00631000000000301000450080800050000003900070000500100160001200200440002800300160 00720060012000880060018001000070054001180080018001720090023001900100005002130110 01500218082000400233013000700237014000700244026001100251026001100262026001100273 019000500284019000800289020001700297020000300314020001200317#^214#P Dung#Carver, Raymond#Mnh ni chuyn g khi mnh ni chuyn tnh#Tp truyn ngn#Dng Tng #Nguyn Hnh Quyn#Raymond Carver ; Dch: Dng Tng, Nguyn Hnh Quyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a218tr.^b20cm#813#241680#36000#VV09.059 32#VV09.05933#VV09.05934#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#M#Truyn ngn## 00813000000000289000450080800050000003900070000500200590001202900270007100800180 00980090023001160100005001390110015001440150083001590820007002420130007002490260 01100256026001100267019000500278020002000283020001300303020000900316020000800325 020001700333020000900350020001000359021015400369#^214#P Dung#Nin gim cng ngh thng tin - truyn thng Vit Nam 2009#Vietnam ICT directory 2009#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a431tr.^b20cm#TTS ghi: Hi Tin hc Tp. H Ch Minh. Tp ch Th gii Vi tnh - PC World Vietnam#384.02#241681#VV09.05936#VV09 .05937#Vi?t#Cng ngh thng tin#Truyn thng#Sn phm#Dch v#S liu thng k#V it Nam#Nin gim#Ton cnh v cng ngh thng tin (CNTT) Vit Nam nm 2008, h thng chnh sch pht trin CNTT, tra cu v cc sn phm v dch v CNTT, dch v Internet## 00593000000000313000450080800050000003900070000500100150001200200130002700300120 00400060010000520060011000620070044000730080018001170090011001350100005001460110 01500151082000400166013000700170014000700177026001100184026001100195026001100206 026001100217019000500228019001100233020001700244020000600261020001200267#^214#P Dung#Ahern, Cecelia#Cm n k c#Tiu thuyt#Quc Hng#Kim Nhng#Cecelia Ahern ; Dch: Quc Hng, Kim Nhng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a493tr.^b19cm#8 23#241682#75000#VN09.02326#VN09.02329#VN09.02328#VN09.02327#Vi?t#Dch Ailen#Vn hc hin i#Ailen#Tiu thuyt## 00484000000000265000450080800050000003900070000500100110001200200340002300700110 00570080018000680090011000860100005000970110015001020820010001170130007001270140 00700134026001100141026001100152026001100163019000500174020001700179020000900196 020001000205020000300215#^214#P Dung#Dng Thu#Venise v nhng cuc tnh gondol a#Dng Thu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a344tr.^b19cm#895.92234#241683#5 7000#VN09.02331#VN09.02332#VN09.02330#Vi?t#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k# K## 00751000000000325000450080800050000003900070000500100080001200200220002000300080 00420070008000500080005000580090019000630100005000820110015000870820009001020130 00700111014000700118026001100125026001100136019000500147020000800152020000800160 02000110016802000090017902000080018802000090019602000090020502000080021402102030 0222#^214#P Dung#c Hu#Mt cht hn sng ni#Tp vn#c Hu#^aH.#^aNxb. Hi N h vn#2009#^a252tr.^b19cm#895.9228#241684#35000#VN09.02333#VN09.02334#Vi?t#Vn hc#Vn ho#Ngh thut#Sng tc#Nh vn#i sng#Vit Nam#Tp vn#Gm mt s b i vit v nhng vn ngh s, v bnh lun vn, th, nhng bi bo, hi tho v v n ho, vn hc, ngh thut, v ngh vn, v mi quan h gia sng tc v thc t in, gia nh vn v i sng## 00456000000000253000450080800050000003900070000500100110001200200170002300300260 00400070011000660080005000770090019000820100005001010110015001060820009001210130 00700130014000700137026001100144026001100155019000500166020001800171020000900189 020000400198#^214#P Dung#Trn Thnh#Cy cau trm t#100 bi th cho thiu nhi#T rn Thnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a127tr.^b19cm#895.9221#241685#25000#VN0 9.02335#VN09.02336#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th## 00462000000000253000450080800050000003900070000500100140001200200230002600300040 00490070014000530080005000670090019000720100005000910110030000960820011001260130 00700137014000700144026001100151026001100162019000500173020001700178020000900195 020000400204#^214#P Dung#Trn Qun Lp#Trn nhng chng ng#Th#Trn Qun Lp# ^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a140tr., 16tr. nh mu^b19cm#895.922134#241686#300 00#VN09.02337#VN09.02338#Vi?t#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00435000000000253000450080800050000003900050000500100120001000200180002200300040 00400070012000440080005000560090019000610100005000800110014000850820011000990130 00700110014000700117026001100124026001100135019000500146020001700151020000900168 020000400177#^214#Thu#L Huy Ton#Trng soi o lnh#Th#L Huy Ton#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a77tr.^b19cm#895.922134#241687#25000#VN09.02339#VN09.02340#V i?t#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00459000000000253000450080800050000003900070000500100190001200200210003100300100 00520070019000620080005000810090019000860100005001050110014001100820010001240130 00700134014000700141026001100148026001100159019000500170020001700175020000900192 020000400201#^214#P Dung#Chu Th Phng Lan#Huyn thoi Vit Nam#Trng ca#Chu T h Phng Lan#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a96tr.^b19cm#895.92214#241688#25000 #VN09.02341#VN09.02342#Vi?t#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00677000000000265000450080800050000003900070000500100150001200200290002700500220 00560070052000780080005001300090008001350100005001430110014001480820006001620130 00700168014000700175026001100182026001100193019000500204020001000209020001200219 020000900231021017100240#^214#P Dung#Trn Th Thun#Chm sc bnh nhn gy xng #Nguyn Th Phng Lan#B.s.: Trn Th Thun (ch.b.), Nguyn Th Phng Lan#^aH.# ^aY hc#2009#^a51tr.^b19cm#617.1#241689#15000#VN09.02343#VN09.02344#Vi?t#Gy x ng#Nguyn nhn#iu tr#S lc v xng, cc nguyn nhn a n gy xng, ph n loi gy xng, cc hnh thc gy xng, cch nhn bit khi gy xng, cch x tr cc loi gy xng thng gp## 00795000000000313000450080800050000003900070000500100170001200200310002900300280 00600050014000880070032001020040040001340080005001740090008001790100005001870110 01500192082000600207013000700213014000700220026001100227026001100238019000500249 020001000254020000900264020000900273020001100282020001400293021017400307#^214#P Dung#Dng Trng Hiu#Phng v iu tr hen ph qun#Y hc c truyn v hin i #Nguyn Thu H#Dng Trng Hiu, Nguyn Thu H#Ti bn ln th 4, c sa cha, b sung#^aH.#^aY hc#2009#^a279tr.^b19cm#616.2#241690#43000#VN09.02345#VN09.0234 6#Vi?t#Hen suyn#Ph qun#iu tr#Phng bnh#Y hc dn tc#i cng, nguyn nh n, c ch sinh bnh cng triu chng ca bnh hen ph qun theo y hc c truyn v y hc hin i. Gii thiu cc phng php iu tr bnh hen ph qun## 00830000000000313000450080800050000003900070000500200190001200300110003100500180 00420050015000600050010000750050012000850050011000970070047001080080005001550090 00800160010000500168011001400173082000800187013000700195026001100202026001100213 019000500224020000500229020000900234020000700243020000700250021025900257#^214#P Dung#Cu chuyn i ti#Li tri m#Nguyn Hong Hnh#Nguyn Hu Bc#Yn Thanh#Ng uyn Thu#H Th Lc#Nguyn Hong Hnh, Nguyn Hu Bc, Yn Thanh..#^aH.#^aY hc #2009#^a71tr.^b19cm#362.196#241691#VN09.02348#VN09.02347#Vi?t#AIDS#Gio dc#T v n#X hi#Gm nhng cu chuyn c tht ca ngi sng chung vi HIV/AIDS nhiu tnh thnh, a phng khc nhau, nhng u c chung mt mong mun c yu th ng, chia s v kht khao sng mt cuc sng bnh d, lm nhng iu c ch cho chnh bn thn v cho x hi## 00856000000000277000450080800050000003900060000500200670001100300780007800800050 01560090008001610100005001690110014001740150055001880820006002430130007002490260 01100256026001100267019000500278020001100283020000700294020000900301020000700310 020000900317020001800326021023400344#^214#PDung#Ti liu hng dn iu chnh gi - hp ng trong u t xy dng#Thc hin Quyt nh 47/2008/Q-TTg ca Th t ng Chnh ph ngy 02/04/2008..#^aH.#^aY hc#2009#^a98tr.^b19cm#TTS ghi: B Y t. V Trang thit b - Cng trnh Y t#338.5#241692#VN09.02349#VN09.02350#Vi?t# iu chnh#Gi c#Hp ng#u t#Xy dng#Bnh vin a khoa#Gm cc cng vn, t hng t, quyt nh v vic hng dn iu chnh gi nguyn liu, vt liu xy d ng, ph duyt n u t xy dng v ci to, nng cp bnh vin a khoa huy n cng cc ngun vn hp php khc giai on 2008-2010## 00622000000000265000450080800050000003900070000500100130001200200350002500700130 00600080005000730090008000780100005000860110015000910820006001060130007001120140 00700119026001100126026001100137026001100148019000500159020001500164020001400179 020000900193021015400202#^214#P Dung#H Hu Lng#Huyt chm cu trong thn kinh hc#H Hu Lng#^aH.#^aY hc#2009#^a402tr.^b19cm#616.8#241693#71000#VN09.0235 1#VN09.02353#VN09.02352#Vi?t#Huyt chm cu#Thn kinh hc#iu tr# cp ti c c huyt chm cu c th s dng trong thn kinh hc, c bit l cc huyt chm cu thng dng v kinh mch thng dng trong thn kinh hc## 00551000000000301000450080800050000003900070000500200180001200500160003000500160 00460070033000620040018000950080005001130090011001180100005001290110015001340820 00400149013000700153014000700160026001100167026001100178019000500189020000800194 020000700202020001100209020000800220020000700228020001400235#^214#P Dung#S tay ng vn 11#Nguyn Xun Lc#Nguyn Vn Bng#Nguyn Xun Lc, Nguyn Vn Bng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a212tr.^b18cm#807#241694#18500#VN09.02354#V N09.02355#Vi?t#Ng vn#Lp 11#Ting Vit#Vn hc#S tay#Sch c thm## 00520000000000277000450003900060000080800050000600200090001100300130002000500170 00330060012000500070036000620080018000980090011001160100005001270110015001320220 00500147082000600152013000700158014000700165026001100172019000500183019001400188 020001800202020001300220020000900233#PDung#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a183tr.^b18cm#T.54#895.6#241695#12500#VN09.02356#Vi?t#Dch Nht Bn#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#Nht Bn## 00520000000000277000450080800050000003900060000500200180001100300130002900500170 00420060008000590070032000670080018000990090011001170100005001280110015001330220 00400148082000600152013000700158014000700165026001100172019000500183019001400188 020001800202020000900220020001300229#^214#PDung#Thin ng Tokyo#Truyn tranh#Y oshiki Nakamura#Cm Vn#Yoshiki Nakamura ; Cm Vn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a190tr.^b18cm#T.3#895.6#241696#14000#VN09.02357#Vi?t#Dch Nht Bn#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh## 00558000000000289000450003900060000080800050000600200100001100300130002100500140 00340060008000480070029000560080018000850090011001030100005001140110015001190120 04000134022000400174082000600178013000700184014000700191026001100198019000500209 019001400214020001800228020000900246020001300255#PDung#^214#Hana Kimi#Truyn tra nh#Nakajo Hisaya#Hi Yn#Nakajo Hisaya ; Hi Yn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2009#^a190tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#T.7#895.6#241697# 14000#VN09.02358#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh## 00563000000000289000450003900060000080800050000600200200001100300130003100500140 00440060008000580070029000660080018000950090011001130100005001240110015001290120 03500144022000400179082000600183013000700189014000700196026001100203019001400214 019000500228020001800233020000900251020001300260#PDung#^214#Thin thn vs c ma# Truyn tranh#Miyoshi Yuuki#Hi Th#Miyoshi Yuuki ; Hi Th dch#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2009#^a189tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#T.4#895.6#24 1698#14000#VN09.02359#Dch Nht Bn#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h## 00540000000000289000450003900060000080800050000600200160001102900070002700500150 00340060009000490060008000580070041000660080018001070090011001250100005001360110 01500141022000400156082000600160013000700166014000700173026001100180019000500191 019001400196020001800210020000900228020001300237#PDung#^214#Mi m gia nh#Fami ly#Taeko Watanabe#Minh Hu#Hi Yn#Taeko Watanabe ; Dch: Minh Hu, Hi Yn#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a333tr.^b19cm#T.5#895.6#241699#25000#VN09.02360# Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh## 00508000000000277000450003900060000080800050000600200180001100300130002900500110 00420060008000530070026000610080018000870090011001050100005001160110015001210220 00400136082000600140013000700146014000700153026001100160019000500171019001400176 020001800190020000900208020001300217#PDung#^214#Kht vng v ch#Truyn tranh#K oyama Yuu#Hi Th#Koyama Yuu ; Hi Th dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a 188tr.^b18cm#T.2#895.6#241700#14000#VN09.02361#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh## 00508000000000277000450003900060000080800050000600200180001100300130002900500110 00420060008000530070026000610080018000870090011001050100005001160110015001210220 00400136082000600140013000700146014000700153026001100160019000500171019001400176 020000900190020001300199020001800212#PDung#^214#Kht vng v ch#Truyn tranh#K oyama Yuu#Hi Th#Koyama Yuu ; Hi Th dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a 188tr.^b18cm#T.3#895.6#241701#14000#VN09.02362#Vi?t#Dch Nht Bn#Nht Bn#Truy n tranh#Vn hc thiu nhi## 00519000000000277000450003900060000080800050000600200130001100300130002400500150 00370060012000520070034000640080018000980090011001160100005001270110015001320220 00400147082000600151013000700157014000700164026001100171019000500182019001400187 020001800201020000900219020001300228#PDung#^214#Gi tri cy#Truyn tranh#Takaya Natsuki#Qunh Hng#Takaya Natsuki ; Qunh Hng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a191tr.^b18cm#T.4#895.6#241702#14000#VN09.02363#Vi?t#Dch Nht Bn#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh## 00519000000000277000450003900060000080800050000600200130001100300130002400500150 00370060012000520070034000640080018000980090011001160100005001270110015001320220 00400147082000600151013000700157014000700164026001100171019000500182019001400187 020001800201020000900219020001300228#PDung#^214#Gi tri cy#Truyn tranh#Takaya Natsuki#Qunh Hng#Takaya Natsuki ; Qunh Hng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a190tr.^b18cm#T.5#895.6#241703#14000#VN09.02364#Vi?t#Dch Nht Bn#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh## 00550000000000289000450080800050000003900060000500200150001100300130002600500120 00390060006000510070025000570080018000820090011001000100005001110110015001160120 03500131022000400166082000600170013000700176014000700183026001100190019000500201 019001400206020001800220020000900238020001300247#^214#PDung#Pha l diu k#Truy n tranh#Kiyoko Arai#P.G.P#Kiyoko Arai ; P.G.P dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2009#^a185tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#T.3#895.6#241704#14000#V N09.02365#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh## 00550000000000289000450080800050000003900060000500200150001100300130002600500120 00390060006000510070025000570080018000820090011001000100005001110110015001160120 03500131022000400166082000600170013000700176014000700183026001100190019000500201 019001400206020001800220020000900238020001300247#^214#PDung#Pha l diu k#Truy n tranh#Kiyoko Arai#P.G.P#Kiyoko Arai ; P.G.P dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2009#^a190tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#T.4#895.6#241705#14000#V N09.02366#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh## 00568000000000289000450003900060000080800050000600200200001100300130003100500150 00440060009000590070031000680080018000990090011001170100005001280110015001330120 03500148022000500183082000600188013000700194014000700201026001100208019000500219 019001400224020001800238020000900256020001300265#PDung#^214#Gia mun trng my# Truyn tranh#Natsumi Itsuki#Duy Ngc#Natsumi Itsuki ; Duy Ngc dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a188tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#T.17#895 .6#241706#13000#VN09.02367#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh## 00568000000000289000450003900060000080800050000600200200001100300130003100500150 00440060009000590070031000680080018000990090011001170100005001280110015001330120 03500148022000500183082000600188013000700194014000700201026001100208019000500219 019001400224020001800238020000900256020001300265#PDung#^214#Gia mun trng my# Truyn tranh#Natsumi Itsuki#Duy Ngc#Natsumi Itsuki ; Duy Ngc dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a185tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#T.18#895 .6#241707#13000#VN09.02368#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh## 00563000000000289000450003900060000080800050000600200130001100300130002400500160 00370060009000530070032000620080018000940090011001120100005001230110015001280120 03500143022000500178082000600183013000700189014000700196026001100203019000500214 019001400219020001800233020000900251020001300260#PDung#^214#Ushio & Tora#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro#Duy Ngc#Fujita Kazuhiro ; Duy Ngc dch#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2009#^a184tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#T.26#895.6#24 1708#11500#VN09.02369#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h## 00563000000000289000450003900060000080800050000600200130001100300130002400500160 00370060009000530070032000620080018000940090011001120100005001230110015001280120 03500143022000500178082000600183013000700189014000700196026001100203019000500214 019001400219020001800233020000900251020001300260#PDung#^214#Ushio & Tora#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro#Duy Ngc#Fujita Kazuhiro ; Duy Ngc dch#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2009#^a195tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#T.27#895.6#24 1709#11500#VN09.02370#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h## 00566000000000289000450003900060000080800050000600200150001100300130002600500150 00390060009000540070031000630080018000940090011001120100005001230110015001280120 03500143022000400178082000600182013000700188014000700195026001100202019000500213 019001600218020001800234020001100252020001300263#PDung#^214#Thn kh vng#Truy n tranh#Yung Jen Chang#Kin Duy#Yung Jen Chang ; Kin Duy dch#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2009#^a174tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#T.2#895.1#241 710#14000#VN09.02371#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn t ranh## 00566000000000289000450003900060000080800050000600200150001100300130002600500150 00390060009000540070031000630080018000940090011001120100005001230110015001280120 03500143022000400178082000600182013000700188014000700195026001100202019000500213 019001600218020001800234020001100252020001300263#PDung#^214#Thn kh vng#Truy n tranh#Yung Jen Chang#Kin Duy#Yung Jen Chang ; Kin Duy dch#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2009#^a173tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#T.3#895.1#241 711#14000#VN09.02372#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn t ranh## 00566000000000289000450003900060000080800050000600200150001100300130002600500150 00390060009000540070031000630080018000940090011001120100005001230110015001280120 03500143022000400178082000600182013000700188014000700195026001100202019000500213 019001600218020001800234020001100252020001300263#PDung#^214#Thn kh vng#Truy n tranh#Yung Jen Chang#Kin Duy#Yung Jen Chang ; Kin Duy dch#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2009#^a174tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#T.4#895.1#241 712#14000#VN09.02373#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn t ranh## 00566000000000289000450002600110000002000180001102000110002902000130004003900060 00530140007000590190005000660820006000718080005000770020015000820030013000970070 03100110022000400141005001500145006000900160008001800169009001100187010000500198 011001500203019001600218012003500234013000700269#VN09.02374#Vn hc thiu nhi#Tr ung Quc#Truyn tranh#PDung#14000#Vi?t#895.1#^214#Thn kh vng#Truyn tranh#Y ung Jen Chang ; Kin Duy dch#T.5#Yung Jen Chang#Kin Duy#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2009#^a174tr.^b18cm#Dch Trung Quc#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#24 1713## 00621000000000301000450002600110000002000180001102000110002902000130004003900060 00530190005000590820006000648080005000700140007000750020008000820030013000900070 06100103022000500164008001800169009001100187010000500198011001500203012004000218 019001600258005001400274005001300288006001100301013000700312#VN09.02375#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#PDung#Vi?t#895.1#^214#14000#V thn#Truyn tr anh#Wan Yat Leung ch.b. ; Ha s: Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.35#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2009#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#D ch Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#241714## 00621000000000301000450002600110000002000180001102000110002902000130004003900060 00530190005000590820006000648080005000700140007000750020008000820030013000900070 06100103022000500164008001800169009001100187010000500198011001500203012004000218 019001600258005001400274005001300288006001100301013000700312#VN09.02376#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#PDung#Vi?t#895.1#^214#14000#V thn#Truyn tr anh#Wan Yat Leung ch.b. ; Ha s: Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.36#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2009#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#D ch Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#241715## 00622000000000301000450002600110000002000180001102000110002902000130004003900060 00530140007000590190005000660820006000718080005000770020014000820030013000960070 05400109022000400163005001600167005001500183006001500198008001800213009001100231 010000500242011001500247012003500262019001600297013000700313#VN09.02377#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#PDung#14500#Vi?t#895.1#^214#Thn binh 3.5#Tru yn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Cng Tia Chp dch#T.4#Hong Ngc L ang#Khu Phc Long#Cng Tia Chp#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a136tr.^b19 cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Trung Quc#241716## 00622000000000301000450002600110000002000180001102000110002902000130004003900060 00530140007000590190005000660820006000718080005000770020014000820030013000960070 05400109022000400163005001600167005001500183006001500198008001800213009001100231 010000500242011001500247012003500262019001600297013000700313#VN09.02378#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#PDung#14500#Vi?t#895.1#^214#Thn binh 3.5#Tru yn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Cng Tia Chp dch#T.5#Hong Ngc L ang#Khu Phc Long#Cng Tia Chp#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a136tr.^b19 cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Trung Quc#241717## 01092000000000349000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200130 00388080005000510020041000560070056000970220004001532210051001570050011002080050 00800219005001200227005001300239005001400252008000500266009002100271010000500292 01100160029701500820031302102810039502000230067602000080069902000130070703900060 0720013000700726020000900733#VV09.05938#VV09.05940#VV09.05939#Vi?t#322.25970752# ^214#Lch s bin nin ng Cng sn Vit Nam#Nguyn Qu, V Nhai, T nh ng. .. ; Nguyn Qu ch.b.#T.3#ng lnh o khng chin v kin quc (1945-1954)#Ngu yn Qu#V Nhai#Nguyn Bnh#T nh ng#Nguyn Kim V#^aH.#^aChnh tr Quc gia #2009#^a1042tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Vin Lch s ng#Gm nhng s kin quan trng phn nh thi k ng Cng sn ng dng, ng Lao ng Vit Nam lnh o cch mng t thng 9-1945, thnh lp nh nc Vit Nam dn ch Cng ho n thng 7-1954, k hip nh Ginev, kt thc thng li cuc khng chin chng thc dn Php xm lc#ng Cng sn V it Nam#Lch s#Bin nin s#PDung#241718#Vit Nam## 00971000000000385000450002600110000002600110001102600110002202102010003302000210 02340200008002550200014002630200009002770390006002860190005002920820009002978080 00500306002002400311007005500335022000400390221001000394005001700404005001700421 00500110043800500170044900500160046600800050048200900210048701000050050801100160 0513013000700529001001400536020001100550020000700561020001700568#VV09.05941#VV09 .05943#VV09.05942#Gm cc bi vit ca ng ch Phm Vn ng t nm 1966-1975 v cuc khng chin chng M, v cng tc xy dng ng, cng tc thanh nin, ch m sc thiu nin nhi ng v mt s vn quan trng khc#Khng chin chng M# Lch s#Xy dng ng#Vit Nam#PDung#Vi?t#959.7043#^214#Phm Vn ng tuyn tp# B.s.: Nguyn Tin Nng, Trn Vit Phng, L Vn Yn..#T.2#1966-1975#Nguyn Tin Nng#Trn Vit Phng#L Vn Yn#Phm Hng Chng#Nguyn Vn Lanh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a1256tr.^b22cm#241719#Phm Vn ng#Thanh nin#Ph n#Thanh t hiu nin## 01119000000000385000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200080 00388080005000460020023000510070049000740220004001232210010001270050010001370050 01400147005001500161005001700176005001600193008000500209009002100214010000500235 01100160024001300070025600100130026302103780027602000090065402000100066302000130 0673020001400686020000800700020000900708020001000717039000600727#VV09.05944#VV09 .05945#VV09.05946#Vi?t#959.704#^214#Trng Chinh tuyn tp#B.s.: Trn Nhm, m c Vng, Hong Phong H..#T.2#1955-1975#Trn Nhm#m c Vng#Hong Phong H #Phm Hng Chng#Nguyn Vn Lanh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a1500tr.^b22cm #241720#Trng Chinh#Gm nhng bi ni v bi vit ca ng ch Trng Chinh t nm 1955 n nm 1975 v cc vn c bn nh: tip tc ci cch rung t mi n Bc v hon thnh cch mng dn tc dn ch nhn dn min Nam, vn ci t o XHCN, xc nh ng li Cch mng Vit Nam trong giai on mi, xy dng n g, cng tc t tng ng trong thi k mi, vn t duy vn ho sng to...#C i cch#Rung t#Ci to XHCN#Xy dng ng#Vn ho#T tng#Tuyn tp#PDung## 00612000000000301000450002600110000002600110001100200100002200300040003200700440 00360050009000800050015000890050016001040050013001200050015001330190005001480820 01200153808000500165008001300170009003600183010000500219011001500224013000700239 015002700246020001700273020000900290020000400299039000700303#VV09.05948#VV09.059 47#Bin sng#Th#Chu Anh, Phm Tng i, Nht Lin Hng..#Chu Anh#Phm Tng i#Nht Lin Hng# Hng Ngc#Cao Hong Trm#Vi?t#895.9221008#^214#^aBnh Th un#^aHi Vn hc ngh thut Bnh Thun#2009#^a135tr.^b21cm#241721#TTS ghi: CLB Th ca La Gi#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P Dung## 00731000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200320003300300510 00650140007001160190005001230820006001288080005001340080005001390090021001440100 00500165011001500170013000700185021021000192020000900402020000900411020000800420 020001000428020000900438039000600447#VV09.05949#VV09.05950#VV09.05951#Ca ci c a cc quc gia u?#o lng ngun ca ci th k XXI (sch tham kho)#48000# Vi?t#339.3#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a205tr.^b24cm#241722#Cung cp ph ng php o s bin ng ca ci, cch nh gi vn thin nin k, c lng gi tr ca ci, tm quan trng ca vic u t cc ngun thu: khai thc ti nguy n, ngun nhn lc v bo v mi trng#nh gi#o lng#Ca ci#Khai thc#Th g ii#PDung## 00826000000000277000450002600110000002600110001102600110002201500570003300200850 00900070019001750140007001940190005002010820006002068080005002120080005002170090 02100222010000500243011001500248001001900263013000700282021021300289020001300502 020000700515020002000522039000600542#VV09.05952#VV09.05953#VV09.05954#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin X hi hc#Truyn thng dn s vi ngi nn g dn vng chu th sng Hng trong thi k i mi#Trng Xun Trng#38000#Vi ?t#303.6#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a199tr.^b21cm#Trng Xun Trng#2 41723#Tng quan v c s l lun v thc tin ca truyn thng dn s, hin trn g v hot ng ca cc knh truyn thng. Phng thc tip cn truyn thng dn s v phn hi truyn thng dn s vng chu th sng Hng#Truyn thng#Dn s# ng bng sng Hng#PDung## 01043000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200830003300300880 01160070019002040190005002230820004002288080005002320080005002370090021002420100 00500263011001500268001001900283013000700302021033600309020000900645020000900654 02000070066302000080067002000090067802000070068702000090069402000070070303900070 0710#VV09.05955#VV09.05956#VV09.05957#Hiu qu x hi ca mt s chuyn bo c h dnh cho vng su, vng xa Vit Nam#Nghin cu trng hp chuyn "Dn s , gia nh v tr em" ca bo Gia nh v X hi#Trng Xun Trng#Vi?t#302#^21 4#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a211tr.^b21cm#Trng Xun Trng#241724#Nghin cu, nh gi hiu qu x hi ca tng th loi bo ch dnh cho vng su, vng xa, c th v: c im t nhin - kinh t - x hi cc tnh, phn tch thng t in trn s chuyn dn s, gia nh, tr em, kh nng tip cn n phm bo ch v p dng thng tin bo ch... nh gi v ni dung, hnh thc, nhu cu v s chuyn #nh gi#Hiu qu#X hi#Bo ch#Min ni#Dn s#Gia nh#Tr em#P Dun g## 00887000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200360003300700520 00690190005001210820008001268080005001340080005001390090021001440100005001650110 01500170005001600185005001500201005001700216005001700233005001600250013000700266 02102030027302000200047602000090049602000150050502000230052002000110054303900070 0554#VV09.05958#VV09.05959#VV09.05960#Ng Gia T - ngi Cng sn li lc#Nguyn Duy Hng, Hong phong H, Phm Hng Chng..#Vi?t#959.703#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a361tr.^b24cm#Nguyn Duy Hng#Hong phong H#Phm Hng Chng#Ng uyn Khnh Ho#Nguyn Vn Lanh#241725#Gm mt s bi vit, nghin cu, tp trung phn tch, nh gi, ca ngi cuc i hot ng yu nc, hot ng cch mng v nhng cng hin xut sc v l lun v thc tin ca ngi cng sn Ng Gia T #Hot ng cch mng#Yu nc#Ngi cng sn#Khng chin chng Php#Ng Gia T#P Dung## 00923000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820007000458080005000520020046000570030023001030070062001260220004001880050 01800192006001200210006001700222008000500239009001800244010000500262011001500267 01500650028201300070034702101710035402000100052502000080053502000070054302000080 0550020000900558039000600567#VV09.05961#VV09.05962#VV09.05963#90000#Vi?t#340.09 #^214#Mt s vn bn in ch v php lut Vit Nam#T th k XV n XVIII#Nguy n Ngc Nhun ch.b. ; Dch: L Tun Anh, Trn Th Kim Anh#T.2#Nguyn Ngc Nhun#L Tun Anh#Trn Th Kim Anh#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a472tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Hn Nm#241726#Gii thiu mt s vn bn iu ch v php lut Vit Nam t th k XV n XVIII nh: L triu hi in, T tng iu l, Nhn mng tra nghim php... v L triu quan ch#Php l ut#iu l#Nh L#Lch s#Vit Nam#PDung## 01149000000000373000450002600110000002600110001102600110002200200580003300700740 00910050019001650050014001840050009001980050015002070050016002220140008002380190 00500246082000400251808000500255008000500260009001800265010000500283011001500288 01500670030301300070037002103230037702000080070002000100070802000130071802000110 0731020000800742020000900750039000700759020000900766#VV09.05964#VV09.05965#VV09. 05966#Con ngi v vn ho: T l lun n thc tin pht trin#Trnh Th Kim Ng c, Phm Minh Hc, V Khiu... ; Trnh Th Kim Ngc ch.b.#Trnh Th Kim Ngc#Ph m Minh Hc#V Khiu#Nguyn Ti Th#Nguyn Bnh Yn#101000#Vi?t#306#^214#^aH.#^a Khoa hc x hi#2009#^a675tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vi n Nghin cu con ngi#241727#Nhng nghin cu l lun v thc tin v mi quan h gia con ngi v vn ho theo hai hng truyn thng v hin i, vai tr to ln ca mi quan h ny trong pht trin, cng nh trong vic khng nh nhn c ch v bn lnh dn tc trong bi cnh a dng vn ho, ton cu ho v mc tiu pht trin con ngi Vit Nam#Vn ho#Nhn loi#Truyn thng#Pht trin#Dn t c#Vit Nam#P Dung#Hin i## 00658000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200160003300700130 00490190005000620820008000678080005000750080005000800090018000850100005001030110 01500108001001300123013000700136021017100143020000800314020000800322020000700330 020000700337020000800344020000900352039000700361#VV09.05968#VV09.05969#VV09.0596 7#Vn ho Mai Pha#Nguyn Cng#Vi?t#959.711#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a3 15tr.^b24cm#Nguyn Cng#241728#Gii thiu, kho t nhng c trng phn b v d i tch v di vt cc a im hu k mi - s k kim kh, c bit l g m t Bc Sn n Mai Pha trn t Lng Sn#Vn ho#Di tch#Di vt# gm#Mai Pha #Lng Sn#P Dung## 00803000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200200003300300300 00530070023000830050013001060140007001190190005001260820009001318080005001400080 00500145009001800150010000500168011001500173004001300188013000700201021021400208 020001800422020000900440020000400449020002000453020000900473039000700482#VV09.05 970#VV09.05971#VV09.05972#Hong triu Trn#Ci ngun - n tng dn gian#Tr ng Khnh s.t, b.s.#Trng Khnh#25000#Vi?t#959.7024#^214#^aH.#^aVn ho dn tc #2009#^a223tr.^b21cm#In ln th 5#241729#Gii thiu mt s nt v qu hng Nh Trn; bi cnh lch s v s nghip ca cc v vua thi k ny nh Trn Thi Tn g, Trn Thnh Tng, Trn Hin Tng, Trn D Tng... v n tng v mt triu trong dn gian#Lch s trung i#Nh Trn#Vua#Tn ngng dn gian#Vit Nam#P Dun g## 00892000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200610003300300140 00940070022001080140007001300190005001370820008001428080005001500080005001550090 02100160010000500181011002600186001001600212013000700228021026100235020000900496 020000900505020001800514020001100532020002100543020000700564039000700571#VV09.05 973#VV09.05974#VV09.05975#Kho st thit k m ng Trng Sn thi chng M c u nc#Chuyn k li#Hong Ngc Chu ch.b.#70000#Vi?t#959.704#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a308tr., 16tr. nh^b21cm#Hong Ngc Chu#241730#Tng thut li nhng chin cng ca nhng chin s trinh st, cc b k thut, cng nhn kh o st, thit k ca B Giao thng Vn ti trong nhng nm i m ng c gii v n chuyn hng ho vo chin trng min Nam, m ng Trng Sn thi chng M cu nc#Kho st#Thit k#ng H Ch Minh#Chin cng#Khng chin chng M#Hi k#P Dung## 00929000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200310 00440070062000750050016001370140007001530190005001600820009001658080005001740080 00500179009001800184010000500202011001500207001001700222006001200239006000900251 01300070026002102720026702000110053902000110055002000110056102000090057202000030 0581039000700584#VV09.05977#VV09.05979#VV09.05978#VV09.05976#100 nhn vt giu n ht nc M#Michael Klepper, Robert Gunther ; Dch: Liu Cp , Kin Vn#Gunthe r, Robert#70000#Vi?t#338.0092#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a435tr.^b22cm#K lepper, Michael#Liu Cp #Kin Vn#241731#Khi qut 100 nhn vt giu nht n c M, t thi k ngho kh cng cc n thi k hong kim, v lng kin tr quy t khng li bc kh khn v c lng tham v tn, tnh keo kit cng nhng vic lm t thin, nhng quan im, kinh nghim v nguyn nhn thnh cng ca h#Kinh doanh#Doanh nhn#Thnh cng#Lm giu#M#P Dung## 00804000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200530 00440070031000970060008001280140007001360190005001430820004001488080005001520080 00500157009001800162010000500180011001500185001000500200006000900205013000700214 021023000221020000900451020000800460020000700468020001000475039000500485#VV09.05 980#VV09.05983#VV09.05981#VV09.05982#Thc ti - k ti v i nht - "L lun iu"#Osho ; Dch: Thi An, Kin Vn#Thi An#36000#Vi?t#128#^214#^aH.#^aKho a hc x hi#2009#^a248tr.^b20cm#Osho#Kin Vn#241732#Gm nhng cuc ni chuyn trc tip ca tc gi Osho ngi n phn nh trn tt c cc phng din t c uc kim tm ngha cuc sng ca mi c nhn cho n nhng vn chnh tr c p bch nht m x hi ngy nay phi i mt#Trit l#C nhn#X hi#Cuc sng#VA nh## 00575000000000241000450002600110000000200200001100300080003100700140003901400070 00530190005000600820009000658080005000740080005000790090026000840100005001100110 01500115001001400130013000700144021015500151020001100306020000900317039000700326 #VV09.05984#Ng iu ting Vit#S kho# Tin Thng#35000#Vi?t#495.9221#^214# ^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a318tr.^b21cm# Tin Thng#241733#Nghin c u, tm hiu v ng iu ting Vit: ng iu cu to, ng iu mc ch, ng i u tnh thi, ng iu hm , ng iu hnh vi, ng iu hi thoi#Ting Vit#Ng iu#P Dung## 00695000000000265000450002600110000002600110001100200460002201900050006808200090 00738080005000820080005000870090021000920100005001130110014001180130007001320210 19200139020001000331020001900341020001100360020000900371020001000380020002300390 020000900413039000700422#VV09.05986#VV09.05985#45 nm xy dng v pht trin ng nh ng kim#Vi?t#620.8028#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a92tr.^b26cm#241 734#Ghi li bng hnh nh cc s kin, hot ng ca ng kim Vit Nam v cc l nh vc: tu thu, cng trnh bin, sn phm cng nghip, phng tin xe c gii , ng st trong nhng nm gn y#ng kim#Giao thng vn ti#ng thu#n g b#ng st#Phng tin giao thng#Sch nh#P Dung## 00711000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020057000470030106001040070015002100220004002250050015002290080 00500244009002600249010000500275011001500280013000700295020000700302020000800309 02000120031702000070032902000070033602000130034302000090035602000140036503900060 0379#VV09.05987#VV09.05988#44000#Vi?t#530.076#^214#Hng dn gii nhanh cc dn g bi tp trc nghim vt l#Dnh cho HS 12 n tp v nng cao k nng lm bi. Chun b cho cc k thi quc gia do B GD & T t chc#Hong Danh Ti#T.1#Hong Danh Ti#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a287tr.^b24cm#241735#Vt l#Bi t p#Trc nghim#Lp 12#C hc#ng lc hc#Cht rn#Sch c thm#PDung## 00733000000000301000450002600110000002600110001100201200002200301170014200700110 02590050011002700140007002810190005002880820004002938080005002970080005003020090 02600307010000500333011001500338013000700353020000900360020000800369020000700377 020000700384020001000391020000900401020001400410039000700424#VV09.05989#VV09.059 90#Hng dn gii cc dng bi tp t cc thi quc gia (tt nghip - tuyn si nh) mn sinh hc ca B Gio dc & o to#Dnh cho HS lp 12 chng trnh chun v nng cao. Bin son theo ni dung v nh hng ra thi mi ca5 B GD&T# Hunh Nht#Hunh Nht#46500#Vi?t#576#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^ a299tr.^b24cm#241736#Sinh hc#Bi tp# thi#Lp 12#Di truyn#Tin ho#Sch c thm#P Dung## 00697000000000277000450002600110000002600110001100201160002200301170013800700170 02550050017002720140007002890190005002960820007003018080005003080080005003130090 02600318010000500344011001500349013000700364020000500371020000700376020000700383 020000800390020001400398039000700412#VV09.05991#VV09.05992#Hng dn gii cc d ng bi tp t cc thi quc gia (tt nghip - tuyn sinh) mn ton ca B Gio dc & o to#Dnh cho HS lp 12 chng trnh chun v nng cao. Bin son theo ni dung v nh hng ra thi mi ca5 B GD&T#Trn Th Vn Anh#Trn Th V n Anh#49000#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a320tr.^b24cm #241737#Ton# thi#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#P Dung## 00564000000000277000450002600110000002600110001100200280002200300710005000700140 01210050014001350140007001490190005001560820004001618080005001650080005001700090 02600175010000500201011001500206013000700221020001000228020000700238020000800245 020001200253020001400265039000700279#VV09.05993#VV09.05994#27 trc nghim ti ng Anh#Dng cho hc sinh 12. n thi t ti v cc k thi quc gia (c p n)#L u Hong Tr#Lu Hong Tr#25000#Vi?t#428#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#20 09#^a159tr.^b24cm#241738#Ting Anh#Lp 12#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#P Du ng## 00729000000000325000450002600110000002600110001100200330002200300890005500700480 01440050013001920140007002050190005002120820004002178080005002210080005002260090 02600231010000500257011001500262005001500277005001600292005001400308005001900322 01300070034102000080034802000120035602000080036802000060037602000140038203900070 0396#VV09.05995#VV09.05996#162 v bi lm vn chn lc 6#T c v t hc. n luyn nng cao cm th vn hc. Vn ln hc kh v hc gi ng vn#T Thanh S n, Nguyn Ngc H, Thi Thnh Vinh..#T Thanh Sn#26000#Vi?t#807#^214#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2009#^a167tr.^b24cm#Nguyn Ngc H#Thi Thnh Vinh#Phm c Minh#Phm Th Minh Vit#241739#Vn hc#Tp lm vn#Bi vn#Lp 6#Sch c thm #P Dung## 00495000000000253000450002600110000002600110001100200510002200700160007300500160 00890140007001050190005001120820007001178080005001240080005001290090026001340100 00500160011001500165013000700180020000500187020000800192020002000200020001400220 039000700234#VV09.05997#VV09.05998#Mt s chuyn chn lc ton trung hc ph thng#Phm Quc Phong#Phm Quc Phong#25000#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2009#^a167tr.^b24cm#241740#Ton#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#P Dung## 00562000000000289000450002600110000002600110001100200360002200300290005800700170 00870050017001040140007001210190005001280820006001338080005001390080005001440090 02600149010000500175011001500180013000700195020000700202020000700209020000700216 020001600223020001200239020001400251039000700265#VV09.05999#VV09.06000#Hng dn n tp theo ch a l#Chng trnh mi nm 2009...#Nguyn Hong Anh#Nguyn Hong Anh#20000#Vi?t#330.9#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a126tr.^b2 4cm#241741#a l#Lp 12#n tp#a l t nhin#a kinh t#Sch c thm#P Dung ## 00733000000000313000450002600110000002600110001100200320002200301080005400700390 01620050020002010140007002210190005002280820004002338080005002370080005002420090 02600247010000500273011001500278005001800293004001800311013000700329020000800336 020001200344020000700356020002000363020001500383020001400398039000700412#VV09.06 001#VV09.06002#Tuyn tp 234 v bi lm vn#Dng cho hc sinh 10, 11, 12 (ch ng trnh c bn v nng cao). Ti liu n thi t ti, cao ng v i hc#Hunh Tn Kim Khanh, Nguyn Bch Thun#Hunh Tn Kim Khanh#60000#Vi?t#807#^214#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a455tr.^b24cm#Nguyn Bch Thun#Ti bn ln th 4#241742#Vn hc#Tp lm vn# thi#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Sch c thm#P Dung## 00493000000000253000450002600110000000200340001100700330004500500160007801400070 00940190005001010820009001068080005001150080005001200090026001250100005001510110 01500156005001600171013000700187020000900194020000800203020000700211020001400218 039000700232#VV09.06003#Gii bi tp hnh hc 11 nng cao#Nguyn V Thanh, Trn Minh Chin#Nguyn V Thanh#19000#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a127tr.^b24cm#Trn Minh Chin#241743#Hnh hc#Bi tp#Lp 11#Sch c thm#P Dung## 00509000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020019000320030022000510070019000730220004000920050019000960080005001150090 02600120010000500146011001500151013000700166020000800173020001100181020001200192 020000700204020001400211039000600225#VV09.06004#22000#Vi?t#807#^214#Hc tt ng vn 12#Theo chng trnh mi#Nguyn Thc Phng#T.1#Nguyn Thc Phng#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2009#^a135tr.^b24cm#241744#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn #Lp 12#Sch c thm#PDung## 00509000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020019000320030022000510070019000730220004000920050019000960080005001150090 02600120010000500146011001500151013000700166020000800173020001100181020001200192 020000700204020001400211039000600225#VV09.06005#19000#Vi?t#807#^214#Hc tt ng vn 12#Theo chng trnh mi#Nguyn Thc Phng#T.2#Nguyn Thc Phng#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2009#^a111tr.^b24cm#241745#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn #Lp 12#Sch c thm#PDung## 01028000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100140 00440020026000580030064000840070035001480060015001830140007001980190005002050190 00500210082000400215808000500219008000500224009001200229010000500241011001500246 01300070026102102990026802000120056702000110057902000130059002000160060302000090 0619020000500628020000500633020001100638039000500649#VV09.06006#VV09.06007#VV09. 06008#VV09.06009#Arnett, Peter#T chin trng khc lit#35 nm trong cc vng c hin trn th gii t Vit Nam n Iranq#Peter Arnett ; Phm Hi Chung dch#Phm Hi Chung#80000#Vi?t#Vi?t#909#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a411tr.^b24cm#241746 #Gm nhng trang hi k c ghi chp cn thn ca mt phng vin chin trng c huyn nghip phng Ty vit v ti chin tranh, vit v tt c nhng iu c m nhn, tri qua, chng kin nhng ni chin s m ng t chn ti, c bit l cuc chin tranh Vit Nam, Lo, Iran, Iraq, Afghanistan...#Chin tranh#Phng vi n#Chin trng#S kin lch s#Vit Nam#Iran#Irc#Apganixtan#VAnh## 01012000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200710 00440070083001150050017001980140007002150190005002220820011002278080005002380080 00500243009002000248010000500268011001500273005001000288005001500298005001500313 00500180032801300070034602102260035302000080057902000090058702000040059602000190 0600020001700619020000900636039000500645#VV09.06010#VV09.06013#VV09.06012#VV09.0 6011#Lu Trng Dng - nh th ca nhn dn, nh th ca anh "B i C H"#Nguy n Huy Thng, Trn Tun, ng Quc Nht... ; Nguyn Huy Thng tuyn chn, b.s.#N guyn Huy Thng#45000#Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a362t r.^b21cm#Trn Tun#ng Quc Nht#H Hong Thanh#Hong Th L Minh#241747#Gii t hiu con ng vn hc v nhng ng gp quan trng ca nh th Lu Trng Dng trong hnh trnh th 60 nm. Mt s tc phm tiu biu ca nh th trn nhiu l nh vc khc nhau. Tuyn chn 60 bi th ca Lu Trng Dng#Tc gi#Tc phm#Th #Nghin cu vn hc#Vn hc hin i#Vit Nam#VAnh## 00460000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200230003700700150 00600140007000750190005000820820010000878080005000970080005001020090011001070100 00500118011001500123004001800138013000700156020001700163020000900180020001200189 039000500201#VV09.06014#VV09.06015#Trn Thu Trang#Phi ly ngi nh anh#Trn Th u Trang#55000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a336tr.^b21cm#Ti bn l n th 3#241748#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#VAnh## 00455000000000265000450002600110000002600110001100100080002200200150003000300120 00450070008000570140007000650190005000720820011000778080005000880080005000930090 01100098010000500109011001500114004000800129013000700137020001700144020000900161 020001200170039000700182#VV09.06016#VV09.06017#Chu Lai#Nng ng bng#Tiu thuy t#Chu Lai#49000#Vi?t#895.922334#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a350tr.^b21cm#Ti b n#241749#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#P Dung## 00917000000000301000450002600110000002600110001101400080002201900050003008200060 00358080005000410010015000460020047000610290045001080070041001530220004001940060 01400198008001800212009002300230010000500253011001500258013000700273005001500280 021027500295020001700570020001000587020001200597039000600609#VV09.06018#CDVN.008 71#326000#Vi?t#495.1#^214#Trn Hng Ngc#m thoi ting Trung Quc thc dng h ng ngy#Happy beijing practical Chinese conversation#Trn Hng Ngc b.s. ; Chu Trng Thu dch#T.1#Chu Trng Thu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^ a186tr.^b23cm#241750#Trn Hng Ngc#Gii thiu 20 bi m thoi thng dng ting Trung Quc vi cc ch : cho hi, cm n, khen ngi, hi ng, hc ngn ng , tm vt b tht lc, thi gian, sinh nht... km theo phn phin m ting T rung Quc v phin dch Anh, Vit ph hp cho ngi mi bt u t hc#Ting Tru ng Quc#m thoi#Sch t hc#PDung## 00844000000000301000450002600110000002600110001101400080002201900050003008200060 00358080005000410010015000460020047000610290045001080070041001530220004001940060 01400198008001800212009002300230010000500253011001500258013000700273005001500280 021020200295020001700497020001000514020001200524039000600536#CDVN.00872#VV09.060 19#326000#Vi?t#495.1#^214#Trn Hng Ngc#m thoi ting Trung Quc thc dng h ng ngy#Happy beijing practical Chinese conversation#Trn Hng Ngc b.s. ; Chu Trng Thu dch#T.2#Chu Trng Thu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^ a246tr.^b23cm#241751#Trn Hng Ngc#Gm 20 bi hi thoi ting Trung Quc vi nh iu ch khc nhau nh: s thch, gi c, mua sm, dch v bu in, thi tit , gii tr... km theo phn phin m ting Trung Quc v phin dch Anh, Vit#Ti ng Trung Quc#m thoi#Sch t hc#PDung## 00939000000000301000450000100120000000200180001200700120003001400070004201900050 00490820004000548080005000580080018000630090035000810100005001160110015001210040 03100136015007500167013000700242021029900249020000900548020001600557020001300573 020000900586020000800595020001600603020001100619039000700630#L Vn Kim#Thi cn g lp ghp#L Vn Kim#40000#Vi?t#690#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a611tr.^b24cm#Ti bn ln th 1, c sa cha#TTS ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#241752#Cu trc n hng cng trnh dn dng v cng nghip c thit k lp ghp v nhng khu lin kt lp ghp ca chng. T chc sn xut, gia cng, vn chuyn v chun b cc cu kin lp ghp. Cc bin php k thut lp ghp, phm vi ng dng, phng tin, thit b cu lp t n gin n hin i#Xy dng#Kt cu b tng#Kt c u thp#Lp ghp#Nh ca#Nh cng nghip#Gio trnh#P Dung## 00858000000000265000450000100120000000200510001200700120006301400070007501900050 00820820006000878080005000930080018000980090035001160100005001510110015001560040 01800171015007500189013000700264021024900271020000900520020001900529020002000548 020001700568039000700585#L Ch Hip#My lnh hp th trong k thut iu ho kh ng kh#L Ch Hip#30000#Vi?t#621.5#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a504tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#TTS ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#241753#Mt s vn c bn li n quan n cc bin i trong k thut iu ho khng kh. Khi nim c bn v h thng Cogeneration. Tng qut v my lnh hp th. Tnh ton thit b trao i , nhn nng lng mt tri. My lnh hp th nng lng mt tri#My lnh#iu h o khng kh#Nng lng mt tri#My lnh hp th#P Dung## 00752000000000277000450000100120000000200120001200700570002401400070008101900050 00880820008000938080005001010080018001060090035001240100005001590110015001640040 01800179015007500197005002100272005001400293013000700307021011800314020001000432 020001400442020001100456039000700467#Phm Th C#Mch in I#Phm Th C (ch.b.) , Trng Trng Tun M, L Minh Cng#28000#Vi?t#621.319#^214#^aTp. H Ch Minh #^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a387tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#TTS g hi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Trng Trn g Tun M#L Minh Cng#241754#Nhng khi nim c bn v mch in. Mch xc lp iu ho, cc phng php phn tch mch. Mch ba pha. Mng hai ca#Mch in#K thut in#Gio trnh#P Dung## 00705000000000265000450000100130000000200090001300700130002201400070003501900050 00420820006000478080005000530080018000580090035000760100005001110110015001160040 01800131015007500149013000700224021016300231020000900394020001000403020001000413 020000900423039000700432#Chu Ngc n#Nn mng#Chu Ngc n#28000#Vi?t#624.1#^2 14#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a344tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#TTS ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc B ch khoa#241755#Gii thiu nguyn l c bn ca nn mng, c bit l cc phng php tnh mng nng, cc chu ti trng, cc chu ti ngang v mng cc, gia c nn v t c ct#Nn mng#Tnh ton#Mng nng#Mng cc#P Dung## 00966000000000301000450000100130000000200170001302900190003000700130004901400070 00620190005000690820006000748080005000800080018000850090035001030100005001380110 01500143004001800158015007500176013000700251021033800258020001000596020000800606 020000800614020000900622020001000631020001600641039000700657# Kin Quc#n h i ng dng#Applied elasticity# Kin Quc#18000#Vi?t#620.1#^214#^aTp. H Ch M inh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a200tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#TT S ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#241756#T rnh by cc khi nim v kin thc c bn v n hi ng dng, l thuyt ng su t, bin dng, quan h gia ng sut v bin dng. Bi ton phng trong to v ung gc v trong to cc, bi ton i xng trc trong h to tr, l thu yt un tm mng, cc nguyn l nng lng v phng php bin phn, phng php phn t hu hn#L thuyt#Bi tp#n hi#ng sut#Bin dng#Phn t hu hn#P Dung## 01015000000000337000450000200200000000700730002001400070009301900050010008200060 01058080005001110080018001160090035001340100005001690110015001740040018001890150 07500207005001500282005001600297005001400313005001200327013000700339021025500346 02000090060102000110061002000090062102000090063002000080063902000100064702000130 0657039000700670#K hoch kinh doanh#Phm Ngc Thu, Phm Tun Cng, L Nguyn Hu... ; Phm Ngc Thu ch.b.#26000#Vi?t#658.4#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a291tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#TTS ghi: i h c Quc gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Phm Ngc Thu#Phm T un Cng#L Nguyn Hu#T Tr Nhn#241757#Tng quan v k hoch kinh doanh (KHK D). Li ch, ni dung, qu trnh lp KHKD. Cc k hoch, b phn cn thit trong KHKD nh: thu thp thng tin, k hoch tip th, k hoch sn xut, nhn s, t i chnh. Phn tch ri ro v nh gi k hoch kinh doanh#K hoch#Kinh doanh#Ti p th#Sn xut#Nhn s#Ti chnh#Doanh nghip#P Dung## 00709000000000265000450000100130000000200470001300700130006001400070007301900050 00800820008000858080005000930080018000980090035001160100005001510110015001560040 01800171015007500189013000700264021012700271020000700398020000800405020001200413 020001100425039000700436#V Duy Cng#Bi tp trc nghim c hc v phng php gii#V Duy Cng#14000#Vi?t#531.076#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a164tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#TTS ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#241758#Cc bi tp v trc nghi m c hc v phng php gii. Nhng kin thc l thuyt ti thiu v tnh hc, ng hc, ng lc hc#C hc#Bi tp#Trc nghim#Gio trnh#P Dung## 00931000000000325000450001400070000001900050000708200080001280800050002000100150 00250020053000400070015000930220003001082210057001110040018001680080018001860090 03500204010000500239011001500244015006900259013000700328005001500335021020800350 02000100055802000090056802000040057702000060058102000050058703900050059202000080 0597#20000#Vi?t#660.028#^214#Nguyn Vn La#Qu trnh v thit b cng ngh ho hc v thc phm#Nguyn Vn La#T1#Cc qu trnh v thit b c bn, Q.1 : Khu y - lng lc#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch M inh#2008#^a242tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i h c Bch khoa#241759#Nguyn Vn La# cp ti vic ng dng cc nh lut c bn ca c hc lu cht thit lp cc phng php c hc, nhm to ra cc thit b hu dng trong sn xut cng nghip c th trong phng php khuy - lng - l c#Cng ngh#Thit b#Lc#Khuy#Lng#Vanh#Ho hc## 00766000000000253000450000100140000000200110001400700140002501400070003901900050 00460820006000518080005000570080018000620090035000800100005001150110015001200040 01800135015006900153013000700222021024400229020001100473020000800484020001300492 039000700505#Li Khc Lim#C hc my#Li Khc Lim#22000#Vi?t#621.8#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a246tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#24176 0#Nghin cu nguyn l cu to, ng hc, ng lc hc ca c cu v my nh: l c c cu, ma st, cn bng my, hiu sut, c cu phng ton khp thp, c cu c am, c cu bnh rng phng, bnh rng khng gian, h thng bnh rng, c cu c bit#C hc my#Cu to#ng lc hc#P Dung## 01144000000000325000450001400070000001900050000708200060001280800050001800100170 00230020030000400070048000700220004001182210023001220050022001450040018001670080 01800185009003500203010000500238011001500243015006900258013000700327005001700334 02103940035102000190074502000150076402000110077902000100079002000120080003900060 0812#24000#Vi?t#628.4#^214#Nguyn c Lng#Cng ngh sinh hc mi trng#Nguy n c Lng (ch.b.), Nguyn Th Thu Dng#T.1#X l cht thi hu c#Nguyn Th Thu Dng#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Mi nh#2008#^a275tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i h c Bch khoa#241761#Nguyn c Lng#Cng ngh sinh hc mi trng ng dng trong x l cht thi hu c: thnh phn, tnh cht ca cht thi, h sinh thi v qu trnh phn gii cht thi th, x l cht thi sinh hot t ngun ng vt v ng vt bng phng php sinh hc, x l phn gia sc v phn hm cu, x l cc cht thi hu c cng nghip, tch kim loi nng bng vi sinh vt, x l b n thi bng cng ngh vi sinh#Cng ngh sinh hc#X l ph thi#Mi trng#Cht thi#Cht hu c#PDung## 00923000000000301000450000100130000000200200001300700130003301400070004601900050 00530820004000588080005000620080018000670090035000850100005001200110015001250040 01800140015006900158013000700227021031500234020001000549020000900559020000500568 020001600573020000700589020000800596020001000604039000700614#Trn Thu Tm#Cng t rnh ven bin#Trn Thu Tm#20000#Vi?t#627#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a221tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#TTS ghi: i hc Qu c gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#241762#Gii thiu v l thuyt s ng, d bo sng do gi v tnh ton truyn sng, tc ng ca sng ln b, ng thi trnh by cu to, cch b tr v nguyn l tnh ton cng trnh bo v b , bo v cng v mt s dng cng trnh ven b c bit khc nh cc gy bi, to bi, cc hng dng, bi bin nhn to...#Tnh ton#Tc ng#Sng#Cng t rnh bin#Bo v#B bin#Cng bin#P Dung## 00947000000000301000450000100170000000200310001700300300004800700170007801400070 00950190005001020820004001078080005001110080018001160090035001340100005001690110 01500174004001800189015006900207013000700276021029600283020001000579020000900589 020000900598020000900607020001300616020000900629039000700638#Nguyn Cng Ton#Th it k mt hng vi dt thoi#Thit k dy chuyn cng ngh#Nguyn Cng Ton#1100 0#Vi?t#677#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a126 tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#241763#Trnh by c s tnh ton thit k cc thng s sn phm vi dt thoi vi cc thng s cng ngh mi nh: tnh cc ch tiu k thut ca sn phm, chn thit b, tnh cc thnh phm, nh mc k thut, k hoch dng my, lp k hoch sn xut, b tr my v vn chuyn, t chc lao ng sn xut# Tnh ton#Thit k#Thng s#Sn phm#Vi dt thoi#Thit b#P Dung## 00710000000000253000450000100120000000200130001200700120002501400070003701900050 00440820008000498080005000570080018000620090035000800100005001150110015001200040 01800135015006900153013000700222021018900229020001300418020000900431020000900440 039000700449#L Vn Kim#My xy dng#L Vn Kim#13000#Vi?t#624.028#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a136tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#24176 4#Gii thiu nhng khi nim c bn v thit b my mc ph bin nht hin nay t rong ngnh xy dng nh: my vn chuyn, my nng, my lm t, my m ln t, my ng cc, my lm b tng#My xy dng#K thut#Thit b#P Dung## 00824000000000277000450000100160000000200260001600700610004201400070010301900050 01100820006001158080005001210080018001260090035001440100005001790110014001840040 01800198015006900216005001800285005001700303013000700320021018600327020000500513 020001000518020001100528039000700539#Nguyn Kim nh#Hng dn thc tp in B#N guyn Kim nh (ch.b.), Nguyn Vn Thng, Nguyn Hu Trng#13000#Vi?t#621.3#^2 14#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a86tr.^b27cm#Ti b n ln th 1#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch kho a#Nguyn Vn Thng#Nguyn Hu Trng#241765#Cung cp cc k nng thc hnh ca c c mn hc l thuyt thuc lnh vc k thut in nng, mch n chiu sng, mc h in ni v ngm, t phn phi in, mch cm bin v iu khin...#in#Thc hnh#Gio trnh#P Dung## 00878000000000277000450000200570000001400070005701900050006408200040006980800050 00730080018000780090035000960100005001310110014001360040018001500150093001680130 00700261012005300268021021300321020001000534020000700544020001300551020001200564 020000900576039000700585020000800592#Bng tra cu qu trnh c hc truyn nhit - truyn khi#10000#Vi?t#660#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H C h Minh#2008#^a86tr.^b27cm#Ti bn ln th 2#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H C h Minh. Trng i hc Bch khoa. B mn My v Thit b#241766#Qu trnh v th it b cng ngh ho hc v thc phm#Bao gm nhng s liu c bn v nhng thn g s nhit, vt l, c xc nh bng thc nghim di dng bng s liu v to n , cng vi cc thng s kt cu c bn v thit b c hc, truyn nhit v t ruyn khi#Cng ngh#C hc#Truyn nhit#Truyn khi#Bng tra#P Dung#Ho hc## 00984000000000277000450002600110000000200770001100300760008801400070016401900050 01710820006001768080005001820080018001870090014002050100005002190110014002240150 15900238013000700397028006900404021018400473020000700657020000900664020000900673 020000900682020001000691039000500701#NV09.00956#Cocoa processing methods for the production of high quality cocoa in Vietnam#Card 013-VIE05 cocoa fermentation, drying and quality assessment in Vietnam#68531#Vi?t#633.7#^214#^aTp. H Ch Min h#^aNng nghip#2008#^a51tr.^b21cm#TTS ghi: Ministry of Argriculture and Rural Development. Australian agency for International Development. Collaboration for agriculture and rural development#241767#Cc phng php ch bin Cacao l sn p hm cht lng cao Vit Nam#Tm hiu lch s pht trin v k thut trng cy Cacao. Hng dn mt s phng php ch bin Cacao lm sn phm c cht lng ca o: phng php thu hoch, bo qun, ch bin,.. Cacao#Ca cao#Bo qun#Ch bin#S n phm#Thu hoch#vanh## 00824000000000241000450002600110000000200590001101900050007008200060007580800050 00810080005000860090021000910100005001120110015001170150051001320130007001830280 08200190021026000272020002000532020000900552020000600561020001000567039000500577 #NV09.00957#Agent orange in Vietnam yesterday's crime, today's tragedy#Vi?t#615. 9#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a203tr.^b21cm#TTS ghi: Franco-Vietnamese friendship association#241768#Cht c mu da cam Vit Nam: Ti c ca ngy h m qua, bi kch ca ngy hm nay#Gm nhng bi vit v cht c mu da cam Vi t Nam, nhng hu qu vn cn tn ti i vi ngi dn Vit Nam, thuc dit c m ngi M s dng trong chin tranh, v nhng bi vit nh gi nhng nh h ng ti sc kho, con ngi Vit Nam trong tng lai#Cht c mu da cam#Sc kho #Ngi#nh hng#vanh## 00707000000000277000450002600110000000100150001100200260002600700370005201900050 00890820008000948080005001020080005001070090011001120100005001230110018001280050 02300146013000700169028003700176021015600213020000800369020000900377020002000386 020000900406020000900415039000500424#NV09.00958#Hor, Catherine#Travel's note fro m Tonkin#Catherine Hor, Marie Pierre Jourdain#Vi?t#915.973#^214#^aH.#^aTh gii# 2009#^a120tr.^b21x21cm#Jourdain, Marie Pierre#241769#Nhng thng tin du lch ca min Bc#Cung cp nhng thng tin du lch v cc tnh thuc min Bc Vit Nam v i nhng thng tin du lch c trng ring ca tng tnh: H Ni, H Ty, Bc Ni nh,..#Du lch#t nc#Danh lam thng cnh#Vit Nam#Min Bc#vanh## 00603000000000277000450002600110000000100110001100200150002200300160003700700100 00530140007000630190005000700820004000758080005000790080011000840090016000950100 00500111011001900116015005100135013000700186021008300193020001000276020000800286 020001800294020000800312039000500320#NV09.00959#Baker, Ann#Tree or three?#Dng k m a CD#Ann Baker#22000#Vi?t#428#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^aVI, 1 29tr.^b25cm#TTS ghi: Luyn k nng pht m ting Anh - s cp#241770#Gm nhng bi hc rn luyn k nng pht m ting Anh c km theo a CD thc hnh#Ting A nh#Pht m#K nng nghe hiu#T vng#vanh## 00607000000000277000450002600110000000100110001100200150002200300160003700700100 00530140007000630190005000700820004000758080005000790080011000840090016000950100 00500111011002000116015005400136013000700190021008300197020001000280020000800290 020001800298020000800316039000500324#NV09.00960#Baker, Ann#Ship or sheep?#Dng k m a CD#Ann Baker#30000#Vi?t#428#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^aXII, 223tr.^b25cm#TTS ghi: Luyn k nng pht m ting Anh - trung cp#241771#Gm nh ng bi hc rn luyn k nng pht m ting Anh c km theo a CD thc hnh#Ti ng Anh#Pht m#K nng nghe hiu#T vng#vanh## 01135000000000373000450002600110000000200640001100300150007500700830009001400070 01730190005001800820004001858080005001890080018001940090035002120100005002470110 01500252005001700267005001800284005001800302005001800320005001600338005001400354 00500130036800500200038101300070040102801410040802101540054902000130070302000080 0716020000800724020000900732020001500741039000500756#NV09.00961#Business cases f or master of business administration in Vietnam#Teaching notes#Phung Thanh Binh, Nguyen Hong Giang, Nguyen Trong Hoai... ; Ch.b.: Kee Young Kim..#15000#Vi?t#65 8#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a141tr.^b24cm# Phung Thanh Binh#Nguyen Hong Giang#Nguyen Trong Hoai#Tran Thi Kim Dung#Nguyen Hu u Dung#Kee Young Kim#Osamu Nariai#Gilbert Yip Wei Tan#241772#Cc trng hp kinh doanh cho cc ch doanh nghip qun l ti Vit Nam: Pht trin mt s trng h p kinh doanh ca kho hc MBA Vit Nam#Hng dn gio vin mt s phng php ging dy v cc hnh ng qun l ca doanh nghip Vit Nam theo tng bi ng hin cu ca cc chuyn gia kinh t#Doanh nghip#Kinh t#Qun l#Vit Nam#Sch g io vin#vanh## 01321000000000361000450002600110000000200640001100300510007500700830012601400070 02090190005002160820004002218080005002250080018002300090035002480100005002830110 01500288005001700303005001800320005001800338005001800356005001600374005001400390 00500130040400500200041701300070043702801370044402103350058102000130091602000080 0929020000800937020000900945039000500954#NV09.00962#Business cases for master of business administration in Vietnam#Developing business cases in MBA course of V ietnam#Phung Thanh Binh, Nguyen Hong Giang, Nguyen Trong Hoai... ; Ch.b.: Kee Yo ung Kim..#40000#Vi?t#658#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch M inh#2009#^a494tr.^b24cm#Phung Thanh Binh#Nguyen Hong Giang#Nguyen Trong Hoai#Tra n Thi Kim Dung#Nguyen Huu Dung#Kee Young Kim#Osamu Nariai#Gilbert Yip Wei Tan#24 1773#Cc trng hp kinh doanh cho cc ch doanh nghip qun l ti Vit Nam: Ph t trin mt s trng hp kinh doanh ca kho hc Vit Nam#Bao gm cc bi h c tp trung nghin cu v thc trng v phng thc qun l ca cc doanh nghip do cc chuyn gia kinh t vit: D n ca i qun l thuc tp on Mai Linh; Cng ty c phn thuc tr su Cn Th: st cnh vi ngi nng dn cho ma mng bi thu; Siu th Si Gn: chin dch qun l trong mi trng cnh tranh,..#Doa nh nghip#Kinh t#Qun l#Vit Nam#vanh## 00924000000000325000450002600110000000200490001100300210006000700340008101900050 01150820004001208080005001240080005001290090023001340100005001570110019001620150 06600181005000800247005001200255005001000267005001000277005001200287013000700299 02800480030602101990035402000090055302000110056202000110057302000090058403900050 0593#NV09.00963#Mathemtical optimization theory and applications#February 25-29, 2008#N. Ding, P. C. Duong, L. T. Hue..#Vi?t#519#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thu t#2009#^aIV, 339tr.^b27cm#TTS ghi: Proceeding of the sixth Vietnam - Korea join t work shop#N. Ding#P. C. Duong#L. T. Hue#N. X. Hai#P. Q. Khanh#241774#L thuyt ti u ho v nhng ng dng ton hc#Gm 17 bi nghin cu ca cc nh ton h c c trnh by trong hi tho ln th su Vit Nam - Hn Quc v l thuyt ti u ho v nhng ng dng ton hc c t chc ti Nha Trang t 25-29/2/2008#To n hc#Nghin cu#Ti u ho#Hi tho#vanh## 00684000000000313000450002600110000000200400001100700450005101900050009608200040 01018080005001050080005001100090018001150100005001330110015001380150058001530050 01300211005001900224005001200243005002000255005001500275013000700290004001800297 020001000315020000800325020000900333020000800342020001500350039000500365#NV09.00 965#Toeic offocial test - preparation guide#Bo Arbogast, Elizabeth Ashmore, Trin a Duke..#Vi?t#428#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a379tr.^b28cm#TTS ghi: Test of English for international communication#Arbogast, Bo#Ashmore, Elizabeth#Duke , Trina#Jerris, Kate Newman#Locke, Melissa#241775#Ti bn ln th 2#Ting Anh#B i tp#Ng php#T vng#Sch luyn thi#vanh## 00657000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270010020000320020047000520070047000990220004001462210020001500050017001700050 01100187008001800198009002300216010000500239011001500244020001000259020000800269 020000900277039000700286013000700293005002000300020000800320020001500328#NV09.00 964#72000#Vi?t#428#^214#Putlack, Michael A.#How to master skills for the TOEFL actual test#Michael A. Putlack, Stephen Poirier, Will Link#T.2#Listening test bo ok#Poirier, Stephen#Link, Will#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a1 18tr.^b28cm#Ting Anh#Bi tp#Ng php#Vnanh#241776#Putlack, Michael A.#T vng #Sch luyn thi## 00770000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020042000460070053000880220004001410050016001450050014001610050 01100175005001700186005001100203008000500214009001400219010000500233011001500238 01300070025302100860026002000050034602000070035102000220035802000150038003900100 0395020000900405020000600414#VV09.06020#VV09.06021#49000#Vi?t#510.71#^214#Thit k bi ging ton trung hc c s 9#Hong Ngc Dip (ch.b.), m Thu Hng, L Th Hoa..#T.2#Hong Ngc Dip#m Thu Hng#L Th Hoa#Nguyn Th Thnh# Th N i#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a515tr.^b24cm#241777#Gii thiu mc tiu, dng d y hc v phng php thit k bi ging mn ton lp 9#Ton#i s#Phng php g ing dy#Sch gio vin#Thu Dung#Hnh hc#Lp 9## 00755000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010017000430020045000600070036001050220004001410050010001450040 03900155008000500194009001400199010000500213011001500218013000700233005001700240 02100760025702000080033302000060034102000220034702000110036902000120038002000150 0392039001000407#VV09.06022#VV09.06023#49000#Vi?t#807#^214#Nguyn Vn ng#Thi t k bi ging ng vn trung hc c s 9#Nguyn Vn ng (ch.b.), Hong Dn#T. 2#Hong Dn#Ti bn ln th 1, c sa cha b sung#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a511 tr.^b24cm#241778#Nguyn Vn ng#Gii thiu mc tiu v phng php thit k b i dy - hc mn ng vn lp 9#Ng vn#Lp 9#Phng php ging dy#Ting Vit#Tp lm vn#Sch gio vin#Thu Dung## 00643000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010012000460020045000580070032001030220004001350050011001390080 00500150009001400155010000500169011001500174013000700189005001200196021007200208 020000800280020000600288020002200294020001500316039001000331#VV09.06024#VV09.060 25#26000#Vi?t#540.71#^214#Cao C Gic#Thit k bi ging ho hc trung hc c s 9#Cao C Gic (ch.b.), V Minh H#T.2#V Minh H#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a191 tr.^b24cm#241779#Cao C Gic#Gii thiu mc tiu v phng php thit k bi gi ng mn Ho hc lp 9#Ho hc#Lp 9#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thu Dun g## 00600000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440010017000490020029000660070017000950220004001120080005001160090 01400121010000500135011001500140013000700155005001700162021007000179020000800249 020000600257020002200263020001500285039001000300#VV09.06027#VV09.06026#32000#Vi ?t#959.70071#^214#Nguyn Th Thch#Thit k bi ging lch s 9#Nguyn Th Thch #T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a254tr.^b24cm#241780#Nguyn Th Thch#Gii thiu m c tiu, phng php thit k bi ging mn lch s lp 9#Lch s#Lp 9#Phng p hp ging dy#Sch gio vin#Thu Dung## 00613000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010018000460020044000640070018001080220004001260080005001300090 01400135010000500149011001500154013000700169005001800176021006900194020000700263 020000600270020002200276020001500298039001000313#VV09.06028#VV09.06029#26000#Vi ?t#910.71#^214#Nguyn Chu Giang#Thit k bi ging a l trung hc c s 7#Ngu yn Chu Giang#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a208tr.^b24cm#241781#Nguyn Chu Gia ng#Gii thiu mc tiu, phng php thit k bi ging mn a l lp 7#a l#L p 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thu Dung## 00597000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010017000430020030000600070017000900220004001070080005001110090 01400116010000500130011001500135013000700150005001700157021007100174020000800245 020000700253020002200260020001500282039001000297#VV09.06030#VV09.06031#29000#Vi ?t#909#^214#Nguyn Th Thch#Thit k bi ging lch s 10#Nguyn Th Thch#T.1# ^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a231tr.^b24cm#241782#Nguyn Th Thch#Gii thiu mc ti u, phng php thit k bi ging mn Lch s lp 10#Lch s#Lp 10#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thu Dung## 00623000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010011000460020039000570070011000960220004001070080005001110090 01400116010000500130011001500135013000700150005001100157021010300168020000800271 020000700279020002200286020001500308039001000323#VV09.06032#VV09.06033#20000#Vi ?t#540.71#^214#V Minh H#Thit k bi ging ho hc 10 nng cao#V Minh H#T.2# ^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a156tr.^b24cm#241783#V Minh H#Gii thiu mc tiu bi hc v phng php thit k bi ging ho hc lp 10 theo tng tit hc c th# Ho hc#Lp 10#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thu Dung## 00645000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010013000460020029000590070028000880220004001160050014001200080 00500134009001400139010000500153011001500158013000700173005001300180021008900193 020000700282020000700289020002200296020001500318039001000333#VV09.06034#VV09.060 35#24000#Vi?t#910.71#^214#V Quc Lch#Thit k bi ging a l 10#V Quc Lc h, Phm Ngc Yn#T.1#Phm Ngc Yn#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a212tr.^b24cm#241784 #V Quc Lch#Gii thiu mc tiu, dng dy hc v phng php thit k bi g ing mn a l lp 10#a l#Lp 10#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thu D ung## 00717000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010017000430020030000600070036000900220004001260050010001300080 00500140009001400145010000500159011001500164013000700179005001700186021010300203 02000080030602000070031402000220032102000110034302000120035402000150036603900100 0381#VV09.06036#VV09.06037#45000#Vi?t#807#^214#Nguyn Vn ng#Thit k bi gi ng ng vn 11#Nguyn Vn ng (ch.b.), Hong Dn#T.2#Hong Dn#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a419tr.^b24cm#241785#Nguyn Vn ng#Trnh by kt qu cn t c, cc bc chun b v phng php thit k - dy hc mn ng vn lp 11#Ng vn#L p 11#Phng php ging dy#Ting Vit#Tp lm vn#Sch gio vin#Thu Dung## 00718000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010017000430020032000600070036000920220004001280050018001320080 00500150009001400155010000500169011001500174013000700189005001700196021011700213 020001000330020000700340020002200347020001000369020001500379039001000394#VV09.06 038#VV09.06039#29000#Vi?t#428#^214#Nguyn Thu Minh#Thit k bi ging ting An h 11#Nguyn Thu Minh, Lng Qunh Trang#T.2#Lng Qunh Trang#^aH.#^aNxb. H N i#2009#^a235tr.^b24cm#241786#Nguyn Thu Minh#Gii thiu mc tiu bi hc, ti l iu dy hc v phng php thit k tng bi hc c th trong mn ting Anh lp 11#Ting Anh#Lp 11#Phng php ging dy#Bi ging#Sch gio vin#Thu Dung## 00719000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010015000470020038000620070030001000220004001300050014001340080 00500148009001400153010000500167011001500172021014700187020000700334020000700341 020002200348020001500370039001000385013000700395005001500402#VV09.06040#VV09.060 41#34000#Vi?t#530.071#^214#Trn Thy Hng#Thit k bi ging vt l 12 nng cao #Trn Thy Hng, H Duyn Tng#T.2#H Duyn Tng#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a263tr .^b24cm#Hng dn thit k bi ging mn vt l lp 12 v dng in xoay chiu, sng nh sng, lng t nh sng, thuyt tng i hp, t vi m n v m#Vt l #Lp 12#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thu Dung#241787#Trn Thy Hng## 00661000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010015000430020032000580070015000900220004001050080005001090090 01400114010000500128011001500133013000700148005001500155021011500170020001000285 020000700295020002200302020001000324020001500334039001000349#VV09.06042#VV09.060 43#37000#Vi?t#428#^214#Chu Quang Bnh#Thit k bi ging ting Anh 12#Chu Quang Bnh#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a291tr.^b24cm#241788#Chu Quang Bnh#Trnh by mc tiu v trnh t cc bc tin hnh tng tit hc trong 16 bi hc ca ch ng trnh ting Anh lp 12#Ting Anh#Lp 12#Phng php ging dy#Bi ging#Sch gio vin#Thu Dung## 00661000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020029000340030068000630070045001310220004001760050012001800050016001920050 01300208005001500221005001700236008000500253009001400258010000500272011001500277 013000700292020001100299020000600310020000700316020001400323039001000337#VV09.06 044#19000#Vi?t#372.6#^214#Hc v n luyn ting Vit 2#Dng cho hc sinh lp 2 t c, t hc vn ln hc kh, hc gii..#T c Hin, Nguyn Th Hoi, Trn Y n Lan..#T.1#T c Hin#Nguyn Th Hoi#Trn Yn Lan#Thi Thanh Vn#Hong Ngc Hng#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a120tr.^b24cm#241789#Ting Vit#Lp 2#n tp#Sch c thm#Thu Dung## 00572000000000301000450002600110000002600110001100200380002200700420006000500130 01020050013001150050014001280140007001420190005001490820007001548080005001610080 00500166009001400171010000500185011001500190013000700205020000500212020000600217 020000700223020000900230020000700239020001400246039001000260#VV09.06045#VV09.060 46#K nng lm thi v kim tra ton 8#Ng Long Hu, Lu Mai Hin, Hong Mnh H#Ng Long Hu#Lu Mai Hin#Hong Mnh H#32000#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a207tr.^b24cm#241790#Ton#Lp 8#n tp#Hnh hc#i s#Sch c thm #Thu Dung## 00478000000000265000450002600110000002600110001100200350002200700140005700500140 00710140007000850190005000920820009000978080005001060080005001110090014001160100 00500130011001500135013000700150020000900157020000700166020000800173020000700181 020001400188039001000202#VV09.06047#VV09.06048#Hng dn gii bi tp hnh hc 1 2#V Ninh Giang#V Ninh Giang#38000#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009# ^a225tr.^b24cm#241791#Hnh hc#Lp 12#Bi tp#p n#Sch c thm#Thu Dung## 00699000000000265000450002600110000002600110001100200320002200700070005400500070 00610140007000680190005000750820004000808080005000840080005000890090014000940100 00500108011001500113013000700128021022100135020002100356020001800377020001500395 020001700410039000600427#VV09.06049#VV09.06050#100 thc nghim khoa hc l th#H Sn#H Sn#48000#Vi?t#500#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a310tr.^b21cm#241792# Hng dn thc hin 100 th nghim khoa hc nh, km theo hnh minh ho, nhm gi i thch cho tr em v nhng hin tng trong cuc sng nh: lin kt b mt ca nc, p sut nc, lm o thut vi bng bay, in tch...#Khoa hc thng th c#Khoa hc t nhin#Sch thiu nhi#Sch thng thc#Thanh## 00698000000000265000450002600110000002600110001100200340002200700190005600500110 00750140007000860190005000930820006000988080005001040080005001090090014001140100 00500128011001500133013000700148001000700155021021800162020001800380039000600398 020001800404020001000422#VV09.06052#VV09.06051#n nh th no c sc kho tt #H Sn, Khnh Linh#Khnh Linh#50000#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a 318tr.^b21cm#241793#H Sn#Hng dn cch n ung khoa hc c mt sc kho t t, nhn bit v chn la thc phm, ch dn cch n ung v gi cn bng thp di nh dng, la chn thc n dinh dng ph hp v 68 loi thc phm tt cho sc kho#Chm sc sc kho#TDung#Liu php n ung#Thc phm## 00660000000000301000450002600110000002600110001100200170002200700720003900500070 01110140007001180190005001250820006001308080005001360080005001410090014001460100 00500160011001500165001000700180005000900187006000900196006000700205005001700212 013000700229021009900236020000900335020000800344039000600352#VV09.06054#VV09.060 53#Pht tm tu ng#B.s.: T Hn, Ngc Huy ; Dch: o Lin, H Sn ; Nguyn Min h Tin h..#T Hn#43000#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a214tr.^b21cm #T Hn#Ngc Huy#o Lin#H Sn#Nguyn Minh Tin#241794#Gii thiu nhng gio l nh Pht trong kinh Pht v ci nhn nhn hu i vi hin thc cuc sng#o Pht#Gio l#Thanh## 00868000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200340 00440070047000780060009001250140007001340190005001410820004001468080005001500080 00500155009001400160010000500174011001500179019000500194001001500199006001500214 01300070022902102550023602000160049102000090050702000080051602000120052403900060 0536#VV09.06055#VV09.06058#VV09.06057#VV09.06056#Nhng tng phm ca ngi Do th i#Thomas Cahill ; Dch: Kin Vn, inh Quang Hi#Kin Vn#38000#Vi?t#296#^214# ^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a243tr.^b22cm#Dch#Cahill, Thomas#inh Quang Hi#241795 #Gii thiu v hnh trnh lch s ca dn tc Do Thi t tha s khai tip ni c c thi khc chuyn giao ca tnh hnh chnh tr, lch s qua quyn nng phi th ng ca c Cha, s kin Thin Cha hin ra, nhng thng ip ca Cha dy d n hng gio s...#Dn tc Do Thi#Tn gio#Lch s#o Do Thi#Thanh## 00903000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200190 00440030055000630070043001180060009001610140007001700190005001770820011001828080 00500193008000500198009001800203010000500221011001500226001001400241006001200255 01300070026702101880027402000110046203900060047302000170047902000080049602000100 0504020001400514020000300528020001000531#VV09.06059#VV09.06062#VV09.06061#VV09.0 6060#Chn mnh vng#Ronald Reagan t din vin tr thnh tng thng Hoa K#P eggy Noonan ; Dch: Kin Vn, Huyn Trang#Kin Vn#72000#Vi?t#973.927092#^214#^ aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a447tr.^b22cm#Noonan, Peggy#Huyn Trang#241796#Gii thiu cuc i ca tng thng Ronald Reagan t con mt gia nh ngho kh tr th nh din vin ni ting, hnh trnh tr thnh tng thng Hoa K v qu trnh ln h o t nc ca ng#Tng thng#TDung#Lch s hin i#Tiu s#S nghip#Chnh tr gia#M#Rign, R.## 00644000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200210003300700270 00540050015000810140007000960190005001030820008001088080005001160080005001210090 01800126010000500144011001500149001001100164013000700175004003500182021009200217 020001100309020001000320020001900330039000500349#VV09.06063#VV09.06065#VV09.0606 4#Thnh ng ting Vit#Nguyn Lc, Lng Vn ang#Lng Vn ang#98000#Vi?t#495 .922#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a713tr.^b21cm#Nguyn Lc#241797#In ln th 3, c b sung, sa cha#Gm nhng cu thnh ng ting Vit, sp xp theo vn a bc... v nhiu ch trong cuc sng#Ting Vit#Thnh ng#T in gii ngha#VA nh## 00907000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200440 00440070042000880050010001300140008001400190005001480820006001538080005001590080 00500164009001800169010000500187011001500192005001700207005001100224005001700235 01300070025201500650025902101760032402000170050003900060051702000090052302000090 0532020000900541020000700550#VV09.06066#VV09.06068#VV09.06069#VV09.06067#Tm hi u th tch Y dc c truyn Vit Nam#Lm Giang, Nguyn Th Dng, Th Ho..#L m Giang#220000#Vi?t#615.8#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a900tr.^b24cm#Nguy n Th Dng# Th Ho#Nguyn Cng Vit#241798#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi V it Nam. Vin Nghin cu Hn Nm#Trnh by thc trng th tch y dc Vit Nam: s ra i, hn ch, hng tip cn, ni dung, mt s tc gi tc phm tiu biu v gii thiu ni dung ch yu ca tng tp sch#Y dc c truyn#TDung#Vit Nam #Th tch#iu tr#ng y## 00460000000000253000450002600110000000200330001100700140004400500140005801400070 00720190005000790820006000848080005000900080005000950090018001000100005001180110 01500123013000700138020001100145020000800156020000600164020001200170020001400182 039001000196#VV09.06070#Bi tp trc nghim ting Vit 2#L Phng Nga#L Phng Nga#22000#Vi?t#372.6#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a150tr.^b24cm#241799#Ti ng Vit#Bi tp#Lp 2#Trc nghim#Sch c thm#Thu Dung## 00445000000000253000450002600110000000200200001100300130003100700140004400500140 00580140007000720190005000790820004000848080005000880080005000930090018000980100 00500116011001500121013000700136020001000143020000600153020000800159020001400167 039001000181#VV09.06071#Bi tp ting Anh 6#Khng p n#Lu Hong Tr#Lu Hong Tr#25000#Vi?t#428#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a173tr.^b24cm#241800#Tin g Anh#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Thu Dung## 00445000000000253000450002600110000000200200001100300130003100700140004400500140 00580140007000720190005000790820004000848080005000880080005000930090018000980100 00500116011001500121013000700136020001000143020000600153020000800159020001400167 039001000181#VV09.06072#Bi tp ting Anh 7#Khng p n#Lu Hong Tr#Lu Hong Tr#25000#Vi?t#428#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a167tr.^b24cm#241801#Tin g Anh#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Thu Dung## 00445000000000253000450002600110000000200200001100300130003100700140004400500140 00580140007000720190005000790820004000848080005000880080005000930090018000980100 00500116011001500121013000700136020001000143020000600153020000800159020001400167 039001000181#VV09.06073#Bi tp ting Anh 8#Khng p n#Lu Hong Tr#Lu Hong Tr#25000#Vi?t#428#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a167tr.^b24cm#241802#Tin g Anh#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Thu Dung## 00529000000000277000450002600110000002600110001100200170002200700430003900500120 00820140007000940190005001010820004001068080005001100080005001150090018001200100 00500138011001500143005001600158005001300174013000700187020001900194020000600213 020000800219020001400227039001000241#VV09.06074#VV09.06075#Bnh ging vn 8#T c Hin, Nguyn Vit Nga, Phm Minh T#T c Hin#21000#Vi?t#807#^214#^aH.#^a i hc S phm#2009#^a143tr.^b24cm#Nguyn Vit Nga#Phm Minh T#241803#Bnh gin g vn hc#Lp 8#Vn hc#Sch c thm#Thu Dung## 00445000000000253000450002600110000000200200001100300130003100700140004400500140 00580140007000720190005000790820004000848080005000880080005000930090018000980100 00500116011001500121013000700136020001000143020000600153020000800159020001400167 039001000181#VV09.06076#Bi tp ting Anh 9#Khng p n#Lu Hong Tr#Lu Hong Tr#26000#Vi?t#428#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a183tr.^b24cm#241804#Tin g Anh#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Thu Dung## 00718000000000325000450002600110000002600110001100200330002200300820005500700480 01370050012001850140007001970190005002040820004002098080005002130080005002180090 01800223010000500241011001500246004001300261005001800274005001600292005001300308 00500140032101300070033502000120034202000080035402000060036202000140036803900100 0382#VV09.06077#VV09.06078#Nhng bi tp lm vn 9 chn lc#Dng cho hc sinh l p 9 THCS t c v t hc. n luyn hc kh, hc gii ng vn#T c Hin, Nguy n Trung Kin, Nguyn Vit Nga#T c Hin#30000#Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a200tr.^b24cm#In ln th 2#Nguyn Trung Kin#Nguyn Vit Nga#Phm Mi nh T#Phm Minh c#241805#Tp lm vn#Bi vn#Lp 9#Sch c thm#Thu Dung## 00710000000000349000450002600110000002600110001100200330002200300410005500700420 00960050012001380140007001500190005001570820004001628080005001660080005001710090 01800176010000500194011001500199004001300214005001200227005001600239005001500255 00500150027001300070028502000080029202000110030002000120031102000060032302000070 0329020001400336039001000350#VV09.06080#VV09.06079#n tp ng vn 9 trung hc c s#Kin thc c bn, m rng v nng cao...#T c Hin, L Thun An, Thi Thn h Vinh#T c Hin#35000#Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a231tr.^b24 cm#In ln th 2#L Thun An#Thi Thnh Vinh#Phm Minh Vit#Nguyn Ngc H#241806 #Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 9#n tp#Sch c thm#Thu Dung## 00758000000000337000450002600110000002600110001100200410002200300780006300700450 01410050008001860140007001940190005002010820004002068080005002100080005002150090 01800220010000500238011001500243005001700258005001600275005002200291005001500313 01300070032802000080033502000110034302000120035402000200036602000100038602000140 0396039001000410#VV09.06081#VV09.06082#Hng dn n thi vo lp 10. Mn ng vn# Kim tra hc k lp 9. Tt nghip THCS. Tuyn sinh lp 10 THPT v THPT chuyn#H i Vn, Bi Th Hi Hnh, L Th Bch Vn..#Hi Vn#32000#Vi?t#807#^214#^aH.#^a i hc S phm#2009#^a199tr.^b24cm#Bi Th Hi Hnh#L Th Bch Vn#Nguyn Th T hanh Thu#Nguyn Th Nga#241807#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Ph thng trung h c#Luyn thi#Sch c thm#Thu Dung## 00787000000000361000450002600110000002600110001100200380002200300780006000700440 01380050015001820140007001970190005002040820007002098080005002160080005002210090 01800226010000500244011001500249005001300264005001600277005001200293005001800305 01300070032302000050033002000080033502000070034302000200035002000090037002000070 0379020001400386020001500400039001000415#VV09.06083#VV09.06084#Hng dn n thi vo lp 10. Mn ton#Kim tra hc k lp 9. Tt nghip THCS. Tuyn sinh lp 10 T HPT v THPT chuyn#Nguyn S ng, H Hi Thch, L Vn Minh..#Nguyn S ng#32 000#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a212tr.^b24cm#H Hi Thch#L Th Bch Vn#L Vn Minh#o Duy oan Hng#241808#Ton#Bi tp#i s#Ph thng trung hc#Hnh hc#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#Thu Dung## 00670000000000325000450002600110000002600110001100200340002200300300005600700470 00860050012001330140007001450190005001520820004001578080005001610080005001660090 01800171010000500189011001500194004001300209005001500222005001600237005001400253 00500190026701300070028602000120029302000070030502000080031202000140032003900100 0334#VV09.06086#VV09.06085#Nhng bi tp lm vn 11 chn lc#Dng cho hc sinh l p 11 THPT#T c Hin, Nguyn Ngc H, Thi Thnh Vinh..#T c Hin#44000#Vi? t#807#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a294tr.^b24cm#In ln th 2#Nguyn Ngc H #Thi Thnh Vinh#Phm c Minh#Phm Th Minh Vit#241809#Tp lm vn#Lp 11#Bi vn#Sch c thm#Thu Dung## 00649000000000313000450002600110000002600110001100200610002200300320008300700390 01150050009001540140007001630190005001700820009001758080005001840080005001890090 01800194010000500212011001500217004001800232005001500250013000700265020000700272 020001000279020000700289020000800296020000700304020001400311039001000325#VV09.06 087#VV09.06088#Tng hp kin thc c bn v nng cao i s v gii tch 11#Theo chng trnh phn ban THPT#B.s.: Phm Phu (ch.b.), Phm vn Chng#Phm Phu#3400 0#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a224tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Phm vn Chng#241810#i s#Gii tch#Lp 11#Bi tp#n tp#Sch c thm#Th u Dung## 00506000000000265000450002600110000002600110001100200140002200300560003600700150 00920050015001070140007001220190005001290820004001348080005001380080005001430090 01800148010000500166011001500171013000700186020000800193020000800201020000700209 020001400216039001000230#VV09.06089#VV09.06090#135 vn 12#n thi t ti, cao ng v i hc (c bn v nng cao)#Bi Thc Phc#Bi Thc Phc#45000#Vi?t#8 07#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a311tr.^b24cm#241811#Vn hc#Bi vn#Lp 12 #Sch c thm#Thu Dung## 00603000000000313000450002600110000002600110001100200360002200300190005800700170 00770050017000940140007001110190005001180820008001238080005001310080005001360090 01800141010000500159011001500164013000700179020000900186020000700195020000800202 020001200210020002000222020000900242020001400251020001400265039001000279#VV09.06 091#VV09.06092#Hng dn hc v n tp sinh hc 12#C bn v nng cao#Hunh Quc Thnh#Hunh Quc Thnh#40000#Vi?t#576.076#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a2 71tr.^b24cm#241812#Sinh hc#Lp 12#Bi tp#Trc nghim#Di truyn hc ngi#Tin ho#Sinh thi hc#Sch c thm#Thu Dung## 00609000000000289000450002600110000002600110001100200640002200700580008600500120 01440140007001560190005001630820007001688080005001750080005001800090018001850100 00500203011001500208005001400223005001600237013000700253020000800260020000700268 020001200275020000800287020001400295039001000309#VV09.06093#VV09.06094#T hc t kim tra theo chun kin thc, k nng mn ho hc 12#B.s.: V Anh Tun (ch.b.) , ng Th Oanh, Trn Trung Ninh#V Anh Tun#19500#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a209tr.^b24cm#ng Th Oanh#Trn Trung Ninh#241813#Ho hc#Lp 12#Trc nghim#Bi tp#Sch c thm#Thu Dung## 00467000000000253000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020021000340070035000550220004000900050016000940050012001100080005001220090 01800127010000500145011001400150013000700164020000900171020000900180020001400189 039001000203#VV09.06095#4500#Vi?t#372.63#^214#V li c mu ch 3#B.s.: Trn M inh Hng, Minh Thu#Q.1#Trn Minh Hng# Minh Thu#^aH.#^ai hc S phm#20 09#^a32tr.^b24cm#241814#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#Thu Dung## 00467000000000253000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020021000340070035000550220004000900050016000940050012001100080005001220090 01800127010000500145011001400150013000700164020000900171020000900180020001400189 039001000203#VV09.06096#4500#Vi?t#372.63#^214#V li c mu ch 3#B.s.: Trn M inh Hng, Minh Thu#Q.2#Trn Minh Hng# Minh Thu#^aH.#^ai hc S phm#20 09#^a32tr.^b24cm#241815#Tiu hc#Tp vit#Sch c thm#Thu Dung## 00388000000000229000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020021000340220004000550080005000590090018000640100005000820110014000870130 00700101020000900108020000800117020000900125020001400134039001000148#VV09.06097# 8500#Vi?t#372.21#^214#B nhn bit ch ci#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a24 tr.^b24cm#241816#Mu gio#Ch ci#Tp vit#Sch mu gio#Thu Dung## 00388000000000229000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020021000340220004000550080005000590090018000640100005000820110014000870130 00700101020000900108020000800117020000900125020001400134039001000148#VV09.06098# 8500#Vi?t#372.21#^214#B nhn bit ch ci#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a31 tr.^b24cm#241817#Mu gio#Ch ci#Tp vit#Sch mu gio#Thu Dung## 00349000000000205000450002600110000000200190001101400060003001900050003608200070 00418080005000480080005000530090018000580100005000760110014000810130007000950200 00900102020000800111020001400119039001000133#VV09.06099#Nhn hnh bit ch#8000 #Vi?t#372.21#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a31tr.^b24cm#241818#Mu gio#Ch ci#Sch mu gio#Thu Dung## 00749000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020031000450070053000760220004001290050017001330050019001500040 05800169008001800227009001100245010000500256011001500261013000700276021009300283 020001700376020000900393020000800402020000800410020001100418039000600429#VV09.06 100#VV09.06101#54000#Vi?t#495.1#^214#Gio trnh ting Hoa trung cp#Dch, ch g ii: Nguyn Thin Ch, Trn Xun Ngc Lan#T.1#Nguyn Thin Ch#Trn Xun Ngc La n#Ti bn ln th 8, c sa cha, b sung phn gii bi tp#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2009#^a386tr.^b21cm#241819#Hng dn hc ting Trung Quc theo cc ch , c gii ngha t ng v bi tp ca tng bi#Ting Trung Quc#Ngn ng#T v ng#Bi tp#Gio trnh#TDung## 00615000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200310 00420030007000730070009000800140007000890190005000960820007001018080005001080080 01800113009002300131010000500154011001500159013000700174021008100181020001700262 039000600279020000700285020000500292020000900297020000700306#VV09.06102#VV09.061 03#VV09.06104#L Trinh#Cuc hnh trnh hn na th k#Hi k#L Trinh#90000#Vi? t#610.92#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a464tr.^b21cm#24182 0#Gm nhng ghi chp ca bc s L Trinh v gia nh, cuc i s nghip v bn b#Vn hc hin i#TDung#Bc s#Y t#Vit Nam#Hi k## 00791000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200780 00450070012001230140008001350190005001430820012001488080005001600080005001650090 02000170010000500190011001500195013000700210021020800217020001100425039000600436 020001300442020001400455020002100469020001100490#VL09.00787#VL09.00788#VL09.0078 9#Thanh Quang#Vn dng v pht trin t tng H Ch Minh trong xy dng t chc c s ng#Thanh Quang#295000#Vi?t#324.2597071#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2 009#^a545tr.^b27cm#241821#Trnh by ni dung t tng H Ch Minh v xy dng t chc c s ng. Gii thiu nhng bi pht biu ca nhng nh lnh o, nh ngh in cu v ch trng, chnh sch ca ng v xy dng t chc c s ng#C s ng#TDung#T chc ng#Xy dng ng#T tng H Ch Minh#Pht trin## 00829000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300201500 00450070012001950140008002070190005002150820012002208080005002320080005002370090 02000242010000500262011001500267013000700282021018300289020000900472020000900481 020001100490020000900501020002300510039000600533#VL09.00790#VL09.00792#VL09.0079 1#Thanh Quang#Tng cng t chc thc hin cng tc kim tra, thanh tra, gim s t ca ng, Quc hi, Chnh ph, cc B, Ban, Ngnh, cc t chc chnh tr - x hi#Thanh Quang#295000#Vi?t#324.2597071#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a55 5tr.^b27cm#241822#Gii thiu cc bi pht biu, tham lun v nhng vn bn mi b an hnh nhm m bo cht lng, hiu qu cng tc kim tra, gim st trong cc t chc ng, on th, c quan nh nc#Kim tra#Gim st#C s ng#Vit Nam# ng Cng sn Vit Nam#TDung## 00756000000000253000450002600110000000200280001102900290003901900050006808200110 00738080005000840080005000890090012000940100005001060110015001110150059001260130 00700185021025200192020000800444020000700452020000900459020001900468039000600487 020000900493#VL09.00793#Ngn sch Vit Nam nm 2008#2008 state budget of Vietnam #Vi?t#352.409597#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a132tr.^b30cm#TTS ghi: Cng ho X hi Ch ngha Vit Nam. B Ti chnh#241823#Tng quan v tnh hnh thc hin ch tiu kinh t - x hi v ngn sch nh nc nm 2008. K hoch kinh t - x h i v d ton ngn sch nh nc nm 2009. Ph lc s liu v kinh t - x hi, n gn sch nh nc thc hin nm 2008 v d ton nm 2009#Kinh t#X hi#K hoch #Ngn sch nh nc#TDung#Vit Nam## 00706000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200170 00510030062000680070018001300140008001480190005001560820006001618080005001670080 00500172009001100177010000500188011001500193013000700208021013500215020000900350 020000900359020001100368020001100379020000800390039000600398#VL09.00794#VL09.007 95#VL09.00796#Nguyn Trng Thu#Ton tp UCP 600#Phn tch v bnh lun ton di n tnh hung tn dng chng t#Nguyn Trng Thu#108000#Vi?t#332.7#^214#^aH.#^a Thng k#2009#^a537tr.^b27cm#241824#Trnh by nhng vn php l trong giao d ch tn dng chng t; bnh lun UPC 600. Quy tc v thc hnh thng nht tn dn g chng t#Tn dng#Chng t#Thanh ton#Tranh chp#UCP 600#TDung## 00711000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100150 00440020036000590030021000950070031001160140008001470190005001550820006001608080 00500166008001800171009002300189010000500212011001500217005001000232004001800242 013000700260021010000267020000900367020000700376020000800383039000600391#VV09.06 105#VV09.06106#VV09.06107#VV09.06108#Dyer, Wayne W.#Thay i t duy, thay i cu c sng#Sng vi tu ca o#Wayne W. Dyer ; Bn Quyn dch#105000#Vi?t#299.5#^ 214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a468tr.^b24cm#Bn Quyn#Ti b n ln th 1#241825#Gm 81 vn th ca o Lo nh 81 bi tiu lun, t duy v c uc sng, cn bng, o c v tn gio#Tn gio#T duy#o Lo#Thanh## 00777000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200290003600700140 00650140007000790190005000860820006000918080005000970080005001020090011001070100 00500118011001500123015005700138013000700195004000800202021022500210020000900435 020000900444020001300453020001100466039001000477#VV09.06110#VV09.06109#Nguyn V n H#Gio trnh xc sut thng k#Nguyn Vn H#21000#Vi?t#519.2#^214#^aH.#^aTh ng k#2009#^a183tr.^b23cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#241826#Ti bn#Trnh by kin thc c bn v xc sut thng k: tp hp v g ii tch t hp, s kin ngu nhin v xc sut, i lng ngu nhin, vc t ng u nhin, cc nh l gii hn, c lng tham s, kim nh gi thuyt thng k ...#Xc sut#Thng k#Ton cao cp#Gio trnh#Thu Dung## 00688000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200300003500700320 00650140007000970190005001040820004001098080005001130080005001180090011001230100 00500134011001500139004000800154005001800162013000700180021019900187020001500386 020001100401039001000412#VV09.06111#VV09.06112#Bi Minh Tr#Gio trnh gii tch ton hc#Bi Minh Tr, Nguyn nh Thnh#25000#Vi?t#515#^214#^aH.#^aThng k#2 008#^a322tr.^b23cm#Ti bn#Nguyn nh Thnh#241827#Trnh by kin thc v s th c, hm s, gii hn v lin tc ca hm s, o hm - vi phn v kh vi, hm nh iu bin, tch phn bt nh, tch phn xc nh, phng trnh vi phn, l thuy t chui...#Ton gii tch#Gio trnh#Thu Dung## 00821000000000289000450002600110000002600110001100100080002200200330003000700320 00630140007000950190005001020820008001078080005001150080005001200090011001250100 00500136011001500141015005700156004001100213005001500224013000700239021024200246 020000900488020001300497020001100510039001000521#VV09.06113#VV09.06114#T in#G io trnh thng k doanh nghip#T in (ch.b.), Phm Ngc Kim#37000#Vi?t#338. 702#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a294tr.^b23cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V in i hc M H Ni#In ti bn#Phm Ngc Kim#241828#Trnh by nhng vn v : thng k trong qun l doanh nghip; cc cng c phn tch kinh t vi m; cc phng php tip cn thng k phc v qun l doanh nghip; cc ch tiu kt qu v hiu qu sn xut, mt s bi tp v p n km theo#Thng k#Doanh nghip#G io trnh#Thu Dung## 00850000000000313000450002600110000002600110001100200310002200700620005301400070 01150190005001220820004001278080005001310080005001360090011001410100005001520110 01500157004001100172005001600183005001400199005001400213005001600227005001500243 013000700258021023400265020001000499039000600509020001000515020001100525#VV09.06 115#VV09.06116#Gio trnh kim ton i cng#B.s.: Nguyn Vit Li, u Ngc Ch u (ch.b.), Lu c Tuyn..#30000#Vi?t#657#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a246tr.^b 23cm#In ti bn#Nguyn Vit Li#u Ngc Chu#Lu c Tuyn#Giang Th Xuyn#Thn h Vn Vinh#241829#Trnh by nhng vn c bn ca kim ton. Bo co kim to n. Cc khi nim, thut ng c bn v s vn dng trong kim ton ti chnh. Ph ng php kim ton v kim ton trn c s chn mu. T chc v qun l hot n g kim ton#Kim ton#TDung#Ti chnh#Gio trnh## 00831000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200380003600301110 00740070014001850140007001990190005002060820008002118080005002190080005002240090 01100229010000500240011001500245013000700260021026000267020000800527020000700535 020001800542039000500560#VV09.06117#VV09.06118#Phan c Dng#Bi tp v bi gii k ton ti chnh# sa i, b sung ton din theo Quyt nh 15/2006/Q-BTC, Thng t 20/2006/TT-BTC, Thng t 21/2006/TT-BTC#Phan c Dng#88500#Vi?t#657. 076#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a637tr.^b24cm#241830#Gm cc bi tp v t chc c ng tc k ton trong doanh nghip, k ton vn bng tin k ton, hng tn kho, k ton ti sn c nh v khu hao v ti sn c nh, tin lng v ti sn t rch theo lng, k ton chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm...#Bi tp# p n#K ton ti chnh#VAnh## 00797000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200240003800700220 00620140007000840190005000910820008000968080005001040080005001090090011001140100 00500125011001500130015004700145004001100192013000700203021024400210020001300454 020001000467020000900477020001100486039001000497#VV09.06119#VV09.06120#Nguyn Nh Pht#Gio trnh Lut Kinh t#Nguyn Nh Pht ch.b.#45000#Vi?t#343.597#^214#^a H.#^aThng k#2009#^a435tr.^b23cm#B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni #In ti bn#241831#L lun chung v lut kinh t, php lut u t, php lut v cc loi hnh doanh nghip theo lut doanh nghip, php lut v doanh nghip nh nc, hp tc x, php lut cnh tranh, hp ng trong kinh doanh, ph sn, gi i quyt tranh chp...#Lut kinh t#Php lut#Vit Nam#Gio trnh#Thu Dung## 00764000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200260003600300300 00620070014000920140007001060190005001130820007001188080005001250080005001300090 01100135010000500146011001500151004001100166013000700177021021100184020001900395 020002200414020001500436020001700451039000600468#VV09.06121#VV09.06122#Phan T H ng#Lp trnh VBA trong Excel#Visual basic for applications#Phan T Hng#90000 #Vi?t#005.54#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a490tr.^b24cm#In ti bn#241832#Gii th iu v visual basic for applications, ghi v thc hin macro, cch thc hin mt macro c bn, ca s visual basic editor, lm vic vi file excel c cha macro , ngn ng visual basic for applications...#Ngn ng lp trnh#Ngn ng Visual b asic#Phn mm Excel#Tin hc ng dng#TDung## 00798000000000301000450002600110000002600110001100100130002200200230003500300420 00580070027001000140007001270190005001340820007001398080005001460080018001510090 01100169010000500180011001500185004004100200005001300241013000700254021017800261 020001300439020001400452020001400466020001100480039000500491#VV09.06123#VV09.061 24#Phm Tr Cao#Kinh t lng ng dng#Dnh cho cc khi Ti chnh, ngn hng... #Phm Tr Cao, V Minh Chu#58000#Vi?t#330.01#^214#^aTp. H Ch Minh#^aThng k #2009#^a454tr.^b24cm#Ti bn ln th 1, c hiu nh, b sung#V Minh Chu#24183 3#Gii thiu v mn kinh t lng, hi quy hai bin, hi quy nhiu bin, bin gi trong phn tch hi quy, a cng tuyn, phng sai ca nhiu thay i, t tn g quan ca nhiu...#Ton kinh t#Kinh t lng#Ton ng dng#Gio trnh#VAnh## 00730000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200390 00480070021000870140007001080190005001150820004001208080005001240080005001290090 01100134010000500145011001800150015005300168013000700221021021400228020000800442 039000600450020000800456#VV09.06125#VV09.06127#VV09.06126#Nguyn Th Thu#K ton - c s cho quyt nh qun l#Nguyn Th Thu ch.b.#98000#Vi?t#657#^214#^aH.#^ aThng k#2009#^a335tr.^b21x23cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t - Ti chnh Tp . HCM#241834#Trnh by v k ton qun tr - c s cho quyt nh qun l, h th ng k ton chi ph, phn tch cch ng x ca chi ph, lp d ton v kim sot chi ph, nh gi kt qu hot ng, nng cao hiu qu kinh doanh#K ton#TDung #Qun l## 00830000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200200 00510030051000710070035001220050016001570140007001730190005001800820006001858080 00500191008000500196009001100201010000500212011001500217013000700232021023900239 020000900478039000600487020001100493020000900504020001500513#VV09.06128#VV09.061 29#VV09.06130#Nguyn Trng Hoi#Lm pht Vit Nam#L thuyt v kim chng thc nghim m hnh P-Star#Nguyn Trng Hoi, Nguyn Hoi Bo#Nguyn Hoi Bo#40000 #Vi?t#332.4#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a153tr.^b24cm#241835#Trnh by tng quan l thuyt v lm pht, din bin v tranh lun v lm pht, m hnh P-Star, kim nh nhn t to ra lm pht trong giai on 1995-2007 bng m hnh P-Star, kt lun v gi v chnh sch kim sot lm pht Vit Nam#Lm pht#TDung#Kim c hng#Vit Nam#M hnh P-Star## 00724000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200430 00500030034000930070017001270140007001440190005001510820006001568080005001620080 00500167009001100172010000500183011001500188013000700203021017800210020001100388 020001000399020000700409039000600416020001200422#VV09.06131#VV09.06132#VV09.0613 3#Nguyn Minh Kiu#Nghip v u t v kinh doanh chng khon#Ti chnh, ngn h ng, chng khon#Nguyn Minh Kiu#48500#Vi?t#332.6#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a2 92tr.^b24cm#241836#Trnh by tng quan v hot ng u t ca ngn hng thng mi, nghip v u t vo cc doanh nghip, u t ti chnh, kinh doanh chng k hon, kinh doanh ti chnh phi sinh#Kinh doanh#Ti chnh#u t#TDung#Chng kho n## 00724000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200290 00520070019000810140007001000190005001070820008001128080005001200080005001250090 01100130010000500141011001500146013000700161021021000168020001000378020000800388 020001300396020000900409020001100418039000500429#VV09.06135#VV09.06136#VV09.0613 4#Ng Vn Tng Phc#Gio trnh php lut kinh t#Ng Vn Tng Phc#44500#Vi?t #346.597#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a414tr.^b20cm#241837#Gii thiu hnh lang ph p l cho hot ng kinh t v nhng qui nh chung v doanh nghip, cc loi h nh doanh nghip, hp ng trong kinh doanh thng mi, ph sn doanh nghip, gi i quyt tranh chp kinh t#Php lut#Kinh t#Doanh nghip#Vit Nam#Gio trnh#VA nh## 00724000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200290 00440070011000730140007000840190005000910820006000968080005001020080005001070090 01100112010000500123011001500128013000700143021026500150020002000415020000800435 020000900443039000600452#VV09.06137#VV09.06138#VV09.06139#Nguyn Sn#Vt qua kh ng hong kinh t#Nguyn Sn#39000#Vi?t#338.5#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a126tr .^b21cm#241838#Phn tch s suy st kinh t i vi th trng ton cu, th tr ng kinh t tht bi, chu k kinh t; a ra 4 vic cn lm: ng m linh hot v i th trng ton cu, gi vng h thng ti chnh - ngn hng, kim ch lm ph t, bo m an ninh x hi, kch cu...#Khng hong kinh t#Kinh t#Th gii#Tha nh## 00762000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200500 00500070045001000140007001450190005001520820007001578080005001640080005001690090 01100174010000500185011001500190005001900205013000700224021017800231020000800409 020000800417020000900425020000900434020001100443039000600454#VV09.06140#VV09.061 41#VV09.06142#Nguyn ng Bng#Gio trnh lch s kinh t Vit Nam v nc ngoi #Nguyn ng Bng (ch.b.), Trn Th Hong Mai#25000#Vi?t#330.09#^214#^aH.#^aTh ng k#2009#^a259tr.^b21cm#Trn Th Hong Mai#241839#Trnh by lch s kinh t c c nc t bn pht trin nh M, Nht Bn, cc nc x hi ch ngha nh Lin X (c), Trung Quc, cc nc ASEAN v kinh t Vit Nam qua cc thi k#Lch s#Ki nh t#Vit Nam#Th gii#Gio trnh#TDung## 01009000000000325000450002600110000002600110001100200190002200700540004101400070 00950190005001020820006001078080005001130080005001180090011001230100005001340110 01500139005001300154005001900167005001200186005001400198005001200212015007700224 01300070030100400190030802102950032702000120062202000230063403900060065702000200 0663#VV09.06143#VV09.06144#Kinh t pht trin#B.s.: o Vn Lim, m Th Thanh Thu, Phm T Ti..#55000#Vi?t#338.9#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a412tr.^b21cm# o Vn Lim#m Th Thanh Thu#Phm T Ti#Nguyn Vn S#Nguyn nh#TTS ghi: H c vin Chnh tr - Hnh chnh khu vc I. Khoa Kinh t Pht trin#241840#Ti bn ln th 14#Gii thiu i tng v phng php nghin cu ca kinh t pht tri n. M hnh tng trng v pht trin kinh t vi tin b v cng bng x hi. La o ng, ti nguyn mi trng, vn, khoa hc cng ngh vi pht trin kinh t, c huyn dch c cu kinh t, pht trin nng nghip, cng nghip,...#Kinh t hc#K inh t hc pht trin#TDung#Tng trng kinh t## 00811000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200850003900700490 01240190005001730820010001788080005001880080005001930090011001980100005002090110 01500214005002300229013000700252021020400259020002300463020001100486020001200497 020001000509020000800519039000600527#VV09.06145#VV09.06146#Nguyn ng Bng#Xy dng m hnh hp tc x kinh doanh tng hp trong nng nghip nng thn Vit Nam #Nguyn ng Bng (ch.b.), Nguyn Th Minh Phng#Vi?t#334.09597#^214#^aH.#^aTh ng k#2009#^a191tr.^b21cm#Nguyn Th Minh Phng#241841#Trnh by l lun v th c tin kinh t hp tc x nng nghip, nng thn; thc trng pht trin hp tc x Ngh An; cc gii php xy dng v pht trin m hnh hp tc x kinh doanh tng hp Ngh An#Hp tc x nng nghip#Kinh doanh#Nng nghip#Nng thn#Ngh An#Thanh## 00497000000000265000450002600110000002600110001100100100002200200240003200300040 00560070010000600140007000700190005000770820010000828080005000920080005000970090 01900102010000500121011001400126015004400140013000700184020001700191020000900208 020000400217039001000221#VV09.06147#VV09.06148#inh Long#Ti xin ngi hnh kht #Th#inh Long#30000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a69tr.^b 21cm#Tn thng gi ca tc gi: inh Danh Lng#241842#Vn hc hin i#Vit Na m#Th#Thu Dung## 00436000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200190003200300040 00510070010000550140007000650190005000720820010000778080005000870080005000920090 01900097010000500116011001400121013000700135020001700142020000900159020000400168 039001000172#VV09.06149#VV09.06150#inh Long#Gieo ht vo chiu#Th#inh Long#30 000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a63tr.^b21cm#241843#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00431000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200150003100300040 00460070009000500140007000590190005000660820010000718080005000810080005000860090 01900091010000500110011001500115013000700130020001700137020000900154020000400163 039001000167#VV09.06151#VV09.06152#Ngc Th#Ma trng chy#Th#Ngc Th#25000#V i?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a119tr.^b20cm#241844#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00476000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200080003500300040 00430070013000470140007000600190005000670820009000728080005000810080005000860090 01900091010000500110011001600115015003200131013000700163020001700170020000900187 020000400196039001000200#VV09.06153#VV09.06154#o Ngc Ho#Mm nh#Th#o Ngc Ho#35000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a100tr.^b500cm#Bt danh ca tc gi: Hoa Huyn#241845#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00416000000000241000450002600110000002600110001100100140002200200100003600300040 00460070014000500190005000640820010000698080005000790080005000840090019000890100 00500108011001400113013000700127020001700134020000900151020000400160039001000164 #VV09.06156#VV09.06155#Kiu Vn Phm#ng vng#Th#Kiu Vn Phm#Vi?t#895.92214# ^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a76tr.^b20cm#241846#Vn hc hin i#Vit Nam #Th#Thu Dung## 00661000000000289000450002600110000002600110001100200350002200700950005700500130 01520050017001650050013001820050013001950050016002080190005002240820012002298080 00500241008000500246009001900251010000500270011001500275013000700290005003400297 020001700331020000900348020000400357039001000361#VV09.06157#VV09.06158#Th thnh ph H Ch Minh nm 2008#Trn Xun An, H c Thiu Anh, L Hong Anh... ; Hi Nh vn thnh ph H Ch Minh tuyn chn#Trn Xun An#H c Thiu Anh#L Hong Anh#Trn Kim Anh#Nguyn Nht nh#Vi?t#895.9221008#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2 008#^a165tr.^b21cm#241847#Hi Nh vn thnh ph H Ch Minh#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#Thu Dung## 00485000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200130 00500030012000630070017000750140007000920190005000990820011001048080005001150080 00500120009001900125010000500144011001500149013000700164020001700171020000900188 020001200197039001000209#VV09.06159#VV09.06161#VV09.06160#Trung Trung nh#Ng l thng#Tiu thuyt#Trung Trung nh#84000#Vi?t#895.922334#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a491tr.^b19cm#241848#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Thu D ung## 00791000000000313000450002600110000002600110001100100160002200200250003800300340 00630070044000970060022001410140007001630190005001700820004001758080005001790080 01800184009001100202010000500213011001500218012002400233013000700257021013800264 020002100402020000900423020000700432020001500439020001700454039000600471#VV09.06 162#VV09.06163#Chauvel, Pascal#Em tm hiu v hnh tinh#Mon Premier Larouse Notr e plante#Pascal Chauvel ; Triu Th Thanh Thanh dch#Triu Th Thanh Thanh#8400 0#Vi?t#550#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a151tr.^b25cm#T in khoa h c ca b#241849#Trnh by ngn gn, d hiu cng hnh minh ho mu v tri t nh: lch s tri t, s sng v cuc sng trn tri t, bo v tri t#Khoa hc thng thc#Tri t#Tr em#Sch thiu nhi#Sch thng thc#Thanh## 00617000000000301000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020015000340030013000490070050000620220005001120050008001170050014001250080 01800139009001100157010000500168011001500173012004000188019001600228020001800244 020001100262020001300273039001000286006001200296013000700308#VV09.06164#Vi?t#895 .1#^214#14000#Anh hng v l#Truyn tranh#C Long ; Tranh: M Vinh Thnh ; Tuy t Nhung dch#T.31#C Long#M Vinh Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a143t r.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#Thu Dung#Tuyt Nhung#241850## 00959000000000313000450002600110000002600110001100100160002200200410003800300520 00790070065001310140007001960190005002030820008002088080005002160080005002210090 01200226010000500238011001500243015002900258013000700287021027800294020001800572 020001300590020001000603020000800613020000700621020001100628039000600639#VV09.06 165#VV09.06166#Trng Th Thu#Thc hnh k ton ti chnh doanh nghip#Bi tp tnh hung, bi tp ln, bi tp tng hp..#B.s.: Trng Th Thu (ch.b.), Nguy n Th Ho, Bi Th Thu Hng#70000#Vi?t#657.076#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a55 9tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#241851#Bao gm cc bi tp tnh hung, b i tp ln lin quan n cc khi nim v nguyn tc k ton; k ton vn bng t in, cc khon phi thu, tm ng; k ton vt t, hng ho; k ton ti sn c nh v cc khon u t di hn; k ton tin lng v cc khon trch theo ln g...#K ton ti chnh#Doanh nghip#Thc hnh#Bi tp#p n#Gio trnh#Thanh## 00746000000000301000450002600110000002600110001100100150002200200310003700700370 00680140007001050190005001120820006001178080005001230080005001280090012001330100 00500145011001500150015002900165005001400194013000700208021016900215020000800384 020001000392020001700402020000800419020001100427039000600438#VV09.06167#VV09.061 68#Phm Vn Khoan#Bi tp qun l ti chnh cng#Ch.b.: Phm Vn Khoan, Bi Tin Hanh#35000#Vi?t#352.4#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a559tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Bi Tin Hanh#241852#Gii thiu nhng tnh hung thc t v qun l ti chnh cng Vit Nam v th gii, c km theo phn tch, nhn nh ca c huyn gia v a ra cc vn cn tho lun#Qun l#Ti chnh#Qun l nh nc# Bi tp#Gio trnh#Thanh## 00869000000000313000450002600110000002600110001100100160002200200340003800700560 00720140007001280190005001350820009001408080005001490080005001540090012001590100 00500171011001500176015002900191005001600220005001400236013000700250004004000257 021019700297020001900494020001800513020000800531020001100539039000500550#VV09.06 170#VV09.06169#Phm nh Phng#Bi tp xc sut v thng k ton#Phm nh Phng (ch.b.), Nguyn Vn Tin, Phm Vn Don#38000#Vi?t#519.2076#^214#^aH.#^aTi ch nh#2009#^a258tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Nguyn Vn Tin#Phm Vn Do n#241853#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#Bao gm cc bi tp v ngu nh in v xc sut, i lng ngu nhin, mt s quy lut phn phi xc sut v lu t s ln, l thuyt mu, l thuyt kim nh, l thuyt tng quan - hi quy v p n#L thuyt xc sut#Thng k ton hc#Bi tp#Gio trnh#VAnh## 00894000000000337000450002600110000002600110001100200240002200700450004601400070 00910190005000980820006001038080005001090080005001140090012001190100005001310110 01500136015002900151005001100180005001400191004001800205005001600223005001600239 01300070025502102290026202000130049102000070050402000160051102000140052702000110 0541039000400552#VV09.06172#VV09.06171#Gio trnh ton cao cp# Vn Ch, Phm nh Phng, Phm Vn Don..#30000#Vi?t#512.9#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a319tr .^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh# Vn Ch#Phm Vn Don#Ti bn ln th 3# Phm nh Phng#Phm Trung Kin#241854#Trnh by cc kin thc c bn v hm s, gii hn v s lin tc ca hm s, o hm v vi phn, ng dng ca o hm, h m hai bin s. tch phn bt nh, chui s - chui lu tha, khng gian vect, h phng trnh tuyn tnh#Ton cao cp#Hm s#o hm vi phn#o hm ring#Gi o trnh#Mai## 00832000000000313000450002600110000002600110001100100240002200200480004600700690 00940140007001630190005001700820004001758080005001790080005001840090012001890100 00500201011001500206015002900221005001500250005002000265013000700285021016400292 020000900456020000900465020001000474020001500484020001500499039000400514#VV09.06 173#VV09.06174#Nguyn Th Thng Huyn#Tnh hung thc hnh nghip v tr gi h i quan#Nguyn Th Thng Huyn (ch.b.), Nguyn Th Lan, Nguyn Th An Giang#3000 0#Vi?t#382#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a183tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti ch nh#Nguyn Th Lan#Nguyn Th An Giang#241855#Gii thiu cc tnh hung thc hnh st vi thc tin cng tc xc nh tr gi hi quan hin nay ca Vit Nam, km theo phn cc cu hi ng dng v gi tr li#Hi quan#Kim tra#Thu quan#Hn g xut khu#Hng nhp khu#Mai## 00881000000000301000450002600110000002600110001100100130002200200400003500700370 00750140007001120190005001190820010001248080005001340080005001390090012001440100 00500156011001500161015002900176005001500205013000700220021029800227020000900525 020000800534020000900542020001300551020001100564039000400575#VV09.06175#VV09.061 76#Trn c Lc#Bi tp qun tr sn xut v tc nghip#Trn c Lc (ch.b.), Ng uyn Th Mai#45000#Vi?t#658.50076#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a342tr.^b21cm#TT S ghi: Hc vin Ti chnh#Nguyn Th Mai#241856#Gm cc cng thc, phng php g ii v cc dng bi tp v ni dung c bn ca qun tr sn xut v hoch nh c ng sut, xc nh a im xy dng doanh nghip, b tr sn xut, hoch nh t ng hp, hoch nh nhu cu nguyn vt liu, iu sn xut trong doanh nghip v qun tr hng tn kho#Qun tr#Bi tp#Sn xut#Doanh nghip#Gio trnh#Mai# # 00922000000000325000450002600110000002600110001100200710002200700720009300500150 01650050015001800050013001950050018002080050016002260140007002420190005002490820 00600254808000500260008000500265009001200270010000500282011001500287013000700302 02102210030902000120053002000190054202000110056102000110057202000090058303900040 0592#VV09.06177#VV09.06178#Pht trin th trng khoa hc v cng ngh trong nn g nghip Vit Nam#Nguyn nh Hi, Trn Vn Phng, inh Vn Hi... ; Nguyn Vn Hi ch.b.#Nguyn Vn Hi#Trn Vn Phng#inh Vn Hi#Nguyn Tin Thun#Nguyn Ph c i#20000#Vi?t#338.1#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a172tr.^b21cm#241857#Mt s vn l lun v kinh nghim nc ngoi v s pht trin th trng khoa hc v cng ngh trong nh nc. Thc trng, nh hng v gii php pht trin th t rng khoa hc v cng ngh trong nng nghip Vit Nam#Nng nghip#Khoa hc cng ngh#Pht trin#Th trng#Vit Nam#Mai## 00732000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200290003700700210 00660140007000870190005000940820004000998080005001030080005001080090012001130100 00500125011001500130004001800145013000700163021026300170020000800433020001000441 020001100451039000400462#VV09.06179#VV09.06180#Nghim Vn Li#Gio trnh nguyn l k ton#Nghim Vn Li ch.b.#50000#Vi?t#657#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a270 tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#241858#Trnh by nhng kin thc c bn ca nguyn l k ton: bn cht ca k ton, i tng k ton, chng t k ton, tnh gi t i sn, ti khon k ton, bo co k ton, k ton mt s nghip v kinh doanh ch yu, s k ton v hnh thc k ton, t chc k ton#K ton#Nguyn l#Gio trnh#Mai## 01013000000000337000450002600110000002600110001100200340002200700720005601400070 01280190005001350820006001408080005001460080005001510090012001560100005001680110 01500173015002900188005001700217005001500234005001400249005001200263013000700275 00400400028200500220032202102810034402000080062502000100063302000170064302000110 0660039000400671#VV09.06181#VV09.06182#Gio trnh qun l ti chnh cng#B.s.: D ng ng Chinh, Phm Vn Khoan (ch.b.), Hong Th Thu Nguyt..#65000#Vi?t#352 .4#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a503tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Dng ng Chnh#Phm Vn Khoan#Bi Tin Hanh#ng Vn Du#241859#Ti bn ln th 2, c sa cha, b sung#Hong Th Thu Nguyt#Trnh by nhng vn c bn v ti ch nh cng v qun l ti chnh cng, qun l thu ngn sch nh nc, qun l chi u t pht trin ca ngn sch nh nc, qun l chi thng xuyn, t chc cn i ngn sch nh nc v qun l cc qu ti chnh cng ngoi ngn sch nh n c#Qun l#Ti chnh#Qun l nh nc#Gio trnh#Mai## 01015000000000325000450002600110000002600110001100200310002200700620005301400070 01150190005001220820004001278080005001310080005001360090012001410100005001530110 01500158015002900173004001800202005001400220005001600234005001400250005001600264 00500150028001300070029502103520030202000100065402000100066402000110067403900040 0685#VV09.06183#VV09.06184#Gio trnh l thuyt kim ton#B.s.: u Ngc Chu, N guyn Vit Li (ch.b.), Lu c Tuyn..#55000#Vi?t#657#^214#^aH.#^aTi chnh#20 09#^a363tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Ti bn ln th 2#u Ngc Chu#N guyn Vit Li#Lu c Tuyn#Giang Th Xuyn#Thnh Vn Vinh#241860#Trnh by nh ng vn c bn ca kim ton, cc t chc kim ton v hot ng ca cc t ch c kim ton, bo co kim ton, gian ln v sai st, trng yu, ri ro kim to n, c s dn liu v bng chng kim ton, h thng kim sot ni b v ri ro k im sot, phng php kim ton v chn mu trong cng tc kim ton, t chc v qun l kim ton#Kim ton#L thuyt#Gio trnh#Mai## 00850000000000277000450002600110000002600110001100100150002200200400003700700210 00770140007000980190005001050820004001108080005001140080005001190090012001240100 00500136011001500141015002900156004001800185013000700203021031000210020000800520 020002900528020001100557039000400568#VV09.06186#VV09.06185#Nghim Vn Li#Gio t rnh k ton hnh chnh s nghip#Nghim Vn Li ch.b.#78000#Vi?t#657#^214#^aH. #^aTi chnh#2009#^a406tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Ti bn ln th 1# 241861#Trnh by nhng vn chung ca k ton trong n v hnh chnh s nghi p k ton vt t, k ton ti sn c nh, k ton thanh ton, k ton cc khon chi, hot ng sn xut kinh doanh, tin mt v tin gi ngn hng, kho bc, b o co ti chnh, k ton ngnh lao ng thng binh v x hi, bo him y t#K ton#C quan hnh chnh s nghip#Gio trnh#Mai## 00917000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200340003300700600 00670010014001270140007001410190005001480820007001538080005001600080005001650090 01200170010000500182011001500187015002900202005001400231005001600245005001400261 01300070027502102120028202000120049402000230050602000070052902000080053602000080 0544020001100552039000400563#VV09.06187#VV09.06189#VV09.06188#Gio trnh th tr ng chng khon#B.s.: Bch c Hin (ch.b.), Hong Vn Qunh, Dng Th Tu#Bch c Hin#55000#Vi?t#332.64#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a295tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Bch c Hin#Hong Vn Qunh#Dng Th Tu#241862#Trnh by tng quan v th trng chng khon, chng khon, th trng chng khon s cp , th cp, phn tch chng khon v u t chng khon, th trng tri phiu qu c t v vic pht hnh tri phiu quc t#Chng khon#Th trng chng khon# u t#Kinh t#Qun l#Gio trnh#Mai## 00721000000000301000450002600110000000200170001100300270002800700260005500500150 00810140007000960190005001030820008001088080005001160080005001210090018001260100 00500144011001500149013000700164021015600171020001800327020000900345020001000354 020001800364020000900382020000700391020001700398039000400415#VV09.06190#S tay g io vin#Dnh cho Gio vin mm non#Nguyn Hu Hp s.t., b.s.#Nguyn Hu Hp#500 00#Vi?t#344.597#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a109tr.^b24cm#241863#Gii thi u mt s qui nh ca Nh nc, ch o ca B Gio dc v o to i vi Gio dc mm non, km theo phn dnh cho ghi chp ca gio vin mm non#Qui nh nh nc#Gio dc#Gio vin#Gio dc mu gio#Vit Nam#S tay#Vn bn php qui#Mai# # 00712000000000301000450002600110000000200170001100300280002800700260005600500150 00820140007000970190005001040820008001098080005001170080005001220090018001270100 00500145011001400150013000700164021014700171020001800318020000900336020001000345 020001800355020000900373020000700382020001700389039000400406#VV09.06191#S tay g io vin#Dnh cho Gio vin tiu hc#Nguyn Hu Hp s.t., b.s.#Nguyn Hu Hp#50 000#Vi?t#344.597#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a85tr.^b24cm#241864#Gii thi u cc qui nh ca Nh nc, ch o ca B gio dc v o to i vi gio d c tiu hc, km theo phn giy ghi chp dnh cho gio vin#Qui nh nh nc#Gi o dc#Gio vin#Gio dc tiu hc#Vit Nam#S tay#Vn bn php qui#Mai## 00765000000000313000450002600110000000200170001100300290002800700260005700500150 00830140007000980190005001050820008001108080005001180080005001230090018001280100 00500146011001500151013000700166021016800173020001800341020000900359020001600368 020002000384020001000404020000900414020001700423039000400440020000700444#VV09.06 192#S tay gio vin#Dnh cho Gio vin trung hc#Nguyn Hu Hp s.t., b.s.#Nguy n Hu Hp#50000#Vi?t#344.597#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a153tr.^b24cm#2 41865#Gm mt s qui nh ca Nh nc, ch o ca b Gio dc v o to i v i gio dc trung hc c s v trung hc ph thng, km theo phn ghi chp dnh cho gio vin#Qui nh nh nc#Gio dc#Trung hc c s#Ph thng trung hc#Gi o vin#Vit Nam#Vn bn php qui#Mai#S tay## 00671000000000313000450002600110000002600110001100200690002200300600009100700170 01510050017001680140007001850190005001920820007001978080005002040080005002090090 01800214010000500232011001500237013000700252020000800259020000800267020001200275 020000900287020000800296020001400304020001500318039000400333020002000337#VV09.06 193#VV09.06194#Tuyn tp bi tp trc nghim v t lun ho hc trung hc ph th ng#Dng cho luyn thi tt nghip THPT v thi i hc, cao ng#Nguyn Vn Thoi #Nguyn Vn Thoi#45000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a299tr.^b 24cm#241866#Ho hc#Bi tp#Trc nghim#Cao ng#i hc#Sch c thm#Sch luy n thi#Mai#Ph thng trung hc## 00819000000000313000450002600110000002600110001100200230002200700150004501400070 00600190005000670820007000728080005000790080005000840090018000890100005001070110 01500112001001500127004001300142015004700155013000700202021022500209020001200434 020000900446020001000455020001800465020000700483020001100490039000400501#VV09.06 195#VV09.06196#Gio trnh bnh tr em#L Th Mai Hoa#19000#Vi?t#618.92#^214#^aH .#^ai hc S phm#2009#^a158tr.^b24cm#L Th Mai Hoa#In ln th 2#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#241867#i cng v bnh tr em. Gii thiu m t s bnh thng gp tr em, cc bnh chuyn khoa: bnh h h hp, h tiu ho , h tit niu, bnh v mt, v da, bnh truyn nhim, cng mt s tai nn v c p cu thng gp tr em#Bnh tr em#Bnh mt#Bnh rng#Bnh truyn nhim#Tr em#Gio trnh#Mai## 00787000000000313000450002600110000002600110001100200340002200700220005600500100 00780140007000880190005000950820010001008080005001100080005001150090018001200100 00500138011001500143001001100158004001300169015004700182013000700229021016800236 020000800404020002100412020001600433020000900449020001100458039000400469#VV09.06 198#VV09.06197#Gio trnh c s vn ho Vit Nam#Nguyn San, Phan ng#Phan ng #29000#Vi?t#306.09597#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a264tr.^b24cm#Nguyn Sa n#In ln th 3#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#241868#Nhng vn chung v vn ho v vn minh, nhng iu kin hnh thnh v pht trin vn ho Vit Nam, vn ho nhn thc, vn ho t chc cng ng v sinh hot vn ho#Vn ho#Vn ho truyn thng#Bn sc vn ho#Vit Nam#Gio trnh#Mai## 00904000000000289000450002600110000002600110001100200370002200700110005901400070 00700190005000770820011000828080005000930080005000980090018001030100005001210110 01500126001001100141004001300152015004700165013000700212021033500219020001900554 020001700573020000900590020001100599039000400610#VV09.06200#VV09.06199#Gio trn h vn hc dn gian Vit Nam#Trn Hong#18000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^ai h c S phm#2009#^a183tr.^b24cm#Trn Hong#In ln th 2#TTS ghi: i hc Hu. Tru ng tm o to t xa#241869#Trnh by khi nim, nhng c trng c bn ca vn hc dn gian, nhng gi tr x hi v cc th loi ca vn hc dn gian: thn t hoi v truyn thuyt, truyn c tch, truyn ci, tc ng v cu , ca dao - dn ca, v, cho sn nh, s lc din trnh lch s ca vn hc dn gian Vit Nam, vn hc dn gian cc dn tc thiu s#Nghin cu vn hc#Vn hc dn gian#V it Nam#Gio trnh#Mai## 00622000000000289000450002600110000002600110001100200580002200700470008000500140 01270190005001410820007001468080005001530080005001580090018001630100005001810110 01500186013000700201005001400208005001500222005001400237005001500251020000800266 020002000274020002000294020001400314039000400328#VV09.06201#VV09.06202#Tuyn tp cu hi trc nghim ho hc trung hc ph thng#ng Th Oanh, ng Xun Th, P hm nh Hin..#ng Th Oanh#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a283 tr.^b24cm#241870#ng Xun Th#Phm nh Hin#Cao Vn Giang#Phm Tun Hng#Ho h c#Cu hi trc nghim#Ph thng trung hc#Sch c thm#Mai## 00581000000000277000450002600110000002600110001100200710002200700410009300500160 01340050013001500050010001630140007001730190005001800820008001858080005001930080 00500198009001800203010000500221011001500226013000700241020001000248020000700258 020002000265020001400285039000400299#VV09.06206#VV09.06205#n kin thc, luyn k nng gii cc dng ton quan trng v gii tch#Nguyn Tun Qu, Bi Anh Tun, Tun ip#Nguyn Tun Qu#Bi Anh Tun#Tun ip#39000#Vi?t#515.076#^214#^aH.# ^ai hc S phm#2009#^a215tr.^b24cm#241871#Gii tch#n tp#Ph thng trung h c#Sch c thm#Mai## 00580000000000277000450002600110000002600110001100200700002200700410009200500160 01330050013001490050010001620140007001720190005001790820009001848080005001930080 00500198009001800203010000500221011001500226013000700241020000900248020000700257 020002000264020001400284039000400298#VV09.06203#VV09.06204#n kin thc, luyn k nng gii cc dng ton quan trng v hnh hc#Nguyn Tun Qu, Bi Anh Tun, Tun ip#Nguyn Tun Qu#Bi Anh Tun#Tun ip#20000#Vi?t#516.0076#^214#^aH.# ^ai hc S phm#2009#^a107tr.^b24cm#241872#Hnh hc#n tp#Ph thng trung hc #Sch c thm#Mai## 00649000000000313000450002600110000002600110001100200370002200300670005900700290 01260050012001550050016001670140007001830190005001900820007001958080005002020080 00500207009001800212010000500230011001500235013000700250020000900257020000700266 020001200273020000800285020000900293020001500302020001400317039000400331#VV09.06 207#VV09.06208#B luyn thi trc nghim sinh hc#Dng cho n luyn thi vo c c trng i hc, cao ng t nm 2009#Bi Vn Sm, Trn Khnh Ngc#Bi Vn Sm# Trn Khnh Ngc#41000#Vi?t#570.76#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a223tr.^b24 cm#241873#Sinh hc# thi#Trc nghim#i hc#Cao ng#Sch luyn thi#Sch c t hm#Mai## 00820000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010012000450020019000570070048000760220004001242210018001280050 01400146005001200160004001300172008000500185009001800190010000500208011001500213 01500470022801300070027502101790028202000080046102000100046902000110047903900040 0490#VV09.06209#VV09.06210#20000#Vi?t#781.2#^214#L Anh Tun#Gio trnh m nhc #L Anh Tun (ch.b.), Trn Vn Minh, L c Sang#T.1#L thuyt m nhc#Trn Vn Minh#L c Sang#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a172tr.^b24cm#TTS gh i: i hc Hu. Trung tm o to t xa#241874#Hng dn cch hc l thuyt m n hc, m thanh v cch ghi chp nhc, tit tu, nhp, qung, iu thc v ging, xc nh ging, dch ging, hp m, giai iu v sc thi m nhc#m nhc#L thu yt#Gio trnh#Mai## 00839000000000289000450002600110000002600110001100200290002200700150005101400070 00660190005000730820006000788080005000840080005000890090018000940100005001120110 01500117001001500132015004700147013000700194004001800201021028200219020001100501 020001500512020000700527020001100534039000400545#VV09.06212#VV09.06211#Gio trn h dinh dng tr em#L Th Mai Hoa#28000#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^ai hc S phm #2009#^a243tr.^b24cm#L Th Mai Hoa#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#241875#Ti bn ln th 2#Trnh by khi nim v dinh dng, cc nhm lng th c, thc phm. Dinh dng tui nh tr mu gio. Mt s bnh thng gp tr em do dinh dng khng hp l. Ch n ung trong tr liu. Cng tc chm sc s c kho ban u v hng dn thc hnh dinh dng cc trng mm non#Dinh dng #Dinh dng hc#Tr em#Gio trnh#Mai## 00740000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010013000430020016000560070013000720220004000850040018000890080 00500107009001100112010000500123011001700128012001800145013000700163005001300170 02101530018302000090033602000150034502000210036002000140038102000150039503900040 0410#VV09.06213#VV09.06214#18000#Vi?t#584#^214#Hong Th B#Cy c quanh em#Ho ng Th B#T.4#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a88tr.^b20x21cm#Khm ph t h gii#241876#Hong Th B#Gii thiu s lc cc c im nhn dng, c im sinh thi thch nghi v gi tr s dng, km theo hnh nh mu v cy ngnh ht kn - lp mt l mm#Thc vt#Lp mt l mm#Khoa hc thng thc#Ngnh ht kn# Sch thiu nhi#Mai## 00741000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010012000450020019000570070028000760220004001042210012001080050 01500120004001300135008000500148009001800153010000500171011001500176015004700191 013000700238021014700245020000800392020001200400020001100412039000400423#VV09.06 215#VV09.06216#16000#Vi?t#781.2#^214#L c Sang#Gio trnh m nhc#L c Sang , Trnh Hoi Thu#T.2#K xng m#Trnh Hoi Thu#In ln th 2#^aH.#^ai hc S p hm#2009#^a136tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#241877#H ng dn cc phng php nghe, c ging trng, cc ging trng c mt du h o, cc ging th t 0 - 1 du ho, tp ht cc bi dy tr nghe#m nhc#K xn g m#Gio trnh#Mai## 00834000000000289000450002600110000002600110001100200260002200700140004801400070 00620190005000690820010000748080005000840080005000890090018000940100005001120110 01500117013000700132004001300139001001400152015004700166021027000213020001800483 020001900501020000900520020001100529039000400540#VV09.06217#VV09.06218#Gio trn h vn hc tr em#L Th Bc L#18000#Vi?t#895.92209#^214#^aH.#^ai hc S phm #2009#^a152tr.^b24cm#241878#In ln th 2#L Th Bc L#TTS ghi: i hc Hu. Tr ung tm o to t xa#Trnh by khi qut vn hc tr em Vit Nam t sau cch m ng thng Tm nm 1945: khi nim, c trng c bn, s hnh thnh v pht trin ca vn hc tr em. Gii thiu v tc gi T Hoi, V Qung, Phm H, Trn ng Khoa: tiu s, tc phm, vn hc, tr em nc ngoi#Vn hc thiu nhi#Nghin cu vn hc#Vit Nam#Gio trnh#Mai## 00867000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010015000430020020000580070030000780220004001082210042001120050 01400154004001300168008000500181009001800186010000500204011001500209015004700224 01300070027100500140027802102050029202000090049702000200050602000110052603900040 0537#VV09.06219#VV09.06220#26000#Vi?t#730#^214#Phm Th Chnh#Gio trnh m thu t#Phm Th Chnh, Trn Tiu Lm#T.1#Nhng vn chung v ngh thut to hnh#T rn Tiu Lm#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a191tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#241879#Phm Th Thu#Trnh by nhng l lun chung v ngh thut to hnh. Gii thiu v: lut xa gn - t l ngi, v theo mu, mu sc v trang tr, tranh ti, phng tranh v v minh ho, chi v k thut lm chi#M thut#Ngh thut to hnh#Gio trnh#Mai## 00876000000000337000450002600110000002600110001100100160002200200350003800700340 00730050017001070140007001240190005001310820006001368080005001420080005001470090 01800152010000500170011001500175015004700190013000700237004001300244021017500257 02000110043202000100044302000190045302000230047202000180049502000100051302000110 0523039000400534#VV09.06221#VV09.06222#Nguyn Khoa Ln#Gio trnh mi trng v con ngi#Nguyn Khoa Ln, L Th Nam Thun#L Th Nam Thun#15000#Vi?t#577.5#^ 214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a139tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#241880#In ln th 2#Tm hiu khoa hc mi trng vi b mn mi tr ng v con ngi; sinh thi hc vi khoa hc mi trng; dn s v nhu cu sng ; ti nguyn thin nhin; nhim mi trng,...#Mi trng#Con ngi# nhim m i trng#Ti nguyn thin nhin#Bo v mi trng#Sinh thi#Gio trnh#Mai## 00909000000000325000450002600110000002600110001100100160002200200310003800300310 00690070034001000050017001340140007001510190005001580820007001638080005001700080 00500175009001800180010000500198011001500203015004700218004001800265013000700283 02102070029002000110049702000180050802000230052602000190054902000110056803900040 0579#VV09.06223#VV09.06224#Nguyn Khoa Ln#Gio trnh khoa hc mi trng#Sch d ng cho h o to t xa#Nguyn Khoa Ln, L Th Nam Thun#L Th Nam Thun#2350 0#Vi?t#333.72#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a192tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Ti bn ln th 5#241881#Nhng vn c bn khoa hc mi trng. Sinh thi hc vi khoa hc mi trng. Cc yu t dn s, ti ng uyn thin nhin v mi trng. nhim mi trng v vn bo v mi trng Vit Nam v ton cu#Mi trng#Bo v mi trng#Ti nguyn thin nhin# nhi m mi trng#Gio trnh#Mai## 00872000000000301000450002600110000002600110001100100130002200200300003500300310 00650070059000960050016001550140007001710190005001780820008001838080005001910080 00500196009001800201010000500219011001500224015004700239004001800286005002000304 013000700324021019200331020003200523020001100555039000400566#VV09.06225#VV09.062 26#V Hng Tin#Kinh t chnh tr Mc - Lnin#Sch dng cho h o to t xa#V Hng Tin (ch.b.), Nguyn Vn Phc, Trn Th Mai Phng#Nguyn Vn Phc#23000#V i?t#335.412#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a209tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu . Trung tm o to t xa#Ti bn ln th 1#Trn Th Mai Phng#241882#Trnh b y i tng, phng php, chc nng ca kinh t chnh tr Mc - Lnin. Nhng vn kinh t chnh tr ca phng thc sn xut t bn ch ngha, ca thi k qu ln CNXH Vit Nam#Kinh t chnh tr hc Mc-Lnin#Gio trnh#Mai## 00865000000000325000450002600110000002600110001100100150002200200320003700700350 00690050019001040140007001230190005001300820006001358080005001410080005001460090 01800151010000500169011001500174015004700189004001800236013000700254021020900261 02000100047002000160048002000070049602000140050302000070051702000110052403900040 0535#VV09.06227#VV09.06228#Nguyn Vn Lu#Gio trnh giao tip vi tr em#Nguyn Vn Lu, Trn Th Tuyt Hoa#Trn Th Tuyt Hoa#16000#Vi?t#155.4#^214#^aH.#^a i hc S phm#2009#^a140tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa #Ti bn ln th 2#241883#Trnh by nhng vn chung v giao tip. Nghin cu s pht trin giao tip tr di 6 tui, giao tip v qu trnh x hi ho cho t r t 0 n 6 tui, pht trin giao tip cho tr di 3 tui, tr mu gio#Giao tip#Tm l la tui#ng x#Tui mu gio#Tr em#Gio trnh#Mai## 00978000000000325000450002600110000002600110001100100130002200200220003500300310 00570070032000880050018001200140007001380190005001450820007001508080005001570080 00500162009001800167010000500185011001500190015004700205013000700252021032600259 02000200058502000090060502000070061402000090062102000070063002000110063703900040 0648#VV09.06229#VV09.06230#Mai Vn Bnh#Trit hc Mc - Lnin#Sch dng cho h o to t xa#Mai Vn Bnh, Nguyn ng Quang#Nguyn ng Quang#29000#Vi?t#335.4 3#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a259tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung t m o to t xa#241884#Gm cc bi ging v: trit hc v vai tr ca n trong i sng x hi, khi lc v lch s trit hc trc Mc, s ra i v pht tri n ca trit hc Mc - Lnin, quan nim v vt cht v thc, cc nguyn l v cc cp phm tr, quy lut c bn ca php duy vt bin chng, l lun nhn thc , hnh thi kinh t x hi...#Trit hc Mc-Lnin#Vt cht# thc#Giai cp#X h i#Gio trnh#Mai## 00680000000000313000450002600110000002600110001100200640002200700670008600500150 01530050016001680050018001840050020002020140007002220190005002290820007002348080 00500241008000500246009001800251010000500269011001500274013000700289020000800296 020000700304020001600311020001700327020000900344020000900353039000400362#VV09.06 231#VV09.06232#Hng dn s dng knh hnh trong sch gio khoa lch s lp 11#B .s.: Nguyn Th Ci (ch.b.), Trnh nh Tng, Nguyn Mnh Hng..#Nguyn Th Ci #Trnh nh Tng#Nguyn Mnh Hng#Nguyn Th Th Bnh#48000#Vi?t#909.08#^214#^ aH.#^ai hc S phm#2009#^a267tr.^b24cm#241885#Lch s#Lp 11#Lch s cn i# Lch s hin i#Th gii#Vit Nam#Mai## 00945000000000337000450002600110000002600110001100100130002200200460003500700590 00810050016001400050014001560140007001700190005001770820004001828080005001860080 00500191009001800196010000500214011001500219004001300234015006300247013000700310 02102140031702000070053102000220053802000080056002000080056802000160057602000110 0592039000400603#VV09.06233#VV09.06234#ng Vn c#Gio trnh l lun dy hc a l phn c th#B.s.: ng Vn c (ch.b.), Nguyn Thu Hng, Mai H Phng#Ngu yn Thu Hng#Mai H Phng#32000#Vi?t#910#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a18 8tr.^b24cm#In ln th 2#TTS ghi: B Gio dc v o to. D n o to Gio vi n THCS#241886#Trnh by nhng vn chung v mc tiu, ni dung chng trnh, p hng php dy a l trung hc c s. Gii thiu c th cc phng php dy hc a l lp 6, 7, 8, 9 v phng php nh gi trong dy hc a l#a l#Phn g php ging dy#L lun#Dy hc#Trung hc c s#Gio trnh#Mai## 00833000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200190 00490030045000680070016001130140007001290190005001360820011001418080005001520080 00500157009001800162010000500180011001500185013000700200021015100207020001900358 02000100037702000180038702000200040502000170042502000180044202000170046002000140 0477039000400491#VV09.06235#VV09.06236#VV09.06237#Nguyn Khc m#Vn chng ca i#Ti liu dng cho gio vin v hc sinh THPT#Nguyn Khc m#65000#Vi?t#89 5.922007#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a389tr.^b24cm#241887#Bao gm nhng l i bnh, cch phn tch, thm nh tng tc phm c th t lp 10 n lp 12 phn vn hc dn gian, vn hc trung i, vn hc hin i#Nghin cu vn hc#Bnh l un#Phn tch vn hc#Ph thng trung hc#Vn hc dn gian#Vn hc trung i#Vn hc hin i#Sch c thm#Mai## 00687000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200210003300700290 00540050015000830140007000980190005001050820004001108080005001140080005001190090 01800124010000500142011001500147001001300162013000700175021021400182020001000396 020001100406039000400417#VV09.06238#VV09.06239#VV09.06240#Gio trnh lgic hc#H Minh ng, Nguyn Vn Ho#Nguyn Vn Ho#18000#Vi?t#160#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a159tr.^b24cm#H Minh ng#241888#Trnh by i cng v lgic hc, cc khi nim chung, cc cch phn on v cu trc ca phn on, khi qut v suy lun v cc cch suy lun, cc quy lut lgic hnh thc c bn ca t duy, chng minh v bc b#Logic hc#Gio trnh#Mai## 00894000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200480003300300310 00810070023001120050015001350140007001500190005001570820009001628080005001710080 00500176009001800181010000500199011001500204001001700219015004700236013000700283 021027800290020002100568020001100589039000400600#VV09.06242#VV09.06241#VV09.0624 3#Nhng bi ging v mn hc t tng H Ch Minh#Sch dng cho h o to t xa #Nguyn Khnh Bt ch.b.#Nguyn Vn Ho#30000#Vi?t#335.4346#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a231tr.^b24cm#Nguyn Khnh Bt#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#241889#Trnh by i tng v phng php ca mn hc t tng H Ch Minh; ngun gc, qu trnh hnh thnh t tng H Ch Minh v gii thiu mt s t tng H Ch Minh v: c lp t ch, t lc t cng, cch mng gii phng dn tc, ch ngha x hi, qun s, o c, vn ho...#T tng H Ch Minh#Gi o trnh#Mai## 00772000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200280003300300310 00610070040000920050009001320140007001410190005001480820004001538080005001570080 00500162009001800167010000500185011001500190001001200205015004700217005001700264 013000700281021016000288020000700448020001100455039000400466#VV09.06244#VV09.062 46#VV09.06245#Gio trnh m hc i cng#Sch dng cho h o to t xa#L Ngc Tr, Lm Vinh, Hunh Nh Phng#Lm Vinh#14000#Vi?t#111#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a126tr.^b24cm#L Ngc Tr#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Hunh Nh Phng#241890#Tm hiu khi nim m hc, thc thm m, cc phm tr thm m. Ngh thut vi t cch mt lnh vc thm m. Cc loi hnh ngh th ut. Vn gio dc thm m#M hc#Gio trnh#Mai## 00756000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200430 00490290032000920070039001240050014001630140007001770190005001840820004001898080 00500193008000500198009001800203010000500221011001500226013000700241021017300248 020001000421020002000431020001100451039000400462#VV09.06247#VV09.06248#VV09.0624 9#Thc Bnh Cng#Ting Anh chuyn ngnh Cng ngh Thng tin#English for IT & Co mputer users#Thc Bnh Cng (ch.b.), Tin Vng# Tin Vng#25000#Vi?t#42 8#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a203tr.^b24cm#241891#Gm 7 bi hc ting Anh vi nhiu ch v cng ngh thng tin, gip pht trin nhng k nng c, hc thut ng v t vng, km theo phn bi tp ng php v p n gi #Ting Anh# Cng ngh thng tin#Gio trnh#Mai## 01020000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200260003300300310 00590070072000900050014001620140007001760190005001830820008001888080005001960080 00500201009001800206010000500224011001500229015004700244005001600291005001500307 005001300322013000700335021032400342020002600666020001000692039000400702#VV09.06 250#VV09.06252#VV09.06251#Ch ngha x hi khoa hc#Sch dng cho h o to t xa#Phm Vn Hng, Trn Vn Chng, Trn Vn Thng... ; Phm Vn Hng ch.b.#Phm Vn Hng#22000#Vi?t#335.423#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a204tr.^b24cm#TT S ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Trn Vn Chng#Trn Vn Thng# C ng Tun#241892#Cc bi ging v ch ngha x hi khoa hc: v tr, i tng v phng php nghin cu ca ch ngha x hi khoa hc, lch s t tng x hi kh oa hc, s mnh ca giai cp cng nhn, x hi x hi ch ngha, cch mng x h i ch ngha; cc vn dn tc, tn gio v gia nh trong qu trnh xy dng c h ngha x hi...#Ch ngha x hi khoa hc#Bi ging#Mai## 00859000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200540 00480070055001020050020001570050018001770140007001950190005002020820006002078080 00500213008000500218009001800223010000500241011001500246013000700261021018900268 02000100045702000140046702000160048102000090049702000120050602000110051803900040 0529#VV09.06253#VV09.06255#VV09.06254#L Th T Kin#Gio trnh thc hnh h qu n tr c s d liu ACCESS#L Th T Kin, Nguyn Th Kim Ngn, Nguyn Thanh Tn g#Nguyn Th Kim Ngn#Nguyn Thanh Tng#23000#Vi?t#005.5#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a129tr.^b24cm#241893#Gm cc bi thc hnh to lp c s d liu, tr uy vn n gin, nng cao, thit k mu biu, bo co Report, km theo mt s p n bi tp thc hnh trong h qun tr c s d liu Access#Thc hnh#C s d liu#Phn mm Access#Qun tr#H qun tr#Gio trnh#Mai## 00917000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200330 00460070041000790050019001200140007001390190005001460820006001518080005001570080 00500162009001800167010000500185011001500190013000700205021035200212020001200564 020001800576020001800594020001100612039000400623#VV09.06256#VV09.06258#VV09.0625 7#V Hng Tin#Gio trnh kinh t hc i cng#V Hng Tin (ch.b.), Phm Th H ng ip#Phm Th Hng ip#27000#Vi?t#330.1#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^ a152tr.^b24cm#241894#Trnh by nhng kin thc c bn v kinh t hc vi m v ki nh t hc v m: khi nim v kinh t hc v hot ng kinh t, cung, cu v hn h vi ca ngi tiu dng, doanh nghip v hot ng sn xut kinh doanh ca doan h nghip, tng cu v chnh sch ti kho, ngn hng v chnh sch tin t tht nghip v lm pht, kinh t v m ca nn kinh t m#Kinh t hc#Kinh t hc vi m#Kinh t hc v m#Gio trnh#Mai## 00763000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200450 00470030051000920070014001430140007001570190005001640820006001698080005001750080 00500180009001800185010000500203011001500208013000700223021013800230020001100368 020002200379020000900401020001200410020000800422020001500430039000400445#VV09.06 259#VV09.06260#VV09.06261#L Phng Nga#Phng php dy hc ting Vit tiu h c II#Sch dng cho h o to c nhn Gio dc tiu hc#L Phng Nga#34000#Vi? t#372.6#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a203tr.^b24cm#241895#Gii thiu phng php dy hc tp c, luyn t v cu, tp lm vn, phng php dy hc k v h ng dn hot ng ngoi kho ting Vit#Ting Vit#Phng php ging dy#Tiu h c#Tp lm vn#Tp c#Sch gio vin#Mai## 00736000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200460003600300210 00820070014001030140007001170190005001240820006001298080005001350080005001400090 01800145010000500163011001500168013000700183021024500190020001100435020000900446 020001100455039000400466#VV09.06262#VV09.06263#L Phng Nga#Bi dng hc sinh gii ting Vit tiu hc#Gio trnh chuyn #L Phng Nga#34000#Vi?t#372.6# ^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a199tr.^b24cm#241896#Gii thiu nhng bin ph p bi dng hng th v vn sng cho hc sinh, cc phm vi kin thc v k nng ting Vit cn bi dng cho hc sinh gii, nhng cch thc xy dng bi tp v t chc thc hin cc bi tp ting Vit b tr v nng cao#Ting Vit#Tiu hc# Gio trnh#Mai## 00768000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010012000430020015000550070012000700220004000820040013000860080 00500099009001800104010000500122011001500127015007100142013000700213005001200220 021018100232020000800413020001000421020000800431020001100439039000400450#VV09.06 264#VV09.06265#35000#Vi?t#781#^214#Ng Th Nam#Gio trnh ht#Ng Th Nam#T.2#I n ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a206tr.^b24cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to Gio vin THCS#241897#Ng Th Nam#Gii thiu mt s c s l lun v ngh thut ht, bi tp luyn ging v phng php thc hin . Cch ng dng th hin nhng bi ht trng Trung hc c s dnh cho gio vin#m nhc#L thuyt#Ca nhc#Gio trnh#Mai## 00549000000000277000450002600110000002600110001100200660002200700170008800500170 01050140007001220190005001290820004001348080005001380080005001430090018001480100 00500166011001500171013000700186020000800193020002000201020000800221020000900229 020001500238020001400253039000400267#VV09.06266#VV09.06267#Hng dn n luyn th i tt nghip, i hc, cao ng. Mn Lch s#Trng Ngc Thi#Trng Ngc Thi#3 6000#Vi?t#907#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a247tr.^b24cm#241898#Lch s#Ph thng trung hc#i hc#Cao ng#Sch luyn thi#Sch c thm#Mai## 00915000000000349000450002600110000002600110001100200180002200300220004000700530 00620050011001150140007001260190005001330820009001388080005001470080005001520090 01800157010000500175011001400180005001100194005001500205015004300220013000700263 00400260027002101870029602000070048302000160049002000200050602000110052602000090 0537020001500546039000400561#VV09.06268#VV09.06269#a l Qung Bnh#Dng trong nh trng#B.s.: L Minh X (ch.b.), Thi Hong, Phan nh Ninh#L Minh X#15000 #Vi?t#915.9745#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a80tr.^b24cm#Thi Hong#Phan nh Ninh#TTS ghi: S Gio dc - o to Qung Bnh#241899#In ln th 4, c chn h l#Gii thiu a l t nhin, a l dn c, nng lm, ng nghip, cng nghi p, tiu th cng nghip, giao thng vn ti, thng tin lin lc, thng mi, dc h v v du lch tnh Qung Bnh#a l#Trung hc c s#Ph thng trung hc#Qung Bnh#Vit Nam#Sch gio khoa#Mai## 00662000000000301000450002600110000002600110001100100170002200200150003900700170 00540140007000710190005000780820008000838080005000910080005000960090018001010100 00500119011001500124004003500139013000700174021012100181020001100302020000400313 020000900317020001000326020000900336020001100345039000400356#VV09.06271#VV09.062 70#Nguyn Th Lng#Cu ting Vit#Nguyn Th Lng#27000#Vi?t#495.922#^214#^aH .#^ai hc S phm#2009#^a241tr.^b24cm#In ln th 2, c sa cha, b sung#24190 0#Nghin cu cu ting Vit 3 bnh din: bnh din ng php ca cu ting Vit , ng ngha v ng dng ca cu ting Vit#Ting Vit#Cu#Ng php#Ng ngha#Ng dng#Gio trnh#Mai## 00816000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200140003900700390 00530060016000920140007001080190005001150820004001208080005001240080018001290090 02300147010000500170011001500175029000800190013000700198021029000205020001000495 020000900505020002000514039000400534#VV09.06272#VV09.06273#Ben-Shahar, Tall#Hnh phc hn#Tall Ben-Shahar ; Dng Ngc Dng dch#Dng Ngc Dng#55000#Vi?t#158 #^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a206tr.^b21cm#Happier#24190 1#Trnh by nh ngha hnh phc v nhng nhn t ch yu mang li mt cuc sng hnh phc. Hnh phc ng dng trong lnh vc gio dc, mi trng lm vic v t rong cc mi quan h. ng thi cp n nhng t tng v bn cht ca hnh p hc v tm quan trng ca hnh phc trong cuc sng#Hnh phc#B quyt#Tm l h c ng dng#Mai## 00540000000000253000450002600110000000100150001100200180002600700150004401400070 00590190005000660820006000718080005000770080005000820090011000870100005000980110 01400103004000800117013000700125021012300132020000900255020000900264020000900273 039000400282#VV09.06274#Phm Huy Chnh#Thi cng cc ng#Phm Huy Chnh#20000#V i?t#624.1#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a80tr.^b21cm#Ti bn#241902#Trnh by chi t it cc cng on thi cng nh: khu ch to cc ng, cng tc chun b trc k hi ng cc v khi ng cc#Thi cng#ng cc#Xy dng#Mai## 00895000000000313000450002600110000000100100001100200210002100700620004201400070 01040190005001110820004001168080005001200080005001250090011001300100005001410110 01500146004000800161006001600169006001200185006001500197029003200212015002200244 013000700266021026500273020001300538020000900551020001700560039000400577#VV09.06 275#Sull, W.#Kt cu nh cao tng#W. Sull ; Dch: Phm Ngc Khnh, L Mnh Ln , Trn Trng Chi#60000#Vi?t#690#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a309tr.^b21cm#Ti b n#Phm Ngc Khnh#L Mnh Ln#Trn Trng Chi#High - Rise building structures#Dc h t bn ting Nga#241903#Trnh by nhng vn ct yu nht cho vic thit k nh cao tng nh: ti trng, phng hng thit k, kt cu chu lc thng ng, kt cu thng thng, nguyn tc thit k, kt cu sn, nh cao tng bng kt c u ghp v nhng h chu lc khc ca nh cao tng#Nh cao tng#Xy dng#Kt cu xy dng#Mai## 00805000000000277000450002600110000000100110001100200400002200700110006201400070 00730190005000800820004000858080005000890080005000940090011000990100005001100110 01500115004000800130015003400138013000700172021029300179020001000472020000700482 020002300489020001100512039000400523#VV09.06276#Nguyn Nam#B cc kin trc cng trnh cng nghip#Nguyn Nam#32000#Vi?t#725#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a115tr. ^b24cm#Ti bn#TTS ghi: Trng i hc Xy dng#241904#Qu trnh hnh thnh, ph t trin v c im thm m cc cng trnh kin trc cng nghip; Gii thiu m t s c im b cc trong t chc mt bng hnh khi khng gian, mt bng kin trc cng trnh, b cc hnh khi kin trc v phn v b mt nh sn xut... c a cc cng trnh cng nghip#Kin trc#B cc#Cng trnh cng nghip#Gio trnh# Mai## 00674000000000277000450002600110000000100150001100200300002600700150005601400070 00710190005000780820004000838080005000870080005000920090011000970100005001080110 01500113004000800128015003400136013000700170021016500177020000900342020002000351 020001000371020001100381039000400392#VV09.06277#Nguyn Nh Qu#Cng ngh vt li u cch nhit#Nguyn Nh Qu#42000#Vi?t#693#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a175tr.^b 24cm#Ti bn#TTS ghi: Trng i hc Xy dng#241905# cp ti cc khi nim, tnh cht c bn ca vt liu cch nhit, nguyn vt liu ch to v cc c tn h k thut ca sn phm, cc dy chuyn cng ngh sn xut#Vt liu#Vt liu cc h nhit#Cng ngh#Gio trnh#Mai## 00814000000000289000450002600110000000200400001100700520005101400070010301900050 01100820004001158080005001190080005001240090011001290100005001400110014001450040 00800159005001500167005001700182005001600199005001400215013000700229021024200236 020001800478020001100496020001100507039000600518#VL09.00797#Gio trnh th nghi m vt liu xy dng#Nguyn Cao c, Nguyn Mnh Pht, Trnh Hng Tng..#32000#V i?t#691#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a98tr.^b27cm#Ti bn#Nguyn Cao c#Nguyn M nh Pht#Trnh Hng Tng#Phm Hu Hanh#241906#Trnh by cc ch tiu vt l c b n. nh gi ngoi hnh cc loi vt liu gch ngi t st nung, xc nh cc ch tiu vt l, c hc, kh nng chng thm nc ca cc vt liu vi can xi, xi mng pooclng, ct liu cho b tng xi mng...#Vt liu xy dng#Th nghim#Gio trnh#Hng## 00654000000000289000450002600110000000100110001100200080002200300230003000700110 00530140007000640190005000710820004000768080005000800080005000850090011000900100 00500101011001500106004000800121013000700129021017400136020001000310020001000320 020001000330020001000340020000800350039000600358#VL09.00798#C Vn Hu#V bng#L thuyt v thc hnh#C Vn Hu#35000#Vi?t#742#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a111 tr.^b27cm#Ti bn#241907#Trnh by mt s khi nim c bn v v bng, v phi c nh. Cch v bng, v phi cnh trn nhng bi tp ng dng trong kin trc v t rong cc n kin trc ca sinh vin#L thuyt#Thc hnh#Kin trc#Phi cnh#V bng#Hng## 00586000000000241000450002600110000000200500001101400070006101900050006808200040 00738080005000770080005000820090011000870100005000980110014001030040008001170150 02200125013000700147021014100154020000800295020001700303020001800320039000600338 #VL09.00799#Ch dn k thut: Chn thnh phn btng cc loi#18000#Vi?t#691#^2 14#^aH.#^aXy dng#2009#^a57tr.^b31cm#Ti bn#TTS ghi: B Xy dng#241908#Phm vi p dng v cc tiu chun lin quan n ch dn k thut. Phng n dng vt liu cho b tng cc loi. Tnh ton thnh phn b tng#B tng#Ch dn k thut #Vt liu xy dng#Hng## 00626000000000241000450002600110000000200200001100300330003101400070006401900050 00710820008000768080005000840080005000890090011000940100005001050110014001100040 00800124013000700132021020400139020000900343020000900352020001700361039000600378 #VL09.00800#Cng trnh thu li#Cc quy nh ch yu v thit k#18000#Vi?t#627 .028#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a41tr.^b31cm#Ti bn#241909#Gii thiu tiu chu n TCXDVN 285:2002 gm cc tiu chun qui nh thut ng, phn loi v phn cp c ng trnh thu li, nhng yu cu v thit k, ch tiu thit k chnh, ti trn g, cc thng s ch yu#Thit k#Thu li#Tiu chun ngnh#Hng## 00654000000000265000450002600110000000200220001100300200003301400070005301900050 00600820008000658080005000730080005000780090011000830100005000940110014000990040 00800113013000700121021018900128020002000317020000900337020000900346020001000355 020001700365039000600382#VL09.00801#Ti trng v tc ng#Tiu chun thit k#25 000#Vi?t#624.028#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a66tr.^b31cm#Ti bn#241910#Tiu ch un thit k (TCVN 2737-1995) ti trng v tc ng: Nguyn tc c bn, khi l ng ca kt cu v t, ti trng do thit b, ngi v vt liu, sn phm cht k ho, ti trng gi,...#Tiu chun k thut#Thit k#Xy dng#Ti trng#Kt cu x y dng#Hng## 00625000000000277000450002600110000000200130001100300200002401400070004401900050 00510820004000568080005000600080005000650090011000700100005000810110015000860040 00800101013000700109021014800116020002000264020000900284020001700293020001300310 020000900323020000900332039000600341#VL09.00802#Kt cu thp#Tiu chun thit k #47000#Vi?t#693#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a124tr.^b31cm#Ti bn#241911#Trnh b y ni dung TCXDVN 338:2005 "kt cu thp - tiu chun thit k" c B Xy dn g ban hnh theo quyt nh s 17/2005/Q-BXD ngy 31-05-2005#Tiu chun k thut #Xy dng#Tiu chun ngnh#Kt cu thp#Thit k#Vit Nam#Hng## 00836000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200540 00460030020001000070013001200140007001330190005001400820007001458080005001520080 00500157009002000162010000500182011001500187004003000202015005500232013000700287 021016700294020001100461020000900472020002400481020001100505039000600516#VV09.06 279#VV09.06278#VV09.06280#L Ngc Canh#Phng php o din chng trnh ngh th ut tng hp#Ngh thut o din#L Ngc Canh#29500#Vi?t#792.02#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a279tr.^b21cm#Ti bn ln th 1, c b sung#TTS ghi: Trn g i hc Vn ho thnh ph H Ch Minh#241912#Trnh by khi nim ngh thut o din, cc l lun c bn v t duy ngh thut, phng php vit kch bn chn g trnh, phng php o din chng trnh ngh thut#Ngh thut#o din#Chng trnh ngh thut#Gio trnh#Hng## 00890000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200270 00480030076000750070064001510140007002150190005002220820006002278080005002330080 00500238009002000243010000500263011001500268005001200283006001500295006001300310 01300070032302101670033002000100049702000090050702000110051602000140052702000050 0541039000600546#VV09.06281#VV09.06282#VV09.06283#Scoble, Robert#Blog - i tho i trn tri#Nht k mng ang bin i cc doanh nghip ni vi khch hng nh t h no?#Robert Scoble, Shel Israel ; Dch: Trn Ngc ng, L Thanh Lc#65000#V i?t#659.2#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a306tr.^b24cm#Shel Israel#Trn Ng c ng#L Thanh Lc#241913#Nhng kinh nghim v cch thc tham gia vit nht k trn mng - cch thc sng sut v thit yu i vi doanh nghip to thn thi t i vi khch hng ca mnh hn#Qung co#Tip th#Khch hng#Mng Internet#Bl og#Hng## 00755000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200150 00470070030000620140007000920190005000990820006001048080005001100080005001150090 02000120010000500140011001500145019000800160005001200168006001000180013000700190 021021900197020000900416020000900425020001300434039000600447#VV09.06284#VV09.062 85#VV09.06286#Port, Michael#Xc lp v th#Michael Port ; Xun Hng dch#70000# Vi?t#658.8#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a402tr.^b24cm#Dch M#Shel Israel #Xun Hng#241914#Trnh by nhng kinh nghim t thc t, h thng cc cha kho thnh cng cho nhng ngi tp s v doanh nhn c th thu ht khch hng th eo mong mun, ngay c khi bn khng yu thch cng vic tip th v bn hng#Ti p th#Bn hng#Doanh nghip#Hng## 00641000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200350 00510070023000860140007001090190005001160820010001218080005001310080005001360090 02000141010000500161011001500166012002500181013000700206021011500213020001200328 020000800340020000900348039000600357#VV09.06287#VV09.06288#VV09.06289#Phm Trn g Khang#Hi p v cc n tng Vit Nam#Phm Trng Khang b.s.#22000#Vi?t#95 9.70092#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a131tr.^b24cm#T sch Lch s Vit N am#241915#Gm cc cu hi v gii p v cuc i, s nghip v nhng chin cng ca cc n tng trong lch s ca Vit Nam#N anh hng#Lch s#Vit Nam#Hng# # 00486000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200460003300700170 00790140007000960190005001030820006001088080005001140080005001190090020001240100 00500144011001500149013000700164005001400171020001700185020000900202020001500211 039000600226#VV09.06291#VV09.06290#VV09.06292#Nhng cu chuyn thn tin c a thch nht#Edric Vredenburg#45000#Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#200 9#^a221tr.^b24cm#241916#Vreden, Edric#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c tch#H ng## 00836000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100200 00440020037000640070050001010050011001510060013001620140007001750190005001820820 00700187808000500194008000500199009002000204010000500224011001500229029003400244 01300070027801900080028502101820029302000110047502000090048602000090049503900060 0504#VV09.06293#VV09.06294#VV09.06296#VV09.06295#De la Cruz, Mellisa#Nhng c g i thch n ng ng tnh#Mellisa De la Cruz, Tom Dolby ; Phng Tuyn dch#Dolb y, Tom#Phng Tuyn#70000#Vi?t#306.76#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a409t r.^b22cm#Girls who like boys who like boys#241917#Dch M#Nhng truyn thc v t nh yu, tham vng, tnh bn gia nhng ngi ph n chn chnh v nhng anh ch ng ng tnh - mi quan h vn ho ph bin ang tn ti trong cuc sng ca h# X hi hc#Tnh yu#Tnh dc#Hng## 00752000000000253000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200740 00440030057001180190005001750820004001808080005001840080005001890090011001940100 00500205011001500210015005400225013000700279021017900286020001600465020001100481 039000600492#VV09.06297#VV09.06300#VV09.06299#VV09.06298#ng - Ty - Nam - Bc: Din bin chnh trong quan h Quc t t nm 1945#K nim 50 nm thnh lp Hc vin Ngoi giao (1959-2009)#Vi?t#327#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a443tr.^b24cm#T TS ghi: Hc vin Ngoi giao. - Sch lu hnh ni b#241918#Trnh by nhng din bin chnh trong quan h quc t t nm 1945 n nm 2004: th gii t 1945-195 0, chin tranh lnh Chu u, 1945-1949; chin tranh lnh lan ra ton cu...#Qu an h quc t#Ngoi giao#Hng## 00736000000000301000450002600110000002600110001100100140002200200310003602900410 00670070048001080050012001560060016001680140008001840190005001920820007001978080 00500204008001800209009002300227010000500250011001500255013000700270019000800277 021009900285020001100384020001300395020002000408039000600428#VV09.06301#VV09.063 02#Villani, Rick#Lm giu nh kinh doanh a c#How to find, fix, and sell house s frofit#Rick Villani, Clay Davis ; Dng Ngc Dng dch#Davis, Clay#Dng Ngc Dng#115000#Vi?t#333.33#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a36 9tr.^b24cm#241919#Dch M#Trnh by nhng kinh nghim thc t v kinh doanh a c v sa cha nng cp nh bn li kim li#Kinh doanh#Bt ng sn#B quyt th nh cng#Hng## 00893000000000301000450002600110000002600110001100100150002200200370003702900290 00740070032001030060016001350140008001510190005001590820010001648080005001740080 01800179009002300197010000500220011001500225019000800240013000700248021028400255 020001100539020001300550020000900563020001300572039000600585#VV09.06303#VV09.063 04#Perotti, Cliff#Doanh nghip kinh doanh bt ng sn#The real estate Entrepren eur#Cliff Perotti ; Nguyn Huy Hiu#Nguyn Huy Hiu#115000#Vi?t#333.33068#^214# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a378tr.^b24cm#Dch M#241920#Kinh nghim ch dn v cc vn cho cc cng ty kinh doanh bt ng sn: to ng lc cho chnh ngi qun l cng ty; nghip v x l hng ngy; chin lc pht trin cng ty; cc phng cch qun l mi gii, gii quyt vn nhn s; k h och v cc phng n qun l ti chnh#Kinh doanh#Bt ng sn#Mi gii#Doanh n ghip#Hng## 01013000000000301000450002600110000002600110001100100150002200200320003702900420 00690070038001110060014001490140007001630190005001700820007001758080005001820080 01800187009002300205010000500228011001500233019000800248006001100256006001000267 013000700277021039700284020001300681020001100694039000600705#VV09.06305#VV09.063 06#Tillman, Diane#Nhng gi tr sng cho tui tr#Living values activities for y oung adults#Diane Tillman ; Dch: Ngc Khanh..# Ngc Khanh#72000#Vi?t#370. 11#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a420tr.^b24cm#Dch M#Tha nh tng#Minh Ti#241921#Nhng kinh nghim dnh cho gio dc vin v 12 gi tr cn bn: ho bnh, tn trng, yu thng, khoan dung, trung thc, khim tn, hp tc, hnh phc, trch nhim, gin d, on kt v t do gip pht huy nhn cch , hc cch c nhng cm xc tch cc, cc k nng x hi, nh gi cao bn thn. .. l nhng k nng cn thit sng tch cc trong mt x hi a dng v nh iu thay i ngy nay#Gio dc hc#Thanh nin#Hng## 00871000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200240003600300380 00600290019000980070031001170060011001480140007001590190005001660820006001718080 00500177008001800182009005100200010000500251011001500256013000700271021027400278 020001500552020002000567039000600587#VV09.06307#VV09.06308#Leigh, Andrew#Gii m sc ht c nhn#Cch to n tng mnh m v bn vng#The charisma efect#Andrew Leigh ; L Huy Lm dch#L Huy Lm#94000#Vi?t#158.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tp. H Ch Minh^bCng ty TNHH Nhn Tr Vit#2009#^a296tr.^b24cm#241922#Nhng b quyt tr thnh ngi c sc thu ht, hc cch to ra nt ring trong k nng tc ng, xc lp quan h tt p vi ngi khch, th hin phong thi chn g chc, khm ph cch vn dng nhng tc ng mnh m ca sc ht c nhn c cuc sng tt hn v mi mt#Tm l c nhn#B quyt thnh cng#Hng## 00776000000000313000450002600110000002600110001100100080002200200250003000300200 00550070061000750050017001360140008001530190005001610820007001668080005001730080 01800178009005100196010000500247011001500252019001600267013000700283005002700290 021010600317020000700423020001000430020000500440020001100445039000600456#VV09.06 309#VV09.06310#O Yun-u#Gio trnh li xe c bn#Ch g con bay ln#O Yun-u b.s. ; Cng ty Nhn Tr Vit ; Hong Chao Kiang h..#Hong Chao Kiang#180000#Vi?t#6 29.28#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh^bCng ty TNHH Nhn Tr Vit# 2009#^a231tr.^b24cm#Dch Trung Quc#241923#Cng ty TNHH Nhn Tr Vit#Hng dn thc hnh li xe, cc bc bt u thc hnh li xe, li xe ng lut, nng cao nng lc li xe#Li xe#Thc hnh# t#Gio trnh#Hng## 00757000000000325000450002600110000002600110001100200130002200300080003500700630 00430050011001060140008001170190005001250820004001308080005001340080018001390090 05100157010000500208011001500213005001500228005001300243005001100256006001100267 01300070027802101040028502000100038902000090039902000060040802000110041403900060 0425#VV09.06312#VV09.06311#Tomato Toeic#Reading#Kim Ji-yeon, Lee Seonglyong, Cho i Ilyeong... ; L Huy Lm dch#Kim Ji-yeo#164000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh^bCng ty TNHH Nhn Tr Vit#2009#^a435tr.^b26cm#Lee Seo nglyong#Choi Ilyeong#Lee Eungyu#L Huy Lm#241924#Gio trnh hng dn hc ting Anh New TOEIC theo cc ch c th bao gm cc th ng php v mu cu#Ting Anh#Ngn ng#TOEIC#Gio trnh#Hng## 00668000000000265000450002600110000000100130001100200190002400300310004300700130 00740140008000870190005000950820010001008080005001100080018001150090023001330100 00500156011001600161013000700177021017400184020001000358020001100368020000900379 020000800388039000600396#VL09.00803#Trn Kim Ln#T in Lo - Vit#50000 t. 25 000 v d ng cnh#Trn Kim Ln#240000#Vi?t#495.91003#^214#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a1078tr.^b27cm#241925#Gii thiu t in Lo - Vit g m 25000 ng cnh, 1000 tc ng, 15000 thnh ng v 500 t cy thuc gip cho ng i c s dng song ng bit c vn vn ho ca dn tc Lo#Ting Lo#Ting V it#Ngn ng#T in#Hng## 00807000000000265000450002600110000002600110001100100100002200200390003200700100 00710140007000810190005000880820004000938080005000970080005001020090021001070100 00500128011001500133013000700148021033200155020001100487020001700498020000900515 020001100524039000600535#VV09.06313#VV09.06314#Nguyn Vi# tin cy ca cc cng trnh bn cng#Nguyn Vi#32000#Vi?t#627#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a 184tr.^b21cm#241926#Nhng tin dn n s cn thit phi tnh kt cu xy dn g theo tin cy. C s ca l thuyt xc sut trong tnh ton ca tin cy c a cc cng trnh cng. Phn b thng k ca cc i lng c dng trong tnh ton cc cng trnh bn cng. Tnh ton cc cng trnh bn v tin cy. X l thng k cc s liu th nghim#Cng trnh#Kt cu xy dng#Bn cng#Gio trnh# Hng## 00752000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200330003600300740 00690070038001430050017001810190005001980820004002038080005002070080005002120090 01800217010000500235011001400240015004900254013000700303021013300310020000900443 020000900452020000700461039000600468#VV09.06316#VV09.06315#Bi L Thng#Nhng c u chuyn v gio dc con#Ti liu dng cho gio vin v hng dn vin Trung t m Hc tp cng ng#B.s.: Bi L Thng, Nguyn Vn Thnh#Nguyn Vn Thnh#Vi?t# 649#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a67tr.^b21cm#TTS ghi: TT Dn s, X hi v Mi trng (CPSE)#241927#Hng dn thc hin chuyn gio dc gia nh, o c gia nh trong kinh t th trng, tr cha ngoan, dy con lng nhn i,...# Gio dc#Gia nh#Tr em#Hng## 00780000000000301000450002600110000002600110001100100160002200200390003800300740 00770070034001510050011001850190005001960820006002018080005002070080005002120090 01800217010000500235011001400240015004900254013000700303021010500310020001100415 020001700426020001000443020001100453039000600464020000800470#VV09.06317#VV09.063 18#Nguyn Th inh#Ngi ph n Ty quyt tm thot ngho#Ti liu dng cho gio vin v hng dn vin Trung tm Hc tp cng ng#B.s.: Nguyn Th inh, Mai T hu H#Mai Thu H#Vi?t#306.3#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a29tr.^b21cm#TTS ghi: TT Dn s, X hi v Mi trng (CPSE)#241928#Hng dn thc hin chuyn ngi ph n Ty quyt tm thot ngho, mt vi nt v ngi Ty Bc...#X h i hc#Dn tc thiu s#Cng ng#Pht trin#Hng#Kinh t## 00740000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200410003600300740 00770070019001510190005001700820006001758080005001810080005001860090018001910100 00500209011001400214015004900228013000700277021014900284020001000433020000400443 020002100447039000600468#VV09.06320#VV09.06319#Bi Minh Hnh#K thut chn nui ln trong h nng dn#Ti liu dng cho gio vin v hng dn vin Trung tm H c tp cng ng#Bi Minh Hnh b.s.#Vi?t#636.4#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^ a42tr.^b21cm#TTS ghi: TT Dn s, X hi v Mi trng (CPSE)#241929#Hng dn k thut chn nui ln, mt s ging ln c nui ph bin nc ta v hng s dng. Cch phng v cha mt s loi bnh ph bin ln#Chn nui#Ln#K thut nng nghip#Hng## 00878000000000289000450002600110000002600110001100100150002200200340003700300740 00710070036001450050014001810190005001950820006002008080005002060080005002110090 01800216010000500234011001400239015004900253013000700302021022700309020001000536 020000700546020000800553020002100561039000600582#VV09.06321#VV09.06322#inh Th Quyt#Ch Yn ci to n b a phng#Ti liu dng cho gio vin v hng dn vin Trung tm Hc tp cng ng#B.s.: inh Th Quyt, ng Th Dung#ng Th D ung#Vi?t#636.2#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a55tr.^b21cm#TTS ghi: TT Dn s , X hi v Mi trng (CPSE)#241930#Hng dn thc hin chuyn chn nui c i to n b a phng, mt vi thng tin v ci to n b a phng, nh gi v chn lc b ging, cng tc ging b sa, b tht, k thut chn nui v s dng b c lai Sind...#Chn nui#B sa#B tht#K thut nng nghip#Hng## 00857000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200220003800300740 00600070040001340050017001740190005001910820006001968080005002020080005002070090 01800212010000500230011001400235015004900249013000700298021021200305020001100517 020001500528020000900543020000900552039000600561#VV09.06323#VV09.06324#Nguyn Th Minh#Chuyn i hc ca Tm#Ti liu dng cho gio vin v hng dn vin Trung tm Hc tp cng ng#B.s.: Nguyn Th Minh, Bi Th Thu Hin#Bi Th Thu Hin# Vi?t#305.3#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a35tr.^b21cm#TTS ghi: TT Dn s, X hi v Mi trng (CPSE)#241931#Ti liu hng dn thc hin chuyn khi ni m v bnh ng gii trong gia nh, tm hiu lut hn nhn v gia nh, phng c hng ma tu t gia nh, t vn sc kho gii tnh tui v thnh nin trong cng ng#X hi hc#Bnh ng gii#Hn nhn#Gia nh#Hng## 00826000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100160 00440020013000600070039000730060017001120140007001290190005001360820004001418080 00500145008001800150009005100168010000500219011001500224013000700239021024500246 020001000491020001800501020001100519039000600530#VV09.06325#CDVN.00874#CDVN.0087 3#VV09.06326#Spencer, Joanna#TV English 1#Joanna Spencer ; Nguyn Thnh Yn dch #Nguyn Thnh Yn#80000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh^ bCng ty TNHH Nhn Tr Vit#2009#^a128tr.^b22cm#241932#Hng dn nng cao kh n ng nghe, ni, hiu ting Anh khi xem cc chng trnh TV bng ting Anh. Gii th iu cc t hu ch qua cc hnh nh gi , nm chnh ca mt on ghi hnh ho c hiu t vng v cu trc xut hin trong on ghi hnh...#Ting Anh#K nng ng he hiu#Gio trnh#Hng## 00826000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100160 00440020013000600070039000730060017001120140007001290190005001360820004001418080 00500145008001800150009005100168010000500219011001500224013000700239021024500246 020001000491020001800501020001100519039000600530#VV09.06328#CDVN.00875#CDVN.0087 6#VV09.06327#Spencer, Joanna#TV English 3#Joanna Spencer ; Nguyn Thnh Yn dch #Nguyn Thnh Yn#98000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh^ bCng ty TNHH Nhn Tr Vit#2009#^a128tr.^b22cm#241933#Hng dn nng cao kh n ng nghe, ni, hiu ting Anh khi xem cc chng trnh TV bng ting Anh. Gii th iu cc t hu ch qua cc hnh nh gi , nm chnh ca mt on ghi hnh ho c hiu t vng v cu trc xut hin trong on ghi hnh...#Ting Anh#K nng ng he hiu#Gio trnh#Hng## 00597000000000301000450002600110000000200310001100300130004200700630005500500100 01180050008001280050007001360050011001430050010001540140006001640190005001700820 00900175808000500184008000500189009001100194010000500205011001400210004001800224 013000700242020001800249020000900267020001300276039000600289#VL09.00804#Cuc hn h trnh di bin khi#Truyn tranh#Li: Thu Qunh, Lan Anh, V Can ; Tranh: Th i Dng, Tht Hin#Thu Qunh#Lan Anh#V Can#Thi Dng#Tht Hin#5500#Vi?t#895. 9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b27cm#Ti bn ln th 1#241934#Vn hc th iu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hng## 00625000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020039000350030014000740070055000880220004001432210007001470050011001540050 01200165005001600177008000500193009001100198010000500209011001400214012002200228 004001800250020000700268020001400275039000600289013000700295020000900302#VL09.00 805#12000#Vi?t#372.21#^214#Th gii xung quanh qua nt bt ca b#Dn v t mu #B.s.: Khnh Ton, Minh Phng ; Tranh: inh Thanh Lim#T.8# vt#Khnh Ton#Mi nh Phng#inh Thanh Lim#^aH.#^aGio dc#2008#^a27tr.^b27cm#T sch B thng mi nh#Ti bn ln th 1#T mu#Sch mu gio#Hng#241935#Mu gio## 00626000000000313000450002600110000001900050001108200070001680800050002301400070 00280020039000350030014000740070055000880220004001432210008001470050011001550050 01200166005001600178008000500194009001100199010000500210011001400215012002200229 004001800251020000700269020001400276039000600290013000700296020000900303#VL09.00 806#Vi?t#372.21#^214#12000#Th gii xung quanh qua nt bt ca b#Dn v t mu #B.s.: Khnh Ton, Minh Phng ; Tranh: inh Thanh Lim#T.9# chi#Khnh Ton#M inh Phng#inh Thanh Lim#^aH.#^aGio dc#2008#^a27tr.^b27cm#T sch B thng m inh#Ti bn ln th 1#T mu#Sch mu gio#Hng#241936#Mu gio## 00638000000000313000450002600110000001900050001108200070001680800050002301400070 00280020039000350030014000740070055000880220005001432210019001480050011001670050 01200178005001600190008000500206009001100211010000500222011001400227012002200241 004001800263020000700281020001400288039000600302013000700308020000900315#VL09.00 807#Vi?t#372.21#^214#12000#Th gii xung quanh qua nt bt ca b#Dn v t mu #B.s.: Khnh Ton, Minh Phng ; Tranh: inh Thanh Lim#T.10#Th gii i dng# Khnh Ton#Minh Phng#inh Thanh Lim#^aH.#^aGio dc#2008#^a27tr.^b27cm#T sc h B thng minh#Ti bn ln th 1#T mu#Sch mu gio#Hng#241937#Mu gio## 00559000000000289000450002600110000000200170001100300130002800700350004100500130 00760050008000890140007000970190005001040820011001098080005001200080005001250090 01100130010000500141011001500146004001800161012002300179013000700202020001700209 020000900226020001300235020001500248039000600263#VL09.00808#N nh Cha Chm#Tru yn tranh#Tranh: Ng Mnh Ln ; Li: T Hoi#Ng Mnh Ln#T Hoi#27000#Vi?t#39 8.209597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a127tr.^b27cm#Ti bn ln th 7#100 truyn c Vit Nam#241938#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#Hng## 00547000000000289000450002600110000000200130001100300130002400700310003700500090 00680050008000770120023000850140007001080190005001150820011001208080005001310080 00500136009001100141010000500152011001500157004001800172013000700190020001700197 020000900214020001300223020001500236039000600251#VL09.00809#B thn ng#Truyn tranh#Tranh: Minh Tr ; Li: T Hoi#Minh Tr#T Hoi#100 truyn c Vit Nam#300 00#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a143tr.^b27cm#Ti bn ln th 6#2 41939#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#Hng## 00555000000000289000450002600110000000200170001100300130002800700330004100500110 00740050008000850120023000930140007001160190005001230820011001288080005001390080 00500144009001100149010000500160011001500165004001800180013000700198020001700205 020000900222020001300231020001500244039000600259#VL09.00810#Cy tre trm t#Tru yn tranh#Tranh: Phng Hoa ; Li: T Hoi#Phng Hoa#T Hoi#100 truyn c Vit Nam#28000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a134tr.^b27cm#Ti bn ln th 5#241940#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#Hng## 00486000000000265000450002600110000002600110001100200290002200300120005100700170 00630050017000800140007000970190005001040820008001098080005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143004001800158013000700176020001000183020000600193 020001500199039000600214#VL09.00811#VL09.00812#Ting Anh cho hc sinh lp 2#ABC English#Nguyn Quc Tun#Nguyn Quc Tun#22000#Vi?t#372.652#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a116tr.^b27cm#Ti bn ln th 1#241941#Ting Anh#Lp 2#Sch gio khoa#H ng## 00912000000000337000450002600110000002600110001100200170002200700450003900500070 00840050017000910140008001080190005001160820008001218080005001290080005001340090 01100139010000500150011001500155005001700170005001200187005001500199015012600214 01300070034002101550034702000170050202000170051902000150053602000090055102000080 0560039000600568#VL09.00813#VL09.00814#i cnh diu k#T Hu, Nguyn Khoa im , Nguyn Ch Thanh..#T Hu#Nguyn Khoa im#180000#Vi?t#373.597#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a587tr.^b30cm#Nguyn Ch Thanh#H Xun Mn#Trn Ch Cng#K nim 6 0 nm ngy thnh lp trng trung hc khng chin Nguyn Ch Diu - Lm Mng Qua ng tnh Tha Thin Hu (1949 - 2009)#241942#Tp hp cc bi vit nht k ca cc hc sinh trng trung hc khng chin Nguyn Ch Diu - Lm Mng Quang Tha T hin Hu v nhng k nim thi hc tr#Vn hc hin i#Trng trung hc#Tha Th in-Hu#Vit Nam#Nht k#Hng## 00796000000000289000450002600110000002600110001100200200002200301040004200700140 01460140007001600190005001670820004001728080005001760080005001810090011001860100 00500197011001500202004001800217001001400235013000700249021020300256020001000459 020001100469020000900480020001100489039000600500#VL09.00815#VL09.00816#C s sin h thi hc#Gio trnh dng cho sinh vin khoa Sinh hc, trng i hc Khoa hc T nhin - i hc Quc gia H Ni#V Trung Tng#36500#Vi?t#577#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a259tr.^b27cm#Ti bn ln th 5#V Trung Tng#241943#Gii thiu chun g v sinh thi hc. Cc mi quan h tng tc gia c th v mi trng. Qun th sinh vt, qun th x hi, h sinh thi, sinh quyn v cc khu sinh hc. Dn s , ti nguyn v mi trng#Sinh thi#Mi trng#Sinh vt#Sinh quyn#Hng## 00854000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010017000470020038000640070035001020220004001370050017001410040 01800158008000500176009001100181010000500192011001500197013000700212005001700219 02102120023602000070044802000080045502000100046302000160047302000100048902000110 0499039000600510#VL09.00817#VL09.00818#33000#Vi?t#530.076#^214#Lng Duyn Bnh #Gii bi tp v bi ton c s vt l#Lng Duyn Bnh, Nguyn Quang Hu#T.5#Ng uyn Quang Hu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a219tr.^b27cm#241944#Ln g Duyn Bnh#Gm cc bi gii v bi tp quang hnh hc, giao thoa, nhim x, th uyt tng i, vt l lng t I, II; Nguyn t, s dn in trong cht rn, v t l ht nhn, nng lng ht nhn, quark, Lepton v Big Bang...#Vt l#Bi tp# Quang hc#Vt l lng t#Nguyn t#Gio trnh#Hng## 00684000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010014000430020007000570030068000640070055001320220004001870050 01600191005001500207008000500222009001100227010000500238011001500243013000700258 021010500265020000700370020001100377039000600388#VL09.00819#VL09.00820#31000#Vi ?t#541#^214#Trn Vn Nhn#Ho l#Dng cho sinh vin ngnh Ho cc trng i hc Tng hp v S phm#Trn Vn Nhn (ch.b.), Nguyn Thc Su, Nguyn Vn Tu#T.2# Nguyn Thc Su#Nguyn Vn Tu#^aH.#^aGio dc#2009#^a207tr.^b27cm#241945#Trnh by khi nim v dung dch, quy tc pha, nhit ng hc thng k, cc hin tng b mt s hp th#Ho l#Gio trnh#Hng## 00752000000000301000450002600110000002600110001100200290002200300430005100700360 00940050013001300140007001430190005001500820006001558080005001610080005001660090 01100171010000500182011001500187004001800202001001400220013000700234021016300241 020000900404020001000413020001000423020001100433039000600444#VL09.00821#VL09.008 22#Thc hnh phn loi thc vt#Gio trnh dng cho trng i hc S phm#Hong Th Sn (ch.b.), Hong Th B#Hong Th B#25000#Vi?t#580.1#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a163tr.^b27cm#Ti bn ln th 4#Hong Th Sn#241946#M t, phn tch m t s tnh cht ca cc ngnh, lp hoc h i vi sinh vt tin nhn, c nhn, gii thc vt bc thp v gii thc vt bc cao (ngnh ht kn).#Thc vt#Thc h nh#Phn loi#Gio trnh#Hng## 00809000000000253000450002600110000002600110001100200210002200700130004301400070 00560190005000630820006000688080005000740080005000790090011000840100005000950110 01500100004001800115001001300133013000700146021036700153020001800520020001100538 039000600549#VL09.00823#VL09.00824#Dung sai v lp ghp#Ninh c Tn#27000#Vi?t #621.8#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a175tr.^b27cm#Ti bn ln th 7#Ninh c Tn#2 41947#i ln chc nng v vn tiu chun ho. Cc khi nim c bn v dung s ai v lp ghp. Ghi s gia cng cc thng s hnh hc chi tit. Dung sai lp gh p b mt trn. Dung sai hnh dng, v tr nhm b mt. Dung sai kch thc gc v lp ghp cn trn. Dung sai lp ghp ren. Dung sai truyn ng bnh rng. Chu i kch thc. Ghi kch thc cho bn v chi tit my#Dung sai lp ghp#Gio trn h#Hng## 00739000000000289000450002600110000002600110001100200290002200700170005101400070 00680190005000750820004000808080005000840080005000890090011000940100005001050110 01500110004001800125001001700143013000700160021022000167020001300387020000700400 020000900407020001600416020001100432039000600443#VL09.00825#VL09.00826#Sinh hc pht trin thc vt#Nguyn Nh Khanh#28000#Vi?t#580#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a183tr.^b27cm#Ti bn ln th 3#Nguyn Nh Khanh#241948#Khi nim chung, c s p hn t, truyn tn hiu trong sinh hc pht trin thc vt. Kim tra qu trnh p ht trin ca thc vt. Chu trnh sng ca t bo trong pht trin thc vt. Chu trnh pht trin ca gii thc vt#Thc vt hc#T bo#Sinh hc#Thc vt c hoa #Gio trnh#Hng## 00855000000000337000450002600110000002600110001100200180002200300350004000700620 00750050020001370140007001570190005001640820004001698080005001730080005001780090 01100183010000500194011001500199004001800214001001000232005001600242015001800258 01300070027602101640028302000120044702000060045902000110046502000240047602000110 0500039000600511#VL09.00827#VL09.00828#Kim nghim thuc#Dng cho o to dc s trung cp#B.s.: Trn Tch (ch.b.), Nguyn Th Kiu Anh, V Th Thu Thu#Nguyn Th Kiu Anh#40000#Vi?t#615#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a247tr.^b27cm#Ti bn l n th 2#Trn Tch#V Th Thu Thu#TTS ghi: B Y t#241949#Gm cc kin thc c bn, h thng, vi ni dung chnh xc, khoa hc, cp nht cc tin b khoa hc k thut hin i v thc tin Vit Nam v kim nghim thuc.#Kim nghim#Thu c#Cht lng#Trung hc chuyn nghip#Gio trnh#Hng## 00671000000000289000450002600110000002600110001100200240002200300600004600700100 01060140007001160190005001230820004001288080005001320080005001370090011001420100 00500153011001500158004001800173001001000191013000700201021012300208020001300331 020001000344020001000354020001100364039000600375#VL09.00829#VL09.00830#Gio trn h thc vt hc#i cng v gii phu, hnh thi v phn loi hc thc vt#Nguy n B#39000#Vi?t#580#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a279tr.^b27cm#Ti bn ln th 1# Nguyn B#241950#Nghin cu t bo thc vt, s a dng ca thc vt, s pht tr in v cu to ca thc vt ht kn; Thc vt v mi trng#Thc vt hc#Phn lo i#Gii phu#Gio trnh#Hng## 00731000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010014000430020007000570030062000640070014001260220004001402210 02400144008000500168009001100173010000500184011001500189013000700204005001400211 021016700225020000700392020001300399020001100412039000600423#VL09.00831#VL09.008 32#43000#Vi?t#541#^214#Trn Vn Nhn#Ho l#Dng cho sinh vin Ho cc trng i hc Tng hp v S phm#Trn Vn Nhn#T.3#ng ho hc v xc tc#^aH.#^aGio dc#2009#^a290tr.^b27cm#241951#Trn Vn Nhn#Trnh by tc phn ng. Cc ph ng trnh ng hc; Cc thuyt v phn ng c bn, phn ng dy chuyn, quang ho hc, phn ng trong dung dch, xc tc ng th...#Ho l#ng ho hc#Gio tr nh#Hng## 00899000000000337000450002600110000002600110001100200140002200300360003600700610 00720050014001330140007001470190005001540820006001598080005001650080005001700090 01100175010000500186011001500191004001800206005001400224015001800238005002000256 00500220027600500150029801300070031302102040032002000140052402000060053802000110 0544039000600555#VL09.00833#VL09.00834#K sinh trng#Dng cho o to c nhn i u dng#B.s.: Phm Vn Thn (ch.b.), Phm Hong Th, Hong Tn Dn..#Phm Vn T hn#41000#Vi?t#616.9#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a275tr.^b27cm#Ti bn ln th 1 #Hong Tn Dn#TTS ghi: B Y t#Phan Th Hng Lin#Trng Th Kim Phng#Phm Hong Th#241952#i cng k sinh trng y hc, n bo k sinh, k sinh trng s t rt, giun sn, sn l, sn dy ln, vi nm y hc. Hnh th n bo, k thut lm tiu bn mu n v git c, hnh th trng giun sn...#K sinh trng#Y hc #Gio trnh#Hng## 00824000000000313000450002600110000002600110001100800050002200900110002701000050 00380190005000430820008000488080005000560140007000610020027000680070054000950220 00500149221003400154005001400188005001600202011001400218020001800232020000900250 020001300259039000600272021018600278013000700464020001600471020002300487#VV09.06 329#VV09.06330#^aH.#^aGio dc#2009#Vi?t#959.703#^214#12000#Theo dng lch s V it Nam#Bin thut: L Thi Thun ; V tranh: Nguyn ng Hi#T.41#Php chim 3 tnh min Ty Nam K#L Thi Thun#Nguyn ng Hi#^a95tr.^b21cm#Vn hc thiu n hi#Vit Nam#Truyn tranh#Hng#Gii thiu lch s Vit Nam giai on Php thuc (1867-1875). Php chim 3 tnh min Ty Nam k. Cuc khng chin chng Php ca nhn dn 3 tnh min Ty Nam k v ca Nguyn Trung Trc#241953#Lch s cn i# Khng chin chng Php## 00774000000000313000450002600110000002600110001100800050002200900110002701000050 00380190005000430820008000488080005000560140007000610020027000680070054000950220 00500149221004400154005001400198005001600212011001400228020001800242020000900260 020001300269039000600282021013400288013000700422020000800429020002300437#VV09.06 331#VV09.06332#^aH.#^aGio dc#2009#Vi?t#959.703#^214#12000#Theo dng lch s V it Nam#Bin thut: L Thi Thun ; V tranh: Nguyn ng Hi#T.42#Thc dn Php m rng cuc xm lng nc ta#L Thi Thun#Nguyn ng Hi#^a95tr.^b21cm#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hng#Gii thiu lch s Vit Nam thi k Ph p thuc giai on Php chim Bc k ln th nht (1873-1874). Hip c Php - Vi t (15-3-1874)#241954#Lch s#Khng chin chng Php## 00779000000000325000450002600110000002600110001101900050002208200080002780800050 00350080005000400090011000450100005000560140007000610020027000680070054000950220 00500149221002100154005001400175005001600189011001400205020001800219020000900237 02000130024603900060025902101310026501300070039602000160040302000230041902000110 0442#VV09.06333#VV09.06334#Vi?t#959.703#^214#^aH.#^aGio dc#2009#12000#Theo d ng lch s Vit Nam#Bin thut: L Thi Thun ; V tranh: Nguyn ng Hi#T.43#T riu Nguyn i bi#L Thi Thun#Nguyn ng Hi#^a95tr.^b21cm#Vn hc thiu nh i#Vit Nam#Truyn tranh#Hng#Gii thiu lch s Vit Nam thi k Php thuc, Ph p chim Bc k ln th 2 (1882-1884). Hai bn hng c 1883-1884 ca Nh Nguyn #241955#Lch s cn i#Khng chin chng Php#Nh Nguyn## 00759000000000325000450002600110000002600110001101900050002208200080002780800050 00350080005000400090011000450100005000560140007000610020027000680070054000950220 00500149221002100154005001400175005001600189011001400205020001800219020000900237 02000130024603900060025902101010026501300070036602000160037302000230038902000210 0412#VV09.06335#VV09.06336#Vi?t#959.703#^214#^aH.#^aGio dc#2009#12000#Theo d ng lch s Vit Nam#Bin thut: L Thi Thun ; V tranh: Nguyn ng Hi#T.44#P hong tro Cn Vng#L Thi Thun#Nguyn ng Hi#^a95tr.^b21cm#Vn hc thiu nh i#Vit Nam#Truyn tranh#Hng#Gii thiu lch s Vit Nam thi k Php thuc, ph ong tro Cn Vng Trung k, vua Hm Nghi b bt#241956#Lch s cn i#Khng chin chng Php#Phong tro Cn Vng## 00784000000000325000450002600110000002600110001101900050002208200080002780800050 00350080005000400090011000450100005000560140007000610020027000680070054000950220 00500149221006300154005001400217005001600231011001400247020001800261020000900279 02000130028803900060030102100840030701300070039102000160039802000230041402000210 0437#VV09.06337#VV09.06338#Vi?t#959.703#^214#^aH.#^aGio dc#2009#12000#Theo d ng lch s Vit Nam#Bin thut: L Thi Thun ; V tranh: Nguyn ng Hi#T.45#K hi ngha Ba nh, khi ngha Hng Kh v khi ngha Bi Sy#L Thi Thun#Nguy n ng Hi#^a95tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hng#Gii thi u lch s Vit Nam thi k Php thuc, phong tro Cn Vng Bc Trung k#2419 57#Lch s cn i#Khng chin chng Php#Phong tro Cn Vng## 00918000000000277000450002600110000002600110001100200550002200700170007701200150 00940140007001090190005001160820006001218080005001270080005001320090011001370100 00500148011001500153004001800168001001700186013000700203021039800210020000700608 020000900615020001000624039000600634#VV09.06339#VV09.06340#Cc h n v o ln g - chuyn i gia cc n v o#Nguyn Vn Hng#S tay tra cu#18000#Vi?t#53 0.8#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a168tr.^b20cm#Ti bn ln th 1#Nguyn Vn Hng# 241958#Gii thiu tng qut, cc khi nim thut ng c bn v cc nh ngha li n quan n vic s dng cc h o lng khc nhau. Trnh by cc phng trnh v t l, phng trnh i lng mt v nhiu s hng, phng trnh th nguyn v p hng trnh s. S chuyn i gia cc n v o thun nht trong cng mt h o , nhng ch dn cc k hiu v tn gi ca cc n v o theo th t bng ch c i...#n v#o lng#Thut ng#Hng## 00579000000000301000450002600110000002600110001100200300002200700420005200500160 00940050014001100140007001240190005001310820011001368080005001470080005001520090 01100157010000500168011001500173004001800188005000800206005000800214005001100222 013000700233020001800240020000900258020000400267039000600271#VV09.06341#VV09.063 42#Tuyn tp th cho tr mm non#Phm Thanh Thu, Mai Ngc Uyn, Phm H..#Phm Thanh Thu#Mai Ngc Uyn#18000#Vi?t#895.922008#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a168t r.^b20cm#Ti bn ln th 1#Phm H#Chu Huy#V Duy Chu#241959#Vn hc thiu nhi#V it Nam#Th#Hng## 00809000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020135000450070071001800220004002510050015002550050018002700050 01800288005001200306005001600318008000500334009001100339010000500350011001500355 01300070037000600110037700600120038800600150040002000170041502000080043202000090 0440020000400449039000600453#VV09.06343#VV09.06344#35000#Vi?t#895.1#^214#60 bi th t tuyt ch Hn ca danh nhn Vit Nam dch sang ting Vit, Php, Anh : S ch tham kho cho gio vin v sinh vin ng vn#L Thng Kit, Mn Gic thin s, T o Hnh... ; Dch: V Xun Ba..#T.1#L Thng Kit#Mn Gic thin s#Kh ng L thin s#T o Hnh#Trn Thnh Tng#^aH.#^aGio dc#2009#^a143tr.^b21cm#2 41960#V Xun Ba#Nguyn Chn#Vng Hu Khi#Vn hc hin i#Ch Hn#Vit Nam#Th #Hng## 00971000000000373000450002600110000002600110001100200270002200300270004900701170 00760050014001930050018002070140007002250190005002320820004002378080005002410080 00500246009001100251010000500262011001500267019001000282005002300292005001700315 00500200033200500120035200500130036400500180037700600140039500600140040901300070 0423021012600430020001800556020001700574039000600591#VV09.06345#VV09.06346#Nhng ht ging khoa hc 6#Cho gio vin v ph huynh#Alain Lenoir, Patricia Corieri, Louis Marie Houdebine... ; Ch.b.: Yves Qur... ; Dch: inh Ngc Ln, Trn Hn g Anh#Lenoir, Alain#Corieri, Patricia#20000#Vi?t#500#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a168tr.^b21cm#Dch Php#Houdebine, Louis Marie#Robert, Claudine#Bourlot, Jacque s Le#Qur, Yves#Jamous, Marc#Salviat, Batrice#inh Ngc Ln#Trn Hng Anh#2419 61#Tm hiu tp tnh loi kin, ng lc hc cht lng, hiu bit v cc ogm, t m nhn thng k, ngu nhin v hn hp, ng t#Khoa hc t nhin#Sch thng t hc#Hng## 00562000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020022000430070034000650220004000990050005001030050014001080050 01100122005001400133008000500147009001100152010000500163011001500168013000700183 020000800190020000700198020001200205020001100217020001400228039000600242#VV09.06 347#VV09.06348#24600#Vi?t#807#^214# hc tt ng vn 12#L A, L Nguyn Cn, Kim Hi..#T.2#L A#L Nguyn Cn# Kim Hi#Bi Minh Ton#^aH.#^aGio dc#2009 #^a259tr.^b20cm#241962#Ng vn#Lp 12#Tp lm vn#Ting Vit#Sch c thm#Hng ## 00758000000000289000450002600110000002600110001100200200002200700350004200500120 00770140007000890190005000960820007001018080005001080080005001130090011001180100 00500129011001500134004001800149001001400167013000700181021023500188020000800423 020001300431020000700444020001100451039000600462#VV09.06349#VV09.06350#Phng ph p ton l# nh Thanh (ch.b.), V Vn Hng#V Vn Hng#26500#Vi?t#530.15#^21 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a320tr.^b21cm#Ti bn ln th 2# nh Thanh#241963#Tr nh by trng v hng v trng vect; trng tenx v cc phng trnh vt l ton nh: Sng mt chiu, giao ng ca mng, truyn nhit, laplax; cc phng php tnh gn ng vi tch phn v tnh gn ng trong c hc lng t.#Ton l# Phng trnh#Vt l#Gio trnh#Hng## 00727000000000289000450002600110000002600110001100200390002200700110006101400070 00720190005000790820006000848080005000900080005000950090011001000100005001110110 01500116004001800131001001100149013000700160021021100167020001900378020000900397 020000800406020000800414020000900422039000600431#VV09.06351#VV09.06352#Vn hc N ht Bn t khi thu n 1868#Nht Chiu#42000#Vi?t#895.6#^214#^aH.#^aGio dc# 2009#^a415tr.^b21cm#Ti bn ln th 4#Nht Chiu#241964#Gm 4 ni dung bao qut qu trnh hnh thnh v pht trin ca vn hc Nht Bn t khi thu n 1868. T rch tuyn mt s tc phm kinh in gm cc th loi: th, tiu thuyt, chin k , sn khu v truyn ngn#Nghin cu vn hc#Tc phm#Lch s#Vn hc#Nht Bn# Hng## 00559000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010012000460020017000580070012000750220004000870080005000910090 01100096010000500107011001500112013000700127005001200134021007200146020000800218 020001000226020001600236020001100252039000600263#VV09.06353#VV09.06354#17000#Vi ?t#005.13#^214#Bi Vit H#Lp trnh Pascal#Bi Vit H#T.1#^aH.#^aGio dc#2009 #^a199tr.^b21cm#241965#Bi Vit H#Trnh by l thuyt v bi tp lp trnh P ascal, cc cu lnh c bn#Tin hc#Lp trnh#Ngn ng Pascal#Gio trnh#Hng## 00835000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020017000430070054000600220004001142210034001180080005001520090 01100157010000500168011001500173013000700188005001600195021026500211020001300476 020001000489020000700499020001000506020001100516039000600527#VV09.06355#VV09.063 56#16500#Vi?t#515#^214#Ton hc cao cp#Nguyn nh Tr (ch.b.), T Vn nh, N guyn H Qunh#T.3#Php tnh gii tch nhiu bin s#^aH.#^aGio dc#2009#^a275t r.^b21cm#241966#Nguyn nh Tr#Trnh by cc kin thc ton hc cao cp v: s thc, hm s mt bin s thc, gii hn v s lin tc ca hm s mt bin s, o hm v vi phn ca hm s mt bin s, cc nh l v gi tr trung bnh, ngu yn hm v tch phn bt nh, tch phn xc nh, chui#Ton cao cp#Gii tch# Hm s#Tch phn#Gio trnh#Hng## 00853000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010017000470020025000640030091000890070054001800220004002342210 02700238005001400265005001300279008000500292009001100297010000500308011001500313 01300070032800500170033502101330035202000170048502000080050202000110051003900060 0521#VV09.06357#VV09.06358#13500#Vi?t#530.076#^214#Lng Duyn Bnh#Bi tp vt l i cng#Dng cho cc trng i hc cc khi cng nghip, cng trnh thu li, giao thng vn ti#Lng Duyn Bnh (ch.b.), Nguyn Hu H, L Vn Ngha#T .3#Quang l - vt l lng t#Nguyn Hu H#L Vn Ngha#^aH.#^aGio dc#2009#^a 223tr.^b21cm#241967#Lng Duyn Bnh#Gm cc bi tp v giao thoa nh sng, nhi u x nh sng, phn cc nh sng, quang hc lng t. Vt l lng t, nguyn t , phn t#Vt l i cng#Bi tp#Gio trnh#Hng## 00626000000000289000450002600110000002600110001100200240002200700150004601400070 00610190005000680820010000738080005000830080005000880090011000930100005001040110 01500109004001800124001001500142013000700157021011800164020000800282020001000290 020000800300020001100308020001100319039000600330#VV09.06359#VV09.06360#Bi tp l p trnh c s#Nguyn Hu Ng#26000#Vi?t#005.13076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 295tr.^b21cm#Ti bn ln th 5#Nguyn Hu Ng#241968#Gii thiu cc bi tp v l p trnh c s. Nhc li mt s lnh ca ngn ng C. Cc chng trnh vit trn ngn ng C#Tin hc#Lp trnh#Bi tp#Ngn ng C#Gio trnh#Hng## 00943000000000313000450002600110000002600110001100200260002200301210004800700400 01690050016002090140007002250190005002320820008002378080005002450080005002500090 01100255010000500266011001500271004001800286001001500304013000700319021024500326 020000900571020001100580020000600591020001500597020001100612039000600623#VV09.06 361#VV09.06362#Phong cch hc ting Vit# c Hi ng thm nh sch ca B Gio dc v o to gii thiu lm sch dng chung cho cc trng i hc S ph m#inh Trng Lc (ch.b.), Nguyn Thi Ho#Nguyn Thi Ho#27500#Vi?t#495.922#^2 14#^aH.#^aGio dc#2009#^a319tr.^b21cm#Ti bn ln th 9#inh Trng Lc#241969# i tng v nhim v ca phong cch hc. Cc phong cch chc nng ca hot ng li ni trong ting Vit, Ngn ng ngh thut. cc phng tin tu t v cc bin php tu t ca ting Vit. Mt s vn v nghin cu v ging dy phong cch hc#Ngn ng#Ting Vit#Tu t#Phong cch hc#Gio trnh#Hng## 00699000000000277000450002600110000002600110001100200170002200300400003900700160 00790140007000950190005001020820009001078080005001160080005001210090011001260100 00500137011001500142004001800157001001600175013000700191021019500198020000900393 020000800402020000500410039000600415#VV09.06363#VV09.06364#Bi tp thng k#Dng cho cc trng i hc v cao ng#ng Hng Thng#19500#Vi?t#519.5076#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a191tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#ng Hng Thng#241970#Gm c c bi tp v thng k m t, i cng v l thuyt xc sut; c lng tham s ; kim nh gi thuyt thng k; bi ton so snh; bi ton so snh m rng, ph n tch tng quan v hi quy#Thng k#Bi tp#Ton#Thu## 00722000000000313000450002600110000002600110001100200200002200300860004200700470 01280050014001750050015001890140007002040190005002110820007002168080005002230080 00500228009001100233010000500244011001500249004004000264005001400304005002200318 013000700340020000800347020001200355020002000367020001500387039000600402#VV09.06 365#VV09.06366#Trc nghim ho hc#Dng cho luyn tp thi tt nghip trung hc p h thng v tuyn sinh i hc, cao ng#Phm Bch o, Phm nh Hin, Phm Vn Hoan..#Phm Bch o#Phm nh Hin#14000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a195tr.^b21cm#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung#Phm Vn Hoan#Nguyn Th Thanh Thu#241971#Ho hc#Trc nghim#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Thu ## 00549000000000265000450002600110000000200480001100700520005900500120011100500190 01230140007001420190005001490820010001548080005001640080005001690090011001740100 00500185011001500190004001800205005001900223013000700242020000800249020000600257 020001400263039000600277#VV09.06367#n tp v bi dng hc sinh gii lch s l p 9#Phm Vn H, Trn Th Minh Hin, Nguyn Thanh Lng#Phm Vn H#Trn Th Min h Hin#16000#Vi?t#959.70076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a188tr.^b20cm#Ti bn l n th 3#Nguyn Thanh Lng#241972#Lch s#Lp 9#Sch c thm#Thu## 00672000000000277000450002600110000002600110001100200240002200700240004600500130 00700140007000830190005000900820007000958080005001020080005001070090011001120100 00500123011001500128001001000143013000700153021017100160020000500331020001400336 020002100350020001700371039000600388#VV09.06368#VV09.06369#Nhng chuyn l v bi n#nh Knh, Lu Vn Khu#Lu Vn Khu#21000#Vi?t#551.46#^214#^aH.#^aGio dc# 2009#^a215tr.^b21cm#nh Knh#241973#Tm hiu v l gii nhng hin tng l, l th cc bin i dng trn th gii, t tn gi n sinh vt bin, dn c bin, cc trn nh trn bin, b mt i dng#Bin#Hi dng hc#Khoa hc th ng thc#Sch thng thc#Hng## 00625000000000265000450002600110000002600110001100200300002200700160005201400070 00680190005000750820006000808080005000860080005000910090011000960100005001070110 01500112004001800127001001600145013000700161021014200168020000500310020002100315 020001700336039000600353#VV09.06370#VV09.06371#Ton hc v nhng iu l th#Ngu yn Hu Tnh#23500#Vi?t#510.1#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a200tr.^b21cm#Ti bn ln th 2#Nguyn Hu Tnh#241974#Khi nim ton hc l g? v sao ngi ta li s hc ton; s ra i ca cc k hiu php tnh ton, mi quan h gia ton hc vi bo ch...#Ton#Khoa hc thng thc#Sch thng thc#Thu## 00646000000000265000450002600110000002600110001100200360002200700160005801400070 00740190005000810820007000868080005000930080005000980090011001030100005001140110 01500119004001800134001001600152013000700168021016700175020001300342020001000355 020000900365039000600374#VV09.06372#VV09.06373#Chuyn k v cc danh nhn ton h c#Nguyn Hu Tnh#25000#Vi?t#510.92#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a216tr.^b21cm#T i bn ln th 2#Nguyn Hu Tnh#241975#Gm nhng mu chuyn th v v cuc i, s nghip cng nh cuc sng c nhn ca cc nh ton hc ni ting th gii nh : Rene, Descarter, Albert Einstein, Fermat...#Nh ton hc#Danh nhn#Th gii# Thu## 00684000000000301000450002600110000002600110001100200210002200300860004300700480 01290050015001770050014001920140007002060190005002130820004002188080005002220080 00500227009001100232010000500243011001500248004004000263005001500303005001500318 013000700333020000900340020001200349020001500361039000600376#VV09.06374#VV09.063 75#Trc nghim sinh hc#Dng cho luyn tp thi tt nghip trung hc ph thng v tuyn sinh i hc, cao ng#Nguyn Th o, Trn Vn Kin, Nguyn Vn Li..#Ng uyn Th o#Trn Vn Kin#14000#Vi?t#570#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a199tr.^b2 1cm#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung#Nguyn Vn Li#inh on Long#241976 #Sinh hc#Trc nghim#Sch luyn thi#Thu## 00543000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020022000320070033000540220004000870050005000910050014000960050012001100080 00500122009001100127010000500138011001500143013000700158004001800165020000800183 020000700191020001100198020001200209020001400221039000600235#VV09.06376#31200#V i?t#807#^214# hc tt ng vn 10#L A, Bi Minh Ton, H Bnh Tr#T.1#L A#Bi Minh Ton#H Bnh Tr#^aH.#^aGio dc#2009#^a372tr.^b21cm#241977#Ti bn ln th 1#Ng vn#Lp 10#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#Thu## 00545000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020022000320070034000540220004000880050005000920050014000970050013001110080 00500124009001100129010000500140011001500145013000700160004001800167020000800185 020000700193020001100200020001200211020001400223039000600237#VV09.06377#19500#V i?t#807#^214# hc tt ng vn 10#L A, L Nhm Thn, Bi Minh Ton#T.2#L A#B i Minh Ton#L Nhm Thn#^aH.#^aGio dc#2009#^a228tr.^b21cm#241978#Ti bn ln th 2#Ng vn#Lp 10#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#Thu## 00826000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200110 00348080005000450020017000500070051000670220004001180050016001220040018001380080 00500156009001100161010000500172011001500177005001600192020001200208020001700220 020000900237020001000246020001200256039000600268021023100274013000700505#VV09.06 378#VV09.06379#18000#Vi?t#959.704092#^214#K chuyn Bc H#S.t., tuyn chn: Tr n Vn Chng, Nguyn Hu ng#T.4#Trn Vn Chng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a128tr.^b20cm#Nguyn Hu ng#H Ch Minh#Vn hc hin i#Chin s#C uc sng#Vn ngh s#Hng#Truyn k v cuc sng i thng ca Bc H, mt con ngi gin d, thn thng, gn gi ht lng phc v t quc, phc v nhn dn, v tng lai c cng ng dn tc Vit Nam. Bc H vi chin s, vi vn ngh s v vi nhn dn#241979## 00834000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010018000450020035000630070018000980220004001160080005001200090 01100125010000500136011001500141013000700156005001800163021026100181020000900442 02000080045102000080045902000060046702000110047302000090048402000090049303900060 0502#VV09.06380#VV09.06381#45500#Vi?t#959.7#^214#Nguyn Khc Thun#i cng l ch s vn ho Vit Nam#Nguyn Khc Thun#T.2#^aH.#^aGio dc#2009#^a412tr.^b21cm #241980#Nguyn Khc Thun#Lch s ra i ca Pht gio ti qu hng n , vi nt v cc dng Pht gio v s truyn b ra ngoi lnh th n . Lch s truy n b Pht gio Vit Nam v vn ho Vit Nam. S ra i ca o gio Trung Qu c v o gio Vit Nam vi vn ho Vit Nam#o Pht#Lch s#Vn ho#n #Tr ung Quc#Vit Nam#o gio#Hng## 00562000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020022000430070034000650220004000990050005001030050014001080050 01100122005001400133008000500147009001100152010000500163011001500168013000700183 020000800190020000700198020001100205020001200216020001400228039000600242#VV09.06 382#VV09.06383#32500#Vi?t#807#^214# hc tt ng vn 12#L A, L Nguyn Cn, Kim Hi..#T.1#L A#L Nguyn Cn# Kim Hi#Bi Minh Ton#^aH.#^aGio dc#2009 #^a351tr.^b20cm#241981#Ng vn#Lp 12#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#Hng ## 00643000000000301000450002600110000002600110001100200370002200300320005900700670 00910050016001580050017001740140007001910190005001980820008002038080005002110080 00500216009001100221010000500232011001500237004001900252005001800271013000700289 020000500296020001000301020001000311020001400321039000600335#VV09.06384#VV09.063 85#Gii ton tch phn gii tch t hp#Dnh cho hc sinh lp 12 chuyn#B.s.: Tr n Thnh Minh (ch.b.), Nguyn Thun Nh, Nguyn Anh Trng#Trn Thnh Minh#Nguy n Thun Nh#22500#Vi?t#515.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a254tr.^b20cm#Ti bn ln th 13#Nguyn Anh Trng#241982#Ton#Tch phn#Gii tch#Sch c thm#Hn g## 00697000000000301000450002600110000002600110001100200220002200300860004400700490 01300050015001790050018001940140007002120190005002190820004002248080005002280080 00500233009001100238010000500249011001500254004004000269005001400309013000700323 020001000330020002000340020001400360020001500374039000600389#VV09.06386#VV09.063 87#Trc nghim ting Anh#Dng cho luyn tp thi tt nghip trung hc ph thng v tuyn sinh i hc, cao ng#Nguyn Th Chi, Nguyn Hu Chng, Hong Vn Vn# Nguyn Th Chi#Nguyn Hu Chng#13000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a179 tr.^b21cm#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung#Hong Vn Vn#241983#Ting Anh #Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Hng## 00711000000000313000450002600110000002600110001100200190002200300860004100700450 01270050015001720050016001870140007002030190005002100820008002158080005002230080 00500228009001100233010000500244011001500249004004000264005001200304013000700316 020000700323020001200330020002000342020001500362020001400377039000600391#VV09.06 388#VV09.06389#Trc nghim vt l#Dng cho luyn tp thi tt nghip trung hc ph thng v tuyn sinh i hc, cao ng#Nguyn Duy o, ng Hng Quang, V nh Tu#Nguyn Duy o#ng Hng Quang#15000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a215tr.^b21cm#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung#V nh Tu#241984#Vt l#Trc nghim#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Sch c thm#Hng## 00520000000000241000450002600110000002600110001100200190002200300170004100700160 00580190005000740820006000798080005000850080005000900090011000950100005001060110 01400111001001600125013000700141021010600148020000900254020000900263039000600272 #VV09.06390#VV09.06391#Php mn nim Pht#T bt hoi tnh#Thch Thng Lc#Vi?t# 294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a42tr.^b21cm#Thch Thng Lc#241985#Gii thiu v php mn nim Pht dy ngi tu hnh lm ng 10 iu lnh hng qu lnh ca Thp thin#o Pht#Tn gio#Hng## 00501000000000241000450002600110000002600110001100200190002200300170004100700160 00580190005000740820006000798080005000850080005000900090011000950100005001060110 01400111001001600125013000700141021008600148020001000234020000900244039000600253 #VV09.06392#VV09.06393#Thanh Qui ch gii#Tu vin Chn Nh#Thch Thng Lc#Vi?t# 294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a53tr.^b21cm#Thch Thng Lc#241986#Nhng bi g ing v thanh quy ch trnh cho tu s khng b nhng hiu lm ng tic#Pht gio#Tn gio#Hng## 00714000000000253000450002600110000002600110001100200890002200700160011101900050 01270820006001328080005001380080005001430090011001480100005001590110014001640010 01600178015004900194013000700243021017800250020000900428020000900437020000800446 039000600454#VV09.06394#VV09.06395#Pht gio c ng li ring, khng b nh h ng, khng vay mn gio php ca ngoi o#Thch Thng Lc#Vi?t#294.3#^214#^aH. #^aTn gio#2009#^a39tr.^b21cm#Thch Thng Lc#Tn sch ngoi ba: Pht gio c ng li ring#241987#Nghin cu 4 chn l ca o Pht, t diu l mt bi php xc nh bn s tht ca loi ngi, lm cho con ngi hiu bit nn o c nhn bn - nhn qu ca h rt li ch#o Pht#Tn gio#Gio l#Hng## 00585000000000241000450002600110000002600110001100200370002200300210005900700160 00800190005000960820006001018080005001070080005001120090011001170100005001280110 01400133001001600147013000700163021014900170020000900319020000900328039000600337 #VV09.06396#VV09.06397#Thi kho tu tp trong thi c Pht#Trong tng kinh Pali #Thch Thng Lc#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a31tr.^b21cm#Thch Thng Lc#241988#Gii thiu thi kho tu tp trong thi c Pht nhm gip c thm nh n thc phn bit r "chn php" v "t php" gom tm m tu mi n ch c# o Pht#Tn gio#Hng## 00552000000000253000450002600110000002600110001100200370002200700150005901900050 00740820006000798080005000850080005000900090011000950100005001060110014001110040 01800125001001500143013000700158021009800165020000900263020000900272020001100281 039000600292#VV09.06398#VV09.06399#Thm qua hnh tng Pht v B tt#Thch Th anh T#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a65tr.^b21cm#Ti bn ln th 3#Thc h Thanh T#241989#Phc ho s lc tiu s, tin thn, hnh nguyn, biu tng v thm ca mi tng Pht, B tt#Tn gio#o Pht#Tng Pht#Hng## 00675000000000313000450002600110000002600110001100200140002200700680003600500120 01040050015001160190005001310820010001368080005001460080005001510090056001560100 00500212011001500217005001900232005001500251005001700266006001000283006001300293 006001100306013000700317020001700324020001000341020000400351039000600355#VV09.06 401#VV09.06400#Th Thu in#Karin Boye, Gunnar Ekelof, Werner Aspenstrom... ; D ch: Chu Din..#Boye, Karin#Ekelof, Gunnar#Vi?t#839.71008#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn^bTrung tm Vn ha ngn ng ng Ty#2009#^a379tr.^b23cm#Aspenstrom, Wer ner#Akesson, Sonja#Sjogren, Lennart#Chu Din#H Bt Khut#Hong Hng#241990#Vn hc hin i#Thu in#Th#Hng## 00653000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200290003300300880 00620070016001500190005001660820006001718080005001770080005001820090011001870100 00500198011001500203001001600218013000700234021013300241020000900374020001000383 039000600393#VV09.06404#VV09.06402#VV09.06403#Nht tng thin mn nm 2010#n b n min Nam ton bng quc vn c th s dng cho c hai tng phi Thin v Tnh #Thch Nht Hnh#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a425tr.^b24cm#Thch Nh t Hnh#241991#Kinh nht tng thin mn cc bui sng - chiu theo cc ngy trong tun bng quc vn, s dng cho c hai tng thi Thin v Tnh #o Pht#Kinh pht#Hng## 00579000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100150 00440020015000590030023000740070030000970140007001270190005001340820004001398080 00500143008001800148009002300166010000500189011001500194019000800209006000900217 013000700226020001700233020000300250020001800253039000600271#VV09.06405#VV09.064 06#VV09.06408#VV09.06407#Lehane, Dennis#o kinh hong#Tiu thuyt trinh thm#De nnis Lehane ; Qunh L dch#68000#Vi?t#813#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a424tr.^b21cm#Dch M#Qunh L#241992#Vn hc hin i#M#Truyn trinh thm#Hng## 00761000000000277000450002600110000002600110001100200330002200300160005500700820 00710060017001530060010001700190005001800820006001858080005001910080018001960090 02300214010000500237011001500242001001500257013000700272021017000279020000900449 020000900458020001000467039000600477#VV09.06410#VV09.06409#Hng dn ch gii Ta m Tng Pli#Nettippakaranam#Mha Kaccayana ; Dch: Bhikkhu Nnamoli (dch Anh ng ), Siu Minh (dch Vit ng)#Bhikkhu Nnamoli#Siu Minh#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a462tr.^b21cm#Mha Kaccayana#241993#Gii thiu hai b kinh Petakopadesa v Nettippakaranam ra phng php nhm hng dn nhng ai am hiu li pht dy v mun gii thch nhng dy d ngi tuy n b#o Pht#Tn gio#Kinh pht#Hng## 01017000000000325000450002600110000000200730001100700650008400500130014900500140 01620190005001760820008001818080005001890080018001940090023002120100005002350110 02600240005001400266005001800280005001300298013000700311015008900318021017900407 02000170058602000230060302000210062602000160064702000110066302000110067403900060 0685#VV09.06411#Th trn Chn Thnh u tranh v xy dng ch ngha x hi (1930 - 2006)#S.t., b.s.: H Minh Hng (ch.b.), Lu Vn Quyt, H Kim Phng..#H Min h Hng#Lu Vn Quyt#Vi?t#959.771#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh# 2009#^a224tr., 17tr. nh^b21cm#H Kim Phng#Nguyn Sinh Hng#Trn Th Vui#2419 94#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b th trn Chn Thnh - huyn Chn Thnh - tnh Bnh Phc#Ghi li nhng s kin trng i, nhng thnh tch v vang v s tr ng thnh i ln ca ng b v nhn dn a phng t khi c ng, nht l t sa u nm 1954 n thi k i mi#Lch s hin i#Khng chin chng Php#Khng chi n chng M#Thi k i mi#Chn Thnh#Bnh Phc#Hng## 00979000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200330 00440030097000770070040001740050007002140050012002210140007002330190005002400820 00900245808000500254008001800259009001100277010000500288011001500293005001700308 00500140032500500130033901500740035201300070042602101230043302000170055602000210 0573020000900594020000800603039000600611#VV09.06412#VV09.06415#VV09.06414#VV09.0 6413#Trng Sn - c mt thi nh th#K nim 50 nm ngy truyn thng b i Tr ng Sn - ng H Ch Minh (19-05-1959 - 19-05-2009)#V Bm, Nguyn Danh, Nguy n Vn Thng..#V Bm#Nguyn Danh#78000#Vi?t#959.7043#^214#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2009#^a564tr.^b21cm#Nguyn Vn Thng#Phng nh m# Gip Xun#TTS gh i: Ban Lin lc chin s Trng Sn ti Tp. H Ch Minh v ph cn#241995#Nhng bi vit nht k v nhng ngy m ng tin qun trn con ng "ng H Ch M inh" ca cc cu chin s Trng Sn#Vn hc hin i#Khng chin chng M#Vit Nam#Nht k#Hng## 00677000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200410003301900050 00740820008000798080005000870080005000920090039000970100005001360110015001410150 04200156013000700198021014800205020001000353020001600363020002000379020001800399 039000600417#VV09.06416#VV09.06417#VV09.06418#Vn bn php lut v ci cch hnh chnh#Vi?t#342.597#^214#^aH.#^aB phn Tham mu ci cch hnh chnh#2009#^a990t r.^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch#241996#Gm cc vn bn php q uy ca chnh ph ban hnh v ci cch th ch hnh chnh nh nc, nng cao hiu lc, hiu qu qun l ca b my nh nc...#Php lut#Lut hnh chnh#Ci cch hnh chnh#Vn bn php lut#Hng## 00955000000000385000450002600110000002600110001102600110002200200190003300700440 00520050013000960050011001090050016001200140008001360190005001440820004001498080 00500153008000500158009001100163010000500174011001500179004001900194005001500213 00500170022801300070024502101980025202000170045002000190046702000080048602000090 0494020001500503020001800518020000800536020001900544039000600563#VV09.06419#VV09 .06420#VV09.06421#Vn hc phng Ty#ng Anh o, Hong Nhn, Lng Duy Trung.. #ng Anh o#Hong Nhn#Lng Duy Trung#120000#Vi?t#809#^214#^aH.#^aGio dc#2 009#^a895tr.^b24cm#Ti bn ln th 12#Nguyn c Nam#Nguyn Th Hong#241997#Ngh in cu lch s vn hc ca cc tc gi, tc phm ca nn vn hc phng Ty qua vn hc c i Hy Lp, vn hc Php, Anh, M... vn hc thi k Phc Hng, vn hc th k XVII, XVIII, XIX, XX...#Vn hc hin i#Nghin cu vn hc#Tc gi#T c phm#Vn hc c i#Vn hc trung i#Lch s#Vn hc phng ty#Hng## 00663000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00410820011000468080005000570020036000620070046000980220010001442210017001540050 01200171005001500183008000500198009001100203010000500214011001500219013000700234 021006100241020001700302020000900319020000700328020000800335039000600343#VV09.06 422#VV09.06424#VV09.06423#160000#Vi?t#398.909597#^214#Tuyn tp vn hc dn gia n Vit Nam#B.s., tuyn chn: Trn Th An, Nguyn Th Qu#T.4 ; Q.1#Tc ng - ca dao#Trn Th An#Nguyn Th Qu#^aH.#^aGio dc#2009#^a787tr.^b24cm#241998#Tuyn tp cc bi tc ng, ca dao c trong dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vit Nam #Ca dao#Tc ng#Hng## 00526000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020011000340070059000450220004001040050014001080050016001220050021001380080 00500159009001100164010000500175011001400180013000700194020001100201020000900212 020000600221020001500227039000600242#VV09.06425#2500#Vi?t#372.63#^214#Tp vit 1#B.s.: ng Th Lanh, Hong Cao Cng, Trn Th Minh Phng#T.1#ng Th Lanh#H ong Cao Cng#Trn Th Minh Phng#^aH.#^aGio dc#2009#^a44tr.^b24cm#241999#Ti ng Vit#Tp vit#Lp 1#Sch gio khoa#Hng## 00572000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020011000340070055000450220004001000050014001040050016001180050015001340080 00500149009001100154010000500165011001400170005002100184005001100205013000700216 020000900223020001100232020000600243020001500249039000600264#VV09.06426#2200#Vi ?t#372.63#^214#Tp vit 1#B.s.: ng Th Lanh, Hong Cao Cng, Hong Ho Bnh.. #T.2#ng Th Lanh#Hong Cao Cng#Hong Ho Bnh#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b 24cm#Trn Th Minh Phng#Nguyn Tr#242000#Tp vit#Ting Vit#Lp 1#Sch gio khoa#Hng## 00429000000000253000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020011000340070021000450220004000660080005000700090011000750100005000860110 01400091020000900105020001100114020001500125039000600140013000700146005001600153 020000600169#VV09.06427#2500#Vi?t#372.63#^214#Tp vit 2#Trn Mnh Hng b.s.#T .1#^aH.#^aGio dc#2009#^a44tr.^b24cm#Tp vit#Ting Vit#Sch gio khoa#Hng#2 42001#Trn Mnh Hng#Lp 2## 00592000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020036000340030085000700070013001550220004001680050013001720040018001850080 00500203009001100208010000500219011001500224013000700239020001100246020001000257 020000600267020000900273020001400282039000600296#VV09.06428#21000#Vi?t#372.6#^2 14#Tr chi thc hnh ting Vit lp 2#Sch tham d cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#V Khc Tun#T.1#V Khc Tun#Ti b n ln th 5#^aH.#^aGio dc#2009#^a135tr.^b24cm#242002#Ting Vit#Thc hnh#Lp 2#Tr chi#Sch c thm#Hng## 00458000000000265000450002600110000000200150001100300140002600700150004000500150 00550140006000700190005000760820006000818080005000870080005000920090011000970100 00500108011001400113004001800127013000700145020000500152020000900157020000600166 020001400172039000600186#VV09.06429#Vui hc ton 3#Phn hnh hc#Nguyn c Tn# Nguyn c Tn#8000#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a60tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#242003#Ton#Hnh hc#Lp 3#Sch c thm#Hng## 00453000000000253000450002600110000000200330001100700160004400500160006001400070 00760190005000830820006000888080005000940080005000990090011001040100005001150110 01500120013000700135020001100142020000600153020000800159020001200167020001400179 039000600193#VV09.06430#Bi tp trc nghim ting Vit 3#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Hnh#23500#Vi?t#372.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a196tr.^b24cm#242004#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Hng## 00470000000000253000450002600110000000200220001100700350003300500150006801400070 00830190005000900820006000958080005001010080005001060090011001110100005001220110 01400127004001800141005001900159013000700178020000500185020000600190020001400196 039000600210#VV09.06431#54 bi ton vui lp 3#Nguyn c Tn, Trn Th Kim Cng #Nguyn c Tn#10000#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a60tr.^b24cm#Ti b n ln th 4#Trn Th Kim Cng#242005#Ton#Lp 3#Sch c thm#Hng## 00499000000000253000450002600110000000200170001100300480002800700320007600500150 01080140007001230190005001300820007001358080005001420080005001470090011001520100 00500163011001500168004001800183013000700201020001000208020000600218020001500224 039000600239#VV09.06432#Truyn c lp 4#Truyn c b tr phn mn k chuyn Tiu hc#Hong Ho Bnh tuyn chn, b.s.#Hong Ho Bnh#23000#Vi?t#372.67#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a192tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#242006#Truyn k#Lp 4#Sc h gio khoa#Hng## 00554000000000289000450002600110000000200180001100700550002900500130008401400070 00970190005001040820006001098080005001150080005001200090011001250100005001360110 01500141004001800156005001100174005001300185005001400198005001300212013000700225 020000500232020000600237020001500243039000600258#VV09.06433#Luyn gii ton 4#B. s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng..# nh Hoan#19000#Vi?t#37 2.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a139tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#Nguyn ng#V Vn Dng# Trung Hiu#V Mai Hng#242007#Ton#Lp 4#Sch gio khoa#Hng## 00486000000000265000450002600110000000200340001100700190004500500190006401400060 00830190005000890820007000948080005001010080005001060090011001110100005001220110 01400127004001800141013000700159020000800166020000600174020000800180020001200188 020001400200039000600214#VV09.06434#150 bi tp trc nghim lch s 5#Nguyn Min h Nguyt#Nguyn Minh Nguyt#7000#Vi?t#372.89#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a59tr.^ b24cm#Ti bn ln th 1#242008#Lch s#Lp 5#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#H ng## 00583000000000301000450002600110000002600110001100200380002200700510006000500110 01110140007001220190005001290820007001348080005001410080005001460090011001510100 00500162011001400167004001800181005001000199005001200209005001200221013000700233 020000800240020000600248020000600254020001500260039000600275#VV09.06435#VV09.064 36#Hi - p v dy hc m nhc lp 4, 5#B.s.: Hong Long (ch.b.), Hong Ln, L c Sang..#Hong Long#11500#Vi?t#372.87#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a83tr.^b24c m#Ti bn ln th 3#Hong Ln#L c Sang#L Anh Tun#242009#m nhc#Lp 4#Lp 5 #Sch gio vin#Hng## 00521000000000277000450002600110000000200200001100700510003100500130008201400070 00950190005001020820007001078080005001140080005001190090011001240100005001350110 01400140004001800154005001200172005000800184005001000192013000700202020000800209 020000600217020001400223039000600237#VV09.06437#Thc hnh lch s 5#B.s.: L Ng c ip (ch.b.), L Thu Thu, L Nghi..#L Ngc ip#15000#Vi?t#372.89#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a83tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#L Thu Thu#L Nghi#Hng Ngc#2 42010#Lch s#Lp 5#Sch c thm#Hng## 00535000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020041000320070055000730220004001280050009001320050012001410050016001530050 01400169008000500183009001100188010000500199011001500204013000700219020000500226 020000600231020001400237039000600251#VV09.06438#35000#Vi?t#510#^214#Cc dng to n v phng php gii ton 6#B.s.: Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Tha nh..#T.1#Tn Thn#V Hu Bnh#Nguyn V Thanh#Bi Vn Tuyn#^aH.#^aGio dc#2009 #^a287tr.^b24cm#242011#Ton#Lp 6#Sch c thm#Hng## 00656000000000337000450002600110000001400060001101900050001702000080002202000080 00300200006000380200012000440200011000560200015000670390006000820820004000888080 00500092002001800097007006200115022000400177005001600181005001600197005001900213 00500130023200500130024500400180025800800050027600900110028101000050029201100140 0297013000700311#VV09.06439#4400#Vi?t#Bi tp#Ng vn#Lp 6#Tp lm vn#Ting V it#Sch gio khoa#Hng#807#^214#Bi tp ng vn 6#Ch.b.: Nguyn Khc Phi, Nguy n nh Ch, Nguyn Minh Thuyt..#T.2#Nguyn Khc Phi#Nguyn nh Ch#Nguyn Min h Thuyt#Trn nh S# Vit Hng#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2009#^a84tr .^b24cm#242012## 00472000000000265000450002600110000002600110001100200290002200700170005100500170 00680140007000850190005000920820008000978080005001050080005001100090011001150100 00500126011001500131013000700146020000700153020000600160020000800166020001200174 020001400186039000600200#VV09.06440#VV09.06441#Bi tp trc nghim vt l 6#Nguy n Thanh Hi#Nguyn Thanh Hi#17500#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a13 1tr.^b24cm#242013#Vt l#Lp 6#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Hng## 00656000000000289000450002600110000000200390001100300850005000700560013500500130 01910140006002040190005002100820007002158080005002220080005002270090011002320100 00500243011001400248004001800262005001700280005001000297013000700307020001800314 020000600332020000800338020001400346039000600360#VV09.06442#Bi tp tnh hung g io dc cng dn 6#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#B.s.: V Xun Vinh (ch.b.), Nguyn Ngha Dn, Trn Kin# V Xun Vinh#6500#Vi?t#170.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a40tr.^b24cm#Ti bn l n th 7#Nguyn Ngha Dn#Trn Kin#242014#Gio dc cng dn#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Hng## 00551000000000277000450002600110000000200300001100700460004100500150008701400060 01020190005001080820004001138080005001170080005001220090011001270100005001380110 01400143004001800157005001800175005000900193005002000202013000700222020001800229 020000600247020001400253039000600267#VV09.06443#Thc hnh gio dc cng dn 6#Th i Quc Tun, Nguyn Hunh Long, Bo Ngc..#Thi Quc Tun#9000#Vi?t#170#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a83tr.^b24cm#Ti bn ln th 7#Nguyn Hunh Long#Bo Ngc#T rn Th Hong Oanh#242015#Gio dc cng dn#Lp 6#Sch c thm#Hng## 00602000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020027000320030090000590070030001490220004001790050016001830050013001990080 00500212009001100217010000500228011001500233013000700248020000800255020000600263 020001200269020001100281020001400292039000600306#VV09.06444#22300#Vi?t#807#^214 #Hng dn t hc ng vn 6#Sch ot gii Ba Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#Nguyn Xun Lc, Bi Tt Tm#T.1#Nguyn X un Lc#Bi Tt Tm#^aH.#^aGio dc#2009#^a183tr.^b24cm#242016#Ng vn#Lp 6#T p lm vn#Ting Vit#Sch c thm#Hng## 00655000000000337000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020018000310070062000490220004001110050016001150050016001310050019001470050 01300166005001200179004001800191008000500209009001100214010000500225011001400230 02000080024402000080025202000060026002000110026602000120027702000150028903900060 0304013000700310#VV09.06445#5000#Vi?t#807#^214#Bi tp ng vn 7#Ch.b.: Nguyn Khc Phi, Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt..#T.2#Nguyn Khc Phi#Nguyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S# Kim khi#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio d c#2009#^a96tr.^b24cm#Ng vn#Bi tp#Lp 7#Ting Vit#Tp lm vn#Sch gio khoa #Hng#242017## 00517000000000277000450002600110000000200300001100700370004100500120007801400070 00900190005000970820004001028080005001060080005001110090011001160100005001270110 01400132004001800146005001200164005001100176013000700187020001000194020000600204 020000900210020001400219039000600233#VV09.06446#n luyn ng php ting Anh 7#Th in Hng, Hnh Nguyn, Trng Sn#Thin Hng#12000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a88tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Hnh Nguyn#Trng Sn#242018#Ting Anh #Lp 7#Ng php#Sch c thm#Hng## 00560000000000277000450002600110000002600110001100200180002200700760004000500150 01160140007001310190005001380820006001438080005001490080005001540090011001590100 00500170011001500175004001800190005001600208005001700224013000700241020000800248 020000600256020001400262039000600276#VV09.06447#VV09.06448#T liu lch s 7#Tuy n chn, b.s.: Nghim nh V (ch.b.), Bi Tuyt Hng, Nguyn Hng Lin#Nghim nh V#19500#Vi?t#959.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a163tr.^b24cm#Ti bn ln t h 4#Bi Tuyt Hng#Nguyn Hng Lin#242019#Lch s#Lp 7#Sch c thm#Hng## 00452000000000253000450002600110000002600110001100200290002200700170005100500170 00680140007000850190005000920820008000978080005001050080005001100090011001150100 00500126011001500131013000700146020000700153020000600160020001200166020001400178 039000600192#VV09.06449#VV09.06450#Bi tp trc nghim vt l 7#Nguyn Thanh Hi #Nguyn Thanh Hi#18500#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a139tr.^b24cm#2 42020#Vt l#Lp 7#Trc nghim#Sch c thm#Hng## 00506000000000265000450002600110000002600110001100200370002200700350005900500160 00940140007001100190005001170820004001228080005001260080005001310090011001360100 00500147011001500152005001800167013000700185020001000192020000600202020001200208 020001400220039000600234#VV09.06451#VV09.06452#Kim tra trc nghim ting Anh l p 7#Nguyn Kim Hin, Nguyn Mai Phng#Nguyn Kim Hin#22000#Vi?t#428#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a143tr.^b24cm#Nguyn Mai Phng#242021#Ting Anh#Lp 7#Trc ng him#Sch c thm#Hng## 00529000000000265000450002600110000000200180001100300850002900700120011400500120 01260140007001380190005001450820004001508080005001540080005001590090011001640100 00500175011001500180004001800195013000700213020000800220020000600228020000800234 020001500242039000600257#VV09.06453#Bi tp lch s 8#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#L Xun Su#L Xun S u#13000#Vi?t#909#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a100tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#24 2022#Lch s#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#Hng## 00514000000000253000450002600110000000200270001100300870003800700130012500500130 01380140007001510190005001580820007001638080005001700080005001750090011001800100 00500191011001500196013000700211020000800218020000600226020000800232020001400240 039000600254#VV09.06454#Bi tp chn lc ho hc 8#Dng cho hc sinh kh, gii l p 8 v gio vin bi dng hc sinh gii trung hc c s#Hunh Vn t#Hunh Vn t#25000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a192tr.^b24cm#242023#Ho hc#L p 8#Bi tp#Sch c thm#Hng## 00656000000000289000450002600110000000200390001100300850005000700560013500500130 01910140006002040190005002100820007002158080005002220080005002270090011002320100 00500243011001400248004001800262005001700280005001000297013000700307020001800314 020000600332020000800338020001400346039000600360#VV09.06455#Bi tp tnh hung g io dc cng dn 8#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#B.s.: V Xun Vinh (ch.b.), Nguyn Ngha Dn, Trn Kin# V Xun Vinh#9500#Vi?t#170.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a66tr.^b24cm#Ti bn l n th 4#Nguyn Ngha Dn#Trn Kin#242024#Gio dc cng dn#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Hng## 00640000000000313000450002600110000002600110001100200270002200700680004900500180 01170140007001350190005001420820007001478080005001540080005001590090011001640100 00500175011001500180004001800195005001300213005001900226005001900245005001200264 013000700276020000500283020001200288020000600300020001400306039000600320#VV09.06 456#VV09.06457#Bi tp trc nghim ton 8#B.s.: Nguyn Thnh Dng (ch.b.), Ca o Thng, Nguyn Trng Vinh..#Nguyn Thnh Dng#17500#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a132tr.^b24cm#Ti bn ln th 3# Cao Thng#Nguyn Trng Vinh#Ph m Th Thc Oanh#L Vn ng#242025#Ton#Trc nghim#Lp 8#Sch c thm#Hng## 00474000000000265000450002600110000002600110001100200290002200700170005100500170 00680140007000850190005000920820008000978080005001050080005001100090011001150100 00500126011001500131013000700146020000700153020000600160020000800166020001200174 020001400186039000800200#VV09.06458#VV09.06459#Bi tp trc nghim vt l 8#Nguy n Thanh Hi#Nguyn Thanh Hi#21000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15 9tr.^b24cm#242026#Vt l#Lp 8#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Hng H## 00620000000000301000450002600110000000200090001100700730002000500120009301400060 01050190005001110820004001168080005001200080005001250090011001300100005001410110 01500146004001800161005001600179005001300195005001500208005001900223015003300242 013000700275020000700282020000600289020001500295039000800310#VV09.06460#a l 8 #B.s.: Nguyn Dc ( tng ch.b.), Nguyn Phi Hnh (ch.b.), ng Vn c..#Nguyn Dc#9900#Vi?t#910#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a160tr.^b24cm#Ti bn ln th 5# Nguyn Phi Hnh#ng Vn c#ng Vn Hng#Nguyn Minh Phng#TTS ghi: B Gio dc v o to#242027#a l#Lp 8#Sch gio khoa#Hng H## 00581000000000289000450002600110000000200170001100700610002800500140008901400060 01030190005001090820008001148080005001220080005001270090011001320100005001430110 01500148004003000163005001700193005001200210005001800222013000700240020000700247 020000600254020000800260020001500268039000800283#VV09.06461#Bi tp vt l 8#B.s .: Bi Gia Thnh (ch.b.), Dng Tin Khang, V Trng R..#Bi Gia Thnh#6500#Vi ?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a100tr.^b24cm#Ti bn ln th 5, c b sun g#Dng Tin Khang#V Trng R#Trnh Th Hi Yn#242028#Vt l#Lp 8#Bi tp#Sc h gio khoa#Hng H## 00601000000000301000450002600110000000200300001100300490004100700380009000500120 01280140007001400190005001470820009001528080005001610080005001660090011001710100 00500182011001500187004001800202005000900220005001500229013000700244020000500251 020000600256020000700262020000800269020001400277039000800291#VV09.06462#Ton bi dng hc sinh lp 8#Theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#V Hu B nh, Tn Thn, Quang Thiu#V Hu Bnh#17500#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a171tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Tn Thn# Quang Thiu#242029#Ton#Lp 8#i s#Bi tp#Sch c thm#Hng H## 00623000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020040000350070049000750220004001240050014001280050016001420050017001580040 01800175008000500193009001100198010000500209011001500214013000700229020000500236 020000600241020002000247020000800267020001200275020001400287039000800301#VV09.06 463#33000#Vi?t#510.76#^214#Gii ton v cu hi trc nghim ton 8#Phan Lu Bi n, Trn Thnh Minh, Trn Quang Ngha#T.1#Phan Lu Bin#Trn Thnh Minh#Trn Quan g Ngha#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a247tr.^b24cm#242030#Ton#Lp 8# Cu hi trc nghim#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Hng H## 00474000000000265000450002600110000002600110001100200290002200700170005100500170 00680140007000850190005000920820008000978080005001050080005001100090011001150100 00500126011001500131013000700146020000700153020000600160020000800166020001200174 020001400186039000800200#VV09.06464#VV09.06465#Bi tp trc nghim vt l 9#Nguy n Thanh Hi#Nguyn Thanh Hi#25000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a19 1tr.^b24cm#242031#Vt l#Lp 9#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Hng H## 00522000000000289000450002600110000002600110001100200330002200300160005500700130 00710050013000840140007000970190005001040820009001098080005001180080005001230090 01100128010000500139011001500144004001800159013000700177020000500184020000600189 020000700195020000800202020001400210039000800224#VV09.06466#VV09.06467#T kim t ra - t nh gi ton 9#Phn A - i s#V Hong Lm#V Hong Lm#29000#Vi?t#51 2.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a231tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#242032#Ton#L p 9#i s#Bi tp#Sch c thm#Hng H## 00610000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020037000320070054000690220004001230050016001270050012001430050008001550050 01600163005001600179008000500195009001100200010000500211011001500216020000800231 020000700239020001400246039000600260013000700266020001100273020001200284#VV09.06 468#26800#Vi?t#807#^214#Kin thc b tr ng vn 10 nng cao#B.s.: Nguyn Khc Phi (ch.b.), V Kim Bng, Chu Huy..#T.2#Nguyn Khc Phi#V Kim Bng#Chu Huy#inh Thi Hng#Nguyn Xun Lc#^aH.#^aGio dc#2009#^a224tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#S ch c thm#Hng#242033#Ting Vit#Tp lm vn## 00576000000000277000450002600110000000200460001100700650005700500180012200500140 01400050017001540140007001710190005001780820004001838080005001870080005001920090 01100197010000500208011001500213013000700228004001800235020000800253020000700261 020000800268020001400276039000800290#VV09.06469#Tm hiu tc gi, tc phm vn h c ng vn 10#B.s.: Nguyn Trng Hon (ch.b.), Phm Tun Anh, Nguyn Thng#N guyn Trng Hon#Phm Tun Anh# Nguyn Thng#26800#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a224tr.^b24cm#242034#Ti bn ln th 1#Ng vn#Lp 10#Vn hc#Sch c thm#Hng H## 00654000000000313000450002600110000002600110001100200490002200700580007100500150 01290050019001440050022001630140007001850190005001920820009001978080005002060080 00500211009001100216010000500227011001500232004001800247013000700265020000700272 020000700279020000800286020001200294020001200306020001400318039000800332#VV09.06 471#VV09.06470#Bi tp trc nghim v cc kim tra i s 10#Phan Th Luyn, Phm Th Bch Ngc, Nguyn Th Lan Phng#Phan Th Luyn#Phm Th Bch Ngc#Nguy n Th Lan Phng#32800#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a275tr.^b24cm# Ti bn ln th 2#242035#i s#Lp 10#Bi tp#Trc nghim# kim tra#Sch c thm#Hng H## 00546000000000277000450002600110000000200290001100700560004000500140009600500130 01100050013001230140006001360190005001420820009001478080005001560080005001610090 01100166010000500177011001500182004001800197013000700215020000900222020000700231 020000800238020001400246039000800260#VV09.06472#Bi tp hnh hc 10 nng cao#B.s .: Vn Nh Cng (ch.b.), Phm V Khu, Trn Hu Nam#Vn Nh Cng#Phm V Khu# Trn Hu Nam#9900#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a199tr.^b24cm#Ti b n ln th 3#242036#Hnh hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Hng H## 00598000000000301000450002600110000000200200001100700600003100500120009100500130 01030050019001160140006001350190005001410820009001468080005001550080005001600090 01100165010000500176011001500181004001800196013000700214020000900221020000700230 020000800237020001600245020001200261020001500273039000800288#VV09.06473#Bi tp sinh hc 10#B.s.: Phm Vn Ty (ch.b.), Ng Vn Hng, on Th Bch Lin#Phm Vn Ty#Ng Vn Hng#on Th Bch Lin#9200#Vi?t#571.6076#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a136tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#242037#Sinh hc#Lp 10#Bi tp#Sinh hc t b o#Vi sinh vt#Sch gio khoa#Hng H## 00661000000000349000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020019000310070053000500220004001030050016001070050005001230050014001280050 02000142005001100162004001800173008000500191009001100196010000500207011001500212 01300070022702000080023402000080024202000070025002000120025702000110026902000080 0280020001500288039000800303#VV09.06474#5500#Vi?t#807#^214#Bi tp ng vn 10#B .s.: Phan Trng Lun (ch.b.), L A, L Nguyn Cn..#T.2#Phan Trng Lun#L A#L Nguyn Cn#Nguyn Th Bch Hi# Kim Hi#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009 #^a103tr.^b24cm#242038#Bi tp#Ng vn#Lp 10#Tp lm vn#Ting Vit#Vn hc#Sc h gio khoa#Hng H## 00592000000000301000450002600110000000200110001100700510002200500100007300500100 00830050013000930140006001060190005001120820004001178080005001210080005001260090 01100131010000500142011001500147004001800162005001500180005001700195015003300212 013000700245020000800252020000700260020001500267039000800282#VV09.06475#Tin hc 10#B.s.: H S m (ch.b.), H Cm H, Trn Hng..#H S m#H Cm H#Trn Hng#7100#Vi?t#004#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a175tr.^b24cm#Ti bn ln th 3 #Nguyn Xun My#Nguyn c Ngha#TTS ghi: B Gio dc v o to#242039#Tin hc #Lp 10#Sch gio khoa#Hng H## 00579000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020050000470070012000970220004001092210035001130050012001480040 01800160008000500178009001100183010000500194011001500199013000700214020000700221 020000700228020000800235020001200243020001400255039000800269#VV09.06476#VV09.064 77#42000#Vi?t#530.076#^214#Phng php gii bi tp v trc nghim vt l 10# Xun Hi#T.2#Cc nh lut bo ton - nhit hc# Xun Hi#Ti bn ln th 1#^ aH.#^aGio dc#2009#^a316tr.^b24cm#242040#Vt l#Lp 10#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Hng H## 00539000000000277000450002600110000000200280001100700540003900500140009300500120 01070050012001190140006001310190005001370820008001428080005001500080005001550090 01100160010000500171011001500176004001800191013000700209020000800216020000700224 020000800231020001400239039000800253#VV09.06478#Bi tp ho hc 10 nng cao#B.s. : L Xun Trng (ch.b.), T Ngc nh, L Kim Long#L Xun Trng#T Ngc nh#L K im Long#8100#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a160tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#242041#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Hng H## 00698000000000325000450002600110000000200330001100700760004400500150012000500140 01350050016001490140006001650190005001710820008001768080005001840080005001890090 01100194010000500205011001500210004001800225005001500243005001600258015003300274 01300070030702000090031402000110032302000080033402000070034202000150034903900080 0364#VV09.06479#Gio dc quc phng - an ninh 11#B.s.: ng c Thng (tng ch.b .), Phm Vn Thao (ch.b.), Nguyn c ng..#ng c Thng#Phm Vn Thao#Nguyn c ng#8000#Vi?t#355.007#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a119tr.^b24cm#Ti bn l n th 1#Nguyn Vn Qu#Phm Vn Trng#TTS ghi: B Gio dc v o to#242042#G io dc#Quc phng#An ninh#Lp 11#Sch gio khoa#Hng H## 00666000000000313000450002600110000002600110001100200220002200700410004400500130 00850050013000980140007001110190005001180820008001238080005001310080005001360090 01100141010000500152011001500157004001800172012003400190015003300224013000700257 020002200264020000700286020002200293020001400315020001500329039000800344#VV09.06 480#VV09.06481#Ngh in dn dng 11#B.s.: ng Vn o (ch.b.), Trn Mai Thu# ng Vn o#Trn Mai Thu#13000#Vi?t#621.319#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a151tr.^b 24cm#Ti bn ln th 2#Hot ng gio dc ngh ph thng#TTS ghi: B Gio dc v o to#242043#Gio dc hng nghip#Lp 11#Phng php ging dy#in dn dn g#Sch gio khoa#Hng H## 00661000000000313000450002600110000000200340001100300290004500700740007400500120 01480050015001600050016001750140007001910190005001980820009002038080005002120080 00500217009001100222010000500233011001500238005001700253005001500270013000700285 020000700292020001100299020000700310020000800317020001400325039000800339#VV09.06 482#Gii ton i s v lng gic 11#Dng cho hc sinh lp chuyn#B.s.: V Anh Dng (tng ch.b.), Trn c Huyn (ch.b.), Nguyn Duy Hiu..#V Anh Dng#Trn c Huyn#Nguyn Duy Hiu#31500#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a235tr.^ b24cm#Phm Th B Hin#Nguyn i Quc#242044#i s#Lng gic#Lp 11#Bi tp#S ch c thm#Hng H## 00568000000000289000450002600110000000200190001100700610003000500190009100500120 01100050012001220140007001340190005001410820007001468080005001530080005001580090 01100163010000500174011001500179004001800194005001300212013000700225020000800232 020000700240020000800247020001500255039000800270#VV09.06483#Bi tp ho hc 11#B .s.: Nguyn Xun Trng (ch.b.), T Ngc nh, L Ch Kin..#Nguyn Xun Trng#T Ngc nh#L Ch Kin#10300#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a208tr.^b24 cm#Ti bn ln th 2#L Mu Quyn#242045#Ho hc#Lp 11#Bi tp#Sch gio khoa#H ng H## 00512000000000277000450002600110000000200330001100700170004400500170006101400070 00780190005000850820008000908080005000980080005001030090011001080100005001190110 01500124004001800139013000700157020000900164020000700173020001200180020001200192 020000800204020001400212039000800226#VV09.06484#n luyn trc nghim sinh hc 11 #Hunh Quc Thnh#Hunh Quc Thnh#25900#Vi?t#571.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a215tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#242046#Sinh hc#Lp 11#Sinh l hc#Trc nghim #Bi tp#Sch c thm#Hng H## 00648000000000313000450002600110000000200210001100700700003200500100010200500110 01120050016001230140007001390190005001460820004001518080005001550080005001600090 01100165010000500176011001500181004001800196005001400214005001600228015003300244 013000700277020000900284020000700293020001200300020001400312039000800326#VV09.06 485#Sinh hc 11 nng cao#B.s.: V Vn V (tng ch.b.), V c Lu, Nguyn Nh Hi n (ch.b.), ..#V Vn V#V c Lu#Nguyn Nh Hin#11900#Vi?t#571#^214#^aH.#^a Gio dc#2009#^a188tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Trn Vn Kin#Nguyn Duy Minh#TT S ghi: B Gio dc v o to#242047#Sinh hc#Lp 11#Sinh l hc#Sch c thm#H ng H## 00627000000000301000450002600110000000200200001100700730003100500150010400500140 01190050011001330140007001440190005001510820006001568080005001620080005001670090 01100172010000500183011001500188004001800203005001200221005001400233015003300247 013000700280020000800287020000700295020001500302039000800317#VV09.06486#Lch s 12 nng cao#B.s.: Phan Ngc Lin (tng ch.b.), V Dng Ninh, Trn B (ch.b.) , ..#Phan Ngc Lin#V Dng Ninh#Trn B #11000#Vi?t#959.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a224tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#V Ngc Anh# Thanh Bnh#TTS ghi: B Gio dc v o to#242048#Lch s#Lp 12#Sch gio khoa#Hng H## 00640000000000301000450002600110000000200220001100700750003300500110010800500160 01190050017001350140006001520190005001580820004001638080005001670080005001720090 01100177010000500188011001500193004001800208005001700226005001600243015003300259 013000700292020001000299020000700309020001400316039000800330#VV09.06487#Gii tc h 12 nng cao#B.s.: on Qunh (tng ch.b.), Nguyn Huy oan (ch.b.), Trn Phn g Dung..#on Qunh#Nguyn Huy oan#Trn Phng Dung#9400#Vi?t#515#^214#^aH.#^a Gio dc#2009#^a231tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Nguyn Xun Lim#ng Hng Thng# TTS ghi: B Gio dc v o to#242049#Gii tch#Lp 12#Sch c thm#Hng H## 00595000000000301000450002600110000000200210001100700600003200500080009200500190 01000050015001190140007001340190005001410820008001468080005001540080005001590090 01100164010000500175011001500180004001800195005000900213005001600222013000700238 020001000245020000700255020000800262020001500270039000800285#VV09.06488#Bi tp gii tch 12#B.s.: V Tun (ch.b.), L Th Thin Hng, Nguyn Thu Nga..#V Tun #L Th Thin Hng#Nguyn Thu Nga#12500#Vi?t#515.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a223tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Phm Thu#Nguyn Tin Ti#242050#Gii tch#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#Hng H## 00554000000000277000450002600110000002600110001100200390002200300610006100700120 01220050012001340140007001460190005001530820007001588080005001650080005001700090 01100175010000500186011001500191004001800206013000700224020000800231020000700239 020000800246020001400254039000800268#VV09.06489#VV09.06490#Rn luyn k nng gi i ton ho hc 12#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho...#N g Ngc An#Ng Ngc An#38000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a303tr.^b24 cm#Ti bn ln th 1#242051#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Hng H## 00621000000000301000450002600110000000200210001100700700003200500100010200500160 01120050011001280140007001390190005001460820004001518080005001550080005001600090 01100165010000500176011001500181004001800196005001500214005001200229015003300241 013000700274020000900281020000700290020001400297039000800311#VV09.06491#Sinh hc 12 nng cao#B.s.: V Vn V (tng ch.b.), Nguyn Nh Hin, V c Lu (ch.b.), ..#V Vn V#Nguyn Nh Hin#V c Lu#16900#Vi?t#576#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a276tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Trnh nh t#Chu Vn Mn#TTS ghi: B Gio dc v o to#242052#Sinh hc#Lp 12#Sch c thm#Hng H## 00529000000000277000450002600110000000200280001100700420003900500150008101400070 00960190005001030820007001088080005001150080005001200090011001250100005001360110 01500141004001800156005001500174005001000189013000700199020000800206020000700214 020000800221020001400229039000800243#VV09.06492#Bi tp nng cao ho hc 12#La Q uang Trung, Xun Trng, To Vng#La Quang Trung#30500#Vi?t#540.76#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a259tr.^b24cm#Ti bn ln th 1# Xun Trng#To Vng#2420 53#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Hng H## 00460000000000253000450002600110000000200300001100700140004100500140005501400070 00690190005000760820004000818080005000850080005000900090011000950100005001060110 01500111004001800126013000700144020000800151020000700159020001800166020001400184 039000800198#VV09.06493#Phn tch tc phm ng vn 12#Trn Nho Thn#Trn Nho Th n#25900#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a216tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#242 054#Ng vn#Lp 12#Phn tch vn hc#Sch c thm#Hng H## 00599000000000301000450002600110000002600110001100200190002200300130004100700660 00540050017001200050016001370140007001530190005001600820004001658080005001690080 00500174009001100179010000500190011001500195004001800210005001700228013000700245 020000800252020000800260020000700268020001400275039000800289#VV09.06494#VV09.064 95#T liu ng vn 12#Phn vn hc#B.s.: Nguyn Thnh Thi (ch.b.), Phm Th Ph ng, Hong Phong Tun#Nguyn Thnh Thi#Phm Th Phng#36400#Vi?t#807#^214#^aH.# ^aGio dc#2009#^a307tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Hong Phong Tun#242055#Ng vn #Vn hc#Lp 12#Sch c thm#Hng H## 00499000000000289000450002600110000000200210001100300130003200700140004500500140 00590140007000730190005000800820009000858080005000940080005000990090011001040100 00500115011001500120013000700135020000800142020001100150020000700161020000800168 020000600176020000500182020001400187039000800201#VV09.06496#Chuyn ho hc 12 #Este - lipit#L Thanh Xun#L Thanh Xun#18600#Vi?t#547.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a151tr.^b24cm#242056#Ho hc#Ho hu c#Lp 12#Bi tp#Lipit#Este#Sch c thm#Hng H## 00562000000000289000450002600110000000200200001100300470003100700290007800500140 01070140007001210190005001280820008001338080005001410080005001460090011001510100 00500162011001500167005001400182013000700196020000700203020000700210020001300217 020000800230020001200238020001400250039000800264#VV09.06497#Chuyn vt l 12# ng lc hc vt rn, dao ng c hc, sng c#Mai Chnh Tr, Ng Ngc Thu#Mai Chnh Tr#18200#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a147tr.^b24cm#Ng Ngc Thu#242057#Vt l#Lp 12#ng lc hc#Bi tp#Sng c hc#Sch c thm#Hng H ## 00471000000000265000450002600110000002600110001100200320002200700140005400500140 00680140007000820190005000890820007000948080005001010080005001060090011001110100 00500122011001500127013000700142020000800149020000700157020001100164020000800175 020001400183039000800197#VV09.06498#VV09.06499#Hng dn th nghim ho hc 12#T rn Quc c#Trn Quc c#18000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a123tr. ^b24cm#242058#Ho hc#Lp 12#Th nghim#Bi tp#Sch c thm#Hng H## 00568000000000289000450002600110000000200290001100700580004000500140009800500140 01120050012001260140007001380190005001450820009001508080005001590080005001640090 01100169010000500180011001500185004001800200005000700218013000700225020000800232 020000900240020000700249020001400256039000800270#VV09.06500#Bi tp hnh hc nn g cao 12#B.s.: Vn Nh Cng (ch.b.), Phm Khc Ban, L Huy Hng..#Vn Nh Cng #Phm Khc Ban#L Huy Hng#13900#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a247t r.^b24cm#Ti bn ln th 1#T Mn#242059#Bi tp#Hnh hc#Lp 12#Sch c thm#H ng H## 00695000000000349000450002600110000002000080001102000070001902000140002603900080 00400140007000480190005000550820004000608080005000640020020000690070063000890220 00400152005001300156005000900169005001700178005001400195005001100209004001800220 00800050023800900110024301000050025401100150025901500330027401300070030702000110 0314020001200325020000800337#VV09.06501#Ng vn#Lp 12#Sch c thm#Hng H#102 00#Vi?t#807#^214#Ng vn 12 nng cao#Ch.b.: Trn nh S (tng ch.b.), Hng Dn , Nguyn ng Mnh..#T.1#Trn nh S#Hng Dn#Nguyn ng Mnh# Ngc Thng#L Huy Bc#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a256tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#242060#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc## 00576000000000289000450002600110000000200280001100700580003900500140009700500120 01110050014001230140007001370190005001440820007001498080005001560080005001610090 01100166010000500177011001500182004001800197005001900215013000700234020000800241 020000700249020000800256020001400264039000800278#VV09.06502#Bi tp ho hc 12 n ng cao#B.s.: L Xun Trng (ch.b.), Ng Ngc An, Phm Vn Hoan..#L Xun Trng# Ng Ngc An#Phm Vn Hoan#11000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a192tr.^ b24cm#Ti bn ln th 1#Nguyn Xun Trng#242061#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Hng H## 00624000000000301000450002600110000000200300001100700680004100500160010900500170 01250050017001420140007001590190005001660820008001718080005001790080005001840090 01100189010000500200011001500205004001800220005001900238005001100257013000700268 020001000275020000800285020000700293020001400300039000800314#VV09.06503#Bi tp gii tch 12 nng cao#B.s.: Nguyn Huy oan (ch.b.), Trn Phng Dung, Nguyn Xu n Lim..#Nguyn Huy oan#Trn Phng Dung#Nguyn Xun Lim#12700#Vi?t#515.076# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a223tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Phm Th Bch Ngc#o n Qunh#242062#Gii tch#Bi tp#Lp 12#Sch c thm#Hng H## 00706000000000325000450002600110000000200330001100700810004400500150012500500160 01400050019001560140006001750190005001810820008001868080005001940080005001990090 01100204010000500215011001500220004001800235005001300253005001600266015003300282 01300070031502000090032202000110033102000080034202000070035002000150035703900080 0372#VV09.06504#Gio dc quc phng - an ninh 12#B.s.: ng c Thng (tng ch.b .), ng Xun Quch (ch.b.), Nguyn Quyt Chin..#ng c Thng#ng Xun Quch #Nguyn Quyt Chin#9000#Vi?t#355.007#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a107tr.^b24cm# Ti bn ln th 1#Cn Vn Chc#Nguyn c ng#TTS ghi: B Gio dc v o to# 242063#Gio dc#Quc phng#An ninh#Lp 12#Sch gio khoa#Hng H## 00669000000000349000450002600110000002000080001102000080001902000070002702000150 00340390008000490140006000570190005000630820004000688080005000720020019000770070 05900096022000400155005001600159005000500175005002000180005001100200005001600211 00400180022700800050024500900110025001000050026101100150026601300070028102000120 0288020001100300020000800311#VV09.06505#Bi tp#Ng vn#Lp 12#Sch gio khoa#H ng H#6800#Vi?t#807#^214#Bi tp ng vn 12#B.s.: Phan Trng Lun (ch.b.), L A , Nguyn Th Ngn Hoa..#T.1#Phan Trng Lun#L A#Nguyn Th Ngn Hoa# Kim Hi# on c Phng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a111tr.^b24cm#242064#Tp lm vn#Ting Vit#Vn hc## 00741000000000301000450002600110000000100130001100200400002400700560006400500180 01200050015001380140006001530190005001590820004001648080005001680080005001730090 01800178010000500196011001400201012005100215013000700266021010600273020001000379 020001200389020001400401020000800415020000800423039000800431#VV09.06506#V Ch C ng#Phng chng rt cho vt nui min ni#V Ch Cng (ch.b.), Nguyn Xun T rch, inh Vn Tuyn#Nguyn Xun Trch#inh Vn Tuyn#9500#Vi?t#636#^214#^aH.#^ aVn ho dn tc#2009#^a47tr.^b21cm#Sch phc v ng bo dn tc thiu s v mi n ni#242065#Cung cp nhng kin thc c bn, nhng kinh nghim v phng php phng chng rt cho vt nui min ni#Chn nui#Phng chng#ng vt nui#Gia sc#Gia cm#Hng H## 00535000000000277000450002600110000000200190001100700480003000500140007801400060 00920190005000980820010001038080005001130080005001180090011001230100005001340110 01500139004001800154005001500172005001700187013000700204020000800211020000800219 020000700227020001500234039000800249#VV09.06507#Bi tp lch s 12#Nguyn S Qu , Nguyn Mai Anh, V Th nh Tuyt#Nguyn S Qu#9700#Vi?t#959.70076#^214#^aH.# ^aGio dc#2009#^a152tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Nguyn Mai Anh#V Th nh Tuyt #242066#Bi tp#Lch s#Lp 12#Sch gio khoa#Hng H## 00863000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020013000450030015000580070063000730220004001360040018001400080 00500158009001100163010000500174011001500179015003300194013000700227005001400234 00500150024800500160026300500170027900500110029602101320030702000110043902000060 0450020002200456020001500478039000800493#VV09.06508#VV09.06509#13700#Vi?t#372.6 #^214#Ting Vit 1#Sch gio vin#B.s.: ng Th Lanh (ch.b.), Hong Ha Bnh, N guyn Th Hnh..#T.2#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2009#^a311tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#242067#ng Th Lanh#Hong Ha Bnh#Nguyn Th Hnh# L Th Tuyt Mai#Nguyn Tr#Trnh by mc ch, yu cu, dng dy hc cho mi bi v tin trnh dy - hc c th cho tng bi theo chng trnh Ting Vit 1# Ting Vit#Lp 1#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hng H## 00906000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020013000450030015000580070068000730220004001410050019001450050 01500164005001600179005001300195005001400208004001800222008000500240009001100245 01000050025601100150026101500330027601300070030902101420031602000110045802000060 0469020002200475020001200497020001500509039000800524#VV09.06511#VV09.06510#16300 #Vi?t#372.6#^214#Ting Vit 4#Sch gio vin#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Hong Ho Bnh, Nguyn Th Hnh..#T.1#Nguyn Minh Thuyt#Hong Ho Bnh#Nguyn T h Hnh# Vit Hng#Bi Minh Ton#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a368t r.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#242068#Trnh by mc ch, yu cu, dng dy hc cn thit cho mi bi v tin trnh dy - hc c th cho tng bi theo chng trnh Ting Vit 4#Ting Vit#Lp 4#Phng php ging dy#Tp lm v n#Sch gio vin#Hng H## 00795000000000349000450002600110000002600110001101900050002208200070002780800050 00340140006000390020010000450030015000550070052000700050011001220050013001330050 01000146005001200156005001900168004001800187008000500205009001100210010000500221 01100140022601500330024001300070027302101060028002000080038602000060039402000220 0400039000800422020001500430#VV09.06512#VV09.06513#Vi?t#372.87#^214#3700#m nh c 4#Sch gio vin#B.s.: Hong Long (ch.b.), L Minh Chu, Hong Ln..#Hong Lon g#L Minh Chu#Hong Ln#L c Sang#Nguyn Hong Thng#Ti bn ln th 4#^aH.#^ aGio dc#2009#^a84tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#242069#Trnh by n hng vn chung v dy m nhc lp 4. Hng dn c th hc cho tng bi tron g chng trnh#m nhc#Lp 4#Phng php ging dy#Hng H#Sch gio vin## 00873000000000337000450002600110000002600110001101900050002208200070002780800050 00340140006000390020010000450030015000550070062000700050014001320050014001460050 01600160005001100176004001800187008000500205009001100210010000500221011001500226 01500330024101300070027402101950028102000080047602000060048402000220049002000150 0512039000800527#VV09.06514#VV09.06515#Vi?t#372.86#^214#7600#Th dc 4#Sch gi o vin#B.s.: Trn ng Lm (ch.b.), ng c Thao, Trn nh Thun..#Trn ng L m#ng c Thao#Trn nh Thun#V Th Th#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#20 09#^a167tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#242070#Trnh by mc tiu, y u cu, ni dung i vi vic ging dy v hc tp chng trnh th dc lp 4. H ng dn ging dy theo tng bi nh: chuyn bng tip sc, chy tip sc v thi xp hng,...#Th dc#Lp 4#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hng H## 01011000000000397000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020010000430030015000530070062000680220004001300050016001340050 01600150005001900166005001300185005001300198004001800211008000500229009001100234 01000050024501100150025001500330026501300070029802102180030502000080052302000080 0531020001100539020001200550020000600562020002200568020001500590039000800605#VV0 9.06516#VV09.06517#10400#Vi?t#807#^214#Ng vn 6#Sch gio vin#Ch.b.: Nguyn K hc Phi, Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt..#T.1#Nguyn Khc Phi#Nguyn nh C h#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#Bi Mnh Nh#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio d c#2009#^a236tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#242071#Trnh by mc tiu cn t, nhng iu cn lu v bi hc, tin trnh t chc cc hot ng dy - hc, gi gii mt s bi tp v nhng ti liu tham kho cn thit i vi t ng bi hc theo chng trnh ng vn 6#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#L p 6#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hng H## 00909000000000385000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200070 00338080005000400020007000450030015000520070067000670220004001340050015001380050 00900153005001200162005001300174005001000187004001800197008000500215009001100220 01000050023101100150023601500330025101300070028402101600029102000050045102000060 0456020002200462020000700484020000900491020001500500039000800515#VV09.06518#VV09 .06519#8000#Vi?t#510.71#^214#Ton 6#Sch gio vin#B.s.: Phan c Chnh (tng c h.b.), Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh..#T.1#Phan c Chnh#Tn Thn#V Hu Bnh#P hm Gia c#Trn Lun#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2009#^a175tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#242072#Trnh by mc tiu, nhng im cn lu , g i dy hc, hng dn v bi tp v nhng ti liu b sung cn thit i vi t ng bi theo chng trnh ton lp 6#Ton#Lp 6#Phng php ging dy#i s#Hnh hc#Sch gio vin#Hng H## 00811000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200080 00338080005000410020011000460030015000570070072000720050010001440050017001540050 01400171005001300185004001800198008000500216009001100221010000500232011001500237 01500330025201300070028502101210029202000090041302000060042202000220042802000150 0450039000800465#VV09.06520#VV09.06521#7000#Vi?t#741.071#^214#M thut 6#Sch g io vin#B.s.: m Luyn (tng ch.b.), Nguyn Quc Ton (ch.b.), Triu Khc L.. #m Luyn#Nguyn Quc Ton#Triu Khc L#Bi Thun#Ti bn ln th 7#^aH.#^a Gio dc#2009#^a152tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#242073#Gii thiu mc ch, yu cu, ni dung v trnh by nhng hng dn c th cho tng bi the o chng trnh M thut lp 6#M thut#Lp 6#Phng php ging dy#Sch gio vi n#Hng H## 00906000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200070 00338080005000400020020000450030015000650070076000800050014001560050014001700050 01400184005001300198004001800211008000500229009001100234010000500245011001500250 01500330026501300070029802101740030502000180047902000060049702000220050302000080 0525020001500533039000800548#VV09.06522#VV09.06523#5200#Vi?t#170.71#^214#Gio d c cng dn 6#Sch gio vin#B.s.: H Nht Thng (tng ch.b. kim ch.b.), ng T hu Anh, Phm Vn Hng..#H Nht Thng#ng Thu Anh#Phm Vn Hng#V Xun Vinh# Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2009#^a112tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#242074#Gm nhng vn chung v chng trnh, sch gio khoa v phng p hp dy hc mn gio dc cng dn. Hng dn dy hc cc bi trong chng trnh mn gio dc cng dn lp 6#Gio dc cng dn#Lp 6#Phng php ging dy#o c#Sch gio vin#Hng H## 00815000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200060 00338080005000390020011000440030015000550070058000700050009001280050018001370050 01300155004001800168008000500186009001100191010000500202011001400207015003300221 01300070025402101680026102000090042902000060043802000220044402000150046603900080 0481#VV09.06524#VV09.06525#3400#Vi?t#372.5#^214#K thut 5#Sch gio vin#B.s.: on Chi (ch.b.), Nguyn Hunh Liu, Trn Th Thu..#on Chi#Nguyn Hunh Liu# Trn Th Thu#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a72tr.^b24cm#TTS ghi: B G io dc v o to#242075#Trnh by mc tiu, ni dung v mt s nh hng tron g dy hc mn K thut lp 5. Hng dn c th v k thut phc v, k thut nu i g v lp ghp m hnh k thut#K thut#Lp 5#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hng H## 00943000000000361000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200070 00338080005000400020020000450030015000650070084000800050014001640050014001780050 01400192005001300206004001800219008000500237009001100242010000500253011001500258 01500330027300500210030601300070032702101700033402000180050402000060052202000220 0528020000800550020001500558039000800573#VV09.06526#VV09.06527#5200#Vi?t#170.71 #^214#Gio dc cng dn 7#Sch gio vin#B.s.: H Nht Thng (tng ch.b. kim ch .b.), Phm Vn Hng (ch.b.), ng Thu Anh..#H Nht Thng#Phm Vn Hng#ng Th u Anh#V Xun Vinh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2009#^a108tr.^b24cm#TTS g hi: B Gio dc v o to#Nguyn Th Thu Hng#242076#Trnh by nhng vn ch ung v chng trnh, sch gio khoa v phng php dy hc, cng nh hng dn d y hc cc bi c th trong chng trnh mn gio dc cng dn 7#Gio dc cng d n#Lp 7#Phng php ging dy#o c#Sch gio vin#Hng H## 00828000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200100 00338080005000430020010000480030015000580070065000730050014001380050011001520050 01200163004001800175008000500193009001100198010000500209011001500214015003300229 01300070026202101740026902000080044302000060045102000220045702000150047903900080 0494#VV09.06528#VV09.06529#6600#Vi?t#796.44071#^214#Th dc 7#Sch gio vin#Tr n ng Lm (tng ch.b. kim ch.b.), V Hc Hi, V Bch Hu..#Trn ng Lm#V Hc Hi#V Bch Hu#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2009#^a136tr.^b24cm#TTS g hi: B Gio dc v o to#242077#Trnh by mc tiu, yu cu, ni dung v mt s im cn lu khi thc hin chng trnh cng nh s dng sch, ng thi h ng dn tng bi theo chng trnh th dc lp 7#Th dc#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hng H## 01022000000000361000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200100 00338080005000430020039000480030015000870070072001020050014001740050014001880050 01400202004001800216008000500234009001100239010000500250011001500255015003300270 00500120030300500130031501300070032802102540033502000090058902000110059802000060 0609020002200615020001500637039000800652#VV09.06530#VV09.06531#7000#Vi?t#373.18 071#^214#Hot ng gio dc ngoi gi ln lp 7#Sch gio vin#B.s.: H Nht Th ng (tng ch.b., ch.b.), on Phan Kim, Nguyn Th K..#H Nht Thng#on Phan K im#Nguyn Th K#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2009#^a152tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#L Thanh S#Bi Thun#242078#Trnh by mc tiu gio dc, ni dung chng trnh, phng tin trang thit b cn thit, phng thc t chc v nh gi kt qu hot ng cng nh hng dn tng ch im gio dc c th theo chng trnh hot ng gio dc ngoi gi ln lp ca lp 7#Gio dc#N goi kho#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hng H## 00909000000000385000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200070 00338080005000400020007000450030015000520070067000670220004001340050015001380050 00900153005001200162005001300174005001000187004001800197008000500215009001100220 01000050023101100150023601500330025101300070028402101600029102000050045102000060 0456020002200462020000700484020000900491020001500500039000800515#VV09.06532#VV09 .06533#7000#Vi?t#510.71#^214#Ton 7#Sch gio vin#B.s.: Phan c Chnh (tng c h.b.), Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh..#T.1#Phan c Chnh#Tn Thn#V Hu Bnh#P hm Gia c#Trn Lun#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2009#^a152tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#242079#Trnh by mc tiu, nhng im cn lu , g i dy hc, hng dn v bi tp v nhng ti liu b sung cn thit i vi t ng bi theo chng trnh Ton lp 7#Ton#Lp 7#Phng php ging dy#i s#Hnh hc#Sch gio vin#Hng H## 00884000000000337000450002600110000002600110001101900050002208200070002780800050 00340140006000390020010000450030015000550070056000700050011001260050013001370050 01400150005001000164004001800174008000500192009001100197010000500208011001400213 01500330022701300070026002102200026702000080048702000060049502000220050102000150 0523039000800538#VV09.06534#VV09.06535#Vi?t#780.71#^214#3200#m nhc 8#Sch gi o vin#B.s.: Hong Long (ch.b.), L Minh Chu, o Ngc Dung..#Hong Long#L Min h Chu#o Ngc Dung#Hong Ln#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2009#^a64tr.^b2 4cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#242080#Trnh by nhng vn chung v mc tiu, ni dung chng trnh, nhng iu cn lu trong chng trnh, v sch gi o khoa, phng php dy - hc mn m nhc lp 8 v hng dn c th v tng bi hc trong chng trnh#m nhc#Lp 8#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hng H## 00913000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430020011000480030015000590070079000740050018001530050013001710040 01800184008000500202009001100207010000500218011001500223015003300238013000700271 00500140027802101900029202000090048202000060049102000220049702000130051902000080 0532020001500540039000800555#VV09.06536#VV09.06537#11700#Vi?t#612.0071#^214#Sin h hc 8#Sch gio vin#B.s.: Nguyn Quang Vinh (tng ch.b. kim ch.b.), Trn n g Ct, Mnh Hng..#Nguyn Quang Vinh# Mnh Hng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGi o dc#2009#^a264tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#242081#Trn ng Ct #Gii thiu nhng vn chung v mn Sinh hc 8. Trnh by mc tiu, thng tin b sung, phng tin dy hc, gi tin trnh tit hc v hng dn v bi tp cho tng bi theo chng trnh#Sinh hc#Lp 8#Phng php ging dy#C th ngi #Sinh l#Sch gio vin#Hng H## 00966000000000397000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020012000430030015000550070075000700050018001450050013001630050 01300176005001300189004001800202008000500220009001100225010000500236011001500241 01500330025600500150028901300070030402101510031102000100046202000120047202000060 0484020002200490020001200512020000700524020001400531020001500545039000800560#VV0 9.06538#VV09.06539#10300#Vi?t#607#^214#Cng ngh 8#Sch gio vin#B.s.: Nguyn Minh ng (tng ch.b.), ng Vn o (ch.b.), Trn Hu Qu..#Nguyn Minh ng# ng Vn o#Trn Hu Qu#Trn Mai Thu#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2009#^a 231tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Vn Vn#242082#Trnh by m c tiu, ni dung, phng php, thit b dy hc, nh gi kt qu v ti liu th am kho cho tng bi hc theo chng trnh Cng ngh lp 8#Cng ngh#Cng nghip #Lp 8#Phng php ging dy#V k thut#C kh#K thut in#Sch gio vin#Hn g H## 00874000000000373000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200080 00338080005000410020009000460030015000550070071000700050009001410050014001500050 01700164005001200181004001800193008000500211009001100216010000500227011001500232 01500330024700500180028001300070029802101200030502000070042502000060043202000220 0438020000700460020001000467020001500477039000800492#VV09.06540#VV09.06541#7200 #Vi?t#531.071#^214#Vt l 8#Sch gio vin#B.s.: V Quang (tng ch.b.), Bi Gia Thnh (ch.b.), Dng Tin Khang..#V Quang#Bi Gia Thnh#Dng Tin Khang#V Tr ng R#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2009#^a159tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio d c v o to#Trnh Th Hi Yn#242083#Gii thiu chng trnh, tm lc ni dung v mc tiu cng nh hng dn ging dy tng bi theo chng trnh vt l 8#V t l#Lp 8#Phng php ging dy#C hc#Nhit hc#Sch gio vin#Hng H## 00981000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200040 00338080005000370020012000420030015000540070077000690050015001460050017001610050 01400178005001300192004001800205008000500223009001100228010000500239011001500244 01500330025900500210029201300070031302102500032002000100057002000060058002000220 0586020001500608039000800623#VV09.06542#VV09.06543#7200#Vi?t#428#^214#Ting Anh 8#Sch gio vin#B.s.: Nguyn Vn Li (tng ch.b.), Nguyn Hnh Dung (ch.b.), ng Vn Hng..#Nguyn Vn Li#Nguyn Hnh Dung#ng Vn Hng#o Ngc Lc#Ti b n ln th 5#^aH.#^aGio dc#2009#^a160tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to #Thn Trng Lin Nhn#242084#Gii thiu quan im phng php b mn, hng dn ging dy chung v gi cc th thut ln lp, cng nhng kin thc nn v ngn ng, vn ho c lin quan n ni dung bi hc v cc gi v bi tp i vi tng bi theo chng trnh ting Anh 8#Ting Anh#Lp 8#Phng php ging dy#Sc h gio vin#Hng H## 01039000000000361000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200100 00338080005000430020039000480030015000870070075001020050014001770050014001910050 01400205004001800219008000500237009001100242010000500253011001500258015003300273 00500120030600500170031801300070033502102640034202000090060602000110061502000060 0626020002200632020001500654039000800669#VV09.06544#VV09.06545#5600#Vi?t#373.18 071#^214#Hot ng gio dc ngoi gi ln lp 8#Sch gio vin#B.s.: H Nht Th ng (tng ch.b. kim ch.b), Bi Ngc Dip, Nguyn Th K..#H Nht Thng#Bi Ngc Dip#Nguyn Th K#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2009#^a119tr.^b24cm#TTS g hi: B Gio dc v o to#Ng T Hin#Nguyn Dc Quang#242085#Trnh by mc ti u gio dc, ni dung chng trnh, phng tin trang thit b cn thit, phng thc t chc v nh gi kt qu hot ng cng nh hng dn thc hin tng ch im gio dc c th theo chng trnh hot ng gio dc ngoi gi ln lp ca lp 8#Gio dc#Ngoi kho#Lp 8#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hng H## 00952000000000373000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200090 00338080005000420020009000470030015000560070070000710050012001410050016001530050 01100169005001300180004001800193008000500211009001100216010000500227011001500232 01500330024700500140028001300070029402101980030102000070049902000060050602000220 0512020001200534020000900546020001500555039000800570#VV09.06546#VV09.06547#7000 #Vi?t#330.9597#^214#a l 9#Sch gio vin#B.s.: Nguyn Dc (tng ch.b.), T h Minh c (ch.b.), V Nh Vn..#Nguyn Dc# Th Minh c#V Nh Vn#Phm Th Sen#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a152tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio d c v o to#Ph Cng Vit#242086#Trnh by mc tiu, chng trnh, c im sc h gio khoa v mt s vn cn lu trong phng php ging dy, ng thi h ng dn, gi ging dy tng bi c th theo chng trnh a l lp 9#a l#L p 9#Phng php ging dy#a kinh t#Vit Nam#Sch gio vin#Hng H## 00953000000000397000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020009000470030015000560070069000710050009001400050014001490050 01500163005001400178004001800192008000500210009001100215010000500226011001500231 01500330024600500160027901300070029502101490030202000070045102000060045802000220 0464020000900486020001200495020001000507020001500517020001500532039000800547#VV0 9.06548#VV09.06549#16300#Vi?t#530.071#^214#Vt l 9#Sch gio vin#B.s.: V Qua ng (tng ch.b.), on Duy Hinh (ch.b.), Nguyn Vn Ho..#V Quang#on Duy Hinh# Nguyn Vn Ho#Ng Mai Thanh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a328tr.^b24 cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn c Thm#242087#Trnh by nhng vn chung v chng trnh, v sch gio khoa v sch gio vin, ng thi hng d n ging dy tng bi theo chng trnh vt l 9#Vt l#Lp 9#Phng php ging d y#in hc#in t hc#Quang hc#Nng lng hc#Sch gio vin#Hng H## 00901000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200100 00338080005000430020010000480030015000580070075000730050014001480050016001620040 01800178008000500196009001100201010000500212011001500217015003300232005001100265 00500120027600500160028801300070030402101810031102000080049202000060050002000220 0506020001500528039000800543#VV09.06550#VV09.06551#6000#Vi?t#796.44071#^214#Th dc 9#Sch gio vin#B.s.: Trn ng Lm (tng ch.b. kim ch.b.), Nguyn Hu B nh, V Hc Hi..#Trn ng Lm#Nguyn Hu Bnh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc #2009#^a128tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#V Hc Hi#V Bch Hu#n g Ngc Quang#242088#Trnh by mc tiu, yu cu, chng trnh v mt s im cn lu khi thc hin chng trnh v s dng sch ng thi hng dn ging dy tng bi theo chng trnh th dc lp 9#Th dc#Lp 9#Phng php ging dy#Sc h gio vin#Hng H## 00943000000000385000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200070 00338080005000400020007000450030015000520070071000670220004001380050015001420050 00900157005001600166005001300182005001800195004001800213008000500231009001100236 01000050024701100150025201500330026702101780030002000050047802000060048302000220 0489020001500511039000800526013000700534020000700541020000900548#VV09.06552#VV09 .06553#8700#Vi?t#510.71#^214#Ton 9#Sch gio vin#B.s.: Phan c Chnh (tng c h.b.), Tn Thn (ch.b.), Nguyn Huy oan..#T.2#Phan c Chnh#Tn Thn#Nguyn Hu y oan#Phm Gia c#Trng Cng Thnh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a1 92tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu v mc tiu, ni dung c a tng chng cng nh mc tiu, nhng im cn lu , gi v dy hc v hng dn v bi tp i vi tng bi trong chng trnh ton lp 9#Ton#Lp 9#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hng H#242089#i s#Hnh hc## 01002000000000397000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200090 00338080005000420020011000470030015000580070077000730050018001500050011001680050 01700179005001200196004001800208008000500226009001100231010000500242011001500247 01500330026201300070029502101910030202000090049302000060050202000220050802000100 0530020000900540020000800549020001100557020001300568020001500581039000800596#VV0 9.06554#VV09.06555#9900#Vi?t#576.5071#^214#Sinh hc 9#Sch gio vin#B.s.: Nguy n Quang Vinh (tng ch.b.), V c Lu (ch.b.), Nguyn Minh Cng..#Nguyn Quang Vinh#V c Lu#Nguyn Minh Cng#Mai S Tun#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2 009#^a219tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#242090#Gii thiu chng tr nh v sch gio khoa sinh hc 9. Trnh by mc tiu, thng tin b sung, thit b dy hc, gi tin trnh bi hc v hng dn v bi tp cho tng bi theo ch ng trnh#Sinh hc#Lp 9#Phng php ging dy#Di truyn#Sinh vt#Bin d#Mi tr ng#H sinh thi#Sch gio vin#Hng H## 00862000000000349000450002600110000002600110001101900050002208200080002780800050 00350140006000400020011000460030015000570070072000720050010001440050017001540050 01400171005001300185004001800198008000500216009001100221010000500232011001400237 01500330025100500160028401300070030002101450030702000090045202000060046102000220 0467020001500489039000800504#VV09.06556#VV09.06557#Vi?t#741.071#^214#4200#M th ut 9#Sch gio vin#B.s.: m Luyn (tng ch.b.), Nguyn Quc Ton (ch.b.), Tri u Khc L..#m Luyn#Nguyn Quc Ton#Triu Khc L#Bi Thut#Ti bn ln t h 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a88tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Hu Hnh#242091#Trnh by mc tiu, ni dung, phng php dy v hc, phng ph p nh gi kt qu hc tp ca hc sinh, ng thi hng dn c th cho tng bi #M thut#Lp 9#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hng H## 01022000000000373000450002600110000002600110001101900050002208200090002780800050 00360140006000410020033000470030015000800070081000950050015001760050016001910050 01900207005001600226004001800242008000500260009001100265010000500276011001400281 01500330029500500150032801300070034302102180035002000090056802000110057702000080 0588020002200596020000700618020001500625039000800640#VV09.06558#VV09.06559#Vi?t# 355.0071#^214#6500#Gio dc quc phng - an ninh 10#Sch gio vin#B.s.: ng c Thng (tng ch.b.), Nguyn c Hnh (ch.b.), Nguyn Quyt Chin..#ng c Th ng#Nguyn c Hnh#Nguyn Quyt Chin#Nguyn c ng#Ti bn ln th 1#^aH.#^a Gio dc#2009#^a59tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lng Th Hin#2420 92#Trnh by mc tiu, ni dung chng trnh v chun kin thc, k nng, phng php dy hc, phng tin v thit b dy hc, kim tra, nh gi kt qu hc t p, hng dn dy hc mn gio dc quc phng an ninh lp 10#Gio dc#Quc phng #An ninh#Phng php ging dy#Lp 10#Sch gio vin#Hng H## 00875000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020020000470030015000670070077000820050014001590050014001730040 01800187008000500205009001100210010000500221011001500226015003300241005001500274 00500140028901300070030302101450031002000080045502000070046302000220047002000100 0492020001500502039000800517#VV09.06561#VV09.06560#11700#Vi?t#546.071#^214#Ho hc 10 nng cao#Sch gio vin#B.s.: L Xun Trng (tng ch.b. kim ch.b.), Trn Quc c, Phm Tun Hng..#L Xun Trng#Trn Quc c#Ti bn ln th 2#^aH.#^ aGio dc#2009#^a263tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Phm Tun Hng#o n Vit Nga#242093#Trnh by mc tiu bi hc, cc bc chun b i vi gio vi n, hc sinh, gi t chc hot ng ging dy, hng dn v bi tp cho tng bi#Ho hc#Lp 10#Phng php ging dy#Ho v c#Sch gio vin#Hng H## 00935000000000373000450002600110000002600110001101900050002208200090002780800050 00360140006000410020021000470030015000680070068000830050010001510050011001610050 01600172005001300188004001800201008000500219009001100224010000500235011001500240 01500330025500500180028801300070030602101590031302000090047202000070048102000220 0488020001600510020001200526020001500538039000800553#VV09.06562#VV09.06563#Vi?t# 571.6071#^214#9600#Sinh hc 10 nng cao#Sch gio vin#B.s.: V Vn V (tng ch .b.), V c Lu (ch.b.), Nguyn Nh Hin..#V Vn V#V c Lu#Nguyn Nh Hin #Ng Vn Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a215tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn nh Quyn#242094#Trnh by mc tiu bi hc, thit b, phng php, ni dung v kim tra, nh gi, gi tin trnh t chc bi h c v t liu tham kho i vi tng bi hc#Sinh hc#Lp 10#Phng php ging d y#Sinh hc t bo#Vi sinh vt#Sch gio vin#Hng H## 00933000000000349000450002600110000002600110001101900050002208200070002780800050 00340140007000390020026000460030015000720070059000870050014001460050014001600050 01500174004001800189008000500207009001100212010000500223011001500228015003300243 01200340027601300070031002101740031702000180049102000070050902000220051602000220 0538020001500560039000800575#VV09.06565#VV09.06564#Vi?t#005.52#^214#10000#Ngh tin hc vn phng 11#Sch gio vin#B.s.: Ng nh Tuyt (ch.b.), Bi Vn Thanh, Nguyn Mai Vn#Ng nh Tuyt#Bi Vn Thanh#Nguyn Mai Vn#Ti bn ln th 1#^aH. #^aGio dc#2009#^a115tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hot ng gio dc ngh ph thng#242095#Gii thiu kin thc c bn v tin hc vn phng. H iu hnh Windows, h son tho vn bn Word, chng trnh bng tnh Excel, v l m vic vi mng cc b v tm hiu ngh#Tin hc vn phng#Lp 11#Phng php gi ng dy#Gio dc hng nghip#Sch gio vin#Hng H## 00964000000000373000450002600110000002600110001101900050002208200090002780800050 00360140006000410020033000470030015000800070076000950050015001710050014001860050 01600200005001500216004001800231008000500249009001100254010000500265011001400270 01500330028400500160031701300070033302101700034002000090051002000110051902000080 0530020002200538020000700560020001500567039000800582#VV09.06566#VV09.06567#Vi?t# 355.0071#^214#5800#Gio dc quc phng - an ninh 11#Sch gio vin#B.s.: ng c Thng (tng ch.b.), Phm Vn Thao (ch.b.), Nguyn c ng..#ng c Thng#P hm Vn Thao#Nguyn c ng#Nguyn Vn Qu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#20 09#^a51tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Phm Vn Trng#242096#Trnh b y nhng vn chung v mc tiu, ni dung chng trnh, chun kin thc, phn g php dy hc, phng tin - thit b dy hc, kim tra, nh gi kt qu hc t p#Gio dc#Quc phng#An ninh#Phng php ging dy#Lp 11#Sch gio vin#Hng H## 01038000000000385000450002600110000002600110001102102280002202000080025002000070 02580200011002650200012002760200022002880390008003100200015003180140006003330190 00500339082000400344808000500348002001100353003001500364007011000379022000400489 00800050049300900110049801000050050901100150051401500330052900500160056200500160 0578005001400594005000500608005001400613004001800627013000700645#VV09.06568#VV09 .06569#Trnh by mc tiu bi hc, nhng iu cn lu v ni dung, phng php v tin trnh t chc dy hc, v kim tra, nh gi gi gii bi tp v ti liu tham kho cn thit i vi tng bi hc theo chng trnh ng vn 11#Ng v n#Lp 11#Ting Vit#Tp lm vn#Phng php ging dy#Hng H#Sch gio vin#99 00#Vi?t#807#^214#Ng vn 11#Sch gio vin#B.s.: Phan Trng Lun (tng ch.b.), Trn ng Suyn (ch.b. phn vn), Bi Minh Ton (ch.b. phn ting Vit)..#T.1#^a H.#^aGio dc#2009#^a222tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Phan Trng Lu n#Trn ng Suyn#Bi Minh Ton#L A#L Nguyn Cn#Ti bn ln th 2#242097## 00796000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200040 00338080005000370020013000420030015000550070076000700050014001460050019001600040 01800179008000500197009001100202010000500213011001500218015003300233005001300266 00500110027900500130029001300070030302100740031002000100038402000070039402000220 0401020001500423039000800438#VV09.06570#VV09.06571#7600#Vi?t#428#^214#Ting Anh 11#Sch gio vin#B.s.: Hong Vn Vn (tng ch.b., ch.b.), Hong Th Xun Hoa, o Ngc Lc..#Hong Vn Vn#Hong Th Xun Hoa#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio d c#2009#^a167tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#o Ngc Lc#V Th Li# Tun Minh#242098#Gii thiu chng trnh, sch gio khoa v gi ging dy ch o 16 bi hc#Ting Anh#Lp 11#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hng H## 00900000000000373000450002600110000002600110001101900050002208200070002780800050 00340140006000390020010000450030015000550070079000700050009001490050023001580050 01500181005001700196004001800213008000500231009001100236010000500247011001500252 01500330026700500180030001300070031802101210032502000070044602000070045302000220 0460020001200482020000900494020001500503039000800518#VV09.06572#VV09.06573#Vi?t# 330.91#^214#6600#a l 11#Sch gio vin#B.s.: L Thng (tng ch.b.), Nguyn T h Minh Phng ( ch.b.), Phm Vit Hng..#L Thng#Nguyn Th Minh Phng#Phm V it Hng#Nguyn Vit Hng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a144tr.^b24cm# TTS ghi: B Gio dc v o to#ng Th an Thanh#242099#Trnh by mc tiu, th it b dy hc, trng tm bi, tin trnh dy hc, cc thng tin b tr cn thi t cho tng bi hc#a l#Lp 11#Phng php ging dy#a kinh t#Th gii#Sch gio vin#Hng H## 01066000000000361000450002600110000002600110001101900050002208200090002780800050 00360140006000410020023000470030015000700070066000850050013001510050008001640050 01300172005001200185004001800197008000500215009001100220010000500231011001500236 01500330025100500120028401300070029602103320030302000070063502000100064202000070 0652020002200659020001500681039000800696#VV09.06575#VV09.06574#Vi?t#512.0071#^21 4#9200#i s v gii tch 11#Sch gio vin#B.s.: Trn Vn Ho ( tng ch.b.), V Tun (ch.b.), o Ngc Nam..#Trn Vn Ho#V Tun#o Ngc Nam#L Vn Tin#T i bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a207tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#V Vit Yn#242100#Gii thiu v chng trnh v sch gio khoa cng phng php dy hc mn i s v gii tch lp 11. Trnh by mc tiu, mc ch, yu cu, ni dung bi hc, mt s bi tp v nhng kin thc b sung cn thit v h m s lng gic, phng trnh lng gic, t hp xc sut, dy s - cp s cng v cp s nhn, gii hn v o hm#i s#Gii tch#Lp 11#Phng php ging d y#Sch gio vin#Hng H## 00851000000000337000450002600110000002600110001101900050002208200090002780800050 00360140006000410020021000470030015000680070070000830050011001530050014001640050 01400178005000700192004001800199008000500217009001100222010000500233011001500238 01500330025301300070028602101590029302000090045202000070046102000220046802000150 0490039000800505#VV09.06578#VV09.06579#Vi?t#516.0071#^214#6600#Hnh hc 11 nng cao#Sch gio vin#B.s.: on Qunh (tng ch.b.), Vn Nh Cng (ch.b.), Phm K hc Ban..#on Qunh#Vn Nh Cng#Phm Khc Ban#T Mn#Ti bn ln th 2#^aH.#^ aGio dc#2009#^a144tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#242101#Gii thiu chng trnh, sch gio khoa, cc vn c th ca tng chng ng thi hng dn dy hc tng bi theo chng trnh hnh hc nng cao ca lp 11#Hnh hc#L p 11#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hng H## 00955000000000373000450002600110000002600110001101900050002208200090002780800050 00360140006000410020033000470030015000800070081000950050011001760050016001870050 01900203005001300222004001800235008000500253009001100258010000500269011001400274 01500330028800500160032101300070033702101570034402000090050102000110051002000080 0521020002200529020000700551020001500558039000800573#VV09.06576#VV09.06577#Vi?t# 355.0071#^214#6500#Gio dc quc phng - an ninh 12#Sch gio vin#B.s.: ng c Thng (tng ch.b.), ng Xun Quch (ch.b.), Nguyn Quyt Chin..#on Qunh# ng Xun Quch#Nguyn Quyt Chin#Cn Vn Chc#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2009#^a60tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn c ng#242102#Tr nh by mc tiu, ni dung chng trnh, chun kin thc, k nng, phng php d y hc, phng tin - thit b dy hc, kim tra, nh gi kt qu hc tp#Gio d c#Quc phng#An ninh#Phng php ging dy#Lp 12#Sch gio vin#Hng H## 01023000000000409000450002600110000002600110001101900050002208200080002780800050 00350140007000400020019000470030015000660070078000810050016001590050015001750050 01600190005001700206004001800223008000500241009001100246010000500257011001500262 01500330027700500160031001300070032602101390033302000070047202000070047902000220 04860200013005080200012005210200021005330200017005540200019005710200015005900390 00800605#VV09.06580#VV09.06581#Vi?t#530.071#^214#13500#Vt l 12 nng cao#Sch gio vin#B.s.: Nguyn Th Khi (tng ch.b.), V Thanh Khit (ch.b.), Nguyn c Hip..#Nguyn Th Khi#V Thanh Khit#Nguyn c Hip#Nguyn Ngc Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a312tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#N guyn c Thm#242103#Gii thiu chng trnh nng cao, cc chun kin thc - k nng cn t, hng dn ging dy tng bi theo chng trnh Vt l nng cao 12 #Vt l#Lp 12#Phng php ging dy#ng lc hc#Sng c hc#Dng in xoay chi u#Thuyt tng i#Ht nhn nguyn t#Sch gio vin#Hng H## 01032000000000397000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200040 00338080005000370020011000420030015000530070085000680220004001530050016001570050 01600173005001400189005000500203005001300208004001800221008000500239009001100244 01000050025501100150026001500330027501300070030802102280031502000080054302000070 0551020000800558020001100566020001200577020002200589020001500611039000800626#VV0 9.06583#VV09.06582#8200#Vi?t#807#^214#Ng vn 12#Sch gio vin#B.s.: Phan Trn g Lun (tng ch.b.), Trn ng Suyn (ch.b.), Bi Minh Ton (ch.b.)..#T.2#Phan T rng Lun#Trn ng Suyn#Bi Minh Ton#L A#ng Anh o#Ti bn ln th 1#^aH. #^aGio dc#2009#^a183tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#242104#Trnh b y mc tiu bi hc, nhng iu cn lu v ni dung, phng php v tin trnh t chc dy hc, v kim tra, nh gi gi gii bi tp v ti liu tham kho cn thit i vi tng bi hc theo chng trnh ng vn 12#Ng vn#Lp 12#Vn h c#Ting Vit#Tp lm vn#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hng H## 00985000000000385000450002600110000002600110001101900050002208200080002780800050 00350140007000400020010000470030015000570070077000720050017001490050009001660050 02000175005000900195004001800204008000500222009001100227010000500238011001500243 01500330025800500140029101300070030502101760031202000070048802000070049502000220 0502020001200524020002100536020001900557020001500576039000800591#VV09.06584#VV09 .06585#Vi?t#530.071#^214#10600#Vt l 12#Sch gio vin#B.s.: Lng Duyn Bnh (tng ch.b.), V Quang (ch.b.), Nguyn Thng Chung..#Lng Duyn Bnh#V Quang# Nguyn Thng Chung#T Giang#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a239tr.^b24 cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trn Ch Minh#242105#Trnh by chng trnh vt l ph thng, k hoch v ni dung dy hc, v sch gio khoa, phng php d y hc, ng thi hng dn dy hc tng bi theo chng trnh vt l 12#Vt l# Lp 12#Phng php ging dy#Sng c hc#Dng in xoay chiu#Ht nhn nguyn t #Sch gio vin#Hng H## 01004000000000385000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200040 00338080005000370020011000420030015000530070085000680220004001530050016001570050 01600173005001400189005000500203005001400208008000500222009001100227010000500238 01100150024301500330025801300070029102102290029802000080052702000070053502000080 0542020001100550020001200561020002200573020001500595039000800610#VV09.06586#VV09 .06587#9900#Vi?t#807#^214#Ng vn 12#Sch gio vin#B.s.: Phan Trng Lun (tng ch.b.), Trn ng Suyn (ch.b.), Bi Minh Ton (ch.b.)..#T.1#Phan Trng Lun#Tr n ng Suyn#Bi Minh Ton#L A#L Nguyn Cn#^aH.#^aGio dc#2009#^a221tr.^b24 cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#242106#Trnh by mc tiu bi hc, nhng i u cn lu v ni dung, phng php v tin trnh t chc dy hc, v kim tra, nh gi, gi gii bi tp v ti liu tham kho cn thit i vi tng bi h c theo chng trnh ng vn 12#Ng vn#Lp 12#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Ph ng php ging dy#Sch gio vin#Hng H## 00819000000000337000450002600110000002600110001101900050002208200090002780800050 00360140006000410020021000470030015000680070070000830050011001530050014001640050 01400178005000700192004001800199008000500217009001100222010000500233011001500238 01500330025301300070028602101270029302000090042002000070042902000220043602000150 0458039000800473#VV09.06588#VV09.06589#Vi?t#516.0071#^214#6200#Hnh hc 12 nng cao#Sch gio vin#B.s.: on Qunh (tng ch.b.), Vn Nh Cng (ch.b.), Phm K hc Ban..#on Qunh#Vn Nh Cng#Phm Khc Ban#T Mn#Ti bn ln th 1#^aH.#^ aGio dc#2009#^a136tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#242107#Trnh by mc tiu, cc iu cn lu , nhng hng dn v hot ng tm hiu bi v bi t p theo chng trnh hnh hc lp 12#Hnh hc#Lp 12#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hng H## 00973000000000361000450002600110000002600110001101900050002208200100002780800050 00370140006000420020040000480030015000880070075001030050012001780050011001900050 01400201005001400215004001800229008000500247009001100252010000500263011001500268 01500330028300500170031601300070033302101990034002000090053902000110054802000070 0559020002200566020001500588039000800603#VV09.06590#VV09.06591#Vi?t#373.18071#^2 14#6200#Hot ng gio dc ngoi gi ln lp 12#Sch gio vin#B.s.: Bi S Tn g (tng ch.b., ch.b.), L Vn Cu (ch.b.), Bi Ngc Dip..#Bi S Tng#L Vn C u#Bi Ngc Dip#Trn Quy Nhn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a137tr.^b2 4cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Dc Quang#242108#Trnh by mc tiu gio dc, mc tiu hot ng, ni dung hot ng c th nh: cng tc chun b, t chc hot ng v kt thc hot ng theo chng trnh hot ng gio dc gi ln lp ca lp 12#Gio dc#Ngoi kho#Lp 12#Phng php ging dy#Sch gio v in#Hng H## 00837000000000349000450002600110000002600110001101900050002208200080002780800050 00350140006000400020013000460030015000590070071000740050013001450050008001580050 01900166005001600185004001800201008000500219009001100224010000500235011001500240 01500330025500500130028801300070030102101170030802000100042502000070043502000220 0442020001500464039000800479#VV09.06592#VV09.06593#Vi?t#515.071#^214#8200#Gii tch 12#Sch gio vin#B.s.: Trn Vn Ho (tng ch.b.), V Tun (ch.b.), L Th Thin Hng..#Trn Vn Ho#V Tun#L Th Thin Hng#Nguyn Tin Ti#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a183tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Cn Vn Tut#242109#Trnh by mc tiu, mc ch, yu cu, ni dung bi hc v mt s bi tp c th theo chng trnh gii tch lp 12#Gii tch#Lp 12#Phng ph p ging dy#Sch gio vin#Hng H## 00824000000000337000450002600110000002600110001101900050002208200090002780800050 00360140006000410020012000470030015000590070072000740050013001460050015001590050 01300174005001500187004001800202008000500220009001100225010000500236011001500241 01500330025601300070028902101290029602000090042502000070043402000220044102000150 0463039000800478#VV09.06594#VV09.06595#Vi?t#516.0071#^214#4600#Hnh hc 12#Sch gio vin#B.s.: Trn Vn Ho (tng ch.b.), Nguyn Mng Hy (ch.b.), Khu Quc Anh ..#Trn Vn Ho#Nguyn Mng Hy#Khu Quc Anh#Trn c Huyn#Ti bn ln th 1#^aH .#^aGio dc#2009#^a100tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#242110#Trnh b y mc tiu, mc ch, ni dung, yu cu v hng dn gii bi tp i vi tng bi hc theo chng trnh hnh hc lp 12#Hnh hc#Lp 12#Phng php ging dy# Sch gio vin#Hng H## 00606000000000289000450002600110000002600110001100200630002200300140008500700370 00990050020001360140007001560190005001630820004001688080005001720080005001770090 01100182010000500193011001500198013000700213004001800220020001000238020002000248 020000800268020001800276020001400294039000800308#VV09.06596#VV09.06597#Tuyn ch n v gii thiu thi tt nghip trung hc ph thng#Mn ting Anh#Mai Th Ph ng Tho s.t., tuyn chn#Mai Th Phng Tho#26500#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a196tr.^b24cm#242111#Ti bn ln th 1#Ting Anh#Ph thng trung hc#Bi tp# thi tt nghip#Sch c thm#Hng H## 00592000000000289000450002600110000002600110001100200630002200300110008500700320 00960050015001280140007001430190005001500820007001558080005001620080005001670090 01100172010000500183011001400188004001800202013000700220020000700227020002000234 020000800254020001800262020001400280039000800294#VV09.06598#VV09.06599#Tuyn ch n v gii thiu thi tt nghip trung hc ph thng#Mn a l#Hunh Ch Danh s.t., tuyn chn#Hunh Ch Danh#12500#Vi?t#915.97#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a8 4tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#242112#a l#Ph thng trung hc#Bi tp# thi t t nghip#Sch c thm#Hng H## 00544000000000277000450002600110000002600110001100200450002200300090006700700140 00760050014000900140007001040190005001110820007001168080005001230080005001280090 01100133010000500144011001500149004004000164013000700204020000500211020000800216 020002000224020001400244039000800258#VV09.06600#VV09.06601#Luyn tp thi tt ngh ip trung hc ph thng#Mn ton#Phan Huy Khi#Phan Huy Khi#44000#Vi?t#510.76# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a335tr.^b24cm#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung #242113#Ton#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#Hng H## 00708000000000337000450002600110000002600110001100200470002200300230006900700620 00920050015001540140007001690190005001760820009001818080005001900080005001950090 01100200010000500211011001500216004001800231005001200249005001700261005001500278 00500140029301300070030702000070031402000070032102000080032802000120033602000140 0348039000800362#VV09.06602#VV09.06603#Luyn gii bi tp i s 10 chun v nn g cao#T lun v trc nghim#B.s.: Nguyn Vn Lc (ch.b.), Bi Hu c, Nguyn V n Hong..#Nguyn Vn Lc#43500#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a307tr .^b24cm#Ti bn ln th 1#Bi Hu c#Nguyn Vn Hong#Nguyn Th Lan#Hn Minh T on#242114#i s#Lp 10#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Hng H## 00651000000000313000450002600110000002600110001100200490002200300230007100700580 00940050015001520140007001670190005001740820009001798080005001880080005001930090 01100198010000500209011001500214004001800229005001100247005001400258013000700272 020000900279020000700288020000800295020001200303020001400315039000800329#VV09.06 604#VV09.06605#Luyn gii bi tp hnh hc 10 chun v nng cao#T lun v trc nghim#B.s.: Nguyn Vn Lc (ch.b.), V Th Nga, Hn Minh Ton..#Nguyn Vn Lc# 31500#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a219tr.^b24cm#Ti bn ln th 1# V Th Nga#Hn Minh Ton#242115#Hnh hc#Lp 10#Bi tp#Trc nghim#Sch c th m#Hng H## 00589000000000289000450002600110000002600110001100200450002200300120006700700280 00790050013001070140007001200190005001270820007001328080005001390080005001440090 01100149010000500160011001500165004004000180005001400220013000700234020000800241 020002000249020000800269020001400277039000800291#VV09.06606#VV09.06607#Luyn tp thi tt nghip trung hc ph thng#Mn ho hc#Trn S Tun, L Thanh Xun#Trn S Tun#29500#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a219tr.^b24cm#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung#L Thanh Xun#242116#Ho hc#Ph thng trung hc#B i tp#Sch c thm#Hng H## 00608000000000289000450002600110000002600110001100200450002200300120006700700360 00790050015001150140007001300190005001370820010001428080005001520080005001570090 01100162010000500173011001500178004004000193005002000233013000700253020000800260 020002000268020000800288020001400296039000800310#VV09.06608#VV09.06609#Luyn tp thi tt nghip trung hc ph thng#Mn lch s#Phm Hng Vit, Nguyn Th Bch o#Phm Hng Vit#28500#Vi?t#959.70076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a212tr.^b24c m#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung#Nguyn Th Bch o#242117#Lch s#Ph thng trung hc#Bi tp#Sch c thm#Hng H## 00554000000000277000450002600110000002600110001100200450002200300130006700700130 00800050013000930140007001060190005001130820007001188080005001250080005001300090 01100135010000500146011001500151004004000166013000700206020000900213020002000222 020001400242020001500256039000500271#VV09.06610#VV09.06611#Luyn tp thi tt ngh ip trung hc ph thng#Mn sinh hc#Trn Th Hu#Trn Th Hu#22000#Vi?t#570.7 6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a160tr.^b24cm#Ti bn ln th 1, c chnh l, b su ng#242118#Sinh hc#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Kvn## 00578000000000301000450002600110000002600110001100200200002200300390004200700290 00810050014001100140007001240190005001310820008001368080005001440080005001490090 01100154010000500165011001400170005001400184013000700198020000700205020000700212 020000800219020000900227020002100236020001400257039000500271#VV09.06612#VV09.066 13#Chuyn vt l 12#Dao ng in t, dng in xoay chiu#Mai Chnh Tr, Ng Ngc Thu#Mai Chnh Tr#12400#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a99tr.^b 24cm#Ng Ngc Thu#242119#Vt l#Lp 12#in t#Dao ng#Dng in xoay chiu#S ch c thm#Kvn## 00711000000000313000450002600110000002600110001100100110002200200380003300700110 00710140007000820190005000890820004000948080005000980080005001030090011001080100 00500119011001400124004001800138012003100156013000700187021012900194020000800323 020000700331020002200338020000800360020000900368020001500377039000500392#VV09.06 614#VV09.06615#L Huy Bc#ng gi v bin c (-Nt H-Minh-U)#L Huy Bc#18000 #Vi?t#813#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a91tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Chuyn d y - hc ng vn 12#242120#Gii thiu vn bn, tm hiu tc gi, tc phm, gi t r ni dung, ngh thut, t liu tham kho v tc phm "ng gi v bin c"#Ng vn#Lp 12#Phng php ging dy#Tc gi#Tc phm#Sch gio vin#Kvn## 00757000000000301000450002600110000002600110001100100170002200200330003900700170 00720140007000890190005000960820012001018080005001130080005001180090011001230100 00500134011001400139004001800153012003100171013000700202021017000209020000800379 020000700387020002200394020001900416020001500435039000500450#VV09.06616#VV09.066 17# Th Cm Nhung#Tuyn ngn c lp (H Ch Minh)# Th Cm Nhung#13000#Vi? t#895.9223007#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a75tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Chuyn dy - hc ng vn 12#242121#Gii thiu cc vn bn, tm hiu tc gi, tc phm , bi ging tham kho, tm hiu gi tr ni dung, ngh thut, t liu tham kho v "Tuyn ngn c lp" ca H Ch Minh#Ng vn#Lp 12#Phng php ging dy#Ph n tch tc phm#Sch gio vin#Kvn## 00740000000000325000450002600110000002600110001100100100002200200180003200700100 00500140007000600190005000670820012000728080005000840080005000890090011000940100 00500105011001400110004001800124012003100142013000700173021014600180020000800326 02000070033402000180034102000090035902000040036802000220037202000150039403900050 0409#VV09.06618#VV09.06619#Hong Dc#Sng (Xun Qunh)#Hong Dc#16000#Vi?t#895 .9221007#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a88tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Chuyn dy - hc ng vn 12#242122#Gii thiu cc vn bn, tm hiu v tc gi, tc phm, t liu tham kho v bi th "Sng" ca Xun Qunh theo chng trnh sch gio k hoa lp 12#Ng vn#Lp 12#Phn tch vn hc#Tc phm#Th#Phng php ging dy#S ch gio vin#Kvn## 00818000000000325000450002600110000002600110001100200290002200300640005100700450 01150050014001600140007001740190005001810820008001868080005001940080005001990090 01100204010000500215011001400220004001800234015004700252013000700299005001600306 02100970032202000080041902000160042702000200044302000090046302000150047203900050 0487#VV09.06620#VV09.06621#Lch s a phng: An Giang#Ti liu dy - hc ti c c trng trung hc thuc tnh An Giang#B.s.: Phan Vn Kin (ch.b.), V Thnh Ph ng#Phan Vn Kin#18500#Vi?t#959.791#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a95tr.^b24cm#T i bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to tnh An Giang#242123#V Thnh Phng#Gii thiu v lch s a phng An Giang vi gn 15 bi dng ging dy t lp 6 n lp 12#Lch s#Trung hc c s#Ph thng trung hc#An Giang#Sc h gio vin#Kvn## 00495000000000265000450002600110000002600110001100200250002200700420004700500140 00890140006001030190005001090820006001148080005001200080005001250090011001300100 00500141011001500146004001800161005001300179013000700192020000500199020000600204 020001400210039000500224#VV09.06623#VV09.06622#Dy con hc ton 2 nh#B.s.: L Tin Thnh (ch.b.), V Vn Dng#L Tin Thnh#2300#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a176tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#V Vn Dng#242124#Ton#Lp 2#Sch c thm#Kvn## 00528000000000277000450002600110000002600110001100200350002200300400005700700110 00970050011001080140007001190190005001260820007001318080005001380080005001430090 01100148010000500159011001500164004001800179013000700197020000800204020000900212 020001000221020001400231039000500245#VV09.06624#VV09.06625#Luyn tp vn k chuy n tiu hc#Theo chng trnh v sch gio khoa mi#Nguyn Tr#Nguyn Tr#1800 0#Vi?t#372.67#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a140tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#242125 #Vn hc#Tiu hc#K chuyn#Sch c thm#Kvn## 00505000000000265000450002600110000002600110001100200380002200300160006000700170 00760050017000930140007001100190005001170820004001228080005001260080005001310090 01100136010000500147011001500152004001800167013000700185020001200192020001600204 020001400220039000500234#VV09.06626#VV09.06627#Kin thc, k nng c bn tp lm vn#Trung hc c s#Hunh Th Thu Ba#Hunh Th Thu Ba#29500#Vi?t#807#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a207tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#242126#Tp lm vn#Trung hc c s#Sch c thm#Kvn## 00513000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020032000450070013000770220004000900050013000940040018001070080 00500125009001100130010000500141011001500146013000700161020001000168020001100178 020000600189020000900195020001400204039000500218#VV09.06628#VV09.06629#18000#Vi ?t#372.6#^214#Tr chi thc hnh ting Vit 5#V Khc Tun#T.2#V Khc Tun#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a135tr.^b24cm#242127#Thc hnh#Ting Vit#L p 5#Tr chi#Sch c thm#KVn## 00727000000000313000450002600110000002600110001100200390002200300670006100700170 01280140007001450190005001520820006001578080005001630080005001680090011001730100 00500184011001500189004001800204001001700222013000700239021009000246020001800336 020001900354020000800373020000900381020000700390020001100397039000500408#VV09.06 630#VV09.06631#Gio trnh hng dn s dng Photoshop#Dng cho cc trng o t o h cao ng v trung cp chuyn nghip#Nguyn Ph Qung#26000#Vi?t#006.6#^214 #^aH.#^aGio dc#2009#^a235tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Nguyn Ph Qung#242128#G ii thiu tng quan v photoshop v cch s dng phn mm ny v, thit k, x l nh#Phn mm my tnh#Phn mm Photoshop#S dng#Thit k# ho#Gio trnh #Kvn## 00738000000000265000450002600110000002600110001100200480002200700110007001400070 00810190005000880820006000938080005000990080005001040090011001090100005001200110 01500125004001800140001001100158013000700169021024300176020001700419020002000436 020001100456039000500467#VV09.06632#VV09.06633#Gio trnh phng php lun nghi n cu khoa hc#V Cao m#23000#Vi?t#001.4#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a208tr.^b 24cm#Ti bn ln th 2#V Cao m#242129#Trnh by khi nim, c im v phng php thc hin nghin cu khoa hc, trnh t logic ca nghin cu khoa hc, la chn ti, thu thp v x l thng tin, t chc thc hin ti, c s o c khoa hc v nh gi nghin cu khoa hc#Phng php lun#Nghin cu khoa hc #Gio trnh#Kvn## 00726000000000277000450002600110000002600110001100200340002200300540005600700150 01100140007001250190005001320820006001378080005001430080005001480090011001530100 00500164011001500169004001800184001001500202013000700217021018100224020001800405 020000900423020001100432039000500443#VV09.06634#VV09.06635#Gio trnh thit k h thng lnh#Dng cho cc trng cao ng, trung cp chuyn nghip#Nguyn c L i#34000#Vi?t#621.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a263tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#N guyn c Li#242130#Phng php thit k kho lnh truyn thng v cc h thng lnh khc: thit k th tch v mt bng kho lnh, tnh nhit, cu trc xy dng v cch nhit, cch m, chn thit b...#H thng lm lnh#Thit k#Gio trnh# Kvn## 00781000000000301000450002600110000002600110001100200270002200300510004900700340 01000050021001340140007001550190005001620820004001678080005001710080005001760090 01100181010000500192011001500197004001800212001001200230013000700242021017100249 020001700420020001900437020000700456020001100463039000500474#VV09.06636#VV09.066 37#Gio trnh kinh t quc t#Dng cho cc trng cao ng, i hc khi Kinh t # c Bnh, Nguyn Th Thu Hng#Nguyn Th Thu Hng#30500#Vi?t#337#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a279tr.^b24cm#Ti bn ln th 2# c Bnh#242131#Nhng vn chung v kinh t quc t, quan h thng mi quc t, u t quc t, cn cn thanh ton v th trng tin t quc t, lin kt v hi nhp kinh t quc t. #Kinh t th gii#Thng mi quc t#u t#Gio trnh#Kvn## 00775000000000277000450002600110000002600110001100200290002200300560005100700130 01070140007001200190005001270820004001328080005001360080005001410090011001460100 00500157011001500162004001800177001001300195013000700208021023900215020000900454 020001800463020001100481039000500492#VV09.06638#VV09.06639#Gio trnh vt liu x y dng#Dnh cho h o to trung hc chuyn nghip v dy ngh#Phng Vn L#200 00#Vi?t#691#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a187tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Phng V n L#242132#Trnh by cc tnh cht c bn ca vt liu (tnh cht vt l ch y u v tnh cht c hc ch yu); Khi nim v nguyn tc ch to vt liu thi n nhin, gm xy dng, knh xy dng, thp, cht kt dnh v c, b tng, va x y dng...#Xy dng#Vt liu xy dng#Gio trnh#Kvn## 00785000000000313000450002600110000002600110001100200300002200700800005200500160 01320140007001480190005001550820008001608080005001680080005001730090011001780100 00500189011001500194004001800209005001200227005001800239005001600257013000700273 021012800280020002200408020000800430020001700438020001100455039000500466#VV09.06 640#VV09.06641#Gio trnh k thut xung - s#ng Vn Chuyt , Nguyn Th Thu H , Phm Xun Khnh... ; ng Vn Chuyt ch.b.#ng Vn Chuyt#24500#Vi?t#621.382 #^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a227tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#L Vn Thi#Nguyn T h Thu H#Phm Xun Khnh#242133#Trnh by h thng nhng kin thc t c bn n nng cao v k thut xung s nh: tn hiu xung, kho in t, mch vi phn... #K thut truyn thng#in t#K thut xung-s#Gio trnh#Kvn## 00680000000000265000450002600110000002600110001100200300002200700160005201400070 00680190005000750820008000808080005000880080005000930090011000980100005001090110 01500114004001800129001001600147013000700163021020100170020001500371020000900386 020001400395039000500409#VV09.06642#VV09.06643#X l s tn hiu v ng dng#Ph m Thng Hn#25500#Vi?t#621.382#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a235tr.^b24cm#Ti b n ln th 2#Phm Thng Hn#242134#Khi nim v tn hiu, cc loi tn hiu v c c php bin i tn hiu. Cc phng php x l tn hiu bng php lc, phn t ch tng quan, phn tch ph v vic ng dng x l tn hiu trong k thut#X l tn hiu#Tn hiu#Php bin i#Kvn## 01101000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010015000450020019000600030148000790070015002270220004002422210 02000246004001800266008000500284009001100289010000500300011001500305013000700320 02103150032702000190064202000230066102000200068402000230070402000200072702000110 0747039000500758#VV09.06644#VV09.06645#27000#Vi?t#660.6#^214#Trnh nh t#Cn g ngh sinh hc#Dng cho sinh vin i hc, cao ng thuc cc chuyn ngnh S p hm, nng nghip, lm nghip, thu sn, cng ngh sinh hc, gio vin sinh hc T HPT#Trnh nh t#T.4#Cng ngh di truyn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#200 9#^a171tr.^b24cm#242135#Khi nim v cng ngh sinh hc v cng ngh di truyn. Cc k thut ch yu v cng ngh di truyn trong phn tch axit nucleic. Hng dn phng php tch chit ADN v ARN v phng php phn tch ADN. Gii thiu c ng ngh di truyn ng vt, cng ngh di truyn thc vt v cng ngh di truyn i vi con ngi#Cng ngh sinh hc#Di truyn hc ng vt#Di truyn hc ngi #Di truyn hc thc vt#Cng ngh di truyn#Gio trnh#KVn## 00789000000000301000450002600110000002600110001100200400002200300600006200700110 01220140007001330190005001400820006001458080005001510080005001560090011001610100 00500172011001500177004001800192001001100210013000700221021019300228020000900421 020001000430020002400440020001100464039000500475020000700480#VV09.06646#VV09.066 47#Gio trnh vt liu v cng ngh c kh#Sch dng cho cc trng o to h t rung cp chuyn nghip#Hong Tng#19000#Vi?t#671.3#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 159tr.^b24cm#Ti bn ln th 7#Hong Tng#242136#Trnh by cc qu trnh cng ng h sn xut c kh, vt liu dng trong cng ngh c kh, cng ngh ch to phi , cng ngh b mt, cng ngh gia cng ct gt, ch tiu nh v kinh t k thu t#Vt liu#Cng ngh#Trung hc chuyn nghip#Gio trnh#Kvn#C kh## 00901000000000337000450002600110000002600110001100200240002200300670004600700280 01130050011001410140007001520190005001590820006001648080005001700080005001750090 01100180010000500191011001500196004001800211001001600229013000700245021022300252 02000080047502000220048302000140050502000100051902000090052902000090053802000110 0547039000500558#VV09.06649#VV09.06648#Gio trnh thit k Web#Dng cho cc tr ng o to h cao ng v trung cp chuyn nghip#Thc Bnh Cng, V Th Hu#V Th Hu#27000#Vi?t#006.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a248tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Thc Bnh Cng#242137#Cung cp nhng kin thc c bn v cu to v cch thit k mt trang Web n gin. ng dng ca ngn ng nh du siu vn bn (HT ML) v ngn ng lp trnh Java Script. Thit k giao din v li ch ca thng mi in t#Tin hc#Chng trnh my tnh#Phn mm Java#Trang Web#Thit k#ng d ng#Gio trnh#Kvn## 00793000000000301000450002600110000002600110001100200160002200300530003800700300 00910050013001210140007001340190005001410820004001468080005001500080005001550090 01100160010000500171011001500176004001800191001001600209013000700225021021600232 020000900448020000900457020000900466020001100475039000500486#VV09.06650#VV09.066 51#Sinh hc c th#Dng cho sinh vin cao ng, i hc chuyn ngnh...#Nguyn N h Hin, V Xun Dng#V Xun Dng#28500#Vi?t#571#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a2 43tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Nguyn Nh Hin#242138#Gii thiu ngun gc ca th c vt v ng vt, nhng c im ging v khc nhau gia chng. Trnh by chuy n ho vt cht v nng lng, tnh cm ng, sinh trng, pht trin v s sinh sn ca thc vt v ng vt#Sinh hc#ng vt#Thc vt#Gio trnh#Kvn## 00739000000000253000450002600110000002600110001100200180002200700160004001400070 00560190005000630820006000688080005000740080005000790090011000840100005000950110 01500100004001800115001001600133013000700149021030600156020001000462020000800472 039000500480#VV09.06652#VV09.06653#Quy hoch du lch#Bi Th Hi Yn#36500#Vi?t #338.4#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a342tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Bi Th Hi Y n#242139#Trnh by nhng vn l lun v thc tin qui hoch du lch. Nghin c u tim nng, cc iu kin, thc trng kinh doanh, xy dng, d bo nhu cu ph t trin, cc nh hng chin lc pht trin, t chc thc hin cc d n quy h och v quy hoch du lch vng bin, vng ni, cc vng nng thn ven #Qui h och#Du lch#Kvn## 00806000000000289000450002600110000002600110001100200260002200700420004800500130 00900140007001030190005001100820004001158080005001190080005001240090011001290100 00500140011001500145004001800160001001400178013000700192021026700199020000800466 020001600474020001000490020001100500039000500511#VV09.06654#VV09.06655#Danh php hp cht hu c#B.s.: Trn Quc Sn (ch.b.), Trn Th Tu#Trn Th Tu#17000#V i?t#547#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a147tr.^b24cm#Ti bn ln th 6#Trn Quc Sn #242140#Trnh by khi nim chung v cc nguyn tc chung ca danh php Hirocac bon, cc ion v gc t do, cc d vng; Danh php hp cht hu c v a chc n g nht; Hp cht tp phc v hp cht thin nhin, km theo cc tn c lu dn g v trnh t u tin ca cc nhm#Ho hc#Hp cht hu c#Danh php#Gio trnh# Kvn## 00697000000000265000450002600110000002600110001100200360002200700120005801400070 00700190005000770820007000828080005000890080005000940090011000990100005001100110 01500115004001800130001001200148013000700160021022900167020000800396020001300404 020000900417039000500426#VV09.06656#VV09.06657#Ton ri rc ng dng trong tin h c# c Gio#47500#Vi?t#004.01#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a407tr.^b24cm#Ti b n ln th 1# c Gio#242141#Trnh by nhng khi nim c bn ca thut ton v phng php quy, phng php m, quan h logic mnh , logic v t, l t huyt th, cy v ng dng ca cy, ngn ng hnh thc... trong ton ri rc ng dng vo tin hc#Tin hc#Ton ri rc#ng dng#Kvn## 00611000000000253000450002600110000002600110001100200220002200700140004401400070 00580190005000650820004000708080005000740080005000790090011000840100005000950110 01400100001001400114013000700128021017800135020001100313020001500324020001300339 039000500352#VV09.06658#VV09.06659#Nhp mn k nng sng#Hunh Vn Sn#12000#Vi ?t#158#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a76tr.^b24cm#Hunh Vn Sn#242142#Khi nim k nng sng cng nh nhng biu hin, vai tr v cch thc rn luyn tng k nng sng mi c nhn rn luyn tm ra l sng, cch sng tt p v tch cc cho mnh#Tm l hc#Tm l c nhn#K nng sng#Kvn## 00651000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200460003500700130 00810140007000940190005001010820004001068080005001100080005001150090011001200100 00500131011001400136013000700150021020600157020000900363020000700372020001300379 039000500392#VV09.06660#VV09.06661#L Bch Ngc#Gio dc k nng sng cho tr t 5 n 6 tui#L Bch Ngc#10000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a40tr.^b24 cm#242143#Cung cp cho tr nhng tri thc v gio dc k nng sng, a ra nhng phng tin v hnh thc gio dc tr m cc bc ph huynh p dng s c th gi o dc con tt v lm c cng vic hng ngy ca mnh#Gio dc#Tr em#K nng sng#Kvn## 00766000000000313000450002600110000002600110001100200310002200700630005301400070 01160190005001230820007001288080005001350080005001400090011001450100005001560110 01500161005001600176005001600192005001500208004001800223013000700241021014700248 020000800395020000900403020001100412020000900423020001500432039000500447#VV09.06 662#VV09.06663#Dy v hc tp vit tiu hc#B.s.: Trn Mnh Hng (ch.b.), Pha n Quang Thn, Nguyn Hu Cao#25000#Vi?t#372.63#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a144t r.^b24cm#Trn Mnh Hng#Phan Quang Thn#Nguyn Hu Cao#Ti bn ln th 3#242144 #Gii thiu ni dung, yu cu ca phn mn tp vit (lp 1, 2, 3) v bin php l uyn vit ch p i vi gio vin v hc sinh cc trng tiu hc#Dy hc#Tp vit#Ting Vit#Tiu hc#Sch gio vin#Kvn## 00783000000000349000450002600110000002600110001100200410002200300760006300700560 01390140007001950190005002020820008002078080005002150080005002200090011002250100 00500236011001500241005001200256005001600268005001200284012002600296013000700322 02000070032902000200033602000130035602000090036902000120037802000090039002000140 0399020001500413039000500428#VV09.06664#VV09.06665#ng lc hc vt rn dao ng v sng c#Dnh cho hc sinh n thi tt nghip THPT v luyn thi vo i hc, c ao ng#B.s.: V Vn Hng (ch.b.), Nguyn c Hip, L Cao Phan#25500#Vi?t#531. 076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a188tr.^b24cm#V Vn Hng#Nguyn c Hip#L Cao Phan#Cc chuyn vt l THPT#242145#Vt l#Ph thng trung hc#ng lc hc#Da o ng#Sng c hc#Cht rn#Sch c thm#Sch luyn thi#Kvn## 00671000000000277000450002600110000002600110001100200620002200300680008400700190 01520140007001710190005001780820004001838080005001870080005001920090011001970100 00500208011001500213005001900228004007700247013000700324020000800331020002000339 020001400359020001500373039000500388#VV09.06667#VV09.06666#Cht kin thc ng v n trong chng trnh trung hc ph thng#Phc v n thi tt nghip THPT, n thi tuyn sinh i hc, cao ng#Nguyn Trng Khnh#38000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a403tr.^b24cm#Nguyn Trng Khnh#Ti bn ln th 1, c chnh l, b s ung, theo chng trnh sch gio khoa mi#242146#Ng vn#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Kvn## 00525000000000277000450002600110000002600110001100200380002200300220006000700160 00820140007000980190005001050820007001108080005001170080005001220090011001270100 00500138011001500143005001600158013000700174020000500181020002000186020000700206 020001400213020001500227039000500242#VV09.06668#VV09.06669#n thi tt nghip tru ng hc ph thng#Theo chng trnh mi#Don Minh Cng#38500#Vi?t#510.76#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a327tr.^b24cm#Don Minh Cng#242147#Ton#Ph thng trung h c#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#Kvn## 00681000000000325000450002600110000002600110001100200330002200300580005500700140 01130140007001270190005001340820009001398080005001480080005001530090011001580100 00500169011001500174005001400189004001800203012003900221013000700260020000500267 02000130027202000170028502000070030202000200030902000070032902000140033603900050 0350#VV09.06670#VV09.06671#Phng trnh v bt phng trnh#n thi tt nghip TH PT, luyn thi vo i hc v cao ng#Phan Huy Khi#42000#Vi?t#512.0076#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a324tr.^b24cm#Phan Huy Khi#Ti bn ln th 1#Cc chuyn ton trung hc ph thng#242148#Ton#Phng trnh#Bt phng trnh#i s#Ph th ng trung hc#n tp#Sch c thm#Kvn## 00751000000000349000450002600110000002600110001100200560002200300230007800700650 01010140007001660190005001730820010001788080005001880080005001930090011001980100 00500209011001500214005001500229004001800244005001600262005001600278005001300294 00500120030701300070031902000050032602000110033102000080034202000200035002000120 0370020001400382039000500396#VV09.06672#VV09.06673#Rn luyn k nng gii bi t p ton trung hc ph thng#T lun v trc nghim#B.s.: Lng Mu Dng (ch.b.), Nguyn Xun Bu, Nguyn Hu Ngc..#27500#Vi?t#516.24076#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a199tr.^b24cm#Lng Mu Dng#Ti bn ln th 1#Nguyn Xun Bu#Nguyn Hu Ng c#Trn Hu Nho#L c Phc#242149#Ton#Lng gic#Bi tp#Ph thng trung hc#T rc nghim#Sch c thm#Kvn## 00746000000000349000450002600110000002600110001100200560002200300230007800700650 01010140007001660190005001730820009001788080005001870080005001920090011001970100 00500208011001500213005001500228004001800243005001600261005001600277005001300293 00500120030601300070031802000050032502000070033002000080033702000200034502000120 0365020001400377039000500391#VV09.06675#VV09.06674#Rn luyn k nng gii bi t p ton trung hc ph thng#T lun v trc nghim#B.s.: Lng Mu Dng (ch.b.), Nguyn Xun Bu, Nguyn Hu Ngc..#33000#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a239tr.^b24cm#Lng Mu Dng#Ti bn ln th 1#Nguyn Xun Bu#Nguyn Hu Ng c#Trn Hu Nho#L c Phc#242150#Ton#i s#Bi tp#Ph thng trung hc#Trc n ghim#Sch c thm#Kvn## 00610000000000301000450002600110000002600110001100200070002200300580002900700140 00870140007001010190005001080820008001138080005001210080005001260090011001310100 00500142011001500147005001400162004001800176012003900194013000700233020001500240 020000700255020002000262020000700282020001400289039000500303#VV09.06676#VV09.066 77#Hm s#n thi tt nghip THPT, luyn thi vo i hc v cao ng#Phan Huy Kh i#35000#Vi?t#515.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a263tr.^b24cm#Phan Huy Khi#Ti bn ln th 1#Cc chuyn ton trung hc ph thng#242151#Ton gii tch#Hm s#Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#Kvn## 00639000000000301000450002600110000002600110001100200310002200300610005300700450 01140140007001590190005001660820007001718080005001780080005001830090011001880100 00500199011001500204005001600219004001800235005001400253013000700267020000800274 020000800282020001200290020001600302020001400318039000500332#VV09.06678#VV09.066 79#Bi tp trc nghim khch quan#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sc h tham kho...#B.s.: Nguyn c Chuy (ch.b.), Cao Th Thng#21000#Vi?t#540.76#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a135tr.^b24cm#Nguyn c Chuy#Ti bn ln th 2#Cao Th Thng#242152#Ho hc#Bi tp#Trc nghim#Trung hc c s#Sch c thm#Kvn## 00763000000000349000450002600110000002600110001100200560002200300230007800700650 01010140007001660190005001730820008001788080005001860080005001910090011001960100 00500207011001500212005001500227004001800242005001600260005001600276005001300292 00500120030501300070031702000150032402000200033902000080035902000120036702000140 0379020001500393039000500408#VV09.06681#VV09.06680#Rn luyn k nng gii bi t p ton trung hc ph thng#T lun v trc nghim#B.s.: Lng Mu Dng (ch.b.), Nguyn Xun Bu, Nguyn Hu Ngc..#42000#Vi?t#515.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a303tr.^b24cm#Lng Mu Dng#Ti bn ln th 1#Nguyn Xun Bu#Nguyn Hu Ngc #Trn Hu Nho#L c Phc#242153#Ton gii tch#Ph thng trung hc#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Sch luyn thi#Kvn## 00648000000000301000450002600110000002600110001100200560002200300130007800700590 00910140007001500190005001570820010001628080005001720080005001770090011001820100 00500193011001500198005001500213005001600228005001200244013000700256020000900263 020002000272020002000292020001400312020001500326039000500341#VV09.06682#VV09.066 83#Rn luyn k nng gii bi tp ton trung hc ph thng#Mn hnh hc#B.s.: L ng Mu Dng (ch.b.), Nguyn Hu Ngc, L c Phc#23500#Vi?t#516.23076#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a171tr.^b24cm#Lng Mu Dng#Nguyn Hu Ngc#L c Phc#242 154#Hnh hc#Ph thng trung hc#Hnh hc khng gian#Sch c thm#Sch luyn th i#Kvn## 00652000000000313000450002600110000002600110001100200560002200300140007800700590 00920140007001510190005001580820008001638080005001710080005001760090011001810100 00500192011001500197005001500212005001600227005001200243013000700255020000500262 020001000267020002000277020000700297020001500304020001400319039000500333#VV09.06 684#VV09.06685#Rn luyn k nng gii bi tp ton trung hc ph thng#Mn gii tch#B.s.: Lng Mu Dng (ch.b.), Nguyn Hu Ngc, L c Phc#37000#Vi?t#515. 076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a279tr.^b24cm#Lng Mu Dng#Nguyn Hu Ngc#L c Phc#242155#Ton#Gii tch#Ph thng trung hc#n tp#Thi tt nghip#Sch c thm#TVn## 00728000000000349000450002600110000002600110001100200560002200300230007800700620 01010140007001630190005001700820009001758080005001840080005001890090011001940100 00500205011001500210005001500225004001800240005001600258005001300274005001600287 00500120030301300070031502000050032202000070032702000100033402000070034402000080 0351020001400359039000500373#VV09.06686#VV09.06687#Rn luyn k nng gii bi t p ton trung hc ph thng#i s v gii tch 11#B.s.: Lng Mu Dng (ch.b.), Nguyn Xun Bu, Trn Hu Nho..#28500#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a211tr.^b24cm#Lng Mu Dng#Ti bn ln th 2#Nguyn Xun Bu#Trn Hu Nho#Nguy n Hu Ngc#L c Phc#242156#Ton#i s#Gii tch#Lp 11#Bi tp#Sch c th m#TVn## 00691000000000337000450002600110000002600110001100200540002200300100007600700620 00860140007001480190005001550820009001608080005001690080005001740090011001790100 00500190011001500195005001500210004001800225005001600243005001300259005001600272 00500120028801300070030002000050030702000070031202000070031902000080032602000140 0334039000500348#VV09.06688#VV09.06689#Rn luyn k nng gii bi tp t lun v trc nghim#i s 10#B.s.: Lng Mu Dng (ch.b.), Nguyn Xun Bu, Trn Hu N ho..#33000#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a252tr.^b24cm#Lng Mu Dn g#Ti bn ln th 2#Nguyn Xun Bu#Trn Hu Nho#Nguyn Hu Ngc#L c Phc#242 157#Ton#i s#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#TVn## 00804000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200200 00500070017000700140007000870190005000940820006000998080005001050080005001100090 01100115010000500126011001500131013000700146021029800153020002000451020000900471 020000800480020001000488020001100498039000500509#VV09.06691#VV09.06692#VV09.0669 0#Nguyn Xun Vit#Gio trnh tin ho#Nguyn Xun Vit#37000#Vi?t#576.8#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a287tr.^b24cm#242158#Trnh by lch s pht trin ca hc t huyt tin ho theo ba giai on: s pht trin ca hc thuyt tin ho trc a cuyn, hc thuyt tin ho acuyn, s pht trin hc thuyt tin ho sau acuyn. Nu ra nhng bng chng tin ho, bin d di truyn, ngun gc s sng, ngun g c loi ngi v.v...#Hc thuyt tin ho#Tin ho#S sng#Nhn loi#Gio trnh#TV n## 00646000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200290 00480070015000770140007000920190005000990820006001048080005001100080005001150090 01100120010000500131011001500136013000700151021017400158020001600332020001800348 020000900366039000500375#VV09.06694#VV09.06693#VV09.06695#Nguyn Vn Th#i c ng v vt l ht nhn#Nguyn Vn Th#23000#Vi?t#537.9#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a159tr.^b24cm#242159#Trnh by nhng vn chnh v cu trc ht nhn v cc c trng c bn ca ht nhn, cc vn v phng x ht nhn, phn ng ht nh n nhn to, vt l ht nhn ng dng#Vt l ht nhn#Phn ng ht nhn#Phng x# TVn## 00749000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200370 00470070032000840140007001160190005001230820006001288080005001340080005001390090 01100144010000500155011001500160005001700175013000700192021020100199020001900400 020001000419020001400429020001100443039000500454#VV09.06696#VV09.06697#VV09.0669 8#H Quang Thu#Gio trnh h iu hnh Unix - Linux#H Quang Thu, Nguyn Tr T hnh#37000#Vi?t#005.4#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a295tr.^b24cm#Nguyn Tr Thnh #242160#Gii thiu mt s ni dung khai qut v Linux v nhng kin thc, k nn g c bn nht lm vic trong mi trng h iu hnh Linux, qun l mng, qu n l vo - ra, lp trnh, s dng tin ch Linux#H iu hnh Linux#Lp trnh#Qu n tr mng#Gio trnh#TVn## 00713000000000313000450002600110000002600110001102101550002202000220017702000050 01990200008002040200015002120390005002270140007002320190005002390820006002448080 00500250001001500255002003000270007001500300022000400315008000500319009001100324 010000500335011001500340013000700355005001500362020001300377020000900390#VV09.06 699#VV09.06700#Trnh by phng php dy ton c th nh s hc, i lng, o i lng, hnh hc, cch gii ton v k nng gii ton tiu hc cng p n gi i bi tp#Phng php ging dy#Ton#Bi tp#Sch gio vin#TVn#34000#Vi?t#372 .7#^214#Phm nh Thc#Phng php dy ton tiu hc#Phm nh Thc#T.2#^aH.#^aG io dc#2009#^a240tr.^b24cm#242161#Phm nh Thc#Gii bi tp#Tiu hc## 00653000000000313000450002600110000002600110001100200190002200300580004100700140 00990140007001130190005001200820010001258080005001350080005001400090011001450100 00500156011001500161005001400176004001800190012003900208013000700247020000500254 020001900259020000700278020001500285020002000300020001400320039000500334#VV09.06 701#VV09.06702#Hnh hc gii tch#n thi tt nghip THPT, luyn thi vo i hc v cao ng#Phan Huy Khi#33000#Vi?t#516.20076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a239t r.^b24cm#Phan Huy Khi#Ti bn ln th 1#Cc chuyn ton trung hc ph thng# 242162#Ton#Hnh hc gii tch#n tp#Thi tt nghip#Ph thng trung hc#Sch c thm#TVn## 00917000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020020000470030015000670070060000820220004001420050017001460050 00800163005001700171005001300188005001300201004001800214008000500232009001100237 01000050024801100150025301500330026801300070030102101860030802000100049402000090 0504020002200513020001500535039000500550#VV09.06703#VV09.06704#45700#Vi?t#372.6 52#^214#Let's learn English#Sch gio vin#B.s.: Nguyn Quc Tun (ch.b.), Phan H, Th Ngc Hin..#T.3#Nguyn Quc Tun#Phan H# Th Ngc Hin#o Ngc L c#Clarence Lim#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a279tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#242163#Trnh by mc tiu dy hc, ni dung ngn ng u v o, qui trnh ln lp, cch dy cc tr chi ngn ng, gi cc bi kim tra m u cng p n mn ting Anh dnh cho hc sinh tiu hc#Ting Anh#Tiu hc#Phng php ging dy#Sch gio vin#TVn## 00724000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020020000470030050000670070060001170220004001772210009001810050 01700190005000800207005001700215005001700232004001800249008001600267009002900283 01000050031201100150031701300070033202000100033902000080034902000090035702000150 0366039000500381#VV09.06705#VV09.06706#10500#Vi?t#372.652#^214#Let's learn Engl ish#Sch bi tp ting Anh dng cho hc sinh tiu hc#B.s.: Nguyn Quc Tun (ch .b.), Phan H, Th Ngc Hin..#T.2#Workbook#Nguyn Quc Tun#Phan H# Th N gc Hin#o Th Ngc Lc#Ti bn ln th 2#^aH.^bSingapore#^aGio dc^bPanpac E ducation#2009#^a104tr.^b24cm#242164#Ting Anh#Bi tp#Tiu hc#Sch gio khoa#TV n## 00719000000000289000450002600110000002600110001100100110002200200280003300300600 00610070011001210140007001320190005001390820004001448080005001480080005001530090 01100158010000500169011001500174004001800189013000700207021015400214020000800368 020001800376020001900394020001100413039000500424#VV09.06707#VV09.06708#T Vn Na m#Gio trnh nhp mn tin hc#Sch dng cho cc trng o to h trung hc chuy n nghip#T Vn Nam#19500#Vi?t#004#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a159tr.^b24cm#T i bn ln th 5#242165#Trnh by nhng kin thc c bn v tin hc nh thng tin , x l thng tin, thut ton, h iu hnh, mng my tnh... v ngn ng lp tr nh Turbo Pascal#Tin hc#Phn mm my tnh#Ngn ng lp trnh#Gio trnh#TVn## 00815000000000325000450002600110000002600110001100200440002200300380006600700470 01040140007001510190005001580820009001638080005001720080005001770090011001820100 00500193011001500198004001800213005001800231005001600249005001100265013000700276 02101350028302000110041802000080042902000130043702000200045002000140047003900050 0484#VV09.06709#VV09.06710#Phng php lm bi tp trc nghim ho hc#Dng cho hc sinh trung hc ph thng#Nguyn Hin Hong, Nguyn Cu Phc, L Ngc T#3000 0#Vi?t#547.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a239tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Nguy n Hin Hong#Nguyn Cu Phc#L Ngc T#242166#Trnh by kin thc c bn, kin thc b sung, cu hi trc nghim c km theo li gii mn ho hu c i vi c p ph thng trung hc#Ho hu c#Bi tp#Gii bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#TVn## 00504000000000265000450002600110000002600110001100200530002200700140007501400070 00890190005000960820007001018080005001080080005001130090011001180100005001290110 01500134005001400149013000700163020000800170020000800178020001300186020002000199 020001400219039000500233#VV09.06711#VV09.06712#Phng php gii bi tp ho hc trung hc ph thng#Trn Ngc Huy#36500#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a271tr.^b24cm#Trn Ngc Huy#242167#Ho hc#Bi tp#Gii bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#TVn## 00484000000000253000450002600110000002600110001100200560002200700150007801400070 00930190005001000820007001058080005001120080005001170090011001220100005001330110 01500138005001500153013000700168020000900175020000700184020002000191020001400211 039000500225#VV09.06713#VV09.06714#Hng dn n tp kin thc sinh hc trung hc ph thng#Nguyn Thu Ho#32000#Vi?t#570.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a235tr.^ b24cm#Nguyn Thu Ho#242168#Sinh hc#n tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#TV n## 00748000000000301000450002600110000002600110001100100130002200200280003500700460 00630140007001090190005001160820006001218080005001270080005001320090011001370100 00500148011001400153004001800167005001100185005001200196013000700208021018000215 020000500395020000600400020002200406020001300428039000500441#VV09.06715#VV09.067 16# nh Hoan#Hi - p v dy hc ton 3# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t#13500#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a95tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Nguyn ng# Tin t#242169#Sch vit di dng hi p v chng trnh sch gio khoa ton 3 v phng php dy hc c th trong ton 3: cch gii ton , i lng, o i lng, yu t thng k, hnh hc...#Ton#Lp 3#Phng php g ing dy#Sch hi p#TVn## 00562000000000277000450002600110000002600110001100200630002200300090008500700300 00940140007001240190005001310820007001368080005001430080005001480090011001530100 00500164011001500169004001800184005001300202013000700215020000500222020001800227 020002000245020001400265039000500279#VV09.06717#VV09.06718#Tuyn chn v gii th iu thi tt nghip trung hc ph thng#Mn ton#L Dim Hng s.t., tuyn chn #25000#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a183tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#L Dim Hng#242170#Ton# thi tt nghip#Ph thng trung hc#Sch c thm#TVn ## 00576000000000277000450002600110000002600110001100200630002200300130008500700330 00980140007001310190005001380820007001438080005001500080005001550090011001600100 00500171011001500176004001800191005001600209013000700225020000900232020001800241 020002000259020001400279039000500293#VV09.06719#VV09.06720#Tuyn chn v gii th iu thi tt nghip trung hc ph thng#Mn sinh hc#Hong Quc Hip s.t., tuy n chn#30500#Vi?t#570.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a228tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Hong Quc Hip#242171#Sinh hc# thi tt nghip#Ph thng trung hc#Sch c thm#TVn## 00611000000000289000450002600110000002600110001100200630002200300120008500700380 00970140007001350190005001420820004001478080005001510080005001560090011001610100 00500172011001500177004001800192005002100210013000700231020000800238020001800246 020001800264020002000282020001400302039000500316#VV09.06721#VV09.06722#Tuyn ch n v gii thiu thi tt nghip trung hc ph thng#Mn ng vn#Nguyn Th L ng Ho s.t., tuyn chn#19500#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a140tr.^b24cm #Ti bn ln th 1#Nguyn Th Lng Ho#242172#Ng vn#Phn tch vn hc# thi tt nghip#Ph thng trung hc#Sch c thm#TVn## 00562000000000253000450002600110000002600110001100200370002200700150005901400070 00740190005000810820010000868080005000960080005001010090011001060100005001170110 01500122006001000137013000700147021010500154020001700259020001100276020001600287 039000500303#VV09.06723#VV09.06724#Ng ngn hi hc ti khn Trung Hoa#Trn Sn g dch#28000#Vi?t#398.20951#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a167tr.^b24cm#Trn Sng# 242173#Tp hp 250 truyn ng ngn t gn 100 tc phm ca nhng tc gi ni ti ng t Tin Tn n Minh - Thanh#Vn hc dn gian#Trung Quc#Truyn ng ngn#TVn ## 00653000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200110003800700160 00490140007000650190005000720820004000778080005000810080005000860090011000910100 00500102011001500107004001800122013000700140021016000147020001100307020000700318 020000800325020001000333020001500343039000500358#VV09.06725#VV09.06726#inh Ph ng Duy#Tm l hc#inh Phng Duy#24000#Vi?t#150#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a14 4tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#242174#Trnh by nhng vn chung v khoa hc tm l, hot ng nhn thc, thc v v thc, tnh cm, ch v hnh vi ch, n hn cch v s hnh thnh nhn cch#Tm l hc# thc#Hnh vi#Nhn cch#Sch tha m kho#TVn## 00581000000000301000450002600110000002600110001100200390002200300120006100700340 00730140007001070190005001140820008001198080005001270080005001320090011001370100 00500148011001500153005001600168005001700184013000700201020000800208020000700216 020001600223020001000239020001100249020001400260039000500274#VV09.06728#VV09.067 27#Chuyn bi dng hc sinh gii THCS#Mn ho hc#Phm Quc Trung, Nguyn Ng c Tun#33000#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a243tr.^b24cm#Phm Quc T rung#Nguyn Ngc Tun#242175#Ho hc#n tp#Trung hc c s#Ho v c#Ho hu c #Sch c thm#TVn## 00844000000000325000450002600110000002600110001100200260002200300720004800700420 01200140007001620190005001690820008001748080005001820080005001870090011001920100 00500203011001500208005001200223005001500235013000700250021017000257020000700427 02000080043402000150044202000070045702000150046402000200047902000140049903900050 0513#VV09.06729#VV09.06730#in t v quang hnh hc#Dnh cho hc sinh n thi t t nghip THPT v luyn thi vo i, cao ng#B.s.: V Vn Hng (ch.b.), V Thanh Khit#29500#Vi?t#535.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a215tr.^b24cm#V Vn Hng# V Thanh Khit#242176#Trnh by kin thc l thuyt c bn, cc dng bi tp c bn, bi tp t lun, bi tp trc nghim v cch hng dn gii bi tp v in hc, in t v quang hnh hc#Vt l#in t#Quang hnh hc#n tp#Thi tt ngh ip#Ph thng trung hc#Sch c thm#TVn## 00567000000000289000450002600110000002600110001100200360002200300310005800700330 00890140007001220190005001290820004001348080005001380080005001430090011001480100 00500159011001500164005001700179005001500196013000700211020000800218020001800226 020000700244020000700251020001400258039000500272#VV09.06731#VV09.06732#Hng dn n tp mn ng vn lp 12#Dng cho Gio dc thng xuyn#Nguyn Khc Bnh, Nguy n Duy Kha#13500#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a127tr.^b24cm#Nguyn Khc Bnh#Nguyn Duy Kha#242177#Ng vn#Phn tch vn hc#n tp#Lp 12#Sch c thm #TVn## 00629000000000313000450002600110000002600110001100200370002200300310005900700560 00900140007001460190005001530820008001588080005001660080005001710090011001760100 00500187011001500192005001300207005001200220005001500232013000700247020000900254 020001000263020000900273020000700282020000700289020001400296039000500310#VV09.06 733#VV09.06734#Hng dn n tp mn sinh hc lp 12#Dng cho Gio dc thng xuy n#B.s.: Ng Vn Hng (ch.b.), Anh Dng, Trn nh Qun#17500#Vi?t#576.076#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a147tr.^b24cm#Ng Vn Hng# Anh Dng#Trn nh Qun# 242178#Sinh hc#Di truyn#Tin ho#Lp 12#n tp#Sch c thm#TVn## 00621000000000301000450002600110000002600110001100200350002200300310005700700520 00880140007001400190005001470820009001528080005001610080005001660090011001710100 00500182011001400187005001700201005002100218005001200239013000700251020001600258 020001200274020000700286020000700293020001400300039000500314#VV09.06735#VV09.067 36#Hng dn n tp mn a l lp 12#Dng cho Gio dc thng xuyn#Nguyn Vit Hng, iu Th Thu Nguyn, L M Phong#11000#Vi?t#330.9597#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a99tr.^b24cm#Nguyn Vit Hng#iu Th Thu Nguyn#L M Phong#242179# a l t nhin#a kinh t#Lp 12#n tp#Sch c thm#TVn## 00542000000000277000450002600110000002600110001100200330002200300310005500700440 00860140007001300190005001370820007001428080005001490080005001540090011001590100 00500170011001500175005001500190005001400205013000700219020000500226020000700231 020000700238020001400245039000500259#VV09.06737#VV09.06738#Hng dn n tp mn ton lp 12#Dng cho Gio dc thng xuyn#B.s.: Phm Vnh Phc (ch.b.), H Xun Thnh#19000#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a183tr.^b24cm#Phm Vnh Ph c#H Xun Thnh#242180#Ton#n tp#Lp 12#Sch c thm#TVn## 00593000000000289000450002600110000002600110001100200360002200300310005800700610 00890140007001500190005001570820007001628080005001690080005001740090011001790100 00500190011001500195005001500210005001800225005001200243013000700255020000800262 020000700270020000700277020001400284039000500298#VV09.06739#VV09.06740#Hng dn n tp mn ho hc lp 12#Dng cho Gio dc thng xuyn#B.s.: Phm nh Hin ( ch.b.), Phm Th Ngc Hi, V Anh Tun#11500#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2 009#^a107tr.^b24cm#Phm nh Hin#Phm Th Ngc Hi#V Anh Tun#242181#Ho hc# n tp#Lp 12#Sch c thm#TVn## 00729000000000301000450002600110000002600110001100200540002200700290007601400070 01050190005001120820007001178080005001240080005001290090011001340100005001450110 01500150004004000165005001400205005001400219013000700233021012500240020000800365 020001300373020001900386020000800405020000900413039000500422#VV09.06741#VV09.067 42#10 phng php gii nhanh bi tp trc nghim ho hc#Hong Th Bc, ng Th Oanh#32500#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a299tr.^b24cm#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#Hong Th Bc#ng Th Oanh#242182#Trnh by 10 phng php gii nhanh bi tp trc nghim ho hc, 25 thi tuyn sinh i hc, cao ng cng p n li gii#Ho hc#Gii bi tp# thi trc nghim#i hc#Cao ng#TVn## 00599000000000277000450002600110000002600110001100200960002200300090011800700330 01270140007001600190005001670820007001728080005001790080005001840090011001890100 00500200011001500205005001500220005001700235013000700252020000500259020001800264 020002000282020001400302039000500316#VV09.06743#VV09.06744#H thng ho kin th c v gii thiu mt s thi tt nghip THPT tuyn sinh i hc, cao ng#Mn t on#Trn Diu Minh, Nguyn Phong Lu#38500#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a288tr.^b24cm#Trn Diu Minh#Nguyn Phong Lu#242183#Ton# thi tt nghip#P h thng trung hc#Sch c thm#TVn## 00683000000000325000450002600110000002600110001102000080002202000110003002000200 00410200014000610390005000750140007000800190005000870820009000928080005001010020 03100106003003800137007005200175022000400227005001500231005001700246005001800263 00800050028100900110028601000050029701100150030201300070031702000130032402000200 0337#VV09.06745#VV09.06746#Ho hc#Ho hu c#Cu hi trc nghim#Sch c thm# TVn#26000#Vi?t#547.0076#^214#Cu hi trc nghim ho hu c#Dng cho hc sinh trung hc ph thng#Phan Trng Qu, Nguyn Hong Ht, Trn Th Hng Anh#T.2#Phan Trng Qu#Nguyn Hong Ht#Trn Th Hng Anh#^aH.#^aGio dc#2009#^a188tr.^b24c m#242184#Gii bi tp#Ph thng trung hc## 00608000000000277000450002600110000000200170001100700540002800500100008200500080 00920050010001000050010001100140006001200190005001260820007001318080005001380080 00500143009001100148010000500159011001400164004001800178013000700196021009600203 020001800299020000800317039000500325#VV09.06747#B chn mu no?#Li: Kim Tuyn, Lan Anh ; Tranh: Hu Dng, Tht Hin#Kim Tuyn#Lan Anh#Hu Dng#Tht Hin#450 0#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a16tr.^b20cm#Ti bn ln th 1#242185# Hng dn cho b la tui mu gio cch chn, phn bit mu sc qua cc vt, ng vt v.v...#Gio dc mu gio#Mu sc#TVn## 00595000000000289000450002600110000002600110001100200240002200700150004600500150 00610140007000760190005000830820004000888080005000920080005000970090011001020100 00500113011001400118004001800132013000700150021010300157020001000260020000700270 020000700277020000900284020000700293039000500300#VV09.06748#VV09.06749#40 cu vui ting Anh#Nguyn Thi n#Nguyn Thi n#12000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a56tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#242186#Gii thiu 40 cu vui v vt , loi vt bng ting Anh cho cc em t tiu hc n trung hc c s#Ting Anh#C u # vui#ng vt# c#TVn## 00572000000000265000450002600110000000200180001100700170002900500100004601400070 00560190005000630820008000688080005000760080005000810090011000860100005000970110 01400102005000600116013000700122021013400129020000700263020000700270020000900277 020001500286039000500301#VV09.06750# vui bng tranh#c Thun, H V#c Thun #19500#Vi?t#793.735#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a64tr.^b21cm#H V#242187#Gii t hiu nhng cu vui c tranh minh ho vi cc ch khc nhau dnh cho cc em nhiu la tui t tiu hc n trung hc c s#Cu # vui#Tr chi#Sch thi u nhi#TVn## 00616000000000265000450002600110000000200270001100300720003800700210011000500110 01310140007001420190005001490820006001548080005001600080005001650090011001700100 00500181011001400186005000900200013000700209021008900216020001200305020001300317 020001500330039000500345#VV09.06751#Khi no ln mnh s lm...#Mt trm ngh hp dn dnh cho nhng tr no trong u y nhng c m#Thanh Lin, Vnh Bc#Than h Lin#12000#Vi?t#331.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a71tr.^b20cm#Vnh Bc#242188 #Gii thiu khi qut 100 ngh nghip cho cc bn tr trn con ng tm hiu v khm ph#Ngh nghip#Hng nghip#Sch thiu nhi#TVn## 00553000000000229000450002600110000000200210001100300090003200700390004100500220 00800190005001020820007001078080005001140080005001190090011001240100005001350110 01400140013000700154021013100161020001800292020000800310039000500318#VV09.06752# Tr hc g trng?#Lp chi#Nguyn Th Thanh Thu tuyn chn, b.s.#Nguyn Th Thanh Thu#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b20cm#242189#Gii thiu nhng bi th, cu chuyn, cu , bi ht cho cc em mu gio lp chi theo ch ng trnh hc tp trong trng mu gio#Gio dc mu gio#Hc tp#TVn## 00539000000000229000450002600110000000200210001100300080003200700390004000500220 00790190005001010820007001068080005001130080005001180090011001230100005001340110 01400139013000700153021011800160020001800278020000800296039000500304#VV09.06753# Tr hc g trng?#Lp mm#Nguyn Th Thanh Thu tuyn chn, b.s.#Nguyn Th T hanh Thu#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b20cm#242190#Gii thiu bi th, cu chuyn, cu , bi ht theo cc ch trong chng trnh gio dc mu gio la tui lp mm#Gio dc mu gio#Hc tp#TVn## 00460000000000253000450002600110000000200210001100300070003200700390003900500220 00780190005001000820007001058080005001120080005001170090011001220100005001330110 01400138013000700152020000900159020000900168020000400177020000800181020001200189 039000500201#VV09.06754#Tr hc g trng?#Lp l#Nguyn Th Thanh Thu tuyn chn, b.s.#Nguyn Th Thanh Thu#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a23tr.^b 20cm#242191#Gio dc#Mu gio#Th#Bi ht#Truyn ngn#VAnh## 00670000000000289000450002600110000000200080001102900820001900700690010100500170 01700140006001870190005001930820012001988080005002100080005002150090011002200100 00500231011001400236004001800250006001400268005001500282013000700297012003000304 020001700334020000900351020001500360039000500375#VV09.06755#Tm Cm#Tam and Cam. Da theo kho tng truyn c tch Vit Nam Nguyn C s.t., gii thiu#Li: Trn Phng Tho ; Dch: L Quang Long ; Ho s: Phm Ngc Tun#Trn Phng Tho#9000 #Vi?t#398.2209597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a39tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#L Quang Long#Phm Ngc Tun#242192#Nhng truyn hay dnh cho tr#Vn hc dn gian# Vit Nam#Truyn c tch#VAnh## 00509000000000289000450002600110000000200280001100700140003900500140005301400060 00670190005000730820006000788080005000840080005000890090011000940100005001050110 01400110004001800124013000700142020000500149020000600154020000600160020000800166 020001000174020001400184039000500198020001600203#VV09.06756#Hc bng nhn lp 2 lp 3#ng Th Bnh#ng Th Bnh#8000#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a52tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#242193#Ton#Lp 2#Lp 3#Bi tp#Bng tnh#Sch c thm#VAnh#Bng cu chng## 00447000000000253000450002600110000000200240001100700160003500500160005101400060 00670190005000730820006000788080005000840080005000890090011000940100005001050110 01400110004001800124013000700142020000900149020000600158020001000164020001400174 039000500188#VV09.06757#V thc hnh th cng 1#Trng Bu Sinh#Trng Bu Sinh# 6000#Vi?t#372.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#24219 4#Th cng#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm#VAnh## 00447000000000253000450002600110000000200240001100700160003500500160005101400060 00670190005000730820006000788080005000840080005000890090011000940100005001050110 01400110004001800124013000700142020000900149020000600158020001000164020001400174 039000500188#VV09.06758#V thc hnh th cng 2#Trng Bu Sinh#Trng Bu Sinh# 6000#Vi?t#372.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#24219 5#Th cng#Lp 1#Thc hnh#Sch c thm#VAnh## 00447000000000253000450002600110000000200240001100700160003500500160005101400060 00670190005000730820006000788080005000840080005000890090011000940100005001050110 01400110004001800124013000700142020000900149020000600158020001000164020001400174 039000500188#VV09.06759#V thc hnh th cng 3#Trng Bu Sinh#Trng Bu Sinh# 6000#Vi?t#372.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#24219 6#Th cng#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#VAnh## 00535000000000289000450002600110000000200140001100300380002500700360006300500090 00990140006001080190005001140820007001198080005001260080005001310090011001360100 00500147011001400152005001000166005000900176013000700185020001100192020000900203 020000800212020001100220020000900231039000500240#VV09.06760#B tp t ch#Dng c ho hc sinh mu gio 5 - 6 tui#B.s.: Bch Thu, Hng Chu, Nam Bnh#Bch Thu#660 0#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a28tr.^b24cm#Hng Chu#Nam Bnh#242197 #Tp t ch#Tp vit#Ch ci#Ting Vit#Mu gio#VAnh## 00529000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020014000340030036000480070036000840220004001200050009001240050010001330050 00900143008000500152009001100157010000500168011001400173013000700187020001100194 020000900205020001100214020000900225039000500234#VV09.06761#5000#Vi?t#372.21#^2 14#B tp t vn#Dng cho hc sinh mu gio v lp 1#B.s.: Bch Thu, Hng Chu, Nam Bnh#T.1#Bch Thu#Hng Chu#Nam Bnh#^aH.#^aGio dc#2009#^a20tr.^b24cm#2421 98#Tp t ch#Tp vit#Ting Vit#Mu gio#Vanh## 00529000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020014000340030036000480070036000840220004001200050009001240050010001330050 00900143008000500152009001100157010000500168011001400173013000700187020001100194 020000900205020001100214020000900225039000500234#VV09.06762#5000#Vi?t#372.21#^2 14#B tp t vn#Dng cho hc sinh mu gio v lp 1#B.s.: Bch Thu, Hng Chu, Nam Bnh#T.2#Bch Thu#Hng Chu#Nam Bnh#^aH.#^aGio dc#2009#^a20tr.^b24cm#2421 99#Tp t ch#Tp vit#Ting Vit#Mu gio#Vanh## 00879000000000325000450002600110000002600110001100200170002200700560003900500050 00950060013001000060016001130060017001290140007001460190005001530820004001588080 00500162008000500167009001100172010000500183011001500188013000700203012006400210 00500150027402101910028902000210048002000120050102000200051302000150053303900050 0548#VV09.06763#VV09.06764#K quan t nhin# b.s. ; Dch: Triu Anh Ba... ; Dng Minh Ho h..##Triu Anh Ba#C Th Thu Lan#Dng Thu Trang#60000#Vi ?t#550#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a120tr.^b21cm#242200#Aomi Baike - th gii nh ng iu k diu - khng hi khng bit#Dng Minh Ho#Khm ph nhng k quan thi n nhin v l gii cc hin tng k l xy ra nh: gi n t u, ma t u n, lm sao c th trnh c st, v sao li c ni, bin c trng nh th no ,...#Khoa hc thng thc#Thin nhin#Hin tng t nhin#Sch thiu nhi#VAnh## 00912000000000325000450002600110000002600110001100200220002200700560004400500050 01000060013001050060016001180060017001340140007001510190005001580820004001638080 00500167008000500172009001100177010000500188011001500193012006400208013000700272 00500150027902102330029402000210052702000120054802000150056003900050057502000060 0580#VV09.06766#VV09.06765#B n v c th ngi# b.s. ; Dch: Triu Anh Ba. .. ; Dng Minh Ho h..##Triu Anh Ba#C Th Thu Lan#Dng Thu Trang#6000 0#Vi?t#612#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a120tr.^b21cm#Aomi Baike - th gii nhng iu k diu - khng hi khng bit#242201#Dng Minh Ho#Khm ph nhng b n v c th ngi nh: da, lng, c - lc ca con ngi, h thng xng, h thng thn kinh, th gic v mt, thnh gic v tai, khu gic v mi,... cng mt s h tiu ho, h h hp, bi tit, ... ca con ngi#Khoa hc thng thc#Sinh l hc#Sch thiu nhi#VAnh#Ngi## 00857000000000313000450002600110000002600110001100200180002200700560004000500050 00960060013001010060016001140060017001300050015001470140007001620190005001690820 00400174808000500178008000500183009001100188010000500199011001500204012006400219 013000700283021020300290020000900493020002100502020001500523039000500538#VV09.06 767#VV09.06768#B n v ng vt# b.s. ; Dch: Triu Anh Ba... ; Dng Minh Ho h..##Triu Anh Ba#C Th Thu Lan#Dng Thu Trang#Dng Minh Ho#60000 #Vi?t#590#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a120tr.^b21cm#Aomi Baike - th gii nhng iu k diu - khng hi khng bit#242202#Gm nhng kin thc v th gii ng vt nh: ng quan ng vt, c th ng vt, c tnh v bn cht ca ng vt g ip cho cc em hc sinh tm hiu v nng cao kin thc v cc loi ng vt khc nhau#ng vt#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#VAnh## 00784000000000313000450002600110000002600110001100200180002200700560004000500050 00960060013001010060016001140060017001300050015001470140007001620190005001690820 00400174808000500178008000500183009001100188010000500199011001500204012006400219 013000700283020000900290020002100299039000500320021013000325020001500455#VV09.06 769#VV09.06770#B n v thc vt# b.s. ; Dch: Triu Anh Ba... ; Dng Minh Ho h..##Triu Anh Ba#C Th Thu Lan#Dng Thu Trang#Dng Minh Ho#60000 #Vi?t#580#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a120tr.^b21cm#Aomi Baike - th gii nhng iu k diu - khng hi khng bit#242203#Thc vt#Khoa hc thng thc#TTm#Kh m ph nhng b n v thc vt nh: "c th" ca thc vt, cnh v "ming" ca thc vt, tp tnh v bn nng ca thc vt,...#Sch thiu nhi## 00910000000000373000450002600110000002600110001102000180002202000090004002000130 00490200014000620050018000760050015000940050016001090390005001250190005001300140 00700135002002300142003002100165029002000186007005100206022000500257221012800262 00800050039000900110039501000050040601100140041108200060042580800050043102000090 0436021006800445013000700513020000800520020000800528#VV09.06771#VV09.06772#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Khc Thun#Phng Ngc C u#Nguyn ng Hi#Vanh#Vi?t#13000#Mun thu nc non ny#Truyn tranh lch s#T his etenal country#Nguyn Khc Thun, Phng Ngc Cu, Nguyn ng Hi#T.46#Thnh thn trong nhn thc v tnh cm ca ngi Vit Nam = Saints and spirits in the awareness and sentiment of the Vietnamese#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b24cm#95 9.7#^214#Tm linh#Tp truyn tranh k v th gii tm linh ca t tin ngi Vi t Nam#242204#Vn ho#Lch s## 00872000000000361000450002600110000002600110001102000180002202000090004002000130 00490200014000620050018000760050009000940050009001030390005001120190005001170140 00700122002002300129003002100152029002000173007003800193022000500231221006100236 00800050029700900110030201000050031301100140031808200060033280800050033802000090 0343021014300352013000700495020000800502#VV09.06773#VV09.06774#Vn hc thiu nhi #Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Khc Thun#ng Hi#L Thanh#Vanh#Vi ?t#13000#Mun thu nc non ny#Truyn tranh lch s#This etenal country#Nguyn Khc Thun, ng Hi, L Thanh#T.48#Pht gio xut hin nh th no? = How b uddhism appeared?#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b24cm#959.7#^214#o Pht#Tp tru yn tranh gii thiu s ra i ca Pht gio. Tm hiu v cuc i v s nghip ca Thi t Tt t a - ngi sng lp ra Pht gio#242205#Lch s## 00897000000000361000450002600110000002600110001102000180002202000090004002000130 00490200014000620050018000760050009000940050009001030390005001120190005001170140 00700122002002300129003002100152029002000173007003800193022000500231221007400236 00800050031000900110031501000050032601100140033108200060034580800050035102000090 0356021015500365013000700520020000800527#VV09.06775#VV09.06776#Vn hc thiu nhi #Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Khc Thun#ng Hi#L Thanh#Vanh#Vi ?t#13000#Mun thu nc non ny#Truyn tranh lch s#This etenal country#Nguyn Khc Thun, ng Hi, L Thanh#T.49#Trang u tin ca lch s pht gio = The first page of buddhism history#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b24cm#959.7#^214#o Pht#Gii thiu tp truyn tranh nhng ngy u truyn b ca Pht gio nc ta cng nhng nt tng ng th v gia vn ho Pht gio v vn ho ngi Vit #242206#Lch s## 00647000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310020012000360030033000480290013000810070043000940220004001372210067001410050 01600208006002000224008000500244009001100249010000500260011001400265013000700279 020001800286020000900304020001400313020001300327039000500340#VV09.06777#7000#Vi ?t#895.9223#^214#Bm v Cui#Truyn tranh song ng Vit - Anh#Bom and Cuoi#on Triu Long ; Nguyn L An Phng dch#T.7#Cuc phiu lu bt c d ca Bm = Th e reluctant adventure of Bom#on Triu Long#Nguyn L An Phng#^aH.#^aGio dc #2009#^a31tr.^b24cm#242207#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Sch song ng#Truyn tranh #Vanh## 00617000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310020012000360030033000480290013000810070043000940220004001372210037001410050 01600178006002000194008000500214009001100219010000500230011001400235013000700249 020001800256020000900274020001300283020001400296039000500310#VV09.06778#8000#Vi ?t#895.9223#^214#Bm v Cui#Truyn tranh song ng Vit - Anh#Bom and Cuoi#on Triu Long ; Nguyn L An Phng dch#T.8#Hi ng ch Hng = Meeting miss Moon# on Triu Long#Nguyn L An Phng#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b24cm#242208#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Vanh## 00581000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200220003900700220 00610140007000830190005000900820006000958080005001010080018001060090023001240100 00500147011001400152013000700166021011700173020000900290020000900299039000500308 020001400313#VV09.06780#VV09.06779#Thch Chn Quang#Cn bn lut nhn qu#Thch Chn Quang b.s.#18000#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn# 2009#^a20tr.^b20cm#242209#Tp hp mt s trch on trong cun sch: Cui Hng D ng, Lun v Nhn qu, Nghip v kt qu ni v lut nhn qu#Tn gio#o Pht #VAnh#Lut nhn qu## 00685000000000241000450002600110000002600110001100100160002200200280003800700160 00660190005000820820006000878080005000930080005000980090011001030100005001140110 01500119013000700134021026600141020000900407020000900416020001300425039000500438 #VV09.06781#VV09.06782#Thch Thng Lc#Hi p oai nghi chnh hnh#Thch Thng L c#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a213tr.^b21cm#242210#Gm nhng cu hi p ca cc Pht t vi Trng Lo gii p v Pht gio trong mi gc , t nh ng gii lut c hnh n nhng oai nghi chnh hnh, t nhng li Pht dy tron g nhng kinh sch nguyn thu n nhng li cc T dy trong nhng kinh sch ph t trin#Tn gio#o Pht#Sch hi p#VAnh## 00590000000000229000450002600110000002600110001100100160002200200260003800700160 00640190005000800820006000858080005000910080005000960090011001010100005001120110 01500117013000700132021019800139020000900337020000900346039000500355#VV09.06783# VV09.06784#Thch Thng lc#Mi gii c thnh Sa Di#Thch Thng Lc#Vi?t#294.3# ^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a133tr.^b21cm#242211#Gii thiu v c hnh ca mt n gi u th xut gia v ngi ln tui bc chn vo con ng tu hc theo Ph t gio. Nhng hc hi, tu tp, rn luyn thc hin nhng c hnh lm thnh Sa Di#Tn gio#o Pht#VAnh## 00419000000000241000450002600110000002600110001100200130002200700210003500600160 00560190005000720820006000778080005000830080005000880090011000930100005001040110 01500109013000700124020000900131020000900140020001300149020001000162039000500172 #VV09.06785#VV09.06786#Kinh dc s#Thch Tu Nhun dch#Thch Tu Nhun#Vi?t#29 4.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a126tr.^b24cm#242212#Tn gio#o Pht#Kinh Dc s#Kinh Pht#VAnh## 01069000000000289000450002600110000002600110001102600110002200202460003300700270 02790050022003060140007003280190005003350820008003408080005003480080018003530090 02300371010000500394011001400399013000700413021029200420020001000712020000900722 020001600731020001800747020000900765039000500774#VV09.06787#VV09.06789#VV09.0678 8#Ngh nh s 23/2009/N-CP ngy 27-2-2009 ca Chnh ph v x pht vi phm hn h chnh trong hot ng xy dng; Kinh doanh bt ng sn; Khai thc, sn xut, kinh doanh vt liu xy dng; Qun l pht trin nh v cng s v vn bn c li n quan#Trnh Th Thanh Hng s.t.#Trnh Th Thanh Hng#12000#Vi?t#343.597#^21 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a78tr.^b21cm#242213#Gii thiu ngh nh s 23/2009 v 180/2007/N-CP ca Chnh ph v x pht vi phm hnh ch nh trong hot ng xy dng, kinh doanh bt ng sn, khai thc, sn xut, kinh doanh vt liu xy dng,... v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Xy dng v x l vi phm trt t xy dng th#Php lut#Xy dng#Pht hnh chnh#Vn bn php lut#Vit Nam#VAnh## 00664000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200360003300700130 00690140007000820190005000890820008000948080005001020080018001070090023001250100 00500148011001500153001001300168013000700181021017200188020001200360020001100372 020001000383039000500393#VV09.06791#VV09.06792#VV09.06790#nh hng ngh nghip cho gii tr#Ng Hoi Sn#27000#Vi?t#331.702#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a135tr.^b21cm#Ng Hoi Sn#242214#Phn tch v a ra nhng nh hng ngh nghip cho cc bn tr; cch chn khi thi, ngnh thi, trng thi cho ph hp vi tng i tng v xu hng ngh nghip hin nay#Ngh nghip#Tha nh nin#Chn ngh#VAnh## 00850000000000325000450002600110000002600110001100200320002200300220005400700140 00760140007000900190005000970820009001028080005001110080018001160090023001340100 00500157011001500162001001400177004001300191013000700204021021700211020000900428 02000180043702000080045502000190046302000110048202000130049302000130050603900050 0519#VV09.06793#VV09.06794#Cc hp np phn mm Trung Quc#MTK. VEPRO. SPIDERMAN #Phm nh Bo#55000#Vi?t#621.3845#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Min h#2009#^a149tr.^b21cm#Phm nh Bo#In ln th 1#242215#Hng dn chy phn mm (Flash tool) dng cho cc in thoi di ng Trung Quc, phn mm Vepro v phn mm Spider man: hng dn phng php ci driver, ci software, c file flash, np file vo my, format my,...#My tnh#Phn mm my tnh#Ci t#in thoi d i ng#Trung Quc#Phn mm MTK#Hp phn mm#VAnh## 00640000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010010000460020041000560030012000970070015001090220005001240080 01800129009001100147010000500158011001500163021009300178020000700271020001000278 020001300288020001500301039000500316013000700321005001000328#VV09.06795#VV09.067 96#18000#Vi?t#793.74#^214#Nguyn T#Nhng cu ho hng dnh cho thiu nhi#IQ tho vt#Nguyn T b.s.#T.10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a121tr.^b20cm#T p hp cc loi cu khc nhau nhm pht trin kh nng t duy logic ca cc e m thiu nhi#Cu #Thiu nhi#T duy logic#Sch thiu nhi#Vanh#242216#Nguyn T## 00652000000000241000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020030000430030037000730220004001100080018001140090011001320100 00500143011001500148021020800163020000900371020001800380039000500398013000700403 #VV09.06797#VV09.06798#21000#Vi?t#613#^214#Bc s tt nht l chnh mnh#Nhng li khuyn b ch cho sc kho#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a145tr.^b2 0cm#Hng dn mt s phng php n ung cng nh cc phng php sng khoa hc, vi nhng kin thc v cuc sng v nhng hot ng gip bo v chnh bn khi nhng cn bnh thng gp trong cuc sng con ngi#Sc kho#Chm sc sc kho#V Anh#242217## 00639000000000301000450002600110000001900160001100600190002701900050004608200060 00518080005000570140007000620020020000690030013000890070058001020220004001600050 01600164005001500180008001800195009001100213010000500224011001500229012004000244 020001700284020001100301020001300312039000500325013000700330#VV09.06799#Dch Tru ng Quc#Nhm Mai Hoa Trang#Vi?t#895.1#^214#12500#Tn tc long h mn#Truyn tra nh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.6#Hong Ngc Lang #Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Vanh#242218## 00639000000000301000450002600110000001900160001100600190002701900050004608200060 00518080005000570140007000620020020000690030013000890070058001020220004001600050 01600164005001500180008001800195009001100213010000500224011001500229012004000244 020001700284020001100301020001300312039000500325013000700330#VV09.06800#Dch Tru ng Quc#Nhm Mai Hoa Trang#Vi?t#895.1#^214#12500#Tn tc long h mn#Truyn tra nh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.7#Hong Ngc Lang #Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a124tr.^b20cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Vanh#242219## 00623000000000301000450002600110000002000170001102000110002802000130003903900050 00520140007000570190005000640820006000698080005000750020017000800030013000970070 06200110022000400172005000900176005001500185006000900200008001800209009001100227 010000500238011001500243012004000258019001600298013000700314#VV09.06801#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Vanh#15000#Vi?t#895.1#^214#Anh hng x iu#Tr anh truyn#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: Khu Phc Long ; Hi ng dch#T.6#Kim Dung#Khu Phc Long#Hi ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a143tr.^b20cm#T ruyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#242220## 00620000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070063000590220004001220050009001260050016001350060 00900151008001800160009001100178010000500189011001500194012004000209019001600249 020001700265020001100282020001300293039000500306013000700311#VV09.06802#15000#V i?t#895.1#^214#Lc nh k#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: T Ki m Kiu ; Hi ng dch#T.7#Kim Dung#T Kim Kiu#Hi ng#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2009#^a138tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Vanh#242221## 00486000000000265000450002600110000002600110001100200340002200700160005601400070 00720190005000790820006000848080005000900080018000950090011001130100005001240110 01400129012001400143013000700157020001100164020000600175020000800181020001200189 020001400201039000500215#VV09.06803#VV09.06804#40 b trc nghim ting Vit 4 #Phm Thnh Cng#20000#Vi?t#372.6#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a98tr .^b24cm#Bn ng hnh#242222#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm# VAnh## 00728000000000313000450002600110000002600110001100200450002200300780006700700580 01450050015002030050017002180050022002350050024002570140007002810190005002880820 00400293808000500297008001800302009001100320010000500331011001500336013000700351 020001000358020000700368020000800375020001200383020001400395039000500409#VV09.06 805#VV09.06806#S dng hiu qu sch gio khoa ting Anh 11#Trc nghim v t lu n (theo chng trnh i mi ca B Gio dc v o to)#Phm Vn Tuyn, Nguyn Ngc Bch, Phan inh Thin Thanh..#Phm Vn Tuyn#Nguyn Ngc Bch#Phan inh Th in Thanh#Nguyn Quch Phng Anh#35000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a195tr.^b24cm#242223#Ting Anh#Lp 11#Bi tp#Trc nghim#Sch c th m#VAnh## 00707000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200360 00490070041000850060019001260140007001450190005001520190005001570820006001628080 00500168008000500173009001100178010000500189011001500194013000700209021013600216 020001700352020000900369020000900378020001300387039000500400#VV09.06807#VV09.068 08#VV09.06809#Weiss, Brian L.#Chuyn tnh qua nhiu kip lun hi#Brian L. Weiss ; Vng Th Minh Tm dch#Vng Th Minh Tm#33000#Vi?t#Vi?t#133.9#^214#^aH.#^ aTn gio#2009#^a207tr.^b21cm#242224#Gm nhng cu chuyn k ca bc s tm l n gi M Brian L. Weiss k v nhng bnh nhn ca ng v cc phng php ng p d ng iu tr#Liu php vt l#iu tr#u thai#Bn tm giao#VAnh## 00538000000000241000450002600110000002600110001100100180002200200170004000700180 00570140007000750190005000820820004000878080005000910080005000960090011001010100 00500112011001400117013000700131021013200138020001100270020001000281039000500291 #VV09.06810#VV09.06811#Nguyn Khnh Ton#X hi cng sinh#Nguyn Khnh Ton#1800 0#Vi?t#302#^214#^aH.#^aTn gio#2008#^a68tr.^b21cm#242225#Tp hp mt s bi tr it l trong con Hng chu Lc v nhng bi ca dao Vit Nam xoay quanh v t t ng cng sinh, x hi cng sinh#X hi hc#Cng sinh#VAnh## 00618000000000265000450002600110000002600110001100200290002200700200005101900050 00710190005000760820006000818080005000870080005000920090011000970100005001080110 01500113006001500128015002500143013000700168021014400175020000900319020000900328 020001000337039000500347#VV09.06812#VV09.06813#Pht, t tam kinh din ngha#Thc h Tr Minh dch#Vi?t#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a133tr.^b21cm#Thch T r Minh#TTS ghi: Pht lch 2553#242226#Gii thiu 42 chng kinh tng cho ngi xut gia. Cc bi kinh Pht di gio, qui sn ci cch din gii v nhng bi s m cn bn ca thin mn#Tn gio#o Pht#Kinh Pht#VAnh## 00606000000000277000450002600110000002600110001100100100002200200180003200700320 00500060015000820190005000970190005001020820006001078080005001130080005001180090 01100123010000500134011001400139013000700153021012700160020000900287020000900296 020000800305020001000313039000500323#VV09.06815#VV09.06814#Hong Tn#Nghi thc l pht#Hong Tn ; Thch ng Bn dch#Thch ng Bn#Vi?t#Vi?t#294.3#^214#^aH.# ^aTn gio#2009#^a82tr.^b21cm#242227#Hng dn thc hin nghi thc l Pht: qu chp tay nim hng, ch l Pht dit ti, l Tam Bo, l Tam tn, l Ch B tt ...#Tn gio#o Pht#L Pht#Nghi thc#VAnh## 00554000000000277000450002600110000002600110001100200250002200300160004700700330 00630060009000960060017001050190005001220190005001270820006001328080005001380080 00500143009001100148010000500159011003400164013000700198015003400205020000900239 020001000248020001400258039000400272#VV09.06816#VV09.06817#Hin ngu nhn duyn k inh#Trn b 9 quyn#Dch: Tu Gic, Thch Trung Qun#Tu Gic#Thch trung Qun#V i?t#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a379tr.^bTrn b 9 quyn. - 21cm#24222 8#Tn sch ngoi ba: Kinh hin ngu#o Pht#Kinh Pht#Kinh Hin ngu#Tm## 00699000000000277000450002600110000002600110001100200270002200700410004900600190 00900140007001090190005001160190005001210820007001268080005001330080005001380090 01100143010000500154011001500159001001600174013000700190021018500197020001700382 020000900399020000900408039000400417#VV09.06819#VV09.06818#Mt linh hn nhiu th xc#Brian L. Weiss ; Vng Th Minh Tm dch#Vng Th Minh Tm#42000#Vi?t#Vi ?t#616.89#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a301tr.^b21cm#Weiss, Brian L.#242229#Phn t ch v trnh by nhng vn nhng cu chuyn m chnh ng hng dn bnh nh n t dn thn vo nhng chuyn du hnh tr v qu kh i n tng lai bng ch nh tm thc ca h#Liu php tm l#iu tr#Tm thn#Tm## 00541000000000253000450002600110000002600110001100200180002200700220004001900050 00620820006000678080005000730080005000780090011000830100005000940110014000990010 01700113013000700130015003600137021008300173020000900256020001000265020000800275 039000400283#VV09.06820#VV09.06821#Nghi thc sm hi#Thch Thanh Din b.s.#Vi?t# 294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a79tr.^b21cm#Thch Thanh Din#242230#Tn sch n goi ba: Nghi l sm hi#Gii thiu nghi thc sm hi trong o Pht cng nh c c bi kinh trong l sm hi#o Pht#Nghi thc#Sm hi#Tm## 00358000000000205000450002600110000002600110001100200310002201900050005308200060 00588080005000640080005000690090011000740100005000850110015000900130007001050200 01000112020000900122020001700131039000400148#VV09.06822#VV09.06823#Ng bch danh Quan th m kinh#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a103tr.^b21cm#242231#Kin h Pht#o Pht#Quan Th m kinh#Tm## 00535000000000241000450002600110000002600110001100200230002200700220004501900050 00670820006000728080005000780080005000830090011000880100005000990110014001040010 01700118013000700135021012200142020000900264020000800273020000800281039000400289 #VV09.06824#VV09.06825#Cm nang ngi pht t#Thch Thanh in b.s.#Vi?t#294.3#^ 214#^aH.#^aTn gio#2009#^a43tr.^b20cm#Thch Thanh in#242232#S lc v mc ch th hin, cuc i c Pht. Cc gio l trong o Pht: tam quy, pht nguyn , ng gii, nim Pht...#o Pht#Gio l#Tu hnh#Tm## 00559000000000253000450002600110000002600110001100200190002200700150004101900050 00560820006000618080005000670080005000720090011000770100005000880110015000930010 01500108004001300123013000700136015002500143021011600168020000800284020000900292 039000400301#VV09.06826#VV09.06827#Xng minh tnh #Thch Tr Minh#Vi?t#294.3# ^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a212tr.^b20cm#Thch Tr Minh#In ln th 1#242233#TTS ghi: Pht lch 2553#Lc phn i cng v tnh . Gio l lun v kin o, t u o, chng o, nim Pht, lm chung... trong o Pht#Gio l#o Pht#Tm## 00678000000000289000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330010009000380020021000470070031000680220004000992210013001030050011001160050 00900127008000500136009001100141010000500152011001500157013000700172021017800179 020001200357020000700369020000800376039000400384#VV09.06828#VV09.06829#Vi?t#299. 5#^214#t Linh#Cc thnh s Cao i#t Linh, t Truyn, Hu Khi#T.2#Tnh Bn Tre#t Truyn#Hu Khi#^aH.#^aTn gio#2009#^a160tr.^b21cm#242234#Gii thiu c c n v tn gio Cao i lit k theo tng hi thnh, tnh thnh, qun, huyn, theo th t ABC vi y a ch, s in thoi v hnh nh minh ho tng th nh s#o Cao i#Tr s#Bn Tre#Tm## 00376000000000217000450002600110000002600110001100100090002200200310003100700090 00620190005000710820006000768080005000820080005000870090011000920100005001030110 01400108013000700122020001200129020001300141039000400154#VV09.06830#VV09.06831#H u Khi#Kinh cu kh trong o Cao i#Hu Khi#Vi?t#299.5#^214#^aH.#^aTn gio# 2009#^a40tr.^b21cm#242235#o Cao i#Kinh cu kh#Tm## 00720000000000289000450002600110000002600110001100200130002200700550003501900050 00900820006000958080005001010080005001060090011001110100005001220110014001270050 00900141005001100150005001100161005001100172005000800183013000700191021017700198 020001200375020000600387020003300393039000400426#VV09.06832#VV09.06833#Nh t L inh#Hu Khi, Thin Chn, t Truyn... ; Hu Khi (ch.b.)#Vi?t#299.5#^214#^aH.# ^aTn gio#2009#^a94tr.^b21cm#Hu Khi#Thin Chn#t Truyn#Thanh Tng#Chi Lan# 242236#Gm nhng bi vit v tm gng sng trong tu hnh v c cng tip ni s nghip ca tin nhn bo tn v pht trin thnh tht Bu Sen chnh hi trng t linh Nguyn Vn Ti#o Cao i#Tu s#Nguyn Vn Ti, chnh hi trng#Tm## 00397000000000217000450002600110000002600110001100200230002201900050004508200060 00508080005000560080005000610090011000660100005000770110014000820130007000960150 03800103020000900141020001000150020001500160039000400175#VV09.06835#VV09.06834#K inh hng danh sm hi#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a99tr.^b21cm#242237# TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#o Pht#Kinh Pht#Kinh Hng danh#Tm## 00691000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200210003600301060 00570070014001630190005001770820006001828080005001880080005001930090011001980100 00500209011001400214013000700228021012800235020001200363020000800375020000900383 020002900392039000400421#VV09.06836#VV09.06837#Phm Vn Lim#C duyn v tui tr #Da theo hi k ca Hu Thanh Vn k v cuc i v o nghip ca mt bc h ng o Truyn Gio Trung K#Phm Vn Lim#Vi?t#299.5#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^ a96tr.^b21cm#242238#Gm nhng bi vit ca tc gi v cuc i cng nh con n g m o Min Trung m bc tin bi Hunh Thanh c cng khai ph#o Cao i# Tiu s#Vit Nam#Hunh Thanh, nh truyn gio#Tm## 00807000000000289000450002600110000002600110001100200970002201900050011908200060 01248080005001300080005001350090011001400100005001510110015001560150073001710130 00700244021017100251020001200422020000800434020001000442020000900452020000900461 020001500470020001400485020001400499039000400513#VV09.06838#VV09.06839#Tm hiu gng hy sinh phng o yu nc ca ba i gio tng v c h php Cao i Ti n Thin#Vi?t#299.5#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a116tr.^b20cm#TTS ghi: Tin Thin i o Tam K Ph . Hi Thnh Cao i Tin Thin#242239#Gii thiu tiu s v s nghip ca c gio tng Phan Vn Tng, c gio tng Nguyn Bu Ti, c qu yn gio tng ng Vn Hun, l nhng gng hy sinh phng o yu nc#o Cao i#Tiu s#S nghip#Nhn vt#Vit Nam#Nguyn Bu Ti#Phan Vn Tng#ng Vn Hu n#Tm## 00484000000000265000450002600110000002600110001100200370002200700130005901900050 00720820006000778080005000830080005000880090011000930100005001040110014001090060 00500123015003800128013000700166006000300173006000400176020001000180020001500190 020000900205039000400214#VV09.06840#VV09.06841#Kinh diu php lin hoa phm ph mn#Dch: Chn..#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a90tr.^b21cm#Chn#TTS gh i: Gio hi Pht gio Vit Nam#242240#An#o#Kinh Pht#Kinh Diu php#o Pht#T m## 00773000000000289000450002600110000002600110001100100150002200200670003700700150 01040190005001190820006001248080005001300080005001350090011001400100005001510110 01500156015007200171013000700243021017200250020000900422020000800431020000900439 020001000448020001200458020000900470039000400479#VV09.06842#VV09.06843#Nguyn V n Bp#T tng tinh hoa ca Tam Gio (nho - lo - thch) v Cao i Gio#Nguyn Vn Bp#Vi?t#299.5#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a295tr.^b21cm#TTS ghi: i o Ta m K Ph . Tam gio quy nguyn. Ng chi hip nht#242241#Gii thiu lch s ng un gc, nn tng tinh thn, tnh trit l su xa cng nh nhng nhn vt i di n cho t tng tam gio (Nho - Lo - Pht) v Cao i gio Vit Nam#T tng# o Lo#o Pht#o Khng#o Cao i#Vit Nam#Tm## 00409000000000241000450002600110000002600110001100100130002200200090003500700130 00440190005000570820009000628080005000710080005000760090011000810100005000920110 01500097013000700112020001700119020000900136020000900145039000400154020000900158 #VV09.06845#VV09.06844#Phm Vn Qu#Hi kch#Phm Vn Qu#Vi?t#895.9222#^214#^aH .#^aSn khu#2009#^a306tr.^b21cm#242242#Vn hc hin i#Hi kch#Vit Nam#Tm#K ch bn## 00575000000000301000450002600110000002600110001100200190002200300130004100700410 00540050013000950050015001080050009001230050016001320050012001480190005001600820 01200165808000500177008000500182009001100187010000500198011001500203013000700218 020001700225020000900242020000900251020000900260039000400269#VV09.06846#VV09.068 47#K tch Thng Long#Tp kch bn#Phm Vn Qu, Trn nh Ngn, Ngc Th..#Phm Vn Qu#Trn nh Ngn#Ngc Th#Nguyn Anh Bin#Bi V Minh#Vi?t#895.9222008#^2 14#^aH.#^aSn khu#2009#^a547tr.^b21cm#242243#Vn hc hin i#Kch ni#Vit Nam #Kch bn#Tm## 00636000000000253000450002600110000002600110001100200220002200300210004400700060 00650190005000710820010000768080005000860080005000910090011000960100005001070110 01500112001000600127013000700133021020200140020000900342020001800351020000900369 039000400378#VV09.06848#VV09.06849#Cun theo kch trng#Tiu lun - ph bnh#V H#Vi?t#792.09597#^214#^aH.#^aSn khu#2008#^a406tr.^b21cm#V H#242244#Gm nh ng bi tiu lun ph bnh v nn kch ngh Vit Nam nhng nm qua. Cc vn c a sn khu Vit Nam nh din mo sn khu, kch bn, x hi ho sn khu, kch n i, vn nn sn khu th trng...#Sn khu#Ph bnh sn khu#Vit Nam#Tm## 00407000000000241000450002600110000002600110001100200090002200700120003101900050 00430820009000488080005000570080005000620090011000670100005000780110015000830010 01200098013000700110020001700117020000900134020000900143020000900152039000400161 #VV09.06850#VV09.06851#Tp kch#Bi V Minh#Vi?t#895.9222#^214#^aH.#^aSn khu#2 008#^a434tr.^b21cm#Bi V Minh#242245#Vn hc hin i#Kch ni#Vit Nam#Kch b n#Tm## 00440000000000253000450002600110000002600110001100200140002200700170003601400060 00530190005000590820009000648080005000730080005000780090011000830100005000940110 01500099001001700114013000700131020001700138020000900155020000900164020000900173 039000400182#VV09.06852#VV09.06853#Ngi ti yu#Nguyn Bng Thi#1000#Vi?t#895 .9222#^214#^aH.#^aSn khu#2009#^a411tr.^b21cm#Nguyn Bng Thi#242246#Vn hc h in i#Kch ni#Vit Nam#Kch bn#Tm## 00435000000000253000450002600110000002600110001100200200002200300050004200700120 00470190005000590820009000648080005000730080005000780090011000830100005000940110 01500099001001200114013000700126020001700133020000900150020000900159020000900168 039000400177#VV09.06854#VV09.06855#Thung lng tnh yu#Kch#Thanh Hng#Vi?t#895 .9222#^214#^aH.#^aSn khu#2008#^a544tr.^b21cm#Thanh Hng#242247#Vn hc hin i#Kch ni#Vit Nam#Kch bn#Tm## 00809000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200490003300700180 00820190005001000820007001058080005001120080005001170090011001220100005001330110 01500138001001800153013000700171021032300178020000900501020000900510020001100519 020000900530039000400539#VV09.06856#VV09.06857#VV09.06858#Hnh tng ngi nng dn trn sn khu Vit Nam#Nguyn Chin Thc#Vi?t#792.02#^214#^aH.#^aSn khu#20 08#^a218tr.^b21cm#Nguyn Chin Thc#242248#Phn tch nhng nguyn nhn ca s y u km trong vic xy dng hnh tng ngi nng dn trn sn khu Vit Nam sut 15 nm (1985-1999). Ch ch danh nhng mt tri ca c ch th trng, mt tri ca nhn cch, tm hn ngh s sn khu nh l nguyn nhn ch yu dn n hnh tng ngi nng dn b y ra khi sn din#Nng dn#Sn khu#Hnh tng#Vit Nam#Tm## 00609000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200310003300700160 00640190005000800820011000858080005000960080005001010090011001060100005001170110 01500122001001600137013000700153021013000160020001000290020002100300020000900321 020000900330039000400339#VV09.06859#VV09.06860#VV09.06861#Ngh thut biu din c i lng#Nguyn Th Thu#Vi?t#792.609597#^214#^aH.#^aSn khu#2009#^a125tr.^b21c m#Nguyn Th Thu#242249#Ngh thut biu din ci lng qua cc giai on lch s , phong cch biu din, c s k thut ca ngh thut biu din ci lng#Ci l ng#Ngh thut biu din#Sn khu#Vit Nam#Tm## 00826000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200360 00440070032000800060010001120140007001220190005001290820006001348080005001400080 01800145009001100163010000500174011001500179001001600194013000700210021029700217 020001000514020002000524039000400544#VV09.06862#VV09.06865#VV09.06864#VV09.06863 #Ph v gii hn kin to trt t#Jean Marie Dru ; Kinh Lun dch#Kinh Lun#4 5000#Vi?t#659.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a257tr.^b21cm#Marie Dru , Jean#242250#Chia s nhng hiu bit c nhn v nhng cu chuyn v cuc i Je an Masu Dru trong th gii qung co. Bi hc rt ra cho thy c s thnh cng ca chin dch qung co m TBWA thc hin cho khch hng nh Nissan, Adidas, A pple... c ng li 3 giai on ct li ca chin lc ph v gii hn#Qung co #B quyt thnh cng#Tm## 00421000000000229000450002600110000000200250001100700190003600500090005501400060 00640190005000700820009000758080005000840080018000890090011001070100005001180110 01700123013000700140020001800147020000900165020001300174039000400187#VV09.06866# Kin thi lut giao thng#Minh ho: T Qunh#T Qunh#7000#Vi?t#895.9223#^214#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a16tr.^b19x19cm#242251#Vn hc thiu nhi#Vit N am#Truyn tranh#Tm## 00488000000000253000450002600110000000200180001100700400002900500100006901400060 00790190005000850820009000908080005000990080018001040090011001220100005001330110 01700138012001500155013000700170005001300177020001800190020000900208020001300217 039000400230#VV09.06867#Bu Bu lm thm t#Li: Quynh Anh ; Minh ho: Nhm An Vin h#Quynh Anh#7000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a16tr.^b 19x19cm#B hc l gio#242252#Nhm An Vinh#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tra nh#Tm## 00425000000000229000450002600110000000200200001101400070003101900050003808200060 00438080005000490080018000540090011000720100005000830110014000880120017001020130 00700119020001800126020001900144020001500163020001300178039000400191#VV09.06868# Ngi nh trong rng#13000#Vi?t#398.2#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a3 2tr.^b24cm#Th gii diu k#242253#Vn hc thiu nhi#Vn hc nc ngoi#Truyn c tch#Truyn tranh#Tm## 00421000000000229000450002600110000000200160001101400070002701900050003408200060 00398080005000450080018000500090011000680100005000790110014000840120017000980130 00700115020001800122020001900140020001500159020001300174039000400187#VV09.06869# i hia by dm#13000#Vi?t#398.2#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a32tr. ^b24cm#Th gii diu k#242254#Vn hc thiu nhi#Vn hc nc ngoi#Truyn c t ch#Truyn tranh#Tm## 00413000000000229000450002600110000000200080001101400070001901900050002608200060 00318080005000370080018000420090011000600100005000710110014000760120017000900130 00700107020001800114020001900132020001500151020001300166039000400179#VV09.06870# Vua qu#13000#Vi?t#398.2#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a32tr.^b24cm#T h gii diu k#242255#Vn hc thiu nhi#Vn hc nc ngoi#Truyn c tch#Truy n tranh#Tm## 00428000000000229000450002600110000000200230001101400070003401900050004108200060 00468080005000520080018000570090011000750100005000860110014000910120017001050130 00700122020001800129020001900147020001500166020001300181039000400194#VV09.06871# Aladin v cy n thn#13000#Vi?t#398.2#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009# ^a32tr.^b24cm#Th gii diu k#242256#Vn hc thiu nhi#Vn hc nc ngoi#Truy n c tch#Truyn tranh#Tm## 00436000000000229000450002600110000000200310001101400070004201900050004908200060 00548080005000600080018000650090011000830100005000940110014000990120017001130130 00700130020001800137020001900155020001500174020001300189039000400202#VV09.06872# ng lo nh c v con c vng#13000#Vi?t#398.2#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2009#^a32tr.^b24cm#Th gii diu k#242257#Vn hc thiu nhi#Vn hc nc ngo i#Truyn c tch#Truyn tranh#Tm## 00945000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200390003300300310 00720070074001030140007001770190005001840820009001898080005001980080018002030090 01100221010000500232011001500237012001400252005001500266005001600281005001500297 00500210031200500110033301300070034402101530035102000080050402000250051202000230 0537020001000560020000900570039000400579#VV09.06873#VV09.06875#VV09.06874#Nhng trn nh trong lch s Vit Nam#Chin thng in Bin Ph 1954#Phan Ngc Lin, Nguyn Minh c, Bi Th Thu H... ; Phan Ngc Lin ch.b.#36500#Vi?t#959.7041#^ 214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a184tr.^b24cm#Bn ng hnh#Phan Ngc Li n#Nguyn Minh c#Bi Th Thu H#Trng Cng Hunh K#L Vn t#242258#Nhng ki n thc c bn v s kin, nhn vt, khng gian, thi gian, nhng khi qut v n hn nh v cc trn nh trong chin dch lch s in Bin Ph#Lch s#Chin d ch in Bin Ph#Khng chin chng Php#Trn nh#Vit Nam#Tm## 00829000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200240 00440070068000680140008001360190005001440820011001498080005001600080005001650090 01900170010000500189011001600194005001300210005001500223005001400238005001600252 00500100026800100150027801300070029302101570030002000170045702000090047402000040 0483039000400487#VV09.06876#VV09.06879#VV09.06878#VV09.06877#Ton Tp Phm Tin Dut# Trung Lai, Phm Sng Hng, Lu Khnh Th... ; Trung Lai ch.b.#150000 #Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a1131tr.^b24cm# Trung Lai# Phm Sng Hng#Lu Khnh Th#Nguyn Vn Long#Hu Thnh#Phm Tin Dut#242259#Gi i thiu cc bi th ni ting ca nh th Phm Tin Dut in thnh tp, c nh ng bi cha cng b v nhng bi vit v cuc i v sng tc ca nh th#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00579000000000217000450002600110000001900050001108200100001680800050002600200460 00310220004000770080005000810090024000860100005001100110015001150130007001300210 18700137020001400324020000900338020001000347039000400357#VL09.00835#Vi?t#346.597 04#^214#Nin gim ng k quyn tc gi Vit Nam 2008#Q.1#^aH.#^aCc Bn quyn t c gi#2009#^a659tr.^b27cm#242260#Gm cc thng tin v tc phm, tc gi, ch s hu quyn tc gi, ch s hu quyn lin quan ca cc i tng ng k v c cc Bn quyn tc gi cp giy chng nhn trong nm 2008#Quyn tc gi#Vit Nam#Nin gim#Tm## 00783000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200450 00500030041000950070017001360140007001530190005001600820007001658080005001720080 00500177009002300182010000500205011001500210013000700225021025600232020001400488 020001100502039000400513#VL09.00836#VL09.00837#VL09.00838#Trn Quang Khnh#Gio trnh cung cp in theo tiu chun IEC#Nng thn, min ni. Nh , khch sn... #Trn Quang Khnh#90000#Vi?t#621.31#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a278 tr.^b27cm#242261#Nhng vn chung v d n cung cp in. Phn tch so snh c c phng php tnh ton nhu cu ph ti in. Tnh ton kinh t - k thut, so s nh cc phng n cung cp in, cc tham s ti u ca cc phn t h thng i n. H thng cung cp in c th#Cung cp in#Gio trnh#Tm## 00763000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200290 00460070037000750140008001120190005001200820006001258080005001310080005001360090 02300141010000500164011001500169005001500184013000700199021021900206020000900425 020001700434020000900451020000900460039000400469#VL09.00839#VL09.00840#VL09.0084 1#V Duy Quang#Gio trnh k thut thu kh#V Duy Quang (ch.b.), Phm c Nhun #108000#Vi?t#621.2#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a331tr.^b27cm#Phm c Nhun#242262#Trnh by nhng kin thc c bn v k thut thu kh: tnh hc c ht lng, ng hc cht lng, tnh ton thu lc ng ng, lc tc dng ln vt ngp trong cht lng chuyn ng, bm li tm v my thu lc cnh dn...#Thu k h#C hc cht lng#Thu lc#K thut#Tm## 00716000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200450 00440030085000890070023001740140007001970190005002040820011002098080005002200080 00500225009001900230010000500249011001500254005000700269013000700276021008400283 020001700367020000900384020000800393020000900401039000400410#VV09.06897#VV09.068 98#VV09.06899#Hoi Thanh#Hoi Thanh trn bo Trng An (Hu 1935-1936)#Cun Sch ny c xut bn nhn k nim 100 nm sinh nh vn Hoi Thanh (1909-2009)#T S n s.t., kho lun#90000#Vi?t#895.922832#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a352 tr.^b24cm#T Sn#242263#Gm nhng bi vit, bi vn vit trn bo Trng An ca t c gi nhng nm 1935, 1936#Vn hc hin i#Vit Nam#Bi bo#Bi vit#Tm## 01045000000000325000450002600110000002600110001100200280002200700680005001400070 01180190005001250820009001308080005001390080005001440090027001490100005001760110 01500181005001500196005001300211005001200224005001400236005001900250013000700269 01500570027602103270033302000170066002000080067702000180068502000110070303900050 0714#VV09.06880#VV09.06881#Gio trnh tin hc ng dng#Hn Vit Thun, Cao nh Thi, Bi Th Ng... ; Hn Vit Thun ch.b.#41000#Vi?t#330.0285#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a343tr.^b21cm#Hn Vit Thun#Cao nh Thi#Bi Th Ng #Trng Vn T#Trn Th Song Minh#242264#TTS ghi: i hc Kinh t Quc dn. Kho a Tin hc kinh t#Thng tin v vai tr ca thng tin kinh t. Cc h thng thng tin qun l v kinh t c bn. ng dng c bn ca Excel trong cc h thng th ng tin kinh t. S dng c s d liu, cc hm ti chnh trong cc h thng thn g tin kinh t. Phn tch v d bo trong thng tin kinh t. Cc bi ton ti u v ma trn trong kinh t#Tin hc ng dng#Kinh t#Phn mm my tnh#Gio trnh#T hu## 00896000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200400 00460030038000860070062001240140007001860190005001930820006001988080005002040080 00500209009002300214010000500237011001500242005001500257005001800272015005800290 01300070034802101310035502000190048602000080050502000200051302000090053302000110 0542039000500553#VV09.06882#VV09.06883#VV09.06884#inh Vn Mu#Gio trnh qun l hnh chnh - t php#Dng cho o to trung cp hnh chnh#B.s.: inh Vn Mu (ch.b.), Phm Hng Thi, Lng Thanh Cng#22000#Vi?t#353.4#^214#^aH.#^aKhoa h c v K thut#2009#^a145tr.^b21cm#Phm Hng Thi#Lng Thanh Cng#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Nh nc v php lut#242265#Khi qut chung v qun l n h nc trong lnh vc hnh chnh t php. Ni dung qun l nh nc trong lnh vc hnh chnh t php#Qun l hnh chnh#T php#Hnh chnh nh nc#Vit Nam#G io trnh#Thu## 00900000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200280003300300400 00610070056001010140007001570190005001640820006001698080005001750080005001800090 02300185010000500208011001500213005001500228005002100243015006800264005001600332 00500130034801300070036102101510036802000100051902000070052902000100053602000110 0546039000500557#VV09.06885#VV09.06886#VV09.06887#Gio trnh nghip v th k#Gi o trnh o to trung cp hnh chnh#Nguyn Vn Hu, Hong Th Hoi Hng, Nguy n Th Hng..#22000#Vi?t#651.3#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a147tr.^b 21cm#Nguyn Vn Hu#Hong Th Hoi Hng#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Vn bn v cng ngh hnh chnh#Nguyn Th Hng#L Ngc Hng#242266#Khi nim th k v ngh th k. Chc nng ca th k. c im lao ng v nhim v c th ca ngi th k. Mt s nghip v c bn ca ngi th k#Nghip v#Th k#Vn ph ng#Gio trnh#Thu## 00951000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200390 00490030040000880070062001280140007001900190005001970820010002028080005002120080 00500217009002300222010000500245011001500250005001200265005001800277015006400295 01300070035902102180036602000080058402000090059202000080060102000110060903900050 0620#VV09.06889#VV09.06890#VV09.06888#Trang Th Tuyt#Gio trnh qun l nh n c v kinh t#Gio trnh o to trung cp hnh chnh#B.s.: Trang Th Tuyt (ch.b .), L S Thip, Nguyn Thanh Bnh#30500#Vi?t#354.09597#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a202tr.^b21cm#L S Thip#Nguyn Thanh Bnh#TTS ghi: Hc vin H nh chnh. Khoa Qun l nh nc v kinh t#242267#Nhng vn c bn ca qun l nh nc v kinh t. Qun l nh nc i vi cc loi hnh doanh nghip, kin h t tp th, kinh t trang tri v kinh t h trong nng nghip, qun l nh n c i vi kinh t i ngoi#Qun l#Nh nc#Kinh t#Gio trnh#Thu## 01100000000000373000450002600110000002600110001102600110002200200640003300300400 00970070071001370140007002080190005002150820006002208080005002260080005002310090 02300236010000500259011001500264005001500279005001300294015006800307005001500375 00500180039000500170040801300070042502102220043202000100065402000080066402000080 0672020001000680020002000690020001100710039000500721#VV09.06891#VV09.06892#VV09. 06893#Gio trnh vn phng, vn th v lu tr trong c quan nh nc#Gio trnh o to trung cp hnh chnh#Lu Kim Thanh, V Vn Thnh, Nguyn Vn Hu... ; Lu Kim Thanh ch.b.#25000#Vi?t#352.7#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a1 67tr.^b21cm#Lu Kim Thanh#V Vn Thnh#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Vn bn v cng ngh hnh chnh#Nguyn Vn Hu#Nguyn Trng Bin#Hong Xun Tuyn#24 2268#Tng quan v cng tc vn phng. Mt s nghip v ch yu ca cng tc vn phng. Tng quan v ni dung nghip v cng tc vn th. Nhng vn chung v t i liu lu tr v cng tc lu tr. Ni dung ca cng tc lu tr#Vn phng#Vn th#Lu tr#Nghip v#Hnh chnh nh nc#Gio trnh#Thu## 00815000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200530 00500030040001030070017001430140007001600190005001670820009001728080005001810080 00500186009002300191010000500214011001500219015006000234013000700294021016000301 020000800461020001900469020000900488020001100497039000500508#VV09.06894#VV09.068 95#VV09.06896#Nguyn ng Khoa#Gio trnh ng dng tin hc trong qun l hnh ch nh#Gio trnh o to trung cp hnh chnh#Nguyn ng Khoa#75500#Vi?t#351.028 5#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a503tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh c hnh. Trung tm Tin hc hnh chnh#242269#Tin hc ho hnh chnh nh nc. H i u hnh Windows. Son tho vn bn trong Windows. Biu bng tnh Excel, Internet - s dng trnh duyt Web v th in t#Tin hc#Qun l hnh chnh#ng dng#Gi o trnh#Thu## 00960000000000385000450002600110000002600110001102600110002200200860003300300400 01190070044001590140007002030190005002100820004002158080005002190080005002240090 02300229010000500252011001500257005001800272015006300290005001200353005001000365 00500130037500500150038801300070040302100900041002000080050002000090050802000050 0517020000800522020001100530020001700541020001100558039000500569#VV09.06900#VV09 .06901#VV09.06902#Gio trnh qun l nh nc v vn ho - x hi, gio dc, y t , an ninh - quc phng#Gio trnh o to trung cp hnh chnh#Nguyn Trnh Ki m, L Vn Sng, H Hoa L..#27500#Vi?t#353#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#200 9#^a182tr.^b21cm#Nguyn Trnh Kim#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Qun l n h nc v x hi#L Vn Sng#H Hoa L#V Tin Bnh#Nguyn Tt t#242270#Trnh by ni dung ca qun l nh nc v vn ho - gio dc, y t v an ninh quc p hng#Vn ho#Gio dc#Y t#An ninh#Quc phng#Qun l nh nc#Gio trnh#Thu## 00927000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200360 00480030040000840070021001240140007001450190005001520820008001578080005001650080 00500170009002300175010000500198011001500203015005800218013000700276021026800283 020001000551020001100561020001600572020000900588020001100597039000500608#VV09.06 903#VV09.06905#VV09.06904#Phm Hng Thi#Gio trnh Lut Hnh chnh Vit Nam#Gi o trnh o to trung cp hnh chnh#Phm Hng Thi ch.b.#24500#Vi?t#342.597#^2 14#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a163tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh . Khoa Nh nc v php lut#242271#Lut hnh chnh - ngnh lut v qun l hnh chnh nh nc. C quan hnh chnh nh nc - ch th c bn ca Lut hnh chn h Vit Nam. Hnh thc v phng php hot ng ca c quan hnh chnh nh nc. Kim tra, thanh tra, gim st trong qun l hnh chnh nh nc#Php lut#Hnh c hnh#Lut hnh chnh#Vit Nam#Gio trnh#Thu## 00944000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200380003300300400 00710070065001110140007001760190005001830820006001888080005001940080005001990090 02300204010000500227011001500232015007800247005001400325005001700339005001600356 00500200037201300070039202101350039902000190053402000090055302000070056202000090 0569020001100578039000500589#VV09.06906#VV09.06907#VV09.06908#Gio trnh qun l nh nc v th#Gio trnh o to trung cp hnh chnh#B.s.: Phm Kim Giao (ch.b.), Nguyn Vit nh, Nguyn Thu Anh..#27500#Vi?t#354.2#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a182tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. B mn Qun l nh nc v th v nng thn#Phm Kim Giao#Nguyn Vit nh#Nguyn Thu Anh #Thiu Th Thu Hng#242272#Khi qut chung v th. Phng hng pht trin v qun l nh nc v th. Qun l nh nc v mt s lnh vc ch yu t h#Qun l hnh chnh#Nh nc# th#Vit Nam#Gio trnh#Thu## 00786000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200200 00410030040000610070013001010140007001140190005001210820004001268080005001300080 00500135009002300140010000500163011001500168015006800183013000700251021017400258 020000900432020001900441020000800460020001100468039000500479#VV09.06909#VV09.069 10#VV09.06911# in#Gio trnh thng k#Gio trnh o to trung cp hnh chn h# in b.s.#15500#Vi?t#310#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a102tr.^b2 1cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Vn bn v cng ngh hnh chnh#242273#N hng khi nim l lun c bn v thng k. iu tra thng k v tng hp thng k . Cc ch tiu phn tch thng k. Phn tch s bin ng ca hin tng v ch s thng k#Thng k#Phn tch thng k#Kinh t#Gio trnh#Thu## 00878000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200560 00500030040001060070033001460140007001790190005001860820011001918080005002020080 00500207009002300212010000500235011001500240015006300255005001500318013000700333 021016900340020001100509020001100520020001700531020001100548039000500559#VV09.06 912#VV09.06914#VV09.06913#Nguyn c Lng#Gio trnh qun l nh nc v ti ng uyn v mi trng#Gio trnh o to trung cp hnh chnh#Nguyn c Lng, Tr nh c Hng#17000#Vi?t#354.309597#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a116tr .^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Qun l nh nc v x hi#Trnh c Hng#242274#Khi nim, vai tr ca ti nguyn v mi trng. Ni dung qun l n h nc v ti nguyn v mi trng. Chng trnh pht trin bn vng v bo v mi trng Vit Nam#Ti nguyn#Mi trng#Qun l nh nc#Gio trnh#Thu## 00773000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200420 00460030040000880070019001280140007001470190005001540820004001598080005001630080 00500168009002300173010000500196011001500201015005800216013000700274021012400281 020001100405020002000416020001900436020001100455039000500466#VV09.06915#VV09.069 16#VV09.06917#inh Vn Mu#Gio trnh thm quyn hnh chnh nh nc#Gio trnh o to trung cp hnh chnh#inh Vn Mu ch.b.#15000#Vi?t#351#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a100tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Nh n c v php lut#242275#Quan nim chung v thm quyn hnh chnh nh nc. Thm qu yn hnh chnh nh nc theo ni dung qun l hnh chnh nh nc#Thm quyn#Hn h chnh nh nc#Qun l hnh chnh#Gio trnh#Thu## 01016000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200470003300300400 00800070070001200140007001900190005001970820008002028080005002100080005002150090 02300220010000500243011001500248015006800263005001500331005001900346005001800365 00500140038300500190039701300070041602101620042302000190058502000080060402000170 0612020000900629020001100638039000500649#VV09.06919#VV09.06918#VV09.06920#Gio t rnh vn bn qun l hnh chnh nh nc#Gio trnh o to trung cp hnh chnh #B.s.: Lu Kim Thanh (ch.b.), Nguyn Th Thu Vn, Nguyn Th Thu H..#36000#Vi ?t#351.597#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a238tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vi n Hnh chnh. Khoa Vn bn v cng ngh hnh chnh#Lu Kim Thanh#Nguyn Th Th u Vn#Nguyn Th Thu H#Nguyn Th H#Nguyn Thanh Hng#242276#Khi qut v vn bn qun l hnh chnh nh nc. Nhng yu cu i vi vn bn qun l hnh ch nh nh nc. Son tho vn bn hnh chnh c bit v thng thng#Qun l hnh c hnh#Vn bn#Vn bn nh nc#Vit Nam#Gio trnh#Thu## 00963000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200320003300300400 00650070070001050140007001750190005001820820008001878080005001950080005002000090 02300205010000500228011001500233015006800248005001500316005001900331005001800350 00500140036800500190038201300070040102101600040802000110056802000100057902000080 0589020001100597039000500608#VV09.06921#VV09.06923#VV09.06922#Gio trnh ting V it thc hnh#Gio trnh o to trung cp hnh chnh#B.s.: Lu Kim Thanh (ch.b .), Nguyn Th Thu Vn, Nguyn Th Thu H..#24500#Vi?t#495.922#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a161tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Vn bn v cng ngh hnh chnh#Lu Kim Thanh#Nguyn Th Thu Vn#Nguyn Th Thu H#Ngu yn Th H#Nguyn Thanh Hng#242277#Gii thiu i tng nghin cu v kt cu mn ting Vit thc hnh. Tip nhn vn bn v to lp vn bn. Cha cc li th ng thng v cu, t ng v chnh t#Ting Vit#Thc hnh#Vn bn#Gio trnh#Thu ## 00847000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200480 00460070045000940140007001390190005001460820008001518080005001590080005001640090 02300169010000500192011001500197015005100212005001700263013000700280021019600287 020000800483020002000491020002000511020000900531039000500540#VV09.06924#VV09.069 25#VV09.06926#V Vn Tuyn#Gio trnh lch s hnh chnh nh nc Vit Nam#B.s.: V Vn Tuyn (ch.b.), Phm Th Thu Lan#64000#Vi?t#351.597#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a427tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Hnh chnh hc#Phm Th Thu Lan#242278#Gii thiu nn hnh chnh Vit Nam t thi i dng nc ca cc vua Hng n th k th X. Nn hnh chnh nc ta trong thi k xy dng v pht trin quc gia phong kin t th k th X n nay#Lch s#Hnh ch nh nh nc#Ci cch hnh chnh#Vit Nam#Thu## 00700000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200330 00480070021000810140007001020190005001090820004001148080005001180080005001230090 02300128010000500151011001500156015005100171013000700222021015500229020000800384 020001400392020001100406039000500417#VV09.06927#VV09.06928#VV09.06929#Nguyn Hu Hi#Gio trnh qun l hc i cng#Nguyn Hu Hi ch.b.#26000#Vi?t#658#^214# ^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a175tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. K hoa Hnh chnh hc#242279#C s khoa hc ca qun l. Cc yu t nh hng n q un l, nguyn tc, cng c v phng php qun l. Chc nng ca qun l v th ng tin trong qun l#Qun l#Ngi qun l#Gio trnh#Thu## 00978000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200470 00490030048000960070030001440140007001740190005001810820006001868080005001920080 00500197009002300202010000500225011001500230015006300245005001300308013000700321 021027500328020002000603020000800623020001700631020001100648039000500659#VV09.06 930#VV09.06932#VV09.06931#L Th Vn Hnh#Gio trnh qun l nhn s hnh chnh nh nc#Gio trnh lch s hnh chnh nh nc Vit Nam#L Th Vn Hnh, Trn T h Ng#22000#Vi?t#352.6#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a145tr.^b21cm#T TS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa T chc v qun l nhn s#Trn Th Ng#242280 #Gii thiu v ngun nhn lc trong cc c quan nh nc. Qun l nhn s hnh c hnh nh nc. Quyn li, ngha v, khen thng, k lut ngi lao ng lm vic trong cc c quan hnh chnh nh nc. nh gi hot ng ca ngi lao ng tr ong cc c quan hnh chnh nh nc#Hnh chnh nh nc#Nhn s#Qun l nhn lc #Gio trnh#Thu## 00878000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200450003300700630 00780140007001410190005001480820007001538080005001600080005001650090023001700100 00500193011001500198015005100213005001100264005001300275005002100288005002000309 00500190032901300070034802101120035502000110046702000080047802000090048602000170 0495020001100512039000500523#VV09.06933#VV09.06934#VV09.06935#Gio trnh tm l hc trong qun l nh nc#B.s.: V Duy Yn (ch.b.), V Vn Tuyn, Nguyn Th V n Hng..#26000#Vi?t#351.01#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a173tr.^b21c m#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Hnh chnh hc#V Duy Yn#V Vn Tuyn#Ngu yn Th Vn Hng#Dng Th Minh Hin#Nguyn Th Hi Yn#242281#c im hot ng qun l. c im tm l trong cc t chc, c quan nh nc. Tm l giao ti p trong cng v#Tm l hc#Qun l#Nh nc#Qun l nh nc#Gio trnh#Thu## 00892000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200500 00480070027000980140007001250190005001320820006001378080005001430080005001480090 02300153010000500176011001500181015005800196013000700254021029800261020000900559 020001000568020000800578020001100586039000500597#VV09.06936#VV09.06937#VV09.0693 8#L Thin Hng#Gio trnh l lun chung v nh nc v php lut#L Thin Hn g ch.b., b.s.#25000#Vi?t#320.1#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a166tr.^b 21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Nh nc v php lut#242282#Ngun gc, bn cht, hnh thc, chc nng ca nh nc v b my nh nc. Cc kiu nh n c. Khi qut v php lut. Vn bn quy phm php lut v h thng php lut. Th c hin php lut v p dng php lut. Vi phm php lut v trch nhim php l . thc php lut v php ch x hi ch ngha#Nh nc#Php lut#L lun#Gio trnh#Thu## 00814000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200530 00460070039000990140007001380190005001450820008001508080005001580080005001630090 02300168010000500191011001500196015005800211005001100269013000700280021013900287 020001000426020002300436020001600459020000900475020001100484039000500495#VV09.06 939#VV09.06941#VV09.06940#inh Vn Mu#Gio trnh hin php v lut t chc b m y nh nc#B.s.: inh Vn Mu (ch.b.), V c n#24000#Vi?t#342.597#^214#^aH. #^aKhoa hc v K thut#2009#^a159tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Nh nc v php lut#V c n#242283#Nhng ni dung c bn ca hin php v t chc nh nc. Lut t chc cc c quan nh nc. Xy dng v hon thin t ch c b my nh nc#Hin php#Lut t chc chnh ph#B my nh nc#Vit Nam#Gi o trnh#Thu## 00935000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200630 00480070057001110140007001680190005001750820011001808080005001910080005001960090 02300201010000500224011001400229015006800243005001900311005002100330013000700351 02101680035802000080052602000100053402000200054402000080056402000090057202000110 0581039000500592#VV09.06942#VV09.06943#VV09.06944#Nguyn Vn Hu#Gio trnh k n ng giao tip trong qun l hnh chnh nh nc#Nguyn Vn Hu, Nguyn Th Thu V n, Hong Th Hoi Hng#12500#Vi?t#352.709597#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut #2009#^a83tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Vn bn v cng ngh hn h chnh#Nguyn Th Thu Vn#Hong Th Hoi Hng#242284#Nhng vn c bn v k nng giao tip. Mi trng t chc ca giao tip trong qun l hnh chnh nh n c. Nhng k nng giao tip trong qun l hnh chnh nh nc#K nng#Giao tip #Hnh chnh nh nc#Qun l#Vit Nam#Gio trnh#Thu## 00980000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200490 00490070047000980140006001450190005001510820011001568080005001670080005001720090 02300177010000500200011001400205015006800219005001400287005001500301013000700316 02102680032302000100059102000080060102000200060902000090062902000110063803900050 0649#VV09.06945#VV09.06946#VV09.06947#Nguyn Vn Thm#Gio trnh iu hnh cng s hnh chnh nh nc#Nguyn Vn Thm, Nguyn Th La, Phm Th Hng#8500#Vi?t #352.209597#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a54tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vi n Hnh chnh. Khoa Vn bn v cng ngh hnh chnh#Nguyn Th La#Phm Th Hng #242285#Nhng vn c bn v cng s hnh chnh nh nc. Nhng k nng c bn trong iu hnh cng s nh: thit k, phn tch v phn cng cng vic. Xy d ng v p dng quy ch lm vic. Xy dng k hoch. T chc v iu hnh cc cuc hp. Kim tra hot ng cng s...#iu hnh#Cng s#Hnh chnh nh nc#Vit N am#Gio trnh#Thu## 00794000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200390 00440070058000830140007001410190005001480820006001538080005001590080005001640090 02300169010000500192011001500197015006300212005001800275005001300293013000700306 021012400313020001900437020002000456020001100476039000500487#VV09.06948#VV09.069 50#VV09.06949#V Kim Sn#Gio trnh t chc hnh chnh nh nc#B.s.: V Kim Sn (ch.b.), Nguyn Quang Minh, Phan Vn Nh#30500#Vi?t#352.2#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a203tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa T chc v qun l nhn s#Nguyn Quang Minh#Phan Vn Nh#242286#Nhng vn c bn v l thuyt t chc. T chc hnh chnh nh nc. T chc hnh chnh nh nc Trung ng v a phng#T chc hnh chnh#Hnh chnh nh nc#Gio trnh#Thu## 00947000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200410 00470070067000880140007001550190005001620820011001678080005001780080005001830090 02300188010000500211011001500216015007800231005002200309005001500331013000700346 02101920035302000080054502000090055302000100056202000120057202000090058402000110 0593039000500604#VV09.06951#VV09.06953#VV09.06952#Phm Kim Giao#Gio trnh qun l nh nc v nng thn#B.s.: Phm Kim Giao (ch.b.), Nguyn Th Thanh Thu, Tr nh Ngc Thu#16500#Vi?t#354.509597#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a112tr .^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. B mn Qun l nh nc v th v nng thn#Nguyn Th Thanh Thu#Trnh Ngc Thu#242287#Khi qut chung v nng nghip , nng thn. nh hng pht trin v qun l nh nc v nng nghip, nng thn Vit Nam. Mt s lnh vc ch yu ca qun l nh nc v nng nghip, nng th n#Qun l#Nh nc#Nng thn#Nng nghip#Vit Nam#Gio trnh#Thu## 01001000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200470003300700590 00800140007001390190005001460820008001518080005001590080005001640090023001690100 00500192011001500197015005100212005001500263005001500278005001100293005001000304 01300070031402102700032102000080059102000190059902000200061802000090063802000110 0647039000500658#VV09.06954#VV09.06956#VV09.06955#Gio trnh l lun qun l hn h chnh nh nc#B.s.: Chu Xun Khnh (ch.b.), Nguyn Hu Hi, L Vn Ho..#2800 0#Vi?t#351.597#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a185tr.^b21cm#TTS ghi: H c vin Hnh chnh. Khoa Hnh chnh hc#Chu Xun Khnh#Nguyn Hu Hi#L Vn Ho #Hong Mai#242288#L lun chung v qun l hnh chnh nh nc. Chc nng hnh c hnh nh nc. Cc yu t ca nn hnh chnh nh nc. Chnh sch cng v quyt nh qun l hnh chnh nh nc. Th tc hnh chnh v kim sot i vi nn h nh chnh nh nc. Ci cch hnh chnh nh nc#L lun#Qun l hnh chnh#Hnh chnh nh nc#Vit Nam#Gio trnh#Thu## 00880000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200510 00500070031001010140007001320190005001390820011001448080005001550080005001600090 02300165010000500188011001400193015006300207005001300270013000700283021020500290 02000080049502000090050302000090051202000080052102000090052902000110053803900050 0549#VV09.06957#VV09.06959#VV09.06958#Nguyn Th Hng#Gio trnh qun l nh n c v dn tc v tn gio#Nguyn Th Hng, Lm vn oan#14500#Vi?t#353.709597# ^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a97tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chn h. Khoa Qun l nh nc v x hi#Lm vn oan#242289#Nhng vn chung v dn tc v tn gio. Khi qut mt s tn gio ln Vit Nam. Thc trng hot ng tn gio Vit Nam giai on hin nay. Qun l nh nc v cng tc dn tc v hot ng tn gio#Qun l#Nh nc#Tn gio#Dn tc#Vit Nam#Gio trnh#Thu## 00565000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100150 00440020028000590030013000870070032001000140007001320190005001390820004001448080 00500148008000500153009001900158010000500177011001500182019000900197013000700206 005001100213020001700224020000400241020001300245039000500258#VV09.06960#VV09.069 61#VV09.06963#VV09.06962#Kingsley, Kaza#Erec Rex - qui vt x khc#Truyn k o #Kaza Kingsley ; Phng Nam dch#76000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#20 09#^a404tr.^b24cm#Dch Anh#242290#Phng Nam#Vn hc hin i#Anh#Truyn k o#T hu## 00722000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200590 00460070013001050140007001180190005001250820011001308080005001410080005001460090 01200151010000500163011001500168013000700183021019700190020001300387020001100400 020001900411020000900430039000500439#VV09.06965#VV09.06966#VV09.06964#V Xun Ti n#Doanh nghip, doanh nhn Vit Nam trong kinh t th trng#V Xun Tin#65000 #Vi?t#338.709597#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a543tr.^b21cm#242291#Tp hp cc b i vit ca lut gia V Xun Tin ng trn cc bo v tp ch vit v hot ng ca cc doanh nghip, doanh nhn Vit Nam, mi trng kinh doanh ca Vit Nam t rong kinh t th trng#Doanh nghip#Doanh nhn#Kinh t th trng#Vit Nam#Thu ## 00546000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200200 00480070015000680140008000830190005000910820006000968080005001020080005001070090 01900112010000500131011001500136013000700151021009600158020000800254020000900262 020000400271039000500275#VV09.06967#VV09.06969#VV09.06968#Ngc Thin Hoa#Vit Na m lc bt s#Ngc Thin Hoa#109000#Vi?t#959.7#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009 #^a379tr.^b21cm#242292#Gm 5000 cu lc bt vit v lch s Vit Nam t thi Hn g Bng cho n nhng nm u th k 20#Lch s#Vit Nam#Th#Thu## 01059000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200540003300300150 00870070060001020140008001620190005001700820004001758080005001790080005001840090 01200189010000500201011001500206015004300221005002400264005001800288005001400306 00500150032000500200033501300070035502102840036202000080064602000090065402000100 0663020001000673020000900683039000500692#VV09.06970#VV09.06972#VV09.06971#Th t c hi quan l thuyt v 175 tnh hung ng dng#Sch tham kho#Nguyn Th Thng Huyn, Nguyn Vit Cng, Phm Vn Lin..#175000#Vi?t#382#^214#^aH.#^aTi chn h#2009#^a534tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh. B Ti chnh#Nguyn Th Th ng Huyn#Nguyn Vit Cng#Phm Vn Lin#Mai Xun Thnh#Nguyn Th An Giang#2422 93#Nhng vn l lun c bn v th tc hi quan. Th tc hi quan i vi hn g ho xut khu, nhp khu thng mi. Th tc hi quan i vi hng ho xut kh u, nhp khu phi thng mi v i vi phng tin vn ti xut cnh, nhp cnh , qu cnh. Gii thiu 175 tnh hung ng dng#Th tc#Hi quan#Xut khu#Nhp k hu#Vit Nam#Thu## 01097000000000325000450002600110000002600110001100200290002200700730005100500150 01240050014001390050016001530050016001690050019001850190005002040820004002098080 00500213008000500218009001200223010000500235011001500240004003900255015005500294 01300070034902103680035602000080072402000100073202000130074202000110075503900050 0766#VV09.06973#VV09.06974#Gio trnh k ton ti chnh#Nghim Vn Li, Bi Th Chanh, Trng c nh... ; Nghim Vn Li ch.b.#Nghim Vn Li#Bi Th Chanh#Tr ng c nh#Khc Minh Hong#L Th Thanh Hng#Vi?t#657#^214#^aH.#^aTi chnh# 2009#^a539tr.^b24cm#Ti bn ln th 1, c sa i, b sung#TTS ghi: Trng i hc Lao ng X hi. Khoa K ton#242294#Mt s vn c bn ca k ton ti ch nh trong cc doanh nghip. K ton tin lng, k ton nguyn vt liu, cng c v dng c. K ton ti sn c nh, chi ph sn xut, gi thnh sn phm. K t on thnh phm, tiu th v xc nh kt qu kinh doanh. Hch ton u t ti ch nh, cc khon phi thu, n phi tr. K ton ngun vn ch s hu. Bo co ti chnh...#K ton#Ti chnh#Doanh nghip#Gio trnh#Thu## 00787000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200110003302900090 00440070015000530190005000680820008000738080005000810080005000860090012000910100 00500103011001500108015003800123013000700161001000900168021019100177020001300368 02000070038102000110038802000100039902000070040902000100041602000090042603900050 0435020000900440#VV09.06975#VV09.06977#VV09.06976#Ngi Chm#The Cham#V Khnh c h.b.#Vi?t#305.899#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a190tr.^b20cm#Chnh vn bng 2 th ting Vit - Anh#242295#V Khnh#Ngun gc v s phn b dn c ca ngi Chm. Gii thiu v Thp Chm v ngh thut iu khc Chm. Trang phc, trang sc, ng un sng, l hi v phong tc tp qun ca ngi Chm Vit Nam#Dn tc Chm#D n c#Ngh thut#iu khc#L hi#Phong tc#Vit Nam#Thu#Tp qun## 00934000000000301000450002600110000002600110001100200440002200300670006601400080 01330190005001410820009001468080005001550080005001600090042001650100005002070110 01500212015013100227013000700358021019300365020000700558020002000565020000800585 020000700593020000800600020001000608039000500618020000900623#VV09.06978#VV09.069 79#Huyn o Ct Hi - Tim nng v trin vng#K nim 50 nm Bc H v thm ln g C Ct B - Ct Hi (1959-2009)#168000#Vi?t#915.9735#^214#^aH.#^aThng tn^bC ng ty Vn ho Tr tu Vit#2009#^a188tr.^b20cm#Sch c xut bn trong Chng trnh D n Gng mt Vit Nam - gii thiu tim nng t v ngi trn mi min t nc Vit Nam#242296#Gii thiu v vng t v con ngi huyn Ct Hi, Hi Phng. V p tim n, cc danh lam thng cnh ca Ct Hi. Tim nng v trin vng ca pht trin kinh t, chnh tr, x hi ca Ct Hi#a l#Danh lam thng cnh#Kinh t#X hi#Ct Hi#Hi Phng#Thu#Vit Nam## 00807000000000313000450002600110000002600110001100200330002200700330005501400080 00880190005000960820011001018080005001120080005001170090010001220100005001320110 01500137013000700152005000900159005000800168005001200176005000900188005001100197 021023500208020001300443020001100456020001200467020000900479039000500488#VV09.06 980#VV09.06981#Doanh nhn v kht vng i Vit#L Thun, o Vn, Thanh Lng.. #120000#Vi?t#338.709597#^214#^aH.#^aT php#2009#^a314tr.^b22cm#242297#L Thun #o Vn#Thanh Lng#Mai Xun#ng Thanh#Tp hp nhng bi vit hay ng trn cc s chuyn Doanh nhn v Php lut. Gii thiu v doanh nhn, thng hiu Vit Nam ng gp thit thc i vi vic pht trin kinh t t nc trong thi k i mi v hi nhp kinh t#Doanh nghip#Doanh nhn#Thng hiu#Vit Nam #Thu## 00872000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200970 00480070015001450140007001600190005001670820008001728080005001800080005001850090 01000190010000500200011001500205013000700220021029900227020001000526020001200536 020000900548020001100557020000900568039000500577#VV09.06982#VV09.06983#VV09.0698 4# c Hng H#Ti git ngi v u tranh phng, chng ti phm git ngi Vit Nam trong giai on hin nay# c Hng H#50000#Vi?t#364.152#^214#^aH.#^ aT php#2009#^a327tr.^b21cm#242298#Gii thiu v ti git ngi trong Lut Hnh s v tnh hnh ti phm git ngi Vit Nam. Nguyn nhn v tnh hnh u tr anh phng, chng ti phm git ngi Vit Nam. D bo tnh hnh ti phm git ngi v cc gii php nng cao hiu qu u tranh phng chng ti phm git ng i Vit Nam#u tranh#Phng chng#Ti phm#Git ngi#Vit Nam#Thu## 00907000000000325000450000200570000000700880005700500150014500500160016000500170 01760050014001930050012002070060019002190060009002380060013002470190005002600820 01200265808000500277008000500282009003000287010000500317011001800322015004500340 01300070038502101390039202000160053102000160054702000090056302000040057203900050 0576#Quan h hu ngh, on kt c bit v hp tc ton din#B.s.: Triu Vn Hi n, Nguyn Ho Hng, ng Tuyt Thanh... ; Dch: Nguyn Th Hu Ho..#Triu Vn Hin#Nguyn Ho Hng#ng Tuyt Thanh#Phm Mai Thu#L Hng Thu#Nguyn Th Hu H o#on Lm#V Xun Hng#Vi?t#327.5970594#^214#^aH.#^aBo tng Cch mng Vit Na m#2007#^a195tr.^b24x29cm#Chnh vn bng 3 th ting: Vit - Lo - Anh#242299#Gi i thiu nhng hnh nh, t liu lch s ni v quan h lng ging, on kt, hp tc ton din gia Vit Nam v Lo trong nhng nm qua#Quan h quc t#Hp tc quc t#Vit Nam#Lo#Thu## 00720000000000253000450000200520000000700340005201400080008601900050009408200040 00998080005001030080005001080090021001130100005001340110015001390130007001540050 03400161021022500195020000800420020000800428020000500436020001000441020000900451 039000600460#Lch s bo ng b cc tnh v thnh ph (s tho)#Ban T tng - Vn ho Trung ng#150000#Vi?t#079#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2000#^a707tr. ^b22cm#242300#Ban T tng - Vn ho Trung ng#Phc ho lch s ca 61 t bo ng b tnh v thnh ph, qua gii thiu v phn nh qu trnh hnh thnh v pht trin ca bo ch Vit Nam v nhng tm gng sng to, tm huyt ca i n g nhng ngi lm bo cch mng#Lch s#Bo ch#Tnh#Thnh ph#Vit Nam#Thu## 00526000000000217000450000200390000001900050003908200100004480800050005400800050 00590090058000640100005001220110015001270150016001420130007001580210094001650200 01700259020000800276020000900284020000900293039000600302#Vn bn php quy v bo ch - xut bn#Vi?t#343.59709#^214#^aH.#^aCc Bo v An ninh Vn ho - t tng . Tng cc An ninh#1998#^a723tr.^b19cm#Lu hnh ni b#242301#Gii thiu mt s vn bn php quy ca ng v Nh nc v bo ch, xut bn nm 1998 v 1999#Vn bn php qui#Bo ch#Xut bn#Vit Nam#Thu## 00751000000000289000450001400070000001900050000708200120001280800050002400100160 00290020021000450030041000660070016001070220004001230080005001270090019001320100 00500151011001500156013000700171005001600178021021200194020001900406020000400425 020000800429020000900437020000900446039000600455#55000#Vi?t#895.9221009#^214#Tr nh Thanh Sn#i dc cnh ng th#Tiu lun - ph bnh - chn dung vn hc#Trn h Thanh Sn#T.1#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2007#^a479tr.^b21cm#242302#Trnh Thanh S n#Mt s bi tiu lun, ph bnh v cc tc phm th Vit Nam trn cc kha cn h ni dung, ngh thut sng tc cng nh s cm th ca tc gi. Phc ho chn d ung mt s nh th Vit Nam v cc tc phm th ca h#Nghin cu vn hc#Th#T c gi#Tc phm#Vit Nam#Thu## 00736000000000277000450001400070000001900050000708200120001280800050002400100160 00290020021000450030041000660070016001070220004001230080005001270090019001320100 00500151011001500156013000700171005001600178021021300194020001900407020000800426 020000900434020000900443039000600452#55000#Vi?t#895.9221009#^214#Trnh Thanh S n#i dc cnh ng th#Tiu lun - ph bnh - chn dung vn hc#Trnh Thanh Sn# T.3#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2007#^a471tr.^b21cm#242303#Trnh Thanh Sn#Mt s b i tiu lun, ph bnh v cc tc phm th Vit Nam trn cc kha cnh ni dung, ngh thut sng tc, cng nh s cm th ca tc gi. Phc ho chn dung mt s nh th Vit Nam v cc tc phm th ca h#Nghin cu vn hc#Tc gi#Tc phm# Vit Nam#Thu## 00613000000000265000450002600110000000100130001100200180002400300100004200700130 00520140007000650190005000720820009000778080005000860080005000910090021000960100 00500117011001500122013000700137021016200144020000800306020000900314020000900323 020000900332039000600341#VV09.06985#V Duy Thng#Theo dng thi s#Thi lun#V Duy Thng#45000#Vi?t#338.9597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2006#^a399tr.^b21c m#242304#Gm nhng tc phm mang tnh thi lun, cp n nhiu vn khc nh au qua phn nh cuc sng x hi v ch yu l lnh vc pht trin kinh t c a t nc#Kinh t#Phng s#Bi vit#Vit Nam#Thu## 00699000000000289000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330010011000380020026000490070016000750220004000910080005000950090011001000100 00500111011001500116012003400131013000700165005001100172021017400183020000900357 020001000366020001100376020001600387039000600403#VV09.06986#VV09.06987#Vi?t#294. 3#^214#Chnh Minh#Lun gii kinh Sa-Mn qu#Chnh Minh b.s.#T.1#^aH.#^aTn gio# 2009#^a291tr.^b20cm#Theravda - Pht gio nguyn thu#242305#Chnh Minh#Gii th ch nhng iu c bn trong kinh Sa Mn qu nh: duyn khi, nhng sai lch trong su ch thuyt ca 6 v tn ch d gio v gii thch nhng kt qu ca bc xu t gia#o Pht#Kinh Pht#Gii thch#Kinh Sa Mn qu#Thu## 00733000000000265000450002600110000002600110001100100180002200200220004000700400 00620060015001020190005001170820006001228080005001280080005001330090011001380100 00500149011001400154029002300168004001800191013000700209021022700216020000900443 020000900452039000600461#VV09.06988#VV09.06989#Narada Maha Thera#Nhng bc thn g trm#Narada Maha Thera ; Phm Kim Khnh dch#Phm Kim Khnh#Vi?t#294.3#^214#^a H.#^aTn gio#2008#^a46tr.^b21cm#Eightworldly Condition#Ti bn ln th 1#242306 #L gii bn phc lnh v bn iu bt hnh trong i sng m tt c mi ngi p hi ng u, khng ai trnh khi theo thuyt gio nh Pht gm: c v thua, danh thm v ting xu,ca tng v khin trch, hnh phc v au kh#o Pht#Tri t l#Thu## 00568000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200350003700700150 00720190005000870820011000928080005001030080005001080090011001130100005001240110 01500129004001800144013000700162021011000169020000900279020001100288020000900299 039000600308#VV09.06990#VV09.06991#Thch Thanh T#Thin tng Vit Nam cui th k 20#Thch Thanh T#Vi?t#294.309597#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a354tr.^b21cm#Ti bn ln th 2#242307#Tp hp nhng bi vit v ging ni v ngun gc, c im v mt s vn lin quan n Thin tng Vit Nam#o Pht#Thin tng#Vit Nam #Thu## 00622000000000241000450002600110000002600110001100100170002200200380003900700170 00770190005000940820004000998080005001030080005001080090011001130100005001240110 01500129015006500144013000700209021013400216020001500350020000900365039000600374 #VV09.06992#VV09.06993#Nguyn Vn Trinh#Hin ch tn l "Mc Khi" Dei verbum#Ng uyn Vn Trinh#Vi?t#230#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a335tr.^b21cm#Tn sch ngoi ba: Hin ch tn l v "Mc khi ca Thin cha"#242308#Trnh by cc vn v thn hc Thin cha gio, mc khi t nhin, siu nhin (thin cha n gp con ngi). Gii thch thnh kinh#o Thin cha#Thn hc#Thu## 00662000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200230003800700380 00610060016000990190005001150820008001208080005001280080005001330090011001380100 00500149011001500154029002000169013000700189021018400196020001500380020000700395 039000600402#VV09.06994#VV09.06995#Sall, Lucienne#Lm ph n yu cha#Lucien ne Sall ; ng Xun Thnh dch#ng Xun Thnh#Vi?t#248.808#^214#^aH.#^aTn gi o#2009#^a235tr.^b21cm#Femmes pour L'aimer#242309#Lch s ca mt s ph n i th eo con ng ca Cha Gisu. Nhng vic h lm v thi h sng i vi thn t h Gisu. Tinh thn phc v v nhng ng gp ca h cho Thin cha gio#o Thi n cha#Ph n#Thu## 00687000000000253000450002600110000002600110001100100190002200200360004100700380 00770060013001150190005001280820004001338080005001370080005001420090011001470100 00500158011001500163013000700178021021000185020000900395020001500404020000800419 039000600427#VV09.06996#VV09.06997#Grard Huyghe, Mgr#Nhng con ng ca Cha t hnh thn#Mgr Grard Huyghe ; L Vn Thnh dch#L Vn Thnh#Vi?t#234#^214#^aH.# ^aTn gio#2009#^a223tr.^b21cm#242310#Dn gii v nhng t tng c hnh thnh theo cng mt phng cch trong o Thin cha. Khi nim v c tin tng trn g, c tin ca Abraham, c tin ca Maria, c Gisu hun luyn c tin cho cc tng #T tng#o Thin cha#c tin#Thu## 00706000000000289000450002600110000002600110001100100080002200200200003000700600 00500060013001100190005001230820004001288080005001320080005001370090011001420100 00500153011001400158013000700172006001900179021017000198020000800368020001000376 020000900386020001000395020000500405039000600410#VV09.06998#VV09.06999#Hession#C on ng G-G-Tha#Hession ; Nhm Gia nh Phn Hng - Hi Thnh Vit Nam dch#L Vn Thnh#Vi?t#210#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a95tr.^b21cm#242311#Gia nh Ph n Hng#Lun gii ca nhng nh lnh o truyn gio, nhng cm nhn, nhng cm x c, s hng phn, tm tnh, tnh cm v c s cu gin hay bnh an trong cuc s ng ca con ngi#Gio l#Cuc sng#Tnh cm#Con ngi#Cha#Thu## 00749000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200210003800300180 00590070031000770190005001080820004001138080005001170080005001220090011001270100 00500138011001400143013000700157006000900164021025600173020001100429020000800440 020000900448020000800457039000600465#VV09.07000#VV09.07001#Burnham, Davel.#X l nhng xung t#Ti liu hc vin#Davel. Burnham ; Nhm SLM dch#Vi?t#230#^214#^ aH.#^aTn gio#2009#^a24tr.^b20cm#242312#Nhm SLM#Cc bi ging cho cc cp lnh o C c nhng nguyn tc kinh thnh trong gii quyt cc vn xung t v lnh o Hi thnh nh: cch quan tm trong lc c khng hong, x l nhng xung t trong Hi thnh, k lut ti li trong hi thnh, s tha th#o C c#Gi o l#Lnh o#Qun l#Thu## 00590000000000265000450002600110000002600110001100100080002200200270003000700080 00570190005000650820006000708080005000760080005000810090011000860100005000970110 01500102013000700117021016100124020000800285020000900293020000400302020000900306 039000600315020000300321#VV09.07002#VV09.07003#Huyn #Tm tnh ngha m cng ch a#Huyn #Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a162tr.^b20cm#242313#Nhng gio l, lun gii ca o Pht v cng cha, ngha m nhm gip con ngi nhn thc s u sc c tnh cm v cng sc ca ngi lm cha m i vi con ci#Gio l# o Pht#Cha#Tnh cm#Thu#M## 00605000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200220003100300500 00530070009001030190005001120820006001178080005001230080005001280090011001330100 00500144011001400149015004200163013000700205021011600212020000900328020000800337 039000600345#VV09.07004#VV09.07005#Nh Php#Phng php kin tnh#Thuyt minh ch n l v phng php tu tp cn bn#Nh Php#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#200 9#^a73tr.^b20cm#TTS ghi: Tnh C s Pht hi Vit Nam#242314#Trnh by hc t huyt v nhng phng php thc hnh ngi tu v php thin v php mn Tnh c c kin tnh#o Pht#Gio l#Thu## 00747000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200290003800300130 00670070056000800190005001360820008001418080005001490080005001540090011001590100 00500170011001500175015005300190013000700243006003400250021017100284020000900455 020001100464039000600475#VV09.07006#VV09.07007#J. Mock, Dennis#Lc kho gio l kinh thnh#Mn hc s 5#Dennis J. Mock ; Nhm Tn Hu H.T.Bp Tt Vit Nam dch #Vi?t#220.071#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a394tr.^b20cm#TTS ghi: Trung tm Hun luyn Kinh thnh cho Mc s#242315#Nhm Tn Hu H.T.Bp Tt Vit Nam#Gii thiu phng php gio dc ca trung tm hun luyn kinh thnh dnh cho Qun nhim Hi thnh. cng v thi kho biu cc mn hc. Gii thiu ni dung cc mn hc# Gio dc#Kinh thnh#Thu## 00773000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200280003800300130 00660070056000790190005001350820008001408080005001480080005001530090011001580100 00500169011001500174015005300189006003400242013000700276021017100283020000900454 020001100463020001500474039000600489#VV09.07008#VV09.07009#J. Mock, Dennis#i s ng thuc linh c nhn#Mn hc s 6#Dennis J. Mock ; Nhm Tn Hu H.T.Bp Tt Vi t Nam dch#Vi?t#220.071#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a158tr.^b20cm#TTS ghi: Trun g tm Hun luyn Kinh thnh cho Mc s#Nhm Tn Hu H.T.Bp Tt Vit Nam#242316# Gii thiu phng php gio dc ca trung tm hun luyn kinh thnh dnh cho Qu n nhim Hi thnh. cng v thi kho biu cc mn hc. Gii thiu ni dung c c mn hc#Gio dc#Kinh thnh#Sch gio khoa#Thu## 00561000000000229000450002600110000002600110001100200180002200700140004001900050 00540820004000598080005000630080005000680090011000730100005000840110015000890050 00900104013000700113021018000120020001200300020001300312039000600325#VV09.07010# VV09.07011#Mi ngy vi Cha#Xun Thu h..#Vi?t#211#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a 367tr.^b21cm#Xun Thu#242317#Nhng cu hi v li gii p v c Cha tri v n hng gio l ca Cha v v nim tin ca con ngi trong s lin quan vi Cha v cc khi nim v Cha, nhng kh nng ca Cha#Cha Gi su#Sch hi p#Thu# # 00509000000000241000450002600110000002600110001100100090002200200170003100700090 00480190005000570820006000628080005000680080005000730090011000780100005000890110 01500094015004200109013000700151021008100158020000900239020001300248039000600261 #VV09.07012#VV09.07013#Nh Php#Pht hc vn p#Nh Php#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^ aTn gio#2009#^a188tr.^b20cm#TTS ghi: Tnh C s Pht hi Vit Nam#242318#N hng cu hi v li gii p v nhng nghi vn thng gp i vi ngi tu Pht# o Pht#Sch hi p#Thu## 00508000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200200003500700130 00550190005000680820004000738080005000770080005000820090011000870100005000980110 01500103013000700118021007900125020000900204020001200213020001500225020000800240 039000600248#VV09.07014#VV09.07015#Ng Phc Hu#Nht k truyn gio#Ng Phc Hu #Vi?t#266#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a292tr.^b20cm#242319#Nhng bi k s, mu c huyn, tm s ca gio s trong cuc sng i truyn gio#Tn gio#Truyn gio# o Thin cha#Nht k#Thu## 00518000000000229000450002600110000002600110001100200160002200300430003801900050 00810820007000868080005000930080005000980090011001030100005001140110015001190130 00700134021011900141020000800260020000900268020000500277039000600282#VV09.07016# VV09.07017#Tn tng Cha 1#Cc bi ht trong Thnh l mu thng nin#Vi?t#782.2 5#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a367tr.^b20cm#242320#Gii thiu cc bi ht trong t hnh l cc ma trong nm: nhp l, p ca, dng l, hip l ti cc bi t n v kt l#Bi ht#Thnh ca#Cha#Thu## 00620000000000277000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330010009000380020035000470070009000820220004000912210013000950080005001080090 01100113010000500124011001500129013000700144005000900151021013500160020001500295 020001300310020001300323039000600336#VV09.07018#VV09.07019#Vi?t#226.4#^214#Xun Thu#i tm kho bu trong phc m Lu-ca#Xun Thu#T.2#Chng 12-24#^aH.#^aTn gio #2009#^a200tr.^b21cm#242321#Xun Thu#Vit v s ging sinh, cuc i, s cht v s phc sinh ca Cha Gisu, Phc m Luca l mt trong bn sch Phc m trong k inh Tn c#o Thin cha#Kinh Tn c#Phc m Luca#Thu## 00638000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200190003700700320 00560190005000880820006000938080005000990080005001040090011001090100005001200110 01500125006001000140013000700150012003300157021017100190020000800361020000900369 039000600378#VV09.07021#VV09.07020#Woodward, F.L.#Nhng li Pht dy#Woodward, F .L. ; Nh Quang dch#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a465tr.^b20cm#Nh Qua ng#242322#Theravda. Pht gio nguyn thu#Nhng qun l ca o Pht cho mi ph t t v tt c nhng iu trong cuc sng nh: Thnh cu gii thot, cc php x ut gia, tiu tng, cuc sng, hnh phc, bnh tt...#Gio l#o Pht#Thu## 00620000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200100003700700150 00470190005000620820006000678080005000730080005000780090011000830100005000940110 01500099013000700114004001800121021017200139020000900311020000900320039000600329 020000900335020001000344#VV09.07022#VV09.07023#Thch Thanh T#Thanh Quy#Thch Th anh T#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a111tr.^b20cm#242323#Ti bn ln th 2#Gii thiu cc ni quy v t chc ca cc kho hc ti thin vin. cc nghi thc sm hi, tng Pht, th trai v to thin, thnh nguyn cng cc bi tng, sm nguyn khc#o Pht#Qui nh#Thu#Kho hc#Tng kinh## 00631000000000277000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330010015000380020010000530070015000630220004000780080005000820090011000870100 00500098011001500103004001800118013000700136005001500143021016200158020000900320 020000800329020001000337039000600347#VV09.07024#VV09.07025#Vi?t#294.3#^214#Thch Thanh T#Hoa v u#Thch Thanh T#T.1#^aH.#^aTn gio#2009#^a170tr.^b21cm#Ti b n ln th 2#242324#Thch Thanh T#Cc bi ging ca ho thng Vin ch Thin v in Thch Thanh T ti cc trng i hc v cho ch tng ni Pht t nhm tm hi u, thm nhp v hnh tr php thin#o Pht#Gio l#Bi ging#Thu## 00631000000000277000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330010015000380020010000530070015000630220004000780080005000820090011000870100 00500098011001500103004001800118013000700136005001500143021016200158020000900320 020000800329020001000337039000600347#VV09.07026#VV09.07027#Vi?t#294.3#^214#Thch Thanh T#Hoa v u#Thch Thanh T#T.6#^aH.#^aTn gio#2009#^a159tr.^b21cm#Ti b n ln th 2#242325#Thch Thanh T#Cc bi ging ca ho thng Vin ch Thin v in Thch Thanh T ti cc trng i hc v cho ch tng ni Pht t nhm tm hi u, thm nhp v hnh tr php thin#o Pht#Gio l#Bi ging#Thu## 00632000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200250 00480070028000730060007001010190005001080820004001138080005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143029002700158013000700185021012600192020000800318 020001100326020001100337039000600348#VV09.07028#VV09.07030#VV09.07029#Thompson, Robb#Thnh cng thng trng#Robb Thompson ; Anh-r dch#Anh-r#Vi?t#658#^214#^ aH.#^aTn gio#2009#^a275tr.^b21cm#Exellence in the wokpplace#242326#Nhng nguy n tc trong kinh thnh nhm gip bn bc vo con ng ti u dn ti s thng chc v thnh cng trong cng vic#Qun l#Kinh doanh#Thnh cng#Thu## 00747000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200180 00490030037000670070038001040060015001420190005001570820006001628080005001680080 00500173009001100178010000500189011001500194029002500209013000700234021012000241 020000800361020000900369020000900378020001600387020002400403039000600427#VV09.07 031#VV09.07032#VV09.07033#Mary Ann Fatula#i cnh tnh yu#Con ng ca thnh n Ctarina siena#Mary Ann Fatula ; Nguyn Vn Ch dch#Nguyn Vn Ch#Vi?t#248.4 #^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a275tr.^b21cm#Catherine of siena's way#242327#Tiu s cuc i v nhng gn b, cng hin cng nh con ng phng s cho ng Thin cha ca Thnh n Catarina Siena#Tiu s#Cuc i#Thnh n#Thin Cha gio#Thn h n Catarina Siena#Thu## 00618000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200570 00470070022001040060017001260190005001430820004001488080005001520080005001570090 01100162010000500173011001500178013000700193021009100200020001500291020000800306 020000900314020001100323039000600334#VV09.07034#VV09.07035#VV09.07036#Bnct XVI#Hun t ca c Gio hong Bnct XVI v thnh Phaol#Nguyn Vn Trinh d ch#Nguyn Vn Trinh#Vi?t#238#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a209tr.^b21cm#242328#Gi i thiu cc bi gio l ca c gio hong Bnict XVI v Thnh Phaol trong c Kit#o Thin cha#Gio l#o Kit#Gio hong#Thu## 00664000000000241000450002600110000002600110001102600110002200200260003300700340 00590060017000930190005001100820004001158080005001190080005001240090011001290100 00500140011001500145013000700160021023200167020000800399020000900407039000600416 #VV09.07037#VV09.07038#VV09.07039#Cho mt c tin sng ng#Nguyn Hng Gio tuy n chn, dch#Nguyn Hng Gio#Vi?t#230#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a191tr.^b21cm #242329#Tuyn chn v gii thiu cc bi vit ca 39 tc gi v i sng thing ling i theo Cha Kit nhm bi dng v c v i sng ca cc mn c Kit c mt cuc sng va c chiu su va vui ti, nhit tnh v trn y hy vng# c tin#o Kit#Thu## 00630000000000253000450002600110000002600110001100100180002200200410004000700170 00810190005000980820006001038080005001090080005001140090011001190100005001300110 01500135013000700150021018700157020001100344020000800355020000400363039000600367 020000300373#VV09.07040#VV09.07041#Omartian, Stormie#Nng lc trong li cu nguy n ca cha m#Stormie Omartian#Vi?t#248.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a195tr.^b21 cm#242330#Gii thiu nhng phng cch cu nguyn cho con ci qua tng la tui, tng chng ng chng i qua nh nhng li cu v s an ton, pht trin c h nh, hc hnh, hn nhn, chn bn...#Cu nguyn#Con ci#Cha#Thu#M## 00507000000000229000450002600110000002600110001100100120002200200150003400700170 00490190005000660820004000718080005000750080005000800090011000850100005000960110 01500101013000700116021012900123020000800252020001100260039000600271#VV09.07042# VV09.07043#Nguyn Sinh#Tn l cn bn#Nguyn Sinh b.s.#Vi?t#220#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a195tr.^b21cm#242331#Cc bi ging tn l cn bn trong kinh thnh k m theo nhng cu hi v bi kinh thnh c thm gip bn nh cc chnh ca bi #Gio l#Kinh thnh#Thu## 00583000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200180003900300460 00570070022001030190005001250820006001308080005001360080005001410090011001460100 00500157011001400162013000700176021011100183020000900294020001000303039000600313 020001000319#VV09.07044#VV09.07045#Thch Qung Phc#Nghi thc kho l#Cha Dng nh - Dng X - Gia Lm - H Ni#Thch Qung Phc b.s.#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^ aTn gio#2009#^a65tr.^b21cm#242332#Gii thiu cc nghi thc kho l trong o P ht: Ch kinh nht tng, tn l hng, tnh php gii chn ngn...#o Pht#Nghi thc#Thu#Tng kinh## 00630000000000277000450002600110000002600110001100100220002200200180004400300460 00620070090001080060017001980190005002150820006002208080005002260080005002310090 01100236010000500247011001500252006001700267005001800284013000700302020000900309 020001000318020001800328039000600346#VV09.07046#VV09.07047#Sukh vativynha-stra #Kinh v lng th#Cha Dng nh - Dng X - Gia Lm - H Ni#Sukh vativynha -stra ; Dch: Khng Tng Khi, Thch Gic Chnh ; Thch Nguyn Chn h..#Khn g Tng Khi#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a260tr.^b21cm#Thch Gic Chnh #Thch Nguyn Chn#242333#o Pht#Kinh Pht#Kinh V lng th#Thu## 00419000000000229000450002600110000002600110001100200320002200700210005400600160 00750190005000910820006000968080005001020080005001070090011001120100005001230110 01500128013000700143020000900150020001000159020001400169039000600183#VV09.07048# VV09.07049#Kinh a tng B tt bn nguyn#Thch Tr Thnh dch#Thch Tr Thnh# Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a219tr.^b21cm#242334#o Pht#Kinh Pht#Ki nh a tng#Thu## 00406000000000217000450002600110000002600110001100200190002200700320004101900050 00730820004000788080005000820080005000870090011000920100005001030110016001080130 00700124005002700131020001100158020001300169039000600182#VV09.07050#VV09.07051#K inh thnh tn c#Nhm Cc gi kinh Phng v dch#Vi?t#225#^214#^aH.#^aTn gio# 2009#^a1018tr.^b21cm#242335#Nhm Cc gi kinh Phng v#Kinh thnh#Kinh Tn c# Thu## 00918000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200540 00470030019001010070020001200190005001400820009001458080005001540080005001590090 01100164010000500175011001500180004002000195013000700215021035400222020000900576 020002000585020000800605020000900613039000600622#VV09.07052#VV09.07053#VV09.0705 4#Nguyn c L#L lun v Tn gio v chnh sch Tn gio Vit Nam#Ti liu t ham kho#Nguyn c L ch.b.#Vi?t#200.9597#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a408tr.^b2 1cm#Ti bn, c b sung#242336#Ch ngha Mc-Lnin v t tng H Ch Minh v t n ngng, tn gio. Tnh hnh tn gio trn th gii v mt s c im tn gio Vit Nam. Pht gio trn th gii v Vit Nam. o Cng gio, o tin lnh, o Hi Vit Nam. o Cao i v Pht gio Ho Ho. Chnh sch v vic thc h in chnh sch i vi tn gio ca ng v Nh nc ta hin nay#Tn gio#Chnh sch nh nc#L lun#Vit Nam#Thu## 00582000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200150003800700160 00530190005000690820004000748080005000780080005000830090011000880100005000990110 01500104012002300119013000700142021014000149020000900289020001500298020000900313 039000600322#VV09.07055#VV09.07056#Hong Minh Tun#"Yu n cng"#Hong Minh Tu n#Vi?t#230#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a656tr.^b21cm#c tin mng theo Yoan#24233 7#Tp ti liu dng tra cu vn : Kit gio theo t tng trit hc v tn gio, c Gi su, ngi Do Thi, im khc bit ca Kit gio#Tn gio#o Thin cha#o Kit#Thanh## 00715000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100200003300200300 00530030021000830070042001040060016001460190005001620820004001678080005001710080 00500176009001100181010000500192011001500197029001100212013000700223021014200230 020001000372020000800382020000900390020000800399039000600407#VV09.07057#VV09.070 58#VV09.07059#Rarral-Baron, Andr#c thn - mt con ng sng#Bng ti v nh sng#Andr Rarral-Baron ; ng Xun Thnh dch#ng Xun Thnh#Vi?t#230#^214#^aH .#^aTn gio#2009#^a127tr.^b21cm#Le Clibat#242338#Cun sch cp ti cuc sn g c thn ngy nay. Kinh nghim v cuc sng c thn i vi ngi khng theo o v ngi theo o Thin cha#Cuc sng#C nhn#c thn#Tu hnh#Thanh## 00446000000000229000450002600110000002600110001100200290002200700130005100600080 00640190005000720820006000778080005000830080005000880090011000930100005001040110 01400109013000700123021006300130020000900193020000800202039000600210#VV09.07060# VV09.07061#Php ng ca i s Ngu ch#Nh Ho dch#Nh Ho#Vi?t#294.3#^214#^aH .#^aTn gio#2009#^a59tr.^b21cm#242339#Tp hp cc bi gio l c bn v o Ph t ca i s Ngu ch#o Pht#Gio l#Thanh## 00518000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200170003700300240 00540070015000780190005000930820004000988080005001020080005001070090011001120100 00500123011001500128013000700143021007300150020000900223020001100232020001500243 039000600258#VV09.07062#VV09.07063#Ng Quang Kit#Tm bnh cho i#Chia s Cha nht nm B#Ng Quang Kit#Vi?t#232#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a303tr.^b21cm#2423 40#Tp hp cc bi cu nguyn cha nht, cu nguyn trong cc ngy l thnh#Tn gio#Kinh thnh#o Thin cha#Thanh## 00515000000000241000450002600110000002600110001100200280002200300410005000700220 00910060017001130190005001300820006001358080005001410080005001460090011001510100 00500162011001500167013000700182021005900189020000900248020001000257039000600267 #VV09.07064#VV09.07065#Kinh i thng phng qung#Sm hi dit ti trang nghim thnh Pht#Thch Trung Qun dch#Thch Trung Qun#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gi o#2009#^a173tr.^b21cm#242341#Nghi thc tng kinh, cc bi kinh, bi pht nguyn sm hi#o Pht#Kinh Pht#Thanh## 00838000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200520 00470070052000990190005001510820009001568080005001650080005001700090018001750100 00500193011001500198013000700213005001400220005001400234021025100248020000800499 020000800507020000900515020001800524039000600542#VV09.07067#VV09.07066#VV09.0706 8#Hong Tun C#Vn ho cc dn tc ngi nhm ngn ng Tng - Min#Hong Tun C (ch.b.), Ng Vn Doanh, M Th Thu H#Vi?t#305.8954#^214#^aH.#^aVn ho dn t c#2008#^a327tr.^b21cm#242342#Ng Vn Doanh#M Th Thu H#Gii thiu vn ho tc ngi nhm ngn ng Tng - Min: ngi Cng, ngi H Nh, La H, L L, Ph L, ngi Si La. Mi dn tc nghin cu v lch s tc ngi, hot ng kinh t, v n ho x hi, vn ho vt cht, vn ho tinh thn, vn ho dn gian#Vn ho#Dn tc#Vit Nam#Dn tc Tng-Min#Thanh## 00900000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200510003300700630 00840190005001470820009001528080005001610080005001660090018001710100005001890110 01500194013000700209012004800216005001100264005001600275005001200291005001900303 021023600322020000800558020001500566020001100581039000600592#VV09.07069#VV09.070 70#VV09.07071#Trang phc cc tc ngi nhm ngn ng Mn - Khmer# Th Ho, Ngu yn Th Ngn, L Mai Oanh... ; Th Ho ch.b.#Vi?t#391.0086#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a355tr.^b24cm#242343#TTS ghi: Bo tng Vn ho cc dn tc Vit Nam# Th Ho#Nguyn Th Ngn#L Mai Oanh#Nguyn Cnh Phng#Gii thiu trang phc 21 tc ngi nhm ngn ng Mn - Khmer c 3 vng min Bc, min Trung v Ty Nguyn, ng bng Nam b. Mi dn tc gii thiu trang phc thng ngy, tr ang phc mc trong ci xin, l hi ca ph n v nam gii#Vn ho#Dn tc Kh m e#Trang phc#Thanh## 00700000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200280003300700210 00610060009000820190005000910820010000968080005001060080005001110090018001160100 00500134011001500139013000700154021016900161020000800330020000900338020000800347 020001200355020000900367020000800376020000800384039000600392#VV09.07073#VV09.070 72#VV09.07074#Vn hc Hn Nm dn tc Ty#S.t., dch: Triu n#Triu n#Vi?t#305 .89591#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a651tr.^b24cm#242344#Nghin cu lch s ngn ng ch Hn dn tc Ty, ngun gc t ch nm Ty; Lch s ch Ty theo m u ch quc ng. Gii thiu tc phm vn hc ch Hn Ty v cc tc gi#Vn hc#N gn ng#Lch s#Dn tc Ty#Vit Nam#Hn Ty#Nm Ty#Thanh## 00858000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820011000458080005000560010015000610020034000760070057001100220004001672210 03300171005001200204005001400216008000500230009001800235010000500253011001500258 01200370027301500340031001300070034400500150035102100760036602000170044202000080 0459020000900467020001400476039000600490#VV09.07075#VV09.07076#VV09.07077#37000 #Vi?t#398.209597#^214#Kiu Thu Hoch#Truyn thuyt dn gian ngi Vit#B.s.: Ki u Thu Hoch (ch.b.), Trn Th An, Mai Ngc Hng#Q.1#Truyn thuyt v thi Hng v ng#Trn Th An#Mai Ngc Hng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a264tr.^b22cm#Tinh h oa vn hc dn gian ngi Vit#TTS ghi: Vin Nghin cu Vn ho#242345#Kiu Thu Hoch#Tp hp truyn thuyt lch s, nhn vt lch s Vit Nam t thi Hng V ng#Vn hc dn gian#Lch s#Vit Nam#Truyn thuyt#Thanh## 00902000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820011000458080005000560010015000610020034000760070057001100220004001672210 05300171005001200224005001400236008000500250009001800255010000500273011001500278 01200370029301500340033001300070036400500150037102101000038602000170048602000080 0503020000900511020001400520039000600534#VV09.07078#VV09.07079#VV09.07080#40000 #Vi?t#398.209597#^214#Kiu Thu Hoch#Truyn thuyt dn gian ngi Vit#B.s.: Ki u Thu Hoch (ch.b.), Trn Th An, Mai Ngc Hng#Q.2#Truyn thuyt v thi Bc th uc Ng - inh - Tin L#Trn Th An#Mai Ngc Hng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^ a264tr.^b22cm#Tinh hoa vn hc dn gian ngi Vit#TTS ghi: Vin Nghin cu Vn ho#242346#Kiu Thu Hoch#Tp hp truyn thuyt lch s, nhn vt lch s Vit Nam t thi Bc thuc ti Ng - inh - Tin L#Vn hc dn gian#Lch s#Vit Nam #Truyn thuyt#Thanh## 00706000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820011000458080005000560010014000610020007000750070019000820220004001010080 00500105009001800110010000500128011001500133012003700148015003400185013000700219 005001400226021011300240020001700353020000900370020000700379039000600386#VV09.07 081#VV09.07082#VV09.07083#34000#Vi?t#398.609597#^214#Trn c Ngn#Cu #Trn c Ngn b.s.#Q.1#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a242tr.^b22cm#Tinh hoa vn hc d n gian ngi Vit#TTS ghi: Vin Nghin cu Vn ho#242347#Trn c Ngn#Tp hp cc cu dn gian Vit Nam v cc ch : thc th, hin tng t nhin, thi gian, thc vt, ng vt#Vn hc dn gian#Vit Nam#Cu #Thanh## 00797000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820011000458080005000560010014000610020007000750070019000820220004001010080 00500105009001800110010000500128011001500133012003700148015003400185013000700219 005001400226021020400240020001700444020000900461020000700470039000600477#VV09.07 084#VV09.07085#VV09.07086#32000#Vi?t#398.609597#^214#Trn c Ngn#Cu #Trn c Ngn b.s.#Q.2#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a230tr.^b22cm#Tinh hoa vn hc d n gian ngi Vit#TTS ghi: Vin Nghin cu Vn ho#242348#Trn c Ngn#Tp hp cc cu dan gian Vit Nam theo cc ch : nh ca, phng tin giao thng, cng c lao ng sn xut; Trang phc, trang sc, trang im; Vt dng vn ho, vt dng m thc, vt dng sinh hot#Vn hc dn gian#Vit Nam#Cu #Thanh## 00728000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820011000458080005000560010014000610020007000750070019000820220004001010080 00500105009001800110010000500128011001500133012003700148015003400185013000700219 005001400226021013500240020001700375020000900392020000700401039000600408#VV09.07 087#VV09.07088#VV09.07089#26000#Vi?t#398.609597#^214#Trn c Ngn#Cu #Trn c Ngn b.s.#Q.3#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a182tr.^b22cm#Tinh hoa vn hc d n gian ngi Vit#TTS ghi: Vin Nghin cu Vn ho#242349#Trn c Ngn#Tp hp cc cu dn gian theo cc ch con ngi v hot ng ca con ngi; Tn t, tn ngi, tri thc vn ho, ch, ni#Vn hc dn gian#Vit Nam#Cu #Thanh## 00602000000000277000450002600110000002600110001100100150002200200210003700300580 00580070029001160060008001450140007001530190005001600820006001658080005001710080 00500176009001100181010000500192011001500197013000700212029002900219021004700248 020000800295020001500303039000600318#VL09.00843#VL09.00842#A. Jones, Beth#Bit r iu bn tin#Xy dng mt c tin chc chn cho mt i sng c thng#Beth A. Jones ; Gi-Tr dch#Gi-Tr#50000#Vi?t#270.8#^214#^aH.#^aTn gio#2008#^a120t r.^b29cm#242350#Getting A grip on the basics#Cc bi hc gio l cn bn ca c tin C c#Gio l#o Thin cha#Thanh## 00828000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200400003300300790 00730070048001520050013002000050018002130050015002310050017002460050016002630140 00800279019000500287082000900292808000500301008000500306009004200311010000500353 011001500358013000700373021010800380020001100488020000900499039000600508#VL09.00 844#VL09.00846#VL09.00845#Chn dung doanh nhn Vit Nam tiu biu#Tn vinh nhng tm gng lm giu t nc nhn thng Thanh nin Vit Nam 2009#Mn Ngc Anh, T rn Th Vit nh, ng Th nh..#Mn Ngc Anh#Trn Th Vit nh#, ng Th nh#T rn Phng Bnh#Nguyn Vn Bnh#250000#Vi?t#338.7029#^214#^aH.#^aThng tn^bCn g ty Vn ho Tr tu Vit#2009#^a213tr.^b27cm#242351#Gii thiu chn dung cuc s ng, thnh cng trong ngh nghip ca cc doanh nhn tiu biu Vit Nam nm 2009 #Doanh nhn#Vit Nam#Thanh## 00555000000000241000450002600110000002600110001100100090002200200300003100700140 00610190005000750820006000808080005000860080005000910090011000960100005001070110 01500112013000700127021013500134020000800269020001500277020001500292039000600307 #VL09.00847#VL09.00848#Xun Thu#Bng tri thin quc (u nhi)#Xun Thu b.s.#Vi?t #248.8#^214#^aH.#^aTn gio#2008#^a147tr.^b29cm#242352#Cc bi gio l v Thin cha gio dnh cho tr nh v cuc sng, v c x nhn t, v phc v trung tn trong th gii o Thin cha#Gio l#o Thin cha#Sch thiu nhi#Thanh## 00551000000000241000450002600110000002600110001100100090002200200330003100700140 00640190005000780820006000838080005000890080005000940090011000990100005001100110 01500115013000700130021012800137020000800265020001500273020001500288039000600303 #VL09.00849#VL09.00850#Xun Thu#Bng tri thin quc (Thiu nhi)#Xun Thu b.s.#V i?t#248.8#^214#^aH.#^aTn gio#2008#^a161tr.^b29cm#242353#Cc bi gio l v Thi n cha gio dnh cho thiu nhi v cuc sng, v c x nhn t, v phc v trung tn trong o Thin cha#Gio l#o Thin cha#Sch thiu nhi#Thanh## 00990000000000313000450002600110000002600110001100200700002200700500009200500150 01420050016001570050015001730050015001880050016002030190005002190820009002248080 00500233008000500238009002700243010000500270011001500275015012100290013000700411 021020700418020000800625020002000633020000900653020000800662039000600670#VL09.00 851#VL09.00852#K yu hi tho khoa hc Quc gia ngn chn suy gim kinh t Vit Nam#Nguyn Vn Nam, Nguyn c Hin, Phm Tt Thng..#Nguyn Vn Nam#Nguyn c Hin#Phm Tt Thng#Lng Xun Qu#Nguyn Anh Tun#Vi?t#339.3597#^214#^aH.#^a i hc Kinh t Quc dn#2009#^a861tr.^b29cm#TTS ghi: Quc hi kho XII. U ban K inh t ; Trng i hc Kinh t Quc dn ; Phng Thng mi v Cng nghip Vit Nam#242354#Tp hp cc bi nghin cu hi tho v vn l thuyt v kinh nghi m cc nc ngn chn suy gim kinh t. Nghin cu xut mt s gii php nhn chn suy gim kinh t Vit Nam ca cc ngnh trng im#Kinh t#Nghin cu kho a hc#Vit Nam#Bo co#Thanh## 00804000000000265000450000100160000000200750001600300050009100700160009601400070 01120190005001190820004001248080005001280080005001330090035001380100005001730110 01500178013000700193015005000200004001800250021023500268020001700503020000800520 020000400528039000600532#Nguyn Vn Hip#Hng dn n mn hc b tng ct th p 1 - sn sn ton khi c bn dm#2005#Nguyn Vn Hip#14000#Vi?t#691#^214#^a H.#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a107tr.^b29cm#242355#TTS ghi Trng i hc Bch khoa Tp. H Ch Minh#Ti bn ln th 2#Thit k mt bng kt cu g m sn, sn (dm) ton khi, c bn lm vic kiu dm theo tiu chun TCXD 41.7 0. Hng dn thit k bn, tnh dm ph, tnh dm chnh, cu to ct thp, v bi u vt liu, km theo phn m rng ca n#B tng ct thp#Kt cu#Dm#Tha nh## 00725000000000277000450000100140000000200300001400700620004401400070010601900050 01130820004001188080005001220080005001270090035001320100005001670110014001720150 05000186004001800236005001900254005001900273013000700292021011200299020001100411 020001000422020000900432039000600441#Trn Bch Lam#Th nghim ho sinh thc phm #Trn Bch Lam (ch.b.), Tn N Minh Nguyt, inh Trn Nht Thu#12000#Vi?t#664#^ 214#^aH.#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a83tr.^b29cm#TTS ghi Trng i hc Bch khoa Tp. H Ch Minh#Ti bn ln th 1#Tn N Minh Nguyt#inh Trn Nht Thu#242356#Hng dn thc hnh th nghim ho sinh thc phm v tnh cht g luxt, nh lng gluxt, lipit, protein, enzym#Th nghim#Thc phm#Ho sinh#Th anh## 00776000000000265000450000100180000000200300001800700340004801400070008201900050 00890820008000948080005001020080005001070090035001120100005001470110015001520150 05000167004001800217005001500235013000700250021020300257020001000460020001300470 020002100483039000600504#Nguyn Minh Hong#Mng s lin kt dch v ISDN#Nguyn Minh Hong, Phm Hng Lin#19000#Vi?t#621.382#^214#^aH.#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a228tr.^b24cm#TTS ghi Trng i hc Bch khoa Tp. H Ch Min h#Ti bn ln th 2#Phm Hng Lin#242357#Gii thiu cng ngh mng s lin kt IDN. Cc k thut dng trn mng s lin kt IDN. Dch v ISDN trong mng s li n kt; Cc nghi thc ISDN, dch v ISDN; H thng bo hin s 7. Dch v ISDN v ATM#Cng ngh#Truyn thng#Mng s lin kt IDN#Thanh## 00798000000000277000450000100140000000200240001400700140003801400070005201900050 00590820006000648080005000700080005000750090035000800100005001150110015001200150 05000135004004000185013000700225021024500232020001100477020000400488020000700492 020001100499039000600510020000400516#Trn Quang H#Cng trnh trn t yu#Trn Quang H#30000#Vi?t#624.1#^214#^aH.#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a3 75tr.^b24cm#TTS ghi Trng i hc Bch khoa Tp. H Ch Minh#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#242358#c im v tnh cht c bn ca t yu, s ng x ca nn st di ti trng cng trnh p v nhng th nghim xc nh cc c h tiu ca t; Phng php x l nn st yu. Mt s nghin cu v st yu ca khu vc Thnh Ph H Ch Minh...#Cng trnh#Nn#C hc#Gio trnh#Thanh#t## 00750000000000265000450000100150000000200380001500700150005301400070006801900050 00750820004000808080005000840080005000890090035000940100005001290110015001340150 05000149004001800199013000700217021021500224020001000439020001200449020000900461 020000800470039000600478#Nguyn Vn Dn#Cng ngh nhit luyn v x l b mt#Ng uyn Vn Dn#12000#Vi?t#669#^214#^aH.#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^ a138tr.^b24cm#TTS ghi Trng i hc Bch khoa Tp. H Ch Minh#Ti bn ln th 1#242359#Nguyn l c bn trong chuyn bin pha kim loi v hp kim trong cng n gh nhit luyn. K thut c bn cng ngh nhit luyn. Cng tc x l b mt ki m loi, hp kim: ph chng mi mn, m bo v kim loi, hp kim#Cng ngh#Nhit luyn#Kim loi#Hp kim#Thanh## 00628000000000253000450002600110000002600110001100200500002200700130007201400080 00850190005000930820004000988080005001020080005001070090012001120100005001240110 01500129013000700144021016500151020001300316020001000329020001100339020001800350 039000600368#VL09.00853#VL09.00854#Anh hng lao ng thi k i mi ngnh Ti c hnh#B Ti chnh#195000#Vi?t#332#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a227tr.^b29cm#242 360#Gii thiu chn dung nhng doanh nghip ngnh ti chnh t danh hiu Anh h ng lao ng trong thi k i mi. Nhng bi hc kinh nghim thnh cng ca doan h nghip#Doanh nghip#Ti chnh#Thnh tch#Anh hng lao ng#Thanh## 00523000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200100 00490030028000590070015000870140007001020190005001090820004001148080005001180080 01200123009001700135010000500152011001500157013000700172021005300179020001000232 020000900242039000600251#VL09.00855#VL09.00857#VL09.00856#Hutchinson, Tom#Lifeli nes#Student's book and workbook#Tom Hutchinson#24000#Vi?t#428#^214#^aHi Phng# ^aNxb. Hi Phng#2009#^a251tr.^b29cm#242361#Bi hc ng php ting Anh c bn tr nh trung cp#Ting Anh#Ng php#Thanh## 00558000000000277000450080800050000003900060000500100160001100200100002700300280 00370070015000650080012000800090017000920100005001090110015001140820004001290130 00700133014000700140026001100147026001100158026001100169019000500180020001000185 020001000195020000900205021006600214#^214#Thanh#Hutchinson, Tom#Lifelines#Studen t's book and workbook#Tom Hutchinson#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a227tr.^ b29cm#428#242362#28000#VL09.00858#VL09.00860#VL09.00859#Vi?t#Ting Anh#Giao ti p#Ng php#Bi hc giao tip ng php ting Anh c bn cho ngi mi bt u## 00565000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100040003300200120 00370030041000490070016000900140007001060190005001130820004001188080005001220080 01200127009001700139010000500156011001500161005001200176012002000188013000700208 021003400215020001000249020001000259039000600269#VL09.00861#VL09.00862#VL09.0086 3#Liz#New Headway#Elementary : Student's book and workbook#Liz, John Soars#28000 #Vi?t#428#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a242tr.^b29cm#Soars, John#Ti ng Anh giao tip#242363#Bi hc giao tip ting Anh c s#Ting Anh#Giao tip#Th anh## 00529000000000277000450002600110000002600110001100200350002200300200005700700180 00770050013000950140007001080190005001150820007001208080005001270080012001320090 01700144010000500161011001500166013000700181020000500188020000700193020001600200 020001400216020001500230039000600245#VV09.07090#VV09.07091#Gii thiu cc thi tuyn lp 10#Ph thng v chuyn#V Hong Lm b.s.#V Hong Lm#25000#Vi?t#510 .76#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a248tr.^b21cm#242364#Ton# thi#Tru ng hc c s#Sch c thm#Sch luyn thi#Thanh## 00655000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200420003300700140 00750060009000890140007000980190005001050820004001108080005001140080012001190090 01700131010000500148011001500153013000700168021014200175020001000317020001000327 020000600337020000700343020000900350039000600359#VV09.07092#VV09.07093#VV09.0709 4#9 loi ngi cn phng trong cuc sng#Vit Th dch#Vit Th#39000#Vi?t#1 58#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a266tr.^b19cm#242365#Gm nhng cu ch uyn, nhng kinh nghim ch ra 9 loi ngi c nhn cch xu. a ra cch i nh n x th vi nhng ngi ny trong cuc sng#Cuc sng#Nhn cch#Ngi#i x# i nhn#Thanh## 00710000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200370003300700430 00700060009001130140007001220190005001290820004001348080005001380080012001430090 01700155010000500172011001400177001001400191006001200205013000700217021013700224 020000900361020001100370020001100381020001000392039000600402#VV09.07095#VV09.070 96#VV09.07097#Giao tip thnh cng vi mi i tc#Leil Lowndes ; Dch: Kin Vn , Huyn Trang#Kin Vn#60000#Vi?t#158#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a 365tr.^b22m#Lowndes, Leil#Huyn Trang#242366#Tp hp cc bi hc kinh nghim tro ng k nng giao tip n n thnh cng trong kinh doanh t nhng li ni, thi , hnh ng, c ch#B quyt#Thnh cng#Kinh doanh#Giao tip#Thanh## 01102000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200670003300700540 01000050016001540190005001700820018001758080005001930080012001980090017002100100 00500227011001500232005001200247005001600259005001400275005001100289015008000300 01300070038002102900038702000080067702000140068502000030069902000110070202000100 0713020002300723039000600746#VV09.07098#VV09.07099#VV09.07100#Lch s phong tro cch mng ca ng b v nhn dn x Kng Giang#B.s.: on Trng Sn, Trn Ph ng, Phm Xun Thanh..#on Trng Sn#Vi?t#324.2597070959735#^214#^aHi Phng#^ aNxb. Hi Phng#2008#^a190tr.^b21cm#Trn Phng#Phm Xun Thanh#H Mnh Cng#n h Nguyt#TTS ghi: ng u - HND - UBND x knh Giang, huyn Thu Nguyn, Tp. H i Phng#242367#Lch s phong tro cch mng ca ng b v nhn dn x Knh Gia ng, Hi Phng trong khng chin chng Php (1940 - 1955); khi phc v pht tri n kinh t, chng M xm lc (1955 - 1975); thi k pht trin kinh t (1975 - 1 985); thc trng ng li cng nghip ho, hin i ho ca ng#Lch s#ng b c s#X#Knh Giang#Hi Phng#ng Cng sn Vit Nam#Thanh## 00958000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200650003300700390 00980050016001370190005001530820018001588080005001760080012001810090017001930100 00500210011001500215005001600230015007800246013000700324021024000331020000800571 020001400579020000300593020000900596020001000605020002300615039000600638#VV09.07 101#VV09.07103#VV09.07102#Lch s phong tro cch mng ca ng b v nhn dn x Tam Hng#B.s.: on Trng Sn, Phm Xun Thanh#on Trng Sn#Vi?t#324.25970 70959735#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2008#^a190tr.^b21cm#Phm Xun Thanh# TTS ghi: ng u - HND - UBND x Tam Hng, huyn Thu Nguyn, Tp. Hi Phng#242 368#Lch s phong tro cch mng ca ng b v nhn dn x Tam Hng, tnh Hi P hng t khng chin chng Php (1942 - 1955); khng chin chng M (1955 - 1975) ; pht trin sn xut, vn ho, x hi (1975 - 1985); thc trng ng li ca ng#Lch s#ng b c s#X#Tam Hng#Hi Phng#ng Cng sn Vit Nam#Thanh## 00590000000000277000450002600110000002600110001100200190002200700460004100500080 00870190005000950820012001008080005001120080012001170090017001290100005001460110 01500151005001300166015006100179005001500240005001400255013000700269020001700276 020000900293020000400302039000600306#VV09.07104#VV09.07105#Nng bin Sn 3#B. s.: on L, on Th To, Lu Cng Khanh..#on L#Vi?t#895.9221408#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a129tr.^b21cm#on Th To#TTS ghi: Trung tm VH - TT - TT Qun Sn. Cu lc b Th#Lu Cng Khanh#inh Xun Phi#242369#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh## 00915000000000361000450002600110000002600110001100200390002200300140006100700680 00750050011001430140007001540190005001610820008001668080005001740080012001790090 01700191010000500208011001500213005001200228015003300240005001700273005002300290 00500120031300500180032501300070034302101220035002000170047202000210048902000170 0510020001000527020001000537039000600547#VV09.07106#VV09.07107#Nhng k nim mt thi huyn Ct Hi#Hi k v th#Tuyn chn, s.t., b.s.: Trn Khot, Nguyn T iu, Phm Quang Phng..#Trn Khot#50000#Vi?t#959.743#^214#^aHi Phng#^aNxb. H i Phng#2009#^a212tr.^b21cm#Nguyn Tiu#TTS ghi: Hi Tnh ngha Ct Hi#Phm Q uang Phng#tuyn chn, s.t., b.s.#H Anh Tun#Nguyn Xun Nghn#242370#Tp truy n k ghi li k nim ca qun v dn o Ct Hi trong thi k khng chin chng M v xy dng ch ngha x hi#Lch s hin i#Khng chin chng M#Ch ngha x hi#Hi Phng#Truyn k#Thanh## 00660000000000313000450002600110000002600110001100200230002200300040004500700440 00490050012000930140007001050190005001120820012001178080005001290080012001340090 01700146010000500163011001500168005001200183015006900195005001000264005001700274 005001200291013000700303020001700310020000900327020000400336039000600340#VV09.07 109#VV09.07108#Th nh gio Hi Phng#Th#B.s.: H Anh Tun, H Thc Qu, Tng Vn..#H Anh Tun#35000#Vi?t#895.9221408#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009 #^a207tr.^b21cm#H Thc Qu#TTS ghi: Hi Cu gio chc Hi Phng. Cu lc b Nh gio Hi Phng#Tng Vn#Nguyn Siu Phm#Phm Th An#242371#Vn hc hin i# Vit Nam#Th#Thanh## 00720000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100160 00440020023000600030088000830070038001710060016002090140007002250190005002320820 00400237808000500241008001200246009001700258010000500275011001500280013000700295 021010300302020001000405020000900415039000600424#VV09.07110#VV09.07111#VV09.0711 3#VV09.07112#Murphy, Raymond#English grammar in use#130 bi ng php ting Anh v 5 ph lc gii thch cc trng hp c bit ca ng php#Raymond Murphy ; Tr n Mnh Tng dch#Trn Mnh Tng#35000#Vi?t#428#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Ph ng#2009#^a437tr.^b21cm#242372#Gii thiu 130 bi ng php ting Anh v ng t, danh t, tnh t, trng t, gii t v trt t t...#Ting Anh#Ng php#Thanh## 00839000000000301000450002600110000002600110001100100150002200200130003700300300 00500290015000800070015000950140007001100190005001170820004001228080005001260080 00500131009001400136010000500150011001500155015003600170013000700206021027300213 020001400486020001000500020001000510020001100520039000600531#VL09.00864#VL09.008 65#Phm Quang Thu#Bnh cy hc#Gio trnh i hc Lm nghip#Phytopathology#Phm Quang Thu#80200#Vi?t#632#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a169tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Lm nghip#242373#Nhng khi nim c bn v bnh thc vt, bnh khng truyn nhim v bnh truyn nhim. Quy lut pht sinh, pht trin ca bnh cy, phng php nghin cu, chn on v iu tra bnh cy. Cc phng php ph ng tr bnh cy. Bnh hi cy con vn m. Bnh hi rng trng#Bnh thc vt #Phng tr#Cy trng#Gio trnh#Hng## 00807000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200180003600300300 00540070014000840140007000980190005001050820006001108080005001160080005001210090 01400126010000500140011001500145015003600160013000700196021027000203020002200473 020001700495020001100512039000600523#VL09.00867#VL09.00866#L Trng Hng#Qun tr nhn lc#Gio trnh i hc Lm nghip#L Trng Hng#59500#Vi?t#658.3#^214#^a H.#^aNng nghip#2009#^a164tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Lm nghip#242374# Qun tr nhn lc v vai tr ca n trong t chc. Phn tch cng vic. Cng tc nh mc lao ng, k hoch ho ngun nhn lc. Tuyn dng nhn lc. nh gi t hc hin cng vic. o to v pht trin nhn lc. Cng tc qun l tin cng v tin lng quan h lao ng#Qun tr doanh nghip#Qun l nhn lc#Gio trnh# Hng## 00805000000000289000450002600110000002600110001100100170002200200330003900300630 00720070017001350190005001520820006001578080005001630080005001680090014001730100 00500187011001500192015009400207013000700301021014700308020001100455020001100466 020001000477020000500487020001700492039000600509#VL09.00868#VL09.00869#Nguyn Vi t Khoa#K thut khai thc rng bn vng#Ti liu tp hun khuyn lm cho cn b kim lm v khuyn lm#Nguyn Vit Khoa#Vi?t#634.9#^214#^aH.#^aNng nghip#2008 #^a104tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trung tm Khuy n nng - Khuyn ng Quc gia#242375#Mt s khi nim v kin thc cn thit chun b khai thc rng. K thut c bn cht h g v tre na. Mt s k thut khai thc rng bn vng#Khuyn lm#Lm nghip#Khai thc#Rng#Ti liu hc tp#H ng## 00868000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200640003800300630 01020070016001650190005001810820006001868080005001920080005001970090014002020100 00500216011001400221015009400235013000700329021020100336020001100537020000800548 020001100556020001700567039000600584#VL09.00870#VL09.00871#Nguyn Xun Li#Cc b c xy dng m hnh trnh din khuyn lm ti hin trng#Ti liu tp hun khu yn lm cho cn b kim lm v khuyn lm#Nguyn Xun Li#Vi?t#634.9#^214#^aH.#^ aNng nghip#2008#^a72tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn . Trung tm Khuyn nng - Khuyn ng Quc gia#242376#Mc ch, ngha ca vic xy dng m hnh trnh din khuyn lm ti hin trng. Phng php xy dng m hnh trnh din khuyn lm ti hin trng. Gii thiu mt s m hnh khuyn lm trn thc t#Lm nghip#M hnh#Khuyn lm#Ti liu hc tp#Hng## 00888000000000289000450002600110000002600110001100100170002200200740003900300630 01130070017001760190005001930820006001988080005002040080005002090090014002140100 00500228011001400233015009400247013000700341021018300348020001200531020001100543 020001000554020001100564020001700575039000600592#VL09.00872#VL09.00873#Nguyn Vi t Khoa#Mt s kin thc c bn v nghip v, phng php khuyn nng, khuyn l m#Ti liu tp hun khuyn lm cho cn b kim lm v khuyn lm#Nguyn Vit Kho a#Vi?t#634.9#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a64tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trung tm Khuyn nng - Khuyn ng Quc gia#242377#Vai tr nhim v ca cn b khuyn lm, khuyn nng cp x. Mt s hiu bit v khu yn nng, khuyn lm. Lm th no chuyn giao tin b k thut cho nng dn m in ni c hiu qu#Khuyn nng#Lm nghip#Nghip v#Khuyn lm#Ti liu hc tp #Hng## 00898000000000289000450002600110000002600110001100100170002200200550003900300630 00940070017001570190005001740820006001798080005001850080005001900090014001950100 00500209011001500214015009400229013000700323021020800330020001100538020001300549 020001200562020001100574020001700585039000600602#VL09.00874#VL09.00875#Nguyn Th nh Vn#Phng php truyn thng trong khuyn nng, khuyn lm#Ti liu tp hun khuyn lm cho cn b kim lm v khuyn lm#Nguyn Thnh Vn#Vi?t#634.9#^214#^ aH.#^aNng nghip#2008#^a100tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nn g thn. Trung tm Khuyn nng - Khuyn ng Quc gia#242378#Nhng kin thc c b n v truyn thng khuyn nng, khuyn lm. K nng giao tip s dng trong truy n thng khuyn nng lm. Cc phng php truyn thng. S dng mt s cng c tr uyn thng khuyn nng lm#Lm nghip#Truyn thng#Khuyn nng#Khuyn lm#Ti li u hc tp#Hng## 00818000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200470003902900650 00860070032001510190005001830820004001888080005001920080005001970090014002020100 00500216011001500221015004400236005001400280013000700294021020400301020000900505 020001200514020000800526039000600534#VL09.00876#VL09.00877#Nguyn Ngc Bnh#Canh tc nng lm nghip bn vng trn t dc#Sustanable agriculture and forestry c ultivation on slopping land#Nguyn Ngc Bnh, Phm c Tun#Vi?t#630#^214#^aH.#^ aNng nghip#2009#^a154tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Khoa hc Lm nghip Vit Nam#Ph m c Tun#242379#iu kin t nhin, t ai nc ta v cc vn s dng t quan trng m chng ta cn quan tm. Hin tng xi mn trn t dc, nguyn n hn v cc bin php chng xi mn. Canh tc t dc bn vng#Canh tc#Nng nghi p#t i#Hng## 01020000000000313000450002600110000002600110001100200470002200700440006901900050 01130820004001188080005001220080005001270090014001320100005001460110036001510150 08500187005001100272005001500283005001400298005001600312005001300328013000700341 021028200348020001700630020002200647020001900669020001200688039000600700#VL09.00 878#VL09.00879#Kt qu nghin cu khoa hc cng ngh nm 2008#L Huy Hm, Lu Ng c Trnh, Ng Vnh Vin..#Vi?t#630#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a551tr. : minh ha, 4tr. nh^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Vin Khoa hc Nng nghip Vit Nam#L Huy Hm#Lu Ngc Trnh#Ng Vnh Vin#Nguyn Hng Sn #H Quang c#242380#Gii thiu cc bo co kt qu nghin cu KHCN nm 2008 ca Vin khoa hc Nng nghip Vit Nam nh: Kt qu hot ng nghin cu trin khai KHCN nm 2008 ca Vin Di truyn nng nghip; Kt qu nghin cu bo tn v kha i thc, s dng ti nguyn di truyn thc vt nm 2007-2008...#Bo co khoa hc# Cng trnh nghin cu#Khoa hc cng ngh#Nng nghip#Hng## 00695000000000241000450002600110000002600110001100100160002200200300003800700160 00680190005000840820006000898080005000950080005001000090023001050100005001280110 01500133013000700148021026300155020001600418020000700434020000600441039000600447 #VL09.00880#VL09.00881#Nguyn Th Hin#Lp v thm nh d n u t#Nguyn Th Hin#Vi?t#332.6#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2008#^a108tr.^b27cm#242381#Mt s vn c bn v u t v d n u t. Trnh t ca ni dung nghin cu qu trnh lp d n u t, phn tch th trng, phn tch k thut - cng ngh; N ghin cu t chc qun tr d n, phn tch ti chnh, thm nh hiu qu kinh t x hi ca d n#Qun l kinh t#u t#D n#Hng## 00793000000000277000450002600110000002600110001100100190002200200310004100300490 00720070036001210190005001570820004001628080005001660080005001710090023001760100 00500199011001500204005001600219013000700235021020300242020002200445020000900467 020002200476020001100498039000600509#VL09.00882#VL09.00883#Nguyn Th Kim Anh#Qu n tr doanh nghip thu sn#Dnh cho sinh vin chuyn ngnh Kinh t thu sn#Ng uyn Th Kim Anh, Nguyn Vn Ngc#Vi?t#658#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2008 #^a164tr.^b27cm#Nguyn Vn Ngc#242382#i tng, nhim v, ni dung v phng p hp nghin cu. Qun tr cc qu trnh sn xut trong doanh nghip thu sn. D bo nhu cu sn phm thu sn. Hoch nh tng hp trong doanh nghip thu sn.. .#Qun tr doanh nghip#Thu sn#Doanh nghip sn xut#Gio trnh#Hng## 00732000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200430003700700150 00800190005000950820006001008080005001060080005001110090023001160100005001390110 01500144015004800159013000700207021019000214020001900404020000900423020001700432 020001100449039000600460#VL09.00884#VL09.00885#Dng Tr Tho#Kinh t, t chc v qun l ngnh Thu sn#Dng Tr Tho#Vi?t#338.3#^214#^aH.#^aKhoa hc v K th ut#2008#^a340tr.^b27cm#Tn sch ngoi ba: Kinh t hc qun l ngh c#242383#V tr, vai tr ca ngnh thu sn trong nn kinh t quc dn. Chin lc v quy hoch pht trin ngnh thu sn. C cu ngnh thu sn. Xy dng v pht trin c s nguyn liu thu sn...#Kinh t ng nghip#Thu sn#Kinh t thu sn#Gio t rnh#Hng## 00726000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200360003700700150 00730190005000880820004000938080005000970080005001020090023001070100005001300110 01500135013000700150021025100157020002200408020000900430020001600439020001100455 039000600466#VL09.00887#VL09.00886#Phm Xun Thu#Qun tr doanh nghip nui thu sn#Phm Xun Thu#Vi?t#658#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2008#^a248tr.^b27 cm#242384#Vai tr, v tr, c im v kh nng pht trin ngnh nui trng thu sn Vit Nam. Ni dung v c ch qun l kinh doanh cc doanh nghip nui tr ng thu sn. D bo kinh doanh v ra quyt nh kinh doanh trong doanh nghip nu i trng thu sn...#Qun tr doanh nghip#Thu sn#Qun l kinh t#Gio trnh#H ng## 00850000000000301000450002600110000002600110001100100170002200200450003900700540 00840190005001380820004001438080005001470080005001520090023001570100005001800110 01500185005001400200005001300214013000700227021024300234020000700477020002200484 020000900506020000800515020000800523020001100531039000600542#VL09.00888#VL09.008 89#Nguyn Trng Cn#Cng ngh hp thu sn v gia sc gia cm#Nguyn Trng C n (ch.b.), Minh Phng, Nguyn L H#Vi?t#664#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut #2008#^a184tr.^b27cm# Minh Phng#Nguyn L H#242385#Gii thiu v nguyn liu thu sn, nguyn liu tht gia sc gia cm; Gii thiu tm tt v cc qu trnh c bn trong sn xut hp thc phm. Gii thiu v cng ngh sn xut hp thu sn, cng ngh sn xut hp tht gia sc gia cm# hp#Cng nghip th c phm#Thu sn#Gia sc#Gia cm#Gio trnh#Hng## 00688000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200470003800700160 00850190005001010820006001068080005001120080005001170090014001220100005001360110 01400141015009400155013000700249021008600256020001100342020000400353020001500357 020002100372020001100393039000600404#VN09.02379#VN09.02380#Mai Thnh Phng#K th ut thm canh la ng bng sng Cu Long#Mai Thnh Phng#Vi?t#633.1#^214#^aH.#^ aNng nghip#2009#^a80tr.^b19cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn . Trung tm Khuyn nng - Khuyn ng Quc gia#242386#Nhng iu cn bit v cy la ngn ngy, ging la, k thut thm canh la ngn ngy#Trng trt#La#Cy l ng thc#K thut nng nghip#Gio trnh#Hng## 00653000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200320003500700130 00670140007000800190005000870820006000928080005000980080005001030090014001080100 00500122011001400127015003900141013000700180021012600187020001000313020000800323 020002100331020001700352039000600369#VN09.02381#VN09.02382#Mai Vn Snh#Hng d n nng dn nui b tht#Mai Vn Snh#12800#Vi?t#639.2#^214#^aH.#^aNng nghip#2 009#^a64tr.^b19cm#TTS ghi: Vin Chn nui. Hi ng Anh#242387#Hng dn k thu t chm sc, chn nui b tht, phng php nhn ging b tht, thi im phi g ing, chung tri, thc n...#Chn nui#B tht#K thut nng nghip#Sch thng thc#Hng## 00675000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200250003500700130 00600140007000730190005000800820006000858080005000910080005000960090014001010100 00500115011001400120015003900134013000700173021015600180020001000336020000700346 020002100353020001700374039000600391#VN09.02383#VN09.02384#Mai Vn Snh#Chn nu i b sa nng h#Mai Vn Snh#13200#Vi?t#636.2#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a7 4tr.^b19cm#TTS ghi: Vin Chn nui. Hi ng Anh#242388#Gii thiu cc ging b sa hin c ti Vit Nam, nhn ging b sa, chung tri, thc n v k thut n ui dng b sa, k thut vt sa, v sinh th y...#Chn nui#B sa#K thut n ng nghip#Sch thng thc#Hng## 00653000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200310003500700130 00660140007000790190005000860820006000918080005000970080005001020090014001070100 00500121011001400126015003900140013000700179021012800186020001000314020000700324 020002100331020001700352039000600369#VN09.02385#VN09.02386#Mai Vn Snh#Hng d n nng dn nui b sa#Mai Vn Snh#12800#Vi?t#636.2#^214#^aH.#^aNng nghip#20 09#^a64tr.^b19cm#TTS ghi: Vin Chn nui. Hi ng Anh#242389#Hng dn k thu t chn nui b sa, phng php nhn ging b sa, thi im phi ging, cch th c lm chung tri, thc n...#Chn nui#B sa#K thut nng nghip#Sch thng thc#Hng## 00646000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200230003500700130 00580140007000710190005000780820006000838080005000890080005000940090014000990100 00500113011001400118015003900132013000700171021013100178020001000309020000500319 020002100324020001700345039000600362#VN09.02387#VN09.02388#Mai Vn Snh#Chn nu i tru nng h#Mai Vn Snh#13200#Vi?t#636.2#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a72t r.^b19cm#TTS ghi: Vin Chn nui. Hi ng Anh#242390#Gii thiu cc ging tru hin c Vit Nam. Nhn ging tru, chung tri, cc loi thc n cho tru, k thut nui dng tru...#Chn nui#Tru#K thut nng nghip#Sch thng thc#H ng## 00656000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200260003500700130 00610140007000740190005000810820006000868080005000920080005000970090014001020100 00500116011001400121015003900135013000700174021013500181020001000316020000800326 020002100334020001700355039000600372#VN09.02389#VN09.02390#Mai Vn Snh#Chn nu i b tht nng h#Mai Vn Snh#13500#Vi?t#636.2#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a 76tr.^b19cm#TTS ghi: Vin Chn nui. Hi ng Anh#242391#Gii thiu mt s gin g b chuyn dng v kim dng tht, nhn ging b tht, chung tri, thc n cho b tht, k thut nui dng...#Chn nui#B tht#K thut nng nghip#Sch th ng thc#Hng## 00600000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200290003500700130 00640140007000770190005000840820006000898080005000950080005001000090014001050100 00500119011001400124015003900138013000700177021008800184020001000272020000500282 020001200287020001700299039000600316#VN09.02391#VN09.02392#Mai Vn Snh#Hng d n nng dn nui tru#Mai Vn Snh#10000#Vi?t#636.2#^214#^aH.#^aNng nghip#2009 #^a48tr.^b19cm#TTS ghi: Vin Chn nui. Hi ng Anh#242392#Hng dn k thut chm sc, nui dng, qun l v khai thc tru mt cch c hiu qu#Chn nui#T ru#Nng nghip#Sch thng thc#Hng## 00647000000000253000450002600110000002600110001100200230002201400060004501900050 00510820006000568080005000620080005000670090014000720100005000860110014000910150 11900105004002000224013000700244021010000251020001000351020000900361020001700370 039000600387#VN09.02393#VN09.02394#K thut ng c ging#1850#Vi?t#639.3#^214# ^aH.#^aNng nghip#2009#^a24tr.^b19cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nn g thn. D n Hp phn H tr pht trin nui trng thu sn bn vng (SUDA)#Ti bn, c b sung#242393#Hng dn k thut chn nui c ging, chun b ao ng, bn phn v cho c n, chm sc v qun l#Chn nui#C ging#Sch thng thc# Hng## 00715000000000289000450002600110000002600110001100200410002201400060006301900050 00690820004000748080005000780080005000830090014000880100005001020110040001070150 11900147004003000266013000700296021005900303020001000362020000500372020000700377 020000900384020000900393020001700402039000600419#VN09.02395#VN09.02396#Hi - p v mi trng v bnh tm nui#4000#Vi?t#639#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a48 tr. : hnh v, bng, 4tr. nh^b19cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. D n Hp phn H tr pht trin nui trng thu sn bn vng (SUDA)#Ti b n, c b sung, sa cha#242394#Gm 251 cu hi v gii p v mi trng v bn h tm nui#Chn nui#Bnh#Tm s#Thu sn#iu tr#Sch thng thc#Hng## 00724000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200300003600700140 00660140006000800190005000860820006000918080005000970080005001020090014001070100 00500121011001400126015011900140004002000259013000700279021009100286020001000377 020000300387020002100390020001700411039000600428#VN09.02397#VN09.02398#Nguyn Th An#K thut nui c ao nc tnh#Nguyn Th An#1700#Vi?t#639.3#^214#^aH.#^aN ng nghip#2008#^a16tr.^b19cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. D n Hp phn H tr pht trin nui trng thu sn bn vng (SUDA)#Ti bn, c b sung#242395#Hng dn k thut nui c ao nc tnh, chun b ao, th c gin g, chm sc, thu hoch...#Chn nui#C#K thut nng nghip#Sch thng thc#H ng## 00714000000000253000450002600110000002600110001100200580002201400060008001900050 00860820006000918080005000970080005001020090014001070100005001210110014001260150 11900140004002000259013000700279021013800286020000300424020001000427020001700437 039000600454#VN09.02399#VN09.02400#K thut nui c ao trong m hnh VAC vng nh hng l#1400#Vi?t#639.3#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a24tr.^b19cm#TTS gh i: B Nng nghip v Pht trin nng thn. D n Hp phn H tr pht trin nui trng thu sn bn vng (SUDA)#Ti bn, c b sung#242396#Hng dn k thut nu i c ao trong m hnh VAC vng nh hng l, cch chun b ao, th c ging v chm sc c, qun l ao, thu hoch#C#Chn nui#Sch thng thc#Hng## 00722000000000265000450002600110000002600110001100200220002201400060004401900050 00500820006000558080005000610080005000660090014000710100005000850110014000900150 11900104004003100223013000700254021015000261020001000411020000900421020000300430 020001700433039000600450#VN09.02401#VN09.02402#K thut nui c lng#2000#Vi?t# 639.3#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a20tr.^b19cm#TTS ghi: B Nng nghip v Ph t trin nng thn. D n Hp phn H tr pht trin nui trng thu sn bn vng (SUDA)#Ti bn ln th 1, c sa cha#242397#Gii thiu k thut nui c lng c ho cc vng min ni pha bc, nhng loi c c th nui lng, cc loi lng tre , g..., tiu chun v th c ging#Chn nui#Thu sn#C#Sch thng thc#Hng ## 00746000000000289000450002600110000002600110001100200400002201400060006201900050 00680820006000738080005000790080005000840090014000890100005001030110035001080150 11900143004002000262013000700282021008100289020001000370020000900380020000900389 020001400398020002100412020001700433039000600450#VN09.02403#VN09.02404#K thut nui c bng tng v c chnh#4100#Vi?t#639.3#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a5 1tr. : minh ho, 4tr. nh^b19cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn . D n Hp phn H tr pht trin nui trng thu sn bn vng (SUDA)#Ti bn, c b sung#242398#Gii thiu k thut sn xut ging v nui c bng tng, k t hut nui c chnh#Chn nui#Thu sn#C chnh#C bng tng#K thut nng nghi p#Sch thng thc#Hng## 00676000000000265000450002600110000002600110001100200520002201400060007401900050 00800820004000858080005000890080005000940090014000990100005001130110014001180150 11900132013000700251021008200258020001000340020000700350020002100357020000900378 020001700387039000600404#VN09.02405#VN09.02406#K thut nui tm s cng nghip v bn cng nghip#7700#Vi?t#639#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a84tr.^b19cm#TT S ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. D n Hp phn H tr pht trin nui trng thu sn bn vng (SUDA)#242399#c im sinh hc ca tm s. K thu t nui tm s bn cng nghip v cng nghip#Chn nui#Tm s#K thut nng nghi p#Thu sn#Sch thng thc#Hng## 00709000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200320 00420070052000740050010001260060007001360050012001430140007001550190005001620820 00700167808000500174008000500179009001100184010000500195011001800200012002000218 01300070023801900050024502100910025002000180034102000070035902000110036603900060 0377#VN09.02407#VN09.02408#VN09.02409#Sung Min#Khi tr i mt vi chng t k#S ung Min, Lena Heng ; Artena dch ; Hoi Phng h.#Lena Heng#Artena#Hoi Phng# 22500#Vi?t#616.85#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a111tr.^b15x15cm#Lm g gip co n?#242400#Dch#Tm hiu triu chng t k ca tr em, hng dn cc bin php h nh vi tr bnh cho tr#Bnh h thn kinh#Tr em#Bnh t k#Hng## 00570000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200220 00490070016000710140007000870190005000940820006000998080005001050080018001100090 02300128010000500151011001500156013000700171021011600178020000900294020000700303 039000600310#VN09.02410#VN09.02412#VN09.02411#Dng Din Hng#o l trong c t ng#Dng Din Hng#21000#Vi?t#794.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a139tr.^b19cm#242401#o l trong lut c, o l lm ngi trong c t ng. Gii thiu nhng th c c su tp t nhng t liu c kim#C tng#Th c#Hng## 00788000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200190003300300550 00520070030001070060007001370050012001440140007001560190005001630820004001688080 00500172008000500177009001100182010000500193011001500198012001600213019000500229 013000700234021020000241020000900441020001000450020000800460039000600468#VN09.02 413#VN09.02414#VN09.02415#iu hnh cuc hp#Gii php chuyn nghip cho cc th ch thc thng nht#L Anh dch ; Hoi Phng h.#L Anh#Hoi Phng#29500#Vi?t #658#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a142tr.^b18cm#Cm nang b ti#Dch#242402#Gii t hiu nhng kinh nghim v iu hnh cuc hp, cch chun b mt cuc hp, tin h nh cuc hp, x l khi s c xy ra, cch kt thc cuc hp, nhng vic cn lm sau cuc hp, cc cuc hp o...#Cuc hp#iu hnh#Qun l#Hng## 00449000000000241000450002600110000002600110001100200210002200700250004301400070 00680190005000750820009000808080005000890080012000940090017001060100005001230110 01500128005001300143013000700156020001700163020000900180020001200189039000600201 #VN09.02416#VN09.02417#Khng th khng ci#S,t., b.s.: T oan Hng#20000#Vi?t #895.9223#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a152tr.^b19cm#T oan Hng#242 403#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ci#Hng## 00438000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200190003200300040 00510070010000550140007000650190005000720820010000778080005000870080012000920090 01700104010000500121011001500126013000700141020001700148020000900165020000400174 039000600178#VN09.02418#VN09.02419#Xun Thc#Vng sng ca bin#Th#Xun Thc#30 000#Vi?t#895.92214#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a128tr.^b19cm#242404 #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00428000000000241000450002600110000000100170001100200180002800300040004600700170 00500140007000670190005000740820011000798080005000900080012000950090017001070100 00500124011001400129013000700143020001700150020000900167020000400176039000600180 #VN09.02420#Nguyn Xun Bin#Mt thi nng ni#Th#Nguyn Xun Bin#27000#Vi?t# 895.922134#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a82tr.^b19cm#242405#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#Hng## 00612000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200120 00348080005000460020018000510030004000690070051000730220004001240050013001280050 01700141005001700158005001200175005001900187008001200206009001700218010000500235 011001500240013000700255020001700262020000900279020000400288039000600292#VN09.02 421#VN09.02422#37000#Vi?t#895.9221008#^214#Tri tim ngi m#Th#Bch Hu Anh, Bi Th Minh By, Bi Th Thu Hng..#T.2#Bch Hu Anh#Bi Th Minh By#Bi Th T hu Hng#D Th Hon#ng Th Hin nh#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a170tr .^b19cm#242406#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00433000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200100003400300040 00440070012000480140007000600190005000670820010000728080005000820080012000870090 01700099010000500116011001500121013000700136020001700143020000900160020000400169 039000600173#VN09.02423#VN09.02424#L Duy Thi#Hng sen#Th#L Duy Thi#35000# Vi?t#895.92214#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a112tr.^b19cm#242407#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00659000000000301000450002600110000002600110001100200090002200300040003100700470 00350190005000820820010000878080005000970080012001020090017001140100005001310110 01400136015009800150005001400248005001200262005001700274005001300291005001000304 013000700314020001700321020000900338020000400347039000600351#VN09.02425#VN09.024 26#o nng#Th#Trn nh Hp, V Tin By, Nguyn Xun Bin..#Vi?t#895.92214#^2 14#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a65tr.^b19cm#TTS ghi: Trung tm Vn ho - Thng tin - Th thao huyn Ct Hi. Cau lc b Vn hc - Ngh thut#Trn nh H p#V Tin By#Nguyn Xun Bin#V Tin Dng#Tin Dc#242408#Vn hc hin i#V it Nam#Th#Hng## 00660000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200240003600700340 00600140007000940190005001010820006001068080005001120080005001170090020001220100 00500142011001400147005001000161005001100171005001100182012001700193013000700210 021012800217020000900345020001000354039000600364#VN09.02427#VN09.02428#Dhamamman anda#Tui tr v s sinh tn#Dhamammananda ; Dch: Quang Hi..#12000#Vi?t#294.3 #^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a95tr.^b19cm#Quang Hi#Thanh Long#Thin Min h#Chn l gic ng#242409#Trnh by l thuyt v thc tin tng quan gia o P ht v khoa hc, o Pht v nhng vn thi i lin quan ti khoa hc#o Ph t#Kinh Pht#Hng## 00470000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200190003400300160 00530070012000690140007000810190005000880820009000938080005001020080005001070090 02000112010000500132011001500137013000700152020001700159020000900176020000400185 020000900189039000600198#VN09.02429#VN09.02430#T Vn Sanh#Dng i bn chi#Th v ghi chp#T Vn Sanh#20000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#200 9#^a177tr.^b19cm#242410#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Ghi chp#Hng## 00467000000000253000450002600110000000100160001100200220002700300120004900700160 00610140007000770190005000840820011000898080005001000080005001050090019001100100 00500129011001500134004001300149013000700162020001700169020000900186020001200195 039000600207#VN09.02431#Nguyn Chu Phc#Noong Nhai - Hng Cm#Tiu thuyt#Nguyn Chu Phc#40000#Vi?t#895.922334#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2006#^a399tr.^b19c m#In ln th 2#242411#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Hng## 00591000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200260003600700130 00620190005000750820004000808080005000840080005000890090011000940100005001050110 01400110013000700124021011300131020000900244020001500253020001100268020001100279 020000900290020000800299039000600307#VN09.02432#VN09.02433#Osteen, Dodie#S cha lnh bnh ung th#Dodie Osteen#Vi?t#231#^214#^aH.#^aTn gio#2008#^a76tr.^b15cm #242412#S cha lnh bnh ung th, cu chuyn v 40 cu kinh thnh cha lnh m tc gi dng thng trn chin ung th#Tn gio#o Thin cha#Cu nguyn#Kinh thnh#iu tr#Ung th#Hng## 00341000000000205000450002600110000002600110001100200140002201900050003608200040 00418080005000450080005000500090011000550100005000660110014000710130007000850200 01300092020000900105020001500114039000600129#VN09.02435#VN09.02434#Phc m Ging #Vi?t#226#^214#^aH.#^aTn gio#2008#^a72tr.^b13cm#242413#Kinh Phc m#Tn gio# o Thin cha#Hng## 00410000000000205000450002600110000002600110001100200280002201900050005008200040 00558080005000590080005000640090011000690100005000800110014000850130007000990210 07000106020000900176020001300185039000600198#VN09.02436#VN09.02437#Tin Lnh cho ngi Vit Nam#Vi?t#280#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a28tr.^b15cm#242414#Nhng cu hi v gii p tm hiu v o Tin Lnh cho ngi Vit Nam#Tn gio#o Tin l nh#Hng## 00528000000000241000450001900050000008200060000580800050001100200110001600700470 00270220004000742210025000780080010001030090040001130100004001530110022001570120 03200179006003200211013000700243020001000250020000900260020001100269039000600280 #Vi?t#294.3#^214#B A - Hm#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.1#K inh trng A - Hm s 1#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^a XXII, 1008tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#Linh Sn Php Bo i Tng K inh#242415#Kinh Pht#o Pht#Kinh A-Hm#Hng## 00548000000000241000450001900050000008200060000580800050001100200110001600700470 00270220004000742210052000780080010001300090040001400100004001800110015001840120 03200199006003200231013000700263020000900270020001000279020001100289039000600300 #Vi?t#294.3#^214#B A - Hm#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.2#K inh trng A - Hm s 2 : Trng A - Hm bit dch#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^a840tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#242416#o Pht#Kinh Pht#Kinh A-Hm#Hng## 00520000000000241000450008200060000080800050000600200110001100700470002202200040 00692210024000730190005000970080010001020090040001120100004001520110015001560120 03200171006003200203013000700235020000900242020001000251020001100261039000600272 #294.3#^214#B A - Hm#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.3#Kinh t rung A - Hm s 1#Vi?t#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^a9 06tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#2424 17#o Pht#Kinh Pht#Kinh A-Hm#Hng## 00520000000000241000450008200060000080800050000600200110001100700470002202200040 00692210024000730190005000970080010001020090040001120100004001520110015001560120 03200171006003200203013000700235020000900242020001000251020001100261039000600272 #294.3#^214#B A - Hm#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.4#Kinh t rung A - Hm s 2#Vi?t#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^a9 56tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#2424 18#o Pht#Kinh Pht#Kinh A-Hm#Hng## 00550000000000241000450008200060000080800050000600200110001100700470002202200040 00692210049000730190005001220080010001270090040001370100004001770110020001810120 03200201006003200233013000700265020000900272020001000281020001100291039000600302 #294.3#^214#B A - Hm#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.5#Trung A - Hm bit dch v kinh tp A - Hm s 1#Vi?t#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^aXX, 1078tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#Linh S n Php Bo i Tng Kinh#242419#o Pht#Kinh Pht#Kinh A-Hm#Hng## 00526000000000241000450008200060000080800050000600200110001100700470002202200040 00692210022000730190005000950080010001000090040001100100004001500110023001540120 03200177006003200209013000700241020000900248020001000257020001100267039000600278 #294.3#^214#B A - Hm#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.6#Kinh t p A - Hm s 2#Vi?t#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^aXXV II, 1060tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#Linh Sn Php Bo i Tng Kin h#242420#o Pht#Kinh Pht#Kinh A-Hm#Hng## 00550000000000241000450008200060000080800050000600200110001100700470002202200040 00692210047000730190005001200080010001250090040001350100004001750110022001790120 03200201006003200233013000700265020000900272020001000281020001100291039000600302 #294.3#^214#B A - Hm#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.7#Kinh t p A - Hm s 3 v tp A - Hm bit dch#Vi?t#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc L inh Sn i Bc#kn.#^aXIII, 1031tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#Linh S n Php Bo i Tng Kinh#242421#o Pht#Kinh Pht#Kinh A-Hm#Hng## 00520000000000241000450008200060000080800050000600200110001100700470002202200040 00692210018000730190005000910080010000960090040001060100004001460110021001500120 03200171006003200203013000700235020000900242020001000251020001100261039000600272 #294.3#^214#B A - Hm#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.8#S 125 (Q.1 - 30)#Vi?t#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^aXVII, 8 18tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#2424 22#o Pht#Kinh Pht#Kinh A-Hm#Hng## 00537000000000241000450008200060000080800050000600200110001100700470002202200040 00692210035000730190005001080080010001130090040001230100004001630110021001670120 03200188006003200220013000700252020000900259020001000268020001100278039000600289 #294.3#^214#B A - Hm#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.9#S 125 (Q.31 - 51) v s 126 - 151#Vi?t#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^aXIII, 792tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#242423#o Pht#Kinh Pht#Kinh A-Hm#Hng## 00546000000000253000450001900050000008200060000580800050001100200130001600700470 00290220004000762210013000800080010000930090040001030100004001430110019001470120 03200166006003200198013000700230020000900237020001000246020001500256020001500271 039000600286#Vi?t#294.3#^214#B Bn Duyn#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i T ng Kinh#T.1#S 152 - 157#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.# ^aIX, 967tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#Linh Sn Php Bo i Tng Ki nh#242424#o Pht#Kinh Pht#Kinh Bn duyn#Kinh Xut diu#Hng## 00546000000000253000450001900050000008200060000580800050001100200130001600700470 00290220004000762210013000800080010000930090040001030100004001430110019001470120 03200166006003200198013000700230020000900237020001000246020001500256020001500271 039000600286#Vi?t#294.3#^214#B Bn Duyn#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i T ng Kinh#T.2#S 158 - 185#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.# ^aIX, 978tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#Linh Sn Php Bo i Tng Ki nh#242425#o Pht#Kinh Pht#Kinh Bn duyn#Kinh Xut diu#Hng## 00546000000000253000450001900050000008200060000580800050001100200130001600700470 00290220004000762210013000800080010000930090040001030100004001430110019001470120 03200166006003200198013000700230020000900237020001000246020001500256020001500271 039000600286#Vi?t#294.3#^214#B Bn Duyn#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i T ng Kinh#T.3#S 186 - 190#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.# ^aIX, 957tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#Linh Sn Php Bo i Tng Ki nh#242426#o Pht#Kinh Pht#Kinh Bn duyn#Kinh Xut diu#Hng## 00546000000000253000450008200060000080800050000600200130001100700470002402200040 00712210013000750190005000880080010000930090040001030100004001430110019001470120 03200166006003200198013000700230020000900237020001000246020001500256020001500271 039000600286#294.3#^214#B Bn Duyn#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng K inh#T.4#S 190 - 191#Vi?t#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.# ^aIX, 927tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#Linh Sn Php Bo i Tng Ki nh#242427#o Pht#Kinh Pht#Kinh Bn duyn#Kinh Xut diu#Hng## 00546000000000253000450008200060000080800050000600200130001100700470002402200040 00712210013000750190005000880080010000930090040001030100004001430110019001470120 03200166006003200198013000700230020000900237020001000246020001500256020001500271 039000600286#294.3#^214#B Bn Duyn#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng K inh#T.5#S 192 - 198#Vi?t#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.# ^aIX, 963tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#Linh Sn Php Bo i Tng Ki nh#242428#o Pht#Kinh Pht#Kinh Bn duyn#Kinh Xut diu#Hng## 00547000000000253000450000200130000000700470001302200040006022100130006401900050 00770820006000828080005000880080010000930090040001030100004001430110020001470120 03200167006003200199013000700231020000900238020001000247020001500257020001500272 039000600287#B Bn Duyn#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.6#S 199 - 202#Vi?t#294.3#^214#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.# ^aIX, 1085tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#Linh Sn Php Bo i Tng K inh#242429#o Pht#Kinh Pht#Kinh Bn duyn#Kinh Xut diu#Hng## 00546000000000253000450000200130000000700470001302200040006022100130006401900050 00770820006000828080005000880080010000930090040001030100004001430110019001470120 03200166006003200198013000700230020000900237020001000246020001500256020001500271 039000600286#B Bn Duyn#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.7#S 203 - 211#Vi?t#294.3#^214#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.# ^aIX, 895tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#Linh Sn Php Bo i Tng Ki nh#242430#o Pht#Kinh Pht#Kinh Bn duyn#Kinh Xut diu#Hng## 00545000000000253000450000200130000000700470001302200040006022100120006401900050 00760820006000818080005000870080010000920090040001020100004001420110019001460120 03200165006003200197013000700229020000900236020001000245020001500255020001500270 039000600285#B Bn duyn#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.8#S 212- 219#Vi?t#294.3#^214#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^ aIX, 917tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#Linh Sn Php Bo i Tng Kin h#242431#o Pht#Kinh Pht#Kinh Bn duyn#Kinh Xut diu#Hng## 00528000000000241000450001900050000008200060000580800050001100200130001600700470 00290220004000762210022000800080010001020090040001120100004001520110021001560120 03200177013000700209006003200216020000900248020001000257020001300267039000600280 #Vi?t#294.3#^214#B Bt - Nh#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.1 #S 220 (Quyn 1 - 50)#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^aX IV, 1067tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#242432#Linh Sn Php Bo i T ng Kinh#o Pht#Kinh Pht#Kinh Bt nh#Hng## 00530000000000241000450001900050000008200060000580800050001100200130001600700470 00290220004000762210024000800080010001040090040001140100004001540110021001580120 03200179013000700211006003200218020000900250020001000259020001300269039000600282 #Vi?t#294.3#^214#B Bt - Nh#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.2 #S 220 (Quyn 51 - 100)#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^ aVIII, 959tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#242433#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#o Pht#Kinh Pht#Kinh Bt nh#Hng## 00531000000000241000450008200060000080800050000600200130001100700470002402200040 00712210025000750190005001000080010001050090040001150100004001550110021001590120 03200180013000700212006003200219020000900251020001000260020001300270039000600283 #294.3#^214#B Bt - Nh#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.3#S 2 20 (Quyn 101 - 150)#Vi?t#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.# ^aVIII, 927tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#242434#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#o Pht#Kinh Pht#Kinh Bt nh#Hng## 00531000000000241000450008200060000080800050000600200130001100700470002402200040 00712210025000750190005001000080010001050090040001150100004001550110021001590120 03200180013000700212006003200219020000900251020001000260020001300270039000600283 #294.3#^214#B Bt - Nh#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.4#S 2 20 (Quyn 151 - 200)#Vi?t#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.# ^aVIII, 915tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#242435#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#o Pht#Kinh Pht#Kinh Bt nh#Hng## 00531000000000241000450008200060000080800050000600200130001100700470002402200040 00712210025000750190005001000080010001050090040001150100004001550110021001590120 03200180013000700212006003200219020000900251020001000260020001300270039000600283 #294.3#^214#B Bt - Nh#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.5#S 2 20 (Quyn 201 - 250)#Vi?t#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.# ^aVIII, 939tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#242436#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#o Pht#Kinh Pht#Kinh Bt nh#Hng## 00531000000000241000450008200060000080800050000600200130001100700470002402200040 00712210025000750190005001000080010001050090040001150100004001550110021001590120 03200180013000700212006003200219020000900251020001000260020001300270039000600283 #294.3#^214#B Bt - Nh#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.6#S 2 20 (Quyn 251 - 300)#Vi?t#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.# ^aVIII, 969tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#242437#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#o Pht#Kinh Pht#Kinh Bt nh#Hng## 00532000000000241000450008200060000080800050000600200130001100700470002402200040 00712210025000750190005001000080010001050090040001150100004001550110022001590120 03200181013000700213006003200220020000900252020001000261020001300271039000600284 #294.3#^214#B Bt - Nh#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.7#S 2 20 (Quyn 301 - 350)#Vi?t#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.# ^aVIII, 1016tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#242438#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#o Pht#Kinh Pht#Kinh Bt nh#Hng## 00531000000000241000450008200060000080800050000600200130001100700470002402200040 00712210025000750190005001000080010001050090040001150100004001550110021001590120 03200180013000700212006003200219020000900251020001000260020001300270039000600283 #294.3#^214#B Bt - Nh#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.8#S 2 20 (Quyn 351 - 400)#Vi?t#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.# ^aVIII, 963tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#242439#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#o Pht#Kinh Pht#Kinh Bt nh#Hng## 00531000000000241000450008200060000080800050000600200130001100700470002402200040 00712210025000750190005001000080010001050090040001150100004001550110021001590120 03200180013000700212006003200219020000900251020001000260020001300270039000600283 #294.3#^214#B Bt - Nh#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.9#S 2 20 (Quyn 401 - 450)#Vi?t#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.# ^aVIII, 967tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#242440#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#o Pht#Kinh Pht#Kinh Bt nh#Hng## 00532000000000241000450008200060000080800050000600200130001100700470002402200050 00712210025000760190005001010080010001060090040001160100004001560110021001600120 03200181013000700213006003200220020000900252020001000261020001300271039000600284 #294.3#^214#B Bt - Nh#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.10#S 220 (Quyn 451 - 500)#Vi?t#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn. #^aVIII, 961tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#242441#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#o Pht#Kinh Pht#Kinh Bt nh#Hng## 00533000000000241000450008200060000080800050000600200130001100700470002402200050 00712210025000760190005001010080010001060090040001160100004001560110022001600120 03200182013000700214006003200221020000900253020001000262020001300272039000600285 #294.3#^214#B Bt - Nh#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.11#S 220 (Quyn 501 - 550)#Vi?t#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn. #^aVIII, 1018tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#242442#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#o Pht#Kinh Pht#Kinh Bt nh#Hng## 00532000000000241000450008200060000080800050000600200130001100700470002402200050 00712210025000760190005001010080010001060090040001160100004001560110021001600120 03200181013000700213006003200220020000900252020001000261020001300271039000600284 #294.3#^214#B Bt - Nh#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.12#S 220 (Quyn 551 - 600)#Vi?t#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn. #^aVIII, 989tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#242443#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#o Pht#Kinh Pht#Kinh Bt nh#Hng## 00518000000000241000450008200060000080800050000600200130001100700470002402200050 00712210013000760190005000890080010000940090040001040100004001440110019001480120 03200167013000700199006003200206020000900238020001000247020001300257039000600270 #294.3#^214#B Bt - Nh#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.13#S 221 - 222#Vi?t#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^aXV, 868tr .^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#242444#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh# o Pht#Kinh Pht#Kinh Bt nh#Hng## 00518000000000241000450008200060000080800050000600200130001100700470002402200050 00712210013000760190005000890080010000940090040001040100004001440110019001480120 03200167013000700199006003200206020000900238020001000247020001300257039000600270 #294.3#^214#B Bt - Nh#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.14#S 223 - 224#Vi?t#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^aXV, 927tr .^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#242445#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh# o Pht#Kinh Pht#Kinh Bt nh#Hng## 00518000000000241000450008200060000080800050000600200130001100700470002402200050 00712210013000760190005000890080010000940090040001040100004001440110019001480120 03200167013000700199006003200206020000900238020001000247020001300257039000600270 #294.3#^214#B Bt - Nh#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.15#S 225 - 230#Vi?t#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^aXV, 859tr .^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#242446#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh# o Pht#Kinh Pht#Kinh Bt nh#Hng## 00518000000000241000450008200060000080800050000600200130001100700470002402200050 00712210013000760190005000890080010000940090040001040100004001440110019001480120 03200167013000700199006003200206020000900238020001000247020001300257039000600270 #294.3#^214#B Bt - Nh#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.16#S 231 - 261#Vi?t#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^aXV, 922tr .^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#242447#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh# o Pht#Kinh Pht#Kinh Bt nh#Hng## 00518000000000241000450001900050000008200060000580800050001100200120001600700470 00280220004000752210013000790080010000920090040001020100004001420110020001460120 03200166013000700198006003200205020000900237020001000246020001400256039000600270 #Vi?t#294.3#^214#B Php Hoa#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.1# S 262 - 264#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^aXIV, 975tr. ^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#242448#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh# o Pht#Kinh Pht#Kinh Php hoa#Hng## 00518000000000241000450001900050000008200060000580800050001100200120001600700470 00280220004000752210013000790080010000920090040001020100004001420110020001460120 03200166013000700198006003200205020000900237020001000246020001400256039000600270 #Vi?t#294.3#^214#B Php Hoa#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.2# S 265 - 273#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^aVII, 870tr. ^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#242449#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh# o Pht#Kinh Pht#Kinh Php hoa#Hng## 00536000000000253000450001900050000008200060000580800050001100200140001600700470 00300220004000772210011000810080010000920090040001020100004001420110019001460120 03200165012000500197013000700202006003200209020000900241020001000250020001600260 039000600276#Vi?t#294.3#^214#B Hoa Nghim#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.1#S 274-278#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^ aXV, 874tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.36#242450#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#o Pht#Kinh Pht#Kinh Hoa nghim#Hng## 00556000000000253000450001900050000008200060000580800050001100200140001600700470 00300220004000772210030000810080010001110090040001210100004001610110020001650120 03200185012000500217013000700222006003200229020000900261020001000270020001600280 039000600296#Vi?t#294.3#^214#B Hoa Nghim#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.2#S 278 (tt) - Quyn (28 - 60)#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Lin h Sn i Bc#kn.#^aVII, 865tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.37#24245 1#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#o Pht#Kinh Pht#Kinh Hoa nghim#Hng## 00551000000000253000450001900050000008200060000580800050001100200140001600700470 00300220004000772210024000810080010001050090040001150100004001550110021001590120 03200180012000500212013000700217006003200224020000900256020001000265020001600275 039000600291#Vi?t#294.3#^214#B Hoa Nghim#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.3#S 279 - Quyn (1 - 45)#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^aVIII, 974tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.38#242452#Lin h Sn Php Bo i Tng Kinh#o Pht#Kinh Pht#Kinh Hoa nghim#Hng## 00569000000000253000450008200060000080800050000600200140001100700470002502200040 00722210041000760190005001170080010001220090040001320100004001720110022001760120 03200198012000500230013000700235006003200242020000900274020001000283020001600293 039000600309#294.3#^214#B Hoa Nghim#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.4#S 279 - Quyn (46 - 80) v s 280 - 285#Vi?t#^ai Bc#^aHi Vn ho G io dc Linh Sn i Bc#kn.#^aVIII, 1020tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Ki nh#T.39#242453#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#o Pht#Kinh Pht#Kinh Hoa nghi m#Hng## 00560000000000253000450008200060000080800050000600200140001100700470002502200040 00722210034000760190005001100080010001150090040001250100004001650110020001690120 03200189012000500221013000700226006003200233020000900265020001000274020001600284 039000600300#294.3#^214#B Hoa Nghim#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.5#S 286 - 292 v s 293 (Q.1 - 22)#Vi?t#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^aIX, 1051tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.40#2 42454#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#o Pht#Kinh Pht#Kinh Hoa nghim#Hng## 00565000000000253000450008200060000080800050000600200140001100700470002502200040 00722210037000760190005001130080010001180090040001280100004001680110022001720120 03200194012000500226013000700231006003200238020000900270020001000279020001600289 039000600305#294.3#^214#B Hoa Nghim#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.6#S 293 - (Q.25 - 40) v s 294 - 309#Vi?t#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^aVIII, 1089tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T .41#242455#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#o Pht#Kinh Pht#Kinh Hoa nghim#H ng## 00534000000000253000450001900050000008200060000580800050001100200120001600700470 00280220004000752210007000790080010000860090040000960100004001360110021001400130 00700161012003200168012000500200006003200205020000900237020001000246039000600256 020001800262#Vi?t#294.3#^214#B Bo Tch#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i T ng Kinh#T.1#S 310#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^aXVI, 1001tr.^b24cm#242456#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.42#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#o Pht#Kinh Pht#Hng#Kinh i Bo Tch## 00549000000000253000450001900050000008200060000580800050001100200120001600700470 00280220004000752210023000790080010001020090040001120100004001520110020001560120 03200176012000500208013000700213006003200220020000900252020001000261039000600271 020001800277#Vi?t#294.3#^214#B Bo Tch#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i T ng Kinh#T.2#S 310 (Quyn 41 - 90)#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^aIX, 1108tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.43#242457#Linh S n Php Bo i Tng Kinh#o Pht#Kinh Pht#Hng#Kinh i Bo Tch## 00561000000000253000450001900050000008200060000580800050001100200120001600700470 00280220004000752210036000790080010001150090040001250100004001650110019001690120 03200188012000500220013000700225006003200232020000900264020001000273039000600283 020001800289#Vi?t#294.3#^214#B Bo Tch#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i T ng Kinh#T.3#S 310 (Q.91 - 120) v S 311 - 312#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^aIX, 962tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.44#24 2458#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#o Pht#Kinh Pht#Hng#Kinh i Bo Tch# # 00537000000000253000450008200060000080800050000600200120001100700470002302200040 00702210013000740190005000870080010000920090040001020100004001420110018001460120 03200164012000500196013000700201006003200208020000900240020001000249039000600259 020001800265#294.3#^214#B Bo Tch#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Ki nh#T.4#S 313 - 320#Vi?t#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^ aX, 943tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.45#242459#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#o Pht#Kinh Pht#Hng#Kinh i Bo Tch## 00545000000000253000450008200060000080800050000600200120001100700470002302200040 00702210013000740190005000870080010000920090040001020100004001420110022001460120 03200168012000500200013000700205006003200212020000900244020001000253020002200263 039000600285#294.3#^214#B Bo Tch#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Ki nh#T.5#S 321 - 373#Vi?t#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^ aVIII, 1445tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.46#242460#Linh Sn Php B o i Tng Kinh#o Pht#Kinh Pht#Kinh i Bt Nit Bn#Hng## 00523000000000241000450001900050000008200060000580800050001100200120001600700470 00280220004000752210007000790080010000860090044000960100003001400110020001430120 03200163013000700195006003200202020000900234020001000243020002200253039000600275 #Vi?t#294.3#^214#B Nit Bn#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.1# S 374#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc2008#kn#^aXIV, 828tr.^b2 4cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#242461#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#o P ht#Kinh Pht#Kinh i Bt Nit Bn#Hng## 00523000000000241000450001900050000008200060000580800050001100200120001600700470 00280220004000752210007000790080010000860090044000960100003001400110020001430120 03200163013000700195006003200202020000900234020001000243020002200253039000600275 #Vi?t#294.3#^214#B Nit Bn#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.2# S 375#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc2008#kn#^aVII, 824tr.^b2 4cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#242462#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#o P ht#Kinh Pht#Kinh i Bt Nit Bn#Hng## 00495000000000229000450001900050000008200060000580800050001100200120001600700470 00280220004000752210013000790080010000920090044001020100003001460110019001490120 03200168013000700200006003200207020001000239020000900249039000700258#Vi?t#294.3# ^214#B Nit Bn#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.3#S 376 - 396 #^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc2008#kn#^aX, 1129tr.^b24cm#Lin h Sn Php Bo i Tng Kinh#242463#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#Kinh Pht# o Pht#P.Dung## 00504000000000229000450001900050000008200060000580800050001100200110001600700470 00270220004000742210024000780080010001020090040001120100004001520110021001560120 03200177013000700209006003200216020001000248020000900258039000700267#Vi?t#294.3# ^214#B i Tp#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.1#S 397 - Quy n (1 - 48)#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^aXVII, 936tr.^ b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#242464#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#Kin h Pht#o Pht#P.Dung## 00520000000000229000450001900050000008200060000580800050001100200110001600700470 00270220004000742210041000780080010001190090040001290100004001690110020001730120 03200193013000700225006003200232020001000264020000900274039000700283#Vi?t#294.3# ^214#B i Tp#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.2#S 397 - Quy n (49 - 60) v s 398 - 401#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn .#^aVII, 917tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#242465#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#Kinh Pht#o Pht#P.Dung## 00493000000000229000450001900050000008200060000580800050001100200110001600700470 00270220004000742210013000780080010000910090040001010100004001410110021001450120 03200166013000700198006003200205020001000237020000900247039000700256#Vi?t#294.3# ^214#B i Tp#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.3#S 402 - 411# ^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^aVIII, 928tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#242466#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#Kinh Pht#o Pht#P.Dung## 00491000000000229000450001900050000008200060000580800050001100200110001600700470 00270220004000742210013000780080010000910090040001010100004001410110019001450120 03200164013000700196006003200203020001000235020000900245039000700254#Vi?t#294.3# ^214#B i Tp#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.4#S 412 - 424# ^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^aIX, 928tr.^b24cm#Linh S n Php Bo i Tng Kinh#242467#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#Kinh Pht#o Ph t#P.Dung## 00490000000000229000450000200120000000700470001202200040005922100130006301900050 00760820006000818080005000870080010000920090040001020100004001420110019001460120 03200165006003200197013000700229020001000236020000900246039000500255#B Kinh Tp #Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.1#S 425 - 440#Vi?t#294.3#^214 #^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^aXV, 926tr.^b24cm#Linh S n Php Bo i Tng Kinh#Linh Sn Php bo i Tang Kinh#242468#Kinh Pht#o P ht#Dung## 00492000000000229000450000200120000000700470001202200040005922100130006301900050 00760820006000818080005000870080010000920090040001020100004001420110021001460120 03200167006003200199013000700231020001000238020000900248039000500257#B Kinh Tp #Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.2#S 441 - 467#Vi?t#294.3#^214 #^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^aVII, 1066tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#Linh Sn Php bo i Tang Kinh#242469#Kinh Pht#o Pht#Dung## 00491000000000229000450000200120000000700470001202200040005922100130006301900050 00760820006000818080005000870080010000920090040001020100004001420110020001460120 03200166006003200198013000700230020001000237020000900247039000500256#B Kinh Tp #Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.3#S 468 - 489#Vi?t#294.3#^214 #^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^aIX, 1061tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#Linh Sn Php bo i Tang Kinh#242470#Kinh Pht#o Pht#Dung## 00491000000000229000450000200120000000700470001202200040005922100130006301900050 00760820006000818080005000870080010000920090040001020100004001420110020001460120 03200166006003200198013000700230020001000237020000900247039000500256#B Kinh Tp #Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.4#S 490 - 584#Vi?t#294.3#^214 #^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^aIX, 1034tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#Linh Sn Php bo i Tang Kinh#242471#Kinh Pht#o Pht#Dung## 00492000000000229000450000200120000000700470001202200040005922100130006301900050 00760820006000818080005000870080010000920090040001020100004001420110021001460120 03200167006003200199013000700231020001000238020000900248039000500257#B Kinh Tp #Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.5#S 585 - 605#Vi?t#294.3#^214 #^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^aVIII, 892tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#Linh Sn Php bo i Tang Kinh#242472#Kinh Pht#o Pht#Dung## 00486000000000229000450001900050000008200060000580800050001100200120001600700470 00280220004000752210013000790080010000920090040001020100004001420110015001460120 03200161006003200193013000700225020001000232020000900242039000500251#Vi?t#294.3# ^214#B Kinh Tp#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.6#S 606 - 625 #^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^a930tr.^b24cm#Linh Sn P hp Bo i Tng Kinh#Linh Sn Php bo i Tang Kinh#242473#Kinh Pht#o Pht# Dung## 00486000000000229000450001900050000008200060000580800050001100200120001600700470 00280220004000752210013000790080010000920090040001020100004001420110015001460120 03200161006003200193013000700225020001000232020000900242039000500251#Vi?t#294.3# ^214#B Kinh Tp#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.7#S 626 - 639 #^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^a905tr.^b24cm#Linh Sn P hp Bo i Tng Kinh#Linh Sn Php bo i Tang Kinh#242474#Kinh Pht#o Pht# Dung## 00486000000000229000450001900050000008200060000580800050001100200120001600700470 00280220004000752210013000790080010000920090040001020100004001420110015001460120 03200161006003200193013000700225020001000232020000900242039000500251#Vi?t#294.3# ^214#B Kinh Tp#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.8#S 639 - 655 #^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^a998tr.^b24cm#Linh Sn P hp Bo i Tng Kinh#Linh Sn Php bo i Tang Kinh#242475#Kinh Pht#o Pht# Dung## 00486000000000229000450001900050000008200060000580800050001100200120001600700470 00280220004000752210013000790080010000920090040001020100004001420110015001460120 03200161006003200193013000700225020001000232020000900242039000500251#Vi?t#294.3# ^214#B Kinh Tp#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.9#S 656 - 657 #^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^a997tr.^b24cm#Linh Sn P hp Bo i Tng Kinh#Linh Sn Php bo i Tang Kinh#242476#Kinh Pht#o Pht# Dung## 00488000000000229000450001900050000008200060000580800050001100200120001600700470 00280220005000752210013000800080010000930090040001030100004001430110016001470120 03200163006003200195013000700227020001000234020000900244039000500253#Vi?t#294.3# ^214#B Kinh Tp#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.10#S 658 - 66 5#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^a1077tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#Linh Sn Php bo i Tang Kinh#242477#Kinh Pht#o Ph t#Dung## 00504000000000241000450001900050000008200060000580800050001100200120001600700470 00280220005000752210013000800080010000930090040001030100004001430110015001470120 03200162012000500194006003200199013000700231020001000238020000900248039000500257 #Vi?t#294.3#^214#B Kinh Tp#Ban dch thut Linh Sn Php bo i Tng Kinh#T.11 #S 666 - 673#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^a900tr.^b24 cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.64#Linh Sn Php bo i Tang Kinh#242478#K inh Pht#o Pht#Dung## 00487000000000229000450008200060000080800050000600200120001100700470002302200050 00702210013000750190005000880080010000930090040001030100004001430110015001470120 03200162006003200194013000700226020001000233020000900243039000500252#294.3#^214# B Kinh Tp#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.12#S 674 - 720#Vi? t#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^a946tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#Linh Sn Php bo i Tang Kinh#242479#Kinh Pht#o Pht #Dung## 00492000000000229000450008200060000080800050000600200120001100700470002302200050 00702210017000750190005000920080010000970090040001070100004001470110016001510120 03200167006003200199013000700231020001000238020000900248039000500257#294.3#^214# B Kinh Tp#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.13#S 721 (Q. 1-50) #Vi?t#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^a1027tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#Linh Sn Php bo i Tang Kinh#242480#Kinh Pht#o Pht#Dung## 00517000000000241000450008200060000080800050000600200120001100700470002302200050 00702210018000752210013000930190005001060080010001110090040001210100004001610110 01500165012003200180006003200212013000700244020001000251020000900261039000500270 #294.3#^214#B Kinh Tp#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.14#S 7 21 (Q. 51-70)#S 722 - 728#Vi?t#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i B c#kn.#^a932tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#Linh Sn Php bo i Tang Kinh#242481#Kinh Pht#o Pht#Dung## 00487000000000229000450008200060000080800050000600200120001100700470002302200050 00702210013000750190005000880080010000930090040001030100004001430110015001470120 03200162006003200194013000700226020001000233020000900243039000500252#294.3#^214# B Kinh Tp#Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.15#S 729 - 804#Vi? t#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^a949tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#Linh Sn Php bo i Tang Kinh#242482#Kinh Pht#o Pht #Dung## 00487000000000229000450000200120000000700470001202200050005922100130006401900050 00770820006000828080005000880080010000930090040001030100004001430110015001470120 03200162006003200194013000700226020001000233020000900243039000500252#B Kinh Tp #Ban dch thut Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#T.16#S 805 - 847#Vi?t#294.3#^21 4#^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#kn.#^a926tr.^b24cm#Linh Sn Php Bo i Tng Kinh#Linh Sn Php bo i Tang Kinh#242483#Kinh Pht#o Pht #Dung## 00666000000000265000450001900050000008200060000580800050001100200230001600700270 00390220004000662210015000700060022000850080010001070090040001170100005001570110 01600162015002900178013000700207020001000214020000900224020000800233039000500241 021014500246020000900391#Vi?t#294.3#^214#Pht Qung i t in#Sa Mn Thch Qu ng dch#T.1#A.B.C.D 1-1393#Sa Mn Thch Qung #^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#2009#^a1393tr.^b24cm#TTS ghi: Pht gio Vit Nam#242484#K inh Pht#o Pht#T in#Dung#T in gii ngha v Pht hc do Pht Quang xut bn gm 7 tp hn 7000 trang c sp xp theo vn ch ci. Tp 1 t vn A n phn Dng Nhn#Pht hc## 00670000000000265000450001900050000008200060000580800050001100200230001600700270 00390220004000662210022000700060022000920080010001140090040001240100005001640110 01600169015002900185013000700214020001000221020000900231020000800240039000500248 021014200253020000900395#Vi?t#294.3#^214#Pht Qung i t in#Sa Mn Thch Qu ng dch#T.2#.E.G.H.I.K 1395-2680#Sa Mn Thch Qung #^ai Bc#^aHi Vn h o Gio dc Linh Sn i Bc#2009#^a2680tr.^b24cm#TTS ghi: Pht gio Vit Nam#2 42485#Kinh Pht#o Pht#T in#Dung#T in gii ngha v Pht hc do Pht Qua ng xut bn gm 7 tp hn 7000 trang c sp xp theo vn ch ci. Tp 2 t vn n phn K Nhc#Pht hc## 00664000000000265000450001900050000008200060000580800050001100200230001600700270 00390220004000662210016000700060022000860080010001080090040001180100005001580110 01600163015002900179013000700208020001000215020000900225020000800234039000500242 021014200247020000900389#Vi?t#294.3#^214#Pht Qung i t in#Sa Mn Thch Qu ng dch#T.3#L.M.N 2683-3988#Sa Mn Thch Qung #^ai Bc#^aHi Vn ho Gi o dc Linh Sn i Bc#2009#^a3988tr.^b24cm#TTS ghi: Pht gio Vit Nam#242486# Kinh Pht#o Pht#T in#Dung#T in gii ngha v Pht hc do Pht Quang xu t bn gm 7 tp hn 7000 trang c sp xp theo vn ch ci. Tp 3 t vn L n phn Nu Mn#Pht hc## 00674000000000265000450008200060000080800050000600200230001100700270003402200040 00612210022000650190005000870060022000920080010001140090040001240100005001640110 01600169015002900185013000700214020001000221020000900231020000800240039000500248 021014600253020000900399#294.3#^214#Pht Qung i t in#Sa Mn Thch Qung dch#T.4#O..P.Q.S.T 3991-5151#Vi?t#Sa Mn Thch Qung #^ai Bc#^aHi Vn h o Gio dc Linh Sn i Bc#2009#^a5151tr.^b24cm#TTS ghi: Pht gio Vit Nam#2 42487#Kinh Pht#o Pht#T in#Dung#T in gii ngha v Pht hc do Pht Qua ng xut bn gm 7 tp, hn 7000 trang, c sp xp theo vn ch ci. Tp 4 t v n O n phn T Thc#Pht hc## 00673000000000265000450008200060000080800050000600200230001100700270003402200040 00612210012000650190005000770060022000820080010001040090040001140100005001540110 01600159015002900175013000700204020001000211020000900221020000800230039000500238 021015500243020000900398#294.3#^214#Pht Qung i t in#Sa Mn Thch Qung dch#T.5#T 5155-6285#Vi?t#Sa Mn Thch Qung #^ai Bc#^aHi Vn ho Gio d c Linh Sn i Bc#2009#^a6285tr.^b24cm#TTS ghi: Pht gio Vit Nam#242488#Kinh Pht#o Pht#T in#Dung#T in gii ngha v Pht hc do Pht Quang xut b n gm 7 tp, hn 7000 trang c sp xp theo vn ch ci. Tp 5 t vn T n ph n Tt Lc Lc Na Quc#Pht hc## 00671000000000265000450000200230000000700270002302200040005022100200005401900050 00740820006000798080005000850060022000900080010001120090040001220100005001620110 01600167015002900183013000700212020001000219020000900229020000800238039000600246 021014400252020000900396#Pht Qung i t in#Sa Mn Thch Qung dch#T.6#T .U.V.X.Y 6289-7374#Vi?t#294.3#^214#Sa Mn Thch Qung #^ai Bc#^aHi Vn ho Gio dc Linh Sn i Bc#2009#^a6285tr.^b24cm#TTS ghi: Pht gio Vit Nam#242 489#Kinh Pht#o Pht#T in#Hng#T in gii ngha v Pht hc do Pht Quan g xut bn gm 7 tp, hn 7000 trang c sp xp theo vn ch ci. Tp 6 t vn T n phn Yu Php#Pht hc## 01000000000000349000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200400 00500030039000900070103001290050020002320050019002520060012002710060010002830050 01000293014000700303019000500310082000600315808000500321008000500326009001100331 01000050034201100150034701300070036202102340036902000080060302000110061102000120 0622020001100634039000500645#VV09.07114#VV09.07116#VV09.07115#R. Ulmer, Robert#T ruyn thng hiu qu trong khng hong#Vt qua khng hong - tin ti c hi#Ro bert R. Ulmer, Timothy L. Sellnow, Matthew W. Seeger ; Dch: Nht Phng, Thanh Tm ; Thu Hng h..#Sellnow, Timothy L.#W. Seeger, Matthew#Nht Phng#Thanh T m#Thu Hng#65000#Vi?t#658.4#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a349tr.^b21cm#242490#Cu ng cp cho c gi nhng li khuyn hu ch trong vic qun l v vt qua khng hong mt cch hiu qu cng nh nhng ch dn cho vic n nhn nhiu thch th c m cuc khng hong em li v bin nhng thch thc y thnh c hi#Qun l# Gii quyt#Khng hong#Thch thc#Dung## 00455000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200100 00470030008000570070014000650140007000790190005000860820011000918080005001020080 00500107009001100112010000500123011001500128013000700143020001700150020000900167 020000800176039000500184#VV09.07117#VV09.07118#VV09.07119#Cao Huy Thun#Thy Ph t#Tn vn#Cao Huy Thun#52000#Vi?t#895.922808#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a339tr .^b20cm#242491#Vn hc hin i#Vit Nam#Tn vn#Dung## 00768000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200340 00520030059000860070066001450060017002110050017002280140007002450190005002520820 00600257808000500263008000500268009001100273010000500284011001500289004001800304 013000700322021013500329020000800464020000600472#VV09.07120#VV09.07122#VV09.0712 1#Campbell, Clark A.#Qun l d n trn mt trang giy#Truyn t v qun l bt k d n no trn mt trang giy#Clark A. Campbell ; V Kiu Tun Anh dch ; Ng uyn Mnh Hng h..#V Kiu Tun Anh#Nguyn Mnh Hng#27000#Vi?t#658.4#^214#^aH .#^aTri thc#2009#^a176tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#242492#Tng quan v d n. 5 yu t ca mt d n v qun l d n trn mt trang giy. 12 bc lp cng c q un l d n trn mt trang giy#Qun l#D n## 00708000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200250 00470070014000720140007000860190005000930820004000988080005001020080005001070090 01100112010000500123011001500128012004100143013000700184021020500191020001000396 020000900406020001000415039000500425#VV09.07123#VV09.07125#VV09.07124#Trn Vn T on#Hnh trnh vo trit hc#Trn Vn Ton#60000#Vi?t#101#^214#^aH.#^aTri thc# 2009#^a321tr.^b21cm#T sch Nguyn Trng T i hc Hoa Sen#242493#Nhn nh t ng qut v trit hc v quan nim ca trit hc v i ngi, v vn ho. Gii t hiu nhng tnh trng c bit trong i ngi, cc t tng tin trit hc v s hi tng v ch th trit hc#Trit hc#T tng#Quan nim#Dung## 01106000000000409000450002600110000002600110001102600110002200200230003300701120 00560050013001680050015001810050016001960050012002120050015002240060010002390060 01800249006001200267006000700279006000900286005000900295014000700304019000500311 08200040031680800050032000800050032500900110033001000050034101100150034601300070 03610210279003680200016006470200007006630200008006700200008006780200005006860390 00500691#VV09.07126#VV09.07128#VV09.07127#Nhng di ch ca k c#Pierre Nora, Ra oul Giradet, Michel Voielle ; Dch: inh Chn, Nguyn Kin Giang, Ngc Qu... ; o Hng h..#Nora, Pierre#Giradet, Raoul#Voielle, Michel#Ozouf, Mona#Prost, Antoine#inh Chn#Nguyn Kin Giang# Ngc Qu#V Cn#Mai Lun#o Hng#98000# Vi?t#944#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a579tr.^b24cm#242494#im li hu ht nhng hnh nh tiu biu trong k c ca ngi Php tri qua nhiu th h, to nn di sn vn ho dn tc, nhng k c vt th nh nhng lu i, cung in, pho tng , i tng nim, bi ht din vn, cc thit ch, cc dng h, t chc hnh ch nh, lnh th...#Vn ho dn tc#Di sn#Vt th#Lch s#Php#Dung## 00477000000000265000450002600110000002600110001100100090002200200160003100300040 00470070009000510140007000600190005000670820010000728080005000820080005000870090 01900092010000500111011001500116015003800131013000700169020001700176020000900193 020000400202039000500206#VV09.07129#VV09.07130#Minh Lc#Mc n vi mnh#Th#Minh Lc#27000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a102tr.^b20cm#Tn tht tc gi: Nguyn Th Minh Lc#242495#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Dung## 00480000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200290 00470030007000760070014000830140007000970190005001040820011001098080005001200080 00500125009001900130010000500149011001500154013000700169020001700176020000900193 020000700202039000500209#VV09.07131#VV09.07132#VV09.07133#Nguyn Tam M#Na ngn ngy i g ca quan#Bt k#Nguyn Tam M#45000#Vi?t#895.922803#^214#^aH.#^aNxb . Hi Nh vn#2009#^a214tr.^b20cm#242496#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#Dung## 00490000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200140 00480030025000620070015000870140008001020190005001100820010001158080005001250080 00500130009001900135010000500154011001500159013000700174020001700181020000900198 020001200207039000500219#VV09.07134#VV09.07135#VV09.07136#Ngc Thin Hoa#iu g ...#Tp truyn ngn chn lc#Ngc Thin Hoa#129000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.# ^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a584tr.^b21cm#242497#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn n gn#Dung## 00465000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200100 00440030012000540070011000660140007000770190005000840820010000898080005000990080 00500104009001900109010000500128011001500133013000700148020001700155020000900172 020001200181039000600193#VV09.07137#VV09.07139#VV09.07138#Thu Dng#Thc gic#T iu thuyt#Thu Dng#52000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a 374tr.^b21cm#242498#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#PDung## 00437000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200140003700300040 00510070015000550140007000700190005000770820010000828080005000920080005000970090 01900102010000500121011001500126013000700141020001700148020000900165020000400174 039000500178#VV09.07140#VV09.07141#Trn Th Nng#Bo khng ma#Th#Trn Th N ng#45000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a139tr.^b21cm#242499 #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Dung## 00506000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200400 00480030016000880070015001040140007001190190005001260820010001318080005001410080 00500146009001900151010000500170011001500175013000700190020001700197020000900214 020001200223039000500235#VV09.07142#VV09.07143#VV09.07144#V Th Xun H#Ci vc vng c n khing bng kim kh#Tp truyn ngn#V Th Xun H#42000#Vi?t#895. 92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a295tr.^b20cm#242500#Vn hc hin i#V it Nam#Truyn ngn#Dung## 00521000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200370003300700270 00700190005000970820011001028080005001130080005001180090019001230100005001420110 01500147015004800162005001200210013000700222020001700229020000900246020000700255 039000500262#VV09.07145#VV09.07146#VV09.07147#Ca dao v lng ngh, ph ngh H N i#V Vn Trc s.t., kho cu#Vi?t#398.809597#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009# ^a175tr.^b21cm#Gii thng Hi Vn ngh dn gian Vit Nam 2005#V Vn Trc#24250 1#Vn hc dn gian#Vit Nam#Ca dao#Dung## 00476000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200100 00500030017000600070017000770140007000940190005001010820009001068080005001150080 00500120009001900125010000500144011001500149013000700164020001700171020000900188 020000800197039000500205#VV09.07148#VV09.07149#VV09.07150#Nguyn Quang Lp#K c vn#Tp vn chn lc#Nguyn Quang Lp#45000#Vi?t#895.9228#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a295tr.^b21cm#242502#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#Dung## 00478000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200090 00510030012000600070018000720140007000900190005000970820010001028080005001120080 00500117009001900122010000500141011001500146013000700161020001700168020000900185 020001200194039000600206#VV09.07151#VV09.07152#VV09.07153#Nguyn Thin Lun#Bng hu#Tiu thuyt#Nguyn Thin Lun#40000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a399tr.^b21cm#242503#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#PDung## 00836000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100180 00440020042000620070038001040140007001420190005001490820011001548080005001650080 00500170009001900175010000500194011001500199006001400214013000700228021020200235 020001700437020001000454020001100464020000300475020003900478039000500517#VV09.07 154#VV09.07157#VV09.07155#VV09.07156#Serina, Guillaume#Barack Obama hay gic m mi ca ngi M#Guillaume Serina ; Hiu Constant dch#55000#Vi?t#973.931092#^2 14#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a322tr.^b21cm#Hiu Constant#242504#Tm hiu v gia nh, thi th u v qu trnh phn u cho s nghip t thi sinh vin cng nh nhng nh gi v con ngi, quan im, nng lc chnh tr ca Obama trong nhng ngy tranh c v c c#Lch s hin i#Chnh tr#Tng thng#M#Obama, Ba rack, Tng thng, 1961 - , M#Dung## 00435000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200090003900300040 00480070017000520140007000690190005000760820010000818080005000910080005000960090 01900101010000500120011001400125013000700139020001700146020000900163020000400172 039000500176#VV09.07158#VV09.07159#Nguyn Thanh m#Ngn la#Th#Nguyn Thanh m#30000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a79tr.^b21cm#242505#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Dung## 00602000000000313000450002600110000002600110001100200120002200300250003400700370 00590190005000960820012001018080005001130080005001180090019001230100005001420110 01800147005001100165005000900176005001300185005001700198005001600215013000700231 020001700238020000900255020000400264020000800268020000700276039000500283#VV09.07 161#VV09.07160#Qu ca ph#Tuyn tp th vn Pleiku#Nguyn Anh, Thi Anh, Bi V n Bng..#Vi?t#895.9228008#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a251tr.^b22x20cm#Ng uyn Anh#Thi Anh#Bi Vn Bng#Nguyn Hn Chung#Nguyn c Dng#242506#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#Tn vn#Bt k#Dung## 00478000000000265000450002600110000000200280001100700160003900500160005501400070 00710190005000780820006000838080005000890080018000940090011001120100005001230110 01400128012001400142013000700156020000500163020000600168020000700174020001200181 020001400193039000500207#VV09.07162#40 b trc nghim ton 4#Phm Thnh Cng# Phm Thnh Cng#16500#Vi?t#372.7#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a79tr. ^b24cm#Bn ng hnh#242507#Ton#Lp 4# thi#Trc nghim#Sch c thm#Dung## 00484000000000265000450002600110000000200160001100700150002700500150004201400070 00570190005000640820004000698080005000730080018000780090011000960100005001070110 01500112012001400127013000700141020001800148020001200166020000600178020001400184 020001500198039000500213#VV09.07163#Ging vn lp 9#Nguyn B Ngi#Nguyn B Ng i#39000#Vi?t#807#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a217tr.^b24cm#Bn ng hnh#242508#Phn tch vn hc#Tp lm vn#Lp 9#Sch c thm#Sch luyn thi#Du ng## 00508000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020036000320070015000680220004000830050015000870080018001020090011001200100 00500131011001500136013000700151020001800158020001200176020002000188020001400208 020001500222039000500237#VV09.07164#31000#Vi?t#807#^214#Nhng bi ging vn ch n lc lp 12#Nguyn B Ngi#T.1#Nguyn B Ngi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009 #^a173tr.^b24cm#242509#Phn tch vn hc#Tp lm vn#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Dung## 00526000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020008000320030023000400070014000630220004000770050014000810080018000950090 01100113010000500124011001500129012001400144013000700158020000900165020000700174 020000800181020001200189020001000201020000800211039000500219#VV09.07165#40000#V i?t#576#^214#Sinh 12#T lun v trc nghim#L Quang Ngh#T.1#L Quang Ngh#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a223tr.^b24cm#Bn ng hnh#242510#Sinh hc#Lp 1 2#Bi tp#Trc nghim#Di truyn#Bin d#Dung## 00458000000000253000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020022000340220004000562210007000600080018000670090011000850100005000960110 01400101012003500115013000700150020001100157020000900168020000800177020001400185 039000500199#VV09.07166#6000#Vi?t#372.21#^214#B tp tnh v t mu#T.4#S m# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a23tr.^b20cm#Dnh cho tui mu gio v tiu h c#242511#Tp t mu#Mu gio#Tp m#Sch mu gio#Dung## 00463000000000253000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020022000340220004000562210010000600080018000700090011000880100005000990110 01400104012003500118013000700153020001100160020001000171020000900181020001400190 039000500204#VV09.07167#6000#Vi?t#372.21#^214#B tp tnh v t mu#T.5#Hnh d ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a23tr.^b20cm#Dnh cho tui mu gio v ti u hc#242512#Tp t mu#Hnh dng#Mu gio#Sch mu gio#Dung## 00463000000000253000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020022000340220004000562210012000600080018000720090011000900100005001010110 01400106012003500120013000700155020001100162020000900173020000800182020001400190 039000500204#VV09.07168#6000#Vi?t#372.21#^214#B tp tnh v t mu#T.6#Xem n g h#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a23tr.^b20cm#Dnh cho tui mu gio v t iu hc#242513#Tp t mu#Mu gio#Tp m#Sch mu gio#Dung## 00459000000000253000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020022000340220004000562210008000600080018000680090011000860100005000970110 01400102012003500116013000700151020001100158020000900169020000800178020001400186 039000500200#VV09.07169#6000#Vi?t#372.21#^214#B tp tnh v t mu#T.7#So snh #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a23tr.^b20cm#Dnh cho tui mu gio v tiu hc#242514#Tp t mu#Mu gio#Tp m#Sch mu gio#Dung## 00459000000000253000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020022000340220004000562210008000600080018000680090011000860100005000970110 01400102012003500116013000700151020001100158020000900169020000800178020001400186 039000500200#VV09.07170#6000#Vi?t#372.21#^214#B tp tnh v t mu#T.8#Kch c #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a23tr.^b20cm#Dnh cho tui mu gio v tiu hc#242515#Tp t mu#Mu gio#Tp m#Sch mu gio#Dung## 00612000000000301000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020015000340030013000490070050000620220005001120050008001170050014001250080 01800139009001100157010000500168011001500173012004000188019001600228020001800244 020001100262020001300273039000500286006001200291013000700303#VV09.07171#Vi?t#895 .1#^214#14000#Anh hng v l#Truyn tranh#C Long ; Tranh: M Vinh Thnh ; Tuy t Nhung dch#T.32#C Long#M Vinh Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a143t r.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#Dung#Tuyt Nhung#242516## 00640000000000301000450002600110000000600190001101900050003001900160003508200060 00518080005000570140007000620020020000690030013000890070058001020220004001600050 01600164005001500180008001800195009001100213010000500224011001500229012004000244 020001800284020001100302020001300313039000500326013000700331#VV09.07172#Nhm Mai Hoa Trang#Vi?t#Dch Trung Quc#895.1#^214#12500#Tn tc long h mn#Truyn tra nh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.8#Hong Ngc Lang #Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Dung#242517## 00728000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200200 00460070027000660140007000930190005001000820006001058080005001110080018001160090 01100134010000500145011001500150006000800165013000700173021021500180020000800395 020000800403020001100411020001100422039000500433#VV09.07173#VV09.07174#VV09.0717 5#Sewell, Carl#Khch hng trn i#Carl Sewell ; Hu Chi dch#45000#Vi?t#658.4# ^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a263tr.^b21cm#Hu Chi#242518#Gii thiu nhng l thuyt su sc v qun l v dch v khch hng, em n cho khch hng nhng g h mun l yu t quan trng t c thnh cng vt bc v bin m t khch hng tr thnh khch hng trn i#Qun l#Dch v#Khch hng#Thnh cn g#Dung## 00533000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020026000450070013000710220004000840050013000880080005001010090 02100106010000500127011001500132013000700147020000900154020000800163020002000171 020001700191020001600208020001400224039000500238#VV09.07176#VV09.07177#40000#Vi ?t#572.8#^214#Bi tp sinh hc chn lc#V Quc Hin#T.1#V Quc Hin#^aH.#^aGia o thng Vn ti#2009#^a255tr.^b24cm#242519#Sinh hc#Bi tp#Ph thng trung hc# Sinh hc phn t#Sinh hc t bo#Sch c thm#Dung## 00516000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020026000430070013000690220004000820050013000860080005000990090 02100104010000500125011001500130013000700145020000900152020000800161020002000169 020000800189020001000197020001400207039000500221#VV09.07178#VV09.07179#36000#Vi ?t#576#^214#Bi tp sinh hc chn lc#V Quc Hin#T.2#V Quc Hin#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a219tr.^b24cm#242520#Sinh hc#Bi tp#Ph thng trung hc#Bi n d#Di truyn#Sch c thm#Dung## 00941000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100160003300201180 00490070021001670190005001880820010001938080005002030080005002080090021002130100 00500234011001500239015003200254013000700286021027600293020001100569020000800580 020001900588020001000607020000800617020000900625039000500634#VV09.07180#VV09.071 82#VV09.07181#Phm Th Phng#Hip nh chung v thng mi dch v v cc cam k t gia nhp WTO ca Vit Nam lin quan n ngnh giao thng vt ti#Phm Th Ph ng b.s.#Vi?t#382.09597#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a207tr.^b21cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#242521#Gii thiu hip nh chung v thng mi dch v v biu cam kt, gii thch c th v dch v khi Vit Nam gia nhp WTO, c bit lin quan ti ngnh giao thng vn ti nh: cc dch v kinh doanh, dch v t vn qun l, phn tch v kim nh k thut, dch v xy dng...#Thng mi #Dch v#Giao thng vn ti#Hip nh#Cam kt#Vit Nam#Dung## 00737000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200500 00490070016000990140007001150190005001220820006001278080005001330080005001380090 02300143010000500166011001500171015007400186013000700260021015400267020000900421 020001100430020001300441039000500454#VV09.07183#VV09.07185#VV09.07184#Mai Chnh Cng#K nng thuyt trnh v m phn trong kinh doanh#Mai Chnh Cng#36000#V i?t#658.4#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a196tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Phng ng. Khoa Kinh t v Qun tr Kinh doanh#242522#Trnh by nhng kin thc c bn nht v khi nim giao tip v cc k nng giao tip, k nng m phn trong kinh doanh, t chc hi hp v thuyt trnh#m phn#Kinh doanh#Th uyt trnh#Dung## 00908000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200580 00490030027001070070067001340140007002010190005002080820006002138080005002190080 00500224009002300229010000500252011001500257015006300272005001500335005002000350 01300070037002101390037702000190051602000090053502000220054402000110056603900050 0577#VV09.07187#VV09.07188#VV09.07186#Phm Kin Cng#Gio trnh qun l nh n c i vi t chc phi chnh ph#o to i hc Hnh chnh#B.s.: Phm Kin Cng (ch.b.), Hong Vn Chc, inh Th Minh Tuyt#36000#Vi?t#352.8#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a115tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Qun l nh nc v x hi#Hong Vn Chc#inh Th Minh Tuyt#242523#Khi qut v t ch c phi chnh ph v gii thiu t chc phi chnh ph Vit Nam. Ni dung qun l nh nc i vi t chc phi chnh ph#Qun l hnh chnh#Nh nc#T chc phi chnh ph#Gio trnh#Dung## 00984000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200320003300300270 00650070066000920140007001580190005001650820008001708080005001780080005001830090 02300188010000500211011001500216015006800231005001500299005001900314005001400333 00500180034700500210036501300070038602101960039302000110058902000100060002000080 0610020001100618039000500629#VV09.07189#VV09.07190#VV09.07191#Gio trnh ting V it thc hnh#o to i hc Hnh chnh#B.s.: Lu Kim Thanh (ch.b.), Nguyn Th Thu Vn, Nguyn Th H..#28500#Vi?t#495.922#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut# 2009#^a190tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Vn bn v Cng ngh Hn h chnh#Lu Kim Thanh#Nguyn Th Thu Vn#Nguyn Th H#Nguyn Th Thu H#Hong Th Hoi Hng#242524#Trnh by i tng v phng php nghin cu mn Ting Vi t thc hnh. Cch phn tch mt vn bn, thut li ni dung vn bn, to lp v n bn, cha cc li thng thng v cu, dng t chnh t#Ting Vit#Thc hnh#V n bn#Gio trnh#Dung## 00941000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200540003300300270 00870070059001140140007001730190005001800820010001858080005001950080005002000090 02300205010000500228011001500233015006400248005001600312005001200328005001300340 00500110035301300070036402101590037102000080053002000190053802000090055702000090 0566020001100575039000500586#VV09.07192#VV09.07194#VV09.07193#Gio trnh qun l nh nc trn cc lnh vc kinh t#o to i hc Hnh chnh#B.s.: Trang Th T uyt (ch.b.), L S Thin, Bi Tin Qu..#51000#Vi?t#354.09597#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a342tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Qun l Nh nc v kinh t#Trang Th Tuyt#L S Thin#Bi Tin Qu#V Kim Sn#242525# Trnh by l lun chung v qun l nh nc v kinh t, qun l nh nc i vi cc doanh nghip, qun l nh nc v kinh t i ngoi, vi cc d n u t#K inh t#Qun l hnh chnh#Nh nc#Vit Nam#Gio trnh#Dung## 00810000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200570 00490030027001060070044001330140007001770190005001840820008001898080005001970080 00500202009002300207010000500230011001500235015006300250005001300313013000700326 02101050033302000080043802000080044602000090045402000050046302000110046803900050 0479#VV09.07195#VV09.07196#VV09.07197#Nguyn Thu Linh#Gio trnh qun l nh n c v vn ho - gio dc - y t#o to i hc Hnh chnh#B.s.: Nguyn Thu Linh (ch.b.), Bi Vn Nhn#30000#Vi?t#351.597#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009# ^a130tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Qun l nh nc v x hi#B i Vn Nhn#242526#Trnh by vai tr, ni dung, t chc v phng hng qun l n h nc v vn ho, gio dc o to, y t#Qun l#Vn ho#Gio dc#Y t#Gio tr nh#Dung## 00897000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200330 00440030027000770070041001040140007001450190005001520820004001578080005001610080 00500166009002300171010000500194011001500199015003000214005001500244013000700259 02102520026602000080051802000100052602000090053602000100054502000110055503900050 0566#VV09.07199#VV09.07200#VV09.07198#V Kim Sn#Gio trnh qun l hc i cn g#o to i hc Hnh chnh#B.s.: V Kim Sn (ch.b.), Nguyn Hu Hi#38000#Vi? t#658#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a255tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin H nh chnh#Nguyn Hu Hi#242527#Khi nim chung v qun l. Cc hc thuyt v qu n l. Nguyn tc v phng php qun l. Gii thiu cc chc nng qun l, chc nng k hoch, t chc, hng dn, iu khin - lnh o, chc nng kim sot. Q uyt nh qun l, thng tin trong qun l#Qun l#Chc nng#K hoch#Kim sot# Gio trnh#Dung## 00938000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200300 00490030036000790070042001150140007001570190005001640820004001698080005001730080 00500178009002300183010000500206011001500211015006800226005001100294013000700305 02102390031202000190055102000090057002000080057902000090058702000110059603900050 0607#VV09.07201#VV09.07202#VV09.07203#Nguyn Vn Thm#Gio trnh th tc hnh ch nh#Dng cho o to i hc Hnh chnh#B.s.: Nguyn Vn Thm (ch.b.), V Kim S n#28000#Vi?t#351#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a152tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Vn bn v Cng ngh Hnh chnh#V Kim Sn#242528#Tr nh by quan nim, khi nim chung v phn loi th tc hnh chnh. c trng v phn loi. Nguyn tc xy dng v yu cu ngha v thc hin th tc hnh chnh. Th tc hnh chnh ca mt s lnh vc c th. Ci cch th tc hnh chnh#Th tc hnh chnh#Ci cch#Qun l#Vit Nam#Gio trnh#Dung## 00929000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200550 00480030027001030070056001300140007001860190005001930820004001988080005002020080 00500207009002300212010000500235011001500240015006800255005001200323005001300335 01300070034802101750035502000190053002000080054902000100055702000080056702000110 0575039000500586#VV09.07204#VV09.07206#VV09.07205#Lu Kim Thanh#Gio trnh hnh chnh vn phng trong c quan nh nc#o to i hc Hnh chnh#B.s.: Lu Ki m Thanh (ch.b.), Bi Xun L, L nh Chc#30000#Vi?t#351#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a192tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Vn bn v C ng ngh Hnh chnh#Bi Xun L#L nh Chc#242529#Tng quan v vn phng v c ng tc vn phng: t chc lao ng, thng tin, lp chng trnh, k hoch cng t c, t chc hi hp, tip khch... v cng tc v vn th, lu tr#Qun l hnh chnh#Lu tr#Vn phng#Vn th#Gio trnh#Dung## 01048000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200500 00460030027000960070059001230140007001820190005001890820006001948080005002000080 00500205009002300210010000500233011001500238015005800253005001500311005001500326 01300070034102103310034802000080067902000090068702000100069602000110070603900050 0717#VV09.07207#VV09.07209#VV09.07208#inh Vn Mu#Gio trnh l lun chung v n h nc v php lut#o to i hc Hnh chnh#B.s.: inh Vn Mu (ch.b.), Phm Hng Thi, Hunh Vn Thi#64000#Vi?t#320.1#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#20 09#^a425tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Nh nc v Php lut#Phm Hng Thi#Hunh Vn Thi#242530#Khi qut v l lun chung v nh nc v php lut. Ngun gc v cc du hiu c trng ca nh nc. Bn cht, hnh thc, ch c nng ca nh nc v b my nh nc. Cc kiu nh nc. S ra i, bn cht, hnh thc, chc nng, b my nh nc x hi ch ngha. Ngun gc, bn cht, ch c nng ca php lut. Cc kiu php lut...#L lun#Nh nc#Php lut#Gio trn h#Dung## 00780000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200310003800300680 00690070016001370140007001530190005001600820007001658080005001720080005001770090 02300182010000500205011001500210013000700225021018000232020000900412020001600421 020002200437020001100459020001100470039000900481#VV09.07210#VV09.07211#Nguyn V n Hng#Gio trnh phng php dy hc#Thc vt hc, ng vt hc, c th ngi v v sinh trung hc c s#Nguyn Vn Hng#32500#Vi?t#570.71#^214#^aH.#^aKhoa h c v K thut#2009#^a183tr.^b24cm#242531#Trnh by nhng vn chung v ging d y mn sinh hc trung hc c s. Phng php ging dy v hng dn s dng th nghim thc vt hc, ng vt hc, c th ngi v v sinh#Sinh hc#Trung hc c s#Phng php ging dy#Th nghim#Gio trnh#ThuDung## 00848000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200530003800300460 00910070016001370140007001530190005001600820006001658080005001710080005001760090 02300181010000500204011001500209013000700224020001100231020001800242020000900260 020001100269039000900280021028100289#VV09.07212#VV09.07213#Nguyn Vn Hng#Con n gi - mi trng v gio dc bo v mi trng#Gio trnh dnh cho sinh vin h HSP v CSP#Nguyn Vn Hng#24000#Vi?t#363.7#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut #2009#^a117tr.^b24cm#242532#Mi trng#Bo v mi trng#Gio dc#Gio trnh#Thu Dung#Trnh by cc nguyn l ca sinh thi hc. Dn s v cc hot ng tho m n nhu cu ca con ngi - vn mi trng. Hin trng ti nguyn thin nhin. nhim v bo v mi trng, pht trin bn vng. Mt s vn c bn v gio dc bo v mi trng v x hi hc mi trng## 00839000000000289000450002600110000002600110001100100150002200200280003700300560 00650070041001210140007001620190005001690820007001748080005001810080005001860090 02300191010000500214011001500219005001100234013000700245021022300252020000800475 020002200483020002000505020001500525039000900540#VV09.07214#VV09.07215#Nguyn Th Su#Phng php dy hc ho hc#Ging dy nhng ni dung quan trng ca chng trnh...#B.s.: Nguyn Th Su (ch.b.), L Vn Nm#88000#Vi?t#540.71#^214#^aH.# ^aKhoa hc v K thut#2009#^a327tr.^b24cm#L Vn Nm#242533#Phn tch ni dung v cu trc chng trnh sch gio khoa ho hc ph thng. Hnh thnh cc khi n im ho hc m u. Phng php ging dy cc thuyt v nh lut ho hc c bn , cc nguyn t v cht ho hc, ho hu c#Ho hc#Phng php ging dy#Ph th ng trung hc#Sch gio vin#ThuDung## 00741000000000253000450002600110000000100120001100200130002300300340003600700120 00700140007000820190005000890820009000948080005001030080005001080090023001130100 00500136011001500141013000700156021026500163020001800428020001600446020001600462 039000900478#VV09.07216#H Vn Sung#X l nh s#L thuyt v thc hnh vi Matl ab#H Vn Sung#81000#Vi?t#775.0285#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a303t r.^b24cm#242534#Hng dn cch x l nh trn phn mm Matlab: biu din nh the o quan im tn hiu v thng k. Php bin i 2 chiu. X l nh dng bin i sng con v hnh thi. Khi phc nh. Ci thin cht lng nh. Nn v m ho nh. Phn on nh v tch cc ng vin#Phn mm my tnh#nh k thut s#Phn mm Matlab#ThuDung## 00837000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200720003500700130 01070140007001200190005001270820006001328080005001380080005001430090023001480100 00500171011001500176013000700191021029900198020000900497020000900506020001300515 020001000528020001200538039000900550#VV09.07217#VV09.07218#L Ngc Minh#C s th it k, ch to thit b trong cng ngh sn xut v mi trng#L Ngc Minh#390 00#Vi?t#621.9#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a180tr.^b24cm#242535#Trnh by cc yu t c bn khi tnh ton thit k thit b cng ngh sn xut v mi trng. Thit k vt liu ch to my v thit b, mi ghp, thn thit b, y v np thit b, tnh thit b ph. Hng dn ch to, lp t, kim tra thit b v tnh ton, kim tra sc bn bn cha LPG 30 tn#Thit b#Sn xut#Thit k my#Cng ngh#Ch to my#ThuDung## 00834000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200280003300700570 00610140007001180190005001250820004001308080005001340080005001390090023001440100 00500167011001500172005001600187005001100203005001600214005001400230005001500244 01300070025902000080026602000100027402000100028402000110029403900090030502101940 0314#VV09.07219#VV09.07221#VV09.07220#Phn tch ho hc thc phm#B.s.: H Duyn T (ch.b.), Nguyn Th Tho, L Ngc T..#86000#Vi?t#664#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a323tr.^b24cm#Nguyn Th Tho#L Ngc T#Nguyn Th Hin#L B ch Tuyt#Phm Sng Thu#242536#Ho hc#Thc phm#Phn tch#Gio trnh#ThuDung#G ii thiu tnh cht, hm lng... mt s thnh phn ho hc thc phm: nc, enz im, gluxit, lipit, cht thm, vitamin, alcaloit v phenol. Mt s cht v c gy c v tn d, nhim tp c t## 00840000000000325000450002600110000002600110001100100160002200200240003800300210 00620070057000830050014001400050017001540140007001710190005001780820004001838080 00500187008000500192009002300197010000500220011001500225004003100240013000700271 02101730027802000080045102000170045902000090047602000090048502000110049403900090 0505#VV09.07222#VV09.07223#Phan Quang Minh#Kt cu btng ct thp#Phn cu kin c bn#Phan Quang Minh (ch.b.), Ng Th Phong, Nguyn nh Cng#Ng Th Phong#N guyn nh Cng#89000#Vi?t#691#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2008#^a399tr.^b 24cm#Ti bn ln th 2, c sa cha#242537#Trnh by nhng vn chung v b t ng ct thp. Tnh cht c l ca b tng ct thp. Nguyn l tnh ton v cu t o. Cu to chu un, chu nn, chu ko v chu xon...#Kt cu#B tng ct thp #Xy dng#Vt liu#Gio trnh#ThuDung## 00805000000000313000450002600110000002600110001100100170002200200610003900700340 01000050016001340140007001500190005001570820008001628080005001700080018001750090 02300193010000500216011001400221015008900235013000700324021008000331020001100411 020001100422020001000433020000900443020002300452020000700475039000900482#VV09.07 224#VV09.07225#Nguyn inh Tun#S tay nh gi v ci thin hiu qu h thng p hn phi hi#Nguyn inh Tun, Nguyn Duy Bnh#Nguyn Duy Bnh#15000#Vi?t#621.4 02#^214#^aTp. H Ch Minh#^aKhoa hc v K thut#2008#^a59tr.^b21cm#u ba sch ghi: Chi Cc Bo v Mi trng Tp. H Ch Minh. Trung tm Sn xut sch hn#242 538#Trnh by tng quan v h thng phn phi hi v gii php tit kim nng l ng#L t kh#Nng lng#Tit kim#Ci tin#H thng phn phi hi#S tay#ThuD ung## 00920000000000289000450002600110000002600110001100100170002200200300003900700320 00690050014001010140007001150190005001220820007001278080005001340080018001390090 02300157010000500180011001400185015008900199013000700288021027400295020001000569 020001300579020002200592020000700614039000900621#VV09.07226#VV09.07227#Nguyn i nh Tun#S tay kim ton ng c in#Nguyn inh Tun, V Xun Hong#V Xun Ho ng#15000#Vi?t#621.46#^214#^aTp. H Ch Minh#^aKhoa hc v K thut#2009#^a30tr .^b21cm#u ba sch ghi: Chi Cc Bo v Mi trng Tp. H Ch Minh. Trung tm S n xut sch hn#242539#Trnh by nh ngha, nguyn l hot ng, phn loi v kim ton ng c in. ng c khng ng b, nhn dng nhn v cc thng s c bn. Tn tht trn ng c khng ng b 3 pha. Cc gii php ti u cho vic s dng ng c v cho h thng ngun cp in cho ng c#Kim ton#ng c in #ng c khng ng b#S tay#ThuDung## 00801000000000301000450002600110000002600110001100100170002200200570003900700340 00960050016001300140007001460190005001530820008001588080005001660080018001710090 02300189010000500212011001400217015008900231013000700320021011000327020001100437 020001500448020001100463020000900474020000700483039000900490#VV09.07228#VV09.072 29#Nguyn inh Tun#S tay nh gi v ci thin hiu qu l hi cng nghip#Ngu yn inh Tun, Nguyn Duy Bnh#Nguyn Duy Bnh#15000#Vi?t#621.402#^214#^aTp. H Ch Minh#^aKhoa hc v K thut#2008#^a57tr.^b21cm#u ba sch ghi: Chi Cc B o v Mi trng Tp. H Ch Minh. Trung tm Sn xut sch hn#242540#Trnh by t ng quan v l hi cng nghip, phng php kim ton v gii php tit kim nng lng cho l hi#L t kh#L cng nghip#Nng lng#Ci tin#S tay#ThuDung# # 00951000000000301000450002600110000002600110001100100130002200200590003500300500 00940070042001440050014001860140007002000190005002070820008002128080005002200080 00500225009002300230010000500253011001500258015003000273013000700303021027000310 020001900580020001200599020002000611020000900631039000900640#VV09.07230#VV09.072 31#inh Vn Mu#10 cng vic chuyn vin trong qun l hnh chnh nh nc#Sch phc v o to, bi dng cn b, cng chc#B.s.: inh Vn Mu (ch.b.), ng Ng c Lm#ng Ngc Lm#22000#Vi?t#351.597#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^ a144tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#242541#Trnh by 10 cng vic ca ch uyn vin trong qun l hnh chnh nh nc: tip nhn v t chc thi hnh quyt nh ca c quan cp trn, tip nhn v x l kin ngh ca c quan qun l cp di, ra quyt nh qun l nh nc, gip lnh o lm vic ngoi nhim s,... #Qun l hnh chnh#Chuyn vin#Hnh chnh nh nc#Vit Nam#ThuDung## 00943000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100160 00440020008000600030048000680070044001160060009001600060013001690140007001820190 00500189082000700194808000500201008001800206009002300224010000500247011001500252 01300070026701900080027402000100028202000150029202000030030703900090031002102330 0319020001100552020001000563020000800573#VV09.07232#VV09.07233#VV09.07235#VV09.0 7234#Toobin, Jeffrey#B Chn#Bn trong th gii b mt ca to n ti cao M#Jef frey Toobin Dch: Hng Vn, Nguyn Trng#Hng Vn#Nguyn Trng#99000#Vi?t#347.7 3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2008#^a381tr.^b24cm#242542#Dch M#Thm phn#To n ti cao#M#ThuDung#Ti hin li nhng vn ni bt ca l ch s to n M, cng nh nhng b mt trong Hi ng php l v tnh cch ca c c v thm phn, cng cc mi quan h c nhn h c th a ra nhng quyt nh nh hng n c ton b nc M#Quyt nh#nh hng#Lch s## 00876000000000313000450002600110000002600110001100100190002200200440004100300410 00850070035001260050015001610140007001760190005001830820004001888080005001920080 00500197009002100202010000500223011001500228013000700243021023900250020000900489 020001600498020000900514020000700523020001200530020001100542039000900553#VL09.00 890#VL09.00891#Nguyn Quang Thng#Trc a cng trnh cng nghip - thnh ph#D nh cho sinh vin chuyn ngnh Trc a#Nguyn Quang Thng, Trn Vit Tun#Trn V it Tun#26000#Vi?t#624#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a188tr.^b27cm#2425 43#Gio trnh trc a cng trnh cng nghip gm cc phn: kho st khu vc xy dng; li khng ch thi cng cng trnh cng nghip, cng tc b tr xy dng, lp, t kt cu xy dng. Nguyn l trc a thnh ph. Cch o v cng trn h#Xy dng#Xy dng c bn#Trc a# th#Cng nghip#Gio trnh#ThuDung## 00712000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200090003400700120 00430140007000550190005000620820006000678080005000730080005000780090021000830100 00500104011001500109004001800124013000700142021024900149020000900398020001900407 020001100426039000900437#VL09.00892#VL09.00893#L nh Tm#Cu thp#L nh Tm# 65000#Vi?t#624.2#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a355tr.^b27cm#Ti bn ln th 3#242544#Gii thiu chung v c im, u v khuyt im ca cu thp, tnh cht vt liu. C s thit k cu thp theo tiu chun 22 TCN-272-05. Gii thi u cc loi cu dm thp, gin thp. Cc lin kt trong cu thp, thit k cu th p, cc v d thit k#Cu thp#Giao thng vn ti#Gio trnh#ThuDung## 00708000000000253000450002600110000002600110001100200560002201900050007808200070 00838080005000900080005000950090027001000100005001270110014001320150036001460130 00700182020001800189039000900207021020200216020000900418020000900427020001100436 020000700447#VL09.00894#VL09.00895#Hng dn x tr lng ghp cc bnh thng g p tr em#Vi?t#618.92#^214#^aH.#^aVin Dinh dng^bB Y t#2008#^a41tr.^b30cm# TTS ghi: WHO ; B B Y t ; UNICEF#242545#Chm sc sc kho#ThuDung#Tm hiu, p hn loi v nh gi nhng bnh thng thng tr em giai on t 0 n 5 tui. Xc nh iu tr bnh, phng php ung thuc, tim chng, chm sc khi tr kh m li... v vn dinh dng#iu tr#Bnh hc#Dinh dng#Tr em## 00926000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000510820011000568080005000670010015000720020034000870070057001210220 00400178221003300182005001200215005001400227008000500241009001800246010000500264 01100150026901200370028401500340032101300070035500500150036202100780037702000170 0455020000800472020000700480020000900487020000900496020001400505039000900519#VV0 9.07237#VV09.07236#VV09.07238#VV09.07239#28000#Vi?t#398.209597#^214#Kiu Thu Ho ch#Truyn thuyt dn gian ngi Vit#B.s.: Kiu Thu Hoch (ch.b.), Trn Th An, Mai Ngc Hng#Q.3#Truyn thuyt v thi L v Trn#Trn Th An#Mai Ngc Hng#^a H.#^aKhoa hc x hi#2009#^a199tr.^b22cm#Tinh hoa vn hc dn gian ngi Vit#T TS ghi: Vin Nghin cu Vn ho#242546#Kiu Thu Hoch#Tp hp truyn thuyt lch s, nhn vt lch s Vit Nam thi L v thi Trn#Vn hc dn gian#Lch s#Nh L#Nh Trn#Vit Nam#Truyn thuyt#ThuDung## 00955000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000510820011000568080005000670010015000720020034000870070057001210220 00400178221004500182005001200227005001400239008000500253009001800258010000500276 01100150028101200370029601500340033301300070036700500150037402100930038902000170 0482020000800499020001100507020000700518020000900525020001400534039000900548#VV0 9.07240#VV09.07241#VV09.07243#VV09.07242#36000#Vi?t#398.209597#^214#Kiu Thu Ho ch#Truyn thuyt dn gian ngi Vit#B.s.: Kiu Thu Hoch (ch.b.), Trn Th An, Mai Ngc Hng#Q.4#Truyn thuyt v thi L v Ty Sn - Nguyn#Trn Th An#Mai Ngc Hng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a255tr.^b22cm#Tinh hoa vn hc dn gian n gi Vit#TTS ghi: Vin Nghin cu Vn ho#242547#Kiu Thu Hoch#Tp hp truyn thuyt lch s, nhn vt lch s Vit Nam thi hu L v Ty Sn - Nh Nguyn#V n hc dn gian#Lch s#Nh Nguyn#Nh L#Vit Nam#Truyn thuyt#ThuDung## 00954000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000510820011000568080005000670010015000720020034000870070057001210220 00400178221005700182005001200239005001400251008000500265009001800270010000500288 01100150029301200370030801500340034501300070037900500150038602100890040102000170 0490020000900507020002000516020000900536020001400545039000900559#VV09.07244#VV09 .07245#VV09.07246#VV09.07247#38000#Vi?t#398.209597#^214#Kiu Thu Hoch#Truyn t huyt dn gian ngi Vit#B.s.: Kiu Thu Hoch (ch.b.), Trn Th An, Mai Ngc H ng#Q.5#Truyn thuyt a danh - phong tc v truyn thuyt khc#Trn Th An#Mai Ngc Hng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a270tr.^b22cm#Tinh hoa vn hc dn gian n gi Vit#TTS ghi: Vin Nghin cu Vn ho#242548#Kiu Thu Hoch#Tp hp truyn thuyt v lch s a danh, ngun gc phong tc truyn thng ca Vit Nam#Vn h c dn gian#a danh#Phong tc c truyn#Vit Nam#Truyn thuyt#ThuDung## 00868000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010013000470020024000600070063000840220004001472210052001510050 01600203005001800219008000500237009001400242010000500256011001500261013000700276 02101370028302000060042002000170042602000080044302000110045102000120046202000070 0474020000900481020000700490039000900497#VV09.07248#VV09.07249#45000#Vi?t#636.0 89#^214#Phm S Lng#S tay thy thuc th y#B.s.: Phm S Lng (ch.b.), Phm Qu ang Thi, Nguyn Xun Dng#T.3#Bnh ng tiu ho gia sc v k thut phng tr#Phm Quang Thi#Nguyn Xun Dng#^aH.#^aNng nghip#2009#^a208tr.^b21cm#242 549#Trnh by tng quan v bnh ng tiu ho vt nui: tru b, nga, ln. G ii thiu cc loi vc xin phng bnh v thuc iu tr bnh#Th y#Bnh h tiu ho#Gia sc#Phng bnh#Thuc th y#Vacxin#iu tr#S tay#ThuDung## 00853000000000277000450002600110000002600110001100200370002200300310005901400060 00900190005000960820006001018080005001070080005001120090014001170100005001310110 01400136004005400150015012100204013000700325021017800332020001400510020001100524 020001100535020002000546039000900566#VV09.07250#VV09.07251#K thut nui c bng tng trong ao#Dng cho ging vin Khuyn ng#6300#Vi?t#639.3#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a64tr.^b24cm#Ti bn c sa i t ti liu ca S Thu sn C Mau #TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng nghip. D n Hp phn h tr Pht trin Nui trng thu sn bn vng (SUDA)#242550#Trnh by c im sinh hc ca c bng tng. Xy dng, chun b v qun l mi trng ao nui. Chn v ng c ging, chn thc n v cch cho n, cch phng bnh v thu hoch#C bng tng #Chn ging#Phng bnh#Nui trng thu sn#ThuDung## 00745000000000265000450002600110000002600110001100200400002200700160006201400070 00780190005000850820006000908080005000960080005001010090014001060100005001200110 01500125001001600140013000700156021025900163020000800422020001200430020000900442 020001900451039000900470#VV09.07252#VV09.07253#Ti nguyn kh hu nng nghip Vi t Nam#Nguyn Vn Vit#80000#Vi?t#551.6#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a406tr.^b 24cm#Nguyn Vn Vit#242551#Trnh by tng quan v kh hu nng nghip. nh gi v s dng ti nguyn kh hu nng nghip. nh gi tc ng ca kh hu v thi n tai i vi sn xut nng nghip. Phn vng kh hu nng nghip v c cu cy trng. Bin i kh hu v chin lc ng ph#Kh hu#Nng nghip#Vit Nam#Ti nguyn kh hu#ThuDung## 00815000000000313000450002600110000002600110001100200410002200700310006301400070 00940190005001010820010001068080005001160080005001210090014001260100005001400110 01500145001001700160005001300177013000700190021022100197020000800418020001200426 020001100438020001000449020000900459020001100468020001300479039000900492#VV09.07 254#VV09.07255#Cc bin php gim nh thin tai hn hn#Nguyn Quang Kim, Trn V it n#65000#Vi?t#627.09597#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a283tr.^b24cm#Nguyn Quang Kim#Trn Vit n#242552#Trnh by tng quan v hn hn Vit Nam v th g ii. Mt s gii php cng trnh v phi cng trnh nhm gim nh hn hn Nam T rung B v Ty Nguyn. Cc xut v th ch, t chc v x hi trong phng ch ng hn hn#Hn hn#Phng chng#Cng trnh#Gii php#Vit Nam#Ty Nguyn#Nam Trun g b#ThuDung## 00885000000000337000450002600110000002600110001100200490002200700770007101400070 01480190005001550820006001608080005001660080005001710090014001760100005001900110 01500195005001800210005001400228005001400242005001600256005001800272013000700290 02101910029702000080048802000110049602000080050702000060051502000060052102000110 0527039000900538#VV09.07256#VV09.07257#Qun l ging v k thut nui ln t l nc cao#Nguyn Vn Thng, ng Th Hnh, Phng Th Vn... ; Nguyn Vn Thng c h.b.#28000#Vi?t#636.4#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a156tr.^b21cm#Nguyn Vn Th ng#ng Th Hnh#Phng Th Vn#Nguyn Th Vin#Trnh Quang Tuyn#242553#Gii t hiu mt s ging ln v cng tc xy dng ging ln t l nc cao. Hng dn s dng thc n, nui dng chm sc, xy dng chung tri, v sinh th y - phng v cha bnh cho ln nc#Ln nc#Chn ging#Gia sc#Th y#Ging#Phng bnh#ThuD ung## 00760000000000349000450002600110000002600110001100200260002200700610004801400070 01090190005001160820008001218080005001290080005001340090014001390100005001530110 01500158005001300173005001500186005001500201005001700216005001400233013000700247 02100970025402000080035102000120035902000050037102000050037602000040038102000030 0385020001300388039000900401#VV09.07258#VV09.07259#Bnh tru, b nga v ln#B.s .: Phm S Lng (ch.b.), Nguyn Hu Nam, Nguyn Vn Th..#39000#Vi?t#636.089#^2 14#^aH.#^aNng nghip#2009#^a195tr.^b21cm#Phm S Lng#Nguyn Hu Nam#Nguyn Vn Th#Nguyn Vn Quang#Trn Th Hnh#242554#Gii thiu nhng bnh tru b, nga , ln v thuc cng nh kinh nghim trong phng v iu tr#Gia sc#Thuc th y# Tru#Nga#Ln#B#Bnh gia sc#ThuDung## 00695000000000301000450002600110000002600110001100200410002200700570006301400070 01200190005001270820006001328080005001380080005001430090014001480100005001620110 01400167005001500181005001300196001001300209013000700222021011100229020000600340 020001200346020000800358020000700366020001100373039000900384#VV09.07260#VV09.072 61#Vacxin mi phng bnh gia cm - thu cm#B.s.: Phm S Lng (ch.b.), Nguyn T h Mn, L Trn Tin#18000#Vi?t#636.5#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a72tr.^b21c m#Nguyn Th Mn#L Trn Tin#Phm S Lng#242555#Trnh by nguyn tc s dng v c xin cho vt nui v gii thiu mt s loi vc xin mi phng bnh cho gia cm #Th y#Thuc th y#Gia cm#Vacxin#Phng bnh#ThuDung## 00993000000000325000450002600110000002600110001100200930002200700700011501400070 01850190005001920820007001978080005002040080005002090090014002140100005002280110 02900233015004400262005001100306005001700317005001800334005001600352005001600368 01300070038402102220039102000110061302000050062402000090062903900090063802000200 0647#VV09.07263#VV09.07262#Nng sut sinh khi v kh nng hp th carbon ca m t s dng rng trng ch yu Vit Nam#V i Hi, ng Thnh Triu, Nguyn Ho ng Tip... ; V i Hi ch.b.#35000#Vi?t#333.75#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a 236tr., 4tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc Lm nghip Vit Nam#V i H i#ng Thnh Triu#Nguyn Hong Tip#Nguyn Vn Bch#ng Thi Dng#242556#Gii thiu ngh nh th Kyoto v c ch pht trin sch. Tng quan cc cng trnh n ghin cu trn Vit Nam v th gii v hp th cacbon ca rng. Nng sut sinh k hi v kh nng hp th cacbon ca mt s dng rng trng#Mi trng#Rng#Vit N am#ThuDung#Ngh nh th Kyoto## 00728000000000253000450002600110000002600110001100200360002201400060005801900050 00640820006000698080005000750080005000800090014000850100005000990110014001040040 06300118015012100181013000700302021011700309020002000426020000700446020001200453 039000900465#VV09.07264#VV09.07265#K thut nui c tht lt v c cm#3900#Vi? t#639.3#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a28tr.^b21cm#Ti bn c sa cha ti liu ca Trung tm Khuyn ng Quc gia#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng ng hip. D n Hp phn h tr Pht trin Nui trng thu sn bn vng (SUDA)#24255 7#Trnh by mt s c im sinh hc, k thut sn xut ging nhn to, k thut nui v thu hoch c tht lt, c cm#Nui trng thu sn#C cm#C tht lt#Th uDung## 00870000000000325000450002600110000002600110001100200550002200700520007701400070 01290190005001360820006001418080005001470080005001520090014001570100005001710110 01400176015004700190005001900237005001500256005001400271005001400285005001700299 01300070031602101740032302000080049702000100050502000090051502000110052403900090 0535#VV09.07266#VV09.07267#Hng dn k thut chn trng mi gia cm 01 ngy tu i#Bch Th Thanh Dn, Phng c Tin, inh Th Xun..#12500#Vi?t#636.5#^214#^aH .#^aNng nghip#2009#^a48tr.^b21cm#TTS ghi: Trung tm Nghin cu Gia Thu Phn g#Bch Th Thanh Dn#Phng c Tin#Phng Th Vn#inh Th Xun#Nguyn Qu Khim #242558#Nu ln tm quan trng ca vic chn trng mi gia cm. S phn b gii tnh v phng php xc nh gii tnh gia cm 1 ngy tui. Mt s yu cu v c c bc chn trng mi#Gia cm#Gii tnh#Chn lc#Chn ging#ThuDung## 00703000000000301000450002600110000002600110001100200340002200700540005601400070 01100190005001170820008001228080005001300080005001350090014001400100005001540110 01500159005001500174005001600189001001300205013000700218021012300225020000700348 020000800355020001200363020000600375020001100381039000900392#VV09.07268#VV09.072 69#Vacxin mi phng bnh cho gia sc#Phm S Lng (ch.b.), Trn Xun Hnh, Bch Quc Thng#37000#Vi?t#636.089#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a100tr.^b21cm#Trn Xun Hnh#Bch Quc Thng#Phm S Lng#242559#Trnh by nguyn tc s dng vc x in cho vt nui v gii thiu vc xin mi phng bnh truyn nhim cho tru, b, ln, th#Vacxin#Gia sc#Thuc th y#Th y#Phng bnh#ThuDung## 00785000000000313000450002600110000002600110001100200390002200700650006101400070 01260190005001330820008001388080005001460080005001510090014001560100005001700110 01500175005001300190005001500203005001900218005001500237013000700252021013500259 020001800394020000600412020001400418020001900432020001100451039000900462#VV09.07 271#VV09.07270#Bnh quan trng gia ngi v vt nui#B.s.: Phm S Lng (ch.b.) , Nguyn Hu Nam, Nguyn Th Kim Lan..#35000#Vi?t#636.089#^214#^aH.#^aNng nghi p#2009#^a156tr.^b21cm#Phm S Lng#Nguyn Hu Nam#Nguyn Th Kim Lan#Nguyn Vn Th#242560#Gii thiu cc bnh truyn nhim v bnh k sinh trng gia ngi v vt nui nh: bnh di, cm g, b in, bnh b go, giun bao...#Bnh truyn n him#Ngi#ng vt nui#Bnh k sinh trng#Phng bnh#ThuDung## 00901000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010013000450020024000580070062000820220004001442210052001480050 01900200005001400219008000500233009001400238010000500252011001500257013000700272 02101530027902000060043202000170043802000080045502000120046302000070047502000110 0482020000900493020000900502020000700511039000900518#VV09.07272#VV09.07273#37000 #Vi?t#636.5#^214#Phm S Lng#S tay thy thuc th y#B.s.: Phm S Lng (ch.b. ), Nguyn Th Kim Lan, Nguyn Hu V#T.4#Bnh ng tiu ho gia cm v k thu t phng tr#Nguyn Th Kim Lan#Nguyn Hu V#^aH.#^aNng nghip#2009#^a151tr.^b 21cm#242561#Trnh by tng quan v bnh ng tiu ho vt nui: bnh ng ti u ho gia cm, thu cm. Gii thiu cc loi vc xin phng bnh v thuc iu tr#Th y#Bnh h tiu ho#Gia cm#Thuc th y#Vacxin#Phng bnh#iu tr#Thu cm#S tay#ThuDung## 00744000000000313000450002600110000002600110001100200240002200700600004601400070 01060190005001130820006001188080005001240080005001290090014001340100005001480110 01500153005001500168005001600183001001300199013000700212021012900219020001800348 020001900366020000800385020000700393020001200400020000900412039000900421#VV09.07 274#VV09.07275#Bnh gia cm - thu cm#B.s.: Phm S Lng (ch.b.), Nguyn Hu Na m, Nguyn Hu Hng#41000#Vi?t#636.5#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a180tr.^b21cm #Nguyn Hu Nam#Nguyn Hu Hng#Phm S Lng#242562#Gii thiu cc bnh truyn n him v bnh k sinh trng gia cm, thu cm. Hng dn cch s dng vacxin v thuc iu tr bnh#Bnh truyn nhim#Bnh k sinh trng#Gia cm#Vacxin#Thuc t h y#Thy cm#ThuDung## 00786000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020008000430070016000510220004000672210028000710080005000990090 02000104010000500124011003100129012004600160006001100206013000700217021020800224 020002100432020001500453039000900468020001900477#VV09.07276#VV09.07277#15000#Vi ?t#600#^214#Ti sao#Vit books dch#T.1#Nhng b n trong cuc sng#^aH.#^aVn h o Thng tin#2009#^a98tr.^bTrn b 6 tp. - 21cm#T sch Khoa hc dnh cho thiu nin nhi ng#Vit books#242563#Gm nhng li gii thch ngn gn, d hiu v n hng iu quanh ta nh: Ti sao khoang hng nht li u my bay, ti sao cm s dng sn phm in t trn my bay, xe ch cht lng c thng xe hnh trn... #Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#ThuDung#Khoa hc cng ngh## 00704000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020008000430070016000510220004000672210025000710080005000960090 02000101010000500121011003100126012004600157006001100203013000700214021014000221 020001000361020001900371020001500390039000900405#VV09.07278#VV09.07279#15000#Vi ?t#608#^214#Ti sao#Vit books dch#T.2#Nhng pht minh khoa hc#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a99tr.^bTrn b 6 tp. - 21cm#T sch Khoa hc dnh cho thiu ni n nhi ng#Vit books#242564#Gm nhng trnh by, gii thch ngn gn, d hiu v nhng pht minh khoa hc: tu v tr, my bay, my vi tnh, tr thng minh nh n to...#Pht minh#Khoa hc cng ngh#Sch thiu nhi#ThuDung## 00670000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020008000450070016000530220004000692210020000730080005000930090 02000098010000500118011003100123012004600154006001100200013000700211021012400218 020000400342020001000346020001500356039000900371#VV09.07280#VV09.07281#15000#Vi ?t#523.8#^214#Ti sao#Vit books dch#T.3#Th gii cc v sao#^aH.#^aVn ho Th ng tin#2009#^a99tr.^bTrn b 6 tp. - 21cm#T sch Khoa hc dnh cho thiu nin nhi ng#Vit books#242565#Gm nhng gii thch ngn gn, d hiu v cu to cc v sao: sao Bc cc, sao Bng, sao Kim, sao Ho, sao Mc, sao Chi...#Sao#Hnh tinh#Sch thiu nhi#ThuDung## 00741000000000277000450002600110000002600110001101900050002208200040002780800050 00310140007000360020008000430070016000510220004000672210027000710080005000980090 02000103010000500123011003100128012004600159006001100205013000700216021020700223 020000900430020001500439039000900454#VV09.07282#VV09.07283#Vi?t#590#^214#15000# Ti sao#Vit books dch#T.4#Tm hiu th gii ng vt#^aH.#^aVn ho Thng tin# 2009#^a98tr.^bTrn b 6 tp. - 21cm#T sch Khoa hc dnh cho thiu nin nhi n g#Vit books#242566#Gm nhng li gii thch ngn gn, d hiu v th gii ng vt nh: ti sao sinh vt b tuyt chng, ng vt v thc vt c g khc bit, loi sinh vt no nh nht, kh hi ca ng vt c tc dng g...#ng vt#Sch thiu nhi#ThuDung## 00733000000000325000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330140007000380020008000450070016000530220004000692210016000730080005000890090 02000094010000500114011003100119012004600150006001100196013000700207021012000214 02000070033402000110034102000100035202000090036202000120037102000150038303900090 0398#VV09.07284#VV09.07285#Vi?t#523.1#^214#15000#Ti sao#Vit books dch#T.5#Kh m ph v tr#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a99tr.^bTrn b 6 tp. - 21cm#T s ch Khoa hc dnh cho thiu nin nhi ng#Vit books#242567#Gm nhng gii thch ngn gn, d hiu v v tr tr: tm hiu mt trng, h mt tri, mt tri, ngn h, tu v tr...#V tr#Tu v tr#Mt trng#Mt tri#H mt tri#Sch thiu n hi#ThuDung## 00630000000000277000450002600110000002600110001101900050002208200040002780800050 00310140007000360020008000430070016000510220004000672210018000710080005000890090 02000094010000500114011003100119012004600150006001100196013000700207021010500214 020000900319020001500328039000900343#VV09.07286#VV09.07287#Vi?t#550#^214#15000# Ti sao#Vit books dch#T.6#Khm ph tri t#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a98 tr.^bTrn b 6 tp. - 21cm#T sch Khoa hc dnh cho thiu nin nhi ng#Vit bo oks#242568#Gm nhng gii thch ngn gn, d hiu v tri t nh: l thng tng -zn, my, cu vng, sm chp,...#Tri t#Sch thiu nhi#ThuDung## 00844000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200210003300700610 00540050009001150050011001240050016001350050016001510050011001670050012001780140 00700190019000500197082000800202808000500210008000500215009002000220010000500240 01100150024501300070026002101330026702000210040002000210042102000180044203900090 0460020001600469020000900485#VV09.07288#VV09.07290#VV09.07289#Khi ngha Tin ng#V Khiu, Phm Thiu, Nguyn Quang n... ; Triu Triu ch.b.#V Khiu#Phm Th iu#Nguyn Quang n#Hong Minh Tho#T Huy c#Triu Triu#39000#Vi?t#959.703#^ 214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a185tr.^b21cm#242569#Tp hp cc bi vit ca cc nh nghin cu v Ng Phong tng cng - Ng Quang Bch v cc tng lnh t ham gia khi ngha Tin ng#Khng chin chng M#Khi ngha Tin ng#Nguyn Qu ang Bch#ThuDung#Lch s cn i#Vit Nam## 00552000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200480 00440070015000920050008001070140007001150190005001220820006001278080005001330080 00500138009002000143010000500163011001500168012002600183013000700209020001800216 020000400234020001000238020000500248039000900253#VV09.07291#VV09.07294#VV09.0729 3#VV09.07292#Nhng cu chuyn k t tc phm ca Shakespeare#Nht Ly k li#Nht Ly#45000#Vi?t#822.3#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a296tr.^b21cm#T sch Vn hc thiu nhi#242570#Vn hc trung i#Anh#Truyn k#Kch#ThuDung## 00730000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200170003300300190 00500070015000690140007000840190005000910820004000968080005001000080005001050090 02000110010000500130011001500135001001500150013000700165021022200172020000700394 020001100401020000800412020001100420039000900431#VV09.07295#VV09.07297#VV09.0729 6#M hc i cng#Gio trnh i hc#Trn Dim Thu#30000#Vi?t#111#^214#^aH.#^ aVn ho Thng tin#2009#^a206tr.^b21cm#Trn Dim Thu#242571#Trnh by lch s, i tng nghin cu v nhim v ca m hc. Bn cht v chc nng ca thm m. Cc quan h thm m, ch th, khch th v gio dc thm m, ngh thut, c tr ng thm m ca mt s loi hnh ngh thut#M hc#Ngh thut#Thm m#Gio trnh# ThuDung## 00765000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200420003300300140 00750070019000890140007001080190005001150820010001208080005001300080005001350090 02000140010000500160011001500165001001900180013000700199004003100206015003300237 021012900270020001700399020001000416020000900426020000700435039000900442#VV09.07 298#VV09.07299#VV09.07300#Vn ho dn gian Nam B - nhng phc tho#Tp tiu lu n#Nguyn Phng Tho#80000#Vi?t#398.09597#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a 501tr.^b21cm#Nguyn Phng Tho#242572#Ti bn ln th 3, c sa cha#Tn tht t c gi: Nguyn Ch Bn#Gii thiu vn ho dn gian, c trng truyn dn gian, t c th cng thnh hong, tc th mu, mn n... ca ngi Vit Nam b#Vn ho dn gian#Phong tc#Th cng#Nam b#ThuDung## 00714000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200230003300700540 00560050013001100140007001230190005001300820004001358080005001390080005001440090 02000149010000500169011001500174001001000189005001200199006001300211013000700224 021012100231020000800352020001200360020001100372020000800383039000900391#VV09.07 302#VV09.07303#VV09.07301#Cc phong tro hi ho#P. Fride, R. Carrasat, I. Marca d ; L Thanh Lc dch#Carrasat, R.#75000#Vi?t#759#^214#^aH.#^aVn ho Thng ti n#2009#^a378tr.^b24cm#Fride, P.#Marcad, I.#L Thanh Lc#242573#Gii thiu cc p hong tro, tro lu, trng phi, cc nhm ngh thut hi ho Chu u, Chu M t thi Phc Hng ti nay#Hi ho#Trng phi#Ngh thut#Lch s#ThuDung## 00915000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820011000458080005000560020042000610030007001030220004001100080005001140090 02000119010000500139011003000144015004800174013000700222021026500229020001600494 02000200051002000180053002000080054802000080055602000080056402000080057203900090 0580#VV09.07304#VV09.07306#VV09.07305#69500#Vi?t#959.704092#^214#Trng thnh t rong khng chin v i mi#K yu#T.2#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a350tr., 2 7tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Hi ng hng huyn Nam n H Ni#242574#Tp h p nhng t liu, bi vit ca nhng ngi con huyn Nam n - Ngh An v ang pht huy truyn thng cha anh phn u, trng thnh c nhng ng gp to ln, gp phn cng t nc y mnh cng cuc i mi thc hin cng nghip ho, hi n i ho t nc#Thi k i mi#Thi k khng chin#C nhn in hnh#Tiu s #Nam n#Ngh An#Tp vn#ThuDung## 00441000000000241000450002600110000002600110001100100110002200200140003300300040 00470070011000510190005000620820011000678080005000780080018000830090023001010100 00500124011002400129013000700153020001700160020000900177020000400186039000900190 #VV09.07307#VV09.07308#Mng Trung#La thi gian#Th#Mng Trung#Vi?t#895.922134#^ 214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a83tr., 3tr. nh^b21cm#242575 #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#ThuDung## 00442000000000241000450002600110000002600110001100100110002200200150003300300040 00480070011000520190005000630820011000688080005000790080018000840090023001020100 00500125011002400130013000700154020001700161020000900178020000400187039000900191 #VV09.07309#VV09.07310#Mng Trung#Git thi gian#Th#Mng Trung#Vi?t#895.922134# ^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a79tr., 5tr. nh^b21cm#24257 6#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#ThuDung## 00806000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200210 00480070079000690050020001480050022001680140007001900190005001970820006002028080 00500208008001800213009002300231010000500254011001500259012007700274013000700351 005001100358020001100369020001000380020000700390039000900397021008600406#VV09.07 311#VV09.07313#VV09.07312#Canfield, Jack#Ht ging yu thng#Jack Canfield, Mar k Victor Hansen, Marcia Higgins White ; First News thc hin#Hansen, Mark Victor #Higgins White, Marcia#30000#Vi?t#158.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho S i Gn#2009#^a175tr.^b21cm#Ht ging tm hn = Chicken Soup for the Soul - daily inspirations for women#242577#First News#Hon thin#Nhn cch#ng x#ThuDung#G m nhng cu chuyn nh trong cuc sng nhm gip ngi c t hon thin chnh mnh## 00756000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200190 00480070057000670050020001240140007001440190005001510820006001568080005001620080 01800167009002300185010000500208011001500213012008800228005001100316013000700327 020001100334039000900345021008300354020001000437020000700447#VV09.07314#VV09.073 16#VV09.07315#Canfield, Jack#Cm hng cuc sng#Jack Canfield, Mark Victor Hanse n ; First News thc hin#Hansen, Mark Victor#30000#Vi?t#158.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a175tr.^b21cm#Ht ging tm hn = Chicken Sou p for the recovering Soul - daily inspirations for women#First News#242578#Hon thin#ThuDung#Gm nhng trit l ngn gn, sc tch nhm gip ngi c t hon thin chnh mnh#Nhn cch#ng x## 01032000000000385000450002600110000002600110001102600110002200200310003300300370 00640070111001010050017002120140007002290190005002360820008002418080005002490080 00500254009001100259010000500270011001500275005001500290005001500305005002000320 00500210034000500140036100500170037500500160039200600150040801300070042302000110 0430039000900441021016700450020000900617020001100626020000900637#VV09.07317#VV09 .07319#VV09.07318#80 ngi lm thay i th gii#Kinh doanh sch v li nhun l u di#Tristan Lecomte, Peter Malaise, Peter Koppert... ; B.s.: Sylvain Darnil, M athieu Le Roux ; Nguyn Hi Th dch#Lecomte, Tristan#74000#Vi?t#338.092#^214#^ aH.#^aTri thc#2009#^a366tr.^b20cm#Malaise, Peter#Koppert, Peter#Christensen, Jo rgen#Bergkvist, Jan Peter#Stutzle, Karl#Le Roux, Mathieu#Darnil, Sylvain#Nguyn Hi Th#242579#Doanh nhn#ThuDung#Gii thiu s nghip ca nhng nng dn, doan h nhn sn xut, kinh doanh sch - phng php kinh doanh khng lm hi mi tr ng hoc hng n li ch ngi tiu dng#Nng dn#Kinh doanh#Sn xut## 00694000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200200003300300160 00530070052000690190005001210820012001268080005001380080005001430090020001480100 00500168011001500173005001500188005001500203005001800218005001800236005000900254 01200370026301300070030002000170030702000170032402000090034102000120035003900060 0362#VV09.07321#VV09.07320#VV09.07322#Lc gia lng Mng#Tp truyn ngn#H Th Cm Anh, Vi Th Thu m, Hong Thanh Hng..#Vi?t#895.9223008#^214#^aH.#^aVn h o Thng tin#2008#^a397tr.^b21cm#H Th Cm Anh#Vi Th Thu m#Hong Thanh Hng #Nng Th T Hng#Inrasara#T sch Vn hc Cc dn tc thiu s#242580#Vn hc hin i#Dn tc thiu s#Vit Nam#Truyn ngn#TDung## 00824000000000253000450002600110000002600110001100200650002201900050008708200090 00928080005001010080005001060090012001110100005001230110015001280150110001430130 00700253021023500260020000800495020001800503020001800521020000800539020001400547 039000900561#VV09.07323#VV09.07324#Hng dn s dng chng trnh k ton hnh c hnh s nghip IMAS#Vi?t#657.0285#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a169tr.^b25cm#TTS ghi: B Ti chnh. Cc Tin hc v Thng k Ti chnh. Trung tm Chuyn giao Cn g ngh v H tr K thut#242581#Hng dn s dng chng trnh k ton hnh ch nh s nghip IMAS: ci t, bt u lm vic, s dng cc chc nng v phm tt, h thng, m hiu, k ton, tin ch v hng dn thc hnh IMAS: x l s liu u vo, kt qu u ra...#K ton#K ton ti chnh#Phn mm my tnh#Tin hc# Phn mm IMAS#ThuDung## 00833000000000277000450002600110000000100120001100200480002300700620007100500170 01330050017001500190005001670820009001728080005001810080005001860090013001910100 00500204011002900209015007600238013000700314021016100321020000800482020002200490 020002500512020000900537039000900546#VV09.07325#Bi c Tu#T chin dch in B in Ph n cng trng 111#B.s.: Bi c Tu (ch.b.), Nguyn Tin Nng, Nguyn nh Ton#Nguyn Tin Nng#Nguyn nh Ton#Vi?t#959.7041#^214#^aH.#^aThanh nin #2009#^a171tr., 3tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Ban Lin lc n v Truyn thng. H ai i 34 v 40 on TNXP (XP)#242582#Gii thiu lch s hnh thnh v pht tri n ca hai i 30 v 40 on Thanh nin xung phong t chin dch in Bin Ph, n m ng chin lc cng trng 111#Lch s#Thanh nin xung phong#Chin dch in Bin Ph#Vit Nam#ThuDung## 00703000000000265000450002600110000000100160001100200620002700700160008901400070 01050190005001120820009001178080005001260080006001310090017001370100005001540110 01500159013000700174020002100181020001800202039000900220021018100229020000900410 020001000419020000800429#VV09.07326#Nguyn Th Phc#Gp phn nghin cu t tng v tm gng o c H Ch Minh#Nguyn Th Phc#40000#Vi?t#335.4346#^214#^aHu #^aNxb. Thun Ho#2009#^a225tr.^b21cm#242583#T tng H Ch Minh#o c cch mng#ThuDung#Phn tch t tng H Ch Minh v xy dng nh nc, php lut, d n ch, bnh quan liu, tham , kiu ngo, hp hi... Xy dng o c cch mng theo tm gng o c H Ch Minh#Nh nc#Php lut#Dn ch## 00667000000000301000450002600110000000200400001100300370005100700590008800500120 01470050013001590140007001720190005001790820009001848080005001930080018001980090 03500216010000500251011001500256005001800271013000700289020000800296020001100304 020001200315020000700327020000800334020001400342039000900356#VV09.07327#Bi tp trc nghim chn lc ho hc 11#Ti liu luyn thi cao ng, i hc#B.s.: Cao C Gic (ch.b.), H Xun Thu, Hong Thanh Phong#Cao C Gic#H Xun Thu#34000# Vi?t#547.0076#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a2 44tr.^b24cm#Hong Thanh Phong#242584#Ho hc#Ho hu c#Trc nghim#Lp 11#Bi t p#Sch c thm#ThuDung## 00998000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200170003300700750 00500050015001250050015001400140007001550190005001620820004001678080005001710080 01800176009003500194010000500229011001500234015006900249005001700318005001800335 01300070035302102540036002000170061402000130063102000080064402000110065203900090 0663#VV09.07328#VV09.07329#VV09.07330#K ton qun tr#Phm Ngc Thu, Phm Tin Minh, Nguyn Bch Ngc... ; Phm Ngc Thu ch.b.#Phm Ngc Thu#Phm Tin Minh# 23000#Vi?t#657#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^ a297tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch kh oa#Nguyn Bch Ngc#V Th Thanh Nhn#242585#Trnh by tng quan v k ton qun tr v cc loi chi ph. H thng tnh chi ph theo n hng v theo qu trnh; H thng k ton chi ph v thng tin ra quyt nh; Phn tch quan h chi ph - sn lng - li nhun - hoch nh ngn sch tng th...#K ton qun tr#Doan h nghip#Chi ph#Gio trnh#ThuDung## 00630000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200090003800300720 00470070033001190060011001520190005001630820004001688080005001720080005001770090 01100182010000500193011001400198013000700212020001100219020001200230020000900242 039000900251021007700260020001500337#VV09.07331#VV09.07332#P. Huang, Henry#Tin m ng#Nhng li ging dy ca Cha Cu th Gi-su v cc li tin tri v Ngi#Henr y P. Huang ; Thin Ngn dch#Thin Ngn#Vi?t#220#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a44t r.^b26cm#242586#Kinh thnh#Cha Gi su#Tin tri#ThuDung#Gm nhng trch on tr ong kinh thnh v nhng li ging dy ca Cha Gi su#o Thin cha## 00592000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020018000460070053000640220004001170050010001210050015001310050 01200146005001100158008000500169009001900174010000500193011001500198012002300213 013000700236020001700243020000900260020001200269039000900281#VN09.02438#VN09.024 39#15000#Vi?t#808.83#^214#N ci ng ph#Tuyn chn: Minh Phc, inh Cng Kh i, Hong Dng..#T.1#Minh Phc#inh Cng Khi#Hong Dng#Quang Minh#^aH.#^aNxb . Hi Nh vn#2009#^a128tr.^b18cm#Truyn ci bn phng#242587#Vn hc hin i #Th gii#Truyn ci#ThuDung## 00590000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020016000460070053000620220004001150050010001190050015001290050 01200144005001100156008000500167009001900172010000500191011001500196012002300211 013000700234020001700241020000900258020001200267039000900279#VN09.02440#VN09.024 41#15000#Vi?t#808.83#^214#Ngoi tnh ci#Tuyn chn: Minh Phc, inh Cng Khi , Hong Dng..#T.1#Minh Phc#inh Cng Khi#Hong Dng#Trn Quang#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a127tr.^b18cm#Truyn ci bn phng#242588#Vn hc hin i#T h gii#Truyn ci#ThuDung## 00585000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020015000460070053000610220004001140050010001180050015001280050 01200143005001100155008000500166009001900171010000500190011001500195012002300210 013000700233020001700240020000900257020001200266039000500278#VN09.02442#VN09.024 43#15000#Vi?t#808.83#^214#Lng nhu ci#Tuyn chn: Minh Phc, inh Cng Khi, Hong Dng..#T.1#Minh Phc#inh Cng Khi#Hong Dng#Trn Quang#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2009#^a128tr.^b18cm#Truyn ci bn phng#242589#Vn hc hin i#Th gii#Truyn ci#VAnh## 00584000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020014000460070053000600220004001130050010001170050015001270050 01200142005001100154008000500165009001900170010000500189011001500194012002300209 013000700232020001700239020000900256020001200265039000500277#VN09.02444#VN09.024 45#15000#Vi?t#808.83#^214#Keo kit ci#Tuyn chn: Minh Phc, inh Cng Khi, Hong Dng..#T.1#Minh Phc#inh Cng Khi#Hong Dng#Trn Quang#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2009#^a127tr.^b18cm#Truyn ci bn phng#242590#Vn hc hin i#Th gii#Truyn ci#VAnh## 00584000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020014000460070053000600220004001130050010001170050015001270050 01200142005001100154008000500165009001900170010000500189011001500194012002300209 013000700232020001700239020000900256020001200265039000500277#VN09.02446#VN09.024 47#15000#Vi?t#808.83#^214#Tnh yu ci#Tuyn chn: Minh Phc, inh Cng Khi, Hong Dng..#T.1#Minh Phc#inh Cng Khi#Hong Dng#Quang Minh#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2009#^a127tr.^b18cm#Truyn ci bn phng#242591#Vn hc hin i#Th gii#Truyn ci#VAnh## 00584000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020014000460070053000600220004001130050010001170050015001270050 01200142005001100154008000500165009001900170010000500189011001500194012002300209 013000700232020001700239020000900256020001200265039000500277#VN09.02448#VN09.024 49#15000#Vi?t#808.83#^214#Vn ngh ci#Tuyn chn: Minh Phc, inh Cng Khi, Hong Dng..#T.1#Minh Phc#inh Cng Khi#Hong Dng#Trn Quang#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2009#^a127tr.^b18cm#Truyn ci bn phng#242592#Vn hc hin i#Th gii#Truyn ci#VAnh## 00581000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020011000460070053000570220004001100050010001140050015001240050 01200139005001100151008000500162009001900167010000500186011001500191012002300206 013000700229020001700236020000900253020001200262039000500274#VN09.02450#VN09.024 51#15000#Vi?t#808.83#^214#Y hc ci#Tuyn chn: Minh Phc, inh Cng Khi, Ho ng Dng..#T.1#Minh Phc#inh Cng Khi#Hong Dng#Trn Quang#^aH.#^aNxb. Hi N h vn#2009#^a126tr.^b18cm#Truyn ci bn phng#242593#Vn hc hin i#Th gi i#Truyn ci#VAnh## 00584000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020014000460070053000600220004001130050010001170050015001270050 01200142005001100154008000500165009001900170010000500189011001500194012002300209 013000700232020001700239020000900256020001200265039000500277#VN09.02452#VN09.024 53#15000#Vi?t#808.83#^214#Hc sinh ci#Tuyn chn: Minh Phc, inh Cng Khi, Hong Dng..#T.1#Minh Phc#inh Cng Khi#Hong Dng#Trn Quang#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2009#^a128tr.^b18cm#Truyn ci bn phng#242594#Vn hc hin i#Th gii#Truyn ci#Vanh## 00593000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020023000460070053000690220004001220050010001260050015001360050 01200151005001100163008000500174009001900179010000500198011001500203012002300218 013000700241020001700248020000900265020001200274039000500286#VN09.02454#VN09.024 55#15000#Vi?t#808.83#^214#Hn nhn gia nh ci#Tuyn chn: Minh Phc, inh C ng Khi, Hong Dng..#T.1#Minh Phc#inh Cng Khi#Hong Dng#Quang Minh#^aH.# ^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a128tr.^b18cm#Truyn ci bn phng#242595#Vn hc hi n i#Th gii#Truyn ci#Vanh## 00585000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020015000460070053000610220004001140050010001180050015001280050 01200143005001100155008000500166009001900171010000500190011001500195012002300210 013000700233020001700240020000900257020001200266039000500278#VN09.02456#VN09.024 57#15000#Vi?t#808.83#^214#Sinh vin ci#Tuyn chn: Minh Phc, inh Cng Khi, Hong Dng..#T.1#Minh Phc#inh Cng Khi#Hong Dng#Trn Quang#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2009#^a128tr.^b18cm#Truyn ci bn phng#242596#Vn hc hin i#Th gii#Truyn ci#Vanh## 00580000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020010000460070053000560220004001090050010001130050015001230050 01200138005001100150008000500161009001900166010000500185011001500190012002300205 013000700228020001700235020000900252020001200261039000500273#VN09.02458#VN09.024 59#15000#Vi?t#808.83#^214#Lnh ci#Tuyn chn: Minh Phc, inh Cng Khi, Hon g Dng..#T.1#Minh Phc#inh Cng Khi#Hong Dng#Trn Quang#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a126tr.^b18cm#Truyn ci bn phng#242597#Vn hc hin i#Th gi i#Truyn ci#Thu## 00583000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020013000460070053000590220004001120050010001160050015001260050 01200141005001100153008000500164009001900169010000500188011001500193012002300208 013000700231020001700238020000900255020001200264039000500276#VN09.02460#VN09.024 61#15000#Vi?t#808.83#^214#Bng ci#Tuyn chn: Minh Phc, inh Cng Khi, H ong Dng..#T.1#Minh Phc#inh Cng Khi#Hong Dng#Trn Quang#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a128tr.^b18cm#Truyn ci bn phng#242598#Vn hc hin i#Th gii#Truyn ci#Thu## 00583000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020013000460070053000590220004001120050010001160050015001260050 01200141005001100153008000500164009001900169010000500188011001500193012002300208 013000700231020001700238020000900255020001200264039000500276#VN09.02462#VN09.024 63#15000#Vi?t#808.83#^214#Cng s ci#Tuyn chn: Minh Phc, inh Cng Khi, H ong Dng..#T.1#Minh Phc#inh Cng Khi#Hong Dng#Trn Quang#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a126tr.^b18cm#Truyn ci bn phng#242599#Vn hc hin i#Th gii#Truyn ci#Thu## 00581000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020011000460070053000570220004001100050010001140050015001240050 01200139005001100151008000500162009001900167010000500186011001500191012002300206 013000700229020001700236020000900253020001200262039000500274#VN09.02464#VN09.024 65#15000#Vi?t#808.83#^214#S v ci#Tuyn chn: Minh Phc, inh Cng Khi, Ho ng Dng..#T.1#Minh Phc#inh Cng Khi#Hong Dng#Trn Quang#^aH.#^aNxb. Hi N h vn#2009#^a127tr.^b18cm#Truyn ci bn phng#242600#Vn hc hin i#Th gi i#Truyn ci#Thy## 00418000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200080003100300040 00390070009000430140007000520190005000590820010000648080005000740080005000790090 01900084010000500103011001400108013000700122020001700129020000900146020000400155 039000500159#VN09.02466#VN09.02467#Ngc Yn#Vt son#Th#Ngc Yn#20000#Vi?t#895 .92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a83tr.^b19cm#242601#Vn hc hin i#V it Nam#Th#Thu## 00441000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200080003800300040 00460070016000500140007000660190005000730820011000788080005000890080005000940090 01900099010000500118011001400123013000700137020001700144020000900161020001200170 039000500182#VN09.02468#VN09.02469#Triu T Truyn#Lc bt#Th#Triu T Truyn#2 0000#Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a96tr.^b19cm#242602#Vn hc hin i#Vit Nam#Th lc bt#Thu## 00433000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200100003700300040 00470070015000510140007000660190005000730820010000788080005000880080005000930090 01900098010000500117011001500122013000700137020001700144020000900161020000400170 039000500174#VN09.02470#VN09.02471#o Trng San#Hng qu#Th#o Trng San#3 0000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a156tr.^b19cm#242603#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00462000000000265000450002600110000002600110001100100090002200200210003100300140 00520070009000660140007000750190005000820820010000878080005000970080005001020090 01900107010000500126011001500131013000700146020001700153020000900170020000800179 020000400187039000500191#VN09.02472#VN09.02473#Xun Bo#Ti i nht bi vng#Th - tu bt#Xun Bo#30000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a15 5tr.^b19cm#242604#Vn hc hin i#Vit Nam#Tu bt#Th#Thu## 00803000000000313000450002600110000002600110001100200240002200300160004600700640 00620140007001260190005001330820012001388080005001500080005001550090019001600100 00500179011001500184005001400199005001300213005001000226005001400236005001600250 013000700266021018100273020001700454020000900471020000400480039000500484#VN09.02 474#VN09.02475#T mi trng Thanh Lm#Vn th tp mt#Trn Tun t, inh Kim A nh, L Th B... ; Trn Tun t ch.b.#50000#Vi?t#895.9221008#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a238tr.^b19cm#Trn Tun t#inh Kim Anh#L Th B#Trn c B ch#Nguyn Th Bnh#242605#Gii thiu vi nt v lch s hnh thnh v pht trin ca trng Ph thng cp II Thanh Lm. c bit l cc bi th ca cc thy, c gio v hc sinh vit v mi trng Thanh Lm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu ## 00433000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200140003500300040 00490070013000530140007000660190005000730820010000788080005000880080005000930090 01900098010000500117011001500122013000700137020001700144020000900161020000400170 039000500174#VN09.02476#VN09.02477#V Minh Thoa#Qu thng #Th#V Minh Thoa#2 5000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a103tr.^b19cm#242606#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00670000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200120 00348080005000460020018000510030004000690070038000730220004001110050013001150050 01400128005000900142005001700151005001200168008000500180009001900185010000500204 01100250020901500680023401300070030202000170030902000090032602000040033503900050 0339#VN09.02478#VN09.02479#45000#Vi?t#895.9221008#^214#Hng sc Lng V#Th#B i Vn Vinh, Bi Xun Thu, Vn Giao#T.2#Bi Vn Vinh#Bi Xun Thu#Vn Giao#Nguy n c Phong#L Vn Nui#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a144tr., 2tr. nh^b19cm# TTS ghi: UBND x i ng - Vnh Tng - Vnh Phc. Cu lc b Th#242607#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00432000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200070003800300040 00450070016000490140007000650190005000720820010000778080005000870080005000920090 01900097010000500116011001500121013000700136020001700143020000900160020000400169 039000500173#VN09.02480#VN09.02481#ng Cng Lng#Tr v#Th#ng Cng Lng#50 000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a123tr.^b19cm#242608#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00471000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200110003500300330 00460070013000790140007000920190005000990820011001048080005001150080005001200090 01900125010000500144011002600149013000700175020001700182020000900199020000400208 039000500212#VN09.02482#VN09.02483#ng Vn Ph#Trng ngn#Th ng lut. Thun nghch c#ng Vn Ph#55000#Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#200 9#^a107tr., 16tr. nh^b19cm#242609#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00458000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200170003700300200 00540070015000740140007000890190005000960820011001018080005001120080005001170090 02100122010000500143011001400148013000700162020001700169020000900186020000400195 039000500199#VN09.02485#VN09.02484#Hong Hu Ninh#Bo co thng k#50 bi th ch n lc#Hong Hu Ninh#25000#Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009 #^a81tr.^b19cm#242610#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00913000000000313000450002600110000002600110001100200350002200700470005701900050 01040820006001098080005001150080005001200090021001250100005001460110015001510050 01300166005001400179005001600193005001400209005001000223015008200233013000700315 021023500322020000800557020001100565020001100576020000700587039000500594#VN09.02 486#VN09.02487#Xy dng vn ho giao thng H Ni#Phm Duy c, Nguyn Ch M, N guyn Vn Bng..#Vi?t#306.4#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a111tr.^b19cm#P hm Duy c#Nguyn Ch M#Nguyn Vn Bng#Trn Danh Li#Trn Thu#TTS ghi: Ban An ton giao thng thnh ph H Ni. Ban Tuyn gio thnh u H Ni#242611#Gm c c bi vit v xy dng vn ho giao thng - vic cp bch ca Th v mt s kinh nghim trong xy dng vn ho giao thng, km theo cc vn bn ch o ca ng, Nh nc v Thnh ph lin quan ti xy dng vn ho giao thng#Vn ho#Gi ao thng#X hi hc#H Ni#Thu## 00755000000000289000450002600110000000100200001100200510003100700200008201400070 01020190005001090820004001148080005001180080005001230090011001280100005001390110 01400144015004200158013000700200004000800207021019200215020000900407020000900416 020001000425020001000435020001500445039000500460#VN09.02488#Nguyn Trng Phng# Hng dn tnh ton v thit k m thanh kin trc#Nguyn Trng Phng#18000#Vi ?t#729#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a90tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kin tr c H Ni#242612#Ti bn#Trnh by v thit k cht lng m phng khn gi nh: thit k hnh dng, trang m, kim tra mc m, r, cc th d tnh ton thit k trang m, h thng in thanh v tnh ton chng n#Thit k#m thanh#Kin t rc#Tnh ton#Sch hng dn#Thu## 00615000000000241000450002600110000002600110001100100110002200200300003300700160 00630140007000790190005000860820006000918080005000970080018001020090023001200100 00500143011001500148013000700163021017000170020001700340020001000357039000600367 #VN09.02489#VN09.02490#Ngc Huyn#Giao tip ting Hoa vn phng#Ngc Huyn b.s.# 27000#Vi?t#495.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a188tr.^b2 1cm#242613#Gm cc bi giao tip bng ting Trung Quc theo cc ch : Phng v n xin vic, t cuc hn qua in thoi, sp xp cng tc, tip n tho lun v vn ho on th...#Ting Trung Quc#Giao tip#Thanh## 00720000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200340003302900330 00670190005001000820007001058080005001120080005001170090011001220100005001330110 03000138015004900168013000700217021015300224020000800377020000700385020000900392 020000500401020000900406020000900415039000600424#VN09.02491#VN09.02492#VN09.0249 3#Nin gim thng k tm tt - 2008#Stantistical handbook of Vietnam#Vi?t#315.97 #^214#^aH.#^aThng k#2009#^a203tr., 15tr. biu ^b16cm#Tn sch ngoi ba: Ni n gim thng k (tm tt)#242614#Tp hp cc ch s thng k v n v hnh chn h, dn s, lao ng, ti chnh, u t, cc ngnh kinh t, gio dc, y t, mc s ng ca Vit Nam nm 2008#Kinh t#Dn s#Gio dc#Y t#Vit Nam#Thng k#Thanh## 00560000000000289000450002600110000002600110001100200270002200700580004901400070 01070190005001140820004001198080005001230080005001280090011001330100005001440110 01500149005001600164005001300180005001300193013000700206020000800213020000600221 020001100227020001200238020001400250039000600264#VN09.02494#VN09.02495#S tay ki n thc ng vn 7#B.s.: Nguyn Xun Lc (ch.b.), Vit Hng, Bi Tt Tm#1950 0#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a200tr.^b18cm#Nguyn Xun Lc# Vit Hn g#Bi Tt Tm#242615#Ng vn#Lp 7#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#Thanh## 00452000000000253000450002600110000002600110001100200290002200700240005101400070 00750190005000820820004000878080005000910080005000960090011001010100005001120110 01500117005001100132005001200143013000700155020000900162020000700171020001400178 039000600192#VN09.02496#VN09.02497#S tay kin thc sinh hc 12#V c Lu, Mai S Tun#10500#Vi?t#576#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a103tr.^b18cm#V c Lu#Mai S Tun#242616#Sinh hc#Lp 12#Sch c thm#Thanh## 00674000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200430003500700240 00780190005001020820006001078080005001130080005001180090011001230100005001340110 01400139005001000153013000700163021021000170020000900380020000900389020001600398 039000600414#VN09.02498#VN09.02499#Huyn Phng#Cnh chim bng ca Ni gii H ph i Kht s#Huyn Phng, Phng T#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a91tr.^ b19cm#Phng T#242617#Gii thiu cng hnh, cuc i ca ni gii, h phi kht s: nht Ni trng Hunh Lin (1923-1987); nh Ni trng Bch Lin (1924-1 996); tam Ni trng Tng Lin (1910-2002); t Ni trng Trng Lin#o Ph t#Cuc i#Tng ni Pht t#Thanh## 00487000000000265000450002600110000002600110001100200430002200700170006501900050 00820190005000870820006000928080005000980080005001030090011001080100005001190110 01400124006000900138006000800147006001600155004001800171013000700189020001000196 020000900206039000600215#VN09.02500#VN09.02501#Pht ni kinh cc cng c ca ru ng phc#Dch: Php Lp..#Vi?t#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a29tr.^b19 cm#Php Lp#Php C#Thch Tu Thng#Ti bn ln th 1#242618#Kinh Pht#o Pht# Thanh## 00741000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200180003600700270 00540140007000810190005000880820006000938080005000990080018001040090023001220100 00500145011001500150005001200165004001300177013000700190021022400197020000900421 020000900430020001800439039000600457#VN09.02502#VN09.02503#Ng nh Tuyt#Vui kho ng tu#Ng nh Tuyt, Chn Phng#22000#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a149tr.^b19cm#Chn Phng#In ln th 1#242619#Gii t hiu ch n ung, cuc sng tu hnh, luyn tp thin, kh cng, nhn in gi gn, chm sc sc kho ca cc nh s, cc tng ni pht t. Cch chm sc c y ci, k thut trng trt theo kinh nghim mt s nh s#Tn gio#o Pht#Chm sc sc kho#Thanh## 00641000000000241000450002600110000002600110001100100160002200200520003800700160 00900140007001060190005001130820008001188080005001260080005001310090011001360100 00500147011001500152013000700167021019600174020001200370020001100382039000600393 #VN09.02504#VN09.02505#Nguyn ng Lp#Kin thc v k nng vo ngh ca tui tr thi nay#Nguyn ng Lp#11000#Vi?t#331.702#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a116tr .^b19cm#242620#Gii thiu v lch s hnh thnh, pht trin ca th gii ngh ng hip. Gii thiu k nng sng, cch chn trng, chn ngh; Cc ngnh ngh c o to mt s trng i hc, cao ng pha Nam#Ngh nghip#Thanh nin#Thanh# # 00514000000000289000450002600110000000200110001102900140002200700180003601400070 00540190005000610190005000660820009000718080005000800080005000850090011000900100 00500101011001400106005001800120013000700138020001800145020001000163020001100173 020000900184020001300193020001400206039000400220#VN09.02506# v xanh#Red and g reen#Nguyn Thanh Thu#10000#Vi?t#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31t r.^b19cm#Nguyn Thanh Thu#242621#Vn hc thiu nhi#Ting Anh#Ting Vit#Vit Na m#Truyn tranh#Sch song ng#Mai## 00537000000000289000450002600110000000200230001102900290003400700160006301400070 00790190005000860190005000910820009000968080005001050080005001100090011001150100 00500126011001400131005001600145013000700161020001800168020001000186020001100196 020000900207020001300216039000400229020001400233#VN09.02507#My trng v thin n ga#The white cloud and the swan#Nguyn Thc Anh#10000#Vi?t#Vi?t#895.9223#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b19cm#Nguyn Thc Anh#242622#Vn hc thiu nhi#Ting Anh#Ting Vit#Vit Nam#Truyn tranh#Mai#Sch song ng## 00517000000000289000450002600110000000200130001102900150002400700180003901400070 00570190005000640190005000690820009000748080005000830080005000880090011000930100 00500104011001400109005001800123013000700141020001800148020001000166020001100176 020000900187020001300196020001400209039000400223#VN09.02508#Ch b trng#The whi te calf#Nguyn Thanh Thu#10000#Vi?t#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 31tr.^b19cm#Nguyn Thanh Thu#242623#Vn hc thiu nhi#Ting Anh#Ting Vit#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Mai## 00535000000000289000450002600110000000200120001102900280002300700210005101400070 00720190005000790190005000840820009000898080005000980080005001030090011001080100 00500119011001400124005002100138013000700159020001800166020001000184020001100194 020000900205020001300214020001400227039000400241#VN09.02509#Th v nhm#The rabb it and the hedgehog#Trn Th Thanh Hng#10000#Vi?t#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a27tr.^b19cm#Trn Th Thanh Hng#242624#Vn hc thiu nhi#Ting A nh#Ting Vit#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Mai## 00523000000000289000450002600110000000200140001102900140002500700210003901400070 00600190005000670190005000720820009000778080005000860080005000910090011000960100 00500107011001400112005002100126013000700147020001800154020001000172020001100182 020000900193020001300202020001400215039000400229#VN09.02510#Mt trng con#The ba by moon#Trn Th Thanh Hng#10000#Vi?t#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a28tr.^b19cm#Trn Th Thanh Hng#242625#Vn hc thiu nhi#Ting Anh#Ting Vi t#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Mai## 00557000000000289000450002600110000000200190001102900430003000700210007301400070 00940190005001010190005001060820009001118080005001200080005001250090011001300100 00500141011001400146005002100160013000700181020001800188020001000206020001100216 020000900227020001300236039000400249020001400253#VN09.02511#i bn hc v co#T he crane and the fox, a couple of friends#Trn Th Thanh Hng#10000#Vi?t#Vi?t# 895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b19cm#Trn Th Thanh Hng#242626#Vn hc thiu nhi#Ting Anh#Ting Vit#Vit Nam#Truyn tranh#Mai#Sch song ng## 00522000000000289000450002600110000000200150001102900180002600700180004401400070 00620190005000690190005000740820009000798080005000880080005000930090011000980100 00500109011001400114005001800128013000700146020001800153020001000171020001100181 020000900192020001300201020001400214039000400228#VN09.02512#Ba c bn bm#Three butterflies#Nguyn Thanh Thu#10000#Vi?t#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a27tr.^b19cm#Nguyn Thanh Thu#242627#Vn hc thiu nhi#Ting Anh#Ting Vit #Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Mai## 00543000000000289000450002600110000000200240001102900340003500700160006901400070 00850190005000920190005000970820009001028080005001110080005001160090011001210100 00500132011001400137005001600151013000700167020001800174020001000192020001100202 020000900213020001300222020001400235039000400249#VN09.02513#Bi hc t n vt t ri#A lesson from the wild duck flock#Nguyn Thc Anh#10000#Vi?t#Vi?t#895.9223# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b19cm#Nguyn Thc Anh#242628#Vn hc thiu nhi #Ting Anh#Ting Vit#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Mai## 00581000000000289000450002600110000000200220001102900260003300700580005901400060 01170190005001230190005001280820009001338080005001420080005001470090011001520100 00500163011001400168005001100182004001800193005001000211005001900221013000700240 020001800247020000900265020001300274039000400287#VN09.02514#Cu chuyn v cy co n#The story of a young tree#Li: Thanh Trc, Ngc Dng ; Minh ho: Nguyn Hong Dng#4000#Vi?t#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a28tr.^b19cm#Thanh Tr c#Ti bn ln th 1#Ngc Dng#Nguyn Hong Dng#242629#Vn hc thiu nhi#Vit N am#Truyn tranh#Tm## 00469000000000253000450002600110000000200140001100700390002501400060006401900050 00700820009000758080005000840080005000890090011000940100005001050110014001100050 00700124004001800131005001500149013000700164020001800171020000900189020001300198 039000400211#VN09.02515#Ht ging nh#Li: Mai ; Minh ho: Phm Ngc Tun#400 0#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b19cm# Mai#Ti bn ln th 5#Phm Ngc Tun#242630#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Tm## 00430000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200050003700300040 00420070015000460140007000610190005000680820010000738080005000830080005000880090 01900093010000500112011001800117013000700135020001700142020000900159020000400168 039000400172#VN09.02516#VN09.02517#on Qunh Nh#Vng#Th#on Qunh Nh#35000 #Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a103tr.^b18x23cm#242631#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00859000000000265000450002600110000000200220001100300590003300700400009201900050 01320820006001378080005001430080005001480090018001530100005001710110017001760050 01600193015010900209005001700318013000700335021021200342020001100554020001500565 020000900580039000400589#VN09.02518#Chuyn i hc ca Tm#Ti liu c dng cho hc vin Trung tm Hc tp cng ng#B.s.: Nguyn Th Minh, Bi Th Thu Hin#Vi? t#305.3#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a17tr.^b20x19cm#Nguyn Th Minh#TTS g hi: TT Dn s, x hi v mi trng (CPSE). BQL chng trnh H tr pht trin h uyn Bc - Ho Bnh#Bi Th Thu Hin#242632#Ti liu hng dn thc hin chuy n khi nim v bnh ng gii trong gia nh, tm hiu lut hn nhn v gia nh, phng chng ma tu t gia nh, t vn sc kho gii tnh tui v thnh ni n trong cng ng#X hi hc#Bnh ng gii#Gia nh#Tm## 00898000000000289000450002600110000000200360001100300590004700700540010601900050 01600820006001658080005001710080005001760090018001810100005001990110017002040050 01300221015010900234005001700343005001600360013000700376021016500383020001100548 020001700559020000900576039000400585020001900589#VN09.02519#Bn chuyn a in v chm sui m#Ti liu c dng cho hc vin Trung tm Hc tp cng ng#B.s.: Phng Th N, Hong Th Trang, Bi Th Thu Hin#Vi?t#306.3#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a19tr.^b20x19cm#Phng Th N#TTS ghi: TT Dn s, x hi v mi tr ng (CPSE). BQL chng trnh H tr pht trin huyn Bc - Ho Bnh#Bi Th Thu Hin#Hong Th Trang#242633#Bn v chuyn nhn dn gp sc, tin cng nh n c h tr tin a in ti vng ng bo dn tc thiu s, nhm pht trin k inh t v nng cao i sng nhn dn#X hi hc#Dn tc thiu s#in ho#Tm#Ph t trin kinh t## 00877000000000265000450002600110000000200340001100300590004500700360010401900050 01400820006001458080005001510080005001560090018001610100005001790110017001840050 01500201015010900216005001400325013000700339021022700346020001000573020000300583 020002100586039000400607#VN09.02520#Ch Yn ci to n b a phng#Ti liu c dng cho hc vin Trung tm Hc tp cng ng#B.s.: ng Th Quyt, ng Th Dung#Vi?t#636.2#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a22tr.^b20x19cm#ng Th Quyt #TTS ghi: TT Dn s, x hi v mi trng (CPSE). BQL chng trnh H tr pht trin huyn Bc - Ho Bnh#ng Th Dung#242634#Hng dn thc hin chuyn chn nui ci to n b a phng, mt vi thng tin v ci to n b a ph ng, nh gi v chn lc b ging, cng tc ging b sa, b tht, k thut ch n nui v s dng b c lai Sind...#Chn nui#B#K thut nng nghip#Tm## 00769000000000265000450002600110000000200390001100300590005000700340010901900050 01430820006001488080005001540080005001590090018001640100005001820110017001870050 01600204015010900220005001100329013000700340021010500347020001100452020001700463 039000400480020001900484#VN09.02521#Ngi ph n Ty quyt tm thot ngho#Ti l iu c dng cho hc vin Trung tm Hc tp cng ng#B.s.: Nguyn Th inh, Mai Thu H#Vi?t#306.3#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a18tr.^b20x19cm#Nguyn Th inh#TTS ghi: TT Dn s, x hi v mi trng (CPSE). BQL chng trnh H tr p ht trin huyn Bc - Ho Bnh#Mai Thu H#242635#Hng dn thc hin chuyn ngi ph n Ty quyt tm thot ngho, mt vi nt v ngi Ty Bc...#X hi hc#Dn tc thiu s#Tm#Pht trin kinh t## 00686000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200290003900700170 00680190005000850820011000908080005001010080005001060090018001110100005001290110 01500134004002600149013000700175021019200182020001400374020000800388020001200396 020000800408039000400416#VN09.02522#VN09.02523#Hong Xun Lng#Vn ho ngi M ng Ngh An#Hong Xun Lng#Vi?t#305.895972#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^ a323tr.^b19cm#In ln th 2, c sa cha#242636#Gii thiu iu kin sng v lch s tc ngi Mng Ngh An. Sinh hot vt cht v vn ho ngi Mng. Mt s g ii php nhm bo tn, pht trin cc gi tr vn ho ca ngi Mng Ngh An#D n tc Hmng#Vn ho#Dn tc hc#Ngh An#Tm## 00753000000000289000450002600110000002600110001100200580002200300600008000700220 01400140007001620190005001690820009001748080005001830080005001880090018001930100 00500211011001500216005001100231004001300242013000700255021014600262020001800408 020000900426020000900435020001400444039000500458#VN09.02524#VN09.02525#Trn Tri u Hng o i Vng trong tm thc dn tc Vit#Gii B vn hc ngh thut Lng Th Vinh nm 2002. Nam nh#H c Th s.t., b.s.#16000#Vi?t#959.7024#^214#^aH .#^aVn ho dn tc#2009#^a159tr.^b19cm#H c Th#In ln th 6#242637#S lc T rn triu v quan h dng tc. Gii thiu Trn triu Hng o i vng trong s nghip vn tr - v cng v trong tm thc dn tc Vit#Lch s trung i#Nh T rn#Vit Nam#Trn Hng o#TVan## 00664000000000241000450002600110000002600110001100200240002201400060004601900050 00520820010000578080005000670080005000720090021000770100005000980110014001030130 00700117021024600124020001000370020001000380020000900390020001800399039000500417 #VN09.02526#VN09.02527#Lut Quc tch Vit Nam#8000#Vi?t#342.59708#^214#^aH.#^a Chnh tr Quc gia#2009#^a39tr.^b19cm#242638#Gii thiu ni dung lut quc tch Vit Nam nm 2008 vi 44 iu khon v qui nh chung, c quyt nh Vit Nam, m t quc tch Vit Nam, thay i quc tch ca ngi cha thnh nin v ca con n ui, trch nhim ca c quan nh nc v quc tch#Php lut#Quc tch#Vit Nam# Vn bn php lut#TVn## 00798000000000265000450002600110000002600110001100201090002201400060013101900050 01370820008001428080005001500080005001550090021001600100005001810110014001860130 00700200021025000207020001000457020000800467020001700475020000800492020000900500 020001800509039000500527#VN09.02528#VN09.02529#Php lnh bo v cng trnh quan trng lin quan n an ninh quc gia nm 2007 v vn bn hng dn thi hnh#8500 #Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a46tr.^b19cm#242639#Gii thi u ni dung php lnh bo v cng trnh lin quan n an ninh quc gia nm 2007 vi 23 iu: nhng qui nh chung, danh mc cng trnh quan trng lin quan n an ninh quc qia, lc lng bo v cng trnh, qun l nh nc v cng trnh,.. .#Php lnh#Bo mt#An ninh quc gia#Qun l#Vit Nam#Vn bn php lut#TVn## 00740000000000289000450002600110000002600110001100200120002201400060003401900050 00400820008000458080005000530080005000580090021000630100005000840110014000890040 01800103013000700121021023000128020001000358020000700368020001700375020001800392 020000800410020000900418020001800427039000500445#VN09.02531#VN09.02530#Lut u t#8000#Vi?t#346.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a65tr.^b19cm#Ti bn ln th 2#242640#Gii thiu ni dung lut u t vi 89 iu v qui nh chung, bo m u t, quyn v ngha v ca nh u t, hnh thc u t, u t trc tip, u t nc ngoi, u t kinh doanh vn nh nc, qun l nh nc v u t...#Php lut#u t#u t trc tip#u t nc ngoi#Qun l#Vit Nam#Vn bn php lut#TVn## 00803000000000277000450002600110000002600110001100200780002201400070010001900050 01070820008001128080005001200080005001250090021001300100005001510110015001560130 00700171021025900178020001000437020000900447020001900456020000700475020001100482 020000900493020001800502039000500520#VN09.02532#VN09.02533#Quy nh php lut v bo him bt buc trch nhim dn s ca ch xe c gii#17000#Vi?t#346.597#^21 4#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a143tr.^b19cm#242641#Bao gm qui nh php lu t, ngh nh, vn bn hng dn thi hnh v bo him bt buc, trch nhim dn s ca ch xe c gii vi lut kinh doanh, bo him, lut giao thng ng b vi cc qui tc iu khon, biu ph v mc trch nhim bo him bt buc...#Php l ut#Bo him#Trch nhim dn s#Li xe#Xe c gii#Vit Nam#Vn bn php lut#TV n## 00690000000000241000450002600110000002600110001100200440002201400070006601900050 00730820008000788080005000860080005000910090021000960100005001170110014001220130 00700136021025600143020001000399020000700409020000900416020001800425039000500443 #VN09.02534#VN09.02535#Php lnh dn s nm 2003, sa i nm 2008#17000#Vi?t#3 44.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a63tr.^b19cm#242642#Gii thiu ni d ung php lnh dn s nm 2003, php lnh sa i nm 2008 vi 40 iu vi cc m c iu khon chung, qui m dn s, phn b dn c, k hoch ho gia nh, quyn v ngha v ca mi cp v chng, cng tc dn s... v cc iu khon thi hnh# Php lnh#Dn s#Vit Nam#Vn bn php lut#TVn## 00788000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200290 00460070013000750140007000880190005000950820009001008080005001090080005001140090 02100119010000500140011002600145013000700171021026700178020001600445020002300461 020000900484020001200493039000500505#VN09.02536#VN09.02537#VN09.02538#Ng Qun L p#Khu di tch lch s Tn Tro#Ng Qun Lp#28000#Vi?t#959.7032#^214#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2009#^a191tr., 12tr. nh^b19cm#242643#Khi qut khu di tch lc h s Tn Tro gn lin vi s kin trng i ca t nc trong khng chin chn g Php, chun b tng khi ngha ginh chnh quyn 8/1945 v gii thiu mt s a danh ni ting nh Ln N La, nh Tn Tro, nh Hng Thi, ln Hang Bng.. .#Di tch lch s#Khng chin chng Php#Tn Tro#Tuyn Quang#TVn## 00753000000000253000450002600110000002600110001100200870002201400070010901900050 01160820010001218080005001310080005001360090021001410100005001620110015001670130 00700182021022900189020000900418020001900427020002100446020000900467020001800476 039000500494#VN09.02539#VN09.02540#Vn bn php lut v u thu, t hng giao nhim v, cung cp dch v s nghip cng#15000#Vi?t#346.59702#^214#^aH.#^aChn h tr Quc gia#2009#^a122tr.^b19cm#242644#Bao gm vn bn php lut, quyt nh, ch th, thng t v u thu, ngn sch nh nc, qui ch u thu, t hng, giao nhim v cung cp dch v s nghip cng s dng ngn sch nh nc, u th u s dng vn nh nc.v.v...#u thu#Ngn sch nh nc#Hnh chnh s nghip# Vit Nam#Vn bn php lut#TVn## 00619000000000301000450002600110000002600110001100200220002200700620004401400070 01060190005001130820004001188080005001220080018001270090023001450100005001680110 01400173019000900187005001500196005001600211006001400227004001300241012001700254 013000700271020001800278020000400296020001300300039000400313#VN09.02541#VN09.025 42#Izzy tin n sc chm#Daisy Meadows ; Minh ho: Goergie Ripper ; Trn Phi Tu n dch#15000#Vi?t#823#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a77tr .^b19cm#Dch Anh#Meadows, Daisy#Ripper, Goergie#Trn Phi Tun#In ln th 1#Php l cu vng#242645#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#HHa## 00617000000000301000450002600110000002600110001100200200002200700620004201400070 01040190005001110820004001168080005001200080018001250090023001430100005001660110 01400171019000900185005001500194005001600209006001400225004001300239012001700252 013000700269020001800276020000400294020001300298039000400311#VN09.02543#VN09.025 44#Sky tin n sc lam#Daisy Meadows ; Minh ho: Goergie Ripper ; Trn Phi Tun dch#15000#Vi?t#823#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a84tr.^ b19cm#Dch Anh#Meadows, Daisy#Ripper, Goergie#Trn Phi Tun#In ln th 1#Php l cu vng#242646#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#HHa## 00618000000000301000450002600110000002600110001100200210002200700620004301400070 01050190005001120820004001178080005001210080018001260090023001440100005001670110 01400172019000900186005001500195005001600210006001400226004001300240012001700253 013000700270020001800277020000400295020001300299039000400312#VN09.02546#VN09.025 45#Fern tin n sc lc#Daisy Meadows ; Minh ho: Goergie Ripper ; Trn Phi Tun dch#15000#Vi?t#823#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a81tr. ^b19cm#Dch Anh#Meadows, Daisy#Ripper, Goergie#Trn Phi Tun#In ln th 1#Php l cu vng#242647#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#HHa## 00541000000000277000450002600110000000200200001100300230003100700260005401400060 00800190005000860820009000918080005001000080018001050090023001230100005001460110 01400151005000900165004001300174012001400187013000700201020001800208020000900226 020001000235020001400245039000400259#VN09.02547#Ai quan trng nht?#Dnh cho tu i mu gio#L Quang tuyn chn, b.s.#9000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a53tr.^b18cm#L Quang#In ln th 1#M k b nghe#24 2648#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn k#Sch mu gio#HHa## 00536000000000277000450002600110000000200150001100300230002600700260004901400060 00750190005000810820009000868080005000950080018001000090023001180100005001410110 01400146005000900160004001300169012001400182013000700196020001800203020000900221 020001000230020001400240039000400254#VN09.02548#Mo hoa i hc#Dnh cho tui mu gio#L Quang tuyn chn, b.s.#9000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tp. H Ch Minh#2009#^a54tr.^b18cm#L Quang#In ln th 1#M k b nghe#242649# Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn k#Sch mu gio#HHa## 00539000000000277000450002600110000000200180001100300230002900700260005201400060 00780190005000840820009000898080005000980080018001030090023001210100005001440110 01400149005000900163004001300172012001400185013000700199020001800206020000900224 020001000233020001400243039000400257#VN09.02549#Th nu qua ng#Dnh cho tui mu gio#L Quang tuyn chn, b.s.#9000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a52tr.^b18cm#L Quang#In ln th 1#M k b nghe#2426 50#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn k#Sch mu gio#HHa## 00543000000000277000450002600110000000200220001100300230003300700260005601400060 00820190005000880820009000938080005001020080018001070090023001250100005001480110 01400153005000900167004001300176012001400189013000700203020001800210020000900228 020001000237020001400247039000400261#VN09.02550#S tch hoa cc trng#Dnh cho t ui mu gio#L Quang tuyn chn, b.s.#9000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a54tr.^b18cm#L Quang#In ln th 1#M k b nghe# 242651#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn k#Sch mu gio#HHa## 00752000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200140 00500070037000640140007001010190005001080820004001138080005001170080018001220090 02300140010000500163011001500168006001400183004001300197013000700210021019200217 020001500409020001400424020002000438039000400458#VN09.02551#VN09.02553#VN09.0255 2#Botton, Alain de#Ni lo a v#Alain de Botton ; Tri Thc Vit dch#44000#Vi? t#302#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a291tr.^b19cm#Tri Thc Vit#In ln th 1#242652#Vit v nhng lo lng ph bin trong x hi hin i: b ging chc, tht nghip, v hu, cch nhn nhn nh gi ca nhng ngi xung quanh v bn thn v nhng gii php cho cc vn trn#Tm l c nhn#Tm l x hi#Tm l hc ng dng#HHa## 00402000000000241000450002600110000002600110001100100110002200200080003300300040 00410070011000450190005000560820010000618080005000710080005000760090018000810100 00500099011001500104013000700119020001700126020000900143020000400152039000400156 #VN09.02554#VN09.02555#Trng Vit# lnh#Th#Trng Vit#Vi?t#895.92214#^214#^aH .#^aVn ho dn tc#2009#^a119tr.^b19cm#242653#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#HHa ## 00397000000000241000450002600110000002600110001100100080002200200100003000300040 00400070008000440190005000520820010000578080005000670080005000720090018000770100 00500095011001400100013000700114020001700121020000900138020000400147039000400151 #VN09.02556#VN09.02557#L Kim#Qu ngho#Th#L Kim#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^a Vn ho dn tc#2009#^a67tr.^b19cm#242654#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#HHa## 00672000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200440003800700160 00820140007000980190005001050820006001108080005001160080005001210090014001260100 00500140011001500145013000700160021017600167020001800343020000900361020000500370 020001000375020000500385039000400390#VN09.02558#VN09.02559#Nguyn Hu ng#Cha bnh bng gng kt hp xoa bp bn tay#Nguyn Hu ng#25000#Vi?t#615.5#^214#^a H.#^aNxb. H Ni#2009#^a175tr.^b19cm#242655#Cha bnh thuc ng h hp, h ti u ho, ng tit niu, h thn kinh, h vn ng v cha bnh cho tr em, ph n v mt s bnh khc bng gng kt hp vi xoa bp bn tay#Chm sc sc kho#i u tr#Bnh#ng dc#Gng#HHa## 00673000000000301000450002600110000002600110001100100080002200200340003000700230 00640140007000870190005000940820006000998080005001050080005001100090014001150100 00500129011001500134005000800149013000700157021013800164020001100302020000900313 020000800322020000900330020001000339020001800349039000400367#VN09.02560#VN09.025 61#Ng Tn#Cch n ung cha bnh tiu ng#B.s.: Ng Tn, T Lin#36000#Vi?t# 616.4#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a274tr.^b19cm#T Lin#242656#Trnh by nhng kin thc c bn v cha tr tiu ng bng luyn tp, bng n ung v gii th iu nhng mn n, ung dnh cho ngi bnh#Tiu ng#iu tr#n ung#Vn ng# Rn luyn#Chm sc sc kho#HHa## 00778000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200650003300300180 00980140006001160190005001220820004001278080005001310080005001360090014001410100 00500155011001500160015004000175013000700215021024800222020001100470020000700481 020002000488039000400508#VN09.02562#VN09.02563#VN09.02564#Nhng iu cn bit v tuyn sinh vo lp 10 trung hc ph thng#Nm hc 2009-2010#8000#Vi?t#373#^214 #^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a131tr.^b19cm#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni# 242657#Gii thiu mt s vn chung nh: ch tiu, m trng, i tng d tuy n, khu vc tuyn, xt tuyn, im cng thm, nhp hc,... khi tuyn sinh vo l p 10 ph thng trung hc nm hc 2009-2010 cho cc trng khng chuyn v mt s trng chuyn#Tuyn sinh#Lp 10#Ph thng trung hc#HHa## 00665000000000337000450002600110000002600110001100200380002200300200006000700490 00800140007001290190005001360820004001418080005001450080005001500090014001550100 00500169011001500174005001200189005001600201005001900217013000700236020000800243 02000070025102000110025802000120026902000080028102000140028902000070030302000130 0310039000400323#VN09.02565#VN09.02566#S tay - cm nang ng vn nng cao 12#Tru ng hc ph thng#T c Hin, Nguyn Ngc Hu, Nguyn Thanh Hng#34500#Vi?t#80 7#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a358tr.^b17cm#T c Hin#Nguyn Ngc Hu#Nguyn Thanh Hng#242658#Ng vn#Lp 12#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Sch c thm# S tay#Sch tra cu#HHa## 00686000000000253000450002600110000002600110001102600110002200201070003301900050 01400820008001458080005001530080005001580090011001630100005001740110015001790150 02000194013000700214021015300221020001000374020001800384020000900402020001700411 039000400428#VN09.02567#VN09.02568#VN09.02569#Cc vn bn ca ng v Nh nc v thc hin th im khng t chc Hi ng nhn dn huyn, qun, phng#Vi?t#34 2.597#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a130tr.^b19cm#TTS ghi: B Ni v#242659#Gii t hiu nhng vn bn mang tnh ch o ca ng v Nh nc xung quanh vn thc hin th im khng t chc hi ng nhn dn huyn, qun, phng#Php lut#Hi ng nhn dn#Vit Nam#Vn bn php qui#HHa## 00877000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200200003300300400 00530140007000930190005001000820010001058080005001150080005001200090011001250100 00500136011001500141015009400156013000700250021028300257020000700540020000700547 020000900554020001100563020000900574039000400583#VN09.02570#VN09.02571#VN09.0257 2#555 mn n Vit Nam#K thut ch bin v gi tr dinh dng#32000#Vi?t#641.59 597#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a544tr.^b19cm#TTS ghi: Trng i hc Thng mi H Ni. B mn Nghip v - k thut - khch sn - du lch#242660#Gii thiu c im n ung Vit Nam, khu v ca ba min Bc - Trung - Nam; Cch xy dng th c n cho cc ba n thng, c, tic; Cng thc v quy trnh ch bin 555 mn n t rau qu, c, qu, thu sn, tht gia sc, gia cm, trng... cng cc mn n chay, n king theo bnh l#Mn n#Nu n#Ch bin#Dinh dng#Vit Nam#HHa## 00427000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200120003400300040 00460070012000500140007000620190005000690820010000748080005000840080005000890090 01900094010000500113011001400118013000700132020001700139020000900156020000400165 039000400169#VN09.02574#VN09.02573#V nh i#Tnh thi @#Th#V nh i#25000 #Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a91tr.^b19cm#242661#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#HHa## 00733000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010017000430020024000600070039000840220005001230060016001280080 01800144009001100162010000500173011001500178013000700193005001700200021020000217 020002100417020001300438039000400451#VN09.02575#VN09.02576#28000#Vi?t#001#^214# Matthews, Robert#Hy tr li em ti sao?#Robert Matthews ; Hunh Thu Hng dch# T.11#Hunh Thu Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a174tr.^b19cm#242662#Mat thews, Robert#Gii thiu 139 cu hi p v nhng iu b n trong i sng hng ngy, v b n ca s sng v ci cht, v nhng nim tin v iu thn b, v c h s, tr chi v cc tr gii tr, v kh tng hc#Khoa hc thng thc#Sch hi p#HHa## 00634000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010017000430020024000600070039000840220005001230060016001280080 01800144009001100162010000500173011001500178013000700193005001700200021010100217 020002100318020001300339039000400352#VN09.02577#VN09.02578#29000#Vi?t#001#^214# Matthews, Robert#Hy tr li em ti sao?#Robert Matthews ; Hunh Thu Hng dch# T.12#Hunh Thu Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a190tr.^b19cm#242663#Mat thews, Robert#Gii thiu 144 cu hi p v th gii t nhin, cc hin tng tr n tri, di t, trong v tr...#Khoa hc thng thc#Sch hi p#HHa## 00656000000000241000450002600110000002600110001100200260002200700230004801900050 00710820009000768080005000850080005000900090011000950100005001060110014001110150 07600125013000700201005001500208021016000223020000900383020001800392039000400410 #VN09.02579#VN09.02580#Cm nang Caritas Vit Nam#UBBAXH-Caritas VN b.s.#Vi?t#250 .9597#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a48tr.^b14cm#TTS ghi: Hi ng Gim mc Vit N am. U ban Bc i x hi Caritas Vit Nam#242664#UBBAXH-Caritas#Trnh by s l c v lch s, mc ch, tn ch, nguyn tc hnh ng, c cu t chc v iu h nh cng nh ng hng sinh hot ca hip hi Caritas Vit Nam#o Kit#Hip h i tn gio#HHa## 00526000000000229000450002600110000002600110001101900050002208200040002780800050 00310020029000360220004000650080005000690090011000740100005000850110015000900150 07600105013000700181021008400188020000900272020001100281039000400292#VN09.02581# VN09.02582#Vi?t#220#^214#Bi hc kinh thnh hng ngy#Q.2#^aH.#^aTn gio#2009#^ a231tr.^b15cm#TTS ghi: Hi Thnh Tn Lnh Vit Nam. Tng Lin hi U ban C c gio dc#242665#Gii thiu nhng bi kinh thnh hng ngy o C c t ngy 1/ 4/2008 n 30/6/2008#o Kit#Kinh thnh#HHa## 00489000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200080003800700330 00460190005000790820006000848080005000900080005000950090011001000100005001110110 01400116013000700130006001100137021004700148020000900195020001500204020001200219 039000400231#VN09.02583#VN09.02584#Huang, Henry P.#L tht#Henry P. Huang ; Thi n Ngn dch#Vi?t#232.9#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a20tr.^b13cm#242666#Thin Ngn #Gii thiu v cuc i, tiu s ca Cha Gisu#Tn gio#o Thin cha#Cha Gi su#HHa## 00534000000000277000450002600110000002600110001100200380002200700510006001400070 01110190005001180820004001238080005001270080005001320090011001370100005001480110 01500153005001400168005001200182005000900194013000700203020000500210020001600215 020001400231020000700245039000400252#VN09.02585#VN09.02586#S tay kin thc ton trung hc c s#B.s.: V Dng Thu (ch.b.), V Hu Binh, Tn Thn#39500#Vi?t# 510#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a403tr.^b18cm#V Dng Thu#V Hu Binh#Tn Thn# 242667#Ton#Trung hc c s#Sch c thm#S tay#HHa## 00497000000000265000450002600110000002600110001100200400002200700290006201400070 00910190005000980820004001038080005001070080005001120090011001170100005001280110 01500133005001400148005001400162013000700176020000700183020001600190020001400206 020000700220039000400227#VN09.02587#VN09.02588#S tay kin thc a l trung hc c s#Nguyn c V, Ph Cng Vit#17000#Vi?t#910#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 171tr.^b18cm#Nguyn c V#Ph Cng Vit#242668#a l#Trung hc c s#Sch c thm#S tay#HHa## 00597000000000313000450002600110000002600110001100200270002200700580004901400070 01070190005001140820004001198080005001230080005001280090011001330100005001440110 01500149005001600164005001300180005001300193013000700206020000800213020000600221 020000800227020001100235020001200246020000700258020001400265039000400279#VN09.02 589#VN09.02590#S tay kin thc ng vn 6#B.s.: Nguyn Xun Lc (ch.b.), Vit Hng, Bi Tt Tm#19500#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a200tr.^b18cm#Ngu yn Xun Lc# Vit Hng#Bi Tt Tm#242669#Ng vn#Lp 6#Vn hc#Ting Vit#T p lm vn#S tay#Sch c thm#HHa## 00597000000000313000450002600110000002600110001100200270002200700580004901400070 01070190005001140820004001198080005001230080005001280090011001330100005001440110 01500149005001600164005001300180005001300193013000700206020000800213020000600221 020000800227020001100235020001200246020000700258020001400265039000400279#VN09.02 591#VN09.02592#S tay kin thc ng vn 8#B.s.: Nguyn Xun Lc (ch.b.), Vit Hng, Bi Tt Tm#19500#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a200tr.^b18cm#Ngu yn Xun Lc# Vit Hng#Bi Tt Tm#242670#Ng vn#Lp 8#Vn hc#Ting Vit#T p lm vn#S tay#Sch c thm#HHa## 00620000000000313000450002600110000002600110001100200190002200300560004100700300 00970140007001270190005001340820004001398080005001430080005001480090011001530100 00500164011001500169005001600184005001300200004001800213013000700231020000800238 020000600246020001100252020001200263020001400275020001300289039000400302#VN09.02 593#VN09.02594#Cm nang ng vn 7#Kin thc c bn. Ngn gn, d hiu. Luyn tp nng cao#Nguyn Xun Lc, Bi Tt Tm#13500#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a160tr.^b18cm#Nguyn Xun Lc#Bi Tt Tm#Ti bn ln th 3#242671#Ng vn#L p 7#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#Sch tra cu#HHa## 00511000000000265000450002600110000002600110001100200420002200700340006401400070 00980190005001050820004001108080005001140080005001190090011001240100005001350110 01500140005001600155005001700171013000700188020000500195020002000200020000700220 020001400227039000400241#VN09.02596#VN09.02595#S tay kin thc ton trung hc p h thng#Nguyn Vnh Cn, Phan Thanh Quang#23000#Vi?t#510#^214#^aH.#^aGio dc# 2009#^a279tr.^b18cm#Nguyn Vnh Cn#Phan Thanh Quang#242672#Ton#Ph thng trung hc#S tay#Sch c thm#HHa## 00769000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200180 00440030024000620070037000860140007001230190005001300820008001358080005001430080 01800148009001100166010000500177011001500182001001700197006001400214013000700228 02101360023502000140037102000170038502000190040202000100042102000080043103900040 0439#VN09.02597#VN09.02598#VN09.02600#VN09.02599#a con ca Annie#Nht k n si nh 15 tui#Beatrice Sparks ; Trn Hu Kham dch#51000#Vi?t#306.874#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a330tr.^b19cm#Sparks, Beatrice#Trn Hu Kham#242673# Gii thiu nhng trang nht k c nhn ca mt b m v thnh nin n danh di ci tn Annie v lm l mang thai ngoi mun ca mnh#T nn x hi#Vn hc hi n i#Tui v thnh nin#Mang thai#Nht k#HHa## 00613000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200120002380800050 00350020007000400030004000470070052000510220005001030050012001080050018001200050 01800138005001500156005001200171008000600183009001700189010000500206011001500211 015003200226013000700258020001700265020000900282020000400291039000400295#VN09.02 601#25000#Vi?t#895.9221008#^214#Ng H#Th#Trn Kim H, Nguyn Duy Khng, Nguy n Vn Chng..#T.13#Trn Kim H#Nguyn Duy Khng#Nguyn Vn Chng#Trn Thanh c#L Vn Hinh#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a124tr.^b19cm#TTS ghi: Cu lc b th Ng H#242674#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#HHa## 00401000000000241000450002600110000000100100001100200140002100300040003500700100 00390140007000490190005000560820010000618080005000710080006000760090017000820100 00500099011001400104013000700118020001700125020000900142020000400151039000400155 #VN09.02602#L Ng L#m thi gian#Th#L Ng L#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH u#^aNxb. Thun Ho#2009#^a84tr.^b20cm#242675#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#HHa# # 00594000000000301000450002600110000000200120001100300040002300700470002701400070 00740190005000810820010000868080005000960080006001010090017001070100005001240110 01500129005001800144005001100162005001400173005000900187005001000196015004500206 013000700251020001700258020000900275020000400284039000400288#VN09.02603#Hng Gi ang#Th#Tn Tht Vin Bo, Thanh Chu, Hng Chin..#25000#Vi?t#895.92214#^21 4#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2008#^a168tr.^b19cm#Tn Tht Vin Bo#Thanh Chu# Hn g Chin#o Dim#Bch Dip#TTS ghi: Hi Th Hng Giang Tha Thin Hu#242676#V n hc hin i#Vit Nam#Th#HHa## 00401000000000241000450002600110000000100110001100200110002200300040003300700110 00370140007000480190005000550820010000608080005000700080006000750090017000810100 00500098011001500103013000700118020001700125020000900142020000400151039000400155 #VN09.02604#Thanh Vinh#i l th#Th#Thanh Vinh#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aHu #^aNxb. Thun Ho#2008#^a118tr.^b19cm#242677#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#HHa# # 00497000000000229000450002600110000000100180001100200250002900700180005401900050 00720820010000778080005000870080006000920090017000980100005001150110025001200130 00700145021007500152020001700227020000900244020001000253039000400263#VN09.02605# Mai Bi Diu Linh#Cnh mai vng trn tuyt#Mai Bi Diu Linh#Vi?t#895.92234#^214 #^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a167tr., 4tr. nh^b19cm#242678#Nhng tm s hoi n im ca tc gi v qu nh, v nhng vng t i qua#Vn hc hin i#Vit Na m#Truyn k#HHa## 00440000000000241000450002600110000002600110001100100180002200200190004000700180 00590140007000770190005000840820010000898080005000990080005001040090019001090100 00500128011002400133013000700157020001700164020000900181020000400190039000400194 #VN09.02606#VN09.02607#Nguyn Tng Vnh#Mt cht duyn th#Nguyn Tng Vnh#20 000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a89tr., 7tr. nh^b19cm#24 2679#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#HHa## 00455000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200150 00500070017000650140007000820190005000890820010000948080005001040080005001090090 01900114010000500133011001400138013000700152020001700159020000900176020001200185 039000400197#VN09.02608#VN09.02609#VN09.02610#Hong Nht Tuyn#41 truyn mini#Ho ng Nht Tuyn#25000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a169tr^b 18cm#242680#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#HHa## 00749000000000277000450002600110000002600110001100100090002200200450003100700090 00760140007000850190005000920820010000978080005001070080005001120090018001170100 00500135011001400140004001400154013000700168021023300175020002000408020002100428 020000900449020000900458039000400467#VN09.02611#VN09.02612#Tn Vit#Mt trm i u nn bit v phong tc Vit Nam#Tn Vit#19000#Vi?t#390.09597#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a219tr^b19cm#In ln th 22#242681#Gii thiu nhng phong tc, tp qun, l nghi trong cuc sng, vn ho ca ngi Vit Nam c trnh by d i dng hi p theo cc ch : ci hi, sinh dng, giao thip, o hiu, l t ang, gi tt, t l v vn chn ngy, gi#Phong tc c truyn#Nghi l truyn thng#Tp qun#Vit Nam#HHa## 00563000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200380003400700120 00720140007000840190005000910820006000968080005001020080005001070090018001120100 00500130011001400135013000700149021013100156020001000287020000300297020000500300 039000400305#VN09.02614#VN09.02613#H Th Hin#Cm nang dnh cho ngi nui tru , b#H Th Hin#23000#Vi?t#636.2#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a163tr^b19c m#242682#Gii thiu phng php nui b sa, b tht, tru sa, tru tht. c im sinh l, sinh sn, nhu cu dinh dng tng loi gia sc#Chn nui#B#Tru#HH a## 00829000000000289000450002600110000002600110001100100130002200200390003500700370 00740140007001110190005001180820004001238080005001270080005001320090018001370100 00500155011001300160005001500173004001300188012002700201013000700228021027200235 020000800507020000900515020001100524039000400535#VN09.02615#VN09.02616#Vi Hng N hn#10 iu nn lm, 10 iu khng nn lm#Vi Hng Nhn (ch.b.), Ng Quang Hng# 10000#Vi?t#001#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a59tr^b19cm#Ng Quang Hng#In ln th 4#T sch Ph bin kin thc#242683# cp n nhng iu nn lm v kh ng nn lm trong cuc sng sinh hot hng ngy i vi dn tc thiu s c th n h: Nn thng xuyn nghe i, nn lm kinh t h gia nh theo m hnh V.A.C, k hng nn du canh, du c ph rng lm nng ry, khng sinh nhiu con,...#Vn ho#Gio dc#Kinh t h#HHa## 00478000000000241000450002600110000002600110001100100150002200200190003700700150 00560140006000710190005000770820006000828080005000880080005000930090018000980100 00500116011001300121013000700134021006700141020002000208020000400228039000400232 #VN09.02617#VN09.02618#ng Hng Dt#K thut trng ch#ng Hng Dt#8000#Vi ?t#633.7#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a51tr^b19cm#242684#Trnh by ngha kinh t x hi ca cy ch v k thut trng ch#K thut trng trt#Ch#HHa## 00671000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200240003600700370 00600140007000970190005001040820007001098080005001160080005001210090018001260100 00500144011001300149005001600162013000700178021019500185020000500380020000900385 020000700394039000400401#VN09.02619#VN09.02620#Hong Tun C#Chm sc v bo v rng#B.s.: Hong Tun C, Nguyn Minh Tm#13000#Vi?t#333.75#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a99tr^b19cm#Nguyn Minh Tm#242685#Trnh by nhng iu cn bit v rng v chm sc, bo v rng; Cch chm sc v bo v rng trng mt s cy c hiu qu kinh t cao, cng nh mt s lut tc, tc l v chm sc v bo v rng#Rng#Chm sc#Bo v#HHa## 00594000000000265000450002600110000002600110001100100110002200200360003300700160 00690140007000850190005000920820007000978080005001040080005001090090018001140100 00500132011001300137013000700150021012200157020001100279020000900290020001800299 020000700317039000400324#VN09.02621#VN09.02622#Thanh Hin#Phng v cha bnh th ng gp tr#Thanh Hin b.s.#13500#Vi?t#618.92#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#200 8#^a99tr^b19cm#242686#Mt s iu cn bit khi nui tr. Cch nhn bit, phng v cha mt s bnh thng gp tr bng cc bi thuc dn gian#Phng bnh#iu tr#Chm sc sc kho#Tr em#HHa## 00719000000000289000450002600110000002600110001100100180002200200330004000700320 00730140007001050190005001120820007001178080005001240080005001290090018001340100 00500152011001400157005001300171013000700184021017500191020000600366020001800372 020001500390020001100405020000900416039000400425#VN09.02623#VN09.02624#Nguyn Ng c Huyn#Chm sc sc kho ngi cao tui#Nguyn Ngc Huyn, L Thanh Sn#30000 #Vi?t#618.97#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a227tr^b19cm#L Thanh Sn#242687# Vi nt v tui gi - sc kho v bnh tt. Gii thiu cch phng v iu tr m t s bnh thng gp ngi gi; cch n ung, th dc th thao duy tr sc kho v cha bnh#Y hc#Chm sc sc kho#Ngi cao tui#Phng bnh#iu tr#HHa## 00445000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200200003900300040 00590070017000630140007000800190005000870820010000928080005001020080005001070090 01900112010000500131011001400136013000700150020001700157020000900174020000400183 039000400187#VN09.02626#VN09.02625#Nguyn Lu Cng#Thi gian i ngi#Th#Nguy n Lu Cng#30000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a151tr^b19 cm#242688#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#HHa## 00439000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200140003900300040 00530070017000570140007000740190005000810820010000868080005000960080005001010090 01900106010000500125011001400130013000700144020001700151020000900168020000400177 039000400181#VN09.02627#VN09.02628#Nguyn Xun Minh#Bn i ta v#Th#Nguyn Xu n Minh#35000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a118tr^b19cm#242 689#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#HHa## 00429000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200070003800300040 00450070016000490140007000650190005000720820010000778080005000870080005000920090 01900097010000500116011001300121013000700134020001700141020000900158020000400167 039000400171#VN09.02630#VN09.02629#Trng Cng Ban#Bn b#Th#Trng Cng Ban#35 000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a98tr^b19cm#242690#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#HHa## 00439000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200170003800300040 00550070016000590140007000750190005000820820010000878080005000970080005001020090 01900107010000500126011001300131013000700144020001700151020000900168020000400177 039000400181#VN09.02631#VN09.02632#Trn Quc Cng#c nh vn xa#Th#Trn Qu c Cng#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a99tr^b19cm#242 691#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#HHa## 00426000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200160003200300040 00480070010000520140007000620190005000690820010000748080005000840080005000890090 01900094010000500113011001300118013000700131020001700138020000900155020000400164 039000400168#VN09.02633#VN09.02634#Hi Trung#V mn hi sinh#Th#Hi Trung#30000 #Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a50tr^b18cm#242692#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#HHa## 00456000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200080 00410030015000490070008000640140007000720190005000790820010000848080005000940080 00500099009001900104010000500123011001400128013000700142020001700149020000900166 020001100175039000400186#VN09.02635#VN09.02636#VN09.02637#c nh#Sn i#Tp tr uyn va#c nh#40000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a226tr ^b19cm#242693#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn va#HHa## 00749000000000241000450002600110000002600110001100200880002201400070011001900050 01170820010001228080005001320080005001370090021001420100005001630110014001680130 00700182021026100189020001000450020001600460020000900476020001800485039000400503 #VN09.02638#VN09.02639#Lut Khong sn nm 1996, sa i, b sung nm 2005 v c c ngh nh hng dn thi hnh#24000#Vi?t#346.59704#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a206tr^b19cm#242694#Gii thiu ton vn Lut Khong sn nm 1996 ( c sa i, b sung nm 2005) gm 66 iu v nhng quy nh chung, bo v ti n guyn khong sn, iu tra c bn a cht v ti nguyn khong sn, kho st kh ong sn,... cng cc ngh nh hng dn thi hnh#Php lut#Lut khong sn#Vi t Nam#Vn bn php lut#HHa## 00892000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200340 00420070009000760140007000850190005000920820010000978080005001070080005001120090 02100117010000500138011001400143012002800157013000700185021032600192020001000518 020001600528020001200544020000900556020002100565039000400586#VN09.02660#VN09.026 62#VN09.02661#L Thanh#Hi - p v bo him tht nghip#L Thanh#18000#Vi?t#34 4.59702#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a143tr^b19cm#T sch Php lut ph thng#242695#Gm 77 cu hi p v nhng quy nh chung v lut Bo him x hi, v i tng p dng bo him tht nghip, iu kin hng bo him tht nghip , ch bo him tht nghip, th tc thc hin bo him tht nghip; Quyn v trch nhim ca ngi lao ng, ngi s dng lao ng, c quan lao ng, bo hi m x hi Vit Nam#Php lut#Bo him x hi#Tht nghip#Vit Nam#Bo him tht nghip#HHa## 00690000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200820003301400070 01150190005001220820008001278080005001350080005001400090021001450100005001660110 01400171013000700185021018900192020001000381020001400391020000900405020001800414 039000400432#VN09.02640#VN09.02642#VN09.02641#Lut Xut bn nm 2004, sa i, b sung nm 2008 v Ngh nh hng dn thi hnh#18000#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^a Chnh tr Quc gia#2009#^a151tr^b19cm#242696#Gii thiu Lut xut bn nm 2004 g m nhng quy nh chung v lnh vc xut bn, lnh vc in xut bn phm, lnh v c pht hnh xut bn phm, cc iu khon thi hnh v ngh nh hng dn#Php l ut#Lut xut bn#Vit Nam#Vn bn php lut#HHa## 00855000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200440003300300320 00770140007001090190005001160820008001218080005001290080005001340090021001390100 00500160011001400165013000700179021033400186020001000520020000900530020000800539 020000900547020001700556039000400573#VN09.02643#VN09.02644#VN09.02645#Php lnh t chc iu tra hnh s nm 2004#Sa i, b sung nm 2006, 2009#14000#Vi?t#34 5.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a111tr^b19cm#242697#Gii thiu Php l nh t chc iu tra hnh s nm 2004 v Php lnh sa i iu 9 ca Php lnh t chc iu tra hnh s nm 2006. Mt s vn bn php lut hng dn thi hnh P hp lnh t chc iu tra hnh s, thnh lp c quan iu tra hnh s, c quan a n ninh iu tra qun khu v tng ng, c quan iu tra hnh s khu vc...#Ph p lnh#iu tra#Hnh s#Vit Nam#Vn bn php qui#HHa## 00884000000000289000450002600110000002600110001102600110002200202020003301400070 02350190005002420820008002478080005002550080005002600090021002650100005002860110 01400291013000700305021019600312020001000508020000600518020001600524020000800540 020001600548020000900564020001700573039000400590#VN09.02646#VN09.02647#VN09.0264 8#Php lnh x l vi phm hnh chnh nm 2002 ( c sa i, b sung cc nm 2007,2008) v Ngh nh s 128/2008/N-CP ngy 16-12-2008 quy nh chi tit v h ng dn thi hnh mt s iu ca Php lnh#20000#Vi?t#342.597#^214#^aH.#^aChn h tr Quc gia#2009#^a165tr^b19cm#242698#Gm nhng qui nh chung, cc hnh thc x pht vi phm hnh chnh v bin php khc phc hu qu, mt s bin php x l hnh chnh khc,... v ngh nh quy nh chi tit thi hnh php lnh ny#Ph p lnh#X l#Pht hnh chnh#Vi phm#Lut hnh chnh#Vit Nam#Vn bn php qui#H Ha## 00742000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200480003301400070 00810190005000880820008000938080005001010080005001060090021001110100005001320110 01400137004002000151013000700171021015500178020001000333020000900343020000900352 020000800361020001300369020000900382020001600391020001700407039000400424#VN09.02 649#VN09.02651#VN09.02650#Quy nh mi v qun l t chc bn hng a cp#13000 #Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a123tr^b19cm#Ti bn, c b s ung#242699#Gii thiu cc ngh nh, thng t, quyt nh ca chnh ph v qun l hot ng bn hng a cp, qun l l ph cp giy ng k t chc bn hng a cp#Php lut#Qui nh#Bn hng#Qun l#Lut kinh t#Vit Nam#Bn hng a cp# Vn bn php qui#HHa## 00835000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200760003301400070 01090190005001160820010001218080005001310080005001360090021001410100005001620110 01300167013000700180021027400187020001000461020001200471020000600483020000800489 020001700497020000900514020001800523039000400541#VN09.02652#VN09.02654#VN09.0265 3#Lut Phng, chng bo lc gia nh nm 2007 v Ngh nh hng dn thi hnh#12 000#Vi?t#346.59701#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a87tr^b19cm#242700#Gm nhng qui nh chung v bo v v h tr nn nhn bo lc gia nh, phng nga b o lc gia nh, trch nhim ca c nhn, gia nh, c quan, t chc trong phng , chng bo lc gia nh; x l vi phm lut v cc iu khon thi hnh cng cc ngh nh hng dn thi hnh#Php lut#Phng chng#X l#Vi phm#Bo lc gia nh#Vit Nam#Vn bn php lut#HHa## 00876000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200420 00500070036000920140007001280190005001350820008001408080005001480080005001530090 02100158010000500179011001400184005001800198013000700216021026400223020001000487 020001200497020001000509020001200519020000900531020001800540039000400558#VN09.02 655#VN09.02656#VN09.02657#Nguyn Vn Ngha#Tm hiu Lut Thi hnh n dn s nm 2008#Nguyn Vn Ngha, Nguyn Quang Minh#28000#Vi?t#347.597#^214#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2009#^a247tr^b19cm#Nguyn Quang Minh#242701#Trnh by s cn thit, mc ch, yu cu, quan im ch o, phm vi iu chnh, b cc v ni dung, nh ng im mi c bn ca Lut Thi hnh n dn s nm 2008. Ton vn Lut Thi hnh n dn s v ngh quyt s 24/2008/QH12 ca Quc hi v vic thi hnh lut ny# Php lut#Thi hnh n#n dn s#Lut dn s#Vit Nam#Vn bn php lut#HHa## 00757000000000265000450002600110000002600110001100200340002200300260005601400070 00820190005000890820008000948080005001020080005001070090021001120100005001330110 01400138013000700152021027200159020001000431020001200441020000700453020000900460 020001800469039000400487#VN09.02658#VN09.02659#Lut Phng, chng ma tu nm 2000 #Sa i, b sung nm 2008#12000#Vi?t#345.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#20 09#^a91tr.^b19cm#242702#Gii thiu nhng quy nh chung, trch nhim phng chng ma tu, kim sot cc hot ng hp php lin quan n ma tu, cai nghin ma tu , qun l nh nc v phng chng ma tu, hp tc quc t v phng chng ma tu , khen thng v x l vi phm, cc iu khon thi hnh#Php lut#Phng chng#Ma tu#Vit Nam#Vn bn php lut#HHa## 00788000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010016000540020011000700070015000810220004000962210 04000100008001200140009001700152010000500169011001500174013000700189021016400196 02000100036002000080037002000120037802000180039002000130040802000120042102000110 0433039000600444#VL09.00896#VL09.00898#VL09.00897#38000#Vi?t#428#^214#Hutchinso n, Tom#Life lines#Tom Hutchinson#T.3#Intermediate student's book - work book#^aH i Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a106tr.^b27cm#242703#Gm cc bi tp v t vng, k nng c, k nng nghe, k nng vit v cc ch nh: cuc sng hin i, tng lai, cc mi quan h, php lut, du lch, gii tr#Ting Anh#Bi tp#K n ng c#K nng nghe hiu#K nng vit#K nng ni#Gio trnh#PDung## 00985000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200700003300700580 01030050016001610050016001770050016001930140008002090190005002170820008002228080 00500230008000500235009002100240010000500261011001500266013000700281021029700288 020001600585020002500601020002300626020000900649020000700658039000600665#VL09.00 899#VL09.00900#VL09.00901#Chuyn nhng ngi lm nn lch s - hi c in Bin Ph 1954 - 2009#B.s.: o Thanh Huyn, Phm Thu Hng, Nguyn Xun Mai..#o Th anh Huyn#Phm Thu Hng#Nguyn Xun Mai#190000#Vi?t#959.704#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a239tr.^b28cm#242704#Gm nhng trang hi c k v nhng s k in lch s v nhng ngi trc tip tham gia chin dch in Bin Ph, trc ti p chin u trn chin ho trong trn nh v i, ri sau h quay li chin trng xa xy dng, nui dng, pht huy tinh thn in Bin Ph, tr thnh mnh t giu p#S kin lch s#Chin dch in Bin Ph#Khng chin chng Ph p#Vit Nam#Hi c#PDung## 00448000000000241000450002600110000000200080001100300130001900700390003200500160 00710050009000870190005000960820009001018080005001100080005001150090011001200100 00500131011001700136013000700153020001800160020000900178020001300187039000600200 #VL09.00903#B chu#Truyn tranh#Li: Trn Hoi Dng ; Tranh: T Chim#Trn Ho i Dng#T Chim#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b35x38cm#242705 #Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#PDung## 00415000000000229000450002600110000000200120001100300130002300700230003600500160 00590190005000750820009000808080005000890080005000940090011000990100005001100110 01700115013000700132020001800139020000900157020001300166039000600179#VL09.00904# Qa tim kh#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Hu Hiu#Nguyn Hu Hiu#Vi?t#895.9223#^2 14#^aH.#^aGio dc#2009#^a16tr.^b35x38cm#242706#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#PDung## 00451000000000241000450002600110000000200150001100300130002600700370003900500150 00760050008000910190005000990820009001048080005001130080005001180090011001230100 00500134011001700139013000700156020001800163020000900181020001300190039000600203 #VL09.00905#Chuyn bn ma#Truyn tranh#Li: T Nguyn Tnh ; Tranh: L Bnh#T Nguyn Tnh#L Bnh#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b35x38cm#242 707#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#PDung## 00671000000000265000450002600110000002600110001100200680002201400080009001900050 00980820012001038080005001150080005001200090011001250100005001360110015001410130 00700156021017200163020001000335020001500345020001000360020001100370020000900381 020000900390039000600399#VL09.00906#VL09.00907#Cng on Vit Nam - 80 nm chng ng qua hai th k (1929- 2009)#298000#Vi?t#331.8709597#^214#^aH.#^aLao ng #2009#^a856tr.^b27cm#242708#Nghin cu, tm hiu truyn thng ho hng ca cng on Vit Nam trong sut chng ng lch s 80 nm v cc qui nh, chnh sch mi v t chc hot ng ca cng on#Cng on#C cu t chc#Hot ng#Chnh sch#Qui nh#Vit Nam#PDung## 00925000000000313000450002600110000002600110001102600110002200201080003300300210 01410070014001620140008001760190005001840820012001898080005002010080005002060090 01100211010000500222011001500227001001400242013000700256021027900263020001600542 020000700558020000800565020001000573020000900583039000600592020001300598#VL09.00 908#VL09.00910#VL09.00909#Cm nang v t chc v hot ng quyn v trch nhim dnh cho lnh o, cn b cng on cp trn v c s#Tp hp n nm 2009#o T hanh Hi#290000#Vi?t#331.8709597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a569tr.^b27cm#o T hanh Hi#242709#Gii thiu ng li ch trng, phng hng, nhim v cc cp cng on v qui nh v quyn, ngha v, trch nhim ca cng on c s. Vn xy dng i ng cn b cng on p ng yu cu giai on hin nay v phng hng, nhim v hot ng cng on gio dc Vit Nam#Cng on c s#Cn b# o to#Hot ng#Vit Nam#PDung#Sch tra cu## 00761000000000253000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200620 00440140008001060190005001140820009001198080005001280080005001330090011001380100 00500149011002600154013000700180021025800187020001700445020001800462020002100480 039000600501#VL09.00911#VL09.00914#VL09.00912#VL09.00913#Con ng mn bt t - h s ng mn Trng Sn huyn thoi#295000#Vi?t#959.7043#^214#^aH.#^aLao n g#2009#^a515tr. : 8tr. nh^b27cm#242710#Gm cc bi vit phn nh ngha v gi tr lch s ng mn Trng Sn, ghi li nhng nm thng m ng Trng Sn g ng mnh hng chu hng triu tn bom n trong hng chc vn trn nh ph, v s hy sinh ca qun, dn m bo huyt mch thng sut#Lch s hin i#ng H Ch Minh#Khng chin chng M#PDung## 00923000000000301000450002600110000002600110001100100170002200200880003900700360 01270050012001630190005001750820007001808080005001870080005001920090011001970100 00500208011001400213015007300227013000700300021024800307020001000555020001000565 020001000575020001100585020001000596020000900606039000600615#VN09.02663#VN09.026 64#Phan Phng Hnh# cng tuyn truyn Cng on vin chc Vit Nam: 15 nm - mt chng ng pht trin#B.s.: Phan Phng Hnh, Bi L Minh#Bi L Minh#Vi?t #331.87#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a40tr.^b19cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao n g Vit Nam. Cng on vin chc Vit Nam#242711#Gii thiu s ra i ca Cng o n vin chc Vit Nam v cc hot ng c th cng nh nhng thnh tch xut sc ca cng on trong mi nhim k. Mt s phng hng, ch tiu, gii php ch yu ca Cng on vin chc Vit Nam nhim k 2008-2013#Cng on#Vin chc#Hot ng#Thnh tch#Gii php#Vit Nam#PDung## 00646000000000265000450002600110000002600110001100100090002200200350003100700210 00660050011000870140007000980190005001050820006001108080005001160080005001210090 01100126010000500137011001500142013000700157021018200164020001000346020000900356 020000900365039000600374#VN09.02665#VN09.02666#Phm Thu#Thc n gim bo trong t hin nhin#Phm Thu, Quc Khnh#Quc Khnh#24000#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^aLao n g#2009#^a192tr.^b21cm#242712#Gii thiu nhng loi n gim bo, ngoi vic c ung cp dinh dng cn c tc dng cha bnh, gim bt lng m, bi tr c t trong c th, thc y c th pht trin kho mnh#Thc phm#Gim bo#iu tr#P Dung## 00467000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200230003400700380 00570060008000950140007001030190005001100820004001158080005001190080005001240090 01100129010000500140011001500145013000700160020001700167020001100184020001200195 039000600207#VN09.02667#VN09.02668#Nxin, Azit#Nhng ngi thch khc#Azit Nxin ; Thi H tuyn chn, dch#Thi H#44000#Vi?t#894#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a 346tr.^b19cm#242713#Vn hc hin i#Th Nh K#Truyn ci#PDung## 00855000000000265000450002600110000002600110001100200360002200300790005801900050 01370820012001428080005001540080005001590090011001640100005001750110014001800150 05900194013000700253021026600260020001000526020000800536020001000544020001600554 020001300570039000600583#VN09.02670#VN09.02669#Cng on Vit Nam - 80 nm lch s#Ti liu tuyn truyn k nim 80 nm Cng on Vit Nam, 28/7/1929 - 28/7/200 9#Vi?t#331.8809597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a80tr.^b19cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam. Ban Tuyn gio#242714#Lch s ra i ca Cng on Vit N am. Hot ng ca Cng on trong giai on u tranh ginh chnh quyn, trong k hng chin chng Php, chng M v trong xy dng, bo v t quc v trong s ng hip cng nghip ho, hin i ho t nc, hi nhp kinh t th gii#Cng on #Lch s#Hot ng#Cng nghip ho#Hin i ho#PDung## 00711000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200410003700700150 00780140007000930190005001000820006001058080005001110080005001160090011001210100 00500132011001500137013000700152021026900159020000900428020000700437020000700444 039000600451#VN09.02671#VN09.02672#Phm Vn Khit#S tay gio dc tm l lnh m nh cho tr#Phm Vn Khit#46000#Vi?t#155.4#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a285tr.^b 19cm#242715#Bao gm nhng tnh hung, li khuyn gio dc cho tm l tr c l nh mnh v cc hng gii quyt i vi nhng tr tinh nghch, nht gan, hnh vi tai c, ni khoc, k, sng ba bn, ua i... ng thi nui dng thc u tranh, sng to, trch nhim ca tr#Gio dc#Tm l#Tr em#PDung## 00764000000000313000450002600110000002600110001100100220002200200250004400300170 00690070027000860140007001130190005001200820006001258080005001310080005001360090 01100141010000500152011001500157013000700172021020000179020001100379020000900390 020000700399020001000406020000900416020000900425020001000434039000600444#VN09.02 673#VN09.02674#Nguyn Th Hng Khanh#Ma lc hp dn hai ngi#Hai na th gii#N guyn Th Hng Khanh b.s.#30000#Vi?t#155.3#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a237tr.^b 19cm#242716#Gm nhng tnh hung cp ti nhiu cung bc tnh cm ca hai gii , v tnh yu, tnh dc, tnh cch, v ci ti, s thch, ly d... nhm rt ra n hng kinh nghim cho bn thn v cn bng cuc sng#Tm l hc#Nam gii#Ph n#T nh cch#Tnh yu#Tnh dc#Cuc sng#PDung## 00647000000000277000450002600110000002600110001100100060002200200340002800700190 00620050012000810140007000930190005001000820006001058080005001110080005001160090 01100121010000500132011001500137013000700152021015500159020001100314020001800325 020001100343020000900354039000600363#VN09.02675#VN09.02676#H Vi#Nhng hiu bit khi bn mang thai#H Vi, Hnh Nguyn#Hnh Nguyn#30000#Vi?t#618.2#^214#^aH.#^a Lao ng#2009#^a187tr.^b19cm#242717#Nhng hiu bit v s th tinh. Chun b k hoch mang thai, n ung ng cch v gi gn sc kho, lng nghe c th, phng php th gin, chn on thai#Thai nghn#Chm sc sc kho#Dinh dng#Th gin# PDung## 00424000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200110003600300040 00470070014000510140007000650190005000720820010000778080005000870080005000920090 01100097010000500108011001400113013000700127020001700134020000900151020000400160 039000600164#VN09.02677#VN09.02678#Phm Th Ngi#Trng mun#Th#Phm Th Ngi#25 000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a82tr.^b19cm#242718#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00804000000000301000450002600110000002600110001100100140002200200600003600300150 00960070020001110190005001310820008001368080005001440080005001490090011001540100 00500165011001500170015007200185013000700257021017300264020001000437020001100447 020001000458020001000468020000900478020000900487039000600496#VN09.02679#VN09.026 80#Dng Vn Sao#nh cng nc ta hin nay v cc gii php ca Cng on#Sc h tham kho#Dng Vn Sao ch.b.#Vi?t#331.892#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a255tr.^ b19cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam. Vin Cng nhn v Cng on#24 2719#C s l lun v nh cng. Thc trng nh cng Vit Nam v vai tr, gi i php ca cng on trong xy dng quan h lao ng, gii quyt tranh chp lao ng v nh cng#nh cng#Thc trng#Gii php#Cng on#Lao ng#Vit Nam#PDu ng## 00517000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200340003300700400 00670060015001070140007001220190005001290820007001348080005001410080005001460090 01100151010000500162011001500167006001800182013000700200020001700207020000900224 020001200233039000600245#VN09.02682#VN09.02683#VN09.02684#Nhng cu chuyn i su t cuc i#Dch: Dng Minh Ho, Nguyn Ngc Khanh#Dng Minh Ho#37000#Vi?t#8 08.83#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a255tr.^b19cm#Nguyn Ngc Khanh#242720#Vn hc hin i#Th gii#Truyn ngn#PDung## 00824000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200740003301900050 01070820008001128080005001200080005001250090011001300100005001410110032001460130 00700178015005000185021019100235020002000426020001600446020001000462020001000472 020001900482020000900501020001800510039000600528#VN09.02685#VN09.02687#VN09.0268 6#Mt s vn bn ch o, vn bn quy phm php lut v ci cch hnh chnh#Vi?t #342.597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a500tr. : bng, 6tr. nh^b19cm#242721#TTS g hi: B Ni v. Cng on vin chc Vit Nam#Gii thiu ch trng, quan im ca ng v nhng vn bn ca nh nc v ci cch hnh chnh. Mt s vn bn ca c ng on vin chc Vit Nam phi hp tham gia ci cch hnh chnh nh nc#Ci c ch hnh chnh#B my nh nc#Cng on#Vin chc#Qun l hnh chnh#Vit Nam#V n bn php lut#PDung## 00651000000000253000450002600110000002600110001100200500002200700310007200600100 01030190005001130820008001188080005001260080005001310090019001360100005001550110 01500160001001400175013000700189021016700196020000800363020001200371020000800383 039000600391#VN09.02688#VN09.02689#Bng - k chin thut v phng php tp l uyn#Ma Tuyt in ; ng Bnh dch#ng Bnh#Vi?t#796.334#^214#^aH.#^aTh dc T h thao#2009#^a287tr.^b19cm#Ma Tuyt in#242722#Gii thiu lch s pht trin c a mn bng , chin thut v cc k thut bng c bn, chin thut thi u, phng php hun luyn, phng php t chc thi u...#Bng #Chin thut#Thi u#PDung## 00618000000000241000450002600110000002600110001100200410002200700150006301900050 00780820006000838080005000890080005000940090019000990100005001180110015001230010 01500138013000700153004000800160021016700168020001800335020001700353039000600370 #VN09.02690#VN09.02691#Tr chi vn ng trong trng ph thng#Phm Tin Bnh#V i?t#793.4#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a135tr.^b19cm#Phm Tin Bnh#242723 #Ti bn#Gii thiu mt s tr chi vn ng trn cn v di nc trong trng ph thng nh: tr chi ui bt, cp c, chuyn bng, chi g, bi thuyn, bt c, nh u...#Tr chi vn ng#Trng ph thng#PDung## 00488000000000265000450002600110000002600110001100200340002200300090005600700170 00650140007000820190005000890820009000948080005001030080005001080090019001130100 00500132011001500137001001700152013000700169020001700176020000500193020000900198 020000900207039000600216#VN09.02692#VN09.02693#Chuyn tnh Tng Cc - Xun Hng #Tp kch#Nguyn Bnh Ngn#32000#Vi?t#895.9222#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#200 9#^a194tr.^b19cm#Nguyn Bnh Ngn#242724#Vn hc hin i#Kch#Vit Nam#Kch bn #PDung## 00436000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200190003400300040 00530070012000570140007000690190005000760820010000818080005000910080005000960090 01900101010000500120011001400125013000700139020001700146020000900163020000400172 039000600176#VN09.02694#VN09.02695#V Huy Long#Khi em thp em ln#Th#V Huy Lon g#35000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a97tr.^b19cm#242725#V n hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00430000000000253000450002600110000002600110001100100080002200200210003000300040 00510070008000550140007000630190005000700820010000758080005000850080005000900090 01900095010000500114011001400119013000700133020001700140020000900157020000400166 039000600170#VN09.02696#VN09.02697#Ng Cn#Ngn ng ng chiu#Th#Ng Cn#2500 0#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a53tr.^b19cm#242726#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00432000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200100003600300040 00460070014000500140007000640190005000710820010000768080005000860080005000910090 01900096010000500115011001500120013000700135020001700142020000900159020000400168 039000600172#VN09.02698#VN09.02699#Trng Nguyn#My chiu#Th#Trng Nguyn#250 00#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a155tr.^b19cm#242727#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00425000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200200003100300040 00510070009000550140007000640190005000710820011000768080005000870080005000920090 01100097010000500108011001500113013000700128020001700135020000900152020000400161 039000600165#VN09.02700#VN09.02701#Nam Linh#Theo dng thi gian#Th#Nam Linh#150 00#Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a103tr.^b19cm#242728#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00697000000000277000450002600110000002600110001100100150002200200220003700300230 00590070014000820190005000960820006001018080005001070080005001120090011001170100 00500128011001400133012002800147013000700175021019000182020000800372020000900380 020000900389020001500398039000600413#VN09.02703#VN09.02702#Vit, Franois#S gia nh cng gio#C Nghi thc BTHP 2008#Franois Vit#Vi?t#248.4#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a55tr.^b19cm#Gio l hn nhn - gia nh#242729#Trnh by nhng gio l v hn nhn, gia nh, nghi thc hn phi, tnh yu v chng, bn phn sinh c on, ngh thut sng chung, tm l nam n, nghi thc vu quy... cho cc gia nh c ng gio#Gio l#Hn nhn#Gia nh#o Thin cha#PDung## 00897000000000313000450002600110000002600110001100100090002200200210003100700540 00520050015001060140007001210190005001280820006001338080005001390080005001440090 01800149010000500167011001400172015005200186013000700238005001400245021024400259 020002000503020001000523020001700533020001700550020001000567039000600577#VN09.02 704#VN09.02705#Vi Hong#ng tin li rn c#B.s.: Vi Hong (ch.b.), Ng Quang H ng, Hong c Hu#Ng Quang Hng#10000#Vi?t#322.4#^214#^aH.#^aVn ho dn tc# 2008#^a59tr.^b19cm#Sch dnh cho ng bo dn tc thiu s v min ni#242730#Ho ng c Hu#Gm nhng tnh hung thc t c trnh by di dng hi p, nhm gip ng bo hiu r hn ch trng, chnh sch ca ng v Nh nc, nu cao c nh gic, khng nghe li k xu xuyn tc ch trng chnh sch ca ng v Nh nc v dn tc#Chnh sch nh nc#Cnh gic#on kt dn tc#Dn tc thiu s# Phn ng#PDung## 00518000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200110 00338080005000440010015000490020019000640030022000830070015001050220004001200080 00500124009001200129010000500141011001400146013000700160005001500167020001700182 020000700199020000900206020000700215039000600222#VN09.02707#VN09.02706#7800#Vi? t#895.922802#^214#Nguyn Ngc K#111 cu ??? vui#Dnh cho tui hc tr#Nguyn Ngc K#T.1#^aH.#^aThng tn#2009#^a44tr.^b19cm#242731#Nguyn Ngc K#Vn hc h in i# vui#Vit Nam#Cu #PDung## 00518000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200110 00338080005000440010015000490020019000640030022000830070015001050220004001200080 00500124009001200129010000500141011001400146013000700160005001500167020001700182 020000700199020000900206020000700215039000600222#VN09.02708#VN09.02709#7800#Vi? t#895.922802#^214#Nguyn Ngc K#111 cu ??? vui#Dnh cho tui hc tr#Nguyn Ngc K#T.2#^aH.#^aThng tn#2009#^a44tr.^b19cm#242732#Nguyn Ngc K#Vn hc h in i# vui#Vit Nam#Cu #PDung## 00518000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200110 00338080005000440010015000490020019000640030022000830070015001050220004001200080 00500124009001200129010000500141011001400146013000700160005001500167020001700182 020000700199020000900206020000700215039000600222#VN09.02710#VN09.02711#7800#Vi? t#895.922802#^214#Nguyn Ngc K#111 cu ??? vui#Dnh cho tui hc tr#Nguyn Ngc K#T.3#^aH.#^aThng tn#2009#^a44tr.^b19cm#242733#Nguyn Ngc K#Vn hc h in i# vui#Vit Nam#Cu #PDung## 00518000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200110 00338080005000440010015000490020019000640030022000830070015001050220004001200080 00500124009001200129010000500141011001400146013000700160005001500167020001700182 020000700199020000900206020000700215039000600222#VN09.02712#VN09.02713#7800#Vi? t#895.922802#^214#Nguyn Ngc K#111 cu ??? vui#Dnh cho tui hc tr#Nguyn Ngc K#T.4#^aH.#^aThng tn#2009#^a44tr.^b19cm#242734#Nguyn Ngc K#Vn hc h in i# vui#Vit Nam#Cu #PDung## 00881000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100070003300200200 00400030087000600070007001470140007001540190005001610820011001668080005001770080 00500182009001900187010000500206011001500211015003400226013000700260021024100267 020001900508020000800527020001100535020000400546020001100550039000600561#VN09.02 714#VN09.02716#VN09.02715#T Sn#Tm hiu Hoi Thanh#Cun sch ny c xut bn nhn k nim 100 nm sinh nh vn Hoi Thanh (1909 - 2009)#T Sn#35000#Vi?t#8 95.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a211tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Ngu yn c Dng#242735#Nghin cu, tm hiu s nghip vn chng Hoi Thanh, v qua n im ngh thut, sng to trong th v tnh yu ca ng i vi gi tr tinh t hn ca dn tc, v l sng v kht vng cao p ca ng trong hnh trnh vn t i Chn - Thin - M#Nghin cu vn hc#Tc gi#Vn chng#Th#Hoi Thanh#PDung# # 00844000000000301000450002600110000002600110001100100160002200200390003800700340 00770050011001110140006001220190005001280820007001338080005001400080005001450090 01800150010000500168011001700173015004900190013000700239021022100246020001900467 020002700486020000400513020000700517020001200524039000600536#VN09.02717#VN09.027 18#Nguyn Th inh#Ngi ph n Ty quyt tm thot ngho#B.s.: Nguyn Th inh, Mai Thu H#Mai Thu H#7000#Vi?t#305.43#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a18tr .^b20x19cm#TTS ghi: TT Dn s, X hi v Mi trng (CPSE)#242736#Tm hiu vic pht trin ngh truyn thng dt th cm cng nhng gi tr ln v vn ho, kin h t. Trch nhim ca mi ngi trong cng ng nhm bo tn bn sc vn ho dn tc v trong xo i gim ngho ca ph n Ty#Xo i gim ngho#Ngh th cng truyn thng#Dt#Ph n#Dn tc Ty#PDung## 00747000000000289000450002600110000002600110001100100150002200200270003700300590 00640070039001230050017001620140006001790190005001850820006001908080005001960080 00500201009001800206010000500224011001400229015004900243013000700292021010500299 020002000404020001900424020000800443039000600451#VN09.02719#VN09.02720#inh Th Quyt#K thut trng cy ng lai#Ti liu c dng cho hc vin Trung tm Hc t p Cng ng#B.s.: inh Th Quyt, Nguyn Mnh Hin#Nguyn Mnh Hin#8500#Vi?t#6 33.1#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a23tr.^b19cm#TTS ghi: TT Dn s, X hi v Mi trng (CPSE)#242737#Gii thiu phng php chn ging, lm t, cch tr ng, cch bn phn, phng tr su bnh... cy ng lai#K thut trng trt#Phng t r su bnh#Ng lai#PDung## 00791000000000301000450002600110000002600110001100100070002200200470002900700120 00760140007000880190005000950820006001008080005001060080005001110090018001160100 00500134011001700139015005100156013000700207021019800214020001900412020000900431 020001000440020001100450020001200461020001000473039000600483#VN09.02721#VN09.027 22#L Nga#V sinh mi trng trong gia nh v cng ng#L Nga b.s.#16800#Vi?t #363.7#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a43tr.^b20x19cm#Sch phc v ng bo d n tc thiu s v min ni#242738#Hng dn b con cch v sinh ni ca gia nh, cch khai thc v v sinh ngun nc, cch lm v s dng nh tiu hp v s inh, v sinh chung tri, cch x l v phn loi rc thi, nc thi...#V sinh mi trng#Gia nh#Cng ng#Ngun nc#Nh v sinh#Cht thi#PDung## 00770000000000289000450002600110000002600110001100100120002200200350003400700190 00690050006000880140007000940190005001010820004001068080005001100080005001150090 01800120010000500138011001700143015005100160013000700211021020600218020000800424 020002100432020000900453020001200462039000600474#VN09.02724#VN09.02723# c Hi nh#Ngh v Bc lng ta trong sng hn# c Hinh, H V#H V#26000#Vi?t#170#^ 214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a59tr.^b20x19cm#Sch phc v ng bo dn tc t hiu s v min ni#242739#Gm nhng cu chuyn c th v tm gng o c ca Bc, v nhng vic Bc lm, nhng li Bc dy, nhng quan h x hi m Bc x s... gip chng ta hc tp, phn u, rn luyn theo tm gng ca Bc#o c #T tng H Ch Minh#Np sng#H Ch Minh#PDung## 00986000000000313000450002600110000002600110001102600110002200201690003300300410 02020070012002430190005002550820007002608080005002670080005002720090008002770100 00500285011001500290001001200305015001800317013000700335021023700342020001100579 020001200590020001600602020001800618020001000636020002000646039000600666#VL09.00 915#VL09.00917#VL09.00916#Kho st thc trng nng lc iu dng lm vic ti m t s bnh vin ci tin chng trnh, phng php o to v nng cao hiu q u iu tr v chm sc ngi bnh#Bo co kt qu nghin cu ti cp B#L T h Bnh#Vi?t#610.73#^214#^aH.#^aKnxb.#2008#^a148tr.^b30cm#L Th Bnh#TTS ghi: B Y T#242740#Gm nhng bo co chi tit v cc vn lin quan ti iu dng , tiu chun ngi iu dng vin, trch nhim ngh nghip, hot ng ca ngi iu dng... Mt s gii php nng cao hiu qu chm sc ngi bnh v o to iu dng#iu dng#Ngh nghip#iu dng vin#Chm sc sc kho#Bnh nhn#N ghin cu khoa hc#PDung## 00664000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200510 00440070063000950050006001580140007001640190005001710820012001768080005001880080 00500193009001100198010000500209011001500214013000700229005001100236005001500247 00500110026200500080027300500130028102000170029402000090031102000120032003900060 0332#VV09.07333#VV09.07335#VV09.07336#VV09.07334#H Ni - 36 Truyn ngn c sc ca cc nh vn n#Y Ban, Thu Dng, V Th Xun H... ; Tiu Long N tuyn ch n#Y Ban#75000#Vi?t#895.9223008#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a554tr.^b21cm#242741 #Thu Dng#V Th Xun H#V Th Ho#on L#Tiu Long N#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#PDung## 00882000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200160 00440030034000600070016000940140007001100190005001170820004001228080005001260080 00500131009001100136010000500147011001500152001001100167013000700178021029000185 020000900475020001100484020000600495020004400501039000600545020001700551#VV09.07 337#VV09.07339#VV09.07340#VV09.07338#Hong Ceasar#Kit tc vn hc lch s th gii#Duy Nguyn b.s.#99000#Vi?t#937#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a656tr.^b21cm# Duy Nguyn#242742#Gii thiu v Hong La M Ceasar, t thi thanh nin cho n ln u tham chnh v ngi trn nh cao quyn lc. Cc chin dch Ceasar tham gia v lp nn nhng chin cng v i, ri sau lch s La M t du chm h t cho s nghip v i ca ngi anh hng Ceasar khi ng b m st#Hong #Chi n cng#La M#Ceasar, Hong , nm 100 TCN-45 TCN, La M#PDung#Nhn vt lch s ## 00945000000000385000450002600110000002600110001102600110002200200230003300300550 00560070070001110050015001810140008001960190005002040820009002098080005002180080 00500223009001100228010000500239011002700244013000700271005001600278005000800294 00500060030200500080030800500080031600500160032400500100034002101240035002000110 0474020001200485020001800497020001700515020002100532039000600553#VV09.07341#VV09 .07343#VV09.07342#Ting ht t ting bom#K nim 50 nm ngy m ng H Ch Min h (1959 - 2009)#V Nguyn Gip, Phan Trung Kin, Hng C... ; B.s.: Diu n (ch. b.)..#V Nguyn Gip#100000#Vi?t#959.7043#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a423tr. : 18tr. nh^b21cm#242743#Phan Trung Kin#Hng C#V S#Hoa Nam#Diu n#Nguyn Th Snh#Trn Din#Phn nh nhng thnh tch, chin cng khng nh ca lc lng vn ngh s gp phn lm nn ng H Ch Minh huyn thoi#Thnh tch#Vn ngh s #ng H Ch Minh#Lch s hin i#Khng chin chng M#PDung## 00625000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200350003300700180 00680140007000860190005000930820004000988080005001020080005001070090011001120100 00500123011001500128001001300143013000700156021013800163020000900301020001000310 020000800320039000600328020001300334#VV09.07344#VV09.07346#VV09.07345#Nhng vic cn lm trong i ngi#L Duyn Hi b.s.#60000#Vi?t#158#^214#^aH.#^aLao ng# 2008#^a585tr.^b21cm#L Duyn Hi#242744#Bao gm 99 cu chuyn v ngh lc vn l n trong cng vic, cuc sng t c gi tr cuc i v cht lng cuc s ng tuyt vi nht#Lao ng#Cuc sng#Gi tr#PDung#K nng sng## 00781000000000301000450002600110000002600110001100100160002200200170003800700500 00550050014001050140007001190190005001260820004001318080005001350080005001400090 01100145010000500156011001500161004001800176013000700194021022800201020000800429 020001000437020000800447020000900455020000900464039000600473#VV09.07347#VV09.073 48#Mason, R. H. P.#Lch s Nht Bn#R. H. P. Mason, J. G. Caiger ; Nguyn Vn S dch#Caiger, J. G.#95000#Vi?t#952#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a450tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#242745#H thng ton b tin trnh lch s Nht Bn t thi tin s, s s cho n ngy nay, c bit c biu hin qua nn vn ho, vn hc, nh nc, chnh quyn, tn gio, kin trc, ngh thut v quyn lc chnh tr di cc thi#Lch s#Chnh tr#Vn ho#Nh nc#Nht Bn#PDung## 00633000000000241000450002600110000002600110001100200180002200700090004001900050 00490820006000548080005000600080005000650090011000700100005000810110015000860010 00900101013000700110021023400117020001500351020001000366020000900376039000600385 #VV09.07350#VV09.07349#Mi ngy mt cht#Xun Thu#Vi?t#248.8#^214#^aH.#^aTn gi o#2008#^a587tr.^b21cm#Xun Thu#242746#Tp hp nhiu cu chuyn nh v nhng vn mun mt i thng, nhng c lin h nh nhng vi c tin ni Cha Cu Th Gisu v np sng o ca C c nhn c ho quyn vi nhau trong tinh thn em o vo i i bit o#o Thin cha#Cuc sng#Gio dc#PDung## 00691000000000265000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330020020000380220004000582210058000620040013001200080005001330090011001380100 00500149011001500154013000700169021020200176020001200378020000800390020001100398 020001000409039000600419#VV09.07351#VV09.07352#Vi?t#299.5#^214#Lch s o Cao i#Q.2#Truyn o : T khai minh n chia chi phi (1926 - 1938)#In ln th 1#^a H.#^aTn gio#2008#^a835tr.^b21cm#242747#Trnh by lch s pht trin o Cao i t i l khai minh i o, xy dng c s ban u (1927-1932), nn chnh tr o ti to thnh Ty Ninh (1932-1938) n bt u phn chia chi phi (1930-193 8)#o Cao i#Lch s#Pht trin#Hi thnh#PDung## 00500000000000265000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330010015000380020033000530030025000860070015001110220004001260080005001300090 01100135010000500146011002700151013000700178005001500185020001000200020000900210 020000900219039000600228#VV09.07353#VV09.07354#Vi?t#294.3#^214#Thch Hu ng#Lu n ging Kinh i T L Gi Na#Diu c phng tin lc#Thch Hu ng#T.1#^aH.# ^aTn gio#2008#^a1004tr. : 1tr. nh^b21cm#242748#Thch Hu ng#Kinh Pht#o P ht#Pht hc#PDung## 00499000000000265000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330010015000380020033000530030025000860070015001110220004001260080005001300090 01100135010000500146011002600151013000700177005001500184020001000199020000900209 020000900218039000600227#VV09.07355#VV09.07356#Vi?t#294.3#^214#Thch Hu ng#Lu n ging Kinh i T L Gi Na#Diu c phng tin lc#Thch Hu ng#T.2#^aH.# ^aTn gio#2008#^a964tr. : 1tr. nh^b21cm#242749#Thch Hu ng#Kinh Pht#o Ph t#Pht hc#PDung## 00431000000000217000450002600110000002600110001100200190002201900050004108200060 00468080005000520080005000570090011000620100005000730110015000780150044000930130 00700137021004300144020001200187020000800199039000600207#VV09.07357#VV09.07358# i tha chn gio#Vi?t#299.5#^214#^aH.#^aTn gio#2006#^a538tr.^b24cm#TTS ghi.: Cao i i o. Phi Chiu Minh#242750#Trnh by gio l i Tha ca o Cao i#o Cao i#Gio l#PDung## 00651000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200570003301400080 00900190005000980820010001038080005001130080005001180090021001230100005001440110 01500149013000700164021017500171020001000346020000800356020000900364020001800373 039000600391#VV09.07360#VV09.07359#VV09.07361#Lut Qun l thu nm 2006 v vn bn hng dn thi hnh#114000#Vi?t#343.59704#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#200 9#^a783tr.^b22cm#242751#Tng hp nhng vn bn php lut v qun l thu, th t c hnh chnh thu, ng k thu, gii p vng mc v thu, x pht n ng thu ... v cc vn bn hng dn thi hnh#Lut thu#Qun l#Vit Nam#Vn bn php l ut#PDung## 00930000000000349000450002600110000002600110001100200270002200700630004900500150 01120820006001278080005001330080005001380090011001430100005001540110014001590150 06300173005000800236005000700244005001000251005001100261005001100272013000700283 00500110029001900050030102102260030602000090053202000090054102000080055002000080 0558020000800566039000600574#VL09.00918#VL09.00919#Knh mng Pht n PL.2552#Tr n Qu Hng, Tng L, Hu T... ; B.s.: Gic Ton (ch.b.)..#Trn Qu Hng#294. 3#^214#^aH.#^aTn gio#2008#^a98tr.^b28cm#u ba sch ghi: Gio hi Pht gio V it Nam. H phi Kht s#Tng L#Hu T#Gic Ton#Gic Duyn#Gic Duyn#242752#T ng Phong#Vi?t#Gii thiu mt s chuyn mc c lin quan n chnh php o Pht , gp phn vo s nghip gn gi v pht huy truyn thng T Thy, thp sng ng n n chn l, chuyn ti ni dung Pht cht, p o ch i, li lc qun sinh #o Pht#Pht hc#Gio l#Tu hnh#o c#PDung## 01029000000000337000450002600110000002600110001101900050002208200090002780800050 00360020011000410030011000520070071000630220004001340050017001380050018001550050 01800173005001600191005001600207004002600223008000500249009001100254010000500265 01100150027001300070028502103550029202000110064702000070065802000090066502000110 0674039000600685#VL09.00920#VL09.00921#Vi?t#495.9228#^214#Ting Vit#Trnh A# B.s.: on Thin Thut (ch.b.), Nguyn Phng Anh, L Th Hoi Dng..#T.1#on Thin Thut#Nguyn Phng Anh#L Th Hoi Dng#Nguyn Khnh H#on Th Thu H# In ln th 4, c sa cha#^aH.#^aTh gii#2009#^a232tr.^b30cm#242753#Cung cp nh ng kin thc ting Vit c bn theo cc ch khc nhau gm cc thnh phn: B i hc; bi tp; p n; ghi ch ng m; ghi ch ng php; bng t c km theo ti ng Anh gip ngi c l ngi nc ngoi rn luyn 4 k nng nghe, ni, c, v it. Tp 1 c trnh by theo cc ch : Gii thiu v lm quen; gia nh; th i gian; nh v vt#Ting Vit#Ng m#Ng php#Gio trnh#PDung## 00766000000000289000450002600110000002600110001100200470002200700270006900500130 00960140007001090820007001168080005001230080005001280090023001330100005001560110 01500161001001300176013000700189019000500196021021100201020001900412020000500431 020001000436020000900446020001500455039000600470#VL09.00922#VL09.00923#H thng nhit v iu ho trn xe hi i mi#Trn Th San, Trn Duy Nam#Trn Duy Nam#78 000#629.25#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a230tr.^b27cm#Trn Th San#24 2754#Vi?t#Trnh by h thng nhit v iu ho trn xe hi i mi. Nguyn l v n hnh ca h thng iu ho, cc b phn ca h thng nhit; Cng c chn on, bo dng, sa cha h thng nhit v iu ho khng kh...#iu ho khng kh# t#Bo dng#Sa cha#H thng nhit#PDung## 00850000000000301000450002600110000002600110001100200410002200700760006300500140 01390050019001530140007001720190005001790820009001848080005001930080005001980090 02300203010000500226011001500231005001600246005001700262005001400279013000700293 021020700300020001700507020000900524020000900533039000600542#VL09.00925#VL09.009 24#ng dng tin hc trong thit k xy dng#o Tng Kim, Nguyn Th Hi Nh, P han Thi Trung... ; o Tng Kim ch.b.#o Tng Kim#Nguyn Th Hi Nh#83000# Vi?t#624.0285#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a279tr.^b27cm#Phan Thi Tru ng#Nguyn Ph Qung# Quc Hong#242755#Tng quan v cc phn mm SAP2000, phn mm ETABS, phn mm Microsoft Project v ng dng ca chng trong xy dng, c th trong kin trc, qui hoch, thit k ni tht, tnh ton kt cu, qun l d n...#Tin hc ng dng#Xy dng#Thit k#PDung## 00752000000000289000450002600110000002600110001100200410002200700330006300500190 00960140007001150190005001220820010001278080005001370080005001420090023001470100 00500170011001500175001001300190013000700203021019200210020001900402020001200421 020000900433020000500442020000900447039000600456#VL09.00926#VL09.00927#Hng dn lp trnh CNC trn my cng c#Trn Th San, Nguyn Ngc Phng#Nguyn Ngc Ph ng#79000#Vi?t#671.30285#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a263tr.^b27cm#T rn Th San#242756#Gii thiu phng php lp trnh CNC v ng dng cng ngh th ng tin ny trn my cng c nh: vn hnh my, lp trnh trung tm tin, gia c ng, thit k v ch to vi s h tr ca my tnh#Lp trnh ng dng#My cng c #Vn hnh#Tin#Gia cng#PDung## 00807000000000289000450002600110000002600110001100200330002200700340005501400070 00890190005000960820004001018080005001050080005001100090023001150100005001380110 01500143001001000158005001500168013000700183021026700190020001000457020001700467 020001000484020000800494020000900502039000600511#VL09.00928#VL09.00929#Khung b tng ct thp ton khi#L B Hu (ch.b.), Phan Minh Tun#43000#Vi?t#691#^214#^ aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a156tr.^b27cm#L B Hu#Phan Minh Tun#242757#G ii thiu l thuyt tnh ton v cu to khung b tng ct thp ton khi chu c c loi ti trng thng thng. H chu lc ca nh khung ton khi, lp s t nh ton khung, xc nh ni lc v t hp ni lc, tnh ton v cu to thp kh ung. Thit k khung phng#Khung nh#B tng ct thp#Tnh ton#Kt cu#Thit k# PDung## 00902000000000277000450002600110000002600110001100200550002200700270007700500130 01040140007001170190005001240820007001298080005001360080005001410090023001460100 00500169011001500174001001300189013000700202021036700209020000800576020000500584 020002000589020000900609039000600618#VL09.00930#VL09.00931#H thng iu khin v gim st ng c xe hi i mi#Trn Th San, Trn Duy Nam#Trn Duy Nam#80000 #Vi?t#629.25#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a278tr.^b27cm#Trn Th San#2 42758#Trnh by cc kin thc c bn v h thng iu khin v gim st ng c xe hi i mi, t h thng phn phi nhin liu, cc b cm bin, h thng tc ng, b iu khin in t, my tnh trn xe, h thng qun l ng c lp trn h, h thng x, h thng s dng oxide nit, cc m chn on s c, h thng qu n l ng c c th trn mt s loi xe hi i mi#ng c# t#H thng iu khin#Sa cha#PDung## 00950000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200380003300301220 00710070036001930050012002290140007002410190005002480820006002538080005002590080 00500264009002600269010000500295011002200300001001500322013000700337021026500344 020001400609020000800623020000700631020000400638039000600642#VL09.00932#VL09.009 34#VL09.00933#C s di truyn hc phn t v t bo#Gio trnh dnh cho sinh vi n h i hc v hc vin cao hc thuc cc ngnh Sinh hc, Cng ngh Sinh hc v S phm Sinh#inh on Long (ch.b.), L Thng# L Thng#64000#Vi?t#572.8# ^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^aXVIII, 356tr.^b30cm#inh on Long#24 2759#Trnh by cc nguyn l c bn ca di truyn hc cp phn t v t bo . Lin kt ho hc, cu trc, c tnh v chc nng ca cc i phn t sinh hc . Sao chp axit nucleic, gen, di truyn hc nhim sc th, chu trnh t bo v c s di truyn hc ung th...#Di truyn hc#Phn t#T bo#Gen#PDung## 00758000000000301000450000200500000000700510005000500110010100500150011201900050 01270820004001328080005001360080005001410090008001460100005001540110015001590150 03600174005002100210005001800231005001600249013000700265021012800272020001300400 020000800413020001000421020001100431020000800442039000600450#Ng hc tr 2008 - din n hc tp v nghin cu#Vn T Anh, Nguyn Th nh, Nguyn Th Khnh Chi. .#Vn T Anh#Nguyn Th nh#Vi?t#410#^214#^aH.#^aknxb.#2009#^a734tr.^b27cm#TTS ghi: Hi Ngn ng hc Vit Nam#Nguyn Th Khnh Chi#Nguyn Phng Chi#Nguyn Lin h Chi#242760#Gm 154 bo co nghin cu v ngn ng hc v Vit ng hc, ngoi n g vi vn bn, ngn ng vi vn chng, ngn ng v vn ho#Ngn ng hc#Vn b n#Ngoi ng#Vn chng#Vn ho#PDung## 00845000000000265000450002600110000002600110001100200590002201400070008101900050 00880820008000938080005001010080005001060090021001110100005001320110015001370040 02000152013000700172021033400179020001000513020001100523020001200534020000900546 020001800555039000600573#VV09.07363#VV09.07362#Lut Phng, chng tham nhng v v n bn hng dn thi hnh#59000#Vi?t#345.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#200 9#^a451tr.^b21cm#Ti bn, c b sung#242761#Gii thiu cc quy nh chung v c th ca lut phng, chng tham nhng: cc qui nh v minh bch ti sn, thu nh p, cc qui nh v phng, chng tham nhng trong qun l kinh doanh, v tr cng tc, tin lng, thu nhp, gim st cn b v cc qui nh khc c lin quan. M t s qui nh v x l trch nhim khi xy ra tham nhng#Php lut#Tham nhng#P hng chng#Vit Nam#Vn bn php lut#PDung## 00868000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200790003301400070 01120190005001190820008001248080005001320080005001370090021001420100005001630110 01500168013000700183004002000190021029400210020001000504020001000514020001200524 020000900536020000900545020001800554039000600572#VV09.07364#VV09.07365#VV09.0736 6#Lut Thc hnh tit kim chng lng ph nm 2005 v vn bn hng dn thi hnh #54000#Vi?t#344.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a413tr.^b21cm#242762#T i bn, c b sung#Gii thiu lut thc hnh tit kim, chng lng ph nm 2005 c th trong mt s lnh vc: u t, mua sm cc sn phm cng ngh thng tin, trang thit b lm vic ca c quan, vin chc nh nc, qun l s dng phng tin i li, nghim cm dng cng qu lm qu biu v chiu i khch...#Php lu t#Tit kim#Phng chng#Lng ph#Vit Nam#Vn bn php lut#PDung## 00502000000000277000450002600110000001900050001108200040001680800050002000200150 00250030013000400070033000530220004000862210017000900050018001070060009001250080 00500134009001100139010000500150011001400155013000700169019000800176020001800184 020000300202020001300205039000600218#VV09.07367#Vi?t#813#^214#Ngi tm kim#Tru yn tranh#Steve Benintendi ; Nam Ngc dch#T.1#Tm kim chn l#Benintendi, Stev e#Nam Ngc#^aH.#^aTn gio#2008#^a16tr.^b20cm#242763#Dch M#Vn hc thiu nhi#M #Truyn tranh#PDung## 00500000000000277000450002600110000001900050001108200040001680800050002000200150 00250030013000400070033000530220004000862210015000900050018001050060009001230080 00500132009001100137010000500148011001400153019000800167013000700175020001800182 020000300200020001300203039000600216#VV09.07368#Vi?t#813#^214#Ngi tm kim#Tru yn tranh#Steve Benintendi ; Nam Ngc dch#T.2#Hy c s sng#Benintendi, Steve# Nam Ngc#^aH.#^aTn gio#2008#^a16tr.^b20cm#Dch M#242764#Vn hc thiu nhi#M# Truyn tranh#PDung## 00497000000000277000450002600110000001900050001108200040001680800050002000200150 00250030013000400070033000530220004000862210012000900050018001020060009001200080 00500129009001100134010000500145011001400150019000800164013000700172020001800179 020000300197020001300200039000600213#VV09.07369#Vi?t#813#^214#Ngi tm kim#Tru yn tranh#Steve Benintendi ; Nam Ngc dch#T.3#S ph hoi#Benintendi, Steve#Nam Ngc#^aH.#^aTn gio#2008#^a16tr.^b20cm#Dch M#242765#Vn hc thiu nhi#M#Tru yn tranh#PDung## 00498000000000277000450002600110000001900050001108200040001680800050002000200150 00250030013000400070033000530220004000862210013000900050018001030060009001210080 00500130009001100135010000500146011001400151019000800165013000700173020001800180 020000300198020001300201039000600214#VV09.07370#Vi?t#813#^214#Ngi tm kim#Tru yn tranh#Steve Benintendi ; Nam Ngc dch#T.4#S cu chuc#Benintendi, Steve#Na m Ngc#^aH.#^aTn gio#2008#^a16tr.^b20cm#Dch M#242766#Vn hc thiu nhi#M#Tr uyn tranh#PDung## 00494000000000277000450002600110000001900050001108200040001680800050002000200150 00250030013000400070033000530220004000862210009000900050018000990060009001170080 00500126009001100131010000500142011001400147019000800161013000700169020001800176 020000300194020001300197039000600210#VV09.07371#Vi?t#813#^214#Ngi tm kim#Tru yn tranh#Steve Benintendi ; Nam Ngc dch#T.5#Bin i#Benintendi, Steve#Nam Ng c#^aH.#^aTn gio#2008#^a16tr.^b20cm#Dch M#242767#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#PDung## 00495000000000277000450002600110000001900050001108200040001680800050002000200150 00250030013000400070033000530220004000862210010000900050018001000060009001180080 00500127009001100132010000500143011001400148019000800162013000700170020001800177 020000300195020001300198039000600211#VV09.07372#Vi?t#813#^214#Ngi tm kim#Tru yn tranh#Steve Benintendi ; Nam Ngc dch#T.6#ng hp#Benintendi, Steve#Nam N gc#^aH.#^aTn gio#2008#^a16tr.^b20cm#Dch M#242768#Vn hc thiu nhi#M#Truy n tranh#PDung## 00683000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200370003600700190 00730140006000920190005000980820006001038080005001090080005001140090018001190100 00500137011001400142015004900156013000700205021013100212020001000343020000400353 020001100357020000800368020001100376039000600387#VV09.07374#VV09.07373#Bi Minh Hnh#K thut chn nui trong h nng dn#Bi Minh Hnh b.s.#8000#Vi?t#636.4#^2 14#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a42tr.^b21cm#TTS ghi: TT Dn s, X hi v Mi trng (CPSE)#242769#Gii thiu k thut chn nui ln, phng php chn ging, phi ging, thc n v cch phng, cha mt s loi bnh ph bin ln#Chn nu i#Ln#Chn ging#Thc n#Phng bnh#PDung## 00770000000000289000450002600110000002600110001100100070002200200250002900700260 00540050010000800140006000900190005000960820004001018080005001050080005001100090 01800115010000500133011001400138015005100152013000700203021020100210020001000411 020001700421020001900438020001700457039000600474#VV09.07383#VV09.07384#H Anh#Ti t kim thot ngho#H Anh (ch.b.), Thu Tin#Thu Tin#9500#Vi?t#001#^214#^ aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a47tr.^b21cm#Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni#242770#Gii thiu v chia s vi ng bo dn tc thiu s mt s c ch tit kim thot ngho nh: tit kim sc kho, thi gian, ca ci, hc, ti t kim trong sn xut... v vui lin quan ti tit kim#Tit kim#Dn tc th iu s#Xo i gim ngho#Sch thng thc#PDung## 00721000000000277000450002600110000002600110001100100110002200200340003300700160 00670140006000830190005000890820007000948080005001010080005001060090018001110100 00500129011001400134015005100148013000700199021018300206020000900389020001000398 020001700408020001200425039000600437#VV09.07375#VV09.07376#Thu Trnh#Lm th n o gia nh hnh phc#Thu Trnh b.s.#9500#Vi?t#306.85#^214#^aH.#^aVn ho d n tc#2008#^a47tr.^b21cm#Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni#2427 71#Thng qua cc cu hi p ngn gn v mt s tm gng in hnh nhm gip ng bo dn tc thiu s nhn thc, vn dng v chia s kinh nghim trong vic x y dng gia nh hnh phc#Gia nh#Hnh phc#Dn tc thiu s#Kinh nghim#PDung# # 00956000000000337000450002600110000002600110001100200410002200700610006300500130 01240140007001370190005001440820006001498080005001550080005001600090018001650100 00500183011001400188005001500202005001500217005001500232004001300247013000700260 02102680026702000190053502000170055402000080057102000110057902000100059002000120 0600039000600612#VV09.07377#VV09.07378#Lm n c k hoch xo i gim ngho# B.s.: Vi Hng Nhn (ch.b.), Ng Quang Hng, Trnh Th Thu..#Vi Hng Nhn#12000 #Vi?t#338.1#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a59tr.^b21cm#Ng Quang Hng#Trnh Th Thu#Nguyn Gia Lm#In ln th 3#242772#Cung cp thm cho ng bo kinh nghi m lm n c k hoch xo i gim ngho, vn ln lm giu: lm n c k ho ch trong gia nh, mt s k hoch trong sn xut, tiu dng, lao ng l ngun sng ca con ngi, bn lng on kt cng quyt tm xo i gim ngho#Xo i gim ngho#Kinh t gia nh#Chi ph#Trng trt#Chn nui#Nng nghip#PDung## 00654000000000253000450002600110000002600110001100200330002201400060005501900050 00610820010000668080005000760080005000810090018000860100005001040110014001090150 05600123013000700179021016100186020001000347020001500357020000900372020001300381 039000600394#VV09.07379#VV09.07380#Hi - p v lut Bnh ng gii#8000#Vi?t#3 42.59708#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a31tr.^b21cm#TTS ghi: Trung tm Dn s, X hi v Mi trng (CPSE)#242773#Tm hiu v ni dung lut bnh ng gii. Chnh sch v cc nguyn tc, quy nh v bnh ng gii trong mi lnh vc. X l vi phm php lut v bnh ng gii#Php lut#Bnh ng gii#Vit Nam#Sch h i p#PDung## 00718000000000289000450002600110000002600110001100100060002200200440002800700110 00720140007000830190005000900820009000958080005001040080005001090090018001140100 00500132011001400137013000700151021019400158020000900352020001100361020001100372 020001700383020000900400020001300409039000600422#VV09.07382#VV09.07381#H L#Tm hiu v tn gio v chnh sch tn gio#H L b.s.#12000#Vi?t#200.9597#^214#^a H.#^aVn ho dn tc#2008#^a59tr.^b21cm#242774#Tm hiu nhng vn n gin v tn ngng, tn gio v chnh sch ca Nh nc vn dng, x l trong cuc s ng. Sch c trnh by di dng hi p v dnh cho ng bo dn tc thiu s #Tn gio#Tn ngng#Chnh sch#Dn tc thiu s#Vit Nam#Sch hi p#PDung## 00906000000000301000450002600110000002600110001100100070002200200540002900700200 00830050012001030140006001150190005001210820010001268080005001360080005001410090 01800146010000500164011001400169015005100183013000700234021029200241020001000533 020001500543020001500558020000800573020001700581039000600598#VV09.07385#VV09.073 86#H Anh#X hi trt t, an ton cuc sng bnh yn, hnh phc#H Anh, Hng Ngu yn#Hng Nguyn#9000#Vi?t#344.59705#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a43tr.^b2 1cm#Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni#242775#Cung cp cho ng bo cc dn tc thiu s v min ni, mt s kin thc php lut v gi gn trt t, an ton x hi ng thi phn tch tc hi ca mt s hnh vi vi phm php lut trong lnh vc trn, v hnh thc x pht, mc pht, cc bin php khc ph c hu qu i vi cc hnh vi ny#Php lut#Trt t tr an#An ton x hi#X ph t#Dn tc thiu s#PDung## 00834000000000301000450002600110000002600110001100100090002200200200003100700220 00510050012000730140007000850190005000920820006000978080005001030080005001080090 01800113010000500131011001400136015005100150013000700201021025300208020000700461 020001500468020001200483020001400495020001700509039000600526#VV09.07387#VV09.073 88#Tho Huy#Vui bun chuyn ni#Tho Huy, Ngc Yn# Ngc Yn#11000#Vi?t#36 3.4#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a55tr.^b21cm#Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni#242776#Nhng cu chuyn gip b con dn tc min ni nhn bit cc hnh vi, h tc lc hu m tn d oan v t nn x hi bo tn bn sc vn ho dn tc, pht huy thun phong m tc, chp hnh nghim lut php c cuc sng lnh mnh, vn minh, tin b#H tc#M tn d oan#Phng chng#T n n x hi#Dn tc thiu s#PDung## 00907000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200810003300700160 01140140007001300190005001370820009001428080005001510080005001560090021001610100 00500182011001500187001001600202013000700218021029000225020001100515020001100526 020001100537020001000548020001100558020000900569020000900578039000600587#VV09.07 389#VV09.07391#VV09.07390#Thng mi Vit Nam - Nht Bn trong tin trnh pht t rin quan h gia hai nc#Trn Anh Phng#25000#Vi?t#382.0952#^214#^aH.#^aChn h tr Quc gia#2009#^a175tr.^b21cm#Trn Anh Phng#242777#Gii thiu s lc lc h s quan h Vit Nam v Nht Bn, c bit l chnh sch pht trin quan h th ng mi trong 35 nm qua (1973-2008) cng nh nhng trin vng v gii php thc y quan h hp tc pht trin v hu ngh gia hai nc trong bi cnh khu vc ho, ton cu ho hin nay#Chnh sch#Thng mi#Trin vng#Gii php#Pht tri n#Vit Nam#Nht Bn#PDung## 00742000000000265000450002600110000000200830001100300170009400700280011100500140 01390140007001530190005001600820006001658080005001710080005001760090026001810100 00500207011001500212001001300227013000700240021018700247020000900434020001600443 020001100459039000600470#VV09.07392#Lin kt gia trng i hc v doanh nghip trong hot ng o to v nghin cu#Sch chuyn kho#Trn Anh Ti, Trn Vn T ng#Trn Vn Tng#23000#Vi?t#378.3#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a1 81tr.^b21cm#Trn Anh Ti#242778#Cc quan im chnh sch v mi lin kt gia c c trng i hc vi doanh nghip. Chnh sch quc gia ca chu u trong vic t o lp mi lin kt gia trng i hc vi doanh nghip...#Gio dc#o to i hc#Chnh sch#Hng## 00655000000000277000450002600110000002600110001100200270002200700130004901400070 00620190005000690820008000748080005000820080005000870090026000920100005001180110 01500123001001300138004003700151013000700188021013300195020001700328020000700345 020000800352020001100360039000600371#VV09.07393#VV09.07394#L thuyt ti u v th#Don Tam Ho#22000#Vi?t#511.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009# ^a200tr.^b21cm#Don Tam Ho#In ln th hai, c sa cha, b sung#242779#Nhng ki n thc l thuyt v bi tp ng dng v ti u tuyn tnh, ti u phi tuyn v l thuyt th: th phng, cy, mng...#L thuyt ti u# th#Bi tp#Gi o trnh#Hng## 00669000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200640003300700150 00970140007001120190005001190820009001248080005001330080005001380090026001430100 00500169011001500174001001500189015006100204013000700265021007100272020001100343 020002200354020000900376039000600385#VV09.07395#VV09.07396#VV09.07397#Ni dung v phng php ging dy ng php ting Vit thc hnh#Nguyn Ch Ho#38500#Vi?t #495.9225#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a326tr.^b21cm#Nguyn Ch Ho #u ba sch ghi: Trng i hc Khoa hc x hi v Nhn vn#242780#Trnh by n i dung phng php ging dy ng php ting Vit thc hnh#Ting Vit#Phng ph p ging dy#Ng php#Hng## 00699000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200190003300700110 00520140007000630190005000700820006000758080005000810080005000860090026000910100 00500117011001500122001001100137013000700148021020900155020001500364020000800379 020000900387020001900396039000600415#VV09.07399#VV09.07398#VV09.07400#Vng quc Ph Nam#Lng Ninh#44000#Vi?t#959.7#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^ a317tr.^b21cm#Lng Ninh#242781#Lch s hnh thnh, pht trin v tn ti ca v ng quc Ph Nam trong bi cnh lch s Nam B thi tin s v c s. c im v n ho lch s ca Ph Nam qua cc c liu kho c hc v th tch c Trung Quc #Lch s c i#Vn ho#Vit Nam#Vng quc Ph Nam#Hng## 00772000000000265000450002600110000002600110001100200290002200700280005100500130 00790140007000920190005000990820006001048080005001100080005001150090026001200100 00500146011001500151001001400166004003700180013000700217021025400224020001100478 020001100489039000600500#VV09.07401#VV09.07402#nh gi tc ng mi trng#Hon g Xun C, Phm Ngc H#Phm Ngc H#35000#Vi?t#363.7#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a318tr.^b21cm#Hong Xun C#In ln th nm, c sa cha, b sun g#242782#Tng quan v nh gi tc ng mi trng. Cc trnh t thc hin nh gi tc ng mi trng: phn tch thm nh, lp bo co. Cc phng php lit k s liu phng php phn tch chi ph, li ch m rng. nh gi tc ng n cht lng mi trng#Mi trng#Gio trnh#Hng## 00516000000000265000450002600110000002600110001100200390002200300230006100700120 00840050012000960140007001080190005001150820007001208080005001270080005001320090 02600137010000500163011001500168013000700183020000800190020001200198020002000210 020001400230039000600244#VV09.07403#VV09.07404#Cm nang gii ton trc nghim ho hc#Nhng vn trng tm#Cao C Gic#Cao C Gic#33000#Vi?t#540.76#^214#^aH .#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a215tr.^b24cm#242783#Ho hc#Trc nghim#Ph t hng trung hc#Sch c thm#Hng## 00481000000000253000450002600110000002600110001100200500002200700150007200500150 00870140007001020190005001090820004001148080005001180080005001230090026001280100 00500154011001500159013000700174020000800181020000600189020001200195020001400207 039000600221#VV09.07405#VV09.07406#Phn tch 42 bi vn 9 trong chng trnh ng vn#Bi Thc Phc#Bi Thc Phc#19000#Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a127tr.^b24cm#242784#Ng vn#Lp 9#Tp lm vn#Sch c thm#Hng# # 00550000000000289000450002600110000002600110001100200340002200300270005600700140 00830050014000970140007001110190005001180820009001238080005001320080005001370090 02600142010000500168011001500173004001800188013000700206020000700213020000700220 020000500227020000800232020001400240039000600254#VV09.07407#VV09.07408#Tuyn ch n 400 bi ton i s 10#Cc kin thc tng qut...#H Vn Chng#H Vn Chng# 36000#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a239tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#242785#i s#Lp 10#Ton#Bi tp#Sch c thm#Hng## 00501000000000265000450002600110000002600110001100200520002200700120007400500120 00860140007000980190005001050820007001108080005001170080005001220090026001270100 00500153011001500158013000700173020000800180020000700188020000800195020001200203 020001400215039000600229#VV09.07409#VV09.07410#Hng dn gii nhanh bi tp trc nghim ha hc 11#Cao C Gic#Cao C Gic#32000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2009#^a231tr.^b24cm#242786#Ho hc#Lp 11#Bi tp#Trc nghim# Sch c thm#Hng## 00460000000000241000450002600110000002600110001100200240002202900340004601900050 00800820011000858080005000960080005001010090011001060100005001170110015001220040 01300137013000700150020001700157020000900174020001400183020001500197039000600212 #VV09.07411#VV09.07412#Truyn c tch Vit Nam#Vietnamese legends and folk tales #Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a275tr.^b20cm#In ln th 3#242787#V n hc hin i#Vit Nam#Sch song ng#Truyn c tch#Hng## 00694000000000277000450002600110000002600110001100200130002200700300003500600090 00650050009000740190005000830820008000888080005000960080005001010090011001060100 00500117011001500122013000700137021020200144020001000346020000900356020001300365 020001800378020001400396039000600410#VV09.07414#VV09.07413#Lut Lut s#L Chnh dch ; Chu Tun h..#L Chnh#Chu Tun#Vi?t#347.597#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^ a131tr.^b21cm#242788#Nhng quy nh chung v lut lut s v hnh ngh lut s, th lao chi ph, tin lng theo hp ng lao ng; Qun l hnh ngh lut s. X l vi phm, gii quyt tranh chp v cc iu khon thi hnh#Php lut#Vit Na m#Lut lut s#Vn bn php lut#Sch song ng#Hng## 00681000000000253000450002600110000002600110001100200450002200700500006700500160 01170050016001330190005001490820006001548080005001600080005001650090011001700100 00500181011002600186015006500212013000700277021012000284020000900404020000800413 039000600421#VV09.07415#VV09.07416#Bt tch v tc phm ca ho thng Tu Tng# S.t., ch thch: Thch Thanh Li, Nguyn i ng#Thch Thanh Li#Nguyn i n g#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a136tr. : 1tr. nh^b21cm#u ba sch gh i: Gio hi Pht gio Vit Nam. T nh Vng Cung#242789#Tp hp mt s bi vit ca i lo Ho thng v tm th, Pht t ti gia tu hnh thng thc, pht n i kinh Phm Vng#o Pht#Tu hnh#Hng## 00592000000000253000450002600110000002600110001100200070002200700160002901900050 00450820006000508080005000560080005000610090011000660100005000770110014000820010 01600096015004600112013000700158012003600165021011300201020000900314020000900323 039000600332#VV09.07417#VV09.07418#Tu tm#Thch Thin Hoa#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^ aTn gio#2009#^a82tr.^b21cm#Thch Thin Hoa#u ba sch ghi: Gio hi Pht gi o Vit Nam#242790#Pht hc Tng - th. VI - bi ging#Gii thiu bi ging v "t u tm" theo Pht gio nhm gip mi ngi t tu ly tm mnh cuc sng c a n lnh#o Pht#Tn gio#Hng## 00819000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200450003300700650 00780050016001430050014001590190005001730820006001788080005001840080005001890090 01100194010000500205011002600210015003800236005001700274005001500291005001700306 01300070032302100870033002000160041702000100043302000080044302000090045102000150 0460039000600475#VV09.07420#VV09.07421#VV09.07419#Cha Lin Phi - danh lam ni ting H Thnh#B.s.: Thch Gia Quang, Nguyn T Nh (ch.b.), Thch Thanh Ninh..# Thch Gia Quang#Nguyn T Nh#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a242tr. : 8t r. nh^b21cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#Thch Thanh Ninh#Thch Diu H o#Nguyn Th Trang#242791#Gii thiu kin trc cha Lin Phi. Lch s cha Li n Phi vi 13 v cao tng tr tr#Di tch vn ho#Kin trc#Lch s#Vit Nam#Ch a Lin Phi#Hng## 00695000000000265000450002600110000002600110001100200650002200301180008701400070 02050190005002120820007002178080005002240080005002290090027002340100005002610110 01500266015005500281013000700336020001800343020002000361020000700381020002000388 020001500408039000600423#VV09.07422#VV09.07423#Ni dung n tp v cu hi trc n ghim mu mn tin hc i cng#Ti liu phc v n tp v thi trc nghim trn my mn tin hc i cng cho cc h chnh qui, ti chc, vn bng II#22000#Vi? t#004.01#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a146tr.^b24cm#TTS ghi: Khoa Tin hc kinh t. B mn Tin hc kinh t#242792#Tin hc i cng#Cu hi trc n ghim#n tp#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Hng## 00416000000000229000450002600110000002600110001100200380002200700080006000500080 00680140007000760190005000830820004000888080005000920080005000970090026001020100 00500128011001500133013000700148020001000155020001500165039000600180#VV09.07424# VV09.07425#Ti liu n thi i hc mn ting Anh#Vnh B#Vnh B#58000#Vi?t#428 #^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a399tr.^b24cm#242793#Ting Anh#Sch l uyn thi#Hng## 00803000000000277000450002600110000002600110001100200200002200700320004200500180 00740140007000920190005000990820006001048080005001100080005001150090023001200100 00500143011001500148001001300163013000700176021028600183020001800469020000800487 020001300495020001100508039000600519#VV09.07426#VV09.07427#Kh nn v thu lc#T rn Th San, Trn Th Kim Lang#Trn Th Kim Lang#45000#Vi?t#621.5#^214#^aH.#^aK hoa hc v K thut#2009#^a192tr.^b24cm#Trn Th San#242794#Trnh by nguyn l c bn v kh nn v thu lc; Bm thu lc v iu chnh p sut, my nn kh, x l khng kh v iu chnh p sut, valve iu khin, b tc ng, cc b ph n trong h thng thu lc v kh nn, qu trnh iu khin kh nn, an ton, ch n on s c v bo dng#H thng thu lc#Kh nn#Bm thu lc#Gio trnh#Hn g## 00665000000000277000450002600110000002600110001100200160002200700320003800500180 00700140007000880190005000950820006001008080005001060080005001110090023001160100 00500139011001500144001001300159013000700172021015200179020001800331020000800349 020001300357020001100370039000600381#VV09.07428#VV09.07429#Thu lc v bm#Trn Th San, Trn Thi Kim Lang#Trn Thi Kim Lang#50000#Vi?t#621.2#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a326tr.^b24cm#Trn Th San#242795#Trnh by nhng kin th c v lu cht v thu lc, bm ly tm, bm quay, bm tnh tin, bm c cng dng ring, b tch thu lc, c cu truyn nng...#H thng thu lc#My bm#Bm th u lc#Gio trnh#Hng## 00803000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200280003300300170 00610070020000780140007000980190005001050820006001108080005001160080005001210090 02700126010000500153011001500158001001500173015003500188013000700223021021700230 020000900447020001000456020001000466020001900476039000600495#VV09.07430#VV09.074 31#VV09.07432#Qun tr quan h cng chng#Sch chuyn kho#Lu Vn Nghim b.s.#6 0000#Vi?t#659.2#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a495tr.^b24cm#Lu V n Nghim#TTS ghi: i hc Kinh t Quc dn#242796#Bn cht ca quan h cng ch ng. Nghin cu quan h cng chng. Cng chng v cng lun. Quan h cng chng v php lut. Phng php k thut thc hin mc tiu quan h cng chng qung c o, thng bo v xut bn...#Qun tr#Giao tip#Qung co#Quan h cng chng#Hn g## 00819000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200420003300700640 00750050017001390190005001560820008001618080005001690080005001740090008001790100 00500187011001500192015004100207005001200248005001800260005002000278013000700298 021014000305020001000445020002300455020001200478020000900490039000600499#VV09.07 433#VV09.07434#VV09.07435#Kinh nghim gii quyt n v quyn ph n#B.s: Dng T hanh Biu (ch.b.), Xun Tu, Phng Th Kim Anh..#Dng Thanh Biu#Vi?t#347.59 7#^214#^aH.#^aknxb.#2009#^a287tr.^b20cm#TTS ghi: Vin Kim st nhn dn ti cao # Xun Tu#Phng Th Kim Anh#Nguyn Th Hng Lam#242797#Nhng kinh nghim rt ra t cc quy nh gim c thm. Xo b tt c cc hnh thc phn bit i x c hng li ph n t bnh ng gii#Php lut#Quyn bnh ng nam n#Lut dn s#Vit Nam#Hng## 00503000000000253000450002600110000002600110001100200250002200300110004700700220 00580190005000800820006000858080005000910080005000960090011001010100005001120110 01500117001001700132015005400149013000700203020000900210020001500219020000900234 039000600243#VV09.07436#VV09.07437#Kinh Nht tng ph thng#Din ngha#Thch Tha nh Tng b.s.#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2008#^a213tr.^b21cm#Thch Thanh Tn g#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. Pht lch 2552#242798#o Pht#Kinh Nh t tng#Tn gio#Hng## 00683000000000277000450002600110000002600110001100200170002200700330003900600100 00720140007000820190005000890820006000948080005001000080005001050090011001100100 00500121011001500126001001700141013000700158021020100165020000900366020000900375 020000800384020000700392039000600399#VV09.07438#VV09.07439#Tm vo thc ti#B. A lan Wallace ; Kiu Hnh dch#Kiu Hnh#39500#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#20 09#^a143tr.^b21cm#Wallace, B. Alan#242799#Gii thiu tm tt tiu s thng to Gen Lamrimpa v bi ging lun lm sng t quan im Maothyamaka v tng hp c cc t tng t cc kinh sch qu bu, cao s hiu bit v s nhn nhn h v#o Pht#T tng#Tiu s#Nh s#Hng## 00625000000000241000450002600110000002600110001100200180002200700230004000500180 00630190005000810820006000868080005000920080005000970090011001020100005001130110 01500118013000700133021020300140020000900343020000900352020001600361039000600377 #VV09.07441#VV09.07440#Nhn qu lun hi#Thch Gic Nghin s.t.#Thch Gic Nghi n#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a103tr.^b21cm#242800#Gii thch v Lut Nhn qu lun hi ca nh Pht, gii p thc v vn sng cht, ngha ca c uc i, gy thm lng tin vng chc cho hng Pht t tu hnh chng thot kh i cnh sanh t lun hi#o Pht#Tn gio#Thuyt nhn qu#Hng## 00552000000000217000450002600110000002600110001100200250002201900050004708200060 00528080005000580080005000630090011000680100005000790110015000840150068000990130 00700167021013300174020000900307020001200316039000600328#VV09.07442#VV09.07443#Y u im gio l i o#Vi?t#299.5#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a307tr.^b21cm#TTS ghi: i o Tam k ph . C quan ph thng gio l i o#242801#Trnh by nhng im cn bn ct yu ca nn gio l i o: Cao i v i o, v tr, con ngi, nhn sinh, phn bn Hon Nguyn#Tn gio#o Cao i#Hng## 00463000000000241000450002600110000002600110001100100150002200200340003700700150 00710190005000860820006000918080005000970080005001020090011001070100005001180110 01500123015003800138013000700176020000900183020001000192020001300202039000600215 #VV09.07444#VV09.07445#Thch Thanh T#Kinh Bt i Nhn Gic ging gii#Thch Th anh T#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a119tr.^b21cm#TTS ghi: Gio hi Ph t gio Vit Nam#242802#o Pht#Kinh Pht#Kinh Bt i#Hng## 00459000000000229000450002600110000002600110001100100160002200200470003800700160 00850190005001010820006001068080005001120080005001170090011001220100005001330110 01500138013000700153021004600160020000900206020000800215039000600223#VV09.07446# VV09.07447#Thch Thng Lc#Cm nang cho ngi tu hc ti tu vin Chn Nh#Thch Thng Lc#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a102tr.^b21cm#242803#Tp bi gi ng hng dn cc Pht t tu ti gia#o Pht#Tu hnh#Hng## 00602000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200300003300700370 00630060017001000140007001170190005001240820004001298080005001330080005001380090 01100143010000500154011001500159001001400174013000700188021011100195020000900306 020001500315039000600330#VV09.07448#VV09.07449#VV09.07450#Ting th thm v li p tr#Eileen Caddy ; Nguyn Th Chung dch#Nguyn Th Chung#38000#Vi?t#234#^2 14#^aH.#^aTn gio#2007#^a413tr.^b21cm#Caddy, Eileen#242804#Nhng gi tr tm li nh: lng mn, nim vui, s bnh an, nim tri n, s thng nht trong cu nguyn Thin Cha#Tn gio#o Thin cha#Hng## 00715000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200060 00388080005000440010015000490020012000640290028000760070031001040220010001350060 00900145008000500154009001100159010000500170011001500175015004300190013000700233 005001500240021011400255020000900369020000900378020000800387039000600395#VV09.07 451#VV09.07452#VV09.07453#Vi?t#294.3#^214#Mingun Sayadaw#i Pht s#The great c hronicle Buddhas#Mingun Sayadaw ; Minh Hu dch#T.1, Ph.1#Minh Hu#^aH.#^aTn gi o#2009#^a538tr.^b20cm#TTS ghi: Theravda. Pht gio Nguyn thu#242805#Mingun Sayadaw#Trnh by son phm ca son gi v nhng bi gii thch chi tit v s lit k nhng im gio l trong phn u#o Pht#Tn gio#Lch s#Hng## 00760000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200060 00388080005000440010015000490020012000640290028000760070031001040220010001350060 00900145008000500154009001100159010000500170011001500175015004300190013000700233 005001500240021015900255020000900414020000900423020000800432039000600440#VV09.07 454#VV09.07456#VV09.07455#Vi?t#294.3#^214#Mingun Sayadaw#i Pht s#The great c hronicle Buddhas#Mingun Sayadaw ; Minh Hu dch#T.1, Ph.2#Minh Hu#^aH.#^aTn gi o#2009#^a418tr.^b20cm#TTS ghi: Theravda. Pht gio Nguyn thu#242806#Mingun Sayadaw#Gii thiu tiu s ngi B tt Sumedha (tin thn ca c Pht Thch Ca) v s trau di cc hnh Ba-la-mt ca ngi v lch s ca 24 v Pht t trong q u kh#o Pht#Tn gio#Lch s#Hng## 00495000000000217000450002600110000002600110001100200360002201900050005808200060 00638080005000690080005000740090011000790100005000900110015000950150082001100130 00700192021005100199020000900250020001200259039000600271#VV09.07457#VV09.07458#H c tp Thnh gio nm t T (1965)#Vi?t#299.5#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a224tr. ^b21cm#TTS ghi: i o Tam k ph . C quan ph thng gio l i o. N C hung Ho#242807#Cc bi ging o l ca o i o Tam K Ph #Tn gio#o Cao i#Hng## 00613000000000277000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330010011000380020026000490070016000750220004000910080005000950090011001000100 00500111011001500116012004300131021010400174020000900278020000800287020001600295 039000600311013000700317005001100324#VV09.07459#VV09.07460#Vi?t#294.3#^214#Chnh Minh#Lun gii kinh Sa-Mn qu#Chnh Minh b.s.#T.2#^aH.#^aTn gio#2009#^a357tr .^b20cm#TTS ghi: Theravda. Pht gio Nguyn thu#Nhng lun gii v kinh Sa M n Qu, gii v tiu gii, trung gii, i gii, s thc hnh, s thnh tu#o P ht#Gio l#Kinh Sa Mn Qu#Hng#242808#Chnh Minh## 00813000000000301000450002600110000002600110001100200420002202901390006400700500 02030060012002530060020002650190005002850820006002908080005002960080005003010090 01100306010000500317011001400322019001000336001000900346013000700355021010000362 020000900462020001200471020000800483020001400491039000600505#VV09.07461#VV09.074 62#t Nam K tin php l m o Cao i#Cochinchina as a legal precondition for the foundation of Caodaism = La Cochinchine - le pralable juridique pour l a fondation du Caodisme#Hu Khi ; Dch: L Anh Minh, inh Th Thanh Tng#L Anh Minh#inh Th Thanh Tng#Vi?t#299.5#^214#^aH.#^aTn gio#2008#^a80tr.^b21cm#Dc h Php#Hu Khi#242809#Gii thiu lch s o Cao i thi k tim n 1920-1926, cng lch s x Nam K thi k Php thuc#Tn gio#o Cao i#Lch s#Sch son g ng#Hng## 00612000000000253000450002600110000002600110001100100070002200200170002900300410 00460070007000870190005000940820006000998080005001050080005001100090011001150100 00500126011001500131013000700146021016400153020001500317020001100332020000900343 039000600352#VV09.07463#VV09.07464#V c#Li cu ph dng#K nim 470 nm truy n gio ti Vit Nam#V c#Vi?t#615.8#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a143tr.^b20cm#2 42810#Nhng li cu ph dng dnh cho bnh nhn gip h nhn nh r din bin t rn ging bnh, lm sng t v g ri nhng lo lng tinh thn m bnh nhn ang i din#o Thin cha#Cu nguyn#iu tr#Hng## 00506000000000241000450002600110000002600110001100100140002200200150003600700140 00510190005000650820004000708080005000740080005000790090011000840100005000950110 01500100015003500115013000700150021007800157020001500235020000800250039000600258 #VV09.07465#VV09.07466#Hong c nh#Lch s cu #Hong c nh#Vi?t#270#^214# ^aH.#^aTn gio#2008#^a110tr.^b21cm#u ba sch ghi: Hc vin a Minh#242811#Tr nh by lch s Cu v cc giai on lch s c th trong o Thin Cha#o Thin cha#Lch s#Hng## 00664000000000277000450002600110000002600110001100100210002200200280004302900210 00710070044000920060017001360140007001530190005001600820004001658080005001690080 00500174009001100179010000500190011001500195013000700210021012900217020001500346 020001000361020000900371039000600380#VV09.07467#VV09.07468#Valentine, Fredinand# Ging thuyt mt ngh thut#The art of preaching#Fredinand Valentine ; V Vn T Chng dch#V Vn T Chng#19500#Vi?t#251#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a179tr. ^b21cm#242812#Gii thiu k nng, kinh nghim bi ging cho gio x. Rao ging, b quyt thnh cng. Linh mc vi vic rao ging. Ging thuyt#o Thin cha#Gi ng o#Tn gio#Hng## 00552000000000241000450002600110000002600110001100100180002200200420004000700460 00820050016001280190005001440820004001498080005001530080005001580090011001630100 00500174011001500179013000700194021007900201020000900280020001500289039000600304 #VV09.07469#VV09.07470#Varonne, Franois#Phi chng Thin Cha a thch s au k h#Franois Varonne ; Vng nh Bch chuyn ng#Vng nh Bch#Vi?t#252#^214#^ aH.#^aTn gio#2008#^a415tr.^b21cm#242813#Tm hiu v s chu ng au kh ca T hin Cha, thn hc trong o Thin Cha#Tn gio#o Thin cha#Hng## 00627000000000277000450002600110000002600110001100100080002200200260003000700170 00560050008000730140007000810190005000880820004000938080005000970080005001020090 01100107010000500118011001500123012001500138013000700153021015000160020000900310 020001500319020000900334039000600343#VV09.07471#VV09.07472#Bertram#c sng ca i linh mc#Bertram, Breslau#Breslau#32000#Vi?t#253#^214#^aH.#^aTn gio#2008# ^a287tr.^b21cm#T sch Tu c#242814#Vit v thn th ca v linh mc, nhng th ng ho trong i sng cu nguyn ca linh mc, ng lc vnh cu trong cuc i ca linh mc vi Cha Tri#Tn gio#o Thin cha#Linh mc#Hng## 00569000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200240 00470030026000710070014000970140007001110190005001180820004001238080005001270080 00500132009001100137010000500148011001500153013000700168021007300175020000900248 020001500257020001300272039000600285#VV09.07474#VV09.07476#VV09.07475#Hong c nh#Thn hc v c Ma-ri-a#Mai khi phc sinh - 2002#Hong c nh#16000#Vi?t# 260#^214#^aH.#^aTn gio#2008#^a128tr.^b20cm#242815#Tm hiu thn hc v c Mar ia theo thnh kinh, c Maria trong tn iu#Thn hc#o Thin cha#c m Mari a#Hng## 00625000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200490 00490070016000980190005001140820007001198080005001260080005001310090011001360100 00500147011001500152013000700167021013200174020001800306020001100324020000900335 020000900344039000600353#VV09.07477#VV09.07479#VV09.07478#Nguyn Phan Th#My v n v cng chng ca ngh thut sn khu#Nguyn Phan Th#Vi?t#792.01#^214#^aH. #^aSn khu#2009#^a307tr.^b21cm#242816#Nhng nghin cu v ph bnh sn khu Vi t Nam, thc trng sn khu hin nay, vn khn gi, tm hiu th hiu ngi xe m sn khu#Ph bnh sn khu#Ngh thut#Sn khu#Vit Nam#Hng## 00670000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100210003300200330 00540070021000870190005001080820007001138080005001200080005001250090011001300100 00500141011001500146013000700161021015300168020001800321020001800339020001100357 020000900368020000900377039000600386#VV09.07480#VV09.07482#VV09.07481#Nguyn Th Bch Ngc#Tr nhi trong cho truyn thng#Nguyn Th Bch Ngc#Vi?t#792.01#^21 4#^aH.#^aSn khu#2008#^a103tr.^b21cm#242817#Lc s ngh thut cho v c im k chuyn bng tr. Mi trng vn ho v phng thc sng to tr Nhi. Ngh t hut tr Nhi trong cho truyn thng#Sn khu dn gian#Cho truyn thng#Ngh t hut#Sn khu#Tr Nhi#Hng## 00704000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200570 00500070017001070190005001240820012001298080005001410080005001460090011001510100 00500162011001500167013000700182021017900189020000900368020002100377020001800398 020001600416039000600432#VV09.07484#VV09.07485#VV09.07483#Nguyn Vn Thnh#Kch ni thnh ph H Ch Minh - mt chng ng lch s#Nguyn Vn Thnh#Vi?t#792.09 59779#^214#^aH.#^aSn khu#2009#^a289tr.^b21cm#242818#Kch ni trong nn sn kh u Vit Nam; S kin kch ni Tp. H Ch Minh t 1975-2000; Gii thiu nhng t c gi tiu biu; Vn cng chng ca sn khu kch ni Tp. H Ch Minh#Kch n i#Ngh thut biu din#Sn khu hin i#Tp. H Ch Minh#Hng## 00612000000000241000450002600110000002600110001100100150002200200270003700700150 00640190005000790820007000848080005000910080005000960090011001010100005001120110 01400117013000700131021017700138020002100315020002200336020000600358039000600364 #VV09.07486#VV09.07487#Phm Xun Hng#Ngh thut biu din tung#Phm Xun Hng# Vi?t#792.01#^214#^aH.#^aSn khu#2008#^a95tr.^b21cm#242819#c im ngh thut b iu din tung. Cc th php t s, c l, cch iu trong ngh thut biu din tung. Xy dng v chuyn ho cc m hnh trong ngh thut biu din tung#Ngh thut biu din#Sn khu truyn thng#Tung#Hng## 00508000000000241000450002600110000002600110001100100160002200200100003800700160 00480190005000640820007000698080005000760080005000810090011000860100005000970110 01500102013000700117021008800124020002400212020001800236020000600254039000600260 #VV09.07488#VV09.07489#Nguyn Vnh Hu#Mt tung#Nguyn Vnh Hu#Vi?t#792.02#^21 4#^aH.#^aSn khu#2008#^a131tr.^b21cm#242820#Gii thiu cng trnh nghin cu v 82 mu mt cc nhn vt ca ngh thut truyn tung#Ngh thut truyn thng#Sn khu dn gian#Tung#Hng## 00709000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200240 00470290029000710070042001000050012001420140007001540190005001610820006001668080 00500172008001200177009001700189010000500206011001500211013000700226021015500233 020001000388020000700398020000800405039000600413#VV09.07490#VV09.07492#VV09.0749 1#Hancock, Mark#Luyn pht m ting Anh#English pronunciation in use#Mark Hancoc k ; Trng Minh b.s., ch gii#Trng Minh#34000#Vi?t#428.1#^214#^aHi Phng#^a Nxb. Hi Phng#2009#^a197tr.^b24cm#242821#Hng dn pht m chun ting Anh; Gi i thiu cc k hiu phin m, cc bi tp v bi kim tra nhm phn bit nhng c p m gn ging nhau trong ting Anh#Ting Anh#Ng m#Pht m#Hng## 00715000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200200 00490030021000690290023000900070054001130060010001670140007001770190005001840820 00600189808000500195008001200200009001700212010000500229011001500234005001600249 013000700265021009000272020001000362020000900372020001400381039000600395#VV09.07 493#VV09.07495#VV09.07494#Murphy, Raymond#Ng php thng dng#136 mc ting A nh#English grammar in use#Raymond Murphy ; Vn Thnh dch ; Trn Mnh Tng h.# Vn Thnh#40000#Vi?t#428.5#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a452tr.^b21c m#Trn Mnh Tng#242822#Trnh by nhng gii thch ng php ting Anh ngn gn xc tch km theo bi tp ng dng#Ting Anh#Ng php#Sch c thm#Hng## 00751000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200190 00500030060000690070029001290050013001580140007001710190005001780820004001838080 00500187008001200192009001700204010000500221011001500226013000700241021015700248 020001000405020000800415020000900423020001100432039000600443#VV09.07496#VV09.074 98#VV09.07497#Hartley, Bernard#Streamline English#An intensive English course fo r beginners Student's Edition#Bernard Hartley, Peter Viney#Viney, Peter#25000#V i?t#428#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a210tr.^b21cm#242823#Hng dn h c ting Anh theo chng trnh Streamline bao gm cc cu trc c bn v vn t vng ting Anh, c bit nhn mnh pht trin k nng nghe v ni#Ting Anh#T v ng#Ng php#Gio trnh#Hng## 00671000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100040003300200330 00370030028000700070016000980050012001140140007001260190005001330820004001388080 00500142008001200147009001700159010000500176011001500181015002800196013000700224 021010300231020001000334020000800344020001100352039000600363#VV09.07499#VV09.075 00#VV09.07501#Liz#Hng dn hc Headway elementary#Student's book and workbook#L iz, John Soars#Soars, John#30000#Vi?t#428#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#200 9#^a293tr.^b21cm#Tn sch ngoi ba: Headway#242824#Hng dn hc ting Anh theo chng trnh Headway gm ng php, t vng, cc bi luyn tp theo ch #Ting Anh#Bi tp#Gio trnh#Hng## 00621000000000241000450001900050000008200080000580800050001300200290001802200040 00472210069000510080005001200090021001250100005001460110015001510150016001660210 15000182020000900332020000900341020000900350020000700359039000600366013000700372 #Vi?t#328.597#^214#K yu ca Quc hi kho XII#T.4#K hp th t : T ngy 16/1 0 n ngy 15/11/2008 : Bin bn tm tt#^aH.#^aVn phng Quc hi#2009#^a798tr. ^b27cm#Lu hnh ni b#Gii thiu bin bn tm tt ca k hp th 4 Quc hi kho XII. Cc bo co v t trnh ca phin hp. Cc lut v ngh quyt thng qu a ti k hp#Quc hi#Vn kin#Vit Nam#K yu#Hng#242825## 00990000000000349000450002600110000002600110001100200510002200700950007300500130 01680190005001810820009001868080005001950080005002000090012002050100005002170110 01400222015004200236005001700278013000700295005002800302005002500330005003200355 02101810038702000080056802000170057602000080059302000080060102000070060902000100 0616020000800626039000600634#VL09.00936#VL09.00935#Krng Bk - th x Bun H - hin ti v tng lai#B.s.: Ban Tuyn gio tnh k Lk, Huyn u huyn Krng B k, U ban nhn dn huyn Krng Bk..#V Hng Phc#Vi?t#915.9765#^214#^aH.#^aThn g tn#2009#^a77tr.^b28cm#TTS ghi: U ban nhn dn huyn Krng Bk#Phm Thanh Hu yn#242826#Ban Tuyn gio tnh k Lk#Huyn u huyn Krng Bk#U ban nhn dn huyn Krng Bk#Gii thiu bn hnh chnh huyn Krng Bk. Khi qut c im kinh t x hi v nhng thnh qu t c trn cc lnh vc kinh t - vn ho - x hi ca Krng Bk, tnh k Lk#a ch#Dn tc thiu s#Vn ho#Kinh t#X hi#Krng Bk#k Lk#Hng## 00944000000000313000450002600110000002600110001100500170002200200470003902900350 00860070083001210050013002040190005002170820013002228080005002350080005002400090 01200245010000500257011001400262015003900276005004500315013000700360021019900367 020000700566020002000573020000900593020001400602020000800616039000600624#VL09.00 937#VL09.00938#Phm Thanh Huyn#C ph Bun Ma Thut - thng hiu c ph Vit#B uon Ma Thuot Vietnam coffee brand#B.s.: Trung tm xc tin thng mi u t k Lk, Phm Thanh Huyn, V Hng Phc#V Hng Phc#Vi?t#338.10959765#^214#^aH.#^a Thng tn#2009#^a85tr.^b28cm#TTS ghi: U ban nhn dn tnh k Lk#Trung tm x c tin thng mi u t k Lk#242827#Gii thiu cc bi vit v c ph Bun M a Thut, cc sn phm c ph ti k Lk, cc hot ng l hi qung b thng h iu c ph Bun Ma Thut, c ph Bun Ma Thut v doanh nghip, vn ho c ph#C ph#Kinh t nng nghip#Sn phm#Bun Ma Thut#k Lk#Hng## 00551000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200200 00480030029000680070032000970060011001290140007001400190005001470820004001528080 00500156008000500161009001900166010000500185011001500190019001000205013000700215 020001600222020000500238020001200243039000600255#VV09.07502#VV09.07503#VV09.0750 4#Pergaud, Louis#Cuc chin khuy cc#Truyn nm ti mi hai tui#Louis Pergaud ; L Chu Cu dch#L Chu Cu#54000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^ a347tr.^b21cm#Dch Php#242828#Vn hc cn i#Php#Tiu thuyt#Hng## 00568000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200310 00480070049000790050020001280140007001480190005001550820004001608080005001640080 00500169009001900174010000500193011001500198019001000213006000800223013000700231 020001700238020000500255020001200260039000600272#VV09.07505#VV09.07506#VV09.0750 7#Goscinny, Ren#Nhng k ngh ca nhc Nicolas#Ren Goscinny, Jean Jacques Semp ; T Chu dch#Semp, Jean Jacques#32000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2009#^a191tr.^b21cm#Dch Php#T Chu#242829#Vn hc hin i#Php#Truyn ngn #Hng## 00556000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200130 00480070052000610050020001130140007001330190005001400820004001458080005001490080 00500154009001900159010000500178011001500183019001000198006001100208013000700219 020001700226020000500243020001200248039000600260#VV09.07508#VV09.07510#VV09.0750 9#Goscinny, Ren#Nhc Nicolas#Ren Goscinny, Jean Jacques Semp ; Trc Phong dc h#Semp, Jean Jacques#60000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a183tr. ^b21cm#Dch Php#Trc Phong#242830#Vn hc hin i#Php#Truyn ngn#Hng## 00567000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200240 00480070052000720050020001240140007001440190005001510820004001568080005001600080 00500165009001900170010000500189011001500194019001000209006001100219013000700230 020001700237020000500254020001200259039000600271#VV09.07511#VV09.07513#VV09.0751 2#Goscinny, Ren#Nhc Nicolas v cc bn#Ren Goscinny, Jean Jacques Semp ; Tr c Phong dch#Semp, Jean Jacques#27000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#20 09#^a161tr.^b21cm#Dch Php#Trc Phong#242831#Vn hc hin i#Php#Truyn ngn# Hng## 00650000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200210 00450030046000660070012001120140007001240190005001310820010001368080005001460080 00500151009001900156010000500175011001500180013000700195021010700202020001900309 020000800328020000900336020000900345039000600354#VV09.07514#VV09.07516#VV09.0751 5# Quc Bo#Trang sch trang i#Gii thiu tc gi, tc phm ch Hn, ch Nm # Quc Bo#35000#Vi?t#895.92209#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a242tr.^b2 1cm#242832#Nhng bi vit nghin cu v nhng bi vn th hay ca cc tc gi xa xa trong x hi phong kin Vit Nam#Nghin cu vn hc#Tc gi#Tc phm#Vit N am#Hng## 00457000000000241000450002600110000002600110001102600110002200200330003300700230 00660050012000890190005001010820006001068080005001120080005001170090019001220100 00500141011001500146013000700161020001700168020000900185020001500194039000600209 #VV09.07517#VV09.07518#VV09.07519#Truyn c tch hay nht th gii#Ng Vn Ph t uyn chn#Ng Vn Ph#Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a461tr.^b21c m#242833#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c tch#Hng## 00475000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200080 00480030016000560070015000720140007000870190005000940820010000998080005001090080 00500114009001900119010000500138011001500143013000700158020001700165020000900182 020001200191039000600203#VV09.07520#VV09.07521#VV09.07522#Nguyn nh L#Ch ni #Tp truyn ngn#Nguyn nh L#27000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2009#^a107tr.^b20cm#242834#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hng## 00590000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100140 00440020033000580030012000910070035001030060014001380140007001520190005001590820 00600164808000500170008000500175009001900180010000500199011001500204019001600219 013000700235020001700242020001100259020001200270039000600282#VV09.07523#VV09.075 24#VV09.07525#VV09.07526#H Tiu Thin#Ai ni tui tr khng th lm l#Tiu thu yt#H Tiu Thin ; Trnh Th Hu dch#Trnh Th Hu#43000#Vi?t#895.1#^214#^aH. #^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a272tr.^b20cm#Dch Trung Quc#242835#Vn hc hin i# Trung Quc#Tiu thuyt#Hng## 00568000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100130 00440020021000570030012000780070030000900060010001200140007001300190005001370820 00600142808000500148008000500153009001900158010000500177011001500182019001600197 013000700213020001700220020001100237020001200248039000600260#VV09.07527#VV09.075 28#VV09.07530#VV09.07529#Thin L Yn#Tui tr ca u u#Tiu thuyt#Thin L Yn ; Thanh Lan dch#Thanh Lan#64000#Vi?t#895.1#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#20 09#^a389tr.^b20cm#Dch Trung Quc#242836#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt #Hng## 00674000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100210 00440020020000650070043000850060016001280140007001440190005001510820004001568080 00500160008000500165009001900170010000500189011001500194019001000209013000700219 021010800226020001700334020000500351020001000356039000600366#VV09.07532#VV09.075 31#VV09.07533#VV09.07534#Fournier, Jean Louis#Ba i, mnh i u?#Jean Louis Fou rnier ; Phng Hng Minh dch#Phng Hng Minh#32000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2009#^a175tr.^b20cm#Dch Php#242837#Vit v nhng cu chuyn thng n gy vi hai cu con trai tt nguyn ca tc gi vi cht hi hc tru mn#Vn h c hin i#Php#Truyn k#Hng## 00444000000000253000450002600110000002600110001100100180002200200100004000300080 00500070018000580140007000760190005000830820010000888080005000980080005001030090 01900108010000500127011001500132013000700147020001700154020000900171020000400180 039000600184#VV09.07535#VV09.07536#Trnh Quang Khanh#Bin thc#Tp th#Trnh Qua ng Khanh#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a107tr.^b21cm# 242838#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00567000000000277000450002600110000002600110001100200160002200700240003800600160 00620140007000780190005000850820006000908080005000960080005001010090048001060100 00500154011001500159006001500174006000900189012003700198013000700235020001700242 020000900259020001500268039000600283#VV09.07537#VV09.07538#Con trai qu s#Dch: Hong Thu Ton..#Hong Thu Ton#31000#Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aLao ng^bTrung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2009#^a219tr.^b21cm#Phm Minh Tho#Hu Ngc#Kho t ng truyn c dn gian th gii#242839#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c tch# Hng## 00566000000000277000450002600110000002600110001100200170002200700230003900600150 00620140007000770190005000840820006000898080005000950080005001000090048001050100 00500153011001500158006001600173006000800189012003700197013000700234020001700241 020000900258020001500267039000600282#VV09.07539#VV09.07540#Bng hoa k diu#Dch : Nguyn Bch H..#Nguyn Bch H#31000#Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aTrung tm Vn ho Ngn ng ng Ty^bLao ng#2009#^a219tr.^b21cm#Hong Thu Ton#Kim Dao#Kho t ng truyn c dn gian th gii#242840#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c tch#H ng## 00559000000000277000450002600110000002600110001100200150002200700170003700600160 00540140007000700190005000770820006000828080005000880080005000930090048000980100 00500146011001500151006001500166006000900181012003700190013000700227020001700234 020000900251020001500260039000600275#VV09.07541#VV09.07542#Chic a thn#Dch: Hu Ngc..#Hong Thu Ton#31000#Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aLao ng^bTrung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2009#^a219tr.^b21cm#Nguyn Bch H#Hu Ngc#Kho tng truy n c dn gian th gii#242841#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c tch#Hng## 00562000000000277000450002600110000002600110001100200130002200700200003500600120 00550140007000670190005000740820006000798080005000850080005000900090048000950100 00500143011001500148006001500163006001500178012003700193013000700230020001700237 020000900254020001500263039000600278#VV09.07543#VV09.07544#Con dao thn#Dch: Th i B Tn..#Thi B Tn#31000#Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aLao ng^bTrung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2009#^a219tr.^b21cm#Phm Minh Tho#Phm Minh Hng#Kho tng t ruyn c dn gian th gii#242842#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c tch#Hng ## 00452000000000229000450002600110000002600110001100200130002201400070003501900050 00420820006000478080005000530080005000580090048000630100005001110110015001160120 03700131013000700168020001700175020000900192020001500201039000600216#VV09.07546# VV09.07545#Bn iu c#31000#Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aTrung tm Vn ho Ngn ng ng Ty^bLao ng#2009#^a218tr.^b21cm#Kho tng truyn c dn gian th gii#242 843#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c tch#Hng## 00419000000000229000450002600110000002600110001100200170002201400070003901900050 00460820006000518080005000570080005000620090011000670100005000780110015000830120 03700098013000700135020001700142020000900159020001500168039000600183#VV09.07547# VV09.07548#ng vua su mun#31000#Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a219tr. ^b21cm#Kho tng truyn c dn gian th gii#242844#Vn hc dn gian#Th gii#Tru yn c tch#Hng## 00611000000000289000450002600110000002600110001100200240002200700400004601400070 00860190005000930820006000988080005001040080005001090090011001140100005001250110 01500130012001600145001001100161005001000172005001100182013000700193021009300200 020000700293020000700300020000800307039000600315#VV09.07549#VV09.07550#257 mn n cho ma xun#B.s.: Thanh Bnh, Thanh Hi, Thanh Minh#28000#Vi?t#641.7#^214#^a H.#^aLao ng#2009#^a198tr.^b21cm#Mn n theo ma#Thanh Bnh#Thanh Hi#Thanh Min h#242845#Gii thiu 257 mn n cho ma h, hng dn chun b nguyn liu v cc h ch bin cc mn n#Nu n#Mn n#Ni tr#Hng## 00614000000000289000450002600110000002600110001100200220002200700400004401400070 00840190005000910820006000968080005001020080005001070090011001120100005001230110 01500128012001600143001001100159005001000170005001100180013000700191021009800198 020000700296020000700303020000800310039000600318#VV09.07551#VV09.07552#257 mn n cho ma h#B.s.: Thanh Bnh, Thanh Hi, Thanh Minh#28000#Vi?t#641.7#^214#^aH. #^aLao ng#2009#^a198tr.^b21cm#Mn n theo ma#Thanh Bnh#Thanh Hi#Thanh Minh# 242846#Gii thiu 257 mn n ngon cho ma h, hng dn cch chun b nguyn li u v ch bin cc mn n#Nu n#Mn n#Ni tr#Hng## 00672000000000289000450002600110000002600110001100200230002200700400004501400070 00850190005000920820006000978080005001030080005001080090011001130100005001240110 01500129012001600144001001100160005001000171005001100181013000700192021015500199 020000700354020000700361020000800368039000600376#VV09.07553#VV09.07554#257 mn n cho ma thu#B.s.: Thanh Bnh, Thanh Hi, Thanh Minh#33500#Vi?t#641.7#^214#^aH .#^aLao ng#2009#^a246tr.^b21cm#Mn n theo ma#Thanh Bnh#Thanh Hi#Thanh Minh #242847#Gii thiu thc n dinh dng cho ma thu v cch chun b nguyn liu, ch bin 257 mn n ngon trong ma thu nh: b p ti chin, b cun ci xanh. ..#Nu n#Mn n#Ni tr#Hng## 00673000000000289000450002600110000002600110001100200240002200700400004601400070 00860190005000930820006000988080005001040080005001090090011001140100005001250110 01500130012001600145001001100161005001000172005001100182013000700193021015500200 020000700355020000700362020000800369039000600377#VV09.07555#VV09.07556#257 mn n cho ma ng#B.s.: Thanh Bnh, Thanh Hi, Thanh Minh#25000#Vi?t#641.7#^214#^a H.#^aLao ng#2009#^a182tr.^b21cm#Mn n theo ma#Thanh Bnh#Thanh Hi#Thanh Min h#242848#Gii thiu thc n dinh dng cho ma ng v cch chun b nguyn li u, ch bin 257 mn n ngon trong ma ng nh c chin du vng, c tm bt rn ...#Nu n#Mn n#Ni tr#Hng## 00667000000000289000450002600110000002600110001100200330002200700140005501400070 00690190005000760820008000818080005000890080005000940090048000990100005001470110 01500152012002500167001000900192013000700201021011900208020001000327020000800337 020000800345020000700353020001100360039000600371#VV09.07557#VV09.07558#Nhng cu chuyn vn nhn ti t#Huyn Li b.s.#57000#Vi?t#951.092#^214#^aH.#^aTrung tm Vn ho Ngn ng ng Ty^bLao ng#2009#^a388tr.^b21cm#Kho tng d s Trung Hoa #Huyn Li#242849#Tp hp nhng mu chuyn v cc vn nhn, ti t tc l cc vn ngh s c danh vng c tnh trong dn gian Trung Quc#Danh nhn#Ngh s#Lch s #Ti t#Trung Quc#Hng## 00683000000000301000450002600110000002600110001100200250002200700320004701400070 00790190005000860820006000918080005000970080005001020090011001070100005001180110 01500123019000500138001001500143006001000158013000700168021015200175020000800327 020000700335020001100342020000900353020001300362039000600375#VV09.07560#VV09.075 59#Cm nang ph n hin i#Vng Ngc Hc ; Duyn Hi dch#40000#Vi?t#646.7#^2 14#^aH.#^aLao ng#2009#^a291tr.^b21cm#Dch#Vng Ngc Hc#Duyn Hi#242850#Gii thiu nhng kinh nghim lm p cho ph n hin i, nhng kin thc v m phm , thm m v cch trang im lm p, trang phc, thc n gim cn#Lm p#Ph n#Thi trang#B quyt#Sch tra cu#Hng## 00634000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200170003300300230 00500070037000730140007001100190005001170820006001228080005001280080005001330090 01100138010000500149011001500154019000500169001000900174006000900183006001000192 013000700202021010400209020000700313020000600320039000600326#VV09.07561#VV09.075 63#VV09.07562#o l lm ngi#L l nh, tr tu ln#Lu Dip ; Dch: Kin Vn, Tiu Hng#28000#Vi?t#158.1#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a192tr.^b20cm#Dch#Lu D ip#Kin Vn#Tiu Hng#242851#Nhng kinh nghim tm l gip con ngi sng lc q uan, thch ng vi mi hon cnh v d thnh cng hn#Tm l#Ngi#Hng## 00672000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200490003300700180 00820140007001000190005001070820006001128080005001180080005001230090011001280100 00500139011001500144001001300159013000700172021019400179020000800373020001000381 020000900391039000600400#VV09.07564#VV09.07565#VV09.07566#Nhng trn nh ni ti ng trong lch s Vit Nam#Dip Nh Anh b.s.#37000#Vi?t#959.7#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a246tr.^b21cm#Dip Nh Anh#242852#Ti hin 13 trn nh ni ting, ti u biu trong lch s u tranh gii phng dn tc, t trn Bch ng nm 938 n h ui qun xm lc Nam Hn n cuc tng tin cng v ni dy ma xun 1975#L ch s#Trn nh#Vit Nam#Hng## 00637000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200410003300700240 00740140007000980190005001050820004001108080005001140080005001190090011001240100 00500135011001500140001001200155005001100167013000700178021013400185020001900319 020000400338020001100342039000600353#VV09.07567#VV09.07568#VV09.07569#Xy nh v phong thu trang tr ni tht#L Mai Khoa, Trung Qun#30000#Vi?t#747#^214#^aH. #^aLao ng#2009#^a196tr.^b20cm#L Mai Khoa#Trung Qun#242853#S lc v phong t hu, lun v np m ng hnh, qui s. Ni tht, p dng phong thu cho cn nh. Nhng iu cm k trong phong thu#Trang tr ni tht#Nh#Phong thu#Hng## 00699000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200130003300300500 00460070014000960190005001100820004001158080005001190080005001240090011001290100 00500140011001500145001001400160013000700174021017800181020000800359020000800367 020000800375020000900383020001100392039000600403#VV09.07570#VV09.07571#VV09.0757 2#Phan tc ph#Gia ph h Phan S Tu V - Thanh Thu - Ph Th#Trn Xun t#V i?t#929#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a207tr.^b21cm#Trn Xun t#242854#Ghi chp l i qu trnh phn u, tn ti v pht trin ca dng h Phan S Tu V. Ton b gia ph 8 i ca h Phan, t t h Phan Qu Cng (1788) Tu V, Thanh Thu, Ph Th#Gia ph#Gia tc#Ph Th#Vit Nam#H Phan S#Hng## 00911000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200290003300301330 00620070017001950190005002120820007002178080005002240080005002290090011002340100 00500245011001500250001001700265015010600282013000700388021012900395020001000524 020001400534020000900548020000900557020001600566020000900582039000600591#VV09.07 574#VV09.07575#VV09.07573#Bo v ngi lao ng di tr#Tp hp cc vn kin quan trng ca quc t, khu vc ASEAN v ca Vit Nam lin quan n v th v vic b o v ngi lao ng di tr#Nguyn ng Dung#Vi?t#344.01#^214#^aH.#^aLao ng#20 09#^a352tr.^b24cm#Nguyn ng Dung#TTS ghi: Trung tm Nghin cu quyn con ng i - quyn cng dn. Thuc khoa Lut, i hc Quc gia H Ni#242855#Gm cc vn kin quan trng ca quc t, khu vc ASEAN v ca Vit Nam lin quan n v th v vic bo v ngi lao ng di tr#Php lut#Lut lao ng#Th gii#Vit Nam#L ao ng di tr#Vn kin#Hng## 00465000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200090003300300120 00420070015000540140007000690190005000760820011000818080005000920080005000970090 01100102010000500113011001500118001001500133013000700148020001700155020000900172 020001200181039000600193#VV09.07576#VV09.07577#VV09.07578#Ging t#Tiu thuyt#V Trng Phng#49000#Vi?t#895.922332#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a383tr.^b21cm#V Trng Phng#242856#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Hng## 00459000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200180 00410030012000590070008000710140007000790190005000860820010000918080005001010080 00500106009001100111010000500122011001500127013000700142020001700149020000900166 020001200175039000600187#VV09.07579#VV09.07581#VV09.07580#Chu Lai#Ba ln v mt ln#Tiu thuyt#Chu Lai#45000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a343tr. ^b21cm#242857#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Hng## 00455000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200140 00410030012000550070008000670140007000750190005000820820010000878080005000970080 00500102009001100107010000500118011001500123013000700138020001700145020000900162 020001200171039000600183#VV09.07582#VV09.07583#VV09.07584#Chu Lai#Ngi im lng# Tiu thuyt#Chu Lai#69000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a538tr.^b21 cm#242858#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Hng## 00459000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200180 00410030012000590070008000710140007000790190005000860820010000918080005001010080 00500106009001100111010000500122011001500127013000700142020001700149020000900166 020001200175039000600187#VV09.07585#VV09.07587#VV09.07586#Chu Lai#Vng trn bi bc#Tiu thuyt#Chu Lai#45000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a351tr. ^b21cm#242859#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Hng## 00495000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200090 00500030012000590070016000710140007000870190005000940820007000998080005001060080 00500111009004800116010000500164011001500169013000700184020001600191020000400207 020001200211039000600223#VV09.07588#VV09.07590#VV09.07589#Goc-ki, Mc-xim#Ngi m#Tiu thuyt#Mc-xim Goc-ki#62000#Vi?t#891.73#^214#^aH.#^aLao ng^bTrung t m Vn ho Ngn ng ng Ty#2009#^a437tr.^b21cm#242860#Vn hc cn i#Nga#Tiu thuyt#Hng## 00776000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100200003300200190 00530030007000720070027000790140007001060190005001130820006001188080005001240080 00500129009004800134010000500182011001500187005000800202013000700210005001200217 02101120022902000170034102000090035802000090036702000090037602000400038502000070 0425039000600432#VV09.07591#VV09.07592#VV09.07593#Thch N Diu Khng#ng thi n sen n#Hi k#B.s.: L Ngn, H c Hoi#33000#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aLao n g^bTrung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2009#^a191tr.^b21cm#L Ngn#242861#H c Hoi#Hi k v gia tc dng h v cuc sng t tha thiu nin n khi vo tu c a Pht ca s b Thch n Diu Khng#Vn hc hin i#Cuc i#o Pht#Vit Na m#Diu Khng, nh s, 1905-1997, Vit Nam#Hi k#Hng## 00545000000000301000450002600110000002600110001100200100002200300040003200700380 00360140007000740190005000810820012000868080005000980080005001030090011001080100 00500119011001500124005001400139005001000153005001000163005001700173005001000190 013000700200020001700207020000900224020000400233039000600237#VV09.07594#VV09.075 95#87 v ti#Th#Nguyn Vn An, Tng Bch, Trn Bnh..#35000#Vi?t#895.9221408#^ 214#^aH.#^aLao ng#2009#^a207tr.^b21cm#Nguyn Vn An#Tng Bch#Trn Bnh#Nguyn Thanh Cao#Hong Ct#242862#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00479000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200160003900300100 00550070017000650140007000820190005000890820010000948080005001040080005001090090 04800114010000500162011001500167013000700182020001700189020000900206020000400215 039000600219#VV09.07596#VV09.07597#V Th Thu Trang#Khong tri xa#Th tuyn#V Th Thu Trang#54000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aLao ng^bTrung tm Vn ho Ng n ng ng Ty#2009#^a248tr.^b21cm#242863#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00546000000000289000450002600110000002600110001100100090002200200150003100300170 00460070028000630140007000910190005000980820007001038080005001100080005001150090 04800120010000500168011001500173019000900188006001200197013000700209020001600216 020000900232020000400241020000500245039000600250#VV09.07598#VV09.07599#N. Gogol# Quan thanh tra#Hi kch nm hi#N. Gogol ; V c Phc dch#23000#Vi?t#891.72#^ 214#^aH.#^aLao ng^bTrung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2009#^a147tr.^b21cm#Dc h Nga#V c Phc#242864#Vn hc cn i#Hi kch#Nga#Kch#Hng## 00799000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100150 00440020051000590030015001100070038001250140007001630190005001700820010001758080 00500185008000500190009001100195010000500206011001500211019001600226006001600242 01300070025802101660026502000100043102000060044102000090044702000110045603900060 0467#VV09.07600#VV09.07603#VV09.07602#VV09.07601#L Nguyn Sinh#Gi pht cui c ng ca 9 v nguyn soi Trung Quc#Sch tham kho#L Nguyn Sinh ; Nguyn Gia Li nh dch#45000#Vi?t#951.06092#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a335tr.^b21cm#Dch Trun g Quc#Nguyn Gia Linh#242865# cp n cuc sng ca nhng v tng lp quc n y trong giy pht lm chung - thi im bc l r c tnh c o v th gii n i tm ca nhng con ngi phi phm#Danh nhn#Tng#Qun i#Trung Quc#Hng## 00994000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200630 00440070042001070140008001490190005001570820009001628080005001710080018001760090 01100194010000500205011003400210005001100244005001300255005001400268005001400282 00500150029601501060031101300070041702101570042402000080058102000210058902000110 0610020001700621039000600638#VV09.07605#VV09.07607#VV09.07606#VV09.07604#Cn c Thnh on Si Gn - Gia nh thi chng M (1960-1975)#V Ngc An, L Minh Chu , Tng Anh Dng..#160000#Vi?t#959.7043#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^ a668tr., 16tr. bn , nh^b24cm#V Ngc An#L Minh Chu#Tng Anh Dng#Phan Anh in#Hong Ngc Hp#TTS ghi: on Thanh nin Cng sn H Ch Minh. Thnh ph H Ch Minh. Cu lc b Truyn thng Thnh on#242866#Ghi li qu trnh hnh thn h pht trin, hot ng, nhng k nim, nhng con ngi anh hng ca Thnh on vng B, tc l cn c khng chin thi chng M#Lch s#Khng chin chng M#T hnh on#T.p. H Ch Minh#Hng## 00585000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100080 00440020023000520030088000750070008001630140008001710190005001790820010001848080 00500194008001800199009001100217010000500228011001500233013000700248020001700255 020000900272020002000281039000600301#VV09.07608#VV09.07611#VV09.07610#VV09.07609 #Hu Mai#Khng phi huyn thoi#Tiu thuyt lch s u tin v i tng V Ngu yn Gip trong chin dch in Bin Ph#Hu Mai#120000#Vi?t#895.92234#^214#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a569tr.^b24cm#242867#Vn hc hin i#Vit Nam#Ti u thuyt lch s#Hng## 00533000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200200 00490070055000690140007001240190005001310820006001368080005001420080009001470090 01900156010000500175011001500180006001000195006000900205006001000214013000700224 020000900231020000900240039000600249#VV09.07612#VV09.07614#VV09.07613#H Vn Ni n Ph#Thm ngt hng lan#H Vn Nin Ph ; Dch: Kin Chu, Nh Thu, Hnh oan #72000#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a603tr.^b21cm#Kin Ch u#Nh Thu#Hnh oan#242868#o Pht#Tn gio#Hng## 00516000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100130 00440020012000570070033000690140007001020190005001090820004001148080005001180080 00500123009001000128010000500138011001500143019000900158006001400167013000700181 020001700188020000300205020001200208039000600220#VV09.07615#VV09.07616#VV09.0761 7#VV09.07618#Auster, Paul#Moon palace#Paul Auster ; Cao Vit Dng dch#78000#Vi ?t#813#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a486tr.^b21cm#Dch Anh#Cao Vit Dng#242869#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Hng## 00513000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100140 00440020019000580070028000770140007001050190005001120820004001178080005001210080 00500126009001000131010000500141011001500146019000900161006000800170013000700178 020001700185020000300202020001200205039000600217#VV09.07621#VV09.07622#VV09.0761 9#VV09.07620#Coben, Harlan#Ngi hng tr li#Harlan Coben ; Ngc T dch#86000 #Vi?t#813#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a539tr.^b21cm#Dch Anh#Ngc T#242870#Vn h c hin i#M#Tiu thuyt#Hng## 00464000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200220 00420030012000640070009000760140007000850190005000920820010000978080005001070080 00500112009001000117010000500127011001500132013000700147020001700154020000900171 020001200180039000600192#VV09.07623#VV09.07624#VV09.07625#L Th #Ngi ngoi h nh tinh#Tiu thuyt#L Th #95000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a5 03tr.^b21cm#242871#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Hng## 00514000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100160 00440020005000600070034000650140007000990190005001060820004001118080005001150080 00500120009001000125010000500135011001500140019001000155006001200165013000700177 020001700184020000500201020001200206039000600218#VV09.07626#VV09.07627#VV09.0762 9#VV09.07628#Werber, Bernard#Kin#Bernard Werber ; L Thu Hng dch#72000#Vi?t# 844#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a451tr.^b21cm#Dch Php#L Thu Hng#242872#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#Hng## 00761000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100150 00440020036000590030007000950070008001020140007001100190005001170820009001228080 00500131008001800136009001100154010000500165011001500170005000800185013000700193 02000170020002000230021703900060024002101650024602000080041102000090041902000070 0428#VV09.07630#VV09.07633#VV09.07632#VV09.07631#V Nguyn Gip#Nhng nm thng khng th no quyn#Hi c#Hu Mai#66000#Vi?t#959.7041#^214#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2009#^a431tr.^b20cm#Hu Mai#242873#Vn hc hin i#Khng chin chng Php#Hng#Hi k v s lnh o ti tnh ca Trung ng ng cng sn Vit Nam, ng u l H Ch Minh trong thi k u mi ginh c chnh quyn v khng c hin chng Php#Lch s#Vit Nam#Hi k## 00861000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820009000458080005000540020025000590070067000840220004001512210063001550050 01400218005001400232005002100246005001300267008001800280009001100298010000500309 01100150031402101210032902000170045002000210046702000090048802000130049703900060 0510013000700516#VV09.07634#VV09.07636#VV09.07635#65000#Vi?t#959.7043#^214#Hi p lch s Vit Nam#B.s.: Trn Nam Tin (ch.b.), Lu Vn Quyt, Nguyn Th Mai Hng..#T.9#T xun Mu Thn (1968) n chin dch H Ch Minh (1965-1975)#Trn Nam Tin#Lu Vn Quyt#Nguyn Th Mai Hng#L Th Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tr#2009#^a447tr.^b20cm#Gm 100 cu hi v gii p v lch s Vit Nam giai on t Xun Mu Thn (1968) n chin dch H Ch Minh (1965-1975)#Lch s hin i#Khng chin chng M#Vit Nam#Sch hi p#Hng#242874## 00475000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200150 00470030019000620070014000810140007000950190005001020820011001078080005001180080 00500123009001000128010000500138011001500143013000700158020001700165020000900182 020001200191039000600203#VV09.07637#VV09.07638#VV09.07639#o Phan Long#o Qun h Giao#Truyn chi c vt#o Phan Long#47000#Vi?t#895.922334#^214#^aH.#^aVn h c#2009#^a299tr.^b21cm#242875#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Hng## 00736000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200460 00440070011000900140007001010190005001080820014001138080005001270080005001320090 01000137010000500147011001500152013000700167021019500174020001900369020001600388 020001700404020001000421020000900431039000600440#VV09.07640#VV09.07642#VV09.0764 1#Phng Lu#V mt nn l lun vn hc dn tc - hin i#Phng Lu#52000#Vi? t#895.922090034#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a327tr.^b21cm#242876#Gm cc bi vit ph bnh vn hc v l lun vn hc dn tc hin i; Nhng trn tr tin bc c a l lun vn hc giai on 1975-1985 v my chc nm pht trin ca l lun v n hc Vit Nam...#Nghin cu vn hc#L lun vn hc#Vn hc hin i#Th k 20# Vit Nam#Hng## 00633000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200250 00490070016000740140007000900190005000970820009001028080005001110080005001160090 01000121010000500131011001500136013000700151004001300158021014200171020001700313 020000900330020001000339039000600349#VV09.07643#VV09.07645#VV09.07644#L Th Th i Ho#Caf vi ngi ni ting#L Th Thi Ho#56000#Vi?t#895.9228#^214#^aH.#^a Vn hc#2009#^a366tr.^b21cm#242877#In ln th 1#Gm nhng bi vit tr chuyn v cc lnh vc in nh, vn ho, th ca, m thut vi cc nhn vt ni ting tro ng cc lnh vc Vit Nam#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu lun#Hng## 00526000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100160 00440020019000600070033000790140007001120190005001190820004001248080005001280080 00500133009001000138010000500148011001500153019001000168006001100178013000700189 020001700196039000600213020000500219020001200224#VV09.07646#VV09.07647#VV09.0764 9#VV09.07648#Nothomb, Amlie#Hi c k st nhn#Amlie Nothomb ; Bng Quang dch #44000#Vi?t#840#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a275tr.^b21cm#Dch Php#Bng Quang#24 2878#Vn hc hin i#Hng#Php#Tiu thuyt## 00518000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100100 00440020009000540070034000630140007000970190005001040820004001098080005001130080 00500118009001000123010000500133011001500138019001000153006001800163013000700181 020001700188020000500205020001200210039000600222#VV09.07650#VV09.07651#VV09.0765 3#VV09.07652#L, Linda#Vu khng#Linda L ; Nguyn Khnh Long dch#40000#Vi?t#84 3#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a244tr.^b20cm#Dch Php#Nguyn Khnh Long#242879#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#Hng## 00517000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100170 00440020016000610070032000770140007001090190005001160820004001218080005001250080 00500130009001000135010000500145011001500150019000800165006000900173013000700182 020001700189020000300206020001200209039000600221#VV09.07654#VV09.07655#VV09.0765 7#VV09.07656#Babbitt, Natalie#Nh Tuck bt t#Natalie Babbitt ; an Linh dch#32 000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a175tr.^b20cm#Dch M#an Linh#242880#V n hc hin i#M#Tiu thuyt#Hng## 00495000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100210003300200270 00540030016000810070021000970140007001180190005001250820009001308080005001390080 00500144009001000149010000500159011001500164013000700179020001700186020000900203 020001200212039000500224#VV09.07658#VV09.07660#VV09.07659#Quan Nam Trng nh#R o t lng qun ca tri#Tp truyn ngn#Quan Nam Trng nh#32000#Vi?t#895.9 223#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a210tr.^b21cm#242881#Vn hc hin i#Vit Nam#Tru yn ngn#TVn## 00466000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200250 00440030010000690070011000790140007000900190005000970820010001028080005001120080 00500117009001000122010000500132011001500137013000700152020001700159020000900176 020001000185039000500195#VV09.07661#VV09.07662#VV09.07663#Lu Sn T#ng ti n hng ma xun#Trng ca#Lu Sn T#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#200 9#^a111tr.^b21cm#242882#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#TVn## 00426000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200200003300300040 00530070011000570140007000680190005000750820010000808080005000900080005000950090 01000100010000500110011001500115013000700130020001700137020000900154020000400163 039000500167#VV09.07664#VV09.07665#Quang Hoi#Chp la ng cong#Th#Quang Hoi #45000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a139tr.^b21cm#242883#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#TVn## 00446000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200210003300300230 00540070011000770140007000880190005000950820010001008080005001100080005001150090 01000120010000500130011001400135013000700149020001800156020000900174020000400183 039000500187#VV09.07666#VV09.07667#L Huy Ho#Tri t trong nh#Th vit cho thiu nhi#L Huy Ho#30000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a68tr.^b21c m#242884#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#TVn## 00612000000000301000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020015000340030013000490070050000620220005001120050008001170050014001250080 01800139009001100157010000500168011001500173012004000188019001600228020001800244 020001100262020001300273039000500286006001200291013000700303#VV09.07668#Vi?t#895 .1#^214#14000#Anh hng v l#Truyn tranh#C Long ; Tranh: M Vinh Thnh ; Tuy t Nhung dch#T.33#C Long#M Vinh Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a134t r.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#TVn#Tuyt Nhung#242885## 00624000000000301000450002600110000002000180001102000110002902000130004003900050 00530140007000580190005000650820006000708080005000760020017000810030013000980070 06200111022000400173005000900177005001500186006000900201008001800210009001100228 010000500239011001500244012004000259019001600299013000700315#VV09.07669#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Tvn#15000#Vi?t#895.1#^214#Anh hng x iu#T ranh truyn#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: Khu Phc Long ; Hi ng dch#T.7#Ki m Dung#Khu Phc Long#Hi ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a143tr.^b20cm# Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#242886## 00621000000000301000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020012000340030013000460070063000590220004001220050009001260050016001350060 00900151008001800160009001100178010000500189011001500194012004000209019001600249 020001800265020001100283020001300294039000500307013000700312#VV09.07670#Vi?t#895 .1#^214#15000#Lc nh k#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: T Ki m Kiu ; Hi ng dch#T.8#Kim Dung#T Kim Kiu#Hi ng#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2009#^a136tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#TVn#242887## 00645000000000301000450002600110000000600190001101900050003001900160003508200060 00518080005000570140007000620020020000690030013000890070058001020220004001600050 01600164005001500180008001800195009001100213010000500224011001500229012004000244 020001800284020001100302020001300313039001000326013000700336#VV09.07671#Nhm Mai Hoa Trang#Vi?t#Dch Trung Quc#895.1#^214#12500#Tn tc long h mn#Truyn tra nh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.9#Hong Ngc Lang #Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a119tr.^b20cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Thanh Vn#242 888## 00641000000000301000450002600110000001900050001101900160001600600190003208200060 00518080005000570140007000620020020000690030013000890070058001020220005001600050 01600165005001500181008001800196009001100214010000500225011001500230012004000245 020001800285020001100303020001300314039000500327013000700332#VV09.07672#Vi?t#Dc h Trung Quc#Nhm Mai Hoa Trang#895.1#^214#12500#Tn tc long h mn#Truyn tra nh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.10#Hong Ngc Lan g#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a119tr.^b20cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#TVn#242889# # 00434000000000241000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020022000340220004000562210010000600080018000700090011000880100005000990110 01400104012003500118013000700153020001100160020000700171020000900178039000500187 #VV09.07673#8500#Vi?t#372.21#^214#B tp tnh v t mu#T.1#Tp t s#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a23tr.^b20cm#Dnh cho tui mu gio v tiu hc#242890 #Tp t ch#Ch s#Mu gio#Tvn## 00440000000000241000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020022000340220004000562210016000600080018000760090011000940100005001050110 01400110012003500124013000700159020001100166020000700177020000900184039000500193 #VV09.07674#8500#Vi?t#372.21#^214#B tp tnh v t mu#T.2#m v lm tnh#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a23tr.^b20cm#Dnh cho tui mu gio v tiu hc# 242891#Tp t ch#Ch s#Mu gio#TVn## 00442000000000241000450002600110000001900050001108200070001680800050002301400060 00280020022000340220004000562210018000600080018000780090011000960100005001070110 01400112012003500126013000700161020001100168020000700179020000900186039000500195 #VV09.07675#Vi?t#372.21#^214#8500#B tp tnh v t mu#T.3#T s v lm tnh#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a23tr.^b20cm#Dnh cho tui mu gio v tiu h c#242892#Tp t ch#Ch s#Mu gio#Tvn## 00721000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010010000460020041000560030012000970070015001090220005001240080 01800129009001100147010000500158011001500163021018300178020000700361020000700368 039000500375013000700380005001000387020000700397020001500404#VV09.07676#VV09.076 77#20000#Vi?t#793.74#^214#Nguyn T#Nhng cu ho hng dnh cho thiu nhi#IQ tho vt#Nguyn T b.s.#T.11#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a134tr.^b20cm#T p hp nhng cu gm nhiu th loi, c hoch nh nhm pht trin kh nng suy ngh logic, vi cc s , minh ha, gi , p n gip bn c th t nh gi kh nng ca mnh#T duy#Cu #TVn#242893#Nguyn T#Tr em#Tr thng minh# # 00793000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200240 00490070047000730060011001200060011001310140007001420190005001490820006001548080 00500160008000900165009001900174010000500193011001400198015004000212013000700252 021017600259020000900435020001100444020000800455020001100463039000500474#VV09.07 678#VV09.07679#VV09.07680#Sogyal Rinpoche#Thin ch v qun tng#Sogyal Rinpoch e ; Dch: Trng Tm, Thanh Long#Trng Tm#Thanh Long#17000#Vi?t#294.3#^214#^a C Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a93tr.^b20cm#Tn tc gi ngoi ba: Sogyal Kim P oche#242894#Bao gm nhng bi vit di gc o Pht v trng thi thay i, nng lc tm i bi, b quyt thnh binh, nhng ch dn lc hp hi, t th khi mt, s tan r bn trong...#o Pht#Php thin#Php tu#Qun tng#TVn## 00785000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200190 00490070047000680060011001150060011001260140007001370190005001440820006001498080 00500155008000900160009001900169010000500188011001400193015004000207013000700247 021019800254020000900452020000800461020000900469039000500478#VV09.07681#VV09.076 82#VV09.07683#Sogyal Rinpoche#Khi nim tm thc#Sogyal Rinpoche ; Dch: Trng Tm, Thanh Long#Trng Tm#Thanh Long#15000#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Ph ng ng#2009#^a84tr.^b20cm#Tn tc gi ngoi ba: Sogyal Kim Poche#242895#Bao g m nhng bi vit di gc o Pht v tm thc: tin trnh trong t tng v cm xc trong i sng hng ngy, nng lc k lc, kho tng tu gic, gio l t r tu, s dung ho tnh gic,..#o Pht#Php tu#Tm thc#Tvn## 00787000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200170 00490070047000660060011001130060011001240140007001350190005001420820006001478080 00500153008000900158009001900167010000500186011001400191015008000205013000700285 021016200292020000900454020000800463020000900471039000500480#VV09.07684#VV09.076 86#VV09.07685#Sogyal Rinpoche#Cnh gii t th#Sogyal Rinpoche ; Dch: Trng T m, Thanh Long#Trng Tm#Thanh Long#16500#Vi?t#249.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phn g ng#2009#^a90tr.^b20cm#Tn sch ngoi ba: Cnh gii t th. - Tn tc gi ng oi ba: Sogyal Kim Poche#242896#Nghin cu cc ci gii, cc giai on ca vng lun hi c bit ch trng n vic gii thot khi vng sinh t lun hi i vi ngi hp hi v ngi cht#o Pht#Gio l#Pht hc#Tvn## 00458000000000229000450002600110000002600110001100200350002201900050005708200060 00628080005000680080009000730090019000820100005001010110014001060130007001200210 06600127020000800193020000400201020001100205020000700216039000500223#VV09.07687# VV09.07688#Spring and summer new fashion 2009#Vi?t#746.9#^214#^aC Mau#^aNxb. Ph ng ng#2009#^a48tr.^b26cm#242897#Gii thiu b su tp qun o, vy thi tran g xun h dnh cho n#Qun o#Vy#Thi trang#Ph n#Tvn## 00553000000000289000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330010010000380020015000480290014000630070010000770220005000870080009000920090 01900101010000500120011001400125013000700139005001000146021007200156020000800228 020000400236020001100240020000700251039000500258#VV09.07690#VV09.07689#Vi?t#746. 9#^214#Minh Chu#Thi trang tr#Young fashion#Minh Chu#T.13#^aC Mau#^aNxb. Ph ng ng#2009#^a48tr.^b21cm#242898#Minh Chu#Gii thiu b su tp o, vy thi trang dnh cho cc bn n thanh nin#Qun o#Vy#Thi trang#Ph n#TVn## 00550000000000289000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330010010000380020015000480290014000630070010000770220005000870080009000920090 01900101010000500120011001400125013000700139005001000146021006900156020000800225 020000400233020001100237020000700248039000500255#VV09.07691#VV09.07692#Vi?t#746. 9#^214#Minh Chu#Thi trang tr#Young fashion#Minh Chu#T.14#^aC Mau#^aNxb. Ph ng ng#2009#^a48tr.^b21cm#242899#Minh Chu#Gii thiu b su tp o, vy thi trang dnh cho cc bn thanh nin#Qun o#Vy#Thi trang#Ph n#Tvn## 00476000000000241000450002600110000002600110001100100140002200200370003600700390 00730140007001120190005001190820004001248080005001280080009001330090019001420100 00500161011001500166013000700181006001900188020000900207020001200216039000600228 #VV09.07693#VV09.07694#Leclerc, loi#Gp g c KiT phc sinh ti Galil#loi L eclerc ; Nhm anh em Lt dch#12000#Vi?t#266#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng n g#2009#^a104tr.^b20cm#242900#Nhm anh em Lt#o Kit#Truyn gio#Thanh## 00703000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200400003500300450 00750070029001200140007001490190005001560820004001618080005001650080009001700090 01900179010000500198011001500203006001100218013000700229021017100236020001500407 020000900422039000600431#VV09.07696#VV09.07695#Grn, Anselm#Hy m gic quan ca bn cho Thin Cha#Vi nhng suy nim ca Maria Madalena Robben#nelm Grn ; Tr n Thit dch#27500#Vi?t#230#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a210tr.^b20 cm#Trn Thit#242901#Gm nhng bi ging, bi vit v Thin cha; Hnh nh ca T hin cha v bn thn, kinh nghim v Thin cha, phng nh, kht vng, s sng nhm gic ng v o Thin cha#o Thin cha#Gic ng#Thanh## 00476000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200160003400300230 00500070031000730140007001040190005001110820006001168080005001220080009001270090 01900136010000500155011001500160006001200175013000700187020000900194020001300203 039000600216#VV09.07698#VV09.07697#Shaseki-shu#Gp nht ct #Tuyn tp Thin t ruyn#Shaseki-shu ; V Th Ngc dch#19000#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Ph ng ng#2009#^a143tr.^b20cm#V Th Ngc#242902#o Pht#Thin truyn#Thanh## 00608000000000265000450002600110000002600110001100100210002200200230004300700510 00660140007001170190005001240820006001298080005001350080009001400090019001490100 00500168011001500173006001000188006001100198013000700209021010500216020000900321 020000600330039000600336#VV09.07699#VV09.07700#Lama Gendun Rinpoche#o Pht vi con ngi#Lama Gendun Rinpoche ; Dch: Hong Yn, Trng Tm#29000#Vi?t#294.3# ^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a167tr.^b20cm#Hong Yn#Trng Tm#242903 #a ra nhng quan nim v con ngi; rn luyn ci tm; tnh yu v hn nhn d i gc nhn ca Pht gio#o Pht#Ngi#Thanh## 00676000000000277000450002600110000002600110001100100110002200200300003300700410 00630140007001040190005001110820006001168080005001220080009001270090019001360100 00500155011001500160006001000175006001100185013000700196021016300203020000900366 020000800375020000900383039000600392#VV09.07701#VV09.07702#Ajahn Chah#Pht gio v chn l gic ng#Ajahn Chah ; Dch: Hong Yn, Trng Tm#33000#Vi?t#294.3#^ 214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a189tr.^b20cm#Hong Yn#Trng Tm#242904# Khi nim tn gio ni chung. Phn tch bn chn l ca Pht gio. Mi quan h b in chng gia tn gio v khoa hc. Bn cht v cc ng gic ng trong o Ph t#o Pht#Chn l#Gic ng#Thanh## 00609000000000265000450002600110000002600110001100100180002200200210004000300280 00610070040000890140007001290190005001360820004001418080005001450080009001500090 01900159010000500178011001500183006001600198013000700214021008800221020001500309 020001300324039000600337#VV09.07703#VV09.07704#Mello, Anthony De#Ting gi yu t hng#30 bi suy nim cho 30 ngy#Anthony De Mello ; ng Xun Thnh dch#12000 #Vi?t#242#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a158tr.^b20cm#ng Xun Thnh#2 42905#Tp hp 30 bi suy nim cho 30 ngy cu nguyn dnh cho nhng ngi theo o Thin cha#o Thin cha#Bi suy nim#Thanh## 00746000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200180003300700380 00510140007000890010022000960190005001180820004001238080005001270080009001320090 01900141010000500160011001400165006001000179013000700189021022800196020001000424 020001500434020001300449039000600462#VV09.07706#VV09.07705#VV09.07707#Yu mn H i Thnh#Raniero Cantalamessa ; Ngc nh dch#12000#Cantalamessa, Raniero#Vi?t# 280#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a94tr.^b20cm#Ngc nh#242906#Gm bn bi suy nim trc cc bc thuc ph Gio hong ma vng nm 2003. Cc bi u c trch trong thnh kinh v th gi gio on phs v chim ngng Hi thn h di bn hnh nh to nh, thn th, tn nng v hin mu#Hi thnh#o Thin cha#Bi suy nim#Thanh## 00746000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200230003300700440 00560140007001000010016001070190005001230820006001288080005001340080009001390090 01900148010000500167011001500172006001100187006000800198013000700206021021100213 020000900424020000800433020000900441039000600450#VV09.07708#VV09.07709#VV09.0771 0#o Pht trong vn ho#Sogyal Rinpoche ; Dch: Thanh Long, Min V#29000#Sogy al Rinpoche#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a174tr.^b20cm#Than h Long#Min V#242907#Quan nim v vn hc Pht, o Pht trong i sng x h i, trong vn ho Vit Nam: Nhn thc v o Pht cng nhng phng php th hi n trong i sng vn ho. o Pht vi tui tr, vi thanh nin hin nay#o Ph t#Vn ho#Vit Nam#Thanh## 00370000000000217000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020020000340220004000540080009000580090019000670100005000860110014000910130 00700105020000900112020001100121020001400132039000600146#VV09.07711#7900#Vi?t#3 72.21#^214#B t mu siu nhn#T.1#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a15tr.^b24c m#242908#M thut#Tp t mu#Sch mu gio#Thanh## 00370000000000217000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020020000340220004000540080009000580090019000670100005000860110014000910130 00700105020000900112020001100121020001400132039000600146#VV09.07712#7900#Vi?t#3 72.21#^214#B t mu siu nhn#T.2#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a16tr.^b24c m#242909#M thut#Tp t mu#Sch mu gio#Thanh## 00370000000000217000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020020000340220004000540080009000580090019000670100005000860110014000910130 00700105020000900112020001100121020001400132039000600146#VV09.07713#7900#Vi?t#3 72.21#^214#B t mu siu nhn#T.3#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a15tr.^b24c m#242910#M thut#Tp t mu#Sch mu gio#Thanh## 00370000000000217000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020020000340220004000540080009000580090019000670100005000860110014000910130 00700105020000900112020001100121020001400132039000600146#VV09.07714#7900#Vi?t#3 72.21#^214#B t mu siu nhn#T.4#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a16tr.^b24c m#242911#M thut#Tp t mu#Sch mu gio#Thanh## 00370000000000217000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020020000340220004000540080009000580090019000670100005000860110014000910130 00700105020000900112020001100121020001400132039000600146#VV09.07715#7900#Vi?t#3 72.21#^214#B t mu siu nhn#T.5#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a16tr.^b24c m#242912#M thut#Tp t mu#Sch mu gio#Thanh## 00370000000000217000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020020000340220004000540080009000580090019000670100005000860110014000910130 00700105020000900112020001100121020001400132039000600146#VV09.07716#7900#Vi?t#3 72.21#^214#B t mu siu nhn#T.6#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a16tr.^b24c m#242913#M thut#Tp t mu#Sch mu gio#Thanh## 00370000000000217000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020020000340220004000540080009000580090019000670100005000860110014000910130 00700105020000900112020001100121020001400132039000600146#VV09.07717#7900#Vi?t#3 72.21#^214#B t mu siu nhn#T.7#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a16tr.^b24c m#242914#M thut#Tp t mu#Sch mu gio#Thanh## 00370000000000217000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020020000340220004000540080009000580090019000670100005000860110014000910130 00700105020000900112020001100121020001400132039000600146#VV09.07718#7900#Vi?t#3 72.21#^214#B t mu siu nhn#T.8#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a16tr.^b24c m#242915#M thut#Tp t mu#Sch mu gio#Thanh## 00370000000000217000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020020000340220004000540080009000580090019000670100005000860110014000910130 00700105020000900112020001100121020001400132039000600146#VV09.07719#7900#Vi?t#3 72.21#^214#B t mu siu nhn#T.9#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a16tr.^b24c m#242916#M thut#Tp t mu#Sch mu gio#Thanh## 00371000000000217000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020020000340220005000540080009000590090019000680100005000870110014000920130 00700106020000900113020001100122020001400133039000600147#VV09.07720#7900#Vi?t#3 72.21#^214#B t mu siu nhn#T.10#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a16tr.^b24 cm#242917#M thut#Tp t mu#Sch mu gio#Thanh## 00719000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010013000560020029000690070013000980220004001110080 00900115009001900124010000500143011001500148013000700163005001300170020000800183 020001700191020000800208039000600216021020700222#VV09.07721#VV09.07722#VV09.0772 3#62000#Vi?t#005.3#^214#T Thanh Hi#Qun tr Windows Server 2008#T Thanh Hi# T.1#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a257tr.^b24cm#242918#T Thanh Hi#Tin hc# Phn mm Windows#S dng#Thanh#Hng dn ci t phn mm Windows Server 2008. G ii thiu cc chc nng qun tr ca Windows Server 2008: Server manage, Active direetory domain services, DNS server, DHCP server, web server, web server...## 00749000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010013000560020029000690070013000980220004001110080 00900115009001900124010000500143011001500148013000700163005001300170021023300183 020000800416020002100424020000800445039000600453#VV09.07724#VV09.07725#VV09.0772 6#62000#Vi?t#005.3#^214#T Thanh Hi#Qun tr Windows Server 2008#T Thanh Hi# T.2#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a269tr.^b24cm#242919#T Thanh Hi#Hng d n s dng Windows server 2008 theo cc chc nng: Trin khai file services, term inal services, windows powershell, trin khai rounting v remote access services , window develoment services... qun tr mng, qun tr h thng#S dng#H iu hnh Windows#Tin hc#Thanh## 00642000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820011000458080005000560010017000610020008000780070047000860220004001330050 01500137008000500152009001800157010000500175011001500180012003700195015003400232 013000700266005001700273020001700290020000900307020000800316039000400324#VV09.07 727#VV09.07729#VV09.07728#30000#Vi?t#398.909597#^214#Nguyn Xun Knh#Tc ng#B .s.: Nguyn Xun Knh (ch.b.), Phan Lan Hng#Q.1#Phan Lan Hng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a214tr.^b22cm#Tinh hoa vn hc dn gian ngi Vit#TTS ghi: Vin Nghin cu vn ho#242920#Nguyn Xun Knh#Vn hc dn gian#Vit Nam#Tc ng#Tm ## 00642000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820011000458080005000560010017000610020008000780070047000860220004001330050 01500137008000500152009001800157010000500175011001500180012003700195015003400232 013000700266005001700273020001700290020000900307020000800316039000400324#VV09.07 730#VV09.07732#VV09.07731#29000#Vi?t#398.909597#^214#Nguyn Xun Knh#Tc ng#B .s.: Nguyn Xun Knh (ch.b.), Phan Lan Hng#Q.2#Phan Lan Hng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a206tr.^b22cm#Tinh hoa vn hc dn gian ngi Vit#TTS ghi: Vin Nghin cu vn ho#242921#Nguyn Xun Knh#Vn hc dn gian#Vit Nam#Tc ng#Tm ## 00642000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820011000458080005000560010017000610020008000780070047000860220004001330050 01500137008000500152009001800157010000500175011001500180012003700195015003400232 013000700266005001700273020001700290020000900307020000800316039000400324#VV09.07 733#VV09.07735#VV09.07734#40000#Vi?t#398.909597#^214#Nguyn Xun Knh#Tc ng#B .s.: Nguyn Xun Knh (ch.b.), Phan Lan Hng#Q.3#Phan Lan Hng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a282tr.^b22cm#Tinh hoa vn hc dn gian ngi Vit#TTS ghi: Vin Nghin cu vn ho#242922#Nguyn Xun Knh#Vn hc dn gian#Vit Nam#Tc ng#Tm ## 00642000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820011000458080005000560010017000610020008000780070047000860220004001330050 01500137008000500152009001800157010000500175011001500180012003700195015003400232 013000700266005001700273020001700290020000900307020000800316039000400324#VV09.07 736#VV09.07737#VV09.07738#41000#Vi?t#398.909597#^214#Nguyn Xun Knh#Tc ng#B .s.: Nguyn Xun Knh (ch.b.), Phan Lan Hng#Q.4#Phan Lan Hng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a294tr.^b22cm#Tinh hoa vn hc dn gian ngi Vit#TTS ghi: Vin Nghin cu vn ho#242923#Nguyn Xun Knh#Vn hc dn gian#Vit Nam#Tc ng#Tm ## 00609000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200270003200300400 00590070010000990140007001090190005001160820007001218080005001280080009001330090 01900142010000500161011001500166013000700181021014500188020001100333020000700344 039000400351#VL09.00939#VL09.00940#Hong Bu#T hc cn bn Ty ban cm#c bit v m n. Ho tu v c tu#Hong Bu#26000#Vi?t#787.87#^214#^aC Mau#^aNxb . Phng ng#2009#^a108tr.^b29cm#242924#Hng dn phng php t hc Ty ban c m cn bn; Gii thiu v l thuyt cm n, tm hiu v thc hnh m giai, m n v c tu Ty ban cm#n ghi ta#T hc#Tm## 00482000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200260 00480030016000740070015000900140007001050190005001120820010001178080005001270080 00500132009001000137010000500147011001500152013000700167020001700174020000900191 020001200200039000400212#VN09.02725#VN09.02727#VN09.02726#inh Hong Anh#Nhng g ic mng i ngi#Tp truyn ngn#inh Hong Anh#48000#Vi?t#895.92234#^214#^aH .#^aVn hc#2009#^a391tr.^b19cm#242925#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Tm ## 00468000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200200 00460030012000660070013000780140007000910190005000980820010001038080005001130080 00500118009001000123010000500133011001500138013000700153020001700160020000900177 020001200186039000400198#VN09.02728#VN09.02730#VN09.02729# Kim Cung#Phng tuy n sng B#Tiu thuyt# Kim Cung#68000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn hc#20 09#^a455tr.^b19cm#242926#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Tm## 00455000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200120003700300040 00490070015000530140006000680190005000740820010000798080005000890080005000940090 01000099010000500109011001400114013000700128012002000135020001700155020000900172 020000400181039000400185#VN09.02731#VN09.02732#inh Hong Anh#Huyn thoi#Th#i nh Hong Anh#7500#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a40tr.^b21cm#242927# Nhng bc phc tho#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00458000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200150003700300040 00520070015000560140006000710190005000770820010000828080005000920080005000970090 01000102010000500112011001400117013000700131012002000138020001700158020000900175 020000400184039000400188#VN09.02733#VN09.02734#inh Hong Anh#Kip nhn gian#Th #inh Hong Anh#9000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a60tr.^b21cm#2429 28#Nhng bc phc tho#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00462000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200190003700300040 00560070015000600140006000750190005000810820010000868080005000960080005001010090 01000106010000500116011001400121012002000135013000700155020001700162020000900179 020000400188039000400192#VN09.02735#VN09.02736#inh Hong Anh#Gic mng tnh yu #Th#inh Hong Anh#8000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a47tr.^b21cm# Nhng bc phc tho#242929#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00431000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200160003800300040 00540070016000580140007000740190005000810820010000868080005000960080005001010090 01000106010000500116011001500121013000700136020001700143020000900160020000400169 039000400173#VN09.02737#VN09.02738#Nguyn Mnh Chu#Ma thu dang d#Th#Nguyn M nh Chu#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a111tr.^b19cm#242930#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00441000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200200003500300040 00550070013000590140007000720190005000790820010000848080005000940080005000990090 01200104010000500116011002500121013000700146020001700153020000900170020000400179 039000400183#VN09.02739#VN09.02740#Mai Nht Thu#Hng sc thi gian#Th#Mai Nht Thu#30000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a170tr., 7tr. nh^b19cm#2 42931#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00413000000000241000450002600110000002600110001100100140002200200090003600300150 00450070014000600190005000740820011000798080005000900080005000950090010001000100 00500110011001500115013000700130020001700137020000900154020000400163039000400167 #VN09.02741#VN09.02742#Trn nh Ho#Tre xanh#Th ng lut#Trn nh Ho#Vi?t# 895.922134#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a231tr.^b19cm#242932#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00422000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200080003800300040 00460070016000500140007000660190005000730820010000788080005000880080005000930090 01000098010000500108011001400113013000700127020001700134020000900151020000400160 039000400164#VN09.02743#VN09.02744#Nguyn Thc Hn#Qu nh#Th#Nguyn Thc Hn#3 0000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a99tr.^b19cm#242933#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00423000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200100003700300040 00470070015000510140007000660190005000730820010000788080005000880080005000930090 01000098010000500108011001500113013000700128020001700135020000900152020000400161 039000400165#VN09.02745#VN09.02746#Phm ng Hng#Ting t#Th#Phm ng Hng#2 5000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a126tr.^b19cm#242934#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00472000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200100 00510030016000610070018000770140007000950190005001020820010001078080005001170080 00500122009001000127010000500137011001500142013000700157020001700164020000900181 020001200190039000400202#VN09.02747#VN09.02748#VN09.02749#Nguyn Long Nhim#Duy n t#Tp truyn ngn#Nguyn Long Nhim#25000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn h c#2008#^a127tr.^b19cm#242935#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Tm## 00492000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200190 00480030018000670070015000850140007001000190005001070820010001128080005001220080 00500127009001000132010000500142011001500147013000700162020001700169020000900186 020001200195020000300207039000400210#VN09.02750#VN09.02751#VN09.02752#Phm Nam G iang#Sng khng t bin#Truyn ngn v k#Phm Nam Giang#30000#Vi?t#895.92234#^ 214#^aH.#^aVn hc#2009#^a165tr.^b19cm#242936#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn n gn#K#Tm## 00699000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200080 00450070012000530140007000650190005000720820011000778080005000880080005000930090 01000098010000500108011001500113004000900128013000700137021017800144020001900322 020000400341020000800345020001100353020000900364020000800373039000400381#VN09.02 753#VN09.02754#VN09.02755#V Kim Bin#Bt tre#V Kim Bin#35000#Vi?t#895.922134 #^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a228tr.^b19cm#In ln 2#242937#Gm mt s bi vit v cuc i, tnh cch v nh gi bnh lun v th Bt Tre. Gii to nhng iu d n gian gn ghp cho nh th cng nh gii thiu di co ca nh th Bt Tre#Nghi n cu vn hc#Th#Tiu s#Giai thoi#Vit Nam#Bt Tre#Tm## 00701000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200300003300300110 00630070010000740140007000840010010000910190005001010820010001068080005001160080 00500121009001000126010000500136011001500141013000700156021021800163020002100381 020001000402020000700412039000400419#VN09.02756#VN09.02758#VN09.02757#Khng c m trn v tuyn 17#Tp bt k#Trn Hoi#37500#Trn Hoi#Vi?t#959.70433#^214#^a H.#^aVn hc#2009#^a206tr.^b19cm#242938#Tp bt k v nhng k c v cuc chin u c lit v anh dng ca qun v dn Qung Tr trong khng chin chng M gn lin vi cc a danh, s kin lch s nh V tuyn 17, Khe Sanh, Cn C, Ca T ng, Vnh Linh...#Khng chin chng M#Qung Tr#Bt k#Tm## 00641000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200180003300300470 00510070046000980140007001440190005001510820012001568080005001680080005001730090 01000178010000500188011001500193005001300208005001100221005001800232005001500250 005001300265013000700278020001700285020000900302020001200311039000400323#VN09.02 759#VN09.02760#VN09.02761#iu y xy ra#Tuyn tp truyn ngn hay trn Tp c h Nh vn#Ma Vn Khng, L Vn Ng, Phng Thnh Chng..#54000#Vi?t#895.9223408 #^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a341tr.^b19cm#Ma Vn Khng#L Vn Ng#Phng Thnh Ch ng#o Xun Tuyn#L Minh Khu#242939#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Tm# # 00477000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200240003300300160 00570070013000730140007000860010013000930190005001060820010001118080005001210080 00500126009001000131010000500141011001500146013000700161020001700168020000900185 020001200194039000500206#VN09.02762#VN09.02763#VN09.02764#Ngi th sn cui cn g#Tp truyn ngn#Nng Vn Kim#37500#Nng Vn Kim#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aV n hc#2009#^a206tr.^b19cm#242940#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu## 00464000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200110003300300110 00440070016000550140007000710010016000780190005000940820010000998080005001090080 00500114009001000119010000500129011001500134013000700149020001700156020000900173 020001100182039000500193#VN09.02765#VN09.02766#VN09.02767#Tnh ngi#Truyn di# Nguyn c Hin#28500#Nguyn c Hin#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^ a158tr.^b19cm#242941#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn di#Thu## 00488000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200240003300300120 00570070016000690140007000850010016000920190005001080820010001138080005001230080 00500128009001900133010000500152011001500157013000700172020001700179020000900196 020001200205039000500217#VN09.02768#VN09.02769#VN09.02770#Mong manh x Bch dn g#Tiu thuyt#Nguyn nh Lm#42000#Nguyn nh Lm#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^a Nxb. Hi Nh vn#2009#^a287tr.^b19cm#242942#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuy t#Thu## 00422000000000253000450002600110000002600110001100200080002200300040003000700110 00340140007000450010011000520190005000630820010000688080005000780080005000830090 01900088010000500107011001400112013000700126020001700133020000900150020000400159 039000500163#VN09.02772#VN09.02771#La mt#Th#Nguyn Hoa#20000#Nguyn Hoa#Vi?t #895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a77tr.^b19cm#242943#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00427000000000241000450002600110000002600110001100200190002200300040004100700170 00450010017000620190005000790820010000848080005000940080005000990090019001040100 00500123011001500128013000700143020001700150020000900167020000400176039000500180 #VN09.02773#VN09.02774#Cnh sc hng qu#Th#Trng Ngc Lin#Trng Ngc Lin# Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a101tr.^b19cm#242944#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#Thu## 00565000000000301000450002600110000002600110001100200090002200300040003100700430 00350140007000780190005000850820012000908080005001020080005001070090019001120100 00500131011001500136005001400151005000900165005001600174005001600190005001500206 013000700221020001700228020000900245020000400254039000500258#VN09.02775#VN09.027 76#Hoa in#Th#Phm Vn Bin, Mai Bng, Nguyn Xun Chi..#25000#Vi?t#895.92214 08#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a114tr.^b19cm#Phm Vn Bin#Mai Bng#Nguy n Xun Chi#Nguyn Vn Chu#Nguyn c Cm#242945#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T hu## 00432000000000253000450002600110000002600110001100200100002200300040003200700150 00360140007000510010015000580190005000730820010000788080005000880080005000930090 01900098010000500117011001400122013000700136020001700143020000900160020000400169 039000500173#VN09.02778#VN09.02777#Trng ln#Th#Phan Thanh Vn#30000#Phan Than h Vn#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a94tr.^b19cm#242946#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00432000000000253000450002600110000002600110001100200190002200300040004100700100 00450140007000550010010000620190005000720820010000778080005000870080005000920090 01900097010000500116011001500121013000700136020001700143020000900160020000400169 039000500173#VN09.02779#VN09.02780#Qu tng thi gian#Th#Vng Tm#30000#Vng Tm#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a111tr.^b19cm#242947#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00426000000000253000450002600110000002600110001100200100002200300040003200700120 00360140007000480010012000550190005000670820010000728080005000820080005000870090 01900092010000500111011001400116013000700130020001700137020000900154020000400163 039000500167#VN09.02781#VN09.02782#Hoi nim#Th#L Th Ninh#25000#L Th Ninh# Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a74tr.^b19cm#242948#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Thu## 00421000000000253000450002600110000002600110001100200080002200300040003000700100 00340140007000440010010000510190005000610820011000668080005000770080005000820090 01900087010000500106011001400111013000700125020001700132020000900149020000400158 039000500162#VN09.02784#VN09.02783#Nt qu#Th#o Trng#25000#o Trng#Vi?t#8 95.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a96tr.^b19cm#242949#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00855000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200340003300700610 00670190005001280820009001338080005001420080005001470090028001520100005001800110 01500185005000800200005000900208005001100217005001000228005000800238005001700246 013000700263021020900270020002500479020002300504020000900527039000500536#VV09.07 740#VV09.07741#VV09.07739#K chuyn in Bin Ph 1953-1954#Trn C, Ph Bng, N gc Thng... ; Nguyn Vn Khoan b.s, s.t#Vi?t#959.7041#^214#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2009#^a161tr.^b21cm#Trn C#Ph Bng#Ngc Thng#Chnh Yn#Qu Lam#N guyn Vn Khoan#242950#Gm nhng bi vit su sc v nhng giai thoi bn kia ch in tuyn v nhng tm gng anh dng trn chin trng in Bin Ph. Bo ch V it Nam ng tin v in Bin Ph v bo ch Php vit v in Bin Ph#Chin d ch in Bin Ph#Khng chin chng Php#Vit Nam#Thu## 00524000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200200003300300690 00530070013001220010013001350190005001480820010001538080005001630080005001680090 02800173010000500201011001500206013000700221020001700228020000900245020001100254 039000500265#VV09.07742#VV09.07743#VV09.07744#Theo du chn Ngi#Hng ng Cuc thi Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh#T Phc Hng#T Phc Hng #Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2009#^a218tr.^b21cm#242951 #Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn th#Thu## 00873000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200730003300700580 01060140007001640190005001710820011001768080005001870080005001920090028001970100 00500225011001500230005001700245013000700262005002000269005001700289005001900306 00500190032501500380034402101200038202000180050202000100052002000120053003900050 0542#VV09.07745#VV09.07746#VV09.07747#Nhng bi ot gii hi thi "K chuyn v tm gng o c H Ch Minh"#Nguyn Th Hng, Trng Th Cm Bnh, V Th Hn g Minh..#29000#Vi?t#959.704092#^214#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2009#^a150 tr.^b21cm#Nguyn Th Hng#242952#Trng Th Cm Bnh#V Th Hng Minh#Hunh Th Ct Uyn#Nguyn Ng Tn Bu#TTS ghi: Cng on Bu in Vit Nam#Gii thiu nh ng bi ot gii ti hi thi "K chuyn v tm gng o c H Ch Minh" ca C ng on Bu in Vit Nam#o c cch mng#Truyn k#H Ch Minh#Thu## 00693000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200210003300300600 00540070011001140140007001250010011001320190005001430820006001488080005001540080 00500159009002600164010000500190011001500195013000700210021016100217020001300378 020000800391020001100399039000500410#VV09.07748#VV09.07750#VV09.07749#Vn ho do anh nghip#Gio trnh dnh cho cc sinh vin cao ng, i hc Du lch#Trn Nho n#15000#Trn Nhon#Vi?t#306.4#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a128tr. ^b21cm#242953#L lun c bn v doanh nghip v vn ho doanh nghip. Cc nhn t tc ng n l trnh xy dng vn ho doanh nghip nc ta. Xy dng vn ho doanh nghip#Doanh nghip#Vn ho#Gio trnh#Thu## 00836000000000277000450002600110000002600110001100200140002200700590003601400080 00950010016001030190005001190820007001248080005001310080005001360090023001410100 00500164011001500169005001700184005001600201013000700217021029900224020001400523 020000500537020001100542039000500553#VL09.00941#VL09.00942#Cung cp in#Nguyn Xun Ph (ch.b.), Nguyn Cng Hin, Nguyn Bi Khu#165000#Nguyn Xun Ph#Vi?t #621.31#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a792tr.^b27cm#Nguyn Cng Hin#Ng uyn Bi Khu#242954#Khi qut v h thng cung cp in. Tnh ton kinh t - k thut trong thit k cung cp in x nghip. Xc nh nhu cu in v chn ph ng n cung cp in. Trm bin p v tnh ton v in. Tnh ton ngn mch tro ng h thng cung cp in. La chn cc phn t trong h thng cung cp in...# Cung cp in#in#Gio trnh#Thu## 01091000000000313000450002600110000000201090001100700280012001400080014801900050 01560820008001618080005001690080005001740090023001790100005002020110015002070050 00900222015013800231013000700369021030900376020001500685020000700700020001000707 020001000717020001100727020000700738020000900745020001800754039000500772#VL09.00 943#Lut Cn b cng chc v nhng quy nh, quy ch, ch chnh sch mi i vi cn b, cng chc, vin chc#Hng Anh s.t., h thng ho#170000#Vi?t#342.59 7#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a571tr.^b28cm#Hng Anh#Tn sch ngoi b a: Tm hiu Lut Cn b cng chc v nhng quy nh, quy ch, ch chnh sch mi i vi cn b, cng chc, vin chc#242955#Cng tc o to, bi dng nn g cao cht lng, trnh i vi cn b cng chc. Thc hin t chc b my, b in ch, ti chnh, tuyn dng, s dng, b nhim, min nhim cn b cng chc t rong cc c quan n v. Lut cng chc nm 2008 v nhng qui nh ch mi i vi cn b, cng chc, vin chc...#Lut cng chc#Cn b#Cng chc#Vin chc# Chnh sch#Ch #Vit Nam#Vn bn php lut#Thu## 00984000000000289000450002600110000000201070001100700290011801400080014701900050 01550820010001608080005001700080005001750090018001800100005001980110015002030050 01000218013000700228021037000235020001600605020001400621020000800635020000800643 020001100651020000900662020001800671039000500689#VL09.00944#Ch chnh sch m i v tr cp, ph cp, bo him tht nghip, bo him x hi v bo him y t n m 2009#i Phng s.t., h thng ho#275000#Vi?t#344.59702#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a527tr.^b28cm#i Phng#242956#Gii thiu cc vn bn mi nht v iu chnh tin lng, tin cng, thu nhp thng, tr cp, ph cp nm 2009. Qui nh mi nht v ch , chnh sch bo him x hi t nguyn v bt buc, bo h im x hi v tht nghip. Lut bo him y t v cc qui nh v bo him y t t nguyn. Cc qui nh mi nht v thu, chi, bo him x hi, bo him y t, tr cp, ph cp#Bo him x hi#Bo him y t#Tr cp#Ph cp#Tin lng#Vit Nam# Vn bn php lut#Thu## 00972000000000313000450002600110000000200760001100700310008701400080011801900050 01260820008001318080005001390080005001440090018001490100005001670110015001720050 01200187013000700199021033600206020001500542020000700557020001000564020002000574 020001200594020001100606020000900617020000900626020001800635039000500653#VL09.00 945#Cn b cng chc vi vn ci cch hnh chnh, chng tham nhng, lng ph# Khi Nguyn s.t., h thng ho#295000#Vi?t#342.597#^214#^aH.#^aLao ng X hi# 2009#^a575tr.^b28cm#Khi Nguyn#242957#Gii thiu Lut cn b cng chc nm 2008 . Tuyn dng, qun l, o to cn b, cng chc. bt, b nhim, min nhim, lun chuyn cn b, cng chc. Cc ch chnh sch mi i vi cn b cng ch c. Cn b cng chc v ci cch hnh chnh, qun l vn ho cng s, thc hin q ui tc ng x v vic phng chng tham nhng, lng ph#Lut cng chc#Cn b#Cn g chc#Ci cch hnh chnh#Phng chng#Tham nhng#Lng ph#Vit Nam#Vn bn php lut#Thu## 00964000000000313000450002600110000002600110001100201130002200700380013501400080 01730190005001810820008001868080005001940080005001990090018002040100005002220110 01500227005000900242005000800251013000700259021029100266020001100557020001100568 020001400579020001600593020000900609020000900618020001800627039000500645#VL09.00 947#VL09.00946#Gii p mt s vn v ch tin lng - bo him x hi vn bn hng dn iu chnh ca nh nc nm 2008#S.t., h thng ho: Qu Long, Ki m Th#295000#Vi?t#344.597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a524tr.^b28cm#Qu L ong#Kim Th#242958#Gii p v chnh sch tin lng. Nhng qui nh mi ca nh nc v tin lng. Nhng iu chnh ca nh nc v tin lng v tr cp, bo him x hi. Mt s ch , chnh sch i vi nhn vin trong mt s ngnh ngh . Qui nh chung ca nh nc v bo him x hi v bo him y t...#Chnh sch #Tin lng#Bo him y t#Bo him x hi#Lao ng#Vit Nam#Vn bn php lut#Th u## 00722000000000241000450002600110000002600110001100200870002201400080010901900050 01170820008001228080005001300080005001350090018001400100005001580110015001630130 00700178021023700185020001000422020001600432020000900448020001800457039000500475 #VL09.00948#VL09.00949#Php lnh x l vi phm hnh chnh 2008 v cc quy nh x pht mi trong cc lnh vc#315000#Vi?t#342.597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2 009#^a796tr.^b28cm#242959#Tp hp v h thng cc vn bn php lut hin hnh m i nht v x l vi phm hnh chnh theo cc lnh vc ngnh, ngh nh: K hoch v u t, chng khon, cnh tranh, s hu cng nghip, o lng cht lng hng ho, k ton, thu,...#Php lnh#Pht hnh chnh#Vit Nam#Vn bn php lut#Thu ## 00750000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000510820008000568080005000640010011000690020005000800070034000850220 00400119005001400123008000500137009001800142010000500160011001500165013000700180 005001100187021017400198020000900372020001900381020001400400020002200414#VL09.00 950#VL09.00951#CDVN.00884#CDVN.00885#62000#Vi?t#005.362#^214#Phng Lan#Java#Ph ng Lan (ch.b.), Hong c Hi#T.1#Hong c Hi#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a 270tr.^b29cm#242960#Phng Lan#Gii thiu v ci t Java JDK, ngn ng lp trn h Java, xy dng Java Applet, lp trnh giao din, i tng ho, x l nh, x l lung v tp tin, lp trnh vi JFC,..#My tnh#Ngn ng lp trnh#Ngn ng Java#Chng trnh my tnh## 00846000000000277000450002600110000002600110001100200620002200700300008400500110 01140140008001250190005001330820008001388080005001460080005001510090018001560100 00500174011001500179013000700194021030700201020001000508020000800518020000800526 020001100534020001800545039000500563#VL09.00952#VL09.00953#H thng vn bn php lut v x pht vi phm hnh chnh 2009#Quc Cng s.t., h thng ho#Quc Cn g#298000#Vi?t#342.597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a712tr.^b28cm#242961#Ph p lnh x l vi phm hnh chnh v vn bn mi hng dn thi hnh; cc quy nh v x l vi phm php lut trong lnh vc k hoch v u t, chng khon, cnh tranh; s hu cng nghip, o lng, cht lng hng ho; k ton - thu, an ni nh, trt t, an ton x hi v vn ho thng tin; y t, gio dc#Php lut#X ph t#Vi phm#Hnh chnh#Vn bn php lut#Vanh## 00803000000000229000450002600110000002600110001100200900002201900050011208200100 01178080005001270080005001320090018001370100005001550110015001600130007001750210 33600182020000700518020001500525020001800540020001000558039000500568#VL09.00954# VL09.00955#nh hng chnh sch v h thng vn bn php lut tr gip tr em c hon cnh c bit#Vi?t#344.59703#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a415tr.^b2 7cm#242962#Quan im nh hng chnh sch, h thng cc vn bn php lut tr g ip tr em c hon cnh c bit: Chnh sch tr gip thng xuyn v t xut i vi tr em c hon cnh c bit, chnh sch i vi tr em b nhim HIV/AIDS ; chnh sch h tr gio dc cho tr em c hon cnh c bit, chnh sch i v i tr em cc lnh vc khc#Tr em#Tr cp x hi#Dch v cng cng#Php lut#Van h## 00896000000000265000450002600110000002600110001100200780002200700380010000500090 01380140008001470190005001550820008001608080005001680080005001730090018001780100 00500196011001500201005000800216013000700224021035200231020001000583020001700593 020001500610039000500625#VL09.00956#VL09.00957#Cm nang cng tc nghip v bo v an ninh quc gia v trt t an ton x hi#S.t., h thng ho: Qu Long, Kim T h#Qu Long#295000#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a627tr.^b28cm #Kim Th#242963#Gm cc quy nh ca nh nc v hot ng bo v an ninh quc g ia, trt t an ton x hi v gio dc quc phng an ninh. Lut phng, chng bo lc gia nh, phng chng ma tu, mi dm v cc vn bn thi hnh. Nhng quy nh v cng tc bo v dn ph v dn qun t v, cng mt s quy nh v ch , chnh sch v cng tc thi ua khen thng,...#Php lut#An ninh quc gia#An to n x hi#Vanh## 00599000000000253000450002600110000002600110001100200400002200700360006201400080 00980190005001060820006001118080005001170080005001220090018001270100005001450110 01500150001000900165015003300174013000700207021010300214020001100317020001200328 039000500340#VL09.00958#VL09.00959#i tm logo p v cc kiu thng hiu#Uyn Huy s.t., bin tp, ging gii#220000#Vi?t#929.9#^214#^aH.#^aLao ng X hi#20 09#^a252tr.^b28cm#Uyn Huy#Tn tht tc gi: Hunh Vn Mi#242964#Gii thiu c c kiu l g, biu tng v cc thng hiu ca cc hng trong mi lnh vc trn th gii#Biu tng#Thng hiu#Vanh## 00752000000000265000450002600110000002600110001100200570002200700290007900500100 01080140008001180190005001260820010001318080005001410080005001460090018001510100 00500169011001500174013000700189021023600196020001000432020001400442020001200456 020001300468039000500481#VL09.00960#VL09.00961#Cm nang php lut v cng tc ph ng chng t nn x hi#i Phng s.t., h thng ho#i Phng#295000#Vi?t#344. 59705#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a599tr.^b28cm#242965#Gm cc lut phng chng ma tu, phng chng mi dm, phng chng tham nhng, phng chng bo lc g ia nh v cc vn bn hng dn thi hnh. Cc vn bn php lut v bun bn ng i qua bin gii; v an ninh trt t, an ton x hi,...#Php lut#T nn x hi #Phng chng#Sch tra cu#Vanh## 00996000000000313000450002600110000002600110001100201500002200700280017200500090 02000140008002090190005002170820008002228080005002300080005002350090018002400100 00500258011001500263013000700278021030300285020001000588020000800598020001700606 020001000623020001000633020000800643020000800651039000500659020001800664#VL09.00 962#VL09.00963#Lut Qun l ti sn nh nc ch mua sm, kim sot chi tiu ti chnh 2008 v h thng mc lc ngn sch mi (c hiu lc t nm ngn sch 2 009)#Quc Huy s.t., h thng ho#Quc Huy#295000#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a586tr.^b28cm#242966#Bao gm cc lut mi v qun l ti sn, q un l ti sn ti c quan hnh chnh v n v s nghip cng lp, tiu chun s dng tr s, phng tin lm vic, t, in thoi; cng tc ph, hi hp, qu tng; ch kim sot chi tiu ti chnh, thanh tra, kim tra, cng khai, min h bch ti chnh,...#Php lut#Qun l#Ti sn quc gia#Ti chnh#Kim sot#Mua bn#Chi ph#Vanh#Vn bn php lut## 00929000000000277000450002600110000002600110001100200640002200700220008600500090 01080140008001170190005001250820008001308080005001380080005001430090018001480100 00500166011001500171013000700186015008600193021032500279020001000604020000800614 020001300622020001100635039000500646#VL09.00965#VL09.00964#Qun l doanh nghip hiu qu trc s bin ng ca th trng#Hng Anh h thng ho#Hng Anh#295000 #Vi?t#346.597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a607tr.^b28cm#242967#TTS ghi: Nghip v qun l - nhng quy nh cn bit dnh cho gim c v doanh nhn#Gm cc quy nh php lut v qun l doanh nghip. Cc chnh sch h tr cho doanh nghip, quy ch gim st v nh gi hiu qu hot ng doanh nghip. Cc quy nh qun l hot ng u t, kinh doanh v mua bn hng ho ca doanh nghip, h ng dn qun l ti sn, ti chnh khi chuyn i cc loi hnh doanh nghip,... #Php lut#Qun l#Doanh nghip#Th trng#Vanh## 00912000000000301000450002600110000002600110001100201070002200700430012900500110 01720140008001830190005001910820010001968080005002060080005002110090018002160100 00500234011001500239005001100254013000700265021025000272020001000522020001400532 020001100546020001600557020001400573020001800587039000500605#VL09.00966#VL09.009 67#B lut Lao ng chnh sch tin lng, bo him x hi, bo him y t 2009 v vn bn hng dn thc hin#S.t., h thng ho: Quc Cng, Thanh Tho#Quc C ng#298000#Vi?t#344.59701#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a707tr.^b28cm#Thanh Tho#242968#Gm nhng qui nh chung, nhng qui nh mi v bo him x hi, b o him y t. Ch tin lng i vi cn b, cng chc v lc lng v trang, tin lng trong cc doanh nghip, cc quy nh mi v mc lng ti thiu v c c vn bn c lin quan#Php lut#Lut lao ng#Tin lng#Bo him x hi#Bo hi m y t#Vn bn php lut#Vanh## 00895000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200830003300700310 01160050016001470140008001630190005001710820008001768080005001840080005001890090 01800194010000500212011001500217013000700232021033800239020000700577020001000584 020000800594020001000602039000500612#VL09.00968#VL09.00969#VL09.00970#Tm hiu L ut Cn b, cng chc v cc quy nh mi nht i vi cn b, cng chc#Phan Kh c Nhng s.t., h thng#Phan Khc Nhng#295000#Vi?t#342.597#^214#^aH.#^aLao n g X hi#2009#^a646tr.^b28cm#242969#Gii thiu lut cn b, cng chc. Cc quy nh v nng cao cht lng o to, bi dng i ng cn b cng chc nh nc. Cc qui nh v thi nng ngch, tuyn dng, s dng v qun l cn b cng chc . Qui nh v bi dng thit hi - x l trch nhim vt cht, x l k lut; c c qui tc ng x ca cn b cng chc, vin chc,...#Cn b#Cng chc#o to#P hp lut#Vanh## 00972000000000265000450002600110000002600110001100200500002200700240007200500130 00960140008001090190005001170820010001228080005001320080005001370090018001420100 00500160011001500165015004600180013000700226021043100233020001000664020001100674 020001600685039000500701#VL09.00971#VL09.00972#iu chnh tin lng - tin cng bo him x hi#V Duy Khang s.t., b.s.#V Duy Khang#295000#Vi?t#344.59701#^21 4#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a679tr.^b28cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi#242970#Gm cc thng t, ngh nh, ngh quyt ca chnh ph, B LTB XH, B Ti chnh v iu chnh tin lng, tin cng theo mc lng ti thiu ch ung v vng i vi doanh nghip v cc t chc khc ca Vit Nam c thu mn l ao ng; iu chnh theo vng i vi cng ty nh nc v cng ty trch nhim h u hn mt thnh vin do nh nc s hu; iu chnh i vi c quan nh nc, t chc chnh tr - x hi v n v s nghip,...#Php lut#Tin lng#Bo him x hi#Vanh## 00922000000000313000450002600110000002600110001100200250002200300560004702900250 01030070029001280050010001570140008001670190005001750820010001808080005001900080 00500195009001800200010000500218011001500223013000700238021028900245020001000534 020001000544020000900554020001500563020001500578020001000593039000500603#VL09.00 973#VL09.00974#Thu xut nhp khu 2008#Biu thu xut - nhp khu tng hp song ng Vit - Anh#Tax export import tariff#Hng Thm s.t., h thng ho#Hng Thm# 350000#Vi?t#343.59705#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a877tr.^b28cm#242971#G m cc biu thu xut khu - nhp khu nm 2008 v: ng vt sng, cc sn phm t ng vt sng v t thc vt, m v du ng vt hoc thc vt v cc sn phm tch t chng; m n c ch bin; cc loi sp ng vt hoc thc vt; th c phm ch bin, ung, ru mnh v gim,..#Php lut#Biu thu#Hng ho#Hng xut khu#Hng nhp khu#Thu quan#vanh## 00918000000000277000450002600110000002600110001100201380002200700290016000500100 01890140008001990190005002070820008002128080005002200080005002250090018002300100 00500248011001500253013000700268021030500275020000900580020000800589020001000597 020000900607020001800616039000600634#VL09.00975#VL09.00976#Hiu trng, cn b q un l nh trng v nhng quy nh mi v Gio dc - o to, cng tc qun l ti chnh nm hc 2008-2009 cn bit#Hong Anh s.t., h thng ho#Hong Anh#2950 00#Vi?t#344.597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a710tr.^b28cm#242972#Gm nhn g iu l, quy ch mi trong nh trng. Nhng quy nh v qun l v kim nh cht lng gio dc trong nh trng. Nhng quy nh v thanh tra, kim tra ngn h gio dc, o to, v cng tc qun l thu chi, mua sm trong nh trng, v c ng tc thi ua, khen thng ngnh gio dc, o to,...#Gio dc#Qun l#Ti ch nh#Qui nh#Vn bn php lut#Hng## 00823000000000277000450002600110000002600110001100200720002200700250009400500140 01190140008001330190005001410820008001468080005001540080005001590090018001640100 00500182011001500187013000700202021029100209020000800500020000800508020000400516 020001000520020000900530039000600539#VL09.00977#VL09.00978#Cm nang nghip v l p - qun l - s dng qu v cc loi qu Vit Nam#Lu c Duyn s.t., b.s.#Lu c Duyn#170000#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a631tr.^b28cm#2 42973#Gm nhng quy nh mi nht v lp - qun l - s dng qu h tr doanh ng hip, s dng qu quc gia v vic lm, s dng qu bo v mi trng. Nhng quy nh mi nht v lp - qun l - s dng qu cc t chc chnh tr x hi, s d ng qu tn dng nhn dn, qu pht trin hp tc x,...#Qun l#S dng#Qu#Ti chnh#Vit Nam#Hng## 00908000000000325000450002600110000002600110001100200220002200300320004400700680 00760050014001440190005001580820013001638080005001760080005001810090018001860100 00500204011001500209015006600224005001300290005001400303005001300317005001400330 01300070034402101810035102000080053202000050054002000220054502000090056703900060 0576#VL09.00979#VL09.00980#Kinh t bin Vit Nam#Tim nng, c hi v thch thc #Nguyn Vn , L Don Din, L Quang Long... ; Nguyn Vn ch.b.#Nguyn Vn #Vi?t#333.91009597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a529tr.^b27cm#TTS ghi: T p ch T chc nh nc - trung tm Thng tin Focotech#L Don Din#L Quang Lon g#Phm Vn Cu#Phm Vn Gip#242974#Gii thiu ngh quyt hi ngh ban chp hnh Trung ng ng Cng sn Vit Nam ln th 4 kho X v chin lc bin Vit Nam n 2020. nh pht trin kinh t bin Vit Nam n 2020#Kinh t#Bin#Chin lc pht trin#Vit Nam#Hng## 00880000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200310003300700600 00640050010001240140008001340190005001420820004001478080005001510080005001560090 01400161010000500175011001500180005001700195001000900212013000700221021028400228 020000900512020001000521020000800531020000800539020001300547039000600560#VL09.00 984#VL09.00983#VL09.00985#Hng dn s dng thc L Ban#Ng Vinh ; C Th d ch, ch gii ; Nguyn Mnh Linh h..#C Th#139000#Vi?t#728#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a319tr.^b27cm#Nguyn Mnh Linh#Ng Vinh#242975#Hng dn s dng t hc l ban - mt loi thc chnh c s dng trong xy dng cc nc Chu , c bit l Trung Quc: Chn yu t tt lnh lm nh, hnh dng, cu to v to hnh trong kin trc, ch to dng c gia nh, bi v phong thu v ym c hn ba ch gii ch,...#Xy dng#Kin trc#S dng#Nh ca#Thc l ban#Hng## 00906000000000277000450002600110000002600110001100200520002200700430007400500140 01170190005001310820007001368080005001430080005001480090018001530100005001710110 01500176015008900191005001300280001001400293013000700307021028700314020000500601 020000900606020000700615039000600622#VL09.00986#VL09.00987#Bi ging cu to v sa cha ng c t - xe my#Trnh Vn i, Ninh Vn Hon, L Minh Min#Ninh V n Hon#Vi?t#629.28#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a310tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Trng cao ng Ngh c gii Ninh Bnh#L Minh Min#Trnh Vn i#242976#Khi nim chung v ng c t, l thuyt hao m n sai hng ca chi tit my, tho kim tra trong sa cha, hng dn sa cha m t s b phn nh: sa cha trc khuu thanh truyn, c cu phn phi kh, h th ng bi trn, h thng lm mt, cung cp nhin liu iezen v ng c xng,...# t#Sa cha#Xe my#Hng## 00785000000000265000450002600110000002600110001100200640002202900490008601900050 01350820008001408080005001480080005001530090018001580100005001760110015001810040 01800196013000700214021022800221020001800449020000800467020001200475020000900487 020001700496039000600513#VL09.00988#VL09.00989#An ton, v sinh v chm sc sc kho trn cng trng xy dng#Safety, health and welfare on construction sites# Vi?t#624.028#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a310tr.^b30cm#Ti bn ln th 3#2 42977#T chc v qun l an ton lao ng trn cng trng. Thit k v b tr m t bng cng trng, o xc, gin gio, thang, xe c gii, vn chuyn vt liu, t th lm vic, mi trng lm vic, cc phng tin bo v c nhn,...#Chm s c sc kho#An ton#Cng trng#Xy dng#V sinh lao ng#Hng## 00744000000000253000450002600110000002600110001100200570002201900050007908200110 00848080005000950080005001000090012001050100005001170110014001220150066001360130 00700202021021000209020000800419020001000427020000800437020001600445020002300461 039000600484#VL09.00990#VL09.00991#Khch sn Tn Sn Nht - 20 nm hnh thnh v pht trin#Vi?t#915.977906#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a90tr.^b30cm#u ba sc h ghi: B T lnh qun khu 7. Cng ty SX TMXNK Ty Nam#242978#Gii thiu khch s n Tn Sn Nht nhn dp k nim trn hai mi nm hot ng vi nhng thng tin v: s hnh thnh v pht trin ca khch sn, thng tin v nhn s trong khch sn, cc hot ng dch v,...#Du lch#Khch sn#Dch v#Tp. H Ch Minh#Khch sn Tn Sn Nht#Hng## 00837000000000289000450002600110000002600110001100200490002200700450007100500120 01160190005001280820006001338080005001390080005001440090018001490100005001670110 01500172015008900187005001500276005001400291005001600305013000700321021017100328 020000900499020001800508020001500526039000600541#VL09.00992#VL09.00993#Bi ging dung sai lp ghp v o lng k thut#Bi Th Th, Nguyn Th Th, inh Vn Th m..#Bi Th Th#Vi?t#621.8#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a110tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Trng cao ng Ngh c gii Ninh Bnh#Nguyn Th Th#inh Vn Thm#Dng Vn Cng#242979#Gm nhng kin thc c bn, cn thit v dung sai lp ghp v o lng k thut phc v cho vic tip t hu k thut chuyn mn, rn luyn tay ngh v ng dng vo sn xut#o lng#Dun g sai lp ghp#Ch to c kh#Hng## 00702000000000277000450002600110000002600110001100200180002200700290004000500160 00690140007000850190005000920820008000978080005001050080005001100090018001150100 00500133011001500138005001200153013000700165021020700172020001100379020000700390 020000900397020001400406039000400420#VV09.07982#VV09.07983#Ting Vit l th#Ngu yn Th Thu, L Minh Thu#Nguyn Th Thu#35000#Vi?t#495.922#^214#^aH.#^ai h c S phm#2009#^a223tr.^b24cm#L Minh Thu#242980#Gm cc cu hi bi tp v p n tr li v t ng v ng php Ting Vit cp ph thng, km theo cc cu ch uyn k c cng ch ci hoc cng thanh iu, th ng ngn,... gip cc em va h c tp vui chi#Ting Vit#T ng#Ng php#Sch c thm#Mai## 00866000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200630003300700490 00960050022001450140007001670190005001740820004001798080005001830080005001880090 01800193010000500211011001500216015007100231001001800302013000700320021019400327 020000800521020001300529020000800542020001000550039000400560#VV09.07761#VV09.077 84#VV09.07785# cng bi ging t chc cng tc k ton trong doanh nghip#Ngu yn Quc Thng (ch.b.), Nguyn Th Minh Hng#Nguyn Th Minh Hng#26000#Vi?t# 657#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a303tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti chnh. Tr ng cao ng Ti chnh - Qun tr thng tin#Nguyn Quc Thng#242981#Khi qut ch ung v t chc cng tc k ton. Trnh by v t chc vn dng ch chng t k ton, h thng ti khon v h thng s k ton. Thc hin ch bo co k t on v b my k ton#K ton#Doanh nghip#T chc#Bi ging#Mai## 00741000000000277000450002600110000000200610001100700200007201400070009201900050 00990820006001048080005001100080005001150090018001200100005001380110015001430010 01400158012003200172013000700204021018500211020000800396020001400404020001200418 020001400430020001500444039000400459#VV09.07760#Tm hiu cc kiu tn cng c b n v phng php phng chng#V nh Cng ch.b.#62000#Vi?t#005.8#^214#^aH.#^aL ao ng X hi#2009#^a245tr.^b24cm#V nh Cng#Tng bc khm ph an ninh mng #242982#Gii thiu cch thu thp thng tin, cch qut thm d cc mc tiu th u thp, cch thng k mc tiu, tn cng t chi dch v, social engineering v gii thiu mt s th thut Hack#An ton#C s d liu#Phng chng#Mng my tnh #Virut my tnh#Mai## 00714000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200420003600700200 00780140007000980190005001050820006001108080005001160080005001210090018001260100 00500144011001500149013000700164021020700171020001700378020001000395020000400405 020001400409020000900423039000400432#VV09.07762#VV09.07763#L Minh Hong#Chia s nh trn mng Intennet vi Flickr#L Minh Hong ch.b.#68000#Vi?t#006.7#^214#^a H.#^aLao ng X hi#2009#^a269tr.^b24cm#242983#Cung cp nhng ch dn cn thit khi lm vic vi Fickr nh: ng k, ti hnh nh ln Fickr, t chc hnh nh, in n, ng dng Fickr khi tham gia cng ng, giao tip, Fickr, Weblog v in t hoi chp hnh#Tin hc ng dng#Trang Web#nh#Mng my tnh#Thit k#Mai## 00850000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000510820006000568080005000620010015000670020035000820070021001170220 00400138008000500142009001800147010000500165011001500170013000700185005001500192 02102640020702000170047102000100048802000090049802000050050702000080051203900040 0520#CDVN.00886#VV09.07765#VV09.07764#CDVN.00887#78000#Vi?t#006.7#^214#Nguyn V n Ln#K thut xy dng ng dng ASP.net#Nguyn Vn Ln ch.b.#T.2#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a303tr.^b24cm#242984#Nguyn Vn Ln#Trnh by cc k thut m r ng ca ASP.net khi xy dng ng dng nh: iu khin li, x l Email-file, tu bin cc iu khin, khi qut bo mt ASP, qun l trng thi, Profile, iu kh in ng nhp, Membership v Role, vn bo mt v xy dng ng dng Blog#Tin hc ng dng#Trang Web#Thit k#Blog#ASP.net#Mai## 00825000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440140007000550190005000620820006000678080005000730010015000780020035000930070 02100128022000400149008000500153009001800158010000500176011001500181013000700196 00500150020302102060021802000170042402000100044102000090045102000150046002000080 0475039000400483#CDVN.00877#VV09.07768#CDVN.00878#VV09.07766#VV09.07767#78000#V i?t#006.7#^214#Nguyn Vn Ln#K thut xy dng ng dng ASP.net#Nguyn Vn Ln ch.b.#T.3#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a278tr.^b24cm#242985#Nguyn Vn Ln#Trnh by cc yu cu, ci t c s d liu, cc ng dng v cc khi nim cn bn, kin thc chung nht v Ajax. Khm ph chc nng tu bin cc iu khin Ajax v o ng dng xy dng cc ng dng rao vt#Tin hc ng dng#Trang Web#Thit k#Cn g ngh Ajax#ASP.net#Mai## 00852000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100150 00440020027000590070044000860140007001300190005001370820008001428080005001500080 00500155009001800160010000500178011001500183013000700198021029800205020000800503 020001900511020001100530020001700541039000400558#CDVN.00879#CDVN.00880#VV09.0776 9#VV09.07770#Phm Hu Khang#C# 2005 - lp trnh c bn#B.s.: Phm Hu Khang (ch. b.), Hong c Hi#98000#Vi?t#005.362#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a432tr. ^b24cm#242986#Gii thiu v ngn ng lp trnh C# 2005. Hng dn lm vic vi V isual studio.net 2005, chng trnh C# 2005, kiu d liu trong C#.net, php to n v chuyn i cc kiu d liu, nh ngha v s dng kiu generic, pht biu iu khin, kim sot ngoi l v g li chng trnh, qun l h thng#Tin hc# Ngn ng lp trnh#Ngn ng C#Ngn ng C# 2005#Mai## 00810000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200420003600700200 00780140007000980190005001050820007001108080005001170080005001220090018001270100 00500145011001500150013000700165021029900172020001000471020000800481020001600489 020000800505020001500513039000400528#VV09.07771#VV09.07772#L Minh Hong#Hng d n s dng trnh duyt Web Firefox#L Minh Hong ch.b.#52000#Vi?t#004.67#^214#^ aH.#^aLao ng X hi#2009#^a217tr.^b24cm#242987#Hng dn s dng trnh duyt W eb Firefox nh: Cc bc chun b, sc mnh ca tab v du trang, tm kim thng tin, sao chp, lu v in trang Web, qun l Profile, kim sot trnh duyt, cc th thut v k thut vi Firefox, lm vic vi cc thnh phn m rng, thay i cc thng s v thit lp#Trang Web#Tin hc#Trnh duyt Web#Firefox#Sch hng dn#Mai## 00713000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200290 00470070020000760140007000960190005001030820006001088080005001140080005001190090 01800124010000500142011001500147013000700162021023000169020000900399020000800408 020001000416020000500426039000400431#VV09.07751#VV09.07752#VV09.07753#L Minh Ho ng#T thit k blog vi Blogger#L Minh Hong ch.b.#52000#Vi?t#006.7#^214#^aH. #^aLao ng X hi#2009#^a215tr.^b24cm#242988# cp n cc k thut c bn gi p bn to ra loi blog, tu bin, thay i cc thit lp blog, cho ngi khc vit v bn, s dng MultiMedia trong blog, mi mi ngi tham gia v qung b blog, km theo mt s cc th thut#Thit k#Tin hc#Trang Web#Blog#Mai## 00753000000000241000450002600110000002600110001100200480002201900050007008200060 00758080005000810080005000860090018000910100005001090110014001140150079001280130 00700207021023900214020002200453020000900475020001400484020000900498039000400507 #VL09.00981#VL09.00982#Dy ngh/vic lm cho ngi khuyt tt Vit Nam#Vi?t#331. 5#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a83tr.^b28cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi ; USAID Vit Nam ; World Concern#242989#Khi qut v tnh hnh d y ngh/vic lm cho ngi khuyt tt ti Vit Nam. Gii thiu m hnh dy ngh/ vic lm ti cng ng. M hnh thnh cng ca t chc quan tm th gii. Mt s m hnh d n dy ngh/vic lm cho ngi khuyt tt#o to chuyn nghip#Lao ng#Ngi tn tt#Vit Nam#Mai## 00872000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820007000458080005000520010015000570020026000720070033000980220004001312210 01300135005001700148008000500165009001800170010000500188011001500193013000700208 00500150021502102540023002000080048402000140049202000170050602000190052303900040 0542#VV09.07754#VV09.07755#VV09.07756#32000#Vi?t#005.13#^214#Bi Don Khanh#M ho thng tin vi Java#Bi Don Khanh, Nguyn nh Thc#T.1#Java cn bn#Nguyn nh Thc#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a156tr.^b24cm#242990#Bi Don Khanh#Trnh by v ngn ng Java, cc kin thc v lp, lung v tp; s lc v lung v c s d liu; cc phng php c v ghi, s nguyn kiu int hoc kiu long, cc phng thc v s nguyn ln ca lp BigInterger; nhng lung xut nhp Java th ng dng#Tin hc#Ngn ng Java#M ho thng tin#Ngn ng lp trnh#Mai## 00955000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550140007000660190005000730820006000788080005000840010015000890020 04000104007002100144022000400165221003000169008000500199009001800204010000500222 01100150022701300070024200500150024902102450026402000170050902000090052602000160 0535020001800551020002000569039000400589#VV09.07758#CDVN.00882#VV09.07757#VV09.0 7759#CDVN.00883#CDVN.00881#96000#Vi?t#005.5#^214#Phm Hu Khang#Micrisoft offic e sharepoint server 2007#Phm Hu Khang ch.b.#T.1#Xy dng v thit k ng dng# ^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a330tr.^b24cm#242991#Phm Hu Khang#Trnh by cch xy dng v thit k ng dng Microsoft office Sharepoint server, cu trc v q un l cite, Sharepoint lits, khm ph sharepoint view, kt ni d liu bng Sha repoint, web part v xy ng dng qun l doanh nghip bng Moss 2007#Tin hc n g dng#Thit k#Phn mm Office#Phn mm my tnh#Phn mm Sharepoint#Mai## 00783000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200260 00440070011000700140007000810190005000880820004000938080005000970080005001020090 01800107010000500125011001500130013000700145015003500152021019800187020000800385 020001000393020001500403020001100418020004800429039000400477#VV09.07773#VV09.077 75#VV09.07774# Anh Th#Tr tu Mnh c To Tho# Anh Th#50000#Vi?t#931#^2 14#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a314tr.^b21cm#242992#Tn tht tc gi: Nguyn c Thanh#Gii thiu tiu s cuc i cng nhng mu tr sch lc, chin lc cm qun, dng ngi, tr quc s nghip th vn, gia nh v con ca To Tho v m t vi nh gi v To Tho ca ngi hu th#Tiu s#S nghip#Lch s c i#T rung Quc#To Tho, Nhn vt lch s, 155-220, Trung Quc#Mai## 00679000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200260 00440070011000700140007000810190005000880820004000938080005000970080005001020090 01800107010000500125011001500130013000700145015003500152021011300187020000800300 020001000308020001500318020001100333020002900344039000400373#VV09.07777#VV09.077 76#VV09.07778# Anh Th#Tr tu Trng t T M # Anh Th#48500#Vi?t#931#^2 14#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a303tr.^b21cm#242993#Tn tht tc gi: Nguyn c Thanh#Gii thiu v tiu s cuc i, s nghip ca nhn vt lch s Trung Qu c T M qua cc thi k lch s c th#Tiu s#S nghip#Lch s c i#Trung Quc#T M , 179-251, Trung Quc#Mai## 00723000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200150 00440070011000590140007000700190005000770820009000828080005000910080005000960090 01800101010000500119011001500124015003500139013000700174021018500181020001500366 020000800381020001000389020001100399020000700410039000400417#VV09.07780#VV09.077 79#VV09.07781# Anh Th#Tr tu Tn T# Anh Th#96000#Vi?t#355.0092#^214#^aH .#^aLao ng X hi#2009#^a643tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Nguyn c Thanh#24299 4#Gii thiu v binh php Tn T v vic ng dng binh php vo mt s trn chi n, km theo mt s t liu v chin tranh Nga Nht, hai cuc th chin, chin tr anh Triu Tin v Vit Nam#Lch s c i#Qun s#Binh php#Trung Quc#Tn T#Ma i## 00520000000000253000450002600110000000200150001100300130002601400070003901900050 00460820007000518080005000580080005000630090011000680100005000790110033000840150 06100117012002300178013000700201020001700208020000900225020001500234020001300249 039000400262#VV09.07782#C b ngn ci#Truyn tranh#10000#Vi?t#398.21#^214#^aH. #^aM thut#2009#^a20tr.^bTrn b 7 cun . - 20cm#Nhng cu chuyn c tch kinh in hp dn la tui nhi ng#T sch M k con nghe#242995#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c tch#Truyn tranh#Mai## 00782000000000265000450002600110000001900050001108200060001680800050002200100120 00270020029000390070012000680220004000800080005000840090018000890100005001070110 01500112015004300127021029400170020000900464020000900473020001100482039000400493 013000700497005001200504#VV09.07783#Vi?t#331.2#^214#Nguyn Tip#Gio trnh nh mc lao ng#Nguyn Tip#T.1#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a294tr.^b24cm#TTS ghi : Trng i hc Lao ng - X hi#Trnh by i tng, ni dung v v tr ca m n hc nh mc lao ng: cc vn chung v nh mc lao ng, cc phng php nh mc v phng php kho st thi gian, lp d tho mc lao ng, tiu chu n nh mc lao ng c cn c k thut v t chc, qun l cng tc nh mc lao ng#Lao ng#nh mc#Gio trnh#Mai#242996#Nguyn Tip## 01012000000000337000450002600110000002600110001100100160002200200450003800300310 00830070025001140140007001390190005001460820004001518080005001550080005001600090 01800165010000500183011001500188005000800203004001300211015004700224013000700271 02103180027802000090059602000160060502000080062102000150062902000150064402000110 0659039000400670#VV09.07985#VV09.07984#Trng c Hinh#Gio trnh c s hnh hc v hnh hc s cp#Sch dng cho h o to t xa#Trng c Hinh, o Tam#1700 0#Vi?t#516#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a159tr.^b24cm#o Tam#In ln th 2 #TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to T xa#242997#Trnh by khi nim v c c cng trnh nghin cu c s hnh hc, h tin Hibe ca hnh hc clit v h tin ca hnh hc Lbatrevxki, cung mt vi h tin khc ca hnh hc cl it, mt s vn c bn ca tin hc. Gii thiu v hnh hc a din, hnh l i, cc php hnh v dng hnh trong hnh hc s cp#Hnh hc#Hnh hc s cp#Ti n #Php bin hnh#Hnh hc clit#Gio trnh#Mai## 00906000000000289000450002600110000002600110001100200230002200700670004501400070 01120190005001190820007001248080005001310080005001360090018001410100005001590110 01500164005001400179015004900193005001200242005001400254005001800268013000700286 021028500293020002300578020001100601039000400612#VV09.07787#VV09.07786#Ti chnh doanh nghip#Bi Hu Phc, L Th Lanh, Li Tin Dnh... ; Bi Hu Phc ch.b. #65000#Vi?t#658.15#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a422tr.^b24cm#Bi Hu Ph c#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Tp. H Ch Minh#L Th Lanh#Li Tin Dnh#Pha n Th Nhi Hiu#242998#Trnh by nhng kin thc c bn v t chc ti chnh doan h nghip, thi gi tin t, nh gi chng khon, gi s dng vn, u t di h n, qun l vn, vn ti tr, chi ph sn xut, doanh thu, cc hoch nh, tc ng, ri ro, phn tch ti chnh v k hoch ti chnh doanh nghip#Ti chnh doa nh nghip#Gio trnh#Mai## 00829000000000313000450002600110000002600110001100100110002200200330003300700630 00660140007001290190005001360820004001418080005001450080005001500090018001550100 00500173011001500178005001800193015007200211005001800283013000700301021015100308 020001000459020001300469020001100482020000900493020000900502039000400511#VV09.07 788#VV09.07789#H Ngc H# cng bi ging ti chnh hc#B.s.: H Ngc H (ch. b.), Nguyn Th Thu H, Nguyn Vn Chng#16000#Vi?t#332#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a183tr.^b21cm#Nguyn Th Thu H#TTS ghi: B Ti chnh. Trng cao ng Ti chnh - Qun tr kinh doanh#Nguyn Vn Chng#242999#Trnh by nhng vn c bn v ti chnh, ngn sch nh nc, ti chnh doanh nghip, bo him - tn dng, th trng ti chnh v ti chnh quc t#Ti chnh#Doanh nghip#Th t rng#Bo him#Tn dng#Mai## 00662000000000265000450002600110000002600110001100200380002201400070006001900050 00670820012000728080005000840080005000890090018000940100005001120110015001170150 03500132013000700167021015900174020001600333020001100349020000800360020000900368 020001300377039000600390#VV09.07790#VV09.07791#Hi p v chnh sch bo him x hi#25000#Vi?t#368.4009597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a158tr.^b21cm#TT S ghi: Bo him X hi Vit Nam#243000#Gm nhng cu hi p v chnh sch bo h im x hi: nhng qui nh chung, t chc qun l, th tc thc hin chnh sch bo him x hi bt buc v t nguyn#Bo him x hi#Chnh sch#Th tc#Vit Na m#Sch hi p#TDung## 00750000000000253000450002600110000002600110001100200720002200300470009401400070 01410190005001480820011001538080005001640080005001690090018001740100005001920110 01500197015002300212013000700235021021200242020000800454020001900462020000900481 039000600490#VV09.07792#VV09.07793#H thng mc lc ngn sch nh nc 2009 (Th c hin t ngy 01/01/2009)#Quyt nh s 33/2008/Q-BTC ngy 02/06/2008..#28000 #Vi?t#352.409597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a176tr.^b21cm#TTS ghi: B T i chnh#243001#Gii thiu h thng mc lc ngn sch nh nc: danh mc m s ch ng, ngnh kinh t, ni dung kinh t, chng trnh - mc tiu quc gia, ngun n gn sch nh nc, cc cp ngn sch v h thng vn bn lin quan#Mc lc#Ngn sch nh nc#Vit Nam#TDung## 00741000000000265000450002600110000002600110001100200480002201900050007008200120 00758080005000870080005000920090018000970100005001150110015001200150095001350130 00700230021016300237020001600400020001200416020001100428020000800439020000900447 020001300456039000600469#VV09.07794#VV09.07795#Hi p v chnh sch bo him x hi t nguyn#Vi?t#368.4009597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a139tr.^b21cm# TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi ; C quan Hp tc Pht trin Quc t Ty Ban Nha#243002#Gm nhng cu hi p v chnh sch bo him x hi t ngu yn: nhng qui nh chung, ch , qu, th tc, khiu ni v gii thiu cc vn bn php lut lin quan#Bo him x hi#Tnh nguyn#Chnh sch#Th tc#Vit Nam #Sch hi p#TDung## 00801000000000289000450002600110000002600110001100200430002200300660006500700260 01310060011001570140007001680190005001750820008001808080005001880080005001930090 01800198010000500216011001500221004001800236013000700254021019900261020001700460 020001100477020001000488020000700498039000600505#VV09.07796#VV09.07797#Khm ph tnh cm khc nhau gia nam v n#Nhng hng dn thit thc nhm ci thin mi tng quan v chng#Lu Vn Hy lc dch, b.s#Lu Vn Hy#49000#Vi?t#306.872#^21 4#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a333tr.^b20cm#Ti bn ln th 2#243003#Nhng c im gii tnh khc bit gia nam v n. Vic quan h ng x gia nam v n g i vng ho kh on kt, thn i gia mi ngi, c bit l quan h v chng bo m hnh phc gia nh#Quan h v chng#Tm l hc#Gii tnh#ng x#TDung# # 00767000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200540003600700140 00900140007001040190005001110820006001168080005001220080005001270090023001320100 00500155011001500160015006500175013000700240004001300247021015500260020001600415 020001500431020001400446020001100460039000600471#VV09.07798#VV09.07799# Hong Ton#Gio trnh l thuyt nhn dng ng dng trong qun l# Hong Ton#70000# Vi?t#658.3#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a420tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Khoa hc Qun l#243004#In ln th 5#Tng quan v l thuyt nhn dng v ng dng trong qun l kinh t. Phng php nhn dng c on ngi trong qun l: nhn dng chim tinh, t vi, bn tay...#Qun l kinh t# Ngi lao ng#Nhn dng hc#Gio trnh#TDung## 00821000000000313000450002600110000002600110001100100110002200200320003300700500 00650140007001150190005001220820004001278080005001310080005001360090023001410100 00500164011001500169015007200184004001800256005001300274005001700287013000700304 021014000311020001300451020001600464020001000480020001100490039000600501#VV09.07 800#VV09.07801#o Vn T# cng bi ging qun tr hc#Ch.b.: o Vn T, Ng Th Thu, L Th Minh Hnh#24500#Vi?t#658#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#200 9#^a280tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti chnh. Trng cao ng Ti chnh - Qun tr ki nh doanh#Ti bn ln th 2#Ng Th Thu#L Th Minh Hnh#243005#Gii thiu nhng vn c bn v qun tr hc. Nguyn tc, quyt nh, chc nng hoch nh, t chc, iu khin, kim tra v qun tr hc#Qun tr hc#Qun l kinh t#Bi gi ng#Gio trnh#TDung## 00576000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200370003300700110 00700140007000810190005000880820006000938080005000990080005001040090011001090100 00500120011001700125013000700142021013400149020000900283020000700292020001700299 039000600316#VV09.07802#VV09.07803#Trn Cng#Cu l th dnh cho tui mu gi o#Trn Cng#15000#Vi?t#398.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a80tr.^b20x20cm#24300 6#Gm nhng cu dnh cho tui mu gio v qu hng t nc, hoa qu, loi v t, con ngi, vui chi, hin tng t nhin, con s...#Mu gio#Cu #Vn hc dn gian#TDung## 00809000000000265000450002600110000002600110001100200480002201400070007001900050 00770820008000828080005000900080005000950090018001000100005001180110015001230130 00700138021032200145020001000467020000900477020001000486020000900496020001400505 020001800519039000600537#VV09.07804#VV09.07805#Lut u thu v vn bn hng d n thi hnh mi#32000#Vi?t#346.597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a190tr.^b21 cm#243007#Gii thiu ni dung Lut u thu ngy 29/11/2005 ca Quc hi, Ngh nh s 58/2008/N-CP ngy 05/05/2008 ca Chnh ph hng dn thi hnh Lut u t hu v la chn nh thu xy dng theo lut xy dng, Quyt nh s 419/2008/Q- BKH ngy 7/4/2008 ca B K hoch v u t ban hnh mu bo co thm nh kt q u u thu#Php lut#u thu#Hng dn#Vit Nam#Lut u thu#Vn bn php lu t#TDung## 00915000000000313000450002600110000002600110001100100150002200200640003700300330 01010070035001340140007001690190005001760820009001818080005001900080005001950090 01800200010000500218011001500223015007200238005001200310013000700322021019600329 020000800525020000900533020001800542020002500560020001000585039000600595#VV09.07 806#VV09.07807#Phm Ngc Tho# cng bi ging hng dn thc hnh k ton tr n my vi tnh#Phn mm k ton Fast Accounting#Ch.b.: Phm Ngc Tho, c Ki n#19000#Vi?t#657.0285#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a172tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti chnh. Trng cao ng Ti chnh - Qun tr kinh doanh# c Kin#24300 8#Gii thiu phn mm k ton Fast Accounting: cc thao tc chung; phn h khai bo danh mc t in, cp nht s liu ban u, s liu pht sinh trong k, x l d liu cui k, bo co k ton...#K ton#ng dng#Phn mm my tnh#Phn m m Fast Accounting#Bi ging#TDung## 00839000000000313000450002600110000002600110001100100140002200200360003600700490 00720140007001210190005001280820007001338080005001400080005001450090018001500100 00500168011001500173015007200188004001800260005001200278005001400290013000700304 021017300311020000800484020000900492020000800501020001000509039000600519#VV09.07 808#VV09.07809#Trn c Hng# cng bi ging k ton qun tr#Ch.b.: Trn c Hng, c Kin, Nguyn Hi H#14000#Vi?t#658.15#^214#^aH.#^aLao ng X hi #2008#^a161tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti chnh. Trng cao ng Ti chnh - Qun tr kinh doanh#Ti bn ln th 1# c Kin#Nguyn Hi H#243009#Tng quan v k ton qun tr. Cc phng php phn loi chi ph, xc nh chi ph. Phn tch m i quan h gia chi ph khi lng li nhun, lp d ton sn xut kinh doanh#K ton#Qun tr#Chi ph#Bi ging#TDung## 00831000000000301000450002600110000002600110001100100170002200200520003900700230 00910140007001140190005001210820004001268080005001300080005001350090018001400100 00500158011001500163015007200178004001800250013000700268021020500275020000900480 020000900489020000500498020001000503020001000513039000600523#VV09.07811#VV09.078 10#Nguyn Hu Tuyn# cng bi ging l thuyt xc sut thng k ton#Nguyn H u Tuyn ch.b.#14500#Vi?t#519#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a126tr.^b21cm# TTS ghi: B Ti chnh. Trng cao ng Ti chnh - Qun tr kinh doanh#Ti bn l n th 2#243010#Gii thiu bin c v i lng ngu nhin. Xc sut bin c. Qu i lut phn phi xc sut v xc sut thng dng. L thuyt mu. c lng tham s ca i lng ngu nhin v kim nh gi thuyt thng k#Xc sut#Thng k#T on#L thuyt#Bi ging#TDung## 00697000000000277000450002600110000002600110001100100120002200200470003400700180 00810140007000990190005001060820004001118080005001150080005001200090018001250100 00500143011001500148015007200163013000700235021013300242020001000375020000800385 020001000393020001000403039000600413#VV09.07812#VV09.07813#o Vn Anh# cng bi ging kim ton bo co ti chnh#o Vn Anh ch.b.#11600#Vi?t#657#^214#^aH .#^aLao ng X hi#2008#^a131tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti chnh. Trng cao ng Ti chnh - Qun tr kinh doanh#243011#Trnh by tng quan v kim ton bo co ti chnh. Kim ton cc phn hnh in hnh trn bo co ti chnh v hon thn h kim ton#Kim ton#Bo co#Ti chnh#Bi ging#TDung## 00835000000000313000450002600110000002600110001100500190002200100190004100200390 00600070046000990140007001450190005001520820008001578080005001650080005001700090 01800175010000500193011001500198015007200213004001800285013000700303021014500310 020001000455020001600465020001200481020001300493020000900506039000600515#VV09.07 814#VV09.07815#Kiu Th Hng Hnh#Nguyn Trng Khang# cng bi ging php lu t i cng#Ch.b.: Nguyn Trng Khang, Kiu Th Hng Hnh#14500#Vi?t#349.597#^2 14#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a195tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti chnh. Trng cao ng Ti chnh - Qun tr kinh doanh#Ti bn ln th 2#243012#Cung cp nhng v n chung v nh nc, php lut, hnh thc php lut, h thng php lut Vit Nam, lut hnh chnh, lut dn s, lut hnh s#Php lut#Lut hnh chnh#Lut d n s#Lut hnh s#Vit Nam#TDung## 00622000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200250003500700190 00600140006000790190005000850820007000908080005000970080005001020090018001070100 00500125011001400130015007200144013000700216021009600223020000800319020001500327 020000800342039000600350#VV09.07816#VV09.07817#T Minh Chu#Bi tp tin hc ng dng#T Minh Chu ch.b.#6500#Vi?t#005.54#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a59t r.^b21cm#TTS ghi: B Ti chnh. Trng cao ng Ti chnh - Qun tr kinh doanh #243013#Gm 49 bi tp luyn tp s dng thnh tho bng tnh in t Excel tron g b phn mm MS-Office#S dng#Phn mm Excel#Bi tp#TDung## 00769000000000313000450002600110000002600110001100200520002200700510007401400060 01250190005001310820007001368080005001430080005001480090018001530100005001710110 01500176015004900191005001400240005001200254005001400266005001800280013000700298 021009500305020002300400020000800423020000700431020001100438039000600449#VV09.07 818#VV09.07819#H thng bi tp v bi gii ti chnh doanh nghip#Ch.b.: Bi H u Phc, L Th Lanh, Li Tin Dnh..#3500#Vi?t#658.15#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a186tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Tp. H Ch Minh#Bi Hu Phc#L Th Lanh#Li Tin Dnh#Phan Th Nhi Hiu#243014#Gm nhng bi tp v b i gii v ti chnh doanh nghip, ngoi ra cn c cc bng tnh tha s#Ti ch nh doanh nghip#Bi tp#p n#Gio trnh#TDung## 00905000000000301000450002600110000002600110001100100170002200200570003900300310 00960070017001270140007001440190005001510820007001568080005001630080005001680090 01800173010000500191011001500196015004700211004001300258013000700271021025200278 020001800530020000900548020002200557020001800579039000600597#VV09.07820#VV09.078 21#ng Hng Phng#Gio trnh phng php gio dc th cht cho tr mm non#Sc h dng cho h o to t xa#ng Hng Phng#33000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a286tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to T xa#I n ln th 2#243015#Trnh by l lun v phng php gio dc th cht (GDTC) cho tr mm non: khi nim, i tng, nhim v v phng php nghin cu, c im pht trin th cht tr v GDTC cho tr; c s l lun, ni dung, hnh thc v t chc GDTC cho tr mm non#Gio dc mu gio#Mu gio#Phng php ging dy# Gio dc th cht#TDung## 00828000000000313000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330010017000380020026000550030021000810070052001020220005001540050022001590080 00500181009001800186010000500204011001500209015004300224013000700267005001700274 021017200291020001600463020000800479020001100487020001000498039000600508#VV09.07 822#VV09.07823#Vi?t#368.4#^214#Phm Nht Tn#Bi ging bo him x hi#Chng trnh i hc#ng ch.b.: Phm Nht Tn, Nguyn Th Kim Phng#Ph.1#Nguyn T h Kim Phng#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a270tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i h c Lao ng - X hi#243016#Phm Nht Tn#Trnh by khi qut bo him x hi (BHXH) v mn hc BHXH. Lch s hnh thnh, pht trin v chnh sch BHXH. Gii thiu mt s loi hnh XHXH Trung Quc, Hn Quc, Anh#Bo him x hi#Lch s# Chnh sch#Bi ging#TDung## 00766000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200490003500700130 00840140007000970190005001040820007001098080005001160080005001210090018001260100 00500144011001500149013000700164021028100171020000700452020001800459020000800477 020000900485039000600494#VV09.07824#VV09.07825#Sn Hng c#Qun tr l tn tron g khch sn quc t hin i#Sn Hng c#42000#Vi?t#647.94#^214#^aH.#^aLao n g X hi#2009#^a247tr.^b21cm#243017#Trnh by i cng b mn l tn. Chc nng , nhim v v m t cng vic ca b phn l tn: t nhn t phng trc, t ti p tn phc v khch n, phc v khch lu tr, khch lm th tc tr phng, do anh thu v o to nghip v l tn. Gii thiu mt s thut ng chuyn dng#L tn#Khch sn quc t#Phc v#Qun tr#TDung## 00836000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200290 00480070035000770060009001120140007001210190005001280820004001338080005001370080 00500142009001800147010000500165011001500170013000700185019000500192021030000197 020001500497020001900512020000900531039000600540#VV09.07826#VV09.07828#VV09.0782 7#Rohl, David M.#Ngun gc vn minh nhn loi#David M. Rohl ; L Thnh bin dch #L Thnh#84000#Vi?t#930#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a518tr.^b22cm#243018 #Dch#Gii thiu s hnh thnh v pht trin ca nn vn minh th gii c i t du tch vn EDEN - vng t cc v thn c ghi chp trong kinh thnh - cho n nhng du tch rc r ca vn minh Ai Cp c i; gii thch r rng v y hn v ngun gc s pht trin ca th gii nhn loi ngy nay#Lch s c i #Vn minh nhn loi#Th gii#TDung## 00858000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200260 00470030038000730070039001110060008001500140007001580190005001650820006001708080 00500176008000500181009001800186010000500204011001500209019000500224006000900229 013000700238021027500245020002000520020001000540039000600550#VV09.07829#VV09.078 30#VV09.07831#Hall, Richard#Thnh t trong s nghip#10 bc thng tin tron g s nghip#Richard Hall ; Dch: Vn Anh, Hoi Thu#Vn Anh#34000#Vi?t#650.1#^21 4#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a201tr.^b21cm#Dch#Hoi Thu#243019#Trnh by ni dung 10 b quyt thnh t: hiu r con ngi mnh, xc nh mc tiu, hc h i khng ngng, bit cch lng nghe, suy ngh lc quan v cng vic v cuc sng, h tr cp trn, hot ng nhm tch cc, thch nghi vi thi cuc, bit cch t hu ht ngi khc...#B quyt thnh cng#Thnh t#TDung## 00812000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200240 00410070008000650140007000730190005000800820007000858080005000920080005000970090 01800102010000500120011001500125013000700140021030900147020001100456020001300467 020000400480020000800484020000300492020000900495039000600504#VV09.07832#VV09.078 33#VV09.07834#Mai Hoa#100 b quyt thu hi n#Mai Hoa#48000#Vi?t#658.15#^214#^a H.#^aLao ng X hi#2008#^a306tr.^b21cm#243020#Gii thiu 100 b quyt thu hi n c hiu qu trong kinh doanh: phng nga ri ro, nm vng nguyn tc c bn k inh doanh khi lnh o, iu chnh thi gian c hiu lc, bi dng cn b qun l v nhn vin kinh doanh b quyt thu hi n, phi hp nhiu phng php hoc cch thc khc nhau thu hi n...#Kinh doanh#Doanh nghip#Vn#Thu hi#N#B q uyt#TDung## 00668000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100070003300200570 00400070007000970140007001040190005001110820008001168080005001240080005001290090 01800134010000500152011001500157013000700172021015100179020001800330020002000348 020000700368020000900375039000600384#VV09.07835#VV09.07836#VV09.07837#L Nga#Mu son tho vn bn trong lnh vc hnh chnh - dn s#L Nga#45000#Vi?t#351.597 #^214#^aH.#^aLao ng X hi#2007#^a334tr.^b21cm#243021#Gii thiu cc mu vn b n trong lnh vc hnh chnh - dn s: giy gii thiu, thng bo, mi hp, n gh, hp ng u quyn, di chc, xin li hn...#Son tho vn bn#Hnh chnh nh nc#Dn s#Vit Nam#TDung## 00712000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200220 00440070011000660140007000770190005000840820006000898080005000950080005001000090 01800105010000500123011001500128015003500143013000700178021012600185020001800311 020001800329020000800347020000900355020001400364020001400378039000600392#VV09.07 838#VV09.07839#VV09.07840# Anh Th#Tr tu To Tuyt Cn# Anh Th#50000#Vi? t#895.1#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a574tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Nguyn c Thanh#243022#Trnh by nhng nghi vn v cuc i To Tuyt Cn v phn tc h tc phm "Hng Lu Mng" thy r mi tnh Gi - Lm - Tit#Vn hc trung i#Phn tch vn hc#Tiu s#Tc phm#Hng Lu Mng#To Tuyt Cn#TDung## 00770000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200520 00480070020001000140007001200190005001270820007001328080005001390080005001440090 01800149010000500167011001500172013000700187021023600194020000900430020001000439 020001000449020000700459020000800466039000600474#VV09.07841#VV09.07843#VV09.0784 2#Giang Vn Ton#Nhng sai lm thng thy cc nhn vin marketing#Giang Vn T on b.s.#53000#Vi?t#381.01#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a343tr.^b21cm#2430 23#Nu ln nhng vn v tm thi ca nhn vin marketing. Phn tch nhng sai lm ca nhn vin marketing trong giai on chun b, khi bn hng, m phn v giao dch vi khch hng, sau khi hon thnh giao dch v o c ngh nghip#T ip th#Giao dch#Nhn vin#Tm l#Sai lm#TDung## 00663000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200350 00480070036000830140007001190190005001260820006001318080005001370080005001420090 01800147010000500165011001500170005001400185013000700199021014400206020001100350 020001000361020000800371039000600379#VV09.07844#VV09.07845#VV09.07846#Nguyn c Ln#Bit nghe l vng, bit ni l bc#B.s.: Nguyn c Ln, Phm Th Thoa#4700 0#Vi?t#153.6#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a229tr.^b21cm#Phm Th Thoa#2430 24#Phn tch nhng tm l trong nhn thc v con ngi, v s tn trng bnh n g, cch giao tip ng x kho lo, thng minh trong mi tnh hung#Tm l hc#Gi ao tip#K nng#TDung## 00767000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200170 00490030057000660290026001230070016001490140007001650190005001720820006001778080 00500183008000500188009001800193010000500211011001500216004001800231013000700249 039000600256021014200262020001700404020001000421020001100431020001100442#VV09.07 847#VV09.07848#VV09.07849#Nguyn Hu Thn#Qun tr nhn s#Dnh cho cc doanh ng hip v cc t chc ti Vit Nam...#Human resource management#Nguyn Hu Thn#85 000#Vi?t#658.3#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a502tr.^b24cm#Ti bn ln th 9#243025#TDung#Trnh by tng qut v qun tr ti nguyn nhn s. Hoch nh, t uyn m v tuyn chn nhn vin. Pht trin, lng thng v giao t nhn s#Qu n l nhn lc#Nhn vin#Tin lng#Tuyn dng## 00722000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200300 00500070022000800140007001020190005001090820004001148080005001180080005001230090 01800128010000500146011001500151012002000166013000700186021015600193020002200349 020001100371020000800382020001300390020001100403039000600414#VV09.07850#VV09.078 52#VV09.07851#Nguyn Cnh Cht#Qun l th trng chin lc#Nguyn Cnh Cht b. s.#18000#Vi?t#658#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a598tr.^b24cm#T sch Nh q un l#243026#Gii thiu cc khi nim v th trng kinh doanh. Phn tch v th c thi chin lc. Nhng chin lc doanh nghip la chn, chin lc kiu t ng trng#Qun tr doanh nghip#Chin lc#Qun l#Doanh nghip#Th trng#TDung ## 00814000000000289000450002600110000002600110001100200290002200700650005101900050 01160820008001218080005001290080005001340090018001390100005001570110015001620050 01500177005002100192005001100213005002100224005001400245015004300259013000700302 021019200309020001000501020000700511039000600518#VV09.07853#VV09.07854#Php lut v lnh vc x hi#B.s.: Hong Th Minh (ch.b.), Nguyn V Hong Oanh, L Anh o..#Vi?t#344.597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a445tr.^b21cm#Hong Th Minh #Nguyn V Hong Oanh#L Anh o#Nguyn Th Tuyt Vn#Trn Thu Thu#TTS ghi: Tr ng i hc Lao ng - X hi#243027#Phn tch ni dung php lut v lnh vc x hi: vic lm - lao ng, u i ngi c cng, phng chng t nn x hi v v cc i tng x hi: tr em, ph n, ngi cao tui, ngi tn tt#Php lut# X hi#TDung## 00419000000000229000450002600110000002600110001100100100002200200280003200700100 00600140007000700190005000770820006000828080005000880080018000930090023001110100 00500134011001500139013000700154020000900161020001300170039000600183#VV09.07855# VV09.07856#ng o#Bt Nh Tm kinh thin gii#ng o#25000#Vi?t#294.3#^21 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a107tr.^b20cm#243028#o Pht#K inh Bt nh#TDung## 00564000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100130 00440020020000570070032000770140007001090190005001160820006001218080005001270080 01800132009002300150010000500173011001500178019001600193006001200209013000700221 020001700228020001100245020001200256039000600268#VV09.07857#VV09.07860#VV09.0785 9#VV09.07858#Lu Chn Vn#Ti l Lu Nhy Vt#Lu Chn Vn ; Trung Ngha dch#67 000#Vi?t#895.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a453tr.^b21c m#Dch Trung Quc#Trung Ngha#243029#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#TDu ng## 00494000000000241000450002600110000002600110001100100110002200200330003300700110 00660140007000770190005000840820006000898080005000950080005001000090014001050100 00500119011001500124013000700139021008200146020000900228020000900237039000600246 #VV09.07861#VV09.07862#Khnh Linh#o thut t bin mt cc vt th#Khnh Linh#27 000#Vi?t#793.8#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a206tr.^b21cm#243030#Hng dn cc h lm nhng mn o thut n gin ti lp hc, cc ba tic, cng s#o thut#Tr chi#TDung## 00540000000000241000450002600110000002600110001100100110002200200350003300700110 00680140007000790190005000860820006000918080005000970080005001020090014001070100 00500121011001500126013000700141021012600148020000900274020000900283039000600292 #VV09.07863#VV09.07864#Khnh Linh#o thut - nhng cch lm n gin#Khnh Linh# 31000#Vi?t#793.8#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a230tr.^b21cm#243031#Hng dn c ch lm nhng mn o thut n gin gip thu ht ngi khc gii, tiu ho tt h n v nng cao hiu sut cng vic#o thut#Tr chi#TDung## 01157000000000349000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200640 00500070038001140190005001520820018001578080005001750080005001800090014001850100 00500199011002900204005001400233015007000247013000700317021036400324020000800688 02000080069602000030070402000230070702000210073002000110075102000090076202000070 0771020002300778039000600801#VV09.07865#VV09.07866#VV09.07867#Nguyn ng Hnh#L ch s cch mng ng b v nhn dn x Long Xuyn (1930-2008)#B.s.: Nguyn ng Hnh, Hong Vn Lc#Vi?t#324.2597070959731#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a169tr ., 8tr. nh mu^b21cm#Hong Vn Lc#TTD ghi: ng b huyn Phc Th. Ban chp h nh ng b x Long Xuyn#243032#Gii thiu qu trnh ng b v nhn dn x Lon g Xuyn, huyn Phc Th, thnh ph H Ni u tranh cch mng, ginh chnh quyn (1930-1945); xy dng, cng c, bo v chnh quyn cch mng v khng chin ch ng Php (1945-1954), xy dng, bo v min Bc XHCN v u tranh thng nht nc nh (1954-1975); xy dng, bo v t quc v pht trin kinh t (1976-2008)#Lc h s#ng b#X#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Long Xuyn#Phc Th# H Ni#ng Cng sn Vit Nam#TDung## 00710000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200290 00440030055000730070011001280140007001390190005001460820009001518080005001600080 00500165009001900170010000500189011001500194013000700209021012300216020000400339 020000800343020002100351020001800372020001200390039000600402#VV09.07868#VV09.078 70#VV09.07869#Triu Hng#Bc sng nh tri t ca ta#Tp ngh lun v t tng, o c th vn H Ch Minh#Triu Hng#50000#Vi?t#335.4346#^214#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2009#^a300tr.^b21cm#243033#Phn tch nhng tc phm vn th ca H Ch Minh thy c quan im t tng, o c, nhn cch con ngi H Ch Minh# Th#o c#T tng H Ch Minh#Phn tch vn hc#H Ch Minh#TDung## 00712000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200160003500700440 00510140007000950190005001020820004001078080005001110080005001160090023001210100 00500144011001400149013000700163004003100170021018900201020000900390020000900399 020001300408020000700421039000600428#VV09.07871#VV09.07872#Nguyn B #S tay d ng va#B.s.: Nguyn B (ch.b.), Nguyn Th Linh#14000#Vi?t#693#^214#^aH.#^a Khoa hc v K thut#2009#^a91tr.^b21cm#243034#Ti bn ln th 1, c sa cha#C c kin thc c bn v va trong xy dng: cc loi va, tnh cht ca va, cc y u cu v vt liu trn va v liu lng trn va, kim tra cht lng va v b o qun, vn chuyn va...#Xy dng#Vt liu#Va xy dng#S tay#TDung## 00817000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020009000460030044000550070050000990220004001490050012001530050 01200165005001400177005001500191004003500206008000500241009002300246010000500269 01100150027401300070028902100960029602000120039202000230040402000090042702000140 0436020001100450039000600461#VV09.07873#VV09.07874#50000#Vi?t#621.31#^214#My in#Sch gio trnh dng cho cc trng i hc#V Gia Hanh (ch.b.), Phan T Th , Trn Khnh H..#T.1#V Gia Hanh#Phan T Th#Trn Khnh H#Nguyn Vn Su#In l n th 8, c sa cha, b sung#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a336tr.^b24cm#24 3035#Cc vn v my bin p. Nhng vn l lun chung ca my in quay. M y in khng ng b#My bin p#My in khng ng b#My in#My in quay#G io trnh#TDung## 00848000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020009000460030044000550070050000990220004001490050012001530050 01200165005001400177005001500191004003500206008000500241009002300246010000500269 01100150027401300070028902101200029602000170041602000190043302000200045202000090 0472020001100481039000600492#VV09.07875#VV09.07876#40000#Vi?t#621.31#^214#My in#Sch gio trnh dng cho cc trng i hc#V Gia Hanh (ch.b.), Phan T Th , Trn Khnh H..#T.2#V Gia Hanh#Phan T Th#Trn Khnh H#Nguyn Vn Su#In l n th 8, c sa cha, b sung#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a254tr.^b24cm#24 3036#Cc vn v my in ng b, my in mt chiu v my in xoay chiu c vnh gp. L thuyt tng qut cc my in#My in ng b#My in mt chiu #My in xoay chiu#My in#Gio trnh#TDung## 00687000000000277000450002600110000002600110001100100120002200200220003400700120 00560140007000680190005000750820009000808080005000890080005000940090023000990100 00500122011001500127004003500142013000700177021018200184020000800366020001000374 020001200384020000700396039000600403#VV09.07877#VV09.07878#T Ngc Hi#Bi tp n guyn l my#T Ngc Hi#43000#Vi?t#621.8076#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2 009#^a257tr.^b24cm#In ln th 9, c sa cha, b sung#243037#Gii thiu cc bi tp v nguyn l my: cu trc v xp loi c cu, phn tch ng hc c cu ph ng, chuyn ng thc, ma st v hiu sut, cn bng my, c cu bnh rng phng. ..#Bi tp#Nguyn l#Ch to my#C kh#TDung## 00719000000000289000450002600110000002600110001100100080002200200230003000700080 00530140007000610190005000680820011000738080005000840080005000890090023000940100 00500117011001500122004003000137013000700167021017800174020001500352020000800367 020002400375020001300399020001100412039000600423#VV09.07879#VV09.07880#Bi Hi#B i tp k thut nhit#Bi Hi#27000#Vi?t#621.402076#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a184tr.^b24cm#Ti bn, c sa cha, b sung#243038#Cc bi tp v ph ng trnh trng thi v cc qu trnh nhit ng ca cht kh, chu trnh ng c nhit v my lnh, dn nhit v i lu, trao i nhit bc x v truyn nhit #K thut nhit#Bi tp#Nhit ng hc cht kh#Truyn nhit#Gio trnh#TDung## 00709000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200280003900700450 00670140007001120190005001190820006001248080005001300080005001350090023001400100 00500163011001500168005001900183013000700202021022800209020000700437020000500444 039000600449#VV09.07881#VV09.07882#Ngu Tuyt Nhung#Ngc hc v th gii qu# Ngu Tuyt Nhung (ch.b.), Nguyn Ngc Trng#70500#Vi?t#553.8#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a237tr.^b24cm#Nguyn Ngc Trng#243039#Nu ln nhng khi nim c bn v qu v ngc. Tnh cht c bn, phng php gim nh v nghi n cu ngc. Gii thiu mt s loi ngc ch yu. Ngc tng hp, ngc nui cy, ghp, gi qu. Phn cp cht lng qu...# qu#Ngc#TDung## 00794000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200060003600300530 00420070014000950140007001090190005001160820006001218080005001270080005001320090 02300137010000500160011001500165004004000180013000700220021023500227020000600462 020000700468020001200475020001100487039000600498#VV09.07883#VV09.07884#Trn Vn ch# g#Gio trnh cho sinh vin c kh thuc cc h o to#Trn Vn ch#54 000#Vi?t#621.8#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a268tr.^b24cm#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#243040#Gii thiu cc loi g gia cng, lp rp v kim tra; nguyn tc g t chi tit trn g. C cu nh v, kp cht v cc c cu. T ng ho, dng c ph, tiu chun ho v vn nng ho g. Mt s g gia cng in hnh...# g#C kh#Ch to my#Gio trnh#TDung## 00823000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200260003800700160 00640140007000800190005000870820004000928080005000960080005001010090023001060100 00500129011001500134013000700149021033500156020001000491020000900501020000700510 020001300517020000900530039000600539#VV09.07885#VV09.07886#Nguyn Vn Dng#Cng ngh sn xut gm s#Nguyn Vn Dng#72000#Vi?t#666#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a389tr.^b24cm#243041#Trnh by lch s, xu hng pht trin, nh ng ha, phn loi v cu trc vt liu gm s. Nguyn liu, gia cng v chun b ph i liu. Cc cng on sn xut: to hnh, sy, nung v trng men. Cc sn phm gm s: gch ngi, t st nung, snh, snh dng th v tinh, s v s v sin h. Kim tra v nh gi cht lng gm xy dng#Cng ngh#Sn xut#Gm s#Gm x y dng#Vt liu#TDung## 00969000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200200 00450070059000650140007001240190005001310820008001368080005001440080005001490090 01800154010000500172011001500177005001700192005001400209015006100223013000700284 02102620029102000100055302000120056302000130057502000170058802000090060502000110 0614039000600625#VV09.07887#VV09.07889#VV09.07888#L Vn Hng#Php lut i cn g#B.s.: L Vn Hng (ch.b.), Nguyn Vit Khoa, V Phc Long#55000#Vi?t#349.597 #^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a160tr.^b23cm#Nguyn Vit Khoa#V Phc Long# TTS ghi: Trng i hc Kinh t - Ti chnh Tp. H Ch Minh#243042#Trnh by c s hnh thnh v t chc thc hin php lut ca Nh nc Cng ho x hi ch n gha Vit Nam. Nhng vn c bn v h thng vn bn php qui php lut Vit Nam. Cc ngnh lut trong h thng php lut Vit Nam: lut dn s, hnh s, la o ng...#Php lut#Lut dn s#Lut hnh s#Vn bn php qui#Vit Nam#Gio trn h#TDung## 00710000000000277000450002600110000002600110001100100150002200200370003700700460 00740140007001200190005001270820008001328080005001400080005001450090018001500100 00500168011001500173005001600188015005700204013000700261021011300268020002000381 020001700401020000800418039000600426#VV09.07890#VV09.07891#Trn Vn Phng#Hng dn hc trit hc Mc - L nin#B.s.: Trn Vn Phng (ch.b.), Nguyn Th Kit#250 00#Vi?t#335.411#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a147tr.^b24cm#Nguyn Th Kit #TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#243043#Trnh by khi lc v trit hc, lch s trit hc v ni dung nhng nguyn l c bn ca tri t hc Mc - Lnin#Trit hc Mc-Lnin#Nguyn l c bn#Lch s#TDung## 00960000000000325000450002600110000002600110001100100150002200200300003700700590 00670190005001260820004001318080005001350080005001400090018001450100005001630110 01500168005001400183015010700197005001400304013000700318021023000325020001000555 02000090056502000090057402000060058302000100058902000180059902000110061703900060 0628#VV09.07892#VV09.07893#Nguyn Th Bo#Gio trnh vt liu cng ngh#B.s.: Ng uyn Th Bo (ch.b.), Nguyn Th L, Thanh Min#Vi?t#669#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a167tr.^b24cm#Nguyn Th L#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trng trung cp Ngh c in v CNTP - thnh ph H Ni# Thanh Mi n#243044#Kin thc c bn v vt liu cng nghip nh: thnh phn, tnh cht, k hiu, cng dng ca vt liu kim loi v vt liu phi kim loi c dng trong cc ngnh cng nghip ch to my, cng nghip thc phm v c kh nng nghip# Luyn kim#Vt liu#Kim loi# kim#Cng ngh#Gia cng kim loi#Gio trnh#TDung## 00745000000000289000450002600110000002600110001100100130002200200210003500700130 00560140007000690190005000760820006000818080005000870080005000920090018000970100 00500115011001500120004004000135013000700175021021800182020000900400020001100409 020000800420020001300428020000800441039000600449#VV09.07894#VV09.07895#Bi Hu G iao#Hnh trang i ngi#Bi Hu Giao#50000#Vi?t#646.7#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a360tr.^b21cm#Ti bn ln th 4, c sa cha, b sung#243045#Ni dung nhng "hnh trang" cn thit cho mt thanh nin khi bc vo i: Sc kho, ch , hc tp, o c v chn ngh, hc ngh. Kinh nghim sng ca bn thn tc gi . Cc ph lc v cc bng s liu v dinh dng#Sc kho#Thanh nin#Hc tp#H ng nghip#o c#TDung## 00672000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200450 00500070042000950140007001370190005001440820006001498080005001550080005001600090 01800165010000500183011001500188005001800203013000700221021013200228020001000360 020000700370020001100377039000600388#VV09.07896#VV09.07897#VV09.07898#Nguyn Duy Chinh#Nhng thng thc giao tip c bn cn thit#B.s.: Nguyn Duy Chinh, Tr ng Ngc Qunh#39500#Vi?t#153.6#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a246tr.^b21cm# Trng Ngc Qunh#243046#Phn tch tm quan trng ca li ni trong khi giao ti p. Ngh thut i nhn x th v nhng thng thc giao tip c bn cn bit#Gia o tip#ng x#Ngh thut#TDung## 01172000000000337000450002600110000000201230001100700550013400500170018900500160 02060050018002220050012002400050017002520190005002690820008002748080005002820080 00500287009001400292010000500306011001400311015007100325013000700396021035100403 02000170075402000090077102000090078002000120078902000080080102000090080902000100 0818039000600828#VV09.07899#Bo co so snh h thng php lut Vit Nam vi 40 k huyn ngh v 9 khuyn ngh c bit ca lc lng c nhim ti chnh#Nguyn C ng Hng, Nguyn Vn Hon, Nguyn Thanh Trc..#Nguyn Cng Hng#Nguyn Vn Hon#N guyn Thanh Trc# Thu Vn#Nguyn Thu Ngc#Vi?t#345.597#^214#^aH.#^aNxb. H N i#2008#^a83tr.^b27cm#TTS ghi: United Nations ; V Php lut Hnh s Hnh chnh . B T php#243047#So snh nh gi nhng im tng ng v khc bit gia h thng vn bn php lut c lin quan ca Vit Nam v bn mi chn khuyn ngh, a ra mt s khuyn ngh sa i ca FATF v cc vn : nguy c, tc hi, hnh s ho v nhng bin php phng, chng ra tin v ti tr khng b; v s hp tc quc t phng, chng hnh thc ti phm ny#Ti phm hnh s#Ra tin#Kh ng b#Phng chng#So snh#Vit Nam#Php lut#TDung## 00740000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200170 00490030007000660070016000730140007000890190005000960820011001018080005001120080 00500117009002000122010000500142011002500147013000700172021024400179020001700423 020000900440020000700449039000600456#VV09.07900#VV09.07902#VV09.07901#H Th Xu n Mi#Vn c i ng#Hi k#H Th Xun Mi#36000#Vi?t#895.922803#^214#^aH.#^ aQun i nhn dn#2009#^a233tr., 6tr. nh^b21cm#243048#Ghi li cuc sng ca ch nh tc gi trong qung thi gian khng chin chng Php, khng chin chng M v t qua bo n chin tranh nhng gn lin vi tnh yu qu hng, gia nh v n hng k nim cng tc, k nim trong cuc sng sau ho bnh#Vn hc hin i#Vi t Nam#Hi k#TDung## 00612000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200340003900700170 00730140006000900190005000960820009001018080005001100080005001150090012001200100 00500132011001400137013000700151021013300158020001600291020000800307020000900315 020001600324039000600340#VV09.07903#VV09.07904#Nguyn Quc Vit#Quan ln Tr Von g Hunh Cng Gin#Nguyn Quc Vit#7000#Vi?t#959.7027#^214#^aH.#^aThng tn#200 9#^a11tr.^b21cm#243049#Gii thiu s lc tiu s n th v c Quan Ln x Tr Vong, huyn Tn Bin, Ty Ninh cng cc nghi thc cng l gi c Quan Ln#Lch s cn i#Tiu s#Vit Nam#Hunh Cng Gin#TDung## 00956000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200490 00490070032000980140007001300190005001370820006001428080005001480080018001530090 03500171010000500206011001500211005001500226015007700241013000700318021021100325 02000070053602000150054302000130055802000110057102000140058202000080059602000080 0604039000600612#VV09.07905#VV09.07906#VV09.07907#Nguyn K Phng#Phng php s v ton ng dng trong mi trng#Nguyn K Phng, Nguyn Th By#16000#Vi?t#5 19.8#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a300tr.^b21 cm#Nguyn Th By#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Kho a hc T nhin#243050#Hng dn gii cc bi tp v php tnh gn ng v sai s , phng trnh i s f(x)=0, ma trn v cc php tnh ma trn, ni suy v php lm trn, h phng trnh i s tuyn tnh, phi tuyn, vi phn cp 1...#i s# Phng php s#Phng trnh#Mi trng#Ton ng dng#Ma trn#Vi phn#TDung## 00698000000000277000450002600110000002600110001100200270002202900250004901900050 00740820009000798080005000880080005000930090012000980100005001100110015001150130 00700130021020000137020000800337020001600345020002000361020000800381020000800389 020000900397020000800406039000600414#VV09.07908#VV09.07909#Nin gim du lch Vi t Nam#Vietnam tourism yearbook#Vi?t#915.9704#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a504tr. ^b21cm#243051#Gii thiu nhng thng tin, a ch v cc a im du lch di tc h lch s, danh lam thng cnh, cc khu sinh thi, lng ngh, cc nh hng, khc h sn ni ting trn khp cc tnh thnh ca Vit Nam#Du lch#Di tch lch s#Da nh lam thng cnh#Kinh t#Vn ho#Vit Nam#m thc#TDung## 00861000000000313000450002600110000002600110001100100120002200200420003400300560 00760070051001320140007001830190005001900820007001958080005002020080005002070090 02600212010000500238011001500243004001300258005001200271005001700283013000700300 021018100307020001100488020001500499020001600514020001100530039000600541#VV09.07 910#VV09.07911#L Vn Hng#Tm l hc la tui v tm l hc s phm#Dng cho c c trng i hc S phm v cao ng S phm#L Vn Hng (ch.b.), L Ngc Lan, N guyn Vn Thng#23000#Vi?t#370.15#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a15 6tr.^b24cm#In ln th 5#L Ngc Lan#Nguyn Vn Thng#243052#Trnh by khi qut tm l hc la tui v tm l hc s phm. Tm l hc la tui hc sinh trung h c c s, trung hc ph thng. Tm l hc dy hc, gio dc v nhn cch nh gio #Tm l hc#Tm l s phm#Tm l la tui#Gio trnh#TDung## 00624000000000289000450002600110000002600110001100200970002200300130011900700290 01320140007001610190005001680820007001738080005001800080005001850090026001900100 00500216011001500221005001500236005001300251013000700264020000900271020002000280 020000700300020000700307020001400314039000600328#VV09.07912#VV09.07913#Phn tch cu trc v gii thi tt nghip trung hc ph thng v tuyn sinh i hc, c ao ng#Mn sinh hc#L Th Hoa Lan, Mai Th Tnh#33000#Vi?t#570.76#^214#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2009#^a231tr.^b24cm#L Th Hoa Lan#Mai Th Tnh#243053# Sinh hc#Ph thng trung hc# thi#p n#Sch c thm#TDung## 00631000000000289000450002600110000002600110001100200970002200300110011900700340 01300140007001640190005001710820008001768080005001840080005001890090026001940100 00500220011001500225005001500240005001800255013000700273020000700280020002000287 020000700307020000700314020001400321039000600335#VV09.07914#VV09.07915#Phn tch cu trc v gii thi tt nghip trung hc ph thng v tuyn sinh i hc, c ao ng#Mn vt l#Nguyn Duy o, Nguyn ng Thng#31000#Vi?t#530.076#^214#^a H.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a216tr.^b24cm#Nguyn Duy o#Nguyn ng Thn g#243054#Vt l#Ph thng trung hc# thi#p n#Sch c thm#TDung## 00691000000000313000450002600110000002600110001100200970002200300090011900700520 01280140007001800190005001870820007001928080005001990080005002040090026002090100 00500235011001500240005001400255005001200269005001400281005001600295013000700311 020000500318020002000323020000700343020000700350020001400357039000600371#VV09.07 916#VV09.07917#Phn tch cu trc v gii thi tt nghip trung hc ph thng v tuyn sinh i hc, cao ng#Mn ton#H Xun Thnh (ch.b.), Ng Xun i, Pha n Vn Thi..#30000#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a212tr .^b24cm#H Xun Thnh#Ng Xun i#Phan Vn Thi#Nguyn Nh Tng#243055#Ton#Ph thng trung hc# thi#p n#Sch c thm#TDung## 00624000000000289000450002600110000002600110001100200970002200300120011900700300 01310140007001610190005001680820007001738080005001800080005001850090026001900100 00500216011001500221005001400236005001500250013000700265020000800272020002000280 020000700300020000700307020001400314039000600328#VV09.07918#VV09.07919#Phn tch cu trc v gii thi tt nghip trung hc ph thng v tuyn sinh i hc, c ao ng#Mn ho hc#L Minh Thun, Hong Anh Tun#23000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2009#^a156tr.^b24cm#L Minh Thun#Hong Anh Tun#243056 #Ho hc#Ph thng trung hc# thi#p n#Sch c thm#TDung## 00660000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200330 00470030017000800070014000970140007001110190005001180820007001238080005001300080 00500135009002600140010000500166011001500171013000700186021015500193020000800348 020001200356020000800368039000600376#VV09.07920#VV09.07921#VV09.07922# Quang V inh#Th vin s: Ch mc v tm kim#Sch chuyn kho# Quang Vinh#27000#Vi?t# 025.04#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a221tr.^b21cm#243057#Trnh by tng quan v th vin s, m hnh hnh thc cho th vin s, ch mc ti liu v n bn, tm kim thng tin v gii thut xy dng ch mc tp o#Tm tin#Th vi n s#Ch mc#TDung## 00739000000000217000450002600110000002600110001100200390002201900050006108200070 00668080005000730080005000780090073000830100005001560110014001610150056001750130 00700231021024600238020001700484020001400501039000600515#VV09.07923#VV09.07924#C ng c v quyn ca ngi khuyt tt#Vi?t#342.08#^214#^aH.#^aVn phng iu ph i cc hot ng h tr ngi tn tt Vit Nam (NCCD)#2008#^a80tr.^b21cm#TTS ghi : i hi ng Lin Hp Quc. K hp ln th 61#243058#Gii thiu Ngh quyt Cn g c Lin hp quc v quyn ca ngi khuyt tt. Ni dung ph lc I gm: mc ch, cc nh ngha, nguyn tc, ngha v, bnh ng... Ph lc II gm nhng i u cam kt ca quc gia tham gia ngh nh th khng bt buc#Cng c quc t#Ng i tn tt#TDung## 00825000000000277000450002600110000002600110001100200270002200700630004901900050 01120820007001178080005001240080005001290090097001340100005002310110017002360010 01500253005001900268005001300287012004100300013000700341021015200348020001800500 020001100518020001200529039000600541#VV09.07925#VV09.07926#Phng chng bun bn ngi#B.s.: Nguyn Vn Anh (ch.b.), Phm Th Mai Hng, Trnh Th L#Vi?t#362.88 #^214#^aH.#^aTrung tm Nghin cu v ng dng Khoa hc v Gii - Gia nh - Ph n v v thnh nin (CSAGA)#2008#^a93tr.^b20x20cm#Nguyn Vn Anh#Phm Th Mai H ng#Trnh Th L#Cm nang Hng dn sinh hot nhm T lc#243059#Hng dn cch thc sinh hot nhm nhng nn nhn ca bun bn ngi: mt vi lu , ngha, n i qui, tp hp thnh vin, duy tr, ch , tr chi...#Sinh hot tp th#Bun ngi#Phng chng#TDung## 00518000000000265000450002600110000000200150001100300400002601400060006601900050 00720820007000778080005000840080005000890090014000940100005001080110014001130040 01800127015004100145013000700186020001100193020000800204020001100212020000900223 020001400232039000600246#VV09.07927#Tp t ch hoa#Theo mu ch vit trong trn g tiu hc#7500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a32tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#TTS ghi: Cng ty Vn phng phm Hng H#243060#Tp t ch#Ch ci#Ti ng Vit#Mu gio#Sch mu gio#TDung## 00424000000000241000450002600110000000200160001100300280002701400060005501900050 00610820007000668080005000730080005000780090014000830100005000970110014001020130 00700116020001100123020000800134020001100142020000900153020001400162039000600176 #VV09.07928#V tp t ch 1#Luyn vit theo mu ch mi#5500#Vi?t#372.21#^214#^ aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a44tr.^b24cm#243061#Tp t ch#Ch ci#Ting Vit#Mu gi o#Sch mu gio#TDung## 00424000000000241000450002600110000000200160001100300280002701400060005501900050 00610820007000668080005000730080005000780090014000830100005000970110014001020130 00700116020001100123020001100134020000800145020000900153020001400162039000600176 #VV09.07929#V tp t ch 2#Luyn vit theo mu ch mi#5500#Vi?t#372.21#^214#^ aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a44tr.^b24cm#243062#Tp t ch#Ting Vit#Ch ci#Mu gi o#Sch mu gio#TDung## 00603000000000325000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020021000320070036000530220004000890050007000930050011001000050016001110040 03100127008000500158009001400163010000500177011001500182013000700197020000800204 02000110021202000120022302000060023502000080024102000080024902000140025703900060 0271#VV09.07930#13000#Vi?t#807#^214#V bi tp ng vn 6#V Nho, Phan Thiu, Ho ng Vn Thung#T.1#V Nho#Phan Thiu#Hong Vn Thung#Ti bn ln th 7, c chnh l#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a122tr.^b24cm#243063#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn# Lp 6#Bi tp#Vn hc#Sch c thm#TDung## 00603000000000325000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020021000320070036000530220004000890050007000930050011001000050016001110040 03100127008000500158009001400163010000500177011001500182013000700197020000800204 02000110021202000120022302000060023502000080024102000080024902000140025703900060 0271#VV09.07931#14500#Vi?t#807#^214#V bi tp ng vn 6#V Nho, Phan Thiu, Ho ng Vn Thung#T.2#V Nho#Phan Thiu#Hong Vn Thung#Ti bn ln th 7, c chnh l#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a142tr.^b24cm#243064#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn# Lp 8#Bi tp#Vn hc#Sch c thm#TDung## 00536000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020021000320070036000530220004000890050007000930050011001000050016001110040 03100127008000500158009001400163010000500177011001500182013000700197020000800204 020000600212020000800218020001500226039000500241#VV09.07932#13500#Vi?t#807#^214 #V bi tp ng vn 7#V Nho, Phan Thiu, Hong Vn Thung#T.1#V Nho#Phan Thiu# Hong Vn Thung#Ti bn ln th 6, c chnh l#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a131tr.^ b24cm#243065#Ng vn#Lp 7#Bi tp#Sch gio khoa#Thu## 00536000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020021000320070036000530220004000890050007000930050011001000050016001110040 03100127008000500158009001400163010000500177011001500182013000700197020000800204 020000600212020000800218020001500226039000500241#VV09.07933#13000#Vi?t#807#^214 #V bi tp ng vn 7#V Nho, Phan Thiu, Hong Vn Thung#T.2#V Nho#Phan Thiu# Hong Vn Thung#Ti bn ln th 6, c chnh l#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a123tr.^ b24cm#243066#Ng vn#Lp 7#Bi tp#Sch gio khoa#Thu## 00536000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020021000320070036000530220004000890050007000930050011001000050016001110040 03100127008000500158009001400163010000500177011001500182013000700197020000800204 020000600212020000800218020001500226039000500241#VV09.07934#13500#Vi?t#807#^214 #V bi tp ng vn 8#V Nho, Phan Thiu, Hong Vn Thung#T.1#V Nho#Phan Thiu# Hong Vn Thung#Ti bn ln th 5, c chnh l#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a131tr.^ b24cm#243067#Ng vn#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#Thu## 00536000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020021000320070036000530220004000890050007000930050011001000050016001110040 03100127008000500158009001400163010000500177011001500182013000700197020000800204 020000600212020000800218020001500226039000500241#VV09.07935#13500#Vi?t#807#^214 #V bi tp ng vn 8#V Nho, Phan Thiu, Hong Vn Thung#T.2#V Nho#Phan Thiu# Hong Vn Thung#Ti bn ln th 5, c chnh l#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a134tr.^ b24cm#243068#Ng vn#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#Thu## 00536000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020021000320070036000530220004000890050007000930050011001000050016001110040 03100127008000500158009001400163010000500177011001500182013000700197020000800204 020000600212020000800218020001500226039000500241#VV09.07936#15500#Vi?t#807#^214 #V bi tp ng vn 9#V Nho, Phan Thiu, Hong Vn Thung#T.1#V Nho#Phan Thiu# Hong Vn Thung#Ti bn ln th 4, c chnh l#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a155tr.^ b24cm#243069#Ng vn#Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#Thu## 00536000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020021000320070036000530220004000890050007000930050011001000050016001110040 03100127008000500158009001400163010000500177011001500182013000700197020000800204 020000600212020000800218020001500226039000500241#VV09.07937#15500#Vi?t#807#^214 #V bi tp ng vn 9#V Nho, Phan Thiu, Hong Vn Thung#T.2#V Nho#Phan Thiu# Hong Vn Thung#Ti bn ln th 4, c chnh l#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a151tr.^ b24cm#243070#Ng vn#Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#Thu## 00575000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020018000350070064000530220004001170050017001210050016001380050015001540040 03100169008000500200009001400205010000500219011001500224013000700239020000500246 020000600251020000800257020001500265039000500280#VV09.07938#13000#Vi?t#510.76#^ 214#V bi tp ton 6#B.s.: Nguyn Vn Trang (ch.b.), Nguyn Ngc m, Lng Bc h Lu#T.1#Nguyn Vn Trang#Nguyn Ngc m#Lng Bch Lu#Ti bn ln th 7, c chnh l#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a127tr.^b24cm#243071#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch g io khoa#Thu## 00606000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020018000350070067000530220004001200050017001240050016001410050016001570040 03100173008000500204009001400209010000500223011001500228005001500243013000700258 020000500265020000600270020000800276020001500284039000500299#VV09.07939#14500#V i?t#510.76#^214#V bi tp ton 6#B.s.: Nguyn Vn Trang (ch.b.), Nguyn Hu Th o, Nguyn Ngc m..#T.2#Nguyn Vn Trang#Nguyn Hu Tho#Nguyn Ngc m#Ti b n ln th 7, c chnh l#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a142tr.^b24cm#Lng Bch Lu#2 43072#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch gio khoa#Thu## 00621000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020018000350070064000530220004001170050017001210050013001380050016001510050 00900167005001500176004003100191008000500222009001400227010000500241011001500246 013000700261020000500268020000600273020000800279020001500287039000500302#VV09.07 940#14500#Vi?t#510.76#^214#V bi tp ton 7#B.s.: Nguyn Vn Trang (ch.b.), Ph m Gia c, Nguyn Ngc m..#T.1#Nguyn Vn Trang#Phm Gia c#Nguyn Ngc m# Tn Thn#Nguyn Kim Th#Ti bn ln th 6, c chnh l#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^ a143tr.^b24cm#243073#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch gio khoa#Thu## 00601000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020018000350070064000530220004001170050017001210050012001380050017001500050 01600167004003100183008000500214009001400219010000500233011001500238013000700253 020000500260020000600265020000800271020001500279039000500294#VV09.07941#14500#V i?t#510.76#^214#V bi tp ton 7#B.s.: Nguyn Vn Trang (ch.b.), L Hi Chu, T rn Phng Dung..#T.2#Nguyn Vn Trang#L Hi Chu#Trn Phng Dung#Nguyn Ngc m#Ti bn ln th 6, c chnh l#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a143tr.^b24cm#243074 #Ton#Lp 7#Bi tp#Sch gio khoa#Thu## 00604000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020018000350070065000530220004001180050017001220050016001390050014001550050 01700169004003100186008000500217009001400222010000500236011001500241013000700256 020000500263020000600268020000800274020001500282039000500297#VV09.07942#14500#V i?t#510.76#^214#V bi tp ton 8#B.s.: Nguyn Vn Trang (ch.b.), Nguyn Ngc m, Phm Bo Khu..#T.1#Nguyn Vn Trang#Nguyn Ngc m#Phm Bo Khu#Nguyn Duy Thun#Ti bn ln th 5, c chnh l#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a142tr.^b24cm#243 075#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#Thu## 00597000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020018000350070063000530220004001160050017001200050012001370050016001490050 01400165004003100179008000500210009001400215010000500229011001500234013000700249 020000500256020000600261020000800267020001500275039000500290#VV09.07943#14500#V i?t#510.76#^214#V bi tp ton 8#B.s.: Nguyn Vn Trang (ch.b.), L Hi Chu, N guyn Hu Tho..#T.2#Nguyn Vn Trang#L Hi Chu#Nguyn Hu Tho#Ng nh Tuyt# Ti bn ln th 5, c chnh l#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a138tr.^b24cm#243076#To n#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#Thu## 00541000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020018000350070040000530220004000930050012000970050017001090050009001260040 03100135008000500166009001400171010000500185011001500190013000700205020000500212 020000600217020000800223020001500231039000500246#VV09.07944#16000#Vi?t#510.76#^ 214#V bi tp ton 9#V Hu Bnh, Trn Phng Dung, Tn Thn#T.1#V Hu Bnh#Tr n Phng Dung#Tn Thn#Ti bn ln th 4, c chnh l#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^ a158tr.^b24cm#243077#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#Thu## 00559000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020018000350070049000530220004001020050016001060050014001220050017001360040 03100153008000500184009001400189010000500203011001500208013000700223020000500230 020000600235020000800241020001500249039000500264#VV09.07945#16000#Vi?t#510.76#^ 214#V bi tp ton 9#Nguyn Huy oan, Phm Bo Khu, Nguyn Duy Thun#T.2#Nguy n Huy oan#Phm Bo Khu#Nguyn Duy Thun#Ti bn ln th 4, c chnh l#^aH.#^a Nxb. H Ni#2009#^a159tr.^b24cm#243078#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#Thu## 00611000000000289000450002600110000002000110001102000060002203900050002801400070 00330190005000400820006000458080005000510020029000560030068000850070045001530220 00400198005001200202005001600214005001300230005001500243005001700258008000500275 009001400280010000500294011001500299013000700314#VV09.07946#Ting Vit#Lp 2#Thu #19000#Vi?t#372.6#^214#Hc v n luyn ting Vit 2#Dng cho hc sinh lp 2 t c, t hc vn ln hc kh, hc gii..#T c Hin, Nguyn Th Hoi, Trn Yn Lan..#T.2#T c Hin#Nguyn Th Hoi#Trn Yn Lan#Thi Thanh Vn#Hong Ngc H ng#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a120tr.^b24cm#243079## 00601000000000265000450002600110000002600110001100200420002200700170006400500170 00810140007000980190005001050820007001108080005001170080005001220090014001270100 00500141011001500146013000700161021013100168020000900299020000600308020000700314 020000900321039000500330#VV09.07947#VV09.07948#K nng lm thi v kim tra si nh hc 8#Nguyn Th Giang#Nguyn Th Giang#33000#Vi?t#570.76#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a220tr.^b24cm#243080#Gii thiu cc dng cu hi v phng php tr li cu hi trc nghim mn sinh hc 8. Gii thiu 60 thi v kim tra sinh h c 8#Sinh hc#Lp 8# thi#Kim tra#Thu## 00552000000000265000450002600110000002600110001100500170002201400070003900200530 00460030049000990070017001480190005001650820007001708080005001770080005001820090 01400187010000500201011001500206013000700221020000900228020002000237020000800257 020001600265039000500281#VV09.07949#VV09.07950#Nguyn Th Giang#46000#Tuyn tp bi tp trc nghim, t lun sinh hc THPT#Dng cho hc sinh n thi tt nghip THPT, H, C#Nguyn Th Giang#Vi?t#570.76#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a311tr.^ b24cm#243081#Sinh hc#Ph thng trung hc#Bi tp#Bi trc nghim#Thu## 00427000000000241000450002600110000001400060001100200140001700300130003101900050 00440820009000498080005000580080005000630090011000680100005000790110014000840120 02000098013000700118020001800125020000900143020001300152020001500165039000500180 #VV09.07951#8500#3 ch ln con#Truyn tranh#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aM thut# 2009#^a16tr.^b20cm#Vn C tch ca b#243082#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#Thu## 00444000000000241000450002600110000001400060001100200310001700300130004801900050 00610820009000668080005000750080005000800090011000850100005000960110014001010120 02000115013000700135020001800142020000900160020001300169020001500182039000500197 #VV09.07952#8500#Con co xo quyt v ch g #Truyn tranh#Vi?t#895.9223#^214 #^aH.#^aM thut#2009#^a16tr.^b20cm#Vn C tch ca b#243083#Vn hc thiu nhi #Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#Thu## 00437000000000241000450002600110000001400060001100200240001700300130004101900050 00540820009000598080005000680080005000730090011000780100005000890110014000940120 02000108013000700128020001800135020000900153020001300162020001500175039000500190 #VV09.07953#8500#Goldilocks v 3 ch gu#Truyn tranh#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^ aM thut#2009#^a16tr.^b20cm#Vn C tch ca b#243084#Vn hc thiu nhi#Vit N am#Truyn tranh#Truyn c tch#Thu## 00416000000000229000450002600110000001400060001100200240001700300130004101900050 00540820007000598080005000660080005000710090011000760100005000870110014000920120 02000106013000700126020001700133020001300150020001500163039000800178#VV09.07954# 8500#Alice x s thn tin#Truyn tranh#Vi?t#398.22#^214#^aH.#^aM thut#2009 #^a16tr.^b20cm#Vn C tch ca b#243085#Vn hc dn gian#Truyn tranh#Truyn c tch#Hng H## 00402000000000229000450002600110000001400060001100200100001700300130002701900050 00400820007000458080005000520080005000570090011000620100005000730110014000780120 02000092013000700112020001700119020001300136020001500149039000800164#VV09.07955# 8500#Ch g #Truyn tranh#Vi?t#398.24#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a16tr.^b20cm #Vn C tch ca b#243086#Vn hc dn gian#Truyn tranh#Truyn c tch#Hng H ## 00421000000000229000450002600110000001400060001100200290001700300130004601900050 00590820007000648080005000710080005000760090011000810100005000920110014000970120 02000111013000700131020001700138020001300155020001500168039000800183#VV09.07956# 8500#Nhng nhc cng thnh Bremen#Truyn tranh#Vi?t#398.24#^214#^aH.#^aM thut #2009#^a16tr.^b20cm#Vn C tch ca b#243087#Vn hc dn gian#Truyn tranh#Tru yn c tch#Hng H## 00407000000000229000450002600110000001400060001100200150001700300130003201900050 00450820007000508080005000570080005000620090011000670100005000780110014000830120 02000097013000700117020001700124020001300141020001500154039000800169#VV09.07957# 8500#Con ngng vng#Truyn tranh#Vi?t#398.24#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a16tr.^ b20cm#Vn C tch ca b#243088#Vn hc dn gian#Truyn tranh#Truyn c tch#H ng H## 00410000000000229000450002600110000001400060001100200180001700300130003501900050 00480820007000538080005000600080005000650090011000700100005000810110014000860120 02000100013000700120020001700127020001300144020001500157039000800172#VV09.07958# 8500#3 anh em d Billy#Truyn tranh#Vi?t#398.24#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a16t r.^b20cm#Vn C tch ca b#243089#Vn hc dn gian#Truyn tranh#Truyn c tch #Hng H## 00483000000000241000450002600110000001400070001100200140001800300130003201900050 00450820007000508080005000570080005000620090011000670100005000780110014000830120 02300097013000700120015006100127020001700188020001300205020001500218039000800233 #VV09.07959#10000#N Oa v tri#Truyn tranh#Vi?t#398.22#^214#^aH.#^aM thut#2 009#^a24tr.^b20cm#T sch M k con nghe#243090#Nhng cu chuyn c tch kinh i n hp dn la tui nhi ng#Vn hc dn gian#Truyn tranh#Truyn c tch#Hng H ## 00482000000000241000450002600110000001400070001100200130001800300130003101900050 00440820007000498080005000560080005000610090011000660100005000770110014000820120 02300096015006100119013000700180020001700187020001300204020001500217039000800232 #VV09.07960#10000#Nng tin c#Truyn tranh#Vi?t#398.21#^214#^aH.#^aM thut#20 09#^a24tr.^b20cm#T sch M k con nghe#Nhng cu chuyn c tch kinh in hp d n la tui nhi ng#243091#Vn hc dn gian#Truyn tranh#Truyn c tch#Hng H ## 00480000000000241000450002600110000001400070001100200110001800300130002901900050 00420820007000478080005000540080005000590090011000640100005000750110014000800120 02300094015006100117013000700178020001700185020001300202020001500215039000800230 #VV09.07961#10000#Hoa M Lan#Truyn tranh#Vi?t#398.22#^214#^aH.#^aM thut#2009 #^a24tr.^b20cm#T sch M k con nghe#Nhng cu chuyn c tch kinh in hp dn la tui nhi ng#243092#Vn hc dn gian#Truyn tranh#Truyn c tch#Hng H## 00812000000000325000450002600110000000500140001101400070002500200260003200300130 00580070033000710190005001040820007001098080005001160080005001210090011001260100 00500137011001700142012006100159013000700220005001800227021014500245020001700390 02000180040702000100042502000090043502000070044402000130045102000140046403900080 0478#VV09.07962#Lu Hng Anh#12500#Th trng thch nh rng#Truyn tranh#Lu Hng Anh, Cung Phng Phng#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a20tr.^b21x2 1cm#EQ-IQ Bi dng tnh cch tt cho tr. Dy tr thi quen tt#243093#Cung Ph ng Phng#Thng qua cc cu chuyn nh, rn luyn cho tr em cc thi quen tt t rong sinh hot hng ngy gi cho c th kho mnh, tinh thn sng khoi#Vn h c hin i#Gio dc mu gio#Thi quen#Vit Nam#Tr em#Truyn tranh#Sch mu gi o#Hng H## 00808000000000337000450002600110000000500100001101400070002100200140002800300130 00420070029000550190005000840820007000898080005000960080005001010090011001060100 00500117011001700122012006500139013000700204005001800211021014100229020001700370 02000180038702000070040502000090041202000070042102000130042802000140044103900080 0455020000700463#VV09.07963#M Ct Ca#12500#Ba ch d con#Truyn tranh#M Ct C a, Cung Phng Phng#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a20tr.^b21x21cm#EQ-I Q Bi dng tnh cch tt cho tr. Dy tr khng ngang ngc#243094#Cung Phng P hng#Thng qua cc cu chuyn nh, gio dc tr em tinh thn on kt, thng y u, chan ho v bit nhng nhn, s chia trong quan h vi bn b#Vn hc hin i#Gio dc mu gio#ng x#Vit Nam#Tr em#Truyn tranh#Sch mu gio#Hng H# Bn b## 00771000000000325000450002600110000000500110001101400070002200200070002900300130 00360070022000490190005000710820007000768080005000830080005000880090011000930100 00500104011001700109012006100126013000700187005001000194021014500204020001700349 02000180036602000100038402000090039402000070040302000130041002000140042303900080 0437#VV09.07964#To L Yn#12500#V nh#Truyn tranh#To L Yn, M Ct Ca#Vi?t #372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a20tr.^b21x21cm#EQ-IQ Bi dng tnh cch tt cho tr. Dy tr thi quen tt#243095#M Ct Ca#Thng qua cc cu chuyn nh, r n luyn cho tr em cc thi quen tt trong sinh hot hng ngy gi cho c th kho mnh, tinh thn sng khoi#Vn hc hin i#Gio dc mu gio#Thi quen#V it Nam#Tr em#Truyn tranh#Sch mu gio#Hng H## 00756000000000325000450002600110000000500110001101400070002200200340002900300130 00630070011000760190005000870820007000928080005000990080005001040090011001090100 00500120011001700125012006900142013000700211021010900218020001700327020001800344 02000070036202000090036902000070037802000130038502000140039803900080041202000100 0420#VV09.07965#To L Yn#12500#Cu ch thn k ca vn hoa hng#Truyn tranh #To L Yn#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a20tr.^b21x21cm#EQ-IQ Bi d ng tnh cch tt cho tr. Dy tr bit l php, lch s#243096#Thng qua cc cu chuyn nh, hng dn tr em cch c x l php, lch s trong giao tip, ng x hng ngy#Vn hc hin i#Gio dc mu gio#ng x#Vit Nam#Tr em#Truyn tra nh#Sch mu gio#Hng H#Giao tip## 00795000000000337000450002600110000000500100001101400070002100200120002800300130 00400070025000530190005000780820007000838080005000900080005000950090011001000100 00500111011001700116012006500133013000700198005001400205021014100219020001700360 02000180037702000070039502000070040202000090040902000070041802000130042502000140 0438039000500452#VV09.07966#M Ct Ca#12500#Nh ca th#Truyn tranh#M Ct Ca, Lu Hng Anh#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a20tr.^b21x21cm#EQ-IQ Bi dng tnh cch tt cho tr. Dy tr khng ngang ngc#243097#Lu Hng Anh#Thn g qua cc cu chuyn nh, gio dc tr em tinh thn on kt, thng yu, chan h o v bit nhng nhn, s chia trong quan h vi bn b#Vn hc hin i#Gio d c mu gio#ng x#Bn b#Vit Nam#Tr em#Truyn tranh#Sch mu gio#H.H## 00800000000000325000450002600110000000500140001101400070002500200280003200300130 00600070026000730190005000990820007001048080005001110080005001160090011001210100 00500132011001700137012006100154005001100215013000700226021014500233020001700378 02000180039502000100041302000090042302000070043202000130043902000140045203900080 0466#VV09.07967#Lu Hng Anh#12500#Chuyn du hnh ca Tiu Xm#Truyn tranh#L u Hng Anh, To L Yn#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a20tr.^b21x21cm#E Q-IQ Bi dng tnh cch tt cho tr. Dy tr thi quen tt#To L Yn#243098#Th ng qua cc cu chuyn nh, rn luyn cho tr em cc thi quen tt trong sinh ho t hng ngy gi cho c th kho mnh, tinh thn sng khoi#Vn hc hin i# Gio dc mu gio#Thi quen#Vit Nam#Tr em#Truyn tranh#Sch mu gio#Hng H## 00791000000000325000450002600110000000500110001101400070002200200270002900300130 00560070022000690190005000910820007000968080005001030080005001080090011001130100 00500124011001700129012006100146005001000207013000700217021014500224020001700369 02000180038602000100040402000090041402000070042302000130043002000140044303900080 0457#VV09.07968#To L Yn#12500#Li ch ca vng quc Rau#Truyn tranh#To L Yn, M Ct Ca#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a20tr.^b21x21cm#EQ-IQ Bi dng tnh cch tt cho tr. Dy tr thi quen tt#M Ct Ca#243099#Thng qua c c cu chuyn nh, rn luyn cho tr em cc thi quen tt trong sinh hot hng n gy gi cho c th kho mnh, tinh thn sng khoi#Vn hc hin i#Gio dc mu gio#Thi quen#Vit Nam#Tr em#Truyn tranh#Sch mu gio#Hng H## 00734000000000325000450002600110000000500100001101400070002100200140002800300130 00420070010000550190005000650820007000708080005000770080005000820090011000870100 00500098011001700103012006900120013000700189021010900196020001700305020001800322 02000070034002000090034702000070035602000130036302000140037603900080039002000100 0398#VV09.07969#M Ct Ca#12500#Ging l sen#Truyn tranh#M Ct Ca#Vi?t#372.2 1#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a20tr.^b21x21cm#EQ-IQ Bi dng tnh cch tt cho t r. Dy tr bit l php, lch s#243100#Thng qua cc cu chuyn nh, hng dn tr em cch c x l php, lch s trong giao tip, ng x hng ngy#Vn hc hi n i#Gio dc mu gio#ng x#Vit Nam#Tr em#Truyn tranh#Sch mu gio#Hng H#Giao tip## 00708000000000313000450002600110000000500100001101400070002100200280002800300130 00560070010000690190005000790820007000848080005000910080005000960090011001010100 00500112011001700117012006200134013000700196021009800203020001700301020001800318 020000700336020000900343020000700352020001300359020001400372039000800386#VV09.07 970#M Ct Ca#12500#Nhng qu trng tinh nghch#Truyn tranh#M Ct Ca#Vi?t#372 .21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a20tr.^b21x21cm#EQ-IQ Bi dng tnh cch tt cho tr. Dy tr khng cu gin#243101#Thng qua nhng cu chuyn nh, gio dc tr cch kim ch cn cu gin c x ho nh, lch s#Vn hc hin i#Gio dc mu gio#ng x#Vit Nam#Tr em#Truyn tranh#Sch mu gio#Hng H## 00734000000000325000450002600110000000500110001101400070002200200190002900300130 00480070022000610190005000830820007000888080005000950080005001000090011001050100 00500116011001700121012006200138005001000200013000700210021009800217020001700315 02000180033202000070035002000090035702000070036602000130037302000140038603900080 0400#VV09.07971#To L Yn#12500#Th con nhng nho#Truyn tranh#To L Yn, M Ct Ca#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a20tr.^b21x21cm#EQ-IQ Bi dng t nh cch tt cho tr. Dy tr khng cu gin#M Ct Ca#243102#Thng qua nhng c u chuyn nh, gio dc tr cch kim ch cn cu gin c x ho nh, lch s# Vn hc hin i#Gio dc mu gio#ng x#Vit Nam#Tr em#Truyn tranh#Sch mu gio#Hng H## 00734000000000325000450002600110000000500100001101400070002100200140002800300130 00420070010000550190005000650820007000708080005000770080005000820090011000870100 00500098011001700103012006900120013000700189021010900196020001700305020001800322 02000070034002000090034702000070035602000130036302000140037603900080039002000100 0398#VV09.07972#M Ct Ca#12500#Hai phn bnh#Truyn tranh#M Ct Ca#Vi?t#372.2 1#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a20tr.^b21x21cm#EQ-IQ Bi dng tnh cch tt cho t r. Dy tr bit l php, lch s#243103#Thng qua cc cu chuyn nh, hng dn tr em cch c x l php, lch s trong giao tip, ng x hng ngy#Vn hc hi n i#Gio dc mu gio#ng x#Vit Nam#Tr em#Truyn tranh#Sch mu gio#Hng H#Giao tip## 00800000000000337000450002600110000000500140001101400070002500200140003200300130 00460070025000590190005000840820007000898080005000960080005001010090011001060100 00500117011001700122012006500139005001000204013000700214021014100221020001700362 02000180037902000070039702000090040402000070041302000130042002000140043303900080 0447020000700455#VV09.07973#Lu Hng Anh#12500#Th v c sn#Truyn tranh#Lu Hng Anh, M Ct Ca#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a20tr.^b21x21cm#EQ-I Q Bi dng tnh cch tt cho tr. Dy tr khng ngang ngc#M Ct Ca#243104#Th ng qua cc cu chuyn nh, gio dc tr em tinh thn on kt, thng yu, chan ho v bit nhng nhn, s chia trong quan h vi bn b#Vn hc hin i#Gio dc mu gio#ng x#Vit Nam#Tr em#Truyn tranh#Sch mu gio#Hng H#Bn b## 00752000000000313000450002600110000000500100001101400070002100200230002800300130 00510070010000640190005000740820007000798080005000860080005000910090011000960100 00500107011001700112012006100129013000700190021014500197020001700342020001800359 020001000377020000900387020000700396020001300403020001400416039000800430#VV09.07 974#M Ct Ca#12500#Bc th ca chut xanh#Truyn tranh#M Ct Ca#Vi?t#372.21#^ 214#^aH.#^aM thut#2009#^a20tr.^b21x21cm#EQ-IQ Bi dng tnh cch tt cho tr. Dy tr thi quen tt#243105#Thng qua cc cu chuyn nh, rn luyn cho tr em cc thi quen tt trong sinh hot hng ngy gi cho c th kho mnh, tinh t hn sng khoi#Vn hc hin i#Gio dc mu gio#Thi quen#Vit Nam#Tr em#Truy n tranh#Sch mu gio#Hng H## 00790000000000337000450002600110000000500110001101400070002200200100002900300130 00390070022000520190005000740820007000798080005000860080005000910090011000960100 00500107011001700112012006500129005001000194013000700204021014100211020001700352 02000180036902000070038702000090039402000070040302000130041002000140042303900080 0437020000700445#VV09.07975#To L Yn#12500#Chut con#Truyn tranh#To L Yn, M Ct Ca#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a20tr.^b21x21cm#EQ-IQ Bi dn g tnh cch tt cho tr. Dy tr khng ngang ngc#M Ct Ca#243106#Thng qua c c cu chuyn nh, gio dc tr em tinh thn on kt, thng yu, chan ho v bi t nhng nhn, s chia trong quan h vi bn b#Vn hc hin i#Gio dc mu g io#ng x#Vit Nam#Tr em#Truyn tranh#Sch mu gio#Hng H#Bn b## 00736000000000325000450002600110000000500100001101400070002100200210002800300130 00490070022000620190005000840820007000898080005000960080005001010090011001060100 00500117011001700122012006200139005001100201013000700212021009800219020001700317 02000180033402000070035202000090035902000070036802000130037502000140038803900080 0402#VV09.07976#M Ct Ca#12500#C ph thu xu tnh#Truyn tranh#M Ct Ca, T o L Yn#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a20tr.^b21x21cm#EQ-IQ Bi dng tnh cch tt cho tr. Dy tr khng cu gin#To L Yn#243107#Thng qua nhng cu chuyn nh, gio dc tr cch kim ch cn cu gin c x ho nh, lch s #Vn hc hin i#Gio dc mu gio#ng x#Vit Nam#Tr em#Truyn tranh#Sch m u gio#Hng H## 00728000000000325000450002600110000000500100001101400070002100200080002800300130 00360070010000490190005000590820007000648080005000710080005000760090011000810100 00500092011001700097012006900114013000700183021010900190020001700299020001800316 02000070033402000090034102000070035002000130035702000140037003900080038402000100 0392#VV09.07977#M Ct Ca#12500#Hi qu#Truyn tranh#M Ct Ca#Vi?t#372.21#^214 #^aH.#^aM thut#2009#^a20tr.^b21x21cm#EQ-IQ Bi dng tnh cch tt cho tr. D y tr bit l php, lch s#243108#Thng qua cc cu chuyn nh, hng dn tr e m cch c x l php, lch s trong giao tip, ng x hng ngy#Vn hc hin i #Gio dc mu gio#ng x#Vit Nam#Tr em#Truyn tranh#Sch mu gio#Hng H#Gia o tip## 00742000000000325000450002600110000000500140001101400070002500200190003200300130 00510070026000640190005000900820007000958080005001020080005001070090011001120100 00500123011001700128012006200145005001100207013000700218021009800225020001700323 02000180034002000070035802000090036502000070037402000130038102000140039403900080 0408#VV09.07978#Lu Hng Anh#12500#Chut ng v dng#Truyn tranh#Lu Hng A nh, To L Yn#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a20tr.^b21x21cm#EQ-IQ Bi dng tnh cch tt cho tr. Dy tr khng cu gin#To L Yn#243109#Thng qua nhng cu chuyn nh, gio dc tr cch kim ch cn cu gin c x ho nh, lch s#Vn hc hin i#Gio dc mu gio#ng x#Vit Nam#Tr em#Truyn tranh#S ch mu gio#Hng H## 00727000000000325000450002600110000000500100001101400070002100200070002800300130 00350070010000480190005000580820007000638080005000700080005000750090011000800100 00500091011001700096012006900113013000700182021010900189020001700298020001800315 02000070033302000090034002000070034902000130035602000140036903900080038302000100 0391#VV09.07979#M Ct Ca#12500#G ca#Truyn tranh#M Ct Ca#Vi?t#372.21#^214# ^aH.#^aM thut#2009#^a20tr.^b21x21cm#EQ-IQ Bi dng tnh cch tt cho tr. Dy tr bit l php, lch s#243110#Thng qua cc cu chuyn nh, hng dn tr em cch c x l php, lch s trong giao tip, ng x hng ngy#Vn hc hin i# Gio dc mu gio#ng x#Vit Nam#Tr em#Truyn tranh#Sch mu gio#Hng H#Giao tip## 00747000000000325000450002600110000000500100001101400070002100200180002800300130 00460070029000590190005000880820007000938080005001000080005001050090011001100100 00500121011001700126012006200143005001800205013000700223021009800230020001700328 02000180034502000070036302000090037002000070037902000130038602000140039903900080 0413#VV09.07980#M Ct Ca#12500#Ch b v ch con#Truyn tranh#M Ct Ca, Cung Phng Phng#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a20tr.^b21x21cm#EQ-IQ Bi d ng tnh cch tt cho tr. Dy tr khng cu gin#Cung Phng Phng#243111#Thng qua nhng cu chuyn nh, gio dc tr cch kim ch cn cu gin c x ho nh, lch s#Vn hc hin i#Gio dc mu gio#ng x#Vit Nam#Tr em#Truyn tr anh#Sch mu gio#Hng H## 00755000000000325000450002600110000000500100001101400070002100200100002800300130 00380070010000510190005000610820007000668080005000730080005000780090011000830100 00500094011001700099012006500116013000700181021014100188020001700329020001800346 02000070036402000090037102000070038002000130038702000140040003900080041402000070 0422#VV09.07981#M Ct Ca#12500#Bp b s#Truyn tranh#M Ct Ca#Vi?t#372.21#^2 14#^aH.#^aM thut#2009#^a20tr.^b21x21cm#EQ-IQ Bi dng tnh cch tt cho tr. Dy tr khng ngang ngc#243112#Thng qua cc cu chuyn nh, gio dc tr em t inh thn on kt, thng yu, chan ho v bit nhng nhn, s chia trong quan h vi bn b#Vn hc hin i#Gio dc mu gio#ng x#Vit Nam#Tr em#Truyn t ranh#Sch mu gio#Hng H#Bn b##