00528000000000253000450080800050000003900060000500100170001100200180002800700170 00460080005000630090009000680100005000770110029000820820006001110130007001170140 00700124026001100131026001100142019000500153020000700158020000700165020001200172 021009000184#^214#Hng#Nguyn Th Phng#Mn chay i tic#Nguyn Th Phng#^aH. #^aPh n#2009#^a167tr., 4tr. nh mu^b21cm#641.5#244431#26000#VV09.09606#VV09. 09605#Vi?t#Mn n#Nu n#Mn n chay#Gii thiu v hng dn cch chun b nguy n liu, cch ch bin cc mn n chay i tic## 00601000000000289000450080800050000003900060000500100080001100200320001900500090 00510050009000600070028000690040013000970080005001100090009001150100005001240110 01500129082000600144013000700150014000700157026001100164026001100175019000500186 020001600191020000400207020000900211021009100220#^214#Hng#Phc An#112 loi kem cc ngon, b dng#Xun Li#Thu Thu#Phc An, Xun Li, Thu Thu#In ln th 2#^ aH.#^aPh n#2009#^a116tr.^b24cm#641.8#244432#39000#VV09.09607#VV09.09608#Vi?t# Mn trng ming#Kem#Ch bin#Gii thiu v hng dn chun b nguyn liu, cch pha ch 112 loi kem cc ngon, b dng## 00576000000000253000450080800050000003900060000500100110001100200490002200700160 00710080005000870090009000920100005001010110014001060820006001200130007001260140 00700133026001100140026001100151019000500162020001300167020000800180020000400188 021013000192#^214#Hng#Kim Nguyt#B quyt pha ch cc loi ru cocktail tri cy#Kim Nguyt b.s.#^aH.#^aPh n#2009#^a63tr.^b21cm#641.8#244433#30000#VV09.09 609#VV09.09610#Vi?t#Ru cc tai#Pha ch#Qu#Gii thiu b quyt pha ch cc lo i ru cctai tri cy, hng dn cch chun b nguyn liu v ch bin cc loi cctai c th## 00540000000000265000450080800050000003900060000500100110001100200310002200700160 00530080005000690090009000740100005000830110014000880820006001020130007001080140 00700115026001100122026001100133019000500144020001600149020000400165020000900169 020000400178021009200182#^214#Hng#Kim Nguyt#60 mn kem tri cy tuyt ngon#Ki m Nguyt b.s.#^aH.#^aPh n#2009#^a63tr.^b21cm#641.8#244434#30000#VV09.09611#VV 09.09612#Vi?t#Mn trng ming#Kem#Ch bin#Qu#Gii thiu 60 mn kem tri cy tr ng ming, hng dn cch chun b nguyn liu v ch bin## 00509000000000253000450080800050000003900060000500100110001100200250002200700160 00470080005000630090009000680100005000770110014000820820006000960130007001020140 00700109026001100116026001100127019000500138020000900143020000900152020001600161 021007800177#^214#Hng#Kim Nguyt#50 mn bnh ngt c sc#Kim Nguyt b.s.#^aH. #^aPh n#2009#^a63tr.^b21cm#641.8#244435#30000#VV09.09614#VV09.09613#Vi?t#Lm bnh#Bnh kem#Mn trng ming#Gii thiu 50 mn bnh ngt c sc v hng dn c ch ch bin tng loi bnh## 00590000000000265000450080800050000003900060000500100110001100200330002200300460 00550070016001010080005001170090009001220100005001310110014001360820006001500130 00700156014000700163026001100170026001100181019000500192020000900197020000900206 020000800215021010100223#^214#Hng#Nguyn Thi#Mt cc cho bn, mt cc cho ti# Nc p cho ba chiu ti v thanh lc c th#Nguyn Thi b.s.#^aH.#^aPh n#2009 #^a56tr.^b21cm#641.8#244436#33000#VV09.09615#VV09.09616#Vi?t#Nc qu#Ch bin# Pha ch#Gii thiu cc mn nc p tri cy cho ba ti, hng dn cch chun b nguyn liu v cch pha ch## 00598000000000265000450080800050000003900060000500100110001100200320002200300340 00540070016000880080005001040090009001090100005001180110014001230820006001370130 00700143014000700150026001100157026001100168019000500179020000900184020000800193 020000900201021012200210#^214#Hng#Nguyn Thi#Mt cc cho bn mt cc cho ti#N c p cho ba sng, tra, chiu#Nguyn Thi b.s.#^aH.#^aPh n#2009#^a67tr.^b21c m#641.8#244437#40000#VV09.09618#VV09.09617#Vi?t#Nc qu#Pha ch#Ch bin#Gii thiu cc mn nc p tri cy cho cc ba trong ngy, hng dn chun b nguyn liu v cch thc tin hnh pha ch## 00602000000000265000450080800050000003900060000500100160001100200190002700700210 00460040013000670080005000800090009000850100005000940110015000990820006001140130 00700120014000700127026001100134026001100145019000500156020001800161020000900179 020000400188021014400192#^214#Hng#Nguyn Hu Thu#Rau xanh cha bnh#Nguyn H u Thu b.s.#In ln th 3#^aH.#^aPh n#2009#^a167tr.^b21cm#615.8#244438#25000#V V09.09619#VV09.09620#Vi?t#Chm sc sc kho#iu tr#Rau#Gii thiu cch la ch n, s dng, ch bin rau xanh thnh cc mn cha mt s bnh thng thng nh : tim mch, tiu ng, hen ph qun,...## 00719000000000289000450080800050000003900060000500100090001100200300002000500080 00500070024000580040013000820080005000950090009001000100005001090110015001140820 00600129013000700135014000700142026001100149026001100160019000500171020001800176 020000800194020001100202020000800213021020800221#^214#Hng#nh Hng#Sinh t d ng sinh v lm p#Anh Chi#B.s.: nh Hng, Anh Chi#In ln th 2#^aH.#^aPh n#20 09#^a177tr.^b21cm#613.2#244439#32000#VV09.09621#VV09.09622#Vi?t#Chm sc sc kh o#Sinh t#Dng sinh#Lm p#Gii thiu cc loi sinh t cha cc bnh c th, hng dn chun b nguyn liu v cch pha ch cc loi sinh t nh: sinh t gi m bo, sinh t dnh cho ngi lao ng qu sc, sinh t gim au mi lng,...## 00699000000000313000450080800050000003900060000500100100001100200140002100300160 00350050009000510050019000600070046000790040013001250080005001380090009001430100 00500152011001500157082000600172013000700178014000700185026001100192026001100203 019000500214020001400219020000900233020001100242020001300253021011900266#^214#H ng#Vng Yn#Bnh ph khoa#Cch phng cha#Ngi Li#Nguyn Trung Thun#B.s.: V ng Yn, Ngi Li, Nguyn Trung Thun#In ln th 2#^aH.#^aPh n#2009#^a307tr.^b 19cm#618.1#244440#45000#VV09.09623#VV09.09624#Vi?t#Bnh ph khoa#iu tr#Phng bnh#Sch hi p#Gm nhng cu hi v gii p v bnh ph khoa, a ra cc bi n php phng chng v iu tr c th cho tng loi bnh## 00592000000000265000450080800050000003900060000500100100001100200480002100500090 00690070026000780080005001040090009001090100005001180110015001230820004001380130 00700142014000700149026001100156026001100167019000500178020000900183020000900192 020000700201021011800208#^214#Hng#Tiu Hng#12 nguyn tc dy con ca bc cha m thng minh#Kin Vn#B.s.: Tiu Hng, Kin Vn#^aH.#^aPh n#2009#^a120tr.^b20 cm#649#244441#18000#VV09.09625#VV09.09626#Vi?t#Gio dc#Gia nh#Tr em#Gii th iu 12 nguyn tc dy con dnh cho cc bc cha m v hng dn vn dng ph hp vo qu trnh nui dy con ci## 00724000000000265000450080800050000003900060000500200400001100600090005100600120 00600070033000720080005001050090009001100100005001190110015001240820006001390130 00700145014000700152026001100159026001100170019000500181019000500186020001100191 020000900202021024700211#^214#Hng#Vt qua au thng v vi i nng gin#Kin Vn#L Hu Tin#Bin dch: Kin Vn, L Hu Tin#^aH.#^aPh n#2009#^a177tr.^b2 0cm#248.8#244442#26000#VV09.09627#VV09.09628#Vi?t#Dch#Tm l hc#Tn gio#a ra nhng hng dn c th khng ch gii hn trong lnh vc tm l hc, m cn gn lin vi kinh thnh, gip bn vt qua nhng tn thng v cn nng gin ca mnh dn li thc hin nhng ham mun v nhu cu lnh mnh c li cho bn th n## 00588000000000253000450080800050000003900060000500100170001100200330002800700220 00610080005000830090009000880100005000970110015001020820006001170130007001230140 00700130026001100137026001100148019000500159020000900164020001800173020001100191 021013200202#^214#Hng#Vng Trung Hiu#Mang thai v nhng iu cn bit#Vng Trung Hiu b.s.#^aH.#^aPh n#2009#^a222tr.^b20cm#618.2#244443#35000#VV09.09629 #VV09.09630#Vi?t#Thai sn#Chm sc sc kho#Dinh dng#Nhng hng dn c bn chm sc sc kho khi c thai, ch dinh dng, tim phng v kim tra sc kh o trong thi k mang thai## 00762000000000301000450080800050000003900060000500200280001100500200003900500160 00590050022000750050024000970050019001210070068001400080005002080090009002130100 00500222011001500227082000400242013000700246014000700253026001100260026001100271 019000500282020001800287020000700305020001100312021013700323#^214#Hng#B quyt nui tr kho mnh#Nguyn Th Kim Hng#o Th Yn Phi#Nguyn Th Ngc Hng#Ng uyn Th Phng Khanh#Trn Th Hng Loan#B.s.: Nguyn Th Kim Hng, o Th Yn Phi, Nguyn Th Ngc Hng..#^aH.#^aPh n#2009#^a142tr.^b24cm#649#244444#33000 #VV09.09631#VV09.09632#Vi?t#Chm sc sc kho#Tr em#Dinh dng#Hng dn chm s c sc kho t thi k mang thai ca ngi m v ch dinh dng cho tr s si nh qua cc thi k t s sinh n 6 tui## 00751000000000325000450080800050000003900060000500200330001100500100004400500180 00540050012000720050006000840050011000900070044001010040013001450080005001580090 00900163010000500172011001500177082001100192013000700203014000700210026001100217 02600110022801900050023902000120024402000110025602000070026702000090027402101420 0283#^214#Hng#Bc H vi s tin b ca ph n#Nh Qunh#Nguyn Th Khng#L Minh Cm#T M#Bch thun#Nh Qunh, Nguyn Th Khng, L Minh Cm..#In ln th 2#^aH.#^aPh n#2009#^a255tr.^b19cm#305.409597#244445#39000#VV09.09633#VV09.09 634#Vi?t#H Ch Minh#X hi hc#Ph n#Vit Nam#Gm cc cu chuyn v tnh thn g yu, s quan tm, dy bo ca Bc vi ch em ph n trong vn gii phng ph n v s tin b ca ph n## 00751000000000265000450080800050000003900060000500100150001100200440002600700150 00700080005000850090009000900100005000990110015001040120021001190820004001400130 00700144014000700151026001100158026001100169019000500180020002100185020001900206 020001500225021024500240#^214#Hng#Nguyn Kim Ln#My ATM nhn bit th rt ti n nh th no?#Nguyn Kim Ln#^aH.#^aPh n#2009#^a168tr.^b21cm#Em khm ph khoa hc#600#244446#28000#VV09.09636#VV09.09635#Vi?t#Khoa hc thng thc#Khoa hc cng ngh#Sch thiu nhi#Nhng kin thc khoa hc ph thng lin quan n cuc s ng cng ng, n cc phng tin hin i ca cuc sng cng ng nh: my rt tin t ng, my bn hng t ng, h thng v tinh ton cu iu khin xe t theo ch li t ng,...## 00641000000000265000450080800050000003900060000500100150001100200520002600700150 00780080005000930090009000980100005001070110015001120120021001270820006001480130 00700154014000700161026001100168026001100179019000500190020002100195020001900216 020001500235021012500250#^214#Hng#Nguyn Kim Ln#V sao my iu ho c th v a lm mt va si m?#Nguyn Kim Ln#^aH.#^aPh n#2009#^a157tr.^b21cm#Em khm ph khoa hc#621.3#244447#26000#VV09.09637#VV09.09638#Vi?t#Khoa hc thng thc #Khoa hc cng ngh#Sch thiu nhi#Nhng kin thc khoa hc ph thng lin quan n vic hc tp, cuc sng gia nh nh my fax, my vi tnh, my iu ho,...# # 00501000000000241000450080800050000003900060000500100130001100200290002400700130 00530080005000660090009000710100005000800110015000850820008001000130007001080140 00700115026001100122026001100133019000500144020001100149020001500160021008400175 #^214#Hng#V Thanh Sn#Trng Vng v cc n tng#V Thanh Sn#^aH.#^aPh n #2009#^a270tr.^b19cm#959.701#244448#42000#VV09.09639#VV09.09640#Vi?t#Trng Trc #Lch s c i#Vit li tiu s v mt phn s nghip ca Hai B Trng v cc n tng thi Hai b## 00458000000000253000450080800050000003900060000500200330001100500130004400700220 00570080005000790090009000840100005000930110015000980220004001130820009001170130 00700126014000700133026001100140026001100151019000500162020001800167020000900185 020001000194#^214#Hng#Nhng cu chuyn bi p tr tu#V Bi Tuyn#V Bi Tuy n s.t., k#^aH.#^aPh n#2009#^a139tr.^b21cm#T.1#895.9223#244449#24000#VV09.09 641#VV09.09642#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn k## 00458000000000253000450080800050000003900060000500200330001100500130004400700220 00570080005000790090009000840100005000930110015000980220004001130820009001170130 00700126014000700133026001100140026001100151019000500162020001800167020000900185 020001000194#^214#Hng#Nhng cu chuyn bi p tr tu#V Bi Tuyn#V Bi Tuy n s.t., k#^aH.#^aPh n#2009#^a139tr.^b21cm#T.2#895.9223#244450#24000#VV09.09 643#VV09.09644#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn k## 00591000000000265000450080800050000003900060000500100120001100200110002300300170 00340070012000510080005000630090009000680100005000770110015000820820004000970130 00700101014000700108026001100115026001100126019000500137020000700142020002100149 020001500170021014000185#^214#Hng#V Kim Dng#Vt l vui#Gi ca tia chp#V K im Dng#^aH.#^aPh n#2009#^a191tr.^b18cm#530#244451#29500#VV09.09645#VV09.0964 6#Vi?t#Vt l#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Cung cp nhng kin thc c b n v cc quy lut vt l, nhng thng tin mi m, ng dng hiu qu ca vt l h c trong sn xut v i sng## 00467000000000265000450080800050000003900060000500200160001100500130002700700190 00400080005000590090009000640100005000730110018000780120012000960220004001080820 00900112013000700121014000700128026001100135026001100146019000500157020001800162 020000900180020001200189#^214#Hng#Lm anh kh y#Thng Huyn#Thng Huyn ch .b.#^aH.#^aPh n#2009#^a104tr.^b20x20cm#Huynh k#T.1#895.9223#244452#29500# VV09.09647#VV09.09648#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn## 00762000000000301000450080800050000003900060000500200280001100500150003900600140 00540060013000680070064000810080005001450090009001500100005001590110014001640120 08300178082000400261013000700265014000700272026001100279026001100290019000500301 019000500306020000900311020002100320020001700341021010200358#^214#Hng#Ln c b it hut so khng?#Mattei, Gunter#Muller, Walli#V Ngc Hoan#Li: Walli Muller ; Minh ho: Gunter Mattei ; V Ngc Hoan dch#^aH.#^aPh n#2009#^a40tr.^b24cm# ng vt c phi nh rng khng? ... v cc cu hi khc dnh cho Gim c S th #590#244453#25000#VV09.09650#VV09.09649#Vi?t#Dch#ng vt#Khoa hc thng th c#Sch thng thc#Nhng kin thc ph thng v cc loi ng vt trong th gii t nhin nh hi cu, b x, g, d,...## 00774000000000301000450080800050000003900060000500200400001100500150005100600140 00660060013000800070064000930080005001570090009001620100005001710110014001760120 08300190082000400273013000700277014000700284026001100291026001100302019000500313 019000500318020000900323020002100332020001700353021010200370#^214#Hng#ch c t h d bo thi tit c khng?#Mattei, Gunter#Muller, Walli#V Ngc Hoan#Li: W alli Muller ; Minh ho: Gunter Mattei ; V Ngc Hoan dch#^aH.#^aPh n#2009#^a4 0tr.^b24cm#ng vt c phi nh rng khng? ... v cc cu hi khc dnh cho Gi m c S th#590#244454#25000#VV09.09651#VV09.09652#Vi?t#Dch#ng vt#Khoa h c thng thc#Sch thng thc#Nhng kin thc ph thng v cc loi ng vt tr ong th gii t nhin nh gu trc, ch si, ch,...## 00745000000000301000450080800050000003900060000500200280001100500150003900600140 00540060013000680070064000810080005001450090009001500100005001590110014001640120 08300178082000400261013000700265014000700272026001100279026001100290019000500301 019000500306020000900311020002100320020001700341021008500358#^214#Hng#Sn Dn g c co ru khng?#Mattei, Gunter#Muller, Walli#V Ngc Hoan#Li: Walli Muller ; Minh ho: Gunter Mattei ; V Ngc Hoan dch#^aH.#^aPh n#2009#^a38tr.^b24cm# ng vt c phi nh rng khng? ... v cc cu hi khc dnh cho Gim c S th #590#244455#25000#VV09.09653#VV09.09654#Vi?t#Dch#ng vt#Khoa hc thng th c#Sch thng thc#Tm hiu v i sng ca cc loi ng vt hoang d nh sn d ng, voi, gu, nai,...## 00479000000000253000450080800050000003900060000500200170001100300130002800500110 00410070016000520080005000680090009000730100005000820110018000870120041001050820 00900146013000700155014000700162026001100169019000500180020001800185020000900203 020001300212#^214#Hng#Si m hiu bnh#Truyn tranh#Ngc Khnh#Ngc Khnh b.s. #^aH.#^aPh n#2009#^a127tr.^b21x20cm#T sch M k con nghe. Vitamin tnh cm#8 95.9223#244456#20000#VV09.09655#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh## 00478000000000253000450080800050000003900060000500200160001100300130002700500110 00400070016000510080005000670090009000720100005000810110018000860120041001040820 00900145013000700154014000700161026001100168019000500179020001800184020000900202 020001300211#^214#Hng#Ci tai b chy#Truyn tranh#Ngc Khnh#Ngc Khnh b.s.# ^aH.#^aPh n#2009#^a131tr.^b21x20cm#T sch M k con nghe. Vitamin tnh cm#89 5.9223#244457#20000#VV09.09656#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh## 00481000000000253000450080800050000003900060000500200190001100300130003000500110 00430070016000540080005000700090009000750100005000840110018000890120041001070820 00900148013000700157014000700164026001100171019000500182020001800187020000900205 020001300214#^214#Hng#Khng Long hay a#Truyn tranh#Ngc Khnh#Ngc Khnh b. s.#^aH.#^aPh n#2009#^a127tr.^b21x20cm#T sch M k con nghe. Vitamin tnh cm #895.9223#244458#20000#VV09.09657#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh# # 00573000000000277000450080800050000003900060000500100130001100200090002400300030 00330070013000360080005000490090019000540100005000730110015000780820008000930130 00700101014000700108026001100115026001100126019000500137020001700142020000800159 020000900167020000300176021011600179#^214#Hng#Hong Thuyt#Dng i#K#Hong T huyt#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a299tr.^b19cm#959.704#244459#45000#VV09.096 58#VV09.09659#Vi?t#Vn hc hin i#Lch s#Vit Nam#K#Tp truyn k tc gi vi t v cuc i s phn ca gia nh gn vi nhng s kin lch s v s i ln c a t nc## 00534000000000289000450080800050000003900060000500100100001100200180002100300120 00390060009000510070026000600080005000860090019000910100005001100110015001150820 00600130013000700136014000700143026001100150026001100161026001100172019000500183 019001600188020001700204020001100221020001200232#^214#Hng#Nguyn Vi#Yu tinh t nh yu#Tiu thuyt#Bo Trm#Nguyn Vi ; Bo Trm dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2 009#^a329tr.^b20cm#895.1#244460#51000#VV09.09660#VV09.09661#VV09.09662#Vi?t#Dc h Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt## 00457000000000253000450080800050000003900060000500100150001100200170002600300120 00430070015000550080005000700090019000750100005000940110015000990820010001140130 00700124014000700131026001100138026001100149019000500160020001700165020000900182 020001200191#^214#Hng#m Qunh Ngc#Tnh yu ca cha#Truyn ngn#m Qunh Ng c#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a202tr.^b20cm#895.92234#244461#30000#VV09.0966 3#VV09.09664#Vi?t#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn## 00692000000000337000450080800050000003900060000500200180001100300250002900500210 00540050014000750050014000890050012001030050017001150060006001320070070001380080 00500208009001900213010000500232011001500237082000700252013000700259014000700266 02600110027302600110028402600110029501900050030601900050031102000170031602000090 0333020001200342#^214#Hng#Bng m bao trm#Tp truyn ngn th gii#Sorrentin o, Fernando#Markell, Gary#Sommer, Lilly#Imbody, Tim#Tanushree Todder#Di Li#Ferna ndo Sorrentino, Gary Markell, Lilly Sommer... ; Di Li tuyn dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a222tr.^b20cm#808.83#244462#34000#VV09.09665#VV09.09667#VV09.096 66#Vi?t#Dch#Vn hc hin i#Th gii#Truyn ngn## 00641000000000277000450080800050000003900060000500100140001100200420002500700190 00670080005000860090019000910100005001100110015001150820011001300130007001410140 00700148026001100155026001100166019000500177020001700182020001900199020000900218 020001000227020000800237021011800245#^214#Hng#Trn Ngc Ln#Tnh i qua nhng cu tc ng, thnh ng#Trn Ngc Ln b.s.#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a418tr. ^b19cm#398.909597#244463#58000#VV09.09669#VV09.09668#Vi?t#Vn hc dn gian#Nghi n cu vn hc#Vit Nam#Thnh ng#Tc ng#Su tp v gii thch ngha, ngun g c ca cc cu tc ng thnh ng v cuc sng, tnh i trong dn gian Vit Nam# # 00573000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200350 00440030012000790070032000910140007001230010012001300190005001420820004001478080 00500151008000500156009001900161010000500180011001500185019001000200006001400210 013000700224020001700231020000500248020001200253039000600265#VV09.09670#VV09.096 71#VV09.09672#VV09.09673#Chuyn tnh ca hu tc Montespan#Tiu thuyt#Jean Teu l ; Hiu Constant dch#62000#Teul, Jean#Vi?t#843#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn #2009#^a415tr.^b20cm#Dch Php#Hiu Constant#244464#Vn hc hin i#Php#Tiu t huyt#Hng## 00661000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000510820004000568080005000600010012000650020017000770030013000940070 03800107022000400145221001700149006002000166008000500186009001900191010000500210 01100150021501900080023002000180023802000030025602000120025903900060027101300070 0277005001200284020001500296#VV09.09675#VV09.09677#VV09.09676#VV09.09674#52000# Vi?t#813#^214#Lorey, Dean#Hc vin c mng#Truyn k o#Dean Lorey ; Nguyn Th Kim Chu dch#T.2#Qui vt tr th#Nguyn Th Kim Chu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2 009#^a367tr.^b21cm#Dch M#Vn hc thiu nhi#M#Tiu thuyt#Hng#244465#Lorey, Dean#Truyn kinh d## 00654000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200170003300300400 00500070048000900140007001380190005001450820012001508080005001620080005001670090 01900172010000500191011001500196005001300211005001400224005001700238005001700255 005001700272013000700289020001700296020000900313020001200322039000600334#VV09.09 678#VV09.09680#VV09.09679#C ph Hng Hnh#Tuyn truyn ngn hay bo Vn ngh 20 08#Khnh Phng, Nguyn Anh V, Nguyn Xun Hng..#58000#Vi?t#895.9223408#^214# ^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a365tr.^b21cm#Khnh Phng#Nguyn Anh V#Nguyn Xu n Hng#Nguyn ng Mng#Nguyn Huy Thip#244466#Vn hc hin i#Vit Nam#Truy n ngn#Hng## 00485000000000265000450002600110000002600110001100200200002200300040004200700120 00460140007000580010012000650190005000770820010000828080005000920080005000970090 01900102010000500121011001500126015003500141013000700176020001700183020000900200 020000400209039000600213#VV09.09681#VV09.09682#Git ng thi gian#Th#Thin Tha nh#40000#Thin Thanh#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a124tr.^ b21cm#Tn tht tc gi: Nguyn Th Thanh#244467#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H ng## 00424000000000253000450002600110000002600110001100200040002200300040002600700130 00300140007000430010013000500190005000630820009000688080005000770080005000820090 01900087010000500106011001500111013000700126020001800133020000900151020000400160 039000600164#VV09.09683#VV09.09684#Gc#Th#Phm Vn Anh#36000#Phm Vn Anh#Vi?t #895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a104tr.^b20cm#244468#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Hng## 00559000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200220 00440030012000660070025000780140007001030010009001100190005001190820006001248080 00500130008000500135009001900140010000500159011001500164019001600179006000900195 013000700204020001700211020001100228020001200239039000600251#VV09.09685#VV09.096 88#VV09.09687#VV09.09686#Ting ngi huyn no#Tiu thuyt#Dt Lng ; Bo Trm d ch#59000#Dt Lng#Vi?t#895.1#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a379tr.^b20cm# Dch Trung Quc#Bo Trm#244469#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Hng## 00616000000000301000450002600110000002600110001100200360002200700470005800500150 01050050016001200050012001360050012001480050014001600140007001740190005001810820 01200186808000500198008000500203009001900208010000500227011001500232012001600247 013000700263020001700270020000900287020001200296039000600308#VV09.09689#VV09.096 90#Truyn ngn chn lc tc gi Nam B#Nguyn Ngc T, Ng Th Kim Cc, L Vn T ho..#Nguyn Ngc T#Ng Th Kim Cc#L Vn Tho#H Tnh Tm#Trn Kim Khc#53000 #Vi?t#895.9223408#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a355tr.^b21cm#Vn chng V it#244470#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hng## 00603000000000301000450002600110000002600110001100200400002200700400006200500140 01020050007001160050015001230050017001380050006001550140007001610190005001680820 01200173808000500185008000500190009001900195010000500214011001500219012001600234 013000700250020001700257020000900274020001200283039000600295#VV09.09691#VV09.096 92#Truyn ngn chn lc v i sng x hi# Phc Tin, L t, Trn ng Khoa ..# Phc Tin#L t#Trn ng Khoa#Trung Trung nh# Nhi#51500#Vi?t#895.92 23408#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a343tr.^b21cm#Vn chng Vit#244471#V n hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hng## 00623000000000301000450002600110000002600110001100200330002200700520005500500120 01070050018001190050018001370050013001550050013001680140007001810190005001880820 01200193808000500205008000500210009001900215010000500234011001500239012001600254 013000700270020001700277020000900294020001200303039000600315#VV09.09694#VV09.096 93#Truyn ngn chn lc v tnh yu#H Anh Thi, Phan Th Vng Anh, Sng Nguyt Minh..#H Anh Thi#Phan Th Vng Anh#Sng Nguyt Minh#Ng Phan Lu#Vi Thu Lin h#40000#Vi?t#895.9223408#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a267tr.^b21cm#Vn c hng Vit#244472#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hng## 00622000000000265000450002600110000002600110001100100190002200200230004100700190 00640140007000830190005000900820009000958080005001040080005001090090020001140100 00500134011003100139013000700170021012300177020001700300020002100317020000900338 020000300347039000600350#VV09.09695#VV09.09696#Nguyn Vit Phng#Rc la sng T hch Hn#Nguyn Vit Phng#42000#Vi?t#959.7043#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2 009#^a222tr., 14 tr. nh mu^b21cm#244473#Truyn k ti hin li mt phn s tc h v tnh ngi trong thi k khng chin chng M cu nc chin trng Qung Tr#Vn hc hin i#Khng chin chng M#Vit Nam#K#Hng## 00472000000000253000450002600110000002600110001100100180002200200210004000300160 00610070018000770140007000950190005001020820010001078080005001170080005001220090 02000127010000500147011001500152013000700167020001700174020000900191020001200200 039000600212#VV09.09697#VV09.09698#Phm Thanh Khng#Dng sng tt nguyn#Tp tr uyn ngn#Phm Thanh Khng#34000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aQun i nhn dn# 2009#^a222tr.^b21cm#244474#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hng## 00471000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200090 00470030012000560070014000680140007000820190005000890820010000948080005001040080 00500109009002000114010000500134011001500139013000700154020001700161020000900178 020001200187039000600199#VV09.09699#VV09.09701#VV09.09700#Dng Duy Ng#Linh kh #Tiu thuyt#Dng Duy Ng#38000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2 009#^a254tr.^b21cm#244475#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Hng## 00787000000000313000450002600110000002600110001100100160002200200400003800700470 00780140007001250190005001320820010001378080005001470080005001520090020001570100 00500177011001500182019001100197006001300208006001000221013000700231021017000238 020001700408020002400425020000400449020000400453039000600457020001000463#VV09.09 702#VV09.09703#Mlechin, Leonid#B mt v Adolf Hitler v cc chin hu#Leonid Ml echin ; Dch: Hng Lan, ng Quc#52000#Vi?t#943.08092#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a335tr.^b21cm#B TK TVQG# Hng Lan#ng Quc#244476#Vit v n hng b mt ca nhn vt lch s Adolf Hitler v nhng ngi Nga - nhng ngi d o nhiu nguyn nhn khc nhau ng v pha Hitle chin u chng li nc Nga #Nhn vt lch s#Chin tranh th gii II#c#Nga#Hng#Hitle, A.## 00767000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820011000458080005000560010017000610020007000780070047000850220004001320050 01500136008000500151009001800156010000500174011001600179012003700195015003400232 013000700266021014100273020001700414020000900431020000700440039000600447#VV09.09 704#VV09.09705#VV09.09706#18000#Vi?t#398.809597#^214#Nguyn Xun Knh#Ca dao#B. s.: Nguyn Xun Knh (ch.b.), Phan Lan Hng#Q.7#Phan Lan Hng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a1020tr.^b22cm#Tinh hoa Vn hc dn gian ngi Vit#TTS ghi: Vin Nghin cu Vn ho#244477#Gm cc bi ca dao phn nh tm trng, tnh cm ca n trong hon cnh khng thun li, b cch tr, kh vt qua... trong dn gian Vi t Nam#Vn hc dn gian#Vit Nam#Ca dao#Hng## 00703000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820011000458080005000560010017000610020016000780070063000940220004001570050 01400161005001600175008000500191009001800196010000500214011001500219012003700234 01500340027101300070030500500170031202000170032902000090034602000160035503900060 0371#VV09.09707#VV09.09709#VV09.09708#40000#Vi?t#398.209597#^214#Nguyn Xun K nh#Truyn ng ngn#B.s.: Nguyn Xun Knh (ch.b.), V Quang Dng, Phan Th Hoa L #Q.2#V Quang Dng#Phan Th Hoa L#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a286tr.^b22cm#T inh hoa Vn hc dn gian ngi Vit#TTS ghi: Vin Nghin cu Vn ho#244478#Ngu yn Xun Knh#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ng ngn#Hng## 00703000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820011000458080005000560010017000610020016000780070063000940220004001570050 01400161005001600175008000500191009001800196010000500214011001500219012003700234 01500340027101300070030500500170031202000170032902000090034602000160035503900060 0371#VV09.09710#VV09.09711#VV09.09712#30000#Vi?t#398.209597#^214#Nguyn Xun K nh#Truyn ng ngn#B.s.: Nguyn Xun Knh (ch.b.), V Quang Dng, Phan Th Hoa L #Q.1#V Quang Dng#Phan Th Hoa L#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a215tr.^b22cm#T inh hoa Vn hc dn gian ngi Vit#TTS ghi: Vin Nghin cu Vn ho#244479#Ngu yn Xun Knh#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ng ngn#Hng## 00672000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200490003800700220 00870190005001090820006001148080005001200080005001250090011001300100005001410110 01500146015005900161013000700220021012500227020000800352020001100360020000900371 020002000380039000600400#VV09.09713#VV09.09714#Dng Vn Qung#50 nm lch s H c vin Ngoi giao (1959 - 2009)#Dng Vn Qung ch.b.#Vi?t#327.2#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a337tr.^b24cm#K nim 50 nm thnh lp Hc vin Ngoi giao (1959 - 2 009)#244480#Gii thiu lch s hnh thnh v pht trin ca Hc vin Ngoi giao, cc n v trong hc vin, nhng chng ng pht trin#Lch s#Ngoi giao#Vit Nam#Hc vin Ngoi giao#Hng## 00652000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200210003800300620 00590070035001210140007001560190005001630820006001688080005001740080005001790090 01100184010000500195011001500200006001300215013000700228021012700235020000900362 020000900371039000600380#VV09.09715#VV09.09716#Lowenstein, Tom#S gic ng c P ht#Trit hc v thin qun, con ng ca nh sng, cc linh a#Tom Lowenstein ; L Vit Lin dch#45000#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a172tr.^b23cm# L Vit Lin#244481#Thi tr ca c Pht, s gic ng, t khi thnh Pht ti l c nhp dit. Tm hiu o Pht Nht Bn, Ty Tng ti phng Ty#o Pht#Tn gio#Hng## 00665000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200340 00460030009000800070035000890140007001240190005001310820004001368080005001400080 00500145009001100150010000500161011001500166005001500181013000700196021013500203 020000800338020000800346020001500354039000600369#VV09.09717#VV09.09719#VV09.0971 8# c Thnh#Lch s chu M v chu i Dng#Gin yu#B.s.: c Thnh, Ki u Mnh Thc#70000#Vi?t#909#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a363tr.^b21cm#Kiu Mnh Thc#244482#Khi qut cc thi k lch s cc vng Chu M: Bc, Trung, Nam M v Chu i Dng, cc nc v cc vng lnh th Chu i Dng#Lch s#Chu M#Chu i Dng#Hng## 00628000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820007000458080005000520010008000570020020000650070022000850220004001070050 00700111008000500118009001200123010000500135011001500140013000700155021012000162 020001700282020000600299020000900305020000600314039000600320#VV09.09720#VV09.097 22#VV09.09721#35000#Vi?t#001.94#^214#H Linh#Vn mn nhng b n#B.s.: H Linh, Thu H#T.2#Thu H#^aH.#^aThng tn#2009#^a255tr.^b21cm#244483#Gm nhng bi vi t nhng hin tng b n v con ngi, v nhng hin tng k l trn th gii m cha gii thch c#Hin tng b n#Ngi#Vn minh#M c#Hng## 00792000000000337000450002600110000002600110001100200320002202900190005400700600 00730050018001330050017001510050015001680050014001830140007001970190005002040820 00900209808000500218008000500223009001200228010000500240011001400245012002400259 01500360028301300070031902100760032602000070040202000200040902000080042902000110 0437039000600448#VV09.09723#VV09.09724#Cho mng qu khch n Gia Lai#Welcome t o Gia Lai#B.s.: H Th Tuyt Diu, Nguyn Th Hng, Nguyn Vn Tr..#H Th Tuy t Diu#Nguyn Th Hng#Nguyn Vn Tr#H Phc Dng#45000#Vi?t#915.9762#^214# ^aH.#^aThng tn#2009#^a96tr.^b18cm#Vit Nam v p tim n#TTS ghi: Viet Nam c ountry - people#244484#Gii thiu nhng thng cnh, di tch vn ho - lch s c a vng t Gia Lai#a l#Danh lam thng cnh#Gia Lai#Ty Nguyn#Hng## 00828000000000337000450002600110000002600110001102101550002202000200017702000130 01970200011002100200011002210390006002320050009002380140007002470190005002540820 00900259808000500268002004200273007005700315022000500372005001300377008000500390 00900210039501000050041601100150042100500130043600500090044900500160045801300070 0474020000900481#VV09.09726#VV09.09725#Gii thiu chn dung cc doanh nhn Vit Nam hon thnh xut sc trong doanh nghip, nhng kh khn, vt v m h vt qua trong cng vic v thnh t#in hnh tin tin#Doanh nghip#Doanh nhn#Ki nh doanh#Hng#Lu Vinh#60000#Vi?t#338.7092#^214#Doanh nhn Vit Nam - n ci v nc mt#Lu Vinh, Thi H Minh, Nguyn Hng... ; Lu Vinh ch.b.#T.12#Thi H Minh#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a352tr.^b21cm#Nguyn Hng#Minh Tm#Hunh Thanh Hi#244485#Vit Nam## 00768000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200940 00430070010001370140007001470190005001540820004001598080005001630080005001680090 02100173010000500194011001500199013000700214021020500221020000900426020001100435 020000500446020001200451020000900463039000600472#VV09.09727#VV09.09728#VV09.0972 9#Nguyn Vi#Phng php m hnh ho thng k tng bc trong tnh ton tin c y ca cc cng trnh cng#Nguyn Vi#42000#Vi?t#627#^214#^aH.#^aGiao thng Vn t i#2009#^a227tr.^b21cm#244486#C s l thuyt ca phng php m hnh ho thng k tng bc. Phn tch cu trc cc kt cu v xc nh tin cy ca cc cu kin chu ti v ca cng trnh bn. Tnh ton cng trnh bn trng lc...#Xy d ng#Cng trnh#Cng#M hnh ho#Thng k#Hng## 00809000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200270 00510070018000780140007000960190005001030820004001088080005001120080005001170090 02600122010000500148011001500153015007500168013000700243021021600250020000700466 020002000473020000900493020001100502039000600513#VV09.09730#VV09.09732#VV09.0973 1#Trn Th Minh c#Gio trnh tham vn tm l#Trn Th Minh c#54000#Vi?t#158 #^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a448tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi Nhn vn#244487#Tm hiu khi nim th am vn tm l. S lc lch s hnh thnh v pht trin ngnh tham vn tm l. C c l thuyt tip cn c nhn trong tham vn tm l. Nh tham vn v thn ch tr ong mi quan h tham vn tm l...#Tm l#Tm l hc ng dng#Tham vn#Gio trn h#Hng## 00893000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200310 00480070015000790140007000940190005001010820008001068080005001140080005001190090 02600124010000500150011001500155015007400170004004000244013000700284021027500291 020001100566020000900577020001100586039000600597#VV09.09733#VV09.09734#VV09.0973 5#Nguyn Hu Th#Tm l hc qun tr kinh doanh#Nguyn Hu Th#36000#Vi?t#658.0 01#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a251tr.^b24cm#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Quc gia H Ni#Ti bn ln th 2, c sa c ha, b sung#244488#Nhng vn chung ca tm l hc qun tr kinh doanh. Tm l ngi tiu dng. Hot ng bn hng v tm l ngi bn hng. Tp th sn xut kinh doanh. Qun tr nhn s trong sn xut kinh doanh. Chn dung nhn cch nh kinh doanh. Qung co thng mi vi tm l tiu dng#Tm l hc#Qun tr#Kinh doanh#Hng## 00671000000000265000450002600110000000100150001100200510002600700150007701400070 00920190005000990820009001048080005001130080005001180090026001230100005001490110 01500154015003400169013000700203021014400210020001300354020001100367020001000378 020001100388039000600399#VV09.09736#Nguyn Ch Ho#Khu ng ting Vit v rn lu yn k nng giao tip#Nguyn Ch Ho#61000#Vi?t#495.9225#^214#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2009#^a506tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni#244489#T v ng trong khu ng ting Vit. c trng ca cc n v giao tip trong khu ng ting Vit. Rn luyn k nng giao tip. Vn ho giao tip#Ngn ng hc#Ting Vi t#Giao tip#Gio trnh#Hng## 00653000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200250 00510030039000760070018001150140007001330190005001400820009001458080005001540080 00500159009002600164010000500190011001500195013000700210021012400217020000800341 020001300349020000700362039000600369#VV09.09737#VV09.09738#VV09.09739#Nguyn Qu Thng#Hazard - bn cht, x l#Sch chuyn kho vi 133 hnh, 17 bng#Nguyn Q u Thng#22000#Vi?t#621.3815#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a179tr. ^b24cm#244490#Khi nim c bn v Hazard, cu hnh cc loi Hazard c bn. Cc p hng php xc nh Hazard. Thit k mch khng c Hazard#in t#Mch in t#H azard#Hng## 00679000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200160 00450070012000610140007000730190005000800820006000858080005000910080005000960090 02600101010000500127011001500132015006000147013000700207021013400214020000700348 020000800355020000900363020001100372039000600383#VV09.09740#VV09.09741#VV09.0974 2#Bi Th Duy# ho my tnh#Bi Th Duy#26000#Vi?t#006.6#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a217tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Cng ngh#244491#Gii thiu v ho my tnh. Cc khi nim c bn, cc thut ton mnh ho. Cc thut ton ct xn. Cc php chiu v php bin i# ho#Tin hc#My tnh#Gio trnh#Hng## 00965000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200660003300700720 00990050015001710190005001860820007001918080005001980080005002030090026002080100 00500234011001500239015005800254005001600312005001200328005001400340005001400354 01300070036802101990037502000190057402000190059302000100061202000110062203900060 0633#VV09.09743#VV09.09744#VV09.09745#Tnh ph bin v tnh c th trong pht t rin kinh t th trng#Phm Vn Dng, Trn Ngc Hin, Nguyn Ngc Hi... ; Phm Vn Dng ch.b.#Trn Ngc Hin#Vi?t#330.12#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 009#^a271tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Kinh t#Ngu yn Ngc Hi# Th Tng#inh Quang Ty#Phm Vn Dng#244492#Gm cc bi vit v bn cht v cc c trng ch yu ca kinh t th trng; nhn thc v kinh t t h trng, tnh ph bin v tnh c th; bn cht v cc c trng ch yu ca kinh t th trng#Kinh t th trng#Pht trin kinh t#c trng#Gio trnh#H ng## 00746000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200220 00470070045000690050016001140140007001300190005001370820004001428080005001460080 00500151009002600156010000500182011001500187013000700202021019100209020001300400 020001800413020000800431020001100439039000600450#VV09.09746#VV09.09748#VV09.0974 7#V c Nghiu#Dn lun ngn ng hc#B.s.: V c Nghiu (ch.b.), Nguyn Vn Hi p#Nguyn Vn Hip#48000#Vi?t#410#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a40 0tr.^b21cm#244493#Tm hiu v ngn ng l g? H thng v cu trc ca ngn ng. Ngun gc v din tin ca ngn ng. Phn loi cc ngn ng. m thanh ca ngn ng. m tit v cc hin tng siu on tnh...#Ngn ng hc#Cu trc ngn ng# m tit#Gio trnh#Hng## 00805000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020018000470070049000650220004001142210076001180050014001940050 01700208004001300225008000500238009002600243010000500269011001500274021011400289 02000150040302000100041802000080042803900060043600500160044201300070045802000140 0465#VV09.09749#VV09.09750#27000#Vi?t#515.076#^214#Bi tp gii tch#Trn c L ong, Nguyn nh Sang, Hong Quc Ton#T.3#Tch phn ph thuc tham s, tch ph n bi tch phn ng v tch phn mt#Trn c Long#Nguyn nh Sang#In ln th 6#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a268tr.^b21cm#Kin thc chung v tch ph n nh: Tch phn ph thuc tham s, tch phn bi, tch phn ng v tch phn mt...#Ton gii tch#Tch phn#Bi tp#Hng#Hong Quc Ton#244494#Sch c t hm## 00749000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200310 00460070013000770140007000900190005000970820007001028080005001090080005001140090 02600119010000500145011001500150013000700165021027400172020001100446020000900457 020001100466039000600477#VV09.09752#VV09.09751#VV09.09753#Mai Huy Bch#Gio trn h x hi hc gia nh#Mai Huy Bch#38000#Vi?t#306.85#^214#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2009#^a268tr.^b24cm#244495#Nhng nghin cu v x hi hc gia nh, nh ngha gia nh, quan im x hi hc v gia nh, s a dng ca cc hnh th i gia nh, hn nhn v gia nh theo quan im gii, ng i v s pht trin bin i ca gia nh theo ng i; mt s ch gia nh hin nay#X hi h c#Gia nh#Gio trnh#Hng## 01011000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200750003300300170 01080070072001250050016001970140007002130190005002200820009002258080005002340080 00500239009002600244010000500270011001500275005001500290005001200305005001200317 00500140032901300070034302102130035002000190056302000170058202000080059902000160 0607020000900623020001100632039000600643#VV09.09754#VV09.09755#VV09.09756#nh h ng x hi ch ngha trong pht trin kinh t th trng Vit Nam#Sch chuyn kho#Phm Vn Dng, Nguyn Ngc Hi, Trn Ngc Hin... ; Phm Vn Dng ch.b.#Ng uyn Ngc Hi#45000#Vi?t#330.9597#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a42 5tr.^b21cm#Trn Ngc Hin#L Cao on# Th Tng#Phm Vn Dng#244496#Gm cc b i vit v nh hng XHCN trong pht trin nn kinh t th trng Vit Nam: t l lun n thc tin. Cc quan im nh hng, cc gii php thc hin nh hng XHCN nn kinh t th trng Vit Nam#Kinh t th trng#Ch ngha x hi# L lun#nh hng XHCN#Vit Nam#Gio trnh#Hng## 00682000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200420003300700160 00750140007000910190005000980820011001038080005001140080005001190090026001240100 00500150011001500155001001600170013000700186021012700193020001300320020001900333 020000900352020000400361020002100365039000600386#VV09.09757#VV09.09759#VV09.0975 8#Th Ch Lan Vin vi phong cch suy tng#Nguyn B Thnh#49500#Vi?t#895.9221 34#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a415tr.^b21cm#Nguyn B Thnh#24449 7#Gm cc chuyn lun v ngh thut suy tng hay l suy tng trong th ca Ch Lan Vin qua cc thi k v su tp th ca ng#Ch Lan Vin#Nghin cu vn hc #Tc phm#Th#Ngh thut suy tng#Hng## 00674000000000313000450002600110000002600110001100200260002200300440004800700570 00920140007001490190005001560820004001618080005001650080005001700090026001750100 00500201011001500206005001700221005000800238005001400246005001400260005001600274 013000700290020000800297020002000305020001400325020001500339039000600354#VV09.09 760#VV09.09761#Cm nang n luyn mn vn#Dng cho hc sinh n thi tt nghip THP T...#B.s.: Nguyn ng Mnh (ch.b.), Vn Gi, L Quang Hng..#40000#Vi?t#807#^2 14#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a339tr.^b24cm#Nguyn ng Mnh#Vn Gi#L Quang Hng# Ngc Thng#Nguyn Vn Tng#244498#Vn hc#Ph thng trung hc#S ch c thm#Sch luyn thi#Hng## 00722000000000325000450002600110000002600110001100200970002200300110011900700470 01300050012001770140007001890190005001960820006002018080005002070080005002120090 02600217010000500243011001500248005002000263013000700283020000700290020002000297 02000160031702000090033302000070034202000120034902000140036102000150037503900060 0390#VV09.09762#VV09.09763#Phn tch cu trc v gii thi tt nghip trung h c ph thng v tuyn sinh i hc, cao ng#Mn a l#B.s.: L M Phong (ch.b.) , Nguyn Trng Giang#L M Phong#26000#Vi?t#330.9#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a180tr.^b24cm#Nguyn Trng Giang#244499#a l#Ph thng trung h c#a l t nhin#Cu trc# thi#a kinh t#Sch c thm#Sch luyn thi#Hng ## 00652000000000301000450002600110000002600110001100200970002200300120011900700310 01310050016001620140007001780190005001850820004001908080005001940080005001990090 02600204010000500230011001500235005001400250013000700264020000800271020002000279 020000700299020000900306020001400315020001500329039000600344#VV09.09764#VV09.097 65#Phn tch cu trc v gii thi tt nghip trung hc ph thng v tuyn sin h i hc, cao ng#Mn lch s#Hong Vn Khnh, o Ngc nh#Hong Vn Khnh#2 6000#Vi?t#909#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a180tr.^b24cm#o Ngc nh#244500#Lch s#Ph thng trung hc# thi#Cu trc#Sch c thm#Sch luyn thi#Hng## 00418000000000241000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020018000340220004000520080005000560090014000610100005000750110014000800120 02900094013000700123020000900130020001100139020000600150020001400156039000600170 #VV09.09602#7000#Vi?t#372.63#^214#V ly c mu ch#Q.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2009 #^a48tr.^b24cm#Luyn nt ch, rn nt ngi#244501#Tp vit#Ting Vit#Lp 1#Sc h c thm#Hng## 00539000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010010000450020007000550030012000620070045000740220004001190080 00500123009001900128010000500147011001500152006002200167013000700189019001600196 020000800212020001100220020001200231039000600243#VV09.09766#VV09.09767#60000#Vi ?t#895.1#^214#Long Nhn#B Hn#Tiu thuyt#Long Nhn ; Nhm dch: Bin Hoang hi p khch#T.1#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a444tr.^b21cm#Bin Hoang hip khch#24 4502#Dch Trung Quc#Vn hc#Trung Quc#Tiu thuyt#Hng## 00584000000000289000450002600110000002600110001102600110002200600150003300200390 00480070049000870140007001360190005001430820004001488080005001520080005001570090 01900162010000500181011001500186019001500201001001600216006001000232013000700242 020001700249020001000266020001200276039000600288#VV09.09771#VV09.09770#VV09.0977 2#Nguyn Tu an#Chuyn tht t ti ca Cedar B. Hartley#Martine Murray ; Dch: N guyn Tu an, Minh Trn#45000#Vi?t#899#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a319 tr.^b20cm#Dch xtrylia#Murray, Martine#Minh Trn#244503#Vn hc hin i#xtr ylia#Tiu thuyt#Hng## 00672000000000289000450002600110000002600110001100100090002200200490003100700090 00800140007000890190005000960820006001018080005001070080005001120090014001170100 00500131011001500136013000700151012001800158021013100176020001800307020001700325 020001100342020001100353020001200364039000600376#VV09.09773#VV09.09774#Thu Minh# Bnh long xng - ch dinh dng v sc kho#Thu Minh#26000#Vi?t#616.7#^214 #^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a198tr.^b21cm#244504#T thuc gia nh#Cu to, tnh c ht v chc nng ca xng. Bnh long xng v cch phng tr. Ch dinh dn g v liu php gip xng chc kho#Chm sc sc kho#Bnh h c xng#Dinh dn g#Phng bnh#Long xng#Hng## 00615000000000277000450002600110000002600110001100100090002200200450003100700090 00760140007000850190005000920820006000978080005001030080005001080090014001130100 00500127011001500132012001800147013000700165021011000172020001800282020000900300 020001100309020001100320039000600331#VV09.09775#VV09.09776#Thu Minh#Bnh bo ph - ch dinh dng v sc kho#Thu Minh#25000#Vi?t#616.3#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a194tr.^b21cm#T thuc gia nh#244505#Tm hiu v bnh bo ph. Hu q u ca bo ph v phng php phng bnh. Dinh dng cho ngi b bnh bo ph#C hm sc sc kho#Bnh bo#Dinh dng#Phng bnh#Hng## 00769000000000289000450002600110000002600110001100100090002200200420003100700090 00730140007000820190005000890820006000948080005001000080005001050090014001100100 00500124011001500129012001800144013000700162021023900169020001700408020001800425 020000900443020001100452020001000463039000600473#VV09.09777#VV09.09778#Thu Minh# Bnh khp - ch dinh dng v sc kho#Thu Minh#25000#Vi?t#616.7#^214#^aH.#^ aNxb. H Ni#2009#^a195tr.^b21cm#T thuc gia nh#244506#Gii thiu mt s bnh khp thng gp. Ch dinh dng i vi cc bnh v khp. Mt s bi thuc n am tr bnh thp khp - c xng. Bo v h thng xng khp nh th no? Liu php i ph vi cc cn au xng khp khng dng thuc#Bnh h c xng#Chm s c sc kho#iu tr#Dinh dng#Bnh khp#Hng## 00706000000000277000450002600110000002600110001100100100002200200500003200700100 00820140007000920190005000990820006001048080005001100080005001150090014001200100 00500134011001500139012001800154013000700172021018300179020001800362020001800380 020001300398020001100411039000600422#VV09.09779#VV09.09780#Ngc Minh#Bnh cao hu yt p - ch dinh dng v sc kho#Ngc Minh#22000#Vi?t#616.1#^214#^aH.#^aN xb. H Ni#2009#^a163tr.^b21cm#T thuc gia nh#244507#Gii thiu cc loi tho mc theo kinh nghim ca dn gian, va c th lm dinh dng, va c th lm th uc cha bnh v cch ch bin cc mn n dnh cho ngi tr bnh cao huyt p#C hm sc sc kho#Bnh h tun hon#Cao huyt p#Dinh dng#Hng## 00559000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200320003100700090 00630140007000720190005000790820004000848080005000880080005000930090014000980100 00500112011001500117013000700132021011900139020001800258020001200276020001100288 039000600299#VV09.09781#VV09.09782#Tm Nhn#180 thc n n dm dnh cho b#Tm Nhn#25000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a190tr.^b21cm#244508#Nhng i u cn bit v thc n n dm ca tr. Gii thiu 180 thc n n dm cho tr cc la tui v cch ch bin#Chm sc sc kho#Tr s sinh#Dinh dng#Hng## 00593000000000241000450002600110000002600110001100100100002200200340003200700150 00660140007000810190005000880820006000938080005000990080005001040090014001090100 00500123011001500128013000700143021017700150020000900327020000900336039000600345 #VV09.09783#VV09.09784#Hoi Linh#o thut vi nhng k nng c bn#Hoi Linh b.s .#20000#Vi?t#793.8#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a150tr.^b21cm#244509#Tm hiu nhng k xo, th php bin o ca cc nh o thut qua nhng tr biu din sng to nh: tr ni khn trong ng, 3 chic khn ni nhau, chic hp khng y th n k...#Tr chi#o thut#Hng## 00528000000000241000450002600110000002600110001100100100002200200260003200700150 00580140007000730190005000800820006000858080005000910080005000960090014001010100 00500115011001500120013000700135021012000142020000900262020000900271039000600280 #VV09.09786#VV09.09785#Hoi Linh#Nhng tr o thut l th#Hoi Linh b.s.#25000 #Vi?t#793.8#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a182tr.^b21cm#244510#Gii thiu mt s tr o thut th v trong cuc sng, k xo biu din trn sn khu, la chn n gi cng biu din...#Tr chi#o thut#Hng## 00544000000000241000450002600110000002600110001100100100002200200170003200700150 00490140007000640190005000710820006000768080005000820080005000870090014000920100 00500106011001500111013000700126021014500133020000900278020000900287039000600296 #VV09.09787#VV09.09788#Hoi Linh#o thut ho hc#Hoi Linh b.s.#17000#Vi?t#793 .8#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a118tr.^b21cm#244511#Gii thiu cc tr o thu t ho hc thng qua nhng chuyn k v ho hc, nhng th nghim v tr chi th v, giai thoi ca cc nh ho hc...#Tr chi#o thut#Hng## 00521000000000241000450002600110000002600110001100100100002200200180003200700150 00500140007000650190005000720820006000778080005000830080005000880090014000930100 00500107011001500112013000700127021012100134020000900255020000900264039000600273 #VV09.09789#VV09.09790#Hoi Linh#Khm ph o thut#Hoi Linh b.s.#20000#Vi?t#79 3.8#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a150tr.^b21cm#244512#Gii thiu cc tr o thu t: o thut bi, o thut khn, o thut giy, o thut ngi... v gii thch cch trnh din#Tr chi#o thut#Hng## 00495000000000241000450002600110000002600110001100100100002200200250003200700150 00570140007000720190005000790820006000848080005000900080005000950090014001000100 00500114011001500119013000700134021008800141020000900229020000900238039000600247 #VV09.09791#VV09.09792#Hoi Linh#o thut vi tng mi#Hoi Linh b.s.#27000# Vi?t#793.8#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a198tr.^b21cm#244513#Gii thiu cc tr chi biu din o thut, hng dn cch chun b o c v biu din#Tr chi# o thut#Hng## 00406000000000217000450002600110000000200300001101400060004101900050004708200070 00528080005000590080005000640090014000690100005000830110014000880120043001020130 00700145020000700152020000900159020001400168039000600182#VV09.09793#V tp t m u dnh cho tr em#6000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a16tr.^b24cm#T h gii quanh b. Ch : Khu vn ca b#244514#T mu#Mu gio#Sch mu gio#H ng## 00406000000000217000450002600110000000200300001101400060004101900050004708200070 00528080005000590080005000640090014000690100005000830110014000880120043001020130 00700145020000700152020000900159020001400168039000600182#VV09.09794#V tp t m u dnh cho tr em#6000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a16tr.^b24cm#T h gii quanh b. Ch : Loi hoa b yu#244515#T mu#Mu gio#Sch mu gio#H ng## 00411000000000217000450002600110000000200300001101400060004101900050004708200070 00528080005000590080005000640090014000690100005000830110014000880120048001020130 00700150020000700157020000900164020001400173039000600187#VV09.09795#V tp t m u dnh cho tr em#6000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a16tr.^b24cm#T h gii quanh b. Ch : Nhng ngi thn yu#244516#T mu#Mu gio#Sch mu g io#Hng## 00407000000000217000450002600110000000200300001101400060004101900050004708200070 00528080005000590080005000640090014000690100005000830110014000880120044001020130 00700146020000700153020000900160020001400169039000600183#VV09.09796#V tp t m u dnh cho tr em#6000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a16tr.^b24cm#T h gii quanh b. Ch : Qu ngon tng b#244517#T mu#Mu gio#Sch mu gio# Hng## 00406000000000217000450002600110000000200300001101400060004101900050004708200070 00528080005000590080005000640090014000690100005000830110014000880120043001020130 00700145020000700152020000900159020001400168039000600182#VV09.09797#V tp t m u dnh cho tr em#6000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a16tr.^b24cm#T h gii quanh b. Ch : Mt ngy ca b#244518#T mu#Mu gio#Sch mu gio#H ng## 00496000000000241000450002600110000000200160001100300730002701400060010001900050 01060820007001118080005001180080005001230090014001280100005001420110014001470150 04100161013000700202020000900209020000700218020000900225020001400234039000600248 #VV09.09798#Tp vit ch s#Tp vit theo mu ch mi, vit ch s nt ng, nt nghing vit thng#6000#Vi?t#372.63#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a24tr.^b24c m#TTS ghi: Cng ty Vn phng phm Hng H#244519#Tp vit#Ch s#Tiu hc#Sch c thm#Hng## 00413000000000241000450002600110000002000070001102000090001802000140002703900060 00410080005000470090014000520100005000660110014000710120030000850140006001150190 00500121082000700126808000500133002001400138022000400152221000800156013000700164 #VV09.09799#T mu#Mu gio#Sch mu gio#Hng#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a16tr.^ b24cm#V tp t mu dnh cho tr em#6000#Vi?t#372.21#^214#Ho s t hon#Q.8#C bin#244520## 00417000000000241000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020014000340220004000482210016000520080005000680090014000730100005000870110 01400092012002600106013000700132020000700139020000900146020001400155039000600169 #VV09.09800#6000#Vi?t#372.21#^214#B lm ho s#Q.6#Nhn vt em yu#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a16tr.^b24cm#V t mu dnh cho tr em#244521#T mu#Mu gio#Sch mu gio#Hng## 00421000000000241000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020014000340220004000482210020000520080005000720090014000770100005000910110 01400096012002600110013000700136020000700143020000900150020001400159039000600173 #VV09.09801#6000#Vi?t#372.21#^214#B lm ho s#Q.1#Th gii loi vt 1#^aH.#^a Nxb. H Ni#2009#^a16tr.^b24cm#V t mu dnh cho tr em#244522#T mu#Mu gio# Sch mu gio#Hng## 00421000000000241000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020014000340220004000482210020000520080005000720090014000770100005000910110 01400096012002600110013000700136020000700143020000900150020001400159039000600173 #VV09.09802#6000#Vi?t#372.21#^214#B lm ho s#Q.2#Th gii loi vt 2#^aH.#^a Nxb. H Ni#2009#^a16tr.^b24cm#V t mu dnh cho tr em#244523#T mu#Mu gio# Sch mu gio#Hng## 00416000000000241000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020014000340220004000482210015000520080005000670090014000720100005000860110 01400091012002600105013000700131020000700138020000900145020001400154039000600168 #VV09.09803#6000#Vi?t#372.21#^214#B lm ho s#Q.3# chi ca b#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a16tr.^b24cm#V t mu dnh cho tr em#244524#T mu#Mu gio#Sch mu gio#Hng## 00796000000000265000450002600110000002600110001100200960002201400070011801900050 01250820010001308080005001400080005001450090014001500100005001640110015001690150 04700184013000700231021020900238020001000447020001400457020002200471020001800493 020001300511039000600524#VV09.09804#VV09.09805#Nhng im mi sa i, b sung v thu gi tr gia tng v thu thu nhp doanh nghip nm 2009#60000#Vi?t#343.5 9705#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a323tr.^b24cm#TTS ghi: Tng Cc Thu. Tp ch Thu Nh nc#244525#Gm 198 cu hi v gii p nhng vn cn bit v lut thu gi tr gia tng, lut thu thu nhp doanh nghip, cc vn bn mi ca b ti chnh, tng cc thu, gii p, hng dn thc hin chnh sch thu#Lut thu #Thu thu nhp#Thu gi tr gia tng#Thu doanh nghip#Sch hi p#Hng## 00667000000000253000450002600110000002600110001100200270002201400070004901900050 00560820010000618080005000710080005000760090014000810100005000950110015001000150 04700115013000700162021019300169020001000362020000900372020000800381020001800389 039000600407#VV09.09806#VV09.09807#Ho n chng t thu 2009#60000#Vi?t#343.59 704#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a276tr.^b24cm#TTS ghi: Tng Cc Thu. Tp ch Thu Nh nc#244526#Gii thiu h thng vn bn php lut v ho n chng t thu, cng vn ca b ti chnh tng cc thu hng dn thc hin v ho n ch ng t thu, x l vng mc v mt ho n chng t...#Lut thu#Chng t#Ho n#Vn bn php lut#Hng## 00488000000000241000450002600110000002600110001100200230002201900050004508200060 00508080005000560080005000610090014000660100005000800110015000850150015001000040 02700115013000700142021006800149020001000217020000500227020000800232039000600240 #VV09.09808#VV09.09809#Thut ng thu quc t#Vi?t#336.2#^214#^aH.#^aNxb. H Ni #2009#^a549tr.^b21cm#TTS ghi: IBFD#Ti bn ln th 5, sa i#244527#Gm cc c u nh ngha, gii thch v cc thut ng quc t v thu#Thut ng#Thu#Quc t #Hng## 00628000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010007000460020050000530070007001030220004001100080005001140090 01400119010000500133011001500138013000700153005000700160021017300167020000900340 020000700349039000600356#VV09.09810#VV09.09811#32500#Vi?t#793.73#^214#H Sn#10 01 tr chi t duy tr no cho ngi thng minh#H Sn#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#20 09#^a206tr.^b21cm#244528#H Sn#Gii thiu 1001 tr chi t duy tr no cho con ngi thng minh: tr chi t duy sng to; tr chi; t duy phn tn; tr chi t duy tng tng; tr chi t duy quan st#Tr chi#T duy#Hng## 00599000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010007000460020050000530070007001030220004001100080005001140090 01400119010000500133011001500138013000700153005000700160021014400167020000900311 020000700320039000600327#VV09.09812#VV09.09813#37000#Vi?t#793.73#^214#H Sn#10 01 tr chi t duy tr no cho ngi thng minh#H Sn#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#20 09#^a238tr.^b21cm#244529#H Sn#Gii thiu 1001 tr chi t duy tr no cho con ngi thng minh: tr chi t duy phn tch; tr chi t duy ton hc; tr chi t duy hnh hc#Tr chi#T duy#Hng## 00565000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010007000460020050000530070007001030220004001100080005001140090 01400119010000500133011001500138013000700153005000700160021011000167020000900277 020000700286039000600293#VV09.09814#VV09.09815#32500#Vi?t#793.73#^214#H Sn#10 01 tr chi t duy tr no cho ngi thng minh#H Sn#T.3#^aH.#^aNxb. H Ni#20 09#^a206tr.^b21cm#244530#H Sn#Gii thiu 1001 tr chi t duy tr no cho con ngi thng minh: tr chi logic; tr chi suy lun din dch#Tr chi#T duy#H ng## 00620000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010007000460020050000530070007001030220004001100080005001140090 01400119010000500133011001500138013000700153005000700160021016500167020000900332 020000700341039000600348#VV09.09816#VV09.09817#37000#Vi?t#793.73#^214#H Sn#10 01 tr chi t duy tr no cho ngi thng minh#H Sn#T.4#^aH.#^aNxb. H Ni#20 09#^a238tr.^b21cm#244531#H Sn#Gii thiu 1001 tr chi t duy tr no cho con ngi thng minh nh: tr chi rn luyn kh nng ngn ng; tr chi t duy phn bit; tr chi t duy khng gian...#Tr chi#T duy#Hng## 00594000000000229000450002600110000002600110001100200240002201400070004601900050 00530820011000588080005000690080005000740090014000790100005000930110015000980130 00700113021019700120020001700317020001700334020000700351039000600358#VV09.09818# VV09.09819#Di co Nguyn Minh Chu#76000#Vi?t#895.922334#^214#^aH.#^aNxb. H N i#2009#^a475tr.^b22cm#244532#Tp hp nhng ghi chp ca tc gi trong nhng chuy n i chin trng thi khng chin chng M, nhng suy ngh trn tr tm s ca nh vn v ngh cm bt v th gii tm hn tnh cm ca nh vn#Nguyn Minh Ch u#Vn hc hin i#Di co#Hng## 00584000000000277000450002600110000002600110001100100110002200200150003300700110 00480140007000590190005000660820010000718080005000810080005000860090014000910100 00500105011001500110013000700125021012000132020001100252020001200263020000800275 020000800283020000900291039000600300#VV09.09820#VV09.09821#H Gia Tn#Th mai gi a l#H Gia Tn#32000#Vi?t#393.09597#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a155tr.^b24c m#244533#Hng dn cc nghi thc tang, t l, cng bi, hn l, nghi l t th n, vn khn,... theo nghi thc dn tc Vit Nam#Tn ngng#Dn tc hc#Nghi l# Tang l#Vit Nam#Hng## 00699000000000277000450002600110000002600110001100100120002200200270003400300460 00610070012001070140006001190190005001250820006001308080005001360080005001410090 01800146010000500164011001500169013000700184004001300191021015800204020002200362 020002000384020001100404039000600415#VV09.09822#VV09.09823#Ng B Cng#Gio trn h m thut c bn#Dng cho sinh vin h i hc S phm mm non#Ng B Cng#2850 #Vi?t#700.7#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a240tr.^b24cm#244534#In ln th 2 #Trnh by nhng vn v m thut, nhng vn c bn v x - ct dn v nn gip sinh vin tip cn phng php t chc hot ng to hnh cho tr mm non#P hng php ging dy#Ngh thut to hnh#Gio trnh#Hng## 00859000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010013000460020017000590030036000760070013001120220004001252210 02900129004001300158008000500171009001800176010000500194011001500199013000700214 00500130022102102400023402000210047402000080049502000090050302000150051203900060 0527#VV09.09824#VV09.09825#19000#Vi?t#372.21#^214#Phm Th Ho#Gio dc m nhc #Sch dng cho Khoa Gio dc Mm non#Phm Th Ho#T.2#Phng php gio dc m nh c#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a173tr.^b21cm#244535#Phm Th Ho#M t s vn chung v gio dc m nhc trong trng mn non; Phng php dy cc hot ng m nhc nh: Ca ht, nghe nhc, vn ng theo nhc, tr chi m nhc; cc hnh thc t chc hot ng m nhc v chng trnh son gio n, tp dy#P hng php gio dc#m nhc#Mu gio#Sch gio vin#Hng## 00889000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010013000460020017000590030036000760070026001120220004001382210 02500142005001200167004001300179008000500192009001800197010000500215011001500220 01300070023500500130024202102360025502000220049102000080051302000090052102000150 0530039000600545#VV09.09826#VV09.09827#19000#Vi?t#372.21#^214#Phm Th Ho#Gio dc m nhc#Sch dng cho Khoa Gio dc Mm non#Phm Th Ho, Ng Th Nam#T.1#N hc l c bn, xng m#Ng Th Nam#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a1 70tr.^b21cm#244536#Phm Th Ho#Cung cp nhng kin thc c bn v nhc l cho n gi bt u hc nhc nh: m thanh, cch ghi chp nhc, tit tu, tit nhp, qu ng, ging, hp m, xng m... vn thng thc m nhc v phng php gio d c m nhc trng mm non#Phng php ging dy#m nhc#Mu gio#Sch gio vi n#Hng## 00889000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200670003900700170 01060140007001230190005001300820007001358080005001420080005001470090018001520100 00500170011001500175013000700190021036400197020001800561020000500579020002200584 020001100606039000600617#VV09.09828#VV09.09829# Th Minh Lin#Phng php hnh thnh biu tng ton hc s ng cho tr mm non# Th Minh Lin#27000#Vi?t# 372.21#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a247tr.^b21cm#244537#i tng, nhim v v phng php nghin cu b mn phng php hnh thnh biu tng ton hc s ng cho tr em mm non. Qu trnh hnh thnh cc biu tng ton hc s ng, s lng, con s, php m, kch thc, hnh dng vt th, thi gian, khng gian cho tr mm non. Thit b v lp k hoch trong vic hnh thnh cc biu tng ton hc cho tr mm non.#Gio dc mu gio#Ton#Phng php ging dy#Gio trn h#Hng## 01047000000000361000450002600110000002600110001100200630002200300170008500700650 01020050017001670050013001840050017001970050015002140050016002290140007002450190 00500252082001100257808000500268008000500273009002700278010000500305011001500310 01500420032501300070036702102150037402000210058902000190061002000170062902000170 0646020000900663020000700672039000600679#VV09.09831#VV09.09830#Tng cng nng l c cnh tranh ca cc doanh nghip va v nh#Sch chuyn kho#B.s.: Phm Quang Trung (ch.b.), V nh Hin, L Th Lan Hng..#Phm Quang Trung#V nh Hin#L Th Lan Hng#ng Ngc Bin#Bch Ngc Thng#35000#Vi?t#338.709597#^214#^aH.#^ ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a214tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Q uc dn#244538#L thuyt v nng lc cnh tranh ca doanh nghip trong iu kin hi nhp quc t. Thc trng v gii php nng cao nng lc cnh tranh ca doan h nghip va v nh trn a bn H Ni sau khi Vit Nam gia nhp WTO#Kinh t do anh nghip#Cnh tranh kinh t#Doanh nghip va#Doanh nghip nh#Vit Nam#H Ni# Hng## 00936000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020024000450030035000690070071001040220004001750050020001790050 01700199005001600216005001400232005001600246004001300262008000500275009001800280 01000050029801100150030301300070031802102210032502000220054602000130056802000110 0581039000600592#VV09.09833#VV09.09832#27000#Vi?t#370.1#^214#Gio trnh gio d c hc#Dnh cho sinh vin i hc S phm#B.s.: Trn Th Tuyt Oanh (ch.b.), Phm Khc Chng, Phm Vit Vng..#T.1#Trn Th Tuyt Oanh#Phm Khc Chng#Phm Vi t Vng#Bi Minh Hin#Nguyn Ngc Bo#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2009# ^a295tr.^b21cm#244539#Trnh by nhng vn chung ca gio dc hc. S pht tri n x hi v nhn cch. Mc ch v nguyn l gio dc. H thng gio dc quc d n, l lun dy hc, phng php v phng tin dy hc, hnh thc t chc dy h c#Phng php ging dy#Gio dc hc#Gio trnh#Hng## 00874000000000325000450002600110000002600110001100200300002200300550005200700130 01070140007001200010013001270190005001400820009001458080005001540080005001590090 01800164010000500182011001500187004001300202013000700215021024300222020001200465 02000130047702000120049002000070050202000120050902000100052102000110053103900060 0542#VV09.09834#VV09.09835#Gio trnh sinh l hc tr em#Ti liu dng cho sinh vin cc trng S phm mm non#L Thanh Vn#23000#L Thanh Vn#Vi?t#612.0083#^ 214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a233tr.^b21cm#In ln th 8#244540#Trnh by cc c im pht trin sinh l tr em la tui mm non u tui hc: c im pht trin ca h thn kinh, cc c quan phn tch, h vn ng, h tun hon, h h hp, h tiu ho, h bi tit... pht trin sinh l qua cc thi k.#Sinh l h c#H thn kinh#H tiu ho#Tr em#H vn ng#H h hp#Gio trnh#Hng## 00850000000000313000450002600110000002600110001100200320002200300360005400700680 00900140007001580190005001650820004001708080005001740080005001790090018001840100 00500202011001500207004001300222005001700235005001700252005001600269005001600285 005001000301013000700311021019000318020001100508020001100519039000600530#VV09.09 836#VV09.09837#Gio trnh tm l hc i cng#Dng cho cc trng i hc S ph m#B.s.: Nguyn Xun Thc (ch.b.), Nguyn Quang Un, Nguyn Vn Thc..#24000#Vi ?t#150#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a271tr.^b21cm#In ln th 5#Nguyn Xun Thc#Nguyn Quang Un#Nguyn Vn Thc#Trn Quc Thnh#Hong Anh#244541#Trnh by i tng, nhim v tm l hc, bn cht, chc nng, phn loi cc hin tng t m l, phng php nghin cu tm l, v tr, vai tr ca tm l hc trong cuc sng v hot ng...#Tm l hc#Gio trnh#Hng## 00738000000000265000450002600110000002600110001100200840002200700150010601400070 01210010015001280190005001430820007001488080005001550080005001600090018001650100 00500183011001500188004001300203013000700216021020600223020001800429020000900447 020001000456039000600466#VV09.09838#VV09.09839#Pht huy tnh tch cc nhn thc ca tr mu gio 5 - 6 tui trong tr chi hc tp#Nguyn Th Ho#17000#Nguyn Th Ho#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a140tr.^b21cm#In ln th 3 #244542# cp n tnh tch cc nhn thc ca tr mu gio, s cn thit pht h uy tnh tch cc nhn thc ca tr mu gio 5 - 6 tui trong tr chi hc tp v tin trnh t chc tr chi hc tp cho tr mu gio#Gio dc mu gio#Tr chi #Nhn thc#Hng## 00614000000000277000450002600110000002600110001100200240002200700130004601400070 00590010013000660190005000790820006000848080005000900080005000950090018001000100 00500118011001500123004001300138013000700151021013000158020001100288020001400299 020000600313020001100319039000600330#VV09.09840#VV09.09841#Con ngi v mi tr ng#L Thanh Vn#22000#L Thanh Vn#Vi?t#363.7#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009# ^a220tr.^b21cm#In ln th 6#244543#Nhng vn c bn v mi trng, cc mi qu an h tng tc gia c th v mi trng, nhng vn chung v gio dc mi tr ng#Mi trng#Sinh thi hc#Ngi#Gio trnh#Hng## 00803000000000265000450002600110000002600110001100200550002200700140007701400070 00910010014000980190005001120820007001178080005001240080005001290090018001340100 00500152011001500157004001300172013000700185021029000192020002200482020000900504 020001800513039000600531#VV09.09842#VV09.09843#Phng php t chc hot ng to hnh cho tr mm non#L Thanh Thu#30000#L Thanh Thu#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^ ai hc S phm#2009#^a277tr.^b21cm#In ln th 6#244544#Trnh by c im pht trin hot ng to hnh ca tr em. Gii thiu cc vn v c s gio dc h c ca vic t chc hot ng to hnh trong trng mm non. Tng quan v cch th c lp k hoch, son gio n v thc hin t chc mi trng gio dc, t chc hot ng to hnh ca tr#Phng php ging dy#To hnh#Gio dc mu gio#Hn g## 00761000000000289000450002600110000002600110001100200260002200300460004800700170 00940140007001110010017001180190005001350820007001408080005001470080005001520090 01800157010000500175011001500180004001300195013000700208021021500215020000800430 020000900438020000700447020001100454039000600465#VV09.09844#VV09.09845#Gio trn h v sinh tr em#Dng cho sinh vin cc trng S phm mm non#Hong Th Phng# 24000#Hong Th Phng#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a243tr.^b2 1cm#In ln th 5#244545#Gii quyt cc vn c lin quan n vic bo v v c ng c sc kho ca tr la tui mm non: l lun c bn v v sinh tr mm non, k nng chm sc tr, cch thc t chc, nh gi hiu qu gio dc ca tr...#V sinh#Mu gio#Tr em#Gio trnh#Hng## 00650000000000265000450002600110000002600110001100200170002200700110003901400070 00500010011000570190005000680820006000738080005000790080005000840090018000890100 00500107011001500112004002600127013000700153021018500160020000500345020001700350 020001100367039000600378#VV09.09847#VV09.09846#Hinh hc vi phn#on Qunh#42000 #on Qunh#Vi?t#516.3#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a379tr.^b21cm#In ln t h 5, c sa cha#244546#Gii thiu v php tnh gii tch trong khng gian Eucl id En v hnh hc vi phn ca En, ng trong En, mt trong E3, a tp Riemann h ai chiu, a tp kh vi v a tp Riemann n chiu#Ton#Hnh hc vi phn#Gio tr nh#Hng## 00642000000000277000450002600110000002600110001100200500002200700170007201400070 00890010017000960190005001130820007001188080005001250080005001300090018001350100 00500153011001500158004001300173013000700186021010900193020002200302020000900324 020001000333020001500343039000600358#VV09.09848#VV09.09849#Phng php dy tr m u gio nh hng thi gian# Th Minh Lin#12000# Th Minh Lin#Vi?t#372.2 1#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a115tr.^b21cm#In ln th 5#244547#Trnh by c s l lun ca phng php dy tr mu gio nh hng thi gian, phng php v tin trnh dy#Phng php ging dy#Mu gio#Thi gian#Sch gio vin#Hng ## 00747000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010017000470020011000640030037000750070017001120220004001290040 01800133008000500151009001800156010000500174011001500179013000700194005001700201 02101460021802000110036402000090037502000120038402000080039602000110040403900060 0415#VV09.09850#VV09.09851#17000#Vi?t#495.922#^214#Nguyn Xun Khoa#Ting Vit# Gio trnh o to gio vin mm non#Nguyn Xun Khoa#T.1#Ti bn ln th 7#^aH. #^ai hc S phm#2008#^a151tr.^b21cm#244548#Nguyn Xun Khoa#Trnh by kin th c v vn bn, cch cu to vn bn ting Vit v on vn. Ng php ting Vit: Nhm t, cu, t loi, du cu v li ng php.#Ting Vit#Ng php#Vn bn hc #T loi#Gio trnh#Hng## 00768000000000313000450002600110000002600110001100200350002200300230005700700560 00800140007001360010017001430190005001600820006001658080005001710080005001760090 01800181010000500199011001500204004001300219005001500232005001400247013000700261 021013700268020001100405020000900416020001600425020000700441039000600448#VV09.09 852#VV09.09853#Tm l hc tr em la tui mm non#T lt lng n 6 tui#Nguyn nh Tuyt (ch.b.), Nguyn Nh Mai, inh Kim Thoa#38000#Nguyn nh Tuyt#Vi?t#15 5.4#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a379tr.^b21cm#In ln th 8#Nguyn Nh Mai# inh Kim Thoa#244549#Nhng vn chung ca tm l hc tr em. Cc trnh v c im pht trin tm l ca tr em tui mm non t lt lng cho n 6 tui.#T m l hc#Mu gio#Tm l la tui#Tr em#Hng## 00708000000000265000450002600110000002600110001100200290002200700140005101400070 00650010014000720190005000860820007000918080005000980080005001030090018001080100 00500126011001500131004001800146013000700164021022700171020000500398020002200403 020001100425039000600436#VV09.09854#VV09.09855#Phng php dy hc mn ton#Nguy n B Kim#46000#Nguyn B Kim#Vi?t#510.71#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a46 0tr.^b21cm#Ti bn ln th 5#244550#Trnh by nhng kin thc cn bn v phng php dy hc mn ton. Gii thiu i cng, nh hng, ni dung v phng php dy hc mn ton. nh gi vic hc tp ca hc sinh, cc tnh hung, phng ti n v k hoch dy hc#Ton#Phng php ging dy#Gio trnh#Hng## 00697000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010017000470020011000640030037000750070017001120220004001290040 01800133008000500151009001800156010000500174011001500179013000700194005001700201 02100950021802000110031302000080032402000070033202000150033902000110035403900060 0365#VV09.09856#VV09.09857#18000#Vi?t#495.922#^214#Nguyn Xun Khoa#Ting Vit# Gio trnh o to gio vin mm non#Nguyn Xun Khoa#T.2#Ti bn ln th 7#^aH. #^ai hc S phm#2009#^a163tr.^b21cm#244551#Nguyn Xun Khoa#Trnh by cc ki n thc v t vng ting Vit, ng m ting Vit v phong cch hc ting Vit.#Ti ng Vit#T vng#Ng m#Phong cch hc#Gio trnh#Hng## 00718000000000289000450002600110000002600110001100200500002200700170007201400070 00890010017000960190005001130820007001188080005001250080005001300090018001350100 00500153011001500158004001300173013000700186021017200193020001800365020001400383 020000700397020000900404020000900413039000600422#VV09.09858#VV09.09859#Pht tri n tnh tch cc vn ng cho tr mm non#ng Hng Phng#17000#ng Hng Phn g#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a155tr.^b21cm#In ln th 4#24455 2#Trnh by c im pht trin, qu pht trin tnh tch cc vn ng ca tr m m non v phng php nh gi cht lng pht trin tnh tch cc vn ng ny tr mm non#Gio dc mu gio#Tnh tch cc#Tr em#Mu gio#Vn ng#Hng## 00826000000000313000450002600110000002600110001101400070002200100170002900200320 00460070062000780190005001400820004001458080005001490080005001540090018001590100 00500177011001500182004001300197005001500210005001400225013000700239021021100246 020001100457020000700468020001000475020001000485020001100495039000600506#VV09.09 860#VV09.09861#25000#Nguyn Quang Un#Gio trnh tm l hc i cng#B.s.: Ngu yn Quang Un (ch.b.), Nguyn Vn Lu, inh Vn Vang#Vi?t#150#^214#^aH.#^ai h c S phm#2009#^a230tr.^b21cm#In ln th 8#Nguyn Vn Lu#inh Vn Vang#244553#T ng quan v tm l hc. C s sinh l thn kinh ca tm l. Hot ng, giao tip v s hnh thnh, pht trin tm l, thc. Hot ng nhn thc, tnh cm, c h, tr nh, nhn cch v s hnh thnh nhn cch#Tm l hc# thc#Nhn cch#Gi ao tip#Gio trnh#Hng## 00849000000000265000450002600110000002600110001100200550002200700140007701400070 00910010014000980190005001120820007001178080005001240080005001290090018001340100 00500152011001500157004001300172013000700185021035000192020001800542020000800560 020000900568039000600577#VV09.09862#VV09.09863#Vn hc thiu nhi vi gio dc tr em la tui mm non#L Th Bc L#22000#L Th Bc L#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^ ai hc S phm#2009#^a170tr.^b21cm#In ln th 2#244554#Nhng c trng ca vn hc dnh cho tr em la tui mm non v nhng c im tm l ca tr c lin q uan n vic tip nhn tc phm vn hc; Vai tr ca vn hc thiu nhi i vi v ic gio dc tr em la tui mm non; Thc trng vic s dng tc phm vn hc t rong cc hot ng trng mm non; Ni dung chng trnh "Chm sc gio dc m m non"#Gio dc mu gio#Vn hc#Mu gio#Hng## 00711000000000289000450002600110000002600110001100200160002200700120003801400070 00500010012000570190005000690820007000748080005000810080005000860090018000910100 00500109011001500114004001800129013000700147021019800154020001600352020001000368 020000900378020001700387020001100404039000600415#VL09.01166#VL09.01165#C hc l ng t#V Vn Hng#45000#V Vn Hng#Vi?t#530.12#^214#^aH.#^ai hc S phm#20 09#^a317tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#244555#Hng dn gii bi tp ton t, chuy n ng mt chiu, dao ng t iu ho, trng th xuyn tm v nguyn t hir, spin v momem xung lng, l thuyt nhiu lon, trng lng t khng tng tc #C hc lng t#L thuyt#Lng t#L thuyt tn x#Gio trnh#Hng## 00859000000000277000450002600110000002600110001100200830002200700170010501400070 01220010017001290190005001460820007001518080005001580080005001630090018001680100 00500186011001500191004001300206013000700219021031200226020000800538020000900546 020000900555020001100564039000600575#VL09.01167#VL09.01168#Gio trnh l lun v phng php hng dn tr lm quen vi mi trng xung quanh#Hong Th Phng#3 6000#Hong Th Phng#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a196tr.^b24 cm#In ln th 2#244556#Khi qut v tm l hc pht trin. Nhng vn c bn v s pht trin tm l ngi. Hot ng v tng tc x hi trong s hnh thnh v pht trin tm l c nhn. Cc yu t tc ng ti s pht trin tm l c nh n. S pht trin tm l ca tr em trong ba nm u, s pht trin tm l ca t r mu gio...#L lun#Gio dc#Mu gio#Gio trnh#Hng## 00572000000000253000450002600110000002600110001100200170002200700140003901400070 00530010014000600190005000740820004000798080005000830080005000880090018000930100 00500111011001500116004004000131013000700171021010700178020000700285020002000292 039000600312#VL09.01169#VL09.01170#Bn gio khoa#Lm Quang Dc#49000#Lm Qua ng Dc#Vi?t#912#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a290tr.^b24cm#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#244557#Nhng kin thc chung v bn gio khoa; thit k v bin tp bn gio khoa; s dng bn gio khoa#Bn #Ph thng trung hc#Hng## 00990000000000325000450002600110000002600110001100200200002200300380004200700510 00800140007001310010014001380190005001520820004001578080005001610080005001660090 01800171010000500189011001500194004003100209005001200240005001500252015007100267 01300070033802102670034502000080061202000100062002000170063002000110064703900060 0658#VL09.01171#VL09.01172#Ho hc i cng 2#C s l thuyt cc qu trnh ho hc#Trn Hip Hi (ch.b.), V Ngc Ban, Trn Thnh Hu#48000#Trn Hip Hi#Vi? t#541#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a312tr.^b24cm#Ti bn ln th 1, c sa cha#V Ngc Ban#Trn Thnh Hu#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to Gio vin THCS#244558#Trnh by cc l thuyt v phn ng ho hc xt d i gc nng lng, tc , mi tng quan gia phn ng ho hc v dng in, cng nh mt s vn thc tin ca ho hc c lin quan ti i sng v sn x ut nh: n mn kim loi, in phn, ho hc cht keo...#Ho hc#i cng#Phn ng ho hc#Gio trnh#Hng## 00697000000000253000450002600110000002600110001100200500002200700100007201400070 00820010010000890190005000990820009001048080005001130080005001180090018001230100 00500141011001500146004001300161013000700174021024000181020000900421020000800430 039000500438#VL09.01173#VL09.01174#Nhng vn c bn ca khoa hc qun l gio dc#Trn Kim#59000#Trn Kim#Vi?t#371.2001#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^ a353tr.^b24cm#In ln th 2#244559#Khi qut v qun l gio dc v khoa hc qun l gio dc. Qu trnh qun l gio dc. Qun l nh nc v gio dc. i mi qun l gio dc. Lnh o v qun l nh trng. Lao ng qun l gio dc. Ngh in cu khoa hc qun l gio dc#Gio dc#Qun l#VAnh## 00850000000000313000450002600110000002600110001100200370002200700390005901400070 00980010009001050190005001140820004001198080005001230080005001280090018001330100 00500151011001500156004001800171005001500189013000700204015007100211021020800282 020000700490020001000497020000700507020000700514020000700521039000800528#VL09.01 175#VL09.01176#i s s cp v thc hnh gii ton#B.s.: Hong K (ch.b.), Hon g Thanh H#69000#Hong K#Vi?t#512#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a435tr.^b2 4cm#Ti bn ln th 2#Hong Thanh H#244560#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to Gio vin THCS#Gm nhng bi hc v i s s cp: cc tp h p s, a thc, phn thc hu t, bin i hu t, cn s v bin i v t, hm s v th, phng trnh v h phng trnh, bt ng thc bt phng trnh,. ..#i s#S hu t#Cn s#Hm s# th#Vn Anh## 00809000000000289000450002600110000002600110001100200340002200700140005601400070 00700010014000770190005000910820010000968080005001060080005001110090018001160100 00500134011001500139004001800154015007100172013000700243021021800250020001200468 020001100480020000900491020001100500039000800511#VL09.01177#VL09.01178#Gio trn h c s vn ho Vit Nam#ng c Siu#30000#ng c Siu#Vi?t#306.09597#^214# ^aH.#^ai hc S phm#2009#^a184tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to Gio vin THCS#244561#Nghin cu chung v v n ho hc. Khi qut tin trnh vn ho Vit Nam v ng Nam nh: vn ho n g thau v thi k dng nc, tip xc vn ho n v Trung Hoa, vn ho i Vi t, vn ho Vit Nam trong th k XX#Vn ho hc#ng Nam #Vit Nam#Gio trnh# Vn Anh## 00823000000000289000450002600110000002600110001100200520002200300460007400700170 01200140007001370010017001440190005001610820006001668080005001720080005001770090 01800182010000500200011001500205004003000220013000700250021021700257020000900474 020002200483020000900505020001100514039000800525#VL09.01179#VL09.01180#Gio trn h m thut v phng php dy hc m thut#Dnh cho sinh vin ngnh Gio dc ti u hc...#Nguyn Quc Ton#24000#Nguyn Quc Ton#Vi?t#372.5#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a200tr.^b24cm#Ti bn, c sa cha, b sung#244562#Tm hiu mt s vn chung ca m thut. Ni dung v phng php dy - hc m thut tiu h c: v theo mu v phng php dy v theo mu, v trang tr v phng php dy v, v tranh v phng php dy hc v,...#M thut#Phng php ging dy#Tiu h c#Gio trnh#Vn Anh## 00690000000000277000450002600110000002600110001100200380002200300210006000700150 00810050015000960140007001110190005001180820006001238080005001290080005001340090 01800139010000500157011001500162013000700177004001800184021017700202020000500379 020000900384020001100393039000800404#VL09.01181#VL09.01182#Bi dng hc sinh gi i ton tiu hc#Gio trnh chuyn #Trn Din Hin#Trn Din Hin#22000#Vi?t# 372.7#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a310tr.^b24cm#244563#Ti bn ln th 1#G ii thiu ni dung cc bi ging v hng dn mt s kin thc ton tiu hc nh cc bi ton v s, so snh s, php tnh v s, cc bi ton chuyn ng v su y lun v logic#Ton#Tiu hc#Gio trnh#Vn Anh## 00744000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010015000540020034000690070015001030220004001180080 00500122009001800127010000500145011001500150013000700165005001500172021017800187 020001100365020000800376020001000384020001700394020001100411039000800422#VL09.01 183#VL09.01185#VL09.01184#49000#Vi?t#547#^214#Thi Don Tnh#Thc hnh tng hp ho hc hu c#Thi Don Tnh#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a271tr.^b24cm#24 4564#Thi Don Tnh#i cng v ho hu c. Phng php xc nh tnh cht vt l, phng php tch bit v tinh ch cht, phn ng logen ho, phn ng Nitro v Netrozo ho, phn ng ankyl ho,...#Ho hu c#Ho hc#Thc hnh#Phn ng ho hc#Gio trnh#Vn Anh## 00753000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010015000540020034000690070015001030220004001180080 00500122009001800127010000500145011001500150013000700165005001500172021018700187 020000800374020001100382020001000393020001700403020001100420039000800431#VL09.01 186#VL09.01188#VL09.01187#46000#Vi?t#547#^214#Thi Don Tnh#Thc hnh tng hp ho hc hu c#Thi Don Tnh#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a256tr.^b24cm#24 4565#Thi Don Tnh#Phn ng cng ca Anken - Ankyn, phn ng cng ca hp cht cacbonyl, phn ng tch, phn ng thu phn, phn ng amin ho, phn ng xy ho kh, phng php xc nh hp cht hu c,...#Ho hc#Ho hu c#Thc hnh#Phn ng ho hc#Gio trnh#Vn Anh## 00751000000000301000450002600110000002600110001100200540002200700310007601400070 01070010017001140190005001310820006001368080005001420080005001470090018001520100 00500170011001500175005001300190013000700203021015500210020000900365020000900374 020001000383020002200393020001100415020001500426039000800441#VL09.01189#VL09.011 90#Hot ng giao tip vi dy hc ting Vit tiu hc#Phan Phng Dung, ng Kim Nga#12000#Phan Phng Dung#Vi?t#372.6#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a15 4tr.^b24cm#ng Kim Nga#244566#Tm hiu giao tip v hot ng giao tip. T v cu trong hot ng giao tip. Cc phng php dy hc ting Vit theo quan im giao tip bc tiu hc#Gio dc#Tiu hc#Giao tip#Phng php ging dy#Tin g Vit#Sch gio vin#Vn Anh## 00736000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200240003300300430 00570070026001000140007001260010013001330190005001460820007001518080005001580080 00500163009001800168010000500186011001500191005001200206013000700218021018000225 020001300405020000900418020001100427039000800438#VL09.01192#VL09.01193#VL09.0119 1#Gio dc hc tiu hc I#Sch dng cho h c nhn gio dc tiu hc#ng V Ho t, Ph c Ho#17000#ng V Hot#Vi?t#372.01#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009# ^a236tr.^b24cm#Ph c Ho#244567#C s chung ca gio dc tiu hc v l lun d y hc tiu hc: gio dc v s pht trin nhn cch, qu trnh dy hc, nguyn tc dy, ni dung dy v phng php dy hc tiu hc#Gio dc hc#Tiu hc#Gio trnh#Vn Anh## 00753000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200650003300700150 00980140007001130010015001200190005001350820007001408080005001470080005001520090 01800157010000500175011001500180013000700195021021500202020000800417020002200425 020000900447020001100456039000800467#VL09.01194#VL09.01195#VL09.01196#Gio trnh o c v phng php dy hc mn o c tiu hc#Nguyn Hu Hp#18700#Ngu yn Hu Hp#Vi?t#372.83#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a261tr.^b24cm#244568#M t s vn c bn v o c, o c hc v phng php dy hc mn o c tiu hc. Nhng vn c bn v o c. V tr, mc tiu, c im mn o c, phng php v phng tin dy hc mn o c,...#o c#Phng php ging dy#Tiu hc#Gio trnh#Vn Anh## 00704000000000277000450002600110000002600110001100200570002200700120007901400070 00910010012000980190005001100820007001158080005001220080005001270090018001320100 00500150011001500155013000700170021017800177020000800355020000900363020000900372 020002200381020001500403039000800418#VL09.01197#VL09.01198#Dy hc tch cc v c ch tip cn trong dy hc tiu hc#Ph c Ho#11500#Ph c Ho#Vi?t#372.01#^ 214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a148tr.^b24cm#244569#L gii v phn tch h th ng l thuyt khc nhau v phng php dy hc tch cc. Nhng l lun v dy h c tch cc v cch tip cn dy hc tch cc trong cc mn hc tiu hc#Dy hc# Tiu hc#Gio dc#Phng php ging dy#Sch gio vin#Vn Anh## 00990000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200650003300300460 00980070066001440050016002100140007002260190005002330820006002388080005002440080 00500249009001800254010000500272011001500277005001900292005001300311005001700324 00500170034101300070035802101880036502000090055302000070056202000220056902000090 0591020000900600020001100609039000800620#VL09.01199#VL09.01200#VL09.01201#Gio t rnh phng php dy hc cc mn hc v t nhin v x hi#Dnh cho sinh vin ng nh Gio dc tiu hc...#B.s.: Nguyn Th Thn (ch.b.), Nguyn Thng Giao, o Th Hng..#Nguyn Th Thn#19500#Vi?t#372.3#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a 271tr.^b24cm#Nguyn Thng Giao#o Th Hng#Nguyn Th Hng#Nguyn Tuyt Nga#2 44570#Nhng vn chung v l lun dy hc cc mn hc v t nhin v x hi. H ng dn dy hc cc ch v cc phn trong cc mn hc v t nhin x hi, m n khoa hc, mn lch s v a l#T nhin#X hi#Phng php ging dy#Tiu hc #Gio dc#Gio trnh#Vn Anh## 00694000000000301000450002600110000002600110001102600110002200500160003300200260 00490070032000750140007001070190005001140820004001198080005001230080005001280090 01800133010000500151011001500156001001500171013000700186021012700193020001300320 020000700333020001500340020001800355020001100373039000800384#VL09.01202#VL09.012 03#VL09.01204#Nguyn Vn Ngc#Gio trnh ton cao cp 1#Trn Din Hin, Nguyn V n Ngc#16000#Vi?t#512#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a265tr.^b24cm#Trn Di n Hin#244571#Nhng c s ca l thuyt tp hp, lgic ton, php ton i s, l thuyt nhm, vnh v trng km theo cc bi tp lin quan#Ton cao cp#i s #L thuyt nhm#L thuyt tp hp#Gio trnh#Vn Anh## 00832000000000325000450002600110000002600110001102600110002200500140003300200440 00470030049000910070061001400140007002010190005002080820006002138080005002190080 00500224009001800229010000500247011001500252005000500267005001300272005001300285 01300070029802101400030502000110044502000090045602000220046502000110048703900080 0498#VL09.01206#VL09.01205#VL09.01207#L Phng Nga#Phng php dy hc ting Vi t tiu hc 1#Gio trnh dnh cho h c nhn Gio dc tiu hc#L Phng Nga, L A, ng Kim Nga... ; L Phng Nga (ch.b.)#39000#Vi?t#372.6#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a235tr.^b24cm#L A#ng Kim Nga# Xun Tho#244572#Nhng vn chung ca phng php dy hc ting Vit tiu hc. Phng php dy hc vn, tp vit, chnh t, tp c, luyn t v cu,...#Ting Vit#Tiu hc#Phng ph p ging dy#Gio trnh#Vn Anh## 00710000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200320003300300420 00650070015001070140007001220190005001290820007001348080005001410080005001460090 01800151010000500169011001500174001001500189013000700204021014600211020001300357 020000900370020002200379020001100401039000800412#VL09.01208#VL09.01210#VL09.0120 9#Gio trnh gio dc hc mm non#Sch dng cho h c nhn Gio dc mm non#Nguy n Th Ho#19400#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a248tr.^b24cm#Ng uyn Th Ho#244573#Nhng vn chung ca gio dc mm non. Cch t chc cc ho t ng tch hp theo ch cho tr trng mm non v chun b cho tr vo l p mt#Gio dc hc#Mu gio#Phng php ging dy#Gio trnh#Vn Anh## 00703000000000241000450002600110000002600110001100200500002200700120007201400070 00840190005000910820007000968080005001030080005001080090018001130100005001310110 01500136001001200151013000700163021026100170020001300431020000900444039000800453 #VL09.01211#VL09.01212#Phng php nghin cu khoa hc gio dc tiu hc#Ph c Ho#21500#Vi?t#372.01#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a128tr.^b24cm#Ph c Ho#244574#Nghin cu cc vn tng quan v khoa hc gio dc, cc cch tip c n phng php khoa hc gio dc hin nay, cc giai on tin hnh nghin cu m t cng trnh khoa hc gio dc v gii thiu mt s cng nghin cu ti t rong lnh vc gio dc tiu hc#Gio dc hc#Tiu hc#Vn Anh## 00786000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200340003300300310 00670070011000980140007001090190005001160820004001218080005001250080005001300090 01800135010000500153011001500158015004700173001001100220013000700231021017500238 020001300413020000800426020000800434020001100442020001100453039000800464#VL09.01 213#VL09.01215#VL09.01214#Gio trnh gio dc hc i cng#Sch dng cho h o to t xa#H Th c#19000#Vi?t#370#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a175tr.^ b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#H Th c#244575#Trnh by nhng vn chung ca gio dc hc, nu khi nim, bn cht, nhim v ca qu trnh dy hc, qu trnh gio dc cng nh cng tc qun l gio dc trong nh t rng#Gio dc hc#L lun#Qun l#Trng hc#Gio trnh#Vn Anh## 00851000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200570003300300630 00900070014001530140006001670190005001730820006001788080005001840080005001890090 01800194010000500212011001500217015004700232001001400279013000700293021019400300 020000500494020000900499020002200508020001100530039000800541#VL09.01216#VL09.012 17#VL09.01218#Gio trnh thc hnh phng php dy hc ton tiu hc#Rn luyn v pht trin mt s k nng dy hc ton tiu hc#Trn Ngc Lan#9500#Vi?t#3 72.7#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a127tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trun g tm o to t xa#Trn Ngc Lan#244576#Hng dn mt s k nng trong dy hc ton tiu hc: k nng thc hnh phn tch chng trnh, k nng thc hnh thit k k hoch ging dy, k nng thc hnh la chn v thit k b sung,...#Ton# Tiu hc#Phng php ging dy#Gio trnh#Vn Anh## 00970000000000325000450002600110000002600110001102600110002200500180003300200310 00510030070000820070049001520140007002010190005002080820007002138080005002200080 00500225009001800230010000500248011001500253001001200268005001700280013000700297 02102820030402000110058602000090059702000090060602000100061502000110062503900080 0636#VL09.01219#VL09.01221#VL09.01220#Phan Th Hnh Mai#Gio trnh tm l hc ti u hc#Dng cho cc trng i hc S phm o to c nhn gio dc tiu hc#Bi Vn Hu, Phan Th Hnh Mai, Nguyn Xun Thc#19000#Vi?t#370.15#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a266tr.^b24cm#Bi Vn Hu#Nguyn Xun Thc#244577#Nhng kin thc tm l hc i cng. L lun v s pht trin tm l hc tiu hc. c i m nhn thc ca hc sinh tiu hc. c im nhn cch v cc hot ng c bn c a hc sinh tiu hc. Mt s vn tm l hc dy hc, gio dc tiu hc v nhn cch ngi gio vin tiu hc#Tm l hc#Tiu hc#Gio dc#Nhn cch#Gio trnh #Vn Anh## 00692000000000277000450002600110000002600110001100500170002200200300003900700400 00690140007001090190005001160820004001218080005001250080005001300090018001350100 00500153011001500158001001400173013000700187004003100194021013100225020002600356 020001300382020001100395039000800406#VL09.01222#VL09.01223#Nguyn Vn Khang#ng vt hc khng xng sng#Thi Trn Bi (ch.b.), Nguyn Vn Khang#85000#Vi?t#59 2#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a485tr.^b27cm#Thi Trn Bi#244578#Ti bn l n th 2, c sa cha#Cung cp nhng kin thc v ng vt khng xng sng: ph n gii ng vt nguyn sinh, ng vt a bo, ng vt ming nguyn sinh#ng v t khng xng sng#ng vt hc#Gio trnh#Vn Anh## 00793000000000277000450002600110000002600110001100201290002201400070015101900050 01580820010001638080005001730080005001780090014001830100005001970110015002020150 02800217013000700245021016200252020001400414020001500428020001500443020002200458 020000900480020001800489039000800507#VL09.01224#VL09.01225#H thng cc vn bn php lut mi v th tc hi quan, kim tra, gim st hi quan, thu xut khu, thu nhp khu v thu GTGT#70000#Vi?t#343.59705#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^ a347tr.^b30cm#TTS ghi: Tng cc Hi quan#244579#Gm cc thng t, quyt nh, t hng s ca B Ti Chnh v th tc hi quan, kim tra, gim st hi quan, thu xut khu, thu nhp khu v thu gi tr gia tng#Lut hi quan#Thu nhp khu# Thu xut khu#Thu gi tr gia tng#Vit Nam#Vn bn php lut#Vn Anh## 00894000000000313000450002600110000002600110001100200500002201400080007201900050 00800820010000858080005000950080005001000090014001050100005001190110016001240150 04700140013000700187021026500194020001000459020001000469020001400479020001400493 020001500507020001500522020000800537020000900545020001800554039000800572#VL09.01 226#VL09.01227#H thng vn bn php lut hin hnh v thu 2009#250000#Vi?t#34 3.59705#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a1126tr.^b27cm#TTS ghi: Tng cc Thu. T p ch Thu nh nc#244580#Gii thiu h thng vn bn php lut hin hnh v th u nm 2009 nh: thu gi tr gia tng, thu thu nhp doanh nghip, tiu th c bit, thu nhp c nhn, thu xut nhp khu, chuyn quyn s dng t,... v h thng mu biu t khai cng cc hng dn thi hnh#Php lut#Lut thu#Thu thu nhp#Thu tiu th#Thu nhp khu#Thu xut khu#Qun l#Vit Nam#Vn bn php lut#Vn Anh## 00657000000000253000450002600110000002600110001101400080002201900050003008200100 00358080005000450020060000500220004001100080005001140090014001190100005001330110 01500138015003800153013000700191021017300198020000500371020001000376020000900386 039000800395#VL09.01229#VL09.01228#175000#Vi?t#343.59704#^214#Hip nh trnh nh thu hai ln gia Vit Nam v cc nc#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a946tr.^ b30cm#TTS ghi: b Ti chnh. Tng cc Thu#244581#Bao gm cc iu khon ca hi p nh trnh nh thu hai ln, ngn chn trn lu thu, cc loi thu nh vo thu nhp gia Vit Nam v Ai Cp, Ailen, n , o, Ba Lan,...#Thu#Hip nh#V it Nam#Vn Anh## 00665000000000253000450002600110000002600110001101400080002201900050003008200100 00358080005000450020060000500220004001100080005001140090014001190100005001330110 01500138015003800153013000700191021018100198020000500379020001000384020000900394 039000800403#VL09.01230#VL09.01231#175000#Vi?t#343.59704#^214#Hip nh trnh nh thu hai ln gia Vit Nam v cc nc#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a946tr.^ b30cm#TTS ghi: b Ti chnh. Tng cc Thu#244582#Bao gm cc iu khon ca hi p nh trnh nh thu hai ln, ngn chn trn lu thu, cc loi thu nh vo thu nhp gia Vit Nam v Lc - xm - bua, Mng C, Phn Lan, Php,...#Thu#Hi p nh#Vit Nam#Vn Anh## 00720000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200280003200700160 00600190005000760820007000818080005000880080005000930090012000980100005001100110 01500115013000700130021026900137020000900406020001100415020002300426020000900449 039000800458#VL09.01232#VL09.01233#V Thng#C phiu vng Vit Nam 2009#V Th ng ch.b.#Vi?t#332.63#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a200tr.^b30cm#244583#Khi qut chung th trng chng khon Vit Nam t nm 2000 - 2009. D bo th trng chn g khon 2009. Phn tch mt s ngnh v mt s lnh vc nh ngnh bo him, thu sn, vn ti bin,... Cc tri phiu v c phiu vng 2009 cng mt s doanh ng hip t gii thiu#C phiu#Tri phiu#Th trng chng khon#Vit Nam#Vn Anh## 00782000000000325000450002600110000002600110001100200340002200700390005601400080 00950190005001030820009001088080005001170080005001220090012001270100005001390110 01400144005001100158005001100169005001300180005000900193005000900202013000700211 02101850021802000070040302000080041002000080041802000060042602000160043203900080 0448#VL09.01234#VL09.01235#K lc B Ra Vng Tu 2007- 2008#Giao Hng, Thanh T hm, L Trung Tn..#170000#Vi?t#915.9777#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a69tr.^b30 cm#Giao Hng#Thanh Thm#L Trung Tn#Vnh Ph#Nht Tn#244584#Gii thiu v con ngi, quang cnh t nhin, vn ho - du lch, cc s kin lch s, ngh thut, kin trc, kinh t, gio dc,... c ghi vo k lc ghi nt tnh B Ra - V ng Tu#K lc#Kinh t#Vn ho#Ngi#B Ra-Vng Tu#Vn Anh## 00835000000000313000450002600110000002600110001100200330002200700420005501900050 00970820010001028080005001120080005001170090011001220100005001330110025001380050 00800163005001200171005001100183005001400194005001100208015004300219013000700262 021020800269020000800477020001200485020000600497020001000503039000800513#VL09.01 236#VL09.01237#Tc ph h V (V) th k IX-XIX#Ch.b.: V Thu, V Vn Lin, V Duy Mn..#Vi?t#929.09597#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a563tr.,16tr. nh^b27cm#V T hu#V Vn Lin#V Duy Mn#V Lan Phng#V Th Nho#TTS ghi: Ban lin lc h V (V) Vit Nam#244585#Gii thiu bn dch t nguyn bn Hn vn sang ting Vit sch " M Trch V tc th h s tch". Mt s khoa hc v V hn - Thu t, th n t h V lng M Trch v cc ti liu lin quan n vic bin son#Gia ph#D m tc hc#H V#Hi Dng#Vn Anh## 00606000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200190003200700100 00510140007000610190005000680820004000738080005000770080005000820090021000870100 00500108011001500113013000700128021018400135020000900319020000600328020001000334 039000800344#VL09.01238#VL09.01239#V Ch M#Trc a i cng#V Ch M#20000 #Vi?t#526#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a136tr.^b27cm#244586#Nhng khi n im c bn v trc a. Sai s o c, cc php o c bn, li khng ch trc a, o v bn a hnh, s dng bn a hnh. Cng tc trc a b tr cc cng trnh#Trc a#o v#Tnh ton#Vn Anh## 00806000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200420 00480070038000900140007001280190005001350820004001408080005001440080005001490090 02100154010000500175011001500180005001400195013000700209021025600216020001500472 020000800487020001000495020000300505039000800508#VL09.01240#VL09.01242#VL09.0124 1#Nguyn Vn Lm#Tm kim v thm d cc m khong sn rn#Nguyn Vn Lm (ch.b. ), Nguyn Phng#38000#Vi?t#622#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a283tr.^b2 7cm#Nguyn Phng#244587#C s a cht ca tm kim v thm d khong sn. Tm kim khong sn v thm d cc m khong sn. C s a cht, tin v du hi u tm kim thm d khong sn. Cc phng php tm kim khong sn, nghin cu m trong qu trnh thm d khong sn,...#Khong sn rn#Thm d#Khai thc#M#Vn Anh## 00947000000000313000450002600110000002600110001100200660002200700480008801900050 01360820006001418080005001470080005001520090011001570100005001680110015001730050 01600188015008800204005001500292005001300307005001600320005001400336013000700350 021022400357020001100581020001000592020000800602020001500610039000800625#VL09.01 243#VL09.01244#K yu hi tho "o to ngun nhn lc phc v hi nhp quc t" #Dng Vn Qung, Bnh Tin Long, Trnh c D..#Vi?t#331.1#^214#^aH.#^aTh gii #2009#^a173tr.^b27cm#Dng Vn Qung#TTS ghi: Hc vin Ngoi giao. K nim 50 n m thnh lp Hc vin Ngoi giao (1959-2009)#Bnh Tin Long#Trnh c D#Nguyn Vn Lch#Phm Lan Dung#244588#Gm nhng bi pht biu trong hi tho "o to ng un nhn lc phc v hi nhp quc t": o to nhn lc Vit Nam, nng cao ch t lng o to ca Hc vin Ngoi giao, s cn thit o to nhn lc lm bo i ngoi,...#Ngoi giao#i ngoi#o to#Ngun nhn lc#Vn Anh## 00986000000000313000450002600110000002600110001101900050002208200090002780800050 00360010012000410020026000530290069000790070053001480220004002010060019002050060 01500224008000500239009001100244010000500255011001800260013000700278005001200285 021032700297020000900624020001200633020001000645020000900655039000800664#VL09.01 245#VL09.01246#Vi?t#338.9597#^214#Oger, Henri#K thut ca ngi An Nam#Techniqu e du peuple Annamite = Mechanics and crafts of the Annamites#Henri Oger ; Dch: Sheppard Ferguson, Trn nh Bnh#T.1#Ferguson, Sheppard#Trn nh Bnh#^aH.#^aT h gii#2009#^a271tr.^b24x32cm#244589#Oger, Henri#Gii thiu s lc v cng ngh ip bn a x An Nam v tp bn v tm hiu v cc k thut ca ngi An Nam nh : ngh ly nguyn liu t thin nhin, k thut ngh nng, nh c, sn bn, ng h ch bin nguyn liu ly t thin nhin: giy, vi si, t la; ngh dng ngu yn liu qua ch bin: , t v tranh v sn mi,...#K thut#Cng nghip#Th k 19#Vit Nam#Vn Anh## 00986000000000313000450002600110000002600110001101900050002208200090002780800050 00360010012000410020026000530290069000790070053001480220004002010060019002050060 01500224008000500239009001100244010000500255011001800260013000700278005001200285 021032700297020000900624020001200633020001000645020000900655039000800664#VL09.01 247#VL09.01248#Vi?t#338.9597#^214#Oger, Henri#K thut ca ngi An Nam#Techniqu e du peuple Annamite = Mechanics and crafts of the Annamites#Henri Oger ; Dch: Sheppard Ferguson, Trn nh Bnh#T.2#Ferguson, Sheppard#Trn nh Bnh#^aH.#^aT h gii#2009#^a350tr.^b24x32cm#244590#Oger, Henri#Gii thiu s lc v cng ngh ip bn a x An Nam v tp bn v tm hiu v cc k thut ca ngi An Nam nh : ngh ly nguyn liu t thin nhin, k thut ngh nng, nh c, sn bn, ng h ch bin nguyn liu ly t thin nhin: giy, vi si, t la; ngh dng ngu yn liu qua ch bin: , t v tranh v sn mi,...#K thut#Cng nghip#Th k 19#Vit Nam#Vn Anh## 00986000000000313000450002600110000002600110001101900050002208200090002780800050 00360010012000410020026000530290069000790070053001480220004002010060019002050060 01500224008000500239009001100244010000500255011001800260013000700278021032700285 020000900612020001200621020001000633020000900643039000800652005001200660#VL09.01 249#VL09.01250#Vi?t#338.9597#^214#Oger, Henri#K thut ca ngi An Nam#Techniqu e du peuple Annamite = Mechanics and crafts of the Annamites#Henri Oger ; Dch: Sheppard Ferguson, Trn nh Bnh#T.3#Ferguson, Sheppard#Trn nh Bnh#^aH.#^aT h gii#2009#^a700tr.^b24x32cm#244591#Gii thiu s lc v cng nghip bn a x An Nam v tp bn v tm hiu v cc k thut ca ngi An Nam nh: ngh ly nguyn liu t thin nhin, k thut ngh nng, nh c, sn bn, ngh ch bin nguyn liu ly t thin nhin: giy, vi si, t la; ngh dng nguyn liu qua ch bin: , t v tranh v sn mi,...#K thut#Cng nghip#Th k 19#Vit Nam#Vn Anh#Oger, Henri## 00698000000000313000450002600110000002600110001100200330002200300800005500700470 01350050012001820050015001940050016002090050014002250050019002390140007002580190 00500265082000600270808000500276008000500281009001800286010000500304011001500309 013000700324004001300331020001200344020000600356039000800362020001400370#VV09.09 865#VV09.09864#Nhng bi tp lm vn chn lc 4#Dng cho hc sinh lp 4 tiu hc t c v t hc vn ln hc kh, hc gii#T c Hin, Nguyn Ngc H, Th i Thnh Vinh..#T c Hin#Nguyn Ngc H#Thi Thnh Vinh#Phm c Minh#Phm Th Minh Vit#22000#Vi?t#372.6#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a144tr.^b24cm#244 592#In ln th 2#Tp lm vn#Lp 4#Vn Anh#Sch c thm## 00555000000000289000450002600110000002600110001100400180002200200410004000700300 00810050016001110050013001270140007001400190005001470820007001528080005001590080 00500164009001800169010000500187011001500192013000700207020000800214020000600222 020000700228020000800235039000800243020001400251#VV09.09866#VV09.09867#Ti bn l n th 1#K nng lm thi v kim tra ho hc 9#Nguyn Hu Thc, Trn V Bnh# Nguyn Hu Thc#Trn V Bnh#30000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009 #^a199tr.^b24cm#244593#Ho hc#Lp 9# thi#Bi tp#Vn Anh#Sch c thm## 00588000000000277000450002600110000002600110001100200660002200300550008800700130 01430050013001560140007001690190005001760820007001818080005001880080005001930090 01800198010000500216011001500221013000700236020000500243020001200248020002000260 020000800280020001400288039000800302#VV09.09868#VV09.09869#Tuyn tp bi tp tr c nghim v t lun ton trung hc ph thng#Dng n luyn thi tt nghip THPT v i hc, cao ng#Ng Long Hu#Ng Long Hu#54000#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a354tr.^b24cm#244594#Ton#Trc nghim#Ph thng trung hc#Bi tp#Sch c thm#Vn Anh## 00810000000000289000450002600110000002600110001100200630002200700690008500500180 01540140007001720190005001790820008001848080005001920080005001970090018002020100 00500220011001500225005001800240005001700258013000700275021019800282020000700480 020000600487020000700493020001200500039000800512#VV09.09870#VV09.09871#T hc, t kim tra theo chun kin thc, k nng mn vt l 9#B.s.: Nguyn Vn Nghip (c h.b.), Nguyn Trng Thu, Nguyn ng Dng#Nguyn Vn Nghip#19500#Vi?t#530.076 #^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a195tr.^b24cm#Nguyn Trng Thu#Nguyn ng D ng#244595#Yu cu chung v t hc, t kim tra theo chun kin thc k nng mn vt l 9. Hng dn t hc theo h thng cu hi v bi tp. T kim tra thng xuyn v nh k cng mt s hng dn li gii#Vt l#Lp 9#n tp#Sch t hc #Vn Anh## 00786000000000301000450002600110000002600110001100200640002200700570008600500120 01430140007001550190005001620820007001678080005001740080005001790090018001840100 00500202011001500207005001300222005001400235013000700249005001400256021017300270 020000800443020000600451020000700457020001200464039000800476#VV09.09872#VV09.098 73#T hc, t kim tra theo chun kin thc, k nng mn ho hc 9#B.s.: V Tun Anh (ch.b.), Phm Th Qu, Nguyn Thu H..#V Tun Anh#19500#Vi?t#540.76#^214# ^aH.#^ai hc S phm#2009#^a204tr.^b24cm#Phm Th Qu#Nguyn Thu H#244596#Ng c Chu Vn#Yu cu chung v t hc, t kim tra theo chun kin thc, k nng m n ho hc lp 9. Hng dn t hc theo h thng cu hi v bi tp. T kim tra thng xuyn v nh k#Ho hc#Lp 9#n tp#Sch t hc#Vn Anh## 00540000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020031000340070058000650220004001230050015001270050016001420050011001580080 00500169009001800174010000500192011001400197013000700211020000800218020000600226 020000800232020001400240039000800254#VV09.09874#6000#Vi?t#372.89#^214#V bi t p thc hnh lch s 4#B.s.: Phan Ngc Lin (ch.b.), Trn Lng Dng, L nh H# T.2#Phan Ngc Lin#Trn Lng Dng#L nh H#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a40tr .^b24cm#244597#Lch s#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Vn Anh## 00540000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020031000340070058000650220004001230050015001270050016001420050011001580080 00500169009001800174010000500192011001400197013000700211020000800218020000600226 020000800232020001400240039000800254#VV09.09875#6000#Vi?t#372.89#^214#V bi t p thc hnh lch s 4#B.s.: Phan Ngc Lin (ch.b.), Trn Lng Dng, L nh H# T.1#Phan Ngc Lin#Trn Lng Dng#L nh H#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a40tr .^b24cm#244598#Lch s#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Vn Anh## 00535000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020022000340070040000560220004000960050012001000050014001120050012001260040 01300138008000500151009001800156010000500174011001400179013000700193020000700200 020000600207020001000213020001400223039000800237#VV09.09876#6000#Vi?t#372.89#^2 14#V thc hnh a l 4#Trn T Nga, Phan Duy Linh, Trng Thng#T.1#Trn T Nga #Phan Duy Linh#Trng Thng#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a44tr.^b24c m#244599#a l#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#Vn Anh## 00535000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020022000340070040000560220004000960050012001000050014001120050012001260040 01300138008000500151009001800156010000500174011001400179013000700193020000700200 020000600207020001000213020001400223039000800237#VV09.09877#6000#Vi?t#372.89#^2 14#V thc hnh a l 4#Trn T Nga, Phan Duy Linh, Trng Thng#T.2#Trn T Nga #Phan Duy Linh#Trng Thng#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a40tr.^b24c m#244600#a l#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#Vn Anh## 00619000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020031000340070057000650220004001220050014001260050014001400050011001540050 01600165004001300181008000500194009001800199010000500217011001400222013000700236 020001800243020000600261020000800267020000800275020001400283039000800297#VV09.09 878#8000#Vi?t#170.76#^214#V bi tp gio dc cng dn 6#B.s.: Phm Vn Hng (c h.b.), inh Vn Vang, Trn Qung..#T.1#Phm Vn Hng#inh Vn Vang#Trn Qung#Ng uyn Vn Vinh#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a48tr.^b24cm#244601#Gio dc cng dn#Lp 6#Bi tp#o c#Sch c thm#Vn Anh## 00619000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020031000340070057000650220004001220050014001260050014001400050011001540050 01600165004001300181008000500194009001800199010000500217011001400222013000700236 020001800243020000600261020000800267020000800275020001400283039000800297#VV09.09 879#8000#Vi?t#170.76#^214#V bi tp gio dc cng dn 6#B.s.: Phm Vn Hng (c h.b.), inh Vn Vang, Trn Qung..#T.2#Phm Vn Hng#inh Vn Vang#Trn Qung#Ng uyn Vn Vinh#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a48tr.^b24cm#244602#Gio dc cng dn#Lp 6#Bi tp#o c#Sch c thm#Vn Anh## 00523000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200100002280800050 00320020021000370070046000580220004001040050017001080050014001250080005001390090 01800144010000500162011001400167013000700181004001300188020000800201020000800209 020000600217020001400223039000800237#VV09.09880#8000#Vi?t#959.70076#^214#V bi tp lch s 6#B.s.: Trng Hu Qunh (ch.b.), inh Ngc Bo#T.1#Trng Hu Qun h#inh Ngc Bo#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a52tr.^b24cm#244603#In ln th 7#L ch s#Bi tp#Lp 6#Sch c thm#Vn Anh## 00511000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200100002280800050 00320020021000370070033000580220004000910050015000950050017001100080005001270090 01800132010000500150011001400155004001300169013000700182020000800189020000800197 020000600205020001400211039000800225#VV09.09881#8000#Vi?t#959.70076#^214#V bi tp lch s 6#Phan Ngc Lin, Trng Hu Qunh#T.2#Phan Ngc Lin#Trng Hu Qu nh#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a52tr.^b24cm#In ln th 7#244604#Lch s#Bi t p#Lp 6#Sch c thm#Vn Anh## 00605000000000337000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020023000340030017000570070024000740220004000980050014001020050009001160040 01300125008000500138009001800143010000500161011001400166013000700180020001000187 02000060019702000080020302000070021102000090021802000070022702000110023402000140 0245039000800259#VV09.09882#9000#Vi?t#640.76#^214#V bi tp cng ngh 6#Kinh t gia nh# Bch Nhun, c Mnh#T.2# Bch Nhun#c Mnh#In ln th 6#^aH.# ^ai hc S phm#2009#^a48tr.^b24cm#244605#Cng ngh#Lp 6#Bi tp#Nu n#Ch b in#Mn n#Kinh t h#Sch c thm#Vn Anh## 00600000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020020000350030034000550070051000890220004001400050015001440050016001590050 01800175004001300193008000500206009001800211010000500229011001400234013000700248 020000700255020000600262020000800268020001400276039000800290#VV09.09883#11000#V i?t#910.76#^214#V bi tp a l 6#Bin son theo sch gio khoa mi#V Trng T hng, Nguyn Minh Tn, Nguyn Quang Vinh#T.1#V Trng Thng#Nguyn Minh Tn#Nguy n Quang Vinh#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a68tr.^b24cm#244606#a l#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Vn Anh## 00554000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020020000350070051000550220004001060050015001100050016001250050018001410040 01300159008000500172009001800177010000500195011001400200013000700214020000700221 020000600228020000800234020001400242039000800256#VV09.09884#11000#Vi?t#910.76#^ 214#V bi tp a l 6#V Trng Thng, Nguyn Minh Tn, Nguyn Quang Vinh#T.2#V Trng Thng#Nguyn Minh Tn#Nguyn Quang Vinh#In ln th 6#^aH.#^ai hc S p hm#2009#^a72tr.^b24cm#244607#a l#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Vn Anh## 00489000000000265000450002600110000000200220001100700310003300500140006400500160 00780140006000940190005001000820006001058080005001110080005001160090018001210100 00500139011001400144004001300158013000700171020000900178020000600187020000800193 020001400201039000800215#VV09.09885#V bi tp k thut 5#Trn Mnh Hi, Nguyn Hu Mnh#Trn Mnh Hi#Nguyn Hu Mnh#7000#Vi?t#372.5#^214#^aH.#^ai hc S p hm#2009#^a36tr.^b24cm#In ln th 3#244608#K thut#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# Vn Anh## 00514000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020022000350070024000570220004000810050009000850050014000940040013001080080 00500121009001800126010000500144011001400149013000700163020000900170020000800179 020000600187020000900193020001400202039000800216#VV09.09886#10000#Vi?t#590.76#^ 214#V bi tp sinh hc 7#c Mnh, Bch Nhun#T.2#c Mnh# Bch Nhun#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a60tr.^b24cm#244609#Sinh hc#Bi tp#Lp 7#ng vt#Sch c thm#Vn Anh## 00594000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020031000340070055000650220004001200050014001240050014001380050011001520040 01800163008000500181009001800186010000500204011001400209013000700223020001800230 020000800248020000600256020000800262020001400270039000800284#VV09.09887#8000#Vi ?t#170.76#^214#V bi tp gio dc cng dn 7#B.s.: Phm Vn Hng (ch.b.), ng Thu Anh, Trn Qung#T.1#Phm Vn Hng#ng Thu Anh#Trn Qung#Ti bn ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a48tr.^b24cm#244610#Gio dc cng dn#Bi tp#Lp 7#o c#Sch c thm#Vn Anh## 00572000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310020023000360030021000590070024000800220004001040050009001080050014001170040 01300131008000500144009001800149010000500167011001400172013000700186020001000193 020000600203020000800209020001000217020000900227020001400236039000800250#VV09.09 888#9000#Vi?t#636.0076#^214#V bi tp cng ngh 7#Chn nui - thu sn#c Mn h, Bch Nhun#T.2#c Mnh# Bch Nhun#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm# 2009#^a60tr.^b24cm#244611#Cng ngh#Lp 7#Bi tp#Chn nui#Thu sn#Sch c th m#Vn Anh## 00545000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200100002380800050 00330020021000380070051000590220004001100050015001140050011001290050009001400040 01300149008000500162009001800167010000500185011001400190013000700204020000800211 020000600219020000800225020001400233039000800247#VV09.09889#10000#Vi?t#959.7007 6#^214#V bi tp lch s 7#B.s.: Phan Ngc Lin (ch.b.), L nh H, Mnh Hi#T .1#Phan Ngc Lin#L nh H#Mnh Hi#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2009#^ a68tr.^b24cm#244612#Lch s#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Vn Anh## 00545000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200100002380800050 00330020021000380070051000590220004001100050015001140050011001290050009001400040 01300149008000500162009001800167010000500185011001400190013000700204020000800211 020000600219020000800225020001400233039000800247#VV09.09890#11000#Vi?t#959.7007 6#^214#V bi tp lch s 7#B.s.: Phan Ngc Lin (ch.b.), L nh H, Mnh Hi#T .2#Phan Ngc Lin#L nh H#Mnh Hi#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2009#^ a72tr.^b24cm#244613#Lch s#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Vn Anh## 00627000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320020020000370030034000570070051000910220004001420050015001460050016001610050 01800177004001300195008000500208009001800213010000500231011001500236020000700251 020000600258020000800264020001400272039000800286013000700294020001200301#VV09.09 891#14000#Vi?t#330.9597#^214#V bi tp a l 7#Bin son theo sch gio khoa mi#V Trng Thng, Nguyn Minh Tn, Nguyn Quang Vinh#T.1#V Trng Thng#Nguyn Minh Tn#Nguyn Quang Vinh#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a104tr.^b2 4cm#a l#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Vn Anh#244614#a kinh t## 00580000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320020020000370070051000570220004001080050015001120050016001270050018001430040 01300161008000500174009001800179010000500197011001400202013000700216020000700223 020000600230020000800236020001200244020001400256039000800270#VV09.09892#14000#V i?t#330.9597#^214#V bi tp a l 7#V Trng Thng, Nguyn Minh Tn, Nguyn Qu ang Vinh#T.2#V Trng Thng#Nguyn Minh Tn#Nguyn Quang Vinh#In ln th 7#^aH.# ^ai hc S phm#2009#^a88tr.^b24cm#244615#a l#Lp 7#Bi tp#a kinh t#Sc h c thm#Vn Anh## 00543000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200080002280800050 00300020023000350030012000580070024000700220004000940050014000980050009001120040 01300121008000500134009001800139010000500157011001400162013000700176020001000183 020000600193020001200199020000800211020001400219039000800233#VV09.09893#9000#Vi ?t#621.076#^214#V bi tp cng ngh 8#Cng nghip# Bch Nhun, c Mnh#T.1# Bch Nhun#c Mnh#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a64tr.^b24cm#244 616#Cng ngh#Lp 8#Cng nghip#Bi tp#Sch c thm#Vn Anh## 00580000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020031000340030034000650070026000990220004001250050014001290050011001430040 01300154008000500167009001800172010000500190011001400195013000700209020001800216 020000600234020000800240020000800248020001400256039000800270#VV09.09894#8000#Vi ?t#170.76#^214#V bi tp gio dc cng dn 8#Bin son theo sch gio khoa mi# ng Thu Anh, Trn Qung#T.1#ng Thu Anh#Trn Qung#in ln th 6#^aH.#^ai h c S phm#2009#^a48tr.^b24cm#244617#Gio dc cng dn#Lp 8#Bi tp#o c#Sc h c thm#Vn Anh## 00534000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020031000340070026000650220004000910050011000950050014001060040013001200080 00500133009001800138010000500156011001400161013000700175020001800182020000600200 020000800206020000800214020001400222039000800236#VV09.09895#8000#Vi?t#170.76#^2 14#V bi tp gio dc cng dn 8#Trn Qung, ng Thu Anh#T.2#Trn Qung#ng Thu Anh#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a48tr.^b24cm#244618#Gio dc cng dn#Lp 8#Bi tp#o c#Sch c thm#Vn Anh## 00627000000000325000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020021000320030034000530070051000870220004001380050015001420050011001570050 00900168004001300177008000500190009001800195010000500213011001400218013000700232 02000080023902000060024702000080025302000090026102000090027002000140027903900080 0293#VV09.09896#11000#Vi?t#909#^214#V bi tp lch s 8#Bin son theo sch gi o khoa mi#B.s.: Phan Ngc Lin (ch.b.), L nh H, Mnh Hi#T.1#Phan Ngc Li n#L nh H#Mnh Hi#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a72tr.^b24cm#244 619#Lch s#Lp 8#Bi tp#Th gii#Vit Nam#Sch c thm#Vn Anh## 00581000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020021000320070051000530220004001040050015001080050011001230050009001340040 01300143008000500156009001800161010000500179011001400184013000700198020000800205 020000600213020000800219020000900227020000900236020001400245039000800259#VV09.09 897#11000#Vi?t#909#^214#V bi tp lch s 8#B.s.: Phan Ngc Lin (ch.b.), L nh H, Mnh Hi#T.2#Phan Ngc Lin#L nh H#Mnh Hi#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a72tr.^b24cm#244620#Lch s#Lp 8#Bi tp#Th gii#Vit Nam#S ch c thm#Vn Anh## 00520000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320020022000370070024000590220004000830050014000870050009001010040013001100080 00500123009001800128010000500146011001400151013000700165020000800172020000900180 020000600189020001300195020001400208039000800222#VV09.09898#12000#Vi?t#612.0076 #^214#V bi tp sinh hc 8# Bch Nhun, c Mnh#T.1# Bch Nhun#c Mnh#I n ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a80tr.^b24cm#244621#Bi tp#Sinh hc#L p 8#C th ngi#Sch c thm#Vn Anh## 00522000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320020022000370070024000590220004000830050014000870050009001010040013001100080 00500123009001800128010000500146011001600151013000700167020000800174020000900182 020000600191020001300197020001400210039000800224#VV09.09899#10000#Vi?t#612.0076 #^214#V bi tp sinh hc 8# Bch Nhun, c Mnh#T.2# Bch Nhun#c Mnh#I n ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a8068tr.^b24cm#244622#Bi tp#Sinh hc# Lp 8#C th ngi#Sch c thm#Vn Anh## 00534000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020022000340070024000560220004000800050009000840050014000930040013001070080 00500120009001800125010000500143011001400148013000700162020000900169020000600178 020000800184020001000192020000800202020001400210039000800224#VV09.09900#12000#V i?t#576.5#^214#V bi tp sinh hc 9#c Mnh, Bch Nhun#T.1#c Mnh# Bc h Nhun#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a80tr.^b24cm#244623#Sinh hc#L p 9#Bi tp#Di truyn#Bin d#Sch c thm#Vn Anh## 00554000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020031000340070043000650220004001080050014001120050014001260040013001400080 00500153009001800158010000500176011001400181013000700195020001800202020000600220 020000800226020000800234020001400242039000800256#VV09.09901#8000#Vi?t#170.76#^2 14#V bi tp gio dc cng dn 9#B.s.: H Nht Thng (ch.b.), inh Vn Vang#T.1 #H Nht Thng#inh Vn Vang#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a48tr.^b2 4cm#244624#Gio dc cng dn#Lp 9#Bi tp#o c#Sch c thm#Vn Anh## 00582000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020031000340070043000650220004001080050014001120050014001260040013001400080 00500153009001800158010000500176011001400181005001600195013000700211020001800218 020000600236020000800242020000800250020001400258039000800272#VV09.09902#8000#Vi ?t#170.76#^214#V bi tp gio dc cng dn 9#B.s.: H Nht Thng (ch.b.), inh Vn Vang#T.2#H Nht Thng#inh Vn Vang#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#200 9#^a56tr.^b24cm#Th mc: tr. 56#244625#Gio dc cng dn#Lp 9#Bi tp#o c#S ch c thm#Vn Anh## 00555000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200100002380800050 00330020021000380070056000590220004001150050015001190050011001340050014001450040 01300159008000500172009001800177010000500195011001400200013000700214020000800221 020000800229020000600237020001400243039000800257#VV09.09903#13000#Vi?t#959.7007 6#^214#V bi tp lch s 9#B.s.: Phan Ngc Lin (ch.b.), L nh H, Trn Mnh Hi#T.1#Phan Ngc Lin#L nh H#Trn Mnh Hi#In ln th 5#^aH.#^ai hc S p hm#2009#^a88tr.^b24cm#244626#Lch s#Bi tp#Lp 9#Sch c thm#Vn Anh## 00555000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200100002380800050 00330020021000380070056000590220004001150050015001190050011001340050014001450040 01300159008000500172009001800177010000500195011001400200013000700214020000800221 020000800229020000600237020001400243039000800257#VV09.09904#11000#Vi?t#959.7007 6#^214#V bi tp lch s 9#B.s.: Phan Ngc Lin (ch.b.), L nh H, Trn Mnh Hi#T.2#Phan Ngc Lin#L nh H#Trn Mnh Hi#In ln th 5#^aH.#^ai hc S p hm#2009#^a68tr.^b24cm#244627#Lch s#Bi tp#Lp 9#Sch c thm#Vn Anh## 00549000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030047000530070027001000220004001270050013001310050013001440080 00500157009001800162010000500180011001400185013000700199020000500206020001200211 020000600223020000800229020001400237039000800251#VV09.09905#12000#Vi?t#372.7#^2 14#Trc nghim ton 2#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra#V Vn Dn g, Hong Mai L#T.1#V Vn Dng#Hong Mai L#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a80tr .^b24cm#244628#Ton#Trc nghim#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Vn Anh## 00549000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030047000530070027001000220004001270050013001310050013001440080 00500157009001800162010000500180011001400185013000700199020000500206020001200211 020000600223020000800229020001400237039000800251#VV09.09906#12000#Vi?t#372.7#^2 14#Trc nghim ton 2#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra#V Vn Dn g, Hong Mai L#T.2#V Vn Dng#Hong Mai L#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a80tr .^b24cm#244629#Ton#Trc nghim#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Vn Anh## 00549000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030047000530070027001000220004001270050013001310050013001440080 00500157009001800162010000500180011001400185013000700199020000500206020001200211 020000600223020000800229020001400237039000800251#VV09.09907#12000#Vi?t#372.7#^2 14#Trc nghim ton 3#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra#V Vn Dn g, Hong Mai L#T.1#V Vn Dng#Hong Mai L#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a80tr .^b24cm#244630#Ton#Trc nghim#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Vn Anh## 00549000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030047000530070027001000220004001270050013001310050013001440080 00500157009001800162010000500180011001400185013000700199020000500206020000600211 020001200217020000800229020001400237039000800251#VV09.09908#12000#Vi?t#372.7#^2 14#Trc nghim ton 4#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra#Hong Mai L , V Vn Dng#T.1#Hong Mai L#V Vn Dng#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a80tr .^b24cm#244631#Ton#Lp 4#Trc nghim#Bi tp#Sch c thm#Vn Anh## 00546000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030047000530070027001000220004001270050013001310050013001440080 00500157009001800162010000500180011001400185013000700199020000500206020000800211 020001200219020000600231020001400237039000500251#VV09.09909#12000#Vi?t#372.7#^2 14#Trc nghim ton 5#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra#Hong Mai L , V Vn Dng#T.1#Hong Mai L#V Vn Dng#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a80tr .^b24cm#244632#Ton#Bi tp#Trc nghim#Lp 5#Sch c thm#Dung## 00499000000000265000450002600110000000200220001100700310003300500140006400500160 00780140006000940190005001000820006001058080005001110080005001160090018001210100 00500139011001400144004002600158013000700184020000900191020000800200020000600208 020001400214039000500228#VV09.09910#V bi tp k thut 4#Trn Mnh Hi, Nguyn Hu Hnh#Trn Mnh Hi#Nguyn Hu Hnh#7000#Vi?t#372.5#^214#^aH.#^ai hc S p hm#2009#^a40tr.^b24cm#In ln th 4, c chnh l#244633#K thut#Bi tp#Lp 4#S ch c thm#Dung## 00515000000000265000450002600110000000200210001100300410003200700310007300500140 01040050016001180140006001340190005001400820006001458080005001510080005001560090 01800161010000500179011001400184013000700198020000900205020000600214020001000220 020001400230039000500244#VV09.09911#Thc hnh th cng 1#Bin son theo chng t rnh tiu hc mi#Trn Mnh Hi, Nguyn Hu Hnh#Trn Mnh Hi#Nguyn Hu Hnh#6 500#Vi?t#372.5#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a28tr.^b24cm#244634#Th cng#L p 1#Thc hnh#Sch c thm#Dung## 00515000000000265000450002600110000000200210001100300410003200700310007300500140 01040050016001180140006001340190005001400820006001458080005001510080005001560090 01800161010000500179011001400184013000700198020000900205020000600214020001000220 020001400230039000500244#VV09.09912#Thc hnh th cng 2#Bin son theo chng t rnh tiu hc mi#Trn Mnh Hi, Nguyn Hu Hnh#Trn Mnh Hi#Nguyn Hu Hnh#6 500#Vi?t#372.5#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a32tr.^b24cm#244635#Th cng#L p 2#Thc hnh#Sch c thm#Dung## 00515000000000265000450002600110000000200210001100300410003200700310007300500140 01040050016001180140006001340190005001400820006001458080005001510080005001560090 01800161010000500179011001400184013000700198020000900205020000600214020001000220 020001400230039000500244#VV09.09913#Thc hnh th cng 3#Bin son theo chng t rnh tiu hc mi#Trn Mnh Hi, Nguyn Hu Hnh#Trn Mnh Hi#Nguyn Hu Hnh#6 500#Vi?t#372.5#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a28tr.^b24cm#244636#Th cng#L p 3#Thc hnh#Sch c thm#Dung## 00546000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030047000530070027001000220004001270050013001310050013001440080 00500157009001800162010000500180011001400185013000700199020000500206020000600211 020000800217020001200225020001400237039000500251#VV09.09914#12000#Vi?t#372.7#^2 14#Trc nghim ton 1#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra#Hong Mai L , V Vn Dng#T.2#Hong Mai L#V Vn Dng#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a80tr .^b24cm#244637#Ton#Lp 1#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Dung## 00526000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020015000340070041000490220004000900050014000940050014001080050011001220040 01300133008000500146009001800151010000500169011001400174013000700188020000800195 020000800203020000600211020001400217039000500231#VV09.09915#6000#Vi?t#372.87#^2 14#Bi tp nhc 1#Hn Ngc Bch, Cao Minh Khai, Trn Cng#T.1#Hn Ngc Bch#Cao Minh Khai#Trn Cng#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a36tr.^b24cm#244 638#m nhc#Bi tp#Lp 1#Sch c thm#Dung## 00519000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020015000340070044000490220004000930050011000970050009001080050009001170040 01300126008000500139009001800144010000500162011001400167013000700181020000800188 020000800196020000600204020001400210039000500224#VV09.09916#6000#Vi?t#372.87#^2 14#Bi tp nhc 1#B.s.: Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#T.2#Trn Cng#c Mnh#c Mnh#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a36tr.^b24cm#244639#m nhc#Bi tp#Lp 1#Sch c thm#Dung## 00571000000000301000450002600110000001900050001108200070001680800050002301400060 00280020015000340030041000490070044000900220004001340050011001380050009001490050 00800158004001300166008000500179009001800184010000500202011001400207020000800221 020000600229020000800235020001400243039000500257013000700262#VV09.09917#Vi?t#372 .87#^214#6000#Bi tp nhc 2#Bin son theo chng trnh tiu hc mi#B.s.: Tr n Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#T.1#Trn Cng#c Mnh#c Hi#In ln th 6# ^aH.#^ai hc S phm#2009#^a36tr.^b24cm#m nhc#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Du ng#244640## 00518000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020015000340070044000490220004000930050011000970050009001080050008001170040 01300125008000500138009001800143010000500161011001400166013000700180020000800187 020000600195020000800201020001400209039000500223#VV09.09918#6000#Vi?t#372.87#^2 14#Bi tp nhc 2#B.s.: Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#T.2#Trn Cng#c Mnh#c Hi#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a36tr.^b24cm#244641#m n hc#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00571000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020015000340030041000490070044000900220004001340050011001380050009001490050 00800158004001300166008000500179009001800184010000500202011001400207013000700221 020000800228020000800236020000600244020001400250039000500264#VV09.09919#6000#Vi ?t#372.87#^214#Bi tp nhc 3#Bin son theo chng trnh tiu hc mi#B.s.: Tr n Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#T.1#Trn Cng#c Mnh#c Hi#In ln th 5# ^aH.#^ai hc S phm#2009#^a36tr.^b24cm#244642#m nhc#Bi tp#Lp 3#Sch c thm#Dung## 00518000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020015000340070044000490220004000930050011000970050009001080050008001170040 01300125008000500138009001800143010000500161011001400166013000700180020000800187 020000800195020000600203020001400209039000500223#VV09.09920#6000#Vi?t#372.87#^2 14#Bi tp nhc 3#B.s.: Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#T.2#Trn Cng#c Mnh#c Hi#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a36tr.^b24cm#244643#m n hc#Bi tp#Lp 3#Sch c thm#Dung## 00493000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020015000340070037000490220004000860050011000900050011001010040013001120080 00500125009001800130010000500148011001400153013000700167020000800174020000800182 020000600190020001400196039000500210#VV09.09921#6000#Vi?t#372.87#^214#Bi tp n hc 4#B.s.: Hong Long (ch.b.), Trn Cng#T.1#Hong Long#Trn Cng#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a32tr.^b24cm#244644#m nhc#Bi tp#Lp 4#Sch c thm#Dung## 00493000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020015000340070037000490220004000860050011000900050011001010040013001120080 00500125009001800130010000500148011001400153013000700167020000800174020000600182 020000800188020001400196039000500210#VV09.09922#6000#Vi?t#372.87#^214#Bi tp n hc 4#B.s.: Hong Long (ch.b.), Trn Cng#T.2#Hong Long#Trn Cng#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a32tr.^b24cm#244645#m nhc#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00518000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020015000340070044000490220004000930050011000970050009001080050008001170040 01300125008000500138009001800143010000500161011001400166013000700180020000800187 020000800195020000600203020001400209039000500223#VV09.09923#6000#Vi?t#372.87#^2 14#Bi tp nhc 5#B.s.: Trn Cng (ch.b.), c Mnh, Bo c#T.1#Trn Cng#c Mnh#Bo c#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a32tr.^b24cm#244646#m n hc#Bi tp#Lp 5#Sch c thm#Dung## 00523000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020015000340070044000490220004000930050011000970050009001080050008001170040 01800125008000500143009001800148010000500166011001400171013000700185020000800192 020000800200020000600208020001400214039000500228#VV09.09924#6000#Vi?t#372.87#^2 14#Bi tp nhc 5#B.s.: Trn Cng (ch.b.), c Mnh, Bo c#T.2#Trn Cng#c Mnh#Bo c#Ti bn ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a32tr.^b24cm#244647 #m nhc#Bi tp#Lp 5#Sch c thm#Dung## 00518000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020015000340070044000490220004000930050011000970050009001080050008001170040 01300125008000500138009001800143010000500161011001400166013000700180020000800187 020000600195020000800201020001400209039000500223#VV09.09925#7000#Vi?t#780.76#^2 14#Bi tp nhc 6#B.s.: Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#T.1#Trn Cng#c Mnh#c Hi#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a40tr.^b24cm#244648#m n hc#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00518000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020015000340070044000490220004000930050011000970050009001080050008001170040 01300125008000500138009001800143010000500161011001400166013000700180020000800187 020000600195020000800201020001400209039000500223#VV09.09926#7000#Vi?t#780.76#^2 14#Bi tp nhc 6#B.s.: Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#T.2#Trn Cng#c Mnh#c Hi#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a40tr.^b24cm#244649#m n hc#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00518000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020015000340070044000490220004000930050011000970050009001080050008001170040 01300125008000500138009001800143010000500161011001400166020000800180020000800188 020000600196020001400202039000500216013000700221#VV09.09927#7000#Vi?t#780.76#^2 14#Bi tp nhc 7#B.s.: Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#T.1#Trn Cng#c Mnh#c Hi#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a40tr.^b24cm#m nhc#Bi tp#Lp 7#Sch c thm#Dung#244650## 00518000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020015000340070044000490220004000930050011000970050009001080050008001170040 01300125008000500138009001800143010000500161011001400166013000700180020000800187 020000600195020000800201020001400209039000500223#VV09.09928#7000#Vi?t#780.76#^2 14#Bi tp nhc 7#B.s.: Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#T.2#Trn Cng#c Mnh#c Hi#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a40tr.^b24cm#244651#m n hc#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00560000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020015000340030030000490070044000790220004001230050011001270050009001380050 00800147004001300155008000500168009001800173010000500191011001400196020000800210 020000600218020000800224020001400232039000500246013000700251#VV09.09929#8000#Vi ?t#780.76#^214#Bi tp nhc 8#Bin soan theo sch gio khoa#B.s.: Trn Cng (ch .b.), c Mnh, c Hi#T.1#Trn Cng#c Mnh#c Hi#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a48tr.^b24cm#m nhc#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Dung#244652## 00518000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020015000340070044000490220004000930050011000970050009001080050008001170040 01300125008000500138009001800143010000500161011001400166013000700180020000800187 020000600195020000800201020001400209039000500223#VV09.09930#8000#Vi?t#780.76#^2 14#Bi tp nhc 8#B.s.: Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#T.2#Trn Cng#c Mnh#c Hi#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a48tr.^b24cm#244653#m n hc#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00498000000000277000450002600110000000200150001100700350002600500150006100500070 00760050011000830140006000940190005001000820007001058080005001120080005001170090 01800122010000500140011001400145004001300159013000700172020000800179020000600187 020000800193020001400201039000500215#VV09.09931#Bi tp nhc 9#Cao Minh Khanh, H Hi, Trn Cng#Cao Minh Khanh#H Hi#Trn Cng#9000#Vi?t#780.76#^214#^aH.#^ ai hc S phm#2009#^a60tr.^b24cm#In ln th 5#244654#m nhc#Lp 9#Bi tp#S ch c thm#Dung## 00494000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020021000330070043000540220004000970050016001010050015001170050010001320080 00500142009001800147010000500165011001700170013000700187020000900194020000600203 020001400209039000500223#VV09.09932#5000#Vi?t#372.5#^214#Thc hnh m thut 1#N guyn Hu Hnh, Trnh c Minh, Trn Ngc#T.1#Nguyn Hu Hnh#Trnh c Minh#Tr n Ngc#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a24tr.^b17x24cm#244655#M thut#Lp 1#Sch c thm#Dung## 00494000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020021000330070043000540220004000970050016001010050015001170050010001320080 00500142009001800147010000500165011001700170013000700187020000900194039000500203 020001400208020000600222#VV09.09933#5000#Vi?t#372.5#^214#Thc hnh m thut 1#N guyn Hu Hnh, Trnh c Minh, Trn Ngc#T.2#Nguyn Hu Hnh#Trnh c Minh#Tr n Ngc#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a17x24tr.^b24cm#244656#M thut#Dung#Sch c thm#Lp 1## 00437000000000253000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020021000330070020000540220004000740050009000780050010000870080005000970090 01800102010000500120011001700125013000700142020000900149020000600158020001400164 039000500178#VV09.09934#5000#Vi?t#372.5#^214#Thc hnh m thut 2# Thut, Tr n Ngc#T.1# Thut#Trn Ngc#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a24tr.^b17x24cm#24465 7#M thut#Lp 2#Sch c thm#Dung## 00439000000000253000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020021000330070021000540220004000750050010000790050010000890080005000990090 01800104010000500122011001700127013000700144020000900151020000600160020001400166 039000500180#VV09.09935#5000#Vi?t#372.5#^214#Thc hnh m thut 3#Trn Ngc, Tr n Tng#T.1#Trn Ngc#Trn Tng#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a24tr.^b17x24cm#244 658#M thut#Lp 3#Sch c thm#Dung## 00439000000000253000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020021000330070021000540220004000750050010000790050010000890080005000990090 01800104010000500122011001700127013000700144020000900151020000600160020001400166 039000500180#VV09.09936#5000#Vi?t#372.5#^214#Thc hnh m thut 3#Trn Ngc, Tr n Tng#T.2#Trn Ngc#Trn Tng#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a24tr.^b17x24cm#244 659#M thut#Lp 3#Sch c thm#Dung## 00464000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020021000330070021000540220004000750050010000790050010000890040013000990080 00500112009001800117010000500135011001700140013000700157020000900164020000600173 020001400179039000500193#VV09.09937#6000#Vi?t#372.5#^214#Thc hnh m thut 4#T rn Ngc, Trn Tng#T.1#Trn Ngc#Trn Tng#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm# 2009#^a32tr.^b17x24cm#244660#M thut#Lp 4#Sch c thm#Dung## 00464000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020021000330070021000540220004000750050010000790050010000890040013000990080 00500112009001800117010000500135011001700140013000700157020000900164020000600173 020001400179039000500193#VV09.09938#6000#Vi?t#372.5#^214#Thc hnh m thut 4#T rn Ngc, Trn Tng#T.2#Trn Ngc#Trn Tng#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm# 2009#^a32tr.^b17x24cm#244661#M thut#Lp 4#Sch c thm#Dung## 00459000000000253000450002600110000000200210001100300340003200700100006600500100 00760140006000860190005000920820004000978080005001010080005001060090018001110100 00500129011001700134004001300151013000700164020000900171020000600180020001400186 039000500200#VV09.09939#Thc hnh m thut 6#Bin son theo sch gio khoa mi# m Luyn#m Luyn#8000#Vi?t#741#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a48tr.^b17x2 4cm#In ln th 7#244662#M thut#Lp 6#Sch c thm#Dung## 00500000000000265000450002600110000000200210001100300340003200700250006600500100 00910140006001010190005001070820004001128080005001160080005001210090018001260100 00500144011001700149004001300166013000700179005001400186020000900200020000600209 020001400215039000500229#VV09.09940#Thc hnh m thut 7#Bin son theo sch gi o khoa mi#m Luyn, Triu Khc L#m Luyn#8000#Vi?t#741#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a48tr.^b17x24cm#In ln th 5#244663#Triu Khc L#M thut#Lp 7# Sch c thm#Dung## 00520000000000253000450002600110000002600110001100200160002200700150003801400070 00530190005000600820006000658080005000710080005000760090014000810100005000950110 01500100001001000115013000700125021009700132020000700229020001200236020001300248 039000500261#VV09.09941#VV09.09942#Hc chi c vua#Hi Phong b.s.#27000#Vi?t#79 4.1#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a182tr.^b21cm#Hi Phong#244664#Nhng kin thc c bn v c vua, nguyn tc chi v cc chin thut c th trong mi trng h p#C vua#Chin thut#Lut thi u#Dung## 00555000000000265000450002600110000002600110001100200180002200700150004001400070 00550190005000620820008000678080005000750080005000800090014000850100005000990110 01500104001001000119013000700129021010400136020000900240020001200249020001000261 020001300271039000500284#VV09.09944#VV09.09943#Hc chi cu lng#Hi Phong b.s.# 27000#Vi?t#796.345#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a182tr.^b21cm#Hi Phong#244665 #Tm hiu v mn cu lng v lut chi cu lng, cng mt s chin thut c bn trong luyn tp, thi u#Cu lng#Chin thut#Luyn tp#Lut thi u#Dung## 00541000000000265000450002600110000002600110001100200180002200700150004001400070 00550190005000620820007000678080005000740080005000790090014000840100005000980110 01500103001001000118013000700128021009100135020000900226020001200235020001000247 020001300257039000500270#VV09.09945#VV09.09946#Hc chi bng bn#Hi Phong b.s.# 27000#Vi?t#796.34#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a174tr.^b21cm#Hi Phong#244666# Trnh by nhng kin thc c bn, k thut giao u v k thut luyn tp thi u bng bn#Bng bn#Chin thut#Luyn tp#Lut thi u#Dung## 00601000000000265000450002600110000002600110001100200160002200700150003801400070 00530190005000600820007000658080005000720080005000770090014000820100005000960110 01500101001001000116013000700126021015500133020000700288020001200295020001000307 020001300317039000500330#VV09.09947#VV09.09948#Hc chi tennis#Hi Phong b.s.#27 000#Vi?t#796.34#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a180tr.^b21cm#Hi Phong#244667#Gi i thiu s lc v ngun gc ca mn tennis v hng dn mt cch c th cc ch in thut c bn trong thi u, luyn tp di nhiu hnh thc khc nhau#Tennis# Chin thut#Luyn tp#Lut thi u#Dung## 00547000000000253000450002600110000002600110001100200180002200700150004001400070 00550190005000620820006000678080005000730080005000780090014000830100005000970110 01500102001001000117013000700127021012900134020000900263020000700272020000900279 039000500288#VV09.09950#VV09.09951#Hc chi c tng#Hi Phong b.s.#26000#Vi?t# 794.1#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a174tr.^b21cm#Hi Phong#244668#Tm hiu v m n c tng v nhng th thut, k xo khi chi c, cng nhng th c tiu biu, c sc km theo hnh nh minh ho#C tng#Th c#Tr chi#Dung## 00786000000000301000450002600110000002600110001100200430002200700190006500500110 00840140007000950190005001020820006001078080005001130080005001180090014001230100 00500137011001500142001000700157013000700164021025300171020000500424020000900429 020000600438020001500444020001000459039000500469020001000474#VV09.09952#VV09.099 53#Phng php ngm chn gi sc kho ti nh#H Sn, Khnh Linh#Khnh Linh#4800 0#Vi?t#615.8#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a310tr.^b21cm#H Sn#244669#Gii thi u nhng phng php ngm chn n gin cng vi cc tinh du tho mc ph bin d tm, gip phng v cha cc bnh thng gp trong cuc sng. Ngoi ra cn h ng dn cch mt xa, xoa bp cc huyt v trn i chn nng cao hiu qu tr liu#Chn#iu tr#Matxa#Huyt bn chn#Liu php#Dung#Ngm chn## 01001000000000337000450002600110000002600110001100200160002200301010003800700720 01390050017002110140007002280190005002350820004002408080005002440080005002490090 01100254010000500265011001500270005001300285005001200298005001700310013000700327 02102690033402000160060302000070061902000100062602000050063602000060064102000110 0647039000500658#VL09.01251#VL09.01252#Vt l ng dng#Dng cho o to gio vi n tiu hc trnh i hc, bi dng gio vin v cn b qun l gio dc#Nguy n Vn Khim, Mai Ngc Anh, L Vit Bu... ; Nguyn Vn Khim ch.b.#Nguyn Vn K him#28000#Vi?t#621#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a139tr.^b27cm#Mai Ngc Anh#L Vi t Bu#Nguyn Vn Thoi#244670#Gii thiu kin thc v vt l v nhng ng dng thng thng trong i sng nh: ng dng ca cc nh lut c hc, nhit hc, ng dng ca in, t, quang, nng lng, nng lng trong t nhin, s dng nng lng, cu trc vt cht v nhng thnh tu mi ca vt l#Vt l ng dng#C h c#Nhit hc#in#Quang#Nng lng#Dung## 00851000000000301000450002600110000002600110001100200140002200300330003600700780 00690050016001470140007001630190005001700820006001758080005001810080005001860090 01100191010000500202011001500207005001700222005001600239005001800255015001800273 013000700291021022600298020001400524020000600538039000500544#VL09.01254#VL09.012 53#K sinh trng#Dng cho o to dc s i hc#Nguyn inh Nga, Nguyn Lin M inh, L Th Ngc Hu... ; Nguyn inh Nga ch.b.#Nguyn inh Nga#70000#Vi?t#616. 9#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a283tr.^b27cm#Nguyn Lin Minh#L Th Ngc Hu#Nguy n Th Vn H#TTS ghi: B Y t#244671#i cng v k sinh trng, n bo, giun sn, tit tc v vi nm hc c trnh by theo cc ni dung chnh nh: hnh th hc, chu trnh pht trin, bnh hc, chn on, nhng thuc dng iu tr, cc bin php phng nga#K sinh trng#Y hc#Dung## 00684000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010015000450020014000600070044000740220004001180050014001220050 01300136004001800149008000500167009001100172010000500183011001500188013000700203 021013400210020001200344020001000356020001100366039000500377#VL09.01255#VL09.012 56#49000#Vi?t#621.8#^214#inh Gia Tng#Nguyn l my#inh Gia Tng, Phan Vn ng, T Khnh Lm#T.2#Phan Vn ng#T Khnh Lm#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2009#^a335tr.^b27cm#244672#Mt s khi nim v nhng vn v gim chn cho h dao ng xon c nhiu bc t do, cn bng mc mm, chng rung v cu trc r bt#Ch to my#Nguyn l#Gio trnh#Dung## 00950000000000325000450002600110000002600110001100100150002200200420003700301010 00790070044001800050020002240140007002440190005002510820007002568080005002630080 00500268009001100273010000500284011001500289013000700304021022900311020001100540 02000090055102000090056002000150056902000090058402000100059302000160060303900050 0619#VL09.01257#VL09.01258#Nguyn B Minh#Tm l hc la tui v tm l hc s p hm#Dng cho o to gio vin tiu hc trnh i hc, bi dng gio vin v cn b qun l gio dc#Nguyn B Minh (ch.b.), Nguyn Th M Trinh#Nguyn Th M Trinh#34000#Vi?t#370.15#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a203tr.^b27cm#244673#Nhn g kin thc c bn v tm l hc sinh tiu hc v tm l s phm tiu hc c th cp ti cc vn sau: tm l hc pht trin la tui, tm l hc dy hc, tm l gio dc hc sinh v tm l hc nhn cch ngi gio vin#Tm l hc#Hc sinh#Tiu hc#Tm l s phm#Gio dc#Nhn cch#Tm l la tui#Dung## 00748000000000313000450002600110000002600110001100100130002200200140003500300360 00490070041000850050013001260140007001390190005001460820006001518080005001570080 00500162009001100167010000500178011001500183015001800198013000700216004001800223 021015500241020001200396020000900408020000600417020000600423039000500429#VL09.01 259#VL09.01260#L Hng Hinh#Vi sinh y hc#Dng cho o to c nhn iu dng#B. s.: L Hng Hinh (ch.b.), V Vn Thnh#V Vn Thnh#28000#Vi?t#616.9#^214#^aH.# ^aGio dc#2009#^a155tr.^b27cm#TTS ghi: b Y t#244674#Ti bn ln th 1#Kin t hc i cng v vi sinh y hc. c im sinh hc, kh nng gy bnh cng nh ch n on, phng v iu tr mt s bnh do vi khun v virut gy bnh#Vi sinh hc #Vi khun#Virut#Y hc#Dung## 00908000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200240003800300430 00620070016001050140007001210190005001280820006001338080005001390080005001440090 01100149010000500160011001500165004001800180013000700198021038500205020001400590 020001000604020001100614039000500625#VL09.01261#VL09.01262#Phm Bnh Quyn#Sinh thi hc cn trng#Dng cho sinh vin ngnh Khoa hc T nhin#Phm Bnh Quyn#26 000#Vi?t#595.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a163tr.^b27cm#Ti bn ln th 3#24467 5#Trnh by khi nim chung cng sinh thi v cc dng sng ca cn trng; s phn b v di c ca cn trng; cc yu t v sinh, thu vn v mi trng nc, th nhng v mi trng t; cc yu t sinh hc; bin ng s lng ca cn t rng; phng php m t s bin ng; cch qun l v bo tn; hng dn kho ng him phng tr su bnh v nh gi hiu qu thuc bo v thc vt#Sinh thi hc #Cn trng#Gio trnh#Dung## 00771000000000289000450002600110000002600110001100100170002200200140003900300330 00530070045000860050013001310140007001440190005001510820006001568080005001620080 00500167009001100172010000500183011001500188015001800203013000700221021021700228 020000600445020001400451020001100465039000500476#VL09.01263#VL09.01264#L Th Th u Hng#K sinh trng#Dng cho o to dc s i hc#B.s.: L Th Thu Hng (c h.b.), Kiu c n#Kiu c n#41000#Vi?t#616.9#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a1 67tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#244676#i cng v k sinh trng y hc, giun sn k sinh, n bo, k sinh trng st rt v tit tc c trnh by theo trnh t : hnh th, dch t, bnh hc, chu k pht trin, bnh hc, chn on, iu tr v phng bnh#Y hc#K sinh trng#Gio trnh#Dung## 00903000000000325000450002600110000002600110001100200280002200300400005000700650 00900050016001550140007001710190005001780820007001838080005001900080005001950090 01100200010000500211011001500216015001800231005001500249005001600264005001500280 00500200029501300070031502102080032202000110053002000230054102000080056403900050 0572#VL09.01265#VL09.01266#D ng - min dch lm sng#Dng cho bc s v hc vi n sau i hc#B.s.: Phan Quang on (ch.b.), Trn Thu Hnh, Nguyn Vn on..# Phan Quang on#52000#Vi?t#616.97#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a211tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trn Thu Hnh#Nguyn Vn on#Nguyn Th Vn# Trng Thanh Lan# 244677#i cng v cc phn ng v bnh d ng, d nguyn, hen ph qun, d ng thuc, sc phn v, my ay - ph Quincke, d ng vaccin, vim da atopi v vim da d ng tip xc, Lupus ban h thng, x cng b#D ng hc#Min dch hc lm sng#Bnh l#Dung## 00679000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200460003700700150 00830140007000980190005001050820008001108080005001180080005001230090011001280100 00500139011001500144004001800159013000700177021019100184020001400375020000900389 020001000398039000500408#VL09.01268#VL09.01267#Trn Vn Thnh#Tnh ton thit k thit b in t cng sut#Trn Vn Thnh#36000#Vi?t#621.381#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a241tr.^b27cm#Ti bn ln th 3#244678#Trnh by cch hng dn thit k mt s thit b in t cng sut nh: thit k ngun chnh lu, ngun bm p mt chiu v b iu p xoay chiu. a ra mt s v d thit k v s mch# Thit b in#Thit k#Tnh ton#Dung## 00959000000000325000450002600110000002600110001100100160002200200080003800300360 00460070064000820140007001460190005001530820004001588080005001620080005001670090 01100172010000500183011001500188004001800203005001500221005001500236006001200251 01300070026302103090027002000080057902000150058702000170060202000090061903900050 0628#VL09.01269#VL09.01270#Durupthy, Andr#Ho hc#Nm th hai MP-MP*-PSI. PSI*- PT-PT*#Andr Durupthy, Andr Casalot, Alain Jaubert ; T Ngc nh dch#46000#Vi ?t#540#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a288tr.^b27cm#Ti bn ln th 2#Casalot, Andr #Jaubert, Alain#T Ngc nh#244679#Trnh by nguyn l ca nhit ng hc vo c c phn ng ho hc. Khi nim v ho th, v Entanpi t do, cc i lng ca ph n ng, cn bng ho hc. Nghin cu cc vt liu kim loi trong vic s dng c c gin Ellingham, cc gin th, cc ng cong cng - th v cc nguy n tc iu ch kim loi#Ho hc#Nhit ng hc#Phn ng ho hc#Kim loi#Dung## 00696000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200370003400700290 00710050016001000140007001160190005001230820004001288080005001320080005001370090 01100142010000500153011001500158004001800173013000700191021019100198020001900389 020001700408039000500425#VL09.01271#VL09.01272#Trn Th H#C s l thuyt cc p hn ng ho hc#Trn Th H, ng Trn Phch#ng Trn Phch#69000#Vi?t#541#^21 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a503tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#244680#Cung cp nhng ki n thc c bn v c s nhit ng lc ho hc, ng ho hc, cn bng ho hc, phn ng axit - baz, phn ng xi ho kh v mt s vn ng dng ca phn n g xi ho kh#Nhit ng ho hc#Phn ng ho hc#Dung## 00713000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020013000450070018000580220004000760040019000800080005000990090 01100104010000500115011001500120013000700135005001800142021021800160020001300378 020000900391020000700400020001100407039000500418#VL09.01273#VL09.01274#32000#Vi ?t#621.8#^214#Chi tit my#Nguyn Trng Hip#T.1#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2009#^a211tr.^b27cm#244681#Nguyn Trng Hip#Trnh by cc vn c bn nh t v thit k cc chi tit v b phn my, cch tnh ton ng hc nhng h thn g dn ng bng c kh, phng php thit k cc b truyn v xc nh kt cu c c chi tit v b phn my#Chi tit my#Thit k#C kh#Gio trnh#Dung## 00760000000000325000450002600110000002600110001100200170002200300330003900700570 00720050013001290050012001420050014001540050013001680050017001810140007001980190 00500205082000400210808000500214008000500219009001100224010000500235011001500240 00400180025501300070027301500180028002101030029802000170040102000110041803900050 0429#VL09.01275#VL09.01276#Vt l i cng#Dng cho o to dc s i hc#B.s .: Phm Th Cc (ch.b.), T Vn Tng, V Tin Chinh..#Phm Th Cc#T Vn Tng#V Tin Chinh#V Quang u#Nguyn c Thin#82000#Vi?t#530#^214#^aH.#^aGio dc# 2009#^a511tr.^b27cm#Ti bn ln th 1#244682#TTS ghi: B Y t#Gii thiu nhng kin thc vt l i cng: c hc, nhit hc, in hc, quang hc, phng x sin h hc#Vt l i cng#Gio trnh#Dung## 00563000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100070003300200190 00400070028000590060014000870140008001010190005001090820004001148080005001180080 00500123009001100128010000500139011001500144013000700159019001200166015003300178 020001600211020001200227020000700239020001000246039000500256#VL09.01277#VL09.012 79#VL09.01278#Homre#Anh hng Ca ILiade#Homre ; Hong Hu n dch#Hong Hu n#155000#Vi?t#881#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a776tr.^b24cm#244683#Dch Hy Lp# TTS ghi: Vn hc c in Hi Lp#Vn hc c in#Anh hng ca#Hy Lp#Trng ca#Dun g## 00564000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100070003300200200 00400070028000600060014000880140008001020190005001100820004001158080005001190080 00500124009001100129010000500140011001500145019001200160015003300172013000700205 020001600212020001200228020000700240020001000247039000500257#VL09.01280#VL09.012 82#VL09.01281#Homre#Anh hng Ca Odysse#Homre ; Hong Hu n dch#Hong Hu n#110000#Vi?t#881#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a540tr.^b24cm#Dch Hy Lp#TTS gh i: Vn hc c in Hi Lp#244684#Vn hc c in#Anh hng ca#Hy Lp#Trng ca#Du ng## 00901000000000361000450002600110000002600110001100200200002200700480004200500140 00900140007001040190005001110820008001168080005001240080005001290090011001340100 00500145011001500150005001600165005001400181005001600195005001900211004001800230 01300070024802102110025502000190046602000080048502000100049302000100050302000080 0513020000900521020000400530039000500534#VL09.01283#VL09.01284#Lch s vn hc N ga# Hng Nhung, Nguyn Kim nh, Nguyn Hi H..# Hng Nhung#98000#Vi?t#891 .709#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a879tr.^b24cm#Nguyn Kim nh#Nguyn Hi H#Hon g Ngc Hin#Nguyn Trng Lch#Ti bn ln th 7#244685#Gii thiu lch s vn h c Nga th k XIX v th k XX, bi cnh x hi v tc phm, tc gi ni ting c a nn vn hc Nga nh: A. X. Puskin, Lecmntp, N. V. Ggn, L. Tnxti, Skhp , A. M. Gorki, Slkhp...#Nghin cu vn hc#Lch s#Th k 19#Th k 20#Tc gi #Tc phm#Nga#Dung## 00625000000000289000450002600110000000200440001100700150005500500150007001400070 00850190005000920820007000978080005001040080005001090090011001140100005001250110 01400130004001800144013000700162021010100169020000900270020000900279020000800288 020001100296020000900307020001400316039000500330#VV09.09949#Tr chi vi ch ci v pht trin ngn ng#ng Thu Qunh#ng Thu Qunh#10000#Vi?t#372.21#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a63tr.^b24cm#Ti bn ln th 9#244686#Gii thiu nhng ch c i cho cc b lm quen thng qua cc tr chi nhm gip b pht trin ngn ng#G io dc#Mu gio#Ch ci#Ting Vit#Tr chi#Sch mu gio#Dung## 00537000000000265000450002600110000000200410001100700630005200500190011501400070 01340190005001410820007001468080005001530080005001580090011001630100005001740110 01400179005001600193005001500209013000700224020000500231020000700236020000900243 020001400252039000500266#VV09.09954#Gip b nhn bit ch s v hc tt ton#Ngu yn Th Mai Lan ; Minh ho: Nguyn Kim Dung, Nguyn Bch La#Nguyn Th Mai Lan#1 4000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b24cm#Nguyn Kim Dung#Nguyn Bch La#244687#Ton#Ch s#Mu gio#Sch mu gio#Dung## 00533000000000289000450002600110000002000050001102000080001602000060002402000140 00300390005000440140007000490190005000560820006000618080005000670020020000720070 05500092022000400147005001300151005001100164005001300175005001300188008000500201 009001100206010000500217011001400222013000700236#VV09.09955#Ton#Bi tp#Lp 1#S ch c thm#Dung#11500#Vi?t#372.7#^214#V thc hnh ton 1#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng..#T.2# nh Hoan#Nguyn ng#V Vn Dng#V Mai Hng#^aH.#^aGio dc#2009#^a80tr.^b24cm#244688## 00593000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020024000350070060000590220004001190050016001230050015001390050016001540040 01800170008000500188009001100193010000500204011001400209013000700223020001100230 020001100241020000900252020001100261020001400272039000500286#VV09.09956#12500#V i?t#372.21#^214#Gip b hc tt ch ci#Trnh nh Dng ; Minh ho: Nguyn Bch La, Nguyn Kim Dung#T.1#Trnh nh Dng#Nguyn Bch La#Nguyn Kim Dung#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b24cm#244689#Ting Vit#Tp t ch#Mu gi o#Tp t mu#Sch mu gio#Dung## 00593000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020024000350070060000590220004001190050016001230050015001390050016001540040 01800170008000500188009001100193010000500204011001400209013000700223020001100230 020001100241020000900252020001100261020001400272039000500286#VV09.09957#12500#V i?t#372.21#^214#Gip b hc tt ch ci#Trnh nh Dng ; Minh ho: Nguyn Bch La, Nguyn Kim Dung#T.2#Trnh nh Dng#Nguyn Bch La#Nguyn Kim Dung#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b24cm#244690#Ting Vit#Tp t ch#Mu gi o#Tp t mu#Sch mu gio#Dung## 00499000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020016000340070016000500220004000660050016000700040018000860080005001040090 01100109010000500120011001400125013000700139012002700146020001100173020000900184 020000900193020001400202039000500216#VV09.09958#7500#Vi?t#372.21#^214#B tp vi t ch#Phan Quang Thn#T.1#Phan Quang Thn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#200 9#^a39tr.^b24cm#244691#Gip b chun b vo lp 1#Ting Vit#Tp vit#Mu gio#S ch mu gio#Dung## 00499000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020016000340070016000500220004000660050016000700040018000860080005001040090 01100109010000500120011001400125012002700139013000700166020001100173020000900184 020000900193020001400202039000500216#VV09.09959#7500#Vi?t#372.21#^214#B tp vi t ch#Phan Quang Thn#T.2#Phan Quang Thn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#200 9#^a39tr.^b24cm#Gip b chun b vo lp 1#244692#Ting Vit#Tp vit#Mu gio#S ch mu gio#Dung## 00558000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020028000340030040000620070029001020220004001310050016001350050012001510040 01800163008000500181009001100186010000500197011001400202013000700216020001100223 020000600234020000900240020001400249039000500263#VV09.09960#6000#Vi?t#372.62#^2 14#Gip em luyn ch p lp 1#Theo mu ch vit trong trng tiu hc#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.1#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2009#^a44tr.^b24cm#244693#Ting Vit#Lp 1#Tp vit#Sch c thm#Dung## 00544000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020026000340070066000600220004001260050021001300050016001510050013001670080 00500180009001100185010000500196011001400201013000700215020001100222020000600233 020000800239020001400247039000500261#VV09.09961#12500#Vi?t#372.6#^214#V thc h nh ting Vit 1#B.s.: Trn Th Minh Phng (ch.b.), Hong Cao Cng, ng Kim N ga#T.1#Trn Th Minh Phng#Hong Cao Cng#ng Kim Nga#^aH.#^aGio dc#2009#^a 87tr.^b24cm#244694#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00569000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020026000340070062000600220004001220050011001260050012001370050021001490080 00500170009001100175010000500186011001400191005002300205013000700228020001100235 020000600246020000800252020001400260039000500274#VV09.09962#12500#Vi?t#372.6#^2 14#V thc hnh ting Vit 1#B.s.: Nguyn Tr (ch.b.), L Hu Tnh, Trn Th Min h Phng..#T.2#Nguyn Tr#L Hu Tnh#Trn Th Minh Phng#^aH.#^aGio dc#2009# ^a79tr.^b24cm#Nguyn Th Minh Phng#244695#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c th m#Dung## 00541000000000265000450002600110000000200170001100300460002800700530007400500160 01270050012001430140007001550190005001620820007001678080005001740080005001790090 01100184010000500195011001500200004001800215013000700233020001000240020000600250 020001400256039000500270#VV09.09963#Truyn c lp 2#Truyn c b tr phn mn k truyn tiu hc#Tuyn chn, gii thiu: Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#Trn Mn h Hng#L Hu Tnh#12500#Vi?t#372.67#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a108tr.^b24cm# Ti bn ln th 6#244696#Truyn k#Lp 2#Sch c thm#Dung## 00586000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020020000330070068000530220004001210050015001250050018001400050017001580050 01400175005001500189008000500204009001100209010000500220011001400225013000700239 020000500246020000600251020000800257020001400265039000500279#VV09.09964#9500#Vi ?t#372.7#^214#V thc hnh ton 2#B.s.: Nguyn Duy Ha (ch.b.), Nguyn Tuyt Hn h, Nguyn Minh Kim..#T.1#Nguyn Duy Ha#Nguyn Tuyt Hnh#Nguyn Minh Kim#L T hanh Long#Trn Thanh Ti#^aH.#^aGio dc#2009#^a47tr.^b24cm#244697#Ton#Lp 2#B i tp#Sch c thm#Dung## 00586000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020020000330070068000530220004001210050015001250050018001400050017001580050 01400175005001500189008000500204009001100209010000500220011001400225013000700239 020000500246020000600251020000800257020001400265039000500279#VV09.09965#9500#Vi ?t#372.7#^214#V thc hnh ton 2#B.s.: Nguyn Duy Ha (ch.b.), Nguyn Tuyt Hn h, Nguyn Minh Kim..#T.2#Nguyn Duy Ha#Nguyn Tuyt Hnh#Nguyn Minh Kim#L T hanh Long#Trn Thanh Ti#^aH.#^aGio dc#2009#^a48tr.^b24cm#244698#Ton#Lp 2#B i tp#Sch c thm#Dung## 00586000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020020000330070068000530220004001210050015001250050018001400050017001580050 01400175005001500189008000500204009001100209010000500220011001400225013000700239 020000500246020000600251020000800257020001400265039000500279#VV09.09966#9500#Vi ?t#372.7#^214#V thc hnh ton 2#B.s.: Nguyn Duy Ha (ch.b.), Nguyn Tuyt Hn h, Nguyn Minh Kim..#T.3#Nguyn Duy Ha#Nguyn Tuyt Hnh#Nguyn Minh Kim#L T hanh Long#Trn Thanh Ti#^aH.#^aGio dc#2009#^a48tr.^b24cm#244699#Ton#Lp 2#B i tp#Sch c thm#Dung## 00586000000000301000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400060 00270020020000330070068000530220004001210050015001250050018001400050017001580050 01400175005001500189008000500204009001100209010000500220011001400225013000700239 020000500246020000600251020000800257020001400265039000500279#VV09.09967#Vi?t#372 .7#^214#9500#V thc hnh ton 2#B.s.: Nguyn Duy Ha (ch.b.), Nguyn Tuyt Hn h, Nguyn Minh Kim..#T.4#Nguyn Duy Ha#Nguyn Tuyt Hnh#Nguyn Minh Kim#L T hanh Long#Trn Thanh Ti#^aH.#^aGio dc#2009#^a40tr.^b24cm#244700#Ton#Lp 2#B i tp#Sch c thm#Dung## 00580000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020026000340070058000600220004001180050013001220050011001350050016001460050 01500162005001500177008000500192009001100197010000500208011001400213013000700227 020001100234020000800245020000600253020001400259039000500273#VV09.09968#12000#V i?t#372.6#^214#V thc hnh ting Vit 2#B.s.: L Ngc ip (ch.b.), Nguyn t, Nguyn Vn ip..#T.1#L Ngc ip#Nguyn t#Nguyn Vn ip#Nguyn Th Hu#Tr n Hong Tu#^aH.#^aGio dc#2009#^a64tr.^b24cm#244701#Ting Vit#Bi tp#Lp 2# Sch c thm#Dung## 00580000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020026000340070058000600220004001180050013001220050011001350050016001460050 01500162005001500177008000500192009001100197010000500208011001400213013000700227 020001100234020000800245020000600253020001400259039000500273#VV09.09969#12000#V i?t#372.6#^214#V thc hnh ting Vit 2#B.s.: L Ngc ip (ch.b.), Nguyn t, Nguyn Vn ip..#T.2#L Ngc ip#Nguyn t#Nguyn Vn ip#Nguyn Th Hu#Tr n Hong Tu#^aH.#^aGio dc#2009#^a64tr.^b24cm#244702#Ting Vit#Bi tp#Lp 2# Sch c thm#Dung## 00580000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020026000340070058000600220004001180050013001220050011001350050016001460050 01500162005001500177008000500192009001100197010000500208011001400213013000700227 020001100234020000800245020000600253020001400259039000500273#VV09.09970#12000#V i?t#372.6#^214#V thc hnh ting Vit 2#B.s.: L Ngc ip (ch.b.), Nguyn t, Nguyn Vn ip..#T.3#L Ngc ip#Nguyn t#Nguyn Vn ip#Nguyn Th Hu#Tr n Hong Tu#^aH.#^aGio dc#2009#^a62tr.^b24cm#244703#Ting Vit#Bi tp#Lp 2# Sch c thm#Dung## 00580000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020026000340070058000600220004001180050013001220050011001350050016001460050 01500162005001500177008000500192009001100197010000500208011001400213013000700227 020001100234020000800245020000600253020001400259039000500273#VV09.09971#11500#V i?t#372.6#^214#V thc hnh ting Vit 2#B.s.: L Ngc ip (ch.b.), Nguyn t, Nguyn Vn ip..#T.4#L Ngc ip#Nguyn t#Nguyn Vn ip#Nguyn Th Hu#Tr n Hong Tu#^aH.#^aGio dc#2009#^a60tr.^b24cm#244704#Ting Vit#Bi tp#Lp 2# Sch c thm#Dung## 00426000000000241000450002600110000000200350001100700170004600500170006301400070 00800190005000870820006000928080005000980080005001030090011001080100005001190110 01500124013000700139020000500146020000600151020000800157020001400165039000500179 #VV09.09972#Gip em cng c v nng cao ton 3#Nguyn Mnh Thc#Nguyn Mnh Thc #22500#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a184tr.^b24cm#244705#Ton#Lp 3#B i tp#Sch c thm#Dung## 00464000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020028000340070017000620220004000790050017000830040018001000080005001180090 01100123010000500134011001400139013000700153020000500160020000600165020000800171 020001400179039000500193#VV09.09973#11000#Vi?t#372.7#^214#nh gi kt qu hc ton 3#Nguyn Mnh Thc#T.1#Nguyn Mnh Thc#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2 009#^a87tr.^b24cm#244706#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00464000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020028000340070017000620220004000790050017000830040018001000080005001180090 01100123010000500134011001400139013000700153020000500160020000600165020000800171 020001400179039000500193#VV09.09974#11000#Vi?t#372.7#^214#nh gi kt qu hc ton 3#Nguyn Mnh Thc#T.2#Nguyn Mnh Thc#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2 009#^a88tr.^b24cm#244707#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00506000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020028000340070029000620220004000910050016000950050012001110040018001230080 00500141009001100146010000500157011001400162013000700176020001100183020000900194 020000600203020001400209039000500223#VV09.09975#6000#Vi?t#372.62#^214#Gip em l uyn ch p lp 4#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.1#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh# Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a44tr.^b24cm#244708#Ting Vit#Tp vit# Lp 4#Sch c thm#Dung## 00562000000000289000450002600110000000200460001100700420005700500120009900500130 01110050015001240140007001390190005001460820006001518080005001570080005001620090 01100167010000500178011001400183004001800197013000700215020000500222020000800227 020001200235020000600247020001400253039000500267#VV09.09976#Bi tp trc nghim v cc kim tra ton 4# Tin t, o Thi Lai, Phm Thanh Tm# Tin t# o Thi Lai#Phm Thanh Tm#13500#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a99tr.^ b24cm#Ti bn ln th 4#244709#Ton#Bi tp#Trc nghim#Lp 4#Sch c thm#Dung ## 00533000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020023000340070034000570220004000910050018000950050015001130080005001280090 01100133010000500144011001500149004001800164013000700182020001100189020000600200 020000800206020001000214020001400224039000500238#VV09.09977#13000#Vi?t#372.6#^2 14#Thc hnh ting Vit 4#Nguyn Th Ly Kha, L Phng Lin#T.1#Nguyn Th Ly Kh a#L Phng Lin#^aH.#^aGio dc#2009#^a100tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#244710#Ti ng Vit#Lp 4#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#Dung## 00533000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020023000340070034000570220004000910050018000950050015001130080005001280090 01100133010000500144011001500149013000700164004001800171020001100189020000600200 020000800206020001000214020001400224039000500238#VV09.09978#13500#Vi?t#372.6#^2 14#Thc hnh ting Vit 4#Nguyn Th Ly Kha, L Phng Lin#T.2#Nguyn Th Ly Kh a#L Phng Lin#^aH.#^aGio dc#2009#^a103tr.^b24cm#244711#Ti bn ln th 1#Ti ng Vit#Lp 4#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#Dung## 00459000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020047000340070016000810220004000970050016001010080005001170090011001220100 00500133011001500138013000700153020001100160020000600171020000900177020001400186 039000500200#VV09.09979#14000#Vi?t#372.6#^214#Kim tra nh gi kt qu hc tp ting Vit 4#Nguyn Th Hnh#T.1#Nguyn Th Hnh#^aH.#^aGio dc#2009#^a119tr.^ b24cm#244712#Ting Vit#Lp 4#Kim tra#Sch c thm#Dung## 00459000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020047000340070016000810220004000970050016001010080005001170090011001220100 00500133011001500138013000700153020001100160020000600171020000900177020001400186 039000500200#VV09.09980#14000#Vi?t#372.6#^214#Kim tra nh gi kt qu hc tp ting Vit 4#Nguyn Th Hnh#T.2#Nguyn Th Hnh#^aH.#^aGio dc#2009#^a119tr.^ b24cm#244713#Ting Vit#Lp 4#Kim tra#Sch c thm#Dung## 00522000000000289000450002600110000002600110001102000050002202000060002702000060 00330200014000390390005000530140007000580190005000650820006000708080005000760020 04800081007001500129022000400144005001500148004001800163008000500181009001100186 010000500197011001500202013000700217020000800224#VV09.09981#VV09.09982#Ton#Lp 4#Lp 5#Sch c thm#Dung#17000#Vi?t#372.7#^214#10 chuyn bi dng hc sin h gii ton 4 - 5#Trn Din Hin#T.2#Trn Din Hin#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2009#^a156tr.^b24cm#244714#Bi tp## 00752000000000277000450002600110000000200290001100700460004001400070008601900050 00930820007000988080005001050080005001100090011001150100005001260110015001310050 01500146005001600161013000700177004001800184021022400202020000900426020000600435 020001300441020001500454039000500469#VV09.09983#Hi - p dy hc khoa hc 5#B.s .: Bi Phng Nga (ch.b.), Lng Vit Thi#17000#Vi?t#372.35#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a124tr.^b24cm#Bi Phng Nga#Lng Vit Thi#244715#Ti bn ln th 1#S ch vit di dng hi p v mt s vn chung v dy hc mn khoa hc lp 5 v mt s vn c th theo ch : con ngi v sc kho, vt cht v nng l ng, thc vt v ng vt, mi trng v ti nguyn thin nhin#Khoa hc#Lp 5#S ch hi p#Sch gio vin#Dung## 00635000000000325000450002600110000002600110001100500170002200200390003900700550 00780140007001330190005001400820004001458080005001490080005001540090011001590100 00500170011001500175005000700190004001800197005001500215013000700230020000800237 02000060024502000080025102000110025902000080027002000120027802000140029003900050 0304#VV09.09985#VV09.09984#Nguyn Thu Hng#Bi tp rn k nng tch hp ng vn 6#B.s.: V Nho (ch.b.), Nguyn Thu Hng, Trn Th Thnh#26400#Vi?t#807#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a219tr.^b24cm#V Nho#Ti bn ln th 3#Trn Th Thnh#24471 6#Ng vn#Lp 6#Bi tp#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Sch c thm#Dung## 00615000000000325000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020021000320070061000530220004001140050016001180050013001340050014001470050 01300161008000500174009001100179010000500190011001500195013000700210020000800217 02000060022502000080023102000110023902000080025002000120025802000140027003900050 0284#VV09.09986#17200#Vi?t#807#^214#V bi tp ng vn 6#B.s.: Nguyn Khc Phi (ch.b.), Vit Hng, Trn c Ngn..#T.1#Nguyn Khc Phi# Vit Hng#Trn c Ngn#Trn nh S#^aH.#^aGio dc#2009#^a167tr.^b24cm#244717#Ng vn#Lp 6#Bi tp#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Sch c thm#Dung## 00624000000000325000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020021000320070061000530220004001140050016001180050013001340050014001470050 01400161008000500175009001100180010000500191011001500196005001600211013000700227 02000080023402000060024202000110024802000120025902000080027102000140027903900050 0293#VV09.09987#17900#Vi?t#807#^214#V bi tp ng vn 6#B.s.: Nguyn Khc Phi (ch.b.), Vit Hng, Trn c Ngn..#T.2#Nguyn Khc Phi# Vit Hng#Trn c Ngn#Phan Huy Dng#^aH.#^aGio dc#2009#^a175tr.^b24cm#Nguyn Vn Ton#244718#N g vn#Lp 6#Ting Vit#Tp lm vn#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00588000000000301000450002600110000000500140001100200190002500700620004401400060 01060190005001120820007001178080005001240080005001290090011001340100005001450110 01400150005001600164004001800180005001400198005001400212005001100226013000700237 020000700244020000600251020001000257020001400267039000500281#VV09.09988#Ng Tn g i#Thc hnh a l 6#B.s.: Hunh Cng Minh (ch.b.), Ng Tng i, L Quang Minh..#7500#Vi?t#910.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a75tr.^b24cm#Hunh Cng Minh #Ti bn ln th 7#L Quang Minh#Mai Ph Thanh#Trn Tuyn#244719#a l#Lp 6#Th c hnh#Sch c thm#Dung## 00543000000000277000450002600110000000500160001100200230002700700610005001400070 01110190005001180820004001238080005001270080005001320090011001370100005001480110 01500153005001100168004001800179005001800197013000700215020001000222020000600232 020000800238020001400246039000500260#VV09.09989#Nguyn Kim Hin#V bi tp ting Anh 6#B.s.: V Th Li (ch.b.), Nguyn Kim Hin, Nguyn Mai Phng#21500#Vi?t# 428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a148tr.^b24cm#V Th Li#Ti bn ln th 5#Nguyn Mai Phng#244720#Ting Anh#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00549000000000277000450002600110000000500150001100200130002600700480003901400060 00870190005000930820006000988080005001040080005001090090011001140100005001250110 01500130005001700145015003300162004001800195005001400213013000700227020001100234 020000600245020001500251039000500266#VV09.09990#Phm Hng Long#Ting Nht 6#Phm Hng Long, Shibahara Tomoyo, Ofune Chisato#8800#Vi?t#495.6#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a176tr.^b24cm#Shibahara Tomoyo#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ti bn ln th 1#Ofune Chisato#244721#Ting Nht#Lp 6#Sch gio khoa#Dung## 00581000000000289000450002600110000000500180001100200310002900700670006001400060 01270190005001330820007001388080005001450080005001500090011001550100005001660110 01400171005001300185005001800198005001700216013000700233020001000240020000600250 020000800256020000800264020001400272039000500286#VV09.09991#T Th Thanh Danh#C u hi v bi tp cng ngh 6#B.s.: Ngc Hng (ch.b.), T Th Thanh Danh, Phm Th Mai Lin..#9300#Vi?t#640.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a55tr.^b24cm# Ng c Hng#Phm Th Mai Lin#Phm Th Mai Lu#244722#Cng ngh#Lp 6#Cu hi#Bi tp #Sch c thm#Dung## 00589000000000289000450002600110000000500210001100200210003200700720005301400070 01250190005001320820004001378080005001410080005001460090011001510100005001620110 01400167005001500181004001800196005001800214005001600232013000700248020000900255 020000600264020001000270020001400280039000500294#VV09.09992#Nguyn Th Ngc Bch #Thc hnh m thut 6#B.s.: Nguyn Thu Yn (ch.b.), Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Quang Cnh..#17500#Vi?t#741#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a96tr.^b24cm#Nguyn Thu Yn#Ti bn ln th 3#Nguyn Quang Cnh#Phm Trung Kin#244723#M thut#Lp 6#T hc hnh#Sch c thm#Dung## 00418000000000241000450002600110000000200300001100700130004100500130005401400060 00670190005000730820010000788080005000880080005000930090011000980100005001090110 01400114013000700128020000800135020000600143020000800149020001400157039000500171 #VV09.09993#Hi - p kin thc lch s 6#Thi Th Li#Thi Th Li#7500#Vi?t#9 59.70076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a54tr.^b24cm#244724#Lch s#Lp 6#Bi tp#S ch c thm#Dung## 00534000000000265000450002600110000000400180001100200210002900300850005000700120 01350050012001470140006001590190005001650820010001708080005001800080005001850090 01100190010000500201011001400206013000700220020000800227020000600235020000800241 020001400249039000500263#VV09.09994#Ti bn ln th 7#V bi tp lch s 6#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to# L Xun Su#L Xun Su#9400#Vi?t#959.70076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a71tr.^b 24cm#244725#Lch s#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00590000000000289000450002600110000000400180001100200460002900700550007500500160 01300140007001460190005001530820007001588080005001650080005001700090011001750100 00500186011001500191005001900206005001800225013000700243020000500250020000600255 020000800261020001200269020001400281039000500295#VV09.09995#Ti bn ln th 5#B i tp trc nghim v cc kim tra ton 7#Hong Ngc Hng, Phm Th Bch Ngc, Trng Cng Thnh#Hong Ngc Hng#25400#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a207tr.^b24cm#Phm Th Bch Ngc#Trng Cng Thnh#244726#Ton#Lp 7#Bi tp#Tr c nghim#Sch c thm#Dung## 00499000000000277000450002600110000002600110001100400180002200200390004000700130 00790050013000920140007001050190005001120820004001178080005001210080005001260090 01100131010000500142011001500147013000700162020001000169020000600179020000800185 020000900193020001400202039000500216#VV09.09996#VV09.09997#Ti bn ln th 2#M rng vn t v c hiu ting Anh 7#V Ngc Bch#V Ngc Bch#17500#Vi?t#428#^2 14#^aH.#^aGio dc#2009#^a140tr.^b24cm#244727#Ting Anh#Lp 7#T vng#c hiu#S ch c thm#Dung## 00568000000000277000450002600110000000400180001100200130002900700720004200500150 01140140006001290190005001350820004001408080005001440080005001490090011001540100 00500165011001500170005001600185005001200201015003300213013000700246020001100253 020000600264020001500270039000500285#VV09.09998#Ti bn ln th 6#Ting Php 7#B .s.: Nguyn Hu Th (tng ch.b.), Nguyn Vn Mnh (ch.b.), o Th Ln#Nguyn H u Th#8800#Vi?t#448#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a176tr.^b24cm#Nguyn Vn Mnh# o Th Ln#TTS ghi: B Gio dc v o to#244728#Ting Php#Lp 7#Sch gio kho a#Dung## 00546000000000289000450002600110000000200310001100300120004200700440005400500130 00980140007001110190005001180820007001238080005001300080005001350090011001400100 00500151011001400156005001600170013000700186020001000193020000600203020000800209 020000800217020001200225020001400237039000500251#VV09.09999#Cu hi v bi tp c ng ngh 7#Nng nghip#B.s.: Hng Ngc (ch.b.), L Th Thu Hng# Hng Ngc# 12500#Vi?t#630.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a87tr.^b24cm#L Th Thu Hng#24472 9#Cng ngh#Lp 7#Cu hi#Bi tp#Nng nghip#Sch c thm#Dung## 00653000000000325000450002600110000000400180001100200300002900700650005900500140 01240140007001380190005001450820004001508080005001540080005001590090011001640100 00500175011001500180005001500195005001800210005001600228013000700244020000800251 02000110025902000120027002000060028202000080028802000120029602000140030803900050 0322#VV09.10000#Ti bn ln th 6#Bi tp trc nghim ng vn 7#B.s.: Ngc Th ng (ch.b.), Hong Th Hin, Phm Th Thu Hin..# Ngc Thng#23000#Vi?t#807#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a183tr.^b24cm#Hong Th Hin#Phm Th Thu Hin#Nguyn Hng Vn#244730#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 7#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Dung## 00543000000000277000450002600110000000400180001100200230002900700610005200500110 01130140007001240190005001310820004001368080005001400080005001450090011001500100 00500161011001500166005001600181005001800197013000700215020001000222020000600232 020000800238020001400246039000500260#VV09.10001#Ti bn ln th 3#V bi tp ti ng Anh 7#B.s.: V Th Li (ch.b.), Nguyn Kim Hin, Nguyn Mai Phng#V Th Li #21500#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a144tr.^b24cm#Nguyn Kim Hin#Nguyn Mai Phng#244731#Ting Anh#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00550000000000289000450002600110000000400180001100200210002900700460005000500120 00960140007001080190005001150820007001208080005001270080005001320090011001370100 00500148011001500153005001700168005001300185005001300198013000700211020000900218 020000600227020000800233020001400241039000500255#VV09.10002#Ti bn ln th 6#Th c hnh sinh hc 7#L Ngc Lp, Nguyn Qunh Anh, Trn Th Hu..#L Ngc Lp#140 00#Vi?t#590.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a128tr.^b24cm#Nguyn Qunh Anh#Trn T h Hu#L Vn Quang#244732#Sinh hc#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00590000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020021000320070055000530220004001080050016001120050005001280050016001330050 01300149008000500162009001100167010000500178011001500183020001100198020000800209 020000600217020001200223020001400235039001200249013000700261020000800268#VV09.10 003#16400#Vi?t#807#^214#V bi tp ng vn 7#B.s.: Nguyn Khc Phi (ch.b.), L A, Nguyn Vn Long..#T.2#Nguyn Khc Phi#L A#Nguyn Vn Long#L Xun Thi#^aH.# ^aGio dc#2009#^a160tr.^b24cm#Ting Vit#Ng vn#Lp 7#Tp lm vn#Sch c th m#Phng Dung#244733#Bi tp## 00394000000000229000450002600110000000200300001100700130004100500130005401400060 00670190005000730820006000788080005000840080005000890090011000940100005001050110 01400110013000700124020000800131020000600139020001400145039000500159#VV09.10004# Hi - p kin thc lch s 7#Thi Th Li#Thi Th Li#9500#Vi?t#959.7#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a71tr.^b24cm#244734#Lch s#Lp 7#Sch c thm#Dung## 00572000000000289000450002600110000000400180001100200210002900700580005000500150 01080140007001230190005001300820004001358080005001390080005001440090011001490100 00500160011001500165005001600180005000900196005001500205005002100220013000700241 020000900248020000600257020001400263039000500277#VV09.10005#Ti bn ln th 3#Th c hnh m thut 7#B.s.: Nguyn Thu Yn (ch.b.), Phm Trung Kin, Minh Chi..#Ngu yn Thu Yn#18000#Vi?t#741#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a100tr.^b24cm#Phm Trung Kin#Minh Chi#inh Duy Thanh#Nguyn Th Ngc Bch#244735#M thut#Lp 7#Sch c thm#Dung## 00509000000000265000450002600110000000200180001100700600002900500150008901400060 01040190005001100820010001158080005001250080005001300090011001350100005001460110 01500151005001700166005001200183013000700195020000800202020000600210020000800216 020001400224039000500238#VV09.10006#Bi tp lch s 7#B.s.: Nghim nh V (ch.b .), Nguyn Cnh Minh, Lu Hoa Sn#Nghim nh V#7900#Vi?t#959.70076#^214#^aH.# ^aGio dc#2009#^a131tr.^b24cm#Nguyn Cnh Minh#Lu Hoa Sn#244736#Lch s#Lp 7 #Bi tp#Sch c thm#Dung## 00483000000000265000450002600110000000400180001100200170002900700330004600500160 00790140006000950190005001010820007001068080005001130080005001180090011001230100 00500134011001500139005001600154013000700170020000700177020000800184020000600192 020001400198039000500212#VV09.10007#Ti bn ln th 2#Bi tp a l 7#Nguyn nh Tm, Trng Vn Hng#Nguyn nh Tm#9800#Vi?t#910.76#^214#^aH.#^aGio dc#2 009#^a131tr.^b24cm#Trng Vn Hng#244737#a l#Bi tp#Lp 7#Sch c thm#Dun g## 00587000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020041000350070055000760220004001310050009001350050012001440050016001560050 01400172008000500186009001100191010000500202011001500207013000700222004001800229 020000500247020000600252020000800258020001400266039000500280#VV09.10008#36200#V i?t#510.76#^214#Cc dng ton v phng php gii ton 7#B.s.: Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh..#T.1#Tn Thn#V Hu Bnh#Nguyn V Thanh#Bi Vn Tuyn#^aH.#^aGio dc#2009#^a303tr.^b24cm#244738#Ti bn ln th 4#Ton#Lp 7#B i tp#Sch c thm#Dung## 00463000000000253000450002600110000000400180001100200330002900700200006200500200 00820140007001020190005001090820004001148080005001180080005001230090011001280100 00500139011001500144013000700159020001000166020000600176020000800182020001400190 039000500204#VV09.10009#Ti bn ln th 1#Bi tp n luyn thi ting Anh 8#Nguy n Th Kim Oanh#Nguyn Th Kim Oanh#21000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a1 83tr.^b24cm#244739#Ting Anh#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00606000000000301000450002600110000000400180001100200220002900700670005100500180 01180140007001360190005001430820009001488080005001570080005001620090011001670100 00500178011001500183005001800198005001300216005001300229013000700242020000900249 020000800258020000600266020001300272020001400285039000500299#VV09.10010#Ti bn ln th 5#V bi tp sinh hc 8#B.s.: Nguyn Quang Vinh (ch.b.), Trnh Nguyn Gi ao, Mnh Hng..#Nguyn Quang Vinh#21600#Vi?t#612.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2 009#^a176tr.^b24cm#Trnh Nguyn Giao# Mnh Hng#Ng Vn Hng#244740#Sinh hc#B i tp#Lp 8#C th ngi#Sch c thm#Dung## 00633000000000313000450002600110000000400180001100200300002900700680005900500140 01270140007001410190005001480820004001538080005001570080005001620090011001670100 00500178011001500183005001800198005002000216013000700236020000800243020001100251 020001200262020000600274020000800280020001200288020001400300039000500314#VV09.10 011#Ti bn ln th 5#Bi tp trc nghim ng vn 8#B.s.: Ngc Thng (ch.b.), Phm Th Thu Hin, Nguyn Th Kim Hnh# Ngc Thng#29200#Vi?t#807#^214#^aH.# ^aGio dc#2009#^a236tr.^b24cm#Phm Th Thu Hin#Nguyn Th Kim Hnh#244741#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 8#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Dung## 00458000000000253000450002600110000000200370001100700150004801400070006301900050 00700820008000758080005000830080005000880090011000930100005001040110015001090050 01500124013000700139004001800146020000700164020000600171020000800177020001400185 039000500199#VV09.10012#Bi dng hc sinh gii vt l lp 8#Ng Quc Qunh#1980 0#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a177tr.^b24cm#Ng Quc Qunh#244742#T i bn ln th 1#Vt l#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00491000000000265000450002600110000000200310001100700420004201400070008401900050 00910820004000968080005001000080005001050090011001100100005001210110014001260050 01300140005001400153013000700167020001000174020000600184020000800190020000800198 020001400206039000500220#VV09.10013#Cu hi v bi tp cng ngh 8#B.s.: Ngc Hng (ch.b.), Trn Trng H#13500#Vi?t#600#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a96tr.^b 24cm# Ngc Hng#Trn Trng H#244743#Cng ngh#Lp 8#Cu hi#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00475000000000265000450002600110000000200290001100700280004001400070006801900050 00750820009000808080005000890080005000940090011000990100005001100110015001150050 01400130005001300144013000700157020000500164020000700169020000600176020000800182 020001400190039000500204#VV09.10014#Rn luyn gii ton i s 8#Trn Kim Tho, Ng Hu Vit#26000#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a211tr.^b24cm#Trn Kim Tho#Ng Hu Vit#244744#Ton#i s#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00556000000000277000450002600110000000200220001100700700003301400070010301900050 01100820004001158080005001190080005001240090011001290100005001400110015001450050 01200160005001900172005002100191005001400212013000700226020001200233020000600245 020000800251020001400259039000500273#VV09.10015#Dn bi tp lm vn 8#B.s.: L A nh Xun (ch.b.), Phm Th Ngc Bch, Nguyn Th Hng Lan..#17500#Vi?t#807#^214 #^aH.#^aGio dc#2009#^a127tr.^b24cm#L Anh Xun#Phm Th Ngc Bch#Nguyn Th H ng Lan#Ng Th Thanh#244745#Tp lm vn#Lp 8#Dn bi#Sch c thm#Dung## 00458000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020030000350070012000650220004000770050012000810040018000930080005001110090 01100116010000500127011001500132020000500147020000600152020000800158020001400166 039000500180013000700185#VV09.10016#31000#Vi?t#510.76#^214#Nng cao v pht tri n ton 8#V Hu Bnh#T.1#V Hu Bnh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2009#^a2 39tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Dung#244746## 00541000000000277000450002600110000000200460001100700360005701400070009301900050 01000820007001058080005001120080005001170090011001220100005001330110015001380050 01600153005001900169004001800188013000700206020000500213020000600218020000800224 020001200232020001400244039000500258#VV09.10017#Bi tp trc nghim v cc ki m tra ton 8#Hong Ngc Hng, Phm Th Bch Ngc#31600#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a255tr.^b24cm#Hong Ngc Hng#Phm Th Bch Ngc#Ti bn ln th 5#244747#Ton#Lp 8#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Dung## 00604000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020021000320070064000530220004001170050016001210050014001370050016001510050 01600167008000500183009001100188010000500199011001500204020000800219020001200227 020000600239020000800245020001400253039000500267013000700272020001100279#VV09.10 018#17900#Vi?t#807#^214#V bi tp ng vn 8#B.s.: Nguyn Khc Phi (ch.b.), Bi Mnh Hng, Nguyn Vn Long..#T.2#Nguyn Khc Phi#Bi Mnh Hng#Nguyn Vn Long# Nguyn Hng Vn#^aH.#^aGio dc#2009#^a176tr.^b24cm#Ng vn#Tp lm vn#Lp 8#B i tp#Sch c thm#Dung#244748#Ting Vit## 00539000000000289000450002600110000000200330001100700260004401400070007001900050 00770820009000828080005000910080005000960090011001010100005001120110015001170050 01100132005001400143004001800157013000700175020000900182020000600191020001200197 020000800209020001300217020001400230039000500244#VV09.10019#Thc hnh trc nghi m sinh hc 8# Thu Ho, L Hong Ninh#16000#Vi?t#612.0076#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a158tr.^b24cm# Thu Ho#L Hong Ninh#Ti bn ln th 2#244749#Sinh hc# Lp 8#Trc nghim#Bi tp#C th ngi#Sch c thm#Dung## 00474000000000265000450002600110000000200360001100700120004701400070005901900050 00660820008000718080005000790080005000840090011000890100005001000110015001050050 01200120004001800132013000700150020000800157020000600165020000800171020001000179 020001400189039000500203#VV09.10020#Rn luyn k nng gii ton ho hc#Ng Ngc An#22700#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a184tr.^b24cm#Ng Ngc An#Ti bn ln th 4#244750#Ho hc#Lp 9#Bi tp#Ho v c#Sch c thm#Dung## 00633000000000313000450002600110000000200300001100700680004101400070010901900050 01160820004001218080005001250080005001300090011001350100005001460110015001510050 01400166005001800180004001800198005002000216013000700236020000800243020001100251 020001200262020000600274020000800280020001200288020001400300039000500314#VV09.10 021#Bi tp trc nghim ng vn 9#B.s.: Ngc Thng (ch.b.), Phm Th Thu Hin , Nguyn Th Hng Vn#27700#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a232tr.^b24cm# Ngc Thng#Phm Th Thu Hin#Ti bn ln th 4#Nguyn Th Hng Vn#244751#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 9#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Dung## 00499000000000277000450002600110000002600110001100200390002200700130006101400070 00740190005000810820004000868080005000900080005000950090011001000100005001110110 01500116005001300131004001800144013000700162020001000169020000600179020000800185 020000900193020001400202039000500216#VV09.10022#VV09.10023#M rng vn t v c hiu ting Anh 9#V Ngc Bch#19900#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a159tr .^b24cm#V Ngc Bch#Ti bn ln th 1#244752#Ting Anh#Lp 9#T vng#c hiu#S ch c thm#Dung## 00627000000000313000450002600110000000200310001100700670004201400070010901900050 01160820010001218080005001310080005001360090011001410100005001520110015001570050 01300172005001800185005001800203005001700221013000700238020001000245020000600255 020001000261020000700271020000800278020000800286020001400294039000500308#VV09.10 024#Cu hi v bi tp cng ngh 9#B.s.: Ngc Hng (ch.b.), T Th Thanh Danh , Phm Th Mai Lin..#16900#Vi?t#621.31076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a148tr.^b 24cm# Ngc Hng#T Th Thanh Danh#Phm Th Mai Lin#Phm Th Mai Lu#244753#C ng ngh#Lp 9#Mng in#Nu n#Cu hi#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00535000000000289000450002600110000000200390001100700260005001400070007601900050 00830820006000888080005000940080005000990090011001040100005001150110015001200050 01100135005001400146004001800160013000700178020000900185020000600194020000800200 020001000208020000800218020001400226039000500240#VV09.10025#n kin thc, luyn k nng sinh hc 9# Thu Ho, L Hong Ninh#15000#Vi?t#576.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a147tr.^b24cm# Thu Ho#L Hong Ninh#Ti bn ln th 2#244754#Sinh h c#Lp 9#Bi tp#Di truyn#Bin d#Sch c thm#Dung## 00620000000000301000450002600110000000200370001100700670004801400070011501900050 01220820008001278080005001350080005001400090011001450100005001560110015001610050 01800176005001600194005001500210004001800225005001500243005001300258013000700271 020000700278020000600285020000800291020001400299039000500313#VV09.10026#n kin thc, luyn k nng vt l 9#B.s.: Nguyn Xun Thnh (ch.b.), Nguyn Quc t, T rn Thu Hng..#13000#Vi?t#537.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a127tr.^b24cm#Ngu yn Xun Thnh#Nguyn Quc t#Trn Thu Hng#Ti bn ln th 2#Phm Quc Ton#T rn Th Sn#244755#Vt l#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00479000000000265000450002600110000000200370001100700140004801400070006201900050 00690820008000748080005000820080005000870090011000920100005001030110015001080050 01400123004001800137013000700155020000800162020000600170020000800176020001000184 020001400194039000500208#VV09.10027#Bi tp c bn v nng cao ho hc 9#Phm c Bnh#24000#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a191tr.^b24cm#Phm c Bn h#Ti bn ln th 4#244756#Ho hc#Lp 9#Bi tp#Ho v c#Sch c thm#Dung## 00477000000000253000450002600110000002600110001100200480002200700170007001400070 00870190005000940820004000998080005001030080005001080090011001130100005001240110 01500129005001700144004001800161013000700179020001200186020000600198020001400204 039000500218#VV09.10028#VV09.10029#Gip em vit tt cc dng bi tp lm vn lp 9#Hunh Th Thu Ba#24000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a164tr.^b24cm#Hu nh Th Thu Ba#Ti bn ln th 1#244757#Tp lm vn#Lp 9#Sch c thm#Dung## 00527000000000277000450002600110000002600110001100200340002200700330005601400070 00890190005000960820010001018080005001110080005001160090011001210100005001320110 01500137005001500152005001700167004001800184013000700202020000800209020000600217 020000700223020001400230039000500244#VV09.10030#VV09.10031#Hng dn hc v n t p lch s 9#Nguyn Th Ci, Nguyn Xun Minh#20000#Vi?t#959.70076#^214#^aH.#^a Gio dc#2009#^a147tr.^b24cm#Nguyn Th Ci#Nguyn Xun Minh#Ti bn ln th 3#2 44758#Lch s#Lp 9#n tp#Sch c thm#Dung## 00541000000000277000450002600110000000200460001100700360005701400070009301900050 01000820007001058080005001120080005001170090011001220100005001330110015001380050 01600153005001900169004001800188013000700206020000500213020000600218020000800224 020001200232020001400244039000500258#VV09.10032#Bi tp trc nghim v cc ki m tra ton 9#Hong Ngc Hng, Phm Th Bch Ngc#36000#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a300tr.^b24cm#Hong Ngc Hng#Phm Th Bch Ngc#Ti bn ln th 4#244759#Ton#Lp 9#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Dung## 00578000000000289000450002600110000002600110001100200220002200700700004401400070 01140190005001210820004001268080005001300080005001350090011001400100005001510110 01500156005001200171005001900183005002100202005001400223013000700237020001200244 020000600256020000800262020001400270039000400284#VV09.10033#VV09.10034#Dn bi t p lm vn 9#B.s.: L Anh Xun (ch.b.), Phm Th Ngc Bch, Nguyn Th Hng Lan ..#30000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a220tr.^b24cm#L Anh Xun#Phm Th Ngc Bch#Nguyn Th Hng Lan#Ng Th Thanh#244760#Tp lm vn#Lp 9#Dn bi#S ch c thm#Mai## 00621000000000325000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020021000320070064000530220004001170050016001210050016001370050014001530050 01400167008000500181009001100186010000500197011001500202013000700217020000800224 02000060023202000080023802000120024602000080025802000110026602000140027703900040 0291#VV09.10035#18300#Vi?t#807#^214#V bi tp ng vn 9#B.s.: Nguyn Khc Phi (ch.b.), Nguyn Vn Long, Ngc Thng..#T.1#Nguyn Khc Phi#Nguyn Vn Long# Ngc Thng#Bi Minh Ton#^aH.#^aGio dc#2009#^a180tr.^b24cm#244761#Ng vn#Lp 9#Bi tp#Tp lm vn#Vn hc#Ting Vit#Sch c thm#Mai## 00621000000000325000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020021000320070064000530220004001170050016001210050016001370050014001530050 01400167008000500181009001100186010000500197011001500202013000700217020000800224 02000060023202000120023802000080025002000110025802000140026903900040028302000080 0287#VV09.10036#17200#Vi?t#807#^214#V bi tp ng vn 9#B.s.: Nguyn Khc Phi (ch.b.), Nguyn Vn Long, Ngc Thng..#T.2#Nguyn Khc Phi#Nguyn Vn Long# Ngc Thng#Bi Minh Ton#^aH.#^aGio dc#2009#^a167tr.^b24cm#244762#Ng vn#Lp 9#Tp lm vn#Vn hc#Ting Vit#Sch c thm#Mai#Bi tp## 00587000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020027000320070044000590220004001030050016001070050013001230050013001360040 01800149008000500167009001100172010000500183011001500188013000700203020000800210 020000600218020000800224020001100232020001200243020001400255039000400269#VV09.10 037#28200#Vi?t#807#^214#Hng dn t hc ng vn 9#Nguyn Xun Lc, Vit Hn g, Bi Tt Tm#T.2#Nguyn Xun Lc# Vit Hng#Bi Tt Tm#Ti bn ln th 3# ^aH.#^aGio dc#2009#^a232tr.^b24cm#244763#Ng vn#Lp 9#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#Mai## 00510000000000277000450002600110000000200190001100700420003001400070007201900050 00790820008000848080005000920080005000970090011001020100005001130110015001180050 01500133005000800148005001700156013000700173020000700180020000700187020000800194 020001200202020001400214039000400228#VV09.10038#n luyn vt l 10#ng Thanh H i, L Hng, Nguyn Vn Thun#18200#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a143 tr.^b24cm#ng Thanh Hi#L Hng#Nguyn Vn Thun#244764#Vt l#Lp 10#Bi tp#T rc nghim#Sch c thm#Mai## 00616000000000313000450002600110000002600110001100200420002200700570006401400070 01210190005001280820008001338080005001410080005001460090011001510100005001620110 01500167005001400182005001600196005000900212004001800221005000900239013000700248 020000700255020000700262020000800269020000700277020001400284039000400298#VV09.10 039#VV09.10040#Hng dn lm bi tp v n tp vt l 10#B.s.: Bi Gia Thnh (ch .b.), Nguyn Xun Chi, T Giang..#26000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a204tr.^b24cm#Bi Gia Thnh#Nguyn Xun Chi#T Giang#Ti bn ln th 2#V Quang #244765#Vt l#Lp 10#Bi tp#n tp#Sch c thm#Mai## 00580000000000301000450002600110000000200190001100700620003001400060009201900050 00980820004001038080005001070080005001120090011001170100005001280110015001330050 01600148005001700164005001300181004001800194013000700212020000800219020000700227 020000800234020000900242020000900251020001400260039000400274#VV09.10041#Bi tp lch s 10#B.s.: Trnh nh Tng (ch.b.), Trn Th Thi H, Nng Th Hu#9900#V i?t#909#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a168tr.^b24cm#Trnh nh Tng#Trn Th Thi H #Nng Th Hu#Ti bn ln th 1#244766#Lch s#Lp 10#Bi tp#Th gii#Vit Nam #Sch c thm#Mai## 00671000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020021000320070048000530220004001010050014001050050016001190050014001350050 02100149005001600170004001800186008000500204009001100209010000500220011001500225 01300070024002000080024702000070025502000080026202000120027002000100028202000110 0292020001400303039000400317#VV09.10042#19000#Vi?t#807#^214#Thc hnh ng vn 1 0#L Xun Giang, Nguyn Vn Bng, Triu Th Hu..#T.1#L Xun Giang#Nguyn Vn B ng#Triu Th Hu#Trng Th Bch Thu#Thi Quang Vinh#Ti bn ln th 1#^aH.#^a Gio dc#2009#^a167tr.^b24cm#244767#Ng vn#Lp 10#Vn hc#Tp lm vn#Thc hnh #Ting Vit#Sch c thm#Mai## 00671000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020021000320070048000530220004001010050014001050050016001190050014001350050 02100149005001600170004001800186008000500204009001100209010000500220011001500225 01300070024002000080024702000070025502000080026202000120027002000100028202000110 0292020001400303039000400317#VV09.10043#16000#Vi?t#807#^214#Thc hnh ng vn 1 0#L Xun Giang, Nguyn Vn Bng, Triu Th Hu..#T.2#L Xun Giang#Nguyn Vn B ng#Triu Th Hu#Trng Th Bch Thu#Thi Quang Vinh#Ti bn ln th 1#^aH.#^a Gio dc#2009#^a148tr.^b24cm#244768#Ng vn#Lp 10#Vn hc#Tp lm vn#Thc hnh #Ting Vit#Sch c thm#Mai## 00555000000000289000450002600110000000200320001100700330004301400070007601900050 00830820009000888080005000970080005001020090011001070100005001180110015001230050 01800138005001400156004001800170013000700188020000900195020000800204020001200212 020000700224020001600231020001400247039000400261#VV09.10044#Bi tp trc nghim sinh hc 10#Trnh Nguyn Giao, Nguyn Vn T#14500#Vi?t#571.6076#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a111tr.^b24cm#Trnh Nguyn Giao#Nguyn Vn T#Ti bn ln th 2#244 769#Sinh hc#Bi tp#Trc nghim#Lp 10#Sinh hc t bo#Sch c thm#Mai## 00610000000000313000450002600110000000200180001100300090002900700600003801400060 00980190005001040820008001098080005001170080005001220090011001270100005001380110 01500143005001500158005001400173005001300187004001800200005001600218005001500234 013000700249020000700256020000700263020000800270020001400278039000400292#VV09.10 045#Bi tp vt l 10#Nng cao#B.s.: L Trng Tng (ch.b.), Lng Tt t, L C hn Hng..#7600#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a168tr.^b24cm#L Trng Tng#Lng Tt t#L Chn Hng#Ti bn ln th 3#Phm nh Thit#Bi Trng Tu n#244770#Vt l#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Mai## 00534000000000289000450002600110000000200290001100700270004001400070006701900050 00740820009000798080005000880080005000930090011000980100005001090110015001140050 01400129005001200143013000700155020000900162020000700171020000800178020001200186 020001600198020001200214020001400226039000400240#VV09.10046#Bi tp nng cao sin h hc 10#Nguyn Vn T, Phm Vn Ty#14800#Vi?t#571.6076#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a142tr.^b24cm#Nguyn Vn T#Phm Vn Ty#244771#Sinh hc#Lp 10#Bi tp#Trc nghim#Sinh hc t bo#Vi sinh vt#Sch c thm#Mai## 00545000000000289000450002600110000000200200001100300090003100700460004001400060 00860190005000920820009000978080005001060080005001110090011001160100005001270110 01500132005001600147005001500163013000700178020000900185020000700194020000800201 020001600209020001200225020001400237039000400251#VV09.10047#Bi tp sinh hc 10# Nng cao#B.s.: Nguyn Nh Hin (ch.b.), Dng Minh Lam#8400#Vi?t#571.6076#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a140tr.^b24cm#Nguyn Nh Hin#Dng Minh Lam#244772#Sinh h c#Lp 10#Bi tp#Sinh hc t bo#Vi sinh vt#Sch c thm#Mai## 00618000000000313000450002600110000000200190001100700670003001400060009701900050 01030820008001088080005001160080005001210090011001260100005001370110015001420050 01900157005001600176004001800192005001400210005001400224013000700238020000800245 020000800253020000700261020000800268020001000276020001400286039000400300#VV09.10 048#Bi tp ho hc 10#B.s.: Nguyn Xun Trng (ch.b.), Trn Trung Ninh, o nh Thc..#6200#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a136tr.^b24cm#Nguyn Xu n Trng#Trn Trung Ninh#Ti bn ln th 3#o nh Thc#L Xun Trng#244773#Ho hc#Bi tp#Lp 10#Cu hi#Ho v c#Sch c thm#Mai## 00616000000000337000450002600110000000200200001100300090003100700400004001400060 00800190005000860820008000918080005000990080005001040090011001090100005001200110 01500125005001000140005001500150013000700165020000900172020000800181020000700189 02000120019602000090020802000120021702000090022902000110023802000110024902000140 0260039000400274#VV09.10049#Bi tp sinh hc 11#Nng cao#B.s.: V Vn V (ch.b.) , Trn Ngc Danh#9600#Vi?t#572.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a163tr.^b24cm#V Vn V#Trn Ngc Danh#244774#Sinh hc#Bi tp#Lp 11#Trc nghim#Sinh sn#Sinh t rng#Vt cht#Nng lng#Chuyn ho#Sch c thm#Mai## 00546000000000289000450002600110000002600110001100200360002200300090005800700300 00670140007000970190005001040820007001098080005001160080005001210090011001260100 00500137011001500142005001400157005001500171004001800186013000700204020000800211 020001200219020000700231020001400238039000400252#VV09.10050#VV09.10051#Gii ton v trc nghim ho hc 11#Nng cao#L Hong Dng, ng Cng Hip#31000#Vi?t#54 0.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a295tr.^b24cm#L Hong Dng#ng Cng Hip#Ti b n ln th 1#244775#Ho hc#Trc nghim#Lp 11#Sch c thm#Mai## 00678000000000313000450002600110000000200150001100300310002600700690005701400070 01260190005001330820004001388080005001420080005001470090011001520100005001630110 01500168015003300183005002000216005001600236005001700252013000700269020000800276 020000700284020001500291020001800306020002100324020001500345039000400360#VV09.10 052#Tin hc lp 11#Gio dc thng xuyn cp THPT#B.s.: Nguyn V Quc Hng (ch. b.), Nguyn Hng Sn, Nguyn Minh Tun#15900#Vi?t#005#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a143tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn V Quc Hng#Nguyn Hng Sn#Nguyn Minh Tun#244776#Tin hc#Lp 11#Phn mm Excel#Phn mm my tnh#Ph n mm Power Point#Sch gio khoa#Mai## 00672000000000337000450002600110000000200310001100300090004200700680005101400060 01190190005001250820009001308080005001390080005001440090011001490100005001600110 01500165005001600180005001700196004001800213005001700231005001100248005001300259 01300070027202000070027902000100028602000080029602000050030402000070030902000140 0316039000400330#VV09.10053#Bi tp i s v gii tch 11#Nng cao#B.s.: Nguyn Huy oan (ch.b.), Nguyn Xun Lim, Nguyn Khc Minh..#9900#Vi?t#512.0076#^214 #^aH.#^aGio dc#2009#^a224tr.^b24cm#Nguyn Huy oan#Nguyn Xun Lim#Ti bn l n th 2#Nguyn Khc Minh#on Qunh#Ng Xun Sn#244777#i s#Gii tch#Bi tp #Ton#Lp 11#Sch c thm#Mai## 00579000000000301000450002600110000000200300001100700490004101400070009001900050 00970820008001028080005001100080005001150090011001200100005001310110015001360050 02000151005001300171005001400184013000700198020000900205020000700214020000800221 020000800229020001100237020001100248020001400259039000400273#VV09.10054#Rn luy n k nng sinh hc 11#Trn Th Thanh Bnh, L Hng ip, L nh Trung#19900#Vi ?t#572.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a159tr.^b24cm#Trn Th Thanh Bnh#L Hng ip#L nh Trung#244778#Sinh hc#Lp 11#Bi tp#Cu hi#Chuyn ho#Nng lng# Sch c thm#Mai## 00598000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020048000460030060000940070012001540220004001660050012001700040 01800182008000500200009001100205010000500216011001500221013000700236020000800243 020000800251020000700259020001200266020001400278039000400292#VV09.10055#VV09.100 56#26400#Vi?t#540.76#^214#350 bi tp ho hc chn lc v nng cao lp 11#Chnh l, b sung theo sch gio khoa ho hc 11 nng cao..#Ng Ngc An#T.1#Ng Ngc An#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a212tr.^b24cm#244779#Ho hc#Bi tp# Lp 11#Trc nghim#Sch c thm#Mai## 00568000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020026000320070047000580220004001050050016001090050016001250040018001410080 00500159009001100164010000500175011001500180020000800195020000700203020000800210 020001200218020001400230039000400244013000700248020001100255#VV09.10057#23500#V i?t#807#^214#Gip em t hc ng vn 11#B.s.: Nguyn Xun Lc (ch.b.), Nguyn Vn Bng#T.1#Nguyn Xun Lc#Nguyn Vn Bng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009 #^a224tr.^b24cm#Ng vn#Lp 11#Vn hc#Tp lm vn#Sch c thm#Mai#244780#Tin g Vit## 00538000000000277000450002600110000002600110001100200480002200700300007001400070 01000190005001070820009001128080005001210080005001260090011001310100005001420110 01500147005001500162005001400177013000700191020000900198020000700207020000800214 020002000222020001400242039000400256#VV09.10059#VV09.10058#Gii bi tp v cu h i trc nghim hnh hc 11#Nguyn Mng Hy, ng Tr Ton#25000#Vi?t#516.0076#^2 14#^aH.#^aGio dc#2009#^a220tr.^b24cm#Nguyn Mng Hy#ng Tr Ton#244781#Hnh hc#Lp 11#Bi tp#Cu hi trc nghim#Sch c thm#Mai## 00638000000000313000450002600110000000200390001100700640005001400070011401900050 01210820008001268080005001340080005001390090011001440100005001550110015001600050 01500175005001600190004001800206005001700224013000700241020001800248020000700266 020000800273020000800281020001000289020000700299020001400306039000400320#VV09.10 060#Bi tp thc hnh gio dc cng dn 11#B.s.: Trn Vn Thng (ch.b.), Nguyn Thu Hoi, Nguyn Thu Ngn#17000#Vi?t#320.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a112tr .^b24cm#Trn Vn Thng#Nguyn Thu Hoi#Ti bn ln th 1#Nguyn Thu Ngn#244782 #Gio dc cng dn#Lp 11#Bi tp#Kinh t#Chnh tr#X hi#Sch c thm#Mai## 00595000000000289000450002600110000000200140001100700660002501400060009101900050 00970820004001028080005001060080005001110090011001160100005001270110015001320150 03300147005001600180005001600196004001800212005001600230005001500246013000700261 020001100268020000700279020001500286039000400301#VV09.10061#Ting Php 11#B.s.: Nguyn Vn Mnh (ch.b.), Nguyn Vn Bch, Nguyn Th Cng..#8400#Vi?t#448#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a168tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Vn Mnh#Nguyn Vn Bch#Ti bn ln th 2#Nguyn Th Cng#Nguyn Hu Hi#244783#Ti ng Php#Lp 11#Sch gio khoa#Mai## 00540000000000277000450002600110000002600110001100200220002200300430004400700400 00870140007001270190005001340820006001398080005001450080005001500090011001550100 00500166011001500171005001400186005001100200013000700211020000900218020000700227 020001000234020001400244039000400258#VV09.10062#VV09.10063#Chuyn sinh hc 12 #Tnh quy lut ca cc hin tng di truyn#B.s.: Nguyn Tn L (ch.b.), Hunh N ht#14900#Vi?t#576.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a119tr.^b24cm#Nguyn Tn L#Hu nh Nht#244784#Sinh hc#Lp 12#Di truyn#Sch c thm#Mai## 00568000000000301000450002600110000002600110001100200220002200300140004400700400 00580140007000980190005001050820008001108080005001180080005001230090011001280100 00500139011001400144005001400158005001100172013000700183020000900190020000700199 020001400206020000800220020002000228020001400248039000400262#VV09.10064#VV09.100 65#Chuyn sinh hc 12#Sinh thi hc#B.s.: Nguyn Tn L (ch.b.), Hunh Nht#1 2300#Vi?t#577.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a95tr.^b24cm#Nguyn Tn L#Hunh N ht#244785#Sinh hc#Lp 12#Sinh thi hc#Bi tp#Cu hi trc nghim#Sch c th m#Mai## 00647000000000313000450002600110000002600110001100200500002200700670007201400070 01390190005001460820008001518080005001590080005001640090011001690100005001800110 01500185005001600200005001700216004001800233005001600251005001100267013000700278 020000500285020001000290020000700300020000800307020001400315039000400329#VV09.10 066#VV09.10067#Bi tp nng cao v mt s chuyn gii tch 12#B.s.: Nguyn Hu y oan (ch.b.), Nguyn Xun Lim, ng Hng Thng..#34400#Vi?t#515.076#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a279tr.^b24cm#Nguyn Huy oan#Nguyn Xun Lim#Ti bn ln th 1#ng Hng Thng#on Qunh#244786#Ton#Gii tch#Lp 12#Bi tp#Sch c th m#Mai## 00450000000000253000450002600110000002600110001100200380002200700140006001400070 00740190005000810820008000868080005000940080005000990090011001040100005001150110 01500120005001400135013000700149020000700156020000700163020000800170020001400178 039000400192#VV09.10068#VV09.10069#Rn luyn k nng gii ton vt l 12#Mai Ch nh Tr#34500#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a287tr.^b24cm#Mai Chnh Tr #244787#Vt l#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Mai## 00598000000000313000450002600110000002600110001100200360002200300090005800700300 00670140007000970190005001040820007001098080005001160080005001210090011001260100 00500137011001500142005001400157005001500171004001800186013000700204020000800211 020000700219020002000226020000800246020001200254020001400266039000400280#VV09.10 070#VV09.10071#Gii ton v trc nghim ho hc 12#Nng cao#L Hong Dng, ng Cng Hip#24500#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a224tr.^b24cm#L Hong D ng#ng Cng Hip#Ti bn ln th 1#244788#Ho hc#Lp 12#Cu hi trc nghim#B i tp#Trc nghim#Sch c thm#Mai## 00566000000000289000450002600110000002600110001100200470002200700350006901400070 01040190005001110820007001168080005001230080005001280090011001330100005001440110 01500149005001800164005001600182004001800198013000700216020000800223020000700231 020000800238020001200246020001400258039000400272#VV09.10072#VV09.10073#Phng ph p lm bi tp trc nghim ho hc 12#Nguyn Hin Hong, Nguyn Cu Phc#41000# Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a279tr.^b24cm#Nguyn Hin Hong#Nguyn C u Phc#Ti bn ln th 1#244789#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm #Mai## 00573000000000289000450002600110000002600110001100200350002200300310005700700450 00880140007001330190005001400820008001458080005001530080005001580090011001630100 00500174011001500179005001400194005001700208005001200225013000700237020000700244 020000700251020000700258020001400265039000400279#VV09.10074#VV09.10075#Hng dn n tp mn vt l lp 12#Dng cho gio dc thng xuyn#Kiu Th Bnh, Nguyn T rng Su, V nh Tu#18000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a174tr.^b24 cm#Kiu Th Bnh#Nguyn Trng Su#V nh Tu#244790#Vt l#Lp 12#n tp#Sch c thm#Mai## 00502000000000277000450002600110000002600110001100200350002200700140005701400070 00710190005000780820004000838080005000870080005000920090011000970100005001080110 01500113005001400128004001800142013000700160020000800167020001200175020000700187 020001200194020001400206039000400220#VV09.10076#VV09.10077#Hng dn c vn - l m vn lp 12#Nguyn Hu L#44000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a319tr.^b 24cm#Nguyn Hu L#Ti bn ln th 1#244791#Vn hc#Tp lm vn#Lp 12#K nng c#Sch c thm#Mai## 00763000000000277000450002600110000002600110001100200410002200700160006301400070 00790010016000860190005001020820012001078080005001190080005001240090011001290100 00500140011001500145013000700160021025600167020000800423020001900431020001200450 020001000462020000900472039000400481#VV09.10078#VV09.10079#L lun tiu thuyt Vit Nam th k XX#Nguyn Vn Tng#26500#Nguyn Vn Tng#Vi?t#895.9223009#^214 #^aH.#^aGio dc#2009#^a196tr.^b24cm#244792#Phn tch nh gi nhng thnh tu c bn ca l lun tiu thuyt qua tng giai on trong th k XX Vit Nam; h thng l gii qu trnh pht trin ca l lun tiu thuyt mi giai on, trn h by din mo ca l lun tiu thuyt Vit Nam th k XX#L lun#Nghin cu v n hc#Tiu thuyt#Th k 20#Vit Nam#Mai## 00610000000000313000450002600110000000200410001100700430005201400070009501900050 01020820008001078080005001150080005001200090011001250100005001360110015001410050 01100156005001600167005001400183004001800197013000700215020000700222020001400229 020000900243020001000252020000700262020001400269039000400283020000900287#VV09.10 080#n kin thc - luyn k nng sinh hc 12# Thu Ho, Nguyn Thu Hng, L Ho ng Ninh#26000#Vi?t#576.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a219tr.^b24cm# Thu Ho# Nguyn Thu Hng#L Hong Ninh#Ti bn ln th 1#244793#Lp 12#Di truyn hc#Tin ho#Sinh thi#n tp#Sch c thm#Mai#Sinh hc## 00585000000000301000450002600110000002600110001100200380002200700470006001400070 01070190005001140820004001198080005001230080005001280090011001330100005001440110 01500149005001700164005001500181004001800196013000700214020000800221020000700229 020001200236020000900248020000800257020001400265039000400279#VV09.10081#VV09.100 82#K nng c - hiu vn bn ng vn 12#B.s.: Nguyn Kim Phong (ch.b.), ng T ng Nh#37000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a312tr.^b24cm#Nguyn Kim Phon g#ng Tng Nh#Ti bn ln th 1#244794#Ng vn#Lp 12#K nng c#c hiu#V n hc#Sch c thm#Mai## 00468000000000265000450002600110000002600110001100200310002200700160005301400070 00690190005000760820004000818080005000850080005000900090011000950100005001060110 01500111005001600126013000700142020001000149020000700159020000800166020001000174 020001400184039000400198#VV09.10083#VV09.10084#Bi tp thc hnh ting Anh 12#Ng uyn Hu Chn#33400#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a280tr.^b24cm#Nguyn H u Chn#244795#Ting Anh#Lp 12#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#Mai## 00853000000000325000450002600110000002600110001100200290002200300080005100700100 00590140007000690190005000760820012000818080005000930080005000980090011001030100 00500114011001400119005001000133004002100143013000700164021025300171020002200424 02000080044602000090045402000190046302000190048202000140050102000080051503900040 0523#VV09.10085#VV09.10086#Chuyn dy hc ng vn 12#V nht#L Th Ba#13000 #Vi?t#895.9223007#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a75tr.^b24cm#L Th Ba#Ti bn ln th nht#244796#Gii thiu vn bn v ch thch, cng nhng thng tin, t liu v cuc i v s nghip sng tc, quan im, phong cch ngh thut, cm hng,... ca tc gi, tc phm. ng thi a ra nhng im cn lu khi dy vn bn v mt s bi ging tham kho#Phng php ging dy#Tc gi#Tc phm#Nghin cu v n hc#Phn tch tc phm#Sch c thm#Kim Ln#Mai## 00612000000000313000450002600110000002600110001100200290002200300220005100700130 00730140007000860190005000930820012000988080005001100080005001150090011001200100 00500131011001400136005001300150013000700163020002200170020000800192020000700200 020000800207020000900215020001900224020003700243020001400280039000400294#VV09.10 087#VV09.10088#Chuyn dy hc ng vn 12#n ghi ta ca Lor-ca#L Th Hng#1 0000#Vi?t#895.9221007#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a55tr.^b24cm#L Th Hng#2447 97#Phng php ging dy#Ng vn#Lp 12#Tc gi#Tc phm#Phn tch tc phm#Than h Tho, nh th, 1946-, Vit Nam#Sch c thm#Mai## 00652000000000337000450002600110000002600110001100200420002200700550006401400070 01190190005001260820004001318080005001350080005001400090011001450100005001560110 01500161005001100176005001500187005001300202013000700215020000800222020000700230 02000080023702000120024502000080025702000110026502000120027602000080028802000140 0296039000400310#VV09.10089#VV09.10090#Bi tp t lun v trc nghim ng vn 12 #B.s.: L Huy Bc (ch.b.), Nguyn Thu Ho, L Vn Trung#22400#Vi?t#807#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a235tr.^b24cm#L Huy Bc#Nguyn Thu Ho#L Vn Trung#244798#N g vn#Lp 12#Bi tp#Trc nghim#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#T lun#Sch c thm#Mai## 00735000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020058000430070054001010220004001550050005001590050016001640050 01500180005001300195004001800208008000500226009001100231010000500242011001500247 01300070026202000080026902000070027702000080028402000120029202000110030402000080 0315020000800323020001200331020001400343039000400357#VV09.10091#VV09.10092#24900 #Vi?t#807#^214#Kim tra nh gi thng xuyn nh k mn ng vn lp 12#B.s.: L A (ch.b.), Nguyn Khc m, Nguyn Thu Ho..#T.1#L A#Nguyn Khc m#Nguyn Thu Ho#Bi Xun Tn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a188tr.^b24cm#24479 9#Ng vn#Lp 12#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Cu hi#Bi tp# kim tra#Sch c thm#Mai## 00735000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020058000430070054001010220004001550050005001590050016001640050 01500180005001300195004001800208008000500226009001100231010000500242011001500247 01300070026202000080026902000070027702000080028402000120029202000110030402000080 0315020000800323020001200331020001400343039000400357#VV09.10093#VV09.10094#15700 #Vi?t#807#^214#Kim tra nh gi thng xuyn nh k mn ng vn lp 12#B.s.: L A (ch.b.), Nguyn Khc m, Nguyn Thu Ho..#T.2#L A#Nguyn Khc m#Nguyn Thu Ho#Bi Xun Tn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a111tr.^b24cm#24480 0#Ng vn#Lp 12#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Cu hi#Bi tp# kim tra#Sch c thm#Mai## 00695000000000373000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200040 00338080005000370020019000420030009000610070051000700220004001210050013001250050 00900138005001100147005001400158005001600172004001800188008000500206009001100211 01000050022201100150022701300070024202000080024902000080025702000110026502000080 0276020001200284020000700296020001400303039000400317#VV09.10095#VV09.10096#8000 #Vi?t#807#^214#Bi tp ng vn 12#Nng cao#B.s.: Trn nh S (ch.b.), Hng Ln, Hong Dng..#T.1#Trn nh S#Hng Ln#Hong Dng#Phan Huy Dng#Nguyn Vn Long #Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a134tr.^b24cm#244801#Ng vn#Bi tp#Ti ng Vit#Vn hc#Tp lm vn#Lp 12#Sch c thm#Mai## 00741000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010013000460020020000590070013000790220004000922210024000960080 00500120009001100125010000500136011001500141013000700156005001300163021016600176 02000070034202000080034902000160035702000200037302000090039302000090040203900040 0411#VV09.10097#VV09.10098#28000#Vi?t#915.97#^214#V Xun Vinh#Em i thm t n c#V Xun Vinh#T.1#Cc tnh thnh min Bc#^aH.#^aGio dc#2009#^a152tr.^b24cm #244802#V Xun Vinh#Gii thiu v a l, lch s v vn hc ngh thut,... ca t nc Vit Nam qua 30 tnh, thnh min Bc, c sp xp theo s hnh thnh v pht trin ca t nc#a l#Lch s#Di tch lch s#Danh lam thng cnh#Mi n Bc#Vit Nam#Mai## 00735000000000313000450002600110000000200210001100300240003200700460005601400070 01020190005001090820008001148080005001220080005001270090011001320100005001430110 01400148005001500162005001600177005001100193005002000204005001000224013000700234 021012300241020001000364020002200374020000600396020001500402039000400417#VV09.10 099#Start with English 1#Sch dng cho gio vin#Trng Vn nh, ng Ngc Chiu , Nguyn t..#11000#Vi?t#372.652#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a72tr.^b24cm#Trn g Vn nh#ng Ngc Chiu#Nguyn t#L Ngc Tng Khanh#Xun Phan#244803#Hng dn phng php ging dy ting Anh cho tr em tiu hc vi cc bc: chun b, dng dy hc, gi ging dy,...#Ting Anh#Phng php ging dy#Lp 1#Sch gio vin#Mai## 00792000000000313000450002600110000002600110001100200110002200300150003300700460 00480140007000940190005001010820007001068080005001130080005001180090011001230100 00500134011001500139015003300154005001500187005001600202004001800218013000700236 021017900243020002200422020000600444020000900450020001500459039000400474#VV09.10 100#VV09.10101#Khoa hc 4#Sch gio vin#B.s.: Bi Phng Nga (ch.b.), Lng Vi t Thi#11700#Vi?t#372.35#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a223tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Bi Phng Nga#Lng Vit Thi#Ti bn ln th 4#244804#Gii thiu mc tiu, dng dy hc v cc hot ng dy hc ch yu trong mn khoa hc lp 4 vi cc ch : con ngi v sc kho, vt cht v nng lng, thc v t v ng vt#Phng php ging dy#Lp 4#Khoa hc#Sch gio vin#Mai## 00906000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020013000450030015000580070068000730220004001410050019001450050 01500164005001600179005002000195005001100215004001800226008000500244009001100249 01000050026001100150026501500330028002101660031302000110047902000060049002000220 0496020001500518039000400533013000700537#VV09.10102#VV09.10103#15600#Vi?t#372.6 #^214#Ting Vit 5#Sch gio vin#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Hong Ho B nh, Trn Mnh Hng..#T.1#Nguyn Minh Thuyt#Hong Ho Bnh#Trn Mnh Hng#Trn Th Hin Lng#Nguyn Tr#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a352tr.^b24cm #TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu mc tiu bi hc, dng tr ging cn thit v cc hot ng dy hc ch yu mn ting Vit lp 5, km bi tp r n luyn, cng c kin thc cho hc sinh#Ting Vit#Lp 5#Phng php ging dy#S ch gio vin#Mai#244805## 00787000000000337000450002600110000002600110001100200070002200300150002900700530 00440140007000970190005001040820006001098080005001150080005001200090011001250100 00500136011001500141015003300156005001300189005001100202004001800213005001100231 00500120024201300070025402101360026102000050039702000060040202000220040802000150 0430039000400445#VV09.10105#VV09.10104#Ton 5#Sch gio vin#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, ng T n..#12700#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 287tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# nh Hoan#Nguyn ng#Ti bn l n th 3#ng T n# Tin t#244806#Gii thiu mc tiu bi hc, dng tr g ing cn thit v cc hot ng dy hc mn ton lp 5, km theo bi tp hng d n luyn thm#Ton#Lp 5#Phng php ging dy#Sch gio vin#Mai## 00535000000000265000450002600110000000200210001100300170003200700660004901400060 01150190005001210820009001268080005001350080005001400090011001450100005001560110 01400161005001900175005001600194005001700210013000700227020001800234020000900252 020000400261039000400265#VV09.10106#Nhng vn th cho b#Dnh cho nh tr#Tuyn chn: Trn Th Ngc Trm, Phng Th Tng, V Th Ngc Minh#9500#Vi?t#895.9221# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b24cm#Trn Th Ngc Trm#Phng Th Tng#V Th Ngc Minh#244807#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Mai## 00826000000000289000450002600110000000200420001100700420005301400070009501900050 01020820004001078080005001110080005001160090011001210100005001320110014001370050 01500151005001400166012004400180013000700224021022600231020002100457020000900478 020002000487020001000507020001500517039000400532#VV09.10107#Mt tri, m ti v hin tng nht thc#Li: o Thnh Hng, Tranh: Bi c Khim#12000#Vi?t#523# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a43tr.^b24cm#o Thnh Hng#Bi c Khim#T nhin, v tr v quan nim ca ngi xa#244808#Gm cc cu chuyn thn thoi v c tch ca ngi xa sng tc gii thch nhng b n ca cc hin tng t nhin nh : mt tri, m ti v hin tng nht thc, km theo nhng li gii thch ca cc nh khoa hc ngy nay#Khoa hc thng thc#Mt tri#Hin tng t nhin#Nht thc#Sch thiu nhi#Mai## 00826000000000301000450002600110000000200180001100700420002901400060007101900050 00770820004000828080005000860080005000910090011000960100005001070110014001120050 01500126005001400141012004400155013000700199021023300206020002100439020000900460 020000400469020001200473020002000485020001500505039000400520#VV09.10108#Gia nh mt tri#Li: o Thnh Hng, Tranh: Bi c Khim#9000#Vi?t#523#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a31tr.^b24cm#o Thnh Hng#Bi c Khim#T nhin, v tr v quan nim ca ngi xa#244809#Gm cc cu chuyn thn thoi v c tch ca ngi x a sng tc gii thch nhng b n ca cc hin tng t nhin nh: tri t, sao Thu, sao Kim, sao Ho, sao Mc..., km theo nhng li gii thch ca cc nh khoa hc ngy nay#Khoa hc thng thc#Tri t#Sao#H mt tri#Hin tng t nhin#Sch thiu nhi#Mai## 00884000000000313000450002600110000000200480001100700420005901400060010101900050 01070820004001128080005001160080005001210090011001260100005001370110014001420050 01500156005001400171012004400185013000700229021023600236020002100472020002000493 020001000513020000400523020001200527020001200539020001500551039000400566#VV09.10 109#Mt trng, cc v sao v hin tng nguyt thc#Li: o Thnh Hng, Tranh: Bi c Khim#8500#Vi?t#523#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b24cm#o Thnh H ng#Bi c Khim#T nhin, v tr v quan nim ca ngi xa#244810#Gm cc cu chuyn thn thoi v c tch ca ngi xa sng tc gii thch nhng b n c a cc hin tng t nhin nh: mt trng, cc v sao v cc hin tng nguyt t hc, km theo nhng li gii thch ca cc nh khoa hc ngy nay#Khoa hc thng thc#Hin tng t nhin#Mt trng#Sao#H mt tri#Nguyt thc#Sch thiu nhi#M ai## 00720000000000289000450002600110000002600110001100200070002200301000002900700160 01290140007001450010016001520190005001680820004001738080005001770080005001820090 01100187010000500198011001500203013000700218021014700225020000500372020000700377 020000900384020002200393020001100415039000400426#VL09.01285#VL09.01286#S hc#D ng cho o to gio vin tiu hc trnh i hc, bi dng gio vn v cn b qun l gio dc#Nguyn Tin Ti#30000#Nguyn Tin Ti#Vi?t#510#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a174tr.^b24cm#244811#Gii thiu chuyn s hc vi cc ni dung c th nh: hm s hc, l thuyt ng d, phng trnh ng d, lin phn s, ph ng trnh diophante#Ton#S hc#Tiu hc#Phng php ging dy#Gio trnh#Mai## 00755000000000289000450002600110000002600110001100200170002200301010003900700350 01400140007001750010016001820190005001980820004002038080005002070080005002120090 01100217010000500228011001500233005001800248013000700266021013900273020000700412 020000900419020002200428020001100450039000400461#VL09.01287#VL09.01288#M hc i cng#Dng cho o to gio vin tiu hc trnh i hc, bi dng gio vi n v cn b qun l gio dc#Nguyn Hoa Bng, Nguyn Minh Chnh#26000#Nguyn Ho a Bng#Vi?t#111#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a147tr.^b24cm#Nguyn Minh Chnh#24481 2#Gii thiu chuyn m hc i cng vi cc ni dung nh: m hc l mt khoa hc, thc thm m, cc phm tr m hc c bn, ngh thut#M hc#Tiu hc#Ph ng php ging dy#Gio trnh#Mai## 00984000000000277000450002600110000002600110001100200510002200301010007300700150 01740140007001890010015001960190005002110820006002168080005002220080005002270090 01100232010000500243011001500248013000700263021038500270020000500655020000900660 020002200669020001100691039000400702#VL09.01289#VL09.01290#Pht trin k nng gi i ton cho hc sinh tiu hc#Dng cho o to gio vin tiu hc trnh i h c, bi dng gio vin v cn b qun l gio dc#Trn Din Hin#30000#Trn Di n Hin#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a175tr.^b24cm#244813#Gii thiu ch uyn pht trin ti nng gii ton tiu hc vi 12 ch : i cng v gi i ton; ng dng phng php s on thng gii ton; phng php rt v n v v t s; phng php chia t l v th chn; phng php kh; phng php gi thit tm; phng php tnh ngc t cui; phng php thay th, din tch, th v ng dng phng php i s gii ton#Ton#Tiu hc#Phng php gi ng dy#Gio trnh#Mai## 00864000000000301000450002600110000002600110001100200200002200301010004200700470 01430140007001900010018001970190005002150820004002208080005002240080005002290090 01100234010000500245011001500250005001400265013000700279021021300286020000800499 020000900507020002200516020000900538020001100547039000400558#VL09.01291#VL09.012 92#Ho hc v i sng#Dng cho o to gio vin tiu hc trnh i hc, bi dng gio vin v cn b qun l gio dc#B.s.: Nguyn Khc Ngha (ch.b.), Ngu yn Hoa Du#28000#Nguyn Khc Ngha#Vi?t#540#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a158tr.^ b24cm#Nguyn Hoa Du#244814#Gii thiu chuyn ho hc v i sng vi 5 ch ni dung: tm hiu v ho hc ca t, nc v khng kh; ho hc v nng lng ; ho hc v vt liu; ho hc trong cuc sng hng ngy; ho hc v mi trng# Ho hc#i sng#Phng php ging dy#Tiu hc#Gio trnh#Mai## 00857000000000289000450002600110000002600110001100200190002200301010004100700170 01420140007001590010017001660190005001830820006001888080005001940080005001990090 01100204010000500215011001500220013000700235021026000242020000800502020001100510 020002200521020000900543020001100552039000400563#VL09.01293#VL09.01294#Lch s a phng#Dng cho o to gio vin tiu hc trnh i hc, bi dng gio v in v cn b qun l gio dc#Thi Quang Trung#25000#Thi Quang Trung#Vi?t#959 .7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a139tr.^b24cm#244815#Trnh by khi lun v lch s a phng. Phng php nghin cu v bin son lch s a phng. Phng ph p xy dng bi ging; phng php ging dy bi ni kho v hot ng ngoi kho . Bin son lch s nh trng, xy dng phng truyn thng nh trng#Lch s# a phng#Phng php ging dy#Tiu hc#Gio trnh#Mai## 00937000000000313000450002600110000002600110001100200510002200301010007300700390 01740140007002130010021002200190005002410820007002468080005002530080005002580090 01100263010000500274011001500279005001700294013000700311021023600318020001100554 020000900565020001500574020000900589020001000598020001100608039000400619#VL09.01 295#VL09.01296#Tm l hc tiu hc v tm l hc s phm tiu hc#Dng cho o t o gio vin tiu hc trnh i hc, bi dng gio vin v cn b qun l gi o dc#Nguyn Th Bch Hnh, Trn Th Thu Mai#29000#Nguyn Th Bch Hnh#Vi?t#3 70.15#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a171tr.^b24cm#Trn Th Thu Mai#244816#Trnh by l thuyt v s pht trin tm l tr em. Nhng tin ca s pht trin tm l hc sinh tiu hc. c im tm l hc, cc hot ng v mt s vn tm l hc dy hc v gio dc; vn nhn cch ngi gio vin tiu hc#Tm l hc#Ti u hc#Tm l s phm#Gio dc#Nhn cch#Gio trnh#Mai## 00774000000000301000450002600110000002600110001100200080002200300260003000700670 00560140007001230190005001300820004001358080005001390080005001440090011001490100 00500160011001500165005001500180005001500195005001500210006001300225004001800238 013000700256021018600263020000800449020001100457039000400468#VL09.01297#VL09.012 98#Ho hc#Nm th nht MPSI v PTSI#Andr Durupthy, Andr Casalot, Alain Jauber t.. ; o Qu Hiu dch#64000#Vi?t#540#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a414tr.^b27cm #Casalot, Andr#Jaubert, Alain#Mesnil, Claude#o Qu Hiu#Ti bn ln th 2#244 817#Gii thiu m hnh lng t ca nguyn t dng hir. Nguyn t nhiu electr on. Phn loi tun hon cc nguyn t. Kin trc phn t, tinh th. p dng nguy n l th nht vo ho hc...#Ho hc#Gio trnh#Mai## 01030000000000337000450002600110000002600110001100200180002200300400004000700630 00800140007001430190005001500820006001558080005001610080005001660090011001710100 00500182011001500187005001500202005001500217005001500232004001800247005001200265 00500110027701300070028802103460029502000090064102000090065002000180065902000110 0677039000400688#VL09.01299#VL09.01300#Sc kho sinh sn#Dng cho o to c nh n y t cng ng#B.s.: Bi Th Thu H (ch.b.), Vng Tin Ho, Trn c Thun..# 26000#Vi?t#613.9#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a147tr.^b27cm#Bi Th Thu H#Vng Tin Ho#Trn c Thun#Ti bn ln th 1#L Minh Thi#L C Linh#244818#Trnh b y i cng v sc kho sinh sn v sc kho tnh dc, gii phu v sinh l ca c quan sinh sn ng dng, sc kho sinh sn v thnh nin v gio dc gii tnh , nhim khun v ly nhim qua ng tnh dc, lm m an ton v cc bin php t rnh thai, sc kho sinh sn ngi cao tui v vn t chc h thng chm sc sc kho sinh sn#Sc kho#Sinh sn#Sc kho sinh sn#Gio trnh#Mai## 00894000000000301000450002600110000002600110001100200680002200301010009000700160 01910140007002070010016002140190005002300820007002358080005002420080005002470090 01100252010000500263011001500268013000700283021022900290020000900519020001100528 020002200539020000900561020000700570020001100577039000400588#VL09.01301#VL09.013 02#Gio dc mi trng trong dy hc cc mn hc v t nhin v x hi#Dng cho o to gio vin tiu hc trnh i hc, bi dng gio vin v cn b qun l gio dc#Nguyn Th Thn#21000#Nguyn Th Thn#Vi?t#372.35#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a120tr.^b27cm#244819#Trnh by mc tiu, nhim v v ni dung gio dc mi trng (GDMT) trong trng tiu hc. Vai tr ca cc mn hc v t nhin v x hi trong GDMT. Tch hp GDMT v phng php GDMT trong dy hc cc mn hc v t nhin x hi.#Gio dc#Mi trng#Phng php ging dy#T nhin#X hi#Gi o trnh#Mai## 00773000000000301000450002600110000002600110001100200450002200301010006700700310 01680140007001990010015002060190005002210820009002268080005002350080005002400090 01100245010000500256011001500261005001500276013000700291021012500298020001100423 020000900434020000400443020000900447020001100456039000400467#VL09.01303#VL09.013 04#Ng php ting Vit theo quan im chc nng#Dng cho o to gio vin tiu hc trnh i hc, bi dng gio vin v cn b qun l gio dc#Nguyn Th Quy, Hong Xun Tm#27000#Nguyn Th Quy#Vi?t#495.9225#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a155tr.^b27cm#Hong Xun Tm#244820#Trnh by cc kin thc c bn v ng ph p ting Vit theo 2 ch : cu v ng on, km theo thng tin phn hi v ph lc#Ting Vit#Ng php#Cu#Ng on#Gio trnh#Mai## 00930000000000325000450002600110000002600110001100200330002200301010005500700650 01560140007002210010017002280190005002450820012002508080005002620080005002670090 01100272010000500283011001500288005001500303005001700318013000700335021017000342 02000180051202000090053002000090053902000190054802000220056702000110058903900040 0600#VL09.01306#VL09.01305#Thi php trong vn hc thiu nhi#Dng cho o to gi o vin tiu hc trnh i hc, bi dng gio vin v cn b qun l gio dc #B.s.: Bi Thanh Truyn (ch.b.), Trn Qunh Nga, Nguyn Thanh Tm#35000#Bi Tha nh Truyn#Vi?t#895.9223007#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a207tr.^b27cm#Trn Qunh N ga#Nguyn Thanh Tm#244821#Trnh by cc ch quan nim ngh thut v: con ng i, v thi gian ngh thut, khng gian ngh thut, ct truyn, kt cu, ngn ng ngh thut trong vn hc thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Thi php#Tiu hc#Nghin cu vn hc#Phng php ging dy#Gio trnh#Mai## 00818000000000301000450002600110000002600110001100200180002200300450004000700440 00850140007001290010017001360190005001530820009001588080005001670080005001720090 01100177010000500188011001500193005001100208005001400219004001800233013000700251 021022500258020001000483020000800493020001100501039000400512#VL09.01308#VL09.013 07#Bi tp di truyn#Sch dng cho cc trng i hc v cao ng#Nguyn Minh C ng, V c Lu, L nh Trung#25000#Nguyn Minh Cng#Vi?t#576.5076#^214#^aH.#^a Gio dc#2009#^a159tr.^b27cm#V c Lu#L nh Trung#Ti bn ln th 7#244822#T rnh by cc bi tp v c s vt cht v c ch phn t, c ch t bo ca s k tc v bin i vt cht di truyn. Cc qui lut di truyn nh: tng tc di t ruyn, di truyn c lp, lin kt, qun th v di truyn ngi#Di truyn#Bi t p#Gio trnh#Mai## 00820000000000301000450002600110000002600110001100200550002200301010007700700170 01780140007001950010017002020190005002190820008002248080005002320080005002370090 01100242010000500253011001500258013000700273021016800280020001100448020000400459 020000900463020000900472020002200481020001100503039000400514#VL09.01309#VL09.013 10#Cu ting Vit v vic luyn cu cho hc sinh tiu hc#Dng cho o to gio vin tiu hc trnh i hc, bi dng gio vin v cn b qun l gio dc#N guyn Qu Thnh#33000#Nguyn Qu Thnh#Vi?t#495.922#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a195tr.^b27cm#244823#Trnh by mt s kin thc c bn v cu ting Vit trn b nh din c php, ng ngha, ng dng, vn dng vo vic luyn cu cho hc sinh t iu hc theo hng giao tip#Ting Vit#Cu#Tiu hc#Ng php#Phng php ging dy#Gio trnh#Mai## 00840000000000301000450002600110000002600110001100200600002200301010008200700120 01830140007001950010012002020190005002140820007002198080005002260080005002310090 01100236010000500247011001500252013000700267021018700274020002200461020000900483 020000900492020001100501020001100512020001100523039000400534#VL09.01311#VL09.013 12#Dy hc chnh t cho hc sinh tiu hc theo vng phng ng#Dng cho o to gio vin tiu hc trnh i hc, bi dng gio vin v cn b qun l gio dc#V Xun Ho#35000#V Xun Ho#Vi?t#372.63#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a207tr .^b27cm#244824#Trnh by nhng vn chung v vng phng ng v chnh t ting Vit bc tiu hc. Vn chnh m ting Vit v nhng ni dung c th ca vi c dy hc chnh t cho hc sinh tiu hc#Phng php ging dy#Chnh t#Tiu h c#Phng ng#Ting Vit#Gio trnh#Mai## 01125000000000337000450002600110000002600110001100200600002200301010008200700500 01830140007002330190005002400820006002458080005002510080005002560090011002610100 00500272011001500277005001500292005001500307005001600322005001400338013000700352 02103470035902000080070602000080071402000090072202000120073102000110074302000220 0754020001100776#VL09.01313#VL09.01314#Bi dng nng lc cm th vn chng cho hc sinh tiu hc#Dng cho o to gio vin tiu hc trnh i hc, bi d ng gio vin v cn b qun l gio dc#L Th Lan Anh, Phm Minh Diu, Nguyn nh Mai..#20000#Vi?t#372.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a110tr.^b27cm#L Th Lan Anh#Phm Minh Diu#Nguyn nh Mai#Hong Th Mai#244825#Trnh by chuyn bi dng nng lc cm th vn chng (CTVC) cho hc sinh tiu hc vi 7 ch : Nn g lc CTVC v c trng ca CTVC; mc ch, ni dung, phng php bi dng nn g lc CTVC trong phn mn tp c, k chuyn, tp lm vn v cc phn mn khc; s dng dng v thit b dy hc; nng cao nng lc CTVC cho gio vin tiu h c#Vn hc#Cm th#Tiu hc#Tp lm vn#Ting Vit#Phng php ging dy#Gio tr nh## 00919000000000289000450002600110000002600110001100200360002200301010005800700290 01590140007001880010017001950190005002120820006002178080005002230080005002280090 01100233010000500244011001500249005001100264013000700275021028400282020002200566 020000900588020001000597020001100607020001100618#VL09.01315#VL09.01316#Dy hi t hoi cho hc sinh tiu hc#Dng cho o to gio vin tiu hc trnh i hc, bi dng gio vin v cn b qun l gio dc#Phan Phng Dung, Nguyn Tr#220 00#Phan Phng Dung#Vi?t#372.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a123tr.^b27cm#Nguyn Tr#244826#Gii thiu chuyn dy hi thoi cho hc sinh tiu hc vi 5 ch : hi thoi v qui tc hi thoi; hi thoi trong chng trnh mn ting Vit ti u hc; ni dung dy hi thoi trong sch gio khoa; tnh hung giao tip v cc kiu bi tp dy hi thoi; phng php dy hi thoi#Phng php ging dy#Ti u hc#Hi thoi#Ting Vit#Gio trnh## 00795000000000289000450002600110000002600110001100200630002200301010008500700280 01860140007002140010015002210190005002360820007002418080005002480080005002530090 01100258010000500269011001500274005001200289013000700301021013400308020000800442 020000900450020000900459020002200468020001500490#VL09.01317#VL09.01318#Cc hot ng cho tr mm non lm quen vi vn hc v ch vit#Dng cho o to gio vin tiu hc trnh i hc, bi dng gio vin v cn b qun l gio dc#ng Thu Qunh, C Th Thu#17500#ng Thu Qunh#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a115tr.^b27cm#C Th Thu#244827#Trnh by mc ch, yu cu v phng php t chc, chun b cc hot ng ging dy cho tr mm non lm quen vi vn hc v ch vit#Vn hc#Ch vit#Mu gio#Phng php ging dy#Sch gio vin## 00879000000000337000450002600110000002600110001100200190002200300350004100700580 00760140007001340010013001410190005001540820004001598080005001630080005001680090 01100173010000500184011001500189005002100204005000800225004001800233013000700251 02000180025802000110027602000080028702000160029502000170031102000180032802000110 0346021018400357#VL09.01319#VL09.01320#V sinh phng bnh#Dng cho cc trng tr ung cp y t#B.s.: Trn Vn Dn (ch.b.), Nguyn Th Bch Lin, V Din#18000#Tr n Vn Dn#Vi?t#613#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a103tr.^b27cm#Nguyn Th Bch Li n#V Din#Ti bn ln th 1#244828#Chm sc sc kho#Phng bnh#V sinh#V sinh c nhn#V sinh lao ng#V sinh hc ng#Gio trnh#Trnh by cc bi hc v l nh vc v sinh phng bnh nh: cung cp nc sch, v sinh c nhn, v sinh tr ng hc, v sinh bnh vin, qu trnh dch v nguyn tc phng chng dch,...## 00883000000000289000450002600110000002600110001100200180002200301010004000700480 01410140007001890010014001960190005002100820007002158080005002220080005002270090 01100232010000500243011001500248005001900263013000700282021024400289020000700533 020001100540020002200551020000900573020001100582#VL09.01321#VL09.01322#a l a phng#Dng cho o to gio vin tiu hc trnh i hc, bi dng gio vi n v cn b qun l gio dc#B.s.: Nguyn c V (ch.b.), Trn Th Tuyt Mai#31 000#Nguyn c V#Vi?t#915.97#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a182tr.^b27cm#Trn Th Tuyt Mai#244829#Gm cc chuyn gii thiu mc ch, ni dung, quan im v phng php nghin cu a l a phng. Hng dn bin son ti liu a l a phng phc v dy hc nh trng tiu hc v phng php dy a l a ph ng trng tiu hc#a l#a phng#Phng php ging dy#Tiu hc#Gio trn h## 01080000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010018000450020056000630070018001190220004001372210036001410040 01800177008000500195009001100200010000500211011001500216013000700231005001800238 021046500256020000900721020001000730020000800740020001400748039000400762#VL09.01 323#VL09.01324#36000#Vi?t#005.1#^214#Nguyn Mnh Giang#Cu trc, lp trnh, gh p ni v ng dng vi iu khin#Nguyn Mnh Giang#T.1#Cu trc v lp trnh VK 8051/8052#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a255tr.^b27cm#244830#Nguyn M nh Giang#Trnh by cu trc v hot ng ca vi iu khin 8051/8052, lp trnh hp ng cho vi iu khin h MCS-51 vi PINNACLE, nhm lnh iu khin chng tr nh, b nh trong, nh d liu RAM bn trong, cc cng song song, cng ni tip, b nh thi/m, iu khin ngt v cch lp trnh (son tho, dch, kt ni, chy th trn chng trnh pinnacle), cch np chng trnh ng thi m t cu trc v hot ng ca cc b phn, cc nhm lnh vi cc v d in hnh#Cu tr c#Lp trnh#Tin hc#Vi iu khin#Mai## 00734000000000289000450002600110000002600110001100200250002200300150004700700150 00620140007000770010015000840190005000990820006001048080005001100080005001150090 01100120010000500131011001500136004001800151013000700169021023000176020000800406 020000400414020000800418020001400426039000400440#VL09.01325#VL09.01326#Ga, du v cht ti lnh#Bng v th#Nguyn c Li#27500#Nguyn c Li#Vi?t#665.7#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a189tr.^b27cm#Ti bn ln th 3#244831#Trnh by cc t hut ng ga, du v cht thi lnh, tnh cht c bn ca mt s ga lnh. Gii th iu cc bng th R13, R14... nh hng chn du cho my nn pitng. Thng t lin tch v xut nhp khu ga lnh ph hu tng zn#Kh t#Du#p sut#Cht ti lnh#Mai## 00807000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010014000450020035000590070014000940220004001080040018001120080 00500130009001100135010000500146011001500151013000700166005001400173021025500187 020000900442020000900451020001000460020000800470020001100478039000400489#VL09.01 328#VL09.01327#21000#Vi?t#625.8#^214#Dng Hc Hi#Gio trnh xy dng mt n g t#Dng Hc Hi#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a147tr.^b27cm#2 44832#Dng Hc Hi#Trnh by cu to kt cu mt ng v trnh t chung xy d ng mt ng t; Cng tc m nn, lm nh t v trn vt liu trong xy dng mt ng; cc lp o ng bng vt liu ht nhn khng s dng cht liu lin kt bng t v cc vt liu khc#Xy dng#ng b#Mt ng#Kt cu#Gio trn h#Mai## 00963000000000337000450002600110000002600110001101400070002200200250002900300280 00540070079000820190005001610820008001668080005001740080005001790090011001840100 00500195011001500200005001900215005001700234005001900251005001600270005001200286 00400180029800600150031601300070033102102500033802000080058802000140059602000110 0610039000400621#VL09.01329#VL09.01330#33000#in t, in ng hc 1#Nm th 1 MPSI - PCSI, PTSI#Jean Marie Brbec, Philippe Denve, Thierry Desmarais... ; Tr nh Vn Loan dch#Vi?t#621.381#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a202tr.^b27cm#Brbec, Jean Marie#Denve, Philippe#Desmarais, Thierry#Mnetrier, Marc#Noel, Bruno#Ti b n ln th 3#Trnh Vn Loan#244833#Trnh by nhng kin thc c bn v in ng hc gm: M hnh ho tuyn tnh cc phn t thng dng, cc nh l tng qut i vi mng tuyn tnh v ch lm vic ca mng, hm truyn ca mng tuyn t nh, mng v cng sut ch sin cng bc#in t#in ng hc#Gio trnh#Ma i## 00898000000000301000450002600110000002600110001100200420002200301010006400700270 01650140007001920010015001990190005002140820010002198080005002290080005002340090 01100239010000500250011001500255019001000270005001100280013000700291021024100298 020001800539020000900557020000900566020001100575039001000586#VL09.01331#VL09.013 32#H thng th loi trong vn hc thiu nhi#Dng cho o to gio vin tiu hc trnh i hc, bi dng gio vin v cn b qun l gio dc#Chu Minh Hng , L Nht K#39000#Chu Minh Hng#Vi?t#895.92209#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a23 5tr.^b27cm#Thu Dung#L Nht K#244834#Gii thiu chung v tiu mun th loi v n hc cho thiu nhi. Trnh by v cc th loi vn hc dn gian cho thiu nhi: truyn k dn gian, vn vn dn gian. cp n cc th loi vn hc vit cho t hiu nhi, gm: cc th vn vn, th,...#Vn hc thiu nhi#Th loi#Vit Nam#Gio trnh#Thu Dung## 00796000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430010013000480020027000610070030000880220004001180050016001220080 00500138009001100143010000500154011001500159013000700174004001800181005001300199 021024500212020001200457020000700469020000800476039001000484#VL09.01333#VL09.013 34#24000#Vi?t#621.8076#^214#Trn Hu Qu#Bi tp v k thut c kh#Trn Hu Qu , Nguyn Vn Tun#T.1#Nguyn Vn Tun#^aH.#^aGio dc#2009#^a167tr.^b27cm#24483 5#Ti bn lm th 3#Trn Hu Qu#Bi tp v k thut c kh nh: v hnh hc CAD 1, v hnh chiu vung gc; v hnh chiu th 3, v hnh ct, mt ct; v hnh c hiu vung gc v hnh ct; v hnh chiu trc o; biu din vt th; v ba chi u; v ghp ni bng ren, ghp bu lng#V k thut#C kh#Bi tp#Thu Dung## 00936000000000325000450002600110000002600110001100200840002200301010010600700330 02070140007002400010017002470190005002640820006002698080005002750080005002800090 01100285010000500296011001500301005001500316013000700331021017800338020002200516 02000090053802000090054702000090055602000070056502000130057202000150058503900100 0600#VL09.01335#VL09.01336#Gio dc sng kho mnh v k nng sng trong dy hc t nhin v x hi tiu hc#Dng cho o to gio vin tiu hc trnh i hc, bi dng gio vin v cn b qun l gio dc#Nguyn Th Hng, L Cng Ph ng#39000#Nguyn Th Hng#Vi?t#372.3#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a243tr.^b27cm #L Cng Phng#244836#Hng dn phng php gio dc hc sinh tiu hc v i s ng kho mnh, k nng sng; tch hp gio dc sng kho mnh v k nng sng tr ong mn t nhin v x hi, mn khoa hc#Phng php ging dy#Tiu hc#Sc kho #T nhin#X hi#K nng sng#Sch gio vin#Thu Dung## 00970000000000337000450002600110000002600110001100200860002200300920010800700590 02000140007002590190005002660820008002718080005002790080005002840090011002890100 00500300011001500305005001300320005001600333005001200349005001300361013000700374 02101720038102000080055302000090056102000150057003900100058502000200059502000090 0615020000800624#VL09.01337#VL09.01338#Phng tin k thut dy hc v ng dng cng ngh thng tin trong dy hc tiu hc#Dng cho o to gio vin tiu hc trnh i hc, bi dng gio vin v cn b qun l#B.s.: o Thi Lai (ch. b.), Trnh Thanh Hi, V Th Thi..#31000#Vi?t#372.133#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a178tr.^b27cm#o Thi Lai#Trnh Thanh Hi#V Th Thi#V Mnh Xun#244837#H ng dn k nng s dng phng tin k thut dy hc v ng dng cng ngh thng tin trong dy hc ca gio vin tiu hc, nhm p ng yu cu i mi gio dc tiu hc#Gio c#ng dng#Sch gio vin#Thu Dung#Cng ngh thng tin#Tiu hc #Dy hc## 00793000000000289000450002600110000002600110001100200120002200301010003400700400 01350140007001750010019001820190005002010820004002068080005002100080005002150090 01100220010000500231011001500236005002000251013000700271021017600278020001200454 020000900466020000700475020001100482039001000493#VL09.01339#VL09.01340#Ton s c p#Dng cho o to gio vin tiu hc trnh i hc, bi dng gio vin v cn b qun l gio dc#Nguyn Trng Chin, Nguyn Th Kim Thoa#36000#Nguyn Tr ng Chin#Vi?t#510#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a211tr.^b27cm#Nguyn Th Kim Thoa# 244838#Gii thiu v tiu mun ton s cp. Trnh by mc tiu, phng php hc tp, ti liu v thit b dy hc, qu trnh thc hin cc chuyn hnh hc s cp v i s s cp#Ton s cp#Hnh hc#i s#Gio trnh#Thu Dung## 00830000000000325000450002600110000002600110001100200630002200301010008500700570 01860140007002430010012002500190005002620820006002678080005002730080005002780090 01100283010000500294011001400299005001600313005001300329013000700342021007900349 02000090042802000200043702000090045702000080046602000050047402000150047903900100 0494#VL09.01342#VL09.01341#ng dng cng ngh thng tin trong dy hc mn ton tiu hc#Dng cho o to gio vin tiu hc trnh i hc, bi dng gio v in v cn b qun l gio dc#B.s.: V Th Thi (ch.b.), Trnh Thanh Hi, V M nh Xun#17000#V Th Thi#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a86tr.^b27cm#Tr nh Thanh Hi#V Mnh Xun#244839#Hng dn k nng s dng cng ngh thng tin trong dy ton trng tiu hc#ng dng#Cng ngh thng tin#Tiu hc#Dy hc#T on#Sch gio vin#Thu Dung## 00903000000000325000450002600110000002600110001100200210002200301010004300700480 01440140007001920190005001990820006002048080005002100080005002150090011002200100 00500231011001500236005001400251005001300265005001700278005001600295005001400311 01300070032502101950033202000100052702000090053702000100054602000110055603900100 0567#VL09.01343#VL09.01344#Sinh hc v i sng#Dng cho o to gio vin tiu hc trnh i hc, bi dng gio vin v cn b qun l gio dc#L Th Huy n, H Th Phng, Nguyn Vn Thut..#25000#Vi?t#660.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a139tr.^b27cm#H Th Phng#L Th Huyn#Nguyn Vn Thut#Nguyn Kim Tin#H T h Phng#244840#S lc lch s v cc thnh tu nghin cu sinh hc. Trnh by v sinh hc vi cng tc to ging cy trng, vi thc tin chn nui v bo v v chm sc sc kho con ngi cng nh mi trng#Thnh tu#ng dng#Cng ngh #Gio trnh#Thu Dung## 00853000000000325000450002600110000002600110001100200550002200301010007700700630 01780140007002410190005002480820006002538080005002590080005002640090011002690100 00500280011001500285005001400300005001500314005001600329005001200345013000700357 02100860036402000110045002000220046102000100048302000090049302000150050203900100 0517#VL09.01345#VL09.01346#Rn k nng thc hnh ting Vit cho hc sinh tiu h c#Dng cho o to gio vin tiu hc trnh i hc, bi dng gio vin v c n b qun l gio dc#B.s.: Hong Th Mai (ch.b.), L Th Lan Anh, Nguyn Vn ng..#29000#Vi?t#372.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a170tr.^b27cm#Hong Th Mai#L Th Lan Anh#Nguyn Vn ng#Mai Ho Yn#244841#Hng dn cch luyn k nng ng he, ni, c, vit, vit vn bn cho hc sinh tiu hc#Ting Vit#Phng php gi ng dy#Thc hnh#Tiu hc#Sch gio vin#Thu Dung## 00936000000000277000450002600110000002600110001100200510002200301000007300700170 01730140007001900010017001970190005002140820006002198080005002250080005002300090 01100235010000500246011001500251013000700266021032100273020001200594020002200606 020000900628020001100637039001000648#VL09.01347#VL09.01348#T Hn Vit v vic d y hc t Hn Vit tiu hc#Dng cho o to gio vin tiu hc trnh i h c, bi dng gio vn v cn b qun l gio dc#Hong Trng Canh#24000#Hong Trng Canh#Vi?t#372.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a135tr.^b27cm#244842#Khi nim, nhn din t Hn Vit trong vn t ting Vit, cu to t Hn Vit v kh nng hot ng ca cc yu t Hn Vit, ng ngha v phong cch t Hn Vit,... T n i dung chng trnh sch Ting Vit v t Hn Vit v thc trng nhn hiu t H n Vit ca hc sinh tiu hc n nh hng ging dy tiu hc ph hp#T Hn Vi t#Phng php ging dy#Tiu hc#Gio trnh#Thu Dung## 00704000000000265000450002600110000002600110001100200490002200700110007101400070 00820010011000890190005001000820006001058080005001110080005001160090011001210100 00500132011001500137013000700152021023300159020000900392020000800401020001100409 020000800420039001000428#VL09.01349#VL09.01350#C s l lun xy dng chin lc trong gio dc#Nguyn Lc#60000#Nguyn Lc#Vi?t#370.1#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a351tr.^b27cm#244843#Hng dn xy dng chin lc v xc nh hin trng n h hng tng lai ca cc t chc gio dc. Mt s phng php s dng, iu ki n trin khai xy dng chin lc trong gio dc. Xy dng chin lc trong t ch c phi li nhun#Gio dc#T chc#Chin lc#L lun#Thu Dung## 00692000000000289000450002600110000002600110001100200250002200700570004701400070 01040190005001110820007001168080005001230080005001280090011001330100005001440110 01400149005000900163005001400172005001500186004001800201013000700219021013600226 020000900362020000700371020001400378039001000392#VL09.01351#VL09.01352#Hng dn b lm ni tr#Hng Thu b.s. ; Minh ho: ng Hong V, Nguyn Hng Vy#16300# Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a51tr.^b27cm#Hng Thu#ng Hong V#Nguy n Hng Vy#Ti bn ln th 1#244844#Hng dn b s dng cc dng lm bp v c h bin mt s mn n - ung nh: nc chanh, nc cam, bnh m kp mt, bnh m trng,...#Mu gio#Nu n#Sch mu gio#Thu Dung## 00469000000000253000450002600110000000200290001102900140004000700170005401400070 00710190005000780820008000838080005000910080005000960090011001010100005001120110 01500117005001700132004001800149013000700167020001000174020000600184020001500190 039001000205#VL09.01353#Ting Anh cho hc sinh lp 1#ABC english 1#Nguyn Quc T un#25000#Vi?t#372.652#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a120tr.^b27cm#Nguyn Quc Tu n#Ti bn ln th 1#244845#Ting Anh#Lp 1#Sch gio khoa#Thu Dung## 00872000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290010018000340020022000520070018000740220004000922210022000960080005001180090 02300123010000500146011001500151013000700166005001800173021035100191020001000542 020001400552020001800566039001000584#VL09.01354#75000#Vi?t#004.6#^214#Nguyn M nh Giang#Cc vi iu khin PIC#Nguyn Mnh Giang#T.1#16F83/84A v 16F87/88#^aH.# ^aKhoa hc v K thut#2009#^a416tr.^b27cm#244846#Nguyn Mnh Giang#Gii thiu c u trc cc vi iu khin PIC 16F83.84A v 16F87/88, phn mm MP2AB lp trnh hp ng v phn mm prouteus v mch nguyn l, v mch in v chy m phng chng trnh. Cu trc, lp trnh hp ng cc mch bn trong ca cc vi iu khi n nh b nh, cng song song, cng ni tip (AUART, SPI, I2C), Timer/Counter v ngt chng trnh#Lp trnh#B iu khin#Vi iu khin PIC#Thu Dung## 00834000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010015000430020014000580030088000720070015001600220004001752210 02300179004003500202008000500237009002300242010000500265011001500270013000700285 005001500292021017300307020001000480020000900490020001100499039001000510#VL09.01 355#VL09.01356#73000#Vi?t#546#^214#Nguyn c Vn#Ho hc v c#Dng cho sinh v in cc trng i hc, cao ng v gio vin trung hc chuyn ngnh Ho#Nguyn c Vn#T.2#Cc kim loi in hnh#In ln th 4, c sa cha, b sung#^aH.#^aKho a hc v K thut#2009#^a278tr.^b27cm#244847#Nguyn c Vn#Trnh by i cng v kim loi. Cc nguyn t nhm kim loi kim, kim th, nhm Gali - Indi - Tali , Gecmani - Thic - Ch, ng - Bc - Vng, Km - Caimi - Thu ngn,...#Ho v c#Kim loi#Gio trnh#Thu Dung## 00680000000000289000450002600110000002600110001100100150002200200190003700300710 00560070015001270140007001420190005001490820006001548080005001600080005001650090 02300170010000500193011001500198004003500213013000700248021009300255020000500348 020000800353020000800361020001100369039001000380#VL09.01358#VL09.01357#Nguyn V n May#Bm, qut, my nn#Gio trnh dng cho sinh vin cc trng i hc, cao ng K thut...#Nguyn Vn May#76000#Vi?t#621.6#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thu t#2009#^a289tr.^b27cm#In ln th 6, c sa cha, b sung#244848#Trnh by cc c tnh k thut, nguyn l hot ng v phn loi cc my bm, qut, my nn#Qu t#My nn#My bm#Gio trnh#Thu Dung## 00684000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200150003800700400 00530140008000930190005001010820004001068080005001100080005001150090023001200100 00500143011001500148005001500163013000700178021019000185020001300375020000900388 039001000397020001100407#VL09.01359#VL09.01360#Nguyn Hu Nhn#Sinh hc ngi#Ng uyn Hu Nhn (ch.b.), Hong Qu Tnh#118000#Vi?t#612#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a377tr.^b27cm#Hong Qu Tnh#244849#Nu ln nhng vn chung v t chc c th ngi. Trnh by v h xng, c, tiu ho v dinh dng, min d ch - bch huyt, h hp, h niu v bi tit, thn kinh, sinh sn, ni tit,...# C th ngi#Sinh hc#Thu Dung#Gio trnh## 00827000000000301000450002600110000002600110001101400080002208200040003080800050 00340130007000390390010000460010016000560020020000720050020000920050009001120050 01000121007008100131008000500212009001400217010000500231011001500236015004700251 019000500298020000600303020001100309020001200320021019300332#VL09.01361#VL09.013 62#139000#133#^214#244850#Thu Dung#Dng Qun Tng#Bt trch minh knh#Nhc Q uan o Nhn#Gia Linh#C Th#Dng Qun Tng, Nhc Quan o Nhn ; Dch, ch gii: Gia Linh ; C Th h..#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a335tr.^b27cm#Dch v ch gii theo bn khc i Cn Long#Vi?t#Ni #Phong thu#Dng trch#Gii th iu chuyn lun v a l phong thu dng trch: cch bi tr nh , c bit n hn mnh tm quan trng ca phng ng, nh bp, ca chnh cng nh cc yu t kh ng gian xung quanh ni ## 01058000000000301000450002600110000002600110001100200980002200300220012001400080 01420190005001500820010001558080005001650080005001700090011001750100005001860110 01500191012005100206015002300257013000700280021039800287020000500685020001000690 020001000700020001000710020000900720020001700729039001000746#VL09.01364#VL09.013 63#Hng dn gim thu, gin thu, min thu theo cc quy nh mi ca nh nc nhm bnh n kinh t#p dng t 01-05-2009#315000#Vi?t#343.59705#^214#^aH.#^aLa o ng#2009#^a669tr.^b30cm#Cm nang Nghip v k ton v chnh sch thu 2009#T TS ghi: B Ti chnh#244851#Hng dn v nghip v k ton. Cc qui nh php lu t mi v th tc thu - k khai thu, tnh thu, np thu, min thu, gim thu , xo n thu, hon thu, trnh nh thu hai ln, x l vi phm trong lnh vc thu; thc hin chnh sch thu 2009; thu gi tr gia tng, thu thu nhp doanh nghip, thu thu nhp c nhn, thu tiu th c bit, thu gi tr gia tng, t hu thu nhp doanh nghip#Thu#Lut thu#Min thu#Gim thu#Vit Nam#Vn bn ph p qui#Thu Dung## 01028000000000361000450002600110000002600110001100100200002200200710004202900500 01130070076001630140008002390190005002470820006002528080005002580080018002630090 02300281010000500304011001500309019000500324005001500329005001300344005001500357 01300070037202101760037902000170055502000220057202000070059402000110060103900100 0612005001600622006001300638005001500651#VL09.01365#VL09.01366#D. Bygrave, Willi am#MBA trong tm tay - ch nghin cu tnh hung trong u t t doanh#The po rtable MBA in entrepreneurship case studies#William D. Bygrave, Dan D' Heilly ; Li Hng Vn dch ; Trnh c Vinh h..#140000#Vi?t#658.4#^214#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a452tr.^b27cm#Dch#D' Heilly, Dan#Li Hng Vn#Tr nh c Vinh#244852#Tp hp nhng cu chuyn v qu trnh khi nghip v pht tr in trong nhng lnh vc mi, v cc nh u t t doanh, nhng c hi v yu t cn thit h to dng c nghip#Doanh nghip nh#Qun tr doanh nghip#u t #Doanh nhn#Thu Dung#Heilly, Dan D'.#Li Hng Vn#Trnh c Vinh## 00384000000000229000450001400070000001900050000708200070001280800050001900200110 00240070017000350220004000520050012000560080005000680090011000730100005000840110 01400089013000700103020000900110020001100119020001400130039001000144#10000#Vi?t #372.21#^214#Tp t mu#Hng Giang b.s.#T.1#Hng Giang#^aH.#^aM thut#2009#^a 24tr.^b26cm#244853#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu Dung## 00384000000000229000450001400070000001900050000708200070001280800050001900200110 00240070017000350220004000520050012000560080005000680090011000730100005000840110 01400089013000700103020000900110020001100119020001400130039001000144#10000#Vi?t #372.21#^214#Tp t mu#Hng Giang b.s.#T.2#Hng Giang#^aH.#^aM thut#2009#^a 24tr.^b26cm#244854#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu Dung## 00384000000000229000450001400070000001900050000708200070001280800050001900200110 00240070017000350220004000520050012000560080005000680090011000730100005000840110 01400089013000700103020000900110020001100119020001400130039001000144#10000#Vi?t #372.21#^214#Tp t mu#Hng Giang b.s.#T.3#Hng Giang#^aH.#^aM thut#2009#^a 24tr.^b26cm#244855#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu Dung## 00384000000000229000450001400070000001900050000708200070001280800050001900200110 00240070017000350220004000520050012000560080005000680090011000730100005000840110 01400089013000700103020000900110020001100119020001400130039001000144#10000#Vi?t #372.21#^214#Tp t mu#Hng Giang b.s.#T.4#Hng Giang#^aH.#^aM thut#2009#^a 24tr.^b26cm#244856#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu Dung## 00384000000000229000450001400070000001900050000708200070001280800050001900200110 00240070017000350220004000520050012000560080005000680090011000730100005000840110 01400089013000700103020000900110020001100119020001400130039001000144#10000#Vi?t #372.21#^214#Tp t mu#Hng Giang b.s.#T.5#Hng Giang#^aH.#^aM thut#2009#^a 24tr.^b26cm#244857#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu Dung## 00509000000000265000450001400070000001900050000708200070001280800050001900200380 00240070035000620050009000970080005001060090011001110100005001220110014001270050 00900141005000700150005001200157013000700169020001100176020000900187020002300196 020001400219039001000233#10000#Vi?t#372.21#^214#Tp t mu cc phng tin n g thu#B.s.: L Thng, Minh Thu, c L..#L Thng#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^ b27cm#Minh Thu#c L#Hng Giang#244858#Tp t mu#Mu gio#Phng tin ng t hu#Sch mu gio#Thu Dung## 00512000000000265000450001400070000001900050000708200070001280800050001900200440 00240070035000680050009001030080005001120090011001170100005001280110014001330050 00900147005000700156005001200163013000700175020000900182020001100191020002300202 020001400225039000700239#10000#Vi?t#372.21#^214#Tp t mu cc phng tin n g hng khng#B.s.: L Thng, Minh Thu, c L..#L Thng#^aH.#^aM thut#2009#^a 23tr.^b27cm#Minh Thu#c L#Hng Giang#244859#Mu gio#Tp t mu#Phng tin h ng khng#Sch mu gio#T.Dung## 00504000000000277000450001400070000001900050000708200070001280800050001900200290 00240070035000530050009000880080005000970090011001020100005001130110014001180050 00900132005000700141005001200148013000700160020000900167020001100176020000500187 020001000192020001400202039001000216#10000#Vi?t#372.21#^214#Tp t mu bm v cn trng#B.s.: L Thng, Minh Thu, c L..#L Thng#^aH.#^aM thut#2009#^a23t r.^b27cm#Minh Thu#c L#Hng Giang#244860#Mu gio#Tp t mu#Bm#Cn trng#S ch mu gio#Thu Dung## 00409000000000229000450001400070000001900050000708200070001280800050001900200250 00240070020000490220004000690050020000730080005000930090011000980100005001090110 01400114013000700128020000900135020001100144020001400155039001000169#10000#Vi?t #372.21#^214#B vui m hc hc m vui#Hunh L Nht Khanh#T.1#Hunh L Nht Khan h#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b27cm#244861#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Th u Dung## 00409000000000229000450001400070000001900050000708200070001280800050001900200250 00240070020000490220004000690050020000730080005000930090011000980100005001090110 01400114013000700128020000900135020001100144020001400155039001000169#10000#Vi?t #372.21#^214#B vui m hc hc m vui#Hunh L Nht Khanh#T.2#Hunh L Nht Khan h#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b27cm#244862#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Th u Dung## 00409000000000229000450001400070000001900050000708200070001280800050001900200250 00240070020000490220004000690050020000730080005000930090011000980100005001090110 01400114013000700128020000900135020001100144020001400155039001000169#10000#Vi?t #372.21#^214#B vui m hc hc m vui#Hunh L Nht Khanh#T.3#Hunh L Nht Khan h#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b27cm#244863#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Th u Dung## 00472000000000265000450001400070000001900050000708200070001280800050001900200180 00240070033000420220004000750050013000790050009000920050007001010050012001080080 00500120009001100125010000500136011001400141013000700155020000900162020001100171 020001400182039001000196#10000#Vi?t#372.21#^214#B yu th ti i#Nguyn Thng, Minh Thu, c L..#T.1#Nguyn Thng#Minh Thu#c L#Hng Giang#^aH.#^aM thut #2009#^a23tr.^b27cm#244864#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu Dung## 00472000000000265000450001400070000001900050000708200070001280800050001900200180 00240070033000420220004000750050013000790050009000920050007001010050012001080080 00500120009001100125010000500136011001400141013000700155020000900162020001100171 020001400182039001000196#10000#Vi?t#372.21#^214#B yu th ti i#Nguyn Thng, Minh Thu, c L..#T.2#Nguyn Thng#Minh Thu#c L#Hng Giang#^aH.#^aM thut #2009#^a23tr.^b27cm#244865#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu Dung## 00472000000000265000450001400070000001900050000708200070001280800050001900200180 00240070033000420220004000750050013000790050009000920050007001010050012001080080 00500120009001100125010000500136011001400141013000700155020000900162020001100171 020001400182039001000196#10000#Vi?t#372.21#^214#B yu th ti i#Nguyn Thng, Minh Thu, c L..#T.3#Nguyn Thng#Minh Thu#c L#Hng Giang#^aH.#^aM thut #2009#^a23tr.^b27cm#244866#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu Dung## 00472000000000265000450001400070000001900050000708200070001280800050001900200180 00240070033000420220004000750050013000790050009000920050007001010050012001080080 00500120009001100125010000500136011001400141013000700155020000900162020001100171 020001400182039001000196#10000#Vi?t#372.21#^214#B yu th ti i#Nguyn Thng, Minh Thu, c L..#T.4#Nguyn Thng#Minh Thu#c L#Hng Giang#^aH.#^aM thut #2009#^a23tr.^b27cm#244867#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu Dung## 00472000000000265000450001900050000008200070000580800050001201400070001700200180 00240070033000420220004000750050013000790050009000920050007001010050012001080080 00500120009001100125010000500136011001400141013000700155020000900162020001100171 020001400182039001000196#Vi?t#372.21#^214#10000#B yu th ti i#Nguyn Thng, Minh Thu, c L..#T.5#Nguyn Thng#Minh Thu#c L#Hng Giang#^aH.#^aM thut #2009#^a23tr.^b27cm#244868#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu Dung## 00472000000000265000450001900050000008200070000580800050001201400070001700200180 00240070033000420220004000750050013000790050009000920050007001010050012001080080 00500120009001100125010000500136011001400141013000700155020000900162020001100171 020001400182039001000196#Vi?t#372.21#^214#10000#B yu th ti i#Nguyn Thng, Minh Thu, c L..#T.6#Nguyn Thng#Minh Thu#c L#Hng Giang#^aH.#^aM thut #2009#^a23tr.^b27cm#244869#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu Dung## 00472000000000265000450001900050000008200070000580800050001201400070001700200180 00240070033000420220004000750050013000790050009000920050007001010050012001080080 00500120009001100125010000500136011001400141013000700155020000900162020001100171 020001400182039001000196#Vi?t#372.21#^214#10000#B yu th ti i#Nguyn Thng, Minh Thu, c L..#T.7#Nguyn Thng#Minh Thu#c L#Hng Giang#^aH.#^aM thut #2009#^a23tr.^b27cm#244870#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu Dung## 00472000000000265000450001900050000008200070000580800050001201400070001700200180 00240070033000420220004000750050013000790050009000920050007001010050012001080080 00500120009001100125010000500136011001400141013000700155020000900162020001100171 020001400182039001000196#Vi?t#372.21#^214#10000#B yu th ti i#Nguyn Thng, Minh Thu, c L..#T.8#Nguyn Thng#Minh Thu#c L#Hng Giang#^aH.#^aM thut #2009#^a23tr.^b27cm#244871#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu Dung## 00472000000000265000450001900050000008200070000580800050001201400070001700200180 00240070033000420220004000750050013000790050009000920050007001010050012001080080 00500120009001100125010000500136011001400141013000700155020000900162020001100171 020001400182039001000196#Vi?t#372.21#^214#10000#B yu th ti i#Nguyn Thng, Minh Thu, c L..#T.9#Nguyn Thng#Minh Thu#c L#Hng Giang#^aH.#^aM thut #2009#^a23tr.^b27cm#244872#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu Dung## 00473000000000265000450001900050000008200070000580800050001201400070001700200180 00240070033000420220005000750050013000800050009000930050007001020050012001090080 00500121009001100126010000500137011001400142013000700156020000900163020001100172 020001400183039001000197#Vi?t#372.21#^214#10000#B yu th ti i#Nguyn Thng, Minh Thu, c L..#T.10#Nguyn Thng#Minh Thu#c L#Hng Giang#^aH.#^aM thu t#2009#^a23tr.^b27cm#244873#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu Dung## 00473000000000265000450001900050000008200070000580800050001201400070001700200180 00240070033000420220005000750050013000800050009000930050007001020050012001090080 00500121009001100126010000500137011001400142013000700156020000900163020001100172 020001400183039001000197#Vi?t#372.21#^214#10000#B yu th ti i#Nguyn Thng, Minh Thu, c L..#T.11#Nguyn Thng#Minh Thu#c L#Hng Giang#^aH.#^aM thu t#2009#^a23tr.^b27cm#244874#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu Dung## 00473000000000265000450001900050000008200070000580800050001201400070001700200180 00240070033000420220005000750050013000800050009000930050007001020050012001090080 00500121009001100126010000500137011001400142013000700156020000900163020001100172 020001400183039001000197#Vi?t#372.21#^214#10000#B yu th ti i#Nguyn Thng, Minh Thu, c L..#T.12#Nguyn Thng#Minh Thu#c L#Hng Giang#^aH.#^aM thu t#2009#^a23tr.^b27cm#244875#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu Dung## 00473000000000265000450001900050000008200070000580800050001201400070001700200180 00240070033000420220005000750050013000800050009000930050007001020050012001090080 00500121009001100126010000500137011001400142013000700156020000900163020001100172 020001400183039001000197#Vi?t#372.21#^214#10000#B yu th ti i#Nguyn Thng, Minh Thu, c L..#T.13#Nguyn Thng#Minh Thu#c L#Hng Giang#^aH.#^aM thu t#2009#^a23tr.^b27cm#244876#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu Dung## 00473000000000265000450001900050000008200070000580800050001201400070001700200180 00240070033000420220005000750050013000800050009000930050007001020050012001090080 00500121009001100126010000500137011001400142013000700156020000900163020001100172 020001400183039001000197#Vi?t#372.21#^214#10000#B yu th ti i#Nguyn Thng, Minh Thu, c L..#T.14#Nguyn Thng#Minh Thu#c L#Hng Giang#^aH.#^aM thu t#2009#^a23tr.^b27cm#244877#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu Dung## 00473000000000265000450001900050000008200070000580800050001201400070001700200180 00240070033000420220005000750050013000800050009000930050007001020050012001090080 00500121009001100126010000500137011001400142013000700156020000900163020001100172 020001400183039001000197#Vi?t#372.21#^214#10000#B yu th ti i#Nguyn Thng, Minh Thu, c L..#T.15#Nguyn Thng#Minh Thu#c L#Hng Giang#^aH.#^aM thu t#2009#^a23tr.^b27cm#244878#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu Dung## 00473000000000265000450001900050000008200070000580800050001201400070001700200180 00240070033000420220005000750050013000800050009000930050007001020050012001090080 00500121009001100126010000500137011001400142013000700156020000900163020001100172 020001400183039001000197#Vi?t#372.21#^214#10000#B yu th ti i#Nguyn Thng, Minh Thu, c L..#T.16#Nguyn Thng#Minh Thu#c L#Hng Giang#^aH.#^aM thu t#2009#^a23tr.^b27cm#244879#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu Dung## 00473000000000265000450001900050000008200070000580800050001201400070001700200180 00240070033000420220005000750050013000800050009000930050007001020050012001090080 00500121009001100126010000500137011001400142013000700156020000900163020001100172 020001400183039001000197#Vi?t#372.21#^214#10000#B yu th ti i#Nguyn Thng, Minh Thu, c L..#T.17#Nguyn Thng#Minh Thu#c L#Hng Giang#^aH.#^aM thu t#2009#^a23tr.^b27cm#244880#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu Dung## 00473000000000265000450001900050000008200070000580800050001201400070001700200180 00240070033000420220005000750050013000800050009000930050007001020050012001090080 00500121009001100126010000500137011001400142013000700156020000900163020001100172 020001400183039001000197#Vi?t#372.21#^214#10000#B yu th ti i#Nguyn Thng, Minh Thu, c L..#T.18#Nguyn Thng#Minh Thu#c L#Hng Giang#^aH.#^aM thu t#2009#^a23tr.^b27cm#244881#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu Dung## 00473000000000265000450001900050000008200070000580800050001201400070001700200180 00240070033000420220005000750050013000800050009000930050007001020050012001090080 00500121009001100126010000500137011001400142013000700156020000900163020001100172 020001400183039001000197#Vi?t#372.21#^214#10000#B yu th ti i#Nguyn Thng, Minh Thu, c L..#T.19#Nguyn Thng#Minh Thu#c L#Hng Giang#^aH.#^aM thu t#2009#^a23tr.^b27cm#244882#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu Dung## 00473000000000265000450001900050000008200070000580800050001201400070001700200180 00240070033000420220005000750050013000800050009000930050007001020050012001090080 00500121009001100126010000500137011001400142013000700156020000900163020001100172 020001400183039001000197#Vi?t#372.21#^214#10000#B yu th ti i#Nguyn Thng, Minh Thu, c L..#T.20#Nguyn Thng#Minh Thu#c L#Hng Giang#^aH.#^aM thu t#2009#^a23tr.^b27cm#244883#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu Dung## 00415000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200210 00230070012000440050012000560080005000680090011000730100005000840110014000890130 00700103020000900110020001100119020001100130020000800141020001400149039001000163 #6000#Vi?t#372.21#^214#Lm quen vi ch ci#Hng Giang#Hng Giang#^aH.#^aM t hut#2009#^a24tr.^b24cm#244884#Mu gio#Tp t ch#Ting Vit#Ch ci#Sch mu g io#Thu Dung## 00412000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200180 00230070012000410050012000530080005000650090011000700100005000810110014000860130 00700100020000900107020001100116020000800127020001100135020001400146039001000160 #6000#Vi?t#372.21#^214#Tp t nt c bn#Hng Giang#Hng Giang#^aH.#^aM thu t#2009#^a23tr.^b24cm#244885#Mu gio#Tp t ch#Ch ci#Ting Vit#Sch mu gio #Thu Dung## 00466000000000265000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200140 00230070030000370050012000670080005000790090011000840100005000950110014001000050 00900114005000700123013000700130020000900137020001100146020001100157020000800168 020001400176039001000190#6000#Vi?t#372.21#^214#B tp t ch#Hng Giang, Minh Thu, c L#Hng Giang#^aH.#^aM thut#2009#^a24tr.^b24cm#Minh Thu#c L#24488 6#Mu gio#Tp t ch#Ting Vit#Ch ci#Sch mu gio#Thu Dung## 00495000000000265000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200370 00230070033000600050013000930080005001060090011001110100005001220110014001270050 00900141005000700150005001200157013000700169020000900176020001100185020000900196 020001400205039001000219#6000#Vi?t#372.21#^214#Tp t mu mu gio cc mn th thao#Nguyn Thng, Minh Thu, c L..#Nguyn Thng#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^ b24cm#Minh Thu#c L#Hng Giang#244887#Mu gio#Tp t mu#Th thao#Sch mu g io#Thu Dung## 00507000000000265000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200450 00230070033000680050013001010080005001140090011001190100005001300110014001350050 00900149005000700158005001200165013000700177020000900184020001100193020001300204 020001400217039001000231#6000#Vi?t#372.21#^214#Tp t mu mu gio nhn vt tru yn Nht Bn#Nguyn Thng, Minh Thu, c L..#Nguyn Thng#^aH.#^aM thut#2009# ^a23tr.^b24cm#Minh Thu#c L#Hng Giang#244888#Mu gio#Tp t mu#Truyn tran h#Sch mu gio#Thu Dung## 00502000000000277000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200320 00230070033000550050013000880080005001010090011001060100005001170110014001220050 00900136005000700145005001200152013000700164020000900171020001100180020000500191 020000400196020001400200039001000214#6000#Vi?t#372.21#^214#Tp t mu mu gio bm v hoa#Nguyn Thng, Minh Thu, c L..#Nguyn Thng#^aH.#^aM thut#2009#^ a23tr.^b24cm#Minh Thu#c L#Hng Giang#244889#Mu gio#Tp t mu#Bm#Hoa#Sc h mu gio#Thu Dung## 00502000000000277000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200320 00230070033000550050013000880080005001010090011001060100005001170110014001220050 00900136005000700145005001200152013000700164020000900171020001100180020000500191 020000400196020001400200039001000214#6000#Vi?t#372.21#^214#Tp t mu mu gio chim v hoa#Nguyn Thng, Minh Thu, c L..#Nguyn Thng#^aH.#^aM thut#2009#^ a23tr.^b24cm#Minh Thu#c L#Hng Giang#244890#Mu gio#Tp t mu#Chim#Hoa#Sc h mu gio#Thu Dung## 00497000000000277000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200200 00230030008000430070033000510050013000840080005000970090011001020100005001130110 01400118005000900132005000700141005001200148013000700160020000900167020001100176 020000800187020001400195039001000209#6000#Vi?t#372.21#^214#Tp t mu mu gio# C cnh#Nguyn Thng, Minh Thu, c L..#Nguyn Thng#^aH.#^aM thut#2009#^a23t r.^b24cm#Minh Thu#c L#Hng Giang#244891#Mu gio#Tp t mu#C cnh#Sch mu gio#Thu Dung## 00496000000000265000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200140 00230030012000370070037000490050009000860080005000950090011001000100005001110110 01400116005000700130005001900137013000700156020000900163020001100172020002300183 020001400206039001000220#6000#Vi?t#372.21#^214#B tp t mu#Cc loi xe#Minh T hu, c L, Ng L Hng Giang#Minh Thu#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b24cm#c L #Ng L Hng Giang#244892#Mu gio#Tp t mu#Phng tin giao thng#Sch mu gio#Thu Dung## 00498000000000277000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200140 00230030017000370070037000540050009000910080005001000090011001050100005001160110 01400121005000700135005001900142013000700161020000900168020001100177020000400188 020000400192020001400196039001000210#6000#Vi?t#372.21#^214#B tp t mu#Cc lo i rau qu#Minh Thu, c L, Ng L Hng Giang#Minh Thu#^aH.#^aM thut#2009#^a 23tr.^b24cm#c L#Ng L Hng Giang#244893#Mu gio#Tp t mu#Rau#Qu#Sch m u gio#Thu Dung## 00457000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200140 00230030013000370070037000500050009000870080005000960090011001010100005001120110 01400117005000700131005001900138013000700157020001100164020000900175020001400184 039000500198#6000#Vi?t#372.21#^214#B tp t mu#Cc loi hoa#Minh Thu, c L, Ng L Hng Giang#Minh Thu#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b24cm#c L#Ng L H ng Giang#244894#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Thu## 00462000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200140 00230030018000370070037000550050009000920080005001010090011001060100005001170110 01400122005000700136005001900143013000700162020001100169020000900180020001400189 039000500203#6000#Vi?t#372.21#^214#B tp t mu#Cc loi tri cy#Minh Thu, c L, Ng L Hng Giang#Minh Thu#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b24cm#c L#Ng L Hng Giang#244895#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Thu## 00456000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200140 00230030012000370070037000490050009000860080005000950090011001000100005001110110 01400116005000700130005001900137013000700156020001100163020000900174020001400183 039000500197#6000#Vi?t#372.21#^214#B tp t mu#Cc loi c#Minh Thu, c L, Ng L Hng Giang#Minh Thu#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b24cm#c L#Ng L H ng Giang#244896#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Thu## 00458000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200140 00230030014000370070037000510050009000880080005000970090011001020100005001130110 01400118005000700132005001900139013000700158020001100165020000900176020001400185 039000500199#6000#Vi?t#372.21#^214#B tp t mu#Cc loi chim#Minh Thu, c L , Ng L Hng Giang#Minh Thu#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b24cm#c L#Ng L H ng Giang#244897#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Thu## 00488000000000265000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200200 00230030024000430070033000670050013001000080005001130090011001180100005001290110 01400134005000900148005000700157005001200164013000700176020001100183020000900194 020001400203039000500217#6000#Vi?t#372.21#^214#Tp t mu mu gio#Bp b v th nhi bng#Nguyn Thng, Minh Thu, c L..#Nguyn Thng#^aH.#^aM thut#2009#^ a23tr.^b24cm#Minh Thu#c L#Hng Giang#244898#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gi o#Thu## 00473000000000265000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200140 00230030013000370070037000500220004000870050009000910050007001000050019001070080 00500126009001100131010000500142011001400147013000700161020001100168020000900179 020001400188039000500202#6000#Vi?t#372.21#^214#B tp t mu#Cc loi th#Minh Thu, c L, Ng L Hng Giang#T.1#Minh Thu#c L#Ng L Hng Giang#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b24cm#244899#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Thu## 00461000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200270 00230070037000500220004000870050009000910050007001000050019001070080005001260090 01100131010000500142011001400147013000700161020001100168020000900179020001400188 039000500202#6000#Vi?t#372.21#^214#B tp t mu cc loi th#Minh Thu, c L, Ng L Hng Giang#T.2#Minh Thu#c L#Ng L Hng Giang#^aH.#^aM thut#2009# ^a23tr.^b24cm#244900#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Thu## 00474000000000265000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200190 00230070037000420220004000790050009000830050007000920050019000990080005001180090 01100123010000500134011001400139013000700153020000900160020000900169020001100178 020001400189039000500203#6000#Vi?t#372.63#^214#Luyn vit ch hoa#Minh Thu, c L, Ng L Hng Giang#T.1#Minh Thu#c L#Ng L Hng Giang#^aH.#^aM thut#2 009#^a23tr.^b24cm#244901#Tp vit#Tiu hc#Tp t ch#Sch c thm#Thu## 00474000000000265000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200190 00230070037000420220004000790050009000830050007000920050019000990080005001180090 01100123010000500134011001400139013000700153020000900160020000900169020001100178 020001400189039000500203#6000#Vi?t#372.63#^214#Luyn vit ch hoa#Minh Thu, c L, Ng L Hng Giang#T.2#Minh Thu#c L#Ng L Hng Giang#^aH.#^aM thut#2 009#^a23tr.^b24cm#244902#Tp vit#Tiu hc#Tp t ch#Sch c thm#Thu## 00459000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200100 00230030010000330070043000430220004000860050020000900050016001100080005001260090 01100131010000500142011001400147013000700161020001100168020000700179020001400186 039000500200#5000#Vi?t#372.21#^214#B hc s#Tp t s#B.s.: Hong Th Thu Hn g, Nguyn Thu Hin#T.1#Hong Th Thu Hng#Nguyn Thu Hin#^aH.#^aM thut#2009# ^a16tr.^b24cm#244903#Tp t mu#Ch s#Sch mu gio#Thu## 00459000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200100 00230030010000330070043000430220004000860050020000900050016001100080005001260090 01100131010000500142011001400147013000700161020001100168020000700179020001400186 039000500200#5000#Vi?t#372.21#^214#B hc s#Tp t s#B.s.: Hong Th Thu Hn g, Nguyn Thu Hin#T.2#Hong Th Thu Hng#Nguyn Thu Hin#^aH.#^aM thut#2009# ^a16tr.^b24cm#244904#Tp t mu#Ch s#Sch mu gio#Thu## 00445000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200070 00230070025000300220004000550050020000590080005000790090011000840100005000950110 01400100012002100114013000700135020001100142020001100153020000800164020001400172 039000500186#4800#Vi?t#372.21#^214#Tp t#Hong Th Thu Hng b.s.#T.1#Hong Th Thu Hng#^aH.#^aM thut#2009#^a19tr.^b24cm#Thc hnh luyn vit#244905#Tp t ch#Ting Vit#Ch ci#Sch mu gio#Thu## 00445000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200070 00230070025000300220004000550050020000590080005000790090011000840100005000950110 01400100012002100114013000700135020001100142020001100153020000800164020001400172 039000500186#4800#Vi?t#372.21#^214#Tp t#Hong Th Thu Hng b.s.#T.2#Hong Th Thu Hng#^aH.#^aM thut#2009#^a19tr.^b24cm#Thc hnh luyn vit#244906#Tp t ch#Ting Vit#Ch ci#Sch mu gio#Thu## 00486000000000265000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200110 00230030011000340070044000450220004000890050020000930050016001130080005001290090 01100134010000500145011001400150013000700164020001100171020001100182020000800193 020001400201039000500215#4800#Vi?t#372.21#^214#B hc ch#Tp t ch#B.s.: Hon g Th Thu Hng , Nguyn Thu Hin#T.1#Hong Th Thu Hng#Nguyn Thu Hin#^aH.#^ aM thut#2009#^a16tr.^b24cm#244907#Tp t ch#Ting Vit#Ch ci#Sch mu gio# Thu## 00486000000000265000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200110 00230030011000340070044000450220004000890050020000930050016001130080005001290090 01100134010000500145011001400150013000700164020001100171020001100182020000800193 020001400201039000500215#4800#Vi?t#372.21#^214#B hc ch#Tp t ch#B.s.: Hon g Th Thu Hng , Nguyn Thu Hin#T.2#Hong Th Thu Hng#Nguyn Thu Hin#^aH.#^ aM thut#2009#^a16tr.^b24cm#244908#Tp t ch#Ting Vit#Ch ci#Sch mu gio# Thu## 00483000000000241000450000200270000000300320002700700260005900500090008501400060 00940190005001000820007001058080005001120080018001170090023001350100005001580110 01400163012002000177013000700197020000900204020000900213020001400222039000500236 #Nhng li yu dnh cho con#Dnh cho la tui t 6 - 7 tui#L Quang tuyn chn, b.s.#L Quang#7500#Vi?t#372.63#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2 009#^a32tr.^b21cm#Luyn ch rn ngi#244909#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#Thu ## 00487000000000241000450000200310000000300320003100700260006300500090008901400060 00980190005001040820007001098080005001160080018001210090023001390100005001620110 01400167012002000181013000700201020000900208020000900217020001400226039000500240 #Nhng li yu dnh cho con yu#Dnh cho la tui t 8 - 9 tui#L Quang tuyn c hn, b.s.#L Quang#7500#Vi?t#372.63#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Mi nh#2009#^a30tr.^b21cm#Luyn ch rn ngi#244910#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm #Thu## 00488000000000241000450000200300000000300340003000700260006400500090009001400060 00990190005001050820007001108080005001170080018001220090023001400100005001630110 01400168012002000182013000700202020000900209020000900218020001400227039000500241 #Nhng li yu dng ln cha m#Dnh cho la tui t 10 - 11 tui#L Quang tuyn chn, b.s.#L Quang#7500#Vi?t#372.63#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh#2009#^a30tr.^b21cm#Luyn ch rn ngi#244911#Tp vit#Tiu hc#Sch c th m#Thu## 00490000000000241000450000200320000000300340003200700260006600500090009201400060 01010190005001070820007001128080005001190080018001240090023001420100005001650110 01400170012002000184013000700204020000900211020000900220020001400229039000500243 #Nhng li yu dy con nn ngi#Dnh cho la tui t 12 - 13 tui#L Quang tuy n chn, b.s.#L Quang#7500#Vi?t#372.63#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a30tr.^b21cm#Luyn ch rn ngi#244912#Tp vit#Tiu hc#Sch c t hm#Thu## 00603000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020027000330030032000600070048000920220004001400050009001440050016001530050 01300169005001200182008000500194009001100199010000500210011001400215013000700229 020000900236020000600245020000800251020001000259020001500269039000500284#VV09.10 110#6500#Vi?t#372.5#^214#Bi tp thc hnh th cng#Theo chun kin thc v k nng#B.s.: on Chi, Nguyn Hu Hnh, Trn Th Thu..#Q.1#on Chi#Nguyn Hu Hn h#Trn Th Thu#Thanh Huyn#^aH.#^aM thut#2009#^a32tr.^b24cm#244913#Th cng#L p 1#Bi tp#Thc hnh#Sch gio khoa#Thu## 00603000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020027000330030032000600070048000920220004001400050009001440050016001530050 01300169005001200182008000500194009001100199010000500210011001400215013000700229 020000900236020000600245020000800251020001000259020001500269039000500284#VV09.10 111#6500#Vi?t#372.5#^214#Bi tp thc hnh th cng#Theo chun kin thc v k nng#B.s.: on Chi, Nguyn Hu Hnh, Trn Th Thu..#Q.2#on Chi#Nguyn Hu Hn h#Trn Th Thu#Thanh Huyn#^aH.#^aM thut#2009#^a32tr.^b24cm#244914#Th cng#L p 2#Bi tp#Thc hnh#Sch gio khoa#Thu## 00603000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020027000330030032000600070048000920220004001400050009001440050016001530050 01300169005001200182008000500194009001100199010000500210011001400215013000700229 020000900236020000600245020000800251020001000259020001500269039000500284#VV09.10 112#6500#Vi?t#372.5#^214#Bi tp thc hnh th cng#Theo chun kin thc v k nng#B.s.: on Chi, Nguyn Hu Hnh, Trn Th Thu..#Q.3#on Chi#Nguyn Hu Hn h#Trn Th Thu#Thanh Huyn#^aH.#^aM thut#2009#^a32tr.^b24cm#244915#Th cng#L p 3#Bi tp#Thc hnh#Sch gio khoa#Thu## 00456000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200270 00230030052000500070018001020220004001200050013001240080005001370090011001420100 00500153011001400158013000700172020001000179020000600189020001400195039000500209 #6800#Vi?t#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 1#Cc truyn c trong sch gi o khoa ting Vit 1...#L Hu Thnh b.s.#T.1#L Hu Thnh#^aH.#^aM thut#2009#^ a27tr.^b24cm#244916#K chuyn#Lp 1#Sch c thm#Thu## 00456000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200270 00230030052000500070018001020220004001200050013001240080005001370090011001420100 00500153011001400158013000700172020001000179020000600189020001400195039000500209 #6800#Vi?t#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 1#Cc truyn c trong sch gi o khoa ting Vit 1...#L Hu Thnh b.s.#T.2#L Hu Thnh#^aH.#^aM thut#2009#^ a27tr.^b24cm#244917#K chuyn#Lp 1#Sch c thm#Thu## 00462000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200270 00230030052000500070021001020220004001230050016001270080005001430090011001480100 00500159011001400164013000700178020001000185020000600195020001400201039000500215 #6800#Vi?t#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 2#Cc truyn c trong sch gi o khoa ting Vit 2...#Trn Mnh Hng b.s.#T.1#Trn Mnh Hng#^aH.#^aM thut# 2009#^a32tr.^b24cm#244918#K chuyn#Lp 2#Sch c thm#Thu## 00462000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200270 00230030052000500070021001020220004001230050016001270080005001430090011001480100 00500159011001400164013000700178020001000185020000600195020001400201039000500215 #6800#Vi?t#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 2#Cc truyn c trong sch gi o khoa ting Vit 2...#Trn Mnh Hng b.s.#T.2#Trn Mnh Hng#^aH.#^aM thut# 2009#^a32tr.^b24cm#244919#K chuyn#Lp 2#Sch c thm#Thu## 00485000000000253000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020027000340030052000610070021001130220004001340050016001380080005001540090 01100159010000500170011001400175013000700189020001000196020000600206020001400212 039000500226#VV09.10117#6800#Vi?t#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 3#Cc tr uyn c trong sch gio khoa ting Vit 3...#Trn Mnh Hng b.s.#T.1#Trn Mnh Hng#^aH.#^aM thut#2009#^a28tr.^b24cm#244920#K chuyn#Lp 3#Sch c thm#T hu## 00485000000000253000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020027000340030052000610070021001130220004001340050016001380080005001540090 01100159010000500170011001400175013000700189020001000196020000600206020001400212 039000500226#VV09.10118#6800#Vi?t#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 3#Cc tr uyn c trong sch gio khoa ting Vit 3...#Trn Mnh Hng b.s.#T.2#Trn Mnh Hng#^aH.#^aM thut#2009#^a28tr.^b24cm#244921#K chuyn#Lp 3#Sch c thm#T hu## 00508000000000253000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020027000340030075000610070021001360220004001570050016001610080005001770090 01100182010000500193011001400198013000700212020001000219020000600229020001400235 039000500249#VV09.10119#6800#Vi?t#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 4#Hng dn k chuyn nghe, c theo chng trnh mn ting Vit lp 4#Trn Mnh H ng b.s.#T.1#Trn Mnh Hng#^aH.#^aM thut#2009#^a27tr.^b24cm#244922#K chuy n#Lp 4#Sch c thm#Thu## 00508000000000253000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020027000340030075000610070021001360220004001570050016001610080005001770090 01100182010000500193011001400198013000700212020001000219020000600229020001400235 039000500249#VV09.10120#6800#Vi?t#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 4#Hng dn k chuyn nghe, c theo chng trnh mn ting Vit lp 4#Trn Mnh H ng b.s.#T.2#Trn Mnh Hng#^aH.#^aM thut#2009#^a27tr.^b24cm#244923#K chuy n#Lp 4#Sch c thm#Thu## 00508000000000253000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020027000340030075000610070021001360220004001570050016001610080005001770090 01100182010000500193011001400198013000700212020001000219020000600229020001400235 039000500249#VV09.10121#6800#Vi?t#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 5#Hng dn k chuyn nghe, c theo chng trnh mn ting Vit lp 5#Trn Mnh H ng b.s.#T.1#Trn Mnh Hng#^aH.#^aM thut#2009#^a28tr.^b24cm#244924#K chuy n#Lp 5#Sch c thm#Thu## 00508000000000253000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020027000340030075000610070021001360220004001570050016001610080005001770090 01100182010000500193011001400198013000700212020001000219020000600229020001400235 039000500249#VV09.10122#6800#Vi?t#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 5#Hng dn k chuyn nghe, c theo chng trnh mn ting Vit lp 5#Trn Mnh H ng b.s.#T.2#Trn Mnh Hng#^aH.#^aM thut#2009#^a28tr.^b24cm#244925#K chuy n#Lp 5#Sch c thm#Thu## 00649000000000277000450002600110000000200260001100300130003700700510005000500190 01010140006001200190005001260820009001318080005001400080005001450090011001500100 00500161011001400166012007800180013000700258005001800265015004300283020001800326 020000900344020001300353039000500366#VV09.10123#Cuc phiu lu ca c My#Truyn tranh#Li: Trn Th Ngc Trm ; Tranh: Nhm Handpictures#Trn Th Ngc Trm#950 0#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b27cm#Nhng truyn hay dnh c ho tr mm non. Ch Nc v cc hin tng t nhin#244926#Nhm Handpictures# Da theo truyn ngn C My ca Nhc Thu#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tra nh#Thu## 00676000000000289000450002600110000000200240001100300130003500700660004800500160 01140140006001300190005001360820009001418080005001500080005001550090011001600100 00500171011001400176012002000190015009600210005001500306005001300321013000700334 020001800341020000900359020001300368039000500381#VV09.10124#Cu chuyn v ch Xe i#Truyn tranh#Chuyn th: Nguyn Hng Thu, Trn Phng An ; Tranh: Trn Xun Du#Nguyn Hng Thu#7000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b27cm#S ch tranh mu gio#Da theo Tuyn chn tr chi, bi ht, th ca, truyn k, cu theo ch - tr 3 - 36 thng#Trn Phng An#Trn Xun Du#244927#Vn hc th iu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00667000000000289000450002600110000000200070001100300130001800700700003100500150 01010140006001160190005001220820009001278080005001360080005001410090011001460100 00500157011001400162012002000176005001800196015009600214005001500310013000700325 020001800332020000900350020001300359039000500372#VV09.10125#S con#Truyn tranh# Chuyn th: ng Thu Qunh, Trn Phng An ; Tranh: Nhm Handpictures#ng Thu Q unh#7000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b27cm#Sch tranh mu gio#Nhm Handpictures#Da theo Tuyn chn tr chi, bi ht, th ca, truyn k, cu theo ch - tr 3 - 36 thng#Trn Phng An#244928#Vn hc thiu nhi#V it Nam#Truyn tranh#Thu## 00670000000000289000450002600110000000200180001100300130002900700670004200500150 01090140006001240190005001300820009001358080005001440080005001490090011001540100 00500165011001400170012002000184015009400204005001500298005001500313013000700328 020001800335020000900353020001300362039000500375#VV09.10126#Bn tay c n hn#Tr uyn tranh#Chuyn th: ng Thu Qunh, Trn Phng An ; Tranh: Phm Ngc Tun# ng Thu Qunh#7000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b27cm#Sch tr anh mu gio#Da theo Tuyn chn tr chi, bi ht, th ca, truyn k, cu th eo ch - tr 5 - 6 tui#Trn Phng An#Phm Ngc Tun#244929#Vn hc thiu nh i#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00671000000000289000450002600110000000200170001100300130002800700680004100500190 01090140006001280190005001340820009001398080005001480080005001530090011001580100 00500169011001400174012002000188015009400208005001500302005001200317013000700329 020001800336020000900354020001300363039000500376#VV09.10127#Gu con chia qu#Tru yn tranh#Chuyn th: Nguyn Thanh Giang, Trn Phng An ; Tranh: T Huy Long#Ng uyn Thanh Giang#7000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b27cm#Sc h tranh mu gio#Da theo Tuyn chn tr chi, bi ht, th ca, truyn k, cu theo ch - tr 4 - 5 tui#Trn Phng An#T Huy Long#244930#Vn hc thiu n hi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00664000000000289000450002600110000000200180001100300130002900700630004200500160 01050140006001210190005001270820009001328080005001410080005001460090011001510100 00500162011001400167012002000181015009600201005001500297005001000312013000700322 020001800329020000900347020001300356039000500369#VV09.10128#V sinh bui sng#Tr uyn tranh#Chuyn th: Nguyn Hng Thu, Trn Phng An ; Tranh: Thi Hng#Nguyn Hng Thu#7000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b27cm#Sch tranh mu gio#Da theo Tuyn chn tr chi, bi ht, th ca, truyn k, cu theo ch - tr 3 - 36 thng#Trn Phng An#Thi Hng#244931#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00768000000000301000450002600110000000200540001100300130006500700490007800500190 01270050016001460140006001620190005001680820012001738080005001850080005001900090 01100195010000500206011001400211015006700225013000700292021010100299020001400400 020000800414020000900422020001700431020001300448039000500461#VV09.10129#L Thnh Tng - v vua anh minh, ti ba trong lch s#Truyn tranh#Li: on Th Minh Ch u ; Tranh: Nguyn ng Hi#on Th Minh Chu#Nguyn ng Hi#8000#Vi?t#959.70 26092#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a39tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh l ch s theo SGK lch s hin hnh#244932#K chuyn v nhn vt lch s Vit Nam L Thnh Tng, v vua anh minh, ti ba trong lch s Vit Nam#L Thnh Tng#Lch s#Vit Nam#Nhn vt lch s#Truyn tranh#Thu## 00797000000000313000450002600110000000200340001100300130004500700820005800500210 01400050016001610140006001770190005001830820008001888080005001960080005002010090 01100206010000500217011001400222015006700236013000700303021009100310020001100401 020000800412020000900420020001700429020001900446020001300465039000500478#VV09.10 130#Trng n vng khi ngha M Linh#Truyn tranh#Li: Phng theo tc phm d t hi ca Nguyn Th Thu Hng ; Tranh: Nguyn ng Hi#Nguyn Th Thu Hng#Nguyn ng Hi#7200#Vi?t#959.701#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b21cm#Cuc thi bi n son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#244933#K chuyn lch s Vit Nam v Trng N Vng (Trng Trc) th lnh cuc khi ngha M Linh#Trng Trc#Lch s#Vit Nam#Nhn vt lch s#Khi ngha M Linh#Truyn tranh#Thu## 00788000000000313000450002600110000000200360001100300130004700700790006000500110 01390050012001500140006001620190005001680820009001738080005001820080005001870090 01100192010000500203011001400208015006700222005001000289013000700299021010400306 020001200410020000800422020000900430020001700439020001300456039000500469#VV09.10 131#Nguyn Tri - nh vn ho kit xut#Truyn tranh#Li: Phng theo tc phm d thi ca Quc Quang, Kim Khnh ; Tranh: Trng Hiu#Quc Quang#Trng Hiu#8800 #Vi?t#959.7026#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a43tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Kim Khnh#244934#K chuyn v nhn vt lch s Vit Nam Nguyn Tri, nh vn ho kit xut v danh nhn vn ho th gi i#Nguyn Tri#Lch s#Vit Nam#Nhn vt lch s#Truyn tranh#Thu## 00787000000000301000450002600110000000200540001100300130006500700460007800500160 01240050016001400140006001560190005001620820004001678080005001710080005001760090 01100181010000500192011001400197015006700211013000700278021010300285020000800388 020000800396020001100404020005200415020001300467039000500480#VV09.10132#T M Th in - ngi t nn mng cho s hc Trung Hoa#Truyn tranh#Li: Trn Tch Thnh ; Tranh: Nguyn ng Hi#Trn Tch Thnh#Nguyn ng Hi#7200#Vi?t#931#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a35tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#244935#K chuyn lch s Trung Quc v nhn vt lch s T M Thin, ngi t nn mng cho lch s Trung Hoa#Tiu s#Lch s#Trung Quc#T M Thin, Thi s lnh, 145-86 tr.cn, Trung Quc#Truyn tranh#Thu## 00791000000000313000450002600110000000200340001100300130004500700750005800500210 01330050009001540140006001630190005001690820010001748080005001840080005001890090 01100194010000500205011001400210015006700224013000700291020000800298020000900306 020001300315039000500328021007200333020001000405020001000415020005200425#VV09.10 133#Trn Quc Khi - ng t ngh thu#Truyn tranh#Li: Phng theo tc phm d t hi ca Nguyn Th Thu Hng ; Tranh: Cng nh#Nguyn Th Thu Hng#Cng nh#6400 #Vi?t#746.44092#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#Cuc thi bin son truy n tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#244936#Tiu s#Vit Nam#Truyn tranh #Thu#K chuyn v tiu s ca ng t ngh thu Trn Quc Khi (L Cng Hnh)#Ng h thu#Ngh nhn#Trn Quc Khi, Ngh nhn thu, 1600-1661, Vit Nam## 00786000000000301000450002600110000000200270001100300130003800700690005100500130 01200050011001330140006001440190005001500820009001558080005001640080005001690090 01100174010000500185011001400190015006700204013000700271021014000278020002300418 020000800441020000900449020000800458020001300466039000500479#VV09.10134# Nng bui u nh Php#Truyn tranh#Li: Phng theo tc phm d thi ca Phm Vn Hi ; Tranh: Quang Vinh#Phm Vn Hi#Quang Vinh#7200#Vi?t#959.7029#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a35tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#244937#K chuyn lch s Vit Nam v Nng bui u nh thc dn Php di ti ch huy ca cc tng gii nh L nh L, Nguyn Tri Phng,...#K hng chin chng Php#Lch s#Vit Nam# Nng#Truyn tranh#Thu## 00827000000000289000450002600110000000200210001100300130003200700530004500500230 00980050016001210140006001370190005001430820011001488080005001590080005001640090 01100169010000500180011001400185015006700199013000700266021020800273020002100481 020000800502020000900510020001300519039000500532#VV09.10135#Phong tro ng Khi #Truyn tranh#Li: Nguyn Th Hng Giang ; Tranh: Nguyn ng Hi#Nguyn Th H ng Giang#Nguyn ng Hi#5600#Vi?t#959.704332#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr .^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#24493 8#K chuyn lch s Vit Nam v phong tro ng khi, phong tro u tranh, ni dy ca qun v dn min nam chng li chnh quyn Ng nh Nhu trong thi k ch in tranh gii phng min Nam thng nht t nc#Phong tro ng khi#Lch s#V it Nam#Truyn tranh#Thu## 00716000000000301000450002600110000000200580001100300130006900700530008200500230 01350050016001580140006001740190005001800820008001858080005001930080005001980090 01100203010000500214011001400219015006700233013000700300020000800307020000800315 020000900323020004300332020002100375020001300396039000500409#VV09.10136#Cao Thn g - v tng ti ba ca cuc khi ngha Hng Kh#Truyn tranh#Li: Nguyn Th H ng Giang ; Tranh: Lng Quc Hip#Nguyn Th Hng Giang#Lng Quc Hip#7200 #Vi?t#959.703#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#244939#Lch s#Tiu s#Vit Nam#Cao Th ng, danh tng, 1864-1893, Vit Nam#Khi ngha Hng Kh#Truyn tranh#Thu## 00858000000000313000450002600110000000200480001100300130005900700460007200500160 01180050016001340140006001500190005001560820010001618080005001710080005001760090 01100181010000500192011001400197015006700211013000700278021019100285020002100476 020000800497020000800505020000400513020000900517020001300526039000500539#VV09.10 137#Minh Tr Thin Hong v cuc cch tn nc Nht#Truyn tranh#Li: Trn Tch Thnh ; Tranh: Nguyn ng Hi#Trn Tch Thnh#Nguyn ng Hi#5600#Vi?t#952.03 092#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#244940#K chuyn v hong Minh Tr Thin Hong , v hong th 122 trong 125 i Thin hong ca t nc Nht Bn. Ngi c cng ln m ra con ng pht trin phn thnh lu di ca nc Nht#Minh Tr Th in Hong#Lch s#Tiu s#Vua#Nht Bn#Truyn tranh#Thu## 00868000000000313000450002600110000000200610001100300130007200700490008500500190 01340050016001530140006001690190005001750820011001808080005001910080005001960090 01100201010000500212011001400217015006700231013000700298021014600305020000800451 020000800459020001000467020000900477020005000486020001300536039000500549#VV09.10 138#Ch tch Tn c Thng - ngi chin s cch mng kin cng#Truyn tranh#L i: on Th Tuyt Mai ; Tranh: Nguyn ng Hi#on Th Tuyt Mai#Nguyn ng H i#6400#Vi?t#959.704092#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#Cuc thi bin so n truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#244941#K chuyn v cuc i ca Ch tch Tn c Thng, ngi chin s cch mng kin cng, mt tm gng s ng v phm cht cao p ca ngi cng sn#Lch s#Tiu s#S nghip#Vit Nam#T n c Thng, chnh tr gia, 1888-1980, Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00803000000000301000450002600110000000200500001100300130006100700490007400500190 01230050016001420140006001580190005001640820009001698080005001780080005001830090 01100188010000500199011001400204015006700218013000700285021014800292020001800440 020000800458020000800466020000900474020001300483039000500496#VV09.10139#Nguyn T rung Trc - chin cng trn sng Nht To#Truyn tranh#Li: on Th Minh Chu ; Tranh: Nguyn ng Hi#on Th Minh Chu#Nguyn ng Hi#9600#Vi?t#959.7029#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a47tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s t heo SGK lch s hin hnh#244942#K chuyn lch s Vit Nam v nguyn Trung Trc , v th lnh anh hng ca phong tro khi ngha chng Php Tn An v Rch Gi vo cui th k XIX#Nguyn Trung Trc#Tiu s#Lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Thu ## 00695000000000301000450002600110000001500670001100200340007800300130011200700490 01250050019001740050016001930140006002090190005002150820009002208080005002290080 00500234009001100239010000500250011001400255013000700269021006300276020001100339 020000800350020000800358020000900366020001300375039000500388#VV09.10140#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Tng c thnh H Ni : Hong Diu#Truyn tranh#Li: on Th Minh Chu ; Tranh: Nguyn ng Hi#on Th Minh Chu#Nguyn ng Hi#5600#Vi?t#959.7029#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a28 tr.^b21cm#244943#K chuyn lch s Vit Nam v tng c thnh H Ni Hong Diu# Hong Diu#Tiu s#Lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00691000000000301000450002600110000001500670001100200250007800300130010300700460 01160050016001620050016001780140006001940190005002000820004002058080005002090080 00500214009001100219010000500230011001400235013000700249021007400256020001400330 020000800344020000800352020001100360020001300371039000500384#VV09.10141#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Khng Minh Gia Ct L ng#Truyn tranh#Li: Trn Tch Thnh ; Tranh: Lng Quc Hip#Trn Tch Thnh#L ng Quc Hip#5600#Vi?t#931#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#244944#K chuyn lch s Trung Quc v nhn vt lch s Khng Minh Gia Ct Lng#Gia Ct L ng#Tiu s#Lch s#Trung Quc#Truyn tranh#Thu## 00821000000000313000450002600110000001500670001100200560007800300130013400700530 01470050023002000050016002230140006002390190005002450820009002508080005002590080 00500264009001100269010000500280011001400285013000700299021008900306020000800395 020000800403020002300411020000900434020004600443020001300489039000500502#VV09.10 142#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#N Trang Lng - ngi con u t ca ni rng Ty Nguyn#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Hn g Giang ; Tranh: Nguyn ng Hi#Nguyn Th Hng Giang#Nguyn ng Hi#6400#Vi ?t#959.7031#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#244945#K chuyn lch s Vi t Nam v N Trang Lng, ngi lnh o dn tc M-nng nh Php#Tiu s#Lch s#Khng chin chng Php#Vit Nam#N Trang Lng, T trng, 1870-1935, Vit Na m#Truyn tranh#Thu## 00794000000000313000450002600110000001500670001100200610007800300130013900700460 01520050016001980050016002140140006002300190005002360820010002418080005002510080 00500256009001100261010000500272011001400277013000700291021011100298020001800409 020000800427020001000435020000800445020000900453020001300462039000500475#VV09.10 143#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Nguyn nh Chiu - ch s yu nc, nh th ln ca dn tc#Truyn tranh#Li: Trn Tch Thnh ; Tranh: Nguyn ng Hi#Trn Tch Thnh#Nguyn ng Hi#5600#Vi?t#895.92 212#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#244946#K chuyn lch s Vit Nam v nhn vt lch s Nguyn nh Chiu, mt ch s yu nc, nh th ln ca dn t c#Nguyn nh Chiu#Tiu s#S nghip#Nh th#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00744000000000301000450002600110000000200260001100300130003700700810005000500200 01310050016001510140006001670190005001730820009001788080005001870080005001920090 01100197010000500208011001400213015006700227013000700294021007600301020002300377 020000800400020000900408020000700417020001300424039000500437#VV09.10144#H Ni b ui u nh Php#Truyn tranh#Li: Phng theo tc phm d thi ca on Th Minh Hng ; Tranh: Nguyn Quc Sn#on Th Minh Hng#Nguyn Quc Sn#7200#Vi?t#9 59.7029#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#244947#K chuyn lch s Vit Nam v nhng ng y u H Ni nh Php t 1873 -1874#Khng chin chng Php#Lch s#Vit Nam#H Ni#Truyn tranh#Thu## 00785000000000301000450002600110000000200630001100300130007400700510008700500210 01380050016001590140006001750190005001810820008001868080005001940080005001990090 01100204010000500215011001400220015006700234013000700301021008200308020000800390 020000800398020000900406020005000415020001300465039000500478#VV09.10145#Lng V n Can - ngi sng lp phong tro ng Kinh ngha thc#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Thu Hng ; Tranh: Nguyn ng Hi#Nguyn Th Thu Hng#Nguyn ng Hi#6400 #Vi?t#959.703#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#244948#K chuyn lch s v ngi sng lp phong tro ng Kinh ngha thc Lng Vn Can#Tiu s#Lch s#Vit Nam#Ln g Vn can, nh cch mng, 1854-1927, Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00798000000000325000450002600110000000200300001100300130004100701000005400500200 01540050017001740140006001910190005001970820010002028080005002120080005002170090 01100222010000500233011001400238015006700252005001700319013000700336021005700343 02000180040002000080041802000100042602000090043602000090044502000130045403900050 0467#VV09.10146#Trng Trnh Nguyn Bnh Khim#Truyn tranh#Li: Phng theo tc p hm d thi ca ng Vn Ngc Ton ; Tranh: Nguyn nh Dng, Phng Minh Giang# ng Vn Ngc Ton#Nguyn nh Dng#9600#Vi?t#371.10092#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a47tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin h nh#Phng Minh Giang#244949#K chuyn lch s Vit Nam trng trnh Nguyn Bnh K him#Nguyn Bnh Khim#Tiu s#Danh nhn#Nh gio#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00836000000000301000450002600110000000200520001100300130006300700550007600500190 01310140006001500190005001560820009001618080005001700080005001750090011001800100 00500191011001400196015006700210013000700277005002200284021016900306020001600475 020000800491020000800499020000900507020001300516039000500529#VV09.10147#Trn Qua ng Khi - v tng ti ba, vn v song ton#Truyn tranh#Li: on Th Tuyt Mai ; Tranh: Nhm ho s V. Comics#on Th Tuyt Mai#6400#Vi?t#959.7024#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#244950#Nhm ho s V. Comics#K chuyn lch s Vit Nam v nh n vt lch s Trn Quang Khi, v tng ti ba vn v song ton gp phn lm nn nhng chin cng hin hch, rng ngi trang s Vit#Trn Quang Khi#Tiu s# Lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00926000000000325000450002600110000000200560001100300130006700700520008000500160 01320140006001480190005001540820007001598080005001660080005001710090011001760100 00500187011001400192015006700206005002200273013000700295021014500302020001000447 02000240045702000080048102000090048902000400049802000440053802000130058203900050 0595#VV09.10148#Ba tn trm pht xt trong chin tranh th gii th hai#Truyn t ranh#Li: Trn Tch Thnh ; Tranh: Nhm ho s V. Comics#Trn Tch Thnh#5600#V i?t#940.53#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tra nh lch s theo SGK lch s hin hnh#Nhm ho s V. Comics#244951#K chuyn lc h s th gii v ba tn trm pht xt trong chin tranh th gii th hai: Ht - le, Nht hong Hir - hi - t v Mt - x - li - ni#Hitle, A.#Chin tranh th gi i II#Lch s#Th gii#Hirohito, hong , 1901-1898, Nht Bn#Mutxolina, B., Th tng, 1883-1945, Italia#Truyn tranh#Thu## 00721000000000301000450002600110000000200450001100300130005600700390006900500130 01080050012001210140006001330190005001390820009001448080005001530080005001580090 01100163010000500174011001400179015006700193013000700260021009300267020001600360 020000800376020000800384020000900392020001300401039000500414#VV09.10149#Nguyn V n Tri - ngi mu st Mc Na-Ma-Ra#Truyn tranh#Li: Phm Vn Hi ; Tranh: Tr ng Hiu#Phm Vn Hi#Trng Hiu#6400#Vi?t#959.7043#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a31tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh #244952#K chuyn lch s Vit Nam v Nguyn Vn Tri, ngi anh hng bt khut ca dn tc Vit Nam#Nguyn Vn Tri#Tiu s#Lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Thu# # 00796000000000301000450002600110000000200460001100300130005700700570007000500210 01270140006001480190005001540820007001598080005001660080005001710090011001760100 00500187011001400192015006700206005002200273013000700295021013400302020001300436 020000800449020001000457020000900467020001300476039000500489#VV09.10150#Bc s ng Vn Ng - ngi tr thc yu nc#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Thu Hng ; T ranh: Nhm ho s V. Comics#Nguyn Th Thu Hng#7200#Vi?t#610.92#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a35tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Nhm ho s V. Comics#244953#K chuyn v cuc i v s nghip c a bc s ng Vn Ng, ngi tr thc yu nc, v nhng ng gp ca ng cho c ch mng Vit Nam#ng Vn Ng#Tiu s#S nghip#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00776000000000313000450002600110000001400060001108200110001780800050002801300070 00330390005000400020029000450030013000740050023000870050016001100070053001260080 00500179009001100184010000500195011001400200015006700214019000500281020000800286 020000800294020000400302020000900306020003800315020001300353021009600366#VV09.10 151#6400#959.703092#^214#244954#Thu#Thnh Thi - v vua yu nc#Truyn tranh# Nguyn Th Hng Giang#Lng Quc Hip#Li: Nguyn Th Hng Giang ; Tranh: Ln g Quc Hip#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh l ch s theo SGK lch s hin hnh#Vi?t#Lch s#Tiu s#Vua#Vit Nam#Thnh Thi, Vua, 1879-1954, Vit Nam#Truyn tranh#K chuyn v tiu s v s nghip ca vua Thnh Thi, v vua yu nc c nhiu t tng tin b## 00764000000000301000450002600110000000200510001100300130006200700830007500500160 01580050012001740140006001860190005001920820008001978080005002050080005002100090 01100215010000500226011001400231015006700245005000900312013000700321021007900328 020002000407020000800427020000900435020001300444039000500457#VV09.10152#Hong t Lang Liu - s tch bnh giy, bnh chng#Truyn tranh#Li: Phng theo tc phm d thi ca Trng Bu Sinh ; Tranh: Khnh Duyn, Hong V#Trng Bu Sinh#Khnh Duyn#6400#Vi?t#959.701#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Hong V#244955#K chuyn l ch s Vit Nam v hong t Lang Liu, s tch bnh chng bnh giy#Thi i Hn g Vng#Lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00744000000000301000450002600110000000200350001100300130004600700820005900500210 01410050016001620140007001780190005001850820010001908080005002000080005002050090 01100210010000500221011001400226015006700240013000700307021007200314020001100386 020000800397020001000405020000900415020001300424039000500437#VV09.10153#L Qu n - nh bc hc kit xut#Truyn tranh#Li: Phng theo tc phm d thi ca Nguy n Th Bch Trm ; Tranh: Nguyn ng Hi#Nguyn Th Bch Trm#Nguyn ng Hi#1 0400#Vi?t#959.70272#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a51tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#244956#K chuyn v cuc i v s nghip ca nh bc hc kit xut L Qu n#L Qu n#Tiu s#S nghip#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00808000000000313000450002600110000000200310001100300130004200700510005500500210 01060050016001270140006001430190005001490820006001548080005001600080005001650090 01100170010000500181011001400186015006700200013000700267021015100274020001900425 020000800444020000800452020000700460020000900467020001300476039000500489#VV09.10 154#Hi Thng Ln ng L Hu Trc#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Thu Hng ; Tran h: Lng Quc Hip#Nguyn Th Thu Hng#Lng Quc Hip#6400#Vi?t#615.8#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SG K lch s hin hnh#244957#K chuyn v nhn vt lch s Hi Thng Ln ng L H u Trc, nh th, nh vn xut sc, bc i danh y c cng ln i vi nn y hc dn tc Vit Nam#Hi Thng Ln ng#Lch s#Tiu s#Danh y#Vit Nam#Truyn tran h#Thu## 00855000000000301000450002600110000000200260001100300130003700700550005000500190 01050140006001240190005001300820007001358080005001420080005001470090011001520100 00500163011001400168015006700182005002200249013000700271021019200278020002400470 020000800494020000700502020002600509020001300535039000500548#VV09.10155#Trn chi n Trn Chu Cng#Truyn tranh#Li: on Th Tuyt Mai ; Tranh: Nhm ho s V. C omics#on Th Tuyt Mai#5600#Vi?t#940.53#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21 cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Nhm ho s V. Comics#244958#K chuyn lch s v trn chin Trn Chu Cng 7/12/1941, l hi cng - trung tm ch huy hm i Thi Bnh Dng ca M trn o Oa - hu, p ha Ty thnh ph H - n - lu - lu thuc Ha - oai#Chin tranh th gii II#Lch s#Ha oai#Trn chin Trn Chu cng#Truyn tranh#Thu## 00762000000000313000450002600110000000200320001100300130004300700730005600500180 01290050010001470140006001570190005001630820011001688080005001790080005001840090 01100189010000500200011001400205015006700219013000700286021005600293020000800349 020000800357020000900365020003900374020001700413020001300430039000500443#VV09.10 156#Nguyn Phi Lan - duyn k ng#Truyn tranh#Li: Phng theo tc phm d thi ca V Lng M Hong ; Tranh: Thi Hng#V Lng M Hong#Thi Hng#6400#Vi?t #959.702092#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tr anh lch s theo SGK lch s hin hnh#244959#K chuyn v nhn vt lch s Vit Nam nguyn phi Lan#Lch s#Tiu s#Vit Nam# Lan, Nguyn phi, 1044-1117, Vi t Nam#Nhn vt lch s#Truyn tranh#Thu## 00775000000000313000450002600110000000200660001100300130007700700710009000500160 01610050010001770140006001870190005001930820009001988080005002070080005002120090 01100217010000500228011001400233015006700247013000700314021006400321020001600385 020000800401020000800409020000900417020001700426020001300443039000500456#VV09.10 157#Trn Bnh Trng - th lm ma nc Nam ch khng lm Vng t Bc#Truyn tra nh#Li: Phng theo tc phm d thi ca Nguyn Th Nhn ; Tranh: L Phng#Nguyn Th Nhn#L Phng#6400#Vi?t#959.7024#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm# Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#244960#K chu yn v tiu s v cuc i ca danh tng Trn Bnh Trng#Trn Bnh Trng#Lch s #Tiu s#Vit Nam#Nhn vt lch s#Truyn tranh#Thu## 00824000000000301000450002600110000000200570001100300130006800700590008100500230 01400140006001630190005001690820008001748080005001820080005001870090011001920100 00500203011001400208015006700222005002200289013000700311021008800318020000800406 020000800414020001100422020007100433020001300504039000500517#VV09.10158#Tn Trun g Sn - nh cch mng ln ca t nc Trung Hoa#Truyn tranh#Li: Nguyn Th H ng Giang ; Tranh: Nhm ho s V. Comics#Nguyn Th Hng Giang#6400#Vi?t#951.0 92#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Nhm ho s V. Comics#244961#K chuyn lch s Tru ng Quc v Tn Trung Sn, nh cch mng ln ca t nc Trung Hoa#Tiu s#Lch s#Trung Quc#Tn Trung Sn, lnh t cch mng, chnh tr gia, 1866-1925, Trung Quc#Truyn tranh#Thu## 00730000000000301000450002600110000000200170001100300130002800700520004100500160 00930140006001090190005001150820009001208080005001290080005001340090011001390100 00500150011001400155015006700169005002200236013000700258021008300265020000400348 020000800352020000800360020004200368020001300410039000500423#VV09.10159#Thnh C t T Hn#Truyn tranh#Li: Trn Tch Thnh ; Tranh: Nhm ho s V. Comics#Trn T ch Thnh#6400#Vi?t#951.7092#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#Cuc thi b in son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Nhm ho s V. Comics#2 44962#K chuyn lch s Mng C v Thnh Ct T Hn, ngi sng lp ra ch Mng C#Vua#Lch s#Mng C#Thnh Ct T Hn, Vua, 1162-1227, Mng C#Truyn tr anh#Thu## 00805000000000313000450002600110000000200500001100300130006100700520007400500210 01260050017001470140006001640190005001700820009001758080005001840080005001890090 01100194010000500205011001400210015006700224013000700291021008800298020000800386 020000800394020000900402020001700411020004500428020001300473039000500486#VV09.10 160#Cm B Thc - ngi t trng giu lng yu nc#Truyn tranh#Li: Nguyn T h Thu Hng ; Tranh: Nguyn Minh Kin#Nguyn Th Thu Hng#Nguyn Minh Kin#640 0#Vi?t#959.7029#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#Cuc thi bin son truy n tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#244963#K chuyn v nhn vt lch s Vit Nam Cm B Thc, ngi t trng giu lng yu nc#Lch s#Tiu s#Vit Nam#Nhn vt lch s#Cm B Thc, T trng, 1858-1895, Vit Nam#Truyn tranh#T hu## 00826000000000301000450002600110000000200450001100300130005600700520006900500160 01210140006001370190005001430820008001488080005001560080005001610090011001660100 00500177011001400182015006700196005002200263013000700285021013300292020000800425 020000800433020000900441020005600450020001300506039000500519#VV09.10161#Phan n h Git ly thn mnh lp l chu mai#Truyn tranh#Li: Trn Tch Thnh ; Tranh: Nhm ho s V. Comics#Trn Tch Thnh#5600#Vi?t#959.704#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a27tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin h nh#Nhm ho s V. Comics#244964#K chuyn v anh Phan nh Git, ngi ly t hn mnh lp l chu mai, hy sinh anh dng v s nghip u tranh gii phng t nc#Lch s#Tiu s#Vit Nam#Phan nh Git, Chin s cch mng, 1920-1954, Vi t Nam#Truyn tranh#Thu## 00784000000000313000450002600110000000200370001100300130004800700470006100500160 01080050017001240140006001410190005001470820010001528080005001620080005001670090 01100172010000500183011001400188015006700202013000700269021012300276020001100399 020000800410020000800418020000900426020001700435020001300452039000500465#VV09.10 162#Chu Vn An - ngi thy gio mu mc#Truyn tranh#Li: Trn Tch Thnh ; Tra nh: Phng Minh Giang#Trn Tch Thnh#Phng Minh Giang#6400#Vi?t#371.10092#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#244965#K chuyn v nhn vt lch s Vit Nam Chu Vn An, mt nh nho, nh hin trit v nh s phm mu mc ca dn tc Vit Nam#Chu Vn An#Lch s#Tiu s#Vit Nam#Nhn vt lch s#Truyn tranh#Thu## 00698000000000301000450002600110000000200280001100300130003900700510005200500210 01030050016001240140006001400190005001460820008001518080005001590080005001640090 01100169010000500180011001400185015006700199013000700266021006200273020001500335 020000800350020001100358020000900369020001300378039000500391#VV09.10163#Vua tu thu Bch Thi Bi#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Thu Hng ; Tranh: Lng Quc H ip#Nguyn Th Thu Hng#Lng Quc Hip#6400#Vi?t#387.092#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a32tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hi n hnh#244966#K chuyn lch s Vit Nam v ng vua tu thu Bch Thi Bi#Bch Thi Bi#Tiu s#Doanh nhn#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00882000000000313000450002600110000000200550001100300130006600700990007900500210 01780050017001990140006002160190005002220820008002278080005002350080005002400090 01100245010000500256011001400261015006700275005001500342013000700357021012100364 020000800485020000800493020000900501020004000510020001300550039000500563#VV09.10 164#Anh hng Np - ngi con u t ca ni rng Ty Nguyn#Truyn tranh#Li: Ph ng theo tc phm d thi ca Nguyn Th Thu Hng ; Tranh: Nguyn nh Dng, Nguy n Thu Hu#Nguyn Th Thu Hng#Nguyn nh Dng#8000#Vi?t#959.704#^214#^aH.#^a Gio dc#2009#^a39tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lc h s hin hnh#Nguyn Thu Hu#244967#K chuyn lch s v cuc i v qu trnh hot ng cch mng ca anh hng Np, ngi con u t ca ni rng Ty Nguyn#Ti u s#Lch s#Vit Nam#inh Np, anh hng, 1914-1999, Vit Nam#Truyn tranh#Thu ## 00830000000000325000450002600110000000200290001100300130004000700690005300500120 01220050012001340140006001460190005001520820009001578080005001660080005001710090 01100176010000500187011001400192015006700206013000700273021012200280020000800402 02000100041002000230042002000190044302000090046202000130047103900050048402000150 0489#VV09.10165#Hong Hoa Thm - hm Yn Th#Truyn tranh#Li: Phng theo tc ph m d thi ca V Kim Lin ; Tranh: H Vnh Ph#V Kim Lin#H Vnh Ph#7200#Vi? t#959.7031#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tra nh lch s theo SGK lch s hin hnh#244968#Tiu s, s nghip Hong Hoa Thm - Th lnh ca phong tro nng n khi ngha Yn Th trong cuc khng chin chn g Php#Tiu s#S nghip#Khng chin chng Php#Khi ngha Yn Th#Vit Nam#Truy n tranh#Thu#Hong Hoa Thm## 00843000000000325000450002600110000000200290001100300130004000700770005300500160 01300050016001460140006001620190005001680820011001738080005001840080005001890090 01100194010000500205011001400210015006700224013000700291021013900298020000800437 02000100044502000150045502000040047002000090047402000130048303900050049602000160 0501#VV09.10166#Vn Thng Vng inh B Lnh#Truyn tranh#Li: Phng theo tc ph m d thi ca Trng Bu Sinh ; Tranh: Trng Bu Sinh#Trng Bu Sinh#Trng B u Sinh#5600#Vi?t#959.702092#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a28tr.^b21cm#Cuc thi bi n son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#244969#Tiu s, s nghi p Hong Hoa Thm - ngi dng c khi ngha v dp lon 12 s qun, thng nht t nc ln ngi hong inh Tin Hong#Tiu s#S nghip#Lch s c i#Vua#V it Nam#Truyn tranh#Thu#inh Tin Hong## 00816000000000313000450002600110000000200440001100300130005500700520006800500160 01200140006001360190005001420820013001478080005001600080005001650090011001700100 00500181011001400186015006700200005002200267013000700289021011400296020000800410 020001000418020002300428020001700451020001300468039000500481020001600486#VV09.10 167#Nguyn Th nh - n tng i qun tc di#Truyn tranh#Li: Trn Tch Thn h ; Tranh: Nhm ho s V. Comics#Trn Tch Thnh#5600#Vi?t#959.70332092#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SG K lch s hin hnh#Nhm ho s V. Comics#244970#Tiu s, s nghip n tng Ngu yn Th nh - ngi khi xng v lnh o ch cht phong tro ng khi, bn T re#Tiu s#S nghip#Khng chin chng Php#Nhn vt lch s#Truyn tranh#Thu#N guyn Th nh## 00786000000000301000450002600110000000200570001100300130006800700510008100500190 01320050018001510140006001690190005001750820010001808080005001900080005001950090 01100200010000500211011001400216015006700230013000700297021008200304020000800386 020001000394020001000404020005200414020001300466039000500479#VV09.10168#Ch Gu- Va-Ra - nh cch mng v i ca Chu M La tinh#Truyn tranh#Li: on Th Tuy t Mai ; Tranh: Nguyn Minh Trung#on Th Tuyt Mai#Nguyn Minh Trung#5600#Vi?t #980.03092#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tra nh lch s theo SGK lch s hin hnh#244971#S lc tiu s, s nghip Ch Guv ara - nh cch mng v i ca Chu M La Tinh#Tiu s#S nghip#Cch mng#Che, Guevara, Nh cch mng, (1928-1967), chentina#Truyn tranh#Thu## 00865000000000337000450002600110000000200450001100300130005600700460006900500160 01150050016001310140006001470190005001530820004001588080005001620080005001670090 01100172010000500183011001400188015006700202013000700269021012200276020000800398 02000100040602000110041602000190042702000150044602000070046102000410046802000130 0509039000500522#VV09.10169#Cuc khi ngha gii phng n l Xpc-Ta-Ct#Truyn tranh#Li: Trn Tch Thnh ; Tranh: Nguyn ng Hi#Trn Tch Thnh#Nguyn ng Hi#7200#Vi?t#938#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b21cm#Cuc thi bin son tr uyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#244972#S lc tiu s, s nghip Xpctact - mt anh hng, v lnh t kit xut ca cuc khi ngha gii phng n l cho Hi Lp#Tiu s#S nghip#Khi ngha#Gii phng dn tc#Lch s c i#Hi Lp# Xpctact, nh gii phng n l, Hi Lp#Truyn tranh#Thu## 00774000000000325000450002600110000000200260001100300130003700700460005000500160 00960050016001120140006001280190005001340820007001398080005001460080005001510090 01100156010000500167011001400172015006700186013000700253021010000260020001600360 02000120037602000090038802000090039702000040040602000200041002000130043003900050 0443#VV09.10170#Trn hi chin Tsu-Shi-Ma#Truyn tranh#Li: Trn Tch Thnh ; Tr anh: Nguyn ng Hi#Trn Tch Thnh#Nguyn ng Hi#5600#Vi?t#909.82#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#244973#Lch s trn hi chin Tsu-Shi-Ma mt trn hi chin l n gia hm i Nht v hm i Nga nm 1905#Lch s cn i#Chin tranh#Hi qu n#Nht Bn#Nga#Trn nh Tshushima#Truyn tranh#Thu## 00771000000000313000450002600110000000200560001100300130006700700520008000500160 01320140006001480190005001540820009001598080005001680080005001730090011001780100 00500189011001400194015006700208005002200275013000700297021008800304020000800392 020001000400020001100410020000300421020001300424039000500437020001500442#VV09.10 171#Gioc-Gi Oa-Sinh-Tn - tng thng u tin ca nc M#Truyn tranh#Li: Th Hin Chi ; Tranh: Nhm ho s V. Comics# Th Hin Chi#6400#Vi?t#973.3092 #^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Nhm ho s V. Comics#244974#S lc tiu s, s ngh ip ca Gioc gi Oasinhtn - v tng thng u tin ca nc M#Tiu s#S nghi p#Tng thng#M#Truyn tranh#Thu#Oashingtn, G.## 00770000000000313000450002600110000000200490001100300130006000700590007300500230 01320140006001550190005001610820007001668080005001730080005001780090011001830100 00500194011001400199015006700213005002200280013000700302021007600309020000800385 020001000393020001400403020000900417020001300426039000500439020001200444#VV09.10 172#Hnh trnh tm ra chu M ca Cri-Xtp C-Lm-B#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Hng Giang ; Tranh: Nhm ho s V. Comics#Nguyn Th Hng Giang#6400#Vi?t#9 10.92#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh l ch s theo SGK lch s hin hnh#Nhm ho s V. Comics#244975#Tiu s, s nghip v cuc hnh trnh tm ra Chu M ca Cri-Xtp C-Lm-B#Tiu s#S nghip#Nh thm him#Hng hi#Truyn tranh#Thu#Clmb, C.## 00774000000000313000450002600110000000200440001100300130005500700520006800500160 01200140006001360190005001420820009001478080005001560080005001610090011001660100 00500177011001400182015006700196005002200263013000700285021009100292020000800383 020001000391020001300401020001400414020001300428039000500441020001400446#VV09.10 173#G. Men-en - cha ca ngnh Di truyn hc#Truyn tranh#Li: Trn Tch Thn h ; Tranh: Nhm ho s V. Comics#Trn Tch Thnh#5600#Vi?t#576.5092#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK l ch s hin hnh#Nhm ho s V. Comics#244976#S lc tiu s, s nghip G. Men- en nh khoa hc ni ting trong lnh vc di truyn hc#Tiu s#S nghip#Nh kh oa hc#Di truyn hc#Truyn tranh#Thu#Menen, G. I.## 00760000000000325000450002600110000000200420001100300130005300700460006600500160 01120050016001280140006001440190005001500820009001558080005001640080005001690090 01100174010000500185011001400190015006700204013000700271021007200278020000800350 02000100035802000060036802000080037402000040038202000300038602000130041603900050 0429#VV09.10174#Giu-Cp - v tng thin ti ca nc Nga#Truyn tranh#Li: Trn Tch Thnh ; Tranh: Nguyn ng Hi#Trn Tch Thnh#Nguyn ng Hi#5600#Vi?t# 355.0092#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#244977#S lc tiu s, s nghip ca Giu - Cp mt v tng thin ti ca Nga#Tiu s#S nghip#Tng#Lch s#Nga#Giu Cp, tng, (1896-?), Nga#Truyn tranh#Thu## 00954000000000325000450002600110000000200790001100300130009000700460010300500160 01490050016001650140006001810190005001870820010001928080005002020080005002070090 01100212010000500223011001400228015006700242013000700309021018100316020000800497 02000100050502000080051502000080052302000270053102000520055802000130061003900050 0623#VV09.10175#Nen-Xn Man--La - ngi tranh u chng ch phn bit chng tc Nam Phi#Truyn tranh#Li: Trn Tch Thnh ; Tranh: Nguyn ng Hi#Trn T ch Thnh#Nguyn ng Hi#6400#Vi?t#968.06092#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr. ^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#244978 #S lc v Nam Phi v lch s ch phn bit chng tc Nam Phi. Gii thiu tiu s v s nghip ca Nen-Xn Man--La ngi tranh u chng ch phn bi t chng tc Nam Phi#Tiu s#S nghip#Lch s#Nam Phi#Ch phn bit chng t c#Nen Xn Man La, Chnh tr gia, 1919 -? , Nam Phi#Truyn tranh#Thu## 00822000000000313000450002600110000000200400001100300130005100700510006400500190 01150050018001340140006001520190005001580820009001638080005001720080005001770090 01100182010000500193011001400198015006700212013000700279021015100286020001400437 020001300451020000800464020001000472020001300482039000500495020000800500#VV09.10 176#Gim Ot - ngi pht minh my hi nc#Truyn tranh#Li: on Th Tuyt Mai ; Tranh: Nguyn Minh Trung#on Th Tuyt Mai#Nguyn Minh Trung#5600#Vi?t#621. 8092#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a37tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lc h s theo SGK lch s hin hnh#244979#Gii thiu tiu s, s nghip Gim Ot - Nh pht minh thin ti ngi Anh, ngi pht minh my hi nc th h mi v c s dng khp trn th gii#Nh pht minh#My hi nc#Tiu s#S nghip#Truy n tranh#Thu#Ot, G.## 00759000000000301000450002600110000000200450001100300130005600700500006900500190 01190050017001380140006001550190005001610820010001668080005001760080005001810090 01100186010000500197011001400202015006700216013000700283021007800290020000800368 020001000376020001800386020003500404020001300439039000500452#VV09.10177#i--Zen - ngi pht minh ng c t trong#Truyn tranh#Li: on Th Tuyt Mai ; Tran h: Nguyn Minh Kin#on Th Tuyt Mai#Nguyn Minh Kin#5600#Vi?t#621.43092#^21 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s the o SGK lch s hin hnh#244980#Tiu s, s nghip nh pht minh izen- ngi ph t minh ra ng c t trong#Tiu s#S nghip#ng c t trong#Diezel, Rudolf, nh pht minh, c#Truyn tranh#Thu## 00782000000000301000450002600110000000200410001100300130005200700460006500500160 01110050016001270140006001430190005001490820009001548080005001630080005001680090 01100173010000500184011001400189015006700203013000700270021011500277020001000392 020000800402020001200410020004000422020001300462039000500475#VV09.10178#Ac-Crai- T - ngi pht minh my ko si#Truyn tranh#Li: Trn Tch Thnh ; Tranh: Nguy n ng Hi#Trn Tch Thnh#Nguyn ng Hi#5600#Vi?t#677.0092#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#244981#Gii thiu s lc lch s ngnh dt si bng ca Anh v qu t rnh gn b, pht minh ra my ko si ca Ac-crai-t#Pht minh#My mc#My ko s i#Craito, Ac, nh pht minh (1732-?), Anh#Truyn tranh#Thu## 00887000000000313000450002600110000000200500001100300130006100700490007400500190 01230050016001420140006001580190005001640820009001698080005001780080005001830090 01100188010000500199011001400204015006700218013000700285021019600292020000800488 020002100496020002000517020001100537020000700548039000500555020001300560#VV09.10 179#Chin cng v vang ca mi mt c gi sng Hng#Truyn tranh#Li: on Th Tuyt Mai ; Tranh: Lng Quc Hip#on Th Tuyt Mai#Lng Quc Hip#5600#Vi? t#959.7043#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tra nh lch s theo SGK lch s hin hnh#244982#Gii thiu v nhng chin cng ca 11 c gi sng Hng - tiu i dn qun thin thu, thnh ph Hu vi nhim v dn ng a b i v mc tiu qun s ca ch trong chin dch Mu thn 1968 #Lch s#Khng chin chng M#Chin dch Mu Thn#Chin cng#Ph n#Thu#Truyn tranh## 00846000000000301000450002600110000000200500001100300130006100700590007400500230 01330140006001560190005001620820009001678080005001760080005001810090011001860100 00500197011001400202015006700216005002200283013000700305021017300312020000800485 020001000493020001400503039000500517020000900522020001300531#VV09.10180#Cc Mc - lnh t ca giai cp cng nhn th gii#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Hng Gia ng ; Tranh: Nhm ho s V. Comics#Nguyn Th Hng Giang#6400#Vi?t#335.4092#^21 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s the o SGK lch s hin hnh#Nhm ho s V. Comics#244983#Gii thiu s lc tiu s v s nghip ca Cc Mc - lnh t ca giai cp cng nhn th gii v nhng gi tr l lun v thc tin ca hc thuyt cch mng do ng sng to#Tiu s#S ngh ip#Chnh tr gia#Thu#Mc, Cc#Truyn tranh## 00783000000000313000450002600110000000200500001100300130006100700460007400500160 01200050016001360140006001520190005001580820010001638080005001730080005001780090 01100183010000500194011001400199015006700213013000700280021011600287020000800403 020001000411020001400421020000600435039000500441020001000446020001300456#VV09.10 181#Gng-i - nh cch mng v i ca nhn dn n #Truyn tranh#Li: Trn Tc h Thnh ; Tranh: Lng Quc Hip#Trn Tch Thnh#Lng Quc Hip#6400#Vi?t#954. 05092#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh l ch s theo SGK lch s hin hnh#244984#Gii thiu s lc tiu s cuc i v s nghip cch mng ca Ma-ht-ma Gng-i mt nh cch mng v i ca n #Tiu s#S nghip#Chnh tr gia#n #Thu#Gandi, M.#Truyn tranh## 00828000000000313000450002600110000000200450001100300130005600700760006900500210 01450050010001660140006001760190005001820820007001878080005001940080005001990090 01100204010000500215011001400220015006700234013000700301021013800308020000800446 020001300454020000700467020001000474039000500484020001200489020001300501#VV09.10 182#Y-c-Xanh - nh khoa hc gn b vi Vit Nam#Truyn tranh#Li: Phng theo t c phm d thi ca Nguyn Th Thu Hng ; Tranh: L Phng#Nguyn Th Thu Hng#L Phng#6400#Vi?t#610.92#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#244985#Gii thiu s lc tiu s v s nghip ca nh khoa hc Ycxanh mt ngi va l bc s, va l nh khoa hc v cn l mt nh thm him#Tiu s#Nh khoa hc#Bc s#S nghip#Thu #Yecxanh, A.#Truyn tranh## 00755000000000301000450002600110000000200280001100300130003900700590005200500230 01110140006001340190005001400820008001458080005001530080005001580090011001630100 00500174011001400179015006700193005002200260013000700282021011000289020000800399 020001000407020000700417039000500424020001100429020001300440#VV09.10183#Niu-Tn - nh vt l v i#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Hng Giang ; Tranh: Nhm ho s V. Comics#Nguyn Th Hng Giang#5600#Vi?t#530.092#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a27tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh #Nhm ho s V. Comics#244986#Gii thiu s lc tiu s v s nghip nh vt l v i Niu - Tn ngi pht minh ra nhng nh lut vt l#Tiu s#S nghip#V t l#Thu#Niutn, I.#Truyn tranh## 00817000000000313000450002600110000000200490001100300130006000700520007300500160 01250140006001410190005001470820009001528080005001610080005001660090011001710100 00500182011001400187015006700201005002200268013000700290021009100297020001300388 020000800401020001000409020001800419020004800437039000500485020001300490#VV09.10 184#Ma-Ri Am-Pe - nh pht minh v i ca nc Php#Truyn tranh#Li: Trn Tch Thnh ; Tranh: Nhm ho s V. Comics#Trn Tch Thnh#5600#Vi?t#537.6092#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo S GK lch s hin hnh#Nhm ho s V. Comics#244987#Gii thiu s lc tiu s, s nghip ca Ang-r Ma-ri Am-pe- nh bc hc v i ca Php#Nh khoa hc#Bc h c#Pht minh#in ng lc hc#Amperre Andre Mari,1775-1836, nh bc hc, Php#Th u#Truyn tranh## 00591000000000289000450002600110000000200340001102900310004500700520007600500140 01280050010001420050010001520050015001620140006001770190005001830820011001888080 00500199008000500204009001100209010000500220011001400225013000700239020001700246 020000900263020001000272020001400282039000500296#VV09.10185#Klei yl dli k a krng Srpk#Truyn k v dng sng Srpk#B.s.: Y H Ni Kdm (ch.b.), H' Mi Cil, Diu Linh..#Y H Ni Kdm#H' Mi Cil#Diu Linh#Nguyn Vn Th#3000#Vi?t#398 .209597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b21cm#244988#Vn hc dn gian#Vit Nam #Truyn k#Sch song ng#Thu## 00548000000000277000450002600110000000200230001102900250003400700520005900500140 01110050010001250050010001350050015001450140006001600190005001660820011001718080 00500182008000500187009001100192010000500203011001400208013000700222020001700229 020000900246020001000255039000500265#VV09.10186#Klei yl dli drai Sp#Huyn tho i v thc Khi#B.s.: Y H Ni Kdm (ch.b.), H' Mi Cil, Diu Linh..#Y H Ni Kd m#H' Mi Cil#Diu Linh#Nguyn Vn Th#3500#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aGio dc# 2009#^a18tr.^b21cm#244989#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn k#Thu## 00588000000000289000450002600110000000200300001102900280004100700520006900500140 01210050010001350050010001450050015001550140006001700190005001760820011001818080 00500192008000500197009001100202010000500213011001400218013000700232020001700239 020000900256020001400265020001400279039000500293#VV09.10187#Klei yl dli k hbi a H' Nang#Truyn thuyt v nng Hnng#B.s.: Y H Ni Kdm (ch.b.), H' Mi Cil, Di u Linh..#Y H Ni Kdm#H' Mi Cil#Diu Linh#Nguyn Vn Th#3500#Vi?t#398.209597 #^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b21cm#244990#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn thuyt#Sch song ng#Thu## 00598000000000301000450002600110000000200180001102900150002900700520004400500140 00960050010001100050010001200050015001300140006001450190005001510820011001568080 00500167008000500172009001100177010000500188011001400193015002300207013000700230 020001700237020000900254020001400263020001400277039000500291#VV09.10188#Klei kha n Dm Sn#Bi ca m San#B.s.: Y H Ni Kdm (ch.b.), H' Mi Cil, Diu Linh..#Y H Ni Kdm#H' Mi Cil#Diu Linh#Nguyn Vn Th#3500#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^a Gio dc#2009#^a19tr.^b21cm#Theo trng ca m San#244991#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn thuyt#Sch song ng#Thu## 00667000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200120 00348080005000460010012000510020016000630070012000790220004000910080005000950090 01100100010000500111011001500116013000700131005001200138021014400150020001900294 020000400313020001700317020000900334039000500343020001700348#VV09.10189#VV09.101 90#22000#Vi?t#895.9221009#^214#L Tr Vin#n vi th hay#L Tr Vin#T.3#^aH. #^aGio dc#2009#^a180tr.^b20cm#244992#L Tr Vin#Tp hp cc bi bnh ging, p hn tch mt s tc phm vn hc Vit Nam nh: ca dao, dn ca v qu hng, con ngi, ng nhn, Xun hiu, k hu#Nghin cu vn hc#Th#Ph bnh vn hc#Vit Nam#Thu#Tc phm vn hc## 00466000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200430003100700220 00740050012000960140007001080190005001150820004001208080005001240080005001290090 01100134010000500145011001500150013000700165020001000172020000900182020001600191 039000500207#VV09.10191#VV09.10192#Qunh Mi#Bi tp trc nghim v th trong ti ng Anh#Qunh Mi, Phng Tho#Phng Tho#17000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a170tr.^b21cm#244993#Ting Anh#Ng php#Bi trc nghim#Thu## 00747000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200040 00338080005000370020026000420070050000680220009001182210018001270050016001450050 01500161004001800176008000500194009001100199010000500210011001400215013000700229 021015400236020000800390020000900398020000900407020001200416039000500428#VV09.10 193#VV09.10194#8700#Vi?t#173#^214#Truyn o c xa v nay#Tuyn chn, b.s.: T rn Vn Chng, Trn Vn Thng#Q.1, T.1#Tnh cm gia nh#Trn Vn Chng#Trn V n Thng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a83tr.^b21cm#244994#Gm nhng m u chuyn gio dc o c, nhn cch, hiu tho vi cha m, cch i nhn x th vi ngi trong gia nh cng nh vi mi ngi trong x hi#o c#Gio dc# Gia nh#Truyn ngn#Thu## 00521000000000277000450002600110000002600110001100200440002200700120006600500120 00780140007000900190005000970820004001028080005001060080005001110090011001160100 00500127011001500132004001800147013000700165020001400172020000900186020000900195 020002000204020001400224039000500238#VV09.10195#VV09.10196#Bt ng thc v trun g tuyn trong tam gic#L Ngc Lc#L Ngc Lc#13000#Vi?t#516#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a123tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#244995#Bt ng thc#Tam gic#Hnh hc #Ph thng trung hc#Sch c thm#Thu## 00616000000000289000450002600110000002600110001100200510002200300460007300700290 01190050018001480140007001660190005001730820004001788080005001820080005001870090 01100192010000500203011001500208004001800223012001900241013000700260020001200267 020000800279020002000287020001400307039000500321#VV09.10197#VV09.10198#Nhng bi lm vn hay nht lp t lp 9 n lp 12#Tuyn chn t cuc thi do bo Mc tm t chc#Nguyn Thi Dng tuyn chn#Nguyn Thi Dng#20000#Vi?t#807#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a206tr.^b20cm#Ti bn ln th 1#T sch... Mc Tm#244996#Tp lm vn#Bi vn#Ph thng trung hc#Sch c thm#Thu## 00902000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010008000470020015000550070055000700220004001252210021001290050 00800150005001600158005001500174004001900189008000500208009001100213010000500224 01100150022901300070024400500080025102102320025902000070049102000090049802000090 0507020000800516020001100524039000500535#VV09.10199#VV09.10200#30000#Vi?t#531.0 76#^214# Sanh#Bi tp c hc#B.s.: Sanh (ch.b.), Nguyn Vn nh, Nguyn Nh t L#T.1#Tnh hc v ng hc# Sanh#Nguyn Vn nh#Nguyn Nht L#Ti bn l n th 14#^aH.#^aGio dc#2009#^a348tr.^b21cm#244997# Sanh#C s l thuyt phn tnh hc v ng hc gii cc bi tp, hng dn phn loi cc bi ton, ch n phng php gii tng bi: bi ton phng, bi ton khng gian, bi ton ma s t, chuyn ng ca im, chuyn ng ca vt rn...#C hc#Tnh hc#ng hc#Bi tp#Gio trnh#Thu## 00764000000000289000450002600110000002600110001100200260002200700960004800500100 01440050013001540050016001670050014001830050010001970190005002070820004002128080 00500216008000500221009001100226010000500237011001500242004001800257013000700275 021016100282020000800443020001800451039000500469#VV09.10201#VV09.10202#T in t hut ng vn hc#B.s.: L B Hn, Trn nh S, Nguyn Khc Phi (ng ch.b.)... ; Trn nh S b sung, chnh l#L B Hn#Trn nh S#Nguyn Khc Phi#Li Nguy n n#L B Hn#Vi?t#803#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a452tr.^b20cm#Ti bn ln th 3#244998#Gii thiu v gii thch thut ng vn hc thng dng trong sch, b o ch, cc cng trnh nghin cu ph bnh vn hc,... c sp xp theo trt t a, b, c,...#Vn hc#T in thut ng#Thu## 00738000000000289000450002600110000002600110001100100050002200200240002700300310 00510070021000820050015001030140007001180190005001250820007001308080005001370080 00500142009001100147010000500158011001500163004001800178013000700196021020000203 020000900403020000900412020002200421039000500443#VV09.10203#VV09.10204#L A#Dy tp vit tiu hc#Theo chng trnh tiu hc mi#L A, Trnh c Minh#Trnh c Minh#12500#Vi?t#372.63#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a127tr.^b21cm#Ti bn ln t h 4#244999#Trnh by nhng vn chung v dy tp vit tiu hc v phng ph p t chc dy, qui trnh dy mt bi tp vit nh: Vit cc nt c bn, vit c c ch ci vit thng, vit cc ch s, vit hoa...#Tp vit#Tiu hc#Phng ph p ging dy#Thu## 00817000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440020034000490070063000830220004001460050012001500050014001620050 01900176005001000195008000500205009001100210010000500221011001500226013000700241 02101830024802000190043102000080045002000110045802000080046902000090047703900050 0486#VV09.10205#VV09.10206#21000#Vi?t#895.92209#^214#Truyn k v cc nh vn V it Nam#B.s.: Nguyn Minh (ch.b.), Ng Ngc Tin, Nguyn ng Phng..#T.1#Nguy n Minh#Ng Ngc Tin#Nguyn ng Phng#Thanh Tm#^aH.#^aGio dc#2009#^a235tr.^ b21cm#245000#Gii thiu khi qut tiu s, s nghip cc nh vn ni ting ca Vit Nam, c bit l cc nh vn c tc phm c ging dy trong nh trng nh : Nam Cao, Xun Diu, Nguyn Du...#Nghin cu vn hc#Nh vn#Trng hc#Tiu s #Vit Nam#Thu## 00648000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200210003700300430 00580070015001010140007001160190005001230820006001288080005001340080005001390090 01100144010000500155011001500160013000700175021016800182020001100350020000900361 020000700370039000500377#VV09.10207#VV09.10208#Dng Xun Bo#Khc gia ca con c#Mt s vn v phng php lun sng to#Dng Xun Bo#12000#Vi?t#153.3#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a126tr.^b21cm#245001#Phn tch mt s vn v phng php lun sng to nhm gip bn tr thnh ngi thnh t, giu c, nng ng, bit cch ng bin trong cuc sng hay i mi t duy#Tm l hc#Sng to#T du y#Thu## 00749000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200520003600700600 00880140006001480190005001540820006001598080005001650080005001700090011001750100 00500186011001400191005001700205005001400222004001800236013000700254021014600261 020001000407020001700417020002000434039000500454#VV09.10209#VV09.10210#H Nht T hng#Cng tc gio vin ch nhim lp trng ph thng#B.s.: H Nht Thng (ch .b.),Nguyn Dc Quang, Nguyn Th K#7000#Vi?t#371.1#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a71tr.^b21cm#Nguyn Dc Quang#Nguyn Th K#Ti bn ln th 6#245002#Gii thiu chc nng, nhim v, ni dung cng tc v hng dn thc hin mt s ni dung c ng tc ch nhim lp ca gio vin ph thng trung hc#Gio vin#Trng ph th ng#Gio vin ch nhim#Thu## 00477000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200220003800300140 00600070016000740140006000900190005000960820009001018080005001100080005001150090 01100120010000500131011001400136004001800150013000700168020001800175020000900193 020000400202039000500206#VV09.10211#VV09.10212#Dng Xun Bnh#Mt tri xanh ca ti#Th thiu nhi#Dng Xun Bnh#9000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a83tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#245003#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Thu## 00507000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200190003700300380 00560070015000940140007001090190005001160820011001218080005001320080005001370090 01100142010000500153011001500158004001800173013000700191020001700198020000900215 020001200224039000500236#VV09.10213#VV09.10214#Hong Thi Sn#Ni bt u c gi #Tiu thuyt vit v Nh gio Vit Nam#Hong Thi Sn#17000#Vi?t#895.922334#^21 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a179tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#245004#Vn hc hin i# Vit Nam#Tiu thuyt#Thu## 00675000000000289000450002600110000002600110001100100180002200200200004000300540 00600070018001140140007001320190005001390820009001448080005001530080005001580090 01100163010000500174011001500179004001800194013000700212021011800219020001100337 020000900348020000800357020001500365039000500380#VV09.10215#VV09.10216#Nguyn Th Ly Kha#Ng php ting Vit#Dng cho sinh vin, gio vin ngnh Gio dc tiu h c#Nguyn Th Ly Kha#28000#Vi?t#495.9225#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a299tr.^b21 cm#Ti bn ln th 1#245005#Trnh by cc loi hnh v c im ng php ting V it. Tiu chun phn nh t loi, cm t, cu, vn bn, on vn#Ting Vit#Ng php#T vng#Sch gio vin#Thu## 00799000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200440003600700140 00800140008000940190005001020820006001078080005001130080005001180090011001230100 00500134011001500139013000700154021029200161020000800453020000800461020000900469 020001700478020002100495039000500516#VV09.10217#VV09.10218#V Minh Giang#Lch s Vit Nam - truyn thng v hin i#V Minh Giang#131000#Vi?t#959.7#^214#^aH.# ^aGio dc#2009#^a530tr.^b24cm#245006#Tp hp cc cng trnh khoa hc di dng chuyn kho, nhng bi bo co trong cc hi ngh v mt s vn lch s Vit Nam: mi quan h gia lch s truyn thng v hin i, lch s v vn ha, nhn thc lch s t mt s phng php tip cn mi v gii thiu v mt s nhn v t lch s#Lch s#Vn ho#Vit Nam#Nhn vt lch s#Phng php tip cn#Thu## 00593000000000265000450002600110000002600110001100200580002200700710008001400070 01510190005001580820004001638080005001670080005001720090011001770100005001880110 01500193005001000208013000700218005004600225020001000271020000700281020002000288 020001400308039000500322#VV09.10219#VV09.10220#20 n thi tt nghip trung hc ph thng mn ting Anh#B.s.: V M Lan (ch.b.), T ting Anh trng THPT chuy n L Hng Phong#17500#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a136tr.^b24cm#V M L an#245007#T ting Anh trng THPT chuyn L Hng Phong#Ting Anh# thi#Ph th ng trung hc#Sch c thm#Thu## 00498000000000265000450002600110000002600110001100200440002200300140006600700150 00800140007000950190005001020820004001078080005001110080005001160090011001210100 00500132011001500137005001500152013000700167020000500174020001400179020002000193 020001400213039000500227#VV09.10221#VV09.10222#Chuyn bi dng hc sinh gii ton THPT#Bt ng thc#Nguyn Cu Huy#14200#Vi?t#512#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a111tr.^b24cm#Nguyn Cu Huy#245008#Ton#Bt ng thc#Ph thng trung hc#S ch c thm#Thu## 00863000000000325000450002600110000002600110001101400080002201900050003008200080 00358080005000430010014000480020027000620070062000890220004001512210012001550050 01400167005001700181005001500198004001900213008000500232009001100237010000500248 01100150025301300070026802102090027502000160048402000230050002000090052303900050 0532#VV09.10223#VV09.10224#455000#Vi?t#959.703#^214#inh Xun Lm#i cng lc h s Vit Nam#B.s.: inh Xun Lm (ch.b.), Nguyn Vn Khnh, Nguyn nh L#T.2# 1858 - 1945#inh Xun Lm#Nguyn Vn Khnh#Nguyn nh L#Ti bn ln th 11#^aH .#^aGio dc#2009#^a383tr.^b24cm#245009#Trnh by mt cch h thng lch s cuc u tranh yu nc ca nhn dn ta v s c lp dn tc v thng nht t nc t nm 1858-1945. Phn nh ton din c v chnh tr, qun s, kinh t, vn ho , x hi#Lch s cn i#Khng chin chng Php#Vit Nam#Thu## 00614000000000277000450002600110000002600110001100100110002200200260003300300130 00590070011000720140007000830190005000900820007000958080005001020080005001070090 01100112010000500123011001500128004001800143013000700161021011500168020001900283 020000800302020002100310039000500331#VV09.10225#VV09.10226#T Vn Nam#Bi tp ti n hc i cng#Turbo Pascal#T Vn Nam#18500#Vi?t#005.13#^214#^aH.#^aGio dc# 2009#^a156tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#245010#Mt s bi tp v thut ton, cc l nh Pascal, cc kiu d liu, chng trnh con, tp, ha v bi tp tng hp# Ngn ng lp trnh#Bi tp#Ngn ng Tubo Pascal#Thu## 00744000000000277000450002600110000002600110001100200390002200700140006101400070 00750190005000820820007000878080005000940080005000990090011001040100005001150110 01500120004001800135005001400153013000700167021023700174020000800411020000800419 020002000427020001400447039000500461#VV09.10227#VV09.10228#Phng php gii bi tp ho i cng#Phm c Bnh#25500#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a1 87tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Phm c Bnh#245011#Trnh by phng php gii b i tp ho hc theo cc ch : cu to nguyn t, cu to phn t - lin kt ho hc, h thng tun hon cc nguyn t ho hc, nhit ho hc - ng ho hc, ph n ng xi ho kh, nng dung dch - in ly#Ho hc#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#Thu## 00648000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200440003800700160 00820140007000980190005001050820007001108080005001170080005001220090011001270100 00500138011001500143004001800158013000700176021013600183020001200319020001400331 020000900345020001100354039000500365#VV09.10229#VV09.10230#Bi Th Hi Yn#Gio trnh a l kinh t - x hi th gii#Bi Th Hi Yn#33500#Vi?t#330.91#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a275tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#245012#Trnh by nhng vn kinh t x hi th gii trong thi k hin i. a l kinh t - x hi mt s quc gia v khu vc trn th gii#a kinh t#a l x hi#Th gii#Gio trn h#Thu## 00762000000000289000450002600110000002600110001100100110002200200550003300300120 00880070011001000140007001110190005001180820004001238080005001270080005001320090 01100137010000500148011001500153013000700168021018500175020001900360020000800379 020000900387020002900396020004200425039000500467#VV09.10232#VV09.10231#L Huy B c#Ch ngha hin thc huyn o v Gabriel Garca Mrquez#Chuyn lun#L Huy Bc# 36000#Vi?t#863#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a271tr.^b24cm#245013#Phn tch, nhn nhn v ch ngha hin thc huyn o trong vn hc v cc nh vn hin thc huy n o. Gii thiu v Marquez v cc tc phm theo khuynh hng hin thc huyn o ca ng#Nghin cu vn hc#Nh vn#Tc phm#Ch ngha hin thc huyn o#Marcia Marquez,Gabriel, Nh vn, Clmbia#Thu## 00700000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200310003800700610 00690140007001300190005001370820007001428080005001490080005001540090011001590100 00500170011001500175005001900190005001600209013000700225021015200232020001200384 020001400396020000700410039000500417#VV09.10233#VV09.10234#Bi Th Hi Yn#a l kinh t - x hi Chu #Bi Th Hi Yn (ch.b.), Phm Th Ngc Dip, Nguyn Y n Ngc#39500#Vi?t#330.95#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a315tr.^b24cm#Phm Th Ngc Dip#Nguyn Yn Ngc#245014#Cung cp thng tin, s liu v cc ngun lc t nhi n, dn c - x hi, th ch chnh tr, kinh t cng nh quan h kinh t quc t ca cc nc Chu #a kinh t#a l x hi#Chu #Thu## 00744000000000277000450002600110000002600110001100100150002200200300003700300990 00670070015001660140007001810190005001880820006001938080005001990080005002040090 01100209010000500220011001500225013000700240021017400247020000800421020000900429 020001000438020001300448039000500461#VV09.10235#VV09.10236#Hong nh Phi#Hc t p v sng to cng ngh#Cha kho xy dng nng lc cng ngh v kh nng cn h tranh bn vng cho doanh nghip Vit Nam#Hong nh Phi#47000#Vi?t#658.7#^214 #^aH.#^aGio dc#2009#^a199tr.^b24cm#245015#H thng ho v pht trin mt s l lun c bn v hc tp v sng to cng ngh xy dng cc nng lc cng ngh v duy tr kh nng cnh tranh bn vng cho doanh nghip#Hc tp#Sng to#Cng ngh#Doanh nghip#Thu## 00643000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200410003900700170 00800140007000970190005001040820004001098080005001130080005001180090011001230100 00500134011001500139004001800154013000700172021015500179020001300334020001200347 020001300359039000500372#VV09.10237#VV09.10238#Trn Phng Hnh#C th ngi - t h gii k diu v b n#Trn Phng Hnh#31500#Vi?t#612#^214#^aH.#^aGio dc#2 009#^a320tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#245016#Gm nhng cu chuyn khoa hc thng thc v c th con ngi nh: S hnh thnh ca con ngi, vi tr v chc nng ca t bo, mu, mch mu, mi, da...#C th ngi#Sinh l hc#Nhn th hc#Thu ## 00835000000000301000450002600110000002600110001100200230002200700580004501400060 01030190005001090820006001148080005001200080005001250090011001300100005001410110 01500146004001800161005001300179005001200192005001500204005001400219013000700233 021025700240020001700497020001000514020000400524039000500528#VV09.10239#VV09.102 40#C s sinh hc phn t#B.s.: L Duy Thnh (ch.b.), L Thng, inh on Lon g..#3900#Vi?t#572.8#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a331tr.^b24cm#Ti bn ln th 1# L Duy Thnh# L Thng#inh on Long#Trn Th Hng#245017#Nhng kin thc c bn v sinh hc phn t: cc loi t bo v cc i phn t. Cu trc, chc nng v phng php phn tch protein. Cu trc v ng thi ca ADN. K thut thao tc trn ADN. M di truyn, biu hin ca gen v iu ho s hu hiu ca gen#Si nh hc phn t#Di truyn#Gen#Thu## 00743000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010019000470020016000660070043000820220004001252210051001290060 01800180004001800198008000500216009001100221010000500232011001500237013000700252 005001900259021011700278020001000395020000800405020001100413039000500424#VV09.10 241#VV09.10242#35000#Vi?t#515.076#^214#Monier, Jean Marie#Gio trnh ton#Jean Marie Monier ; Nguyn Vn Thng dch#T.2#Gii tch 2: Gio trnh v 600 bi tp c li gii#Nguyn Vn Thng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2009#^a431tr.^b 24cm#245018#Monier, Jean-Marie#Cc kin thc l thuyt v bi tp gii tch v h m s v cc php tnh hm s, phng trnh, php tnh tch phn...#Gii tch#B i tp#Gio trnh#Thu## 00687000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200540003600300370 00900070014001270140007001410190005001480820007001538080005001600080005001650090 01100170010000500181011001500186013000700201021017100208020001800379020001000397 020000900407039000500416#VV09.10243#VV09.10244#inh Vn Vang#Gio trnh t chc hot ng vui chi cho tr mm non#Dnh cho h cao ng S phm mm non#inh Vn Vang#30000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a231tr.^b24cm#245019#Gii th iu khi nim, ngun gc, bn cht v ngha ca hot ng vui chi. Phn loi tr chi, chi tr em v hng dn t chc hot ng vui chi cho tr em mm non#Gio dc mu gio#Hot ng#Tr chi#Thu## 00593000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200270 00440070011000710140007000820190005000890820006000948080005001000080005001050090 01100110010000500121011001500126013000700141021014700148020001100295020000500306 020001100311039000500322#VV09.10245#VV09.10247#VV09.10246#L Th Qu#Gio trnh x hi hc gii#L Th Qu#32000#Vi?t#305.3#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a247tr.^ b24cm#245020#Nhng kin thc c bn v x hi hc gii. L thuyt gii v x hi hc gii. X hi hc gii Vit Nam v phng php nghin cu x hi hc gii# X hi hc#Gii#Gio trnh#Thu## 00737000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200280 00470070030000750140007001050190005001120820006001178080005001230080005001280090 01100133010000500144011001500149005001500164013000700179021025200186020001000438 020001800448039000500466#VV09.10248#VV09.10249#VV09.10250#Nguyn Vn V#Gio tr nh k ngh phn mm#Nguyn Vn V, Hguyn Vit H#36000#Vi?t#005.3#^214#^aH.#^a Gio dc#2009#^a283tr.^b24cm#Nguyn Vit H#245021#Trnh by nhng vn c bn ca k ngh phn mm nh: phn tch h thng v yu cu phn mm, thit k v c i t phn mm; bo m kim chng v duy tr tnh ton vn phn mm; t ng h o cc hot ng pht trin phn mm v qun l d n phn mm#Cng ngh#Phn m m my tnh#Thu## 00785000000000313000450002600110000002600110001100100160002200200250003800300600 00630070016001230140007001390190005001460820006001518080005001570080005001620090 01100167010000500178011001500183004001800198013000700216021016100223020001400384 020002100398020001600419020000800435020001200443020001100455039000500466#VV09.10 252#VV09.10251#Nguyn Vn Cht#Gio trnh trang b in#Sch dng cho cc trng o to h trung hc chuyn nghip#Nguyn Vn Cht#35000#Vi?t#621.8#^214#^aH.# ^aGio dc#2009#^a307tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#245022#c im, yu cu k thu t trang b in cc my ct gt kim loi, thit b gia nhit v luyn kim, cc my nng v vn chuyn, my nn kh, my bm v qut gi#Thit b in#My ct g t kim loi#My nng chuyn#My bm#My nn kh#Gio trnh#Thu## 00838000000000301000450002600110000002600110001100100180002200200430004000300370 00830070018001200140007001380190005001450820007001508080005001570080005001620090 01100167010000500178011001500183004001800198013000700216021024700223020001800470 020000900488020001000497020001300507020001100520039000500531#VV09.10253#VV09.102 54#inh Th Kim Thoa#Gio trnh nh gi trong gio dc mm non#Dnh cho h cao ng S phm mm non#inh Th Kim Thoa#27000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2 009#^a198tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#245023#Mt s vn chung v nh gi tron g gio dc mm non. nh gi cht lng c s gio dc v chng trnh gio dc, nh gi hot ng ngh nghip ca gio vin mm non v s pht trin tm l c a tr cng mt s cc cng c kim tra nh gi...#Gio dc mu gio#nh gi#Gi o vin#Chng trnh#Gio trnh#Thu## 00780000000000289000450002600110000002600110001100100120002200200490003400700480 00830140007001310190005001380820008001438080005001510080005001560090011001610100 00500172011001500177004001800192005001400210005002000224013000700244021020100251 020001400452020000800466020001100474039000500485#VV09.10255#VV09.10256# L Th ng#Chn lc v hng dn gii bi tp di truyn hc# L Thng, Hong Th Ho, Nguyn Th Hng Vn#32500#Vi?t#576.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a279tr.^b24cm #Ti bn ln th 1#Hong Th Ho#Nguyn Th Hng Vn#245024#Nhng kin thc c b n v di truyn hc nh: qu trnh phn bo gim phn v s th tinh, cc qui lu t mendel, di truyn lin kt gii tnh, lin kt gen... v hng dn gii cc b i tp di truyn hc#Di truyn hc#Bi tp#Gio trnh#Thu## 00924000000000313000450002600110000002600110001100100150002200200460003700300800 00830070054001630140007002170190005002240820007002298080005002360080005002410090 01100246010000500257011001500262004001800277005001500295005001400310013000700324 021023700331020000900568020000900577020000800586020001100594039000500605#VV09.10 257#VV09.10258#Nguyn Vn Ho#Gio trnh o lng in v cm bin o lng#Bin son theo chng trnh khung mn hc o lng in v cm bin o lng...#Nguy n Vn Ho (ch.b.), Bi ng Thnh, Hong S Hng#43000#Vi?t#621.37#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a391tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#Bi ng Thnh#Hong S Hng#245 025#Khi nim c bn v o lng in v mt s thit b o in p v dng in , o thng s mch in, o cng sut v in nng, o tn s, gc pha v khong thi gian, dao ng in t. Khi nim c bn v thit b cm bin v ng dng. #o lng#Cm bin#o in#Gio trnh#Thu## 00803000000000289000450002600110000002600110001100100130002200200200003500301000 00550070030001550050016001850140007002010190005002080820009002138080005002220080 00500227009001100232010000500243011001500248004001800263013000700281021018900288 020001200477020000800489020001100497039000500508#VV09.10259#VV09.10260#Trn Hu Qu#Bi tp v k thut#Bin son theo chng trnh khung ca B Gio dc v o to dnh cho cc trng cao ng Cng ngh#Trn Hu Qu, Nguyn Vn Tun#Nguyn Vn Tun#23500#Vi?t#604.2076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a199tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#245026#Gii thiu kin thc v bi tp v v k thut, v hnh hc, h nh chiu vung gc, hnh chiu trc o, biu din vt th, v qui c mt s chi tit thng dng, bn v chi tit, bn v lp#V k thut#Bi tp#Gio trnh#Thu ## 00796000000000301000450002600110000002600110001100200290002200300340005100700710 00850050016001560140007001720190005001790820006001848080005001900080005001950090 01100200010000500211011001500216004001800231005001400249005001200263005001000275 013000700285021016100292020001800453020001800471039000500489#VV09.10261#VV09.102 62#Gio trnh tin hc vn phng#Sch dng cho h o to cao ng#Thc Bnh Cn g, Lng Mnh B, Bi Th Ho... ; Thc Bnh Cng ch.b.#Thc Bnh Cng#26000# Vi?t#005.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a240tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#Lng Mnh B#Bi Th Ho#inh Hng#245027#Gii thiu chung v my tnh. Hng dn s dng cc chng trnh tin hc vn phng nh: windows, word, excel v powerpoint. Gi i thiu mt s thi trc nghim#Tin hc vn phng#Phn mm my tnh#Thu## 00831000000000289000450002600110000002600110001100100130002200200570003500300370 00920070013001290140007001420190005001490820007001548080005001610080005001660090 01100171010000500182011001500187004001800202013000700220021025300227020001800480 020000500498020002200503020001100525039000500536#VV09.10263#VV09.10264# Minh L in#Gio trnh phng php cho tr mm non lm quen vi ton#Dnh cho h cao n g s phm mm non# Minh Lin#23000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a17 5tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#245028#B mn phng php cho tr mm non lm quen vi ton. nh hng ca qu trnh cho tr mm non lm quen vi ton. Hnh thnh biu tng v: s lng, con s v php m, kch thc, hnh dng, s nh h ng trong khng gian v thi gian cho tr mm non#Gio dc mu gio#Ton#Phng p hp ging dy#Gio trnh#Thu## 00695000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200240003600300220 00600070014000820140007000960190005001030820008001088080005001160080005001210090 01100126010000500137011001500142004001800157013000700175021019500182020001100377 020001300388020001100401039000500412#VV09.10265#VV09.10266#Bi Minh Ton#Gio tr nh ting Vit 1#Dn lun ngn ng hc#Bi Minh Ton#22000#Vi?t#495.922#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a183tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#245029#Bn cht x hi ca n gn ng. Ngun gc v s pht trin ca ngn ng. Ngn ng l mt h thng tn h iu. Quan h ngun gc ca ngn ng. Quan h loi hnh ca ngn ng. Ch vit v ngn ng hc#Ting Vit#Ngn ng hc#Gio trnh#Thu## 00674000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200570003800700160 00950140007001110190005001180820004001238080005001270080005001320090011001370100 00500148011001500153013000700168021018400175020002200359020001700381039000500398 020001700403#VV09.10267#VV09.10268#Nguyn Vit Ch#Phng php dy hc tc phm vn chng trong nh trng#Nguyn Vit Ch#35800#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a252tr.^b24cm#245030#Gii thiu phng php, bin php t l lun vo c trng ca tng th loi vn chng. Phn tch mt s tc phm vn chng trong nh trng v phng php ging dy cc tc phm #Phng php ging dy#Trng ph thng#Thu#Tc phm vn hc## 00660000000000277000450002600110000002600110001100200660002200700290008800500140 01170140007001310190005001380820008001438080005001510080005001560090011001610100 00500172011001500177005001400192013000700206021012600213020000500339020001000344 020000900354020001400363039000500377#VV09.10269#VV09.10270#Cc phng php tnh tch phn v cc bi ton c nhiu cch gii#Lu Trng i, Lu Xun Sang#Lu Tr ng i#15000#Vi?t#515.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a131tr.^b24cm#Lu Xun Sa ng#245031#Gii thiu l thuyt c bn v phn tch v cc phng php, cch thc tnh tch phn. Gii thiu cc bi ton tnh tch phn#Ton#Tch phn#Bi ton# Sch c thm#Thu## 00984000000000337000450002600110000002600110001100200990002200300390012100700500 01600050011002100140007002210190005002280820007002338080005002400080005002450090 01100250010000500261011001500266005001500281005001300296005001800309005001600327 01300070034302102180035002000180056802000100058602000160059602000220061202000070 0634039000500641#VV09.10271#VV09.10272#Thit k cc hot ng hc c ch ch, h ot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch trng mm non. Ch bn thn#Ch.b.: L Th Hu, Trn Th Hng, Phm Th Tm..#L Th Hu#21 000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a159tr.^b24cm#Trn Th Hng#Phm Th Tm#Nguyn Ngc Huyn#Phan Th Nguyt#245032#Hng dn cch thit k bi ging trong trng mm non theo ch trng mm non v ch bn thn. Mi ch bao gm: mc ch yu cu, mng ni dung, hot ng hc c ch ch, hot ng g c, hot ng ngoi tri#Gio dc mu gio#Bi ging#Trng mu gio#Phng php ging dy#Ch #Thu## 00686000000000313000450002600110000002600110001100200540002200300270007600700280 01030050014001310140007001450190005001520820007001578080005001640080005001690090 01100174010000500185011001500190005001300205013000700218021007200225020001000297 020002000307020000800327020000800335020001000343020001400353039000500367#VV09.10 273#VV09.10274#Ti liu gio khoa chuyn ho hc trung hc ph thng#Bi tp i cng v v c#Nguyn Duy i, o Hu Vinh#Nguyn Duy i#44600#Vi?t#540.76#^21 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a380tr.^b24cm#o Hu Vinh#245033#Gii thiu cc bi tp v p n bi tp, thi ho i cng v v c#Ho v c#Ph thng trung hc# Bi tp#Ho hc#i cng#Sch c thm#Thu## 00799000000000325000450002600110000002600110001100100110002200200460003300700520 00790050016001310140007001470190005001540820007001598080005001660080005001710090 01100176010000500187011001500192004001800207005001500225013000700240021014800247 02000080039502000080040302000100041102000210042102000190044202000070046103900050 0468#VV09.10275#VV09.10276#V ng #Bi tp c s l thuyt cc qu trnh ho hc#V ng (ch.b.), Trnh Ngc Chu, Nguyn Vn Ni#Trnh Ngc Chu#15500#V i?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a171tr.^b21cm#Ti bn ln th 4#Nguyn Vn Ni#245034#Tp hp cc bi tp v c s ho hc, din bin ca cc qu trnh ho hc, nhit ng ho hc, cn bng ho hc, dung dch, phn ng xy ho kh...# Ho hc#Bi tp#L thuyt#Phn ng xi ho kh#Nhit ng ho hc#Ho l#Thu## 00602000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020050000460070054000960220004001500050015001540050017001690050 02000186008000500206009001100211010000500222011001500227013000700242020000800249 020002000257020001600277020001400293039000500307#VV09.10278#VV09.10277#36000#Vi ?t#540.76#^214#Tuyn tp trc nghim ho hc trung hc ph thng#Phan Trng Qu, Nguyn Hong Ht, Vn Th Hng Nguyt#T.1#Phan Trng Qu#Nguyn Hong Ht#Vn T h Hng Nguyt#^aH.#^aGio dc#2009#^a280tr.^b24cm#245035#Ho hc#Ph thng trun g hc#Bi trc nghim#Sch c thm#Thu## 00570000000000289000450002600110000002600110001100200440002200300260006600700390 00920050014001310050012001450050011001570140007001680190005001750820006001808080 00500186008000500191009001100196010000500207011001500212013000700227020001100234 020000700245020000900252020001400261039000500275#VV09.10279#VV09.10280#40 n luyn ting Vit cui cp tiu hc#Dnh cho hc sinh lp 4-5#L Phng Nga, L H u Tnh, Nguyn Tr#L Phng Nga#L Hu Tnh#Nguyn Tr#21500#Vi?t#372.6#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a175tr.^b24cm#245036#Ting Vit# thi#Tiu hc#Sch c t hm#Thu## 00642000000000301000450002600110000002600110001100200610002200700490008300500130 01320050016001450050016001610140007001770190005001840820004001898080005001930080 00500198009001100203010000500214011001500219005001900234005001600253013000700269 020001000276020002000286020001400306020001500320039000500335#VV09.10281#VV09.102 82#Cc ch c bn n thi vo i hc, cao ng mn ting Anh#Trn Minh H, Ng uyn c Hot, Nguyn Kim Hin..#Trn Minh H#Nguyn c Hot#Nguyn Kim Hin#24 000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a243tr.^b24cm#Nguyn Thu Hoi#L Th Minh Tm#245037#Ting Anh#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Thu ## 00710000000000277000450002600110000002600110001100200730002200700160009501400070 01110190005001180820007001238080005001300080005001350090011001400100005001510110 01500156001001600171013000700187021017200194020001800366020000800384020001000392 020001100402020001400413039000500427#VV09.10283#VV09.10284#Bi tp tnh hung gi o dc trong t chc hot ng gc cho tr mu gio#Nguyn Th Oanh#12000#Vi?t# 372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a107tr.^b24cm#Nguyn Th Oanh#245038#Gii thi u cc bi tp tnh hung dnh cho gio vin mm non t chc hot ng gc cho cc b t 3-4 tui, 4-5 tui v 5-6 tui. Gi cch gii quyt cc tnh hung #Gio dc mu gio#Bi tp#Hot ng#Tnh hung#Hot ng gc#Thu## 00985000000000325000450002600110000002600110001100200990002200300570012100700500 01780050011002280140007002390190005002460820007002518080005002580080005002630090 01100268010000500279011001500284005001500299005001300314005001200327005001400339 01300070035302102370036002000180059702000100061502000090062502000200063403900050 0654#VV09.10285#VV09.10286#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch th gii thc vt. Ch c c hin tng t nhin#Ch.b.: L Th Hu, Trn Th Hng, Phm Th Tm..#L Th Hu#26000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a199tr.^b24cm#Trn Th Hng#P hm Th Tm#Trn Th H#Hong Th Nho#245039#Hng dn cch thit k bi ging t rong trng mm non theo ch th gii thc vt v ch cc hin tng t n hin. Mi ch bao gm: mc ch yu cu, mng ni dung, hot ng hc c ch ch, hot ng gc, hot ng ngoi tri#Gio dc mu gio#Bi ging#Thc vt#H in tng t nhin#Thu## 01035000000000337000450002600110000002600110001100200990002200300780012100700500 01990050011002490140007002600190005002670820007002728080005002790080005002840090 01100289010000500300011001500305005001500320005001300335005001400348005001400362 01300070037602102500038302000100063302000180064302000110066102000090067202000110 0681039000500692#VV09.10287#VV09.10288#Thit k cc hot ng hc c ch ch, h ot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch giao thng. Ch qu hng, t nc, Bc H. Ch trng tiu hc#Ch.b.: L Th Hu, Trn Th Hng, Phm Th Tm..#L Th Hu#24000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a182tr.^b24cm#Trn Th Hng#Phm Th Tm#Hong Th Nho#o Hong Mai#245040# Hng dn cch thit k bi ging trong trng mm non theo ch giao thng, q u hng, t nc, Bc H v ch trng tiu hc. Mi ch bao gm: mc ch yu cu, mng ni dung, hot ng hc c ch ch, hot ng gc, hot ng n goi tri#Bi ging#Gio dc mu gio#Giao thng#t nc#Trng hc#Thu## 01176000000000313000450002600110000002600110001100200590002200301500008100700470 02310050014002780140008002920190005003000820011003058080005003160080005003210090 01100326010000500337011001500342005001500357005001400372005001400386005001400400 013000700414021040700421020000900828020001100837020000900848039000500857#VV09.10 290#VV09.10289#Cm nang xy dng trng hc thn thin, hc sinh tch cc#Ti li u tham kho phc v phong tro thi ua "Trng hc thn thin, hc sinh tch c c" theo ch th s 40 ngy 22-7-2008 ca B Gio dc v o to#ng Quc Bo, N guyn Th By, Bi Ngc Dip..#ng Quc Bo#195000#Vi?t#371.009597#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a514tr.^b24cm#Nguyn Th By#Bi Ngc Dip#Bi c Thip#Ng Th Tuyn#245041#Gii thiu v cc vn nh gio dc, nh trng v hot ng dy hc trong i sng hin i; mi quan h gia nh trng v i sng x hi; tr ng hc thn thin v trch nhim ca hiu trng phong tro thi ua "xy dng trng hc thn thin, hc sinh tch cc" trong bi cnh hin nay. Gii thiu m t s vn kin quc t v quc gia v quyn con ngi v gio dc. Mt s vn v sc kho hc sinh#Gio dc#Trng hc#Vit Nam#Thu## 00843000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200330 00470070060000800050018001400140007001580190005001650820006001708080005001760080 00500181009001100186010000500197011001500202019000500217005001500222013000700237 02101800024402000090042402000130043302000070044602000100045303900040046300600180 0467005002000485#VV09.10291#VV09.10292#VV09.10293#Walsh, Ciaran#Cc ch s ct y u trong qun l#Ciaran Walsh ; Trn Th Thu Hng dch ; Trn Thanh Huy h..#Tr n Th Thu Hng#95000#Vi?t#658.4#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a459tr.^b24cm#Dch#T rn Thanh Huy#245042#Phn tch cc ch s ti chnh v nhng ch s khc c s dng rng ri trong qun l doanh nghip. Ni dung c minh ho c th, trc quan vi cc s , bng biu, v d,...#Qun tr#Doanh nghip#Ch s#Ti chnh# Tm#Trn Th Thu Hng#Trn Thanh Huy h..## 00909000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200430 00480290044000910070037001350060016001720140008001880190005001960820009002018080 00500210008002300215009003400238010000500272011001500277013000700292021023200299 020001100531020001000542020001100552020004000563039000400603#VV09.10294#VV09.102 96#VV09.10295#Slater, Robert#Soros - nh u t c uy th nht th gii#Soros th e world's most influential investor#Robert Slater ; Nguyn Th Nhn dch#Nguyn Th Nhn#100000#Vi?t#332.6092#^214#^aTp. H Ch Minh^bEng#^aNxb. Tp. H Ch Min h^bEducation#2009#^a374tr.^b24cm#245043#Gii thiu tiu s cng nh kho st cc thnh tu nhiu mt ca nh u t ti chnh ton cu G.Soros, nh hng trc t ip ca cc tng trit hc ca ng ti vic tip cn u t, cc hot ng t thin v cc chnh kinca ng#Nh u t#Ti chnh#Thnh cng#Soros, George, N h u t ti chnh, M#Tm## 00854000000000337000450002600110000002600110001100200260002200700490004800500180 00970190005001150820009001208080005001290080018001340090023001520100005001750110 01500180004001300195005001400208005001300222005001500235005002100250015004000271 01300070031102101550031802000080047302000080048102000080048902000080049702000070 0505039000400512#VV09.10297#VV09.10298#Sa c vng t con ngi#Nguyn Nht Th ng, Phan Phong V, Vn Phc Ba..#Nguyn Nht Thng#Vi?t#915.9789#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a122tr.^b24cm#In ln th 1#Phan Phong V#V n Phc Ba#Nguyn Vn Mai#Nguyn Vn Tin Dng#TTS ghi: U ban nhn dn th x Sa c#245044#Khi qut i nt v lch s hnh thnh, pht trin, mt s di t ch lch s, vn ho, m thc, ngnh ngh truyn thng, kinh t x hi v con ng i Sa c#a ch#Lch s#Vn ho#Kinh t#Sa c#Tm## 00923000000000349000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200220 00490030061000710070040001320050008001720140008001800190005001880190005001930820 00400198808000500202008001800207009002300225010000500248011001500253005000800268 01300070027602102200028302000090050302000110051202000100052302000200053303900040 0553006000800557006000800565#VV09.10299#VV09.10300#VV09.10301#Silbger, Steven#MB A dnh cho lnh o#Chn v tm lc t nhng chng trnh MBA hng u th gii #Steven Silbger ; Dch: Nht An, Minh H#Nht An#150000#Vi?t#Vi?t#658#^214#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a518tr.^b24cm#Minh H#245045#Trnh b y cc nguyn l c bn ca qun tr kinh doanh v ng dng cc nguyn l qun tr hin i vo qun tr doanh nghip: marketing, k ton, t chc, ti chnh, qu n tr sn xut kinh doanh, qun tr chin lc,...#Qun tr#Kinh doanh#Nguyn l #Qun tr kinh doanh#Tm#Nht An#Minh H## 01040000000000397000450002600110000002600110001102600110002200100210003300200190 00540030065000730290011001380070077001490050012002260140007002380190005002450190 00500250082000700255808000500262008001800267009002300285010000500308011001500313 00600120032800600080034000600090034800500150035701300070037202102000037902000130 0579020001100592020000900603020000700612020000900619020001000628039000400638#VV0 9.10303#VV09.10304#VV09.10302#Slywotzky, Adrian J.#Lt ngc tnh th#7 chin l c bin cc ri ro ln thnh nhng t ph tng trng#The upside#Adrian J. Slyw otzky, Karl Weber ; Dch: Hong Trung... ; L Th Minh H h..#Weber, Karl#86000 #Vi?t#Vi?t#658.15#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a419tr.^b 24cm#Hong Trung#Diu V#Hng Vn#L Th Minh H#245046#Phn tch by loi ri r o chin lc chnh m bt c cng ty no cng c th phng trnh. Cch nh gi v phng trnh ri ro. c bit chin lc bin ri ro ln thnh nhng bc tng trng t ph#Doanh nghip#Kinh doanh#Qun tr#Ri ro#nh gi#Ti chnh#Tm## 00516000000000241000450002600110000002600110001100100160002200200170003800700160 00550140007000710190005000780820006000838080005000890080018000940090023001120100 00500135011001500140013000700155021009100162020000800253020000900261039000400270 #VV09.10305#VV09.10306#Thch Nht Hnh#Tri tin ca Bt#Thch Nht Hnh#75000#V i?t#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a399tr.^b24cm#2450 47#Gm nhng bi hc gio l cn bn ca o Pht: t diu , chn tu, chnh ni m, thin,...#Gio l#o Pht#Tm## 01045000000000409000450002600110000002600110001100100200002200200270004200300310 00690290032001000070059001320060008001910140008001990190005002070190005002120820 01000217808000500227008001800232009002300250010000500273011001500278019000500293 00600080029800600100030600500140031601300070033002102160033702000110055302000100 05640200008005740200010005820200003005920200024005950200004006190390004006230200 00800627#VV09.10307#VV09.10308#Grinffin, G. Edward#Nhng m mu t o Jekyll#Nh n din cc d tr lin bang#The creature from Jekyll island#G. Edward Grinffin ; Dch: Nht An... ; inh Th Hin h..#Nht An#130000#Vi?t#Vi?t#332.10973#^214 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a771tr.^b24cm#Dch#Minh H#Ngc Thu#inh Th Hin#245048#Phi by nhng mu en ti trong lch s tin t v ti chnh th gii, c th l Cc d tr Lin bang M (Fed). Nguyn nhn ca ch in tranh, nn lm pht, vng trn thnh suy,... a ra nhng l do bi b Fe d#Chnh sch#Ngn hng#Lch s#Ti chnh#M#Cc d tr lin bang M#Fed#Tm#Tin t## 00776000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200420 00470070014000890140007001030190005001100820009001158080005001240080018001290090 02300147010000500170011001500175015003500190013000700225021021500232020000900447 020000900456020000900465039000400474020000800478#VV09.10310#VV09.10309#VV09.1031 1# Quang Hng#Nghin cu tn gio - nhn vt v s kin# Quang Hng#12000#V i?t#200.9597#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a498tr.^b21cm# TTS ghi: Vin Nghin cu tn gio#245049#Gii thiu kin, quan im ca mt s nhn vt chnh tr v khoa hc tiu biu bn v tn gio. ng thi trnh by c c s kin tn gio tiu biu v mt s vn , kha cnh v tn gio ni chung mi c t ra#Nhn vt#Tn gio#Vit Nam#Tm#S kin## 00706000000000265000450002600110000002600110001100100080002200200240003000300160 00540070008000700190005000780820008000838080005000910080018000960090023001140100 00500137011001500142004001300157013000700170021022600177020000800403020001600411 020000900427039000400436#VV09.10312#VV09.10313#T Dng#i mi qun l kinh t#T liu k nim#T Dng#Vi?t#330.068#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Min h#2009#^a424tr.^b21cm#In ln th 1#245050#Tp hp cc bi vit, bi nghin cu v cc tham lun ca tc gi v vn i mi qun l kinh t ti Vit Nam: i mi qun l nng nghip, pht trin nng thn, vn dng cc hnh thc kinh t t bn nh nc Vit Nam...#i mi#Qun l kinh t#Vit Nam#Tm## 00885000000000277000450002600110000000100160001100200620002700700330008901900050 01220820018001278080005001450080018001500090023001680100005001910110026001960150 09400222005001600316013000700332021021000339020000800549020001400557020000900571 020000700580020001600587039000400603#VV09.10314#Cao Phng Tho#Lch s truyn t hng ng b v nhn dn phng 9 (1930-2005)#Cao Phng Tho, Trn Vn Phng#V i?t#324.2597070959779#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a243tr ., 20tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b phn g 9 qun 8 thnh ph H Ch Minh#Trn Vn Phng#245051#Gii thiu vng t, con ngi v truyn thng yu nc ca nhn dn phng 9, qun 8, thnh ph H Ch Minh. Phng 9 trong s nghip u tranh ginh c lp dn tc trong s nghip p ht trin kinh t, x hi#Lch s#ng b c s#Phng 9#Qun 8#Tp. H Ch Minh# Tm## 00775000000000289000450002600110000002600110001101400070002208200040002980800050 00330130007000380390004000450010015000490020023000640290017000870050016001040070 04700120008001800167009002300185010000500208011001500213012002800228019000500256 020001900261020000900280020000900289021018700298#VV09.10315#VV09.10316#26000#20 4#^214#245052#Tm#Tolle, Eckhart#Sc mnh ca tnh lng#Stillness speaks#Nguyn Vn Hnh#Eckhart Tolle ; Nguyn Vn Hnh dch, ch gii#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a151tr.^b21cm#1 new york times bestseller#Vi?t#i sng t inh thn#Tn gio#Tm linh#Tc phm tm linh gip cho nhng ai mun tip xc vi bn cht su lng, trong sng v chn tht trong con ngi mnh. Gip bn vt qua nhng tnh hung th thch trong i sng c nhn## 00442000000000229000450002600110000002600110001100100160002200200180003800700160 00560190005000720820009000778080005000860080018000910090023001090100005001320110 02600137013000700163020001700170020000900187020001200196039000400208#VV09.10317# VV09.10318#Nguyn Kim Khi#Chuyn ci m k#Nguyn Kim Khi#Vi?t#895.9223#^214# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a115tr., 16tr. nh^b21cm#245053#V n hc hin i#Vit Nam#Truyn ci#Tm## 00538000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200110 00460030017000570070013000740140007000870190005000940820011000998080005001100080 01800115009002300133010000500156011001500161004001300176013000700189020001700196 020000900213020001200222020001000234039000400244#VV09.10319#VV09.10320#VV09.1032 1#Chu Kim Nm#Nh Ba Rn#Tp truyn v k#Chu Kim Nm#35000#Vi?t#895.922803#^ 214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a174tr.^b21cm#In ln th 1#24 5054#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Truyn k#Tm## 00848000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200220 00500030107000720290019001790070041001980140007002390190005002460820006002518080 00500257008002700262009003400289010000500323011001500328004001300343006001800356 013000700374021011700381020000900498020001300507020001000520039000400530#VV09.10 323#VV09.10322#VV09.10324#Spear, Steven J.#ui theo tp dn u#Lm sao nhm d n u th trng vt xa i th v lm sao nhng cng ty gii c th ui kp v bt thng#Chasing the rabbit#Steven J. Spear ; Nguyn Tranh ip dch#70000#V i?t#658.4#^214#^aTp. H Ch Minh^bEnglish#^aNxb. Tp. H Ch Minh^bEducation#2009 #^a211tr.^b23cm#In ln th 1#Nguyn Tranh ip#245055#Nhng bi hc, kinh nghim trong vic iu hnh, qun l doanh nghip to ra kh nng bt ra khi nhm v dn u#Qun tr#Doanh nghip#iu hnh#Tm## 00777000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200510 00510070035001020140007001370190005001440820006001498080005001550080018001600090 02300178010000500201011001500206004001300221006000800234006001200242006001100254 013000700265021015800272020001000430020000800440020001100448039000400459#VV09.10 325#VV09.10327#VV09.10326#Ivanova, Svetlana#Phng vn tnh hung ngh thut nhn din ng vin#Svetlana Ivanova ; Dch: Nht An..#52000#Vi?t#658.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a323tr.^b21cm#In ln th 1#Nht An#Ng V inh T#oan Khanh#245056#Phng php phn tch cc tnh hung trong phng vn tm ra ng c vin sng gi nht ph hp vi cng vic v v tr lm vic trong doanh nghip, cng ty#Phng vn#Nhn s#Tuyn dng#Tm## 00525000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200170 00460030021000630070013000840140007000970190005001040820010001098080005001190080 01800124009002300142010000500165011001500170004001300185013000700198020001700205 020000900222020001200231039000400243#VV09.10328#VV09.10329#VV09.10330#Phan c N am#Chim Ph cn bay#Truyn ngn chn lc#Phan c Nam#40000#Vi?t#895.92234#^214 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a217tr.^b21cm#In ln th 1#24505 7#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Tm## 00730000000000289000450002600110000002600110001100100120002200200240003400700220 00580140007000800190005000870820004000928080005000960080018001010090023001190100 00500142011001500147004001300162005000900175012004300184013000700227021017400234 020001100408020000800419020000900427039000400436#VV09.10331#VV09.10332#Phng Li n#c tin trong cuc sng#Phng Lin, Minh c#26000#Vi?t#202#^214#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a150tr.^b21cm#In ln th 1#Minh c#Thin v ngh thut i din vi cuc sng#245058#Hng dn cch thc cu nguyn vi nh ng l gii r rng, nhng bi tp gip bn tm c cch cu nguyn ring cho m nh, khm ph sc mnh thing ling xut pht t c tin#Cu nguyn#c tin#Tn gio#Tm## 00789000000000277000450002600110000002600110001100200440002200700340006601400070 01000190005001070820004001128080005001160080018001210090023001390100005001620110 01500167004001300182005001200195005000900207013000700216021025400223020001000477 020001000487020001000497039000400507#VV09.10333#VV09.10334#10 cu hi chia s ch o hnh trnh cuc sng#S.t., b.s.: Phng Lin, Minh c#32000#Vi?t#128#^214#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a190tr.^b21cm#In ln th 1#Phng L in#Minh c#245059#Nhng cuc phng vn chia s nim tin cng nh kin ca nh ng ngi khc nhau v 10 cu hi trong cuc sng: cch lm tm hn thanh th n, vn sng, nh mnh v s phn, quan nim v nhng iu phi tri, thn tng ca mi ngi, kip lun hi,...#Quan nim#Cuc sng#Phng vn#Tm## 00911000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200270 00500070049000770140007001260190005001330820004001388080005001420080018001470090 02300165010000500188011001500193019001600208004001300224005001200237013000700249 006001400256021029600270020000800566020000800574020001100582039000400593#VV09.10 335#VV09.10336#VV09.10337#Morton, W. Scott#Lch s vn ho Trung Quc#W. Scott M orton, C.M. Lewis ; Tri Thc Vit dch#63000#Vi?t#951#^214#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a403tr.^b22cm#Dch Trung Quc#In ln th 1#Lewis, C.M .#245060#Tri Thc Vit#Nghin cu lch s v vn ho Trung Quc theo trt t ni n i, an xen vn ho Trung Quc vo nhng triu i khc nhau. Lch s thi k u hnh thnh n nay. Mi thi k vi nhng c im vn ho ni bt: th i ng, o Pht trong Lc triu, k thut i Tng, tiu thuyt i Thanh,...#L ch s#Vn ho#Trung Quc#Tm## 00610000000000265000450002600110000002600110001100200230002200300190004500700510 00640190005001150820004001208080005001240080018001290090023001470100005001700110 01500175004001300190005001200203005002700215013000700242021006500249020001500314 020001100329039000400340#VV09.10338#VV09.10339#Truyn tch kinh thnh#Dnh cho t hiu nhi#Nhm Salt - thin thn nh ; Minh ho: T Quc Duy#Vi?t#220#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a188tr.^b21cm#In ln th 1#T Quc Duy# Nhm Salt - thin thn nh#245061#Nhng li dy, bi hc ca Cha trong kinh Th nh dnh cho tr em#o Thin cha#Kinh thnh#Tm## 00845000000000301000450002600110000002600110001100100170002200200130003900700220 00520140007000740190005000810820004000868080005000900080018000950090023001130100 00500136011001500141012003200156005002700188013000700215021027100222020000600493 020000900499020000900508020001100517020001100528039000400539#VV09.10340#VV09.103 41#V Thu ng Lan#Qu hn vng#V Thu ng Lan b.s.#80000#Vi?t#610#^214#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a460tr.^b22cm#Cm nang sc kho cho m i ngi#Nhm Salt - thin thn nh#245062#Nhng kin thc y hc c c kt t nhiu nghin cu khoa hc tin tin trn th gii t vic s dng thc phm din h dng, nh hng ca mi trng vi sc kho, luyn tp th dc, tng cng s c kho, dc phm,... n iu tr bnh ng th, thai sn, tiu ng,...#Y hc# Sc kho#iu tr#Dinh dng#Phng bnh#Tm## 00579000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200160003700700150 00530140007000680190005000750820006000808080005000860080018000910090023001090100 00500132011001400137004001300151013000700164021012000171020000700291020000700298 020000400305039000400309#VV09.10343#VV09.10344#Hunh Hng Anh#Mn ngon t tm#Hu nh Hng Anh#22000#Vi?t#641.6#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#200 9#^a63tr.^b21cm#In ln th 1#245063#Hng dn cch ch bin mt s mn n t ngu yn liu tm: tm xt tng t, cari tm, tm xo m, tm chin xt nm,...#Nu n#Mn n#Tm#Tm## 00594000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200140003700700150 00510140007000660190005000730820006000788080005000840080018000890090023001070100 00500130011001400135004001300149013000700162021013300169020000700302020000700309 020000800316039000400324#VV09.10345#VV09.10346#Hunh Hng Anh#Mn l v cay#Hun h Hng Anh#22000#Vi?t#641.8#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009# ^a63tr.^b21cm#In ln th 1#245064#Cch ch bin cc mn n mn c v cay bng c c loi nguyn liu khc nhau: b nng trn salad, c tm om tht, mc kh xo c ay,...#Mn n#Nu n#Mn cay#Tm## 00640000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010010000470020016000570070010000730220004000830040011000870080 01800098009002300116010000500139011001400144013000700158005001000165021008500175 02000070026002000070026702000070027402000090028102000110029002000090030103900040 0310#VV09.10347#VV09.10348#22000#Vi?t#641.595#^214#Cm Tuyt#Mn ngon Chu #C m Tuyt#T.1#In ti bn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a62tr.^b21 cm#245065#Cm Tuyt#Hng dn cch ch bin mt s mn n chu , cc mn Trung Quc, Hn Quc, Nht Bn#Mn n#Nu n#Chu #Hn Quc#Trung Quc#Nht Bn#Tm## 00569000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200190003700700150 00560140007000710190005000780820006000838080005000890080018000940090023001120100 00500135011001400140004001300154013000700167021012300174020000700297020000700304 039000400311#VV09.10349#VV09.10350#Hunh Hng Anh#Mn ngon i khch#Hunh Hng Anh#22000#Vi?t#641.8#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a63tr. ^b21cm#In ln th 1#245066#Hng dn cch ch bin mt s mn n ngon i khch: g trn x lch, trng cun rau c, cua xo kim chi, ch gi tm,...#Nu n#Mn n#Tm## 00584000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200360003700700150 00730140007000880190005000950820007001008080005001070080018001120090023001300100 00500153011001400158004001300172013000700185021010900192020000400301020002100305 039000400326#VV09.10351#VV09.10352#Hunh Hng Anh#Ngh thut ct v trnh by ho a qu#Hunh Hng Anh#22000#Vi?t#745.92#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a63tr.^b21cm#In ln th 1#245067#Gii thiu mt s loi tri cy th ng thng v hng dn cch ct gt trnh by theo c trng ca mi loi#Qu#Ng h thut trang tr#Tm## 00655000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010015000470020030000620070015000920220004001070040013001110080 01800124009002300142010000500165011001400170013000700184005001500191021013000206 020000700336020001100343020000700354039000400361#VV09.10353#VV09.10354#36000#Vi ?t#641.594#^214#Triu Th Chi#Cc mn n khu v phng ty#Triu Th Chi#T.1# In ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a87tr.^b21cm#245068# Triu Th Chi#Hng dn cch ch bin mt s mn n phng Ty bng cc nguyn liu khc nhau nh: mn xp, salad, tht heo nng, g nng,...#Mn n#Phng T y#Nu n#Tm## 00665000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010015000470020030000620070015000920220004001070040013001110080 01800124009002300142010000500165011001400170013000700184005001500191021014000206 020000700346020001100353020000700364039000400371#VV09.10355#VV09.10356#36000#Vi ?t#641.594#^214#Triu Th Chi#Cc mn n khu v phng ty#Triu Th Chi#T.2# In ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a87tr.^b21cm#245069# Triu Th Chi#Hng dn cch ch bin mt s mn n phng Ty bng cc nguyn liu khc nhau: sn b v phi l, tht b cun, b hm c rt, tm xt b#Mn n#Phng Ty#Nu n#Tm## 00673000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200210003900700470 00600060011001070140007001180190005001250820006001308080005001360080018001410090 02300159010000500182011001400187013000700201012002900208021012500237020000900362 020000900371020001100380039000400391#VV09.10357#VV09.10358#Lng Qunh Bch#Bnh rn, bnh chin#Nguyn tc: Lng Qunh Bch ; Tiu Qunh dch#Tiu Qunh#29000 #Vi?t#641.8#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a84tr.^b21cm#24 5070#K thut ch bin cc mn n#Hng dn cch ch bin cc loi bnh chin, b nh rn, cch nhi bt nng, cch nhi bnh vi bt ni, bt ln men, bt du#C h bin#Bnh rn#Bnh nng#Tm## 00605000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200270003700700150 00640140007000790190005000860820006000918080005000970080018001020090023001200100 00500143011001500148004001300163013000700176021014500183020000700328020001200335 039000400347#VV09.10360#VV09.10359#Triu Th Chi#Cc mn n chay - n king#Tri u Th Chi#49000#Vi?t#641.5#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009 #^a123tr.^b21cm#In ln th 1#245071#Cch ch bin cc mn n chay, n king t c c loi hoa qu, rau c khc nhau: khoai mn om da, cho bo ng, honh thnh c hin, g xo ln,...#Nu n#Mn n chay#Tm## 00625000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200240003300700110 00570140007000680190005000750820007000808080005000870080018000920090023001100100 00500133011001400138012002600152013000700178021015700185020000400342020002100346 039000400367#VV09.10361#VV09.10362#Tiu Qunh#Ngh thut by tri cy#Tiu Qunh #35000#Vi?t#745.92#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a87tr.^b 21cm#T sch n cng gia chnh#245072#Gii thiu 80 cch trnh by tri cy vi nhng hnh nh tinh xo, p mt. Hng dn r rng cch by v nguyn liu l n hng loi tri cy d dng tm gp#Qu#Ngh thut trang tr#Tm## 00552000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200150003700700150 00520140007000670190005000740820008000798080005000870080018000920090023001100100 00500133011001400138004001300152013000700165021008900172020000700261020000700268 020000700275039000400282#VV09.10363#VV09.10364#Hunh Hng Anh#Mn l cho tr#Hu nh Hng Anh#22000#Vi?t#641.508#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#20 09#^a63tr.^b21cm#In ln th 1#245073#Hng dn cch nu cc mn n l, giu dinh dng cho tr em: cc mn bnh, cm, rau,...#Mn n#Nu n#Tr em#Tm## 00572000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200170003700700150 00540140007000690190005000760820006000818080005000870080018000920090023001100100 00500133011001400138004001300152013000700165021010800172020000700280020000700287 020000800294039000400302#VV09.10365#VV09.10366#Hunh Hng Anh#Mn l t u h#H unh Hng Anh#22000#Vi?t#641.6#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#20 09#^a63tr.^b21cm#In ln th 1#245074#Hng dn cch ch bin cc mn n t u h : u nhi tht, u xo tiu, u hp ng cc, hm tht b,...#Nu n#Mn n# u ph#Tm## 00518000000000277000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200230 00230030030000460070041000760220004001170050012001210050012001330050009001450080 00500154009001100159010000500170011001400175013000700189020001100196020000900207 020000600216020001400222039000400236#5800#Vi?t#372.63#^214#Thc hnh luyn vit 1#Theo chun kin thc, k nng#B.s.: L Hu Tnh, Nguyn Minh, Li Cng#T.1#L Hu Tnh#Nguyn Minh#Li Cng#^aH.#^aM thut#2009#^a38tr.^b24cm#245075#Ting V it#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Tm## 00518000000000277000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200230 00230030030000460070041000760220004001170050012001210050012001330050009001450080 00500154009001100159010000500170011001400175013000700189020001100196020000900207 020000600216020001400222039000400236#5800#Vi?t#372.63#^214#Thc hnh luyn vit 1#Theo chun kin thc, k nng#B.s.: L Hu Tnh, Nguyn Minh, Li Cng#T.2#L Hu Tnh#Nguyn Minh#Li Cng#^aH.#^aM thut#2009#^a38tr.^b24cm#245076#Ting V it#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Tm## 00415000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200230 00230070021000460220004000670050016000710080005000870090011000920100005001030110 01400108013000700122020001100129020000600140020000900146020001400155039000400169 #5800#Vi?t#372.63#^214#Thc hnh luyn vit 2#Trn Mnh Hng b.s.#T.1#Trn Mn h Hng#^aH.#^aM thut#2009#^a32tr.^b24cm#245077#Ting Vit#Lp 2#Tp vit#Sch c thm#Tm## 00415000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200230 00230070021000460220004000670050016000710080005000870090011000920100005001030110 01400108013000700122020001100129020000600140020000900146020001400155039000400169 #5800#Vi?t#372.63#^214#Thc hnh luyn vit 2#Trn Mnh Hng b.s.#T.2#Trn Mn h Hng#^aH.#^aM thut#2009#^a32tr.^b24cm#245078#Ting Vit#Lp 2#Tp vit#Sch c thm#Tm## 00457000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200230 00230030030000460070021000760220004000970050016001010080005001170090011001220100 00500133011001400138013000700152020000900159020001100168020000600179020001400185 039000400199#5400#Vi?t#372.63#^214#Thc hnh luyn vit 3#Theo chun kin thc, k nng#Trn Mnh Hng b.s.#T.1#Trn Mnh Hng#^aH.#^aM thut#2009#^a28tr.^b 24cm#245079#Tp vit#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#Tm## 00457000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200230 00230030030000460070021000760220004000970050016001010080005001170090011001220100 00500133011001400138013000700152020000900159020001100168020000600179020001400185 039000400199#5800#Vi?t#372.63#^214#Thc hnh luyn vit 3#Theo chun kin thc, k nng#Trn Mnh Hng b.s.#T.2#Trn Mnh Hng#^aH.#^aM thut#2009#^a28tr.^b 24cm#245080#Tp vit#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#Tm## 00412000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200230 00230070017000460220004000630050017000670080005000840090011000890100005001000110 01400105013000700119020001100126020000900137020000600146020001400152039000400166 #5800#Vi?t#372.63#^214#Thc hnh luyn vit 4#L Hu Tnh b.s.#T.1#L Hu Tnh b.s.#^aH.#^aM thut#2009#^a32tr.^b24cm#245081#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#Tm## 00407000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200230 00230070017000460220004000630050012000670080005000790090011000840100005000950110 01400100013000700114020001100121020000900132020000600141020001400147039000400161 #5400#Vi?t#372.63#^214#Thc hnh luyn vit 4#L Hu Tnh b.s.#T.2#L Hu Tnh# ^aH.#^aM thut#2009#^a32tr.^b24cm#245082#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c th m#Tm## 00661000000000265000450002600110000002600110001100100110002200200220003300700340 00550140007000890190005000960820006001018080005001070080018001120090023001300100 00500153011001500158006001600173012002600189013000700215021015200222020000800374 020000900382039000400391#VV09.10369#VV09.10370#Ajahn Chah#Thc phm cho con tim# Ajahn Chah ; Thch Tm Quang dch#36000#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Vn ho Si Gn#2009#^a226tr.^b21cm#Thch Tm Quang#T sch Vn ho Pht gio# 245084#Nhng bi ni chuyn l nhng gio l c h thng ca o Pht cho tu s, nhm trc tin vo li sng v nhng vn c bit trong cuc sng tu hnh#G io l#o Pht#Tm## 00870000000000301000450002600110000002600110001100100200002200200180004200700580 00600140007001180190005001250820006001308080005001360080018001410090023001590100 00500182011001500187005001500202013000700217006001700224021028300241020000800524 020000800532020000900540020000800549020000700557039000400564#VV09.10371#VV09.103 72#Adams Geller, Paige#Vc dng hon ho#Paige Adams Geller, Ashley Borden ; Cn g ty Kin Vn dch#58000#Vi?t#613.7#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si G n#2009#^a177tr.^b23cm#Borden, Ashley#245085#Cng ty Kin Vn#Hng dn cch tn vinh nt p bn thn v la chn nhng trang phc ph hp vi vc dng ca mn h. Tu chnh bi tp th dc ca bn bng cch nh hnh phn c th bn mun lu yn tp. Gim cn bng phng php cn bng v kho mnh vi k hoch dinh dng khn thit trong 2 tun#Th dc#Lm p#Gim bo#Qun o#Ph n#Tm## 00592000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430010016000480020011000640290025000750070016001000220004001160080 01800120009002300138010000500161011001500166013000700181005001600188021008600204 020001100290020000900301039000400310#VV09.10373#VV09.10374#65000#Vi?t#495.9228# ^214#Phan Vn Ging#Ting Vit#Vietnamese for beginners#Phan Vn Ging#T.1#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a143tr.^b24cm#245086#Phan Vn Ging #Gm cc ch giao tip, hi thoi ting Vit km theo gii thch, cu trc ng php#Ting Vit#Ngn ng#Tm## 00786000000000325000450002600110000002600110001100200090002202900090003100700410 00400050014000810050014000950050011001090050018001200050023001380190005001610820 00400166808000500170008000500175009001100180010000500191011001800196013000700214 02101900022102000090041102000080042002000090042802000100043702000090044703900040 0456#VV09.10375#VV09.10376#Trao i#Exchange#Rolf Bergman, Anders Lidn, L Vn Anh..#Bergman, Rolf#Lidn, Anders#L Vn Anh#Spolander, Roland#Lindberg, Ylva La ndoff#Vi?t#709#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a149tr.^b25x25cm#245087#Gii thiu ch ng trnh trao i m thut Vit Nam - Thu in, trao i sinh vin, t chc tr in lm, cc bi vit, tho lun v bn sc, cc hc vin m thut v thnh qu m thut ca h#M thut#Hp tc#Vit Nam#Thu in#Trao i#Tm## 01074000000000325000450002600110000002600110001100200440002200300940006600700450 01600050013002050050016002180050012002340050017002460050015002630190005002780820 01000283808000500293008000500298009001200303010000500315011001500320015005800335 01300070039302102960040002000180069602000110071402000100072502000090073503900040 0744#VV09.10377#VV09.10378#Mt s vn v kinh t ti chnh Vit Nam#Ti liu chuyn kho dng cho cc lp o to, bi dng cng chc, vin chc ngnh Ti c hnh#V Tr Thnh, Bi ng Nghu, V nh nh..#V Tr Thnh#Bi ng Nghu#V nh nh#Nguyn Vit Hng#Nguyn Th Cc#Vi?t#332.09597#^214#^aH.#^aTi chnh# 2009#^a319tr.^b24cm#TTS ghi: B Ti chnh. Trng Bi dng cn b ti chnh#24 5088#Gm mt s chuyn nghin cu v kinh t ti chnh Vit Nam: tnh hnh t i chnh ngn sch 2008, 2009, tc ng ca khng hong ti chnh ton cu n ki nh t Vit Nam, th trng chng khon Vit Nam, tnh hnh huy ng vn v s d ng ngun vn FDI nm 2008, ch trng v gii php ti chnh#Kinh t ti chnh#T hc trng#Gii php#Vit Nam#Tm## 00882000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200420003300700580 00750050012001330050021001450140007001660190005001730820006001788080005001840080 00500189009001200194010000500206011001500211015005800226001001500284013000700299 021019500306020002100501020001800522020001300540020001100553039000400564#VV09.10 379#VV09.10380#VV09.10381#Gio trnh phn tch hot ng kinh doanh#Dng Ngc nh (ch.b.), L Xun Lm, Nguyn Th Hng Oanh#L Xun Lm#Nguyn Th Hng Oanh#2 7500#Vi?t#338.7#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a247tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti chn h. Trng cao ng Ti chnh k ton#Dng Ngc nh#245089#Nhng vn chung c a phn tch hot ng kinh doanh. Phn tch kt qu sn xut, cc yu t sn xu t, chi ph sn xut v gi thnh sn phm, tnh hnh tiu th v li nhun, bo co ti chnh#Hot ng kinh doanh#Phn tch kinh t#Doanh nghip#Gio trnh#Tm ## 00688000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200570003301900050 00900820010000958080005001050080005001100090012001150100005001270110014001320150 02400146004004000170013000700210021016000217020001200377020001000389020001000399 020000900409039000400418#VV09.10382#VV09.10383#VV09.10384#Quan im ca Ch tch H Ch Minh v cng tc ti chnh#Vi?t#332.09597#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a7 1tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti chnh.#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung#24509 0#Quan im ca Ch tch H Ch Minh vi cng tc ti chnh v qun l ti chnh . Vn dng cc quan im ca H Ch Minh vo s nghip i mi cng tc ti chn h#H Ch Minh#Ti chnh#Quan im#Vit Nam#Tm## 00774000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200770003300700180 01100140007001280190005001350820010001408080005001500080005001550090012001600100 00500172011001500177001001800192013000700210021020300217020001000420020000900430 020001000439020000900449020002200458039000400480#VV09.10386#VV09.10387#VV09.1038 5#Bin php vt ro cn phi thu quan i vi hng ho xut khu ca Vit Nam# o Th Thu Giang#40000#Vi?t#382.09597#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a275tr.^b21cm #o Th Thu Giang#245091#Gii thiu v ro cn phi thu quan trong thng mi q uc t. H thng ro cn phi thu quan i vi hng ho xut khu ca Vit Nam. Mt s gii php vt ro cn phi thu quan i vi cc doanh nghip#Thu quan#H ng ho#Xut khu#Vit Nam#Ro cn phi thu quan#Tm## 00640000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820011000458080005000560010017000610020007000780070047000850220004001320050 01500136008000500151009001800156010000500174011001500179012003700194015003400231 020001700265020000900282020000700291039000400298013000700302005001700309#VV09.10 388#VV09.10389#VV09.10390#35000#Vi?t#398.809597#^214#Nguyn Xun Knh#Ca dao#B. s.: Nguyn Xun Knh (ch.b.), Phan Lan Hng#Q.8#Phan Lan Hng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a249tr.^b22cm#Tinh hoa vn hc dn gian ngi Vit#TTS ghi: Vin N ghin cu vn ho#Vn hc dn gian#Vit Nam#Ca dao#Tm#245092#Nguyn Xun Knh## 00832000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200440 00450070033000890060015001220140007001370190005001440820006001498080005001550080 00500160009001800165010000500183011001500188013000700203021028100210020000800491 020001800499020000300517020001800520039000400538#VV09.10391#VV09.10393#VV09.1039 2#Foner, Eric#Lc s nc M thi k ti thit 1863-1877#Eric Foner ; Phm Phi Honh dch#Phm Phi Honh#40000#Vi?t#973.8#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a2 72tr.^b22cm#245093#Trnh by v cuc ti thit nc M thi k 1863 - 1877, tp trung phn tch mt cch ton din cc vn : cn bng li ch gia cc giai c p, xo b tn d ch n l, t nn mng cho vic xy dng m hnh x hi dn ch kiu mu cc lnh vc kinh t, vn ho, gio dc,...#Lch s#Thi k hu chin#M#Thi k ti thit#Tm## 00592000000000253000450002600110000000200410001100700200005200600150007201400070 00870190005000940820004000998080005001030080018001080090023001260100005001490110 01400154004001300168013000700181021011900188020000700307020000900314020001100323 039000400334#VV09.10394#Tin ti tng lai vi hai bn tay trng#Phm Phi Honh dch#Phm Phi Honh#14000#Vi?t#158#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Min h#2009#^a94tr.^b20cm#In ln th 1#245094#Nhng b quyt vt qua mi kh khn v vn ln thnh t trong cuc sng, to lp cuc sng t s v, tht bi# Tm l#B quyt#Thnh cng#Tm## 00891000000000337000450002600110000002600110001102600110002208200090003380800050 00420080005000470090020000520100005000720110016000770040035000930010015001280020 02600143007001500169014000800184019000500192015007800197013000700275021021100282 02000080049302000080050102000080050902000090051702000050052602000100053102000080 0541039000400549#VV09.10395#VV09.10396#VV09.10397#915.9742#^214#^aH.#^aVn ho T hng tin#2009#^a1003tr.^b24cm#In ln th 2, c sa cha, b sung#Ninh Vit Giao# a ch vn ho Qunh Lu#Ninh Vit Giao#228000#Vi?t#TTS ghi: Huyn u, HND, UBND huyn Qunh Lu. Hi Vn ngh dn gian Ngh An#245095#Gii thiu cc vn v: v tr, a l, tnh hnh kinh t, du vt lch s, nn gio dc, vn hc, kin trc nh , nh cha, miu n, lng x, dng h, phong tc, l hi... ca huyn Qunh Lu tnh Ngh An#a ch#Kinh t#Vn ho#Gio dc#Y t#Qunh Lu#Ng h An#Tm## 00662000000000265000450002600110000002600110001101900050002208200080002780800050 00350020077000400220004001170080005001210090014001260100005001400110015001450130 00700160015004100167021010600208020002000314020002100334020001000355020000900365 020001800374039000400392#VV09.10398#VV09.10399#Vi?t#347.597#^214#Cc vn bn h ng dn p dng php lut v t tng hnh s v t tng dn s#T.3#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a359tr.^b20cm#245096#TTS ghi: Vin Kim st nhn dn ti cao#Ton v n cc vn bn hng dn p dng php lut v t tng hnh s v t tng dn s t nm 2006 n nay#Lut t tng dn s#Lut t tng hnh s#Php lut#Vit Nam#V n bn php lut#Tm## 00737000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100210 00440020014000650030024000790070050001030140007001530190005001600190005001650820 00400170808000500174008001800179009002300197010000500220011001500225013000700240 021012400247020001000371020000600381020001500387039000400402006001700406#VV09.10 400#CDVN.00900#CDVN.00901#VV09.10401#Education, Neungyule#New toeic 4n4#Four wee ks for weakness#Neungyule Education ch.b. ; Nguyn Thnh Yn dch#96000#Vi?t#Vi ?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a210tr.^b26cm#245097# Gm cc bi tp nh gi, thm nh kh nng s dng ting Anh trong sinh hot h ng ngy v trong cc tnh hung kinh doanh#Ting Anh#TOEIC#Sch luyn thi#Tm#N guyn Thnh Yn## 00828000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200210 00440070060000650140008001250190005001330190005001380820004001438080005001470080 01800152009002300170010000500193011001500198005001300213005001100226005001400237 00500150025100600110026601300070027702101710028402000100045502000060046502000150 0471039000400486#VV09.10402#CDVN.00903#CDVN.00902#VV09.10403#Compact part 1 and 2#Lee Hyejeong, Park Juhui, John Boswell... ; L Huy Lm dch#112000#Vi?t#Vi?t# 428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a254tr.^b26cm#Lee Hyejeo ng#Park Juhui#Boswell, John#Amen IV, Henry#L Huy Lm#245098#a ra nhng dng c u hi thng xut hin trong New TOEIC gn y. Sp xp nhng cch din t kh v d gy nhm ln nht theo tng loi ring bit c hnh nh minh ho#Ting An h#TOEIC#Sch luyn thi#Tm## 00830000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200210 00440070061000650140008001260190005001340190005001390820004001448080005001480080 01800153009002300171010000500194011001500199005001300214005001200227005001400239 00500150025300600110026801300070027902101710028602000100045702000060046702000150 0473039000400488#VV09.10405#CDVN.00905#CDVN.00904#VV09.10404#Compact part 3 and 4#Lee Hyejeong, Lee Miyeong, John Boswell... ; L Huy Lm dch#106000#Vi?t#Vi?t #428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a225tr.^b26cm#Lee Hyeje ong#Lee Miyeong#Boswell, John#Amen IV, Henry#L Huy Lm#245099#a ra nhng dng cu hi thng xut hin trong New TOEIC gn y. Sp xp nhng cch din t k h v d gy nhm ln nht theo tng loi ring bit c hnh nh minh ho#Ting Anh#TOEIC#Sch luyn thi#Tm## 00788000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100120 00440020017000560070051000730140008001240190005001320190005001370820004001428080 00500146008001800151009002300169010000500192011001500197005001200212005000900224 00500100023300600110024301300070025402101330026102000100039402000090040402000060 0413020001500419039000400434#VV09.10406#VV09.10407#CDVN.00907#CDVN.00906#Kim Soy eong#Big step toeic 3#Kim Soyeong, Park Won, Lee Yun-u ; L Huy Lm dch#152000 #Vi?t#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a363tr.^b26cm #Kim Soyeong#Park Won#Lee Yun-u#L Huy Lm#245100#Gii thiu cc cu hi t t hi TOEIC thc t c t chc hng thng. Trnh by nhng ni dung trng tm gn gi vi bi thi TOEIC#Ting Anh#Ngn ng#TOEIC#Sch luyn thi#Tm## 00638000000000229000450002600110000000200240001100700690003501900050010408200070 01098080005001160080013001210100005001340110014001390150064001530130007002170050 03900224021011500263020000400378020001200382020001000394039000400404#VV09.10342# S tay dnh cho ng dn#B.s.: S nng nghip v PTNT. Vn phng Ban ch huy PCLB & TKCN tnh#Vi?t#363.34#^214#^aBnh Thun#2009#^a36tr.^b21cm#u ba sch ghi: UBND tnh Bnh Thun. Ban ch huy PCLB & TKCN#245101#Vn phng Ban ch huy PCLB & TKCN tnh#Trang b cho ng dn nhng kin thc c bn, cn thit v bo, cc p hng php phng, trnh v ng ph khi gp bo#Bo#Phng trnh#Thin tai#Tm## 00430000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200110 00430070010000540140007000640190005000710820010000768080005000860080005000910090 01100096010000500107011001500112013000700127020001700134020000900151020001200160 039000400172#VV09.10409#VV09.10408#VV09.10410#Vng Tm#Gic m M#Vng Tm#340 00#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a326tr.^b21cm#245102#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Tm## 00452000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200360 00420070009000780140007000870190005000940820009000998080005001080080005001130090 01100118010000500129011001500134013000700149020001700156020000900173020001200182 039000400194#VV09.10411#VV09.10412#VV09.10413#Th Hin#Chuyn v nhng c gi t c vng hoe#Th Hin#28500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a191tr.^b21c m#245103#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ci#Tm## 00604000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200380003200700150 00700140007000850190005000920820004000978080005001010080005001060090011001110100 00500122011001500127013000700142021017200149020000900321020000700330020000900337 039000400346#VV09.10414#VV09.10415#Kim Hng#Nhng iu nn trnh khi chm sc t r#Kim Hng b.s.#35000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a239tr.^b21cm#24510 4#Ch ra nhng iu khng nn khi chm sc tr s sinh v chm sc th cht cho tr em ni chung. Gio dc hnh vi cho tr. Cch nm bt tm l rn luyn li sng cho tr#Chm sc#Tr em#Gio dc#Tm## 00709000000000313000450002600110000002600110001100100150002200200130003700300260 00500070040000760140007001160190005001230190005001280820006001338080005001390080 00500144009001100149010000500160011001500165019000500180006000800185006000900193 013000700202021015100209020001100360020000900371020001100380039000400391#VV09.10 416#VV09.10417#Hill, Napoleon# tng vng#5 b quyt to ra ca ci#Napoleon Hi ll ; Dch: Anh Nhi, Kin Vn#39000#Vi?t#Vi?t#650.1#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a 267tr.^b20cm#Dch#Anh Nhi#Kin Vn#245105#Gip bn chn la nhng phng cch nh m pht huy kh nng sng to, lp k hoch v to dng nhng mi quan h tt p thnh cng trong kinh doanh#Thnh cng#B quyt#Kinh doanh#Tm## 00676000000000289000450002600110000002600110001100100120002200200390003400700280 00730140007001010190005001080820004001138080005001170080005001220090011001270100 00500138011001500143019000500158006000900163013000700172021016500179020000800344 020001100352020001000363020000900373039000400382#VV09.10418#VV09.10419#Trn An C hi#Tr tu - con ng dn n thnh cng#Trn An Chi ; Kin Vn dch#32000#Vi? t#158#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a220tr.^b20cm#Dch#Kin Vn#245106#Hng dn c ch vn dng ni lc, tr tu ti nng ca mnh mt cch sng to, linh hot tron g mi hon cnh c c thnh cng trong cng vic cng nh cuc sng#Tr tu #Thnh cng#Cuc sng#ng dng#Tm## 00453000000000253000450002600110000002600110001100200170002200700280003901400070 00670190005000740820011000798080005000900080005000950090011001000100005001110110 01500116005001700131013000700148020001700155020000900172020000700181020000700188 039000400195#VV09.10420#VV09.10421#Ca dao v H Ni#Nguyn Bch Hng tuyn chn# 42000#Vi?t#398.809597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a252tr.^b21cm#Nguyn Bch Hng #245107#Vn hc dn gian#Vit Nam#H Ni#Ca dao#Tm## 00561000000000277000450002600110000002600110001100200130002200700230003501400070 00580190005000650820006000708080005000760080005000810090048000860100005001340110 01500139006001500154006000900169006001600178012003700194013000700231020001700238 020000900255020001500264039000400279#VV09.10423#VV09.10422#a con vng#Dch: Ng uyn Bch H..#31000#Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aLao ng^bTrung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2009#^a219tr.^b21cm#Nguyn Bch H#Hu Ngc#Hong Thu Ton#Kho tng truyn c dn gian th gii#245108#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c tch#Tm# # 00928000000000325000450002600110000002600110001100500130002200500160003500100200 00510020031000710030045001020070070001470140007002170190005002240820006002298080 00500235008000500240009001100245010000500256011001500261019000500276006001500281 01300070029602102560030302000110055902000090057002000080057902000110058703900040 0598#VV09.10424#VV09.10425#Crook, Colin#Gunther, Robert#Wind, Yoram (Jerry)#Sc mnh ca nhng tng ln#Nhng kiu mu tr tu lm thay i cuc i#Yoram (J erry) Wind, Colin Crook, Robert Gunther ; Nguyn Kim Dn dch#53000#Vi?t#153.2# ^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a340tr.^b21cm#Dch#Nguyn Kim Dn#245109#Cho thy s sng to, tim lc v nh hng ca nhng sng kin mi. Cch pht trin nhng p hng php mi trong suy ngh, cch gi nhng kiu mu tr tu ca mnh mi m v ph hp cch thay i v ci thin nhng kiu mu tr tu thng qua th ngh im#Tm l hc#Thay i# tng#Thnh cng#Tm## 00454000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200310 00450070012000760140007000880190005000950820010001008080005001100080005001150090 01100120010000500131011001500136013000700151020001700158020000900175020001200184 039000400196#VV09.10426#VV09.10428#VV09.10427#T Quc Lm#Hot v 15 truyn ngn tnh yu#T Quc Lm#27000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a134tr.^b2 1cm#245110#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Tm## 00577000000000253000450002600110000002600110001100100080002200200350003000700130 00650140007000780190005000850820006000908080005000960080005001010090020001060100 00500126011001500131013000700146021013900153020001000292020000800302020000900310 039000400319#VV09.10467#VV09.10468#Thi H#Thin ti nhng tm gng hiu hc#Th i H b.s.#26000#Vi?t#371.3#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a179tr.^b21cm#2 45111#Gii thiu nhng tm gngn hiu hc tr thnh thin ti trn th gii: Napoleon, Hoa , Gia Ct Lng, Khng T, L Ban, Macxim Gorki#Thin ti#Hc t p#Th gii#Tm## 00808000000000301000450002600110000002600110001100100130002200200510003500700540 00860140008001400190005001480190005001530820004001588080005001620080005001670090 01100172010000500183011001500188019000500203006001500208005001300223004001800236 013000700254021022000261020001100481020001000492039000400502#VV09.10429#VV09.104 30#Daco, Pierre#Nhng thnh tu ly lng trong tm l hc hin i#Pierre Daco ; V Lin Phng dch ; Trn Vn Tn h..#120000#Vi?t#Vi?t#150#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a653tr.^b21cm#Dch#V Lin Phng#Trn Vn Tn#Ti bn ln th 1#24511 2# cp n mt s vn tm l hc hin i cng nh nhng thnh tu nghin c u tm l t c trn th gii: s mt mi, hot ng tinh thn, chng bnh thn kinh v bnh tm l, y hc tm th, tnh dc, ch,...#Tm l hc#Thnh t u#Tm## 00902000000000337000450002600110000002600110001101400080002201900050003008200080 00350010013000430020018000560030032000740070054001060220004001600050016001640050 01500180004002700195008000500222009002300227010000500250011001500255013000700270 02102140027702000120049102000100050302000090051302000090052202000180053102000110 0549039000400560#VV09.10431#VV09.10432#137000#Vi?t#621.381#L Vn Doanh#in t cng sut#L thuyt - thit k - ng dng#L Vn Doanh (ch.b.), Nguyn Th Cng , Trn Vn Thnh#T.1#Nguyn Th Cng#Trn Vn Thnh#In ln th 3, c chnh sa#^ aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a701tr.^b24cm#245113#Trnh by i cng v i n t cng sut, it cng sut, tiristo, gto v triac, tranzito cng sut, mosfe t cng sut, b chnh lu it, b chnh lu c iu khin, thit k b chnh l u, b iu p xoay chiu...#in t hc#L thuyt#ng dng#Thit k#in t cng sut#Gio trnh#Tm## 00833000000000313000450002600110000002600110001100200360002200700620005800500100 01200050014001300050015001440050014001590050015001730140007001880190005001950820 00800200808000500208008000500213009002300218010000500241011001500246015006800261 013000700329021013100336020001300467020001800480020001700498039000400515#VV09.10 433#VV09.10434#Thc tp v tuyn in t i cng#ng Hng, Trung Kin, Ph m Vn Thnh... ; ng Hng ch.b.#ng Hng# Trung Kin#Phm Vn Thnh#L Quang Tho#Nguyn Anh c#64000#Vi?t#621.384#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^ a383tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc T nhi n#245114#Gm 14 bi thc tp vi cc mch in t c bn, cng vi vic kho st cc c trng ch yu ca cc linh kin bn dn thng dng#Mch in t#Linh ki n bn dn#V tuyn in t#Tm## 00755000000000265000450002600110000002600110001100200380002200700180006001400070 00780190005000850820004000908080005000940080005000990090023001040100005001270110 01500132001001800147013000700165021025600172020000800428020001600436020000900452 020002200461039000600483#VV09.10435#VV09.10436#Ho hc cc hp cht hot ng b mt#Nguyn nh Triu#49500#Vi?t#660#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a3 00tr.^b21cm#Nguyn nh Triu#245115#Gm nh ngha phn loi, tnh cht ho l vi cc phng php tng hp cc cht hot ng b mt. ng dng cc cht git r a tng hp, ph gia du m, vt liu xy dng, cao su v cht do, ph gia iu ch ht nano hu c, vt liu microporo v mesoporo#Ho hc#Hp cht hu c#ng dng#Cht hot ng b mt#K.vn## 00779000000000265000450002600110000002600110001100200270002200700520004900500170 01010140007001180190005001250820004001308080005001340080005001390090023001440100 00500167011001500172001001200187005001300199013000700212021026100219020000900480 020001800489039000600507#VV09.10437#VV09.10438#Dinh dng khong thc vt#L Vn Khoa (ch.b.), Trn Thin Cng, L Vn Thin#Trn Thin Cng#72500#Vi?t#581#^ 214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a344tr.^b21cm#L Vn Khoa#L Vn Thin#245 116#Gii thiu nhng kin thc c bn v chng loi, trng thi tn ti, s tun hon v bin i ca cc cht dinh dng t trng thi d tiu sinh hc sang tr ng thi kh tiu trong mi trng t, cc yu t mi trng nh hng qu trn h dinh dng thc vt...#Thc vt#Dinh dng khong#K.vn## 00739000000000253000450002600110000002600110001100200200002200700130004201400070 00550190005000620820004000678080005000710080005000760090023000810100005001040110 01500109001001300124013000700137021030000144020001100444020000900455020001100464 039001000475#VV09.10439#VV09.10440#a vt l ht nhn#Bi Vn Lot#53500#Vi?t# 550#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a323tr.^b21cm#Bi Vn Lot#245117#Tr nh by phn b ca cc nguyn t v nguyn t phng x trong v tri t, tng tc ca bc x ht nhn vi vt cht, nin i ht nhn, ng dng phng php ca cbon phng x trong nghin cu kho c v a vt l mi trng, ng dng phng php vt l ht nhn trong thm d mt s khong sn...#a vt l#Ht nhn#Gi o trnh#Khnh Vn## 00880000000000301000450002600110000002600110001100200290002200300690005100700190 01200140007001390190005001460820006001518080005001570080005001620090023001670100 00500190011001500195001001900210004002700229013000700256021024200263020001200505 020001700517020001400534020000900548020001100557039001000568#VV09.10441#VV09.104 42#iu khin logic v ng dng#H thng logic hai trng thi v ng dng. Logic m v iu khin m#Nguyn Trng Thun#54000#Vi?t#629.8#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a280tr.^b24cm#Nguyn Trng Thun#In ln th 4, c chnh sa#245 118#Trnh by khi nim chung v h thng logic hai trng thi v ng dng, logi c m v iu khin m. Mt s ng dng mch logic trong iu khin. Thit k h thng iu khin m t tp d liu vo ra. Mt s v d ng dng ca h iu khi n m#T ng ho#iu khin logic#iu khin m#Logic m#Gio trnh#Khnh Vn## 00870000000000301000450002600110000002600110001100201010002200700120012301400070 01350190005001420820006001478080005001530080005001580090023001630100005001860110 01500191001001200206013000700218021025100225020001300476020001200489020000700501 020000900508020001700517020000900534020001900543039000600562#VV09.10443#VV09.104 44#Trch nhim x hi ca doanh nghip trong bi cnh Vit Nam gia nhp WTO v h i nhp kinh t quc t#L Thanh H#42000#Vi?t#338.7#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a196tr.^b24cm#L Thanh H#245119#Trnh by c s l lun v thc ti n ca vic thc hin trch nhim x hi trong doanh nghip, nh gi vic thc hin trch nhim x hi ca cc doanh nghip Vit Nam, xut cc gii php th c y vic thc hin trch nhim x hi ca doanh nghip#Doanh nghip#Trch nhi m#X hi#Hi nhp#Kinh t th gii#Vit Nam#Trch nhim x hi#K.vn## 00689000000000265000450002600110000002600110001100200230002200700180004501400070 00630190005000700820006000758080005000810080005000860090023000910100005001140110 01500119001001800134004002700152013000700179021019300186020000900379020001400388 020001100402039001000413#VV09.10445#VV09.10446#Vt liu k thut in#Nguyn n h Thng#74000#Vi?t#621.3#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a388tr.^b24cm#N guyn nh Thng#In ln th 3, c chnh sa#245120#Phn loi vt liu k thut in theo cng dng, thnh phn cu to v cc c tnh ca chng. Trnh by l t huyt c bn hin tng vt l ca vt liu. Nu tnh cht ch yu ca cc vt l iu#Vt liu#K thut in#Gio trnh#Khnh Vn## 00829000000000277000450002600110000002600110001100200150002200300480003700700150 00850140007001000190005001070820008001128080005001200080005001250090023001300100 00500153011001500158001001500173004002700188013000700215021028400222020001400506 020001000520020001100530039001000541#VV09.10447#VV09.10448#Mng li in#Sch d ng lm gio trnh cho cc trng i hc#Nguyn Vn m#46000#Vi?t#621.319#^21 4#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a240tr.^b24cm#Nguyn Vn m#In ln th 6, c chnh sa#245121#Kin thc l thuyt tnh ton, phn tch cc ch xc lp c a mng v h thng in phc tp m bo cc ch tiu kinh t, tin cy cung cp in v cht lng in nng trong thit k, vn hnh cc mng v h thng in m bo an ton cho thit b v n nh ca h thng in.#H thng in#Mn g in#Gio trnh#Khnh Vn## 00623000000000253000450002600110000002600110001100200550002200700170007701400070 00940190005001010820004001068080005001100080005001150090023001200100005001430110 01500148001001700163013000700180021014300187020000900330020000900339020001100348 039001000359#VV09.10449#VV09.10450#Gio trnh phng php kim tra khng ph hu kim loi#Phm Ngc Nguyn#45000#Vi?t#669#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009 #^a215tr.^b24cm#Phm Ngc Nguyn#245122#Trnh by mt s phng php kim tra kh ng ph hu kim loi, thm d khuyt tt bng siu m v m, phng php t v m t s phng php khc#Kim loi#Kim tra#Gio trnh#Khnh Vn## 00446000000000241000450002600110000002600110001100200290002200700150005101400070 00660190005000730820011000788080005000890080005000940090011000990100005001100110 01500115001001500130013000700145020001700152020000900169020001600178039001000194 #VV09.10451#VV09.10452#650 truyn ng ngn hin i#Dng Vn Thoa#65000#Vi?t#8 95.922802#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a502tr.^b21cm#Dng Vn Thoa#245123#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ng ngn#Khnh Vn## 00483000000000253000450002600110000002600110001100200150002200700100003701400070 00470190005000540820007000598080005000660080005000710090020000760100005000960110 01400101001001000115013000700125012001300132021006300145020000700208020000800215 039000600223#VV09.10453#VV09.10454# vui tr tu#Thu Tin#15000#Vi?t#793.73#^ 214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a98tr.^b21cm#Thu Tin#245124#Tui hc tr#G m nhng cu , tm hnh, gii ch gip pht trin tr tu# vui#Tr tu#K.v n## 00465000000000265000450002600110000002600110001100200090002200700100003101400070 00410190005000480820009000538080005000620080005000670090020000720100005000920110 01500097001001000112013000700122012001300129020001700142020000900159020000900168 020001200177039001000189#VV09.10455#VV09.10456#Lm quen#Thu Tin#19000#Vi?t#89 5.9223#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a122tr.^b21cm#Thu Tin#245125#Tui h c tr#Vn hc hin i#Tnh yu#Vit Nam#Truyn ngn#Khnh Vn## 00532000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200210003300300120 00540070032000660060009000980140007001070190005001140820004001198080005001230080 00500128009001100133010000500144011001500149019001000164001001700174013000700191 020001700198020000500215020001200220039001000232#VV09.10457#VV09.10458#VV09.1045 9#Tt c di chn ti#Tiu thuyt#Isabelle Alexis ; Ngc Lan dch#Ngc Lan#5100 0#Vi?t#843#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a318tr.^b20cm#Dch Php#Alexis, Isabelle# 245126#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#Khnh Vn## 00832000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200270003300700620 00600060017001220140007001390190005001460820009001518080005001600080005001650090 01100170010000500181011001500186019000500201001001500206005001600221013000700237 021023800244020000800482020002100490020000900511039001000520#VV09.10460#VV09.104 62#VV09.10461#Ti sao M thua Vit Nam#Nguyn Ph c ; Nguyn Mnh Hng dch ; Phm Quang Hng h..#Nguyn Mnh Hng#55000#Vi?t#959.7043#^214#^aH.#^aLao n g#2009#^a376tr.^b21cm#Dch#Nguyn Ph c#Phm Quang Hng#245127#Gii thiu nhn g chng c lch s quan trng trong cuc chin tranh ca M Vit Nam rt c gi tr, gp phn gip ngi c c s phn tch thu o hn v ton din hn v cuc chin tranh m phi diu hu cng k hoch Nixon tht bi#Lch s#Khng chi n chng M#Vit Nam#Khnh Vn## 00525000000000253000450002600110000002600110001100200160002200300160003801400070 00540190005000610820006000668080005000720080005000770090020000820100005001020110 01400107013000700121021008400128020001700212020001400229020000900243020000900252 039001000261#VV09.10463#VV09.10464#B mt ngi yu#Phng s x hi#12000#Vi?t#3 63.4#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a95tr.^b21cm#245128#Nhng phng s t n n x hi: v c bc, nghin ht, mi dm, la gt, trm cp,...#Vn hc hin i#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#Khnh Vn## 00583000000000265000450002600110000002600110001100200120002200300160003401400070 00500190005000570820006000628080005000680080005000730090020000780100005000980110 01400103015005000117013000700167021008400174020001700258020001400275020000900289 020000900298039001000307#VV09.10465#VV09.10466#Cm by qu#Phng s x hi#12000 #Vi?t#363.4#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a95tr.^b21cm#Tn sch ngoi ba : Cm by qu - v b lng hnh#245129#Nhng phng s t nn x hi: v c bc, nghin ht, mi dm, la gt, trm cp,...#Vn hc hin i#T nn x hi#Vit N am#Phng s#Khnh Vn## 00792000000000277000450002600110000002600110001100200350002200700260005700500090 00830140007000920190005000990820006001048080005001100080005001150090020001200100 00500140011001500145001001000160013000700170021029000177020001000467020000700477 020001100484020000900495039001000504#VV09.10469#VV09.10470#100 phng cch phng chng stress#B.s.: Lm Trinh, Lm Thu#Lm Thu#27500#Vi?t#616.9#^214#^aH.#^aV n ho Thng tin#2009#^a170tr.^b21cm#Lm Trinh#245130#Trnh by nhng kin thc v stress v nguyn nhn gy stress, cc bin php phng chng; cc phng php cha bnh bng thc phm t nhng mn n dinh dng v bi thuc chng stress; l iu php kch thch huyt v v vng phn x, phng php ht th, cc liu php vn ng cha bnh,...#Thn kinh#Stress#Phng bnh#iu tr#Khnh Vn## 00720000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200550003300700210 00880050010001090140007001190190005001260820006001318080005001370080005001420090 02000147010000500167011001500172013000700187021018400194020001700378020002000395 020001000415020000700425039001000432#VV09.10471#VV09.10472#VV09.10473#Khng hon g kinh t th gii - c hi no cho Vit Nam#Hong Nam tuyn chn#Hong Nam#4900 0#Vi?t#338.9#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a307tr.^b21cm#245131#Tp hp n hng kin nh gi - nhng ng gp, kin ngh, gii php ca cc chuyn gia k inh t, cc nh qun l v cuc khng hong kinh t th gii cng nh c hi u t Vit Nam#Kinh t th gii#Khng hong kinh t#nh hng#u t#Khnh Vn## 00966000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200410003300300570 00740070033001310050018001640140007001820190005001890820006001948080005002000080 00500205009002000210010000500230011001500235015007000250001001400320013000700334 021025700341020000800598020001000606020000900616020001700625039001000642#VV09.10 474#VV09.10475#VV09.10476#Qun l nh nc v php lut v bo ch#Sch chuyn k ho cho hc vin ngnh Bo ch Truyn thng#L Thanh Bnh, Ph Th Thanh Tm#Ph Th Thanh Tm#42000#Vi?t#353.7#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a289tr.^b21 cm#TTS ghi: Hc vin Ngoi giao. Khoa Truyn thng v Vn ho i ngoi#L Than h Bnh#245132#L lun chung v qun l nh nc v php lut v bo ch; Trnh b y ni dung qun l nh nc trong lnh vc bo ch; Php lut v qun l nh n c, cc gii php nng cao hiu qu qun l nh nc v hon thin php lut tro ng lnh vc bo ch Vit Nam#Bo ch#Php lut#Vit Nam#Qun l Nh nc#Khnh Vn## 00920000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200330003300300800 00660070036001460060014001820140007001960190005002030820009002088080005002170080 00500222009002000227010000500247011001500252019000500267001001600272013000700288 02101960029502000200049102000090051102000130052002000110053302000130054402000190 0557039000600576#VV09.10478#VV09.10477#VV09.10479#Amazon.com - pht trin thn t c#S ln mnh thn k v tng lai bt nh ca ngi khng l thng mi in t#Robert Spector ; inh Vn Khi dch#inh Vn Khi#60000#Vi?t#381.0285#^214#^ aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a266tr.^b24cm#Dch#Spector, Robert#245133#Gii thi u kinh nghim, phong cch kinh doanh nhy bn, chnh xc, khng cn thu li nhu n trc m cn phi ginh ly th phn thc th cng nhiu cng tt ca cc nh doanh nghip trn Internet#Cng ngh thng tin#Internet#Doanh nghip#Kinh doanh #Kinh t mng#Thng mi in t#K.vn## 00812000000000289000450002600110000002600110001100200750002200700140009701400080 01110190005001190820006001248080005001300080018001350090008001530100005001610110 01500166001001400181013000700195021025900202020000600461020000900467020000500476 020001300481020001000494020000800504039001000512#VL09.01367#VL09.01368#Cc bnh ly truyn t thc phm lm sng, dch t iu tra bng pht dch#L Hong Ninh# 150000#Vi?t#616.9#^214#^aTp. H Ch Minh#^aY hc#2009#^a281tr.^b29cm#L Hong N inh#245134#i cng v cc bnh thc phm, nhng kha cnh lm sng cc bnh l y truyn t thc phm, cch tip cn chn on v x l cc bnh ly, phng ph p iu tra x l mt v bng pht bnh ly truyn thc phm, mu iu tra cc b nh ly truyn t thc phm...#Y hc#iu tr#Bnh#Truyn nhim#Thc phm#Dch t #Khnh Vn## 00954000000000301000450002600110000002600110001100200320002200700670005400500180 01210190005001390820007001448080005001510080005001560090008001610100005001690110 01500174015004400189005001400233005001700247005001500264005001400279013000700293 021032000300020000700620020001100627020000400638039001000642#VL09.01369#VL09.013 70#T vn xt nghim HIV t nguyn#B.s.: Nguyn Thanh Long (ch.b.), Phm Tr Dn g, Phan Th Thu Anh..#Nguyn Thanh Long#Vi?t#616.97#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a180 tr.^b30cm#TTS ghi: B Y t. Cc phng chng HIV/AIDS#Phm Tr Dng#Phan Th Thu Anh#Phan Vn Tng#Phm c Mnh#245135#Trnh by nhng thng tin c bn v HIV /AIDS, xt nghim HIV, t vn xt nghim HIV t nguyn, quy trnh v ni dung t vn xt nghim HIV t nguyn; Ni dung t vn cho mt s trng hp t vn xt nghim cho i tng l ngi tim chch ma tu, t vn cho ngi hot ng mi dm, phng ly truyn t m sang con,...#T vn#Xt nghim#HIV#Khnh Vn## 00728000000000265000450002600110000002600110001100200360002200700160005801400070 00740190005000810820006000868080005000920080005000970090008001020100005001100110 01500115001001600130013000700146021025400153020001600407020001500423020000900438 020000500447039001000452#VL09.01371#VL09.01372#ng dc Bo Long tr tn gc b nh#Nguyn Hu Khai#85000#Vi?t#615.8#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a204tr.^b27cm#Nguy n Hu Khai#245136#Gii thiu nhng bi thuc, cng dng cha bnh ca y hc c t ruyn p dng trong xem mch, k n, bc thuc ca tp on ng dc Bo Long; Gii thiu mt s bnh nan y thng gp v bin chng lun tr tn gc, phc iu tr bng cao n hon tn#Y hc c truyn#Thuc dn gian#iu tr#Bnh#Kh nh Vn## 00829000000000313000450002600110000002600110001100200500002200700720007200500140 01440140007001580190005001650820004001708080005001740080005001790090008001840100 00500192011001500197005001700212005001400229005001600243005001600259013000700275 021019100282020000500473020000800478020000900486020001000495039001000505#VL09.01 373#VL09.01374#Sch hng dn thc hnh k hoch v qun l y t#Trn Ch Lim, Trng Vit Dng, ng Th Thp... ; Trn Ch Lim ch.b.#Trn Ch Lim#31000#Vi ?t#362#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a124tr.^b27cm#Trng Vit Dng#ng Th Thp#Nguy n Duy Lut#Nguyn Vn Hin#245137#Trnh by i cng qun l y t, thng tin t rong qun l y t, phn tch tnh hnh y t tnh, huyn; Lp k hoch y t tuyn tnh huyn, theo di v gim st, nh gi cc hot ng y t...#Y t#Qun l#K hoch#Thc hnh#Khnh Vn## 00747000000000313000450002600110000002600110001100200360002200700610005800500140 01190190005001330820007001388080005001450080005001500090008001550100005001630110 01500168004001800183005001500201005001400216005001300230005000900243013000700252 021013100259020000800390020000900398020001100407020000900418039000600427#VL09.01 375#VL09.01376#Phng v pht hin sm bnh ung th#B.s.: Nguyn B c (ch.b.), Trn Vn Thun, Phm Duy Hin..#Nguyn B c#Vi?t#616.99#^214#^aH.#^aY hc#2009 #^a130tr.^b30cm#Ti bn ln th 1#Trn Vn Thun#Phm Duy Hin#ng Th Cn#Bi Diu#245138#Khi nim c bn v ung th. Phng bnh mt s loi ung th. Pht hi n sm mt s ung th thng gp. Tm hiu mt s loi ung th#Ung th#Sc kho# Phng bnh#iu tr#K.vn## 01020000000000325000450002600110000002600110001100200360002200300470005800700580 01050050015001630140007001780190005001850820006001908080005001960080005002010090 00800206010000500214011001500219015007700234005001300311005001200324005001600336 00500150035201300070036702102730037402000080064702000180065502000110067303900100 0684#VL09.01377#VL09.01378#Bi ging v sinh an ton thc phm#Sch o to bc s chuyn khoa Y hc d phng#B.s.: Phm Ngc Khi (ch.b.), Phm Xun , T Thu Lan..#Phm Ngc Khi#70000#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a279tr.^b27cm# TTS ghi: Trng i hc Y Thi Bnh. B mn Dinh dng v an ton thc phm#Phm Xun #T Thu Lan#inh Quang Minh#Ninh Th Nhung#245139#Trnh by c im v sinh ca thc phm, cc cht ph gia thc phm, bo qun, nhim thc phm, m t s bnh truyn qua thc phm, mt s ng c thc phm thng gp, iu kin c hung v v sinh an ton thc phm, v sinh thc n ng ph, thanh tra, kim tr a v VSATTP#An ton#V sinh thc phm#Gio trnh#Khnh Vn## 00527000000000205000450002600110000002600110001100200260002201900050004808200040 00538080005000570080005000620090008000670100005000750110014000800130007000940210 20000101020000600301020000800307039000600315#VL09.01379#VL09.01380#Cm nang s d ng sn phm#Vi?t#615#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a64tr.^b27cm#245140#Gii thiu sn phm thuc v hng dn s dng sn phm ng phng php ca tp on Thin S - Trung Quc, gii p thc mc v mt s triu chng thng gp sau khi s dn g sn phm canxi Thin S#Thuc#S dng#K.vn## 00761000000000277000450002600110000002600110001100200190002200300340004100700190 00750140007000940190005001010820004001068080005001100080005001150090008001200100 00500128011001500133015001800148001001900166013000700185021024700192020001400439 020000900453020001100462039001000473#VL09.01381#VL09.01382#Dc hc c truyn#S ch dng o to dc s i hc#Nguyn Phng Dung#58000#Vi?t#615#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a235tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Nguyn Phng Dung#245141#Gii thiu khi qut hc thuyt m dng, ng hnh ng dng trong ch bin, phi ch v s dng thuc c truyn, tnh nng dc vt, cch thu hi, bo qun. Gii thiu ngu yn tc c bn trong ch bin thuc c truyn, cc nhm thuc c truyn,...#Y h c dn tc#Dc hc#Gio trnh#Khnh Vn## 00958000000000301000450002600110000002600110001100200370002200300280005900700620 00870050011001490190005001600820007001658080005001720080005001770090008001820100 00500190011001500195005001500210005001800225005001700243005002100260013000700281 021033200288020001100620020001100631020000800642039000600650#VL09.01383#VL09.013 84#Dinh dng hp l phng bnh ung th#Ti liu cho nhn vin y t#B.s.: L Th Hp, Trn Vn Thun (ch.b.), Nghim Nguyt Thu..#L Th Hp#Vi?t#616.99#^214#^a H.#^aY hc#2009#^a119tr.^b27cm#Trn Vn Thun#Nghim Nguyt Thu#T Th Tuyt Mai #Trn Th Thanh Hng#245142#Trnh by khi nin chung v dinh dng thc phm, qu trnh pht sinh ung th lin quan ti dinh dng v hot ng th lc, mi l in quan gia ung th, dinh dng khng hp l, iu tr dinh dng cho bnh nh n ung th, dinh dng h tr iu tr bnh bch cu cp, ung th thc qun, ung th d dy, ung th gan, ung th phi...#Dinh dng#Phng bnh#Ung th#K.vn## 00623000000000253000450002600110000002600110001100200220002200300150004401900050 00590820009000648080005000730080005000780090012000830100005000950110015001000150 05300115013000700168021014400175020000800319020001200327020001100339020000900350 039001000359#VL09.01385#VL09.01386#Kinh t Vit Nam 2008#Sch tham kho#Vi?t#338 .9597#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a116tr.^b30cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Qun l kinh t Trung ng#245143#Trnh by bi cnh kinh t nm 2008, tnh hnh kinh t Vit Nam nm 2008; Mt s vn kinh t trong nm 2008, trin vng kinh t n m 2009,...#Kinh t#Tng trng#Chnh sch#Vit Nam#Khnh Vn## 00741000000000265000450002600110000002600110001100200210002200700130004301400080 00560190005000640820007000698080005000760080005000810090008000860100005000940110 01500099015004100114001001300155013000700168021025900175020001600434020001000450 020000500460039001000465#VL09.01387#VL09.01388#Chn on hc ng y#Trn Vn Bn #150000#Vi?t#616.07#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a642tr.^b27cm#TTS ghi: Trung ng hi ng y Vit Nam#Trn Vn Bn#245144#Gii thiu mt s hc thuyt ca ng y nh: hc thuyt m dng, thuyt ng hnh, tng tng, thuyt kinh lc, thin nh n hp nht, nguyn nhn gy bnh; Cch chn on hc ca ng y, t chn tng q ut, vn chn, c im t chn cc khoa trong ng y...#Y hc c truyn#Chn on#Bnh#Khnh Vn## 00866000000000301000450002600110000002600110001100201280002201400080015001900050 01580820010001638080005001730080005001780090008001830100005001910110015001960150 01800211013000700229021024000236020001000476020000900486020000800495020000600503 020001000509020000900519020000900528020001700537039001000554#VL09.01389#VL09.013 90#Cc quy nh mi v s dng thuc trong chn on, iu tr v qun l phn p hi thuc ti cc bnh vin v c s y t Vit Nam#298000#Vi?t#344.59704#^214#^ aH.#^aY hc#2009#^a608tr.^b28cm#TTS ghi: B Y t#245145#Gii thiu cc quy nh ca B y t v vic ban hnh danh mc thuc v quy nh mi v k dn, s dng thuc trong chn on v iu tr bnh; cc quy nh mi v qun l phn phi th uc, v sn xut, kinh doanh, ng k lu hnh thuc,...#Lut y t#Qui nh#S d ng#Thuc#Chn on#iu tr#Vit Nam#Vn bn php qui#Khnh Vn## 00878000000000289000450002600110000002600110001100200510002200700640007300500140 01370140007001510190005001580820004001638080005001670080005001720090008001770100 00500185011001500190005001400205005001800219005001200237005001400249013000700263 021027900270020001100549020001800560039001000578#VL09.01391#VL09.01392#Sch hn g dn o to li nhn vin y t thn bn#B.s.: Trn Ch Lim (ch.b.), Phm Vn Linh, Hong Ngc Chng..#Trn Ch Lim#48000#Vi?t#613#^214#^aH.#^aY hc#2009#^ a196tr.^b27cm#Phm Vn Linh#Hong Ngc Chng#Nguyn Dung#L nh Khnh#245146#N hng kin thc o to cn b y t thn, bn v truyn thng - gio dc sc kho , v sinh phng bnh, chng trnh tim chng, chm sc sc kho b m tr em v k hoch ho gia nh, chm sc mt s bnh thng thng, x l mi trng v s inh ti thn, bn v trong ma bo l#Y t c s#Chm sc sc kho#Khnh Vn## 01043000000000361000450002600110000002600110001100200110002200300380003300700700 00710050014001410140007001550190005001620820006001678080005001730080005001780090 00800183010000500191011001500196015005300211005001700264005002100281005001600302 00500170031801300070033502102690034202000070061102000140061802000070063202000110 0639020001000650020001100660039001000671#VL09.01393#VL09.01394#Dn s hc#Sch o to h Bc s Y hc d phng#B.s.: Trn Ch Lim (ch.b.), Nguyn ng Vng, N guyn Th Thu Hnh..#Trn Ch Lim#81000#Vi?t#304.6#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a3 51tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y H Ni. B mn Dn s hc#Nguyn ng Vn g#Nguyn Th Thu Hnh#Nguyn Duy Lut#Trng Vit Dng#245147#Gii thiu v dn s hc, tng quan v dn s th gii, lch s tng trng dn s Vit Nam; Quy lut pht trin dn s v cc quan im v dn s; Cc ngun s liu dn s, quy m v c cu dn s, bin ng dn s; Dn s v pht trin, d bo, chnh sch dn s,...#Dn s#Nhn khu hc#D bo#Chnh sch#Bin ng#Gio trnh#Khnh V n## 00791000000000301000450002600110000002600110001100200180002200700630004000500140 01030190005001170820007001228080005001290080005001340090008001390100005001470110 01500152005001600167005001500183005001500198005001300213013000700226021020800233 020000800441020001000449020001100459020000900470039001000479#VL09.01395#VL09.013 96#Bnh ung th phi#B.s.: Bi Cng Ton, Hong nh Chn (ch.b.), Th Kim An h..#Bi Cng Ton#Vi?t#616.99#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a500tr.^b27cm#Hong nh C hn# Th Kim Anh#Hn Thanh Bnh#ng Th Cn#245148#Trnh by dch t hc v c ch sinh bnh, sinh hc trong ung th phi, cch phng bnh, sng lc v pht hin sm; Gii phu bnh ung th phi, lm sng, chn on, phu thut, x tr, iu tr ho cht,...#Ung th#Bnh phi#Phng bnh#iu tr#Khnh Vn## 00998000000000337000450002600110000002600110001100200200002200300620004200700650 01040050015001690140007001840190005001910820004001968080005002000080005002050090 00800210010000500218011001500223015004000238005001700278005001500295005001400310 00500120032401300070033602102530034302000150059602000090061102000110062002000190 0631039001000650#VL09.01398#VL09.01397#Sc kho mi trng#Sch dng cho o to cao hc v chuyn khoa I Y t cng ng#B.s.: Nguyn Huy Nga (ch.b.), Trng Vi t Dng, Nguyn Vn Mn..#Nguyn Huy Nga#68000#Vi?t#613#^214#^aH.#^aY hc#2009# ^a270tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y t cng ng#Trng Vit Dng#Nguyn V n Mn#Bi Thanh Tm#Lu c Hi#245149#Nhng kin thc c bn v sc kho mi t rng, mi nguy hi ca mi trng i vi sc kho, cch tip cn thc t gi i quyt cc vn sc kho mi trng nh khng kh, nhim nc, kim sot v t ch trung gian truyn bnh, an ton mi trng...#Y t cng cng#Sc kho#Mi trng#Sc kho cng ng#Khnh Vn## 00892000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020018000460070065000640220004001290050012001330050017001450050 01800162005001400180005001500194008000500209009000800214010000500222011001500227 01500370024201300070027902102210028602000060050702000110051302000100052402000100 0534039001000544#VL09.01399#VL09.01400#90000#Vi?t#610.73#^214#iu dng c bn #B.s.: T nh Tn, Nguyn Ngc Chc (ch.b.), Nguyn Thanh Bnh..#T.1#T nh T n#Nguyn Ngc Chc#Nguyn Thanh Bnh#Trn Minh Hu#Phm Ngc Khi#^aH.#^aY hc#2 009#^a257tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y Thi Bnh#245150#Trnh by nhng k in thc iu dng c bn: lch s pht trin ngnh iu dng, chc nng, nhi m v, o c iu dng, h s ngi bnh v cch ghi chp; Quy trnh iu dn g bnh, nguyn tc c bn khi tim thuc...#Y hc#iu dng#Thc hnh#Qui trnh #Khnh Vn## 00877000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020018000460070065000640220004001290050012001330050017001450050 01800162005001400180005001500194008000500209009000800214010000500222011001500227 01500370024201300070027902102280028602000060051402000110052002000100053103900100 0541#VL09.01401#VL09.01402#90000#Vi?t#610.73#^214#iu dng c bn#B.s.: T nh Tn, Nguyn Ngc Chc (ch.b.), Nguyn Thanh Bnh..#T.2#T nh Tn#Nguyn Ng c Chc#Nguyn Thanh Bnh#Trn Minh Hu#Phm Ngc Khi#^aH.#^aY hc#2009#^a259tr. ^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y Thi Bnh#245151#Trnh by nhng k nng iu dng nh: chun b ging bnh, ly bnh phm xt nghim, phn loi v qun l cht thi bnh vin, chm sc v sinh cho ngi bnh, ph gip bc s chc ht d ch, tu sng, t ng ni kh qun...#Y hc#iu dng#Thc hnh#Khnh Vn## 00945000000000337000450002600110000002600110001100200950002200700630011700500140 01800050017001940050014002110050016002250050016002410140007002570190005002640820 00400269808000500273008000500278009000800283010000500291011001500296013000700311 02102030031802000180052102000110053902000100055002000080056002000190056802000100 0587039001000597#VL09.01403#VL09.01404#Sch hng dn thc hnh s dng s liu trong iu hnh chm sc sc kho ban u tuyn c s#B.s.: Trn Ch Lim (ch.b. ), Trng Vit Dng, ng Th Thp..#Trn Ch Lim#Trng Vit Dng#ng Th Th p#Nguyn Duy Lut#Nguyn Vn Hin#31000#Vi?t#362#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a104tr .^b27cm#245152#i cng v qun l y t x, s dng s liu bo co tuyn y t x, theo di gim st hot ng y t x, chu trnh qun l y t x, iu hnh ho t ng chm sc sc kho ban u da vo cng ng (CBM)#Chm sc sc kho#Y t c s#Thc hnh#Qun l#Sc kho cng ng#iu hnh#Khnh Vn## 00780000000000325000450002600110000002600110001100100140002200200420003600700140 00780140007000920190005000990820006001048080005001100080005001150090008001200100 00500128011001500133015003000148013000700178021019400185020000600379020000400385 02000080038902000090039702000070040602000090041302000100042202000120043203900100 0444#VL09.01405#VL09.01406#Phm Vn Thc#Cytokin v cc biu hin bnh l lm s ng#Phm Vn Thc#76000#Vi?t#616.9#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a251tr.^b27cm#TTS gh i: i hc Y Hi Phng#245153#Trnh by cc kha cnh quan trng v cu trc ho sinh hc v sinh hc cytokine; yu t kch hot sinh sn bch cu ht. Yu t k ch hot sinh sn i thc bo, yu t km hm bnh bch cu...#Y hc#Gen#Bnh l #Lm sng#T bo#Bch cu#Min dch#Gen Cytokin#Khnh Vn## 00940000000000325000450002600110000002600110001100200510002200700640007300500140 01370050014001510050018001650050012001830050014001950140007002090190005002160820 00400221808000500225008000500230009000800235010000500243011001500248013000700263 02102810027002000110055102000100056202000090057202000050058102000180058603900100 0604#VL09.01407#VL09.01408#Sch hng dn o to li cn b y t tuyn c s#B. s.: Trn Ch Lim (ch.b.), Phm Vn Linh, Hong Ngc Chng..#Trn Ch Lim#Phm Vn Linh#Hong Ngc Chng#Nguyn Dung#L nh Khnh#51000#Vi?t#616#^214#^aH.# ^aY hc#2009#^a212tr.^b27cm#245154#Trnh by thc hnh k nng t vn v chm s c sc kho cho ngi dn, v sinh phng bnh v v sinh mi trng ti x, hot ng y t ti x; Thc hnh phng chng cc bnh sn khoa, thai nghn, nhi khoa, bnh tng huyt p, st xut huyt,... iu tr, s cu gy xng, tim,...#Y t c s#Thc hnh#iu tr#Bnh#Chm sc sc kho#Khnh Vn## 00537000000000277000450002600110000000200090001100700360002000500070005600500120 00630140007000750190005000820820009000878080005000960080005001010090011001060100 00500117011001800122004001300140012003400153013000700187020001800194020000900212 020001500221020001300236039001000249#VV09.10480#St tht#Truyn: L Vn ; Tranh: Nguyn Bch#L Vn#Nguyn Bch#80000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^ a104tr.^b30x21cm#In ln th 2#T sch Dn gian lch s Vit Nam#245155#Vn hc t hiu nhi#Vit Nam#Truyn lch s#Truyn tranh#Khnh Vn## 00490000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200300003300300230 00630070010000860140007000960190005001030820009001088080005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143001001000158013000700168020001800175020000900193 020001200202039001000214#VV09.10481#VV09.10482#VV09.10483#Mi c gi u thch h oa hng#Truyn ngn tuyn chn#Bch Khoa#29000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a232tr.^b21cm#Bch Khoa#245156#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#K hnh Vn## 00609000000000301000450002600110000002600110001100200180002200700550004000500200 00950120023001150140007001380190005001450820009001508080005001590080005001640090 01100169010000500180011001400185005001600199005001500215005001300230005000800243 013000700251020001800258020000900276020001200285039001000297#VV09.10484#VV09.104 85#Thy lang hai mt#Nguyn Th Bch Nga, Nguyn Thu Hng, Lc Mnh Cng..#Nguy n Th Bch Nga#T sch Tui thn tin#18000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng #2009#^a93tr.^b21cm#Nguyn Thu Hng#Lc Mnh Cng#Lng S Cm#Anh o#245157#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Khnh Vn## 00613000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200280003300700580 00610060017001190120025001360140007001610190005001680820004001738080005001770080 00500182009001100187010000500198011001500203001001500218006001800233013000700251 020001800258020001000276020002700286039001000313#VV09.10487#VV09.10486#VV09.1048 8#Nhng cu chuyn k l nht#Paul Jennings ; Dch: Nguyn Xun Hoi, Trn Th T hu Hin#Nguyn Xun Hoi#Chuyn b n ngy thng#77000#Vi?t#899#^214#^aH.#^aKi m ng#2009#^a462tr.^b23cm#Jennings, Paul#Trn Th Thu Hin#245158#Vn hc thiu nhi#xtrylia#Truyn khoa hc vin tng#Khnh Vn## 00609000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010010000560020016000660290017000820070040000990220 00400139006001300143006000800156008000500164009001100169010000500180011001500185 01300070020001900160020700500100022302000180023302000110025102000110026203900100 0273#VV09.10489#VV09.10491#VV09.10490#37000#Vi?t#895.1#^214#Girlne ya#C nng x ui xo#Wall flower girl#Girlne ya ; Dch: Nguyt Sng, Nht M#T.1#Nguyt Sng #Nht M#^aH.#^aLao ng#2009#^a235tr.^b21cm#245159#Dch Trung Quc#Girlne Ya#V n hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn di#Khnh Vn## 00609000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010010000560020016000660290017000820070040000990220 00400139006001300143006000800156008000500164009001100169010000500180011001500185 01900160020001300070021600500100022302000180023302000110025102000110026203900100 0273#VV09.10492#VV09.10494#VV09.10493#37000#Vi?t#895.1#^214#Girlne ya#C nng x ui xo#Wall flower girl#Girlne ya ; Dch: Nguyt Sng, Nht M#T.2#Nguyt Sng #Nht M#^aH.#^aLao ng#2009#^a237tr.^b21cm#Dch Trung Quc#245160#Girlne Ya#V n hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn di#Khnh Vn## 00621000000000277000450002600110000002600110001100100100002200200480003200700150 00800140007000950190005001020820006001078080005001130080005001180090011001230100 00500134011001400139012002100153013000700174021009800181020001100279020001100290 020001700301020001500318039001000333#VV09.10495#VV09.10496#Nh Trang#Ngh thut trang im - nt duyn ca ring bn#Nh Trang b.s.#19500#Vi?t#646.7#^214#^aH.# ^aKim ng#2009#^a63tr.^b21cm#Teen - cm nang sng#245161#Gii thiu nhng sn p hm make up v phng php make up ph hp vi khun mt dnh cho tui teen#Ngh thut#Trang im#Thanh thiu nin#Sch thiu nhi#Khnh Vn## 00620000000000265000450002600110000002600110001100100100002200200390003200700150 00710140007000860190005000930820006000988080005001040080005001090090011001140100 00500125011001400130012002100144013000700165021013100172020000800303020001800311 020001500329039001000344#VV09.10497#VV09.10498#Bch Thu#Ph kin handmade - c tnh v c o#Bch Thu b.s.#19500#Vi?t#646.7#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63t r.^b21cm#Teen - cm nang sng#245162#Hng dn cc bn gi tui teen lm ph ki n handmade s dng ph hp vi trang phc nh khuyn tai, vng c, m, kp tc, ti,...#Lm p#Ph kin Handmade#Sch thiu nhi#Khnh Vn## 00617000000000289000450002600110000002600110001100100100002200200420003200700150 00740140007000890190005000960820006001018080005001070080005001120090011001170100 00500128011001400133012002100147013000700168021008700175020000800262020001100270 020000400281020001700285020001500302039001000317#VV09.10499#VV09.10500#Trang Obi #Ngh thut lm tc - s quyn r ng yu#Trang Obi b.s.#19500#Vi?t#646.7#^214 #^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b21cm#Teen - cm nang sng#245163#Gii thiu nhng mu tc dnh cho tui teen v cch lm tc, mo vt c mi tc p#Lm p#N gh thut#Tc#Thanh thiu nin#Sch thiu nhi#Khnh Vn## 00647000000000289000450002600110000002600110001100100100002200200450003200700150 00770140007000920190005000990820006001048080005001100080005001150090011001200100 00500131011001400136012002100150013000700171021010700178020001100285020000800296 020001100304020001700315020001500332039001000347#VV09.10501#VV09.10502#Nh Trang #Ngh thut mc p - phong cch cho ngy mi#Nh Trang b.s.#19500#Vi?t#646.7#^ 214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b21cm#Teen - cm nang sng#245164#Gii thiu c c mu qun o cng cc ph kin khn qung dng cho tui teen ph hp vi vc d ng, thi tit#Ngh thut#Qun o#Thi trang#Thanh thiu nin#Sch thiu nhi#Khn h Vn## 00540000000000277000450002600110000002600110001100200290002200700420005101400070 00930190005001000820007001058080005001120080005001170090011001220100005001330110 01400138013000700152005002700159005000800186020000800194020000800202020001800210 020000900228020001500237039001000252#VV09.10503#VV09.10504#Bc H - ngi cho em tt c#B.s.: Anh Chi, Ban bin tp k - m thut#30000#Vi?t#782.42#^214#^aH.#^ aKim ng#2009#^a52tr.^b24cm#245165#Ban bin tp k - m thut#Anh Chi#Bi ht# m nhc#Bi ht thiu nhi#Vit Nam#Sch thiu nhi#Khnh Vn## 00612000000000277000450002600110000002600110001100200410002200700250006301400070 00880190005000950820007001008080005001070080005001120090011001170100005001280110 01400133012003200147006002000179013000700199021008000206020000900286020000700295 020000700302020001500309039001000324#VV09.10506#VV09.10505#Pht trin IQ ton n ng cho b 2- 3 tui#Nguyn Thanh Phng dch#26000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a79tr.^b24cm#T sch cha m vui c cng con#Nguyn Thanh Phng#2451 66#Hng dn tr pht trin t duy, kh nng nhn bit thc y pht trin tr l c#Mu gio#T duy#Tr em#Sch thiu nhi#Khnh Vn## 00719000000000313000450002600110000002600110001100200410002200700250006301400070 00880190005000950820007001008080005001070080005001120090011001170100005001280110 01400133012003200147019000500179006002000184013000700204021012000211020000900331 020000700340020001800347020000700365020001400372020001300386039000600399#VV09.10 507#VV09.10508#Pht trin IQ ton nng cho b 3- 4 tui#Nguyn Thanh Phng dch #26000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a79tr.^b24cm#T sch cha m vui c cng con#Dch#Nguyn Thanh Phng#245167#Gii thiu cc bi tp ni dung phon g ph pht trin k nng thc t, t duy tr tu cho tr ph hp theo tng la t ui#Gio dc#T duy#Ch s thng minh#Tr em#Tui mu gio#Tui nh tr#K.vn## 00719000000000313000450002600110000002600110001100200410002200700250006301400070 00880190005000950820007001008080005001070080005001120090011001170100005001280110 01400133012003200147019000500179006002000184013000700204021012000211020000900331 020000700340020001800347020000700365020001400372020001300386039000600399#VV09.10 509#VV09.10510#Pht trin IQ ton nng cho b 4- 5 tui#Nguyn Thanh Phng dch #26000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a79tr.^b24cm#T sch cha m vui c cng con#Dch#Nguyn Thanh Phng#245168#Gii thiu cc bi tp ni dung phon g ph pht trin k nng thc t, t duy tr tu cho tr ph hp theo tng la t ui#Gio dc#T duy#Ch s thng minh#Tr em#Tui mu gio#Tui nh tr#K.vn## 00720000000000313000450002600110000002600110001100200420002200700250006401400070 00890190005000960820007001018080005001080080005001130090011001180100005001290110 01400134012003200148019000500180006002000185013000700205021012000212020000900332 020000700341020001800348020000700366020001400373020001300387039000600400#VV09.10 511#VV09.10512#Pht trin IQ ton nng cho b 5 - 6 tui#Nguyn Thanh Phng dc h#26000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a79tr.^b24cm#T sch cha m vui c cng con#Dch#Nguyn Thanh Phng#245169#Gii thiu cc bi tp ni dung pho ng ph pht trin k nng thc t, t duy tr tu cho tr ph hp theo tng la tui#Gio dc#T duy#Ch s thng minh#Tr em#Tui mu gio#Tui nh tr#K.vn## 00720000000000313000450002600110000002600110001100200420002200700250006401400070 00890190005000960820007001018080005001080080005001130090011001180100005001290110 01400134012003200148019000500180006002000185013000700205021012000212020000900332 020000700341020001800348020000700366020001400373020001300387039000600400#VV09.10 513#VV09.10514#Pht trin IQ ton nng cho b 6 - 7 tui#Nguyn Thanh Phng dc h#26000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a79tr.^b24cm#T sch cha m vui c cng con#Dch#Nguyn Thanh Phng#245170#Gii thiu cc bi tp ni dung pho ng ph pht trin k nng thc t, t duy tr tu cho tr ph hp theo tng la tui#Gio dc#T duy#Ch s thng minh#Tr em#Tui mu gio#Tui nh tr#K.vn## 00491000000000265000450002600110000000200310001100700140004201400070005601900050 00630820006000688080005000740080005000790090011000840100005000950110017001000120 01800117019000500135006000900140013000700149020001800156020001700174020000900191 020001500200039001000215#VV09.10515#Truyn c tch dnh cho b gi#Tm Hng dch #20000#Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a33tr.^b21x21cm#Truyn hay cho b# Dch#Tm Hng#245171#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c tch# Khnh Vn## 00495000000000265000450002600110000000200350001100700140004601400070006001900050 00670820006000728080005000780080005000830090011000880100005000990110017001040120 01800121019000500139006000900144013000700153020001800160020001700178020000900195 020001500204039001000219#VV09.10516#Truyn c tch c yu thch nht#Tm Hng dch#20000#Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a34tr.^b21x21cm#Truyn hay cho b#Dch#Tm Hng#245172#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c t ch#Khnh Vn## 00492000000000265000450002600110000000200320001100700140004301400070005701900050 00640820006000698080005000750080005000800090011000850100005000960110017001010120 01800118019000500136006000900141013000700150020001800157020001700175020000900192 020001500201039001000216#VV09.10517#Truyn c tch dnh cho b trai#Tm Hng dc h#20000#Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a35tr.^b21x21cm#Truyn hay cho b #Dch#Tm Hng#245173#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c tch #Khnh Vn## 00758000000000277000450002600110000000200420001100300710005300700190012401400070 01430190005001500820004001558080005001590080005001640090011001690100005001800110 01400185012003200199019000500231006001400236004001300250013000700263021017900270 020001800449020000700467039000600474#VV09.10518#Na ting tr thnh ngi m tuyt vi#Cm nang dnh cho cc bc cha m th k 21 tr pht trin ton nng #Thi Tm Giao dch#35000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a93tr.^b21cm#T s ch cha m vui c cng con#Dch#Thi Tm Giao#In ln th 3#245174#Gio dc tr la tui nh tr v mu gio v cc mt ngn ng, tr tu, t nhin, x hi, tr chi, nng cao trnh t duy, quan st tng hp, tng tng, chn tay kho l o...#Gio dc gia nh#Tr em#K.vn## 00812000000000313000450002600110000002600110001100200420002200300710006400700190 01350140007001540190005001610820004001668080005001700080005001750090011001800100 00500191011001400196012003200210006001400242004001300256013000700269021015600276 020000700432020001800439020000900457020001800466020000800484039000600492#VV09.10 520#VV09.10521#Na ting tr thnh ngi m tuyt vi#Cm nang dnh cho cc b c cha m th k 21 tr pht trin ton nng#Thi Tm Giao dch#35000#Vi?t#6 49#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a94tr.^b21cm#T sch cha m vui c cng con#Thi Tm Giao#In ln th 3#245175#Nhng kin thc c bn v chm sc tr t 1 - 2 tu i: Tr chuyn vi b, cc phng php gip tr pht biu tr thng minh, ngn ng , tr tu, tr chi,...#Tr em#Chm sc sc kho#Gio dc#Gio dc gia nh#Tr tu#K.vn## 00795000000000313000450002600110000002600110001100200420002200300710006400700190 01350140007001540190005001610820004001668080005001700080005001750090011001800100 00500191011001400196012003200210006001400242004001300256013000700269021013900276 020001800415020000700433020001800440020000900458020000800467039000600475#VV09.10 522#VV09.10523#Na ting tr thnh ngi m tuyt vi#Cm nang dnh cho cc b c cha m th k 21 tr pht trin ton nng#Thi Tm Giao dch#35000#Vi?t#6 49#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a94tr.^b21cm#T sch cha m vui c cng con#Thi Tm Giao#In ln th 3#245176#Nhng kin thc c bn v chm sc tr em t 2 - 3 tui: pht trin ngn ng, tr tu, rn tr thng minh, chm sc sc kho, tr c hi,...#Gio dc gia nh#Tr em#Chm sc sc kho#Ngn ng#Tr tu#K.vn## 00783000000000289000450002600110000002600110001100200420002200300710006400700200 01350140007001550190005001620820004001678080005001710080005001760090011001810100 00500192011001400197012003200211019000500243006001500248004001300263013000700276 021017900283020001800462020000700480039000600487#VV09.10524#VV09.10525#Na ting tr thnh ngi m tuyt vi#Cm nang dnh cho cc bc cha m th k 21 t r pht trin ton nng#Trn Thuy Thu dch#35000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aKim ng #2009#^a94tr.^b21cm#T sch cha m vui c cng con#Dch#Trn Thuy Thu#In ln t h 3#245177#Gio dc tr la tui nh tr v mu gio v cc mt ngn ng, tr t u, t nhin, x hi, tr chi, nng cao trnh t duy, quan st tng hp, t ng tng, chn tay kho lo...#Gio dc gia nh#Tr em#K.vn## 00781000000000289000450002600110000002600110001100200420002200300710006400700190 01350140007001540190005001610820004001668080005001700080005001750090011001800100 00500191011001400196012003200210019000500242006001400247004001300261013000700274 021017900281020001800460020000700478039000600485#VV09.10526#VV09.10527#Na ting tr thnh ngi m tuyt vi#Cm nang dnh cho cc bc cha m th k 21 t r pht trin ton nng#Trn Thu Thu dch#35000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aKim ng# 2009#^a94tr.^b21cm#T sch cha m vui c cng con#Dch#Trn Thu Thu#In ln th 3#245178#Gio dc tr la tui nh tr v mu gio v cc mt ngn ng, tr tu , t nhin, x hi, tr chi, nng cao trnh t duy, quan st tng hp, tng tng, chn tay kho lo...#Gio dc gia nh#Tr em#K.vn## 00781000000000289000450002600110000002600110001100200420002200300710006400700190 01350140007001540190005001610820004001668080005001700080005001750090011001800100 00500191011001400196012003200210019000500242006001400247004001300261013000700274 021017900281020001800460020000700478039000600485#VV09.10528#VV09.10529#Na ting tr thnh ngi m tuyt vi#Cm nang dnh cho cc bc cha m th k 21 t r pht trin ton nng#Trn Thu Thu dch#35000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aKim ng# 2009#^a94tr.^b21cm#T sch cha m vui c cng con#Dch#Trn Thu Thu#In ln th 3#245179#Gio dc tr la tui nh tr v mu gio v cc mt ngn ng, tr tu , t nhin, x hi, tr chi, nng cao trnh t duy, quan st tng hp, tng tng, chn tay kho lo...#Gio dc gia nh#Tr em#K.vn## 00683000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200450 00450030018000900070021001080050008001290140007001370190005001440820004001498080 00500153008000500158009001400163010000500177011001500182013000700197021015500204 020001000359020000800369020001000377039000600387#VV09.10531#VV09.10530#VV09.1053 2#Trn B Sn#Cm nang s dng t trong ng cnh ting Anh#Bi tp luyn thi#Tr n B Sn, Thy Hi#Thy Hi#80000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a478tr.^ b24cm#245180#Gm 41 bi trc nghim cho trnh s v trung cp, 55 bi cho tr nh cao cp (c p n), gii ngha r rng v trnh by cc t c lin quan n nhau#Ting Anh#Bi tp#Luyn thi#K.vn## 00721000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010015000430020031000580030016000890070015001050220004001200080 00500124009001400129010000500143011001500148013000700163005001500170021012800185 02000100031302000090032302000100033202000220034202000060036402000150037003900100 0385#VV09.10533#VV09.10534#32000#Vi?t#428#^214#Chu Quang Bnh#Thit k bi gin g ting Anh 7#Trung hc c s#Chu Quang Bnh#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a271tr .^b24cm#245181#Chu Quang Bnh#Gii thiu mc tiu bi hc, kin thc, k nng, c hun b bi v hot ng dy - hc, gip hc sinh luyn ni, hot ng b tr#Ti ng Anh#Thit k#Bi ging#Phng php ging dy#Lp 7#Sch gio vin#Khnh Vn# # 00872000000000349000450002600110000002600110001100100170002200200310003900300160 00700070052000860140007001380190005001450820004001508080005001540080005001590090 01400164010000500178011001500183004003000198013000700228005001700235005001600252 02101600026802000100042802000120043802000060045002000220045602000090047802000100 0487020001500497039001000512#VV09.10535#VV09.10536#Nguyn Minh ng#Thit k bi ging cng ngh 7#Trung hc c s#Nguyn Minh ng, Nguyn c Thnh, Nguyn V n Vinh#40000#Vi?t#630#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a327tr.^b24cm#Ti bn, c s a cha, b sung#245182#Nguyn c Thnh#Nguyn Vn Vinh#Hng dn cng tc chu n b ln lp, cch thc chun b trc quan, nh hng ti liu, k hoch dy h c theo chng trnh sch gio khoa kt hp vi thc hnh#Cng ngh#Nng nghip#L p 7#Phng php ging dy#Thit k#Bi ging#Sch gio vin#Khnh Vn## 00795000000000337000450002600110000002600110001100100180002200200300004000300160 00700070040000860140007001260190005001330820004001388080005001420080005001470090 01400152010000500166011001500171004003000186005001300216013000700229021012700236 02000090036302000060037202000090037802000100038702000220039702000130041902000150 0432039001000447#VV09.10537#VV09.10538#Trn Khnh Phng#Thit k bi ging sinh hc 8#Trung hc c s#Trn Khnh Phng (ch.b.), inh Mai Anh#40000#Vi?t#612#^ 214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a318tr.^b24cm#Ti bn, c sa cha, b sung#inh Ma i Anh#245183#Trnh by mc tiu, kin thc ging dy, dng dy hc, hot ng dy - hc, phng php kim tra, nh gi ni dung bi hc#Sinh hc#Lp 8#Thit k#Bi ging#Phng php ging dy#C th ngi#Sch gio vin#Khnh Vn## 00745000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010015000430020031000580030016000890070015001050220004001200080 00500124009001400129010000500143011001500148013000700163005001500170021015200185 02000100033702000060034702000090035302000100036202000220037202000150039403900100 0409#VV09.10539#VV09.10540#35000#Vi?t#428#^214#Chu Quang Bnh#Thit k bi gin g ting Anh 8#Trung hc c s#Chu Quang Bnh#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a280tr .^b24cm#245184#Chu Quang Bnh#Gii thiu ch ln lp theo chng trnh sch g io khoa, hot ng dy hc trn lp ca gio vin, mc tiu bi hc v hot n g b tr cho hc sinh#Ting Anh#Lp 8#Thit k#Bi ging#Phng php ging dy#S ch gio vin#Khnh Vn## 00790000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010017000430020039000600070042000990220004001410050010001450080 00500155009001400160010000500174011001500179021009800194020000800292020000700300 02000090030702000150031603900100033100500170034101300070035802000110036502000100 0376020002200386020000800408020001200416#VV09.10541#VV09.10542#49000#Vi?t#807#^ 214#Nguyn Vn ng#Thit k bi ging ng vn 12 nng cao#B.s.: Nguyn Vn ng (ch.b.), Hong Dn#T.2#Hong Dn#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a498tr.^b24cm#Hng dn thit k bi dy hc, tm hiu trng tm bi, chun b bi ca thy c gio v hc sinh#Ng vn#Lp 12#Thit k#Sch gio vin#Khnh Vn#Nguyn Vn ng#2 45185#Ting Vit#Bi ging#Phng php ging dy#Vn hc#Tp lm vn## 00879000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430020040000480070066000880220004001540050014001580050012001720050 01300184005001300197005001500210008000500225009001400230010000500244011001500249 01300070026402101880027102000080045902000080046702000070047502000070048202000170 0489020001300506039001000519#VV09.10543#VV09.10544#50000#Vi?t#915.9731#^214#100 0 cu hi - p v Thng Long H Ni#Nguyn Hi K, V Vn Qun, Nguyn Khnh... ; Nguyn Hi K ch.b.#T.1#Nguyn Hi K#V Vn Qun#Nguyn Khnh#Ng Dng Tri#N guyn nh L#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a374tr.^b21cm#245186#Gii thiu v tr a l, a l t nhin, a l hnh chnh, dn c, H Ni trc nh , Thng Lo ng - H Ni t nh n khi Php xm lc (1010 - 1873), H Ni t 1873 n 1 945,...#Lch s#Vn ho#a l#H Ni#Sch thng thc#Sch hi p#Khnh Vn## 00724000000000289000450002600110000002600110001100200390002200700170006100500090 00780050007000870140007000940190005001010820007001068080005001130080005001180090 01400123010000500137011001500142012002900157013000700186021019900193020000900392 020000900401020001100410020000700421039000600428#VV09.10545#VV09.10546#Tr chi IQ nng cao kh nng quan st#Ho Bnh, H Sn#Ho Bnh#H Sn#27000#Vi?t#793.7 3#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a182tr.^b21cm#T sch Luyn tr thng minh#24518 7#Nhng phng php quan st phong ph t n gin n phc tp c th phn on chun xc c trng ca s vt v xc nh c bn cht ca s vt qua hnh v , tm vt, tm ch, in s, xp hnh...#Tr chi#Quan st#Thng minh#T duy#K.v n## 00658000000000277000450002600110000002600110001100200460002200700170006800500090 00850050007000940140007001010190005001080820007001138080005001200080005001250090 01400130010000500144011001500149012002900164013000700193021014700200020000900347 020001100356020000700367039000600374#VV09.10547#VV09.10548#Tr chi pht trin t duy t nhng khi hnh#Ho Bnh, H Sn#Ho Bnh#H Sn#27000#Vi?t#793.73#^21 4#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a182tr.^b21cm#T sch Luyn tr thng minh#245188#Nh ng cu hi phong ph v khi hnh, nhn dng, chia ct, xp li, thm hnh... gi p nh gi c kh nng t duy, quan st v nhn thc ca tr#Tr chi#Pht tr in#T duy#K.vn## 00649000000000289000450002600110000002600110001100200220002200700230004400500090 00670050007000760140007000830190005000900820006000958080005001010080005001060090 01400111010000500125011001500130012002900145013000700174021012700181020001800308 020001100326020000700337020000900344039000600353#VV09.10549#VV09.10550#IQ th th ch siu tc#B.s.: Ho Bnh, H Sn#Ho Bnh#H Sn#29000#Vi?t#153.9#^214#^aH.# ^aNxb. H Ni#2009#^a196tr.^b21cm#T sch Luyn tr thng minh#245189#Gm nhng cu hi pht trin kh nng t duy theo nhiu cch khc nhau nh t duy logic, t duy tru tng, t duy suy lun...#Ch s thng minh#Pht trin#T duy#Suy lu n#K.vn## 00672000000000277000450002600110000002600110001100200440002200700170006600500090 00830050007000920140007000990190005001060820006001118080005001170080005001220090 01400127010000500141011001500146012002900161013000700190021015400197020001200351 020001800363020000700381039000600388#VV09.10551#VV09.10552#Nhng cu hi trc ng him ch s thng minh#Ho Bnh, H Sn#Ho Bnh#H Sn#23000#Vi?t#153.9#^214#^ aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a150tr.^b21cm#T sch Luyn tr thng minh#245190#Gii t hiu nhng kin thc, phng php nng cao ch s thng minh ca tr qua cc cu hi trc nghim v ton, to hnh, vt l, chi ch, kh hu...#Trc nghim# Ch s thng minh#Tr em#K.vn## 00666000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010009000450020065000540070009001190220004001280080005001320090 01400137010000500151011001500156013000700171005000900178021016100187020001700348 020000800365020000900373039000600382#VV09.10559#VV09.10560#30000#Vi?t#495.1#^21 4#Gia Linh#Tp vit ting Trung - bi tp luyn vit ting Trung theo tranh#Gia Linh#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a224tr.^b21cm#245191#Gia Linh#Luyn vit ting Trung t ngi, ghi vic, t cnh. Trong mi phn c cc tranh minh ho c th gip ngi hc c th da vo tin hnh luyn vit theo tranh#Ting Trung Qu c#Bi tp#Tp vit#K.vn## 00668000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010009000450020065000540070009001190220004001280080005001320090 01400137010000500151011001500156013000700171005000900178021016300187020001700350 020000800367020000900375039000600384#VV09.10555#VV09.10556#28000#Vi?t#495.1#^21 4#Gia Linh#Tp vit ting Trung - bi tp luyn vit ting Trung theo tranh#Gia Linh#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a192tr.^b21cm#245192#Gia Linh#Luyn vit ting Trung t vt, vit th, ghi nht k. Trong mi phn c cc tranh minh ho c th gip ngi hc c th da vo tin hnh luyn vit theo tranh#Ting Trung Q uc#Bi tp#Tp vit#K.vn## 00682000000000265000450002600110000002600110001100100110002200200590003300700110 00920140007001030190005001100820004001158080005001190080005001240090014001290100 00500143011001500148012002000163013000700183021019100190020001000381020001000391 020000900401039000600410#VV09.10557#VV09.10558#Quang Minh#120 tnh hung giao ti p ting Anh in hnh theo tranh v#Quang Minh#30000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a230tr.^b21cm#Giao tip ting Anh#245193#Gii thiu 120 tnh hung giao tip ting Anh in hnh theo tranh v nh: cc tnh hung ln k hoch ch o chuyn i du lch, khch sn, tin nghi phc v, i ph, i tm sui nc n ng...#Ting Anh#Giao tip#Ngn ng#PDung## 00604000000000265000450002600110000002600110001100100090002200200240003100300270 00550070009000820140007000910190005000980820006001038080005001090080005001140090 01400119010000500133011001500138013000700153021013600160020000900296020001700305 020001000322039000600332#VV09.10553#VV09.10554#Thanh H#Hc ting Hoa giao tip# Cp tc trc khi m phn#Thanh H#20000#Vi?t#495.1#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#20 09#^a128tr.^b21cm#245194#Gii thiu nhng kin thc c bn v mu cu, t vng t rong cc mu hi thoi lin quan n kinh doanh thng mi, mua bn, trao i... #Ngn ng#Ting Trung Quc#Giao tip#K.vn## 00667000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010007000430020058000500070019001080220004001270050011001310080 00500142009001400147010000500161011001500166013000700181005000700188021013400195 020002100329020000900350020001200359039000600371#VV09.10561#VV09.10562#39000#Vi ?t#500#^214#H Sn#200 thc nghim khoa hc c ng dng trn ton th gii#H Sn, Khnh Linh#T.1#Khnh Linh#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a254tr.^b21cm#245195#H Sn#Hng dn cc thc nghim n gin, c lm t cc vt dng gn gi vi ch ng ta n cc vt dng ln, cc sn phm khoa hc ti tn#Khoa hc thng thc# ng dng#Thc nghim#K.vn## 00667000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010007000430020058000500070019001080220004001270050011001310080 00500142009001400147010000500161011001500166013000700181005000700188021013400195 020002100329020000900350020001200359039000600371#VV09.10563#VV09.10564#36000#Vi ?t#500#^214#H Sn#200 thc nghim khoa hc c ng dng trn ton th gii#H Sn, Khnh Linh#T.2#Khnh Linh#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a230tr.^b21cm#245196#H Sn#Hng dn cc thc nghim n gin, c lm t cc vt dng gn gi vi ch ng ta n cc vt dng ln, cc sn phm khoa hc ti tn#Khoa hc thng thc# ng dng#Thc nghim#K.vn## 00644000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200280 00420030041000700070009001110140007001200190005001270820004001328080005001360080 00500141009001400146010000500160011001500165013000700180021008900187020001000276 020002200286020000800308020001000316020001000326039000600336#VV09.10565#VV09.105 66#VV09.10567#Gia Linh#Kinh dch tr tu nhn sinh#Tm hiu tr tu nhn sinh qu a kinh dch#Gia Linh#40000#Vi?t#181#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a267tr.^b21cm #245197#L gii nhng vn lin quan n nhn sinh quan, cuc sng ca con ng i qua Kinh Dch#Kinh dch#Trit hc Phng ng#Tr tu#Con ngi#Cuc sng#K.v n## 00616000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200230 00420030049000650070009001140140007001230190005001300820004001358080005001390080 00500144009001400149010000500163011001500168013000700183021013500190020001000325 020000900335039000600344#VV09.10568#VV09.10569#VV09.10570#Gia Linh#Kinh dch vi sc kho#Tm hiu mi lin h gia kinh dch vi sc kho#Gia Linh#40000#Vi?t# 613#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a270tr.^b21cm#245198#Gii thiu ngha ca c c qu trong Kinh Dch i vi sc kho. L gii mi tng quan c bit gia Kin h Dch vi sc kho con ngi#Kinh dch#Sc kho#K.vn## 00456000000000253000450002600110000002600110001100100220002200200170004400300090 00610070022000700140007000920190005000990820011001048080005001150080005001200090 01000125010000500135011001500140013000700155020001700162020000900179020000400188 039001000192#VV09.10571#VV09.10572#Nguyn Th Ngc Sng#Tnh bn st son#Vn, t h#Nguyn Th Ngc Sng#45000#Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a201tr .^b21cm#245199#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Khnh Vn## 00447000000000253000450002600110000002600110001100100180002200200220004000300040 00620070018000660140007000840190005000910820010000968080005001060080005001110090 01000116010000500126011001500131013000700146020001700153020000900170020000400179 039001000183#VV09.10573#VV09.10574#Dng Phng Toi#Cnh ng v ngn la#Th#D ng Phng Toi#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a199tr.^b21cm#2 45200#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Khnh Vn## 00805000000000313000450002600110000002600110001100100170002200200580003900300100 00970070017001070140007001240190005001310820010001368080005001460080005001510090 01000156010000500166011001500171013000700186021021200193020001000405020001900415 020000800434020000900442020001100451020000900462020001000471039001000481#VV09.10 575#VV09.10576#Nguyn Vn Khnh# gp phn tm hiu Nguyn Du v thng thc Tr uyn Kiu#Tiu lun#Nguyn Vn Khnh#40000#Vi?t#895.92212#^214#^aH.#^aVn hc#2 009#^a158tr.^b21cm#245201#Gii thiu nhng bi vit nghin cu ca tc gi v th n th, s nghip ca Nguyn Du, v nhng quan im ln ca Nguyn Du, cm nhn v nhn vt Thc Sinh v Kim Trng, v hiu nh v ch thch Truyn Kiu,...#Ng uyn Du#Nghin cu vn hc#Tc gi#Tc phm#Truyn nm#Vit Nam#Tiu lun#Khnh Vn## 00448000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200170003700300100 00540070015000640140007000790190005000860820010000918080005001010080005001060090 01000111010000500121011001500126013000700141020001700148020000900165020001000174 039001000184#VV09.10577#VV09.10578#Nguyn V Tim#Vn n bi trng#Trng ca#Ngu yn V Tim#45000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a207tr.^b21cm#245202 #Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#Khnh Vn## 00813000000000301000450002600110000002600110001100100100002200200160003200300490 00480070010000970140007001070190005001140820011001198080005001300080005001350090 01000140010000500150011001500155015003400170013000700204021024500211020000800456 020001100464020000900475020001000484020000700494039001000501#VV09.10579#VV09.105 80#Thu Ton#Nhng con ng#Dch vn hc - vn hc dch. Tiu lun v bt k#Th u ton#39000#Vi?t#895.922434#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a271tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Hong Thu Ton#245203#Tp hp cc bi vit, pht biu, tham lun hi t ho ca tc gi v chuyn dch thut gii thiu vn hc cc nc Vit Nam, dch vn hc Vit Nam ra cc th ting, vic nghin cu - ph bnh trong lnh v c dch thut, v nhng ngi dch...#Vn hc#Dch thut#Vit Nam#Tiu lun#Bt k #Khnh Vn## 00721000000000265000450002600110000002600110001100200290002200300180005100700460 00690140007001150190005001220820012001278080005001390080005001440090010001490100 00500159011001500164005001700179013000700196021021700203020000800420020000900428 020000800437039001000445#VV09.10581#VV09.10582#Phng Dc - lng vn chng#Hp tuyn vn th#Nghim Xun Mng s.t., tuyn chn, gii thiu#75000#Vi?t#895.9228 008#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a322tr.^b21cm#Nghim Xun Mng#245204#Gii thiu t ruyn dn gian, ca dao, tc ng, cu , thn tch thn ph, vn khc, honh phi - cu i, cc tc gi vn, th tiu biu v th ca cu lc b th lng Phng V, x Phng Dc, huyn Ph Xuyn - H Ni#Vn hc#Vit Nam#Tp vn#Khnh Vn# # 00425000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200070003700300040 00440070015000480140007000630190005000700820010000758080005000850080005000900090 01000095010000500105011001400110013000700124020001700131020000900148020000400157 039001000161#VV09.10584#VV09.10583#Phan Ch Thng#Ma em#Th#Phan Ch Thng#3000 0#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a63tr.^b21cm#245205#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#Khnh Vn## 00433000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200140003700300040 00510070015000550140007000700190005000770820010000828080005000920080005000970090 01000102010000500112011001500117013000700132020001700139020000900156020000400165 039001000169#VV09.10585#VV09.10586#Nguyn Cao Bo#Thanh v bnh#Th#Nguyn Cao B o#55000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a206tr.^b20cm#245206#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Khnh Vn## 00804000000000289000450002600110000002600110001100100100002200200270003200700310 00590140007000900190005000970820009001028080005001110080005001160090010001210100 00500131011001500136019001600151006001400167013000700181021023800188020000900426 020000900435020000500444020005900449039000600508#VV09.10587#VV09.10588#L Nh Uy #i thoi vi Trn Khi Ca#L Nh Uy ; Nguyn L Chi dch#40000#Vi?t#791.4302# ^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a246tr.^b20cm#Dch Trung Quc#Nguyn L Chi#245207#Ghi li ni dung nhng cuc ni chuyn gia tc gi v o din in nh ni ting Trn Khi Ca ca Trung Quc v thi th u, gia nh v bn b phim u, v nhn g cng vic lm phim, danh sch phim v nhng gii thng ca Trn Khi Ca#in nh#o din#Phim#Trn Khi Ca, o din, phim in nh, 1952 - , Trung Quc#K.v n## 00747000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200220003500300290 00570070031000860140007001170190005001240820008001298080005001370080005001420090 02300147010000500170011001500175005001700190013000700207021023500214020000900449 020001700458039000600475#VV09.10589#VV09.10590#Trn Th San#Tng hp cc hng h c#X l s c thit b in t#Trn Th San, Nguyn Vit Hng#50000#Vi?t#621.38 1#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a318tr.^b24cm#Nguyn Vit Hng#245208#C ung cp kin thc cn thit v thit b in t thng dng, cc phng php chn on nguyn nhn v gii quyt s c, cc kh c o, k hiu cc loi linh kin , phng php tm kim bn mch, kim tra v sa cha sn phm in t...#Sa ch a#Thit b in t#K.vn## 00438000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200230003500300040 00580070013000620140007000750190005000820820010000878080005000970080005001020090 01000107010000500117011001500122013000700137020001700144020000900161020000400170 039001000174#VV09.10591#VV09.10592#Trn Tt Tr#i trong ngy tnh yu#Th#Trn Tt Tr#30000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a107tr.^b20cm#245209#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Khnh Vn## 00622000000000313000450002600110000002600110001100200180002200300040004000700700 00440140007001140190005001210820012001268080005001380080005001430090010001480100 00500158011001500163005001000178005001200188005001200200005001800212005001600230 005001500246013000700261020001700268020000900285020000400294039001000298#VV09.10 593#VV09.10594# Lt xa v nay#Th#H c i, Trng Am, Phm Tm An... ; S. t., b.s.: Trn Ngc Trc..#69000#Vi?t#895.9221408#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a46 1tr.^b20cm#H c i# Trng Am#Phm Tm An#Hong Nh Thu An#Nguyn Trung An#T rn Ngc Trc#245210#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Khnh Vn## 00904000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200210 00490030031000700070016001010140007001170190005001240820010001298080005001390080 00500144009001000149010000500159011001500164013000700179021029300186020001900479 02000080049802000090050602000040051502000080051902000100052702000100053703900100 0547020000900557#VV09.10595#VV09.10596#VV09.10597#Nguyn Chu Nhc#Nhng ngi th p la#Tiu lun v chn dung vn hc#Nguyn Chu Nhc#31000#Vi?t#895.92244#^214 #^aH.#^aVn hc#2009#^a204tr.^b20cm#245211#Gm nhng bi tiu lun, bi vit ca tc gi v nhiu nh vn, nh th ca Vit Nam, ca nc ngoi, nhng nghin c u v chn dung vn hc - mt th loi vn chng tng hp, cp n nhng con ngi tht, ngng s vic c tht nh Phm Cng Tr, Trn ng Khoa, Phng Cung , Phng Qun...#Nghin cu vn hc#Tc gi#Tc phm#Th#Vn hc#Chn dung#Tiu l un#Khnh Vn#Vit Nam## 00436000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100060003300200240 00390070006000630140007000690190005000760820012000818080005000930080005000980090 01000103010000500113011001400118013000700132020001700139020000900156020000700165 039001000172#VV09.10599#VV09.10598#VV09.10600#V K#Th k Bc H k chuyn#V K #20000#Vi?t#895.9226008#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a99tr.^b20cm#245212#Vn hc hin i#Vit Nam#Th t#Khnh Vn## 00477000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200190 00480030012000670070015000790140007000940190005001010820010001068080005001160080 00500121009001000126010000500136011001500141013000700156020001700163020000900180 020001200189039001000201#VV09.10601#VV09.10602#VV09.10603#Nguyn Hu n#Bi kch mi trng#Tiu thuyt#Nguyn Hu n#50000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn hc #2009#^a261tr.^b20cm#245213#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Khnh Vn## 00482000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200220 00470030016000690070014000850140007000990190005001060820010001118080005001210080 00500126009001000131010000500141011001500146013000700161020001700168020000900185 020001200194039001000206#VV09.10604#VV09.10605#VV09.10606#Nguyn H Cn#n kin khng c ch#Tp truyn ngn#Nguyn H Cn#39000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aV n hc#2009#^a213tr.^b20cm#245214#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Khnh Vn ## 00478000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200140 00490030016000630070016000790140007000950190005001020820010001078080005001170080 00500122009001000127010000500137011001500142013000700157020001700164020000900181 020001200190039001000202#VV09.10607#VV09.10608#VV09.10609#Vng Vn Quang#Ramb yu du#Tp truyn ngn#Vng Vn Quang#48000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn h c#2009#^a285tr.^b20cm#245215#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Khnh Vn## 00505000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200160 00460030027000620070013000890140007001020190005001090820010001148080005001240080 00500129009001000134010000500144011001500149013000700164020001700171020000900188 020001200197020000800209039001000217#VV09.10610#VV09.10612#VV09.10611#Ng Phan L u#Xoa tay v ci#Tp truyn ngn v tn vn#Ng Phan Lu#43000#Vi?t#895.92234 #^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a290tr.^b20cm#245216#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Tn vn#Khnh Vn## 00544000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200230 00470030011000700070034000810140007001150190005001220820006001278080005001330080 00500138009001000143010000500153011001500158019001400173006001300187013000700200 020001700207020000900224020001100233039001000244#VV09.10613#VV09.10615#VV09.1061 4#Yom Sang Seop#Trc phong tro Manse#Truyn va#Yom Sang Seop ; L ng Hoan d ch#30000#Vi?t#895.7#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a217tr.^b20cm#Dch Hn Quc#L ng Hoan#245217#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn va#Khnh Vn## 00531000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200170 00450030011000620070030000730140007001030190005001100820006001158080005001210080 00500126009001000131010000500141011001500146019001400161006001100175013000700186 020001700193020000900210020001200219039001000231#VV09.10616#VV09.10618#VV09.1061 7#Suzuki Koji#Vng nc hc m#Truyn va#Suzuki Koji ; Phong Linh dch#56000#V i?t#895.6#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a354tr.^b20cm#Dch Nht Bn#Phong Linh#24521 8#Vn hc hin i#Nht Bn#Tiu thuyt#Khnh Vn## 00528000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200090 00480030012000570070033000690140007001020190005001090820007001148080005001210080 00500126009001000131010000500141011001500146019001200161006001200173013000700185 020001700192020000700209020001200216039001000228#VV09.10619#VV09.10620#VV09.1062 1#Palmen, Connie#Quy lut#Tiu thuyt#Connie Palmen ; Cao Xun T dch#30000#Vi ?t#839.31#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a214tr.^b20cm#Dch H Lan#Cao Xun T#245219 #Vn hc hin i#H Lan#Tiu thuyt#Khnh Vn## 00573000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010010000560020009000660070031000750220004001062210 02200110006001400132008000500146009001000151010000500161011001500166019001600181 020001700197020001100214020001100225039000600236013000700242005001000249#VV09.10 622#VV09.10623#VV09.10624#69000#Vi?t#895.1#^214#Long Nhn#Dit Tn#Long Nhn ; L Thanh Dng dch#T.2#Thn bp ca giang h#L Thanh Dng#^aH.#^aVn hc#2009#^ a417tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Thanh#24522 0#Long Nhn## 00569000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010010000560020009000660070031000750220004001062210 01800110006001400128008000500142009001000147010000500157011001500162019001600177 020001700193020001100210020001100221039000600232013000700238005001000245#VV09.10 625#VV09.10626#VV09.10627#69000#Vi?t#895.1#^214#Long Nhn#Dit Tn#Long Nhn ; L Thanh Dng dch#T.3#Ngo ngh ph vy#L Thanh Dng#^aH.#^aVn hc#2009#^a432 tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Thanh#245221#Lo ng Nhn## 00458000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200150 00500030012000650070017000770190005000940820010000998080005001090080005001140090 01000119010000500129011001500134013000700149020001700156020000900173020001200182 039001000194#VV09.10628#VV09.10630#VV09.10629#ng Thiu Quang#Bng giai nhn#Ti u thuyt#ng Thiu Quang#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a387tr.^b20c m#245222#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Khnh Vn## 00598000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100130 00440020021000570030012000780070054000900140007001440190005001510820004001568080 00500160008000500165009001000170010000500180011001500185019000900200006001200209 005001300221013000700234020001700241020000400258020001200262039001000274#VV09.10 631#VV09.10632#VV09.10634#VV09.10633#Gaiman, Neil#Cu chuyn ngha a#Tiu thuy t#Neil Gaiman ; L Minh c dch ; Dave Mckean minh ho#62000#Vi?t#823#^214#^a H.#^aVn hc#2009#^a357tr.^b20cm#Dch Anh#L Minh c#Mckean, Dave#245223#Vn h c hin i#Anh#Tiu thuyt#Khnh Vn## 00609000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100180 00440020038000620030020001000070037001200140007001570190005001640820006001698080 00500175008000500180009001000185010000500195011001500200019001500215006001300230 013000700243020001700250020001000267020002000277039001000297#VV09.10635#VV09.106 36#VV09.10637#VV09.10638#Enquist, Per Olov#Chuyn ving thm ca ng y hong gia #Tiu thuyt lch s#Per Olov Enquist ; inh Th Lc dch#60000#Vi?t#839.7#^214 #^aH.#^aVn hc#2009#^a417tr.^b20cm#Dch Thu in#inh Th Lc#245224#Vn hc h in i#Thu in#Tiu thuyt lch s#Khnh Vn## 00657000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200250003900700170 00640140007000810190005000880820004000938080005000970080005001020090008001070100 00500115011001500120013000700135021018300142020000600325020000500331020000900336 020001100345020001300356039001000369#VV09.10639#VV09.10640#Nguyn Minh Hng#Bn hi - bc s tr li#Nguyn Minh Hng#60000#Vi?t#616#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a4 18tr.^b20cm#245225#Tp hp nhng bi vit v bnh hc, t vn sc kho, dinhn d ng, thuc, truyn nhim, k sinh trng, h h hp, h tim mch, nhi, ph sn, n i tit, sc kho vi th dc th thao...#Y hc#Bnh#Sc kho#Dinh dng#Sch h i p#Khnh Vn## 01073000000000325000450002600110000002600110001100200370002200300320005900700970 00910190005001880820007001938080005002000080005002050090008002100100005002180110 01400223005001700237005001500254005001500269005001200284005001800296005001900314 00500210033301300070035402103460036102000110070702000110071802000080072903900100 0737#VV09.10641#VV09.10642#Dinh dng hp l phng bnh ung th#Ti liu cho cn g tc vin y t#Ch.b.: Nguyn Cng Khn, Trn Vn Thun ; B.s.: Nguyn Th Lm, L Bch Mai, Nghin Nguyt Thu..#Vi?t#616.99#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a60tr.^b20c m#Nguyn Cng Khn#Trn Vn Thun#Nguyn Th Lm#L Bch Mai#Nghim Nguyt Thu#P hm Th Thu Hng#Trn Th Thanh Hng#245226#Mt s khi nim v dinh dng, th c phm v hot ng th lc; mi tng quan gia dinh dng hot ng th cht v nguy c pht sinh ung th; cc khuyn ngh cho c nhn v cng ng v dinh d ng; thc phm trong phng bnh ung th; cc yu t v ch n v hot ng t h lc; chm sc, nh gi tnh trng dinh dng trn bnh nhn ung th#Dinh d ng#Phng bnh#Ung th#Khnh Vn## 00900000000000313000450002600110000002600110001100200370002200300230005900700620 00820190005001440820007001498080005001560080005001610090008001660100005001740110 01400179005001100193005001500204005001700219005002100236005001800257013000700275 021025500282020001100537020001100548020000900559020000800568039001000576#VV09.10 643#VV09.10644#Dinh dng hp l phng bnh ung th#Ti liu cho cng ng#B.s.: Trn Vn Thun (ch.b.), L Th Hp, Nguyn Tin Quang..#Vi?t#616.99#^214#^aH.#^ aY hc#2009#^a40tr.^b20cm#L Th Hp#Trn Vn Thun#NguynTin Quang#Trn Th Th anh Hng#Nghim Nguyt Thu#245227#Mt s khi nim c bn v ch s c th, nn g lng n vo v tiu hao, hot ng th lc, thc n, bia ru,... Cc yu t v ch n v hot ng th lc c th tc ng n nguy c ca mt s loi un g th, hi - p v dinh dng phng bnh ung th#Dinh dng#Phng bnh#iu tr #Ung th#Khnh Vn## 00876000000000301000450002600110000002600110001100100120002200200360003400301100 00700070012001800140007001920190005001990820004002048080005002080080005002130090 00800218010000500226011001500231013000700246021026100253020000900514020000600523 020000900529020000500538020000800543020001300551039001000564#VV09.10645#VV09.106 46#i Duy Ban#Nghin cu s dng Tetrodoxin (TTX)#Lm thuc h tr iu tr cc bnh tim mch, ung th, nghin ma tu, nghin thuc l, nghin ru v HIV/AIDS #i Duy Ban#32000#Vi?t#615#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a187tr.^b20cm#245228#Gii t hiu cc cht c hot tnh sinh hc t sinh vt bin v tetrodotoxin, cu trc, tnh cht l hc v ho hc, tnh cht dc l v chc nng sinh l, tch chit v tinh ch, c ch hot ng v hng ng dng cha bnh ca c t Tetrodotoxi n t c nc...#Dc hc#Thuc#iu tr#Bnh#S dng#Tetrodotoxin#Khnh Vn## 00728000000000289000450002600110000002600110001100100070002200200230002900700160 00520140007000680190005000750820004000808080005000840080005000890090008000940100 00500102011002700107005000800134013000700142021021500149020001700364020000700381 020002100388020000900409020001000418039001000428#VV09.10647#VV09.10648#T Lu#o trng ni rng xanh#T Lu, L nh#48500#Vi?t#610#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a27 6tr., 26 tr. nh^b20cm#L nh#245229#Gii thiu mt s bi th, hnh nh v nh ng bi vit ca v v nhng ngi bc s, y t i iu tr 14 anh hng cng hin thm lng mu xng, mng sng cu cha thng bnh binh trong khng chin chng M,...#Vn hc hin i#Qun y#Khng chin chng M#Vit Nam#Truyn k#Kh nh Vn## 00772000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200400003400700350 00740140007001090190005001160820007001218080005001280080005001330090008001380100 00500146011001500151005001400166013000700180021028000187020000600467020000900473 020001400482039001000496#VV09.10649#VV09.10650#i Duy Ban#Cc thuc h tr iu tr nghin ma tu#i Duy Ban (ch.b.), L Quang Hun#29000#Vi?t#616.86#^214#^a H.#^aY hc#2009#^a135tr.^b20cm#L Quang Hun#245230#Trnh by khi nim v cc c ht ma tu, phn loi cc cht ma tu gy nghin; mt s loi ma tu thng gp trong iu tr bnh cng nh hay gy nghin; cc chn on nghin ma tu; iu t r nghin ma tu vi thuc methadon, naltrexon, cedemex v bng sen, thuc dc liu Bahudo#Thuc#iu tr#Nghin ma tu#Khnh Vn## 00806000000000277000450002600110000002600110001100100180002200200480004000700180 00880140007001060190005001130820006001188080005001240080005001290090008001340100 00500142011001500147013000700162021030000169020000900469020001900478020001000497 020000900507020000600516039000600522#VV09.10651#VV09.10652#Trn Th Kim Dung#Mt s vn sinh hc trong bnh k sinh trng#Trn Th Kim Dung#50000#Vi?t#616.9 #^214#^aH.#^aY hc#2009#^a197tr.^b20cm#245231#Trnh by quan h gia k ch v k sinh trng, s tng bch cu toan tnh trong bnh nhim k sinh trng, min d ch hc k sinh trng, tm k sinh trng trong bnh phm. Chn on bnh k sinh trng t th truyn sang ngi. Qu trnh nghin cu chn on min dch hc mt s bnh k sinh trng...#Bnh hc#Bnh k sinh trng#Kin thc#Sinh hc#Y hc#K .vn## 00559000000000265000450002600110000002600110001100100110002200200250003300700110 00580140007000690190005000760820006000818080005000870080005000920090008000970100 00500105011001500110013000700125021012000132020000900252020000700261020001000268 020000900278039000600287#VV09.10653#VV09.10654#L Vn Nhi#Bnh lao tr em ngy n ay#L Vn Nhi#30000#Vi?t#616.9#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a114tr.^b20cm#245232#Tr nh by dch t hc lao tr em, k thut chn on, iu tr lao tr em v cc v n lin quan (HIV, khng thuc...)#Bnh lao#Tr em#Chn on#iu tr#K.vn## 00788000000000301000450002600110000002600110001100100150002200200310003700700330 00680140007001010190005001080820006001138080005001190080018001240090008001420100 00500150011001400155005001700169013000700186021022800193020000900421020001200430 020000900442020001000451020000900461020001000470039000600480#VV09.10655#VV09.106 56#Nguyn Duy Ti#Nhim trng tiu trong thai k#Nguyn Duy Ti, V Th Thu Di u#30000#Vi?t#618.2#^214#^aTp. H Ch Minh#^aY hc#2009#^a63tr.^b20cm#V Th Thu Diu#245233#Trnh by v dch t hc nhim trng tiu, sinh bnh hc ca nhim trng tiu trong thai k, tc nhn gy nhim trng tiu, cc dng lm sng ca nhim trng tiu, tm sot nhim trng tiu trong thai k, chn on, iu tr.. .#Sn khoa#Nhim trng#Thai sn#Nc tiu#iu tr#Chn on#K.vn## 00789000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200450003900700170 00840140007001010190005001080820006001138080005001190080018001240090008001420100 00500150011001400155013000700169021027900176020001500455020000500470020001100475 020001000486020000900496039000600505#VV09.10657#VV09.10658#Nguyn Tun Vinh#Bu bng quang - t chun on n iu tr#Nguyn Tun Vinh#60000#Vi?t#616.6#^214 #^aTp. H Ch Minh#^aY hc#2009#^a87tr.^b20cm#245234#Gii thiu nhng kin thc c bn ho sinh hc trong bu bng quang v di cn, x tr trong iu tr bu bng quang, cc phu thut, cc phng php to hnh sau khi ct ton b bng qu ang, c s ca ho tr liu ton thn, min dch trong iu tr bu bng quang th nng...#Bnh tit niu#Bu#Bng quang#Chn on#iu tr#K.vn## 00743000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200550003700700150 00920140007001070190005001140820006001198080005001250080018001300090008001480100 00500156011001500161013000700176021026400183020000900447020001800456020000900474 039000600483#VV09.10659#VV09.10660#Nguyn Duy Ti#Nhng vn c bn trong chm sc tch cc trc sinh#Nguyn Duy Ti#35000#Vi?t#618.2#^214#^aTp. H Ch Minh #^aY hc#2009#^a115tr.^b20cm#245235#Gm nhng kin thc c bn v mt s vn thc tin trong lnh vc chm sc trc sinh: chn on c thai, tm sot v ph n loi nguy c cao trong thai k, qu trnh khm thai, kim sot cc nguy c bn h l ca m v thai, ch chm sc - gio dc thai ph...#Sn khoa#Chm sc s c kho#Thai sn#K.vn## 00811000000000313000450002600110000002600110001100100170002200200350003900300210 00740070017000950140007001120190005001190820006001248080005001300080005001350090 00800140010000500148011001500153013000700168021022800175020001000403020000900413 020000900422020001200431020000700443020001200450020002900462039000600491#VV09.10 661#VV09.10662#Nguyn Gia Khnh#Nhim Helicobacter Pylori tr em#Lm sng v iu tr#Nguyn Gia Khnh#55000#Vi?t#616.3#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a258tr.^b20cm #245236#Trnh by nhng nghin cu v mi lin quan cht ch gia vi khun Helic obacter pylori vi bnh l d dy - t trng tr em. Nghin cu v c im l m sng v mt s yu t dch t nhim Helicobacter pylori tr em Vit Nam#Chn on#iu tr#Ri lon#Bnh d dy#Tr em#Nhim khun#Vi khun Helicobacter pyl ori#K.vn## 00688000000000277000450002600110000002600110001100100180002200200420004000700180 00820140007001000190005001070820007001128080005001190080005001240090008001290100 00500137011001500142013000700157021019600164020000600360020001100366020000800377 020001000385020000900395039000600404#VV09.10663#VV09.10664#Triu Triu Dng#K thut ni soi trong thc hnh iu tr#Triu Triu Dng#31000#Vi?t#616.07#^214 #^aH.#^aY hc#2009#^a221tr.^b20cm#245237#Tng quan phu thut ni soi, trang thi t b v dng c dng trong phu thut ni soi, k thut chc kim Veress v t trocar, cc phng tin cm mu trong phu thut ni soi, phu thut lnh...#Y h c#Phu thut#Ni soi#Thc hnh#iu tr#K.vn## 00964000000000361000450002600110000002600110001100200120002200300380003400700550 00720190005001270820006001328080005001380080005001430090008001480100005001560110 01500161015001800176004001800194005000900212005001500221005001300236005001700249 00500160026601300070028202102480028902000100053702000120054702000100055902000090 0569020001100578020000700589039000600596#VV09.10665#VV09.10666#Dch t hc#Chn on, iu tr v phng bnh hen#B.s.: Trn Qu (ch.b.), Nguyn Nng An, Ng Qu Chu..#Vi?t#616.2#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a331tr.^b20cm#TTS ghi: B Y t#Ti b n ln th 1#Trn Qu#Nguyn Nng An#Ng Qu Chu#Nguyn Tin Dng#Phan Quang o n#245238#Tm hiu v bnh hen, nguyn nhn v cc yu t thun li gy hen, c im lm sng, chn on, phn loi hen, x tr cn hen, iu tr bnh hen cho ngi ln v tr em. Hng dn qun l chm sc ngi bnh hen ti cng ng. T vn hen ph qun#Hen suyn#Nguyn nhn#Chn on#iu tr#Phng bnh#T vn#K.v n## 00860000000000277000450002600110000002600110001100201710002201900050019308200100 01988080005002080080005002130090008002180100005002260110015002310150045002460130 00700291021019400298020000500492020001100497020001800508020000700526020002200533 020001100555020001000566039000600576#VV09.10668#VV09.10667#Ti liu ph bin kt lun ca B Chnh tr v tip tc trin khai ngh quyt s 46-NQ/TW v cng tc bo v, chm sc v nng cao sc kho nhn dn trong tnh hnh mi..#Vi?t#344.5 9704#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a114tr.^b20cm#TTS ghi: B Y t. Ban Tuyn gio Tru ng ng#245239#Gii thiu nhng kt lun, bo co, ngh quyt ca Trung ng, Nh nc v cng tc bo v, chm sc v nng cao sc kho nhn dn, chnh sch d n s, k hoch ho gia nh, c ch ti chnh...#Y t#Ngh quyt#Chm sc sc kh o#Dn s#K hoch ho gia nh#Chnh sch#Ti chnh#K.vn## 00727000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200590003600700140 00950140007001090190005001160820007001218080005001280080005001330090008001380100 00500146011001500151013000700166021027000173020000900443020000400452020001100456 039000600467#VV09.10669#VV09.10670#Trn Ch Lim#Nhng vn c bn v phng l y truyn HIV t m sang con#Trn Ch Lim#22000#Vi?t#616.97#^214#^aH.#^aY hc#2 009#^a108tr.^b20cm#245240#Gii thiu thng tin c bn v HIV/ADIS, t vn v xt nghim HIV cho ph n c thai, iu tr d phng ly truyn HIV t m sang con, chm sc b m v tr em nhim HIV/AIDS ti cng ng, chin lc d phng ly truyn HIV t m sang con n nm 2010 v tm nhn 2020#Sn khoa#HIV#Phng bnh# K.vn## 00632000000000241000450002600110000002600110001100100120002200200190003400700120 00530190005000650820006000708080005000760080005000810090008000860100005000940110 01500099013000700114021023700121020001500358020000400373020000700377039000600384 #VV09.10671#VV09.10672#L Vn Hip#Bnh cm v vaccin#L Vn Hip#Vi?t#616.2#^21 4#^aH.#^aY hc#2009#^a106tr.^b20cm#245241#i cng v bnh cm, virut cm A, vi rut cm gia cm, c s min dch chng virut, khuyn co ca WHO v i dch cm A/H5N1, cng ngh vaccin, xy dng qui trnh sn xut vaccin cm A/H5N1 trn tr ng g c phi vin vaccin Nha Trang#Bnh h h hp#Cm#Vacxin#K.vn## 00830000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200530003500300210 00880070013001090140007001220190005001290820004001348080005001380080005001430090 00800148010000500156011001500161013000700176021032800183020000800511020000600519 020000900525020001200534039000600546#VV09.10673#VV09.10674#o Vn Phan#Dc l lm sng cc thuc tc dng trn h giao cm#Nhng iu cn lu #o Vn Phan#7 2000#Vi?t#615#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a175tr.^b20cm#245242#Gii thiu nhng ki n thc c bn v cc thuc tc dng trn h giao cm - cc thuc kch thch v k m hm cc Receptor alpha v bta. Gii phu, sinh l ca h thn kinh thc vt, vai tr sinh l, dc l ca cc cht dn truyn thn kinh giao cm, ch nh, phn ch nh, c tnh, cc tc dng khng mong mun, cch dng...#Dc l#Thu c#Tc dng#H giao cm#K.vn## 00760000000000325000450002600110000002600110001100200330002200700570005501900050 01120820006001178080005001230080005001280090008001330100005001410110015001460040 01800161005000900179005001300188005001700201005001700218013000700235021011700242 02000150035902000100037402000120038402000100039602000090040602000130041503900060 0428#VV09.10675#VV09.10676#S tay hi p bnh hen ph qun#B.s.: Trn Quy (ch.b .), Ng Qu Chu, Nguyn Quc Tun..#Vi?t#616.2#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a158tr.^ b20cm#Ti bn ln th 2#Trn Quy#Ng Qu Chu#Nguyn Quc Tun#Nguyn Tin Dng# 245243#Gm 260 cu hi v gii p v bnh ph qun, nguyn nhn gy bnh, phn g php chn on v iu tr, s dng thuc#Bnh h h hp#Hen suyn#Nguyn nhn #Chn on#iu tr#Sch hi p#Thanh## 00727000000000301000450002600110000002600110001101900050002208200070002780800050 00340020059000390070053000980220004001510050014001550050016001690050013001850050 01500198008000500213009000800218010000500226011001500231013000700246015001800253 021012300271020000700394020000800401020001000409039000600419#VV09.10677#VV09.106 78#Vi?t#610.92#^214#Chn dung thy thuc nhn dn v thy thuc u t Vit Nam#B .s.: Trn c Long, Nguyn c Kit, Mai Th Hin..#T.3#Trn c Long#Nguyn c Kit#Mai Th Hin#Phm Tun Hng#^aH.#^aY hc#2009#^a366tr.^b20cm#245244#TTS g hi: B Y t#Gii thiu tm tt lch s bn thn; qu trnh cng tc, thnh tch t c ca cc thy thuc nhn dn, thy thuc u t#Bc s#Tiu s#S nghip# Thanh## 00697000000000289000450002600110000002600110001101900050002208200070002780800050 00340020059000390070053000980220004001510050014001550050016001690050013001850050 01500198008000500213009000800218010000500226011001500231013000700246021012300253 020000700376020000800383020001000391039000600401#VV09.10679#VV09.10680#Vi?t#610. 92#^214#Chn dung thy thuc nhn dn v thy thuc u t Vit Nam#B.s.: Trn c Long, Nguyn c Kit, Mai Th Hin..#T.4#Trn c Long#Nguyn c Kit#Mai Th Hin#Phm Tun Hng#^aH.#^aY hc#2009#^a343tr.^b20cm#245245#Gii thiu tm tt lch s bn thn; qu trnh cng tc, thnh tch t c ca cc thy thuc nh n dn, thy thuc u t#Bc s#Tiu s#S nghip#Thanh## 00718000000000289000450002600110000002600110001102000090002202000120003102101910 00430200009002340390006002430140007002490190005002560820007002618080005002680010 01000273002002900283007004600312022000400358005001400362005001200376008000500388 009000800393010000500401011001500406013000700421#VV09.10681#VV09.10682#Bnh hc# Nguyn nhn#Gii thiu nguyn nhn, triu chng lm sng, cch iu tr cc bnh v thn kinh; v xng khp, cc loi nhim c, bnh do tc nhn vt l, bnh mch mu ngoi vi, bnh cc tuyn ni tit#iu tr#Thanh#45000#Vi?t#616.07#^21 4#Hong Gia#Chm sc bnh trong gia nh#Hong Gia (ch.b.), Bi c Dng, V nh Qu#T.2#Bi c Dng#V nh Qu#^aH.#^aY hc#2009#^a303tr.^b21cm#245246## 00631000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200410003700700150 00780140007000930190005001000820006001058080005001110080005001160090008001210100 00500129011001500134013000700149021018200156020001400338020000800352020001100360 039000600371#VV09.10683#VV09.10684#Kiu Xun Dng#Bn v mt s hc thuyt y hc c truyn#Kiu Xun Dng#50000#Vi?t#615.8#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a139tr.^b20c m#245247#C s l lun ca y hc c truyn. Nghin cu cc hc thuyt y hc c t ruyn. Thuyt m dng, thuyt ng hnh, thuyt thin nhn, thuyt kinh lc, thu yt vn kh, thuyt tng tng#Y hc dn tc#L lun#Hc thuyt#Thanh## 00715000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200190003800700160 00570140007000730190005000800820004000858080005000890080005000940090008000990100 00500107011001500112013000700127021029400134020000900428020001100437020000700448 039000600455#VV09.10685#VV09.10686#Nguyn Hu Hnh# b yu khn ln#Nguyn Hu Hnh#48000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a176tr.^b20cm#245248#Hng dn ch m sc v nui dng tr em theo tng thi k pht trin t khi cn l bo thai cho ti khi trng thnh. Cc ch bin mn n thch hp vi tng la tui. Phn dy d tr gm xy dng thi quen tt, pht trin k nng c bn, phng php n g x. Gii p mt s cu hi thng gp#Chm sc#Nui dng#Tr em#Thanh## 00647000000000277000450002600110000002600110001100100100002200200330003200300290 00650070010000940140008001040190005001120820006001178080005001230080005001280090 00800133010000500141011001500146004004000161013000700201021012800208020000900336 020000900345020000900354039000600363#VV09.10687#VV09.10688#Phm Song#Vim gan vi rus B, D, C, A, E, GB#C bn, hin i v cp nht#Phm Song#121000#Vi?t#616.3# ^214#^aH.#^aY hc#2009#^a292tr.^b24cm#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#24 5249#Gii thiu lch s cc bnh vim gan virus B, D, C, A, E, GB. Cu trc sinh hc, sinh bnh hc. Biu hin lm sng, dch t hc#Bnh gan#Sinh hc#Bnh hc# Thanh## 00837000000000313000450002600110000002600110001100200220002200700630004401900050 01070820008001128080005001200080005001250090008001300100005001380110015001430150 07800158005001300236005002200249005001000271005001300281005001600294013000700310 021016400317020000600481020001000487020000900497020001100506039000600517#VV09.10 689#VV09.10690#K nng y khoa c bn#B.s.: o Vn Long, Nguyn Th on Hng ( ch.b.), L Vn An..#Vi?t#616.007#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a586tr.^b26cm#D n y mnh hun luyn k nng tin lm sng ti 8 trng/ khoa y Vit Nam#o Vn Lon g#Nguyn Th on Hng#L Vn An#Thi Lan Anh#Trn Vn B By#245250#Chng tr nh o to k nng thc hnh tin lm sng thm khm bnh vi 4 nhm k nng: k nng giao tip, k nng thm khm, k nng th thut, k nng xt nghim#Y hc# Khm bnh#Lm sng#Gio trnh#Thanh## 00527000000000277000450002600110000000200080001100300130001900700700003201400070 01020190005001090820004001148080005001180080005001230090011001280100005001390110 01400144019001000158005001300168005001200181006000700193013000700200020001800207 020000500225020001300230039000600243#VN09.03346#Ch con#Truyn tranh#Li k: N. Blineau, . Beaumont ; Minh ha: N. Berkane ; Thu H dch#15000#Vi?t#843#^214# ^aH.#^aKim ng#2009#^a14tr.^b15cm#Dch Php#Blineau, N.#Berkane, N.#Thu H#245 251#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Thanh## 00535000000000277000450002600110000000200080001100300130001900700740003201400070 01060190005001130820004001188080005001220080005001270090011001320100005001430110 01400148019001000162005001300172005001200185006001100197013000700208020001800215 020000500233020001300238039000600251#VN09.03347#Mo con#Truyn tranh#Li k: N. Blineau, . Beaumont ; Minh ha: N. Berkane ; Bi Thu H dch#15000#Vi?t#843#^ 214#^aH.#^aKim ng#2009#^a14tr.^b15cm#Dch Php#Blineau, N.#Berkane, N.#Bi Th u H#245252#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Thanh## 00534000000000277000450002600110000000200070001100300130001800700740003101400070 01050190005001120820004001178080005001210080005001260090011001310100005001420110 01400147019001000161005001300171005001200184006001100196013000700207020001800214 020000500232020001300237039000600250#VN09.03348#B con#Truyn tranh#Li k: N. B lineau, . Beaumont ; Minh ha: N. Berkane ; Bi Thu H dch#15000#Vi?t#843#^2 14#^aH.#^aKim ng#2009#^a14tr.^b15cm#Dch Php#Blineau, N.#Berkane, N.#Bi Thu H#245253#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Thanh## 00535000000000277000450002600110000000200080001100300130001900700740003201400070 01060190005001130820004001188080005001220080005001270090011001320100005001430110 01400148019001000162005001300172005001200185006001100197013000700208020001800215 020000500233020001300238039000600251#VN09.03349#Ln con#Truyn tranh#Li k: N. Blineau, . Beaumont ; Minh ha: N. Berkane ; Bi Thu H dch#15000#Vi?t#843#^ 214#^aH.#^aKim ng#2009#^a14tr.^b15cm#Dch Php#Blineau, N.#Berkane, N.#Bi Th u H#245254#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Thanh## 00537000000000277000450002600110000000200250001100300130003600700460004901400070 00950190005001020820009001078080005001160080005001210090011001260100005001370110 01700142005000900159012001700168005001000185005001100195013000700206020001800213 020000900231020001300240039000600253#VN09.03350# t con v xe phun nc#Truyn tranh#Li : Hoi Thu ; Tranh: L Phng, Don Thnh#20000#Vi?t#895.9223#^214#^a H.#^aKim ng#2009#^a10tr.^b23x18cm#Hoi Thu#Va hc va chi#L Phng#Don Th nh#245255#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thanh## 00530000000000277000450002600110000000200180001100300130002900700460004201400070 00880190005000950820009001008080005001090080005001140090011001190100005001300110 01700135005000900152012001700161005001000178005001100188013000700199020001800206 020000900224020001300233039000600246#VN09.03351# t con v xe lu#Truyn tranh#L i : Hoi Thu ; Tranh: L Phng, Don Thnh#20000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKi m ng#2009#^a10tr.^b23x18cm#Hoi Thu#Va hc va chi#L Phng#Don Thnh#2452 56#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thanh## 00494000000000265000450002600110000000200170001100300130002800700340004101400070 00750190005000820820009000878080005000960080005001010090011001060100005001170110 01700122005000900139012001700148005001000165013000700175020001800182020000900200 020001300209039000600222#VN09.03352# t con hc bi#Truyn tranh#Li : Hoi Thu ; Tranh: L Phng#20000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a10tr.^b23x1 8cm#Hoi Thu#Va hc va chi#L Phng#245257#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thanh## 00525000000000277000450002600110000000200130001100300130002400700490003701400070 00860190005000930820009000988080005001070080005001120090011001170100005001280110 01600133005000900149012001700158005001000175005000900185013000700194020001800201 020000900219020001300228039000600241#VN09.03353#T l xe ti#Truyn tranh#Li : Tm Hng, Vit Hi ; Tranh: Phng Duy Tng#20000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a8tr.^b23x18cm#Tm Hng#Va hc va chi#L Phng#Vit Hi#245258#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thanh## 00545000000000277000450002600110000000200330001100300130004400700460005701400070 01030190005001100820009001158080005001240080005001290090011001340100005001450110 01700150005001100167012001700178005001000195005000900205013000700214020001800221 020000900239020001300248039000600261#VN09.03354#Nhng iu tri ngc ng nghnh #Truyn tranh#Li : Qunh Lin, Vit Hi ; Tranh: Cao Hong#35000#Vi?t#895.9223 #^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a20tr.^b23x18cm#Qunh Lin#Va hc va chi#Cao Hon g#Vit Hi#245259#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thanh## 00493000000000265000450002600110000000200070001100300130001800700390003101400070 00700190005000770820009000828080005000910080005000960090011001010100005001120110 01600117012001700133005001500150005000900165013000700174020001800181020000900199 020001300208039000600221#VN09.03355# bn#Truyn tranh#Li : Vit Hi ; Tranh: Phng Duy Tng#20000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a8tr.^b23x18cm#V a hc va chi#Phng Duy Tng#Vit Hi#245260#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thanh## 00497000000000265000450002600110000000200200001100300130003100700340004401400070 00780190005000850820009000908080005000990080005001040090011001090100005001200110 01700125012001700142005001000159005000900169013000700178020001800185020000900203 020001300212039000600225#VN09.03356#i tm nhng con s#Truyn tranh#Li : Vit Hi ; Tranh: Cao Hong#35000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a20tr.^b2 3x18cm#Va hc va chi#Cao Hong#Vit Hi#245261#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tru yn tranh#Thanh## 00597000000000277000450002600110000000200200001100300130003102900090004400700400 00530140007000930190005001000820007001058080005001120080005001170090011001220100 00500133011001400138005001000152005001500162013000700177021009100184020000900275 020001500284020001400299039000600313#VN09.03357#on xem ti l ai?#Truyn tranh #Who am I#Li: Rachel Ellior ; Minh ha: Lisa Fox#28000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^ aKim ng#2009#^a10tr.^b16cm#Fox, Lisa#Ellior, Rachel#245262#Cu chuyn gip cho tr mu gio hiu c v mi quan h m - con trong th gii ng vt#ng vt #Sch thiu nhi#Sch mu gio#Thanh## 00608000000000277000450002600110000000200240001100300130003502900160004800700400 00640140007001040190005001110820007001168080005001230080005001280090011001330100 00500144011001400149005001000163005001500173013000700188021009100195020000900286 020001500295020001400310039000600324#VN09.03358#Ba tra c mn g no?#Truyn t ranh#What is my luch#Li: Rachel Ellior ; Minh ha: Lisa Fox#28000#Vi?t#372.21# ^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a10tr.^b16cm#Fox, Lisa#Ellior, Rachel#245263#Cu chuy n gip cho tr mu gio hiu c v mi quan h m - con trong th gii ng v t#ng vt#Sch thiu nhi#Sch mu gio#Thanh## 00614000000000277000450002600110000000200210001100300130003202900250004500700400 00700140007001100190005001170820007001228080005001290080005001340090011001390100 00500150011001400155005001000169005001500179013000700194021009100201020000900292 020001500301020001400316039000600330#VN09.03359#M l ai, con l ai?#Truyn tran h#Who is mumy, who is baby#Li: Rachel Ellior ; Minh ha: Lisa Fox#28000#Vi?t#3 72.21#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a10tr.^b16cm#Fox, Lisa#Ellior, Rachel#245264#C u chuyn gip cho tr mu gio hiu c v mi quan h m - con trong th gii ng vt#ng vt#Sch thiu nhi#Sch mu gio#Thanh## 00598000000000277000450002600110000000200150001100300130002602900150003900700400 00540140007000940190005001010820007001068080005001130080005001180090011001230100 00500134011001400139005001000153005001500163013000700178021009100185020000900276 020001500285020001400300039000600314#VN09.03360#Ai sng y?#Truyn tranh#Who lives here#Li: Rachel Ellior ; Minh ha: Lisa Fox#28000#Vi?t#372.21#^214#^aH.# ^aKim ng#2009#^a10tr.^b16cm#Fox, Lisa#Ellior, Rachel#245265#Cu chuyn gip ch o tr mu gio hiu c v mi quan h m - con trong th gii ng vt#ng v t#Sch thiu nhi#Sch mu gio#Thanh## 00682000000000301000450002600110000002600110001100200380002200300170006000700540 00770140007001310190005001380820006001438080005001490080005001540090011001590100 00500170011001400175005001300189005001300202006001100215013000700226021010500233 020000900338020000900347020001100356020000700367039000600374#VN09.03361#VN09.033 62#Lm th no ni chuyn vi bn gi#B kp "ca cm"#Alec Greven ; Minh ha : Kei Acedera ; Hong Qun dch#25000#Vi?t#152.4#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a47 tr.^b18cm#Acedera, Kei#Greven, Alec#Hong Qun#245266#Cm nang gip cc em trai ly c cm tnh t cc bn gi bng giao tip, gy cm tnh n tng vi bn#T nh bn#Tnh yu#Thanh nin#Tr em#Thanh## 00686000000000289000450002600110000002600110001100200200002200700400004201400070 00820190005000890820004000948080005000980080005001030090011001080100005001190110 01400124012002300138005001400161006001400175013000700189021013900196020001500335 020000800350020001500358020001700373039000600390#VN09.03363#VN09.03364#Trong rn g su thm#Tiu Tiu Ng b.s. ; Thi Tm Giao dch#22000#Vi?t#599#^214#^aH.#^aK im ng#2009#^a72tr.^b19cm#360o th gii ng vt#Tiu Tiu Ng#Thi Tm Giao#24 5267#Gii thiu c im sinh l ca cc loi ng vt qu him trong rng. Qua hnh dng, c im gip cc em nh hiu c th gii ng vt#ng vt c v#S inh l#Sch thiu nhi#Sch thng thc#Thanh## 00676000000000289000450002600110000002600110001100200220002200700400004401400070 00840190005000910820006000968080005001020080005001070090011001120100005001230110 01400128012002300142005001400165006001400179013000700193021012200200020001800322 020000800340020001500348020001700363039000600380#VN09.03365#VN09.03366#Gia tho nguyn xanh#Tiu Tiu Ng b.s. ; Thi Tm Giao dch#22000#Vi?t#599.6#^214#^aH. #^aKim ng#2009#^a72tr.^b19cm#360o th gii ng vt#Tiu Tiu Ng#Thi Tm Gia o#245268#Gii thiu th gii ng vt hoang d. c im sinh hc, hnh dng bn ngoi gip cc em nh hiu c th gii ng vt#ng vt hoang d#Sinh l#Sc h thiu nhi#Sch thng thc#Thanh## 00681000000000289000450002600110000002600110001100200200002200700380004201400070 00800190005000870820004000928080005000960080005001010090011001060100005001170110 01400122012002300136005001400159006001200173013000700185021013500192020001800327 020000800345020001500353020001700368039000600385#VN09.03367#VN09.03368#Trn tri di bin#Tiu Tiu Ng b.s. ; Phng Linh dch#22000#Vi?t#593#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a72tr.^b19cm#360o th gii ng vt#Tiu Tiu Ng#Phng Linh#245269 #Gii thiu c im sinh l ca loi chim, loi ng vt di nc. Qua hnh d ng c im gip cc em nh hiu c th gii ng vt#ng vt hoang d#Sinh l #Sch thiu nhi#Sch thng thc#Thanh## 00408000000000241000450002600110000001400070001101900050001808200080002380800050 00310020017000360290017000530220004000700080005000740090011000790100005000900110 01700095013000700112020001000119020000900129020000700138020001500145039000600160 #VN09.03369#16000#Vi?t#372.652#^214#Ting Anh cho b#English for kids#T.1#^aH.# ^aKim ng#2009#^a35tr.^b20x18cm#245270#Ting Anh#Mu gio#Tr em#Sch thiu nhi #Thanh## 00408000000000241000450002600110000001400070001101900050001808200080002380800050 00310020017000360290017000530220004000700080005000740090011000790100005000900110 01700095013000700112020001000119020000900129020000700138020001500145039000600160 #VN09.03370#16000#Vi?t#372.652#^214#Ting Anh cho b#English for kids#T.2#^aH.# ^aKim ng#2009#^a35tr.^b20x18cm#245271#Ting Anh#Mu gio#Tr em#Sch thiu nhi #Thanh## 00408000000000241000450002600110000001400070001101900050001808200080002380800050 00310020017000360290017000530220004000700080005000740090011000790100005000900110 01700095013000700112020001000119020000900129020000700138020001500145039000600160 #VN09.03371#16000#Vi?t#372.652#^214#Ting Anh cho b#English for kids#T.3#^aH.# ^aKim ng#2009#^a35tr.^b20x18cm#245272#Ting Anh#Mu gio#Tr em#Sch thiu nhi #Thanh## 00408000000000241000450002600110000001400070001101900050001808200080002380800050 00310020017000360290017000530220004000700080005000740090011000790100005000900110 01700095013000700112020001000119020000900129020000700138020001500145039000600160 #VN09.03372#16000#Vi?t#372.652#^214#Ting Anh cho b#English for kids#T.4#^aH.# ^aKim ng#2009#^a35tr.^b20x18cm#245273#Ting Anh#Mu gio#Tr em#Sch thiu nhi #Thanh## 00408000000000241000450002600110000001400070001101900050001808200080002380800050 00310020017000360290017000530220004000700080005000740090011000790100005000900110 01700095013000700112020001000119020000900129020000700138020001500145039000600160 #VN09.03373#16000#Vi?t#372.652#^214#Ting Anh cho b#English for kids#T.5#^aH.# ^aKim ng#2009#^a35tr.^b20x18cm#245274#Ting Anh#Mu gio#Tr em#Sch thiu nhi #Thanh## 00408000000000241000450002600110000001400070001101900050001808200080002380800050 00310020017000360290017000530220004000700080005000740090011000790100005000900110 01700095013000700112020001000119020000900129020000700138020001500145039000600160 #VN09.03374#16000#Vi?t#372.652#^214#Ting Anh cho b#English for kids#T.6#^aH.# ^aKim ng#2009#^a35tr.^b20x18cm#245275#Ting Anh#Mu gio#Tr em#Sch thiu nhi #Thanh## 00507000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200250003302900400 00580070018000980140007001160190005001230820006001288080005001340080005001390090 00800144010000500152011001600157013000700173005000800180020001000188020001100198 020000600209020000800215039000600223#VN09.03375#VN09.03376#VN09.03377#T in y hc Anh - Vit#English - Vietnamese medical dictionary#Ban b.s.: New Era#90000# Vi?t#610.3#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a1624tr.^b18cm#245276#New Era#Ting Anh#Ting Vit#Y hc#T in#Thanh## 00609000000000289000450002600110000002600110001100200190002202900320004100700600 00730140008001330190005001410820004001468080005001500080018001550090023001730100 00500196011001600201005001000217005001400227005001800241005001800259013000700277 020001000284020001100294020000800305039000600313#VN09.03378#VN09.03379#T in A nh - Vit#English - Vietnamese dictionary#B.s.: L Kh K (ch.b.), Nguyn Vn B , Nguyn Thnh Chu..#100000#Vi?t#423#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a1292tr.^b18cm#L Kh K#Nguyn Vn B#Nguyn Thnh Chu#Nguyn Vn C hng#245277#Ting Anh#Ting Vit#T in#Thanh## 00498000000000265000450002600110000002600110001100100100002200200190003202900320 00510070010000830140007000930190005001000820009001058080005001140080018001190090 02300137010000500160011001500165005001000180013000700190020001000197020001100207 020000800218039000600226#VN09.03380#VN09.03381#L Kh K#T in Vit - Anh#Viet namese - English dictionary#L Kh K#60000#Vi?t#495.9223#^214#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a698tr.^b18cm#L Kh K#245278#Ting Anh#Ting Vi t#T in#Thanh## 00497000000000265000450002600110000002600110001100200120002200700270003401400070 00610190005000680820011000738080005000840080005000890090011000940100005001050110 01500110005001000125012002400135013000700159020001700166020001800183020000900201 020001500210039000600225#VN09.03382#VN09.03383#Ch ng T#H Chng s.t., tuyn chn#12000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a125tr.^b18cm#H Chng# Truyn c tch Vit Nam#245279#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n c tch#Thanh## 00503000000000265000450002600110000002600110001100200180002200700270004001400070 00670190005000740820011000798080005000900080005000950090011001000100005001110110 01500116005001000131012002400141013000700165020001700172020001800189020000900207 020001500216039000600231#VN09.03384#VN09.03385#Ca thin tr a#H Chng s.t., tuyn chn#12000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a128tr.^b18cm#H C hng#Truyn c tch Vit Nam#245280#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam #Truyn c tch#Thanh## 00505000000000265000450002600110000002600110001100200200002200700270004201400070 00690190005000760820011000818080005000920080005000970090011001020100005001130110 01500118005001000133012002400143013000700167020001700174020001800191020000900209 020001500218039000600233#VN09.03386#VN09.03387#Gi ngoan dy chng#H Chng s.t ., tuyn chn#12000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a112tr.^b18cm#H Chng#Truyn c tch Vit Nam#245281#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit N am#Truyn c tch#Thanh## 00502000000000265000450002600110000002600110001100200170002200700270003901400070 00660190005000730820011000788080005000890080005000940090011000990100005001100110 01500115005001000130012002400140013000700164020001700171020001800188020000900206 020001500215039000600230#VN09.03388#VN09.03389#S tch ci chi#H Chng s.t., tuyn chn#12000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a117tr.^b18cm#H Ch ng#Truyn c tch Vit Nam#245282#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam# Truyn c tch#Thanh## 00506000000000265000450002600110000002600110001100200210002200700270004301400070 00700190005000770820011000828080005000930080005000980090011001030100005001140110 01500119005001000134012002400144013000700168020001700175020001800192020000900210 020001500219039000600234#VN09.03390#VN09.03391#S tch ni Tn Vin#H Chng s. t., tuyn chn#12000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a118tr.^b18cm#H Chng#Truyn c tch Vit Nam#245283#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn c tch#Thanh## 00496000000000265000450002600110000002600110001100200110002200700270003301400070 00600190005000670820011000728080005000830080005000880090011000930100005001040110 01500109005001000124012002400134013000700158020001700165020001800182020000900200 020001500209039000600224#VN09.03392#VN09.03393#Trng Chi#H Chng s.t., tuyn chn#12000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a122tr.^b18cm#H Chng#T ruyn c tch Vit Nam#245284#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn c tch#Thanh## 00501000000000265000450002600110000002600110001100200160002200700270003801400070 00650190005000720820011000778080005000880080005000930090011000980100005001090110 01500114005001000129012002400139013000700163020001700170020001800187020000900205 020001500214039000600229#VN09.03394#VN09.03395#Ai mua hnh ti#H Chng s.t., t uyn chn#12000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a128tr.^b18cm#H Ch ng#Truyn c tch Vit Nam#245285#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#T ruyn c tch#Thanh## 00502000000000265000450002600110000002600110001100200170002200700270003901400070 00660190005000730820011000788080005000890080005000940090011000990100005001100110 01500115005001000130012002400140013000700164020001700171020001800188020000900206 020001500215039000600230#VN09.03396#VN09.03397#Cy tre trm t#H Chng s.t., tuyn chn#12000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a125tr.^b18cm#H Ch ng#Truyn c tch Vit Nam#245286#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam# Truyn c tch#Thanh## 00505000000000265000450002600110000002600110001100200200002200700270004201400070 00690190005000760820011000818080005000920080005000970090011001020100005001130110 01500118005001000133012002400143013000700167020001700174020001800191020000900209 020001500218039000600233#VN09.03398#VN09.03399#Chng Ngc hc khn#H Chng s.t ., tuyn chn#12000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a123tr.^b18cm#H Chng#Truyn c tch Vit Nam#245287#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit N am#Truyn c tch#Thanh## 00433000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200230003500300040 00580070013000620140007000750190005000820820010000878080005000970080005001020090 01000107010000500117011001400122013000700136020001700143020000900160020000400169 039000600173#VN09.03400#VN09.03401#V Hng Thi#Huyn thoi Trng Sn#Th#V H ng Thi#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a72tr.^b19cm#245288#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh## 00437000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200210003800300040 00590070016000630140007000790190005000860820010000918080005001010080005001060090 01000111010000500121011001400126013000700140020001700147020000900164020000400173 039000600177#VN09.03402#VN09.03403#ng Kin Cng#Hai chiu thng nh#Th#ng Kin Cng#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a66tr.^b19cm#245289# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh## 00444000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200230003200300120 00550070010000670140007000770190005000840820010000898080005000990080005001040090 01000109010000500119011001500124013000700139020001700146020000900163020001200172 039000600184#VN09.03404#VN09.03405#Vn Thnh#Lt na tri bnh minh#Truyn ngn# Vn Thnh#40000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a239tr.^b19cm#245290#V n hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh## 00475000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200180003500300100 00530070013000630140007000760190005000830820010000888080005000980080005001030090 01000108010000500118011001500123004002800138013000700166020001700173020000900190 020000400199039000600203#VN09.03406#VN09.03407#H Mu ng#Dt nhng tm hn#Th tuyn#H Mu ng#50000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a303tr.^b19 cm#Ti bn c chnh l b sung#245291#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh## 00436000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200250003500300040 00600070013000640140007000770190005000840820010000898080005000990080005001040090 01000109010000500119011001500124013000700139020001700146020000900163020000400172 039000600176#VN09.03408#VN09.03409#Mai Trng C#Thng, nm di nui tic#Th#Mai Trng C#30000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a147tr.^b19cm#245292#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh## 00429000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200150003700300040 00520070015000560140007000710190005000780820010000838080005000930080005000980090 01000103010000500113011001400118013000700132020001700139020000900156020000400165 039000600169#VN09.03410#VN09.03411#Phm Thanh Sc#Ting vng qu#Th#Phm Thanh Sc#20000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a72tr.^b19cm#245293#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh## 00430000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200160003700300040 00530070015000570140007000720190005000790820010000848080005000940080005000990090 01000104010000500114011001400119013000700133020001700140020000900157020000400166 039000600170#VN09.03412#VN09.03413#Nguyn Hu Cn#Khc tn ln #Th#Nguyn Hu Cn#30000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a75tr.^b19cm#245294#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh## 00416000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200120003200300040 00440070010000480140007000580190005000650820010000708080005000800080005000850090 01000090010000500100011001400105013000700119020001700126020000900143020000400152 039000600156#VN09.03414#VN09.03415#Thu Phong#Trng sung#Th#Thu Phong#27000#Vi ?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a106r.^b19cm#245295#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh## 00446000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200210003800300130 00590070016000720140007000880190005000950820010001008080005001100080005001150090 01000120010000500130011001400135013000700149020001700156020000900173020000400182 039000600186#VN09.03416#VN09.03417#Ninh Ngc Qunh#Ni k thc nim tin#Li v k c#Ninh Ngc Qunh#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a83tr.^b19c m#245296#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh## 00433000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200080003200300160 00400070010000560140007000660190005000730820010000788080005000880080005000930090 01000098010000500108011001500113013000700128020001700135020000900152020001200161 039000600173#VN09.03418#VN09.03419#Yn Khanh#Ng ct#Tp truyn ngn#Yn Khanh#2 7000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a148tr.^b19cm#245297#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh## 00446000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200210003200300160 00530070010000690140007000790190005000860820010000918080005001010080005001060090 01000111010000500121011001500126013000700141020001700148020000900165020001200174 039000600186#VN09.03420#VN09.03421#Hng Chu#Hng xun ngt ngo#Tp truyn ng n#Hng Chu#35000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a230tr.^b19cm#245298 #Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh## 00515000000000265000450002600110000002600110001100200300002200700270005201400070 00790190005000860820011000918080005001020080005001070090011001120100005001230110 01500128005001000143012002400153013000700177020001700184020001800201020000900219 020001500228039000600243#VN09.03422#VN09.03423#N thn mt tri v mt trng#H Chng s.t., tuyn chn#12000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a136tr .^b18cm#H Chng#Truyn c tch Vit Nam#245299#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn c tch#Thanh## 00663000000000313000450002600110000002600110001100200220002200300170004400700620 00610140007001230190005001300820004001358080005001390080018001440090023001620100 00500185011001400190019000900204005001500213012001700228005001600245006001400261 013000700275020001800282020000400300020001200304039000600316020002700322#VN09.03 424#VN09.03425#Crystal tin n tuyt#Truyn thiu nhi#Daisy Meadows ; Minh ho: Georgie Ripper ; Trn Phi Tun dch#15000#Vi?t#823#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tp. H Ch Minh#2009#^a79tr.^b18cm#Dch Anh#Meadows, Daisy#Php l cu vng#Ri pper, Georgie#Trn Phi Tun#245300#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn ngn#Thanh#Truy n khoa hc vin tng## 00665000000000313000450002600110000002600110001100200240002200300170004600700620 00630140007001250190005001320820004001378080005001410080018001460090023001640100 00500187011001400192019000900206005001500215012001700230005001600247006001400263 013000700277020001800284020000400302020001200306039000600318020002700324#VN09.03 426#VN09.03427#Heather tin n sc tm#Truyn thiu nhi#Daisy Meadows ; Minh ho : Georgie Ripper ; Trn Phi Tun dch#15000#Vi?t#823#^214#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tp. H Ch Minh#2009#^a81tr.^b18cm#Dch Anh#Meadows, Daisy#Php l cu vng# Ripper, Georgie#Trn Phi Tun#245301#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn ngn#Thanh#Tru yn khoa hc vin tng## 00427000000000241000450002600110000002600110001100100080002200200190003000300040 00490070008000530190005000610820010000668080005000760080018000810090023000990100 00500122011001500127013000700142020001700149020000900166020000400175039000600179 #VN09.03428#VN09.03429#Uyn H#Yu trng, yu th#Th#Uyn H#Vi?t#895.92214#^21 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a122tr.^b19cm#245302#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Thanh## 00778000000000289000450002600110000002600110001100100180002200200390004000700350 00790140007001140190005001210820006001268080005001320080005001370090008001420100 00500150011001500155004001800170006001100188013000700199021023000206020001600436 020000900452020001000461020001100471039000600482#VN09.03431#VN09.03430#Barrett, David M.#Nhng iu cn bit v tin lit tuyn#David M. Barrett ; Lan Phng d ch#32000#Vi?t#616.6#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a238tr.^b19cm#Ti bn ln th 2#Lan Phng#245303#Tm hiu cc triu chng ca cc bnh tuyn tin lit. Cc ri lo n tuyn tin lit khng phi do ung th; Triu chng v ung th tuyn tin lit . Cc bin php iu tr cc bnh. Chm sc sc kho nhm ngn nga, phng, tr bnh#Tuyn tin lit#iu tr#Chn on#Phng bnh#Thanh## 00610000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200400003900700170 00790140007000960190005001030820006001088080005001140080005001190090008001240100 00500132011001500137004004200152013000700194021009300201020001300294020001900307 020001200326039000600338#VN09.03433#VN09.03432#Nguyn Tn Phong#in quang chn on trong tai mi hng#Nguyn Tn Phong#38000#Vi?t#617.5#^214#^aH.#^aY hc#200 9#^a210tr.^b19cm#Ti bn ln th nht c sa cha, b sung#245304#Gii thiu nh ng hnh nh in quang v CTScan trong chn on hnh nh bnh l tai mi hng#T ai mi hng#Chn on lm sng#Tia Rnghen#Thanh## 00410000000000253000450002600110000002600110001100100070002200200130002900300040 00420070007000460140007000530190005000600820010000658080005000750080005000800090 00800085010000500093011001500098013000700113020001700120020000900137020000400146 039000600150#VN09.03434#VN09.03435#T Lu#Thi o lnh#Th#T Lu#30000#Vi?t#89 5.92214#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a168tr.^b19cm#245305#Vn hc hin i#Vit Nam#T h#Thanh## 00647000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200320003900700170 00710140007000880190005000950820006001008080005001060080005001110090008001160100 00500124011001500129004002100144013000700165021013900172020001800311020001000329 020000900339020001500348039000600363#VN09.03436#VN09.03437#Nguyn Tn Phong#Chn on v iu tr chng mt#Nguyn Tn Phong#21000#Vi?t#616.8#^214#^aH.#^aY hc #2009#^a111tr.^b19cm#Ti bn ln th nht#245306#Gii phu, chc nng c quan ti n nh. Thm khm tin nh, chn on, nguyn nhn gy ri lon chc nng. Ph ng php iu tr chng mt#Bnh h thn kinh#Chn on#iu tr#Bnh tin nh# Thanh## 00675000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200320003900300120 00710070017000830140007001000190005001070820009001128080005001210080005001260090 01000131010000500141011001500146013000700161021018200168020001900350020000900369 020000900378020000400387039000600391#VN09.03438#VN09.03439#L Th Thanh m#c im thm m th Nguyn Duy#Chuyn lun#L Th Thanh m#30000#Vi?t#895.9221#^2 14#^aH.#^aVn hc#2009#^a207tr.^b19cm#245307#Nghin cu c s hnh thnh t tn g thm m trong th Nguyn Duy; c im thm m ca hnh tng v hnh thc ngh thut trong th. Gii thiu cc bi th tiu biu ca Nguyn Duy#Nghin cu v n hc#Tc phm#Vit Nam#Th#Thanh## 00424000000000241000450002600110000002600110001100100180002200200190004000300040 00590070018000630190005000810820010000868080005000960080005001010090014001060100 00500120011001400125013000700139020001700146020000900163020000400172039000600176 #VN09.03440#VN09.03441#ng Th Bch Ng#Ngc dng nht k#Th#ng Th Bch Ng #Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a67tr.^b19cm#245308#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh## 00598000000000241000450002600110000002600110001100100150002200200320003700700150 00690140007000840190005000910820004000968080005001000080005001050090013001100100 00500123011001500128013000700143021017900150020000800329020001300337039000600350 #VN09.03442#VN09.03443#Trn Xun Kin#Siu xa l ti nh cao qun l#Trn Xun Kin#26000#Vi?t#658#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a167tr.^b19cm#245309#Hng dn k nng qun tr doanh nghip. i mi phng thc iu hnh xy dng ngh thu t, chin lc trong kinh doanh. Qun l nhn s; quan h khch hng; xy dng th ng hiu#Qun l#Doanh nghip#Thanh## 00691000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200290 00470070078000760140007001540190005001610820004001668080005001700080005001750090 01800180010000500198011001500203005001600218005001400234006001400248006000900262 013000700271021006500278020000900343020000900352020001000361039000600371#VN09.03 444#VN09.03446#VN09.03445#Tiu Bo Vinh#100 nhn vt anh hng kim c#Tiu Bo Vi nh, Trng Kim Ngc, Ngu Cm Bnh ; Dch: L Tin Thnh, Kin Vn#40000#Vi?t#9 20#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a311tr.^b19cm#Trng Kim Ngc#Ngu Cm Bnh #L Tin Thnh#Kin Vn#245310#Truyn k v chn dung 100 anh hng t xa ti na y trn th gii#Anh hng#Th gii#Truyn k#Thanh## 00524000000000277000450002600110000000200190001100700480003001400060007801900050 00840820008000898080005000970080005001020090011001070100005001180110017001230050 01400140005001400154005001600168005001100184013000700195020000900202020000800211 020000600219020001500225039000600240#VN09.03447#Bi tp m thut 6#Phm Ngc Ti , Triu Khc L, Nguyn c Ton..#5600#Vi?t#741.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a56tr.^b17x24cm#Phm Ngc Ti#Triu Khc L#Nguyn c Ton#Nguyn Nam#245311#M thut#Bi tp#Lp 6#Sch gio khoa#Thanh## 00524000000000277000450002600110000000200190001100700480003001400060007801900050 00840820008000898080005000970080005001020090011001070100005001180110017001230050 01400140005001400154005001600168005001100184013000700195020000900202020000800211 020000600219020001500225039000600240#VN09.03448#Bi tp m thut 7#Phm Ngc Ti , Triu Khc L, Nguyn c Ton..#5600#Vi?t#741.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a64tr.^b17x24cm#Phm Ngc Ti#Triu Khc L#Nguyn c Ton#Nguyn Nam#245312#M thut#Bi tp#Lp 6#Sch gio khoa#Thanh## 00524000000000277000450002600110000000200190001100700480003001400060007801900050 00840820008000898080005000970080005001020090011001070100005001180110017001230050 01400140005001400154005001600168005001100184013000700195020000900202020000800211 020000600219020001500225039000600240#VN09.03449#Bi tp m thut 8#Phm Ngc Ti , Triu Khc L, Nguyn c Ton..#5600#Vi?t#741.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a64tr.^b17x24cm#Phm Ngc Ti#Triu Khc L#Nguyn c Ton#Nguyn Nam#245313#M thut#Bi tp#Lp 6#Sch gio khoa#Thanh## 00361000000000181000450002600110000000200840001101900050009508200040010080800050 01040080005001090090008001140100005001220110017001270130007001440200011001510200 01100162039000600173#VN09.03450#Gii thiu v c hi kinh doanh thng hiu v x y dng h thng phn phi ton cu#Vi?t#658#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a37tr.^b19x 27cm#245314#Kinh doanh#Thnh cng#Thanh## 00519000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020021000330070045000540220004000990050016001030050017001190050010001360080 00500146009001100151010000500162011001700167013000700184020000900191020000600200 020001000206020001500216039001000231#VN09.03451#5600#Vi?t#372.5#^214#Thc hnh m thut 1#Nguyn Hu Hnh, Nguyn Quc Ton, m Luyn#T.1#Nguyn Hu Hnh#Nguy n Quc Ton#m Luyn#^aH.#^aM thut#2009#^a20tr.^b19x27cm#245315#M thut#Lp 1#Thc hnh#Sch gio khoa#Thanh Vn## 00479000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020021000330070031000540220004000850050016000890050014001050080005001190090 01100124010000500135011001700140013000700157020000900164020001000173020000600183 020001400189039001000203#VN09.03452#5600#Vi?t#372.5#^214#Thc hnh m thut 1#N guyn Hu Hnh, Phm Ngc Ti#T.2#Nguyn Hu Hnh#Phm Ngc Ti#^aH.#^aM thut# 2009#^a20tr.^b19x27cm#245316#M thut#Thc hnh#Lp 1#Sch c thm#Thanh Vn## 00485000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020021000330070034000540220004000880050017000920050016001090080005001250090 01100130010000500141011001700146013000700163020000900170020001000179020000600189 020001400195039001000209#VN09.03453#5600#Vi?t#372.5#^214#Thc hnh m thut 2#N guyn Quc Ton, Nguyn Hu Hnh#T.1#Nguyn Quc Ton#Nguyn Hu Hnh#^aH.#^aM thut#2009#^a20tr.^b19x27cm#245317#M thut#Thc hnh#Lp 2#Sch c thm#Thanh Vn## 00485000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020021000330070034000540220004000880050017000920050016001090080005001250090 01100130010000500141011001700146013000700163020000900170020001000179020000600189 020001400195039001000209#VN09.03454#5600#Vi?t#372.5#^214#Thc hnh m thut 2#N guyn Quc Ton, Nguyn Hu Hnh#T.2#Nguyn Quc Ton#Nguyn Hu Hnh#^aH.#^aM thut#2009#^a20tr.^b19x27cm#245318#M thut#Thc hnh#Lp 2#Sch c thm#Thanh Vn## 00481000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020021000330070032000540220004000860050016000900050015001060080005001210090 01100126010000500137011001700142013000700159020000900166020001000175020000600185 020001400191039001000205#VN09.03455#5600#Vi?t#372.5#^214#Thc hnh m thut 3#N guyn Hu Hnh, Trnh c Minh#T.1#Nguyn Hu Hnh#Trnh c Minh#^aH.#^aM thu t#2009#^a20tr.^b19x27cm#245319#M thut#Thc hnh#Lp 3#Sch c thm#Thanh Vn# # 00485000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020021000330070034000540220004000880050016000920050017001080080005001250090 01100130010000500141011001700146013000700163020000900170020001000179020000600189 020001400195039001000209#VN09.03456#5600#Vi?t#372.5#^214#Thc hnh m thut 3#N guyn Hu Hnh, Nguyn Quc Ton#T.2#Nguyn Hu Hnh#Nguyn Quc Ton#^aH.#^aM thut#2009#^a20tr.^b19x27cm#245320#M thut#Thc hnh#Lp 3#Sch c thm#Thanh Vn## 00479000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020021000330070031000540220004000850050016000890050014001050080005001190090 01100124010000500135011001700140013000700157020000900164020001000173020000600183 020001400189039001000203#VN09.03457#5600#Vi?t#372.5#^214#Thc hnh m thut 4#N guyn Hu Hnh, Phm Ngc Ti#T.1#Nguyn Hu Hnh#Phm Ngc Ti#^aH.#^aM thut# 2009#^a20tr.^b19x27cm#245321#M thut#Thc hnh#Lp 4#Sch c thm#Thanh Vn## 00479000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020021000330070031000540220004000850050016000890050014001050080005001190090 01100124010000500135011001700140013000700157020000900164020001000173020000600183 020001400189039001000203#VN09.03458#5600#Vi?t#372.5#^214#Thc hnh m thut 4#N guyn Hu Hnh, Phm Ngc Ti#T.2#Nguyn Hu Hnh#Phm Ngc Ti#^aH.#^aM thut# 2009#^a20tr.^b19x27cm#245322#M thut#Thc hnh#Lp 4#Sch c thm#Thanh Vn## 00483000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020021000330070033000540220004000870050016000910050016001070080005001230090 01100128010000500139011001700144013000700161020000900168020001000177020000600187 020001400193039001000207#VN09.03459#5600#Vi?t#372.5#^214#Thc hnh m thut 5#N guyn Hu Hnh, Nguyn c Ton#T.1#Nguyn Hu Hnh#Nguyn c Ton#^aH.#^aM th ut#2009#^a20tr.^b19x27cm#245323#M thut#Thc hnh#Lp 5#Sch c thm#Thanh V n## 00507000000000265000450002600110000000200210001100300320003200700320006401400060 00960190005001020820004001078080005001110080005001160090011001210100005001320110 01700137005001600154005001500170013000700185020000900192020001000201020000600211 020001400217039001000231#VN09.03460#Thc hnh m thut 6#Theo chun kin thc v k nng#Nguyn Hu Hnh, Trnh c Minh#6500#Vi?t#741#^214#^aH.#^aM thut#200 9#^a24tr.^b19x27cm#Nguyn Hu Hnh#Trnh c Minh#245324#M thut#Thc hnh#Lp 6#Sch c thm#Thanh Vn## 00511000000000265000450002600110000000200210001100300320003200700370006401400060 01010190005001070820004001128080005001160080005001210090011001260100005001370110 01700142005001600159005001400175013000700189020000900196020001000205020000600215 020001400221039001000235#VN09.03461#Thc hnh m thut 7#Theo chun kin thc v k nng#B.s.: Nguyn Hu Hnh, Phm Ngc Ti#6500#Vi?t#741#^214#^aH.#^aM thu t#2009#^a28tr.^b19x27cm#Nguyn Hu Hnh#Phm Ngc Ti#245325#M thut#Thc hnh# Lp 7#Sch c thm#Thanh Vn## 00513000000000265000450002600110000000200210001100300320003200700380006401400060 01020190005001080820004001138080005001170080005001220090011001270100005001380110 01700143005001600160005001500176013000700191020000900198020001000207020000600217 020001400223039001000237#VN09.03462#Thc hnh m thut 8#Theo chun kin thc v k nng#B.s.: Nguyn Hu Hnh, Trnh c Minh#6500#Vi?t#741#^214#^aH.#^aM thu t#2009#^a27tr.^b19x27cm#Nguyn Hu Hnh#Trnh c Minh#245326#M thut#Thc hn h#Lp 8#Sch c thm#Thanh Vn## 00408000000000229000450002600110000000200210001100300320003201400060006401900050 00700820004000758080005000790080005000840090011000890100005001000110017001050130 00700122020000900129020001000138020000600148020001400154039001000168#VN09.03463# Thc hnh m thut 9#Theo chun kin thc v k nng#6500#Vi?t#741#^214#^aH.#^a M thut#2009#^a27tr.^b19x27cm#245327#M thut#Thc hnh#Lp 9#Sch c thm#Tha nh Vn## 00832000000000277000450000200490000000700620004901900050011108200070011680800050 01230080013001280090030001410100005001710110015001760050015001910050014002060050 01500220005001700235005001400252013000700266021020700273020002800480020000800508 020001700516020001100533039001000544#60 nm trng chnh tr Kin Giang (1948 - 2008)#B.s.: Phm Cng Khm (ch.b.), Li Hp Thnh, V nh Chuyn..#Vi?t#320.07# ^214#^aKin Giang#^aTrng Chnh tr Kin Giang#2009#^a262tr.^b20cm#Phm Cng Kh m#Li Hp Thnh#V nh Chuyn#inh Xun Chuyn#o Hng Tch#245328#Qu trnh xy dng, pht trin ca trng ng qua cc thi k vi cc tn gi khc nhau t nm 1948 n 1988 cng cc thnh tch trong o to, bi dng cn b - mt c ng vic ca ng trong giai on mi#Trng chnh tr Kin Giang#o to#Cn b chnh tr#Kin Giang#Thanh Vn## 00496000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200080 00480030012000560070015000680140007000830190005000900820010000958080005001050080 01800110009002700128010000500155011001500160013000700175020001700182020000900199 020001200208039001000220#VN09.03464#VN09.03465#VN09.03466#Nguyn Vn Ln#o my #Tiu thuyt#Nguyn Vn Ln#12000#Vi?t#895.92234#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn n gh Tp. H Ch Minh#2009#^a158tr.^b19cm#245329#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu th uyt#Thanh Vn## 00543000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200210003500700130 00560140006000690190005000750820009000808080005000890080005000940090011000990100 00500110011001400115013000700129021008600136020002000222020001100242020000700253 020000700260039001000267#VN09.03467#VN09.03468#L Hng Phc#K chuyn Cha Hng #L Hng Phc#8000#Vi?t#915.9731#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a53tr.^b19cm#245330 #Gii thiu cnh sc, s tch, lch s ca cc danh lam thng cnh trn t cha Hng#Danh lam thng cnh#Cha Hng#H Ty#H Ni#Thanh Vn## 00476000000000253000450002600110000002600110001100200190002200700250004101400070 00660190005000730820009000788080005000870080005000920090011000970100005001080110 01500113005000800128012003000136013000700166020001800173020000900191020001200200 039001000212#VN09.03469#VN09.03470#Bi vn t con rn#C Bun s.t., tuyn chn#2 0000#Vi?t#895.9227#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a161tr.^b19cm#C Bun#Hc sinh c i - ci hc sinh#245331#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ci#Thanh Vn## 00477000000000253000450002600110000002600110001100200200002200700250004201400070 00670190005000740820009000798080005000880080005000930090011000980100005001090110 01500114005000800129012003000137013000700167020001800174020000900192020001200201 039001000213#VN09.03472#VN09.03471#Ni chuyn vi tri#C Bun s.t., tuyn chn# 18000#Vi?t#895.9227#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a146tr.^b19cm#C Bun#Hc sinh c i - ci hc sinh#245332#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ci#Thanh Vn## 00447000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200080003800700160 00460140007000620190005000690820009000748080005000830080005000880090011000930100 00500104011001500109012001300124013000700137020001800144020000900162020001200171 039001000183#VN09.03473#VN09.03474#Nguyn Nht nh#Bn gi#Nguyn Nht nh#12000 #Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a159tr.^b19cm#Knh vn hoa#245333#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh Vn## 00457000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200180003800700160 00560140007000720190005000790820009000848080005000930080005000980090011001030100 00500114011001500119012001300134013000700147020001800154020000900172020001200181 039001000193#VN09.03475#VN09.03476#Nguyn Nht nh#Ca hng bnh ko#Nguyn Nht nh#12000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a159tr.^b19cm#Knh vn hoa# 245334#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh Vn## 00454000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200150003800700160 00530140007000690190005000760820009000818080005000900080005000950090011001000100 00500111011001500116012001300131013000700144020001800151020000900169020001200178 039001000190#VN09.03477#VN09.03478#Nguyn Nht nh#Mt ngy k l#Nguyn Nht n h#12000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a159tr.^b19cm#Knh vn hoa#245 335#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh Vn## 00434000000000253000450002600110000002600110001100200150002200700140003701400070 00510190005000580820010000638080005000730080005000780090011000830100005000940110 01500099019000900114006000900123013000700132020001700139020000400156020001000160 039001000170#VN09.03479#VN09.03480#Truyn c Grim#Hu Ngc dch#70000#Vi?t#398. 20943#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a683tr.^b19cm#Dch c#Hu Ngc#245336#Vn hc dn gian#c#Truyn c#Thanh Vn## 00557000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020017000340030013000510070057000640220005001210050012001260050011001380080 00500149009001100154010000500165011001500170019001400185006001100199020001800210 020000900228020001300237039001000250013000700260#VN09.03481#Vi?t#895.6#^214#1300 0#7 mm sng Seeds#Truyn tranh#Tamura Yumi ; Nhm Lesix dch ; K, m thut: T hanh Hng#T.14#Tamura Yumi#Thanh Hng#^aH.#^aKim ng#2009#^a190tr.^b18cm#Dch N ht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh Vn#245337## 00513000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900100 00510140007000610190005000680820006000738080005000790020011000840030013000950070 03600108022000500144005001800149008000500167009001100172010000500183011001500188 006001100203019001400214013000700228#VN09.03482#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc th iu nhi#Thanh Vn#12000#Vi?t#895.6#^214#Golden age#Truyn tranh#Samukawa Kazuyu ki ; Nhm Lesix dch#T.11#Samukawa Kazuyuki#^aH.#^aKim ng#2009#^a191tr.^b18cm# Nhm Lesix#Dch Nht Bn#245338## 00531000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020010000340030013000440290006000570070037000630220004001000050017001040060 01300121008000500134009001100139010000500150011001500155019001400170020001800184 020000900202020001300211039001000224013000700234#VN09.03483#12000#Vi?t#895.6#^2 14#Ngi la#Truyn tranh#Ifrit#Yoshida Masanori ; Cao Hi Linh dch#T.9#Yoshida Masanori#Cao Hi Linh#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh Vn#245339## 00600000000000301000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020006000340030013000400070062000530220004001150050014001190060016001330080 00500149009001100154010000500165011001500170019001400185020001800199020000900217 020001300226039000800239005000900247012003500256013000700291#VN09.03484#895.6#^2 14#13000#Vi?t#Karin#Truyn tranh#Yuna Kagesaki ; Nguyn Th Thu dch ; K, m thut: Vit Anh#T.7#Yuna Kagesaki#Nguyn Th Thu#^aH.#^aKim ng#2009#^a161tr.^ b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Vn Anh#Vit Anh#Tru yn tranh dnh cho la tui 16+#245340## 00602000000000301000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020006000340030013000400070062000530220004001150050014001190060016001330080 00500149009001100154010000500165011001500170019001400185020001800199020000900217 020001300226039001000239005000900249012003500258013000700293#VN09.03485#895.6#^2 14#13000#Vi?t#Karin#Truyn tranh#Yuna Kagesaki ; Nguyn Th Thu dch ; K, m thut: Vit Anh#T.8#Yuna Kagesaki#Nguyn Th Thu#^aH.#^aKim ng#2009#^a161tr.^ b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh Vn#Vit Anh#T ruyn tranh dnh cho la tui 16+#245341## 00602000000000301000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020006000340030013000400070062000530220004001150050014001190060016001330080 00500149009001100154010000500165011001500170019001400185020001800199020000900217 020001300226039001000239005000900249012003500258013000700293#VN09.03486#895.6#^2 14#13000#Vi?t#Karin#Truyn tranh#Yuna Kagesaki ; Nguyn Th Thu dch ; K, m thut: Vit Anh#T.9#Yuna Kagesaki#Nguyn Th Thu#^aH.#^aKim ng#2009#^a161tr.^ b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh Vn#Vit Anh#T ruyn tranh dnh cho la tui 16+#245342## 00603000000000301000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020006000340030013000400070062000530220005001150050014001200060016001340080 00500150009001100155010000500166011001500171019001400186020001800200020000900218 020001300227039001000240005000900250012003500259013000700294#VN09.03487#895.6#^2 14#13000#Vi?t#Karin#Truyn tranh#Yuna Kagesaki ; Nguyn Th Thu dch ; K, m thut: Vit Anh#T.10#Yuna Kagesaki#Nguyn Th Thu#^aH.#^aKim ng#2009#^a161tr. ^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh Vn#Vit Anh# Truyn tranh dnh cho la tui 16+#245343## 00603000000000301000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020006000340030013000400070062000530220005001150050014001200060016001340080 00500150009001100155010000500166011001500171019001400186020001800200020000900218 020001300227039001000240005000900250012003500259013000700294#VN09.03488#895.6#^2 14#13000#Vi?t#Karin#Truyn tranh#Yuna Kagesaki ; Nguyn Th Thu dch ; K, m thut: Vit Anh#T.11#Yuna Kagesaki#Nguyn Th Thu#^aH.#^aKim ng#2009#^a161tr. ^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh Vn#Vit Anh# Truyn tranh dnh cho la tui 16+#245344## 00603000000000301000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020006000340030013000400070062000530220005001150050014001200060016001340080 00500150009001100155010000500166011001500171019001400186020001800200020000900218 020001300227039001000240005000900250012003500259013000700294#VN09.03489#895.6#^2 14#13000#Vi?t#Karin#Truyn tranh#Yuna Kagesaki ; Nguyn Th Thu dch ; K, m thut: Vit Anh#T.12#Yuna Kagesaki#Nguyn Th Thu#^aH.#^aKim ng#2009#^a161tr. ^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh Vn#Vit Anh# Truyn tranh dnh cho la tui 16+#245345## 00611000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340290015000460070069000610220004001300050016001340060012001500050 01800162008000500180009001100185010000500196011001500201019001400216012002200230 020001800252020000900270020001300279039001000292013000700302#VN09.03490#15000#V i?t#895.6#^214#Blood Alone#Dng mu l k#Masayuki Takano ; Th Chm dch ; K , m thut: Nguyn Lan Phng#T.4#Masayuki Takano# Th Chm#Nguyn Lan Phng #^aH.#^aKim ng#2009#^a167tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Dnh cho la tui 17+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh Vn#245346## 00611000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340290015000460070069000610220004001300050016001340060012001500050 01800162008000500180009001100185010000500196011001500201019001400216012002200230 020001800252020000900270020001300279039001000292013000700302#VN09.03491#15000#V i?t#895.6#^214#Blood Alone#Dng mu l k#Masayuki Takano ; Th Chm dch ; K , m thut: Nguyn Lan Phng#T.5#Masayuki Takano# Th Chm#Nguyn Lan Phng #^aH.#^aKim ng#2009#^a167tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Dnh cho la tui 17+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh Vn#245347## 00578000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020017000340030013000510070068000640220004001320050015001360060012001510050 01800163008000500181009001100186010000500197011001500202019001400217020001800231 020000900249020001300258039001000271013000700281#VN09.03492#13500#Vi?t#895.6#^2 14#Mnh v cuc i#Truyn tranh#Takahashi Shin ; Th Chm dch ; K, m thu t: Nguyn Lan Phng#T.4#Takahashi Shin# Th Chm#Nguyn Lan Phng#^aH.#^aKim ng#2009#^a218tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# Thanh Vn#245348## 00529000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070042000650220004001070050018001110060017001290080 00500146009001100151010000500162011001300167013000700180019001400187020001800201 020000900219020001300228039001000241#VN09.03493#13500#Vi?t#895.6#^214#Cng mt gia nh#Truyn tranh#Mitsuba Takanashi ; Nguyn Lan Hng dch#T.1#Mitsuba Taka nashi#Nguyn Lan Hng#^aH.#^aKim ng#2009#^a177tr.^bcm#245349#Dch Nht Bn#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh Vn## 00520000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020027000340030013000610070032000740220004001060050012001100060013001220080 00500135009001100140010000500151011001500156013000700171019001400178020001800192 020000900210020001300219039001000232#VN09.03494#13500#Vi?t#895.6#^214#Chacha c b qung khn #Truyn tranh#Min Ayahana ; Barbie Ayumi dch#T.1#Min Ayahana#B arbie Ayumi#^aH.#^aKim ng#2009#^a173tr.^b18cm#245350#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh Vn## 00520000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020027000340030013000610070032000740220004001060050012001100060013001220080 00500135009001100140010000500151011001500156019001400171013000700185020001800192 020000900210020001300219039001000232#VN09.03495#13500#Vi?t#895.6#^214#Chacha c b qung khn #Truyn tranh#Min Ayahana ; Barbie Ayumi dch#T.2#Min Ayahana#B arbie Ayumi#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#245351#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh Vn## 00511000000000277000450002600110000001400070001108200060001880800050002401900050 00290020013000340030013000470070034000600220005000940050014000990080005001130090 01100118010000500129011001500134006001300149019001400162020001800176020000900194 020001300203039001000216013000700226#VN09.03496#12000#895.6#^214#Vi?t#Mr Fullsw ing#Truyn tranh#Shinya Suzuki ; Nhm S.Group dch#T.23#Shinya Suzuki#^aH.#^aKim ng#2009#^a201tr.^b18cm#Nhm S.Group#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#Thanh Vn#245352## 00511000000000277000450002600110000008200060001180800050001701900050002201400070 00270020013000340030013000470070034000600220005000940050014000990080005001130090 01100118010000500129011001500134006001300149019001400162020001800176020000900194 020001300203039001000216013000700226#VN09.03497#895.6#^214#Vi?t#12000#Mr Fullsw ing#Truyn tranh#Shinya Suzuki ; Nhm S.Group dch#T.24#Shinya Suzuki#^aH.#^aKim ng#2009#^a201tr.^b18cm#Nhm S.Group#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#Thanh Vn#245353## 00523000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020026000340030013000600070034000730220004001070050012001110060015001230080 00500138009001100143010000500154011001500159013000700174019001400181020001800195 020000900213020001300222039001000235#VN09.03498#13500#Vi?t#895.6#^214#Chng qu n gia ca b Mei#Truyn tranh#Riko Miyagi ; Trn Vn Quyn dch#T.1#Riko Miyagi# Trn Vn Quyn#^aH.#^aKim ng#2009#^a196tr.^b18cm#245354#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh Vn## 00523000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020026000340030013000600070034000730220004001070050012001110060015001230080 00500138009001100143010000500154011001500159019001400174013000700188020001800195 020000900213020001300222039001000235#VN09.03499#13500#Vi?t#895.6#^214#Chng qu n gia ca b Mei#Truyn tranh#Riko Miyagi ; Trn Vn Quyn dch#T.2#Riko Miyagi# Trn Vn Quyn#^aH.#^aKim ng#2009#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#245355#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh Vn## 00565000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070058000650220004001230050015001270050016001420060 01000158008000500168009001100173010000500184011001500189019001400204020001800218 020000900236020001300245039001000258013000700268#VN09.03500#13500#Vi?t#895.6#^2 14#t nc ma xun#Truyn tranh#Hamanaka Akira ; Ho s: Nakamichi Hiroo ; Thu Linh dch#T.3#Hamanaka Akira#Nakamichi Hiroo#Thu Linh#^aH.#^aKim ng#2009#^a 187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh Vn#245 356## 00565000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070058000650220004001230050015001270050016001420060 01000158008000500168009001100173010000500184011001500189019001400204020001800218 020000900236020001300245039001000258013000700268#VN09.03501#13500#Vi?t#895.6#^2 14#t nc ma xun#Truyn tranh#Hamanaka Akira ; Ho s: Nakamichi Hiroo ; Thu Linh dch#T.4#Hamanaka Akira#Nakamichi Hiroo#Thu Linh#^aH.#^aKim ng#2009#^a 190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh Vn#245 357## 00578000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020017000340030013000510070068000640220004001320050015001360060012001510050 01800163008000500181009001100186010000500197011001500202019001400217020001800231 020000900249020001300258039001000271013000700281#VN09.03502#13500#Vi?t#895.6#^2 14#Mnh v cuc i#Truyn tranh#Takahashi Shin ; Th Chm dch ; K, m thu t: Nguyn Lan Phng#T.5#Takahashi Shin# Th Chm#Nguyn Lan Phng#^aH.#^aKim ng#2009#^a218tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# Thanh Vn#245358## 00578000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020017000340030013000510070068000640220004001320050015001360060012001510050 01800163008000500181009001100186010000500197011001500202019001400217020001800231 020000900249020001300258039001000271013000700281#VN09.03503#13500#Vi?t#895.6#^2 14#Mnh v cuc i#Truyn tranh#Takahashi Shin ; Th Chm dch ; K, m thu t: Nguyn Lan Phng#T.5#Takahashi Shin# Th Chm#Nguyn Lan Phng#^aH.#^aKim ng#2009#^a218tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# Thanh Vn#245359## 00537000000000289000450002600110000008200060001180800050001700200100002200300130 00320070032000450220005000772210021000820190005001030050013001080060012001210080 00500133009001100138010000500149011001500154020001800169020000900187020001300196 019001400209039001000223014000700233013000700240#VN09.03504#895.6#^214#One piece #Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.11#i c tc bin ng#Vi?t#Eii chiro Oda#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2009#^a182tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#Thanh Vn#13000#245360## 00538000000000289000450002600110000008200060001180800050001700200100002200300130 00320070032000450220005000772210022000820190005001040050013001090060012001220080 00500134009001100139010000500150011001500155020001800170020000900188020001300197 019001400210039001000224014000700234013000700241#VN09.03505#895.6#^214#One piece #Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.12#Truyn thuyt bt u#Vi?t#Ei ichiro Oda#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2009#^a185tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#Thanh Vn#13000#245361## 00526000000000289000450002600110000008200060001180800050001700200100002200300130 00320070032000450220005000772210010000820190005000920050013000970060012001100080 00500122009001100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185 019001400198039001000212014000700222013000700229#VN09.03506#895.6#^214#One piece #Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.13#Khng sao#Vi?t#Eiichiro Oda#H uyn Trang#^aH.#^aKim ng#2009#^a182tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#Thanh Vn#13000#245362## 00528000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020006000340030013000400070041000530220005000940050013000990060010001120060 00900122008000500131009001100136010000500147011001500152019001400167020001800181 020000900199020001300208039001000221013000700231#VN09.03507#895.6#^214#13000#Vi ?t#Yaiba#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Dch: Phng H, Anh Tun#T.16#Aoyama Gosho #Phng H#Anh Tun#^aH.#^aKim ng#2009#^a183tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh Vn#245363## 00528000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020006000340030013000400070041000530220005000940050013000990060010001120060 00900122008000500131009001100136010000500147011001500152019001400167020001800181 020000900199020001300208039001000221013000700231#VN09.03508#895.6#^214#13000#Vi ?t#Yaiba#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Dch: Phng H, Anh Tun#T.17#Aoyama Gosho #Phng H#Anh Tun#^aH.#^aKim ng#2009#^a188tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh Vn#245364## 00528000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020006000340030013000400070041000530220005000940050013000990060010001120060 00900122008000500131009001100136010000500147011001500152019001400167020001800181 020000900199020001300208039001000221013000700231#VN09.03509#895.6#^214#13000#Vi ?t#Yaiba#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Dch: Phng H, Anh Tun#T.18#Aoyama Gosho #Phng H#Anh Tun#^aH.#^aKim ng#2009#^a178tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh Vn#245365## 00528000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020006000340030013000400070041000530220005000940050013000990060010001120060 00900122008000500131009001100136010000500147011001500152019001400167020001800181 020000900199020001300208039001000221013000700231#VN09.03510#895.6#^214#13000#Vi ?t#Yaiba#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Dch: Phng H, Anh Tun#T.19#Aoyama Gosho #Phng H#Anh Tun#^aH.#^aKim ng#2009#^a183tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh Vn#245366## 00528000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020006000340030013000400070041000530220005000940050013000990060010001120060 00900122008000500131009001100136010000500147011001500152019001400167020001800181 020000900199020001300208039001000221013000700231#VN09.03511#895.6#^214#13000#Vi ?t#Yaiba#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Dch: Phng H, Anh Tun#T.20#Aoyama Gosho #Phng H#Anh Tun#^aH.#^aKim ng#2009#^a185tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh Vn#245367## 00528000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020006000340030013000400070041000530220005000940050013000990060010001120060 00900122008000500131009001100136010000500147011001500152019001400167020001800181 020000900199020001300208039001000221013000700231#VN09.03512#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Yaiba#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Dch: Phng H, Anh Tun#T.21#Aoyama Gosho #Phng H#Anh Tun#^aH.#^aKim ng#2009#^a200tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh Vn#245368## 00548000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020012000340030013000460070036000590220005000952210022001000050015001220060 01400137008000500151009001100156010000500167011001500172019001400187020001800201 020000900219020001300228039001000241013000700251#VN09.03513#895.6#^214#13000#Vi ?t#Shaman king#Truyn tranh#Hiroyuki Takei ; Hng Nhung dch#T.11#Mu v mi tc regent#Hiroyuki Takei# Hng Nhung#^aH.#^aKim ng#2009#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh Vn#245369## 00548000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020012000340030013000460070036000590220005000952210022001000050015001220060 01400137008000500151009001100156010000500167011001500172019001400187020001800201 020000900219020001300228039001000241013000700251#VN09.03514#895.6#^214#13000#Vi ?t#Shaman king#Truyn tranh#Hiroyuki Takei ; Hng Nhung dch#T.12#Mu v mi tc regent#Hiroyuki Takei# Hng Nhung#^aH.#^aKim ng#2009#^a184tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh Vn#245370## 00548000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020012000340030013000460070036000590220005000952210022001000050015001220060 01400137008000500151009001100156010000500167011001500172019001400187020001800201 020000900219020001300228039001000241013000700251#VN09.03515#895.6#^214#13000#Vi ?t#Shaman king#Truyn tranh#Hiroyuki Takei ; Hng Nhung dch#T.13#Mu v mi tc regent#Hiroyuki Takei# Hng Nhung#^aH.#^aKim ng#2009#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh Vn#245371## 00535000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020012000340030013000460070032000590220005000912210017000960050015001130080 00500128009001100133010000500144011001500149006001000164019001400174020001800188 020000900206020001300215039001000228013000700238#VN09.03516#Vi?t#895.6#^214#1300 0#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T.13#Son Goku tr th #Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2009#^a185tr.^b18cm#Nhm Yaki#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh Vn#245372## 00535000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020012000340030013000460070032000590220005000912210017000960050015001130080 00500128009001100133010000500144011001500149006001000164019001400174020001800188 020000900206020001300215039001000228013000700238#VN09.03517#Vi?t#895.6#^214#1300 0#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T.14#Son Goku tr th #Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2009#^a185tr.^b18cm#Nhm Yaki#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh Vn#245373## 00555000000000289000450002600110000003900100001102000180002101900050003908200060 00448080005000500140007000550020027000620030013000890070035001020220005001372210 01600142005001300158006001500171008000500186009001100191010000500202011001500207 019001400222020000900236020001300245013000700258#VN09.03518#Thanh Vn#Vn hc th iu nhi#Vi?t#895.6#^214#13000#Itto - sng gi cu trng#Truyn tranh#Motoki Mo nma ; Song Tm Quyn dch#T.21#Bnh xe ta mu#Motoki Monma#Song Tm Quyn#^aH.# ^aKim ng#2009#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Nht Bn#Truyn tranh#245374## 00565000000000289000450002600110000003900100001102000180002101900050003908200060 00448080005000500140007000550020027000620030013000890070035001020220005001372210 02600142005001300168006001500181008000500196009001100201010000500212011001500217 019001400232020000900246020001300255013000700268#VN09.03519#Thanh Vn#Vn hc th iu nhi#Vi?t#895.6#^214#13000#Itto - sng gi cu trng#Truyn tranh#Motoki Mo nma ; Song Tm Quyn dch#T.22#Sinh ra l chin thng#Motoki Monma#Song Tm Q uyn#^aH.#^aKim ng#2009#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Nht Bn#Truyn tranh#245 375## 00560000000000289000450002600110000003900100001102000180002101900050003908200060 00448080005000500140007000550020027000620030013000890070035001020220005001372210 02100142005001300163006001500176008000500191009001100196010000500207011001500212 019001400227020000900241020001300250013000700263#VN09.03520#Thanh Vn#Vn hc th iu nhi#Vi?t#895.6#^214#13000#Itto - sng gi cu trng#Truyn tranh#Motoki Mo nma ; Song Tm Quyn dch#T.23#Hnh nh v cu tinh#Motoki Monma#Song Tm Quyn# ^aH.#^aKim ng#2009#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Nht Bn#Truyn tranh#245376## 00562000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020024000340030013000580070031000710220005001020050013001070080005001200090 01100125010000500136011001500141006001100156019001400167020001800181020000900199 020001300208039001000221012003400231013000700265#VN09.03521#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Thm t lng danh Conan#Trun tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.15#Aoya ma Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a177tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh Vn#Sch dnh cho la tui thiu nin#245377 ## 00562000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020024000340030013000580070031000710220005001020050013001070080005001200090 01100125010000500136011001500141006001100156019001400167020001800181020000900199 020001300208039001000221012003400231013000700265#VN09.03522#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Thm t lng danh Conan#Trun tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.16#Aoya ma Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a179tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh Vn#Sch dnh cho la tui thiu nin#245378 ## 00562000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020024000340030013000580070031000710220005001020050013001070080005001200090 01100125010000500136011001500141006001100156019001400167020001800181020000900199 020001300208039001000221012003400231013000700265#VN09.03523#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Thm t lng danh Conan#Trun tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.19#Aoya ma Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a142tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh Vn#Sch dnh cho la tui thiu nin#245379 ## 00562000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020024000340030013000580070031000710220005001020050013001070080005001200090 01100125010000500136011001500141006001100156019001400167020001800181020000900199 020001300208039001000221012003400231013000700265#VN09.03524#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Thm t lng danh Conan#Trun tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.17#Aoya ma Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a179tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh Vn#Sch dnh cho la tui thiu nin#245380 ## 00562000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020024000340030013000580070031000710220005001020050013001070080005001200090 01100125010000500136011001500141006001100156019001400167020001800181020000900199 020001300208039001000221012003400231013000700265#VN09.03525#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Thm t lng danh Conan#Trun tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.18#Aoya ma Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a180tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh Vn#Sch dnh cho la tui thiu nin#245381 ## 00616000000000301000450002600110000001400070001101900050001800200240002300300130 00470070053000600220005001130080005001180090011001230100005001340110015001390190 01400154020001800168020000900186020001300195005001300208006001600221006001500237 039001000252012003400262082000600296808000500302013000700307#VN09.03526#12000#V i?t#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Aoyama ; Dch: Phm Hng Thnh, ng Hi Quang#T.64#^aH.#^aKim ng#2009#^a180tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Gosho Aoyama#Phm Hng Thnh#ng Hi Quang#Thanh V n#Sch dnh cho la tui thiu nin#895.6#^214#245382## 00444000000000241000450002600110000002600110001100200200002200700270004201400070 00690190005000760820006000818080005000870080005000920090011000970100005001080110 01500113005001600128013000700144020001700151020001200168020001200180039001000192 #VN09.03527#VN09.03528#Vui hc ting Trung#Nguyn Ngc Ln s.t., b.s.#17000#Vi? t#495.1#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a106tr.^b19cm#Nguyn Ngc Ln#245383#Ting Tr ung Quc#Cu to cu#Sch t hc#Thanh Vn## 00514000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100090 00440020015000530030016000680070009000840140007000930190005001000820010001058080 00500115008001800120009002300138010000500161011001500166013000700181020001700188 020000900205020001200214039001000226#VN09.03529#VN09.03530#VN09.03531#VN09.03532 #Chu Thao#Sch khng ch#Tp truyn ngn#Chu Thao#20000#Vi?t#895.92234#^214#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a208tr.^b19cm#245384#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh Vn## 00410000000000229000450000200130000000300390001301400060005201900050005808200070 00638080005000700080005000750090011000800100005000910110014000960130007001100200 01100117020000800128020001100136020001400147039001000161020000900171#B tp t v #Dnh cho tr 5 tui chun b vo lp 1#3500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aLao ng# 2009#^a32tr.^b20cm#245385#Tp t mu#Ch ci#Ting Vit#Sch c thm#Thanh Vn# Mu gio## 00490000000000265000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200190 00230030019000420070023000610220004000840050023000880080011001110090016001220100 00500138011001400143013000700157020000900164020001100173020000700184020000900191 020001400200039001000214#6000#Vi?t#372.21#^214#Tp vit v t mu#B lm quen c h s#Nguyn Th Phng Tho#T.1#Nguyn Th Phng Tho#^ang Nai#^aNxb. ng N ai#2009#^a27tr.^b23cm#245386#Tp vit#Tp t mu#Ch s#Mu gio#Sch c thm#T hanh Vn## 00515000000000277000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200190 00230030020000420070023000620220004000850050023000890080011001120090016001230100 00500139011001400144013000700158020000900165020001100174020000800185020000900193 020001100202020001400213039001000227#6000#Vi?t#372.21#^214#Tp vit v t mu#B lm quen ch ci#Nguyn Th Phng Tho#T.1#Nguyn Th Phng Tho#^ang Nai# ^aNxb. ng Nai#2009#^a38tr.^b23cm#245387#Tp vit#Tp t mu#Ch ci#Mu gio#T ing Vit#Sch c thm#Thanh Vn## 00445000000000241000450002600110000000200130001100300130002400700230003701400060 00600190005000660820009000718080005000800080018000850090011001030100005001140110 01400119005001300133013000700146020001800153020000900171020001300180039001000193 #VN09.03760#Ti l h m#Truyn tranh#Minh ha: Nhm An Vinh#7000#Vi?t#895.9223 #^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a16tr.^b19cm#Nhm An Vinh#245388#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thanh Vn## 00496000000000265000450001400070000001900050000708200080001280800050002000100080 00250020017000330070013000500220004000630080005000670090009000720100005000810110 01400086012001900100013000700119005000800126021004200134020002000176020000900196 020001000205020001500215#20000#Vi?t#745.592#^214#Tu Vn#i qun c gip#Tu V n b.s.#T.1#^aH.#^aPh n#2009#^a12tr.^b25cm#Ct ghp ngi my#245389#Tu Vn#H ng dn tr ct dn ghp hnh ngi my#Ngh thut to hnh#Th cng#Ngi my# Sch thiu nhi## 00496000000000265000450001400070000001900050000708200080001280800050002000100080 00250020017000330070013000500220004000630080005000670090009000720100005000810110 01400086012001900100013000700119005000800126021004200134020002000176020000900196 020001000205020001500215#20000#Vi?t#745.592#^214#Tu Vn#i qun c gip#Tu V n b.s.#T.2#^aH.#^aPh n#2009#^a12tr.^b25cm#Ct ghp ngi my#245390#Tu Vn#H ng dn tr ct dn ghp hnh ngi my#Ngh thut to hnh#Th cng#Ngi my# Sch thiu nhi## 00495000000000265000450001400070000001900050000708200080001280800050002000100080 00250020016000330070013000490220004000620080005000660090009000710100005000800110 01400085012001900099013000700118005000800125021004200133020002000175020000900195 020001000204020001500214#20000#Vi?t#745.592#^214#Tu Vn#Chin binh thp#Tu V n b.s.#T.1#^aH.#^aPh n#2009#^a12tr.^b25cm#Ct ghp ngi my#245391#Tu Vn#H ng dn tr ct dn ghp hnh ngi my#Ngh thut to hnh#Th cng#Ngi my#S ch thiu nhi## 00495000000000265000450001400070000001900050000708200080001280800050002000100080 00250020016000330070013000490220004000620080005000660090009000710100005000800110 01400085012001900099013000700118005000800125021004200133020002000175020000900195 020001000204020001500214#20000#Vi?t#745.592#^214#Tu Vn#Chin binh thp#Tu V n b.s.#T.2#^aH.#^aPh n#2009#^a12tr.^b25cm#Ct ghp ngi my#245392#Tu Vn#H ng dn tr ct dn ghp hnh ngi my#Ngh thut to hnh#Th cng#Ngi my#S ch thiu nhi## 00498000000000265000450001400070000001900050000708200080001280800050002000100080 00250020019000330070013000520220004000650080005000690090009000740100005000830110 01400088012001900102013000700121005000800128021004200136020002000178020000900198 020001000207020001500217#20000#Vi?t#745.592#^214#Tu Vn#Anh hng tng lai#Tu Vn b.s.#T.1#^aH.#^aPh n#2009#^a12tr.^b25cm#Ct ghp ngi my#245393#Tu Vn #Hng dn tr ct dn ghp hnh ngi my#Ngh thut to hnh#Th cng#Ngi m y#Sch thiu nhi## 00498000000000265000450001400070000001900050000708200080001280800050002000100080 00250020019000330070013000520220004000650080005000690090009000740100005000830110 01400088012001900102013000700121005000800128021004200136020002000178020000900198 020001000207020001500217#20000#Vi?t#745.592#^214#Tu Vn#Anh hng tng lai#Tu Vn b.s.#T.2#^aH.#^aPh n#2009#^a12tr.^b25cm#Ct ghp ngi my#245394#Tu Vn #Hng dn tr ct dn ghp hnh ngi my#Ngh thut to hnh#Th cng#Ngi m y#Sch thiu nhi## 00498000000000265000450001400070000001900050000708200080001280800050002000100080 00250020019000330070013000520220004000650080005000690090009000740100005000830110 01400088012001900102013000700121005000800128021004200136020001000178020002000188 020000900208020001500217#20000#Vi?t#745.592#^214#Tu Vn#Anh hng tng lai#Tu Vn b.s.#T.3#^aH.#^aPh n#2009#^a12tr.^b25cm#Ct ghp ngi my#245395#Tu Vn #Hng dn tr ct dn ghp hnh ngi my#Ngi my#Ngh thut to hnh#Th cn g#Sch thiu nhi## 00601000000000241000450002600110000002600110001100100120002200200510003400700170 00850140007001020190005001090820006001148080005001200080005001250090011001300100 00500141011001500146013000700161021015200168020001100320020001800331020001000349 #VV09.10691#VV09.10692#Minh Phng#Thc phm v dinh dng hng ngy i vi sc kho#Minh Phng b.s.#45000#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a311tr.^b21c m#245396#Nhng kin thc v dinh dng v sc kho, cc cht dinh dng, nhu cu dinh dng, dinh dng hp l v lao ng, n ung hp l ca ngi cao tui... #Dinh dng#Chm sc sc kho#Thc phm## 00572000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200440003400700170 00780140007000950190005001020820006001078080005001130080005001180090011001230100 00500134011001500139013000700154021010300161020000800264020000800272020000900280 020000800289020000900297#VV09.10693#VV09.10694#Minh Phng#Nhng iu khng nn trong ba n hng ngy#Minh Phng b.s.#30500#Vi?t#613.7#^214#^aH.#^aLao ng#2 009#^a205tr.^b21cm#245397#Nhng iu nn v khng nn trong ba n, ung, nh ng iu nn trnh khi s dng dng c lm bp...#Mo vt#Ni tr#Gia nh#n un g#Sc kho## 00537000000000241000450002600110000002600110001100200190002201900050004108200100 00468080005000560080005000610090011000660100005000770110015000820150043000970130 00700140021010200147020000800249020001100257020001000268020000800278020000900286 #VV09.10695#VV09.10696#Danh b in thoi#Vi?t#331.87025#^214#^aH.#^aLao ng#20 09#^a232tr.^b20cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam#245398#Gii thiu d anh b in thoi ca mt s c quan trung ng v cc c quan trong h thng c ng on.#Danh b#in thoi#Cng on#T chc#Vit Nam## 00486000000000241000450002600110000002600110001100100080002200200170003000700130 00470140007000600190005000670820006000728080005000780080005000830090011000880100 00500099011001500104013000700119021009800126020000800224020000900232020000300241 #VV09.10697#VV09.10698#Cm Vn# c ln da p#Cm Vn b.s.#38000#Vi?t#646.7#^ 214#^aH.#^aLao ng#2009#^a265tr.^b21cm#245399#Tm hiu tng quan v da, hng d n cc phng php chm sc da v lm p cho da, cc bnh v da#Lm p#Chm s c#Da## 00525000000000241000450002600110000002600110001100100080002200200180003000700130 00480140007000610190005000680820006000738080005000790080005000840090011000890100 00500100011001500105013000700120021013500127020000800262020000400270020000900274 #VV09.10699#VV09.10700#Cm Vn# c mi tc p#Cm Vn b.s.#38000#Vi?t#646.7# ^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a259tr.^b21cm#245400#Gii thiu cc b quyt v chm sc tc, cc bnh v tc, cc phng php lm p tc bng mn n, gii thiu c c kiu thi trang tc.#Lm p#Tc#B quyt## 00603000000000241000450002600110000002600110001100100090002200200440003100700140 00750140007000890190005000960820006001018080005001070080005001120090011001170100 00500128011001500133013000700148021015700155020002100312020001800333020001000351 #VV09.10701#VV09.10702#Anh Ngc#Ni chuyn vi con v tnh yu v gii tnh#Anh Ngc b.s.#43500#Vi?t#612.6#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a299tr.^b21cm#245401#Nhn g hiu bit chung v gii tnh, tui dy th, quan h gia gii nam v gii n, tnh dc, trnh thai, sinh n, chm sc sc khe v cc bnh sinh dc...#Khoa h c thng thc#Chm sc sc kho#Gii tnh## 00623000000000265000450002600110000002600110001100100080002200200250003000700130 00550140007000680190005000750820006000808080005000860080005000910090011000960100 00500107011001500112013000700127021017200134020001800306020000800324020000700332 020000800339020001000347#VV09.10703#VV09.10704#Cm Vn# c thn hnh l tng# Cm Vn b.s.#38000#Vi?t#613.7#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a255tr.^b21cm#245402#G ii thiu nhng b quyt c thn hnh cn i, gim cn, tng cn lnh mnh b ng thc phm, cc bi tp c thn hnh p v cc bin php chm sc chung c ho c th.#Chm sc sc kho#Lm p#Ph n#n ung#Rn luyn## 00554000000000253000450002600110000002600110001100200230002200300220004500700340 00670140007001010190005001080820007001138080005001200080005001250090048001300100 00500178011001500183005001700198012003700215013000700252020001700259020000900276 020001500285#VV09.10705#VV09.10706#V sao mi ch li en#Truyn c v loi vt# Nguyn Thu Hng s.t., tuyn chn#31000#Vi?t#398.24#^214#^aH.#^aLao ng^bTrung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2009#^a227tr.^b21cm#Nguyn Thu Hng#Kho tng tru yn c dn gian th gii#245403#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c tch## 00568000000000289000450002600110000002600110001100200190002200700170004101400070 00580190005000650820006000708080005000760080005000810090048000860100005001340110 01500139019000500154006000900159012003700168006001000205006001000215006000800225 013000700233020001700240020000900257020001200266#VV09.10708#VV09.10707#C gi tr ong v c#Dch: Hu Ngc..#31000#Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aLao ng^bTrung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2009#^a219tr.^b21cm#Dch#Hu Ngc#Kho tng truyn c dn gian th gii#Qunh Hoa#H Nguyn#inh T#245404#Vn hc dn gian#Th gii#Truy n ci## 00606000000000301000450002600110000002600110001100200140002200700230003601400070 00590190005000660820006000718080005000770080005000820090048000870100005001350110 01500140019000500155006001500160012003700175006001100212006000800223006000800231 006001700239013000700256020001700263020000900280020001500289#VV09.10709#VV09.107 10#Con nga thn#Dch: Nguyn Bch H..#31000#Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aLao ng^b Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2009#^a219tr.^b21cm#Dch#Nguyn Bch H#Kho tng truyn c dn gian th gii#Quc Khnh#Ph Yn#Vn Anh#Nguyn Thu Hng#245 405#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c tch## 00632000000000301000450002600110000002600110001100200250002200700230004701400070 00700190005000770820006000828080005000880080005000930090048000980100005001460110 01500151019000500166006001500171012003700186006001200223006001400235006001700249 006001600266013000700282020001700289020000900306020001500315#VV09.10711#VV09.107 12#N thn nh sng Mekhala#Dch: Phm Minh Tho..#31000#Vi?t#398.2#^214#^aH.#^ aTrung tm Vn ho Ngn ng ng Ty^bLao ng#2009#^a219tr.^b21cm#Dch#Phm Min h Tho#Kho tng truyn c dn gian th gii#Thi B Tn#Ng Vn Doanh#Hong Thu Dng#Hong Thu Ton#245406#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c tch## 00614000000000301000450002600110000002600110001100200190002200700190004101400070 00600190005000670820006000728080005000780080005000830090048000880100005001360110 01500141019000500156006001100161012003700172006001100209006001500220006001200235 006001700247013000700264020001700271020000900288020001500297#VV09.10713#VV09.107 14#Nhng ngi t hon#Dch: Quc Khanh..#31000#Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aLao ng^ bTrung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2009#^a219tr.^b21cm#Dch#Quc Khanh#Kho tn g truyn c dn gian th gii#Quang Thi#Nguyn Th Hu#Thi B Tn#Nguyn Thu H ng#245407#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c tch## 00554000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200220 00450030039000670070034001060060016001400140007001560190005001630820004001688080 00500172008000500177009001100182010000500193011001500198013000700213019001600220 020001700236020001100253020001200264#VV09.10715#VV09.10716#VV09.10717#Nxin, Azi t#Nhng ngi thch a#Tp truyn hi hc lng danh th gii#Azit Nxin ; Nguy n Ch c dch#Nguyn Ch c#45000#Vi?t#894#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a285 tr.^b21cm#245408#Dch Th Nh K#Vn hc hin i#Th Nh K#Truyn ci## 00553000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200210 00450030039000660070034001050060016001390140007001550190005001620820004001678080 00500171008000500176009001100181010000500192011001500197019001600212013000700228 020001700235020001100252020001200263#VV09.10718#VV09.10719#VV09.10720#Nxin, Azi t#Leo ln v tt xung#Tp truyn hi hc lng danh th gii#Azit Nxin ; Nguy n Ch c dch#Nguyn Ch c#45000#Vi?t#894#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a285t r.^b21cm#Dch Th Nh K#245409#Vn hc hin i#Th Nh K#Truyn ci## 00518000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200140 00450030039000590070034000980060016001320140007001480190005001550820004001608080 00500164008000500169009001100174010000500185011001500190013000700205020001700212 020001100229020001200240#VV09.10721#VV09.10722#VV09.10723#Nxin, Azit#Xin ch-o- o!#Tp truyn hi hc lng danh th gii#Azit Nxin ; Nguyn Ch c dch#Ngu yn Ch c#45000#Vi?t#894#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a278tr.^b21cm#245410#Vn hc hin i#Th Nh K#Truyn ci## 00645000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200150003300300580 00480070052001060050019001580050016001770050013001930050014002060050013002200140 00700233019000500240082001200245808000500257008000500262009001100267010000500278 011001500283013000700298020001700305020000900322020001200331#VV09.10724#VV09.107 26#VV09.10725#Ma h ca ti#Nhng bi vit hay nht cuc thi vit "Ma h ca t i"...#Trn Th Lan Hng, V Th nh Hng, Trn Xun My..#Trn Th Lan Hng#V Th nh Hng#Trn Xun My#V Thnh Long#Bi Thu Hon#48000#Vi?t#895.9223408#^2 14#^aH.#^aLao ng#2009#^a316tr.^b20cm#245411#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn n gn## 00453000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200140 00490030012000630070016000750140007000910190005000980820010001038080005001130080 00500118009001100123010000500134011001500139013000700154020001700161020000900178 020001200187#VV09.10727#VV09.10728#VV09.10729#ng Quang Tnh#Hng v ng#Tiu thuyt#ng Quang Tnh#50000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a359tr. ^b21cm#245412#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt## 00445000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200120 00460030012000580070013000700140007000830190005000900820010000958080005001050080 00500110009001100115010000500126011001500131013000700146020001700153020000900170 020001200179#VV09.10730#VV09.10731#VV09.10732#H Bt Khut#Lng v ph#Tiu thuy t#H Bt Khut#63000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a391tr.^b21cm#2 45413#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt## 00641000000000301000450002600110000002600110001100200210002200700480004301400070 00910190005000980820006001038080005001090080005001140090048001190100005001670110 01500172019000500187006001500192012003700207006001200244006001100256006000900267 006001500276013000700291020001700298020000900315020001500324#VV09.10733#VV09.107 34#Hong t b ph php#Dch: V Hng Giang, Thi B Tn, Quc Khnh..#31000#V i?t#398.2#^214#^aH.#^aLao ng^bTrung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2009#^a219tr .^b21cm#Dch#V Hng Giang#Kho tng truyn c dn gian th gii#Thi B Tn#Qu c Khnh#Hu Ngc#Nguyn Vn Hi#245414#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c tch# # 00647000000000301000450002600110000002600110001100200200002200700490004201400070 00910190005000980820006001038080005001090080005001140090048001190100005001670110 01500172019000500187006001400192012003700206006001100243006001400254006001300268 006001600281013000700297020001700304020000900321020001500330#VV09.10735#VV09.107 36#Hong hu thin nga#Dch: Trn Hu Kham, L Ngc T, Ng Vn Doanh..#31000#V i?t#398.2#^214#^aH.#^aLao ng^bTrung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2009#^a219tr .^b21cm#Dch#Trn Hu Kham#Kho tng truyn c dn gian th gii#L Ngc T#Ng V n Doanh#Phng Qunh#Hong Thu Ton#245415#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c tch## 00667000000000277000450002600110000002600110001100100120002200200100003400700120 00440140007000560190005000630820006000688080005000740080005000790090048000840100 00500132011001500137013000700152004000800159021017000167020000900337020000900346 020000900355020000900364020001600373#VV09.10737#VV09.10738#H Ngc i#Chuyn y #H Ngc i#39000#Vi?t#155.3#^214#^aH.#^aLao ng^bTrung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2009#^a258tr.^b21cm#245416#Ti bn#Nhng vn v tnh yu tnh dc v hn nhn: vn ho tnh dc; bn lnh tnh dc; tnh yu trong lch s, trong c nhn v trong phng ng; ngoi tnh; thc v chng#Tnh yu#Tnh dc#Hn nhn #Gia nh#Tm l tnh dc## 00411000000000241000450002600110000002600110001100100170002200200100003900300040 00490070017000530140007000700190005000770820010000828080005000920080005000970090 01100102010000500113011001400118013000700132020001700139020000900156020000400165 #VV09.10740#VV09.10739#Nguyn nh Cnh#Qu ngoi#Th#Nguyn nh Cnh#35000#Vi ?t#895.92214#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a93tr.^b20cm#245417#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th## 00679000000000229000450002600110000002600110001100200790002201400070010101900050 01080820006001138080005001190080005001240090011001290100005001400110015001450130 00700160021022500167020001700392020001300409020001000422020001700432#VV09.10741# VV09.10742#K nng i thoi x hi v xy dng quan h lao ng hi ho ti doa nh nghip#35000#Vi?t#331.8#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a115tr.^b21cm#245418#Hn g dn k nng i thoi x hi v xy dng quan h lao ng hi ho ti doanh ng hip, gii thiu cc vn bn, ngh nh ca chnh ph ch o vic xy dng quan h lao ng hi ho, n nh v tin b trong doanh nghip.#Kinh t lao ng#Do anh nghip#i thoi#Quan h lao ng## 00802000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200270 00490030026000760070081001020140007001830190005001900820004001958080005001990080 00500204009001100209010000500220011001500225019001600240005001400256005001100270 006001300281006001600294013000700310021014500317020001500462020001100477#VV09.10 743#VV09.10745#VV09.10744#Chu Ngc Trng#Truyn thng s Trung Quc#T Vin C ti Chin Quc#Chu Ngc Trng, Dng Mc Chi, Hong Khc ; Dch: Dng Thu i, Nguyn Kim Hanh#70000#Vi?t#931#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a550tr.^b21cm#Dch Tr ung Quc#Dng Mc Chi#Hong Khc#Dng Thu i#Nguyn Kim Hanh#245419#Gm 78 cu chuyn lch s Trung Quc bt u t thi k Vin c ti Lng Tn, mi on c li t gii thiu khi qut tnh hnh x hi thi .#Lch s c i#Trung Quc ## 00664000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200280 00460290028000740070056001020140007001580190005001650820006001708080005001760080 00500181009001100186010000500197011001500202005001600217006000900233013000700242 021007300249020001000322020000900332020000900341020001200350#VV09.10746#VV09.107 48#VV09.10747#Thomson, AJ.#Ng php ting Anh nng cao#A practical English gramm ar#AJ. Thomson, A. V. Martinet ; Hng c dch, gii thiu#48000#Vi?t#428.5#^21 4#^aH.#^aLao ng#2009#^a409tr.^b21cm#Martinet, A. V.#Hng c#245420#Hng dn t hc ng php ting Anh hin i km theo bi tp thc hnh.#Ting Anh#Ng ph p#Ngn ng#Sch t hc## 00602000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200320 00430070015000750140007000900190005000970820007001028080005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135013000700150021013600157020000800293020001400301 020000900315020001200324#VV09.10749#VV09.10750#VV09.10751#ip IC-C#T hc Word 2007 trong 10 ting#ip IC-C b.s.#35000#Vi?t#005.52#^214#^aH.#^aLao ng#2009# ^a247tr.^b21cm#245421#Gii thiu lm quen vi giao din mi. Nhng im mi tron g Microsoft Office Word 2007. Mt s thao tc c bn trong vn bn Word 2007.#Ti n hc#Phn mm Word#My tnh#Sch t hc## 00606000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200360 00430070015000790140007000940190005001010820006001068080005001120080005001170090 01100122010000500133011001500138013000700153021013300160020000800293020001300301 020001400314020001200328#VV09.10752#VV09.10753#VV09.10754#ip IC-C#T hc Windo ws Vista trong 10 ting#ip IC-C b.s.#46000#Vi?t#005.4#^214#^aH.#^aLao ng#20 09#^a318tr.^b21cm#245422#Hng dn t hc Windows Vista, gii thiu chung v cu hnh v ci t hi p v Windows Vista v nhng iu cn bit khi s dng.#Ti n hc#H iu hnh#Windows Vista#Sch t hc## 00646000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200380003300700250 00710140007000960190005001030820006001088080005001140080005001190090011001240100 00500135011001500140013000700155005001000162021015800172020000800330020002100338 020000900359020001200368#VV09.10755#VV09.10756#VV09.10757#T hc Powerpoint 2007 trong 10 ting#ip IC-C tng hp, b.s.#35000#Vi?t#005.5#^214#^aH.#^aLao ng# 2009#^a239tr.^b21cm#245423#ip IC-C#Hng dn t hc tm hiu v Power Point 20 07, cc chc nng son tho c bn, gii thiu cc thanh cng c, nh dng slid e, trnh din vi Power Point 2007#Tin hc#Phn mm Power Point#My tnh#Sch t hc## 00657000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200170 00430070015000600140007000750190005000820820007000878080005000940080005000990090 01100104010000500115011001500120012001800135013000700153021016600160020001800326 020001400344020000900358020001200367#VV09.10758#VV09.10759#VV09.10760#ip IC-C# T hc Word 2007#ip IC-C b.s.#35000#Vi?t#005.52#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a2 22tr.^b21cm#Tin hc vn phng#245424#Gii thiu nhng im mi trong Microsoft O ffice Word 2007, nhng ni dung chnh v nhng tnh nng u vit ca Word 2007. Mt s mo vt v th thut ca Word 2007.#Tin hc vn phng#Phn mm Word#My t nh#Sch t hc## 00613000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200250003300700210 00580140007000790190005000860820006000918080005000970080005001020090011001070100 00500118011001500123005001000138013000700148021012500155020000800280020001300288 020000800301020001400309020001200323#VV09.10761#VV09.10762#VV09.10763#S tay Win dows Vista 8.0#ip IC-C gii thiu#48000#Vi?t#005.4#^214#^aH.#^aLao ng#2009# ^a336tr.^b21cm#ip IC-C#245425#Gii thiu c bn v Windows Vista, cc phin b n v nhng hng dn ci t Windows Vista. Cc th thut vi Windows Vista.#Tin hc#H iu hnh#Ci t#Windows Vista#Sch t hc## 00692000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200410 00520070047000930140007001400190005001470820004001528080005001560080005001610090 01100166010000500177011001500182012002700197005001000224013000700234021011300241 020000800354020001300362020000900375020001800384#VV09.10764#VV09.10766#VV09.1076 5#Nguyn Trng Thanh#Th thut, mo vt vi Windows Vista 2.0#Nguyn Trng Thanh b.s. ; ip IC-C gii thiu#48000#Vi?t#005#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a375tr.^ b21cm#Cm nang tin hc vn phng#ip IC-C#245426#Gii thiu y cc ng dng thc t trong Vista, nhng mo vt, th thut x l s c thng gp trong Vist a.#Tin hc#H iu hnh#My tnh#Windows Vista 2.0## 00624000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200350 00440070028000790140007001070190005001140820011001198080005001300080005001350090 01100140010000500151011001500156005001700171013000700188021010200195020000700297 020001700304020001600321020000900337#VV09.10768#VV09.10769#VV09.10770#VV09.10767 #L hi v du lch vn ho Vit Nam#on Huyn Trang s.t., b.s.#60000#Vi?t#394. 269597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a432tr.^b21cm#on Huyn Trang#245427#Gii thi u cc l hi v di tch vn ho c th ca tng vng min trn khp cc min t Vit Nam.#L hi#Vn hc dn gian#Di tch vn ho#Vit Nam## 00654000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200390 00440070022000830140007001050190005001120820011001178080005001280080005001330090 01100138010000500149011001500154005001100169013000700180021013100187020000800318 020001000326020001100336020000300347020001400350#VV09.10772#VV09.10771#VV09.1077 4#VV09.10773#Barack Obama - ng dn ti nh trng#Trn Thanh s.t., b.s.#52000 #Vi?t#973.931092#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a319tr.^b21cm#Trn Thanh#245428#Gii thiu tiu s v cuc i v con ng dn ti nh Trng bt u s nghip chn h tr ti nng ca tng thng M Barack Obama.#Tiu s#S nghip#Tng thng#M#O bama, Barack## 00765000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010013000540020010000670030045000770070040001220220 00700162006000900169008000500178009001100183010000500194011001500199013000700214 01900050022100500130022602101040023902000100034302000180035302000120037102000120 0383020000800395020001200403#VV09.10775#VV09.10776#VV09.10777#40000#Vi?t#428#^2 14#Nunan, David#Listen in#Luyn k nng nghe, ni v pht m ting Anh#David Nun an ; Hng c dch, gii thiu#Book 1#Hng c#^aH.#^aLao ng#2009#^a211tr.^b24 cm#245429#Dch#Nunan, David#Hng dn hc ting Anh theo cc bi tp tnh hung gp trong thc t, luyn k nng nghe ni, pht m.#Ting Anh#K nng nghe hiu# K nng ni#K nng c#Pht m#Sch t hc## 00757000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010013000540020010000670030045000770070040001220220 00700162006000900169008000500178009001100183010000500194011001500199019000500214 01300070021900500130022602100960023902000100033502000180034502000120036302000120 0375020000800387020001200395#VV09.10778#VV09.10780#VV09.10779#40000#Vi?t#428#^2 14#Nunan, David#Listen in#Luyn k nng nghe, ni v pht m ting Anh#David Nun an ; Hng c dch, gii thiu#Book 2#Hng c#^aH.#^aLao ng#2009#^a220tr.^b24 cm#Dch#245430#Nunan, David#Hng dn hc ting Anh theo bi tp tnh hung tron g thc t, luyn k nng nghe ni, pht m.#Ting Anh#K nng nghe hiu#K nng ni#K nng c#Pht m#Sch t hc## 00773000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010013000540020010000670030045000770070040001220220 00700162006000900169008000500178009001100183010000500194011001500199019000500214 01300070021900500130022602101120023902000100035102000180036102000120037902000120 0391020000800403020001200411#VV09.10781#VV09.10782#VV09.10783#40000#Vi?t#428#^2 14#Nunan, David#Listen in#Luyn k nng nghe, ni v pht m ting Anh#David Nun an ; Hng c dch, gii thiu#Book 3#Hng c#^aH.#^aLao ng#2009#^a225tr.^b24 cm#Dch#245431#Nunan, David#Hng dn hc ting Anh theo cc tnh hung c th t rong thc t, luyn k nng nghe, ni, pht m theo a CD.#Ting Anh#K nng ng he hiu#K nng ni#K nng c#Pht m#Sch t hc## 00605000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200430003300700180 00760140007000940190005001010820004001068080005001100080005001150090011001200100 00500131011001500136019000500151006001300156013000700169021011400176020000900290 020001100299020000800310020000900318#VV09.10784#VV09.10785#VV09.10786#Nhng hiu bit v phong thu lm nh #Trn L Xun dch#57000#Vi?t#747#^214#^aH.#^aL ao ng#2009#^a311tr.^b24cm#Dch#Trn L Xun#245432#Nhng kin thc v phong th u gip cho bn thit k b cc nh sao cho hp l thun tin cho sinh hot cuc sng.#Thit k#Phong thu#Nh ca#Ni tht## 00685000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010013000560020033000690070018001020220004001200080 00500124009001100129010000500140011001500145021018700160020001500347020001600362 020000900378013000700387005001300394#VV09.10787#VV09.10789#VV09.10788#30000#Vi? t#959.7#^214#Lu Minh Tr#Tm trong truyn thng v di sn#Lu Minh Tr b.s.#T.3 #^aH.#^aLao ng#2009#^a115tr.^b24cm#Gii thiu di sn vn ho tnh Ho Bnh; b o tn, k tha v pht huy gi tr truyn thng - di sn; nhn vt lch s, huy n thoi - giai thoi; truyn thng v di sn - nhn ra th gii#Di sn vn ho#D i tch lch s#Vit Nam#245433#Lu Minh Tr## 00669000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010013000560020033000690070018001020220004001200080 00500124009001100129010000500140011001500145021017100160020001500331020001600346 020000900362013000700371005001300378#VV09.10790#VV09.10792#VV09.10791#35000#Vi? t#959.7#^214#Lu Minh Tr#Tm trong truyn thng v di sn#Lu Minh Tr b.s.#T.4 #^aH.#^aLao ng#2009#^a180tr.^b21cm#Gii thiu tng quan v lch s vn ho Vi t Nam. Vit Nam theo dng lch s: Khi ngha B Triu; di sn vn ho tnh Than h Ho; truyn thng v di sn vn ha H Ni...#Di sn vn ho#Di tch lch s#V it Nam#245434#Lu Minh Tr## 00526000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200420 00500070017000920140007001090190005001160820008001218080005001290080005001340090 01100139010000500150011001400155013000700169021005800176020001700234020000900251 020001200260#VV09.10793#VV09.10794#VV09.10795#Nguyn Vn Khoan#Nhng chuyn k v tt v xun ca Bc H#Nguyn Vn Khoan#20000#Vi?t#959.704#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a71tr.^b24cm#245435#Gm nhng mu chuyn k v tt v cc ma xun ca Bc H#Vn hc hin i#Vit Nam#H Ch Minh## 00527000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200200003900700170 00590140007000760190005000830820004000888080005000920080005000970090011001020100 00500113011001400118013000700132021009000139020001700229020000800246020001000254 020000900264#VV09.10796#VV09.10797#Nguyn Vn Khoan#Gng thy sng mi#Nguyn V n Khoan#20000#Vi?t#174#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a68tr.^b24cm#245436#Gm cc bi vit v gng sng o c ca cc th h thy gio Vit Nam t xa n na y#Vn hc hin i#o c#Thy gio#Vit Nam## 00636000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200510 00500070022001010140007001230190005001300820008001358080005001430080005001480090 01100153010000500164011001500169012003000184004001900214013000700233021008000240 020001700320020000900337020001200346#VV09.10798#VV09.10800#VV09.10799#Nguyn Vn Khoan#Nhng chuyn k v Bc H vi ng bo cc dn tc#Nguyn Vn Khoan b.s.# 45000#Vi?t#959.704#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a144tr.^b24cm#Nhng cu chuyn k v Bc H#Ti bn c b sung#245437#Gm nhng mu truyn k v H Ch Minh vi ng bo cc dn tc t Nam n Bc.#Vn hc hin i#Vit Nam#H Ch Minh## 00696000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820008000458080005000530020076000580070040001340220004001740050011001780050 01000189008000500199009001100204010000500215011001500220012002600235013000700261 021010000268020001700368020000900385020001200394#VV09.10801#VV09.10803#VV09.1080 2#30000#Vi?t#959.703#^214#Nhng chuyn k v hnh trnh Bc H ra i tm ng cu nc (1911 - 1941)#S.t., tuyn chn: Phan Tuyt, Bch Dip#T.1#Phan Tuyt#B ch Dip#^aH.#^aLao ng#2009#^a107tr.^b24cm#Nhng chuyn k v Bc H#245438#Tp hp nhng cu chuyn k v hnh trnh Bc H ra i tm ng cu nc t nm 18 11 n nm 1941.#Vn hc hin i#Vit Nam#H Ch Minh## 00843000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820008000458080005000530020074000580070074001320220004002060050008002100050 01000218008000500228009001100233010000500244011001500249012002600264005000900290 00500100029900500140030900500140032300500110033701300070034802101000035502000170 0455020000900472020001200481#VV09.10804#VV09.10805#VV09.10806#35000#Vi?t#959.70 3#^214#Nhng chuyn k v hnh trnh Bc H ra i tm ng cu nc (1944-1941) #Hng H, ng Ha, Thanh m... ; S.t., tuyn chn: Phan Tuyt, Bch Dip#T.2#H ng H#Bch Dip#^aH.#^aLao ng#2009#^a124tr.^b24cm#Nhng chuyn k v Bc H# ng Ha#Thanh m#inh Xun Lm# Quang Hng#Phan Tuyt#245439#Tp hp nhng c u chuyn k v hnh trnh Bc H ra i tm ng cu nc t nm 1811 n nm 19 41.#Vn hc hin i#Vit Nam#H Ch Minh## 00578000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200200 00500070017000700140007000870190005000940820008000998080005001070080005001120090 01100117010000500128011001500133013000700148021013100155020001700286020000900303 020001200312#VV09.10808#VV09.10807#VV09.10809#Nguyn Ngc Phc#Theo du chn ng i#Nguyn Ngc Phc#55000#Vi?t#959.704#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a228tr.^b24cm #245440#Gm nhng cu chuyn k v nhng tng lnh, nhng chin s anh hng tng lm vic, hot ng cng Bc hay tng c gp Bc#Vn hc hin i#Vit Nam#H Ch Minh## 00536000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200200 00500070017000700140007000870190005000940820008000998080005001070080005001120090 01100117010000500128011001400133013000700147021009000154020001700244020000900261 020001200270#VV09.10810#VV09.10811#VV09.10812#Nguyn Vn Khoan#Bc H dy chng ta#Nguyn Vn Khoan#25000#Vi?t#959.704#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a92tr.^b24cm# 245441#Gm cc bi vit v H Ch Minh - tm gng o c v lao ng m mi ng i cn hc tp.#Vn hc hin i#Vit Nam#H Ch Minh## 00559000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200160 00500070017000660140007000830190005000900820008000958080005001030080005001080090 01100113010000500124011001500129013000700144021011600151020001700267020000900284 020001200293#VV09.10813#VV09.10814#VV09.10815#Nguyn Vn Khoan#Nh li Bc dy#N guyn Vn Khoan#45000#Vi?t#959.704#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a160tr.^b24cm#245 442#Gm nhng cu chuyn k, hnh ng, ng x ca Ch tch H Ch Minh vi cn b, ng vin, ng bo bn b quc t.#Vn hc hin i#Vit Nam#H Ch Minh## 00866000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200440003300700630 00770190005001400820018001458080005001630080005001680090011001730100005001840110 03000189005002100219005001400240005001800254005001400272005001500286015007200301 013000700373021011600380020000800496020001400504020001100518020002300529#VV09.10 816#VV09.10817#VV09.10818#Lch s ng b tnh Bnh Phc (1975-2005)#B.s.: Nguy n Th Lan Hng, on Tn Dng, Nguyn Thanh Danh..#Vi?t#324.2597070959771#^214 #^aH.#^aLao ng#2008#^a422tr., 48tr. nh mu^b21cm#Nguyn Th Lan Hng#on T n Dng#Nguyn Thanh Danh#Trn Vn Qun#Phm Quc Hng#TTS ghi: ng Cng sn Vi t Nam. Ban chp hnh ng b tnh Bnh Phc#245443#Phn nh lch s u tranh cch mng, xy dng v pht trin ca ng b tnh Bnh Phc trong sut 75 nm lch s.#Lch s#ng b c s#Bnh Phc#ng Cng sn Vit Nam## 00782000000000301000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200090 00388080005000470010012000520020021000640220004000852210012000890040018001010080 00500119009002100124010000500145011002500150013000700175005001200182021020800194 020002100402020001700423020001900440020000900459020001200468#VV09.10819#VV09.108 21#VV09.10820#Vi?t#335.4346#^214#H Ch Minh#H Ch Minh ton tp#T.1#1919 - 192 4#Ti bn ln th 3#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a535tr., 5tr. nh^b22cm#2454 44#H Ch Minh#Tp hp nhng tc phm, bi ni, bi vit quan trng ca Ch tch H Ch Minh t nm 1919 n nm 1924, phn nh s chuyn bin trong t tng c a ngi t ch ngha yu nc n ch ngha x hi khoa hc...#T tng H Ch M inh#Ch ngha x hi#Ch ngha yu nc#Vit Nam#H Ch Minh## 00783000000000301000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200090 00388080005000470010012000520020021000640220004000852210012000890040018001010080 00500119009002100124010000500145011002500150013000700175005001200182021020200194 020002100396020002200417020002100439020000900460020001200469#VV09.10822#VV09.108 24#VV09.10823#Vi?t#335.4346#^214#H Ch Minh#H Ch Minh ton tp#T.3#1930 - 194 5#Ti bn ln th 3#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a554tr., 1tr. nh^b22cm#2454 45#H Ch Minh#Gm nhng tc phm ca Ch tch H Ch Minh vit t nm 1930 n ngy 2-9-1945, th hin nhng cng hin ln lao v t tng, ng li v t ch c ca Ch tch H Ch Minh i vi cch mng th gii...#T tng H Ch Minh# ng li khng chin#Phong tro cch mng#Vit Nam#H Ch Minh## 00621000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200480003300300200 00810190005001010820012001068080005001180080005001230090021001280100005001490110 01500154013000700169021011800176020001100294020002100305020000900326020000900335 020002300344#VV09.10825#VV09.10826#VV09.10827#Cng lnh v chin lc ng Cng sn Vit Nam#T nm 1930 n nay#Vi?t#324.2597071#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gi a#2009#^a479tr.^b21cm#245446#Gm cc vn kin v cng lnh v chin lc chung, chin lc c th ca ng cng sn Vit Nam t nm 1930 n nay.#Chin lc#C ng lnh chnh tr#Vit Nam#Vn kin#ng Cng sn Vit Nam## 00891000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200470003300300210 00800070048001010190005001490820012001548080005001660080005001710090021001760100 00500197011001500202005001700217005001400234005001300248005001700261005001500278 01300070029302102030030002000190050302000160052202000080053802000100054602000090 0556#VV09.10828#VV09.10830#VV09.10829#Kinh t th trng nh hng x hi ch n gha#L lun v thc tin#Nguyn Ph Trng, Phan Vn Khi, V nh Bch..#Vi?t#3 30.1209597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a759tr.^b22cm#Nguyn Ph Trng#P han Vn Khi#V nh Bch#Trn Xun Trng#Mai Ngc Cng#245447#Gm 43 bi vit v kinh t th trng nh hng x hi ch ngha - nhng vn chung. Tp chu ng phn tch nhng vn c th, tip tc hon thin th ch kinh t th trng nh hng XHCN nc ta.#Kinh t th trng#nh hng XHCN#L lun#Thc tin #Vit Nam## 01013000000000229000450002600110000002600110001100200330002201400070005501900050 00620820008000678080005000750080005000800090021000850100005001060110015001110040 03000126015012300156013000700279021046600286020002000752020001100772#VV09.10831# VV09.10832#Gio trnh trit hc Mc - Lnin#73000#Vi?t#335.411#^214#^aH.#^aChn h tr Quc gia#2009#^a670tr.^b21cm#Ti bn, c sa cha, b sung#TTS ghi: Hi ng Trung ng ch o bin son gio trnh Quc gia. Cc b mn khoa hc Mc - Lnin, t tng H ch Minh#245448#Trnh by ni dung ca ch ngha Mc - Lnin v cc vn : vai tr, s ra i v pht trin, cc php bin chng ca ch ngh a duy vt, cc cp phm tr c bn v nhng quy lut ca ch ngha duy vt. Mt s vn v l lun nhn thc, x hi v t nhin, cc hnh thi kinh t - x hi, giai cp v u tranh giai cp, nh nc v cch mng, thc x hi, vn con ngi trong trit hc Mc. ng thi, gii thiu mt s tro lu trit hc phng Ty hin i#Trit hc Mc-Lnin#Gio trnh## 00759000000000229000450002600110000002600110001100200320002201400070005401900050 00610820009000668080005000750080005000800090021000850100005001060110015001110040 03000126015012300156013000700279021021100286020002100497020001100518#VV09.10834# VV09.10833#Gio trnh t tng H ch Minh#53000#Vi?t#335.4346#^214#^aH.#^aChn h tr Quc gia#2009#^a489tr.^b21cm#Ti bn, c sa cha, b sung#TTS ghi: Hi ng Trung ng ch o bin son gio trnh Quc gia. Cc b mn khoa hc Mc - Lnin, t tng H ch Minh#245449#Khi nim, ngun gc qu trnh hnh thnh t tng H Ch Minh v t tng H Ch Minh v cc vn dn tc, ch ngha x h i v con ngi, v CSVN, i on kt dn tc, qun s, nhn vn, o c v v n ho#T tng H Ch Minh#Gio trnh## 00807000000000253000450002600110000002600110001100200420002201400070006401900050 00710820013000768080005000890080005000940090021000990100005001200110015001250040 03000140015012300170013000700293021020200300020000800502020000900510020001100519 020002300530#VV09.10835#VV09.10836#Gio trnh lch s ng Cng sn Vit Nam#520 00#Vi?t#324.25970709#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a475tr.^b21cm#Ti bn , c sa cha, b sung#TTS ghi: Hi ng Trung ng ch o bin son gio trn h Quc gia. Cc b mn khoa hc Mc - Lnin, t tng H ch Minh#245450#Gii th iu s ra i ca ng cng sn Vit Nam v lnh o ginh chnh quyn (1930-194 5). ng lnh o hai cuc khng chin v xy dng ch mi (1945-1975). a c nc qu ln CNXH (1975-2000)#Lch s#Vit Nam#Gio trnh#ng Cng sn Vi t Nam## 00547000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200090 00480030012000570070049000690140007001180190005001250820006001308080005001360080 00500141009000900146010000500155011001500160019001300175006001300188006001300201 013000700214020001700221020000700238020001200245#VV09.10837#VV09.10838#VV09.1083 9#Shalev, Zeruya#V chng#Tiu thuyt#Zeruya Shalev ; Dch: c Thnh, Trn T h Lan#84000#Vi?t#892.4#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a475tr.^b21cm#Dch Ixaraen# c Thnh#Trn Th Lan#245451#Vn hc hin i#Ixraen#Tiu thuyt## 00675000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00410820006000468080005000520010016000570020019000730030020000920070057001120220 00400169006001400173005001300187008000500200009004800205010000500253011001500258 013000700273019001600280005001600296020001800312020001100330020002000341#VV09.10 840#VV09.10841#VV09.10842#108000#Vi?t#895.1#^214#Phng Mng Long#ng Chu lit quc#Tiu thuyt lch s#Phng Mng Long ; Nguyn Mc dch ; Cao Xun Huy h. .#T.1#Nguyn Mc#Cao Xun Huy#^aH.#^aLao ng^bTrung tm Vn ho Ngn ng n g Ty#2009#^a639tr.^b24cm#245452#Dch Trung Quc#Phng Mng Long#Vn hc trung i#Trung Quc#Tiu thuyt lch s## 00674000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010016000560020019000720030020000910070057001110220 00400168006001400172005001300186008000500199009004800204010000500252011001500257 019001600272013000700288005001600295020001800311020001100329020002000340#VV09.10 843#VV09.10844#VV09.10845#99000#Vi?t#895.1#^214#Phng Mng Long#ng Chu lit q uc#Tiu thuyt lch s#Phng Mng Long ; Nguyn Mc dch ; Cao Xun Huy h.. #T.2#Nguyn Mc#Cao Xun Huy#^aH.#^aLao ng^bTrung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2009#^a639tr.^b24cm#Dch Trung Quc#245453#Phng Mng Long#Vn hc trung i#Trung Quc#Tiu thuyt lch s## 00610000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010010000560020021000660030020000870070031001070220 00400138006001400142008000500156009000900161010000500170011001500175015003300190 013000700223019001600230005001000246020001700256020001100273020001200284#VV09.10 846#VV09.10848#VV09.10847#60000#Vi?t#895.1#^214#Phng Ca#Cn Lun tin truyn# Tiu thuyt v hip#Phng Ca ; o Bch Lin dch#T.1#o Bch Lin#^aH.#^aPh n#2009#^a290tr.^b24cm#Tn tht tc gi: Hng K Cng#245454#Dch Trung Quc#P hng Ca#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt## 00631000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010010000560020021000660030020000870070031001070220 00400138221000900142006001400151008000500165009000900170010000500179011001500184 01500330019901900160023201300070024800500100025502000170026502000110028202000120 0293#VV09.10849#VV09.10850#VV09.10851#60000#Vi?t#895.1#^214#Phng Ca#Cn Lun tin truyn#Tiu thuyt v hip#Phng Ca ; o Bch Lin dch#T.2#Thin c#o Bch Lin#^aH.#^aPh n#2009#^a354tr.^b24cm#Tn tht tc gi: Hng K Cng#Dc h Trung Quc#245455#Phng Ca#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt## 00634000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010010000560020021000660030020000870070031001070220 00400138221001200142006001400154008000500168009000900173010000500182011001500187 01500330020201900160023501300070025100500100025802000170026802000110028502000120 0296#VV09.10852#VV09.10854#VV09.10853#60000#Vi?t#895.1#^214#Phng Ca#Cn Lun tin truyn#Tiu thuyt v hip#Phng Ca ; o Bch Lin dch#T.3#Thun Dng# o Bch Lin#^aH.#^aPh n#2009#^a362tr.^b24cm#Tn tht tc gi: Hng K Cng# Dch Trung Quc#245456#Phng Ca#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt## 00632000000000325000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200060 00388080005000440140007000490010010000560020021000660030020000870070031001070220 00400138221001000142006001400152008000500166009000900171010000500180011001500185 01500330020001900160023301300070024900500100025602000170026602000110028302000120 0294#VV09.10855#VV09.10856#VV09.10857#Vi?t#895.1#^214#60000#Phng Ca#Cn Lun tin truyn#Tiu thuyt v hip#Phng Ca ; o Bch Lin dch#T.4#Ph thnh#o Bch Lin#^aH.#^aPh n#2009#^a354tr.^b24cm#Tn tht tc gi: Hng K Cng#D ch Trung Quc#245457#Phng Ca#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt## 00630000000000325000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200060 00388080005000440140007000490010010000560020021000660030020000870070031001070220 00400138221000800142006001400150008000500164009000900169010000500178011001500183 01500330019801900160023101300070024700500100025402000170026402000110028102000120 0292#VV09.10858#VV09.10860#VV09.10859#Vi?t#895.1#^214#60000#Phng Ca#Cn Lun tin truyn#Tiu thuyt v hip#Phng Ca ; o Bch Lin dch#T.5#Long Du#o B ch Lin#^aH.#^aPh n#2009#^a381tr.^b24cm#Tn tht tc gi: Hng K Cng#Dch Trung Quc#245458#Phng Ca#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt## 00630000000000325000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200060 00388080005000440140007000490010010000560020021000660030020000870070031001070220 00400138221000800142006001400150008000500164009000900169010000500178011001500183 01500330019801900160023101300070024700500100025402000170026402000110028102000120 0292#VV09.10861#VV09.10862#VV09.10863#Vi?t#895.1#^214#60000#Phng Ca#Cn Lun tin truyn#Tiu thuyt v hip#Phng Ca ; o Bch Lin dch#T.6#Kip ba#o B ch Lin#^aH.#^aPh n#2009#^a350tr.^b24cm#Tn tht tc gi: Hng K Cng#Dch Trung Quc#245459#Phng Ca#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt## 00632000000000325000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200060 00388080005000440140007000490010010000560020021000660030020000870070031001070220 00400138221001000142006001400152008000500166009000900171010000500180011001500185 01500330020001900160023301300070024900500100025602000170026602000110028302000120 0294#VV09.10864#VV09.10865#VV09.10866#Vi?t#895.1#^214#60000#Phng Ca#Cn Lun tin truyn#Tiu thuyt v hip#Phng Ca ; o Bch Lin dch#T.7#Thin o#o Bch Lin#^aH.#^aPh n#2009#^a430tr.^b24cm#Tn tht tc gi: Hng K Cng#D ch Trung Quc#245460#Phng Ca#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt## 00823000000000325000450002600110000002600110001100100090002200200800003100700240 01110140008001350190005001430820012001488080005001600080005001650090011001700100 00500181011001500186005000800201013000700209021017800216020001900394020002000413 02000100043302000160044302000100045902000030046902000090047202000090048102000070 0490#VL09.01409#VL09.01410#Hng Yn#Cm nang nghip v cng tc dnh cho cn b vn phng UBND x, phng, th trn#B.s.: Hng Yn, Lan Anh#295000#Vi?t#352.140 9597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a575tr.^b27cm#Lan Anh#245461#Chc nng nhim v ca vn phng UBND, cng tc lp h s, qun l, lu tr vn bn. Cng tc qun l s dng con du, k thut son tho vn bn, qun l v ban hnh vn bn...#Q un l hnh chnh#Hnh chnh nh nc#Nghip v#U ban nhn dn#Vn phng#X#Th trn#Vit Nam#Phng## 00655000000000325000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480140007000520190005000590820012000648080005000760020015000810030004000960070 03800100022000500138221004800143005001200191005001000203005001200213005001400225 00500130023900800050025200900110025701000050026801100150027301500340028801300070 0322#VL09.01411#VL09.01412#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#50000#Vi?t#895.9221008 #^214#Hng t Vit#Th#Trn Xun , H c i, Trn c i..#T.16#K nim 3 n m thnh lp (17/6/2006 - 17/6/2009)#Trn c i#H c i#Trn c i#Lng Ngc Am#Trn Minh n#^aH.#^aLao ng#2009#^a180tr.^b30cm#TTS ghi: Cu lc b Th Vi t Nam#245462## 00821000000000265000450002600110000002600110001100201050002200300490012701400080 01760190005001840820012001898080005002010080005002060090011002110100005002220110 01500227012001900242013000700261021023000268020001000498020001600508020001000524 020001200534020000900546#VL09.01413#VL09.01414#i hi X cng on Vit Nam - h ng dn thi hnh iu l cng on v nghip v cng tc cng on 2009#Xy dng cng on c s - nghip on vng mnh#298000#Vi?t#331.8709597#^214#^aH.#^aLa o ng#2009#^a542tr.^b28cm#Cm nang nghip v#245463#Cng on Vit Nam xy dng pht trin v i hi X cng on Vit Nam. Gii thiu iu l Vit Nam v vn bn hng dn thi hnh. Nghip v cng tc cng on 2009, hng dn v xy dng cng on c s v nghip on vng mnh.#Cng on#Cng on c s#Nghip v#N ghip on#Vit Nam## 00825000000000337000450002600110000002600110001100100110002200200260003300300450 00590070074001040050010001780060015001880060013002030060016002160140007002320190 00500239082000400244808000500248008000500253009000900258010000500267011001500272 01200280028701300070031501900050032202101290032702000090045602000090046502000070 0474039000600481#VV09.10867#VV09.10868#Khoo, Adam#Con ci chng ta u gii#B q uyt lm tri dy ti nng trong con bn#Adam Khoo, Gagy Lee ; Dch: Trn ng K hoa, Ung Xun Vy, Nguyn Hng Vn#Lee, Gagy#Trn ng Khoa#Ung Xun Vy#Nguyn Hng Vn#95000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a351tr.^b24cm#T sch Vn ti thnh cng#245464#Dch#Nhng kinh nghim v b quyt gip tri dy ti nng tro ng con ci, gip cc th h trong gia nh bn tm c ting ni chung.#Gio d c#Gia nh#Tr em#huong## 00632000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200170 00480070015000650140007000800190005000870820011000928080005001030080018001080090 01100126010000500137011001500142013000700157021018000164020001700344020000900361 020000800370#VV09.10870#VV09.10871#VV09.10869#Lu nh Triu#Bt mt que dim#L u nh Triu#58000#Vi?t#895.922803#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a360 tr.^b21cm#245465#Su tp cc bi vit c ng trn cc bo v nhiu ch khc nhau din ra trong cuc sng: ng du hc ca mt hc sinh ngho; cu b m t rc ngy xa ang trng thnh...#Vn hc hin i#Vit Nam#Bi bo## 00624000000000289000450002600110000001900160001100600190002701900050004608200060 00518080005000570140007000620020020000690030013000890070058001020220005001600050 01600165005001500181008001800196009001100214010000500225011001500230012004000245 020001800285020001100303020001300314013000700327#VV09.10872#Dch Trung Quc#Nhm Mai Hoa Trang#Vi?t#895.1#^214#12500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ng c Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.15#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a123tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#245466## 00605000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070063000590220005001220050009001270050016001360060 00900152008001800161009001100179010000500190011001500195012004000210019001600250 020001800266020001100284020001300295013000700308#VV09.10873#15000#Vi?t#895.1#^2 14#Lc nh k#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: T Kim Kiu ; Hi ng dch#T.11#Kim Dung#T Kim Kiu#Hi ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 009#^a128tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn h c thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#245467## 00608000000000289000450002600110000002000130001102000180002402000110004201400070 00530190005000600820006000658080005000710020017000760030013000930070062001060220 00500168005000900173005001500182006000900197008001800206009001100224010000500235 011001500240012004000255019001600295013000700311#VV09.10874#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#15000#Vi?t#895.1#^214#Anh hng x iu#Tranh truyn#Nguy n tc: Kim Dung ; Ho s: Khu Phc Long ; Hi ng dch#T.10#Kim Dung#Khu Phc Long#Hi ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a139tr.^b20cm#Truyn tranh dn h cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#245468## 00459000000000241000450002600110000000200380001100700160004900500160006501400070 00810190005000880820006000938080005000990080018001040090011001220100005001330110 01500138012001400153013000700167020001100174020000600185020001200191020001400203 #VV09.10875#40 b thi trc nghim ting Vit 3#Phm Thnh Cng#Phm Thnh Cn g#22000#Vi?t#372.6#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a110tr.^b24cm#Bn ng hnh#245469#Ting Vit#Lp 3#Trc nghim#Sch c thm## 00858000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200630 00490070016001120140007001280190005001350820009001408080005001490080005001540090 02100159010000500180011001500185004001800200013000700218015005000225021022100275 020002100496020000900517020000800526020001000534020001200544#VV09.10876#VV09.108 77#VV09.10878#Nguyn Khc Nho#H Ch Minh - nh cao truyn thng Nhn - Tr - D ng Vit Nam#Nguyn Khc Nho#26000#Vi?t#335.4346#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia #2009#^a266tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#245470#Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh#Gii thiu nhng bi vit v: t tng nhn vn H Ch Minh; tr tu thi i H Ch Minh; o c v nhn cch Bc H; t tng ngoi giao ho bnh v nhn ngha ca Bc; cng nh tm gng nhn - tr - dng ca Ngi#T tng H Ch Minh#Nhn o#Tr tu#Nhn cch#H Ch Minh## 00728000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200470003800700330 00850140007001180190005001250820010001308080005001400080005001450090021001500100 00500171011001500176012002900191005001600220013000700236021015900243020001000402 020001300412020001200425020001300437#VV09.10879#VV09.10880#Dng Bch Long#Tm h iu cc quy nh ca php lut v tha k#Dng Bch Long, Nguyn Xun Anh#29000 #Vi?t#346.59705#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a246tr.^b21cm#T sch: Ph p lut ph thng#Nguyn Xun Anh#245471#Gm 110 cu hi v gii p c th v c c quy nh ca php lut tha k trong B lut dn s 2005 v gii quyt cc t nh hung hay gp phi trong thc tin.#Php lut#Lut tha k#Lut dn s#Sch h i p## 00710000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820011000458080005000560010017000610020007000780070047000850220004001320050 01500136008000500151009001800156010000500174011001500179012003700194015003400231 013000700265021010300272020001700375020000900392020000700401#VV09.10882#VV09.108 81#VV09.10883#31000#Vi?t#398.809597#^214#Nguyn Xun Knh#Ca dao#B.s.: Nguyn X un Knh (ch.b.), Phan Lan Hng#Q.5#Phan Lan Hng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009# ^a218tr.^b22cm#Tinh hoa Vn hc dn gian ngi Vit#TTS ghi: Vin Nghin cu V n ho#245472#Gm cc li ca dao phn nh tnh cm ca c nam v n trong hon c nh thun li, tnh cm, m thm...#Vn hc dn gian#Vit Nam#Ca dao## 00691000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820011000458080005000560010017000610020007000780070047000850220004001320050 01500136008000500151009001800156010000500174011001500179012003700194015003400231 013000700265021008400272020001700356020000900373020000700382#VV09.10884#VV09.108 85#VV09.10886#33000#Vi?t#398.809597#^214#Nguyn Xun Knh#Ca dao#B.s.: Nguyn X un Knh (ch.b.), Phan Lan Hng#Q.9#Phan Lan Hng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009# ^a232tr.^b22cm#Tinh hoa Vn hc dn gian ngi Vit#TTS ghi: Vin Nghin cu V n ho#245473#Gm cc li ca dao phn nh tnh cm ca nam, v n trong hon cnh khng thun li#Vn hc dn gian#Vit Nam#Ca dao## 00666000000000277000450002600110000002600110001100100090002200200220003100300590 00530070025001120140007001370190005001440820006001498080005001550080005001600090 00900165010000500174011001500179005000900194013000700203021012800210020001800338 020000800356020001100364020001300375#VV09.10887#VV09.10888#Thu Thu#Bn sng nh th no?#Hng dn cch to mt v p ring bit ton din, t tin#B.s.: Thu T hu, Bch Nh#30000#Vi?t#646.7#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a190tr.^b21cm#Bch Nh# 245474#Hng dn chm sc sc kho trong cuc sng, ch n ung v tp th d c, thi trang v cuc sng, trang sc - nc hoa...#Chm sc sc kho#Lm p #Thi trang# trang sc## 00484000000000229000450002600110000002600110001100100120002200200320003400700170 00660190005000830820006000888080005000940080005000990090009001040100005001130110 01500118013000700133021008600140020001100226020000900237020000800246#VV09.10889# VV09.10890#Phng Lin#Khi "ngi y" ni li chia tay#Phng Lin b.s.#Vi?t#152 .4#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a111tr.^b21cm#245475#Gii thiu nhng kinh nghim vt qua 6 giai on tm l khi b ngi yu chia tay#Tm l hc#Tnh yu#Cm x c## 00620000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200390 00470070075000860140007001610190005001680820004001738080005001770080005001820090 00900187010000500196011001500201019000500216006001400221013000700235021011000242 020001400352#VV09.10891#VV09.10892#VV09.10893#Coelho, Paulo#Cm nang ca ngi c hin binh nh sng#Paulo Coelho ; Hong Tng dch t bn ting Anh ca Margar et Jull Costa#32000#Vi?t#158#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a162tr.^b20cm#Dch# Ho ng Tng#245476#Trit l sng khuyn khch ngi ta c m v dm sng vi c m ca mnh, cch sng v hon thin bn thn.#Trit l sng## 00771000000000313000450002600110000002600110001100100090002200200580003100700510 00890140007001400190005001470820012001528080005001640080005001690090018001740100 00500192011001500197019000500212006001300217013000700230021011700237020001700354 020001800371020001100389020001700400020000900417020001400426020001700440#VV09.10 895#VV09.10894#Hong Vi#Cc dn tc bnh ng, on kt gip nhau cng pht tri n#Hong Vi b.s. ; Phm Vn Yn dch sang ting Khmer#26000#Vi?t#305.8009597#^21 4#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a118tr.^b21cm#Dch#Phm Vn Yn#245477#Nhng kin thc v bnh ng dn tc, on kt cc dn tc gip nhau cng pht trin dnh cho ngi dn tc thiu s#Dn tc thiu s#Bnh ng dn tc#X hi hc#on k t dn tc#Vit Nam#Sch song ng#Sch thng thc## 00851000000000277000450002600110000002600110001100100180002200200640004000700180 01040140007001220190005001290820007001348080005001410080018001460090035001640100 00500199011001500204015004600219013000700265021024600272020001000518020001300528 020000300541020001800544020001100562#VV09.10896#VV09.10897#L Th nh Nguyt#Ph p lut chng bn ph gi Hoa K v tc ng i vi Vit Nam#L Th nh Nguyt#2 9500#Vi?t#343.73#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009 #^a270tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut Tp. H Ch Minh#245478#Mt s vn l lun v bn ph gi theo php lut Hoa K. Khi kin bn ph gi theo php lut Hoa K. Nn kinh t phi th trng trong v kin chng bn ph gi theo ph p lut Hoa K. Mt s tc ng i vi Vit Nam trong qu trnh hi nhp.#Php lut#Lut kinh t#M#Chng bn ph gi#Gio trnh## 00828000000000289000450002600110000002600110001100100130002200200180003502900260 00530070036000790140007001150190005001220820008001278080005001350080018001400090 03500158010000500193011001500198015006800213005001600281013000700297021018000304 020002000484020000800504020001500512020001100527#VV09.10898#VV09.10899#Phm Hu Lc#X l s tn hiu#Digital signal processing#B.s.: Phm Hu Lc, Phm Thnh D anh#21000#Vi?t#621.382#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Min h#2009#^a147tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Cng ngh Tp. H Ch Minh. Khoa Cng ngh in t#Phm Thnh Danh#245479#i cng v tn hiu v nhiu. Phn tch Fouri er. Ly mu v khi phc tn hiu. Tn hiu v h thng ri rc thi gian. Phn tch trong min thi gian v min tn s. Bin i Z#Cng ngh thng tin#in t #X l tn hiu#Gio trnh## 01023000000000337000450002600110000002600110001100200650002200700510008701400070 01380190005001450820004001508080005001540080018001590090035001770100005002120110 01500217015005300232005001200285005001800297005001700315005001500332005001400347 01300070036102102490036802000180061702000100063502000080064502000100065302000110 0663020001100674#VV09.10901#VV09.10900#K thut o lng trong cng ngh ho hc , thc phm, mi trng#Nguyn Knh, Nguyn Thch Minh, Nguyn Hu Trung..#26000 #Vi?t#660#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a235t r.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip Tp. H Ch Minh#Nguyn Knh#Nguyn Thch Minh#Nguyn Hu Trung#V Thanh Hng#Trn Hoi c#245480#i cng v k thut o; phng php v cc dng c o mt s i lng vt l trong cng ngh ho hc thc phm v mi trng; o p sut, o lu lng; o mc cht lng v vt liu ri; o thnh phn hp cht; tng quan v iu khin t ng...#K thu t o lng#Cng ngh#Ho hc#Thc phm#Mi trng#Gio trnh## 00675000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200150003600700140 00510140007000650190005000720820004000778080005000810080018000860090035001040100 00500139011001500144015005100159013000700210021017800217020000700395020000800402 020001100410#VV09.10902#VV09.10903# Quang Minh#Ho l Silict# Quang Minh#22 000#Vi?t#541#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a3 06tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Bach khoa Tp. H Ch Minh#245481#Silict trng thi tinh th. Cc Silict trng thi v nh hnh. Cc Silict trng thi phn tn cao. C s l thuyt qu trnh nhit cao. Biu pha h mt c u t...#Ho l#Silict#Gio trnh## 00607000000000241000450002600110000000200510001100300790006200700570014101400070 01980190005002050820004002108080005002140080018002190090035002370100005002720110 01500277005002300292013000700315020001000322020000700332020001200339020001400351 #VV09.10904#45 kim tra trc nghim v t lun ting Anh 11#Theo chng trnh sch gio khoa v nh hng cu trc thi ca B GD v T#B.s.: Phan Th Min h Chu (ch.b.), Nguyn Th Phng Oanh#25000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^a i hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a164tr.^b24cm#Nguyn Th Phng Oanh#2454 82#Ting Anh#Lp 11#Trc nghim#Sch c thm## 00752000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200240003600700140 00600140007000740190005000810820006000868080005000920080018000970090035001150100 00500150011001400155015005100169013000700220021024100227020001200468020000700480 020001100487#VL09.01415#VL09.01416#Trn Don Sn#Cng ngh ch to my 2#Trn Do n Sn#12000#Vi?t#621.8#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Mi nh#2009#^a96tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa TP. H Ch Minh#245483# Gia cng ct gt khng truyn thng. Cng ngh x l b mt. Thit k x l b m t. Thit k quy trnh cng ngh gia cng chi tit. Cng ngh nhm v h thng s n xut linh hot. Gia cng cc chi tit in hnh. Lp rp cc sn phm c kh. #Ch to my#C kh#Gio trnh## 00537000000000229000450002600110000002600110001100200150002201400070003701900050 00440820008000498080005000570080005000620090021000670100005000880110015000930130 00700108021014300115020001000258020001200268020000900280020001800289#VN09.03533# VN09.03534#B lut Dn s#37000#Vi?t#349.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#200 9#^a386tr.^b19cm#245484#Gii thiu nhng nh lut chung ca b lut dn s, cc iu khon v c nhn, ti sn v quyn s hu, ngha v dn s v hp ng dn s...#Php lut#Lut dn s#Vit Nam#Vn bn php lut## 00695000000000277000450002600110000002600110001100200920002201400070011401900050 01210820008001268080005001340080005001390090021001440100005001650110015001700130 00700185021013600192020001000328020001600338020001800354020000600372020000500378 020000900383020000700392020001800399#VN09.03535#VN09.03536#Vn bn php lut v thc hin th im khng t chc hi ng nhn dn huyn, qun, phng#14000#Vi ?t#342.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a107tr.^b19cm#245485#Gii thiu cc quyt nh ngh quyt, thng t ca chnh ph v thc hin th im khng t chc hi ng nhn dn qun, huyn, phng.#Php lut#Lut hnh chnh#Hi ng nhn dn#Huyn#Qun#Vit Nam#Phng#Vn bn php lut## 00659000000000253000450002600110000002600110001100200420002200300150006400700170 00790140007000960190005001030820010001088080005001180080005001230090021001280100 00500149011001500154001001700169013000700186021017800193020001000371020000900381 020001500390#VN09.03537#VN09.03538#Thc hin v p dng php lut Vit Nam#Sc h tham kho#Nguyn Minh oan#20000#Vi?t#340.09597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gi a#2009#^a163tr.^b19cm#Nguyn Minh oan#245486#Khi nim v mc ch ca vic th c hin php lut. p dng php lut. Quy trnh thc hin v p dng php lut, n hng bo m thc hin php lut. p dng php lut tng t...#Php lut#Vit N am#Sch tham kho## 00748000000000277000450002600110000002600110001100200420002200700520006401900050 01160820018001218080005001390080005001440090021001490100005001700110015001750010 01500190005001600205005001300221013000700234021016800241020000800409020001400417 020000900431020000700440020002300447#VN09.03539#VN09.03540#Lch s ng b x M ng Do (1960 - 2005)#B.s.: Phng Trn Hn, Hong Bch Long, H Th Thun#Vi?t#32 4.2597070959718#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a260tr.^b19cm#Phng Trn H n#Hong Bch Long#H Th Thun#245487#Gii thiu v vng t, con ngi v truy n thng cch mng x Mng o, qu trnh lch s ng b x Mng o lnh o nh n dn xy dng v pht trin kinh t x hi.#Lch s#ng b c s#Mng o#Sn La#ng Cng sn Vit Nam## 00577000000000253000450002600110000002600110001100200260002200700130004801900050 00610820010000668080005000760080005000810090021000860100005001070110015001120060 00800127013000700135021011600142020001000258020001400268020000900282020001400291 020001800305#VN09.03541#VN09.03542#Lut Hn nhn v Gia nh#Sn Th dch#Vi?t#3 46.59701#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a120tr.^b19cm#Sn Th#245488#Gm n hng qui nh chung v lut kt hn, quan h gia v v chng, quan h gia cha m, con ci, ng b anh ch...#Php lut#Lut hn nhn#Gia nh#Sch song ng#V n bn php lut## 00862000000000313000450002600110000002600110001100200950002200700140011701400070 01310190005001380820008001438080005001510080005001560090021001610100005001820110 01500187001001400202012002800216013000700244021021900251020001000470020001100480 020001000491020001200501020001100513020000700524020000400531020001300535#VN09.03 543#VN09.03544#111 cu hi - p v khiu ni hnh chnh, khiu kin hnh chnh, tranh chp t ai v t co#inh Vn Minh#25000#Vi?t#347.597#^214#^aH.#^aChn h tr Quc gia#2009#^a221tr.^b19cm#inh Vn Minh#T sch Php lut ph thng#245 489#Gm 111 cu hi - p v khiu ni, khiu kin v vic gii quyt khiu ni, khiu kin hnh chnh, t co v gii quyt t co, tip cng dn, gim st, qu n l cng tc gii quyt khiu ni, t co v cc vn khc#Php lut#Hnh ch nh#Khiu ni#Lut dn s#Tranh chp#T co#t#Sch hi p## 00721000000000241000450002600110000002600110001100200740002201400070009601900050 01030820008001088080005001160080005001210090021001260100005001470110015001520130 00700167021025100174020001000425020001600435020000900451020000900460039001000469 #VN09.03545#VN09.03546#Mt s quy nh v cng ch thi hnh quyt nh trong x pht hnh chnh#28000#Vi?t#342.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a255tr .^b19cm#245490#Gii thiu quy nh chung, mt s ngh nh c th ca chnh ph v th tc p dng cc bin php cng ch thi hnh quyt nh x pht vi phm h nh chnh trong thi hnh n dn s, lnh vc hi quan, giao thng ng b, tron g sn xut, kinh doanh...#Php lut#Pht hnh chnh#Qui nh#Vit Nam#Khnh Vn# # 00681000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200660003301400070 00990190005001060820010001118080005001210080005001260090021001310100005001520110 01500157013000700172021012700179020001000306020001100316020000800327020000800335 020001100343020000900354020001800363039001000381#VN09.03547#VN09.03548#VN09.0354 9#Quy nh php lut v chnh sch tin lng, tr cp, ph cp mi#21000#Vi?t# 344.59701#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a178tr.^b19cm#245491#Gm cc ngh nh, thng t, quyt nh ca Chnh ph v cc b ngnh lin quan v chnh sc h tin lng, tr cp, ph cp mi#Php lut#Tin lng#Tr cp#Ph cp#Chnh s ch#Vit Nam#Vn bn php lut#Khnh Vn## 00472000000000253000450002600110000000200160001100300130002700700150004001400070 00550190005000620820009000678080005000760080005000810090009000860100005000950110 01700100005001000117012003400127013000700161020001800168020000900186020001300195 039001000208#VN09.03550#Lc ma bal#Truyn tranh#Phc Minh b.s.#12000#Vi?t# 895.9223#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a24tr.^b18x18cm#Phc Minh#Mi cu chuyn mt b i hc cho b#245492#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00478000000000253000450002600110000000200220001100300130003300700150004601400070 00610190005000680820009000738080005000820080005000870090009000920100005001010110 01700106005001000123012003400133013000700167020001800174020000900192020001300201 039001000214#VN09.03551#Con Cp khng c rng#Truyn tranh#Phc Minh b.s.#12000 #Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a24tr.^b18x18cm#Phc Minh#Mi cu chuyn mt bi hc cho b#245493#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00448000000000241000450002600110000000200270001100700150003801400070005301900050 00600820009000658080005000740080005000790090009000840100005000930110017000980050 01000115012002400125013000700149020001800156020000900174020001300183039001000196 #VN09.03552#Lm sao khng b d d?#Phc Minh b.s.#16000#Vi?t#895.9223#^214# ^aH.#^aPh n#2009#^a29tr.^b18x18cm#Phc Minh#B hc cch gi an ton#245494#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00709000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020032000430070044000750220004001192210020001230050014001430050 01500157008000500172009001100177010000500188011001500193013000700208021014500215 020001300360020002100373020001500394039001000409#VN09.03553#VN09.03554#28000#Vi ?t#612#^214#Th gii nhng iu em cn bit#B.s.: L Quang Long (ch.b.), Phm Ho ng Anh#T.3#B mt c th ngi#L Quang Long#Phm Hong Anh#^aH.#^aGio dc#200 9#^a216tr.^b18cm#245495#Gii thiu nhng iu l th v cu to, chc nng, c im sinh l hc ca c th ngi nh: cc t bo, da, xng, c bp, tr thng minh,...#C th ngi#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Khnh Vn## 00459000000000265000450002600110000002600110001100100090002200200100003100300040 00410070009000450140007000540190005000610820010000668080005000760080005000810090 01100086010000500097011001500102015002900117013000700146020001700153020000900170 020000400179039001000183#VN09.03555#VN09.03556#V Sa H#La trng#Th#V Sa H#3 5000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a127tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Ng Gia V#245496#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Khnh Vn## 00915000000000325000450002600110000002600110001100200480002200300410007000700480 01110190005001590820011001648080005001750080005001800090011001850100005001960110 02900201005001400230005001800244005001100262005000500273005001700278013000700295 02101800030202000410048202000170052302000230054002000090056302000070057203900100 0579#VN09.03557#VN09.03558#Trng trung hc lc qun Trn Quc Tun kho V#Kho chun b tng phn cng (1949-1950)#H Ch Minh, L Thit Hng, Nguyn Quc Th c..#Vi?t#355.009597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a250tr., 5tr. nh mu^b19cm#L Th it Hng#Nguyn Quc Thc#Trng Kh#T.K.#Nguyn Vn Khoan#245497#Gii thiu nh ng gng mt hc vin kho V trng Trung hc Lc qun Trn Quc Tun (Kho chu n b tng phn cng 1949 - 1950) v nhng hi k chn tht ca h vit v thi k ny#Trng Trung hc Lc qun Trn Quc Tun#Lch s hin i#Khng chin ch ng Php#Vit Nam#Hi k#Khnh Vn## 00610000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200360 00450030030000810070029001110060008001400140007001480190005001550820004001608080 00500164008000500169009001100174010000500185011001500190019001600205006000800221 006001000229013000700239020001700246020001100263020001200274039001000286#VN09.03 559#VN09.03561#VN09.03560#Nxin, Azit#Mi ng b u tng xp th nht#Tuyn tp truyn ci c sc#Azit Nxin ; Dch: Thi H..#Thi H#36000#Vi?t#894#^21 4#^aH.#^aLao ng#2009#^a272tr.^b19cm#Dch Th Nh K#c Mn#Ngc Bng#245498#V n hc hin i#Th Nh K#Truyn ci#Khnh Vn## 00581000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200220 00450030030000670070036000970060008001330140007001410190005001480820004001538080 00500157008000500162009001100167010000500178011001500183019001600198006000800214 013000700222020001700229020001100246020001200257039001000269#VN09.03562#VN09.035 64#VN09.03563#Nxin, Azit#in cung bt c d#Tuyn tp truyn ci c sc#Az it Nxin ; Dch: Thi H, c Mn#Thi H#30000#Vi?t#894#^214#^aH.#^aLao ng#2 009#^a224tr.^b19cm#Dch Th Nh K#c Mn#245499#Vn hc hin i#Th Nh K#Tr uyn ci#Khnh Vn## 00619000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200270 00450030030000720070047001020060008001490140007001570190005001640820004001698080 00500173008000500178009001100183010000500194011001500199019001600214006000800230 006001000238013000700248020001700255020001100272020001200283039001000295#VN09.03 565#VN09.03566#VN09.03567#Nxin, Azit#X s ca nhng ngi ngp#Tuyn tp truy n ci c sc#Azit Nxin ; Dch: Thi H, c Mn, Ngc Bng#Thi H#30000#Vi? t#894#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a224tr.^b19cm#Dch Th Nh K#c Mn#Ngc Bng #245500#Vn hc hin i#Th Nh K#Truyn ci#Khnh Vn## 00515000000000277000450002600110000002600110001100100120002200200190003400300200 00530070026000730060008000990140007001070190005001140820004001198080005001230080 00500128009001100133010000500144011001500149019001600164013000700180020001700187 020001100204020001200215039001000227#VN09.03568#VN09.03569#Nxin, Azit#Chuyn t nh m l#Tp truyn hi hc#Azit Nxin ; Thi H dch#Thi H#35000#Vi?t#894# ^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a275tr.^b19cm#Dch Th Nh K#245501#Vn hc hin i #Th Nh K#Truyn ci#Khnh Vn## 00735000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200360 00460290047000820070056001290050016001850140007002010190005002080820004002138080 00500217008000500222009001100227010000500238011001500243006000900258013000700267 021012200274020001000396020000900406020000800415039001000423#VN09.03570#VN09.035 72#VN09.03571#Thomson, AJ.#Bi tp ng php ting Anh nng cao#Applied exercises on practical English grammar#AJ. Thomson, A. V. Martinet ; Hng c dch, gii thiu#Martinet, A. V.#48000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a509tr.^b19cm#H ng c#245502#Gii thiu 22 bi tp ng php ting Anh nng cao c chia theo ch ng php r rng, d hiu c km theo cc p n#Ting Anh#Ng php#Bi tp#Khnh Vn## 00666000000000241000450002600110000002600110001100200600002201400070008201900050 00890820008000948080005001020080005001070090011001120100005001230110015001280130 00700143021021100150020001000361020001600371020000900387020001800396039001000414 #VN09.03573#VN09.03574#B lut Hnh s ca nc Cng ho x hi ch ngha Vit N am#28000#Vi?t#345.597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a232tr.^b19cm#245503#Gii thi u ton vn ni dung B lut hnh s ca nc CHXHCN Vit Nam nh: iu khon c bn, hiu lc ca b lut, ti phm, thi hiu truy cu v min trch nhim hnh s, hnh pht, cc bin php t php,...#Php lut#B lut hnh s#Vit Nam#Vn bn php lut#Khnh Vn## 00636000000000241000450002600110000002600110001100200680002201400070009001900050 00970820008001028080005001100080005001150090011001200100005001310110015001360130 00700151021016800158020001000326020002100336020000900357020001800366039001000384 #VN09.03575#VN09.03576#B lut T tng hnh s ca nc Cng ho x hi ch ngh a Vit Nam#25000#Vi?t#345.597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a200tr.^b19cm#245504#G ii thiu ton vn b lut t tng hnh s. Nhng quy nh chung, khi t, iu tra v n hnh s v quyt nh vic truy t. Thi hnh bn n v quyt nh ca to...#Php lut#Lut t tng hnh s#Vit Nam#Vn bn php lut#Khnh Vn## 00479000000000265000450002600110000002600110001100100080002200200100003000300140 00400070008000540140007000620190005000690820010000748080005000840080005000890090 01100094010000500105011001400110015003100124013000700155020001700162020000900179 020001500188039001000203#VN09.03577#VN09.03578#Ph Ong#c v ch#Th tro lng#P h Ong#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a80tr.^b19cm#Tn tht t c gi: L Qu Phng#245505#Vn hc hin i#Vit Nam#Th tro phng#Khnh Vn## 00507000000000253000450002600110000002600110001100200270002200700380004901400070 00870190005000940820011000998080005001100080011001150090016001260100005001420110 01500147012002400162013000700186005000900193020001700202020000900219020001500228 039001000243#VN09.03579#VN09.03580#Ch th may nh b can m#Nhn Vn s.t., tuy n chn, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009# ^a144tr.^b18cm#Truyn c tch hay nht#245506#Nhn Vn#Vn hc dn gian#Vit Nam #Truyn c tch#Khnh Vn## 00483000000000253000450002600110000002600110001100200100002200700380003201400070 00700190005000770820011000828080005000930080011000980090016001090100005001250110 01500130012002000145005000900165013000700174020001700181020000900198020001200207 039001000219#VN09.03581#VN09.03582#Mn tru#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gii thi u#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a143tr.^b18cm#Tr uyn vui dn gian#Nhn Vn#245507#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#Khnh V n## 00498000000000253000450002600110000002600110001100200180002200700380004001400070 00780190005000850820011000908080005001010080011001060090016001170100005001330110 01500138012002400153005000900177013000700186020001700193020000900210020001500219 039001000234#VN09.03583#VN09.03584#Mi hai hong t#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a144tr.^ b18cm#Truyn c tch hay nht#Nhn Vn#245508#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#Khnh Vn## 00563000000000265000450002600110000002600110001100200190002200700410004100500120 00820140007000940190005001010820011001068080005001170080011001220090016001330100 00500149011001500154012002400169013000700193015004600200020001700246020000900263 020001500272039001000287#VN09.03586#VN09.03585#S tch chim tu h#Phng Tho s. t., tuyn chn, gii thiu#Phng Tho#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^a Nxb. ng Nai#2009#^a143tr.^b18cm#Truyn c tch chn lc#245509#Ngoi ba sch ghi: Nhn Vn s.t., gii thiu#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#Khnh V n## 00501000000000253000450002600110000002600110001100200210002200700380004301400070 00810190005000880820011000938080005001040080011001090090016001200100005001360110 01500141012002400156013000700180005000900187020001700196020000900213020001500222 039001000237#VN09.03587#VN09.03588#M yu tinh ngu ngc#Nhn Vn s.t., tuyn ch n, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a144t r.^b18cm#Truyn c tch hay nht#245510#Nhn Vn#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truy n c tch#Khnh Vn## 00509000000000253000450002600110000002600110001100200290002200700380005101400070 00890190005000960820011001018080005001120080011001170090016001280100005001440110 01500149012002400164013000700188005000900195020001700204020000900221020001500230 039001000245#VN09.03589#VN09.03590#Anh hc tr ngho v con qu#Nhn Vn s.t., t uyn chn, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#200 9#^a143tr.^b18cm#Truyn c tch hay nht#245511#Nhn Vn#Vn hc dn gian#Vit N am#Truyn c tch#Khnh Vn## 00496000000000253000450002600110000002600110001100200160002200700380003801400070 00760190005000830820011000888080005000990080011001040090016001150100005001310110 01500136012002400151013000700175005000900182020001700191020000900208020001500217 039001000232#VN09.03591#VN09.03592#Cng cha Tuyt#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gi i thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a143tr.^b1 8cm#Truyn c tch hay nht#245512#Nhn Vn#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#Khnh Vn## 00494000000000253000450002600110000002600110001100200180002200700380004001400070 00780190005000850820011000908080005001010080011001060090016001170100005001330110 01500138012002000153013000700173005000900180020001700189020000900206020001500215 039001000230#VN09.03593#VN09.03594#Quan ln mua vng#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a144tr.^ b18cm#Truyn vui dn gian#245513#Nhn Vn#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c t ch#Khnh Vn## 00495000000000253000450002600110000002600110001100200150002200700380003701400070 00750190005000820820011000878080005000980080011001030090016001140100005001300110 01500135012002400150013000700174005000900181020001700190020000900207020001500216 039001000231#VN09.03595#VN09.03596#Vin ngc thn#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gi i thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a144tr.^b18 cm#Truyn c tch hay nht#245514#Nhn Vn#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c t ch#Khnh Vn## 00495000000000253000450002600110000002600110001100200150002200700380003701400070 00750190005000820820011000878080005000980080011001030090016001140100005001300110 01500135012002400150013000700174005000900181020001700190020000900207020001500216 039001000231#VN09.03597#VN09.03598#Chic ci vng#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gi i thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a144tr.^b18 cm#Truyn c tch hay nht#245515#Nhn Vn#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c t ch#Khnh Vn## 00497000000000253000450002600110000002600110001100200170002200700380003901400070 00770190005000840820011000898080005001000080011001050090016001160100005001320110 01500137012002400152013000700176005000900183020001700192020000900209020001500218 039001000233#VN09.03599#VN09.03600#Mt cuc thi ti#Nhn Vn s.t., tuyn chn, g ii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a143tr.^b 18cm#Truyn c tch hay nht#245516#Nhn Vn#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#Khnh Vn## 00571000000000265000450002600110000002600110001100200270002200700410004900500120 00900140007001020190005001090820011001148080005001250080011001300090016001410100 00500157011001500162012002400177015004600201013000700247020001700254020000900271 020001500280039001000295#VN09.03601#VN09.03602#B cha ong v anh hc tr#Phng Tho s.t., tuyn chn, gii thiu#Phng Tho#10000#Vi?t#398.209597#^214#^an g Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a143tr.^b18cm#Truyn c tch chn lc#Ngoi ba sch ghi: Nhn Vn s.t., gii thiu#245517#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch# Khnh Vn## 00507000000000253000450002600110000002600110001100200270002200700380004901400070 00870190005000940820011000998080005001100080011001150090016001260100005001420110 01500147012002400162013000700186005000900193020001700202020000900219020001500228 039001000243#VN09.03604#VN09.03603#Lm vua nh tr thng minh#Nhn Vn s.t., tuy n chn, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009# ^a143tr.^b18cm#Truyn c tch hay nht#245518#Nhn Vn#Vn hc dn gian#Vit Nam #Truyn c tch#Khnh Vn## 00496000000000253000450002600110000002600110001100200160002200700380003801400070 00760190005000830820011000888080005000990080011001040090016001150100005001310110 01500136012002400151013000700175005000900182020001700191020000900208020001500217 039001000232#VN09.03605#VN09.03606#Ba chic l rn#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gi i thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a143tr.^b1 8cm#Truyn c tch hay nht#245519#Nhn Vn#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#Khnh Vn## 00490000000000253000450002600110000002600110001100200100002200700380003201400070 00700190005000770820011000828080005000930080011000980090016001090100005001250110 01500130012002400145013000700169005000900176020001700185020000900202020001500211 039001000226#VN09.03607#VN09.03608#Chn tinh#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gii thi u#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a144tr.^b18cm#Tr uyn c tch hay nht#245520#Nhn Vn#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#K hnh Vn## 00494000000000253000450002600110000002600110001100200140002200700380003601400070 00740190005000810820011000868080005000970080011001020090016001130100005001290110 01500134012002400149013000700173005000900180020001700189020000900206020001500215 039001000230#VN09.03609#VN09.03610#Anh v em gi#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a144tr.^b18c m#Truyn c tch hay nht#245521#Nhn Vn#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c t ch#Khnh Vn## 00499000000000253000450002600110000002600110001100200190002200700380004101400070 00790190005000860820011000918080005001020080011001070090016001180100005001340110 01500139012002400154013000700178005000900185020001700194020000900211020001500220 039001000235#VN09.03611#VN09.03612#Chim thn Bunbulit#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a144tr. ^b18cm#Truyn c tch hay nht#245522#Nhn Vn#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#Khnh Vn## 00498000000000253000450002600110000002600110001100200180002200700380004001400070 00780190005000850820011000908080005001010080011001060090016001170100005001330110 01500138012002400153005000900177013000700186020001700193020000900210020001500219 039001000234#VN09.03614#VN09.03613#Bn tay en k l#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a143tr.^ b18cm#Truyn c tch hay nht#Nhn Vn#245523#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#Khnh Vn## 00504000000000253000450002600110000002600110001100200240002200700380004601400070 00840190005000910820011000968080005001070080011001120090016001230100005001390110 01500144012002400159005000900183013000700192020001700199020000900216020001500225 039001000240#VN09.03615#VN09.03616#M yu tinh vi n tr#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a1 44tr.^b18cm#Truyn c tch hay nht#Nhn Vn#245524#Vn hc dn gian#Vit Nam#Tr uyn c tch#Khnh Vn## 00508000000000253000450002600110000002600110001100200280002200700380005001400070 00880190005000950820011001008080005001110080011001160090016001270100005001430110 01500148012002400163005000900187013000700196020001700203020000900220020001500229 039001000244#VN09.03617#VN09.03618#Thch sng cn thiu m kho#Nhn Vn s.t., tu yn chn, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009 #^a144tr.^b18cm#Truyn c tch hay nht#Nhn Vn#245525#Vn hc dn gian#Vit Na m#Truyn c tch#Khnh Vn## 00500000000000253000450002600110000002600110001100200200002200700380004201400070 00800190005000870820011000928080005001030080011001080090016001190100005001350110 01500140012002400155005000900179013000700188020001700195020000900212020001500221 039001000236#VN09.03619#VN09.03620#Chic trng sinh t#Nhn Vn s.t., tuyn chn , gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a143tr .^b18cm#Truyn c tch hay nht#Nhn Vn#245526#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#Khnh Vn## 00503000000000253000450002600110000002600110001100200230002200700380004501400070 00830190005000900820011000958080005001060080011001110090016001220100005001380110 01500143012002400158005000900182013000700191020001700198020000900215020001500224 039001000239#VN09.03621#VN09.03622#Diu hu v chch cho#Nhn Vn s.t., tuyn c hn, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a14 3tr.^b18cm#Truyn c tch hay nht#Nhn Vn#245527#Vn hc dn gian#Vit Nam#Tru yn c tch#Khnh Vn## 00484000000000253000450002600110000002600110001100200110002200700380003301400070 00710190005000780820011000838080005000940080011000990090016001100100005001260110 01500131012002000146005000900166013000700175020001700182020000900199020001200208 039001000220#VN09.03623#VN09.03624#Bm quan #Nhn Vn s.t., tuyn chn, gii th iu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a143tr.^b18cm#T ruyn vui dn gian#Nhn Vn#245528#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#Khnh V n## 00540000000000265000450002600110000002600110001100200160002200700380003801400070 00760190005000830820011000888080005000990080011001040090016001150100005001310110 01500136012002000151015003900171005000900210013000700219020001700226020000900243 020001200252039001000264#VN09.03625#VN09.03626#Ngc i t ry#Nhn Vn s.t., tu yn chn, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009 #^a143tr.^b18cm#Truyn vui dn gian#Tn sch ngoi ba: Chng ngc t ry#Nhn Vn#245529#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#Khnh Vn## 00491000000000253000450002600110000002600110001100200180002200700380004001400070 00780190005000850820011000908080005001010080011001060090016001170100005001330110 01500138012002000153005000900173013000700182020001700189020000900206020001200215 039001000227#VN09.03627#VN09.03628#Anh chng i ngu#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a144tr.^ b18cm#Truyn vui dn gian#Nhn Vn#245530#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci# Khnh Vn## 00486000000000253000450002600110000002600110001100200130002200700380003501400070 00730190005000800820011000858080005000960080011001010090016001120100005001280110 01500133012002000148005000900168013000700177020001700184020000900201020001200210 039001000222#VN09.03629#VN09.03630#Kim r li#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a143tr.^b18cm #Truyn vui dn gian#Nhn Vn#245531#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#Khnh Vn## 00492000000000253000450002600110000002600110001100200120002200700380003401400070 00720190005000790820011000848080005000950080011001000090016001110100005001270110 01500132012002400147005000900171013000700180020001700187020000900204020001500213 039001000228#VN09.03631#VN09.03632#i giy #Nhn Vn s.t., tuyn chn, gii t hiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a144tr.^b18cm# Truyn c tch chn lc#Nhn Vn#245532#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch #Khnh Vn## 00496000000000253000450002600110000002600110001100200160002200700380003801400070 00760190005000830820011000888080005000990080011001040090016001150100005001310110 01500136012002400151005000900175013000700184020001700191020000900208020001500217 039001000232#VN09.03633#VN09.03634#C gi quay si#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gi i thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a144tr.^b1 8cm#Truyn c tch chn lc#Nhn Vn#245533#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#Khnh Vn## 00489000000000253000450002600110000002600110001100200160002200700380003801400070 00760190005000830820011000888080005000990080011001040090016001150100005001310110 01500136012002000151005000900171013000700180020001700187020000900204020001200213 039001000225#VN09.03635#VN09.03636#Quan ph b n#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gi i thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a143tr.^b1 8cm#Truyn vui dn gian#Nhn Vn#245534#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#Kh nh Vn## 00493000000000253000450002600110000002600110001100200130002200700380003501400070 00730190005000800820011000858080005000960080011001010090016001120100005001280110 01500133012002400148005000900172013000700181020001700188020000900205020001500214 039001000229#VN09.03637#VN09.03638#Tin s giy#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a144tr.^b18cm #Truyn c tch hay nht#Nhn Vn#245535#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tc h#Khnh Vn## 00492000000000253000450002600110000002600110001100200120002200700380003401400070 00720190005000790820011000848080005000950080011001000090016001110100005001270110 01500132012002400147005000900171013000700180020001700187020000900204020001500213 039001000228#VN09.03639#VN09.03640#By con qu#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gii t hiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a143tr.^b18cm# Truyn c tch hay nht#Nhn Vn#245536#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch #Khnh Vn## 00499000000000253000450002600110000002600110001100200190002200700380004101400070 00790190005000860820011000918080005001020080011001070090016001180100005001340110 01500139012002400154005000900178013000700187020001700194020000900211020001500220 039001000235#VN09.03641#VN09.03642#i ngng c ngha#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a143tr. ^b18cm#Truyn c tch hay nht#Nhn Vn#245537#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#Khnh Vn## 00489000000000253000450002600110000002600110001100200160002200700380003801400070 00760190005000830820011000888080005000990080011001040090016001150100005001310110 01500136012002000151005000900171013000700180020001700187020000900204020001200213 039001000225#VN09.03643#VN09.03644#Ti thy a l#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gi i thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a144tr.^b1 8cm#Truyn vui dn gian#Nhn Vn#245538#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#Kh nh Vn## 00492000000000253000450002600110000002600110001100200120002200700380003401400070 00720190005000790820011000848080005000950080011001000090016001110100005001270110 01500132012002400147005000900171013000700180020001700187020000900204020001500213 039001000228#VN09.03645#VN09.03646#Ba iu c#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gii t hiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a143tr.^b18cm# Truyn c tch hay nht#Nhn Vn#245539#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch #Khnh Vn## 00493000000000253000450002600110000002600110001100200130002200700380003501400070 00730190005000800820011000858080005000960080011001010090016001120100005001280110 01500133012002400148005000900172013000700181020001700188020000900205020001500214 039001000229#VN09.03647#VN09.03648#Ci ang vng#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a144tr.^b18cm #Truyn c tch hay nht#Nhn Vn#245540#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tc h#Khnh Vn## 00498000000000253000450002600110000002600110001100200180002200700380004001400070 00780190005000850820011000908080005001010080011001060090016001170100005001330110 01500138012002400153005000900177013000700186020001700193020000900210020001500219 039001000234#VN09.03649#VN09.03650#Chng trai vui v#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a143tr.^ b18cm#Truyn c tch hay nht#Nhn Vn#245541#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#Khnh Vn## 00527000000000289000450002600110000002600110001100200250002200300270004700700110 00740050011000850140006000960190005001020820007001078080005001140080005001190090 01100124010000500135011001500140004001800155013000700173020000800180020000900188 020000900197020000700206020001400213039001000227#VN09.03651#VN09.03652#S tay ki n thc lch s#Dnh cho hc sinh tiu hc#L nh H#L nh H#9700#Vi?t#372. 89#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a120tr.^b18cm#Ti bn ln th 1#245542#Lch s#Ti u hc#Vit Nam#S tay#Sch c thm#Khnh Vn## 00468000000000253000450002600110000002600110001100200460002200700110006800500110 00790140007000900190005000970820004001028080005001060080005001110090011001160100 00500127011001500132013000700147020000900154020002000163020000700183020001400190 039001000204#VN09.03653#VN09.03654#S tay kin thc sinh hc trung hc ph thng #V c Lu#V c Lu#45000#Vi?t#570#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a479tr.^b18cm# 245543#Sinh hc#Ph thng trung hc#S tay#Sch c thm#Khnh Vn## 00515000000000265000450002600110000002600110001100200450002200700300006700500120 00970140007001090190005001160820004001218080005001250080005001300090011001350100 00500146011001500151005001700166013000700183020000800190020002000198020000700218 020001400225039001000239#VN09.03656#VN09.03655#S tay kin thc ho hc trung h c ph thng#Ng Ngc An, ng Cng Nghip#Ng Ngc An#31500#Vi?t#540#^214#^aH.# ^aGio dc#2009#^a320tr.^b18cm#ng Cng Nghip#245544#Ho hc#Ph thng trung h c#S tay#Sch c thm#Khnh Vn## 00617000000000301000450002600110000002600110001100200450002200700610006700500160 01280140007001440190005001510820004001568080005001600080005001650090011001700100 00500181011001500186005001600201005001300217013000700230020000800237020002000245 020001100265020000800276020000700284020001400291039001000305#VN09.03657#VN09.036 58#S tay kin thc ng vn trung hc ph thng#B.s.: Nguyn Xun Lc (ch.b.), N guyn Vn Bng, Bi Tt Tm#Nguyn Xun Lc#42000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a456tr.^b18cm#Nguyn Vn Bng#Bi Tt Tm#245545#Ng vn#Ph thng trun g hc#Ting Vit#Vn hc#S tay#Sch c thm#Khnh Vn## 00633000000000313000450002600110000002600110001100200410002200700610006300500160 01240140007001400190005001470820004001528080005001560080005001610090011001660100 00500177011001500182005001600197005001300213013000700226020000800233020001600241 020001100257020000800268020001200276020000700288020001400295039001000309#VN09.03 659#VN09.03660#S tay kin thc ng vn trung hc c s#B.s.: Nguyn Xun Lc (c h.b.), Nguyn Vn Bng, Bi Tt Tm#Nguyn Xun Lc#42800#Vi?t#807#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a468tr.^b18cm#Nguyn Vn Bng#Bi Tt Tm#245546#Ng vn#Trung hc c s#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#S tay#Sch c thm#Khnh Vn## 00502000000000265000450002600110000002600110001100200360002200700300005800500120 00880140007001000190005001070820004001128080005001160080005001210090011001260100 00500137011001500142005001700157013000700174020000800181020001600189020000700205 020001400212039001000226#VN09.03661#VN09.03662#S tay kin ho hc trung hc c s#Ng Ngc An, ng Cng Nghip#Ng Ngc An#14800#Vi?t#540#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a152tr.^b18cm#ng Cng Nghip#245547#Ho hc#Trung hc c s#S tay#Sc h c thm#Khnh Vn## 00650000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020034000430070044000770220004001212210009001250050014001340050 01500148008000500163009001100168010000500179011001500184013000700199021009900206 020000900305020002100314020001500335039001000350#VN09.03663#VN09.03664#30000#Vi ?t#590#^214#Th gii - nhng iu em cn bit#B.s.: L Quang Long (ch.b.), Phm Hong Anh#T.1#ng vt#L Quang Long#Phm Hong Anh#^aH.#^aGio dc#2009#^a232tr .^b18cm#245548#Gii thiu cho cc em nh nhng iu k th cng nh c tnh, nh m loi v cuc sng ca ng vt#ng vt#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#K hnh Vn## 00650000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020034000430070044000770220004001212210009001250050014001340050 01500148008000500163009001100168010000500179011001500184013000700199021009900206 020000900305020002100314020001500335039001000350#VN09.03665#VN09.03666#27000#Vi ?t#580#^214#Th gii - nhng iu em cn bit#B.s.: L Quang Long (ch.b.), Phm Hong Anh#T.2#Thc vt#L Quang Long#Phm Hong Anh#^aH.#^aGio dc#2009#^a208tr .^b18cm#245549#Gii thiu cho cc em nh nhng iu k th cng nh c tnh, nh m loi v cuc sng ca thc vt#Thc vt#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#K hnh Vn## 00705000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020034000430070044000770220004001212210014001250050014001390050 01500153008000500168009001100173010000500184011001500189013000700204021014400211 020001400355020002100369020001500390039001000405#VN09.03668#VN09.03667#28000#Vi ?t#520#^214#Th gii - nhng iu em cn bit#B.s.: L Quang Long (ch.b.), Phm Hong Anh#T.4#Thin vn hc#L Quang Long#Phm Hong Anh#^aH.#^aGio dc#2009#^a 216tr.^b18cm#245550#Gii thiu cc kin thc cho thiu nhi v thin vn hc nh: tri t, bin, thi tit, mt trng, mt tri,... v cc hin tng t nhin k hc#Thin vn hc#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Khnh Vn## 00733000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020034000430070044000770220004001212210012001250050014001370050 01500151008000500166009001100171010000500182011001500187013000700202021015600209 020002100365020001000386020001000396020001500406039001000421#VN09.03670#VN09.036 69#29000#Vi?t#001#^214#Th gii - nhng iu em cn bit#B.s.: L Quang Long (c h.b.), Phm Hong Anh#T.5#Thng thc#L Quang Long#Phm Hong Anh#^aH.#^aGio d c#2009#^a224tr.^b18cm#245551#Gm nhng kin thc khm ph th gii dnh cho cc em thiu nhi nh: cc pht minh khoa hc, tri t, cc hin tng t nhin, kh oa hc, vt l, y hc,...#Khoa hc thng thc#Pht minh#Cng ngh#Sch thiu nh i#Khnh Vn## 00421000000000241000450002600110000002600110001100100080002200200200003000700080 00500140007000580190005000650820010000708080005000800080005000850090014000900100 00500104011001500109013000700124020001700131020000900148020001200157039001000169 #VN09.03671#VN09.03672#Qu Th#Hng i ngo ngt#Qu Th#32000#Vi?t#895.92234 #^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a211tr.^b19cm#245552#Vn hc hin i#Vit Nam#Tr uyn ngn#Khnh Vn## 00481000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200170 00490030012000660070016000780140007000940190005001010820010001068080005001160080 00500121009001400126010000500140011001500145013000700160020001700167020000900184 020001200193039001000205#VN09.03673#VN09.03674#VN09.03675#Nguyn Vn Hng#Ngi sng nht#Tiu thuyt#Nguyn Vn Hng#44000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a271tr.^b19cm#245553#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Khnh Vn# # 00614000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200250003900700170 00640140007000810190005000880820006000938080005000990080005001040090014001090100 00500123011001500128013000700143021015700150020001200307020002100319020001000340 039001000350#VN09.03676#VN09.03677#Nguyn Th Vng#Truyn k v h mt tri#Ngu yn Th Vng#36000#Vi?t#523.2#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a287tr.^b19cm#2455 54#Gii thiu nhng kin thc c bn v h mt tri, km theo cc cu chuyn th n thoi m ngi c xa to dng lin quan n cc hnh tinh ca h mt tri# H mt tri#Khoa hc thng thc#Truyn k#Khnh Vn## 00559000000000289000450002600110000000200080001102900130001900700610003201400070 00930190005001000820004001058080005001090080005001140090011001190100005001300110 01600135019000900151005001300160006001300173006001700186013000700203020001800210 020000400228020001300232020001400245039001000259#VN09.03678#Ch con#Little puppy #Debora Burr ; Dch, bin tp: V Thanh Mai, Trn Thanh Huyn#12500#Vi?t#823#^2 14#^aH.#^aGio dc#2009#^a8tr.^b13x11cm#Dch Anh#Burr, Debora#V Thanh Mai#Trn Thanh Huyn#245555#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Sch song ng#Khnh Vn## 00562000000000289000450002600110000000200080001102900160001900700610003501400070 00960190005001030820004001088080005001120080005001170090011001220100005001330110 01600138019000900154005001300163006001300176006001700189013000700206020001800213 020000400231020001300235020001400248039001000262#VN09.03679#Vt con#Little duckl ing#Debora Burr ; Dch, bin tp: V Thanh Mai, Trn Thanh Huyn#12500#Vi?t#823 #^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a8tr.^b13x11cm#Dch Anh#Burr, Debora#V Thanh Mai#Tr n Thanh Huyn#245556#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Sch song ng#Khnh Vn ## 00560000000000289000450002600110000000200080001102900140001900700610003301400070 00940190005001010820004001068080005001100080005001150090011001200100005001310110 01600136019000900152005001300161006001300174006001700187013000700204020001800211 020000400229020001300233020001400246039001000260#VN09.03680#Mo con#Little kitte n#Debora Burr ; Dch, bin tp: V Thanh Mai, Trn Thanh Huyn#12500#Vi?t#823#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a8tr.^b13x11cm#Dch Anh#Burr, Debora#V Thanh Mai#Trn Thanh Huyn#245557#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Sch song ng#Khnh Vn## 00560000000000289000450002600110000000200080001102900140001900700610003301400070 00940190005001010820004001068080005001100080005001150090011001200100005001310110 01600136019000900152005001300161006001300174006001700187013000700204020001800211 020000400229020001300233020001400246039001000260#VN09.03681#Th con#Little rabbi t#Debora Burr ; Dch, bin tp: V Thanh Mai, Trn Thanh Huyn#12500#Vi?t#823#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a8tr.^b13x11cm#Dch Anh#Burr, Debora#V Thanh Mai#Trn Thanh Huyn#245558#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Sch song ng#Khnh Vn## 00573000000000277000450002600110000000200190001100700820003001400070011201900050 01190820004001248080005001280080005001330090011001380100005001490110016001540190 00900170005001700179005001200196013000700208006001800215006001700233020001800250 020000400268020001300272039001000285#VN09.03682#Cng cha Hoa Hng#Amanda Gulliv er, Lisa Regan ; Dch, bin tp: Nguyn Hong Oanh, Trn Thanh Huyn#14500#Vi?t #823#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a8tr.^b14x14cm#Dch Anh#Gulliver, Amanda#Regan, Lisa#245559#Nguyn Hong Oanh#Trn Thanh Huyn#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tran h#Khnh Vn## 00572000000000277000450002600110000000200180001100700820002901400070011101900050 01180820004001238080005001270080005001320090011001370100005001480110016001530190 00900169005001700178005001200195013000700207006001800214006001700232020001800249 020000400267020001300271039001000284#VN09.03683#Cng cha Hoa Cc#Amanda Gullive r, Lisa Regan ; Dch, bin tp: Nguyn Hong Oanh, Trn Thanh Huyn#14500#Vi?t# 823#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a8tr.^b14x14cm#Dch Anh#Gulliver, Amanda#Regan, L isa#245560#Nguyn Hong Oanh#Trn Thanh Huyn#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh #Khnh Vn## 00575000000000277000450002600110000000200210001100700820003201400070011401900050 01210820004001268080005001300080005001350090011001400100005001510110016001560190 00900172005001700181005001200198013000700210006001800217006001700235020001800252 020000400270020001300274039001000287#VN09.03684#Cng cha Hoa Chung#Amanda Gull iver, Lisa Regan ; Dch, bin tp: Nguyn Hong Oanh, Trn Thanh Huyn#14500#Vi ?t#823#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a8tr.^b14x14cm#Dch Anh#Gulliver, Amanda#Regan , Lisa#245561#Nguyn Hong Oanh#Trn Thanh Huyn#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tr anh#Khnh Vn## 00572000000000277000450002600110000000200180001100700820002901400070011101900050 01180820004001238080005001270080005001320090011001370100005001480110016001530190 00900169005001700178005001200195013000700207006001800214006001700232020001800249 020000400267020001300271039001000284#VN09.03685#Cng cha Hu Ty#Amanda Gullive r, Lisa Regan ; Dch, bin tp: Nguyn Hong Oanh, Trn Thanh Huyn#14500#Vi?t# 823#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a8tr.^b14x14cm#Dch Anh#Gulliver, Amanda#Regan, L isa#245562#Nguyn Hong Oanh#Trn Thanh Huyn#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh #Khnh Vn## 00610000000000301000450002600110000000200160001102900140002700700760004101400070 01170190005001240820004001298080005001330080005001380090011001430100005001540110 01600159019000900175005001500184005001300199006001300212006001700225013000700242 020001800249020000400267020001300271020001400284039001000298#VN09.03686#Chut co n Hammy#Hammy hamster#Gaby Goldsack, Bob Bampton ; Dch, bin tp: V Thanh Mai, Trn Thanh Huyn#18000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a8tr.^b15x15cm#Dch Anh#Goldsack, Gaby#Bampton, Bob#V Thanh Mai#Trn Thanh Huyn#245563#Vn hc th iu nhi#Anh#Truyn tranh#Sch song ng#Khnh Vn## 00603000000000301000450002600110000000200130001102900120002400700760003601400070 01120190005001190820004001248080005001280080005001330090011001380100005001490110 01600154019000900170005001500179005001300194006001300207006001700220013000700237 020001800244020000400262020001300266020001400279039000800293#VN09.03687#Mo con Katy#Katy kitten#Gaby Goldsack, Bob Bampton ; Dch, bin tp: V Thanh Mai, Trn Thanh Huyn#18000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a8tr.^b15x15cm#Dch Anh# Goldsack, Gaby#Bampton, Bob#V Thanh Mai#Trn Thanh Huyn#245564#Vn hc thiu n hi#Anh#Truyn tranh#Sch song ng#Vn Anh## 00606000000000301000450002600110000000200150001102900130002600700760003901400070 01150190005001220820004001278080005001310080005001360090011001410100005001520110 01600157019000900173005001500182005001300197006001300210006001700223013000700240 020001800247020000400265020001300269020001400282039000800296#VN09.03688#Th con Bertie#Bertie bunny#Gaby Goldsack, Bob Bampton ; Dch, bin tp: V Thanh Mai, T rn Thanh Huyn#18000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a8tr.^b15x15cm#Dch A nh#Goldsack, Gaby#Bampton, Bob#V Thanh Mai#Trn Thanh Huyn#245565#Vn hc thi u nhi#Anh#Truyn tranh#Sch song ng#Vn Anh## 00606000000000301000450002600110000000200150001102900130002600700760003901400070 01150190005001220820004001278080005001310080005001360090011001410100005001520110 01600157019000900173005001500182005001300197006001300210006001700223013000700240 020001800247020000400265020001300269020001400282039000800296#VN09.03689#Ch con Pepper#Pepper puppy#Gaby Goldsack, Bob Bampton ; Dch, bin tp: V Thanh Mai, T rn Thanh Huyn#18000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a8tr.^b15x15cm#Dch A nh#Goldsack, Gaby#Bampton, Bob#V Thanh Mai#Trn Thanh Huyn#245566#Vn hc thi u nhi#Anh#Truyn tranh#Sch song ng#Vn Anh## 00759000000000337000450002600110000000200080001100300210001902900040004000700650 00440140007001090190005001160820007001218080005001280080005001330090011001380100 00500149011001600154005001600170006001400186006001700200013000700217021010400224 02000210032802000130034902000100036202000150037202000140038703900080040102000050 0409020000700414#VN09.03690#Bn heo#A book about numbers#Pig#Terry T Burton ; D ch, bin tp: V Thanh Trc, Trn Thanh Huyn#19500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a8tr.^b15x15cm#Burton, Terry T#V Thanh Trc#Trn Thanh Huyn#245567 #Thng qua cu chuyn vui nhn v ch ln con i bng i sc so n, hng d n b tp m t 1 n 5#Khoa hc thng thc#T duy logic#Nhn thc#Sch thiu nhi#Sch song ng#Vn Anh#Ton#Ch s## 00721000000000325000450002600110000000200070001100300290001802900040004700700650 00510140007001160190005001230820007001288080005001350080005001400090011001450100 00500156011001600161005001600177006001400193006001700207013000700224021007400231 02000210030502000130032602000100033902000150034902000140036403900080037802000090 0386#VN09.03691#Bn b#A book about animal matching#Cow#Terry T Burton ; Dch, b in tp: V Thanh Trc, Trn Thanh Huyn#19500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a8tr.^b15x15cm#Burton, Terry T#V Thanh Trc#Trn Thanh Huyn#245568#Hn g dn nhn bit cc cp tng ng m - con ng vt: cu, vt, g,...#Khoa hc t hng thc#T duy logic#Nhn thc#Sch thiu nhi#Sch song ng#Vn Anh#ng vt# # 00729000000000325000450002600110000000200080001100300200001902900060003900700650 00450140007001100190005001170820007001228080005001290080005001340090011001390100 00500150011001600155005001600171006001400187006001700201013000700218021008800225 02000210031302000130033402000100034702000150035702000140037203900080038602000090 0394#VN09.03692#Bn cu#A book about shapes#Sheep#Terry T Burton ; Dch, bin t p: V Thanh Trc, Trn Thanh Huyn#19500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a8tr.^b15x15cm#Burton, Terry T#V Thanh Trc#Trn Thanh Huyn#245569#Hng dn nhn bt v hnh vung, hnh trn, hnh bu dc, hnh tam gic, hnh ch nht#Kh oa hc thng thc#T duy logic#Nhn thc#Sch thiu nhi#Sch song ng#Vn Anh#H nh hc## 00722000000000325000450002600110000000200090001100300310002002900060005100700650 00570140007001220190005001290820007001348080005001410080005001460090011001510100 00500162011001600167005001600183006001400199006001700213013000700230021007000237 02000210030702000130032802000100034102000150035102000140036603900080038002000080 0388#VN09.03693#Bn nga#A book about favourite colours#Horse#Terry T Burton ; D ch, bin tp: V Thanh Trc, Trn Thanh Huyn#19500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a8tr.^b15x15cm#Burton, Terry T#V Thanh Trc#Trn Thanh Huyn#24557 0#Hng dn nhn bit v mu sc: vng, xanh da tri, v xanh l cy#Khoa hc thng thc#T duy logic#Nhn thc#Sch thiu nhi#Sch song ng#Vn Anh#Mu sc ## 00499000000000265000450002600110000000200230001100700340003401400060006801900050 00740820009000798080005000880080005000930090011000980100005001090110017001140050 01000131005001000141004001800151013000700169020001800176020000900194020001300203 039000800216020000900224#VN09.03694#Nhng tia nng ban mai#Li: Thu Hng ; Tran h: Thi Hng#5000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b18x19cm#Thu Hng#Thi Hng#Ti bn ln th 4#245571#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh #Vn Anh#Tp vit## 00547000000000289000450002600110000000200190001100700480003001400060007801900050 00840820008000898080005000970080005001020090011001070100005001180110017001230050 01400140005001400154005001600168005001100184013000700195020000900202020000600211 020000800217020001500225039000800240020000900248#VN09.03695#Bi tp m thut 9#P hm Ngc Ti, Triu Khc L, Nguyn c Ton..#3800#Vi?t#741.076#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a40tr.^b17x24cm#Phm Ngc Ti#Triu Khc L#Nguyn c Ton#Nguyn Nam#245572#M thut#Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#Vn Anh#Tp vit## 00809000000000361000450002600110000000200400001100300270005100700450007801400060 01230190005001290820007001348080005001410080005001460090011001510100005001620110 01700167005001600184005001200200004001800212005001300230012002000243013000700263 00500160027002101020028602000090038802000070039702000040040402000040040802000040 0412020001400416039000800430020000900438#VN09.03696#Cc loi rau, hoa, qu yu t hch ca b#Dnh cho tr 24 - 36 thng#Phng Th Tng, L Thu Hin, V Yn Khan h..#6800#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a16tr.^b19x27cm#Phng Th Tng #L Thu Hin#Ti bn ln th 1#V Yn Khanh#B l ho s t hon#245573#Hong Thu Hng#Hng dn cho tr t 24 - 36 thng tui cch nhn bit cc loi rau, c, qu v cch t mu cho chng#Mu gio#T mu#Rau#Qu#Hoa#Sch mu gio#Vn Anh#T p vit## 00746000000000325000450002600110000000200250001100300270003600700480006301400060 01110190005001170820007001228080005001290080005001340090011001390100005001500110 01700155005001600172005001200188004001800200005001600218012002000234013000700254 02101040026102000090036502000070037402000080038102000140038903900080040302000090 0411#VN09.03697# chi yu thch ca b#Dnh cho tr 24 - 36 thng#Phng Th T ng, L Thu Hin, Hong Thu Hng..#6800#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a16tr.^b19x27cm#Phng Th Tng#L Thu Hin#Ti bn ln th 1#Hong Thu Hng#B l ho s t hon#245574#Hng dn cho tr t 24 - 36 thng tui cch nhn bit cc chi hng ngy ca b v t mu cho chng#Mu gio#T mu# chi#Sch m u gio#Vn Anh#Tp vit## 00717000000000301000450002600110000000200260001100300270003700700480006401400060 01120190005001180820007001238080005001300080005001350090011001400100005001510110 01700156005001600173005001200189004001800201005001600219012002000235013000700255 021011500262020000900377020000700386020001400393039000800407#VN09.03698# dng thn thuc ca b#Dnh cho tr 24 - 36 thng#Phng Th Tng, L Thu Hin, Hong Thu Hng..#6800#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a16tr.^b19x27cm#Phng Th Tng#L Thu Hin#Ti bn ln th 1#Hong Thu Hng#B l ho s t hon#2455 75#Hng dn cho tr t 24 - 36 thng tui cch nhn bit cc dng thn thuc hng ngy ca b v t mu cho chng#Mu gio#T mu#Sch mu gio#Vn Anh## 00766000000000325000450002600110000001200200001100200300003100300270006100700450 00880140006001330190005001390820007001448080005001510080005001560090011001610100 00500172011001700177005001600194005001200210004001800222005001300240005001600253 01300070026902101170027602000090039302000070040202000090040902000140041803900080 0432#VN09.03699#B l ho s t hon#Nhng con vt thn yu ca b#Dnh cho tr 2 4 - 36 thng#Phng Th Tng, L Thu Hin, V Yn Khanh..#6800#Vi?t#372.21#^214 #^aH.#^aGio dc#2009#^a16tr.^b19x27cm#Phng Th Tng#L Thu Hin#Ti bn ln t h 1#V Yn Khanh#Hong Thu Hng#245576#Hng dn cho tr t 24 - 36 thng tui cch nhn bit v cc con vt v hng dn cch t mu cho tng loi con vt#M u gio#T mu#ng vt#Sch mu gio#Vn Anh## 00672000000000277000450002600110000001200200001100200310003100300270006200700310 00890140006001200190005001260820007001318080005001380080005001430090011001480100 00500159011001700164005001700181005001300198013000700211021013800218020000900356 020000700365020001400372039000800386#VN09.03700#B l ho s t hon#B v gia nh thn yu ca b#Dnh cho tr 24 - 36 thng#Nguyn Th Quyn, L Thu Hng#680 0#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a16tr.^b19x27cm#Nguyn Th Quyn#L Th u Hng#245577#Hng dn cho tr t 24 - 36 thng tui cch nhn bit mu sc, c c dng vt dng trong gia nh v cch t mu cho tng vt c th#Mu gi o#T mu#Sch mu gio#Vn Anh## 00456000000000253000450002600110000000200200001100300240003100700160005501400060 00710190005000770820007000828080005000890080005000940090011000990100005001100110 01700115005001600132013000700148020000900155020000700164020001400171039000800185 020000900193#VN09.03701#B l ho s t hon#Dnh cho tr 3 - 4 tui#Phng Th T ng#5500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a16tr.^b19x27cm#Phng Th Tng #245578#Mu gio#T mu#Sch mu gio#Vn Anh#Tp vit## 00456000000000253000450002600110000000200200001100300240003100700160005501400060 00710190005000770820007000828080005000890080005000940090011000990100005001100110 01700115005001600132013000700148020000900155020000700164020001400171039000800185 020000900193#VN09.03702#B l ho s t hon#Dnh cho tr 4 - 5 tui#Phng Th T ng#5700#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a20tr.^b19x27cm#Phng Th Tng #245579#Mu gio#T mu#Sch mu gio#Vn Anh#Tp vit## 00434000000000241000450002600110000000200200001100300230003100700160005401400060 00700190005000760820007000818080005000880080005000930090011000980100005001090110 01700114005001600131013000700147020000900154020000700163020001400170039000800184 #VN09.03703#B l ho s t hon#Dnh cho tr 5- 6 tui#Phng Th Tng#6000#Vi? t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b19x27cm#Phng Th Tng#245580#Mu g io#T mu#Sch mu gio#Vn Anh## 00444000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200160003800300040 00540070016000580140007000740190005000810820010000868080005000960080005001010090 01900106010000500125011001500130013000700145020001700152020000900169020000400178 039000800182#VN09.03705#VN09.03704#Phm Quang Hun#T ni vi mnh#Th#Phm Quan g Hun#35000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a112tr.^b19cm#24 5581#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vn Anh## 00443000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200190003600300040 00550070014000590140007000730190005000800820010000858080005000950080005001000090 01900105010000500124011001500129013000700144020001700151020000900168020000400177 039000800181#VN09.03706#VN09.03707#inh Vn Sng#ng ti ma xun#Th#inh Vn Sng#35000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a119tr.^b19cm#245 582#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vn Anh## 00444000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200210003800300040 00590070016000630140007000790190005000860820010000918080005001010080005001060090 01900111010000500130011001400135013000700149020001700156020000900173020000400182 039000400186#VN09.03708#VN09.03709#Nguyn Duy Kin#Trn nhng no ng#Th#Nguy n Duy Kin#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a79tr.^b19c m#245583#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai## 00476000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200200003700300040 00570070026000610140007000870190005000940820012000998080005001110080005001160090 01900121010000500140011001400145005001000159013000700169020001700176020000900193 020000400202039000400206#VN09.03710#VN09.03711#Nguyn B Bnh#Vi y - kht kha o#Th#Nguyn B Bnh, H S Ho#25000#Vi?t#895.9221008#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a93tr.^b19cm#H S Ho#245584#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai## 00452000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200160003600300120 00520070014000640140007000780190005000850820010000908080005001000080005001050090 01900110010000500129011001500134013000700149020001700156020000900173020001200182 039000400194#VN09.03712#VN09.03713#V Xun Tng#Nhng k l vn#Tiu thuyt#V Xun Tng#65000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a403tr.^b19c m#245585#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Mai## 00432000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200150003400300040 00490070012000530140007000650190005000720820011000778080005000880080005000930090 01900098010000500117011001500122013000700137020001700144020000900161020000400170 039000400174#VN09.03715#VN09.03714#Vit Phng#B v ng o#Th#Vit Phng#35 000#Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a111tr.^b19cm#245586#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai## 00437000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200120003900300040 00510070017000550140007000720190005000790820010000848080005000940080005000990090 01900104010000500123011001400128013000700142020001700149020000900166020000400175 039000400179#VN09.03716#VN09.03717#Nguyn Xun Qut#Bin v ti#Th#Nguyn Xun Qut#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a71tr.^b19cm#24558 7#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai## 00454000000000253000450002600110000002600110001100200190002200300140004100700170 00550140007000720190005000790820009000848080005000930080005000980090019001030100 00500122011001400127005001700141013000700158020001800165020000900183020000400192 039000400196#VN09.03718#VN09.03719#Cnh diu tui th#Th thiu nhi#Nguyn Ngc Tung#25000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a79tr.^b19cm#Nguyn Ngc Tung#245588#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Mai## 00467000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200290003500300160 00640070013000800140007000930190005001000820010001058080005001150080005001200090 01900125010000500144011001500149013000700164020001700171020000900188020001200197 039000400209#VN09.03720#VN09.03721# Xun ng#Hnh phc ca con c r ng#Tp truyn ngn# Xun ng#30000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#200 9#^a158tr.^b19cm#245589#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Mai## 00736000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200530003800700160 00910140007001070190005001140820004001198080005001230080005001280090019001330100 00500152011001500157013000700172021022700179020001000406020001100416020001200427 020000800439020000700447039000400454#VN09.03722#VN09.03723#Hong Mnh Hng#nh tnh, nh lng thuc phin, morphin v heroin#Hong Mnh Hng#25000#Vi?t#615# ^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a143tr.^b19cm#245590#Trnh by nhng vn c bn v thuc phin, morphin v heroin. Thu mu v cc phng php phn tch ma tu, khi nim v tnh cht, thnh phn cu to, phng php sn xut heroin t thuc phin qua giai on tch morphin...#nh tnh#nh lng#Thuc phin#Morp hin#Heroin#Mai## 00944000000000313000450002600110000002600110001100200790002200700460010101900050 01470820008001528080005001600080005001650090019001700100005001890110015001940050 01400209005001200223005001600235005001500251005001300266013000700279021027300286 020001700559020001000576020000900586020001300595020001800608039000400626#VN09.03 724#VN09.03725#100 cu hi v p v nhim v gi gn an ninh trt t ca T li n gia t qun#ng nh n, Thi Hc, Nguyn Vn Tho..#Vi?t#343.597#^214#^a H.#^aCng an nhn dn#2009#^a126tr.^b19cm#ng nh n# Thi Hc#Nguyn Vn T ho#Nguyn Vn Sn#ng Vn Lc#245591# cp nhng ni dung, bin php c th v cng tc gi gn an ninh, trt t trn c s ch trng, chnh sch ca ng, php lut ca nh nc, cc qui nh ca chnh quyn a phng, c s v nhng vn lin quan n an ninh trt t ny sinh trong cuc sng hng ngy#An ninh quc gia#Php lut#Vit Nam#Sch hi p#Vn bn php lut#Mai## 00749000000000301000450002600110000002600110001100100140002200200340003600700460 00700140007001160190005001230820006001288080005001340080005001390090011001440100 00500155011001500160005002300175004001800198013000700216021017300223020000300396 020000400399020000900403020001400412020001700426039000400443#VN09.03726#VN09.037 27#L Quang Long#T in tranh v cc loi c, qu#L Quang Long (ch.b.), Nguyn Th Thanh Huyn#62000#Vi?t#580.3#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a323tr.^b18cm#Nguy n Th Thanh Huyn#Ti bn ln th 1#245592# cp n gn 400 loi c, qu quen thuc Vit Nam v mt s t trn th gii, c dng ch yu lm thc n, lm thuc cha bnh... mi loi c minh ho bng nh mu.#C#Qu#Thc vt#T in tranh#T in hnh nh#Mai## 00744000000000289000450002600110000000100180001100200180002900700180004701400070 00650190005000720820010000778080005000870080005000920090026000970100005001230110 01500128004002600143013000700169021020600176020001300382020001100395020001000406 020001000416020001300426020001100439039000400450#VN09.03728#Nguyn Thin Gip#D ng hc vit ng#Nguyn Thin Gip#27000#Vi?t#495.92201#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a235tr.^b19cm#In ln th 4, c sa cha#245593#Trnh by khi nim v dng hc Vit ng, ng cnh v ng ngha, l thuyt hnh ng ngn t, l thuyt hi thoi, lch s giao tip, nguyn tc hp tc v hm hi thoi, di n ngn v phn tch din ngn#Ngn ng hc#Ting Vit#Giao tip#Hi thoi#Ng d ng hc#Gio trnh#Mai## 00962000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200190003300300490 00520070050001010140007001510190005001580820004001638080005001670080005001720090 02100177010000500198011001500203005001900218005001100237005001600248005001600264 005001100280013000700291021032700298020000800625020001100633039000400644#VN09.03 729#VN09.03731#VN09.03730#Gio trnh lu tr#Dng cho hc sinh ngnh o to cao ng Lu tr#Nguyn Minh Phng, Trn Hong, Triu Vn Cng..#44000#Vi?t#020# ^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a347tr.^b19cm#Nguyn Minh Phng#Trn Hong #Triu Vn Cng#Triu Vn Cng#T Mai Ng#245594#Trnh by cc vn v: ti liu lu tr, cng tc lu tr v lu tr hc; t chc ti liu phng lu tr qu c gia Vit Nam; xc nh gi tr ti liu; thu thp v b sung ti liu lu tr ; chnh sa, thng k, bo qun, t chc s dng ti liu lu tr; cng c tra t m ti liu lu tr, km theo cu hi n tp sau mi phn#Lu tr#Gio trnh#Mai ## 00476000000000265000450002600110000002600110001100100180002200200180004000300110 00580070018000690140007000870190005000940820010000998080005001090080005001140090 00900119010000500128011001500133004001300148013000700161020001700168020000900185 020001200194039000400206#VN09.03732#VN09.03733#Nguyn Thin Ngn#Ngi nh mt tr i#Tp truyn#Nguyn Thin Ngn#29000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a 202tr.^b19cm#In ln th 2#245595#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Mai## 00688000000000265000450002600110000002600110001100200300002200300500005201400060 01020190005001080820004001138080005001170080005001220090009001270100005001360110 01400141013000700155021020200162020000900364020000900373020001200382020000700394 020001700401039000400418#VN09.03734#VN09.03735#B quyt nui con bng sa m#Cm nang dinh dng dnh cho b m v tr s sinh#2000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aPh n #2009#^a15tr.^b19cm#245596#Cung cp nhng thng tin v sa m v cch cho tr b ng, cch gii quyt nhng vn thng xy ra khi cho tr b m. Hng dn c ch chm sc sc kho ngi m gip lm giu cht lng ngun sa m#B quyt#Nu i tr#Tr s sinh#Sa m#Sch thng thc#Mai## 00779000000000277000450002600110000002600110001100200310002200700510005301400060 01040190005001100820006001158080005001210080005001260090009001310100005001400110 01400145006001600159005002300175013000700198021025100205020000900456020000800465 020000700473020001700480039000400497#VN09.03736#VN09.03737#Cm nang mang thai v sinh con#Nguyn Ln nh dch ; Nguyn Th Ngc Phng h..#2500#Vi?t#618.2#^2 14#^aH.#^aPh n#2009#^a20tr.^b19cm#Nguyn Ln nh#Nguyn Th Ngc Phng#24559 7#Cung cp nhng thng tin, hng dn, kinh nghim mi nht gip cc b m gi i to phn no nhng bn khon lo lng khi mang thai nh: cch lin lc vi b khi cn trong bng m, nhng kh chu thng gp, nhu cu tnh dc, cch sinh n an ton,...#Thai sn#Sinh #Ph n#Sch thng thc#Mai## 00646000000000265000450002600110000000200450001100700160005601400060007201900050 00780820006000838080005000890080005000940090009000990100005001080110013001130060 01100126013000700137021017400144020000900318020001200327020000900339020001100348 020001700359039000400376#VN09.03738#Cm nang au qun bng - nhng iu cn bit #L Tn t dch#1000#Vi?t#616.3#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a8tr.^b12cm#L Tn t#245598#Cung cp nhng thng tin, kin thc v cc nguyn nhn au qun bng, c ch lm gim cc cn au v nhng li khuyn phng s kh chu do nhng c n au qun bng gy ra#au bng#Nguyn nhn#iu tr#Phng bnh#Bnh h tiu ho #Mai## 00612000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200340003600700190 00700140007000890190005000960820004001018080005001050080005001100090009001150100 00500124011001500129013000700144021013600151020001800287020000700305020001300312 020001700325039000400342#VN09.03739#VN09.03740#Nguyn Phng#130 cu hi - p v chm sc tr#Nguyn Phng b.s.#28000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a187t r.^b19cm#245599#Gm cc cu hi v p v chm sc tr khi tr b m, st, li n, x l cc thi quen thng gp hng ngy tr, phng php tm,...#Chm sc sc kho#Tr em#Sch hi p#Sch thng thc#Mai## 00787000000000301000450002600110000002600110001100100180002200200330004000700180 00730140007000910190005000980820010001038080005001130080005001180090009001230100 00500132011001500137004001300152015003000165013000700195021021400202020001000416 020001500426020000900441020001300450020001800463039000400481#VN09.03741#VN09.037 42#L Th Ngn Giang#Hi - p v lut bnh ng gii#L Th Ngn Giang#29000#V i?t#342.59708#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a187tr.^b19cm#In ln th 2#TTS ghi: Ph n v php lut#245600#Gm cc cu hi v gii p v lut bnh ng gii nh: t m hiu v hon cnh ra i, ni dung ca lut bnh ng, mc ch ban hnh lut , l thuyt gii.... v nhng c s nn tng xy dng lut bnh ng gii#Ph p lut#Bnh ng gii#Vit Nam#Sch hi p#Vn bn php lut#Mai## 00845000000000313000450002600110000002600110001100200360002200700390005801400070 00970190005001040820009001098080005001180080005001230090009001280100005001370110 01500142004001300157005001100170005001300181005001100194005001100205005000900216 013000700225021025900232020000700491020002000498020000900518039000400527#VN09.03 743#VN09.03744#Nhng ngi ph n vt ln s phn#Trm Hng, Phng Nguyn, Ho ng Hip..#30000#Vi?t#305.4092#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a190tr.^b19cm#In ln th 2#Trm Hng#Phng Nguyn#Hong Hip#Thu Dng#Thu Hin#245601#Gm nhng truy n k c tht, vit v nhng tm gng ph n y ngh lc, vn ln t kh au, ngho i, t ngc t kin trung, t tnh nhn i thit tha vi ngi thn, vi qu hng, vi tr em m ci... nh ch Su Sa, Trn Th Hng, Hunh Tiu Hng ...#Ph n#in hnh tin tin#Vit Nam#Mai## 00698000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200290003700700200 00660140007000860190005000930820007000988080005001050080005001100090009001150100 00500124011001400129013000700143021023100150020001800381020000900399020001200408 039000500420020000700425#VN09.03745#VN09.03746#Nguyn Tt San#Cch chm sc khi tr au m#Nguyn Tt San b.s.#15000#Vi?t#618.92#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a99tr .^b19cm#245602#Hng dn mt s ch dn cho cc bc cha m v vn chm sc tr . Hng dn chm sc v iu tr mt s bnh cho tr nh: Hen suyn, vim xoang , d ng, vim ph qun mn tnh, au tai, au u, cm lnh v st, au qun ru t...#Chm sc sc kho#iu tr#Bnh tr em#Thu#Tr em## 00628000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200360003800700160 00740140007000900190005000970820006001028080005001080080005001130090009001180100 00500127011001400132013000700146021016200153020001300315020001000328020000900338 020001000347039000500357#VN09.03747#VN09.03748#Quch Tun Vinh#Tng huyt p - n hng iu cn bit#Quch Tun Vinh#15000#Vi?t#616.1#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a9 5tr.^b19cm#245603#Mt s vn v bnh l tng huyt p. Gii thiu mt s bi thuc nam cha bnh tng huyt p. Hng dn cch xoa xt, bm huyt, tp luyn cha tng huyt p.#Cao huyt p#Chn on#iu tr#Bi thuc#Thu## 00495000000000289000450002600110000002600110001100100130002200200150003500300040 00500070032000540140007000860190005000930190005000980820004001038080005001070080 00500112009000900117010000500126011001700131019000800148006001300156013000700169 020001700176020000300193020000400196039000500200#VN09.03749#VN09.03750#Paley, Cr ace#Li bt u...#Th#Crace Paley ; Xun Oanh dch#18000#Vi?t#Vi?t#811#^214 #^aH.#^aPh n#2009#^a87tr.^b18x18cm#Dch M# Xun Oanh#245604#Vn hc hin i#M#Th#Thu## 00598000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200290003100700260 00600140007000860190005000930820006000988080005001040080005001090090019001140100 00500133011001500138005001000153013000700163021014800170020000900318020001200327 039000500339#VN09.03751#VN09.03752#Vn Thi#C tng chin thut vy bt#B.s.: V n Thi, Trng c#19000#Vi?t#794.1#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a155tr.^ b19cm#Trng c#245605#Gii thiu cc chin thut vy bt trong c tng nh: Ch in thut xua ui, t ph, ph s st tng, lnh trc, i cng v chin thu t tm l.#C tng#Chin thut#Thu## 00585000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200280003100700260 00590140007000850190005000920820006000978080005001030080005001080090019001130100 00500132011001500137005001000152013000700162021013600169020000900305020001200314 039000500326#VN09.03753#VN09.03754#Vn Thi#C tng chin thut b cc#B.s.: V n Thi, Trng c#17000#Vi?t#794.1#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a131tr.^b 19cm#Trng c#245606#Gii thiu cc chin thut b cuc trong c tng nh: Chi n thut cu ho, chin thut b cuc v vn dng chin thut trong c tng.#C tng#Chin thut#Thu## 00591000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200120 00460290018000580070033000760140007001090190005001160820004001218080005001250080 01800130009001100148010000500159011001500164019000900179006001400188012003900202 013000700241020001700248020000400265020001500269039000500284#VN09.03755#VN09.037 56#VN09.03757#Shan, Darren#H linh hn#The lake of souls#Darren Shan ; ng Phi Bng dch#42000#Vi?t#813#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a246tr.^b19cm# Dch Anh#ng Phi Bng#Nhng cu chuyn k l ca Darren Shan#245607#Vn hc hi n i#Anh#Truyn kinh d#Thu## 00481000000000253000450002600110000000200180001100700360002901400060006501900050 00710820009000768080005000850080018000900090011001080100005001190110017001240050 00900141012001500150005001000165013000700175020001800182020000900200020001300209 039000500222#VN09.03758#Lp hc ca Bu Bu#Li: H Giang ; Minh ho: Qunh Lm#70 00#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a16tr.^b19x19cm#H Gia ng#B hc l gio#Qunh Lm#245608#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu# # 00502000000000265000450002600110000000200130001100300130002400700360003701400070 00730190005000800820009000858080005000940080018000990090011001170100005001280110 01700133005000900150012001500159005001000174013000700184020001800191020000900209 020001300218039000500231#VN09.03759#Bu Bu nm m#Truyn tranh#Li: H Giang ; Mi nh ho: Qunh Lm#70000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a 14tr.^b19x19cm#H Giang#B hc l gio#Qunh Lm#245609#Vn hc thiu nhi#Vit N am#Truyn tranh#Thu## 00535000000000253000450002600110000000200100001100300130002100700220003401900050 00560820009000618080005000700080011000750090016000860100005001020110031001070150 05000138005001000188012003100198013000700229020001800236020000900254020001300263 039000500276#VN09.03761#Trng Bu#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#Vi?t#895.92 23#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^bTrn b 6 tp. - 19cm#Tn sch ngoi ba: Trng Bu - Nguyn Quc Trinh#Kim Khnh#B truyn tranh Trng Vit Na m#245610#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00535000000000253000450002600110000000200110001100300130002200700220003501900050 00570820009000628080005000710080011000760090016000870100005001030110031001080150 04900139005001000188012003100198013000700229020001800236020000900254020001300263 039000500276#VN09.03762#L o Ti#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#Vi?t#895.9 223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^bTrn b 6 tp. - 19cm#Tn sch ngoi ba: L o Ti - Nguyn Khiu T#Kim Khnh#B truyn tranh Trng Vit Na m#245611#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00530000000000253000450002600110000000200120001100300130002300700220003601900050 00580820009000638080005000720080011000770090016000880100005001040110031001090150 04300140005001000183012003100193013000700224020001800231020000900249020001300258 039000500271#VN09.03763#Trng Lng#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#Vi?t#895. 9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^bTrn b 6 tp. - 19cm#Tn sc h ngoi ba: Trng Lng - Gip Hi#Kim Khnh#B truyn tranh Trng Vit Nam#245 612#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00526000000000253000450002600110000000200110001100300130002200700220003501900050 00570820009000628080005000710080011000760090016000870100005001030110031001080150 04000139005001000179012003100189013000700220020001800227020000900245020001300254 039000500267#VN09.03764#Trng Bng#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#Vi?t#895.9 223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a23tr.^bTrn b 6 tp. - 19cm#Tn sch ngoi ba: Trng Bng - V Du#Kim Khnh#B truyn tranh Trng Vit Nam#245613# Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00530000000000253000450002600110000000200100001100300130002100700220003401900050 00560820009000618080005000700080011000750090016000860100005001020110031001070150 04500138005001000183012003100193013000700224020001800231020000900249020001300258 039000500271#VN09.03765#Trng Con#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#Vi?t#895.92 23#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a35tr.^bTrn b 6 tp. - 19cm#Tn sch ngoi ba: Trng Con - Mc nh Chi#Kim Khnh#B truyn tranh Trng Vit Nam#245 614#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00532000000000253000450002600110000000200120001100300130002300700220003601900050 00580820009000638080005000720080011000770090016000880100005001040110031001090150 04500140005001000185012003100195013000700226020001800233020000900251020001300260 039000500273#VN09.03766#Trng Trnh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#Vi?t#895. 9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a35tr.^bTrn b 6 tp. - 19cm#Tn sc h ngoi ba: Trng Trnh - L Qu n#Kim Khnh#B truyn tranh Trng Vit Nam#2 45615#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00578000000000241000450002600110000002600110001100200110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510080018000560090011000740100005000850110015000900120 01700105013000700122021016800129020001000297020001100307020001300318039000500331 #VN09.03767#VN09.03768#Xin cm n#18000#Vi?t#646.7#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tr#2009#^a141tr.^b19cm#Hoa tri tm hn#245616#Gm nhng cu chuyn v cuc s ng gip bn t tm cho mnh nhng bi hc qu gi ca cuc sng, nhng k nng sng ph hp vi bn gip bn thnh cng trong cuc sng.#Cuc sng#Thnh cng#K nng sng#Thu## 00589000000000241000450002600110000002600110001100200220002201400070004401900050 00510820006000568080005000620080018000670090011000850100005000960110015001010120 01700116013000700133021016800140020001000308020001100318020001300329039000500342 #VN09.03769#VN09.03770#Bng ch ci cuc i#18000#Vi?t#646.7#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a141tr.^b19cm#Hoa tri tm hn#245617#Gm nhng cu chuy n v cuc sng gip bn t tm cho mnh nhng bi hc qu gi ca cuc sng, nh ng k nng sng ph hp vi bn gip bn thnh cng trong cuc sng.#Cuc sng#T hnh cng#K nng sng#Thu## 00590000000000241000450002600110000002600110001100200230002201400070004501900050 00520820006000578080005000630080018000680090011000860100005000970110015001020120 01700117013000700134021016800141020001000309020001100319020001300330039000500343 #VN09.03771#VN09.03772#Sng mi lng kin tr#18000#Vi?t#646.7#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a141tr.^b19cm#Hoa tri tm hn#245618#Gm nhng cu chuy n v cuc sng gip bn t tm cho mnh nhng bi hc qu gi ca cuc sng, nh ng k nng sng ph hp vi bn gip bn thnh cng trong cuc sng.#Cuc sng# Thnh cng#K nng sng#Thu## 00583000000000241000450002600110000002600110001100200160002201400070003801900050 00450820006000508080005000560080018000610090011000790100005000900110015000950120 01700110013000700127021016800134020001000302020001100312020001300323039000500336 #VN09.03773#VN09.03774#Tha th mi mi#18000#Vi?t#646.7#^214#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2009#^a141tr.^b19cm#Hoa tri tm hn#245619#Gm nhng cu chuyn v c uc sng gip bn t tm cho mnh nhng bi hc qu gi ca cuc sng, nhng k nng sng ph hp vi bn gip bn thnh cng trong cuc sng.#Cuc sng#Thnh c ng#K nng sng#Thu## 00582000000000241000450002600110000002600110001100200150002201400070003701900050 00440820006000498080005000550080018000600090011000780100005000890110015000940120 01700109013000700126021016800133020001000301020001100311020001300322039000500335 #VN09.03775#VN09.03776#Mn qu v gi#18000#Vi?t#646.7#^214#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2009#^a141tr.^b19cm#Hoa tri tm hn#245620#Gm nhng cu chuyn v cu c sng gip bn t tm cho mnh nhng bi hc qu gi ca cuc sng, nhng k n ng sng ph hp vi bn gip bn thnh cng trong cuc sng.#Cuc sng#Thnh c ng#K nng sng#Thu## 00537000000000241000450002600110000002600110001100200230002201400070004501900050 00520820006000578080005000630080018000680090011000860100005000970110015001020120 01700117013000700134021011900141020000900260020000900269020001300278039000400291 #VN09.03777#VN09.03778# thnh ngi bn tt#18000#Vi?t#646.7#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a125tr.^b19cm#Hoa tri tm hn#245621#Nhng bi hc kinh nghim trong cuc sng: gi gn v tr thnh ngi bn tt, hnh phc v cch t o dng hnh phc...#Np sng#B quyt#K nng sng#Tm## 00434000000000241000450002600110000002600110001100100110002200200190003300700110 00520140007000630190005000700820011000758080005000860080018000910090011001090100 00500120011001500125013000700140020001700147020000900164020001500173039000400188 #VN09.03779#VN09.03780#Nguyn Duy#Truyn c Vit Nam#Nguyn Duy#23000#Vi?t#398. 209597#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a165tr.^b19cm#245622#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#Tm## 00488000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200350003200300320 00670070010000990140007001090190005001160820009001218080005001300080018001350090 01100153010000500164011001500169013000700184020001800191020000900209020001200218 039000400230#VN09.03781#VN09.03782#Qu Hng#Chic v vo cng thin ng xanh# Tuyn tp truyn ngn thiu nhi#Qu Hng#31000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a245tr.^b19cm#245623#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ng n#Tm## 00621000000000301000450002600110000002000110001102000130002202000180003503900040 00530140007000570190005000640820006000698080005000750020014000800030013000940070 05400107022000500161005001600166005001500182006001500197008001800212009001100230 010000500241011001500246012003500261019001600296013000700312#VN09.03783#Trung Qu c#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Tm#14500#Vi?t#895.1#^214#Thn binh 3.5#Truy n tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Cng Tia Chp dch#T.11#Hong Ngc La ng#Khu Phc Long#Cng Tia Chp#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a138tr.^b19c m#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Trung Quc#245624## 00619000000000301000450002600110000002000110001102000130002202000180003503900040 00530190005000570820006000628080005000680140007000730020008000800030013000880070 06100101022000500162008001800167009001100185010000500196011001500201012004000216 019001600256005001400272005001300286006001100299013000700310#VN09.03784#Trung Qu c#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Tm#Vi?t#895.1#^214#14000#V thn#Truyn tran h#Wan Yat Leung ch.b. ; Ha s: Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.42#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dc h Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#245625## 00518000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070032000650220004000970050017001010060008001180080 01800126009001100144010000500155011001500160019001400175020001800189020000900207 020001300216039000400229013000700233#VN09.03785#14000#Vi?t#895.6#^214#Thin ng Tokyo#Truyn tranh#Yoshiki Nakamura ; Cm Vn dch#T.9#Yoshiki Nakamura#Cm V n#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tm#245626## 00562000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003301900140 00510390004000650140007000690190005000760820006000818080005000870020020000920030 01300112007002900125022000500154005001400159006000800173008001800181009001100199 010000500210011001500215012003500230013000700265#VN09.03786#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#Dch Nht Bn#Tm#14000#Vi?t#895.6#^214#Thin thn vs c ma #Truyn tranh#Miyoshi Yuuki ; Hi Th dch#T.11#Miyoshi Yuuki#Hi Th#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2009#^a190tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#245627 ## 00507000000000277000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900040 00510140007000550190005000620820006000678080005000730020011000780030013000890070 03000102022000400132005001500136006000800151008001800159009001100177010000500188 011001500193019001400208013000700222#VN09.03787#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Tm#14000#Vi?t#895.6#^214#Cross game#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.4#Adachi Mitsuru#Cm Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a188tr.^b 18cm#Dch Nht Bn#245628## 00557000000000289000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900040 00510120040000550140007000950190005001020820006001078080005001130020010001180030 01300128007002900141022000500170005001400175006000800189008001800197009001100215 010000500226011001500231019001400246013000700260#VN09.03788#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Tm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#14000#Vi?t#895. 6#^214#Hana Kimi#Truyn tranh#Nakajo Hisaya ; Hi Yn dch#T.13#Nakajo Hisaya#H i Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a188tr.^b18cm#Dch Nht Bn#245629## 00548000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020015000340030013000490070025000620220004000870050012000910080018001030090 01100121010000500132011001500137006000600152019001400158012003500172020001800207 020000900225020001300234039000400247013000700251#VN09.03789#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Pha l diu k#Truyn tranh#Kiyoko Arai ; P.G.P dch#T.9#Kiyoko Arai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a188tr.^b18cm#P.G.P#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh c ho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tm#245630## 00561000000000289000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900040 00510190005000550820006000608080005000660140007000710020013000780030013000910070 03200104022000500136005001600141006000900157008001800166009001100184010000500195 011001500200019001400215012003500229013000700264#VN09.03790#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Tm#Vi?t#895.6#^214#11500#Ushio & Tora#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro ; Duy Ngc dch#T.32#Fujita Kazuhiro#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#245631# # 00506000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900040 00510140007000550190005000620820006000678080005000730020013000780030013000910070 02800104022000500132005001500137006000600152008001800158009001100176010000500187 011001500192019001400207013000700221#VN09.03791#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc th iu nhi#Tm#14000#Vi?t#895.6#^214#Gi tri cy#Truyn tranh#Takaya Natsuki ; Na nde dch#T.10#Takaya Natsuki#Nande#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a190tr.^b1 8cm#Dch Nht Bn#245632## 00554000000000289000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900040 00510140007000550190005000620820006000678080005000730020019000780030013000970070 02600110022000400136005001400140006000500154008001800159009001100177010000500188 011001500193019001400208012003500222013000700257#VN09.03792#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Tm#14000#Vi?t#895.6#^214#u trng rc la#Truyn tranh#M arimo Ragawa ; Nana dch#T.4#Marimo Ragawa#Nana#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#200 9#^a188tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#245633## 00506000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900040 00510140007000550190005000620820006000678080005000730020018000780030013000960070 02600109022000400135005001100139006000800150008001800158009001100176010000500187 011001500192019001400207013000700221#VN09.03793#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc th iu nhi#Tm#14000#Vi?t#895.6#^214#Kht vng v ch#Truyn tranh#Koyama Yuu ; H i Th dch#T.8#Koyama Yuu#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a188tr.^b1 8cm#Dch Nht Bn#245634## 00511000000000265000450002600110000002600110001100200190002200300470004100700230 00880140007001110190005001180820004001238080005001270080005001320090011001370100 00500148011001500153006001500168006001000183006001700193013000700210020001100217 020001300228039000400241#VN09.03794#VN09.03795#Kinh thnh Tn c#Bn dch vi c h thch ngn ngn - loi b ti#Dch: Trn Phc Nhn..#30000#Vi?t#225#^214#^aH .#^aTn gio#2009#^a897tr.^b13cm#Trn Phc Nhn#Hong Kim#Nguyn Cng oan#24563 5#Kinh Thnh#Kinh Tn c#Tm## 00881000000000301000450002600110000002600110001100200970002200700560011901900050 01750820010001808080005001900080005001950090011002000100005002110110014002160150 05900230005001600289005001300305005001700318013000700335005001900342021017200361 020001000533020001000543020000900553020001300562039000400575#VN09.03796#VN09.037 97#Ti liu hi - p nng cao hiu bit v chnh tr v php lut cho cng nhn vin chc lao ng#B.s.: Nguyn Thanh H, Ng Vn Tho, Nguyn Mnh Hin..#Vi?t #320.09597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a64tr.^b15cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam. Ban Tuyn gio#Nguyn Thanh H#Ng Vn Tho#Nguyn Mnh Hin#2456 36#Phng Tuyn truyn#Mt s vn l lun v ch ngha Mc - Lnin, t tng H Ch Minh, ng li ca ng Cng sn Vit Nam. Mt s iu cn bit v t ch c cng on v php lut lao ng#Chnh tr#Php lut#Vit Nam#Sch hi p#Tm# # 00671000000000241000450002600110000002600110001100200270002200300830004901900050 01320820012001378080005001490080005001540090011001590100005001700110014001750150 04300189013000700232021015900239020000800398020001000406020000900416039000400425 #VN09.03798#VN09.03799#iu l Cng on Vit Nam#i hi i biu Cng on to n quc ln th X thng qua ngy 05 thng 11 nm 2008#Vi?t#331.8709597#^214#^aH.# ^aLao ng#2009#^a88tr.^b14cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam#245637# Gii thiu ni dung iu l cng on Vit Nam: on vin v cn b cng on, n guyn tc v h thng t chc cng on, t chc c s cng on, ti chnh...# iu l#Cng on#Vit Nam#Tm## 00884000000000313000450002600110000002600110001100200240002200700430004601900050 00890820006000948080005001000080005001050090011001100100005001210110015001260150 07500141005000900216005002000225005001000245005001400255005001100269013000700280 021024800287020000800535020000700543020000900550020000700559039000400566#VN09.03 800#VN09.03801#S tay cng tc n cng#Thi Sn, Nguyn Th Thu Hng, Thu Hng. .#Vi?t#305.4#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a176tr.^b19cm#TTS ghi: Tng Lin on L ao ng Vit Nam. Ban N cng. - Lu hnh ni b#Thi Sn#Nguyn Th Thu Hng#Th u Hng#Mc Vn Trang#L Th Qu#245638#Bao gm cc bi vit mang tnh l lun, nh hng cng tc vn ng n cng nhn vin chc lao ng trong tnh hnh hi n nay. Nhng ch trng chnh sch mi. Nhng kin thc v gii, gio dc truyn thng, gio dc gia nh, chm sc sc kho...#N cng#Ph n#Vit Nam#S tay#T m## 00617000000000229000450002600110000002600110001100200460002201900050006808200120 00738080005000850080005000900090011000950100005001060110014001110150062001250130 00700187021016200194020000800356020001000364020000900374039000400383#VN09.03803# VN09.03802#Hng dn thi hnh iu l Cng on Vit Nam#Vi?t#331.8709597#^214#^ aH.#^aLao ng#2009#^a60tr.^b19cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam. - Lu hnh ni b#245639#Ni dung v hng dn thi hnh iu l cng on Vit Nam : nguyn tc v h thng t chc cng on, nhim v, quyn hn ca cng on c s v cp trn c s...#iu l#Cng on#Vit Nam#Tm## 00486000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200220003200700100 00540140007000640190005000710820007000768080005000830080005000880090020000930100 00500113011001500118013000700133021005000140020000700190020001200197020001800209 039000500227#VN09.03804#VN09.03805#Thu Tin# vui trc nghim IQ#Thu Tin#200 00#Vi?t#793.73#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a164tr.^b21cm#245640#Gii th iu nhng cu vui trc nghim ch s IQ#Cu #Trc nghim#Ch s thng minh# Thu## 00408000000000241000450002600110000000100100001100200170002100300040003800700100 00420140007000520190005000590820010000648080005000740080006000790090017000850100 00500102011001700107013000700124020001700131020000900148039000500157020000400162 #VN09.03806#H Nguyn#i qua cnh rng#Th#H Nguyn#20000#Vi?t#895.92214#^214# ^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a73tr.^b19x18cm#245641#Vn hc hin i#Vit Nam#Th u#Th## 00422000000000241000450002600110000002600110001100100150002200200200003700300040 00570070015000610190005000760820010000818080005000910080006000960090017001020100 00500119011001400124013000700138020001700145020000900162020000400171039000500175 #VN09.03807#VN09.03808#Nguyn Tn Lc#Trng Sn mt thu#Th#Nguyn Tn Lc#Vi? t#895.92214#^214#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a73tr.^b19cm#245642#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00619000000000301000450002600110000002000110001102000130002202000170003503900050 00520190005000570820006000628080005000680140007000730020008000800030013000880070 06100101022000500162008001800167009001100185010000500196011001500201012004000216 019001600256005001400272005001300286006001100299013000700310#VN09.03809#Trung Qu c#Truyn tranh#Vn hc hin i#Thu#Vi?t#895.1#^214#14000#V thn#Truyn tran h#Wan Yat Leung ch.b. ; Ha s: Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.39#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dc h Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#245643## 00951000000000325000450002600110000002600110001100100110002200200280003302900290 00610070079000900190005001690820009001748080005001830080005001880090012001930100 00500205011001700210005001300227005001700240012002700257015005200284013000700336 00600230034302102070036602000080057302000080058102000200058902000110060903900050 0620#VN09.03810#VN09.03811#L i Sim#Cm nang du lch Tin Giang#Tien Giang tou rist guidebook#B.s.: L i Sim, V Hng Phc, Phm Thanh Huyn ; Cng ty Dch t hut ABC dch#Vi?t#915.9783#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a72tr.^b19x21cm#V Hng Phc#Phm Thanh Huyn#Vietnam - the hidden charm#TTS ghi: S Vn ho Th thao v Du lch Tin Giang#245644#Cng ty Dch thut ABC#Gii thiu s lc v tim n ng du lch Tin Giang. Gii thiu cc di tch lch s vn ho, a danh du lch, lng truyn thng, l hi, dch v du lch - gii tr v cc c sn cng nh k hu ch Tin Giang#a ch#Du lch#Danh lam thng cnh#Tin Giang#Thu## 00703000000000289000450002600110000002600110001100200290002200700320005100500160 00830140007000990190005001060820006001118080005001170080005001220090011001270100 00500138011001500143004004100158013000700199021016000206020000900366020000800375 020001000383020000700393020000800400039000500408#VN09.03812#VN09.03813#iu dy th 13 ca c Pht#Nguyn Ct Hanh s.t, tuyn chn#Nguyn Ct Hanh#50000#Vi?t# 294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2008#^a268tr.^b19cm#Ti bn ln th 1, c chnh sa, b sung#245645#Tp hp nhng cu danh ngn, tc ng, ca dao ng Ty kim c lm c s chnh l gii cho "iu rn dy th 13 ca c Pht" l v s hiu bit ca con ngi#o Pht#Gio l#Danh ngn#Ca dao#Tc ng#Thu## 00464000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200280003100700090 00590140007000680190005000750820010000808080005000900080005000950090011001000100 00500111011001400116012002700130013000700157020001700164020000900181020001500190 039000500205#VN09.03814#VN09.03815#Qunh C#i T - Trn Nguyn Hn#Qunh C #10000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a71tr.^b19cm#T sch Danh nhn Vit Nam#245646#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn lch s#Thu## 00749000000000253000450002600110000002600110001100200780002201900050010008200110 01058080005001160080005001210090014001260100005001400110032001450150067001770130 00700244021018800251020000800439020002300447020000300470020000800473020000900481 039000500490#VN09.03816#VN09.03817#Lch s cch mng x C Nhu - huyn T Lim - thnh ph H Ni (1930 - 2005)#Vi?t#959.704331#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a 71tr. : bng, 13tr. nh^b19cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban Chp hnh ng b x C Nhu#245647#Nhng vn c bn v c im t nhin, a ch hnh c hnh v lch s dn c; truyn thng tt p ca bn lng c xa cng nh truyn thng cch mng ca nhn dn v ng b x C Nhu#Lch s#Truyn thng cch m ng#X#C Nhu#Vit Nam#Thu## 00550000000000301000450002600110000000500070001100500070001800500080002500500100 00330050011000430140007000540190005000610820012000668080005000780020020000830030 02900103007002600132022000500158008000600163009001700169010000500186011001500191 020001700206020000900223020000400232039000500236013000700241#VN09.03818#Kim An#H Anh#Tn Anh#Cng Bnh#Thanh Bnh#60000#Vi?t#895.9221008#^214#Hng mi ng thi#Th ng lut nhiu tc gi#Kim An, H Anh, Tn Anh..#T.17#^aHu#^aNxb. Thu n Ho#2008#^a366tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#245648## 00576000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200270003300700400 00600140007001000190005001070820009001128080005001210080005001260090011001310100 00500142011001500147005001900162005000700181005001000188005000800198005001700206 013000700223020001800230020000900248020001200257039000500269#VN09.03820#VN09.038 19#VN09.03821#in Bin Ph ca chng em#Nguyn Trng Qunh, V Cao, H Phng.. #30000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a241tr.^b19cm#Nguyn Trng Qun h#V Cao#H Phng#Hu Mai#Nguyn Huy Tng#245649#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tr uyn ngn#Thu## 00613000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200180 00480030007000660070034000730140007001070190005001140820011001198080005001300080 00500135009001100140010000500151011001500156013000700171005000800178021008700186 020000800273020000900281020000900290020000700299039000500306#VN09.03822#VN09.038 24#VN09.03823#V Nguyn Gip#T nhn dn m ra#Hi k#V Nguyn Gip ; Hu Mai t h hin#30000#Vi?t#355.009597#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a263tr.^b19cm#245650#H u Mai#Vit v nhng nm thng v s kin dn n s ra i ca Qun i nhn dn Vit Nam#Lch s#Qun i#Vit Nam#Hi k#Thu## 00568000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100160 00440020020000600030012000800070036000920140007001280190005001350820004001408080 00500144008001800149009001100167010000500178011001500183019000900198006001400207 013000700221020001700228020000400245020001200249039000500261#VN09.03825#VN09.038 28#VN09.03827#VN09.03826#Doherty, Berlie#B khng tn ca m#Tiu thuyt#Berlie Doherty ; Trn Hu Kham dch#45000#Vi?t#823#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 009#^a288tr.^b19cm#Dch Anh#Trn Hu Kham#245651#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuy t#Thu## 00674000000000301000450002600110000002600110001100200260002200300130004800700310 00610140007000920190005000990820009001048080005001130080005001180090011001230100 00500134011001700139005000900156005000800165013000700173021011200180020000800292 020002300300020002500323020000900348020001000357039000500367#VN09.03830#VN09.038 29#Con ng hm trn i A1#Truyn tranh#Tranh: Huy Ton ; Li: Hu Mai#11000# Vi?t#959.7041#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a60tr.^b19x19cm#Huy Ton#Hu Mai#245652 #Truyn k v lch s con ng hm trn i A1, cng nhng trn nh trn i A 1 trong chin dch in Bin Ph#Lch s#Khng chin chng Php#Chin dch in Bin Ph#Vit Nam#Truyn k#Thu## 00799000000000325000450002600110000002600110001100200260002200300130004800700290 00610140007000900190005000970820009001028080005001110080005001160090011001210100 00500132011001700137005000700154005000800161004001300169013000700182021017900189 02000080036802000230037602000180039902000090041702000320042602000100045803900050 0468#VN09.03831#VN09.03832#C Chnh Lan nh xe tng#Truyn tranh#Tranh: Lu Yn ; Li: Hi H#11000#Vi?t#959.7041#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a52tr.^b19x19cm#H i H#Lu Yn#In ln th 3#245653#Truyn k v chin cng cng qu trnh tham gi a khng chin ca anh hng C Chnh Lan. c bit l chin cng trong trn Giang Nai, chin dch Quang Trung 5/1951 v cc trn khc#Lch s#Khng chin chng P hp#Anh hng qun i#Vit Nam#C Chnh Lan, Anh hng qun i#Truyn k#Thu## 00805000000000337000450002600110000002600110001100200240002200300130004600700470 00590140006001060190005001120820011001178080005001280080005001330090011001380100 00500149011001700154005000900171005001100180005001200191013000700203021015300210 02000080036302000230037102000180039402000090041202000170042102000100043803900050 0448020001400453#VN09.03833#VN09.03834#K chuyn L Hng Phong#Truyn tranh#Tran h: Phan Thng, Mai Vn Th ; Li: ng Th#8000#Vi?t#959.704092#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a36tr.^b19x19cm#ng Th#Phan Thng#Mai Vn Th#245654#Truyn k v tiu s v s nghip ngi anh hng cch mng L Hng Phong, c bit l qu tr nh hot ng cch mng ca anh trong khng chin chng Php#Lch s#Khng chin chng Php#Anh hng qun i#Vit Nam#Nhn vt lch s#Truyn k#Thu#L Hng Ph ong## 00677000000000313000450002600110000002600110001100200240002200300130004600700310 00590140007000900190005000970820009001028080005001110080005001160090011001210100 00500132011001700137005000900154005000800163013000700171004001300178021010200191 020000800293020002500301020000900326020001000335020001300345039000500358#VN09.03 835#VN09.03836#K chuyn in Bin Ph#Truyn tranh#Tranh: Huy Ton ; Li: Hoa B an#11000#Vi?t#959.7041#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a52tr.^b19x19cm#Huy Ton#Hoa Ban#245655#In ln th 2#Truyn k v nhng trn nh, nhng tm gng anh dng c a chin s ta trong chin dch in Bin Ph#Lch s#Chin dch in Bin Ph#V it Nam#Truyn k#Truyn tranh#Thu## 00745000000000325000450002600110000002600110001100200250002200300130004700700320 00600140007000920190005000990820012001048080005001160080005001210090011001260100 00500137011001700142005000900159005000900168004001300177013000700190021010600197 02000250030302000080032802000180033602000090035402000410036302000100040403900050 0414#VN09.03837#VN09.03838#Anh hng lp l chu mai#Truyn tranh#Tranh: Huy Ton ; Li: Vn Hng#11000#Vi?t#959.7041092#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a52tr.^b19x1 9cm#Huy Ton#Vn Hng#In ln th 2#245656#Chuyn k v anh hng Phan nh Git - ngi ly thn mnh lp l chu mai trong chin dch in Bin Ph#Chin dch in Bin Ph#Lch s#Anh hng qun i#Vit Nam#Phan nh Git, Anh hng qun i, 1920-#Truyn k#Thu## 00682000000000313000450002600110000002600110001100200200002200300130004200700340 00550140006000890190005000950820012001008080005001120080005001170090011001220100 00500133011001700138005000700155005001300162004001300175013000700188021011000195 020000800305020000900313020001700322020001000339039000500349020001400354#VN09.03 839#VN09.03840#Con ngi gang thp#Truyn tranh#Tranh: T Thc Bnh ; Li: L V n#8000#Vi?t#959.7032092#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a32tr.^b19x19cm#L Vn#T Th c Bnh#In ln th 2#245657#Truyn k v anh hng Hong Vn Th - mt chin s t rung thnh ca ng, mt ngi con u t dn tc Vit Nam#Lch s#Vit Nam#Nhn vt lch s#Truyn k#Thu#Hong Vn Th## 00816000000000325000450002600110000002600110001100200550002200700590007701400070 01360190005001430820009001488080005001570080005001620090011001670100005001780110 01400183005001400197012003200211005001800243005001700261005001700278005001500295 01300070031002101220031702000080043902000200044702000080046702000100047503900050 0485#VN09.03841#VN09.03842#Cho mng qu khch n khu du lch sinh thi Trng A n#B.s.: Trng Nh B, H Th Tuyt Diu, L Th Bch Liu..#30000#Vi?t#915.973 9#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a68tr.^b19cm#Trng Nh B#Vit Nam - t nc - co n ngi#H Th Tuyt Diu#L Th Bch Liu#Nguyn Th Hng#Nguyn Vn Tr#24565 8#Gii thiu nhng danh lam thng cnh, khu di tch lch s - vn ho, cc mn n c sn v tim nng du lch ca Trng An#a ch#Danh lam thng cnh#Du lch# Ninh Bnh#Thu## 00583000000000229000450002600110000002600110001100100160002200200110003800700160 00490190005000650820006000708080005000760080018000810090023000990100005001220110 01500127013000700142021017900149020000900328020000800337039000800345#VN09.03843# VN09.03844#Thch Thin o#Chuyn ho#Thch Thin o#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a214tr.^b19cm#245659#Nu ln nhng nhn xt v phng php qun tm v luyn tm. Cp nht ho tinh thn gio l Pht v o thc t cuc sng. Trnh by mt s cu chuyn k mang tinh thn Pht gio#o Pht#Gio l#Hng H## 00735000000000301000450002600110000002600110001102600110002202101400003302000110 01730200008001840200010001920390008002020010011002100020025002210030067002460070 01100313022000400324008001800328009002300346010000500369011001500374014000700389 019000500396082000900401808000500410013000700415005001100422#VN09.03845#VN09.038 47#VN09.03846#Gii thiu nhng bi hc ting Vit dnh cho ngi Hoa trong cc t nh hung: khch sn, c cuc hn gp, i tham quan nh my, i bi,...#Ting Vit#Mu cu#m thoi#Hng H#T Cm Duy#Ting Vit cho ngi Hoa#Ngi Trung Q uc, ngi i Loan, ngi Hng Kng, ngi Singapore#T Cm Duy#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a228tr.^b19cm#42000#Vi?t#495.9228#^214#2456 60#T Cm Duy## 00600000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200140003700700330 00510190005000840820006000898080005000950080005001000090011001050100005001160110 01500121006001100136015004400147013000700191021010100198020000900299020001000308 020000800318039000800326#VN09.03848#VN09.03849#Pa Auk Sayadaw#Dy tri buc#Pa A uk Sayadaw ; Php Thng dch#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a213tr.^b19cm #Php Thng#TTS ghi: Theravda = Pht gio Nguyn thu#245661#Nghin cu hai b i Kinh Gaddulabadaha Sutta trong Kinh Tng hiu r gio l m c Pht truyn d#o Pht#Kinh Pht#Gio l#Hng H## 00478000000000241000450002600110000002600110001100200400002200700370006201900050 00990820011001048080005001150080005001200090011001250100005001360110015001410060 01000156005001700166013000700183020001700190020000900207020001200216039000800228 #VN09.03850#VN09.03851#Cuentos satiricos del pueblo Vietnamita#nh Trc dch ; Sonia Rodriguez h.#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a107tr.^b19cm#n h Trc#Rodriguez, Sonia#245662#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#Hng H## 00420000000000241000450002600110000000100190001100200110003000300040004100700190 00450140007000640190005000710820010000768080005000860080006000910090017000970100 00500114011001400119013000700133020001700140020000900157020000400166039000800170 #VN09.03852#Triu Nguyn Phong#Ta v bng#Th#Triu Nguyn Phong#25000#Vi?t#895 .92214#^214#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a86tr.^b19cm#245663#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#Hng H## 00792000000000313000450002600110000002600110001100100110002200200340003300700110 00670140007000780190005000850820014000908080005001040080006001090090017001150100 00500132011001500137013000700152021024700159020000800406020000800414020000700422 020001000429020001100439020000700450020000400457020000900461039000800470#VN09.03 853#VN09.03854#L Vn Ln#Hnh trnh huyn thoi sng Hng#L Vn Ln#35000#Vi ?t#307.760959749#^214#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a149tr.^b19cm#245664#Mt s b i vit trnh by suy ngh, trn tr v vic quy hoch pht trin th Hu, c bit l nhng vn thi s: pht trin kinh t du lch gn lin vi vn ho, cng tc phng chng bo lt, vn minh th, festival ngh truyn thng,...#K inh t#Vn ho#X hi#Qui hoch#Pht trin# th#Hu#Bi vit#Hng H## 00624000000000301000450002600110000002000110001102000130002202000180003503900080 00530140007000610190005000680820006000738080005000790020014000840030013000980070 05400111022000400165005001600169005001500185006001500200008001800215009001100233 010000500244011001500249012003500264019001600299013000700315#VN09.03855#Trung Qu c#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Hng H#14500#Vi?t#895.1#^214#Thn binh 3.5#T ruyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Cng Tia Chp dch#T.6#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#Cng Tia Chp#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a136tr.^b 19cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Trung Quc#245665## 00624000000000301000450002600110000002000110001102000130002202000180003503900080 00530140007000610190005000680820006000738080005000790020014000840030013000980070 05400111022000400165005001600169005001500185006001500200008001800215009001100233 010000500244011001500249012003500264019001600299013000700315#VN09.03856#Trung Qu c#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Hng H#14500#Vi?t#895.1#^214#Thn binh 3.5#T ruyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Cng Tia Chp dch#T.8#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#Cng Tia Chp#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a135tr.^b 19cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Trung Quc#245666## 00522000000000277000450002600110000001900050001101100150001601400070003101900140 00380200018000520200009000700200013000790050017000920060012001090390008001210020 00900129003001300138007003600151022000500187008001800192009001100210010000500221 082000600226808000500232013000700237#VN09.03857#Vi?t#^a187tr.^b18cm#12500#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#H ng H#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.55#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#895.6#^214#245667## 00522000000000277000450002600110000001900050001101100150001601400070003101900140 00380200018000520200009000700200013000790050017000920060012001090390008001210020 00900129003001300138007003600151022000500187008001800192009001100210010000500221 082000600226808000500232013000700237#VN09.03858#Vi?t#^a207tr.^b18cm#12500#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#H ng H#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.56#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#895.6#^214#245668## 00526000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070032000650220004000970050013001010060012001140080 01800126009001100144010000500155011001500160013000700175019001600182020001800198 020001100216020001300227039000800240#VN09.03859#27000#Vi?t#895.1#^214#Vn dm t m chng#Truyn tranh#Yu Chin Ling ; Tuyt Nhung dch#T.1#Yu Chin Ling#Tuyt Nhu ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a172tr.^b19cm#245669#Dch Trung Quc#Vn h c thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng H## 00526000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070032000650220004000970050013001010060012001140080 01800126009001100144010000500155011001500160019001600175013000700191020001800198 020001100216020001300227039000800240#VN09.03860#27000#Vi?t#895.1#^214#Vn dm t m chng#Truyn tranh#Yu Chin Ling ; Tuyt Nhung dch#T.2#Yu Chin Ling#Tuyt Nhu ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a172tr.^b19cm#Dch Trung Quc#245670#Vn h c thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng H## 00563000000000289000450002600110000002000180001102000110002902000130004003900080 00530140007000610190005000680820006000738080005000790020018000840030013001020070 02700115022000400142005000800146006001200154008001800166009001100184010000500195 011001500200012003500215019001600250013000700266#VN09.03861#Vn hc thiu nhi#Tr ung Quc#Truyn tranh#Hng H#14000#Vi?t#895.1#^214#Thin a nam nhi#Truyn tr anh#Tang Ai ; Tuyt Nhung dch#T.1#Tang Ai#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Trung Quc#24567 1## 00563000000000289000450002600110000002000180001102000110002902000130004003900080 00530140007000610190005000680820006000738080005000790020018000840030013001020070 02700115022000400142005000800146006001200154008001800166009001100184010000500195 011001500200012003500215019001600250013000700266#VN09.03862#Vn hc thiu nhi#Tr ung Quc#Truyn tranh#Hng H#14000#Vi?t#895.1#^214#Thin a nam nhi#Truyn tr anh#Tang Ai ; Tuyt Nhung dch#T.2#Tang Ai#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a179tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Trung Quc#24567 2## 00563000000000289000450002600110000002000180001102000110002902000130004003900080 00530140007000610190005000680820006000738080005000790020018000840030013001020070 02700115022000400142005000800146006001200154008001800166009001100184010000500195 011001500200012003500215019001600250013000700266#VN09.03863#Vn hc thiu nhi#Tr ung Quc#Truyn tranh#Hng H#14000#Vi?t#895.1#^214#Thin a nam nhi#Truyn tr anh#Tang Ai ; Tuyt Nhung dch#T.4#Tang Ai#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a188tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Trung Quc#24567 3## 00563000000000289000450002600110000002000180001102000110002902000130004003900080 00530140007000610190005000680820006000738080005000790020018000840030013001020070 02700115022000400142005000800146006001200154008001800166009001100184010000500195 011001500200012003500215019001600250013000700266#VN09.03864#Vn hc thiu nhi#Tr ung Quc#Truyn tranh#Hng H#14000#Vi?t#895.1#^214#Thin a nam nhi#Truyn tr anh#Tang Ai ; Tuyt Nhung dch#T.5#Tang Ai#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a181tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Trung Quc#24567 4## 00511000000000277000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900080 00510140007000590190005000660820006000718080005000770020011000820030013000930070 03000106022000400136005001500140006000800155008001800163009001100181010000500192 011001500197019001400212013000700226#VN09.03865#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Hng H#14000#Vi?t#895.6#^214#Cross game#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.1#Adachi Mitsuru#Cm Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a189t r.^b18cm#Dch Nht Bn#245675## 00522000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070032000650220004000970050017001010060008001180080 01800126009001100144010000500155011001500160019001400175020001800189020000900207 020001300216039000800229013000700237#VN09.03866#14000#Vi?t#895.6#^214#Thin ng Tokyo#Truyn tranh#Yoshiki Nakamura ; Cm Vn dch#T.6#Yoshiki Nakamura#Cm V n#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a184tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng H#245676## 00565000000000289000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900080 00510190005000590820006000648080005000700140007000750020013000820030013000950070 03200108022000500140005001600145006000900161008001800170009001100188010000500199 011001500204019001400219012003500233013000700268#VN09.03867#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Hng H#Vi?t#895.6#^214#11500#Ushio & Tora#Truyn tranh#Fuj ita Kazuhiro ; Duy Ngc dch#T.28#Fujita Kazuhiro#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tr#2009#^a184tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#245 677## 00565000000000289000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900080 00510190005000590820006000648080005000700140007000750020013000820030013000950070 03200108022000500140005001600145006000900161008001800170009001100188010000500199 011001500204019001400219012003500233013000700268#VN09.03868#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Hng H#Vi?t#895.6#^214#11500#Ushio & Tora#Truyn tranh#Fuj ita Kazuhiro ; Duy Ngc dch#T.29#Fujita Kazuhiro#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tr#2009#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#245 678## 00510000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900080 00510140007000590190005000660820006000718080005000770020018000820030013001000070 02600113022000400139005001100143006000800154008001800162009001100180010000500191 011001500196019001400211013000700225#VN09.03869#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc th iu nhi#Hng H#14000#Vi?t#895.6#^214#Kht vng v ch#Truyn tranh#Koyama Yuu ; Hi Th dch#T.4#Koyama Yuu#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a186tr .^b18cm#Dch Nht Bn#245679## 00510000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900080 00510140007000590190005000660820006000718080005000770020018000820030013001000070 02600113022000400139005001100143006000800154008001800162009001100180010000500191 011001500196019001400211013000700225#VN09.03870#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc th iu nhi#Hng H#14000#Vi?t#895.6#^214#Kht vng v ch#Truyn tranh#Koyama Yuu ; Hi Th dch#T.5#Koyama Yuu#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a187tr .^b18cm#Dch Nht Bn#245680## 00565000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003301900140 00510390008000650140007000730190005000800820006000858080005000910020020000960030 01300116007002900129022000400158005001400162006000800176008001800184009001100202 010000500213011001500218012003500233013000700268#VN09.03871#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#Dch Nht Bn#Hng H#14000#Vi?t#895.6#^214#Thin thn vs c ma#Truyn tranh#Miyoshi Yuuki ; Hi Th dch#T.6#Miyoshi Yuuki#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a180tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#245 681## 00565000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003301900140 00510390008000650140007000730190005000800820006000858080005000910020020000960030 01300116007002900129022000400158005001400162006000800176008001800184009001100202 010000500213011001500218012003500233013000700268#VN09.03872#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#Dch Nht Bn#Hng H#14000#Vi?t#895.6#^214#Thin thn vs c ma#Truyn tranh#Miyoshi Yuuki ; Hi Th dch#T.7#Miyoshi Yuuki#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a194tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#245 682## 00560000000000289000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900080 00510120040000590140007000990190005001060820006001118080005001170020010001220030 01300132007002900145022000400174005001400178006000800192008001800200009001100218 010000500229011001500234019001400249013000700263#VN09.03873#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Hng H#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#14000#Vi?t# 895.6#^214#Hana Kimi#Truyn tranh#Nakajo Hisaya ; Hi Yn dch#T.8#Nakajo Hisaya #Hi Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#245683## 00561000000000289000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900080 00510120040000590140007000990190005001060820006001118080005001170020010001220030 01300132007002900145022000500174005001400179006000800193008001800201009001100219 010000500230011001500235019001400250013000700264#VN09.03874#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Hng H#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#14000#Vi?t# 895.6#^214#Hana Kimi#Truyn tranh#Nakajo Hisaya ; Hi Yn dch#T.10#Nakajo Hisay a#Hi Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#245684# # 00521000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900080 00510140007000590190005000660820006000718080005000770020013000820030013000950070 03400108022000400142005001500146006001200161008001800173009001100191010000500202 011001500207019001400222013000700236#VN09.03875#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc th iu nhi#Hng H#14000#Vi?t#895.6#^214#Gi tri cy#Truyn tranh#Takaya Natsuki ; Qunh Hng dch#T.6#Takaya Natsuki#Qunh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 009#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#245685## 00521000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900080 00510140007000590190005000660820006000718080005000770020013000820030013000950070 03400108022000400142005001500146006001200161008001800173009001100191010000500202 011001500207019001400222013000700236#VN09.03876#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc th iu nhi#Hng H#14000#Vi?t#895.6#^214#Gi tri cy#Truyn tranh#Takaya Natsuki ; Qunh Hng dch#T.7#Takaya Natsuki#Qunh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 009#^a191tr.^b18cm#Dch Nht Bn#245686## 00558000000000289000450002600110000000600050001102000180001602000090003402000130 00430390008000560140007000640190005000710820006000768080005000820020019000870030 01300106007002600119022000400145005001400149008001800163009001100181010000500192 011001500197019001400212012003500226013000700261#VN09.03877#Nana#Vn hc thiu n hi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng H#14000#Vi?t#895.6#^214#u trng rc la#Truy n tranh#Marimo Ragawa ; Nana dch#T.1#Marimo Ragawa#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2009#^a205tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#245687## 00552000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020015000340030013000490070025000620220004000870050012000910080018001030090 01100121010000500132011001500137006000600152019001400158012003500172020001800207 020000900225020001300234039000800247013000700255#VN09.03878#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Pha l diu k#Truyn tranh#Kiyoko Arai ; P.G.P dch#T.5#Kiyoko Arai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a190tr.^b18cm#P.G.P#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh c ho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng H#245688## 00552000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020015000340030013000490070025000620220004000870050012000910080018001030090 01100121010000500132011001500137006000600152019001400158012003500172020001800207 020000900225020001300234039000800247013000700255#VN09.03879#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Pha l diu k#Truyn tranh#Kiyoko Arai ; P.G.P dch#T.6#Kiyoko Arai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a187tr.^b18cm#P.G.P#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh c ho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng H#245689## 00542000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900080 00510140007000590190005000660820006000718080005000770020016000820290007000980070 04100105022000400146005001500150006000900165006000800174008001800182009001100200 010000500211011001500216019001400231013000700245#VN09.03880#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#Hng H#25000#Vi?t#895.6#^214#Mi m gia nh#Family#Taeko Watanabe ; Dch: Minh Hu, Hi Yn#T.6#Taeko Watanabe#Minh Hu#Hi Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a333tr.^b19cm#Dch Nht Bn#245690## 00721000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200240003302900370 00570140008000940190005001020820007001078080005001140080005001190090011001240100 00500135011002600140015002800166013000700194021015300201020000800354020000900362 020000700371020000500378020000900383020001900392039000800411#VV09.10909#VV09.109 10#VV09.10911#Nin gim thng k 2008#Statistical yearbook of Vietnam 2008#27000 0#Vi?t#315.97#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a819tr., 16tr. nh^b25cm#TTS ghi: Tn g cc Thng k#245691#Tp hp cc ch s thng k v n v hnh chnh, dn s, lao ng, ti chnh, u t, cc ngnh kinh t, gio dc, y t, mc sng ca Vi t Nam nm 2008#Kinh t#Gio dc#Dn s#Y t#Vit Nam#Nin gim thng k#Hng H# # 00883000000000289000450002600110000002600110001100200530002202900590007501400080 01340190005001420820007001478080005001540080005001590090011001640100005001750110 01600180015005000196013000700246021027000253020001700523020000800540020000700548 020001100555020000900566020001000575039000800585#VV09.10912#VV09.10913#T liu k inh t - x hi 63 tnh, thnh ph Vit Nam#Socio-economic statistical data of 6 3 provinces and cities#360000#Vi?t#315.97#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a1073tr.^b 27cm#TTS ghi: Tng cc Thng k. V Thng k tng hp#245692#Trnh by v s li u kinh t - x hi tng hp ca c nc lin tc t 1995 n 2007, c bit l mt s ch tiu kinh t - x hi ch yu nm 2000 v cc nm 2005 - 2007 ca 63 tnh v thnh ph: s n v hnh chnh, tng din tch t t nhin, dn s tru ng bnh,...#S liu thng k#Kinh t#X hi#Hnh chnh#Vit Nam#Nin gim#Hng H ## 00862000000000337000450002600110000002600110001100200310002200700480005301400070 01010190005001080820004001138080005001170080005001220090011001270100005001380110 01500143015005400158005001500212005001300227005001600240005001600256005001300272 01300070028502101510029202000100044302000230045302000190047602000100049502000110 0505039000800516#VV09.10914#VV09.10915#Gio trnh l thuyt ti chnh#L Hoi Ph ng, L Quang c, Nguyn Hong H..#52000#Vi?t#332#^214#^aH.#^aThng k#2009# ^a323tr.^b24cm#TTS ghi: Trng cao ng Kinh t K thut Thng mi#L Hoi Ph ng#L Quang c#Nguyn Hong H#Lu Phng Thu#Phm Th Yn#245693#Trnh by n hng vn c bn v ti chnh, ngn sch nh nc, ti chnh doanh nghip, b o him, tn dng, th trng ti chnh v ti chnh quc t#Ti chnh#Ti chnh doanh nghip#Ngn sch nh nc#L thuyt#Gio trnh#Hng H## 00717000000000253000450002600110000002600110001100200240002201400070004601900050 00530820006000588080005000640080005000690090011000740100005000850110015000900150 05400105013000700159021023300166020001300399020000800412020002400420020001100444 039000800455#VV09.10916#VV09.10917#Gio trnh ton cao cp#45000#Vi?t#512.9#^21 4#^aH.#^aThng k#2009#^a251tr.^b23cm#TTS ghi: Trng cao ng Kinh t K thut Thng mi#245694#Trnh by cc php ton v ma trn - nh thc - h phng tr nh tuyn tnh, s phc, gii hn dy s - gii hn hm s - hm s lin tc, o hm - vi phn - nguyn hm - tch phn xc nh, hm nhiu bin s, l thuyt v chui s#Ton cao cp#o hm#Phng trnh tuyn tnh#Gio trnh#Hng H## 00620000000000253000450002600110000002600110001100200420002200700230006401400070 00870190005000940820004000998080005001030080005001080090011001130100005001240110 01500129001001800144013000700162021015300169020001900322020000900341020000800350 039000800358#VV09.10919#VV09.10918#Qun tr hu cn trong thng mi in t#Lc Th Thu Hng b.s.#35000#Vi?t#381#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a199tr.^b24cm#Lc Th Thu Hng#245695#Tng quan hu cn thng mi in t (TMT). Trnh by v: h tng c s ca hu cn TMT, hu cn u ra v u vo trong TMT, chin l c hu cn TMT#Thng mi in t#Qun tr#Hu cn#Hng H## 00958000000000301000450002600110000002600110001100200180002200701360004001400070 01760190005001830820004001888080005001920080005001970090011002020100005002130110 01500218005001700233005001900250005001600269001001200285004001800297013000700315 006005400322021024600376020001800622020000800640039000800648#VV09.10920#VV09.109 21#Kinh t hc v m#David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch ; Trn Ph T huyt h.. ; Nhm ging vin khoa Kinh t i hc Kinh t quc dn bin dch#550 00#Vi?t#339#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a327tr.^b24cm#Fischer, Stanley#Dornbusch , Rudiger#Trn Ph Thuyt#Begg, David#Ti bn ln th 3#245696#Nhm ging vin k hoa Kinh t i hc Kinh t quc dn#Kinh t hc v nn kinh t. Cc cng c ph n tch kinh t; Cu cung v th trng; Gii thiu v kinh t hc v m; Sn l ng v tng cu; Chnh sch ti kho v ngoi thng; Tin t v hot ng ngn h ng; li sut v c ch lan truyn tin t#Kinh t hc v m#Tin t#Hng H## 01202000000000289000450002600110000002600110001100200180002200701360004001400070 01760190005001830820006001888080005001940080005001990090011002040100005002150110 01500220005001700235005001900252005001600271001001200287004001800299006005400317 013000700371021050800378020001800886039000800904#VV09.10922#VV09.10923#Kinh t h c vi m#David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch ; Trn Ph Thuyt h.. ; Nhm ging vin khoa Kinh t i hc Kinh t quc dn bin dch#55000#Vi?t#338 .5#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a330tr.^b24cm#Fischer, Stanley#Dornbusch, Rudiger# Trn Ph Thuyt#Begg, David#Ti bn ln th 3#Nhm ging vin khoa Kinh t i h c Kinh t quc dn#245697#Trnh by v: kinh t hc v nn kinh t; cc cng c phn tch kinh t; cu, cung v th trng; co gin ca cung v cu; la ch n ca ngi tiu dng v quyt nh cu; cc quyt nh cung ng; cung v chi ph ; cnh tranh hon ho v c quyn thun tu; cu trc th trng v cnh tranh khng hon ho; th trng lao ng; cc th trng yu t v phn phi thu nh p; kinh t hc phc li; thu v chi ca chnh ph; chnh sch ngnh v chnh sc h cnh tranh; c quyn t nhin v thng mi quc t#Kinh t hc vi m#Hng H ## 01054000000000289000450002600110000002600110001100200290002200700570005101400070 01080190005001150820006001208080005001260080005001310090011001360100005001470110 01500152015003600167005001700203005001600220001001400236013000700250021047100257 020000800728020000900736020001100745039000800756#VV09.10924#VV09.10925#Gio trn h marketing du lch#Bi Xun Nhn (ch.b.), Nguyn Vit Thi, Nguyn Vn ng#490 00#Vi?t#338.4#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a406tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Thng mi#Nguyn Vit Thi#Nguyn Vn ng#Bi Xun Nhn#245698#Khi lun v m arketing khch sn, du lch. Phn tch c hi v nghin cu marketing. Phn tch hnh vi ca khch hng. Phn on v la chn th trng mc tiu. Lp k hoch marketing. Chnh sch sn phm v quan h i tc. Chnh sch gi. Chnh sch p hn phi. Chnh sch xc tin - qung co trong kinh doanh du lch. Chnh sch c on ngi v cht lng dch v. Chnh sch to sn phm trn gi v lp chng t rnh. T chc, thc hin v kim tra hot ng marketing#Du lch#Tip th#Gio t rnh#Hng H## 00821000000000253000450002600110000002600110001101900050002208200080002780800050 00350020040000400220004000800080005000840090011000890100005001000110015001050130 00700120015008100127021030900208020001100517020001300528020001100541020000700552 039000800559#VV09.10926#VV09.10927#Vi?t#338.092#^214#Doanh nhn 1000 nm Thng L ong - H Ni#T.1#^aH.#^aThng k#2009#^a336tr.^b24cm#245699#TTS ghi: Cng ty CP Hp tc - u t pht trin Doanh nghip Vit Nam - VINABIC#Su tm v gii thi u v cc t ngh, ngh nhn... c cng truyn th v gy dng nhng ngh tinh x o, lng ngh v ph ngh ni ting trn t Thng Long; tp hp v ghi nhn nh ng cng hin ca cc doanh nhn lch s t H thnh vi lnh vc kinh doanh ca th ni ring, nn kinh t Vit Nam ni chung#Doanh nhn#Doanh nghip#Thng mi#H Ni#Hng H## 00759000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020026000470070053000730220004001260050014001300050016001440050 01100160005002100171005001700192008000500209009001100214010000500225011001500230 013000700245021017700252020000900429020001100438039000800449#VV09.10928#VV09.109 29#36000#Vi?t#343.597#^214#Tnh hung trong u thu#ng Huy ng (ch.b.), Ngu yn Xun o, Nguyn Sn..#T.2#ng Huy ng#Nguyn Xun o#Nguyn Sn#Nguyn T h Hong Yn#Don Th Kim Quy#^aH.#^aThng k#2009#^a253tr.^b21cm#245700#Trnh b y v tnh hung trong u thu: chun b u thu, hnh thc la chn nh thu v quy trnh thc hin, t chc u thu, nh gi h s d thu,... m lun v u thu#u thu#Tnh hung#Hng H## 00915000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200320003800700160 00700140007000860190005000930820006000988080005001040080005001090090011001140100 00500125011001500130004001500145013000700160021045400167020002100621020001100642 039000800653#VV09.10930#VV09.10931#Nguyn Vn Tin#Gio trnh ngn hng thng m i#Nguyn Vn Tin#92000#Vi?t#332.1#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a727tr.^b21cm#Xu t bn ln 3#245701#Tng quan v ngn hng thng mi (NHTM). Cu trc ti chnh doanh nghip v vai tr ca trung gian ti chnh. Nguyn l qun tr NHTM. Cc php o li sut v ng dng trong kinh doanh ngn hng. Ri ro li sut v ph ng php lng ho. Nghip v phng nga ri ro li sut. Tn dng ngn hng. Qu n tr thanh khon ngn hng. Nghip v ngoi hi phi sinh. Nghip v thanh ton quc t. Nghip v bo lnh ngn hng. Qun tr vn ch s hu ngn hng#Ngn h ng thng mi#Gio trnh#Hng H## 00601000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200540003800700160 00920140007001080190005001150820004001208080005001240080005001290090011001340100 00500145011001500150004001500165013000700180021009700187020001900284020001300303 020001100316039000800327#VV09.10932#VV09.10933#Nguyn Vn Tin#Gio trnh thanh ton quc t v ti tr ngoi thng#Nguyn Vn Tin#86000#Vi?t#382#^214#^aH.#^ aThng k#2009#^a651tr.^b21cm#Xut bn ln 4#245702#Trnh by v: c s ca than h ton quc t, nghip v thanh ton quc t v ti tr ngoi thng#Thanh ton quc t#Ngoi thng#Gio trnh#Hng H## 00444000000000253000450000200210000000300050002100700150002600500150004101400060 00560190005000620820007000678080005000740080005000790090018000840100005001020110 01400107013000700121020001100128020001100139020000900150039000800159020000900167 020001400176#Tp t, tp vit ch#L 1#L Phng Lin#L Phng Lin#6000#Vi?t# 372.21#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a32tr.^b24cm#245703#Ting Vit#Tp t c h#Mu gio#Hng H#Tp vit#Sch mu gio## 00444000000000253000450000200210000000300050002100700150002600500150004101400060 00560190005000620820007000678080005000740080005000790090018000840100005001020110 01400107013000700121020001100128020001100139020000900150039000800159020000900167 020001400176#Tp t, tp vit ch#L 2#L Phng Lin#L Phng Lin#6000#Vi?t# 372.21#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a31tr.^b24cm#245704#Ting Vit#Tp t c h#Mu gio#Hng H#Tp vit#Sch mu gio## 00444000000000253000450000200210000000300050002100700150002600500150004101400060 00560190005000620820007000678080005000740080005000790090018000840100005001020110 01400107013000700121020001100128020001100139020000900150039000800159020000900167 020001400176#Tp t, tp vit ch#L 3#L Phng Lin#L Phng Lin#6000#Vi?t# 372.21#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a31tr.^b24cm#245705#Ting Vit#Tp t c h#Mu gio#Hng H#Tp vit#Sch mu gio## 00446000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200270 00230070015000500220004000650080005000690090018000740100005000920110014000970130 00700111020001100118020000900129020000600138020001100144020001400155039000800169 005001500177#6000#Vi?t#372.63#^214#Thc hnh luyn vit lp 1#L Phng Lin#T. 1#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a32tr.^b24cm#245706#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Tp t ch#Sch c thm#Hng H#L Phng Lin## 00446000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200270 00230070015000500220004000650080005000690090018000740100005000920110014000970130 00700111020001100118020000900129020000600138020001100144020001400155039000800169 005001500177#6000#Vi?t#372.63#^214#Thc hnh luyn vit lp 2#L Phng Lin#T. 2#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a32tr.^b24cm#245707#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Tp t ch#Sch c thm#Hng H#L Phng Lin## 00423000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200270 00230070015000500220004000650050015000690080005000840090018000890100005001070110 01400112013000700126020001100133020000900144020000600153020001400159039000800173 #6000#Vi?t#372.63#^214#Thc hnh luyn vit lp 2#L Phng Lin#T.1#L Phng Lin#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a32tr.^b24cm#245708#Ting Vit#Tp vit#Lp 2# Sch c thm#Hng H## 00420000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200270 00230070015000500220004000650050015000690080005000840090018000890100005001070110 01400112013000700126020001100133020000900144020000600153020001400159039000500173 #6000#Vi?t#372.63#^214#Thc hnh luyn vit lp 2#L Phng Lin#T.2#L Phng Lin#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a32tr.^b24cm#245709#Ting Vit#Tp vit#Lp 2# Sch c thm#H.H## 00423000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200270 00230070015000500220004000650050015000690080005000840090018000890100005001070110 01400112013000700126020001100133020000900144020000600153020001400159039000800173 #6000#Vi?t#372.63#^214#Thc hnh luyn vit lp 3#L Phng Lin#T.1#L Phng Lin#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a32tr.^b24cm#245710#Ting Vit#Tp vit#Lp 3# Sch c thm#Hng H## 00423000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200270 00230070015000500220004000650050015000690080005000840090018000890100005001070110 01400112013000700126020001100133020000900144020000600153020001400159039000800173 #6000#Vi?t#372.63#^214#Thc hnh luyn vit lp 3#L Phng Lin#T.2#L Phng Lin#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a32tr.^b24cm#245711#Ting Vit#Tp vit#Lp 3# Sch c thm#Hng H## 00419000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200230 00230070015000460220004000610050015000650080005000800090018000850100005001030110 01400108013000700122020001100129020000900140020000600149020001400155039000800169 #6000#Vi?t#372.63#^214#Thc hnh luyn vit 4#L Phng Lin#T.1#L Phng Lin #^aH.#^ai hc S phm#2009#^a31tr.^b24cm#245712#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#Hng H## 00419000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200230 00230070015000460220004000610050015000650080005000800090018000850100005001030110 01400108013000700122020001100129020000900140020000600149020001400155039000800169 #6000#Vi?t#372.63#^214#Thc hnh luyn vit 4#L Phng Lin#T.2#L Phng Lin #^aH.#^ai hc S phm#2009#^a31tr.^b24cm#245713#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#Hng H## 00423000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200270 00230070015000500220004000650050015000690080005000840090018000890100005001070110 01400112013000700126020001100133020000900144020000600153020001400159039000800173 #6000#Vi?t#372.63#^214#Thc hnh luyn vit lp 5#L Phng Lin#T.1#L Phng Lin#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a31tr.^b24cm#245714#Ting Vit#Tp vit#Lp 5# Sch c thm#Hng H## 00423000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200270 00230070015000500220004000650050015000690080005000840090018000890100005001070110 01400112013000700126020001100133020000900144020000600153020001400159039000800173 #6000#Vi?t#372.63#^214#Thc hnh luyn vit lp 5#L Phng Lin#T.2#L Phng Lin#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a31tr.^b24cm#245715#Ting Vit#Tp vit#Lp 5# Sch c thm#Hng H## 00792000000000361000450002600110000002600110001100200360002200300610005800700480 01190140007001670190005001740820007001798080005001860080005001910090018001960100 00500214011001500219004003200234005001600266005001300282005001500295005001400310 01300070032402000080033102000070033902000080034602000070035402000120036102000200 0373020001500393020001400408039000800422#VL09.01417#VL09.01418#Tuyn tp 36 t rc nghim ho hc#Dng cho n luyn chun b kin thc cho cc k thi quc gia# Phng Ngc Trc, V Minh Tin, Phm Ngc Bng..#36000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^a i hc S phm#2009#^a231tr.^b27cm#Ti bn ln th 1, c chnh sa#Phng Ngc Tr c#V Minh Tin#Phm Ngc Bng#L Phm Thnh#245716#Ho hc# thi#Bi tp#n t p#Trc nghim#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Sch c thm#Hng H## 00754000000000313000450002600110000002600110001100200370002200700560005901400070 01150190005001220820004001278080005001310080005001360090018001410100005001590110 01500164005001200179005001500191005001100206005001300217013000700230021011800237 020000700355020001400362020002000376020002200396020001400418039000800432#VV09.10 934#VV09.10935#Phng php gii ton: th hm s#B.s.: L Hng c (ch.b.), o Thin Khi, L Hu Tr..#42000#Vi?t#511#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a2 85tr.^b24cm#L Hng c#o Thin Khi#L Hu Tr#L Bch Ngc#245717#Trnh by v: phng php kho st v v th hm s, cng mt s dng ton in hnh li n quan ti kho st hm s#Hm s# th hm s#Ph thng trung hc#Phng php gii ton#Sch c thm#Hng H## 00694000000000313000450002600110000002600110001100200430002200700560006501400070 01210190005001280820006001338080005001390080005001440090018001490100005001670110 01500172005001200187005001500199005001100214005001300225013000700238021005500245 020000700300020002000307020000900327020002200336020001400358039000800372#VV09.10 936#VV09.10937#Phng php gii ton: Gii hn ca hm s#B.s.: L Hng c (ch. b.), o Thin Khi, L Hu Tr..#27000#Vi?t#511.3#^214#^aH.#^ai hc S phm# 2009#^a177tr.^b24cm#L Hng c#o Thin Khi#L Hu Tr#L Bch Ngc#245718#M u v hm s. Gii hn ca hm s. Hm s lin tc#Hm s#Ph thng trung hc# Gii hn#Phng php gii ton#Sch c thm#Hng H## 00725000000000301000450002600110000002600110001100200330002200700560005501400070 01110190005001180820004001238080005001270080005001320090018001370100005001550110 01500160005001200175005001500187005001100202005001300213013000700226021011600233 020001000349020002000359020002200379020001400401039000800415#VV09.10938#VV09.109 39#Phng php gii ton: Tch phn#B.s.: L Hng c (ch.b.), o Thin Khi, L Hu Tr..#60000#Vi?t#515#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a414tr.^b24cm#L H ng c#o Thin Khi#L Hu Tr#L Bch Ngc#245719#Trnh by v: nguyn hm v tch phn, tch phn cc dng hm s c bit, cc ng dng ca nguyn hm v tch phn#Tch phn#Ph thng trung hc#Phng php gii ton#Sch c thm#Hng H## 00816000000000301000450002600110000002600110001100200430002200700560006501400070 01210190005001280820004001338080005001370080005001420090018001470100005001650110 01500170005001200185005001500197005001100212005001300223013000700236021019900243 020000800442020002000450020002200470020001400492039000800506#VV09.10940#VV09.109 41#Phng php gii ton: o hm v ng dng#B.s.: L Hng c (ch.b.), o Thi n Khi, L Hu Tr..#50000#Vi?t#515#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a355tr.^ b24cm#L Hng c#o Thin Khi#L Hu Tr#L Bch Ngc#245720#o hm v cc ng dng m u. ng dng o hm : xt tnh n iu ca hm s, tm cc tr c a hm s, tm gi tr ln nht v nh nht ca hm s, xt tnh li lm v im un ca th hm s#o hm#Ph thng trung hc#Phng php gii ton#Sch c thm#Hng H## 00716000000000253000450002600110000002600110001100100180002200200260004000700300 00660140007000960190005001030820004001088080005001120080005001170090018001220100 00500140011001500145005001100160013000700171021024100178020001500419020002000434 039000800454#VV09.10942#VV09.10943#Nguyn Quang Diu#C s l thuyt a th v#N guyn Quang Diu, L Mu Hi#38000#Vi?t#515#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a 210tr.^b24cm#L Mu Hi#245721#Trnh by v: l thuyt phn b, hm iu ho v a iu ho di, ton t Monge - Ampre phc, cc hm a iu ho di cc tr, thc trin dng dng, s hi t theo dung lng v s hi t yu cng nh mt s p dng ca thuyt a th v#Gii tch phc#L thuyt a th v#Hng H## 00694000000000325000450002600110000002600110001100200380002200300660006000700430 01260140007001690190005001760820007001818080005001880080005001930090018001980100 00500216011001500221005001400236005001400250005001300264013000700277020000500284 02000200028902000070030902000080031602000070032402000140033102000150034503900080 0360#VV09.10944#VV09.10945#Tuyn tp 36 n luyn thi mn ton#Dnh cho hc si nh THPT n luyn, chun b cho cc k thi quc gia#Lu Xun Tnh, Phm Ngc Anh, Bi Anh Tun#31000#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a211tr.^b24cm #Lu Xun Tnh#Phm Ngc Anh#Bi Anh Tun#245722#Ton#Ph thng trung hc# thi #Bi tp#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#Hng H## 00635000000000301000450002600110000002600110001100200660002200300550008800700130 01430140007001560190005001630820007001688080005001750080005001800090018001850100 00500203011001500208005001300223013000700236020000500243020002000248020000800268 020001200276020000800288020001500296020001400311039000800325#VV09.10946#VV09.109 47#Tuyn tp bi tp trc nghim v t lun ton trung hc ph thng#Dng n luy n thi tt nghip THPT v i hc, cao ng#Ng Long Hu#54000#Vi?t#510.76#^214 #^aH.#^ai hc S phm#2009#^a354tr.^b24cm#Ng Long Hu#245723#Ton#Ph thng t rung hc#Bi tp#Trc nghim#T lun#Sch luyn thi#Sch c thm#Hng H## 00772000000000349000450002600110000002600110001100200430002200300660006500700480 01310140007001790190005001860820007001918080005001980080005002030090018002080100 00500226011001500231005001700246005001500263005001200278005001600290005001700306 01300070032302000080033002000080033802000070034602000120035302000200036502000150 0385020001400400039000800414#VV09.10948#VV09.10949#B n luyn thi trc nghi m mn ho hc#Dnh cho hc sinh THPT n luyn, chun b cho cc k thi quc gia# Trng Duy Quyn, Phm Tun Hng, L Vn Hin..#36000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^a i hc S phm#2009#^a243tr.^b24cm#Trng Duy Quyn#Phm Tun Hng#L Vn Hin#L Th M Trang#inh Quc Trng#245724#Ho hc#Bi tp# thi#Trc nghim#Ph th ng trung hc#Sch luyn thi#Sch c thm#Hng H## 00768000000000337000450002600110000002600110001100200660002200300600008800700520 01480140007002000190005002070820004002128080005002160080005002210090018002260100 00500244011001500249005002000264005001500284005001500299013000700314020001000321 02000200033102000070035102000080035802000070036602000200037302000150039302000140 0408039000800422#VV09.10950#VV09.10951#Hng dn n luyn chun b cho cc l th i quc gia mn ting Anh#Dnh cho hc sinh lp 12 n tp v nng cao k nng lm bi#Phm Th Thu Hng, Nguyn Th Chi, Phm Tun Minh#30000#Vi?t#428#^214#^a H.#^ai hc S phm#2009#^a211tr.^b24cm#Phm Th Thu Hng#Nguyn Th Chi#Phm Tun Minh#245725#Ting Anh#Ph thng trung hc# thi#Bi tp#n tp#Cu hi tr c nghim#Sch luyn thi#Sch c thm#Hng H## 00627000000000301000450002600110000002600110001100200410002200300600006300700300 01230140007001530190005001600820007001658080005001720080005001770090018001820100 00500200011001500205004001800220005001600238005001300254013000700267020000800274 020000600282020000700288020000800295020001400303039000800317#VV09.10952#VV09.109 53#K nng lm thi v kim tra ho hc 9#Dnh cho hc sinh lp 12 n tp v n ng cao k nng lm bi#Nguyn Hu Thc, Trn V Bnh#30000#Vi?t#540.76#^214#^a H.#^ai hc S phm#2009#^a199tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Nguyn Hu Thc#Trn V Bnh#245726#Ho hc#Lp 9# thi#Bi tp#Sch c thm#Hng H## 00647000000000301000450002600110000002600110001100200270002200300660004900700450 01150140007001600190005001670820004001728080005001760080005001810090018001860100 00500204011001500209005001300224005001700237013000700254020000800261020001100269 020001200280020002000292020000700312020001400319039001200333#VV09.10955#VV09.109 54#B n luyn thi ng vn#Dnh cho hc sinh THPT n luyn, chun b cho cc k thi quc gia#B.s.: L Minh Lun (ch.b.), ng Tuyt Nhung#32000#Vi?t#807#^21 4#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a227tr.^b24cm#L Minh Lun#ng Tuyt Nhung#24572 7#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#Phng Dung## 00509000000000265000450002600110000002600110001100200340002200300340005600700120 00900140007001020190005001090820007001148080005001210080005001260090018001310100 00500149011001500154005001200169013000700181020000500188020000800193020001600201 020001400217039001200231#VV09.10956#VV09.10957#Trm l mt chuyn l th v ton #Dnh cho cc bn c trnh THCS#L Hi Chu#24000#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^a i hc S phm#2009#^a159tr.^b24cm#L Hi Chu#245728#Ton#Bi tp#Trung hc c s #Sch c thm#Phng Dung## 00513000000000265000450002600110000002600110001100200340002200300340005600700120 00900140007001020190005001090820007001148080005001210080005001260090018001310100 00500149011001500154005001200169013000700181020000500188020000800193020002000201 020001400221039001200235#VV09.10958#VV09.10959#Trm l mt chuyn l th v ton #Dnh cho cc bn c trnh THPT#L Hi Chu#30000#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^a i hc S phm#2009#^a190tr.^b24cm#L Hi Chu#245729#Ton#Bi tp#Ph thng trun g hc#Sch c thm#Phng Dung## 00703000000000313000450002600110000002600110001100200640002200300660008600700390 01520140007001910190005001980820007002038080005002100080005002150090018002200100 00500238011001500243005001100258005001000269005001400279005001500293013000700308 020000800315020000800323020001200331020002000343020001400363039001200377#VV09.10 961#VV09.10960#10 phng php trng tm gii nhanh bi tp trc nghim ho hc#D nh cho hc sinh THPT n luyn, chun b cho cc k thi quc gia#L Th Hoa, L S Vn, Nguyn Th H..#36000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a24 3tr.^b24cm#L Th Hoa#L S Vn#Nguyn Th H#Hong Hu Mnh#245730#Ho hc#Bi tp#Trc nghim#Ph thng trung hc#Sch c thm#Phng Dung## 00685000000000313000450002600110000002600110001100200700002200700600009201400070 01520190005001590820007001648080005001710080005001760090018001810100005001990110 01500204005001500219005001300234005001400247005001300261005001600274013000700290 020000800297020000800305020001200313020002000325020001400345039001200359#VV09.10 962#VV09.10963#16 phng php v k thut gii nhanh bi tp trc nghim mn ho hc#B.s.: Phm Ngc Bng (ch.b.), V Khc Ngc, Hong Th Bc..#30000#Vi?t#540 .76#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a188tr.^b24cm#Phm Ngc Bng#V Khc Ngc# Hong Th Bc#T S Chng#L Th M Trang#245731#Ho hc#Bi tp#Trc nghim#Ph thng trung hc#Sch c thm#Phng Dung## 00449000000000253000450002600110000000200210001100300130003200700140004501400070 00590190005000660820004000718080005000750080005000800090018000850100005001030110 01500108005001400123013000700137020001000144020000800154020000700162020001400169 039001200183#VV09.10964#Bi tp ting anh 10#Khng p n#Lu Hong Tr#30000#V i?t#428#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a199tr.^b24cm#Lu Hong Tr#245732#Ti ng Anh#Bi tp#Lp 10#Sch c thm#Phng Dung## 00449000000000253000450002600110000000200210001100300130003200700140004501400070 00590190005000660820004000718080005000750080005000800090018000850100005001030110 01500108005001400123013000700137020001000144020000700154020000800161020001400169 039001200183#VV09.10965#Bi tp ting anh 11#Khng p n#Lu Hong Tr#30000#V i?t#428#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a199tr.^b24cm#Lu Hong Tr#245733#Ti ng Anh#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#Phng Dung## 00449000000000253000450002600110000000200210001100300130003200700140004501400070 00590190005000660820004000718080005000750080005000800090018000850100005001030110 01500108005001400123013000700137020001000144020000800154020000700162020001400169 039001200183#VV09.10966#Bi tp ting anh 12#Khng p n#Lu Hong Tr#30000#V i?t#428#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a190tr.^b24cm#Lu Hong Tr#245734#Ti ng Anh#Bi tp#Lp 12#Sch c thm#Phng Dung## 00504000000000289000450002600110000000200190001100700120003001400070004201900050 00490820004000548080005000580080005000630090018000680100005000860110015000910050 01200106013000700118020000700125020000600132020000800138020001000146020001600156 020001400172039001200186020000700198020000900205#VV09.10967#Thc hnh a l 6#H Vn Mnh#17000#Vi?t#915#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a110tr.^b24cm#H V n Mnh#245735#a l#Lp 6#Bi tp#Thc hnh#a l t nhin#Sch c thm#Phn g Dung#Chu #Vit Nam## 00504000000000289000450002600110000000200190001100700120003001400070004201900050 00490820004000548080005000580080005000630090018000680100005000860110015000910050 01200106013000700118020000700125020000600132020001000138020000800148020001600156 020001400172039001200186020000700198020000900205#VV09.10968#Thc hnh a l 7#H Vn Mnh#19000#Vi?t#915#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a128tr.^b24cm#H V n Mnh#245736#a l#Lp 7#Thc hnh#Bi tp#a l t nhin#Sch c thm#Phn g Dung#Chu #Vit Nam## 00504000000000289000450002600110000000200190001100700120003001400070004201900050 00490820004000548080005000580080005000630090018000680100005000860110015000910050 01200106013000700118020000700125020000600132020000800138020001000146020001600156 020001400172039001200186020000700198020000900205#VV09.10969#Thc hnh a l 8#H Vn Mnh#18000#Vi?t#915#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a126tr.^b24cm#H V n Mnh#245737#a l#Lp 8#Bi tp#Thc hnh#a l t nhin#Sch c thm#Phn g Dung#Chu #Vit Nam## 00465000000000265000450002600110000000200190001100700120003001400070004201900050 00490820009000548080005000630080005000680090018000730100005000910110015000960050 01200111013000700123020000700130020000600137020001000143020000800153020001200161 020001400173039001200187#VV09.10970#Thc hnh a l 9#H Vn Mnh#21000#Vi?t#3 30.9597#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a143tr.^b24cm#H Vn Mnh#245738#a l #Lp 9#Thc hnh#Bi tp#a kinh t#Sch c thm#Phng Dung## 00446000000000253000450002600110000000200220001100700140003301400070004701900050 00540820004000598080005000630080005000680090018000730100005000910110015000960050 01400111013000700125020001000132020000600142020000800148020001000156020001400166 039001200180#VV09.10971#Thc hnh ting Anh 6#Tn N Cm T#18000#Vi?t#428#^214 #^aH.#^ai hc S phm#2009#^a119tr.^b24cm#Tn N Cm T#245739#Ting Anh#Lp 6 #Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#Phng Dung## 00446000000000253000450002600110000000200220001100700140003301400070004701900050 00540820004000598080005000630080005000680090018000730100005000910110015000960050 01400111013000700125020001000132020000600142020001000148020000800158020001400166 039001200180#VV09.10972#Thc hnh ting Anh 7#Tn N Cm T#19000#Vi?t#428#^214 #^aH.#^ai hc S phm#2009#^a127tr.^b24cm#Tn N Cm T#245740#Ting Anh#Lp 7 #Thc hnh#Bi tp#Sch c thm#Phng Dung## 00446000000000253000450002600110000000200220001100700140003301400070004701900050 00540820004000598080005000630080005000680090018000730100005000910110015000960050 01400111013000700125020001000132020000600142020000800148020001000156020001400166 039001200180#VV09.10973#Thc hnh ting Anh 8#Tn N Cm T#21000#Vi?t#428#^214 #^aH.#^ai hc S phm#2009#^a143tr.^b24cm#Tn N Cm T#245741#Ting Anh#Lp 8 #Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#Phng Dung## 00446000000000253000450002600110000000200220001100700140003301400070004701900050 00540820004000598080005000630080005000680090018000730100005000910110015000960050 01400111013000700125020001000132020000600142020000800148020001000156020001400166 039001200180#VV09.10974#Thc hnh ting Anh 9#Tn N Cm T#20000#Vi?t#428#^214 #^aH.#^ai hc S phm#2009#^a135tr.^b24cm#Tn N Cm T#245742#Ting Anh#Lp 9 #Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#Phng Dung## 00481000000000253000450002600110000000200200001100700350003101400070006601900050 00730820010000788080005000880080005000930090018000980100005001160110015001210050 01600136005001800152013000700170020000800177020000600185020001000191020001400201 039001200215#VV09.10975#Thc hnh lch s 6#T Th Thu Anh, Mai Thu Bo Hnh#2 2000#Vi?t#959.70076#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a142tr.^b24cm#T Th Thu Anh#Mai Thu Bo Hnh#245743#Lch s#Lp 6#Thc hnh#Sch c thm#Phng Dung# # 00481000000000253000450002600110000000200200001100700350003101400070006601900050 00730820010000788080005000880080005000930090018000980100005001160110015001210050 01600136005001800152013000700170020000800177020000600185020001000191020001400201 039001200215#VV09.10976#Thc hnh lch s 7#T Th Thu Anh, Mai Thu Bo Hnh#2 2000#Vi?t#959.70076#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a150tr.^b24cm#T Th Thu Anh#Mai Thu Bo Hnh#245744#Lch s#Lp 7#Thc hnh#Sch c thm#Phng Dung# # 00475000000000253000450002600110000000200200001100700350003101400070006601900050 00730820004000788080005000820080005000870090018000920100005001100110015001150050 01600130005001800146013000700164020000800171020000600179020001000185020001400195 039001200209#VV09.10977#Thc hnh lch s 8#T Th Thu Anh, Mai Thu Bo Hnh#2 2000#Vi?t#909#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a142tr.^b24cm#T Th Thu Anh#M ai Thu Bo Hnh#245745#Lch s#Lp 8#Thc hnh#Sch c thm#Phng Dung## 00477000000000253000450002600110000000200200001100700350003101400070006601900050 00730820010000788080005000880080005000930090018000980100005001160110015001210050 01600136005001800152013000700170020000800177020000600185020001000191020001400201 039000800215#VV09.10978#Thc hnh lch s 9#T Th Thu Anh, Mai Thu Bo Hnh#2 2000#Vi?t#959.70076#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a151tr.^b24cm#T Th Thu Anh#Mai Thu Bo Hnh#245746#Lch s#Lp 9#Thc hnh#Sch c thm#P. Dung## 00512000000000277000450002600110000000200230001100300240003400700160005801400070 00740190005000810820007000868080005000930080005000980090018001030100005001210110 01500126005001600141013000700157020000900164020000600173020000800179020001200187 020000900199020001400208039001200222#VV09.10979# kim tra sinh hc 6#15 pht, 1 tit, hc k#Hong Th Tuyn#25000#Vi?t#580.76#^214#^aH.#^ai hc S phm#20 09#^a167tr.^b24cm#Hong Th Tuyn#245747#Sinh hc#Lp 6#Bi tp# kim tra#Thc vt#Sch c thm#Phng Dung## 00512000000000277000450002600110000000200230001100300240003400700160005801400070 00740190005000810820007000868080005000930080005000980090018001030100005001210110 01500126005001600141013000700157020000900164020000600173020000800179020001200187 020000900199020001400208039001200222#VV09.10980# kim tra sinh hc 7#15 pht, 1 tit, hc k#Hong Th Tuyn#25000#Vi?t#570.76#^214#^aH.#^ai hc S phm#20 09#^a175tr.^b24cm#Hong Th Tuyn#245748#Sinh hc#Lp 7#Bi tp# kim tra#ng vt#Sch c thm#Phng Dung## 00518000000000277000450002600110000000200230001100300240003400700160005801400070 00740190005000810820009000868080005000950080005001000090018001050100005001230110 01500128005001600143013000700159020000900166020000600175020000800181020001200189 020001300201020001400214039001200228#VV09.10981# kim tra sinh hc 8#15 pht, 1 tit, hc k#Hong Th Tuyn#25000#Vi?t#612.0076#^214#^aH.#^ai hc S phm# 2009#^a159tr.^b24cm#Hong Th Tuyn#245749#Sinh hc#Lp 8#Bi tp# kim tra#C th ngi#Sch c thm#Phng Dung## 00532000000000289000450002600110000000200230001100300240003400700160005801400070 00740190005000810820006000868080005000920080005000970090018001020100005001200110 01500125005001600140013000700156020000900163020000600172020000800178020001200186 020001000198020000800208020001400216039001200230#VV09.10982# kim tra sinh hc 9#15 pht, 1 tit, hc k#Hong Th Tuyn#25000#Vi?t#576.5#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a159tr.^b24cm#Hong Th Tuyn#245750#Sinh hc#Lp 9#Bi tp# ki m tra#Di truyn#Bin d#Sch c thm#Phng Dung## 00803000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200540 00420070009000960140007001050190005001120820004001178080005001210080005001260090 02000131010000500151011001500156013000700171021029500178020001000473020001100483 020000900494020001000503039001200513#VV09.10983#VV09.10985#VV09.10984#Thanh H#L m th no vt qua nhng tr ngi trong cuc i#Thanh H#54000#Vi?t#158#^2 14#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a355tr.^b20cm#245751#Gm nhng cu chuyn bn v s thnh cng ca nhng doanh nghip ni ting, v qua nhng nghin cu thc t, cc v d in hnh chng ta c th thy nhng nguy c c th xy ra i vi mt ngi trong cc giai on ca s nghip, v c th d kin trc bin php bin nguy c thnh thi c#S nghip#Thnh cng#Lao ng#Cuc sng#Phng Dun g## 00790000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200450 00440030053000890070052001420140007001940190005002010820006002068080005002120080 00500217009001800222010000500240011001500245005001400260005001700274013000700291 021013400298020000800432020001100440020001000451020000900461039000600470#VV09.10 986#VV09.10987#VV09.10988#Nguyn Lc#C s l lun qun l trong t chc gio d c#Gio trnh sau i hc chuyn ngnh Qun l gio dc#Nguyn Lc (ch.b.), Mc V n Trang, Nguyn Cng Gip#33000#Vi?t#371.2#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a 257tr.^b20cm#Mc Vn Trang#Nguyn Cng Gip#245752#Khi qut v khi nim qun l , s pht trin ca khoa hc qun l. Cc chc nng qun l v cc vn c th trong t chc gio dc#Qun l#Pht trin#Chc nng#Gio dc#PDung## 00921000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200870 00500030017001370070017001540140007001710190005001780820011001838080005001940080 00500199009001800204010000500222011001500227013000700242021026500249020001900514 020001700533020001100550020000800561020001700569020000900586039001200595#VV09.10 989#VV09.10991#VV09.10990#Hong Minh Lng#Quan nim v ngh thut trong vn hc dn gian c truyn cc dn tc thiu s Vit Nam#Sch chuyn kho#Hong Minh L ng#21000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a159tr.^b20cm#24575 3#Nhng ni dung c bn ca quan nim v ngh thut trong vn hc dn gian c tr uyn cc dn tc thiu s. Nhng tng ng v khc bit, s k tha v cch tn trong vn hc hin i cc dn tc thiu s vi dn tc trn bnh din quan ni m v ci p v ngh thut#Nghin cu vn hc#Dn tc thiu s#Ngh thut#Ci p#Vn hc dn gian#Vit Nam#Phng Dung## 00553000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200230 00480030012000710070033000830140007001160190005001230820004001288080005001320080 00500137009002000142010000500162011001500167019001000182006001200192013000700204 020001700211020000500228020001800233039001200251#VV09.10992#VV09.10993#VV09.1099 4#Sardou, Romain#Hy gii thot ni au#Tiu thuyt#Romain Sardou ; L Th Hiu dch#88000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a441tr.^b20cm#Dch Php #L Th Hiu#245754#Vn hc hin i#Php#Truyn trinh thm#Phng Dung## 00925000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820007000458080005000520020025000570290018000820070067001000050018001670080 01100185009001600196010000500212011001500217001001900232006001100251006001100262 013000700273021029500280020000800575020000900583020000700592039001200599#VV09.10 995#VV09.10997#VV09.10996#67000#Vi?t#304.42#^214#Ph n v quyn lnh o#Women & leadrship#Barbara Kellerman, Deborah L. Rhode ; Dch: ng Trng, Tng Khi# Rhode, Deborah L.#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a432tr.^b22cm#Kellerman, Barb ara#ng Trng#Tng Khi#245755# cp ti qu trnh khng nh bn thn ca ph n trong vai tr qun l, lnh o v nghin cu s pht trin ca ph n nh iu quc gia khc nhau cng nhng u, nhc im ca h khi hng ti v tr ln h o cao nht v nhng tc ng ca vic lm i vi vai tr ca ph n trong g ia nh#Qun l#Lnh o#Ph n#Phng Dung## 00954000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820007000458080005000520020043000570070038001000080011001380090016001490100 00500165011001500170001001200185006001500197013000700212021036800219020001200587 020001800599020000700617039000800624020000900632020001100641#VV09.10998#VV09.110 00#VV09.10999#72000#Vi?t#332.63#^214#5 quy tc u t chng khon thnh cng #Pat Dorsey ; Trn Minh Nht bin dch#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a478tr.^ b20cm#Dorsey, Pat#Trn Minh Nht#245756#Gii thiu, phn tch mt s vn c b n v rt ra 5 qui tc u t chng khon thnh cng c th gm: cch lm tn g cm nhn v mt cng ty c kh nng sinh li, tm c nhng cng ty ln c l i th cnh tranh, cch m bo nhm qun l lm ng chc nng, cch nhn bit n hng du hiu nguy him v bit p dng nhng qui tc phn tch tng hiu qu u t#Chng khon#Phn tch s liu#u t#P. Dung#nh gi#Gio trnh## 01093000000000361000450002600110000002600110001101900050002208200180002780800050 00450020045000500070067000950050016001620080011001780090016001890100005002050110 02600210005001500236005001800251005001500269013000700284015004700291021025800338 02000080059602000140060402000230061802000230064102000210066402000070068502000140 0692020000900706020000900715039000700724#VV09.11001#VV09.11002#Vi?t#324.25970709 59775#^214#Lch s ng b huyn Xun Lc (1930 - 2005)#B.s.: Trn Quang Toi (c h.b.), Phan nh Dng, Nguyn Th Nguyt..#Trn Quang Toi#^ang Nai#^aNxb. n g Nai#2009#^a431tr., 12tr. nh^b20cm#Phan nh Dng#Nguyn Th Nguyt#Nguyn Hn g n#245757#TTS ghi: Ban chp hnh ng b huyn Xun Lc#Gii thiu v tr a l, con ngi v truyn thng cch mng ng b huyn Xun Lc (tnh ng Nai). Nhng ng gp ca ng b v qun nhn Xun Lc trong khng chin chng Php, chng M cu nc, trong giai on xy dng, bo v t quc x hi ch ngha#Lc h s#ng b huyn#Truyn thng cch mng#Khng chin chng Php#Khng chin ch ng M#Bo v#Xy dng CNXH#Xun Lc#ng Nai#P.Dung## 01057000000000337000450002600110000002600110001101900050002208200180002780800050 00450020048000500070032000980050016001300080011001460090016001570100005001730110 02600178005001500204015007300219013000700292021031000299020000800609020000800617 02000030062502000230062802000070065102000080065802000210066602000110068702000090 0698039001200707#VV09.11003#VV09.11004#Vi?t#324.2597070959775#^214#Lch s ng b th x Long Khnh (1930 - 2007)#Trn Quang Toi, Phan nh Dng#Trn Quang To i#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a319tr., 12tr. nh^b20cm#Phan nh Dng#TTS ghi: ng b tnh ng Nai. Ban chp hnh ng b th x Long Khnh#245758#Ghi chp li mt cch y qu trnh hnh thnh, pht trin ca ng b th x Lon g Khnh (tnh ng Nai), v nhng ng gp ca ng bo, chin s c nc, ca q un dn a phng trong lch s cch mng, trong khng chin chng Php v tron g s nghip xy dng, bo v t quc, thc hin cng cuc i mi#Lch s#ng b #X#Khng chin chng Php#Bo v#T quc#Khng chin chng M#Long Khnh#ng Nai#Phng Dung## 00689000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440020035000490070020000840080011001040090016001150100005001310110 01500136001002000151013000700171021013700178020000800315020002000323020000900343 020001700352020000900369020000900378039001200387#VV09.11005#VV09.11006#40000#Vi ?t#390.09597#^214#81 bi khn v phong tc c truyn#Nguyn Th Hi Linh#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a251tr.^b20cm#Nguyn Th Hi Linh#245759#Tp hp nhng bi vn khn c truyn trong cc dp l, Tt, gi, ci hi, tang ma... v nhn g dp khc m ngi Vit Nam c tc cng l#Nghi l#Phong tc c truyn#Cng bi #Th cng t tin#Vit Nam#Vn khn#Phng Dung## 00711000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020030000450030072000750070017001470080011001640090016001750100 00500191011001500196001001700211013000700228021016100235020001200396020000700408 020001800415039001200433#VV09.11008#VV09.11007#36000#Vi?t#153.9#^214#Trc nghi m IQ s v hnh nh#Dng cho cng ty phng vn tuyn nhn vin, mt s trng th i u vo..#Nguyn Vn Trung#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a222tr.^b20cm#Nguy n Vn Trung#245760#Gii thiu nhng bi trc nghim IQ v hnh nh, nhm luyn tp kh nng quan st, vn dng t duy, logic v c kin thc v khng gian ba c hiu, v tng s...#Trc nghim#T duy#Ch s thng minh#Phng Dung## 00915000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820010000458080005000550020024000600030018000840070012001020080005001140090 01800119010000500137011001500142001001200157015004000169013000700209021026100216 02000190047702000170049602000160051302000080052902000090053702000100054602000090 0556039001200565#VV09.11009#VV09.11011#VV09.11010#82000#Vi?t#895.92209#^214#Vn chng v thi cuc#Tiu lun vn hc#H Minh c#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^ a541tr.^b20cm#H Minh c#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam#245761#Tp hp nhng tiu lun v bi nghin cu vn hc v nhng vn ca vn ho, vn ngh , nhng chn dung vn hc, vn hc s v mi quan h gia vn hc vi cuc sng cng nh nhng chuyn bin, khng kh sng to v thnh tu v l lun, thc ti n ca vn hc#Nghin cu vn hc#Vn hc hin i#L lun vn hc#Vn ho#Vn ng h#Cuc sng#Vit Nam#Phng Dung## 00486000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020028000340070016000620050016000780080018000940090011001120100005001230110 01500128013000700143012001400150020000500164020000600169020001200175020000700187 020001400194039001200208#VV09.11012#21500#Vi?t#372.7#^214#40 b trc nghim ton 3#Phm Thnh Cng#Phm Thnh Cng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a107tr .^b24cm#245762#Bn ng hnh#Ton#Lp 3#Trc nghim# thi#Sch c thm#Phng Dung## 00498000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020034000340070016000680050016000840080018001000090011001180100005001290110 01500134012001400149013000700163020001100170020000700181020001200188020000600200 020001400206039001200220#VV09.11013#21500#Vi?t#372.6#^214#40 b trc nghim ting Vit 2#Phm Thnh Cng#Phm Thnh Cng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^ a110tr.^b24cm#Bn ng hnh#245763#Ting Vit# thi#Trc nghim#Lp 2#Sch c thm#Phng Dung## 00619000000000301000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020015000340030013000490070050000620220005001120050008001170050014001250080 01800139009001100157010000500168011001500173012004000188019001600228020001800244 020001100262020001300273039001200286006001200298013000700310#VV09.11014#Vi?t#895 .1#^214#14000#Anh hng v l#Truyn tranh#C Long ; Tranh: M Vinh Thnh ; Tuy t Nhung dch#T.36#C Long#M Vinh Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a143t r.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#Phng Dung#Tuyt Nhung#245764## 00648000000000301000450002600110000001900160001100600190002701900050004608200060 00518080005000570140007000620020020000690030013000890070058001020220005001600050 01600165005001500181008001800196009001100214010000500225011001500230012004000245 020001800285020001100303020001300314039001200327013000700339#VV09.11015#Dch Tru ng Quc#Nhm Mai Hoa Trang#Vi?t#895.1#^214#12500#Tn tc long h mn#Truyn tra nh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.16#Hong Ngc Lan g#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Phng Dung# 245765## 00459000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200100002380800050 00330020017000380030009000550070018000640080006000820090017000880100005001050110 01500110001001800125013000700143020001700150020000900167020000800176020000900184 039001200193#VV09.11016#25000#Vi?t#895.92284#^214#Cht nh th no#Ghi chp#Ph m Nguyn Tng#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a109tr.^b20cm#Phm Nguyn Tng#2457 66#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#Ghi chp#Phng Dung## 00608000000000277000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200070 00338080005000400020077000450070054001220050017001760080005001930090011001980100 00500209011001400214001002000228005001500248004001800263013000700281020000900288 020000900297020001800306039000600324#VV09.11017#VV09.11018#7000#Vi?t#372.21#^21 4#Hng dn thc hin ni dung gio dc bo v mi trng trong trng mm non#H ong Th Thu Hng, Trn Th Thu Ho, Trn Th Thanh#Trn Th Thu Ho#^aH.#^aGi o dc#2009#^a75tr.^b20cm#Hong Th Thu Hng#Trn Th Thanh#Ti bn ln th 1#24 5767#Gio dc#Mu gio#Bo v mi trng#PDung## 00604000000000241000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020023000450070024000680060012000920080005001040090011001090100 00500120011001400125013000700139021018500146020000800331020001100339039001200350 #VV09.11019#VV09.11020#18000#Vi?t#495.1#^214#Ch ngha v sinh mnh#ng A Sng tuyn, dch#ng A Sng#^aH.#^aGio dc#2009#^a56tr.^b20cm#245768#Gii thch tr n 50 ch Hn trong cc kinh in ca Nho gio, Pht gio, o gio v nhng ch xut hin trong i thng... rt gn gi vi vn ho truyn thng phng ng v Vit Nam#Ch Hn#Gii thch#Phng Dung## 00386000000000241000450002600110000002600110001101900050002208200090002780800050 00360020008000410030004000490070008000530080005000610090006000660100005000720110 01500077001000800092013000700100020001700107020000900124020000400133039000700137 #VV09.11021#VV09.11022#Vi?t#895.9221#^214#Mu mt#Th#Vn Thy#^aH.#^aVNA#2009#^a 298tr.^b20cm#Vn Thy#245769#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00849000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000510820010000568080005000660020029000710070051001000060010001510080 00500161009001100166010000500177011001500182001002400197006000900221013000700230 021023600237020001000473020002000483020002300503020000300526039000600529#VV09.11 023#VV09.11024#VV09.11026#VV09.11025#44000#Vi?t#338.50973#^214#c mng i khn g hong 1929#John Kenneth Galbraith ; Dch: Thanh Tm, H Trang#Thanh Tm#^aH.#^ aTri thc#2009#^a258tr.^b20cm#Galbraith, John Kenneth#H Trang#245770#Nhng mm mng, cn nguyn v din bin y kch tnh ca cuc khng hong kinh t, cng n h hu qu m n li nm 1929 ti M v nhng sai lm ng ngn ca con ngi trong tham vng kim tin nhanh chng trn th trng chng khon#Ti chnh#Khn g hong kinh t#Th trng chng khon#M#PDung## 00915000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000510820007000568080005000630020016000680070032000840060010001160080 00500126009001100131010000500142011001500147019000800162001001600170013000700186 02103340019302000100052702000070053702000080054402000070055202000030055902000090 0562039000600571#VV09.11027#VV09.11028#VV09.11029#VV09.11030#65000#Vi?t#303.49# ^214#Th gii hu M#Fareed Zakaria ; Diu Ngc dch#Diu Ngc#^aH.#^aTri thc#2 009#^a350tr.^b20cm#Dch M#Zakaria, Fareed#245771# cp ti v th ngy cng i xung ca nc M trn trng th gii v s tng trng mnh m khp ton cu, c bit l s tri dy ca phng ng v nhng quyn nng v chnh tr, cng nghip, ti chnh, gio dc, x hi, vn ho - v th c tn ca Hoa K ang b chuyn dch dn cho cc nc thuc "phn cn li ca th gii"#Chnh tr#X hi #Kinh t#D bo#M#Th gii#PDung## 01144000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510020027000560030090000830070057001730060015002300080 00500245009001100250010000500261011001500266001001700281006001700298013000700315 02104050032202000080072702000100073502000230074502000120076802000090078002000110 0789039000600800#VV09.11031#VV09.11033#VV09.11032#85000#Vi?t#332.6#^214#Kim ti n thi khng hong#Thot khi cc tr la o khi th trng chng khon bt ng sn v ti chnh suy thoi#Martin D. Weiss ; Dch: Trn Hong Anh, Nguyn Ng c Ton#Trn Hong Anh#^aH.#^aTri thc#2009#^a496tr.^b20cm#Weiss, Martin D.#Nguy n Ngc Ton#245772# cp ti cuc khng hong ti chnh trong nhng nm gn y , nhng mnh kho ca cc cng ti mi gii, kim ton, bo co sai lch, nhng n gu to s sch k ton, nhng m m quanh qu lng... km theo nhng hng dn v cch kim tin khi th trng chng khon chao o, bin thm ho kinh t th nh c hi kim li nhun v hc c b quyt u t thnh cng trong nhng hon cnh kh khn nht#Tin t#Ti chnh#Th trng chng khon#Khng hong#B quyt#Thnh cng#PDung## 00831000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00410820006000468080005000520020063000570070035001200050017001550080005001720090 01100177010000500188011001500193001001700208013000700225021020700232020000800439 02000100044702000080045702000040046502000090046902000100047802000110048803900060 0499#VV09.11034#VV09.11036#VV09.11035#100000#Vi?t#658.1#^214#Cng ty vn, qun l v tranh chp theo lut doanh nghip 2005#Nguyn Ngc Bch, Nguyn nh Cung# Nguyn nh Cung#^aH.#^aTri thc#2009#^a604tr.^b24cm#Nguyn Ngc Bch#245773#Tm hiu nhng tnh cht cn bn ca cng ty, cc hot ng lin quan ti vn, ph ng php qun l v iu hnh trong cng ty, qun tr cng ty v trnh by mt s v tranh chp trong cc cng ty din ra#Cng ti#Hot ng#Qun l#Vn#Qun t r#iu hnh#Tranh chp#PDung## 01139000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510020034000560030062000900070079001520060010002310080 00500241009001100246010000500257011001500262001001900277005001400296005002300310 01300070033302103640034002000110070402000110071502000100072602000110073602000080 0747020000800755020000800763039000600771#VV09.11037#VV09.11038#VV09.11039#75000 #Vi?t#338.4#^214#Khch hng cha phi l thng #t nhn vin ln hng u khch hng tht s l thng #Hal F. Rosenbluth, Diane McFerrin Peters ; Minh Hnh dch ; Thi H Books h..#Minh Hnh#^aH.#^aTri thc#2009#^a315tr.^b24cm#Ro senbluth, Hal F.#Thi H Books#Peters, Diane McFerrin#245774#Nghin cu cc chi n lc kinh doanh, c bit v tm quan trng ca nhn vin, to iu kin m i nhn vin th hin ht kh nng ca mnh, khuyn khch, hnh thnh v nui d ng cc tng, s dng cng ngh gii phng nhn vin gip h c th sng t o v tp trung vo cc kha cnh tt hn... nhm gip vic kinh doanh ca bn l n n nh cao thnh t#Chin lc#Kinh doanh#Nhn vin#Thnh cng#Qun l#Dch v#Du lch#PDung## 00899000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400190005000450820004000508080005000540020062000590070019001210080005001400090 01100145010000500156011001500161001001900176013000700195021031600202020002200518 020001100540020001000551020001000561020001400571039001200585#VV09.11040#VV09.110 41#VV09.11042#65000#Vi?t#Vi?t#658#^214#Qun tr kinh doanh hc v qun tr doan h nghip ti Nht Bn#Yoshiaki Takahashi#^aH.#^aTri thc#2009#^a390tr.^b24cm#Yos hiaki Takahashi#245775#Gii thiu c im v l thuyt ca hot ng qun tr d oanh nghip Nht Bn, di gc so snh vi c v M cng nh trnh by mt s nh hng cng nghip ho ca Vit Nam trong tng lai trn c s so snh c cu ngoi thng ca Thi Lan v Vit Nam. Ni dung c trnh by bng ting Nht v ting Vit#Qun tr doanh nghip#Kinh doanh#L thuyt#Hot ng#Sch son g ng#Phng Dung## 00991000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400190005000450820008000508080005000580020030000630070063000930050019001560080 00500175009001100180010000500191011001500196001001900211005001100230006001600241 00600180025700600180027501500630029301300070035602101930036302000110055602000110 0567020002200578020001700600039001200617#VV09.11043#VV09.11044#VV09.11045#55000 #Vi?t#Vi?t#658.003#^214#T in qun tr doanh nghip#Yoshiaki Takahashi, Fuji T akao ; Dch thut: Nguyn Thu Hng..#Yoshiaki Takahashi#^aH.#^aTri thc#2009#^a3 24tr.^b24cm#Yoshiaki Takahashi#Fuji Takao#Nguyn Thu Hng#Trnh Thu Hng,#Trn Th Thu Thu#TTS ghi: Trung tm hp tc ngun nhn lc Vit Nam - Nht Bn#245 776#Gii thch khong 500 thut ng ting Nht sang ting Vit v qun tr kinh doanh, v nguyn tc k ton doanh nghip v lut doanh nghip, cc mc t c sp xp theo trnh t ca ting Nht#Ting Nht#Ting Vit#Qun tr doanh nghip #T in song ng#Phng Dung## 00832000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400190005000450820006000508080005000560020039000610070049001000050015001490080 00500164009001100169010000500180011001500185001001800200006001000218013000700228 021025300235020000900488020000800497020001300505039001200518#VV09.11046#VV09.110 48#VV09.11047#59000#Vi?t#Vi?t#658.4#^214#m mm ti nng lnh o doanh nghip #Robert M. Fulmer, Jay A. Conger ; Nht Minh dch#Conger, Jay A.#^aH.#^aTri thc #2009#^a357tr.^b20cm#Fulmer, Robert M.#Nht Minh#245777#Phn tch nhng thay i ang din ra trong cuc cnh tranh ginh git nhn ti v gii thiu nhng hot ng, chng trnh qun l m mt s cng ty hng u tin hnh tn dng qun l k nhim vi vai tr l mt th mnh chin lc doanh nghip#Lnh o#Qu n l#Doanh nghip#Phng Dung## 01003000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400190005000450820004000508080005000540020008000590030049000670070056001160050 01100172008000500183009001100188010000500199011001500204001001700219006001500236 01300070025102102860025802000110054402000180055502000080057302000090058102000120 0590020001700602020001000619039001200629#VV09.11049#VV09.11051#VV09.11050#56000 #Vi?t#Vi?t#649#^214#Cm by#Cuc hnh trnh i tm nhn cch ca cc bn tr#Jos eph Nowinski ; Phan Thu Trang dch ; Thanh Thu h..#Thanh Thu#^aH.#^aTri thc# 2009#^a297tr.^b20cm#Nowinski, Joseph#Phan Thu Trang#245778#Phn tch nguyn nhn su xa ca mi hnh vi tiu cc ca lp tr nhm gip thanh thiu nin v cc b c cha m nhn din cm by, v a ra nhng li khuyn xc thc gip cc bc ch a m hng dn, ng hnh cng con ci trong qu trnh trng thnh, hng ti h nh phc v s thnh t#Tm l hc#Gio dc gia nh#Hnh vi#Tiu cc#Phng ch ng#Thanh thiu nin#Nhn cch#Phng Dung## 00844000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400190005000450820004000508080005000540020025000590070048000840060013001320080 00500145009001100150010000500161011001500166001001300181006001400194012002100208 01300070022902102010023602000100043702000070044702000100045402000140046402000160 0478039001200494#VV09.11052#VV09.11053#VV09.11054#34000#Vi?t#Vi?t#128#^214#Nhp mn t duy phc hp#Edgar Morin ; Dch: Chu Tin nh, Chu Trung Can#Chu Tin n h#^aH.#^aTri thc#2009#^a191tr.^b20cm#Morin, Edgar#Chu Trung Can#T sch Tri th c mi#245779#Trnh by tng qut v t duy ca con ngi, c th v t duy phc hp, qu trnh hnh thnh t duy phc hp, quan nim v tnh phc hp, tr thc lun v tnh phc hp v chun thc ca tnh phc hp#Trit hc#T duy#Quan nim #Tnh phc hp#T duy phc hp#Phng Dung## 00851000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820011000458080005000560010011000610020021000720290023000930070050001160220 00400166221003900170008000500209009001100214010000500225011001500230006001400245 00500120025902101440027102000090041502000090042402000090043303900070044201300070 0449005001100456020000700467020001500474#VV09.11055#VV09.11056#VV09.11057#59500 #Vi?t#646.700835#^214#King, Bart#Nhng cu b tr ti#The big book boy stuff#bar t King ; Hong Mai Hoa dch ; Hoi Phng h..#T.2#Tt c nhng vic cu b vn thch lm#^aH.#^aTri thc#2009#^a266tr.^b21cm#Hong Mai Hoa#Hoi Phng#Gm nhn g iu th v dnh cho cc cu b thch phiu lu khm ph, lm th nghim, thc h nhng iu huyn b v tr ti vi nhng tr mo him#Tr chi#Khm ph#Mo hi m#P.Dung#245780#King, Bart#Tr em#Sch thiu nhi## 00717000000000265000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330020050000380070014000880080005001020090012001070100005001190110015001240010 01400139013000700153021023300160020001000393020001000403020001000413020001100423 020001000434039000700444#VV09.11058#VV09.11059#Vi?t#332.1#^214#Ti chnh ngn h ng Thi Bnh - nhng chng ng#inh Vn Rng#^aH.#^aTi chnh#2009#^a127tr.^b2 0cm#inh Vn Rng#245781#Gii thiu v qu trnh hot ng ca ngnh ti chnh n gn hng Thi Bnh, nhng kt qu to ln m ngnh t c trong giai on cng nghip ho - hin i ho, cng mt s bin php ci tin phn phi lu thng c a ngnh Ti chnh#Ti chnh#Ngn hng#Hot ng#Pht trin#Thi Bnh#P.Dung## 00713000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020038000450030049000830070015001320080005001470090012001520100 00500164011001500169001001500184013000700199021019800206020001800404020001000422 020000800432039000700440#VV09.11060#VV09.11061#28500#Vi?t#338.5#^214#Hng dn thc hnh kinh t hc vi m#Tr li l thuyt cu hi trc nghim v bi tp#Ngu yn Vn Dn#^aH.#^aTi chnh#2009#^a247tr.^b20cm#Nguyn Vn Dn#245782#Tng quan l thuyt v bi tp v kinh t hc vi m, vn c bn v cung v cu, hnh v i ngi tiu dng, hnh vi ca doanh nghip, cu trc th trng, th trng yu t sn xut km theo p n#Kinh t hc vi m#L thuyt#Bi tp#P.Dung## 00766000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020029000450030015000740070015000890080005001040090012001090100 00500121011001500126001001500141013000700156021026300163020000500426020001100431 020001000442020000900452020000800461039000700469#VV09.11062#VV09.11063#55000#Vi ?t#339.5#^214#L thuyt v chnh sch thu#Sch tham kho#Hong Vn Bng#^aH.#^a Ti chnh#2009#^a307tr.^b20cm#Hong Vn Bng#245783#Nhng kin thc c bn v th u, quan nim v thu, tnh hiu qu ca thu, tnh cng bng ca thu v cc ch nh sch thu trong thc tin cc nc trn th gii, c bit i vi thu th u nhp c nhn, thu thu nhp doanh nghip, thu tiu dng v thu ti sn#Thu# Chnh sch#L thuyt#nh gi#Qun l#P.Dung## 00978000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020036000450030059000810070031001400050015001710080005001860090 01200191010000500203011001500208001001500223013000700238015006400245021031900309 020001000628020000900638020000900647020000800656039001200664#VV09.11064#VV09.110 65#39500#Vi?t#519.2#^214#L thuyt xc sut v thng k ton#Dng cho cc trn g H khi Kinh t v Qun tr kinh doanh#Nguyn Cao Vn, Trn Thi Ninh#Trn Th i Ninh#^aH.#^aTi chnh#2009#^a352tr.^b20cm#Nguyn Cao Vn#245784#TTS ghi: Tr ng H Kinh t Quc dn. B mn iu khin kinh t#Nhng vn c bn ca l thu yt xc sut v thng k, bin ngu nhin, qui lut phn phi xc sut thng dn g, bin ngu nhin hai chiu hm cc bin ngu nhin, cc nh l gii hn, c s l thuyt mu, kim nh gi thuyt thng k, phn tch phng sai, phn tch tng quan v hi qui km theo bi tp lin quan#L thuyt#Xc sut#Thng k#Bi tp#Phng Dung## 00784000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020028000450070024000730080005000970090012001020100005001140110 01500119001002400134015002900158013000700187021019900194020000800393020000900401 020000900410020001000419020001000429020001000439020000900449039001200458#VV09.11 067#VV09.11066#40000#Vi?t#352.8#^214#Gio trnh tr gi hi quan#Nguyn Th Th ng Huyn#^aH.#^aTi chnh#2009#^a255tr.^b20cm#Nguyn Th Thng Huyn#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#245785#Trnh by nhng phng php lun c bn v xc nh g i tr hi quan i vi hng ho xut khu, nhp khu. Phng php tr gi khu tr, tnh ton, phng php suy lun v kim tra gi tr hi quan#Gi tr#Hi qu an#Hng ho#Xut khu#Nhp khu#Tnh ton#Kim tra#Phng Dung## 00848000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020097000450030017001420070017001590080005001760090012001810100 00500193011001500198001001700213015002900230013000700259021019500266020001900461 020000700480020000900487020001100496020001300507020000800520039000600528#VV09.11 068#VV09.11069#55000#Vi?t#338.7#^214#Phng php thng k trong phn tch hot ng sn xut kinh doanh v bo co lu chuyn tin t#Sch chuyn kho#Phm Th Kim Vn#^aH.#^aTi chnh#2009#^a347tr.^b20cm#Phm Th Kim Vn#TTS ghi: Hc vi n Ti chnh#245786#Tng quan v cc phng php phn tch thng k, phn tch h i qui v tng quan, d bo thng k, phn tch, d bo kt qu sn xut kinh do anh trong doanh nghip v thng k lu chuyn tin t#Phn tch thng k#D bo# Sn xut#Kinh doanh#Doanh nghip#Tin t#PDung## 00936000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020138000430030017001810070021001980080005002190090012002240100 00500236011001500241001001500256015002900271013000700300021027700307020001000584 020001100594020001000605020001900615039001200634#VV09.11070#VV09.11071#45000#Vi ?t#657#^214#C s l lun v thc tin phn tch, nh gi tnh bn vng ca ng n sch nh nc trong kim ton bo co quyt ton ngn sch nh nc#Sch chuy n kho#Vng nh Hu ch.b.#^aH.#^aTi chnh#2009#^a273tr.^b20cm#Vng nh Hu# TTS ghi: Kim ton nh nc#245787#H thng ho c s l lun v nh gi tnh bn vng ca ngn sch nh nc c th v cc vn nh: kim ton bo co quy t ton, qun l, thc trng kim ton, phn tch nh gi tnh bn vng v xu t nhng gii php trong kim ton bo co quyt ton ngn sch nh nc#Kim to n#Quyt ton#Phn tch#Ngn sch nh nc#Phng Dung## 00793000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200120 00348080005000460020036000510070017000870080005001040090023001090100005001320110 01500137001001100152015002900163013000700192021021500199020002300414020001700437 020001800454020001000472020000900482039001200491#VV09.11072#VV09.11073#95000#Vi ?t#324.2597071#^214#Cm nang nghip v cng tc dn vn#V Ngc Am ch.b.#^aH.#^a Chnh tr Hnh chnh#2009#^a459tr.^b20cm#V Ngc Am#TTS ghi: Kim ton nh nc #245788#Gii thiu t tng H Ch Minh v quan im, ch trng ca ng v cn g tc dn vn. Cc chnh sch, gii php v cng tc vn ng nhn dn ca cc t chc chnh tr x hi, cng cc vn bn hng dn thc hin#ng Cng sn Vi t Nam#Cng tc dn vn#Cng tc t tng#Chnh tr#Vit Nam#Phng Dung## 00718000000000265000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200120 00338080005000450020039000500080005000890090023000940100005001170110014001220150 03300136013000700169021020000176020002300376020000700399020000800406020000800414 020001800422039001200440#VV09.11074#VV09.11075#7000#Vi?t#324.2597071#^214#Quy c h hng dn v bu c trong ng#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2009#^a39tr.^b20cm #TTS ghi: ng cng sn Vit Nam#245789#Gm cc qui ch, ch th, quyt nh b u c trong ng v hng dn vic thc hin th im, ch trng bu c, rt kin h nghim, bo co kt qu v Ban t chc Trung ng, B Chnh tr, Ban B th... #ng Cng sn Vit Nam#Bu c#Qui ch#Ch th#Vn bn php lut#Phng Dung## 00912000000000325000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020035000320070041000670050010001080080005001180090023001230100005001460110 01500151005001400166005001300180005001600193005001200209013000700221021028400228 02000120051202000170052402000080054102000090054902000070055802000090056503900120 0574#VV09.11076#79000#Vi?t#170#^214#Ngh v Bc lng ta trong sng hn#Xun Di u, Trn Duy Hng, V nh Tng..#Xun Diu#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2009#^a41 0tr.^b24cm#Trn Duy Hng#V nh Tng#Hong Minh Gim#V nh Ho#245790#Gm cc hi k, cc bi vit, bi ni v Ch tch H Ch Minh, nhm th hin r t tn g v i, cng lao to ln ca Bc i vi cch mng Vit Nam v cch mng th gi i, nu cao phm cht o c trong sng, tc phong khim tn, gin d, gn gi ca Ngi trong sinh hot i thng#H Ch Minh#Vn hc hin i#o c#Vit N am#Hi k#Bi vit#Phng Dung## 00792000000000241000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490020124000540080005001780090023001830100005002060110 01500211013000700226021027000233020002100503020000800524020001200532039000600544 #VV09.11077#VV09.11078#VV09.11079#46000#Vi?t#170#^214#Sng mi tm gng o c H Ch Minh v nng cao thc trch nhim, ht lng, ht sc phng s t quc , phc v nhn dn#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2009#^a262tr.^b20cm#245791#Gm nh ng bi vit, bi ni ca H Ch Minh v nng cao thc trch nhim, ht lng, ht sc phng s t quc, phc v nhn dn. Mt s bn b quc t vit v Ch t ch H Ch Minh v s cn thit phi hc tp, lm theo t tng o c H Ch Mi nh v nhng vn trn#T tng H Ch Minh#o c#Trch nhim#PDung## 00994000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490020042000540030073000960070049001690050015002180080 00500233009002300238010000500261011001500266001001100281005001300292013000700305 021033300312020002100645020000800666020001200674039000600686#VV09.11081#VV09.110 80#VV09.11082#75000#Vi?t#170#^214#T tng v tm gng o c H Ch Minh#Nn g cao thc trch nhim, ht lng phng s t quc, phc v nhn dn#V Ngc Am (ch.b.), Nguyn Vn Sn, V Thu Linh#Nguyn Vn Sn#^aH.#^aChnh tr Hnh chn h#2009#^a299tr.^b20cm#V Ngc Am#V Thu Linh#245792#Gii thiu cc vn bn hn g dn trin khai cuc vn ng "Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Min h". T tng v tm gng o c H Ch Minh v nng cao tinh thn trch nhim, ht lng, ht sc phng s t quc, phc v nhn dn v mt s tm gng hc tr , chin s cch mng hc tp v lm theo t tng H Ch Minh#T tng H Ch Minh#o c#Trch nhim#PDung## 00877000000000349000450002600110000002600110001101900050002208200090002780800050 00360020048000410030015000890070053001040050012001570080005001690090012001740100 00500186011001500191005001400206005001500220005001400235005001300249013000700262 02101720026902000080044102000070044902000110045602000110046702000200047802000080 0498020000900506039001200515#VV09.11083#VV09.11084#Vi?t#338.9597#^214#Vt thch thc, m thi c pht trin bn vng#Sch tham kho#inh Vn n, Hong Thu Ho (ch.b.), Trn Hng Minh..#inh Vn n#^aH.#^aTi chnh#2009#^a417tr.^b24cm#Hong Thu Ho#Trn Hng Minh#Ng Vn Giang#Ng vn im#245793#Nghin cu mt s vn v kinh t, x hi, mi trng Vit Nam km theo vic hoch nh v thc hi n cc chnh sch v i mi, pht trin t nc trong thi gian ti#Kinh t#X hi#Mi trng#Chnh sch#Pht trin bn vng#i mi#Vit Nam#Phng Dung## 00741000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020053000430070038000960050011001340080005001450090012001500100 00500162011001500167001001100182005001900193015002900212013000700241021012600248 020002100374020001700395020001000412020001000422039000700432#VV09.11085#VV09.110 86#67000#Vi?t#657#^214#L thuyt v thc hnh k ton qun tr doanh nghip#Ch. b.: Dng Nhc, Dng Th Thu Hin#Dng Nhc#^aH.#^aTi chnh#2009#^a427tr.^b24 cm#Dng Nhc#Dng Th Thu Hin#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#245794#Trnh by n hng vn c bn v l thuyt k ton qun tr doanh nghip v hng dn thc hnh k ton qun tr doanh nghip#K ton doanh nghip#K ton qun tr#L thuy t#Thc hnh#P.Dung## 00987000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200560003300700620 00890050016001510050014001670050014001810050019001950050016002140140007002300190 00500237082000700242808000500249008000500254009001200259010000500271011001500276 01500290029101300070032002102100032702000230053702000210056002000110058102000070 0592020000800599020001100607039000700618#VV09.11087#VV09.11089#VV09.11088#Gio t rnh th trng chng khon v u t chng khon#B.s.: Hong Vn Qunh (ch.b.), Dng Th Tu, Bch c Hin..#Hong Vn Qunh#Dng Th Tu#Bch c Hin#Nguy n Th Hoi L#Nguyn ng Nam#55000#Vi?t#332.63#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a3 67tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#245795#Tng quan v th trng chng kh on. Phn tch chng khon th trng, chng khon s cp, th cp. Ri ro trong u t chng khon, chin lc u t chng khon. Qun l, nh gi danh mc u t chng khon#Th trng chng khon#Phn tch th trng#Chin lc#u t# Qun l#Gio trnh#P.Dung## 00970000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200430003300700680 00760050016001440050016001600050018001760050015001940050016002090140007002250190 00500232082000700237808000500244008000500249009001200254010000500266011001500271 01500290028601300070031502102450032202000120056702000100057902000070058902000080 0596020001100604039000500615#VV09.11090#VV09.11092#VV09.11091#Gio trnh phn t ch v u t chng khon#B.s.: Nguyn ng Nam (ch.b.), Hong Vn Qunh, Hong T h Bch H..#Nguyn ng Nam#Hong Vn Qunh#Hong Th Bch H#Nguyn Hoi L#Ng uyn L Cng#70000#Vi?t#332.63#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a455tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#245796#Nhng vn c bn v phn tch chng khon c t h v: phn tch v m v phn tch ngnh, phn tch tnh hnh ti chnh, nh g i chng khon, tri phiu, c phiu, u t chng khon. Xy dng, nh gi v qun l danh mc u t chng khon#Chng khon#Phn tch#u t#Qun l#Gio tr nh#Dung## 00858000000000289000450002600110000002600110001100100130002200200260003500700490 00610050010001100050016001200140007001360190005001430820004001488080005001520080 00500157009002300162010000500185011001500190012002900205015005700234013000700291 021023700298020001600535020001000551039000700561#VN09.03881#VN09.03882#on Phc L#Nguyn l qun l kinh t#on Phc L (ch.b.), V c , ng Vn Phng#V c #ng Vn Phng#38000#Vi?t#330#^214#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2009#^ a192tr.^b19cm#Ti bn c sa cha, b sung#TTS ghi: Hc vin Bo ch v Tuyn t ruyn. Khoa Kinh t#245797#Nhng vn chung v qun l kinh t. Chc nng, ngu yn tc, phng php, c ch, cng c, c cu t chc qun l kinh t. Qun l n h nc v kinh t, qun l cc loi hnh doanh nghip. Thng tin v quyt nh, cn b qun l kinh t#Qun l kinh t#Nguyn l#P.Dung## 00918000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200310003600700340 00670050012001010140007001130190005001200820007001258080005001320080005001370090 02300142010000500165011001500170012001800185015006500203013000700268021030800275 020000800583020001900591020001100610039000700621#VN09.03883#VN09.03884#Ng Vn L ng#Lch s cc hc thuyt kinh t#Ch.b.: Ng Vn Lng, V Xun Lai#V Xun La i#40000#Vi?t#330.09#^214#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2009#^a311tr.^b19cm#Ti b n ln th 3#u ba sch ghi: Hc vin Bo ch v Tuyn truyn. Khoa Kinh t#245 798#Trnh by i tng v phng php nghin cu mn lch s cc hc thuyt kin h t, hc thuyt kinh t trng thng, kinh t t sn c in, kinh t tiu t s n, kinh t CNXH khng tng, trng phi Keynes, kinh t Mc - Lnin,... v hc thuyt v tng trng, pht trin kinh t nhiu nc ang pht trin#Lch s# Hc thuyt kinh t#Gio trnh#P.Dung## 00960000000000325000450002600110000002600110001100200470002200700510006900500140 01200050012001340140007001460190005001530820008001588080005001660080005001710090 02300176010000500199011001500204015005700219005001300276005001100289005001200300 01300070031202102230031902000320054202000210057402000170059502000150061203900070 0627#VN09.03885#VN09.03886#Hng dn n tp kinh t chnh tr Mc - Lnin#Ng V n Lng (ch.b.), V Xun Lai, Nguyn V L..#Ng Vn Lng#V Xun Lai#45000#Vi ?t#335.412#^214#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2009#^a309tr.^b19cm#TTS ghi: Hc vi n Bo ch v Tuyn truyn. Khoa Kinh t#Nguyn V L#V Vn Yn#H Tin Tc#245 799#Cung cp nhng kin thc c bn v b mn kinh t chnh tr Mc - Lnin c trnh by di dng hi p c th gm: phng thc sn xut t bn ch ngha v kinh t chnh tr thi k qu ln ch ngha x hi Vit Nam#Kinh t chnh tr hc Mc-Lnin#Phng thc sn xut#Ch ngha x hi#Thi k qu #P.Dung## 01092000000000337000450002600110000002600110001100200300002200300390005200700490 00910050014001400050012001540140007001660190005001730820008001788080005001860080 00500191009002300196010000500219011001500224015005700239005001100296005001200307 00500140031900400150033301300070034802103320035502000320068702000170071902000110 0736039000700747#VN09.03887#VN09.03888#Kinh t chnh tr Mc - Lnin#Gio trnh kinh t chnh tr i cng#Ng Vn Lng (ch.b.), V Xun Lai, V Vn Yn..#Ng Vn Lng#V Xun Lai#35000#Vi?t#335.412#^214#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2009 #^a253tr.^b19cm#TTS ghi: Hc vin Bo ch v Tuyn truyn. Khoa Kinh t#V Vn Yn#H Tin Tc#Bi Quc Lut#Xut bn ln 3#245800#i tng v phng php ngh in cu ca kinh t chnh tr Mc - Lnin. Sn xut hng ho v s ra i ca ch ngha t bn. Ch ngha t bn t do cnh tranh. Ch ngha t bn hin i. Ch ngha x hi v qu ln ch ngha x hi Vit Nam. S hu v cc thnh ph n kinh t trong thi k qu ln ch ngha x hi Vit Nam#Kinh t chnh tr hc Mc-Lnin#Ch ngha x hi#Gio trnh#P.Dung## 00712000000000253000450002600110000002600110001100201370002201400070015901900050 01660820008001718080005001790080005001840090021001890100005002100110014002150130 00700229021016000236020001000396020000900406020001600415020000800431020000900439 039001000448#VN09.03890#VN09.03889#Quy nh mi v x l vi phm hnh chnh tron g p dng hnh thc x pht trc xut, tm gi ngi, qun l tang vt, phng t in tm gi#13000#Vi?t#342.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a94tr.^b19c m#245801#Bao gm nhng ngh nh mi ca chnh ph v vic p dng hnh thc x pht hnh chnh: x pht trc xut, tm gi ngi, qun l tang vt, phng tin tm gi#Php lut#Qui nh#Pht hnh chnh#Vi phm#Vit Nam#Thanh Vn## 01023000000000241000450002600110000002600110001100200590002200301000008101400070 01810190005001880820010001938080005002030080005002080090021002130100005002340110 01500239013000700254021047300261020001000734020000900744020001800753039001000771 #VN09.03891#VN09.03892#Hin php nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam nm 199 2#Bn hin php ny c sa i, b sung theo ngh quyt 51/2001-QH10 ngy 2 5 thng 12 nm 2001..#11000#Vi?t#342.59702#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009# ^a104tr.^b19cm#245802#Trnh by ni dung hin php ca CHXHCN Vit Nam ban hnh nm 1992 c sa cha, b sung nm 2001 bao gm 12 chng, 140 iu khon vi cc mc: ch chnh tr; ch kinh t; vn ho; gio dc khoa hc, cng ngh; b o v t quc; quyn v ngha v c bn ca cng dn; quc hi; ch tch nc; c hnh ph; hi ng v u ban nhn dn; to n v vin kim st nhn dn; quc k , quc huy, quc ca, th , ngy quc khnh; hiu lc ca hin php v vic sa i hin php#Hin php#Vit Nam#Vn bn php lut#Thanh Vn## 00635000000000241000450002600110000002600110001100200280002201400060005001900050 00560820010000618080005000710080005000760090021000810100005001020110014001070130 00700121021019500128020001000323020002300333020000900356020001800365039001000383 #VN09.03893#VN09.03894#Lut Thu tiu th c bit#6000#Vi?t#343.59705#^214#^aH .#^aChnh tr Quc gia#2009#^a19tr.^b19cm#245803#Gii thiu ni dung lut thu t iu th c bit ban hnh nm 2008, bao gm 11 iu khon vi nhng mc: qui n h chung; cn c tnh thu, hon thu, khu tr thu, gim thu; iu khon thi h nh#Lut thu#Thu tiu th c bit#Vit Nam#Vn bn php lut#Thanh Vn## 00923000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200760003300700580 01090190005001670820006001728080005001780080005001830090021001880100005002090110 02900214001001200243005001800255005001200273015004400285013000700329021017200336 02000080050802000100051602000230052602000210054902000070057002000100057703900100 0587#VN09.03896#VN09.03897#VN09.03895#Lch s u tranh yu nc v cch mng t i nh lao Qung Tr (1930 - 1972)#B.s.: L Th Hng (ch.b.), Nguyn Th Thu H, Hong Phng#Vi?t#959.7#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a284tr., 8tr. nh m u^b19cm#L Th Hng#Nguyn Th Thu H#Hong Phng#TTS ghi: Tnh u Qung Tr. B an Tuyn gio#245804#Trnh by s hnh thnh nh lao Qung Tr v qu trnh u tranh ca cc chin s yu nc v cch mng ti nh lao Qung Tr trc 1930 n 1945, 1945 - 1954, 1954 - 1972#Lch s#u tranh#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Nh t#Qung Tr#Thanh Vn## 00776000000000277000450002600110000002600110001100200760002200700120009801400070 01100190005001170820009001228080005001310080005001360090020001410100005001610110 02900166001001200195013000700207021021300214020001000427020002000437020001300457 020001000470020000800480039001000488#VN09.03898#VN09.03899#Mt s phong tc v l hi truyn thng ca ngi Thi Thanh Ho, Ngh An#Vi Vn Bin#28000#Vi?t#3 05.8959#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a211tr., 4tr. nh mu^b19cm#Vi Vn B in#245805#Gii thiu khi qut chung v ngi Thi Thanh Ho v Ngh An, mt s phong tc v l hi truyn thng ca ngi Thi Thanh Ho, Ngh An v nhng g i tr vn ho ca phong tc tp qun trong i sng ngi Thi#Phong tc#L hi truyn thng#Dn tc Thi#Thanh Ho#Ngh An#Thanh Vn## 00613000000000325000450002600110000002600110001100100120002200200170003400300040 00510290025000550070034000800060015001140140007001290190005001360820009001418080 00500150008000500155009001800160010000500178011001400183013000700197020001700204 02000080022102000110022902000100024002000090025002000040025903900100026302000140 0273#VN09.03900#VN09.03901#H Ch Minh#Nht k trong t#Th#Xec mai chang rn xng#H Ch Minh ; Triu Lam Chu dch#Triu Lam Chu#12000#Vi?t#895.9221#^214# ^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a73tr.^b19cm#245806#Vn hc hin i#Ch Hn#Ting Vit#Ting Ty#Vit Nam#Th#Thanh Vn#Sch song ng## 00532000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200120003900700710 00510060015001220140007001370190005001440820010001498080005001590080005001640090 01800169010000500187011001500192006001200207013000700219020001700226020000900243 020000400252039001000256#VN09.03902#VN09.03903#Trng Cng Bch#Th Hn Nm#Tr ng Cng Bch ; S.t., dch, gii thiu: Quch Lc Kinh, Cao Sn Hi#Quch Lc Kin h#20000#Vi?t#895.92213#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a123tr.^b19cm#Cao Sn Hi#245807#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh Vn## 00634000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020019000320030013000510070044000640220004001082210020001120050009001320050 00800141008001100149009001600160010000500176011003100181012002100212005001100233 013000700244005000900251020001800260020001900278020001300297039001000310#VN09.03 904#12000#Vi?t#800#^214#Ngn thp ma thut#Truyn tranh#Smile B., E. JSC ; K, m thut: Nucuoi Co.#T.1#ng hm trong kho#B, Smile#JSC, E.#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2008#^a63tr.^bTrn b 4 tp. - 19cm#Nng bp b xinh p#Nucuoi Co.#245 808#B, Smile#Vn hc thiu nhi#Vn hc nc ngoi#Truyn tranh#Thanh Vn## 00608000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020019000320030013000510070044000640220004001082210015001120050009001270050 00800136008001100144009001600155010000500171011003100176012002100207005001100228 013000700239020001800246020001900264020001300283039001000296#VN09.03905#12000#V i?t#800#^214#Ngn thp ma thut#Truyn tranh#Smile B., E. JSC ; K, m thut: Nu cuoi Co.#T.2#Cy c diu k#B, Smile#JSC, E.#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2008#^a6 3tr.^bTrn b 4 tp. - 19cm#Nng bp b xinh p#Nucuoi Co.#245809#Vn hc thiu nhi#Vn hc nc ngoi#Truyn tranh#Thanh Vn## 00611000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020019000320030013000510070044000640220004001082210018001120050009001300050 00800139008001100147009001600158010000500174011003100179012002100210005001100231 013000700242020001800249020001900267020001300286039001000299#VN09.03906#12000#V i?t#800#^214#Ngn thp ma thut#Truyn tranh#Smile B., E. JSC ; K, m thut: Nu cuoi Co.#T.3#Li nguyn c c#B, Smile#JSC, E.#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2008# ^a63tr.^bTrn b 4 tp. - 19cm#Nng bp b xinh p#Nucuoi Co.#245810#Vn hc th iu nhi#Vn hc nc ngoi#Truyn tranh#Thanh Vn## 00611000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020019000320030013000510070044000640220004001082210018001120050009001300050 00800139008001100147009001600158010000500174011003100179012002100210005001100231 013000700242020001800249020001900267020001300286039001000299#VN09.03907#12000#V i?t#800#^214#Ngn thp ma thut#Truyn tranh#Smile B., E. JSC ; K, m thut: Nu cuoi Co.#T.4#Hnh phc on t#B, Smile#JSC, E.#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2008# ^a63tr.^bTrn b 4 tp. - 19cm#Nng bp b xinh p#Nucuoi Co.#245811#Vn hc th iu nhi#Vn hc nc ngoi#Truyn tranh#Thanh Vn## 00446000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200080003400300120 00420070012000540140007000660190005000730820010000788080005000880080005000930090 01900098010000500117011001500122013000700137020001700144020000900161020001200170 039001000182#VN09.03908#VN09.03909#L Thanh K#Bo t#Tiu thuyt#L Thanh K#2 9000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a174tr.^b19cm#245812#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Thanh Vn## 00559000000000289000450002600110000002600110001100200090002200300040003100700430 00350190005000780820012000838080005000950080005001000090018001050100005001230110 02800128005001400156005001300170005001200183005001400195005001300209013000700222 020001700229020000900246020000400255039001000259#VN09.03910#VN09.03911#V ngun# Th#ng Vn in, ng Th Sm, ng Vn M..#Vi?t#895.9221408#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a68tr., 4tr. nh mu^b19cm#ng Vn in#ng Th Sm#ng Vn M#ng Vn nh#ng Vn Tn#245813#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh Vn## 00791000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003308200060 00408080005000460130007000510390010000580010015000680020019000830030047001020050 01600149005000800165007005900173008000500232009001100237010000500248011001500253 019000500268020000800273020000800281020000800289020001100297021016900308#VN09.03 912#VN09.03913#VN09.03914#25000#330.1#^214#245814#Thanh Vn#Chopra, Deepak#To lp s giu c#Cc bc t A ti Z c cuc i giu c hn#Richard Carlson#L nh#Deepak Chopra ; Li ta ca Richard Carlson ; L nh dch#^aH.#^aTri thc #2009#^a117tr.^b18cm#Vi?t#Giu c#Ca ci#Ti sn#Chin lc#Trnh by khi nim to lp s giu c, ngun gc ca mi d dt, thc v ca ci trong trng c a mi kh nng v cc bc, cc nguyn tc c cuc i giu c hn## 00956000000000325000450002600110000002600110001100100180002200200140004000300570 00540070057001110140007001680190005001750820004001808080005001840080005001890090 01100194010000500205011001500210006001800225005000800243012001600251015004000267 01300070030702102640031402000080057802000060058602000100059203900100060202000180 0612#VN09.03915#VN09.03916#Duffy, Mary Grace#Qun l d n#Gii php chuyn nghi p cho nhng thch thc thng nht#Mary Grace Duffy ; Phm Th Minh c dch ; V Long h..#33500#Vi?t#658#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a167tr.^b18cm#Phm Th M inh c#V Long#Cm nang b ti#TTS ghi: Harvard business school press#245815#C ung cp nhng gii php thit thc lin quan n vic qun l, t chc thc thi v nh gi mt d n bao gm: th no l mt d n v qun l d n, cc vn lin quan n d n, lm th no d n tin trin thun li, c bao nhiu gi ai on trong d n...#Qun l#D n#Gii php#Thanh Vn#K nng phn tch## 00449000000000241000450002600110000002600110001100200410002200700160006300500160 00790140007000950190005001020820004001078080005001110080005001160090018001210100 00500139011001500144013000700159020000800166020001600174020000700190039001000197 #VN09.03918#VN09.03917#S tay kin thc ho hc trung hc c s#Nguyn Hu Thc# Nguyn Hu Thc#18500#Vi?t#546#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a189tr.^b17cm# 245816#Ho hc#Trung hc c s#S tay#Thanh Vn## 00995000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200420 00440070076000860140007001620190005001690820004001748080005001780080005001830090 01100188010000500199011001800204005001300222005001200235006001200247005001200259 01200190027101300070029002103060029702000180060302000110062102000080063202000070 0640039001000647#VN09.03919#VN09.03921#VN09.03920#Ong Li Min#Khi tr i mt vi vn tr thng minh#Ong Li Min, Ong Lue Ping, Daniel Fung ; Nguyn Loan dch ; Hoi Phng h..#24000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a115tr.^b15x15cm#O ng Lue Ping#Daniel Fung#Nguyn Loan#Hoi Phng#Lm g gip con#245817#Cung c p nhng kin thc c th v tr thng minh, nhng dng tr thng minh, ch s t hng minh, cch o lng, th nghim mc thng minh, ng thi cng a ra nh ng gi , cch thc gip cc bc cha m nh gi mc thng minh ca con mnh v c nhng cch thc gip thc y tnh sng to tr#Gio dc gia nh#Th ng minh#Tr tu#Tr em#Thanh Vn## 00855000000000301000450002600110000002600110001100100160002200200330003800700600 00710140007001310190005001380820004001438080005001470080005001520090011001570100 00500168011001800173006001400191005001700205012001900222013000700241021025300248 020001800501020001000519020000700529020000700536039001000543#VN09.03922#VN09.039 23#Pathy, Parvathy#Khi tr i mt vi s rn luyn#Parvathy Pathy ; Hong Mai H oa dch ; Trn Hoi Phng h..#25000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a127t r.^b15x15cm#Hong Mai Hoa#Trn Hoi Phng#Lm g gip con#245818#Cung cp m t s kin thc nui dy con c hiu qu, ng thi a ra nhng li khuyn c th v cch x l nhng vn c x ca tr m cc bc cha m thng gp: nhng k h khn trong vic hc nh, khi tr nh ln, ni di, n cp, hay ni nng,.. .#Gio dc gia nh#Rn luyn#Tr em#T lp#Thanh Vn## 00913000000000325000450002600110000002600110001100100120002200200480003400700520 00820140007001340190005001410820004001468080005001500080005001550090011001600100 00500171011001800176006001400194005001200208012001900220013000700239021027000246 02000190051602000080053502000050054302000070054802000090055502000130056403900100 0577#VN09.03925#VN09.03924#Ong Say How#Khi tr i mt vi chng t ngc i b n thn#Ong Say How ; Hong Mai Hoa dch ; Hoi Phng h..#23000#Vi?t#649#^214# ^aH.#^aTri thc#2009#^a115tr.^b15x15cm#Hong Mai Hoa#Hoi Phng#Lm g gip con#245819#Cun sch trnh by chng t ngc i bn thn ca tr em la tui t 12 - 18, a ra nhng li gii thch hin tng t ngc i bn thn, ng th i cung cp nhng li khuyn gip gia nh v nh trng nhn ra, t c c ch gim nhng hnh vi ca chng bnh ny#Ri lon tinh thn#Hnh vi#Bnh#Tr em# iu tr#T ngc i#Thanh Vn## 00853000000000313000450002600110000002600110001100100120002200200430003400700740 00770140007001510190005001580820004001638080005001670080005001720090011001770100 00500188011001800193005001400211005001500225012001900240006001800259013000700277 021021500284020000900499020000900508020000900517020000700526039000600533#VN09.03 926#VN09.03927#Daniel Fung#Khi tr i mt vi kh khn trong hc tp#Daniel Fun g, Li Zhong Yinh ; Vn Th Thu Huyn dch ; Trn Thu Hng h..#25000#Vi?t#649# ^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a119tr.^b15x15cm#Li Zhong Yinh#Trn Thu Hng#Lm g gip con#Vn Th Thu Huyn#245820#Gii thiu qu trnh tip thu kin thc, nh ng k nng c bn v nhng kh khn m tr phi i mt trong qu trnh hc tp . Phng php tip cn tr v nhng phng php cha tr cho tr ti Vin nh h ng tr em#Gio dc#Gia nh#Chm sc#Tr en#Thanh## 00721000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200190 00510070039000700140007001090190005001160820004001218080005001250080005001300090 01100135010000500146011001500151006001500166012002100181013000700202021016600209 020000900375020001000384020001000394020000900404039000600413#VV09.11093#VV09.110 94#VV09.11095#Neumann, John von#My tnh v b no#John von Neumann ; H Dng T ng dch#28000#Vi?t#004#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a146tr.^b20cm#H Dng Tn g#T sch Tri thc mi#245821#Gii thiu nguyn l hot ng ca my tnh. Phn g php s; iu khin ngc; Cc th tc hn hp; chnh xc; c tnh ca my tnh. Cu trc ca b no my tnh#My tnh#Nguyn l#Hot ng#Cu trc#Thanh# # 00561000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020010000330070060000430220004001030050010001070050017001170050017001340040 01900151008000500170009001100175010000500186011001400191015003300205013000700238 020001700245020001500262039000600277#VV09.13881#5000#Vi?t#495.1#^214#Ting Hoa# B.s.: Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Nguyn Quc Siu#Q.1#Trn Tiu#Lu Th nh Nguyn#Nguyn Quc Siu#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2009#^a95tr.^b21c m#TTS ghi: B Gio dc v o to#245822#Ting Trung Quc#Sch gio khoa#Thanh# # 00573000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020010000330070073000430220004001160050010001200050017001300050017001470040 01800164008000500182009001100187010000500198011001400203015003300217013000700250 020001700257020001500274039000600289#VV09.13882#4000#Vi?t#495.1#^214#Ting Hoa# Trn Tiu b.s. ; Chnh l: Trn Tiu, Lu Thnh Nguyn, Nguyn Quc Siu#Q.7#Tr n Tiu#Lu Thnh Nguyn#Nguyn Quc Siu#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2009# ^a86tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#245823#Ting Trung Quc#Sch gio khoa#Thanh## 00561000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020010000330070060000430220004001030050010001070050017001170050017001340040 01900151008000500170009001100175010000500186011001400191015003300205013000700238 020001700245020001500262039000600277#VV09.13883#3200#Vi?t#495.1#^214#Ting Hoa# B.s.: Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Nguyn Quc Siu#Q.6#Trn Tiu#Lu Th nh Nguyn#Nguyn Quc Siu#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2009#^a64tr.^b21c m#TTS ghi: B Gio dc v o to#245824#Ting Trung Quc#Sch gio khoa#Thanh# # 00751000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020025000340070096000590050016001550050014001710050008001850080018001930090 02700211010000500238011001400243005001100257005001400268005001700282005000700299 00500100030600500160031601300070033202000170033902000110035602000040036702000120 0371020001200383039000600395#HV09.00549#25000#Vi?t#895.1#^214#Vn hc Hoa vn V it Nam#Ha Khnh Thng, Hn Sn Thch, Trng Cao... ; Ph ch.b.: Hoi V (ch.b .), L Lan, Lu Vi An..#Ha Khnh Thng#Hn Sn Thch#Hoi V#^aTp. H Ch Minh# ^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a95tr.^b24cm#Trng Cao#Trnh Hoa Hi#Mnh Ph ng Trc#L Lan#Lu Vi An#Trn Quc Chnh#245825#Vn hc hin i#Trung Quc#Th# Truyn ngn#Tiu thuyt#Thanh## 01062000000000337000450002600110000000200240001100300850003500700700012000500210 01900190005002110820004002168080005002200080005002250090011002300100005002410110 01500246013000700261005003000268005001700298005001300315005002500328004001000353 02801220036302101590048502000160064402000180066002000090067802000090068702000220 0696039000600718#FV09.00065#Les journes de Tam o#Nouvelles approches mthodol ogiques appliques au dveloppement 13 - 20 juillet 2007#Philippe Le Failler, Je an-Pierre Oliver de Sardan, Lucdovic Lebart ..#Le Failler, Philippe#Vi?t#302#^21 4#^aH.#^aTh gii#2009#^a347tr.^b30cm#245826#Sardan, Jean-Pierre Oliver de#Lebar t, Lucdovic#Piron, Marie#Razafindrakoto, Mireille#rdition#Kho hc Tam o. o to v phng php lun ng dng cho cc vn pht trin x hi nhn vn 13 - 20 thng 7 nm 2007#Bao gm nhng bi ging chuyn mang tnh cht phng ph p lun v phng php kho st a chiu, nghin cu x hi cc ngnh khoa hc, iu tra h gia nh#Khoa hc x hi#Khoa hc nhn vn#iu tra#Qun tr#Chin l c pht trin#Thanh## 00747000000000301000450002600110000000200140001100300150002500700470004000500180 00870190005001050820007001108080005001170080005001220090009001270100005001360110 01400141005001500155005001000170005001200180005001100192015004900203013000700252 021015600259020000900415020001000424020000500434039000600439#NV09.01293#My life story#Grateful words#Nguyen Hoang Hanh, Nguyen Huu Bac, Yen Thanh..#Nguyen Hoang Hanh#Vi?t#362.19#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a83tr.^b20cm#Nguyen Huu Bac#Yen Thanh #Nguyen Thuy#Ha The Luc#Produced with support from Pepfar - U.S. Embassy#245827# Tp hp nhng cu chuyn k v nhng con ngi mang cn bnh th k HIV/AIDS v t ln s phn ca chnh mnh v gp phn tr gip nhng ngi cng cnh ng#Cuc i#Bnh nhn#AIDS#Thanh## 00844000000000277000450002600110000000100210001100200350003200700210006701900050 00880820006000938080005000990080018001040090023001220100005001450110015001500130 00700165028003400172021028700206020000900493020000800502020000800510020001200518 020001400530020001600544039000600560#NV09.01294#Minh Thanh Thi Vuong#Human resou rce management strategy#Minh Thanh Thi Vuong#Vi?t#305.9#^214#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a103tr.^b21cm#245828#Chin lc qun l ngun nhn l c#Khi nim, mc tiu v qun l ngun nhn lc. c im ca ngi tn tt V it Nam v vic xy dng chin lc qun l ngun nhn lc. Vai tr ca cc t c hc phi chnh ph, cc trung tm t thin trong vic o to ngh v c hi lm vic cho ngi tt nguyn thnh ph H Ch Minh#Nhn lc#Qun l#o to#Ngh nghip#Ngi tn tt#Tp. H Ch Minh#Thanh## 00512000000000241000450002600110000002600110001100200110002200300100003301400080 00430190005000510820004000568080005000600080018000650090051000830100005001340110 01500139013000700154021007200161020001000233020000600243020001500249039000600264 #NV09.01295#CDVN.00908#Toeic icon#L/C basic#116000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tp. H Ch Minh^bCng ty TNHH Nhn Tr Vit#2009#^a258tr.^b26cm#24582 9#Hng dn luyn thi ting Anh k nng nghe hiu theo chng trnh TOIEC#Ting Anh#TOIEC#Sch luyn thi#Thanh## 00600000000000265000450002600110000002600110001100200340002200300100005600700220 00660140007000880190005000950820004001008080005001040080018001090090051001270100 00500178011001500183006001700198013000700215021007500222020001000297020000600307 020001500313039000600328#NV09.01296#CDVN.00909#New Toeic four weeks for weakness #520 level#Nguyn Thnh Yn dch#96000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T p. H Ch Minh^bCng ty TNHH Nhn Tr Vit#2009#^a207tr.^b26cm#Nguyn Thnh Yn# 245830#Hng dn luyn thi ting Anh theo chng trnh TOEIC t c im 52 0#Ting Anh#TOIEC#Sch luyn thi#Thanh## 00663000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010013000430020016000560070029000720220004001010050015001050080 01800120009005100138010000500189011001500194013000700209005001300216021007700229 020001000306020001800316020000600334020001500340039000600355#NV09.01297#CDVN.009 10#98000#Vi?t#428#^214#Lim Jung Sub#Economy LC 1000#Lim Jung Sub, Noh Jun Hyoun g#T.1#Noh Jun Hyoung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh^bCng ty TNHH Nhn Tr Vit#2009#^a316tr.^b28cm#245831#Lim Jung Sub#Tp hp cc thi ting Anh l uyn k nng nghe hiu theo chng trnh TOEIC#Ting Anh#K nng nghe hiu#TOEIC #Sch luyn thi#Thanh## 00551000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270010005000320020016000370070005000530220004000580080018000620090051000800100 00500131011001500136013000700151005000500158021006100163020001000224020001200234 020000600246020001500252039000600267#NV09.01298#98000#Vi?t#428#^214#Lori#Econom y RC 1000#Lori#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh^bCng ty TNHH Nhn T r Vit#2009#^a279tr.^b28cm#245832#Lori#Gii thiu 1000 bi tp rn luyn k nn g c hiu ting Anh#Ting Anh#K nng c#TOIEC#Sch luyn thi#Thanh## 00583000000000277000450002600110000002600110001100200130002200700200003501400080 00550190005000630820004000688080005000720080018000770090051000950100005001460110 01500151001000800166005001100174013000700185021005800192020001000250020001800260 020000600278020001500284039000600299#NV09.01299#CDVN.00911#Campus Toeic#Jim Lee, Standy Cho#128000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh^bCng ty TNHH Nhn Tr Vit#2009#^a297tr.^b28cm#Jim Lee#Standy Cho#245833#Luyn k n ng nghe hiu ting Anh theo chng trnh TOEIC#Ting Anh#K nng nghe hiu#TOIEC #Sch luyn thi#Thanh## 00594000000000265000450002600110000002600110001100200970002200300140011900700330 01330050017001660050015001830140007001980190005002050820004002108080005002140080 00500219009002600224010000500250011001500255013000700270020001000277020002000287 020001500307039000600322#VV09.11096#VV09.11097#Phn tch cu trc v gii thi tt nghip trung hc ph thng v tuyn sinh i hc, cao ng#Mn ting Anh#Ng uyn Hu Cng, Phan Ch Ngha#Nguyn Hu Cng#Phan Ch Ngha#48000#Vi?t#428#^ 214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a334tr.^b24cm#245834#Ting Anh#Ph thn g trung hc#Sch luyn thi#Thanh## 00931000000000301000450002600110000002600110001100200410002200300560006300700140 01190140007001330190005001400820004001458080005001490080005001540090026001590100 00500185011001500190001001400205004001300219013000700232021032500239020001000564 020000900574020001000583020001900593020001100612039000600623#VV09.11098#VV09.110 99#Phn tch v thit k h thng thng tin#Sch dng cho sinh vin cc trng i hc, cao ng...#Nguyn Vn Ba#40000#Vi?t#003#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a288tr.^b24cm#Nguyn Vn Ba#In ln th 5#245835#i cng v h thn g v chu trnh pht trin h thng. Trnh by mt s cc phng php phn tch v thit k thng tin nh: Phng php SA dng cho phn tch chc nng, phng ph p E/A v m hnh quan h dng cho phn tch d liu. Phng php SART dng cho phn tch ng thi v phng php SD dng cho thit k h thng#Thng tin#Thit k#Phn tch#H thng thng tin#Gio trnh#Thanh## 00779000000000289000450002600110000002600110001100200310002200700120005301400070 00650190005000720820006000778080005000830080005000880090026000930100005001190110 01500124001001200139004002700151013000700178021024300185020001700428020000800445 020000800453020001100461020001100472039000600483#VV09.11100#VV09.11101#Cu trc d liu v gii thut# Xun Li#40000#Vi?t#005.7#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a308tr.^b24cm# Xun Li#In ln th 11, c sa cha#245836#Trnh by mt s khi nim c bn lin quan ti gii thut, cu trc mng, danh sch, ngn xp v hng i, cu trc cy, th. Mi cu trc c minh ho, nu cch ci t trong my tnh, c th hin qua cc bi tnh p dng vo thc t.#Cu trc d liu#D liu#Tin hc#Thut ton#Gio trnh#Thanh## 00920000000000301000450002600110000002600110001100200350002200300530005700700150 01100140007001250190005001320820006001378080005001430080005001480090026001530100 00500179011001500184001001500199004001300214015006800227013000700295021026700302 020001400569020000800583020001000591020001100601039000600612#VV09.11102#VV09.111 03#Nguyn l ca cc h c s d liu#Sch dng cho sinh vin cc trng i hc , cao ng#Nguyn Kim Anh#42000#Vi?t#005.7#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni# 2009#^a294tr.^b24cm#Nguyn Kim Anh#In ln th 4#TTS ghi: Trng i hc Bch kh oa H Ni. Khoa Cng ngh Thng tin#245837#i cng v cc h c s d liu. C c m hnh d liu. Ngn ng nh ngha, thao tc d liu i vi m hnh quan h . L thuyt thit k c s d liu quan h. T chc d liu vt l. Ti u ho c u hi. An ton d liu qun tr giao dch. Tip cn mng v phn cp#C s d l iu#Tin hc#L thuyt#Gio trnh#Thanh## 00750000000000301000450002600110000002600110001100200280002200300170005000700470 00670060020001140060015001340140007001490190005001560820006001618080005001670080 00500172009002600177010000500203011001500208004001800223015004400241013000700285 021011500292020001700407020000800424020001000432039000600442#VV09.11104#VV09.111 05#301 cu m thoi ting Hoa#Hoa - Anh - Vit#Bin dch: Trn Th Thanh Lim, Trn c Thnh#Trn Th Thanh Lim#Trn c Thnh#35000#Vi?t#495.1#^214#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2009#^a399tr.^b21cm#Ti bn ln th 3#TTS ghi: i hc Ngn ng Vn ho Bc Kinh#245838#Gm 48 bi vi 800 t thng dng, vi 301 cu m thoi thng ngy bng ting Trung Quc, c gii thch ng php#Ting Trung Quc#Mu cu#m thoi#Thanh## 00443000000000253000450002600110000002600110001100100080002200200170003000300120 00470070008000590140007000670190005000740820010000798080005000890080005000940090 01900099010000500118011001500123013000700138020001700145020000900162020001200171 039000600183#VV09.11106#VV09.11107#Khi V#V dn trong mt#Tiu thuyt#Khi V# 25000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a151tr.^b21cm#245839#V n hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#TDung## 00474000000000265000450002600110000002600110001100100180002200200150004000700290 00550140007000840190005000910820004000968080005001000080005001050090019001100100 00500129011001500134019000800149006000500157013000700162020001800169020000300187 020001200190039000600202#VV09.11108#VV09.11109#Brooks, Walter R.#Thm t Freddy# Walter R. Brooks ; D dch#38000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^ a258tr.^b20cm#Dch M# D#245840#Vn hc thiu nhi#M#Tiu thuyt#TDung## 00427000000000241000450002600110000002600110001100100170002200200170003900300040 00560070017000600190005000770820009000828080005000910080005000960090018001010100 00500119011001400124013000700138020001700145020000900162020000400171039001000175 #VV09.11111#VV09.11110#Nguyn Xun Thm#Cht nh sm cm#Th#Nguyn Xun Thm#Vi ?t#895.9221#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a87tr.^b21cm#245841#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00700000000000289000450002600110000002600110001100100100002200200600003200300200 00920070010001120140007001220190005001290820012001348080005001460080005001510090 01900156010000500175011001500180013000700195021014500202020001700347020001000364 020001700374020000400391020000900395039000600404#VV09.11112#VV09.11113#Mai B n #c trng trng ca Thu Bn - Nguyn Khoa im - Thanh Tho#Chuyn lun vn hc #Mai B n#65000#Vi?t#895.9221009#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a330tr.^b2 4cm#245842#Tng quan v trng ca. Phn tch ngh thut trng ca ca Thu Bn, N guyn Khoa im v Thanh Tho ba bnh din: ngn t, hnh tng, t tng#Vn hc hin i#Trng ca#Ph bnh vn hc#Th#Vit Nam#TDung## 00639000000000253000450002600110000002600110001100200430002200300170006501900050 00820820007000878080005000940080013000990090029001120100005001410110015001460130 00700161021015800168020001400326020000600340020000600346020002000352020000700372 039000600379#VV09.11114#VV09.11115#Thut ton thng k p dng cho Laser chm#K yu chuyn #Vi?t#610.72#^214#^aBnh Dng#^aHi Laser Y hc Bnh Dng#2009#^ a113tr.^b21cm#245843#Trnh by v cch lm d kin c mu trong nghin cu khoa hc v mt s phng php lng gi tin cy bc u cc kt qu lm sng v y hc truyn thng#Ton thng k#Y hc#Laser#Nghin cu khoa hc#K yu#TDung## 00500000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200210 00440070026000650140007000910190005000980820004001038080005001070080005001120090 01900117010000500136011001500141019001000156006000900166013000700175020001700182 020000500199020001200204039000600216#VV09.11116#VV09.11117#VV09.11118#Levy, Marc #Mi iu ta cha ni#Marc Levy ; Bo Linh dch#70000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a434tr.^b21cm#Dch Php#Bo Linh#245844#Vn hc hin i#Php #Tiu thuyt#TDung## 00747000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200150003600300640 00510290014001150070036001290140007001650190005001720820007001778080005001840080 01400189009002200203010000500225011001500230005001300245013000700258021017900265 020000900444020001000453039000600463#VV09.11119#VV09.11120#Lng c Bn#Slon Ph ui Ty#Dng cho cn b, cng chc, vin chc cng tc ti vng dn tc#Hc tin g Ty#Lng c Bn (ch.b.), Ma Ngc Dung#35000#Vi?t#495.91#^214#^aThi Nguyn# ^ai hc Thi Nguyn#2009#^a148tr.^b24cm#Ma Ngc Dung#245845#Gm 50 bi hc ti ng dn tc Ty c chia thnh nhiu ch : gp g; khng gian, thi gian; lng bn; kh hu; thi tit, mi trng; v bn thn; ngh nghip; mua bn, ch ba #Ngn ng#Ting Ty#TDung## 00821000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200620003800300170 01000070016001170140007001330190005001400820006001458080005001510080014001560090 02200170010000500192011001500197013000700212021023400219020001800453020001100471 020000600482020002000488020001700508039000600525#VV09.11121#VV09.11122#Phm Th ng Ct#Mt s phng php iu khin hin i cho r bt cng nghip#Sch chuyn kho#Phm Thng Ct#36000#Vi?t#629.8#^214#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn #2009#^a212tr.^b24cm#245846#Trnh by tng quan v r bt; iu khin phi tuyn r bt; th gic my v iu khin h r bt - camera; iu khin r bt s dng mng nron; iu khin h servo th gic s dng mng nron; thut di chuyn tr ong iu khin r bt#iu khin ti u#iu khin#Robot#Mng nron nhn to#Sc h chuyn kho#TDung## 01082000000000313000450002600110000002600110001100200310002200700620005301400070 01150190005001220820006001278080005001330080014001380090022001520100005001740110 01500179005001300194005001500207005001600222005001400238015005600252013000700308 021039600315020000800711020001200719020002000731020001100751039000600762#VV09.11 123#VV09.11124#Gio trnh kinh t nng nghip#B.s.: Quang Qu (ch.b.), Nng V n Tng, Nguyn Vn Cng..#36000#Vi?t#338.1#^214#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2009#^a207tr.^b24cm# Quang Qu#Nng Vn Tng#Nguyn Vn Cng#ng Vn Tun#TTS ghi: Trng i hc Kinh t v Qun tr kinh doanh#245847#Nu ln i tng, nhim v v phng php nghin cu mn kinh t nng nghip. Trnh by v kinh t cc ngun lc ch yu trong nng nghip; tin b khoa hc - cng ngh tr ong nng nghip; cc nguyn tc ra quyt nh ca sn xut nng nghip; cu v c ung, sn xut hng ho v kinh t thng mi trong nng nghip; pht trin nng nghip bn vng; kinh t sn xut ngnh trng trt v chn nui#Kinh t#Nng ngh ip#Kinh t nng nghip#Gio trnh#TDung## 00807000000000289000450002600110000002600110001100100170002200200180003900300200 00570070017000770140007000940190005001010820008001068080005001140080014001190090 02200133010000500155011001500160015005600175013000700231021023600238020000800474 020001000482020000800492020001100500039000600511#VV09.11125#VV09.11126#on Quan g Thiu#K ton ti chnh#Bi tp v li gii#on Quang Thiu#32000#Vi?t#657.0 76#^214#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2008#^a212tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t v Qun tr kinh doanh#245848#Trnh by l thuyt v bi tp v k ton: hng tn kho, ti sn c nh, cc khon u t, chi ph sn xut v t nh gi thnh sn phm, vn bng tin, cc khon thanh ton, tiu th v xc n h kt qu kinh doanh, ngun vn ch s hu#K ton#Ti chnh#Bi tp#Gio trnh# TDung## 00732000000000229000450000100120000000200720001200300550008400700120013901900050 01510820008001568080005001640080005001690090026001740100005002000110015002050130 00700220021024200227020000900469020001000478020000800488039000600496#Lu B Minh #T vng - yu t c bn quy nh kt hp c php ca ng t c tin t#Trn c s ng liu ng t ting Nga vi tin t Raz-#Lu B Minh#Vi?t#491.701#^214#^a H.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a130tr.^b21cm#245850#Trnh by c s l lun ca nghin cu: l thuyt kt tr trong ngn ng hc, l thuyt kt hp c php v khi nim chu cnh c php. cp n s ph thuc ca kt hp c php ng t vo s bin i ng ngha do vic ghp tin t a li#Ngn ng#Ting Nga#T vng#TDung## 00647000000000277000450002600110000002600110001100100110002200200410003300700110 00740140007000850190005000920820009000978080005001060080005001110090020001160100 00500136011001500141015006800156013000700224021008400231020001000315020000900325 020002000334020000900354039000600363#VV09.11127#VV09.11128#Lng Ngh#Thy gio v hc tr thi i Hng Vng#Lng Ngh#51000#Vi?t#370.9597#^214#^aH.#^aVn h o Thng tin#2009#^a201tr.^b21cm#Tn sch ngoi ba: Chuyn thy gio v hc tr thi i Hng Vng#245851#Gii thiu nhng thy c gio v hc tr thi i Hng Vng v thi Hai B Trng#Thy gio#Hc sinh#Thi i Hng Vng#Vit Nam# TDung## 00569000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200250 00470030016000720070014000880140007001020190005001090820004001148080005001180080 00500123009005600128010000500184011001500189019001200204013000700216020001700223 020000700240020001200247020001400259039000600273#VV09.11129#VV09.11130#VV09.1113 1#Nguyn Th T#Trn nn tuyt trng xo#Tp truyn ngn#Nguyn Th T#37000#Vi ?t#823#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn^bTrung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2009#^a 255tr.^b21cm#Dch Canaa#245852#Vn hc hin i#Canaa#Truyn ngn#Sch song ng #TDung## 00526000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200170 00450070026000620140007000880190005000950190005001000820006001058080005001110080 00500116009001900121010000500140011001500145019001600160006000700176013000700183 020001700190020001100207020001200218039000600230#VV09.11132#VV09.11134#VV09.1113 3#Vng An c#Thm sc hoa o#Vng An c ; Sn L dch#42000#Vi?t#Vi?t#895.1# ^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a268tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Sn L#245853#V n hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#TDung## 00556000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100130 00440020008000570070036000650140007001010190005001080190005001130820006001188080 00500124008000500129009001900134010000500153011001500158019001400173006001600187 013000700203020001700210020000900227020001200236039000600248#VV09.11135#VV09.111 36#VV09.11138#VV09.11137#Ryu Murakami#Th vai#Ryu Murakami ; Trn Thanh Bnh dc h#41000#Vi?t#Vi?t#895.6#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a253tr.^b20cm#Dch N ht Bn#Trn Thanh Bnh#245854#Vn hc hin i#Nht Bn#Tiu thuyt#TDung## 00791000000000325000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200090 00388080005000470020023000520070065000750220004001400050008001440050018001520050 01500170005001300185005001100198005001100209008000500220009001900225010000500244 01100150024901300070026402101520027102000080042302000080043102000200043903900060 0459#VV09.11139#VV09.11141#VV09.11140#Vi?t#338.2092#^214#Nhng ngi i tm la# Tin, Sng Nguyt Minh, V Th Xun H... ; T Duy Anh ch.b.#T.3# Tin#S ng Nguyt Minh#V Th Xun H#L nh Cnh#T Duy Anh#Vn Phng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a718tr.^b21cm#245855#Gm nhng bi vit, hi c ca nhiu tc gi v nhng cng trnh, nhng con ngi c cng lao to nn mng cho s pht trin ca ngnh du kh Vit Nam#Kinh t#Du kh#in hnh tin tin#TDung## 00913000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200290003300300760 00620070046001380140007001840190005001910820004001968080005002000080018002050090 04900223010000500272011001500277005001400292005001200306005001600318005001000334 005001000344013000700354021019700361020002200558020001300580039000600593#VV09.11 142#VV09.11143#VV09.11144#Chuyn qun tr doanh nghip#Nhng k nng v kinh ngh im qun tr trong thc tin kinh doanh Vit Nam#Nguyn Tn K, V c Khi, N guyn Cng Ph..#65000#Vi?t#658#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh^b Thi bo Kinh t Si Gn#2009#^a274tr.^b21cm#Nguyn Tn K#V c Khi#Nguyn C ng Ph#Qunh Nh#Thc oan#245856#Gm bi vit ca nhng ngi hot ng trong l nh vc sn xut kinh doanh, c ng trn Thi bo Kinh t Si Gn v nhng v n thit thc t ra trong thc tin iu hnh, qun l doanh nghip#Qun tr doanh nghip#Doanh nghip#TDung## 00844000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550010019000660020025000850070036001100140007001460190005001530820 00400158808000500162008001800167009005100185010000500236011001500241006001100256 01200230026701300070029002101500029702000100044702000180045702000120047502000130 0487039000600500#VV09.11145#CD09.00912#CD09.00913#VV09.11147#VV09.11146#CD09.009 14#Gould, Janet Hardy#News and current affairs#Janet Hardy Gould ; L Huy Lm d ch#98000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aCng ty TNHH Nhn Tr Vit^bNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a159tr.^b22cm#L Huy Lm#BBC world news English#245857#Cung c p nhng t vng chuyn dng trong lnh vc tin tc, n tp nhng ch im ng p hp quan trng, luyn nghe ting Anh theo cc cp 1, 2, 3...#Ting Anh#K nn g nghe hiu#K nng ni#K nng vit#TDung## 00960000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200130 00450290018000580070042000760140008001180190005001260820006001318080005001370080 01800142009005100160010000500211011001500216005001300231006001100244013000700255 021036500262020001100627020000700638020000700645039000600652#VV09.11148#VV09.111 50#VV09.11149#Buzan, Tony#S t duy#The mind map book#Tony Buzan, Barry Buzan ; L Huy Lm dch#180000#Vi?t#153.4#^214#^aTp. H Ch Minh#^aCng ty TNHH Nhn Tr Vit^bNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a358tr.^b24cm#Buzan, Barry#L Huy Lm#2458 58#Gii thiu cc thng tin mi nht v b no ngi cng nh cu to v chc n ng ca n. Hng dn ng dng thit thc ca hai bn cu no. a ra nhng quy t c v cch lp s t duy hiu qu. Khi qut v cc hot ng ca t duy. Tr nh by danh sch nhng ng dng s t duy: c nhn - gia nh - gio dc - ki nh doanh v cc lnh vc chuyn mn - tng lai#Tm l hc# thc#T duy#TDung## 00723000000000313000450002600110000002600110001100200280002200700610005001400070 01110190005001180820004001238080005001270080018001320090051001500100005002010110 01500206005001500221006001100236005001000247005001400257005001400271013000700285 021007500292020001000367020000900377020000600386020001100392039000600403#VV09.11 151#VV09.11152#Tomato Toeic compact part 7#Lee Seonglyong, Kim Hakin, John Boswe ll... ; L Huy Lm dch#98000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aCng ty TNHH Nh n Tr Vit^bNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a271tr.^b26cm#Lee Seonglyong#L Huy Lm# Kim Hakin#Boswell, John#AmenIV, Henry#245859#Gii thiu hng dn luyn thi tin g Anh TOEIC theo cc chin thut ti u#Ting Anh#Ngn ng#TOEIC#Gio trnh#TDun g## 00782000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440190005000520820004000578080005000610010012000660020015000780070040000930220 00400133005000900137006001100146008001800157009005100175010000500226011001500231 01300070024600500120025302101330026502000100039802000090040802000060041702000150 0423039000600438#CD09.00915#CD09.00916#VV09.11153#VV09.11154#170000#Vi?t#428#^2 14#Kim Soyeong#Big step Toeic#Kim Soyeong, Park Won ; L Huy Lm dch#T.2#Park W on#L Huy Lm#^aTp. H Ch Minh#^aCng ty TNHH Nhn Tr Vit^bNxb. Tp. H Ch Mi nh#2009#^a410tr.^b26cm#245860#Kim Soyeong#Gii thiu cc cu hi t thi TOEIC thc t c t chc hng thng. Trnh by nhng ni dung trng tm gn gi vi bi thi TOEIC#Ting Anh#Ngn ng#TOEIC#Sch luyn thi#TDung## 00998000000000289000450002600110000002600110001100201280002201900050015008200040 01558080005001590080018001640090023001820100005002050110033002100150139002430130 00700382021019900389020001800588020001300606020001900619020002000638020001100658 020000800669020001600677020000900693039000600702#VL09.01419#VL09.01420#Thnh ph H Ch Minh hc tp v lm theo tm gng o c Bc H - Nhng tp th v c nhn c thnh tch tt nm 2007 - 2008#Vi?t#174#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp . H Ch Minh#2009#^a265tr. : bng, 8 tr. nh^b27cm#TTS ghi: Thnh u thnh ph H Ch Minh. Ban Ch o Thnh u thc hin cuc vn ng "Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh"#245861#Gii thiu tm gng ca 127 tp th v 14 3 c nhn tiu biu ca thnh ph H Ch Minh tch cc thc hin cuc vn ng " hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh" trong hai nm 2007 - 2008#C nhn in hnh#Tp th XHCN#Phong tro thi ua#in hnh tin tin#Thnh tch# o c#Tp. H Ch Minh#Vit Nam#TDung## 00707000000000301000450002600110000002600110001100100170002200200130003900700340 00520140007000860190005000930820004000988080005001020080005001070090026001120100 00500138011001500143005001600158004001300174013000700187021014300194020001400337 020000700351020001300358020001700371020001100388039000600399#VL09.01421#VL09.014 22#Nguyn c Ngha#Ton ri rc#Nguyn c Ngha, Nguyn T Thnh#45000#Vi?t#5 11#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a290tr.^b27cm#Nguyn T Thnh#In l n th 8#245862#L thuyt t hp, bi ton m, bi ton tn ti, lit k v ti u, cc l thuyt th v hm i s logic c ng dng trong ton ri rc#L thuyt hm# th#Ton ri rc#L thuyt t hp#Gio trnh#TDung## 00656000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200190003900700170 00580140007000750190005000820820007000878080005000940080005000990090026001040100 00500130011001500135004001300150013000700163021016600170020000800336020000900344 020000800353020001100361039000600372#VL09.01423#VL09.01424#Nguyn nh Vit#Kin trc my tnh#Nguyn nh Vit#40000#Vi?t#004.16#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a279tr.^b27cm#In ln th 4#245863#Gii thiu nhng khi nim v ngu yn l c bn v my tnh in t; t chc h thng my tnh. Mc logic s, vi c hng trnh, my thng thng v my h iu hnh...#Tin hc#My tnh#Kt cu#Gi o trnh#TDung## 00823000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010019000450020019000640070052000830220004001350050014001390050 01700153004001300170008000500183009002100188010000500209011001500214013000700229 021024100236020000900477020000900486020002000495039000600515#VL09.01425#VL09.014 26#56000#Vi?t#625.7#^214#Nguyn Quang Chiu#Thit k ng t#Nguyn Quang Chi u, Dng Hc Hi, Nguyn Xun Trc#T.2#Dng Hc Hi#Nguyn Xun Trc#Sch ti bn#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a223tr.^b27cm#245864#Hng dn k thut thi t k nn ng, o ng cng, rnh thot nc trn ng; cu to o ng; tn h ton cng o ng mm; tnh ton thu vn v thu lc cng trnh vt dn g nc nh v cc phng php thit k mt ng mm khc#Thit k#ng b#Tiu chun k thut#TDung## 01042000000000325000450002600110000002600110001100200500002200700620007201400070 01340190005001410820006001468080005001520080005001570090021001620100005001830110 01500188005001200203015006800215005001600283005001600299005001600315005001700331 01300070034802103150035502000090067002000090067902000110068802000110069903900060 0710#VL09.01427#VL09.01428#Nghip v nh gi xy dng cng trnh giao thng#B.s .: L Huy Tun (ch.b.), Phan Mnh Cng, Phm Hoi Chung..#89000#Vi?t#338.4#^21 4#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a340tr.^b27cm#L Huy Tun#TTS ghi: B Giao th ng Vn ti. Vin Chin lc v Pht trin GTVT#Phan Mnh Cng#Phm Hoi Chung# Phan Thanh Bnh#Nguyn Vn Quyn#245865#Gm cc chuyn v qun l d n u t xy dng cng trnh theo quy nh hin hnh. Tng quan v cng tc nh gi x y dng. Cc phng php xc nh, nh gi, nh gi cng trnh xy dng. La ch n nh thu v qun l hp ng trong hot ng xy dng. Thanh ton v quyt to n vn u t xy dng cng trnh.#nh gi#Xy dng#Cng trnh#Giao thng#TDung ## 01079000000000313000450002600110000002600110001100200800002200700430010200500110 01450050015001560050013001710050011001840050012001950190005002070820007002128080 00500219008000500224009002300229010000500252011001500257015008000272013000700352 021034800359020001600707020001000723020000900733020001700742039000600759#VL09.01 429#VL09.01430#Tuyn tp bo co hi ngh khoa hc v cng ngh ht nhn ton qu c ln th VII#Phan S An, Yasuyoshi Kato, Yasushi Muto..#Phan S An#Yasuyoshi K ato#Yasushi Muto#T. Ishzuka#Makoto Mito#Vi?t#621.04#^214#^aH.#^aKhoa hc v K t hut#2008#^a703tr.^b30cm#TTS ghi: Hi Nng lng Nguyn t Vit Nam. Vin Nng lng Nguyn t Vit Nam#245866#Gm cc bo co c trnh by trong hi ngh kh oa hc v cng ngh ht nhn ton quc ln th VII ca cc tiu ban: vt l ht nhn - l phn ng; k thut ht nhn - cng ngh bc x; ng dng k thut ht nhn trong nng nghip v sinh hc; y hc ht nhn, x tr, an ton bc x v m i trng; nhin liu, vt liu ht nhn, cht thi phng x#Vt l ht nhn#Cng ngh#ng dng#Bo co khoa hc#TDung## 00451000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200190003900300040 00580070017000620140007000790190005000860820010000918080005001010080005001060090 01900111010000500130011001500135013000700150020001700157020000900174020000400183 039001000187#VV09.11155#VV09.11156#Nguyn Ngc Khu#Lng ng tnh i#Th#Nguy n Ngc Khu#27000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a110tr.^b20 cm#245867#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00492000000000265000450002600110000002600110001100100180002200200110004000300040 00510070036000550140007000910190005000980820010001038080005001130080005001180090 01900123010000500142011001500147005001700162013000700179020001700186020000900203 020000400212039001000216#VN09.03928#VN09.03929#Nguyn Xun Quang#Hai mu l#Th# Nguyn Xun Quang, Trng Quang Vn#27000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi N h vn#2009#^a126tr.^b19cm#Trng Quang Vn#245868#Vn hc hin i#Vit Nam#Th #Thu Dung## 00554000000000301000450002600110000002600110001100200100002200300040003200700400 00360140007000760190005000830820012000888080005001000080005001050090019001100100 00500129011001500134005001100149005001400160005001100174005001100185005000900196 013000700205020001700212020000900229020000400238039001000242#VN09.03930#VN09.039 31#Cung trm#Th#Giang in, Li Tun Hin, Hong Khi..#50000#Vi?t#895.9221008 #^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a136tr.^b19cm#Giang in#Li Tun Hin#Hong Khi#Phng Lan#Thy Minh#245869#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00440000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200090003900300040 00480070017000520140007000690190005000760820010000818080005000910080005000960090 01900101010000500120011001400125013000700139020001700146020000900163020000400172 039001000176#VN09.03933#VN09.03932#Trn Quang Phong#Ct ng#Th#Trn Quang Phon g#27000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a68tr.^b19cm#245870#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00654000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200190003800300190 00570070016000760140007000920190005000990820011001048080005001150080005001200090 01800125010000500143011001500148013000700163021015800170020001700328020000900345 020000700354020000900361039000600370#VN09.03934#VN09.03935#Hong Vit Qun#Vung tri k nim#Bt k v ghi chp#Hong Vit Qun#30000#Vi?t#895.922803#^214#^aH .#^aVn ho dn tc#2009#^a287tr.^b19cm#245871#Nhng k nim ca tc gi v cc vng t m ng i qua, nhng ghi chp ca ng v nhng nhn vt lch s, cc c nhn tiu biu trn mi mt ca i sng#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#Gh i chp#TDung## 00417000000000241000450002600110000002600110001100100120002200200170003400300040 00510070012000550190005000670820009000728080005000810080005000860090018000910100 00500109011001400114013000700128020001700135020000900152020000400161039001000165 #VN09.03936#VN09.03937#Trn c #M ngi tm nng#Th#Trn c #Vi?t#895.922 1#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a51tr.^b19cm#245872#Vn hc hin i#Vit Na m#Th#Thu Dung## 00615000000000265000450002600110000002600110001100200300002201400070005201900050 00590820010000648080005000740080005000790090018000840100005001020110015001070040 02100122013000700143021013600150020001700286020001000303020000800313020000900321 020001300330039000600343#VN09.03938#VN09.03939#Hi - p v vn ho Vit Nam#485 00#Vi?t#398.09597#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a327tr.^b19cm#Ti bn, c s a cha#245873#Nhng kin thc ph cp v vn ho Vit Nam. Vn ho dn gian v nh hng ca n ti s pht trin vn ho, tn gio v vn ho v.v...#Vn hc d n gian#nh hng#Vn ho#Vit Nam#Sch hi p#TDung## 00419000000000241000450002600110000002600110001100100120002200200160003400300040 00500070012000540190005000660820011000718080005000820080005000870090018000920100 00500110011001500115013000700130020001700137020000900154020000400163039001000167 #VN09.03940#VN09.03941#Chu Vn Mn#i dng tm s#Th#Chu Vn Mn#Vi?t#895.9221 34#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a127tr.^b19cm#245874#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00524000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200270003900300180 00660070017000840190005001010820006001068080005001120080005001170090018001220100 00500140011001500145015002900160013000700189020001700196020000900213020001200222 020001400234039001000248#VN09.03942#VN09.03943#Nguyn Minh Ngc#Hn Vit qua li ng thi#Song ng Hn Vit#Nguyn Minh Ngc#Vi?t#895.1#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a154tr.^b19cm#Tn sch ngoi ba: Hn Vit#245875#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th ch Hn#Sch song ng#Thu Dung## 00412000000000241000450002600110000002600110001100100130002200200080003500300040 00430070013000470190005000600820011000658080005000760080005000810090018000860100 00500104011001400109013000700123020001700130020000900147020000400156039001000160 #VN09.03944#VN09.03945#Ng Bch Sen#V lng#Th#Ng Bch Sen#Vi?t#895.922134#^21 4#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a95tr.^b19cm#245876#Vn hc hin i#Vit Nam#Th #Thu Dung## 00869000000000313000450002600110000002600110001100200230002200300960004500700400 01410190005001810820007001868080005001930080005001980090018002030100005002210110 01400226005001200240005001300252005000900265005001100274005001100285015004400296 013000700340021017500347020001100522020000800533020000800541039000600549#VN09.03 946#VN09.03947#Chuyn nhng con ng#Chn lc nhng tc phm trong Lin hoan ph ng s v ti an ton giao thng tnh Yn Bi 2008#Thanh Hng, T c Thnh, Thanh Xun..#Vi?t#363.12#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a99tr.^b19cm#Thanh H ng#T c Thnh#Mc Khi#Thanh Xun#Huyn Minh#TTS ghi: Hi Nh bo Vit Nam tnh Yn Bi#245877#Gii thiu mt s tc phm trong "Lin hoan phng s v t i an ton giao thng tnh Yn Bi nm 2008", nu ln nhng nguy him v giao th ng vn cn tn ti tnh Yn Bi#Giao thng#An ton#Yn Bi#TDung## 00762000000000265000450002600110000002600110001100200530002201900050007508200080 00808080005000880080005000930090019000980100005001170110015001220150036001370130 00700173021023800180020001000418020001700428020000700445020001100452020000900463 020001800472039000600490#VN09.03948#VN09.03949#Mt s vn bn ch chnh sch v th dc th thao#Vi?t#344.597#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a319tr.^b19c m#TTS ghi: Tng cc Th dc Th thao#245878#Gm nhng vn bn chung v vic th i gian cng tc, tuyn dng cn b, c ch qun l bin ch cn b, s chu trc h nhim v s dng v qun l cn b, ch i vi vn ng vin... ca ngnh th dc th thao v ca Chnh ph ban hnh#Php lut#Th dc th thao#Ch #Ch nh sch#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung## 00580000000000241000450002600110000002600110001100200300002201400070005201900050 00590820006000648080005000700080005000750090019000800100005000990110015001040150 03200119013000700151012002400158021013100182020000700313020001200320039000600332 #VN09.03950#VN09.03951#Nhng n chin thut c sc#34000#Vi?t#794.1#^214#^aH. #^aTh dc Th thao#2009#^a255tr.^b19cm#TTS ghi: Tp ch ngi chi c#245879#B i tp c vua tng hp#Hng dn c th (c hnh minh ho) nhng n chin thut c vua tng hp, n nng cao v n phi hp xut sc ca Bobby Fischer#C vua #Chin thut#TDung## 00693000000000241000450002600110000002600110001100200220002201400070004401900050 00510820006000568080005000620080005000670090019000720100005000910110015000960150 03200111012002400143013000700167021025200174020000700426020001200433039000600445 #VN09.03953#VN09.03952#Nhng nc c c o#25000#Vi?t#794.1#^214#^aH.#^aTh d c Th thao#2009#^a191tr.^b19cm#TTS ghi: Tp ch ngi chi c#Bi tp c vua t ng hp#245880#Hng dn c th (c hnh minh ha) nhng nc c c o trong c vua: mt nc bt vua, nc nhy m, nhng n chin thut hay c s dng. T rnh by nhng nc i ngoi l trong c vua. Phn tch th no l n chin thu t v v sao b thua nhanh#C vua#Chin thut#TDung## 00682000000000325000450002600110000002600110001102000180002202000040004002000120 00440390006000560140007000620190005000690820004000748080005000780020017000830030 01300100029001400113007006200127022000500189221004100194005001500235005001600250 00600140026600800180028000900230029801000050032101100140032601900090034001300070 0349#VN09.03955#VN09.03954#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn ngn#TDung#15000#Vi?t#8 23#^214#Php l cu vng#Truyn tranh#Rainbow magic#Daisy Meadows ; Minh ho: Ge orgle Ripper ; Trn Phi Tun dch#T.11#Tin n thi tit: Goldie - tin n nng# Meadows, Daisy#Ripper, Georgle#Trn Phi Tun#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a77tr.^b19cm#Dch Anh#245881## 00464000000000253000450002600110000002600110001100100190002200200160004100300120 00570070019000690140007000880190005000950820010001008080005001100080005001150090 01900120010000500139011001500144013000700159020001700166020000900183020001200192 039000600204#VN09.03956#VN09.03957#Nguyn Th Anh Th#24 gi ln nh#Tiu thuy t#Nguyn Th Anh Th#38000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a2 70tr.^b19cm#245882#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#TDung## 00825000000000253000450002600110000002600110001100200270002200300750004901400070 01240190005001310820006001368080005001420080005001470090021001520100005001730110 01500178015004000193013000700233021029600240020000800536020001000544020001100554 039000600565#VN09.03958#VN09.03959#Nghip v cng tc vn th#Gio trnh dnh ch o ging dy v hc tp ca trng cao ng Ni v H Ni#22000#Vi?t#651.3#^214# ^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a174tr.^b19cm#TTS ghi: Trng cao ng Ni v H Ni#245883#Trnh by: nhng vn chung v cng tc vn th, trch nhim thc hin cc nhim v cng tc vn th trong c quan, t chc qun l vn bn i v n, qun l v s dng con du, lp s hin hnh v np h s vo lu tr c quan, t chc lao ng khoa hc v trang thit b cng tc vn th#Vn th#Ngh ip v#Gio trnh#TDung## 00441000000000253000450002600110000002600110001100100080002200200260003000300040 00560070008000600140007000680190005000750820011000808080005000910080005000960090 01900101010000500120011001500125013000700140020001700147020000900164020000400173 039001000177#VN09.03960#VN09.03961#Th t#Nhng tnh cm chn thnh#Th#Th t #29000#Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a119tr.^b19cm#245884# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00451000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200160003900300080 00550070017000630140007000800190005000870820009000928080005001010080005001060090 01900111010000500130011001500135013000700150020001700157020000900174020000400183 039001000187#VN09.03962#VN09.03963#Nguyn Vn Thanh#Tim ca nh th#Tp th#Nguy n Vn Thanh#27000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a114tr.^b19 cm#245885#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00413000000000241000450002600110000002600110001100100080002200200190003000300040 00490070008000530190005000610820010000668080005000760080005000810090019000860100 00500105011001400110013000700124020001700131020000900148020000400157039001000161 #VN09.03964#VN09.03965#Linh V#Dng sng ma xun#Th#Linh V#Vi?t#895.92214#^21 4#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a85tr.^b19cm#245886#Vn hc hin i#Vit Nam#Th #Thu Dung## 00444000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200090003700300120 00460070015000580140007000730190005000800820010000858080005000950080005001000090 01900105010000500124011001400129013000700143020001700150020000900167020000400176 039001000180#VN09.03966#VN09.03967#Phm Minh Trm#i sng#Th t chn#Phm Minh Trm#20000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a64tr.^b17cm#2458 87#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00439000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200090003300300110 00420070011000530140007000640190005000710820009000768080005000850080005000900090 01900095010000500114011001500119013000700134020001700141020000900158020001200167 039000600179#VN09.03968#VN09.03969#V Anh Th#Hc ung#Tp truyn#V Anh Th#540 00#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a243tr.^b19cm#245888#Vn h c hin i#Vit Nam#Truyn ngn#TDung## 00498000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200210003700300040 00580070015000620140007000770190005000840820010000898080005000990080005001040090 01900109010000500128011001400133013000700147015003800154020001700192020000900209 020000400218039001000222#VN09.03970#VN09.03971#ng Chung T#Mi thm ca im l ng#Th#ng Chung T#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a 97tr.^b16cm#245889#Tn tht ca tc gi: Nguyn Quc Huy#Vn hc hin i#Vit N am#Th#Thu Dung## 00609000000000313000450002600110000002600110001100200250002200300270004700700370 00740190005001110820012001168080005001280080005001330090019001380100005001570110 01500162005001100177005001300188005000900201005001000210005001100220013000700231 020001700238020000900255020000400264039001000268020000800278020000900286#VN09.03 972#VN09.03973#Than Nam Mu ma xun v#Tuyn tp vn - th - nhc#Mai Phng, V Mnh Hng, nh nh..#Vi?t#895.9228008#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a195 tr.^b19cm#Mai Phng#V Mnh Hng#nh nh#Thu Chung#Vn Nguyn#245890#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#Thu Dung#Tp vn#Bn nhc## 00546000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200180 00520030027000700070019000970140007001160190005001230820010001288080005001380080 00500143009001900148010000500167011001500172004003000187013000700217020001700224 020000900241020001200250039000600262#VN09.03981#VN09.03982#VN09.03983#Nguyn Th Anh Th#Nm thng cao ku#Nhng truyn ngn chn lc#Nguyn Th Anh Th#45000# Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a338tr.^b19cm#Ti bn, c sa cha, b sung#245891#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#TDung## 00442000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200100003900300040 00490070017000530140007000700190005000770820010000828080005000920080005000970090 01900102010000500121011001500126013000700141020001700148020000900165020000400174 039001000178#VN09.03984#VN09.03985#Trn Quang Thnh#Duyn th#Th#Trn Quang Th nh#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a102tr.^b19cm#245892 #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00444000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200200003500300040 00550070013000590140007000720190005000790820010000848080005000940080005000990090 01900104010000500123011001500128013000700143020001700150020000900167020000400176 039001000180#VN09.03986#VN09.03987#Nguyn Quang#79 ma xun ni Bc#Th#Nguyn Q uang#66000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a166tr.^b19cm#2458 93#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00425000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200110003100300040 00420070009000460140007000550190005000620820009000678080005000760080005000810090 01900086010000500105011001400110013000700124020001700131020000900148020000400157 039001000161#VN09.03988#VN09.03989#Tng Lm#Hng tnh#Th#Tng Lm#20000#Vi?t# 895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a83tr.^b19cm#245894#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#Thu Dung## 00489000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200190003500300040 00540070013000580140007000710190005000780820010000838080005000930080005000980090 01900103010000500122011001400127013000700141015003500148020001700183020000900200 020000400209039001000213#VN09.03990#VN09.03991#Bch Hu Anh#Bi ht ru ma thu#T h#Bch Hu Anh#30000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a38tr.^ b19cm#245895#Tn tht tc gi: Trn Th Anh o#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Th u Dung## 00434000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200120003400300040 00460070012000500140007000620190005000690820010000748080005000840080005000890090 01900094010000500113011001500118013000700133020001700140020000900157020000400166 039001000170#VN09.03992#VN09.03993#Thanh Tuyn#Ma con gi#Th#Thanh Tuyn#25000 #Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a101tr.^b19cm#245896#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00444000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200210003500300040 00560070013000600140007000730190005000800820009000858080005000940080005000990090 01900104010000500123011001500128013000700143020001700150020000900167020000400176 039001000180#VN09.03994#VN09.03995#Trn Vn Lan#Sng Ba ma nhan sc#Th#Trn V n Lan#29000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a115tr.^b19cm#2458 97#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00437000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200110003600300040 00470070014000510140007000650190005000720820010000778080005000870080005000920090 01900097010000500116011001500121013000700136020001700143020000900160020000400169 039001000173#VN09.03996#VN09.03997#Trn Thu Hin#Min k c#Th#Trn Thu Hin#30 000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a115tr.^b19cm#245898#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00486000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200160003500300040 00510070013000550140007000680190005000750820010000808080005000900080005000950090 01900100010000500119011001400124013000700138015003500145020001700180020000900197 020000400206039001000210#VN09.03998#VN09.03999#Bch Hu Anh#Min cui trng#Th# Bch Hu Anh#30000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a54tr.^b19 cm#245899#Tn tht tc gi: Trn Th Anh o#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00488000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200190003500300040 00540070013000580140007000710190005000780820009000838080005000920080005000970090 01900102010000500121011001400126015003500140013000700175020001700182020000900199 020000400208039001000212#VN09.04001#VN09.04000#Bch Hu Anh#Qu kh ngm sng#T h#Bch Hu Anh#30000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a50tr.^b 19cm#Tn tht tc gi: Trn Th Anh o#245900#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00581000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200120 00348080005000460020010000510070051000610220004001120050016001160050015001320050 01600147005001300163005001600176008000500192009001900197010000500216011001500221 013000700236020001700243020000900260020000400269039000600273#VN09.04002#VN09.040 03#45000#Vi?t#895.9221008#^214#Hng la#Phm Quang Hon, Nguyn B ng, Nguy n ng Bt..#T.1#Phm Quang Hon#Nguyn B ng#Nguyn ng Bt#o Th Bnh#n g Xun Chin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a148tr.^b19cm#245901#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#TDung## 00435000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200090003600300040 00450070014000490140007000630190005000700820010000758080005000850080005000900090 01900095010000500114011001500119013000700134020001700141020000900158020000400167 039001000171#VN09.04004#VN09.04005#Phan Vn Hin#Ci lng#Th#Phan Vn Hin#3500 0#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a108tr.^b19cm#245902#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00466000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200090003500300040 00440070024000480140007000720190005000790820010000848080005000940080005000990090 01900104010000500123011001500128005001000143013000700153020001700160020000900177 020000400186039001000190#VN09.04006#VN09.04007#V Ngc Ton#Giao ma#Th#V Ngc Ton, Hong Yn#35000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a111tr .^b19cm#Hong Yn#245903#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00449000000000253000450002600110000002600110001100100190002200200180004100300040 00590070019000630140007000820190005000890820009000948080005001030080005001080090 01900113010000500132011001500137013000700152020001700159020000900176020000400185 039000600189#VN09.04008#VN09.04009#Nguyn Trng Cng#Cung bc tnh yu#Th#Nguy n Trng Cng#35000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a102tr.^b 19cm#245904#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00436000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200090003200300040 00410070010000450140007000550190005000620820009000678080005000760080005000810090 01900086010000500105011002500110013000700135020001700142020000900159020000400168 039001000172#VN09.04010#VN09.04011#Duy Quyn#Nt xanh#Th#Duy Quyn#30000#Vi?t# 895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a102tr., 7tr. nh^b19cm#245905#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00641000000000289000450002600110000002600110001100100120002200200440003400700120 00780140007000900190005000970820008001028080005001100080005001150090010001200100 00500130011001500135013000700150021011400157020001000271020000800281020001700289 020001900306020001000325020001000335039000600345#VN09.04012#VN09.04013#Trn V H i#Tm hiu thut ng php lut ti chnh cng#Trn V Hi#49500#Vi?t#343.597#^ 214#^aH.#^aT php#2009#^a250tr.^b19cm#245906#Gii ngha cc thut ng c s p xp theo bng ch ci v nhng ni dung php l ca php lut ti chnh cng# Php lut#Qun l#Qun l nh nc#Ti chnh nh nc#Ti chnh#Thut ng#TDung# # 00651000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020040000470070015000870220004001020080005001060090010001110100 00500121011001500126013000700141001001500148021010500163020001000268020001600278 020002100294020000800315020000900323020001100332039000600343#VN09.04014#VN09.040 15#45000#Vi?t#345.597#^214#Bi tp lut hnh s v t tng hnh s# c Hng H#T.1#^aH.#^aT php#2009#^a327tr.^b19cm#245907# c Hng H#Gii thiu 68 b i tp cng cc gi tr li v tnh hung v cu hi v lut hnh s v t tng hnh s#Php lut#B lut hnh s#Lut t tng hnh s#Bi tp#Vit Nam#Gio tr nh#TDung## 00772000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200380 00480030049000860070029001350140007001640190005001710820006001768080005001820080 01800187009002300205010000500228011001500233006000800248013000700256020001100263 020000800274020002000282039001000302021014800312020001000460#VN09.04016#VN09.040 18#VN09.04017#Chopra, Deepak#By quy lut tinh thn ca thnh cng#Kim ch nam t hit thc t ti c m ca bn#Deepak Chopra ; L nh dch#30000#Vi?t#650 .1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a142tr.^b18cm#L nh#245 908#Thnh cng#C nhn#B quyt thnh cng#Thu Dung#Trnh by by quy lut v t inh thn hng ti thc v s giu c, thnh cng da trn s hiu bit n g n v cch thc vn hnh ca t nhin#Thnh t## 00671000000000229000450002600110000002600110001100100100002200200120003200700100 00440190005000540820006000598080005000650080018000700090023000880100005001110110 01500116013000700131021028000138020000900418020000800427039000600435#VN09.04019# VN09.04020#Tr Quang#Tm nh lc#Tr Quang#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Vn ho Si Gn#2009#^a943tr.^b19cm#245909#Trnh by v gio l ca o Pht : quan nim nhn bn cao con ngi v hng dn con ngi thc hin nhn cch tng i v nhn cch vin mn. cp n vn t chc ca o Pht: tng g i ch tr cng vic cn bn ca o, ch trng lp trng hot ng ca Pht g io...#o Pht#Gio l#TDung## 00668000000000265000450002600110000002600110001100200390002200700480006101900050 01090820006001148080005001200080018001250090023001430100005001660110015001710050 01600186005001300202013000700215021013300222020000900355020001600364020000800380 020000800388039000600396#VN09.04021#VN09.04022#c Pht Thch ca xut hin nh th#S.t., gii thiu: Thch Trung Hu, Thch Hi n#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a560tr.^b19cm#Thch Trung Hu#Thch Hi n# 245910#Gii thiu bi cnh n v ng sanh ca c Pht; s tch c Pht Th ch Ca ra i v cuc sng tu hnh, thuyt php ca c Pht#o Pht#Thch Ca M u Ni#Tu hnh#S tch#TDung## 00550000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020015000340030013000490070025000620220005000870050012000920080018001040090 01100122010000500133011001500138006000600153019001400159012003500173020001700208 020000900225020001300234039000600247013000700253#VN09.04023#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Pha l diu k#Truyn tranh#Kiyoko Arai ; P.G.P dch#T.10#Kiyoko Arai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a191tr.^b18cm#P.G.P#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#TDung#245911## 00555000000000289000450002600110000000600050001102000170001602000090003302000130 00420390006000550140007000610190005000680820006000738080005000790020019000840030 01300103007002600116022000400142005001400146008001800160009001100178010000500189 011001500194019001400209012003500223013000700258#VN09.04024#Nana#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#TDung#14000#Vi?t#895.6#^214#u trng rc la#Truyn t ranh#Marimo Ragawa ; Nana dch#T.5#Marimo Ragawa#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 09#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#245912## 00519000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000170003303900060 00500140007000560190005000630820006000688080005000740020013000790030013000920070 03400105022000500139005001500144006001200159008001800171009001100189010000500200 011001500205019001400220013000700234#VN09.04025#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc hi n i#TDung#14000#Vi?t#895.6#^214#Gi tri cy#Truyn tranh#Takaya Natsuki ; Q unh Hng dch#T.11#Takaya Natsuki#Qunh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#200 9#^a199tr.^b18cm#Dch Nht Bn#245913## 00562000000000289000450002600110000002000170001102000090002802000130003703900060 00500190005000560820006000618080005000670140007000720020013000790030013000920070 03200105022000500137005001600142006000900158008001800167009001100185010000500196 011001500201019001400216012003500230013000700265#VN09.04026#Vn hc hin i#Nh t Bn#Truyn tranh#TDung#Vi?t#895.6#^214#11500#Ushio & Tora#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro ; Duy Ngc dch#T.33#Fujita Kazuhiro#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a182tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#245914 ## 00507000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000170003303900060 00500140007000560190005000630820006000688080005000740020018000790030013000970070 02600110022000400136005001100140006000800151008001800159009001100177010000500188 011001500193019001400208013000700222#VN09.04027#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc hi n i#TDung#14000#Vi?t#895.6#^214#Kht vng v ch#Truyn tranh#Koyama Yuu ; Hi Th dch#T.9#Koyama Yuu#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a189tr.^b 18cm#Dch Nht Bn#245915## 00561000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100170 00440020016000610070032000770140007001090190005001160820004001218080005001250080 00500130009001900135010000500154011001500159019000800174006000900182012002300191 013000700214020001700221020000300238020001200241039000600253#VV09.11157#VV09.111 60#VV09.11158#VV09.11159#Macomber, Debbie#u phi v yu#Debbie Macomber ; Yn Minh dch#79000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a463tr.^b21cm#Dch M#Yn Minh#Chuyn tnh vnh Cedar#245916#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#TDung# # 00607000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300500090 00440120023000530010017000760020025000930070048001180140007001660190005001730820 00400178808000500182008000500187009001900192010000500211011001500216019000800231 006000900239013000700248020001700255020000300272020001200275039000600287#VV09.11 161#VV09.11162#VV09.11163#VV09.11164#Yn Minh#Chuyn tnh vnh Cedar#Macomber, D ebbie#Ngy mai khng hn trc#Debbie Macomber ; Yn Minh h.. ; Vit Anh dch#8 4000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a495tr.^b21cm#Dch M#Vit Anh #245917#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#TDung## 00604000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300500090 00440120023000530010017000760020020000930070049001130140007001620190005001690820 00400174808000500178008000500183009001900188010000500207011001500212019000800227 006001000235013000700245020001700252020000300269020001200272039000600284#VV09.11 166#VV09.11165#VV09.11168#VV09.11167#Yn Minh#Chuyn tnh vnh Cedar#Macomber, D ebbie#...C anh trong i#Debbie Macomber ; Yn Minh h.. ; Thu Trang dch#87000 #Vi?t#813#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a511tr.^b21cm#Dch M#Thu Trang#24 5918#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#TDung## 00562000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300600090 00440120023000530010017000760020017000930070032001100140007001420190005001490820 00400154808000500158008000500163009001900168010000500187011001500192019000800207 013000700215020001700222020000300239020001200242039000600254#VV09.11169#VV09.111 70#VV09.11172#VV09.11171#Yn Minh#Chuyn tnh vnh Cedar#Macomber, Debbie#Tm l i tnh yu#Debbie Macomber ; Yn Minh dch#76000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a455tr.^b21cm#Dch M#245919#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#TDung ## 00596000000000313000450002600110000002600110001102600110002202000170003302000110 00500200012000610390006000730140007000790190005000860820006000918080005000970010 01000102002000700112003001200119007004500131022000400176221001300180008000500193 009001900198010000500217011001500222006002200237019001600259013000700275#VV09.11 173#VV09.11174#VV09.11175#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#TDung#60000#V i?t#895.1#^214#Long Nhn#B Hn#Tiu thuyt#Long Nhn ; Nhm dch: Bin Hoang hi p khch#T.2#Ma mn k b#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a429tr.^b21cm#Bin Hoang hip khch#Dch Trung Quc#245920## 00451000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200180 00450070012000630140007000750190005000820820010000878080005000970080005001020090 01900107010000500126011001500131013000700146020001700153020000900170020001200179 039000600191#VV09.11176#VV09.11177#VV09.11178#Hng Sakura#Xu xu, ng khc!#Hng Sakura#45000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a334tr.^b21cm#2 45921#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#TDung## 00540000000000289000450002600110000002600110001102600110002200600120003301200120 00450010011000570020016000680070029000840140007001130190005001200820004001258080 00500129008001800134009002300152010000500175011001500180019000900195013000700204 020001700211020000400228020001200232039000600244#VV09.11179#VV09.11181#VV09.1118 0#Mnh Chng#Vn hc Anh#Nesbit, E.#Lu i thn b#E. Nesbit ; Mnh Chng dc h#59000#Vi?t#823#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a334tr.^b2 1cm#Dch Anh#245922#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#TDung## 00946000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200430003300700660 00760140007001420190005001490820007001548080005001610080005001660090027001710100 00500198011001500203015004200218013000700260005001500267005001600282005001400298 00500130031200500170032502102290034202000090057102000230058002000110060303900060 0614#VV09.11182#VV09.11184#VV09.11183#Gio trnh qun tr ti chnh doanh nghip #B.s.: Nguyn Vn Nam (ch.b.), Phm Quang Trung, Nguyn Vn nh..#45000#Vi?t#6 58.15#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a311tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn#245923#Nguyn Vn Nam#Nguyn Vn nh#Dng c Ln#V nh Hin#Phm Quang Trung#Trnh by nhng kin thc c bn ca qun l ti sn c nh, cc bo co ti chnh (k ton, thu nhp, lung tin), qun l vn, ti sn, cc quyt nh v phn tch v chi ph u t, doanh li, ri ro, nh gi chng khon...#Qun tr#Ti chnh doanh nghip#Gio trnh#TDung## 00904000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200320 00490070042000810140007001230190005001300820006001358080005001410080005001460090 02700151010000500178011001500183015009100198005001700289013000700306021016500313 02000180047802000200049602000110051602000210052702000130054802000110056103900060 0572#VV09.11185#VV09.11187#VV09.11186#Nguyn Vn Cng#Gio trnh phn tch kinh doanh#Nguyn Vn Cng (ch.b.), Nguyn Nng Phc#51000#Vi?t#338.7#^214#^aH.#^a i hc Kinh t Quc dn#2009#^a342tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. B mn K ton Qun tr v Phn tch kinh doanh#Nguyn Nng Phc#245924#Tr nh by v c s l lun ca phn tch kinh doanh. Hng dn phn tch hot ng kinh doanh, u t, ti chnh cng nh tnh hnh ti chnh v hiu qu kinh doa nh#Phn tch kinh t#Phn tch ti chnh#Kinh doanh#Hot ng kinh doanh#Doanh n ghip#Gio trnh#TDung## 00745000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200310 00490070022000800140007001020190005001090820007001148080005001210080005001260090 02700131010000500158011001500163015005700178013000700235021012600242020000900368 020001100377020001800388020002000406020001100426039000600437#VV09.11188#VV09.111 89#VV09.11190#Phan Cng Ngha#Gio trnh thng k cht lng#Phan Cng Ngha ch. b.#68000#Vi?t#330.02#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a443tr.^b24cm# TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Thng k#245925#Trnh by: nhng vn chung ca thng k cht lng, h thng ch tiu thng k cht lng v p hn tch thng k cht lng#Thng k#Cht lng#Thng k ng dng#Thng k cht lng#Gio trnh#TDung## 00733000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200530 00470290042001000070038001420140007001800190005001870820004001928080005001960080 00500201009001800206010000500224011001500229005001500244013000700259021011600266 020001000382020001300392020000900405020001100414039000600425#VV09.11191#VV09.111 93#VV09.11192#Trn L Duyn#Gio trnh vit on v bi lun hn lm - ting Anh #Academic paragraphs and essays in English#Trn L Duyn (ch.b.), Dng Th Thc #60000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a331tr.^b24cm#Dng Th Thc# 245926#Trnh by: cc dng vn vit on c bn, cc dng bi lun v cc dng b i vit thng gp phn TASK 1 ca IELTS#Ting Anh#K nng vit#Bi lun#Gio trnh#TDung## 00763000000000265000450002600110000002600110001100100200002200200370004200700200 00790140007000990190005001060820010001118080005001210080005001260090010001310100 00500141011001500146013000700161021027500168020001000443020000900453020001500462 020001400477039000600491#VV09.11194#VV09.11195#Phan Th Hng Thu#127 tnh hun g v php lut lao ng#Phan Th Hng Thu#72000#Vi?t#344.59701#^214#^aH.#^aT php#2008#^a395tr.^b24cm#245927#Trnh by 127 tnh hung v php lut lao ng, lin quan n: hp ng lao ng, vic lm - tin lng, thi gian lm vic v ngh ngi, bo him x hi, ngi Vit Nam i lm vic nc ngoi theo hp n g, tranh chp lao ng v gii quyt tranh chp lao ng, nh cng#Php lut#La o ng#Ngi lao ng#Lut lao ng#TDung## 00763000000000313000450002600110000002600110001100200330002200700690005501400070 01240190005001310820004001368080005001400080005001450090023001500100005001730110 01500178005001100193005001700204005001700221005001600238005001900254013000700273 021010900280020001100389020001700400020001600417020001000433039000600443#VV09.11 196#VV09.11197#Calixarene hp cht siu phn t#L Vn Tn, Dng Tun Quang, Ng uyn Ngc Tun... ; L Vn Tn ch.b.#30000#Vi?t#547#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a119tr.^b24cm#L Vn Tn#Dng Tun Quang#Nguyn Ngc Tun#Trn Quan g Hiu#Nguyn Th Ngc L#245928#Trnh by v: calixaren, thialcalixaren, crowne te calixaren, ajocalixaren v ng dng ca hp cht calixaren#Ho hu c#Hp ch t ho hc#Hp cht hu c#Calixaren#TDung## 00829000000000313000450002600110000002600110001100100170002200200290003900300450 00680070034001130140007001470190005001540820006001598080005001650080005001700090 02300175010000500198011001500203015004200218005001600260013000700276004003500283 021014600318020000800464020001000472020001600482020001100498039000600509#VV09.11 198#VV09.11199#Nguyn Hong Hi#Lp trnh matlab v ng dng#Dnh cho sinh vin khi Khoa hc v K thut#Nguyn Hong Hi, Nguyn Vit Anh#71000#Vi?t#005.1#^2 14#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a371tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni#Nguyn Vit Anh#245929#In ln th 5, c sa cha, b sung#Hng dn ci t Matlab cho Windows, cc bi ton k thut, nhng c im ca ca s l nh trong Matlab, cc php ton, thao tc i vi mng...#Tin hc#Lp trnh#Phn mm Matlab#Gio trnh#TDung## 00725000000000277000450002600110000002600110001100100180002200200320004000700180 00720140007000900190005000970820004001028080005001060080005001110090023001160100 00500139011001500144004003400159013000700193021018800200020000900388020001400397 020001900411020001100430039000600441#VV09.11201#VV09.11200#Nguyn Don Phc#L thuyt iu khin tuyn tnh#Nguyn Don Phc#75000#Vi?t#515#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a440tr.^b24cm#In ln th 4, c sa i, b sung#245930#Tm hiu l thuyt iu khin tuyn tnh. Trnh by cc bc thc hin bi ton i u khin lin tc trong min phc, iu khin lin tc trong min thi gian, iu khin h thng lin tc#Ton hc#B iu khin#Ton t tuyn tnh#Gio trnh#TD ung## 00704000000000289000450002600110000002600110001100100170002200200810003900700330 01200140007001530190005001600820004001658080005001690080005001740090023001790100 00500202011001500207005001500222013000700237021011300244020001000357020001200367 020000900379020000900388020001100397039000600408#VV09.11202#VV09.11203#Phm Ngc Nguyn#Gio trnh phng php kim tra khng ph hu kim loi bng tia rnghen v gamma#Phm Ngc Nguyn, Phm Khc Hng#42000#Vi?t#669#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a206tr.^b24cm#Phm Khc Hng#245931#Thm d khuyt tt bng tia ronghen. Tm khuyt tt bng tia gamma. K thut chp nh phng x. K thut an ton#Tia gamma#Tia Rnghen#Kim tra#Kim loi#Gio trnh#Hng## 00646000000000289000450002600110000002600110001100100170002200200350003900700460 00740140007001200190005001270820006001328080005001380080005001430090023001480100 00500171011001500176005001500191005001100206005001600217013000700233021008300240 020000700323020000900330020001100339039000600350#VV09.11204#VV09.11205#Nguyn Qu c Tun#Cc phng php gia cng tin tin#Nguyn Quc Tun, V Ngc Pi, Nguyn Vn Hng#72000#Vi?t#671.7#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a162tr.^b24cm# Phm Khc Hng#V Ngc Pi#Nguyn Vn Hng#245932#Trnh by cc phng php gia c ng c, gia cng nhit, gia cng in, gia cng ho#C kh#Gia cng#Gio trnh#H ng## 00651000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200390003900700170 00780140007000950190005001020820010001078080005001170080005001220090023001270100 00500150011001500155013000700170021016900177020001600346020001800362020001100380 039000600391#VV09.11206#VV09.11207#Nguyn Thnh Tr#H thng thu lc trn my c ng nghip#Nguyn Thnh Tr#40000#Vi?t#621.90028#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thu t#2009#^a189tr.^b24cm#245933#Trnh by nguyn l thu lc, thu tnh. Bnh cha du v ph tng, bm thu lc. Nguyn l ca b tc ng trong h thng thu l c. Cch mch thu lc v s mch...#My cng nghip#H thng thu lc#Gio tr nh#Hng## 00625000000000265000450002600110000002600110001100100180002200200370004000300470 00770070018001240190005001420820006001478080005001530080005001580090023001630100 00500186011001500191015003000206013000700236021008000243020001100323020000700334 020001200341039000600353#VV09.11208#VV09.11209#Trn Th Minh c#Nhn bit tm l tr em qua tranh v#Phn tch tranh ca hc sinh trng gio dng#Trn Th Mi nh c#Vi?t#155.4#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a171tr.^b25cm#TTS ghi: Cc V26. B Cng an#245934#Gii thiu phng php trc nghim tm l tr em qua cc bc tranh v ca chng#Tm l hc#Tr em#Trc nghim#Hng## 00598000000000277000450002600110000002600110001100100090002200200230003100300230 00540070009000770140007000860190005000930820010000988080005001080080005001130090 01900118010000500137011001500142013000700157021010800164020001900272020001000291 020000400301020000900305039000600314#VV09.11210#VV09.11211#o Vnh#Ngi v tha o thc mi#Bnh v gii thiu th#o Vnh#50000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb . Hi Nh vn#2009#^a222tr.^b20cm#245935#Gii thiu cc bi vit ca tc gi o Vnh bnh lun v cc tc phm th hay ca nhiu tc gi trong nc#Nghin cu vn hc#Bnh lun#Th#Vit Nam#Hng## 00439000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200160003700300040 00530070015000570140007000720190005000790820010000848080005000940080005000990090 01900104010000500123011001400128013000700142020001700149020000900166020000400175 039000600179#VV09.11212#VV09.11213#Phan Vn Quang#Du ma se lnh#Th#Phan Vn Q uang#45000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a97tr.^b21cm#24593 6#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00428000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200110003400300040 00450070012000490140007000610190005000680820010000738080005000830080005000880090 01900093010000500112011001400117013000700131020001700138020000900155020000400164 039000600168#VV09.11214#VV09.11215#Trc Phng#Ma H Ni#Th#Trc Phng#30000 #Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a86tr.^b21cm#245937#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#Hng## 00689000000000325000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020013000350030013000480070049000610220004001100050010001140050015001240050 01000139006000800149008001800157009002300175010000500198011001400203012003500217 01500540025201900090030602000180031502000040033302000130033703900060035001300070 0356#VV09.11216#22000#Vi?t#891.73#^214#Hy i y!#Truyn tranh#F. Kamov, A. K udrianski, A. Khait ; Anh Ci dch#T.4#Kamov, F.#Kudrianski, A.#Khait, A.#Anh C i#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a63tr.^b21cm#B truyn tranh n i ting th gii#Cuc i u l th gia g si v ch th thng minh#Dch Nga# Vn hc thiu nhi#Nga#Truyn tranh#Hng#245938## 00689000000000325000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020013000350030013000480070049000610220004001100050010001140050015001240050 01000139006000800149008001800157009002300175010000500198011001400203012003500217 01500540025201900090030602000180031502000040033302000130033703900060035001300070 0356#VV09.11217#22000#Vi?t#891.73#^214#Hy i y!#Truyn tranh#F. Kamov, A. K udrianski, A. Khait ; Anh Ci dch#T.5#Kamov, F.#Kudrianski, A.#Khait, A.#Anh C i#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a63tr.^b21cm#B truyn tranh n i ting th gii#Cuc i u l th gia g si v ch th thng minh#Dch Nga# Vn hc thiu nhi#Nga#Truyn tranh#Hng#245939## 00704000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100250 00440020019000690290013000880070024001010140007001250190005001320820004001378080 00500141008001800146009002300164010000500187011001400192012002600206015004400232 013000700276021007100283020001000354020000800364020001200372039000600384#VV09.11 218#CD09.00917#CD09.00918#VV09.11219#Andersen, Hans Christian#The little mermaid #Nng tin c#Hans Christian Andersen#26000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Vn ho Si Gn#2009#^a87tr.^b21cm#Let's enjoy masterpieces!#Tn sch ngoi ba: Cu chuyn nng tin c#245940#Hng dn t hc t vng ting Anh qua cu c huyn c tch Nng tin c#Ting Anh#T vng#Sch t hc#Hng## 00635000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200240 00440290019000680070016000870140007001030010017001100190005001270820004001328080 00500136008001800141009002300159010000500182011001500187012002600202013000700228 021006200235020001000297039000600307020000800313020001200321#CD09.00919#CD09.009 20#VV09.11220#VV09.11221#The old man and the sea#ng gi v bin c#Emest Heming way#32000#Hemingway, Emest#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si G n#2009#^a139tr.^b21cm#Let's enjoy masterpieces!#245941#Hng dn hc t vng ti ng Anh qua chuyn ng gi v bin c#Ting Anh#Hng#T vng#Sch t hc## 00441000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200160003800300040 00540070016000580140007000740190005000810820010000868080005000960080005001010090 01900106010000500125011001400130013000700144020001700151020000900168020000400177 039000600181#VV09.11222#VV09.11223#Nguyn Anh Thn#ng nhn gian#Th#Nguyn An h Thn#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a62tr.^b19cm#245 942#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00439000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200180003600300040 00540070014000580140007000720190005000790820010000848080005000940080005000990090 01900104010000500123011001400128013000700142020001700149020000900166020000400175 039000600179#VV09.11225#VV09.11224#Phan Ngc Lan#Cn mi trong ti#Th#Phan Ngc Lan#30000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a92tr.^b21cm#24594 3#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00480000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200170 00480030012000650070015000770140007000920190005000990820010001048080005001140080 00500119009001900124010000500143011001500148013000700163020001700170020000900187 020001200196039000600208#VV09.11226#VV09.11228#VV09.11227#V Th Xun H#Th gi i ti en#Tiu thuyt#V Th Xun H#39000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a244tr.^b21cm#245944#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hng## 00608000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200600 00490070016001090190005001250820009001308080005001390080012001440090017001560100 00500173011001500178013000700193021008200200020001700282020002100299020000900320 020000700329039000600336#VV09.11229#VV09.11231#VV09.11230#Trnh Trng Gi#Di tc h lch s khng chin: T ng h Trnh - Phng Lu#Trnh Trng Gi#Vi?t#959.7 043#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a327tr.^b21cm#245945#Gm cc bi vi t hi k v lch s khng chin ca t ng h Trnh - Phng Lu#Vn hc hin i#Khng chin chng M#Vit Nam#Hi k#Hng## 00732000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010013000540020010000670030045000770070037001220220 00400159005001200163008001200175009001700187010000500204011001500209013000700224 00500130023102101080024402000100035202000180036202000120038002000080039203900060 0400#VV09.11234#VV09.11232#VV09.11233#37000#Vi?t#428#^214#Nunan, David#Listen i n#Luyn k nng nghe, ni v pht m ting Anh#David Nunan ; Trng Minh gii th iu#T.1#Trng Minh#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a211tr.^b24cm#245946#Nuna n, David#Hng dn hc ting Anh theo k nng nghe hiu, k nng ni v pht m chun theo mu 20 bi tp tnh hung#Ting Anh#K nng nghe hiu#K nng ni#Ph t m#Hng## 00743000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010013000540020010000670030045000770070037001220220 00400159005001200163008001200175009001700187010000500204011001500209013000700224 00500130023102100960024402000100034002000180035002000120036802000080038002000110 0388039000600399#VV09.11235#VV09.11236#VV09.11237#37000#Vi?t#428#^214#Nunan, Da vid#Listen in#Luyn k nng nghe, ni v pht m ting Anh#David Nunan ; Trng Minh gii thiu#T.2#Trng Minh#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a221tr.^b24cm #245947#Nunan, David#Hng dn hc ting Anh, luyn k nng nghe ni v pht m ting Anh gm 20 bi tp theo ch #Ting Anh#K nng nghe hiu#K nng ni#Ph t m#Gio trnh#Hng## 00494000000000265000450000200200000000300110002000700360003101400060006701900050 00730820007000788080005000850080012000900090017001020100005001190110014001240050 01300138005001200151005000900163013000700172020000900179020001100188020000900199 020001400208039000600222#Tp t ch mu gio#5 - 6 tui#Nguyn Thng, Hng Gian g, L Thanh#6000#Vi?t#372.21#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a23tr.^b24 cm#Nguyn Thng#Hng Giang#L Thanh#245948#Tp vit#Ting Vit#Mu gio#Sch m u gio#Hng## 00482000000000253000450002600110000000200290001100700300004001400070007001900050 00770820007000828080005000890080012000940090017001060100005001230110015001280050 01300143005001600156013000700172020001100179020001200190020000600202020001400208 039000600222#VV09.11238#155 bi lm vn ting Vit 2#Trn Tho L, Thi Quang Vi nh#20000#Vi?t#372.62#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a104tr.^b24cm#Trn Tho L#Thi Quang Vinh#245949#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 2#Sch c thm#Hng ## 00483000000000253000450002600110000000200260001100700420003701400070007901900050 00860820006000918080005000970080012001020090017001140100005001310110015001360050 01400151005001500165005001100180013000700191020000500198020000600203020001400209 039000600223#VV09.11239#Cc bi ton thng minh 2#T Hoi Phong, Hunh Bo Chu, L Hi Anh#17000#Vi?t#372.7#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a115tr.^b2 4cm#T Hoi Phong#Hunh Bo Chu#L Hi Anh#245950#Ton#Lp 2#Sch c thm#Hn g## 00483000000000253000450002600110000000200260001100700420003701400070007901900050 00860820006000918080005000970080012001020090017001140100005001310110015001360050 01400151005001500165005001100180013000700191020000500198020000600203020001400209 039000600223#VV09.11240#Cc bi ton thng minh 4#T Hoi Phong, Hunh Bo Chu, L Hi Anh#24000#Vi?t#372.7#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a115tr.^b2 4cm#T Hoi Phong#Hunh Bo Chu#L Hi Anh#245951#Ton#Lp 4#Sch c thm#Hn g## 00483000000000253000450002600110000000200260001100700420003701400070007901900050 00860820006000918080005000970080012001020090017001140100005001310110015001360050 01400151005001500165005001100180013000700191020000500198020000600203020001400209 039000600223#VV09.11241#Cc bi ton thng minh 5#T Hoi Phong, Hunh Bo Chu, L Hi Anh#24000#Vi?t#372.7#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a144tr.^b2 4cm#T Hoi Phong#Hunh Bo Chu#L Hi Anh#245952#Ton#Lp 5#Sch c thm#Hn g## 00604000000000253000450002600110000000200510001100300350006201400070009701900050 01040820004001098080005001130080005001180090011001230100005001340110017001390150 06900156013000700225021006900232020000900301020001000310020000800320020001600328 039000600344#VV09.11242#Thit k in hnh nh cng nhn khu cng nghip#T 1. 1 - 01 - 07 n 1.1 - 05 - 07#34000#Vi?t#728#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a83tr.^ b30x21cm#TTS ghi: B Xy dng. Vin Kin trc, Quy hoch th v Nng thn#24 5953#Gii thiu bn v thit k in hnh nh cng nhn khu cng nghip#Thit k#Kin trc#Nh ca#Khu cng nghip#Hng## 00647000000000241000450002600110000000200410001100300640005201400070011601900050 01230820004001288080005001320080005001370090011001420100005001530110018001580150 13000176013000700306021005900313020000900372020001000381020000800391039000600399 #VV09.11243#Thit k mu nh cng v cho gio vin#S dng cho cc x vng su , vng xa, vng c bit kh khn...#60000#Vi?t#728#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^ a167tr.^b30x21cm#TTS ghi: B Xy dng. Vin Kin trc, Quy hoch th v Nng thn. B Gio dc v o to. Vin Nghin cu Thit k trng hc#245954#Gii t hiu bn v thit k mu nh cng v cho gio vin#Thit k#Kin trc#Nh ca# Hng## 00569000000000253000450002600110000000200350001100300350004601400070008101900050 00880820004000938080005000970080005001020090011001070100005001180110018001230150 06900141013000700210021005700217020000900274020001000283020001000293020000600303 039000600309#VV09.11244#Thit k in hnh bnh vin huyn#T 257 - 01 - 06 n 257 - 03 - 06#56000#Vi?t#725#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a143tr.^b30x21cm#TTS g hi: B Xy dng. Vin Kin trc, Quy hoch th v Nng thn#245955#Gii thiu cc bn v thit k in hnh bnh vin huyn#Thit k#Kin trc#Bnh vin#Huy n#Hng## 00691000000000265000450002600110000000100110001100200580002200300350008000700110 01150140007001260190005001330820006001388080005001440080005001490090011001540100 00500165011001500170013000700185021018000192020001800372020000800390020001100398 020001000409039000600419#VV09.11245#L Hng K#Quy hoch mi trng th v ph t trin th bn vng#T 257 - 01 - 06 n 257 - 03 - 06#L Hng K#45000#Vi ?t#307.1#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a199tr.^b24cm#245956#Phng php tip cn c c vn v mi trng th. Qui hoch mi trng th v pht trin th bn vng. Qun l mi trng th cc cp quc gia, vng, tnh v th#Mi trng th#Qun l#Pht trin#Cng ng#Hng## 00646000000000265000450002600110000000100130001100200350002400700330005901400070 00920190005000990820004001048080005001080080005001130090011001180100005001290110 01500134005001900149004000800168013000700176021014500183020000900328020001900337 020001800356039000600374#VV09.11246#L Vn Thanh#Cng ngh sn xut cht mu gm s#L Vn Thanh, Nguyn Minh Phng#22000#Vi?t#666#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^ a103tr.^b24cm#Nguyn Minh Phng#Ti bn#245957#Nguyn liu sn xut cc cht mu gm s. Thit b cho sn xut cht mu gm s. Cc Picmen v cht mu gm s trn men, di men cho gm xp#Ngh gm#Cng ngh sn xut#Cng ngh ho hc#H ng## 00673000000000241000450002600110000000100130001100200420002400700280006601400070 00940190005001010820006001068080005001120080005001170090011001220100005001330110 01500138005001400153013000700167021023300174020000900407020000900416039000600425 #VL09.01431#Bi Xun Cy#Thit k cnh quan, mi trng ng t#Bi Xun Cy, ng Minh Tn#40000#Vi?t#625.7#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a132tr.^b27cm#ng M inh Tn#245958#Thu nhn thng tin qua th gic ca ngi khi tham gia giao thng v cc vn c bn v m hc. Tng quan v thit k cnh quan ng t. Thi t k bnh v trc dc. Thit k trc ngang. Thit k cnh quan mi trng b n ngoi#Thit k#ng b#Hng## 00823000000000289000450002600110000000200500001100700800006101400070014101900050 01480820004001538080005001570080005001620090011001670100005001780110015001830050 01500198005001600213005002100229005001300250013000700263021020400270020002500474 020000900499020000800508020001100516039000600527#VL09.01432#Bi tp v n mn hc kt cu b tng ct thp#Trn Mnh Tun, V Th Thu Thu, Nguyn Th Thu im... ; Trn Mnh Tun ch.b.#25000#Vi?t#691#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a100tr. ^b27cm#Trn Mnh Tun#V Th Thu Thu#Nguyn Th Thu im#Mai Vn Cng#245959#G ii thiu l thuyt v bi tp v cu kin chu un, cu kin chu nn, cu kin chu ko, tnh ton cu kin b tng. Ct thp theo trng thi gii hn th hai v n mn hc kt cu b tng ct thp#Kt cu b tng ct thp#Xy dng#Bi tp#Gio trnh#Hng## 00583000000000241000450002600110000000100180001100200160002900700180004501400070 00630190005000700820004000758080005000790080005000840090011000890100005001000110 01500105004000800120013000700128021018200135020000900317020000900326039000600335 #VL09.01433#Nguyn Vit Trung#Thit k ti u#Nguyn Vit Trung#39000#Vi?t#620# ^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a162tr.^b27cm#Ti bn#245960#Nhng kin thc c bn v thc dng v cc phng php thit k ti u cc i tng k thut ni chung. Cc bi ton tm nghim ti u, thit k ti u... trong giao thng vn ti.#K thut#Thit k#Hng## 00778000000000289000450002600110000000100180001100200300002900700420005901400070 01010190005001080820004001138080005001170080005001220090011001270100005001380110 01500143005001500158004000800173013000700181021021800188020002500406020000900431 020000900440020002200449020001100471039000600482#VL09.01434#Nguyn Vit Trung#K t cu ng thp nhi b tng#Nguyn Vit Trung (ch.b.), Trn Vit Hng#38000#Vi? t#691#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a158tr.^b27cm#Trn Vit Hng#Ti bn#245961#Gi i thiu chung v kt cu ng thp nhi b tng; trng thi c hc, tnh cht li n kt ca b tng v ng thp, trng thi ng sut ca ct ng thp nhi b tng ; l thuyt tnh ton kt cu ng thp nhi b tng...#Kt cu b tng ct thp# Xy dng#ng thp#Thp ng nhi b tng#Gio trnh#Hng## 00655000000000265000450002600110000000100150001100200280002600700150005401400070 00690190005000760820004000818080005000850080005000900090011000950100005001060110 01500111004000800126013000700134021020300141020001000344020000900354020000900363 020001100372039000600383#VL09.01435#T Trng Xun#Nguyn l thit k bo tng#T Trng Xun#39000#Vi?t#690#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a146tr.^b27cm#Ti bn#2 45962#Gii thiu nhng khi nim chung v bo tng; cc b phn chc nng ca b o tng; b cc mt bng - hnh khi ca cng trnh bo tng. Nhng vn k thu t, kinh t v an ton trong cng trnh bo tng#Kin trc#Thit k#Bo tng#Gi o trnh#Hng## 00702000000000289000450002600110000000100130001100200700002400700130009401400070 01070190005001140820006001198080005001250080005001300090011001350100005001460110 01500151004000800166013000700174021014900181020001900330020001500349020000900364 020001000373020000800383020001500391039000600406#VL09.01436#Ng Minh c#Hng d n s dng ETABS - phn mm chuyn dng tnh ton nh cao tng#Ng Minh c#3400 0#Vi?t#005.3#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a147tr.^b27cm#Ti bn#245963#Hng dn s dng cc tnh nng c bn ca phn mm Etabs. Mt s cng trnh thc hin tnh ton bng Etabs ti Vit Nam v cc bi tp tham kho#Ngn ng lp trnh#Ph n mm Etabs#Xy dng#Tnh ton#Tin hc#Sch hng dn#Hng## 00685000000000277000450002600110000000100130001100200290002400300450005300700130 00980140007001110190005001180820004001238080005001270080005001320090011001370100 00500148011001400153004000800167013000700175021018800182020000900370020000900379 020000400388020000900392039000600401#VL09.01437#Lu Tin Kim#Hng dn n thi cng t#p p t, o p knh mng, o h mng#Lu Tin Kim#20000#Vi?t# 627#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a62tr.^b27cm#Ti bn#245964#Gii thiu mt s lo i my thi cng t v phng n la chn my. Ni dung n, tnh nng sut cc loi my v chn s lng my. Mt s bng tra cu cc loi my thi cng cng t c t#Thi cng#Xy dng#t#Thu li#Hng## 00612000000000301000450002600110000002600110001100100120002200200550003400700120 00890140007001010190005001080820004001138080005001170080005001220090011001270100 00500138011001500143004000800158013000700166021007500173020001800248020000500266 020000500271020000900276020000800285020001100293039000600304#VL09.01438#VL09.014 39#L Vn Kim#H hng - sa cha - gia cng kt cu thp v gch #L Vn Ki m#40000#Vi?t#693#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a132tr.^b27cm#Ti bn#245965#Trnh by nhng kin thc v h hng sa cha gia cng kt cu thp, gch#Vt liu x y dng#Gch#Thp#Sa cha#Kt cu#Gio trnh#Hng## 00745000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200170 00480030039000650070080001040140007001840190005001910820004001968080005002000080 00500205009001800210010000500228011001500233005002500248005001500273005001300288 013000700301021010800308020001000416020001100426039000600437#VL09.01440#VL09.014 42#VL09.01441#Oxenden, Clive#New English file#Elementary student's book and work book#Clive Oxenden, Christina Latham Koenig, Paul Seligson ; L Thu Hin gii t hiu#45000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a245tr.^b27cm#Koenig, Chr istina Latham#Seligson, Paul#L Thu Hin#245966#Hng dn hc ting Anh c bn trong gio trnh New English file bao gm cu trc t vng, ng php, ng m#Ti ng Anh#Gio trnh#Hng## 00731000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200170 00480030045000650070080001100140007001900190005001970820004002028080005002060080 00500211009001800216010000500234011001500239005002500254005001500279005001300294 013000700307021008800314020001000402020001100412039000600423#VL09.01443#VL09.014 44#VL09.01445#Oxenden, Clive#New English file#Pre-intermadiate student's book an d workbook#Clive Oxenden, Christina Latham Koenig, Paul Seligson ; L Thu Hin gii thiu#45000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a243tr.^b27cm#Koeni g, Christina Latham#Seligson, Paul#L Thu Hin#245967#Hng dn hc ting Anh t heo gio trnh New English file gm ng php t vng v ng m#Ting Anh#Gio tr nh#Hng## 00946000000000313000450002600110000002600110001100100150002200200470003700300690 00840070038001530140007001910190005001980820006002038080005002090080005002140090 02300219010000500242011001500247005001400262004001300276013000700289021028200296 020001200578020000600590020000900596020001000605020001100615039000600626#VL09.01 446#VL09.01447#Nguyn c Lc#Hng dn thit k n cng ngh ch to my#Dn g cho sinh vin cc trng i hc v cao ng ca cc h o to#Nguyn c Lc (ch.b.), Lu Vn Nhang#88000#Vi?t#621.8#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009# ^a350tr.^b27cm#Lu Vn Nhang#In ln th 3#245968#Hng dn chung khi thit k n cng ngh ch to my v phn tch chi tit gia cng. Thit k s b phng n cng ngh; Hng dn tnh lng d gia cng, xc nh ch ct, xc nh th i gian nguyn cng v xy dng cc th; Hng dn thit k nguyn cng, thi t k g#Ch to my# n#Thit k#Cng ngh#Gio trnh#Hng## 00901000000000301000450002600110000002600110001100200340002200700700005601400070 01260190005001330820008001388080005001460080005001510090023001560100005001790110 01500184005001200199005001500211005001600226005001500242013000700257021027100264 020001300535020002300548020001400571020000800585039000600593#VL09.01448#VL09.014 49#Bo v v qun l ti nguyn nc#Trn c H, Phm Tun Hng, Nguyn c To n... ; Trn c H (ch.b.)#65000#Vi?t#363.739#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut# 2009#^a275tr.^b27cm#Trn c H#Phm Tun Hng#Nguyn c Ton#Nguyn Hu Ho#24 5969#Ngun nc, s hnh thnh, tun hon v phn b nc trong t nhin. Qu tr nh nhim v t lm sch ngun nc. Cc m hnh cht lng nc. Cc bin ph p k thut bo v ngun nc. nhim v bo v ngun nc ngm. Quan trc mi t rng nc. Qun l ti nguyn nc# nhim nc#Ti nguyn thin nhin#Nc t nhin#Qun l#Hng## 00814000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200310003600700290 00670140007000960190005001030820006001088080005001140080005001190090023001240100 00500147011001500152005001400167013000700181021027500188020001800463020000900481 020001900490020002100509039000600530#VL09.01451#VL09.01450#Trn Hng Cn#C s c ng ngh x l kh thi#Trn Hng Cn, ng Kim Loan#34000#Vi?t#628.4#^214#^aH. #^aKhoa hc v K thut#2009#^a132tr.^b27cm#ng Kim Loan#245970# nhim khng k h v cc gii php gim thiu. Tnh cht v c tnh ca mt s cht thi vo k hng kh. Cc phng php x l bi. Cc phng php x l hi v kh c. Cng ngh x l mt s kh thi cng nghip. Mt s s cng ngh x l kh thi c ng nghip c trng#Cng nghip x l#Kh thi# nhim mi trng#Kh thi cng nghip#Hng## 00434000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200210003600300040 00570070014000610140007000750190005000820820010000878080005000970080005001020090 01000107010000500117011001500122013000700137020001700144020000900161020000400170 039000600174#VV09.11247#VV09.11248#inh Vn Danh#Hoa ni li tnh yu#Th#inh V n Danh#30000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a195tr.^b21cm#245971#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00668000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200340003800700160 00720140007000880190005000950820010001008080005001100080005001150090010001200100 00500130011001500135013000700150021011200157020001900269020001600288020000800304 020000900312020000900321020004200330039000600372#VV09.11249#VV09.11250#Nguyn Q. Thng#Sng p vi H nh Nguyn Thut#Nguyn Q. Thng#57000#Vi?t#895.92282#^ 214#^aH.#^aVn hc#2009#^a375tr.^b21cm#245972#Gii thiu tiu s v cc tc phm vn, th, k tn, th php ca danh s, ngh s ti hoa H nh Nguyn Thut#Ng hin cu vn hc#Vn hc cn i#Tc gi#Tc phm#Vit Nam#Nguyn Thut, Vn s, 1843-1911, Vit Nam#Hng## 00437000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200220003700300040 00590070015000630140007000780190005000850820010000908080005001000080005001050090 01000110010000500120011001500125013000700140020001700147020000900164020000400173 039000600177#VV09.11251#VV09.11252#Trn Quang o#Nhng gic m ct dn#Th#Trn Quang o#36000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a129tr.^b21cm#245973# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00414000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200110003100300040 00420070009000460140007000550190005000620820010000678080005000770080005000820090 01000087010000500097011001500102013000700117020001700124020000900141020000400150 039000600154#VV09.11253#VV09.11254#B Chng#Lng ring#Th#B Chng#48500#Vi?t# 895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a159tr.^b21cm#245974#Vn hc hin i#Vit N am#Th#Hng## 00443000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200180003700300040 00550070015000590140007000740190005000810820010000868080005000960080005001010090 01000106010000500116011002500121013000700146020001700153020000900170020000400179 039000600183#VV09.11255#VV09.11256#Ng Thanh Tng#Tnh yu ca sng#Th#Ng Than h Tng#35000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a103tr., 6tr. nh^b21cm#2 45975#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00607000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200140003900300060 00530070017000590140007000760190005000830820011000888080005000990080005001040090 01000109010000500119011001500124013000700139021015700146020001700303020000900320 020000600329039000600335#VV09.11257#VV09.11258#Nguyn Tin Ton#X s n ci#K s#Nguyn Tin Ton#42000#Vi?t#895.922803#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a126tr.^b2 1cm#245976#Nhng ghi chp v nhng ngy gian kh vt v trong cuc i tc gi, tnh chng v, tnh cha con, tnh ng loi c th hin nhiu trong thi k ng ho kh#Vn hc hin i#Vit Nam#K s#Hng## 00434000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200150003900300040 00540070017000580140007000750190005000820820010000878080005000970080005001020090 01000107010000500117011001500122013000700137020001700144020000900161020000400170 039000600174#VV09.11259#VV09.11260#Dng Ngc Khnh#Sao em cha v#Th#Dng Ng c Khnh#35000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a267tr.^b21cm#245977#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00500000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200240 00480070035000720140007001070190005001140820006001198080005001250080005001300090 01000135010000500145011001500150019001500165006001400180013000700194020001700201 020001000218039000600228#VV09.11261#VV09.11262#VV09.11263#Kundera, Milan#Nhng m i tnh nc ci#Milan Kundera ; Cao Vit Dng dch#56000#Vi?t#891.8#^214#^aH.# ^aVn hc#2009#^a330tr.^b21cm#Dch Tip Khc#Cao Vit Dng#245978#Vn hc hin i#Tip Khc#Hng## 00752000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200160 00500030022000660070017000880140007001050190005001120820010001178080005001270080 00500132009001000137010000500147011001500152013000700167021024900174020001900423 020001700442020000900459039000600468#VV09.11264#VV09.11265#VV09.11266#Nguyn Mn h Hng#T mt gc nhn#Nghin cu - ph bnh#Nguyn Mnh Hng#39000#Vi?t#895.92 244#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a246tr.^b21cm#245979#Tp hp cc bi nghin cu - ph bnh vn hc ca tc gi v quan im thm m trong sng to ngh thut ca Bc H; truyn v k ca Bc vi nn vn xui hin i ca cch mng Vit Nam; C h tch H Ch Minh - tm gng sng v gio dc thm m...#Nghin cu vn hc#P h bnh vn hc#Vit Nam#Hng## 00505000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200120 00430030016000550070010000710140007000810190005000880820010000938080005001030080 00500108009001000113010000500123011001500128013000700143015003300150020001700183 020000900200020001200209039000600221#VV09.11267#VV09.11268#VV09.11269#Thanh Hoa# Mt n thn#Tp truyn ngn#Thanh Hoa#55000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn hc# 2009#^a346tr.^b21cm#245980#Tn tht tc gi: Hong Hu Thn#Vn hc hin i#Vi t Nam#Truyn ngn#Hng## 00541000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100210003300200150 00540030012000690070037000810140007001180190005001250820004001308080005001340080 00500139009001000144010000500154011001500159019001500174006001000189013000700199 020001700206020001000223020001200233039000600245#VV09.11270#VV09.11272#VV09.1127 1#Martnez, Toms Eloy#Thnh n Evita#Tiu thuyt#Toms Eloy Martnez ; Dng C m dch#58000#Vi?t#863#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a351tr.^b21cm#Dch Achentina#D ng Cm#245981#Vn hc hin i#Achentina#Tiu thuyt#Hng## 00494000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200110003900300680 00500070017001180140007001350190005001420820010001478080005001570080005001620090 01000167010000500177011001500182013000700197020001700204020000900221020000400230 039000600234#VV09.11273#VV09.11274#Nguyn ng Gip#Tc Sn H#1000 bi th tht ngn t tuyt k nim 100 nm Thng Long - H Ni#Nguyn ng Gip#55000#Vi?t# 895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a386tr.^b21cm#245982#Vn hc hin i#Vit N am#Th#Hng## 00537000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100160 00440020014000600070038000740140007001120190005001190820004001248080005001280080 00500133009001000138010000500148011001500153019001300168006001600181013000700197 020001700204020000800221020001200229039000600241#VV09.11275#VV09.11276#VV09.1127 8#VV09.11277#Khadra, Yasmina#Ng l yu#Yasmina Khadra ; Phng Hng Minh dch #57000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a338tr.^b21cm#Dch Angiri#Phng Hng Minh#245983#Vn hc hin i#Angiri#Tiu thuyt#Hng## 00602000000000301000450002600110000002600110001100200240002200700370004601900050 00830820004000888080005000920080005000970090010001020100005001120110015001170050 00800132005000900140005001600149005001400165005001500179013000700194021006100201 020000800262020000800270020000900278020000700287039000600294#VV09.11279#VV09.112 80#Ni san h Ng Vit Nam#Ng Vui, V Khiu, Hong Minh Tho..#Vi?t#929#^214#^a H.#^aVn hc#2009#^a163tr.^b24cm#Ng Vui#V Khiu#Hong Minh Tho#Ng c Thng# V Nguyn Gip#245984#Gii thiu tiu s v cc hot ng dng tc ca dng h N g#Gia ph#Dng h#Vit Nam#H Ng#Hng## 00410000000000241000450002600110000002600110001100100140002200200220003600300040 00580140008000620190005000700820010000758080005000850080005000900090010000950100 00500105011001500110013000700125020001700132020000900149020000400158039000600162 #VV09.11281#VV09.11282#L Thanh Tng#L Thanh Tng thi tp#Th#200000#Vi?t#895. 92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a336tr.^b24cm#245985#Vn hc hin i#Vit Nam#T h#Hng## 00605000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100150 00440020007000590030053000660070040001190140008001590190005001670820004001728080 00500176008000500181009001000186010000500196011001500201019000800216006001900224 013000700243020001700250020000300267020002700270039000600297#VV09.11283#VV09.112 85#VV09.11286#VV09.11284#Herbert, Frank#X ct#Tiu thuyt khoa hc gi tng l n nht mi thi i#Frank Herbert ; Trn Tin Cao ng dch#120000#Vi?t#813#^21 4#^aH.#^aVn hc#2009#^a707tr.^b24cm#Dch M#Trn Tin Cao ng#245986#Vn hc h in i#M#Truyn khoa hc vin tng#Hng## 00520000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200140 00480030012000620070034000740140007001080190005001150820004001208080005001240080 00500129009001000134010000500144011001500149019000800164006001300172013000700185 020001700192020000300209020001200212039000600224#VV09.11287#VV09.11288#VV09.1128 9#Rollins, James#a di ct#Tiu thuyt#James Rollins ; inh Th Lc dch#890 00#Vi?t#813#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a533tr.^b24cm#Dch M#inh Th Lc#245987 #Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Hng## 00584000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100150 00440020008000590030034000670290013001010070033001140140007001470190005001540820 00400159808000500163008000500168009001000173010000500183011001500188019000900203 006001200212013000700224020001700231020000400248020001200252039000600264#VV09.11 290#VV09.11291#VV09.11293#VV09.11292#Scott, Michaol#Php s#B mt ca nicholas flamel bt t#The magician#Michaol Scott ; Thanh Tuyn dch#85000#Vi?t#823#^214 #^aH.#^aVn hc#2009#^a547tr.^b24cm#Dch Anh#Thanh Tuyn#245988#Vn hc hin i #Anh#Tiu thuyt#Hng## 00547000000000277000450002600110000002600110001101900050002208200040002780800050 00310010016000360020033000520070036000850220004001212210030001250060014001550080 00500169009001100174010000500185011001500190020001500205020000900220020001100229 039000600240013000700246005001600253#VV09.11294#VV09.11295#Vi?t#242#^214#Valtort a, Maria#Tin mng nh mc khi cho ti#Maria Valtorta ; Phm Th Hng dch#Q. 6#Nm th ba i sng cng khai#Phm Th Hng#^aH.#^aTn gio#2009#^a682tr.^b20c m#o Thin cha#Tn gio#Kinh thnh#Hng#245989#Valtorta, Maria## 00582000000000301000450002600110000002600110001101900050002208200040002780800050 00310010016000360020033000520070036000850220004001212210030001250060014001550080 00500169009001100174010000500185011001500190020001500205020000900220020001100229 039000600240013000700246005001600253808000500269039000600274#VV09.11296#VV09.112 97#Vi?t#242#^214#Valtorta, Maria#Tin mng nh mc khi cho ti#Maria Valtorta ; Phm Th Hng dch#Q.7#Nm th t i sng cng khai#Phm Th Hng#^aH.#^aTn gio#2009#^a770tr.^b20cm#o Thin cha#Tn gio#Kinh thnh#Hng#245990#Valtor ta, Maria#^214#Hng## 00628000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200510 00500070017001010190005001180820008001238080005001310080005001360090011001410100 00500152011001500157013000700172021012600179020001800305020001000323020001400333 020000900347039000600356#VV09.11298#VV09.11300#VV09.11299#Trng Hu Qunh#Ch rung t v mt s vn lch s Vit Nam#Trng Hu Qunh#Vi?t#959.702#^214 #^aH.#^aTh gii#2009#^a981tr.^b24cm#245991#Trnh by c im, ni dung xu th pht trin ca ch rung t Vit Nam t th k XI - XVIII v cc lun vn th eo ch #Lch s trung i#Rung t#Ch s hu#Vit Nam#Hng## 00622000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200280003802900340 00660070037001000140007001370190005001440820004001498080005001530080005001580090 01100163010000500174011001500179006001500194013000700209021008600216020001500302 020000900317020001200326039000600338#VV09.11301#VV09.11302#Foucher, Daniel#Giuse , th mc cha chng ta#Notre pre, Joseph la charpentier#Daniel Foucher ; inh M inh Tho dch#39000#Vi?t#232#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a294tr.^b21cm#inh Minh Tho#245992#Tiu s ra i ca Cha Gi su v cu chuyn v gia nh Cha Gi s u trong kinh thnh#o Thin cha#Tn gio#Cha Gi su#Hng## 00410000000000241000450002600110000002600110001100200130002200700200003501900050 00550820006000608080005000660080005000710090011000760100005000870110014000920190 00500106006001500111013000700126020001100133020000900144020000900153039000600162 #VV09.11303#VV09.11304#Kinh A Di #Thch Tnh Tr dch#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aT n gio#2009#^a47tr.^b21cm#Dch#Thch Tnh Tr#245993#Kinh Adi#o Pht#Tn gi o#Hng## 00393000000000229000450002600110000002600110001100100140002200200190003600700140 00550190005000690820006000748080005000800080005000850090011000900100005001010110 01400106013000700120020001700127020000900144020000400153039000600157#VV09.11305# VV09.11306#Hunh Uy Dng#Sm nguyn an tnh#Hunh Uy Dng#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^ aTn gio#2009#^a58tr.^b20cm#245994#Vn hc hin i#o Pht#Th#Hng## 00597000000000265000450002600110000002600110001100100080002200200300003000700310 00600140007000910190005000980820006001038080005001090080005001140090011001190100 00500130011001500135006001600150013000700166021012400173020001000297020000900307 020000900316039000600325#VV09.11307#VV09.11308#Thi H#Thin ti Pht hc Trung Quc#Thi H ; Thch Thng Hi dch#43000#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009# ^a213tr.^b21cm#Thch Thng Hi#245995#Cc bi ging v thin hc: y hc tu tm t hin, ng tm thnh pht thin, siu pht t s thin, vit t phn ng thin.. .#Thin hc#o Pht#Tn gio#Hng## 00654000000000277000450002600110000002600110001100100190002200200390004100700190 00800190005000990820006001048080005001100080005001150090011001200100005001310110 01400136012001800150015003500168013000700203021009200210020000900302020000900311 020002000320020003000340039000600370#VV09.11309#VV09.11310#Thch Thng Phng#Tr n Nhn Tng vi thin phi Trc Lm#Thch Thng Phng#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aT n gio#2009#^a70tr.^b21cm#T sch Thin hc#TTS ghi: Vin Nghin cu Pht hc# 245996#Tm hiu v vua Trn Nhn Tng vi Thin Phi Trc Lm Yn T. Tm Thin ca s t Trc Lm#o Pht#Tn gio#Thin phi Trc Lm#Trn Nhn Tng, Vua, Vi t Nam#Hng## 00512000000000241000450002600110000002600110001100100090002200200180003100700090 00490190005000580820004000638080005000670080005000720090011000770100005000880110 01500093015003300108013000700141021009200148020001500240020000900255039000600264 #VV09.11311#VV09.11312#An Phong#Vic ri linh hn#An Phong#Vi?t#241#^214#^aH.#^a Tn gio#2009#^a159tr.^b20cm#TTS ghi: Suy ngm v cu nguyn#245997#Cc bi gi ng v cch suy ngm, lng knh Cha, o c lng tm ca ngi Thin Cha gio #o Thin cha#Tn gio#Hng## 00560000000000241000450002600110000002600110001100100160002200200070003800700160 00450190005000610820006000668080005000720080005000770090011000820100005000930110 01500098013000700113021016600120020000900286020000900295020000800304039000600312 #VV09.11313#VV09.11314#Thch Chn Tnh#Tu nh#Thch Chn Tnh#Vi?t#294.3#^214#^a H.#^aTn gio#2009#^a125tr.^b21cm#245998#Ni v nhng iu c bn m ngi Pht t tu tp ti gia, trong phm vi gia nh cha vt qua khi hn ch bn phn v trch nhim i vi cha m, v chng, con ci#o Pht#Tn gio#Tu hnh#Hng## 00513000000000229000450002600110000002600110001100100150002200200300003700700150 00670190005000820820006000878080005000930080005000980090011001030100005001140110 01500119013000700134021011800141020000900259020000900268039000600277#VV09.11315# VV09.11316#Quch Hu Trn#Lng nghe ting ht sng Hng#Quch Hu Trn#Vi?t#294. 3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a143tr.^b21cm#245999#Cc bi ging thuyt php v c uc sng trm lun kh i v lm sao vt qua khi s tri buc ca lun hi sinh t#o Pht#Tn gio#Hng## 00761000000000301000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330020033000380070036000710220004001070050017001110050016001280050016001440080 00500160009001100165010000500176011001500181013000700196015006900203021014500272 020001000417020000900427020000900436020000800445039000600453#VV09.11317#VV09.113 18#Vi?t#294.3#^214#Tuyn tp thin s Thch Tr Hi#S.t., ch thch: Thch Thanh Gic..#T.1#Thch Thanh Gic#Thch Gic Dng#Nguyn i ng#^aH.#^aTn gio#200 9#^a430tr.^b21cm#246000#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. Thnh hi Pht gi o Hi Phng#Gm cc bi vit ging gii cc vn gio l mt cch thit thc, vn dng tri thc Pht gio, n np thin gia trong vn hc hi v tu tp#Th in hc#o Pht#Tn gio#Gio l#Hng## 00820000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200280003800300720 00660070030001380060008001680190005001760820004001818080005001850080005001900090 01100195010000500206011001400211013000700225021028400232020001500516020000900531 019000800540039000600548#VV09.11320#VV09.11319#Humphreys, Kent#Lnh o nhng nh lnh o#Hiu c chng trnh ca c cha tri bin i nhng nh lnh o#Kent Humphreys ; Nh Thi dch#Nh Thi#Vi?t#253#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a56 tr.^b20cm#246001#Chia s, nguyn tc gng mu ca Cha Gi su v cc bc cn t hit gip qu mc s trong vai tr lnh o hi thnh c th dy d, trang b, h un luyn v gip nhng tn hu, ng thi l nhng nh lnh o ni cng s v cng ng m mang vng quc Cha trong mi trng ca h#o Thin cha#Lnh o#Dch M#Hng## 00459000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200170003400700290 00510060010000800190005000900820006000958080005001010080005001060090011001110100 00500122011001500127013000700142019001400149020001700163020000900180020001000189 039000600199#VV09.11321#VV09.11322#Miura Ayako#Khi cn nh sng#Miura Ayako ; Ng c Diu dch#Ngc Diu#Vi?t#895.6#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a168tr.^b20cm#24600 2#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Vit Nam#T truyn#Hng## 00739000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200190003600300440 00550070052000990060014001510190005001650820006001708080005001760080005001810090 01100186010000500197011001500202006001600217013000700233021018100240020000900421 020001500430020001000445039000600455#VV09.11323#VV09.11324#Larson, Knute#Cuc u a i ngi#Cch bn b vi ng chy ca cuc sng#Knute Larson ; Dch: V Phng Nam, Phan Tng Ngha#V Phng Nam#Vi?t#248.4#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^ a271tr.^b20cm#Phan Tng Ngha#246003#Vit v vic chy ua maratng ca i sng mt cch thng thn v chn tht, s dng hnh nh ca vic chy ua v em n so snh vi cuc sng v s k lut c nhn ca con ngi#Tn gio#o Thin ch a#Cuc sng#Hng## 00533000000000241000450002600110000002600110001100100180002200200120004000700380 00520190005000900820004000958080005000990080005001040090011001090100005001200110 01400125013000700139006001300146021010200159020001500261020000900276039000600285 #VV09.11325#VV09.11326#Wringht, Henry W.#S cay ng#Henry W. Wringht ; Dch: Mi n t mi#Vi?t#241#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a74tr.^b20cm#246004#Min t mi# Gm cc bi ging v o c, s thnh ho, s u tranh, ti li bn trong, s tha th, s n nn...#o Thin cha#Tn gio#Hng## 00674000000000265000450002600110000002600110001100100180002200200380004000700380 00780190005001160820006001218080005001270080005001320090011001370100005001480110 01400153019000500167006001300172013000700185021017800192020000900370020000800379 020001500387039000600402#VV09.11327#VV09.11328#Wringht, Henry W.#Mt hiu bit m i v cn bnh ung th#Henry W. Wringht ; Dch: Min t mi#Vi?t#615.8#^214#^aH .#^aTn gio#2009#^a52tr.^b20cm#Dch#Min t mi#246005#Cung cp s hiu bit s u sc v bnh tt, vn ca n v gii php kh thi ca n trong lnh vc ti u dit hoc ngn nga bnh tt qua nim tin trong cu nguyn c Cha tri#iu tr#Ung th#o Thin cha#Hng## 00455000000000253000450002600110000002600110001100200130002200700340003500600120 00690190005000810820006000868080005000920080005000970090011001020100005001130110 01400118006001500132013000700147020001300154020000900167020000900176020001000185 039000600195#VV09.11329#VV09.11330#Kinh dc s#Dch: Huyn Trang, Thch Tnh Tr #Huyn Trang#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a90tr.^b20cm#Thch Tnh Tr# 246006#Kinh Dc s#o Pht#Tn gio#Kinh Pht#Hng## 00524000000000229000450002600110000002600110001100200580002201900050008008200040 00858080005000890080005000940090011000990100005001100110014001150150049001290130 00700178021007300185020001300258020000900271020000800280039000600288#VV09.11331# VV09.11332#Quy ch mc s ca Hi thnh tin lnh trng lo Vit Nam#Vi?t#284#^2 14#^aH.#^aTn gio#2009#^a23tr.^b21cm#TTS ghi: Hi thnh tin lnh trng lo Vi t Nam#246007#Gii thiu cc quy ch mc s ca hi thnh tin lnh trng lo Vi t Nam#o Tin lnh#Tn gio#Qui ch#Hng## 00529000000000229000450002600110000002600110001100200550002201900050007708200040 00828080005000860080005000910090011000960100005001070110014001120150049001260130 00700175021007700182020001300259020000900272020001200281039000600293#VV09.11333# VV09.11334#Hin chng ca Hi thnh tin lnh trng lo Vit Nam#Vi?t#284#^214# ^aH.#^aTn gio#2009#^a47tr.^b21cm#TTS ghi: Hi thnh tin lnh trng lo Vit Nam#246008#Gii thiu lch s v hin chng ca hi Thnh tin lnh trng lo V it Nam#o Tin lnh#Tn gio#Hin chng#Hng## 00565000000000229000450002600110000002600110001100200550002200300840007701900050 01610820007001668080005001730080005001780090011001830100005001940110015001990150 07300214013000700287020001100294020001500305020000900320039000600329#VV09.11335# VV09.11336#Bi hc kinh thnh hng tun (thng 7 - thng 12/2009)#Bi hc kinh t hnh dnh cho gio vin cc lp trng Cha Nht, nhm hc Kinh Thnh#Vi?t#220.0 7#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a266tr.^b21cm#TTS ghi: Hi thnh tin lnh Vit Nam (min Nam). U ban C c gio dc#246009#Kinh thnh#o Thin cha#Tn gio#H ng## 00564000000000229000450002600110000002600110001100200550002200300830007701900050 01600820007001658080005001720080005001770090011001820100005001930110015001980150 07300213013000700286020001500293020001100308020000900319039000600328#VV09.11338# VV09.11337#Bi hc kinh thnh hng tun (thng 7 - thng 12/2009)#Bi hc kinh t hnh dnh cho hc vin cc lp trng Cha Nht, nhm hc Kinh Thnh#Vi?t#220.07 #^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a170tr.^b20cm#TTS ghi: Hi thnh tin lnh Vit Nam (min Nam). U ban C c gio dc#246010#o Thin cha#Kinh thnh#Tn gio#H ng## 00674000000000265000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330010017000380020019000550070017000740220004000910080005000950090011001000100 00500111011001500116013000700131005001700138021022100155020000900376020000900385 020000800394039000600402#VV09.11339#VV09.11340#Vi?t#294.3#^214#Thch Nht Chiu# Tm hiu pht php#Thch Nht Chiu#T.2#^aH.#^aTn gio#2009#^a303tr.^b21cm#2460 11#Thch Nht Chiu#Trnh by ngha, ni dung nhng bi kinh cn bn trong Nit raya v A-hm, mt s gio l nn tng trong truyn thng i Tha. Ngoi ra cn c nhng bi nhn nh pht biu v kinh php, gii lut, gio dc Pht gio... #Tn gio#o Pht#Gio l#Hng## 00496000000000229000450002600110000002600110001100100160002200200410003800700160 00790190005000950820006001008080005001060080005001110090011001160100005001270110 01400132013000700146021008900153020000900242020000900251039000600260#VV09.11341# VV09.11342#Thch Thng Lc#Nhng cu chuyn l xy ra trn th gii#Thch Thng Lc#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a67tr.^b21cm#246012#Gii thch nhng c u chuyn k l xy ra trn th gii bng thuyt nhn qu ca o Pht#o Pht# Tn gio#Hng## 00461000000000229000450002600110000002600110001100100160002200200220003800700160 00600190005000760820006000818080005000870080005000920090011000970100005001080110 01400113013000700127021007300134020000900207020000900216039000600225#VV09.11343# VV09.11344#Thch Thng Lc#Th tam quy, ng gii#Thch Thng Lc#Vi?t#294.3#^214 #^aH.#^aTn gio#2009#^a79tr.^b21cm#246013#Tm hiu v th tam quy, ng gii v nhng chn l ng n ca o Pht#o Pht#Tn gio#Hng## 00603000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200370003300700230 00700190005000930820006000988080005001040080005001090090011001140100005001250110 01400130005001100144013000700155021015200162020000900314020000900323020001100332 039000600343#VV09.11345#VV09.11346#Diu Quang#Gio trnh tu tp ng li o Ph t#Diu Quang, Diu Thanh#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a45tr.^b21cm#Di u Thanh#246014#Gii thiu phng php "ngn c dit c php" dnh cho nhng ng i khi mi bc chn vo tu hnh o Pht, xy dng nn tng o c nhn bn lm ngi#o Pht#Tn gio#Gio trnh#Hng## 00456000000000229000450002600110000002600110001100100160002200200200003800700160 00580190005000740820006000798080005000850080005000900090011000950100005001060110 01400111013000700125021007000132020000900202020000900211039000600220#VV09.11347# VV09.11348#Thch Thng Lc#Tm khng phng dt#Thch Thng Lc#Vi?t#294.3#^214#^ aH.#^aTn gio#2009#^a30tr.^b21cm#246015#Ging gii v cuc sng tu hnh ni ln mc ch tu hnh ca o Pht#o Pht#Tn gio#Hng## 00475000000000217000450002600110000002600110001100200330002201900050005508200060 00608080005000660080005000710090011000760100005000870110014000920150027001060130 00700133021009300140020000900233020000900242039000600251#VV09.11349#VV09.11350# n trng th bt quan trai gii#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a69tr.^b21 cm#TTS ghi: Tu vin Chn Nh#246016#Gii thiu tng quan tu vin, nghi thc v php hnh tu tp n trng Th Bt quan trai gii#o Pht#Tn gio#Hng## 00555000000000253000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330010011000380020036000490070011000850220004000960080005001000090011001050100 00500116011001500121013000700136005001100143021012300154020000900277020000900286 039000600295#VV09.11351#VV09.11352#Vi?t#294.3#^214#Qung Tnh#Li pht dy trong Kinh tng Nikya#Qung Tnh#T.2#^aH.#^aTn gio#2009#^a229tr.^b21cm#246017#Qun g Tnh#Ging gii ni dung kinh tng Nikaya bao hm nn tng cn bn gio l Ph t , thn thit, gn gi, d hiu v d ng dng#o Pht#Tn gio#Hng## 00980000000000361000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200080 00388080005000460020023000510070049000740220004001232210010001270050010001370050 01400147005001500161005001700176005001600193008000500209009002100214010000500235 01100160024002102910025602000140054702000070056102000080056802000100057602000100 0586039000600596013000700602020000900609#VV09.11353#VV09.11354#VV09.11355#Vi?t#9 59.704#^214#Trng Chinh tuyn tp#B.s.: Trn Nhm, m c Vng, Hong Phong H ..#T.3#1975-1986#Trn Nhm#m c Vng#Hong Phong H#Phm Hng Chng#Nguyn Vn Lanh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a1467tr.^b22cm#Gm cc bi ni v vit ca nguyn tng b th Trng Chinh c chn lc t nm 1976 ti nm 1986, th i k hon thnh s nghip thng nht nc nh v mt nh nc, xc nh ng l i cch mng Vit Nam trong giai on mi, v tin hnh cng cuc i mi ton di n a t nc tin ln#Xy dng CNXH#X hi#Kinh t#ng li#Tuyn tp#H ng#246018#Vit Nam## 00869000000000349000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200110 00388080005000490010008000540020018000620070044000800220004001242210010001280050 01400138005001000152005001000162005001700172005001600189008000500205009002100210 01000050023101100160023602102050025202000090045703900050046601300070047100500080 0478020001000486020002300496#VV09.11356#VV09.11357#VV09.11358#Vi?t#324.259707#^2 14#L Dun#L Dun tuyn tp#B.s.: L Minh Ngha, ng Ngc, c Lng..#T.3#197 5-1986#L Minh Ngha#ng Ngc#c Lng#Phm Hng Chng#Nguyn Vn Lanh#^aH.#^ aChnh tr Quc gia#2009#^a1503tr.^b22cm#Cc bi ni, bi vit ca ng ch L D un v s pht trin, ng li v sch lc ca ng, cng nh s quan tm, ch o su sc, c th ti cc a phng, cc b ngnh c quan... ca ng ch L Dun#Bi vit#Thu#246019#L Dun#Tuyn tp#ng Cng sn Vit Nam## 00962000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200400003300700530 00730050016001260050014001420050013001560050016001690050014001850190005001990820 01100204808000500215008000500220009002100225010000500246011001600251013000700267 021033100274020000900605020001200614020000800626020000900634039000500643#VV09.11 359#VV09.11360#VV09.11361#Vn kin ng v pht trin nng nghip#B.s.: Nguyn D uy Hng, L Minh Ngha, ng Kim Sn..#Nguyn Duy Hng#L Minh Ngha#ng Kim S n#Nguyn Vn Lanh# Quang Dng#Vi?t#338.109597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 009#^a2006tr.^b24cm#246020#Cung cp nhng thng tin v ch trng, nh hng ch nh sch pht trin nng nghip ca ng ta trong sut qu trnh lch s t nm 1955. Nhng quan im i mi ca ng trong qu trnh pht trin nng nghip. G ii thiu mt s bi ni quan trng v nh hng pht trin nng nghip ca cc ng ch Tng b th qua cc thi k#Vn kin#Nng nghip#Lch s#Vit Nam#Thu ## 01001000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200550003300700470 00880050016001350050014001510050013001650050012001780050013001900190005002030820 01000208808000500218008000500223009002100228010000500249011001500254015006800269 01300070033702102600034402000080060402000110061202000170062302000090064002000090 0649039000500658#VV09.11363#VV09.11364#VV09.11362#Vn hc ngh thut trong c ch th trng v hi nhp#Trng Tn Sang, Phng Hu Ph, o Duy Qut..#Trng T n Sang#Phng Hu Ph#o Duy Qut#H Minh c#Trn nh S#Vi?t#895.92209#^214# ^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a495tr.^b21cm#TTS ghi: Hi ng l lun, ph b nh vn hc, ngh thut trung ng#246021#Gm nhng bi pht biu, tham lun ca cc nh khoa hc, vn ngh s, i biu cp ti nhng vn c bn v cp b ch trong i sng vn hc ngh thut nc ta. Nhng thnh tu v thch thc i vi vn hc ngh thut trong c ch th trng v hi nhp#Vn hc#Ngh thut# Ph bnh vn hc#Hi nhp#Vit Nam#Thu## 01087000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020030000470070061000770220004001382210010001420050017001520050 01200169005001400181005001700195005001300212004004100225008000500266009002100271 01000050029201100150029701500810031201300070039302102430040002000080064302000200 0651020001600671020000900687020001200696039000500708#VV09.11365#VV09.11366#80000 #Vi?t#959.704#^214#H Ch Minh bin nin tiu s#B.s.: Phm Hng Chng (ch.b.) , L Vn Tch, Ng Vn Tuyn..#T.7#1958-1960#Phm Hng Chng#L Vn Tch#Ng V n Tuyn#Nguyn Vn Khoan#Hong Th N#Xut bn ln th 2, c sa cha, b sung#^ aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a631tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Vin H CH Minh#246022#Ghi li cc hot ng ca H Ch Minh t u nm 1958 n ht nm 1960 trn cng v ngi ng u ng v nh nc, nh hot ng ni ting trong phong tro cng sn Quc t vi nhng h ot ng i ni v i ngoi phong ph ca H Ch Minh#Tiu s#Hot ng cch m ng#S kin lch s#Vit Nam#H Ch Minh#Thu## 00703000000000277000450002600110000002600110001101900050002208200090002780800050 00360010012000410020021000530220004000742210010000780040018000880080005001060090 02100111010000500132011002500137013000700162005001200169021020000181020002100381 020000900402020000900411039000500420#VV09.11367#VV09.11368#Vi?t#335.4346#^214#H Ch Minh#H Ch Minh ton tp#T.2#1924-1930#Ti bn ln th 3#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a555tr., 1tr. nh^b22cm#246023#H Ch Minh#Gm nhng tc phm do Ch tch H Ch Minh vit t thng 11/1924 n u nm 1930 th hin t tng H Ch Minh v cng lao to ln ca Ngi i vi dn tc, giai cp v phong tro c ch mng th gii#T tng H Ch Minh#Tc phm#Ton tp#Thu## 00721000000000289000450002600110000002600110001101900050002208200090002780800050 00360010012000410020021000530220004000742210010000780040018000880080005001060090 02100111010000500132011002500137013000700162005001200169021019700181020002100378 020000900399020000900408020000900417039000500426#VV09.11369#VV09.11370#Vi?t#335. 4346#^214#H Ch Minh#H Ch Minh ton tp#T.4#1945-1946#Ti bn ln th 3#^aH.# ^aChnh tr Quc gia#2009#^a589tr., 2tr. nh^b22cm#246024#H Ch Minh#Gm nhng tc phm, bi vit, bi ni, in vn, th t, tuyn b, tr li cc nh bo... ca H Ch Minh t 2/9/1945 n ht nm 1946 phn nh nhng hot ng si ni y sng to ca H Ch Minh#T tng H Ch Minh#Bi vit#Tc phm#Ton tp#Thu# # 00779000000000289000450002600110000002600110001101900050002208200090002780800050 00360010012000410020021000530220004000742210010000780040018000880080005001060090 02100111010000500132011002500137013000700162005001200169021024000181020002100421 020001000442020002300452020000900475039000500484#VV09.11371#VV09.11372#Vi?t#335. 4346#^214#H Ch Minh#H Ch Minh ton tp#T.6#1950-1952#Ti bn ln th 3#^aH.# ^aChnh tr Quc gia#2009#^a588tr., 2tr. nh^b22cm#246025#H Ch Minh#Gm nhng bi ni, bi vit ca Ch tch H Ch Minh t ngy 1/1/1950 n cui thng 12/19 52 th hin nhng t tng, ch trng, hot ng rng ln ca H Ch Minh v i ni, i ngoi lnh o ton ng, ton dn y mnh khng chin#T tng H Ch Minh#Cch mng#Khng chin chng Php#Ton tp#Thu## 00764000000000289000450002600110000002600110001101900050002208200090002780800050 00360010012000410020021000530220004000742210010000780040018000880080005001060090 02100111010000500132011002500137013000700162005001200169021022400181020002100405 020002000426020001400446020000900460039000500469#VV09.11373#VV09.11374#Vi?t#335. 4346#^214#H Ch Minh#H Ch Minh ton tp#T.8#1955-1957#Ti bn ln th 3#^aH.# ^aChnh tr Quc gia#2009#^a588tr., 2tr. nh^b22cm#246026#H Ch Minh#Gm nhng tc phm, bi vit, bi ni, in vn ca Ch tch H Ch Minh t cui thng 6/1 955 n cui nm 1957 phn nh nhng hot ng phong ph, si ni ca H Ch Min h nhng nm u sau khi Hip nh Ginev c k kt#T tng H Ch Minh#Hot ng cch mng#Xy dng CNXH#Ton tp#Thu## 00775000000000289000450002600110000002600110001101900050002208200090002780800050 00360010012000410020021000530220004000742210010000780040018000880080005001060090 02100111010000500132011001500137013000700152005001200159021025600171020002100427 020001400448020000900462020000900471039000500480#VV09.11375#VV09.11376#Vi?t#335. 4346#^214#H Ch Minh#H Ch Minh ton tp#T.9#1958-1959#Ti bn ln th 3#^aH.# ^aChnh tr Quc gia#2009#^a674tr.^b22cm#246027#H Ch Minh#Gm nhng tc phm, bi ni, bi vit, in vn, th t ca Ch tch H Ch Minh t u nm 1958 n ht nm 1959 th hin quan im v ch trng ng li ca Ch tch H Ch Min h trong vic lnh o nhn dn thi k khi phc kinh t, xy dng t nc#T t ng H Ch Minh#Xy dng CNXH#Tc phm#Ton tp#Thu## 00706000000000289000450002600110000002600110001101900050002208200090002780800050 00360010012000410020021000530220005000742210010000790040018000890080005001070090 02100112010000500133011002500138013000700163005001200170021017600182020002100358 020000900379020001400388020000900402039000500411#VV09.11377#VV09.11378#Vi?t#335. 4346#^214#H Ch Minh#H Ch Minh ton tp#T.11#1963-1965#Ti bn ln th 3#^aH. #^aChnh tr Quc gia#2009#^a691tr., 4tr. nh^b22cm#246028#H Ch Minh#Gm nhng bi vit, bi ni ca Ch tch H Ch Minh t thng 1/1963 n thng 12/2965 th hin t tng ch o ca Ngi v cch mng XHCN min Bc thi k qu l n CNXH#T tng H Ch Minh#Bi vit#Xy dng CNXH#Ton tp#Thu## 00630000000000289000450002600110000002600110001101900050002208200090002780800050 00360010012000410020021000530220005000742210010000790040018000890080005001070090 02100112010000500133011002500138013000700163005001200170021010500182020002100287 020000900308020000900317020000900326039000500335#VV09.11379#VV09.11380#Vi?t#335. 4346#^214#H Ch Minh#H Ch Minh ton tp#T.12#1966-1969#Ti bn ln th 3#^aH. #^aChnh tr Quc gia#2009#^a627tr., 2tr. nh^b22cm#246029#H Ch Minh#Bao gm n hng bi vit, bi ni, in vn... ca Ch tch H Ch Minh t ngy 1/1/1966 n khi Bc ra i#T tng H Ch Minh#Bi vit#Tc phm#Ton tp#Thu## 00664000000000289000450002600110000000100090001100200820002000700150010200500100 01170140008001270190005001350820009001408080005001490080006001540090017001600100 00500177011001500182013000700197021007700204020001900281020000900300020000400309 020000800313020000900321020003900330039000500369#VV09.11381#Hi Bng#Hi Bng th , tc phm v d lun ngh thut to hnh t s v i thoi v thanh#Hi Trung b.s.#Hi Trung#160000#Vi?t#895.9221#^214#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a627tr.^ b21cm#246030#Gii thiu cc tc phm tr cng nhng d lun, li bnh v th ca Hi Bng#Nghin cu vn hc#Tc phm#Th#Tc gi#Vit Nam#Hi Bng, Nh th, 19 30-1998, Vit Nam#Thu## 01034000000000325000450002600110000002600110001100100140002200200290003600300800 00650290042001450070033001870140008002200190005002280820007002338080005002400080 00500245009002100250010000500271011001500276004001900291013000700310006001400317 02103120033102000170064302000110066002000160067102000130068702000030070003900050 0703#VV09.11382#VV09.11383#Perkins, John#Lch s b mt ch Hoa K#Nhng st th kinh t, nhng k nh thu v s tht v nn tham nhng ton cu#The secret history of the american empire#John Perkins ; Golden Pages dch#104000#Vi?t#33 7.73#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a515tr.^b21cm#Xut bn ln th 2#24603 1#Pages, Golden#Nhng cu chuyn vit di hnh thc t s, trnh by quan im ca tc gi v nhng vn : chnh sch, th on kinh t ca cc tp on kinh t, s tht v nn tham nhng ton cu v ca tng khu vc nh chu , M Latinh , Trung ng, Chu Phi v th gii ni chung vi s nh hng su sc ca ch Hoa K#Tp on kinh t#Tham nhng#Quan h kinh t#Ton cu ho#M#Thu## 00890000000000325000450002600110000002600110001100200640002200700720008600500150 01580190005001730820004001788080005001820080005001870090021001920100005002130110 01500218005001600233005001300249005001100262005001600273015005400289013000700343 02101530035002000160050302000080051902000080052702000080053502000160054303900050 0559#VV09.11384#VV09.11385#Khoa hc x hi thnh ph H Ch Minh - nhng vn nghin cu#Phan Xun Bin, Trn Quang Thi, L Vn Thnh... ; Phan Xun Bin ch. b.#Phan Xun Bin#Vi?t#300#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a469tr.^b24cm#Tr n Quang Thi#L Vn Thnh#H B Thm#Nguyn ng Sn#TTS ghi: Vin nghin cu x h thnh ph H Ch Minh#246032#Nhng vn l lun v tng kt thc tin v khoa hc x hi. Nhng vn v kinh t - x hi, nhng vn vn ho, nhng vn lch s truyn thng#Khoa hc x hi#Kinh t#Vn ho#Lch s#Tp. H Ch M inh#Thu## 00644000000000241000450000100150000000200290001500700150004401400080005901900050 00670820006000728080005000780080005000830090021000880100005001090110026001140040 01300140013000700153021021000160020001100370020000800381020000800389039000500397 #Triu Th Chi#Cng ngh may mc thi trang#Triu Th Chi#270000#Vi?t#646.4#^ 214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a839tr., 10tr. nh^b27cm#In ln th 1#246033 #Gii thiu s lc nguyn liu, dng c, thit b ct may cn thit. K thut c t may cn bn, ng dng cc ng may c bn vo vic thc hin cc chi tit c a sn phm, thit k mu y phc, mu thi trang...#Thi trang#May mc#Ct may#Th u## 00751000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200470003800700160 00850140008001010190005001090820008001148080005001220080005001270090023001320100 00500155011001500160013000700175021021000182020000900392020001100401020000900412 020001200421020001200433020001100445039000500456#VL09.01453#VL09.01452#Nguyn Th anh H#Gio trnh k thut chuyn mch v tng i s#Nguyn Thanh H#162000#Vi ?t#621.387#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a284tr.^b27cm#246034#Gii thi u cc k thut c bn v chuyn mch v tng i s: cc kin thc tng quan, k thut chuyn mch knh, k thut iu khin, k thut bo hiu, giao tip kt c ui, iu hnh khai thc v bo dng...#Tng i#Vin thng#K thut#Chuyn mc h#Tng i s#Gio trnh#Thu## 00826000000000313000450002600110000002600110001100200230002200700690004500500120 01140140007001260190005001330820008001388080005001460080005001510090023001560100 00500179011001500184004000800199005001600207005001600223005001500239013000700254 021020500261020000800466020001000474020001500484020000800499039000500507#VL09.01 454#VL09.01455#Bi tp l thuyt mch# Huy Gic, Phan Trng Hanh, Nguyn Hoi Anh... ; Huy Gic ch.b.# Huy Gic#58000#Vi?t#621.319#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a215tr.^b27cm#Ti bn#Phan Trng Hanh#Nguyn Hoi Anh#on Min h nh#246035#Cc kin thc l thuyt c bn v cc bi tp v l thuyt mch, t n hiu nh: Cc bi tp v mch in - s mch, cc phn t ca mch in, m ch in hnh sin, phn tch m