224013000700257021023300264 020000900497020000700506020002200513020001500535039000600550#VV09.12089#VV09.120 90#Hng dn dy hc sinh hc lp 12#Gio dc thng xuyn cp trung hc ph th ng#B.s.: V c Lu (ch.b.), Mai S Tun#Mai S Tun#17200#Vi?t#576.071#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a204tr.^b24cm#V c Lu#TTS ghi: B Gio dc v o to#24 6477#Trnh by nhng vn chung trong chng trnh ging dy sinh hc lp 12 c th gm: gii thiu sch gio khoa, mc tiu bi hc, thit b dy hc, mt s kin thc trng tm cn lu v hng dn tr li cu hi, bi tp cui bi#Si nh hc#Lp 12#Phng php ging dy#Sch gio vin#PDung## 00844000000000313000450002600110000002600110001100200320002200300460005400700590 01000050016001590140007001750190005001820820008001878080005001950080005002000090 01100205010000500216011001500221001001300236015003300249005001400282013000700296 021017000303020000700473020000700480020002200487020001500509039000600524#VV09.12 092#VV09.12091#Hng dn dy hc vt l lp 12#Gio dc thng xuyn cp trung h c ph thng#B.s.: T B Trng (ch.b.), Nguyn Vn Bch, Kiu Th Bnh#Nguyn V n Bch#19500#Vi?t#530.071#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a232tr.^b24cm#T B Trn g#TTS ghi: B Gio dc v o to#Kiu Th Bnh#246478#Trnh by cc bc ging mn vt l lp 12: mc tiu bi hc, thit b dy hc, mt s kin thc trng t m cn lu , gi dy hc, hng dn tr li cu hi v bi tp#Vt l#Lp 12# Phng php ging dy#Sch gio vin#PDung## 00925000000000325000450002600110000002600110001100200430002200300460006500700670 01110050020001780140007001980190005002050820008002108080005002180080005002230090 01100228010000500239011001500244001001500259015003300274005001600307013000700323 02101910033002000180052102000070053902000220054602000100056802000150057803900060 0593#VV09.12093#VV09.12094#Hng dn dy hc gio dc cng dn lp 12#Gio dc t hng xuyn cp trung hc ph thng#B.s.: Trn Vn Thng (ch.b.), Nguyn Th Thu Hoi, Nguyn Hu Khi#Nguyn Th Thu Hoi#14600#Vi?t#340.071#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a172tr.^b24cm#Trn Vn Thng#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn H u Khi#246479#Trnh by cc bc ging dy mn gio dc cng dn lp 12: mc ti u bi hc, thit b dy hc, mt s trng tm kin thc cn lu v hng dn tr li cu hi, bi tp trong sch gio khoa#Gio dc cng dn#Lp 12#Phng ph p ging dy#Php lut#Sch gio vin#PDung## 00914000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020030000460030046000760070062001220220004001840050012001880050 01700200005001500217005001500232005001400247008000500261009001100266010000500277 01100150028201500330029701300070033002101720033702000050050902000070051402000220 0521020001500543039000600558#VV09.12096#VV09.12095#25900#Vi?t#510.71#^214#Hng dn dy hc ton lp 12#Gio dc thng xuyn cp trung hc ph thng#B.s.: o Duy Th (ch.b.), Nguyn Xun Bnh, Phan Th Luyn..#T.1#o Duy Th#Nguyn Xun Bnh#Phan Th Luyn#Phm Vnh Phc#V nh Ruyt#^aH.#^aGio dc#2009#^a312tr.^ b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#246480#Trnh by cc bc ging dy mn t on lp 12 c th gm: nu mc tiu bi hc, thit b dy hc, kin thc trng t m cn lu , hng dn gii bi tp trong sch gio khoa#Ton#Lp 12#Phng ph p ging dy#Sch gio vin#PDung## 00914000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020030000460030046000760070062001220220004001840050012001880050 01700200005001500217005001500232005001400247008000500261009001100266010000500277 01100150028201500330029701300070033002101720033702000050050902000070051402000220 0521020001500543039000600558#VV09.12097#VV09.12098#24600#Vi?t#510.71#^214#Hng dn dy hc ton lp 12#Gio dc thng xuyn cp trung hc ph thng#B.s.: o Duy Th (ch.b.), Nguyn Xun Bnh, Phan Th Luyn..#T.2#o Duy Th#Nguyn Xun Bnh#Phan Th Luyn#Phm Vnh Phc#V nh Ruyt#^aH.#^aGio dc#2009#^a295tr.^ b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#246481#Trnh by cc bc ging dy mn t on lp 12 c th gm: nu mc tiu bi hc, thit b dy hc, kin thc trng t m cn lu , hng dn gii bi tp trong sch gio khoa#Ton#Lp 12#Phng ph p ging dy#Sch gio vin#PDung## 00884000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020033000430030046000760070059001220220004001810050005001850050 01600190005002100206005000700227005001300234008000500247009001100252010000500263 01100150026801300070028302101510029002000080044102000110044902000120046002000070 0472020002200479020001500501039000600516#VV09.12099#VV09.12100#15300#Vi?t#807#^ 214#Hng dn dy hc ng vn lp 12#Gio dc thng xuyn cp trung hc ph th ng#B.s.: L A (ch.b), Nguyn Quc Anh, Nguyn Th Hng Lan..#T.1#L A#Nguyn Qu c Anh#Nguyn Th Hng Lan#V Nho#Cao c Tin#^aH.#^aGio dc#2009#^a180tr.^b2 4cm#246482#Trnh by cc bc ging dy mn ng vn lp 12 c th gm: mc tiu bi hc, thit b ging dy, kin thc trng tm cn lu v hng dn luyn t p#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 12#Phng php ging dy#Sch gio vin#PDu ng## 00884000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020033000430030046000760070059001220220004001810050005001850050 01600190005002100206005000700227005001300234008000500247009001100252010000500263 01100150026801300070028302101510029002000080044102000110044902000120046002000070 0472020002200479020001500501039000600516#VV09.12102#VV09.12101#10500#Vi?t#807#^ 214#Hng dn dy hc ng vn lp 12#Gio dc thng xuyn cp trung hc ph th ng#B.s.: L A (ch.b), Nguyn Quc Anh, Nguyn Th Hng Lan..#T.2#L A#Nguyn Qu c Anh#Nguyn Th Hng Lan#V Nho#Cao c Tin#^aH.#^aGio dc#2009#^a120tr.^b2 4cm#246483#Trnh by cc bc ging dy mn ng vn lp 12 c th gm: mc tiu bi hc, thit b ging dy, kin thc trng tm cn lu v hng dn luyn t p#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 12#Phng php ging dy#Sch gio vin#PDu ng## 00875000000000313000450002600110000002600110001100200350002200300460005700700660 01030050019001690140007001880190005001950820004002008080005002040080005002090090 01100214010000500225011001500230001001700245015003300262005001400295013000700309 021018500316020001000501020000700511020002200518020001500540039000600555#VV09.12 104#VV09.12103#Hng dn dy hc ting Anh lp 12#Gio dc thng xuyn cp trun g hc ph thng#B.s.: Nguyn Quc Tun (ch.b.), Hong Th Xun Hoa, Trn Th Mn h#Hong Th Xun Hoa#18200#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a216tr.^b24cm#Ng uyn Quc Tun#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trn Th Mnh#246484#Gii thiu nhng vn chung trong hot ng ging dy ting Anh lp 12 c th gm: nu m c tiu bi hc, trng tm kin thc cn lu , tin trnh dy hc v nh gi k t qu cn t#Ting Anh#Lp 12#Phng php ging dy#Sch gio vin#PDung## 00818000000000313000450002600110000002600110001100200330002200300460005500700660 01010050017001670140007001840190005001910820007001968080005002030080005002080090 01100213010000500224011001500229001001600244015003300260005001700293013000700310 021012900317020000800446020000700454020002200461020001500483039000600498#VV09.12 105#VV09.12106#Hng dn dy hc ho hc lp 12#Gio dc thng xuyn cp trung hc ph thng#B.s.: Vng Minh Chu (ch.b.), Nguyn Bch Lin, L Th Tuyt Mai# Nguyn Bch Lin#21000#Vi?t#540.71#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a251tr.^b24cm#V ng Minh Chu#TTS ghi: B Gio dc v o to#L Th Tuyt Mai#246485#Gii thiu khi qut v chng trnh ho hc lp 12: mc tiu bi hc, thit b dy hc, g i dy hc v hng dn gii bi tp#Ho hc#Lp 12#Phng php ging dy#Sch gio vin#PDung## 00944000000000349000450002600110000002600110001100200320002200300460005400700600 01000050009001600140007001690190005001760820009001818080005001900080005001950090 01100200010000500211011001500216015003300231005001700264005001400281005001600295 01300070031102101980031802000070051602000070052302000220053002000120055202000090 0564020001500573039000600588#VV09.12107#VV09.12108#Hng dn dy hc a l lp 12#Gio dc thng xuyn cp trung hc ph thng#B.s.: L Thng (ch.b.), Nguyn Vit Hng, Nguyn Minh Tu..#L Thng#22600#Vi?t#330.9597#^214#^aH.#^aGio dc# 2009#^a272tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Vit Hng#Ph Cng V it#Nguyn Minh Tu#246486#Gii thiu cc mc tiu ch yu trong vic ging dy mn a l lp 12 c th gm: chun b thit b ging dy, gi dy hc, kim t ra bi tp v hng dn tr li cu hi kh trong sch gio khoa#a l#Lp 12#P hng php ging dy#a kinh t#Vit Nam#Sch gio vin#PDung## 00851000000000325000450002600110000002600110001100200330002200300460005500700650 01010050017001660140007001830190005001900820010001958080005002050080005002100090 01100215010000500226011001500231015003300246005001400279005001600293005001500309 01300070032402101360033102000080046702000070047502000220048202000150050403900060 0519#VV09.12109#VV09.12110#Hng dn dy hc lch s lp 12#Gio dc thng xuy n cp trung hc ph thng#B.s.: Nguyn Hng Lin (ch.b.), Thanh Bnh, Bi Tuy t Hng..#Nguyn Hng Lin#17800#Vi?t#959.70071#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a21 1tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# Thanh Bnh#Bi Tuyt Hng#Nguyn nh L#246487#Trnh by cc bc ging dy mn lch s lp 12 c th gm: mc tiu bi hc, thit b dy hc, gi dy hc v hng dn gii bi tp#Lch s# Lp 12#Phng php ging dy#Sch gio vin#PDung## 00519000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020048000320070014000800220004000942210019000980050014001170080005001310090 01100136010000500147011001500152013000700167020000800174020001100182020001200193 020001600205020001400221039000600235#VV09.12111#26500#Vi?t#807#^214#Bi dng h c sinh gii ng vn trung hc c s# Ngc Thng#Q.1#Nhng vn chung# Ng c Thng#^aH.#^aGio dc#2009#^a196tr.^b24cm#246488#Ng vn#Ting Vit#Tp lm v n#Trung hc c s#Sch c thm#PDung## 00622000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020048000320070059000800220004001392210024001430050014001670080005001810090 01100186010000500197011001500202005001500217005001400232013000700246020000800253 020001100261020001200272020001600284020001400300039000600314#VV09.12112#31500#V i?t#807#^214#Bi dng hc sinh gii ng vn trung hc c s#B.s.: Ngc Thng (ch.b.), Phm Minh Diu, H Xun Tuyn#Q.2#Dng cho hc sinh lp 6# Ngc Thn g#^aH.#^aGio dc#2009#^a232tr.^b24cm#Phm Minh Diu#H Xun Tuyn#246489#Ng v n#Ting Vit#Tp lm vn#Trung hc c s#Sch c thm#PDung## 00589000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020048000320070048000800220004001282210024001320050014001560080005001700090 01100175010000500186011001500191005001900206013000700225020000800232020001100240 020001200251020001600263020001400279039000600293#VV09.12113#29000#Vi?t#807#^214 #Bi dng hc sinh gii ng vn trung hc c s#B.s.: Ngc Thng (ch.b.), Ng uyn Th Hi Hu#Q.3#Dng cho hc sinh lp 7# Ngc Thng#^aH.#^aGio dc#2009# ^a212tr.^b24cm#Nguyn Th Hi Hu#246490#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Trung h c c s#Sch c thm#PDung## 00636000000000301000450002600110000001900050001108200040001680800050002001400070 00250020048000320070066000800220004001462210024001500050014001740080005001880090 01100193010000500204011001500209005002300224005001300247013000700260020000800267 020001100275020001200286020001600298020001400314039000600328#VV09.12114#Vi?t#807 #^214#29000#Bi dng hc sinh gii ng vn trung hc c s#B.s.: Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Th Thanh Huyn, o Tin Thi#Q.4#Dng cho hc sinh lp 8# Ng c Thng#^aH.#^aGio dc#2009#^a211tr.^b24cm#Nguyn Th Thanh Huyn#o Tin Thi #246491#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Trung hc c s#Sch c thm#PDung## 00630000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020048000320070063000800220004001432210024001470050014001710080005001850090 01100190010000500201011001500206005002000221005001300241013000700254020000800261 020001100269020001200280020001600292020001400308039000600322#VV09.12115#32000#V i?t#807#^214#Bi dng hc sinh gii ng vn trung hc c s#B.s.: Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Th Hng Vn, Phm Th Hu#Q.5#Dng cho hc sinh lp 9# Ngc Thng#^aH.#^aGio dc#2009#^a236tr.^b24cm#Nguyn Th Hng Vn#Phm Th Hu#24649 2#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Trung hc c s#Sch c thm#PDung## 00520000000000265000450002600110000000200180001100300130002900700570004200500190 00990050015001180050008001330140006001410190005001470820009001528080005001610080 00500166009001100171010000500182011001400187013000700201020001800208020000900226 020001300235039000600248#VV09.12078#Nga v Lc #Truyn tranh#Li: Nguyn T hanh Giang, Trn Phng An ; Tranh: L Bnh#Nguyn Thanh Giang#Trn Phng An#L Bnh#7000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b26cm#246493#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#PDung## 00883000000000325000450002600110000002600110001100200610002200700660008300500140 01490140007001630190005001700820007001758080005001820080005001870090011001920100 00500203011001500208004001800223005001900241005001500260005001900275005001600294 01300070031002101800031702000080049702000090050502000220051402000150053603900060 0551#VV09.12116#VV09.12117#Thit k dy hc hot ng lm quen vn hc trng mm non#B.s.: Phm Th im (ch.b.), Nguyn Th Nh Hoa, Nguyn Th Hu..#Phm T h im#19000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a111tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Nguyn Th Nh Hoa#Nguyn Th Hu#Trn Th Kim Hng#Trn Th i Lan#24649 4#Gii thiu mt s bi son theo tng ch vi phng php bin son mang tn h cht tham kho, gi , minh ho, nh hng cch t chc hot ng lm quen v n hc cho tr mm non#Vn hc#Mu gio#Phng php ging dy#Sch gio vin#PDun g## 00892000000000325000450002600110000002600110001100200620002200700660008400500150 01500140007001650190005001720820007001778080005001840080005001890090011001940100 00500205011001400210004001800224005001900242005001400261005001500275005001600290 01300070030602101960031302000050050902000090051402000220052302000150054503900060 0560#VV09.12118#VV09.12119#Thit k dy hc hot ng lm quen vi ton trng mm non#B.s.: Nguyn Th Hu (ch.b.), Phm Th im, Nguyn Th Nh Hoa..#Nguy n Th Hu#15500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a87tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Nguyn Th Nh Hoa#Phm Th im#L Th Kim Nga#Trn Th i Lan#246495#Gi i thiu mt s bi son mang tnh nh hng, cung cp kin thc chun v gi phng php t chc thc hin hot ng nhn thc gip tr mu gio lm quen v i nhng con s, php ton s ng#Ton#Mu gio#Phng php ging dy#Sch gio vin#PDung## 00969000000000325000450002600110000002600110001100201160002200300250013800700570 01630050011002200140007002310190005002380820007002438080005002500080005002550090 01100260010000500271011001500276005001300291005001500304005001600319005001400335 01300070034902102180035602000180057402000090059202000210060102000150062203900060 0637#VV09.12120#VV09.12121#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non (tr 4 - 5 tui)#Ch th gii ng vt#B.s.: L Th Hu, Phm Th Tm (ch.b.), V Hng Giang..#L Th Hu#1500 0#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a107tr.^b24cm#Phm Th Tm#V Hng Gi ang#Nguyn Thnh L#o Hong Mai#246496#Gii thiu mc ch, ni dung gio dc cho tr t 4 - 5 tui v ch th gii ng vt, thng qua phng php lm que n vi ton, tc phm vn hc, mi trng xung quanh, to hnh, m nhc v cc ho t ng ngoi tri#Gio dc mu gio#ng vt#Hot ng ngoi kho#Sch gio vi n#PDung## 00942000000000325000450002600110000002600110001100201160002200300370013800700500 01750050011002250140007002360190005002430820007002488080005002550080005002600090 01100265010000500276011001500281005001300296005001500309005001600324005001800340 01300070035802101910036502000090055602000090056502000210057402000150059503900060 0610#VV09.12122#VV09.12123#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non (tr 5 - 6 tui)#Ch gia nh - ch ngh nghip#Ch.b.: L Th Hu, Trn Th Hng, Phm Th Tm..#L Th Hu #18000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a131tr.^b24cm#Phm Th Tm#Trn T h Hng#Nguyn Kim Dung#Nguyn Ngc Huyn#246497#Gii thiu mc ch, ni dung mt s cc ch dnh cho tr t 5 - 6 tui c th nh: lm quen vi ch vit, tc phm vn hc, ton, th dc m nhc, to hnh... v cc hot ng ngoi tri #Gio dc#Mu gio#Hot ng ngoi kho#Sch gio vin#PDung## 00732000000000325000450002600110000002600110001100200630002200300490008500700500 01340050020001840050015002040140007002190190005002260820006002318080005002370080 00500242009001100247010000500258011001400263012003400277013000700311020001100318 02000090032902000090033802000100034702000220035702000060037902000150038503900060 0400#VV09.12124#VV09.12125#Ngh vi sinh dinh dng v ch bin nng sn - thc p hm lp 8#Dnh cho hc sinh lp 8 THCS thnh ph Hi Phng#B.s.: Nguyn Th Minh Ho (ch.b.), Nguyn Thu Ho#Nguyn Th Minh Ho#Nguyn Thu Ho#13000#Vi?t#641. 3#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a64tr.^b24cm#Hot ng gio dc ngh ph thng#2464 98#Dinh dng#Ch bin#Nng sn#Thc phm#Gio dc hng nghip#Lp 8#Sch gio khoa#PDung## 00825000000000361000450002600110000002600110001100200640002200300500008600700660 01360050020002020050015002220140007002370190005002440820006002498080005002550080 00500260009001100265010000500276011001400281012003400295005001300329005001000342 00500150035201300070036702000110037402000090038502000090039402000100040302000220 0413020000700435020001500442039000600457#VV09.12126#VV09.12127#Ngh vi sinh dinh dng v ch bin nng sn - thc phm lp 11#Dnh cho hc sinh lp 11 THPT th nh ph Hi Phng#B.s.: Nguyn Th Minh Ho (ch.b.), Nguyn Thu Ho, Phm Vn c ..#Nguyn Th Minh Ho#Nguyn Thu Ho#15000#Vi?t#641.3#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a88tr.^b24cm#Hot ng gio dc ngh ph thng#Phm Vn c#V Th Me#Trn V n Thut#246499#Dinh dng#Ch bin#Nng sn#Thc phm#Gio dc hng nghip#Lp 11#Sch gio khoa#PDung## 00932000000000349000450002600110000002600110001100200450002200300320006700700640 00990050017001630050017001800140007001970190005002040820007002098080005002160080 00500221009001100226010000500237011001400242005002000256005001900276015005400295 01300070034902101590035602000090051502000080052402000090053202000110054102000090 0552020001500561039000600576#VV09.12129#VV09.12128#Gio dc an ton giao thng c ho tr mu gio#Sch dnh cho gio vin mm non#B.s.: ng Th Lan Anh, Trn Th Thu Ho, Hong Th Thu Hng..#ng Th Lan Anh#Trn Th Thu Ho#14000#Vi?t#37 2.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a71tr.^b24cm#Hong Th Thu Hng#Nguyn Th Mai Chi#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#246500#Mt s kin th c v an ton giao thng. Ni dung, phng php gio dc v hng dn thc hin c h phng tin, quy nh an ton giao thng cho tr mu gio#Gio dc#An ton #Qui nh#Giao thng#Mu gio#Sch gio vin#PDung## 00802000000000277000450002600110000002600110001100200480002200300280007000700280 00980050023001260140006001490190005001550820007001608080005001670080005001720090 01100177010000500188011001400193015005400207013000700261021022100268020000500489 020000900494020001500503039000600518#VV09.12130#VV09.12131#Hng dn b lm quen vi ton qua cc tr chi#Ti liu dnh cho gio vin#Nguyn Th Thanh Giang b. s.#Nguyn Th Thanh Giang#8500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b2 4cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#246501#Gii thiu mc ch, phng php chun b, cch chi mt s tr chi lin quan ti ton hc dn h cho tr mm non theo cc ch : s v s lng, hnh dng, sp xp theo qui t c, nh hng khng gian, lm quen thi gian#Ton#Tr chi#Sch gio vin#PDung ## 00616000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020027000350030027000620070060000890220004001490050014001530050019001670050 02300186005001500209008000500224009001100229010000500240011001500245013000700260 020000800267020000900275020001000284020001400294039000600308#VV09.12132#16000#V i?t#372.34#^214#Thc hnh cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc#Bi Vn Th anh, Phm Th Thanh Nam, Nguyn Th Nguyn Thu..#Q.1#Bi Vn Thanh#Phm Th Tha nh Nam#Nguyn Th Nguyn Thu#ng Bch Vit#^aH.#^aGio dc#2009#^a112tr.^b24cm #246502#Tin hc#Tiu hc#Thc hnh#Sch c thm#PDung## 00597000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020027000350030027000620070047000890220004001360050014001400050015001540050 01400169005002200183008000500205009001100210010000500221011001500226013000700241 020000800248020000900256020001000265020001400275039000600289#VV09.12133#18000#V i?t#372.34#^214#Thc hnh cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh Tiu hc#Bi Vn Th anh, Ng nh Tuyt, ng Bch Vit..#Q.2#Bi Vn Thanh#ng Bch Vit#Ng nh Tu yt#Nguyn Th Thanh Xun#^aH.#^aGio dc#2009#^a128tr.^b24cm#246503#Tin hc#Ti u hc#Thc hnh#Sch c thm#PDung## 00602000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020027000350030027000620070053000890220004001420050014001460050015001600050 01400175005002100189008000500210009001100215010000500226011001500231013000700246 020000800253020000900261020001000270020001400280039000600294#VV09.12134#18000#V i?t#372.34#^214#Thc hnh cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc#Bi Vn Th anh, Dng V Khnh Thun, Ng nh Tuyt..#Q.3#Bi Vn Thanh#ng Bch Vit#Ng nh Tuyt#Dng V Khnh Thun#^aH.#^aGio dc#2009#^a127tr.^b24cm#246504#Tin h c#Tiu hc#Thc hnh#Sch c thm#PDung## 00529000000000277000450002600110000002600110001100200280002200700520005000500110 01020140007001130190005001200820006001258080005001310080005001360090011001410100 00500152011001400157001001300171004001800184005001200202013000700214020000500221 020000600226020001300232039000600245#VV09.12135#VV09.12136#Hi - p v dy hc ton 4#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t#Nguyn ng#11000#Vi? t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a84tr.^b24cm# nh Hoan#Ti bn ln th 4# Tin t#246505#Ton#Lp 4#Sch hi p#PDung## 00683000000000325000450002600110000002600110001100200160002200700610003800500140 00990050018001130140007001310190005001380820006001438080005001490080005001540090 01100159010000500170011001500175012003400190005001300224004001800237015003300255 01300070028802000100029502000030030502000070030802000220031502000140033703900060 0351#VV09.12137#VV09.12138#Ngh nui c 11#B.s.: Phm Tn Tin (ch.b.), Nguyn D ng Dng, on Hip#Phm Tn Tin#Nguyn Dng Dng#17500#Vi?t#639.3#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a219tr.^b24cm#Hot ng gio dc ngh ph thng# on Hi p#Ti bn ln th 2#TTS ghi: B Gio dc v o to#246506#Chn nui#C#Lp 11# Gio dc hng nghip#Sch c thm#PDung## 00648000000000325000450002600110000002600110001100200130002200300150003500700530 00500050011001030050014001140140007001280190005001350820006001408080005001460080 00500151009001100156010000500167011001500172005001000187004001800197015003300215 00500120024800500170026001300070027702000110028402000060029502000150030103900060 0316#VV09.12139#VV09.12140#Ngh thut 3#Sch gio vin#B.s.: Hong Long (ch.b.), Hn Ngc Bch, Hong Ln..#Hong Long#Hn Ngc Bch#11700#Vi?t#372.5#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a264tr.^b24cm#Hong Ln#Ti bn ln th 5#TTS ghi: B Gio d c v o to#L c Sang#Nguyn Quc Ton#246507#Ngh thut#Lp 3#Sch gio vin #PDung## 00839000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020032000470070075000790220004001540050013001580050019001710050 01700190005001600207008000500223009001100228010000500239011001500244013000700259 021023300266020001200499020000900511020001100520039000600531#VV09.12141#VV09.121 42#37000#Vi?t#349.597#^214#Gio trnh lut Dn s Vit Nam#L nh Ngh, Nguyn Th nh Vn, Vng Thanh Thu... ; L nh Ngh ch.b.#T.1#L nh Ngh#Nguyn T h nh Vn#Vng Thanh Thu#V Th Hng Yn#^aH.#^aGio dc#2009#^a291tr.^b24cm# 246508#Khi qut chung v lut dn s Vit Nam. Quan h php lut dn s, giao d ch dn s, cc hnh thc i din trong php lut, thi hn v thi hiu lin q uan ti lut dn s, cng nhng quy nh khc v ti sn, quyn s hu, tha k# Lut dn s#Vit Nam#Gio trnh#PDung## 00658000000000253000450002600110000002600110001100200190002200700310004100500150 00720140007000870190005000940820004000998080005001030080005001080090011001130100 00500124011001500129001001500144013000700159021021300166020000800379020001100387 039000600398#VV09.12143#VV09.12144#Lch s Trung Quc#Nguyn Gia Ph, Nguyn Huy Qu#Nguyn Huy Qu#46000#Vi?t#951#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a411tr.^b24cm#Ngu yn Gia Ph#246509#Trnh by tnh hnh chnh tr, kinh t - x hi, vn ho, cc cuc cch mng v qu trnh xy dng t nc qua tng giai on lch s thi c i, n ch phong kin, na phong kin, na thuc a cho n nay#Lch s# Trung Quc#PDung## 00846000000000289000450002600110000002600110001100200730002200700480009500500160 01430190005001590820006001648080005001700080005001750090011001800100005001910110 01500196001001400211005001600225013000700241021024500248020000900493020001500502 020000900517020000900526020001500535039000600550#VV09.12145#VV09.12146#S tay gi o dc ho nhp hc sinh khuyt tt dnh cho gio vin tiu hc#L Tin Thnh, T rn nh Thun, Nguyn Xun Hi#Trn nh Thun#Vi?t#371.9#^214#^aH.#^aGio dc# 2009#^a134tr.^b27cm#L Tin Thnh#Nguyn Xun Hi#246510#Khi nim c bn v tr khuyt tt. Cc nguyn tc chnh v cng c cn thit trong thc hin gio dc ho nhp cho tr khuyt tt. Mt s v d p dng gio dc ho nhp. Vn bn ph p quy v gio dc ho nhp ngi khuyt tt v tr khuyt tt#Gio dc#Tr khuy t tt#Ho nhp#Tiu hc#Sch gio vin#PDung## 00834000000000289000450002600110000002600110001100100120002200200360003400300290 00700070030000990050019001290140007001480190005001550820004001608080005001640080 00500169009001100174010000500185011001500190013000700205021028400212020001000496 020001000506020001000516020001200526039000600538#VV09.12147#VV09.12148#Dean, Sus an#The English you need for the office#A picture process vocabulary#Susan Dean, Lawrence J. Zwier#Zwier, Lawrence J.#95000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a119tr.^b26cm#246511#Hng dn hc giao tip ting Anh dnh cho cng tc vn ph ng c th theo cc ch : cng vic hng ngy, qun l ti liu in, th gi, s dng in thoi, my fax, my vi tnh v cc thit b vn phng khc, cc vn v thanh ton, iu hnh vn phng km theo bi tp v t vng#Ting Anh#Vn p hng#Giao tip#Sch t hc#PDung## 00576000000000301000450002600110000002600110001100200310002200300350005300700190 00880050019001070140007001260190005001330820006001388080005001440080005001490090 01100154010000500165011001500170004001800185013000700203020000500210020000900215 020000800224020001200232020001000244020001400254039000600268#VV09.12149#VV09.121 50#S v cc php tnh tiu hc#Sch tham d Cuc thi vit sch...#Trn Th Ki m Cng#Trn Th Kim Cng#17000#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a159tr.^ b24cm#Ti bn ln th 1#246512#Ton#Tiu hc#Bi tp#Trc nghim#Php tnh#Sch c thm#PDung## 00804000000000301000450002600110000002600110001100200390002200300550006100700290 01160050015001450140007001600190005001670820010001728080005001820080005001870090 01100192010000500203011001500208004001800223001001300241013000700254021018000261 020000900441020000900450020001900459020001800478039000600496#VV09.12151#VV09.121 52#Sa cha my tnh v thit b ngoi vi#Dng cho cc trng trung cp chuyn n ghip - dy ngh#L Trn Cng, Nguyn Vn Huy#Nguyn Vn Huy#28000#Vi?t#621.390 28#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a256tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#L Trn Cng#24651 3#Trnh by nhng k thut sa cha mn hnh my tnh, phn cng my tnh v cc thit b ngoi vi my tnh nh: b ngun, main, chip, RAM, cng, mm, chut , bn phm, my in...#Sa cha#Mn hnh#Phn cng my tnh#Thit b ngoi vi#PDu ng## 00563000000000277000450002600110000002600110001100200600002200700330008200500180 01150140007001330190005001400820007001458080005001520080005001570090011001620100 00500173011001500178005001400193013000700207020000800214020000800222020002000230 020001400250020001500264039000600279#VV09.12153#VV09.12154#Cc ch c bn n thi vo i hc - cao ng mn ho hc#Dng Hong Giang, Phm Vn Hoan#Dng Ho ng Giang#35000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a311tr.^b24cm#Phm Vn H oan#246514#Ho hc#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#PDun g## 00836000000000313000450002600110000002600110001100200300002200300600005200700180 01120140007001300190005001370820006001428080005001480080005001530090011001580100 00500169011001500174001001800189004001800207015004400225013000700269021018000276 020001400456020001600470020000900486020001000495020001100505039000600516#VV09.12 156#VV09.12155#Gio trnh Access v ng dng#Sch dng cho cc trng o to h trung hc chuyn nghip#Hunh Quyt Thng#23000#Vi?t#005.5#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a194tr.^b24cm#Hunh Quyt Thng#Ti bn ln th 4#u ba sch ghi: V G io dc chuyn nghip#246515#Gii thiu h qun tr c s d liu Access, cch t o lp c s d liu, thit k biu mu v bo co, s dng i tng trong VBA, s dng c s d liu Access trong Visual Basic#C s d liu#Phn mm Access#Q un tr#Lp trnh#Gio trnh#PDung## 00932000000000301000450002600110000002600110001100200400002200300600006200700110 01220140007001330190005001400820007001458080005001520080005001570090011001620100 00500173011001500178001001100193004001800204015005700222013000700279021028200286 020001400568020001700582020001400599020001100613039000600624#VV09.12157#VV09.121 58#Gio trnh in dn dng v cng nghip#Sch dng cho cc trng o to h t rung hc chuyn nghip#V Vn Tm#23500#Vi?t#621.31#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a199tr.^b24cm#V Vn Tm#Ti bn ln th 6#u ba sch ghi: V Trung hc chuyn nghip v Dy ngh#246516#Trnh by nhng kin thc v s dng v sa cha nhn g h hng ca dng c o in; my in; bo v my in; my lnh; t ng ho h thng lnh; thit b gia nhit, s dng v sa cha nhng h hng thng gp, cng nhng mch bo v v t ng ho trong dn dng v cng nghip#in dn d ng#in cng nghip#Thit b in#Gio trnh#PDung## 00569000000000289000450002600110000002600110001100200450002200300540006700700090 01210050009001300140007001390190005001460820008001518080005001590080005001640090 01100169010000500180011001500185013000700200020000700207020002000214020001000234 020000800244020000700252020001400259039000600273#VV09.12159#VV09.12160#Cng c k in thc vt l trung hc ph thng#Sng nh sng - lng t nh sng - phn ng ht nhn#V Chnh#V Chnh#32500#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a240t r.^b24cm#246517#Vt l#Ph thng trung hc#L thuyt#Bi tp#n tp#Sch c th m#PDung## 00636000000000313000450002600110000002600110001100200750002200700360009700500160 01330140007001490190005001560820004001618080005001650080005001700090011001750100 00500186011001400191004001800205005000800223005001000231013000700241020001000248 020000800258020001200266020000800278020001600286020001400302039000600316#VV09.12 161#VV09.12162#80 bi tp trc nghim gii t ting Anh dnh cho hc sinh trung hc c s#Nguyn c Hng, Thc Vy, Song Phc#Nguyn c Hng#13500#Vi?t#428#^2 14#^aH.#^aGio dc#2009#^a95tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Thc Vy#Song Phc#246518 #Ting Anh#Bi tp#Trc nghim#Gii t#Trung hc c s#Sch c thm#PDung## 00929000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020016000430070050000590220004001092210051001130040018001640080 00500182009001100187010000500198011001500203013000700218006001100225006001200236 00500190024800100190026702102100028602000150049602000060051102000080051702000100 0525020001500535020001100550039000600561#VV09.12163#VV09.12164#71000#Vi?t#515#^ 214#Gio trnh ton#Jean Marie Monier ; Dch: on Qunh, L Hong T#T.4#Gii t ch 4: Gio trnh v 500 bi tp c li gii#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2 009#^a606tr.^b24cm#246519#on Qunh#L Hong T#Monier, Jean Marie#Monier, Jean Marie#Gm nhng kin thc l thuyt v 500 bi tp, km theo li gii v mn h c ton gii tch nh: Dy v chui nh x, chui lu tha, chui Fourier, phng trnh vi phn, hm nhiu bin thc, php tnh tch phn#Ton gii tch#Chui#Vi phn#Tch phn#Hm nhiu bin#Gio trnh#PDung## 00744000000000313000450002600110000000200260001100700190003700500100005601400070 00660190005000730820007000788080005000850080005000900090011000950100005001060110 01400111004001800125005000800143015004900151013000700200021014000207020002000347 020000900367020000900376020001700385020001400402020000800416039000600424#VV09.12 165#T in bng tranh ca b#Kim Thanh, i Hng#Kim Thanh#18000#Vi?t#372.21#^2 14#^aH.#^aGio dc#2009#^a80tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#i Hng#TTS ghi: S Gi o dc v o to Tp. H Ch Minh#246520#Gip tr t 1 - 6 tui tip nhn nhng k in thc v mi trng xung quanh, v trng, lp, nh, dng sinh hot... th ng qua cc hnh nh#Kin thc ph thng#Gio dc#Mu gio#T in hnh nh#Sch mu gio#T in#PDung## 00569000000000289000450002600110000000200190001100300130003000700500004300500100 00930140006001030190005001090820009001148080005001230080005001280090011001330100 00500144011001400149004001800163005001500181012001600196013000700212005001400219 020001800233020000900251020001300260039000600273#VV09.12166#Vt Nhp lc ng#T ruyn tranh#Thu Hng ; Ho s: Lng Cng nh, Pencilgraphic#Thu Hng#8000#Vi ?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a23tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#Lng Cng nh#T sch o c#246521#Pencilgraphic#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tran h#PDung## 00566000000000289000450002600110000000200220001100300130003300700470004600500100 00930140006001030190005001090820009001148080005001230080005001280090011001330100 00500144011001400149004001800163005001200181012001600193005001400209013000700223 020001800230020000900248020001300257039000600270#VV09.12167#Ngi bn ca Gu co n#Truyn tranh#Thu Hng ; Ho s: C Hng Sn, Pencilgraphic#Thu Hng#8000#Vi ?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a23tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#C Hng S n#T sch o c#Pencilgraphic#246522#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#P Dung## 01021000000000337000450002600110000002600110001100200670002200300460008900700850 01350050016002200050015002360140006002510190005002570820004002628080005002660080 00500271009001100276010000500287011001400292005001400306015005400320001002000374 01300070039402102220040102000180062302000080064102000100064902000110065902000070 0670039000600677#VV09.12168#VV09.12169#Gio dc tr s dng nng lng tit kim , hiu qu trong gia nh#Ban hnh km theo Quyt nh 3726/Q/BGDT...#B.s.: Ng uyn Th Hng Thu, Nguyn Th Hiu ; Minh ho: Bi Quang Tun, ng Hong V#Ngu yn Th Hiu#Bi Quang Tun#6500#Vi?t#649#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a39tr.^b24 cm#ng Hong V#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Nguyn Th Hng Thu#246523#Mt s vn chung v s dng nng lng tit kim, hiu qu ti gia nh. Phng php gio dc tr v trch nhim ca gia nh trong vic ph i hp vi nh trng, nhm gio dc tr s dng nng lng tit kim, hiu qu# Gio dc gia nh#S dng#Tit kim#Nng lng#Tr em#PDung## 00517000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320020019000370030013000560070021000690220004000902210037000940050010001310050 01000141008000500151009001100156010000500167011001400172013000700186020001800193 020000900211020001300220039000600233#VV09.12170#10000#Vi?t#895.9223#^214#Thm h im th gii#Truyn tranh#Kim Khnh, Song Ngc#T.1#Qui vt h Ness = Loch Ness monster#Kim Khnh#Song Ngc#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b21cm#246524#Vn hc th iu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#PDung## 00530000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320020019000370030013000560070021000690220004000902210050000940050010001440050 01000154008000500164009001100169010000500180011001400185013000700199020001800206 020000900224020001300233039000600246#VV09.12171#10000#Vi?t#895.9223#^214#Thm h im th gii#Truyn tranh#Kim Khnh, Song Ngc#T.2#Vng trn k diu = The wo nderful stone circle#Kim Khnh#Song Ngc#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b21cm#2465 25#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#PDung## 00516000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320020019000370030013000560070021000690220004000902210036000940050010001300050 01000140008000500150009001100155010000500166011001400171013000700185020001800192 020000900210020001300219039000600232#VV09.12172#10000#Vi?t#895.9223#^214#Thm h im th gii#Truyn tranh#Kim Khnh, Song Ngc#T.3#Tam gic qu = The devil's tr iangle#Kim Khnh#Song Ngc#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b21cm#246526#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn tranh#PDung## 00508000000000277000450002600110000001900050001108200090001680800050002501400070 00300020019000370030013000560070021000690220004000902210028000940050010001220050 01000132008000500142009001100147010000500158011001400163013000700177020001800184 020000900202020001300211039000600224#VV09.12173#Vi?t#895.9223#^214#10000#Thm h im th gii#Truyn tranh#Kim Khnh, Song Ngc#T.4#Sui hn gi = Old faifthul#K im Khnh#Song Ngc#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b21cm#246527#Vn hc thiu nhi#V it Nam#Truyn tranh#PDung## 00511000000000277000450002600110000001900050001108200090001680800050002501400070 00300020019000370030013000560070021000690220004000902210031000940050010001250050 01000135008000500145009001100150010000500161011001400166013000700180020001800187 020000900205020001300214039000600227#VV09.12174#Vi?t#895.9223#^214#10000#Thm h im th gii#Truyn tranh#Kim Khnh, Song Ngc#T.5#Chin binh Inca = Inca warrio r#Kim Khnh#Song Ngc#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b21cm#246528#Vn hc thiu nh i#Vit Nam#Truyn tranh#PDung## 00522000000000277000450002600110000001900050001108200090001680800050002501400070 00300020019000370030013000560070021000690220004000902210042000940050010001360050 01000146008000500156009001100161010000500172011001400177013000700191020001800198 020000900216020001300225039000600238#VV09.12175#Vi?t#895.9223#^214#10000#Thm h im th gii#Truyn tranh#Kim Khnh, Song Ngc#T.6#Rn thn Anaconda = The Genie of Anaconda#Kim Khnh#Song Ngc#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b21cm#246529#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#PDung## 00571000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320020008000370030013000450070060000580220004001182210035001220050011001570050 01000168005001400178008000500192009001100197010000500208011001500213013000700228 020001800235020000900253020001300262039000600275#VV09.12176#15000#Vi?t#895.9223 #^214#Thu h#Tranh truyn#Nguyn tc: Thi Ni Am ; Son li: Vng c, L Thi Thun#T.1#L Tr Thm khuy ng Ng i Sn#Thi Ni Am#Vng c#L Thi Thun #^aH.#^aGio dc#2009#^a135tr.^b21cm#246530#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tr anh#PDung## 00563000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320020008000370030013000450070060000580220004001182210027001220050011001490050 01000160005001400170008000500184009001100189010000500200011001500205013000700220 020001800227020000900245020001300254039000600267#VV09.12177#13000#Vi?t#895.9223 #^214#Thu h#Tranh truyn#Nguyn tc: Thi Ni Am ; Son li: Vng c, L Thi Thun#T.2#Lm Sung n Lng Sn Bc#Thi Ni Am#Vng c#L Thi Thun#^aH.#^a Gio dc#2009#^a111tr.^b21cm#246531#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#PDun g## 00565000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320020008000370030013000450070060000580220004001182210029001220050011001510050 01000162005001400172008000500186009001100191010000500202011001500207013000700222 020001800229020000900247020001300256039000600269#VV09.12178#13000#Vi?t#895.9223 #^214#Thu h#Tranh truyn#Nguyn tc: Thi Ni Am ; Son li: Vng c, L Thi Thun#T.3#Ho hn dng mu cp l vt#Thi Ni Am#Vng c#L Thi Thun#^aH.# ^aGio dc#2009#^a111tr.^b21cm#246532#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#PD ung## 00568000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320020008000370030013000450070060000580220004001182210032001220050011001540050 01000165005001400175008000500189009001100194010000500205011001500210013000700225 020001800232020000900250020001300259039000600272#VV09.12179#13000#Vi?t#895.9223 #^214#Thu h#Tranh truyn#Nguyn tc: Thi Ni Am ; Son li: Vng c, L Thi Thun#T.4#Triu Ci lm ch Lng Sn Bc#Thi Ni Am#Vng c#L Thi Thun#^a H.#^aGio dc#2009#^a111tr.^b21cm#246533#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh #PDung## 00550000000000289000450002600110000001900050001108200090001680800050002501400070 00300020008000370030013000450070060000580220004001182210014001220050011001360050 01000147005001400157008000500171009001100176010000500187011001500192013000700207 020001800214020000900232020001300241039000600254#VV09.12180#Vi?t#895.9223#^214#1 4000#Thu h#Tranh truyn#Nguyn tc: Thi Ni Am ; Son li: Vng c, L Thi Thun#T.5#V Tng h#Thi Ni Am#Vng c#L Thi Thun#^aH.#^aGio dc#2009 #^a127tr.^b21cm#246534#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#PDung## 00560000000000289000450002600110000001900050001108200090001680800050002501400070 00300020008000370030013000450070060000580220004001182210024001220050011001460050 01000157005001400167008000500181009001100186010000500197011001500202013000700217 020001800224020000900242020001300251039000600264#VV09.12181#Vi?t#895.9223#^214#1 6000#Thu h#Tranh truyn#Nguyn tc: Thi Ni Am ; Son li: Vng c, L Thi Thun#T.6#L Qu cp php trng#Thi Ni Am#Vng c#L Thi Thun#^aH.#^aGi o dc#2009#^a159tr.^b21cm#246535#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#PDung## 00569000000000289000450002600110000000200190001100300130003000700500004300500100 00930140006001030190005001090820009001148080005001230080005001280090011001330100 00500144011001400149004001800163005001500181012001600196005001400212013000700226 020001800233020000900251020001300260039000600273#VV09.12182#Co gi v Chim S#T ruyn tranh#Thu Hng ; Ho s: Lng Cng nh, Pencilgraphic#Thu Hng#9000#Vi ?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#Lng Cng nh#T sch o c#Pencilgraphic#246536#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tran h#PDung## 00532000000000277000450002600110000000200350001100700410004600500120008701400060 00990190005001050820007001108080005001170080005001220090011001270100005001380110 01700143004001800160005001400178013000700192020001100199020000800210020000700218 020000900225020001400234039000600248#VV09.12183#B lm quen vi ch ci qua cu #Phng Tho b.s. ; Ho s: Pencilgraphic#Phng Tho#7000#Vi?t#372.21#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b20x20cm#Ti bn ln th 1#Pencilgraphic#246537#Tin g Vit#Ch ci#Cu #Mu gio#Sch mu gio#PDung## 00420000000000241000450002600110000000200200001100700190003100500190005001400060 00690190005000750820007000808080005000870080005000920090011000970100005001080110 01400113013000700127020000800134020000600142020001000148020001400158039000600172 #VV09.12184#Thc hnh m nhc 1#V Th Xun Phng#V Th Xun Phng#9500#Vi?t #372.87#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a55tr.^b24cm#246538#m nhc#Lp 1#Thc hnh#S ch c thm#PDung## 00436000000000253000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020020000340070019000540220004000730050019000770080005000960090011001010100 00500112011001400117013000700131020000800138020000600146020001000152020001400162 039000600176#VV09.12185#6600#Vi?t#372.87#^214#Thc hnh m nhc 5#V Th Xun P hng#T.1#V Th Xun Phng#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b24cm#246539#m nhc#L p 5#Thc hnh#Sch c thm#PDung## 00436000000000253000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020020000340070019000540220004000730050019000770080005000960090011001010100 00500112011001400117013000700131020000800138020000600146020001000152020001400162 039000600176#VV09.12186#6600#Vi?t#372.87#^214#Thc hnh m nhc 5#V Th Xun P hng#T.2#V Th Xun Phng#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b24cm#246540#m nhc#L p 5#Thc hnh#Sch c thm#PDung## 00436000000000253000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020020000340070019000540220004000730050019000770080005000960090011001010100 00500112011001400117013000700131020000800138020000600146020001000152020001400162 039000600176#VV09.12187#7200#Vi?t#780.76#^214#Thc hnh m nhc 6#V Th Xun P hng#T.1#V Th Xun Phng#^aH.#^aGio dc#2009#^a39tr.^b24cm#246541#m nhc#L p 6#Thc hnh#Sch c thm#PDung## 00436000000000253000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020020000340070019000540220004000730050019000770080005000960090011001010100 00500112011001400117013000700131020000800138020000600146020001000152020001400162 039000600176#VV09.12188#7200#Vi?t#780.76#^214#Thc hnh m nhc 6#V Th Xun P hng#T.2#V Th Xun Phng#^aH.#^aGio dc#2009#^a39tr.^b24cm#246542#m nhc#L p 6#Thc hnh#Sch c thm#PDung## 00436000000000253000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020020000340070019000540220004000730080005000770090011000820100005000930110 01400098013000700112020000800119020000600127020001000133020001400143039000600157 005001900163#VV09.12189#7200#Vi?t#780.76#^214#Thc hnh m nhc 8#V Th Xun P hng#T.2#^aH.#^aGio dc#2009#^a40tr.^b24cm#246543#m nhc#Lp 8#Thc hnh#Sch c thm#PDung#V Th Xun Phng## 00420000000000241000450002600110000000200200001100700190003100500190005001400060 00690190005000750820007000808080005000870080005000920090011000970100005001080110 01400113013000700127020000800134020000600142020001000148020001400158039000600172 #VV09.12190#Thc hnh m nhc 9#V Th Xun Phng#V Th Xun Phng#7200#Vi?t #780.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a40tr.^b24cm#246544#m nhc#Lp 9#Thc hnh#S ch c thm#PDung## 00530000000000265000450002600110000000200150001100300130002600700680003900500160 01070140006001230190005001290820009001348080005001430080005001480090011001530100 00500164011001400169005001500183005001500198013000700213020001800220020000900238 020001300247039000400260#VV09.12191#Th con n g?#Truyn tranh#Chuyn th: Nguy n Hng Thu, Trn Phng An ; Tranh: Phng Duy Tng#Nguyn Hng Thu#7000#Vi?t#8 95.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b26cm#Trn Phng An#Phng Duy Tng#24 6545#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Mai## 00530000000000265000450002600110000000200150001100300130002600700680003900500160 01070140006001230190005001290820009001348080005001430080005001480090011001530100 00500164011001400169005001500183005001500198013000700213020001800220020000900238 020001300247039000400260#VV09.12192#Xe Lu v xe Ca#Truyn tranh#Chuyn th: Nguy n Hng Thu, Trn Phng An ; Tranh: Phng Duy Tng#Nguyn Hng Thu#7000#Vi?t#8 95.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b26cm#Trn Phng An#Phng Duy Tng#24 6546#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Mai## 00543000000000277000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200240 00230030043000470070029000900220004001192210028001230050016001510050012001670080 00500179009001100184010000500195011001400200013000700214020001100221020000900232 020000600241020001400247039000400261#6000#Vi?t#372.63#^214#Gip em luyn ch p 5#Theo mu ch vit trong trng Tiu hc...#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.1# Ch vit ng, vit nghing#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#^aH.#^aGio dc#2009#^a4 4tr.^b24cm#246547#Ting Vit#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#Mai## 00538000000000277000450000200250000000700570002500500140008200500160009600500110 01120140006001230190005001290820007001348080005001410080005001460090011001510100 00500162011001400167012002200181013000700203020000500210020000900215020000700224 020001100231020001400242039000400256#Gip b nhn bit ch s#B.s.: Bi Mnh Tn g ; Tranh: inh Thanh Lim, Hong Vit#Bi Mnh Tng#inh Thanh Lim#Hong Vit# 9000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a23tr.^b24cm#T sch B thng minh# 246548#Ton#Mu gio#Ch s#Tp t ch#Sch mu gio#Mai## 00552000000000301000450001400070000001900050000708200070001280800050001900200260 00240030014000500070044000640220004001082210004001120050014001160080005001300090 01100135010000500146011001400151005001400165013000700179020000700186020000800193 020001100201020001100212020000900223020001400232039000400246#10000#Vi?t#372.21# ^214#Gip b nhn bit ch ci#Dn v t mu#B.s.: Bi Mnh Tng ; Tranh: Pencil Graphic#T.1#ABC#Bi Mnh Tng#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b24cm#PencilGraphic# 246549#T mu#Ch ci#Ting Vit#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gio#Mai## 00552000000000301000450001400070000001900050000708200070001280800050001900200260 00240030014000500070044000640220004001082210004001120050014001160080005001300090 01100135010000500146011001400151005001400165013000700179020000700186020000800193 020001100201020001100212020000900223020001400232039000400246#10000#Vi?t#372.21# ^214#Gip b nhn bit ch ci#Dn v t mu#B.s.: Bi Mnh Tng ; Tranh: Pencil Graphic#T.2#PQR#Bi Mnh Tng#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b24cm#PencilGraphic# 246550#T mu#Ch ci#Ting Vit#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gio#Mai## 00559000000000289000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200330 00230070060000560220004001160050013001200050018001330050011001510050010001620050 01100172008000500183009001100188010000500199011001400204013000700218020001100225 020000900236020000600245020001400251039000400265#6000#Vi?t#372.63#^214#Em tp v it ng, vit p lp 1#B.s.: L Ngc ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H..#T.1#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Phan#Nguyn t#^aH.#^aG io dc#2009#^a48tr.^b21cm#246551#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Mai## 00559000000000289000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200330 00230070060000560220004001160050013001200050018001330050011001510050010001620050 01100172008000500183009001100188010000500199011001400204013000700218020001100225 020000900236020000600245020001400251039000400265#6000#Vi?t#372.63#^214#Em tp v it ng, vit p lp 1#B.s.: L Ngc ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H..#T.2#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Phan#Nguyn t#^aH.#^aG io dc#2009#^a48tr.^b21cm#246552#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Mai## 00559000000000289000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200330 00230070060000560220004001160050013001200050018001330050011001510050010001620050 01100172008000500183009001100188010000500199011001400204013000700218020001100225 020000900236020000600245020001400251039000400265#6000#Vi?t#372.63#^214#Em tp v it ng, vit p lp 2#B.s.: L Ngc ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H..#T.1#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Phan#Nguyn t#^aH.#^aG io dc#2009#^a48tr.^b21cm#246553#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Mai## 00559000000000289000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200330 00230070060000560220004001160050013001200050018001330050011001510050010001620050 01100172008000500183009001100188010000500199011001400204013000700218020001100225 020000900236020000600245020001400251039000400265#6000#Vi?t#372.63#^214#Em tp v it ng, vit p lp 3#B.s.: L Ngc ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H..#T.1#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Phan#Nguyn t#^aH.#^aG io dc#2009#^a48tr.^b21cm#246554#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Mai## 00559000000000289000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200330 00230070060000560220004001160050013001200050018001330050011001510050010001620050 01100172008000500183009001100188010000500199011001400204013000700218020001100225 020000900236020000600245020001400251039000400265#6000#Vi?t#372.63#^214#Em tp v it ng, vit p lp 4#B.s.: L Ngc ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H..#T.1#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Phan#Nguyn t#^aH.#^aG io dc#2009#^a48tr.^b21cm#246555#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#Mai## 00564000000000289000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200330 00230070060000560220004001160050013001200050018001330050011001510050010001620050 01600172008000500188009001100193010000500204011001400209013000700223020001100230 020000600241020000900247020001400256039000400270#6000#Vi?t#372.63#^214#Em tp v it ng, vit p lp 5#B.s.: L Ngc ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H..#T.1#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Phan#ng Ngc Chiu#^aH .#^aGio dc#2009#^a48tr.^b21cm#246556#Ting Vit#Lp 5#Tp vit#Sch c thm#M ai## 00691000000000289000450000200080000000700480000800500130005600500150006900500160 00840050010001000050013001100190005001230820009001288080005001370080013001420090 03600155010000500191011001700196013000700213021012200220020000800342020002000350 020001100370020000800381020000800389039000400397#H Long#T Bnh Minh, Nguyn Ca o m, Nguyn Mnh an..#T Bnh Minh#Nguyn Cao m#Nguyn Mnh an#Quang o#L Thanh c#Vi?t#915.9729#^214#^aQung Ninh#^aHi Vn hc Ngh thut Qung Ninh# 1989#^a95tr.^b90x90mm#246557#Gii thiu v vng t v nhng danh lam thng cnh H Long, c bit l nhng bc nh p v vng t, con ngi ni y#Du lch#D anh lam thng cnh#Qung Ninh#H Long#nh mu#Mai## 00700000000000253000450000100140000000200660001400700140008001400070009401900050 01010820010001068080005001160080012001210090017001330100005001500110015001550130 00700170021021600177020001000393020001700403020000400420020000800424020001000432 039000400442#Phm Vn Bnh#Tc ng nc Anh v nhng thnh ng giu hnh nh tro ng ting Anh#Phm Vn Bnh#21000#Vi?t#398.90942#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Ph ng#1996#^a438tr.^b15cm#246558#Gii thiu nhng cu tc ng v thnh ng nc Anh cng cc bin th ca n, gii thch ngha rng, ngha bng ca cu tc ng, th nh ng. a ra mt s v d t cu vi thnh ng ngi c nm c cch s dng#Ting Anh#Vn hc dn gian#Anh#Tc ng#Thnh ng#Mai## 00624000000000277000450000100140000000200190001400700410003301900050007408200060 00798080005000850080011000900090016001010100005001170110015001220060011001370060 00800148013000700156021012600163020000800289020000900297020001000306020000800316 020000400324020001400328039000400342#Prrcva, X.#I-xa-c L-vin-tan#X. Prrc va ; Dch: ng Chung, Th Lai#Vi?t#759.7#^214#^aMtxcva#^aNxb. Cu Vng#1983#^ a403tr.^b17cm#ng Chung#Th Lai#246559#Gii thiu cuc i danh ho ngi Nga I . I. Lvitan, cng qu trnh sng tc ngh thut v mt s tc phm tiu biu c a ng#Hi ha#Danh ho#S nghip#Tiu s#Nga#Lvitan I. I.#Mai## 00652000000000265000450001900050000008200070000580800050001200100160001700200180 00330070050000510220004001010060016001050060010001210080011001310090016001420100 00500158011001500163013000700178005001600185021015000201020001700351020000400368 020001000372039000400382#Vi?t#891.78#^214#Gamzatp, Raxun#aghextan ca ti#Raxu n Gamzatp ; Dch: Phan Hng Giang, Bng Vit#Q.1#Phan Hng Giang#Bng Vit#^aM txcva#^aNxb. Cu vng#1984#^a336tr.^b17cm#246560#Gamzatp, Raxun#y l cun t truyn ca tc gi vit v qu hng Kapkaz, v th ca, v cuc sng, v con n gi, v lch s, km theo mt s cu tc ng, ngn ng#Vn hc hin i#Nga#T truyn#Mai## 00691000000000229000450000100170000000200160001700300360003301900050006908200080 00748080005000820080015000870090024001020100005001260110015001310130007001460210 25500153020001700408020001700425020000800442020000700450039000400457#Brginp, L. I.#L. I. Brginp#Cuc sng theo ting ci nh my...#Vi?t#947.084#^214#^aM txcva^bH.#^aNxb. Tin b^bVn hc#1984#^a411tr.^b17cm#246561#Ghi li nhng s k in lch s ca ngi dn Lin X trn chng ng u tranh chng php xt gin h c lp v cng cuc khi phc xy dng kinh t sau chin tranh, ng thi cn g l nim t ho ca tc gi v ngi chin s cng sn trung thnh ca ng#Vn hc hin i#Lch s hin i#Lin X#Hi k#Mai## 00465000000000241000450000100150000000200260001500700360004101900050007708200070 00828080005000890080011000940090016001050100005001210110015001260190009001410060 01600150006001300166013000700179020001700186020000400203020001200207039000400219 #Tsekhp, A. P.#A. P. Tsekhp truyn ngn#Dch: Phan Hng Giang, Cao Xun Ho#Vi ?t#891.73#^214#^aMtxcva#^aNxb. Cu Vng#1988#^a353tr.^b20cm#Dch Nga#Phan Hng Giang#Cao Xun Ho#246562#Vn hc hin i#Nga#Truyn ngn#Mai## 00576000000000289000450000200210000000300200002100700640004101400030010501900050 01080820007001138080005001200080005001250090020001300100005001500110015001550050 01300170005001000183005001000193005001500203005000900218006001000227013000700237 020001700244020000900261020001200270039000400282#Bn tay ngi da en#Tp truyn Chu Phi#V. Luanin, R. Raiv, F. Oyn... ; on Chn dch, gii thiu#8#Vi? t#808.83#^214#^aH.#^aNxb. Tc phm mi#1982#^a267tr.^b19cm#Luanin, V.#Raiv, R .#Oyn, F.#Hnvana, L. B.#Cp, G.#on Chn#246563#Vn hc hin i#Chu Phi#T ruyn ngn#Mai## 00661000000000277000450000100160000000200300001600700320004601400050007801900050 00830820009000888080005000970080012001020090036001140100005001500110015001550060 01000170015003500180013000700215021007700222020000900299020000900308020001000317 020000500327020004700332039000400379#Markpva, lna#Mac xen Mac xo - vua kch c m#lna Markpva ; ng Dng dch#175#Vi?t#792.3092#^214#^aPh Khnh#^aS Vn ho v Thng tin Ph Khnh#1987#^a100tr.^b19cm#ng Dng#Ph Khnh nay thuc tn h Khnh Ho#246564#Gii thiu v cuc i, s nghip ca vua kch cm ngi Php Mc xen Mc x#Sn khu#Kch cm#Din vin#Php#Mc x, Mc xen, Ngh s kch, 1923-2007, Php#Mai## 00501000000000265000450000100130000000200120001300300040002500700490002901900050 00780820004000838080005000870080005000920090010000970100005001070110015001120190 01000127006000800137006001300145012004100158013000700199020001600206020000500222 020000400227039000400231#Huyg, Victo#Hy yu na#Th#Victo Huyg ; Tuyn, dch: Th Dn, Bi Hnh Cn#Vi?t#841#^214#^aH.#^aVn hc#1990#^a116tr.^b19cm#Dch Ph p#Th Dn#Bi Hnh Cn#Vn hc c in nc ngoi. Vn hc Php#246565#Vn hc c n i#Php#Th#Mai## 00529000000000229000450000100220000000200140002200300290003600700370006501900050 01020820004001078080005001110080013001160090027001290110015001560050009001710120 01900180013000700199021007500206020000800281020000600289039000400295#Cagliostro, Pierre de#B n gic m#Phn tch v gii m gic m#Pierre de Cagliostro ; L Hong b.s.#Vi?t#135#^214#^aTin Giang#^aNXB. Tng hp Tin Giang#^a262tr.^b19cm# L Hong#T sch Nghin cu#246566#Gm nhng phn tch, nghin cu v l gii c a cc nh khoa hc v gic m#Gic m#B n#Mai## 00552000000000289000450001400070000001900050000708200120001280800050002400200150 00290030004000440070047000480220004000950050013000990050015001120050015001270050 01400142005001600156008001200172009001700184010000500201011001500206013000700221 020001700228020000900245020000400254039000400258#35000#Vi?t#895.9221408#^214#Th in Vn xanh#Th#Phm c Ln, Hong Vn Hip, Phm Hoi Giao..#T.2#Phm c Ln #Hong Vn Hip#Phm Hoi Giao#Lam Thanh Sn#o Xun Trng#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a126tr.^b19cm#246567#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai## 00732000000000265000450000100160000000200390001602900280005500700520008300500160 01350050012001510140003001630190005001660820004001718080005001750080006001800090 04300186010000500229011001500234013000700249021017300256020000900429020001200438 020001200450039000400462#Nguyn Cng Mn#T hc trung cp quc t hc Esperanto# Duagrada kurso de Esperanto#Nguyn Cng Mn, Trng Quang ; o Anh Kha h..# Trng Quang #o Anh Kha#1#Vi?t#499#^214#^aK.#^aHi Quc t ng bo v ho bnh Vit Nam#1963#^a255tr.^b19cm#246568#Gii thiu nhng yu t c bn ca Espe ranto v phong cch ngn ng Esperanto qua tng bi t hc ng php nh: mo t, danh t, ng t... km theo mt s bi lm kiu mu#Ngn ng#Quc t ng#Sch t hc#Mai## 00846000000000277000450000200290000000700720002900500150010100500120011600500170 01280050012001450050017001570190005001740820009001798080005001880080005001930090 02300198010000500221011001500226013000700241021025300248020001700501020000800518 020000900526020002900535039000400564#Trung tm Lu tr Quc gia I#Dng Vn Khm , V Vn ng, Nguyn Tin nh... ; Dng Vn Khm ch.b.#Dng Vn Khm#V Vn ng#Nguyn Tin nh#L Th Hng#Nguyn ng Khi#Vi?t#027.0597#^214#^aH.#^aCc Lu tr Nh nc#1989#^a154tr.^b19cm#246569#Gii thiu khi qut v Trung tm L u tr Quc gia I qua chng ng hnh thnh v pht trin. ng dng cc nguyn tc lu tr hc Mc - Lnin vo hot ng nghip v lu tr. Cc thng tin n t ng kho ti liu v cch t chc s dng ti liu lu tr#Lu tr quc gia#Lch s#Vit Nam#Trung tm Lu tr Quc gia I#Mai## 00724000000000289000450000100100000000200580001000700100006801900050007808200110 00838080005000940080005000990090036001040100005001400110026001450130007001710210 16500178020000800343020001000351020000700361020001000368020000400378020000800382 020000800390020000900398020002300407039000400430#Minh Hin#40 nm hot ng ca on ca ma Trung ng (1951 - 1991)#Minh Hin#Vi?t#792.609597#^214#^aH.#^aNh h t Ca ma nhc^bNxb. Vn ho#1991#^a136tr., 28tr. nh^b19cm#246570#Gii thiu qu trnh hnh thnh v pht trin ca on ca ma Trung ng trong 40 nm (1951 - 1991) c km theo nh chn dung v danh sch, a ch cn b din vin#Lch s# Danh sch#Cn b#Din vin#Ma#Ca kch#Ca nhc#Vit Nam#on ca ma Trung ng#M ai## 00581000000000265000450000100120000000200200001200700120003201400030004401900050 00470820012000528080005000640080005000690090018000740100005000920110015000970130 00700112021013300119020001100252020000900263020000800272020001100280020001200291 020000800303039000400311#o Duy Anh#T in truyn Kiu#o Duy Anh#2#Vi?t#895 .9221003#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#1974#^a557tr.^b19cm#246571#Gii ngha tt c nhng t n, t kp, nhng thnh ng v t t, nhng hnh tng v in tch vn hc trong tc phm "Truyn Kiu"#Ting Vit#Tc phm#Vn hc#Truyn th#Truy n Kiu#T in#Mai## 00961000000000265000450000100150000000200760001500700280009101400050011901900050 01240820009001298080005001380080005001430090018001480100005001660110015001710050 01200186004003500198015006000233013000700293021035900300020001900659020000400678 020000900682039000400691#Bi Vn Nguyn#Cc th th ca v s pht trin ca hnh thc th ca trong vn hc Vit Nam#Bi Vn Nguyn, H Minh c#175#Vi?t#895.92 21#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#1971#^a446tr.^b19cm#H Minh c#In ln th 2, c b sung, sa cha#Tn sch ngoi ba: Th ca Vit Nam (Hnh thc v th loi)#24 6572#S pht trin ca hnh thc th ca trong vn hc Vit Nam, nhng yu t k tha v sng to, nhng phong cch v bt php tiu biu. Ngun gc, tnh cht c hung ca cc th th ca c. c trng v cu to cc hnh thc th ca trong tng th loi: th ca c truyn, th ca m phng th ca Trung Quc, th ca trong pho ng tro th mi, th t do, th vn xui...#Nghin cu vn hc#Th#Vit Nam#Mai# # 00586000000000277000450000200260000000700880002600500160011400500130013000500090 01430050016001520050013001680050020001810140007002010190005002080820009002138080 00500222008000500227009001000232010000500242011001500247013000700262020001700269 020000900286020000900295039000400304#100 bi th tnh chn lc#Nguyn Thu Anh, Nguyn Vn , Hng nh... ; Phm Th Ngc Thng gii thiu, tuyn chn#Nguyn Th u Anh#Nguyn Vn #Hng nh#Nguyn Nht nh#Phm nh n#Phm Th Ngc Thng#12 000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a168tr.^b15cm#246573#Vn hc hin i#Vit Nam#Th tnh#Mai## 00657000000000301000450001400050000001900050000508200090001080800050001900200250 00240070041000490220004000900050014000940050009001080050014001170050008001310050 01300139008000600152009001700158010000500175011001500180013000700195021010700202 020001000309020000800319020000900327020001500336039000400351#150#Vi?t#959.7009# ^214#Danh nhn Bnh Tr Thin#Hunh Cng B, Lng An, Phan Ha Thu..#T.1#Hunh Cng B#Lng An#Phan Ha Thu# Bang#Hong Phng#^aHu#^aNxb. Thun Ho#1986 #^a287tr.^b19cm#246574#Gii thiu nhng danh nhn sinh trng vng qu Bnh Tr Thin hoc c thi k hot ng ch yu ti y#Danh nhn#Lch s#Vit Nam#Bn h Tr Thin#Mai## 00614000000000277000450000200170000000300210001700700420003801900050008008200130 00858080005000980080005001030090019001080100005001270110014001320050011001460050 01100157005001600168005001500184005001700199015007900216013000700295020001700302 020000900319020000400328039000400332#Ngy xun gp g#Th dch v sng tc#Nguy n Bao, Trng Chn, Hong Minh Chu..#Vi?t#895.92213408#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2000#^a84tr.^b19cm#Nguyn Bao#Trng Chn#Hong Minh Chu#Nguyn L Chn#Hon g Khc Chinh#TTS ghi: CLB Th dch Hi Nh vn. - Tn sch ngoi ba: Th dch v sng tc#246575#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai## 00567000000000241000450000100140000000200370001400300220005100700140007301900050 00870820007000928080005000990080005001040090011001090100005001200110015001250130 00700140021013800147020000900285020000800294020000900302020001000311039000400321 #Trn Tr Trc#Th ti sn khu v ngh s sng to#Ph bnh v tiu lun#Trn T r Trc#Vi?t#792.01#^214#^aH.#^aSn khu#1995#^a151tr.^b19cm#246576#Tp hp mt s bi vit ph bnh v tiu lun chn lc c ng bo ca tc gi Trn Tr Trc v th ti sn khu v ngh s sng to#Sn khu#Ngh s#Ph bnh#Tiu lu n#Mai## 00533000000000277000450000100130000000200210001300300210003400700340005501400040 00890190005000930820004000988080005001020080005001070090038001120100005001500110 01500155019000800170006001200178006001400190006000800204013000700212020001700219 020000300236020001200239039000400251#Lnn, Gic#S im lng mu trng#Truyn ng n chn lc#Gic Lnn ; Dch: Thi B Tn..#31#Vi?t#813#^214#^aH.#^aNxb. Tc phm mi^bNxb. Hi Nh vn#1984#^a301tr.^b19cm#Dch M#Thi B Tn#on T Huyn #Thi H#246577#Vn hc hin i#M#Truyn ngn#Mai## 00811000000000265000450000100150000000200190001500300740003400700370010801900050 01450820008001508080005001580080011001630090028001740100005002020110035002070060 01600242013000700258021017000265020002400435020001700459020002700476020003000503 020000800533039000400541#Riabp, Vaxili#Chin thng v i#K chuyn v Chin tr anh Gi nc v i 1941 - 1945 ca nhn dn Lin X#Vaxili Riabp ; Nguyn Anh Hng dch#Vi?t#947.084#^214#^aMtxcva#^aNxb. Thng tn x Nvxti#1985#^a95tr. : hnh v, 32tr. nh^b16cm#Nguyn Anh Hng#246578#Gii thiu cuc chin tranh gi nc v i (1941 - 1945) ca nhn dn Lin X chng pht xt vi nhng s ki n xy ra, nhng bi hc lch s v nhng s kin ng lu #Chin tranh th gii II#Lch s hin i#Chin tranh chng pht xt#Phong tro gii phng dn tc#Li n X#Mai## 00811000000000289000450001900050000008200090000580800050001400200300001900700720 00490220004001210050017001250050013001420050015001550050013001700050009001830050 01400192008001800206009006300224010000500287011001500292013000700307021017300314 020000900487020001200496020000900508039000400517#Vi?t#791.4302#^214#o din phi m truyn Vit Nam#Phm Ngc Trng, Nguyn Trung, Nguyn Th Nam... ; Trn Lun Kim ch.b.#T.1#Phm Ngc Trng#Nguyn Trung#Nguyn Th Nam#L Ngc Minh#Hi Ninh #Trn Lun Kim#^aTp. H Ch Minh#^aTrung tm Nghin cu Ngh thut v Lu tr i n nh Vit Nam#1998#^a275tr.^b23cm#246579#Gii thiu 13 o din phim truyn ti u biu nc ta: Nguyn Hng Nghi, Phm K Nam, Phm Vn Khoa, Nng ch t, H ng Sn... c km theo nhng t liu v kin gii v h#o din#Phim truyn#Vi t Nam#Mai## 00674000000000253000450000200640000001900050006408200120006980800050008100800050 00860090012000910100005001030110014001080130007001220150081001290210127002100200 00800337020001300345020000800358020000500366020000900371020000900380020002700389 039000400416#K nim 10 nm thnh lp Vin T liu phim Vit Nam 1979 - 1989#Vi? t#791.4309597#^214#^aH.#^aThng tn#1989#^a28tr.^b20cm#246580#Gia nh c ngh s ho s Nguyn nh Phc knh tng Th vin Quc gia Vit Nam#Gii thiu qu tr nh hnh thnh v pht trin cng nhng thnh tu t c ca Vin T liu Vit Nam qua 10 nm (1979 - 1989)#Lch s#Vin t liu#Lu tr#Phim#Bo qun#Vit Na m#Vin T liu phim Vit Nam#Mai## 00793000000000313000450000200180000000700370001801400040005501900050005908200100 00648080005000740080013000790090034000920100005001260110015001310150081001460010 01100227005001500238005000900253013000700262021014000269020000700409020000800416 020000900424020000800433020001400441020001100455020000900466039000400475#Dn ca Kin Giang#L Nht V, Nguyn Vn Hoa, L Giang#19#Vi?t#782.42162#^214#^aKin G iang#^aS Vn ho Thng tin Kin Giang#1985#^a483tr.^b21cm#Gia nh c ngh s h o s Nguyn nh Phc knh tng Th vin Quc gia Vit Nam#L Nht V#Nguyn V n Hoa#L Giang#246581#Gii thiu cc ln iu dn ca Kin Giang nh: ht, l, h , ni th, ng dao, v v dn ca Khmer nh ht ru, h, cho thuyn, nhc ci.. .#Dn ca#m nhc#Bn nhc#Bi ht#Dn tc Khmer#Kin Giang#Vit Nam#Mai## 00707000000000253000450000200380000000700110003801900050004908200110005480800050 00650080005000700090010000750100005000850110015000900150081001050010011001860130 00700197021019300204020001700397020001000414020000800424020000900432020000800441 039000400449#T in thnh ng v tc ng Vit Nam#Nguyn Ln#Vi?t#398.909597#^2 14#^aH.#^aVn ho#1990#^a323tr.^b21cm#Gia nh c ngh s ho s Nguyn nh Ph c knh tng Th vin Quc gia Vit Nam#Nguyn Ln#246582#Gii thch cch dng v ngha ca cc thnh ng, tc ng ni ln mt nhn xt v tm l, mt li ph phn khen, ch; mt cu khuyn nh, hoc mt kinh nghim v nhn thc t nhin h ay x hi#Vn hc dn gian#Thnh ng#Tc ng#Vit Nam#T in#Mai## 00817000000000253000450000200190000000700140001901400070003301900050004008200060 00458080005000510080005000560090020000610100005000810110015000860150131001010010 01400232013000700246021026700253020001100520020000800531020000800539020001200547 039000400559#X hi hc vn ho#on Vn Chc#45000#Vi?t#306.4#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#1997#^a476tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Vn ho. B Vn ho - Thng tin . - Gia nh c ngh s ho s Nguyn nh Phc knh tng Th vin Quc gia Vit Nam#on Vn Chc#246583#Trnh by i tng nghin cu, nhng khi nim c bn v phng php ca x hi hc vn ho. ng thi a ra nhng din gii xc n g ca tc gi trn quan im x hi hc v nhng hin tng vn ho quan trng t hng qua nhng thc tin vn ho - x hi Vit Nam#X hi hc#Vn ho#L lun# Vn ho hc#Mai## 01223000000000445000450001900050000008200120000580800050001700200270002200300630 00490070059001120220004001712210005001750050016001800050007001960050014002030050 01400217005001200231005001000243008000500253009001900258010000500277011001500282 01500810029701300070037802102450038502000170063002000190064702000160066602000170 06820200008006990200009007070200004007160200012007200200007007320200005007390200 00900744020001200753020000800765039000400773#Vi?t#895.9228308#^214#Su tp Vn n gh 1948-1954#56 s tp ch Vn ngh xut bn trong khng chin ti Vit Bc#Ngu yn nh Thi, T Hu, Trn Mai Ninh... ; Hu Nhun s.t.#T.1#1948#Nguyn nh Thi #T Hu#Trn Mai Ninh#Trn Mai Ninh#Nguyn Hng#Hu Nhun#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#1998#^a538tr.^b24cm#Gia nh c ngh s ho s Nguyn nh Phc knh tng Th vin Quc gia Vit Nam#246584#Gm nhng sng tc vn hc, vn ngh v cc bi vi t ngh lun vn hc (nhiu th loi khc nhau: Th, truyn ngn, nhc, bt k, ph bnh vn hc, tin tc...). Thng tin v tnh hnh, nhim v ca cng tc vn ho vn ngh trong giai on 1948#Vn hc hin i#Nghin cu vn hc#L lun v n hc#Ph bnh vn hc#Tp ch#Vit Nam#Th#Truyn ngn#Bt k#Kch#Bn nhc#Ti u thuyt#Tp vn#Mai## 01037000000000349000450000200470000000700640004701900050011108200120011680800050 01280080005001330090008001380100005001460110014001510150081001650050021002460050 01600267005001100283005001400294005001500308013000700323021024300330020001500573 02000100058802000080059802000090060602000090061502000120062402000120063602000090 0648020002600657039000400683#40 nm hng phim truyn Vit Nam (1959 - 1999)#S.t. , b.s.: Nguyn Th Hng Ngt, Bnh Mai Phng, Thin Phc..#Vi?t#793.4309597#^21 4#^aH.#^aKnxb.#1999#^a61tr.^b25cm#Gia nh c ngh s ho s Nguyn nh Phc k nh tng Th vin Quc gia Vit Nam#Nguyn Th Hng Ngt#Bnh Mai Phng#Thin Ph c#L Hong Trm#Trn Tun Hng#246585#Gii thiu vi nt v Hng phim truyn Vi t Nam: c cu t chc, cn b, cc gim c ca hng phim, cc ngh s, din vi n, nh nghin cu kch, o din, quay phim, thu thanh v cc gii thng trong nc v quc t qua 40 nm (1959 - 1999)#C cu t chc#Din vin#Ngh s#o d in#in nh#Gii thng#Phim truyn#Vit Nam#Hng phim truyn Vit Nam#Mai## 00836000000000253000450000200440000000300690004400700160011301900050012908200060 01348080005001400080005001450090039001500100005001890110015001940150081002090010 01700290013000700307021021300314020000800527020000800535020001600543020001900559 039000400578#Qun l du lch ti cc khu di sn th gii#Ti liu hng dn thc tin cho cc nh qun l khu di sn th gii#Arther Pedersen#Vi?t#338.4#^214#^a H.#^aTrung tm Di sn Th gii ca UNESCO#2006#^a139tr.^b30cm#Gia nh c ngh s ho s Nguyn nh Phc knh tng Th vin Quc gia Vit Nam#Pedersen, Arther# 246586#Gii thiu v cng c di sn th gii. Phng php lun nhm gip cc nh qun l gii quyt nhng vn lin quan n du lch nh: nng cao nng lc t hc hin, qun l, hoch nh, qung b thu ht du khch...#Du lch#Qun l#Di s n th gii#Ti liu hng dn#Mai## 01261000000000373000450001900050000008200110000580800050001600200660002102900870 00870070051001740220005002252210202002300050013004320050016004450050018004610050 01200479005001100491008000500502009000800507010000500515011001400520015008100534 01300070061502101660062202000080078802000100079602000080080602000040081402000080 0818020000900826020001900835039000400854020002900858#Vi?t#792.509597#^214#Chuyn k nim 50 nm nh ht ca ma nhc Vit Nam 1951 - 2001#Memoirs to comemorat e the 50th anniversary of the Vietnam music dance and song theatre# Tin nh, Phm Quang Ngh, Nguyn Trung Kin..#Ph.1#Li chc mng cc bi vit v qu tr nh hnh thnh v pht trin ngh thut dn tc ca nh ht = Felicitaons and wri tings on the process of establishment and development of national art of the the atre# Tin nh#Phm Quang Ngh#Nguyn Trung Kin#L Tin Th#Ngc Cng#^aH.# ^aKnxb.#2001#^a92tr.^b29cm#Gia nh c ngh s ho s Nguyn nh Phc knh tng Th vin Quc gia Vit Nam#246587#Gii thiu qu trnh hnh thnh, pht trin c ng nhng thnh tu t c ca Nh ht ca ma nhc Vit Nam qua 50 nm (1951 - 2001), c km theo nh t liu minh ho#Lch s#Thnh tu#Ca nhc#Ma#Ca kch#V it Nam#Ngh thut dn tc#Mai#Nh ht ca ma nhc Vit Nam## 00930000000000325000450001400030000001900050000308200040000880800050001200200220 00170070033000390220004000720050014000760050008000900050007000980050015001050050 01500120008000500135009001400140010000500154011001400159015010800173013000700281 02102600028802000090054802000080055702000090056502000080057402000180058203900040 0600#8#Vi?t#792#^214#Nhng vn sn khu#Hong Chu K, H ip, L Yn..#T.2 #Hong Chu K#H ip#L Yn#Nguyn c Lc#Trn Tn Thnh#^aH.#^aNxb. H Ni#1 984#^a99tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Sn khu. - Gia nh c ngh s ho s Nguyn nh Phc knh tng Th vin Quc gia Vit Nam#246588#Gm cc bi nghin cu, ph n tch, l lun v sn khu: c th l loi hnh kch ht Ngh Tnh, v nh nghi n cu tung Phm Ph Tit, ti Jan d'A trn sn khu th gii, kch aa, k ch lch s tiu biu Trung Quc, vn v sn khu tung vi khn gi#Sn kh u#L lun#Kch ni#Ca kch#Sn khu dn gian#Mai## 00967000000000325000450001400030000001900050000308200040000880800050001200200220 00170070048000390220004000870050013000910050017001040050009001210050017001300050 01500147008000500162009001400167010000500181011001500186015010800201005001400309 01300070032302102770033002000090060702000080061602000050062402000080062903900040 0637#8#Vi?t#792#^214#Nhng vn sn khu#Vin Sn khu, Hong Chng, Nguyn Ngc Bch..#T.4#Hong Chng#Nguyn Ngc Bch#Th Bnh#Nguyn Ngc Bch#Trn Tn Thnh#^aH.#^aNxb. H Ni#1984#^a105tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Sn khu. - Gia n h c ngh s ho s Nguyn nh Phc knh tng Th vin Quc gia Vit Nam#Vin S n khu#246589#Gm cc bi l lun, phn tch, nghin cu v sn khu c th nh : loi hnh sn khu tung, kinh kch, ci lng, kch ht dn ca Ngh Tnh; Gi i thiu v sn khu ng Nam , lch s cc loi hnh sn khu ca Campuchia, Th i Lan, Min in, sn khu c in ca ngi Khmer#Sn khu#L lun#Kch#Ca kc h#Mai## 01168000000000313000450000200790000000300660007900700380014501900050018308200040 01888080005001920080005001970090020002020100005002220110015002270150081002420050 01800323005000700341005000900348005001300357005001500370013000700385021040200392 020000800794020001300802020000700815020001000822020001800832039000400850#V mt nn m nhc x hi ch ngha xng ng vi dn tc v thi i anh hng#K yu i hi ln th III, Hi Nhc s Vit Nam, 22 - 24.10.1983#Nguyn Xun Khot, Huy Du, Trn Lm..#Vi?t#780#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#1985#^a108tr.^b24cm#Gia nh c ngh s ho s Nguyn nh Phc knh tng Th vin Quc gia Vit Nam#Nguy n Xun Khot#Huy Du#Trn Lm#ng V Hip#Phm Th Duyt#246590#Gm cc vn ki n chnh thc ca i hi ln th III Hi Nhc s Vit Nam, cng cc bi tham lu n v pht biu ca cc c quan on th; cc bi tham lun ca cc nhc s i b iu i hi thuc cc ngnh: sng tc, biu din, o to, nghin cu, su tm, l lun - ph bnh,... phn nh nhng bc pht trin ca nn m nhc Vit Nam t rong vng 20 nm qua v phng hng hot ng trong giai on mi#m nhc#Nhc dn tc#K yu#Tham lun#i hi ln th 3#Mai## 00743000000000253000450000200390000000700240003901400050006301900050006808200060 00738080005000790080005000840090010000890100005000990110014001040150131001180010 01300249005001000262013000700272021017500279020000800454020001100462020001200473 039000400485#Phng php t hc n nguyt bc u#L c Thin, Xun Khi#350 #Vi?t#787.7#^214#^aH.#^am nhc#1961#^a38tr.^b26cm#TTS ghi: Vin Vn ho. B V n ho - Thng tin. - Gia nh c ngh s ho s Nguyn nh Phc knh tng Th v in Quc gia Vit Nam#L c Thin#Xun Khi#246591#Gii thiu bng ghi trng cc nt nhc v cc du ngh, cc b phn n nguyt, bng tn cc phm n v nt vit trn bn nhc. Hng dn cc t th biu din n nguyt#m nhc#n n guyt#Sch t hc#Mai## 01064000000000349000450001900050000008200110000580800050001600200320002100700430 00530220004000960050010001000050015001100050014001250050011001390050017001500080 00600167009000800173010000500181011003000186015020600216013000700422021018400429 02000090061302000070062202000090062902000080063802000080064602000150065402000090 0669039000400678020003200682#Vi?t#708.959749#^214#Bo tng M thut Cung nh Hu #Phng Phu, Phm Tin Dng, Phan Thun An..#T.3#Phng Phu#Phm Tin Dng#Phan T hun An#L Ph Hp#Trn c Anh Sn#^aHu#^aKnxb.#2003#^a174tr., 20tr. nh mu^b 27cm#TTS ghi: Trung tm Bo tn Di tch c Hu. - K nim 80 nm thnh lp B o tng M thut Cung nh Hu (1923 - 2003). - Gia nh c ngh s, ho s Ngu yn nh Phc knh tng Th vin Quc gia Vit Nam#246592#Trnh by nhng vn chung v Bo tng M thut cung nh Hu. Gii thiu cc bi vit v c vt, ho t ng nghip v, lch s, vn ho, m thut ca Bo tng M thut cung nh Hu #Bo tng#C vt#M thut#Vn ho#Lch s#Tha Thin Hu#Vit Nam#Mai#Bo tng M thut cung nh Hu## 00915000000000289000450000200280000000300400002801900050006808200090007380800050 00820080005000870090014000920100005001060110015001110150212001260130007003380210 19800345020000700543020001100550020000800561020000700569020000900576020001200585 020001000597020000700607020000700614039000400621# th ho thnh ph H Ni#Atl as thng tin a l thnh ph H Ni#Vi?t#915.9731#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2002# ^a379tr.^b21cm#TTS ghi: Chng trnh Hp tc khoa hc quc t Php - Vit VTGEO (CNST) - UMR CNRS-IRD "Regards" - Trng i hc Bordeaux III. - Gia nh c ng h s ho s Nguyn nh Phc knh tng Th vin Quc gia Vit Nam#246593#Gii t hiu v thnh ph H Ni, mi trng a l t nhin, thu li, dn s, nng ngh ip, kinh t, nhng qui hoch v nhng thay i v khng gian v t ai, km th eo cc bn v tranh minh ho#a l#Mi trng#Kinh t#Dn s#Thu li#Nng n ghip#Qui hoch# th#H Ni#Mai## 00806000000000253000450000200640000002901280006401900050019208200060019780800050 02030080005002080090008002130100005002210110015002260150081002410130007003220210 16100329020001900490020000800509020001100517020000900528020000800537020000300545 039000400548#Lin minh chu u cc hot ng hp tc pht trin ti VIt Nam#Eur opean union development cooperation activities in Vietnam = L'aide publique au d eveloppment de l'union europeenne au Vietnam#Vi?t#337.1#^214#^aH.#^aKnxb.#2003#^ a221tr.^b30cm#Gia nh c ngh s ho s Nguyn nh Phc knh tng Th vin Qu c gia Vit Nam#246594#Gii thiu cc thng tin tng qut v c th v hp tc ph t trin ca Lin minh chu u (cc quc gia thnh vin v U ban chu u) vi V it Nam trong nm 2002#Hp tc pht trin#Kinh t#Vn u t#Vit Nam#Chu u#EU #Mai## 01060000000000433000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200250 00440030015000690070028000840050016001120140007001280190005001350820008001408080 00500148008000500153009002100158010000500179011002900184013000700213021027200220 02000050049202000160049702000080051302000080052102000090052902000100053802000050 05480200004005530200008005570200008005650200007005730200007005800200009005870200 01100596020001500607039000400622#VN09.04028#VN09.04029#VN09.04030#Hong Gip#Ln g Ty H - ph Ty H#Sch tham kho#Hong Gip, Trng Cng c#Trng Cng c #28000#Vi?t#959.731#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a200tr., 5tr. nh mu^ b19cm#246595#Khi qut v lng Ty H - ph Ty H thng qua phn tch cc nt p v vn ho, lch s, tn gio ca nh, cha, n v ph Ty H. Gii thiu c c t liu Hn Nm qu gi th hin honh phi, cu i, vn bia, sc phong tro ng cc di tch nh, cha, n v ph Ty H#Lng#Di tch lch s#Lch s#Vn ho #Tn gio#nh lng#Cha#n#Vn bia#Cu i#Ty H#H Ni#Vit Nam#Ph Ty H# Sch tham kho#Mai## 00748000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200630003700700150 01000140007001150190005001220820004001278080005001310080005001360090021001410100 00500162011001500167013000700182021026200189020002000451020000800471020001100479 039000400490#VN09.04031#VN09.04032#Trn Xun Kin#Qun l thnh cng trong thi i khng hong kinh t ton cu#Trn Xun Kin#15000#Vi?t#658#^214#^aH.#^aChn h tr Quc gia#2009#^a111tr.^b19cm#246596#Gm 20 bi vit lin quan ti ngh thu t qun l kinh doanh trong thi i khng hong ton cu, t vic to vn, kho st th trng, la chn sn phm v tng, chin lc kinh doanh... cho n tip th hnh nh, qung b thng hiu, chm sc khch hng...#B quyt thnh c ng#Qun l#Kinh doanh#Mai## 00879000000000289000450002600110000002600110001100100170002200200770003900700170 01160140007001330190005001400820012001458080005001570080005001620090021001670100 00500188011001500193013000700208021029300215020001900508020001700527020001300544 020000800557020000900565020001100574039000400585#VN09.04033#VN09.04034#L Th Ph Hng#Cng tc khoa gio ca cc cp u ng trong xo i gim ngho Ty Ng uyn#L Th Ph Hng#19000#Vi?t#324.2597071#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#200 9#^a154tr.^b19cm#246597#Trnh by khi qut tnh hnh xo i gim ngho nc ta v vng ng bo dn tc thiu s cc tnh Ty Nguyn. Thc trng v mt s g ii php nng cao vai tr v trch nhim ca cc cp u ng i vi cng tc kh oa gio trong xo i gim ngho vng ng bo dn tc thiu s Ty Nguyn#Xo i gim ngho#Dn tc thiu s#Tuyn truyn#ng u#Vit Nam#Ty Nguyn#Mai## 00758000000000241000450002600110000002600110001100200540002201400060007601900050 00820820008000878080005000950080005001000090021001050100005001260110014001310130 00700145021030700152020001000459020001600469020000900485020001800494039000400512 #VN09.04035#VN09.04036#Lut Sa i, b sung mt s iu ca B lut Hnh s#800 0#Vi?t#345.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a43tr.^b19cm#246598#Gii th iu ton vn ni dung lnh s 13/2009/L-CTN ngy 29/6/2009 v lnh s 14/2009/L- CTN cng Ngh quyt s 33/2009/QH12 ngy 19/6/2009 ca Ch tch nc v Quc hi nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam v vic cng b lut sa i, b sung, cng b ngh quyt thi hnh mt s iu ca B lut hnh s#Php lut#B lut h nh s#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai## 00688000000000253000450002600110000002600110001100200750002201400060009701900050 01030820010001088080005001180080005001230090021001280100005001490110014001540130 00700168021019400175020001000369020001300379020001100392020000900403020001800412 039000400430#VN09.04037#VN09.04038#Lut Sa i, b sung iu 126 ca lut Nh v iu 121 ca lut t ai#5000#Vi?t#346.59704#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gi a#2009#^a11tr.^b19cm#246599#Gii thiu lnh s 10/2009/L-CTN ngy 29/6/2009 ca Ch tch nc v vic cng b lut sa i, b sung iu 126 ca lut nh v iu 121 ca lut t ai, cng ton vn ni dung ca lut ny#Php lut#Lut t ai#Lut nh #Vit Nam#Vn bn php lut#Mai## 00923000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100110003300201010 00440070011001450140007001560190005001630820010001688080005001780080005001830090 02100188010000500209011001500214013000700229021030800236020000900544020000800553 020002100561020001600582020001000598020000900608039000400617#VN09.04039#VN09.040 40#VN09.04041#V Vn Hu#Cng c mi quan h dn tc v tn gio Vit Nam tron g bi cnh hin nay theo t tng H Ch Minh#V Vn Hu#18000#Vi?t#322.09597#^ 214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a140tr.^b19cm#246600#Trnh by mt s vn l lun v thc tin v mi quan h gia dn tc v tn gio trong t tng H Ch Minh; quan h gia dn tc v tn gio Vit Nam trong bi cnh hin nay; c ng c quan h gia dn tc v tn gio Vit Nam v tc ng ca ton cu ho i vi i sng tn gio nc ta hin nay#Tn gio#Dn tc#T tng H Ch Mi nh#Quan h dn tc#Chnh tr#Vit Nam#Mai## 00785000000000301000450002600110000002600110001100100120002200200190003400700120 00530140007000650190005000720820007000778080005000840080009000890090019000980100 00500117011001500122012005300137015005000190013000700240021018100247020000700428 020000900435020000800444020001000452020001700462039000400479#VN09.04042#VN09.040 43#Trn Vn K#ng y tr ung th#Trn Vn K#20000#Vi?t#616.99#^214#^aC Mau#^ aNxb. Phng ng#2009#^a143tr.^b19cm#Y hc c truyn - nhng bi thuc ng y c ho mi nh#TTS ghi: Vin Y dc hc dn tc Tp. H Ch Minh#246601#Trnh by nh ng hiu bit c bn v bnh ung th v mt s bnh ung th c iu tr bng ng y. Gii thiu mt s bi thuc kinh nghim iu tr bnh ung th c kt qu lm sng#ng y#iu tr#Ung th#Bi thuc#Sch thng thc#Mai## 00448000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200210003300300100 00540070011000640140007000750190005000820820010000878080005000970080005001020090 02000107010000500127011001500132013000700147020001700154020000900171020001000180 039000400190#VN09.04044#VN09.04045#V Xun #Nhng li ru c cnh#Trng ca#V Xun #18000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a156tr.^b19cm# 246602#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#Mai## 00796000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200800003800700160 01180140007001340190005001410820008001468080005001540080005001590090020001640100 00500184011001500189013000700204021023500211020000900446020001000455020001200465 020000900477020000700486020000900493039000400502#VN09.04046#VN09.04047#Nguyn V n Tun#Phng nga v gii quyt xung t tm l trong tp th qun nhn n v c s#Nguyn Vn Tun#21000#Vi?t#355.001#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a 170tr.^b19cm#246603#Trnh by nhng vn l lun v xung t tm l trong tp th qun nhn n v c s. Thc trng xung t tm l v bin php tm l - x hi nhm phng nga v gii quyt xung t tm l trong cc tp th qun nhn n v c s#Qun i#Qun nhn#Phng chng#Xung t#Tm l#Vit Nam#Mai## 00500000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200110 00490030019000600070016000790140007000950190005001020820010001078080005001170080 00500122009002000127010000500147011001500152013000700167020001700174020000900191 020001000200020000800210039000400218#VN09.04048#VN09.04050#VN09.04049#Nguyn Ti n Hi#Qu ca m#Tiu lun, tn vn#Nguyn Tin Hi#27000#Vi?t#895.92244#^214#^ aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a242tr.^b19cm#246604#Vn hc hin i#Vit Nam#Ti u lun#Tn vn#Mai## 00487000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200060 00470030018000530070014000710140007000850190005000920820010000978080005001070080 00500112009002000117010000500137011001500142013000700157020001700164020000300181 020000900184020001200193039000400205#VN09.04051#VN09.04052#VN09.04053#Chu Tam Th nh#Ma m#Truyn ngn v k#Chu Tam Thnh#28000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a241tr.^b19cm#246605#Vn hc hin i#K#Vit Nam#Truyn ng n#Mai## 01071000000000301000450002600110000002600110001100100150002200200430003700700200 00800190005001000820018001058080005001230080005001280090014001330100005001470110 03000152015006900182013000700251021044000258020000800698020000800706020000300714 020001000717020000800727020000700735020002300742039000400765#VN09.04054#VN09.040 55#Nguyn Th Ng#Lch s ng b x Mng Sai (1945 - 2008)#Nguyn Th Ng b.s. #Vi?t#324.2597070959718#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a267tr., 16tr. nh mu^b19 cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b x Mng Sai#246606#G ii thiu con ngi, truyn thng v qu trnh hot ng pht trin ca ng b v nhn dn x Mng Sai, Sng M, Sn La qua cc giai on: khng chin chng t hc dn Php (1945 - 1954), xy dng CNXH v khng chin chng M cu nc (1955 - 1975), xy dng v bo v t quc XHCN (1975 - 1985), thc hin ng li i mi ca ng (1986 - 1995), thc hin cng cuc xo i gim ngho, y mnh ph t trin kinh t, x hi (1996 - 2008)#Lch s#ng b#X#Mng Sai#Sng M#Sn La#ng Cng sn Vit Nam#Mai## 00549000000000241000450002600110000002600110001100200390002201400070006101900050 00680820006000738080005000790080005000840090014000890100005001030110015001080150 03200123013000700155021011500162020000700277020001200284020000700296039000400303 #VN09.04057#VN09.04056#100 vn c xut sc ca vua c Fischer#21000#Vi?t#794.1# ^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a159tr.^b19cm#TTS ghi: Tp ch Ngi chi c#2466 07#Gii thiu 100 vn c xut sc ca vua c Fischer vi cc phng php chi n phi hp c o, sng to, tinh t#C vua#Chin thut#Th c#Mai## 00482000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200430003900700170 00820140007000990190005001060820011001118080005001220080005001270090020001320100 00500152011001500157013000700172020001700179020000700196020001100203020000900214 039000500223#VN09.04058#VN09.04059#Nguyn Trng Bu# tc ging thanh v gii t hoi ch ngha#Nguyn Trng Bu#48000#Vi?t#398.609597#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a359tr.^b19cm#246608#Vn hc dn gian#Cu #Giai thoi#Vit Nam#TVn ## 00422000000000241000450002600110000002600110001100100140002200200150003600300080 00510070014000590190005000730820010000788080005000880080005000930090020000980100 00500118011001500123013000700138020001700145020000900162020000400171039000500175 #VN09.04060#VN09.04061#Ph Nh Chanh#T m gia nh#Tp th#Ph Nh Chanh#Vi?t#8 95.92214#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a255tr.^b19cm#246609#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TVn## 00496000000000265000450002600110000002600110001100100220002200200120004400300040 00560070022000600140007000820190005000890820010000948080005001040080005001090090 02000114010000500134011001400139015003500153013000700188020001700195020000900212 020000400221039000500225#VN09.04062#VN09.04063#Nguyn Nho Thu Dng#ng d qu #Th#Nguyn Nho Thu Dng#40000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2 009#^a72tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Nguyn Th Nhung#246610#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#TVn## 00683000000000325000450002600110000002600110001102000180002202000040004002000120 00440390005000560140007000610190005000680820004000738080005000770020017000820030 01300099029001400112007006200126022000500188221004300193005001500236005001600251 00600140026700800180028100900230029901000050032201100140032701900090034101300070 0350#VN09.04065#VN09.04064#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn ngn#TVn#15000#Vi?t#82 3#^214#Php l cu vng#Truyn tranh#Rainbow magic#Daisy Meadows ; Minh ho: Geo rgle Ripper ; Trn Phi Tun dch#T.12#Tin n thi tit: Evie - Tin n sng m #Meadows, Daisy#Ripper, Georgle#Trn Phi Tun#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a77tr.^b19cm#Dch Anh#246611## 00588000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200570 00510070047001080060010001550060011001650140007001760190005001830820006001888080 00500194008000500199009001000204010000500214011001500219013000700234019001400241 020001700255020000900272020001200281039000500293#VN09.04066#VN09.04067#VN09.0406 8#Katayyama Kyoichi#Socrates in love - ting gi tnh yu gia lng th gii#Kat ayama Kyoichi ; Dch: Minh Chu, Uyn Thim#Minh Chu#Uyn Thim#42000#Vi?t#895 .6#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a227tr.^b19cm#246612#Dch Nht Bn#Vn hc hin i #Nht Bn#Tiu thuyt#TVn## 00442000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200180003400300120 00520070012000640140007000760190005000830820010000888080005000980080005001030090 01000108010000500118011001500123013000700138020001700145020000900162020001200171 039000500183#VN09.04069#VN09.04070# Minh Thu#Chm, ti v tnh#Tiu thuyt# Minh Thu#30000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a255tr.^b19cm#246613#V n hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#TVn## 00454000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200170003800300160 00550070016000710140007000870190005000940820011000998080005001100080005001150090 01000120010000500130011001500135013000700150020001700157020000900174020001200183 039000500195#VN09.04071#VN09.04072#V Th Kim Loan#Ch cn li tnh#Tp truyn n gn#V Th Kim Loan#35000#Vi?t#895.922334#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a150tr.^b19 cm#246614#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#TVn## 00456000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200110003800300040 00490070025000530050008000780140007000860190005000930820010000988080005001080080 00500113009001000118010000500128011001500133013000700148020001700155020000900172 020000400181039000500185#VN09.04073#VN09.04074#V Th Kim Loan#Ngy c em#Th#V Th Kim Loan, Duy Lp#Duy Lp#30000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a 151tr.^b19cm#246615#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TVn## 00420000000000253000450002600110000002600110001100100080002200200210003000300040 00510070008000550140007000630190005000700820010000758080005000850080005000900090 01000095010000500105011001400110013000700124020001700131020000900148020000400157 039000500161#VN09.04075#VN09.04076#V Giao#Hoa trng trong vn#Th#V Giao#1800 0#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a58tr.^b19cm#246616#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#TVn## 00417000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200130003200300040 00450070010000490140007000590190005000660820010000718080005000810080005000860090 01000091010000500101011001500106013000700121020001700128020000900145020000400154 039000500158#VN09.04078#VN09.04077#Phm Minh#Khong trng#Th#Phm Minh#20000#V i?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a115tr.^b19cm#246617#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#TVn## 00756000000000265000450002600110000002600110001102600110002202102930003302000170 03260390005003430140007003480190005003550820007003608080005003670020023003720220 00400395008001800399009001100417010000500428011001500433020000900448020000900457 020001700466013000700483#VN09.04079#VN09.04080#VN09.04081#Nhng hin tng b n , k l xy ra trong cuc sng m khoa hc cha gii thch c nh: v nhng c hic "que bay", b n v ngun gc rng rm Sahara, ngn n vnh cu, "ct g it ngi", " vng t cht", loi vt t t - mt b n ca thin nhin, 10 i u b n nht trong h mt tri#Hin tng b n#TVn#25000#Vi?t#001.94#^214#B n mi mi l b n#T.6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a174tr.^b19cm#Khoa h c#Th gii#Sch thng thc#246618## 00940000000000313000450002600110000002600110001100200530002200700450007500500110 01200050016001310050014001470050013001610050012001740140007001860190005001930820 00600198808000500204008001800209009001100227010000500238011001500243013000700258 021028200265020001800547020001800565020002100583020001700604039000500621#VN09.04 083#VN09.04082#T chc tr chi ln trong sinh hot thanh thiu nhi#Trn Phiu, Trn Nh Nguyt, Trn Xun Ct..#Trn Phiu#Trn Nh Nguyt#Trn Xun Ct#Ngu N h nh#V Tn Bnh#23000#Vi?t#796.5#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a15 5tr.^b19cm#246619#Gii thiu nhng kinh nghim, k nng, cch thc t chc thnh cng tr chi cho la tui thanh thiu nin trong tr chi sinh hot tp th ng oi tri: truyn tin, mt th - mt m, vua Quang Trung i ph qun Thanh, hn g o ng Dng, sn mnh h, th thch thng minh 2009...#Tr chi vn ng#Si nh hot tp th#Sinh hot ngoi tri#Thanh thiu nin#TVn## 00825000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200270003600700140 00630140007000770190005000840820006000898080005000950080018001000090011001180100 00500129011001500134012003000149013000700179021028200186020001800468020001800486 020002100504020001700525039000500542#VN09.04084#VN09.04085#Phm Vn Nhn#Phiu l u vi tr chi ln#Phm Vn Nhn#27000#Vi?t#796.5#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tr#2009#^a187tr.^b19cm#B sch Tm hiu tr chi ln#246620#Gii thiu nhng kinh nghim, k nng, cch thc t chc thnh cng tr chi cho la tui thanh t hiu nin trong tr chi sinh hot tp th ngoi tri: truyn tin, mt th - mt m, vua Quang Trung i ph qun Thanh, hng o ng Dng, sn mnh h, th thch thng minh 2009...#Tr chi vn ng#Sinh hot tp th#Sinh hot ngoi tr i#Thanh thiu nin#TVn## 00856000000000301000450002600110000002600110001100200410002201400060006301900050 00690820008000748080005000820080005000870090021000920100005001130110014001180130 00700132021029800139020001000437020002000447020002100467020000900488020000600497 020001100503020000800514020000900522020001800531039000500549#VN09.04086#VN09.040 87#Lut Trch nhim bi thng ca Nh nc#9500#Vi?t#347.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a59tr.^b19cm#246621#Trnh by ni dung lut trch nhim bi thng ca nh nc bao gm 67 iu vi cc phn: qui nh chung, trch nhim b i thng ca nh nc trong hot ng t tng, phm vi trch nhim bi thng, c quan c trch nhim bi thng, trch nhim bi thng ca nh nc trong hot ng thi hnh n#Php lut#Trch nhim php l#Bi thng thit hi#Kinh ph#V n#Hnh chnh#T tng#Vit Nam#Vn bn php lut#TVn## 00565000000000229000450002600110000002600110001100200840002201400060010601900050 01120820008001178080005001250080005001300090021001350100005001560110014001610130 00700175021011500182020001000297020000700307020001600314039000500330#VN09.04088# VN09.04089#Lut Sa i, b sung mt s iu ca cc lut lin quan n u t x y dng c bn#6500#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a28tr.^b1 9cm#246622#Trnh by nhng phn b sung lin quan n mt s iu trong lut u t xy dng c bn xut bn nm 2003 v 2005#Php lut#u t#Xy dng c bn#T Vn## 00714000000000241000450002600110000002600110001100200220002201400060004401900050 00500820010000558080005000650080005000700090021000750100005000960110014001010130 00700115021030900122020001000431020001000441020000700451020000900458039000500467 #VN09.04090#VN09.04091#Lut Quy hoch th#1000#Vi?t#346.59704#^214#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2009#^a67tr.^b19cm#246623#Trnh by ni dung lut qui hoch th, bao gm 76 iu khon vi cc phn: qui nh chung, lp qui hoch, t chc lp qui hoch, ly kin, nhim v, lp n, nh gi mi trng chin lc v qui hoch th, thm nh, ph duyt, t chc thc hin, qun l khng gian, xy dng theo qui hoch th#Php lut#Qui hoch# th#Vit Nam#TVn## 00656000000000241000450002600110000002600110001100200520002201400060007401900050 00800820010000858080005000950080005001000090021001050100005001260110014001310130 00700145021021100152020001000363020000900373020000900382020001800391039000500409 #VN09.04093#VN09.04092#Lut Sa i, b sung mt s iu ca Lut in nh#9000 #Vi?t#343.59709#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a55tr.^b19cm#246624#Trnh b y ni dung lut in nh nm 2006, lut sa i, b sung nm 2009 bao gm 55 i u vi cc phn qui nh chung, c s in nh, sn xut phim, ph bin phim, l u chiu phim, thanh tra v x l vi phm...#Php lut#in nh#Vit Nam#Vn bn php lut#TVn## 00800000000000253000450002600110000002600110001100200210002201400060004301900050 00490820008000548080005000620080005000670090021000720100005000930110014000980130 00700112021037100119020001000490020000800500020000800508020000900516020001600525 039000500541#VN09.04094#VN09.04095#Lut L lch t php#8500#Vi?t#347.597#^214# ^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a47tr.^b19cm#246625#Trnh by ni dung lut l l ch t php bao gm 57 iu vi cc phn: qui nh chung, t chc, qun l c s d liu l lch t php, cung cp, tip nhn, cp nht, x l thng tin l lch t php v lp l lch t php, cung cp, tip nhn thng tin l lch t php v n tch, cp phiu l lch t php, x l vi phm v gii quyt khiu ni, t co v l lch t php#Php lut#L lch#T php#Vit Nam#L lch t php#TVn## 00832000000000277000450002600110000002600110001100200600002201400070008201900050 00890820008000948080005001020080005001070090021001120100005001330110014001380130 00700152021029400159020001000453020000800463020001500471020001600486020002000502 020000900522020001800531039000500549#VN09.04096#VN09.04097#Lut Di sn vn ho n m 2001 c sa i, b sung nm 2009#11000#Vi?t#344.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a75tr.^b19cm#246626#Trnh by ni dung lut di sn vn ho nm 2 001, lut sa i, b sung nm 2009 bao gm 74 iu vi cc phn qui nh chung, quyn v ngha v ca t chc c nhn i vi di sn vn ho, bo v v pht hu y gi tr di sn vn ho phi vt th, vn ho vt th, qun l nh nc v di s n vn ho#Php lut#Bo tn#Di sn vn ho#Vn ho vt th#Vn ho phi vt th#V it Nam#Vn bn php lut#TVn## 00594000000000265000450002600110000002600110001100200580002201400060008001900050 00860820010000918080005001010080005001060090021001110100005001320110015001370130 00700152021008000159020001000239020001300249020001500262020001900277020000900296 020001800305039000500323#VN09.04098#VN09.04099#Lut Sa i, b sung mt s iu ca Lut S hu tr tu#2600#Vi?t#346.59704#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#200 9#^a225tr.^b19cm#246627#Trnh by ni dung nhng iu sa i, b sung ca lut s hu tr tu nm 2009#Php lut#Quyn s hu#S hu tr tu#S hu cng nghip #Vit Nam#Vn bn php lut#TVn## 00802000000000265000450002600110000002600110001100200560002201400070007801900050 00850820008000908080005000980080005001030090021001080100005001290110015001340130 00700149021030300156020001000459020001600469020000900485020001000494020000900504 020001800513039000500531#VN09.04100#VN09.04101#B lut Hnh s nm 1999 c sa i, b sung nm 2009#35000#Vi?t#345.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^ a320tr.^b19cm#246628#Trnh by ni dung b lut hnh s nm 1999, lut sa i, b sung nm 2009 bao gm 344 iu vi cc phn iu khon c bn, hiu lc ca b lut hnh s, ti phm, thi hiu truy cu trch nhim hnh s, hnh pht, cc bin php t php, thi hiu thi hnh bn n, cc ti xm phm an ninh quc gia ...#Php lut#B lut hnh s#Ti phm#Hnh pht#Vit Nam#Vn bn php lut#TVn ## 00777000000000265000450002600110000002600110001100200210002201400060004301900050 00490820008000548080005000620080005000670090021000720100005000930110014000980130 00700112021033100119020001000450020000800460020000300468020000900471020000800480 020001800488039000500506#VN09.04102#VN09.04103#Lut Qun l n cng#9000#Vi?t#3 43.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a51tr.^b19cm#246629#Trnh by ni du ng lut qun l n cng bao gm 49 iu vi cc phn qui nh chung, nhim v qu yn hn ca quc hi, chnh ph, cc c quan nh nc khc v trch nhim ca t chc, c nhn trong qun l n cng, qun l n chnh ph, qun l bo lnh ch nh ph qun l n ca chnh quyn a phng, t chc thng tin v n cng#Php lut#Qun l#N#Vit Nam#N cng#Vn bn php lut#TVn## 00781000000000277000450002600110000002600110001100200540002201400070007601900050 00830820008000888080005000960080005001010090021001060100005001270110015001320130 00700147021027500154020001000429020000800439020000600447020000900453020000900462 020000900471020001800480039000500498#VN09.04104#VN09.04105#Lut Xy dng nm 200 3 c sa i, b sung nm 2009#16000#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a121tr.^b19cm#246630#Trnh by ni dung lut xy dng nm 2003, lut s a i, b sung nm 2009 bao gm 123 iu vi cc phn: qui nh chung, qui hoc h xy dng, d n u t xy dng cng trnh kho st, thit k xy dng, la ch n nh thu v hp ng xy dng, qun l nh nc v xy dng...#Php lut#Qun l#D n#Xy dng#u thu#Vit Nam#Vn bn php lut#TVn## 00888000000000265000450002600110000002600110001100200600002201400070008201900050 00890820010000948080005001040080005001090090021001140100005001350110015001400130 00700155021037100162020001000533020001300543020001500556020001900571020000900590 020001800599039000500617#VN09.04106#VN09.04107#Lut S hu tr tu nm 2005 c sa i, b sung nm 2009#26000#Vi?t#346.59704#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia# 2009#^a225tr.^b19cm#246631#Trnh by ni dung lut s hu tr tu nm 2005, lut sa i, b sung 2009 bao gm 222 iu vi cc phn qui nh chung, ni dung gi i hn, thi gian bo h quyn tc gi, quyn lin quan, ch s hu quyn tc gi , quyn lin quan, chuyn giao quyn tc gi, chng nhn ng k quyn tc gi, t chc i din, t vn, dch v quyn tc gi, quyn s hu cng nghip...#Ph p lut#Quyn s hu#S hu tr tu#S hu cng nghip#Vit Nam#Vn bn php lu t#TVn## 00856000000000265000450002600110000002600110001100200750002201400060009701900050 01030820011001088080005001190080005001240090021001290100005001500110014001550130 00700169021032300176020001000499020002800509020001000537020001100547020000900558 020001800567039000500585#VN09.04108#VN09.04109#Lut C quan i din nc Cng h o x hi ch ngha Vit Nam nc ngoi#7000#Vi?t#341.309597#^214#^aH.#^aChn h tr Quc gia#2009#^a35tr.^b19cm#246632#Trnh by ni dung lut c quan i di n ca Vit Nam nc ngoi bao gm 36 iu vi cc phn qui nh chung, nhim v , quyn hn ca c quan i din, t chc b my, bin ch, kinh ph v tr s ca c quan i din, thnh vin c quan i din, ch o, qun l, gim st v phi hp cng tc i vi c quan i din#Php lut#C quan i din ngoi gia o#i ngoi#Ngoi giao#Vit Nam#Vn bn php lut#TVn## 00659000000000241000450002600110000002600110001100200540002201400070007601900050 00830820010000888080005000980080005001030090021001080100005001290110014001340130 00700148021021100155020001000366020000900376020000900385020001800394039000500412 #VN09.04110#VN09.04111#Lut in nh nm 2006 c sa i, b sung nm 2009#130 00#Vi?t#343.59709#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a93tr.^b19cm#246633#Trn h by ni dung lut in nh nm 2006, lut sa i, b sung nm 2009 bao gm 55 iu vi cc phn qui nh chung, c s in nh, sn xut phim, ph bin phim, lu chiu phim, thanh tra v x l vi phm...#Php lut#in nh#Vit Nam#Vn b n php lut#TVn## 00670000000000241000450002600110000002600110001100200540002201400070007601900050 00830820008000888080005000960080005001010090021001060100005001270110014001320130 00700146021022400153020001000377020000900387020000900396020001800405039000500423 #VN09.04112#VN09.04113#Lut u thu nm 2005 c sa i, b sung nm 2009#120 00#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a83tr.^b19cm#246634#Trnh by ni dung lut u thu nm 2005, lut sa i, b sung nm 2009 bao gm 77 iu vi cc phn qui nh chung, la chn nh thu, hp ng, quyn v ngha v ca cc bn trong u thu, qun l hot ng u thu...#Php lut#u thu#Vi t Nam#Vn bn php lut#TVn## 00812000000000241000450002600110000002600110001100200580002201400070008001900050 00870820008000928080005001000080005001050090021001100100005001310110015001360130 00700151021035700158020001000515020001300525020000900538020001800547039000500565 #VN09.04114#VN09.04115#Lut Doanh nghip nm 2005 c sa i, b sung nm 2009 #26000#Vi?t#346.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a203tr.^b19cm#246635#T rnh by ni dung lut doanh nghip 2005, lut sa i, b sung nm 2009 bao gm 172 iu vi cc phn qui nh chung, thnh lp doanh nghip v ng k kinh do anh, cng ty trch nhim hu hn, cng ty trch nhim hu hn mt thnh vin, c ng ty c phn, cng ty hp doanh, doanh nghip t nhn, nhm cng ty, t chc l i, gii th v ph sn doanh nghip#Php lut#Doanh nghip#Vit Nam#Vn bn php lut#TVn## 00754000000000241000450002600110000002600110001100200510002201400070007301900050 00800820008000858080005000930080005000980090021001030100005001240110015001290130 00700144021031100151020001000462020000800472020000900480020001800489039000500507 #VN09.04116#VN09.04117#Lut Nh nm 2005 c sa i, b sung nm 2009#14000 #Vi?t#344.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a103tr.^b19cm#246636#Trnh b y ni dung lut nh nm 2005, lut sa i, b sung nm 2009 bao gm 153 iu khon vi cc phn qui nh chung, s hu nh , pht trin nh , giao dch v nh , nh ti Vit Nam ca ngi Vit Nam nh c nc ngoi, t chc, c n hn nc ngoi, qun l nh nc v nh , iu khon thi hnh#Php lut#Nh ca #Vit Nam#Vn bn php lut#TVn## 00850000000000265000450002600110000002600110001100200580002201400070008001900050 00870820008000928080005001000080005001050090021001100100005001310110014001360130 00700150021034400157020001000501020000800511020001500519020001600534020002000550 020000900570039000500579#VN09.04118#VN09.04119#Lut Sa i, b sung mt s iu ca Lut Di sn vn ho#11000#Vi?t#344.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009 #^a75tr.^b19cm#246637#Trnh by ni dung lut di sn vn ho, lut sa i, b s ung nm 2009 gm 73 iu vi cc phn qui nh chung, quyn v ngha v ca t c hc, c nhn i vi di sn vn ho, bo v v pht huy gi tr di sn vn ho p hi vt th, di sn vn ho vt th, qun l nh nc v di sn vn ho, khn tr ng v x l vi phm, cc iu khon thi hnh#Php lut#Bo tn#Di sn vn ho#V n ho vt th#Vn ho phi vt th#Vit Nam#TVn## 00738000000000229000450002600110000002600110001100200530002201400070007501900050 00820820010000878080005000970080005001020090021001070100005001280110015001330130 00700148021030800155020001300463020000900476020001800485039000500503#VN09.04266# VN09.04267#Lut t ai nm 2003 c sa i, b sung nm 2009#21000#Vi?t#346. 59704#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a179tr.^b19cm#246638#Trnh by ni du ng lut t ai nm 2003, lut sa i, b sung nm 2009 gm 146 iu khon vi cc phn qui nh chung, quyn ca nh nc i vi t ai, v qun l nh nc v t ai, ch s dng cc loi t, quyn v ngha v ca ngi s dng t, th tc hnh chnh v qun l v s dng t ai#Lut t ai#Vit Nam#Vn b n php lut#TVn## 00815000000000253000450002600110000002600110001100200660002201400070008801900050 00950820008001008080005001080080005001130090021001180100005001390110015001440130 00700159021033300166020001000499020000800509020001200517020000900529020001800538 039000500556#VN09.04268#VN09.04269#Lut Thi ua, khen thng nm 2003 c sa i, b sung nm 2009#16000#Vi?t#344.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a1 27tr.^b19cm#246639#Trnh by ni dung lut thi ua, khen thng nm 2003, lut s a i, b sung nm 2005, 2009 gm 103 iu vi cc phn qui nh chung, t chc thi ua, danh hiu v tiu chun danh hiu thi ua, hnh thc, i tng tiu c hun khen thng, thm quyn quyt nh, trao tng, th tc, h s ngh khen thng, cc iu khon thi hnh#Php lut#Thi ua#Khen thng#Vit Nam#Vn bn p hp lut#TVn## 00699000000000277000450000100150000000200280001500700150004301900050005808200110 00638080005000740080005000790090020000840100005001040110015001090130007001240210 20400131020000800335020000800343020000800351020001000359020000700369020001000376 020002000386020001000406039000500416#Trnh Quang V#Trang phc triu L - Trnh# Trnh Quang V#Vi?t#391.009597#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a363tr.^b20cm #246640#Trnh by nhng kin thc v l nghi, phm phc vi cc ho tit hoa vn , rng phng ca tng triu i, cc kiu dng trang phc triu L - Trnh cng nhng bin ng ca trang phc t th k 15 n 18#Lch s#Qun o#L nghi#Tri u i#Nh L#Nh Trnh#Thi i phong kin#Quc phc#TVn## 00671000000000265000450000100140000000200310001402900710004500700140011601400070 01300190005001370820004001428080005001460080005001510090020001560100005001760110 01500181012003700196013000700233021011400240020001000354020001200364020001300376 020001100389039000500400#Phm Danh Mn#T hc ting c trong 30 ngy#Wir lernen Deutsch in 30 tage sprechen (Lehrbuch zum selbstunterricht)#Phm Danh Mn#25000 #Vi?t#438#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a219tr.^b21cm#T sch Tri thc B ch khoa ph thng#246641#Bao gm 9 bi, mi bi u c phn ng php v phn luy n v k nng c, vit, dch thut v m thoi ting c#Ting c#K nng c #K nng vit#Dch thut#TVn## 00645000000000253000450000100150000000200320001502900360004700700300008301400070 01130190005001200820011001258080005001360080005001410090020001460100005001660110 01500171006000900186013000700195021014500202020001700347020001300364020000900377 039000500386#Burnett, Hanry#60 vic thanh thiu nn cn lm#Sixty things the you ngers should do#Hanry Burnett ; Vit Vn dch#32000#Vi?t#646.700835#^214#^aH.#^ aT in Bch khoa#2009#^a300tr.^b21cm#Vit Vn#246642#Trnh by 60 tnh hung v cch x tr pht huy kh nng, tnh t tin, linh hot trong cuc sng v h c tp i vi la tui thanh thiu nin#Thanh thiu nin#K nng sng#Np sng#T Vn## 00563000000000241000450000100150000000200350001500700150005001400070006501900050 00720820004000778080005000810080005000860090020000910100005001110110015001160130 00700131021013700138020001400275020000900289020000700298020001100305039000500316 #Hong Vn Tun#10 suy ngh khng bng 1 hnh ng#Hong Vn Tun#45000#Vi?t#15 8#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a391tr.^b21cm#246643#Trnh by khi nim d m ngh, dm lm v vic vn dng vo cuc sng, cng vic, tm l, mi trng l m vic to nn nhng thnh cng#Tm l x hi#Sng to#T tin#Thnh cng#TV n## 00717000000000265000450002600110000000100160001100200460002700300350007300700210 01080140007001290190005001360820007001418080005001480080005001530090020001580100 00500178011001500183013000700198021019300205020001800398020000700416020000900423 020001400432039000500446#VV09.12193#Nguyn Gia Linh#Bch khoa tri tri thc chm sc con ton din#Tr em hm nay - th gii ngy mai#Nguyn Gia Linh b.s.#60000 #Vi?t#649.03#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a374tr.^b24cm#246644#Miu t to n din t lc bt u mang thai n khi sinh tr ra v n lc tr bc vo tu i dy th, cng cc li khuyn, ch dn thit thc v cc gii php hiu qu, ph ng php nui dy con#Chm sc sc kho#Tr em#Gia nh#Bch khoa th#TVn## 00794000000000301000450002600110000002600110001100100140002200200230003600300500 00590070020001090140007001290190005001360820009001418080005001500080005001550090 02000160010000500180011001500185015008100200013000700281021014900288020001600437 020000700453020001000460020001000470020000700480039000500487#VV09.12194#VV09.121 95#Bi Th Cng#Khoa hc x hi Nam B#Nhn v lch s nhn vo hin ti nhn r a khu vc#Bi Th Cng ch.b.#50000#Vi?t#300.5977#^214#^aH.#^aT in Bch khoa #2009#^a506tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi v Nhn vn. Vin Pht trin Bn vng vng Nam B#246645#Bao gm nhng bi nghin cu v x hi, sc mnh ti m tng ca con ngi, ca cng ng, tn gio, chin lc pht trin khoa hc x hi vng Nam B#Khoa hc x hi#X hi#Tim nng#Con ngi#Nam B#TVn## 00778000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200290 00450070012000740140007000860190005000930820007000988080005001050080005001100090 02600115010000500141011001500146015007300161013000700234021020200241020001100443 020000800454020001100462020001000473039000500483#VV09.12196#VV09.12198#VV09.1219 7#L c Phc#Bi ging tm l hc vn ho#L c Phc#19500#Vi?t#306.01#^214#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a158tr.^b21cm#TTS i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#246646#Nhng khi nim chung v vn h o, vn ho v s pht trin tm l ca con ngi trong thi i vn minh, s s ng to cc gi tr vn ho v tm l hc ngh thut, cch tip cn vn ho trong tm l hc#Tm l hc#Vn ho#Ngh thut#Bi ging#TVn## 00728000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200250 00490030089000740070041001630140007002040190005002110820004002168080005002200080 00500225009002000230010000500250011001500255005001300270013000700283021009100290 020001000381020000900391020001000400020001100410039000500421#VV09.12199#VV09.122 01#VV09.12200#Murphy, Raymond#Essential grammar in use#A self-study reference an d practice book for elementary students of English with answers#Raymond Murphy ; L Thu Hin gii thiu#30000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a31 5tr.^b21cm#L Thu Hin#246647#Bao gm nhng bi thc hnh ting Anh v ng php , cu, di cc dng nghe, ni, c, vit#Ting Anh#Ng php#Thc hnh#Gio trn h#TVn## 00807000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200730 00460070013001190140007001320190005001390820008001448080005001520080005001570090 02000162010000500182011001500187015005600202013000700258021018300265020000800448 020001000456020001400466020001000480020001000490039000500500#VV09.12202#VV09.122 03#VV09.12204#H Mnh Khoa#Lng ngh th cng v lng khoa bng thi phong kin ng bng sng M#H Mnh Khoa#30000#Vi?t#959.741#^214#^aH.#^aT in Bch kh oa#2009#^a351tr.^b20cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi v Nhn vn. Vin S hc#2 46648#Qu trnh hnh thnh, pht trin cc lng x vng ng bng sng M vi c c ni dung ch yu v cc lng ngh th cng, khoa bng trn a bn ba huyn Th iu Ho, ng Sn, Hong Ho#Lch s#Lng ngh#Ngh th cng#Khoa bng#Thanh Ho #TVn## 00740000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200170 00440030017000610290032000780070011001100140007001210190005001280820004001338080 00500137008000500142009002000147010000500167011001500172013000700187021020000194 020001000394020001100404020001000415020000800425039000500433#VV09.12205#VV09.122 06#VV09.12207#Khang Vit#T in Anh Vit#Khong 110000 t#English - Vietnamese dictionary#Khang Vit#72000#Vi?t#423#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a975tr .^b20cm#246649#Bao gm 110.000 thut ng ting Anh sang ting Vit c sp xp theo vn ch ci ting Anh ABC. Cui bng c bng phin m ng t bt qui tc, tn cc nc trn th gii, tn thng thng ting Anh#Ting Anh#Ting Vit#Thu t ng#T in#TVn## 00727000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200170 00440030017000610290032000780070011001100140007001210190005001280820004001338080 00500137008000500142009002000147010000500167011001500172013000700187021018700194 020001000381020001100391020001000402020000800412039000500420#VV09.12208#VV09.122 09#VV09.12210#Khang Vit#T in Anh Vit#Khong 120000 t#English - Vietnamese dictionary#Khang Vit#72000#Vi?t#423#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a959tr .^b20cm#246650#Bao gm 120.000 t c sp xp theo ABC t ting Anh sang ting Vit. Cui bng t in c bng phin m ng t bt quy tc, tn cc nc trn th gii, tn thng thng bng ting Anh#Ting Anh#Ting Vit#Thut ng#T in #TVn## 00861000000000289000450002600110000002600110001100100120002200200200003400700450 00540140008000990190005001070820006001128080005001180080005001230090011001280100 00500139011001500144005001800159005001300177013000700190021031400197020000900511 020002200520020001100542020001300553039000500566#VL09.01543#VL09.01544#L Th Gi i#Qun tr chin lc#L Th Gii, Nguyn Thanh Lim, Trn Hu Hi#118500#Vi?t #658.4#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a581tr.^b27cm#Nguyn Thanh Lim#Trn Hu Hi#2 46651#Cung cp nhng kin thc nn tng v qun tr chin lc cho cc nh qun tr, cc doanh nghip v qun tr chin lc, phn tch mi trng bn trong, b n ngoi, to dng th cnh tranh thng qua chin lc chc nng, cc phng thc cnh tranh, chin lc cp kinh doanh, ton cu, cng ty v h thng kim sot# Qun tr#Chin lc pht trin#Kinh doanh#Doanh nghip#TVn## 00942000000000301000450002600110000002600110001100201110002200300600013300700350 01930140008002280190005002360820010002418080005002510080005002560090011002610100 00500272011001500277005000800292005001000300013000700310021023500317020002000552 020001100572020001500583020001600598020002100614039000500635#VL09.01545#VL09.015 46#Ch , chnh sch mi lao ng, tin lng, tin cng tr cp, ph cp, bo him x hi, bo him tht nghip#Tng lng ti thiu, lng hu v tr cp t 01-05-2009...#S.t., h thng: Phm S, Hi Qunh#170000#Vi?t#344.59701#^214#^aH .#^aThng k#2009#^a689tr.^b28cm#Phm S#Hi Qunh#246652#Bao gm vn bn, ngh nh, thng t ca Chnh ph, B Lao ng thng binh v x hi, B Ti chnh v ch , chnh sch mi b sung v ch tin lng, tin cng tr cp, ph cp , bo him x hi, bo him tht nghip t 01/5/2009#Chnh sch nh nc#Tin l ng#Tr cp x hi#Bo him x hi#Bo him tht nghip#TVn## 00459000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020021000340070017000550220004000720050017000760080018000930090023001110100 00500134011001500139013000700154020001100161020000800172020000600180020001400186 039000500200#VV09.12211#24000#Vi?t#372.6#^214#Hc tt ting Vit 4#Hunh Tn Ph ng#T.1#Hunh Tn Phng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a160tr. ^b24cm#246653#Ting Vit#Bi tp#Lp 4#Sch c thm#TVn## 00459000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020021000340070017000550220004000720050017000760080018000930090023001110100 00500134011001500139013000700154020001100161020000800172020000600180020001400186 039000500200#VV09.12212#21000#Vi?t#372.6#^214#Hc tt ting Vit 4#Hunh Tn Ph ng#T.2#Hunh Tn Phng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a140tr. ^b24cm#246654#Ting Vit#Bi tp#Lp 4#Sch c thm#TVn## 00590000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020019000320030071000510070019001220050019001410080018001600090023001780100 00500201011001500206013000700221020000800228020001100236020001200247020000800259 020000700267020000700274020001400281039000500295#VV09.12213#30000#Vi?t#807#^214 #Hc tt ng vn 12#Chng trnh c bn theo sch gio khoa mi ca B Gio dc v o to#Nguyn Thc Phng#Nguyn Thc Phng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a206tr.^b24cm#246655#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Lp 12#n tp#Sch c thm#TVn## 00530000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020031000350030055000660070015001210050015001360080018001510090023001690100 00500192011001500197013000700212020000500219020000700224020000800231020000600239 020001400245039000500259#VV09.12214#28000#Vi?t#510.76#^214#Gii ton v n luy n i s 7#Bin son theo chng trnh ca B Gio dc v o to#Nguyn c Ch #Nguyn c Ch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a175tr.^b24cm#246 656#Ton#i s#Bi tp#Lp 7#Sch c thm#TVn## 00542000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320020031000370030066000680070015001340050015001490080018001640090023001820100 00500205011001500210013000700225020000500232020000700237020000700244020000600251 020001400257039000500271#VV09.12215#29000#Vi?t#512.0076#^214#Gii ton v n lu yn i s 8#n l thuyt v gii bi tp sch gio khoa, n thi hc k I - II#N guyn c Ch#Nguyn c Ch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a184 tr.^b24cm#246657#Ton#i s#n tp#Lp 8#Sch c thm#TVn## 00560000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320020033000370030080000700070015001500050015001650080018001800090023001980100 00500221011001500226013000700241020000500248020000900253020000700262020000600269 020001400275039000500289#VV09.12216#34000#Vi?t#516.0076#^214#Gii ton v n lu yn hnh hc 9#Bin son theo chng trnh mi, n l thuyt v gii bi tp sc h gio khoa...#Nguyn c Ch#Nguyn c Ch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a222tr.^b24cm#246658#Ton#Hnh hc#n tp#Lp 9#Sch c thm#TVn## 00556000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320020031000370030080000680070015001480050015001630080018001780090023001960100 00500219011001500224013000700239020000500246020000700251020000700258020000600265 020001400271039000500285#VV09.12217#38000#Vi?t#512.0076#^214#Gii ton v n lu yn i s 9#Bin son theo chng trnh mi, n l thuyt v gii bi tp sch gio khoa...#Nguyn c Ch#Nguyn c Ch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh#2009#^a246tr.^b24cm#246659#Ton#i s#n tp#Lp 9#Sch c thm#TVn## 00449000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020020000350070015000550220004000700050015000740080018000890090023001070100 00500130011001500135013000700150020000500157020000800162020000600170020001400176 039000500190#VV09.12218#24000#Vi?t#510.76#^214#Gii bi tp ton 8#Nguyn c C h#T.2#Nguyn c Ch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a152tr.^b24 cm#246660#Ton#Bi tp#Lp 8#Sch c thm#TVn## 00550000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320020025000370030080000620070013001420050013001550080018001680090023001860100 00500209011001500214013000700229020000500236020000900241020000700250020000800257 020001400265039000500279#VV09.12219#19000#Vi?t#516.0076#^214#Gii bi tp hnh hc 10#Chng trnh c bn, bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Trn Tin T#Trn Tin T#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^ a111tr.^b24cm#246661#Ton#Hnh hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#TVn## 00528000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200080002380800050 00310020023000360030080000590070013001390050013001520080018001650090023001830100 00500206011001500211013000700226020000700233020000700240020000800247020001400255 039000500269#VV09.12220#24000#Vi?t#530.076#^214#Gii bi tp vt l 10#Chng t rnh c bn, bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Trn Ti n T#Trn Tin T#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a143tr.^b24cm#2 46662#Vt l#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#TVn## 00520000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200080002380800050 00310020025000360030020000610070016000810050016000970080018001130090023001310100 00500154011001500159013000700174020000900181020000800190020000700198020001000205 020000800215020001400223039000500237#VV09.12221#21000#Vi?t#576.076#^214#Gii b i tp sinh hc 10#Chng trnh c bn#Phan Thu Phng#Phan Thu Phng#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a135tr.^b24cm#246663#Sinh hc#Bi tp#Lp 1 2#Di truyn#Bin d#Sch c thm#TVn## 00523000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200080002380800050 00310020025000360030022000610070016000830050016000990080018001150090023001330100 00500156011001500161013000700176020000900183020000900192020000700201020001000208 020000800218020001400226039000500240#VV09.12222#21000#Vi?t#576.076#^214#Gii b i tp sinh hc 12#Chng trnh nng cao#Phan Thu Phng#Phan Thu Phng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a135tr.^b24cm#246664#Sinh hc# Bi tp#L p 12#Di truyn#Bin d#Sch c thm#TVn## 00531000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320020025000370030022000620070027000840050014001110080018001250090023001430100 00500166011001500171005001200186013000700198020000500205020000900210020000800219 020000700227020001400234039000500248#VV09.12223#27000#Vi?t#516.0076#^214#Gii b i tp hnh hc 12#Chng trnh nng cao#Dng c Kim, Duy ng#Dng c Ki m#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a176tr.^b24cm# Duy ng#24666 5#Ton#Hnh hc#Bi tp#Lp 12#Sch c thm#TVn## 00529000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320020025000370030020000620070027000820050014001090080018001230090023001410100 00500164011001500169005001200184013000700196020000500203020000900208020000700217 020000800224020001400232039000500246#VV09.12224#17000#Vi?t#516.0076#^214#Gii b i tp hnh hc 12#Chng trnh c bn#Dng c Kim, Duy ng#Dng c Kim# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a103tr.^b24cm# Duy ng#246666# Ton#Hnh hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#TVn## 00521000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200080002380800050 00310020026000360030011000620070027000730050014001000080018001140090023001320100 00500155011001500160005001200175013000700187020000500194020001000199020000800209 020000700217020001400224039000500238#VV09.12225#22000#Vi?t#515.076#^214#Gii b i tp gii tch 12#Ban c bn#Dng c Kim, Duy ng#Dng c Kim#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a143tr.^b24cm# Duy ng#246667#Ton#Gii tch#Bi tp#Lp 12#Sch c thm#TVn## 00532000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200080002380800050 00310020026000360030022000620070027000840050014001110080018001250090023001430100 00500166011001500171005001200186013000700198020000500205020001000210020000800220 020000700228020001400235039000500249#VV09.12226#32000#Vi?t#515.076#^214#Gii b i tp gii tch 12#Chng trnh nng cao#Dng c Kim, Duy ng#Dng c Ki m#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a199tr.^b24cm# Duy ng#24666 8#Ton#Gii tch#Bi tp#Lp 12#Sch c thm#TVn## 00519000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200080002380800050 00310020023000360030020000590070033000790050017001120080018001290090023001470100 00500170011001500175005001500190013000700205020000700212020000800219020000700227 020001400234039000500248#VV09.12227#21000#Vi?t#530.076#^214#Gii bi tp vt l 12#Chng trnh c bn#Nguyn Thanh Hi, Nguyn Hi Nam#Nguyn Thanh Hi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a127tr.^b24cm#Nguyn Hi Nam#246669#Vt l#Bi tp#Lp 12#Sch c thm#TVn## 00980000000000349000450002600110000002600110001100200310002200700620005301400070 01150190005001220820004001278080005001310080005001360090027001410100005001680110 01500173015006000188013000700248005001900255005001600274005000900290005001200299 00500220031102101990033302000100053202000190054202000130056102000290057402000110 0603020001100614039000500625#VV09.12228#VV09.12229#Gio trnh kim ton hot n g#B.s.: Nguyn Quang Quynh (ch.b.), inh Trng Hanh, Mai Vinh..#65000#Vi?t#657# ^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a415tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i h c Kinh t Quc dn. B mn Kim ton#246670#Nguyn Quang Quynh#inh Trng Hanh#M ai Vinh#Ng Tr Tu#Nguyn Th Phng Hoa#Trnh by nhng vn c bn nht v kim ton hot ng vi ba phn chnh: kim ton hot ng, kim ton nhng hot ng ch yu trong mt t chc, c im kim ton hot ng ngn sch nh nc #Kim ton#Ngn sch nh nc#Doanh nghip#C quan hnh chnh s nghip#Kinh doa nh#Gio trnh#TVn## 00863000000000301000450002600110000002600110001100100170002200200380003900300170 00770070053000940140007001470190005001540820009001598080005001680080005001730090 02700178010000500205011001500210015007100225005000900296005001100305013000700316 021019800323020000800521020001100529020001600540039000500556#VV09.12230#VV09.122 31#Nguyn Tin Dng#Kinh t v chnh sch pht trin vng#Sch chuyn kho#B.s.: Nguyn Tin Dng (ch.b.), V Cng, La Hi Anh#35000#Vi?t#338.9597#^214#^aH.#^ ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a199tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Q uc dn. Khoa K hoch v Pht trin#V Cng#La Hi Anh#246671#Gii thiu mt s m hnh nh gi tng trng kinh t vng, nguyn nhn pht trin cch bit gi a cc vng, kinh nghim ca mt s nc v gii php v thu hp khong cch ph t trin gia cc vng#Kinh t#Chnh sch#Pht trin vng#TTm## 00768000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200210003900300170 00600070023000770140007001000190005001070820006001128080005001180080005001230090 02700128010000500155011001500160015004200175013000700217021022900224020000800453 020001300461020001100474039000500485#VV09.12233#VV09.12232#Trn th Vn Hoa#Vn ho doanh nghip#Sch chuyn kho#Trn th Vn Hoa ch.b.#35000#Vi?t#306.4#^214# ^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a226tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kin h t Quc dn#246672#Vn ho doanh nghip v cc biu hin ca vn ho doanh ngh ip. Ni dung v cc yu t c bn to thnh vn ho doanh nghip. Nhn din v qui trnh xy dng vn ho doanh nghip. Vn ho doanh nghip ca mt s cng ty hin nay#Vn ho#Doanh nghip#Gio trnh#TTm## 00941000000000325000450002600110000002600110001100200290002200700650005101400070 01160190005001230820004001288080005001320080005001370090027001420100005001690110 01500174015004200189005001400231005001800245005001500263005001300278004001800291 01300070030902102460031602000090056202000090057102000190058002000110059903900050 0610#VV09.12234#VV09.12235#Gio trnh marketing cn bn#B.s.: Trn Minh o (ch. b.), Trng nh Chin, Nguyn Th Tm..#56000#Vi?t#381#^214#^aH.#^ai hc Kin h t Quc dn#2009#^a407tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn#Trn Minh o#Trng nh Chin#Nguyn Th Tm#V Huy Thng#Ti bn ln th 2#246673 #Gii thiu nhng quan im qun tr Marketing chi phi cch thc doanh nghi p tham gia vo th trng, nhm nh gi cao vai tr ca quan im Marketing v quan im Marketing o c - x hi, tp trung lm r b quyt ca Marketing hi n i#Tip th#Bn hng#Kinh t th trng#Gio trnh#TTm## 00830000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200260003300300450 00590140007001040190005001110820009001168080005001250080005001300090021001350100 00500156011001500161015006300176013000700239021026200246020000800508020001100516 020001100527020000900538039000500547#VV09.12236#VV09.12237#VV09.12238#Kinh t Vi t Nam nm 2008#ng thi nguyn nhn v phn ng chnh sch#21000#Vi?t#330.959 7#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a142tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Kinh t Vit Nam#246674#Tp trung vo cc vn ni bt ca nn kinh t Vit Nam nm 2008: lm pht, tng trng kinh t, thng mi, u t FDI v trong nc, ti chnh... Phn tch nguyn nhn gy ra nhng thay i v kin ngh v mt chnh sch vi cc c quan chc nng, chnh ph#Kinh t#Chnh s ch#Thc trng#Vit Nam#TTm## 00666000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100150 00440020039000590070044000980140007001420190005001490820011001548080005001650080 00500170009002100175010000500196011001500201005001400216013000700230021010500237 020000900342020000800351020001200359039000500371#VV09.12239#VV09.12240#VV09.1224 1#VV09.12242#Bi Th Thu H#Qu hng gia th ch tch H Ch Minh#B.s.: Bi Th Thu H (ch.b.), Trn Vit Th#25000#Vi?t#959.704092#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a127tr.^b21cm#Trn Vit Th#246675#Trnh by v gia th gia nh bn ni, ngoi ca Bc. nh hng, tnh cm qu hng gia nh i vi Bc#Gia nh# Tiu s#H Ch Minh#TTm## 00437000000000241000450002600110000002600110001100100130002200200290003500700130 00640140007000770190005000840820011000898080005001000080006001050090017001110100 00500128011001500133013000700148020001700155020000900172020000900181039000500190 #VV09.12243#VV09.12244#Triu Nguyn#Tm hiu ng dao ngi Vit#Triu Nguyn#42 000#Vi?t#398.809597#^214#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a273tr.^b21cm#246676#Vn hc dn gian#Vit Nam#ng dao#TTm## 00602000000000253000450002600110000002600110001100100180002200200200004000700380 00600060009000980140007001070190005001140820004001198080005001230080006001280090 01700134010000500151011001500156013000700171021014800178020000700326020001000333 039000500343#VV09.12245#VV09.12246#Shapiro, David A.#Nh gnh hnh trang#David A . Shapiro ; Anh Dng bin dch#Anh Dng#41000#Vi?t#158#^214#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a302tr.^b20cm#246677#Gip bn c ci nhn ng n hn hon thin v nng cao cht lng cuc sng, t hi lng vi nhng g mnh ang c v c th i sng tch cc#Tm l#Cuc sng#TTm## 01109000000000337000450002600110000002600110001100200650002200300170008700700640 01040140007001680190005001750820006001808080005001860080005001910090020001960100 00500216011001500221015006000236005001200296005001900308005001500327005001400342 01300070035602103500036302000070071302000090072002000160072902000090074502000120 0754039000500766#VV09.12247#VV09.12248#iu tra im tm l nng dn b thu hi t lm khu cng nghip#Sch chuyn kho#B.s.: Lu Song H (ch.b.), L Th Thanh Hng, Lm Thanh Bnh..#22000#Vi?t#155.9#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a 211tr.^b20cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi v Nhn vn. Vin Tm l hc#Lu Son g H#L Th Thanh Hng#Lm Thanh Bnh#Trn Anh Chu#246678#Kho st thc tin v mt s vn tm l ca ngi nng dn c t b thu hi xy dng khu cng nghip. Trn c s nghin cu l lun v cc kt qu kho st xut mt s ki n ngh nhm to iu kin ngi nng dn b thu hi t thch ng nhanh chn g v hiu qu vi nhng thay i ny sinh t vic xy dng khu cng nghip ti a phng#Tm l#Nng dn#Khu cng nghip#iu tra#Thu hi t#TTm## 00852000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100160 00440020027000600030031000870070016001180140007001340190005001410820011001468080 00500157008000500162009003400167010000500201011001500206013000700221021020300228 02000170043102000180044802000060046602000110047202000040048302000130048702000090 0500039000500509#VV09.12249#VV09.12251#VV09.12252#VV09.12250#Trn Quc Vng#Vn ho c truyn Vit Nam#Lch, Tt, t vi v phong thu#Trn Quc Vng#45000#Vi ?t#398.209597#^214#^aH.#^aT in Bch khoa^bVin Vn ho#2009#^a255tr.^b21cm#24 6679#Gm cc bi vit v tt v lch php vi ni dung xung quanh php dng dch , quan nim v tt, trit l vn ho ca ngi Vit. ngha 12 con gip vi vn ho Vit Nam, v phong thu dn gian, t vi...#Vn ho dn gian#Vn ho c truy n#T vi#Phong thu#Tt#Lch can chi#Vit Nam#TTm## 00860000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200460003300300820 00790290025001610070026001860050005002120050005002170050006002220050009002280050 01800237014000700255019000500262082000400267808000500271008000500276009002000281 01000050030101100150030601300070032102101270032802000100045502000180046502000120 0483020001000495039000500505#VV09.12253#VV09.12255#VV09.12254#Luyn k nng nghe ni v c chun ting Anh#Gm 100 bi hi thoi c bn gip d dng hi nhp c c cng ng ni ting Anh...#Listen easy - speak easy#B.s.: Ngc, Xun, Qunh.. #Ngc#Xun#Qunh#c Minh#Nguyn Ngc Huyn#30500#Vi?t#428#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a298tr.^b23cm#246680#Gm 100 bi hi thoi trong nhng tnh hun g a dng ca i sng. T giao tip vic lm n giao dch i tin ngn hng ...#Ting Anh#K nng nghe hiu#K nng ni#Hi thoi#TTm## 00948000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200590003300700620 00920140007001540190005001610820009001668080005001750080005001800090020001850100 00500205011001500210015006300225005001100288005001400299005001900313005001100332 00500160034301300070035902101920036602000200055802000110057802000070058902000090 0596039000500605#VV09.12256#VV09.12257#VV09.12258#Tng trng v cht lng tng trng kinh t ti Vit Nam#B.s.: C Ch Li (ch.b.), V Hng Cng, Nguyn Chi n Thng..#20000#Vi?t#338.9597#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a202tr.^b21c m#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Kinh t Vit Nam#C Ch Li#V H ng Cng#Nguyn Chin Thng#Phm S An#Nguyn nh Ho#246681#C s l lun v tng trng v cht lng tng trng kinh t. Tng trng v cht lng tng tr ng trong nhng nm qua Vit Nam. D bo tng trng kinh t ca Vit Nam tro ng vi nm ti#Tng trng kinh t#Cht lng#D bo#Vit Nam#TTm## 01130000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200800003300300350 01130070082001480140007002300190005002370820011002428080005002530080005002580090 02000263010000500283011001500288015006800303005001100371013000700382005001400389 00500170040300500130042000500180043302102770045102000200072802000080074802000100 0756020000900766039000500775#VV09.12259#VV09.12261#VV09.12260#Xy dng nh nc php quyn x hi ch ngha Vit Nam trong giai on hin nay#Mt s vn l l un v thc tin#o Tr c, Phm Hu Ngh, Nguyn Minh oan... ; Ch.b.: o Tr c, Phm Hu Ngh#32000#Vi?t#321.009597#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a3 63tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nh nc v Php lut# o Tr c#246682#Phm Hu Ngh#Nguyn Minh oan#Bi Xun c#Nguyn Tun Khanh# Phn tch, l gii v xut cc gii php xy dng nh nc php quyn XHCN Vi t Nam trong giai on hin nay: i mi s lnh o ca ng i vi nh nc, i mi vai tr, chc nng ca nh nc php quyn XHCN trong bi cnh kinh t t h trng, dn ch, x hi dn s...#Nh nc php quyn#L lun#Thc tin#Vit Nam#TTm## 00683000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200380 00450070028000830140007001110190005001180820004001238080005001270080005001320090 02000137010000500157011001500162005000900177013000700186021019400193020001800387 020000700405039000500412#VV09.12262#VV09.12263#VV09.12264#Nguyt Minh#Thin ti c o luyn nh th no?#B.s.: Nguyt Minh, Anh Dng#30000#Vi?t#649#^214#^aH .#^aT in Bch khoa#2009#^a391tr.^b21cm#Anh Dng#246683#a ra nhng nguyn t c cha m gio dc con ci. B quyt to dng uy tn vi con ci, cc vn ln cn gii quyt khi con ci trng thnh, nhng sai lm cn trnh trong gio dc gia nh...#Gio dc gia nh#Tr em#TTm## 01025000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200610003300700860 00940140007001800190005001870820011001928080005002030080005002080090020002130100 00500233011001500238015005300253005001900306005001900325005001600344005001200360 00500150037201300070038702102240039402000070061802000070062502000090063202000200 0641020000900661039000500670#VV09.12266#VV09.12265#VV09.12267#ng x ca ngi d n vng ng bng sng Hng trong gia nh#L Th Thanh Hng, Phm Th Mai Hn g, L Th Thu Thu... ; L Th Thanh Hng ch.b.#29000#Vi?t#155.909597#^214#^aH .#^aT in Bch khoa#2009#^a294tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Na m. Vin Tm l#L Th Thanh Hng#Phm Th Mai Hng#L Th Thu Thu#Lu Song H #Nguyn Th Hoa#246684#Nghin cu cc c im ng x trong gia nh ca ngi V it vng ng bng sng Hng, pht hin nhng thay i ca chng theo thi gian t truyn thng n hin i: ng x trong quan h v - chng, ng b, b m, co n chu#Tm l#ng x#Gia nh#ng bng sng Hng#Vit Nam#TTm## 00824000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200600 00470070020001070140007001270190005001340820008001398080005001470080005001520090 02000157010000500177011001500182015007100197013000700268021017900275020000900454 020000800463020000800471020000800479020000700487020001100494039000500505#VV09.12 268#VV09.12269#VV09.12270#Phm Qu Long#Cng ho nhn dn Triu Tin trong thp nin u th k XXI#Phm Qu Long ch.b.#24000#Vi?t#915.193#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a230tr.^b20cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi v Nhn vn. Vin N ghin cu ng Bc #246685#Cnh ho dn ch nhn dn Triu Tin trong bi cnh thp nin u th k XXI. Tng quan v tnh hnh kinh t, vn ho, x hi, ngoi giao ca Cng ho dn ch nhn dn Triu Tin#t nc#Lch s#Vn ho#Kinh t# X hi#Triu Tin#TTm## 00642000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200290003300300420 00620070026001040050005001300050005001350050006001400050012001460140007001580190 00500165082000400170808000500174008000500179009002000184010000500204011001500209 013000700224021008400231020001000315020001000325039000500335#VV09.12271#VV09.122 73#VV09.12272#8888 cu m thoi ting Anh#Trong mi tnh hung giao tip thng dng#B.s.: Ngc, Xun, Qunh..#Ngc#Xun#Qunh#L Phc Mn#46000#Vi?t#428#^214# ^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a461tr.^b24cm#246686#Gii thiu 8888 cu m tho i ting Anh trong nhng tnh hung giao tip thng dng#Ting Anh#Hi thoi#TTm ## 01082000000000397000450002600110000002600110001102600110002200200620003300701030 00950050017001980050011002150050013002260050021002390050017002600050015002770050 01500292005001500307005001900322005000600341019000500347082000800352808000500360 00800050036500900180037001000050038801100150039301500390040801300070044702101700 0454020001600624020001600640020000800656020000800664020000700672039000500679#VV0 9.12274#VV09.12275#VV09.12276#Di tch lch s vn ho v cch mng khng chin q un Ba nh#Nguyn Th Thng, L Vn Lan, Trn Lm Bn... ; B.s.: ng Vn Tng , Trnh Th Hnh, Nguyn Th Dn..#Nguyn Th Thng#L Vn Lan#Trn Lm Bn#Nguy n Th Thanh Mai#Nguyn Vinh Phc#ng Vn Tng#Trnh Th Hnh#Nguyn Th Dn#N guyn Quang Trung# V#Vi?t#959.731#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a281tr.^b 24cm#TTS ghi: U ban nhn dn qun Ba nh#246687#Cung cp nhng thng tin v v tr, kin trc, cc di vt, cnh quan v lch s ca 50 di tch lch s vn ho , 23 di tch cch mng khng chin ca qun Ba nh, H Ni#Di tch lch s#Di tch vn ho#Lch s#Ba nh#H Ni#TTm## 00688000000000265000450080800050000003900050000500100090001000200220001900600230 00410070034000640080005000980090030001030100005001330110015001380820008001530130 00700161014000700168026001100175026001100186026001100197019000500208020000900213 020000300222021019700225#^214#TTm#Lu Bnh#Tn gio M ng i#Trn Ngha Ph ng dch#Lu Bnh ; Trn Ngha Phng dch#^aH.#^aTn gio^bT in Bch khoa#20 09#^a542tr.^b21cm#200.973#246688#98000#VV09.12277#VV09.12279#VV09.12278#Vi?t#T n gio#M#Phn tch nh hng ca tn gio i vi ngi dn M. c im, lch s ca mt s tn gio chnh nc M: Kit gio, cc tng phi chnh ca o T in lnh, gio phi bn a ca M, gio hi...## 00879000000000289000450002600110000000100150001100200390002600300480006500700140 01130190005001270820004001328080005001360080005001410090008001460100005001540110 01500159015008300174013000700257021025800264020001100522020000900533020000800542 020001000550020001800560020000600578039000500584#VL09.01547#Watkins, Kevin#Bo c o pht trin con ngi 2007/2008#on kt nhn loi trong mt th gii phn cc h#Kevin Watkins#Vi?t#301#^214#^aH.#^aKnxb.#2009#^a390tr.^b28cm#Dch v xut bn vi s chp nhn ca Chng trnh Pht trin Lin Hp Quc (UNDP)#246689#Phn t ch nhng thch thc v nh hng v kh hu trong th k 21, c bit nhng chn ng kh hu v nguy c tn thng trong th gii bt bnh thng. Cuc chin c hng bin i kh hu trn th gii. Bo co cc ch s pht trin con ngi tr n th gii#X hi hc#Bin i#Kh hu#Bnh ng#Ch s pht trin#Ngi#TTm## 00735000000000265000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100130 00440020029000570070013000860140008000990190005001070820006001128080005001180080 00500123009001800128010000500146011001500151013000700166021026100173020002000434 020001000454039000500464#VL09.01548#VL09.01549#VL09.01550#VL09.01551#L Ngc On h#Cm nang th vin trng hc#L Ngc Onh#250000#Vi?t#027.8#^214#^aH.#^ai h c S phm#2009#^a286tr.^b27cm#246690#Gii thiu mt s nt v th vin trng h c: chc nng nhim v, tiu chun v sch, bo, ti liu, c s vt cht, chun v nghip v, t chc qun l th vin trng hc. Ngoi ra cn gii thiu ch ng trnh qun l th vin cng nh mt s vn bn th vin#Th vin trng hc#N ghip v#TTm## 00640000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200290003800700210 00670190005000880820008000938080005001010080005001060090011001110100005001220110 01500127015005300142013000700195021014500202020001200347020001100359020001100370 039000500381#VL09.01552#VL09.01553#Trn Thanh Minh#Gio trnh c s k thut s# Trn Thanh Minh b.s.#Vi?t#621.382#^214#^aH.#^aBu in#2009#^a154tr.^b27cm#TTS ghi: Tng cng ty Bu chnh Vin thng Vit Nam#246691#Gii thiu cc vn c bn nh cc h m, cc loi m, kin thc c bn v i s logic, cc mch logi c c bn, tun t v ng dng ca chng#K thut s#Vin thng#Gio trnh#TTm## 00762000000000217000450002600110000002600110001100200410002201900050006308200070 00688080005000750080005000800090028000850100005001130110015001180150091001330130 00700224021028300231020001600514020000900530039000500539#VL09.01554#VL09.01555#T i liu tp hun cn b cng on c s#Vi?t#331.87#^214#^aH.#^aThng tin v Tru yn thng#2009#^a189tr.^b27cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam. Cng on Bu in Vit Nam. - Lu hnh ni b#246692#Gii thiu mt s chuyn tp hun cn b cng on c s nh: ngh quyt X i hi cng on v ngh quyt XI II cng on bu in. Cng tc t chc ca phong tro thi ua sn xut kinh doa nh, tuyn truyn chnh tr, chm lo bo v quyn li ngi lao ng, cng tc t i chnh...#Cng on c s#Cng tc#TTm## 00784000000000289000450002600110000002600110001100200900002201400070011201900050 01190820010001248080005001340080005001390090028001440100005001720110015001770150 03900192004001900231013000700250021016900257020000800426020001000434020001100444 020000800455020000900463020001700472039000500489#VL09.01556#VL09.01557#Cc vn b n quy nh v t chc v hot ng ca qu dch v vin thng cng ch Vit Nam #78000#Vi?t#343.59709#^214#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2009#^a506tr.^b27cm #TTS ghi: B Thng tin v Truyn thng#Ti bn c b sung#246693#Gm cc vn b n php qui v t chc v hot ng ca qu dch v vin thng cng ch Vit Nam: thnh lp, t chc v hot ng ca qu, cc ch hoch ton thu chi...#T ch c#Hot ng#Vin thng#Dch v#Vit Nam#Vn bn php qui#TTm## 00741000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200530003800700210 00910190005001120820004001178080005001210080005001260090028001310100005001590110 01400164015013900178013000700317021010600324020001000430020000800440020001100448 020001100459039000500470#VL09.01559#VL09.01558#Nguyn Quc Huy#Gio trnh ting Anh chuyn ngnh in t Vin thng#Nguyn Quc Huy b.s.#Vi?t#428#^214#^aH.#^aTh ng tin v Truyn thng#2009#^a96tr.^b27cm#TTS ghi: Tp on Bu chnh Vin th ng Vit Nam. Trng trung hc Bu chnh Vin thng Vit Nam v Cng ngh Thng t in. - Lu hnh ni b#246694#Cung cp vn t vng, k nng c hiu, k nng dc h thut... ting Anh chuyn ngnh in t - vin thng#Ting Anh#in t#Vin th ng#Gio trnh#TTm## 00652000000000241000450002600110000002600110001100100110002200200280003300700160 00610190005000770820004000828080005000860080005000910090011000960100005001070110 01400112015012000126013000700246021013200253020001100385020000900396039000500405 #VL09.01560#VL09.01561#Chu Th H#T chc sn xut vin thng#Chu Th H b.s.#Vi ?t#384#^214#^aH.#^aBu in#2009#^a95tr.^b27cm#TTS ghi: Tp on Bu chnh Vin thng Vit Nam. Trng trung hc Bu chnh Vin thng Vit Nam v Cng ngh Th ng tin#246695#Mt s vn chung v t chc sn xut vin thng. Vn t chc mng vin thng v t chc sn xut trong cc cng ty vin thng#Vin thng#Sn xut#TTm## 00783000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200200003500700360 00550190005000910820008000968080005001040080005001090090018001140100005001320110 01500137015011000152005001500262012002000277013000700297021016500304020001600469 020000700485020000800492039000500500#VL09.01562#VL09.01563#Bi Vn Ton#Huyn th oi Cn o#Ch.b.: Bi Vn Ton, ng nh Chn#Vi?t#959.704#^214#^aH.#^aLao n g X hi#2008#^a346tr.^b29cm#Cng trnh xut bn n n p ngha trong Chng t rnh Truyn thng v Xut bn mang tn Ung nc nh ngun#ng nh Chn#Ung n c nh ngun#246696#Gii thiu v di tch lch s Cn o: h thng nh t Cn o, cc tri giam, s t Cn o vi cc th h t nhn yu nc t thi Php t huc, thi k chng M...#Di tch lch s#Nh t#Cn o#TTm## 00894000000000325000450002600110000002600110001100200210002200700490004301900050 00920820008000978080005001050080005001100090018001150100005001330110015001380150 11000153005001700263012002000280005001800300005001000318005001100328005001400339 01300070035302101420036002000080050202000210051002000230053102000090055403900050 0563#VL09.01564#VL09.01565#Huyn thoi Ph Quc#Trng Quc Tun, Trng Thanh H ng, Xun Long..#Vi?t#959.795#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a283tr.^b29cm#C ng trnh xut bn n n p ngha trong Chng trnh Truyn thng v Xut bn m ang tn Ung nc nh ngun#Trng Quc Tun#Ung nc nh ngun#Trng Thanh H ng#Xun Long#Nguyn Vn#Nguyn c D#246697#Gii thiu t v ngi Ph Quc. L ch s qu trnh hnh thnh, u tranh cch mng ca nhn dn v cc chin s c ch mng qua cc thi k...#Lch s#Khng chin chng M#Khng chin chng Php#P h Quc#TTm## 01040000000000337000450002600110000002600110001100200430002200700370006501900050 01020820008001078080005001150080005001200090018001250100005001430110015001480150 11000163005001400273012002000287005001000307005000900317005001400326005001500340 01300070035502102520036202000220061402000210063602000230065702000080068002000090 0688039000500697#VL09.01566#VL09.01567#Huyn thoi thanh nin xung phong Vit Na m#Nguyn Vn , Ngc Thu, Ngc Anh..#Vi?t#959.704#^214#^aH.#^aLao ng X hi# 2008#^a423tr.^b29cm#Cng trnh xut bn n n p ngha trong Chng trnh Truy n thng v Xut bn mang tn Ung nc nh ngun#Nguyn Vn #Ung nc nh ng un#Ngc Thu#Ngc Anh#Phm Vn ng#Trn c Lng#246698#Vit v nhng nm th ng phc v chin u y gian kh hy sinh, nhng v cng anh dng vi nhng chi n cng tr thnh huyn thoi ca thanh nin xung phong Vit Nam. Danh sch li t s thanh nin xung phong trong hai cuc khng chin chng ngoi xm#Thanh ni n xung phong#Khng chin chng M#Khng chin chng Php#Lch s#Vit Nam#TTm## 00449000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020033000340070015000670220004000820050015000860080005001010090018001060100 00500124011001500129013000700144020001100151020000600162020000800168020001400176 039000500190#VV09.12280#18000#Vi?t#372.6#^214#V bi tp nng cao ting Vit 4# L Phng Lin#T.1#L Phng Lin#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a119tr.^b24cm#246 699#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#TTm## 00449000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020033000340070015000670220004000820050015000860080005001010090018001060100 00500124011001500129013000700144020001100151020000600162020000800168020001400176 039000500190#VV09.12281#18000#Vi?t#372.6#^214#V bi tp nng cao ting Vit 4# L Phng Lin#T.2#L Phng Lin#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a119tr.^b24cm#246 700#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#TTm## 00520000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020029000340070033000630050013000960080005001090090018001140100005001320110 01400137005001900151012002900170013000700199020000900206020001100215020000900226 020001400235039000500249#VV09.12282#15000#Vi?t#372.6#^214#Hng dn luyn vit ch p#ng Th Tr, Mai Th Lin Giang#ng Th Tr#^aH.#^ai hc S phm#200 9#^a33tr.^b24cm#Mai Th Lin Giang#Luyn nt ch, rn nt ngi#246701#Tp vit# Ting Vit#Tiu hc#Sch c thm#TTm## 00419000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200210 00230030006000440070015000500050015000650080005000800090018000850100005001030110 01400108013000700122020000900129020001100138020000900149020001400158039000500172 #6000#Vi?t#372.21#^214#Tp t, tp vit ch#Mm 1#L Phng Lin#L Phng Lin #^aH.#^ai hc S phm#2009#^a32tr.^b24cm#246702#Tp vit#Tp t ch#Mu gio#S ch mu gio#TTm## 00419000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200210 00230030006000440070015000500050015000650080005000800090018000850100005001030110 01400108013000700122020000900129020001100138020000900149020001400158039000500172 #6000#Vi?t#372.21#^214#Tp t, tp vit ch#Mm 2#L Phng Lin#L Phng Lin #^aH.#^ai hc S phm#2009#^a32tr.^b24cm#246703#Tp vit#Tp t ch#Mu gio#S ch mu gio#TTm## 00420000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200210 00230030007000440070015000510050015000660080005000810090018000860100005001040110 01400109013000700123020000900130020001100139020000900150020001400159039000500173 #6000#Vi?t#372.21#^214#Tp t, tp vit ch#Chi 1#L Phng Lin#L Phng Li n#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a32tr.^b24cm#246704#Tp vit#Tp t ch#Mu gio# Sch mu gio#TTm## 00420000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200210 00230030007000440070015000510050015000660080005000810090018000860100005001040110 01400109013000700123020000900130020001100139020000900150020001400159039000500173 #6000#Vi?t#372.21#^214#Tp t, tp vit ch#Chi 2#L Phng Lin#L Phng Li n#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a32tr.^b24cm#246705#Tp vit#Tp t ch#Mu gio# Sch mu gio#TTm## 00523000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200080002380800050 00310020020000360030029000560070040000850050018001250080005001430090018001480100 00500166011001500171005002100186013000700207020001000214020000600224020000800230 020001400238039000500252#VV09.12283#22000#Vi?t#372.652#^214#Bi tp ting Anh 3 #Dng km Let's learn English#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#Phm Th M Trang#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a136tr.^b24cm# Ngc Phng Trinh#246706#T ing Anh#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#TTm## 00523000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200080002380800050 00310020020000360030029000560070040000850050018001250080005001430090018001480100 00500166011001500171005002100186013000700207020001000214020000600224020000800230 020001400238039000500252#VV09.12284#21000#Vi?t#372.652#^214#Bi tp ting Anh 4 #Dng km Let's learn English#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#Phm Th M Trang#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a143tr.^b24cm# Ngc Phng Trinh#246707#T ing Anh#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#TTm## 00523000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200080002380800050 00310020020000360030029000560070040000850050018001250080005001430090018001480100 00500166011001500171005002100186013000700207020001000214020000600224020000800230 020001400238039000500252#VV09.12285#20000#Vi?t#372.652#^214#Bi tp ting Anh 5 #Dng km Let's learn English#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#Phm Th M Trang#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a135tr.^b24cm# Ngc Phng Trinh#246708#T ing Anh#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#TTm## 00528000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020043000340030048000770070017001250050017001420080005001590090018001640100 00500182011001500187013000700202020001100209020000500220020001200225020000600237 020001400243039000500257#VV09.12286#23000#Vi?t#372.6#^214# kim tra hc k ti ng Vit - ton lp 2#Bin son theo cc k kim tra trong nm hc...#Hunh Tn Phng#Hunh Tn Phng#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a143tr.^b24cm#246709#Ting Vit#Ton# kim tra#Lp 2#Sch c thm#TTm## 00528000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020043000340030048000770070017001250050017001420080005001590090018001640100 00500182011001500187013000700202020001100209020000500220020000600225020001200231 020001400243039000500257#VV09.12287#20000#Vi?t#372.6#^214# kim tra hc k ti ng Vit - ton lp 3#Bin son theo cc k kim tra trong nm hc...#Hunh Tn Phng#Hunh Tn Phng#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a135tr.^b24cm#246710#Ting Vit#Ton#Lp 3# kim tra#Sch c thm#TTm## 00592000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020025000350030053000600070017001130220004001300050017001340080005001510090 01800156010000500174011001500179013000700194020001200201020000600213020000500219 020000800224020001100232020000900243020000700252020001400259039000500273#VV09.12 288#24000#Vi?t#372.19#^214# kim tra hc k lp 4#Mn ting Vit, ton, khoa hc - lch s - a l...#Hunh Tn Phng#T.1#Hunh Tn Phng#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a144tr.^b24cm#246711# kim tra#Lp 4#Ton#Lch s#Ting Vit#Khoa hc#a l#Sch c thm#TTm## 00592000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020025000350030053000600070017001130220004001300050017001340080005001510090 01800156010000500174011001500179013000700194020001200201020000600213020000500219 020000800224020001100232020000900243020000700252020001400259039000500273#VV09.12 289#20000#Vi?t#372.19#^214# kim tra hc k lp 4#Mn ting Vit, ton, khoa hc - lch s - a l...#Hunh Tn Phng#T.2#Hunh Tn Phng#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a136tr.^b24cm#246712# kim tra#Lp 4#Ton#Lch s#Ting Vit#Khoa hc#a l#Sch c thm#TTm## 00635000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020073000350030048001080070017001560220004001730050017001770080005001940090 01800199010000500217011001500222013000700237020001200244020000600256020001100262 020000500273020000900278020000800287020000700295020001400302039000500316#VV09.12 290#22000#Vi?t#372.19#^214# kim tra hc k ting Vit - ton - khoa hc - l ch s - a l lp 5#Bin son theo cc k kim tra trong nm hc...#Hunh Tn P hng#T.1#Hunh Tn Phng#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a134tr.^b24cm#246713# kim tra#Lp 5#Ting Vit#Ton#Khoa hc#Lch s#a l#Sch c thm#TTm## 00635000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020073000350030048001080070017001560220004001730050017001770080005001940090 01800199010000500217011001500222013000700237020001200244020000600256020001100262 020000500273020000900278020000800287020000700295020001400302039000500316#VV09.12 291#22000#Vi?t#372.19#^214# kim tra hc k ting Vit - ton - khoa hc - l ch s - a l lp 5#Bin son theo cc k kim tra trong nm hc...#Hunh Tn P hng#T.2#Hunh Tn Phng#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a142tr.^b24cm#246714# kim tra#Lp 5#Ting Vit#Ton#Khoa hc#Lch s#a l#Sch c thm#TTm## 00440000000000241000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020030000350070016000650050016000810080005000970090018001020100005001200110 01500125013000700140020001800147020000600165020000800171020001400179039000500193 #VV09.12292#20000#Vi?t#170.76#^214#Thc hnh gio dc cng dn 8#T Th Thu An h#T Th Thu Anh#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a134tr.^b24cm#246715#Gio dc cn g dn#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#TTm## 00440000000000241000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020030000350070016000650050016000810080005000970090018001020100005001200110 01500125013000700140020001800147020000600165020000800171020001400179039000500193 #VV09.12293#20000#Vi?t#170.76#^214#Thc hnh gio dc cng dn 9#T Th Thu An h#T Th Thu Anh#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a126tr.^b24cm#246716#Gio dc cn g dn#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#TTm## 00463000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020017000350070027000520220004000790050014000830050012000970080005001090090 01800114010000500132011001500137013000700152020000500159020000600164020000800170 020001400178039000500192#VV09.12294#18000#Vi?t#510.76#^214#Thc hnh ton 6#D ng c Kim, Duy ng#T.1#Dng c Kim# Duy ng#^aH.#^ai hc S phm#200 9#^a118tr.^b24cm#246717#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#TTm## 00463000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020017000350070027000520220004000790050014000830050012000970080005001090090 01800114010000500132011001500137013000700152020000500159020000600164020000800170 020001400178039000500192#VV09.12295#15000#Vi?t#510.76#^214#Thc hnh ton 6#D ng c Kim, Duy ng#T.2#Dng c Kim# Duy ng#^aH.#^ai hc S phm#200 9#^a102tr.^b24cm#246718#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#TTm## 00463000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020017000350070027000520220004000790050014000830050012000970080005001090090 01800114010000500132011001500137013000700152020000500159020000600164020000800170 020001400178039000500192#VV09.12296#18000#Vi?t#510.76#^214#Thc hnh ton 7#D ng c Kim, Duy ng#T.1#Dng c Kim# Duy ng#^aH.#^ai hc S phm#200 9#^a119tr.^b24cm#246719#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#TTm## 00463000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020017000350070027000520220004000790050014000830050012000970080005001090090 01800114010000500132011001500137013000700152020000500159020000600164020000800170 020001400178039000500192#VV09.12297#18000#Vi?t#510.76#^214#Thc hnh ton 7#D ng c Kim, Duy ng#T.2#Dng c Kim# Duy ng#^aH.#^ai hc S phm#200 9#^a111tr.^b24cm#246720#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#TTm## 00463000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020017000350070027000520220004000790050014000830050012000970080005001090090 01800114010000500132011001500137013000700152020000500159020000600164020000800170 020001400178039000500192#VV09.12298#24000#Vi?t#510.76#^214#Thc hnh ton 8#D ng c Kim, Duy ng#T.1#Dng c Kim# Duy ng#^aH.#^ai hc S phm#200 9#^a168tr.^b24cm#246721#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#TTm## 00463000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020017000350070027000520220004000790050014000830050012000970080005001090090 01800114010000500132011001500137013000700152020000500159020000600164020000800170 020001400178039000500192#VV09.12299#18000#Vi?t#510.76#^214#Thc hnh ton 8#D ng c Kim, Duy ng#T.2#Dng c Kim# Duy ng#^aH.#^ai hc S phm#200 9#^a120tr.^b24cm#246722#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#TTm## 00463000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020017000350070027000520220004000790050014000830050012000970080005001090090 01800114010000500132011001500137013000700152020000500159020000600164020000800170 020001400178039000500192#VV09.12300#17000#Vi?t#510.76#^214#Thc hnh ton 9#D ng c Kim, Duy ng#T.1#Dng c Kim# Duy ng#^aH.#^ai hc S phm#200 9#^a112tr.^b24cm#246723#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#TTm## 00463000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020017000350070027000520220004000790050014000830050012000970080005001090090 01800114010000500132011001500137013000700152020000500159020000600164020000800170 020001400178039000500192#VV09.12301#20000#Vi?t#510.76#^214#Thc hnh ton 9#D ng c Kim, Duy ng#T.2#Dng c Kim# Duy ng#^aH.#^ai hc S phm#200 9#^a134tr.^b24cm#246724#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#TTm## 00508000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020022000320030026000540070016000800050016000960080005001120090018001170100 00500135011001500140013000700155020000800162020000600170020001200176020001200188 020001100200020001400211039000500225#VV09.12302#19000#Vi?t#807#^214# kim tra ng vn 6#15 pht, 1 tit v hc k#Hunh Vn Thng#Hunh Vn Thng#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a125tr.^b24cm#246725#Ng vn#Lp 6# kim tra#Tp lm vn#Ti ng Vit#Sch c thm#TTm## 00508000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020022000320030026000540070016000800050016000960080005001120090018001170100 00500135011001500140013000700155020000800162020000600170020001200176020001200188 020001100200020001400211039000500225#VV09.12304#19000#Vi?t#807#^214# kim tra ng vn 7#15 pht, 1 tit v hc k#Hunh Vn Thng#Hunh Vn Thng#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a127tr.^b24cm#246726#Ng vn#Lp 7# kim tra#Tp lm vn#Ti ng Vit#Sch c thm#TTm## 00518000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020022000320030026000540070021000800050021001010080005001220090018001270100 00500145011001500150013000700165020000800172020001200180020000600192020001200198 020001100210020001400221039000500235#VV09.12305#22000#Vi?t#807#^214# kim tra ng vn 8#15 pht, 1 tit v hc k#ng Th Ngc Phng#ng Th Ngc Phng#^ aH.#^ai hc S phm#2009#^a143tr.^b24cm#246727#Ng vn# kim tra#Lp 8#Tp l m vn#Ting Vit#Sch c thm#TTm## 00518000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020022000320030026000540070021000800050021001010080005001220090018001270100 00500145011001500150013000700165020000800172020001200180020000600192020001200198 020001100210020001400221039000500235#VV09.12306#21000#Vi?t#807#^214# kim tra ng vn 9#15 pht, 1 tit v hc k#ng Th Ngc Phng#ng Th Ngc Phng#^ aH.#^ai hc S phm#2009#^a135tr.^b24cm#246728#Ng vn# kim tra#Lp 9#Tp l m vn#Ting Vit#Sch c thm#TTm## 00578000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020019000350030053000540070044001070220004001510050015001550050011001700050 01600181008000500197009001800202010000500220011001500225013000700240020000500247 020001200252020000600264020001400270039000400284#VV09.12307#19000#Vi?t#510.76#^ 214# kim tra ton 6#Kim tra 15 pht, kim tra 1 tit v kim tra hc k#Trn Xun Tip, Phm Hong, Phan Hong Ngn#T.1#Trn Xun Tip#Phm Hong#Phan Hong Ngn#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a127tr.^b24cm#246729#Ton# kim tra#Lp 6#S ch c thm#Tm## 00579000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020019000350030053000540070044001070220004001510050015001550050011001700050 01600181008000500197009001800202010000500220011001500225013000700240020000500247 020001200252020000600264020001400270039000500284#VV09.12308#19000#Vi?t#510.76#^ 214# kim tra ton 6#Kim tra 15 pht, kim tra 1 tit v kim tra hc k#Trn Xun Tip, Phm Hong, Phan Hong Ngn#T.2#Trn Xun Tip#Phm Hong#Phan Hong Ngn#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a127tr.^b24cm#246730#Ton# kim tra#Lp 6#S ch c thm#TTm## 00577000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020019000350030051000540070044001050220004001490050015001530050011001680050 01600179008000500195009001800200010000500218011001500223013000700238020000500245 020000600250020001200256020001400268039000500282#VV09.12309#25000#Vi?t#510.76#^ 214# kim tra ton 7#Kim tra 15 pht, kim tra 1 tit, kim tra hc k#Trn X un Tip, Phm Hong, Phan Hong Ngn#T.1#Trn Xun Tip#Phm Hong#Phan Hong N gn#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a166tr.^b24cm#246731#Ton#Lp 7# kim tra#Sc h c thm#TTm## 00577000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020019000350030051000540070044001050220004001490050015001530050011001680050 01600179008000500195009001800200010000500218011001500223013000700238020000500245 020000600250020001200256020001400268039000500282#VV09.12310#16000#Vi?t#510.76#^ 214# kim tra ton 7#Kim tra 15 pht, kim tra 1 tit, kim tra hc k#Trn X un Tip, Phm Hong, Phan Hong Ngn#T.2#Trn Xun Tip#Phm Hong#Phan Hong N gn#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a103tr.^b24cm#246732#Ton#Lp 7# kim tra#Sc h c thm#TTm## 00577000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020019000350030051000540070044001050220004001490050015001530050011001680050 01600179008000500195009001800200010000500218011001500223013000700238020000500245 020000600250020001200256020001400268039000500282#VV09.12311#25000#Vi?t#510.76#^ 214# kim tra ton 8#Kim tra 15 pht, kim tra 1 tit, kim tra hc k#Trn X un Tip, Phm Hong, Phan Hong Ngn#T.1#Trn Xun Tip#Phm Hong#Phan Hong N gn#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a176tr.^b24cm#246733#Ton#Lp 8# kim tra#Sc h c thm#TTm## 00577000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020019000350030051000540070044001050220004001490050015001530050011001680050 01600179008000500195009001800200010000500218011001500223013000700238020000500245 020000600250020001200256020001400268039000500282#VV09.12312#21000#Vi?t#510.76#^ 214# kim tra ton 8#Kim tra 15 pht, kim tra 1 tit, kim tra hc k#Trn X un Tip, Phm Hong, Phan Hong Ngn#T.2#Trn Xun Tip#Phm Hong#Phan Hong N gn#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a143tr.^b24cm#246734#Ton#Lp 8# kim tra#Sc h c thm#Thu## 00455000000000253000450002600110000000200210001100300260003200700120005800500120 00700140007000820190005000890820008000948080005001020080005001070090018001120100 00500130011001500135013000700150020000700157020000600164020001200170020001400182 039000500196#VV09.12313# kim tra vt l 6#15 pht, 1 tit v hc k#Mai Trng #Mai Trng #18000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a111tr.^b24 cm#246735#Vt l#Lp 6# kim tra#Sch c thm#Thu## 00455000000000253000450002600110000000200210001100300260003200700120005800500120 00700140007000820190005000890820008000948080005001020080005001070090018001120100 00500130011001500135013000700150020000700157020000600164020001200170020001400182 039000500196#VV09.12314# kim tra vt l 7#15 pht, 1 tit v hc k#Mai Trng #Mai Trng #16000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a103tr.^b24 cm#246736#Vt l#Lp 7# kim tra#Sch c thm#Thu## 00455000000000253000450002600110000000200210001100300260003200700120005800500120 00700140007000820190005000890820008000948080005001020080005001070090018001120100 00500130011001500135013000700150020000700157020000600164020001200170020001400182 039000500196#VV09.12315# kim tra vt l 8#15 pht, 1 tit v hc k#Mai Trng #Mai Trng #19000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a126tr.^b24 cm#246737#Vt l#Lp 8# kim tra#Sch c thm#Thu## 00455000000000253000450002600110000000200210001100300260003200700120005800500120 00700140007000820190005000890820008000948080005001020080005001070090018001120100 00500130011001500135013000700150020000700157020000600164020001200170020001400182 039000500196#VV09.12316# kim tra vt l 9#15 pht, 1 tit v hc k#Mai Trng #Mai Trng #24000#Vi?t#537.076#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a159tr.^b24 cm#246738#Vt l#Lp 9# kim tra#Sch c thm#Thu## 00545000000000265000450002600110000000200320001100300260004300700410006900500220 01100140007001320190005001390820007001448080005001510080005001560090018001610100 00500179011001500184005001800199013000700217020001800224020000600242020001200248 020001400260039000500274#VV09.12317# kim tra gio dc cng dn 6#15 pht, 1 t it v hc k#Hong Th Phng Dim, Trn Th Xun Anh#Hong Th Phng Dim#180 00#Vi?t#170.76#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a119tr.^b24cm#Trn Th Xun An h#246739#Gio dc cng dn#Lp 6# kim tra#Sch c thm#Thu## 00523000000000265000450002600110000000200320001100300240004300700310006700500180 00980140007001160190005001230820007001288080005001350080005001400090018001450100 00500163011001500168005001200183013000700195020001800202020000600220020001200226 020001400238039000500252#VV09.12318# kim tra gio dc cng dn 7#15 pht, 1 t it, hc k#Trn Th Xun Anh, V Th Xun#Trn Th Xun Anh#18000#Vi?t#170.76# ^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a119tr.^b24cm#V Th Xun#246740#Gio dc cng dn#Lp 7# kim tra#Sch c thm#Thu## 00494000000000253000450002600110000000200320001100300240004300700220006700500220 00890140007001110190005001180820007001238080005001300080005001350090018001400100 00500158011001500163013000700178020001800185020001200203020000600215020001400221 039000500235#VV09.12319# kim tra gio dc cng dn 8#15 pht, 1 tit, hc k# Hong Th Phng Dim#Hong Th Phng Dim#18000#Vi?t#170.76#^214#^aH.#^ai h c S phm#2009#^a119tr.^b24cm#246741#Gio dc cng dn# kim tra#Lp 8#Sch c thm#Thu## 00523000000000265000450002600110000000200320001100300240004300700310006700500180 00980140007001160190005001230820007001288080005001350080005001400090018001450100 00500163011001500168005001200183013000700195020001800202020000600220020001200226 020001400238039000500252#VV09.12320# kim tra gio dc cng dn 9#15 pht, 1 t it, hc k#Trn Th Xun Anh, V Th Xun#Trn Th Xun Anh#19000#Vi?t#170.76# ^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a126tr.^b24cm#V Th Xun#246742#Gio dc cng dn#Lp 9# kim tra#Sch c thm#Thu## 00571000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030047000530070027001000220004001270050013001310050013001440040 01300157008000500170009001800175010000500193011001400198013000700212020000500219 020000600224020000800230020001200238020001400250039000500264#VV09.12321#12000#V i?t#372.7#^214#Trc nghim ton 1#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra #V Vn Dng, Hong Mai L#T.1#V Vn Dng#Hong Mai L#In ln th 2#^aH.#^a i hc S phm#2009#^a88tr.^b24cm#246743#Ton#Lp 1#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Thu## 00570000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030047000530070027001000220004001270050013001310050013001440040 01200157008000500169009001800174010000500192011001400197013000700211020000500218 020000600223020000800229020001200237020001400249039000500263#VV09.12322#12000#V i?t#372.7#^214#Trc nghim ton 3#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra #Hong L Mai, V Vn Dng#T.2#Hong L Mai#V Vn Dng#In l th 2#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a80tr.^b24cm#246744#Ton#Lp 3#Bi tp#Trc nghim#Sch c t hm#Thu## 00546000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030047000530070027001000220004001270050013001310050013001440080 00500157009001800162010000500180011001400185020000500199020000600204020000800210 020001200218020001400230039000500244013000700249#VV09.12323#12000#Vi?t#372.7#^2 14#Trc nghim ton 5#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra#Hong Mai L , V Vn Dng#T.2#Hong Mai L#V Vn Dng#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a80tr .^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Thu#246745## 00515000000000289000450002600110000000200230001100300070003400700240004100500140 00650050009000790140006000880190005000940820009000998080005001080080005001130090 01800118010000500136011001400141004001300155013000700168020001000175020000600185 020000800191020000700199020001400206039000500220#VV09.12324#V bi tp cng ngh 9#Nu n# Bch Nhun, c Mnh# Bch Nhun#c Mnh#7000#Vi?t#641.5076#^21 4#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a36tr.^b24cm#In ln th 4#246746#Cng ngh#Lp 9# Bi tp#Nu n#Sch c thm#Thu## 00556000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020031000340070055000650220004001200050015001240050016001390050008001550040 01300163008000500176009001800181010000500199011001400204013000700218020000800225 020000600233020000800239020001400247039000500261#VV09.12325#6000#Vi?t#372.89#^2 14#V bi tp thc hnh lch s 5#B.s.: Phan Ngc Lin (ch.b.), Trn Lng Dng, Bo c#T.1#Phan Ngc Lin#Trn Lng Dng#Bo c#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a36tr.^b24cm#246747#Lch s#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00563000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020022000340070052000560220004001080050014001120050013001260050009001390040 01300148008000500161009001800166010000500184011001400189013000700203020000900210 020000800219020000600227020000900233020001400242039000500256#VV09.12326#8000#Vi ?t#580.76#^214#V bi tp sinh hc 6#B.s.: L nh Trung (ch.b.), Trn Th Dn, c Mnh#T.1#L nh Trung#Trn Th Dn#c Mnh#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a52tr.^b24cm#246748#Sinh hc#Bi tp#Lp 6#Thc vt#Sch c thm#Thu ## 00563000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020022000340070052000560220004001080050014001120050013001260050009001390040 01300148008000500161009001800166010000500184011001400189013000700203020000900210 020000800219020000600227020000900233020001400242039000500256#VV09.12327#8000#Vi ?t#580.76#^214#V bi tp sinh hc 6#B.s.: L nh Trung (ch.b.), Trn Th Dn, c Mnh#T.2#L nh Trung#Trn Th Dn#c Mnh#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a52tr.^b24cm#246749#Sinh hc#Bi tp#Lp 6#Thc vt#Sch c thm#Thu ## 00557000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020022000350030034000570070024000910220004001150050014001190050009001330040 01300142008000500155009001800160010000500178011001400183013000700197020000900204 020000800213020000600221020000900227020001400236039000500250#VV09.12328#10000#V i?t#590.76#^214#V bi tp sinh hc 7#Bin son theo sch gio khoa mi# Bch Nhun, c Mnh#T.1# Bch Nhun#c Mnh#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2 009#^a60tr.^b24cm#246750#Sinh hc#Bi tp#Lp 7#ng vt#Sch c thm#Thu## 00490000000000277000450002600110000002000090001102000060002002000080002602000140 00340390005000480140007000530190005000600820007000658080005000720020022000770070 02400099022000400123005000900127005001400136004001300150008000500163009001800168 010000500186011001400191013000700205#VV09.12329#Sinh hc#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Thu#11000#Vi?t#570.76#^214#V bi tp sinh hc 9#c Mnh, Bch Nhun# T.2#c Mnh# Bch Nhun#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a76tr.^b24c m#246751## 00618000000000325000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310020023000360030024000590070040000830220004001230050015001270050014001420040 01300156008000500169009001800174010000500192011001400197020001000211020000800221 02000110022902000110024002000060025102000140025703900050027100500090027601300070 0285#VV09.12330#9000#Vi?t#631.5076#^214#V bi tp cng ngh 7#Trng trt - lm nghip#Phm Minh Thu, c Mnh, Bch Nhun#T.1#Phm Minh Thu# Bch Nhun #In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a64tr.^b24cm#Cng ngh#Bi tp#Trng trt#Lm nghip#Lp 7#Sch c thm#Thu#c Mnh#246752## 00555000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020024000340070057000580220004001150050012001190050015001310050014001460040 01200160008000500172009001800177010000500195011001400200013000700214020000900221 020000600230020001000236020001400246039000500260#VV09.12331#6000#Vi?t#372.35#^2 14#V thc hnh khoa hc 4#B.s.: Trn T Nga (ch.b.), Phan Duy Thng, Bch Nh un#T.1#Trn T Nga#Phan Duy Thng# Bch Nhun#In l th 5#^aH.#^ai hc S p hm#2009#^a48tr.^b24cm#246753#Khoa hc#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#Thu## 00556000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020024000340070057000580220004001150050012001190050015001310050014001460040 01300160008000500173009001800178010000500196011001400201013000700215020000900222 020000600231020001000237020001400247039000500261#VV09.12332#6000#Vi?t#372.35#^2 14#V thc hnh khoa hc 4#B.s.: Trn T Nga (ch.b.), Phan Duy Thng, Bch Nh un#T.2#Trn T Nga#Phan Duy Thng# Bch Nhun#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a44tr.^b24cm#246754#Khoa hc#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#Thu## 00556000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020024000340070057000580220004001150050012001190050015001310050014001460040 01300160008000500173009001800178010000500196011001400201013000700215020000900222 020000600231020001000237020001400247039000500261#VV09.12333#6000#Vi?t#372.35#^2 14#V thc hnh khoa hc 5#B.s.: Trn T Nga (ch.b.), Phan Duy Thng, Bch Nh un#T.1#Trn T Nga#Phan Duy Thng# Bch Nhun#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a40tr.^b24cm#246755#Khoa hc#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#Thu## 00534000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020022000340070041000560220004000970050013001010050014001140050012001280040 01300140008000500153009001800158010000500176011001400181013000700195020000700202 020000600209020001000215020001400225039000500239#VV09.12334#6000#Vi?t#372.89#^2 14#V thc hnh a l 5#Trn Bo c, Phan Duy Linh, Trng Thng#T.1#Trn Bo c#Phan Duy Linh#Trng Thng#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a36tr.^b2 4cm#246756#a l#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#Thu## 00568000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020031000340070055000650220004001200050014001240050011001380050014001490040 01300163008000500176009001800181010000500199011001400204013000700218020001800225 020000800243020000800251020001400259039000500273#VV09.12335#8000#Vi?t#170.76#^2 14#V bi tp gio dc cng dn 7#B.s.: Phm Vn Hng (ch.b.), Trn Qung, ng Thu Anh#T.2#Phm Vn Hng#Trn Qung#ng Thu Anh#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a48tr.^b24cm#246757#Gio dc cng dn#Bi tp#o c#Sch c th m#Thu## 00707000000000277000450002600110000000100140001100200410002500700190006601400060 00850190005000910820006000968080005001020080005001070090018001120100005001300110 01400135015004900149013000700198021017600205020001000381020000400391020000900395 020001100404020000900415039000500424#VV09.12303#Bi Minh Hnh#K thut chn nui ln trong h nng dn#Bi Minh Hnh b.s.#9000#Vi?t#636.4#^214#^aH.#^aVn ho d n tc#2009#^a42tr.^b21cm#TTS ghi: TT Dn s, x hi v mi trng (CPSE)#24675 8#Gii thiu li ch ca chn nui ln. Mt s ging ln c nui ph bin n c ta. K thut chn nui ln ni v ln tht. Cch phng v cha mt s loi b nh ph bin ln#Chn nui#Ln#Ln tht#Phng bnh#iu tr#Thu## 00793000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200210 00440070011000650140007000760190005000830820004000888080005000920080005000970090 01800102010000500120011001500125013000700140021022600147020000800373020000800381 02000090038902000080039802000080040602000110041402000090042502000080043402000080 0442039000500450#VV09.12336#VV09.12338#VV09.12337#Lng Ninh#Mt con ng s h c#Lng Ninh#75000#Vi?t#959#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a511tr.^b24cm#246 759#Tuyn tp cc bi vit ng trn cc tp ch trong v ngoi nc ca gio s Lng Ninh v ba mng ch chnh l: lch s dn tc, vng quc c Champa v vng quc c Ph Nam. Nhng bi vit v thy, v bn, v hc tr#Lch s#D n tc#Vn minh#Vn ho#Di tch#ng Nam #Vit Nam#Ph Nam#Chm Pa#Thu## 01270000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200380 00440070099000820140007001810190005001880820004001938080005001970080005002020090 01800207010000500225011001500230015009900245005001900344005001800363005001500381 00500130039600500150040901300070042402104000043102000170083102000100084802000110 0858020000400869020000900873020000900882039000500891#VV09.12339#VV09.12340#VV09. 12341#VV09.12342#Vn mnh lch s ca ch ngha x hi#Nguyn Trng Chun, IU. K . Pletnicp, V. V. enisp... ; Ch.b.: Nguyn Trng Chun, IU.K.Pletnicp#86000 #Vi?t#335#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a407tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa h c x hi Vit Nam. Vin Trit hc. Vin Hn lm khoa hc Nga. Vin Trit hc#Ngu yn Trng Chun#Pletnicp, IU. K.#enisp, V. V.#Phm Vn c#Nguyn Ngc H#246 760#Nghin cu thc tin ca CNXH th gii th k 20 v trin vng trong th k 21. Nguyn nhn tht bi ca m hnh ch ngha x hi X Vit. CNXH nh l hu x hi t bn ch ngha. Qu trnh hin thc ho l lun v ch ngha x hi Vi t Nam. Ci ph bin v cc c th trong xy dng CNXH Vit Nam... L tng n hn vn ca CNXH. Nn dn ch - x hi phng Ty v trin vng ca nh nc x hi#Ch ngha x hi#Thc tin#Trin vng#Nga#Vit Nam#Th gii#Thu## 00955000000000349000450080800050000003900050000500100120001000200240002200300660 00460050012001120050011001240050012001350070059001470040034002060080005002400090 01800245010000500263011001500268015004000283022000400323082000600327013000700333 01400070034002600110034702600110035802600110036901900050038002000150038502000180 0400020000900418021017800427#^214#Thu#Phan Huy L#i Vit s k ton th#Bn i n Ni cc quan bn. Mc bn khc nm chnh ho th 18 (1697)#Ng c Th#H Vn Tn#Phan Huy L#Phan Huy L ; Ng c Th dch, ch gii ; H Vn Tn h..#Sch ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a436tr.^b24cm#TTS ghi : Vin Khoa hc x hi Vit Nam#T.1#959.7#246761#70000#VV09.12343#VV09.12344#VV 09.12345#Vi?t#Lch s c i#Lch s trung i#Vit Nam#Kho cu v tc gi, vn bn, tc phm "i Vit s k ton th". Nhng s kin lch s t K Hng Bng Th, nh Thc, nh Triu cho n thi k Hu Tng hong v Chiu Hong## 00825000000000337000450080800050000003900050000500100120001000200240002200300660 00460050012001120050014001240050011001380070061001490040034002100080005002440090 01800249010000500267011001500272015004000287022000400327082000600331013000700337 01400070034402600110035102600110036202600110037301900050038402000180038902000090 0407021007100416#^214#Thu#Phan Huy L#i Vit s k ton th#Bn in Ni cc qu an bn. Mc bn khc nm chnh ho th 18 (1697)#Phan Huy L#Hong Vn Lu#H V n Tn#Phan Huy L ; Hong Vn Lu dch, ch gii ; H Vn Tn h..#Sch ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a659tr.^b24cm#TTS ghi: Vin K hoa hc x hi Vit Nam#T.2#959.7#246762#90000#VV09.12346#VV09.12347#VV09.12348 #Vi?t#Lch s trung i#Vit Nam#Gii thiu lch s trung i Vit Nam t k nh Trn cho n k nh L## 00852000000000349000450080800050000003900050000500100120001000200240002200300660 00460050012001120050014001240050013001380050011001510070076001620040034002380080 00500272009001800277010000500295011001500300015004000315022000400355082000600359 01300070036501400070037202600110037902600110039002600110040101900050041202000180 0417020000900435021005800444#^214#Thu#Phan Huy L#i Vit s k ton th#Bn i n Ni cc quan bn. Mc bn khc nm chnh ho th 18 (1697)#Phan Huy L#Hong V n Lu#Ng Th Long#H Vn Tn#Phan Huy L ; Dch, ch gii: Hong Vn Lu, Ng Th Long ; H Vn Tn h..#Sch ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a631tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam#T.3#959.7#246763 #90000#VV09.12349#VV09.12350#VV09.12351#Vi?t#Lch s trung i#Vit Nam#Gii th iu lch s Vit Nam t k nh L cho n nm 1656## 00632000000000253000450002600110000002600110001100200360002200300420005801400080 01000190005001080820004001138080005001170080005001220090011001270100005001380110 01500143013000700158015002300165021015600188020000800344020001300352020000800365 039000500373#VV09.12352#VV09.12353#Ch k ton doanh nghip xy lp# c s a i, b sung n thng 3/2009#298000#Vi?t#657#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a85 6tr.^b25cm#246764#TTS ghi: B Ti chnh#Gii thiu ch k ton doanh nghip xy lp. H thng ti khon k ton doanh nghip xy lp. H thng chng t k t on, s k ton v bo co ti chnh#K ton#Doanh nghip#Xy lp#Thu## 00708000000000265000450002600110000002600110001101400080002201900050003000200290 00350290032000640070015000960820004001118080005001150080005001200090011001250100 00500136011001500141001001500156013000700171021022400178020000900402020001800411 020000800429039000500437#VV09.12354#VV09.12355#108000#Vi?t#Tin t v ti chnh quc t#International money and finance#Dng Hu Hnh#332#^214#^aH.#^aThng k #2009#^a574tr.^b24cm#Dng Hu Hnh#246765#Gii thiu v th trng hi oi. X c nh t gi, cn cn thanh ton, h thng tin t qua v hin nay. Qun tr ri ro x nghip, ti tr xut nhp khu. Cc lung u t v vn quc t. Qun tr ti chnh a quc gia#Qun tr#Ti chnh quc t#Tin t#Thu## 00925000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200320 00340070041000660820004001078080005001110080005001160090011001210100005001320110 01500137001002300152005001700175013000700192021035700199020001000556020001300566 020001000579020001000589020001000599020000900609039000500618#VV09.12356#VV09.123 57#78500#Vi?t#K thut nghip v ngoi thng#Trn Hunh Thu Phng, Nguyn c Thng#382#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a673tr.^b24cm#Trn Hunh Thu Phng#Nguy n c Thng#246766#Nhng iu kin ca thng mi quc t v thanh ton quc t . Hp ng ngoi thng, vn chuyn hng ho bng ng bin. Cc chng t thn g s dng trong kinh doanh xut nhp khu. H thng iu ho trong m t v phn loi hng ho xut nhp khu. Cch tnh thu xut - nhp khu, th tc hi quan xut - nhp khu. X l vi phm trong lnh vc hi quan#Nghip v#Ngoi thng# Xut khu#Nhp khu#Thu quan#Hi quan#Thu## 00954000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00410020026000460070014000720820007000868080005000930080005000980090011001030100 00500114011001500119001001400134013000700148021042400155020001000579020001000589 020001000599020001200609020001700621020000900638039000500647#VV09.12358#VV09.123 59#VV09.12360#250000#Vi?t#Cm nang ngn hng u t#Mc Quang Huy#332.66#^214#^ aH.#^aThng k#2009#^a723tr.^b24cm#Mc Quang Huy#246767#Tng quan ngn hng u t. Ngn hng u t v ngn hng thng mi. T chc hot ng v sn phm c t hu nhp c nh ca ngn hng u t. u t sn phm c thu nhp c nh. Sn p hm v u t chng khon vn. Pht hnh chng khon vn v chng khon n. Mua bn st nhp doanh nghip. Nghip v ngn hng v chng khon. Qun l hot ng v ri ro trong ngn hng u t... Tim nng ngn hng u t ti Vit Nam...# Ngn hng#Nghip v#Hot ng#Chng khon#Ngn hng u t#Cm nang#Thu## 00666000000000277000450002600110000001400080001101900050001900200190002400700670 00430820006001108080005001160080005001210090020001260100005001460110016001510050 00800167005001900175005001900194005001500213005001500228013000700243021011400250 020001100364020000800375039000500383#VV09.12361#170000#Vi?t#T in tm l hc# V Dng, L Th Thanh Hng, Phan Th Mai Hng... ; V Dng ch.b.#150.3#^214#^a H.#^aT in Bch khoa#2009#^a1114tr.^b24cm#V Dng#L Th Thanh Hng#Phan Th Mai Hng#Nguyn Th Hoa#Nguyn Th Lan#246768#T in gii thch cc thut ng, phm tr, khi nim ca khoa hc tm l. Gii thiu mt s nh tm l ni ting #Tm l hc#T in#Thu## 00841000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400020057000450070061001020820011001638080005001740080005001790090019001840100 00500203011001500208001002400223006001500247013000700262006001400269021015300283 020000800436020001000444020001000454020001000464020004800474039000500522#VV09.12 362#VV09.12363#VV09.12364#92000#Vi?t#Tng thng Jacques Chirac v con ng dn n quyn lc#Franz-olivier Giesbert ; Dch: Hiu Constant, Nguyn Tr Ch#944. 084092#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a575tr.^b21cm#Giesbert, Franz-olivier# Nguyn Tr Ch#246769#Hiu Constant#Gii thiu v cuc i v hot ng ca tng thng Php Jacques Chirac. Tm hiu v qu trnh hot ng chnh tr v con ng dn n quyn lc ca ng#Tiu s#S nghip#Hot ng#Chnh tr#Chirac, Jacqu es, Chnh tr gia, (1932 - ), Php#Thu## 00424000000000241000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200290 00340070007000630820011000708080005000810080005000860090019000910100005001100110 01500115001000700130013000700137020000800144020000900152020001600161039000500177 #VV09.12365#VV09.12366#25000#Vi?t#Nhng thin dim tnh hi hu#Kim C#398.20959 7#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a159tr.^b21cm#Kim C#246770#Vn hc#Vit Na m#Truyn dn gian#Thu## 00458000000000253000450002600110000002600110001101400080002201900050003000200160 00350030010000510070018000610820010000798080005000890080005000940090019000990100 00500118011001500123001001800138013000700156020001700163020000900180020001000189 039000500199#VV09.12367#VV09.12368#100000#Vi?t#Vng trng bin#Trng ca#Hoi Q uang Phng#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a230tr.^b21cm#Hoi Quan g Phng#246771#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#Thu## 00427000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200080 00340030004000420070012000460820010000588080005000680080005000730090019000780100 00500097011001700102001001200119013000700131020001700138020000900155020000400164 039000500168#VV09.12369#VV09.12370#70000#Vi?t#Trn #Th#T Ngn Ph#895.92214 #^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a69tr.^b20x17cm#T Ngn Ph#246772#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#Thu## 00661000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400020043000450030032000880290034001200070049001540820004002038080005002070080 00500212009001900217010000500236011001500241019000900256001002400265006001900289 013000700308020001700315020000400332020001800336039000500354#VV09.12371#VV09.123 72#VV09.12373#46000#Vi?t#Vn phng thm t s 1 dnh cho cc qu b#Tiu thuyt trinh thm hin i#The no.1 ladies' detective agency#Alexander McCall Smith ; Phm Th Xun Tho dch#823#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a286tr.^b21cm#Dc h Anh#Smith, Alexander McCall#Phm Th Xun Tho#246773#Vn hc hin i#Anh#Tru yn trinh thm#Thu## 00998000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400020071000450070080001160820012001968080005002080080005002130090018002180100 00500236011002500241005001400266005002200280005001700302005001800319005001700337 01300070035402102440036102000230060502000220062802000070065002000100065703900050 0667#VV09.12374#VV09.12376#VV09.12375#99000#Vi?t#Lng ngh th cng huyn Thanh Oai (H Ni) - truyn thng v bin i#Bi Xun nh, Nguyn Th Thanh Bnh, N guyn Cng Tho... ; Bi Xun nh ch.b.#680.0959731#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi #2009#^a547tr., 6tr. nh^b21cm#Bi Xun nh#Nguyn Th Thanh Bnh#Nguyn Cng T ho#Trn Th Hng Yn#Nguyn Lan Hng#246774#Gii thiu v ngh v lng ngh th cng truyn thng huyn Thanh Oai. Bin i ca ngh v lng ngh truyn thng huyn Thanh Oai t ho bnh lp li n nay. Con ng i ln ca lng ngh th cng huyn Thanh Oai. Mt s lng ngh tiu biu#Lng ngh truyn thng#Th cn g truyn thng#H Ni#Thanh Oai#Thu## 00786000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400020108000450070012001530820012001658080005001770080005001820090018001870100 00500205011001500210001001200225013000700237021020800244020001300452020000800465 020002100473020000900494039000500503#VV09.12377#VV09.12379#VV09.12378#53000#Vi? t#Ton cu ho v vn k tha mt s gi tr truyn thng ca dn tc trong b i cnh ton cu ho hin nay#Mai Th Qu#305.8009597#^214#^aH.#^aKhoa hc x h i#2009#^a289tr.^b21cm#Mai Th Qu#246775#Gii thiu ton cu ho - nhn t gc trit hc. S bin ng ca cc gi tr truyn thng trong ton cu ho. K th a mt s gi tr truyn thng ca dn tc Vit Nam trong bi cnh ton cu ho hin nay#Ton cu ho#Gi tr#Truyn thng dn tc#Vit Nam#Thu## 01161000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400020132000450070074001770820011002518080005002620080005002670090018002720100 00500290011001500295015005800310005001400368005001900382005001400401005001500415 01300070043002103410043702000140077802000160079202000130080802000090082103900050 0830#VV09.12380#VV09.12382#VV09.12381#35000#Vi?t#Gi "l c" hay theo "l mi"? Bn cht ca nhng cch phn ng khc nhau ca ngi Hmng Vit Nam vi nh h ng ca o tin lnh#Khng Kim Anh, Lng Th Thu Hng, Trnh Th Lan... ; Khn g Kim Anh ch.b.#305.895972#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a195tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Dn tc hc#Khng Kim Anh#Lng Th Thu Hng#Trnh Th Lan#ng Minh Ngc#246776#Gii thiu ngi Hmng trong c cu t c ngi Vit Nam v trong mi quan h vi nhng ngi ng tc cc nc khc trong khu vc v trn th gii. "L c" ca ngi Hmng v vai tr ca n i v i x hi v vn ho Hmng. nh hng ca "l mi" v cch phn ng ca ngi Hm ng vi nh hng ca "l mi" v nh hng ti vn ho ca h#Dn tc Hmng#Qua n h dn tc#o Tin lnh#Vit Nam#Thu## 00932000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400020082000450070029001270820009001568080005001650080005001700090018001750100 00500193011001500198015003200213001001200245005001600257013000700273021029100280 020001600571020001300587020001600600020000900616039000500625#VV09.12383#VV09.123 84#VV09.12385#40000#Vi?t#M hnh cng nghip ho, hin i ho theo nh hng x hi ch ngha Vit Nam# Hoi Nam, Trn nh Thin#338.9597#^214#^aH.#^aKh oa hc x hi#2009#^a283tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Kinh t Vit Nam# Hoi Nam#Tr n nh Thin#246777#Gii thiu cng nghip ho, hin i ho trong nhng cch t ip cn khc bit. Nhng l lun v thc tin c bn v cng nghip ho, hin i ho Vit Nam trong 20 nm i mi v pht trin t nc. M hnh cng nghi p ho, hin i ho Vit Nam trong giai on hi nhp kinh t quc t#Cng ngh ip ho#Hin i ho#nh hng XHCN#Vit Nam#Thu## 00853000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400020087000450070058001320820009001908080005001990080005002040090018002090100 00500227011001500232005000900247005001400256005001300270005001800283005001400301 01300070031502101540032202000170047602000090049302000110050202000090051303900050 0522#VV09.12386#VV09.12388#VV09.12387#57000#Vi?t#Pht trin kinh t tri thc g n vi qua trnh cng nghip ho, hin i ho Vit Nam#ng Hu, inh Quang Ty , H Ngc Lut... ; ng Hu ch.b.#338.9597#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a3 79tr.^b21cm#ng Hu#inh Quang Ty#H Ngc Lut#Nguyn Quang Thi#Phm Tt Dong# 246778#Gii thiu v kinh t tri thc - xu th pht trin ca thi i. Hi nhp xu th pht trin kinh t tri thc ton cu l i hi tt yu i vi Vit Nam #Kinh t tri thc#Hi nhp#Pht trin#Vit Nam#Thu## 01047000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400020051000450070071000960820009001678080005001760080005001810090018001860100 00500204011001500209015006300224005001100287005001200298005001100310005001100321 00500150033201300070034702102580035402000080061202000120062002000120063202000190 0644020000800663020000900671039000500680#VV09.12389#VV09.12390#VV09.12391#71000 #Vi?t#Nhng mi t ph trong kinh t thi trc i mi#ng Phong, L Th Mai, L Th Qu... ; Ch.b.: Hoi Nam, ng Phong#338.9597#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a293tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Kinh t V it Nam#ng Phong# Hoi Nam#L Th Mai#L Th Qu#Cao Tun Phong#246779#Cun sch ti dng li mt bc tranh sng ng, phong ph v nhng tm ti, tho g t rong kinh t thi trc i mi. Nhng t ph trong cng nghip, nng nghip, l u thng phn phi. T c quyn ti m ca v nhng bi hc lch s t nhng m i t ph #Kinh t#Cng nghip#Nng nghip#Lu thng hng ho#Bi hc#Vit Nam #Thu## 00978000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200790 00340070014001130820006001278080005001330080005001380090018001430100005001610110 01500166015004000181001001400221013000700235021036500242020001600607020000800623 020001600631020001100647020000400658020000900662039000500671#VV09.12392#VV09.123 93#29000#Vi?t#y mnh hp tc nghin cu v o to v khoa hc x hi gia Vi t Nam v Lo#Phm Vn Vang#300.7#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a191tr.^b21c m#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam#Phm Vn Vang#246780#nh gi thc tr ng hp tc nghin cu v o to v khoa hc x hi gia Vit Nam v Lo. Nhng vn c bn ca vic hp tc nghin cu v o to v khoa hc x hi gia Vi t Nam v Lo trong giai on 2007 - 2010 v nh hng n nm 2020. Nhng gii php ch yu nhm y mnh v nng cao cht lng hiu qu hp tc gia Vit Nam v Lo trong giai on mi#Hp tc quc t#o to#Khoa hc x hi#Nghin cu#L o#Vit Nam#Thu## 00739000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200340 00340030049000680070012001170820008001298080005001370080005001420090018001470100 00500165011001500170001001200185013000700197021024100204020001100445020000400456 020000800460039000500468#VV09.12394#VV09.12395#35000#Vi?t#Phn ph ch trong c u ting Vit#Xt t mt kt hc, hnh ng ni, quan h ngha#o Th Vn#495.92 2#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a260tr.^b21cm#o Th Vn#246781#i tng c h thch v cu to hnh thc ca phn ph ch trong cu ting Vit. Phn ph ch trong cu ting Vit xt t phng din hnh ng ni. Phn ph ch trong cu ting Vit xt t phng din quan h ngha vi phn vn bn hu quan#Ting Vit #Cu#Ph ch#Thu## 01024000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200840 00340070094001180820011002128080005002230080005002280090018002330100005002510110 01500256015005800271005001800329005001400347005001500361005001200376013000700388 02101750039502000140057002000090058402000080059302000080060102000230060902000160 0632020000500648020000400653039000500657#VV09.12396#VV09.12397#49000#Vi?t#Tri t hc a phng ca ngi Mng trong s dng v qun l ti nguyn thin nhin#N guyn Ngc Thanh, Trn Hng Thu, Quch Th Oanh... ; Ch.b.: Nguyn Ngc Thanh, T rn Hng Thu#305.895924#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a271tr.^b21cm#TTS ghi : Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Dn tc hc#Nguyn Ngc Thanh#Trn Hng Th u#Quch Th Oanh#H Ly Giang#246782#Vi nt khi qut v ngi Mng. Tri thc a phng trong s dng v qun l ti nguyn t. Tri thc a phng trong s dng v qun l ti nguyn nc v ti nguyn rng#Dn tc Mng#Tri thc#S dn g#Qun l#Ti nguyn thin nhin#Ti nguyn rng#Nc#t#Thu## 00641000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200330 00340070012000670820008000798080005000870080005000920090018000970100005001150110 01500120015005400135001001200189013000700201021012800208020001100336020001200347 020001100359039000500370#VV09.12398#VV09.12399#25000#Vi?t#Gio trnh c - hiu ting Vit#o Th Vn#495.922#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a124tr.^b24cm# TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc S phm#o Th Vn#246783#Gm 10 bi c hiu ting Vit gii thiu v t nc Vit Nam v mt s nc trn th gii. Trnh by i nt v ngnh du lch#Ting Vit#K nng c#Gio trnh#Thu# # 00737000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010009000430020022000520070009000740220004000830080005000870090 01400092010000500106011001500111013000700126005000900133021027800142020001800420 020000900438020000700447039000500454#VV09.12400#VV09.12401#29000#Vi?t#649#^214# Tm Nhn#Dy con t thu ln 3#Tm Nhn#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a258tr.^b21 cm#246784#Tm Nhn#Tm hiu v s pht trin ca tr em di 3 tui. Hiu r th i k nhy cm giai on u ca sinh mnh. Tr ngi trn bc ng trng th nh ca tr. Nhu cu ca tr. Tr ngi v tm l nh hng ti s trng thnh c a tr. Rn luyn ch, nng lc sng c lp ca tr...#Gio dc gia nh#Chm sc#Tr em#Thu## 00760000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010009000430020022000520070009000740220004000830080005000870090 01400092010000500106011001500111013000700126005000900133021030100142020001800443 020000900461020000700470039000500477#VV09.12402#VV09.12403#35000#Vi?t#649#^214# Tm Nhn#Dy con t thu ln 3#Tm Nhn#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a234tr.^b21 cm#246785#Tm Nhn#Tm hiu v s pht trin ca tr em di 3 tui. Tm hiu b mt thi th u ca tr. Phng php gio dc thi k u ca Montessori. Rn l uyn nng lc vn ng, cm gic, cc gic quan ca tr. Rn luyn kh nng ngn ng, nng lc c v vit. Pht trin tim nng ton hc, khoa hc t nhin...# Gio dc gia nh#Chm sc#Tr em#Thu## 00765000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010009000430020022000520070009000740220004000830080005000870090 01400092010000500106011001500111013000700126005000900133021030600142020001800448 020000900466020000700475039000500482#VV09.12404#VV09.12405#38000#Vi?t#649#^214# Tm Nhn#Dy con t thu ln 3#Tm Nhn#T.3#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a283tr.^b21 cm#246786#Tm Nhn#Tm hiu v s pht trin ca tr em di 3 tui. Cch nm b t thi k then cht pht trin tr lc ca tr. tr pht trin t nhin thun theo thin tnh. Phng php ng n bi dng nn thin ti. Pht trin tr n h, tr tng tng v kh nng sng to ca tr. Gio dc tr qua nhng tr ch i...#Gio dc gia nh#Chm sc#Tr em#Thu## 00724000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010009000430020022000520070009000740220004000830080005000870090 01400092010000500106011001500111013000700126005000900133021026500142020001800407 020000900425020000700434039000500441#VV09.12406#VV09.12407#39000#Vi?t#649#^214# Tm Nhn#Dy con t thu ln 3#Tm Nhn#T.4#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a295tr.^b21 cm#246787#Tm Nhn#Tm hiu v s pht trin ca tr em trc 3 tui. Hng dn cch nui dy tr. Tm hiu nng lc ca tr. Cch khen ngi v trch pht. Khm ph thi quen xu ca tr. Bi dng kh nng tp trung ch cho tr. Cch to hng th cho tr. Rn luyn lng t tin...#Gio dc gia nh#Chm sc#Tr em#Th u## 00634000000000265000450002600110000002600110001100100080002200200230003000300360 00530070008000890140007000970190005001040820004001098080005001130080005001180090 01400123010000500137011001500142013000700157021015600164020001800320020001800338 020000700356039000500363#VV09.12408#VV09.12409#Thi H#Kin thc nui dy tr#50 cch dy con khng cn nh mng#Thi H#48000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aNxb. H N i#2009#^a331tr.^b21cm#246788#Gii thiu 50 cch dy con khng cn nh mng. H ng dn dy con v i nhn x th, k nng sng, phm cht o c, tnh cch t m l v sc kho sinh l#Gio dc gia nh#Chm sc sc kho#Tr em#Thu## 00946000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200650003900700300 01040140007001340190005001410820006001468080005001520080005001570090014001620100 00500176011001500181005001200196013000700208021039400215020001000609020001000619 020001300629020002100642039000500663#VV09.12410#VV09.12411#Phan Nguyn Thi#Ph ng php, nghip v cng tc i - k nng cng tc thiu nhi#Phan Nguyn Thi, B i S Tng#39500#Vi?t#371.8#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a193tr.^b24cm#Bi S Tng#246789#i tng, phng php mn cng tc i thiu nin tin phong H Ch Minh. Nhng vn c bn v hot ng i thiu nin tin phong H Ch Minh. C ng tc ca i thiu nin tin phong H Ch Minh, cng tc ca gio vin - tng ph trch i. Cng tc nhi ng trong trng tiu hc. Nghi thc i thiu ni n tin phong H Ch Minh. Hng dn t chc cc tr chi, cc hot ng cho thi u nhi#Nghip v#Hot ng#Cng tc i#i TNTP H Ch Minh#Thu## 00525000000000241000450002600110000002600110001100100090002200200360003100700090 00670190005000760820010000818080005000910080005000960090014001010100005001150110 02400120013000700144021009700151020001700248020000900265020000400274039000500278 #VV09.12412#VV09.12413#V Khiu#Trng sn mu la vn i anh hng#V Khiu#Vi? t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a79tr., 8tr. nh^b24cm#246790#Gii thi u cc bi th ca gio s V Khiu vit tng nim nhng anh hng b mnh v nc#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00529000000000277000450002600110000002600110001100200290002200700380005101400070 00890190005000960820009001018080005001100080005001150090014001200100005001340110 01500139005001200154005001100166005001300177013000700190020000700197020000800204 020002000212020001400232039000500246#VV09.12414#VV09.12415#Phng php gii ton i s#L Hng c, L Hu Tr, L Bch Ngc#60000#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^aN xb. H Ni#2009#^a510tr.^b24cm#L Hng c#L Hu Tr#L Bch Ngc#246791#i s #Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#Thu## 00767000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200200003300700160 00530140007000690190005000760820006000818080005000870080005000920090011000970100 00500108011001500113013000700128021034400135020000900479020001100488020000900499 039000500508#VV09.12417#VV09.12416#Phan Thng#Qun tr cht lng#Phan Thng b.s .#58000#Vi?t#658.5#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a414tr.^b21cm#246792#i cng v cht lng v qun tr cht lng. Qu trnh pht trin ca qun tr cht lng . Tp trung tho mn nhu cu ca khch hng. Phng php qun tr cht lng v bo m tin cy. Chng nhn sn phm v cc h thng cht lng. Qun tr chi ph v bo m cht lng. Qun tr chi ph cho cht lng trong qu trnh phn tch d n#Qun tr#Cht lng#Sn phm#Thu## 00694000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200520003400700120 00860140007000980190005001050820006001108080005001160080005001210090011001260100 00500137011001500142013000700157021021600164020001600380020001000396020000800406 020000900414039000500423#VV09.12418#VV09.12419#L Vn Bnh#Phng php phn t h u hn trong tnh ton kt cu#L Vn Bnh#27000#Vi?t#624.1#^214#^aH.#^aThng k #2009#^a202tr.^b20cm#246793#Gii thiu v phng php phn t hu hn. Thanh ch u ko - nn, thanh chu xon, thanh chu un v thanh chu lc tng hp. Tm ng sut phng - bin dng phng - tm chu un. Phng php phn t hu hn ng dng#Phn t hu hn#Tnh ton#Kt cu#Xy dng#Thu## 00767000000000241000450002600110000002600110001100200320002200700240005401400070 00780190005000850820006000908080005000960080005001010090011001060100005001170110 01500122013000700137006000900144021033100153020001600484020002000500039000500520 #VV09.12420#VV09.12421#B quyt thnh cng Office 2007#VN-Guide tng hp, dch#4 0000#Vi?t#005.5#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a296tr.^b21cm#246794#VN-Guide#Gii t hiu cc b quyt thnh cng vi Office 2007. Hng dn cch tng hiu sut bng cc k thut chung ca Office. Cch tit kim thi gian trong Word. Tng sc m nh bng tnh bng Excel, to v chuyn nghip cho bi thuyt trnh Powerpoint. C ch chnh sa v ti u ho Outlook. Tng hiu sut cho c s d liu nh vo Ac cess#Phn mm Office#B quyt thnh cng#Thu## 00768000000000253000450002600110000002600110001100200370002200700240005901400070 00830190005000900820006000958080005001010080005001060090011001110100005001220110 01500127006000900142013000700151021029600158020002100454020002000475020001400495 039000500509#VV09.12423#VV09.12422#B quyt thnh cng Power point 2007#VN-Guide tng hp, dch#40000#Vi?t#005.5#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a296tr.^b21cm#VN-Gu ide#246795#Gii thiu cc b quyt thnh cng vi Powerpoint 2007. Hng dn cc h lm vic vi Outlines, x l ni dung Slide, p dng ch v khung nhn Mast er. Cch lm tng v hp dn bng ho v hnh v. Sp xp Slide, thm hiu n g ng cho Slide. Thit k Slide Show. In trnh din Powerpoint...#Phn mm Powe r Point#B quyt thnh cng#X l vn bn#Thu## 00594000000000289000450002600110000002600110001100200390002200700580006101400070 01190190005001260820004001318080005001350080005001400090018001450100005001630110 01500168005001200183005001500195005001300210005001100223013000700234020000700241 020001700248020002000265020001400285039000500299#VV09.12424#VV09.12425#Phng ph p gii ton tam thc bc hai#B.s.: L Hng c (ch.b.), o Thin Khi, L Bch Ngc..#50000#Vi?t#512#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a359tr.^b24cm#L Hng c#o Thin Khi#L Bch Ngc#L Hu Tr#246796#i s#Tam thc bc hai#Ph th ng trung hc#Sch c thm#Thu## 00716000000000301000450002600110000002600110001100200380002200700580006001400070 01180190005001250820006001308080005001360080005001410090018001460100005001640110 01500169005001200184005001500196005001300211005001100224013000700235021012100242 020001300363020001700376020000900393020000700402039000500409#VV09.12426#VV09.124 27#Phng php gii ton h m - lgarit#B.s.: L Hng c (ch.b.), o Thin Kh i, L Bch Ngc..#52000#Vi?t#512.9#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a375tr.^b 24cm#L Hng c#o Thin Khi#L Bch Ngc#L Hu Tr#246797#Trnh by cc dn g bi ton c bn v gii phng trnh, bt phng trnh v h siu vit, km th eo cc v d v bi tp#Phng trnh#Bt phng trnh#Bi ton#i s#Thu## 00710000000000301000450002600110000002600110001100200220002200300490004400700560 00930140007001490190005001560820007001618080005001680080005001730090018001780100 00500196011001500201005001200216005001500228005001300243013000700256021010200263 020001100365020000700376020000900383020001100392039000500403#VV09.12428#VV09.124 29#Phng php gii ton#Lng gic ho. Hm s lng gic. H thc lng#B.s.: L Hng c (ch.b.), o Thin Khi, L Bch Ngc#65000#Vi?t#516.24#^214#^aH.#^ ai hc S phm#2009#^a438tr.^b24cm#L Hng c#o Thin Khi#L Bch Ngc#246 798#Trnh by cc bi ton c bn v phng php gii ton lng gic, hm s l ng gic v h thc lng#Lng gic#Hm s#Bi ton#Gio trnh#Thu## 00760000000000325000450002600110000002600110001100200220002200300470004400700580 00910140007001490190005001560820006001618080005001670080005001720090018001770100 00500195011001500200005001200215005001500227005001300242005001100255013000700266 02100990027302000050037202000130037702000170039002000110040702000110041803900050 0429#VV09.12430#VV09.12431#Phng php gii ton#Phng trnh bt phng trnh v h lng gic#B.s.: L Hng c (ch.b.), o Thin Khi, L Bch Ngc..#50000 #Vi?t#516.3#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a364tr.^b24cm#L Hng c#o Thi n Khi#L Bch Ngc#L Hu tr#246799#Gii thiu phng php gii cc bi ton c bn v phng trnh, bt phng trnh v h lng gic#Ton#Phng trnh#Bt p hng trnh#Lng gic#Gio trnh#Thu## 00532000000000265000450002600110000002600110001100200540002200300370007600700120 01130140007001250190005001320820008001378080005001450080005001500090018001550100 00500173011001500178005001200193013000700205020000700212020002000219020000700239 020001500246039000500261#VV09.12432#VV09.12433#Hng dn n - luyn thi i hc, cao ng mn vt l#Theo cu trc thi ca B GD v T#L Nh Thc#45000#Vi? t#530.076#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a306tr.^b24cm#L Nh Thc#246800#Vt l#Ph thng trung hc#n tp#Sch luyn thi#Thu## 00633000000000289000450002600110000002600110001100200520002200300370007400700610 01110140007001720190005001790820007001848080005001910080005001960090018002010100 00500219011001500224005001300239005001800252005001400270013000700284020000500291 020002000296020000700316020001500323039000500338#VV09.12434#VV09.12435#Hng dn n - luyn thi i hc, cao ng mn ton#Theo cu trc thi ca B GD v T# B.s.: Bi Vn Ngh (ch.b.), Nguyn Tin Trung, Nguyn Sn H#49500#Vi?t#510.76# ^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a381tr.^b24cm#Bi Vn Ngh#Nguyn Tin Trung#N guyn Sn H#246801#Ton#Ph thng trung hc#n tp#Sch luyn thi#Thu## 00640000000000289000450002600110000002600110001100200550002200300480007700700490 01250140007001740190005001810820007001868080005001930080005001980090018002030100 00500221011001500226005001400241005001200255005002100267013000700288020000800295 020002000303020000700323020001500330039000500345#VV09.12436#VV09.12437#Hng dn n - luyn thi i hc, cao ng mn ho hc#Theo cu trc thi ca B Gio d c v o to#Phm Hng Bc, V Nh Hng, Nguyn Th Thin Nga#45000#Vi?t#540.7 6#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a312tr.^b24cm#Phm Hng Bc#V Nh Hng#Nguy n Th Thin Nga#246802#Ho hc#Ph thng trung hc#n tp#Sch luyn thi#Thu## 00527000000000265000450002600110000002600110001100200490002200300270007100700250 00980140007001230190005001300820004001358080005001390080005001440090018001490100 00500167011001500172005000800187013000700195020001000202020000900212020002000221 020001500241039000500256#VV09.12438#VV09.12439#Cu hi trc nghim chuyn ng php ting Anh#Ti liu n thi i hc...#Vnh B s.t., tuyn chn#45000#Vi?t# 428#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a303tr.^b24cm#Vnh B#246803#Ting Anh#Ng php#Cu hi trc nghim#Sch luyn thi#Thu## 00540000000000265000450002600110000002600110001100200200002200300700004200700160 01120140007001280190005001350820004001408080005001440080005001490090018001540100 00500172011001500177005001600192013000700208020001200215020000800227020002000235 020001400255039000500269#VV09.12440#VV09.12441#60 bi vn chn lc#Dnh cho hc sinh lp 11 v 12 luyn thi THPT, i hc v cao ng...#Nguyn Xun Lc#29000# Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a203tr.^b24cm#Nguyn Xun Lc#246804# Tp lm vn#Bi vn#Ph thng trung hc#Sch c thm#Thu## 00604000000000301000450002600110000002600110001100200270002200700630004901400070 01120190005001190820004001248080005001280080005001330090018001380100005001560110 01500161005001300176005001100189005001300200005001400213005001100227013000700238 020001200245020000700257020001900264020001400283039000500297#VV09.12443#VV09.124 42#Bnh ging vn 11 chn lc#Trn nh S, L Huy Bc, Phm Vnh C... ; Trn nh S ch.b.#45000#Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a310tr.^b24cm#Tr n nh S#L Huy Bc#Phm Vnh C#Phan Huy Dng#Phan C #246805#Tp lm vn#L p 11#Bnh ging vn hc#Sch c thm#Thu## 00556000000000277000450000200270000000700570002701400070008401900050009108200040 00968080005001000080005001050090018001100100005001280110015001330050013001480050 01100161005000700172005002200179005001300201013000700214020001200221020000700233 020001900240020001400259039000500273#Bnh ging vn 12 chn lc#Trn nh S, L Huy Bc, Nh Ca... ; Trn nh S ch.b.#38000#Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a259tr.^b24cm#Trn nh S#L Huy Bc#Nh Ca#Nguyn Th Thanh Cnh# ng Anh o#246806#Tp lm vn#Lp 12#Bnh ging vn hc#Sch c thm#Thu## 00634000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200240003800700160 00620140007000780190005000850820004000908080005000940080005000990090018001040100 00500122011001500127013000700142021020100149020000500350020000700355020001300362 039000500375#VV09.12447#VV09.12446#Nguyn Vn Tro#C s l thuyt ni suy#Nguy n Vn Tro#32000#Vi?t#515#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a181tr.^b24cm#24680 7#Cung cp nhng kin thc c bn hm bin phc, dy ni suy, dy ni suy trong khng gian hm chnh hnh b chn. Gii thiu cc bi ton trc a phc, bi to n Pick-Nevanlinna v cc bi ton ni suy#Ton#Hm s#Php ni suy#Thu## 01019000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200200003300300710 00530070083001240140007002070190005002140820009002198080005002280080005002330090 01800238010000500256011001500261005001400276005001500290005001200305005001600317 00500160033301300070034902102730035602000100062902000290063902000200066803900050 0688#VV09.12448#VV09.12449#VV09.12450#Chuyn trit hc#Dng cho cao hc v ng hin cu sinh khng thuc chuyn ngnh Trit hc#H Nguyn Ct, Trn ng Sinh, L Vn on... ; Ch.b.: Trn ng Sinh, L Vn on#30000#Vi?t#335.4112#^214#^a H.#^ai hc S phm#2009#^a164tr.^b24cm#H Nguyn Ct#Trn ng Sinh#L Vn o n#Nguyn Thi Sn#Nguyn Vn Long#246808#Cc bi ging v ch ngha duy vt bin chng, php bin chng duy vt, nguyn tc thng nht gia l lun v thc ti n ca ch ngha Mc-Lnin. L lun hnh thi kinh t - x hi v con ng i l n CNXH Vit Nam. L lun v nh nc v php quyn, trit hc Mc-Lnin#Trit hc#Ch ngha duy vt bin chng#Ch ngha Mc-Lnin#Thu## 00739000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200380 00510070018000890140007001070190005001140820004001198080005001230080005001280090 01800133010000500151011001500156013000700171021027500178020000900453020001800462 039000500480#VV09.12451#VV09.12452#VV09.12453#Dng Quang Phng#Mt s phng ph p phn tch in ho#Dng Quang Phng#47000#Vi?t#543#^214#^aH.#^ai hc S p hm#2009#^a260tr.^b24cm#246809#Khi nim c bn, kin thc c s, cc quy lut c a phng php phn tch in ho. Phng php phn tch in th, chun o t h. Phng php phn tch in phn. Phng php phn tch cc ph. Gii thiu s lc phng php phn tch in ho hin i von - ampe ho tan#in ho#Ho h c phn tch#Thu## 01023000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200840003300700540 01170190005001710820012001768080005001880080005001930090021001980100005002190110 01500224005001900239005001600258005001500274005001600289005001600305015003900321 013000700360021029500367020001700662020001800679020000700697039000500704#VV09.12 454#VV09.12455#VV09.12456#Tng cng cng tc dn vn ca chnh quyn c s H Ni trong tnh hnh hin nay#Trn Th Bch Thu, Nguyn Vn Hng, Hong Tin C t..#Vi?t#324.2597071#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a304tr.^b21cm#Trn Th Bch Thu#Nguyn Vn Hng#Hong Tin Ct#L Th Thu Thu#Nguyn Vn Hng#TTS g hi: Thnh u H Ni. Ban Dn vn#246810#Mt s vn dn vn v cng tc dn v n ca chnh quyn c s. B my chnh quyn c s, v tr, vai tr v cc tiu c h nh gi v cng tc dn vn ca chnh quyn c s. Thc trng cng tc dn v n c s v xut mt s gii php tng cng cng tc dn vn c s thnh p h H Ch Minh#Cng tc dn vn#Chnh quyn c s#H Ni#Thu## 00557000000000241000450002600110000002600110001100100120002200200190003400700120 00530190005000650820008000708080005000780080005000830090021000880100005001090110 01500114013000700129021014500136020000900281020001000290020001000300039000500310 #VV09.12457#VV09.12458#Ng Khc L#Thut ng hng hi#Ng Khc L#Vi?t#387.501#^ 214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a337tr.^b21cm#246811#Gii thiu, gii thch cc thut ng hng hi bng ting Anh gm: thut ng hng hi, thut ng bo hi m tu bin v cc ch vit tt thng dng#Hng hi#Thut ng#Ting Anh#Thu## 00681000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010011000460020013000570070011000700220004000810080005000850090 02100090010000500111011001500116013000700131005001100138021020300149020000900352 020000800361020000800369020000900377039000500386#VV09.12459#VV09.12460#42000#Vi ?t#623.82#^214# c Lu#My tu thu# c Lu#T.1#^aH.#^aGiao thng Vn ti# 2009#^a231tr.^b21cm#246812# c Lu#Gii thiu chung v my tu thu, ni hi tu thu, ng c diesel tu thu, tuabin tu thu, my ph tu thu, my lnh t hc phm v iu ho khng kh, cc h thng tu thu v cc thit b trn boong #Tu thu#My mc#ng c#Thit b#Thu## 00681000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010011000460020013000570070011000700220004000810080005000850090 02100090010000500111011001500116013000700131005001100138021020300149020000900352 020000800361020000800369020000900377039000500386#VV09.12461#VV09.12462#25000#Vi ?t#623.82#^214# c Lu#My tu thu# c Lu#T.2#^aH.#^aGiao thng Vn ti# 2009#^a124tr.^b21cm#246813# c Lu#Gii thiu chung v my tu thu, ni hi tu thu, ng c diesel tu thu, tuabin tu thu, my ph tu thu, my lnh t hc phm v iu ho khng kh, cc h thng tu thu v cc thit b trn boong #Tu thu#My mc#ng c#Thit b#Thu## 00638000000000241000450002600110000002600110001100200490002201900050007108200060 00768080005000820080005000870090021000920100005001130110015001180150032001330130 00700165021016400172020002100336020000900357020001600366020000900382039000500391 #VV09.12463#VV09.12464#Cc hip nh hng hi gia Vit Nam v cc nc#Vi?t#387 .5#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a208tr.^b25cm#TTS ghi: B Giao thng V n ti#246814#Gii thiu cc hip nh thng mi hng hi gia Vit Nam v cc n c t nm 1979 n 2007: cc hip nh hng hi thng mi v hip nh vn ti bin thng mi#Hip nh thng mi#Hng hi#Quan h quc t#Vit Nam#Thu## 00757000000000289000450002600110000002600110001101400080002201900050003008200040 00358080005000390020028000440030071000720220004001432210055001470080005002020090 01100207010000500218011001500223015002300238013000700261021014600268020001800414 020000800432020000900440020001300449039000500462#VV09.12465#VV09.12466#100000#V i?t#657#^214#Ch k ton doanh nghip#Ban hnh theo Quyt nh s 15/2006/Q- BTC ngy 20 thng 3 nm 2006...#Q.1#Bo co ti chnh chng t v s k ton s k ton#^aH.#^aThng k#2009#^a464tr.^b25cm#TTS ghi: B Ti chnh#246815#Gi i thiu danh mc, biu mu, ni dung v phng php lp bo co ti chnh, chng t v s k ton c km theo mt s mu s k ton ch yu#K ton ti chnh #Bo co#Chng t#Doanh nghip#Thu## 00615000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200680003600700140 01040140007001180190005001250820008001308080005001380080005001430090011001480100 00500159011001500164013000700179015004700186021007500233020000800308020002000316 020000800336039000500344#VV09.12467#VV09.12468#Phan c Dng#Ngn hng cu hi t rc nghim v bi tp tng hp nguyn l k ton#Phan c Dng#56500#Vi?t#657.0 76#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a510tr.^b24cm#246816#i hc Quc gia Tp. H Ch M inh. Khoa Kinh t#Cc cu hi trc nghim v bi tp ng dng trnh by v nguy n l k ton#K ton#Cu hi trc nghim#Bi tp#Thu## 00976000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100220003300200490 00550030138001040070058002420140007003000190005003070820008003128080005003200080 00500325009001100330010000500341011001500346005001900361005001500380013000700395 02101630040202000130056502000180057802000130059602000160060902000200062503900050 0645#VV09.12469#VV09.12470#VV09.12471#Trn Hunh Thanh Ngh#Nhng vn bn php l ut mi nht v Lut Kinh t#Tp hp thc hin chng trnh khung gio dc i hc phn Lut Kinh t cho c nhn Kinh t theo quyt nh ca B Gio dc v o to#Trn Hunh Thanh Ngh, Nguyn Ngc Duy M, Hunh Quc Phi#56500#Vi?t#343 .597#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a478tr.^b24cm#Nguyn Ngc Duy M#Hunh Quc Phi# 246817#Gii thiu mt s vn bn php lut mi v lut kinh t nh: lut doanh n ghip, lut hp tc x, lut ph sn, lut u t, lut thng mi v lut t t ng dn s#Lut kinh t#Lut doanh nghip#Lut ph sn#Lut thng mi#Lut t t ng dn s#Thu## 00693000000000325000450002600110000002600110001100200180002200300210004000700820 00610140007001430190005001500820007001558080005001620080018001670090023001850100 00500208011001500213019000500228005001700233005001400250005001700264005001100281 00500140029201300070030600500110031302000170032402000090034102000120035003900050 0362#VV09.12472#VV09.12473#Ht ging tm hn#Dnh cho tui teen 2#Albert Einstei n, Helen Keller, Jessie Spellman... ; First New tng hp, thc hin#28000#Vi?t# 808.83#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a159tr.^b21cm#Dch#Ei nstein, Albert#Keller, Helen#Spellman, Jessie#Seuss, Dr.#Carney, Emily#246818#Ne w, First#Vn hc hin i#Th gii#Truyn ngn#Thu## 00634000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200260003500700130 00610140007000740190005000810820009000868080005000950080018001000090023001180100 00500141011001400146013000700160021015000167020001200317020000800329020000900337 020001700346039000500363#VV09.12474#VV09.12475#L Thu Ti#Chuyn bn gi chng mnh#L Thu Ti#12000#Vi?t#612.0082#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho S i Gn#2009#^a78tr.^b21cm#246819#Nhng hng dn v mt s vn bn gi quan t m nh: c im b phn sinh dc n, m mao, sinh l tnh dc v nhng bnh ly qua ng tnh dc...#Sinh l hc#Con gi#Tnh dc#C quan sinh dc#Thu## 00472000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200210003800300120 00590070016000710140007000870190005000940820010000998080005001090080005001140090 02000119010000500139011001500144013000700159020001700166020000900183020000400192 020000500196039000500201#VV09.12476#VV09.12477#Nghim T Thip#i vn th mi n gy#Th v nhc#Nghim T Thip#35000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a144tr.^b21cm#246820#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nhc#Thu## 00866000000000301000450002600110000002600110001100100180002200200340004000700490 00740140007001230190005001300820009001358080005001440080005001490090026001540100 00500180011001500185015008100200005001300281005001600294004001300310013000700323 021019300330020001800523020000700541020001100548039000500559#VV09.12478#VV09.124 79#Phan Th Ngc Yn#c im gii phu sinh l tr em#Phan Th Ngc Yn, Trn M inh K, Nguyn Th Dung#26000#Vi?t#612.0083#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2009#^a212tr.^b21cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. Trng cao ng N h tr - Mu gio TW1#Trn Minh K#Nguyn Th Dung#In ln th 5#246821#Nhng ki n thc c bn v tr em, i cng v cc h thn kinh, h vn ng, mu v tun hon, h tun hon, cc c quan phn tch, h h hp, da v tit niu, ni tit v sinh dc ca tr em#Gii phu sinh l#Tr em#Gio trnh#Thu## 00786000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200390003301900050 00720820004000778080005000810080005000860090030000910100005001210110015001260130 00700141021031200148020000800460020001100468020000800479020000900487020000800496 020001100504039000500515#VV09.12480#VV09.12482#VV09.12481#Mi quan h i tc nh nc - t nhn#Vi?t#334#^214#^aH.#^aNgn hng Pht trin Chu #2009#^a111tr.^ b23cm#246822#Gii thiu tng quan v mi quan h i tc nh nc - t nhn. Kin h nghim v t nhn ho c s h tng v mi quan h i tc nh nc - t nhn. Cc c cu v vic thit lp mi quan h nh nc - t nhn. Thc hin mi quan h i tc nh nc - t nhn i vi cc lnh vc kinh t, thng mi v ti c hnh#Kinh t#Thng mi#i tc#Nh nc#T nhn#Kinh doanh#Thu## 00564000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200160003200700100 00480140007000580190005000650820006000708080005000760080005000810090014000860100 00500100011001500105013000700120021014100127020000900268020000700277020002100284 039000500305#VV09.12483#VV09.12484#Hoi Linh#o thut vt l#Hoi Linh#27000#Vi ?t#793.8#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a198tr.^b21cm#246823#Gii thiu v gip b n thc hin, biu din nhng tr o thut trong vt l: t la trn tay, hoa l a, pho sng, i bc, khinh kh cu...#o thut#Vt l#Ngh thut biu din#Th u## 00621000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200340003400700200 00680140007000880190005000950820011001008080005001110080005001160090014001210100 00500135011001500140005000700155013000700162021015400169020001000323020000800333 020000900341039000500350#VV09.12486#VV09.12485#Trng Linh#Mu honh phi cu i thng dng#Trng Linh, H Sn#36000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aNxb. H Ni# 2009#^a308tr.^b21cm#H Sn#246824#Gii thiu nhng mu honh phi cu i thng dng: cu i 4, 5, 6, 7 v 8 ch; honh phi cha, nh, n; honh phi dng tro ng nh th h hoc t ng#Honh phi#Cu i#Vit Nam#Thu## 00646000000000265000450002600110000002600110001100100080002200200330003000700080 00630140007000710190005000780820006000838080005000890080005000940090014000990100 00500113011001500118013000700133021018500140020001700325020001800342020000500360 020001000365039000500375#VV09.12487#VV09.12488#H Linh#Yoga ci thin th cht m i ngy#H Linh#22000#Vi?t#613.7#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a158tr.^b21cm#24 6825#Phn tch li ch ca yoga dng t i vi 3 nhm tui: vn ng vin, ng i cao tui v ph n. Gii thiu v hng dn cch luyn tp cc bi tp yoga d ng t cc t th khc nhau#Th dc th thao#Chm sc sc kho#Yga#Rn luyn# Thu## 00592000000000265000450002600110000002600110001100100080002200200130003000700080 00430140007000510190005000580820006000638080005000690080005000740090014000790100 00500093011001500098013000700113021015100120020001700271020001800288020001000306 020000500316039000500321#VV09.12489#VV09.12490#H Linh#Yoga dng t#H Linh#2200 0#Vi?t#613.7#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a158tr.^b21cm#246826#Gii thiu yoga dng t v cc dng c luyn tp yoga dng t. Hng dn cch luyn cc bi tp yoga dng t v phn tch tng bc ca vic luyn tp#Th dc th thao#Chm s c sc kho#Rn luyn#Yga#Thu## 00578000000000241000450002600110000002600110001100100100002200200250003200700100 00570140007000670190005000740820006000798080005000850080005000900090014000950100 00500109011001500114013000700129021016500136020000900301020002100310039000500331 #VV09.12491#VV09.12492#Hoi Linh#Lm o thut nh th no#Hoi Linh#27000#Vi?t# 793.8#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a206tr.^b21cm#246827#Nhng hng dn gip b n tip cn, tm hiu v lnh vc o thut kho lo v th php biu din trong t ng tr: o thut vi dy thng, dy vi, cc o c n gin#o thut#Ngh thu t biu din#Thu## 00587000000000241000450002600110000002600110001100100100002200200170003200700100 00490140007000590190005000660820006000718080005000770080005000820090014000870100 00500101011001500106013000700121021018200128020000900310020002100319039000500340 #VV09.12493#VV09.12494#Hoi Linh#Hc lm o thut#Hoi Linh#27000#Vi?t#793.8#^2 14#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a198tr.^b21cm#246828#Khm ph s bin o k diu ca nhng vt xung quanh, gip bn tm ra nguyn l bin hnh ca vt th v vn d ng linh hot nhng k xo c bn t mnh biu din cc tr o thut#o thut# Ngh thut biu din#Thu## 00739000000000289000450002600110000002600110001100100090002200200290003100300400 00600070009001000140007001090190005001160820006001218080005001270080005001320090 01400137010000500151011001500156013000700171012001800178021021000196020001000406 020000800416020000900424020001100433039000500444#VV09.12495#VV09.12496#Thu Minh# Thc n cho ngi bnh thn#Bnh thn ch dinh dng v sc kho#Thu Minh#25 000#Vi?t#616.6#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a190tr.^b21cm#246829#T thuc gia nh#Gii thiu nhng thng tin c bn v bnh thn, yu t nguy c, nguyn nhn , triu chng ca tng bnh l c th, t bn cho mnh mt phng php ph ng nga v iu tr bng mt ch dinh dng ph hp#Bnh thn#n ung#iu tr #Dinh dng#Thu## 00618000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200360003100700140 00670140007000810190005000880820006000938080005000990080005001040090014001090100 00500123011002500128013000700153021016400160020001000324020000700334020001800341 039000500359#VV09.12497#VV09.12498#Hi Ngc#Mn n bi thuc bi dng sc kho# Hi Ngc b.s.#30000#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a190tr., 4tr. nh^ b21cm#246830#Gii thiu cch ch bin nhng mn n va l bi thuc b dng sc kho cho tng i tng, tng dng bnh c th nh: cm, bnh h hp, cao huyt p, tim mch...#Bi thuc#Mn n#Chm sc sc kho#Thu## 00621000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200420003800700160 00800140007000960190005001030820006001088080005001140080005001190090014001240100 00500138011002500143013000700168021013100175020001400306020001000320020001000330 020001000340039000500350#VV09.12499#VV09.12500#Nguyn Hu ng#Cm nang nhng b i thuc nam hay tr bnh#Nguyn Hu ng#35000#Vi?t#615.8#^214#^aH.#^aNxb. H N i#2009#^a251tr., 4tr. nh^b21cm#246831#Gii thiu nhng bi thuc ng y s dn g cho iu tr tng cn bnh c th thuc h h hp, tun hon, h thn kinh, ti t liu...#Y hc dn tc#Cy thuc#Thuc nam#Bi thuc#Thu## 01094000000000373000450002600110000002600110001100200610002200700610008301900050 01440820018001498080005001670080005001720090014001770100005001910110025001960050 01300221015006700234005001600301005001600317005001700333005001500350013000700365 02102410037202000080061302000080062102000030062902000150063202000230064702000210 0670020000800691020000900699020000700708039000500715#VV09.12501#VV09.12502#Lch s cch mng ng b v nhn dn x Th Lc (1930-2008)#S.t., b.s.: Kiu Vn Nho , Nguyn Vn Trc, Nguyn Th im..#Vi?t#324.2597070959731#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a143tr., 15tr. nh^b2cm#Kiu Vn Nho#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b x Th Lc#Nguyn Vn Trc#Nguyn Th im#Nguyn Quc i n#Nguyn Xun M#246832#Qu trnh u tranh cch mng, ginh chnh quyn ca nh n dn x Th Lc (1930 - 1945); qu trnh cng c v bo v t nc trong khn g chin chng Php; nhng vic thc hin ca ng b v nhn dn Th Lc trong x y dng v bo v t quc#Lch s#ng b#X#Bo v t quc#Khng chin chng Ph p#Khng chin chng M#Th Lc#Phc Th#H Ni#Thu## 00626000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200430003700700150 00800140007000950190005001020820004001078080005001110080005001160090028001210100 00500149011001500154013000700169021013900176020001900315020001300334020002000347 039000500367#VV09.12503#VV09.12504#Bi Xun Phong#o c kinh doanh v vn ho doanh nghip#Bi Xun Phong#42000#Vi?t#174#^214#^aH.#^aThng tin v Truyn thn g#2009#^a255tr.^b21cm#246833#Nhng kin thc v o c kinh doanh v vn ho do anh nghip. Phn tch vn ho doanh nghip ca mt s cng ty, tp on v doanh nghip#o c kinh doanh#Doanh nghip#o c ngh nghip#Thu## 00901000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200260003300700470 00590140007001060190005001130820009001188080005001270080005001320090028001370100 00500165011001500170005001500185005001500200012002900215013000700244021028400251 020001300535020001500548020001400563020001700577039000500594#VV09.12506#VV09.125 08#VV09.12507#Wimax v kinh doanh wimax#Tng hp, b.s.: Trn Hng Tun, Bi Ngc Khim#59000#Vi?t#621.3845#^214#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2009#^a362tr.^ b21cm#Trn Hng Tun#Bi Ngc Khim#T sch Khoa hc - cng ngh#246834#Cung cp cc kin thc c s v nhng nguyn tc c bn ca cng ngh khng dy bng rn g, cc k thut, tiu chun v cch thc thit lp v duy tr mt h thng kh ng dy bng rng. Phn tch hiu qu kinh doanh, cc li ch kinh t v chin l c ca Wimax dn n thnh cng#Truyn thng#Mng khng dy#V tuyn in#Ti n hc ng dng#Thu## 00702000000000265000450002600110000002600110001100100110002200200250003300700160 00580140007000740190005000810820004000868080005000900080018000950090011001130100 00500124011001500129013000700144021022600151020002100377020000900398020000900407 020001500416039000500431#VV09.12509#VV09.12510#Thanh Bnh#Ti sao c su li kh c?#Thanh Bnh b.s.#19500#Vi?t#570#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a127t r.^b20cm#246835#Gii thch nhng kin thc khoa hc c bn v cc loi ng vt v thc vt nh: Ti sao c su li khc? Ti sao mo ng m khng gy chn? n g vt no thng minh nht? Cy g bit cn ngi? Cy c cha bnh c khng?.. .#Khoa hc thng thc#ng vt#Thc vt#Sch thiu nhi#Thu## 01074000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200150 00460030053000610070052001140140007001660190005001730820006001788080005001840080 01800189009001100207010000500218011001500223006001300238006001700251013000700268 02103980027502000070067302000080068002000080068802000110069602000090070702000150 0716039000500731#VV09.12511#VV09.12513#VV09.12512#Hibino Shozo#T duy t ph#Nh ng quy tc n gin thnh cng s mt th gii#Hibino Shozo ; Dch: V Th H ong, Nguyn Thu Hng#31000#Vi?t#338.7#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009# ^a155tr.^b21cm#V Th Hong#Nguyn Thu Hng#246836#Phn tch nhng tp qun t duy ca cng ty Toyota da trn 7 nguyn tc l: khng ui theo nhng iu s n c, suy ngh quay v bn cht v cn nguyn, t duy n cng thay i, sn g to c ch c o, thu thp thng tin t ni sn xut, tn trng nhn cch v to nn mt nn vn ho khng ngi bin i. Qua phn tch tm quan trng c a tp qun t duy dn ti thnh cng ca cng ty#T duy#Qun l#Cng ti#Kinh do anh#Nht Bn#Cng ti Toyota#Thu## 00641000000000301000450002600110000001900160001100600190002701900050004608200060 00518080005000570140007000620020020000690030013000890070058001020220005001600050 01600165005001500181008001800196009001100214010000500225011001500230012004000245 020001800285020001100303020001300314039000500327013000700332#VV09.12514#Dch Tru ng Quc#Nhm Mai Hoa Trang#Vi?t#895.1#^214#12500#Tn tc long h mn#Truyn tra nh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.20#Hong Ngc Lan g#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Thu#246837# # 00612000000000301000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020015000340030013000490070050000620220005001120050008001170050014001250080 01800139009001100157010000500168011001500173012004000188019001600228020001800244 020001100262020001300273039000500286006001200291013000700303#VV09.12515#Vi?t#895 .1#^214#14000#Anh hng v l#Truyn tranh#C Long ; Tranh: M Vinh Thnh ; Tuy t Nhung dch#T.38#C Long#M Vinh Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a147t r.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#Thu#Tuyt Nhung#246838## 00509000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200160 00430030011000590070010000700140007000800190005000870820010000928080005001020080 01800107009002300125010000500148011001500153004001300168013000700181020001700188 020000900205020001200214039000500226#VV09.12516#VV09.12518#VV09.12517#Kit Tun# Em in xo tc#Tp truyn#Kit Tun#69000#Vi?t#895.92234#^214#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a455tr.^b20cm#In ln th 1#246839#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu## 00634000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200400003600700140 00760140007000900190005000970820006001028080005001080080005001130090033001180100 00500151011001500156013000700171021016000178020000700338020001300345020001700358 039000500375#VV09.12519#VV09.12520#Phan Huy Khi#Phng trnh v bt phng trn h i s#Phan Huy Khi#54000#Vi?t#512.9#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng n gh#2009#^a359tr.^b24cm#246840#Nhng kin thc c bn v phng trnh, bt phn g trnh bc 2 v cc bi ton lin quan. Cc phng php gii phng trnh v b t phng trnh hu t v v t#i s#Phng trnh#Bt phng trnh#Thu## 00436000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200100003900300040 00490070017000530140007000700190005000770820010000828080005000920080005000970090 01900102010000500121011001400126013000700140020001700147020000900164020000400173 039000500177#VV09.12521#VV09.12522#Nguyn Ngc Hng#Sng lng#Th#Nguyn Ngc H ng#20000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a87tr.^b20cm#246841# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00484000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200240003700300410 00610070015001020140007001170190005001240820010001298080005001390080005001440090 01900149010000500168011001500173013000700188020001700195020000900212020000400221 039000500225#VV09.12523#VV09.12524#Nguyn Hu Qu#Nhng hi chung mu #Th v trng ca v lit s, thng binh#Nguyn Hu Qu#50000#Vi?t#895.92214#^214#^aH .#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a179tr.^b21cm#246842#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Th u## 00426000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200080003500300040 00430070013000470140007000600190005000670820010000728080005000820080005000870090 01900092010000500111011001400116013000700130020001700137020000900154020000400163 039000500167#VV09.12525#VV09.12526#Mai Vn Phn#Hm sau#Th#Mai Vn Phn#36000# Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a79tr.^b21cm#246843#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Thu## 00506000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200120 00490070034000610140007000950190005001020820004001078080005001110080005001160090 01900121010000500140011001500145019001000160006001200170013000700182020001700189 020000500206020001200211039000500223#VV09.12527#VV09.12529#VV09.12528#Chalandon, Sorj#Mt li ha#Sorj Chalandon ; L Hng Sm dch#60000#Vi?t#843#^214#^aH.#^a Nxb. Hi Nh vn#2009#^a301tr.^b21cm#Dch Php#L Hng Sm#246844#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#Thu## 00477000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200090 00510030012000600070018000720140007000900190005000970820010001028080005001120080 00500117009001900122010000500141011001500146013000700161020001700168020000900185 020001200194039000500206#VV09.12530#VV09.12531#VV09.12532#Nguyn Thin Lun#Lm giu#Tiu thuyt#Nguyn Thin Lun#40000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a303tr.^b21cm#246845#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Thu## 00475000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200170 00440030016000610070011000770140007000880190005000950820010001008080005001100080 00500115009001900120010000500139011001500144013000700159020001700166020000900183 020001200192039000500204#VV09.12533#VV09.12535#VV09.12534#Phng Tr#Gic m ban ngy#Tp truyn ngn#Phng Tr#30000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a143tr.^b20cm#246846#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu## 00931000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200550 00470030012001020070014001140140007001280190005001350820014001408080005001540080 00500159009001900164010000500183011001500188013000700203021031500210020001900525 020001600544020001700560020001700577020000900594020000900603039000500612#VV09.12 536#VV09.12537#VV09.12538#Trn Hoi Anh#L lun - ph bnh vn hc th min Nam 1954-1975#Chuyn lun#Trn Hoi Anh#80000#Vi?t#895.922090034#^214#^aH.#^aN xb. Hi Nh vn#2009#^a316tr.^b21cm#246847#Nghin cu, l lun ph bnh vn hc th min Nam trc 1975: nhng tiu lch s x hi v vn ho ca l lu n, ph bnh vn hc th min Nam. c im l lun, ph bnh vn hc min Nam. Quan h gia sng tc vi l lun, ph bnh. Nh vn, tc phm, th loi v n hc. Khuynh hng ph bnh vn hc#Nghin cu vn hc#L lun vn hc#Vn hc hin i#Ph bnh vn hc#Min Nam#Vit Nam#Thu## 00525000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100150 00440020022000590070029000810140007001100190005001170820004001228080005001260080 00500131009001900136010000500155011001500160019000800175006000800183013000700191 020001700198020000300215020001200218039000500230#VV09.12539#VV09.12542#VV09.1254 1#VV09.12540#Berenson, Alex#ip vin trung thnh#Alex Berenson ; V Khc dch#8 5000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a493tr.^b21cm#Dch M#V Khc# 246848#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Thu## 00686000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200460 00470070031000930140007001240190005001310820006001368080005001420080018001470090 02300165010000500188011001500193005001600208013000700224021014300231020000800374 020001000382020001100392039000500403#VV09.12543#VV09.12545#VV09.12544#inh Sn H ng#Nhng vn c bn ca cc l thuyt kinh t#inh Sn Hng, Trng Th Hin #40000#Vi?t#330.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a211tr.^b 21cm#Trng Th Hin#246849#Cung cp nhng hiu bit c bn v cc l thuyt kin h t v ang tn ti trong lch s, qua thy c s pht trin ca khoa h c quc t#Kinh t#L thuyt#Gio trnh#Thu## 00912000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200350003300700370 00680140007001050190005001120820009001178080005001260080018001310090047001490100 00500196011001500201004001300216005000700229005001200236005001400248005001300262 00500130027501300070028802101910029502000080048602000180049402000210051202000170 0533020000700550039000500557#VV09.12546#VV09.12547#VV09.12548#Trng Sn - con ng huyn thoi#V Bm, Nguyn Danh, Phng nh m..#35000#Vi?t#959.7043#^214# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh^bBo Si Gn gii phng#2009#^a160tr.^b 21cm#In ln th 1#V Bm#Nguyn Danh#Phng nh m#ng Th Vn#inh Cng Ty#246 850#Gm nhng bi k do chnh nhng tc gi l nhng ngi lnh o, l nhng ch in s tham gia khai m con ng Trng Sn v nhng bt k tr li Trng S n hm nay tm li nhng hi c#Lch s#ng H Ch Minh#Khng chin chng M #ng Trng Sn#Hi k#Thu## 00903000000000313000450002600110000002600110001100200240002200701210004601900050 01670820006001728080005001780080018001830090023002010100005002240110015002290050 02400244005001600268005002000284005001600304005002000320006002200340006001800362 012002600380013000700406021015400413020000900567020000800576039000500584#VV09.12 549#VV09.12550#Pht php cho mi ngi#Ajaan Lee Dham Madharo, Leonard Bullen, A jahn Chah Subatto... ; Tng hp, dch: Diu Lin L Thu Linh, Diu Ng M Thanh# Vi?t#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a360tr.^b20cm#Mad haro, Ajaan Lee Dham#Bullen, Leonard#Subatto, Ajahn Chah#Rama, Sri Swami#Rinpoch e, Lama Zopa#Diu Lin L Thu Linh#Diu Ng m Thanh#T sch o Pht ngy nay#2 46851#Gii thiu cc gio l trong o Pht gm: cc gio l cn bn, Pht gio ng dng, gio l v gia nh v con ci v gii thiu mt s phng php thin# o Pht#Gio l#Thu## 00482000000000253000450002600110000000200150001100700320002601400070005801900050 00650820009000708080005000790080018000840090023001020100005001250110014001300050 00800144005000700152012001700159013000700176020001800183020000900201020001300210 039000500223#VV09.12551#Vt con xu x#Truyn: Lan Nh ; Tranh: Reggie#12000#Vi ?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a16tr.^b27cm#Lan Nh#Reggie#T sch Th cng#246852#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu ## 00482000000000253000450002600110000000200150001100700320002601400070005801900050 00650820009000708080005000790080018000840090023001020100005001250110014001300050 00800144005000700152012001700159013000700176020001800183020000900201020001300210 039000500223#VV09.12552#Ch di c c#Truyn: Lan Nh ; Tranh: Reggie#12000#Vi ?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a16tr.^b27cm#Lan Nh#Reggie#T sch Th cng#246853#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu ## 00484000000000253000450002600110000000200170001100700320002801400070006001900050 00670820009000728080005000810080018000860090023001040100005001270110014001320050 00800146005000700154012001700161013000700178020001800185020000900203020001300212 039000500225#VV09.12553#i giy ca kh#Truyn: Lan Nh ; Tranh: Reggie#12000# Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a16tr.^b27cm#L an Nh#Reggie#T sch Th cng#246854#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Th u## 00442000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200270003400300040 00610070012000650140007000770190005000840820010000898080005000990080005001040090 01800109010000500127011001400132013000700146020001700153020000900170020000400179 039000500183#VV09.12554#VV09.12555#L Tun Lc#Khng tin v H Ni m coi#Th#L Tun Lc#33000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a79tr.^b21cm#2 46855#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00446000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200150003600300040 00510070014000550140007000690190005000760820010000818080005000910080005000960090 01900101010000500120011002500125013000700150020001700157020000900174020000400183 039000500187#VV09.12556#VV09.12557#Mai Hng Nin#y H Gm#Th#Mai Hng Ni n#36000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a183tr., 6tr. nh^b21 cm#246856#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00741000000000277000450002600110000002600110001100200550002201400070007701900050 00840820010000898080005000990080005001040090012001090100005001210110015001260130 00700141015002800148021022200176020001000398020000500408020001100413020001800424 020000700442020000900449039000500458#VV09.12558#VV09.12559#Chnh sch u i thu nhm ngn chn suy gim kinh t#50000#Vi?t#343.59704#^214#^aH.#^aTi chnh#20 09#^a271tr.^b24cm#246857#TTS ghi: Vn bn php lut#Gii thiu cc vn bn php lut v chnh sch u i thu nhm ngn chn suy gim kinh t Vit Nam lin quan ti cc loi thu nh: thu hng ho, thu doanh nghip, thu thu nhp c n hn, chnh sch h tr li sut...#Ti chnh#Thu#Chnh sch#Vn bn php lut# u i#Vit Nam#Thu## 00994000000000313000450002600110000002600110001100201350002200700570015701900050 02140820004002198080005002230080005002280090012002330100005002450110025002500050 01900275015004300294005001800337005001600355005001700371005001400388013000700402 021020800409020002000617020000800637020002000645020001000665039000500675#VV09.12 560#VV09.12561#K yu tm tt cng trnh t gii thng "Sinh vin nghin cu k hoa hc v sng to k thut Vifotec" B Gio dc v o to nm 2008#Nguyn Th Lan Anh, Phan Bi Kim Thoa, Hong Khnh Ho..#Vi?t#332#^214#^aH.#^aTi chnh#20 09#^a231tr., 3tr. nh^b21cm#Nguyn Th Lan Anh#TTS ghi: B Ti chnh. Hc Vin Ti chnh#Phan Bi Kim Thoa#Hong Khnh Ho#Nguyn Th Nhung#H Kiu Trang#24685 8#Gii thiu cc cng trnh ot gii thng trong cuc thi "Sinh vin nghin c u khoa hc v sng to k thut VIFOTEC" vit v cc vn kinh t ti chnh, k inh t sn xut, k ton thu, xut khu lao ng#Cng trnh khoa hc#Kinh t#Ng hin cu khoa hc#Ti chnh#Thu## 00713000000000241000450002600110000002600110001100200360002200300910005801900050 01490820011001548080005001650080005001700090012001750100005001870110015001920150 02300207013000700230021019100237020001000428020001900438020000900457039000500466 #VV09.12562#VV09.12563#H thng mc lc ngn sch nh nc#p dng trong cc c quan hnh chnh n v s nghip thuc B Ti chnh (lu hnh ni b)#Vi?t#352.4 09597#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a175tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti chnh#246859#Gi i thiu quyt nh ca B Ti chnh v h thng mc lc ngn sch nh nc p d ng trong cc c quan hnh chnh, n v s nghip thuc B Ti chnh v h thn g mc lc ngn sch nh nc#Ti chnh#Ngn sch nh nc#Danh mc#Thu## 00710000000000229000450002600110000002600110001102600110002200200240003301900050 00570820010000628080005000720080005000770090012000820100005000940110015000990150 05400114013000700168021028100175020001000456020000900466039000500475#VV09.12564# VV09.12566#VV09.12565#Ti chnh Vit Nam 2008#Vi?t#332.09597#^214#^aH.#^aTi ch nh#2009#^a186tr.^b23cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh. Vin Khoa hc Ti chnh#246 860#Trnh by bi cnh kinh t ti chnh th gii tc ng n Vit Nam; tng qu an kinh t Vit Nam 2008, ti chnh Vit Nam 2008, chnh sch ti chnh nh nc , th trng ti chnh, th trng bt ng sn, lm pht v iu hnh gi c, c hnh sch tin t, ti chnh doanh nghip...#Ti chnh#Vit Nam#KVn## 01015000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200400003300300390 00730070074001120190005001860820004001918080005001950080005002000090012002050100 00500217011001500222005001500237015005500252005001400307005001700321005001900338 00500160035701300070037302102640038002000080064402000210065202000110067303900050 0684#VV09.12567#VV09.12568#VV09.12569#Gio trnh k ton hnh chnh s nghip#D ng cho sinh vin ngoi ngnh k ton#Nghim Vn Li, Bi Th Chanh, Phan Th Thu Mai... ; Nghim Vn Li ch.b.#Vi?t#657#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a299tr.^b24c m#Nghim Vn Li#TTS ghi: Trng i hc Lao ng x hi. Khoa K ton#Bi Th Chanh#Phan Th Thu Mai#L Th Thanh Hng#Trng c nh#246861#Trnh by nhng vn chung v k ton trong n v hnh chnh s nghip; k ton vt t v t i sn c nh, k ton ti sn bng tin, k ton thanh ton, cc khon chi, k ton hot ng sn xut kinh doanh, k ton ngnh, bo him x hi, bo co ti chnh...#K ton#Hnh chnh s nghip#Gio trnh#KVn## 00726000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200520003301400070 00850190005000920820010000978080005001070080005001120090012001170100005001290110 01500134015002300149013000700172021019100179020001000370020001400380020000900394 020002200403020001800425039000500443#VV09.12570#VV09.12572#VV09.12571#Lut Thu thu nhp c nhn v cc vn bn hng dn#45000#Vi?t#343.59706#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a255tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti chnh#246862#Gm cc vn bn php lu t v vic trin khai thc hin lut thu thu nhp c nhn, vic gin thi gian n p thu thu nhp c nhn; quy nh chi tit mt s iu ca lut thu thu nhp c nhn#Php lut#Thu thu nhp#Vit Nam#Thu thu nhp c nhn#Vn bn php lut# KVn## 00755000000000253000450002600110000002600110001100200220002200700140004401400070 00580190005000650820008000708080005000780080005000830090019000880100005001070110 01500112006000900127013000700136019000500143021033000148020000900478020000900487 039000500496#VV09.12573#VV09.12574# chi qun vt gii#V Nh dch#33000#Vi ?t#796.342#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a240tr.^b21cm#V Nh #246863#Dch #Trnh by cch cm vt i vi cc li chi khc nhau trn cc mt ph sn khc nhau; v tr ca tay khi nh qu phi, qu tri bng hai tay; cc thng tin ch i tit v k thut v cch p dng cc qu nh phi "git bng", cch giao b ng tch cc, cch chi trn li, cch phi hp cc qu nh trong chin thut thi u...#Th thao#Qun vt#KVn## 00648000000000229000450002600110000000200650001102900470007601900050012308200060 01288080005001340080005001390090019001440100005001630110014001680130007001820210 18900189020000900378020000900387020000800396020000900404039000500413#VV09.12575# on th thao Vit Nam tham d i hi v thut chu ln th 1#Vietnam delegat ion 1st Asian martialarts games#Vi?t#796.8#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a5 6tr.^b20cm#246864#Gii thiu qu trnh tham d i hi v thut chu ln th n ht ti Bangkok 2009 ca Vit Nam, danh sch on th thao Vit Nam, chng trn h thi u, cc c im thi u ca i hi...#Th thao#V thut#Thi u#Vit Na m#KVn## 00776000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200720 00440070011001160140007001270190005001340820008001398080005001470080005001520090 01900157010000500176011001500181013000700196021022700203020000800430020002300438 020002000461020001200481039000500493#VV09.12576#VV09.12578#VV09.12577#L Vn Yn #Nguyn i Quc - H Ch Minh trn ng sng lp ng Cng sn Vit Nam#L Vn Yn#24000#Vi?t#959.704#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a151tr.^b21cm#246865# Gii thiu con ng hot ng cch mng ca H Ch Minh  t ngi yu nc tr thnh chin s cng sn, ng gp cho phong tro cng sn quc t, sng lp n g Cng sn Vit Nam v nhng sng to trong vic thnh lp ng ta#Lch s#ng Cng sn Vit Nam#Hot ng cch mng#H Ch Minh#KVn## 00847000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200400 00480070015000880140007001030190005001100820009001158080005001240080005001290090 01900134010000500153011001500158013000700173021031700180020000800497020000800505 020000900513020001800522020001200540039000500552#VV09.12579#VV09.12580#VV09.1258 1#Bi nh Phong#Tr tu v bn lnh vn ho H Ch Minh#Bi nh Phong#65000#V i?t#335.4346#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a431tr.^b21cm#246866#Gii thiu gn 30 bi tham lun tp trung phn tch trit l H Ch Minh v vn ho lnh o, v dn v cng tc dn vn, vai tr ca ng cm quyn, v kt hp ni lc v ngoi lc, nn lp hin Vit Nam... th hin nng lc sng to ca H Ch Minh trong lnh o ng, cch mng, cng l t cht vn ho ca Ngi#Tr tu#Vn ho #Lnh o#Cch mng dn tc#H Ch Minh#KVn## 00714000000000265000450002600110000002600110001100100100002200200440003200700100 00760140007000860190005000930820006000988080005001040080005001090090020001140100 00500134011001500139013000700154021024900161020000800410020000800418020000900426 020000800435039000500443#VV09.12582#VV09.12583#V T Ln#T in tc gi, tc ph m m nhc ph thng#V T Ln#53000#Vi?t#780.3#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2 009#^a446tr.^b21cm#246867#Gii thiu chn dung v s nghip sng tc, tc phm n hng nhc s ca Vit Nam v th gii c nhiu ngi bit n, cng nhng kin thc v l thuyt m nhc, th loi, khc thc, nhc c, cc trng phi, cc t hi k m nhc, cc nn m nhc...#m nhc#Tc gi#Tc phm#T in#KVn## 01006000000000337000450002600110000002600110001100200250002200700640004701400070 01110190005001180820008001238080005001310080005001360090020001410100005001610110 01500166005001200181005001200193005001500205005001800220005002000238015006800258 01300070032602102820033302000080061502000100062302000080063302000110064102000110 0652039000500663#VV09.12584#VV09.12585#Trung Quc nm 2007-2008# Tin Sm, Cao Minh, Nguyn Vn Cn... ; Tin Sm ch.b.#50000#Vi?t#330.951#^214#^aH.#^a T in Bch khoa#2009#^a439tr.^b21cm# Tin Sm# Cao Minh#Nguyn Vn Cn#Ngu yn Xun Cng#Bi Th Thanh Hng#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Trung Quc#246868#Gm nhng bi tham lun ca nhiu tc gi tp trun g phn tch v nh gi tnh hnh Trung Quc nm 2007, d bo nm 2008 trn cc lnh vc kinh t - x hi, chnh tr, vn ho, i ngoi...; tnh hnh pht tri n kinh t - x hi ca cc tnh Vn Nam, Qung Ty, Qung ng, Hi Nam#Kinh t# Chnh tr#Vn ho#Ngoi giao#Trung Quc#KVn## 00749000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200410003600700390 00770140007001160190005001230820006001288080005001340080005001390090020001440100 00500164011001500169006000800184006000900192013000700201021022500208020000600433 020001000439020001700449039000500466#VV09.12586#VV09.12587#Ford, Arielle#Nhng c u chuyn c tht v iu k diu#Arielle Ford ; Dch: Duy Ho, Kin Vn#38000# Vi?t#001.9#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a255tr.^b22cm#Duy Ho#Kin Vn#24 6869#Nhng cu chuyn v nhng hin tng huyn b, vic cha bnh k diu v nh ng thin thn cu t, nhng gic m, cuc sng qu kh v nhng tri nghim tin h thn, nhng nhn thc v thnh thn, s can thip ca thnh thn...#B n#Cuc sng#Khoa hc thn b#KVn## 00813000000000277000450002600110000002600110001100200240002200700470004601400070 00930190005001000820004001058080005001090080005001140090019001190100005001380110 01500143005001400158005001600172005001300188005001300201013000700214021028500221 020001300506020001100519039000500530#VV09.12588#VV09.12589#Gio trnh ti phm h c#Ng Ngc Thu, Hong Xun Chu, L Vn Quyn..#33000#Vi?t#364#^214#^aH.#^aC ng an nhn dn#2009#^a327tr.^b21cm#Ng Ngc Thu#Hong Xun Chu#L Vn Quyn#L Vn Quyn#246870#Trnh by khi nim, i tng v phng php nghin cu ca t i phm hc; s ra i v pht trin ca ti phm hc; tnh hnh ti phm, nguy n nhn v iu kin ca ti phm; d bo v phng nga tnh hnh ti phm; phng nga ti phm cha thnh nin, tham nhng, ti phm ma tu...#Ti phm hc#Gio trnh#KVn## 00653000000000241000450002600110000002600110001100100090002200200290003100700140 00600140007000740190005000810820004000868080005000900080005000950090020001000100 00500120011001500125013000700140021023000147020002100377020000800398039000500406 #VV09.12590#VV09.12591#Ngc Anh#Hoa vn trang tr thng dng#Ngc Anh b.s.#34000 #Vi?t#745#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a265tr.^b21cm#246871#Gii thiu h n 1000 mu hoa vn trang tr gm ho l, chim mung, ngi, vt c cch i u thnh nhng hnh dng mm mi, cn i, hi ho, p , chn lc t hng ngh n dng, cng trnh trang tr trong nc v nc ngoi#Ngh thut trang tr#H oa vn#KVn## 00428000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200140003200300040 00460070010000500140007000600190005000670820011000728080005000830080005000880090 01900093010000500112011001500117013000700132020001700139020000900156020000400165 039000500169#VV09.12592#VV09.12593#H Huy T#Vng trng xa#Th#H Huy T#30000# Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a111tr.^b21cm#246872#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 01114000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200460003300700760 00790140007001550190005001620820008001678080005001750080005001800090020001850100 00500205011001500210005001500225015006800240005001500308005001800323005002000341 01300070036102103330036802000080070102000100070902000070071902000110072602000110 0737020001100748039000500759#VV09.12594#VV09.12595#VV09.12596#Chin lc "Hng b in ph dn" ca Trung Quc#Nguyn Vn Cn, ng Thnh t, Nguyn Xun Cng... ; Nguyn Vn Cn ch.b.#40000#Vi?t#338.951#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^ a410tr.^b21cm#Nguyn Vn Cn#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghi n cu Trung Quc#ng Thnh t#Nguyn Xun Cng#Bi Th Thanh Hng#246873#Ngh in cu, phn tch tnh hnh kinh t, chnh tr th gii, tnh hnh Trung Quc n hng nm cui th k 20, mt s vn tnh hnh bin gii, vng dn tc thiu s Trung Quc a n s ra i ca chin lc "Hng bin ph dn"; ni dung, c ng yu quy hoch, mt s gii php c th thc hin chng trnh "Hng bin ph dn"...#Kinh t#Chnh tr#X hi#Chin lc#Chnh sch#Trung Quc#KVn## 00637000000000253000450002600110000002600110001100200340002201400070005601900050 00630820007000688080005000750080005000800090020000850100005001050110014001100150 03900124013000700163021016800170020001000338020001100348020001100359020000800370 039000500378#VV09.12597#VV09.12598#1000 t ting Anh u tin cho b#65000#Vi?t #428.03#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a90tr.^b27cm#TTS ghi: T in Anh - Vit bng hnh#246874#Gii thiu 1000 t ting Anh theo hnh, c phin m v gi i ngha bng ting Vit theo nhiu ch : gia nh, khng gian sinh hot nh c a, ng ph, ni lm vic...#Ting Anh#Ting Vit#Sch tranh#T in#KVn## 00366000000000205000450002600110000002600110001100200180002201900050004008200040 00458080005000490080005000540090011000590100005000700110015000750150032000900130 00700122020001500129020001100144039000500155#VN09.04120#VN09.04121#Mc lc nht kho#Vi?t#242#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a645tr.^b13cm#TTS ghi: Thin cha thn h gio#246875#o Thin cha#Kinh thnh#KVn## 00442000000000241000450002600110000002600110001100200270002201900050004908200040 00548080005000580080005000630090011000680100005000790110015000840150035000990130 00700134020001500141020001100156020001100167020001000178020000700188039000500195 #VN09.04122#VN09.04123#Sch Kinh gio pht H Ni#Vi?t#242#^214#^aH.#^aTn gio# 2009#^a298tr.^b13cm#TTS ghi: To Tng Gim mc H Ni#246876#o Thin cha#Kin h thnh#Cu nguyn#Gio phn#H Ni#KVn## 00477000000000265000450002600110000002600110001100200200002200300320004201900050 00740820004000798080005000830080005000880090011000930100005001040110015001090130 00700124020001500131020001100146020001100157020001000168020000800178020001000186 020001000196039000500206#VN09.04124#VN09.04125#Nhng Kinh quen c#Hi Phng - B i Chu - Thi Bnh#Vi?t#242#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a215tr.^b13cm#246877#o Thin cha#Kinh thnh#Cu nguyn#Gio phn#Bi Chu#Hi Phng#Thi Bnh#KVn## 00654000000000289000450080800050000003900050000500100150001000200140002500600090 00390060011000480070043000590080018001020090023001200100005001430110014001480820 00400162013000700166014000600173026001100179026001100190019000500201019000500206 020001700211020000300228020000800231021012500239#^214#KVn#Carwile, Ernie#Khng gc ng#Thin An#Lan Nguyn#Ernie Carwile ; Dch: Thin An, Lan Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a71tr.^b15cm#818#246878#9000#VN09.04126#V N09.04127#Vi?t#Dch#Vn hc hin i#M#Tp vn#Gm nhng cu danh ngn, ngn ng v nhng cu chuyn hay, khi sng tinh thn cho nhng ai ang trong nghch c nh, kh khn## 00642000000000301000450002600110000002600110001100100080002200200250003000700160 00550140007000710190005000780820009000838080005000920080005000970090014001020100 00500116011001500121005000700136013000700143012002800150021009300178020000900271 020001800280020000900298020002000307020000800327039000500335#VN09.04129#VN09.041 28#Thi H#Hc gp chi quanh b#Thi H, H Sn#22000#Vi?t#736.0952#^214#^a H.#^aNxb. H Ni#2009#^a142tr.^b19cm#H Sn#246879#Ngh thut gp giy Origami#H ng dn mt s cch gp giy c bn v cc thao tc gp hnh, gp vt, gp h nh con vt#Gp hnh# chi bng giy#Nht Bn#Ngh thut gp giy#Origami#KVn ## 00660000000000289000450002600110000002600110001100100080002200200250003000700160 00550140007000710190005000780820009000838080005000920080005000970090014001020100 00500116011001500121005000700136012002800143013000700171021014100178020000900319 020000900328020002000337020000800357039000500365#VN09.04130#VN09.04131#Thi H#G p gy theo 12 chm sao#Thi H, H Sn#23000#Vi?t#736.0952#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a150tr.^b19cm#H Sn#Ngh thut gp giy Origami#246880#Hng dn cc h la chn giy gp cc v tinh t, mt s cch gp c bn 12 chm sao: Bch D ng, Kim Ngu, Song T, C Gii, S T, X N...#Gp hnh#Nht Bn#Ngh thut gp giy#Origami#KVn## 00631000000000301000450002600110000002600110001100100080002200200150003000700160 00450140007000610190005000680820009000738080005000820080005000870090014000920100 00500106011001500111005000700126012002800133013000700161021010200168020000900270 020000800279020000900287020002000296020000800316039000500324#VN09.04132#VN09.041 33#Thi H#B gp my bay#Thi H, H Sn#22000#Vi?t#736.0952#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a142tr.^b19cm#H Sn#Ngh thut gp giy Origami#246881#Gii thiu cch gp mt s loi my bay theo tnh nng hot ng, hnh dng s vt v c im ca n#Gp hnh#My bay#Nht Bn#Ngh thut gp giy#Origami#KVn## 00679000000000289000450002600110000002600110001100100080002200200190003000700160 00490140007000650190005000720820009000778080005000860080005000910090014000960100 00500110011001500115005000700130012002800137013000700165021016600172020000900338 020000900347020002000356020000800376039000500384#VN09.04134#VN09.04135#Thi H#G p giy hnh noel#Thi H, H Sn#22000#Vi?t#736.0952#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2 009#^a142tr.^b19cm#H Sn#Ngh thut gp giy Origami#246882#Hng dn phng ph p gp giy cc mu a dng phong ph, t n gin n phc tp nhng cy thng Noel, i tt ng gi tuyt,... chic m, chic o, chong chng...#Gp hnh#Nht Bn#Ngh thut gp giy#Origami#KVn## 00702000000000265000450002600110000002600110001100100090002200200310003100700140 00620140007000760190005000830820006000888080005000940080005000990090014001040100 00500118011001500123013000700138021025600145020000700401020000900408020000300417 020001100420039000500431#VN09.04136#VN09.04137#i Lin#V c cng phng v ph n cng#i Lin b.s.#22000#Vi?t#355.5#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a158tr.^b19 cm#246883#Cung cp nhng kin thc c bn v b i c cng ca cc nc: M, L in X c, Php, Anh, Vit Nam, Trung Quc t ngun gc, s pht trin n c im hun luyn chin u, k thut luyn tp tng ng tc c th trong cc tr ng hp i mt vi k th#B i#c cng#V#Hun luyn#KVn## 00601000000000241000450002600110000002600110001100100080002200200250003000700080 00550140007000630190005000700820006000758080005000810080005000860090014000910100 00500105011001500110013000700125021019900132020000500331020001800336039000500354 #VN09.04138#VN09.04139#H Linh#Yoga sui ngun sc mnh#H Linh#22000#Vi?t#613. 7#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a158tr.^b19cm#246884#Gii thiu cc k thut ht th ca yoga, cc t th tp yoga theo cc dng bi tp b sung nng lng, hi phc, sc mnh, m rng phm vi vn ng c th, rn luyn sc chu ng, sn c hc bng...#Yga#Chm sc sc kho#KVn## 00608000000000289000450002600110000002600110001100100080002200200190003000700160 00490140007000650190005000720820009000778080005000860080005000910090014000960100 00500110011001500115005000700130013000700137021011000144020000900254020001300263 020000900276020002000285020000800305039000500313#VN09.04140#VN09.04141#Thi H#G p giy phong th#Thi H, H Sn#22000#Vi?t#736.0952#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2 009#^a142tr.^b19cm#H Sn#246885#Hng dn thc hin nhng bc gp c bn t o ra c chic phong b th, v giy theo nhiu mu khc nhau#Gp hnh#Phong b th#Nht Bn#Ngh thut gp giy#Origami#KVn## 00718000000000253000450002600110000002600110001100200480002200700320007001900050 01020820006001078080005001130080005001180090011001230100005001340110015001390050 01700154012004900171013000700220021018700227020000800414020001800422020001900440 039000500459#VN09.04142#VN09.04143#Hng dn s dng cc dch v thng tin di ng#Trnh Hng Thng tng hp, b.s.#Vi?t#384.5#^214#^aH.#^aBu in#2009#^a194tr. ^b19cm#Trnh Hng Thng#T sch Phc v nng nghip, nng thn, nng dn#246886# Tng quan v thng tin di ng, cc dch v thng tin di ng: tin nhn, thng b o cuc gi, dch v hp th, gi quc t, dch v mng Vinaphone, Mobifone, Vie ttel, S-pone, HT mobile...#S dng#Dch v thng tin#in thoi di ng#KVn## 00736000000000253000450002600110000002600110001100200400002200700290006201900050 00910820004000968080005001000080005001050090011001100100005001210110015001260050 01400141012004900155013000700204021024000211020000800451020000800459020001000467 039000500477#VN09.04144#VN09.04145#Hng dn s dng cc dch v Bu chnh#Trn Duy Ngc tng hp, b.s.#Vi?t#383#^214#^aH.#^aBu in#2009#^a184tr.^b19cm#Trn D uy Ngc#T sch Phc v nng nghip, nng thn, nng dn#246887#Gii thiu cc t hng tin chung v cc s in thoi khn cp v cn thit, bng m in thoi tr ong nc v quc t, n v tin t quc t; cc dch v bu chnh nh: bu phm , bu kin, bo him nhn th bu chnh, dch v chuyn tin...#S dng#Dch v# Bu chnh#KVn## 00712000000000265000450002600110000002600110001100200530002200700300007501900050 01050820004001108080005001140080005001190090011001240100005001350110015001400050 01500155012004900170013000700219021017900226020000800405020000800413020000900421 020001100430039000500441#VN09.04146#VN09.04147#Hng dn s dng cc dch v Vi n thng v Internet#Trn V Thng tng hp, b.s.#Vi?t#384#^214#^aH.#^aBu in# 2009#^a185tr.^b19cm#Trn V Thng#T sch Phc v nng nghip, nng thn, nng dn#246888#Ph bin kin thc v thng tin v truyn thng, cc s in thoi kh n cp v cn bit, cc dch v vin thng, cc dch v Internet, bng m in t hoi trong nc v quc t...#S dng#Dch v#Internet#Vin thng#KVn## 00610000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200120002380800050 00350020019000400070048000590220004001070050014001110050017001250050013001420050 01500155005001300170008000600183009001700189010000500206011001500211015004000226 013000700266020001700273020000900290020000400299039000500303#VN09.04148#35000#V i?t#895.9221408#^214#Trang th thnh c#Nguyn Vn S, Nguyn Vn Chung, L Quan g Bo..#T.3#Nguyn Vn S#Nguyn Vn Chung#L Quang Bo#L Th Kim Cc#L Thanh Su#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a111tr.^b19cm#TTS ghi: Cu lc b Thnh c Qu ng Tr#246889#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00409000000000241000450002600110000001400070001101900050001800200140002300300040 00370070013000410820010000548080005000640080006000690090017000750100005000920110 01500097001001300112013000700125020001700132020000900149020000400158039000500162 #VN09.04149#30000#Vi?t#Mu thi gian#Th#Vn Vit Tu#895.92214#^214#^aHu#^aNx b. Thun Ho#2009#^a138tr.^b19cm#Vn Vit Tu#246890#Vn hc hin i#Vit Nam#T h#KVn## 00733000000000277000450002600110000002600110001101400060002201900050002800200430 00330070014000760820010000908080005001000080018001050090023001230100005001460110 01400151001001400165013000700179021021000186020000800396020001500404020000700419 020000900426020001500435039000500450#VN09.04150#VN09.04151#3000#Vi?t#Chng tch ti c Pn Pt - nh m Ba Chc#Trn Vn ng#959.70441#^214#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a35tr.^b19cm#Trn Vn ng#246891#Gii thiu nhng hnh nh v nhng a im ghi li chng tch d man tn bo ca bn dit chng Pn Pt tn st ng bo x Ba Chc, huyn Tri Tn, tnh An Giang trong 11 ng y m (18/4/1978 n 30/4/1978)#Lch s#Ti dit chng#Ti c#Vit Nam#Nh m B a Chc#KVn## 00773000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200180 00340030048000520070042001000820006001428080005001480080018001530090023001710100 00500194011001500199001001300214006000900227005000700236013000700243021022300250 020000900473020000800482039000500490#VN09.04152#VN09.04153#28000#Vi?t#Nn tng o pht#ng n tnh thc, gic ng, t do, hnh phc#Steve Hagen ; L Tuyn dch ; L Gia h..#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a17 0tr.^b19cm#Hagen, Steve#L Tuyn#L Gia#246892#Gii thiu gio l ca o Pht v s bt dit, vng quay lun hi ca con ngi, cch nhn nhn tnh thc v s sng sut, phm hnh, s thc v nhn loi... thu hiu c nhng g ang th c s din ra trong cuc sng#o Pht#Gio l#KVn## 00399000000000241000450002600110000002600110001101900050002200200080002700300040 00350070013000390820010000528080005000620080005000670090011000720100005000830110 01400088001001300102013000700115020001700122020000900139020000400148039000500152 #VN09.04154#VN09.04155#Vi?t#Vo thu#Th#Hong Vn C#895.92214#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a94tr.^b19cm#Hong Vn C#246893#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00435000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200230 00340030004000570070014000610820010000758080005000850080005000900090011000950100 00500106011001400111001001400125013000700139020001700146020000900163020000400172 039000500176#VN09.04156#VN09.04157#25000#Vi?t#Thp sng la tnh yu#Th#Mai H ng Chu#895.92214#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a84tr.^b19cm#Mai Hng Chu#246894#V n hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00417000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200150 00340030004000490070009000530820010000628080005000720080005000770090011000820100 00500093011001400098001000900112013000700121020001700128020000900145020000400154 039000500158#VN09.04158#VN09.04159#25000#Vi?t#Cng thi gian#Th#Ngc Tm#895.9 2214#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a58tr.^b19cm#Ngc Tm#246895#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#KVn## 00451000000000265000450002600110000002600110001101900050002208200100002780800050 00370010016000420020009000580030004000670070016000710220004000870080005000910090 01100096010000500107011001500112013000700127005001600134020001700150020000900167 020000400176039000500180#VN09.04160#VN09.04161#Vi?t#895.92214#^214#Nguyn Sinh Q u#Sen vng#Th#Nguyn Sinh Qu#T.1#^aH.#^aLao ng#2009#^a120tr.^b19cm#246896#N guyn Sinh Qu#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00451000000000265000450002600110000002600110001101900050002208200100002780800050 00370010016000420020009000580030004000670070016000710220004000870080005000910090 01100096010000500107011001500112013000700127005001600134020001700150020000900167 020000400176039000500180#VN09.04162#VN09.04163#Vi?t#895.92214#^214#Nguyn Sinh Q u#Sen vng#Th#Nguyn Sinh Qu#T.2#^aH.#^aLao ng#2009#^a149tr.^b19cm#246897#N guyn Sinh Qu#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00410000000000241000450002600110000002600110001101900050002200200110002700300040 00380070013000420820010000558080005000650080005000700090019000750100005000940110 01400099001001300113013000700126020001700133020000900150020000400159039000500163 #VN09.04164#VN09.04165#Vi?t#Duyn phn#Th#Phm Thu M#895.92214#^214#^aH.#^aNx b. Hi Nh vn#2009#^a62tr.^b19cm#Phm Thu M#246898#Vn hc hin i#Vit Nam# Th#KVn## 00427000000000241000450002600110000002600110001101900050002200200120002700300040 00390070021000430820010000648080005000740080005000790090019000840100005001030110 01400108001002100122013000700143020001700150020000900167020000400176039000500180 #VN09.04166#VN09.04167#Vi?t#Li ma thu#Th#Nguyn Th Lan Thanh#895.92214#^214# ^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a88tr.^b19cm#Nguyn Th Lan Thanh#246899#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#KVn## 00433000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200080 00340030004000420070016000460820010000628080005000720080005000770090019000820100 00500101011001500106001001600121013000700137020001700144020000900161020000400170 039000500174#VN09.04168#VN09.04169#30000#Vi?t#Hn qu#Th#Nguyn Ngc Hn#895.9 2214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a113tr.^b19cm#Nguyn Ngc Hn#246900#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00397000000000241000450002600110000002600110001101900050002200200080002700300040 00350070008000390820010000478080005000570080005000620090019000670100005000860110 01400091001000800105013000700113020001700120020000900137020000400146039000500150 #VN09.04170#VN09.04171#Vi?t#i v #Th#Phm K#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi N h vn#2009#^a64tr.^b19cm#Phm K#246901#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00438000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200230 00340030004000570070011000610820010000728080005000820080005000870090019000920100 00500111011001500116001001100131013000700142020001700149020000900166020000400175 039000500179#VN09.04172#VN09.04173#30000#Vi?t#Nhng gic m a chiu#Th#Tu Ng uyn#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a119tr.^b16cm#Tu Nguyn#24690 2#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00436000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200170 00340030004000510070013000550820010000688080005000780080005000830090019000880100 00500107011001500112001001300127013000700140020001700147020000900164020000400173 039000500177#VN09.04174#VN09.04175#35000#Vi?t#Mt hm ni khc#Th#Phm Ph Hi #895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a173tr.^b16cm#Phm Ph Hi#246903# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00425000000000241000450002600110000002600110001101900050002200200160002700300140 00430070011000570820010000688080005000780080005000830090019000880100005001070110 01800112001001100130013000700141020001700148020000900165020000400174039000500178 #VN09.04176#VN09.04177#Vi?t#Lp hc ma ma#Th thiu nhi#Ng B Ho#895.92214#^ 214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a166tr.^b14x16cm#Ng B Ho#246904#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#KVn## 00462000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200200 00340030011000540070017000650820010000828080005000920080005000970090019001020100 00500121011001500126001001700141013000700158020001700165020000900182020001200191 039000500203#VN09.04178#VN09.04179#50000#Vi?t#Sng bin vn v b#Tp truyn#Ng uyn Tng Chu#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a384tr.^b19cm#Nguyn Tng Chu#246905#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn## 00646000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400020008000450030007000530070012000600820011000728080005000830080005000880090 01900093010000500112011001500117001001200132013000700144021017900151020001700330 020000900347020000700356039000500363#VN09.04180#VN09.04181#VN09.04182#49000#Vi? t#Lng m#Hi k#V Phi Hng#895.922803#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a310t r.^b19cm#V Phi Hng#246906#K c v cuc i, cng vic v nhng s kin, s vi c din ra i vi m ca tc gi trong sut thi gian sng v s nghip, v gia nh, v tr tu v tnh yu dnh cho con ci#Vn hc hin i#Vit Nam#Hi k# KVn## 00477000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400020015000450030012000600070015000720820010000878080005000970080005001020090 01900107010000500126011001500131001001500146013000700161020001700168020000900185 020001200194039000500206#VN09.04183#VN09.04184#VN09.04185#50000#Vi?t#Sao Tn Kh ung#Truyn ngn#Hong Th Sinh#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a53 6tr.^b19cm#Hong Th Sinh#246907#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn## 00816000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200170 00340030045000510070044000960820004001408080005001440080005001490090033001540100 00500187011001500192005001400207005001400221005001200235005001600247005001300263 013000700276021019000283020001100473020000400484020000900488039000500497#VN09.04 186#VN09.04187#30000#Vi?t#Rau n l v hoa#Trng rau an ton, nng sut, cht l ng cao#Trn Khc Thi, T Th Thu H, L Th Tnh..#635#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a163tr.^b19cm#Trn Khc Thi#T Th Thu H#L Th Tnh# Nguyn Thu Hin#Phm M Linh#246908#Nhng nguyn tc chung trong sn xut rau an ton, cy ci bp, cy sul, cy x lch, ci xanh ngt, rau mung  gi tr ki nh t, c im thc vt, iu kin sinh trng v k thut trng#Trng trt#Rau #Rau sch#KVn## 00848000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200230 00340030031000570070049000880820006001378080005001430080005001480090033001530100 00500186011001500191005001400206005001700220005001400237005002200251013000700273 02101890028002000110046902000080048002000090048802000100049702000100050703900050 0517#VN09.04188#VN09.04189#35000#Vi?t#K thut trng u rau#An ton, nng sut , cht lng#Trn Khc Thi, Nghim Hong Anh, Nguyn Th An..#633.3#^214#^aH.#^a Khoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a189tr.^b19cm#Trn Khc Thi#Nghim Hong An h#Nguyn Th An#Nguyn Th Lin Hng#246909#Nhng nguyn tc chung trong sn xu t rau an ton; Gii thiu gi tr dinh dng v kinh t, c im canh tc u rau ni chung v cy u cve, cy u H Lan, u a, cy u tng rau#Trng trt#u qu#K thut#u c ve#u tng#KVn## 00741000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200690 00340070013001030820006001168080005001220080005001270090033001320100005001650110 01500170001001300185013000700198021022000205020000900425020001100434020001200445 020001300457039000500470#VN09.04190#VN09.04191#20000#Vi?t#S dng phn bn t p h phm kh sinh hc (biogas) bn cho cy trng#inh Th Lc#631.8#^214#^aH.#^aK hoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a103tr.^b19cm#inh Th Lc#246910#Trnh by kin thc v phn hu c, hiu qu s dng v tc dng, hm lng dinh dng c trong ph phm b kh sinh hc (gi l phn kh sinh hc) lm phn bn cho m t s cy trng, nui trng nm, ngm ht ging...#Phn bn#Trng trt#Phn hu c #Kh sinh hc#KVn## 00591000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820012000458080005000570020020000620070044000820220004001260050016001300050 00900146005001500155005001000170005001000180008000500190009001200195010000500207 011001500212013000700227020001700234020000900251020001200260039000500272#VN09.04 192#VN09.04193#VN09.04194#30000#Vi?t#895.9223408#^214#Chuyn thi bao cp#Trn Mnh Trung, Duy Linh, Nguyn L Bch..#T.2#Trn Mnh Trung#Duy Linh#Nguyn L B ch#Qu Thch#Xun Khi#^aH.#^aThng tn#2009#^a209tr.^b19cm#246911#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn## 00987000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000510020037000560290030000930070040001230820007001638080005001700080 00500175009001900180010000500199011001500204001001200219006001700231013000700248 02102670025502000200052202000110054202000170055302000090057002000030057902000410 0582020000900623039000500632#VN09.04195#VN09.04196#VN09.04197#VN09.04198#35000# Vi?t#Barack Obama hin tng ca th gii#Barack Obama in his own words#Lisa Rog ak ; Nguyn Bo Thnh bin dch#328.73#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a207tr .^b19cm#Rogak, Lisa#Nguyn Bo Thnh#246912#Gii thiu tm lc tiu s v s ng hip i n chin thng c c tng thng ca Barack Obama; nhng li pht biu, quan im ca tng thng Barack Obama v cc vn chnh tr, dn tc, kinh t , x hi, chnh sch i ngoi, v chin tranh, cuc chin khng b...#Quan im chnh tr#Tng thng#Quan im x hi#Tranh c#M#Obama, Barack, Tng thng, (1 961 - ), M#Din vn#KVn## 00825000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000510020037000560070032000930820010001258080005001350080005001400090 01200145010000500157011001500162005001200177005000800189005001100197005000900208 01300070021702101780022402000080040202000060041002000080041602000100042402000480 0434039000500482#VN09.04199#VN09.04200#VN09.04201#VN09.04202#30000#Vi?t#Huyn t hoi nhc Pop Michael Jackson#H Linh, Lan Phng, Kim Thoa..#781.64092#^214#^aH .#^aThng tn#2009#^a234tr.^b19cm#Thanh Hng#H Linh#Lan Phng#Kim Thoa#246913 #Gm nhiu bi vit v tiu s xut thn v s nghip ca ht lng danh khp hnh tinh, cng nh ci cht y nguyn nhn v b n ca huyn thoi ng vua nhc P op Michael Jackson#m nhc#Ca s#Tiu s#S nghip#Jackson, Michael, Vua nhc Po p, (1958-2009), M#KVn## 00823000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200240 00340030064000580070032001220820006001548080005001600080005001650090021001700100 00500191011001500196005001500211005001600226004001800242013000700260021021200267 020001800479020001600497020001500513039000500528#VN09.04203#VN09.04204#16000#Vi ?t#Em yu t quc Vit Nam#Sch tham kho dy v hc mn gio dc cng dn trung hc c s#Trnh nh By, Trn vn Chng#320.4#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia# 2009#^a155tr.^b19cm#Trnh nh By#Trn vn Chng#Ti bn ln th 2#246914#Gio dc cc em v tnh yu t quc, hiu c nhng gi tr, bn cht ca ch ngha yu nc Vit Nam, thy c s pht trin tinh thn yu nc ca dn tc, c bit l ch ngha yu nc thi i H Ch Minh#Gio dc cng dn#Trung hc c s #Sch gio vin#KVn## 00658000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200250 00340070030000590820010000898080005000990080005001040090011001090100005001200110 01500125001001400140005001500154004001800169013000700187021016800194020001800362 020000700380039000500387#VN09.04205#VN09.04206#13500#Vi?t#Tr chi dn gian tr em#Trn Ho Bnh, Bi Lng Vit#394.09597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a167tr.^b 19cm#Trn Ho Bnh#Bi Lng Vit#Ti bn ln th 2#246915#Gii thiu gn 80 tr chi dn gian tr em chia lm 3 phn: tr chi tr tu, tr chi thm m v tr chi th lc. Hng dn cch chi v lut chi ca tng tr chi.#Tr chi dn gian#Tr em#KVn## 00527000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200360 00340070035000700820007001058080005001120080005001170090011001220100005001330110 01500138005001900153005001500172013000700187020001100194020000900205020000900214 020000700223020001400230039000500244#VN09.04207#VN09.04208#13500#Vi?t#S tay ng php ting Vit tiu hc#Nguyn Minh Thuyt, Hong Ho Bnh#372.61#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a147tr.^b19cm#Nguyn Minh Thuyt#Hong Ho Bnh#246916#Ting Vi t#Ng php#Tiu hc#S tay#Sch c thm#KVn## 00459000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200400 00340070015000740820004000898080005000930080005000980090011001030100005001140110 01500119005001500134013000700149020000700156020001600163020000700179020001400186 039000500200#VN09.04209#VN09.04210#14000#Vi?t#S tay kin thc vt l trung hc c s#V Thanh Khit#530#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a139tr.^b19cm#V Thanh Khi t#246917#Vt l#Trung hc c s#S tay#Sch c thm#KVn## 00649000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200470 00340070045000810820004001268080005001300080005001350090011001400100005001510110 01500156005001400171005001600185013000700201020001000208020002000218020001200238 02000110025002000110026102000130027202000120028502000140029702000070031103900050 0318#VN09.04211#VN09.04212#32800#Vi?t#S tay kin thc cng ngh trung hc ph thng#B.s.: Trn Qu Hin (ch.b.), Phm nh Vng#600#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a366tr.^b19cm#Trn Qu Hin#Phm nh Vng#246918#Cng ngh#Ph thng trung h c#Nng nghip#Lm nghip#Ng nghip#Doanh nghip#Cng nghip#Sch c thm#S t ay#KVn## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200250 00340070013000590820007000728080005000790080005000840090011000890100005001000110 01500105005001300120013000700133020001100140020000900151020000900160020001400169 020000700183039000500190#VN09.04213#VN09.04214#44500#Vi?t#S tay chnh t tiu hc#Nguyn Nh #372.63#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a468tr.^b19cm#Nguyn Nh #24 6919#Ting Vit#Chnh t#Tiu hc#Sch c thm#S tay#KVn## 00467000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200440 00340070015000780820004000938080005000970080005001020090011001070100005001180110 01500123005001500138013000700153020000700160020002000167020000700187020001400194 039000500208#VN09.04215#VN09.04216#38800#Vi?t#S tay kin thc vt l trung hc ph thng#V Thanh Khit#530#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a390tr.^b19cm#V Thanh Khit#246920#Vt l#Ph thng trung hc#S tay#Sch c thm#KVn## 00570000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200430 00340070045000770820004001228080005001260080005001310090011001360100005001470110 01500152005001400167005001600181013000700197020001000204020001600214020001200230 020001200242020000700254020001400261039000500275#VN09.04217#VN09.04218#33000#Vi ?t#S tay kin thc cng ngh trung hc c s#B.s.: Trn Qu Hin (ch.b.), Phm nh Vng#600#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a371tr.^b19cm#Trn Qu Hin#Phm nh Vng#246921#Cng ngh#Trung hc c s#Nng nghip#Cng nghip#S tay#Sch c t hm#KVn## 00749000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200390 00340030046000730070050001190820009001698080005001780080005001830090011001880100 00500199011001500204005001600219005001900235013000700254021010200261020001000363 020001100373020000900384020001600393020000700409020001400416039000500430#VN09.04 219#VN09.04220#43000#Vi?t#S tay gii ngha thnh ng ting Vit#Dnh cho hc s inh tiu hc v trung hc c s#B.s.: Nguyn nh Cao (ch.b.), Phan Th Hng Xu n#495.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a359tr.^b19cm#Nguyn nh Cao#Phan Th Hn g Xun#246922#Gii ngha, trnh by, ch gii gc gc thnh ng, cc t ng kh, cch bin i ngha thnh ng...#Thnh ng#Ting Vit#Tiu hc#Trung hc c s #S tay#Sch c thm#KVn## 00619000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200360 00340070016000700820007000868080005000930080005000980090011001030100005001140110 01500119005001600134004001400150013000700164021010300171020000900274020001100283 020000900294020000700303020001400310039000500324#VN09.04221#VN09.04222#19000#Vi ?t#S tay chnh t ting Vit tiu hc#Nguyn nh Cao#372.63#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a212tr.^b18cm#Nguyn nh Cao#Ti bn th 3#246923#Mt s iu cn bit v chnh t ting Vit. Gii thiu v chnh t ph m u v chnh t ph m cu i#Chnh t#Ting Vit#Tiu hc#S tay#Sch c thm#KVn## 00801000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200370 00340030022000710070051000930820011001448080005001550080005001600090011001650100 00500176011001500181005001900196004001800215005001700233013000700250021016500257 020001700422020001100439020001400450020001000464020000800474039000500482#VN09.04 223#VN09.04224#30000#Vi?t#S tay thnh ng, tc ng ting Vit#Dng trong nh t rng#B.s.: Nguyn Trng Khnh (ch.b.), Nguyn T Phng#398.909597#^214#^aH.#^a Gio dc#2009#^a394tr.^b19cm#Nguyn Trng Khnh#Ti bn ln th 1#Nguyn T Ph ng#246924#Nhng kin thc c bn v thng k, gii thch nhng n v tiu biu ca thnh ng, tc ng ting Vit, mt lp kt cu t vng - c php c bit t rong ngn ng.#Vn hc dn gian#Ting Vit#Sch c thm#Thnh ng#Tc ng#KVn# # 00655000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200340 00340030040000680070018001080820006001268080005001320080005001370090011001420100 00500153011001500158005000500173005001200178004001400190013000700204021010300211 020001100314020000900325020000700334020000700341039000500348#VN09.04225#VN09.042 26#18500#Vi?t#S tay t ng ting Vit tiu hc#Theo chng trnh v sch gio khoa mi#L A, L Hu Tnh#372.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a259tr.^b18cm#L A#L Hu Tnh#Ti bn th 1#246925#Trnh by v: l thuyt v t ng; t ng phn b theo ch v gii ngha t ng, thnh ng, tc ng#Ting Vit#Tiu hc#T ng #S tay#KVn## 00588000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200470 00340030026000810070030001070820004001378080005001410080005001460090011001510100 00500162011001500167005001200182005001700194013000700211020000800218020001600226 020002000242020001700262020001400279039000500293#VN09.04227#VN09.04228#19500#Vi ?t#S tay cng thc, tn gi cc hp cht ho hc#Chng trnh THCS v THPT#Phm Trng, Nguyn Tn Thin#546#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a128tr.^b19cm#Phm Tr ng#Nguyn Tn Thin#246926#Ho hc#Trung hc c s#Ph thng trung hc#Hp cht ho hc#Sch c thm#KVn## 00436000000000241000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200160 00340070018000500820010000688080005000780080005000830090019000880100005001070110 01400112001001800126013000700144020001700151020000900168020001200177039000500189 #VN09.04229#VN09.04230#15000#Vi?t#Du hnh lc bt#Khng Vnh Nguyn#895.92214#^ 214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a63tr.^b19cm#Khng Vnh Nguyn#246927#Vn hc hin i#Vit Nam#Th lc bt#KVn## 00438000000000241000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400020027000450820010000728080005000820080005000870090019000920100005001110110 01500116001001500131013000700146020001700153020000900170020001200179039000500191 #VN09.04231#VN09.04232#VN09.04233#26000#Vi?t#Truyn ngn inh Cng Dip#895.922 34#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a163tr.^b19cm#inh Cng Dip#246928#Vn h c hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn## 00826000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200430 00340070062000770820006001398080005001450080005001500090019001550100005001740110 01500179001001200194005001300206006001500219006000700234013000700241021025100248 020000900499020001200508020001100520039000500531#VN09.04234#VN09.04235#49000#Vi ?t#Phi ao tn cuc ca 11 qun qun c tng#Vn An Bnh, Chu Hc Chu ; Bin d ch: Nguyn Kim Dn, N. NNT#794.1#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a367tr.^b19 cm#Vn An Bnh#Chu Hc Chu#Nguyn Kim Dn#N. NNT#246929#Tp hp 300 vn c tn cuc ca 11 qun qun c tng Trung Quc; phn tch, nh gi mt s yu t tn cuc c sc nhng nc c then cht, lit k nhng bin ho t m, gii thc h trnh mt nc i h c i th ca nhng qun qun c tng#C tng#Chi n thut#Trung Quc#KVn## 00456000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200140 00340030016000480070015000640820010000798080005000890080005000940090018000990100 00500117011001500122001001500137013000700152020001700159020000900176020001200185 039000500197#VN09.04236#VN09.04237#32000#Vi?t#Cnh bm bc#Tp truyn ngn#Ho ng Thu Thu#895.92234#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a211tr.^b19cm#Hong Thu Thu#246930#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn## 00700000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200170 00340030059000510070008001100820011001188080005001290080005001340090018001390100 00500157011001500162001000800177013000700185021020400192020001700396020000900413 020000700422039000500429#VN09.04238#VN09.04239#40000#Vi?t#Mu xanh m vang#Tp k vit v lc lng v trang v chin tranh cch mng#Ng t#895.922803#^214#^ aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a271tr.^b19cm#Ng t#246931#Tp k vit v lc ln g v trang v chin tranh cch mng qua hai cuc khng chin chng Php, chng M , nhng chin s tr v t chin trng vi nhng cng vic ti qu hng trn mi min t nc...#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#KVn## 00809000000000349000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390005000520140007000570190005000640820012000698080005000810020011000860070 07400097022000400171005001700175005001600192005000700208005001400215005001200229 00800050024100900180024601000050026401100150026901501190028400500130040300500180 0416005001800434013000700452#VN09.04240#VN09.04241#Vn hc hin i#Vit Nam#Th #KVn#23500#Vi?t#895.9221408#^214#H Ni th#Trn Vng Luyn, Phm Thanh Liu, T Sn... ; Tuyn chn: Nguyn Phong..#T.6#Trn Vng Luyn#Phm Thanh Liu#T Sn#Trn c Ninh#L Sinh Lm#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a170tr.^b19cm#TTS gh i: Hi Ngi cao tui Vit Nam. Ban i din Hi Ngi cao tui thnh ph H Ni . Cu lc b Th ngi cao tui#Nguyn Phong#Nguyn Chung Cng#Nguyn Chung Cng #246932## 00448000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200230003200300100 00550070010000650140007000750190005000820820010000878080005000970080005001020090 02000107010000500127011001400132013000700146020001700153020000900170020001000179 039000500189#VN09.04242#VN09.04243#Vng Tm#Nhng nhp cu ma thu#Trng ca#V ng Tm#12000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a94tr.^b19cm#2 46933#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#KVn## 00428000000000241000450002600110000002600110001101900050002200200220002700300040 00490070016000530820012000698080005000810080005000860090018000910100005001090110 01400114001001600128013000700144020001700151020000900168020000400177039000500181 #VN09.04244#VN09.04245#Vi?t#Ngoi vn trng gii#Th#Trn Hoi Quang#895.922140 8#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a91tr.^b19cm#Trn Hoi Quang#246934#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00434000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200120 00340030011000460070008000570820010000658080005000750080005000800090018000850100 00500103011001400108001000800122013000700130020001700137020000900154020001200163 039000500175#VN09.04246#VN09.04247#16000#Vi?t#C lng vc#Tp truyn#on L#89 5.92234#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a99tr.^b19cm#on L#246935#Vn hc hi n i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn## 00413000000000241000450002600110000002600110001101900050002200200170002700300040 00440070011000480820012000598080005000710080005000760090018000810100005000990110 01400104001001100118013000700129020001700136020000900153020000400162039000500166 #VN09.04248#VN09.04249#Vi?t#Tm tnh lu li#Th#Quang Lng#895.9221408#^214#^aH .#^aVn ho dn tc#2009#^a71tr.^b19cm#Quang Lng#246936#Vn hc hin i#Vit N am#Th#KVn## 00587000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200200 00340030004000540070050000580820012001088080005001200080005001250090018001300100 00500148011001500153005001400168005001500182005001700197005001500214005001400229 013000700243020001700250020000900267020000400276039000500280#VN09.04251#VN09.042 50#35000#Vi?t#Mt thi v mi mi#Th#Lng Vn Bn, Nguyn Vn n, Nguyn Ng c Giao..#895.9221408#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a144tr.^b19cm#Lng Vn B n#Nguyn Vn n#Nguyn Ngc Giao#Trn Hng Hin#Tng nh Ho#246937#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#KVn## 00444000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200160 00340030012000500070010000620820010000728080005000820080005000870090018000920100 00500110011001500115001001000130013000700140020001700147020000900164020001200173 039000500185#VN09.04252#VN09.04253#30000#Vi?t#Chuyn khe Hu#Truyn ngn# An h M#895.92234#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a200tr.^b19cm# Anh M#246938# Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn## 00503000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400020044000450030013000890070013001020820010001158080005001250080005001300090 01800135010000500153011001500158001001300173013000700186020001700193020000900210 020001300219039000500232#VN09.04254#VN09.04255#VN09.04256#44000#Vi?t#Nhng con ngi huyn thoi thi Hng Vng#Truyn d s#L Quc Hng#895.92234#^214#^aH.# ^aVn ho dn tc#2009#^a289tr.^b19cm#L Quc Hng#246939#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn d s#KVn## 00646000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200340 00340070019000680820004000878080005000910080005000960090020001010100005001210110 01500126005001400141012003700155013000700192021016300199020001800362039000500380 020000700385#VN09.04257#VN09.04258#14000#Vi?t#Chia s cng cha m cch nui tr #Phng Phng b.s.#649#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a117tr.^b19cm#Phng Phng#T sch Tri thc bch khoa ph thng#246940#Gii thiu cch nui dy tr trong cuc sng hnh thnh nhn cch, t duy, ng x v ch dinh dng ph h p cho tr tu theo la tui, thi gian v sc kho...#Gio dc gia nh#KVn#Tr em## 00673000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200300 00340070020000640820007000848080005000910080005000960090020001010100005001210110 01500126005000900141012002700150013000700177021018500184020000600369020000900375 020001800384039000500402#VN09.04259#VN09.04260#31000#Vi?t#Nui con khe mnh th ng minh#Ngc Lan tuyn son#618.92#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a215tr.^ b19cm#Ngc Lan#Cm nang cho cc b m tr#246941#Trnh by kin thc v s pht trin c th ca tr, nhng lu v mi trng v iu kin sinh hot, nui tr , mt s bnh thng gp tr v cch iu tr, phng chng bnh cho tr#Y hc# Nhi khoa#Chm sc sc kho#KVn## 00699000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200430 00340070016000770820004000938080005000970080005001020090020001070100005001270110 01500132001001100147013000700158021022300165020001800388020000700406020000800413 020000700421039000500428#VN09.04261#VN09.04262#32000#Vi?t#Cm nang dy con ngoa n khng cn nh mng#Thi Nhin b.s.#649#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a2 87tr.^b19cm#Thi Nhin#246942#Nhng tnh hung v cch ng ph ca ph huynh vi nhng hnh vi xu ca tr trong gia nh, trng hc v trong khi vui chi; p hng php dy tr bng cch i x mm mng, nhn ni v c hiu qu m khng c n nh mng#Gio dc gia nh#Tr em#Hnh vi#ng x#KVn## 00605000000000253000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400020042000450070015000870820006001028080005001080080005001130090020001180100 00500138011001500143001001500158013000700173021013900180020001700319020001000336 039000500346#VN09.04263#VN09.04264#VN09.04265#30000#Vi?t#Giao tip ting Hn ch o ngi mi bt u#Jung Min Kyung#495.7#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a14 9tr.^b19cm#Jung Min Kyung#246943#Gm nhng mu cu thng gp trong cuc sng, ng dng vo phn m thoi c th nh tham quan, mua sm, bu in, ngn hng, b nh vin...#Ting Triu Tin#Giao tip#KVn## 00733000000000265000450001400070000001900050000700200200001200300450003200700160 00770820004000938080005000970080005001020090020001070100005001270110015001320010 01100147013000700158021023600165020002000401020001100421020001000432020000900442 020001100451039000500462#29000#Vi?t#B quyt dng ngi#ng dng trong kinh doa nh v trong cuc sng#T Ngc i b.s.#158#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a2 67tr.^b19cm#T Ngc i#246944#Gii thiu kin thc v cch chiu dng "hin ti" v c kh nng t chc nhn lc, lun bit cch sp xp nhim v ph hp vi n ng lc v th mnh ring ca tng ngi, nhm pht huy ht ti nng ca h v c ch ng x trong cuc sng#Tm l hc ng dng#Kinh doanh#Cuc sng#B quyt#Dng ngi#KVn## 00741000000000265000450001400070000001900050000700200200001200300450003200700160 00770820004000938080005000970080005001020090020001070100005001270110015001320010 01100147013000700158021023600165020002000401020001100421020000800432020001000440 020002000450039000500470#26000#Vi?t#B quyt qun ngi#ng dng trong kinh doa nh v trong cuc sng#T Ngc i b.s.#158#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a2 01tr.^b19cm#T Ngc i#246945#Gii thiu nhng b quyt qun l con ngi mt c ch khoa hc, thc tin v hiu qu bng cch gip mi ngi bc l kh nng c a mnh, s dng ngi ng vic, gy uy tn vi cp di bng kh nng v tnh cm ca ngi lnh o...#Tm l hc ng dng#Kinh doanh#Qun l#Cuc sng#B qu yn thnh cng#KVn## 00607000000000265000450001400070000001900050000700200420001200700120005408200040 00668080005000700080005000750090020000800100005001000110015001050010012001200130 00700132021012800139020001100267020001000278020000700288020001100295020002000306 020001000326039000500336#34000#Vi?t#101 kinh nghim thnh t trong cuc sng#H ong Thanh#158#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a363tr.^b19cm#Hong Thanh#246 946#Gii thiu nhng kinh nghim: sng lm ngi, lp nghip, cng tc, kinh doa nh, ng x giao tip, kinh nghim trong tnh yu...#Tm l hc#Giao tip#ng x# Kinh doanh#B quyt thnh cng#Cuc sng#KVn## 00527000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200350 00340290030000690070013000990820004001128080005001160080005001210090020001260100 00500146011001500151001001300166013000700179021006200186020001000248020001000258 039000500268#VN09.04270#VN09.04271#36000#Vi?t#Cch thc din t trong ting An h#Ways of expression in English#Nguyn Quang#428#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2 009#^a399tr.^b18cm#Nguyn Quang#246947#Gm nhng mu cu giao tip trong cc tn h hung thng thng#Ting Anh#Giao tip#KVn## 00728000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010011000470020034000580070016000920220004001080080005001120090 02000117010000500137011001500142013000700157005001100164021025800175020000900433 020001500442039000500457#VN09.04272#VN09.04273#20000#Vi?t#796.815#^214#Thi Nhi n#Thuyt k thi th thi cc quyn#Thi Nhin b.s.#T.1#^aH.#^aT in Bch kho a#2009#^a178tr.^b19cm#246948#Thi Nhin#Khi qut v thi th thi cc; Gii thi u ngun gc xut x, s pht trin, gi tr rn luyn v nguyn l thi th th i cc; cc phng php rn luyn t th ng, di chuyn, dnh bng tay (nim t h); Gii thiu cc k thut c bn ca thi th thi cc#V thut#Thi cc quy n#KVn## 00652000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010011000470020034000580070016000920220004001080080005001120090 02000117010000500137011001500142013000700157005001100164021018200175020000900357 020001500366039000500381#VN09.04275#VN09.04274#20000#Vi?t#796.815#^214#Thi Nhi n#Thuyt k thi th thi cc quyn#Thi Nhin b.s.#T.2#^aH.#^aT in Bch kho a#2009#^a179tr.^b19cm#246949#Thi Nhin#Hng dn luyn thc thi thi cc, 20 c hiu tn th ginh thng li, cch ng dng cc chiu thc thi cc quyn, ng d ng chin thut, l lun kinh in v thi th thi cc quyn#V thut#Thi cc quyn#KVn## 00714000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200480 00340070014000820820006000968080005001020080005001070090020001120100005001320110 01500137001000900152013000700161021025200168020000900420020000800429020001800437 039000500455#VN09.04276#VN09.04277#41000#Vi?t#Cm nang cho cc b m tr mang t hai v sinh #Ngc Lan b.s.#618.2#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a275tr.^b 19cm#Ngc Lan#246950#Trnh by s th tinh, qu trnh thai nghn, cc vn sc kho khi mang thai, nhng trng hp cn chm sc c bit, s pht trin ca t hai nhi, chuyn d v sinh n, nhng trng hp sinh con khng bnh thng, mt s bin php k hoch sinh ...#Sn khoa#Sn ph#Chm sc sc kho#KVn## 00654000000000241000450002600110000001400070001101900050001800200160002300300350 00390070016000740820004000908080005000940080005000990090020001040100005001240110 01500129001001100144013000700155021021500162020002000377020001000397039000500407 #VN09.04278#48000#Vi?t#Mu s ti nhn#B quyt thnh t trong cuc sng#T Ng c i b.s.#158#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a448tr.^b19cm#T Ngc i#2469 51#Phn tch, trnh by qua nhiu bnh din, nhiu gc nhng tm gng thnh t trong cuc sng nh s t duy su sc, hc tp b sung kin thc trau di v hon thin bn thn, vt qua mi th thch thnh t#B quyt thnh cng#Cu c sng#KVn## 00637000000000277000450002600110000001400070001101900050001800200240002300300090 00470290035000560070034000910820007001258080005001320080005001370090020001420100 00500162011001500167001001400182005001900196013000700215021010500222020001000327 020000900337020000800346039000500354#VN09.04279#25000#Vi?t#Danh t trong ting Nga#>< O7K:5#5 2 @CAA:>< O7K:5#Phm Danh Mn, Nguyn Phng Li n#491.75#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a212tr.^b19cm#Phm Danh Mn#Nguyn Phng Lin#246952#c im ng ngha, t php v c php ca danh t trong tin g Nga, cch ca danh t, to lp danh t...#Ting Nga#Ng php#Danh t#KVn## 00796000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400020038000450070015000830820007000988080005001050080005001100090020001150100 00500135011001500140001001500155013000700170021028800177020001100465020001000476 020000900486020001800495039000500513#VN09.04281#VN09.04280#VN09.04282#45000#Vi? t#T in thut ng xy dng Vit - Nga#Nguyn Huy Cn#624.03#^214#^aH.#^aT i n Bch khoa#2009#^a303tr.^b18cm#Nguyn Huy Cn#246953#Gm khong 12000 thut ng c tn sut s dng cao trong ngnh xy dng dn dng, cng nghip, giao thng, thu li, du kh, c lin quan n quy hoch, thit k v thi cng cng trnh, thit b, vt liu, kt cu, cng ngh xy dng, kin trc, kinh t xy dng, m i trng xy dng...#Ting Vit#Ting Nga#Xy dng#T in thut ng#KVn## 00722000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400020039000450070028000840820004001128080005001160080005001210090020001260100 00500146011001500151005001700166013000700183021016000190020000800350020000900358 020001700367020000900384020001000393020001200403039000500415#VN09.04283#VN09.042 84#VN09.04285#23000#Vi?t#Lm theo tm gng o c H Ch Minh#Nguyn ng Vin h s.t., b.s.#170#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a159tr.^b19cm#Nguyn ng V inh#246954#Tp hp, h thng nhng mu chuyn sinh ng, in hnh v c ngha su sc v gio dc o c cn, kim, lim, chnh, ch cng v t theo gng H Ch Minh#o c#Gio dc#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#H Ch Minh#KVn ## 00694000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400020036000450070015000810820004000968080005001000080005001050090020001100100 00500130011001500135005001000150013000700160021019200167020001000359020002100369 020001100390020001000401039000500411#VN09.04286#VN09.04287#VN09.04288#25000#Vi? t#Nh pht minh v i bt u t y#Dng Minh b.s.#608#^214#^aH.#^aT in Bc h khoa#2009#^a309tr.^b19cm#Dng Minh#246955#Gii thiu vi cc em nh nhng bi thc hnh pht minh c bn trong hc tp, trong sinh hot, lao ng sn xut, vu i chi gii tr... kch thch c quan st, tr t m v s sng to, t duy#Pht minh#Khoa hc thng thc#Th nghim#Thc hnh#KVn## 00579000000000253000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400020029000450070016000740820004000908080005000940080005000990090020001040100 00500124011001500129001001100144013000700155021013800162020001000300020001000310 039000500320#VN09.04289#VN09.04290#VN09.04291#35000#Vi?t#Khu ng ting Anh gia o tip#Vng Hng b.s.#428#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a351tr.^b18cm#V ng Hng#246956#Gm cc mu cu ni dung c bn lin quan n cc phng din ca cuc sng x hi, nhng t ng thng dng trong i thoi hng ngy...#Ting A nh#Giao tip#KVn## 00579000000000253000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400020029000450070016000740820004000908080005000940080005000990090020001040100 00500124011001500129001001100144013000700155021013800162020001000300020001000310 039000500320#VN09.04292#VN09.04293#VN09.04294#28500#Vi?t#Khu ng ting Anh hn g ngy#Vng Hng b.s.#428#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a283tr.^b18cm#V ng Hng#246957#Gm cc mu cu ni dung c bn lin quan n cc phng din ca cuc sng x hi, nhng t ng thng dng trong i thoi hng ngy...#Ting A nh#Giao tip#KVn## 00621000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400020019000450030018000640290032000820070011001140820009001258080005001340080 00500139009002000144010000500164011001500169001001100184013000700195021009500202 020001100297020001000308039000500318020000800323#VN09.04295#VN09.04297#VN09.0429 6#45000#Vi?t#T in Vit - Anh#Khong 180.000 t#Vietnamese - English dictiona ry#Khang Vit#495.9223#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a911tr.^b18cm#Khang V it#246958#Gii thiu cc t, thut ng ting Vit, ting Anh sp xp theo th t bng ch ci ting Vit#Ting Vit#Ting Anh#KVn#T in## 00622000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400020019000450030018000640290032000820070011001140820009001258080005001340080 00500139009002000144010000500164011001600169001001100185013000700196021009500203 020001100298020001000309020000800319039000500327#VN09.04298#VN09.04299#VN09.0430 0#54000#Vi?t#T in Vit - Anh#Khong 210.000 t#Vietnamese - English dictiona ry#Khang Vit#495.9223#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a1103tr.^b18cm#Khang Vit#246959#Gii thiu cc t, thut ng ting Vit, ting Anh sp xp theo th t bng ch ci ting Vit#Ting Vit#Ting Anh#T in#KVn## 00581000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400020019000450030018000640290032000820070008001140820004001228080005001260080 00500131009002000136010000500156011001600161001000800177013000700185021006500192 020001000257020001100267020000800278039000500286#VN09.04301#VN09.04302#VN09.0430 3#40000#Vi?t#T in Anh - Vit#Khong 100.000 t#English - Vietnamese dictiona ry#Vnh B#423#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a1000tr.^b18cm#Vnh B#246960 #Gm khong 100.000 t c sp xp theo th t ch ci ting Anh#Ting Anh#Tin g Vit#T in#KVn## 00536000000000289000450002600110000001400060001101900050001700200240002200300390 00460070013000850820007000988080005001050080005001100090011001150100005001260110 01400131005001300145004001800158013000700176020001700183020000900200020000600209 020000600215020000600221020001400227039000500241#VN09.04304#6500#Vi?t#Truyn o c tiu hc#Sch dng cho hc sinh cc lp 3, 4, 5#V Xun Vinh#372.83#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a75tr.^b18cm#V Xun Vinh#Ti bn ln th 2#246961#Gio dc o c#Tiu hc#Lp 3#Lp 4#Lp 5#Sch c thm#KVn## 00604000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200470 00340030016000810070007000970820006001048080005001100080009001150090019001240100 00500143011001500148001000700163013000700170021014500177020001400322020000900336 039000500345#VN09.04305#VN09.04306#24000#Vi?t#Phng cch nh v v vn dng h uyt chm cu#Y hc c truyn#Hi n#615.8#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009 #^a173tr.^b18cm#Hi n#246962#Khi nim v huyt, v tr v cng dng cc huyt, cch vn dng cc huyt cha bnh da trn nguyn tc chn huyt, nguyn tc phi huyt...#Y hc dn tc#Chm cu#KVn## 00480000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400020019000450030012000640070014000760820010000908080005001000080005001050090 02000110010000500130011001500135001001400150013000700164020001700171020000900188 020001200197039000500209#VN09.04307#VN09.04308#VN09.04309#28000#Vi?t#S phn ng hit ng#Tiu thuyt#Phng Vn Ong#895.92234#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009# ^a235tr.^b18cm#Phng Vn Ong#246963#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#KVn## 00488000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400020019000450030012000640070018000760820010000948080005001040080005001090090 02000114010000500134011001500139001001800154013000700172020001700179020000900196 020001200205039000500217#VN09.04310#VN09.04311#VN09.04312#31000#Vi?t#iu khng d hiu#Tiu thuyt#Nguyn Hng Quang#895.92234#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2 009#^a269tr.^b18cm#Nguyn Hng Quang#246964#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuy t#KVn## 00475000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400020024000450030011000690070010000800820010000908080005001000080005001050090 02000110010000500130011001500135001001000150013000700160020001700167020000900184 020001100193039000500204#VN09.04314#VN09.04315#VN09.04313#35000#Vi?t#Ma ng k hng lnh gi#Truyn di#H Phng#895.92234#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009# ^a302tr.^b18cm#H Phng#246965#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn di#KVn## 00502000000000241000450001400070000001900050000708200070001280800050001900200340 00240220004000580080009000620090019000710100005000900110017000950120014001120130 00700126021007800133020001800211020000700229020000500236020001400241039000500255 #10000#Vi?t#372.21#^214#Pht trin t duy ton hc cho b#T.1#^aC Mau#^aNxb. P hng ng#2009#^a16tr.^b20x28cm#T sch: SSDG#246966#Hng dn b nhn bit ch s, cch m hnh v vit, t mu s lng hnh...#Gio dc mu gio#T duy#To n#Sch mu gio#KVn## 00521000000000241000450002100900000002000180009002000070010802000140011503900050 01290140007001340190005001410820007001468080005001530020029001580220004001872210 01800191008000900209009001900218010000500237011001700242012001300259013000700272 #Hng dn b nhn bit con vt, vt ging v khc nhau, cch nh du vo h nh ng...#Gio dc mu gio#T duy#Sch mu gio#KVn#10000#Vi?t#372.21#^214#P ht trin t duy cho b yu#T.1#Tm vt khc bit#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#20 09#^a16tr.^b20x29cm#T sch SSDG#246967## 00436000000000253000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400060 00270020021000330070020000540220004000740050009000780050010000870080005000970090 01800102010000500120011001700125020000900142020000600151020001400157039000400171 013000700175#VN09.04316#Vi?t#372.5#^214#5000#Thc hnh m thut 2# Thut, Tr n Ngc#T.2# Thut#Trn Ngc#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a24tr.^b17x24cm#M th ut#Lp 2#Sch c thm#Kn#246968## 00464000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020021000330070021000540220004000750050010000790050010000890080005000990090 01800104010000500122011001700127013000700144004001300151020000900164020000600173 020001400179039000500193#VN09.04317#6000#Vi?t#372.5#^214#Thc hnh m thut 5#T rn Ngc, Trn Tng#T.2#Trn Ngc#Trn Tng#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a30tr.^ b17x24cm#246969#In lm th 3#M thut#Lp 5#Sch c thm#KVn## 00828000000000301000450002600110000001400060001101900050001700200390002200700340 00610820006000958080005001010080005001060090018001110100005001290110014001340150 04200148005001600190005001100206013000700217021023100224020000700455020001200462 020001700474020001100491020000800502039000500510020001100515#VN09.04318#8000#Vi ?t#Ngi ph n Ty quyt tm thot ngho#B.s.: Nguyn Th inh, Mai Thu H#306. 3#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a18tr.^b19cm#TTS ghi: TT dn s, x hi v mi trng#Nguyn Th inh#Mai Thu H#246970#Gii thiu v s nng ng, chm ch ca ngi ph n Ty tn l Xa Th Thu, mnh dn p dng kin thc hc hi c t trng trt, chn nui, vay vn pht trin dt th cm pht trin kin h t gia nh thot khi i, ngho#Ph n#Dn tc Ty#Kinh t gia nh#Pht tri n#Kinh t#KVn#X hi hc## 00650000000000265000450002600110000000500150001101400060002601900050003200200270 00370070039000640820006001038080005001090080005001140090018001190100005001370110 01400142015004200156005001700198013000700215021012900222020001100351020000900362 020000800371039000500379#VN09.04319#inh Th Quyt#8500#Vi?t#K thut trng cy ng lai#B.s.: inh Th Quyt, Nguyn Mnh Hin#633.1#^214#^aH.#^aVn ho dn t c#2009#^a18tr.^b19cm#TTS ghi: TT dn s, x hi v mi trng#Nguyn Mnh Hin# 246971#Hng dn chn ging, k thut canh tc (thi v, lm t, bn phn, bn lt...) v chm sc, phng tr su bnh cho cy ng lai#Trng trt#K thut#Ng lai#KVn## 00474000000000253000450002600110000000500120001101400060002301900050002900200110 00340030013000450070038000580820009000968080005001050080018001100090011001280100 00500139011001400144005000900158013000700167020001800174020000900192020001300201 039000600214#VN09.04320#Qunh Giang#7000#Vi?t#Ti l gu#Truyn tranh#Li: Qun h Giang ; Minh ha: Hu Hun#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a1 5tr.^b19cm#Hu Hun#246972#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#K.Vn## 00488000000000253000450002600110000000500100001101400060002101900050002700200300 00320030013000620070036000750820009001118080005001200080018001250090011001430100 00500154011001400159005000900173013000700182020001700189020000900206020001300215 039000600228#VN09.04321#Qunh Anh#7000#Vi?t#Heo con v ci bnh sinh nht#Truy n tranh#Li: Qunh Anh ; Minh ha: Hu Hun#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2009#^a16tr.^b19cm#Hu Hun#246973#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn tranh #K.Vn## 00487000000000265000450002600110000000500090001101400060002001900050002600200220 00310030013000530070018000660820009000848080005000930080018000980090011001160100 00500127011001400132012001500146005000800161013000700169020001800176020000900194 020001300203039000500216#VN09.04322#T Qunh#7000#Vi?t#Bubu v ci gi ghin#Tr uyn tranh#T Qunh, Nht Ly#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a1 0tr.^b19cm#B hc l gio#Nht Ly#246974#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh #KVn## 00480000000000253000450002600110000000500120001101400060002301900050002900200190 00340030013000530070024000660820009000908080005000990080018001040090011001220100 00500133011001400138012002200152013000700174020001800181020000900199020001300208 039000500221#VN09.04323#T Hoi t#9500#Vi?t#Kin cng dng cm#Truyn tranh#T ranh, ba: T Hoi t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a24tr.^b 19cm#Thng minh, nhanh tr#246975#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn## 00480000000000253000450002600110000000500120001101400060002301900050002900200200 00340030013000540070024000670820009000918080005001000080018001050090011001230100 00500134011001400139012002200153013000700175020001700182020000900199020001300208 039000500221#VN09.04324#T Hoi t#9000#Vi?t#Ch ngao v ch m#Truyn tranh# Tranh, ba: T Hoi t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a24tr.^ b19cm#Thng minh, nhanh tr#246976#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn tranh#KVn## 00481000000000253000450002600110000000500120001101400060002301900050002900200200 00340030013000540070024000670820009000918080005001000080018001050090011001230100 00500134011001400139012002200153013000700175020001800182020000900200020001300209 039000500222#VN09.04325#T Hoi t#9000#Vi?t#Hi cu con mu tr#Truyn tranh# Tranh, ba: T Hoi t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a24tr.^ b19cm#Thng minh, nhanh tr#246977#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn# # 00472000000000253000450002600110000000500110001101400070002201900050002900200200 00340030013000540070011000670820009000788080005000870080018000920090011001100100 00500121011001400126012002700140013000700167020001700174020000900191020001300200 039000500213#VN09.04326#Thanh Bnh#11000#Vi?t#Ging sinh ng nh#Truyn tranh# Thanh Bnh#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a40tr.^b19cm#Mi cu chuyn mt bi hc#246978#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn tranh#KVn## 00482000000000253000450002600110000000500110001101400070002201900050002900200280 00340030013000620070011000750820009000868080005000950080018001000090011001180100 00500129011001400134012002700148013000700175020001800182020000900200020001300209 039000600222#VN09.04327#Thanh Bnh#11000#Vi?t#Nhng ch sc con hiu tho#Truy n tranh#Thanh Bnh#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a40tr.^b19cm #Mi cu chuyn mt bi hc#246979#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hng ## 00475000000000253000450002600110000000500110001101400070002201900050002900200210 00340030013000550070011000680820009000798080005000880080018000930090011001110100 00500122011001400127012002700141013000700168020001800175020000900193020001300202 039000600215#VN09.04328#Thanh Bnh#11000#Vi?t#Cn con tm c nh#Truyn tranh #Thanh Bnh#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a40tr.^b19cm#Mi c u chuyn mt bi hc#246980#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hng## 00497000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020024000320030013000560070013000690220004000822210022000860060008001080080 00500116009001100121010000500132011001400137013000700151019000500158020001800163 020001900181020001300200039000600213#VN09.04329#13000#Vi?t#800#^214#Nng cng c ha hon ho#Truyn tranh#V Khc dch#T.1#Lu-xi v lng can m#V Khc#^aH.#^a Thi i#2009#^a20tr.^b18cm#246981#Dch#Vn hc thiu nhi#Vn hc nc ngoi#Tru yn tranh#Hng## 00503000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020024000320030013000560070013000690220004000822210028000860060008001140080 00500122009001100127010000500138011001400143019000500157013000700162020001800169 020001900187020001300206039000600219#VN09.04330#13000#Vi?t#800#^214#Nng cng c ha hon ho#Truyn tranh#V Khc dch#T.2#Lu-xi v nhng tr quy ph#V Khc#^ aH.#^aThi i#2009#^a20tr.^b18cm#Dch#246982#Vn hc thiu nhi#Vn hc nc ngo i#Truyn tranh#Hng## 00497000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020024000320030013000560070013000690220004000822210022000860060008001080080 00500116009001100121010000500132011001400137019000500151013000700156020001800163 020001900181020001300200039000600213#VN09.04331#13000#Vi?t#800#^214#Nng cng c ha hon ho#Truyn tranh#V Khc dch#T.3#Lu-xi v vic lm m#V Khc#^aH.#^a Thi i#2009#^a20tr.^b18cm#Dch#246983#Vn hc thiu nhi#Vn hc nc ngoi#Tru yn tranh#Hng## 00498000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020024000320030013000560070013000690220004000822210023000860060008001090080 00500117009001100122010000500133011001400138019000500152013000700157020001800164 020001900182020001300201039000600214#VN09.04332#13000#Vi?t#800#^214#Nng cng c ha hon ho#Truyn tranh#V Khc dch#T.4#Lu-xi v lng lng#V Khc#^aH.#^ aThi i#2009#^a20tr.^b18cm#Dch#246984#Vn hc thiu nhi#Vn hc nc ngoi#Tr uyn tranh#Hng## 00489000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020024000320030013000560070013000690220004000822210014000860060008001000080 00500108009001100113010000500124011001400129019000500143013000700148020001800155 020001900173020001300192039000600205#VN09.04333#13000#Vi?t#800#^214#Nng cng c ha hon ho#Truyn tranh#V Khc dch#T.5#Lu-xi ni di#V Khc#^aH.#^aThi i #2009#^a20tr.^b18cm#Dch#246985#Vn hc thiu nhi#Vn hc nc ngoi#Truyn tran h#Hng## 00495000000000277000450002600110000001900050001108200040001680800050002001400070 00250020024000320030013000560070013000690220004000822210020000860060008001060080 00500114009001100119010000500130011001400135019000500149013000700154020001800161 020001900179020001300198039000600211#VN09.04334#Vi?t#800#^214#13000#Nng cng c ha hon ho#Truyn tranh#V Khc dch#T.6#Lu-xi khng l php#V Khc#^aH.#^aTh i i#2009#^a20tr.^b18cm#Dch#246986#Vn hc thiu nhi#Vn hc nc ngoi#Truy n tranh#Hng## 00492000000000277000450002600110000001900050001108200040001680800050002001400070 00250020024000320030013000560070013000690220004000822210017000860060008001030080 00500111009001100116010000500127011001400132019000500146013000700151020001800158 020001900176020001300195039000600208#VN09.04335#Vi?t#800#^214#13000#Nng cng c ha hon ho#Truyn tranh#V Khc dch#T.7#Lu-xi hay ku la#V Khc#^aH.#^aThi i#2009#^a20tr.^b18cm#Dch#246987#Vn hc thiu nhi#Vn hc nc ngoi#Truyn t ranh#Hng## 00494000000000277000450002600110000001900050001108200040001680800050002001400070 00250020024000320030013000560070013000690220004000822210019000860060008001050080 00500113009001100118010000500129011001400134019000500148013000700153020001800160 020001900178020001300197039000600210#VN09.04336#Vi?t#800#^214#13000#Nng cng c ha hon ho#Truyn tranh#V Khc dch#T.8#Lu-xi hay st rut#V Khc#^aH.#^aTh i i#2009#^a20tr.^b18cm#Dch#246988#Vn hc thiu nhi#Vn hc nc ngoi#Truyn tranh#Hng## 00497000000000277000450002600110000001900050001108200040001680800050002001400070 00250020024000320030013000560070013000690220004000822210022000860060008001080080 00500116009001100121010000500132011001400137019000500151013000700156020001800163 020001900181020001300200039000600213#VN09.04337#Vi?t#800#^214#13000#Nng cng c ha hon ho#Truyn tranh#V Khc dch#T.9#Lu-xi rt r, bn ln#V Khc#^aH.#^a Thi i#2009#^a20tr.^b18cm#Dch#246989#Vn hc thiu nhi#Vn hc nc ngoi#Tru yn tranh#Hng## 00490000000000277000450002600110000001900050001108200040001680800050002001400070 00250020024000320030013000560070013000690220005000822210014000870060008001010080 00500109009001100114010000500125011001400130019000500144013000700149020001800156 020001900174020001300193039000600206#VN09.04338#Vi?t#800#^214#13000#Nng cng c ha hon ho#Truyn tranh#V Khc dch#T.10#Lu-xi ganh t#V Khc#^aH.#^aThi i#2009#^a20tr.^b18cm#Dch#246990#Vn hc thiu nhi#Vn hc nc ngoi#Truyn tra nh#Hng## 00541000000000277000450002000090000002000130000902000180002201900140004003900060 00540140007000600190005000670820006000728080005000780020020000830030013001030070 02900116022000500145005001400150006000800164008001800172009001100190010000500201 011001500206012003500221013000700256#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Dc h Nht Bn#Hng#14000#Vi?t#895.6#^214#Thin thn vs c ma#Truyn tranh#Miyoshi Yuuki ; Hi Th dch#T.12#Miyoshi Yuuki#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 09#^a177tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#246991## 00564000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003301900140 00510390006000650140007000710190005000780820006000838080005000890020020000940030 01300114007002900127022000500156005001400161006000800175008001800183009001100201 010000500212011001500217012003500232013000700267#VN09.04358#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#Dch Nht Bn#Hng#14000#Vi?t#895.6#^214#Thin thn vs c ma#Truyn tranh#Miyoshi Yuuki ; Hi Th dch#T.13#Miyoshi Yuuki#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a185tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#2469 92## 00509000000000277000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020011000800030013000910070 03000104022000400134005001500138006000800153008001800161009001100179010000500190 011001500195019001400210013000700224#VN09.04359#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Hng#14000#Vi?t#895.6#^214#Cross game#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; C m Vn dch#T.5#Adachi Mitsuru#Cm Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a188tr. ^b18cm#Dch Nht Bn#246993## 00509000000000277000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020011000800030013000910070 03000104022000400134005001500138006000800153008001800161009001100179010000500190 011001500195019001400210013000700224#VN09.04360#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Hng#14000#Vi?t#895.6#^214#Cross game#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; C m Vn dch#T.6#Adachi Mitsuru#Cm Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a188tr. ^b18cm#Dch Nht Bn#246994## 00573000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070032000650220005000970050017001020060008001190080 01800127009001100145010000500156011001500161019001400176020001800190020000900208 020001300217039000600230013000700236012004000243#VN09.04361#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Thin ng Tokyo#Truyn tranh#Yoshiki Nakamura ; Cm Vn dch#T.10#Yoshiki N akamura#Cm Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a184tr.^b18cm#Dch Nht Bn#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng#246995#Truyn tranh dnh cho tui t rng thnh## 00573000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070032000650220005000970050017001020060008001190080 01800127009001100145010000500156011001500161019001400176020001800190020000900208 020001300217039000600230012004000236013000700276#VN09.04362#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Thin ng Tokyo#Truyn tranh#Yoshiki Nakamura ; Cm Vn dch#T.11#Yoshiki N akamura#Cm Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a184tr.^b18cm#Dch Nht Bn#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng#Truyn tranh dnh cho tui trng t hnh#246996## 00559000000000289000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900060 00510120040000570140007000970190005001040820006001098080005001150020010001200030 01300130007002900143022000500172005001400177006000800191008001800199009001100217 010000500228011001500233019001400248013000700262#VN09.04363#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Hng#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#14000#Vi?t#89 5.6#^214#Hana Kimi#Truyn tranh#Nakajo Hisaya ; Hi Yn dch#T.14#Nakajo Hisaya# Hi Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a196tr.^b18cm#Dch Nht Bn#246997## 00559000000000289000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900060 00510120040000570140007000970190005001040820006001098080005001150020010001200030 01300130007002900143022000500172005001400177006000800191008001800199009001100217 010000500228011001500233019001400248013000700262#VN09.04364#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Hng#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#14000#Vi?t#89 5.6#^214#Hana Kimi#Truyn tranh#Nakajo Hisaya ; Hi Yn dch#T.15#Nakajo Hisaya# Hi Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a182tr.^b18cm#Dch Nht Bn#246998## 00572000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020013000800030013000930070 03400106022000500140005001500145006001200160008001800172009001100190010000500201 011001500206019001400221013000700235012004000242#VN09.04365#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#Hng#14000#Vi?t#895.6#^214#Gi tri cy#Truyn tranh#Takay a Natsuki ; Qunh Hng dch#T.12#Takaya Natsuki#Qunh Hng#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2009#^a195tr.^b18cm#Dch Nht Bn#246999#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh## 00551000000000277000450002600110000000600090001101400070002001900050002700200130 00320030013000450070032000580820006000908080005000960080018001010090011001190100 00500130011001500135019001400150005001600164012004000180013000700220020001800227 020000900245020001300254039000600267#VN09.04366#Duy Ngc#11500#Vi?t#Ushio & Tor a#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro ; Duy Ngc dch#895.6#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2009#^a198tr.^b19cm#Dch Nht Bn#Fujita Kazuhiro#Truyn tranh dnh cho t ui trng thnh#247000#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng## 00556000000000289000450002600110000000600050001102000180001602000090003402000130 00430390006000560140007000620190005000690820006000748080005000800020019000850030 01300104007002600117022000400143005001400147008001800161009001100179010000500190 011001500195019001400210012003500224013000700259#VN09.04339#Nana#Vn hc thiu n hi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng#14000#Vi?t#895.6#^214#u trng rc la#Truyn tranh#Marimo Ragawa ; Nana dch#T.6#Marimo Ragawa#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 009#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#247001## 00509000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020018000800030013000980070 02600111022000500137005001100142006000800153008001800161009001100179010000500190 011001500195019001400210013000700224#VN09.04340#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc th iu nhi#Hng#14000#Vi?t#895.6#^214#Kht vng v ch#Truyn tranh#Koyama Yuu ; Hi Th dch#T.10#Koyama Yuu#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a189tr. ^b18cm#Dch Nht Bn#247002## 00623000000000301000450002600110000002000110001102000130002202000180003503900060 00530140007000590190005000660820006000718080005000770020014000820030013000960070 05400109022000500163005001600168005001500184006001500199008001800214009001100232 010000500243011001500248012003500263019001600298013000700314#VN09.04341#Trung Qu c#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Hng#14500#Vi?t#895.1#^214#Thn binh 3.5#Tru yn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Cng Tia Chp dch#T.12#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#Cng Tia Chp#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a136tr.^b1 9cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Trung Quc#247003## 00623000000000301000450002600110000002000110001102000130002202000180003503900060 00530140007000590190005000660820006000718080005000770020014000820030013000960070 05400109022000500163005001600168005001500184006001500199008001800214009001100232 010000500243011001500248012003500263019001600298013000700314#VN09.04342#Trung Qu c#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Hng#14500#Vi?t#895.1#^214#Thn binh 3.5#Tru yn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Cng Tia Chp dch#T.13#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#Cng Tia Chp#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a134tr.^b1 9cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Trung Quc#247004## 00621000000000301000450002600110000002000110001102000130002202000180003503900060 00530190005000590820006000648080005000700140007000750020008000820030013000900070 06100103022000500164008001800169009001100187010000500198011001500203012004000218 019001600258005001400274005001300288006001100301013000700312#VN09.04343#Trung Qu c#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Hng#Vi?t#895.1#^214#14000#V thn#Truyn tr anh#Wan Yat Leung ch.b. ; Ha s: Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.43#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2009#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#D ch Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#247005## 00621000000000301000450002600110000002000110001102000130002202000180003503900060 00530190005000590820006000648080005000700140007000750020008000820030013000900070 06100103022000500164008001800169009001100187010000500198011001500203012004000218 019001600258005001400274005001300288006001100301013000700312#VN09.04344#Trung Qu c#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Hng#Vi?t#895.1#^214#14000#V thn#Truyn tr anh#Wan Yat Leung ch.b. ; Ha s: Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.44#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2009#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#D ch Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#247006## 00569000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020014000340030013000480070033000610220004000940050014000980060012001120080 01800124009001100142010000500153011001500158012003500173013000700208019001600215 020001800231020001100249020001300260039000600273#VN09.04345#26000#Vi?t#895.1#^2 14#Vn mt ngt#Truyn tranh#Lm Thanh Hu ; Tuyt Nhung dch#T.1#Lm Thanh Hu #Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a159tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#247007#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tran h#Hng## 00569000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020014000340030013000480070033000610220004000940050014000980060012001120080 01800124009001100142010000500153011001500158012003500173019001600208013000700224 020001800231020001100249020001300260039000600273#VN09.04346#26000#Vi?t#895.1#^2 14#Vn mt ngt#Truyn tranh#Lm Thanh Hu ; Tuyt Nhung dch#T.2#Lm Thanh Hu #Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a165tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Trung Quc#247008#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tran h#Hng## 00575000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020016000340030013000500070033000630220004000960050014001000060012001140080 01800126009001100144010000500155011001500160013000700175019001600182015003900198 020001800237020001100255020001300266039000600279#VN09.04347#56000#Vi?t#895.1#^2 14#K s cng cha#Truyn tranh#Sm Tiu Kinh ; Tuyt Nhung dch#T.1#Sm Tiu Ki nh#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a164tr.^b18cm#247009#Dch Trun g Quc#Tn tc gi ngoi ba: Tsen Shiau Jing#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truy n tranh#Hng## 00575000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020016000340030013000500070033000630220004000960050014001000060012001140080 01800126009001100144010000500155011001500160019001600175015003900191013000700230 020001800237020001100255020001300266039000600279#VN09.04348#56000#Vi?t#895.1#^2 14#K s cng cha#Truyn tranh#Sm Tiu Kinh ; Tuyt Nhung dch#T.2#Sm Tiu Ki nh#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a167tr.^b18cm#Dch Trung Quc# Tn tc gi ngoi ba: Tsen Shiau Jing#247010#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truy n tranh#Hng## 00575000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020016000340030013000500070033000630220004000960050014001000060012001140080 01800126009001100144010000500155011001500160019001600175015003900191013000700230 020001800237020001100255020001300266039000600279#VN09.04349#56000#Vi?t#895.1#^2 14#K s cng cha#Truyn tranh#Sm Tiu Kinh ; Tuyt Nhung dch#T.3#Sm Tiu Ki nh#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a167tr.^b18cm#Dch Trung Quc# Tn tc gi ngoi ba: Tsen Shiau Jing#247011#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truy n tranh#Hng## 00575000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020016000340030013000500070033000630220004000960050014001000060012001140080 01800126009001100144010000500155011001500160019001600175015003900191013000700230 020001800237020001100255020001300266039000600279#VN09.04350#Vi?t#895.1#^214#5600 0#K s cng cha#Truyn tranh#Sm Tiu Kinh ; Tuyt Nhung dch#T.4#Sm Tiu Ki nh#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a165tr.^b18cm#Dch Trung Quc# Tn tc gi ngoi ba: Tsen Shiau Jing#247012#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truy n tranh#Hng## 00480000000000253000450002600110000000500120001101400060002301900050002900200180 00340030013000520070024000650820009000898080005000980080018001030090011001210100 00500132011001400137012002200151013000700173020001800180020000900198020001300207 039000600220#VN09.04351#T Hoi t#9500#Vi?t#Ve con v b nga#Truyn tranh#Tr anh, ba: T Hoi t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a24tr.^b1 9cm#Thng minh, nhanh tr#247013#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hng## 00486000000000253000450002600110000000500120001101400060002301900050002900200240 00340030013000580070024000710820009000958080005001040080018001090090011001270100 00500138011001400143012002200157013000700179020001800186020000900204020001300213 039000600226#VN09.04352#T Hoi t#9500#Vi?t#Chin cng ca mo mp#Truyn tr anh#Tranh, ba: T Hoi t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a24 tr.^b19cm#Thng minh, nhanh tr#247014#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#H ng## 00500000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200220 00340030062000560070014001180820009001328080005001410080005001460090018001510100 00500169011001400174001001400188013000700202020001800209020000900227020000400236 039000600240#VN09.04353#VN09.04354#10000#Vi?t#Ci lc ca g trng#Gii thng cuc vn ng sng tc cho thiu nin, nhi ng..#Bi c Khim#895.9221#^214#^ aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a47tr.^b19cm#Bi c Khim#247015#Vn hc thiu nhi# Vit Nam#Th#Hng## 00490000000000265000450002600110000002600110001100500140002201400070003601900050 00430020010000480030016000580070028000740820010001028080005001120080005001170090 01800122010000500140011001500145001001300160013000700173020001700180020000900197 020001200206039000600218#VN09.04355#VN09.04356#Trn Th Giao#22000#Vi?t#Ting s o#Tp truyn ngn#Nguyn Thch, Trn Th Giao#895.92234#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a159tr.^b19cm#Nguyn Thch#247016#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ng n#Hng## 00531000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200190 00340070014000530820006000678080005000730080005000780090011000830100005000940110 01500099001000900114013000700123021011500130020000900245020000700254020001000261 039000600271#VV09.12600#VV09.12599#35000#Vi?t#Thuc qu quanh ta#Kim Hnh b.s.# 615.8#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a241tr.^b20cm#Kim Hnh#247017#Gii thiu mt s bi thuc t tho dc iu tr cc bnh v cch xao ch tng bi thuc cha tng bnh c th#iu tr#ng y#Cy thuc#Hng## 00452000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400020011000450030012000560070008000680820010000768080005000860080005000910090 01100096010000500107011001500112001000800127013000700135020001700142020000900159 020001200168039000600180#VV09.12601#VV09.12602#VV09.12603#38000#Vi?t#Chuyn i #Tiu thuyt#Thi H#895.92234#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a247tr.^b20cm#Thi H# 247018#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hng## 00587000000000313000450002600110000002600110001102600110002200500140003301400070 00470190005000540020012000590070053000710820010001248080005001340080005001390090 01100144010000500155011001500160005000900175005001100184005001100195005000900206 005000700215013000700222020001700229020000900246020001200255039000600267#VV09.12 604#VV09.12605#VV09.12606#Nguyn Duy An#24000#Vi?t#Thy v tr#Nguyn Duy An, H Trang, Dng Thu... ; Thu H b.s.#895.92234#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a160tr .^b20cm#H Trang#Dng Thu#Bnh Trang#Kim Ngn#Thu H#247019#Vn hc hin i#V it Nam#Truyn ngn#Hng## 00606000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200520 00340070017000860820006001038080005001090080005001140090011001190100005001300110 01500135001001200150013000700162021014300169020000900312020001400321020001100335 039000600346#VV09.12607#VV09.12608#35000#Vi?t#Bnh tiu ng nhng hiu bit v cch phng chng#Minh Phng b.s.#616.4#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a247tr.^b20 cm#Minh Phng#247020#Khi qut v bnh tiu ng, bnh tiu ng tr em. Nh ng nhn bit v cch phng nga bnh tiu ng; ch n ung vi bnh tiu ng#iu tr#Bnh ni tit#Tiu ng#Hng## 00465000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400020018000450030012000630070011000750820010000868080005000960080005001010090 01100106010000500117011001500122001001100137013000700148020001700155020000900172 020001200181039000600193#VV09.12609#VV09.12611#VV09.12610#46000#Vi?t#Bi vt th ng nm#Tiu thuyt#Trng Hun#895.92234#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a293tr.^b20c m#Trng Hun#247021#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hng## 00463000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400020018000450030016000630070008000790820010000878080005000970080005001020090 01100107010000500118011001500123001000800138013000700146020001700153020000900170 020001200179039000600191#VV09.12612#VV09.12613#VV09.12614#51000#Vi?t#Vng trng khuyt#Tp truyn ngn#Trn T#895.92234#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a319tr.^b20 cm#Trn T#247022#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hng## 00481000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400020028000450030016000730070012000890820010001018080005001110080005001160090 01100121010000500132011001500137001001200152013000700164020001700171020000900188 020001200197039000600209#VV09.12615#VV09.12616#VV09.12617#32000#Vi?t#Gic m i chn thin thn#Tp truyn ngn#Trn Tr My#895.92234#^214#^aH.#^aLao ng#200 9#^a207tr.^b20cm#Trn Tr My#247023#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hng# # 00873000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300500170 00440140007000610190005000680020058000730070053001310820011001848080005001950080 00500200009001900205010000500224011001500229019001000244001001600254006001400270 01300070028402101750029102000080046602000140047402000050048802000480049303900060 0541#VV09.12618#VV09.12619#VV09.12620#VV09.12621#Vigogne, Ludovic#60000#Vi?t#Ni colas Sarkozy t to th chnh Neuilly n in Elysss#De Bruno Jeidy, Ludovic Vigogne ; Hiu Constant dch#944.084092#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a354t r.^b20cm#Dch Php#Jeidy, De Bruno#Hiu Constant#247024#Miu t li cuc sng gi a nh ca Nicolas Sarkozy, nhng nh hng chnh tr v nhng chng ng ca t n nguyn th quc gia i qua t n tn nh cao ca quyn lc#Tiu s#C hnh tr gia#Php#Sarkozy, Nicolas, Chnh tr gia, (1955- ), Php#Hng## 00657000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400020056000450070019001010820010001208080005001300080005001350090010001400100 00500150011001500155001001900170013000700189021011100196020001000307020001300317 020000900330020000900339020001300348039000600361#VV09.12622#VV09.12623#VV09.1262 4#35000#Vi?t#Hi p v cc mu hp ng v chuyn quyn s dng t#Lng Th Kim Dung#346.59704#^214#^aH.#^aT php#2009#^a235tr.^b20cm#Lng Th Kim Dung#24 7025#Nhng cu hi v gii p v chuyn quyn s dng t, gii thiu cc mu h p ng v chuyn quyn s dng t#Php lut#Lut t ai#Hp ng#Vit Nam#Sc h hi p#Hng## 00538000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400020029000450070014000740820010000888080005000980080005001030090010001080100 00500118011001500123001001400138013000700152021006700159020001300226020000900239 020001800248039000600266#VV09.12625#VV09.12626#VV09.12627#25000#Vi?t#Ch dn p dng lut t ai#Trn Minh Sn#346.59704#^214#^aH.#^aT php#2009#^a166tr.^b20 cm#Trn Minh Sn#247026#Gii thiu lut t ai nm 2003 v cc vn bn hng d n thi hnh#Lut t ai#Vit Nam#Vn bn php lut#Hng## 00839000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400020068000450030017001130070015001300820010001458080005001550080005001600090 01000165010000500175011001500180001001500195013000700210021024700217020001000464 020001100474020001800485020000900503020001900512039000600531#VV09.12628#VV09.126 30#VV09.12629#32000#Vi?t#Php lut mi trng Vit Nam - thc trng v nh h ng hon thin#Sch chuyn kho#Hong Th Lin#346.59704#^214#^aH.#^aT php#2009 #^a223tr.^b20cm#Hong Th Lin#247027#Nhn din nhng c trng c bn ca php lut bo v mi trng Vit Nam. Mt s ni dung c bn ca php lut bo v mi trng Vit Nam. Qun l nh nc v bo v mi trng. Trch nhim php l i vi nhng hnh vi phm php lut mi trng#Php lut#Mi trng#Bo v mi tr ng#Vit Nam#Ti liu tham kho#Hng## 00603000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400020053000450070010000980820008001088080005001160080005001210090010001260100 00500136011001500141001001000156013000700166021010400173020001000277020001400287 020000900301020000900310039000600319#VV09.12631#VV09.12632#VV09.12633#23000#Vi? t#Tm hiu cc quy nh php lut v hp ng xy dng#Hng Sm#343.597#^214#^a H.#^aT php#2009#^a145tr.^b20cm#Hng Sm#247028#Gm cc cu hi v gii p ph p lut v hp ng xy dng v gii thiu cc vn bn hng dn thi hnh#Php l ut#Lut xy dng#Hp ng#Vit Nam#Hng## 00534000000000289000450002600110000002600110001102600110002200600140003301400070 00470190005000540020018000590030012000770070035000890820004001248080005001280080 00500133009001000138010000500148011001500153019001200168001001500180013000700195 020001700202020000700219020001200226039000600238#VV09.12634#VV09.12635#VV09.1263 6#V Ngc Thng#62000#Vi?t#Nam tc trn cy#Tiu thuyt#Italo Calvino ; V Ng c Thng dch#853#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a369tr.^b20cm#Dch Italia#Calvino, It alo#247029#Vn hc hin i#Italia#Tiu thuyt#Hng## 00546000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300600100 00440140007000540190005000610020017000660030012000830070033000950820004001288080 00500132008000500137009001000142010000500152011001500157019000900172001001700181 013000700198020001700205020000400222020001200226039000600238#VV09.12637#VV09.126 40#VV09.12639#VV09.12638#T Thu H#99000#Vi?t#Tnh yu tr li#Tiu thuyt#Madg e Swindells ; T Thu H dch#823#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a615tr.^b22cm#Dch An h#Swindells, Madge#247030#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Hng## 00547000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300600060 00440140007000500190005000570020020000620030012000820070029000940820004001238080 00500127008000500132009001000137010000500147011001500152019001200167001001700179 013000700196020001700203020000700220020001200227039000600239#VV09.12641#VV09.126 44#VV09.12643#VV09.12642#An L#68000#Vi?t#Chuyn ngi tu n#Tiu thuyt#Marga ret Atwood ; An L dch#813#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a393tr.^b20cm#Dch Canaa# Atwood, Margaret#247031#Vn hc hin i#Canaa#Tiu thuyt#Hng## 00703000000000253000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330020019000380220004000572210008000610040039000690080005001080090011001130100 00500124011001500129013000700144015003200151021024200183020000900425020000900434 039000600443#VV09.12645#VV09.12646#Vi?t#294.3#^214#Nn tng pht gio#Q.1#Tam b o#Ti bn ln th 1 c sa cha, b sung#^aH.#^aTn gio#2009#^a470tr.^b20cm#247 032#TTS ghi: Pht gio nguyn thu#Gm nhng li Pht rn dy v Tam Bo trong tm mi ngi, c thin tm an lc, c tin cng tng trng t dc gii thiu p hp, sc gii thiu php, v sc gii thiu php em li s an lc c trong kip hin ti ln nhng kip trong v lai#o Pht#Tn gio#Hng## 00491000000000253000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330020019000380220004000572210014000610040030000750080005001050090011001100100 00500121011001500126015003200141013000700173021003300180020000900213020000900222 039000600231#VV09.12648#VV09.12647#Vi?t#294.3#^214#Nn tng pht gio#Q.2#Quy y tam bo#Ti bn ln th 1 c sa cha#^aH.#^aTn gio#2009#^a340tr.^b20cm#TTS g hi: Pht gio nguyn thu#247033#Gii thiu v php quy y Tam Bo#o Pht#Tn g io#Hng## 01230000000000337000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200080 00388080005000460020092000510290089001430070063002320220004002952210201002990050 01500500005001600515005001400531005001200545005001600557008000500573009001000578 01000050058801100150059301300070060802102260061502000100084102000170085102000180 0868039000600886#VV09.12650#VV09.12649#VV09.12651#Vi?t#347.597#^214#Hot ng t vn php lut ca cc t chc chnh tr - x hi, t chc x hi - ngh nghip# Legal consultancy activities of socio - political and socio - professional organ izations#B.s.: Hong Th Lin (ch.b.), Nguyn Huy Ngt, L Thnh Long..#T.1#Bo co kt qu kho st v nhu cu, thc trng t chc v hiu qu hot ng = Repo rt on the results of survey on the needs, current status of organizational stru cture and effectiveness of operation#Hong Th Lin#Nguyn Huy Ngt#L Thnh Lon g#L Hng Sn#ng Hong Oanh#^aH.#^aT php#2009#^a399tr.^b24cm#247034#Gii thi u v cuc kho st, kt qu kho st, nhng khuyn ngh v kt lun v nhu cu, thc trng t chc v hiu qu hot ng ca hot ng t vn php lut ca cc t chc chnh tr - x hi, t chc x hi - ngh nghip#Php lut#T vn php lut#T chc chnh tr#Hng## 00759000000000253000450002600110000002600110001102600110002201900050003300200660 00380820008001048080005001120080005001170090010001220100005001320110015001370150 08900152013000700241021020500248020001000453020000900463020001800472020000900490 039000600499#VV09.12652#VV09.12654#VV09.12653#Vi?t#Cm nang thc hnh tnh hung kim tra vn bn quy phm php lut#342.597#^214#^aH.#^aT php#2009#^a283tr.^b 24cm#TTS ghi: H tr thc thi chin lc pht trin h thng php lut Vit Nam n nm 2010#247035#Yu cu v tnh hp php ca vn bn quy phm php lut v nhng li sai c bn, ph bin trong qu trnh xy dng, son tho, ban hnh vn bn quy phm php lut hin nay. Cc tnh hung vn bn sai tri#Php lut#Kim tra#Vn bn php lut#Vit Nam#Hng## 00434000000000241000450002600110000000500160001101400070002701900050003400200280 00390070016000670820006000838080005000890080018000940090011001120100005001230110 01400128013000700142020000500149020001200154020000600166020001400172039000600186 #VV09.12655#Phm Thnh Cng#15500#Vi?t#40 b trc nghim ton 1#Phm Thnh C ng#372.7#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a83tr.^b24cm#247036#Ton#Trc nghim#Lp 1#Sch c thm#Hng## 00517000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020008000460030023000540070014000770220004000910050014000950080 01800109009001100127010000500138011001500143012001400158020000900172020000700181 020001200188039000600200013000700206020001400213#VV09.12656#VV09.12657#40000#Vi ?t#570.76#^214#Sinh 12#T lun v trc nghim#L Quang Ngh#T.2#L Quang Ngh#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a231tr.^b24cm#Bn ng hnh#Sinh hc#Lp 12#Tr c nghim#Hng#247037#Sch c thm## 00728000000000301000450002600110000002600110001101400080002201900050003000200580 00350070016000930820008001098080005001170080005001220090011001270100005001380110 01500143001001100158013000700169021016500176020001000341020001600351020000300367 020000700370020001600377020000900393020001800402039000600420#VL09.01568#VL09.015 69#295000#Vi?t#Nghip v cng tc dnh cho ch tch x, phng, th trn#Thanh Bnh b.s.#342.597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a450tr.^b27cm#Thanh Bnh#247038#Gi i thiu nhng quy nh mi v t chc v hot ng ca chnh quyn cp x, phn g th trn. Php lnh x l vi phm hnh chnh. Cc quy nh mi v tin lng.. .#Php lut#Lut hnh chnh#X#Phng#Pht hnh chnh#Vit Nam#Vn bn php lut #Hng## 00778000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200620 00340070017000960820004001138080005001170080005001220090021001270100005001480110 01500153001001700168013000700185021021300192020002000405020001900425020001700444 020000700461020000300468020001100471039000600482#VL09.01570#VL09.01571#31000#Vi ?t#V sinh cng nghip v an ton lao ng trong ngnh c kh m#Nguyn Vn Khn g#622#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a166tr.^b27cm#Nguyn Vn Khng#247039 #Trnh by nhng vn chung v v sinh cng nghip, thng gi cng nghip, k thut x l bi trong cng nghip, ting n v chn ng trong sn xut, nhng v n chung v bo h lao ng v k thut an ton...#V sinh cng nghip#Bo h cng nghip#K thut an ton#C kh#M#Gio trnh#Hng## 00640000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200280 00340070014000620820006000768080005000820080005000870090021000920100005001130110 01500118001001400133013000700147021014400154020001200298020001200310020001000322 020001300332020001100345039000600356#VL09.01572#VL09.01573#74000#Vi?t#Nguyn l my, chi tit my#Nguyn c Ca#621.8#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a257 tr.^b27cm#Nguyn c Ca#247040#Trnh by nguyn l my. Khi nim chung v c c u my. C cu phng ton khp thp. ng lc hc c bn v my. Chi tit my v truyn ng...#Ch to my#Truyn ng#Nguyn l#Chi tit my#Gio trnh#Hng## 00594000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200560 00340070011000900820007001018080005001080080005001130090021001180100005001390110 01500144001001100159013000700170021010300177020001300280020000900293020000900302 020001100311039000600322#VL09.01574#VL09.01575#90000#Vi?t#ng lc hc v chn on Diesel tu thu bng dao ng# c Lu#623.82#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a221tr.^b27cm# c Lu#247041#Dao ng h ng lc Diesel tu thu. Chn on k thut Diesel tu thu bng dao ng xon ng trc#ng lc hc#T u thu#Dao ng#Gio trnh#Hng## 00606000000000313000450002600110000002600110001102600110002202000170003302000110 00500200012000610390004000730140007000770190005000840820006000898080005000950010 01000100002000700110003001200117007004500129022000400174221002500178008000500203 009001900208010000500227011001500232006002200247019001600269013000700285#VV09.12 658#VV09.12660#VV09.12659#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#HH#60000#Vi? t#895.1#^214#Long Nhn#B Hn#Tiu thuyt#Long Nhn ; Nhm dch: Bin Hoang hip khch#T.3#Dng oai trong hang hm#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a423tr.^b21cm# Bin Hoang hip khch#Dch Trung Quc#247042## 00510000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200180 00420070027000600060011000870140007000980190005001050820006001108080005001160080 00500121009001900126010000500145011001500150013000700165019001600172020001700188 020001100205020001200216039000400228#VV09.12661#VV09.12663#VV09.12662#Ph Phc#T i phm hon ho#Ph Phc ; Thin Thai dch#Thin Thai#72000#Vi?t#895.1#^214#^a H.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a425tr.^b21cm#247043#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#HH## 00518000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100040003300200290 00370030016000660070004000820140007000860190005000930820010000988080005001080080 00500113009001900118010000500137011001500142015003400157013000700191020001700198 020000900215020001200224039000400236#VV09.12664#VV09.12665#VV09.12666#Go#Cho em gn anh thm cht na#Tp truyn ngn#Go#42000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb . Hi Nh vn#2009#^a253tr.^b20cm#Tn tht tc gi: V Phng Thanh#247044#Vn h c hin i#Vit Nam#Truyn ngn#HH## 00442000000000253000450002600110000002600110001100100080002200200180003000700080 00480190005000560820011000618080005000720080005000770090019000820100005001010110 01500106013000700121020001700128020001200145020000600157020000900163020001200172 039000400184#VV09.12667#VV09.12668#Mai Vui#Tc phm chn lc#Mai Vui#Vi?t#895.92 2834#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a558tr.^b21cm#247045#Vn hc hin i#Tr uyn ngn#K s#Vit Nam#Tiu thuyt#HH## 00465000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200160 00420030012000580070009000700140007000790190005000860820010000918080005001010080 00500106009001900111010000500130011001500135013000700150020001700157020000900174 020001200183039000400195#VV09.12670#VV09.12671#VV09.12672#Tin t#Th xc lu l c#Tiu thuyt#Tin t#39000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009# ^a227tr.^b20cm#247046#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#HH## 00465000000000253000450002600110000002600110001100100180002200200240004000300110 00640070018000750140007000930190005001000820010001058080005001150080005001200090 01900125010000500144011001400149013000700163020001700170020000900187020001100196 039000400207#VV09.12673#VV09.12674#Nguyn Minh Khang#Cu chin binh lng ti#Tru yn th#Nguyn Minh Khang#15000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#200 9#^a76tr.^b21cm#247047#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn th#HH## 00456000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200170003800300040 00550070016000590140007000750190005000820820010000878080005000970080012001020090 01900114010000500133011001500138013000700153020001700160020000900177020001200186 039000400198#VV09.12675#VV09.12676#Nguyn Vn Cng#Lc bt cung vn#Th#Nguyn V n Cng#40000#Vi?t#895.92214#^214#^aVnh Phc#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a123tr.^ b20cm#247048#Vn hc hin i#Vit Nam#Th lc bt#HH## 00561000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100210 00440020017000650070046000820060019001280140007001470190005001540820004001598080 00500163008000500168009001900173010000500192011001500197013000700212020001700219 020000700236020001200243019001200255039000400267#VV09.12677#VV09.12679#VV09.1267 8#VV09.12680#Snchez, Alberto Ruy#Tn ca kh tri#Alberto Ruy Snchez ; Trn Ti n Cao ng dch#Trn Tin Cao ng#32000#Vi?t#863#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn #2009#^a161tr.^b20cm#247049#Vn hc hin i#Mhic#Tiu thuyt#Dch Mhic#HH# # 00738000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100180 00440020026000620030009000880070052000970060011001490140007001600190005001670820 00600172808000500178008000500183009001900188010000500207011001500212006001300227 00600070024001300070024702101210025402000160037502000080039102000090039903900040 0408#VV09.12681#VV09.12682#VV09.12683#VV09.12684#Freespirit, Kinga#Lang thang th eo nh mnh#Ghi chp#Kinga Freespirit ; Dch: Ng H Nhi... ; Phi Ba h.#Ng H Nhi#72000#Vi?t#910.4#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a479tr.^b21cm#Phm Hi Sn#Phi Ba#247050#Ghi chp li nhng cu chuyn bn l trong chuyn i qu gian g vng quanh th gii ca tc gi Kinga Freespirit (Ba Lan)#a l th gii#Du h nh#Th gii#HH## 00953000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200410003300700720 00740050013001460050017001590050016001760050013001920050013002050140007002180190 00500225082000900230808000500239008000500244009001800249010000500267011001500272 01500760028701300070036302101520037002000090052202000110053102000080054202000170 0550020001100567020000900578039000400587#VV09.12686#VV09.12685#VV09.12687#Tm hi u ngn ng cc dn tc Vit Nam#T Vn Thng, Nguyn Hu Honh, Phan Lng H ng... ; T Vn Thng ch.b.#T Vn Thng#Nguyn Hu Honh#Phan Lng Hng#H Xun Kiu#Phm Vn Lam#90000#Vi?t#495.9227#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a473tr .^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin T in v Bch khoa Vit Nam#247051#Gii thiu nhng bi vit nghin cu v ngn ng theo cc ch ng m - ting a phng - ch vit, lch s - so snh, ng php v ngn ng - x h i#Ngn ng#Ting Vit#Th ng#Dn tc thiu s#Phng ng#Vit Nam#HH## 00828000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200770 00470070014001240140007001380190005001450820009001508080005001590080005001640090 01800169010000500187011001500192015005900207013000700266021016700273020001100440 02000090045102000080046002000060046802000080047402000080048202000080049003900040 0498#VV09.12688#VV09.12689#VV09.12690#Trn Th Nhn#L thuyt ng php ho v th c trng ng php ho mt s t trong ting Vit#Trn Th Nhn#61000#Vi?t#495.9 225#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a255tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x h i Vit Nam. Vin Ngn ng hc#247052#Trnh by v: l thuyt ca ng php ho, hin tng chuyn ho t thc t sang h t trong ting Vit, thc trng ng ph p ho ca mt s danh t, tnh t v ng t#Ting Vit#Ng php#Thc t#H t#D anh t#Tnh t#ng t#HH## 00868000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200440 00490070016000930140007001090190005001160820011001218080005001320080005001370090 01800142010000500160011002600165015005800191013000700249021018600256020000900442 02000110045102000080046202000090047002000170047902000090049602000100050502000110 0515039000400526#VV09.12691#VV09.12692#VV09.12693#Nguyn Vn Minh#Tn gio tn n gng ca ngi Ve Vit Nam#Nguyn Vn Minh#85000#Vi?t#200.959752#^214#^aH.#^ aKhoa hc x hi#2009#^a471tr. : 6tr. nh^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi V it Nam. Vin Dn tc hc#247053#Khi qut mt s vn c bn ca tn gio tn ngng. Trnh by v: bi cnh a bn nghin cu; cc hnh thc tn gio tn n gng cng nh nghi l v tp qun ca ngi Ve Vit Nam#Tn gio#Tn ngng#N ghi l#Tp qun#Dn tc thiu s#Vit Nam#Qung Nam#Dn tc Ve#HH## 00634000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200340003700700150 00710140007000860190005000930820009000988080005001070080005001120090026001170100 00500143011001500148013000700163021016900170020001400339020000900353020001400362 039000400376#VV09.12694#VV09.12695#Nguyn B ng#S dng v sa cha in gia d ng#Nguyn B ng#18000#Vi?t#621.3028#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009 #^a118tr.^b24cm#247054#Trnh by mt s kin thc c bn v bo qun v s dng, x l nhng s c bt thng, sa cha cc h hng n gin ca mt s thit b in thng dng trong gia nh#in dn dng#Sa cha#Thit b in#HH## 00468000000000241000450002600110000000200200001100700400003101400070007101900050 00780820008000838080005000910080005000960090026001010100005001270110014001320050 01800146005002100164013000700185020001000192020000600202020001400208039000400222 #VV09.12696#Hc tt ting Anh 3#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#15000#V i?t#372.652#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a95tr.^b24cm#Phm Th M T rang# Ngc Phng Trinh#247055#Ting Anh#Lp 3#Sch c thm#HH## 00469000000000241000450002600110000000200200001100700400003101400070007101900050 00780820008000838080005000910080005000960090026001010100005001270110015001320050 01800147005002100165013000700186020001000193020000600203020001400209039000400223 #VV09.12697#Hc tt ting Anh 4#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#15000#V i?t#372.652#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a111tr.^b24cm#Phm Th M Trang# Ngc Phng Trinh#247056#Ting Anh#Lp 4#Sch c thm#HH## 00469000000000241000450002600110000000200200001100700400003101400070007101900050 00780820008000838080005000910080005000960090026001010100005001270110015001320050 01800147005002100165013000700186020001000193020000600203020001400209039000400223 #VV09.12698#Hc tt ting Anh 5#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#15000#V i?t#372.652#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a111tr.^b24cm#Phm Th M Trang# Ngc Phng Trinh#247057#Ting Anh#Lp 5#Sch c thm#HH## 00468000000000265000450002600110000000200190001100700170003001400070004701900050 00540820004000598080005000630080005000680090026000730100005000990110015001040050 01700119013000700136020000800143020000700151020000800158020000900166020000900175 020001400184039000400198#VV09.12699#Hc tt lch s 10#Trng Ngc Thi#30000#V i?t#909#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a199tr.^b24cm#Trng Ngc Thi #247058#Lch s#Lp 10#Bi tp#Th gii#Vit Nam#Sch c thm#HH## 00610000000000301000450002600110000002600110001100200630002200300310008500700170 01160140007001330190005001400820009001458080005001540080005001590090026001640100 00500190011001500195005001700210013000700227020000700234020000700241020000800248 020000800256020001200264020001400276020001400290039000400304#VV09.12700#VV09.127 01#Tuyn chn 110 cu hi t lun v 45 bi tp k nng a l 12#Chng trnh c hun v nng cao#Nguyn Hong Anh#23000#Vi?t#330.9597#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a158tr.^b24cm#Nguyn Hong Anh#247059#a l#Lp 12#Cu hi#Bi tp#a kinh t#a l x hi#Sch c thm#HH## 01065000000000373000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200280 00480070038000760140008001140190005001220820009001278080005001360080005001410090 01800146010000500164011003300169015008900202005001400291013000700305021026700312 02000070057902000080058602000080059402000090060202000080061102000080061902000200 0627020002000647020001200667020000800679039000400687#VV09.12702#VV09.12703#VV09. 12704#Ninh Vit Giao#a ch vn ho Hng Nguyn#Ninh Vit Giao (ch.b.), Thi Hu y Bch#150000#Vi?t#915.9742#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a837tr. : bng, 4 5tr. nh^b24cm#TTS ghi: Huyn u - HND-UBND-UBMTTQVN huyn Hng Nguyn. Hi V n ngh Dn gian Ngh An#Thi Huy Bch#247060#Khi qut v Hng Nguyn, Ngh An. Trnh by v kinh t, du vt lch s, gio dc, vn hc, vn ho hu th v ln g x mnh t Hng Yn. Gii thiu v cc lng x c th cng nh phong tc n tt, l hi, tr vui dn gian v sn khu ngh thut trn mnh t ny#a l#K inh t#Lch s#Gio dc#Vn hc#Vn ho#Phong tc c truyn#Danh lam thng cnh# Hng Nguyn#Ngh An#HH## 00547000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100150 00440020016000590070031000750060010001060140007001160190005001230820004001288080 00500132008001800137009002300155010000500178011001500183013000700198020001700205 020000700222020001200229019001200241039000400253#VV09.12705#VV09.12706#VV09.1270 8#VV09.12707#Harrison, Lisi#Gic mng Alpha#Lisi Harrison ; Thin Nga dch#Thin Nga#65000#Vi?t#813#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a392tr. ^b21cm#247061#Vn hc hin i#Canaa#Tiu thuyt#Dch Canaa#HH## 01165000000000361000450002600110000002600110001100200380002200700530006001900050 01130820018001188080005001360080018001410090023001590100005001820110033001870150 08000220005001500300005001300315005001500328005001300343005001800356013000700374 02102940038102000080067502000080068302000230069102000210071402000170073502000080 0752020001600760020002300776039000400799#VV09.12709#VV09.12710#Lch s ng b q un 12 (1997 - 2007)#B.s.: Hunh Vn Chm, H Minh Hng, Phm Ngc Bch..#Vi?t#3 24.2597070959779#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a245tr. : b ng, 33tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b qu n 12 Tp. H Ch Minh#Hunh Vn Chm#H Minh Hng#Phm Ngc Bch#Hong Vn L#Ngu yn Th Vn H#247062#Khi qut v vng t v con ngi qun 12, thnh ph H C h Minh. Trnh by truyn thng u tranh cch mng v xy dng ca nhn dn qu n 12 trc nm 1997. Gii thiu v ng b v nhn dn qun 12 trong xy dng v pht trin kinh t - x hi trong giai on i mi t nc (1997 - 2007)#Lch s#ng b#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Lch s hin i#Qun 12 #Tp. H Ch Minh#ng Cng sn Vit Nam#HH## 00530000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100130 00440020021000570290022000780070012001000140007001120190005001190820004001248080 00500128008001800133009002300151010000500174011001400179012002600193013000700219 020001000226020001200236039000400248#CD09.00925#VV09.12711#VV09.12712#CD09.00924 #M., Beaumont#Beauty and the beast#Giai nhn v qui vt#Beaumont M.#26000#Vi?t #428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a85tr.^b21cm#Let's enjo y masterpieces!#247063#Ting Anh#K nng c#HH## 00908000000000277000450002600110000000100120001100200200002300300460004300700470 00890140008001360190005001440820010001498080005001590080018001640090023001820100 00500205011001500210013000700225006002200232021033100254020001100585020001100596 020001100607020000800618039000400626#VV09.12713#Kim Seonjin#Sch dy trang im# Dnh cho nhng bn gi mi bt u trang im#Kim Seonjin ch.b. ; Cng ty Nhn T r Vit dch#148000#Vi?t#646.70082#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Min h#2009#^a175tr.^b20cm#247064#Cng ty Nhn Tr Vit#Hng dn cch ra mt c ln da sng. Trnh by ba bc c bn trong trang im, thay i cch trang im mi ngy tu theo tnh hung, nm bt phong cch trang im ca cc ngi sao chn cho bn thn cch trang im ph hp, lm mi hnh nh bn thn, phng ph p chn m phm v th hin s thng minh qua cch trang im#Ngh thut#Trang im#Thanh nin#Bn gi#HH## 00480000000000253000450002600110000000200240001100300220003500700180005701400070 00750190005000820820007000878080005000940080018000990090023001170100005001400110 01500145005001800160013000700178020000800185020000700193020000800200020001400208 039000400222#VV09.12714#Gii bi tp ho hc 12#Chng trnh nng cao#Ng Th Di u Minh#33000#Vi?t#540.76#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a 215tr.^b24cm#Ng Th Diu Minh#247065#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#HH## 00478000000000253000450002600110000000200240001100300200003500700180005501400070 00730190005000800820007000858080005000920080018000970090023001150100005001380110 01500143005001800158013000700176020000800183020000700191020000800198020001400206 039000400220#VV09.12715#Gii bi tp ho hc 12#Chng trnh c bn#Ng Th Diu Minh#27000#Vi?t#540.76#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a17 6tr.^b24cm#Ng Th Diu Minh#247066#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#HH## 00520000000000265000450002600110000000200230001100300220003400700330005601400070 00890190005000960820008001018080005001090080018001140090023001320100005001550110 01500160005001700175005001500192013000700207020000700214020000700221020000800228 020001400236039000400250#VV09.12716#Gii bi tp vt l 12#Chng trnh nng cao #Nguyn Thanh Hi, Nguyn Hi Nam#25000#Vi?t#530.076#^214#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tp. H Ch Minh#2009#^a159tr.^b24cm#Nguyn Thanh Hi#Nguyn Hi Nam#247067#V t l#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#HH## 00608000000000265000450002600110000002600110001100100200002200200290004200700340 00710060008001050140007001130190005001200820004001258080005001290080005001340090 01100139010000500150011001400155012001700169013000700186021012400193020001300317 020000800330039000400338#VV09.12717#VV09.12718#Lepetit, Emmanuelle#C th v sc kho con ngi#Emmanuelle Lepetit ; V Khc dch#V Khc#80000#Vi?t#612#^214#^ aH.#^aThi i#2009#^a95tr.^b25cm#T sch Gia nh#247068#Trnh by v cu to c th ngi: h h hp, h tiu ho, 5 gic quan, gien,... cng nh cc phng p hp chm sc sc kho#C th ngi#Sinh l#HH## 00607000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010015000430020030000580290032000880070038001200220004001580050 01100162008001800173009002300191010000500214011001400219013000700233005001500240 020001000255020001200265020001000277020001400287039000400301#VV09.12719#VV09.127 20#15000#Vi?t#428#^214#on Minh Chu#1001 conversations in English#1001 ch m thoi ting Anh#on Minh Chu b.s. ; Trn Phong h..#T.1#Trn Phong#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a89tr.^b20cm#247069#on Minh Chu#Tin g Anh#K nng ni#m thoi#Sch song ng#HH## 00597000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200440 00460070019000900140007001090190005001160820011001218080005001320080005001370090 02000142010000500162011001500167013000700182021008000189020000800269020001700277 020000900294020001200303039000400315#VV09.12721#VV09.12723#VV09.12722#Bi Kim H ng#Ch tch H Ch Minh v bn di chc lch s#Bi Kim Hng ch.b.#25000#Vi?t#95 9.704092#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a171tr.^b21cm#247070#Tm tt tiu s ca Ch tch H Ch Minh. K li qu trnh vit di chc ca Bc#Di chc#Lch s hin i#Vit Nam#H Ch Minh#HH## 00527000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200250 00510070039000760140007001150190005001220820004001278080005001310080005001360090 02000141010000500161011001500166019000900181006001500190013000700205020001700212 020000400229020001200233039000400245#VV09.12724#VV09.12726#VV09.12725#Tolkien, J . R. R.#Hobbit - ra i v tr v#J. R. R. Tolkien ; inh Th Hng dch#65000#V i?t#823#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a440tr.^b21cm#Dch Anh#inh Th Hn g#247071#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#HH## 00593000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100130 00440020020000570030060000770070028001370140007001650190005001720820004001778080 00500181008000500186009002000191010000500211011001500216019000800231006000900239 013000700248020001700255020000300272020001200275039000400287#VV09.12727#VV09.127 29#VV09.12730#VV09.12728#Butcher, Jim#i u vi bo tp#Quyn u tin trong h s ma c rng ca thy php Dresden#Jim Butcher ; Xun Cc dch#70000#Vi?t#81 3#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a384tr.^b21cm#Dch M#Xun Cc#247072#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#HH## 00807000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100180 00440020018000620070043000800140007001230190005001300820011001358080005001460080 00500151009002000156010000500176011001500181005001300196005001000209013000700219 02101070022602000170033302000100035002000100036002000140037002000090038402000090 0393020000700402020000800409020001200417039000400429#VV09.12731#VV09.12732#VV09. 12734#VV09.12733#Nguyn Hong ip#Bc H vi H Ni#Nguyn Hong ip, Phng T hanh, Hong Anh#50000#Vi?t#959.704092#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a351t r.^b21cm#Phng Thanh#Hong Anh#247073#Gii thiu nhng bi vit v nhng nm th ng hot ng, cng hin v tnh cm ca Bc H vi Th H Ni#Vn hc hin i#Cuc sng#S nghip#Chnh tr gia#Ch tch#Vit Nam#H Ni#Tp vn#H Ch Min h#HH## 00810000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100170 00440020010000610070062000710140007001330190005001400820011001458080005001560080 00500161009001900166010000500185011001500190006001400205005001700219013000700236 02101150024302000140035802000080037202000090038002000100038902000110039902000040 0410039000400414020004200418#VV09.12735#VV09.12736#VV09.12754#VV09.12755#McCaule y, Martin#Gorbachev#Martin McCauley ; Mai Hnh Dung dch ; Nguyn ng Sng h. .#85000#Vi?t#947.085092#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a497tr.^b21cm#Mai H nh Dung#Nguyn ng Sng#247074#Gii thiu v tiu s, cuc i v s nghip ca nh lnh o Lin bang X Vit Gorbachew t nm 1985 ti nm 1991#Chnh tr gia #Tiu s#Cuc i#S nghip#Tng thng#Nga#HH#Gorbachev, M. , Chnh tr gia, 19 31-, Nga## 00963000000000325000450002600110000002600110001100200440002200700650006601400070 01310190005001380820008001438080005001510080005001560090019001610100005001800110 01500185015003700200005001400237005001800251005001500269005001700284005001600301 01300070031702102580032402000200058202000110060202000090061302000110062203900040 0633#VV09.12737#VV09.12738#Gio trnh lut T tng hnh chnh Vit Nam#B.s.: Ho ng Vn Sao, Nguyn Phc Thnh (ch.b.), Trn Mnh Hin..#38000#Vi?t#347.597#^214 #^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a375tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H N i#Hong Vn Sao#Nguyn Phc Thnh#Trn Mnh Hin#Nguyn Mnh Hng#Phm Hng Quan g#247075#Trnh by cc khi nim khoa hc lut t tng hnh chnh v lut t tn g hnh chnh Vit Nam, thm quyn xt x hnh chnh ca ta n nhn dn, ngi t in hnh t tng hnh chnh, tham gia t tng hnh chnh, khi kin, khi t v th l v n hnh chnh...#Lut t tng dn s#Hnh chnh#Vit Nam#Gio trnh#HH ## 00987000000000313000450002600110000002600110001100200300002200700600005201400070 01120190005001190820004001248080005001280080005001330090019001380100005001570110 01500162015003700177005001500214005001400229005001300243005001300256005001200269 013000700281021034200288020002000630020000800650020001100658039000400669#VV09.12 739#VV09.12740#Gio trnh tm l hc t php#B.s.: ng Thanh Nga (ch.b.), Ng N gc Thu, Hin Minh..#36000#Vi?t#347#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a355 tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#ng Thanh Nga#Ng Ngc Thu# H in Minh#Chu Lin Anh#Chu Vn c#247076#Trnh by v: i tng, nhim v v ph ng php nghin cu ca tm l hc t php; cc phng php tc ng tm l cn g nh cc chc nng tm l trong hot ng t php; nhng kha cnh tm l ca h nh vi phm ti v c s tm l ca cc hot ng iu tra xt x, v n hnh s , ci to phm nhn cng nh qu trnh gii quyt v n dn s#Tm l hc ng d ng#T php#Gio trnh#HH## 00878000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020032000470070064000790220004001430050015001470050017001620050 01400179005001400193005001500207008000500222009001900227010000500246011001500251 01300070026602102330027302000100050602000120051602000090052802000110053703900040 0548#VV09.12741#VV09.12742#36000#Vi?t#349.597#^214#Gio trnh lut Dn s Vit Nam#B.s.: inh Vn Thanh, Nguyn Minh Tun (ch.b.), Phm Cng Lc..#T.1#inh Vn Thanh#Nguyn Minh Tun#Phm Cng Lc#Bi ng Hiu#Kiu Th Thanh#^aH.#^aCng a n nhn dn#2009#^a355tr.^b21cm#247077#Khi qut chung v lut dn s Vit Nam. Q uan h php lut dn s, giao dch dn s, cc hnh thc i din trong php lu t, thi hn v thi hiu lin quan ti lut dn s, cng nhng quy nh khc v ti sn, quyn s hu, tha k#Php lut#Lut dn s#Vit Nam#Gio trnh#HH## 01144000000000325000450002600110000002600110001100200340002200700620005601400070 01180190005001250820010001308080005001400080005001450090019001500100005001690110 01500174015003700189005001600226005001300242005001500255005001200270005001300282 01300070029502104680030202000100077002000140078002000090079402000110080303900040 0814#VV09.12743#VV09.12744#Gio trnh lut Lao ng Vit Nam#B.s.: Lu Bnh Nh ng (ch.b.), Ngn Bnh, Nguyn Hu Ch..#62000#Vi?t#344.59701#^214#^aH.#^aCn g an nhn dn#2009#^a567tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Lu Bnh Nhng# Ngn Bnh#Nguyn Hu Ch# Th Dung#o Th Hng#247078#Khi qut v lut lao ng Vit Nam. Trnh by v: quan h php lut lao ng; c ch a bn; vai tr ca nh nc trong lnh vc lao ng; cng on v vn i din tp th lao ng; vic lm; hc ngh; hp ng lao ng; tho c lao ng tp th; quyn qun l lao ng ca ngi s dng lao ng; ch tin lng; thi gi l m vic, thi gi ngh ngi; bo v lao ng; tranh chp lao ng v gii quyt tranh chp lao ng; nh cng v gii quyt nh cng#Php lut#Lut lao ng#V it Nam#Gio trnh#HH## 00771000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200240003300300370 00570070015000940060010001090140007001190190005001260190005001310820009001368080 00500145008000500150009001100155010000500166011001400171013000700185021016700192 02000160035902000160037502000100039102000090040102000220041002000090043203900040 0441#VV09.12745#VV09.12747#VV09.12746#Vn Miu - Quc T Gim#Trng i hc u tin ca Vit Nam#Xun Hng dch#Xun Hng#25000#Vi?t#Vi?t#959.7023#^214#^aH.# ^aTh gii#2009#^a94tr.^b20cm#247079#Cung cp nhng thng tin v gi tr lch s , vn ho, ngh thut kin trc ca vn miu Quc T Gim v i nt v nn gio dc di cc triu i phong kin Vit Nam#Di tch lch s#Di tch vn ho#Kin trc#Gio dc#Vn miu Quc T Gim#Vit Nam#HH## 00736000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200120 00490290020000610070016000810050016000970140007001130190005001200820009001258080 00500134008000500139009001100144010000500155011001400160012003600174013000700210 021014800217020001800365020001200383020000900395039000400404020001400408#VV09.12 748#VV09.12749#VV09.12750#Hong nh Long#Nh Ty Sn#The Tay Son dynasty#Hong nh Long#Hong nh Long#45000#Vi?t#959.7028#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a59tr. ^b21cm#Tales of Viet Nam = Truyn Vit Nam#247080#Gii thiu tm lc v lch s triu i nh Ty Sn ca Vit Nam, t lch s v gia tc n khi ngha Ty S n v ngy tn ca cha Nguyn, vua L#Lch s trung i#Nh Ty Sn#Vit Nam#HH #Sch song ng## 00762000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200180 00490290021000670070016000880050016001040140007001200190005001270820009001328080 00500141008000500146009001100151010000500162011001400167012003600181013000700217 021017200224020001800396020000700414020000900421039000400430020001400434#VV09.12 751#VV09.12752#VV09.12753#Hong nh Long#Nh L Trung Hng#The Restored dynasty #Hong nh Long#Hong nh Long#45000#Vi?t#959.7026#^214#^aH.#^aTh gii#2009# ^a59tr.^b21cm#Tales of Viet Nam = Truyn Vit Nam#247081#Gii thiu tm lt v lch s triu i nh L trung hng Vit Nam vi s tr v ca thi vua nh L Trang Tng, L Trung Tng n thi vua L Hin Tng, L Chiu Thng#Lch s tru ng i#Nh L#Vit Nam#HH#Sch song ng## 00457000000000253000450002600110000002600110001100100190002200200120004100300110 00530070019000640140007000830190005000900820010000958080005001050080005001100090 01900115010000500134011001500139013000700154020001700161020000900178020001200187 039000400199#VN09.04367#VN09.04368#Ng Th o Nguyn#Hoa hc tr#Tp truyn#Ng Th o Nguyn#25000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a139tr. ^b19cm#247082#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#HH## 00452000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200240003600700140 00600140007000740190005000810820009000868080005000950080005001000090019001050100 00500124011001500129013000700144020001800151020000900169020000400178020001200182 039000400194#VN09.04369#VN09.04370#L Duy Phng#Th v truyn thiu nhi#L Duy Phng#30000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a130tr.^b19cm#247 083#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Truyn ngn#HH## 00431000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200180003300300040 00510070011000550140007000660190005000730820010000788080005000880080005000930090 01900098010000500117011001400122013000700136020001700143020000900160020000400169 039000400173#VN09.04372#VN09.04371#L S Thc#Qua bn thi gian#Th#L S Thc#2 5000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a74tr.^b19cm#247084#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#HH## 00416000000000241000450002600110000002600110001100100140002200200130003600700140 00490140007000630190005000700820010000758080005000850080005000900090019000950100 00500114011001400119013000700133020001700140020000900157020000400166039000400170 #VN09.04373#VN09.04374#L Duy Phng#Phng - th#L Duy Phng#25000#Vi?t#895. 92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a75tr.^b19cm#247085#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#HH## 00437000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200180003600300040 00540070014000580140007000720190005000790820010000848080005000940080005000990090 01900104010000500123011001400128013000700142020001700149020000900166020000400175 039000400179#VN09.04375#VN09.04376#L Quang nh#Mnh ... vi bin#Th#L Quang nh#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a99tr.^b19cm#24708 6#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#HH## 00430000000000241000450002600110000002600110001100100170002200200240003900300040 00630070017000670190005000840820010000898080005000990080005001040090019001090100 00500128011001400133013000700147020001700154020000900171020000400180039000400184 #VN09.04377#VN09.04378#Nguyn Thin Sn#Hnh trnh ca vin si#Th#Nguyn Thin Sn#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a57tr.^b19cm#247087#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#HH## 00540000000000265000450002600110000002600110001100100230002200200250004500300220 00700070023000920190005001150820010001208080005001300080005001350090019001400100 00500159011001500164015004200179013000700221020001700228020000400245020000900249 020001200258039000400270#VN09.04379#VN09.04380#Nguyn Th Hng Giang#Ting ht t bn N Lng#Tp truyn ngn - th#Nguyn Th Hng Giang#Vi?t#895.92284#^214# ^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a177tr.^b19cm#TTS ghi: Hi Vn hc Ngh thut Ln g Sn#247088#Vn hc hin i#Th#Vit Nam#Truyn ngn#HH## 00620000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200110 00348080005000450010014000500020018000640030007000820070014000890220004001030080 00500107009001900112010000500131011001500136013000700151005001400158021012100172 020001700293020000900310020000700319039000400326#VN09.04381#VN09.04382#40000#Vi ?t#895.922803#^214#L Duy Phng#X Ngh trong ti#Hi k#L Duy Phng#T.1#^aH. #^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a273tr.^b19cm#247089#L Duy Phng#Nhng k nim ca t c gi v nhng nm thng lng Ph X, tng Ph Long, ph Hng Nguyn, tnh Ng h An - qu hng ng#Vn hc hin i#Vit Nam#Hi k#HH## 00438000000000253000450002600110000002600110001100100060002200200140002800300160 00420070006000580140007000640190005000710820010000768080005000860080005000910090 01900096010000500115011001500120013000700135020001700142020000900159020001200168 039000400180#VN09.04384#VN09.04383# #Sng mm nh#Tp truyn ngn# #270 00#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a194tr.^b19cm#247090#Vn h c hin i#Vit Nam#Truyn ngn#HH## 00428000000000253000450002600110000002600110001100100080002200200210003000300040 00510070008000550140007000630190005000700820010000758080005000850080005000900090 01900095010000500114011001400119013000700133020001700140020000900157020000400166 039000400170#VN09.04385#VN09.04386# Vinh#Hnh nh ta vt xc#Th# Vinh#2500 0#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a55tr.^b19cm#247091#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#HH## 00445000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200250003600300040 00610070014000650140007000790190005000860820010000918080005001010080005001060090 01900111010000500130011001500135013000700150020001700157020000900174020000400183 039000400187#VN09.04387#VN09.04388#Lng Th m#Ti v tm li chnh ti#Th#L ng Th m#40000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a156tr.^b19 cm#247092#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#HH## 00458000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200180003800300120 00560070016000680140007000840190005000910820010000968080005001060080005001110090 01900116010000500135011001500140013000700155020001700162020000900179020001200188 039000400200#VN09.04389#VN09.04390#Nguyn Vn Toi#Ly dy buc mnh#Tiu thuyt #Nguyn Vn Toi#70000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a455tr .^b19cm#247093#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#HH## 00430000000000241000450002600110000002600110001100100140002200200240003600700140 00600140007000740190005000810820010000868080005000960080005001010090019001060100 00500125011001700130013000700147020001700154020000900171020000400180039000400184 #VN09.04391#VN09.04392#o Quc Minh#Hoa xun v nng hng 2#o Quc Minh#45000 #Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a98tr.^b15x15cm#247094#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#HH## 00890000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200280 00520030023000800070036001030140007001390190005001460820004001518080005001550080 00500160009002000165010000500185011001500190006001100205013000700216021034900223 020002000572020001600592039000400608#VN09.04393#VN09.04394#VN09.04395#Livingston , Gordon#ng bao gi ngng khiu v#And never stop dancing#Gordon Livingston ; Mai Phng dch#45000#Vi?t#158#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a210tr.^b19c m#Mai Phng#247095#Gii thiu 30 iu ng n v cuc sng: nghch l chi phi i ta, tha th l mn qu qu m ta t dnh cho mnh, hn nhn ph hng nhiu quan h tt p, tr nn tc gin d hn l bun ru, hnh ng chnh l hng bi n, mt trong nhng iu kh khn nht trong cuc i con ngi l nhn nhn bn thn nh cch ngi khc nhn nhn chng ta,...#Tm l hc ng dng#Ngh thut sng#HH## 00955000000000301000450002600110000002600110001100100150002200200630003700300950 01000070041001950140007002360190005002430820007002488080005002550080005002600090 02600265010000500291011001500296005001100311005001300322013000700335021024700342 020002000589020001000609020001700619020001300636039000400649#VN09.04397#VN09.043 96#Trn Vn Phng#Hi - p mn nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin #Dnh cho sinh vin i hc, cao ng khi khng chuyn ngnh Mc - Lnin, t t ng H Ch Minh#Trn Vn Phng, An Nh Hi, Th Thch#30000#Vi?t#335.43#^214 #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a358tr.^b19cm#An Nh Hi# Th Thch#2470 96#Gii thiu 94 cu hi p v: th gii quan v phng php lun trit hc ca ch ngha Mc-Lnin, hc thuyt kinh t ca ch ngha Mc-Lnin v phng thc sn xut t bn ch ngha v l lun ca ch ngha Mc-Lnin v ch ngha x hi khoa hc#Ch ngha Mc-Lnin#Nguyn l#Ch ngha x hi#Sch hi p#HH## 00752000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200310003500300950 00660070013001610140007001740190005001810820009001868080005001950080005002000090 02600205010000500231011001500236013000700251021017800258020002100436020001300457 020001200470039000400482#VN09.04398#VN09.04399#Cao Vn Lin#Hi - p t tng H Ch Minh#Dnh cho sinh vin i hc, cao ng khi khng chuyn ngnh Mc - L nin, t tng H Ch Minh#Cao Vn Lin#15000#Vi?t#335.4346#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a124tr.^b19cm#247097#Gii thiu 52 cu hi - p v t t ng H Ch Minh trn cc lnh vc: mi quan h gia dn tc vi giai cp, thi k qu ln ch ngha x hi v tnh cht ca nn vn ho...#T tng H Ch Min h#Sch hi p#H Ch Minh#HH## 01070000000000361000450002600110000002600110001100100130002200200610003500300950 00960070065001910140007002560190005002630820012002688080005002800080005002850090 02600290010000500316011001500321005001500336005001400351013000700365021020500372 02000080057702000100058502000090059502000150060402000140061902000260063302000090 0659020001300668020002300681039000400704#VN09.04400#VN09.04401#Bi Kim nh#Hi - p mn ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam#Dnh cho sinh vin i hc, cao ng khi khng chuyn ngnh Mc - Lnin, t tng H Ch Minh#Bi Kim nh, Phng Th Hin, V Ngc Lng ; Bi Kim nh ch.b.#17500#Vi?t#324.2597075 #^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a182tr.^b19cm#Phng Th Hin#V Ngc Lng#247098#Gii thiu 45 cu hi - p v mn ng li cch mng ca ng Cn g sn Vit Nam theo cc giai on lch s 1930 - 1954, 1955 - 1975, thi k i mi t nc, cng nghip ho, hin i ho, ton cu ho#Lch s#ng li#Lnh o#Cch mng XHCN#Xy dng CNXH#Cch mng dn tc dn ch#Vit Nam#Sch hi p#ng Cng sn Vit Nam#HH## 00584000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200210003900700170 00600140007000770190005000840820007000898080005000960080005001010090019001060100 00500125011001500130013000700145021013500152020000800287020001100295020002000306 039000400326#VN09.04402#VN09.04403#Nguyn Trng To#Trn nhng no ng#Nguyn Trng To#55000#Vi?t#363.12#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a432tr.^b19cm#24 7099#Gii thiu nhng vic lm tt ca cn b, chin s cnh st giao thng v c nhn dn trn mt trn gi gn trt t an ton giao thng#An ton#Giao thng# in hnh tin tin#HH## 00522000000000241000450002600110000002600110001100100090002200200210003100700140 00520140007000660190005000730820008000788080005000860080018000910090023001090100 00500132011001500137013000700152021009200159020000900251020001600260039000400276 #VN09.04404#VN09.04405#H Tng#Thiu lm cm n th#H Tng b.s.#18000#Vi?t#7 96.815#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a120tr.^b19cm#247100# Gii thiu v v phi Thiu lm v cm n th v phng php luyn tp Thiu lm cm n th#V thut#Thiu lm quyn#HH## 00599000000000265000450002600110000002600110001100100090002200200280003100700190 00590140007000780190005000850820008000908080005000980080018001030090023001210100 00500144011001500149005000900164013000700173021011500180020000900295020001600304 020000900320039000400329#VN09.04406#VN09.04407#T Thin#K thut on cn Thiu lm#T Thin, H Tng#20000#Vi?t#796.815#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a156tr.^b19cm#H Tng#247101#Gii thiu v lch s ca v phi T hiu lm v nhng k thut c th trong php s dng on cn ca mn phi ny# V thut#Thiu lm quyn#Cn ngn#HH## 00586000000000277000450002600110000002600110001100100090002200200370003100700190 00680140007000870190005000940820008000998080005001070080018001120090023001300100 00500153011001500158005000900173013000700182021007100189020000900260020001300269 020001100282020001100293039000400304#VN09.04409#VN09.04408#T Thin#im huyt - gii huyt Thiu lm t#T Thin, H Tng#15000#Vi?t#796.815#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a110tr.^b19cm#H Tng#247102#Gii thiu v v phi Thiu lm vi b truyn im huyt v gii huyt#V thut#Thiu lm t# im huyt#Gii huyt#HH## 00546000000000241000450002600110000002600110001100100160002200200270003800700160 00650140007000810190005000880820006000938080005000990080018001040090023001220100 00500145011001500150013000700165021010600172020001500278020000700293039000400300 #VN09.04410#VN09.04411#Nguyn Trc Chi#Mn n ch bin t hi sn#Nguyn Trc Ch i#17000#Vi?t#641.6#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a143tr.^ b18cm#247103#Gii thiu v nguyn liu, cc khu chun b v ch bin cng nh c ch dng 88 mn n ch bin t hi sn#Mn n hi sn#Nu n#HH## 00684000000000325000450002600110000002600110001102000180002202000040004002000130 00440390004000570140007000610190005000680820004000738080005000770020017000820030 01300099029001400112007006200126022000500188221004400193005001500237005001600252 00600140026800800180028200900230030001000050032301100140032801900090034201300070 0351#VN09.04414#VN09.04415#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#HH#15000#Vi?t#82 3#^214#Php l cu vng#Truyn tranh#Rainbow magic#Daisy Meadows ; Minh ho: Geo rgle Ripper ; Trn Phi Tun dch#T.13#Tin n thi tit: Storm - Tin n sm ch p#Meadows, Daisy#Ripper, Georgle#Trn Phi Tun#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H C h Minh#2009#^a77tr.^b19cm#Dch Anh#247104## 00425000000000241000450002600110000002600110001100100110002200200180003300700110 00510140007000620190005000690820010000748080005000840080005000890090020000940100 00500114011001500119013000700134020001700141020000900158020001200167039000400179 #VN09.04416#VN09.04417#Nguyn Huy#Thin tnh lu k#Nguyn Huy#15000#Vi?t#895.9 2234#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a137tr.^b19cm#247105#Vn hc hin i#V it Nam#Tiu thuyt#HH## 00724000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200580003300700470 00910140007001380190005001450820009001508080005001590080005001640090020001690100 00500189011001500194006001500209006001500224013000700239021017000246020000800416 020001000424020000800434039000400442#VN09.04418#VN09.04420#VN09.04419#Gng hc tp ca 100 danh nhn - bc hc ot gii Nobel#Tng hp, dch: Trn Thanh Sn, Trn Nht Minh#37000#Vi?t#371.3028#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a251tr.^ b19cm#Trn Thanh Sn#Trn Nht Minh#247106#Gii thiu gng hc tp vi nhng ph m cht ni bt: tp trung cao , chm ch kh luyn, chu suy ngh tm ti, s ng to... ca 100 danh nhn, bc hc ot gii Nbel#Hc tp#Danh nhn#Bc hc#H H## 00391000000000229000450002600110000002600110001100100140002200200140003600700140 00500190005000640820010000698080005000790080005000840090011000890100005001000110 01500105013000700120020001700127020000900144020000400153039000400157#VN09.04421# VN09.04422#Trn Hu in#Tnh sng Lam#Trn Hu in#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^a Lao ng#2009#^a104tr.^b19cm#247107#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#HH## 00439000000000253000450002600110000002600110001100100190002200200140004100300080 00550070019000630140007000820190005000890820010000948080005001040080005001090090 01000114010000500124011001500129013000700144020001700151020000900168020000400177 039000400181#VN09.04423#VN09.04424#Nguyn Vit Phng#Du thi gian#Tp th#Nguy n Vit Phng#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a132tr.^b19cm#247 108#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#HH## 00443000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200160003600300120 00520070014000640140007000780190005000850820010000908080005001000080005001050090 01000110010000500120011001500125013000700140020001700147020000900164020001200173 039000400185#VN09.04425#VN09.04426#Phan Anh Tun#C mt ngy xa#Tiu thuyt#Pha n Anh Tun#28000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a152tr.^b19cm#247109# Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#HH## 00477000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200190 00490030016000680070016000840140007001000190005001070820010001128080005001220080 00500127009001000132010000500142011001500147013000700162020001700169020000900186 020001200195039000400207#VN09.04427#VN09.04428#VN09.04429#Trn Trung Sng#m tr ng php ph#Tp truyn ngn#Trn Trung Sng#38000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aV n hc#2009#^a170tr.^b20cm#247110#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#HH## 00650000000000289000450002600110000002600110001100100110002200200220003300700110 00550140007000660190005000730820010000788080005000880080018000930090023001110100 00500134011001500139013000700154021013900161020001100300020001100311020000700322 020000800329020001100337020000800348039000400356#VN09.04430#VN09.04431#Tuyt Min h#Ngh thut trang im#Tuyt Minh#58000#Vi?t#646.70082#^214#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a118tr.^b18cm#247111#Gii thiu nhng nguyn tc ch ung trong trang im. Cung cp nhng kin thc c bn v hng dn cc k nng t rang im v s dng m phm#Ngh thut#Trang im#Ph n#M phm#Thanh nin#Bn gi#HH## 00564000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200140003800700160 00520140007000680190005000750820006000808080005000860080018000910090023001090100 00500132011001500137013000700152021010300159020000700262020000700269020000800276 020001000284039000400294#VN09.04413#VN09.04412#Nguyn Trc Chi#Mn chin xo#Ngu yn Trc Chi#17000#Vi?t#641.7#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#200 9#^a131tr.^b18cm#247112#Gii thiu v nguyn liu, cc khu chun b v ch bin cng nh cch dng 48 mn xo v 40 mn chin#Mn n#Nu n#Mn xo#Mn chin#H H## 00518000000000265000450002600110000002600110001100100220002200200140004400300120 00580070022000700190005000920820010000978080005001070080005001120090019001170100 00500136011001500141015004200156013000700198020001700205020000900222020001200231 020000300243039000600246#VV09.12756#VV09.12757#Nguyn Th Bch Thun#Phong lan t m#Truyn - k#Nguyn Th Bch Thun#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn #2009#^a202tr.^b20cm#TTS ghi: Hi Vn hc Ngh thut Lng Sn#247113#Vn hc hi n i#Vit Nam#Truyn ngn#K#Hng## 00941000000000337000450002600110000002600110001100200560002200300170007800700590 00950140007001540190005001610820006001668080005001720080005001770090027001820100 00500209011001500214005001500229005001100244005001500255005001300270015004200283 01300070032502101990033202000110053102000160054202000110055802000090056902000190 0578039000600597#VV09.12758#VV09.12759#Mt s vn x hi trong cc khu cng n ghip Vit Nam#Sch chuyn kho#B.s.: Trn Vit Tin (ch.b.), An Nh Hi, on X un Thu..#32000#Vi?t#306.3#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a182tr.^ b21cm#Trn Vit Tin#An Nh Hi#on Xun Thu#Mai Ngc Anh#TTS ghi: Trng i hc Kinh t quc dn#247114#L lun v thc tin v vn x hi trong cc khu cng nghip. Thc trng vn x hi trong cc khu cng nghip Vit Nam. Phn g hng gii quyt vn x hi trong cc khu cng nghip Vit Nam#X hi hc#K hu cng nghip#Thc trng#Vit Nam#Ti liu tham kho#Hng## 00971000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490020028000540070068000820220005001500050015001550080 00500170009002700175010000500202011001500207013000700222005002200229005001300251 00500130026400500140027702103010029102000080059202000090060002000080060902000100 0617039000600627#VV09.12760#VV09.12761#VV09.12762#49000#Vi?t#353#^214#Gio trn h kinh t hi quan#B.s.: Hong c Thn, Nguyn Th Xun Hng (ch.b.), V Hng Loan..#Ph.1#Hong c Thn#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a401tr.^b21cm#2 47115#Nguyn Th Xun Hng#V Hng Loan#H Ngc Loan#Ng Minh Tun#i tng v ni dung ca mn hc. Qu trnh pht trin ca hi quan Vit Nam. T chc hot ng hi quan Vit Nam. Qun l nh nc v hi quan Vit Nam. i l v hi qua n. Hi quan in t. T chc hi quan th gii. Hp tc quc t v hi quan. Tn g quan v xut x hng ho v quy tc xut x...#Kinh t#Hi quan#T chc#Hot ng#Hng## 00962000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510020028000560070070000840220005001540050015001590080 00500174009002700179010000500206011001500211005001500226005002200241005002100263 00500150028400500170029901300070031602102450032302000080056802000090057602000100 0585020001100595039000600606#VV09.12763#VV09.12764#VV09.12765#35000#Vi?t#336.2# ^214#Gio trnh kinh t hi quan#B.s.: Hong c Thn (ch.b.), Nguyn Hu Tr, N guyn Th Lin Hng..#Ph.2#Hong c Thn#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009# ^a262tr.^b21cm#Nguyn Hu Tr#Nguyn Th Lin Hng#Nguyn Th Tuyt Mai#Nguyn Th Bt#Th mc: tr. 262#247116#Tng quan v thu. Thu quan trng trong hi nh p kinh t quc t. Tr gi hi quan. Thu xut khu hng ho. Thu gi tr gia t ng v thu tiu th c bit. Min gim thu hon thu, truy thu thu. Ngha v thu thu. Qun l trong nn kinh t#Kinh t#Hi quan#Thu quan#Gio trnh#Hng ## 00772000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200400 00520070042000920140007001340190005001410190005001460820006001518080005001570080 00500162009002700167010000500194011001500199019000800214013000700222006001700229 021017800246020002000424020000900444020001100453039000600464#VV09.12766#VV09.127 67#VV09.12768#McCormack, Mark H.#Nhng iu trng Harvard khng dy bn#Mark H. McCormack ; Nhm Alpha Books dch#59000#Vi?t#Vi?t#650.1#^214#^aH.#^ai hc Ki nh t Quc dn#2009#^a319tr.^b21cm#Dch M#247117#Nhm Alpha Books#Trnh by nh ng tri nghim ca Mark H. McCormack - mt doanh nhn thnh t v kin thc thu nhn trng Harvard v nhng iu cn thiu c thu nhn t thc t cuc sng#B quyt thnh cng#Lm giu#Kinh doanh#Hng## 00791000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200440 00520070060000960140007001560190005001630190005001680820006001738080005001790080 00500184009002700189010000500216011001500221019000800236006001600244006001700260 013000700277021014300284020002000427020001100447020001300458039000600471#VV09.12 770#VV09.12769#VV09.12771#McCormack, Mark H.#Nhng iu trng Harvard vn khng dy bn#Mark H. McCormack ; Dch: Nguyn Thu Hin, Trnh Minh Giang#75000#Vi?t #Vi?t#650.1#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a395tr.^b21cm#Dch M#Ngu yn Thu Hin#Trnh Minh Giang#247118#Trnh by nhng kinh nghim t thc t ca mnh Mecormark gip bn lm ch ngh thut bn hng, m phn, qun l, giao tip, thng tin...#B quyt thnh cng#Kinh doanh#Doanh nghip#Hng## 00717000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200420 00520070052000940140007001460190005001530190005001580820008001638080005001710080 00500176009002700181010000500208011001500213019000800228006001300236006001200249 013000700261021010600268020000900374020001100383020000300394039000600397#VV09.12 772#VV09.12773#VV09.12774#McCormack, Mark H.#Nhng iu trng Harvard tht s d y bn#Mark H. McCormack ; Dch: V Qu Hng, Hng Giang#75000#Vi?t#Vi?t#650. 071#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a411tr.^b21cm#Dch M#V Qu Hn g#Hng Giang#247119#M t t m v tinh t t gc nhn chuyn nghip ca mt nh bo v vic hc tp v cuc sng ca Harvard#Gio dc#Kinh doanh#M#Hng## 00596000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200160 00460070018000620140007000800190005000870820006000928080005000980080005001030090 01900108010000500127011001500132013000700147021015300154020002000307020000900327 039000600336#VV09.12775#VV09.12776#VV09.12777#Bi Hng Qu#Tu c ng bin#Bi H ng Qu b.s.#42000#Vi?t#650.1#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a271tr.^b21cm# 247120#Gii thiu nhng kinh nghim, b quyt thnh cng trong kinh doanh, cc v d thnh cng trong thc tin vi li tng kt ng t nhiu gc khc nhau# B quyt thnh cng#Lm giu#Hng## 00591000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200460 00510070018000970140007001150190005001220820006001278080005001330080005001380090 01900143010000500162011001500167013000700182021010100189020001000290020001100300 020000800311039000600319#VV09.12778#VV09.12779#VV09.12780#Nguyn Quc Khnh# t ng, chin lc v hiu qu ca qung co#Nguyn Quc Khnh#46000#Vi?t#659.1#^2 14#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a295tr.^b21cm#247121#Trnh by 3 vn ln khi ln k hoch qung co ly tng, chin lc thc hin v tnh hiu qu#Qung co#Chin lc# tng#Hng## 00591000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200190 00460070018000650140007000830190005000900820006000958080005001010080005001060090 01900111010000500130011001500135013000700150021012000157020002000277020000900297 020001300306039000600319#VV09.12781#VV09.12782#VV09.12783#Bi Hng Qu#Ly yu t hng mnh#Bi Hng Qu b.s.#43500#Vi?t#650.1#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009# ^a279tr.^b21cm#247122#Gii thiu nhng cch thc kinh doanh dn ti kt qu l lm giu thnh cng v cc v d thnh cng trong thc tin#B quyt thnh cn g#Lm giu#Doanh nghip#Hng## 00480000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200150 00490030012000640070016000760140007000920190005000990820010001048080005001140080 00500119009001900124010000500143011001500148013000700163020001700170020000900187 020001200196039000600208#VV09.12784#VV09.12785#VV09.12786#Nguyn Gia Nng#Chuyn ca ht#Tiu thuyt#Nguyn Gia Nng#55000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aCng an n hn dn#2009#^a333tr.^b21cm#247123#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Hng## 00481000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200100 00520030012000620070019000740140007000930190005001000820010001058080005001150080 00500120009001900125010000500144011001500149013000700164020001700171020000900188 020001200197039000600209#VV09.12787#VV09.12788#VV09.12789#Nguyn Hng Thanh#Rn g kht#Tiu thuyt#Nguyn Hng Thanh#38000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a239tr.^b21cm#247124#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Hng# # 00752000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200320003800700370 00700140007001070190005001140820006001198080005001250080018001300090035001480100 00500183011001500188005001200203013000700215021021900222020001400441020001400455 020001100469039000600480#VL09.01576#VL09.01577#Nguyn nh Huy#Gio trnh xc su t v thng k#Nguyn nh Huy (ch.b.), u Th Cp#23000#Vi?t#519.2#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a199tr.^b27cm#u Th Cp# 247125#i cng v xc sut. i lng ngu nhin. Vect ngu nhin. Cc c tr ng ca i lng ngu nhin. Cc quy lut phn phi. L thuyt mu. L thuyt c lng. Kim nh gi thit thng k. Tng quan v hi quy mu#Ton xc sut# Ton thng k#Gio trnh#Hng## 00655000000000229000450002600110000001900050001108200100001680800050002600200460 00310220004000770080005000810090024000860100005001100110015001150210202001300200 01400332020000900346020001000355039000600365015004700371013000700418#VL09.01578# Vi?t#346.59704#^214#Nin gim ng k quyn tc gi Vit Nam 2008#Q.2#^aH.#^aCc Bn quyn tc gi#2009#^a523tr.^b27cm#Gm cc thng tin v tc phm, tc gi, c h s hu quyn tc gi, ch s hu quyn lin quan ca cc i tng ng k v c cc bn quyn tc gi cp giy chng nhn t ngy 01/7/2008 - 30/9/2008 #Quyn tc gi#Vit Nam#Nin gim#Hng#TTS ghi: Cng ho x hi ch ngha Vit Nam..#247126## 00640000000000229000450002600110000001900050001108200100001680800050002600200460 00310220004000770080005000810090024000860100005001100110015001150210187001300200 01400317020000900331020001000340039000600350015004700356013000700403#VL09.01579# Vi?t#346.59704#^214#Nin gim ng k quyn tc gi Vit Nam 2008#Q.3#^aH.#^aCc Bn quyn tc gi#2009#^a473tr.^b27cm#Gm cc thng tin v tc phm, tc gi, c h s hu quyn tc gi, ch s hu quyn lin quan ca cc i tng ng k v c cc bn quyn tc gi cp giy chng nhn trong nm 2008#Quyn tc gi# Vit Nam#Nin gim#Hng#TTS ghi: Cng ho x hi ch ngha Vit Nam..#247127## 00864000000000277000450000100170000000200710001700300730008800700470016100500150 02080190005002230820007002288080005002350080005002400090028002450100005002730110 01500278015007000293013000700363021013300370020002200503020001700525020000900542 020001800551020001100569039000600580#Nguyn Vit Minh#Phng php dy hc th d c v tr chi vn ng cho hc sinh tiu hc#Ti liu o to gio vin tiu hc trnh cao ng v i hc S phm#B.s.: Nguyn Vit Minh (ch.b.), u Bnh H ng#u Bnh Hng#Vi?t#372.86#^214#^aH.#^aGio dc^bi hc S phm#2009#^a321 tr.^b29cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. D n Pht trin Gio vin tiu hc# 247128#Hng dn phng php dy hc th dc v tr chi vn ng cho hc sinh t iu hc. c im pht trin th cht ca hc sinh tiu hc#Phng php ging d y#Th dc th thao#Tiu hc#Tr chi vn ng#Gio trnh#Hng## 00601000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200680003500700130 01030190005001160820008001218080005001290080005001340090029001390100005001680110 01600173013000700189021009100196020000800287020000800295020000900303020000800312 020000900320039000600329#VL09.01580#VL09.01581#Bi Vn Ton#Nh t Cn o - dan h sch hy sinh v t trn giai on 1930 - 1975#Bi Vn Ton#Vi?t#959.704#^214#^ aH.#^aThanh nin^bBo Thanh nin#2009#^a1746tr.^b29cm#247129#Gii thiu danh sc h nhng ngi hy sinh v t trn giai on 1930 - 1975 nh t Cn o#Lch s# T nhn#Vit Nam#Cn o#Danh mc#Hng## 00877000000000289000450002600110000000200380001100300730004900700470012200500170 01690010015001860190005002010820006002068080005002120080005002170090028002220100 00500250011001500255015007000270013000700340021016300347020000500510020002200515 020001500537020001800552020001100570039000600581#VL09.01582#C s l thuyt tp hp v lgic ton#Ti liu o to gio vin tiu hc trnh cao ng v i h c S phm#B.s.: Trn Din Hin (ch.b.), Nguyn Xun Lim#Nguyn Xun Lim#Trn Din Hin#Vi?t#511.3#^214#^aH.#^aGio dc^bi hc S phm#2009#^a212tr.^b29cm# TTS ghi: B Gio dc v o to. D n Pht trin Gio vin tiu hc#247130#Trn h by cc mun o to v bi dng gio vin theo chng trnh lin thng t t rung hc s phm ln cao ng s phm v c s l thuyt tp hp v logic ton#T on#Phng php ging dy#Logic ton hc#L thuyt tp hp#Gio trnh#Hng## 00722000000000301000450000200210000000700590002100500170008000500150009700500150 01120050017001270050013001440140007001570190005001640820007001698080005001760080 00500181009001900186010000500205011001500210015003700225013000700262021010700269 020001000376020000800386020000900394020001100403039000600414#Gio trnh ting Ng a#Nguyn Khnh Vn, Nguyn T Ngn (ch.b.), Trn Th Tuyt..#Nguyn Khnh Vn#Ng uyn T Ngn#Trn Th Tuyt#Nguyn nh Tuyt#Mc Th Thy#60000#Vi?t#491.78#^21 4#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a151tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H N i#247131#Gii thiu cung cp lng t vng ph hp vi cc ch cp trong bi v ng php c bn cho ngi hc#Ting Nga#T vng#Ng php#Gio trnh#Hng ## 00991000000000337000450002600110000002600110001100200460002200700660006800500150 01340050012001490050015001610050015001760050014001910060015002050190005002200820 00600225808000500231008000500236009000800241010000500249011001500254015007700269 01300070034601900090035302102190036202000180058102000090059902000220060802000170 0630039000600647#VL09.01583#VL09.01584#K nng o to lm sng v sc kho sinh sn#Rick Sullivan, Ann Blouse, Noel Mclntosh... ; Trn c Thun dch#Sullivan, Rick#Blouse, Ann#Mclntosh, Noel#Schaefer, Lois#Lowry, Elaine#Trn c Thun#Vi? t#613.9#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a315tr.^b30cm#D n tng cng cht lng o t o y khoa v sc kho sinh sn ti Vit Nam#247132#Dch Anh#Trnh by nhng k n ng trong tip cn o to lm sng v sc kho sinh sn, lp k hoch cho kho h c, xy dng mi trng hc tch cc v chng trnh hc, pht trin cc k nng lm sng, t chc thc hnh lm sng#Chm sc sc kho#Sinh sn#o to chuyn nghip#Ti liu hc tp#Hng## 00730000000000289000450002600110000002600110001100100130002200200100003500700130 00450140007000580190005000650820004000708080005000740080018000790090035000970100 00500132011001500137015006900152013000700221004001800228021014500246020001000391 020000900401020001300410020001100423039000600434#VL09.01585#VL09.01586#La Th Ch ch#Thch hc#La Th Chch#43000#Vi?t#552#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a471tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch M inh. Trng i hc Bch khoa#247133#Ti bn ln th 1#Trnh by c s phng ph p quang hc tinh th, nghin cu khong vt di knh hin vi; khong vt to . macma. trm tch. bin cht#Thch hc# macma# bin cht#Gio tr nh#Hng## 00880000000000301000450002600110000002600110001100200710002200300260009300700230 01190190005001420820010001478080005001570080005001620090023001670100005001900110 01500195006001500210006001600225006001400241015009800255013000700353021015000360 020001700510020001700527020002000544020000900564039000500573#VL09.01587#VL09.015 88#300 doanh nghip quy m va v nh c cng ngh tin tin ca Nht Bn#Phin bn ting Vit 2006#Dch: Cao Phng Anh..#Vi?t#338.70952#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2008#^a440tr.^b30cm#Cao Phng Anh#L Th kim Dung#L Quang Thi#TTS ghi: Cc Doanh nghip va v nh thuc B Kinh t, Thng mi v Cng nghip Nh t Bn (METI)#247134#Gii thiu 300 doanh nghip quy m va v nh c cng ngh tin tin ca Nht Bn nm 2006. Cc doanh nghip c sp xp theo tng vng c a Nht Bn#Doanh nghip nh#Doanh nghip va#Cng ngh tin tin#Nht Bn#Thu## 00886000000000301000450002600110000002600110001100200710002200300260009300700410 01190190005001600820010001658080005001750080005001800090023001850100005002080110 01500213006001100228006001100239006001100250015009800261013000700359021015000366 020001700516020001700533020002000550020000900570039000500579#VL09.01589#VL09.015 90#300 doanh nghip quy m va v nh c cng ngh tin tin ca Nht Bn#Phin bn ting Vit 2007#Dch: L Kim Chi, Nguyn Su, o Nga My#Vi?t#338.70952#^214 #^aH.#^aKhoa hc v K thut#2008#^a369tr.^b30cm#L Kim Chi#Nguyn Su#o Nga M y#TTS ghi: Cc Doanh nghip va v nh thuc B Kinh t, Thng mi v Cng ngh ip Nht Bn (METI)#247135#Gii thiu 300 doanh nghip quy m va v nh c cng ngh tin tin ca Nht Bn nm 2007. Cc doanh nghip c sp xp theo tng v ng ca Nht Bn#Doanh nghip va#Doanh nghip nh#Cng ngh tin tin#Nht Bn# Thu## 00873000000000301000450002600110000002600110001100100080002200200450003000700310 00750140007001060190005001130820006001188080005001240080005001290090023001340100 00500157011001500162005002200177015008700199013000700286021022200293020000800515 020000900523020001100532020001200543020001100555039000500566#VL09.01591#VL09.015 92#Phan #Gio trnh qun l v kim tra cht lng in#Phan , Hong Th Kiu Nguyn#61000#Vi?t#686.2#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a235tr.^b27cm#Ho ng Th Kiu Nguyn#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni. Khoa Cng ngh Ho hc. B mn Cng ngh in#247136#Gii thiu v cht lng v qun l cht lng sn phm. Cht lng sn phm in. Qun l, kim tra nguyn vt liu v thit b . Qun l v kim tra cht lng cng on trc in, cng on in v cng on g ia cng n phm#Qun l#Kim tra#Cht lng#Sn phm in#Gio trnh#Thu## 00737000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100150 00440020020000590290021000790070040001000060019001400140008001590190005001670820 00600172808000500178008001800183009001100201010000500212011001500217013000700232 021014300239020001900382020000900401020002000410039000500430#VV09.12790#VV09.127 91#VV09.12792#VV09.12793#Greene, Robert#Ngh thut quyn r#The art of seduction #Robert Greene ; Nguyn Th Kim Anh dch#Nguyn Th Kim Anh#130000#Vi?t#306.7#^ 214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a639tr.^b24cm#247137#Gii thiu v ngh t hut quyn r. Gii thiu mu ngi quyn r. Hng dn 24 bc ca qu trnh qu yn r gip ta thuyt phc c ngi khc#Gio dc gii tnh#Tnh dc#Ngh thu t quyn r#Thu## 01027000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200640003300700520 00970050016001490050016001650050016001810050017001970050015002140140007002290190 00500236082000800241808000500249008000500254009001800259010000500277011003000282 01500550031201300070036702102270037402000080060102000210060902000110063002000430 0641039000500684#VV09.12794#VV09.12796#VV09.12795#Khi ngha Tr Bng v Min T y Qung Ngi - s kin v ngha#Nguyn Kim Hiu, Nguyn c Nhu, Phng c Th ng..#Nguyn Kim Hiu#Nguyn c Nhu#Phng c Thng#Trn Minh Trng#Phm nh Khi#86000#Vi?t#959.753#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a428tr., 14tr. nh m u^b24cm#TTS ghi: U ban nhn dn tnh Qung Ngi. Vin S hc#247138#Gm hn 5 0 bn tham lun ca cc ng ch lnh o hoc trc tip tham gia cuc khi ngh a, cc nhn chng lch s, cc nh khoa hc, nh nghin cu vit v cc s kin v ngha ca khi ngha Tr Bng v min Ty Qung Ngi#Lch s#Khng chin ch ng M#Qung Ngi#Khi ngha Tr Bng v min Ty Qung Ngi#Thu## 00586000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200320 00440070011000760140007000870190005000940820010000998080005001090080005001140090 01300119010000500132011001500137013000700152021012400159020001000283020001100293 020001100304039000500315#VV09.12798#VV09.12799#VV09.12797#Nguyn Lc#Thnh ng ng ngha ting Vit#Nguyn Lc#74000#Vi?t#495.92281#^214#^aH.#^aThanh nin#200 9#^a436tr.^b21cm#247139#Trnh by 836 nhm thnh ng ng ngha trong ting Vit c xp theo vn ch ci, km theo li gii thch v v d c th#Thnh ng#Ti ng Vit#ng ngha#Thu## 00621000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200210 00440070011000650140008000760190005000840820008000898080005000970080005001020090 01300107010000500120011001500125013000700140021016300147020001100310020001000321 020001900331039000500350#VV09.12800#VV09.12802#VV09.12801#Nguyn Lc#Thnh ng t ing Vit#Nguyn Lc#132000#Vi?t#495.922#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a840tr.^b 21cm#247140#Su tp mt s thnh ng ting Vit dng trong giao tip hng ngy c a nhn dn ta c sp xp thep vn abc. Gii thch ngha ca cu thnh ng mt cch ngn gn#Ting Vit#Thnh ng#T in gii thch#Thu## 00953000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200330003300300590 00660070034001250190005001590820009001648080005001730080005001780090013001830100 00500196011001500201005001100216005000700227005001200234005001700246005001300263 01501050027601300070038102101380038802000170052602000210054302000180056402000090 0582020000700591039000500598#VV09.12803#VV09.12804#VV09.12805#Trng Sn - c m t thi nh th#Ban lin lc chin s Trng Sn ti thnh ph H Ch Minh#inh P hong, V Bm, Nguyn Danh..#Vi?t#959.7043#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a658tr.^b 21cm#inh Phong#V Bm#Nguyn Danh#Nguyn Vn Thng#Phng Vn m#TTS ghi: K ni m 50 nm ngy truyn thng b i Trng Sn - ng H Ch Minh (19-5-1959 - 1 9-5-2009)#247141#Gm cc bi vit k v nhng k nim c tht v mt thi Trng Sn ca nhng ngi tng l b i Trng Sn hoc i qua Trng Sn#Vn h c hin i#Khng chin chng M#ng H Ch Minh#Vit Nam#Hi k#Thu## 01004000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200550003300700600 00880190005001480820007001538080005001600080005001650090021001700100005001910110 01500196005001000211005001800221005001500239005001200254005001500266013000700281 021032800288020002000616020001900636020001300655020001700668039000500685#VV09.12 806#VV09.12807#VV09.12808#Ch ngha Mc - Lnin trong bi cnh th gii ngy nay #Trnh Mu, Nguyn Hong Gip, Nguyn Th Qu (ng ch.b.)..#Vi?t#335.43#^214#^a H.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a530tr.^b24cm#Trnh Mu#Nguyn Hong Gip#Nguyn T h Qu#H M Hng#Nguyn Th Lc#247142#Cch mng khoa hc - cng ngh vi ch ngha Mc-Lnin v ch ngha x hi. Ton cu ho vi ch ngha Mc-Lnin v ch ngha x hi. Ch ngha Mc-Lnin trong giai on hin nay ca thi i. Ch ng ha Mc-Lnin v vn mnh ca ch ngha t bn v tin ca ch ngha x hi. Cuc u tranh thc h trong th gii ngy nay#Ch ngha Mc-Lnin#Khoa hc c ng ngh#Ton cu ho#Ch ngha x hi#Thu## 01098000000000397000450002600110000002600110001102600110002202102510003302000080 02840200003002920200008002950390005003030190005003080820009003138080005003220020 02900327007006200356022000400418221005100422005001400473005001600487005001500503 00500150051800500140053300800050054700900210055201000050057301100150057801500500 0593013000700643020000900650020001100659020000900670020001200679020000900691#VV0 9.12809#VV09.12810#VV09.12811#Gii thiu a ch cc x ca cc huyn: H Long, Phc Ho, Qung Uyn, Tr Lnh v Trng Khnh ca tnh Cao Bng. Gii thiu v v tr a l hnh chnh, iu kin t nhin, dn c - x hi, lch s a phng , kinh t, vn ho, gio dc ca tng x#a ch#X#H Long#Thu#Vi?t#915.9712#^ 214#a ch cc x tnh Cao Bng#B.s.: Nguyn Th An (ch.b.) Nguyn Quang n, D ng Th Dung..#Q.3#Huyn H Lang, huyn Phc Ho, huyn Qung Uyn...#Nguyn Th An#Nguyn Quang n#Dng Th Dung#inh Ngc Vin#Trn Vn Trn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a784tr.^b27cm#TTS ghi: Tnh u - U ban nhn dn tnh Cao Bng# 247143#Phc Ho#Qung Uyn#Tr Lnh#Trng Khnh#Cao Bng## 00988000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200570003300700550 00900050015001450050018001600050012001780050017001900050016002070190005002230820 01000228808000500238008000500243009002100248010000500269011001500274015007100289 01300070036002101930036702000080056002000100056802000100057802000080058802000080 0596020001000604020000700614039000500621#VV09.12812#VV09.12813#VV09.12814#in B in - 100 nm xy dng v pht trin (1909 - 2009)#B.s.: Trng Xun C, Nguyn Vn Chng, Lu Th Mi..#Trng Xun C#Nguyn Vn Chng#Lu Th Mi#Nguyn V n ng#Hong Vn Thnh#Vi?t#915.97177#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a423 tr.^b24cm#TTS ghi: Tnh u - Hi ng nhn dn - U ban nhn dn tnh in Bin #247144#Gii thiu lch s min t v con ngi in Bin. Nhng thnh tu 100 nm xy dng v pht trin ca in Bin v chnh tr, kinh t, i ngoi, vn h o - x hi, an ninh quc phng, du lch#Lch s#Thnh tu#Chnh tr#Kinh t#Vn ho#in Bin#X hi#Thu## 00723000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200200 00440070019000640050007000830140007000900190005000970820006001028080005001080080 00500113009001800118010000500136011001500141013000700156021026900163020001100432 020000900443039000500452#VV09.12815#VV09.12817#VV09.12816#L Th Mai#X hi hc lao ng#L Th Mai, V t#V t#35000#Vi?t#306.3#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi #2009#^a250tr.^b21cm#247145#Nhp mn x hi hc lao ng. Cu v cung lao ng. Mi quan h gia tin lng v cung - cu sc lao ng. Th trng sc lao ng, mng li x hi v s vn hnh ca vic lm trn th trng sc lao ng. Quan h lao ng v quan h x hi trong mi trng lm vic#X hi hc#Lao ng#Thu ## 00881000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200490003300700630 00820050013001450050018001580050015001760050012001910050020002030140007002230190 00500230082000600235808000500241008000500246009001800251010000500269011001500274 01500910028901300070038002101230038702000200051002000100053002000100054003900050 0550#VV09.12820#VV09.12818#VV09.12819#Pht trin bn vng - t quan nim n hn h ng#H Huy Thnh, Nguyn Ngc Khnh (ng ch.b.), o Hong Tun..#H Huy Th nh#Nguyn Ngc Khnh#o Hong Tun#Phan S Mn#inh Th Hong Uyn#55000#Vi?t# 338.9#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a367tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin nghin cu Mi trng v Pht trin Bn vng#247146#Gii thi u quan nim v pht trin bn vng. Khun kh c bn ca pht trin bn vng. H nh ng v s pht trin bn vng#Pht trin bn vng#Quan nim#Hnh ng#Thu# # 00638000000000265000450002600110000000100160001100200250002700300290005200700160 00810190005000970820011001028080005001130080006001180090017001240100005001410110 01500146013000700161021014700168020001700315020001000332020001000342020000900352 020000600361039000500367#VV09.12821#Nguyn Vn Hip#Nhng chng ng qua#K s v hot ng ngn hng#Nguyn Vn Hip#Vi?t#332.109597#^214#^aHu#^aNxb. Thu n Ho#2009#^a158tr.^b21cm#247147#Gm nhng bi k s ca Nguyn Vn Hip, mt c n b nhiu nm cng tc trong lnh vc ngn hng ghi li nhng k nim ca mnh vi ngnh ngn hng#Vn hc hin i#Ngn hng#Hot ng#Vit Nam#K s#Thu## 00642000000000253000450002600110000002600110001100100180002200200170004000700230 00570140007000800190005000870820006000928080005000980080005001030090013001080100 00500121011001500126013000700141021020800148020000500356020000900361020001300370 039000500383#VV09.12822#VV09.12823#Nguyn Khc Khoi#Nc v sc kho#Nguyn Kh c Khoi b.s.#32000#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a198tr.^b21cm#247148 #Gii thiu v tm quan trng ca nc. Nhng quan im sai lm v nc. Vai tr ca nc i vi c th ngi. Tc dng cha bnh ca nc. B quyt ca c th kho mnh. Cch ung nc th no cho kho mnh#Nc#Sc kho#C th ngi#Thu ## 00474000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200350003100700270 00660140007000930190005001000820011001058080005001160080005001210090013001260100 00500139011001500144005001100159013000700170020001700177020000900194020001200203 039000500215#VV09.12824#VV09.12825#Vn Hun#Ting ci trong i sng v chng#B .s.: Vn Hun, Quc Trung#44000#Vi?t#895.922802#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a2 83tr.^b21cm#Quc Trung#247149#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ci#Thu## 00619000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200470003500700180 00820140007001000190005001070820006001128080005001180080005001230090013001280100 00500141011001500146013000700161021013900168020000800307020001000315020001500325 020000800340039000500348#VV09.12826#VV09.12827#L c Trung#50 vic ln cn quan tm x l trong cuc sng#L c Trung b.s.#32000#Vi?t#302.5#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a199tr.^b21cm#247150#Gii thiu 58 vic ln cn quan tm x l trong cuc sng nh: b ngi lm nhc, b phn i kin, phm sai lm, gp vic ph in mun...#K nng#Cuc sng#Quan h x hi#C nhn#Thu## 00696000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200410003900700220 00800140007001020190005001090820006001148080005001200080005001250090013001300100 00500143011001500148013000700163021020800170020001100378020001000389020000800399 020001800407039000500425#VV09.12828#VV09.12829#ng Nguyn Minh#Gi tr dinh d ng ca thc phm mu lc#ng Nguyn Minh b.s.#27000#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^aTha nh nin#2009#^a171tr.^b21cm#247151#Mi quan h gia mu sc ca thc phm v din h dng. Gii thiu v gi tr dinh dng, thnh phn dinh dng, cch bo qun v ch bin cc loi thc phm mu lc nh: rau cn ty, rau chn vt, mng lau. ..#Dinh dng#Thc phm#Mu sc#Thc phm mu lc#Thu## 00695000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200410003900700220 00800140007001020190005001090820006001148080005001200080005001250090013001300100 00500143011001500148013000700163021020700170020001100377020001000388020000800398 020001800406039000500424#VV09.12830#VV09.12831#ng Nguyn Minh#Gi tr dinh d ng ca thc phm mu en#ng Nguyn Minh b.s.#23000#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^aTha nh nin#2009#^a145tr.^b21cm#247152#Mi quan h gia mu sc ca thc phm v din h dng. Gii thiu v gi tr dinh dng, thnh phn dinh dng, cch bo qun v ch bin cc loi thc phm mu en nh: go np cm, to mu en, trm en.. .#Dinh dng#Thc phm#Mu sc#Thc phm mu en#Thu## 00705000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200410003900700220 00800140007001020190005001090820006001148080005001200080005001250090013001300100 00500143011001500148013000700163021021700170020001100387020001000398020000800408 020001800416039000500434#VV09.12832#VV09.12833#ng Nguyn Minh#Gi tr dinh d ng ca thc phm mu tm#ng Nguyn Minh b.s.#25500#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^aTha nh nin#2009#^a163tr.^b21cm#247153#Mi quan h gia mu sc ca thc phm v din h dng. Gii thiu v gi tr dinh dng, thnh phn dinh dng, cch bo qun v ch bin cc loi thc phm mu tm nh: qu mn, mng ct, sn tm, du tm, ma tm...#Dinh dng#Thc phm#Mu sc#Thc phm mu tm#Thu## 00706000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200400003900700220 00790140007001010190005001080820006001138080005001190080005001240090013001290100 00500142011001500147013000700162021022000169020001100389020001000400020000800410 020001700418039000500435#VV09.12834#VV09.12835#ng Nguyn Minh#Gi tr dinh d ng ca thc phm mu #ng Nguyn Minh b.s.#27500#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^aThan h nin#2009#^a177tr.^b21cm#247154#Mi quan h gia mu sc ca thc phm v dinh dng. Gii thiu v gi tr dinh dng, thnh phn dinh dng, cch bo qun v ch bin cc loi thc phm mu nh: cc loi qu mu , tht mu , u ng mu ...#Dinh dng#Thc phm#Mu sc#Thc phm mu #Thu## 00693000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200430003900700220 00820140007001040190005001110820006001168080005001220080005001270090013001320100 00500145011001500150013000700165021023300172020001000405020001100415020000800426 039000500434#VV09.12836#VV09.12837#ng Nguyn Minh#Gi tr dinh dng ca thc phm mu trng#ng Nguyn Minh b.s.#28000#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^aThanh nin#20 09#^a177tr.^b21cm#247155#S lc v mi quan h gia mu sc ca thc phm v di nh dng. Gi tr dinh dng v cch ch bin mt s mn n t cc thc phm c mu trng nh: go, ht sen, vng trng... Gii thiu v cc cht dinh dng cn thit cho c th#Thc phm#Dinh dng#Mu sc#Thu## 00676000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200420003900700220 00810140007001030190005001100820006001158080005001210080005001260090013001310100 00500144011001500149013000700164021021700171020001000388020001100398020000800409 039000500417#VV09.12838#VV09.12839#ng Nguyn Minh#Gi tr dinh dng ca thc phm mu xanh#ng Nguyn Minh b.s.#27500#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^aThanh nin#200 9#^a175tr.^b21cm#247156#S lc v mi quan h gia mu sc ca thc phm v din h dng. Gi tr, thnh phn dinh dng v cch ch bin mt s loi thc phm m u xanh nh: cc loi c. Gii thiu v cc cht dinh dng cn thit cho c th #Thc phm#Dinh dng#Mu sc#Thu## 00639000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200420003900700220 00810140007001030190005001100820006001158080005001210080005001260090013001310100 00500144011001500149013000700164021018000171020001000351020001100361020000800372 039000500380#VV09.12840#VV09.12841#ng Nguyn Minh#Gi tr dinh dng ca thc phm mu vng#ng Nguyn Minh b.s.#29000#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^aThanh nin#200 9#^a187tr.^b21cm#247157#Gii thiu tng qut v mi quan h gia mu sc ca th c phm v dinh dng. Nu gi tr v thnh phn dinh dng ca cc thc phm mu vng nh: ng, k, kiu mch, tiu mch...#Thc phm#Dinh dng#Mu sc#Thu## 00486000000000265000450002600110000002600110001100200180002200300150004000700220 00550140007000770190005000840820006000898080005000950080005001000090013001050100 00500118011001500123005001100138013000700149020001700156020001800173020000900191 020001500200039000500215#VV09.12842#VV09.12843#Qui vt khng l#Truyn c tch# Phng Chi tuyn chn#35000#Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a243tr.^b21 cm#Phng Chi#247158#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn c tch# Thu## 00515000000000277000450002600110000002600110001100200210002200300150004300700200 00580140007000780190005000850820010000908080005001000080005001050090013001100100 00500123011001500128019001400143005000900157013000700166020001700173020001800190 020000900208020001500217039000500232#VV09.12844#VV09.12845#Con qu v ba cu b# Truyn c tch#Thu Chi tuyn chn#30000#Vi?t#398.20952#^214#^aH.#^aThanh nin# 2009#^a195tr.^b21cm#Dch Nht Bn#Thu Chi#247159#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn c tch#Thu## 00498000000000265000450002600110000002600110001100200180002200300150004000700280 00550140007000830190005000900820006000958080005001010080005001060090013001110100 00500124011001500129005001700144013000700161020001700168020001800185020000900203 020001500212039000500227#VV09.12846#VV09.12847#Hong t mnh rn#Truyn c tch# Nguyn Tin Hng tuyn chn#30000#Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a211t r.^b21cm#Nguyn Tin Hng#247160#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Th gii#Tru yn c tch#Thu## 00490000000000265000450002600110000002600110001100200170002200300150003900700220 00540140007000760190005000830820011000888080005000990080005001040090013001090100 00500122011001500127005001100142013000700153020001700160020001800177020000900195 020001500204039000500219#VV09.12848#VV09.12849#S tch tru cau#Truyn c tch#T rn Cng tuyn chn#35000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a243tr. ^b21cm#Trn Cng#247161#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn c t ch#Thu## 00512000000000277000450002600110000002600110001100200140002200300150003600700260 00510140007000770190005000840820010000898080005000990080005001040090013001090100 00500122011001500127019001000142005001500152013000700167020001700174020001800191 020000500209020001500214039000500229#VV09.12850#VV09.12851#Ch b t hon#Truyn c tch#Ng Quang Vinh tuyn chn#30000#Vi?t#398.20944#^214#^aH.#^aThanh nin#2 009#^a207tr.^b21cm#Dch Php#Ng Quang Vinh#247162#Vn hc dn gian#Vn hc thi u nhi#Php#Truyn c tch#Thu## 00492000000000265000450002600110000002600110001100200160002200300150003800700260 00530140007000790190005000860820006000918080005000970080005001020090013001070100 00500120011001500125005001500140013000700155020001700162020001800179020000900197 020001500206039000500221#VV09.12852#VV09.12853#Chic nhn thn#Truyn c tch#Ng Quang Vinh tuyn chn#30000#Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a191tr.^b 21cm#Ng Quang Vinh#247163#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn c tch#Thu## 00858000000000241000450002600110000002600110001100200440002200700440006601900050 01100820008001158080005001230080005001280090013001330100005001460110015001510120 04500166013000700211005002100218021033100239020002100570020002000591039000500611 #VV09.12854#VV09.12855#H Ch Minh vi phong tro thi ua yu nc#Bo tng H C h Minh tuyn chn, gii thiu#Vi?t#959.704#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a217tr. ^b21cm#T sch Tui tr hc tp v lm theo li Bc#247164#Bo tng H Ch Minh# Gm nhng bi vit, bi ni ca Ch tch H Ch Minh v thi ua yu nc. Qua phn nh t tng H Ch Minh v thi ua yu nc, mc ch, ni dung, phng p hp v cch t chc thi ua. Phn ph lc gii thiu mt s hnh nh Ch tch H Ch Minh vi cc i hi anh hng, chin s thi ua v bt tch mt s bi vit ca Ngi#T tng H Ch Minh#Phong tro yu nc#Thu## 00680000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200570003900700220 00960140007001180190005001250820006001308080005001360080005001410090013001460100 00500159011001500164013000700179021016200186020001300348020000400361020001100365 020000900376020001200385039000500397#VV09.12856#VV09.12857#Nguyn Thu Cnh#Nhn g iu ma ht tp th dnh cho thiu nin, nhi ng#Nguyn Thu Cnh b.s.#26000 #Vi?t#793.3#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a150tr.^b21cm#247165#Hng dn mt s th chn, tay c bn ca ma dn gian. Gii thiu mt s iu ma ht tp th bi u din n gin, gip cc em nh t tp, trnh din cp c s#Ma dn gian#H t#Thiu nin#Nhi ng#Ma tp th#Thu## 00825000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010010000430020028000530070027000810220004001082210030001120050 01000142008000500152009001300157010000500170011001500175013000700190005001000197 021027600207020001100483020001100494020001300505039000500518#VV09.12858#VV09.128 59#37000#Vi?t#158#^214#Thanh Vn#Ba ngy lm thay i tt c#B.s.: Thanh Vn, C ng Minh#T.1#Quy tc tim n ca i ngi#Cng Minh#^aH.#^aThanh nin#2009#^a23 8tr.^b21cm#247166#Thanh Vn#Phn tch nhng cu chuyn trong cuc sng c k t ra nhng kinh nghim dn ti thnh cng ca bn. Nhng bi hc c rt ra t "ngy hm qua" v hc cch tm bit vi nhng iu qua, thot khi vng xoy cuc i, nm bt c thnh cng v lun hy vng thnh cng#Tm l hc#Thnh cng#K nng sng#Thu## 00810000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010010000430020028000530070027000810220004001082210048001120050 01000160008000500170009001300175010000500188011001500193013000700208005001000215 021024300225020001100468020001100479020001300490039000500503#VV09.12860#VV09.128 61#37000#Vi?t#158#^214#Thanh Vn#Ba ngy lm thay i tt c#B.s.: Thanh Vn, C ng Minh#T.2#9 nguyn tc thnh cng i ngi cn phi hiu#Cng Minh#^aH.#^aTh anh nin#2009#^a239tr.^b21cm#247167#Thanh Vn#Gii thiu, phn tch, c kt kin h nghim v a ra nhng yu t, nguyn tc dn ti s thnh cng ca con ngi nh: yu t mo him, mc tiu, c s chun b, tm trng, suy ngh c mc ch, nhng quyt tm hnh ng v rn luyn bn thn#Tm l hc#Thnh cng#K nng s ng#Thu## 00936000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200480 00460070062000940190005001560820009001618080005001700080005001750090013001800100 00500193011002900198005001700227005001600244015007500260013000700335021024400342 020000800586020002200594020002500616039000500641#VV09.12862#VV09.12863#VV09.1286 4#Bi c Tin#T chin dch in Bin Ph n cng trng 111#B.s.: Bi c Ti n (ch.b.), Nguyn Tin Nng, Nguyn c Ton#Vi?t#959.7041#^214#^aH.#^aThanh ni n#2009#^a151tr., 3tr. nh mu^b21cm#Nguyn Tin Nng#Nguyn c Ton#TTS ghi: B an lin lc n v truyn thng hai i 34 v 40 on TNXP (XP)#247168#Ghi li q u trnh hnh thnh v pht trin, cng nhng c gng v hot ng ca hai i 3 4 v 40 thanh nin xung phong trong chin dch in Bin Ph v sau m ng chin lc t th x Lai Chu i bin gii Vit Trung trn cng trng 111#Lch s#Thanh nin xung phong#Chin dch in Bin Ph#Thu## 01022000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200420003300700570 00750190005001320820018001378080005001550080005001600090013001650100005001780110 03000183005001400213005001600227005001700243005001700260015009900277013000700376 02102700038302000080065302000080066102000030066902000100067202000090068203900050 0691#VV09.12866#VV09.12865#VV09.12867#Lch s ng b x ng Tn (1945 - 2008)# B.s.: Ng Vn Cng, Phm Nguyn Tn, Nguyn Trng Lu..#Vi?t#324.2597070959725# ^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a172tr., 12tr. nh mu^b21cm#Ng Vn Cng#Phm Ngu yn Tn#Nguyn Trng Lu#Nguyn Vn Phong#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b x ng Tn huyn Hip Ho, tnh Bc Giang#247169#S lc min t, con ngi v truyn thng vn ho x ng Tn. Nhng hot ng ca ng b v nhn dn x trong cuc vn ng Cch mng thng Tm, khng chin chng Php, trong xy dng CNXH v khng chin chng M, trong cng cuc xy dng v bo v t quc ngy nay#Lch s#ng b#X#Bc Giang#ng Tm#Thu## 00860000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200420 00490070021000910190005001120820018001178080005001350080005001400090013001450100 00500158011003000163015009900193013000700292021022800299020000800527020000800535 020000300543020001000546020000900556039000500565#VV09.12868#VV09.12869#VV09.1287 0#Nguyn Trng L#Lch s ng b x Xun Cm (1946 - 2005)#Nguyn Trng L b.s. #Vi?t#324.2597070959725#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a288tr., 14tr. nh mu^b21c m#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b x Xun Cm huyn Hip Ho, tnh Bc Giang#247170#Kht qut v a ch - con ngi x Xun Cm. Lch s Xun Cm trong cuc vn ng Cch mng thng Tm nm 1945 v khng chin chng thc dn Php (1946 - 1954). Xun Cm trong s nghip xy dng v bo v t qu c (1954 - 2005)#Lch s#ng b#X#Bc Giang#Xun Cm#Thu## 00469000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200340003300700270 00670140007000940190005001010820006001068080005001120080005001170090013001220100 00500135011001500140005001000155013000700165020001700172020000900189020001200198 039000500210#VV09.12871#VV09.12873#VV09.12872#15 anh hng dn gian cc thi i# on Don b.s., tuyn chn#39500#Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a247tr .^b21cm#on Don#247171#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn ngn#Thu## 00693000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200140 00450070012000590140007000710190005000780820004000838080005000870080005000920090 01300097010000500110011001500115013000700130021025400137020001300391020001100404 020000700415039000500422#VV09.12874#VV09.12875#VV09.12876#Nguyn Hanh#T hc tc k#Nguyn Hanh#31000#Vi?t#653#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a199tr.^b21cm#24717 2#Trnh by cc nguyn tc c bn v vit tc k t d ti kh. Mi bi gii thi u mt k hiu nht nh nh: ph m thng v cc nguyn hp m, ph m thng d i v cch ghp cc nguyn m gia hoc t u,... cch ghp cc nguyn hp m v tc k cp hai#K nng vit#Ting Vit#Tc k#Thu## 00697000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200220 00450070040000670140007001070190005001140820006001198080005001250080005001300090 01300135010000500148011001500153005001900168013000700187021018400194020001100378 020001200389020001300401039000500414#VV09.12877#VV09.12879#VV09.12878#L Th Bn g#L tng ca cuc i#L Th Bng (ch.b.), Nguyn Hip Thng#24500#Vi?t#155. 5#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a151tr.^b21cm#Nguyn Hip Thng#247173#Nhng cu chuyn cung cp nhng kin thc c bn v sinh l v tm l la tui "trng tr n" (la tui mi ln) c v th cht, tm hn, cc mi quan h x hi, gia nh v tm sinh l#Tm l hc#Sinh l hc#Tui mi ln#Thu## 00732000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010015000450020031000600070020000910220004001112210037001150080 00500152009001300157010000500170011001500175013000700190005001500197021017300212 020001100385020000600396020001000402020001300412039000500425#VV09.12880#VV09.128 81#40000#Vi?t#153.8#^214#Trn Giang Sn#Nhc ln c - t xung c#Trn Gia ng Sn b.s.#T.1#Nhc ln c l tr tu ca k mnh#^aH.#^aThanh nin#2009#^a24 2tr.^b21cm#247174#Trn Giang Sn#Nhng cu chuyn trong cuc sng th hin ch vn ln ca con ngi, tr tu v lng t tin, cng nh s kin tr theo ui c m t c thnh cng trong cuc sng#Tm l hc# ch#Tinh thn#K nng sng#Thu## 00797000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010015000450020031000600070020000910220004001112210024001150080 00500139009001300144010000500157011001500162013000700177005001500184021029800199 020001100497020000600508039000500514#VV09.12882#VV09.12883#52000#Vi?t#153.8#^21 4#Trn Giang Sn#Nhc ln c - t xung c#Trn Giang Sn b.s.#T.2#Vt b l s gii thot#^aH.#^aThanh nin#2009#^a330tr.^b21cm#247175#Trn Giang Sn#Nhn g mu chuyn trong cuc sng i thng nhm gip con ngi nhn ra cc phng t hc sng, nhng chn l v cuc sng t c mc tiu ca mnh, cng nh bi t la chn iu g hay v hc cch loi b iu d, t ti, s tham lam, lo u, p hin mun... hng ti mt cuc sng hnh phc hn#Tm l hc# ch#Thu## 00699000000000313000450002600110000002600110001100200160002200300770003800700380 01150190005001530820010001588080005001680080005001730090013001780100005001910110 01500196005001000211005000800221005001600229005001000245005001400255015006200269 013000700331020001700338020000900355020000400364020001200368039000500380#VV09.12 884#VV09.12885#Qu tng ma h#Sng tc vn hc, ngh thut ca cn b phng vi n bo Thiu nin Tin phong#Phong Nh, L Bnh, Bi Vit Cng..#Vi?t#895.92208 #^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a321tr.^b21cm#Phong Nh#L Bnh#Bi Vit Cng#Tu n Dng#Ng Vit Dinh#TTS ghi: Mng 55 nm Bo Thiu nin Tin phong (1954 - 20 09)#247176#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Truyn ngn#TTm## 00857000000000313000450002600110000002600110001100200550002200300550007700700580 01320190005001900820004001958080005001990080005002040090013002090100005002220110 01500227005001600242005001500258005001700273005001700290015007000307013000700377 021010100384020000800485020001000493020000900503020002600512039000500538#VV09.12 886#VV09.12887#5 nm sau na th k hnh trnh cng tui th t nc#Lch s B o Thiu nin Tin Phong t 5-2004 n 4-2009#B.s.: Phm Thnh Long, Phm Huy Thu n, Nguyn c Quang..#Vi?t#079#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a347tr.^b23cm#Phm Thnh Long#Phm Huy Thun#Nguyn c Quang#Nguyn Cnh Hng#TTS ghi: Trung ng on TNCS H Ch Minh. Bo Thiu nin Tin Phong#247177#Lch s qu trnh hnh thnh pht trin v nhng thnh tu t c ca bo Thiu nin Tin phong#L ch s#Thnh tu#Vit Nam#Bo Thiu nin Tin phong#TTm## 00729000000000289000450002600110000002600110001100200640002200700520008601900050 01380820007001438080005001500080005001550090013001600100005001730110017001780050 01400195005001100209005001000220005001000230015003400240013000700274021011500281 020001800396020001100414020000900425039000500434#VV09.12888#VV09.12889#S tay i tuyn truyn mng non truyn thng bo v mi trng#Nhc v li: Phan Lc Lon g, Phm Tuyn, Phong Nh..#Vi?t#372.35#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a99tr.^b20x2 0cm#Phan Lc Long#Phm Tuyn#Phong Nh#Cm Phong#TTS ghi: Hi ng i Trung ng#247178#Gm nhng bi ht, tranh v, kch bn tuyn truyn v mi trng v b o v mi trng cho cc em hc sinh tiu hc#Bo v mi trng#Thiu nin#Tiu h c#TTm## 00643000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200170 00460030024000630070013000870140007001000190005001070820006001128080005001180080 00500123009001300128010000500141011001500146013000700161021018700168020000800355 020000900363039000500372#VV09.12891#VV09.12892#VV09.12890#Cao Vn Lin#Lch s V it Nam#T tin s n nm 2007#Cao Vn Lin#59000#Vi?t#959.7#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a359tr.^b21cm#247179#Trnh by lch s Vit Nam theo tin trnh t l ch s thi k tin s, thi k c i, trung i, thi k xy dng v pht tri n ch phong kin, thi k cn, hin i cho ti ngy nay#Lch s#Vit Nam#TT m## 00694000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200340 00420030090000760070009001660140007001750190005001820820007001878080005001940080 00500199009001300204010000500217011001500222013000700237021011500244020000800359 020000700367020001700374020000800391039000500399#VV09.12893#VV09.12895#VV09.1289 4#Hu Ngc#T in gin yu tc phm vn hc#Gc Hy Lp v La-tinh (c Hy Lp, c La M, Hy Lp, , Php, B, Ty Ban Nha, B o Nha)#Hu Ngc#70000#Vi?t#880. 03#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a430tr.^b21cm#247180#Gii thiu gn 600 tc phm v hn 500 tc gi vn hc gc Hy Lp v Latinh (, Php, B, Ty Ban Nha, B o Nha)#Vn hc#Hy Lp#Ngn ng La tinh#T in#TTm## 00761000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010015000560020025000710070020000960220004001162210 01600120008000500136009001300141010000500154011001500159013000700174005001500181 021022400196020000700420020001100427020001600438039000500454#VV09.12896#VV09.128 97#VV09.12898#38000#Vi?t#153.4#^214#Trn Giang Sn#T duy chi phi cuc i#Tr n Giang Sn b.s.#T.1#T duy sng to#^aH.#^aThanh nin#2009#^a240tr.^b21cm#24718 1#Trn Giang Sn#Phn tch mt cch ton din tm quan trng ca cch suy ngh i vi s pht trin ca con ngi, ng thi ch ra phng php xy dng cch s uy ngh ng n, sng to trong cuc sng gip em n ca ci v s thnh cng #T duy#Tm l hc#T duy sng to#TTm## 00761000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010015000560020025000710070020000960220004001162210 01600120008000500136009001300141010000500154011001500159013000700174005001500181 021022400196020000700420020001100427020001600438039000500454#VV09.12899#VV09.129 00#VV09.12901#31500#Vi?t#153.4#^214#Trn Giang Sn#T duy chi phi cuc i#Tr n Giang Sn b.s.#T.2#Cm n tht bi#^aH.#^aThanh nin#2009#^a199tr.^b21cm#24718 2#Trn Giang Sn#Phn tch mt cch ton din tm quan trng ca cch suy ngh i vi s pht trin ca con ngi, ng thi ch ra phng php xy dng cch s uy ngh ng n, sng to trong cuc sng gip em n ca ci v s thnh cng #T duy#Tm l hc#T duy sng to#TTm## 00551000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200180 00480030012000660070038000780140007001160190005001230820006001288080005001340080 00500139009001300144010000500157011001500162019001600177006001600193013000700209 020001700216020001100233020001200244039000500256#VV09.12902#VV09.12903#VV09.1290 4#Hoa Tng Dung#Ngi p tr th#Tiu thuyt#Hoa Tng Dung ; Nguyn Thanh An dch#68000#Vi?t#895.1#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a401tr.^b21cm#Dch Trung Qu c#Nguyn Thanh An#247183#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#TTm## 00524000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200180 00450030012000630070033000750060015001080140007001230190005001300820004001358080 00500139008000500144009001300149010000500162011001500167013000700182019000800189 020001700197020000300214020001200217039000500229#VV09.12905#VV09.12907#VV09.1290 6#Delilo, Don#Thnh ph Quc t#Tiu thuyt#Don Delilo ; Nguyn M Linh dch#Ngu yn M Linh#49000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a279tr.^b21cm#247184#D ch M#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#TTm## 00475000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200130 00500030015000630070017000780140007000950190005001020820010001078080005001170080 00500122009001300127010000500140011001500145013000700160020001700167020000900184 020001100193039000500204#VV09.12908#VV09.12909#VV09.12910#Hong Cng Khanh#Qun cho l#Tp truyn va#Hong Cng Khanh#45000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a259tr.^b21cm#247185#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn va#TTm## 01027000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200630003300700410 00960140007001370190005001440820009001498080005001580080005001630090021001680100 00500189011001500194005001500209005001400224005000800238005001600246005001500262 01500530027701300070033002102450033702000170058202000190059902000120061802000100 0630020000900640020001100649039000500660#VV09.12911#VV09.12913#VV09.12912#Ty S n - Thun Ho v anh hng dn tc Nguyn Hu Quang Trung#Phan Thanh Hi, Phan Th un An, Bang..#63000#Vi?t#959.7028#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a482 tr.^b21cm#Phan Thanh Hi#Phan Thun An# Bang#Nguyn c Xun#Trn Vit in#T TS ghi: Hi Khoa hc lch s tnh Tha Thin - Hu#247186#Tp trung vo vic lm r vai tr quan trng ca vng t Ph Xun, Thun Ho di thi Ty Sn. Trnh by r thn th s nghip qun s ca Nguyn Hu - Quang Trung v vng triu T y Sn. c bit cung cp mt s t liu v phong tro Ty Sn#Anh hng dn tc# Khi ngha Ty Sn#Nh Ty Sn#Thun Ho#Vit Nam#Nguyn Hu#TTm## 00814000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200200 00520070037000720190005001090820008001148080005001220080005001270090021001320100 00500153011001500158015004100173013000700214005001700221021020100238020002300439 020002100462020000800483020000900491020000700500039000500507#VV09.12914#VV09.129 16#VV09.12915#Phm Th Kim Thanh#Sng mi la thing#Phm Th Kim Thanh, Nguyn Quang Hi#Vi?t#959.731#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a351tr.^b21cm#TTS g hi: Ban Tuyn gio thnh u H Ni#247187#Nguyn Quang Hi#Gm cc bi k v ghi chp v chn dung cc lit s, ngh s, chin s chin u anh dng, hy sinh gii phng dn tc bo v thnh qu cch mng ca t nc ni chung v th H Ni ni ring#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Ngh s#Chin s #H Ni#TTm## 00869000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200540 00450030017000990070012001160140007001280190005001350820008001408080005001480080 00500153009002100158010000500179011001500184013000700199021034800206020000800554 020000400562020002000566039000500586#VV09.12917#VV09.12918#VV09.12919#H M Hn g#Nc Nga hu X Vit qua nhng bin thin ca lch s#Sch chuyn kho#H M H ng#64000#Vi?t#947.086#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a362tr.^b24cm#2471 88#Trnh by nhng chng ng lch s m nc Nga tri qua vi nhng thng t rm trong qu kh, hin ti v tng lai. Nc Nga hu X Vit vi cuc tm kim i tc tin cy v ch ng xng ng trong h thng cc quan h quc t sau ch in tranh lnh. Nga v th gii nhng nm u th k 21. Chnh sch i ngoi c a Nga thi k tng thng Putin#Lch s#Nga#Thi k hu X Vit#TTm## 00887000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200840 00470030015001310070014001460140007001600190005001670820010001728080005001820080 00500187009002100192010000500213011001500218015007900233013000700312021019800319 020000800517020000800525020000900533020000900542020001700551039000500568#VV09.12 920#VV09.12921#VV09.12922#L Thanh Bnh#Mt s vn qun l nh nc kinh t, vn ho, gio dc trn th gii v Vit Nam#Sch tham kho#L Thanh Bnh#53000# Vi?t#353.09597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a406tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ngoi giao Vit Nam. Khoa Truyn thng v Vn ho i ngoi#247189#Phn tc h cc chnh sch nh nc ca cc quc gia v Vit Nam, xut cc gii php b sung, hon thin chnh sch ca Vit Nam trong qun l nh nc trn cc lnh v c kinh t, vn ho, gio dc#Kinh t#Vn ho#Gio dc#Vit Nam#Qun l nh nc #TTm## 00703000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200330003301400070 00660190005000730820009000788080005000870080005000920090021000970100005001180110 02800123013000700151021022900158020000800387020000900395020000900404020000800413 020001200421039000400433#VV09.12923#VV09.12925#VV09.12924#Di chc ca ch tch H Ch Minh#12000#Vi?t#335.4346#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a45tr., 1tr . nh mu^b22cm#247190#Trnh by ni dung bn di chc ca Ch tch H Ch Minh: mi cn b ng vin phi thc c x mnh trch nhim ca mnh, thc hnh d n ch rng ri, nghim chnh t ph bnh, v ph bnh, v phi thm nhun o c cc mng#Di chc#Bt tch#Vit Nam#Vn bn#H Ch Minh#Tm## 00876000000000301000450002600110000002600110001100200740002200700460009601900050 01420820006001478080005001530080005001580090033001630100005001960110015002010050 01500216005001600231005001100247005001500258015005100273013000700324021018400331 020001600515020000700531020000900538020002200547039000500569#VV09.12927#VV09.129 26#Tuyn tp cng trnh Hi ngh Khoa hc C hc Thu kh ton quc nm 2008#Ngu yn Th By, o Nguyn Khi, Hunh Chc..#Vi?t#620.1#^214#^aH.#^aKhoa hc T nh in v Cng ngh#2009#^a467tr.^b24cm#Nguyn Th By#o Nguyn Khi#Hunh Chc#N guyn n Nin#TTS ghi: Hi C hc Vit Nam. Hi C hc Thu Kh#247191#Gm cc cng trnh nghin cu khoa hc trnh by ti hi ngh khoa hc c hc thu kh t on quc 2008, ch yu l cc ng dng c hc thu hi trong cc ngnh k thut, ngnh thu li#Vt l ng dng#C hc#Thu kh#Cng trnh nghin cu#TTm## 00520000000000277000450002600110000002600110001100100150002200200150003700700330 00520060012000850140007000970190005001040820004001098080005001130080018001180090 01100136010000500147011001500152012002200167013000700189019000900196020001700205 020000400222020001100226039000500237#VV09.12928#VV09.12929#Hopkins, Cathy#Ti, e m v sao#Cathy Hopkins ; Nguyn Hnh dch#Nguyn Hnh#34000#Vi?t#823#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a202tr.^b20cm#Thch, ha, hn, tht#247192#Dch An h#Vn hc hin i#Anh#Truyn va#TTm## 00641000000000301000450002600110000001900160001100600190002701900050004608200060 00518080005000570140007000620020020000690030013000890070058001020220005001600050 01600165005001500181008001800196009001100214010000500225011001500230012004000245 020001800285020001100303020001300314039000500327013000700332#VV09.12931#Dch Tru ng Quc#Nhm Mai Hoa Trang#Vi?t#895.1#^214#12500#Tn tc long h mn#Truyn tra nh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.21#Hong Ngc Lan g#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a119tr.^b20cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#TTm#247193# # 00641000000000301000450002600110000001900160001100600190002701900050004608200060 00518080005000570140007000620020020000690030013000890070058001020220005001600050 01600165005001500181008001800196009001100214010000500225011001500230012004000245 020001800285020001100303020001300314039000500327013000700332#VV09.12932#Dch Tru ng Quc#Nhm Mai Hoa Trang#Vi?t#895.1#^214#12500#Tn tc long h mn#Truyn tra nh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.22#Hong Ngc Lan g#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#TTm#247194# # 00625000000000301000450002600110000002000180001102000110002902000130004003900050 00530140007000580190005000650820006000708080005000760020017000810030013000980070 06200111022000500173005000900178005001500187006000900202008001800211009001100229 010000500240011001500245012004000260019001600300013000700316#VV09.12933#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#TTm#15000#Vi?t#895.1#^214#Anh hng x iu#T ranh truyn#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: Khu Phc Long ; Hi ng dch#T.13#K im Dung#Khu Phc Long#Hi ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a141tr.^b20cm #Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#247195## 00612000000000301000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020015000340030013000490070050000620220005001120050008001170050014001250080 01800139009001100157010000500168011001500173012004000188019001600228020001800244 020001100262020001300273039000500286006001200291013000700303#VV09.12934#Vi?t#895 .1#^214#14000#Anh hng v l#Truyn tranh#C Long ; Tranh: M Vinh Thnh ; Tuy t Nhung dch#T.39#C Long#M Vinh Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a143t r.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#TTm#Tuyt Nhung#247196## 00623000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070063000590220005001220050009001270050016001360060 00900152008001800161009001100179010000500190011001500195012004000210019001600250 020001800266020001100284020001300295039000600308013000700314#VV09.12935#15000#V i?t#895.1#^214#Lc nh k#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: T Ki m Kiu ; Hi ng dch#T.14#Kim Dung#T Kim Kiu#Hi ng#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2009#^a135tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trun g Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#PDung#247197## 00809000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200310003300700420 00640050013001060050013001190050012001320050013001440050010001570190005001670820 00800172808000500180008000500185009001400190010000500204011002600209004002900235 01500800026401300070034402100770035102000170042802000230044502000090046803900060 0477#VV09.12936#VV09.12937#VV09.12938#Ty Tin - mt thi v mi mi#L Kh Phi u, o Vn Tin, Bi Vn Si..#L Kh Phiu#o Vn Tin#Bi Vn Si#Kim Quc Ho a#Trnh Vn#Vi?t#959.704#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a431tr., 32tr. nh^b21cm# Ti bn c b sung, sa cha#TTS ghi: Thnh u H Ni. Ban Tuyn gio. Ban Lin lc cu chin binh Ty Tin#247198#Bao gm nhng bi vit v chng ng lch s v vang ca on qun Ty Tin#Lch s hin i#Khng chin chng Php#Vit Na m#PDung## 01027000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200490 00440070046000930050015001390050014001540050013001680050010001810050013001910190 00500204082000800209808000500217008000500222009001400227010000500241011001500246 01500860026101300070034702102730035402000170062702000230064402000090066702000070 0676039000600683#VV09.12939#VV09.12940#VV09.12941#VV09.12942#i on 308 - qun tin phong vi th H Ni#V Nguyn Gip, L Trung Ton, Hong Phng..#V N guyn Gip#L Trung Ton#Hong Phng#Trn Nht#on Th Li#Vi?t#959.704#^214#^ aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a490tr.^b21cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio thnh u H Ni. Ban Lin lc CCB on 308 - qun tin phong#247199#Gm nhng cu chuyn k, nhn g k c su sc ca cc cn b chin s i on 308 v c nhng ngi khut v nhng s kin lch s, nhng chin cng, v truyn thng cch mng, v nhng trn chin u oanh lit n ngy v gii phng th trong khng chin chng P hp#Lch s hin i#Khng chin chng Php#Vit Nam#H Ni#PDung## 00943000000000361000450002600110000002600110001102600110002202102380003302000070 02710200008002780200016002860200007003020390006003090140007003150190005003220820 00800327808000500335002004000340007006700380022000400447005001400451005001200465 00500130047700500130049000500150050300800050051800900140052301000050053701100150 0542013000700557020000900564020000800573#VV09.12943#VV09.12944#VV09.12945#Gm kh ong hn 500 cu hi - p v Thng Long - H Ni, v cc kin thc c bn v H Ni sau Cch mng thng Tm, vn n mc, i li, ph phng, tn ngng, ph ong tc, l hi, di tch - danh thng, gio dc, vn hc, ngh thut...#a l#V n ho#Di tch lch s#H Ni#PDung#48000#Vi?t#959.731#^214#1000 cu hi - p v Thng Long H Ni#Nguyn Hi K, V Vn Qun, Nguyn Khnh... ; Nguyn Hi K ch.b..#T.2#Nguyn Hi K#V Vn Qun#Nguyn Khnh#Ng Dng Tri#Nguyn nh L#^ aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a370tr.^b21cm#247200#Gio dc#Vn hc## 00888000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100170 00440020017000610070017000780140007000950190005001020820008001078080005001150080 00500120009001400125010000500139011001500144004003000159013000700189021028600196 02000080048202000160049002000200050602000160052602000070054202000070054903900060 0556#VV09.12947#VV09.12946#VV09.12949#VV09.12948#Nguyn Vinh Phc#Mt gng Ty H#Nguyn Vinh Phc#49000#Vi?t#959.731#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a331tr.^b2 1cm#Ti bn c b sung, chnh sa#247201#Ngun gc ca lch s H Ty, h Trc B ch; Nhng di tch n cha, nh miu, cc l hi, cc lng x v lng ngh ni ting xung quanh H Ty. H Ty gn vi ngun cm hng th vn qua cc thi k. H Ty - im du lch v l mt khng gian vn ho ca thng cnh Thng Long - H Ni#a ch#Di tch lch s#Danh lam thng cnh#Di tch vn ho#H Ni#H Ty #PDung## 00743000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200290 00440070017000730140007000900010017000970190005001140820008001198080005001270080 00500132009001400137010000500151011001500156004003000171013000700201021014600208 020001600354020002000370020000700390020001300397020001300410039000600423#VV09.12 950#VV09.12953#VV09.12952#VV09.12951#H Hon Kim v n Ngc Sn#Nguyn Vinh Ph c#36000#Nguyn Vinh Phc#Vi?t#959.731#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a243tr.^b2 1cm#Ti bn c chnh sa, b sung#247202#Nhng hiu bit c bn v qun th kin trc di tch lch s H Hon Kim - n Ngc Sn. Tm hiu v thng cnh H G m v cc di tch quanh h.#Di tch lch s#Danh lam thng cnh#H Ni#n Ngc S n#H Hon Kim#PDung## 00800000000000289000450002600110000002600110001100200200002200700570004201400070 00990010012001060190005001180820008001238080005001310080018001360090035001540100 00500189011001500194004001800209005002100227005001400248015006900262013000700331 021014800338020001000486020000800496039000600504#VV09.12954#VV09.12955#Bi tp m ch in I#Phm Th C (ch.b.), Trng Trng Tun M, L Mnh Cng#10000#Phm Th C#Vi?t#621.319#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#20 09#^a126tr.^b21cm#Ti bn ln th 2#Trng Trng Tun M#L Mnh Cng#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#247203#Gii thiu c c bi tp v mch in, mch xc lp iu ho, bi tp v cc phng php ph n tch mch, mch ba pha, mch hai ca km theo p n#Mch in#Bi tp#PDung## 00712000000000301000450002600110000002600110001100200250002200700130004701400070 00600010013000670190005000800820008000858080005000930080018000980090035001160100 00500151011001500156004001800171015006900189013000700258021008200265020001700347 020000900364020000900373020001300382020000900395039000600404#VV09.12956#VV09.129 57#Bi tp c hc l thuyt#Trn Vn Un#14000#Trn Vn Un#Vi?t#531.076#^214#^ aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a179tr.^b21cm#Ti bn ln th 2#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#2 47204#Gm nhng bi tp v c hc l thuyt, ng hc, ng lc, tnh hc, ng lc hc#C hc l thuyt#ng hc#ng lc#ng lc hc#Tnh hc#PDung## 00762000000000289000450002600110000002600110001100200190002200700120004101400070 00530010012000600190005000720820008000778080005000850080018000900090035001080100 00500143011001500148004001800163015006900181013000700250021017200257020001000429 020000900439020001000448020000800458039000600466#VV09.12958#VV09.12959#L thuyt tn hiu#Phm Th C#23000#Phm Th C#Vi?t#621.382#^214#^aTp. H Ch Minh#^a i hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a280tr.^b21cm#Ti bn ln th 2#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#247205#Nhng kin th c c bn v cc m hnh ton hc v cc phng php phn tch tn hiu, tn hiu xc nh, tn hiu ngu nhin, tn hiu iu ch, km theo bi tp v p s#Th ng tin#Tn hiu#L thuyt#Bi tp#PDung## 00818000000000277000450002600110000002600110001100200630002200700180008501400070 01030010018001100190005001280820008001338080005001410080018001460090035001640100 00500199011001500204004001800219015006900237013000700306021018600313020001400499 020001000513020001100523039000600534#VV09.12960#VV09.12961#Cc bi ton tnh ng n mch v bo v Rle trong h thng in#Nguyn Hong Vit#32000#Nguyn Hong Vit#Vi?t#621.319#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009 #^a401tr.^b21cm#Ti bn ln th 2#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Tr ng i hc Bch khoa#247206#Tm tt l thuyt v ngn mch trong h thng in v cc bi ton p dng. Cc bi tp tnh ton, chnh t, thit k r le bo v cc phn t, cc thit b t ng trong h thng in#H thng in#Mch in# R le in#PDung## 00588000000000265000450002600110000000200590001100300620007000700160013200500160 01480140007001640190005001710820008001768080005001840080018001890090035002070100 00500242011001500247013000700262020000700269020000600276020000800282020001200290 020001400302039000600316#VV09.12962#Cch gii cc dng bi tp trc nghim v t lun vt l 6#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to...#Ngu yn Ph ng#Nguyn Ph ng#19000#Vi?t#530.076#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai h c Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a107tr.^b24cm#247207#Vt l#Lp 6#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#PDung## 00760000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200600 00470030017001070070014001240140007001380190005001450820010001508080005001600080 00500165009002300170010000500193011001500198013000700213021022700220020001000447 020001000457020000900467039000600476#VV09.12963#VV09.12965#VV09.12964#ng Th N hn#T do ho ti chnh ca Vit Nam theo cc cam kt trong WTO#Sch chuyn kho #ng Th Nhn#39000#Vi?t#332.09597#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a226 tr.^b21cm#247208#Nghin cu bn cht ca qu trnh t do ho ti chnh ni chung v t do ho ti chnh trong WTO; kinh nghim ca mt s nc v t do ho ti chnh theo WTO; gii php cho tin trnh t do ho ti chnh theo WTO ca Vit Nam#Ti chnh#T do ho#Vit Nam#PDung## 00880000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200600003300300170 00930070051001100140007001610190005001680820010001738080005001830080005001880090 02300193010000500216011001500221005001500236005001700251005001500268005002000283 013000700303021022200310020001000532020000900542020000900551039000600560#VV09.12 966#VV09.12968#VV09.12967#Pht trin sn phm mi trong lnh vc ti chnh Vi t Nam#Sch chuyn kho#Nguyn Th Quy, Nguyn Hong Anh, Dng Hng Vn..#35000 #Vi?t#332.09597#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a202tr.^b21cm#Nguyn Th Quy#Nguyn Hong Anh#Dng Hng Vn#Nguyn Thanh Phng#247209#Trnh by l lun chung v pht trin sn phm mi trong lnh vc ti chnh, kinh nghim quc t v pht trin sn phm mi trong lnh vc ti chnh, gii php pht trin sn ph m mi trong lnh vc ti chnh ti Vit Nam#Ti chnh#Sn phm#Vit Nam#PDung## 00834000000000301000450002600110000002600110001100100150002200200170003700300170 00540070049000710140007001200190005001270820008001328080005001400080005001450090 02300150010000500173011001500178005001600193005001600209004002700225013000700252 021022600259020001700485020001300502020001100515039000600526#VV09.12969#VV09.129 70#Bi Quc Khnh#Truyn ng in#Sch chuyn kho#Bi Quc Khnh, Nguyn Vn L in, Nguyn Th Hin#34000#Vi?t#621.319#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^ a311tr.^b21cm#Nguyn Vn Lin#Nguyn Th Hin#In ln th 9, c chnh sa#247210# Nhng khi nim c bn v h truyn ng in. c tnh c ca ng c in. i u chnh tc truyn ng in, ng c in mt chiu, ng c khng ng b, ng c ng b. Chn cng sut ng c in cho truyn ng in#Truyn ng i n#ng c in#Gio trnh#PDung## 00903000000000325000450002600110000002600110001100200250002200300460004700700470 00930140007001400190005001470820006001528080005001580080005001630090023001680100 00500191011001500196005001800211005001300229005001200242005002100254015005100275 01300070032600400350033302101630036802000160053102000070054702000170055403900060 0571#VV09.12971#VV09.12972#C s Matlab v ng dng#Gio trnh cho cc trng i hc v cao ng#Phm Th Ngc Yn, Ng Hu Tnh, L Tn Hng..#46000#Vi?t#006 .6#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a250tr.^b24cm#Phm Th Ngc Yn#Ng H u Tnh#L Tn Hng#Nguyn Th Lan Hng#TTS ghi: Trng i hc S phm K thu t Hng Yn#247211#In ln th 5, c sa cha, b sung#Trnh by nhng vn h o trong khng gian 2D v 3D; nhng hm trong th vin tr gip, nhng vn x l tn hiu s cng nh nhng ng dng khc ca Matlab#Phn mm Matlab# ho#T in hc ng dng#PDung## 00992000000000349000450002600110000002600110001100200420002200300500006400700590 01140140007001730190005001800820010001858080005001950080005002000090023002050100 00500228011001500233005001800248005001200266005001700278005001500295015010200310 00400260041201300070043802101350044502000080058002000080058802000190059602000130 0615020000800628039000600636#VV09.12973#VV09.12974#Bi tp lp trnh hng i t ng vi C++#Bi tp mu, cu hi trc nghim, bi tp t gii#Nguyn Thanh Thu (ch.b.), T Anh Tun, Nguyn Quang Huy..#51000#Vi?t#005.13076#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a266tr.^b24cm#Nguyn Thanh Thu#T Anh Tun#Nguyn Quang Huy#Nguyn Hu c#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni. Trung tm Tnh to n hiu qu cao. Khoa Cng ngh Thng tin#In ln th 4, c sa cha#247212#Tm l c l thuyt lp trnh hng i tng vi C++, cc bi tp mu, bi tp t gii v p n ca cc cu hi n tp v trc nghim#Tin hc#Bi tp#Ngn ng lp tr nh#Ngn ng C++#Bi tp#PDung## 00967000000000313000450002600110000002600110001100200340002200700610005601400070 01170190005001240820007001298080005001360080005001410090023001460100005001690110 01500174005001800189005001300207005001200220005001500232015006800247004002600315 013000700341021025900348020000800607020001300615020001900628039000600647#VV09.12 975#VV09.12976#Lp trnh hng i tng vi C++#B.s.: Nguyn Thanh Thu (ch.b.) , L ng Hng, T Tun Anh..#68000#Vi?t#005.13#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thu t#2009#^a346tr.^b24cm#Nguyn Thanh Thu#L ng Hng#T Tun Anh#Nguyn Hu c# TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni. Khoa Cng ngh Thng tin#In ln th 5 , c sa cha#247213# Trnh by cc khi nim, phng php lp trnh hng i t ng, phng php gii quyt bi ton mi bng ngn ng lp trnh C++. Cc m r ng ca C++ so vi C, i tng v lp, nh ngha ton t trn lp, k thut th a k, khun hnh, cc knh xut nhp...#Tin hc#Ngn ng C++#Ngn ng lp trnh# PDung## 00756000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200160003800700420 00540140007000960190005001030820004001088080005001120080005001170090023001220100 00500145011001400150005001700164015006700181013000700248021021600255020000600471 020000700477039000600484#VV09.12977#VV09.12978#Nguyn Tr Dng#Thc tp m hc#C h.b. : Nguyn Tr Dng, Phan Chin Thng#28000#Vi?t#611#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a41tr.^b24cm#Phan Chin Thng#TTS ghi: i hc Y dc Tp. H Ch Minh. B mn M phi di truyn#247214#Trnh by kin thc c bn v l thuyt v hng dn s dng knh hin vi quang hc quan st biu m, m lin kt, m c , h thn kinh, c quan lymph, ng tiu ho, tuyn tiu ho, da, phi, thn, tu yn ni tit...#Y hc#M hc#PDung## 00715000000000301000450002600110000002600110001100100140002200200380003600700140 00740140007000880190005000950820006001008080005001060080005001110090023001160100 00500139011001500144013000700159004001300166021016800179020001300347020001000360 020001100370020000700381020000800388020001100396039000600407#VV09.12979#VV09.129 80#H Quang Thu#Gio trnh nguyn l cc h iu hnh#H Quang Thu#32000#Vi?t #005.4#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a155tr.^b24cm#247215#In ln th 3# Gii thiu chung v h iu hnh. iu khin d liu, iu khin b nh, iu kh in CPU v qu trnh. Mt s nt v h thng my tnh a x l v h iu hnh p hn tn#H iu hnh#Nguyn l#iu khin#B nh#D liu#Gio trnh#PDung## 00808000000000289000450002600110000002600110001100100150002200200440003700300170 00810070033000980140007001310190005001380820006001438080005001490080005001540090 02300159010000500182011001500187005001700202013000700219021023800226020000900464 020000900473020001900482020001100501039000600512#VV09.12982#VV09.12981#Phm Thu Hng#ng dng marketing in t trong kinh doanh#Sch chuyn kho#Phm Thu Hn g, Nguyn Vn Thoan#49000#Vi?t#658.8#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a18 8tr.^b24cm#Nguyn Vn Thoan#247216#Gii thiu tng quan v thng mi in t, m arketing in t, thc trng ng dng thng mi in t v marketing in t tr ong kinh doanh ti Vit Nam, gii php vn dng marketing, mt s thnh cng tro ng ng dng marketing in t...#Tip th#ng dng#Thng mi in t#Kinh doanh #PDung## 00793000000000277000450002600110000002600110001100200420002200700350006400500160 00990140007001150190005001220820006001278080005001330080005001380090023001430100 00500166011001500171001001800186013000700204021024200211020000900453020001900462 020000900481020001900490039000600509#VV09.12983#VV09.12984#Thu nghip c bn v thng hiu hng hi#Nguyn Vit Thnh, Trng Minh Hi#Trng Minh Hi#49000#V i?t#623.8#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a209tr.^b24cm#Nguyn Vit Thnh #247217#Cung cp kin thc thu nghip c bn: dy v cng tc lm dy, bo qun thn v, cng tc li tu; nhng khi nim chung trong thng tin hng hi, cc phng php thng tin; cc khu lnh thng dng trong iu khin ng tu; b c hiu...#Hng hi#Vn ti ng thu#Tu thu#Thng tin tn hiu#PDung## 00909000000000313000450002600110000002600110001100200300002200300810005200700100 01330140007001430190005001500820008001558080005001630080005001680090023001730100 00500196011001500201001001000216004004100226015007600267013000700343021018400350 020001000534020001000544020001400554020001000568020001100578039000600589#VV09.12 985#VV09.12986#Ngn mch trng h thng in#Sch c dng cho sinh vin i h c Bch khoa H Ni v cc trng i hc khc#L Vn t#43000#Vi?t#631.319#^214 #^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a222tr.^b24cm#L Vn t#Xut bn ln th 4, c sa cha, b sung#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni. B mn H thng in - khoa in#247218#Kin thc c bn v ngn mch trong h thng in: khi n im, s tnh ton ngn mch h thng in, tnh ton ngn mch 3 pha duy tr, ngn mch qu , ngn mch khng i xng...#Mch in#Tnh ton#H thng in #Ngn mch#Gio trnh#PDung## 00802000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010017000450020027000620070058000890220004001472210033001510050 01400184005001700198004001900215008000500234009001100239010000500250011001500255 01300070027000500170027702101480029402000080044202000090045002000110045903900060 0470#VV09.12987#VV09.12988#57000#Vi?t#959.7#^214#Trng Hu Qunh#i cng lc h s Vit Nam#Trng Hu Qunh (ch.b.), Phan i Don, Nguyn Cnh Minh#T.1#T t hi nguyn thu n nm 1858#Phan i Don#Nguyn Cnh Minh#Ti bn ln th 12#^ aH.#^aGio dc#2009#^a487tr.^b24cm#247219#Trng Hu Qunh#Tm tt lch s Vit Nam t thi nguyn thu n nm 1858: thi i nguyn thu, thi i dng nc, thi k bc thuc, thi i phong kin dn tc#Lch s#Vit Nam#Gio trnh#PDung ## 00948000000000325000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200080 00388080005000460020028000510070057000790220004001360050010001400050008001500050 01600158005001600174005001700190008000500207009001100212010000500223011002500228 01300070025302103100026002000180057002000080058802000100059602000100060603900060 0616#VV09.12989#VV09.12990#VV09.12991#Vi?t#959.741#^214#Danh nhn vn ho Hong Ho#Trnh Nhu, L Toan, Nguyn c Nhu... ; Trnh Nhu ch.b.#T.1#Trnh Nhu#L To an#Nguyn c Nhu#Nguyn Danh Li#Nguyn Danh Tin#^aH.#^aGio dc#2009#^a755tr ., 8tr. nh^b24cm#247220#Phn tch, nh gi nhng nhn t ca i sng kinh t - x hi, sinh hot vn ho, thnh phn dn c ca huyn Hong Ho v ghi li nh ng nt chnh v cuc i, cng ch ca cc bc tin nhn qu hng Hong Ho kh ong 10 th k qua, vi nhng cng hin to ln cho qu hng, t nc, cho gia nh, dng tc#Danh nhn vn ho#Gia tc#Hong Ho#Thanh Ho#PDung## 00939000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430010019000480020016000670070081000830220004001642210049001680060 01300217006001600230005001800246004001800264008000500282009001100287010000500298 01100150030301300070031800500190032502101590034402000130050302000180051602000180 0534020000800552020001100560039000600571#VV09.12992#VV09.12993#68000#Vi?t#512.0 076#^214#Monier, Jean Marie#Gio trnh ton#Jean Marie Monier ; Dch: Nguyn T ng, Nguyn Vn Ngh ; Nguyn Vn Thng h..#T.5#i s 1 : Gio trnh v 600 b i tp c li gii#Nguyn Tng#Nguyn Vn Ngh#Nguyn Vn Thng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2009#^a583tr.^b24cm#247221#Monier, Jean Marie#Gm nhng kin thc l thuyt v 600 ngn ng ca l thuyt tp hp, cu trc i s, s nguyn , s hu t, phn thc, khng gian vc t, nh x tuyn tnh...#Ton cao cp#L thuyt bi tp#i s tuyn tnh#Bi tp#Gio trnh#PDung## 00891000000000337000450002600110000002600110001102102010002202000130022302000180 02360200011002540390006002650140007002710190005002780820009002838080005002920010 01900297002001600316007005400332022000400386221004800390006001300438004001800451 00800050046900900110047401000050048501100150049000600140050501300070051900500190 0526020000800545#VV09.12994#VV09.12995#Gm nhng kin thc l thuyt v 500 bi tp km theo li gii v i s tuyn tnh, php thu gn cc t ng cu v cc ma trn vung, i s song tuyn tnh, i s tuyn tnh ri, i s i cng# Ton cao cp#i s tuyn tnh#Gio trnh#PDung#55000#Vi?t#512.0076#^214#Monier , Jean Marie#Gio trnh ton#Jean Marie Monier ; Dch: Mai Vn c, Ng nh Tuy t#T.6#i s 2: Gio trnh v 500 bi tp c li gii#Mai Vn c#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2009#^a460tr.^b24cm#Ng nh Tuyt#247222#Monier, Jean Mari e#Ma trn## 00837000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200270003300300290 00600070069000890140008001580190005001660820004001718080005001750080005001800090 01100185010000500196011001500201005001400216005001400230005001400244005001400258 00500170027201300070028902101590029602000110045502000090046602000100047502000080 0485039000600493#VV09.12996#VV09.12997#VV09.12998#T in k thut cng ngh#Dn g cho hc sinh, sinh vin#Phm Vn Khi, o Hng Bch, Trn Vn ch... ; Phm Vn Khi ch.b.#148000#Vi?t#603#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a737tr.^b21cm#Phm V n Khi#o Hng Bch#Trn Vn ch#Phm Vn Ngh#Nguyn c Thng#247223#Gii th iu t in ting Vit dng cho hc sinh - sinh vin tra cu kin thc v nhiu lnh vc k thut - cng ngh khc nhau c trnh by theo vn ch ci#Ting Vi t#K thut#Cng ngh#T in#PDung## 00562000000000289000450002600110000002600110001100200390002200700250006101400070 00860190005000930820006000988080005001040080005001090090011001140100005001250110 01500130005001300145005001100158004001800169013000700187020001600194020001400210 020000800224020002000232020001400252039000600266#VV09.12999#VV09.13000#Cc bi t on kho st v th hm s#Trn Vn Hn, L S ng#42000#Vi?t#511.3#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a434tr.^b20cm#Trn Vn Hn#L S ng#Ti bn ln th 6#2472 24#Kho st hm s# th hm s#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#PDung ## 00767000000000253000450000100090000000200500000900700090005901400070006801900050 00750820007000808080005000870080005000920090019000970100005001160110025001210130 00700146021029000153020001900443020002300462020000800485020000500493020000900498 039000600507#Trn Vn#Gin ip bit kch php ng Dng (1950-1956)#Trn Vn #27000#Vi?t#327.12#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a176tr., 6tr. nh^b19cm#2 47225#Cung cp mt s t liu lch s nghin cu v gin ip Php ng Dng t 1950 - 1956, tn v ngun gc ca GCMA - c quan gin ip bit kch Php, c ng nhng k hoch hot ng ca chng khp Vit Nam v Lo sau ngy nh chi n; ch th ca trung ng v chng gin ip bit kch#Hot ng tnh bo#Khng chin chng Php#Lch s#Php#Vit Nam#PDung## 01026000000000313000450002600110000002600110001102104280002202000190045002000180 04690200011004870390006004980140007005040190005005110820006005168080005005220010 01200527002001900539007002900558022000400587221003200591004001800623008000500641 009001100646010000500657011001500662005001600677020001200693013000700705#VL09.01 593#VL09.01594#Gii thiu cng ngh sn xut Insulin, nhc im ca vic sn xu t insulin tch chit t ng vt; s dng cng ngh ADN ti t hp sn xut insulin. Cc phng php sn xut vacxin, s to thnh interferon. ng dng vi s inh vt trong ch bin thc phm. Gii thiu cng ngh sn xut acid hu c. Xu th pht trin cn nhin liu. Tnh hnh s dng thuc ho hc bo v thc vt. X l nc thi bng bin php sinh hc...#Cng ngh sinh hc#Cng ngh vi sinh# Mi trng#PDung#25000#Vi?t#660.6#^214#Phm Vn Ty#Cng ngh sinh hc#Phm Vn Ty, V Nguyn Thnh#T.5#Cng ngh vi sinh v mi trng#Ti bn ln th 2#^aH.#^ aGio dc#2009#^a175tr.^b27cm#V Nguyn Thnh#Vi sinh vt#247226## 00837000000000289000450002600110000002600110001100100150002200200210003700300430 00580070029001010050013001300140007001430190005001500820006001558080005001610080 00500166009001100171010000500182011001500187004001800202013000700220021028000227 020000900507020001400516020001100530039000600541#VL09.01596#VL09.01595#Nguyn c Li#My v thit b lnh#Gio trnh cao ng v cng nhn in lnh#Nguyn c Li, Phm Vn Tu#Phm Vn Tu#42000#Vi?t#621.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a29 1tr.^b27cm#Ti bn ln th 7#247227#Trnh by cc kin thc c bn v my v thi t b lnh c th nh: mi cht lnh, cht ti lnh, my nn lnh, chu trnh my lnh nn hi 1 cp, 2 cp v nhiu cp, thit b ngng t, bay hi, thp gii n hit, cc thit b ph, t ng ho h thng lnh v vt liu k thut lnh#My lnh#Thit b lnh#Gio trnh#PDung## 00794000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200280003600700140 00640140007000780190005000850820008000908080005000980080005001030090011001080100 00500119011001500124004001800139013000700157021029000164020002200454020001200476 020001100488020001100499039000600510#VL09.01597#VL09.01598#Kiu Khc Lu#C s k thut siu cao tn#Kiu Khc Lu#36000#Vi?t#621.382#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a247tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#247228#Trnh by cc qu trnh lan truyn sng siu cao tn trong cc loi ng truyn ph thng; qu trnh giao ng in t di siu cao tn trong cc mch dao ng cng hng khc nhau; phng php ph n tch tng hp, tnh ton cc tham s ngoi c bn ca cc phn t tuyn siu cao tn...#K thut siu cao tn#Truyn sng#Vin thng#Gio trnh#PDung## 00916000000000337000450002600110000002600110001100200120002200300320003400700690 00660050014001350140007001490190005001560820006001618080005001670080005001720090 01100177010000500188011001500193005001500208005001300223005001100236005001300247 01500180026001300070027802102430028502000130052802000120054102000100055302000090 0563039000600572#VL09.01599#VL09.01600#Da liu hc#Dng cho o to bc s a kh oa#Phm Vn Hin, Trn Hu Khang, Trn Lan Anh... ; Phm Vn Hin ch.b.#Phm Vn Hin#41000#Vi?t#616.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a163tr.^b27cm#Trn Hu Khang# Trn Lan Anh#Trn Cng#Nguyn Thnh#TTS ghi: B Y t#247229#i cng v da li u hc, nguyn nhn sinh bnh, triu chng, phng php chn on, bin chng v iu tr cc bnh: vim da c a, bnh vy nn, chc, lang ben, gh, phong, l u, giang mai v cc biu hin da, nim mc ca nhim HIV/AIDS...#Bnh da liu#Ng uyn nhn#Chn on#iu tr#PDung## 01003000000000349000450002600110000002600110001100200190002200300360004100700720 00770050014001490140007001630190005001700820006001758080005001810080005001860090 01100191010000500202011001500207005001700222005001400239005001200253005002300265 01500180028801300070030602102550031302000190056802000170058702000220060402000120 0626020000900638039000600647#VL09.01601#VL09.01602#Phc hi chc nng#Dng cho o to c nhn iu dng#Cao Minh Chu, V Th Bch Hnh, Phm Vn Minh... ; Ca o Minh Chu ch.b.#Cao Minh Chu#49000#Vi?t#615.8#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a19 9tr.^b27cm#V Th Bch Hnh#Phm Vn Minh#L Th Bnh#Nguyn Th Thanh Huyn#TT S ghi: B Y t#247230#Tng quan v vt l tr liu v phc hi chc nng. Phc h i chc nng mt s dng tn tt nh: lit na ngi do tai bin mch mu no, c hm sc ng rut, chm sc lot v iu dng phc hi chc nng ng tit ni u cho bnh nhn tn thng tu sng#Phc hi chc nng#Liu php vt l#Tai bi n mch mu no#Chn thng#Tu sng#PDung## 01039000000000325000450002600110000002600110001100200170002200301240003900700720 01630050012002350140007002470190005002540820008002598080005002670080005002720090 01100277010000500288011001500293004001900308005001600327005001900343005001400362 00500170037601300070039302102710040002000080067102000170067902000110069603900060 0707#VL09.01603#VL09.01604#K thut in t# c hi ng mn hc ca B Gio dc v o to thng qua dng lm ti liu ging dy trong cc trng i hc K thut# Xun Th, ng Vn Chuyt, Nguyn Vit Nguyn... ; Xun Th ch.b.# Xun Th#40000#Vi?t#621.381#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a271tr.^b27cm#Ti bn ln th 16#ng Vn Chuyt#Nguyn Vit Nguyn#Nguyn V Sn#Nguyn c Thun#24 7231#Gii thiu nhng khi nim c bn v cc thng s ca mch in, v tin tc tn hiu in, k thut x l cc tn hiu, cc cu kin dng c in t c hi u ng chnh lu v khuych i, k thut xung - s, bin i in p v dng i n, h thng vi x l cng nghip...#in t#K thut in t#Gio trnh#PDung## 00740000000000313000450002600110000002600110001101400080002201900050003008200040 00358080005000390010014000440020043000580070038001010220004001392210020001430050 01500163004001800178008000500196009001100201010000500212011001500217013000700232 005001400239021014100253020000700394020001000401020000900411039000600420#VL09.01 621#VL09.01622#120000#Vi?t#531#^214#Trn Ngc Hi#Vt l i cng cc nguyn l v ng dng#Trn Ngc Hi (ch.b.), Phm Vn Thiu#T.1#C hc v nhit hc#Phm Vn Thiu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a511tr.^b24cm#247232#Trn Ng c Hi#Nhng vn c bn ca c hc v nhit hc ng dng trong khoa hc v cn g ngh, gii thch mt s hin tng vt l xy ra trong cuc sng#C hc#Nhit hc#ng dng#PDung## 00787000000000337000450002600110000002600110001101400080002201900050003008200040 00358080005000390010014000440020043000580070038001010220004001392210027001430050 01500170004001800185008000500203009001100208010000500219011001500224013000700239 00500140024602101470026002000090040702000050041602000050042102000080042602000090 0434039000600443#VL09.01607#VL09.01608#115000#Vi?t#537#^214#Trn Ngc Hi#Vt l i cng cc nguyn l v ng dng#Trn Ngc Hi (ch.b.), Phm Vn Thiu#T.2# in, t, dao ng v sng#Phm Vn Thiu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009 #^a487tr.^b24cm#247233#Trn Ngc Hi#Nhng vn c bn ca in t, dao ng v sng ng dng trong khoa hc v cng ngh, gii thch mt s hin tng vt l xy ra trong cuc sng#Dao ng#Sng#in#in t#ng dng#PDung## 00869000000000313000450002600110000002600110001101400080002201900050003008200040 00358080005000390010014000440020043000580070038001010220004001392210029001430050 01500172004001800187008000500205009001100210010000500221011001500226013000700241 005001400248021024400262020001700506020001600523020001000539039000600549#VL09.01 609#VL09.01610#101000#Vi?t#535#^214#Trn Ngc Hi#Vt l i cng cc nguyn l v ng dng#Trn Ngc Hi (ch.b.), Phm Vn Thiu#T.3#Quang hc v vt l ln g t#Phm Vn Thiu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a414tr.^b24cm#247234 #Trn Ngc Hi#Trnh by nhng vn c bn ca quang hc v vt l in t, gi ao thoa nh sng, nhiu x nh sng, thuyt tng i, c hc lng t, lng t ho bc x in t, vt rn tinh th v laze, ht nhn nguyn t v ht c bn, vt l cc v sao#Vt l i cng#Vt l lng t#Quang hc#PDung## 00768000000000313000450002600110000002600110001100200360002200700750005800500180 01330050014001510050012001650050016001770050019001930140007002120190005002190820 00700224808000500231008000500236009001100241010000500252011001500257013000700272 021012300279020000800402020000900410020001600419020001300435039000600448#VL09.01 611#VL09.01612#K thut an ton v bo h lao ng#Hong Xun Nguyn, Phm Vn B ng, T Ch Cng... ; Hong Xun Nguyn ch.b.#Hong Xun Nguyn#Phm Vn Bng#T Ch Cng#Kim Xun Phng#Nguyn Quang Thun#54000#Vi?t#331.25#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a327tr.^b27cm#247235#Nhng vn chung v k thut an ton v bo h lao ng. V sinh lao ng v cng tc bo h lao ng cc doanh nghip#An to n#Lao ng#Bo h lao ng#Doanh nghip#PDung## 00874000000000349000450002600110000002600110001100200220002200300320004400700720 00760050014001480050016001620050015001780050013001930050018002060140007002240190 00500231082000700236808000500243008000500248009001100253010000500264011001500269 01500180028401300070030202101580030902000080046702000120047502000120048702000100 0499020000900509039000600518#VL09.01613#VL09.01614#Ung th hc i cng#Dng ch o o to bc s a khoa#Nguyn B c, Nguyn Vn Hiu, Trn Vn Thun... ; Ngu yn B c ch.b.#Nguyn B c#Nguyn Vn Hiu#Trn Vn Thun#L Chnh i#H Th Minh Ngha#29000#Vi?t#616.99#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a115tr.^b27cm#TTS gh i: B Y t#247236#Khi nim c bn v bnh ung th. Nghin cu dch t hc, c c h sinh bnh, qu trnh tin trin bnh, nguyn nhn, chn on v phng php iu tr bnh...#Ung th#Dch t hc#Nguyn nhn#Chn on#iu tr#PDung## 00799000000000337000450002600110000002600110001100200130002200300320003500700780 00670050015001450050014001600050021001740050017001950050014002120140007002260190 00500233082000600238808000500244008000500249009001100254010000500265011001500270 01500180028501300070030302100960031002000180040602000120042402000100043602000090 0446039000600455#VL09.01615#VL09.01616#Tai mi hng#Dng cho o to bc s a k hoa#Phm Khnh Ho, Phm Trn Anh, Nguyn Th Ngc Dinh... ; Phm Khnh Ho ch.b .#Phm Khnh Ho#Phm Trn Anh#Nguyn Th Ngc Dinh#Lng Minh Hng#Ng Ngc Li n#42000#Vi?t#617.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a171tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t# 247237#i cng v tai mi hng. Nguyn nhn, triu chng, phng php chn o n lm sng v iu tr#Bnh tai mi hng#Nguyn nhn#Chn on#iu tr#PDung## 00698000000000277000450002600110000002600110001100200300002200700140005201400080 00660190005000740820004000798080005000830080005000880090011000930100005001040110 01500109001001400124004001800138013000700156021019000163020001300353020001800366 020001900384020001100403039000600414#VL09.01617#VL09.01618#Phn ng in ho v ng dng#Trn Hip Hi#183000#Vi?t#541#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a183tr.^b27cm #Trn Hip Hi#Ti bn ln th 3#247238#Gii thiu c s nhit ng lc ca xi ho - kh in ho v mt s ng dng ca nhit ng lc hc in ho, ng hc cc phn ng in ho, mt s lnh vc ng dng ca ng hc in ho#in ho h c#Phn ng in ho#Nhit ng lc hc#Gio trnh#PDung## 00701000000000301000450002600110000002600110001101400070002202101690002902000130 01980200012002110200009002230200011002320390006002430190005002490820006002548080 00500260002001300265007001800278022000400296004001900300008000500319009001100324 010000500335011001500340013000700355005001800362020001900380#VL09.01619#VL09.016 20#22000#Gii thiu cc khi nim, tnh cht, cch tnh ton lin quan ti: tru yn ng xch, truyn ng ai, truyn ng vt - ai c, trc, trt, ln, khp ni, l xo...#Chi tit my#Ch to my#Thit k#Gio trnh#PDung#Vi?t#621.8 #^214#Chi tit my#Nguyn Trng Hip#T.2#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2009 #^a143tr.^b27cm#247239#Nguyn Trng Hip#Truyn ng c kh## 00871000000000325000450002600110000002600110001100200190002200300320004100700670 00730050017001400050017001570050015001740050021001890050013002100140008002230190 00500231082000700236808000500243008000500248009001100253010000500264011001500269 01300070028402102100029102000100050102000090051102000100052002000090053003900060 0539#VL09.01605#VL09.01606#Gii phu bnh hc#Dng cho o to bc s a khoa#B. s.: Trn Phng Hnh, Nguyn So Trung (ch.b.), u Nguyt Diu..#Trn Phng Hn h#Nguyn So Trung#u Nguyt Diu#on Th Phng Tho#Ha Ch Minh#140000#Vi?t #616.07#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a567tr.^b27cm#247240#i cng v gii phu b nh hc, c th v cc bnh thuc h tuyn nc bt, bnh phi, tim, mch mu, t hc qun, tuyn gip, tiu ho, ph khoa, xng, ung th... cng mt s phng p hp chn on v iu tr#Gii phu#Bnh hc#Chn on#iu tr#PDung## 00928000000000325000450002600110000002600110001102102800002202000140030202000100 03160200009003260200018003350390006003530140007003590190005003660820006003718080 00500377001001800382002005600400007001800456022000400474221003600478004001800514 00800050053200900110053701000050054801100150055301300070056800500180057502000090 0593#VL09.01624#VL09.01623#Gii thiu v vic ghp ni vi cc thit b ngoi (h in th, bn phm, nh ngoi, cng m rng v cc h vi iu khin dng trong o lng, iu khin t ng v truyn thng). Gii thiu cch dng phn mm Prote us trong thit k cng nh v s nguyn l ca h vi iu khin#Vi iu khin #Lp trnh#ng dng#Thit b ngoi vi#PDung#39500#Vi?t#004.7#^214#Nguyn Mnh G iang#Cu trc, lp trnh, ghp ni v ng dng vi iu khin#Nguyn Mnh Giang#T .2#Ghp ni v lp trnh VK 8051/8052#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a 279tr.^b27cm#247241#Nguyn Mnh Giang#Ghp ni## 00685000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200180003800700160 00560140007000720190005000790820004000848080005000880080005000930090011000980100 00500109011001500114004001800129013000700147021022200154020001100376039000600387 020000800393020001800401#VL09.01625#VL09.01626#Nguyn nh Chi#Ho hc i cng #Nguyn nh Chi#63500#Vi?t#540#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a451tr.^b27cm#Ti b n ln th 2#247242#Gii thiu tng quan v mn ho hc cng cu hi v bi tp c ui mi chng: cu to nguyn t, ht nhn nguyn t, nh lut tun hon, thuy t lng t, lin kt ho hc, thuyt phn t, tnh cht in, t ca phn t... #Gio trnh#PDung#Ho hc#Ho hc i cng## 00914000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010017000450020020000620070017000820220004000992210021001030040 01800124008000500142009001100147010000500158011001500163013000700178005001700185 02103120020202000090051402000090052302000130053202000090054502000050055402000110 0559039000600570#VL09.01627#VL09.01628#45000#Vi?t#624.2#^214#Nguyn Xun Trc#T hit k ng t#Nguyn Xun Trc#T.3#Cng trnh vt sng#Ti bn ln th 8#^ aH.#^aGio dc#2009#^a307tr.^b27cm#247243#Nguyn Xun Trc#Gii thiu cc vn lin quan ti thit k cc cng trnh vt sng ln, va v nh nh: thit k t hu vn, thu lc, d on xi l, thit k cao mng tr cu, nn ng, k iu chnh dng chy, chng xi nn ng v tr cu... kho st o c thu vn cho thit k cu, cng trn ng t v ng st#Thit k#ng b#Cu ng b #Cu vt#Sng#Gio trnh#PDung## 00653000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200150003600300430 00510070014000940140007001080190005001150820004001208080005001240080005001290090 01100134010000500145011001500150004001800165013000700183021016700190020001300357 020001100370039000600381#VL09.01629#VL09.01630#Trnh L Hng#C s ho sinh#Dng cho sinh vin ngnh Khoa hc T nhin#Trnh L Hng#31000#Vi?t#572#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a211tr.^b27cm#Ti bn ln th 3#247244#Trnh by logic phn t c a s sng. T bo v cu trc t bo. Thnh phn ho hc ca c th sng v vai tr ca nc trong qu trnh sng. Cc cht xc tc sinh hc#Ho sinh hc#Gio trnh#PDung## 00731000000000325000450002600110000002600110001100100160002200200130003800300320 00510070061000830140007001440190005001510820004001568080005001600080005001650090 01100170010000500181011001500186004001800201005001600219005001300235015001800248 01300070026602100850027302000130035802000070037102000100037802000110038803900060 0399#VL09.01631#VL09.01632#Hong Minh Hng#Ton cao cp#Dng cho o to bc s a khoa#B.s.: Hong Minh Hng (ch.b.), Ng Bch Nguyt, Cao Chu Ton#40000#Vi?t #512#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a243tr.^b27cm#Ti bn ln th 1#Ng Bch Nguyt# Cao Chu Ton#TTS ghi: B Y t#247245#Gm cc kin thc v i s, gii tch v mt s bi ton ng dng trong sinh, y hc#Ton cao cp#i s#Gii tch#Gio tr nh#PDung## 01035000000000337000450002600110000002600110001102103440002202000120036602000110 03780390006003890140007003950190005004020820007004078080005004140020033004190030 03100452007006100483022000400544221001200548005001400560005001400574005001500588 00500150060300400180061800800050063600900110064101000050065201100150065701500180 0672013000700690#VL09.01633#VL09.01634#C s v my siu m, cc quy lut sng s iu m, u d my siu m, dng hnh nh v cc phng php to nh sng bng s iu m, s khi my siu m chn on, phn tch khi ngun my siu m chn on, phn tch khi ngun my siu m chn on, phn tch khi monitor, hng dn s dng my siu m Logic Q 200, my siu m nghe tim thai#My siu m#Gio trnh#PDung#22000#Vi?t#616.07#^214#L thuyt thit b hnh nh y t#Dng cho d y ngh o to y t#B.s.: L Tin Khoan (ch.b.), Dng B Kim, Phm Ngc Hon.. #T.2#My siu m#L Tin Khoan#Dng B Kim#Phm Ngc Hon#Thi Thanh Nga#Ti b n ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a127tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#247246## 00745000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200490003800700160 00870140007001030190005001100820010001158080005001250080005001300090011001350100 00500146011001500151004001800166013000700184021024500191020000800436020001700444 020001200461039000600473#VL09.01635#VL09.01636#Nguyn Vn Hin#S dng AutoCAD l p bn v k thut AutoCAD 2008#Nguyn Vn Hin#42000#Vi?t#620.00285#^214#^aH.# ^aGio dc#2009#^a247tr.^b27cm#Ti bn ln th 1#247247#Hng dn s dng Autoca d 2008 trong lp bn v k thut c th nh: nhp im v phng thc bt im, cc lnh v phng c bn, lnh hiu chnh, to lp v khi qun l bn v, v h nh chiu thng gc v hnh chiu trc o, v ng v mt 3D#Tin hc#Phn mm Au tocad#V k thut#PDung## 00554000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200200003500300600 00550070013001150140007001280190005001350820009001408080005001490080005001540090 01100159010000500170011001500175004001800190013000700208020001200215020000800227 020001100235039000600246020002400252#VL09.01637#VL09.01638#Trn Hu Qu#Bi tp v k thut#Sch dng cho cc trng o to ngh v trung cp K thut#Trn Hu Qu#27000#Vi?t#604.2076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a167tr.^b27cm#Ti bn ln t h 7#247248#V k thut#Bi tp#Gio trnh#PDung#Trung hc chuyn nghip## 00700000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200410003900700170 00800140007000970190005001040820008001098080005001170080005001220090011001270100 00500138011001500143004001800158013000700176021018200183020001700365020000800382 020000800390020001800398039000600416#VL09.01639#VL09.01640#Nguyn Trng Th#ng dng tin hc trong ging dy ho hc#Nguyn Trng Th#38000#Vi?t#540.285#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a255tr.^b27cm#Ti bn ln th 2#247249#Khi qut v quan h gia gio dc - cng ngh v nh hng ca cng ngh thng tin trong dy v hc . Mt s phn mm c ng dng trong ging dy, th nghim, kim tra mn ho h c#Tin hc ng dng#Ho hc#Dy hc#Phn mm my tnh#PDung## 01012000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020012000430030032000550070077000870220004001640050013001680050 02800181005001800209005001900227008000500246009001100251010000500262011001500267 01500180028201300070030002103400030702000120064702000130065902000080067203900060 0680#VL09.01641#VL09.01642#65000#Vi?t#615#^214#Dc l hc#Dng cho o to bc s a khoa#B.s.: o Vn Phan (ch.b.), Nguyn Trn Th Ging Hng, V Th Ngc Thanh..#T.2#o Vn Phan#Nguyn Trn Th Ging Hng#V Th Ngc Thanh#Nguyn T rng Thng#^aH.#^aGio dc#2009#^a261tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#247250#Nhng ki n thc c bn v dc l hc v c ch tc dng ca tng nhm thuc phn theo t c dng sinh l - bnh l - iu tr hc, c th v thuc iu tr st rt, thu c chng giun sn, st khun, thuc tc dng trn c quan v trn mu, thuc tc dng trn chuyn ho v m, thuc iu chnh ri lon ni tit v iu tr ng c cp tnh#Dc l hc#iu tr hc#Bnh l#PDung## 00953000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010016000430020013000590070070000720220004001422210011001460050 01600157005001600173005001400189006001500203006001400218006001700232004001800249 00800050026700900110027201000050028301100150028801300070030300500160031002102450 0326020000700571020000700578039000600585#VL09.01643#VL09.01644#59000#Vi?t#531#^ 214#Halliday, David#C s vt l#David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; Dch: Ng Quc Qunh..#T.1#C hc - I#Halliday, David#Resnick, Robert#Walker, Je arl#Ng Quc Qunh#Hong Hu Th#Nguyn Vit Knh#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2009#^a403tr.^b27cm#247251#Halliday, David#Gm 42 chng v nhng l thuyt vt l c hc c bn v bi tp o lng, chuyn ng thng, vect, chuyn ng trong khng gian hai v ba chiu, lc v chuyn ng - I, chuyn ng - II, cng v ng nng, bo ton nng lng, h ht, va chm#Vt l#C hc#PDung## 00440000000000265000450001400070000001900050000708200070001280800050001900200160 00240070011000400220004000512210007000550040018000620080005000800090011000850100 00500096011001400101013000700115005001100122020000700133020000900140020000500149 020001400154039000600168#10000#Vi?t#372.21#^214#m mm tr tu#Phm Qunh#T.1# Ch s#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b27cm#247252#Phm Qunh#Ch s#Mu gio#Ton#Sch mu gio#PDung## 00448000000000265000450001400070000001900050000708200070001280800050001900200160 00240070011000400220004000512210008000550040018000630080005000810090011000860100 00500097011001400102013000700116005001100123020000800134020001100142020000900153 020001400162039000600176#10000#Vi?t#372.21#^214#m mm tr tu#Phm Qunh#T.2# Ch ci#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b27cm#247253#Phm Qunh#C h ci#Ting Vit#Mu gio#Sch mu gio#PDung## 00460000000000265000450001400070000001900050000708200070001280800050001900200160 00240070011000400220004000512210021000550040018000760080005000940090011000990100 00500110011001400115005001100129013000700140020001000147020000800157020000900165 020001400174039000600188#10000#Vi?t#372.21#^214#m mm tr tu#Phm Qunh#T.3# Hnh khi v mu sc#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b27cm#Phm Q unh#247254#Hnh dng#Mu sc#Mu gio#Sch mu gio#PDung## 00425000000000253000450001900050000008200070000580800050001201400070001700200160 00240070011000400220004000512210008000550040018000630080005000810090011000860100 00500097011001400102005001100116013000700127020000800134020000900142020001400151 039000600165#Vi?t#372.21#^214#10000#m mm tr tu#Phm Qunh#T.4#So snh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b27cm#Phm Qunh#247255#So snh#Mu g io#Sch mu gio#PDung## 00595000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020022000350070020000570220004000770050020000810080005001010090011001060100 00500117011001300122013000700135021009800142020001800240020001100258020000900269 020001900278020001400297039000600311#VL09.01645#10000#Vi?t#372.37#^214#Trn ng n trng#Nguyn Th Tr Vinh#T.5#Nguyn Th Tr Vinh#^aH.#^aGio dc#2009#^ a19cm^b27cm#247256#Gii thiu vi cc em v mt s phng tin giao thng nh: x e p, xe but, tu ho, tu thu...#Gio dc tiu hc#Giao thng#Bin bo#An to n giao thng#Sch c thm#PDung## 00443000000000241000450002600110000000200390001100700180005000500130006801400060 00810190005000870820004000928080005000960080005001010090011001060100005001170110 01300122004001800135013000700153020000500160020001600165020001400181039000600195 #VL09.01646#Tm tt kin thc ton trung hc c s#Trn Hu Nam b.s.#Trn Hu Na m#5000#Vi?t#510#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a4tr.^b30cm#Ti bn ln th 1#247257 #Ton#Trung hc c s#Sch c thm#PDung## 00507000000000265000450002600110000000200420001100700310005300500110008401400060 00950190005001010820004001068080005001100080005001150090011001200100005001310110 01300136004001800149005001300167013000700180020000800187020001000195020001600205 020001400221039000600235#VL09.01647#Tm tt kin thc ho hc trung hc c s#B. s.: Th Lm, Phm Th Qu# Th Lm#5000#Vi?t#540#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a4tr.^b30cm#Ti bn ln th 1#Phm Th Qu#247258#Ho hc#L thuyt#Trung hc c s#Sch c thm#PDung## 01147000000000361000450002600110000002600110001101900050002208200080002780800050 00350020029000400070072000690220004001412210112001450050017002570050015002740050 01600289005001200305005001200317008001200329009001700341010000500358011002500363 01300070038802102820039502000230067702000230070002000210072302000090074402000080 0753020000800761020001000769039000600779#VL09.01648#VL09.01649#Vi?t#959.735#^214 #Kin An bt khut kin cng#S.t., b.s.: Nguyn Vn Phong (ch.b.), Hong Xun L m, Phm Quang Ngc..#T.3#K nim ngy truyn thng cch mng Kin An 24/8/1945 v 15 nm ngy thnh lp qun Kin An 29/8/1994*29/8/2009#Nguyn Vn Phong#Hong Xun Lm#Phm Quang Ngc#V Ngc Ln# Tt Hng#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2 009#^a164tr., 8tr. nh^b27cm#247259#Ghi li nhng s kin oanh lit, ho hng, n hng con ngi kin trung, bt khut qua hai cuc khng chin chng Php, chng M trn vng t Kin An (Hi Phng) v pht huy truyn thng bt khut kin c ng ca lp ngi i trc, tng bc xy dng li qu hng ngy mt giu p#Tr uyn thng cch mng#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Xy dng#T qu c#Kin An#Hi Phng#PDung## 00843000000000277000450002600110000002600110001100100090002200200210003100300100 00520070028000620050009000900050012000990140007001110190005001180820004001238080 00500127008000500132009001800137010000500155011001500160004001400175013000700189 021034900196020001400545039000600559#VL09.01650#VL09.01651#Tn Vit#Bn v lch vn nin#2008-2012#B.s.: Tn Vit, Thiu Phong#Tn Vit#Thiu Phong#30000#Vi?t# 529#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a191tr.^b27cm#In ln th 19#247260#Tm hi u v ngha v thc trng vic lu hnh Lch vn nin trn th trng nc ta n hng nm gn y. Qu trnh hnh thnh Lch vn nin. Nhng quan im nh gi L ch vn nin. Nhng kin thc c bn v lch php c i phng ng v thut ch im tinh. Gii thiu ni dung Lch vn nin triu Nguyn v lch 5 nm Mu T - Nhm Thn (2008-2012)#Lch vn nin#PDung## 00465000000000253000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020019000340070043000530220004000960050015001000050013001150080005001280090 01400133010000500147011001400152013000700166020001200173020000600185020001400191 039000600205#VL09.01652#9000#Vi?t#372.62#^214#V luyn lm vn 2#Hong Ho Bnh b.s., Bi Thut minh ho#T.1#Hong Ho Bnh#Bi Thut#^aH.#^aNxb. H Ni# 2009#^a59tr.^b27cm#247261#Tp lm vn#Lp 2#Sch c thm#PDung## 00422000000000241000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020019000340070020000530220004000730050020000770080005000970090014001020100 00500116011001400121013000700135020001200142020000600154020001400160039000600174 #VL09.01653#9000#Vi?t#372.62#^214#V luyn lm vn 3#Trn Th Hin Lng#T.1#Tr n Th Hin Lng#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a48tr.^b27cm#247262#Tp lm vn#Lp 3 #Sch c thm#PDung## 00419000000000241000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020023000340070016000570220004000730050020000770080005000970090011001020100 00500113011001400118020001200132020000600144020001400150039000600164013000700170 #VL09.01654#9000#Vi?t#372.62#^214#V luyn lm vn lp 4#Trn Hin Lng#T.1#Tr n Th Hin Lng#^aH.#^aGio dc#2009#^a80tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 4#Sch c thm#PDung#247263## 00422000000000241000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020019000340070020000530220004000730050020000770080005000970090014001020100 00500116011001400121013000700135020001200142020000600154020001400160039000600174 #VL09.01655#9000#Vi?t#372.62#^214#V luyn lm vn 5#Trn Th Hin Lng#T.1#Tr n Th Hin Lng#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a80tr.^b27cm#247264#Tp lm vn#Lp 5 #Sch c thm#PDung## 00456000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020025000330070013000580220004000710050013000750080005000880090014000930100 00500107011001400112013000700126020001100133020000600144020000800150020001200158 020001400170039000600184#VL09.01656#9000#Vi?t#372.6#^214#Trc nghim ting Vit 2#L Thu Huyn#T.1#L Thu Huyn#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a50tr.^b27cm#247265#Ti ng Vit#Lp 2#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#PDung## 00456000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020025000330070013000580220004000710050013000750080005000880090014000930100 00500107011001400112013000700126020001100133020000600144020000800150020001200158 020001400170039000600184#VL09.01657#9000#Vi?t#372.6#^214#Trc nghim ting Vit 3#L Thu Huyn#T.1#L Thu Huyn#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a50tr.^b27cm#247266#Ti ng Vit#Lp 3#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#PDung## 00456000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020025000330070013000580220004000710050013000750080005000880090014000930100 00500107011001400112013000700126020001100133020000600144020000800150020001200158 020001400170039000600184#VL09.01658#9000#Vi?t#372.6#^214#Trc nghim ting Vit 4#L Thu Huyn#T.1#L Thu Huyn#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a50tr.^b27cm#247267#Ti ng Vit#Lp 4#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#PDung## 00456000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020025000330070013000580220004000710050013000750080005000880090014000930100 00500107011001400112013000700126020001100133020000600144020000800150020001200158 020001400170039000600184#VL09.01659#9000#Vi?t#372.6#^214#Trc nghim ting Vit 5#L Thu Huyn#T.1#L Thu Huyn#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a45tr.^b27cm#247268#Ti ng Vit#Lp 5#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#PDung## 00444000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020019000330070013000520220004000650050013000690080005000820090014000870100 00500101011001400106013000700120020000500127020000600132020000800138020001200146 020001400158039000600172#VL09.01660#9000#Vi?t#372.7#^214#Trc nghim ton 2#Ph ng Thanh#T.1#Phng Thanh#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a40tr.^b27cm#247269#Ton#Lp 2#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#PDung## 00444000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020019000330070013000520220004000650050013000690080005000820090014000870100 00500101011001400106013000700120020000500127020000600132020000800138020001200146 020001400158039000600172#VL09.01661#9000#Vi?t#372.7#^214#Trc nghim ton 3#Ph ng Thanh#T.1#Phng Thanh#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a27tr.^b27cm#247270#Ton#Lp 3#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#PDung## 00444000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020019000330070013000520220004000650050013000690080005000820090014000870100 00500101011001400106013000700120020000500127020000600132020000800138020001200146 020001400158039000600172#VL09.01662#9000#Vi?t#372.7#^214#Trc nghim ton 4#Ph ng Thanh#T.1#Phng Thanh#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a44tr.^b27cm#247271#Ton#Lp 4#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#PDung## 00444000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020019000330070013000520220004000650050013000690080005000820090014000870100 00500101011001400106013000700120020000500127020000600132020000800138020001200146 020001400158039000600172#VL09.01663#9000#Vi?t#372.7#^214#Trc nghim ton 5#Ph ng Thanh#T.1#Phng Thanh#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a42tr.^b27cm#247272#Ton#Lp 5#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#PDung## 00588000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020019000340070048000530220004001010050015001050050017001200050012001370050 01500149005001500164008000500179009001400184010000500198011001400203013000700217 020000500224020000800229020001200237020000600249020001400255039000500269#VL09.01 664#9000#Vi?t#510.76#^214#Trc nghim ton 6#Nguyn c Tn, Nguyn Anh Hong, Bi Ruy Tn..#T.1#Nguyn c Tn#Nguyn Anh Hong#Bi Ruy Tn#Nguyn c Ho# Quang Thanh#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a42tr.^b27cm#247273#Ton#Bi tp#Trc nghi m#Lp 6#Sch c thm#TVn## 00588000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020019000340070048000530220004001010050015001050050017001200050012001370050 01500149005001500164008000500179009001400184010000500198011001400203013000700217 020000500224020000800229020001200237020000600249020001400255039000500269#VL09.01 665#9000#Vi?t#510.76#^214#Trc nghim ton 7#Nguyn c Tn, Nguyn Anh Hong, Bi Ruy Tn..#T.1#Nguyn c Tn#Nguyn Anh Hong#Bi Ruy Tn#Nguyn c Ho# Quang Thanh#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a42tr.^b27cm#247274#Ton#Bi tp#Trc nghi m#Lp 7#Sch c thm#TVn## 00588000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020019000340070048000530220004001010050015001050050017001200050012001370050 01500149005001500164008000500179009001400184010000500198011001400203013000700217 020000500224020000800229020001200237020000600249020001400255039000500269#VL09.01 666#9000#Vi?t#510.76#^214#Trc nghim ton 8#Nguyn c Tn, Nguyn Anh Hong, Bi Ruy Tn..#T.1#Nguyn c Tn#Nguyn Anh Hong#Bi Ruy Tn#Nguyn c Ho# Quang Thanh#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a42tr.^b27cm#247275#Ton#Bi tp#Trc nghi m#Lp 8#Sch c thm#TVn## 00588000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020019000340070048000530220004001010050015001050050017001200050012001370050 01500149005001500164008000500179009001400184010000500198011001400203013000700217 020000500224020000800229020001200237020000600249020001400255039000500269#VL09.01 667#9000#Vi?t#510.76#^214#Trc nghim ton 9#Nguyn c Tn, Nguyn Anh Hong, Bi Ruy Tn..#T.1#Nguyn c Tn#Nguyn Anh Hong#Bi Ruy Tn#Nguyn c Ho# Quang Thanh#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a42tr.^b27cm#247276#Ton#Bi tp#Trc nghi m#Lp 9#Sch c thm#TVn## 00550000000000277000450002600110000000200300001100700530004100500170009400500150 01110050017001260050018001430140007001610190005001680820008001738080005001810080 00500186009001100191010000500202011001400207013000700221020001000228020000900238 020000600247020001400253039000500267#VV09.13001#V luyn vit ting Anh lp 3#Ng uyn Song Hng, Phm Trng t, Nguyn Ngc Bch..#Nguyn Song Hng#Phm Trng t#Nguyn Ngc Bch#Nguyn Quang Vinh#16000#Vi?t#372.652#^214#^aH.#^aGio dc#2 009#^a83tr.^b24cm#247277#Ting Anh#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#TVn## 00455000000000253000450002600110000000200160001100700310002700500140005800500160 00720140007000880190005000950820006001008080005001060080005001110090011001160100 00500127011001400132004001800146013000700164020000500171020000600176020001400182 039000500196#VV09.13002#Hc gii ton 3#V Dng Thu, Nguyn Ngc Hi#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi#12500#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a95tr.^b24cm#T i bn ln th 5#247278#Ton#Lp 3#Sch c thm#TVn## 00476000000000265000450002600110000000200260001100700260003700500110006300500140 00740040018000880140007001060190005001130820006001188080005001240080005001290090 01100134010000500145011001500150013000700165020000500172020000800177020000600185 020001400191039000500205#VV09.13003#Bi tp pht trin ton 4#Nguyn ng, Tru ng Hiu#Nguyn ng# Trung Hiu#Ti bn ln th 4#26500#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a211tr.^b24cm#247279#Ton#Bi tp#Lp 4#Sch c thm#TVn## 00551000000000277000450002600110000000200300001100700530004100500170009400500150 01110140007001260190005001330820008001388080005001460080005001510090011001560100 00500167011001500172005001700187005001800204013000700222020001000229020000900239 020000600248020001400254039000500268#VV09.13004#V luyn vit ting Anh lp 4#Ng uyn Song Hng, Phm Trng t, Nguyn Ngc Bch..#Nguyn Song Hng#Phm Trng t#16500#Vi?t#372.652#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a103tr.^b24cm#Nguyn Ngc Bch #Nguyn Quang Vinh#247280#Ting Anh#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#TVn## 00427000000000253000450002600110000000200150001100300140002600700150004000500150 00550140006000700190005000760820006000818080005000870080005000920090011000970100 00500108011001400113013000700127020000500134020000900139020000600148020001400154 039000500168#VV09.13005#Vui hc ton 4#Phn hnh hc#Nguyn c Tn#Nguyn c T n#8000#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a60tr.^b24cm#247281#Ton#Hnh hc #Lp 4#Sch c thm#TVn## 00555000000000265000450002600110000000200390001100300310005000700540008100500180 01350140007001530190005001600820007001658080005001720080005001770090011001820100 00500193011001500198005002100213013000700234020001100241020001200252020000600264 020001400270039000500284#VV09.13006#Rn k nng tp c cho hc sinh lp 5#Theo chng trnh tiu hc mi#B.s.: Nguyn Trng Hon (ch.b.), Nguyn Th Thu Hng# Nguyn Trng Hon#20500#Vi?t#372.62#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a159tr.^b24cm#Ng uyn Th Thu Hng#247282#Ting Vit#K nng c#Lp 5#Sch c thm#TVn## 00425000000000241000450002600110000000200270001100700170003800500170005501400070 00720190005000790820008000848080005000920080005000970090011001020100005001130110 01500118013000700133020001000140020000800150020000600158020001400164039000500178 #VV09.13007#V bi tp ting Anh lp 5#Nguyn Quc Tun#Nguyn Quc Tun#16000# Vi?t#372.652#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a123tr.^b24cm#247283#Ting Anh#Bi tp#L p 5#Sch c thm#TVn## 00571000000000289000450002600110000000200300001100700530004100500170009401400070 01110190005001180820008001238080005001310080005001360090011001410100005001520110 01500157005001500172005001700187005001800204013000700222020001000229020000800239 020000900247020000600256020001400262039000500276#VV09.13008#V luyn Vit ting Anh lp 5#Nguyn Song Hng, Phm Trng t, Nguyn Ngc Bch..#Nguyn Song Hng# 16900#Vi?t#372.652#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a103tr.^b24cm#Phm Trng t#Nguy n Ngc Bch#Nguyn Quang Vinh#247284#Ting Anh#Bi tp#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#TVn## 00447000000000265000450002600110000000200290001100700070004000500070004701400060 00540190005000600820007000658080005000720080005000770090011000820100005000930110 01400098013000700112020000700119020000900126020000800135020000600143020001300149 020001400162039000500176#VV09.13009#Hi - p kin thc a l 6#L Th#L Th#9 000#Vi?t#550.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a63tr.^b24cm#247285#a l#Tri t# Bi tp#Lp 6#Sch hi p#Sch c thm#TVn## 00491000000000253000450002600110000000200510001100700300006200500140009201400060 01060190005001120820007001178080005001240080005001290090011001340100005001450110 01400150005001500164013000700179020001800186020000800204020000600212020001400218 039000500232#VV09.13010#Bi tp trc nghim v t lun gio dc cng dn 6#ng Thu Anh, Trn Vn Thng#ng Thu Anh#9000#Vi?t#170.76#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a62tr.^b24cm#Trn Vn Thng#247286#Gio dc cng dn#o c#Lp 6#Sch c thm#TVn## 00529000000000265000450002600110000000200170001100300850002800700140011300500140 01270040018001410140007001590190005001660820007001718080005001780080005001830090 01100188010000500199011001500204013000700219020000500226020000600231020000700237 020001400244039000500258#VV09.13011#Luyn tp ton 6#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#Nguyn B Ho#Nguyn B Ho#Ti bn ln th 5#28000#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a216tr.^b2 4cm#247287#Ton#Lp 6#n tp#Sch c thm#TVn## 00515000000000265000450002600110000000200420001100700470005300500150010001400070 01150190005001220820007001278080005001340080005001390090011001440100005001550110 01500160005001700175013000700192020000900199020000900208020000700217020000600224 020001400230039000500244#VV09.13012#n tp v t kim tra nh gi sinh hc 7#B. s.: L Nguyn Ngt (ch.b.), Nguyn Vn Khang#L Nguyn Ngt#20500#Vi?t#590.76#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a136tr.^b24cm#Nguyn Vn Khang#247288#Sinh hc#ng v t#n tp#Lp 7#Sch c thm#TVn## 00538000000000289000450002600110000000200460001100700250005700500100008201400070 00920190005000990820007001048080005001110080005001160090011001210100005001320110 01500137005001400152013000700166020000900173020000900182020000600191020000800197 020001200205020001200217020001400229039000500243#VV09.13013#Bi tp trc nghim v kim tra sinh hc 7# Thu H, Nguyn Th L# Thu H#18000#Vi?t#590.76# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a135tr.^b24cm#Nguyn Th L#247289#Sinh hc#ng vt# Lp 7#Bi tp#Trc nghim# kim tra#Sch c thm#TVn## 00578000000000289000450002600110000000200510001100700460006200500140010801400060 01220190005001280820007001338080005001400080005001450090011001500100005001610110 01400166005001600180005001400196013000700210020001800217020000800235020000600243 020000800249020001200257020001400269039000500283#VV09.13015#Bi tp trc nghim v t lun gio dc cng dn 7#ng Thu Anh, Nguyn Thu Hoi, Phm Kim Dung#n g Thu Anh#9500#Vi?t#170.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a72tr.^b24cm#Nguyn Thu Hoi#Phm Kim Dung#247291#Gio dc cng dn#o c#Lp 7#Bi tp#Trc nghim#S ch c thm#TVn## 00428000000000253000450002600110000000200290001100700070004000500070004701400070 00540190005000610820007000668080005000730080005000780090011000830100005000940110 01500099013000700114020000700121020000600128020000800134020001300142020001400155 039000500169#VV09.13016#Hi - p kin thc a l 7#L Th#L Th#14500#Vi?t#9 10.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a110tr.^b24cm#247292#a l#Lp 7#Bi tp#Sch hi p#Sch c thm#TVn## 00618000000000313000450002600110000000200410001100700470005200500170009901400070 01160190005001230820004001288080005001320080005001370090011001420100005001530110 01500158005001100173005001500184005001600199005001800215013000700233020000800240 020001100248020000800259020001200267020000600279020001400285039000500299#VV09.13 017#n tp v t kim tra nh gi ng vn 7#Nguyn Vn ng, Mai Nguyn, Trn Th Thnh..#Nguyn Vn ng#39500#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a271tr.^ b24cm#Mai Nguyn#Trn Th Thnh#Trnh Thu Tuyt#Nguyn Th Truyn#247293#Ng vn #Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Lp 7#Sch c thm#TVn## 00458000000000265000450002600110000001900050001108200070001680800050002301400070 00280020030000350070012000650220004000770050012000810080005000930090011000980100 00500109011001500114004001800129020000500147020000600152020000800158020001400166 039000500180013000700185#VV09.13018#Vi?t#510.76#^214#17000#Nng cao v pht tri n ton 7#V Hu Bnh#T.2#V Hu Bnh#^aH.#^aGio dc#2009#^a128tr.^b24cm#Ti b n ln th 6#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#VAnh#247294## 00596000000000301000450002600110000000200410001100700490005200500170010100500170 01180050011001350050015001460050013001610140007001740190005001810820004001868080 00500190008000500195009001100200010000500211011001500216013000700231020000800238 020001100246020001200257020000600269020001400275039000500289#VV09.13019#n tp v t kim tra nh gi ng vn 8#Bi Th Hi Hnh, o Th Thu Hin, Mai Nguyn. .#Bi Th Hi Hnh#o Th Thu Hin#Mai Nguyn#Trn Th Thnh#o Tin Thi#30500 #Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a199tr.^b24cm#247295#Ng vn#Ting Vit#T p lm vn#Lp 8#Sch c thm#VAnh## 00430000000000241000450002600110000000500190001100200300003000700190006001400070 00790190005000860820008000918080005000990080005001040090011001090100005001200110 01500125013000700140020000800147020000600155020000800161020001400169039000500183 #VV09.13020#Nguyn Xun Trng#Bi tp trc nghim ho hc 8#Nguyn Xun Trng# 19500#Vi?t#540.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a155tr.^b24cm#247296#Ho hc#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#VAnh## 00593000000000277000450002600110000000500160001100200360002700300850006300700290 01480140007001770190005001840820008001898080005001970080005002020090011002070100 00500218011001500223005001200238013000700250004001800257020000700275020000600282 020000800288020001400296039000500310#VV09.13021#Nguyn c Hip#Bi tp c bn v nng cao vt l 8#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v cch tham kho c a B Gio dc v o to#Nguyn c Hip, L Cao Phan#26500#Vi?t#530.076#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a203tr.^b24cm#L Cao Phan#247297#Ti bn ln th 4#Vt l#L p 8#Bi tp#Sch c thm#VAnh## 00520000000000265000450002600110000000500180001100200220002900700610005101400060 01120190005001180820006001238080005001290080005001340090011001390100005001500110 01400155005001600169004001800185013000700203020001000210020000600220020000800226 020001500234039000500249#VV09.13022#Nguyn Minh ng#Cng ngh 9 : Ct may#B.s. : Nguyn Minh ng (tng ch.b., ch.b.), Nguyn Th Hnh#4700#Vi?t#646.4#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a72tr.^b24cm#Nguyn Th Hnh#Ti bn ln th 3#247298#Cng ngh#Lp 9#May mc#Sch gio khoa#VAnh## 00496000000000265000450002600110000000500160001100200360002700700290006301400070 00920190005000990820008001048080005001120080005001170090011001220100005001330110 01500138005001200153004001800165013000700183020000700190020000600197020000800203 020001400211039000500225#VV09.13023#Nguyn c Hip#Bi tp c bn v nng cao v t l 9#Nguyn c Hip, L Cao Phan#31000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a251tr.^b24cm#L Cao Phan#Ti bn ln th 4#247299#Vt l#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#VAnh## 00540000000000289000450002600110000000500160001100200190002700700420004601400070 00880190005000950820004001008080005001040080005001090090011001140100005001250110 01500130005001300145004001800158005001100176013000700187020000800194020001100202 020001200213020000600225020001400231039000500245#VV09.13024#Nguyn c Hip#Ng vn 9 nng cao#Nguyn c Hip, Vit Hng, V Bng T#36000#Vi?t#807#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a295tr.^b24cm# Vit Hng#Ti bn ln th 4#V Bng T#2473 00#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 9#Sch c thm#VAnh## 00479000000000253000450002600110000000500120001100200340002300700420005701400070 00990190005001060820009001118080005001200080005001250090011001300100005001410110 01500146005001500161013000700176020000900183020000600192020000800198020001400206 039000500220#VV09.13025#Mai S Tun#Hng dn gii bi tp sinh hc 9#B.s.: Mai S Tun (ch.b.), Nguyn Thu Ho#18500#Vi?t#576.5076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a139tr.^b24cm#Nguyn Thu Ho#247301#Sinh hc#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#VAnh## 00500000000000265000450002600110000000200450001100300230005600700140007901400070 00930190005001000820007001058080005001120080005001170090011001220100005001330110 01500138005001400153004001800167013000700185020000800192020000700200020000800207 020001400215039000500229#VV09.13026#Cc dng ton v phng php gii ho hc 10 #T lun v trc nghim#L Thanh Xun#36000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a291tr.^b24cm#L Thanh Xun#Ti bn ln th 2#247302#Ho hc#Lp 10#Bi tp# Sch c thm#VAnh## 00543000000000277000450002600110000000200340001100300220004500700350006701400070 01020190005001090820004001148080005001180080005001230090011001280100005001390110 01500144005001800159004001800177005001600195013000700211020000900218020000700227 020001200234020001400246039000500260#VV09.13027#Luyn tp trc nghim hnh hc 1 0#Sch tham kho d thi#Nguyn Phng Anh, Hong Xun Vinh#26500#Vi?t#516#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a202tr.^b24cm#Nguyn Phng Anh#Ti bn ln th 1#Hong Xu n Vinh#247303#Hnh hc#Lp 10#Trc nghim#Sch c thm#VAnh## 00564000000000289000450002600110000002600110001100200470002200700360006901400070 01050190005001120820004001178080005001210080005001260090011001310100005001420110 01500147005001900162005001600181013000700197020000800204020000700212020000800219 020000900227020001900236020001400255039000500269#VV09.13028#VV09.13029#Nhng li bnh v tc gi, tc phm ng vn 10#Nguyn Th an Qu, Nguyn Kiu Tm#27400 #Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a183tr.^b24cm#Nguyn Th an Qu#Nguyn Ki u Tm#247304#Ng vn#Lp 10#Tc gi#Tc phm#Nghin cu vn hc#Sch c thm#VA nh## 00408000000000241000450002600110000000200190001100700130003001400070004301900050 00500820004000558080005000590080005000640090011000690100005000800110014000850050 01300099013000700112020000800119020000700127020001400134020001300148039000500161 #VV09.13030#Hi p ho hc 10#L Mu Quyn#13200#Vi?t#540#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a84tr.^b24cm#L Mu Quyn#247305#Ho hc#Lp 10#Sch c thm#Sch hi p#VAnh## 00499000000000253000450002600110000000200430001100700480005401400070010201900050 01090820007001148080005001210080005001260090011001310100005001420110015001470050 01600162005001700178013000700195020000900202020000700211020000800218020001400226 039000500240#VV09.13031#n tp v t kim tra nh gi sinh hc 10#B.s.: Nguyn Duy Minh (ch.b.), Nguyn Vn Thnh#20500#Vi?t#570.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a135tr.^b24cm#Nguyn Duy Minh#Nguyn Vn Thnh#247306#Sinh hc#Lp 10#Bi tp#S ch c thm#VAnh## 00529000000000277000450002600110000002600110001100200460002200700270006801400070 00950190005001020820009001078080005001160080005001210090011001260100005001370110 01500142005001300157004001800170005001300188013000700201020000900208020000700217 020000800224020001400232039000500246#VV09.13032#VV09.13033#Phng php gii ton hnh hc 10 theo ch # Thanh Sn, Trn Hu Nam#32500#Vi?t#516.0076#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a252tr.^b24cm# Thanh Sn#Ti bn ln th 2#Trn Hu Nam#24 7307#Hnh hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#VAnh## 00673000000000325000450002600110000000200200001100300290003100700740006001400070 01340190005001410820009001468080005001550080005001600090011001650100005001760110 01500181005001200196004001800208005001500226005001600241005001800257005001900275 01300070029402000050030102000070030602000070031302000080032002000140032803900050 0342#VV09.13034#Gii ton i s 10#Dng cho hc sinh lp chuyn#B.s.: V Anh D ng (tng ch.b.), Trn c Huyn (ch.b.), Nguyn Duy Hiu..#37000#Vi?t#512.0076# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a300tr.^b24cm#V Anh Dng#Ti bn ln th 2#Trn c Huyn#Nguyn Duy Hiu#Nguyn Thnh Tun#Nguyn L Thu Hoa#247308#Ton#i s#L p 10#Bi tp#Sch c thm#VAnh## 00469000000000253000450002600110000000200290001100700420004001400070008201900050 00890820004000948080005000980080005001030090011001080100005001190110015001240050 01100139005001600150013000700166020000800173020000700181020000800188020001400196 039000500210#VV09.13035#Cu hi luyn tp lch s 10#B.s.: L Vn Anh (ch.b.), B i Th Kim Hu#17500#Vi?t#909#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a131tr.^b24cm#L Vn A nh#Bi Th Kim Hu#247309#Lch s#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#VAnh## 00772000000000301000450002600110000002600110001100200350002200700560005701400070 01130190005001200820004001258080005001290080005001340090011001390100005001500110 01500155005001100170005001300181005001400194005001800208005001400226013000700240 021017400247020001600421020001700437020001100454039000500465#VV09.13036#VV09.130 37#Gio trnh quan h kinh t quc t#B.s.: Bi Th L (ch.b.), Hng Lan, L Th Thu H..#30000#Vi?t#337#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a231tr.^b24cm#Bi Th L # Hng Lan#L Th Thu H#Nguyn Quang Hip#Phan Minh Ho#247310#Tng quan v quan h kinh t quc t; thng mi quc t, chnh sch thng mi quc t, th ng mi dch v quc t, u t quc t, hp tc quc t v khoa hc cng ngh.. .#Quan h quc t#Kinh t th gii#Gio trnh#VAnh## 00647000000000265000450002600110000002600110001100200120002200300360003400700190 00700140007000890190005000960820007001018080005001080080005001130090011001180100 00500129011001500134001001900149013000700168021016800175020001200343020001000355 020001100365039000500376#VV09.13038#VV09.13039#K thut s#Dng cho sinh vin h cao ng ngh#Nguyn Vit Nguyn#28500#Vi?t#621.39#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a215tr.^b24cm#Nguyn Vit Nguyn#247311#C s k thut s, cc phn t logic c bn, cc phn t logic thng dng, mch m ho, mch dn knh, mch phn knh, b nh ch dc, mch chuyn i s - tng t...#K thut s#Mch in#Gio trnh #VAnh## 00816000000000277000450002600110000002600110001100200420002200700280006401400070 00920190005000990820007001048080005001110080005001160090011001210100005001320110 01500137001001600152005001100168013000700179021030100186020000800487020001900495 020000800514020001100522039000500533#VV09.13040#VV09.13041#Gio trnh lch s c c hc thuyt kinh t#Phm Quang Phan, An Nh Hi#37500#Vi?t#330.15#^214#^aH.#^a Gio dc#2009#^a295tr.^b24cm#Phm Quang Phan#An Nh Hi#247312#i tng v ph ng php nghin cu mn lch s cc hc thuyt kinh t; t tng kinh t thi c i v trung i, ch ngha trng thng th k XV - XVII, ch ngha trng nng, kinh t chnh tr hu c in; hc thuyt kinh t ca ch ngha Mc - Lnin, c a trng phi Keynes v ch ngha t do mi#Kinh t#Hc thuyt kinh t#Lch s#G io trnh#VAnh## 00929000000000289000450002600110000002600110001100200540002200700280007601400070 01040190005001110820006001168080005001220080005001270090011001320100005001430110 01500148001001300163005001400176013000700190021037700197020001300574020001100587 020001000598020001500608020001100623039000500634#VV09.13042#VV09.13043#Gio trn h ng lc hc mi trng lp bin kh quyn#Phm Ngc H, L nh Quang#20500# Vi?t#551.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a147tr.^b24cm#Phm Ngc H#L nh Quang#2 47313#C s l thuyt ca lp bin kh quyn. nhim khng kh v m hnh ho q u trnh lan truyn cht nhim trong lp bin kh quyn: h thng phng trnh i vi lp bin kh quyn, m hnh lp bin hnh tinh vi vic s dng thng t in synp - cao khng tiu chun, nhim khng kh v cc phng php nghin cu qu trnh lan truyn cht nhim trong lp bin kh quyn...#ng lc hc#Mi trng#Kh quyn#Bin kh quyn#Gio trnh#VAnh## 00702000000000265000450002600110000002600110001100200290002200700280005101400070 00790190005000860820006000918080005000970080005001020090011001070100005001180110 01500123001001300138005001400151004001800165013000700183021022200190020000900412 020001000421039000500431#VV09.13044#VV09.13045#K thut nui trng thu sn# on Hip, Phm Tn Tin#29000#Vi?t#639.8#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a239tr.^b24 cm# on Hip#Phm Tn Tin#Ti bn ln th 1#247314#Cung cp nhng tri thc v kinh nghim v nui trng thu sn: tri nui trng thu sn, sinh thi hc c a sinh vt thu sinh, sn xut ging, vn chuyn c ging, mt s hnh thc nui trng thu sn vng nc mn, l...#Thu sn#Chn nui#VAnh## 00928000000000301000450002600110000002600110001100200470002200700610006901400070 01300190005001370820008001428080005001500080005001550090011001600100005001710110 01500176005001300191005001900204005001100223005002100234005001500255013000700270 021029700277020001400574020001900588020001400607039000500621#VV09.13046#VV09.130 47#K sinh trng v bnh k sinh trng vt nui#B.s.: Phm S Lng (ch.b.), Ng uyn Th Kim Lan, L Ngc M..#38500#Vi?t#636.089#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a3 01tr.^b24cm#Phm S Lng#Nguyn Th Kim Lan#L Ngc M#Nguyn Th Kim Thnh#Nguy n Vn Th#247315#Trnh by kin thc c bn i cng v k sinh trng, chn o n bnh k sinh trng nhiu loi vt nui, gia sc nhai li, thu cm...; ph ng thc gy bnh ca k sinh trng, kh nng min dch ca k sinh trng, ng d ng phng php phng, chng v hin tng khng thuc ca k sinh trng...#K si nh trng#Bnh k sinh trng#ng vt nui#KVn## 00596000000000265000450002600110000002600110001100200190002200700150004101400070 00560190005000630820004000688080005000720080005000770090011000820100005000930110 01500098001001500113004001800128013000700146021015300153020000900306020000400315 020000600319039000500325#VV09.13048#VV09.13049#K thut sn g#Nguyn Vn Lc #25000#Vi?t#667#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a183tr.^b24cm#Nguyn Vn Lc#Ti bn ln th 1#247316#Gii thiu cc loi sn g, cc tnh cht ca g v tm g, phng php thit k x l b mt, cng ngh gia cng, c bit l cng ngh s n hin i#K thut#Sn# g#KVn## 00627000000000277000450002600110000002600110001100200290002200700150005101400070 00660190005000730820008000788080005000860080005000910090011000960100005001070110 01500112001001500127013000700142021015100149020000600300020001200306020000600318 020000900324020001100333039000500344#VV09.13050#VV09.13051#Gio trnh dc l h c th y#Phm Khc Hiu#39500#Vi?t#636.089#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a311tr.^b2 4cm#Phm Khc Hiu#247317#Trnh by kin thc dc l hc th y i cng, cc l oi tn thuc, cng nng ca thuc th y cn v quan trng trong sn xut, trong hnh ngh th y#Th y#Dc l hc#Thuc#iu tr#Gio trnh#KVn## 00748000000000277000450002600110000002600110001100200230002200300600004500700300 01050140007001350190005001420820006001478080005001530080005001580090011001630100 00500174011001500179001001300194005001600207004001800223013000700241021019400248 020001200442020001100454039000500465#VV09.13052#VV09.13053#Gio trnh v k thu t#Sch dng cho cc trng o to h trung cp chuyn nghip#Trn Hu Qu, Nguy n Vn Tun#28000#Vi?t#604.2#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a223tr.^b24cm#Trn Hu Qu#Nguyn Vn Tun#Ti bn ln th 1#247318#Gii thiu cc kin thc chung, c bn v mn v k thut nh dng c v v cch s dng, nhng tiu chun v trnh by bn v k thut, v hnh hc, hnh chiu vung gc, hnh chiu trc o...#V k thut#Gio trnh#KVn## 00831000000000313000450002600110000002600110001100200250002200300600004700700430 01070140007001500190005001570820006001628080005001680080005001730090011001780100 00500189011001500194001001500209005001300224004001800237005001300255013000700268 021018800275020001000463020000400473020002400477020001100501039000500512#VV09.13 054#VV09.13055#Gio trnh cng ngh hn#Sch dng cho cc trng o to h trun g cp chuyn nghip#Nguyn Thc H, Bi Vn Hnh, V Vn Phong#29500#Vi?t#671.5 #^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a267tr.^b24cm#Nguyn Thc H#Bi Vn Hnh#Ti bn l n th 2#V Vn Phong#247319#Khi qut chung v hm, hm s quang, hm in, hn kh, ct kim loi v hp kim, ng xut v bin dng hm, khuyt tt hn v phn g php kim tra, k thut an ton v hn trong sn xut#Cng ngh#Hn#Trung hc chuyn nghip#Gio trnh#KVn## 00820000000000277000450002600110000002600110001100200450002200300580006700700320 01250140007001570190005001640820006001698080005001750080005001800090011001850100 00500196011001500201001001400216005001700230013000700247021025600254020000900510 020000700519020001100526039000500537#VV09.13056#VV09.13057#My phay v thc hnh gia cng trn my phay#Dng trong cc trng trung cp chuyn nghip v dy gnh #Ph Trng Ho, Nguyn Thanh Mai#29500#Vi?t#621.9#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 211tr.^b24cm#Ph Trng Ho#Nguyn Thanh Mai#247320#Trnh by l thuyt v hng dn thc hnh gia cng qu trnh ct gt trn my phay, cc cm c cu in hnh trn my phay, cc loi my phay thng dng, my phay iu khin s v lp trn h gia cng, g t v thc hnh gia cng chi tit trn my phay...#My phay#C k h#Gio trnh#KVn## 00820000000000301000450002600110000002600110001100200290002200300610005100700600 01120140007001720190005001790820004001848080005001880080005001930090011001980100 00500209011001500214005001600229005001500245005001100260005001400271013000700285 021019200292020000800484020001000492020001100502039000500513#VV09.13058#VV09.130 59#Gio trnh nguyn l k ton#Dng cho sinh vin cc trng i hc, cao ng khi Kinh t#B.s.: Phm Thnh Long, Trn Vn Thun (ch.b.), Phm Quang..#25500# Vi?t#657#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a191tr.^b24cm#Phm Thnh Long#Trn Vn Thun #Phm Quang#Trn Qu Lin#247321#Trnh by vai tr, chc nng, i tng v ph ng php hch ton k ton, chng t k ton, phng php tnh gi, i ng ti k hon, hch ton k ton, phng php tng hp cn i k ton...#K ton#Nguyn l#Gio trnh#KVn## 00586000000000253000450002600110000002600110001100200340002200700140005601400070 00700190005000770820006000828080005000880080005000930090011000980100005001090110 01500114001001400129013000700143021014400150020000800294020001400302020001100316 039000500327#VV09.13060#VV09.13061#Gio trnh nhp mn mng my tnh#H c Ph ng#35000#Vi?t#004.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a275tr.^b24cm#H c Phng#2473 22#Gii thiu nhng kin thc c bn v mng truyn thng v cng ngh mng, cc tng ng dng, tng giao vn, tng mng, tng lin kt d liu...#Tin hc#Mng my tnh#Gio trnh#KVn## 00865000000000313000450002600110000002600110001100200550002200700480007701400070 01250190005001320820004001378080005001410080005001460090011001510100005001620110 01500167005001400182005001700196005001300213005001100226005001500237013000700252 021022600259020000800485020002200493020001600515020001500531039000500546#VV09.13 062#VV09.13063#Hi p v cc tnh hung kh trong dy v hc ng vn#Phm Vn T nh, Nguyn Kim Phong, o Tin Thi..#35000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a231tr.^b24cm#Phm Vn Tnh#Nguyn Kim Phong#o Tin Thi#ng Thim#Nguyn Thu Ho#247323#Gm nhng vn xut pht t thc t dy hc v ngi hc b mn ng vn: vic hiu dy - hc ng cc yu t ngh thut ca tc phm, hnh nh, hnh tng, ti, ch , nhn vt, kt cu, ngh thut t chc ngn t...#Ng vn#Phng php ging dy#Phng php hc#Sch tham kho#KVn## 00654000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020049000430070053000920220004001450050017001490050016001660050 01600182005002000198005001400218008000500232009001100237010000500248011001500253 013000700268020001200275020002000287020001400307020001400321039000500335#VV09.13 064#VV09.13065#32000#Vi?t#807#^214#Tuyn tp bi v bi lm vn ngh lun x hi#Phm Th Vn Anh, L Th Ngc nh, Nguyn Vn Bnh..#T.1#Phm Th Vn Anh#L Th Ngc nh#Nguyn Vn Bnh#Nguyn Th Bch Du#Ng Tr ng#^aH.#^aGio dc #2009#^a239tr.^b24cm#247324#Tp lm vn#Ph thng trung hc#Vn ngh lut#Sch c thm#KVn## 00684000000000277000450002600110000002600110001100200190002200700140004101400070 00550190005000620820007000678080005000740080005000790090011000840100005000950110 01500100001001400115004001800129013000700147021020800154020000900362020000900371 020001000380020001100390039000500401#VV09.13066#VV09.13067#My in tng qut#Ph m Vn Bnh#34500#Vi?t#621.31#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a277tr.^b24cm#Phm Vn Bnh#Ti bn ln th 1#247325#Khi nim c bn v mch t. Nguyn l bin i n ng lng in c v my in tng qut, my in mt chiu, my in khng ng b v ng b. Bin i in c in dung v bin i c in cm - in dung#M y in#Bin i#in nng#Gio trnh#KVn## 00717000000000325000450002600110000002600110001100200180002200300180004000700250 00580140007000830190005000900820007000958080005001020080005001070090011001120100 00500123011001500128005001400143004001800157013000700175021012900182020000800311 02000150031902000180033402000080035202000090036002000090036902000080037803900050 0386#VV09.13068#VV09.13069#m nhc thiu nhi#Tc gia, tc phm#o Ngc Dung s.t ., b.s.#49500#Vi?t#782.42#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a368tr.^b24cm#o Ngc Dun g#Ti bn ln th 1#247326#Gii thiu khi qut v hn 100 tc gi v tc phm m nhc dnh cho thiu nhi, i su phn tch tng bi trong hn 100 tc phm#m n hc#Nhc thiu nhi#Bi ht thiu nhi#Tc gi#Tc phm#Vit Nam#Bi ht#KVn## 00893000000000313000450002600110000002600110001100200410002200300310006300700460 00940140007001400190005001470820006001528080005001580080005001630090011001680100 00500179011001500184001001600199005001500215004001800230013000700248021025400255 020001100509020000900520020000800529020002200537020001500559039000500574#VV09.13 070#VV09.13071#Thit b dy hc mn ting Vit tiu hc#Theo chng trnh tiu h c mi#B.s.: Trn Mnh Hng (ch.b.), Phan nh Minh#20000#Vi?t#372.6#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a128tr.^b24cm#Trn Mnh Hng#Phan nh Minh#Ti bn ln th 2 #247327#Tm hiu v s dng c hiu qu thit b dy hc mn ting Vit tiu h c. Gii thiu mt s thit b dy hc n gin v hin i nhm phc v mn ti ng Vit tiu hc nh: tranh nh, b ch, bng, m hnh, mu vt, bng, a, m y chiu, sch in t#Ting Vit#Tiu hc#Gio c#Phng php ging dy#Sch gi o vin#KVn## 00576000000000241000450002600110000002600110001100200290002200700110005101400070 00620190005000690820007000748080005000810080005000860090011000910100005001020110 01500107001001100122013000700133021016000140020001800300020001100318039000500329 #VV09.13072#VV09.13073#Gio trnh tin hc i cng#T Vn Nam#36000#Vi?t#004.0 1#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a277tr.^b24cm#T Vn Nam#247328#Gii thiu chung v cng ngh thng tin, h iu hnh, hm v cu trc chng trnh, mng, xu k t v con tr, kiu cu trc v danh sch mc ni, tp tin...#Tin hc i cng#G io trnh#KVn## 00858000000000301000450002600110000002600110001100200310002200700680005301400070 01210190005001280820008001338080005001410080005001460090011001510100005001620110 01500167005002200182005001500204005001300219005001600232005001600248013000700264 021025000271020001000521020000900531020001100540039000500551#VV09.13074#VV09.130 75#Gio trnh php lut i cng#B.s.: Nguyn Th Thanh Thu (ch.b.), o Th T hu H, Kim Hong..#36000#Vi?t#349.597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a284tr.^b24 cm#Nguyn Th Thanh Thu#o Th Thu H# Kim Hong#Nguyn V Hong#Nguyn Hu Mnh#247329#Trnh by l lun chung v nh nc v nh nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam; php lut, khi nim, bn cht, c ch iu chnh v gi tr x hi, hnh thc php lut, lut dn s, lut lao ng, lut hnh chnh, t ai, lut hnh s Vit Nam#Php lut#Vit Nam#Gio trnh#KVn## 00540000000000277000450002600110000002600110001100200590002200700220008101400070 01030190005001100820004001158080005001190080005001240090011001290100005001400110 01500145005001000160005001100170013000700181020000800188020002000196020001200216 020001500228020001400243039000500257#VV09.13076#VV09.13077#Cc ch c bn n thi vo i hc, cao ng mn ng vn#Trn Minh, Phng Duy#33900#Vi?t#807#^214 #^aH.#^aGio dc#2009#^a232tr.^b24cm#Trn Minh#Phng Duy#247330#Ng vn#Ph th ng trung hc#Tp lm vn#Sch luyn thi#Sch c thm#KVn## 00475000000000265000450002600110000002600110001100200350002200700130005701400070 00700190005000770820007000828080005000890080005000940090011000990100005001100110 01500115005001300130013000700143020000500150020000800155020002000163020000700183 020001400190039000500204#VV09.13078#VV09.13079#20 thi ton trung hc ph thn g# Thanh Sn#21000#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a171tr.^b24cm# Th anh Sn#247331#Ton#Bi tp#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#KVn## 00625000000000289000450002600110000002600110001100200470002200300310006900700700 01000140007001700190005001770820007001828080005001890080005001940090011001990100 00500210011001500215005001200230005002100242005002100263013000700284020000900291 020000900300020001100309039000500320020001000325#VV09.13080#VV09.13081#Rn luyn k nng k chuyn cho hc sinh lp 4#Theo chng trnh tiu hc mi#B.s.: L An h Xun (ch.b.), Nguyn Th Hng Lan, Nguyn Th Thu Hng#22700#Vi?t#372.67#^2 14#^aH.#^aGio dc#2009#^a152tr.^b24cm#L Anh Xun#Nguyn Th Hng Lan#Nguyn T h Thu Hng#247332#Ngn ng#Tiu hc#Ting Vit#KVn#K chuyn## 00660000000000313000450002600110000002600110001100200340002200300160005600700580 00720140007001300190005001370820006001428080005001480080005001530090011001580100 00500169011001500174005001600189004001800205005001100223005001500234015003300249 013000700282020002200289020000700311020000800318020001500326039000500341#VV09.13 082#VV09.13083#Hot ng gio dc ngh ph thng#Ngh ct may 11#B.s.: Nguyn Ki m Dung (ch.b.), L Mai Hoa, on Hng Sinh#18000#Vi?t#646.4#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a227tr.^b24cm#Nguyn Kim Dung#Ti bn ln th 1#L Mai Hoa#on Hng Sin h#TTS ghi: B Gio dc v o to#247333#Gio dc hng nghip#Lp 11#May mc#S ch gio khoa#KVn## 00671000000000313000450002600110000002600110001100200340002200300170005600700640 00730140007001370190005001440820007001498080005001560080005001610090011001660100 00500177011001500182005001600197004001800213005001300231005001900244015003300263 013000700296020002200303020000700325020000500332020001500337039000500352#VV09.13 084#VV09.13085#Hot ng gio dc ngh ph thng#Ngh thu tay 11#B.s.: Nguyn T h Hnh (ch.b.), Thi Vn Bn, Th Nguyn Bnh#14500#Vi?t#746.44#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a175tr.^b24cm#Nguyn Th Hnh#Ti bn ln th 1#Thi Vn Bn# Th Nguyn Bnh#TTS ghi: B Gio dc v o to#247334#Gio dc hng nghip#L p 11#Thu#Sch gio khoa#KVn## 00832000000000325000450002600110000002600110001100200530002200700530007501400070 01280190005001350820006001408080005001460080005001510090011001560100005001670110 01500172005001300187004001800200005001100218005001100229005001200240013000700252 02101840025902000050044302000080044802000080045602000220046402000150048603900050 0501#VV09.13086#VV09.13087#S dng thit b dy hc mn ton cc lp 1, 2 , 3# B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Nguyn ng..#16000#Vi?t#372.7#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a123tr.^b24cm# nh Hoan#Ti bn ln th 4#Nguyn ng#Nguyn ng# Tin t#247335#Gii thiu chung v thit b dy hc ch yu ca mn to n lp 1, 2, 3. Qu trnh y mnh i mi phng php dy hc ton tiu hc v danh mc thit b dy hc mn ton lp 1, 2, 3#Ton#Tin hc#Gio c#Phng php ging dy#Sch gio vin#KVn## 00737000000000289000450002600110000002600110001100200530002200700110007501400070 00860190005000930820007000988080005001050080005001100090011001150100005001260110 01500131001001100146004001800157013000700175021019300182020001100375020000900386 020002200395020001000417020001500427039000500442#VV09.13088#VV09.13089#Mt s v n v dy hi thoi cho hc sinh tiu hc#Nguyn Tr#18000#Vi?t#372.62#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a131tr.^b24cm#Nguyn Tr#Ti bn ln th 1#247336#Cung cp nhng kin thc s gin v hi thoi, gii thiu cc kinh nghim ban u v dy hi thoi theo chng trnh mn ting Vit tiu hc, trnh by cc kin thc b i tp dy hi thoi...#Ting Vit#Tiu hc#Phng php ging dy#Hi thoi#Sch gio vin#KVn## 00646000000000289000450002600110000002600110001100200650002200300200008700700640 01070140007001710190005001780820010001838080005001930080005001980090011002030100 00500214011001500219005001600234005001700250005001500267013000700282020002000289 020002000309020000800329020001400337039000500351#VV09.13090#VV09.13091#Trng tm kin thc v phng php gii ton trung hc ph thng#Hnh hc khng gian#B.s. : ng Phc Thanh (ch.b.), Nguyn ng Bin, Chu Ch Trung#32500#Vi?t#516.2307 6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a255tr.^b24cm#ng Phc Thanh#Nguyn ng Bin#Chu Ch Trung#247337#Hnh hc khng gian#Ph thng trung hc#Bi tp#Sch c thm# KVn## 00484000000000253000450002600110000002600110001100200640002200300070008600700110 00930140007001040190005001110820009001168080005001250080005001300090011001350100 00500146011001500151005001100166013000700177020000700184020002000191020001400211 039000500225#VV09.13092#VV09.13093#Trng tm kin thc v phng php gi ton t rung hc ph thng#i s#Trn B H#28000#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2 009#^a215tr.^b24cm#Trn B H#247338#i s#Ph thng trung hc#Sch c thm#KV n## 00545000000000265000450002600110000000200370001100700640004801400070011201900050 01190820007001248080005001310080005001360090011001410100005001520110015001570050 01300172005001800185005001700203013000700220020000500227020002000232020000800252 020001400260039000500274#VV09.13094#Ton chn lc 10, 11, 12 theo ch #B.s.: L Honh Ph (ch.b.), Nguyn Quc Khnh, Nguyn Cung Nghi#35500#Vi?t#510.76#^214 #^aH.#^aGio dc#2009#^a279tr.^b24cm#L Honh Ph#Nguyn Quc Khnh#Nguyn Cung Nghi#247339#Ton#Ph thng trung hc#Bi tp#Sch c thm#KVn## 00615000000000289000450002600110000002600110001100200470002200300310006900700650 01000140007001650190005001720820007001778080005001840080005001890090011001940100 00500205011001500210005001200225005002000237005001500257013000700272020001000279 020000600289020001400295039000500309020001100314#VV09.13095#VV09.13096#Rn luyn k nng k chuyn cho hc sinh lp 3#Theo chng trnh tiu hc mi#B.s.: L An h Xun (ch.b.), Nguyn Th Kiu Anh, L Th Vn Anh..#18000#Vi?t#372.67#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a119tr.^b24cm#L Anh Xun#Nguyn Th Kiu Anh#L Th Vn Anh #247340#K chuyn#Lp 3#Sch c thm#KVn#Ting Vit## 00615000000000301000450002600110000002600110001100200340002200300150005600700440 00710140007001150190005001220820006001278080005001330080005001380090011001430100 00500154011001500159005001700174004001800191005001200209015003300221013000700254 020001800261020000700279020000700286020001500293039000500308#VV09.13097#VV09.130 98#Hot ng gio dc ngh ph thng#Ngh nu n 11#B.s.: Nguyn c Cng (ch.b .), L Minh Qu#12000#Vi?t#641.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a131tr.^b24cm#Nguy n c Cng#Ti bn ln th 2#L Minh Qu#TTS ghi: B Gio dc v o to#24734 1#Gio dc cng dn#Lp 11#Nu n#Sch gio khoa#KVn## 00849000000000349000450002600110000002600110001100200270002200700470004901400070 00960190005001030820007001088080005001150080005001200090011001250100005001360110 01500141005001500156004001900171005001500190005001300205005001200218013000700230 02101890023702000180042602000100044402000070045402000070046102000080046802000090 0476020000900485039000500494#VV09.13100#VV09.13099#Lch s th gii trung i#Ng uyn Gia Phu, Nguyn Vn nh, nh Hng..#39000#Vi?t#909.07#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a399tr.^b24cm#Nguyn Gia Phu#Ti bn ln th 13#Nguyn Vn nh# n h Hng#Trn Vn La#247342#Tm tt lch s th gii trung i. S hnh thnh ch phong kin, s pht trin ca th, nhng vn v tn gio, vn ho, chn h tr, a l, x hi cc nc Ty u v phng ng#Lch s trung i#Chnh t r#X hi#a l#Vn ho#Th gii#Tn gio#KVn## 00727000000000301000450002600110000002600110001100200400002200300190006200700110 00810140007000920190005000990820009001048080005001130080005001180090011001230100 00500134011001500139005001100154004001800165013000700183021015900190020000800349 020001900357020000700376020002200383020001500405039000500420#VV09.13101#VV09.131 02#Dy - hc vn hc nc ngoi ng vn 11#C bn v nng cao#L Huy Bc#22500# Vi?t#809.0071#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a179tr.^b24cm#L Huy Bc#Ti bn ln th 1#247343#Gii thiu khi qut cc khi nim v c im th loi phn tch - b nh ging cc tc phm trong chng trnh v cc nhn nh, nh gi v tc gi, tc phm#Ng vn#Vn hc nc ngoi#Lp 11#Phng php ging dy#Sch gio vin #KVn## 00513000000000277000450002600110000002600110001100200460002200700150006801400070 00830190005000900820006000958080005001010080005001060090011001110100005001220110 01500127005001500142004001800157013000700175020000500182020000900187020000800196 020001200204020001400216039000500230#VV09.13104#VV09.13103#Bi tp trc nghim t on tiu hc theo ch #Nguyn c Tn#22500#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2 009#^a163tr.^b24cm#Nguyn c Tn#Ti bn ln th 1#247344#Ton#Tiu hc#Bi tp #Trc nghim#Sch c thm#KVn## 00895000000000325000450002600110000002600110001100200530002200700580007501400070 01330190005001400820013001458080005001580080005001630090011001680100005001790110 01500184005001700199004001800216005001200234005001100246005001100257005001400268 01300070028202102150028902000180050402000190052202000090054103900050055002000140 0555#VV09.13105#VV09.13106#Vn hc trung i Vit Nam (Th k X - cui th XIX)# B.s.: on Th Thu Vn (ch.b.), L Tr Vin, L Thu Yn..#50500#Vi?t#895.922090 01#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a344tr.^b24cm#on Th Thu Vn#Ti bn ln th 1#L Tr Vin#L Thu Yn#L Vn Lc#Phm Vn Phc#247345#Tng quan v mi th k v n hc trung i vi nhng vn ln v ni dung v c trng ngh thut, ng thi khi qut vn hc ca tng giai on vi nhng tc gi, tc phm c xem l tiu biu ca giai on #Vn hc trung i#Nghin cu vn hc#Vit Nam#KVn# Sch c thm## 00695000000000337000450002600110000002600110001100200540002200700580007601400070 01340190005001410820006001468080005001520080005001570090011001620100005001730110 01500178005001200193005001500205005001300220005001100233013000700244020000700251 02000070025802000200026502000080028502000150029302000140030803900050032202000130 0327020001700340#VV09.13107#VV09.13108#Cc phng php gii tam thc bc hai v cc ng dng#B.s.: L Hng c (ch.b.), o Thin Khi, L Bch Ngc..#45000#Vi ?t#512.9#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a362tr.^b24cm#L Hng c#o Thin Khi#L Bch Ngc#L Hu Tr#247346#i s#Hm s#Ph thng trung hc#Bi tp#Sch luyn thi#Sch c thm#KVn#Phng trnh#Bt phng trnh## 00692000000000325000450002600110000002600110001100200700002200700580009201400070 01500190005001570820006001628080005001680080005001730090011001780100005001890110 01500194005001200209005001500221005001300236005001100249013000700260020000700267 02000130027402000170028702000200030402000080032402000150033202000140034703900050 0361#VV09.13109#VV09.13110#Cc phng php gii phng trnh, bt phng trnh v h m Lgarit#B.s.: L Hng c (ch.b.), o Thin Khi, L Bch Ngc..#50000 #Vi?t#512.9#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a378tr.^b24cm#L Hng c#o Thin Khi #L Bch Ngc#L Hu Tr#247347#i s#Phng trnh#Bt phng trnh#Ph thng t rung hc#Bi tp#Sch luyn thi#Sch c thm#KVn## 00577000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020033000320070041000650220004001062210024001100050012001340050015001460050 01200161008000500173009001400178010000500192011001500197013000700212020000800219 020001200227020001100239020000600250020001400256039000500270#VV09.13111#38000#V i?t#807#^214#Nng cao ng vn trung hc c s#T c Hin, Nguyn Kim Hoa, L Th un An#Q.7#Dng cho hc sinh lp 7#T c Hin#Nguyn Kim Hoa#L Thun An#^aH.#^ aNxb. H Ni#2009#^a263tr.^b24cm#247348#Ng vn#Tp lm vn#Ting Vit#Lp 7#Sc h c thm#KVn## 00589000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020040000320070056000720220004001280050009001320050015001410050014001560050 01500170008000500185009001400190010000500204011001500209013000700224020000800231 020001200239020001100251020000600262020001400268039000500282#VV09.13112#36000#V i?t#807#^214#Nm vng kin thc hc tt ng vn 8#B.s.: Trn Nga (ch.b.) Thn Phng Tr, Phm c Hiu..#T.1#Trn Nga#Thn PhngTr#Phm c Hiu#Quch Thu Hin#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a231tr.^b24cm#247349#Ng vn#Tp lm vn#Ting Vi t#Lp 8#Sch c thm#KVn## 00589000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020040000320070056000720220004001280050009001320050015001410050014001560050 01500170008000500185009001400190010000500204011001500209013000700224020000800231 020001200239020001100251020000600262020001400268039000500282#VV09.13113#36500#V i?t#807#^214#Nm vng kin thc hc tt ng vn 8#B.s.: Trn Nga (ch.b.), Tr ng Mai Anh, Phm c Hiu..#T.2#Trn Nga#Trng Mai Anh#Phm c Hiu#Quch Thu Hin#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a235tr.^b24cm#247350#Ng vn#Tp lm vn#Ting Vi t#Lp 8#Sch c thm#KVn## 00572000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020040000320070060000720220004001320050009001360050019001450050016001640080 00500180009001400185010000500199011001500204013000700219020000800226020001100234 020001200245020000600257020001400263039000500277#VV09.13114#34000#Vi?t#807#^214 #Nm vng kin thc hc tt ng vn 9#B.s.: Trn Nga (ch.b.), Nguyn Th Hi Yn, Thn Phng Tr#T.1#Trn Nga#Nguyn Th Hi Yn#Thn Phng Tr#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a219tr.^b24cm#247351#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 9#Sch c thm#KVn## 00564000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020040000320070056000720220004001280050009001320050015001410050016001560080 00500172009001400177010000500191011001500196013000700211020000800218020001100226 020001200237020000600249020001400255039000500269#VV09.13115#35500#Vi?t#807#^214 #Nm vng kin thc hc tt ng vn 9#B.s.: Trn Nga (ch.b.), Thn Phng Tr , Trng Mai Anh#T.2#Trn Nga#Trng Mai Anh#Thn Phng Tr#^aH.#^aNxb. H Ni# 2009#^a225tr.^b24cm#247352#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 9#Sch c thm#KV n## 00636000000000265000450002600110000002600110001100200300002200700160005201400070 00680190005000750820006000808080005000860080005000910090011000960100005001070110 01400112001001600126013000700142021016400149020000900313020000600322020002200328 020001500350039000500365#VV09.13116#VV09.13117#Thit k bi ging m thut 1#Ngu yn Hu Hnh#15000#Vi?t#372.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a95tr.^b24cm#Nguyn H u Hnh#247353#Hng dn hc sinh lm quen vi nt, hnh n gin, phn bit kch thc di, ngn, cao, thp, to, nh... thc hin nhng yu cu v i mi phn g php dy hc...#M thut#Lp 1#Phng php ging dy#Sch gio vin#KVn## 00633000000000265000450002600110000002600110001100200300002200700160005201400070 00680190005000750820006000808080005000860080005000910090011000960100005001070110 01400112001001600126013000700142021016100149020000900310020000600319020002200325 020001500347039000500362#VV09.13118#VV09.13119#Thit k bi ging m thut 3#Ngu yn Hu Hnh#15000#Vi?t#372.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a99tr.^b24cm#Nguyn H u Hnh#247354#Nhng vn i mi phng php dy m thut v theo mu, v tran g tr, v tranh, thng thc m thut, tp nn to dng... gip hc sinh hon th nh bi tp...#M thut#Lp 3#Phng php ging dy#Sch gio vin#KVn## 00587000000000265000450002600110000002600110001100200300002200700160005201400070 00680190005000750820006000808080005000860080005000910090011000960100005001070110 01500112001001600127013000700143021011400150020000900264020000600273020002200279 020001500301039000500316#VV09.13120#VV09.13121#Thit k bi ging m thut 4#Ngu yn Hu Hnh#15000#Vi?t#372.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a108tr.^b24cm#Nguyn H u Hnh#247355#Ni dung ging dy gm cc bi v trang tr, nn hnh theo nh h ng i mi phng php cc hot ng dy - hc#M thut#Lp 4#Phng php gin g dy#Sch gio vin#KVn## 00636000000000277000450002600110000002600110001100200290002200700390005101400070 00900190005000970820007001028080005001090080005001140090011001190100005001300110 01500135001001200150005001200162013000700174021012100181020000800302020000600310 020002200316020001500338039000500353#VV09.13122#VV09.13123#Thit k bi ging l ch s 5#B.s.: Nguyn Tri (ch.b.), L Hoi Thu#22000#Vi?t#372.89#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a166tr.^b24cm#Nguyn Tri#L Hoi Thu#247356#Gm mc tiu bi hc, dng dy - hc, cc hot ng dy - hc ch yu theo tng bi trong chng tr nh sch gio khoa#Lch s#Lp 5#Phng php ging dy#Sch gio vin#KVn## 00743000000000301000450002600110000002600110001100200300002200300160005200700320 00680140007001000190005001070820007001128080005001190080005001240090011001290100 00500140011001500145001001800160005001300178013000700191021017700198020000900375 020000600384020002200390020000900412020001500421039000500436#VV09.13124#VV09.131 25#Thit k bi ging sinh hc 7#Trung hc c s#Trn Khnh Phng, inh Mai Anh #35000#Vi?t#590.71#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a271tr.^b24cm#Trn Khnh Phng# inh Mai Anh#247357#Mc tiu v kin thc, k nng, thi , cc cng vic chun b ca gio vin v hc sinh, cc phng tin tr ging, hot ng dy - hc t rn lp... theo tng bi hc c th#Sinh hc#Lp 7#Phng php ging dy#ng v t#Sch gio vin#KVn## 00747000000000313000450002600110000002600110001100200440002200700400006601400070 01060190005001130820008001188080005001260080005001310090011001360100005001470110 01500152001001400167005001100181004002900192013000700221021013300228020000700361 020000600368020002200374020000700396020001500403039000500418020001000423#VV09.13 126#VV09.13127#Thit k bi ging vt l trung hc c s 8#B.s.: Nguyn M Ho ( ch.b.), L Minh H#22000#Vi?t#530.071#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a168tr.^b24cm# Nguyn M Ho#L Minh H#Ti bn c sa cha, b sung#247358#Hng dn r mc ti u v kin thc, k nng, thi , cc cng vic chun b ca gio vin v hc s inh, cc phng tin tr ging...#Vt l#Lp 8#Phng php ging dy#C hc#Sch gio vin#KVn#Nhit hc## 00645000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010017000430020045000600070017001050220004001220080005001260090 01400131010000500145011001500150021011000165020000800275020000600283020002200289 020001500311039000500326013000700331005001700338#VV09.13128#VV09.13129#29000#Vi ?t#909#^214#Nguyn Th Thch#Thit k bi ging lch s trung hc c s 8#Nguyn Th Thch#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a235tr.^b24cm#Hng dn gio vin phng php son ging mn lch s lp 8 theo tng bi hc trong sch gio khoa lch s 8#Lch s#Lp 8#Phng php ging dy#Sch gio vin#KVn#247359#Nguyn Th Th ch## 00682000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010015000430020032000580030009000900070015000990220004001140080 00500118009001400123010000500137011001500142020001000157020000700167020000900174 020001500183039000500198013000700203021016000210020001000370#VV09.13130#VV09.131 31#33000#Vi?t#428#^214#Chu Quang Bnh#Thit k bi ging ting Anh 10#Nng cao# Chu Quang Bnh#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a255tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 10#Thit k#Sch gio vin#KVn#247360#Gm cc tin trnh kim tra bi c, hot ng bi mi, cng c kin thc, bi tp v nh v hot ng b tr... nhm hnh thnh 4 k nng: nghe, ni, c, vit#Bi ging## 00808000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010017000460020032000630070063000950220004001580050014001620050 01600176008000500192009001400197010000500211011001500216013000700231005001700238 02101030025502000100035802000070036802000090037502000100038402000150039403900050 0409020001200414020001100426020000900437#VV09.13132#VV09.13133#28000#Vi?t#630.7 1#^214#Nguyn Minh ng#Thit k bi ging cng ngh 10#B.s.: Nguyn Minh ng ( ch.b.), Trn ng Ct, Nguyn Vn Vinh#Q.1#Trn ng Ct#Nguyn Vn Vinh#^aH.#^a Nxb. H Ni#2009#^a231tr.^b24cm#247361#Nguyn Minh ng#Gii thiu mc tiu bi hc, phng php chun b bi, dng dy hc, tin trnh dy hc trn lp...#C ng ngh#Lp 10#Thit k#Bi ging#Sch gio vin#KVn#Nng nghip#Lm nghip#Th u sn## 00716000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440010017000490020039000660070017001050220004001220080005001260090 01400131010000500145011001500150021017000165020000800335020000700343020000900350 020001500359039000600374013000700380005001700387020001000404#VV09.13134#VV09.131 35#43000#Vi?t#959.70071#^214#Nguyn Th Thch#Thit k bi ging lch s 12 nn g cao#Nguyn Th Thch#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a339tr.^b24cm#Kin thc mc tiu bi hc, rn luyn k nng s dng bn , t liu lch s, thit b dy - hc, tin trnh t chc dy - hc theo tng bi c th trong sch gio khoa#Lch s#Lp 12#Thit k#Sch gio vin#Hng#247362#Nguyn Th Thch#Bi ging## 00457000000000253000450002600110000002600110001100200380002200700140006001400070 00740190005000810820004000868080005000900080005000950090011001000100005001110110 01500116005001400131004001800145013000700163020000700170020000700177020001400184 039000500198#VV09.13137#VV09.13136#Rn luyn k nng gii ton vt l 11#Mai Ch nh Tr#28000#Vi?t#530#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a227tr.^b24cm#Mai Chnh Tr#T i bn ln th 2#247363#Vt l#Lp 11#Sch c thm#KVn## 00499000000000253000450002600110000000200430001100700480005401400070010201900050 01090820007001148080005001210080005001260090011001310100005001420110015001470050 01600162005001700178013000700195020000900202020000700211020000800218020001400226 039000500240#VV09.13138#n tp v t kim tra nh gi sinh hc 11#B.s.: Nguyn Duy Minh (ch.b.), Nguyn Vn Thnh#26000#Vi?t#570.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a176tr.^b24cm#ng Phc Thanh#Nguyn Vn Thnh#247364#Sinh hc#Lp 11#Bi tp#S ch c thm#KVn## 00534000000000265000450002600110000000200290001100700680004001400070010801900050 01150820007001208080005001270080005001320090011001370100005001480110015001530050 01800168005001600186005001600202013000700218020000900225020000800234020000700242 020001400249039000500263#VV09.13139#Bi tp nng cao sinh hc 11#B.s.: Nguyn Qu ang Vinh (ch.b.), Nguyn Duy Minh, Trng c Kin..#26400#Vi?t#570.76#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a179tr.^b24cm#Nguyn Quang Vinh#Nguyn Duy Minh#Trng c Ki n#247365#Sinh hc#Bi tp#Lp 11#Sch c thm#KVn## 00525000000000265000450002600110000000200280001100700540003901400070009301900050 01000820007001058080005001120080005001170090011001220100005001330110015001380050 01800153004001800171005002100189013000700210020000800217020000700225020000800232 020001400240039000500254#VV09.13140#Bi tp chn lc ho hc 11#B.s.: Nguyn Tha nh Hng (ch.b.), Nguyn Th Hng Thu#32500#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a344tr.^b24cm#Nguyn Thanh Hng#Ti bn ln th 1#Nguyn Th Hng Thu#24736 6#Ho hc#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#KVn## 00554000000000277000450002600110000000200580001100700470006901400070011601900050 01230820004001288080005001320080005001370090011001420100005001530110015001580050 01200173005001800185005001500203013000700218020000800225020000900233020000800242 020000700250020001400257039000500271#VV09.13141#Tm hiu tc phm vn hc ng v n 11 qua h thng cu hi#Vn Th Mai, Nguyn c Khung, Nguyn Thu Ho#26800# Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a179tr.^b24cm#Vn Th Mai#Nguyn c Khung# Nguyn Thu Ho#247367#Ng vn#Tc phm#Vn hc#Lp 11#Sch c thm#KVn## 00613000000000301000450002600110000002600110001100200570002200700480007901400070 01270190005001340820009001398080005001480080005001530090011001580100005001690110 01500174005001600189004001800205005001700223005001300240013000700253020000700260 020001000267020000700277020000800284020001400292039000500306#VV09.13142#VV09.131 43#Phng php gii ton i s v gii tch 11 theo ch #Phan Don Thoi, Ngu yn Xun Bnh, Trn Hu Nam#38500#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a311 tr.^b24cm#Phan Don Thoi#Ti bn ln th 2#Nguyn Xun Bnh#Trn Hu Nam#247368 #i s#Gii tch#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#KVn## 00550000000000289000450002600110000002600110001100200450002200300230006700700140 00900140007001040190005001110820008001168080005001240080005001290090011001340100 00500145011001500150005001400165004001800179013000700197020001000204020000700214 020000800221020001200229020001400241039000500255#VV09.13144#VV09.13145#Cc dng ton v phng php gii ho hc 11#T lun v trc nghim#L Thanh Xun#25500# Vi?t#546.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a207tr.^b24cm#L Thanh Xun#Ti bn ln th 2#247369#Ho v c#Lp 11#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#KVn## 00619000000000301000450002600110000002600110001100200420002200700490006401400070 01130190005001200820004001258080005001290080005001340090011001390100005001500110 01500155005002300170005001800193005001800211005001900229013000700248020000800255 020000700263020001400270039000500284020001900289020000900308#VV09.13147#VV09.131 46#Bnh ging 48 tc phm vn hc ng vn 11#Gii thiu, tuyn chn: Nguyn Th Thanh Hng..#30800#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a207tr.^b24cm#Nguyn Th Thanh Hng#Nguyn Thanh Bnh#Nguyn c Khung#Nguyn Th Kim Lan#247370#Ng vn#Lp 11#Sch c thm#KVn#Bnh ging vn hc#Tc phm## 00599000000000301000450002600110000002600110001100200660002200300330008800700170 01210140007001380190005001450820009001508080005001590080005001640090011001690100 00500180011001500185005001700200013000700217020000900224020000800233020001200241 020000700253020001000260020000800270039000500278020001400283#VV09.13148#VV09.131 49#Cc dng ton v phng php gii bi tp trc nghim sinh hc 12#Phn c ch di truyn v bin d#Hunh Quc Thnh#35500#Vi?t#576.5076#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a277tr.^b24cm#Hunh Quc Thnh#247371#Sinh hc#Bi tp#Trc nghim#Lp 12 #Di truyn#Bin d#KVn#Sch c thm## 00490000000000265000450002600110000002600110001100200460002200700130006801400070 00810190005000880820009000938080005001020080005001070090011001120100005001230110 01500128005001300143004001800156013000700174020000900181020000700190020000800197 020001400205039000500219#VV09.13150#VV09.13151#Phng php gii ton hnh hc 12 theo ch # Thanh Sn#24000#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a189tr .^b24cm# Thanh Sn#Ti bn ln th 1#247372#Hnh hc#Lp 12#Bi tp#Sch c t hm#KVn## 00504000000000265000450002600110000000200320001100700330004301400070007601900050 00830820009000888080005000970080005001020090011001070100005001180110015001230050 01600138004001800154005001600172013000700188020000900195020000700204020000800211 020001400219039000500233#VV09.13152#Rn luyn gii ton hnh hc 12#Nguyn Vn M inh, ng Phc Thanh#22500#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a179tr.^b24 cm#Nguyn Vn Minh#Ti bn ln th 1#ng Phc Thanh#247373#Hnh hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#KVn## 00574000000000277000450002600110000000200440001100700610005501400070011601900050 01230820008001288080005001360080005001410090011001460100005001570110015001620050 01700177004001800194005001700212005001100229013000700240020001500247020000700262 020000800269020001400277039000500291#VV09.13153#n tp v t kim tra nh gi g ii tch 12#B.s.: Trn Phng Dung (ch.b.), Nguyn Xun Lim, on Qunh#38900# Vi?t#515.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a296tr.^b24cm#Trn Phng Dung#Ti bn l n th 1#Nguyn Xun Lim#on Qunh#247374#Ton gii tch#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#KVn## 00416000000000241000450002600110000000200230001100700140003401400070004801900050 00550820009000608080005000690080005000740090011000790100005000900110015000950050 01400110013000700124020000900131020000700140020000800147020001400155039000500169 #VV09.13154#Luyn gii hnh hc 12#Nguyn B Ho#21500#Vi?t#516.0076#^214#^aH.# ^aGio dc#2009#^a161tr.^b24cm#Nguyn B Ho#247375#Hnh hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#KVn## 00493000000000253000450002600110000000200430001100700450005401400070009901900050 01060820007001118080005001180080005001230090011001280100005001390110015001440050 01300159005001700172013000700189020000900196020000700205020000800212020001400220 039000500234#VV09.13155#n tp v t kim tra nh gi sinh hc 12#B.s.: Phm V n Lp (ch.b.), Nguyn Vn Thnh#22700#Vi?t#570.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a1 52tr.^b24cm#Phm Vn Lp#Nguyn Vn Thnh#247376#Sinh hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#KVn## 00527000000000277000450002600110000000200270001100700430003801400070008101900050 00880820008000938080005001010080005001060090011001110100005001220110015001270050 01400142004001800156005001500174005001200189013000700201020000700208020000700215 020000800222020001400230039000500244#VV09.13156#Bi tp chn lc vt l 12#on Ngc Cn, ng Thanh Hi, V nh Tu#30000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2 009#^a240tr.^b24cm#on Ngc Cn#Ti bn ln th 1#ng Thanh Hi#V nh Tu#24 7377#Vt l#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#KVn## 00688000000000313000450002600110000000200320001100300510004300700610009401400070 01550190005001620820007001678080005001740080005001790090011001840100005001950110 01500200005001500215004001800230005001100248005001700259005001800276005001800294 013000700312020000900319020000700328020002000335020001400355039000500369#VV09.13 157#Cu hi trc nghim sinh hc 12#Ti liu n thi tt nghip THPT, cao ng, i hc#B.s.: Trn Ngc Danh (ch.b.), Ngc n, Phm Phng Bnh..#22500#Vi?t# 570.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a180tr.^b24cm#Trn Ngc Danh#Ti bn ln th 1 # Ngc n#Phm Phng Bnh#Trn Th Ngc Hi#L Th Bch Nhung#247378#Sinh hc #Lp 12#Cu hi trc nghim#Sch c thm#KVn## 00538000000000277000450002600110000000200280001100300110003900700570005001400070 01070190005001140820008001198080005001270080005001320090011001370100005001480110 01500153005001200168005001500180005001400195013000700209020001000216020000800226 020000700234020001400241039000500255#VV09.13158#Cc dng bi tp ho hc 12#Phn v c#B.s.: Ng Ngc An (ch.b.), ng Cng Hip, Phm Vn Hoan#30500#Vi?t#546. 076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a239tr.^b24cm#Ng Ngc An#ng Cng Hip#Phm Vn Hoan#247379#Ho v c#Bi tp#Lp 12#Sch c thm#KVn## 00565000000000277000450002600110000000200420001100700490005301400070010201900050 01090820004001148080005001180080005001230090011001280100005001390110015001440050 02300159005001800182005001800200013000700218020000800225020000700233020001900240 020000900259020001400268039000500282#VV09.13159#Bnh ging 28 tc phm vn hc n g vn 12#Gii thiu, tuyn chn: Nguyn Th Thanh Hng..#28500#Vi?t#807#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a191tr.^b24cm#Nguyn Th Thanh Hng#Nguyn Thanh Bnh#Ngu yn c Khung#247380#Ng vn#Lp 12#Bnh ging vn hc#Tc phm#Sch c thm#K Vn## 00640000000000301000450002600110000002600110001100200340002200300400005600700640 00960140007001600190005001670820004001728080005001760080005001810090011001860100 00500197011001500202005001300217004001800230005001800248005001700266013000700283 020001000290020000700300020001200307020001400319039000500333#VV09.13160#VV09.131 61#kim tra trc nghim ting Anh 12#Theo chng trnh v sch gio khoa mi#B.s .: Tun Minh (ch.b.), Nguyn Minh Cng, Nguyn Hong Lan#31500#Vi?t#428#^21 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a256tr.^b24cm# Tun Minh#Ti bn ln th 1#Nguyn Minh Cng#Nguyn Hong Lan#247381#Ting Anh#Lp 12#Trc nghim#Sch c thm#KVn## 00585000000000289000450002600110000002600110001100200500002200700520007201400070 01240190005001310820004001368080005001400080005001450090011001500100005001610110 01500166005001600181005001800197005001600215013000700231020000800238020000700246 020001100253020001200264020001400276039000500290#VV09.13162#VV09.13163#Tm hiu tc phm ng vn 12 qua h thng cu hi#Nguyn Vn Bnh, Nguyn c Khung, T Th Thanh H#26600#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a179tr.^b24cm#Nguyn Vn Bnh#Nguyn c Khung#T Th Thanh H#247382#Ng vn#Lp 12#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#KVn## 00799000000000325000450002600110000002600110001100200320002200700680005401400070 01220190005001290820006001348080005001400080005001450090011001500100005001610110 01500166005001900181004001800200005001500218005001600233005001800249005001500267 01300070028202101250028902000110041402000060042502000220043102000150045303900050 0468#VV09.13164#VV09.13165#Hi p v dy hc ting Vit 5#B.s.: Nguyn Minh Thu yt (ch.b.), Hong Ho Bnh, Trn Mnh Hng..#21000#Vi?t#372.6#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a239tr.^b20cm#Nguyn Minh Thuyt#Ti bn ln th 3#Hong Ho Bnh#Tr n Mnh Hng#Nguyn Th Ly Kha#Phan Hng Lin#247383#Gm cc cu hi v gii p v phng php ging dy mn ting Vit, yu cu v kin thc, k nng i vi hc sinh lp 5...#Ting Vit#Lp 5#Phng php ging dy#Sch gio vin#KVn## 00598000000000265000450002600110000002600110001100200180002200700120004001400060 00520190005000580820007000638080005000700080005000750090011000800100005000910110 01400096005001200110004001800122013000700140021014000147020002200287020000900309 020000900318039000500327#VV09.13166#VV09.13167#Tr chi ngn tay#H Lam Hng#900 0#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a83tr.^b20cm#H Lam Hng#Ti bn ln t h 4#247384#Hng dn tr chi ngn tay c sp xp theo cc ch im, gip gi o vin mm non d dng la chn v s dng trong cc hot ng gio dc#Phng p hp ging dy#Tr chi#Mu gio#KVn## 00650000000000301000450002600110000000200130001100300600002400700510008401400060 01350190005001410820004001468080005001500080005001550090011001600100005001710110 01500176005001600191004001900207005001800226005001300244005001400257013000700271 015003300278020001000311020000700321020001500328039000500343#VV09.13168#Ting An h 11#Dng cho hc sinh trung hc ph thng bt u hc ting Anh#ng Trn Cng , Phm Phng Luyn, L c Nhun..#5000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a1 72tr.^b20cm#ng Trn Cng#Ti bn ln th 18#Phm Phng Luyn#L c Nhun#Ho ng Vn St#247385#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 11#Sch gio k hoa#KVn## 00571000000000277000450002600110000000200130001100300500002400700580007401400060 01320190005001380820004001438080005001470080005001520090011001570100005001680110 01500173005001500188004001900203005001300222005001400235013000700249020001000256 020000700266020001500273039000500288#VV09.13169#Ting Anh 12#Dng cho hc sinh p h thng bt u hc ting Anh#B.s.: Phm Khi Hon (ch.b.), L c Nhun, Hong Vn St#4100#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a136tr.^b20cm#Phm Khi Hon# Ti bn ln th 19#L c Nhun#Hong Vn St#247386#Ting Anh#Lp 12#Sch gio khoa#KVn## 00582000000000265000450002600110000000200290001100700140004001400070005401900050 00610820008000668080005000740080005000790090011000840100005000950110015001000010 01400115004001800129013000700147021012000154020000800274020000900282020000900291 020001100300039000500311#VV09.13170#Bi tp xc sut v thng k#inh Vn Gng#2 3000#Vi?t#519.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a254tr.^b20cm#inh Vn Gng#Ti b n ln th 6#247387#Tm tt l thuyt v cc bi tp v khng gian xc xut, vc t ngu nhin, c lng tham s, hi qui v tng quan...#Bi tp#Xc sut#Thn g k#Gio trnh#KVn## 00725000000000277000450002600110000002600110001100200310002200300730005300700110 01260140007001370190005001440820008001498080005001570080005001620090011001670100 00500178011001500183001001100198004001800209013000700227021017700234020000900411 020001100420020001100431039000500442#VV09.13172#VV09.13171#Gio trnh thng k x hi hc#Dng cho cc trng i hc khi X hi v Nhn vn, cc trng cao ng#o Hu H#20500#Vi?t#301.072#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a211tr.^b20cm#o H u H#Ti bn ln th 2#247388#Mt s khi nim, kt qu c bn ca xc sut v thng k x hi: gii tch t hp, php th v bin c, bin ngu nhin, hm ph n phi, cc s c trng ca bin ngu nhin...#Thng k#X hi hc#Gio trnh#K Vn## 00661000000000265000450002600110000002600110001100200170002200700150003901400070 00540190005000610820004000668080005000700080005000750090011000800100005000910110 01500096001001500111004001800126013000700144021019500151020001700346020001600363 020001100379039000500390#VV09.13173#VV09.13174#Hnh hc cao cp#Nguyn Mng Hy#2 5000#Vi?t#516#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a283tr.^b20cm#Nguyn Mng Hy#Ti bn l n th 4#247389#Trnh by cc kin thc c bn v phng php tin , cc php bin hnh trong mt phng khng gian afin v hnh hc afin, khng gian clit v hnh hc clit, khng gian x nh, hnh hc x nh#Hnh hc cao cp#Hnh hc x nh#Gio trnh#KVn## 00723000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020017000460070012000630220004000750080005000790090011000840100 00500095011001500100021014500115020000800260020001800268020001900286020001400305 03900050031900500120032401300070033600400180034300500120036102000160037302000080 0389#VV09.13175#VV09.13176#30000#Vi?t#005.13#^214#Lp trnh Pascal#Bi Vit H# T.3#^aH.#^aGio dc#2009#^a351tr.^b21cm#Tm tt l thuyt v bi tp th tc, hm ha, a thc, bin i ma trn, x l vn bn, cc thut ton hnh hc, cc thut ton ti u...#Tin hc#Phn mm my tnh#Ngn ng lp trnh#Sch c t hm#KVn#Bi Vit H#247390#Ti bn ln th 4#Bi Vit H#Ngn ng Pascal#Bi t p## 00447000000000241000450002600110000000200240001100700290003500500160006400500120 00800140007000920190005000990820004001048080005001080080012001130090017001250100 00500142011001500147013000700162020001200169020000600181020001400187039000400201 #VV09.13177#Vn hay hc sinh gii 6#Thi Quang Vinh, Tho Bo My#Thi Quang Vinh #Tho Bo My#27000#Vi?t#807#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a168tr.^b24 cm#247391#Tp lm vn#Lp 7#Sch c thm#Tm## 00447000000000241000450002600110000000200240001100700290003500500160006400500120 00800140007000920190005000990820004001048080005001080080012001130090017001250100 00500142011001500147013000700162020001200169020000600181020001400187039000400201 #VV09.13178#Vn hay hc sinh gii 7#Thi Quang Vinh, Tho Bo My#Thi Quang Vinh #Tho Bo My#27000#Vi?t#807#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a179tr.^b24 cm#247392#Tp lm vn#Lp 7#Sch c thm#Tm## 00447000000000241000450002600110000000200240001100700290003500500160006400500120 00800140007000920190005000990820004001048080005001080080012001130090017001250100 00500142011001500147013000700162020001200169020000600181020001400187039000400201 #VV09.13179#Vn hay hc sinh gii 8#Thi Quang Vinh, Tho Bo My#Thi Quang Vinh #Tho Bo My#28000#Vi?t#807#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a200tr.^b24 cm#247393#Tp lm vn#Lp 8#Sch c thm#Tm## 00405000000000229000450002600110000000200210001100700160003200500160004801400070 00640190005000710820006000768080005000820080012000870090017000990100005001160110 01500121013000700136020000800143020000600151020001400157039000400171#VV09.13180# hc tt lch s 7#on Cng Tng#on Cng Tng#20000#Vi?t#959.7#^214#^aH i Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a126tr.^b24cm#247394#Lch s#Lp 7#Sch c thm# Tm## 00405000000000229000450002600110000000200220001100700160003300500160004901400070 00650190005000720820004000778080005000810080012000860090017000980100005001150110 01500120013000700135020000800142020000700150020001400157039000400171#VV09.13181# hc tt lch s 10#on Cng Tng#on Cng Tng#21000#Vi?t#909#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a136tr.^b24cm#247395#Lch s#Lp 10#Sch c thm# Tm## 00465000000000253000450002600110000000200260001100700280003700500120006500500150 00770140007000920190005000990820009001048080005001130080012001180090017001300100 00500147011001500152013000700167020000500174020000700179020000700186020001400193 039000400207#VV09.13182# hc tt ton 10 i s#u Th Cp, Nguyn Vn Qu# u Th Cp#Nguyn Vn Qu#28000#Vi?t#512.0076#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng# 2009#^a207tr.^b24cm#247396#Ton#i s#Lp 10#Sch c thm#Tm## 00537000000000265000450002600110000000200210001100700580003200500170009000500170 01070140007001240190005001310820008001368080005001440080012001490090017001610100 00500178011001500183005002000198005001400218013000700232020000700239020000700246 020001400253039000400267#VV09.13183# hc tt vt l 11#Trng Th Lng, Nguy n Hng Mnh, Trng Th Kim Hng..#Trng Th Lng#Nguyn Hng Mnh#35000#Vi?t #537.076#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a202tr.^b24cm#Trng Th Kim H ng#Trn Tn Minh#247397#Vt l#Lp 11#Sch c thm#Tm## 00484000000000253000450002600110000000200340001100700310004500500150007600500150 00910140007001060190005001130820009001188080005001270080012001320090017001440100 00500161011001500166013000700181020000900188020000700197020000800204020001400212 039000400226#VV09.13184#Gii bi tp hnh hc 11 nng cao#Trn Minh Qui, Nguyn Vn Qu#Trn Minh Qui#Nguyn Vn Qu#28000#Vi?t#516.0076#^214#^aHi Phng#^aN xb. Hi Phng#2009#^a185tr.^b24cm#247398#Hnh hc#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#T m## 00538000000000277000450002600110000000200270001100700460003800500130008400500140 00970140007001110190005001180820004001238080005001270080012001320090017001440100 00500161011001500166005001700181013000700198020000800205020000600213020001100219 020001200230020001400242039000400256#VV09.13185#Kin thc c bn ng vn 9#L L ng Tm, Thi Thu Vn, Nguyn Lan Thanh#L Lng Tm#Thi Thu Vn#38000#Vi?t# 807#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a260tr.^b24cm#Nguyn Lan Thanh#24739 9#Ng vn#Lp 9#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#Tm## 00538000000000289000450002600110000000200240001100700320003500500160006700500150 00830140007000980190005001050820009001108080005001190080012001240090017001360100 00500153011001500158013000700173020000800180020000900188020000600197020001000203 020000800213020000900221020001400230039000400244#VV09.13186#Gii bi tp sinh h c 9#Nguyn Vn Sang, Nguyn Th Vn#Nguyn Vn Sang#Nguyn Th Vn#15000#Vi?t#5 76.5076#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a104tr.^b24cm#247400#Bi tp#Sin h hc#Lp 9#Di truyn#Bin d#Sinh vt#Sch c thm#Tm## 00476000000000253000450002600110000000200250001100700320003600500160006800500150 00840140007000990190005001060820008001118080005001190080012001240090017001360100 00500153011001500158013000700173020000800180020000900188020000700197020001400204 039000400218#VV09.13187#Gii bi tp sinh hc 10#Nguyn Vn Sang, Nguyn Th Vn #Nguyn Vn Sang#Nguyn Th Vn#18000#Vi?t#571.076#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a130tr.^b24cm#247401#Bi tp#Sinh hc#Lp 10#Sch c thm#Tm## 00516000000000265000450002600110000000200410001100300290005200700280008100500150 01090050012001240140007001360190005001430820006001488080005001540080012001590090 01700171010000500188011001500193013000700208020000500215020000600220020000600226 020001400232039000400246#VV09.13188#Tuyn tp cc bi ton hay v kh 4 v 5#Bi dng hc sinh kh, gii#Hunh Bo Chu, V Vn Lng#Hunh Bo Chu#V Vn Lng #21000#Vi?t#372.7#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a160tr.^b24cm#247402# Ton#Lp 4#Lp 5#Sch c thm#Tm## 00408000000000229000450002600110000000200210001100700120003200500120004401400060 00560190005000620820006000678080005000730080012000780090017000900100005001070110 01400112013000700126020001800133020000900151020001400160039000400174#VV09.13189# B lm quen to hnh#Hng Giang#Hng Giang#6000#Vi?t#372.5#^214#^aHi Phng#^ aNxb. Hi Phng#2009#^a24tr.^b24cm#247403#Gio dc mu gio#To hnh#Sch mu gi o#Tm## 00822000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200270003302900330 00600070055000930050011001480050009001590140007001680190005001750820004001808080 00500184008001200189009001700201010000500218011001500223001001300238013000700251 021022700258020001000485020001000495020001100505039000400516#VV09.13190#VV09.131 92#VV09.13191#Ting Anh trong thng mi#English for the commercial world#C. J. Moore, Judy West ; Minh Thu gii thiu, ch gii#West, Judy#Minh Thu#35000#Vi?t #428#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a158tr.^b24cm#Moore, C. J.#247404#C ung cp cc ch v tnh hung ting Anh c th trong hot ng mi trng th ng mi quc t. Luyn 4 k nng thc hnh ting Anh, c bit nhn mnh vo cc k nng s dng chnh xc t vng trong cc tnh hung giao tip#Ting Anh#Giao tip#Thng mi#Tm## 00986000000000313000450002600110000002600110001101900050002208200120002780800050 00390020039000440070051000830220004001340050017001380050014001550050016001690050 01600185005001400201008001200215009001700227010000500244011001500249013000700264 015006700271021027300338020001300611020003000624020001400654039000400668#VV09.13 193#VV09.13194#Vi?t#324.2597071#^214#Xy dng t chc ng ngoi quc doanh#Nguy n Xun Sang, Phm Vn Hun, Trn Thanh Tho..#T.1#Nguyn Xun Sang#Phm Vn Hu n#Trn Thanh Tho#Trnh Trng Gi#Phm Trng C#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#200 9#^a208tr.^b21cm#247405#TTS ghi: Ban chp hnh ng b. Cng ty c phn thng mi Hi #Khi qut, nh gi v l gii s cn thit phi c t chc ng, o n th doanh nghip ngoi nh nc, cng vi minh chng s n nh v pht tri n ca tp on cng nghip ng Hi. Gii thiu nhng c nhn l ng vin xut sc ang nm gi trng trch trong tp on#T chc ng#Doanh nghip ngoi quc doanh#Xy dng ng#Tm## 00735000000000265000450002600110000000200880001100700450009900500160014400500160 01600190005001760820014001818080005001950080012002000090017002120100005002290110 03200234013000700266021013600273020002100409020001000430020000500440020001000445 020001000455039000400465#VV09.13195#Lch s phong tro cng nhn, vin chc, lao ng v hot ng Cng on qun Hng Bng#S.t., b.s.: on Trng Sn, Nguyn Thi nh#on Trng Sn#Nguyn Thi nh#Vi?t#331.870959735#^214#^aHi Phng#^aN xb. Hi Phng#2009#^a154tr. : bng, 9tr. nh^b21cm#247406#Gii thiu lch s pho ng tro u tranh cch mng, sn xut, xy dng t nc ca cng nhn lao ng, t chc cng on qun Hng Bng#Phong tro cng nhn#Cng on#Qun#Hng Bng# Hi Phng#Tm## 00885000000000289000450002600110000002600110001100201110002200300320013300700540 01650190005002190820006002248080005002300080005002350090019002400100005002590110 01400264015008300278013000700361005004900368021011200417020000800529020000800537 020001700545020001900562020001000581039000400591#VV09.13196#VV09.13197#Ngn hng cu hi v p n mn hc qun l th dc th thao, qun l hnh chnh nh nc , php lut i cng#Dnh cho sinh vin i hc TDTT#B mn Qun l TDTT trng i hc TDTT Bc Ninh b.s.#Vi?t#353.7#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a82tr. ^b21cm#TTS ghi: B Vn ho Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc Th thao Bc Ninh#247407#B mn Qun l TDTT trng i hc TDTT Bc Ninh#Gii thiu cu hi v p n mn hc qun l th dc th thao, qun l hnh chnh nh nc, ph p lut i cng#Mn hc#Qun l#Th dc th thao#Qun l hnh chnh#Php lut# Tm## 00751000000000253000450002600110000002600110001100200430002200300470006500700440 01120190005001560820006001618080005001670080005001720090019001770100005001960110 01400201015008300215005003900298013000700337021013400344020000700478020000800485 039000400493#VV09.13198#VV09.13199#Ngn hng cu hi v p n mn hc c vua#D nh cho sinh vin chuyn su v ph tu C Vua#B mn C trng i hc TDTT Bc N inh b.s.#Vi?t#794.1#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a83tr.^b21cm#TTS ghi: B Vn ho Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc Th thao Bc Ninh#B mn C trng i hc TDTT Bc Ninh#247408#Gm cc cu hi v p n mn hc c vua: k thut, chin lc trong cc vn u, cu trc mn c vua, tp luyn v thi u c vua...#C vua#Mn hc#Tm## 00868000000000253000450002600110000002600110001100200860002200300490010800700540 01570190005002110820007002168080005002230080005002280090019002330100005002520110 01400257015008300271005004900354013000700403021017500410020001700585020000800602 039000400610#VV09.13200#VV09.13201#Ngn hng cu hi v p n mn hc qun l t h dc th thao qun chng, k hoch ho#Dnh cho sinh vin chuyn su ngnh Qu n l TDTT#B mn Qun l TDTT trng i hc TDTT Bc Ninh b.s.#Vi?t#796.44#^214 #^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a67tr.^b21cm#TTS ghi: B Vn ho Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc Th thao Bc Ninh#B mn Qun l TDTT trng i h c TDTT Bc Ninh#247409#Gm cc cu hi v p n mn hc qun l th dc th tha o qun chng: khi nim, mc tiu, nhim v ca th dc th thao qun chng, kh i nim x hi ho th dc th thao...#Th dc th thao#Mn hc#Tm## 00824000000000265000450002600110000002600110001100200440002200300480006600700490 01140190005001630820007001688080005001750080005001800090019001850100005002040110 01400209015008300223005004400306013000700350021016800357020000800525020000800533 020001300541039000400554#VV09.13202#VV09.13203#Ngn hng cu hi v p n mn h c th dc#Dnh cho sinh vin chuyn su v ph tu Th dc#B mn Th dc trng i hc TDTT Bc Ninh b.s.#Vi?t#796.44#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a95tr .^b21cm#TTS ghi: B Vn ho Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc Th tha o Bc Ninh#B mn Th dc trng i hc TDTT Bc Ninh#247410#Gm cc cu hi v p n cc cu hi lin quan n mn hc th dc: c im, khi nim, th dc c bn, thut ng th dc, phng php ging dy th dc, th thao...#Th dc#M n hc#Sch hi p#Tm## 00844000000000277000450002600110000002600110001100200290002200300570005100700630 01080190005001710820007001768080005001830080005001880090019001930100005002120110 01500217015006900232001001800301005001500319005001400334013000700348021017800355 020001800533020001100551039000400562#VV09.13204#VV09.13205#Gio trnh th dc ng din#Sch dnh cho sinh vin i hc v cao ng S phm TDTT#B.s.: Phm Nguy n Phng (ch.b.), Trn Tuyt Lan, L Minh Hng#Vi?t#796.04#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a178tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm TDTT H Ni#Phm Nguyn Phng#Trn Tuyt Lan#L Minh Hng#247411#Nhng v n c bn trong bin son th dc ng din. Phng php t chc v hun luyn th dc ng din. Tham kho kinh nghim trong bin son v hun luyn th dc ng din#Th dc ng din#Gio trnh#Tm## 00805000000000301000450002600110000002600110001100200210002200300570004300700510 01000190005001510820004001568080005001600080005001650090019001700100005001890110 01500194015006900209005001400278005001600292005001100308005001500319005001500334 013000700349021012200356020001000478020001100488039000400499#VV09.13206#VV09.132 07#Gio trnh in kinh#Sch dnh cho sinh vin i hc v cao ng S phm TDTT #B.s.: Phm Khc Hc, Nguyn Hu Bng, Bi Vn Ca..#Vi?t#796#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a463tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm TDTT H Ni#Phm Khc Hc#Nguyn Hu Bng#Bi Vn Ca#Phm Th Hng#Bi M inh Thnh#247412#Gii thiu mn in kinh. Nguyn l k thut cc mn in kinh, c th, cc mn i b, chy, mn nhy, cc mn nm y...#in kinh#Gio trnh# Tm## 00671000000000301000450002600110000002600110001100100080002200200160003000700240 00460060009000700140007000790190005000860820006000918080005000970080005001020090 01400107010000500121011001500126012003600141013000700177021013100184020001300315 020000300328020001200331020001300343039000400356020000900360#VV09.13208#VV09.132 09#Takashi#ng tc c th#Takashi ; Minh c dch#Minh c#20000#Vi?t#741.5#^2 14#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a111tr.^b21cm#V truyn tranh phong cch Nht Bn#24 7413#Hng dn k thut v truyn tranh theo phong cch Nht Bn: cch th hin cc yu t to nn c th, yu t vn ng, ng tc...#Truyn tranh#V#V phc ho#C th ngi#Tm#Nht Bn## 00697000000000313000450002600110000002600110001100100080002200200130003000700240 00430060009000670140007000760190005000830820006000888080005000940080005000990090 01400104010000500118011001500123012003600138013000700174021014200181020001300323 020000300336020001200339020001300351020000600364020000900370039000400379#VV09.13 210#VV09.13211#Takashi#T l c th#Takashi ; Minh c dch#Minh c#20000#Vi?t #741.5#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a111tr.^b21cm#V truyn tranh phong cch Nh t Bn#247414#Hng dn k thut v truyn tranh theo phong cch Nht Bn: to d ng theo t l c th, hnh dng c th, kiu nhn vt, ng tc v sc mt#Truy n tranh#V#V phc ho#C th ngi#T l#Nht Bn#Tm## 00612000000000289000450002600110000002600110001100100080002200200070003000700240 00370060009000610140007000700190005000770820006000828080005000880080005000930090 01400098010000500112011001500117012003600132013000700168021010600175020001300281 020000300294020001200297020000900309039000400318#VV09.13212#VV09.13213#Takashi#C bn#Takashi ; Minh c dch#Minh c#20000#Vi?t#741.5#^214#^aH.#^aNxb. H Ni #2009#^a111tr.^b21cm#V truyn tranh phong cch Nht Bn#247415#Hng dn k thu t v truyn tranh theo phong cch Nht Bn: th hin khun mt, kiu tc, v m t, c th#Truyn tranh#V#V phc ho#Nht Bn#Tm## 00625000000000289000450002600110000002600110001100100080002200200170003000700240 00470060009000710140007000800190005000870820006000928080005000980080005001030090 01400108010000500122011001500127012003600142013000700178021010900185020001300294 020000300307020001200310020000900322039000400331#VV09.13214#VV09.13215#Takashi#N ng cao k nng#Takashi ; Minh c dch#Minh c#20000#Vi?t#741.5#^214#^aH.#^aN xb. H Ni#2009#^a111tr.^b21cm#V truyn tranh phong cch Nht Bn#247416#Hng dn k thut v truyn tranh theo phong cch Nht Bn: miu t khun mt, c th , tnh cm, trang phc#Truyn tranh#V#V phc ho#Nht Bn#Tm## 00624000000000289000450002600110000002600110001100100080002200200180003000700240 00480060009000720140007000810190005000880820006000938080005000990080005001040090 01400109010000500123011001400128012003600142013000700178021010800185020001300293 020000300306020001200309039000400321020000900325#VV09.13216#VV09.13217#Takashi#T h hin k thut#Takashi ; Minh c dch#Minh c#20000#Vi?t#741.5#^214#^aH.#^a Nxb. H Ni#2009#^a96tr.^b21cm#V truyn tranh phong cch Nht Bn#247417#Hng dn k thut v truyn tranh theo phong cch Nht Bn: cc kiu b cc, th hin nhn vt, mu sc...#Truyn tranh#V#V phc ho#Tm#Nht Bn## 00633000000000301000450002600110000002600110001100100080002200200090003000700240 00390060009000630140007000720190005000790820006000848080005000900080005000950090 01400100010000500114011001500119012003600134013000700170021010400177020001300281 020000300294020001200297020000900309039000400318020000900322#VV09.13218#VV09.132 19#Takashi#To hnh#Takashi ; Minh c dch#Minh c#20000#Vi?t#741.5#^214#^aH. #^aNxb. H Ni#2009#^a111tr.^b21cm#V truyn tranh phong cch Nht Bn#247418#H ng dn k thut v truyn tranh theo phong cch Nht Bn: dng hnh lp th, b cc tranh, gc ...#Truyn tranh#V#V phc ho#To hnh#Tm#Nht Bn## 00655000000000301000450002600110000002600110001100100080002200200160003000700240 00460060009000700140007000790190005000860820006000918080005000970080005001020090 01400107010000500121011001400126012003600140013000700176021012000183020001300303 020001200316020000300328020000900331039000400340020000900344#VV09.13220#VV09.132 21#Takashi#To hnh c bn#Takashi ; Minh c dch#Minh c#20000#Vi?t#741.5#^2 14#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a92tr.^b21cm#V truyn tranh phong cch Nht Bn#247 419#Hng dn k thut v truyn tranh theo phong cch Nht Bn: v khun mt, v cc ng tc ca na thn trn v ca tay#Truyn tranh#V phc ho#V#To hnh #Tm#Nht Bn## 00653000000000301000450002600110000002600110001100100080002200200090003000700240 00390060009000630140007000720190005000790820006000848080005000900080005000950090 01400100010000500114011001400119012003600133013000700169021012500176020001300301 020000300314020001200317020000900329020000900338039000400347#VV09.13222#VV09.132 23#Takashi#Biu cm#Takashi ; Minh c dch#Minh c#20000#Vi?t#741.5#^214#^aH. #^aNxb. H Ni#2009#^a95tr.^b21cm#V truyn tranh phong cch Nht Bn#247420#H ng dn k thut v truyn tranh theo phong cch Nht Bn: phc ho tm t tnh c m qua khun mt, na thn trn, cnh tay#Truyn tranh#V#V phc ho#Nht Bn#B iu cm#Tm## 00653000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200440 00440070011000880140007000990190005001060820004001118080005001150080005001200090 01400125010000500139011001500144012002000159013000700179021017700186020001000363 020001000373039000400383#VV09.13224#VV09.13226#VV09.13225#Quang Minh#T hc m thoi ting Anh 10 pht mi ngy#Quang Minh#30000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a234tr.^b21cm#Giao tip ting Anh#247421#Trnh by nhng tnh hung, c h giao tip ting Anh khc nhau, th hin c th bng nhng bi hi thoi si nh ng v mang tnh thc tin: cho hi, cho tm bit, xin li...#Ting Anh#Gi ao tip#Mai## 00619000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200300003800700160 00680140007000840190005000910820006000968080005001020080005001070090014001120100 00500126011001500131013000700146021014400153020000900297020000600306020002200312 020001500334039000400349#VV09.13227#VV09.13228#Nguyn Hu Hnh#Thit k bi gin g m thut 2#Nguyn Hu Hnh#15000#Vi?t#372.5#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a10 3tr.^b24cm#247422#Trnh by nhng vn v i mi phng php dy m thut 2 v gii thiu phn thit k bi dy m thut 2 theo nh hng i mi phng ph p#M thut#Lp 2#Phng php ging dy#Sch gio vin#Mai## 00798000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020026000450070060000710220004001310050012001350050013001470050 01700160005001300177008000500190009001400195010000500209011001500214013000700229 021019600236020000500432020000600437020002200443020001500465039000400480#VV09.13 229#VV09.13230#44000#Vi?t#372.7#^214#Thit k bi ging ton 5#B.s.: Nguyn Tu n (ch.b.), L Thu Huyn, Nguyn Th Hng..#T.2#Nguyn Tun#L Thu Huyn#Nguyn Th Hng#on Th Lan#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a368tr.^b24cm#247423#Gii thiu mc tiu bi hc, phng php chun b bi, dng dy hc, cc hot ng dy h c ch yu mn ton 5 vi cc phn hnh hc, s o thi gian, ton chuyn ng u, km theo phn n tp#Ton#Lp 5#Phng php ging dy#Sch gio vin#Mai## 00699000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010017000430020045000600070036001050220004001410050010001450080 00500155009001400160010000500174011001500179013000700194021008600201020000800287 02000060029502000220030102000080032302000110033102000120034202000150035403900040 0369#VV09.13231#VV09.13232#48000#Vi?t#807#^214#Nguyn Vn ng#Thit k bi gi ng ng vn trung hc c s 8#Nguyn Vn ng (ch.b.), Hong Dn#T.1#Hong Dn# ^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a444tr.^b24cm#247424#Gii thiu mc tiu bi hc, phn g php chun b bi v tin trnh dy hc ng vn 8#Ng vn#Lp 8#Phng php gi ng dy#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Sch gio vin#Mai## 00733000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020039000430070036000820220004001180050010001220080005001320090 01400137010000500151011001500156013000700171001001700178021012500195020000800320 02000070032802000220033503900040035702000150036102000110037602000080038702000120 0395#VV09.13234#VV09.13233#48000#Vi?t#807#^214#Thit k bi ging ng vn 11 n ng cao#Nguyn Vn ng (ch.b.), Hong Dn#T.2#Hong Dn#^aH.#^aNxb. H Ni#2009 #^a444tr.^b24cm#247425#Nguyn Vn ng#Hng dn cch chun b cc bi ng vn, nhng yu cu kt qu t c v phng php thit k dy - hc mn ng vn l p 11#Ng vn#Lp 11#Phng php ging dy#Mai#Sch gio vin#Ting Vit#Vn hc# Tp lm vn## 00736000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010018000470020031000650070018000960220004001140080005001180090 01400123010000500137011001500142021016000157020000900317020000700326020002200333 020001500355039000400370013000700374005001800381020000900399020001400408#VV09.13 235#VV09.13236#38000#Vi?t#577.071#^214#Trn Khnh Phng#Thit k bi ging sin h hc 12#Trn Khnh Phng#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a303tr.^b24cm#Gii thiu mc tiu bi hc, phng php chun b bi, dng dy hc, cc hot ng dy hc ch yu mn sinh hc lp 12 vi cc phn: tin ho, sinh thi hc#Sinh hc#L p 12#Phng php ging dy#Sch gio vin#Mai#247426#Trn Khnh Phng#Tin ho #Sinh thi hc## 00753000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200260 00480070015000740140008000890190005000970820008001028080005001100080005001150090 02000120010000500140011002900145013000700174021027600181020000800457020000900465 020000900474039000400483#VV09.13237#VV09.13238#VV09.13239#Trnh Quang V#Lc s m thut Vit Nam#Trnh Quang V#150000#Vi?t#709.597#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a219tr., 46tr. nh^b20x24cm#247427#Gii thiu m thut Vit Nam qua c c thi k lch s: c i, L - Trn, L s v thi Mc, thi L - Trnh, thi Nguyn v m thut na u th k XX, km theo phn kho cu chuyn bit nh: ng h thut kin trc, chm khc lng m cc triu i Trn - L - Trnh - Nguyn.. .#Lch s#M thut#Vit Nam#Mai## 00696000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010017000560020028000730070054001010220004001550050 01500159005001600174008000500190009002000195010000500215011001500220013000700235 005001700242021010900259020001000368020001200378039000400390#VV09.13240#VV09.132 41#VV09.13242#30000#Vi?t#428.4#^214#Ackert, Patricia#Luyn k nng c ting An h#Patricia Ackert, Anne L. Nebel ; Trn Mnh Tng b.s.#T.3#Nebel, Anne L.#Trn Mnh Tng#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a257tr.^b21cm#247428#Ackert, Patricia# Gm cc bi luyn k nng c ting Anh theo cc ch , gip bn lm quen vi c ch pht m chun v c tt#Ting Anh#K nng c#Mai## 00774000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200190003800300670 00570070033001240140007001570190005001640820004001698080005001730080005001780090 02000183010000500203011001500208012002300223006001100246004004100257013000700298 021015600305020001000461020000900471039000400480#VV09.13243#VV09.13244#Murphy, R aymond#136 mc n ng#A self-study reference and practice book for intermidi ate students#Raymond Murphy ; Mnh Tng dch#30000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aT i n Bch khoa#2009#^a356tr.^b21cm#English grammar in use#Mnh Tng#Ti bn ln th 10, c sa cha, b sung#247429#Nhng kin thc c bn ca ng php ting Anh nh: cu iu kin, dng b ng, ng t hnh thc -ING v ng t nguyn th , danh t, i t, tnh t...#Ting Anh#Ng php#Mai## 00753000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200290003300300430 00620290017001050070052001220140007001740010018001810190005001990820004002048080 00500208008000500213009002000218010000500238011001400243006001600257013000700273 021015100280020001000431020001800441039000400459#VV09.13245#VV09.13247#VV09.1324 6#Luyn k nng nghe ting Anh#Listening practice for elementary students#Listen carefully#Jack C. Richards ; Trn Mnh Tng dch, gii thiu#18000#Richards, Jack C.#Vi?t#428#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a95tr.^b24cm#Trn Mnh Tn g#247430#Gm 15 bi thc hnh rn luyn k nng nghe ting Anh vi cc ch si nh hot hng ngy nh n ung, mua sm, ngy l, ngy ngh; km 2 bng catsette# Ting Anh#K nng nghe hiu#Mai## 00685000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490020011000540030015000650070029000800220004001090050 01200113008000500125009002000130010000500150011001500155013000700170005001100177 02101060018802000100029402000100030402000120031402000180032602000110034403900040 0355#VV09.13249#VV09.13250#VV09.13248#35000#Vi?t#428#^214#Let's talk#Student's Book#Leo Jones ; Trng Mnh b.s.#T.3#Trng Mnh#^aH.#^aT in Bch khoa#2009# ^a182tr.^b24cm#247431#Jones, Leo#Gii thiu cc k nng nghe ni ting Anh 3 c p t d n kh vi 16 ch , c km theo cc bi tp#Ting Anh#Giao tip#K nng ni#K nng nghe hiu#Gio trnh#Mai## 00986000000000325000450002600110000002600110001100200830002200700500010500500150 01550050012001700050013001820050014001950050015002090190005002240820006002298080 00500235008000500240009002000245010000500265011004200270015004300312013000700355 02102060036202000080056802000160057602000080059202000090060002000470060903900040 0656#VV09.13251#VV09.13252#Cng ty c phn c gii v xy dng Thng Long - 35 n m mt chng ng pht trin#B.s.: Phm Xun Kim, Trn Vn K, Kim Anh Dng..# Phm Xun Kim#Trn Vn K#Kim Anh Dng#V Thanh Tun#Phan Thanh Qu#Vi?t#338.4# ^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a219tr. : hnh v, bng, 21tr. nh^b21cm#TT S ghi: Tng cng ty Xy dng Thng Long#247432#Gii thiu s ra i, qu trnh x y dng, pht trin, trng thnh v t chc b my cng nh nhng hot ng, th nh tu t c ca Cng ty C phn C gii v Xy dng Thng Long qua 35 nm ( 1974 - 2009)#Lch s#Cng ti c phn#C gii#Xy dng#Cng ti C phn C gii v Xy dng Thng Long#Mai## 00858000000000325000450002600110000001900050001108200040001680800050002000200330 00250070099000580220005001572210013001620050018001750050012001930050022002050050 01600227005002100243006001400264005001700278008000500295009001100300010000500311 01100150031601300070033102000150033802000110035302000130036403900040037702101510 0381#VV09.13253#Vi?t#221#^214# lm giu kin thc kinh thnh#Dom J. Goldstain, J. Dheilly, Pasteur J. Rouillard... ; L Thanh Lch dch ; Nguyn Vn Trinh h. .#T.1B#Phn Cu c#Goldstain, Dom J.#Dheilly, J.#Rouillard, Pasteur J.#Dimont, Max. I.#Fimet, Par Stanislas#L Thanh Lch#Nguyn Vn Trinh#^aH.#^aTn gio#2009 #^a674tr.^b23cm#247433#o Thin cha#Kinh thnh#Kinh Cu c#Mai#Gii p nhng vn khc mc v tm ra nn tng khoa hc trong kinh thnh Cu c, gip hiu thu o kinh thnh v nhn thy r tnh yu Thin cha## 00847000000000313000450001900050000008200040000580800050000900200330001400701050 00470220005001522210013001570050018001700050012001880050028002000050018002280050 01400246006001400260005001700274008000500291009001100296010000500307011002000312 013000700332020001500339020001100354020001300365039000400378021015100382#Vi?t#22 1#^214# lm giu kin thc kinh thnh#Dom J. Goldstain, J. Dheilly, Louis Bouy er de l'Oratoire... ; L Thanh Lch dch ; Nguyn Vn Trinh h..#T.1C#Phn Cu c#Goldstain, Dom J.#Dheilly, J.#l'Oratoire, Louis Bouyer de#Eisenberrg, Jossy#D aix, Georges#L Thanh Lch#Nguyn Vn Trinh#^aH.#^aTn gio#2009#^a680-1029tr.^b 23cm#247434#o Thin cha#Kinh thnh#Kinh Cu c#Mai#Gii p nhng vn kh c mc v tm ra nn tng khoa hc trong kinh thnh Cu c, gip hiu thu o k inh thnh v nhn thy r tnh yu Thin cha## 00795000000000313000450001900050000008200040000580800050000900200330001400700830 00470220004001302210013001340050009001470050012001560050013001680050012001810050 01400193006001400207005001700221008000500238009001100243010000500254011002100259 013000700280020001500287020001100302020001300313039000400326021015100330#Vi?t#22 5#^214# lm giu kin thc kinh thnh#Danielou, P. Crisolt, Georges Daix... ; L Thanh Lch dch ; Nguyn Vn Trinh h..#T.2#Phn Tn c#Danielou#Crisolt, P. #Aron, Robert#Dheilly, J.#Daix, Gearges#L Thanh Lch#Nguyn Vn Trinh#^aH.#^aT n gio#2009#^a1035-1353tr.^b23cm#247435#o Thin cha#Kinh thnh#Kinh Tn c#M ai#Gii p nhng vn khc mc v tm ra nn tng khoa hc trong kinh thnh T n c, gip hiu thu o kinh thnh v nhn thy r tnh yu Thin cha## 00693000000000313000450002600110000002600110001100100110002200200210003302900440 00540070033000980060012001310060011001430060008001540140007001620190005001690820 00600174808000500180008000500185009001100190010000500201011001500206013000700221 021010500228020000900333020000800342020001600350039000400366020000900370#VV09.13 254#VV09.13255#Gunapayuta#Hng thin cn m#The fragrance of meditation remai ns imbibed#Gunapayuta ; Dch: Thng Thin..#Thng Thin#Thun Hng#Ph Hu#95000 #Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a252tr.^b24cm#247436#K v cuc i c Pht t khi sinh ra, ln ln v bc ng tu hnh gian kh t chnh qu ca Ngi#o Pht#Tu hnh#Thch Ca Mu Ni#Mai#c Pht## 00600000000000253000450002600110000002600110001100200220002200300330004400700180 00770010018000950190005001130820004001188080005001220080005001270090011001320100 00500143011001500148013000700163020001500170020001100185039000400196021013700200 020000900337#VV09.13256#VV09.13257#Con bit con cn cha#27 ti suy nim v c u nguyn#Nguyn Tm Thng#Nguyn Tm Thng#Vi?t#242#^214#^aH.#^aTn gio#2009 #^a200tr.^b20cm#247437#o Thin cha#Cu nguyn#Mai#Gii thiu 27 ti suy ni m v cu nguyn trong o Thin cha: trong o, ngoi o, nim tin, tnh yu v hn nhn, lng bao dung...#Suy nim## 00550000000000277000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200190 00230030043000420070029000850220004001142210037001180050016001550050012001710080 00500183009001100188010000500199011001400204013000700218020001100225020000900236 020000900245020001400254039000400268#6000#Vi?t#372.63#^214#Luyn vit ch p#T heo mu ch vit trong trng tiu hc...#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.1#Ch v it ng, vit nghing, nt u#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#^aH.#^aGio dc#2009 #^a44tr.^b24cm#247438#Ting Vit#Tiu hc#Tp vit#Sch c thm#Mai## 00482000000000265000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200260 00230070036000490220004000850050016000890050019001050080005001240090011001290100 00500140011001200145013000700157020000900164020001100173020000800184020000600192 020001400198039000400212#6000#Vi?t#372.63#^214#V tp vit ch p lp 1#Trn M nh Hng, Xun Th Nguyt H#T.1#Trn Mnh Hng#Xun Th Nguyt H#^aH.#^aGio dc#2009#^a48tr.^b24#247439#Tp vit#Ting Vit#Ch ci#Lp 1#Sch c thm#Mai ## 00482000000000265000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200260 00230070036000490220004000850050016000890050019001050080005001240090011001290100 00500140011001200145013000700157020000900164020001100173020000800184020000600192 020001400198039000400212#6000#Vi?t#372.63#^214#V tp vit ch p lp 1#Trn M nh Hng, Xun Th Nguyt H#T.2#Trn Mnh Hng#Xun Th Nguyt H#^aH.#^aGio dc#2009#^a44tr.^b24#247440#Tp vit#Ting Vit#Ch ci#Lp 1#Sch c thm#Mai ## 00458000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200260 00230070033000490220004000820050016000860050016001020080005001180090011001230100 00500134011001400139013000700153020001100160020000600171020000900177020001400186 039000400200#6000#Vi?t#372.63#^214#V tp vit ch p lp 2#Trn Mnh Hng, N guyn Thu Mai#T.1#Trn Mnh Hng#Nguyn Thu Mai#^aH.#^aGio dc#2009#^a44tr.^ b24cm#247441#Ting Vit#Lp 2#Tp vit#Sch c thm#Mai## 00458000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200260 00230070033000490220004000820050016000860050016001020080005001180090011001230100 00500134011001400139013000700153020001100160020000600171020000900177020001400186 039000400200#6000#Vi?t#372.63#^214#V tp vit ch p lp 2#Trn Mnh Hng, N guyn Thu Mai#T.2#Trn Mnh Hng#Nguyn Thu Mai#^aH.#^aGio dc#2009#^a44tr.^ b24cm#247442#Ting Vit#Lp 2#Tp vit#Sch c thm#Mai## 00444000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200260 00230070026000490220004000750050016000790050009000950080005001040090011001090100 00500120011001400125013000700139020001100146020000600157020000900163020001400172 039000400186#6000#Vi?t#372.63#^214#V tp vit ch p lp 3#Trn Mnh Hng, o Ngc#T.1#Trn Mnh Hng#o Ngc#^aH.#^aGio dc#2009#^a44tr.^b24cm#247443#T ing Vit#Lp 3#Tp vit#Sch c thm#Mai## 00444000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200260 00230070026000490220004000750050016000790050009000950080005001040090011001090100 00500120011001400125013000700139020001100146020000600157020000900163020001400172 039000400186#6000#Vi?t#372.63#^214#V tp vit ch p lp 3#Trn Mnh Hng, o Ngc#T.2#Trn Mnh Hng#o Ngc#^aH.#^aGio dc#2009#^a44tr.^b24cm#247444#T ing Vit#Lp 3#Tp vit#Sch c thm#Mai## 00458000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200260 00230070033000490220004000820050016000860050016001020080005001180090011001230100 00500134011001400139013000700153020001100160020000600171020000900177020001400186 039000400200#6000#Vi?t#372.63#^214#V tp vit ch p lp 4#Trn Mnh Hng, N guyn Thu Mai#T.1#Trn Mnh Hng#Nguyn Thu Mai#^aH.#^aGio dc#2009#^a44tr.^ b24cm#247445#Ting Vit#Lp 4#Tp vit#Sch c thm#Mai## 00458000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200260 00230070033000490220004000820050016000860050016001020080005001180090011001230100 00500134011001400139013000700153020001100160020000600171020000900177020001400186 039000400200#6000#Vi?t#372.63#^214#V tp vit ch p lp 4#Trn Mnh Hng, N guyn Thu Mai#T.2#Trn Mnh Hng#Nguyn Thu Mai#^aH.#^aGio dc#2009#^a44tr.^ b24cm#247446#Ting Vit#Lp 4#Tp vit#Sch c thm#Mai## 00464000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200260 00230070036000490220004000850050016000890050019001050080005001240090011001290100 00500140011001400145013000700159020001100166020000600177020000900183020001400192 039000400206#6000#Vi?t#372.63#^214#V tp vit ch p lp 5#Trn Mnh Hng, X un Th Nguyt H#T.1#Trn Mnh Hng#Xun Th Nguyt H#^aH.#^aGio dc#2009#^a 44tr.^b24cm#247447#Ting Vit#Lp 5#Tp vit#Sch c thm#Mai## 00464000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200260 00230070036000490220004000850050016000890050019001050080005001240090011001290100 00500140011001400145013000700159020001100166020000600177020000900183020001400192 039000400206#6000#Vi?t#372.63#^214#V tp vit ch p lp 5#Trn Mnh Hng, X un Th Nguyt H#T.2#Trn Mnh Hng#Xun Th Nguyt H#^aH.#^aGio dc#2009#^a 44tr.^b24cm#247448#Ting Vit#Lp 5#Tp vit#Sch c thm#Mai## 00579000000000301000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200330 00230070060000560220004001160050013001200050018001330050011001510050010001620050 01100172008000500183009001100188010000500199011001400204020001100218020000900229 020000600238020001400244039000400258013000700262020000800269#6000#Vi?t#372.63#^ 214#Em tp vit ng, vit p lp 2#B.s.: L Ngc ip (ch.b.), Phm Th Kim Oa nh, Mai Nh H..#T.2#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Phan#Nguyn t#^aH.#^aGio dc#2009#^a48tr.^b21cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#M ai#247449#Ch ci## 00579000000000301000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200330 00230070060000560220004001160050013001200050018001330050011001510050010001620050 01100172008000500183009001100188010000500199011001400204020001100218020000900229 020000600238020001400244039000400258013000700262020000800269#6000#Vi?t#372.63#^ 214#Em tp vit ng, vit p lp 3#B.s.: L Ngc ip (ch.b.), Phm Th Kim Oa nh, Mai Nh H..#T.2#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Phan#Nguyn t#^aH.#^aGio dc#2009#^a48tr.^b21cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#M ai#247450#Ch ci## 00543000000000277000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200330 00230070060000560220004001160050013001200050018001330050011001510050015001620050 01100177008000500188009001100193010000500204011001400209020000900223020000600232 020001400238039000600252013000700258#6000#Vi?t#372.62#^214#Em tp vit ng, vi t p lp 4#B.s.: L Ngc ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H..#T.2#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Trn Thnh Ti#Nguyn t#^aH.#^aGio dc #2009#^a48tr.^b21cm#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#Hng#247451## 00543000000000277000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200330 00230070060000560220004001160050013001200050018001330050011001510050010001620050 01600172008000500188009001100193010000500204011001400209020000900223020000600232 020001400238039000600252013000700258#6000#Vi?t#372.62#^214#Em tp vit ng, vi t p lp 5#B.s.: L Ngc ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H..#T.2#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Phan#ng Ngc Chiu#^aH.#^aGio dc #2009#^a48tr.^b21cm#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#Hng#247452## 00421000000000241000450002600110000000200200001100700190003100500190005001400060 00690190005000750820007000808080005000870080005000920090011000970100005001080110 01400113013000700127020000800134020000600142020001000148020001500158039000600173 #VV09.13258#Thc hnh m nhc 2#V Th Xun Phng#V Th Xun Phng#9500#Vi?t #372.87#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a55tr.^b24cm#247453#m nhc#Lp 2#Thc hnh#S ch gio khoa#Hng## 00421000000000241000450002600110000000200200001100700190003100500190005001400060 00690190005000750820007000808080005000870080005000920090011000970100005001080110 01400113013000700127020000800134020000600142020001000148020001500158039000600173 #VV09.13259#Thc hnh m nhc 3#V Th Xun Phng#V Th Xun Phng#9500#Vi?t #372.87#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a55tr.^b24cm#247454#m nhc#Lp 3#Thc hnh#S ch gio khoa#Hng## 00437000000000253000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020020000340070019000540220004000730050019000770080005000960090011001010100 00500112011001400117013000700131020000800138020000600146020001000152020001500162 039000600177#VV09.13260#6600#Vi?t#372.87#^214#Thc hnh m nhc 4#V Th Xun P hng#T.1#V Th Xun Phng#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b24cm#247455#m nhc#L p 4#Thc hnh#Sch gio khoa#Hng## 00471000000000253000450002600110000000200490001100700130006000500130007301400070 00860190005000930820009000988080005001070080005001120090011001170100005001280110 01500133004001800148013000700166020000900173020000700182020000800189020001400197 039000600211#VV09.13332#Bi tp nng cao v mt s chuyn hnh hc 12#Trn V n Tn#Trn Vn Tn#28700#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a231tr.^b24cm #Ti bn ln th 1#247456#Hnh hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Hng## 00552000000000277000450002600110000000500160001101400070002700200470003400700480 00810190005001290820008001348080005001420080005001470090011001520100005001630110 01500168004001800183005001700201005001300218013000700231020000500238020001000243 020000700253020000800260039000600268#VV09.13333#Phan Don Thoi#32500#Phng ph p gii ton gii tch 12 theo ch #Phan Don Thoi, Nguyn Xun Bnh, Trn H u Nam#Vi?t#515.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a264tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Ng uyn Xun Bnh#Trn Hu Nam#247457#Ton#Gii tch#Lp 12#Bi tp#Hng## 00457000000000253000450002600110000000500170001101400070002800200410003500700170 00760190005000930820006000988080005001040080005001090090011001140100005001250110 01500130013000700145020000800152020000700160020000700167020000900174020001400183 039000600197#VV09.13334#Trng Ngc Thi#31500#n tp lch s 12 - kin thc v k nng#Trng Ngc Thi#Vi?t#959.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a257tr.^b24cm#24 7458#Lch s#Lp 12#n tp#Vit Nam#Sch c thm#Hng## 00453000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020041000320070016000730220004000890050016000930080005001090090011001140100 00500125011001500130013000700145020000800152020000700160020001200167020001400179 039000600193#VV09.13335#17000#Vi?t#807#^214#Ng vn 12 - cm th tc phm v l m vn#L Phc Nghip#T.1#L Phc Nghip#^aH.#^aGio dc#2009#^a135tr.^b24cm#24 7459#Ng vn#Lp 12#Tp lm vn#Sch c thm#Hng## 00599000000000289000450002600110000002600110001100500180002201400070004000200440 00470070066000910190005001570820004001628080005001660080005001710090011001760100 00500187011001500192004001800207005001300225005001900238013000700257020001000264 020000700274020000800281020001400289039000600303#VV09.13336#VV09.13337#Lng Qu nh Trang#35500#Trng tm kin thc v bi tp ting Anh 12#B.s.: Lng Qunh Tr ang (ch.b.), Trnh L Hoa, Nguyn Th Mai Hoa#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a248tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Trnh L Hoa#Nguyn Th Mai Hoa#247460#Ting A nh#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Hng## 00507000000000265000450002600110000002600110001100500220002201400070004400200340 00510070038000850190005001230820004001288080005001320080005001370090011001420100 00500153011001500158005001500173013000700188020001000195020000700205020000900212 020001400221039000600235#VV09.13338#VV09.13339#Nguyn H oan Phng#21000#Chuy n ting Anh 12 - ng php#Nguyn H oan Phng, Phm Th Trinh#Vi?t#428#^21 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a167tr.^b24cm#Phm Th Trinh#247461#Ting Anh#Lp 12#Ng php#Sch c thm#Hng## 00534000000000277000450002600110000002600110001100500220002201400070004400200430 00510070038000940190005001320820004001378080005001410080005001460090011001510100 00500162011001500167005001500182013000700197020001000204020000700214020000700221 020000800228020001400236039000600250#VV09.13340#VV09.13341#Nguyn H oan Phng #20500#Chuyn ting Anh 12 - ng m v t vng#Nguyn H oan Phng, Phm T h Trinh#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a163tr.^b24cm#Phm Th Trinh#247462 #Ting Anh#Lp 12#Ng m#T vng#Sch c thm#Hng## 00565000000000277000450002600110000002600110001100500180002201400070004000200500 00470070047000970190005001440820009001498080005001580080005001630090011001680100 00500179011001500184005001400199013000700213020001600220020001500236020000700251 020000900258020001400267039000600281#VV09.13342#VV09.13343#Trn Th Kim Oanh#205 00#n tp a l 12 - kin thc v k nng thc hnh#B.s.: Trn Th Kim Oanh (c h.b.), V Th Thu H#Vi?t#330.9597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a163tr.^b24cm#V T h Thu H#247463#a l t nhin#a l kinh t#Lp 12#Vit Nam#Sch c thm#H ng## 00588000000000289000450002600110000002600110001100500180002201400070004000200460 00470070061000930190005001540820004001598080005001630080005001680090011001730100 00500184011001500189005001400204005001300218013000700231020000800238020000700246 020000800253020001700261020001400278039000600292#VV09.13344#VV09.13345#Nguyn Tr ng Hon#23800#Tm hiu tc gi, tc phm vn hc ng vn 12#B.s.: Nguyn Trng Hon (ch.b.), L Xun Giang, Phm Th Hu#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 192tr.^b24cm#L Xun Giang#Phm Th Hu#247464#Ng vn#Lp 12#Tc gi#Tc phm v n hc#Sch c thm#Hng## 00606000000000289000450002600110000002600110001100500120002201400070003400200590 00410070054001000190005001540820006001598080005001650080005001700090011001750100 00500186011001500191005002100206005001900227013000700246020000800253020000700261 020001900268020000900287020001400296039000600310#VV09.13346#VV09.13347#Phm Vn H#28000# thi, kim tra trc nghim v t lun mn lch s lp 12#Phm Vn H , Trn Th Thanh Hng, Nguyn Thanh Lng#Vi?t#959.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a220tr.^b24cm#Trn Th Thanh Hng#Nguyn Thanh Lng#247465#Lch s#Lp 12# thi trc nghim#Vit Nam#Sch c thm#Hng## 00510000000000265000450002600110000002600110001100500220002201400070004400200340 00510070038000850190005001230820004001288080005001320080005001370090011001420100 00500153011001500158005001500173013000700188020001000195020000700205020001200212 020001400224039000600238#VV09.13348#VV09.13349#Nguyn H oan Phng#20500#Chuy n ting Anh 12 - c hiu#Phm Tho Ngn, Nguyn H oan Phng#Vi?t#428#^21 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a163tr.^b24cm#Phm Tho Ngn#247466#Ting Anh#Lp 12#K nng c#Sch c thm#Hng## 00489000000000265000450002600110000002600110001100500140002201400070003600200420 00430070014000850190005000990820004001048080005001080080005001130090011001180100 00500129011001500134012002100149013000700170020000800177020000700185020001100192 020001400203039000600217#VV09.13350#VV09.13351#L Thanh Xun#14300#Cacbohirat - amin - amino axit - protein#L Thanh Xun#Vi?t#547#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a111tr.^b24cm#Chuyn ho hc 12#247467#Ho hc#Lp 12#Ho hu c#Sch c th m#Hng## 00560000000000277000450002600110000002600110001100500140002201400070003600200190 00430070068000620190005001300820004001358080005001390080005001440090011001490100 00500160011001500165005001700180005001900197005002000216013000700236020001200243 020000700255020001400262039000600276#VV09.13352#VV09.13353# Ngc Thng#36000# Dn bi lm vn 12#B.s.: Ngc Thng (ch.b.), Li Th Thu Hin, Nguyn Thanh H uyn..#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a296tr.^b24cm#Li Th Thu Hin#Nguyn Thanh Huyn#Nguyn Th Thu Oanh#247468#Tp lm vn#Lp 12#Sch c thm#Hng## 00622000000000313000450002600110000002600110001100500160002201400070003800200420 00450070056000870190005001430820004001488080005001520080005001570090011001620100 00500173011001500178004001800193005001200211005001200223013000700235020000800242 020000700250020000800257020001100265020001200276020001400288039000600302#VV09.13 354#VV09.13355#Hong S Nguyn#34500#Trng tm kin thc v bi tp ng vn 12# B.s.: Hong S Nguyn (ch.b.), Bi Th Ln, Triu Phong#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a260tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Bi Th Ln#Triu Phong#247469#Ng v n#Lp 12#Bi tp#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#Hng## 00861000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003300200500 00400070033000900190005001230820006001288080005001340080005001390090011001440100 00500155011001500160005001500175013000700190001001700197021034500214020002000559 020001000579039000600589#VV09.13356#VV09.13357#VV09.13358#41000#Mt s chuyn v nghip v th vin trng hc#m Th Kim Lin, Trn Xun Kho#Vi?t#027.8#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a212tr.^b24cm#Trn Xun Kho#247470#m Th Kim Lin#N hng kin thc v nghip v th vin trng hc dnh cho cn b th vin trng hc nh: phng php vit sng kin kinh nghim trong th vin trng ph thng, phng php thc hin v trnh by bi gii thiu sch trong th vin, nhng t nh hung thng gp trong qun l th vin, gii thiu cc cu hi n tp nghip v th vin trng hc#Th vin trng hc#Nghip v#Hng## 00691000000000253000450002600110000002600110001102600110002201400070003300200310 00400070014000710190005000850820006000908080005000960080005001010090011001060100 00500117011001500122001001400137013000700151021025300158020001100411020000900422 039000600431#VV09.13360#VV09.13359#VV09.13361#22000#Gio trnh tm l hc sng to#Hunh Vn Sn#Vi?t#153.3#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a116tr.^b24cm#Hunh Vn Sn#247471#Khi qut chung v khoa hc sng tc v tm l hc sng to. Bn cht ca s sng to trong tm l hc. Cc vn tm l hc trong hot ng sng t o. Nhn cch sng to v s pht trin nng lc sng to cho hc sinh. Tm l h c sng to v cuc sng#Tm l hc#Sng to#Hng## 00551000000000289000450002600110000002600110001100500180002201400070004000200370 00470070033000840190005001170820004001228080005001260080005001310090011001360100 00500147011001500152005001400167013000700181020000900188020000700197020001400204 020000900218020001400227020001400241039000600255#VV09.13362#VV09.13363#Trnh Ngu yn Giao#26300#Di truyn, tin ho v sinh thi hc#Trnh Nguyn Giao, L nh Trung#Vi?t#576#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a187tr.^b24cm#L nh Trung#247472#Sin h hc#Lp 12#Di truyn hc#Tin ho#Sinh thi hc#Sch c thm#Hng## 00730000000000289000450002600110000002600110001100500110002201400070003300200460 00400070050000860190005001360820007001418080005001480080005001530090011001580100 00500169011001500174005001000189005001100199005001200210013000700222021015900229 020000800388020001600396020002200412039000600434#VV09.13364#VV09.13365#Hong Lon g#22700#Gii p v dy hc m nhc trung hc c s#B.s.: Hong Long (ch.b.), Hong Ln, Bi Anh T..#Vi?t#780.71#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a180tr.^b24cm#Ho ng Ln#Bi Anh T#L Anh Tun#247473#Hi - p nhng vn chung v mn m nh c trung hc c s, ni dung mn m nhc, phng php dy hc m nhc v nhng v n lin quan trong dy hc m nhc#m nhc#Trung hc c s#Phng php ging d y#Hng## 00511000000000265000450002600110000002600110001100500140002201400070003600200640 00430070014001070190005001210820004001268080005001300080005001350090011001400100 00500151011001500156004001800171013000700189020000500196020000800201020001600209 020001400225039000600239#VV09.13366#VV09.13367#Phan Huy Khi#30500#Chuyn b i dng hc sinh gii ton trung hc c s: a thc#Phan Huy Khi#Vi?t#512#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a243tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#247474#Ton#a thc#Trung hc c s#Sch c thm#Hng## 00590000000000301000450002600110000002600110001100500180002201400070004000200360 00470030020000830070031001030190005001340820004001398080005001430080005001480090 01100153010000500164011001500169004001800184005001200202013000700214020001000221 020000900231020000800240020002000248020001400268039000600282#VV09.13368#VV09.133 69#Thi Hong Nguyn#37800#Bi tp ng php ting Anh nng cao#Trung hc ph th ng#Thi Hong Nguyn, Vn Tho#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a268tr.^b 24cm#Ti bn ln th 3# Vn Tho#247475#Ting Anh#Ng php#Bi tp#Ph thng t rung hc#Sch c thm#Hng## 00656000000000313000450002600110000002600110001100500170002201400070003900200220 00460030023000680070044000910190005001350820008001408080005001480080005001530090 01100158010000500169011001500174005001200189012005800201013000700259020000700266 020002000273020000800293020000900301020001200310020001400322039000600336#VV09.13 370#VV09.13371#Nguyn Quang Lc#22500#Dao ng c - sng c#T lun v trc ngh im#B.s.: Nguyn Quang Lc (ch.b.), L Tng Lm#Vi?t#531.076#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a163tr.^b24cm#L Tng Lm#Rn luyn k nng gii bi tp vt l trung h c ph thng#247476#Vt l#Ph thng trung hc#Bi tp#Dao ng#Sng c hc#Sch c thm#Hng## 00663000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020059000460030028001050070057001330220004001902210014001940050 01400208005001500222005001200237008000500249009001100254010000500265011001500270 013000700285020000800292020002000300020000900320020001400329039000600343#VV09.13 372#VV09.13373#31000#Vi?t#540.76#^214#T hc t kim tra nh gi kin thc k nng ho hc THPT#Dnh cho hc sinh kh, gii#B.s.: ng Th Oanh (ch.b.), Nguy n Th Ng, V Anh Tun#T.1#Ho hc c s#ng Th Oanh#Nguyn Th Ng#V Anh Tu n#^aH.#^aGio dc#2009#^a248tr.^b24cm#247477#Ho hc#Ph thng trung hc#Kim tr a#Sch c thm#Hng## 00628000000000253000450002600110000002600110001101400070002200200230002900700140 00520190005000660820004000718080005000750080005000800090011000850100005000960110 01500101001001400116013000700130021020000137020000800337020001200345020001100357 039000600368#VV09.13374#VV09.13375#24000#Ho hc trn cnh ng#Dng Vn m#V i?t#630#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a164tr.^b24cm#Dng Vn m#247478#Nhng kin thc ho hc ng dng trong nng nghip: ho hc t trng, vai tr tng hp c c cht hu c ca cy xanh, nhng nguyn t ho hc lm thc n cho cy ci, cc cht ho hc bo v ma mng#Ho hc#Nng nghip#Trng trt#Hng## 00704000000000301000450002600110000002600110001100500140002201400070003600200480 00430030089000910070060001800190005002400820007002458080005002520080005002570090 01100262010000500273011001500278005001600293005001400309013000700323020000900330 020002000339020000800359020001400367020001500381039000600396#VV09.13376#VV09.133 77#L nh Trung#25000#n luyn kin thc sinh hc trung hc ph thng#Dnh cho n thi tt nghip trung hc ph thng v thi vo cc trng i hc v cao ng #B.s.: L nh Trung (ch.b.), Nguyn Thu Hng, L Th Phng#Vi?t#570.76#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a200tr.^b24cm#Nguyn Thu Hng#L Th Phng#247479#Sinh hc# Ph thng trung hc#Bi tp#Sch c thm#Sch luyn thi#Hng## 00606000000000289000450002600110000002600110001100500130002201400070003500200430 00420030077000850070013001620190005001750820008001808080005001880080005001930090 01100198010000500209011001500214013000700229020000800236020000800244020002000252 020000900272020001500281020001400296039000600310#VV09.13378#VV09.13379#Hunh Vn t#27000#Bi tp v chui phn ng v lp cng thc#Dng cho hc sinh gii ho hc 9 v tuyn sinh vo lp 10 chuyn, nng khiu#Hunh Vn t#Vi?t#541.076#^21 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a220tr.^b24cm#247480#Ho hc#Bi tp#Ph thng trung hc #Phn ng#Sch luyn thi#Sch c thm#Hng## 00765000000000277000450002600110000002600110001100500140002201400070003600200570 00430070037001000190005001370820004001428080005001460080005001510090011001560100 00500167011001500172001001400187013000700201021020900208020002200417020001200439 020001700451020001400468039000500482#VV09.13380#VV09.13381#Kiu Th Long#32800# Phng php dy hc vn bn ngh lun trng ph thng#Hong Th Mai (ch.b.), Kiu Th Long#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a240tr.^b24cm#Hong Th Mai#24 7481#Khi qut v vn bn ngh lun trng ph thng. Cch t chc mt gi dy hc vn bn ngh lun trng ph thng. Mt s thit k gio n, bi tp v bi lm vn v vn bn ngh lun trng ph thng#Phng php ging dy#Tp lm vn#Trng ph thng#Vn ngh lun#Thu## 00739000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010018000460020046000640070036001100220004001460050017001500080 00500167009001100172010000500183011001500188013000700203021017700210020000900387 020002000396020001300416020001500429039000500444#VV09.13382#VV09.13383#28400#Vi ?t#570.71#^214#Trnh Nguyn Giao#Dy hc sinh hc trng trung hc ph thng#T rnh Nguyn Giao, Nguyn c Thnh#T.1#Nguyn c Thnh#^aH.#^aGio dc#2009#^a2 03tr.^b24cm#247482#Gii thiu chng trnh sch gio khoa sinh hc 10 v 11. H ng dn dnh cho gio vin dy hc cc bi v: th gii sng, sinh hc t bo, si nh hc vi sinh vt, sinh hc c th#Sinh hc#Ph thng trung hc#Chng trnh#S ch gio vin#Thu## 00835000000000289000450002600110000002600110001100500180002201400070004000200550 00470070063001020190005001650820007001708080005001770080005001820090011001870100 00500198011001500203001001600218005001900234013000700253021024100260020000900501 020001000510020001100520020000900531039000500540#VV09.13384#VV09.13385#Phm Th Kim Dung#32000#Cng tc ph bin, gio dc php lut trong nh trng#Nguyn Hu y Bng (ch.b.), Phm Th Kim Dung, ng Th Thu Huyn#Vi?t#340.07#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a227tr.^b24cm#Nguyn Huy Bng#ng Th Thu Huyn#247483#Nhng vn chung v ph bin, gio dc php lut. Cc hnh thc v phng php ph bin, gio dc php lut c bn. Ngnh gio dc vi cng tc ph bin, gio dc php l ut. Mt s vn bn quy nh v cng tc ph bin, gio dc php lut#Gio dc#P hp lut#Nh trng#Vit Nam#Thu## 00510000000000265000450002600110000002600110001100500120002201400070003400200640 00410070012001050190005001170820007001228080005001290080005001340090011001390100 00500150011001500155013000700170020000800177020002000185020000800205020001200213 020001400225039000500239#VV09.13386#VV09.13387#Cao C Gic#40500#Cc phng ph p chn lc gii nhanh bi tp trc nghim ho hc#Cao C Gic#Vi?t#540.76#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a280tr.^b24cm#247484#Ho hc#Ph thng trung hc#Bi tp#Tr c nghim#Sch c thm#Thu## 00540000000000265000450002600110000002600110001100500130002201400070003500200380 00420070036000800190005001160820010001218080005001310080005001360090011001410100 00500152011001500157012004300172001001800215013000700233020001600240020000900256 020000400265039000500269#VV09.13388#VV09.13389#Phm Vn nh#25500#Nguyn nh C hiu - tc phm chn lc#Phm Vn nh gii thiu, tuyn chn#Vi?t#895.92212#^214 #^aH.#^aGio dc#2009#^a243tr.^b20cm#T sch Tc gi, tc phm trong nh trng# Nguyn nh Chiu#247485#Vn hc cn i#Vit Nam#Th#Thu## 00570000000000277000450002600110000002600110001100500100002201400070003200200340 00390070050000730190005001230820010001288080005001380080005001430090011001480100 00500159011001500164012004300179001001400222005001500236013000700251020001600258 020000900274020000400283039000500287#VV09.13390#VV09.13391#V Vn S#16000#Trn T Xng - tc phm chn lc#Gii thiu, tuyn chn: V Vn S, on nh Dng# Vi?t#895.92212#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a152tr.^b21cm#T sch Tc gi, tc ph m trong nh trng#Trn T Xng#on nh Dng#247486#Vn hc cn i#Vit Nam# Th#Thu## 00556000000000277000450002600110000002600110001100500130002201400070003500200340 00420070036000760190005001120820006001178080005001230080005001280090011001330100 00500144011001500149012004300164001001400207013000700221020001600228020000900244 020001200253020000800265039000500273#VV09.13393#VV09.13392#Li Vn Hng#30000#N guyn Khuyn - tc phm chn lc#Li Vn Hng gii thiu, tuyn chn#Vi?t#895.1# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a291tr.^b20cm#T sch Tc gi, tc phm trong nh tr ng#Nguyn Khuyn#247487#Vn hc cn i#Vit Nam#Th ch Hn#Th Nm#Thu## 00556000000000277000450002600110000002600110001100500150002201400070003700200320 00440070038000760190005001140820006001198080005001250080005001300090011001350100 00500146011001500151012004300166001001200209013000700221020001600228020000900244 020001200253020000800265039000500273#VV09.13394#VV09.13395#Quch Thu Hin#37000 #Cao B Qut - tc phm chn lc#Quch Thu Hin gii thiu, tuyn chn#Vi?t#895. 1#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a359tr.^b20cm#T sch Tc gi, tc phm trong nh t rng#Cao B Qut#247488#Vn hc cn i#Vit Nam#Th ch Hn#Th Nm#Thu## 00597000000000289000450002600110000002600110001100500150002201400070003700200370 00440070038000810190005001190820010001248080005001340080005001390090011001440100 00500155011001500160012004300175001001700218013000700235020001700242020001200259 020001000271020000900281020001200290039000500302#VV09.13396#VV09.13397#Tn Phn g Lan#47500#Nguyn Minh Chu - tc phm chn lc#Tn Phng Lan gii thiu, tuy n chn#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a463tr.^b20cm#T sch Tc gi, tc phm trong nh trng#Nguyn Minh Chu#247489#Vn hc hin i#Tiu thuyt# Tiu lun#Vit Nam#Truyn ngn#Thu## 00623000000000301000450002600110000002600110001100500190002201400070004100200340 00480070045000820190005001270820006001328080005001380080005001430090011001480100 00500159011001500164012004300179001001400222005001300236005001500249013000700264 020001600271020000900287020000800296020001200304039000500316#VV09.13398#VV09.133 99#Phm Th Thu Hng#16000#H Xun Hng - tc phm chn lc#Gii thiu, tuyn chn: Phm Th Thu Hng..#Vi?t#895.1#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a147tr.^b20cm# T sch Tc gi, tc phm trong nh trng#H Xun Hng#Li Vn Hng#Trn Vn T rng#247490#Vn hc cn i#Vit Nam#Th Nm#Th ch Hn#Thu## 00528000000000265000450002600110000002600110001100200300002200700370005200500140 00890140007001030190005001100820011001158080005001260080005001310090011001360100 00500147011001500152012004300167013000700210001001000217020001700227020000900244 020000400253039000500257#VV09.13400#VV09.13401#Xun Diu - tc phm chn lc#Lu Khnh Th gii thiu, tuyn chn#Lu Khnh Th#38500#Vi?t#895.922134#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a376tr.^b20cm#T sch Tc gi, tc phm trong nh trng#24749 1#Xun Diu#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00530000000000265000450002600110000002600110001100200330002200700350005500500120 00900140007001020190005001090820011001148080005001250080005001300090011001350100 00500146011001500151012004300166013000700209001001300216020001700229020000900246 020000400255039000500259#VV09.13402#VV09.13403#Ch Lan Vin - tc phm chn lc# V Tun Anh gii thiu, tuyn chn#V Tun Anh#40000#Vi?t#895.922134#^214#^aH.# ^aGio dc#2009#^a387tr.^b20cm#T sch Tc gi, tc phm trong nh trng#247492 #Ch Lan Vin#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00520000000000265000450002600110000002600110001100200280002200700350005000500120 00850140007000970190005001040820011001098080005001200080005001250090011001300100 00500141011001500146012004300161013000700204001000800211020001700219020000900236 020000400245039000500249#VV09.13404#VV09.13405#T Hanh - tc phm chn lc#V Tu n Anh gii thiu, tuyn chn#V Tun Anh#33000#Vi?t#895.922132#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a319tr.^b21cm#T sch Tc gi, tc phm trong nh trng#247493#T H anh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00540000000000265000450002600110000002600110001100200360002200700380005800500150 00960140007001110190005001180820010001238080005001330080005001380090011001430100 00500154011001500159012004300174013000700217001001600224020001600240020000900256 020000400265039000500269#VV09.13406#VV09.13407#Nguyn Cng Tr - tc phm chn l c#Nguyn c Mu gii thiu, tuyn chn#Nguyn c Mu#18000#Vi?t#895.92212#^2 14#^aH.#^aGio dc#2009#^a167tr.^b20cm#T sch Tc gi, tc phm trong nh trn g#247494#Nguyn Cng Tr#Vn hc cn i#Vit Nam#Th#Thu## 00528000000000265000450002600110000002600110001100200300002200700330005200500100 00850140007000950190005001020820011001078080005001180080005001230090011001280100 00500139011001500144012004300159013000700202001001000209020001700219020000900236 020001200245039000500257#VV09.13408#VV09.13409#Thch Lam - tc phm chn lc#L Dc T gii thiu, tuyn chn#L Dc T#35000#Vi?t#895.922332#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a340tr.^b20cm#T sch Tc gi, tc phm trong nh trng#247495#Thch Lam#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu## 00533000000000265000450002600110000002600110001100200340002200700360005600500130 00920140007001050190005001120820010001178080005001270080005001320090011001370100 00500148011001500153012004300168013000700211001001400218020001700232020000900249 020000400258039000500262#VV09.13410#VV09.13411#Phan Bi Chu - tc phm chn lc #Trn Hi Yn gii thiu, tuyn chn#Trn Hi Yn#32500#Vi?t#895.92283#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a316tr.^b20cm#T sch Tc gi, tc phm trong nh trng#2474 96#Phan Bi Chu#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00530000000000265000450002600110000002600110001100200280002200700400005000500170 00900140007001070190005001140820011001198080005001300080005001350090011001400100 00500151011001500156012004300171013000700214001000800221020001700229020000900246 020000400255039000500259#VV09.13412#VV09.13413#Huy Cn - tc phm chn lc#Nguy n ng ip gii thiu, tuyn chn#Nguyn ng ip#29500#Vi?t#895.922132#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a283tr.^b21cm#T sch Tc gi, tc phm trong nh trng#2 47497#Huy Cn#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00540000000000265000450002600110000002600110001100200320002200700370005400500140 00910140007001050190005001120820011001178080005001280080005001330090011001380100 00500149011001500154012004300169013000700212001001200219020001700231020000900248 020001200257039000500269#VV09.13414#VV09.13415#Nguyn Tun - tc phm chn lc#T n Tho Min gii thiu, tuyn chn#Tn Tho Min#42000#Vi?t#895.922332#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a412tr.^b21cm#T sch Tc gi, tc phm trong nh trng#247 498#Nguyn Tun#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu## 00546000000000277000450002600110000002600110001100200280002200700320005000500090 00820140007000910190005000980820011001038080005001140080005001190090011001240100 00500135011001500140012004300155013000700198001000800205020001700213020001200230 020000900242020001200251039000500263#VV09.13416#VV09.13417#Nam Cao - tc phm ch n lc#Bch Thu gii thiu, tuyn chn#Bch Thu#44000#Vi?t#895.922332#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a428tr.^b20cm#T sch Tc gi, tc phm trong nh trng#24749 9#Nam Cao#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Vit Nam#Truyn ngn#Thu## 00573000000000301000450002600110000002600110001100200280002200700140005000500140 00640140007000780190005000850820008000908080005000980080005001030090011001080100 00500119011001500124012003400139013000700173020000700180020001000187020001500197 020002000212020000800232020001200240020001400252039000500266#VV09.13418#VV09.134 19#Nhit hc v vt l phn t#L Hon Thch#L Hon Thch#16000#Vi?t#536.076#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a131tr.^b21cm#Trc nghim vt l theo chuyn #247500 #Vt l#Nhit hc#Vt l phn t#Ph thng trung hc#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Thu## 00566000000000301000450002600110000002600110001100200250002200700140004700500140 00610140007000750190005000820820008000878080005000950080005001000090011001050100 00500116011001400121012003400135013000700169020000700176020002000183020001000203 020001200213020000800225020001200233020001400245039000500259#VV09.13421#VV09.134 20#in tch v in trng#L Hon Thch#L Hon Thch#11500#Vi?t#537.076#^214 #^aH.#^aGio dc#2009#^a83tr.^b21cm#Trc nghim vt l theo chuyn #247501#Vt l#Ph thng trung hc#in tch#in trng#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm# Thu## 00877000000000313000450002600110000002600110001100200290002200700580005100500170 01090140006001260190005001320820007001378080005001440080005001490090011001540100 00500165011001400170012003100184005001700215004001800232015009600250013000700346 005001400353021014800367020001800515020001000533020001500543039000500558#VV09.13 422#VV09.13423#Cng nhau lm sch hnh tinh#Thi Th Ngc D (ch.b.), Phm Gia T rn, Nguyn ng Tun#Thi Th Ngc D#9500#Vi?t#363.72#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a59tr.^b20cm#Gi gn hnh tinh sch v xanh#Nguyn ng Tun#Ti bn ln th 1#D n Nng cp th v lm sch knh Tn Ho - L Gm, Tp. H Ch Minh. Ban qun l d n 415#247502#Phm Gia Trn#Cung cp kin thc cho cc em hc sinh v rc v ngun to rc. Tc hi ca rc, thu gom v x l rc. Bo v mi trng chng s nhim bn ca rc#Bo v mi trng#Cht thi#X l rc thi#Thu## 00592000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200170003600700140 00530140007000670190005000740820004000798080005000830080005000880090011000930100 00500104011001500109013000700124021016200131020001200293020001900305020000900324 039000500333#VV09.13425#VV09.13424#L Quang Long#ng h sinh hc#L Quang Long# 13000#Vi?t#571#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a104tr.^b20cm#247503#Cung cp kin th c v khi nim thi gian. ng h sinh hc ca thc vt, ng vt, con ngi. C s vt cht ca ng h sinh hc. ng dng ca ng h sinh hc#Sinh l hc#Th i gian sinh hc#ng dng#Thu## 00524000000000265000450002600110000002600110001100200460002200700450006800500140 01130140007001270190005001340820007001398080005001460080005001510090011001560100 00500167011001400172005000800186004001800194013000700212020001800219020000900237 020000700246039000500253#VV09.13426#VV09.13427#135 cu gip tr pht trin tr thng minh#L Bch Tuyt tuyn chn ; Minh ho: L Bnh#L Bch Tuyt#10000#V i?t#793.73#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a47tr.^b20cm#L Bnh#Ti bn ln th 7#247 504#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Cu #Thu## 00496000000000253000450002600110000002600110001100200420002200700340006400500150 00980140007001130190005001200820007001258080005001320080005001370090011001420100 00500153011001500158005001800173013000700191020001800198020000900216020001200225 039000500237#VV09.13428#VV09.13429#Nhng cu chuyn i sut cuc i tr th#D ng Minh Ho, Nguyn Ngc Khanh#Dng Minh Ho#18500#Vi?t#808.83#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a176tr.^b20cm#Nguyn Ngc Khanh#247505#Vn hc thiu nhi#Th gii#Tr uyn ngn#Thu## 00512000000000265000450002600110000002600110001100200350002200700080005701400070 00650190005000720820004000778080005000810080005000860090011000910100005001020110 01500107001000800122004001800130013000700148021005400155020001000209020000800219 020001400227039000500241#VV09.13430#VV09.13431#Bi tp ng php ting Anh cn b n#L Dng#21700#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a208tr.^b21cm#L Dng#Ti b n ln th 2#247506#Gii thiu gn 200 bi tp ng php ting Anh cn bn#Ting Anh#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00657000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020026000430070043000690220004001120050016001160050013001320050 01200145008000500157009001100162010000500173011001500178013000700193021011200200 020000900312020000800321020000900329020001200338039000500350#VV09.13432#VV09.134 33#17600#Vi?t#173#^214#Truyn o c xa v nay#Nguyn Ngc Lu, Bi Ngc Sn, Cao Dng#T.2#Nguyn Ngc Lu#Bi Ngc Sn# Cao Dng#^aH.#^aGio dc#2009#^ a175tr.^b21cm#247507#Gm nhng mu chuyn gio dc o c v mi quan h vi b n thn, mi quan h x hi v nhng ngi xung quanh#Gio dc#o c#Gia nh#T ruyn ngn#Thu## 00652000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020026000430070043000690220004001120050016001160050013001320050 01200145008000500157009001100162010000500173011001500178013000700193021010700200 020000900307020000800316020000900324020001200333039000500345#VV09.13434#VV09.134 35#11500#Vi?t#173#^214#Truyn o c xa v nay#Nguyn Ngc Lu, Bi Ngc Sn, Cao Dng#T.3#Nguyn Ngc Lu#Bi Ngc Sn# Cao Dng#^aH.#^aGio dc#2009#^ a111tr.^b21cm#247508#Gm nhng mu chuyn gio dc o c v cch i nhn x t h trong quan h gia nh, nh trng v x hi#Gio dc#o c#Gia nh#Truyn ngn#Thu## 00715000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200450003300700140 00780140007000920190005000990820008001048080005001120080005001170090011001220100 00500133011001500138001001400153004001800167013000700185021017600192020001700368 020001000385020001600395020000900411039000500420#VV09.13437#VV09.13436#VV09.1343 8#100 s kin lch s Vit Nam trong th k XX#Trn Nam Tin#31800#Vi?t#959.704 #^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a395tr.^b20cm#Trn Nam Tin#Ti bn ln th 1#247509 #Gii thiu 100 s kin lch s Vit Nam trong th k XX t phong tro ng Du t hng 7/1905 cho ti khi H Ni c UNESCO trao tng gii thng thnh ph v ho bnh 13/7/1999#Lch s hin i#Th k 20#S kin lch s#Vit Nam#Thu## 00648000000000265000450002600110000002600110001100200390002200300200006100700130 00810050013000940140006001070190005001130820004001188080005001220080005001270090 01100132010000500143011001400148013000700162021017000169020000900339020001500348 020001400363039000500377#VV09.13439#VV09.13440#Nhng iu k th v th gii n g vt#Song ng Anh - Vit#T Th Qunh#T Th Qunh#8000#Vi?t#590#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a47tr.^b21cm#247510#Gm nhng cu chuyn v nhng iu k th ca th gii ng vt nh: c phi gu a cc sinh con trn tuyt, hi cu c bi c khng, vt con c th ni c khng...#ng vt#Sch thiu nhi#Sch song ng #Thu## 00613000000000289000450002600110000000200210001100700060003201400070003801900050 00450820009000508080005000590080005000640090011000690100005000800110015000850010 00600100013000700106021012300113020000800236020000800244020001000252020000900262 020002000271020001000291020001600301039000600317#HV09.00550#Ch Ln - xa v nay #L An#25000#Vi?t#305.8951#^214#^aH.#^aTh gii#2007#^a208tr.^b21cm#L An#24751 1#Gii thiu lch s, vn ho, sinh hot, hn nhn, gia nh, danh lam thng cn h... ca ngi Hoa sng ti khu vc pha Nam#Vn ho#Lch s#Cuc sng#Hn nhn# Danh lam thng cnh#Ngi Hoa#Tp. H Ch Minh#PDung## 00436000000000253000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020020000340070019000540220004000730050019000770080005000960090011001010100 00500112011001400117013000700131020000800138020000600146020001000152020001400162 039000600176#VV09.13261#6600#Vi?t#372.87#^214#Thc hnh m nhc 4#V Th Xun P hng#T.2#V Th Xun Phng#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b24cm#247512#m nhc#L p 4#Thc hnh#Sch c thm#PDung## 00436000000000253000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020020000340070019000540220004000730050019000770080005000960090011001010100 00500112011001400117013000700131020000800138020000600146020001000152020001400162 039000600176#VV09.13262#7200#Vi?t#780.76#^214#Thc hnh m nhc 7#V Th Xun P hng#T.1#V Th Xun Phng#^aH.#^aGio dc#2009#^a39tr.^b24cm#247513#m nhc#L p 8#Thc hnh#Sch c thm#PDung## 00436000000000253000450002600110000002000080001102000060001902000100002502000140 00350390006000490140006000550190005000610820007000668080005000730020020000780070 01900098022000400117008000500121009001100126010000500137011001400142005001900156 013000700175#VV09.13263#m nhc#Lp 8#Thc hnh#Sch c thm#PDung#7200#Vi?t#7 80.76#^214#Thc hnh m nhc 8#V Th Xun Phng#T.1#^aH.#^aGio dc#2009#^a39t r.^b24cm#V Th Xun Phng#247514## 00479000000000253000450002600110000000200380001100300210004901400060007001900050 00760820006000818080005000870080005000920090011000970100005001080110014001130040 01800127015003300145013000700178020001100185020000500196020000600201020001200207 039000600219#VV09.13264# kim tra hc k cp tiu hc lp 1#Mn ting Vit, to n#8500#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a52tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#T TS ghi: B Gio dc v o to#247515#Ting Vit#Ton#Lp 1# kim tra#PDung## 00509000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020034000340070044000680220004001120050012001160050017001280040018001450080 00500163009001100168010000500179011001500184020001100199020000600210020001400216 039000600230013000700236#VV09.13265#13600#Vi?t#372.6#^214#nh gi kt qa hc ting Vit 2#B.s.: Nguyn Tri (ch.b.), L Th Thu Huyn#T.2#Nguyn Tri#L Th Thu Huyn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a104tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2 #Sch c thm#PDung#247516## 00480000000000253000450002600110000000200380001100300210004901400070007001900050 00770820006000828080005000880080005000930090011000980100005001090110014001140040 01800128015003300146013000700179020001100186020000500197020000600202020001200208 039000600220#VV09.13266# kim tra hc k cp tiu hc lp 2#Mn ting Vit, to n#11500#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a72tr.^b24cm#Ti bn ln th 1# TTS ghi: B Gio dc v o to#247517#Ting Vit#Ton#Lp 2# kim tra#PDung## 00506000000000265000450002600110000001400070001101900050001800200380002300300210 00610820006000828080005000880080005000930090011000980100005001090110014001140040 01800128015003300146013000700179020001100186020000500197020000600202020001200208 020001400220039000600234#VV09.13267#11500#Vi?t# kim tra hc k cp tiu hc lp 3#Mn ting Vit, ton#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a72tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#247518#Ting Vit#Ton#Lp 3# kim tra#Sch c thm#PDung## 00656000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020041000340030030000750070064001050220004001690050013001730050014001860050 01400200005001900214005002100233008000500254009001100259010000500270011001500275 013000700290020001100297020000600308020000800314020001400322039000600336#VV09.13 268#19000#Vi?t#372.6#^214#n tp - kim tra, nh gi ting Vit 4#Theo chun k in thc, k nng#B.s.: Lu c Hnh, L Phng Nga, Nguyn Duy H (ng ch.b.). .#T.2#Lu c Hnh#L Phng Nga#Nguyn Duy H#Lu Th Tuyt Hin#Nguyn Th Hn g Hnh#^aH.#^aGio dc#2009#^a151tr.^b24cm#247519#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#PDung## 00605000000000301000450002600110000001400060001101900050001700200210002200700550 00430820007000988080005001050080005001100090011001150100005001260110014001310040 03100145005001300176005001200189005001200201005002100213005001700234013000700251 020000900258020000600267020001000273020001400283039000600297#VV09.13269#1200#Vi ?t#Thc hnh khoa hc 4#B.s.: L Ngc ip (ch.b.), Lm Vn ua, L Thu Thu..#3 72.35#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a71tr.^b24cm#Ti bn ln th 3, c chnh l#L Ngc ip#Lm Vn ua#L Thu Thu#Nguyn Th Bo Khanh#ng Hong Trang#247520#K hoa hc#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#PDung## 00549000000000265000450002600110000001400070001101900050001800200490002300300310 00720070042001030820007001458080005001520080005001570090011001620100005001730110 01500178004001800193005001200211005001500223013000700238020001200245020000600257 020001400263039000600277#VV09.13270#18500#Vi?t#Rn luyn k nng tp lm vn ch o hc sinh lp 4#Theo chng trnh tiu hc mi#B.s.: L Anh Xun (ch.b.), L Th Vn Anh#372.62#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a132tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#L A nh Xun#L Th Vn Anh#247521#Tp lm vn#Lp 4#Sch c thm#PDung## 00609000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020034000340070067000680220004001350050012001390050017001510050020001680050 01300188004001800201008000500219009001100224010000500235011001500240020001100255 020000600266020001400272039000600286013000700292020000800299#VV09.13271#14800#V i?t#372.6#^214#nh gi kt qu hc ting Vit 4#B.s.: Nguyn Tri (ch.b.), L T h Thu Huyn, Nguyn Th Kim Oanh..#T.2#Nguyn Tri#L Th Thu Huyn#Nguyn Th Kim Oanh#o Tin Thi#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a116tr.^b24cm#Tin g Vit#Lp 4#Sch c thm#PDung#247522#Bi tp## 00656000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020041000340030030000750070064001050220004001690050013001730050014001860050 01400200005001900214005002100233008000500254009001100259010000500270011001500275 013000700290020001100297020000600308020000800314020001400322039000600336#VV09.13 272#19000#Vi?t#372.6#^214#n tp - kim tra, nh gi ting Vit 4#Theo chun k in thc, k nng#B.s.: Lu c Hnh, L Phng Nga, Nguyn Duy H (ng ch.b.). .#T.1#Lu c Hnh#L Phng Nga#Nguyn Duy H#Lu Th Tuyt Hin#Nguyn Th Hn g Hnh#^aH.#^aGio dc#2009#^a152tr.^b24cm#247523#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#PDung## 00543000000000277000450002600110000001400070001101900050001800200380002300300230 00610070052000840820006001368080005001420080005001470090011001520100005001630110 01500168005000800183005001400191005001400205013000700219020000500226020000600231 020000800237020001400245039000600259#VV09.13273#18500#Vi?t#T kim tra cht l ng hc tp ton 4#Trc nghim v t lun#B.s.: o Ni (ch.b.), Trung Hiu, Ngc Thin#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a119tr.^b24cm#o Ni# Trung Hi u# Ngc Thin#247524#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#PDung## 00552000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020034000340070065000680220004001330050012001370050017001490050020001660080 00500186009001100191010000500202011001500207013000700222020001100229020000600240 020000800246020001400254039000600268#VV09.13274#14800#Vi?t#372.6#^214#nh gi kt qu hc ting Vit 5#B.s.: Nguyn Tri (ch.b.), L Th Thu Huyn, Nguyn Th Kim Oanh#T.1#Nguyn Tri#L Th Thu Huyn#Nguyn Th Kim Oanh#^aH.#^aGio dc#2 009#^a116tr.^b24cm#247525#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#PDung## 00479000000000265000450002600110000000500150001101400070002601900050003300200200 00380070030000580820006000888080005000940080005000990090011001040100005001150110 01500120004001800135005001400153013000700167020000500174020000600179020000800185 020001400193039000600207#VV09.13275#Phm nh Thc#20000#Vi?t#Em mun gii ton 5#Phm nh Thc, ng Th Bnh#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a156tr.^b24cm# Ti bn ln th 2#ng Th Bnh#247526#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#PDung## 00648000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020041000340030029000750070066001040220004001700050013001740050014001870050 01600201005001900217005001000236008000500246009001100251010000500262011001500267 013000700282020001100289020000600300020000800306020001400314039000600328#VV09.13 276#19000#Vi?t#372.6#^214#n tp - kim tra, nh gi ting Vit 5#Theo chun k in thc k nng#B.s.: Lu c Hnh, L Phng Nga, Trnh Vnh Long (ng ch.b.) ..#T.2#Lu c Hnh#L Phng Nga#Trnh Vnh Long#Lu Th Tuyt Hin#L Thu H#^ aH.#^aGio dc#2009#^a152tr.^b24cm#247527#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm #PDung## 00570000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020035000340030029000690070056000980220004001540050014001580050013001720050 01300185008000500198009001100203010000500214011001500219013000700234020000500241 020000600246020000800252020001400260039000600274#VV09.13277#13500#Vi?t#372.7#^2 14#n tp - kim tra, nh gi ton 5#Theo chun kin thc k nng#B.s.: Trun g Hiu (ch.b.), V Vn Dng, Hong Mai L#T.1# Trung Hiu#V Vn Dng#Hong Mai L#^aH.#^aGio dc#2009#^a104tr.^b24cm#247528#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c th m#PDung## 00571000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020035000340030030000690070056000990220004001550050014001590050013001730050 01300186008000500199009001100204010000500215011001500220013000700235020000500242 020000600247020000800253020001400261039000600275#VV09.13278#15000#Vi?t#372.7#^2 14#n tp - kim tra, nh gi ton 5#Theo chun kin thc, k nng#B.s.: Tru ng Hiu (ch.b.), V Vn Dng, Hong Mai L#T.2# Trung Hiu#V Vn Dng#Hong Mai L#^aH.#^aGio dc#2009#^a116tr.^b24cm#247529#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c t hm#PDung## 00639000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020041000340030029000750070066001040220004001700050013001740080005001870090 01100192010000500203011001500208013000700223005001400230005001600244005001000260 005001000270020001100280020000600291020000800297020001400305039000600319#VV09.13 279#19000#Vi?t#372.6#^214#n tp - kim tra, nh gi ting Vit 5#Theo chun k in th, k nng#B.s.: Lu c Hnh, L Phng Nga, Trnh Vnh Long (ng ch.b.) ..#T.1#Lu c Hnh#^aH.#^aGio dc#2009#^a152tr.^b24cm#247530#L Phng Nga#Tr nh Vnh Long#L Th H#L Thu H#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#PDung## 00459000000000253000450002600110000000500170001101400070002801900050003500200320 00400070017000720820008000898080005000970080005001020090011001070100005001180110 01500123004001800138013000700156020000800163020000600171020000800177020001400185 039000600199#VV09.13280#Nguyn Vn Thoi#23000#Vi?t#Hng dn lm bi tp ho h c 8#Nguyn Vn Thoi#546.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a179tr.^b24cm#Ti bn l n th 3#247531#Ho hc#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#PDung## 00521000000000277000450002600110000000200350001100700290004600500150007500500130 00900140007001030190005001100820008001158080005001230080005001280090011001330100 00500144011001500149004001800164013000700182020000800189020000600197020000800203 020001200211020001400223039000600237#VV09.13281#Gii ton v trc nghim ho hc 8#ng Cng Hip, Hunh Vn t#ng Cng Hip#Hunh Vn t#28200#Vi?t#546.076# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a200tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#247532#Ho hc#Lp 8# Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#PDung## 00484000000000265000450002600110000000200190001100700320003000500150006200500160 00770140007000930190005001000820009001058080005001140080005001190090011001240100 00500135011001500140013000700155020000900162020000600171020000800177020001300185 020001400198039000600212#VV09.13282#Hi p sinh hc 8#Nguyn Thu Ho, Trn Th Phng#Nguyn Thu Ho#Trn Th Phng#17000#Vi?t#612.0076#^214#^aH.#^aGio dc# 2009#^a127tr.^b24cm#247533#Sinh hc#Lp 8#Bi tp#Sch hi p#Sch c thm#PDu ng## 00463000000000253000450002600110000000200460001100700140005700500140007101400070 00850190005000920820009000978080005001060080005001110090011001160100005001270110 01500132013000700147020000900154020000600163020000800169020001200177020001400189 039000600203#VV09.13283#Bi tp trc nghim v kim tra sinh hc 8#Phm Hu H oan#Phm Hu Hoan#23500#Vi?t#612.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a183tr.^b24cm# 247534#Sinh hc#Lp 8#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#PDung## 00567000000000289000450002600110000000200210001100700600003200500110009201400070 01030190005001100820006001158080005001210080005001260090011001310100005001420110 01500147004001800162005001500180005001600195005001700211013000700228020000800235 020000600243020000800249020001400257039000600271#VV09.13284#V bi tp lch s 9 #B.s.: Trn B (ch.b.), Nguyn Th Ci, Bi Tuyt Hng..#Trn B #16500#V i?t#959.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a132tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#Nguyn Th Ci#Bi Tuyt Hng#Nguyn Hng Lin#247535#Lch s#Lp 9#Bi tp#Sch c thm# PDung## 00522000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020025000350070050000600220004001100050016001140050015001300050017001450080 00500162009001100167010000500178011001500183013000700198020000500205020000600210 020000800216020001400224039000600238#VV09.13285#25000#Vi?t#510.76#^214#Bi tp thc hnh ton 9#Quch T Chng, Nguyn c Tn, Nguyn Anh Hong#T.1#Quch T Chng#Nguyn c Tn#Nguyn Anh Hong#^aH.#^aGio dc#2009#^a195tr.^b24cm#24753 6#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#PDung## 00522000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020025000350070050000600220004001100050016001140050015001300050017001450080 00500162009001100167010000500178011001500183013000700198020000500205020000600210 020000800216020001400224039000600238#VV09.13286#28000#Vi?t#510.76#^214#Bi tp thc hnh ton 9#Quch T Chng, Nguyn c Tn, Nguyn Anh Hong#T.2#Quch T Chng#Nguyn c Tn#Nguyn Anh Hong#^aH.#^aGio dc#2009#^a215tr.^b24cm#24753 7#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#PDung## 00426000000000241000450002600110000000200320001100700160004300500160005901400070 00750190005000820820008000878080005000950080005001000090011001050100005001160110 01500121013000700136020000700143020000600150020000800156020001400164039000600178 #VV09.13287#Nng cao v pht trin vt l 9#Nguyn Cnh Ho#Nguyn Cnh Ho#2750 0#Vi?t#537.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a220tr.^b24cm#247538#Vt l#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#PDung## 00536000000000277000450002600110000000200510001100700300006200500140009201400060 01060190005001120820007001178080005001240080005001290090011001340100005001450110 01400150005001500164013000700179020001800186020000600204020000800210020001200218 020000800230020001400238039000600252#VV09.13288#Bi tp trc nghim v t lun g io dc cng dn 9#ng Thu Anh, Trn Vn Thng#ng Thu Anh#9000#Vi?t#170.76 #^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a63tr.^b24cm#Trn Vn Thng#247539#Gio dc cng dn #Lp 9#Bi tp#Trc nghim#T lun#Sch c thm#PDung## 00445000000000253000450002600110000000200210001100700170003200500170004901400070 00660190005000730820009000788080005000870080005000920090011000970100005001080110 01500113013000700128020000900135020000600144020000800150020001300158020001400171 039000600185#VV09.13289#Hi - p sinh hc 9#Nguyn Thu Huyn#Nguyn Thu Huyn#1 5000#Vi?t#576.5076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a116tr.^b24cm#247540#Sinh hc#Lp 9#Bi tp#Sch hi p#Sch c thm#PDung## 00471000000000253000450002600110000000200500001100700140006100500140007501400070 00890190005000960820004001018080005001050080005001100090011001150100005001260110 01500131004001800146013000700164020000800171020001200179020000600191020001400197 039000600211#VV09.13290#Cc dng bi tp lm vn v cm th th vn lp 9#Cao B ch Xun#Cao Bch Xun#34500#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a280tr.^b24cm#T i bn ln th 3#247541#Vn hc#Tp lm vn#Lp 9#Sch c thm#PDung## 00499000000000265000450002600110000000200370001100700290004800500160007701400070 00930190005001000820008001058080005001130080005001180090011001230100005001340110 01500139004001800154005001200172013000700184020000700191020000700198020000800205 020001400213039000600227#VV09.13291#Bi tp c bn v nng cao vt l 10#Nguyn c Hip, L Cao Phan#Nguyn c Hip#22500#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2 009#^a236tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#L Cao Phan#247542#Vt l#Lp 10#Bi tp#S ch c thm#PDung## 00548000000000277000450002600110000000200500001100700450006100500120010601400070 01180190005001250820008001308080005001380080005001430090011001480100005001590110 01500164005001500179005001600194013000700210020000800217020000700225020001000232 020000800242020001400250039000600264#VV09.13292#n l thuyt - luyn k nng gi i ton ho hc 10#Phm Trng, Hunh Mai Hng, Hunh Cng Phc#Phm Trng#32000 #Vi?t#546.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a243tr.^b24cm#Hunh Mai Hng#Hunh Cn g Phc#247543#Ho hc#Lp 10#L thuyt#Bi tp#Sch c thm#PDung## 00651000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200080002380800050 00310020033000360030061000690070045001300220004001750050014001790050016001930050 01300209004001800222008000500240009001100245010000500256011001500261013000700276 020000700283020000700290020000800297020001200305020001400317039000600331#VV09.13 293#30000#Vi?t#530.076#^214#Luyn gii trc nghim vt l 10#ng hc cht im , ng lc hc cht im, tnh hc vt rn#Bi Quang Hn, Nguyn Duy Hin, Nguy n Tuyn#T.1#Bi Quang Hn#Nguyn Duy Hin#Nguyn Tuyn#Ti bn ln th 1#^aH.#^a Gio dc#2009#^a227tr.^b24cm#247544#Vt l#Lp 10#Bi tp#Trc nghim#Sch c t hm#PDung## 00441000000000241000450002600110000000200310001100700220004200500220006401400070 00860190005000930820004000988080005001020080005001070090011001120100005001230110 01500128004001800143013000700161020001000168020000700178020000800185039000600193 #VV09.13294#Bi tp thc hnh ting Anh 10#Nguyn Th Thu Trang#Nguyn Th Thu Trang#21500#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a171tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#247545#Ting Anh#Lp 10#Bi tp#PDung## 00582000000000289000450002600110000002600110001100200660002200700360008800500180 01240140007001420190005001490820009001548080005001630080005001680090011001730100 00500184011001500189005001700204013000700221020000900228020000700237020000800244 020000800252020001200260020001400272039000600286#VV09.13295#VV09.13296#Rn luyn k nng gii bi tp t lun v trc nghim sinh hc 10#Nguyn Phng Lan, Hun h Th i Tm#Nguyn Phng Lan#21500#Vi?t#571.6076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 156tr.^b24cm#Hunh Th i Tm#247546#Sinh hc#Lp 10#Bi tp#T lun#Trc nghim #Sch c thm#PDung## 00661000000000313000450002600110000002600110001100200730002200700500009500500170 01450050013001620140007001750190005001820820008001878080005001950080005002000090 01100205010000500216011001500221005001600236005001700252005001600269013000700285 020000800292020000700300020000800307020001200315020001400327039000600341#VV09.13 297#VV09.13298#Tuyn chn v gii thiu kim tra hc k cc a phng: Ho hc 10#Nguyn ng Bng, Minh Chu, Ng Quyt Chin..#Nguyn ng Bng# Mi nh Chu#22500#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a163tr.^b24cm#Ng Quyt C hin#Trng Vnh Din#Trng Vn im#247547#Ho hc#Lp 10#Bi tp# kim tra# Sch c thm#PDung## 00657000000000313000450002600110000002600110001100200730002200700500009500500170 01450050013001620140007001750190005001820820004001878080005001910080005001960090 01100201010000500212011001500217005001600232005001700248005001600265013000700281 020000800288020000700296020000800303020001200311020001400323039000600337#VV09.13 300#VV09.13299#Tuyn chn v gii thiu kim tra hc k cc a phng: Lc h s 10#Nguyn ng Bng, Minh Chu, Ng Quyt Chin..#Nguyn ng Bng# Mi nh Chu#16500#Vi?t#909#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a119tr.^b24cm#Ng Quyt Chin #Trng Vnh Din#Trng Vn im#247548#Lch s#Lp 10#Bi tp# kim tra#Sch c thm#PDung## 00664000000000313000450002600110000002600110001100200740002200700500009600500170 01460050013001630140007001760190005001830820009001888080005001970080005002020090 01100207010000500218011001500223005001600238005001700254005001600271013000700287 020000900294020000700303020000800310020001200318020001400330039000600344#VV09.13 301#VV09.13302#Tuyn chn v gii thiu kim tra hc k cc a phng: Sin h hc 10#Nguyn ng Bng, Minh Chu, Ng Quyt Chin..#Nguyn ng Bng# M inh Chu#23500#Vi?t#571.6076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a172tr.^b24cm#Ng Quyt Chin#Trng Vnh Din#Trng Vn im#247549#Sinh hc#Lp 10#Bi tp# kim t ra#Sch c thm#PDung## 00659000000000313000450002600110000002600110001100200720002200700500009400500170 01440050013001610140007001740190005001810820008001868080005001940080005001990090 01100204010000500215011001500220005001600235005001700251005001600268013000700284 020000700291020000700298020000800305020001200313020001400325039000600339#VV09.13 303#VV09.13304#Tuyn chn v gii thiu kim tra hc k cc a phng: Vt l 10#Nguyn ng Bng, Minh Chu, Ng Quyt Chin..#Nguyn ng Bng# Min h Chu#27000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a199tr.^b24cm#Ng Quyt Ch in#Trng Vnh Din#Trng Vn im#247550#Vt l#Lp 10#Bi tp# kim tra#S ch c thm#PDung## 00654000000000313000450002600110000002600110001100200700002200700500009200500170 01420050013001590140007001720190005001790820007001848080005001910080005001960090 01100201010000500212011001500217005001600232005001700248005001600265013000700281 020000500288020000700293020000800300020001200308020001400320039000600334#VV09.13 305#VV09.13306#Tuyn chn v gii thiu kim tra hc k cc a phng: To n 10#Nguyn ng Bng, Minh Chu, Ng Quyt Chin..#Nguyn ng Bng# Minh Chu#21000#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a151tr.^b24cm#Ng Quyt Chin #Trng Vnh Din#Trng Vn im#247551#Ton#Lp 10#Bi tp# kim tra#Sch c thm#PDung## 00656000000000313000450002600110000002600110001100200750002200700510009700500170 01480050013001650140007001780190005001850820004001908080005001940080005001990090 01100204010000500215011001500220005001700235005001600252005001000268013000700278 020001000285020000700295020000800302020001200310020001400322039000600336#VV09.13 307#VV09.13308#Tuyn chn v gii thiu kim tra hc k cc a phng: Ti ng Anh 10#Nguyn ng Bng, Minh Chu, Trng Vnh Din..#Nguyn ng Bng# Minh Chu#18500#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a131tr.^b24cm#Trng Vnh Din#Trng Vn im#Nguyn Em#247552#Ting Anh#Lp 10#Bi tp# kim tra#Sch c thm#PDung## 00571000000000301000450002600110000002600110001100100130002200200400003500700130 00750140007000880190005000950820010001008080005001100080005001150090011001200100 00500131011001400136013000700150012003100157020000800188020000700196020002200203 020000800225020000900233020000700242020001400249039000600263#VV09.13309#VV09.133 10#Nguyn Chin#Ca dao than thn, yu thng tnh ngha#Nguyn Chin#10500#Vi?t #398.89597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a75tr.^b24cm#247553#Chuyn dy - hc ng vn 10#Ng vn#Lp 10#Phng php ging dy#Tc gi#Tc phm#Ca dao#Sch c t hm#PDung## 00550000000000301000450002600110000002600110001100100130002200200080003500700130 00430140007000560190005000630820011000688080005000790080005000840090011000890100 00500100011001400105012003100119013000700150020000800157020000700165020002200172 020000800194020000900202020001700211020001400228039000600242#VV09.13311#VV09.133 12#Nguyn Chin#Tm Cm#Nguyn Chin#13000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a95tr.^b24cm#Chuyn dy - hc ng vn 10#247554#Ng vn#Lp 10#Phng php ging dy#Tc gi#Tc phm#Vn hc dn gian#Sch c thm#PDung## 00634000000000313000450002600110000002600110001100200560002200700510007801400070 01290190005001360820008001418080005001490080005001540090011001590100005001700110 01500175005001400190005001600204005001300220004001800233013000700251020000700258 020000700265020000800272020000800280020001200288020001400300039000600314#VV09.13 314#VV09.13313#Hng dn gii bi tp v cu hi trc nghim vt l 10#B.s.: Bi Quang Hn, Nguyn Duy Hin, Nguyn Tuyn#37000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a240tr.^b24cm#Bi Quang Hn#Nguyn Duy Hin#Nguyn Tuyn#Ti bn ln th 2#247555#Vt l#Lp 10#Bi tp#Cu hi#Trc nghim#Sch c thm#PDung## 00627000000000313000450002600110000000200190001100700620003001400070009201900050 00990820004001048080005001080080005001130090011001180100005001290110015001340050 01100149005001400160005001400174004001800188005002000206005002200226013000700248 020001100255020000800266020001200274020000700286020001400293039000600307#VV09.13 315#T liu ng vn 11#B.s.: Kim Hi, Bi Minh Ton (ng ch.b.), L Nguyn C n..#36000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a320tr.^b24cm# Kim Hi#Bi Min h Ton#L Nguyn Cn#Ti bn ln th 1#Nguyn Th Ngn Hoa#Nguyn Th Ngc Khanh #247556#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Lp 11#Sch c thm#PDung## 00634000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200080002380800050 00310020044000360070045000800220004001252210033001290050014001620050016001760050 01300192004001800205008000500223009001100228010000500239011001500244013000700259 020000700266020000800273020001200281020000700293020001400300039000600314#VV09.13 316#34000#Vi?t#537.076#^214#Gii ton v trc nghim vt l 11 nng cao#Bi Qua ng Hn, Nguyn Duy Hin, Nguyn Tuyn#T.1#Tnh in v dng in khng i#Bi Q uang Hn#Nguyn Duy Hin#Nguyn Tuyn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a2 23tr.^b24cm#247557#Vt l#Bi tp#Trc nghim#Lp 11#Sch c thm#PDung## 00448000000000253000450002600110000000200300001100700180004100500180005901400070 00770190005000840820007000898080005000960080005001010090011001060100005001170110 01500122013000700137020000700144020000700151020000800158020000800166020001400174 039000600188#VV09.13317#Hi - p kin thc a l 11#Trn Th Kim Oanh#Trn Th Kim Oanh#13800#Vi?t#330.91#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a107tr.^b24cm#247558#a l#Lp 11#Cu hi#Bi tp#Sch c thm#PDung## 00655000000000313000450002600110000002600110001100200700002200700500009200500170 01420050013001590140007001720190005001790820007001848080005001910080005001960090 01100201010000500212011001500217005001600232005001700248005001700265013000700282 020000500289020000700294020000800301020001200309020001400321039000600335#VV09.13 318#VV09.13319#Tuyn chn v gii thiu kim tra hc k cc a phng: To n 11#Nguyn ng Bng, Minh Chu, Ng Quyt Chin..#Nguyn ng Bng# Minh Chu#19000#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a135tr.^b24cm#Ng Quyt Chin #Trng Vnh Din#L Th Ngc Dung#247559#Ton#Lp 11#Bi tp# kim tra#Sch c thm#PDung## 00662000000000313000450002600110000002600110001100200740002200700500009600500170 01460050013001630140007001760190005001830820007001888080005001950080005002000090 01100205010000500216011001500221005001600236005001700252005001600269013000700285 020000900292020000700301020001200308020000800320020001400328039000600342#VV09.13 320#VV09.13321#Tuyn chn v gii thiu kim tra hc k cc a phng: Sin h hc 11#Nguyn ng Bng, Minh Chu, Ng Quyt Chin..#Nguyn ng Bng# M inh Chu#21500#Vi?t#570.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a156tr.^b24cm#Ng Quyt C hin#Trng Vnh Din#Trng Vn im#247560#Sinh hc#Lp 11# kim tra#Bi tp #Sch c thm#PDung## 00651000000000313000450002600110000002600110001100200730002200700510009500500170 01460050013001630140007001760190005001830820004001888080005001920080005001970090 01100202010000500213011001400218005001700232005001600249005001000265013000700275 020000800282020000700290020000800297020001200305020001400317039000600331#VV09.13 322#VV09.13323#Tuyn chn v gii thiu kim tra hc k cc a phng: Lc h s 11#Nguyn ng Bng, Minh Chu, Trng Vnh Din..#Nguyn ng Bng# M inh Chu#13500#Vi?t#909#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a95tr.^b24cm#Trng Vnh Di n#Trng Vn im#Nguyn Em#247561#Lch s#Lp 11#Bi tp# kim tra#Sch c t hm#PDung## 00523000000000277000450002600110000002600110001100200650002200700140008700500140 01010140007001150190005001220820007001278080005001340080005001390090011001440100 00500155011001500160013000700175020000800182020000700190020000800197020001200205 020000800217020001400225039000600239#VV09.13324#VV09.13325#Rn luyn k nng gi i bi tp t lun v trc nghim ho hc 11#L Thanh Xun#L Thanh Xun#36500#V i?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a275tr.^b24cm#247562#Ho hc#Lp 11#Bi t p#Trc nghim#T lun#Sch c thm#PDung## 00711000000000337000450002600110000002600110001100200660002200700620008800500150 01500140007001650190005001720820009001778080005001860080005001910090011001960100 00500207011001500212005001600227005001300243005001600256005001200272013000700284 00400180029102000090030902000070031802000080032502000120033302000080034502000140 0353039000600367#VV09.13326#VV09.13327#Rn luyn k nng gii bi tp t lun v trc nghim hnh hc 11#B.s.: Lng Mu Dng (ch.b.), Nguyn Xun Bu, Trn Hu Nho..#Lng Mu Dng#29500#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a219tr.^b2 4cm#Nguyn Xun Bu#Trn Hu Nho#Nguyn Hu Ngc#L c Phc#247563#Ti bn ln th 2#Hnh hc#Lp 11#Bi tp#Trc nghim#T lun#Sch c thm#PDung## 00579000000000277000450002600110000000200290001100700690004000500150010901400070 01240190005001310820008001368080005001440080005001490090011001540100005001650110 01500170005002100185005001700206013000700223004001800230020001800248020000700266 020000800273020001400281039000600295#VV09.13328#Bi tp gio dc cng dn 12#B.s .: Trn Vn Thng (ch.b.), Nguyn Th Thanh Mai, Nguyn Thu Ngn#Trn Vn Thng #15000#Vi?t#340.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a104tr.^b24cm#Nguyn Th Thanh M ai#Nguyn Thu Ngn#247564#Ti bn ln th 1#Gio dc cng dn#Lp 12#Bi tp#S ch c thm#PDung## 00572000000000277000450002600110000000200320001100300610004300700330010400500140 01370140007001510190005001580820009001638080005001720080005001770090011001820100 00500193011001500198005001800213013000700231020000900238020000700247020000800254 020001200262020001400274039000600288#VV09.13329#Bi tp trc nghim hnh hc 12# Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho...#Trn Anh Dng, Nguy n Thnh Dng#Trn Anh Dng#18500#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a115 tr.^b24cm#Nguyn Thnh Dng#247565#Hnh hc#Lp 11#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#PDung## 00556000000000277000450002600110000000200300001100300610004100700180010200500180 01200140007001380190005001450820008001508080005001580080005001630090011001680100 00500179011001500184004001800199013000700217020000700224020000700231020000800238 020001200246020001400258039000600272#VV09.13330#Bi tp trc nghim vt l 12#S ch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho...#Nguyn Th Phng#Ngu yn Th Phng#16000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a159tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#247566#Vt l#Lp 12#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#PDung## 00511000000000265000450002600110000000200300001100700490004100500200009001400070 01100190005001170820004001228080005001260080005001310090011001360100005001470110 01500152005001300167005001400180013000700194020000900201020000700210020000800217 020001400225039000600239#VV09.13331#Rn luyn k nng sinh hc 12#Trn Th Thanh Bnh, L Hng ip, L nh Trung#Trn Th Thanh Bnh#31000#Vi?t#576#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a255tr.^b24cm#L Hng ip#L nh Trung#247567#Sinh hc#Lp 1 2#Bi tp#Sch c thm#PDung## 00518000000000229000450002600110000000200260001102900170003701900050005408200060 00598080005000650080005000700090020000750100005000950110015001000120021001150130 00700136021011200143020000800255020000800263039000600271020001100277#KV09.00001# Japanese Kanji workbook I#,n"W3`H#Vi?t#495.6#^214#^aH.#^aT in Bch k hoa#2009#^a205tr.^b26cm#Shin Nihongo no Kiso#247568#Gm cc bi tp luyn ch Nh t Bn dnh cho nhng ngi bt u hc, c bit nhng nt ch Hn bng ting N ht#Ch Hn#Bi tp#PDung#Ting Nht## 01276000000000385000450002600110000002600110001100200510002200300320007302900630 01050070047001680050018002150050013002330050012002460050014002580050016002720190 00500288082000400293808000500297008000500302009002400307010000500331011001500336 01500450035101300070039602103960040302000130079902000100081202000080082202000060 0830020001100836020001100847020000900858020001700867039000600884#VL09.01668#VL09 .01669#Hi ngh khoa hc k thut m ton quc ln th XX#Tuyn tp bo co = Pr oceedings#The 20th national conference on minning science and technology#Nguyn Thanh Bnh, Ngc Tc, T Minh c..#Nguyn Thanh Bnh# Ngc Tc#T Minh c#Trn Danh Hoa#Hong Minh Thu#Vi?t#622#^214#^aH.#^aKhoa hc v Cng ngh#2009 #^a580tr.^b30cm#TTS ghi: Hi Khoa hc Cng Ngh M Vit Nam#247570#Tuyn chn 1 11 bo co v cc kt qu nghin cu c lin quan n cng ngh khai thc trn c c m l thin, c gii ho khu khai thc l ch, m bo an ton trong khai thc cc m hm l, tuyn v ch bin khong sn, s dng tit kim in nng tr ong m hm l, cng tc trc a m v vn phc hi mi trng cc m, ph ng php x l mi trng khai thc v ch bin qung bauxite...#Khai thc m#Cn g ngh#An ton#X l#Khong sn#Mi trng#Vit Nam#Bo co khoa hc#PDung## 00976000000000313000450002600110000002600110001100200870002200700520010900500140 01610050014001750050012001890050015002010140008002160190005002240820011002298080 00500240008000500245009001100250010000500261011001500266015005500281013000700336 021026700343020000900610020001000619020001100629020001600640039000600656#VL09.01 671#VL09.01670#Gio dc thnh ph H Ch Minh - 50 nm u tranh xy dng v ph t trin (1945 - 1995)#H Thiu Hng (ch.b.), Phan Xun Nam, Lu Vn Nam..#H Thi u Hng#Phan Xun Nam#Lu Vn Nam#Nguyn Vn Hi#120000#Vi?t#370.959779#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a296tr.^b27cm#TTS ghi: S Gio dc v o to thnh ph H Ch Minh#247571#Ghi li mt cch tng i y , c h thng v nhng hot n g ca gio gii, sinh vin v hc sinh Si Gn trong na th k qua (1945 - 1995 ), c th trong nhng nm thng u tranh chng thc dn xm lc v trong nhng nm xy dng, pht trin nn gio dc mi#Gio dc#Hot ng#Pht trin#Tp. H Ch Minh#PDung## 00844000000000325000450002600110000002600110001100200210002200700500004300500200 00930140008001130190005001210820004001268080005001300080005001350090011001400100 00500151011001500156005001400171005001200185001001400197013000700211021022800218 02000190044602000070046502000110047202000090048302000090049202000110050103900060 0512#VL09.01672#VL09.01673#Cng ngh t bo gc#Phan Kim Ngc (ch.b.), Phm Vn Phc, Trng nh#Trn Th Thanh Bnh#130000#Vi?t#616#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a556tr.^b27cm#Phm Vn Phc#Trng nh#Phan Kim Ngc#247572#Gii thiu v lc h s pht hin t bo gc v nhng c tnh sinh hc, tng sinh, tim nng ca t bo gc phi, t bo gc trng thnh. Liu php t bo gc. Bo qun t bo g c. o l trong nghin cu v ng dng t bo gc#Cng ngh sinh hc#T bo#Ngh in cu#ng dng#Bo qun#T bo gc#PDung## 00829000000000313000450002600110000002600110001100200160002200300460003800700150 00840140007000990190005001060820004001118080005001150080005001200090011001250100 00500136011001400141004001800155012001900173013000700192005001600199021022500215 020002100440020001500461020001100476020000900487020001300496039000600509#VL09.01 674#VL09.01675#Th gii c i#Th gii ca nhng d kin v hnh nh k th#Dia ne Stephens#37000#Vi?t#930#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b30cm#Ti bn ln th 1#B sch Hi v p#247573#Stephens, Diane#Trnh by mt s thng tin v th gii c i: thi k mi, ngi Xume, ngi Ai Cp, ngi Phnixi, Trung Quc, n , ngi Olmec v ngi Maya, th dn c, Bc M, Hi Lp, ngi chu u c i, Rme, chu Phi c i#Khoa hc thng thc#Lch s c i#Sch tranh# Th gii#Sch hi p#PDung## 00697000000000313000450002600110000002600110001100200140002200300360003600700150 00720140007000870190005000940820007000998080005001060080005001110090011001160100 00500127011001400132004001800146012001900164013000700183005001600190021011200206 020002100318020000500339020000900344020001300353020001100366039000600377#VL09.01 676#VL09.01677#Di y bin#V vn thng tin chnh xc, hp dn#Diane Stephens# 37000#Vi?t#551.46#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b30cm#Ti bn ln th 1#B sch Hi v p#247574#Stephens, Diane#Trnh by mt s thng tin v i dng n h: nc bin, b bin, sinh vt bin, ti nguyn thin nhin bin,...#Khoa hc thng thc#Bin#y bin#Sch hi p#Sch tranh#PDung## 00701000000000289000450002600110000002600110001100200200002200300310004200700130 00730140007000860190005000930820004000988080005001020080005001070090011001120100 00500123011001400128004001800142012001900160013000700179005001400186021016000200 020002100360020001300381020001100394039000600405#VL09.01678#VL09.01679#Ngun gc n u?#Th gii ca nhng iu k th#Jane Mogford#37000#Vi?t#001#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a35tr.^b30cm#Ti bn ln th 1#B sch Hi v p#247575#Mogfo rd, Jane#Trnh by mt s thng tin v v tr, tri t, con ngi, ngn ng, th c phm, nc, kh hu, truyn hnh, nhng sn phm t nhin, nhng sn phm cn g nghip#Khoa hc thng thc#Sch hi p#Sch tranh#PDung## 00799000000000289000450002600110000002600110001100200230002200300350004500700160 00800140007000960190005001030820004001088080005001120080005001170090011001220100 00500133011001400138004001800152012001900170013000700189005001700196021024500213 020002100458020001300479020001100492039000600503#VL09.01680#VL09.01681#K l, nh ng tht y!#V vn nhng s vt, s vic k l#Michele Gerlack#37000#Vi?t#001 #^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b30cm#Ti bn ln th 1#B sch Hi v p#24 7576#Gerlack, Michele#Trnh by mt s thng tin v loi da trn, v ng vt k d, v thc n, v th gii di nc, v cn trng, v nhng k quan ca th g ii, v tri t, v con ngi, v nhng cng trnh kin trc k l, v khoa hc k thut, v thc vt,...#Khoa hc thng thc#Sch hi p#Sch tranh#PDung## 00747000000000301000450002600110000002600110001100200180002200300470004000700110 00870140007000980190005001050820004001108080005001140080005001190090011001240100 00500135011001400140004001800154012001900172013000700191005001200198021017500210 020002100385020000900406020001100415020001300426039000600439#VL09.01682#VL09.016 83#Th gii chng ta#Nhng d kin k diu v th gii ca chng ta#Nick Gibbs#3 7000#Vi?t#550#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b30cm#Ti bn ln th 1#B sch Hi v p#247577#Gibbs, Nick#Trnh by mt s thng tin v hnh tinh ca chng ta, v ni la, v bin, i dng, sng, sa mc, bng tuyt, thi tit, rng n hit i, ni, bo l, ng t v mi trng#Khoa hc thng thc#Tri t#Sch tranh#Sch hi p#PDung## 00759000000000301000450002600110000002600110001100200170002200300340003900700150 00730140007000880190005000950820004001008080005001040080005001090090011001140100 00500125011001400130004001800144012001900162013000700181005001600188021018900204 020002100393020001300414020001300427020001100440039000600451#VL09.01684#VL09.016 85#C th con ngi#V vn d kin v c th chng ta#Diane Stephens#37000#Vi?t #612#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b30cm#Ti bn ln th 1#B sch Hi v p#247578#Stephens, Diane#Trnh by mt s thng tin v c th ngi nh: mu, x ng, c, no, dy thn kinh, tu sng, tim, rng, h tiu ho v bi tit, tc v mng, h h hp, th gic, khu gic v v gic, da#Khoa hc thng thc#C th ngi#Sch hi p#Sch tranh#PDung## 00720000000000301000450002600110000002600110001100200370002200300320005900700150 00910140007001060190005001130820004001188080005001220080005001270090011001320100 00500143011001400148004001800162012001900180013000700199005001600206021013600222 020002100358020000900379020001300388020001100401039000600412#VL09.01687#VL09.016 86#Nhng loi sn mi trong thin nhin#Th gii ca nhng iu k diu#Diane St ephens#37000#Vi?t#590#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b30cm#Ti bn ln th 1 #B sch Hi v p#247579#Stephens, Diane#Trnh by mt s thng tin v nhng l oi sn mi nh: c mp, mo hoang, nhn, thc vt sn mi, cn trng, rn, ng vt di nc,...#Khoa hc thng thc#ng vt#Sch hi p#Sch tranh#PDung## 00798000000000349000450002600110000002600110001100200110002200300460003300700150 00790140007000940190005001010820004001068080005001100080005001150090011001200100 00500131011001400136004001800150012001900168013000700187005001600194021014100210 02000210035102000110037202000090038302000100039202000090040202000070041102000130 0418020001100431039000600442#VL09.01688#VL09.01689#Khng gian#Th gii ca nhng d kin v hnh nh k th#Diane Stephens#37000#Vi?t#523#^214#^aH.#^aGio dc# 2009#^a35tr.^b30cm#Ti bn ln th 1#B sch Hi v p#247580#Stephens, Diane#T rnh by mt s thng tin v tri t, mt trng, mt tri, cc ngi sao, hnh t inh v tiu hnh tinh, tu v tr v vic nghin cu v tr#Khoa hc thng thc #Khng gian#Tri t#Mt trng#Mt tri#V tr#Sch hi p#Sch tranh#PDung## 00708000000000253000450002600110000002600110001100100200002200200180004200300470 00600070020001070190005001270820004001328080005001360080005001410090011001460100 00500157011001500162013000700177021023000184020001100414020000800425020001500433 039000600448#VV09.13442#VV09.13441#Giuse Phm Quc Vn#Trn ng Emmaus#Mt tho ng nhn v vic ng hnh thing ling#Giuse Phm Quc Vn#Vi?t#220#^214#^aH.#^ aTn gio#2009#^a209tr.^b20cm#247581#Tm hiu nn tng kinh thnh v lch s vi c ng hnh - mi tng quan gia ngi c ng hnh vi Thin cha cng nh n hng kh khn trong mi tng quan gia tnh cn thit v nhim v ca c v n g hnh ln ngi th hng#Kinh thnh#Lch s#o Thin cha#PDung## 00639000000000253000450002600110000002600110001100200360002200300360005800700190 00940190005001130820006001188080005001240080005001290090011001340100005001450110 01500150006001400165015003800179013000700217021013500224020000900359020001100368 039000600379#VV09.13443#VV09.13444#Kinh Di lc gii Vin Trung Sao#Thc v s inh t, pht lng B ...#Thch Ph Tu dch#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#20 09#^a306tr.^b21cm#Thch Ph Tu#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#247582#L c gii kinh Adi nhm m rng ng li tu hnh lm kho tng hng ngy, c kt qu cng phu tu tnh c vin mn trung o#o Pht#Kinh Adi#PDung## 00721000000000241000450002600110000002600110001100100150002200200240003700700140 00610140007000750190005000820820004000878080005000910080005000960090011001010100 00500112011001500117013000700132021030900139020001500448020001000463039000600473 #VV09.13445#VV09.13446#Thompson, Robb#Gieo ti a, gt ti u#Robb Thompson#2500 0#Vi?t#230#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a116tr.^b20cm#247583#Chia s mt s nguy n tc u vit v s dng hin v thnh vng nhm mang n cho bn mt c hi v gi, lm thay i cuc i bn trong lnh vc ti chnh v tnh hnh kinh t x hi ca bn, gip to dng mt tng lai ti sng c sng trong thnh vng v c th t ti nhng nc thang cao trong cha#o Thin cha#Ti chnh#PDung# # 00418000000000229000450002600110000002600110001100200130002200300200003501900050 00550820006000608080005000660080005000710090011000760100005000870110015000920130 00700107015003800114020000900152020001000161020001100171039000600182#VV09.13447# VV09.13448#Kinh A Di #Hng Danh 48 nguyn#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009 #^a127tr.^b21cm#247584#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#o Pht#Kinh Pht# Kinh Adi#PDung## 00562000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200190003600700140 00550190005000690820004000748080005000780080005000830090011000880100005000990110 01500104013000700119021013900126020000900265020000900274020000900283020001000292 039000600302#VV09.13450#VV09.13449#Phm Quc Vn#Cuc sng trn y#Phm Quc V n#Vi?t#230#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a137tr.^b20cm#247585#Nhng t duy, trit l v cuc sng hnh phc, tnh yu, cng vic, kinh nghim bn thn trong lao ng... da trn quan nim ca o Kit#Tn gio#o Kit#Trit l#Cuc sng#PDung ## 00609000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200390003700700370 00760190005001130820004001188080005001220080005001270090011001320100005001430110 01500148006001700163013000700180021012600187020001500313020000900328020001200337 039000600349#VV09.13451#VV09.13452#Casey, Michael#L Ngi trn vn, Thin Cha trn vn#Michael Casey, Nguyn c Thng dch#Vi?t#232#^214#^aH.#^aTn gio#2009 #^a387tr.^b21cm#Nguyn c Thng#247586#Nhng nh hng, chi phi n hon cnh, cuc sng tm linh vi c tin vo Cha Gisu ca con ngi trong i sng hng ngy#o Thin cha#o Kit#Cha Gi su#PDung## 00762000000000265000450002600110000002600110001100100100002200200400003200700100 00720140007000820190005000890820004000948080005000980080005001030090011001080100 00500119011001500124013000700139004003500146021027800181020000900459020000900468 020001300477039000600490#VV09.13454#VV09.13453#Dip Dung#Gii p 306 cu hi c a Tn Hu C c#Dip Dung#54000#Vi?t#230#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a476tr.^b2 1cm#247587#In ln th 6, c sa cha, b sung#Gm 306 cu hi - p v lch s o Thin cha, v cc khuynh hng khc nhau trong s th hin c tin vi gio phi, cch th phng, li sng, truyn thng, tn l v gio l, v hi thnh v gio quyn qua nhng giai on lch s th gii ni chung v Vit Nam ni ring ...#Tn gio#o Kit#Sch hi p#PDung## 00640000000000241000450002600110000002600110001100100150002200200180003702900230 00550070014000780190005000920820004000978080005001010080005001060090011001110100 00500122011001500127013000700142021021900149020001500368020000900383039000600392 #VV09.13455#VV09.13456#Murray, Andrew#Huyt Cha J-Sus#The blood of the Cross#A ndrew Murray#Vi?t#230#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a167tr.^b21cm#247588#Trnh by v cc chn l ca Cha, v mi thng cng thit yu v lin tc vi c cha Je su qua c Thnh linh, v i sng cu nguyn kin tr, cho n khi c Thnh l inh soi sng v dy d cc chn l v huyt cha#o Thin cha#Trit l#PDung## 00741000000000301000450002600110000002600110001100100280002200200190005000300300 00690290016000990070059001150140007001740190005001810820004001868080005001900080 00500195009001100200010000500211011001500216006001100231006001200242013000700254 021014500261020000900406020000900415020000900424039000600433#VV09.13458#VV09.134 57#Chardin, Pierre Teilhard de#Cnh vc thn linh#Tiu lun v i sng ni tm# Le milieu divin#Pierre Teilhard de Chardin ; Dch: Trnh Hng, Triu B Vi#32500 #Vi?t#230#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a226tr.^b21cm#Trnh Hng#Triu B Vi#24758 9#Trnh by nhng chn l ngn i ca Gio hi di nhng vin quan mi m ca thi i, v l tng Kit gio, v khoa thn hc tu c Kit gio#Tn gio#o Kit#Trit l#PDung## 00689000000000253000450002600110000002600110001100100180002200200220004000300330 00620070018000950190005001130820004001188080005001220080005001270090011001320100 00500143011001500148004001400163013000700177021022100184020001500405020000900420 039000600429#VV09.13459#VV09.13460#Nguyn Tm Thng#Nc mt v hnh phc#24 ti suy nim v cu nguyn#Nguyn Tm Thng#Vi?t#230#^214#^aH.#^aTn gio#2009 #^a199tr.^b20cm#In ln th 10#247590#Gm nhiu bi vit nh v nim tin i vi Cha, v li cu nguyn dng ln Cha, v nhng suy t v u t ca ring mnh v cng c th l li gi gi ti ngi bn cnh xin c hnh trnh trn con ng v vi Cha#o Thin cha#Lng tin#PDung## 00667000000000265000450002600110000002600110001100100080002200200270003000700080 00570190005000650820006000708080005000760080005000810090011000860100005000970110 01500102013000700117021022400124020000900348020000900357020000900366020001000375 020001000385039000600395#VV09.13461#VV09.13462#Lan Hi#Long lanh nhng git sn g#Lan Hi#Vi?t#306.7#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a224tr.^b19cm#247591#Trnh by, trao i nhng vn rt con ngi v t nh di lng knh cu , nhm gip c c tr sng c trch nhim hn, c th trong nhng tnh hung v tnh yu, tnh dc, cha con, sng th, th dm, vn giao tip...#Gia nh#Tnh yu#Tnh dc# Giao tip#Cuc sng#PDung## 00699000000000265000450002600110000002600110001100100090002200200180003100300290 00490070009000780190005000870820006000928080005000980080005001030090011001080100 00500119011001500124004001300139013000700152021023400159020001500393020001000408 020000900418039000600427#VV09.13463#VV09.13464#Xun Thu#Mi ngy mt cht#Li ch a v cuc sng - 2008#Xun Thu#Vi?t#248.8#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a414tr.^b2 1cm#In ln th 1#247592#Tp hp nhiu cu chuyn nh v nhng vn mun mt i thng, nhng c lin h nh nhng vi c tin ni Cha Cu Th Gisu v np sng o ca C c nhn c ho quyn vi nhau trong tinh thn em o vo i i bit o#o Thin cha#Cuc sng#Gio dc#PDung## 00635000000000241000450002600110000002600110001100100150002200200390003700700150 00760190005000910820004000968080005001000080005001050090011001100100005001210110 01500126004001800141013000700159021019500166020001500361020001100376039000600387 #VV09.13465#VV09.13466#Thnh An Phong#Suy ngm v cu nguyn chn l i i#Th nh An Phong#Vi?t#264#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a383tr.^b20cm#Ti bn ln th 3# 247593#Gm 36 bi suy nim v li khuyn v hnh dng mt ngi mi qua i, ci cht ca k c ti li, hnh phc cho ngi cht lnh, s che ch ca M Maria, lng mn Cha, vng theo thnh Cha...#o Thin cha#Cu nguyn#PDung## 00777000000000325000450002600110000002600110001100200170002200300070003900700520 00460140006000980190005001040820004001098080005001130080005001180090011001230100 00500134011001500139005001200154005001400166005001600180005001000196005002100206 01500650022701300070029202101080029902000150040702000080042202000150043003900060 0445#VV09.13467#VV09.13468#Gio l s cp 1#B mi#B.s.: L Vn Ninh, Phm Quc Anh, Nguyn Vn Dng..#8000#Vi?t#230#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a130tr.^b21cm#L Vn Ninh#Phm Quc Anh#Nguyn Vn Dng#Nht oan#Trn Th Duyn Hng#TTS ghi : To Gim mc Nha Trang. Chng trnh Gio l ph thng#247594#Gm 25 bi gio l s cp dnh cho cc em, nhm khi qut v Thin cha v chng trnh yu th ng ca Ngi#o Thin cha#Gio l#Sch thiu nhi#PDung## 00881000000000325000450002600110000002600110001100200170002200300070003900700520 00460140006000980190005001040820004001098080005001130080005001180090011001230100 00500134011001500139005001200154005001400166005001600180005001000196005002100206 01500650022701300070029202102120029902000150051102000080052602000150053403900060 0549#VV09.13469#VV09.13470#Gio l s cp 2#B mi#B.s.: L Vn Ninh, Phm Quc Anh, Nguyn Vn Dng..#8500#Vi?t#230#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a137tr.^b21cm#L Vn Ninh#Phm Quc Anh#Nguyn Vn Dng#Nht oan#Trn Th Duyn Hng#TTS ghi : To Gim mc Nha Trang. Chng trnh Gio l ph thng#247595#Gm khong 30 b i gio l s cp nhm hiu bit thm v hi thnh, v cch sng ca ngi con m n cha v hc bit cc b tch giao ho, thnh th chun b xng ti v n r c Cha Gisu ng vo lng ln u#o Thin cha#Gio l#Sch thiu nhi#PDung# # 00549000000000265000450002600110000002600110001100100090002200200130003100700090 00440140007000530190005000600820004000658080005000690080005000740090011000790100 00500090011001400095013000700109021012200116020001500238020000800253020000800261 020001000269039000400279#VV09.13472#VV09.13471#Bi Tun#Kinh ly cha#Bi Tun#11 000#Vi?t#268#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a79tr.^b21cm#247596#Gm cc bi ging g ii v nhng iu rn dy ca c Cha Gi su v vn dng cc gio l vo cu c sng, vo c tin...#o Thin cha#Gio l#c tin#Bi ging#HH## 00476000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200170003700300110 00540070015000650190005000800820006000858080005000910080005000960090011001010100 00500112011001400117013000700131021004800138020000900186020001000195020001300205 039000400218#VV09.13473#VV09.13474#Thch Thanh T#Bt nh tm kinh#Ging gii#Th ch Thanh T#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a45tr.^b21cm#247597#Nhng gi ng gii v kinh Bt Nh trong o Pht#o Pht#Kinh Pht#Kinh Bt nh#HH## 00524000000000241000450002600110000002600110001100200170002201900050003908200040 00448080005000480080005000530090011000580100005000690110014000740150050000880130 00700138021008300145020001500228020001100243020001600254020000800270039000400278 #VV09.13475#VV09.13476#Nn tng c tin#Vi?t#220#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a51t r.^b20cm#TTS ghi: Hi thnh Bp-tt Vit Nam (Nam Phng)#247598#Gii thiu nh ng li c Cha tri phn dy con chin bng ngn ng ca kinh thnh#o Thin c ha#Kinh thnh#c Cha Gi su#Gio l#HH## 00829000000000349000450002600110000002600110001100100130002200200190003500700130 00540140007000670190005000740820004000798080005000830080005000880090026000930100 00500119011001500124013000700139004003500146021018000181020000500361020001000366 02000100037602000180038602000070040402000080041102000180041902000190043702000110 0456039000400467020000800471#VV09.13477#VV09.13478#Don Tam Ho#Ton hc tnh to n#Don Tam Ho#25000#Vi?t#518#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a240tr .^b21cm#247599#In ln th 3, c sa cha, b sung#Gm cc kin thc c bn v sa i s, phng php i s tuyn tnh, gii phng trnh phi tuyn. Ni suy v xp x hm, tnh o hm v tch phn, phng trnh vi phn v tch phn#Ton#Tnh ton#Tch phn#Gii phng trnh#Sai s#o hm#i s tuyn tnh#Ton hc tnh ton#Gio trnh#HH#Vi phn## 00462000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290010009000340020027000430030013000700070009000830220004000920080005000960090 02600101010000500127011001400132013000700146005000900153020001000162020000600172 020001400178039000400192#VV09.13479#7000#Vi?t#372.67#^214#Thin n#K chuyn th eo tranh lp 4#Truyn tranh#Thin n#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a2 6tr.^b24cm#247600#Thin n#K chuyn#Lp 4#Sch c thm#HH## 00462000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020027000340030013000610070009000740220004000830080005000870090026000920100 00500118011001400123013000700137005000900144005000900153020001000162020000600172 020001400178039000400192#VV09.13480#7000#Vi?t#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 4#Truyn tranh#Thin n#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a27tr.^b24c m#247601#Thin n#Thin n#K chuyn#Lp 4#Sch c thm#HH## 00685000000000289000450002600110000000200320001100300880004300700670013100500150 01980050017002130050019002300140007002490190005002560820004002618080005002650080 00500270009002600275010000500301011001500306013000700321020001000328020000700338 020001200345020002000357020001400377039000400391#VV09.13481#B thi trc nghi m ting Anh#Bin son theo cu trc thi tuyn sinh i hc ca B GD - T ban hnh nm 2008-2009#B.s.: Nguyn Th Chi (ch.b.), Nguyn Hu Cng, Trn Th Ng c Oanh#Nguyn Th Chi#Nguyn Hu Cng#Trn Th Ngc Oanh#29500#Vi?t#428#^214#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a206tr.^b24cm#247602#Ting Anh# thi#Trc n ghim#Ph thng trung hc#Sch c thm#HH## 00529000000000265000450002600110000000200530001100300120006400700190007600500190 00950140007001140190005001210820009001268080005001350080005001400090026001450100 00500171011001500176013000700191020000800198020001100206020002000217020000800237 020001400245039000400259#VV09.13483#Rn k nng gii bi tp ho hc trung hc p h thng#Hyrocacbon#Nguyn Xun Trng#Nguyn Xun Trng#30000#Vi?t#547.0076# ^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a181tr.^b24cm#247603#Ho hc#Ho hu c #Ph thng trung hc#Bi tp#Sch c thm#HH## 00547000000000277000450002600110000000200200001100300620003100700120009300500120 01050140007001170190005001240820008001298080005001370080005001420090026001470100 00500173011001500178004001800193013000700211020000800218020001000226020000700236 020000800243020001400251039000400265#VV09.13485#Ho hc nng cao 10#Bi dng h c sinh gii. n luyn thi vo i hc v cao ng#Ng Ngc An#Ng Ngc An#35000 #Vi?t#546.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a230tr.^b24cm#Ti bn l n th 1#247604#Ho hc#Ho v c#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#HH## 00669000000000277000450002600110000000200260001100700170003701900050005401900050 00590820006000648080005000700080005000750090011000800100005000910110014000960190 00800110001001800118013000700136021019300143020001700336020001200353020000900365 020000300374020001000377039000400387#VV09.13486#Sbala - b gi b chi b#Allegr a Mcbirney#Vi?t#Vi?t#231.7#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a35tr.^b20cm#Dch M#Mcbir ney, Allegra#247605#Cu chuyn v mt c b n b m, ngi b cha m v h h ng t b, c tri tr m ci C c cu mang v vt ln s phn tr thnh gio vin kinh thnh mt vng qu ca t nc em#Vn hc hin i#Cha Gi s u#o Kit#M#Truyn k#HH## 00582000000000289000450002600110000000200350001100300190004600700320006500500180 00970140007001150190005001220820009001278080005001360080005001410090026001460100 00500172011001500177004001800192005001300210013000700223020000900230020000700239 020001600246020001200262020001400274039000400288#VV09.13487#Hng dn gii bi t p sinh hc 10#Chng trnh chun#Trnh Nguyn Giao, L Tun Ngc#Trnh Nguyn G iao#16000#Vi?t#571.6076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a105tr.^b24cm #Ti bn ln th 2#L Tun Ngc#247606#Sinh hc#Lp 10#Sinh hc t bo#Vi sinh v t#Sch c thm#HH## 00507000000000265000450002600110000000200350001100300220004600700130006800500130 00810140007000940190005001010820008001068080005001140080005001190090026001240100 00500150011001500155004001800170013000700188020000900195020001200204020000700216 020001400223039000400237#VV09.13488#Hng dn gii bi tp sinh hc 11#Chng tr nh nng cao#L Tun Ngc#L Tun Ngc#20000#Vi?t#571.076#^214#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2009#^a136tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#247607#Sinh hc#Sinh l hc #Lp 11#Sch c thm#HH## 00686000000000337000450002600110000000200360001100300090004700700630005600500150 01190140007001340190005001410820009001468080005001550080005001600090026001650100 00500191011001500196004001800211005001500229005001500244005001300259005001400272 01300070028602000050029302000070029802000070030502000080031202000100032002000140 0330039000400344#VV09.13489#Gii bi tp i s v gii tch 11#Nng cao#B.s.: N guyn Vn Lc (ch.b.), Trn Quang Ti, Trnh Minh Lm..#Nguyn Vn Lc#35000#Vi ?t#512.0076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a226tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Trn Quang Ti#Trnh Minh Lm#L nh Ngc#L Th Phng#247608#Ton#Lp 1 1#i s#Bi tp#Gii tch#Sch c thm#HH## 00653000000000313000450002600110000000200260001100300190003700700630005600500150 01190140007001340190005001410820008001468080005001540080005001590090026001640100 00500190011001500195004001800210005001500228005001500243005001500258005001600273 013000700289020001000296020000700306020000800313020001400321039000400335#VV09.13 490#Gii bi tp gii tch 12#Chng trnh chun#B.s.: Nguyn Vn Lc (ch.b.), T rn Quang Ti, Trn nh Dng..#Nguyn Vn Lc#22000#Vi?t#515.076#^214#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2009#^a158tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Trn Quang Ti#Trn nh Dng#Nguyn Hu Ti#Trn Quang Tin#247609#Gii tch#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#HH## 00537000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020036000340070028000700220004000980050009001020050009001110050008001200040 01800128008000500146009002600151010000500177011001500182013000700197020001100204 020000600215020000800221020001400229039000400243#VV09.13491#18500#Vi?t#372.6#^2 14#Hng dn gii bi tp ting Vit 3#Xun Anh, Kiu Anh, Vn Anh#T.2#Xun Anh# Kiu Anh#Vn Anh#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a123tr.^ b24cm#247610#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#HH## 00485000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020036000340070013000700220004000830050013000870040018001000080005001180090 02600123010000500149011001500154013000700169020001100176020000600187020000800193 020001400201039000400215#VV09.13492#28000#Vi?t#372.6#^214#Hng dn gii bi t p ting Vit 5#V Khc Tun#T.1#V Khc Tun#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2009#^a187tr.^b24cm#247611#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# HH## 00682000000000325000450002600110000000200350001100300190004600700630006500500150 01280050015001430050015001580050018001730050016001910140007002070190005002140820 00900219808000500228008000500233009002600238010000500264011001500269004001800284 01300070030202000050030902000090031402000070032302000080033002000140033803900040 0352#VV09.13493#Hng dn gii bi tp hnh hc 11#Chng trnh chun#B.s.: Nguy n Vn Lc (ch.b.), Trn Quang Ti, Trn Anh Dng..#Nguyn Vn Lc#Trn Quang T i#Trn Anh Dng#Nguyn Trung Kin#Trn Quang Tin#17500#Vi?t#516.0076#^214#^a H.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a124tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#247612#Ton#H nh hc#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#HH## 00630000000000313000450002600110000000200250001100300190003600700600005500500150 01150050015001300050012001450050015001570050013001720140007001850190005001920820 00900197808000500206008000500211009002600216010000500242011001500247013000700262 020000900269020000700278020000800285020000500293020001400298039000400312#VV09.13 494#Gii bi tp hnh hc 12#Chng trnh chun#B.s.: Nguyn Vn Lc (ch.b.), Tr n Quang Ti, L Ngc Hi..#Nguyn Vn Lc#Trn Quang Ti#L Ngc Hi#Trnh Minh Lm#L nh Ngc#15000#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008# ^a104tr.^b24cm#247613#Hnh hc#Lp 12#Bi tp#Ton#Sch c thm#HH## 00506000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020030000340070024000640220004000880050008000920050015001000040018001150080 00500133009002600138010000500164011001500169013000700184020000500191020000600196 020000800202020001400210039000400224#VV09.13495#18500#Vi?t#372.7#^214#Hng dn gii bi tp ton 5#T Thp, Nguyn c Ho#T.1#T Thp#Nguyn c Ho#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a124tr.^b24cm#247614#Ton#Lp 5#B i tp#Sch c thm#HH## 00560000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020030000350070040000650220004001050050015001090050008001240050015001320080 00500147009002600152010000500178011001500183013000700198020000500205020000600210 020000800216020000700224020000900231020001400240039000400254#VV09.13496#20000#V i?t#510.76#^214#Hng dn gii bi tp ton 6#Nguyn c Tn, T Thp, Nguyn c Ho#T.1#Nguyn c Tn#T Thp#Nguyn c Ho#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 009#^a132tr.^b24cm#247615#Ton#Lp 6#Bi tp#i s#Hnh hc#Sch c thm#HH## 00550000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020020000350070040000550220004000950050015000990050008001140050015001220080 00500137009002600142010000500168011001500173013000700188020000500195020000600200 020000800206020000700214020000900221020001400230039000400244#VV09.13497#25000#V i?t#510.76#^214#Gii bi tp ton 9#Nguyn c Tn, T Thp, Nguyn c Ho#T.2# Nguyn c Tn#T Thp#Nguyn c Ho#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a180t r.^b24cm#247616#Ton#Lp 9#Bi tp#i s#Hnh hc#Sch c thm#HH## 00635000000000313000450002600110000000200340001100700510004500500170009600500130 01130050017001260050018001430140007001610190005001680820008001738080005001810080 00500186009002600191010000500217011001500222004001800237013000700255020000700262 020000600269020000800275020000800283020001200291020001400303039000400317#VV09.13 498#Rn k nng gii bi tp vt l 9#V Th Pht Minh, Chu Vn To, Nguyn n g Khoa..#V Th Pht Minh#Chu Vn To#Nguyn ng Khoa#Nguyn Hong Hng#33000 #Vi?t#537.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a225tr.^b24cm#Ti bn l n th 2#247617#Vt l#Lp 9#Bi tp#in t#in t hc#Sch c thm#HH## 00623000000000301000450002600110000000200330001100300220004400700520006600500170 01180050013001350050018001480050014001660140007001800190005001870820008001928080 00500200008000500205009002600210010000500236011001500241004001800256013000700274 020000700281020000700288020000800295020001400303039000400317#VV09.13499#Hng d n gii bi tp vt l 10#Chng trnh nng cao#V Th Pht Minh, Chu Vn To, N guyn Hong Hng..#V Th Pht Minh#Chu Vn To#Nguyn Hong Hng#Hong Th Thu #29000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a196tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#247618#Vt l#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#HH## 00621000000000301000450002600110000000200330001100300190004400700510006300500170 01140050013001310050017001440050017001610140007001780190005001850820008001908080 00500198008000500203009002600208010000500234011001500239004001800254013000700272 020000700279020000700286020000800293020001400301039000400315#VV09.13500#Hng d n gii bi tp vt l 11#Chng trnh chun#V Th Pht Minh, Chu Vn To, Nguy n ng Khoa..#V Th Pht Minh#Chu Vn To#Nguyn ng Khoa#V Th Mai Thun#3 4000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a229tr.^b24cm#Ti b n ln th 2#247619#Vt l#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#HH## 00662000000000325000450002600110000000200230001100300220003400700520005600500170 01080050013001250050018001380050017001560140007001730190005001800820008001858080 00500193008000500198009002600203010000500229011001500234004001800249013000700267 02000070027402000070028102000080028802000090029602000130030502000140031803900040 0332#VV09.13501#Gii bi tp vt l 11#Chng trnh nng cao#V Th Pht Minh, C hu Vn To, Nguyn Hong Hng..#V Th Pht Minh#Chu Vn To#Nguyn Hong Hng #V Th Mai Thun#34000#Vi?t#537.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^ a229tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#247620#Vt l#Lp 11#Bi tp#in hc#in tr h c#Sch c thm#HH## 00585000000000289000450002600110000000200230001100300220003400700500005600500170 01060050013001230050018001360140007001540190005001610820008001668080005001740080 00500179009002600184010000500210011001500215004001800230013000700248020000700255 020000800262020000700270020001400277039000400291#VV09.13502#Gii bi tp vt l 12#Chng trnh nng cao#V Th Pht Minh, Chu Vn To, Nguyn Hong Hng#V Th Pht Minh#Chu Vn To#Nguyn Hong Hng#39000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2009#^a276tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#247621#Vt l#Bi tp#L p 12#Sch c thm#HH## 00510000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020019000320070026000510220004000770050008000810050008000890050008000970040 01800105008000500123009002600128010000500154011001500159013000700174020000800181 020000700189020000800196020001200204039000400216#VV09.13503#19500#Vi?t#807#^214 #Hc tt ng vn 10#Tr Sn, An Min, L Hun#T.1#Tr Sn#An Min#L Hun#Ti b n ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a128tr.^b24cm#247622#Ng vn#L p 10#Vn hc#Tp lm vn#HH## 00674000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020019000320030019000510070052000700220004001220050012001260050014001380050 00800152005000800160005001300168004001800181008000500199009002600204010000500230 01100150023501300070025002000080025702000070026502000080027202000120028002000140 0292020001400306039000400320#VV09.13504#22500#Vi?t#807#^214#Hc tt ng vn 12# Chng trnh chun#B.s.: L Anh Xun (ch.b.), Nguyn L Huy, L Hun..#T.2#L An h Xun#Nguyn L Huy#L Hun#Tr Sn#Ng Vn Tun#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2009#^a150tr.^b24cm#247623#Ng vn#Lp 12#Vn hc#Tp lm vn #Vn ngh lun#Sch c thm#HH## 00465000000000241000450002600110000000200190001100300320003000700170006200500170 00790140007000960190005001030820010001088080005001180080005001230090026001280100 00500154011001500159013000700174020001700181020000700198020001400205039000400219 #VV09.13505#Hc tt lch s 12#Chng trnh c bn v nng cao#Trng Ngc Thi# Trng Ngc Thi#25000#Vi?t#959.70076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009# ^a159tr.^b24cm#247624#Lch s hin i#Lp 12#Sch c thm#HH## 00617000000000277000450002600110000000200300001100300770004100700330011800500160 01510140007001670190005001740820004001798080005001830080005001880090026001930100 00500219011001500224004003500239013000700274020001200281020000800293020000600301 020001400307020001400321039000400335#VV09.13506#Nhng bi lm vn tiu biu 6#Bi n son theo chng trnh v sch gio khoa mi ca B Gio dc v o to#Nguy n Xun Lc s.t., tuyn chn#Nguyn Xun Lc#23000#Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a150tr.^b24cm#In ln th 2, c chnh l, b sung#247625#T p lm vn#Bi vn#Lp 6#Vn k chuyn#Sch c thm#HH## 00617000000000277000450002600110000000200300001100300770004100700330011800500160 01510140007001670190005001740820004001798080005001830080005001880090026001930100 00500219011001500224004003500239013000700274020001200281020000800293020000600301 020001400307020001400321039000400335#VV09.13507#Nhng bi lm vn tiu biu 7#Bi n son theo chng trnh v sch gio khoa mi ca B Gio dc v o to#Nguy n Xun Lc s.t., tuyn chn#Nguyn Xun Lc#20000#Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a126tr.^b24cm#In ln th 2, c chnh l, b sung#247626#T p lm vn#Bi vn#Lp 7#Vn ngh lun#Sch c thm#HH## 00617000000000277000450002600110000000200300001100300770004100700330011800500160 01510140007001670190005001740820004001798080005001830080005001880090026001930100 00500219011001500224004003500239013000700274020001200281020000800293020000600301 020001400307020001400321039000400335#VV09.13508#Nhng bi lm vn tiu biu 8#Bi n son theo chng trnh v sch gio khoa mi ca B Gio dc v o to#Nguy n Xun Lc s.t., tuyn chn#Nguyn Xun Lc#17000#Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a109tr.^b24cm#In ln th 2, c chnh l, b sung#247627#T p lm vn#Bi vn#Lp 8#Vn ngh lun#Sch c thm#HH## 00617000000000277000450002600110000000200300001100300770004100700330011800500160 01510140007001670190005001740820004001798080005001830080005001880090026001930100 00500219011001500224004003500239013000700274020001200281020000800293020000600301 020001400307020001400321039000400335#VV09.13509#Nhng bi lm vn tiu biu 9#Bi n son theo chng trnh v sch gio khoa mi ca B Gio dc v o to#Nguy n Xun Lc s.t., tuyn chn#Nguyn Xun Lc#24000#Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a158tr.^b24cm#In ln th 2, c chnh l, b sung#247628#T p lm vn#Bi vn#Lp 9#Vn ngh lun#Sch c thm#HH## 00621000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070063000590220005001220050009001270050016001360060 00900152008001800161009001100179010000500190011001500195012004000210019001600250 020001800266020001100284020001300295039000400308013000700312#VV09.13510#15000#V i?t#895.1#^214#Lc nh k#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: T Ki m Kiu ; Hi ng dch#T.15#Kim Dung#T Kim Kiu#Hi ng#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2009#^a132tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trun g Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#HH#247629## 00624000000000301000450002600110000002000180001102000110002902000130004003900040 00530140007000570190005000640820006000698080005000750020017000800030013000970070 06200110022000500172005000900177005001500186006000900201008001800210009001100228 010000500239011001500244012004000259019001600299013000700315#VV09.13511#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#HH#15000#Vi?t#895.1#^214#Anh hng x iu#Tr anh truyn#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: Khu Phc Long ; Hi ng dch#T.14#Ki m Dung#Khu Phc Long#Hi ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a141tr.^b20cm# Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#247630## 00640000000000301000450002600110000001900160001100600190002701900050004608200060 00518080005000570140007000620020020000690030013000890070058001020220005001600050 01600165005001500181008001800196009001100214010000500225011001500230012004000245 020001800285020001100303020001300314039000400327013000700331#VV09.13512#Dch Tru ng Quc#Nhm Mai Hoa Trang#Vi?t#895.1#^214#12500#Tn tc long h mn#Truyn tra nh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.23#Hong Ngc Lan g#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#HH#247631## 00771000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010010000460020041000560030012000970070015001090220005001240080 01800129009001100147010000500158011001500163021018300178020000700361020000700368 03900040037502000090037902000070038801300070039500500100040202000180041202000150 0430#VV09.13513#VV09.13514#20000#Vi?t#793.74#^214#Nguyn T#Nhng cu ho h ng dnh cho thiu nhi#IQ tho vt#Nguyn T b.s.#T.12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2009#^a137tr.^b20cm#Tp hp nhng cu gm nhiu th loi, c hoch nh nhm pht trin kh nng suy ngh logic, vi cc s , minh ha, gi , p n gip bn c th t nh gi kh nng ca mnh#T duy#Cu #HH#Tr chi#Tr em# 247632#Nguyn T#Ch s thng minh#Tr thng minh## 00715000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200300 00490070016000790140007000950190005001020820006001078080005001130080005001180090 01100123010000500134011001500139013000700154021020500161020001100366020000700377 020001000384020001000394020001700404039000400421#VV09.13515#VV09.13516#VV09.1351 7#Phng Cng Bch#Nghi thc v l tn i ngoi#Phng Cng Bch#36000#Vi?t#327. 2#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a197tr.^b21cm#247633#Gii thiu: nhng c im ca l tn Vit Nam; l tn i ngoi; nghi l ngoi giao; nghi thc n Nguyn th quc gia v Th tng chnh ph; cch s dng Quc k, Quc thiu, Quc huy v nh lnh t...#Ngoi giao#L tn#i ngoi#Giao tip#Nghip v l tn#HH## 00764000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200190 00470070064000660140007001300190005001370820006001428080005001480080018001530090 01100171010000500182011001500187005001400202006001800216006001100234006001000245 013000700255021013100262020002000393020001300413020002000426039000400446#VV09.13 518#VV09.13519#VV09.13520#Burkitt, Hugh#Marketing xut sc#Hugh Burkitt, John Ze alley ; Dch: Nguyn Hin Trang, Minh Ngc#85000#Vi?t#658.8#^214#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2009#^a493tr.^b21cm#Zealley, John#Nguyn Hin Trang#Qunh inh#Mi nh Ngc#247634#Phn tch cc tng chin lc marketing ca 34 cng ty a quc gia thnh cng c v l thuyt ln thng mi trn thng trng#Tip th kinh doanh#Doanh nghip#B quyt thnh cng#HH## 00590000000000289000450002600110000002600110001102100920002202000130011402000110 01270200004001380390004001420140007001460190005001530820008001588080005001660010 01400171002001700185007001400202022000400216221002300220008000500243009001100248 010000500259011001500264013000700279005001400286#VV09.13521#VV09.13522#Hng dn th thc luyn tp cn: c bn - quyn cng - chit chiu - b tr - kh ni d ch#V c truyn#V dn tc#Cn#HH#99000#Vi?t#796.815#^214#Ng Xun Bnh#Nht N am cn bn#Ng Xun Bnh#T.4#Thit cn - chit gii#^aH.#^aTh gii#2009#^a655tr .^b21cm#247635#Ng Xun Bnh## 00702000000000289000450002600110000002600110001102102060002202000130022802000110 02410200012002520390004002640140007002680190005002750820008002808080005002880010 01400293002001700307007001400324022000400338221001300342008000500355009001100360 010000500371011001500376013000700391005001400398#VV09.13523#VV09.13524#Gii thi u: th thut rn luyn khung th v tm th ca k thut luyn quyn; th thut i quyn; h thng th ho cc th php p i, va chn, chu lc; th php tp i v h thng bi tp kh ni dch#V c truyn#V dn tc#Quyn thut#HH#990 00#Vi?t#796.815#^214#Ng Xun Bnh#Nht Nam cn bn#Ng Xun Bnh#T.5# sn qu yn#^aH.#^aTh gii#2009#^a563tr.^b21cm#247636#Ng Xun Bnh## 00978000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200320 00470030027000790070071001060050021001770050014001980060013002120060018002250060 01900243019000500262082001200267808000500279008000500284009001100289010000500300 01100150030501300070032002102480032702000230057502000070059802000090060503900040 0614020002200618#VV09.13525#VV09.13527#VV09.13526#Da, Guillaume#Khm ph cc ln g ngh Vit Nam#Mi l trnh quanh H Ni#Guillaume Da, Philippe Le Failler, C line Hamel ; Dch: Phm Th Hoa..#Failler, Philippe Le#Hamel, Cline#Phm Th Ho a#Hong Th Mai Anh#Trnh Th Thu Hoa#Vi?t#680.0959731#^214#^aH.#^aTh gii#200 9#^a315tr.^b25cm#247637#Gii thiu v ngh th cng xa Vit Nam v 10 tuyn ng tham quan khm ph cc lng ngh quanh H Ni: lng g m ngh v giy, ln g gm, tranh dn gian, g ng v tre hun Bc Ninh, lng dt, thu, khm trai, tre my v an lt H Ty...#Lng ngh truyn thng#H Ni#Vit Nam#HH#Th c ng truyn thng## 00691000000000361000450002600110000002600110001101400080002201900050003008200060 00358080005000410020020000460030004000660070060000700220004001302210006001340050 01100140005001000151005001400161005001200175005001400187006001300201004001300214 00800050022700900110023201000050024301100150024801300070026301900160027002000180 0286020001100304020001000315039000400325#VV09.13528#VV09.13529#175000#Vi?t#895. 1#^214#Tuyn tp th ng#Th#Vng Tch, Vng Bt, Lc Tn Vng... ; Trn V n Nh dch#T.1#1-563#Vng Tch#Vng Bt#Lc Tn Vng#Dng Qunh#Trn T Ngan g#Trn Vn Nh#In ln th 1#^aH.#^aVn ngh#2009#^a887tr.^b25cm#247638#Dch Trun g Quc#Vn hc trung i#Trung Quc#Th ng#HH## 00580000000000313000450002600110000002600110001100200090002200300040003100700350 00350190005000700820013000758080005000880080005000930090013000980100005001110110 01500116005001100131012002600142005000900168005001100177005001000188005000800198 004001300206013000700219020001700226020000900243020001000252039000400262#VV09.13 530#VV09.13531#Sen Hng#Th#Thanh Bnh, Thanh T, Trng Th..#Vi?t#895.92214008 #^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a562tr.^b21cm#Thanh Bnh#Tuyn tp II Th Sen Hng #Thanh T#Trng Th#Hn Phong#Nam c#In ln th 1#247639#Vn hc hin i#Vit Nam#Th ng#HH## 00800000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200200003300700360 00530050010000890050011000990050013001100140008001230190005001310820008001368080 00500144008000500149009001100154010000500165011001500170015006200185013000700247 00100100025402101150026402000130037902000110039202000450040302000220044803900040 0470#VV09.13532#VV09.13534#VV09.13533#Hong Tu tuyn tp#Tuyn chn, gii thiu : Trn Cht..#Trn Cht#Hong Dng#Bi Tt Tm#100000#Vi?t#495.922#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a535tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Ngn ng hc. Hi Ngn ng hc Tp. H Ch Minh#247640#Hong Tu#Tuyn chn, gii thiu nhng cng trnh nghin cu tiu biu ca gio s Hong Tu v ngn ng hc v Vit ng hc#Ngn ng hc#Ti ng Vit#Hong Tu, Nh khoa hc, 1921-1999, Vit Nam#Cng trnh nghin cu#HH## 00738000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200270003300300310 00600070041000910060017001320060017001490060019001660140008001850190005001930820 00600198808000500204008000500209009001100214010000500225011001600230013000700246 005001400253021012200267020001500389020000800404020000800412039000400420#VV09.13 535#VV09.13536#VV09.13537#T in mu cu ting Nht#Dng cho gio vin v hc v in#Nhm Jammassy ; Dch: Nguyn Thu Hng..#Nguyn Thu Hng#Trnh Thu Hng#N guyn Thin Thut#210000#Vi?t#495.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a1015tr.^b21cm#2 47641#Nhm Jammassy#Gii thiu cc mu cu ting Nht thng dng, gii thch cc h dng cc mu cu v phn tch nhng li ng php thng gp#Ting Nht Bn#Mu cu#T in#HH## 00942000000000325000450002600110000002600110001102600110002202103120003302000180 03450200008003630200010003710390004003810190005003850820009003908080005003990010 01100404002002100415007004000436022003000476221001800506006001800524008000500542 00900110054701000050055801100150056301300070057800500110058502000090059602000110 0605#VV09.13538#VV09.13539#VV09.13540#Gii thiu nhng ghi chp ca L Qu n v : nhng danh ngn v mu chuyn v ti nng, phm hnh v tit tho ca mt s nhn vt lch s nc ta; cc t liu v ni sng, thnh tr, sn vt, thu kho v ng s ba trn Sn Ty, Hng Ho v Tuyn Quang; v Pht gio; v cc di tch linh thing t Vit...#Lch s trung i#S liu#Tuyn tp#HH#Vi?t#959.7 029#^214#L Qu n#L Qu n tuyn tp#Nguyn Khc Thun dch, h.., ch thch #T.5, Ph.2 (Q.5, 6, 9, 10, 12)#Kin vn tiu lc#Nguyn Khc Thun#^aH.#^aGio d c#2009#^a303tr.^b24cm#247642#L Qu n#Vit Nam#L Qu n## 00654000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200210 00410030022000620070008000840140007000920190005000990820004001048080005001080080 00500113009001400118010000500132011001500137013000700152021018400159020001000343 020000800353020001100361039000400372#VV09.13542#VV09.13543#VV09.13541#Xun B#C u to t ting Anh#Hc t vng ting Anh#Xun B#90000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aNxb . H Ni#2009#^a630tr.^b21cm#247643#Gii thiu cch s dng v ngha ca khon g 300 tip u ng v tip v ng cng mt s bi tp thc hnh gip bn c th gia tng vn t vng Anh ng mt cch nhanh chng, hiu qu#Ting Anh#T vng#C u to t#HH## 00683000000000253000450002600110000002600110001100100190002200200120004100300840 00530070019001370140007001560190005001630820004001688080005001720080005001770090 01400182010000500196011001500201013000700216021017300223020002100396020000800417 039000400425#VV09.13544#VV09.13545#Nguyn Xun Trng#Ho hc vui#Gip cho gio vin, nh trng v hc sinh ph thng dy tt v hc tt mn ho hc#Nguyn Xu n Trng#28000#Vi?t#540#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a239tr.^b21cm#247644#Nhn g th nghim vui v o thut ho hc da vo cc phn ng ho hc. Mt s chuyn vui v giai thoi v cc nh ho hc, cc bi th, cu gip d nh kin thc ho hc#Khoa hc thng thc#Ho hc#HH## 00544000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100190 00440020024000630070040000870140007001270190005001340820004001398080005001430080 00500148009001100153010000500164011001500169019001000184006001500194013000700209 020001700216020000500233020001200238039000400250#VV09.13546#VV09.13547#VV09.1354 8#VV09.13549#Chapsal, Madeleine#Hy canh chng thiu n#Madeleine Chapsal ; Phm Bch Liu dch#32000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a203tr.^b21cm#Dch Ph p#Phm Bch Liu#247645#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#HH## 00791000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200510 00430070010000940140007001040190005001110820010001168080005001260080005001310090 01800136010000500154011001500159013000700174021023700181020001100418020000900429 020000800438020000600446020004500452039000400497#VV09.13550#VV09.13551#VV09.1355 2#Bch Hnh#Biu tng ngn ng trong ca t ca Trnh Cng Sn#Bch Hnh#48000# Vi?t#782.42026#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a311tr.^b21cm#247646#Nghin cu bn cht s tn ti ca cc biu tng trong ca t ca nhc s Trnh Cng Sn, ngha biu trng mc khi qut ca tng biu tng t tm hiu quan n im ngh thut ca nhc s v con ngi, v tnh yu v v ci th#Biu tng#Ng n ng#m nhc#Ca t#Trnh Cng Sn, Nhc s, 1939-2001, Vit Nam#HH## 00707000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200410 00460070013000870140007001000190005001070820006001128080005001180080005001230090 01800128010000500146011001500151013000700166021014600173020001800319020001900337 020000400356020000400360020000800364020000800372020000900380039000400389#VV09.13 553#VV09.13555#VV09.13554#Phm Tun V#Th ph trong vn hc trung i Vit Nam# Phm Tun V#50000#Vi?t#895.1#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a276tr.^b21cm#2 47647#Trnh by nhng vn ch yu ca ph Trung Quc lin quan n vic nghi n cu th ph Vit Nam. Gii thiu v ph ch Hn Vit Nam v ph Nm#Vn hc trung i#Nghin cu vn hc#Th#Ph#Ch Hn#Ch Nm#Vit Nam#HH## 00458000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200120003900300040 00510070017000550140007000720190005000790820010000848080005000940080018000990090 02700117010000500144011001400149013000700163020001700170020000900187020000400196 039000400200#VV09.13556#VV09.13557#Hunh Trung Hiu#Ting chiu#Th#Hunh Trung Hiu#20000#Vi?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#200 9#^a90tr.^b21cm#247648#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#HH## 00502000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200080 00450070024000530140007000770190005000840820004000898080005000930080018000980090 02700116010000500143011001500148019001000163006000600173013000700179020001700186 020000500203020001200208039000400220#VV09.13558#VV09.13560#VV09.13559#Gide, Andr #V mng#Andr Gide ; Bu dch#25000#Vi?t#843#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn n gh Tp. H Ch Minh#2009#^a158tr.^b21cm#Dch Php#Bu #247649#Vn hc hin i# Php#Tiu thuyt#HH## 00477000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200090 00410030012000500070008000620140007000700190005000770820010000828080005000920080 01800097009002700115010000500142011001500147013000700162020001700169020000900186 020001200195039000400207#VV09.13561#VV09.13563#VV09.13562#H Giao#L Giang#Tiu thuyt#H Giao#35000#Vi?t#895.92234#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a159tr.^b21cm#247650#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#HH## 00450000000000253000450002600110000002600110001100100070002200200230002900300140 00520070007000660140007000730190005000800820009000858080005000940080018000990090 01100117010000500128011001300133013000700146020001800153020000900171020001200180 039000400192#VV09.13564#VV09.13565#L Lan#Ba ngi v ba con vt#Truyn tr em#L Lan#20000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a95r.^b20cm#2 47651#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#HH## 00447000000000253000450002600110000002600110001100100070002200200180002900300140 00470070007000610140007000680190005000750820009000808080005000890080018000940090 01100112010000500123011001500128013000700143020001800150020000900168020001200177 039000400189#VV09.13566#VV09.13567#L Lan#Ngi nh trong c#Truyn tr em#L Lan #25000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a138tr.^b20cm#2476 52#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#HH## 00586000000000289000450002600110000002600110001100200380002200700250006001400080 00850190005000930820010000988080005001080080005001130090011001180100005001290110 01500134005001400149013000700163021005500170020001700225020001500242020001100257 020000800268020000900276020000700285039000400292#VV09.13568#VV09.13569#K yu h ng o Vit Nam (1930-1945)#Phm Vn Nhn s.t., b.s.#100000#Vi?t#369.09597#^21 4#^aH.#^aVn ngh#2009#^a158tr.^b21cm#Phm Vn Nhn#247653#Lch s hng o Vi t Nam trong giai on 1930 - 1945#Lch s hin i#Hng o sinh#Phong tro#T chc#Vit Nam#K yu#HH## 00801000000000313000450002600110000002600110001100200290002200700150005101400070 00660190005000730820004000788080005000820080018000870090011001050100005001160110 01500121019001600136006001000152013000700162021022500169020001600394020001500410 020001800425020000900443020000800452020001100460020001200471039000400483#VV09.13 570#VV09.13571#Minh tm bo gim tinh tuyn#Tnh Minh dch#25000#Vi?t#170#^214# ^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a132tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Tnh Minh#24765 4#Bao gm 20 chng trch tuyn li vn ca nhng bc hin trit thi xa c x p theo 20 mc nhm mc ch gio dc o c x th theo quan nim thi n h: k thin, thin l, thun mnh, an phn, gii tnh, tr gia...#Vn hc cn i#Vn hc c i#Vn hc trung i#Gio dc#o c#Trung Quc#Th c in#HH# # 00616000000000253000450002600110000002600110001100200270002200700250004901400070 00740190005000810820004000868080005000900080018000950090011001130100005001240110 01500129005000800144013000700152021017200159020000800331020000900339020001000348 039000400358#VV09.13572#VV09.13573#2000 cu danh ngn tm c#Mai Lm s.t., tuy n chn#49000#Vi?t#080#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a260tr.^b21cm#Mai Lm#247655#Tuyn chn 2000 cu danh ngn cp n vic tu dng bn thn, i x trong gia nh, tnh yu i la, quan h bn b, sng vn ho, giao tip x hi, trnh iu xu...#Vn hc#Th gii#Danh ngn#HH## 00621000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200420003500700180 00770140007000950190005001020820012001078080005001190080018001240090027001420100 00500169011001500174013000700189021008800196020001000284020001700294020000800311 020001100319020000900330039000400339#VV09.13574#VV09.13575#L Ngc Trc#Nhng ng i con u t ca ni n sng Tr#L Ngc Trc b.s.#30000#Vi?t#920.0959747#^214 #^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a126tr.^b20cm#247656#Gii th iu tm lc v cuc i v s nghip ca mt s danh nhn vng t Qung Ngi #Danh nhn#Nhn vt lch s#Lch s#Qung Ngi#Vit Nam#HH## 00465000000000265000450002600110000002600110001100100110002200200180003300300040 00510070011000550140007000660190005000730820010000788080005000880080018000930090 01100111010000500122011001800127004001300145013000700158020001700165020000900182 020000400191039000400195#VV09.13576#VV09.13577#Trn Tuyn#Chiu xanh H Ni#Th# Trn Tuyn#30000#Vi?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a119tr. ^b20x20cm#In ln th 1#247657#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#HH## 00585000000000289000450002600110000000200210001102900190003200700610005101400060 01120190005001180820004001238080005001270080005001320090011001370100005001480110 01700153005000900170004001800179005001600197005002100213013000700234020001000241 020001800251020000900269020001300278039000400291#VN09.04432#Con g mi b nh #The little red hen#Li: Minh Anh ; Tranh: Nguyn c Minh, Trn Phm Xun Huyn #7500#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b19x19cm#Minh Anh#Ti bn ln th 3#Nguyn c Minh#Trn Phm Xun Huyn#247658#Ting Anh#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#HH## 00712000000000325000450002600110000002600110001100200370002200300580005900700520 01170140007001690190005001760820007001818080005001880080005001930090011001980100 00500209011001500214005001900229004001800248005001400266005001500280005002300295 00500180031801300070033602000090034302000090035202000140036102000070037503900040 0382#VN09.04433#VN09.04434#S tay kin thc khoa hc tiu hc#Dng cho mn T nhin v X hi ; mn Khoa hc tiu hc#Nguyn Thanh Giang, Nguyn Thu H, n g Thanh Hi..#24000#Vi?t#372.35#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a279tr.^b18cm#Nguyn Thanh Giang#Ti bn ln th 2#Nguyn Thu H#ng Thanh Hi#Nguyn Th Thanh Huy n#Nguyn Thanh Thu#247659#Khoa hc#Tiu hc#Sch c thm#S tay#HH## 00640000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200290003600700420 00650140007001070190005001140820006001198080005001250080005001300090011001350100 00500146011001500151004001800166005001900184013000700203021013700210020000900347 020001400356039000400370#VN09.04436#VN09.04435#L Quang Long#T in tranh v c c con vt#L Quang Long (ch.b.), Nguyn Thanh Huyn#78000#Vi?t#590.3#^214#^aH.# ^aGio dc#2009#^a563tr.^b18cm#Ti bn ln th 7#Nguyn Thanh Huyn#247660#Gii thiu khong 500 loi vt khc nhau vi nhng c tnh, hnh dng, tp tnh, sin h sn, n ung... km theo cc bc nh mu minh ho#ng vt#T in tranh#HH## 00619000000000301000450002600110000002600110001100200530002200700620007501400070 01370190005001440820004001498080005001530080005001580090011001630100005001740110 01500179005001700194005001400211005001500225013000700240020000800247020002000255 020000800275020000900283020001400292020000700306039000400313#VN09.04437#VN09.044 38#S tay tc gi, tc phm ng vn trung hc ph thng#B.s.: Nguyn Kim Phong ( ch.b.), Tng Kim Ngn, ng Tng Nh#35000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a428tr.^b18cm#Nguyn Kim Phong#Tng Kim Ngn#ng Tng Nh#247661#Ng vn#Ph thng trung hc#Tc gi#Tc phm#Sch c thm#S tay#HH## 00797000000000265000450002600110000002600110001102102100002202000110023202000100 02430390004002530200023002570190005002800820012002858080005002970020037003020070 06700339022000400406008000500410009001300415010000500428011001500433005006700448 013000700515020000900522#VN09.04439#VN09.04440#Gii thiu mt s ngh quyt, ch th, bo co chuyn ca ng v cng tc thanh nin t 1975 n 2008 v tng quan v mt s ni dung c bn trong ng li, chnh sch thanh vn ca ng C ng sn Vit Nam#Thanh nin#Hot ng#HH#ng Cng sn Vit Nam#Vi?t#324.259707 1#^214#Vn kin ng v cng tc thanh nin#Hi ng lch s on - Hi Trung ng on s.t., tuyn chn, b.s.#T.3#^aH.#^aThanh nin#2009#^a286tr.^b19cm#Hi n g lch s on - hi Trung ng on s.t., tuyn chn, b.s.#247662#Vn kin## 01047000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200770003900700170 01160190005001330820010001388080005001480080005001530090013001580100005001710110 01500176013000700191021047600198020001100674020001700685020001000702020002200712 020000900734020002200743039000400765#VN09.04441#VN09.04442#Nguyn Vn Thanh#i mi on thanh nin trong thi k y mnh cng nghip ho, hin i ho#Nguyn Vn Thanh#Vi?t#324.09597#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a246tr.^b19cm#247663#Trnh by: mt s vn thanh nin trong thi k mi; phng php lun thanh vn; tu i tr vi s nghip xy dng nh nc php quyn Vit Nam; mc tiu v ng lc cng tc thanh vn ca on trong iu kin hin nay; mt s vn v i mi on thanh nin, cng tc on v phong tro thanh nin; nng cao hiu qu cng tc i thiu nin; i mi hc vin thanh thiu nin Vit Nam theo hng o t o i ng cn b chnh tr tr, hi nhp vo h thng i hc Quc gia#Thanh ni n#Thanh thiu nin#Hot ng#Phong tro thanh nin#Vit Nam#on TNCS H Ch Min h#HH## 00458000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200170003700300160 00540070015000700140007000850190005000920820010000978080005001070080006001120090 01700118010000500135011001500140013000700155020001700162020000900179020001200188 039000400200#VN09.04443#VN09.04444#Hong Minh c#C tch thi nay#Tp truyn ng n#Hong Minh c#40000#Vi?t#895.92234#^214#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a194tr .^b19cm#247664#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#HH## 00399000000000241000450002600110000000100080001100200160001900300040003500700080 00390140007000470190005000540820010000598080005000690080006000740090017000800100 00500097011001400102013000700116020001700123020000900140020000400149039000400153 #VN09.04445#o Tiu#Tnh khng tui#Th#o Tiu#20000#Vi?t#895.92214#^214#^aHu #^aNxb. Thun Ho#2009#^a53tr.^b19cm#247665#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#HH## 00785000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200540003600300100 00900070032001000190005001320820009001378080005001460080005001510090013001560100 00500169011001500174005001700189013000700206021028300213020002100496020001000517 039000400527#VN09.04446#VN09.04447#Trn Vn Miu#H Ch Minh v bi dng th h cch mng cho i sau#Hi - p#Trn Vn Miu, Nguyn Vit Hng#Vi?t#335.4346#^ 214#^aH.#^aThanh nin#2008#^a399tr.^b19cm#Nguyn Vit Hng#247666#Gii thiu 192 cu hi - p v: thn th - s nghip ca Ch tch H Ch Minh, t tng H Ch Minh v bi dng th h cch mng cho i sau, ng Cng sn Vit Nam vn dn g t tng H Ch Minh bi dng th h cch mng cho i sau, tui tr Vit Nam hc tp v lm theo li Bc#T tng H Ch Minh#Cch mng#HH## 00876000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200530003500700190 00880190005001070820009001128080005001210080005001260090013001310100005001440110 01400149013000700163021036000170020001700530020001100547020000900558020002100567 020001800588039000400606#VN09.04448#VN09.04449#Dng T am#Tui tr Vit Nam h c tp v lm theo 5 iu Bc dy#Dng T am ch.b.#Vi?t#335.4346#^214#^aH.#^aTh anh nin#2008#^a98tr.^b19cm#247667#Ti liu hc tp v lm theo tm gng o c, nhn cch sng cao p ca Ch tch H Ch Minh. H Ch Minh l ngi sm ph t hin, trao gi v k vng th h thanh nin Vit Nam. Trnh by ni dung c bn v 5 iu Bc dy thanh nin. Th h tr nc ta sng, chin u, lao ng v hc tp theo gng Bc. Nhng li khuyn v li dy thanh nin ca Ngi#Thanh thiu nin#Thanh nin#Tui tr#T tng H Ch Minh#o c cch mng#HH## 00449000000000253000450002600110000002600110001100200220002200300220004400700080 00660140007000740190005000810820009000868080005000950080005001000090013001050100 00500118011001400123005000800137013000700145020001800152020000900170020001200179 039000400191#VN09.04450#VN09.04451#Tng cp hon lng#Truyn ngn thiu nhi# on L#15000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a95tr.^b19cm#on L#24 7668#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#HH## 00645000000000265000450002600110000002600110001100200340002201400060005601900050 00620820010000678080005000770080005000820090013000870100005001000110014001050150 05600119013000700175021012300182020001100305020001700316020001000333020001000343 020002200353039000400375#VN09.04453#VN09.04452#Cng tc pht trin on vin mi #6000#Vi?t#324.09597#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a62tr.^b13cm#TTS ghi: Trung ng on TNCS H Ch Minh. Ban t chc#247669#Cng tc pht trin on vin mi . Ni dung bi dng cm tnh on cho thanh thiu nin. T chc l kt np on vin mi#Thanh nin#Thanh thiu nin#Hot ng#on vin#on TNCS H Ch Minh# HH## 00570000000000289000450002600110000002600110001100200190002200700160004101400070 00570190005000640820011000698080005000800080005000850090013000900100005001030110 01500108005001100123012001600134013000700150021007200157020001700229020000700246 020000900253020000700262020000700269039000400276#VN09.04454#VN09.04455# em bi t ci g?#Thu Qunh b.s.#20000#Vi?t#895.922802#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a1 39tr.^b19cm#Thu Qunh#Cu Vit Nam#247670#Gii thiu 468 cu Vit Nam v cc vt, c phn gii p km theo#Vn hc hin i# vui#Vit Nam# vt#C u #HH## 00607000000000289000450002600110000002600110001100200230002200700160004501400070 00610190005000680820011000738080005000840080005000890090013000940100005001070110 01500112005001100127012001600138013000700154021010400161020001700265020000700282 020000800289020000900297020000700306039000400313#VN09.04456#VN09.04457# em bi t hoa qu g?#Thu Qunh b.s.#16000#Vi?t#895.922802#^214#^aH.#^aThanh nin#2009 #^a103tr.^b19cm#Thu Qunh#Cu Vit Nam#247671#Gii thiu 137 cu Vit Nam v cc loi qu v 200 cu v cc loi hoa, c phn gii p km theo#Vn h c hin i# vui#Hoa qu#Vit Nam#Cu #HH## 01062000000000349000450002600110000002600110001100100140002200200770003600700490 01130190005001620820004001678080005001710080005001760090013001810100005001940110 01500199005001400214015004300228005001600271005001700287013000700304021030700311 02000110061802000100062902000100063902000110064902000080066002000070066802000090 0675020002200684039000600706#VN09.04458#VN09.04459#An nh Doanh#Hot ng on tham gia pht trin kinh t - x hi trong giai on hin nay#An nh Doanh, Ngu yn Anh Tun, Nguyn Cng Tip#Vi?t#361#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a315tr.^b19 cm#An nh Doanh#TTS ghi: Trung ng on TNCS H Ch Minh#Nguyn Anh Tun#Nguy n Cng Tip#247672#Gii thiu mt s ch trng, chnh sch ca ng, Nh nc v ca on Thanh nin v pht trin kinh t - x hi trong giai on hin nay. Trnh by kt qu on Thanh nin tham gia pht trin kinh t - x hi trong gia i on 2002 - 2007 v nh hng hot ng on Thanh nin pht trin kinh t - x hi#Thanh nin#Hot ng#on vin#Pht trin#Kinh t#X hi#Vit Nam#on TN CS H Ch Minh#Hng## 00441000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200070003800300040 00450070016000490190005000650820010000708080005000800080018000850090011001030100 00500114011001400119004001300133013000700146020001700153020000900170020000400179 039000400183#VN09.04460#VN09.04461#Nguyn Vn Thc#Ch em#Th#Nguyn Vn Thc#Vi ?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a85tr.^b19cm#In ln th 1#2 47673#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#HH## 00465000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200230003700300110 00600070015000710140007000860190005000930820010000988080005001080080018001130090 01100131010000500142011001500147013000700162020001700169020000900186020001200195 039000400207#VN09.04462#VN09.04463#Mang Vin Long#Ngi gi cu bn sng#Tp tru yn#Mang Vin Long#30000#Vi?t#895.92234#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009# ^a122tr.^b19cm#247674#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#HH## 00452000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200330003300300040 00660070011000700140007000810190005000880820010000938080005001030080018001080090 01100126010000500137011001500142013000700157020001700164020000900181020000400190 039000400194#VN09.04464#VN09.04465#H Ch Bu#Gi ngi cha mt ln din kin#T h#H Ch Bu#30000#Vi?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a105 tr.^b19cm#247675#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#HH## 00574000000000301000450002600110000002600110001100200090002200700470003101400070 00780190005000850820012000908080005001020080018001070090011001250100005001360110 01500141005001600156004001300172005001300185005001400198005001200212005000700224 013000700231020001700238020000900255020000400264039000400268#VN09.04466#VN09.044 67#Hnh ng#Bi Huyn Tng, Dung Th Vn, H Minh Chnh..#30000#Vi?t#895.92214 08#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a104tr.^b19cm#Bi Huyn Tng#In ln th 1#Dung Th Vn#H Minh Chnh#Trng Pht#L n#247676#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#HH## 00463000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200090003400700120 00430140007000550190005000620820010000678080005000770080018000820090011001000100 00500111011001400116004001300130013000700143020001700150020001200167020000900179 020000400188039000500192#VN09.04468#VN09.04469#V Anh Tun#Ho mng#V Anh Tun# 20000#Vi?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a86tr.^b19cm#In l n th 1#247677#Vn hc hin i#Truyn ngn#Vit Nam#Th#Thu## 00468000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200190003700300110 00560070015000670190005000820820010000878080005000970080018001020090011001200100 00500131011001500136004001300151013000700164020001700171020000900188020001200197 039000500209#VN09.04470#VN09.04471#M Thnh Thun#Hoang di tnh qu#Tp truyn# M Thnh Thun#Vi?t#895.92234#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a122tr.^b1 9cm#In ln th 1#247678#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu## 00642000000000325000450002600110000002600110001100200120002200300130003400700300 00470140007000770190005000840820012000898080005001010080018001060090011001240100 00500135011001500140004001300155005000900168005000800177005000900185005001300194 00500090020701500580021601300070027402000170028102000090029802000040030703900050 0311#VN09.04472#VN09.04473#Duyn th 5#Th tnh yu#Ngc Anh, Tn Anh, Duy Bng. .#35000#Vi?t#895.9221008#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a289tr.^b19cm# In ln th 1#Ngc Anh#Tn Anh#Duy Bng#Trn Vn Cn#Song Chi#TTS ghi: Cu lc b Th Vit Nam. Cu lc b Th Si Gn#247679#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu ## 00717000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200620003301400070 00950190005001020820008001078080005001150080018001200090011001380100005001490110 01400154015003800168013000700206021020700213020001600420020000700436020001500443 039000500458#VN09.04474#VN09.04475#VN09.04476#S lc v khu di tch lch s Cn o v nhng truyn thuyt#15000#Vi?t#959.703#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh #2009#^a71tr.^b19cm#TTS ghi: Ban qun l di tch Cn o#247680#Gii thiu kh i qut v a l, b my hnh chnh v dn c khu nh t Cn o. Gii thiu khu di tch lch s Cn o v cc t nhn Cn o trong cc giai on lch s. Cc truyn thuyt v nh t Cn o#Di tch lch s#Nh t#Nh t Cn o#Thu## 00427000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200050003100300040 00360070009000400190005000490820010000548080005000640080018000690090011000870100 00500098011001500103004001300118013000700131020001700138020000900155020000400164 039000500168#VN09.04477#VN09.04478# Hng#Thp#Th# Hng#Vi?t#895.92214#^21 4#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a120tr.^b19cm#In ln th 1#247681#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#Thu## 00495000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200250 00470070014000720140007000860190005000930820010000988080005001080080018001130090 01100131010000500142011001500147013000700162012001700169020001700186020000900203 020001200212039000500224#VN09.04479#VN09.04481#VN09.04480#H Thanh Phc#Ngi n b in tng 9#H Thanh Phc#28000#Vi?t#895.92234#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2009#^a171tr.^b19cm#247682#T sch Tui tr#Vn hc hin i#Vit Nam#Tru yn ngn#Thu## 00414000000000241000450002600110000000100130001100200130002400300040003700700130 00410140007000540190005000610820010000668080005000760080018000810090011000990100 00500110011001500115013000700130020001700137020000900154020000400163039000500167 #VN09.04482#L Nhn Ngn#Cnh ng m#Th#L Nhn Ngn#20000#Vi?t#895.92214#^21 4#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a113tr.^b19cm#247683#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00681000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200300 00490070038000790190005001170820009001228080005001310080018001360090011001540100 00500165011001500170019000500185006001600190013000700206020000900213020001000222 039000500232021015000237020001600387#VN09.04483#VN09.04484#VN09.04485#Ladaw, Jon athan#Lc truyn c Pht Thch Ca#Jonathan Ladaw ; Thch Chn Tnh dch#Vi?t#2 94.3092#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^a167tr.^b19cm#Dch#Thch Chn T nh#247684#o Pht#Truyn k#Thu#Gii thiu tiu s, cuc i ca c Pht Thc h Ca Mu Ni v con ng tu hnh kh hnh tm chn l, gii thot chng sinh kh i vng lun hi sinh t#Thch Ca Mu Ni## 00431000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200100003100300100 00410070009000510140007000600190005000670820009000728080005000810080018000860090 01100104010000500115011001500120013000700135020001700142020000900159020000400168 039000500172#VN09.04487#VN09.04486#Trc Mai#Khi trm#Th - vn#Trc Mai#20000# Vi?t#895.9221#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a127tr.^b19cm#247685#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00417000000000241000450002600110000002600110001100100120002200200140003400300040 00480070012000520190005000640820010000698080005000790080018000840090011001020100 00500113011001500118013000700133020001700140020000900157020000400166039000500170 #VN09.04488#VN09.04489#Dz L Kiu#Git mt ng#Th#Dz L Kiu#Vi?t#895.92214# ^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a104tr.^b19cm#247686#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#Thu## 00443000000000241000450002600110000002600110001100100160002200200170003800300110 00550070016000660190005000820820010000878080005000970080018001020090011001200100 00500131011001500136013000700151020001700158020000900175020001200184039000500196 #VN09.04490#VN09.04491#Lng nh Khoa#Gi ma thi mi#Tp truyn#Lng nh Kh oa#Vi?t#895.92234#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a121tr.^b19cm#247687#V n hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu## 00432000000000241000450002600110000002600110001100100160002200200210003800300040 00590070016000630190005000790820010000848080005000940080018000990090011001170100 00500128011001500133013000700148020001700155020000900172020000400181039000500185 #VN09.04492#VN09.04493#Phan Thnh Minh#Cnh rng 65 ma hoa#Th#Phan Thnh Minh# Vi?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a105tr.^b19cm#247688#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00461000000000253000450002600110000002600110001100100220002200200190004400300040 00630070022000670140007000890190005000960820010001018080005001110080018001160090 01100134010000500145011001500150013000700165020001700172020000900189020000400198 039000500202#VN09.04494#VN09.04495#Nguyn Trn Hong Hn#nh uc trong m#Th# Nguyn Trn Hong Hn#29000#Vi?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#20 09#^a169tr.^b19cm#247689#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00417000000000241000450002600110000002600110001100100140002200200200003600700140 00560140007000700190005000770820010000828080005000920080005000970090011001020100 00500113011001500118013000700133020001700140020000900157020000400166039000500170 #VN09.04496#VN09.04497#Ng Xun Bnh#Cnh ng tim thc#Ng Xun Bnh#45000#Vi ?t#895.92214#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a227tr.^b19cm#247690#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#Thu## 00633000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200310003300300300 00640070037000940190005001310820009001368080005001450080005001500100005001550110 01500160005001700175015004600192005000900238005000700247005001700254005000900271 013000700280020001800287020000900305020001200314039000500326#VN09.04498#VN09.044 99#VN09.04500#Tuyn tp truyn ngn hay nht#Th gii hc ng tuyn chn#Nguy t Phong Anh, L Thng, Lm Du..#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#2009#^a113tr.^b18cm#Nguy t Phong Anh#Tn sch ngoi ba: Nhng cnh hoa trn tng#L Thng#Lm Du#Phm V Ngc Nga#Thin An#247691#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Thu## 00640000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200280003800700160 00660140007000820190005000890820006000948080005001000080018001050090023001230100 00500146011001400151004001300165013000700178021013500185020000800320020001100328 020000900339020000900348039000500357#VN09.04501#VN09.04502#Nguyn Trc Chi#Thc ung chm sc sc kho#Nguyn Trc Chi#21000#Vi?t#613.2#^214#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a56tr.^b19cm#In ln th 1#247692#Gii thiu s lc v tc dng ca nc rau qu trong vic chm sc sc kho. Hng dn cch pha c h mt s loi nc hoa qu b dng#Hoa qu#Dinh dng#Sc kho#Nc qu#Thu## 00642000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200180003800700160 00560140007000720190005000790820006000848080005000900080018000950090023001130100 00500136011001400141004001300155013000700168021012100175020000800296020001500304 020001100319020000800330020000900338039000500347#VN09.04503#VN09.04504#Nguyn Tr c Chi#Thc ung lm p#Nguyn Trc Chi#21000#Vi?t#613.2#^214#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a58tr.^b19cm#In ln th 1#247693#Gii thiu cch pha ch mt s nc ung t cc loi tri cy gip bn lm p, tng sc sng, c hng lo ho v gim bo#Hoa qu#Nc gii kht#Dinh dng#Lm p#Sc kho#Thu ## 00508000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200280003800700160 00660140007000820190005000890820006000948080005001000080018001050090023001230100 00500146011001400151004001300165013000700178021004900185020000700234020000800241 039000500249#VN09.04505#VN09.04506#Nguyn Trc Chi#Thc ung pha ch t c ph#N guyn Trc Chi#21000#Vi?t#641.8#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2 009#^a56tr.^b19cm#In ln th 1#247694#Gii thiu cch pha ch mt s ung t c ph#C ph#Pha ch#Thu## 00584000000000241000450002600110000002600110001100100190002200200210004100700190 00620190005000810820006000868080005000920080018000970090023001150100005001380110 01400143013000700157021014800164020000900312020000800321020000800329039000500337 #VN09.04507#VN09.04508#Thch Thng Phng#Tu trong mt ch nh#Thch Thng Phn g#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a34tr.^b19cm#24 7695#Lun gii v ch "nh" trong o Pht. Nhng nguyn nhn con ngi nh h ay khng nh. Nhng v d, cu chuyn minh ho cho tr nh ca con ngi#o Ph t#Gio l#Tr nh#Thu## 00719000000000277000450002600110000002600110001100100190002200200090004102900120 00500070040000620190005001020820006001078080005001130080018001180090023001360100 00500159011001400164004001300178006001400191013000700205021019900212020000900411 020000800420020000800428039000500436#VN09.04509#VN09.04510#Thch Thng Phng#T m Xun#Spring mind#Thch Thng Phng ; Chn Bo Hng dch#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a55tr.^b19cm#In ln th 1#Chn Bo Hn g#247696#Nhng lun gii ca bc thy vi cc Pht t v ti "Tm xun". L g ii ngha ca s vui v trong tm ca mi ngi, gip cc Pht t tm c cc h tm hn lun th thi, mi m nh ma xun#o Pht#Gio l#Tm hn#Thu## 00610000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010016000560020036000720070016001080220004001242210 01300128008001800141009002300159010000500182011001500187013000700202021009900209 020001100308039000500319020000800324#VN09.04512#VN09.04513#VN09.04511#40000#Vi? t#495.6#^214#Trn Vit Thanh#24 qui tc hc ki trong ting Nht#Trn Vit Thanh #T.1#Qui tc 1-12#^aTp. H CH Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a338tr.^b19cm#2 47697#Gii thiu 12 quy tc hc ch Kanji trong ting Nht gip bn hc thuc c ch Kanji v cch c#Ting Nht#Thu#Ch Hn## 00714000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200220003600700140 00580140007000720190005000790820004000848080005000880080005000930090019000980100 00500117011001500122013000700137021027400144020000900418020001100427020001700438 039000500455#VN09.04514#VN09.04515#ng Quc Bo#Cuc sng v sc kho#ng Quc Bo#36000#Vi?t#613#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a284tr.^b19cm#247698#Mt s quan im hin i v mt cuc sng kho mnh. Cc vn v sc kho tinh t hn; dinh dng v sc kho; mt s thi quen c hi cho sc kho; luyn tp th dc th thao v vic phng nga bnh tt; mt s bnh c trng ca x hi hin i v phng php phng nga#Sc kho#Dinh dng#Th dc th thao#Thu## 00542000000000217000450002600110000002600110001100200280002201900050005008200060 00558080005000610080005000660090019000710100005000900110015000950150036001100130 00700146021013800153020001300291020001500304039000500319#VN09.04516#VN09.04517#L ut thi u bi ngh thut#Vi?t#797.2#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a336tr. ^b19cm#TTS ghi: Tng cc Th dc Th thao#247699#Gii thiu cc iu l, quy ch , iu lut chung, iu lut bi ngh thut v cc lut v phng tin vt cht cho thi u bi ngh thut#Lut thi u#Bi ngh thut#Thu## 00543000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200190003300700140 00520140007000660190005000730820009000788080005000870080005000920090020000970100 00500117011001600122013000700138005001400145021009500159020001100254039000500265 020001900270#VN09.04518#VN09.04520#VN09.04519#T in ting Vit#Viet Van Book#5 8000#Vi?t#495.9223#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a1026tr.^b18cm#247700#Vi et Van Book#Gii ngha cc t, cm t v thut ng thng dng trong ting Vit xp theo vn ch ci A - Z#Ting Vit#Thu#T in gii ngha## 00540000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200190003300300180 00520070014000700140007000840190005000910820009000968080005001050080005001100090 02000115010000500135011001500140005001400155013000700169021006300176020001100239 020001900250039000500269#VN09.04521#VN09.04522#VN09.04523#T in ting Vit#Dn h cho hc sinh#Viet Van Book#25000#Vi?t#495.9223#^214#^aH.#^aT in Bch khoa# 2009#^a583tr.^b14cm#Viet Van Book#247701#Gii ngha cc t trong ting Vit dnh cho hc sinh ph thng#Ting Vit#T in gii ngha#Thu## 00437000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200190 00420070009000610140007000700190005000770820009000828080005000910080005000960090 02000101010000500121011001600126013000700142020001100149020001000160020000800170 039000500178#VN09.04524#VN09.04526#VN09.04525#Bi Hin#T in Vit - Nga#Bi Hi n#90000#Vi?t#495.9223#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a1067tr.^b18cm#24770 2#Ting Vit#Ting Nga#T in#Thu## 00498000000000217000450002600110000002600110001100200180002201900050004008200040 00458080005000490080005000540090011000590100005000700110014000750130007000890210 14500096020000900241020001100250020001500261039000400276#VN09.04527#VN09.04528#B o him linh hn#Vi?t#233#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a13tr.^b15cm#247703#Gii th ch vn "linh hn" trong kinh thnh ni ring v o Thin Cha ni chung. V n bo him linh hn v cu nguyn trong o Thin Cha#Linh hn#Kinh thnh# o Thin cha#HH## 00545000000000229000450002600110000002600110001100100140002200200280003600700140 00640190005000780820004000838080005000870080005000920090011000970100005001080110 01300113013000700126021015300133020001600286020000800302039000500310#VN09.04529# VN09.04530#Dng Vn Hu#Cha kho m ca thin ng#Dng Vn Hu#Vi?t#212#^214 #^aH.#^aTn gio#2009#^a9tr.^b15cm#247704#Nhng khm ph v tiu s ca c Cha tri, v nhng vic lm ca ng To ho v s tip nhn ca con ngi i vi s yu thng hay c tin vi Cha#c Cha Gi su#c tin#Thu## 00537000000000229000450002600110000002600110001100100150002200200130003700700150 00500190005000650820006000708080005000760080005000810090011000860100005000970110 01400102013000700116021015500123020001600278020000800294039000500302#VN09.04531# VN09.04532#Trn Hu Thnh#ng l lng#Trn Hu Thnh#Vi?t#232.9#^214#^aH.#^aTn gio#2008#^a34tr.^b15cm#247705#Nhng bi vit, mu chuyn v tiu s ra i v nhng vic lm truyn b, cng nh quyn nng ti cao ca c Cha tri - ngi c gi l "ng l lng"#c Cha Gi su#Tiu s#Thu## 00568000000000217000450002600110000002600110001100200260002201900050004808200040 00538080005000570080005000620090011000670100005000780110014000830130007000970210 20400104020001600308020001100324020001000335039000500345#VN09.04533#VN09.04534# iu rt cn cho chng ta#Vi?t#212#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a34tr.^b15cm#247706 #Nhng tm ti, khm ph v c Cha tri, v linh hn, v kinh thnh, loi ng i, hu qu ca ti li theo c Cha tri, ngun gc ca s sng v v gii php cu chuc ca c Cha tri qua Cha Gi su#c Cha Gi su#Kinh thnh#Cuc sn g#Thu## 00501000000000229000450002600110000002600110001100200260002200700150004801900050 00630820006000688080005000740080005000790090011000840100005000950110014001000010 01500114013000700129021011200136020000900248020000900257039000500266#VN09.04535# VN09.04536#Ti sn khng bao gi mt#Thch Thanh T#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn g io#2009#^a44tr.^b19cm#Thch Thanh T#247707#Gii thiu bi php ni v ti sn khng bao gi b mt ca mi mt con ngi v cch gi gn nhng ti sn ny#Tn gio#o Pht#VAnh## 00457000000000241000450002600110000002600110001100200110002200700100003301900050 00430820006000488080005000540080005000590090011000640100005000750110014000800010 01000094013000700104021007200111020000900183020000900192020000900201039000500210 #VN09.04537#VN09.04538#Ng l yu#nh Dng#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009 #^a44tr.^b18cm#nh Dng#247708#Tho lun v vn tnh dc, tnh yu, hn nhn qua quan im tn gio#Tn gio#o Pht#Tnh yu#VAnh## 00459000000000253000450002600110000002600110001100200240002200300040004600700120 00500190005000620820010000678080005000770080005000820090011000870100005000980110 01400103001001200117015003400129013000700163020001700170020000900187020000400196 039000500200#VN09.04539#VN09.04540#Git nc mt bit ci#Th#L Hong Mi#Vi?t# 895.92214#^214#^aH.#^aVn ngh#2009#^a98tr.^b19cm#L Hong Mi#Tn tht tc gi: V Th Nh Ngc#247709#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#VAnh## 00667000000000289000450002600110000002600110001100200200002200300440004200700080 00860140007000940190005001010820006001068080005001120080005001170090020001220100 00500142011001500147001000800162013000700170021015200177020000700329020000700336 020000900343020001100352020000900363039000500372#VN09.04541#VN09.04542#555 mn n Vit Nam#K thut ch bin v cc gi tr dinh dng#Hi Yn#32000#Vi?t#641.8 #^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a485tr.^b19cm#Hi Yn#247710#Hng dn cch chun b v ch bin 555 mn n Vit Nam: cc mn ch bin t rau c qu, mc, ch, ba ba, c, cc loi gia cm,... cng mt s mn chay#Mn n#Nu n#Ch bin #Dinh dng#Vit Nam#VAnh## 00460000000000265000450002600110000002600110001100200100002200300120003200700130 00440140007000570190005000640820010000698080005000790080005000840090018000890100 00500107011001500112001001300127013000700140020001700147020000900164020000400173 020001200177039000500189#VN09.04543#VN09.04544#Rng hng#Tp th vn# Vn Ngun g#16000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a107tr.^b19cm# Vn N gung#247711#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Truyn ngn#VAnh## 00408000000000241000450002600110000002600110001100200080002200300040003000700140 00340190005000480820010000538080005000630080005000680090018000730100005000910110 01400096001001400110013000700124020001700131020000900148020000400157039000500161 #VN09.04545#VN09.04546#Hn qu#Th#Phm c Long#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a87tr.^b19cm#Phm c Long#247712#Vn hc hin i#Vit Nam#Th #VAnh## 00458000000000253000450002600110000002600110001100200280002200300160005000700090 00660140007000750190005000820820010000878080005000970080005001020090018001070100 00500125011001500130001000900145013000700154020001700161020000900178020001200187 039000500199#VN09.04547#VN09.04548#S tch nhng ngy p tri#Tp truyn ngn#H o Vang#36000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a229tr.^b19cm#Ho Vang#247713#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#VAnh## 00669000000000301000450002600110000002600110001100200280002200300130005002900110 00630070018000740140007000920190005000990820006001048080005001100080005001150090 01400120010000500134011001400139001000900153005000800162013000700170021013500177 020001700312020000400329020001500333020001400348039000500362#VN09.04549#VN09.045 50#Tm hiu chm sao Sn dng#23/12 - 20/1#Capricorns#Gia Linh, Gia Ct#12500# Vi?t#133.9#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a98tr.^b18cm#Gia Linh#Gia Ct#247714#Ph n tch v a ra nhng nhn nh lin quan ti tnh cch, tng lai v vn th cuc i ca chm sao Sn Dng trong cung Hong o#Khoa hc thn b#Sao#Sao ch iu mnh#Sao Sn Dng#VAnh## 00666000000000301000450002600110000002600110001100200280002200300120005002900090 00620070018000710140007000890190005000960820006001018080005001070080005001120090 01400117010000500131011001400136001000900150005000800159013000700167021013500174 020001700309020000400326020001500330020001400345039000500359#VN09.04551#VN09.045 52#Tm hiu chm sao Thu Bnh#21/1 - 19/2#Aquarius#Gia Linh, Gia Ct#12500#Vi? t#133.9#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a99tr.^b18cm#Gia Linh#Gia Ct#247715#Phn tch v a ra nhng nhn nh lin quan ti tnh cch, tng lai v vn th cu c i ca chm sao Thu Bnh trong cung Hong o#Khoa hc thn b#Sao#Sao chiu mnh#Sao Thu Bnh#VAnh## 00661000000000301000450002600110000002600110001100200270002200300120004902900070 00610070018000680140007000860190005000930820006000988080005001040080005001090090 01400114010000500128011001400133001000900147005000800156013000700164021013400171 020001700305020000400322020001500326020001300341039000500354#VN09.04553#VN09.045 54#Tm hiu chm sao Song ng#20/2 - 20/3#Pisces#Gia Linh, Gia Ct#12500#Vi?t#1 33.9#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a99tr.^b18cm#Gia Linh#Gia Ct#247716#Phn tc h v a ra nhng nhn nh lin quan ti tnh cch, tng lai v vn th cuc i ca chm sao Song Ng trong cung Hong o#Khoa hc thn b#Sao#Sao chiu mn h#Sao Song Ng#VAnh## 00666000000000301000450002600110000002600110001100200290002200300120005102900060 00630070018000690140007000870190005000940820006000998080005001050080005001100090 01400115010000500129011001400134001000900148005000800157013000700165021013600172 020001700308020000400325020001500329020001500344039000500359#VN09.04555#VN09.045 56#Tm hiu chm sao Bch dng#21/3 - 20/4#Aries#Gia Linh, Gia Ct#12500#Vi?t# 133.9#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a99tr.^b18cm#Gia Linh#Gia Ct#247717#Phn t ch v a ra nhng nhn nh lin quan ti tnh cch, tng lai v vn th cuc i ca chm sao Bch Dng trong cung Hong o#Khoa hc thn b#Sao#Sao chiu mnh#Sao Bch Dng#VAnh## 00661000000000301000450002600110000002600110001100200270002200300120004902900070 00610070018000680140007000860190005000930820006000988080005001040080005001090090 01400114010000500128011001400133001000900147005000800156013000700164021013400171 020001700305020000400322020001500326020001300341039000500354#VN09.04557#VN09.045 58#Tm hiu chm sao Kim ngu#21/4 - 21/5#Taurus#Gia Linh, Gia Ct#12500#Vi?t#1 33.9#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a99tr.^b18cm#Gia Linh#Gia Ct#247718#Phn tc h v a ra nhng nhn nh lin quan ti tnh cch, tng lai v vn th cuc i ca chm sao Kim Ngu trong cung Hong o#Khoa hc thn b#Sao#Sao chiu mn h#Sao Kim Ngu#VAnh## 00658000000000301000450002600110000002600110001100200260002200300120004802900070 00600070018000670140007000850190005000920820006000978080005001030080005001080090 01400113010000500127011001400132001000900146005000800155013000700163021013300170 020001700303020000400320020001500324020001200339039000500351#VN09.04559#VN09.045 60#Tm hiu chm sao Song t#22/5 - 21/6#Gemini#Gia Linh, Gia Ct#12500#Vi?t#13 3.9#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a99tr.^b18cm#Gia Linh#Gia Ct#247719#Phn tch v a ra nhng nhn nh lin quan ti tnh cch, tng lai v vn th cuc i ca chm sao Song T trong cung Hong o#Khoa hc thn b#Sao#Sao chiu mnh# Sao Song T#VAnh## 00658000000000301000450002600110000002600110001100200260002200300120004802900070 00600070018000670140007000850190005000920820006000978080005001030080005001080090 01400113010000500127011001400132001000900146005000800155013000700163021013300170 020001700303020000400320020001500324020001200339039000500351#VN09.04561#VN09.045 62#Tm hiu chm sao C gii#22/6 - 23/7#Cancer#Gia Linh, Gia Ct#12500#Vi?t#13 3.9#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a99tr.^b18cm#Gia Linh#Gia Ct#247720#Phn tch v a ra nhng nhn nh lin quan ti tnh cch, tng lai v vn th cuc i ca chm sao C Gii trong cung Hong o#Khoa hc thn b#Sao#Sao chiu mnh# Sao C Gii#VAnh## 00649000000000301000450002600110000002600110001100200240002200300120004602900040 00580070018000620140007000800190005000870820006000928080005000980080005001030090 01400108010000500122011001400127001000900141005000800150013000700158021013100165 020001700296020000400313020001500317020001000332039000500342#VN09.04563#VN09.045 64#Tm hiu chm sao S t#24/7 - 23/8#Leo#Gia Linh, Gia Ct#12500#Vi?t#133.9#^ 214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a99tr.^b18cm#Gia Linh#Gia Ct#247721#Phn tch v a ra nhng nhn nh lin quan ti tnh cch, tng lai v vn th cuc i ca chm sao S T trong cung Hong o#Khoa hc thn b#Sao#Sao chiu mnh#Sao S T#VAnh## 00657000000000301000450002600110000002600110001100200260002200300120004802900060 00600070018000660140007000840190005000910820006000968080005001020080005001070090 01400112010000500126011001400131001000900145005000800154013000700162021013300169 020001700302020000400319020001500323020001200338039000500350#VN09.04565#VN09.045 66#Tm hiu chm sao Tht n#24/8 - 23/9#Virgo#Gia Linh, Gia Ct#12500#Vi?t#133 .9#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a99tr.^b18cm#Gia Linh#Gia Ct#247722#Phn tch v a ra nhng nhn nh lin quan ti tnh cch, tng lai v vn th cuc i ca chm sao Tht N trong cung Hong o#Khoa hc thn b#Sao#Sao chiu mnh#S ao Tht N#VAnh## 00666000000000301000450002600110000002600110001100200290002200300130005102900060 00640070018000700140007000880190005000950820006001008080005001060080005001110090 01400116010000500130011001400135001000900149005000800158013000700166021013600173 020001700309020000400326020001500330020001500345039000400360#VN09.04567#VN09.045 68#Tm hiu chm sao Thin xng#24/9 - 23/10#Libra#Gia Linh, Gia Ct#12500#Vi?t #133.9#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a99tr.^b18cm#Gia Linh#Gia Ct#247723#Phn t ch v a ra nhng nhn nh lin quan ti tnh cch, tng lai v vn th cuc i ca chm sao Thin Xng trong cung Hong o#Khoa hc thn b#Sao#Sao chiu mnh#Sao Thin Xng#HH## 00667000000000301000450002600110000002600110001100200280002200300140005002900080 00640070018000720140007000900190005000970820006001028080005001080080005001130090 01400118010000500132011001400137001000900151005000800160013000700168021013500175 020001700310020000400327020001500331020001400346039000500360#VN09.04569#VN09.045 70#Tm hiu chm sao Thin yt#24/10 - 22/11#Scorpio#Gia Linh, Gia Ct#12500#Vi ?t#133.9#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a99tr.^b18cm#Gia Linh#Gia Ct#247724#Phn tch v a ra nhng nhn nh lin quan ti tnh cch, tng lai v vn th cu c i ca chm sao Thin Yt trong cung Hong o#Khoa hc thn b#Sao#Sao chi u mnh#Sao Thin Yt#VAnh## 00665000000000301000450002600110000002600110001100200260002200300140004802900120 00620070018000740140007000920190005000990820006001048080005001100080005001150090 01400120010000500134011001400139001000900153005000800162013000700170021013300177 020001700310020000400327020001500331020001200346039000500358#VN09.04571#VN09.045 72#Tm hiu chm sao Nhn m#23/11 - 22/12#Sagittarius#Gia Linh, Gia Ct#12500# Vi?t#133.9#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a99tr.^b18cm#Gia Linh#Gia Ct#247725#Ph n tch v a ra nhng nhn nh lin quan ti tnh cch, tng lai v vn th cuc i ca chm sao Nhn M trong cung Hong o#Khoa hc thn b#Sao#Sao chi u mnh#Sao Nhn M#VAnh## 00439000000000241000450002600110000002600110001100200380002200700170006001400070 00770190005000840820007000898080005000960080005001010090020001060100005001260110 01500131005001700146013000700163020000500170020000800175020000900183039000500192 #VN09.04573#VN09.04574#460 bi ton vui luyn tr thng minh#Sa Th Hng Hnh#28 000#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a238tr.^b19cm#Sa Th Hng H nh#247726#Ton#Bi tp#Tiu hc#VAnh## 00631000000000277000450002600110000002600110001100200130002200300160003500700220 00510140007000730190005000800820009000858080005000940080005000990090011001040100 00500115011001400120005001100134013000700145021014100152020001800293020002000311 020000900331020000800340039000500348#VN09.04575#VN09.04576#Hng ma h#Lu bt hc tr#Thanh Bnh tuyn chn#11000#Vi?t#895.9228#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a8 6tr.^b19cm#Thanh Bnh#247727#Gm nhng bi vit v cc hot ng sinh hot h c a tui hc tr v nhng kinh nghim c nhng ngy ngh vui v y ngha tu i hc tr#Vn hc thiu nhi#Ph thng trung hc#Vit Nam#Tp vn#VAnh## 00607000000000265000450002600110000002600110001100200350002200700150005701400070 00720190005000790820006000848080005000900080012000950090017001070100005001240110 01500129001001000144013000700154021013100161020001100292020001100303020000900314 020001300323039000500336#VN09.04577#VN09.04578#500 cu hi p v bnh tiu n g#V Mai L b.s.#42000#Vi?t#616.4#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a318t r.^b19cm#V Mai L#247728#Gm 500 cu hi p v bnh tiu ng theo bn phn: bnh tnh i ph, qun ch ton din, chm sc i chn v gi bit bo ph#Ti u ng#Phng bnh#iu tr#Sch hi p#VAnh## 00630000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200200003300700150 00530140007000680190005000750820009000808080005000890080018000940090027001120100 00500139011001400144001001500158013000700173021013900180020000900319020002000328 020001100348039000500359#VN09.04579#VN09.04581#VN09.04580#Danh thng x Qung#Ng uyn nh C#25000#Vi?t#915.9753#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch M inh#2009#^a85tr.^b19cm#Nguyn nh C#247729#Gii thiu v min t Qung Ngi v i nhng danh thng ni ting ca tnh, con ngi v cuc sng ni y qua cc b i th v bi vit ngn#t nc#Danh lam thng cnh#Qung Ngi#VAnh## 00653000000000253000450002600110000002600110001100200330002200700160005501900050 00710820008000768080005000840080012000890090017001010100005001180110015001230010 01600138013000700154021016300161020001700324020002300341020002100364039000500385 020000900390#VN09.04582#VN09.04583#Trn nhng no ng chin tranh#Nguyn Minh Hi#Vi?t#959.703#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a106tr.^b19cm#Nguyn Mi nh Hi#247730#Gm nhng bi vit ca Nguyn Minh Hi - mt ngi lnh tng th am gia hai cuc khng chin vit li hnh trnh trong qu kh ca ng khi ng c n trong qun ng#Lch s hin i#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#VA nh#Vit Nam## 00401000000000229000450002600110000000200160001100300040002700700150003101900050 00460820010000518080005000610080012000660090017000780100005000950110014001000010 01500114013000700129020001700136020000900153020000400162039000500166#VN09.04584# V iu Chm Pa#Th#Ng Trung Dng#Vi?t#895.92214#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Ph ng#2009#^a73tr.^b19cm#Ng Trung Dng#247731#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#VAnh# # 00643000000000253000450002600110000002600110001100200430002201400070006501900050 00720820010000778080005000870080005000920090019000970100005001160110015001210150 04100136013000700177021015100184020000900335020000700344020002200351020001100373 039000500384#VN09.04585#VN09.04586#Phng php ging dy v hun luyn cu#18 500#Vi?t#796.33071#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a147tr.^b19cm#TTS ghi: V Th dc Th thao qun chng#247732#Hng dn k thut cu v phng php gi ng dy hun luyn mn th thao ny. K thut pht cu, m trong, nh u, h un luyn tm l thi u...#Th thao# cu#Phng php ging dy#Hun luyn#VAn h## 00648000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490020039000540030011000930070033001040220005001372210 03900142006001400181008001800195009001100213010000500224011001500229019000800244 02000170025202000030026902000120027203900050028400100130028901300070030200500130 0309#VN09.04587#VN09.04589#VN09.04588#33000#Vi?t#813#^214#Nhng cu chuyn k l ca Darren Shan#Truyn di#Darren Shan ; ng Phi Bng dch#T.11#Cha t bng ti = Lord of the shadows#ng Phi Bng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a199t r.^b19cm#Dch M#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#VAnh#Shan, Darren#247733#Shan, Darren## 00637000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490020039000540030011000930070033001040220005001372210 02800142006001400170008001800184009001100202010000500213011001500218019000800233 02000170024102000030025802000120026103900050027300100130027801300070029100500130 0298#VN09.04590#VN09.04591#VN09.04592#34000#Vi?t#813#^214#Nhng cu chuyn k l ca Darren Shan#Truyn di#Darren Shan ; ng Phi Bng dch#T.12#Nhng a con ca nh mnh#ng Phi Bng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a205tr.^b19cm#D ch M#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#VAnh#Shan, Darren#247734#Shan, Darren## 01018000000000349000450002600110000002600110001101900050002208200100002780800050 00370020041000420070057000830220004001400050009001440050011001530050019001640050 01600183004003400199008000500233009001300238010000500251011001500256013000700271 02102960027802000220057402000210059602000110061702000100062802000080063802000090 0646020000800655039000500663#VN09.04593#VN09.04594#Vi?t#324.09597#^214#Nhng ki n thc cn thit cho thanh nin#B.s.: Vn Tng (ch.b.), L Vn Cu, Nguyn Th N h Hoa..#T.1#Vn Tng#L Vn Cu#Nguyn Th Nh Hoa#Nguyn Vn Ninh#In ln th 2 c sa cha, b sung#^aH.#^aThanh nin#2009#^a219tr.^b19cm#247735#Mt s kin t hc cn thit v thanh nin v cng tc thanh nin c th v: on Thanh nin C ng sn H Ch Minh, Hi lin hip Thanh nin Vit Nam, Hi Sinh vin Vit Nam, i Thiu nin Tin phong H Ch Minh v mt s nguyn tc, th tc c bn ca o n, kin thc cn thit v lch s dn tc#on TNCS H Ch Minh#i TNTP H Ch Minh#Thanh nin#Hot ng#Lch s#Vit Nam#Dn tc#VAnh## 00763000000000313000450002600110000002600110001101900050002208200130002780800050 00400020041000450070044000860220004001300050009001340050009001430050010001520040 02400162008000500186009001300191010000500204011001500209001000900224013000700233 021012900240020002300369020002200392020000800414020002200422039000500444#VN09.04 595#VN09.04596#Vi?t#324.25970709#^214#Nhng kin thc cn thit cho thanh nin#B .s.: Vn Tng (ch.b.), Thanh H, Kim Duyn#T.2#Vn Tng#Thanh H#Kim Duyn#In l n th 2 c b sung#^aH.#^aThanh nin#2009#^a190tr.^b19cm#Vn Tng#247736#Tm tt bin nin lch s ng Cng sn Vit Nam, lch s on Thanh nin Cng sn H C h Minh v phong tro thanh nin Vit Nam#ng Cng sn Vit Nam#on TNCS H Ch Minh#Lch s#Phong tro thanh nin#VAnh## 00784000000000337000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330020041000380070044000790220004001230050007001270050009001340050010001430050 01500153008000500168009001300173010000500186011001500191013000700206021015400213 02000090036702000090037602000090038502000100039402000070040402000110041102000190 0422039000500441#VN09.04598#VN09.04597#Vi?t#613.9#^214#Nhng kin thc cn thit cho thanh nin#B.s.: T Hi (ch.b.), Phan Su, Trn Hip..#T.3#T Hi#Phan Su# Trn Hip#Trn Quc Hng#^aH.#^aThanh nin#2009#^a190tr.^b19cm#247737#Hng dn thanh nin ng x trong cuc sng qua nhng cu hi - p v tnh bn, tnh yu, sc kho sinh sn, gio dc sc kho sinh sn v thnh nin...#Gio dc#Sc kho #Sinh sn#Gii tnh#ng x#Thanh nin#Tui v thnh nin#KVn## 00807000000000241000450002600110000002600110001100200490002200700130007101900050 00840820012000898080005001010080005001060090013001110100005001240110015001290010 01300144013000700157021035700164020001100521020002100532020000700553039000500560 #VN09.04599#VN09.04600#Thanh nin ba sn sng - kht vng tui hai mi#Phm B Khoa#Vi?t#324.0959731#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a326tr.^b19cm#Phm B Khoa#24 7738#Gii thiu truyn thng lch s ca thanh nin th H Ni trong giai o n min Bc va sn xut va chin u, chng chin tranh ph hoi ln th nht ( 1965 - 1968), ln th hai (1969 - 1972) ca quc M v trong giai on hn g n vt thng chin tranh, khi phc v pht trin kinh t - vn ho, gp phn gi i phng hon ton min Nam (1973 - 1975)#Thanh nin#Khng chin chng M#H Ni #KVn## 00773000000000265000450002600110000002600110001100200770002200700090009901900050 01080820004001138080005001170080005001220090013001270100005001400110015001450010 00900160013000700169021025700176020002100433020001800454020000900472020001100481 020001000492039000500502#VN09.04601#VN09.04602#T tng H Ch Minh v gio dc o c cch mng cho on vin, thanh nin#Vn Tng#Vi?t#172#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a167tr.^b19cm#Vn Tng#247739#Khi qut v tnh hnh thanh nin nc ta trong my nm u bc vo th k XXI; tnh ton din v h thng v gio dc v bi dng o c cch mng trong t tng ca Bc H; Bc H vi vn gi o dc o c cch mng cho cn b, on vin, thanh nin#T tng H Ch Minh# o c cch mng#Gio dc#Thanh nin#on vin#KVn## 00805000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200320003300700170 00650140007000820190005000890820009000948080005001030080005001080090013001130100 00500126011001500131001001700146013000700163021026000170020000800430020000900438 020000400447020001100451020000800462020000700470020000900477039000500486#VN09.04 603#VN09.04605#VN09.04604#Nh Trn trong vn ho Vit Nam#Nguyn Bch Ngc#42000 #Vi?t#959.7024#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a278tr.^b19cm#Nguyn Bch Ngc#2477 40#Gii thiu vn ho i Trn, mt chng ng trong lch trnh vn ho Vit Na m; nhng mu chuyn v cc v minh qun, ph n, danh tng i Trn, cc trng nguyn, nhng tc phm vn chng i Trn, cc v thnh, cc n cha (l hi) lin quan n nh Trn#Lch s#Nh Trn#Vua#Danh tng#Vn ho#L hi#Vit Nam#K Vn## 00764000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200340003300300140 00670070010000810140007000910190005000980820009001038080005001120080005001170090 01300122010000500135011001500140001001000155013000700165020001700172020002100189 020002400210020000900234020001000243039000500253021020400258#VN09.04606#VN09.046 07#VN09.04608#Chuyn v B m Vit Nam anh hng#Tp truyn k#T Phng#46000#V i?t#959.7043#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a271tr.^b19cm#T Phng#247741#Vn hc hin i#Khng chin chng M#B m Vit Nam anh hng#Vit Nam#Truyn k#KVn#G m nhiu cu chuyn v cuc i v chin cng thm lng trong cuc khng chin c hng M ca cc b m Vit Nam anh hng nh b Nguyn Th nh, Nguyn Th Ma, m inh Th Chuyn - m ca bn lit s...## 00787000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200270003300700170 00600140007000770190005000840820009000898080005000980080005001030090013001080100 00500121011001500126001001700141013000700158021029000165020000800455020000700463 020000400470020000900474020000900483039000500492#VN09.04609#VN09.04610#VN09.0461 1#K chuyn qu hng nh L#Phm Thun Thnh#25000#Vi?t#959.7023#^214#^aH.#^aT hanh nin#2009#^a191tr.^b19cm#Phm Thun Thnh#247742#Gii thiu nhng cu chuy n v s huyn hoc tm linh v s thc lch s v ngi sng lp triu L, cng nhng cu sm ca Vn Hnh ti hng C Php, ni L Cng Un c dy d, trn g thnh; Gii thiu tiu s v s nghip tr nc ca 9 v vua nh L, t L Th i T n L Chiu Hong#Lch s#Nh L#Vua#a danh#Vit Nam#KVn## 00458000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200360003300700110 00690140007000800190005000870820010000928080005001020080005001070090013001120100 00500125011001500130001001100145013000700156020001700163020000900180020001000189 039000500199#VN09.04612#VN09.04614#VN09.04613#Chuyn tnh ca tng Cao Vn Khn h#Bch Thun#39000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a223tr.^b19cm#B ch Thun#247743#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#KVn## 00480000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200140003300300200 00470070012000670140007000790190005000860820010000918080005001010080005001060090 01300111010000500124011001500129001001200144013000700156020001700163020000900180 020002000189039000500209#VN09.04615#VN09.04616#VN09.04617#Cu trng i#Tiu thu yt lch s#Ng Vn Ph#32000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a231t r.^b19cm#Ng Vn Ph#247744#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt lch s#KVn## 00808000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200170003300700160 00500140007000660190005000730820008000788080005000860080005000910090013000960100 00500109011001500114001001600129013000700145021028000152020001700432020002300449 020002500472020000900497020000700506039000500513#VN09.04618#VN09.04619#VN09.0462 0#V li in Bin#on Hoi Trung#45000#Vi?t#959.704#^214#^aH.#^aThanh nin#20 09#^a258tr.^b19cm#on Hoi Trung#247745#Nhng bi k v nhng cu chuyn th v chin trng in Bin Ph nh ba cy bi trc hm i tng, m ci tron g chin dch in Bin Ph, con c Tng thng Trn Vn Hng l i i trng c ng binh ti in Bin Ph, nhng chin cng ca "dng s tay ct" H Vn No... #Vn hc hin i#Khng chin chng Php#Chin dch in Bin Ph#Vit Nam#Hi k #KVn## 00462000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200080003300300160 00410070012000570140007000690190005000760820010000818080005000910080005000960090 01300101010000500114011001500119001001200134013000700146020001700153020000900170 020001200179039000500191#VN09.04621#VN09.04622#VN09.04623#Chn v#Tp truyn ng n#T Hu nh#27000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a159tr.^b19cm#T Hu nh#247746#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn## 00720000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200210003300700110 00540140007000650190005000720820004000778080005000810080005000860090013000910100 00500104011001500109001001100124013000700135021020800142020001700350020001000367 020000900377020000700386020001200393039000500405020000800410#VN09.04624#VN09.046 26#VN09.04625#Nhn c H Ch Minh#T Hu Yn#37000#Vi?t#170#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a223tr.^b19cm#T Hu Yn#247747#Nhng hi tng v nhng cu chuyn v Bc H vi nhn c bao la, ln lao ca Bc i vi cuc cch mng dn tc, i vi ng bo, chin s, cc em hc sinh trong cuc sng hng ngy v cuc sng chin u#Vn hc hin i#Nhn cch#Vit Nam#Hi k#H Ch Minh#KVn#o c## 00796000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200320003300700110 00650140007000760190005000830820011000888080005000990080005001040090013001090100 00500122011001500127001001100142004003400153013000700187021026200194020001700456 020000900473020000700482020001200489039000500501#VN09.04628#VN09.04629#VN09.0462 7#Nhng ngi c Bc H t tn#Trn ng#40000#Vi?t#895.922803#^214#^aH.#^a Thanh nin#2009#^a271tr.^b19cm#Trn ng#In ln th 2 c sa cha, b sung#2477 48#Gm nhng cu chuyn v cn b, chin s lm vic bn cnh Bc hoc c g p Bc nhiu t chc cng tc khc nhau, c Bc t cho nhng ci tn rt ngha; Nhng cu chuyn v Bc gn lin vi i sng chin u ca ng bo chi n s hai min Nam Bc...#Vn hc hin i#Vit Nam#Hi k#H Ch Minh#KVn## 00763000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200040003300300180 00370070008000550140006000630190005000690820011000748080005000850080005000900090 02100095010000500116011001500121001000800136013000700144021021200151020001700363 02000090038002000080038902000080039703900050040502000070041002000090041702000110 0426#VN09.04630#VN09.04631#VN09.04632#Gh#Tiu phm bo ch#Hu Th#4000#Vi?t#3 63.409597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a437tr.^b19cm#Hu Th#247749#Tp hp nhng bi vit, cu chuyn ca tc gi v con ngi, cuc sng, s kin, vn ho con ngi, x hi... nhng mt tch cc v tiu cc, c bit l s tha ho v nhn cch ca mt b phn cn b, cng chc#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp v n#Bi bo#KVn#X hi#Tiu cc#Tham nhng## 00654000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200290003300700110 00620140007000730190005000800820011000858080005000960080005001010090013001060100 00500119011001500124001001100139004001900150013000700169021013800176020001700314 020000900331020000700340020001200347039000500359#VN09.04633#VN09.04634#VN09.0463 5#Bc H nh chng ti bit#Trn ng#40000#Vi?t#895.922803#^214#^aH.#^aTha nh nin#2009#^a271tr.^b19cm#Trn ng#Ti bn c b sung#247750#Ghi li nhng h i c v H Ch tch ca nhng ngi bn t nc c tng hot ng cng Bc v phong cch, o c, tnh cm ca Ngi#Vn hc hin i#Vit Nam#Hi k#H C h Minh#KVn## 00493000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200270003300300200 00600070012000800140007000920190005000990820010001048080005001140080005001190090 01300124010000500137011001500142001001200157013000700169020001700176020000900193 020002000202039000500222#VN09.04637#VN09.04636#VN09.04638#Cu sm v v ngn lau tm#Tiu thuyt lch s#Ng Vn Ph#28000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aThanh ni n#2009#^a179tr.^b19cm#Ng Vn Ph#247751#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt l ch s#KVn## 00466000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200200003300300110 00530070011000640140007000750190005000820820010000878080005000970080005001020090 01300107010000500120011001500125001001100140013000700151020001700158020000900175 020001100184039000500195#VN09.04639#VN09.04641#VN09.04640#Huyn thoi Cn o#Tr uyn di#Bch Thun#35000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a207tr.^b 19cm#Bch Thun#247752#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn di#KVn## 00896000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200360003300700170 00690140007000860190005000930820008000988080005001060080005001110090013001160100 00500129011001500134001001700149013000700166021034800173020000800521020000800529 020000400537020000700541020002400548020001700572039000500589#VN09.04642#VN09.046 43#VN09.04644#Hai B Trng trong vn ho Vit Nam#Nguyn Bch Ngc#46000#Vi?t#9 59.702#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a307tr.^b19cm#Nguyn Bch Ngc#247753#Gii t hiu thn th, s kin trng i vinh quang ca Hai B Trng cng cc tng lnh ca hai b trong lch s nc nh chng xm lc phng Bc (thi vua Quang V nh Hn); cc phong tc th cng, l hi ti n th hai b v cc thn tch v danh tng ca hai b trn khp phm vi H Ni, Bc Giang, Bc Ninh, H ng, H Nam, Hi Dng...#Lch s#Vn ho#n#L hi#Khi ngha Hai B Trng#Nhn v t lch s#KVn## 00517000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200280003300300160 00610070017000770140007000940190005001010820010001068080005001160080005001210090 01300126010000500139011001500144001001700159004001300176013000700189020001700196 020000900213020001200222039000500234#VN09.04645#VN09.04646#VN09.04647#Mt gi tr c lc rng sng#Tp truyn ngn#Nguyn Quang Lp#30000#Vi?t#895.92234#^214#^a H.#^aThanh nin#2009#^a174tr.^b19cm#Nguyn Quang Lp#In ln th 2#247754#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn## 00778000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200300003300700170 00630140007000800190005000870820009000928080005001010080005001060090013001110100 00500124011001500129001001700144013000700161021029500168020000800463020000800471 020000700479020000900486039000500495#VN09.04648#VN09.04650#VN09.04649#Nh L tro ng vn ho Vit Nam#Nguyn Bch Ngc#41000#Vi?t#959.7023#^214#^aH.#^aThanh nin #2009#^a270tr.^b19cm#Nguyn Bch Ngc#247755#Gii thiu v vng triu L trong vn ho Vit Nam t thi L Thi T n L Chiu Hong; tn hiu v vn hc ngh thut qua cc bi vn c gi tr, cng trnh kin trc Thng Long; cc thnh t vng triu L, ph n di triu L, danh nhn thi L, n miu hi h lin q uan n triu L...#Lch s#Vn ho#Nh L#Vit Nam#KVn## 00626000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200170003300700100 00500140007000600190005000670820008000728080005000800080005000850090013000900100 00500103011001400108001001000122004001300132013000700145021010700152020001700259 020000900276020003600285020001000321039000500331#VN09.04651#VN09.04653#VN09.0465 2#Ch L Th Ring#Nguyt T#17000#Vi?t#959.704#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a9 5tr.^b19cm#Nguyt T#In ln th 3#247756#Gii thiu v cuc i ch L Th Ring t thi u th, nhng ngy hot ng cch mng n khi ch hy sinh#Vn hc hin i#Vit Nam#L Th Ring, 1925 - 1968, Vit Nam#Truyn k#KVn## 00465000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200360003300700190 00690140007000880190005000950820010001008080005001100080005001150090013001200100 00500133011001500138005000800153013000700161020001700168020000900185020001200194 039000500206#VN09.04654#VN09.04655#VN09.04656#Sng trn i cn c mt tm ln g#Thu An tuyn chn#35000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a207tr.^ b19cm#Thu An#247757#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn## 00456000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200090003300300160 00420070008000580140007000660190005000730820011000788080005000890080005000940090 01300099010000500112011001500117001000800132013000700140020001700147020000900164 020001200173039000500185#VN09.04657#VN09.04658#VN09.04659#ng v#Tp truyn ng n#Hc Phi#41000#Vi?t#895.922334#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a242tr.^b19cm#Hc Phi#247758#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn## 00502000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200210003300300110 00540070015000650140007000800190005000870820011000928080005001030080005001080090 01300113010000500126011001500131001001500146004001300161013000700174020001700181 020000900198020001200207039000500219#VN09.04660#VN09.04661#VN09.04662#Thng ngy cch bit#Truyn va#Cao Ngc Thng#33000#Vi?t#895.922334#^214#^aH.#^aThanh ni n#2009#^a194tr.^b19cm#Cao Ngc Thng#In ln th 2#247759#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn## 00411000000000241000450002600110000002600110001100200110002200300040003300700160 00370190005000530820010000588080005000680080005000730090013000780100005000910110 01500096001001600111013000700127020001700134020000900151020000400160039000500164 #VN09.04663#VN09.04664#Ting chim#Th#Trng Anh Vit#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^ aThanh nin#2009#^a115tr.^b19cm#Trng Anh Vit#247760#Vn hc hin i#Vit Nam #Th#KVn## 00451000000000253000450002600110000002600110001100200190002200300110004100700150 00520140007000670190005000740820011000798080005000900080005000950090013001000100 00500113011001500118001001500133013000700148020001700155020000900172020001100181 039000500192#VN09.04665#VN09.04666#Thin thn h mnh#Truyn th#Bi Thin Toi# 30000#Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a122tr.^b19cm#Bi Thin Toi #247761#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn th#KVn## 00486000000000265000450002600110000002600110001100200190002200300120004100700170 00530140007000700190005000770820010000828080005000920080005000970090013001020100 00500115011001500120001001700135004001800152013000700170020001700177020000900194 020001200203039000500215#VN09.04667#VN09.04668#B mt cy si en#Tiu thuyt#Tr n nh Nghim#50000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a226tr.^b19cm# Trn nh Nghim#Ti bn ln th 5#247762#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt# KVn## 00686000000000301000450002600110000002600110001100200230002200700220004501400070 00670190005000740820006000798080005000850080005000900090013000950100005001080110 01500113001000900128005001200137004001800149013000700167021015000174020000800324 020001000332020001100342020001700353020000900370039000500379#VN09.04669#VN09.046 70#Cc triu i Vit Nam#Qunh C, c Hng#59000#Vi?t#959.7#^214#^aH.#^aTh anh nin#2009#^a403tr.^b19cm#Qunh C# c Hng#Ti bn ln th 9#247763#Gii thiu lch s cc triu i Vit Nam t thi vua Hng n vua Bo i. Cc giai on gn vi mi v vua, cc ng hong b cha ca mi triu i#Lch s#Triu i#Giai thoi#Nhn vt lch s#Vit Nam#KVn## 00456000000000253000450002600110000002600110001100200260002200300080004800700170 00560140007000730190005000800820011000858080005000960080005001010090013001060100 00500119011001500124001001700139013000700156020001700163020000900180020000800189 039000500197#VN09.04671#VN09.04672#n cm mi ni chuyn xa#Tp vn#Nguyn Vn Khoan#17000#Vi?t#895.922808#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a109tr.^b19cm#Nguyn V n Khoan#247764#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#KVn## 00645000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200130003300700220 00460140007000680190005000750820008000808080005000880080005000930090013000980100 00500111011001500116001001700131013000700148021012500155020000700280020001000287 020002300297020002100320039000500341020000900346#VN09.04673#VN09.04674#VN09.0467 5#N giao lin#Nguyn Vn Khoan b.s.#31500#Vi?t#959.704#^214#^aH.#^aThanh nin# 2009#^a209tr.^b19cm#Nguyn Vn Khoan#247765#Gm nhng mu chuyn, bi vit v tr uyn thng giao lin ca ph n Vit Nam qua hai cuc khng chin chng Php v chng M#Ph n#Giao lin#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#KVn#Vit Nam## 00690000000000301000450002600110000000200230001100700820003401400060011601900050 01220820007001278080005001340080005001390090011001440100005001550110017001600130 00700177021007900184020001100263020000900274020000900283039000500292005001700297 005001900314005001300333005002000346005000800366020001400374#VN09.04676#B hc l ut giao thng#B.s.: Trn Th Thu Ho, Trn Th Ngc Trm, V Minh Hng... ; Min h ho: Hng K..#8000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b24x17cm#24 7766#Hng dn tr em hc cc phng tin giao thng, h thng bo hu ng b ...#Giao thng#Mu gio#Gio dc#KVn#Trn Th Thu Ho#Trn Th Ngc Trm#V Min h Hng#Hong Th Thu Hng#Hng K#Sch mu gio## 00776000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200550003301400070 00880190005000950820008001008080005001080080005001130090021001180100005001390110 01500144013000700159021030300166020001000469020001100479020000900490020001800499 039000500517#VN09.04677#VN09.04679#VN09.04678#Lut Quc phng nm 2005 v vn b n hng dn thi hnh#30000#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a2 66tr.^b19cm#247767#Gii thiu ni dung lut quc phng nm 2005, nhng thng t, ngh nh ca chnh ph v b quc phng v vic t chc trin khai thi hnh lu t, php lnh cng nghip quc phng, gio dc quc phng - an ninh, phng th d n s, huy ng tim lc khoa hc v cng ngh ca nh nc phc v quc phng.. .#Php lut#Quc phng#Vit Nam#Vn bn php lut#KVn## 00906000000000301000450002600110000002600110001100201350002201400070015701900050 01640820010001698080005001790080005001840090021001890100005002100110015002150130 00700230021027000237020000900507020001000516020001100526020000600537020001000543 020000900553020001000562020000900572020001800581039000500599#VN09.04680#VN09.046 81#Quy nh php lut v c ch, chnh sch pht trin nh cho cng nhn khu c ng nghip, hc sinh, sinh vin v ngi c thu nhp thp#20000#Vi?t#346.59704# ^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a167tr.^b19cm#247768#Gm nhng ngh quyt, quyt nh, thng t ca Chnh ph, Th tng, b xy dng ban hnh v mt s c ch, chnh sch pht trin nh , qun l d n u t xy dng nh sinh vin , hc sinh, cng nhn lao ng ti cc khu cng nghip, ngi ngho c thu nhp thp...#Qui nh#Php lut#Chnh sch#Nh #Cng nhn#Hc sinh#Sinh vin#Vit Na m#Vn bn php lut#KVn## 00710000000000241000450002600110000002600110001100200630002201400060008501900050 00910820008000968080005001040080005001090090021001140100005001350110014001400130 00700154021024200161020001000403020002300413020000900436020001800445039000500463 #VN09.04682#VN09.04683#Php lnh Cng nghip quc phng v vn bn hng dn thi hnh#9000#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a55tr.^b19cm#24776 9#Gii thiu php lnh cng nghip quc phng nm 2008, cc ngh nh, thng t ca chnh ph v b ti chnh quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s i u trong php lnh, hng dn c ch h tr ti chnh i vi khu kinh t quc ph ng#Php lnh#Cng nghip quc phng#Vit Nam#Vn bn php lut#KVn## 00906000000000301000450002600110000002600110001100200480002200700080007001400070 00780190005000850820010000908080005001000080005001050090021001100100005001310110 01500136001000800151012002800159013000700187021030900194020001000503020000900513 020003500522020001300557039000500570020001200575020001700587#VN09.04684#VN09.046 85#Hi - p v lut Phng, chng bo lc gia nh#Lan Anh#15000#Vi?t#346.59701 #^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a115tr.^b19cm#Lan Anh#T sch Php lut ph thng#247770#Gm 63 cu hi - p v cc vn quy nh trong lut phng, ch ng bo lc gia nh: hnh vi bo lc gia nh, biu hin vi phm ca chng i v i v, anh em trong gia nh..., quy nh v ni dung, thng tin, tuyn truyn p hng chng bo lc gia nh; Gii thiu lut phng, chng bo lc gia nh nm 2 007#Php lut#Vit Nam#Lut phng, chng bo lc gia nh#Sch hi p#KVn#Phn g chng#Bo lc gia nh## 00835000000000289000450002600110000002600110001100200440002200300150006600700170 00810140007000980190005001050820004001108080005001140080005001190090021001240100 00500145011001500150001001700165004002900182013000700211021027300218020001000491 020000800501020001600509020001500525039000500540#VN09.04686#VN09.04687#Vai tr c a php lut trong i sng x hi#Sch tham kho#Nguyn Minh oan#35000#Vi?t#3 40#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a319tr.^b19cm#Nguyn Minh oan#Ti bn c sa cha, b sung#247771#Vai tr ca php lut. Php lut Vit Nam trong bi c nh i mi v hi nhp kinh t quc t. Php lut vi: nh nc, kinh t, chnh tr, ng li chnh sch ca ng, dn ch, o c, tp tc, iu l, vn ki n ca t chc x hi, tn gio, hng c v d lun x hi#Php lut#Vai tr# i sng x hi#Sch tham kho#KVn## 00653000000000265000450002600110000002600110001100200490002200700110007101400070 00820190005000890820010000948080005001040080005001090090021001140100005001350110 01500140001001100155012002800166013000700194021014500201020001600346020000700362 020001300369039000500382#VN09.04688#VN09.04689#Hi - p v cc ch bo him x hi bt buc#L Thu Lan#17000#Vi?t#344.59702#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia# 2009#^a154tr.^b19cm#L Thu Lan#T sch Php lut ph thng#247772#Gm nhng vn chung, nhng quy nh c th v ch m au, thai sn, tai nn lao ng - b nh ngh nghip, ch hu tr, ch t tut...#Bo him x hi#Ch #Sch h i p#KVn## 00673000000000265000450002600110000002600110001100200160002200700120003801400060 00500190005000560820006000618080005000670080005000720090021000770100005000980110 01300103001001200116013000700128021022900135020000800364020001700372020000900389 020000400398039000500402#VN09.04690#VN09.04691#Lch s nc ta#H Ch Minh#4000 #Vi?t#959.7#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a23tr.^b13m#H Ch Minh#247773# Tc phm bng nhng ng th vn vn sc tch ca H Ch Minh vit v lch s Vi t Nam t khi bt u hnh thnh vi tn gi Vn Lang, tri qua cc thi k khng chin chng ngoi xm v gi nc n 1945 vi tn nc l Vit Nam#Lch s#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00957000000000313000450002600110000002600110001100200620002200700560008401900050 01400820007001458080005001520080005001570090014001620100005001760110014001810050 01500195005001300210005001800223015008700241005001900328005002100347013000700368 021021300375020000500588020001800593020001000611039000500621020001700626#VN09.04 692#VN09.04693#Hng dn cn b y t lm vic vi nn nhn ca bo hnh gii#B.s .: Nguyn Vn Yn, Phm L Tun, L Th Phng Mai..#Vi?t#362.82#^214#^aH.#^aNxb . H Ni#2009#^a52tr.^b15cm#Nguyn Vn Yn#Phm L Tun#L Th Phng Mai#TTS g hi: D n "Ci thin chm sc y t i vi nn nhn ca bo lc trn c s gii" #Nguyn Th Vn Anh#Trn Bi Quang Dng#247774#Gii thiu kin thc v bo hnh gii, cung cp ti liu nhn dng, pht hin v ci thin cht lng chm sc c ho bnh nhn b ngc i v th cht, tinh thn hoc tnh dc; lut phng chng bo lc gia nh...#Y t#Chm sc sc kho#Bnh nhn#KVn#Bo lc gia nh## 00393000000000217000450002600110000000200250001100300130003601400070004901900050 00560820009000618080005000700080018000750090011000930100005001040110014001090130 00700123020001800130020000900148020001300157039000500170#VN09.04694#Chic xe p ca gu con#Truyn tranh#20000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2009#^a60tr.^b19cm#247775#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn## 00388000000000229000450002600110000000200150001100300040002600700160003001900050 00460820010000518080005000610080005000660090010000710100005000810110014000860010 01600100013000700116020001700123020000900140020000400149039000500153#VN09.04695# Bin cha chan#Th#ng Hng Thip#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a49t r.^b19cm#ng Hng Thip#247776#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00572000000000265000450001400070000001900050000708200070001280800050001900200250 00240070027000490220004000760050013000800050013000930080005001060090011001110100 00500122011001700127012002000144013000700164021009100171020001800262020000700280 039000500287020001400292#11000#Vi?t#372.21#^214#Th gii ti p ca b#Trn Y n Mai, Phan Lan Anh#T.1#Trn Yn Mai#Phan Lan Anh#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^ b19x27cm#Tr th vi hi ho#247777#Hng dn b t mu cc hnh v theo ng m u sc, hnh dng v s dng nguyn liu t mu#Gio dc mu gio#T mu#KVn#Sc h mu gio## 00572000000000265000450001400070000001900050000708200070001280800050001900200250 00240070027000490220004000760050013000800050013000930080005001060090011001110100 00500122011001700127012002000144013000700164021009100171020001800262020000700280 039000500287020001400292#11000#Vi?t#372.21#^214#Th gii ti p ca b#Trn Y n Mai, Phan Lan Anh#T.2#Trn Yn Mai#Phan Lan Anh#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^ b19x27cm#Tr th vi hi ho#247778#Hng dn b t mu cc hnh v theo ng m u sc, hnh dng v s dng nguyn liu t mu#Gio dc mu gio#T mu#KVn#Sc h mu gio## 00541000000000253000450000200100000000700270001001400070003701900050004408200070 00498080005000560080005000610090011000660100005000770110017000820050013000990050 01300112013000700125012002000132021009100152020001800243020000700261039000500268 020001400273#B v hoa#Trn Yn Mai, Phan Lan Anh#11000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a36tr.^b19x27cm#Trn Yn Mai#Phan Lan Anh#247779#Tr th vi hi ho#Hng dn b t mu cc hnh v theo ng mu sc, hnh dng v s dng ngu yn liu t mu#Gio dc mu gio#T mu#KVn#Sch mu gio## 01033000000000349000450002600110000000200490001102900430006000700800010301400080 01830190005001910820006001968080005002020080018002070090040002250100005002650110 01500270019000500285001001600290005002000306006001600326005001500342013000700357 02102430036402000110060702000080061802000110062602000110063702000090064802000080 0657020001300665039000500678#VL09.01690#MBA trong tm tay - Qun l cht lng t on din#The portable MBA total quanlity management#Stephen George, Arnold Wemer skirch ; on Th Thu H dch ; Trnh c Vinh h..#100000#Vi?t#658.4#^214#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Tinh vn Media#2009#^a283tr.^b27cm#Dch#G eorge, Stephen#Wemerskirch, Arnold#on Th Thu H#Trnh c Vinh#247780#Gii th iu m hnh qun l Baldrige, cch thc cc nh iu hnh cp cao hng dn s c huyn i t qun l truyn thng sang cc tiu chun Baldrige, cch thc cc c ng ty xc nh yu cu ca khch hng, ni b ho yu cu ca khch hng...#Kinh doanh#Qun l#Cht lng#Khch hng#Sn phm#Dch v#Doanh nghip#KVn## 00989000000000313000450002600110000000200460001102900290005700700680008601400080 01540190005001620820006001678080005001730080018001780090040001960100005002360110 01500241019000500256001001200261005001900273006000900292005001500301013000700316 021030400323020001100627020000800638020001100646020001300657039000500670#VL09.01 691#MBA trong tm tay : Ch qun l chin lc#The portable MBA in strategy#L iam Fahey, Robert M. Randall ; Phan Thu dch ; Trnh c Vinh h..#160000#Vi?t# 658.4#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Tinh vn Media#2009#^a298t r.^b27cm#Dch#Fahey, Liam#Randall, Robert M.#Phan Thu#Trnh c Vinh#247781#Gii thiu kh nng thc hnh ti u trong lnh vc qun tr chin lc (hay chin l c kinh doanh) dnh cho doanh nghip nh, n v kinh doanh, tp on qun tr nhm doanh nghip, qun tr chin lc th trng...; cc nhn t u vo chin lc, hoch nh chin lc, qun l thay i chin lc...#Kinh doanh#Qun l#C hin lc#Doanh nghip#KVn## 00970000000000325000450002600110000002600110001100200180002200700540004001400070 00940190005001010820006001068080005001120080005001170090028001220100005001500110 01500155005001600170005001200186005001600198015003400214005001400248005001600262 01300070027802102970028502000200058202000140060202000080061602000150062403900050 0639#VL09.01692#VL09.01693#CCNP Labpro BCMSN#B.s.: ng Quang Minh, H c Bnh, Nguyn Anh Tun..#70000#Vi?t#004.6#^214#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2009# ^a229tr.^b27cm#ng Quang Minh#H c Bnh#Nguyn Anh Tun#TTS ghi: Trung tm T in hc VNPRO#L Trng Sn#Phm nh Thng#247782#Trnh by cc khi nim v cu hnh, hot ng ca cng ngh Ether Channel, cu hnh cng trn thit b chuyn mch, VLAN, trung k, VTP, nh tuyn gia cc VLAN, giao thc cy m rng 802. 1D (STP), chuyn mch a tng, cht lng dch v QOS, bo mt truy nhp h thn g Swith, mng khng dy...#Cng ngh thng tin#Mng my tnh#Tin hc#Giao thc m ng#KVn## 00607000000000253000450002600110000000200290001100700110004001400070005101900050 00580820006000638080005000690080018000740090023000920100005001150110015001200010 01100135013000700146021015200153020000700305020000700312020001100319020001800330 039000500348#VV09.13578#99 mn rau c qu dinh dng#Thanh Nhn#58000#Vi?t#613. 2#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a102tr.^b23cm#Thanh Nhn#2 47783#Gii thiu nguyn liu v hng dn cch ch bin 99 mn n b dng sc k ho t rau, c, qu nh ng, u, da leo, b , c sen, cn ty, ci bp...#N u n#Mn n#Dinh dng#Chm sc sc kho#KVn## 00679000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020013000460030013000590070039000720220004001110050015001150050 01000130006000800140008001800148009002300166010000500189011001400194012003500208 01500540024301900090029702000180030602000040032402000130032803900050034101300070 0346#VV09.13579#VV09.13580#22000#Vi?t#891.73#^214#Hy i y!#Truyn tranh#K. Kurlianski, A. Khait ; Anh Ci dch#T.6#Kurlianski, K.#Khait, A.#Anh Ci#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a63tr.^b21cm#B truyn tranh ni ting t h gii#Cuc i u l th gia g si v ch th thng minh#Dch Nga#Vn hc t hiu nhi#Nga#Truyn tranh#KVn#247784## 00691000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200190 00440290020000630070015000830140007000980190005001050820004001108080005001140080 01800119009002300137010000500160011001500165001001600180013000700196021015800203 020001000361020000800371039000500379020001700384#VV09.13583#CDVN.00927#CDVN.0092 6#VV09.13584#Ca khc ging sinh#The Christmas carol#Charler Dicken#30000#Vi?t#4 28#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a103tr.^b20cm#Dicken, Cha rler#247785#Gm nhng cu hi n tp gip ngi c hc t vng theo tng cp , hng dn hc vin thng thc cc kit tc vn hc bng ting Anh c tnh hi u qu cao#Ting Anh#T vng#KVn#Tc phm vn hc## 00684000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200190003302900140 00520070049000660140007001150190005001220820004001278080005001310080018001360090 02300154010000500177011001500182019000800197005001500205005002000220005001300240 01200460025300500150029901300070031402000170032102000030033802000120034103900050 0353#VV09.13585#VV09.13586#VV09.13587#Tri tim ngi cha#Father's soul#Jack Canf ield, Mark Victor Hansen, Jeff Aubery..#30000#Vi?t#813#^214#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a175tr.^b20cm#Dch M#Canfield, Jack#Hansen, Mark Vi ctor#Aubery, Jeff#Ht ging tm hn = Chicken soup for the soul#Donnelly, Mark#2 47786#Vn hc hin i#M#Truyn ngn#KVn## 00550000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200160 00440290014000600070023000740140007000970190005001040820004001098080005001130080 01800118009002300136010000500159011001500164019000800179001001100187006000600198 013000700204020001700211020000300228020001200231039000500243#VV09.13588#VV09.135 89#VV09.13591#VV09.13590#Ngi lm chng#The Alibi man#Tami Hoag ; Di Li dch#74 000#Vi?t#813#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a431tr.^b21cm# Dch M#Hoag, Tami#Di Li#247787#Vn hc dn gian#M#Tiu thuyt#KVn## 00649000000000313000450002600110000002600110001100200440002200300090006600700680 00750140007001430190005001500820004001558080005001590080005001640090011001690100 00500180011001500185005001400200005001400214005002200228005001400250013000700264 020000800271020000400279020002000283020001400303020001300317039000500330#VV09.13 592#VV09.13593#Hi - p v vn chng trung hc ph thng#Phn th#B.s.: L Qua ng Hng (ch.b.), L Nguyn Cn, Nguyn Th Thu Nguyn..#38800#Vi?t#807#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a408tr.^b20cm#L Quang Hng#L Nguyn Cn#Nguyn Th Thu Nguy n#Trn Vn Ton#247788#Vn hc#Th#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch hi p#KVn## 00456000000000253000450002600110000002600110001100200120002200300040003400700150 00380140007000530190005000600820010000658080005000750080018000800090027000980100 00500125011001500130001001500145013000700160020001700167020000900184020000400193 039000500197#VV09.13594#VV09.13595#Qun v nh#Th#L Quang Thng#30000#Vi?t#89 5.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a207tr.^b20cm#L Quang Thng#247789#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00472000000000253000450002600110000002600110001100200200002200300040004200700150 00460140007000610190005000680820010000738080005000830080018000880090027001060100 00500133011001500138001001500153013000700168020001700175020000900192020001200201 039000500213#VV09.13596#VV09.13597#Su mi lng ling#Th#Nguyn Vn ch#40000 #Vi?t#895.92234#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a157tr.^ b20cm#Nguyn Vn ch#247790#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn## 00498000000000265000450002600110000002600110001100200140002200300170003600700100 00530140007000630190005000700820009000758080005000840080018000890090027001070100 00500134011001500139001001000154013000700164020001800171020001700189020000900206 020001200215039000500227#VV09.13598#VV09.13599#Ch mo hoang#Truyn thiu nhi#Ng uyn An#30000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2 009#^a158tr.^b20cm#Nguyn An#247791#Vn hc thiu nhi#Truyn thiu nhi#Vit Nam# Truyn ngn#KVn## 00459000000000241000450002600110000002600110001100200150002201400070003701900050 00440820010000498080005000590080018000640090027000820100005001090110015001140010 01100129015003500140013000700175020001700182020000900199020000400208039000500212 #VV09.13600#VV09.13601#Th n Phng#40000#Vi?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Mi nh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a271tr.^b20cm#n Phng#Tn tht tc gi: T rn Hng Phng#247792#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00452000000000253000450002600110000002600110001100200140002200300040003600700120 00400140007000520190005000590820010000648080005000740080018000790090027000970100 00500124011001500129001001200144013000700156020001700163020000900180020000400189 039000500193#VV09.13602#VV09.13603#Khung tri c#Th#Mnh Trng#30000#Vi?t#895 .92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a269tr.^b20cm#Mn h Trng#247793#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00818000000000301000450002600110000002600110001100200140002200300600003600700170 00960140007001130190005001200820010001258080005001350080018001400090027001580100 00500185011001500190001001700205013000700222021020400229020001700433020001900450 020000400469020000900473020000900482039000500491020002000496#VV09.13604#VV09.136 05#Nhng dng t#Vi dng cm ngh v Qun Tin Hi, Hn Mc T - n Phng#Ngu yn c Thng#60000#Vi?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a277tr.^b20cm#Nguyn c Thng#247794#Gii thiu khi qut v tc ph m "Qun tin hi" v nh th n Phng, nhng bi vit ca nhiu tc gi v th php ngh thut, t ng, hnh nh, ni dung trong cc tc phm th, kch th c a n Phng#Vn hc hin i#Nghin cu vn hc#Th#Kch th#Vit Nam#KVn#n Phng, Nh th## 00650000000000313000450002600110000002600110001101900050002200200180002700300040 00450070036000490220004000850080018000890090027001070100005001340110015001390150 07200154020001700226020000900243020000400252005000700256005001600263005000900279 005000900288005001000297039000500307082001200312808000500324013000700329#VV09.13 606#VV09.13607#Vi?t#Hng sc Cn Th#Th#Trn Hng Trang, L Anh, Hng nh..#T. 8#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a112tr.^b19cm#TTS ghi: Cu lc b Th ca Bi Hu Ngha. Qun Bnh Thu - Tp. Cn Th#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#L Anh#Trn Hng Trang#Hng nh#V Vn A#Hng Hin#KVn#895.9221408#^21 4#247795## 00941000000000325000450002600110000002600110001100200610002200300330008300700080 01160140007001240190005001310820010001368080005001460080018001510090023001690100 00500192011001500197001000800212013000700220021029200227020001000519020000700529 02000090053602000200054502000100056502000080057502000160058302000110059903900050 0610#VV09.13609#VV09.13608#GIS v vin thm trong qun l ti nguyn rng v mi trng#ng dng ENVI, Mapinfo v ArcGIS#Bo Huy#45000#Vi?t#333.70285#^214#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a147tr.^b20cm#Bo Huy#247796#Gii thi u cc kh nng ng dng cng ngh GIS v vin thm trong qun l ti nguyn rn g v mi trng; gii thiu mt s phn mm ng dng trong GIS: Mapinfo professi onal, Envi, Arc GIS, Arc Map...; gii on nh v tinh phn loi thm ph th c vt, tp hp cc lp d liu v bn ...#Thng tin#a l#ng dng#Cng ngh thng tin#Vin thm#Qun l#Ti nguyn rng#Mi trng#KVn## 01055000000000301000450002600110000000200180001100300850002900700400011401400080 01540190005001620820006001678080005001730080018001780090040001960100005002360110 01500241019000500256001001500261006001900276013000700295021038400302020001100686 020002000697020000900717020001300726020000900739039000500748#VV09.13610#Th im cn bng#p dng m hnh qun tr cng vic hiu qu ton din thnh cng tr ong kinh doanh#Paul R. Niven ; Dng Th Thu Hin dch#148000#Vi?t#658.4#^214#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Tinh vn Media#2009#^a564tr.^b21cm#Dc h#Niven, Paul R.#Dng Th Thu Hin#247797#Gii thiu tng quan v o lng hiu sut v h thng th im cn bng (Balanced Scorecard) - m hnh qun tr hiu qu cng vic ton din; chin lc, cc thc o hiu sut, mc tiu, phn tn g th im cn bng thit lp s lin kt v mt t chc, s i ng v qun tr doanh nghip trong cc mi lin kt thm ca th im cn bng, s thnh cn g ca th im cn bng...#Kinh doanh#B quyt thnh cng#Qun tr#Doanh nghip# Lao ng#KVn## 00869000000000313000450002600110000002600110001100200270002200300760004900700400 01250140008001650190005001730820006001788080005001840080018001890090040002070100 00500247011001500252019000500267001001300272006000900285006001000294013000700304 021020100311020000800512020000900520020001300529020000800542039000500550#VV09.13 611#VV09.13612#Marketing da trn gi tr#Cc chin lc marketing to ra tng t rng doanh nghip v gi tr c ng#Peter Doyle ; Dch: Cam Tho, Tng Vn#15 0000#Vi?t#658.8#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Tinh vn Media# 2009#^a696tr.^b24cm#Dch#Doyle, Peter#Cam Tho#Tng Vn#247798#Phn tch v cun g cp mt cch nhn thc t v r rng v phn tch gi tr c ng trong vic nh gi cc chin lc marketing mnh nhm to ra gi tr c ng - mc tiu ch nh ca qun tr hin i#Kinh t#Tip th#Doanh nghip#C ng#KVn## 00647000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020013000460030013000590070029000720220004001010050015001050060 00800120008001800128009002300146010000500169011001400174012003500188015005400223 019000900277020001800286020000400304020001300308039000500321013000700326#VV09.13 581#VV09.13582#27000#Vi?t#891.73#^214#Hy i y!#Truyn tranh#A. Kurlianski ; Anh Ci dch#T.7#Kurlianski, A.#Anh Ci#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si G n#2009#^a79tr.^b21cm#B truyn tranh ni ting th gii#Cuc i u l th gia g si v ch th thng minh#Dch Nga#Vn hc thiu nhi#Nga#Truyn tranh#KVn#2 47799## 00777000000000265000450002600110000000200400001102900370005100700420008801400070 01300190005001370820004001428080005001460080018001510090023001690100005001920110 01500197006000800212006001200220006000900232013000700241021024000248020001000488 020000800498039000500506#VV09.13613#Hc t vng thnh cng 20 pht mi ngy#Voca bulary success in minutues a day#Bin dch: Hon V, Phng Linh, Minh Thu#57000 #Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a367tr.^b20cm#Ho n V#Phng Linh#Minh Thu#247800#Hng dn cch hc nm vng ngha ca t vng v i nhiu bi luyn tp t vng, gip ngi hc hiu su sc v t vng trong ti ng Anh, xc nh c cc phn ca t, nh ngha ca t, cch pht m, chnh t , t ng ngha v t tri ngha#Ting Anh#T vng#KVn## 00599000000000253000450002600110000000200330001100700400004401400070008401900050 00910820006000968080005001020080018001070090023001250100005001480110015001530060 00800168006001100176006000800187013000700195021011800202020001100320020000900331 039000500340#VV09.13614#T hc vn phm Nht ng cn bn#Bin dch: Hon V, Tha nh Hng, Kim Vn#33000#Vi?t#495.6#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh #2009#^a216tr.^b20cm#Hon V#Thanh Hng#Kim Vn#247801#Hng dn pht m, h th ng ch vit ting Nht, cc t loi, cc ch , t ng m khc ngha, cng trng m...#Ting Nht#Ng php#KVn## 00874000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820009000458080005000540010011000590020061000700070011001310220004001420080 01800146009002700164010000500191011001500196013000700211005001100218021026600229 020000900495020001600504020001600520020000800536020001100544039000500555#VV09.13 615#VV09.13617#VV09.13616#20000#Vi?t#915.9795#^214#Vnh Xuyn#Tm hiu a danh di tch lch s vn ho Vit c Kin Giang#Vnh Xuyn#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aV n ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a132tr.^b20cm#247802#Vnh Xuyn#Gii thiu ngun g c, ngha, s thay i a v hnh chnh gn lin vi nhng di sn vn ho tru yn thng tri qua bao th k ca nhng a danh tnh Kin Giang nh thnh ph R ch Gi, huyn Hn t, huyn Kin Lng... vi nh, n, cha, hang, ni... n i ting#a danh#Di tch vn ho#Di tch lch s#a ch#Kin Giang#KVn## 00916000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200360003300700630 00690140007001320190005001390820006001448080005001500080018001550090027001730100 00500200011001500205005001100220005001300231005001300244005001300257006001400270 013000700284021026800291020001900559020001000578020000900588039000500597#VV09.13 618#VV09.13619#VV09.13620#Tm hiu vn hc Hn Quc th k 20#Lee Nam Ho, Woo Ch an Jea, Lee Gwang Ho... ; Hong Hi Vn dch#36000#Vi?t#895.7#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a203tr.^b20cm#Lee Nam Ho#Woo Chan Jea#Lee Gwang Ho#Kim Mi Hyeon#Hong Hi Vn#247803#Cung cp nhng thng tin v hiu bi t c bn v vn hc Hn Quc th k XX, s hnh thnh vn hc cn i, vn hc t hi hu chin v chia ct t nc (1945 - 1970), vn hc trong x hi cng nghi p (1970 - 1990), vn hc trong x hi tiu dng i chng (1990- 2000)#Nghin c u vn hc#Th k 20#Hn Quc#KVn## 00580000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200370003300300120 00700070035000820140007001170190005001240820007001298080005001360080018001410090 02700159010000500186011001500191019001000206001001100216006001800227013000700245 020001600252020000500268020001200273039000500285#VV09.13621#VV09.13623#VV09.1362 2#Nhng cu chuyn k b vng Bin Bc#Truyn ngn#Jonas Lie ; Nguyn Thnh Nhn dch#30000#Vi?t#839.82#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009# ^a157tr.^b20cm#Dch Nauy#Lie, Jonas#Nguyn Thnh Nhn#247804#Vn hc cn i#Nau y#Truyn ngn#KVn## 00707000000000289000450002600110000002600110001100200220002200700350004401400070 00790190005000860820006000918080005000970080018001020090023001200100005001430110 01500148001001600163006001200179012002400191013000700215021015500222020000900377 020000900386020000800395020000900403039000500412#VV09.13624#VV09.13625#An lc t ng bc chn#Thch Nht Hnh ; Chn Nguyn dch#25000#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a150tr.^b20cm#Thch Nht Hnh#Chn Nguyn# T sch Tt i p o#247805#Gm nhng cu chuyn v cuc sng da trn ci nh n v quan im ca o Pht v thc con ngi, i sng, v vic tu hc, tip thu t tng o Pht...#o Pht#Pht hc#Tu hnh#Trit l#KVn## 00690000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200210003300300180 00540070009000720140007000810190005000880820007000938080005001000080018001050090 02300123010000500146011001500151001000900166013000700175021020200182020001700384 020001800401039000500419#VV09.13626#VV09.13627#VV09.13628#Luyn nghe ting Hoa#T rnh nng cao#Bo Trn#22000#Vi?t#495.17#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a127tr.^b20cm#Bo Trn#247806#Gm 12 bi luyn nghe theo ch sinh hot ngoi kho, m thc, mua sm, tm kim s gip , gii tr, giao th ng, hn nhn v gia nh, th dc th thao, du lch, cng vic, ngh nghip, sc kho...#Ting Trung Quc#K nng nghe hiu#KVn## 00709000000000301000450002600110000002600110001100200300002200700270005201400070 00790190005000860820007000918080005000980080018001030090023001210100005001440110 01500149001001600164005001000180013000700190021016100197020000600358020000800364 020000900372020000900381020000500390020000700395039000500402#VV09.13629#VV09.136 30#S tay cp cu trong gia nh#Nguyn Xun Qu, Lam Giang#35000#Vi?t#616.02#^ 214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a199tr.^b20cm#Nguyn Xun Qu #Lam Giang#247807#Kin thc c bn v s cp cu ti gia nh, cp cu bnh nguy kch thng gp, iu tr chn thng bt ng, cp cu ng c, tai nn, ngi b ng vt cn...#Y hc#Cp cu#Gia nh#iu tr#Bnh#S tay#KVn## 00934000000000325000450002600110000002600110001100200460002200700590006801400070 01270190005001340820006001398080005001450080018001500090023001680100005001910110 01500196019000500211005001000216006000800226005001500234005001400249005001600263 00500080027901300070028702102850029402000100057902000090058902000050059803900050 0603#VV09.13631#VV09.13632#King k v phi hp trong thc phm tr bnh#in Ti p, Ha Thc Thanh, Quch Kinh L... ; Bi Bi dch#39000#Vi?t#613.2#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a231tr.^b20cm#Dch#in Tip#Bi Bi#H a Thc Thanh#Quch Kinh L#Tiu Trung Bnh#Hn Kha#247808#Gii thiu nguyn li u, tc dng v nhng iu cn ch khi dng thc phm v cch phi hp thc ph m tr bnh t rau qu, tht trng, hi sn, thc phm cao cp...; cc loi thc phm cn trnh nhng bnh thng gp nh bnh ni khoa, ph khoa, nhi khoa, ng oi khoa, bnh ng quan#Thc phm#iu tr#Bnh#KVn## 00622000000000241000450002600110000002600110001100200300002200700080005201900050 00600820006000658080005000710080018000760090023000940100005001170110015001220010 00800137013000700145021019600152020000900348020000800357020001000365039000500375 #VV09.13633#VV09.13634#Hnh nghip v s tng duyn#H Giao#Vi?t#294.3#^214#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a103tr.^b20cm#H Giao#247809#Nhng t rit l v cuc sng, v kip sinh - t - nghip v duyn l trung gian gia nh n v qu theo t tng o Pht, hng con ngi bit sng ng, c lng yu th ng, s nhn ni, hy sinh...#o Pht#Gio l#Cuc sng#KVn## 00757000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200360003300700180 00690140007000870190005000940820004000998080005001030080018001080090023001260100 00500149011001500154001001300169013000700182021021900189020001000408020001200418 020000800430020000900438020001500447039000500462#VV09.13635#VV09.13637#VV09.1363 6#Luyn thi chng ch A & B ting Anh#Tn Tht Dn b.s.#30000#Vi?t#428#^214#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a319tr.^b20cm#Tn Tht Dn#247810#Cu ng cp t vng tt c cc ni dung luyn thi, cc cu m thoi c ghi ch t ng kh luyn vn p, sau cc trc nghim dng cho thi vit c dch t ng Anh kh sang ting Vit, tm tt ng php ting Anh...#Ting Anh#Trc nghim#T vng#Ng php#Sch luyn thi#KVn## 00740000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200300003300700220 00630140007000850190005000920820006000978080005001030080005001080090028001130100 00500141011001500146001001600161013000700177021023900184020001900423020001600442 020001100458039000500469#VV09.13638#VV09.13639#VV09.13640#Gio trnh thanh ton quc t#inh Xun Trnh ch.b.#50000#Vi?t#332.1#^214#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2009#^a478tr.^b24cm#inh Xun Trnh#247811#Trnh by tng quan v thanh to n quc t, t gi hi oi v phn loi, ch qun l ngoi hi ca nc CHXH CN Vit Nam; cc cng c thanh ton quc t: hi phiu, k phiu, sc quc t, t h ngn hng; phng thc thanh ton quc t...#Thanh ton quc t#Kinh t quc t#Gio trnh#KVn## 01045000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200400003300700700 00730140007001430190005001500820004001558080005001590080005001640090028001690100 00500197011001500202001001500217005002000232005001900252013000700271021034000278 02000090061802000160062702000100064302000100065302000110066303900050067402000130 0679020001500692#VV09.13641#VV09.13642#VV09.13643#Gio trnh logistics v vn t i quc t#B.s.: Hong Vn Chu (ch.b.), Trnh Th Thu Hng, Vng Th Bch Ng# 50000#Vi?t#382#^214#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2009#^a399tr.^b24cm#Hong Vn Chu#Trnh Th Thu Hng#Vng Th Bch Ng#247812#Trnh by khi qut chung v logistics, chui cung ng (supply chain), chi ph logistics, hot ng logis tics ti Vit Nam; vn ti ng bin v cc phng thc thu tu trong thng m i quc t; chuyn ch tu hng ho ngoi thng bng ng st, ng hng khn g, bng t, bng container; gom hng v vn ti a phng thc quc t...#Hng ho#Vn ti quc t#Xut khu#Nhp khu#Gio trnh#KVn#Ngoi thng#Chui cung ng## 00782000000000265000450002600110000002600110001100200320002200700300005401400070 00840190005000910820004000968080005001000080005001050090028001100100005001380110 01500143001001300158005001600171004001900187013000700206021026600213020002100479 020001100500039000500511#VV09.13644#VV09.13645#Gio trnh kinh t ngoi thng#B i Xun Lu, Nguyn Hu Khi#50000#Vi?t#382#^214#^aH.#^aThng tin v Truyn th ng#2009#^a479tr.^b24cm#Bi Xun Lu#Nguyn Hu Khi#Ti bn c b sung#247813#Tr nh by nhng vn c bn v kinh t ngoi thng: i tng, phng php nghi n cu, mi quan h gia ngoi thng v cc lnh vc quan trng ca nn kinh t , hiu qu kinh t ca hot ng ngoi thng, chin lc v chnh sch thng m i quc t ca Vit Nam#Kinh t ngoi thng#Gio trnh#KVn## 00826000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200260003300700370 00590140007000960190005001030820004001088080005001120080005001170090028001220100 00500150011001500155001001200170005001600182015006400198013000700262021020900269 020000500478020001000483020001500493020001100508039000500519#VV09.13646#VV09.136 48#VV09.13647#Gio trnh ton ti chnh#H Hu Tin (ch.b.), Nguyn Ngc Anh#380 00#Vi?t#332#^214#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2009#^a198tr.^b24cm#H Hu Ti n#Nguyn Ngc Anh#TTS ghi: Trng H Kinh t Nng. Khoa Ti chnh - Ngn h ng#247814#Trnh by nhng kin thc c bn vi bi tp ng dng trong ton ti c hnh v li, chit khu, phng php tnh li trn ti khon vng lai, nin kho n, vay v tr n theo nin khon, thanh ton n tri phiu#Ton#Ti chnh#Ton t i chnh#Gio trnh#KVn## 00879000000000289000450002600110000002600110001100200370002200700580005901400070 01170190005001240820004001298080005001330080005001380090028001430100005001710110 01500176005001200191005001500203005001300218005001500231013000700246021029700253 020001000550020001500560020000900575039000500584#VV09.13649#VV09.13650#L thuyt h thng v iu khin hc#B.s.: Nguyn ch (ch.b.), Bi Cng Cng, L Vn Ph ng..#39000#Vi?t#003#^214#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2009#^a192tr.^b24cm# Nguyn ch#Bi Cng Cng#L Vn Phng#Thi Thanh Sn#247815#Trnh by cc quan im v h thng, cch m t h thng, cc c trng ca h thng, bi ton c bn v h thng; tip cn cc h thng phc tp; iu khin v qun l cc h th ng phc tp; mt s bi ton iu khin ti u quan trng; lc nghin cu t chc xy dng v qun l h thng...#L thuyt#iu khin hc#H thng#KVn## 00917000000000313000450002600110000002600110001100200550002200700400007701400070 01170190005001240820004001298080005001330080005001380090028001430100005001710110 01500176001001400191005001700205004001800222015003200240013000700272021023900279 020001000518020001800528020001800546020002300564020001100587039000500598#VV09.13 651#VV09.13652#Gio trnh php lut trong hot ng kinh t i ngoi#Nguyn Th M (ch.b.), Hong Ngc Thit#40000#Vi?t#343#^214#^aH.#^aThng tin v Truyn th ng#2009#^a310tr.^b24cm#Nguyn Th M#Hong Ngc Thit#Ti bn ln th 4#TTS gh : Trng H Ngoi thng#247816#Nghin cu ch th trong cc hot ng kinh t i ngoi, cc loi hp ng thng c k kt v thc hin trong lnh vc ny. Trnh by ni dung lut u t nc ngoi ti Vit Nam. Gii quyt cc tranh ch p trong hot ng ngoi thng#Php lut#Kinh t i ngoi#u t nc ngoi#Lu t u t nc ngoi#Gio trnh#KVn## 00656000000000265000450002600110000002600110001100200520002201400070007401900050 00810820010000868080005000960080005001010090012001060100005001180110015001230040 02800138015002300166013000700189021012500196020001000321020001400331020002200345 020001800367039000500385#VV09.13653#VV09.13654#Lut Thu thu nhp c nhn v cc vn bn hng dn#50000#Vi?t#343.59706#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a283tr.^b20 cm#Ti bn c sa i, b sung#TTS ghi: B Ti chnh#247817#Gii thiu ni dung ca lut thu thu nhp c nhn v mt s vn bn php lut hng dn thi hnh l ut thu thu nhp c nhn#Php lut#Thu thu nhp#Thu thu nhp c nhn#Vn bn php lut#KVn## 00775000000000289000450002600110000002600110001100200760002200700110009801400070 01090190005001160820004001218080005001250080005001300090012001350100005001470110 01500152001001100167015003600178013000700214021021200221020001000433020000800443 020000800451020000800459020001300467039000500480#VV09.13655#VV09.13656#Hng dn lp - c v phn tch bo co ti chnh bo co k ton qun tr#V Vn Nh#67 000#Vi?t#657#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a342tr.^b24cm#V Vn Nh#TTS ghi: Tr ng H Kinh t TP. HCM#247818#Tng quan v h thng bo co k ton, chun mc k ton v ch k ton lin quan n bo co ti chnh doanh nghip, cc quy nh bo co ti chnh; h thng bo co ti chnh p dng cho cc doanh nghip.. .#Ti chnh#K ton#Bo co#Kinh t#Doanh nghip#KVn## 00743000000000289000450002600110000002600110001100200340002200700480005601400070 01040190005001110820007001168080005001230080005001280090012001330100005001450110 01500150005001300165005001800178005001300196005001800209005002000227013000700247 021016000254020002300414020001100437039000500448#VV09.13657#VV09.13658#Gio trn h ti chnh doanh nghip#Phan Th Cc, Nguyn Trung Trc, on Vn Huy..#69000# Vi?t#658.15#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a339tr.^b24cm#Phan Th Cc#Nguyn Trung Trc#on Vn Huy#ng Trng Giang#Nguyn T. M Phng#247819#Cung cp nhng ki n thc mi v doanh nghip, m hnh CAPM, nh gi chng khon u t ti sn, gi tr tin t theo thi gian, quan h li nhun v ri ro...#Ti chnh doanh n ghip#Gio trnh#KVn## 00784000000000289000450002600110000002600110001100200180002200700310004001400070 00710190005000780820004000838080005000870080005000920090012000970100005001090110 01500114001001100129005001900140004001800159015003600177013000700213021024000220 020000800460020001000468039000500478020001100483#VV09.13659#VV09.13660#Nguyn l k ton#V Vn Nh, Mai Th Hong Minh#52000#Vi?t#657#^214#^aH.#^aTi chnh#20 09#^a259tr.^b24cm#V Vn Nh#Mai Th Hong Minh#Ti bn ln th 6#TTS ghi: Tr ng H Kinh t TP. HCM#247820#Trnh by bn cht, i tng v cc phng php c a k ton, bng cn i k ton v bo co kt qu hot ng kinh doanh, ti kho n v ghi s kp, tnh gi cc i tng k ton, chng t k ton, kim k, s k ton, kim tra k ton...#K ton#Nguyn l#KVn#Gio trnh## 00756000000000289000450002600110000002600110001100200550002200300540007701400070 01310190005001380820010001438080005001530080005001580090012001630100005001750110 01500180015002300195013000700218021015000225020001000375020001400385020001300399 020002200412020000900434020001800443039000500461#VV09.13661#VV09.13662#Lut Thu gi tr gia tng, thu thu nhp doanh nghip#K khai - quyt ton thu, vn bn hng dn thi hnh#50000#Vi?t#343.59706#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a247tr.^b2 4cm#TTS ghi: B Ti chnh#247821#Gii thiu cc vn bn quy nh v hng dn t hi hnh lut thu gi tr gia tng, lut thu thu nhp doanh nghip ca quc hi , b ti chnh ban hnh#Php lut#Thu thu nhp#Doanh nghip#Thu gi tr gia t ng#Vit Nam#Vn bn php lut#KVn##