00871000000000301000450080800050000003900100000500100150001500200220003000300240 00520070020000760040035000960080005001310090011001360100005001470110016001520820 00400168013000700172014000800179026001100187026001100198026001100209026001100220 019000500231020000800236020001300244020000900257021030300266#^214#Thanh Tm#Nguy n Vn Dn#Bin nin s th gii#T tin s n hin i#Nguyn Vn Dn b.s.#In ln th 2, c b sung, sa cha#^aH.#^aTri thc#2009#^a1018tr.^b24cm#909#240559# 210000#VV09.04484#VV09.04485#VV09.04486#VV09.04487#Vi?t#Lch s#Bin nin s#Th gii#Gii thiu cc s kin lch s ca c nhn loi t thi tin s n thi hin ti c trnh by theo th t tng nm, mi nm cc s kin c sp xp t heo tng vn chnh tr, qun s, tn gio, kinh t, khoa hc...v ln lt i t cc nc Chu u n Chu Phi, Chu M, Chu n Chu i dng## 00759000000000277000450080800050000003900100000500100120001500200500002700700120 00770080005000890090011000940100005001050110016001100820004001260130007001300140 00800137026001100145026001100156026001100167026001100178019000500189020000500194 020001400199020000700213021026100220#^214#Thanh Tm#Trn Phng#Nhng vin kim c ng trong bt ng thc ton hc#Trn Phng#^aH.#^aTri thc#2009#^a1021tr.^b27 cm#512#240560#270000#VL09.00583#VL09.00584#VL09.00586#VL09.00585#Vi?t#Ton#Bt ng thc#i s#Gm 5 chng vi 25 chuyn gm mt h thng phn loi cc ph ng php chng minh bt ng thc c v nh l nhng vin kim cng trong bt ng thc ton hc. Cc bt ng thc c in, cn i v hin i. Trong mi c huyn c phn dn bi tp minh ho## 00743000000000289000450080800050000003900100000500100140001500200230002900300210 00520070014000730080005000870090011000920100005001030110015001080820010001230130 00700133014000700140026001100147026001100158026001100169019000500180020001700185 020001900202020000900221020001000230021021300240#^214#Thanh Tm#Li Nguyn n#M nh mng cht chi...#Tiu lun - ph bnh#Li Nguyn n#^aH.#^aTri thc#2009#^a4 50tr.^b21cm#895.92244#240561#76000#VV09.04488#VV09.04489#VV09.04490#Vi?t#Ph b nh vn hc#Nghin cu vn hc#Vit Nam#Tiu lun#Gm cc bi tiu lun nghin c u ph bnh mt s tc phm vn hc tiu biu ca Vit Nam cng nh cc phm tr trong i sng vn hc nh cng tc ph bnh vn ngh v i sng x hi, ph b nh sch "ging t"...## 00965000000000337000450080800050000003900100000500200160001500300390003100500170 00700050015000870050020001020050024001220050019001460060009001650060019001740070 09700193008000500290009001100295010000500306011001500311082001000326013000700336 01400070034302600110035002600110036102600110037201900050038302000090038802000040 0397021022600401#^214#Thanh Tm#V tr thc Nga#Tp tiu lun v tng lp tr th c Nga#Razumnik, Ivanov#Berdaev, N. A.#Kistiakovski, B. A.#Solzhenitsyn, Aleksan dr#Likhachev, Dmitril#La Thnh#Phm Nguyn Trng#Ivanov Razumnik, N. A. Berdaev , B. A. Kistiakovski... ; S.t., dch: La Thnh, Phm Nguyn Trng#^aH.#^aTri th c#2009#^a381tr.^b21cm#305.50947#240562#75000#VV09.04491#VV09.04493#VV09.04492# Vi?t#Tr thc#Nga#Tp hp 12 bi vit v ti, tr thc Nga: cch hiu v tng lp tr thc, tr thc v nhn thc php quyn, tr thc v CNXH, phng hng nhim v ca gii tr thc, khng hong tr tu v s mnh ca tng lp tr thc ...## 00834000000000289000450080800050000003900100000500100130001500200250002800300410 00530050013000940060011001070070049001180080005001670090011001720100005001830110 01500188082000600203013000700209014000700216026001100223026001100234026001100245 019000500256020001100261020000900272021026300281#^214#Thanh Tm#George, Mike#Tm v cm gic th thi#Xoa du cng thng - Th gin t ni tm#Thi H book#Than h Tng#Mike George ; Thanh Tng dch ; Thi H book h.#^aH.#^aTri thc#2009#^a2 53tr.^b21cm#155.9#240563#49000#VV09.04494#VV09.04495#VV09.04496#Vi?t#Tm l hc #Th gin#Vi nhng hiu bit c bn v bi tp thc hnh, n gin thc hin dnh cho tm tr v c th. Gii thiu n bn c mt phng php tip cn mi xoay quanh ch tri nghim nim vui sng, gia tng thi gian nhn ri v lo i b nhng lo u khng cn thit## 00844000000000277000450080800050000003900100000500100180001500200240003300600080 00570070055000650080005001200090011001250100005001360110026001410120017001670820 00600184013000700190014000700197026001100204026001100215026001100226019000500237 020001100242020000700253021030600260#^214#Thanh Tm#Freeland, Cynthia#Th m l ngh thut ?#Nh Huy#Cynthia Freeland ; Nh Huy dch, gii thiu, ch thch#^aH .#^aTri thc#2009#^a355tr. : 6tr. nh^b20cm#T sch Dn nhp#700.1#240564#64000 #VV09.04497#VV09.04499#VV09.04498#Vi?t#Ngh thut#T duy#Cung cp cch tip cn l tng cho vic t duy v ngh thut. Gii thch vic ti sao trong ngh thut , s cch tn v tai ting lun ni bt ln hng u, v vic ti sao iu ny k hin cho ta suy ngh. Tho lun v mi quan h ca ngh thut vi ci p, vn h o, tin bc, tnh dc v cng ngh mi...## 00903000000000325000450080800050000003900100000500100170001500200400003202900380 00720030047001100050011001570060008001680070052001760080005002280090011002330100 00500244011001500249082000600264013000700270014000700277026001100284026001100295 02600110030601900050031702000110032202000070033302000100034002000080035002102190 0358#^214#Thanh Tm#Framkel, Lois P.#Ph n thng minh khng gc vn phng#Nic e girls don't get the corner ofice#101 sai lm ph n thng mc phi ni cng s #Thanh Minh#Nh Huy#Lois P. Framkel ; Khnh Thu dch ; Thanh Minh h..#^aH.#^a Tri thc#2009#^a261tr.^b21cm#158.1#240565#45000#VV09.04500#VV09.04501#VV09.0450 2#Vi?t#Tm l hc#Ph n#Vn phng#Sai lm# cp n nhiu sai lm m n gii t hng gp khi lm vic, nhiu hnh vi sai lm do chnh h gy ra v cn tr kh nng pht huy ti a tim nng ca h ng thi a ra nhiu gi gip h quan tm hn n s nghip## 00885000000000265000450080800050000003900100000500100160001500200350003100600150 00660070037000810080005001180090011001230100005001340110015001390820004001540130 00700158014000700165026001100172026001100183026001100194019000500205020002000210 020001700230021037200247#^214#Thanh Tm#Eagleton, Terry#Ch ngha Marx v ph b nh vn hc#L Nguyn Long#Terry Eagleton ; L Nguyn Long dch#^aH.#^aTri thc#2 009#^a153tr.^b20cm#801#240566#36000#VV09.04504#VV09.04505#VV09.04503#Vi?t#Ch n gha Mc-Lnin#Ph bnh vn hc#nh gi, tng kt li thnh tu v hn ch ca l lun vn hc Marxist, t c nhng k tha v pht huy. Mt ci nhn khch quan, bao qut ca mt nh l lun Marxist phng Ty v l lun vn hc theo kh uynh hng Marxist thng qua kho st nhng cng trnh c th, nhng khuynh hn g nh tiu biu trong c tro lu ph bnh Marxist t gc : vn hc v lch s ...## 00769000000000289000450080800050000003900100000500100200001500200200003500300250 00550050010000800060017000900070060001070080005001670090011001720100005001830110 01500188082000600203013000700209014000700216026001100223026001100234026001100245 019000500256020000800261020000800269021020200277#^214#Thanh Tm#Freedman, Samuel G.#Th gi nh bo tr#Ngh thut ca s c vn#Nguyn An#Trnh Thanh Thu#Samu el G. Freedman ; Trnh Thanh Thu dch ; Nguyn An h..#^aH.#^aTri thc#2009#^a2 65tr.^b21cm#070.4#240567#50000#VV09.04506#VV09.04507#VV09.04508#Vi?t#Bo ch#Nh bo#Miu t nhng ci tt, ci xu ca ngh bo hin i. Nhng li khuyn b ch c th thnh cng trong ngh bo nh kinh nghim ca tc gi trong vic v it lch, tng thut, cch vit mt bi bo...## 00765000000000301000450080800050000003900100000500100160001500200300003100500130 00610060016000740070057000900080005001470090011001520100005001630110015001680820 00400183013000700187014000700194026001100201026001100212026001100223019000500234 020000600239020001000245020001000255020000900265021018900274#^214#Thanh Tm#Pren tiss, Chris#Thin v ngh thut hnh phc#Thi H book#Nguyn Vn Ngh#Chris Pre ntiss ; Nguyn Vn Ngh dch ; Thi H book h.#^aH.#^aTri thc#2009#^a165tr.^b2 1cm#158#240568#27000#VV09.04509#VV09.04511#VV09.04510#Vi?t#Thin#Hnh phc#Cuc sng#B quyt#Gip bn bit cch thch nghi vi nhng i thay khng th trnh khi trong cuc sng, cch x l stress mt cch lnh mnh v lm th no nu i dng hnh phc trong cuc sng hng ngy## 00780000000000313000450080800050000003900100000500100120001500200220002700300220 00490070012000710080005000830090011000880100005000990110015001040820010001190130 00700129014000700136026001100143026001100154026001100165019000500176020001300181 020000900194020000800203020000800211020000800219020000900227021023000236#^214#Th anh Tm# Lai Thu#Bt php ca ham mun#Ph bnh phn tm hc# Lai Thu#^aH. #^aTri thc#2009#^a279tr.^b21cm#895.92209#240569#50000#VV09.04512#VV09.04514#VV 09.04513#Vi?t#Phn tm hc#Bt php#Vn hc#Nh vn#Nh th#Vit Nam#Gii thiu v phn tm hc ngh thut v nghin cu bt php ca s ham mun, bt php th gii ngh thut ca thi s qua sng tc ca n s H Xun Hng, Nguyn Gia Thi u, B Huyn Thanh Quan, Xun Diu, Hong Cm, Ch Lan Vin## 00921000000000337000450080800050000003900100000500100160001500200190003100300280 00500050016000780050015000940050010001090060010001190060011001290070093001400080 00500233009001100238010000500249011001500254082000600269013000700275014000700282 02600110028902600110030002600110031101900050032202000090032702000090033602000130 0345021022500358#^214#Thanh Tm#Quelch, John A.#Qun tr marketing#Dnh cho Gim c iu hnh#Jocz, Katherine#Mcgovern, Gail#Thu Hng#Hng Lan#Kin Cng#Joh n A. Quelch, Katherine Jocz, Gail Mcgovern ; Dch: Hng Lan, Kin Cng ; Thu Hng h..#^aH.#^aTri thc#2009#^a147tr.^b20cm#658.8#240570#32000#VV09.04515#VV0 9.04517#VV09.04516#Vi?t#Qun tr#Tip th#Doanh nghip#Phn tch cc vn then cht trong qun tr Marketing: gii quyt vn khch hng, tnh ton hiu qu v xc nh vai tr ca Marketing trong doanh nghip, vai tr ca c nhn trong Marketing, qun l hot ng Marketing## 00845000000000313000450080800050000003900100000500100160001500200160003100600140 00470070036000610080005000970090011001020100005001130110015001180120035001330820 00400168013000700172014000700179026001100186026001100197026001100208019000500219 020001700224020000800241020000700249020001900256020000400275021025200279#^214#Th anh Tm#Woolf, Virginia#Cn phng ring#Trnh Nh Th#Virginia Woolf ; Trnh Nh Th dch#^aH.#^aTri thc#2009#^a188tr.^b20cm#T sch Tinh hoa tri thc th gii #823#240571#37000#VV09.04518#VV09.04520#VV09.04519#Vi?t#Vn hc hin i#Nh v n#Ph n#Nghin cu vn hc#Anh#M t tnh th ca cc nh vn n thi k m ng i ph n phi chp nhn nhiu s bt bnh ng x hi. Ph bnh nh gi li v tr ca cc tiu thuyt gia n, nhng i din thng b xem l b phn th yu cu thnh nn din mo ca nn vn hc Anh## 00926000000000289000450080800050000003900100000500100170001500200850003200500100 01170060017001270070057001440080005002010090011002060100005002170110015002220820 00400237013000700241014000700248026001100255026001100266026001100277026001100288 019000500299020000900304020001100313021031200324#^214#Thanh Tm#Rosenzweig, Phil #Hiu ng ho quang v 8 o tng khc nhau trong kinh doanh nh la cc nh qu n l#Thu Hng#Trnh Thanh Thu#Phil Rosenzweig ; Trnh Thanh Thu dch ; Thu Hng h..#^aH.#^aTri thc#2009#^a318tr.^b21cm#658#240572#63000#VV09.04522#VV09. 04523#VV09.04524#VV09.04521#Vi?t#Qun tr#Kinh doanh#Ni v cc vn qun tr v kinh doanh, thnh cng v tht bi, nhm gip cho cc nh kinh doanh, qun l t xem xt tr li nhng cu hi quan trng trong kinh doanh thay v phi lm t heo cc chuyn gia, cc nh c vn hoc b nh la bi nhng o tng, nhng nh kin c sn trong cch t duy v nh gi## 00887000000000337000450080800050000003900100000500100150001500200130003000300420 00430060020000850070041001050080005001460090011001510100005001620110015001670120 01600182082001000198013000700208014000700215026001100222026001100233026001100244 02600110025501900050026602000080027102000100027902000140028902000040030302000430 0307021019900350#^214#Thanh Tm#Duffy, Michael#Younger Pitt#Th tng tr nht t rong lch s nc Anh#Nguyn Th Hin Thu#Michael Duffy ; Nguyn Th Hin Thu d ch#^aH.#^aTri thc#2009#^a430tr.^b21cm#H s quyn lc#941.07092#240573#74000#V V09.04525#VV09.04528#VV09.04527#VV09.04526#Vi?t#Tiu s#S nghip#Chnh tr gia# Anh#Pitt, William, Th tng, 1759 - 1806, Anh#Gii thiu cuc i v s nghip chnh tr cng nh nhng thnh tu t c ca William Pitt, v th tng tr tui nht nc Anh v cng l th tng Anh cm quyn lu i nht tng cng 1 9 nm## 00810000000000313000450080800050000003900100000500100190001500200210003400300300 00550050012000850060017000970070061001140080005001750090011001800100005001910110 01500196082000800211013000700219014000700226026001100233026001100244026001100255 026001100266019000500277020000300282020000800285020000900293021019400302#^214#Th anh Tm#Fennelly, Beth Ann#Th gi ngi m tr# tn hng hn phc lm m!#Ho i Phng#Nguyn Bch Ngc#Beth Ann Fennelly ; Nguyn Bch Ngc dch ; Hoi Ph ng h..#^aH.#^aTri thc#2009#^a311tr.^b21cm#306.874#240574#65000#VV09.04529#VV0 9.04531#VV09.04532#VV09.04530#Vi?t#M#Con ci#Tnh cm#Gm nhng l th ca tc gi vit cho mt sinh vin c trong qung thi gian c y mang thai ni v nhng nim vui v ni bun ca ngi m, nhng thnh cng v thch thc trong mi ng y lm m## 00630000000000265000450080800050000003900100000500100100001500200290002500700100 00540080018000640090023000820100005001050110014001100820010001240130007001340140 00700141026001100148026001100159019000500170020000700175020000900182020001500191 020000900206021014900215#^214#Thanh Tm#Cm Tuyt#Mn n truyn thng Vit Nam#C m Tuyt#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a62tr.^b21cm#641.59597#2 40575#33000#VV09.04533#VV09.04534#Vi?t#Mn n#Ch bin#Mn n dn tc#Vit Nam# Gii thiu mn n v cch ch bin mt s mn n mang tnh c trng truyn thn g ca Vit Nam nh: ch c l vng, cho ln, tht ng, gi cy...## 00572000000000241000450080800050000003900100000500100100001500200180002500700100 00430080018000530090023000710100005000940110014000990820006001130130007001190140 00700126026001100133026001100144019000500155020000900160020000700169021015400176 #^214#Thanh Tm#Cm Tuyt#Mn n ngon v l#Cm Tuyt#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. V n ho Si Gn#2009#^a62tr.^b21cm#641.8#240576#33000#VV09.04535#VV09.04536#Vi?t #Ch bin#Mn n#Gii thiu cch ch bin mt s mn n ngon v l t cc loi t hc phm nh c ba sa nng nc xoi, tm st trn b, tm chin xp, b cun g i sng...## 00667000000000313000450080800050000003900060000500200110001100300150002200500110 00370050006000480050018000540070043000720080005001150090018001200100005001380110 02600143015006500169082001100234013000700245026001100252026001100263019000500274 020001700279020001700296020001300313020001100326020000900337020000700346#^214#Th anh#Mdrong Dm#Bn k rt gn# Hng K#Y Wn#Nguyn Thanh nh#S.t.: Hng K , Y Wn, Nguyn Thanh nh#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a133tr. : 3tr. nh^b21c m#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#398.209597#24 0577#VV09.04537#VV09.04538#Vi?t#Vn hc dn gian#Dn tc thiu s#Dn tc #T y Nguyn#Vit Nam#S thi## 00684000000000313000450080800050000003900060000500200250001100300150003600500110 00510050010000620050015000720070044000870080005001310090018001360100005001540110 02600159015006500185082001100250013000700261026001100268026001100279019000500290 020001700295020001700312020001400329020000900343020001100352020000700363#^214#Th anh#Cp ching c bon Ting#Bn k rt gn# Hng K#Trng Bi#Khng Hc Hi# S.t.: Hng K, Trng Bi, Khng Hc Hi#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a157tr. : 3tr. nh^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn h o#398.209597#240578#VV09.04539#VV09.04540#Vi?t#Vn hc dn gian#Dn tc thiu s #Dn tc Mnng#Vit Nam#Ty Nguyn#S thi## 00631000000000301000450080800050000003900060000500200160001100300150002700500110 00420050010000530070028000630080005000910090018000960100005001140110026001190150 06500145082001100210013000700221026001100228026001100239019000500250020001700255 020001700272020001300289020001100302020000900313020000700322#^214#Thanh#Anh em K lu, Kla#Bn k rt gn# Hng K#Y Wn Kna#S.t.: Hng K, Y Wn Kna#^aH.#^aK hoa hc x hi#2009#^a121tr. : 3tr. nh^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vi t Nam. Vin Nghin cu Vn ho#398.209597#240579#VV09.04541#VV09.04542#Vi?t#Vn hc dn gian#Dn tc thiu s#Dn tc #Ty Nguyn#Vit Nam#S thi## 00631000000000289000450080800050000003900060000500200380001100300150004900500170 00640070022000810080005001030090018001080100005001260110026001310150065001570820 01100222013000700233026001100240026001100251019000500262020001700267020001700284 020001300301020001100314020000900325020000700334#^214#Thanh#Di hao Jrang - G t ro hi nhn rng#Bn k rt gn#Nguyn Quang Tu#Nguyn Quang Tu s.t.#^aH.#^aK hoa hc x hi#2009#^a160tr. : 3tr. nh^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vi t Nam. Vin Nghin cu Vn ho#398.209597#240580#VV09.04543#VV09.04544#Vi?t#Vn hc dn gian#Dn tc thiu s#Dn tc Bana#Ty Nguyn#Vit Nam#S thi## 00638000000000301000450080800050000003900060000500200080001102900100001900300300 00290050017000590070022000760080005000980090018001030100005001210110026001260150 06500152082001100217013000700228026001100235026001100246019000500257020001700262 020001700279020001300296020001100309020000900320020000700329#^214#Thanh#Dm Noi# Chng Noi#S thi Ba Na : Bn k rt gn#Nguyn Quang Tu#Nguyn Quang Tu s.t.#^ aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a121tr. : 3tr. nh^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#398.209597#240581#VV09.04545#VV09.04546#Vi ?t#Vn hc dn gian#Dn tc thiu s#Dn tc Bana#Ty Nguyn#Vit Nam#S thi## 00630000000000301000450080800050000003900060000500200080001100300150001900500110 00340050013000450070031000580080005000890090018000940100005001120110026001170150 06500143082001100208013000700219026001100226026001100237019000500248020001700253 020001700270020001400287020001100301020000900312020000700321#^214#Thanh# Lng# Bn k rt gn# Hng K#L Ngc Phc#S.t.: Hng K, L Ngc Phc#^aH.#^aKho a hc x hi#2009#^a141tr. : 3tr. nh^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#398.209597#240582#VV09.04547#VV09.04548#Vi?t#Vn h c dn gian#Dn tc thiu s#Dn tc Mnng#Ty Nguyn#Vit Nam#S thi## 00830000000000289000450080800050000003900060000500100190001100200210003000301360 00510060009001870070034001960080018002300090023002480100005002710110015002760820 00400291013000700295014000700302026001100309026001100320026001100331019000500342 020000800347020000900355020000700364021016900371#^214#Thanh#Pantley, Elizabeth#D y con tnh k lut#Gii php rn luyn tnh k lut - Nhng phng php nh nh ng khuyn khch cch c x tt m khng phi than van, cu knh v khc lc#Yn Bnh#Elizabeth Pantley ; Yn Bnh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn# 2009#^a214tr.^b22cm#649#240583#60000#VV09.04549#VV09.04550#VV09.04551#Vi?t#K l ut#Gio dc#Tr em#Phng php rn luyn tnh k lut cho tr. a ra nhng ph ng php, k nng theo tng tnh hung, s vic. C thi nui dy ng mc, g i thi bnh tnh vi tr## 00902000000000301000450080800050000003900060000500100150001100200210002600300590 00470050015001060060009001210070045001300080018001750090037001930100005002300110 01500235082000400250013000700254014000700261026001100268026001100279026001100290 019000500301020000800306020000900314020000700323021027000330#^214#Thanh#Brooks, Robert#Dy con tnh t gic#Gip tr sng c trch nhim, t tin hn v kin c ng hn#Goldstein, Sam#Ngc Yn#Robert Brooks, Sam Goldstein ; Ngc Yn dch#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn^bMc Graw hill#2009#^a229tr.^b22cm#649#24058 4#62000#VV09.04553#VV09.04552#VV09.04554#Vi?t#K lut#Gio dc#Tr em#Cun sch gip b m dy con tnh k lut, tnh t gic qua mt l trnh tng bc. Pht trin tnh t gic; hiu qu tnh k lut; gip tr t ch, t gii quyt vn ; pht huy ti nng ca tr. Dy tr cch phn ng vi nhng sai phm, ng u vi nhng tht vng## 00573000000000241000450080800050000003900060000500200470001100800050005800900210 00630100005000840110014000890820010001030130007001130140006001200260011001260260 01100137019000500148020001000153020000700163020000900170020001800179021013400197 #^214#Thanh#Php lnh sa i iu 10 ca Php lnh Dn s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a39tr.^b19cm#344.59704#240585#7000#VN09.01794#VN09.01795#Vi?t#Php l nh#Dn s#Vit Nam#Vn bn php lut#Sa i iu 10 ca Php lnh dn s, c p h lc km theo. iu khon ca php lnh dn s nm 2003, iu khon c sa i nm 2008## 00695000000000265000450080800050000003900060000500200270001100800050003800900210 00430100005000640110014000690820010000830130007000930140006001000260011001060260 01100117019000500128020001000133020001500143020001500158020000900173020001800182 020001600200021021300216#^214#Thanh#Lut Hot ng ch thp #^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a27tr.^b19cm#344.59703#240586#5000#VN09.01796#VN09.01797#Vi?t#Ph p lut#Cu tr x hi#Tr cp x hi#Vit Nam#Vn bn php lut#Hi Ch thp #Ton vn lut hot ng ch thp bao gm cc iu khon: hot ng ch thp , biu tng, hot ng quyn gp, hp tc quc t. Trch nhim ca Hi ch th p v c quan nh nc trong hot ng ch thp ## 00647000000000265000450080800050000003900060000500200230001100800050003400900210 00390100005000600110014000650820008000790130007000870140006000940260011001000260 01100111026001100122019000500133020000700138020001000145020001500155020000900170 020001800179021018400197#^214#Thanh#Lut Cn b, cng chc#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a58tr.^b19cm#342.597#240587#9500#VN09.01798#VN09.01800#VN09.01799#Vi ?t#Cn b#Cng chc#Lut cng chc#Vit Nam#Vn bn php lut#Ton vn Lut cn b cng chc gm cc iu khon: ngha v, quyn ca cn b, cng chc. Quyn v ngha v ca cn b trung ng, cp tnh, cp huyn... Cng chc cp tnh, cp huyn## 01019000000000277000450080800050000003900060000500200920001100300750010300800050 01780090021001830100005002040110014002090820012002230130007002350140006002420260 01100248026001100259026001100270019000500281020001100286020001700297020000800314 020000900322020002300331021038700354#^214#Thanh#Ti liu hi - p v Ngh quyt v cc vn bn, kt lun ca Hi ngh Trung ng 9, kho X#Dnh cho cn b, n g vin c s v tuyn truyn su rng trong nhn dn#^aH.#^aChnh tr Quc gia #2009#^a61tr.^b19cm#324.2597071#240588#5000#VN09.01801#VN09.01803#VN09.01802#Vi ?t#Ngh quyt#Vn kin i hi#i hi#Vit Nam#ng Cng sn Vit Nam#Ti liu hi p v Ngh quyt i hi Trung ng 9, kho 10 v nhim v, gii php nhm tip tc thc hin thng li Ngh quyt i hi ton quc ca ng ln 10. Tng kt 10 nm thc hin ngh quyt v chin lc cn b thi k y mnh cng nghi p ho, hin i ho. Kt qu 2 nm thc hin ngh quyt tng cng s lnh o c a ng i vi cng tc phng chng tham nhng, lng ph## 00731000000000277000450080800050000003900060000500100160001100200350002700700160 00620040018000780080005000960090021001010100005001220110015001270820007001420130 00700149014000700156026001100163026001100174026001100185019000500196020000800201 020002400209020001100233021020900244#^214#Thanh#Nguyn Phan Th#Ngh thut truy n thng ng Nam #Nguyn Phan Th#Ti bn ln th 1#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 009#^a359tr.^b19cm#700.95#240589#39000#VN09.01804#VN09.01806#VN09.01805#Vi?t#V n ho#Ngh thut truyn thng#ng Nam #Gii thiu ngh thut truyn thng ca cc nc ng Nam . C s vn ho ca nn ngh thut. Hnh thnh cc nn ngh t hut truyn thng cc nc ng Nam . Cc loi hnh ngh thut truyn thng ng Nam ## 00647000000000229000450080800050000003900060000500200160001100800050002700900210 00320100005000530110015000580820008000730130007000810140007000880260011000950260 01100106019000500117020001600122020000900138020001800147021025200165#^214#Thanh# Lut Thng mi#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a191tr.^b19cm#343.597#240590#180 00#VN09.01807#VN09.01808#Vi?t#Lut thng mi#Vit Nam#Vn bn php lut#Ton v n Lut Thng mi theo cc iu khon: nguyn tc c bn trong hot ng thng mi. Thng nhn nc ngoi hot ng thng mi ti Vit Nam. Qui nh mua bn hng ho; cung ng dch v; xc tin thng mi; cc hot ng trung gian thn g mi## 00744000000000289000450080800050000003900060000500100150001100200380002600300250 00640070015000890040018001040080005001220090031001270100005001580110015001630820 00700178013000700185014000700192026001100199026001100210019000500221020000700226 020000900233020001400242020001200256021018600268#^214#Thanh#Trn Vn Luyn#Tm h iu cng tc phng, chng ma tu#Sch dng cho nh trng#Trn Vn Luyn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aChnh tr Quc gia^bGio dc#2009#^a241tr.^b19cm#363.45#240591 #22000#VN09.01809#VN09.01810#Vi?t#Ma tu#Ti phm#T nn x hi#Phng chng#Cu n sch vit di dng hi p trnh by nhng l lun c bn v ma tu, u tran h phng chng ma tu bng php lut; cng tc cai nghin ma tu; u tranh phng chng ti phm ma tu## 00465000000000253000450080800050000003900060000500200320001100500160004300700270 00590080005000860090018000910100005001090110015001140220004001290820004001330130 00700137014000700144026001100151026001100162019000500173020001000178020001100188 020001200199#^214#Thanh#Tuyn tp truyn ci ting Anh#Trn Mnh Tng#Trn Mn h Tng s.t., b.s.#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a201tr.^b19cm#T.2#428#240592#260 00#VN09.01811#VN09.01812#Vi?t#Ting Anh#Ting Vit#Truyn ci## 00828000000000325000450080800050000003900060000500100180001100200190002900300200 00480050016000680050010000840060011000940070067001050080005001720090011001770100 00500188011001500193082000700208013000700215014000700222026001100229026001100240 02600110025101900050026202000070026702000070027402000080028102000110028902102020 0300#^214#Thanh#Hyde, Margaret O.#Gii tr v ma tu#101 vn cn bit#Setaro, John F.#Nguyn An# Kim Chi#Margaret O Hyde, John F. Setaro ; Kim Chi dch ; Nguyn An h..#^aH.#^aTri thc#2009#^a235tr.^b19cm#362.29#240593#46000#VN09.0 1813#VN09.01814#VN09.01815#Vi?t#Ma tu#X hi#C nhn#Thanh nin#M t tc ng tm l x hi, php lut khi s dng ma tu trong thanh nin. nh hng tc hi ca ma tu ti sc kho. Nghin cu cuc chin chng ma tu. Tranh ci v vic h p php ho s dng ma tu## 00718000000000265000450080800050000003900060000500200610001100800050007200900210 00770100005000980110014001030820008001170130007001250140007001320260011001390260 01100150019000500161020001000166020001000176020000500186020001100191020000900202 020001800211021022300229#^214#Thanh#Php lnh Thu ti nguyn nm 1998 sa i, b sung nm 2008#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a62tr.^b19cm#343.597#240594#100 00#VN09.01816#VN09.01817#Vi?t#Php lut#Php lnh#Thu#Ti nguyn#Vit Nam#Vn bn php lut#Ton vn php lnh thu ti nguyn c sa i. Php lnh sa i, b sung iu 6. Php lnh thu ti nguyn. Php lnh thu ti nguyn sa i nm 1998, sa i b sung nm 2008. Ngh nh hng dn thi hnh php lnh## 00440000000000253000450080800050000003900060000500100140001100200170002500300040 00420070014000460080005000600090020000650100005000850110015000900820010001050130 00700115014000700122026001100129026001100140019000500151020001700156020000900173 020000400182#^214#Thanh#Hn Vit Hoan#Mt cht v tnh#Th#Hn Vit Hoan#^aH.#^a Qun i nhn dn#2009#^a106tr.^b19cm#895.92214#240595#15000#VN09.01818#VN09.01 819#Vi?t#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00442000000000253000450080800050000003900060000500100150001100200180002600300040 00440070015000480080005000630090020000680100005000880110014000930820010001070130 00700117014000700124026001100131026001100142019000500153020001700158020000900175 020000400184#^214#PDung#Nguyn B Kin#V vi yu thng#Th#Nguyn B Kin#^aH. #^aQun i nhn dn#2009#^a79tr.^b19cm#895.92214#240596#10000#VN09.01820#VN09. 01821#Vi?t#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00437000000000253000450080800050000003900060000500100120001100200190002300300040 00420070012000460080005000580090020000630100005000830110014000880820010001020130 00700112014000700119026001100126026001100137019000500148020001700153020000900170 020000400179#^214#PDung#L Vn Vng#Nhng ht ma xun#Th#L Vn Vng#^aH.#^aQu n i nhn dn#2009#^a94tr.^b19cm#895.92214#240597#12000#VN09.01822#VN09.01823 #Vi?t#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00450000000000253000450080800050000003900060000500100170001100200200002800300040 00480070017000520080005000690090020000740100005000940110015000990820011001140130 00700125014000700132026001100139026001100150019000500161020001700166020000900183 020000400192#^214#PDung#Nguyn nh Xun#Ting sng sng qu#Th#Nguyn nh Xu n#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a126tr.^b19cm#895.922134#240598#23000#VN09.018 24#VN09.01825#Vi?t#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00432000000000253000450080800050000003900060000500100150001100200100002600300040 00360070015000400080005000550090018000600100005000780110014000830820010000970130 00700107014000700114026001100121026001100132019000500143020001700148020000900165 020000400174#^214#PDung#Trn nh Tho#Tnh xun#Th#Trn nh Tho#^aH.#^aVn h o dn tc#2009#^a95tr.^b19cm#895.92214#240599#25000#VN09.01826#VN09.01827#Vi?t #Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00834000000000325000450080800050000003900060000500100190001100200370003000700190 00670080005000860090018000910100005001090110014001140820008001280130007001360140 00700143026001100150026001100161026001100172019000500183020000800188020000500196 02000160020102000050021702000050022202000080022702000130023502000070024802102530 0255#^214#PDung#Nguyn Don Trng#Min t c Bnh ( ng Bo )#Nguyn D on Trng#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a99tr.^b19cm#959.731#240600#25000#VN09. 01828#VN09.01829#VN09.01830#Vi?t#Lch s#Lng#Di tch lch s#Cha#Miu#Bnh # T Thanh Oai#H Ni#Gii thiu v a d Bnh (thuc x T Thanh Oai - H Ni ) cng sng ng. Tn lng qua cc thi k lch s v nghin cu, tm hiu c c di tch lch s nh: nh Ngoi Lng, miu ng, nn nh, i t Ngc Hong, c ha C, miu th b cha Miu...## 00415000000000241000450080800050000003900060000500100170001100200080002800300040 00360070017000400080005000570090018000620100005000800110014000850820010000990130 00700109026001100116026001100127019000500138020001700143020000900160020000400169 #^214#PDung#Nguyn Diu Lin#Sen qu#Th#Nguyn Diu Lin#^aH.#^aVn ho dn tc #2009#^a83tr.^b19cm#895.92214#240601#VN09.01831#VN09.01832#Vi?t#Vn hc hin i #Vit Nam#Th## 00863000000000277000450080800050000003900060000500100150001100200270002600300590 00530050017001120070039001290080005001680090018001730100005001910110017001960150 10900213082000600322013000700328026001100335019000500346020002000351020000800371 020001100379020001900390021017600409#^214#PDung#inh Th Quyt#K thut trng c y ng lai#Ti liu c dng cho hc vin Trung tm Hc tp cng ng#Nguyn Mnh Hin#B.s.: inh Th Quyt, Nguyn Mnh Hin#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a23tr. ^b20x19cm#TTS ghi: TT Dn s, X hi v Mi trng (CPSE). BQL Chng trnh H tr pht trin huyn Bc - Ho Bnh#633.1#240602#VN09.01833#Vi?t#K thut tr ng trt#Ng lai#Chn ging#Phng tr su bnh#Gii thiu k nng trng, chm sc v thm canh cy ng lai gm: phng php chn ging, lm t, mt trng, ph n bn v cch bn, phng tr su bnh, thu hoch v bo qun## 00893000000000301000450080800050000003900060000500100160001100200250002700300590 00520050011001110070034001220080005001560090018001610100005001790110017001840150 10900201082000700310013000700317026001100324019000500335020001200340020000800352 020000800360020000700368020001100375020000900386021019600395#^214#PDung#Nguyn T hin L#Chuyn chic m bo him#Ti liu c dng cho hc vin Trung tm Hc t p cng ng#Mai Thu H#B.s.: Nguyn Thin L, Mai Thu H#^aH.#^aVn ho dn tc# 2008#^a22tr.^b20x19cm#TTS ghi: TT Dn s, X hi v Mi trng (CPSE). BQL Ch ng trnh H tr pht trin huyn Bc - Ho Bnh#363.12#240603#VN09.01834#Vi?t #M bo him#S dng#An ton#Xe my#Giao thng#ng b#Tc dng v li ch ca vic i m bo him khi tham gia giao thng, cch i m an ton khi ngi trn xe gn my... ng thi tuyn truyn, vn ng gia nh, ngi than hy s dng m bo him## 01003000000000325000450080800050000003900060000500100130001100200470002400300590 00710050011001300070031001410080005001720090018001770100005001950110017002000150 10900217082000900326013000700335026001100342019000500353020000800358020000700366 02000070037302000080038002000230038802000210041102000070043202000090043902102290 0448#^214#PDung# c Thnh# Bc - qu hng - con ngi v truyn thng#Ti liu c dng cho hc vin Trung tm Hc tp cng ng#Mai Thu H#B.s.: c T hnh, Mai Thu H#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a19tr.^b20x19cm#TTS ghi: TT Dn s , X hi v Mi trng (CPSE). BQL Chng trnh H tr pht trin huyn Bc - Ho Bnh#915.9719#240604#VN09.01835#Vi?t#Lch s#a l#Dn s#Vn ho#Khng c hin chng Php#Khng chin chng M# Bc#Ho Bnh#Gii thiu v qu hng, co n ngi vng Bc (tnh Ho Bnh), v iu kin t nhin, dn tc, dn c, bn sc vn ho tiu biu v nhng hot ng ca nhn dn cc dn tc Bc trong khng chin chng Php, chng M cu nc## 00785000000000289000450080800050000003900060000500100160001100200250002700300590 00520050017001110070040001280080005001680090018001730100005001910110017001960150 10900213082000600322013000700328026001100335019000500346020000800351020001200359 020001100371020000900382020001800391021008600409#^214#PDung#ng nh Nhin#Anh K khi bnh st rt#Ti liu c dng cho hc vin Trung tm Hc tp cng ng# Nguyn Vn Thnh#B.s.: ng nh Nhin, Nguyn Vn Thnh#^aH.#^aVn ho dn tc# 2008#^a14tr.^b20x19cm#TTS ghi: TT Dn s, X hi v Mi trng (CPSE). BQL Ch ng trnh H tr pht trin huyn Bc - Ho Bnh#616.9#240605#VN09.01836#Vi?t# St rt#Triu chng#Phng bnh#iu tr#Chm sc sc kho#Gii thiu v bnh st rt, cc triu chng, nguyn nhn, hu qu v cch phng chng## 00579000000000289000450080800050000003900060000500200140001100300130002500500160 00380050011000540050018000650070060000830040018001430080005001610090011001660100 00500177011001300182012001600195082000900211013000700220014000600227026001100233 019000500244020001800249020000900267020001300276#^214#PDung#Gic m k l#Truyn tranh#Nguyn Hng Thu#L Minh H#Nguyn Quang Vinh#Li: Nguyn Hng Thu, L Min h H ; Tranh: Nguyn Quang Vinh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2009#^a9tr.^b1 9cm#B tranh t mu#895.9223#240606#5000#VN09.01837#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh## 00489000000000265000450080800050000003900060000500200170001100300130002800500070 00410050010000480070031000580040018000890080005001070090011001120100005001230110 01700128082000900145013000700154014000600161026001100167019000500178020001800183 020000900201020001300210#^214#PDung#Mn qu tnh bn#Truyn tranh#Bc L#Mai H ng#Li: Bc L ; Tranh: Mai Hng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr. ^b20x19cm#895.9223#240607#6000#VN09.01838#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh## 00502000000000277000450080800050000003900050000500200190001000500100002900700100 00390040018000490080005000670090011000720100005000830110017000880120029001050820 00700134013000700141014000600148026001100154019000500165020000900170020001100179 020000900190020001100199020001400210#^214#KVn#Cc loi cn trng#Tuyt Mai#Tuy t Mai#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b24x16cm#B sch Em tp vi t - t mu#372.21#240608#6500#VN09.01839#Vi?t#Tp vit#Tp t mu#Mu gio#Tin g Vit#Sch mu gio## 00496000000000277000450080800050000003900050000500200130001000500100002300700100 00330040018000430080005000610090011000660100005000770110017000820120029000990820 00700128013000700135014000600142026001100148019000500159020000900164020001100173 020000900184020001100193020001400204#^214#KVn#Cc loi th#Tuyt Mai#Tuyt Mai# Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b24x16cm#B sch Em tp vit - t mu#372.21#240609#6500#VN09.01840#Vi?t#Tp vit#Tp t mu#Mu gio#Ting Vit #Sch mu gio## 00496000000000277000450080800050000003900050000500200130001000500100002300700100 00330040018000430080005000610090011000660100005000770110017000820120029000990820 00700128013000700135014000600142026001100148019000500159020000900164020001100173 020000900184020001100193020001400204#^214#KVn#Cc loi qu#Tuyt Mai#Tuyt Mai# Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b24x16cm#B sch Em tp vit - t mu#372.21#240610#6500#VN09.01841#Vi?t#Tp vit#Tp t mu#Mu gio#Ting Vit #Sch mu gio## 00497000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290130007000340200009000410200011000500200009000610200011000700200014000810390 00500095002001400100005001000114007001000124004001800134008000500152009001100157 010000500168011001700173012002900190#VN09.01842#6500#Vi?t#372.21#^214#240611#T p vit#Tp t mu#Mu gio#Ting Vit#Sch mu gio#KVn#Cc loi chim#Tuyt Mai #Tuyt Mai#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b24x16cm#B sch Em t p vit - t mu## 00496000000000277000450002600110000000200130001100700100002401400060003401900050 00400820007000458080005000520080005000570090011000620100005000730110017000780050 01000095004001800105012002900123013000700152020000900159020001100168020000900179 020001100188020001400199039000500213#VN09.01843#Cc loi hoa#Tuyt Mai#6500#Vi? t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b24x16cm#Tuyt Mai#Ti bn ln th 1# B sch Em tp vit - t mu#240612#Tp vit#Tp t mu#Mu gio#Ting Vit#Sch mu gio#KVn## 00495000000000277000450002600110000000200120001100700100002301400060003301900050 00390820007000448080005000510080005000560090011000610100005000720110017000770050 01000094004001800104012002900122013000700151020000900158020001100167020000900178 020001100187020001400198039000500212#VN09.01844#Cc loi c#Tuyt Mai#6500#Vi?t #372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b24x16cm#Tuyt Mai#Ti bn ln th 1#B sch Em tp vit - t mu#240613#Tp vit#Tp t mu#Mu gio#Ting Vit#Sch mu gio#KVn## 00738000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200250003600700300 00610140007000910190005000980820006001038080005001090080005001140090011001190100 00500130011001500135005001500150013000700165004001800172021020500190020000400395 020001100399020001800410020001400428039000600442#VN09.01845#VN09.01846#Phan Vn ng#Huyn thoi cc chm sao#Phan Vn ng, ng Thanh Hi#11000#Vi?t#523.8#^2 14#^aH.#^aGio dc#2009#^a127tr.^b19cm#ng Thanh Hi#240614#Ti bn ln th 1#T m hiu xut x tn gi cc chm sao, cc ngi sao tiu biu trn bu tri. Nhn g truyn thuyt, s tch mt s chm sao tiu biu gn vng thin cc Bc, vn g Hong o, vng Nam bn cu gn Hong o#Sao#V tr hc#Khoa hc tri t#Thi n vn hc#PDung## 00501000000000265000450002600110000002600110001100100100002200200180003200300430 00500070010000930140007001030190005001100820009001158080005001240080005001290090 01100134010000500145011001500150004001800165013000700183020001800190020000900208 020001200217039000600229#VN09.01847#VN09.01848#V T Nam#Hoa l trong vn#Nhng tc phm chn lc dnh cho thiu nhi#V T Nam#26500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a303tr.^b19cm#Ti bn ln th 1#240615#Vn hc thiu nhi#Vit Na m#Truyn ngn#PDung## 00681000000000289000450002600110000002600110001100100190002200200480004100700380 00890140007001270190005001340820007001398080005001460080005001510090011001560100 00500167011001500172005001800187004001800205012001800223013000700241021010200248 020001700350020000900367020000900376039000600385#VN09.01849#VN09.01850#Trn Th Thu Hng#Cc nh sinh hc ni ting Vit Nam v th gii#Trn Th Thu Hng, Ng uyn Phng Nga#15000#Vi?t#570.92#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a148tr.^b19cm#Nguy n Phng Nga#Ti bn ln th 1#T sch Pht minh#240616#Phc ho v cuc i v nhng cng hin khoa hc ca mt s nh bc hc sinh hc Vit Nam v th gii#N h sinh vt hc#Vit Nam#Th gii#PDung## 00619000000000313000450002600110000002600110001100200210002200300220004300700500 00650140007001150190005001220820012001278080005001390080005001440090020001490100 00500169011001500174005001500189005001400204005001600218005000700234005001000241 013000700251020001700258020000300275020000900278020001200287039000600299#VN09.01 851#VN09.01852#Mu xanh o lnh th#Tp truyn ngn v k#Trn i Ngha, Phm V n Gin, Nguyn Xun Lm...#28000#Vi?t#895.9223008#^214#^aH.#^aQun i nhn d n#2009#^a426tr.^b19cm#Trn i Ngha#Phm Vn Gin#Nguyn Xun Lm#L Tm#Xun C ang#240617#Vn hc hin i#K#Vit Nam#Truyn ngn#PDung## 00915000000000349000450002600110000002600110001100100140002200200350003600700240 00710140007000950190005001020820009001078080005001160080005001210090020001260100 00500146011001500151005000900166013000700175021027100182020000700453020001700460 02000120047702000140048902000070050302000080051002000100051802000140052802000080 0542020000900550039000600559#VN09.01853#VN09.01854#Mai Trung Hu#"Vt xe " v bi hc kinh nghim#Mai Trung Hu, Ng Hoan#20000#Vi?t#320.5322#^214#^aH.#^aL lun chnh tr#2008#^a145tr.^b19cm#Ng Hoan#240618#Trnh by nhng nguyn nhn c bn dn ti s sp ch ngha x hi Lin X, t nh nc Vit Nam r t ta nhng bi hc kinh nghim trnh v vng bc tin ln, i n ch con ng chn, xy dng thnh cng CNXH v bo v vng chc t quc Vit Nam XHC N#Sp #Ch ngha x hi#Kinh nghim#Xy dng CNXH#Bo v#T quc#Chnh tr#n g cng sn#Lin X#Vit Nam#PDung## 01126000000000385000450002600110000002600110001102600110002200200530003300700550 00860190005001410820018001468080005001640080005001690090020001740100005001940110 03300199005001200232005001200244005001500256005001500271015004300286013000700329 02102980033602000080063402000080064202000030065002000230065302000110067602000080 0687020001400695020000800709020000800717020000900725039000600734#VN09.01855#VN09 .01857#VN09.01856#Lch s ng b v nhn dn x Mn c (1945 - 2005)#S.t., b.s .: Bi Vn Lon, Bi Vn Hp, Bi Thanh Lin..#Vi?t#324.2597070959719#^214#^aH.#^ aL lun chnh tr#2007#^a225tr. : bng, 6 tr. nh^b19cm#Bi Vn Lon#Bi Vn Hp #Bi Thanh Lin#Quch Vn Tho#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Mn c#240619 #Ghi li y v chn thc chng ng lch s ca x Mn c (huyn Tn Lc - tnh Ho Bnh) t nm 1945 n 2005, c th gm cc hot ng trong Cch mng T hng Tm, khng chin chng thc dn Php, khi phc v pht trin kinh t, ci to XHCN... thc hin thng li ng li i mi ca ng#Lch s#ng b#X#Kh ng chin chng Php#Pht trin#Kinh t#Xy dng CNXH#Mn c#Tn Lc#Ho Bnh#P Dung## 00777000000000337000450000100060000000200200000600700430002601400070006901900050 00760820011000818080005000920080005000970090011001020100005001130110015001180050 01800133005001700151004001800168013000700186021012600193020001700319020000900336 02000080034502000210035302000080037402000200038202000090040202000100041102000120 0421039000600433#V K#Chuyn k v Bc H#V K, Nguyn Xun Thng, Nguyn Hon g Tu#20000#Vi?t#959.704092#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a263tr.^b18cm#Nguyn Xu n Thng#Nguyn Hong Tu#Ti bn ln th 2#240620#Gm 117 cu chuyn c trnh by h thng, th hin mt cch ngn gn, sinh ng v cuc i, t tng v o c ca Bc H#Vn hc hin i#Cuc i#o c#T tng H Ch Minh#Tiu s#H ot ng cch mng#Vit Nam#Truyn k#H Ch Minh#PDung## 00617000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010012000430020034000550070044000890220004001330050010001370050 01200147008000500159009001100164010000500175011001500180013000700195005001200202 021006800214020000800282020000900290020001000299039000600309#VN09.01860#VN09.018 61#17500#Vi?t#809#^214#Nguyt Minh#Truyn k v cc nh vn th gii#Nguyt Min h (ch.b.), Thanh Lm, Trang Thanh#T.1#Thanh Lm#Trang Thanh#^aH.#^aGio dc#2009 #^a219tr.^b19cm#240621#Nguyt Minh#Truyn k v cc nh vn th gii c xp th eo trnh t t A n Z#Nh vn#Th gii#Truyn k#PDung## 00530000000000265000450002600110000000200180001100700590002901400060008801900050 00940820009000998080005001080080018001130090011001310100005001420110014001470050 01400161005001300175005001400188004001800202013000700220020001800227020000900245 020000400254039000600258#VN09.01862#B lun nh nhng#B.s.: Bi Kim Tuyn, Phm Mai Chi ; Tiu Vi Thanh v tranh#4500#Vi?t#895.9221#^214#^aTp. H Ch Minh#^aGi o dc#2009#^a15tr.^b16cm#Bi Kim Tuyn#Phm Mai Chi#Tiu Vi Thanh#Ti bn ln t h 1#240622#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#PDung## 00472000000000253000450002600110000000100080001100200190001900300270003800700080 00650140007000730190005000800820009000858080005000940080018000990090011001170100 00500128011001500133004001800148013000700166020001800173020000900191020001200200 039000600212#VN09.01863#Kim Hi#Con knh xanh xanh#Dng cho hc sinh tiu hc#Ki m Hi#12000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aGio dc#2009#^a132tr.^b14cm #Ti bn ln th 1#240623#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#PDung## 00913000000000313000450002600110000002600110001100100130002200200260003500700330 00610140007000940190005001010820012001068080005001180080005001230090020001280100 00500148011001400153005001300167013000700180021032800187020001400515020001000529 020001000539020000800549020000800557020002100565020000700586039000600593#VV09.04 555#VV09.04556#V Mnh Hin#S tay cng tc ng vin#B.s.: V Mnh Hin, L Th Chinh#21000#Vi?t#324.2597071#^214#^aH.#^aL lun chnh tr#2008#^a64tr.^b21cm# L Th Chinh#240624#Gm nhng kin thc c bn nhm nng cao trnh hiu bit v nng lc cng tc ng nh: tm hiu v WTO v danh sch cc thnh vin, danh b in thoi ca cc t chc v cp u, k hoch v trin khai cuc vn ng " hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh" km theo phn ghi chp ghi vic hp chi b hng thng#Cng tc ng#ng vin#Kin thc#Hc tp#o c#T tng H Ch Minh#S tay#PDung## 01030000000000337000450002600110000002600110001100200540002200700640007601900050 01400820008001458080005001530080005001580090020001630100005001830110015001880050 01600203005001700219005001300236005001300249015007100262013000700333021024200340 02000080058202000100059002000080060002000200060802000170062802000120064502000290 0657039000600686#VV09.04557#VV09.04558#Lch s trng Chnh tr tnh Thi Nguyn (1957-2007)#B.s.: Phng c Thng (ch.b.), Phm Hng Chng, Xun Tut..#Vi? t#320.071#^214#^aH.#^aL lun chnh tr#2007#^a327tr.^b21cm#Phng c Thng#Phm Hng Chng# Xun Tut#o Ngc Anh#TTS ghi: Tnh u - U ban nhn dn tnh Thi Nguyn. Trng Chnh tr#240625#Gii thiu vng t, con ngi v truyn th ng lch s tnh Thi Nguyn cng nhng bc trng thnh, pht trin ca trng Chnh tr tnh qua cc thi k v nh gi, tng kt cc hot ng thc tin, l lun ca nh trng trong 50 nm qua#Lch s#Chnh tr#o to#Nghin cu khoa hc#Cn b chnh tr#Thi Nguyn#Trng chnh tr Thi Nguyn#PDung## 00765000000000253000450002600110000002600110001100200310002200300900005301900050 01430820008001488080005001560080005001610090039001660100005002050110015002100140 00700225013000700232021023100239020001000470020000800480020000900488020000800497 039000600505#VV09.04559#VV09.04560#Tm hiu mt s t ng qun s#Ti liu tham kho dng cho gio dc quc phng cc trng ph thng, cao ng, i hc#Vi?t #355.003#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin^bL lun chnh tr#2007#^a159tr.^b21cm#20 000#240626#Gm khong 508 mc t phn nh kin thc qun s ph thng nh: t c hc lc lng trong Qun i nhn dn Vit Nam, v kh, trang b, trang phc, ch in thut, trn nh, a danh qun s v cc hnh thc khen thng trong qun i#Thut ng#Qun s#Vit Nam#T in#PDung## 00677000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200370003700700200 00740140007000940190005001010820007001068080005001130080005001180090020001230100 00500143011001500148013000700163021018900170020001000359020000800369020000900377 020001900386039000600405#VV09.04561#VV09.04562#Trn Hu Thnh#S tay thut ng p hp lut ph thng#Trn Hu Thnh b.s.#26000#Vi?t#340.03#^214#^aH.#^aL lun ch nh tr#2007#^a255tr.^b21cm#240627#Gm cc mc t, thut ng ph bin trong lnh vc php l c gii thch r rng, ngn gn ph hp vi nhn thc ca ng o ngi c, nng cao kin thc v thc php lut cho bn c#Thut ng#Php l #Vit Nam#T in gii ngha#PDung## 00783000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200500 00470070014000970140007001110190005001180820007001238080005001300080005001350090 02000140010000500160011001400165013000700179021021200186020001000398020001000408 020000700418020001100425020001000436020001000446020000700456039000600463#VV09.04 563#VV09.04564#VV09.04565#V Thnh Cng#S tay t ng chnh tr - x hi Vit - Anh - Nga#V Thnh Cng#12000#Vi?t#320.03#^214#^aH.#^aL lun chnh tr#2008#^a 71tr.^b21cm#240628#Gm mt s t ng trong cc lnh vc: trit hc, kinh t chn h tr, xy dng ng v nh nc, chnh tr - x hi, vn ho - gio dc... c sp xp theo tng lnh vc v theo h thng ngn ng Vit - Anh - Nga#Thut ng #Chnh tr#X hi#Ting Vit#Ting Anh#Ting Nga#S tay#PDung## 00928000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200370 00490030017000860070043001030140007001460190005001530820010001588080005001680080 00500173009002000178010000500198011001500203005001800218013000700236021031100243 020001300554020001000567020001100577020001100588020000900599039000600608#VV09.04 566#VV09.04568#VV09.04567#Nguyn Vn Hng#Doanh nghip v chin lc xut khu#S ch chuyn kho#Nguyn Vn Hng (ch.b.), Nguyn Quang Minh#35000#Vi?t#382.09597 #^214#^aH.#^aL lun chnh tr#2007#^a266tr.^b21cm#Nguyn Quang Minh#240629#Tng quan v ton cu ho kinh t, nhng c hi v thch thc i vi doanh nghip t rong bi cnh ton cu ho kinh t, cc hnh thc thm nhp th trng, vn l a chn chin lc xut khu, xy dng chin lc xut khu v mt s gii php hon thin cng tc xy dng chin lc xut khu ca doanh nghip#Doanh nghip# Xut khu#Chin lc#Kinh doanh#Vit Nam#PDung## 01146000000000373000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200600 00510030017001110070050001280140007001780190005001850820004001908080005001940080 00500199009002000204010000500224011001500229005001500244005001500259013000700274 02103940028102000190067502000100069402000080070402000080071202000070072002000080 0727020001600735020000900751020000600760039000600766#VV09.04569#VV09.04571#VV09. 04570#Nguyn Hong Gip#Hp tc lin kt ASEAN hin nay v s tham gia ca Vit Nam#Sch chuyn kho#Nguyn Hong Gip, Nguyn Hu Ct, Nguyn Th Qu#30000#Vi ?t#327#^214#^aH.#^aL lun chnh tr#2008#^a230tr.^b21cm#Nguyn Hu Ct#Nguyn T h Qu#240630#Trnh by nhng bc pht trin mi v trin vng ca qu trnh ph t trin hp tc, lin kt ASEAN sau chin tranh lnh trong lnh vc chnh tr, an ninh, kinh t, vn ho - x hi v nhng ng gp ca Vit Nam i vi qu tr nh ny, t a ra mt s khuyn ngh nhm tng cng hiu qu s hp tc ca Vit Nam trong khun kh hp tc, lin kt ASEAN hin nay cng nh trong nhng nm ti#Hp tc pht trin#Chnh tr#Kinh t#Vn ho#X hi#An ninh#Hp tc quc t#Vit Nam#ASEAN#PDung## 00960000000000349000450002600110000002600110001102600110002200500140003300200550 00470030017001020070067001190140007001860190005001930820004001988080005002020080 00500207009002000212010000500232011001500237005000800252005001800260005001000278 00500150028801300070030302102380031002000210054802000100056902000080057902000080 0587020000900595039000600604#VV09.04572#VV09.04574#VV09.04573#Phm Minh Sn#Chn h sch i ngoi ca mt s nc ln trn th gii#Sch chuyn kho#Phm Minh S n, H Chu, Nguyn Hong Gip... ; Phm Minh Sn ch.b.#35000#Vi?t#327#^214#^aH. #^aL lun chnh tr#2008#^a266tr.^b21cm#H Chu#Nguyn Hong Gip#Trnh Mu#Ngu yn Th Qu#240631#Cung cp nhng ni dung c bn trong chnh sch i ngoi ca mt s nc ln trn th gii nh M, Trung Quc, Nga, Anh, Bc Ailen, Php, c, n , Nht Bn v mi quan h ca cc nc ny i vi Vit Nam trong cc l nh vc tiu biu#Chnh sch i ngoi#Chnh tr#Kinh t#An ninh#Th gii#PDung## 00998000000000301000450002600110000002600110001100100160002200200400003800300170 00780070016000950140007001110190005001180820007001238080005001300080005001350090 02000140010000500160011001500165013000700180021043400187020001500621020000800636 020000900644020000800653020001600661020001300677039000600690#VV09.04575#VV09.045 76#Nguyn B Dng#Ci ngun v s mnh ca hc thuyt Mc#Sch chuyn kho#Nguy n B Dng#35000#Vi?t#335.42#^214#^aH.#^aL lun chnh tr#2008#^a214tr.^b21cm #240632#Phn tch, chng minh s ra i ca hc thuyt Mc, kt qu ca s pht trin chn mui cc iu kin khch quan v nhn t ch quan, ng thi khng nh r gi tr v ngha khoa hc, cch mng ca hc thuyt Mc, tip tc nghin cu, ph phn cc quan im sai tri, bo v, pht trin, gio dc v vn dng sng to hc thuyt Mc vo s nghip i mi, xy dng t quc Vit Nam XHCN tr ong thi k cng nghip ho, hin i ho#Hc thuyt Mc#Lch s#Vn dng#i m i#Cng nghip ho#Hin i ho#PDung## 00943000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200310 00490070016000800140007000960190005001030820006001088080005001140080005001190090 02000124010000500144011001500149013000700164021041900171020000800590020000800598 020001000606020002200616020000900638039000600647#VV09.04577#VV09.04579#VV09.0457 8#Hong Thanh m#Kinh bang t th trong lch s#Hong Thanh m#38000#Vi?t#959 .7#^214#^aH.#^aL lun chnh tr#2008#^a327tr.^b21cm#240633#Nghin cu, l lun v "kinh bang t th" c bit trong lnh vc chnh tr, kinh t, vn ho, qun s, ngoi giao v gii thiu v kinh bang t th trong lch s Vit Nam qua cc giai on, t nhng cuc ni dy ginh quyn t ch trong hn mt nghn nm Bc thuc, n cc triu i phong kin... v ngh thut kinh bang t th ca Ch t ch H Ch Minh v i trong s nghip gii phng t nc, m u thi i mi#K inh t#Lch s#Chnh tr#Chin lc pht trin#Vit Nam#PDung## 00795000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200840003301400070 01170190005001240820012001298080005001410080005001460090020001510100005001710110 01500176015006100191013000700252021019400259020000900453020000900462020000800471 020000900479020002300488039000600511#VV09.04580#VV09.04582#VV09.04581#Hi p v cng tc kim tra, gim st, k lut ca ng v nhng vn bn hng dn#30000 #Vi?t#324.2597071#^214#^aH.#^aL lun chnh tr#2008#^a246tr.^b24cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. U ban Kim tra Trung ng#240634#Gm nhng cu hi p v cng tc kim tra, gim st v k lut ca ng km theo nhng tnh hung c th thng gp trong qu trnh thc hin cng mt s qui nh v vn bn hng dn thi hnh#Kim tra#Gim st#K lut#Qui nh#ng Cng sn Vit Nam#PDung## 01133000000000373000450002600110000002600110001102600110002201500830003300200430 01160070093001590190005002520820006002578080005002630080005002680090020002730100 00500293011001500298005001700313005001600330005001600346005001400362005001400376 00500160039000500130040601300070041902102540042602000050068002000150068502000170 0700020000700717020002000724020000900744039000600753#VV09.04583#VV09.04584#VV09. 04585#TTS ghi: Vin Ch ngha X hi Khoa hc. C quan Pht trin Quc t Canad a (CIDA)#Nhng vn gii: T lch s n hin i#Bi Th Ngc Lan, Trnh Quc Tun, V Th Xun Mai.., ; Ch.b.: Phan Thanh Khi, Th Thch#Vi?t#305.3#^214 #^aH.#^aL lun chnh tr#2007#^a210tr.^b24cm#Bi Th Ngc Lan#Trnh Quc Tun#V Th Xun Mai#Nguyn Th H#Phm Thu Hin#Phan Thanh Khi# Th Thch#240635#T rnh by nhng nghin cu vn gii, bnh ng gii, bo lc gia nh trong c c tc phm kinh in, trong ng li, chnh sch, php lut ca ng v nh n c Vit Nam, vn gii trong thng tin i chng v trong sch gio khoa gio d c ph thng#Gii#Bnh ng gii#Bo lc gia nh#Ph n#Chnh sch nh nc#Gi o dc#PDung## 00592000000000289000450002600110000000200440001100300170005500700590007201400060 01310190005001370820007001428080005001490080005001540090011001590100005001700110 01400175005001300189005001300202005001500215005001400230005001600244013000700260 020000900267020001100276020000900287039000600296#VV09.04586#V luyn vit ch p cho hc sinh tiu hc#K chuyn Bc H#B.s.: L Xun ng (ch.b.), Lu c Hn h, L Trng Nht..#7000#Vi?t#372.63#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a40tr.^b24cm#L Xun ng#Lu c Hnh#L Trng Nht#Nguyn Duy H#Trnh Trng Nam#240636#Tp vit#Ting Vit#Tiu hc#PDung## 00630000000000301000450002600110000000200510001100300130006200700590007501400060 01340190005001400820008001458080005001530080005001580090011001630100005001740110 01400179005001300193005001300206005001500219005001400234005001600248013000700264 020000900271020001100280020001600291020001500307039000600322#VV09.04587#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc c s#K nng sng#B.s.: L Xun ng (ch.b .), Lu c Hnh, L Trng Nht..#7000#Vi?t#495.922#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a48tr.^b24cm#L Xun ng#Lu c Hnh#L Trng Nht#Nguyn Duy H#Trnh Trng Nam#240637#Tp vit#Ting Vit#Trung hc c s#Sch gio khoa#PDung## 00634000000000301000450002600110000000200510001100300170006200700590007901400060 01380190005001440820008001498080005001570080005001620090011001670100005001780110 01400183005001300197005001300210005001500223005001400238005001600252013000700268 020000900275020001100284020001600295020001500311039000600326#VV09.04588#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc c s#K chuyn Bc H#B.s.: L Xun ng ( ch.b.), Lu c Hnh, L Trng Nht..#7000#Vi?t#495.922#^214#^aH.#^aGio dc#2 009#^a48tr.^b24cm#L Xun ng#Lu c Hnh#L Trng Nht#Nguyn Duy H#Trnh T rng Nam#240638#Tp vit#Ting Vit#Trung hc c s#Sch gio khoa#PDung## 00595000000000289000450002600110000000200440001100300200005500700590007501400060 01340190005001400820007001458080005001520080005001570090011001620100005001730110 01400178005001300192005001300205005001500218005001400233005001600247013000700263 020000900270020001100279020000900290039000600299#VV09.04589#V luyn vit ch p cho hc sinh tiu hc#Nhng iu nn bit#B.s.: L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trng Nht..#7000#Vi?t#372.63#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a40tr.^b24cm #L Xun ng#Lu c Hnh#L Trng Nht#Nguyn Duy H#Trnh Trng Nam#240639#T p vit#Ting Vit#Tiu hc#PDung## 00588000000000289000450002600110000000200440001100300130005500700590006801400060 01270190005001330820007001388080005001450080005001500090011001550100005001660110 01400171005001300185005001300198005001500211005001400226005001600240013000700256 020000900263020001100272020000900283039000600292#VV09.04590#V luyn vit ch p cho hc sinh tiu hc#Qu hng em#B.s.: L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trng Nht..#7000#Vi?t#372.63#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a40tr.^b24cm#L Xu n ng#Lu c Hnh#L Trng Nht#Nguyn Duy H#Trnh Trng Nam#240640#Tp vit #Ting Vit#Tiu hc#PDung## 00636000000000301000450002600110000000200510001100300190006200700590008101400060 01400190005001460820008001518080005001590080005001640090011001690100005001800110 01400185005001300199005001300212005001500225005001400240005001600254013000700270 020000900277020001100286020001600297020001500313039000600328#VV09.04591#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc c s#Qu hng t nc#B.s.: L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trng Nht..#7000#Vi?t#495.922#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a48tr.^b24cm#L Xun ng#Lu c Hnh#L Trng Nht#Nguyn Duy H#Trnh Trng Nam#240641#Tp vit#Ting Vit#Trung hc c s#Sch gio khoa#PDung## 00484000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020023000340070034000570220004000910050018000950050015001130080005001280090 01100133010000500144011001500149013000700164020001100171020000600182020001000188 020001400198039000600212#VV09.04592#13000#Vi?t#372.6#^214#Thc hnh ting Vit 3#Nguyn Th Ly Kha, L Phng Lin#T.1#Nguyn Th Ly Kha#L Phng Lin#^aH.#^a Gio dc#2009#^a100tr.^b24cm#240642#Ting Vit#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#PDu ng## 00511000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020027000340070056000610220005001170050014001220050027001360080005001630090 01100168010000500179011001500184013000700199020000500206020000600211020000800217 020001400225039000600239#VV09.04593#15000#Vi?t#372.7#^214#V bi tp ton 4 nn g cao#B.s.: V Dng Thy (ch.b.), V Mai Hng, V Vn Dng#T. 1#V Dng Thy #V Mai Hng, V Vn Dng#^aH.#^aGio dc#2009#^a120tr.^b24cm#240643#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#PDung## 00586000000000277000450002600110000000200160001100300510002700700650007800500140 01430140007001570190005001640820006001698080005001750080005001800090011001850100 00500196011001500201004001800216005001600234005001900250013000700269020000500276 020000600281020001500287039000600302#VV09.04594#Hc gii ton 4#Sch tham kho c ho gio vin v ph huynh hc sinh#B.s.: V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc Hi, V Th Thanh Hng#V Dng Thu#18500#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 147tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Nguyn Ngc Hi#V Th Thanh Hng#240644#Ton#L p 4#Sch gio vin#PDung## 00417000000000241000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020023000350070016000580220004000740050016000780080005000940090011000990100 00500110011001500115013000700130020001200137020000600149020001400155039000600169 #VV09.04595#13800#Vi?t#372.62#^214#V luyn lm vn lp 4#Trn Hin Lng#T.2#T rn Hin Lng#^aH.#^aGio dc#2009#^a112tr.^b24cm#240645#Tp lm vn#Lp 4#Sch c thm#PDung## 00520000000000265000450002600110000000200280001100700510003900500140009001400070 01040190005001110820006001168080005001220080005001270090011001320100005001430110 01500148004001800163005002200181013000700203020001100210020000600221020000700227 020001400234039000600248#VV09.04596#35 n luyn ting Vit 4#B.s.: L Phng Nga (ch.b.), Nguyn Th Thanh Hng#L Phng Nga#20400#Vi?t#372.6#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a167tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Nguyn Th Thanh Hng#240646#Ting Vit#Lp 4#n tp#Sch c thm#PDung## 00520000000000265000450002600110000000200280001100700510003900500140009001400070 01040190005001110820006001168080005001220080005001270090011001320100005001430110 01500148004001800163005002200181013000700203020001100210020000600221020000700227 020001400234039000600248#VV09.04597#35 n luyn ting Vit 5#B.s.: L Phng Nga (ch.b.), Nguyn Th Thanh Hng#L Phng Nga#20900#Vi?t#372.6#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a171tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Nguyn Th Thanh Hng#240647#Ting Vit#Lp 5#n tp#Sch c thm#PDung## 00521000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020027000340070056000610220004001170050014001210050013001350050013001480080 00500161009001100166010000500177011001500182013000700197020000500204020000800209 020000600217020001400223039000600237#VV09.04598#13500#Vi?t#372.7#^214#V bi t p ton 5 nng cao#B.s.: V Dng Thu (ch.b.), V Mai Hng, V Vn Dng#T.1#V Dng Thu#V Mai Hng#V Vn Dng#^aH.#^aGio dc#2009#^a108tr.^b24cm#240648 #Ton#Bi tp#Lp 5#Sch c thm#PDung## 00537000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020038000340070065000720220004001370050012001410050017001530050020001700080 00500190009001100195010000500206011001500211013000700226020001100233020000600244 020001500250039000600265#VV09.04599#16800#Vi?t#372.6#^214#nh gi kt qu hc tp ting Vit 5#B.s.: Nguyn Tri (ch.b.), L Th Thu Huyn, Nguyn Th Kim Oan h#T.2#Nguyn Tri#L Th Thu Huyn#Nguyn Th Kim Oanh#^aH.#^aGio dc#2009#^a13 6tr.^b24cm#240649#Ting Vit#Lp 5#Sch gio vin#PDung## 00552000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020038000340070063000720220004001350050012001390050014001510050021001650080 00500186009001100191010000500202011001500207013000700222020001100229020000600240 020000800246020001400254039000600268#VV09.04600#20500#Vi?t#372.6#^214#Hng dn t lm bi tp ting Vit 5#B.s.: L Hu Tnh (ch.b.), L Phng Nga, Trn Th Minh Phng#T.1#L Hu Tnh#L Phng Nga#Trn Th Minh Phng#^aH.#^aGio dc#2 009#^a168tr.^b24cm#240650#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#PDung## 00537000000000265000450002600110000000200240001100300850003500700140012000500140 01340140007001480190005001550820006001608080005001660080005001710090011001760100 00500187011001500192004001800207013000700225020000500232020000600237020000800243 020001400251039000600265#VV09.04601#Hy th sc cng ton 5#Sch tham d Cuc th i vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to# Trung Hiu# Trung Hiu#24000#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a169tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#240651#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#PDung## 00533000000000265000450002600110000000200260001100300850003700700110012200500110 01330140007001440190005001510820006001568080005001620080005001670090011001720100 00500183011001500188004001800203013000700221020000500228020000600233020000800239 020001400247039000600261#VV09.04602#Bi tp pht trin ton 5#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#Nguyn ng#Ng uyn ng#20500#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a167tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#240652#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#PDung## 00521000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020027000340070056000610220004001170050014001210050013001350050013001480080 00500161009001100166010000500177011001500182013000700197020000500204020000800209 020000600217020001400223039000600237#VV09.04603#16800#Vi?t#372.7#^214#V bi t p ton 5 nng cao#B.s.: V Dng Thu (ch.b.), V Mai Hng, V Vn Dng#T.2#V Dng Thu#V Mai Hng#V Vn Dng#^aH.#^aGio dc#2009#^a136tr.^b24cm#240653 #Ton#Bi tp#Lp 5#Sch c thm#PDung## 00483000000000265000450002600110000000200440001100700140005500500140006901400070 00830190005000900820007000958080005001020080005001070090011001120100005001230110 01500128004001800143013000700161020000500168020000600173020000800179020001000187 020001400197039000600211#VV09.04604#Bi tp nng cao v mt s chuyn ton 6# Bi Vn Tuyn#Bi Vn Tuyn#27600#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a232tr .^b24cm#Ti bn ln th 7#240654#Ton#Lp 6#Bi tp#Chuyn #Sch c thm#PDun g## 00455000000000241000450002600110000000200480001100700170005900500170007601400070 00930190005001000820004001058080005001090080005001140090011001190100005001300110 01500135004001800150013000700168020001200175020000600187020001400193039000600207 #VV09.04605#Gip em vit tt cc dng bi tp lm vn lp 6#Hunh Th Thu Ba#Hu nh Th Thu Ba#20000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a144tr.^b24cm#Ti bn l n th 1#240655#Tp lm vn#Lp 6#Sch c thm#PDung## 00560000000000289000450002600110000000200200001100700530003100500120008401400060 00960190005001020820007001078080005001140080005001190090011001240100005001350110 01400140004001800154005001700172005002000189005001000209013000700219020000800226 020000600234020001000240020001400250039000600264#VV09.04606#Thc hnh m nhc 6# Bi Anh Tn, Nguyn Hng Tun, Nguyn Th i Chiu..#Bi Anh Tn#9000#Vi?t#780. 76#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a60tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Nguyn Hng Tun#Ng uyn Th i Chiu#Hong Lan#240656#m nhc#Lp 6#Thc hnh#Sch c thm#PDung## 00471000000000253000450002600110000000200500001100700140006100500140007501400070 00890190005000960820004001018080005001050080005001100090011001150100005001260110 01500131004001800146013000700164020001200171020000800183020000600191020001400197 039000600211#VV09.04607#Cc dng bi tp lm vn v cm th th vn lp 6#Cao B ch Xun#Cao Bch Xun#18200#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a155tr.^b24cm#T i bn ln th 7#240657#Tp lm vn#Bi vn#Lp 6#Sch c thm#PDung## 00482000000000265000450002600110000000200210001100700330003200500140006501400070 00790190005000860820007000918080005000980080005001030090011001080100005001190110 01500124005001800139013000700157020000900164020000600173020000800179020000900187 020001400196039000600210#VV09.04608#Luyn tp sinh hc 6#Trn Vn Kin, Nguyn P hng Nga#Trn Vn Kin#25500#Vi?t#580.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a191tr.^b2 4cm#Nguyn Phng Nga#240658#Sinh hc#Lp 6#Bi tp#Thc vt#Sch c thm#PDung ## 00509000000000277000450002600110000000200400001100300190005100700110007000500110 00810140007000920190005000990820004001048080005001080080005001130090011001180100 00500129011001500134004001800149013000700167020000800174020001100182020001200193 020000600205020001400211039000600225#VV09.04609#Hng dn lp dn bi tp lm v n lp 7#Theo SGK ng vn 7#V Bng T#V Bng T#16800#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a136tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#240659#Ng vn#Ting Vit#Tp lm v n#Lp 7#Sch c thm#PDung## 00597000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020035000310070062000660220004001280050013001320050019001450050014001640040 01800178008000500196009001100201010000500212011001400217013000700231020000800238 020001100246020001200257020000600269020001400275039000600289#VV09.04610#8800#Vi ?t#807#^214#Em t nh gi kin thc ng vn 7#B.s.: Lu c Hnh (ch.b.), Lu T h Tuyt Hin, Phm Th Hng#T.2#Lu c Hnh#Lu Th Tuyt Hin#Phm Th Hng#T i bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a67tr.^b24cm#240660#Ng vn#Ting Vit#T p lm vn#Lp 7#Sch c thm#PDung## 00455000000000241000450002600110000000200480001100700170005900500170007601400070 00930190005001000820004001058080005001090080005001140090011001190100005001300110 01500135004001800150013000700168020001200175020000600187020001400193039000600207 #VV09.04611#Gip em vit tt cc dng bi tp lm vn lp 7#Hunh Th Thu Ba#Hu nh Th Thu Ba#25000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a184tr.^b24cm#Ti bn l n th 1#240661#Tp lm vn#Lp 7#Sch c thm#PDung## 00449000000000253000450002600110000000200270001100700160003800500170005401400070 00710190005000780820007000838080005000900080005000950090011001000100005001110110 01500116004001800131013000700149020000500156020000600161020000800167020001400175 039000600189#VV09.04612#Cc ch nng cao ton 7#Hunh Quang Lu#Hunh Th Thu Ba#16800#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a133tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#240662#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#PDung## 00588000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020041000350070055000760220004001310050009001350050012001440050016001560050 01400172004001800186008000500204009001100209010000500220011001500225013000700240 020000500247020000600252020000800258020001400266039000600280#VV09.04613#30000#V i?t#510.76#^214#Cc dng ton v phng php gii ton 8#B.s.: Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh..#T.2#Tn Thn#V Hu Bnh#Nguyn V Thanh#Bi Vn Tuyn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a251tr.^b24cm#240663#Ton#Lp 8#B i tp#Sch c thm#PDung## 00466000000000253000450002600110000000200400001100300190005100700110007000500110 00810140007000920190005000990820004001048080005001080080005001130090011001180100 00500129011001500134004001800149013000700167020001200174020000600186020001400192 039000600206#VV09.04614#Hng dn lp dn bi tp lm vn lp 8#Theo SGK ng vn 8#V Bng T#V Bng T#18600#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a152tr.^b24c m#Ti bn ln th 1#240664#Tp lm vn#Lp 8#Sch c thm#PDung## 00550000000000289000450002600110000000200200001100700510003100500120008201400060 00940190005001000820007001058080005001120080005001170090011001220100005001330110 01400138004001800152005001700170005001200187005001000199013000700209020000800216 020000600224020001000230020001400240039000600254#VV09.04615#Thc hnh m nhc 8# B.s.: Bi Anh Tn, Nguyn Hng Tun, Ng Th Lc..#Bi Anh Tn#7500#Vi?t#780.76 #^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a47tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Nguyn Hng Tun#Ng Th Lc#Hong Lan#240665#m nhc#Lp 8#Thc hnh#Sch c thm#PDung## 00569000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020027000320070044000590220004001030050016001070050013001230050013001360040 01800149008000500167009001100172010000500183011001500188013000700203020000800210 020001100218020001200229020000600241020001400247039000600261#VV09.04616#27800#V i?t#807#^214#Hng dn t hc ng vn 9#Nguyn Xun Lc, Bi Tt Tm, Vit H ng#T.1#Nguyn Xun Lc#Bi Tt Tm# Vit Hng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a232tr.^b24cm#240666#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 9#Sch c th m#PDung## 00549000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020032000320070040000640050011001040050013001150050014001280040018001420080 00500160009001100165010000500176011001500181013000700196020001000203020000600213 020000800219020001200227039000600239020001400245#VV09.04617#14700#Vi?t#428#^214 #Bi tp trc nghim ting Anh 9#V Th Lan, Lng Th L, Mai Vi Phng#V Th Lan#Lng Th L#Mai Vi Phng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a120tr.^b 24cm#240667#Ting Anh#Lp 9#Bi tp#Trc nghim#PDung#Sch c thm## 00594000000000301000450002600110000000200300001100700460004100500150008700500180 01020050009001200050020001290140007001490190005001560820004001618080005001650080 00500170009001100175010000500186011001400191013000700205004001800212020001800230 020000600248020001000254020000800264020001400272039000600286#VV09.04618#Thc hn h gio dc cng dn 9#Thi Quc Tun, Nguyn Hunh Long, Bo Ngc..#Thi Quc Tu n#Nguyn Hunh Long#Bo Ngc#Trn Th Hong Oanh#10000#Vi?t#170#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a75tr.^b24cm#240668#Ti bn ln th 3#Gio dc cng dn#Lp 9#Thc hnh#o c#Sch c thm#PDung## 00623000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020035000320070062000670220004001290050013001330050012001460050019001580050 01400177004001800191008000500209009001100214010000500225011001500230013000700245 020000800252020000600260020001100266020001200277020001400289039000600303#VV09.04 619#16900#Vi?t#807#^214#Em t nh gi kin thc ng vn 9#B.s.: Lu c Hnh ( ch.b.), L Nh Bnh, Lu Th Tuyt Hin..#T.2#Lu c Hnh#L Nh Bnh#Lu Th T uyt Hin#Hong Th Mai#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a136tr.^b24cm#24 0669#Ng vn#Lp 9#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#PDung## 00542000000000265000450002600110000000200470001100700570005800500160011500500160 01310140007001470190005001540820009001598080005001680080005001730090011001780100 00500189011001500194004001800209013000700227020000700234020000700241020000800248 020001400256039000600270#VV09.04620#Bi tp nng cao v mt s chuyn i s 10#Nguyn Huy oan, ng Hng Thng ; Nguyn Huy oan ch.b.#Nguyn Huy oan#ng Hng Thng#35000#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a296tr.^b24cm#Ti b n ln th 3#240670#i s#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#PDung## 00714000000000337000450002600110000002600110001100200120002200700720003400500150 01060050016001210140008001370190005001450820009001508080005001590080005001640090 01100169010000500180011001500185004001800200005001300218005001600231005001200247 01300070025901200540026602000090032002000070032902000080033602000120034402000140 0356039000600370#VV09.04622#VV09.04621#Hnh hc 10#Lng Mu Dng, Nguyn Xun B u, Trn Hu Nho... ; Lng Mu Dng ch.b.#Lng Mu Dng#Nguyn Xun Bu#230000 #Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a168tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Trn Hu Nho#Nguyn Hu Ngc#L c Phc#240671#Rn luyn k nng gii bi tp t lu n v trc nghim#Hnh hc#Lp 10#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#PDung## 00667000000000325000450002600110000002600110001100200090002200700730003100500170 01040050013001210140007001340190005001410820007001468080005001530080005001580090 01100163010000500174011001500179004001800194005001300212005001500225012003100240 01300070027102000050027802000160028302000070029902000140030602000150032003900060 0335#VV09.04623#VV09.04624#Mn ton#Nguyn Phc Tng, V Cng Tun, V Duy Thun ... ; Nguyn Phc Tng ch.b.#Nguyn Phc Tng#V Cng Tun#18500#Vi?t#510.76#^2 14#^aH.#^aGio dc#2009#^a163tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#V Duy Thun#Trng Vn Rua#n luyn thi tuyn sinh lp 10#240672#Ton#Trung hc c s#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#PDung## 00526000000000277000450002600110000000200440001100700300005500500160008501400070 01010190005001080820009001138080005001220080005001270090011001320100005001430110 01500148004001800163005001300181013000700194020000500201020000700206020000700213 020000800220020001400228039000600242#VV09.04625#Phng php gii ton i s 10 theo ch #Phan Don Thoi, Trn Hu Nam#Phan Don Thoi#36000#Vi?t#512.0076#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a268tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Trn Hu Nam#240673#To n#i s#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#PDung## 00560000000000289000450002600110000000200310001100700480004200500170009001400070 01070190005001140820009001198080005001280080005001330090011001380100005001490110 01500154004001800169005001600187005001300203013000700216020000500223020000700228 020000700235020000800242020001400250039000600264#VV09.04626#Cc dng ton c bn i s 10#Nguyn Thanh Hu, ng Phc Thanh, Vn c Tho#Nguyn Thanh Hu#3180 0#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a267tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#ng Phc Thanh#Vn c Tho#240674#Ton#i s#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#PDung## 00554000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020048000350030061000830070012001440220004001560050012001600040018001720080 00500190009001100195010000500206011001500211013000700226020000800233020000700241 020000800248020001400256039000600270#VV09.04627#26800#Vi?t#540.76#^214#350 bi tp ho hc chn lc v nng cao lp 11#Chnh l, b sung theo sch gio khoa ho hc 11 nng cao...#Ng Ngc An#T.1#Ng Ngc An#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio d c#2009#^a224tr.^b24cm#240675#Ho hc#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#PDung## 00517000000000289000450002600110000000200410001100700070005200500070005901400070 00660190005000730820007000788080005000850080005000900090011000950100005001060110 01500111004001800126013000700144020000700151020000700158020000800165020001200173 020001300185020000900198020001400207039000600221#VV09.04628#Trng tm kin thc v bi tp a l 11#L Th#L Th#24000#Vi?t#330.91#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a176tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#240676#a l#Lp 11#Bi tp#a kinh t#Vng k inh t#Th gii#Sch c thm#PDung## 00586000000000289000450002600110000002600110001100200190002200700770004100500160 01180140007001340190005001410820004001468080005001500080005001550090011001600100 00500171011001500176004001800191005001700209005001900226013000700245020000800252 020000700260020000900267020001400276039000600290#VV09.04630#VV09.04631#T liu l ch s 11#Trnh nh Tng, Trn Th Thi H, Nguyn Th Kim Hoa ; Trnh nh Tn g ch.b#Trnh nh Tng#16300#Vi?t#909#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a131tr.^b24cm# Ti bn ln th 1#Trn Th Thi H#Nguyn Th Kim Hoa#240677#Lch s#Lp 11#Ti liu#Sch c thm#PDung## 00461000000000253000450002600110000000200390001100700130005000500130006301400070 00760190005000830820009000888080005000970080005001020090011001070100005001180110 01500123004001800138013000700156020000900163020000700172020000800179020001400187 039000600201#VV09.04632#Bi tp nng cao chuyn hnh hc 11#Trn Vn Tn#Trn Vn Tn#29600#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a248tr.^b24cm#Ti bn l n th 2#240678#Hnh hc#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#PDung## 00668000000000325000450002600110000000200310001100700750004200500140011701400070 01310190005001380820004001438080005001470080005001520090011001570100005001680110 01500173004001800188005001800206005001600224005001700240013000700257020000800264 02000110027202000120028302000070029502000080030202000120031003900060032202000140 0328#VV09.04633#Bi tp trc nghim ng vn 11# Ngc Thng, Phm Th Thu Hin, Nguyn Vn Hip... ; Ngc Thng ch.b.# Ngc Thng#40500#Vi?t#807#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a344tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Phm Th Thu Hin#Nguyn Vn Hip#Nguyn Thnh Thi#240679#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 11#Bi tp#Trc nghim#PDung#Sch c thm## 00663000000000325000450002600110000000200320001100300310004300700650007400500150 01390140007001540190005001610820004001668080005001700080005001750090011001800100 00500191011001500196004001800211005001700229005001700246013000700263020000700270 02000070027702000080028402000120029202000050030402000080030902000140031703900060 0331#VV09.04634#Phng php gii ton vt l 11#Bi tp t lun v trc nghim#B .s.: V Thanh Khit (ch.b.), Nguyn Hong Kim, V Th Thanh Mai#V Thanh Khit#2 3500#Vi?t#537#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a191tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Nguyn Hong Kim#V Th Thanh Mai#240680#Vt l#Lp 11#Bi tp#Trc nghim#in#in t #Sch c thm#PDung## 00574000000000289000450002600110000000200420001100700440005300500130009701400070 01100190005001170820004001228080005001260080005001310090011001360100005001470110 01500152004001800167005001700185005001200202013000700214020000800221020000700229 020000800236020002000244020001400264039000600278#VV09.04635#Cu hi v bi tp t rc nghim ho hc 12#L Trng Tn, Chu Th Minh Th, Ng Ngc An#L Trng Tn#2 6800#Vi?t#540#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a223tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Chu Th Minh Th#Ng Ngc An#240681#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Cu hi trc nghim#Sch c thm#PDung## 00578000000000289000450002600110000000200320001100300310004300700450007400500140 01190140007001330190005001400820008001458080005001530080005001580090011001630100 00500174011001500179004001800194005001500212013000700227020000700234020000700241 020000800248020001200256020001400268039000600282#VV09.04636#Cc bi ton chn l c vt l 12#Bi tp t lun v trc nghim#B.s.: V Thanh Khit (ch.b.), Nguyn c Phi#V Thanh Khi#23600#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a195tr.^b24 cm#Ti bn ln th 1#Nguyn c Phi#240682#Vt l#Lp 12#Bi tp#Trc nghim#Sc h c thm#PDung## 00670000000000325000450002600110000002600110001100200100002200300150003200700660 00470050013001130140006001260190005001320820007001378080005001440080005001490090 01100154010000500165011001500170004001800185005001500203005002000218005001700238 00500140025501500330026901300070030202000080030902000060031702000150032303900060 0338#VV09.04637#VV09.04638#o c 2#Sch gio vin#B.s.: Lu Thu Thu (ch.b.), Nguyn Hu Hp, Trn Th Xun Hng..#Lu Thu Thu#5200#Vi?t#372.89#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a104tr.^b24cm#Ti bn ln th 6#Nguyn Hu Hp#Trn Th Xun H ng#Trn Th T Oanh#H Nht Thng#TTS ghi: B Gio dc v o to#240683#o c#Lp 2#Sch gio vin#PDung## 00693000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020013000450030015000580070068000730220004001410050019001450050 01500164005001600179005001700195005001100212004001800223008000500241009001100246 01000050025701100150026201500330027701300070031002000110031702000060032802000150 0334039000600349#VV09.04639#VV09.04640#14400#Vi?t#372.6#^214#Ting Vit 3#Sch gio vin#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Hong Ho Bnh, Trn Mnh Hng..#T. 1#Nguyn Minh Thuyt#Hong Ho Bnh#Trn Mnh Hng#L Th Tuyt Mai#Trnh Mnh# Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2009#^a344tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#240684#Ting Vit#Lp 3#Sch gio vin#PDung## 00662000000000325000450002600110000002600110001100200100002200300150003200700620 00470050013001090140006001220190005001280820007001338080005001400080005001450090 01100150010000500161011001500166004001800181005001600199005001500215005001700230 00500140024701500330026101300070029402000080030102000060030902000150031503900060 0330#VV09.04641#VV09.04642#o c 5#Sch gio vin#B.s.: Lu Thu Thu (ch.b.), Nguyn Vit Bc, Nguyn Hu Hp..#Lu Thu Thu#4200#Vi?t#372.89#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a874tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#Nguyn Vit Bc#Nguyn Hu Hp#Trn Th T Oanh#Mc Vn Trang#TTS ghi: B Gio dc v o to#240685#o c#Lp 5# Sch gio vin#PDung## 00569000000000289000450002600110000002600110001100200110002200300150003300700460 00480050016000940140007001100190005001170820007001228080005001290080005001340090 01100139010000500150011001500155004001800170015003300188001001500221013000700236 020000900243020000600252020001500258039000600273#VV09.04643#VV09.04644#Khoa hc 5#Sch gio vin#B.s.: Bi Phng Nga (ch.b.), Lng Vit Thi#Lng Vit Thi#1 2300#Vi?t#372.35#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a224tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#TT S ghi: B Gio dc v o to#Bi Phng Nga#240686#Khoa hc#Lp 5#Sch gio vi n#PDung## 00698000000000337000450002600110000002600110001100200200002200300150004200700630 00570050016001200140006001360190005001420820007001478080005001540080005001590090 01100164010000500175011001500180004001800195005001500213005001400228005001700242 00500190025901500330027801300070031102000080031802000070032602000060033302000150 0339039000600354#VV09.04645#VV09.04646#Lch s v a l 5#Sch gio vin#B.s.: Nguyn Anh Dng (ch.b.), Nguyn Hu Ch, Trn Vit Lu..#Nguyn Anh Dng#7000#V i?t#372.89#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a152tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#Nguyn Hu Ch#Trn Vit Lu#Nguyn Tuyt Nga#Nguyn Minh Phng#TTS ghi: B Gio dc v o to#240687#Lch s#a l#Lp 5#Sch gio vin#PDung## 00650000000000313000450002600110000002600110001100200210002200300150004300700700 00580050011001280140006001390190005001450820009001508080005001590080005001640090 01100169010000500180011001500185004001800200005001500218005001300233005001300246 015003300259013000700292020000900299020000700308020001500315039000600330#VV09.04 647#VV09.04648#Hnh hc 10 nng cao#Sch gio vin#B.s.: on Qunh (tng ch.b.) , Vn Nh Chng (ch.b.), Phm V Khu..#on Qunh#7000#Vi?t#516.0071#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a152tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Vn Nh Chng#Phm V Khu#B i Vn Ngh#TTS ghi: B Gio dc v o to#240688#Hnh hc#Lp 10#Sch gio vi n#PDung## 00727000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020020000430030015000630070063000780220004001410050013001450050 00900158005001700167005001400184005001400198004001800212008000500230009001100235 01000050024601100150025101500330026601300070029902000080030602000110031402000120 0325020000700337020001500344039000600359#VV09.04649#VV09.04650#12300#Vi?t#807#^ 214#Ng vn 10 nng cao#Sch gio vin#Ch.b.: Trn nh S (tng ch.b.), Hng D n, Nguyn ng Mnh..#T.1#Trn nh S#Hng Dn#Nguyn ng Mnh# Ngc Thng#C hu Xun Din#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a279tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#240689#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 10#Sch gio vin# PDung## 00703000000000349000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020020000310030015000510070063000660220004001290050013001330050009001460050 01700155005001400172005001400186004001800200008000500218009001100223010000500234 01100150023901500330025401300070028702000080029402000110030202000120031302000070 0325020001500332039000600347#VV09.04651#8600#Vi?t#807#^214#Ng vn 10 nng cao# Sch gio vin#Ch.b.: Trn nh S (tng ch.b.), Hng Dn, Nguyn ng Mnh..#T. 2#Trn nh S#Hng Dn#Nguyn ng Mnh# Ngc Thng#Chu Xun Din#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a192tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#2406 90#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 10#Sch gio vin#PDung## 00667000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200080 00338080005000410020010000460030015000560070076000710050017001470050016001640050 00900180005001400189005000900203004001800212008000500230009001100235010000500246 01100150025101500330026601300070029902000070030602000070031302000150032003900060 0335#VV09.04652#VV09.04653#9600#Vi?t#530.071#^214#Vt l 10#Sch gio vin#B.s. : Lng Duyn Bnh (tng ch.b. kim ch.b.), Nguyn Xun Chi, T Giang..#Lng Du yn Bnh#Nguyn Xun Chi#T Giang#Trn Ch Minh#V Quang#Ti bn ln th 2#^aH.# ^aGio dc#2009#^a213tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#240691#Vt l#L p 10#Sch gio vin#PDung## 00704000000000337000450002600110000002600110001101900050002208200090002780800050 00360140007000410020019000480030015000670070075000820050011001570050016001680050 01700184005001600201005001500217004001800232008000500250009001100255010000500266 01100150027101500330028601300070031902000050032602000070033102000070033802000150 0345039000600360#VV09.04654#VV09.04655#Vi?t#512.0071#^214#13200#i s 10 nng cao#Sch gio vin#B.s.: on Qunh (tng ch.b.), Nguyn Huy oan (ch.b.), Nguy n Xun Lim..#on Qunh#Nguyn Huy oan#Nguyn Xun Lim#ng Hng Thng#Trn V n Vung#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a304tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#240692#Ton#i s#Lp 10#Sch gio vin#PDung## 00707000000000349000450002600110000002600110001101900050002208200080002780800050 00350140007000400020010000470030015000570070073000720050017001450050009001620050 01600171005001400187005001400201004001800215008000500233009001100238010000500249 01100150025401500330026901300070030202000070030902000070031602000050032302000080 0328020001500336039000600351#VV09.04656#VV09.04657#Vi?t#537.071#^214#10300#Vt l 11#Sch gio vin#B.s.: Lng Duyn Bnh (tng ch.b.), V Quang (ch.b.), Nguy n Xun Chi..#Lng Duyn Bnh#V Quang#Nguyn Xun Chi#m Trung n#Bi Quang Hn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a231tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#240693#Vt l#Lp 11#in#in t#Sch gio vin#PDung## 00801000000000277000450002600110000002600110001100200600002200700440008200500120 01260140007001380190005001450820007001508080005001570080005001620090011001670100 00500178011001500183001001700198013000700215021024000222020001100462020000700473 020002200480020001500502039000600517#VV09.04658#VV09.04659#Thit k bi ging ho t ng gio dc ngoi gii ln lp 11#B.s.: Nguyn Dc Quang (ch.b.), L Thanh S#L Thanh S#22500#Vi?t#373.18#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a167tr.^b24cm#Nguy n Dc Quang#240694#Trnh by mc tiu ca hot ng gio dc ngoi gi ln lp lp 11 theo tng ch im c th gm: cu trc thit k hot ng, phng php t chc, phng php gii quyt vn , tho lun, giao lu, vui chi... v cc hnh thc nh gi#Ngoi kho#Lp 11#Phng php ging dy#Sch gio vin#PDung# # 00661000000000313000450002600110000002600110001100200400002200700690006200500120 01310140006001430190005001490820007001548080005001610080005001660090011001710100 00500182011001500187005001100202005001200213005001200225015003300237013000700270 020000900277020001100286020000700297020002200304020001500326039000600341#VV09.04 660#VV09.04661#Hot ng gio dc ngoi gi ln lp 11#B.s.: Bi S Tng (tng c h.b. kim ch.b.), L Vn Cu, L Thanh S..#Bi S Tng#6100#Vi?t#373.18#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a135tr.^b24cm#L Vn Cu#L Thanh S# Tng Vi#TTS ghi: B Gio dc v o to#240695#Gio dc#Ngoi kho#Lp 11#Phng php ging dy#S ch gio vin#PDung## 00674000000000325000450002600110000002600110001100200120002200300150003400700720 00490050013001210140006001340190005001400820009001458080005001540080005001590090 01100164010000500175011001500180004001800195005001500213005001300228005001600241 01500330025700500140029001300070030402000090031102000070032002000150032703900060 0342#VV09.04662#VV09.04663#Hnh hc 11#Sch gio vin#B.s.: Trn Vn Ho (tng c h.b.), Nguyn Mng Hy (ch.b.), Khu Quc Anh..#Trn Vn Ho#6100#Vi?t#516.0071#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a132tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Nguyn Mng Hy#Khu Qu c Anh#Nguyn H Thanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Phan Vn Vin#240696#Hnh hc#Lp 11#Sch gio vin#PDung## 00647000000000325000450002600110000002600110001100200110002200300150003300700510 00480050010000990140006001090190005001150820008001208080005001280080005001330090 01100138010000500149011001500154004001800169005001000187005001300197005001700210 01500330022700500180026001300070027802000080028502000070029302000150030003900060 0315#VV09.04664#VV09.04665#Tin hc 11#Sch gio vin#B.s.: H S m (ch.b.), H Cm H, Trn Hng..#H S m#7000#Vi?t#004.071#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a152tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#H Cm H#Trn Hng#Nguyn c Ngha#TTS ghi : B Gio dc v o to#Nguyn Thanh Tng#240697#Tin hc#Lp 11#Sch gio vin# PDung## 00681000000000325000450002600110000002600110001100200190002200300150004100700730 00560050016001290140007001450190005001520820008001578080005001650080005001700090 01100175010000500186011001500191004001800206005001200224005001400236005001300250 01500330026300500170029601300070031302000070032002000070032702000150033403900060 0349#VV09.04666#VV09.04667#Vt l 10 nng cao#Sch gio vin#B.s.: Nguyn Th Kh i (tng ch.b.), Phm Qu T (ch.b.), Lng Tt t..#Nguyn Th Khi#12300#Vi? t#530.071#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a279tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Phm Qu T #Lng Tt t#L Chn Hng#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Ngc Hng#24 0698#Vt l#Lp 10#Sch gio vin#PDung## 00657000000000325000450002600110000002600110001100200110002200300150003300700660 00480050011001140140006001250190005001310820010001368080005001460080005001510090 01100156010000500167011001500172004001800187005001600205005000800221005001200229 01500330024100500140027401300070028802000080029502000070030302000150031003900060 0325#VV09.04668#VV09.04669#Th dc 11#Sch gio vin#B.s.: V c Thu (tng ch.b .), Trng Anh Tun (ch.b.), Trn D..#V c Thu#9900#Vi?t#796.44071#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a223tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Trng Anh Tun#Trn D#V Bc h Hu#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trn ng Lm#240699#Th dc#Lp 11#Sch gio vin#PDung## 01052000000000361000450002600110000002600110001100200350002200300150005700700630 00720050014001350140006001490190005001550820008001608080005001680080005001730090 01100178010000500189011001500194004001800209005001400227005001700241005001300258 00500180027101500330028901300070032202102780032902000220060702000120062902000070 0641020002200648020001500670039000500685#VV09.04670#VV09.04671#Hot ng gio d c hng nghip 11#Sch gio vin#B.s.: Phm Tt Dong (ch.b.), ng Danh nh, Ngu yn Dc Quang..#Phm Tt Dong#5000#Vi?t#373.246#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a104 tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#ng Danh nh#Nguyn Dc Quang#Trn Mai Thu#Nguyn T h Trng#TTS ghi: B Gio dc v o to#240700#Gii thiu mc tiu, ni dung v phng php ging dy 8 ch trong mn hc hot ng gio dc hng nghip lp 11 bao gm: tm hiu mt s ngh thuc ngnh giao thng vn ti, kinh doanh dch v, nng lng, bu chnh - vin thng, cng ngh thng tin, an ninh quc p hng...#Gio dc hng nghip#Ngh nghip#Lp 11#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thu## 00889000000000337000450002600110000002600110001100200110002200300150003300700820 00480050019001300140007001490190005001560820007001618080005001680080005001730090 01100178010000500189011001500194005001400209005001500223005001600238015003300254 00500140028701300070030102101860030802000080049402000070050202000220050902000150 0531039000500546#VV09.04672#VV09.04673#Ho hc 11#Sch gio vin#B.s.: Nguyn Xu n Trng (tng ch.b. kim ch.b.), Phm Vn Hoan, Phm Tun Hng..#Nguyn Xun T rng#11000#Vi?t#540.71#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a248tr.^b24cm#Phm Vn Hoan# Phm Tun Hng#Trn Trung Ninh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Cao Th Thng#24 0701#Cung cp thng tin v mc tiu, chun b dng c hc tp, th nghim. Nhng im cn lu v ni dung v phng php dy hc mn ho hc lp 11. Hng dn ging dy tng bi hc c th#Ho hc#Lp 11#Phng php ging dy#Sch gio vi n#Thu## 00906000000000337000450002600110000002600110001100200110002200300150003300700820 00480050015001300140006001450190005001510820004001568080005001600080005001650090 01100170010000500181011001500186005001500201005001600216005001600232015003300248 00500140028101300070029502102090030202000080051102000070051902000220052602000150 0548039000500563#VV09.04674#VV09.04675#Lch s 11#Sch gio vin#Phan Ngc Lin (tng ch.b. kim ch.b.), Nguyn Ngc C (ch.b.), Nguyn Anh Dng..#Phan Ngc Li n#8600#Vi?t#909#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a192tr.^b24cm#Nguyn Ngc C#Nguyn Anh Dng#Trnh nh Tng#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trn Th Vinh#240702#N hng vn chung v chng trnh v sch gio khoa lch s lp 11. Phng php dy - hc v kim tra, nh gi kt qu hc tp ca hc sinh. Hng dn ging d y tng bi hc c th trong chng trnh lp 11#Lch s#Lp 11#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thu## 00907000000000385000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200040 00338080005000370020011000420030015000530070110000680220004001780080005001820090 01100187010000500198011001500203015003300218013000700251005001600258005001600274 00500140029000500050030400500140030900400180032302101000034102000080044102000110 0449020001200460020000700472020002200479020001500501039000500516#VV09.04676#VV09 .04677#7600#Vi?t#807#^214#Ng vn 11#Sch gio vin#B.s.: Phan Trng Lun (tng ch.b.), Trn ng Suyn (ch.b. phn vn), Bi Minh Ton (ch.b. phn ting Vit) ..#T.2#^aH.#^aGio dc#2009#^a168tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#2407 03#Phan Trng Lun#Trn ng Suyn#Bi Minh Ton#L A#L Nguyn Cn#Ti bn ln th 2#Trnh by mc tiu bi hc, ni dung v phng php tin trnh t chc gi ng dy mn ng vn lp 11#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 11#Phng php gin g dy#Sch gio vin#Thu## 00836000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020028000430070067000710220004001380050016001420050013001580050 02000171005001900191005001400210004001800224008000500242009001100247010000500258 01100150026301300070027802101090028502000080039402000110040202000120041302000220 0425020000700447020001500454039000500469#VV09.04678#VV09.04679#33500#Vi?t#807#^ 214#Thit k bi hc ng vn 12#B.s.: Phan Trng Lun (ch.b.), Bi Minh c, Ngu yn Th Ngn Hoa..#T.1#Phan Trng Lun#Bi Minh c#Nguyn Th Ngn Hoa#Phan Th Thu Hng#Bi Minh Ton#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a224tr.^b24cm#2 40704#Trnh by nhng im cn lu v phng php thit k tng bi hc c th trong chng trnh ng vn lp 12#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Phng php gi ng dy#Lp 12#Sch gio vin#Thu## 00808000000000313000450002600110000002600110001100200250002200700100004701400070 00570010010000640190005000740820009000798080005000880080005000930090011000980100 00500109011001400114012003100128004001800159013000700177020000800184020002200192 039000500214021023700219020000700456020000800463020000900471020001400480#VV09.04 680#VV09.04681#V chng A Ph (T Hoi)#Hong Dc#13000#Hong Dc#Vi?t#895.9223 #^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a83tr.^b24cm#Chuyn dy - hc ng vn 12#Ti bn ln th 1#240705#Ng vn#Phng php ging dy#Thu#Gii thiu tc phm V chng A Ph v ch thch t ng trong tc phm. Tm hiu tc gi - tc phm. Gii thi u bi ging tham kho. Nhng im cn ch khi dy v hc V chng A Ph. Tm hiu gi tr ni dung v ngh thut ca tc phm#Lp 12#Tc gi#Tc phm#Sch c thm## 00839000000000313000450002600110000002600110001100200660002200700120008801400070 01000010012001070190005001190820009001248080005001330080005001380090011001430100 00500154011001400159012003100173004001800204013000700222021022300229020000800452 020000700460020002200467020000800489020000900497020001400506039000500520#VV09.04 682#VV09.04683#t nc - trch trng ca Mt ng kht vng (Nguyn Khoa im) #Trn Vn V#13000#Trn Vn V#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a83tr.^ b24cm#Chuyn dy - hc ng vn 12#Ti bn ln th 1#240706#Gii thiu vn bn t nc trch trong Trng ca mt ng kht vng. Tm hiu tc gi - tc phm . Nhng iu cn lu khi dy v hc tc phm. Gii thiu bi ging tham kho. Tm hiu ni dung v ngh thut ca tc phm#Ng vn#Lp 12#Phng php ging d y#Tc gi#Tc phm#Sch c thm#Thu## 00753000000000313000450002600110000002600110001100200430002200700130006501400070 00780010013000850190005000980820009001038080005001120080005001170090011001220100 00500133011001400138012003100152004001800183013000700201021015800208020000800366 020000700374020002200381020000800403020000900411020001400420039000500434#VV09.04 684#VV09.04685#Hn Trng Ba, da hng tht (Lu Quang V)#L Th Hng#10500#L Th Hng#Vi?t#895.9222#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a66tr.^b24cm#Chuyn dy - hc ng vn 12#Ti bn ln th 1#240707#Gii thiu tc phm Hn Trng Ba, da h ng tht. Tm hiu v tc phm - tc gi. Gii thiu bi ging tham kho. Tm hi u ni dung v ngh thut ca tc phm#Ng vn#Lp 12#Phng php ging dy#Tc gi#Tc phm#Sch c thm#Thu## 00791000000000313000450002600110000002600110001100200410002200700130006301400070 00760010013000830190005000960820009001018080005001100080005001150090011001200100 00500131011001400136012003100150013000700181004001800188021019800206020000800404 020000700412020002200419020000800441020000900449020001400458039000500472#VV09.04 686#VV09.04687#Chic thuyn ngoi xa (Nguyn Minh Chu)#L Th Hng#11500#L T h Hng#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a75tr.^b24cm#Chuyn dy - h c ng vn 12#240708#Ti bn ln th 1#Gii thiu tc phm Chic thuyn ngoi xa . Tm hiu v tc gi - tc phm. Nhng iu cn ch khi dy v hc tc phm. Gii thiu bi ging tham kho. Tm hiu ni dung v ngh thut ca tc phm#Ng vn#Lp 12#Phng php ging dy#Tc gi#Tc phm#Sch c thm#Thu## 00811000000000325000450002600110000002600110001100100120002200200180003400700120 00520140007000640190005000710820009000768080005000850080005000900090011000950100 00500106011001400111012003100125013000700156004001800163021022700181020000800408 02000070041602000220042302000090044502000080045402000040046202000140046603900050 0480#VV09.04688#VV09.04689#Trn Vn V#Vit Bc (T Hu)#Trn Vn V#11000#Vi?t #895.9221#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a71tr.^b24cm#Chuyn dy - hc ng vn 12 #240709#Ti bn ln th 1#Gii thiu tc phm Ty Bc ca T Hu. Tm hiu v t c gi T Hu v tc phm Vit Bc. Gii thiu bi ging tham kho. Nhng iu c n ch khi ging dy v hc tc phm Vit Bc. Tm hiu ni dung v ngh thut ca tc phm#Ng vn#Lp 12#Phng php ging dy#Tc phm#Tc gi#Th#Sch c thm#Thu## 00829000000000313000450002600110000002600110001100100130002200200520003500700130 00870140007001000190005001070820011001128080005001230080005001280090011001330100 00500144011001400149012003100163013000700194004001800201021022300219020000800442 020000700450020000900457020002200466020000800488020001400496039000500510#VV09.04 691#VV09.04690#L Th Hng#Ai t tn cho dng sng? (Hong Ph Ngc Tng)# L Th Hng#10000#Vi?t#895.922803#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a59tr.^b24cm#Chuy n dy - hc ng vn 12#240710#Ti bn ln th 1#Gii thiu v ch thch tc phm Ai t tn cho dng sng. Tm hiu v tc gi - tc phm. Nhng iu cn lu khi ging dy v c tc phm. Gii thiu bi ging tham kho. Tm hiu n i dung v ngh thut ca tc phm#Ng vn#Lp 12#Tc phm#Phng php ging dy #Tc gi#Sch c thm#Thu## 00531000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100200003300200110 00530030012000640070020000760140007000960190005001030820010001088080005001180080 00500123009001900128010000500147011001500152015003600167013000700203020001700210 020000900227020001200236039000500248#VN09.01864#VN09.01865#VN09.01866#Nguyn Tr ng Thanh#Hoa bt t#Tiu thuyt#Nguyn Trng Thanh#72000#Vi?t#895.92234#^214# ^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a459tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Nguyn Vit Thanh# 240711#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Thu## 00425000000000229000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200340 00460190005000800820011000858080005000960080005001010090019001060100005001250110 01500130013000700145020001700152020000900169020001200178039000500190#VN09.01867# VN09.01869#VN09.01868#Ma Vn Khng#Truyn ngn chn lc Ma Vn Khng#Vi?t#895.92 2334#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a774tr.^b19cm#240712#Vn hc hin i#Vi t Nam#Truyn ngn#Thu## 00456000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200180 00450030012000630070012000750190005000870820011000928080005001030080005001080090 01900113010000500132011001500137013000700152020001700159020000900176020001200185 039000500197#VN09.01870#VN09.01871#VN09.01872#Nguyn Kin#Vng qu yn tnh#Tiu thuyt#Nguyn Kin#Vi?t#895.922334#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a946tr.^b 19cm#240713#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Thu## 00444000000000241000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200350 00500190005000850820010000908080005001000080005001050090019001100100005001290110 01500134013000700149020001700156020000900173020001200182020000300194039000500197 #VN09.01873#VN09.01874#VN09.01875#Nguyn Ch Trung#Truyn ngn v k Nguyn Ch Trung#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a610tr.^b19cm#240714#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#K#Thu## 00419000000000229000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200310 00440190005000750820010000808080005000900080005000950090019001000100005001190110 01500124013000700139020001700146020000900163020001200172039000500184#VN09.01876# VN09.01878#VN09.01877#Nguyn Thi#Nguyn Thi - tc phm chn lc#Vi?t#895.92233#^ 214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a602tr.^b19cm#240715#Vn hc hin i#Vit Nam #Truyn ngn#Thu## 00434000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200180003400300040 00520070012000560140007000680190005000750820010000808080005000900080005000950090 01900100010000500119011001400124013000700138020001700145020000900162020000400171 039000500175#VN09.01879#VN09.01880#Nguyn Kin#Dng cha hoa bin#Th#Nguyn Kin #20000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a65tr.^b19cm#240716#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00978000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010017000470020015000640030085000790070029001640220004001930050 01100197004002700208008000500235009002300240010000500263011001500268013000700283 021035000290020001000640020001000650020001100660039000500671#VL09.00587#VL09.005 88#61000#Vi?t#621.319#^214#Phng Xun Nhn#L thuyt mch# c hi ng xt duyt sch gio trnh trng i hc Bch khoa H Ni thng qua#Phng Xun Nh n, H Anh Tu#T.1#H Anh Tu#In ln th 5, c chnh sa#^aH.#^aKhoa hc v K th ut#2009#^a280tr.^b27cm#240717#Nhng khi nim c bn v mch in. Nhng nh l ut v phng php c bn phn tch mch in. Mt s mch in n gin di t c ng iu ho v mt chiu. Cc m hnh c bn ca mch tuyn tnh, bt bin. Phn tch mch tuyn tnh v mch khng tuyn tnh. Cc thut ton v phng ph p tnh. Gii cc phng trnh trng thi bng phng php s#L thuyt#Mch in #Gio trnh#Thu## 00964000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200450003800700380 00830140008001210190005001290820007001348080005001410080005001460090019001510100 00500170011001500175005001300190004003500203013000700238021037000245020001300615 020001300628020001400641020001400655039000500669#VL09.00589#VL09.00590#o Quang Thch#Phn in trong nh my in v trm bin p#o Quang Thch (ch.b.), Ph m Vn Ha#105000#Vi?t#621.31#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a519tr.^b27cm#P hm Vn Ha#In ln th 4, c sa cha, b sung#240718#Trnh by nhng vn chu ng v nh my in v trm bin p. Tc ng c, nhit ca dng in i vi cc kh c in v dy dn. Gii thiu v kh c in v dy dn. Kh nng ti ca my bin p, cch tnh ton chn s lng v dung lng my bin p trong h th ng in. Nguyn tc thnh lp cc c s ca trm ng ct v t ng trong nh m y in v trm bin p#Nh my in#Trm bin p#Thit b in#H thng in#Th u## 00700000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200290 00520030041000810070052001220140007001740190005001810820008001868080005001940080 00500199009002000204010000500224011001500229006001000244005001000254013000700264 021007800271020001800349020001000367020001100377039001000388#VV09.04692#VV09.046 93#VV09.04694#Masterson, Michael#7 nm tr thnh triu ph#K hoch gp rt c thu nhp 7 ch s#Michael Masterson ; Uyn Tho dch ; Tun Hng h..#80000 #Vi?t#332.024#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a391tr.^b21cm#Uyn Tho#Tun Hng#240719#Trnh by nhng phng php lm giu c lp v ti chnh trong v ng 7 nm#B quyt lm giu#Ti chnh#Kinh doanh#Thanh Vn## 00662000000000265000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100140 00440020017000580070014000750140007000890190005000960820006001018080005001070080 00500112009002000117010000500137011001500142013000700157021020500164020000800369 020000900377039001000386#VV09.04695#VV09.04697#VV09.04696#VV09.04698#Trn Hng c#Lc s Vit Nam#Trn Hng c#98000#Vi?t#959.7#^214#^aH.#^aVn ho Thng ti n#2009#^a651tr.^b21cm#240720#Trnh by khi qut lch s Vit Nam qua cc thi k t thi nguyn thu, khng chin chng xm lc qua cc triu vua n khng ch in chng Php, chng M n gii phng min Nam thng nht t nc 1975#Lch s #Vit Nam#Thanh Vn## 00786000000000325000450002600110000002600110001100200180002200300160004000700280 00560140007000840190005000910820006000968080005001020080005001070090020001120100 00500132011001500137005001500152005000500167005000500172005000500177005000500182 01300070018702102070019402000170040102000140041802000090043202000090044103900100 0450#VV09.04700#VV09.04699#Ngt ngo man tr#Phng s x hi#Trn Hong Anh, P.K ., T.S..#12000#Vi?t#363.4#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a111tr.^b21cm#Tr n Hong Anh#P.K.#T.S.#.H.#H.H.#240721#Nhng cu chuyn lin quan n t nn x hi c lc lng cnh st iu tra v a vo v n hnh s: git ngi v tin, bn ph n ra nc ngoi, mi dm, la o tng tin, mua bn v kh, ma t u...#Vn hc hin i#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#Thanh Vn## 00807000000000325000450002600110000002600110001100500050002200500050002700200210 00320030016000530070021000690140007000900190005000970820006001028080005001080080 00500113009002000118010000500138011001500143005000700158005000900165005000500174 01300070017902102360018602000170042202000140043902000090045302000090046203900100 0471#VV09.04701#VV09.04702#.G.#A.H.#Tnh o tr gi tht#Phng s x hi#.G., A.H., . By..#12000#Vi?t#363.4#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a111tr.^b21 cm#. By#T. Thin#H.H.#240722#Nhng cu chuyn lin quan n t nn x hi c lc lng cnh st iu tra v a vo v n hnh s nh: git ngi ly ti n tiu xi n chi, la tnh ly tin, la tnh qua mng, bun lu v kh xuyn bin gii, bun bn ma tu#Vn hc hin i#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#Than h Vn## 00738000000000313000450002600110000002600110001100500090002200500090003100200170 00400070030000570140007000870190005000940820006000998080005001050080005001100090 02000115010000500135011001500140005000800155005001300163005000800176013000700184 021017400191020001700365020001400382020000900396020000900405039001000414#VV09.04 703#VV09.04704#Mai Dung#Mai Lin#Chn di 500 USD#Mai Dung, Mai Lin, Hng n..# 12000#Vi?t#363.4#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a119tr.^b21cm#Hng n#H T ng Long#Duy Hu#240723#Bao gm nhng cu chuyn v s la o ca nhng c gi lng chi ly tin, ghen tung, bn dm, pht tn nh kho thn ln mng c ni danh... trong gii ph n tr#Vn hc hin i#T nn x hi#Vit Nam#Ph ng s#Thanh Vn## 00595000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010009000450020019000540030032000730070009001050220004001140080 00500118009002000123010000500143011001500148013000700163005000900170021011000179 020000900289020000900298039001000307#VV09.04705#VV09.04706#23000#Vi?t#793.8#^21 4#Gia Nhn#o thut thc hnh#B quyt tr thnh nh o thut#Gia Nhn#T.1#^aH.# ^aVn ho Thng tin#2008#^a151tr.^b21cm#240724#Gia Nhn#Gii thiu c th chi ti t tng bc thao tc, cc tr chi o thut thc hnh vi cy bt, khn giy, b bi#Tr chi#o thut#Thanh Vn## 00622000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010009000450020019000540030032000730070009001050220004001140080 00500118009002000123010000500143011001500148013000700163005000900170021013700179 020000900316020000900325039001000334#VV09.04707#VV09.04708#20000#Vi?t#793.8#^21 4#Gia Nhn#o thut thc hnh#B quyt tr thnh nh o thut#Gia Nhn#T.2#^aH.# ^aVn ho Thng tin#2008#^a126tr.^b21cm#240725#Gia Nhn#Gii thiu c th, chi t it tng bc thao tc cc tr chi o thut thc hnh vi cc ngn tay, chic c c, ng xu, dy chun, dy thng#Tr chi#o thut#Thanh Vn## 00627000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010007000450020024000520070012000760080005000880090020000930100 00500113011001500118013000700133021017000140020002000310020000900330020000400339 020000800343039001000351#VV09.04709#VV09.04710#25000#Vi?t#635.9#^214#H Nhi#Ngh thut chi hoa Tt#H Nhi b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a159tr.^b21cm#24 0726#Gii thiu nhng loi hoa thng c trng by trong dp tt, ngha ca cc loi hoa v cch hoa n ng ngy, phng php bo qun, chm sc v ngh thut cm hoa#K thut trng trt#Bo qun#Hoa#Cm hoa#Thanh Vn## 00693000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020055000450070029001000080005001290090020001340100005001540110 01500159005000900174013000700183021020600190020002000396020000400416020000900420 039001000429#VV09.04711#VV09.04712#22000#Vi?t#635.9#^214#K thut trng, chm s c hoa v cy cnh trong dp Tt#Hoi Anh tng hp, bin dnh#^aH.#^aVn ho Th ng tin#2008#^a147tr.^b21cm#Hoi Anh#240727#Trnh by cc ging cy cnh, hoa, ph ng php nhn ging, k thut trng trt, cch chm sc cc loi hoa, cy cnh trong dp tt: hoa mai, hoa o, qut cnh, hoa hng, hoa phong lan, hoa cc, ho a lay n#K thut trng trt#Hoa#Cy cnh#Thanh Vn## 00620000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020026000430030029000690070033000980080005001310090020001360100 00500156011001500161005001300176013000700189021011200196020000900308020001900317 020000800336039001000344#VV09.04713#VV09.04714#25000#Vi?t#747#^214#Ngh thut c hi tiu cnh#Lm p cho ngi nh ca bn#Nguyn Hong tng hp, bin dnh#^aH. #^aVn ho Thng tin#2008#^a155tr.^b21cm#Nguyn Hong#240728#Khi qut nhng i u cn bit v tiu cnh, phong cch tiu cnh vn, cc loi tiu cnh v thit k tiu cnh#Cy cnh#Trang tr ni tht#Nh ca#Thanh Vn## 00613000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020023000450070029000680080005000970090020001020100005001220110 01500127005000900142013000700151021014000158020000900298020001000307020000900317 020001100326039001000337#VV09.04715#VV09.04716#25000#Vi?t#635.9#^214#Ngh thut chi Bonsai#Hoi Anh tng hp, bin dnh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a163tr. ^b21cm#Hoi Anh#240729#Cung cp nhng kin thc v bonsai, v cch chi, cng nh k thut trng v chm sc cy, nhm to ra nhng tc phm ngh thut c gi t r#Cy cnh#Kiu dng#To dng#Ngh thut#Thanh Vn## 00577000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020047000450070029000920080005001210090020001260100005001460110 01500151005000900166013000700175021009300182020000900275020002000284020000900304 039001000313#VV09.04717#VV09.04718#25000#Vi?t#635.9#^214#Phng php trng, ch m sc v to dng Bonsai#Hoi Anh tng hp, bin dnh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2 008#^a151tr.^b21cm#Hoi Anh#240730#Khi qut v bonsai, phng php trng, chm sc bonsai v cch to dng cc kiu phong cnh#Cy cnh#K thut trng trt#To dng#Thanh Vn## 00690000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010013000450020031000580070034000890080018001230090023001410100 00500164011001500169006001500184013000700199021013600206020000800342020001600350 020000400366020001000370020001000380039001000390#VV09.04719#VV09.04720#46000#Vi ?t#153.1#^214#Noir, Michel#Nhng bi tp gip ch tr no#Michel Noir ; Thun Ng c Yn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a101tr.^b20cm#Thun N gc Yn#240731#Gii thiu hn 18 bi tp vi nhng mc khc nhau cng nh nh ng tr chi gip tr no tng cng s tp trung linh hot v lin tc#Tr nh#K h nng t duy#No#Tp trung#Rn luyn#Thanh Vn## 00653000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010010000450020043000550070026000980080005001240090020001290100 00500149011001500154005000900169013000700178021012000185020001100305020000900316 020001100325020000800336020000900344039001000353#VV09.04721#VV09.04722#33000#Vi ?t#616.4#^214#Tn Ngha#Bnh tiu ng v thc n phng cha tr#B.s.: Tn Ngh a, Thi Bc#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a203tr.^b21cm#Thi Bc#240732#Nhng kin thc c bn v bnh tiu ng v cch iu tr bnh tiu ng bng liu p hp dng sinh, vn ng, n ung#Tiu ng#iu tr#Dng sinh#n ung#Vn n g#Thanh Vn## 00646000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010010000450020036000550070026000910080005001170090020001220100 00500142011001500147005000900162013000700171021014400178020000900322020000900331 020000800340020001000348039001000358#VV09.04723#VV09.04724#33500#Vi?t#616.3#^21 4#Tn Ngha#Bnh gan v thc n phng cha tr#B.s.: Tn Ngha, Thi Bc#^aH.#^ aVn ho Thng tin#2009#^a203tr.^b21cm#Thi Bc#240733#Trnh by khi qut bnh gan, nh hng ca gan vi c th, cch ly truyn ca bnh gan v cch iu tr , bo v gan bng cc bi thuc mn n#Bnh gan#iu tr#n ung#Bi thuc#Thanh Vn## 00652000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010010000450020039000550070026000940080005001200090020001250100 00500145011001500150005000900165013000700174021016600181020001200347020000900359 020000800368039001000376#VV09.04725#VV09.04726#31000#Vi?t#616.3#^214#Tn Ngha# Bnh d dy v thc n phng cha tr#B.s.: Tn Ngha, Thi Bc#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a191tr.^b21cm#Thi Bc#240734#Gii thiu cc kin thc chung v bnh d dy, vim d dy cp tnh, mn tnh, lot d dy - t trng, ung th d dy v mt s mn n bi thuc cha tr bnh d dy#Bnh d dy#iu tr#n ung #Thanh Vn## 00711000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010010000450020045000550070026001000080005001260090020001310100 00500151011001500156005000900171013000700180021021800187020001300405020000900418 020000800427039001000435#VV09.04727#VV09.04728#29500#Vi?t#616.1#^214#Tn Ngha# Bnh cao huyt p v thc n phng cha tr#B.s.: Tn Ngha, Thi Bc#^aH.#^aV n ho Thng tin#2009#^a183tr.^b21cm#Thi Bc#240735#Gii thiu cc kin thc chu ng v bnh cao huyt p, nhng nhn t xu dn ti bnh cao huyt p, nhng bnh do cao huyt p gy nn v nhng cch phng tr, gi cho huyt p bnh thng c bit iu tr bng n ung#Cao huyt p#iu tr#n ung#Thanh Vn## 00673000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010008000450020037000530070008000900080005000980090020001030100 00500123011001500128013000700143021020000150020001800350020000900368020000800377 020001200385039001000397#VV09.04729#VV09.04730#26000#Vi?t#618.2#^214#L Tun#Ch m sc v khi mang thai v sinh n#L Tun#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a199tr .^b21cm#240736#Trnh by tm sinh l ca ph n mang thai, nhng bin i trong c th, nhng triu chng nguy him thng gp c ch chm sc ngi v v a con chun b cho i mt cch ph hp v an ton#Chm sc sc kho#Thai s n#Sn ph#Tm sinh l#Thanh Vn## 00469000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020029000460070024000750080005000990090020001040100005001240110 01500129019000500144006001300149013000700162020001700169020000900186020001200195 039000800207#VV09.04731#VV09.04732#35500#Vi?t#808.87#^214#333 truyn tiu lm t h gii#Lu Quang H s.t., dch#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a219tr.^b21cm#Dc h#Lu Quang H#240737#Vn hc hin i#Th gii#Truyn ci#Hng H## 00688000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010017000450020045000620070017001070080005001240090020001290100 00500149011001500154013000700169021017700176020002200353020001700375020001400392 020000800406039000800414#VV09.04733#VV09.04734#20000#Vi?t#616.1#^214#Nguyn Vn Triu#Cc bin php d phng tai bin mch mu no#Nguyn Vn Triu#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a122tr.^b21cm#240738#Trnh by v: t l mc bnh, t l t vong, tn xut cc th t qu, cc yu t nguy c t qu, xu hng lu di ca t qu v d phng t qu kim sot cc yu t nguy c#Tai bin mch mu no# Bnh h tim mch#Y t d phng#t qu#Hng H## 00626000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820010000458080005000550010015000600020031000750070020001060080005001260090 02000131010000500151011001500156013000700171021009500178020000700273020001000280 020000900290020002000299020000900319039000800328#VV09.04735#VV09.04736#VV09.0473 7#43500#Vi?t#390.09597#^214#Phm Minh Tho#King v cm k ca ngi Vit#Phm Minh Tho b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a270tr.^b21cm#240739#Trnh by qua n nim king v cm k trong tn ngng v phong tc, tp qun ca ngi Vit Na m#Cm k#Phong tc#Tp qun#Tn ngng dn gian#Vit Nam#Hng H## 00617000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820008000458080005000530010010000580020036000680070010001040080005001140090 02000119010000500139011001500144013000700159021011800166020001000284020001100294 020000800305020001800313039000800331#VV09.04738#VV09.04739#VV09.04740#45000#Vi? t#332.024#^214#Gia Vng#Phong thu v cuc sng thnh vng#Gia Vng#^aH.#^aV n ho Thng tin#2009#^a342tr.^b21cm#240740#Hng dn cch sp xp cuc sng, xem xt v tnh ton chi tiu hp l thay i i sng ti chnh theo phong thy #Ti chnh#Phong thu#C nhn#B quyt lm giu#Hng H## 00680000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010006000560020041000620070006001030080005001090090 02000114010000500134011001500139013000700154021016600161020000900327020001000336 020000900346020001000355020001700365039000800382#VV09.04741#VV09.04742#VV09.0474 3#26000#Vi?t#306.8#^214#L H#B quyt xy dng mt gia nh hnh phc#L H#^a H.#^aVn ho Thng tin#2008#^a187tr.^b21cm#240741#Gii thiu nhng b quyt tron g qu trnh tm hiu, chinh phc v i n kt hn. Trnh by vn sc kho tr ong hn nhn v phng cch xy dng gia nh hnh phc#B quyt#Hnh phc#Gia nh#Cuc sng#Quan h v chng#Hng H## 00905000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000510820008000568080005000640020040000690070021001090080005001300090 02000135010000500155011001500160006001600175013000700191021033400198020000800532 020001000540020001000550020000400560020000900564020001000573039000800583#VV09.04 744#VV09.04747#VV09.04746#VV09.04745#28000#Vi?t#959.702#^214#Lch s phong tc v danh nhn nc Nam#Nguyn Huy Thc dch#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a176tr .^b21cm#Nguyn Huy Thc#240742#Trnh by cc vn lch s phong tc Vit Nam, ch t chc x hi, quan chc, phm phc, binh phc, lut l, tp qun... t i no Hng Vng n i Chiu Thng. Gii thiu mt s cu chuyn v nhng nh n vt v s vic lch s nh: Trn Th , L Li nh gic, hi Din Hng... v giai thoi v cc s thn i s phng Bc#Lch s#Phong tc#Danh nhn#Vua#Vi t Nam#Qun thn#Hng H## 00751000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010009000560020054000650070009001190080005001280090 01400133010000500147011001500152013000700167021027200174020001100446020001100457 020000900468039000800477#VV09.04749#VV09.04750#VV09.04748#62000#Vi?t#658.8#^214 #Tr Vit#69 iu cm k trong quan h giao tip vi khch hng#Tr Vit#^aH.#^a Nxb. H Ni#2009#^a397tr.^b21cm#240743#Gii thiu nhng iu cm k khi tip n , thm hi, gii thiu sn phm, trong cch s dng ngn t khi giao tip, giao dch, phc v, gii quyt thc mc, mong mun chnh ng, x l phn nn, khiu ni, sau khi hon thnh mua bn, ni chuyn v tip xc vi khch hng#Khch hn g#Kinh doanh#Tip th#Hng H## 00653000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010013000540020040000670070013001070080005001200090 01400125010000500139011001500144013000700159021014900166020000800315020000600323 020000900329020001000338020000700348039000800355#VV09.04751#VV09.04752#VV09.0475 3#38000#Vi?t#615#^214#Trn S Vin#Hng dn dng thuc cho tr em ti nh#Trn S Vin#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a167tr.^b21cm#240744#Trnh by v thuc thng dng v cch s dng. Gii thiu v thuc tn dc v mt s thuc nam thng th ng iu tr nhng bnh thng gp tr em#S dng#Thuc#Tn dc#Thuc nam#Tr em#Hng H## 00777000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820009000458080005000540010009000590020040000680070009001080080005001170090 01400122010000500136011001500141013000700156021022300163020001800386020000900404 020000700413020000900420020001100429020000800440020000700448039000800455#VV09.04 754#VV09.04756#VV09.04755#30000#Vi?t#641.5082#^214#Thu Minh#Thc n cho "M kh o - con thng minh"#Thu Minh#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a227tr.^b21cm#240745#Trn h by v: ch dinh dng khoa hc v hp l, vn dinh dng cho m v b. Gii thiu thc n cho ngi m t lc mi mang thai, trc v sau khi sinh cn g thc n bn ma xun, h, thu, ng gip tr thng minh#Chm sc sc kho#Th c n#Mn n#Ch bin#Dinh dng#Sn ph#Tr em#Hng H## 00569000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010009000540020032000630070009000950080005001040090 01400109010000500123011001500128013000700143021011100150020001800261020000900279 020000700288039000800295#VV09.04757#VV09.04758#VV09.04759#22000#Vi?t#649#^214#T hu Minh# b khng quy khc trong m#Thu Minh#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a163tr .^b21cm#240746#Trnh by nhng vn v gic ng. Hng dn phng php tr c gic ng ngon v khng quy khc trong m#Chm sc sc kho#Gic ng#Tr em# Hng H## 00664000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010012000560020032000680070012001000080005001120090 01400117010000500131011001500136013000700151021018400158020000800342020001000350 020001000360020000800370039000800378#VV09.04760#VV09.04761#VV09.04762#25000#Vi? t#392.1#^214#Trng Thn#t tn theo phong tc dn gian#Trng Thn#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a159tr.^b21cm#240747#Trnh by ngun gc v tm quan trng ca ngh in cu h tn. Bn v cch t tn theo Chu dch - Bt t, theo l lun h tn Ng cch, theo bng ch ci, theo quan nim phng ng...#Vn ho#Tn ring#Pho ng tc#t tn#Hng H## 00667000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200110 00348080005000450010018000500020025000680070023000930080005001160090014001210100 00500135011001500140013000700155021019500162020000900357020000800366020001000374 020000900384039000800393#VV09.04763#VV09.04764#29000#Vi?t#294.309597#^214#H Du y Nguyn Hu#u xun i cha l pht#H Duy Nguyn Hu b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni# 2009#^a179tr.^b21cm#240748#Tng quan v cha Vit. Trnh by v phong tc u xu n i cha l Pht ca ngi dn nc ta. Gii thiu mt s ngi cha ni ting min Bc Vit Nam nh cha Du, cha Hng, cha Qun S...#o Pht#L Pht#P hong tc#Vit Nam#Hng H## 00674000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020015000450070020000600080005000800090014000850100005000990050 00900104011001500113013000700128021019600135020000600331020000800337020001800345 020001800363020000700381039000800388#VV09.04765#VV09.04766#24000#Vi?t#613.7#^21 4#Mt-xa cho tr#Thu Minh s.t., b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#Thu Minh#^a175tr.^b 21cm#240749#Trnh by s cn thit ca mt-xa i vi tr, cm gic ca tr, n gha ca s gn gi vi b, cng tr th gin, chun b mt-xa, cc cch mt-xa v vn mt-xa cho tr sinh non v khuyt tt#Matxa#Xoa bp#Liu php xoa bp# Chm sc sc kho#Tr em#Hng H## 00642000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010016000450020035000610070016000960080005001120090014001170100 00500131011001500136013000700151021013400158020001800292020001000310020000700320 020001400327020001500341039000800356#VV09.04767#VV09.04768#35000#Vi?t#615.8#^21 4#Quch Tun Vinh#Thuc nam cha bnh st xut huyt#Quch Tun Vinh#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a227tr.^b21cm#240750#Gii thiu cc cy thuc nam cha bnh xut h uyt thuc cc nhm thuc s phong, gii biu, thanh nhit, cm mu, ch kh v dng m#Chm sc sc kho#Thuc nam#ng y#Y hc dn tc#St xut huyt#Hng H ## 00823000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000510820006000568080005000620010007000670020031000740070025001050080 00500130009001400135010000500149005001100154011001500165013000700180021028500187 020001800472020000400490020001000494020000900504039000800513#VV09.04769#VV09.047 70#VV09.04771#VV09.04772#40000#Vi?t#612.1#^214#H Sn# ngha nhm mu theo kho a hc#B.s.: H Sn, Khnh Linh#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#Khnh Linh#^a310tr.^b21cm #240751#Trnh by nhng thng tin c bn v nhm mu v ngha ca nhm mu nh : khi nim, lch s nghin cu, phn loi nhm mu, nguyn tc truyn mu, mi quan h gia nhm mu vi sc kho, tnh cch, ngh nghip, c tnh dn tc, v n nhm mu vi tnh yu, hn nhn v cung mnh...#Chm sc sc kho#Mu#Huyt hc#Nhm mu#Hng H## 00515000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000510820010000568080005000660010012000710020022000830030020001050070 01200125008000500137009001400142010000500156011001500161013000700176020001700183 020000900200020002000209039000800229#VV09.04773#VV09.04776#VV09.04774#VV09.04775 #49000#Vi?t#895.92234#^214#Ng Vn Ph#Vt n thnh ca Bc#Tiu thuyt lch s #Ng Vn Ph#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a351tr.^b21cm#240752#Vn hc hin i#Vi t Nam#Tiu thuyt lch s#Hng H## 00684000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00440820010000498080005000590010011000640020025000750070011001000080005001110090 01400116010000500130011001500135014000700150013000700157021018800164020001000352 020000900362020000700371020000800378039000800386#VV09.04777#VV09.04778#VV09.0477 9#VV09.04780#Vi?t#915.97003#^214#Giang Qun#T in ng ph H Ni#Giang Qun# ^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a496tr.^b21cm#70000#240753#Gm 800 mc t: 458 tn ph , 121 ng, 173 ng, 23 cng vin - qung trng, 17 h... km theo s m t v tr, lai lch tn gc, ngun gc a danh, tn gi thay i theo cc thi k... #ng ph#a danh#H Ni#T in#Hng H## 00880000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00440820008000498080005000570010014000620020018000760030050000940070041001440080 00500185009001400190010000500204011001500209006001000224014000700234006000900241 01300070025002102220025702000090047902000100048802000080049802000080050602000200 0514039000800534#VV09.04781#VV09.04783#VV09.04784#VV09.04782#Vi?t#332.024#^214#T wist, Lynner#Linh hn ca tin#Khi phc ngun ti sn v gi trong mi chng ta #Lynner Twist ; Dch: Hong Anh, Thanh H#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a302tr.^b21cm #Hong Anh#54000#Thanh H#240754#Hng dn thi c x vi tin bc, cch ki m tin, tiu tin v trao tng tin thng qua nhng cu chuyn vi nhng ngi g iu nht cng nhu ngho kh nht, t nhng ngi ni ting n nhng anh hng v danh hng ngy#Lm giu#Ti chnh#Tin t#C nhn#B quyt thnh cng#Hng H## 00647000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010012000540020022000660070017000880080005001050090 01100110010000500121011001500126013000700141021016500148020001800313020001400331 020000900345020000700354039000800361#VV09.04785#VV09.04786#VV09.04787#28000#Vi? t#613#^214#Minh Phng#Lm g khi con bn m#Minh Phng b.s.#^aH.#^aLao ng#20 09#^a189tr.^b21cm#240755#Hng dn chm sc khi b m. Trnh by nhng vn li n quan n phn u, ngc, tay - chn - xng, b phn sinh dc v bi tit, da v sc kho ca b ni chung#Chm sc sc kho#Chm sc y t#Sc kho#Tr em#H ng H## 00577000000000301000450002600110000002600110001102600110002200600090003301900050 00420820004000478080005000510010015000560020018000710070041000890080018001300090 01100148010000500159011001500164019000900179006000900188014000700197012002200204 013000700226020001800233020000400251020001200255039000800267#VV09.04788#VV09.047 89#VV09.04790#Nh Ngc#Vi?t#823#^214#Hopkins, Cathy#Bn nhau ngy vui#Cathy Hopk ins ; Dch: Nh Ngc, Cng Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a173tr.^b20cm# Dch Anh#Cng Anh#26000#Thch, ha, hn, tht#240756#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thuyt#Hng H## 00550000000000289000450002600110000002600110001102600110002200600120003301900050 00450820004000508080005000540010015000590020017000740070033000910080018001240090 01100142010000500153011001500158019000900173014000700182012002200189013000700211 020001800218020000400236020001200240039000800252#VV09.04791#VV09.04792#VV09.0479 3#Nguyn Hnh#Vi?t#823#^214#Hopkins, Cathy#Ma h nng bng#Cathy Hopkins ; Nguy n Hnh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a221tr.^b20cm#Dch Anh#33000#Th ch, ha, hn, tht#240757#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thuyt#Hng H## 00897000000000301000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200040 00388080005000420010018000470020022000650030077000870070054001640080018002180090 01100236010000500247011001500252014000700267006001200274005001100286013000700297 021025100304020001800555020000700573020000700580039000800587#VV09.04794#VV09.047 96#VV09.04795#Vi?t#649#^214#Walters, J. Donad#Gio dc v cuc sng#Chun b cho tr em bn lnh i u vi nhng thch thc trong cuc sng#J. Donad Walter s ; H Hi Chu dch ; Hong Hng h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a216tr .^b20cm#39000#H Hi Chu#Hong Hng#240758#Trnh by cch nui dng c sng t o, tr khn v trc gic mi a tr v lm sao c th nh thc nhng kh n ng cha c khai thc ca tr chun b cho tr bn lnh i u vi nhng ti u cc trong bn thn tr v thch thc trong cuc sng#Gio dc gia nh#Tm l #Tr em#Hng H## 00856000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200640003300700290 00970140007001260190005001330820007001388080005001450080005001500090011001550100 00500166011001500171013000700186021032800193020002100521020001700542020000900559 020001400568039000800582#VV09.04797#VV09.04798#VV09.04799#Microsoft office level 1 - microsoft windows - internet & email#Trung tm Sng to microsoft#48000#Vi ?t#004.67#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a104tr.^b27cm#240759#Gii thiu v: h thn g my tnh; h iu hnh Windows; qun l th mc, tp tin vi Windows Explorer v My Computer; bng iu khin Control Panel; cc chng trnh ng dng c bn trong Windows; cc khi nim c bn v Internet; truy cp dch v Internet; s d ng trnh duyt Web v th in t - chng trnh Outlook Express#H iu hnh W indows#Phn mm Windows#Internet#Mng my tnh#Hng H## 00906000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200530003300700290 00860140007001150190005001220820007001278080005001340080005001390090011001440100 00500155011001500160013000700175021041300182020001400595020002100609020001400630 039000800644#VV09.04800#VV09.04802#VV09.04801#Microsoft office level 2 - microso ft word powerpoint#Trung tm Sng to microsoft#48000#Vi?t#005.52#^214#^aH.#^aL ao ng#2008#^a132tr.^b27cm#240760#Gii thiu chng trnh son tho vn bn Mic rosoft Word. Trnh by: qun l t liu trong Microsoft Word, cc thao tc son tho v nh dng vn bn, cc cng c h tr bin tp, nh dng trong v in v n bn, bng biu, to dng ho trong t liu, trn ti liu. Gii thiu Power Point. cp n hiu chnh trnh chiu, hiu ng cho cc i tng trn slide , t hiu ng cho slide v k thut trnh din#Phn mm Word#Phn mm Power Poi nt#X l vn bn#Hng H## 00755000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200700003300700160 01030140007001190190005001260820004001318080005001350080005001400090011001450100 00500156011001500161006001100176013000700187021019200194020001100386020000800397 020001900405020002000424020001300444039000800457#VV09.04803#VV09.04804#VV09.0480 5#500 cu hi p phong thu v trang tr vt trong ngi nh ca bn#ng B nh dch#48000#Vi?t#747#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a323tr.^b24cm#ng Bnh#2407 61#Trnh by 500 cu hi p v: cy cnh phong thu v trang tr nh bng cy c nh, cch b tr trang tr phong thu, vt dng trong nh v vt trang tr hin i trong nh vi phong thu#Phong thu#Nh ca#Trang tr ni tht#Trang t r thc hnh#Sch hi p#Hng H## 00642000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200200003300700420 00530140008000950190005001030820006001088080005001140080005001190090011001240100 00500135011001500140019001600155006001600171001001600187006002000203006001300223 00600130023600600110024901300070026002000180026702000110028502000120029603900080 0308#VV09.04806#VV09.04808#VV09.04807#Cnh th thng ngn#Phng Mng Long ; Dch : Nguyn Khc Phi..#140000#Vi?t#895.1#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a843tr.^b24cm# Dch Trung Quc#Nguyn Khc Phi#Phng Mng Long#Trn Th Bng Thanh#Phm T Chu #Trn nh S#L Vn Tm#240762#Vn hc trung i#Trung Quc#Tiu thuyt#Hng H ## 00619000000000265000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200080 00388080005000460020027000510220004000780080005000820090021000870100005001080110 01600113013000700129021015500136020000900291020000900300020000900309020000900318 020001800327039000800345#VV09.04809#VV09.04810#VV09.04811#Vi?t#328.597#^214#Vn kin Quc hi ton tp#T.5#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a1542tr.^b24cm#240763 #ng ti cc vn kin ca Quc hi, U ban thng v Quc hi v mt s bo co quan trng ca Chnh ph ti cc k hp ca Quc hi kho VI (1976 - 1981)#Vn kin#Quc hi#Ton tp#Vit Nam#Vn bn php lut#Hng H## 00993000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200450003300700490 00780050017001270050014001440050014001580050010001720050017001820140008001990190 00500207082001100212808000500223008000500228009001800233010000500251011001500256 01500700027101300070034102102570034802000190060502000070062402000090063102000070 0640039000800647#VV09.04812#VV09.04813#VV09.04814#S thi Vit Nam trong bi cnh s thi chu #Nguyn Xun Knh, Ng c Thnh, V Hong Hiu..#Nguyn Xun Knh #Ng c Thnh#V Hong Hiu#Trng Bi#Nguyn Quang Tu#132000#Vi?t#398.209597# ^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a212tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi V it Nam. U ban Nhn dn tnh c Lc#240764#Gii thiu 23 bo co khoa hc nghi n cu v s thi Vit Nam v s thi chu c trnh by trong Hi tho quc t S thi Vit Nam do Vin Khoa hc x hi Vit Nam v y ban Nhn dn tnh c L c t chc ti thnh ph Bun Ma Thut t ngy 24 - 26/10/2008#Nghin cu vn hc #S thi#Vit Nam#K yu#Hng H## 00778000000000313000450002600110000002600110001100200290002200300450005100700380 00960060018001340140007001520190005001590820006001648080005001700080005001750090 00900180010000500189011001500194001001400209013000700223021016500230020001800395 020000900413020000700422020000900429020001100438020000700449039000800456#VL09.00 591#VL09.00592#Hng dn dinh dng cho tr#Nhng thc phm b dng c li cho sc kho#Vicki Edgson ; Nguyn Thi Ngha dch#Nguyn Thi Ngha#80000#Vi?t#613 .2#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a155tr.^b27cm#Edgson, Vicki#240765#Gii thiu nhng thc phm b dng cho tr. Trnh by v dinh dng cho s pht trin c th v tr c. a ra mt s cng thc ch bin cc mn n hp dn cho tr#Chm sc sc kho#Thc n#Mn n#Ch bin#Dinh dng#Tr em#Hng H## 00791000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200230 00440030022000670290019000890070041001080050011001490140007001600190005001670820 00400172808000500176008000500181009001400186010000500200011001500205005001400220 00500140023400500210024801300070026902101580027602000100043402000130044403900080 0457#VL09.00593#VL09.00596#VL09.00595#VL09.00594#220 bi lun ting Anh#Trung c p v nng cao#220 English essays#Quang Minh, Renee Gehman, Almos Maksay..#Quang Minh#80000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a233tr.^b27cm#Gehman, Renee#M aksay, Almos#Kristoffersen, Laura#240766#Gii thiu 220 bi lun mu vi cc ti v th loi thng gp trong mn thi vit TOEFL, IELTS, trong cc trng ph thng, cao ng v i hc chuyn Anh#Ting Anh#K nng vit#Hng H## 00972000000000265000450002600110000002600110001100200620002200700190008401900050 01030820007001088080005001150080005001200090014001250100005001390110015001440150 06700159001001900226012005700245013000700302021033800309020001800647020001800665 020001500683039000800698#VL09.00598#VL09.00597#Mt s k nng dy tr kh khn v hc trong lp hc ho nhp#Nguyn Th Kim Hoa#Vi?t#371.91#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a115tr.^b27cm#TTS ghi: D n Gio dc tiu hc cho tr em c hon cn h kh khn#Nguyn Th Kim Hoa#Mt s k nng dy tr khuyt tt trong lp hc ho nhp#240767#Trnh by cch nhn bit tr kh khn v hc trong lp ha nhp, m t s k nng c bn dy tr kh khn v hc trong lp ho nhp, p dng k nng dy hc ho nhp hc sinh kh khn v hc trong mt s mn hc tiu hc, h t r c nhn hc sinh c kh khn v hc v nh gi kt qu gio dc hc sinh kh khn v hc trong lp ho nhp#Gio dc tiu hc#Gio dc ho nhp#Tr khuyt t t#Hng H## 00948000000000277000450002600110000002600110001100100150002200200700003700700150 01070190005001220820007001278080005001340080005001390090014001440100005001580110 01500163012005700178015006700235013000700302021027800309020001800587020001800605 020001500623020002400638039000800662#VL09.00600#VL09.00599#Trn Nho Tuyn#Mt s k nng dy tr chm pht trin tr tu trong lp hc ho nhp#Trn Nho Tuyn#V i?t#371.92#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a123tr.^b27cm#Mt s k nng dy tr kh uyt tt trong lp hc ho nhp#TTS ghi: D n Gio dc tiu hc cho tr em c hon cnh kh khn#240768#Trnh by cch nhn bit v xc nh nhng c im, k h nng v nhu cu ca tr chm pht trin tr tu (CPTTT), mt s k nng dy t r CPTTT, vic vn dng k nng dy tr CPTTT v dy mt s mn tiu hc, h t r c bit cho tr CPTTT v nh gi kt qu gio dc tr CPTTT#Gio dc tiu h c#Gio dc ho nhp#Tr khuyt tt#Tr tu chm pht trin#Hng H## 00936000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200580003600700140 00940190005001080820007001138080005001200080005001250090014001300100005001440110 01500149012005700164015006700221013000700288021029200295020001800587020001800605 020001500623020001200638039000800650#VL09.00601#VL09.00602#Trnh c Duy#Mt s k nng dy tr khim thnh trong lp hc ho nhp#Trnh c Duy#Vi?t#371.91#^21 4#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a132tr.^b27cm#Mt s k nng dy tr khuyt tt trong lp hc ho nhp#TTS ghi: D n Gio dc tiu hc cho tr em c hon cnh kh khn#240769#Trnh by cch nhn bit tr khim thnh v cc c m c bn ca tr, mt s k nng dy tr khim thnh, p dng mt s k nng dy tr khim t nh trong lp hc ho nhp tiu hc, k nng h tr c bit tr khim thnh tro ng gio dc ho nhp, nh gi kt qu gio dc tr khim thnh#Gio dc tiu h c#Gio dc ho nhp#Tr khuyt tt#Khim thnh#Hng H## 00964000000000301000450002600110000002600110001100100120002200200560003400700270 00900190005001170820007001228080005001290080005001340090014001390100005001530110 01500158012005700173015009100230013000700321005001400328020002200342020001800364 020001800382020001500400020001000415039000800425021022900433#VL09.00604#VL09.006 03#L Quc Huy#Mt s k nng dy tr khim th trong lp hc ho nhp#L Quc H uy, Trinh c Duy#Vi?t#371.91#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a168tr.^b27cm#Mt s k nng dy tr khuyt tt trong lp hc ho nhp#TTS ghi: B Gio dc v o to. D n Gio dc tiu hc cho tr em c hon cnh kh khn#240770#Trinh c D uy#Phng php ging dy#Gio dc tiu hc#Gio dc ho nhp#Tr khuyt tt#Khi m th#Hng H#Trnh by k nng nhn bit v mt s c im v tr khim th, m t s k nng dy tr khim th trong lp hc ho nhp tiu hc, h tr c bi t hc sinh khim th trong lp ho nhp v nh gi kt qu gio dc tr khim t h## 01047000000000301000450002600110000002600110001100100120002200200660003400700250 01000190005001250820007001308080005001370080005001420090014001470100005001610110 01500166012005700181015009100238005001200329013000700341021029900348020001800647 020001800665020001500683020001900698020002000717039000800737#VL09.00605#VL09.006 06#L Quc Huy#Mt s k nng dy tr khuyt tt ngn ng trong lp hc ho nhp #L Quc Huy, Bi Th Hp#Vi?t#371.91#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a119tr.^b27c m#Mt s k nng dy tr khuyt tt trong lp hc ho nhp#TTS ghi: B Gio dc v o to. D n Gio dc tiu hc cho tr em c hon cnh kh khn#Bi Th H p#240771#Trnh by cch nhn bit tt ngn ng hc sinh tiu hc, mt s k n ng c bn dy hc sinh khuyt tt ngn ng, vn dng cc k nng c th dy hc sinh khuyt tt ngn ng lp ho nhp, h tr cc c nhn hc sinh khuyt tt ngn ng v nh gi kt qu gio dc hc sinh khuyt tt ngn ng#Gio dc ti u hc#Gio dc ho nhp#Tr khuyt tt#Ri lon ging ni#Khuyt tt ngn ng#H ng H## 00991000000000289000450002600110000002600110001100100120002200200630003400700240 00970190005001210820007001268080005001330080005001380090014001430100005001570110 01500162012005700177015006700234005001200301013000700313021031600320020001800636 020001800654020001500672020000600687039000800693#VL09.00607#VL09.00608#L Quc H uy#Mt s k nng dy tr c hnh vi t k trong lp hc ho nhp#L Quc Huy, R ick Frost#Vi?t#371.91#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a172tr.^b27cm#Mt s k nng dy tr khuyt tt trong lp hc ho nhp#TTS ghi: D n Gio dc tiu hc cho tr em c hon cnh kh khn#Frost, Rick#240772#Trnh by cch nhn bit nhng c im ca tr t k, mt s phng php v k nng dy hc sinh t k trong l p hc ho nhp, p dng cc phng php v k nng dy hc sinh t k trong mt s mn hc tiu hc, h tr c bit hc sinh t k trong lp hc ho nhp v nh gi hc sinh t k trong lp hc ho nhp#Gio dc ho nhp#Gio dc tiu hc #Tr khuyt tt#T k#Hng H## 01131000000000325000450002600110000002600110001100201030002200700390012501900050 01640820007001698080005001760080005001810090014001860100005002000110014002050150 06700219005001200286005001200298005001200310005001900322005002300341013000700364 02000180037103900080038902103530039702000180075002000150076802000070078302000150 0790#VL09.00609#VL09.00610#S tay hng dn gio vin mt s k nng dy tr khu yt tt v kh khn v hc trong lp hc ho nhp#L Quc Huy, Rick Frost, Bi T h Hp..#Vi?t#371.91#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a40tr.^b27cm#TTS ghi: D n Gio dc tiu hc cho tr em c hon cnh kh khn#L Quc Huy#Frost, Rick#Bi T h Hp#Nguyn Th Kim Hoa#Nguyn Th Thanh Huyn#240773#Gio dc ho nhp#Hng H #Gii thiu mc ch ca sch v 6 ni dung c bn v cch k nng dy tr khuy t tt v kh khn v hc trong lp hc ho nhp. Trnh by mt s phng php d y hc cho tr khuyt tt v c kh khn v hc, iu chnh phng php dy hc v cc mn hc cho ph hp vi i tng tr v cc tng thc tin h tr c nhn tr trong lp hc ho nhp#Gio dc tiu hc#Tr khuyt tt#S tay#Sch gio vin## 00607000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200120 00348080005000460020015000510030004000660070039000700220005001090050012001140050 01400126005000900140005001100149005000600160008000500166009001100171010000500182 01100150018701500340020201300070023602000170024302000090026002000040026903900080 0273#VL09.00611#VL09.00612#45000#Vi?t#895.9221008#^214#Hng t Vit#Th#Trn c i, Lng Ngc Am, Hong An..#T.15#Trn c i#Lng Ngc Am#Hong An#Ng Ma i An#L An#^aH.#^aLao ng#2009#^a200tr.^b30cm#TTS ghi: Cu lc b Th Vit Nam #240774#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00694000000000301000450002600110000002600110001100100100002200200270003200700100 00590140007000690190005000760820012000818080005000930080005000980090009001030100 00500112011001500117013000700132021015400139020001700293020001600310020001900326 020001700345020000900362020000900371020000400380039000800384#VV09.04815#VV09.048 16#ng Tin#Th. Thi php v chn dung#ng Tin#78000#Vi?t#895.9221009#^214#^ aH.#^aPh n#2009#^a475tr.^b21cm#240775#Trnh by quan nim v th, gii thiu c c bi th hay ca mt s thi s Vit Nam v th gii ng thi i su phn tch v thi php ca nhng bi th #Vn hc hin i#L lun vn hc#Nghin cu v n hc#Ph bnh vn hc#Thi php#Vit Nam#Th#Hng H## 00826000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200210 00520030040000730070048001130060011001610060010001720140007001820190005001890820 00400194808000500198008000500203009000900208010000500217011001500222013000700237 01900090024402102020025302000170045502000090047202000040048102000070048503900080 0492#VV09.04817#VV09.04818#VV09.04819#Sunoo, Brenda Paik#Rong bin v php s#Nh ng mn qu v gi t ni au bt tn#Brenda Paik Sunoo ; Dch: Thu Nguyt, Hon g Hoa#Thu Nguyt#Hong Hoa#48000#Vi?t#828#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a279tr.^b21c m#240776#Dch Anh#Gii thiu hi c v nhng ghi chp v cc din bin tm hn m nh lit, cc khm ph v cc trng thi tnh cm khi con ngi ng u vi nh ng ni au tinh thn mt i ngi thn yu trong cuc sng#Vn hc hin i#Ghi chp#Anh#Hi k#Hng H## 00445000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200180 00460070013000640140007000770190005000840820010000898080005000990080005001040090 00900109010000500118011001500123013000700138020001700145020000900162020001200171 039000800183#VV09.04820#VV09.04821#VV09.04822#Ma Vn Khng#Mt mnh mt nga#Ma Vn Khng#58000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a367tr.^b21cm#240777#V n hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Hng H## 00498000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200200003300300120 00530070025000650060014000900140007001040190005001110820007001168080005001230080 00500128009000900133010000500142011001500147019000500162013000700167020001700174 020000900191020001200200039000800212#VV09.04823#VV09.04824#VV09.04825#n ng th t c tin#Truyn ci#L Xun Qunh s.t., dch#L Xun Qunh#42000#Vi?t#808.87# ^214#^aH.#^aPh n#2009#^a263tr.^b20cm#Dch#240778#Vn hc hin i#Th gii#Tru yn ci#Hng H## 00487000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200240 00500030016000740070017000900140007001070190005001140820010001198080005001290080 00500134009000900139010000500148011001500153013000700168020001700175020000900192 020001200201039000800213#VV09.04827#VV09.04826#VV09.04828#Nguyn Th Tng#Hi c ca mt binh nh#Tp truyn ngn#Nguyn Th Tng#32000#Vi?t#895.92234#^214#^ aH.#^aPh n#2009#^a206tr.^b20cm#240779#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H ng H## 00559000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200200 00520030042000720070035001140060010001490140007001590190005001660820004001718080 00500175008000500180009000900185010000500194011001500199019000800214013000700222 020001700229020000300246020001200249039000800261#VV09.04829#VV09.04831#VV09.0483 0#Gilbert, Elizabeth#n, cu nguyn, yu#Hnh trnh ca mt ph n kim tm tt c#Elizabeth Gilbert ; Thin Nga dch#Thin Nga#87000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a543tr.^b20cm#Dch M#240780#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Hng H## 00566000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200150 00500070040000650060017001050140007001220190005001290820004001348080005001380080 00500143009000900148010000500157011001500162019000800177015004400185013000700229 020001700236020000300253020001200256039000800268#VV09.04833#VV09.04832#VV09.0483 4#Patterson, James#Tun trng mt#James Patterson ; Phm Trn Hi H dch#Phm T rn Hi H#73000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a431tr.^b20cm#Dch M#TTS g hi: The # 1 new york times bestseller#240781#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Hn g H## 00495000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200080 00470070027000550060007000820140007000890190005000960820004001018080005001050080 00500110009000900115010000500124011001500129019001700144013000700161020001700168 020001200185020001200197039000800209#VV09.04835#VV09.04837#VV09.04836#Coelho, Pa ulo#11 pht#Paulo Coelho ; Qu V dch#Qu V#75000#Vi?t#863#^214#^aH.#^aPh n #2009#^a435tr.^b20cm#Dch Ty Ban Nha#240782#Vn hc hin i#Ty Ban Nha#Tiu t huyt#Hng H## 00462000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200180 00440030012000620070011000740140007000850190005000920820010000978080005001070080 00500112009000900117010000500126011001500131013000700146020001700153020000900170 020001200179039000500191#VV09.04838#VV09.04840#VV09.04839#V Huy Anh#Cch tr m dng#Tiu thuyt#V Huy Anh#40000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a26 0tr.^b20cm#240783#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#VAnh## 00640000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200220003300700220 00550140007000770190005000840820006000898080005000950080005001000090009001050100 00500114011001500119013000700134005000700141006000700148021014500155020001100300 020000900311020000800320020001700328039000500345#VV09.04841#VV09.04842#VV09.0484 3#Ngn la ca tri tim#K Th tng hp, dch#26000#Vi?t#152.4#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a148tr.^b21cm#240784#K Th#K Th#Bao gm nhiu cu chuyn v tnh yu i la, v tnh bn cuc sng, v tnh ng nghip v s chn thnh trong tri tim gia con ngi vi nhau#Tm l hc#Tnh yu#Cm xc#Quan h tnh cm#VAnh## 00446000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200180003300700150 00510140007000660190005000730820010000788080005000880080005000930090009000980100 00500107011001500112001001500127013000700142020001700149020000900166020001200175 039000500187#VV09.04844#VV09.04845#VV09.04846#Chn tri xa thm#Trn Quang Huy#5 9000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a343tr.^b21cm#Trn Quang Huy#24078 5#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#VAnh## 00563000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200150003300700390 00480050008000870140007000950190005001020820012001078080005001190080005001240090 00900129010000500138011001500143005001000158005001700168005001300185005001300198 013000700211020001700218020000900235020001200244039000500256#VV09.04847#VV09.048 48#VV09.04849#m p tnh cha#Th Chi, Hng Hnh, ng Trung Thnh..#Th Chi#2400 0#Vi?t#895.9223008#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a151tr.^b20cm#Hng Hnh#ng Trung Thnh#Thng Huyn#L Minh Nht#240786#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#VAn h## 00567000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200180003300700380 00510050013000890140007001020190005001090820012001148080005001260080005001310090 00900136010000500145011001500150005001100165005001000176005001500186005001400201 013000700215020001700222020000900239020001200248039000500260#VV09.04850#VV09.048 51#VV09.04852#Trong vng tay m#Thng Huyn, Hin Lng, Bch Vit..#Thng Huy n#27000#Vi?t#895.9223008#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a167tr.^b20cm#Hin Lng#Bc h Vit#Lm Minh Trang#Trn Hoi Thu#240787#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn #VAnh## 00590000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200160003300700220 00490140007000710190005000780820006000838080005000890080005000940090009000990100 00500108011001500113013000700128005000700135006000700142021013000149020001100279 020000900290020000800299039000500307#VV09.04854#VV09.04853#VV09.04855#Chuyn tn h yu#K Th tng hp, dch#25000#Vi?t#152.4#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a159tr.^b 20cm#240788#K Th#K Th#Tp hp nhng cu chuyn v tnh yu, cuc sng con ng i theo tng cp bc khc nhau hng ti nhng iu k diu trong tnh yu#Tm l hc#Tnh yu#Cm xc#VAnh## 00681000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200240003300700380 00570060011000950140007001060190005001130820006001188080005001240080005001290090 00900134010000500143011001500148006001000163013000700173021019000180020001100370 020000900381020000800390039000500398#VV09.04856#VV09.04857#VV09.04858#Sc mnh c a s s chia#Tng hp, dch: an Phng, Vit Tho#an Phng#25000#Vi?t#152.4 #^214#^aH.#^aPh n#2009#^a141tr.^b20cm#Vit Tho#240789#Gm nhng cu chuyn gi u cm xc, m cht nhn vn nhm ca ngi tnh thng yu gia con ngi vi nh au. Gip mi ngi vt qua mi th thch v c c nim vui trong cuc sng hi n i#Tm l hc#Tnh yu#Cm xc#VAnh## 00570000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200250003300700130 00580060008000710140007000790190005000860820006000918080005000970080005001020090 00900107010000500116011001500121013000700136021014800143020001100291020000900302 039000500311#VV09.04859#VV09.04861#VV09.04860#To dng mi m gia nh#Mai Sn d ch#Mai Sn#30000#Vi?t#155.9#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a202tr.^b20cm#240790#Ch ra nhng nguyn nhn thng thng nht dn n s tht vng, cng thng, chn n n, cng nh cch thc em li nim vui trong cuc sng gia nh#Tm l hc#Gia nh#VAnh## 00650000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200100 00440030020000540070065000740050014001390140007001530190005001600820012001658080 00500177008000500182009000900187010000500196011001500201005001000216005001000226 00500070023600500060024300600130024901300070026202000170026902000090028602000120 0295039000500307#VV09.04862#VV09.04865#VV09.04864#VV09.04863#Ma duyn#Tp truy n rt ngn#Tng Vn Tiu, Liu Ngn, Thch i... ; Phm T Chu chn, dch#Tng Vn Tiu#45000#Vi?t#895.9223008#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a275tr.^b20cm#Liu Ng n#Thch i#T Vn#M Na#Phm T Chu#240791#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn n gn#VAnh## 00806000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200220 00440070067000660050015001330140007001480190005001550820004001608080005001640080 00500169009000900174010000500183011001500188005001800203005001500221005002000236 00500120025600600100026801500480027801300070032602101060033302000110043902000130 0450039000500463#VV09.04866#VV09.04869#VV09.04868#VV09.04867#Lng nhn i cht n#Daphne Kingma, Barbara Garrison, Dawna Markova... ; Minh Hin dch#Kingma, Da phne#26000#Vi?t#301#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a159tr.^b20cm#Garrison, Barbara#Ma rkova, Dawna#King, Martin Luther#Gide, Andr#Minh Hin#TTS ghi: Cc bin tp vi n nh xut bn Conari#240792#Gm nhng cu chuyn khc nhau vit v lng nhn i con ngi v mt s li khuyn rn luyn lng nhn i#X hi hc#Lng nhn i# VAnh## 00504000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100180 00440020008000620030020000700070018000900140007001080190005001150820009001208080 00500129008000500134009000900139010000500148011001500153013000700168020001700175 020000900192020002000201039000500221#VV09.04870#VV09.04871#VV09.04873#VV09.04872 #Nguyn Quang Thn#Hi Th#Tiu thuyt lch s#Nguyn Quang Thn#58000#Vi?t#895 .9223#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a336tr.^b20cm#240793#Vn hc hin i#Vit Nam#Ti u thuyt lch s#VAnh## 00554000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100180 00440020020000620070039000820140007001210190005001280190005001330820004001388080 00500142008000500147009000900152010000500161011001500166019001000181006001500191 013000700206020001700213020000500230020001200235039000500247#VV09.04874#VV09.048 75#VV09.04877#VV09.04876#Claudel, Philippe#Bo co ca Brodeck#Philippe Claudel ; Trnh Thu Hng dch#65000#Vi?t#Vi?t#843#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a407tr.^b20c m#Dch Php#Trnh Thu Hng#240794#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#VAnh## 00644000000000265000450002600110000002600110001100100090002200200260003100700090 00570140007000660190005000730820006000788080005000840080005000890090009000940100 00500103011002500108013000700133015002900140021018100169020000700350020000700357 020000900364039000500373#VV09.04878#VV09.04879#Ngc Chi#Mn ngon i ba mi ng y#Ngc Chi#32000#Vi?t#641.8#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a195tr., 8tr. nh^b21cm#24 0795#TTS ghi: Mn n d ch bin#Hng dn chun b nguyn liu v ch bin mt s mn n thng dng c sp xp theo ch : cc mn xp - gi, cc mn chin - nng, cc mn xo - hp - kho v cc mn lu - hm#Nu n#Mn n#Ch bin#VA nh## 00649000000000265000450002600110000002600110001100100090002200200320003100700090 00630140007000720190005000790820006000848080005000900080005000950090009001000100 00500109011002400114015002900138013000700167021018100174020000700355020000700362 020000900369039000500378#VV09.04881#VV09.04880#Ngc Chi#Mn n thng dng c a thch#Ngc Chi#30000#Vi?t#641.8#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a183tr., tr. nh^b21 cm#TTS ghi: Mn n d ch bin#240796#Hng dn chun b nguyn liu v ch bi n mt s mn n thng dng c sp xp theo ch : cc mn xp - gi, cc mn chin - nng, cc mn xo - hp - kho v cc mn lu - hm#Nu n#Mn n#Ch bi n#VAnh## 00648000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200250003500700130 00600140007000730190005000800820010000858080005000950080005001000090009001050100 00500114011002500119004001400144013000700158021018900165020000700354020000700361 020000900368039000500377#VV09.04882#VV09.04883# Kin Trung#Nu n gia nh min Bc# Kin Trung#28000#Vi?t#641.59597#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a149tr., 8tr. nh^b21cm#Ti bn ln 5#240797#Gii thiu cch nu n mt s mn n min Bc: c c mn canh, mn mn, mn xo, da mm c xp thnh 25 thc n cho cc ba n hng ngy, s dng cc nguyn liu c trng ca min Bc#Nu n#Mn n#Ch bi n#VAnh## 00653000000000277000450002600110000002600110001100100100002200200270003200700100 00590140007000690190005000760820006000818080005000870080005000920090009000970100 00500106011002500111015002900136013000700165021016000172020000700332020000900339 020000700348020001500355039000500370#VV09.04884#VV09.04885#Qunh Chi#90 mn n n gy thng nht#Qunh Chi#32000#Vi?t#641.8#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a199tr., 4t r. nh^b21cm#TTS ghi: Mn n d ch bin#240798#Hng dn cch ch bin 90 mn n thng ngy theo tng cng thc c th theo tng ch : cc mn xp - gi, c c mn xo - hp - kho v cc mn nu - lu- hm#Nu n#Ch bin#Mn n#Sch h ng dn#VAnh## 00695000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200350003900300480 00740070030001220140007001520190005001590820006001648080005001700080005001750090 00900180010000500189011001500194006000700209013000700216021018000223020001100403 020001000414039000500424#VV09.04886#VV09.04887#Carlson, Richard#ng qu lo lng v nhng vic nh#Nhng phng php n gin gip bn gim stress#Richard Carls on ; T Nh dch#42000#Vi?t#155.2#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a211tr.^b20cm#T Nh #240799#Gm nhng phng th x l nhng cng thng hiu qu nht trong cuc sn g gip bn gim stress: ng xa lnh bn b, hy thanh thn vi s bun chn, h y cn thn trong li ni...#Tm l hc#Cuc sng#VAnh## 00677000000000265000450002600110000002600110001100100100002200200190003200700100 00510140007000610190005000680820006000738080005000790080005000840090009000890100 00500098011001500103013000700118021024000125020000700365020000900372020000800381 020001700389039000500406#VV09.04888#VV09.04889#Phng H#Mang thai nn bit#Ph ng H#28000#Vi?t#618.2#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a187tr.^b21cm#240800#M t nhn g din bin ca thai k qua tng thng, ch n ung ca ph n mang thai. phng ri ro cho m v con. Chm sc tr s sinh, cho tr pht trin mt cch to n din. Pht hin v phng trnh nhng bnh thng gp tr s sinh#Ph n#Tha i sn#Sn ph#Sch thng thc#VAnh## 00667000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200530003500700370 00880140007001250190005001320820007001378080005001440080005001490090009001540100 00500163011001400168006001800182013000700200021014500207020000800352020000700360 020001000367039000500377020000700382#VV09.04890#VV09.04891#Keech, Pippa#Cm nang hng dn thc hnh s cp cu cho m v b#Pippa Keech ; Nguyn Thi Ngha dc h#36000#Vi?t#616.02#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a87tr.^b21cm#Nguyn Thi Ngha#240 801#Hng dn mt s phng php s cp cu cho m v em b: cp cu sn khoa, t rnh t t trong ni, x l ng c tr em, x tr st v au u#Cp cu#S cu#Thc hnh#VAnh#Tr em## 00900000000000313000450002600110000002600110001100100140002200200370003600700660 00730140007001390190005001460820004001518080005001550080005001600090009001650100 00500174011001500179006001600194005002300210015011100233013000700344004001800351 021016700369020001800536020000900554020001200563020000700575039000400582#VV09.04 892#VV09.04893#Yelland, Anne#Chm sc b t khi sinh n 18 thng#Anne Yelland ; L Th M Duyn dch ; Nguyn Th Ngc Phng h..#39000#Vi?t#649#^214#^aH.#^a Ph n#2009#^a109tr.^b21cm#L Th M Duyn#Nguyn Th Ngc Phng#TTS ghi: Cun sch ny c xut bn theo hp ng bn quyn gia tp on xut bn Marshll v cng ty K Th#240802#Ti bn ln th 2#Gii thiu cch chm sc b, cho b n , theo di s pht trin ca tr, gi an ton cho tr, chm sc tr m v s cu cho tr giai on t khi sinh n 18 thng tui#Chm sc sc kho#Nui tr#Tr s sinh#Tr em#Mai## 00468000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200150 00490030012000640070016000760140007000920190005000990820010001048080005001140080 00500119009000900124010000500133011001500138013000700153020001700160020000900177 020001200186039000400198#VV09.04894#VV09.04895#VV09.04896#Nguyn Th Hng#H vn cha v#Tiu thuyt#Nguyn Th Hng#34000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aPh n#20 09#^a210tr.^b20cm#240803#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Mai## 00531000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200750 00470030018001220070014001400140007001540190005001610820010001668080005001760080 00500181009000900186010000500195011001500200013000700215020001700222020000900239 020001300248039000400261#VV09.04898#VV09.04897#VV09.04899#Nghim a Vn#Huyn th oi v a con c ng voi. B mt kho vng ninh tn. Sng ru th#Tiu thuyt d s#Nghim a Vn#95000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a523tr.^b24cm# 240804#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn d s#Mai## 00638000000000277000450002600110000002600110001100200210002200700330004301400070 00760190005000830820006000888080005000940080005000990090009001040100005001130110 01400118013000700132006001800139012006200157021009000219020000900309020001500318 039000400333020001500337005000800352#VV09.04902#VV09.04903#Pht huy s sng to# V in ; Nhm Hoa Vit Nam dch#29000#Vi?t#153.3#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a71t r.^b21cm#240805#Nhm Hoa Vit Nam#IQ - vn dng tr thng minh. Nhng cu chuyn tuyt vi nht#Gm cc bi hc ngn y ngha thng qua cc cu chuyn gip p ht huy s sng to tr#Sng to#Sch thiu nhi#Mai#Tr thng minh#V in## 00648000000000277000450002600110000002600110001100200260002200700330004801400070 00810190005000880820006000938080005000990080005001040090009001090100005001180110 01400123006001800137012006200155013000700217021009700224020000700321020001500328 039000400343020001500347005000800362#VV09.04905#VV09.04904#Bi dng t duy nhy bn#V in ; Nhm Hoa Vit Nam dch#26000#Vi?t#153.4#^214#^aH.#^aPh n#2009# ^a65tr.^b21cm#Nhm Hoa Vit Nam#IQ - vn dng tr thng minh. Nhng cu chuyn t uyt vi nht#240806#Gm cc bi hc ngn y ngha thng qua cc cu chuyn g ip bi dng t duy nhy bn cho tr#T duy#Sch thiu nhi#Mai#Tr thng minh#V in## 00664000000000289000450002600110000002600110001100200230002200700330004501400070 00780190005000850820006000908080005000960080005001010090009001060100005001150110 01400120006001800134012006200152013000700214021009200221020000600313020001300319 020001500332039000400347020001500351005000800366#VV09.04906#VV09.04907#Rn luyn ch tin th#V in ; Nhm Hoa Vit Nam dch#25000#Vi?t#153.8#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a61tr.^b21cm#Nhm Hoa Vit Nam#IQ - vn dng tr thng minh. Nhng cu chuyn tuyt vi nht#240807#Gm cc bi hc ngn y ngha thng qua nhng c u chuyn v rn luyn ch tin th tr# ch#Ch tin th#Sch thiu nhi#Mai# Tr thng minh#V in## 00648000000000277000450002600110000002600110001100200280002200700330005001400070 00830190005000900820006000958080005001010080005001060090009001110100005001200110 01400125006001800139012006200157013000700219021009400226020000800320020001500328 039000400343020001500347005000800362#VV09.04908#VV09.04909#m trng ht ging t r tu#V in ; Nhm Hoa Vit Nam dch#26000#Vi?t#153.9#^214#^aH.#^aPh n#200 9#^a65tr.^b21cm#Nhm Hoa Vit Nam#IQ - vn dng tr thng minh. Nhng cu chuyn tuyt vi nht#240808#Gm cc bi hc ngn y ngha thng qua nhng cu chuy n v m ht ging tr tu tr em#Tr tu#Sch thiu nhi#Mai#Tr thng minh#V in## 00769000000000301000450002600110000002600110001100100170002200200520003900700220 00910140007001130190005001200820006001258080005001310080005001360090009001410100 00500150011001400155013000700169021022500176020001000401020001100411020000900422 020000700431020000700438020000900445020000900454039000400463#VV09.04910#VV09.049 11#Nguyn Hu Thng#11 loi thc phm tt nht gip "m trn con vung"#Nguyn H u Thng b.s.#38000#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a83tr.^b20cm#240809#Gi i thiu gi tr dinh dng, cng dng phng nga bnh tt, cch ch bin v bo qun 11 loi thc phm gip "m trn con vung" nh: sa chua, to tu , nho, c ci, ht d, chanh, tht b, k, hi sm, ci cc, c bin#Thc phm#Dinh d ng#Sc kho#Mn n#Nu n#Ch bin#Thai sn#Mai## 00596000000000265000450002600110000002600110001100100090002200200360003100700090 00670140007000760190005000830820006000888080005000940080005000990090009001040100 00500113011001400118013000700132021015200139020000700291020000700298020000900305 020001200314039000400326#VV09.04912#VV09.04913#Trn Tm#Gia chnh v thng cc mn n chay#Trn Tm#42000#Vi?t#641.5#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a95tr.^b21cm#240 810#Gii thiu nguyn liu, gia v, chun b v cch ch bin cc mn n chay nh : cc mn chnh, mn mn, mn rau, mn canh - sp, trng ming - bnh ngt#Nu n#Mn n#Ch bin#Mn n chay#Mai## 00812000000000313000450002600110000002600110001100100170002200200590003900700220 00980140007001200190005001270820006001328080005001380080005001430090009001480100 00500157011001700162013000700179021022200186020001000408020001100418020001500429 020000700444020000700451020000900458020000900467020001800476039000400494#VV09.04 914#VV09.04915#Nguyn Hu Thng#11 loi thc phm b dng, chng lo suy ng i cao tui#Nguyn Hu Thng b.s.#38000#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a83t r.^b18x20cm#240811#Gii thiu gi tr dinh dng, tc dng, cch dng v ch bi n 11 loi thc phm b dng, chng lo suy ngi cao tui nh: ng, ti, mt ong, u ph, b , ht sen, sp l xanh, nm, tuyt, b ao, du ty, hnh o #Thc phm#Dinh dng#Ngi cao tui#Mn n#Nu n#Ch bin#Sc kho#Liu php n ung#Mai## 00678000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200310003300700160 00640140007000800190005000870820006000928080005000980080005001030090009001080100 00500117011001800122013000700140021022500147020003100372020000800403020000900411 039000400420#VV09.04916#VV09.04917#Nht Qunh#1000 kiu mng tay thi thng#Nh t Qunh b.s.#50000#Vi?t#646.7#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a139tr.^b18x21cm#240812# Hng dn cch ch chm sc, bo v v ngh thut lm p mng tay nh: sn phm bo v, chm sc, km dng c sn, sa; cch v cc ho tit, mu sc trang tr , to nt b n v cch ho tit mng tay trong v hi ho trang#Ngh thut tran g tr thc hnh#Lm p#Mng tay#Mai## 00788000000000301000450002600110000002600110001100100170002200200510003900700220 00900140007001120190005001190820006001248080005001300080005001350090009001400100 00500149011001700154013000700171021024400178020001000422020001100432020000700443 020000700450020000900457020000900466020000700475039000400482#VV09.04918#VV09.049 19#Nguyn Hu Thng#10 loi thc phm gip tr thng minh v kho mnh#Nguyn H u Thng b.s.#36000#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a79tr.^b18x20cm#240813#G ii thiu gi tr dinh dng, cng dng phng nga bnh tt, cch ch bin v b o qun 10 loi thc phm sa b, gan ng vt, nm kim chm, tit ng vt, rong bin, to ty, sp l, rau dip, u H Lan, tm gip tr thng minh v kho m nh#Thc phm#Dinh dng#Nu n#Mn n#Ch bin#Sc kho#Tr em#Mai## 00589000000000265000450002600110000002600110001100100110002200200280003300700160 00610140007000770190005000840820006000898080005000950080005001000090009001050100 00500114011001400119013000700133021015100140020000700291020000700298020000900305 039000400314808000500318#VV09.04920#VV09.04921#Phng Nam#50 mn n c bit b dng#Phng Nam b.s.#36000#Vi?t#641.8#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a59tr.^b24cm#24 0814#Hng dn chun b nguyn liu v cch lm 50 mn n chnh v trng ming b dng nh: sp, cocktai, c nng l, thch ng tri cy, kem da ty...#Mn n#Nu n#Ch bin#Mai#^214## 00883000000000301000450002600110000002600110001100100150002200200310003700700680 00680140008001360190005001440820004001498080005001530080005001580090009001630100 00500172011001500177006001700192005002300209013000700232021027900239020001800518 020000900536020001200545020000700557020001300564039000400577#VV09.04922#VV09.049 23#Einon, Dorothy#Cm nang chm sc nui dy tr#Dorothy Einon ; Nguyn Mnh Th o dch ; Nguyn Th Ngc Phng h..#110000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a 215tr.^b26cm#Nguyn Mnh Tho#Nguyn Th Ngc Phng#240815#Trnh by v cc ph ng php chm sc b. Theo di s pht trin ca tr v s hnh thnh tnh cch ring tr. K nng lm cha m, gi mi m gia nh, ng thi a ra bin php gii quyt cc tnh hung thng gp tr v cch gi an ton, cch s cu i u tr bnh cho tr#Chm sc sc kho#Nui tr#Tr s sinh#Tr em#Sch tra cu#Ma i## 00826000000000265000450002600110000002600110001100600160002200200290003800700210 00670140007000880190005000950820004001008080005001040080005001090090009001140100 00500123011001400128015005400142013000700196021031900203020001800522020000900540 020000700549039000400556#VV09.04924#VV09.04925#Nguyn Ln nh#Chm sc con t 3 n 5 tui#Nguyn Ln nh dch#32000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a63tr. ^b26cm#u ba sch ghi: Cho s pht trin hon thin ca b#240816#Trnh by v nhng vn cn quan tm tr t 3 -5 tui: s pht trin, chm sc, dy d, c x. ng thi a ra nhng vn c th trong vic chm sc v nui dy l a tui ny: v sinh v chm sc thng nht, ng ngh, nhu cu v khng gian cho tr, pht trin v hc hi, cng gii p mt s vn tiu biu#Chm sc sc kho#Nui tr#Tr em#Mai## 00623000000000301000450002600110000002000180001102000110002902000130004003900040 00530140007000570190005000640820006000698080005000750020017000800030013000970070 06200110022000400172005000900176005001500185006000900200008001800209009001100227 010000500238011001500243012004000258019001600298013000700314#VV09.04926#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Mai#15000#Vi?t#895.1#^214#Anh hng x iu#Tr anh truyn#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: Khu Phc Long ; Hi ng dch#T.4#Kim Dung#Khu Phc Long#Hi ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a135tr.^b20cm#T ruyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#240817## 00639000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020020000340030013000540070058000670220004001250050016001290050015001450080 01800160009001100178010000500189011001500194012004000209006001900249019001600268 013000700284020001800291020001100309020001300320039000400333#VV09.04927#12500#V i?t#895.1#^214#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.3#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2009#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Nhm Mai H oa Trang#Dch Trung Quc#240818#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Mai## 00620000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070063000590220004001220050009001260050016001350060 00900151008001800160009001100178010000500189011001500194012004000209019001600249 020001800265020001100283020001300294039000400307013000700311#VV09.04928#15000#V i?t#895.1#^214#Lc nh k#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: T Ki m Kiu ; Hi ng dch#T.5#Kim Dung#T Kim Kiu#Hi ng#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2009#^a143tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Mai#240819## 00906000000000337000450002600110000002600110001100200280002200700520005000500140 01020050011001160050015001270050017001420050018001590140007001770190005001840820 00400189808000500193008000500198009002700203010000500230011001500235015007200250 01300070032202101740032902000090050302000220051202000110053402000080054502000110 0553039000400564#VV09.04929#VV09.04930#Bi tp qun tr chin lc#Ng Kim Thanh , L Vn Tm (ch.b.), Trng c Lc..#Ng Kim Thanh#L Vn Tm#Trng c Lc#N guyn Hoi Dung#Hong Thanh Hng#30000#Vi?t#658#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Qu c dn#2009#^a198tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. B mn Qu n tr doanh nghip#240820#Gii thiu 60 bi tp tnh hung, 30 dng bi tp tnh ton v vn dng cc k thut phn tch chin lc cng 155 cu hi n tp, cu hi trc nghim v qun tr chin lc#Qun tr#Qun tr doanh nghip#Chin l c#Bi tp#Gio trnh#Mai## 01075000000000337000450002600110000002600110001100500180002200500120004000200400 00520070076000920050015001680050014001830050020001970140007002170190005002240820 00600229808000500235008000500240009002700245010000500272011001500277015009800292 01300070039002102860039702000090068302000080069202000090070002000130070902000110 0722039000400733#VV09.04931#VV09.04932#Nguyn nh Trung#L Cng Hoa#Bi tp qu n tr sn xut v tc nghip#Nguyn nh Trung, L Cng Hoa, Trng c Lc... ; Nguyn nh Trung ch.b.#Trng c Lc#Trn Vn Hng#Trn Th Thch Lin#27000 #Vi?t#658.5#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a223tr.^b21cm#TTS ghi: T rng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Qun tr kinh doanh. B mn Qun tr doanh nghip#240821#Gii thiu mt s bi v cch gii, cu hi trc nghim, bi t p, tnh hung v nng sut; d bo; hoch nh cng sut, t hp, nhu cu nguyn vt liu; nh v doanh nghip, b tr sn xut; iu sn xut, qun tr d n sn xut, hng d tr, cht lng v bo tr cng nghip#Qun tr#Bi tp#Sn xut#Doanh nghip#Gio trnh#Mai## 00746000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010010000460020041000560030012000970070015001090220004001240080 01800128009001100146010000500157011001500162021017000177020000900347020001800356 020001500374039000400389020000700393013000700400005001000407020001500417#VV09.04 933#VV09.04934#15000#Vi?t#793.74#^214#Nguyn T#Nhng cu ho hng dnh cho thiu nhi#IQ tho vt#Nguyn T b.s.#T.8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a102 tr.^b20cm#Tp hp cc cu gm nhiu th loi, c hoch nh nhm pht trin kh nng suy ngh logic, vi cc s , minh ho, gi , p n gip t nh gi kh nng ca mnh#Tr chi#Ch s thng minh#Sch thiu nhi#Mai#Cu #240822# Nguyn T#Tr thng minh## 00859000000000349000450002600110000002600110001101900050002208200110002780800050 00380020019000430070032000620220004000940050009000980050010001070050009001170050 00900126005001100135008000500146010000500151011001500156015006500171013000700236 02101680024302000200041102000110043102000080044202000300045002000080048002000090 0488039000400497020000800501#VV09.04935#VV09.04936#Vi?t#895.922803#^214#Ngi t t vic tt#H Thanh, Thanh Thy, S Khang..#T.5#H Thanh#Thanh Thy#S Khang#Anh D ng#Hong Dung#^aH.#2008#^a187tr.^b21cm#TTS ghi: S Ni v. Ban Thi ua - Khen thng thnh ph Cn Th#240823#Gii thiu nhng tm gng ngi tt, vic tt v cc tp th c nhn c thnh tch xut sc nhiu lnh vc cng tc: sn xut, kinh doanh, gio dc, an ninh, y t...#in hnh tin tin#Thnh tch#C nhn#P hong tro ngi tt vic tt#Kinh t#Vit Nam#Mai#Tp th## 01021000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430020050000480030031000980070062001290220005001912210022001960050 01300218005001500231005001700246005001400263008000500277009002300282010000500305 01100150031001300070032501500300033202102290036202000190059102000090061002000100 0619020000900629020001700638039000400655#VV09.04937#VV09.04938#28000#Vi?t#320.4 597#^214#Ti liu bi dng v qun l hnh chnh nh nc#Chng trnh chuyn v in chnh#B.s., ch.b.: inh Vn Mu, Phm Hng Thi, Nguyn Hu Khin..#Ph.1#Nh nc v php lut#inh Vn Mu#Phm Hng Thi#Nguyn Hu Khin#V Trng Hch#^a H.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a187tr.^b21cm#240824#TTS ghi: Hc vin Hnh ch nh#Khi nim quyn lc chnh tr v t chc thc hin quyn lc chnh tr nc ta hin nay. Nhng vn c bn v h thng co quan nh nc. Quy ch lm vic ca chnh ph v u ban nhn dn. Lut hnh chnh v xt x hnh chnh#Qun l hnh chnh#Nh nc#Php lut#Vit Nam#Qun l nh nc#Mai## 01037000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020050000430030031000930070051001240220005001752210044001800050 01300224005001600237005001100253008000500264009002300269010000500292011001500297 00500150031200500160032700500130034301500300035601300070038602102100039302000200 0603020001000623020000900633020001700642039000400659#VV09.04939#VV09.04940#72500 #Vi?t#352#^214#Ti liu bi dng v qun l hnh chnh nh nc#Chng trnh c huyn vin chnh#Ch.b.: inh Vn Mu, Nguyn Vn Thm, V Kim Sn..#Ph.2#Hnh ch nh nh nc v cng ngh hnh chnh#inh Vn Mu#Nguyn Vn Thm#V Kim Sn#^aH .#^aKhoa hc v K thut#2009#^a483tr.^b21cm#Chu Xun Khnh#L Th Vn Hnh#Bi Th Vnh#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#240825#Nhng vn chung v hnh chnh n h nc v t chc hnh chnh nh nc. Qun l cng v v cng chc. Quyt nh qun l hnh chnh nh nc, ci cch hnh chnh nh nc. Xy dng v thc thi chnh sch ...#Hnh chnh nh nc#Cng ngh#Vit Nam#Qun l nh nc#Mai## 01067000000000373000450002600110000002600110001101900050002208200040002780800050 00310020050000360030031000860070054001170220005001712210041001760140007002170050 01300224005001200237005001800249008000500267009002300272010000500295011001500300 00500160031500500110033100500130034201500300035501300070038502102460039202000190 0638020000600657020000900663020001700672039000400689#VV09.04942#VV09.04941#Vi?t# 353#^214#Ti liu bi dng v qun l hnh chnh nh nc#Chng trnh chuyn v in chnh#Ch.b.: inh Vn Mu, L S Thip, Nguyn Trnh Kim..#Ph.3#Qun l nh nc i vi ngnh, lnh vc#73500#inh Vn Mu#L S Thip#Nguyn Trnh Kim# ^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a491tr.^b21cm#Trang Th Tuyt#L Chi Mai#Trn nh Ty#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#240826#Nhng vn l lun chung v qun l nh nc v kinh t, ti chnh, dch v cng v cng sn, qun l nh nc v th v nng thn, lao ng, vic lm, tin lng, dn s, vn ho, gio dc, y t, khoa hc, quc phng, hnh chnh t php...#Qun l hnh chnh#Ngnh#Vit Nam#Qun l nh nc#Mai## 01046000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020050000430030025000930070051001180220005001692210044001740050 01300218005001600231005001100247005001500258005001600273008000500289009002300294 01000050031701100150032201500300033701300070036702102510037402000190062502000100 0644020000900654020001700663039000400680#VV09.04943#VV09.04944#52500#Vi?t#352#^ 214#Ti liu bi dng v qun l hnh chnh nh nc#Chng trnh chuyn vin#C h.b.: inh Vn Mu, Nguyn Vn Thm, V Kim Sn..#Ph.2#Hnh chnh nh nc v c ng ngh hnh chnh#inh Vn Mu#Nguyn Vn Thm#V Kim Sn#Chu Xun Khnh#L Th Vn Hnh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a351tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hn h chnh#240827#L lun chung v qun l hnh chnh nh nc, quyt nh v cng ch trong qun l hnh chnh nh nc, t chc b my hnh chnh nh nc, cng v, cng chc, k thut son tho vn bn, qun l vn bn trong c quan nh n c, th tc hnh chnh...#Qun l hnh chnh#Cng ngh#Vit Nam#Qun l nh nc #Mai## 01106000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020039000430030033000820070065001150220005001802210079001850050 01700264005001300281005001700294005001500311005001100326008000500337009002300342 01000050036501100150037001500300038501300070041502102840042202000190070602000100 0725020001700735039000400752#VV09.04945#VV09.04946#64000#Vi?t#352#^214#Ti liu bi dng v qun l nh nc#Chng trnh chuyn vin cao cp#B.s.: Nguyn Ng c Hin, inh Vn Mu (ch.b.), Nguyn Hu Khin..#Ph.2#Qun l hnh chnh nh n c, Q.1 : Hnh chnh nh nc v cng ngh hnh chnh#Nguyn Ngc Hin#inh Vn M u#Nguyn Hu Khin#Phm Hng Thi#V Kim Sn#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^ a426tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#240828#Gm cc chuyn v h thng chnh tr nc ta hin any, nhng vn c bn v t chc quyn lc nh nc , php lut, hnh chnh nh nc v ci cch hnh chnh nh nc, h thng cng v - cng chc, k nng t chc hot ng, qun l, tin hc ho v k thut xy dng, nh gi#Qun l hnh chnh#Cng ngh#Qun l nh nc#Mai## 01052000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020039000430030033000820070066001150220005001812210076001860050 01700262005001800279005001300297005001300310005001300323008000500336009002300341 01000050036401100150036901500300038401300070041402101930042102000190061402000090 0633020000600642020000900648020001700657039000400674#VV09.04947#VV09.04948#36000 #Vi?t#353#^214#Ti liu bi dng v qun l nh nc#Chng trnh chuyn vin cao cp#B.s.: Nguyn Ngc Hin, Nguyn Trng iu (ch.b.), Mai Hu Khu..#Ph.2#Q un l hnh chnh nh nc, Q.2 : Qun l nh nc i vi ngnh, lnh vc#Nguy n Ngc Hin#Nguyn Trng iu#Mai Hu Khu#Trn nh Ty#Bi Vn Nhn#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a231tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#240829#Gm c c chuyn v qun l nh nc v kinh t, ti chnh, tin t, x hi v pht t rin ngun nhn lc, vn ho, gio dc, y t, dn tc v tn gio, an ninh v qu c phng, cng tc dn vn#Qun l hnh chnh#Nh nc#Ngnh#Vit Nam#Qun l nh nc#Mai## 00443000000000253000450002600110000002600110001100200190002200300120004100700080 00530140007000610190005000680820010000738080005000830080005000880090019000930100 00500112011001500117013000700132001000800139020001700147020000900164020001200173 039000400185#VV09.04949#VV09.04950#Xun Yn tng bng#Tiu thuyt#c nh#30000 #Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a237tr.^b21cm#240830#c nh# Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Mai## 00434000000000253000450002600110000002600110001100200070002200300040002900700180 00330140007000510190005000580820010000638080005000730080005000780090019000830100 00500102011001400107013000700121001001800128020001700146020000900163020000400172 039000400176#VV09.04952#VV09.04951#V m#Th#Nguyn Hong Long#30000#Vi?t#895. 92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a81tr.^b21cm#240831#Nguyn Hong Long#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Mai## 00467000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200060003300300120 00390070015000510140007000660190005000730820010000788080005000880080005000930090 01900098010000500117011001500122001001500137013000700152020001700159020000900176 020001200185039000400197#VV09.04953#VV09.04955#VV09.04954#Quyn#Tiu thuyt#Nguy n Vn Th#62000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a442tr.^b21c m#Nguyn Vn Th#240832#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Mai## 00698000000000265000450002600110000002600110001100100110002200200370003300700110 00700140007000810190005000880820008000938080005001010080005001060090011001110100 00500122011001500127013000700142021023200149020001400381020001400395020000800409 020001100417039000400428#VV09.04956#VV09.04957#L S ng#Bi tp xc sut - th ng k ng dng#L S ng#23000#Vi?t#519.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a255tr. ^b20cm#240833#Tm tt l thuyt, km bi tp gii, hng dn v xc sut - thng k v ng dng c th nh: xc sut ca mt bin c, bin ngu nhin, cc phn phi xc sut thng dng, c lng tham s, kim nh gi thuyt, hi qui tng quan#Ton thng k#Ton xc sut#Bi tp#Gio trnh#Mai## 00639000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200240003800700160 00620140007000780190005000850820004000908080005000940080005000990090011001040100 00500115011001500120004001800135012004300153013000700196021011600203020000900319 020001200328020001700340039000400357#VV09.04958#VV09.04959#Nguyn Hu Danh#Tri t hnh tinh xanh#Nguyn Hu Danh#19000#Vi?t#550#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a1 05tr.^b20cm#Ti bn ln th 7#B sch Tm hiu thin nhin v mi trng#240834# Nhng kin thc ph thng v tri t: a hnh, nc, khng kh, mt tri, mt trng, cc Chu lc v i dng...#Tri t#Thin nhin#Sch thng thc#Mai## 00650000000000277000450002600110000002600110001100100110002200200320003300700110 00650140007000760190005000830820004000888080005000920080005000970090011001020100 00500113004001800118011001500136013000700151021015700158020001400315020001400329 020001400343020001100357039000400368#VV09.04960#VV09.04961#L S ng#Xc sut - thng k v ng dng#L S ng#22000#Vi?t#519#^214#^aH.#^aGio dc#2009#Ti b n ln th 3#^a240tr.^b20cm#240835#Kin thc c bn v xc sut thng k: Bin c ngu nhin v xc sut ca bin c, mt s phn phi xc sut thng dng, l t huyt mu, c lng tham s...#Ton thng k#Ton xc sut#Ton ng dng#Gio t rnh#Mai## 00816000000000361000450002600110000002600110001100200430002200300700006500700690 01350140007002040190005002110820007002168080005002230080005002280090011002330100 00500244011001500249005001300264005001400277005001600291005002100307005001300328 01300070034102000080034802000080035602000200036402000200038402000080040402000090 0412020001400421020001500435039000400450#VV09.04962#VV09.04963#800 cu hi v b i tp trc nghim ho hc#Luyn thi tt nghip trung hc ph thng v thi vo i hc, cao ng#Trn Th Tu, L Tng Sinh, Nguyn Th Hin... ; Trn Th Tu c h.b.#20000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a180tr.^b20cm#Trn Th Tu#L Tng Sinh#Nguyn Th Hin#Nguyn Th Kim Phng#T ng Khoa#240836#Ho hc#Bi tp#Cu hi trc nghim#Ph thng trung hc#i hc#Cao ng#Sch c thm#Sch luyn thi#Mai## 00833000000000337000450002600110000002600110001100200400002200300330006200700620 00950140007001570190005001640820007001698080005001760080005001810090011001860100 00500197004001800202011001500220005001700235005001600252005001300268013000700281 02101470028802000080043502000060044302000060044902000130045502000090046802000140 0477039000400491#VV09.04965#VV09.04964#Hi - p v kin thc lch s Vit Nam#D nh cho hc sinh lp 4 v lp 5#B.s.: Nguyn Vn Khnh (ch.b.), Bi Tuyt Hng, Trn Thi H#14000#Vi?t#372.89#^214#^aH.#^aGio dc#2009#Ti bn ln th 3#^a1 44tr.^b20cm#Nguyn Vn Khnh#Bi Tuyt Hng#Trn Thi H#240837#Gii thiu 478 cu hi p v kin thc lch s Vit Nam dnh cho hc sinh lp 4 v 5 c sp xp theo trnh t tng bi hc trong sch gio khoa#Lch s#Lp 4#Lp 5#Sch hi p#Vit Nam#Sch c thm#Mai## 00517000000000265000450002600110000000200400001100300400005100700160009101400070 01070190005001140820007001198080005001260080005001310090011001360100005001470040 01800152011001500170005001600185013000700201020000800208020000900216020000800225 020001400233039000400247#VV09.04966#Luyn tp v cm th vn hc tiu hc#Theo chng trnh v sch gio khoa mi#Trn Mnh Hng#17800#Vi?t#372.64#^214#^aH. #^aGio dc#2009#Ti bn ln th 1#^a144tr.^b24cm#Trn Mnh Hng#240838#Vn hc #Tiu hc#Bi tp#Sch c thm#Mai## 00773000000000289000450002600110000002600110001100100150002200200300003700700150 00670140007000820190005000890820006000948080005001000080005001050090011001100100 00500121004001800126011001500144013000700159021025300166020000500419020000900424 020000900433020002200442020001500464039000400479#VV09.04967#VV09.04968#Phm nh Thc#Ging dy hnh hc tiu hc#Phm nh Thc#14000#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#Ti bn ln th 1#^a140tr.^b24cm#240839#Gii thiu nhng vn c bn v phng php ging dy hnh hc trong chng trnh mn ton tiu hc n h: phng php dy tng loi kin thc c th mi khi lp v phng php h ng dn hc sinh gii cc bi ton c li vn lin quan n hnh hc#Ton#Hnh h c#Tiu hc#Phng php ging dy#Sch gio vin#Mai## 00675000000000301000450002600110000002600110001100201080002200700610013001400070 01910190005001980820007002038080005002100080005002150090011002200100005002310110 01500236005001500251005001400266005001600280013000700296020000800303020000700311 020002000318020000800338020000900346020001400355039000400369#VV09.04969#VV09.049 70#H thng ho kin thc v gii thiu mt s thi tt nghip THPT tuyn sinh i hc, cao ng mn ho hc#B.s.: ng Xun Ti (ch.b.), on Th Dip, Nguy n Kim Hnh#28500#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a206tr.^b24cm#ng Xu n Ti#on Th Dip#Nguyn Kim Hnh#240840#Ho hc# thi#Ph thng trung hc# i hc#Cao ng#Sch c thm#Mai## 00635000000000289000450002600110000002600110001100201070002200700470012901400070 01760190005001830820008001888080005001960080005002010090011002060100005002170110 01500222005001400237005001800251013000700269020000700276020000700283020002000290 020000800310020000900318020001400327039000400341#VV09.04971#VV09.04972#H thng ho kin thc v gii thiu mt s thi tt nghip THPT tuyn sinh i hc, ca o ng mn vt l#B.s.: L Phc Dng (ch.b.), Nguyn Thi Dng#28500#Vi?t#530 .076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a216tr.^b24cm#L Phc Dng#Nguyn Thi Dng#24 0841#Vt l# thi#Ph thng trung hc#i hc#Cao ng#Sch c thm#Mai## 00487000000000253000450002600110000000200570001100700120006801400070008001900050 00870820009000928080005001010080005001060090011001110100005001220040018001270110 01500145005001200160013000700172020000800179020000800187020002000195020001400215 039000400229#VV09.04973#Bi tp ho hc chn lc trung hc ph thng hirocacbon #Ng Ngc An#23500#Vi?t#547.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#Ti bn ln th 1#^a 192tr.^b24cm#Ng Ngc An#240842#Ho hc#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c th m#Mai## 00840000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00410820008000468080005000540010015000590020060000740070015001340220004001490080 00500153009001100158010000500169011001500174013000700189005001500196021019700211 02000160040802000140042402000110043802000110044902000130046002000110047302000140 0484039000400498#VV09.04974#VV09.04976#VV09.04975#125000#Vi?t#621.382#^214#Trn Quang Huy#Bo hnh cht lng trong cc mng vin thng s tc cao#Trn Quan g Huy#T.1#^aH.#^aGio dc#2009#^a652tr.^b24cm#240843#Trn Quang Huy#Trnh by kh i nim v cc mng vin thng s tc cao v cc vn k thut iu khin c hp nhn cuc ni, iu khin dn np lu lng thch hp trong mi trng mng vin thng s tc cao#Mng vin thng#K thut mng#Vin thng#Cht lng# ng truyn#Tc cao#Vin thng s#Mai## 01144000000000373000450002600110000002600110001102600110002200200720003300300640 01050070057001690050017002260050018002430050018002610050018002790050016002970140 00700313019000500320082000400325808000500329008001800334009003500352010000500387 01100150039201501140040701300070052102101650052802000130069302000110070602000110 0717020000900728020000900737020002000746039000400766#VV09.04977#VV09.04979#VV09. 04978#Cc tnh hung trong ging dy cao hc qun tr kinh doanh ti Vit Nam#Ph t trin cc tnh hung kinh doanh ging dy MBA ti Vit Nam#Phng Thanh Bnh, Nguyn Hng Giang, Nguyn Trng Hoi..#Phng Thanh Bnh#Nguyn Hng Giang#Nguyn Trng Hoi#Trn Th Kim Dung#Nguyn Hu Dng#40000#Vi?t#658#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a501tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Tp. HCM. Trng i hc Nng nghip H Ni. Trng i hc Kinh t - i hc Hu#240844#Trnh by 30 tnh hung kinh doanh t cc loi hnh doanh n ghip c th trn phm vi lnh th Vit Nam dng trong ging dy cao hc qun t r kinh doanh ti nc ta#Doanh nghip#Kinh doanh#Tnh hung#Qun tr#Vit Nam#B i ging chuyn #Mai## 00798000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100170 00440020028000610070017000890190005001060820008001118080005001190080018001240090 01100142010000500153011001500158013000700173021020800180020000700388020002000395 020001600415020001600431020000700447020000900454020001700463039000400480#VV09.04 980#VV09.04981#VV09.04983#VV09.04982#Nguyn Vinh Phc#H Ni - ci t, con ng i#Nguyn Vinh Phc#Vi?t#959.731#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a490tr.^ b24cm#240845#Gii thiu cc di tch lch s, danh lam, thng cnh ph phng, l hi trn t H Ni v mt s danh nhn lch s tiu biu ca H Ni nh: Trn Quang Khi, Ph Thc Honh, Nguyn H Hu, Chu Mch Trinh...#L hi#Danh lam th ng cnh#Di tch lch s#Di tch vn ho#H Ni#Vit Nam#Nhn vt lch s#Mai## 00736000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200490003302900350 00820070033001170140007001500190005001570820004001628080005001660080018001710090 01100189010000500200011001500205005000900220006001700229013000700246021014400253 020002100397020000900418020001500427039000400442#VV09.04984#VV09.04985#VV09.0498 6#T in khoa hc ca b - nhng cu hi ti sao?#Mon premier larousse des pour quoi?#Larousse ; Nguyn Vnh Bch dch#88000#Vi?t#500#^214#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2009#^a159tr.^b25cm#Larousse#Nguyn Vnh Bch#240846#Trnh by ngn gn , d hiu cng hnh minh ho mu v nhng iu k th trn tri t nh: hi p v bu tri, cy ci, ng vt, con ngi...#Khoa hc thng thc#T nhin#Sch thiu nhi#Mai## 00762000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200490003302900340 00820070033001160140007001490190005001560820004001618080005001650080018001700090 01100188010000500199011001500204005000900219006001700228013000700245021015100252 020002100403020000900424020000800433020001500441039000400456#VV09.04988#VV09.049 89#VV09.04987#T in khoa hc ca b v s sng trn tri t#Mon premier larou sse des sciences#Larousse ; Nguyn Vnh Bch dch#88000#Vi?t#570#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a157tr.^b25cm#Larousse#Nguyn Vnh Bch#240847#Trnh b y ngn gn, d hiu cng hnh minh ho mu v khoa hc ca s sng trn tri t: i sng ng vt, thc vt, con ngi, sinh hc tri t...#Khoa hc thng thc#Tri t#S sng#Sch thiu nhi#Mai## 00735000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200490003302900340 00820070033001160140007001490190005001560820004001618080005001650080018001700090 01100188010000500199011001500204005000900219006001700228013000700245021014400252 020002100396020000900417020001500426039000400441#VV09.04990#VV09.04991#VV09.0499 2#T in khoa hc ca b - nhng cu hi th no?#Mon premier larousse des comm ent?#Larousse ; Nguyn Vnh Bch dch#88000#Vi?t#500#^214#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tr#2009#^a159tr.^b25cm#Larousse#Nguyn Vnh Bch#240848#Trnh by ngn gn, d hiu cng hnh minh ho mu v nhng iu k th trn tri t nh: hi p v bu tri, cy ci, ng vt, con ngi...#Khoa hc thng thc#T nhin#Sch thiu nhi#Mai## 00750000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820009000458080005000540010013000590020035000720070013001070220004001202210 03500124008001800159009001100177010000500188011001500193013000700208005001300215 021018700228020001000415020000900425020001000434039000400444#VV09.04993#VV09.049 94#VV09.04995#33000#Vi?t#959.7009#^214#L Minh Quc#K chuyn nhng danh nhn V it Nam#L Minh Quc#T.2#Nhng ngi Vit Nam i tin phong#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2009#^a225tr.^b21cm#240849#L Minh Quc#Truyn k v nhng ngi Vit N am i tin phong trong cc lnh vc hot ng nh: nh s gia L Vn Hu, ho s Nam Sn, nh vit kch V nh Long, nh th, nh bo Th L, Phan Khi...#Danh nhn#Vit Nam#Truyn k#Mai## 00704000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010013000560020035000690070013001040220004001172210 02800121008001800149009001100167010000500178011001500183013000700198005001300205 021013000218020001000348020000900358020000900367020001000376039000400386#VV09.04 996#VV09.04997#VV09.04998#36500#Vi?t#509.2#^214#L Minh Quc#K chuyn nhng da nh nhn Vit Nam#L Minh Quc#T.3#Danh nhn khoa hc Vit Nam#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2009#^a249tr.^b21cm#240850#L Minh Quc#Truyn k v cc danh nhn kh oa hc Vit Nam t xa n nay nh: V Hu, Lng Th Vinh, L Qu n, Lng nh Ca, Hong Tu...#Danh nhn#Khoa hc#Vit Nam#Truyn k#Mai## 00754000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820009000458080005000540010013000590020035000720070013001070220004001202210 02700124008001800151009001100169010000500180011001500185012003500200013000700235 00500130024202101120025502000100036702000080037702000080038502000090039302000100 0402039000400412#VV09.05000#VV09.04999#VV09.05001#36500#Vi?t#959.7009#^214#L M inh Quc#K chuyn nhng danh nhn Vit Nam#L Minh Quc#T.4#Danh nhn vn ho V it Nam#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a249tr.^b21cm#K chuyn nhng danh nh n Vit Nam#240851#L Minh Quc#Truyn k v cc danh nhn vn ho Vit Nam t x a n nay nh: Nguyn Tri, Nguyn Du, H Ch Minh, Vn Cao...#Danh nhn#Vn ho #Lch s#Vit Nam#Truyn k#Mai## 00707000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820009000458080005000540010013000590020035000720070013001070220004001202210 02700124008001800151009001100169010000500180011001500185013000700200005001300207 021013200220020001000352020000800362020000900370020001000379039000400389#VV09.05 002#VV09.05003#VV09.05004#39500#Vi?t#355.0092#^214#L Minh Quc#K chuyn nhng danh nhn Vit Nam#L Minh Quc#T.5#Danh nhn qun s Vit Nam#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2009#^a275tr.^b21cm#240852#L Minh Quc#Truyn k v cc danh nhn qun s Vit Nam t xa n nay nh: Ng Quyn, inh B Lnh, L Hon, Trn Quc Tun, V Nguyn Gip...#Danh nhn#Qun s#Vit Nam#Truyn k#Mai## 00731000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820009000458080005000540010013000590020035000720070013001070220004001202210 02900124008001800153009001100171010000500182011001500187013000700202005001300209 021014400222020001000366020001800376020000900394020001000403039000400413#VV09.05 005#VV09.05007#VV09.05006#35000#Vi?t#959.7009#^214#L Minh Quc#K chuyn nhng danh nhn Vit Nam#L Minh Quc#T.6#Danh nhn cch mng Vit Nam#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2009#^a275tr.^b21cm#240853#L Minh Quc#Truyn k v cc danh nh n vn ho Vit Nam t xa n nay nh: Nguyn Cao, Bch X, Lng Ngc Quyn, i Cn, Nguyn Nghim, Chu Vn Lim...#Danh nhn#Cch mng dn tc#Vit Nam#Truy n k#Mai## 00809000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820009000458080005000540010013000590080018000720090011000900100005001010110 01500106002003500121007001300156022000400169221002800173013000700201005001300208 02102080022102000100042902000080043902000090044702000130045602000100046903900040 0479#VV09.05008#VV09.05010#VV09.05009#34000#Vi?t#959.7009#^214#L Minh Quc#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a231tr.^b21cm#K chuyn nhng danh nhn Vit Nam #L Minh Quc#T.7#Danh nhn ci cch Vit Nam#240854#L Minh Quc#Truyn k v n hng nh ci cch Vit Nam t xa n nay vi nhng xu hng cch tn i mi g p phn xy dng v pht trin t nc nh: L Cng Un, Trn Th , H Qu Ly, Trn Qu Cp, Nguyn Vn Linh...#Danh nhn#Lch s#Vit Nam#Nh ci cch#Truyn k#Mai## 00751000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820010000458080005000550010013000600080018000730090011000910100005001020110 01500107002003500122007001300157022000400170221001800174013000700192005001300199 02101630021202000100037502000080038502000090039302000090040202000100041103900040 0421#VV09.05011#VV09.05012#VV09.05013#39000#Vi?t#370.10092#^214#L Minh Quc#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a269tr.^b21cm#K chuyn nhng danh nhn Vit Na m#L Minh Quc#T.9#Danh nhn s phm#240855#L Minh Quc#Truyn k v cc danh n hn s phm Vit Nam t xa n nay vi tr tu v nhn cch ln nh: Chu Vn An , Nguyn Bnh Khim, Ng Bo, Ng Gia Hy, Phm Ngc Hin...#Danh nhn#S phm#Nh gio#Vit Nam#Truyn k#Mai## 00829000000000325000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200090 00388080005000470140007000520010013000590080018000720090011000900100005001010110 01500106002003500121007001300156022000500169221001800174013000700192005001300199 02102340021202000140044602000100046002000100047002000090048002000100048903900040 0499#VV09.05014#VV09.05015#VV09.05016#Vi?t#959.7009#^214#34500#L Minh Quc#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a236tr.^b21cm#K chuyn nhng danh nhn Vit Nam #L Minh Quc#T.10#Cc nh chnh tr#240856#L Minh Quc#Chuyn k v cc nh ch nh tr Vit Nam t xa n nay vi lng yu nc, tr thng minh, linh hot, s c so lm nhiu vic ch nc li nh nh: Mc nh Chi, Nguyn B Ln, Nguy n Thip, Ng Th S, Trnh Hoi c, Hong Diu...#Chnh tr gia#Danh nhn#Chnh tr#Vit Nam#Truyn k#Mai## 00519000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200230 00510030007000740070018000810140007000990190005001060820010001118080005001210080 01800126009001100144010000500155011001500160012001700175013000700192020001700199 020000900216020001200225039000400237#VV09.05017#VV09.05018#VV09.05019#Nguyn Thi n Ngn#ng cn di, cn di#Truyn#Nguyn Thin Ngn#26000#Vi?t#895.92234#^2 14#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a159tr.^b20cm#T sch Tui tr#240857#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Mai## 00511000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200180 00450030016000630070012000790140007000910190005000980820010001038080005001130080 01800118009001100136010000500147011001500152012001700167013000700184020001700191 020000900208020001200217039000400229#VV09.05020#VV09.05021#VV09.05022#L Thu V n#Nng v t cc cu#Tp truyn ngn#L Thu Vn#23000#Vi?t#895.92234#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a135tr.^b20cm#T sch Tui tr#240858#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Mai## 00639000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020020000340030013000540070058000670220004001250050016001290050015001450080 01800160009001100178010000500189011001500194012004000209006001900249019001600268 013000700284020001800291020001100309020001300320039000400333#VV09.05023#12500#V i?t#895.1#^214#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.2#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2009#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Nhm Mai H oa Trang#Dch Trung Quc#240859#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Mai## 00611000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020015000340030013000490070050000620220005001120050008001170050014001250080 01800139009001100157010000500168011001500173012004000188019001600228020001800244 020001100262020001300273039000400286006001200290013000700302#VV09.05024#14000#V i?t#895.1#^214#Anh hng v l#Truyn tranh#C Long ; Tranh: M Vinh Thnh ; Tuy t Nhung dch#T.29#C Long#M Vinh Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a143t r.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#Mai#Tuyt Nhung#240860## 00803000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440020023000490070014000720050014000860080018001000090011001180100 00500129011001400134012006000148013000700208021014600215020000800361020001600369 02000080038502000110039302000100040402000090041402000080042302000070043102000230 0438039000400461#VV09.05025#VV09.05026#10000#Vi?t#784.19597#^214#Ban nhc ti t Nam B# Kin Cng# Kin Cng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a16tr.^b 24cm#Hc sinh vi th gii m nhc. Cc nhc c dn tc Vit Nam#240861#Gii thi u ban nhc Ti t Nam B m c th l gii thiu cc loi nhc c: n km, n tranh, n c, n bu, tiu, song lang, ghi ta phm lm#m nhc#Nhc c dn t c#n bu#n ghi ta#n tranh#Vit Nam#n km#n c#Ban nhc ti t Nam B#Ma i## 00793000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020014000450070014000590050014000730080018000870090011001050100 00500116011001400121012006000135013000700195021014700202020000800349020001600357 02000080037302000060038102000090038702000040039602000080040002000090040802000140 0417020000800431039000400439#VV09.05027#VV09.05028#10000#Vi?t#781.5#^214#Ban nh c hiu# Kin Cng# Kin Cng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a16tr.^b2 4cm#Hc sinh vi th gii m nhc. Cc nhc c dn tc Vit Nam#240862#Gii thi u ban nhc hiu (tang l) m c th l cc loi nhc c nh: trng cm, trng c i, thanh la, n nh, tiu, so trc, kn m ma, n bu#m nhc#Nhc c dn t c#n bu#Trng#So trc#Kn#Tang l#Vit Nam#Ban nhc hiu#n nh#Mai## 00523000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020058000460070013001040220004001170050013001210080018001340090 01100152010000500163011001500168012001400183013000700197020000800204020000700212 020000800219020001400227039000400241#VV09.05029#VV09.05030#26000#Vi?t#540.76#^2 14#Hng dn s dng hiu qu sch gio khoa ho 12 nng cao#L Thanh Hi#T.1#L Thanh Hi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a155tr.^b24cm#Bn ng hnh#240863 #Ho hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Mai## 00570000000000265000450002600110000002600110001100200210002200300620004300700320 01050050017001370050014001540140007001680190005001750820004001808080005001840080 01800189009003500207010000500242011001500247013000700262020001000269020000700279 020001400286039000400300#VV09.05031#VV09.05032#Hc tt ting Anh 11#Theo chng trnh chun - ban C bn v ban Khoa hc T nhin#Hong Thi Dng, L Phc Kho a#Hong Thi Dng#L Phc Khoa#28000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai h c Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a199tr.^b24cm#240864#Ting Anh#Lp 11#Sch c thm#Mai## 01078000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200360003300700140 00690140007000830190005000900820006000958080005001010080018001060090035001240100 00500159011001500164001001400179015006900193013000700262021039300269020000400662 02000090066602000130067502000100068802000090069802000090070702000090071602000110 0725039000400736#VV09.05033#VV09.05034#VV09.05035#Gii php nn mng cho nh cao tng#Trn Quang H#40000#Vi?t#624.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a532tr.^b24cm#Trn Quang H#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#240865#Gii thiu cc khi nim c bn v nn mng cho nh cao tng. Nhng nguyn tc c bn: kh nng chu ti ca mng nng, ln ca cng trnh trn nn st, mng n, mng kp... v nh hng ca vic o h mng v h mc nc ngm, tng c bn, tng chng vch h o, m ng cc, sc chu ti ca mng cc, cc chu ti trng ngng v un dc, mng b trn cc, cc khoan nhi v ging chm#Nn#Nn mng#Nh cao tng#Gii php#Xy d ng#Thi cng#Thit k#Gio trnh#Mai## 00671000000000277000450002600110000002600110001100200200002200301070004200700650 01490050014002140140007002280190005002350820004002408080005002440080018002490090 03500267010000500302011001500307005002000322013000700342020001200349020000600361 020000800367020001400375039000400389#VV09.05037#VV09.05036#Nhng bi vn hay 8#T i liu bi dng hc sinh gii mn lm vn lp tm, theo chng trnh SGK mi c a B Gio dc v o to#B.s., tuyn chn, gii thiu: Phm Quang V, Nguyn L Tuyt Mai#Phm Quang V#31000#Vi?t#807#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc g ia Tp. H Ch Minh#2008#^a190tr.^b24cm#Nguyn L Tuyt Mai#240866#Tp lm vn#L p 8#Bi vn#Sch c thm#Mai## 00660000000000289000450002600110000002600110001100200530002200300900007500700270 01650050009001920140007002010190005002080820007002138080005002200080018002250090 03500243010000500278011001500283005001700298013000700315020000800322020000700330 020000800337020000700345020001400352039000400366#VV09.05038#VV09.05039#Hng dn gii bi tp v n tp ho hc 12 nng cao#Tm tt kin thc c bn. Gii chi t it cc bi tp. Bi tp t luyn, n tp tng chng#Hong V, Nguyn Th Ba L #Hong V#34000#Vi?t#540.76#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a209tr.^b24cm#Nguyn Th Ba L#240867#Ho hc#Lp 12#Bi tp#n tp #Sch c thm#Mai## 01175000000000373000450002600110000002600110001102600110002200200920003300300640 01250070057001890050017002460150114002630140007003770190005003840820004003898080 00500393008001800398009003500416010000500451011001500456005001800471005001800489 00500180050700500160052501300070054102101860054802000130073402000110074702000110 0758020000900769020000900778020001000787039000400797#VV09.05040#VV09.05041#VV09. 05042#Hng dn ging dy cc tnh hung trong ging dy cao hc qun tr kinh d oanh ti Vit Nam#Pht trin cc tnh hung kinh doanh ging dy MBA ti Vit Na m#Phng Thanh Bnh, Nguyn Hng Giang, Nguyn Trng Hoi..#Phng Thanh Bnh#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Tp. HCM. Trng i hc Nng nghip H Ni. Trng i hc Kinh t - i hc Hu#15000#Vi?t#658#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Q uc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a147tr.^b24cm#Trn Th Kim Dung#Nguyn Hng Giang# Nguyn Trng Hoi#Nguyn Hu Dng#240868#Trnh by 30 bi ging tm tt v tnh hung kinh doanh t cc loi hnh doanh nghip c th trn phm vi lnh th Vi t Nam dng trong ging dy cao hc qun tr kinh doanh ti nc ta#Doanh nghip# Kinh doanh#Tnh hung#Qun tr#Vit Nam#Bi ging#Mai## 00512000000000265000450002600110000002600110001100200440002200700220006600500170 00880140007001050190005001120820004001178080005001210080018001260090023001440100 00500167011001500172013000700187020001000194020000900204020000700213020000800220 020001400228039000400242#VV09.05043#VV09.05044#Ch im ng php ting Anh nng cao lp 10#Nguyn Thun Hu b.s.#Nguyn Thun Hu#31000#Vi?t#428#^214#^aTp. H CH Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a223tr.^b21cm#240869#Ting Anh#Ng php#L p 10#Bi tp#Sch c thm#Mai## 00512000000000265000450002600110000002600110001100200440002200700220006600500170 00880140007001050190005001120820004001178080005001210080018001260090023001440100 00500167011001500172013000700187020001000194020000900204020000700213020000800220 020001400228039000400242#VV09.05045#VV09.05046#Ch im ng php ting Anh nng cao lp 11#Nguyn Thun Hu b.s.#Nguyn Thun Hu#29000#Vi?t#428#^214#^aTp. H CH Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a195tr.^b21cm#240870#Ting Anh#Ng php#L p 11#Bi tp#Sch c thm#Mai## 00518000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200200003300300100 00530070014000630140007000770190005000840820011000898080005001000080018001050090 02300123010000500146011001500151001001400166004001300180013000700193020001700200 020000900217020001000226039000400236#VV09.05047#VV09.05049#VV09.05048#c sng v k li#T truyn#Trn Lun Tn#54000#Vi?t#895.922803#^214#^aTp. H CH Minh# ^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a347tr.^b21cm#Trn Lun Tn#In ln th 1#240871#Vn hc hin i#Vit Nam#T truyn#Mai## 00550000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200190 00440070031000630060010000940140007001040190005001110820004001168080005001200080 01800125009002300143010000500166011001500171019001200186001001500198013000700213 020001700220020000700237020001200244039000400256#VV09.05050#VV09.05053#VV09.0505 2#VV09.05051#Tun l thi trang#Lisi Harrison ; Thin Nga dch#Thin Nga#44000# Vi?t#823#^214#^aTp. H CH Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a266tr.^b21cm#Dch Canaa#Harrison, Lisi#240872#Vn hc hin i#Canaa#Tiu thuyt#Mai## 00564000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200150 00440070040000590060014000990140007001130190005001200820004001258080005001290080 01800134009002300152010000500175011001500180019001200195001002000207013000700227 020001700234020000700251020001200258039000400270#VV09.05054#VV09.05055#VV09.0505 6#VV09.05057#i dng bin#Alessandro Baricco ; Hong Mai Anh dch#Hong Mai An h#50000#Vi?t#853#^214#^aTp. H CH Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a313tr.^b2 1cm#Dch Italia#Baricco, Alessandro#240873#Vn hc hin i#Italia#Tiu thuyt#M ai## 00690000000000289000450002600110000002600110001100200280002200300160005000700180 00660140007000840190005000910820007000968080005001030080005001080090014001130100 00500127011001500132001001800147004003000165013000700195021014400202020000700346 020000600353020002200359020001500381039000400396#VV09.05058#VV09.05059#Thit k bi ging a l 6#Trung hc c s#Nguyn Chu Giang#26000#Vi?t#910.71#^214#^aH .#^aNxb. H Ni#2009#^a199tr.^b24cm#Nguyn Chu Giang#Ti bn, c sa cha, b s ung#240874#Gii thiu mc tiu bi hc, phng php chun b bi v tin trnh d y hc a l lp 6 phn: tri t v cc thnh phn t nhin ca tri t#a l #Lp 6#Phng php ging dy#Sch gio vin#Mai## 00728000000000301000450002600110000002600110001100200300002200300160005200700320 00680050013001000140007001130190005001200820007001258080005001320080005001370090 01400142010000500156011001500161001001800176004003000194013000700224021013900231 020000900370020000600379020002200385020001500407039000400422#VV09.05060#VV09.050 61#Thit k bi ging sinh hc 6#Trung hc c s#Trn Khnh Phng, inh Mai Anh #inh Mai Anh#27000#Vi?t#580.71#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a211tr.^b24cm#Tr n Khnh Phng#Ti bn, c sa cha, b sung#240875#Trnh by cc bc ging dy mn sinh hc lp 9 gm: mc tiu bi hc, dng dy hc, v phng php kim tra, nh gi ni dung bi hc#Sinh hc#Lp 6#Phng php ging dy#Sch gio vi n#Mai## 00635000000000277000450002600110000002600110001100200250002200700330004701400070 00800190005000870820006000928080005000980080005001030090009001080100005001170110 01400122012006200136013000700198006001800205021008300223020000900306020001500315 039000400330005000800334020001500342#VV09.04901#VV09.04900#Khi gi kh nng v hn#V in ; Nhm Hoa Vit Nam dch#29000#Vi?t#153.9#^214#^aH.#^aPh n#2009#^ a73tr.^b21cm#IQ - vn dng tr thng minh. Nhng cu chuyn tuyt vi nht#24087 6#Nhm Hoa Vit Nam#Gm cc bi hc ngn y ngha thng qua cc cu chuyn kh i gi kh nng v hn#Kh nng#Sch thiu nhi#Mai#V in#Tr thng minh## 00744000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010017000430020029000600030016000890070042001050220004001470050 01000151004003000161008000500191009001400196010000500210011001500215020001100230 02000060024102000080024702000220025502000150027703900040029201300070029600500170 0303021008600320#VV09.05062#VV09.05063#45000#Vi?t#807#^214#Nguyn Vn ng#Thi t k bi ging ng vn 6#Trung hc c s#B.s.: Nguyn Vn ng (ch.b.), Hong Dn#T.2#Hong Dn#Ti bn, c sa cha, b sung#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a388tr. ^b24cm#Ting Vit#Lp 6#Ng vn#Phng php ging dy#Sch gio vin#Mai#240877# Nguyn Vn ng#Gii thiu mc tiu bi hc, phng php chun b bi v tin t rnh dy hc ng vn 6## 00856000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020026000460030016000720070063000880220004001510050016001550050 01700171005001200188005001400200005001100214004003000225008000500255009001400260 01000050027401100150027901300070029402101130030102000050041402000060041902000220 0425020000700447020000900454020001500463039000400478#VV09.05064#VV09.05065#40000 #Vi?t#510.71#^214#Thit k bi ging ton 6#Trung hc c s#B.s.: Hong Ngc Di p (ch.b.), Nguyn Th Thnh, L Thu Nga..#T.2#Hong Ngc Dip#Nguyn Th Thnh #L Thu Nga#m Thu Hng#L Th Hoa#Ti bn, c sa cha, b sung#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a320tr.^b24cm#240878#Gii thiu mc tiu bi hc, phng php chun b bi v tin trnh dy hc ton 6, c th v s hc v hnh hc#Ton#Lp 6#Ph ng php ging dy#S hc#Hnh hc#Sch gio vin#Mai## 00808000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010019000450020032000640070050000960220004001460050016001500040 08500166008000500251009001400256010000500270011001500275013000700290021010700297 02000110040402000060041502000220042102000120044302000080045502000150046303900040 0478#VV09.05066#VV09.05067#49000#Vi?t#372.6#^214#Nguyn Huyn Trang#Thit k b i ging ting Vit 4#B.s.: Nguyn Huyn Trang (ch.b.), Phm Th Thu H#T.1#Phm Th Thu H#Ti bn, c chnh l theo hng dn iu chnh vic dy v hc cho h c sinh tiu hc#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a524tr.^b24cm#240879#Gii thiu mc ti u bi hc, cc dng tr ging cn thit v cc hot ng dy hc ch yu tin g Vit 4#Ting Vit#Lp 4#Phng php ging dy#Tp lm vn#Tp c#Sch gio vi n#Mai## 00643000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430010010000480020029000580070010000870220004000970080005001010090 01400106010000500120011001500125013000700140005001000147021014100157020000700298 020000700305020002200312020001500334039000400349#VV09.05068#VV09.05069#35000#Vi ?t#512.0071#^214#Trn Vinh#Thit k bi ging i s 10#Trn Vinh#T.1#^aH.#^aNxb . H Ni#2009#^a274tr.^b24cm#240880#Trn Vinh#Gii thiu mc tiu bi hc, phn g php chun b bi v tin trnh dy hc i s lp 10 phn: mnh , tp hp, hm s bc nht v bc hai#i s#Lp 10#Phng php ging dy#Sch gio vin#Ma i## 00686000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430010010000480020029000580070010000870220004000970080005001010090 01400106010000500120011001500125013000700140005001000147021018400157020000700341 020000700348020002200355020001500377039000400392#VV09.05070#VV09.05071#40000#Vi ?t#512.0071#^214#Trn Vinh#Thit k bi ging i s 10#Trn Vinh#T.2#^aH.#^aNxb . H Ni#2009#^a318tr.^b24cm#240881#Trn Vinh#Gii thiu mc tiu bi hc, phn g php chun b bi v tin trnh dy hc i s lp 10 phn: bt ng thc, bt phng trnh, thng k, cung v gc lng gic, cng thc lng gic#i s#Lp 10#Phng php ging dy#Sch gio vin#Mai## 00664000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010013000460020029000590070013000880220004001010080005001050090 01400110010000500124011001500129021015400144020000700298020000700305020002200312 020001500334039000500349013000700354005001300361#VV09.05072#VV09.05073#40000#Vi ?t#915.97#^214#V Quc Lch#Thit k bi ging a l 12#V Quc Lch#T.2#^aH.#^ aNxb. H Ni#2009#^a317tr.^b24cm#Hng dn tm hiu a l tnh (thnh ph) ni hc sinh ang sng, mc tiu, kin trc, k nng tip thu bi hc vi cc hot ng trn lp ca gio vin#a l#Lp 12#Phng php ging dy#Sch gio vin#KV n#240882#V Quc Lch## 00731000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010015000430020029000580070015000870220004001020080005001060090 01400111010000500125011001500130021021800145020000700363020000700370020002200377 020001500399039000500414013000700419005001500426#VV09.05074#VV09.05075#23000#Vi ?t#530#^214#Trn Thu Hng#Thit k bi ging vt l 12#Trn Thu Hng#T.2#^aH.# ^aNxb. H Ni#2009#^a183tr.^b24cm#Hng dn gio vin, hc sinh nm chc kin th c, m t th nghim, quan st, phn tch kt qu th nghim, thit k hot ng dy hc cc phn: sng nh sng, lng t nh sng, ht nhn nguyn t, t vi m n v m#Vt l#Lp 12#Phng php ging dy#Sch gio vin#KVn#240883#Trn Thu Hng## 00663000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010010000430020040000530070010000930220004001030080005001070090 01400112010000500126011001500131013000700146005001000153021015200163020000900315 020000700324020002200331039000500353020001500358#VV09.05076#VV09.05077#26000#Vi ?t#516#^214#Trn Vinh#Thit k bi ging hnh hc 12 nng cao#Trn Vinh#T.2#^aH. #^aNxb. H Ni#2009#^a195tr.^b24cm#240884#Trn Vinh#Hng dn gio vin son gi o n ging dy cc bi hc v mc tiu kin thc, k nng lm bi, dng hc t p, phn phi thi lng tin trnh dy hc#Hnh hc#Lp 12#Phng php ging d y#KVn#Sch gio vin## 00679000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010010000430020041000530070010000940220004001040080005001080090 01400113010000500127011001500132013000700147005001000154021014900164020000500313 020001000318020000700328020002200335020001500357039000500372#VV09.05078#VV09.050 79#24000#Vi?t#515#^214#Trn Vinh#Thit k bi ging gii tch 12 nng cao#Trn Vinh#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a187tr.^b24cm#240885#Trn Vinh#Hng dn bi g ing cho hc sinh nm vng ni dung chng trnh, mc tiu kin thc, k nng v n dng lm bi v hc bi trn lp mn ton gii tch#Ton#Gii tch#Lp 12#Ph ng php ging dy#Sch gio vin#KVn## 00901000000000349000450002600110000002600110001100200150002200300380003700700600 00750050012001350050014001470050016001610050012001770050016001890140006002050190 00500211082000800216808000500224008000500229009001400234010000500248011001400253 00400350026701500330030201300070033502101590034202000080050102000160050902000070 0525020001400532039000500546#VV09.05080#VV09.05081#Lch s H Ni#Sch dng cho hc sinh lp 6, 7, 8, 9#B.s.: Phm Vn H (ch.b.), Nguyn Thu H, Trng c Gi p..#Phm Vn H#Nguyn Thu H#Trng c Gip#Cao Anh Th#ng Thu Qunh#8000# Vi?t#959.731#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a75tr.^b24cm#In ln th 3, c sa ch a, b sung#TTS ghi: B Gio dc v o to#240886#Trnh by kin thc lch s v H Ni thi k tin Thng Long, Thng Long t thi L n thi Ty Sn, H Ni t nm 1802 n 1918, H Ni t nm 1919 n nay#Lch s#Trung hc c s#H Ni #Sch c thm#KVn## 00573000000000277000450002600110000002600110001100200580002200700440008000500170 01240050014001410140007001550190005001620820008001678080005001750080005001800090 01400185010000500199011001500204004002000219013000700239020000700246020001600253 020000700269020001400276039000500290#VV09.05082#VV09.05083#Tuyn chn thi tuy n sinh vo lp 10 chuyn mn vt l#Tuyn chn: Nguyn Quang Hu, Lng Tt t #Nguyn Quang Hu#Lng Tt t#35000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009 #^a291tr.^b24cm#Ti bn, c b sung#240887#Vt l#Trung hc c s# thi#Sch c thm#KVn## 00562000000000289000450002600110000002600110001100200550002200700330007700500150 01100050017001250140007001420190005001490820004001548080005001580080005001630090 01400168010000500182011001500187013000700202020000800209020000600217020000700223 020001100230020001200241020001400253039000500267#VV09.05084#VV09.05085# n tp - kim tra ng vn 9 v luyn thi vo lp 10#Trn Th Thnh, Nguyn thanh Vn#T rn Th Thnh#Nguyn Thanh Vn#40000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a25 6tr.^b24cm#240888#Ng vn#Lp 9#n tp#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#KVn ## 00960000000000361000450002600110000002600110001100200560002200300450007800700620 01230050012001850050016001970140006002130190005002190820008002248080005002320080 00500237009001400242010000500256011001500261015004000276005001600316005001700332 00500150034901200130036401300070037702101570038402000080054102000080054902000200 0557020000700577020000900584039000500593#VV09.05086#VV09.05087#Mt s chuyn v lch s vn ho Thng Long - H Ni#Ti liu hc tp ca hc sinh lp 10, 11, 12#B.s.: Phm Vn H (ch.b.), Hong Nng nh, Nguyn nh Huy..#Phm Vn H#Ho ng Nng nh#8000#Vi?t#959.731#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a256tr.^b24cm#TT S ghi: S Gio dc v o to H Ni#Nguyn nh Huy#Nguyn Ln Thng#on Kiu Oanh#In ln th 4#240889#Trnh by nhng nt c bn v lch s H Ni tm hiu c c di tch lch s - vn ho H Ni, vn ho m thc H Ni, trang phc, lch s gio dc H Ni...#Lch s#Vn ho#Ph thng trung hc#H Ni#Vit Nam#KVn## 00572000000000289000450002600110000002600110001100200600002200700310008200500130 01130050017001260140007001430190005001500820008001558080005001630080005001680090 01400173010000500187011001500192012001900207013000700226020000800233020000700241 020000800248020000700256020001400263039000500277#VV09.05089#VV09.05088#Tuyn ch n thi tuyn sinh vo lp 10 chuyn. Mn ho hc#Phm Thi An, Nguyn Vn Tho i#Phm Thi An#Nguyn Vn Thoi#37500#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009 #^a334tr.^b24cm#Ti bn c b sung#240890#Ho hc#Lp 10#Bi tp# thi#Sch c thm#KVn## 00559000000000289000450002600110000002600110001100200570002200700280007900500160 01070050011001230140007001340190005001410820007001468080005001530080005001580090 01400163010000500177011001500182012001900197013000700216020000500223020000700228 020000800235020000700243020001400250039000500264#VV09.05090#VV09.05091#Tuyn ch n thi tuyn sinh vo lp 10 chuyn. Mn ton#Nguyn Ngc m, T Hu Ph#Nguy n Ngc m#T Hu Ph#37500#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a340tr.^ b24cm#Ti bn c b sung#240891#Ton#Lp 10#Bi tp# thi#Sch c thm#KVn## 00485000000000253000450002600110000002600110001100200470002200700300006900500160 00990050013001150140007001280190005001350820004001408080005001440080005001490090 01400154010000500168011001500173013000700188020001000195020000700205020001400212 039000500226#VV09.05092#VV09.05093# n tp - kim tra v luyn thi ting Anh 1 1#Nguyn Th Loan, Tng Bch H#Nguyn Th Loan#Tng Bch H#28000#Vi?t#428#^21 4#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a176tr.^b24cm#240892#Ting Anh#Lp 11#Sch c thm#K Vn## 00533000000000289000450002600110000002600110001100200330002200700320005500500150 00870050016001020140007001180190005001250820008001308080005001380080005001430090 01400148010000500162011001500167013000700182020000700189020000800196020000700204 020000500211020000800216020001400224039000500238#VV09.05094#VV09.05095#Hng dn gii bi tp vt l 11#Phm Vn Quang, Nguyn Hoi Thu#Phm Vn Quang#Nguyn Ho i Thu#26000#Vi?t#537.076#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a171tr.^b24cm#240893#V t l#Bi tp#Lp 11#in#in t#Sch c thm#KVn## 00582000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020046000430070037000890220004001260050008001300050011001380050 01500149005001400164005002100178008000500199009001400204010000500218011001500223 020001000238020000800248039000500256013000700261020001200268#VV09.05096#VV09.050 97#30000#Vi?t#428#^214#Hc t vng ting Anh theo ch im bng hnh#Xun B, Q uang Minh, Rennee Gehman..#T.3#Xun B#Quang Minh#Gehman, Rennee#Maksay, Almos#K ristoffersen, Laura#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a166tr.^b24cm#Ting Anh#T vng#KV n#240894#Sch t hc## 00598000000000265000450002600110000002600110001100201240002200700380014600500230 01840050014002070140007002210190005002280820008002338080005002410080005002460090 01400251010000500265011001500270013000700285020000700292020000700299020000700306 020001400313039000500327#VV09.05098#VV09.05099#Tuyn tp thi tt nghip trung hc ph thng v tuyn sinh i hc, cao ng ca cc trng THPT chuyn. Mn v t l 2009#Nguyn Th Thanh Huyn, Mai Bnh Hng#Nguyn Th Thanh Huyn#Mai Bnh Hng#68000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a456tr.^b24cm#240895#Vt l#Lp 12# thi#Sch c thm#KVn## 00479000000000265000450002600110000002600110001100500170002200200320003900700170 00710140007000880190005000950820008001008080005001080080005001130090014001180100 00500132011001500137013000700152020000900159020000800168020001100176020000700187 020001400194039000500208#VV09.05100#VV09.05101#Nguyn Th Giang#Bi tp trc ngh im sinh hc 12#Nguyn Th Giang#35000#Vi?t#576.076#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#200 9#^a226tr.^b24cm#240896#Sinh hc#Bi tp#Th nghim#Lp 12#Sch c thm#KVn## 00620000000000289000450002600110000002600110001100800050002200900140002701000050 00410110015000460050014000610020055000750030094001300070014002240140007002380190 00500245082000800250808000500258013000700263020000500270020000700275020000700282 020000700289020001500296020001400311039000500325#VV09.05102#VV09.05103#^aH.#^aNx b. H Ni#2009#^a211tr.^b24cm#Mai Bnh Hng#Chuyn n tp v luyn thi ton 1 2: Kho st hm s#Kin thc c bn. Cc dng ton kho st hm s v bi tp v n dng. p n v hng dn gii#Mai Bnh Hng#34000#Vi?t#515.076#^214#240897#T on#Hm s#Lp 12#n tp#Sch luyn thi#Sch c thm#KVn## 00689000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020028000430030020000710070046000910220004001370050012001410050 01400153005001600167005001400183005001600197008000500213009001400218010000500232 01100150023701300070025202000080025902000070026702000120027402000190028602000140 0305020001500319039000500334#VV09.05104#VV09.05105#30000#Vi?t#807#^214#Hc tt ng vn nng cao 12#Trung hc ph thng#T c Hin, Phm c Minh, Nguyn Minh Ho..#T.2#T c Hin#Phm c Minh#Nguyn Minh Ho#Nguyn Kim Sa#Nguyn Vit Ng a#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a200tr.^b24cm#240898#Ng vn#Lp 12#Tp lm vn#Bnh ging vn hc#Sch c thm#Sch luyn thi#KVn## 00626000000000277000450002600110000002600110001100200400002200301350006200700130 01970050013002100140007002230190005002300820007002358080005002420080005002470090 01400252010000500266011001500271013000700286020000700293020000700300020000700307 020001400314020001500328039000500343#VV09.05106#VV09.05107#Chuyn n tp v l uyn thi a l 12#Ti liu s dng n thi tt nghip THPT v tuyn sinh i hc , cao ng theo cng vn s 9550/BGDT-KTKLCGD ngy 13 thng 10 nm 2008# Ng c Tin# Ngc Tin#70000#Vi?t#915.97#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a432tr.^b24 cm#240899#a l#Lp 12#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#KVn## 00633000000000277000450002600110000002600110001100200420002200301350006400700140 01990050014002130140007002270190005002340820008002398080005002470080005002520090 01400257010000500271011001500276013000700291020000900298020000700307020000700314 020001400321020001500335039000500350#VV09.05108#VV09.05109#Chuyn n tp v l uyn thi sinh hc 12#Ti liu s dng n thi tt nghip THPT v tuyn sinh i h c, cao ng theo cng vn s 9550/BGDT-KTKLCGD ngy 13 thng 10 nm 2008#on Vn Long#on Vn Long#40000#Vi?t#576.076#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a248tr .^b24cm#240900#Sinh hc#n tp#Lp 12#Sch c thm#Sch luyn thi#KVn## 00644000000000277000450002600110000002600110001100200210002200700320004300500170 00750140007000920190005000990820006001048080005001100080005001150090014001200100 00500134011001500139005001400154013000700168021014400175020000800319020000700327 020001300334020001400347039000500361#VV09.05110#VV09.05111#Nin biu lch s 12# Nguyn c Cng, Trn Th Ngn#Nguyn c Cng#24000#Vi?t#959.7#^214#^aH.#^aN xb. H Ni#2009#^a140tr.^b24cm#Trn Th Ngn#240901#Tp hp, tm tt nhng s ki n lch s c bn trong tng giai on lch s Vit Nam tng ng vi mi bi h c trong chng trnh sch gio khoa#Lch s#Lp 12#Bin nin s#Sch c thm#KV n## 00580000000000277000450002600110000002600110001100200410002200300660006300700280 01290050013001570050014001700140007001840190005001910820006001968080005002020080 00500207009001400212010000500226011001500231013000700246020000800253020000700261 020001400268020001500282039000500297#VV09.05112#VV09.05113#Chuyn n tp v l uyn thi lch s 12#Ti liu n thi tt nghip THPT v tuyn sinh i hc, cao ng..#Mai Th Hnh, Trn Vn Kin#Mai Th Hnh#Trn Vn Kin#34000#Vi?t#959.7#^ 214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a212tr.^b24cm#240902#Lch s#Lp 12#Sch c thm#S ch luyn thi#KVn## 00584000000000277000450002600110000002600110001100200460002200300740006800700130 01420050013001550140007001680190005001750820007001808080005001870080005001920090 01400197010000500211011001500216013000700231020000700238020000700245020002000252 020001400272020001500286039000500301#VV09.05114#VV09.05115#2000 cu hi trc ngh im khch quan a l 12#Ti liu s dng n thi tt nghip THPT v tuyn sinh i hc, cao ng..# Ngc Tin# Ngc Tin#58000#Vi?t#915.97#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a364tr.^b24cm#240903#a l#Lp 12#Cu hi trc nghim#Sch c th m#Sch luyn thi#KVn## 00617000000000289000450002600110000002600110001100200600002200300740008200700150 01560050015001710140007001860190005001930820008001988080005002060080005002110090 01400216010000500230011001500235013000700250020000900257020000700266020000800273 020001200281020001400293020001500307039000500322#VV09.05116#VV09.05117#Phng ph p gii bi tp v bi tp trc nghim sinh hc 12#Ti liu s dng n thi tt n ghip THPT v tuyn sinh i hc, cao ng..#Trn Tt Thng#Trn Tt Thng#54000 #Vi?t#576.076#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a336tr.^b24cm#240904#Sinh hc#Lp 1 2#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Sch luyn thi#KVn## 00769000000000313000450002600110000002600110001100200240002200300440004600700130 00900050013001030140007001160190005001230820009001288080005001370080005001420090 01400147010000500161011001500166019000300181013000700184021019800191020000800389 020001200397020001100409020000700420020000900427020001400436039000500450#VV09.05 118#VV09.05119#T liu a l Vit Nam#Dnh cho gio vin v hc sinh lp 8, 9, 12# Ngc Tin# Ngc Tin#62000#Vi?t#330.9597#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^ a383tr.^b24cm#GK#240905#Gii thiu mt s t liu tham kho v a l t nhin, ti nguyn khong sn, a l dn c, nhng vn pht trin kinh t, nng nghi p, cng nghip, th, di sn, sinh thi rng... Vit Nam#T liu#a kinh t #Khong sn#Dn s#Vit Nam#Sch c thm#KVn## 00789000000000253000450002600110000002600110001100200620002201900050008408200060 00898080005000950080005001000090021001050100005001260110015001310150032001460130 00700178004003000185021027400215020001300489020000900502020001000511020000900521 039000500530#VL09.00613#VL09.00614#Hng dn xy dng cu ng giao thng nng thn v min ni#Vi?t#624.2#^214#^aH.#^aGiao thng vn ti#2009#^a402tr.^b27cm# TTS ghi: B Giao thng Vn ti#240906#Ti bn, c sa cha, b sung#Hng dn x y dng ng giao thng nng thn v min ni, kt cu mt ng, xy dng mt ng b tng xi mng, t gia c xi mng, vi, cng tc m bo giao thng; hn g dn xy dng cu cng trn ng giao thng bng nhiu loi nguyn liu v cc phng php thi cng#Cu ng b#Xy dng#Nng thn#Min ni#KVn## 00743000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100070 00440020016000510070007000670140008000740190005000820820009000878080005000960080 00500101009004800106010000500154011001500159013000700174021024300181020001800424 020000900442020000900451039000500460#VV09.05121#VV09.05120#VV09.05123#VV09.05122 #L Tc#An Nam ch lc#L Tc#120000#Vi?t#959.7024#^214#^aH.#^aLao ng^bTrung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2009#^a553tr.^b24cm#240907#Gii thiu s lc n c Nam t thi k Giao Ch cho n i nh Trn (sau cuc chin tranh vi nh Ngu yn). Chp li cc bi chiu, cc chuyn i s ca nh Nguyn sang nh Trn; nh ng cuc chin tranh gia nh Trn chin thng qun Nguyn...#Lch s trung i#N h Trn#Vit Nam#KVn## 00599000000000289000450002600110000002600110001100200460002200700590006800500100 01270050013001370050013001500050010001630050013001730140007001860190005001930820 01200198808000500210008000500215009002700220010000500247011001500252013000700267 020001700274020000900291020000400300039000500304#VV09.05124#VV09.05125#Th ng lut Vit Nam - hnh trnh t nc#Hng Thu, Trn Vn Kh, Tng Kim Ty... ; Hng Thu ch.b.#Hng Thu#Trn Vn Kh#Tng Kim Ty#nh Lch#Tr Kim Long#90000 #Vi?t#895.9221408#^214#^aH.#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a471tr.^b21cm#2409 08#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00655000000000289000450002600110000002600110001101400080002201900050003008200120 00358080005000470020038000520070041000900220004001310050030001350080018001650090 02700183010000500210011001500215015005900230013000700289020001800296020001600314 020001700330020000900347020000400356039000500360#VV09.05126#VV09.05127#300000#V i?t#895.9221008#^214#Nhng bi th Vit Nam hay l xa nay#Long Bin Trng Quan g Nguyn s.t., b.s.#T.2#Long Bin Trng Quang Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ng h Tp. H Ch Minh#2009#^a985tr.^b21cm#Tn tht son ga: Trng Quang Nguyn; B t hiu Long Bin#240909#Vn hc trung i#Vn hc cn i#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 01107000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200670003300300450 01000290032001450070046001770050015002230050013002380050014002510050016002650050 01300281014000800294019000500302082001100307808000500318008000500323009001100328 01000050033901100150034401500730035901300070043202102850043902000100072402000090 0734020000900743039000500752#VV09.05129#VV09.05130#VV09.05128#Nghin cu t tn g Nho gia Vit Nam: T hng tip cn lin ngnh#Studies from an interdisciplina ry persective#Confucian thoughts tin Viet Nam#Nguyn Th Anh, Phan Vn Cc, on L Giang..#Nguyn Th Anh#Phan Vn Cc#on L Giang#Phng Minh Hiu#T Ngc Li n#150000#Vi?t#299.509597#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a858tr.^b24cm#TTS ghi: Vi n Nghin cu Hn Nm Vit Nam. Vin Harvard-Yenching Hoa K#240910#Gm nhng b i vit, bi nghin cu ca nhiu tc gi v tin trnh lch s ca Nho gio Vi t Nam, qu trnh lu hnh v tip nhn kinh in Nho gia Vit Nam; nghin cu Nho gio Vit Nam t hng tip cn lin ngnh; nhng nh hng ca Nho gio vi gio dc, x hi, vn ho...#o Khng#T tng#Vit Nam#KVn## 00720000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200220 00440070011000660140007000770190005000840820004000898080005000930080005000980090 01100103010000500114011001500119013000700134021022600141020000600367020001100373 020000900384020001100393020002100404039000500425#VV09.05131#VV09.05133#VV09.0513 2#L Cao i#Ngoi khoa thi chin#L Cao i#90000#Vi?t#617#^214#^aH.#^aTh gi i#2009#^a477tr.^b21cm#240911#Tp hp nhng bi nghin cu, kinh nghim iu tr vt thng, bnh ngoi khoa, phu thut lng ngc, phi... cho thng binh ch in trng Ty Nguyn, chin trng K trong khng chin chng M ca gio s, b c s L Cao i#Y hc#Ngoi khoa#iu tr#Phu thut#Khng chin chng M#KVn## 00872000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200440003300300510 00770070018001280140007001460190005001530820006001588080005001640080005001690090 01100174010000500185011001500190001001800205004004000223013000700263021023600270 020000900506020000500515020000900520020001000529039000500539020001400544#VV09.05 135#VV09.05134#VV09.05136#Bi nh - ngn nm tm linh v huyn thoi#Kho cu v phong thu - tm linh v huyn thoi..#Trng nh Tng#40000#Vi?t#294.3#^21 4#^aH.#^aTh gii#2009#^a174tr.^b21cm#Trng nh Tng#Ti bn ln th 1, c b sung, sa cha#240912#Gii thiu thin nhin v cnh quan a danh Bi nh cn g nhng kho cu v phong thu, tm linh v huyn thoi Bi nh Sn - cc vng ph cn v kin trc cha - tng Pht - Thn - Mu cha Bi nh c v cha Bi nh mi xy dng#o Pht#Cha#Th cng#Ninh Bnh#KVn#Cha Bi nh## 00718000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200700003301900050 01030820009001088080005001170080005001220090011001270100005001380110014001430130 00700157021019100164020000800355020000800363020002000371020001600391020001400407 020001000421020000400431039000500435#VV09.05137#VV09.05138#VV09.05139#Trng An B i nh: Khu du lch Sinh thi - Tm linh ln nht Vit Nam#Vi?t#915.9739#^214#^ aH.#^aTh gii#2009#^a48tr.^b21cm#240913#Gii thiu v tr a l, lch s hnh thnh v v p ca khu du lch sinh thi - tm linh Trng An Bi nh gm h th ng cha Bi nh, n th vua inh, cc hang ng, rng nguyn sinh...#a ch# Du lch#Danh lam thng cnh#Di tch lch s#Cha Bi nh#Ninh Bnh#n#KVn## 00661000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200190 00480290017000670070015000840140007000990190005001060820009001118080005001200080 00500125009001100130010000500141011001700146012003500163013000700198021011900205 020000800324020000900332020000400341020000900345039000500354#VV09.05140#VV09.051 41#VV09.05142#Trn nh Long#Triu i Nh Trn#The Tran dynasty#Trn nh Long# 45000#Vi?t#959.7024#^214#^aH.#^aTh gii#2008#^a59tr.^b21x21cm#Tales of Vietnam - Truyn Vit Nam#240914#Gii thiu cuc i v s nghip lch s ca 13 v vua triu i nh Trn, t vua Trn Thi Tng n vua Trn Thiu #Lch s#Nh Tr n#Vua#Vit Nam#KVn## 00647000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200170 00480290015000650070015000800140007000950190005001020820009001078080005001160080 00500121009001100126010000500137011001700142012003500159013000700194021011100201 020000800312020000700320020000400327020000900331039000500340#VV09.05143#VV09.051 44#VV09.05145#Trn nh Long#Triu i Nh L#The Le dynasty#Trn nh Long#4500 0#Vi?t#959.7026#^214#^aH.#^aTh gii#2008#^a59tr.^b21x21cm#Tales of Vietnam - T ruyn Vit Nam#240915#Gii thiu s lc v cuc i v s nghip ca 13 v vua nh L, t L Thi T (L Li) n vua L Cung Hong#Lch s#Nh L#Vua#Vit Nam #KVn## 00748000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200190 00480290028000670070015000950140007001100190005001170820008001228080005001300080 00500135009001100140010000500151011001700156012003500173013000700208021017200215 020000800387020001200395020000900407020000400416020000900420039000500429#VV09.05 146#VV09.05147#VV09.05148#Trn nh Long#Anh hng thi lon#The heroes in the ci vil war#Trn nh Long#45000#Vi?t#959.702#^214#^aH.#^aTh gii#2008#^a59tr.^b21 x21cm#Tales of Vietnam - Truyn Vit Nam#240916#Nhng cu chuyn lch s v Ng Quyn ln ngi, chin thng qun Nam Hn, inh B Lnh chin thng 12 s qun v s ln ngi ca L Hon, L Long nh kt thc nh Tin L#Lch s#Nh Tin L# Nh inh#Vua#Vit Nam#KVn## 00526000000000265000450002600110000002600110001100100090002200200180003100700090 00490140007000580190005000650820006000708080005000760080005000810090011000860100 00500097011001500102013000700117021010000124020000700224020000800231020000700239 020000900246039000500255#VV09.05149#VV09.05150#Thu Chi#Cng nhau vo bp#Thu C hi#38000#Vi?t#641.8#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a259tr.^b21cm#240917#Gii thiu cc nguyn liu v cch ch bin mt s mn n thng thng t rau, c, tm, th t, c...#Nu n#Ni tr#Mn n#Ch bin#KVn## 00533000000000265000450002600110000002600110001100200160002200700340003800500180 00720140007000900190005000970820011001028080005001130080005001180090011001230100 00500134011001500139015004800154013000700202020001700209020001600226020000900242 020001100251039000500262#VV09.05152#VV09.05151#Chic giy thm#Chuyn th th: B i Th Ngc ip#Bi Th Ngc ip#33000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aLao ng#2 009#^a223tr.^b21cm#Phng theo tc phm ca nh vn Nguyn ng Chi#240918#Vn h c dn gian#Truyn dn gian#Vit Nam#Truyn th#KVn## 00533000000000265000450002600110000002600110001100200160002200700340003800500180 00720140007000900190005000970820011001028080005001130080005001180090011001230100 00500134011001500139015004800154013000700202020001700209020001600226020000900242 020001100251039000500262#VV09.05153#VV09.05154#Nng Xun Hng#Chuyn th th: B i Th Ngc ip#Bi Th Ngc ip#33000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aLao ng#2 009#^a207tr.^b21cm#Phng theo tc phm ca nh vn Nguyn ng Chi#240919#Vn h c dn gian#Truyn dn gian#Vit Nam#Truyn th#KVn## 00539000000000265000450002600110000002600110001100200220002200700340004400500180 00780140007000960190005001030820011001088080005001190080005001240090011001290100 00500140011001500145015004800160013000700208020001700215020001100232020000900243 020001600252039000500268#VV09.05155#VV09.05156#Ngi th mc Nam Hoa#Chuyn th th: Bi Th Ngc ip#Bi Th Ngc ip#33000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a231tr.^b21cm#Phng theo tc phm ca nh vn Nguyn ng Chi#240920# Vn hc dn gian#Truyn th#Vit Nam#Truyn dn gian#KVn## 00534000000000265000450002600110000002600110001100200170002200700340003900500180 00730140007000910190005000980820011001038080005001140080005001190090011001240100 00500135011001500140015004800155013000700203020001700210020001100227020000900238 020001600247039000500263#VV09.05157#VV09.05158#T Thc gp Tin#Chuyn th th: Bi Th Ngc ip#Bi Th Ngc ip#33000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aLao ng# 2009#^a221tr.^b21cm#Phng theo tc phm ca nh vn Nguyn ng Chi#240921#Vn h c dn gian#Truyn th#Vit Nam#Truyn dn gian#KVn## 00535000000000265000450002600110000002600110001100200180002200700340004000500180 00740140007000920190005000990820011001048080005001150080005001200090011001250100 00500136011001500141015004800156013000700204020001700211020001100228020000900239 020001600248039000500264#VV09.05159#VV09.05160#Trinh ph 2 chng#Chuyn th th: Bi Th Ngc ip#Bi Th Ngc ip#33000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aLao ng #2009#^a235tr.^b21cm#Phng theo tc phm ca nh vn Nguyn ng Chi#240922#Vn hc dn gian#Truyn th#Vit Nam#Truyn dn gian#KVn## 00724000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200710 00450070019001160050008001350140007001430190005001500820009001558080005001640080 00500169009001100174010000500185011001500190013000700205021020800212020002100420 020001200441039000500453#VV09.05161#VV09.05162#VV09.05163#H Ch Minh#Tuyn chn mt s bi pht biu v ni chuyn ca Ch tch H Ch Minh#Anh c tuyn chn# Anh c#53000#Vi?t#335.4346#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a365tr.^b21cm#240923#Gi i thiu nhng bi ni chuyn v pht biu ca Ch tch H Ch Minh ti i hi t on quc ln th XVIII ng x hi Php, Hi ngh quc t nng dn, quc t cng sn, cng hi , ng cng sn Vit Nam...#T tng H Ch Minh#H Ch Minh#KV n## 00720000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200380 00430070044000810050014001250060013001390140007001520190005001590820006001648080 00500170008000500175009001100180010000500191011001500196013000700211019000500218 021015500223020001500378020001000393020001000403039000500413#VV09.05164#VV09.051 65#VV09.05166#Christine#Ta l ai? 12 bc hon thin bn thn#Christine, Terry C ahill ; Trn Vn Th dch#Cahill, Terry#Trn Vn Th#32000#Vi?t#158.1#^214#^aH. #^aLao ng#2009#^a213tr.^b20cm#240924#Dch#Phn tch tm l con ngi bit t n hn thc bn thn, kim sot s xc ng, sng c trch nhim vi bn thn, c n hn cch trong cuc sng vi cng vic#Tm l c nhn#Nhn cch#Cuc sng#KVn## 00688000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200180 00480070044000660060012001100060009001220140007001310190005001380820004001438080 00500147008000500152009001100157010000500168011001500173019000500188013000700193 021014500200020001500345020001000360020001100370039000500381#VV09.05167#VV09.051 68#VV09.05169#Carnegie, Dale#Sng i lc quan#Dale Carnegie ; Dch: Doanh Doanh , Kin Vn#Doanh Doanh#Kin Vn#24000#Vi?t#158#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a166t r.^b20cm#Dch#240925#Phn tch nhng trng thi tm l c nhn trc cuc sng t nh cm, trong giao tip v trong cng vic c c thnh cng, tinh thn lc quan#Tm l c nhn#Cuc sng#Thnh cng#KVn## 00964000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200500003300700520 00830050010001350050008001450050008001530050010001610050013001710140008001840190 00500192082000800197808000500205008000500210009001100215010000500226011001500231 01300070024602102760025302000110052902000110054002000200055102000200057102000080 0591020001000599039000500609#VV09.05170#VV09.05171#VV09.05172#Doanh nhn ng i - thp sng tr tu Vit Nam#Hong Hi, Ngc H, Vn Ln... ; V Xun Hot ch .b.#Hong Hi#Ngc H#Vn Ln#Ngc Hng#V Xun Hot#150000#Vi?t#338.092#^214#^ aH.#^aLao ng#2009#^a294tr.^b21cm#240926#Gii thiu tiu s, con ng kinh doa nh thnh cng, p gp vo cng cuc pht trin kinh t ca mt s doanh nhn i n hnh trong cc lnh vc cng nghip than on Vn Kim, doanh nhn tp on c ph Nguyn Vn An, anh hng lao ng L Vn Tam - cng ty ma ng Lam Sn#Ki nh doanh#Doanh nhn#B quyt thnh cng#in hnh tin tin#Tiu s#S nghip#KV n## 00964000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100150 00440020024000590070082000830050014001650060015001790050011001940140007002050190 00500212082000900217808000500226008000500231009004800236010000500284011001500289 01500650030401300070036901900050037602101510038102000080053202000070054002000070 0547020001000554020001100564020001000575039000500585#VV09.05174#VV09.05173#VV09. 05176#VV09.05175#Trn Cng Hin#Hi Dng phong vt ch#Trn Cng Hin, Trn Huy Phc ; Nguyn Th Lm dch, gii thiu ; Trn Ngha h..#Trn Huy Phc#Nguyn T h Lm#Trn Ngha#54000#Vi?t#915.9734#^214#^aH.#^aLao ng^bTrung tm Vn ho N gn ng ng Ty#2009#^a331tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vi n Nghin cu Hn Nm#240927#Dch#Nhng ghi chp v a l, nhn vt, phong tc, th sn, ti nguyn phong ph, nhn dn dng cm, lao ng cn c v hiu hc.. . ca vng t Hi Dng#a ch#a l#Dn c#Phong tc#Ti nguyn#Hi Dng#KV n## 00822000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200610 00490070016001100140007001260190005001330820006001388080005001440080005001490090 03400154010000500188011001500193013000700208021026100215020000800476020001700484 020001000501020000700511020000900518039000500527#VV09.05177#VV09.05178#VV09.0517 9#Nguyn Hu Thc#V cuc vn ng ton dn on kt xy dng i sng vn ho#N guyn Hu Thc#42000#Vi?t#306.4#^214#^aH.#^aT in Bch khoa^bVin Vn ho#200 9#^a233tr.^b21cm#240928#C s l lun v cuc vn ng phong tro ton dn on kt xy dng i sng vn ho; thc trng hot ng phong tro ton dn on kt xy dng i sng vn ho; trnh by phong tro ton dn on kt xy dng i sng vn ho trong bi cnh hi nhp quc t#Vn ho#i sng vn ho#Sinh hot# ng x#on kt#KVn## 00680000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200180003300300530 00510070055001040050021001590050015001800050015001950050003002100050017002130140 00700230019000500237082001200242808000500254008001800259009002300277010000500300 011001500305013000700320020001700327020000900344020000800353039000500361#VV09.05 180#VV09.05181#VV09.05182#Ni nh con ngi#Tuyn tp tn vn Bo Si Gn tip t h nm 2007-2008#Nguyn Th Nh Khanh, Ung Thi Biu, Nguyn Ngc T..#Nguyn T h Nh Khanh#Ung Thi Biu#Nguyn Ngc T##Nguyn Trng Tn#39000#Vi?t#895.9 228408#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a223tr.^b20cm#240929# Vn hc hin i#Vit Nam#Tn vn#KVn## 00581000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200140 00410070008000550140007000630190005000700820006000758080005000810080018000860090 02300104010000500127011001500132013000700147021013200154020000800286020000800294 020000800302039000500310#VV09.05183#VV09.05184#VV09.05185#Ng Yn#Ngi n rong# Ng Yn#63000#Vi?t#394.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a3 83tr.^b20cm#240930#Nhng bi vit v nim m thc, vn ho m thc, cch thn g thc cc mn n ngon ca Vit Nam ni chung v ca Si Gn ni ring#Vn ho# m thc#n ung#KVn## 00612000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200330003400700220 00670050009000890140007000980190005001050820006001108080005001160080018001210090 02300139010000500162011001400167013000700181021013000188020000700318020000700325 020000900332039000500341#VV09.05186#VV09.05187#Qunh Hng#Mn n b dng cho v chng tr#Qunh Hng, Kin Vn#Kin Vn#33000#Vi?t#641.5#^214#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a62tr.^b21cm#240931#Gii thiu nguyn liu v c ch ch bin cc mn n b dng t tm, g, tht ch, chim b cu hm, ln... tng cng sc kho#Mn n#Nu n#Ch bin#KVn## 00588000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200160003400700120 00500140007000620190005000690820006000748080005000800080018000850090023001030100 00500126011001400131013000700145021013400152020000700286020000700293020000800300 020000900308039000500317#VV09.05189#VV09.05188#Qunh Hng#Mn ngon t bo#Qunh Hng#33000#Vi?t#641.8#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a62 tr.^b21cm#240932#Hng dn chn nguyn liu v cch ch bin cc mn n t cht bo nh: tm chin vi nc xt cam, bp non xo nm, b xo nm...#Nu n#M n n#Ni tr#Ch bin#KVn## 00522000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200110 00420070029000530060013000820140008000950190005001030820006001088080005001140080 01800119009002300137010000500160011001500165013000700180019001600187020001500203 020001100218020001000229039000500239#VV09.05190#VV09.05191#VV09.05192#Vin Mai#T bt ng#Vin Mai ; Cao T Thanh dch#Cao T Thanh#115000#Vi?t#895.1#^214#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a539tr.^b24cm#240933#Dch Trung Quc# Vn hc c i#Trung Quc#Truyn k#KVn## 00480000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100070003300200090 00400030016000490070007000650140007000720190005000790820010000848080005000940080 01800099009002700117010000500144011001500149013000700164020001700171020000900188 020001200197039000500209#VV09.05193#VV09.05194#VV09.05195#L Lan#Hi xun#Tp tr uyn ngn#L Lan#42000#Vi?t#895.92234#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a235tr.^b21cm#240934#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn## 00497000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200100 00480030016000580070015000740140007000890190005000960820010001018080005001110080 01800116009002700134010000500161011001500166013000700181020001700188020000900205 020001200214039000500226#VV09.05197#VV09.05196#VV09.05198#Phan Hn Nhin#Cnh tr i#Tp truyn ngn#Phan Hn Nhin#45000#Vi?t#895.92234#^214#^aTp. H Ch Minh#^ aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a235tr.^b21cm#240935#Vn hc hin i#Vit Nam#T ruyn ngn#KVn## 00495000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200160 00460030012000620070013000740140007000870190005000940820010000998080005001090080 01800114009002700132010000500159011001500164013000700179020001700186020000900203 020001200212039000500224#VV09.05199#VV09.05200#VV09.05201#Phm Cng t#Chuyn t u sut#Tiu thuyt#Phm Cng t#45000#Vi?t#895.92234#^214#^aTp. H Ch Minh#^aV n ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a267tr.^b21cm#240936#Vn hc hin i#Vit Nam#Ti u thuyt#KVn## 00508000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200170 00460030024000630070013000870140007001000190005001070820010001128080005001220080 01800127009002700145010000500172011001500177013000700192020001700199020000900216 020001200225039000500237#VV09.05202#VV09.05203#VV09.05204#L Xun Tin#Ngi i tm hn#Tp truyn ngn lch s#L Xun Tin#35000#Vi?t#895.92234#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a266tr.^b21cm#240937#Vn hc hin i #Vit Nam#Truyn ngn#KVn## 00817000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200120 00420030034000540070009000880190005000970820009001028080005001110080018001160090 02700134010000500161011001500166013000700181020000800188020001100196039000500207 021028400212020000500496020001100501020001500512#VV09.05206#VV09.05207#VV09.0520 5#L B K#Sng lng#i nt v lng Thanh Thu Thng#L B K#Vi?t#915.9749# ^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a190tr.^b21cm#240938#a ch#Thu Dng#KVn#Gii thiu lch s hnh thnh lng Thanh Thu Thng, x Th u Dng, huyn Hng Thu, tnh Tha Thin Hu; ngun gc dn c, a danh, pho ng cnh, ni sng, cng trnh vn ho, cng trnh cng cng, sinh hot vn ho, vn ngh, hi h nh m, kinh t... ca lng Thanh Thu Thng#Lng#Hng Thu #Tha Thin-Hu## 00574000000000289000450002600110000002600110001100200190002200700430004101400070 00840190005000910820012000968080005001080080018001130090027001310100005001580110 01500163005000900178005001600187005001400203005001100217005001400228013000700242 020001700249020000900266020000400275039000500279#VV09.05208#VV09.05209#Vn th xng ho#Gic Ho, Nguyn c Khi, ng Th Hng..#95000#Vi?t#895.9221008#^21 4#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a362tr.^b21cm#Gic Ho#Nguy n c Khi#ng Th Hng#L Tn Ti#Phm Minh c#240939#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00624000000000313000450002600110000002600110001100200180002200300040004000700350 00440140007000790190005000860820012000918080005001030080018001080090027001260100 00500153011001500158005001200173005001000185005000900195005001000204005000900214 015004500223013000700268020001700275020000900292020000400301039000500305#VV09.05 210#VV09.05211#Men ru hng o#Th#Bnh Nguyn, Anh Phong, Bch Bu..#95000#V i?t#895.9221008#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a291tr.^ b21cm#Bnh Nguyn#Anh Phong#Bch Bu#Bch Ngc#D Hng#Cu lc b th t Qung ti Tp. H Ch Minh#240940#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00491000000000265000450002600110000002600110001100200090002200300120003100700090 00430140007000520190005000590820010000648080005000740080018000790090027000970100 00500124011001500129015003000144001000900174013000700183020001700190020000900207 020000400216039000500220#VV09.05212#VV09.05213#Ci nhn#Th th ho#ng Hc#480 00#Vi?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a119t r.^b21cm#Tn tht tc gi: V ng Hc#ng Hc#240941#Vn hc hin i#Vit Nam #Th#KVn## 00755000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440080018000490090027000670100005000940110014000990010006001130020 04200119003002000161007001100181004001800192013000700210021019000217020001700407 020001700424020001000441020000900451039000500460#VV09.05214#VV09.05215#20000#Vi ?t#398.09597#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a30tr.^b20c m#Y Chu#Th cng t tin trong phong tc Vit Nam#C cc bi khn mu#Y Chu b.s. #Ti bn ln th 1#240942#Gii thiu mt s tc th cng t tin trong mi gia nh: t th, bt nhang, chn n, bnh hoa, nh, bi v, chun b cng... km theo cc bi khn trong cc dp gi, tt, ngy tun...#Vn ho dn gian#Th cn g t tin#Phong tc#Vit Nam#KVn## 00813000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200120 00348080005000460080018000510090027000690100005000960110015001010050017001160150 06300133002001600196007004400212005001200256005001100268005001200279005001300291 013000700304021014900311020001700460020000900477020000800486039000500494#VV09.05 216#VV09.05217#50000#Vi?t#895.9228408#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a189tr.^b20cm#Nguyn Mng Hng#Hi ng hng Qung Tr ti Tp. H Ch Minh. Xun K Su 2009#Nhp Hin Lng#Nguyn Mng Hng, Nguyn Hon, L c Dc..#Nguyn Hon#L c Dc#H Ngc Ph#V Vn Luyn#240943#Gm nhng bi vi t, cu chuyn, th, bi ht ca nhiu tc gi v v p thin nhin, tnh yu q u hng, tinh thn chin u ca mnh t Qung Tr#Vn hc hin i#Vit Nam#T p vn#KVn## 00469000000000241000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320080018000370090027000550100005000820110014000870050017001010020007001180070 02700125013000700152012002300159020001800182020000900200020001300209039000500222 #VV09.05218#10000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Mi nh#2009#^a48tr.^b25cm#Vit Khang Manga#Manzin#Vit Khang Manga thc hin#240944# Chuyn truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn## 00496000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820010000458080005000550080018000600090027000780100005001050110015001100010 01500125002001300140003001200153007001500165013000700180020001700187020000900204 020001200213039000500225#VV09.05220#VV09.05221#VV09.05219#37000#Vi?t#895.92234# ^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a207tr.^b21cm#Nga Thu Ng uyn#Kyoto m m#Tiu thuyt#Nga Thu Nguyn#240945#Vn hc hin i#Vit Nam#Ti u thuyt#KVn## 00817000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200160 00500290021000660070040000870060016001270140008001430190005001510820006001568080 00500162008001800167009002700185010000500212011001500217013000700232021016200239 02000170040102000070041802000050042502000100043002000100044002000150045002000090 0465039000500474#VV09.05222#VV09.05223#VV09.05224#Nguyn Hu Thng#Nh vn x H u#Garden houses in Hue#Nguyn Hu Thng ; Nguyn T Trit dch#Nguyn T Trit# 110000#Vi?t#392.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a227t r.^b24cm#240946#Gii thiu cnh sc, kin trc nh vn c x Hu gn lin vi nt vn ho cuc sng min qu thanh bnh hi ho gia con ngi vi thin nhi n ca vn ho Hu#Vn ho dn gian#Nh c#Vn#Cnh quan#Kin trc#Tha Thin-Hu #Nh vn#KVn## 00806000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200390003301900050 00720820008000778080005000850080005000900090010000950100005001050110015001100150 06800125013000700193021025200200020001000452020001800462020000800480020000800488 020000900496020001800505039000500523#VV09.05225#VV09.05226#VV09.05227#Php lut v ng k giao dch bo m#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aT php#2009#^a303tr.^b24c m#TTS ghi: B T php. Cc ng k giao dch, ti sn ti Tp. H Ni#240947#Tn g quan php lut v ng k giao dch bo m; trnh t, th tc ng k giao d ch bo m; hng dn k nng k khai n yu cu ng k; hi - p v ng k giao dch bo m; cc vn bn qui phm php lut hin hnh v ng k giao dch bo m#Php lut#Giao dch bo m#Ti sn#ng k#Vit Nam#Vn bn php lut# KVn## 00829000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200230 00470030070000700070020001400140007001600190005001670820007001728080005001790080 00500184009001800189010000500207011001500212013000700227021022600234020001100460 020000800471020000700479020000800486020000900494020000700503039000500510#VV09.05 228#VV09.05230#VV09.05229#Bi Th Cng#Khoa hc x hi Nam B#ng gp ca tp ch KHXH trong nhng vn lch s, x hi, kinh t#Bi Th Cng ch.b.#48000# Vi?t#959.77#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a399tr.^b21cm#240948#Gm nhng bi nghin cu khoa hc x hi Nam B v thc trng hiu bit lch s ca vng t Nam B, v con ngi trong lch s, con ngi lm nn lch s, cng ng v x hi, kinh t v nhng thch thc mi, c hi mi...#X hi hc#Lch s#X hi#K inh t#Vit Nam#Nam B#KVn## 00714000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200110 00480070047000590190005001060820007001118080005001180080005001230090018001280100 00500146011001500151005001500166005001700181005001300198013000700211021019300218 020000900411020001100420039000500431#VV09.05231#VV09.05233#VV09.05232#Nguyn Vn Li#Ting Mng#Nguyn Vn Li, Nguyn Hu Honh, T Vn Thng#Vi?t#495.93#^214# ^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a401tr.^b21cm#Nguyn Vn Li#Nguyn Hu Honh#T V n Thng#240949#Gii thiu khi qut v ngi Mng v ting Mng, v tr ting M ng trong cc ngn ng Mon - Khmer; cu trc m v, thanh iu, vn ca ting Mn g; cu to t ting Mng, c php ting Mng...#Ngn ng#Ting Mng#KVn## 00782000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100140 00440020046000580070032001040140007001360190005001430820004001488080005001520080 00500157009001800162010000500180011001500185006001100200015007800211013000700289 02100850029602000090038102000120039002000110040202000080041302000110042102000070 0432039000500439#VV09.05234#VV09.05237#VV09.05235#VV09.05236#Thi Vn Chi#Nghi n cu ch vit c trn bia k ng Dng#Thi Vn Chi ; Thin Minh dch#55000# Vi?t#491#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a355tr.^b21cm#Thin Minh#TTS ghi: Vi n Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Pht trin bn vng vng Nam B#240950#Gii th iu nhng bn khc, nhng mu ch c trn bia k Lo, Vit Nam, Campuchia#Ng n ng#Ch vit c#Ting Phn#Vn bia#ng Dng#Bia k#KVn## 00634000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200230 00440070042000670140007001090190005001160820011001218080005001320080005001370090 01800142010000500160011001500165015003400180001001500214012003700229013000700266 020001700273020001200290020000900302020001600311039000500327#VV09.05239#VV09.052 38#VV09.05241#VV09.05240#Truyn c tch thn k#B.s.: Nguyn Th Hu (ch.b.), Tr n Th An#45000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a319tr.^b22cm #TTS ghi: Vin Nghin cu Vn ho#Nguyn Th Hu#Tinh hoa vn hc dn gian ng i Vit#240951#Vn hc dn gian#Truyn ci#Vit Nam#Truyn dn gian#KVn## 00694000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000510820011000568080005000670020012000720070044000840220004001280050 01400132008000500146009001800151010000500169011001500174001001500189012003700204 01500340024101300070027500500150028202000170029702000120031402000090032602000160 0335039000500351#VV09.05242#VV09.05245#VV09.05244#VV09.05243#40000#Vi?t#398.209 597#^214#Truyn ci#B.s.: Nguyn Ch Bn (ch.b.), Phm Lan Oanh#Q.2#Phm Lan Oa nh#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a286tr.^b22cm#Nguyn Ch Bn#Tinh hoa vn hc d n gian ngi Vit#TTS ghi: Vin Nghin cu vn ho#240952#Nguyn Ch Bn#Vn h c dn gian#Truyn ci#Vit Nam#Truyn dn gian#KVn## 00694000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000510820011000568080005000670020012000720070044000840220004001280050 01400132008000500146009001800151010000500169011001500174001001500189012003700204 01500340024101300070027500500150028202000170029702000120031402000090032602000160 0335039000500351#VV09.05247#VV09.05246#VV09.05249#VV09.05248#48000#Vi?t#398.209 597#^214#Truyn ci#B.s.: Nguyn Ch Bn (ch.b.), Phm Lan Oanh#Q.3#Phm Lan Oa nh#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a343tr.^b22cm#Nguyn Ch Bn#Tinh hoa vn hc d n gian ngi Vit#TTS ghi: Vin Nghin cu vn ho#240953#Nguyn Ch Bn#Vn h c dn gian#Truyn ci#Vit Nam#Truyn dn gian#KVn## 00697000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000510820012000568080005000680010015000730020013000880070044001010220 00400145005001400149008000500163009001800168010000500186011001500191012003700206 01500340024301300070027700500150028402000170029902000090031602000130032502000160 0338039000500354#VV09.05250#VV09.05253#VV09.05252#VV09.05251#41000#Vi?t#398.270 9597#^214#Nguyn Ch Bn#Truyn Trng#B.s.: Nguyn Ch Bn (ch.b.), Phm Lan Oan h#Q.2#Phm Lan Oanh#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a293tr.^b22cm#Tinh hoa vn hc dn gian ngi Vit#TTS ghi: Vin Nghin cu Vn ho#240954#Nguyn Ch Bn#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn trng#Truyn dn gian#KVn## 01045000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200800003300700860 01130050019001990050015002180050018002330050014002510050017002650140007002820190 00500289082000800294808000500302008000500307009001800312010000500330011001500335 01500540035001300070040402102100041102000080062102000100062902000080063902000090 0647020000900656020001200665039000600677#VV09.05254#VV09.05255#VV09.05256#Ty Ba n Nha - hai mi nm hi nhp Lin minh Chu u: Thnh tu v kinh nghim#Nguyn Quang Thun, Bi Nht Quang, Nguyn Xun Trung... ; Nguyn Quang Thun (ch.b.)# Nguyn Quang Thun#Bi Nht Quang#Nguyn Xun Trung#ng Minh c#Hong Xun Tru ng#50000#Vi?t#338.946#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a289tr.^b21cm#TTS ghi: Vin KHXH Vit Nam. Vin Nghin cu Chu u#240955#Ty Ban Nha v qu trnh hi nhp Lin minh Chu u. Nhng ni dung ci cch ch yu ca Ty Ban Nha trong q u trnh hi nhp vo Lin minh Chu u. Nhn xt nh gi v nhng gi chnh sch i vi Vit Nam#Kinh t#Chnh tr#Vn ho#Ci cch#Hi nhp#Ty Ban Nha#H ng## 00758000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200240003300300360 00570070017000930140007001100190005001170820009001228080005001310080005001360090 01800141010000500159011001500164001001700179013000700196021018500203020000900388 020000800397020000800405020001100413020000800424039000400432020000800436#VV09.05 257#VV09.05258#VV09.05259#T a phng Ngh Tnh#V mt kha cnh ngn ng - v n ho#Hong Trng Canh#65000#Vi?t#495.9227#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a4 71tr.^b21cm#Hong Trng Canh#240956#Mt s tin v l lun v phng php ngh in cu. c im lp t a phng Ngh Tnh. Nhng du n vn ho ca ngi Ng h Tnh qua tn gi v cch gi tn, xt trn mt s nhm t#Ngn ng#T vng#V n ho#Phng ng#H Tnh#Mai#Ngh An## 00632000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440010010000490020023000590070064000820220004001460050012001500050 02300162004001800185008000500203009001800208010000500226011001500231013000700246 005001000253020001600263020000900279020001300288020001100301039000600312#VV09.05 260#VV09.05261#18000#Vi?t#895.92211#^214#Nguyn Du#Truyn Kiu bng tranh#Nguy n Du ; V tranh: Trng Qun ; Li: Trn Kim L Thi Thun#T.1#Trng Qun#Trn Kim L Thi Thun#Ti bn ln th 2#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a200tr.^b21cm#2 40957#Nguyn Du#Vn hc cn i#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn Nm#Hng## 00632000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440010010000490020023000590070064000820220004001460050012001500050 02300162004001800185008000500203009001800208010000500226011001500231013000700246 005001000253020001600263020000900279020001300288020001100301039000600312#VV09.05 262#VV09.05263#24000#Vi?t#895.92211#^214#Nguyn Du#Truyn Kiu bng tranh#Nguy n Du ; V tranh: Trng Qun ; Li: Trn Kim L Thi Thun#T.2#Trng Qun#Trn Kim L Thi Thun#Ti bn ln th 2#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a431tr.^b21cm#2 40958#Nguyn Du#Vn hc cn i#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn Nm#Hng## 00624000000000289000450002600110000002600110001100100180002200200310004000700830 00710050009001540050016001630050023001790140007002020190005002090820010002148080 00500224008000500229009001800234010000500252011001500257013000700272020001600279 020000900295020001300304020001100317039000600328#VV09.05265#VV09.05264#Nguyn nh Chiu#Truyn Lc Vn Tin bng tranh#Nguyn nh Chiu ; Tranh: Long Sn, Th i Tun Hong ; Li: Trn Kim L Thi Thun#Long Sn#Thi Tun Hong#Trn Kim L Thi Thun#25000#Vi?t#895.92212#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a252tr.^b21cm #240959#Vn hc cn i#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn th#Hng## 00591000000000289000450002600110000002600110001100100120002200200190003400700630 00530050012001160050023001280140007001510190005001580820012001638080005001750080 00500180009001800185010000500203011001400208013000700222020001700229020000900246 020001300255020001600268020001100284039000600295#VV09.05266#VV09.05267#V Danh T h#Lc sc tranh cng#V Danh Th ; Tranh: Trng Qun ; Li: Trn Kim L Thi T hun#Trng Qun#Trn Kim L Thi Thun#12000#Vi?t#398.2409597#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a96tr.^b21cm#240960#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Tru yn ng ngn#Truyn th#Hng## 00720000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200290 00490070045000780060009001230050007001320140007001390190005001460820006001518080 00500157008000500162009001800167010000500185011001500190013000700205021017000212 020000900382020000900391020000300400020000900403039000600412#VV09.05268#VV09.052 70#VV09.05269#Napthali, Sarah#Minh trit dnh cho ngi m#Sarah Napthali ; L T uyn dch ; L Gia h..#L Tuyn#L Gia#29000#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aVn ho d n tc#2009#^a171tr.^b21cm#240961#Vn dng cc bi ging Pht gio trong cuc sn g thc ti vi con ci, gia nh, gip nng cao tm nhn c dng kh vt qua mi th thch trong i sng hng ngy#o Pht#Tn gio#M#Gio dc#Hng## 00676000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200410003301900050 00740820010000798080005000890080005000940090021000990100005001200110015001250150 04700140013000700187021011100194020001000305020001600315020001400331020000900345 020002000354020001800374039000600392#VV09.05272#VV09.05271#VV09.05273#Vn bn ph p lut v giao thng tip cn#Vi?t#343.59709#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#200 9#^a316tr.^b21cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti. V Mi trng#240962#Gii thi u cc vn bn v giao thng tip cn trong lnh vc ng b, ng st, ng h ng khng, ng thu#Php lut#Lut giao thng#Ngi tn tt#Vit Nam#Giao thn g tip cn#Vn bn php lut#Hng## 00666000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200230003500700130 00580140007000710190005000780820008000838080005000910080005000960090021001010100 00500122011001500127013000700142021019100149020000800340020001700348020001800365 020001100383039000600394#VV09.05274#VV09.05275#Trn c Inh#K thut v tuyn i n#Trn c Inh#50000#Vi?t#621.384#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a246tr. ^b24cm#240963#Trnh by khi nim chung v dao ng v sng in t, anten v ng truyn nng lng siu cao, i cng v truyn tin vin thng. Phn in t tng t. Mch in t. H thng vin thng#in t#K thut in t#K thut v tuyn#Gio trnh#Hng## 00674000000000253000450002600110000002600110001100200240002201900050004608200060 00518080005000570080005000620090021000670100005000880110014000930150097001070130 00700204021013800211020001400349020002100363020001000384020000900394020001100403 039000600414#VV09.05276#VV09.05277#Bi ging in k thut#Vi?t#621.3#^214#^aH.# ^aGiao thng Vn ti#2009#^a68tr.^b24cm#TTS ghi: Tp on Cng nghip tu thu Vit Nam. Trng trung cp Ngh Cng nghip tu thu III#240964#Nhng khi nim c bn v mch in. Dng in xoay chiu hnh sin. Mch in ba pha. My in. Cc thit b ng ct v bo v mch in#in k thut#Mch in xoay chiu#Bi ging#My in#Gio trnh#Hng## 00666000000000241000450002600110000002600110001100200300002201900050005208200080 00578080005000650080005000700090021000750100005000960110014001010150097001150130 00700212021014700219020001000366020001000376020002100386020001100407039000600418 #VV09.05279#VV09.05278#Bi ging l thuyt mch in#Vi?t#621.319#^214#^aH.#^aGi ao thng Vn ti#2009#^a88tr.^b24cm#TTS ghi: Tp on Cng nghip tu thu Vit Nam. Trng trung cp Ngh Cng nghip tu thu III#240965#Khi nim c bn v mch in. Dng in xoay chiu hnh sin. Cc phng gii mch in tuyn tnh p hc tp. Mch in c h cm. Mch in ba pha#Bi ging#Mch in#Dng in xoa y chiu#Gio trnh#Hng## 00656000000000253000450002600110000002600110001100200240002201900050004608200070 00518080005000580080005000630090021000680100005000890110014000940150097001080130 00700205021012100212020000900333020001000342020002400352020000900376020001100385 039000600396#VV09.05280#VV09.05281#Bi ging l thuyt tu#Vi?t#623.82#^214#^aH. #^aGiao thng Vn ti#2009#^a78tr.^b24cm#TTS ghi: Tp on Cng nghip tu thu Vit Nam. Trng trung cp Ngh Cng nghip tu thu III#240966#Xc nh cc c tnh k thut kinh t c bn ca tu. Tnh ni ca tu. Tnh n nh tu thu. Tnh chng chm. H thu#Tu bin#Bi ging#Trung hc chuyn nghip#Tu thu#Gi o trnh#Hng## 00642000000000241000450002600110000002600110001100200130002201900050003508200070 00408080005000470080005000520090021000570100005000780110014000830150097000970130 00700194021015500201020000900356020000900365020000900374020001100383039000600394 #VV09.05282#VV09.05283#Thit b tu#Vi?t#623.82#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2 009#^a99tr.^b24cm#TTS ghi: Tp on Cng nghip tu thu Vit Nam. Trng trung cp Ngh Cng nghip tu thu III#240967#Cc vn chung, cc khi nim v thi t b li, thit b neo, thit b chng buc, thit b cu sinh, thit b xp ch , np khoang hng, thit b lai dt#Tu bin#Thit b#Tu thu#Gio trnh#Hng ## 00800000000000241000450002600110000002600110001100200210002200300240004301900050 00670820004000728080005000760080005000810090021000860100005001070110014001120150 09700126013000700223021027700230020001000507020002400517020001100541039000600552 #VV09.05284#VV09.05285#Gio trnh chnh tr#Dng cho trung cp ngh#Vi?t#320#^21 4#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a90tr.^b24cm#TTS ghi: Tp on Cng nghip t u thu Vit Nam. Trng trung cp Ngh Cng nghip tu thu III#240968#i tng , chc nng, nhim v mn hc chnh tr. Khi qut v s hnh thnh v pht tri n ca ch ngha Mc - Lnin. CNXH v qu ln CNXH Vit Nam. T tng v tm gng o c H Ch Minh. ng li pht trin kinh t ca ng, giai cp cng nhn v cng on Vit Nam#Chnh tr#Trung hc chuyn nghip#Gio trnh#Hng## 00622000000000265000450002600110000002600110001101900050002208200080002780800050 00350020046000400030020000860220004001060080005001100090023001150100005001380110 01500143013000700158021013000165020001100295020000800306020000800314020000800322 039000600330020002000336#VL09.00615#VL09.00616#Vi?t#378.597#^214#i ng ging v in v cc cng trnh khoa hc#Giai on 1994-2009#T.1#^aH.#^aKhoa hc v K thu t#2009#^a575tr.^b30cm#240969#Gii thiu tiu s v cc cng trnh khoa hc ca i ng ging vin c trnh tin s i hc Thi Nguyn t nm 1994 - 2009# Ging vin#Tiu s#Tin s#i hc#Hng#i hc Thi Nguyn## 00579000000000241000450002600110000001900050001108200080001680800050002400200460 00290030020000750220004000950080005000990090023001040100005001270110015001320130 00700147021013000154020001100284020000800295020000800303039000600311020002000317 #VL09.00617#Vi?t#378.597#^214#i ng ging vin v cc cng trnh khoa hc#Giai on 1994-2009#T.2#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a570tr.^b30cm#240970#Gii thiu tiu s v cc cng trnh khoa hc ca i ng ging vin c trnh thc s i hc Thi Nguyn t nm 1994 - 2009#Ging vin#Tiu s#Thc s#Hng# i hc Thi Nguyn## 00570000000000253000450002600110000001900050001108200080001680800050002400200460 00290030020000750220004000950080005000990090023001040100005001270110015001320130 00700147021010000154020001100254020000800265020000800273020000900281039000600290 020002000296#VL09.00618#Vi?t#378.597#^214#i ng ging vin v cc cng trnh k hoa hc#Giai on 1994-2009#T.3#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a235tr.^b30cm# 240971#Gii thiu i ng ging vin c trnh k s, c nhn ti i hc Thi Nguyn t nm 1994 - 2009#Ging vin#i hc#Tiu s#Vit Nam#Hng#i hc Th i Nguyn## 00890000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300201070 00440070031001510050010001820140008001920190005002000820010002058080005002150080 00500220009001800225010000500243011001500248013000700263021020400270020001600474 02000110049002000140050102000080051502000080052302000090053102000180054003900060 0558#VL09.00619#VL09.00622#VL09.00621#VL09.00620#Ch chnh sch mi v tr c p, ph cp, bo him tht nghip, bo him x hi v bo him y t nm 2009#i P hng s.t. v h thng ho#i Phng#275000#Vi?t#344.59702#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a527tr.^b27cm#240972#Gii thiu cc vn bn hng dn mi nht v iu chnh tin lng, tin cng, thu nhp thng, tr cp, ph cp nm 2009. Cc qui nh mi nht v ch , chnh sch bo him x hi t nguyn v bt buc#B o him x hi#Tin lng#Bo him y t#Tr cp#Ph cp#Vit Nam#Vn bn php lu t#Hng## 00793000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200760 00440070033001200050012001530140008001650190005001730820008001788080005001860080 00500191009001800196010000500214011001500219013000700234021020300241020001500444 020001100459020000900470020001800479039000600497#VL09.00623#VL09.00624#VL09.0062 5#VL09.00626#Cn b cng chc vi vn ci cch hnh chnh, chng tham nhng, lng ph#Khi Nguyn s.t. v h thng ho#Khi Nguyn#295000#Vi?t#342.597#^214# ^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a575tr.^b27cm#240973#Gii thiu Lut Cn b cng ch c mi, tuyn dng, qun l, o to cn b, cng chc. Tiu chun nghip v, n ng ngch, thi nng ngch cn b cng chc. Ch chnh sch mi i vi cn b cng chc...#Lut cng chc#Chnh sch#Vit Nam#Vn bn php lut#Hng## 00669000000000265000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200780 00440140008001220190005001300820008001358080005001430110015001480080005001630090 01800168010000500186013000700191021014800198020001500346020000900361020000900370 020001800379039000600397#VL09.00627#VL09.00628#VL09.00630#VL09.00629#Tm hiu Lu t Cn b cng chc v nhng quy nh mi nht v cn b cng chc#295000#Vi?t# 342.597#^214#^a575tr.^b27cm#^aH.#^aLao ng X hi#2009#240974#Gii thiu ton v n Lut Cn b cng chc nm 2008, nhng qui nh mi nht v tiu chun, ngch, ph cp v ph cp u i cho cn b cng chc...#Lut cng chc#Qui nh#Vit Nam#Vn bn php lut#Hng## 01004000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200980003300300970 01310140008002280190005002360820010002418080005002510110015002560080005002710090 01800276010000500294015004600299013000700345021023300352020002000585020000900605 020001100614020001600625020000900641020001600650020001800666039000600684#VL09.00 632#VL09.00633#VL09.00631#Tng lng ti thiu nm 2009 v ch chnh sch mi v lao ng - tin lng - bo him x hi#Ban hnh theo Ngh nh 110/2008/N- CP v Ngh nh 111/2008/N-CP ngy 10-10-2008 ca Chnh ph#180000#Vi?t#344.59 701#^214#^a609tr.^b27cm#^aH.#^aLao ng X hi#2009#TTS ghi: B Lao ng - Th ng binh v X hi#240975#Trnh by b lut lao ng v ch , chnh sch i v i ngi lao ng. Ch , chnh sch mi v lao ng tin lng v ph cp lng trong cc c quan, n v. Cc vn bn hng dn thc hin lng hu, tr cp b o him x hi...#Chnh sch nh nc#Lao ng#Tin lng#Bo him x hi#Vit N am#Lng ti thiu#Vn bn php lut#Hng## 00645000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200100003300300560 00430140008000990190005001070820010001128080005001220080005001270090018001320100 00500150011001500155015002300170013000700193021012100200020001000321020001000331 020001000341020001000351039000600361#VL09.00634#VL09.00636#VL09.00635#Thu 2009# Biu thu sut thu xut nhp khu - nhp khu hng ho#250000#Vi?t#382.09597#^ 214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a706tr.^b27cm#TTS ghi: B Ti chnh#240976#Gi i thiu biu thu sut i vi hng ho xut - nhp khu, biu thu xut khu, b iu tng hp thu sut thu nhp khu#Thu quan#Nhp khu#Xut khu#Biu thu#H ng## 00881000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200200003300300430 00530070051000960140008001470190005001550820007001608080005001670080005001720090 01800177010000500195011001500200019000500215001001600220005001700236006001200253 013000700265021023100272020002100503020001800524020001900542039000600561#VL09.00 637#VL09.00639#VL09.00638#Tm hiu mi trng#Cm nang thit yu cho khoa hc m i trng#Eldon D. Enger, Bradley F. Smit ; Chng Ngc dch#150000#Vi?t#333.72# ^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a583tr.^b27cm#Dch#Enger, Eldon D.#Smit, Bradl ey F.#Chng Ngc#240977#Cc bi vit a ra ci nhn tng qut v ton b vn lin quan n mi trng trn ton cu hin nay. Cc nguyn l ca khoa hc m i trng v s p dng; nng lng; nh hng con ngi ln h sinh thi; nhi m v chnh sch#Mi trng sinh thi#Bo v mi trng# nhim mi trng#Hng# # 00921000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200290003300300420 00620070051001040140007001550190005001620820004001678080005001710080005001760090 01800181010000500199011001500204015006400219005001700283005001600300005001400316 00500160033000500150034601300070036102101270036802000240049502000170051902000180 0536020001100554039000600565#VL09.00640#VL09.00641#VL09.00642#Gio trnh gio d c th cht#Dng cho h cao ng ngh, trung cp ngh#Nguyn Trng Hi, Lng Kim Chung, V Diu Huyn..#36000#Vi?t#796#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a221tr .^b27cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh - X hi. Tng cc Dy ngh#Nguyn T rng Hi#Lng Kim Chung#V Diu Huyn#Phm Xun Thnh#Nguyn Vn Th#240978#C s l lun ca gio dc th cht trong cc trng dy ngh, in kinh, th dc, bi, cc mn bng; mt s chuyn b sung#Trung hc chuyn nghip#Th dc th thao#Gio dc th cht#Gio trnh#Hng## 00915000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200210003300300420 00540140007000960190005001030820008001088080005001160080005001210090018001260100 00500144011001500149015006400164013000700228021031000235020001000545020002400555 020002000579020000900599020001100608039000600619#VL09.00643#VL09.00644#VL09.0064 5#Gio trnh php lut#Dng cho h cao ng ngh, trung cp ngh#23000#Vi?t#349 .597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a115tr.^b27cm#TTS ghi: B Lao ng - Th ng binh - X hi. Tng cc Dy ngh#240979#Gm 9 bi tp v cc ch : mt s vn chung v nh nc v php lut. H thng php lut Vit Nam. Mt s ni d ung c bn ca lut dy ngh. Php lut lao ng. Lut nh nc. Php lut dn s v php lut hn nhn gia nh. Lut kinh t v php lut kinh doanh. Php lu t hnh s v php lut hnh chnh#Php lut#Trung hc chuyn nghip#Nh nc ph p quyn#Vit Nam#Gio trnh#Hng## 00884000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200260003300300420 00590070021001010140007001220190005001290820004001348080005001380080005001430090 01800148010000500166011001600171015006400187001001600251013000700267021017600274 02000080045002000200045802000090047802000140048702000150050102000130051602000110 0529039000600540#VL09.00646#VL09.00647#VL09.00648#Gio trnh tin hc c bn#Dng cho h cao ng ngh, trung cp ngh#Nguyn Gia Phc b.s.#25000#Vi?t#004#^214# ^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a1501tr.^b27cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh - X hi. Tng cc Dy ngh#Nguyn Gia Phc#240980#Trnh by kin thc chung v cng ngh thng tin v truyn thng. H iu hnh. Mng c bn v internet. H s on tho vn bn Microsoft Word. Bng tnh in t Microsoft Excel#Tin hc#Cng ngh thng tin#Internet#Phn mm Word#Phn mm Excel#H iu hnh#Gio trnh#H ng## 00798000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200320003300300410 00650070045001060140007001510190005001580820006001638080005001690080005001740090 01800179010000500197011001500202001002000217005001800237013000700255021020000262 020002000462020001100482020000900493039000600502#VV09.05286#VV09.05287#VV09.0528 8#Phng php ly lng khch hng#Hc cch cn bng cng vic v cuc sng#B.s.: Trn Th Thanh Lim, Trng Ngc Qunh#30000#Vi?t#658.8#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a187tr.^b21cm#Trn Th Thanh Lim#Trng Ngc Qunh#240981#Gii thi u cc phng php ly lng khch hng. 10 cch i ph trong lnh vc nghip v. B quyt cn bng cuc sng v cng vic: hc cch kt bn, rn luyn bn thn, lp k hoch, nm bt thi c#B quyt thnh cng#Khch hng#Tip th#Hng## 00689000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010017000560020038000730070039001110220004001500080 00500154009001800159010000500177011001500182013000700197005001700204021014000221 020001500361020000700376020001000383039000600393#VV09.05289#VV09.05290#VV09.0529 1#43000#Vi?t#153.6#^214#Nguyn Duy Chim#Mi tm l do khin ngi khc thch# B.s.: Nguyn Duy Chim, Phm Th Lng#T.1#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a274tr.^ b21cm#240982#Nguyn Duy Chim#Gii thiu nhng kinh nghim giao tip thnh cng, cc yu t bn ngoi n tng tt cho ln gp u tin, tm l cn thit trong giao tip#Tm l c nhn#ng x#Giao tip#Hng## 00672000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010017000560020038000730070039001110220004001500080 00500154009001800159010000500177011001500182013000700197005001700204021012300221 020001000344020001500354020000700369039000600376#VV09.05292#VV09.05294#VV09.0529 3#51500#Vi?t#153.6#^214#Nguyn Duy Chim#Mi tm l do khin ngi khc thch# B.s.: Nguyn Duy Chim, Phm Th Lng#T.2#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a329tr.^ b21cm#240983#Nguyn Duy Chim#Nhng kinh nghim v tm l ng x giao tip tt g ia ngi vi ngi trong x hi. B quyt thnh cng trong giao tip#Giao ti p#Tm l c nhn#ng x#Hng## 00662000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200250003300700170 00580140007000750190005000820820004000878080005000910080005000960090018001010100 00500119011001500124001001200139013000700151021018600158020001300344020001100357 020002200368039000600390#VV09.05295#VV09.05296#VV09.05297#Kho lun n d tri nh n#Trn Vn C b.s.#55000#Vi?t#401#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a376tr.^b2 1cm#Trn Vn C#240984#S lc v ngn ng hc tri nhn. Nhng vn ca ngn n g hc tri nhn. Nhng phm vi nghin cu ca ngn ng hc tri nhn. Phm tr ho th gii, cc phm tr v cc m hnh tri nhn#Ngn ng hc#Nghin cu#Ngn ng hc tri nhn#Hng## 00679000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200290003300700360 00620140007000980190005001050820006001108080005001160080005001210090018001260100 00500144011001500149001001500164013000700179021018100186020002000367020000900387 020001100396039000600407#VV09.05298#VV09.05299#VV09.05300#K nng nghip v khc h hng#B.s.: Nguyn c Ln, Phm Th Thoa#65000#Vi?t#658.8#^214#^aH.#^aLao n g X hi#2009#^a419tr.^b21cm#Nguyn c Ln#240985#Gii thiu nhng kinh nghim trong giao tip vi khch hng, k nng chun b trc khi giao dch, qun l t t mc tiu khch hng, k nng ng x i vi khch hng c hiu qu...#B quyt thnh cng#Tip th#Khch hng#Hng## 00657000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200340003300700190 00670140007000860190005000930820006000988080005001040080005001090090018001140100 00500132011001500137013000700152005001400159021017700173020001700350020001000367 020000800377039000600385#VV09.05302#VV09.05301#VV09.05303#t tn theo phng ph p khoa hc#Vit Vn Book b.s.#36000#Vi?t#392.1#^214#^aH.#^aLao ng X hi#200 9#^a251tr.^b21cm#240986#Vit Vn Book#Tm hiu ngha, lch s, phong tc t t n xa v nay, hng suy ngh t tn, k thut v phng php t tn. Nhng v n lin quan n h tn. D on h tn vi vn mnh#Vn ho dn gian#Phong t c#t tn#Hng## 00749000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200460003300700230 00790820004001028080005001060080005001110090018001160100005001340110015001390150 05600154001001700210019000500227013000700232021017700239020001400416020001400430 020001000444020001100454039000600465#VV09.05304#VV09.05305#VV09.05306#Bi ging l thuyt xc sut v thng k ton#Nguyn Thu Hng ch.b.#519#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a322tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Lao ng - X hi. B m n Ton#Nguyn Thu Hng#Vi?t#240987#Xc sut v cc php tnh v xc sut. Bin ngu nhin v qui lut phn phi xc sut. Bin ngu nhin 2 chiu. Thng k m t. c lng tham s. Kim nh gi thuyt thng k#Ton xc sut#Ton thng k #Bi ging#Gio trnh#Hng## 00908000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200190003300300420 00520070030000940140007001240820006001318080005001370080005001420090018001470100 00500165011001500170015006900185001001400254005001500268019000500283013000700288 02101970029502000120049202000200050402000210052402000200054502000110056503900060 0576#VV09.05307#VV09.05308#VV09.05309#Kinh t pht trin#Sch chuyn kho dng c ho cao hc Kinh t#Ng Thng Li, Phan Th Nhim#60000#338.9#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a331tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Mn Kin h t v Pht trin#Ng Thng Li#Phan Th Nhim#Vi?t#240988#L lun v pht tri n v pht trin bn vng nn kinh t. Vai tr ca cc yu t ngun nhn lc tron g tng trng kinh t. Quan h kinh t quc t vi pht trin kinh t cc nc ang pht trin#Kinh t hc#Tng trng kinh t#Nc ang pht trin#Pht trin bn vng#Gio trnh#Hng## 00807000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200570003300300590 00900140008001490820008001578080005001650080005001700090018001750100005001930110 01500198019000500213013000700218021021700225020001800442020001400460020002200474 020000900496020001800505039000600523#VV09.05310#VV09.05311#VV09.05312#Lut Doanh nghip v vn bn hng dn thi hnh nm 2009#Hng dn thc hin gim, gia hn np thu TNDN, thu GTGT#125000#346.597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a823 tr.^b21cm#Vi?t#240989#Gii thiu v Lut Doanh nghip 2009. Cc vn bn v lut thu thu nhp doanh nghip v vn bn hng dn thi hnh. Hng dn thi hnh lu t thu gi tr gia tng. H thng vn bn hng dn thi hnh lut doanh nghip#L ut doanh nghip#Thu thu nhp#Thu gi tr gia tng#Vit Nam#Vn bn php lut# Hng## 01028000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430020050000480030025000980070056001230220005001792210022001840050 01300206005001500219005001700234005001000251005001100261008000500272009002300277 01000050030001100150030501500300032001300070035002102330035702000100059002000190 0600020000900619020000900628020001100637039000600648#VV09.05313#VV09.05314#35000 #Vi?t#320.4597#^214#Ti liu bi dng v Qun l hnh chnh nh nc#Chng tr nh chuyn vin#Ch.b.: inh Vn Mu, Phm Hng Thi, Nguyn Hu Khin..#Ph.1#Nh nc v php lut#inh Vn Mu#Phm Hng Thi#Nguyn Hu Khin#Phm Bnh#V c n#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a235tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh ch nh#240990#Tng quan v h thng chnh tr. Nhng vn c bn v nh nc Cng ho XHCN Vit Nam. Php lut v php ch XHCN Vit Nam. Nhng ngnh lut ch yu ca h thng php lut Vit Nam. Quy ch lm vic ca c quan hnh chnh nh n c#Php lut#Qun l hnh chnh#Nh nc#Vit Nam#Gio trnh#Hng## 01104000000000385000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020050000430030025000930070054001180220005001722210041001770050 01300218005001200231005001800243005001300261005001600274008000500290009002300295 01000050031801100150032301500300033801300070036802102640037502000170063902000100 0656020002000666020000900686020001100695039000600706020000600712#VV09.05315#VV09 .05316#35000#Vi?t#353#^214#Ti liu bi dng v Qun l hnh chnh nh nc#Ch ng trnh chuyn vin#Ch.b.: inh Vn Mu, L S Thip, Nguyn Trnh Kim..#Ph. 3#Qun l nh nc i vi ngnh, lnh vc#inh Vn Mu#L S Thip#Nguyn Trnh Kim#Bi Tin Qu#Trang Th Tuyt#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a551tr.^b21 cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#240991#Gm cc bi ging qun l nh nc v ki nh t, ti chnh cng, th, nng nghip, nng thn, cc vn x hi v chn h sch x hi, lao ng, vic lm, tin lng, dn s v k hoch ho gia nh, vn ho, y t, khoa hc, tn gio, quc phng, an ninh, t php#Qun l nh nc #Php lut#Hnh chnh nh nc#Vit Nam#Gio trnh#Hng#Ngnh## 00624000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020028000430030020000710070046000910220004001370050012001410050 03000153005001600183005001400199005001600213008000500229009001400234010000500248 011001500253013000700268020000800275020000700283020001400290039000600304#VV09.05 317#VV09.05318#35000#Vi?t#807#^214#Hc tt ng vn nng cao 12#Trung hc ph th ng#T c Hin, Phm c Minh, Nguyn Minh Ho..#T.1#T c Hin#Phm c Minh Nguyn Minh Ho#Nguyn Minh Ho#Nguyn Kim Sa#Nguyn Vit Nga#^aH.#^aNxb. H Ni #2009#^a231tr.^b24cm#240992#Ng vn#Lp 12#Sch c thm#Hng## 00862000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200640003301400070 00970190005001040820010001098080005001190080005001240090014001290100005001430110 01500148013000700163015004700170021022400217020001000441020001000451020000900461 02000100047002000070048002000050048702000110049202000090050302000180051203900060 0530#VV09.05319#VV09.05320#VV09.05321#Chnh sch u i thu nhm ngn chn suy gim kinh t nm 2009#50000#Vi?t#343.59704#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a243tr .^b24cm#240993#TTS ghi: Tng cc Thu. Tp ch Thu nh nc#Gii thiu cc vn bn ngh nh, thng t, quyt nh ca Chnh ph ban hnh mt s gii php v thu nhm thc hin ch trng kch cu u t tiu dng, hng dn thc hin gi m, gia hn np thu thu nhp doanh nghip...#Php lut#Ngh nh#Thng t#Lut thu#u i#Thu#Chnh sch#Vit Nam#Vn bn php lut#Hng## 00467000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200150 00450030012000600070012000720140007000840190005000910820010000968080005001060080 00500111009001400116010000500130011001500135013000700150020001700157020000900174 020001200183039000600195#VV09.05322#VV09.05323#VV09.05324#Hong Hng#Gic m m u l#Tiu thuyt#Hong Hng#38000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009# ^a220tr.^b21cm#240994#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Hng## 00474000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200160 00480030012000640070015000760140007000910190005000980820010001038080005001130080 00500118009001400123010000500137011001500142013000700157020001700164020000900181 020001200190039000600202#VV09.05325#VV09.05326#VV09.05327#Bi Thanh Minh#Ci i h thc#Tiu thuyt#Bi Thanh Minh#40000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. H N i#2009#^a239tr.^b21cm#240995#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Hng## 00785000000000277000450002600110000002600110001100200300002200300520005201900050 01040820010001098080005001190080005001240090014001290100005001430110015001480150 06300163013000700226021018500233020001000418020002200428020001000450020001400460 020000900474020001800483039000600501#VV09.05328#VV09.05329#Cc vn bn php lut v thu#Thu gi tr gia tng, Thu thu nhp doanh nghip..#Vi?t#343.59706#^214 #^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a531tr.^b21cm#Chng trnh H tr k thut Chu u cho Vit Nam, giai on 2#240996#Gii thiu danh mc cc vn bn php lut v hng dn v thu gi tr gia tng, thu thu nhp doanh nghip, thu thu nhp c nhn , danh mc cc vn bn lin quan n bin php v thu#Php lut#Thu gi tr gi a tng#Lut thu#Thu thu nhp#Vit Nam#Vn bn php lut#Hng## 00682000000000241000450002600110000002600110001100200610002201900050008308200070 00888080005000950080005001000090014001050100005001190110015001240150063001390130 00700202021019000209020001000399020000900409020000900418020000700427039000600434 #VV09.05330#VV09.05331#S tay cng tc ph bin, gio dc php lut ngnh Ti ch nh#Vi?t#340.07#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a413tr.^b21cm#Chng trnh H tr k thut Chu u cho Vit Nam, giai on 2#240997#Nhng kin thc chung v ph b in gio dc php lut. Bi ging ti 3 kho o to bo co vin php lut ngn h ti chnh. Cc vn bn c lin quan n cng tc ph bin, gio dc php lut# Php lut#Gio dc#Vit Nam#S tay#Hng## 00536000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010007000460020052000530070007001050220004001120080005001160090 01400121010000500135011001500140013000700155005000700162021007900169020000900248 020000700257039000600264#VV09.05332#VV09.05333#32500#Vi?t#793.73#^214#H Sn#36 5 ngy - mi ngy mt tr chi b ch cho tr tu#H Sn#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni# 2008#^a205tr.^b21cm#240998#H Sn#Gii thiu cc tr chi khi dy v pht hu y tim nng tr tu ca bn thn#Tr chi#T duy#Hng## 00700000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200380 00420070009000800140007000890190005000960820006001018080005001070080005001120090 01400117010000500131011001500136013000700151021024100158020000700399020001100406 020001100417039000600428#VV09.05334#VV09.05335#VV09.05336#Tr Vit#Bin mi quan h x hi thnh ca ci#Tr Vit#55000#Vi?t#302.2#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009 #^a350tr.^b21cm#240999#Gii thiu nhng kinh nghim t thnh cng trong giao tip x hi, ch ra nhng t tng sai lm, hn ch trong khi giao tip, a ra bin php khc phc, x l, gii quyt ng n cc tnh hung c th trong cu c sng, trong cng vic#ng x# Giao tip#X hi hc#Hng## 00683000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200360003300700300 00690060010000990140007001090190005001160820007001218080005001280080005001330090 01400138010000500152011001500157013000700172015005100179021011300230020002000343 020001000363020000700373020000700380039000600387#VV09.05337#VV09.05338#VV09.0533 9# cp trn hiu v hi lng v bn#Thin Kim tng hp, bin dch#Thin Kim#52 000#Vi?t#650.14#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a368tr.^b20cm#241000#Ngoi ba s ch ghi: Tng hp v bin dch Vit Th#Gii thiu nhng kinh nghim lm vic, gi ao tip vi cp trn, ng nghip gip tr thnh mt nhn vin xut sc#B quyt thnh cng#Giao tip#ng x#Tm l#Hng## 00650000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200420 00430070036000850060009001210060008001300140007001380190005001450820004001508080 00500154008000500159009001400164010000500178011001500183013000700198021012600205 020001500331020002000346039000600366#VV09.05341#VV09.05340#VV09.05342#Trng L# Sng to v t tin vt qua chnh mnh#Trng L ; Dch: Kin Vn, Anh Nhi#Ki n Vn#Anh Nhi#47000#Vi?t#158#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a300tr.^b21cm#24100 1#Nhng kinh nghim gip tm hiu tm l c nhn thnh cng trong cng vic, t tin vi bn thn v sng to trong cng vic#Tm l c nhn#B quyt thnh c ng#Hng## 00710000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200190 00440030009000630290032000720070025001040140007001290190005001360820004001418080 00500145008000500150009002000155010000500175011001500180013000700195005002000202 021015100222020001000373020001100383020000800394039000600402#VN09.01881#VN09.018 84#VN09.01883#VN09.01882#T in Anh - Vit#75000 t#English - Vietnamese dictio nary#Ngc - Xun - Qunh b.s.#25000#Vi?t#423#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009 #^a755tr.^b16cm#241002#Ngc - Xun - Qunh#Gii thiu t in Anh - Vit thng d ng, gm khong 75000 t, cp nht nhiu t mi, gii thch r rng v c sp xp theo th t ch ci ting Anh#Ting Anh#Ting Vit#T in#PDung## 00679000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200190 00440030009000630290032000720070025001040140007001290190005001360820004001418080 00500145008000500150009002000155010000500175011001500180005002000195013000700215 021012000222020001000342020001100352020000800363039000600371#VN09.01885#VN09.018 86#VN09.01888#VN09.01887#T in Anh - Vit#95000 t#English - Vietnamese dictio nary#Ngc - Xun - Qunh b.s.#30000#Vi?t#423#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009 #^a916tr.^b16cm#Ngc - Xun - Qunh#241003#Gii thiu t in Anh - Vit, gm kh ong 95000 t thng dng, gii ngha r rng v sp xp theo vn ch ci ting A nh#Ting Anh#Ting Vit#T in#PDung## 00659000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200190 00440030010000630290032000730070025001050140007001300190005001370820004001428080 00500146008000500151009002000156010000500176011001600181005002000197013000700217 021009800224020001000322020001100332020000800343039000600351#VN09.01889#VN09.018 90#VN09.01892#VN09.01891#T in Anh - Vit#130000 t#English - Vietnamese dicti onary#Ngc - Xun - Qunh b.s.#35000#Vi?t#423#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#200 9#^a1076tr.^b16cm#Ngc - Xun - Qunh#241004#Gii thiu t in Anh - Vit, gm khong 130000 t v c sp xp theo th t ch ci ting Anh#Ting Anh#Ting V it#T in#PDung## 00648000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020029000460070033000750220004001080050016001120080005001280090 01800133010000500151011001500156013000700171021014800178020001000326020003100336 020000900367039000600376#VN09.01893#VN09.01894#72000#Vi?t#793.73#^214#Ngh thu t ghp hnh Tangram#Nguyn Vit Hi s.t., gii thiu#T.1#Nguyn Vit Hi#^aH.#^a Lao ng X hi#2009#^a249tr.^b19cm#241005#Hng dn lp t mt s hnh con vt nh: mo, ch, chim, ng vt ln, cc hnh dng l, nh th, phng tin vn t i... bng by ming g c sn#Ghp hnh#Ngh thut trang tr thc hnh#Tr chi #PDung## 00911000000000265000450002600110000002600110001100200870002201900050010908200080 01148080005001220080005001270090018001320100005001500110015001550150077001700130 00700247021031800254020001000572020000900582020000800591020001400599020001500613 020001100628039000600639#VN09.01895#VN09.01896#Nhng kin thc cn thit dng ch o ngi lao ng Vit Nam i lm vic ti Rp X t#Vi?t#344.538#^214#^aH.#^aL ao ng X hi#2009#^a151tr.^b19cm#TTS ghi: B Lao ng Thng binh v X hi. Cc Qun l Lao ng nc ngoi#241006#Gii thiu v truyn thng, bn sc vn h o dn tc, phong tc tp qun ca vng quc Rp X t. Cch ng x trong lao ng, i sng ca ngi lao ng, qui nh lin quan n lao ng nc ngoi l m vic Rp X t v mt s vn ngi lao ng cn ch ng phng nga tr ong thi gian sng, lm vic ti y#Phong tc#Tp qun#Vn ho#Lut lao ng#Ng i lao ng#A rp Xt#PDung## 00863000000000265000450002600110000002600110001100200840002201900050010608200080 01118080005001190080005001240090018001290100005001470110015001520150077001670130 00700244021027900251020001000530020000800540020000900548020001000557020001500567 020000900582039000600591#VN09.01897#VN09.01898#Nhng kin thc cn thit dng ch o ngi lao ng Vit Nam i lm vic ti Malaysia#Vi?t#344.595#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a126tr.^b19cm#TTS ghi: B Lao ng Thng binh v X hi. Cc Qun l Lao ng nc ngoi#241007#Cung cp cho ngi lao ng nhng hiu bit cn thit v t nc, con ngi, vn ho, tp qun Malaysia. Ni dung c bn v Lut lao ng, lut tuyn dng, lut nhp c, lut hnh s ca Malaysia cng nh mt s vn v sinh hot, sc kho cho lao ng i lm vic nc ny#Phong tc#Vn ho#Tp qun#Php lut#Ngi lao ng#Malaixia#PDung## 00752000000000253000450002600110000002600110001101900050002208200090002780800050 00360080005000410090018000460100005000640110015000690150077000840020084001610130 00700245021018900252020000800441020000900449020001000458020001500468020000900483 039000600492#VN09.01899#VN09.01900#Vi?t#344.5195#^214#^aH.#^aLao ng X hi#200 9#^a110tr.^b19cm#TTS ghi: B Lao ng Thng binh v X hi. Cc Qun l Lao ng nc ngoi#Nhng kin thc cn thit dng cho ngi lao ng Vit Nam i lm vic ti Hn Quc#241008#Nhng hiu bit cn thit v lch s pht trin ca Hn Quc. Ni dung c bn lin quan n php lut lao ng, hnh s, dn s, phong tc tp qun, vn ho giao tip v con ngi Hn Quc#Vn ho#Tp qun#Php lut #Ngi lao ng#Hn Quc#PDung## 00858000000000289000450002600110000002600110001101900050002208200090002780800050 00360080005000410090018000460100005000640110014000690150077000830020081001600130 00700241021023700248020001000485020000800495020000900503020001000512020000900522 020001000531020001500541020000600556039000600562#VN09.01901#VN09.01902#Vi?t#344. 5126#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a63tr.^b19cm#TTS ghi: B Lao ng Thng binh v X hi. Cc Qun l Lao ng nc ngoi#Nhng kin thc cn thit dng cho ngi lao ng Vit Nam i lm vic ti Macau#241009#Gii thiu truyn thng bn sc vn ho dn tc, a l, kinh t, dn s v i sng vn ho Macau. Quy n li ca ngi lao ng nc ngoi lm vic ti Macau. Mt s qui nh v th tc cn thit khi ngi lao ng n lm vic Macau#Phong tc#Vn ho#Tp qun #Quyn li#Qui nh#Php lut#Ngi lao ng#Macao#PDung## 00897000000000289000450002600110000002600110001101900050002208200090002780800050 00360080005000410090018000460100005000640110014000690150077000830020084001600130 00700244021027000251020001000521020000800531020000900539020001000548020000900558 020001000567020001500577020000900592039000600601#VN09.01903#VN09.01904#Vi?t#344. 5124#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a75tr.^b19cm#TTS ghi: B Lao ng Thng binh v X hi. Cc Qun l Lao ng nc ngoi#Nhng kin thc cn thit dng cho ngi lao ng Vit Nam i lm vic ti i Loan#241010#Cung cp cho ngi l ao ng nhng hiu bit cn thit v phong tc, tp qun, vn ho v quyn li c a ngi lao ng khi lm vic ti i Loan. Nhng th tc cn thit, qui nh, yu cu i vi ngi lao ng. Trch gii thiu mt s ni dung B Lut hnh s i Loan#Phong tc#Vn ho#Tp qun#Quyn li#Qui nh#Php lut#Ngi lao ng #i Loan#PDung## 00719000000000253000450002600110000002600110001101900050002208200080002780800050 00350080005000400090018000450100005000630110014000680150066000820020059001480040 01800207013000700225021018700232020000900419020000900428020001300437020000900450 039000600459#VN09.01905#VN09.01906#Vi?t#004.028#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008 #^a34tr.^b19cm#TTS ghi: B Lao ng Thng binh v X hi. Cc An ton lao ng #An ton - sc kho khi lm vic vi my tnh v my ph t#Ti bn ln th 2#24 1011#a ra nhng ch dn lin quan n an ton v sc kho gip ngi lao ng c bit l ngi lm vic vi my tnh v my pht ci thin iu kin lao n g v hn ch ri ro v sc kho#Sc kho#Lao ng#My sao chp#My tnh#PDung## 00973000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00440820009000498080005000580080005000630090011000680100005000790110015000840020 06400099003001500163007003500178014000700213001001700220005001100237013000700248 02102830025502000170053802000080055502000100056302000140057302000030058702000390 0590039000600629#VN09.01907#VN09.01910#VN09.01909#VN09.01908#Vi?t#973.9092#^214# ^aH.#^aLao ng#2009#^a226tr.^b19cm#Barack Obama - tng thng da mu u tin tr ong lch s nc M#Sch tham kho#B.s.: Trnh Trung Hiu, T Ngc i#35000#Tr nh Trung Hiu#T Ngc i#241012#Gii thiu tiu s v s nghip ca tng thng d a mu u tin ca nc M Barack Obama bt u t ci ngun gia tc, tui th k hc thng, nhng hot ng tch cc thi thanh nin, xut sc trong hc v... v bt u cc cuc tranh c t Thng ngh s bang Illinois n tng thng#Lch s hin i#Tiu s#S nghip#Chnh tr gia#M#Obama, Barack, Tng thng, 1961 - , M#PDung## 01077000000000325000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200120 00388080005000500080005000550090011000600100005000710110015000760150059000910020 08700150007005800237005001400295005001700309005001700326005001200343005001400355 01300070036902103160037602000130069202000090070502000160071402000150073003900060 0745#VN09.01911#VN09.01912#VN09.01913#Vi?t#331.1109597#^214#^aH.#^aLao ng#2009 #^a200tr.^b19cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam. Ban Tuyn gio#Ngi lao ng v hot ng Cng on Vit Nam trong bi cnh hi nhp kinh t quc t #B.s.: Trn Tin Ho, Nguyn Mnh Hin, Nguyn Vit Tho..#Trn Tin Ho#Nguyn Mnh Hin#Nguyn Vit Tho#L Thanh H#Trn Minh Sn#241013#Mt s vn v to n cu ho v hi nhp kinh t quc t, nhng thi c, thch thc ang t ra i vi nn kinh t ca t nc cng nh i vi chnh ngi lao ng, gip cho c ng nhn vin chc, lao ng bit tn dng thi c, vt qua th thch gp phn thc hin hi nhp kinh t khu vc v quc t thnh cng#Ton cu ho#Hi nhp#K inh t quc t#Ngi lao ng#PDung## 00777000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200090 00388080005000470080005000520090011000570100005000680110015000730020022000880070 05000110014000700160005001600167005001100183005001300194005001900207013000700226 021017700233020001700410020000900427020000900436020001200445039000600457#VN09.01 914#VN09.01915#VN09.01916#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a206tr.^b19cm #Bn ng php tnh yu#B.s.: Hong Dng Nhn, Cao T Hi, H Ngc Trm..#32000# Hong Dng Nhn#Cao T Hi#H Ngc Trm#Nguyn Trng Tuyn#241014#Gii thiu cu chuyn tnh nh gip chng ta cm nhn c nhng hnh phc v au kh trong t nh yu ri tm thy nhng k diu trong cuc sng v xy dng, gi gn tnh y u#Vn hc hin i#Tnh yu#Vit Nam#Truyn ngn#PDung## 00453000000000253000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200110 00388080005000490080005000540090011000590100005000700110015000750020022000900070 01500112014000700127001001500134013000700149020001700156020000900173020001100182 039000600193#VN09.01917#VN09.01919#VN09.01918#Vi?t#895.922334#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a204tr.^b19cm#Sau bui chiu ma y#L Quang Trng#30000#L Quang Trn g#241015#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn va#PDung## 00902000000000301000450002600110000002600110001101900050002208200110002780800050 00380080005000430090014000480100005000620110015000670150043000820020054001250070 05500179005001600234005001600250005001300266005001900279013000700298021024100305 020001100546020001800557020000800575020001100583039000600594#VN09.01920#VN09.019 21#Vi?t#338.109597#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a168tr.^b19cm#TTS ghi: Trung ng on TNCS H Ch Minh#M hnh pht trin kinh t trong thanh nin nng thn# B.s.: Nguyn Anh Tun, Phng nh Anh, Bi Vn Hiu..#Nguyn Anh Tun#Phng nh Anh#Bi Vn Hiu#V Th Minh Nguyt#241016#Mt s ch trng ca ng, ca o n v nng nghip nng thn v cng tc thanh nin. Hng dn qui trnh thnh l p nhng m hnh pht trin kinh t ph hp v m hnh pht trin kinh t hiu qu trong thanh nin nng thn nhng nm gn y#Pht trin#Kinh t nng thn#M h nh#Thanh nin#PDung## 00697000000000253000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200040 00388080005000420080005000470090020000520100005000720110015000770020039000920070 02800131014000700159005001700166013000700183021021800190020002100408020000800429 039000600437#VN09.01922#VN09.01923#VN09.01924#Vi?t#170#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2008#^a159tr.^b19cm#Lm theo tm gng o c H Ch Minh#Nguyn ng Vinh s.t., b.s.#23000#Nguyn ng Vinh#241017#Tp hp, h thng tng i phong ph nhng mu chuyn sinh ng, in hnh v c ngha su sc v gio dc o c cn, kim, lim, chnh, ch cng v t ca Ch tch H Ch Minh mi chng ta hc tp v lm theo#T tng H Ch Minh#o c#PDung## 00733000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010016000560020039000720030027001110070016001380220 00400154008001800158009002300176010000500199011001500204013000700219005001600226 021012900242020001100371020000800382020000800390020001500398039000600413#VN09.01 925#VN09.01927#VN09.01926#52000#Vi?t#495.6#^214#Trn Vit Thanh#Ti liu luyn thi nng lc ting Nht#Trnh cp 2 (trung cp)#Trn Vit Thanh#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a446tr.^b19cm#241018#Trn Vit Thanh#Gii thiu ng php ting Nht v bi tp luyn thi nng lc ting Nht nh: vn t, t vng, c gii km phn gii p bi tp#Ting Nht#Bi tp#T vng#Sch luy n thi#PDung## 00598000000000301000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200120 00388080005000500080005000550090011000600100005000710110015000760020019000910070 05100110014000700161005001800168005001600186005001300202005001300215005001700228 013000700245020001700252020000900269020001200278039000600290#VN09.01928#VN09.019 30#VN09.01929#Vi?t#895.9223008#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a311tr.^b19cm#Chic l bng xanh#Nguyn Thanh Xun, Phan Quc Chnh, L Hng Loan..#45000#Nguyn Than h Xun#Phan Quc Chnh#L Hng Loan#Bi Hi ng#Phm Thanh Huyn#241019#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#PDung## 00553000000000301000450002600110000002600110001101900050002208200120002780800050 00390080005000440090011000490100005000600110014000650020010000790030004000890070 04300093014000700136005001400143005000900157005001600166005001300182005001300195 013000700208020001700215020000900232020000400241039000600245#VN09.01931#VN09.019 32#Vi?t#895.9221008#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a91tr.^b19cm#Hng mai#Th#L Qua ng Hin, Tng Th, Nguyn B Khim..#35000#L Quang Hin#Tng Th#Nguyn B Khi m#T Vn Chnh#Ng c Liu#241020#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00469000000000253000450002600110000002600110001101900050002208200100002780800050 00370080018000420090027000600100005000870110024000920020017001160030004001330070 01400137014000700151001001400158013000700172020001700179020000900196020000400205 039000600209#VN09.01933#VN09.01934#Vi?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn n gh Tp. H Ch Minh#2009#^a88tr., 4tr. nh^b18cm#Trm ngm th k#Th#Trng Ngu yn#30000#Trng Nguyn#241021#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00438000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200180003900300040 00570070017000610140007000780190005000850820010000908080005001000080005001050090 01100110010000500121011001500126013000700141020001700148020000900165020000400174 039000600178#VN09.01935#VN09.01936#Nguyn Th Phng#T khc m trng#Th#Nguyn Th Phng#30000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn ngh#2009#^a105tr.^b19cm#241022 #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00435000000000241000450002600110000002600110001100100100002200200140003200300090 00460070010000550190005000650820010000708080005000800080018000850090027001030100 00500130011001500135013000700150020001700157020000900174020000400183039000600187 #VN09.01937#VN09.01938#Minh Hnh#Ting ca gi#Th tnh#Minh Hnh#Vi?t#895.92214 #^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2008#^a116tr.^b19cm#241023#V n hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00588000000000301000450002600110000002600110001101900050002208200120002780800050 00390080018000440090027000620100005000890110015000940020017001090030004001260070 04200130014000700172005001000179005001400189005001400203005001000217005001600227 013000700243020001700250020000900267020000400276039000600280#VN09.01940#VN09.019 39#Vi?t#895.9221008#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2008#^a228 tr.^b19cm#Bn dng dng#Th#H c i, Nguyn Th B, Ng Xun Cnh..#50000# H c i#Nguyn Th B#Ng Xun Cnh#V B Ch#Nguyn Vn ang#241024#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#PDung## 00420000000000241000450002600110000002600110001100100110002200200030003300300040 00360070011000400190005000510820010000568080005000660080018000710090027000890100 00500116011001400121013000700135020001700142020000900159020000400168039000600172 #VN09.01941#VN09.01942#Qun Thch#M#Th#Qun Thch#Vi?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2008#^a69tr.^b19cm#241025#Vn hc hin i# Vit Nam#Th#PDung## 00439000000000253000450002600110000002600110001100100080002200200090003000300040 00390070008000430140007000510190005000580820010000638080005000730080018000780090 02700096010000500123011001400128013000700142020001700149020000900166020000400175 039000600179#VN09.01943#VN09.01944#Hoa Tm#Tnh th#Th#Hoa Tm#20000#Vi?t#895. 92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a83tr.^b19cm#24102 6#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00916000000000349000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200120 00388080005000500080018000550090027000730100005001000110015001050150087001200020 02600207007007400233014000700307005002100314005001100335005001600346005001300362 00500160037501300070039102101040039802000080050202000070051002000180051702000170 0535039000600552020000800558#VN09.01945#VN09.01947#VN09.01946#Vi?t#306.0959793#^ 214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a236tr.^b19cm#TTS ghi: L in hip cc Hi Vn hc ngh thut Tp. Cn Th. Phn hi Vn ngh dn gian#Vn ho sng nc Cn Th#Vng Th Nguyt Qu, Phng Huy, Trn Phng Diu... ; Tr n Vn Nam ch.b.#35000#Vng Th Nguyt Qu#Phng Huy#Trn Phng Diu#Trn Vn Nam#Trn Kiu Quang#241027#Gii thiu v a l, vn ho sng nc, vn ho tinh thn, vn ho vt cht v vn ho m thc Cn Th#Vn ho#a l#Vn ho tinh t hn#Vn ho vt cht#PDung#Cn Th## 00453000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200090003300300090 00420070011000510140007000620190005000690820010000748080005000840080018000890090 02700107010000500134011001700139013000700156020001700163020000900180020000400189 039000600193#VN09.01948#VN09.01949#Trn Tuyn#i xun#Th 2008#Trn Tuyn#25000 #Vi?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2008#^a91tr.^ b20x20cm#241028#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00453000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200130003300300040 00460070011000500140007000610190005000680820010000738080005000830080018000880090 02700106010000500133011001800138013000700156020001700163020000900180020000400189 039000600193#VN09.01950#VN09.01951#Trn Tuyn#Chiu qu m#Th#Trn Tuyn#25000 #Vi?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2008#^a103tr.^ b20x20cm#241029#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00571000000000241000450002600110000002600110001100100110002200200180003300700160 00510140007000670190005000740820006000798080005000850080005000900090009000950100 00500104011001700109013000700126021017300133020000900306020000800315039000600323 #VN09.01952#VN09.01953#Nht Qunh#Cch lm bnh bao#Nht Qunh b.s.#27000#Vi?t# 641.8#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a74tr.^b19x17cm#241030#Gii thiu cng thc lm v bnh bao vi men bnh m (men nu) v bnh c xp, thm mm mn v nhiu loi nhn lm t tht, trng, u h cng cc loi rau thng dng#Lm bnh#Ni tr#PDung## 00479000000000253000450002600110000000200150001100700360002601400060006201900050 00680820009000738080005000820080018000870090011001050100005001160110017001210050 00900138005001000147012001500157013000700172020001800179020000900197020001300206 039000600219#VN09.01956#Bu Bu ham chi#Li: H Giang ; Minh ho: Qunh Lm#7000 #Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a15tr.^b19x19cm#H Giang# Qunh Lm#B hc l gio#241031#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#PDung## 00487000000000253000450002600110000000200150001100700400002601400060006601900050 00720820009000778080005000860080018000910090011001090100005001200110017001250050 01000142012001500152013000700167005001300174020001800187020000900205020001300214 039000600227#VN09.01957#Bu Bu ngn np#Minh ho: Nhm An Vinh ; Li: Qunh Anh#7 000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a15tr.^b19x19cm#Qunh Anh#B hc l gio#241032#nhm_An Vinh#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh# PDung## 00498000000000253000450002600110000000200260001100700400003701400060007701900050 00830820009000888080005000970080018001020090011001200100005001310110017001360050 01000153012001500163005001300178013000700191020001800198020000900216020001300225 039000600238#VN09.01958#Bu Bu thch lm ngi ln#Minh ho: nhm_An Vinh ; Li: Qunh Anh#7000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a15tr.^b19 x19cm#Qunh Anh#B hc l gio#nhm_An Vinh#241033#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tr uyn tranh#PDung## 00541000000000265000450002600110000000200280001100300280003900700380006701400070 01050190005001120820009001178080005001260080018001310090011001490100005001600110 01700165005001200182005000900194012002000203013000700223020001800230020000900248 020001200257039000600269#VN09.01959#Kh Sammy khng chu i hc#B c truyn v tp t mu#H Hi Chu b.s. ; Minh ho: T Qunh#11500#Vi?t#895.9223#^214#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a48tr.^b19x19cm#H Hi Chu#T Qunh#Tr nh bi hc nh#241034#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#PDung## 00530000000000265000450002600110000000200170001100300280002800700380005601400070 00940190005001010820009001068080005001150080018001200090011001380100005001490110 01700154005001200171005000900183012002000192013000700212020001800219020000900237 020001200246039000600258#VN09.01960#Bc s Bm Bm#B c truyn v tp t mu #H Hi Chu b.s. ; Minh ho: T Qunh#11500#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2009#^a48tr.^b19x19cm#H Hi Chu#T Qunh#Tr nh bi hc nh#241 035#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#PDung## 00533000000000265000450002600110000000200200001100300280003100700380005901400070 00970190005001040820009001098080005001180080018001230090011001410100005001520110 01700157005001200174005000900186012002000195013000700215020001800222020000900240 020001200249039000600261#VN09.01961#H Roby hc lm anh#B c truyn v tp t mu#H Hi Chu b.s. ; Minh ho: T Qunh#11500#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a48tr.^b19x19cm#H Hi Chu#T Qunh#Tr nh bi hc nh# 241036#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#PDung## 00532000000000265000450002600110000000200190001100300280003000700380005801400070 00960190005001030820009001088080005001170080018001220090011001400100005001510110 01700156005001200173005000900185012002000194013000700214020001800221020000900239 020001200248039000600260#VN09.01962#Th vin ca Nhng#B c truyn v tp t m u#H Hi Chu b.s. ; Minh ho: T Qunh#11500#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a48tr.^b19x19cm#H Hi Chu#T Qunh#Tr nh bi hc nh#2 41037#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#PDung## 00535000000000265000450002600110000000200220001100300280003300700380006101400070 00990190005001060820009001118080005001200080018001250090011001430100005001540110 01700159005001200176005000900188012002000197013000700217020001800224020000900242 020001200251039000600263#VN09.01963#Sc Tng mc rng mi#B c truyn v tp t mu#H Hi Chu b.s. ; Minh ho: T Qunh#11500#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2009#^a48tr.^b19x19cm#H Hi Chu#T Qunh#Tr nh bi hc nh #241038#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#PDung## 00423000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100070003300200140 00400070007000540140007000610190005000680820011000738080005000840080005000890090 00900094010000500103011001500108013000700123020001700130020000900147020000700156 039000600163#VN09.01964#VN09.01966#VN09.01965#Sn Ca#Th gi chng#Sn Ca#32000 #Vi?t#895.922634#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a143tr.^b18cm#241039#Vn hc hin i# Vit Nam#Th t#PDung## 00442000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200200 00420070014000620140007000760190005000830820010000888080005000980080005001030090 00900108010000500117011001500122013000700137020001700144020000900161020001200170 039000600182#VN09.01967#VN09.01968#VN09.01969# Quyn#Duyn phn tnh yu# Qu yn b.s.#22000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a143tr.^b19cm#241040#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#PDung## 00744000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200210 00480070020000690140007000890190005000960820006001018080005001070080005001120090 00900117010000500126011001500131013000700146021020300153020001800356020000800374 02000090038202000040039102000040039502000030039902000060040202000040040803900060 0412#VN09.01970#VN09.01972#VN09.01971#Phm Thanh Vn#Thuc t bp nh bn#Phm T hanh Vn b.s.#32000#Vi?t#613.7#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a143tr.^b19cm#241041#G m mt s li khuyn, bi thuc nhm gi gn sc kho v v p bng rau c, hoa, qu, cng dng ca hng liu, rau thm, gia v, du thc vt cng nh nhng d ng cht c bit trong b, trng v sa#Chm sc sc kho#Lm p#Rau xanh#Hoa# Qu#B#Trng#Sa#PDung## 00602000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200240 00460030008000700070013000780140007000910190005000980820009001038080005001120080 00500117009000900122010000500131011001500136013000700151021012600158020001700284 020000900301020000800310039000600318#VN09.01973#VN09.01974#VN09.01975#Bi Bnh T hi#Sau nhng git nc mt#Tp cm#Bi Bnh Thi#52000#Vi?t#895.9228#^214#^aH.#^ aPh n#2009#^a343tr.^b19cm#241042#Gm nhiu bi vit nh ti hin chn thc nh ng vn mun mt ca i thng v bnh lun mt s tc phm vn hc ni ting #Vn hc hin i#Vit Nam#Tn vn#PDung## 00989000000000349000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200400 00480070024000880140007001120190005001190820006001248080005001300080005001350090 00900140010000500149011001500154005000800169012003400177013000700211021033500218 02000110055302000080056402000090057202000090058102000100059002000100060002000070 0610020001600617039000600633#VN09.01976#VN09.01977#VN09.01978#Quch Lan nh#Gi p tr vt qua nhng tr ngi tm l#Quch Lan nh, Tu Vn#35000#Vi?t#155.4#^ 214#^aH.#^aPh n#2009#^a222tr.^b19cm#Tu Vn#Chm sc sc kho tm l gia nh# 241043# cp ti mt s trng hp tr ngi tm l in hnh tr t 3 n 15 tui, cng nhng phn tch ca chuyn gia tm l v cc gii php gio dc ti g ia nh nhm gip tr vt qua nhng tr ngi tm l thng gp nh: tr ngi v hnh vi, v tm l, tnh cm, tr ngi v ngn ng, giao tip, hc tp, n ung , gic ng, tch cch#Tm l hc#Hnh vi#Tnh cm#Ngn ng#Giao tip#Tnh cch#T r em#Tr ngi tm l#PDung## 00702000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200260 00420070009000680140007000770190005000840820006000898080005000950080005001000090 00900105010000500114011001500119013000700134021016200141020001800303020000900321 020000900330020000900339020001100348020001200359020001100371039000600382#VN09.01 979#VN09.01980#VN09.01981#Thanh H#Tui 40 tr mi khng gi#Thanh H#48000#Vi? t#613.7#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a323tr.^b19cm#241044#Tm hiu tm sinh l con n gi khi 40 tui, cc phng php vn ng, gi gn sc kho, li sng, th gin , tnh dc... Mt s mn n dng sinh dnh cho tui 40#Chm sc sc kho#Vn ng#Th gin#Tnh dc#Dng sinh#Tm sinh l#Trung nin#PDung## 00899000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200450 00450070025000900140007001150190005001220820006001278080005001330080005001380090 00900143010000500152011001500157005001200172013000700184021034200191020000400533 020000800537020001100545020000800556020000800564020000700572039000600579#VN09.01 982#VN09.01984#VN09.01983#ng L Yn#Pht trin tr no tr qua thao tc ngn t ay#ng L Yn, Ngc Phng#32000#Vi?t#153.1#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a210tr.^b 19cm#Ngc Phng#241045#Nghin cu mi quan h gia b no v bn tay, c bit c tc dng pht trin tr no ca tr nhm nng cao sc ch , tng cng kh n ng ghi nh, pht trin hi ho hai bn cu no, gim hin tng mt mi ca no , ci thin tr nh, pht trin tr tng tng v kh nng sng to... Gii thi u cc bi tp thao tc ngn tay dnh cho tr#No#Bn tay#Pht trin#Tr nh#Bi tp#Tr em#PDung## 00420000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100070003300200110 00400070007000510140007000580190005000650820011000708080005000810080005000860090 00900091010000500100011001500105013000700120020001700127020000900144020000700153 039000600160#VN09.01985#VN09.01986#VN09.01987#Sn Ca#Th gi v#Sn Ca#31000#Vi ?t#895.922634#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a138tr.^b18cm#241046#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th t#PDung## 00701000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200380003800700370 00760140007001130190005001200820008001258080005001330080005001380090009001430100 00500152011001500157005002000172012001600192013000700208021016000215020000700375 020000700382020000900389020000700398039000600405#VN09.01988#VN09.01989#L Th Ng c Anh#100 mn n thc n hng tun cho tr#L Th Ngc Anh, Nguyn Phng Gian g#22000#Vi?t#641.508#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a155tr.^b19cm#Nguyn Phng Giang #Cc mn n ngon#241047#Gii thiu phng php nu mn n cho tr t 3 tui tr xung theo thc n hng tun. Cch ch bin mn ung, trng ming, mn im tm , n ph, n vi cm...#Nu n#Mn n#Thc n#Tr em#PDung## 00727000000000241000450002600110000002600110001100100160002200200220003800700210 00600140007000810190005000880820006000938080005000990080005001040090009001090100 00500118011001500123013000700138021030700145020001800452020000900470039000600479 #VN09.01990#VN09.01991#Nguyn Thanh H#V mt hnh tinh xanh#Nguyn Thanh H b.s .#30000#Vi?t#363.7#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a194tr.^b19cm#241048#Nu thc v tm quan trng ca vic bo v mi trng t nhng vic nh nht trong cuc sng c th nh: nn s dng ln i ch, tn dng nng lng mt tri, khng n ng vt hoang d, hy cu ly rng, ngn chn vic pht sinh rc thi c hi, hn ch nhim... tuyn truyn thc bo v mi trng#Bo v mi trng#Mi sinh# PDung## 00802000000000325000450002600110000002600110001100100120002200200250003400700210 00590140007000800190005000870820006000928080005000980080005001030090009001080100 00500117011001500122005000800137013000700145021023600152020000700388020000700395 02000090040202000100041102000120042102000140043302000060044702000170045303900060 0470#VN09.01992#VN09.01993#Vit Phng#Cm nang t v tui teen#Vit Phng, Th i H#36000#Vi?t#646.7#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a242tr.^b19cm#Thi H#241049#Gm nhng kin thc v kinh nghim b ch nhm gii p nhng b ng v c th, nh ng vn t nh, vn th dm, tnh dc, sc kho tm l, trnh xa mi t nn x hi, t bo v bn thn v cn c kin thc sinh hot trong gia nh#C th# Tm l#Tnh dc#Kin thc#Phng chng#T nn x hi#T v#Thanh thiu nin#PDung ## 00832000000000313000450002600110000002600110001100100160002200200550003800700370 00930140007001300190005001370820006001428080005001480080005001530090009001580100 00500167011001500172005002000187012001700207013000700224021022600231020000700457 020001000464020000900474020001300483020000900496020000700505039000600512#VN09.01 994#VN09.01995#L Th Ngc Anh#100 mn n - v thuc c tr bnh ban - tri t r em#L Th Ngc Anh, Nguyn Phng Giang#20000#Vi?t#616.5#^214#^aH.#^aPh n# 2009#^a163tr.^b19cm#Nguyn Phng Giang#Thuc l mo hay#241050#Tm hiu v bnh ban, bnh thu u, nguyn nhn gy bnh, cch iu tr v hng dn cch ch b in mn n, v thuc gip tr mau lnh bnh cng cc phng php ngoi khoa gip tr khng b bin chng, khng b suy dinh dng#Mn n#Bi thuc#iu tr#Bnh da liu#Thu u#Tr em#PDung## 00783000000000265000450002600110000002600110001100100110002200200400003300700270 00730140007001000190005001070820006001128080005001180080005001230090009001280100 00500137011001500142006001000157013000700167021031000174020000900484020000800493 020001000501039000600511#VN09.01996#VN09.01997#Ford, Judy#Nhng cch tuyt diu gia nh m m#Judy Ford ; Thanh Vn dch#36000#Vi?t#646.7#^214#^aH.#^aPh n #2009#^a235tr.^b19cm#Thanh Vn#241051#Gm cc phng php dy con c th, nhng tri nghim yu thng vi ngi thn trong gia nh, bit nui dng cm gic on th vi gia nh v vi mi ngi, cho h thy c nn tng yu thng, v t qua cuc li hn v sa cha nhng gia nh tan v nhm xy dng nn nhng gia nh hnh phc v lnh mnh#Gia nh#Con ci#Hnh phc#PDung## 00602000000000265000450002600110000002600110001100200270002200700210004901400060 00700190005000760820006000818080005000870080005000920090009000970100005001060110 01400111006001600125013000700141021013400148020001100282020000800293020001100301 020001800312039000600330#VN09.01998#VN09.01999#Cm nang chm sc thai ph#Nguyn Ln nh dch#2000#Vi?t#618.2#^214#^aH.#^aPh n#2008#^a15tr.^b19cm#Nguyn Ln nh#241052#Gm nhiu thng tin b ch, khoa hc v nhng vn thng gp t hai ph v nhng kin thc v dinh dng trong thi gian mang thai#Dinh dng#S n ph#Thai nghn#Chm sc sc kho#PDung## 00684000000000289000450002600110000002600110001100200580002200700210008001400060 01010190005001070820007001128080005001190080005001240090009001290100005001380110 01400143006001600157013000700173021014300180020001800323020001000341020001100351 020001100362020000800373020000700381039000600388#VN09.02000#VN09.02001#Gip b y u tng cng h min dch v pht trin tr tu#Nguyn Ln nh dch#2000#Vi?t #618.92#^214#^aH.#^aPh n#2008#^a15tr.^b19cm#Nguyn Ln nh#241053#Cung cp nh ng kin thc cn thit v h min dch v mt s thng tin v dinh dng, cc h ot ng nhm pht trin tinh thn, tr tu ca tr#Chm sc sc kho#Min dch# Dinh dng#Pht trin#Tr tu#Tr em#PDung## 00646000000000289000450002600110000002600110001100200430002200700210006501400060 00860190005000920820006000978080005001030080005001080090009001130100005001220110 01400127006001600141013000700157021013100164020001100295020000900306020001100315 020000900326020000800335020000700343039000600350#VN09.02002#VN09.02003#Gip b y u pht trin th cht v tr tu#Nguyn Ln nh dch#2000#Vi?t#613.2#^214#^aH .#^aPh n#2008#^a15tr.^b19cm#Nguyn Ln nh#241054#Tm hiu mt s vn suy dinh dng tr, cch phng trnh v trnh nhng hot ng gip tr pht trin c v th cht, tr tu#Dinh dng#Th cht#Pht trin#Sc kho#Tr tu#Tr em#P Dung## 00701000000000277000450002600110000002600110001100100110002200200260003300700160 00590140007000750190005000820820006000878080005000930080005000980090009001030100 00500112011001700117013000700134021022300141020000700364020000700371020000900378 020001200387020001800399039000600417#VN09.02004#VN09.02005#Nht Qunh#35 mn n dnh cho ph n#Nht Qunh b.s.#27000#Vi?t#618.1#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a69tr .^b19x17cm#241055#Gii thiu 35 mn n b dng c phi hp bi nguyn liu th c phm v dc liu, vi mc ch gip cc bn bi b c th v cha cc chng bnh m ph n thng gp nh: kinh nguyt khng u, huyt trng, thng kinh... #Mn n#Nu n#iu tr#Bnh ph n#Chm sc sc kho#PDung## 00492000000000241000450002600110000002600110001100100110002200200180003300700160 00510140007000670190005000740820006000798080005000850080005000900090009000950100 00500104011001700109013000700126021009400133020000900227020000800236039000600244 #VN09.01954#VN09.01955#Nht Qunh#Cch lm bnh xp#Nht Qunh b.s.#27000#Vi?t# 641.8#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a67tr.^b19x17cm#241056#Hng dn lm mt s mn b nh xp hp v bnh xp chin vi nhiu loi nhn km hnh minh ho#Lm bnh#Ni tr#PDung## 00406000000000241000450002600110000002600110001100100120002200200090003400300040 00430070012000470190005000590820010000648080005000740080005000790090018000840100 00500102011001400107013000700121020001700128020000900145020000400154039000600158 #VN09.02006#VN09.02007#Quang Chnh#Ht nng#Th#Quang Chnh#Vi?t#895.92214#^214# ^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a87tr.^b19cm#241057#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P Dung## 00428000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200170003100300040 00480070009000520140007000610190005000680820010000738080005000830080005000880090 01800093010000500111011001500116013000700131020001700138020000900155020000400164 039000600168#VN09.02008#VN09.02009#Hu Tip#Ln ngn cng em#Th#Hu Tip#30000 #Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a120tr.^b19cm#241058#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#PDung## 00868000000000313000450002600110000002600110001100200260002200700690004801400070 01170190005001240820008001298080005001370080005001420090018001470100005001650110 01500170005001000185005001600195005001700211004001300228013000700241021023300248 020001600481020001600497020001400513020001200527020000900539039000600548#VN09.02 010#VN09.02011#Huyn thoi cha Bt Thp#S.t., b.s., tuyn chn: Hong Gia, Phan Cm Thng, Phm Thun Thnh#15000#Vi?t#959.727#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#20 09#^a111tr.^b19cm#Hong Gia#Phan Cm Thng#Phm Thun Thnh#In ln th 7#241059 #Tm hiu qu trnh xy dng, tu to cha v nhng gi tr dn gian vt th, phi vt th ca cha Bt Thp. Gii thiu mt s bi th, truyn ngn v cha v qu trnh hnh thnh, pht trin ca ngi cha ny Thun Thnh (Bc Ninh)#Di tc h lch s#Gi tr vn ho#Cha Bt Thp#Thun Thnh#Bc Ninh#PDung## 00406000000000241000450002600110000002600110001100100120002200200090003400300040 00430070012000470190005000590820010000648080005000740080005000790090018000840100 00500102011001400107013000700121020001700128020000900145020000400154039000600158 #VN09.02012#VN09.02013# Vit Bo#Tnh th#Th# Vit Bo#Vi?t#895.92214#^214# ^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a90tr.^b19cm#241060#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P Dung## 00553000000000289000450002600110000002600110001100200170002200700420003901400070 00810190005000880820012000938080005001050080005001100090018001150100005001330110 01500138005001300153005001800166005000700184005001800191005001100209013000700220 020001700227020000900244020000400253039000600257#VN09.02015#VN09.02014#V vi th ng#Nguyn Thnh, Nguyn Lng Ngp, L Vn..#18000#Vi?t#895.9221008#^214#^ aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a118tr.^b19cm#Nguyn Thnh#Nguyn Lng Ngp#L Vn# Nguyn Mnh Tng# c Tn#241061#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00582000000000217000450002600110000002600110001100200230002201900050004508200080 00508080005000580080005000630090019000680100005000870110015000920150036001070130 00700143021018800150020001300338020000700351039000600358#VN09.02016#VN09.02017#L ut thi u Karate-do#Vi?t#796.815#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a127tr.^b1 9cm#TTS ghi: Tng cc Th dc Th thao#241062#Nhng qui nh c th trong lut thi u karate-do: thm thi u, trang phc, t chc thi, t trng ti, thi gia n ca trn u, cc hnh vi b cm, hnh pht, quyn hn v trch nhim...#Lut thi u#Karate#PDung## 00864000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200380003300700480 00710190005001190820004001248080005001280080005001330090014001380100005001520110 01500157005001600172005001400188005001400202005001600216005000900232005001100241 01300070025201500410025902101890030002000210048902000080051002000140051803900060 0532#VN09.02018#VN09.02019#VN09.02020#T tng H Ch Minh v o lm ngi#Phm Quang Ngh, V Ngc Khnh, Hong Ch Bo..#Vi?t#170#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#200 9#^a225tr.^b19cm#Phm Quang Ngh#V Ngc Khnh#Hong Ch Bo#Hong Hu Khang#Ph m Ban#Giang Qun#241063#TTS ghi: Ban Tuyn gio thnh u H Ni#Gii thiu mt s bi vit, bi nghin cu v t tng o c H Ch Minh, v o lm ngi v hc o lm ngi ca Bc H trong cuc sng. Nhng mu chuyn v Bc H vi nh n dn th #T tng H Ch Minh#o c#o lm ngi#PDung## 00731000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200250 00440070011000690140007000800190005000870820006000928080005000980080005001030090 01400108010000500122011001500127004000800142013000700150021023100157020001800388 020000900406020000800415020001200423039000600435#VN09.02021#VN09.02023#VN09.0202 2#L Hi Yn#280 ngy chun b lm m#L Hi Yn#60000#Vi?t#618.2#^214#^aH.#^aN xb. H Ni#2008#^a435tr.^b19cm#Ti bn#241064#Hng dn cho ph n cch th thai . Tm hiu cc nguy c v tc ng ca mi trng bn ngoi n sn ph v thai nhi trong sut thi gian mang thai. Hng dn ngi m chm sc bn thn v tr s sinh trong thi gian sau khi sinh#Chm sc sc kho#Sn khoa#Sn ph#Tr s s inh#PDung## 00482000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200260 00450030016000710070012000870140007000990190005001060820010001118080005001210080 00500126009001400131010000500145011001500150013000700165020001700172020000900189 020001200198039000600210#VN09.02024#VN09.02026#VN09.02025#Nguyn Hiu#Trn mt t li c ngi#Tp truyn ngn#Nguyn Hiu#36000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNx b. H Ni#2009#^a240tr.^b19cm#241065#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#PDung ## 00890000000000313000450002600110000002600110001100100120002200200590003400700310 00930140007001240190005001310820006001368080005001420080005001470090014001520100 00500166011001500171005001200186015003400198013000700232021026500239020000800504 020001000512020000800522020000900530020001000539039000600549020002100555#VN09.02 027#VN09.02028#Vi Th Lng#45 m hnh hot ng i Thiu nin tin phong H Ch Minh#B.s.: Vi Th Lng, L Anh Qun#27000#Vi?t#371.8#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2 009#^a175tr.^b19cm#L Anh Qun#TTS ghi: Hi ng i Trung ng#241066#Gii thi u, nh gi cc m hnh hot ng i thiu nin tin phong H Ch Minh ang c trin khai ti cc c s i nhm nng cao cht lng hot ng ti cc c s i, gip cc em bit vt kh, hc tp tt, yu khoa hc, yu lao ng, thc h nh tit kim...#M hnh#Hot ng#Hc tp#Lao ng#Tit kim#PDung#i TNTP H Ch Minh## 00503000000000265000450002600110000002600110001100100210002200200180004300300040 00610070042000650140007001070190005001140820012001198080005001310080005001360090 01400141010000500155011001400160005002000174013000700194020001700201020000900218 020000400227039000600231#VN09.02029#VN09.02030#Nguyn Th Minh Chu#Nng bc d m di#Th#Nguyn Th Minh Chu, Dng Th Thu Giang#25000#Vi?t#895.9221008#^214 #^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a99tr.^b19cm#Dng Th Thu Giang#241067#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00775000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200560003600700140 00920140007001060190005001130820006001188080005001240080012001290090017001410100 00500158011001500163013000700178021024800185020000900433020001300442020001000455 020000800465020001800473039000600491#VN09.02031#VN09.02032#L Ngc Cng#100 cc h gim huyt p bng n ung - xoa bp bm huyt#L Ngc Cng#23000#Vi?t#616.1 #^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a187tr.^b19cm#241068#Trnh by mt cch khoa hc v phng php n ung v nhng iu cn ch trong cuc sng sinh ho t, cch xoa bp, bm huyt, nhng phng php cha tr dn gian v y hc ngy n ay c th t mnh phng, cha tr bnh cao huyt p c hiu qu#iu tr#C ao huyt p#Liu php#n ung#Xoa bp cha bnh#PDung## 00655000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200160 00440070016000600140007000760190005000830820006000888080005000940080012000990090 01700111010000500128011001500133013000700148021013500155020001100290020000900301 020000900310020000900319020001000328020000900338039000600347#VN09.02033#VN09.020 34#VN09.02035#Vit Chung#Tm l v chng#Vit Chung b.s.#24000#Vi?t#155.3#^214# ^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a192tr.^b19cm#241069#Tm hiu tnh yu v hn nhn, nhng kha cnh tm l ca tnh yu, tnh dc, tin bc v nhng b quyt gi gn hnh phc gia nh#Tm l hc#Tnh yu#Tnh dc#Hn nhn#Hnh phc#G ia nh#PDung## 00474000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200270003300700200 00600140007000800190005000870820006000928080005000980080012001030090017001150100 00500132011001500137006001500152013000700167020001700174020001100191020001200202 039000600214#VN09.02037#VN09.02036#VN09.02038#Truyn tiu lm Trung Quc#Mai Ng c Thanh dch#30000#Vi?t#895.1#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a249tr.^b 19cm#Mai Ngc Thanh#241070#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn ci#PDung## 00661000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100200003300200210 00530070020000740140007000940190005001010820006001068080005001120080012001170090 01700129010000500146011001500151013000700166021015200173020000900325020000700334 020000700341020001000348020000700358039000600365#VN09.02039#VN09.02041#VN09.0204 0#Nguyn Th Kim Lin#Ba yu v hnh phc#Nguyn Th Kim Lin#39000#Vi?t#152.4 #^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a329tr.^b19cm#241071# cp n nhng v n xoay quanh ch im tnh yu nam n, hnh phc i la, ng thi ni v p hng php ng x ca nam n trc v sau khi kt hn#Tnh yu#Tm l#ng x#Hn h phc#Hn l#PDung## 00838000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200450 00470070032000920140007001240190005001310820006001368080005001420080005001470090 02100152010000500173011001400178005001700192013000700209021032300216020001900539 020000800558039000600566#VN09.02042#VN09.02043#VN09.02044#L Minh Thng#Kinh ngh im cng tc nhn s ca mt s nc#L Minh Thng, Nguyn Danh Chu#13000#Vi?t #352.6#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a99tr.^b19cm#Nguyn Danh Chu#241072 #Phn tch, gii thiu nhng vn v b my qun l cng chc, tuyn chn, ch v lun chuyn cng chc, vn o to v bi dng cng chc, kim tra v nh gi cng chc, ch v chnh sch i vi cng chc mt s nc trn t h gii cng mt s nhn xt, xut kin ngh i mi cng tc cn b ca nc ta#Qun l hnh chnh#Nhn s#PDung## 00687000000000241000450002600110000002600110001102600110002200200250003301400070 00580190005000650820010000708080005000800080005000850090021000900100005001110110 01400116013000700130021025000137020002500387020000900412020001800421039000600439 #VN09.02045#VN09.02046#VN09.02047#Lut Giao thng ng b#13000#Vi?t#343.59709 #^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a90tr.^b19cm#241073#Gii thiu ton vn qu i nh php lut v giao thng ng b. Qui tc giao thng ng b. Kt cu h tng giao thng ng b. Phng tin tham gia, ngi iu khin phng tin gi ao thng. Vn ti ng b. Qun l nh nc v giao thng ng b#Lut giao th ng ng b#Vit Nam#Vn bn php lut#PDung## 00680000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200680003301400070 01010190005001080820008001138080005001210080005001260090021001310100005001520110 01400157013000700171021015100178020001000329020001300339020000900352020000800361 020000900369020001800378039000600396#VN09.02048#VN09.02049#VN09.02050#Lut S qu an Qun i nhn dn Vit Nam (sa i, b sung nm 2008)#11500#Vi?t#343.597#^2 14#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a89tr.^b19cm#241074#Gii thiu lut s quan Q un i nhn dn Vit Nam nm 1999 v lut sa i, b sung mt s iu ca lut s quan qun i nhn dn Vit Nam nm 2008.#Php lut#Lut qun s#Qun i#S quan#Vit Nam#Vn bn php lut#PDung## 01193000000000361000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200820 00470070075001290140007002040190005002110820012002168080005002280080005002330090 02100238010000500259011001500264005001600279005001600295005001400311005001400325 00500130033901500810035201300070043302103040044002000190074402000180076302000070 0781020001400788020002300802039000600825#VN09.02051#VN09.02052#VN09.02053#L Min h Thng#ng v cc t chc chnh tr - x hi trong h thng chnh tr Vit Nam hin nay#Nguyn Hu ng, Trnh Th Xuyn, ng nh Tn... ; Nguyn Hu ng c h.b.#22000#Vi?t#324.2597071#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a174tr.^b19cm# Nguyn Hu ng#Trnh Th Xuyn#ng nh Tn#Phan Xun Sn#Phm Th Lc#TTS gh i: Hc vin Chnh tr Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Vin Chnh tr hc#241075 #Mt s vn l lun v ng Cng sn, cc t chc chnh tr - x hi trong h thng chnh tr Vit Nam hin nay. Gii thiu chc nng, vai tr cng nh thc trng hot ng v gii php nhm xc nh r chc nng v nng cao vai tr ca ng Cng sn, cc t chc chnh tr - x hi nc ta hin nay#H thng chnh tr#T chc chnh tr#X hi#ng Cng sn#ng Cng sn Vit Nam#PDung## 00828000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200230003301400070 00560190005000630820010000688080005000780080005000830090021000880100005001090110 01500114013000700129021037700136020001000513020001800523020000900541020001800550 039000600568#VN09.02054#VN09.02055#VN09.02056#Lut Bo v mi trng#19000#Vi?t #344.59704#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a147tr.^b19cm#241076#Gii thiu nhng qui nh chung v lut bo v mi trng, nh gi mi trng chin lc, nh gi tc ng mi trng v cam kt bo v mi trng. Bo tn v s dng h p l ti nguyn thin nhin..., bo v mi trng trong hot ng sn xut, kinh doanh, dch v, bo v mi trng bin, ngun nc, qun l cht thi... X l vi phm v bi thng thit hi v mi trng#Php lut#Bo v mi trng#Vit N am#Vn bn php lut#PDung## 00728000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200240003301400070 00570190005000640820008000698080005000770080005000820090021000870100005001080110 01500113013000700128021026200135020001000397020001200407020001000419020000900429 020001800438039000600456#VN09.02057#VN09.02058#VN09.02059#Lut Thi hnh n dn s #20000#Vi?t#347.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a163tr.^b19cm#241077# Gii thiu v lut thi hnh n dn s: h thng t chc thi hnh n dn s v ch p hnh vin. Th tc thi hnh n. Bin php bo m v cng ch - khiu ni, t co v khng ngh. X l vi phm. Nhim v, quyn hn ca c quan, t chc tro ng thi hnh n dn s#Php lut#Thi hnh n#n dn s#Vit Nam#Vn bn php lut #PDung## 00605000000000289000450002600110000002600110001100200260002200300590004800700320 01070140007001390190005001460820009001518080005001600080018001650090035001830100 00500218011001500223005001400238005001700252013000700269020000500276020000700281 020000600288020000800294020000700302039000600309#VN09.02060#VN09.02061#S tay gi i ton i s 6#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to# M inh Khang, Phm Hong Chng#19000#Vi?t#512.0076#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai h c Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a170tr.^b18cm# Minh Khang#Phm Hong Chng#24 1078#Ton#i s#Lp 6#Bi tp#S tay#PDung## 00605000000000289000450002600110000002600110001100200260002200300590004800700320 01070140007001390190005001460820009001518080005001600080018001650090035001830100 00500218011001500223005001400238005001700252013000700269020000500276020000700281 020000600288020000800294020000700302039000600309#VN09.02062#VN09.02063#S tay gi i ton i s 7#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to# M inh Khang, Phm Hong Chng#12000#Vi?t#512.0076#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai h c Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a110tr.^b18cm# Minh Khang#Phm Hong Chng#24 1079#Ton#i s#Lp 7#Bi tp#S tay#PDung## 00605000000000289000450002600110000002600110001100200260002200300590004800700320 01070140007001390190005001460820009001518080005001600080018001650090035001830100 00500218011001500223005001400238005001700252013000700269020000500276020000700281 020000600288020000800294020000700302039000600309#VN09.02064#VN09.02065#S tay gi i ton i s 8#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to# M inh Khang, Phm Hong Chng#14000#Vi?t#512.0076#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai h c Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a132tr.^b18cm# Minh Khang#Phm Hong Chng#24 1080#Ton#i s#Lp 8#Bi tp#S tay#PDung## 00503000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200200003800300160 00580070016000740140007000900190005000970820010001028080005001120080005001170090 01400122010000500136011001500141004003000156013000700186020001700193020000900210 020001200219039000600231#VN09.02066#VN09.02067#Lu Trng Kin#Tnh i... ni h n#Tp truyn ngn#Lu Trng Kin#20000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. H Ni #2009#^a139tr.^b19cm#Ti bn ln th 1, c b sung#241081#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#PDung## 00721000000000277000450002600110000002600110001100200140002200700440003601400070 00800190005000870820008000928080005001000080005001050090048001100100005001580110 01400163005001200177005001500189013000700204021017900211020001100390020001300401 020000900414020001400423039000600437#VN09.02068#VN09.02069#Dch Cn kinh#Dch, c h gii: Trn i S, Trn Huy Quyn#18000#Vi?t#796.815#^214#^aH.#^aTrung tm V n ho ngn ng ng Ty^bLao ng#2009#^a94tr.^b19cm#Trn i S#Trn Huy Quyn #241082#Gii thiu v mn luyn kh cng Dch cn kinh. iu kin luyn, tr ng hp khng nn luyn, t thc d b lc mi luyn, hiu nng, thu cng. Gii t hiu 12 thc Dch cn kinh#V dn tc#V Thiu lm#Kh cng#Dch Cn kinh#PDung# # 00434000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200100003700300040 00470070015000510140007000660190005000730820011000788080005000890080005000940090 01900099010000500118011001400123013000700137020001700144020000900161020000400170 039000600174#VN09.02071#VN09.02070#Trng Vn Th#Thi gian#Th#Trng Vn Th#4 5000#Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a77tr.^b19cm#241083#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00631000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100200003300200220 00530030029000750070020001040140007001240190005001310820008001368080005001440080 00500149009002000154010000500174011001400179013000700193021005200200020001700252 020000800269020000900277020001200286020000900298020000400307039000600311#VN09.02 072#VN09.02073#VN09.02074#Nguyn Th Lm Tho#inh - L Hong triu#Hng v 100 0 nm Thng Long#Nguyn Th Lm Tho#16000#Vi?t#959.702#^214#^aH.#^aVn ho Th ng tin#2009#^a64tr.^b19cm#241084#Gi tr lch s nh inh, nh Tin L di dng th#Vn hc hin i#Lch s#Nh inh#Nh Tin L#Vit Nam#Th#PDung## 00658000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200160 00430070030000590140007000890190005000960820004001018080005001050080005001100090 04800115010000500163011001500168019000500183006001300188013000700201021011800208 020001500326020001000341020001100351039000600362#VN09.02075#VN09.02076#VN09.0207 7#L Bt Vi#L Th Xun Thu#L Bt Vi ; Phan Vn Cc dch#34000#Vi?t#181#^214#^ aH.#^aLao ng^bTrung tm Vn ho ngn ng ng Ty#2009#^a238tr.^b19cm#Dch#Pha n Vn Cc#241085#Nhng t tng trit hc vi cc s liu quan trng phn nh n i hm t tng rng ln ca thi Tin Tn (Trung Quc)#Lch s c i#Trit hc# Trung Quc#PDung## 00489000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200210 00460030016000670070013000830140007000960190005001030820010001088080005001180080 01800123009001100141010000500152011001500157013000700172020001700179020000900196 020001200205039000600217#VN09.02078#VN09.02080#VN09.02079# Tin Thu#Vt thn g thnh th#Tp truyn ngn# Tin Thu#30000#Vi?t#895.92234#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a193tr.^b19cm#241086#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ng n#PDung## 00733000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000510820004000568080005000600010011000650020017000760290021000930070 03300114022000400147221004700151008001800198009001100216010000500227011003200232 01200380026400600160030201900090031802000170032702000040034402000120034803900060 0360013000700366005001000373#VN09.02081#VN09.02084#VN09.02083#VN09.02082#79000# Vi?t#823#^214#Kerr, P.B.#Hu du thn n#Children of the Lamp#P.B. Kerr ; Nhm o San H dch#T.2#Djinn xanh Babylon = The blue Djinn of Babylon#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a508tr.^bTrn b 3 tp. - 20cm#Vn hc nc ngoi dnh cho thiu nhi#Nhm o San H#Dch Anh#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#PDung#24108 7#P.B. Kerr## 00651000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310020019000360030013000550070084000680220006001522210018001580050009001760050 01000185005000800195005001100203005000900214008001800223009002300241010000500264 011001500269020001800284020000900302020001300311039000600324013000700330#VN09.02 085#7000#Vi?t#895.9223#^214#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn: M Khnh ; Tranh: Hng Long, Kim Chi ; ho vi tnh: Quc Khnh, ng Su#T.113#Nt ch c u ngi#M Khnh#Hng Long#Kim Chi#Quc Khnh#ng Su#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a112tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#PDu ng#241088## 00514000000000265000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900060 00510140006000570190005000630820009000688080005000770020028000820030013001100070 02500123022000500148221001800153005001000171008001800181009002300199010000500222 011001400227013000700241#VN09.02086#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#PDun g#7000#Vi?t#895.9223#^214#Thn ng t Vit khoa hc#Truyn tranh#Truyn, tran h: Hunh Hi#T.55#Mn n khoi khu#Hunh Hi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho S i Gn#2009#^a37tr.^b19cm#241089## 00513000000000265000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900060 00510140006000570190005000630820009000688080005000770020028000820030013001100070 02500123022000500148221001700153005001000170008001800180009002300198010000500221 011001400226013000700240#VN09.02087#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#PDun g#7000#Vi?t#895.9223#^214#Thn ng t Vit khoa hc#Truyn tranh#Truyn, tran h: Hunh Hi#T.56#im bo tai hi#Hunh Hi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho S i Gn#2009#^a38tr.^b19cm#241090## 00513000000000265000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900060 00510140006000570190005000630820009000688080005000770020028000820030013001100070 02500123022000500148221001700153005001000170008001800180009002300198010000500221 011001400226013000700240#VN09.02088#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#PDun g#7000#Vi?t#895.9223#^214#Thn ng t Vit khoa hc#Truyn tranh#Truyn, tran h: Hunh Hi#T.57#Ngn la thn k#Hunh Hi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho S i Gn#2009#^a38tr.^b19cm#241091## 00512000000000265000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900060 00510140006000570190005000630820009000688080005000770020028000820030013001100070 02500123022000500148221001600153005001000169008001800179009002300197010000500220 011001400225013000700239#VN09.02089#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#PDun g#7000#Vi?t#895.9223#^214#Thn ng t Vit khoa hc#Truyn tranh#Truyn, tran h: Hunh Hi#T.58#Cu chuyn mela#Hunh Hi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a38tr.^b19cm#241092## 00513000000000265000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900050 00510140006000560190005000620820009000678080005000760020028000810030013001090070 02500122022000500147221001800152005001000170008001800180009002300198010000500221 011001400226013000700240#VN09.02090#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn #7000#Vi?t#895.9223#^214#Thn ng t Vit khoa hc#Truyn tranh#Truyn, tranh : Hunh Hi#T.59#Gnh hoa ngy Tt#Hunh Hi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho S i Gn#2009#^a38tr.^b19cm#241093## 00512000000000265000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900050 00510140006000560190005000620820009000678080005000760020028000810030013001090070 02500122022000500147221001700152005001000169008001800179009002300197010000500220 011001400225013000700239#VN09.02091#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn #7000#Vi?t#895.9223#^214#Thn ng t Vit khoa hc#Truyn tranh#Truyn, tranh : Hunh Hi#T.60#Xem bi cho tru#Hunh Hi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a38tr.^b19cm#241094## 00513000000000265000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900050 00510140006000560190005000620820009000678080005000760020028000810030013001090070 02500122022000500147221001800152005001000170008001800180009002300198010000500221 011001400226013000700240#VN09.02092#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn #7000#Vi?t#895.9223#^214#Thn ng t Vit khoa hc#Truyn tranh#Truyn, tranh : Hunh Hi#T.61#Anh m ti nghip#Hunh Hi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho S i Gn#2009#^a38tr.^b19cm#241095## 00702000000000301000450002600110000002101230001102000210013402000090015502000150 01640390006001790190005001850820004001908080005001940140007001990020024002060030 01300230007004700243022000400290221002200294005001000316008001800326009001100344 010000500355011001400360005000900374005001000383013000700393#VN09.02093#Thng qu a nhng cu chuyn nh gip cc em tm hiu v cuc sng ca ng vt, c im v mi trng pht trin ca chng#Khoa hc thng thc#ng vt#Sch thiu nhi# K.vn#Vi?t#590#^214#20000#Nhng iu em mun bit#Truyn tranh#Li: Thanh Thu ; Minh ho: Nht Tn, Quc Vit#T.5#V sao chim bay c?#Thanh Thu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a59tr.^b19cm#Nht Tn#Quc Vit#241096## 00478000000000253000450002600110000000200150001100700360002601400060006201900050 00680820009000738080005000820080018000870090011001050100005001160110017001210050 00900138005001000147012001500157013000700172020001800179020000900197020001300206 039000500219#VN09.02094#Bu Bu bc mnh#Li: H Giang ; Minh ho: Qunh Lm#7000 #Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a15tr.^b19x19cm#H Giang# Qunh Lm#B hc l gio#241097#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn## 00478000000000253000450002600110000000200150001100700360002601400060006201900050 00680820009000738080005000820080018000870090011001050100005001160110017001210050 00900138005001000147012001500157013000700172020001800179020000900197020001300206 039000500219#VN09.02095#Bu Bu v tranh#Li: H Giang ; Minh ho: Qunh Lm#7000 #Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a15tr.^b19x19cm#H Giang# Qunh Lm#B hc l gio#241098#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn## 00488000000000253000450002600110000000200170001100700400002801400060006801900050 00740820009000798080005000880080018000930090011001110100005001220110017001270050 01000144012001500154005001300169013000700182020001800189020000900207020001300216 039000500229#VN09.02096#Bu Bu "tia chp"#Minh ho: nhm_An Vinh ; Li: Qunh Anh #7000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a15tr.^b19x19cm#Qu nh Anh#B hc l gio#nhm_An Vinh#241099#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tran h#KVn## 00846000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200090 00388080005000470020032000520070049000840220004001330050016001370050018001530050 01100171005000900182005001400191008001200205009001700217010000500234011002500239 013000700264021021000271020001600481020002000497020001000517039000500527#VV09.05 343#VV09.05344#VV09.05345#Vi?t#915.9741#^214#Di tch v danh thng Thanh Ho#Tr nh Th Hng, Nguyn Th Khuyn, Mai Phng..#T.7#Trnh Th Hng#Nguyn Th Khu yn#Mai Phng#Phm Tn#Trnh Th Tm#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a184tr. , 5tr. nh^b21cm#241100#Gii thiu nhng nt khi qut v lch s, kin trc, nh n vt th t ti cc di tch nh t ng, nh, di tch nh c, iu khc n Vc Bu, cha Phc Long, thc Ma Hao, thc Mun (thc M), ni Voi...#Di tc h lch s#Danh lam thng cnh#Thanh Ho#KVn## 00780000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200270003301900050 00600820008000658080005000730080012000780090017000900100005001070110042001120150 08900154013000700243021014500250020000800395020001600403020001200419020000400431 020001000435020000900445020001000454020000900464039000500473#VV09.05346#VV09.053 47#VV09.05348#Di tch ni v n ng C#Vi?t#959.741#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Th anh Ho#2009#^a104tr. : hnh v, bng, 20tr. nh^b21cm#TTS ghi: S Vn ho, Th tho v Du lch Thanh Ho. Ban Nghin cu v bin son lch s#241101#Gii thi u vng thng tch an N, lch s th thn ng C, di tch n ng C qua khai qut kho c hc, cch bi tr th, nghi thc t l#Lch s#Di tch lch s# n ng C#Ni#Phong tc#Th cng#Thanh Ho#Vit Nam#KVn## 00918000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200260 00440070035000700050017001050190005001220820008001278080005001350080012001400090 01700152010000500169011002900174004001800203013000700221015005200228021027700280 020000800557020000700565020000800572020000900580020001000589039000500599#VV09.05 349#VV09.05351#VV09.05350#L Xun K#Lch s th trn Th Xun#B.s.: L Xun K, Nguyn Trng K#Nguyn Trng K#Vi?t#959.741#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho #2009#^a224tr., 7tr. nh mu^b21cm#Ti bn ln th 1#241102#TTS ghi: ng u - HND - UBMTTQ th trn Th Xun#Gii thiu khi qut v a l t nhin th tr n Th Xun; s ra i, s pht trin, nhng phong tc tp qun, cc cng trnh k in trc, i sng vn ho, ngnh ngh, truyn thng yu nc ca nhn dn ph T h Xun trc Cch mng thng Tm, t 1945 - 1964 v t 1964 n 2008#Lch s# a l#Vn ho#Th Xun#Thanh Ho#KVn## 00473000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200210003400300040 00550070012000590140007000710190005000780820010000838080005000930080012000980090 01700110010000500127011001500132015001800147013000700165020001700172020000900189 020000400198039000500202#VV09.05353#VV09.05352#L Vit Ho#Mt thong qu hng# Th#L Vit Ho#55000#Vi?t#895.92214#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a2 76tr.^b21cm#Bt danh: Song H#241103#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00741000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200180 00440030004000620070045000660190005001110820009001168080005001250080012001300090 01700142010000500159011002900164004001800193013000700211021022100218020000800439 020000700447020000400454039000500458#VV09.05354#VV09.05355#VV09.05356#L Xun K #L triu Ngc ph#Th#B.s.: L Xun K, L Trung Tin, L Anh Tun#Vi?t#959.702 2#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a116tr., 4tr. nh mu^b21cm#Ti bn l n th 1#241104#Gii thiu lch s dng h L qua mi giai on t t tin n h u du, t ngy sinh n ngy mt, cc ngy gi chp, cng trng, thi gian tr v v nhng cng c ca cc v vua vi dn, vi nc, vi t tng, con chu#Lch s#Nh L#Vua#KVn## 00488000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200250003700700150 00620140007000770190005000840820011000898080005001000080012001050090017001170100 00500134011001500139015003000154013000700184020001700191020000900208020001200217 039000500229#VV09.05357#VV09.05358#Chu Hoi Giang#Chng git qu cp tri#Chu H oi Giang#30000#Vi?t#895.922334#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a121tr. ^b21cm#Tn tht tc gi: L Hong U#241105#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ng n#KVn## 00983000000000313000450002600110000002600110001100100130002200200670003500700180 01020190005001200820018001258080005001430080012001480090017001600100005001770110 03000182015006400212013000700276021028600283020000800569020000800577020000300585 020002300588020002100611020001200632020001000644020001000654039000500664#VV09.05 359#VV09.05360#Lu Minh Tu#Lch s ng b v phong tro cch mng x Thiu Ch nh (1930-2007)#Lu Minh Tu b.s.#Vi?t#324.2597070959741#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a232tr., 11tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Thiu Chnh, huyn Thiu Ho#241106#Gii thiu vng t, con ngi v truyn th ng lch s x Thiu Chnh, tnh hnh kinh t x hi v phong tro cch mng giai on 1930 - 1945, 1945 - 1954, 1954 - 1975, ng b lnh o nhn dn cng c n c, xy dng CNXH 1976 - 1986, tin hnh cng cuc i mi giai on 1986 - 200 7#Lch s#ng b#X#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Thiu Chnh#Thi u Ho#Thanh Ho#KVn## 00708000000000301000450002600110000002600110001101900050002208200040002780800050 00310020056000360220004000920080012000960090017001080100005001250110026001300130 00700156021015000163020002000313020000800333020001000341020000800351020000900359 020000800368020000800376020000700384020001000391039000500401#VV09.05361#VV09.053 62#Vi?t#302#^214#Nhng m hnh in hnh tin tin trong thi k i mi#T.7#^aT hanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2008#^a272tr., 12tr. nh^b21cm#241107#Gii thiu nhng gng in hnh tin tin trn nhiu lnh vc: kinh t, chnh tr, vn ho, x hi, gio dc, an ninh, du lch... ca tnh Thanh Ho#in hnh tin tin#Kinh t #Chnh tr#Vn ho#Gio dc#Du lch#An ninh#X hi#Thanh Ho#KVn## 00876000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200320 00480070015000800140007000950190005001020820006001078080005001130080005001180090 02100123010000500144011001500149004001800164013000700182021036000189020002100549 020001100570020001200581039000500593#VV09.05363#VV09.05364#VV09.05365#Nguyn Dy Nin#T tng ngoi giao H Ch Minh#Nguyn Dy Nin#39000#Vi?t#327.2#^214#^aH.# ^aChnh tr Quc gia#2009#^a349tr.^b21cm#Ti bn ln th 3#241108#Gii thiu kh i qut ngun gc, qu trnh hnh thnh, pht trin v hon thin t tng H Ch Minh v ngoi giao. Trnh by h thng cc nguyn l, lun im, quan im v q uan nim ca H Ch Minh v th gii, thi i, quc t, ng li quc t, chn h sch i ngoi ca ng, Nh nc Vit Nam; Nhng phng php, phong cch ngo i giao ca H Ch Minh...#T tng H Ch Minh#Ngoi giao#H Ch Minh#KVn## 00802000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200220 00420070009000640140007000730190005000800820009000858080005000940080005000990090 02100104010000500125011001500130013000700145012005000152021020900202020000800411 020002300419020002000442020002100462020001200483039000500495#VV09.05367#VV09.053 68#VV09.05366#Sn Tng#Cuc gp g nh mnh#Sn Tng#21000#Vi?t#959.7032#^214# ^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a199tr.^b21cm#241109#Hc tp v lm theo tm g ng o c H Ch Minh#Ghi li nhng s kin Bc H sang Php m phn nhm ko di thi gian ho hon chun b tin hnh cuc khng chin trng k (1946); s kin Bc thnh lp chnh ph mi cho li con thuyn cch mng...#Lch s# Khng chin chng Php#Hot ng cch mng#Hot ng ngoi giao#H Ch Minh#KVn ## 00702000000000229000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200120 00388080005000500080005000550090021000600100005000810110014000860140006001000020 03100106013000700137021028700144020001300431020002300444039000500467#VV09.05369# VV09.05371#VV09.05370#Vi?t#324.2597071#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a41t r.^b20cm#9000#iu l ng Cng sn Vit Nam#241110#Gii thiu 48 iu l v ng vin, nguyn tc t chc v c cu t chc ca ng, c quan lnh o ca n g t c s n Trung ng, t chc ng trong qun i, cng an, cng tc kim t ra, gim st ca ng v u ban kim tra cc cp, khen thng v k lut, chp h nh iu l ng...#iu l ng#ng Cng sn Vit Nam#KVn## 00669000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00440820006000498080005000550080005000600090048000650100005001130110015001180190 01200133014000800145001002000153002001000173003001200183007005400195006001600249 012004300265013000700308020001600315020000700331020001200338039000500350#VV09.05 372#VV09.05373#VV09.05375#VV09.05374#Vi?t#891.8#^214#^aH.#^aLao ng^bTrung tm Vn ho ngn ng ng Ty#2009#^a831tr.^b21cm#Dch Ba Lan#126000#Sienkievich, H enryk#Quo Vadis#Tiu thuyt#Henryk Sienkievich ; Nguyn Hu Dng dch, gii thi u#Nguyn Hu Dng#Vn hc c in nc ngoi. Vn hc Ba Lan#241111#Vn hc c in#Ba Lan#Tiu thuyt#KVn## 00788000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200320 00510070018000830140007001010190005001080820006001138080005001190080005001240090 01100129010000500140011001500145013000700160021029700167020000800464020001800472 020001100490020000400501039000500505#VV09.05376#VV09.05377#VV09.05378#Nguyn Kh c Khoi#Thc n gip pht trin tr no#Nguyn Khc Khoi#34500#Vi?t#613.2#^214 #^aH.#^aLao ng#2009#^a213tr.^b21cm#241112# cp mt s vn mi quan h gi a i no v dinh dng, khng n c d sinh ra chng mt tr nh do tui gi, v itamin np vo khng s lm cho no "r st", khng ung 1 lt nc trong 1 ngy s lm cho no mt nc, n ung phng mt tr nh, n c c ch cho no, th dc kin no...#n ung#Chm sc sc kho#Dinh dng#No#KVn## 00535000000000241000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200060 00388080005000440080005000490090011000540100005000650110015000700140007000850020 02200092012001700114013000700131021011700138020001700255020001600272039000500288 #VV09.05379#VV09.05381#VV09.05380#Vi?t#495.1#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a176tr.^ b21cm#20000#Truyn ng ngn -Dp#Th gii Hoa ng#241113#Hng dn hc ting T rung Quc thng qua nhng truyn ng ngn -dp, c phin m, t mi, bi dch v hng dn hc#Ting Trung Quc#Truyn ng ngn#KVn## 00543000000000265000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200060 00388080005000440080005000490090011000540100005000650110015000700140007000850020 03700092007002800129005001100157013000700168021007400175020000700249020000900256 020000700265039000500272#VV09.05382#VV09.05384#VV09.05383#Vi?t#152.4#^214#^aH.#^ aLao ng#2009#^a215tr.^b21cm#32000# c c tnh yu m bn mong mun#Minh T rang b.s., tuyn chn#Minh Trang#241114#Phn tch nhng tm l ng x, nui dn g v nhn bit tnh yu ch thc#Tm l#Tnh yu#ng x#KVn## 00722000000000301000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200040 00388080005000420080005000470090011000520100005000630110015000680190005000830140 00700088001001700095002001000112007003600122006001300158012006500171013000700236 021013200243020001000375020001800385039000500403020001200408#VV09.05385#VV09.053 86#VV09.05387#Vi?t#428#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a119tr.^b20cm#Dch#18000#M. B arrie, James#Peter Pan#James M. Barrie ; Ng Anh Tun dch#Ng Anh Tun#Hc tin g Anh qua nhng tc phm vn hc ni ting trn th gii#241115#Hng dn hc ti ng Anh thng qua nhng tc phm vn hc ni ting gip ngi hc nng cao trnh c hiu v nghe hiu ting Anh#Ting Anh#K nng nghe hiu#KVn#K nng c ## 00864000000000373000450002600110000002600110001101900050002208200110002780800050 00380080005000430090011000480100005000590110015000640040030000790140007001090010 00900116002002300125003001000148007000900158013000700167021019300174020000800367 02000090037502000190038402000090040302000080041202000090042002000090042903900050 0438020001700443020001000460020001000470020001000480#VV09.05388#VV09.05389#Vi?t# 895.922434#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a399tr.^b21cm#Ti bn, c sa cha, b sun g#65000#Phong L#Vit t u th k mi#Tiu lun#Phong L#241116#Gii thiu nh ng bi vit ca tc gi t nhng nm cui th k XX v m u th k XXI trn c c vn t ra ca i sng vn ho, gio dc, vn hc gn vi nhng chuyn ng mi ca t nc#Tc gi#Tc phm#Nghin cu vn hc#i sng#Vn ho#Gio d c#Vit Nam#KVn#Vn hc hin i#Th k 20#Th k 21#Tiu lun## 00591000000000229000450002600110000002600110001100200250002201400070004701900050 00540820006000598080005000650080005000700090011000750100005000860110014000910120 04000105013000700145021018400152020001100336020000900347039000500356#VV09.05390# VV09.05391#Mi trng sng ngy nay#60000#Vi?t#635.9#^214#^aH.#^aLao ng#2009# ^a99tr.^b26cm#Cm nang trng cy v chm sc cy cnh#241117#Gii thiu mt s l oi cy cnh trng trong nh v sn, vn, nhng cch trang tr cy cnh theo ph ong thu, thit k cnh quan; hng dn k thut trng v chm sc cc loi cy cnh#Trng trt#Cy cnh#KVn## 00907000000000313000450002600110000002600110001100200320002200700360005401900050 00900820009000958080005001040080005001090090011001140100005001250110015001300050 01000145005001100155005001100166005000700177005000900184015005900193013000700252 021028100259020000900540020000900549039000500558020000800563020002200571#VV09.05 392#VV09.05393#Ni chp cnh cho nhng gic m#Hong Hi, Nguyn Ln, Phm Tuyt ..#Vi?t#370.9597#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a228tr.^b27cm#Hong Hi#Nguyn Ln#P hm Tuyt#Thu H#Ngc Mai#TTS ghi: Bo Ngi H Ni. Cng ty Truyn thng Hong Hi#241118#Gm nhng bi vit ca nhiu tc gi gii thiu mt s thnh tch c a thy c gio, ca nh trng - nhng im sng gio dc o to trn c nc v i nhng m hnh ging dy, hc tp t cht lng hiu qu cao - y mnh tin trnh pht trin i mi s nghip gio dc Vit Nam#Gio dc#Vit Nam#KVn#i mi#Phng php ging dy## 01006000000000325000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200180 00388080005000560010010000610020034000710070051001050220004001562210010001600050 01400170005001100184008001200195009001700207010000500224011002600229015005000255 01300070030502103190031202000080063102000140063902000120065302000100066503900050 0675#VV09.05394#VV09.05396#VV09.05395#Vi?t#324.2597070959741#^214#H B Tm#Lch s ng b huyn Thng Xun#B.s.: H B Tm (ch.b.), L nh Phng, Cm B c #T.2#1960-2005#L nh Phng#Cm B c#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a232t r., 16tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b huyn Thng Xun#241119#Gi i thiu nhng thnh tu ng b huyn Thng Xun - Thanh Ho t chc lnh o c i to, xy dng CNXH v chng chin tranh ph hoi ca quc M v lnh o x y dng, bo v qu hng, tin hnh s nghip i mi cng nghip ho  hin i ho t nc, qua cc giai on: 1960 - 1975, 1975 - 1985, 1986 - 2005...#Lch s#ng b huyn#Thng Xun#Thanh Ho#KVn## 00640000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020020000340030013000540070058000670220004001250050016001290050015001450080 01800160009001100178010000500189011001500194012004000209006001900249019001600268 013000700284020001800291020001100309020001300320039000500333#VV09.05397#12500#V i?t#895.1#^214#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.4#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2009#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Nhm Mai H oa Trang#Dch Trung Quc#241120#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#KVn## 00612000000000301000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020015000340030013000490070050000620220005001120050008001170050014001250080 01800139009001100157010000500168011001500173012004000188019001600228020001800244 020001100262020001300273039000500286006001200291013000700303#VV09.05398#Vi?t#895 .1#^214#14000#Anh hng v l#Truyn tranh#C Long ; Tranh: M Vinh Thnh ; Tuy t Nhung dch#T.30#C Long#M Vinh Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a143t r.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#KVn#Tuyt Nhung#241121## 00621000000000289000450002600110000002600110001100200460002200300430006800700410 01110050013001520050012001650050014001770140007001910190005001980820010002038080 00500213008000500218009002600223010000500249011001500254013000700269020000500276 020001100281020002000292020001400312039000500326#VV09.05399#VV09.05400#Phn loi v phng php gii ton lng gic#Bi dng v nng cao k nng gii ton...# L Th Hng, Nguyn Kim, H Xun Thng#L Th Hng#Nguyn Kim#H Xun Thng# 34000#Vi?t#516.24076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a223tr.^b24cm#24 1122#Ton#Lng gic#Ph thng trung hc#Sch c thm#KVn## 00670000000000301000450002600110000002600110001100200730002200300630009500700300 01580050015001880050014002030140007002170190005002240820008002298080005002370080 00500242009002600247010000500273011001500278013000700293020000500300020001000305 020000700315020000700322020002000329020001400349039000500363#VV09.05401#VV09.054 02#567 bi tp t lun: Hm s m, hm s lu tha hm s logarit in hnh#Dnh cho hc sinh lp 11, 12 chng trnh chun v nng cao...#Hong Danh Ti, Trn Anh Ngc#Hong Danh Ti#Trn Anh Ngc#38000#Vi?t#515.076#^214#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2009#^a247tr.^b24cm#241123#Ton#Gii tch#Hm s#Hm m#Ph thng trung hc#Sch c thm#KVn## 00595000000000277000450002600110000002600110001100200530002200300650007500700130 01400050013001530140007001660190005001730820009001788080005001870080005001920090 02600197010000500223011001500228013000700243020000900250020001100259020000800270 020002000278020001400298039000500312#VV09.05403#VV09.05404#1234 bi tp t lun in hnh: Hnh hc, lng gic#Bin son theo ni dung v hng ra thi mi c a B GD & T...#L Honh Ph#L Honh Ph#52000#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a339tr.^b24cm#241124#Hnh hc#Lng gic#Bi tp#Ph t hng trung hc#Sch c thm#KVn## 00618000000000277000450002600110000002600110001100200940002200300590011600700170 01750050017001920140007002090190005002160820007002218080005002280080005002330090 02600238010000500264011001500269013000700284020000800291020000700299020000800306 020000700314020001400321039000500335#VV09.05405#VV09.05406#Hng dn gii cc d ng bi tp t cc thi quc gia mn ho hc ca B Gio dc v o to#Dnh ch o hc sinh lp 12 chng trnh chun v nng cao...#Cao Th Thin An#Cao Th Thi n An#50500#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a331tr.^b24cm #241125#Ho hc#Lp 12#Bi tp# thi#Sch c thm#KVn## 00645000000000277000450002600110000002600110001100201210002200300590014300700170 02020050017002190140007002360190005002430820008002488080005002560080005002610090 02600266010000500292011001500297013000700312020000700319020000800326020000700334 020000700341020001400348039000500362#VV09.05407#VV09.05408#Hng dn gii cc d ng bi tp t cc thi quc gia (tt nghip, tuyn sinh...) mn vt l ca B Gio dc v o to#Dnh cho hc sinh lp 12 chng trnh chun v nng cao...#N guyn Kim Ngha#Nguyn Kim Ngha#53500#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2009#^a360tr.^b24cm#241126#Vt l#Bi tp#Lp 12# thi#Sch c thm#K Vn## 00651000000000277000450002600110000002600110001100201220002200300590014400700180 02030050018002210140007002390190005002460820010002518080005002610080005002660090 02600271010000500297011001500302013000700317020000800324020000700332020000800339 020000700347020001400354039000500368#VV09.05409#VV09.05410#Hng dn gii cc d ng bi tp t cc thi quc gia (tt nghip, tuyn sinh...) mn lch s ca B Gio dc v o to#Dnh cho hc sinh lp 12 chng trnh chun v nng cao...# Nguyn Thnh Nhn#Nguyn Thnh Nhn#37500#Vi?t#959.70076#^214#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2009#^a247tr.^b24cm#241127#Lch s#Lp 12#Bi tp# thi#Sch c thm#KVn## 00652000000000277000450002600110000002600110001100201240002200300590014600700130 02050050013002180140007002310190005002380820004002438080005002470080005002520090 02600257010000500283011001500288013000700303020001000310020000800320020002000328 020000700348020001400355039000500369#VV09.05411#VV09.05412#Hng dn gii cc d ng bi tp t cc thi quc gia (tt nghip, tuyn sinh...) mn ting Anh ca B Gio dc v o to#Dnh cho hc sinh lp 12 chng trnh chun v nng cao.. .#Hong Th L#Hong Th L#48000#Vi?t#428#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni# 2009#^a315tr.^b24cm#241128#Ting Anh#Bi tp#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#KVn## 00510000000000253000450002600110000002600110001100200510002200700170007300500170 00900140007001070190005001140820010001198080005001290110015001340080005001490090 02600154010000500180013000700185020000500192020002000197020002000217020001400237 039000500251#VV09.05413#VV09.05414#Phng php gii ton t lun: Hnh hc khng gian#Trn Th Vn Anh#Trn Th Vn Anh#45500#Vi?t#516.23076#^214#^a302tr.^b24c m#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#241129#Ton#Hnh hc khng gian#Ph thng trung hc#Sch c thm#KVn## 00571000000000277000450002600110000002600110001100200530002200300360007500700170 01110050017001280140007001450190005001520820004001578080005001610110015001660080 00500181009002600186010000500212013000700217020001000224020002000234020000800254 020001200262020001400274039000500288#VV09.05415#VV09.05416#Phng php lm bi v bi tp trc nghim ting Anh#Chc nng giao tip, cu p li...#Nguyn Bo T rang#Nguyn Bo Trang#28000#Vi?t#428#^214#^a152tr.^b24cm#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2009#241130#Ting Anh#Ph thng trung hc#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#KVn## 00546000000000277000450002600110000002600110001100200320002200300600005400700110 01140050011001250140007001360190005001430820008001488080005001560110015001610080 00500176009002600181010000500207013000700212020000500219020001000224020000700234 020000800241020001400249039000500263#VV09.05417#VV09.05418#Phng php gii ton tch phn#Dnh cho hc sinh lp 12 chng trnh c bn v nng cao...#Trn B H #Trn B H#39000#Vi?t#515.076#^214#^a354tr.^b24cm#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#241131#Ton#Tch phn#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#KVn## 00586000000000277000450002600110000002600110001100200560002200300620007800700160 01400050016001560140007001720190005001790820008001848080005001920110015001970080 00500212009002600217010000500243013000700248020000700255020000800262020001200270 020000700282039000500289020001400294#VV09.05419#VV09.05420#Phng php gii bi tp trc nghim vt l theo ch #Bin son theo ni dung v chng trnh sch gio khoa mi...#Trn Trng Hng#Trn Trng Hng#41000#Vi?t#530.076#^214#^a268t r.^b24cm#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#241132#Vt l#Bi tp#Trc nghim#L p 12#KVn#Sch c thm## 00736000000000325000450002600110000002600110001100200490002200300820007100700520 01530050011002050140007002160190005002230820004002288080005002320110015002370080 00500252009002600257010000500283005001400288005001700302005001700319005001400336 01300070035002000080035702000070036502000070037202000120037902000140039103900050 0405#VV09.05421#VV09.05422#Ng vn n thi tt nghip v tuyn sinh quc gia#Bin son theo st chng trnh v sch gio khoa phn ban mi ca B GD v T...#B. s.: L Huy Bc, Phan Huy Dng, Nguyn ng ip..#L Huy Bc#67000#Vi?t#807#^21 4#^a443tr.^b24cm#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#Phan Huy Dng#Nguyn ng ip#o Th Thu Hng#L Quang Hng#241133#Ng vn#Lp 12#n tp#Tp lm vn#Sch c thm#KVn## 00580000000000265000450002600110000002600110001100200410002200300630006300700300 01260050015001560140007001710190005001780820010001838080005001930110015001980080 00500213009002600218010000500244013000700249020001100256020000800267020002000275 020001400295039000500309#VV09.05423#VV09.05424#567 bi tp t lun lng gic i n hnh#Dnh cho hc sinh lp 11, 12 chng trnh chun v nng cao...#Hong Dan h Ti, Trn Anh Ngc#Hong Danh Ti#41000#Vi?t#516.24076#^214#^a271tr.^b24cm#^a H.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#241134#Lng gic#Bi tp#Ph thng trung hc# Sch c thm#KVn## 00658000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020043000470030048000900070017001380220004001550050017001590080 00500176009002600181010000500207011001500212020000900227020000700236020000800243 02000120025102000140026303900050027701300070028202000200028902000090030902000140 0318#VV09.05425#VV09.05426#39000#Vi?t#576.076#^214#Cu hi v bi tp trc nghi m sinh hc 12#Di truyn hc ngi, tin ho, sinh thi hc...#Nguyn Vit Nhn# T.2#Nguyn Vit Nhn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a258tr.^b24cm#Sinh hc #Lp 12#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#KVn#241135#Di truyn hc ngi#Tin h o#Sinh thi hc## 00752000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200310 00480070015000790140007000940190005001010820006001068080005001120080005001170090 02600122010000500148011001500153013000700168021027500175020000800450020001200458 020001100470039000500481#VV09.05428#VV09.05427#VV09.05429#Dng Xun Sn#Gio tr nh bo ch truyn hnh#Dng Xun Sn#45500#Vi?t#070.1#^214#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2009#^a324tr.^b24cm#241136#Trnh by nhng vn chung v truyn h nh, lch s ra i v pht trin ca truyn hnh, chc nng ca bo ch truyn hnh, nguyn l truyn hnh, cng ngh truyn hnh, kch bn truyn hnh, phng thc sn xut chng trnh, phng vn, phng s, bnh lun truyn hnh...#Bo c h#Truyn hnh#Gio trnh#KVn## 00952000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100130 00440020080000570070013001370140007001500190005001570820008001628080005001700080 00500175009002600180010000500206011001500211013000700226021032300233020001200556 02000080056802000130057602000080058902000080059702000090060503900050061402000070 0619#VV09.05430#VV09.05433#VV09.05432#VV09.05431#Hn Vn Khn#Xm Rn - mt di t ch kho c c bit quan trng ca thi i ng Vit Nam#Hn Vn Khn#68000 #Vi?t#959.721#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a374tr.^b24cm#241137#Gi i thiu v tr a l - cnh quan mi trng v lch s nghin cu cc di tch v di vt kho c Xm Rn trn vng t t Ph Th; Trnh by cu to a tng, di tch, di vt gm sinh hot, trang sc, cc loi v kh..., v tr ca d i tch kho c Xm Rn trong vn ho Phng Nguyn v i sng ca dn c Xm Rn #Kho c hc#Di tch#Thi ng#Xm Rn#Ph Th#Vit Nam#KVn#Di vt## 01014000000000349000450002600110000002600110001100200340002200300350005600701080 00910140007001990010016002060190005002220820006002278080005002330080018002380090 00800256010000500264011001500269005001700284006002000301006002000321006001700341 00500170035800500190037501500600039401300070045402101740046102000090063502000050 0644020001000649039000500659#VL09.00649#VL09.00650#Phc hnh rng tho lp tng phn#Cn bn lm sng v k thut la b#Corinne Taddi, Jean Nonclearcq ; Dch: Nguyn Th Cm Bnh... ; H..: Nguyn Hiu Hnh, L H Phng Trang#70000#Tadd i, Corinne#Vi?t#617.6#^214#^aTp. H Ch Minh#^aY hc#2009#^a194tr.^b27cm#Nonclea rcq, Jean#Nguyn Th Cm Bnh#Nguyn Th Kim Dung#Nguyn Hiu Hnh#Nguyn Hiu H nh#L H Phng Trang#TTS ghi: i hc Y dc Tp. H Ch Minh. Khoa Rng hm m t#241138#Trnh by v phc hnh rng tho lp tng phn (PHRTLTP), nguyn tc c bn khi thc hin PHRTLTP, cc giai on lm sng trong PHRTLTP, cc giai on la b trong PHRTLTP...#Nha khoa#Rng#Phc hnh#KVn## 00826000000000301000450002600110000002600110001100200670002200700140008901400080 01030010014001110190005001250820004001308080005001340080018001390090008001570100 00500165011001500170013000700185021023500192020001000427020000500437020000600442 020001700448020001900465039000500484020001900489020001600508#VL09.00651#VL09.006 52#PCR v real-time PCR - cc vn c bn v cc p dng thng gp#Phm Hng Vn#110000#Phm Hng Vn#Vi?t#616#^214#^aTp. H Ch Minh#^aY hc#2009#^a194tr.^ b27cm#241139#Gii thiu cc vn c bn v Polymerase Chain Reaction (PCR) - k thut ng dng xt nghim chn on bnh trong y hc; nhng vn v k thut cn c quan tm khi p dng PCR v real-time PCR trong phng th nghim chn on...#Chn on#Bnh#Y hc#Sinh hc phn t#My xt nghim PCR#KVn#Cng ngh sinh hc#Sinh hc t bo## 00949000000000313000450002600110000002600110001100200590002200700520008101900050 01330820006001388080005001440080018001490090008001670100005001750110015001800050 01500195005001900210005001400229005001300243005001300256015004100269013000700310 021026300317020000600580020001100586020002000597020001300617039000500630#VL09.00 653#VL09.00654#Tuyn tp cng trnh nghin cu khoa hc rng hm mt 2009#Nguyn Th Th, Hong o Bo Trm, Hong T Hng..#Vi?t#617.6#^214#^aTp. H Ch Minh# ^aY hc#2009#^a188tr.^b29cm#Nguyn Th Th#Hong o Bo Trm#Hong T Hng#Cao Hu Tin#Ng Ch Hin#TTS ghi: i hc Y dc Tp. H Ch Minh#241140#Gm 21 cn g trnh nghin cu khoa hc rng hm mt ca nhiu tc gi v: tc dng ca ACFP v vec-ni c Flour trn men rng trong kh khong thc nghim, c im hnh th i s mt ca nhm ngi Vit Nam v ngi Php, cc v tr b cn ca rng, th m m rng...#Y hc#Cng trnh#Nghin cu khoa hc#Rng hm mt#KVn## 01074000000000349000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330020018000380030039000560070085000950220009001802210010001890050021001990050 01500220005002200235005002100257005002000278005001400298008001800312009000800330 01000050033801100150034301500630035801300070042102102580042802000090068602000130 0695020001100708039000500719#VL09.00655#VL09.00656#Vi?t#617.6#^214#Cp nht nha khoa#Ti liu tham kho v o to lin tc#Chng Th Minh Loan, Nguyn Th Th , Nguyn Trn Ngc Dip... ; Hong T Hng ch.b.#T.13, 14#2008-2009#Chng Th M inh Loan#Nguyn Th Th#Nguyn Trn Ngc Dip#Nguyn Th Thanh Hoa#Phm Th Hn g Loan#Hong T Hng#^aTp. H Ch Minh#^aY hc#2009#^a224tr.^b29cm#TTS ghi: i hc Y dc Tp. H Ch Minh. Khoa Rng hm mt...#241141#Gii thiu nhng thng tin mi v cng ngh, vt liu v k thut nha khoa, nha khoa cy ghp v nha kh oa thm m, nha khoa trong bi cnh sc kho ton thn, nha khoa trong s tc ng ca cng ngh hin i, cc vn v nhn lc v hnh ngh nha khoa...#Nha k hoa#Rng hm mt#Phu thut#KVn## 00814000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200230003300300500 00560070046001060140007001520010011001590190005001700820006001758080005001810080 00500186009000800191010000500199011001500204015005800219013000700277021022300284 020001300507020001100520039000500531#VL09.00658#VL09.00657#VL09.00659#Bi ging tai mi hng#Dng cho bc s a khoa v chuyn khoa nh hng#B.s.: V Vn Sn (ch.b.), on Th Nguyt nh#50000#V Vn Sn#Vi?t#616.2#^214#^aH.#^aY hc#2009 #^a121tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y Hi Phng. B mn Tai mi hng#241142 #Trnh by cc triu chng lm sng, phng php khm tai mi hng thng thng, vn V.A, vim amian, ung th vm mi hng, vim mi, vim xoang, vim tai g ia, xng chm, d vt ng n, ng th, vim thanh qun...#Tai mi hng#Gi o trnh#KVn## 01065000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200200003300300400 00530070119000930140008002120010018002200190005002380820009002438080005002520080 00500257009000800262010000500270011001500275005001600290005001400306006001300320 00600180033300600190035101300070037002102800037702000040065702000100066102000080 0671020000700679039000500686020001200691#VL09.00660#VL09.00661#VL09.00662#Hnh nh hc s no#X quang ct lp in ton cng hng t#Ch.b.: Jacques Clarisse, N guyn Thi Hng, Phm Ngc Hoa ; Dch: Ph ch Ngh... ; H..: Nguyn Thi Hng, P hm Ngc Hoa#250000#Clarisse, Jacques#Vi?t#611.0022#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a34 3tr.^b27cm#Nguyn Thi Hng#Phm Ngc Hoa#Ph ch Ngh#L T Phng Tho#H Th T hanh Huyn#241143#Nhng iu cn bit khi thc hin k thut hnh nh hc: gii phu v gii phu X quang hp s, mng no v khoang mng no, no b, ng mch - tnh mch, k thut v hnh nh mt trn XQCLT, tn hiu trn CHT, c h nh nh nhn bit du hiu tn thng no, tai bin no...#No#Gii phu#X quang# S no#KVn#nh mt ct## 00957000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490020042000540070062000960220005001580050014001630050 01500177005001500192005001400207005001400221004001800235008000500253009000800258 01000050026601100150027101200400028601300070032602102300033302000060056302000090 0569020000500578039000500583020000700588#VL09.00663#VL09.00664#VL09.00665#96000 #Vi?t#616#^214#Kt hp ng - ty y cha mt s bnh kh#B.s.: Bnh Vn Khu (ch .b.), Trn Quc Bnh, Nguyn Minh H..#Ph.1#Bnh Vn Khu#Trn Quc Bnh#Nguyn Minh H#Trn Th Hin#inh Cng Hp#Ti bn ln th 1#^aH.#^aY hc#2009#^a391tr. ^b27cm#TTS ghi: Vin Y hc c truyn qun i#241144#Trnh by nhng kin thc c bn kt hp y hc hin i v y hc c truyn vn dng trong lm sng cha bnh thuc h tim mch, bnh thuc h tiu ho, h h hp, h thn kinh, niu s inh dc, ni tit v mu, bnh truyn nhim#Ty y#iu tr#Bnh#KVn#ng y## 00886000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490020022000540030032000760070058001080220004001660050 01400170005001200184005001400196005001400210008000500224009000800229010000500237 01100150024201500180025701300070027502102100028202000060049202000110049802000110 0509020001100520039000500531#VL09.00666#VL09.00668#VL09.00667#52000#Vi?t#617#^2 14#iu dng ngoi khoa#Sch o to c nhn iu dng#B.s.: Phm Vn Lnh, H Duy Bnh (ch.b.), Trn nh Hu..#T.1#Phm Vn Lnh#H Duy Bnh#Trn nh Hu#T rn c Thi#^aH.#^aY hc#2009#^a207tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#241145#Gii thi u cng tc iu dng vi chun b bnh nhn trc m, iu dng vi chm sc b nh nhn sau m, nhim trng ngoi khoa, thm khm h tiu ho, bnh nhn tc ru t, thot v bn, vim tu, p xe gan...#Y hc#iu dng#Ngoi khoa#Gio trnh# KVn## 00882000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490020022000540030032000760070058001080220004001660050 01400170005001400184005001200198005001300210008000500223009000800228010000500236 01100150024101500180025600500170027401300070029102101780029802000060047602000110 0482020001100493020001100504039000500515#VL09.00670#VL09.00671#VL09.00669#60000 #Vi?t#617#^214#iu dng ngoi khoa#Sch o to c nhn iu dng#B.s.: Phm Vn Lnh, Trn c Thi (ch.b.), H Duy Bnh..#T.2#Phm Vn Lnh#Trn c Thi#H Duy Bnh#Trn c Lai#^aH.#^aY hc#2009#^a243tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Nguy n Sanh Tng#241146#Trnh by cng tc iu dng v k thut gy t, gy m, ph ng m, iu dng vi thm khm h tit niu, si tit niu, u x tin lit tuy n, vt thng phn mm, gy xng...#Y hc#iu dng#Ngoi khoa#Gio trnh#KVn ## 00827000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200240 00480290027000720070021000990190005001200820008001258080005001330080005001380090 04600143010000500189011001500194015004500209013000700254021022100261020000500482 020000900487020001900496039000500515020001700520#VL09.00672#VL09.00674#VL09.0067 3#Dng Huy Liu#Nin gim thng k Y t#Health statistics yearbook#Dng Huy Li u ch.b.#Vi?t#362.102#^214#^aH.#^aThng k - Tin hc^bV K hoch - Ti chnh#20 09#^a214tr.^b27cm#TTS ghi: Cng ho x hi ch ngha Vit Nam#241147#Gii thiu s liu thng k cc ch tiu dn s - kinh t - x hi - mi trng, cc ch t iu u vo, hot ng khm cha bnh, chm sc tr em, sc kho sinh sn, phng chng mt s bnh dch ly v cc bnh quan trng#Y t#Vit Nam#Nin gim thng k#KVn#S liu thng k## 00716000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200210003900700310 00600140007000910190005000980820006001038080005001090080005001140090011001190100 00500130011001500135005001300150004001800163013000700181021023600188020001200424 020000900436039000500445#VL09.00675#VL09.00676#Nguyn Nh Khanh#Sinh l hc thc vt#Nguyn Nh Khanh, Cao Phi Bng#56500#Vi?t#571.2#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a367tr.^b27cm#Cao Phi Bng#Ti bn ln th 1#241148#Trnh by kin thc chung v sinh l hc t bo thc vt, nc v i sng thc vt, dinh dng khong thc vt, quang hp, h hp thc vt, h thng vn chuyn xa nc v cht tan tron g cy, sinh trng v pht trin ca thc vt...#Sinh l hc#Thc vt#KVn## 00903000000000313000450002600110000002600110001100200410002200300510006300700560 01140140007001700190005001770820006001828080005001880080005001930090011001980100 00500209011001500214005001200229005001300241005001300254005002300267013000700290 021023800297020001100535020001800546020000900564020001100573039000500584#VL09.00 677#VL09.00678#Mi trng v gio dc bo v mi trng#Dng cho cc trng i hc, cao ng khi S phm#B.s.: L Vn Khoa (ch.b.), Phan Vn Kha, Phan Th Lc ..#42500#Vi?t#363.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a271tr.^b27cm#L Vn Khoa#Phan V n Kha#Phan Th Lc#Nguyn Th Minh Phng#241149#Trnh by cc vn chung v khoa hc mi trng, sinh thi quyn v cc kiu h sinh thi chnh, ti nguyn thin nhin, tc ng ca con ngi i vi mi trng, bo v mi trng v ph t trin bn vng; gio dc bo v mi trng...#Mi trng#Bo v mi trng#Gi o dc#Gio trnh#KVn## 00720000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200250003600700320 00610140007000930190005001000820010001058080005001150080005001200090011001250100 00500136011001500141005001700156004001900173013000700192021020200199020001700401 020000800418020001100426039000500437#VL09.00679#VL09.00680#Bi Trng Lu#Bi tp sc bn vt liu#Bi Trng Lu, Nguyn Vn Vng#62000#Vi?t#620.10076#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a443tr.^b27cm#Nguyn Vn Vng#Ti bn ln th 11#241150#Gm l thuyt tm tt, cc v d minh ho v bi gii mu, bi tp v sc bn vt li u: ko - nn ng tm, tnh cc mi ghp, trng thi ng sut bin dng - nh lut Hc tng qut, cc thuyt bn...#Sc bn vt liu#Bi tp#Gio trnh#KVn## 00724000000000313000450002600110000002600110001100100150002200200120003700700150 00490140007000640190005000710820006000768080005000820080005000870090011000920100 00500103011001500108004001800123013000700141021018900148020000900337020000900346 020000900355020001200364020001000376020000800386020001100394039000500405#VL09.00 681#VL09.00682#Phan Hng Qun#Nn v mng#Phan Hng Qun#35500#Vi?t#624.1#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a251tr.^b27cm#Ti bn ln th 3#241151#Trnh by nhng ni dung c bn trong tnh ton, cu to v thit k cc dng mng cng trnh v th it k x l nn t yu, tnh ton thit k mng cc, phn tch cc chu ti tr ng ngang#Thit k#Mng cc#Nn mng#Nn t yu#Mng nng#Kt cu#Gio trnh#KV n## 00769000000000301000450002600110000002600110001100100170002200200550003900300480 00940070048001420140007001900190005001970820009002028080005002110080005002160090 01100221010000500232011001500237005001600252004001800268013000700286021012700293 020000500420020001800425020000800443020001100451039000500462#VL09.00683#VL09.006 84#Nguyn Mnh Dng#Tuyn chn v hng dn gii bi tp hnh hc ho hnh#Dng cho cc trng i hc - cao ng k thut#B.s.: Nguyn Mnh Dng (ch.b.), Nguy n Quang C#28000#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a190tr.^b27cm#Nguyn Quang C#Ti bn ln th 1#241152#Tm tt l thuyt v bi tp c li gii vn d ng l thuyt c lin quan v php chiu v phng php hai hnh chiu thng gc #Ton#Hnh hc ho hnh#Bi tp#Gio trnh#KVn## 00682000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200230003600300470 00590070014001060140007001200190005001270820004001328080005001360080005001410090 01100146010000500157011001500162004001800177013000700195021016300202020001400365 020000900379020001100388039000500399#VL09.00685#VL09.00686#Hong Th Sn#Phn lo i hc thc vt#Gio trnh dng cho cc trng i hc S phm#Hong Th Sn#330 00#Vi?t#580#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a224tr.^b27cm#Ti bn ln th 6#241153#T ng quan v phn loi hc thc vt. Cc kin thc chung v nhm tin nhn, nhm to, thc vt bc cao hay thc vt c chi v gii thiu khu h thc vt Vit Na m#Phn loi hc#Thc vt#Gio trnh#KVn## 00837000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200160003800700620 00540140007001160190005001230820004001288080005001320080005001370090011001420100 00500153011001500158005001800173004001800191005001200209013000700221021029900228 020001600527020001100543039000500554#VL09.00687#VL09.00688#Nguyn Ln Dng#Vi si nh vt hc#B.s.: Nguyn Ln Dng (ch.b.), Nguyn nh Quyn, Phm Vn Ty#72000# Vi?t#579#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a519tr.^b27cm#Nguyn nh Quyn#Ti bn ln th 8#Phm Vn Ty#241154#Trnh by hnh thi v cu to t bo cc vi sinh vt n hn nguyn thu (Prokaryotes), cc vi sinh vt nhn tht (Eukaryotes), viruts, d inh dng ca vi sinh vt, trao i cht v trao i nng lng vi sinh vt, c c qu trnh sinh tng hp v c nh nit, di truyn hc vi sinh vt, min dch ...#Vi sinh vt hc#Gio trnh#KVn## 00809000000000313000450002600110000002600110001102102070002202000070022902000080 02360200011002440390005002550190005002600820008002658080005002730140007002780010 01700285002003800302007004900340022000400389005001700393004001800410008000500428 009001100433010000500444011001500449013000700464005001700471020000700488#VL09.00 689#VL09.00690#Gm cc bi tp v bi ton vt l c hc: o lng, chuyn ng thng, vect, chuyn ng trong khng gian hai v ba chiu, lc v chuyn n g, cng v ng nng, bo ton nng lng, h ht, va chm...#Vt l#Bi tp#Gi o trnh#KVn#Vi?t#531.076#^214#34500#Lng Duyn Bnh#Gii bi tp v bi ton c s vt l#B.s.: Lng Duyn Bnh (ch.b.), Nguyn Quang Hu#T.1#Nguyn Quang H u#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a231tr.^b27cm#241155#Lng Duyn Bnh #C hc## 00655000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010013000450020020000580070013000780220004000910040019000950080 00500114009001100119010000500130011001500135013000700150021020900157020000900366 020000900375039000500384#VL09.00691#VL09.00692#23500#Vi?t#625.7#^214# B Ch ng#Thit k ng t# B Chng#T.1#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2009# ^a159tr.^b27cm#241156#Khi nim chung v ng t, s chuyn ng ca xe trn ng, thit k ng cong nm, thit k mt ct dc v mt ct ngang, quy lut chuyn ng ca dng xe, thit k cnh quan ng t, nt giao thng#Thit k# ng b#KVn## 00808000000000289000450002600110000002600110001100100150002200200230003700700450 00600140007001050190005001120820006001178080005001230080005001280090011001330100 00500144011001500149005001300164004001800177005001500195013000700210021026200217 020001400479020000900493020001100502039000500513#VL09.00693#VL09.00694#Nguyn c Li#K thut lnh ng dng#Nguyn c Li, Phm vn Tu, inh Vn Thun#49000 #Vi?t#621.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a363tr.^b27cm#Phm vn Tu#Ti bn ln th 5#inh Vn Thun#241157#Gii thiu v cc t hp lnh, tnh ton thit k kho lnh, phng php lm lnh cht lng, cht kh, t lnh gia nh, my lnh thn g nghip v bung lnh lp ghp, cc phng php v my sn xut nc , ng d ng k thut lnh trong cng nghip thc phm...#K thut lnh#ng dng#Gio trn h#KVn## 00762000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010017000470020038000640070035001020220004001370050017001410040 01800158008000500176009001100181010000500192011001500197013000700212005001700219 021017300236020000700409020000800416020001100424039000500435020000800440#VL09.00 696#VL09.00695#35000#Vi?t#537.076#^214#Lng Duyn Bnh#Gii bi tp v bi to n c s vt l#Lng Duyn Bnh, Nguyn Quang Hu#T.4#Nguyn Quang Hu#Ti bn l n th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a235tr.^b27cm#241158#Lng Duyn Bnh#Gm cc bi tp nh lut cm ng in t ca Faraday, t cm, hiu ng t v vt liu t , dao ng in t, dng in xoay chiu, cc phng trnh Maxwell, sng in t #Vt l#Bi tp#Gio trnh#KVn#in t## 00917000000000313000450002600110000002600110001102102190002202000190024102000110 02600390005002710140007002760190005002830820006002888080005002940010016002990020 01900315003008800334007001600422022000400438221006700442004001800509008000500527 009001100532010000500543011001500548013000700563020001700570020001600587#VL09.00 697#VL09.00698#Trnh by khi nim v cng nghip sinh hc, s ra i v pht tr in, li ch ca cng ngh sinh hc; S ra i v pht trin ca sinh hc phn t , sinh hc t bo, sinh hc phn t v t bo i vi cng ngh sinh hc#Cng n gh sinh hc#Gio trnh#KVn#34000#Vi?t#660.6#^214#Nguyn Nh Hin#Cng ngh si nh hc#Dng cho sinh vin H, C chuyn v khng chuyn ngnh CNSH, gio vin v hc sinh THPT#Nguyn Nh Hin#T.1#Sinh hc phn t v t bo - c s khoa hc c a cng ngh sinh hc#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a227tr.^b27cm#2411 59#Sinh hc phn t#Sinh hc t bo## 00799000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200320003600300550 00680070014001230140007001370190005001440820007001498080005001560080005001610090 01100166010000500177011001500182004001800197013000700215021023900222020001000461 020000800471020001400479020001100493039000500504#VL09.00699#VL09.00700#Nguyn c S#Cng ngh ch to thit b in#Dng trong cc trng i hc - cao ng kh i K thut#Nguyn c S#40500#Vi?t#621.31#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a283tr.^ b27cm#Ti bn ln th 1#241160#Trnh by i cng v cng ngh ch to thit b in, ch to mnh t, cng ngh ch to dy qun, kim tra v th nghim my in, gia cng c kh trong sn xut my in, lp rp thit b in, chng rung v ting n cho thit b in#Cng ngh#Ch to#Thit b in#Gio trnh#KVn## 00965000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010010000450020019000550030057000740070042001310220004001732210 02600177005001700203005001300220004001800233008000500251009001100256010000500267 01100150027201300070028702102520029402000190054602000160056502000090058102000090 0590020001100599039000500610#VL09.00701#VL09.00702#28000#Vi?t#660.6#^214#V Vn V#Cng ngh sinh hc#Dng cho sinh vin H, C chuyn v khng chuyn CNSH...# V Vn V, Nguyn Mng Hng, L Hng ip#T.2#Cng ngh sinh hc t bo#Nguyn M ng Hng#L Hng ip#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a184tr.^b27cm#2411 61#Trnh by cu trc v chc nng ca t bo thc vt, iu kin v mi trng nui cy m t bo thc vt, nui cy huyn ph t bo, cng ngh nui cy phi. .., cng ngh t bo v ng vt chuyn gen, t bo gc, t bo trng, t bo c ng sinh dc...#Cng ngh sinh hc#Sinh hc t bo#Thc vt#ng vt#Gio trnh#K Vn## 00955000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010016000450020039000610070064001000220004001640050017001680050 01500185004001800200008000500218009001100223010000500234011001500239013000700254 02102880026102000120054902000100056102000110057102000100058202000110059203900050 0603020000900608#VL09.00703#VL09.00704#37000#Vi?t#530.8#^214#Phm Thng Hn#K thut o lng cc i lng vt l#B.s.: Phm Thng Hn (ch.b.), Nguyn Trng Qu, Nguyn Vn Ho#T.1#Nguyn Trng Qu#Nguyn Vn Ho#Ti bn ln th 7#^aH.# ^aGio dc#2009#^a247tr.^b27cm#241162#Trnh by cc khi nim c bn v k thut o lng, n v o, chun v mu, sai s ca php o v gia cng kt qu o l ng, cu trc c bn ca dng c o; cc c cu ch th ca dng c o, c cu c h th t ghi, mch o lng v gia cng thng tin o, cc chuyn i o lng s cp#Thit b o#L thuyt#Tiu chun#i lng#Gio trnh#KVn#o lng## 00932000000000313000450002600110000002600110001100100150002200200710003700700450 01080050013001530050015001660140007001810190005001880820007001938080005002000080 00500205009001100210010000500221011001500226004001800241013000700259021028400266 020001000550020001100560020001500571020001800586020000900604039000500613#VL09.00 705#VL09.00706#L Phng Hong#Cc cng trnh kin trc ni ting trong lch s t h gii c trung i#L Phng Hong, H Bch Lin, Trn Hng Ngc#H Bch Lin#T rn Hng Ngc#37500#Vi?t#720.91#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a171tr.^b27cm#Ti b n ln th 8#241163#Gii thiu cng trnh kin trc Kim t thp, vn treo Babylo ne, Vn L Trng Thnh, n Taj Mahah; Cc cng trnh kin trc tiu biu cho n n vn minh ng Nam , cng trnh kin trc Hi gio, kin trc Roman, G tch v cc cng trnh kin trc tiu biu cho nn vn minh chu M#Kin trc#Cng tr nh#Lch s c i#Lch s trung i#Th gii#KVn## 00806000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010011000450020038000560070024000940220004001180050012001220040 01800134008000500152009001100157010000500168011001500173021025400188020000900442 020001900451020001100470039000500481013000700486005001100493#VL09.00709#VL09.007 10#35000#Vi?t#621.8#^214#Trnh Cht#Tnh ton thit k h dn ng c kh#Trnh Cht, L Vn Uyn#T.2#L Vn Uyn#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2009#^a229t r.^b27cm#Trnh by thit k kt cu trc, cc chi tit truyn ng, gi trc, khp ni, thit k cc chi tit c v chi tit hn, thit k v hp gim tc, bi trn v iu chnh n khp, thit k b my, lp ghp, dung sai v phng ph p trnh by bn v...#Thit k#H dn ng c kh#Gio trnh#KVn#241164#Trnh Cht## 00890000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020017000450030037000620070063000990220004001622210017001660050 01800183005001500201005002000216005001900236004001800255008000500273009001100278 01000050028901100150029401500180030901300070032702101780033402000050051202000110 0517020000700528039000500535#VL09.00711#VL09.00712#43000#Vi?t#617.6#^214#Phu t hut ming#Dng cho o to bc s rng hm mt#B.s.: L c Lnh (ch.b.), L Hu nh Thin n, Trn Quang n..#T.1#Gy t, nh rng#L Hunh Thin n#Trn Quang n#Phm Th Hng loan#Nguyn Th Bch L#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#20 09#^a295tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#241165#Gii thiu nhng kin thc c bn v phng php gy t nh rng, cc bin php can thip cho nhng bnh nhn c c a c bit v x tr cc bin chng trong gy t - nh rng#Rng#Phu thut#Gy t#KVn## 00863000000000337000450002600110000002600110001100200650002200300150008700700540 01020050013001560050017001690050013001860050013001990050015002120140007002270190 00500234082000700239808000500246008000500251009001100256010000500267011001500272 01300070028702101630029402000090045702000090046602000220047502000080049702000150 0505039000500520#VL09.00713#VL09.00714#Hng dn thc hin i mi hnh thc t chc hot ng gio dc#Tr 3 - 4 tui#Ch.b.: Phm Mai Chi, L Th nh Tuyt, L Thu Hng..#Phan Lan Anh#L Th nh Tuyt#L Thu Hng#Phan Lan Anh#Lng Th B nh#22500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a123tr.^b27cm#241166#Nhng vn chung trong t chc hot ng gio dc trong mu gio. Gii thiu cc ch gio dc trong nh trng. nh gi qu trnh chm sc, gio dc ca tr#Gio d c#Mu gio#Phng php ging dy#i mi#Sch gio vin#KVn## 00815000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010016000430020013000590070069000720220004001412210009001450050 01600154005001400170006001400184006001400198006001300212004001800225008000500243 00900110024801000050025901100150026401300070027901900050028600500160029102101250 0307020000700432020000900439039000500448#VL09.00715#VL09.00716#43500#Vi?t#537#^ 214#Halliday, David#C s vt l#David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; Dch: m Trung n..#T.4#in hc#Resnick, Robert#Walker, Jearl#m Trung n#H ong Hu Th#L Khc Bnh#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2009#^a295tr.^b27cm# 241167#Dch#Halliday, David#Trnh by kin thc c bn in tch, in trng, nh lut Gauss, in th, in dung, dng in v in tr, mch in...#Vt l# in hc#KVn## 00729000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200170003800700440 00550050013000990140007001120190005001190820004001248080005001280080005001330090 01100138010000500149011001500154004001800169013000700187021024200194020001100436 020001100447039000500458#VL09.00717#VL09.00718#Nguyn Hu nh#Ho hc hu c 1# B.s.: Nguyn Hu nh (ch.b.), nh Rnh# nh Rnh#55000#Vi?t#547#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a399tr.^b27cm#Ti bn ln th 5#241168#Trnh by ho hc hu c v hp cht hu c, lin kt v s bin i lin kt hp cht hu c, mt s phng php ph thng thng dng trong ho hu c, hirocacbon no, hirocacb on khng no, hirocacbon thm, ngun hirocacbon thin nhin#Ho hu c#Gio tr nh#KVn## 00731000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200170003500700670 00520050015001190140007001340190005001410820004001468080005001500080005001550090 01100160010000500171011001500176004001800191005002300209013000700232021018700239 020001100426020001100437039000500448#VL09.00719#VL09.00720# nh Rnh#Ho hc hu c 2#B.s.: nh Rnh (ch.b.), ng nh Bch, Nguyn Th Thanh Phong#ng nh Bch#49500#Vi?t#547#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a347tr.^b27cm#Ti bn ln th 5#Nguyn Th Thanh Phong#241169#Gii thiu v dn xut halogen ca hidrocacb on, hp cht c nguyn t, Ancol-phenol-ete, Andehit v xeton, Axit cacboxylic - dn xut ca axit-lipit, hp cht cha nit, hp cht d vng#Ho hu c#Gio t rnh#KVn## 00597000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020010000350070058000450220004001030050011001070050012001180050016001300040 01800146008000500164009001100169010000500180011001400185012006200199013000700261 020001100268020000900279020001400288039000500302#VL09.00721#12000#Vi?t#372.21#^ 214#Cn trng#B.s.: Khnh Ton, Minh Phng ; V tranh: inh Thanh Lim#T.3#Khn h Ton#Minh Phng#inh Thanh Lim#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a23tr .^b27cm#T sch B thng minh. Th gii xung quanh qua nt bt ca b#241170#Tp t mu#Mu gio#Sch c thm#KVn## 00520000000000265000450002600110000000200110001100300130002200700480003500500190 00830050015001020140006001170190005001230820009001288080005001370080005001420090 01100147010000500158011001400163012002500177013000700202020001800209020000900227 020001300236039000500249#VL09.00722#Ch con#Truyn tranh#Li: Nguyn Minh Ph ng ; Tranh: o Xun Thnh#Nguyn Minh Phng#o Xun Thnh#7500#Vi?t#895.922 3#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b28cm#Ch Th gii thc vt#241171#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn## 00524000000000265000450002600110000000200170001100300130002800700440004100500120 00850050018000970140006001150190005001210820009001268080005001350110014001400120 03100154008000500185009001100190010000500201013000700206020001800213020000900231 020001300240039000500253#VL09.00723#Ch b Git nc#Truyn tranh#Li: Phng Th o ; Tranh: Bi Th Bch Lin#Phng Tho#Bi Th Bch Lin#9000#Vi?t#895.9223# ^214#^a19tr.^b28cm#Ch Cc hin tng t nhin#^aH.#^aGio dc#2009#241172#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn## 00510000000000253000450002600110000000200230001100700570003400500200009100500160 01110140006001270190005001330820007001388080005001450110014001500080005001640090 01100169010000500180005001900185013000700204020001800211020000900229020001300238 039000500251#VL09.00724#Ging nhau - khc nhau#Hong Th Thu Hng, Phng Th T ng, Trn Th Ngc Trm#Hong Th Thu Hng#Phng Th Tng#8000#Vi?t#372.21#^2 14#^a19tr.^b28cm#^aH.#^aGio dc#2009#Trn Th Ngc Trm#241173#Vn hc thiu nh i#Vit Nam#Truyn tranh#KVn## 00530000000000265000450002600110000000200190001100300130003000700460004300500190 00890050013001080140006001210190005001270820009001328080005001410110014001460120 03100160008000500191009001100196010000500207013000700212020001800219020000900237 020001300246039000500259#VL09.00725#Nng tin Bng m#Truyn tranh#Li: Nguyn Minh Phng ; Tranh: Trn Xun Du#Nguyn Minh Phng#Trn Xun Du#9000#Vi?t#895 .9223#^214#^a19tr.^b28cm#Ch Cc hin tng t nhin#^aH.#^aGio dc#2009#241 174#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn## 00526000000000265000450002600110000000200280001100300130003900700460005200500180 00980050014001160140006001300190005001360110014001410120018001550080005001730090 01100178010000500189082000900194808000500203013000700208020001800215020000900233 020001300242039000500255#VL09.00726#Kin thi an ton giao thng#Truyn tranh#Li : Nguyn Thu Phng ; Tranh: o Minh Chu#Nguyn Thu Phng#o Minh Chu#9000 #Vi?t#^a19tr.^b28cm#Ch Giao thng#^aH.#^aGio dc#2009#895.9223#^214#241175# Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn## 00514000000000265000450002600110000000200200001100300130003100700450004400500130 00890050018001020140006001200190005001260110014001310120016001450080005001610090 01100166010000500177082000900182808000500191013000700196020001800203020000900221 020001300230039000500243#VL09.00727#C nh u lm vic#Truyn tranh#Tranh: Trn Xun Du ; Li: Nguyn Thu Phng#Trn Xun Du#Nguyn Thu Phng#9000#Vi?t#^a19 tr.^b28cm#Ch Gia nh#^aH.#^aGio dc#2009#895.9223#^214#241176#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn## 00574000000000277000450002600110000000200180001100300130002900700600004200500150 01020050014001170140006001310190005001370110014001420120037001560080005001930090 01100198010000500209082000900214808000500223005001600228013000700244020001800251 020000900269020001300278039000500291#VL09.00728#H v ch thi ti#Truyn tranh#L i: Lng Th Bnh, ng Lan Phng ; Tranh: Trn Anh Tun#Lng Th Bnh#Trn A nh Tun#7500#Vi?t#^a19tr.^b28cm#Tranh truyn cho tr t 0 n 3 tui#^aH.#^aGi o dc#2009#895.9223#^214#ng Lan Phng#241177#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#KVn## 00538000000000265000450002600110000000200200001100300130003100700540004400500180 00980050022001160140006001380190005001440110014001490120022001630080005001850090 01100190010000500201082000900206808000500215013000700220020001800227020000900245 020001300254039000500267#VL09.00729#Mn qu ca c gio#Truyn tranh#Li: Nguyn Thu Phng ; Tranh: Quch Th Thanh Hng#Nguyn Thu Phng#Quch Th Thanh H ng#9000#Vi?t#^a19tr.^b28cm#Ch Trng mm non#^aH.#^aGio dc#2009#895.9223# ^214#241178#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn## 00574000000000277000450002600110000000200180001100300130002900700600004200500150 01020050014001170140006001310190005001370110014001420120037001560080005001930090 01100198010000500209082000900214808000500223005001600228013000700244020001800251 020000900269020001300278039000500291#VL09.00730#Vt con lng vng#Truyn tranh#L i: Lng Th Bnh, ng Lan Phng ; Tranh: Trn Anh Tun#Lng Th Bnh#Trn A nh Tun#7500#Vi?t#^a19tr.^b28cm#Tranh truyn cho tr t 0 n 3 tui#^aH.#^aGi o dc#2009#895.9223#^214#ng Lan Phng#241179#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#KVn## 00542000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020030000340070057000640220004001210050020001250050019001450050016001640080 00500180009001100185010000500196011001400201013000700215020000900222020000900231 020000500240020001400245039000500259#VL09.00731#8500#Vi?t#372.21#^214#B vi c c ch s t 1 n 10#Hong Th Thu Hng, Trn Th Ngc Trm, Phng Th Hng#Q. 1#Hong Th Thu Hng#Trn Th Ngc Trm#Phng Th Hng#^aH.#^aGio dc#2009#^a 27tr.^b28cm#241180#Gio dc#Mu gio#Ton#Sch mu gio#KVn## 00542000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020030000340070057000640220004001210050020001250050019001450050016001640080 00500180009001100185010000500196011001400201013000700215020000900222020000900231 020000500240020001400245039000500259#VL09.00732#8000#Vi?t#372.21#^214#B vi c c ch s t 1 n 10#Hong Th Thu Hng, Trn Th Ngc Trm, Phng Th Hng#Q. 2#Hong Th Thu Hng#Trn Th Ngc Trm#Phng Th Hng#^aH.#^aGio dc#2009#^a 23tr.^b28cm#241181#Gio dc#Mu gio#Ton#Sch mu gio#KVn## 00889000000000313000450002600110000002600110001100201020002200700480012400500100 01720050015001820190005001970110015002020080005002170090008002220100005002300820 01100235808000500246005001900251005001200270005001400282013000700296015001700303 021021700320020000500537020001100542020000800553020000900561039000500570#VL09.00 733#VL09.00734#Bo co v qu trnh hoch nh chnh sch y t ti Vit Nam - m i tng quan v cc yu t nh hng#L V Anh, Bi Th Thu H, Nguyn Thanh H ng..#L V Anh#Bi Th Thu H#Vi?t#^a159tr.^b27cm#^aH.#^aY hc#2009#362.109597#^ 214#Nguyn Thanh Hng#L Minh Thi#ng V Trung#241182#TTS ghi: HEPVIC#Gii th iu phng php nghin cu tnh hnh chnh sch y t ca Vit Nam; nghin cu tr ng hp k hoch quc gia v lm m an ton, sc kho sinh sn v thnh nin v thanh nin, lut phng chng bo lc gia nh...#Y t#Chnh sch#Bo co#Vit N am#KVn## 00915000000000301000450002600110000002600110001100100100002200200070003200700360 00390050007000750140007000820190005000890820006000948080005001000080005001050090 00800110010000500118011001500123004004000138005001700178015005600195013000700251 021031800258020001400576020000700590020001100597039000500608#VL09.00736#VL09.007 35#Trn Thu#Y dch#Trn Thu, V Nam, Nguyn Nhc Kim#V Nam#56000#Vi?t#615.8 #^214#^aH.#^aY hc#2009#^a247tr.^b27cm#Ti bn ln th 2, c sa cha, b sung#N guyn Nhc Kim#TTS ghi: Trng i hc Y H Ni. Khoa Y hc c truyn#241183#L c tho v kinh dch, cc loi hnh, b cc kinh dch. Ngun gc, cc s, ng h nh, th t vn hnh, ng dng ca lc th, thin tin bt qui, hu thin bt q ui... Dch l trong hc thuyt m dng ng hnh, thu ho, kinh lc, vn kh; hng dn chun on, tr liu dng thuc, chm cu v dng sinh phng bnh#Y h c dn tc#Y dch#Gio trnh#KVn## 00856000000000313000450002600110000002600110001100200420002200700580006400500160 01220190005001380820007001438080005001500080005001550090008001600100005001680110 01500173005001700188015001800205005001500223005001600238005001100254013000700265 021023000272020000900502020001000511020000500521020001100526039000500537#VL09.00 737#VL09.00738#Hun luyn y t lc lng dn qun t v#B.s.: Nguyn Vn on, Nguyn Cng Sinh, Phm Quang Huy..#Nguyn Vn on#Vi?t#363.35#^214#^aH.#^aY hc #2009#^a279tr.^b27cm#Nguyn Cng Sinh#TTS ghi: B Y t#Phm Quang Huy#Nguyn c Vang#L Quc m#241184#Gii thiu nhng kin thc c bn v k thut v chin thut y t trong thc hnh x tr mt s tnh hung, lm c s vn dng trong qu trnh thc hin nhim v chin u tr an, khc phc thin tai, dch ho a phng, c s#Dn qun#Thc hnh#Y t#Hun luyn#KVn## 00805000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200140 00500030048000640070047001120050015001590140007001740190005001810820006001868080 00500192008000500197009000800202010000500210011001500215015001800230013000700248 021018200255020001400437020001000451020001400461020001100475039000500486#VL09.00 739#VL09.00741#VL09.00740#Nguyn Nhc Kim#Phng t hc#Sch o to bc s chu yn khoa Y hc c truyn#B.s.: Nguyn Nhc Kim (ch.b.), Phm Vn Trnh#Phm Vn Trnh#48000#Vi?t#615.8#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a195tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t #241185#Trnh by nhng kin thc c bn v phng t hc, i cng v bi thu c y hc c truyn, phn loi cc bi thuc vn dng trong iu tr bnh, cch k n thuc y hc c truyn...#Phng t hc#Bi thuc#Y hc dn tc#Gio trnh#K Vn## 00868000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200250003300700600 00580050014001180190005001320820007001378080005001440080005001490090008001540100 00500162011001500167005001500182005001300197005001500210005002000225013000700245 021026600252020000600518020001200524020000500536020000800541039000500549#VL09.00 742#VL09.00743#VL09.00744#Dch t hc bnh ung th#B.s.: Nguyn B c, o Ngc Phong (ch.b.), ng Th Cn..#Nguyn B c#Vi?t#616.99#^214#^aH.#^aY hc#2009# ^a279tr.^b27cm#o Ngc Phong#ng Th Cn#Trn vn Thun#Nguyn Th Hoi Nga#24 1186#Lch s nghin cu v tnh hnh bnh ung th, nguyn nhn gy bnh v cc y u t nguy c lin quan n bnh ung th: nguyn nhn do virus, nguyn nhn ho hc, tc nhn vt l, nguy c mc ung th do thuc l, cc phng php dch t h c trong nghin cu ung th...#Y hc#Dch t hc#Bnh#Ung th#KVn## 00856000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200350003300700740 00680050014001420190005001560820007001618080005001680080005001730090008001780100 00500186011001500191004001800206005002000224005001300244005001400257005001600271 01300070028702101990029402000100049302000090050302000050051202000080051703900050 0525#VL09.00745#VL09.00746#VL09.00747#Chn on v iu tr bnh ung th#Nguyn B c, Nguyn Th Hoi Nga, ng Th Cn... ; Nguyn B c ch.b.#Nguyn B c #Vi?t#616.99#^214#^aH.#^aY hc#2008#^a524tr.^b27cm#Ti bn ln th 1#Nguyn Th Hoi Nga#ng Th Cn#Phm Duy Hin#Nguyn Vn Hiu#241187#Gm nhng kin thc c bn nht trong lnh vc chn on, iu tr, chm sc bnh nhn ung th ng t hi cung cp nhng kin thc cp nht c th p dng ph hp trong iu kin th c t ti Vit Nam#Chn on#iu tr#Bnh#Ung th#KVn## 00983000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010015000540020022000690030029000910070069001200220 00400189005001600193005002200209008000500231009000800236010000500244011001500249 01500180026401300070028202103280028902000140061702000100063102000110064103900050 0652#VL09.00748#VL09.00750#VL09.00749#91000#Vi?t#546#^214#L Thnh Phc#Ho i cng - v c#Sch o to dc s i hc#B.s.: L Thnh Phc (ch.b.), L Th Kiu Nhi, Hong Th Tuyt Nhung#T.2#L Th Kiu Nhi#Hong Th Tuyt Nhung#^aH. #^aY hc#2009#^a421tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#241188#Trnh by tc v c ch phn ng - cn bng ho hc, s hnh thnh v cc tnh cht ca dung dch, dung dch cht in li, phn ng xy ho kh v dng in; trnh by mi lin quan g ia cu to v tnh cht cc nguyn t v cc hp cht v c, vai tr v c tn h ca chng trong sinh quyn v nhng ng dng trong y - dc#Ho i cng#Ho v c#Gio trnh#KVn## 00989000000000325000450002600110000002600110001102600110002202103080003302000140 03410200010003550390005003650140007003700190005003770820004003828080005003860020 02400391007006300415022000400478005001500482005001500497005001500512005001600527 00500140054300800050055700900080056201000050057001100150057501500660059001300070 0656#VL09.00751#VL09.00752#VL09.00753#M t gii phu ngc, bng, thn kinh, nh ng nt c bn v v tr, hnh th, lin quan v cu to thnh ngc, bng, xng, khp, c ca thn mnh. Cc c quan trong lng ngc v trong bng: phi v h h hp, tim v h tun hon, trung tht, h tiu ho, h tit niu - sinh dc v h thn kinh trung ng#Gii phu hc#Bi ging#KVn#33000#Vi?t#611#^214#Bi ging gii phu hc#B.s.: Trnh Xun n (ch.b.), Hong Dng, inh Th Hng ..#T.2#Trnh Xun n# Hong Dng#inh Th Hng#Trng ng Tm#Trn Bo Ng c#^aH.#^aY hc#2009#^a291tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y khoa Thi Nguyn. B mn Gii phu hc#241189## 00868000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200450 00460070044000910050011001350140008001460190005001540820010001598080005001690080 01800174009000800192010000500200011001500205015007300220005001800293013000700311 021019900318020000300517020000900520020000800529039000500537020001200542#VL09.00 754#VL09.00755#VL09.00756#Ph ch Ngh#Hnh nh hc tuyt v v tm sot ung th v#Ph ch Ngh, V Tn c, Trng Hiu Ngha#V Tn c#120000#Vi?t#618.1002 2#^214#^aTp. H Ch Minh#^aY hc#2009#^a235tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Vt l Sinh hc. Bnh vin i hc Y dc Tp. H Ch Minh#Trng Hiu Ngha#241190#Gii thi u v hnh nh hc tuyn v, k thut kho st hnh nh tuyn v, siu m, X quan g tuyn v; hnh nh hc v cc bnh l lnh tnh, c tnh cng nh cc tnh tr ng bin i khc ca tuyn v#V#Tuyn v#Ung th#KVn#nh mt ct## 00776000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200380003600700360 00740050015001100140007001250190005001320820006001378080005001430080005001480090 00800153010000500161011001500166013000700181021027800188020000900466039000500475 020001800480020001200498#VL09.00757#VL09.00758#L nh Roanh#Bnh hc vim v c c bnh nhim khun#B.s.: L nh Roanh, Nguyn Vn Ch#Nguyn Vn Ch#69000#Vi? t#616.9#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a211tr.^b27cm#241191#Trnh by kin thc i c ng nhng du hin lm sng vim, vim cp, vim mn tnh, nhng biu hin ton t hn ca vim; sa cha nhng m tn thng, s pht trin ca t bo, chu k t bo v vic iu ho tng sinh t bo; i cng cc bnh nhim khun, nhim vir us, nm...#Bnh hc#KVn#Bnh truyn nhim#Nhim khun## 00501000000000265000450002600110000000200150001100300130002600700400003900500120 00790050014000910140006001050190005001110110014001160120018001300080005001480090 01100153010000500164082000900169808000500178013000700183020001800190020000900208 020001300217039000500230#VL09.00759#Xe Lu v xe Ca#Truyn tranh#Li: Phng Tho ; Tranh: Trn Anh Tun#Phng Tho#Trn Anh Tun#7500#Vi?t#^a15tr.^b28cm#Ch Giao thng#^aH.#^aGio dc#2009#895.9223#^214#241192#Vn hc thiu nhi#Vit Na m#Truyn tranh#KVn## 00598000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020028000340030040000620070029001020220004001312210028001350050016001630050 01200179004001800191008000500209009001100214010000500225011001400230013000700244 020001100251020000900262020000600271020001400277039000500291#VV09.05434#6000#Vi ?t#372.63#^214#Gip em luyn ch p lp 1#Theo mu ch vit trong trng tiu h c#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.2#Ch vit ng, vit nghing#Trn Mnh Hng# L Hu Tnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a44tr.^b24cm#241193#Ting Vi t#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#KVn## 00524000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020028000340070043000620050012001050040018001170080005001350090011001400100 00500151011001500156005001400171005001500185013000700200020000500207020000600212 020000900218020001400227039000500241#VV09.05435#16500#Vi?t#372.7#^214#100 tr c hi hc ton lp 1# Tin t, Trn Ngc Lan, Phm Thanh Tm# Tin t#Ti b n ln th 6#^aH.#^aGio dc#2009#^a108tr.^b24cm#Trn Ngc Lan#Phm Thanh Tm#241 194#Ton#Lp 1#Tr chi#Sch c thm#KVn## 00564000000000289000450002600110000002000050001102000060001602000080002202000140 00300390005000440140007000490190005000560820006000618080005000670020026000720070 06700098022000400165005001400169005001900183005001600202005001400218008000500232 009001100237010000500248011001400253013000700267#VV09.05436#Ton#Lp 1#Bi tp#S ch c thm#KVn#14200#Vi?t#372.7#^214#Bi tp cui tun: Ton 1#B.s.: Trun g Hiu (ch.b.), Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi..#T.2# Trung Hiu#Trn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin#^aH.#^aGio dc#2008#^a87tr.^b24cm#2411 95## 00795000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010011000450020038000560070024000940220004001180050012001220040 01800134008000500152009001100157010000500168011001500173013000700188005001100195 02101940020602000090040002000190040902000120042802000130044002000110045303900050 0464#VL09.00707#VL09.00708#36500#Vi?t#621.8#^214#Trnh Cht#Tnh ton thit k h dn ng c kh#Trnh Cht, L Vn Uyn#T.1#L Vn Uyn#Ti bn ln th 9#^aH .#^aGio dc#2009#^a271tr.^b27cm#241196#Trnh Cht#Trnh by h dn ng c kh - c s thit k v tnh ton ng lc, tnh ton thit k chi tit my: truyn ng ai, truyn ng xch, truyn ng bnh rng, trc vt, trc, ln, tr t...#Thit k#H dn ng c kh#Ch to my#Chi tit my#Gio trnh#KVn## 00429000000000241000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020028000340070017000620050017000790040018000960080005001140090011001190100 00500130011001500135013000700150020000500157020000600162020001400168039000500182 #VV09.05437#21500#Vi?t#372.7#^214#nh gi kt qu hc ton 2#Nguyn Mnh Thc# Nguyn Mnh Thc#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a159tr.^b24cm#241197#To n#Lp 2#Sch c thm#KVn## 00494000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020036000340070013000700220004000830050013000870040018001000080005001180090 01100123010000500134011001500139013000700154020001100161020001000172020000600182 020000900188020001400197039000500211#VV09.05438#23500#Vi?t#372.6#^214#Tr chi thc hnh ting Vit lp 2#V Khc Tun#T.2#V Khc Tun#Ti bn ln th 3#^aH.# ^aGio dc#2009#^a152tr.^b24cm#241198#Ting Vit#Thc hnh#Lp 2#Tr chi#Sch c thm#KVn## 00598000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020028000340030040000620070029001020220004001312210028001350050016001630050 01200179004001800191008000500209009001100214010000500225011001400230013000700244 020001100251020000900262020000600271020001400277039000500291#VV09.05439#6000#Vi ?t#372.63#^214#Gip em luyn ch p lp 3#Theo mu ch vit trong trng tiu h c#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.2#Ch vit ng, vit nghing#Trn Mnh Hng# L Hu Tnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a44tr.^b24cm#241199#Ting Vi t#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#KVn## 00479000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020037000340070029000710050016001000050012001160040018001280080005001460090 01100151010000500162011001500167013000700182020001100189020000600200020001400206 039000500220#VV09.05440#18000#Vi?t#372.6#^214#Bi dng hc sinh gii ting Vi t 4#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Ti bn ln th 4#^ aH.#^aGio dc#2009#^a124tr.^b24cm#241200#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#KVn## 00628000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020045000350030031000800070067001110050018001780050021001960040018002170080 00500235009001100240010000500251011001500256005001200271013000700283020001100290 020000600301020001200307020001400319039000500333#VV09.05441#22000#Vi?t#372.62#^ 214#Rn luyn k nng tp c cho hc sinh lp 4#Theo chng trnh tiu hc mi# B.s.: Nguyn Trng Hon (ch.b.), Nguyn Th Thu Hng, L Hng Mai#Nguyn Trng Hon#Nguyn Th Thu Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a143tr.^b24cm# L Hng Mai#241201#Ting Vit#Lp 4#K nng c#Sch c thm#KVn## 00469000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020048000340070016000820220004000980050016001020040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157013000700172020001100179020000600190020001400196 039000500210#VV09.05442#14000#Vi?t#372.6#^214#Kim tra, nh gi kt qu hc t p ting Vit 5#Nguyn Th Hnh#T.2#Nguyn Th Hnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a111tr.^b24cm#241202#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#KVn## 00542000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030085000530070019001380050019001570040018001760080005001940090 01100199010000500210011001500215013000700230020000500237020000600242020000900248 020001400257039000500271#VV09.05443#18000#Vi?t#372.7#^214#Tm ti hnh hc 5#S ch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o t o#Trn Th Kim Cng#Trn Th Kim Cng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009# ^a123tr.^b24cm#241203#Ton#Lp 5#Hnh hc#Sch c thm#KVn## 00444000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020028000340070017000620220004000790050017000830040018001000080005001180090 01100123010000500134011001400139013000700153020000500160020000600165020001400171 039000500185#VV09.05444#13500#Vi?t#372.7#^214#nh gi kt qu hc ton 5#Nguy n Mnh Thc#T.2#Nguyn Mnh Thc#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a92tr.^ b24cm#241204#Ton#Lp 5#Sch c thm#KVn## 00551000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020015000340070052000490220004001010050009001050050012001140050013001260050 01000139004001800149008000500167009001100172010000500183011001500188013000700203 020000500210020000600215020000800221020001500229039000500244#VV09.05445#6300#Vi ?t#510.76#^214#Bi tp ton 6#B.s.: Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Phm Gia c. .#T.1#Tn Thn#V Hu Bnh#Phm Gia c#Trn Lun#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2009#^a120tr.^b24cm#241205#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch gio khoa#KVn## 00543000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200080002280800050 00300020017000350070058000520050014001100040030001240080005001540090011001590100 00500170011001400175005001900189005000900208013000700217020000700224020000600231 020000800237020001500245039000500260#VV09.05446#6300#Vi?t#530.076#^214#Bi tp vt l 6#B.s.: Bi Gia Thnh (ch.b.), Nguyn Phng Hng, V Quang#Bi Gia Thnh #Ti bn ln th 7, c b sung#^aH.#^aGio dc#2009#^a96tr.^b24cm#Nguyn Phng Hng#V Quang#241206#Vt l#Lp 6#Bi tp#Sch gio khoa#KVn## 00536000000000277000450002600110000000200370001100700350004800500160008300500180 00990140007001170190005001240820004001298080005001330080005001380090011001430100 00500154011001500159013000700174004001800181020001000199020001200209020000600221 020001200227020001400239039000500253#VV09.05447#Kim tra trc nghim ting Anh l p 6#Nguyn Kim Hin, Nguyn Mai Phng#Nguyn Kim Hin#Nguyn Mai Phng#20000 #Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a132tr.^b24cm#241207#Ti bn ln th 1#Tin g Anh#Trc nghim#Lp 6# kim tra#Sch c thm#KVn## 00551000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020015000340070052000490220004001010050009001050050012001140050013001260050 01000139004001800149008000500167009001100172010000500183011001500188020000500203 020000600208020000800214020001500222039000500237013000700242#VV09.05448#7400#Vi ?t#510.76#^214#Bi tp ton 7#B.s.: Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Phm Gia c. .#T.1#Tn Thn#V Hu Bnh#Phm Gia c#Trn Lun#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2009#^a143tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch gio khoa#KVn#241208## 00581000000000289000450002600110000000200180001100700760002900500140010500500160 01190050018001350140007001530190005001600820004001658080005001690080005001740090 01100179010000500190011001500195013000700210004001800217020000800235020000600243 020001100249020001200260020001400272039000500286#VV09.05449#T liu ng vn 7#B. s., tuyn chn: Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Vn Hip, Nguyn Trng Hon# Ng c Thng#Nguyn Vn Hip#Nguyn Trng Hon#33000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2 009#^a276tr.^b24cm#241209#Ti bn ln th 4#Ng vn#Lp 7#Ting Vit#Tp lm vn #Sch c thm#KVn## 00533000000000265000450002600110000000200180001100300850002900700120011400500120 01260140007001380190005001450820010001508080005001600080005001650090011001700100 00500181011001500186004001800201013000700219020000800226020000800234020000600242 020001400248039000500262#VV09.05450#Bi tp lch s 7#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#L Xun Su#L Xun S u#19000#Vi?t#959.70076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a123tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#241210#Lch s#Bi tp#Lp 7#Sch c thm#KVn## 00557000000000277000450002600110000000200170001100700650002800500160009300500140 01090140006001230190005001290820008001348080005001420080005001470090011001520100 00500163011001400168004003000182005001900212013000700231020000700238020000800245 020000600253020001500259039000500274#VV09.05451#Bi tp vt l 7#B.s.: Nguyn c Thm (ch.b.), on Duy Hinh, Nguyn Phng Hng#Nguyn c Thm#on Duy Hinh# 6100#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a92tr.^b24cm#Ti bn ln th 6, c b sung#Nguyn Phng Hng#241211#Vt l#Bi tp#Lp 7#Sch gio khoa#KVn## 00607000000000301000450002600110000000200200001100700690003100500170010000500140 01170140006001310190005001370820004001428080005001460080005001510090011001560100 00500167011001400172004001800186005001300204005002100217005001600238013000700254 020000800261020001000269020000600279020001500285039000500300#VV09.05452#Bi tp ting Anh 8#B.s.: Nguyn Hnh Dung (ch.b.), o Ngc Lc, Thn Trng Lin Nhn.. #Nguyn Hnh Dung#ng Vn Hng#5200#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a99tr. ^b24cm#Ti bn ln th 5#o Ngc Lc#Thn Trng Lin Nhn#Trn Huy Phng#24121 2#Bi tp#Ting Anh#Lp 8#Sch gio khoa#KVn## 00587000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020015000340070054000490220004001030050009001070050012001160050015001280050 01300143005001700156004001800173008000500191009001100196010000500207011001500212 013000700227020000500234020000800239020000600247020001500253039000500268#VV09.05 453#7700#Vi?t#510.76#^214#Bi tp ton 8#B.s.: Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, T rn nh Chu..#T.1#Tn Thn#V Hu Bnh#Trn nh Chu#Phm Gia c#Nguyn Duy Thun#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2009#^a152tr.^b24cm#241213#Ton#Bi tp# Lp 8#Sch gio khoa#KVn## 00672000000000349000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020018000310070065000490220004001140050016001180050019001340050019001530050 01300172005000500185004001800190008000500208009001100213010000500224011001500229 02000140024402000080025802000080026602000060027402000110028002000080029103900040 0299013000700303020001200310#VV09.05454#5900#Vi?t#807#^214#Bi tp ng vn 8#Ch .b.: Nguyn Khc Phi, Nguyn Honh Khung, Nguyn Minh Thuyt..#T.2#Nguyn Khc P hi#Nguyn Honh Khung#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#L A#Ti bn ln th 5#^aH .#^aGio dc#2009#^a112tr.^b24cm#Sch c thm#Ng vn#Bi tp#Lp 8#Ting Vit# Vn hc#Mai#241214#Tp lm vn## 00556000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200080002380800050 00310020026000360070045000620050014001070050015001210050012001360050018001480040 01800166008000500184009001100189010000500200011001500205013000700220020000700227 020000600234020000800240020001400248039000400262#VV09.05455#15500#Vi?t#530.076# ^214#Bi tp chn lc vt l 8#on Ngc Cn, Rng Thanh Hi, V nh Tu..#on Ngc Cn#Rng Thanh Hi#V nh Tu#Trnh Th Hi Yn#Ti bn ln th 4#^aH.#^a Gio dc#2009#^a107tr.^b24cm#241215#Vt l#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Mai## 00540000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020020000320070030000520220004000820050016000860050013001020040018001150080 00500133009001100138010000500149011001400154013000700168020000800175020000600183 020001100189020000800200020001200208020001400220039000400234#VV09.05456#15400#V i?t#807#^214#Luyn tp ng vn 8#Nguyn Vn Bng, Ci Vn Thi#T.1#Nguyn Vn B ng#Ci Vn Thi#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a96tr.^b24cm#241216#Ng vn#Lp 8#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Sch c thm#Mai## 00615000000000313000450002600110000001900050001108200040001680800050002001400070 00250020021000320070065000530050016001180050015001340050016001490050018001650040 01800183008000500201009001100206010000500217011001400222013000700236020000800243 020000800251020000600259020000900265020000900274020001400283039000400297#VV09.05 457#Vi?t#909#^214#15000#V bi tp lch s 8#B.s.: Trnh nh Tng (ch.b.), Ngu yn Th Ci, Nguyn Th Bnh..#Trnh nh Tng#Nguyn Th Ci#Nguyn Th Bnh#Ng uyn Mnh Hng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a95tr.^b24cm#241217#Lch s#Bi tp#Lp 8#Th gii#Vit Nam#Sch c thm#Mai## 00497000000000277000450002600110000000200290001100700180004000500180005801400070 00760190005000830820004000888080005000920080005000970090011001020100005001130110 01500118004001800133013000700151020000800158020000600166020000900172020000800181 020001200189020001400201039000400215#VV09.05458#c - hiu vn bn ng vn 8#Ngu yn Trng Hon#Nguyn Trng Hon#23000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a219 tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#241218#Ng vn#Lp 8#c hiu#Vn hc#K nng c#S ch c thm#Mai## 00588000000000301000450002600110000000200180001100700720002900500150010101400070 01160190005001230820004001288080005001320080005001370090011001420100005001530110 01500158004001800173005001500191005001400206013000700220020000800227020000600235 020000900241020000900250020000900259020001400268039000400282#VV09.05459#T liu lch s 8#Tuyn chn, b.s.: Phan Ngc Lin (ch.b.), Nguyn Ngc C, Trn Th Vin h#Phan Ngc Lin#22000#Vi?t#909#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a172tr.^b24cm#Ti b n ln th 3#Nguyn Ngc C#Trn Th Vinh#241219#Lch s#Lp 8#Ti liu#Th gii# Vit Nam#Sch c thm#Mai## 00540000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020020000320070030000520220004000820050016000860050013001020040018001150080 00500133009001100138010000500149011001400154013000700168020000800175020000600183 020001100189020001200200020000800212020001400220039000400234#VV09.05460#15000#V i?t#807#^214#Luyn tp ng vn 8#Nguyn Vn Bng, Ci Vn Thi#T.2#Nguyn Vn B ng#Ci Vn Thi#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a99tr.^b24cm#241220#Ng vn#Lp 8#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Sch c thm#Mai## 00575000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020040000350070049000750220004001240050014001280050016001420050017001580040 01800175008000500193009001100198010000500209011001500214013000700229020000500236 020000600241020002000247020001400267039000400281#VV09.05461#22500#Vi?t#510.76#^ 214#Gii ton v cu hi trc nghim ton 8#Phan Lu Bin, Trn Thnh Minh, Trn Quang Ngha#T.2#Phan Lu Bin#Trn Thnh Minh#Trn Quang Ngha#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a159tr.^b24cm#241221#Ton#Lp 8#Cu hi trc nghim#Sch c thm#Mai## 00498000000000265000450002600110000000200170001100300380002800700210006600500130 00870050007001000140007001070190005001140820004001198080005001230080005001280090 01100133010000500144011001500149004001800164013000700182020001900189020000600208 020001400214039000400228#VV09.05462#Bnh ging vn 8#Mt cch c - hiu vn bn trong SGK#V Dng Qu, L Bo#V Dng Qu#L Bo#19000#Vi?t#807#^214#^aH.#^a Gio dc#2009#^a144tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#241222#Bnh ging vn hc#Lp 8#S ch c thm#Mai## 00542000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020017000350070033000520220004000850050016000890050016001050040018001210080 00500139009001100144010000500155011001500160013000700175020000500182020000600187 020001000193020000700203020001200210020001400222039000400236#VV09.05463#19500#V i?t#510.76#^214#Thc hnh ton 8#Quch T Chng, ng Ton Trung#T.1#Quch T C hng#ng Ton Trung#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a144tr.^b24cm#2412 23#Ton#Lp 8#Thc hnh#n tp#Trc nghim#Sch c thm#Mai## 00603000000000289000450002600110000000200460001100300850005700700160014200500160 01580140007001740190005001810820004001868080005001900080005001950090011002000100 00500211011001500216004001800231013000700249020000800256020000600264020000800270 020000900278020000800287020001400295039000400309#VV09.05464#H thng cu hi c - hiu vn bn ng vn 8#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham k ho ca B Gio dc v o to#Trn nh Chung#Trn nh Chung#25000#Vi?t#807#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a204tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#241224#Ng vn#Lp 8#C u hi#c hiu#Vn hc#Sch c thm#Mai## 00483000000000265000450002600110000000200300001100700190004100500190006001400070 00790190005000860820008000918080005000990080005001040090011001090100005001200110 01500125004001800140013000700158020000800165020000600173020000800179020001200187 020001400199039000400213#VV09.05465#Bi tp trc nghim ho hc 9#Nguyn Xun Tr ng#Nguyn Xun Trng#27000#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a223tr.^b 24cm#Ti bn ln th 4#241225#Ho hc#Lp 9#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Ma i## 00600000000000301000450002600110000000200200001100700620003100500170009301400060 01100190005001160820004001218080005001250080005001300090011001350100005001460110 01500151004001800166005001400184005001300198005002100211005001600232013000700248 020001000255020000800265020000600273020001500279039000400294#VV09.05466#Bi tp ting Anh 9#B.s.: Nguyn Hnh Dung (ch.b.), ng Vn Hng, o Ngc Lc..#Nguyn Hnh Dung#5500#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a103tr.^b24cm#Ti bn ln t h 4#ng Vn Hng#o Ngc Lc#Thn Trng Lin Nhn#Trn Huy Phng#241226#Tin g Anh#Bi tp#Lp 9#Sch gio khoa#Mai## 00568000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020015000340070058000490220004001070050009001110050013001200050018001330050 01700151004001800168008000500186009001100191010000500202011001500207013000700222 020000500229020000800234020000600242020001400248039000400262#VV09.05467#8300#Vi ?t#510.76#^214#Bi tp ton 9#B.s.: Tn Thn (ch.b.), Phm Gia c, Trng Cng Thnh..#T.2#Tn Thn#Phm Gia c#Trng Cng Thnh#Nguyn Duy Thun#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a164tr.^b24cm#241227#Ton#Bi tp#Lp 9#Sch c th m#Mai## 00625000000000325000450002600110000000200170001100700550002800500130008300500150 00960050009001110050014001200050016001340140006001500190005001560820008001618080 00500169008000500174009001100179010000500190011001500195004003000210013000700240 02000070024702000060025402000080026002000050026802000080027302000140028103900040 0295#VV09.05468#Bi tp vt l 9#B.s.: o Duy Hinh (ch.b.), Nguyn Vn Ho, V Quang..#o Duy Hinh#Nguyn Vn Ho#V Quang#Ng Mai Thanh#Nguyn c Thm#8200 #Vi?t#537.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a131tr.^b24cm#Ti bn ln th 4, c b sung#241228#Vt l#Lp 9#Bi tp#in#in t#Sch c thm#Mai## 00560000000000277000450002600110000000200180001100700780002900500170010700500170 01240050016001410140007001570190005001640820006001698080005001750080005001800090 01100185010000500196011001500201004001800216013000700234020000800241020000600249 020000900255020001400264039000400278#VV09.05469#T liu lch s 9#Tuyn chn, b. s.: Nguyn Quc Hng (ch.b.), Trn Th Thi H, Bi Tuyt Hng#Nguyn Quc Hng #Trn Th Thi H#Bi Tuyt Hng#19500#Vi?t#959.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 155tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#241229#Lch s#Lp 9#Ti liu#Sch c thm#Mai## 00586000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020041000350070055000760220004001310050009001350050012001440050016001560050 01400172004001800186008000500204009001100209010000500220011001500225013000700240 020000500247020000600252020000800258020001400266039000400280#VV09.05470#49500#V i?t#510.76#^214#Cc dng ton v phng php gii ton 9#B.s.: Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh..#T.2#Tn Thn#V Hu Bnh#Nguyn V Thanh#Bi Vn Tuyn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a366tr.^b24cm#241230#Ton#Lp 9#B i tp#Sch c thm#Mai## 00633000000000301000450002600110000000200130001100700760002400500140010000500190 01140050013001330050018001460050017001640140007001810190005001880820004001938080 00500197008000500202009001100207010000500218011001500223004001800238015003300256 013000700289020001000296020000700306020001400313039000400327#VV09.05471#Ting An h 10#B.s.: Hong Vn Vn (tng ch.b., ch.b.), Hong Th Xun Hoa, Tun Minh.. #Hong Vn Vn#Hong Th Xun Hoa# Tun Minh#Nguyn Thu Phng#Nguyn Quc Tu n#11700#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a184tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#TT S ghi: B Gio dc v o to#241231#Ting Anh#Lp 10#Sch c thm#Mai## 00580000000000289000450002600110000000200320001100700660004300500160010900500160 01250050016001410050013001570050016001700140007001860190005001930820007001988080 00500205008000500210009001100215010000500226011001500231013000700246020000500253 020000700258020000700265020001400272039000400286#VV09.05472#n tp thi vo lp 1 0: Mn ton#B.s.: Phan Don Thoi (ch.b.), Trnh Thu Hng, Li Thanh Hng..#Ph an Don Thoi#Trnh Thu Hng#Li Thanh Hng#Mai Cng Mn#Hong Xun Vinh#12500 #Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a120tr.^b24cm#241232#Ton#Lp 10#n tp #Sch c thm#Mai## 00510000000000277000450002600110000000200350001100700340004600500150008000500180 00950140007001130190005001200820004001258080005001290080005001340090011001390100 00500150011001500155019000300170013000700173020000800180020000700188020000700195 020001200202020001400214039000400228#VV09.05473#n tp thi vo lp 10: Mn ng v n#Trn Th Thnh, Nguyn c Khung#Trn Th Thnh#Nguyn c Khung#12500#Vi? t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a112tr.^b24cm#GK#241233#Ng vn#Lp 10#n tp#T p lm vn#Sch c thm#Mai## 00636000000000337000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020019000310070053000500220004001030050016001070050005001230050014001280050 02000142005001100162004001800173008000500191009001100196010000500207011001500212 01300070022702000080023402000080024202000070025002000110025702000120026802000140 0280039000400294#VV09.05474#5900#Vi?t#807#^214#Bi tp ng vn 10#B.s.: Phan Tr ng Lun (ch.b.), L A, L Nguyn Cn..#T.1#Phan Trng Lun#L A#L Nguyn Cn#N guyn Th Bch Hi# Kim Hi#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a112tr.^b2 4cm#241234#Ng vn#Bi tp#Lp 10#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#Mai## 00692000000000349000450002600110000000200120001100300090002300700680003200500100 01000050011001100050016001210050013001370050018001500140007001680190005001750820 00600180808000500186008000500191009001100196010000500207011001500212004001800227 01500330024501300070027802000090028502000070029402000080030102000080030902000070 0317020001400324039000400338#VV09.05475#Sinh hc 10#Nng cao#B.s.: V Vn V (t ng ch.b.), V c Lu (ch.b.), Nguyn Nh Hin..#V Vn V#V c Lu#Nguyn Nh Hin#Ng Vn Hng#Nguyn nh Quyn#10400#Vi?t#571.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a164tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#TTS ghi: B Gio dc v o to#241235#Sinh h c#Lp 10#Cu hi#Bi tp#T bo#Sch c thm#Mai## 00623000000000313000450002600110000000200210001100700640003200500140009600500190 01100050013001290050018001420050017001600140006001770190005001830820004001888080 00500192008000500197009001100202010000500213011001500218004001800233013000700251 020001000258020000700268020000700275020000900282020001400291039000400305#VV09.05 476#Bi tp ting Anh 10#B.s.: Hong Vn Vn (ch.b.), Hong Th Xun Hoa, Tu n Minh..#Hong Vn Vn#Hong Th Xun Hoa# Tun Minh#Nguyn Thu Phng#Nguyn Quc Tun#6600#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a128tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#241236#Ting Anh#Lp 10#n tp#Kim tra#Sch c thm#Mai## 00576000000000289000450002600110000000200320001100700630004300500170010600500120 01230050018001350140007001530190005001600820004001658080005001690080005001740090 01100179010000500190011001500195004001800210013000700228020001000235020000700245 020000700252020000900259020001400268039000400282#VV09.05477#n tp v kim tra t ing Anh 10#B.s.: Nguyn Quc Tun (ch.b.), L Vn Canh, Lng Qunh Trang#Nguy n Quc Tun#L Vn Canh#Lng Qunh Trang#25000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2 009#^a208tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#241237#Ting Anh#Lp 10#n tp#Kim tra#Sc h c thm#Mai## 00611000000000313000450002600110000002000070001102000070001802000120002502000100 00370200014000470390004000610140007000650190005000720820008000778080005000850020 04400090007004500134022000400179221001000183005001400193005001600207005001300223 004001800236008000500254009001100259010000500270011001500275013000700290#VV09.05 478#Vt l#Lp 10#Trc nghim#Nhit hc#Sch c thm#Mai#36000#Vi?t#536.076#^2 14#Gii ton v trc nghim vt l 10 nng cao#Bi Quang Hn, Nguyn Duy Hin, N guyn Tuyn#T.2#Nhit hc#Bi Quang Hn#Nguyn Duy Hin#Nguyn Tuyn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a212tr.^b24cm#241238## 00619000000000301000450002600110000000200380001100700700004900500170011900500220 01360050015001580140007001730190005001800820004001858080005001890080005001940090 01100199010000500210011001500215004001800230013000700248020000800255020000700263 020001200270020000900282020000800291020001400299039000400313#VV09.05479#K nng c - hiu vn bn ng vn 11#B.s.: Nguyn Kim Phong (ch.b.), Nguyn Th Ngc Kh anh, ng Tng Nh#Nguyn Kim Phong#Nguyn Th Ngc Khanh#ng Tng Nh#37500 #Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a312tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#241239#Ng vn#Lp 11#K nng c#c hiu#Vn hc#Sch c thm#Mai## 00651000000000325000450002600110000000500160001100500180002700200270004500700690 00720050017001410140006001580190005001640820008001698080005001770080005001820090 01100187010000500198011001500203004001800218005001500236005001400251013000700265 02000070027202000070027902000080028602000050029402000080029902000140030703900040 0321#VV09.05480#Nguyn Th Khi#Nguyn Phc Thun#Bi tp vt l 11 nng cao#B.s .: Nguyn Th Khi, Nguyn Phc Thun (ch.b.), Nguyn Ngc Hng..#Nguyn Ngc H ng#9900#Vi?t#537.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a200tr.^b24cm#Ti bn ln th 2 #V Thanh Khit#Phm Xun Qu#241240#Vt l#Lp 11#Bi tp#in#in t#Sch c thm#Mai## 00571000000000277000450002600110000000500160001100500140002700200450004100700490 00860050017001350140007001520190005001590820009001648080005001730080005001780090 01100183010000500194011001500199004001800214013000700232020000900239020000700248 020002000255020001400275039000400289#VV09.05481#Trn Thnh Minh#Phan Lu Bin#Gi i ton v cu hi trc nghim hnh hc 11#Trn Thnh Minh, Phan Lu Bin, Trn Quang Ngha#Trn Quang Ngha#29500#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a19 6tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#241241#Hnh hc#Lp 11#Cu hi trc nghim#Sch c thm#Mai## 00574000000000277000450002600110000000500170001100500130002800200120004100700760 00530050017001290140007001460190005001530820004001588080005001620080005001670090 01100172010000500183011001500188004001800203015003300221013000700254020000900261 020000700270020001500277039000400292#VV09.05482#Nguyn Thnh t#L nh Tun#Si nh hc 11#B.s.: Nguyn Thnh t (tng ch.b.), L nh Tun (ch.b.), Nguyn Nh Khanh#Nguyn Nh Khanh#11800#Vi?t#577#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a188tr.^b24cm# Ti bn ln th 2#TTS ghi: B Gio dc v o to#241242#Sinh hc#Lp 11#Sch g io khoa#Mai## 00479000000000265000450002600110000000500130001100500140002400200200003800700280 00580140006000860190005000920820008000978080005001050080005001100090011001150100 00500126011001500131004001800146013000700164020000900171020000700180020000800187 020001400195039000400209#VV09.05483#Ng Vn Hng#Trn Vn Kin#Bi tp sinh hc 11#Ng Vn Hng, Trn Vn Kin#5900#Vi?t#577.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a11 2tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#241243#Sinh hc#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#Mai## 00520000000000277000450002600110000000500160001100200570002700700160008401400070 01000190005001070820009001128080005001210080005001260090011001310100005001420110 01500147004001800162013000700180020000500187020000700192020001000199020000700209 020000800216020001400224039000400238#VV09.05484#Nguyn Hu Ngc#Cc dng ton v phng php gii i s v gii tch 11#Nguyn Hu Ngc#40500#Vi?t#512.0076#^2 14#^aH.#^aGio dc#2009#^a296tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#241244#Ton#i s#Gii tch#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#Mai## 00547000000000277000450002600110000000500110001100200330002200700570005501400070 01120190005001190820004001248080005001280080005001330090011001380100005001490110 01500154004001800169005001300187005001700200013000700217020001000224020000700234 020001000241020001400251039000400265#VV09.05485# Bch H#Thc hnh kin thc t ing Anh 11#B.s.: Bch H (ch.b.), ng Kim Anh, Hunh Tu Phng#30000#Vi?t #428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a199tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#ng Kim Anh#Hu nh Tu Phng#241245#Ting Anh#Lp 11#Thc hnh#Sch c thm#Mai## 00599000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020039000350070060000740220004001340050019001380050012001570050013001690040 01400182008000500196009001100201010000500212011001500217013000700232020000500239 020000700244020000800251020002000259020001400279039000400293#VV09.05486#25000#V i?t#510.76#^214#Cu hi v bi tp trc nghim ton 12#B.s.: Nguyn Sinh Nguyn (ch.b.), V Quang a, L Honh Ph#T.2#Nguyn Sinh Nguyn#V Quang a#L Honh P h#Ti bn ln 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a191tr.^b24cm#241246#Ton#Lp 12#Bi tp# Cu hi trc nghim#Sch c thm#Mai## 00619000000000301000450002600110000000200130001100700760002400500140010000500190 01140050013001330050011001460050013001570140007001700190005001770820004001828080 00500186008000500191009001100196010000500207011001500212004001400227015003300241 013000700274020001000281020000700291020001500298039000400313#VV09.05487#Ting An h 12#B.s.: Hong Vn Vn (tng ch.b., ch.b.), Hong Th Xun Hoa, o Ngc Lc.. #Hong Vn Vn#Hong Th Xun Hoa#o Ngc Lc#V Th Li# Tun Minh#12500#Vi ?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a200tr.^b24cm#Ti bn ln 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#241247#Ting Anh#Lp 12#Sch gio khoa#Mai## 00613000000000301000450002600110000000200100001100700770002100500170009800500090 01150050020001240050009001440050014001530140007001670190005001740820004001798080 00500183008000500188009001100193010000500204011001500209004001400224015003300238 013000700271020000700278020000700285020001500292039000400307#VV09.05488#Vt l 1 2#B.s.: Lng Duyn Bnh (tng ch.b.), V Quang (ch.b.), Nguyn Thng Chung..#L ng Duyn Bnh#V Quang#Nguyn Thng Chung#T Giang#Trn Ch Minh#11500#Vi?t# 530#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a232tr.^b24cm#Ti bn ln 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#241248#Vt l#Lp 12#Sch gio khoa#Mai## 00598000000000289000450002600110000000200580001100300580006900700140012700500140 01410140007001550190005001620820008001678080005001750080005001800090011001850100 00500196011001500201004001400216013000700230020000800237020000700245020001000252 020000800262020002000270020001400290039000400304#VV09.05489#Cc dng ton v ph ng php gii ho hc 12 (phn v c)#Bin son theo chng trnh ho hc 12 c bn v nng cao#L Thanh Xun#L Thanh Xun#35500#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a291tr.^b24cm#Ti bn ln 1#241249#Ho hc#Lp 12#Ho v c#Bi tp#C u hi trc nghim#Sch c thm#Mai## 00601000000000289000450002600110000000200590001100300580007000700140012800500140 01420140007001560190005001630820009001688080005001770080005001820090011001870100 00500198011001500203004001400218013000700232020000800239020000700247020001100254 020000800265020002000273020001400293039000400307#VV09.05490#Cc dng ton v ph ng php gii ho hc 12 (phn hu c)#Bin son theo chng trnh ho hc 12 c bn v nng cao#L Thanh Xun#L Thanh Xun#26000#Vi?t#547.0076#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a203tr.^b24cm#Ti bn ln 1#241250#Ho hc#Lp 12#Ho hu c#Bi t p#Cu hi trc nghim#Sch c thm#Mai## 00536000000000277000450002600110000000200190001100700610003000500190009100500140 01100140006001240190005001300820007001358080005001420080005001470090011001520100 00500163011001500168004001400183005001200197013000700209020000800216020000700224 020000800231020001500239039000400254#VV09.05491#Bi tp ho hc 12#B.s.: Nguyn Xun Trng (ch.b.), T Ngc nh, Phm Vn Hoan#Nguyn Xun Trng#Phm Vn Hoan #9700#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a168tr.^b24cm#Ti bn ln 1#T Ng c nh#241251#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#Mai## 00693000000000337000450002600110000000200100001100700760002100500090009700500180 01060140007001240190005001310820009001368080005001450080005001500090011001550100 00500166011001500171004001400186015003300200005001800233005001400251005001300265 01300070027802000070028502000070029202000160029902000120031502000090032702000150 0336039000400351#VV09.05492#a l 12#B.s.: L Thng (tng ch.b.), Nguyn Vit T hnh (ch.b.), Nguyn Kim Chng..#L Thng#Nguyn Vit Thnh#12800#Vi?t#330.959 7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a208tr.^b24cm#Ti bn ln 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Kim Chng#Phm Xun Hu#ng Duy Li#241252#a l#Lp 12#a l t nhin#a kinh t#Vit Nam#Sch gio khoa#Mai## 00606000000000301000450002600110000000200270001100700650003800500160010300500150 01190140006001340190005001400820008001458080005001530080005001580090011001630100 00500174011001500179004001400194005001600208005001700224005001600241013000700257 020000700264020000700271020000800278020001400286039000400300#VV09.05493#Bi tp vt l 12 nng cao#B.s.: Nguyn Th Khi, V Thanh Khit (ch.b.), Nguyn c Hi p..#Nguyn Th Khi#V Thanh Khit#7600#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a128tr.^b24cm#Ti bn ln 1#Nguyn c Hip#Nguyn Ngc Hng#Nguyn c Thm#24 1253#Vt l#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Mai## 00566000000000289000450002600110000000200190001100700600003000500100009000500180 01000140006001180190005001240820008001298080005001370080005001420090011001470100 00500158011001400163004001400177005001400191005002200205013000700227020000800234 020000800242020000700250020001500257039000400272#VV09.05494#Bi tp tin hc 12#B .s.: H S m (ch.b.), Nguyn Thanh Tng, Ng nh Tuyt..#H S m#Nguyn Than h Tng#5900#Vi?t#004.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a96tr.^b24cm#Ti bn ln 1# Ng nh Tuyt#Nguyn Th Thanh Xun#241254#Tin hc#Bi tp#Lp 12#Sch gio khoa #Mai## 00544000000000289000450002600110000000200180001100700530002900500090008200500170 00910140006001080190005001140820008001198080005001270080005001320090011001370100 00500148011001500153004001400168005000900182005001500191013000700206020000700213 020000800220020000700228020001500235039000400250#VV09.05495#Bi tp vt l 12#B. s.: V Quang (ch.b.), Lng Duyn Bnh, T Giang..#V Quang#Lng Duyn Bnh#670 0#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a111tr.^b24cm#Ti bn ln 1#T Giang# Ng Quc Qunh#241255#Vt l#Bi tp#Lp 12#Sch gio khoa#Mai## 00695000000000349000450002600110000002000080001102000070001902000150002603900040 00410140006000450190005000510820004000568080005000600020011000650070077000760220 00400153005001500157005001600172005001400188005000500202005001300207004001800220 00800050023800900110024301000050025401100150025901500330027401300070030702000120 0314020001100326020000800337#VV09.05496#Ng vn#Lp 12#Sch gio khoa#Mai#8700# Vi?t#807#^214#Ng vn 12#B.s.: Phan Trng Lun (tng ch.b.), Trn ng Suyn, B i Minh Ton (ch.b.)..#T.2#Phan Tng Lun#Trn ng Suyn#Bi Minh Ton#L A#ng Anh o#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a215tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#241256#Tp lm vn#Ting Vit#Vn hc## 00698000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200370003600700270 00730050012001000140007001120190005001190820006001248080005001300080005001350090 01100140010000500151011001500156004001800171013000700189021014900196020001100345 020001800356020001900374020001100393039000400404#VV09.05497#VV09.05498#Tng Vn on#Gio trnh c s k thut mi trng#Tng Vn on, Trn c H#Trn c H #24500#Vi?t#363.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a179tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#24 1257#Khi nim c bn v sinh thi hc v bo v mi trng. nhim khng kh v bo v mi trng khng kh. nhim nc, t v cc loi nhim khc#Mi tr ng#Bo v mi trng# nhim mi trng#Gio trnh#Mai## 00779000000000253000450002600110000002600110001100200300002200700140005200100140 00660140007000800190005000870820006000928080005000980080005001030090011001080100 00500119011001500124004001800139013000700157021032700164020001900491020001100510 039000400521#VV09.05499#VV09.05500#Gio trnh kinh t mi trng#Hong Xun C#H ong Xun C#28000#Vi?t#333.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a247tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#241258#Trnh by v: kinh t vi m v kinh t mi trng, kinh t nh im, kinh t ti nguyn, cc cng c kinh t v kh nng p dng gii quyt cc vn mi trng, kh nng p dng thu ph nhim mi trng trong iu kin V it Nam, nh gi ti nguyn v tc ng mi trng, kinh t hc v cc chnh s ch p dng cho thu sn#Kinh t mi trng#Gio trnh#Mai## 01013000000000289000450002600110000002600110001100200420002200300900006400700150 01540010015001690140007001840190005001910820007001968080005002030080005002080090 01100213010000500224011001500229004001800244013000700262021039400269020001400663 020001800677020001300695020001100708039000400719#VV09.05501#VV09.05502#K thut lp t v vn hnh trm bin p#Sch dng cho hc sinh, sinh vin cc trng tr ung cp, cao ng v i hc khi K thut#Phan ng Khi#Phan ng Khi#39500# Vi?t#621.31#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a344tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#241259#Nh ng vn c bn v cng tc t chc lp t trong trm bin p. Khi nim chun g v cc thit b phn phi trong trm bin p. Dy dn, cp v cc ph kin dn g trong lp t trm bin p. Lp t cc thit b phn phi t trong lp t t rm bin p. Lp t cc thit b phn phi t trong nh-in p 6-35KV. Lp t mch s cp ca thit b phn phi ngoi tri. Vn hnh trm bin p.#K thut in#Lp t mng in#Trm bin p#Gio trnh#Mai## 00861000000000301000450002600110000002600110001100200690002200300370009100700320 01280050017001600010014001770140007001910190005001980820007002038080005002100080 00500215009001100220010000500231011001500236004001800251013000700269021023300276 020001800509020000900527020000800536020001100544039000400555#VV09.05504#VV09.055 03#Gio trnh phng php cho tr mm non lm quen vi tc phm vn hc#Dnh cho h cao ng S phm mm non#L Th Bc L, L Th nh Tuyt#L Th nh Tuyt#L Th Bc L#16000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a119tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#241260#Gii thiu mt s vn trong vic cho tr mm non lm quen v i tc phm vn hc. Cc phng php, t chc hot ng cho tr lm quen vi th, truyn v s dng th, truyn trong t chc hot ng gio dc tch hp trn g mm non#Gio dc mu gio#Tc phm#Vn hc#Gio trnh#Mai## 00788000000000277000450002600110000002600110001100200320002200300370005400700140 00910010014001050140007001190190005001260820007001318080005001380080005001430090 01100148010000500159011001500164004001800179013000700197021026900204020001300473 020000900486020001100495039000400506#VV09.05505#VV09.05506#Gio trnh gio dc h c mm non#Dnh cho h cao ng S phm mm non#inh Vn Vang#inh Vn Vang#3700 0#Vi?t#372.01#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a282tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#241261 #Nhng vn l lun chung ca gio dc hc mm non. Nhim v gio dc v hnh thc t chc i sng, hot ng cho tr em trng mm non. Phi hp gia gia nh v nh trng trong gio dc tr em. Cng tc chun b cho tr em la tui mu gio vo trng ph thng#Gio dc hc#Mu gio#Gio trnh#Mai## 00775000000000337000450002600110000002600110001100200280002200300550005000700330 01050050015001380010017001530140007001700190005001770820008001828080005001900080 00500195009001100200010000500211011001500216004001800231013000700249021009500256 02000080035102000120035902000140037102000110038502000130039602000130040902000110 0422039000400433#VV09.05507#VV09.05508#Gio trnh in t dn dng#Dnh cho cc trng o to h trung hc chuyn nghip#Nguyn Thanh Tr, Thi Vnh Hin#Thi Vnh Hin#Nguyn Thanh Tr#21000#Vi?t#621.381#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a211tr .^b24cm#Ti bn ln th 6#241262#Nhng kin thc c bn v my tng m, my thu thanh, my ghi m, my thu hnh v my ghi hnh#in t#My tng m#My thu than h#My ghi m#My thu hnh#My ghi hnh#Gio trnh#Mai## 00506000000000265000450002600110000002600110001100200630002200700260008500500090 01110140007001200190005001270820007001328080005001390080005001440090011001490100 00500160011001400165013000700179020001800186020000900204020000900213020000700222 020000700229039000400236#VV09.05509#VV09.05510#Gio dc sc kho cho tr mm non qua tr chi, cu , th ca#Hng Thu b.s., tuyn chn#Hng Thu#13000#Vi?t#372 .21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a75tr.^b24cm#241263#Gio dc mu gio#Sc kho#Tr chi#Cu #Th ca#Mai## 00899000000000289000450002600110000002600110001100200320002200300370005400700430 00910050013001340010015001470140007001620190005001690820006001748080005001800080 00500185009001100190010000500201011001500206004001800221013000700239021032000246 020001900566020000900585020001100594039000400605#VV09.05511#VV09.05512#Gio trn h v sinh - dinh dng#Dnh cho h cao ng S phm mm non#B.s.: L Th Mai Hoa (ch.b.), Trn Vn Dn#Trn Vn Dn#L Th Mai Hoa#31000#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a243tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#241264#Trnh by cc kin thc v v sinh: vi sinh vt v k sinh trng gy bnh thng gp, v sinh trng mm non, v sinh chm sc tr. Gii thiu l thuyt v thc hnh v dinh dng: dinh dng hc i cng, dinh dng tr em tui nh tr, mu gio v gio dc din h dng - sc kho cho tr mm non theo hng tch cc#V sinh dinh dng#Mu gi o#Gio trnh#Mai## 00870000000000289000450002600110000002600110001100100200002200200600004200700200 01020140007001220190005001290820007001348080005001410080005001460090011001510100 00500162011001500167004001800182013000700200021029700207020002200504020000900526 020000800535020001800543020001500561039000400576#VV09.05513#VV09.05514#H Nguyn Kim Giang#Phng php t chc hot ng lm quen vi tc phm vn hc#H Nguyn Kim Giang#24000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a231tr.^b24cm#Ti bn l n th 2#241265#Trnh by cc nguyn tc, hnh thc v phng php t chc cc h ot ng lm quen vi tc phm vn hc trng mm non nh: hot ng c truy n cho tr nghe, hot ng dy tr k li truyn, c th, dy tr c thuc th din cm, c thuc ca dao, tc ng, ng kch... theo tc phm vn hc.#Phng php ging dy#Tc phm#Vn hc#Gio dc mu gio#Sch gio vin#Mai## 00864000000000277000450002600110000002600110001100200190002200700460004100500150 00870010016001020140007001180190005001250820007001308080005001370080005001420090 01100147010000500158011001500163004001800178013000700196021035200203020000800555 020000800563020001100571039000400582#VV09.05515#VV09.05516#Ti nguyn du lch#B. s.: Bi Th Hi Yn (ch.b.), Phm Hng Long#Phm Hng Long#Bi Th Hi Yn#44000 #Vi?t#915.97#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a399tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#241266# Gm nhng vn l lun v bc tranh chung v ti nguyn du lch; iu tra, n h gi: dn lun ti nguyn du lch. iu tra, nh gi ti nguyn du lch. nh gi tc ng ca cc hot ng du lch n ti nguyn v mi trng. Qun l, s dng, bo v v tn to ti nguyn mi trng du lch. Ti nguyn du lch Vit Nam. Cc vn quc gia Vit Nam#Du lch#Qun l#Ti nguyn#Mai## 01000000000000325000450002600110000002600110001100200840002200300150010600700710 01210050013001920140007002050190005002120820007002178080005002240080005002290090 01100234010000500245011001500250004001800265005001300283005001900296005001800315 00500150033301300070034802102740035502000180062902000080064702000150065503900040 0670#VV09.05517#VV09.05518#Hng dn t chc thc hin cc hot ng gio dc tr ong trng mm non theo ch #Tr 5 - 6 tui#L Thu Hng, Phm Mai Chi, Trn T h Ngc Trm... ; L Thu Hng ch.b.#L Thu Hng#28000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a187tr.^b27cm#Ti bn ln th 2#Phm Mai Chi#Trn Th Ngc Trm# Bi Th Kim Tuyn#Lng Th Bnh#241267#Ni dung a ra quan nim chung mang tn h l lun v gio dc tch hp la chn ni dung, xy dng k hoch gio dc. H ng dn t chc thc hin cc hot ng gio dc trong trng mm non cho tr 5- 6 tui theo cc ch : trng mm non, bn thn, gia nh, ngh nghip..#Gio d c mu gio#Dy hc#Sch gio vin#Mai## 00699000000000289000450002600110000002600110001100200400002200700560006200500130 01180010018001310140007001490190005001560820009001618080005001700080005001750090 01100180010000500191011001500196004001800211005001500229013000700244021012800251 020000700379020000800386020001100394039000400405#VV09.05519#VV09.05520#Hng dn gii bi tp i s i cng#Nguyn Tin Quang (ch.b.), Phm Th Cc, ng n h Hanh#Phm Th Cc#Nguyn Tin Quang#31000#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^aGio dc# 2009#^a251tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#ng nh Hanh#241268#Trnh by tm tt l thuyt v h thng bi tp i s i cng: nhm, ng cu nhm, vnh v trn g, vnh a thc v clit...#i s#Bi tp#Gio trnh#Mai## 00649000000000313000450002600110000002600110001100200680002200300310009000700170 01210140007001380190005001450820004001508080005001540080018001590090011001770100 00500188011001500193005001700208012001400225013000700239020000800246020000800254 020001200262020002000274020000800294020001400302020001500316039000400331#VV09.05 521#VV09.05522#Gip n thi nhanh mn ng vn tt nghip THPT v tuyn sinh i h c#Theo cu trc thi mi, 2009#Nguyn Thnh Thi#30000#Vi?t#807#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a187tr.^b24cm#Nguyn Thnh Thi#Bn ng hnh#241269#N g vn#Vn hc#Tp lm vn#Ph thng trung hc#i hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Mai## 00725000000000301000450002600110000002600110001100200280002200700160005000100160 00660140007000820190005000890820007000948080005001010080005001060090011001110100 00500122011001500127004001800142013000700160021017100167020000800338020002000346 020001900366020001100385020001400396020000900410039000400419#VV09.05524#VV09.055 23#Tuyn im du lch Vit Nam#Bi Th Hi Yn#Bi Th Hi Yn#49500#Vi?t#915.9 7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a431tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#241270#Khi qut v iu kin t nhin, ti nguyn du lch v kt cu h tng ca Vit Nam cng mt s tuyn, im du lch cc vng Bc B, Bc Trung B, Nam Trung B v Nam B.#D u lch#Danh lam thng cnh#iu kin t nhin#Ti nguyn#C s h tng#Vit Nam# Mai## 00763000000000301000450002600110000002600110001100200540002200300170007600700140 00930010014001070140007001210190005001280820006001338080005001390080005001440090 02700149010000500176011001500181013000700196015004200203021016700245020001100412 020000800423020001000431020000700441020000900448039000400457#VV09.05525#VV09.055 26#Cc nhn t ch yu nh hng n mc sinh Vit Nam#Sch chuyn kho#Phm i ng#Phm i ng#19000#Vi?t#304.6#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#200 9#^a151tr.^b24cm#241271#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn#Trnh by nhn g vn l lun chung v mc sinh v cc nhn t nh hng. Phn tch cc vn lin quan n mc sinh Vit Nam vi nhng s liu v thng k c th#T l s inh#Nhn t#nh hng#Dn s#Vit Nam#Mai## 00920000000000313000450002600110000002600110001100200340002200300500005600700540 01060050015001600010015001750140007001900190005001970820009002028080005002110080 00500216009002700221010000500248011001500253004003900268005001400307013000700321 021021800328020001900546020001800565020000800583020001100591039000400602#VV09.05 527#VV09.05528#Bi tp xc sut v thng k ton#Dng cho sinh vin Kinh t v Q un tr kinh doanh#Nguyn Cao Vn (ch.b.), Trn Thi Ninh, Nguyn Th H#Trn Th i Ninh#Nguyn Cao Vn#32000#Vi?t#519.2076#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn #2009#^a258tr.^b21cm#Ti bn ln th 4, c sa cha b sung#Nguyn Th H#241272 #Gii thiu cc bi tp xc sut, bin ngu nhin. Mt s qui lut phn phi xc sut thng dng, Bin ngu nhin hai chiu. Hm cc bin ngu nhin. Cc bi t p thng k ton. c lng cc tham s ca bin ngu nhin#L thuyt xc sut#Th ng k ton hc#Bi tp#Gio trnh#Mai## 00919000000000373000450002600110000002600110001100200190002200300510004100700730 00920050015001650140007001800190005001870820008001928080005002000080005002050090 01100210010000500221011001500226004001800241005001500259005001500274005001900289 01300070030802101280031502000080044302000090045102000210046002000180048102000150 0499020000800514020000800522020001100530039000400541#VV09.05529#VV09.05530#Gio trnh tin hc#Sch dng cho cc trng dy ngh h 12 - 24 thng#Tiu Kim Cng, Lm Quang Tng, Mai Thanh Trc... ; Tiu Kim Cng ch.b.#Tiu Kim Cng#29000# Vi?t#004.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a271tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Lm Quan g Tng#Mai Thanh Trc#Nguyn Hng Giang#241273#Trnh by tng quan v h thng my tnh, h iu hnh Windows XP, h son tho vn bn Word 2003, bng tnh i n t Excel 2003#Tin hc#My tnh#H iu hnh Windows#Son tho vn bn#Phn mm Excel#Cu hi#Bi tp#Gio trnh#Mai## 00721000000000313000450002600110000002600110001100200100002200300150003200700390 00470050013000860010011000990140006001100190005001160820007001218080005001280080 00500133009001100138010000500149011001400154004001800168013000700186015003300193 021012600226020000800352020000600360020002200366020001500388039000400403#VV09.05 531#VV09.05532#m nhc 7#Sch gio vin#B.s.: Hong Long (ch.b.), L Minh Chu#L Minh Chu#Hong Long#4200#Vi?t#780.71#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a87tr.^b24cm #Ti bn ln th 6#241274#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh by nhng hot ng cn thit trong dy hc m nhc 7 nh: mc tiu, dng dy hc, tin trn h v phng php dy hc#m nhc#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#Mai# # 00754000000000325000450002600110000002600110001100200100002200300150003200700500 00470050010000970010011001070140006001180190005001240820007001298080005001360080 00500141009001100146010000500157011001400162004001800176015003300194005001300227 01300070024002101260024702000080037302000060038102000220038702000150040903900040 0424#VV09.05533#VV09.05534#m nhc 9#Sch gio vin#B.s.: Hong Long (ch.b.), Ho ng Ln, L Minh Chu#Hong Ln#Hong Long#3200#Vi?t#780.71#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a64tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#TTS ghi: B Gio dc v o to#L Minh Chu#241275#Trnh by nhng hot ng cn thit trong dy hc m nhc 9 nh: mc tiu, dng dy hc, tin trnh v phng php dy hc#m nhc#Lp 9#Phng p hp ging dy#Sch gio vin#Mai## 00835000000000349000450002600110000002600110001100200090002200300150003100700720 00460050012001180140006001300190005001360820007001418080005001480080005001530090 01100158010000500169011001500174004001800189015003300207005001600240005001300256 00500150026900500230028401300070030702101080031402000160042202000060043802000220 0444020001500466039000400481#VV09.05535#VV09.05536#a l 8#Sch gio vin#B.s.: Nguyn Dc (tng ch.b.), Nguyn Phi Hnh (ch.b.), ng Vn c..#Nguyn Dc#8 000#Vi?t#910.71#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a176tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Phi Hnh#ng Vn c#ng Vn Hng#Nguyn Th Minh Phng#241276#Trnh by mc tiu, cc ni dung chng, bi hc ch yu v hng dn chi tit phng php dy hc a l 8#a l t nhin#Lp 8#Phng php ging dy#Sch gio vin#Mai## 00805000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200070 00338080005000400020007000450030015000520070071000670220004001380050015001420050 00900157005001600166005001200182005001800194004001800212008000500230009001100235 01000050024601100150025101300070026602101300027302000050040302000060040802000220 0414020001500436039000400451#VV09.05537#VV09.05538#7000#Vi?t#510.71#^214#Ton 8 #Sch gio vin#B.s.: Phan c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), Nguyn Huy oan..#T.2#Phan c Chnh#Tn Thn#Nguyn Huy oan#L Vn Hng#Trng Cng Thnh #Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2009#^a152tr.^b24cm#241277#Trnh by mc tiu , cc ni dung chng, bi hc ch yu v hng dn chi tit phng php dy hc ton 8 phn i s v hnh hc#Ton#Lp 8#Phng php ging dy#Sch gio vin# Mai## 00895000000000397000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200040 00338080005000370020010000420030015000520070065000670220004001320050016001360050 01900152005001900171005001300190005000500203004001800208008000500226009001100231 01000050024201100150024701500330026202101090029502000080040402000060041202000120 0418020001100430020000800441020001500449039000400464013000700468020002200475#VV0 9.05539#VV09.05540#8400#Vi?t#807#^214#Ng vn 8#Sch gio vin#Ch.b.: Nguyn Kh c Phi, Nguyn Honh Khung, Nguyn Minh Thuyt..#T.1#Nguyn Khc Phi#Nguyn Hon h Khung#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#L A#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2 009#^a187tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh by mc tiu, cc ni dung chng, bi hc ch yu v hng dn chi tit phng php dy hc ng vn 8 #Ng vn#Lp 8#Tp lm vn#Ting Vit#Vn hc#Sch gio vin#Mai#241278#Phng p hp ging dy## 00843000000000349000450002600110000002600110001100200120002200300150003400700770 00490050015001260050017001410050014001580050013001720050021001850140006002060190 00500212082000400217808000500221008000500226009001100231010000500242011001500247 00400140026201500330027601300070030902101200031602000100043602000060044602000220 0452020001500474039000400489#VV09.05542#VV09.05541#Ting Anh 9#Sch gio vin#B. s.: Nguyn Vn Li (tng ch.b.), Nguyn Hnh Dung (ch.b.), ng Vn Hng..#Nguy n Vn Li#Nguyn Hnh Dung#ng Vn Hng#o Ngc Lc#Thn Trng Lin Nhn#5500 #Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a116tr.^b24cm#Ti bn ln 3#TTS ghi: B Gi o dc v o to#241279#Trnh by mc tiu, cc ni dung chng, bi hc, bi t p ch yu v hng dn chi tit phng php dy hc ting Anh 9#Ting Anh#Lp 9 #Phng php ging dy#Sch gio vin#Mai## 00703000000000325000450002600110000002600110001100200340002200300260005600700590 00820050014001410050014001550050015001690140007001840190005001910820008001968080 00500204008000500209009001100214010000500225011001500230004001400245015003300259 01300070029202000180029902000070031702000120032402000220033602000150035803900040 0373#VV09.05543#VV09.05544#Hot ng gio dc ngh ph thng#Ngh tin hc vn ph ng 11#B.s.: Ng nh Tuyt (ch.b.), Bi Vn Thanh, Nguyn Mai Vn#Ng nh Tuyt# Bi Vn Thanh#Nguyn Mai Vn#20000#Vi?t#004.023#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a255 tr.^b24cm#Ti bn ln 2#TTS ghi: B Gio dc v o to#241280#Tin hc vn phn g#Lp 11#Ngh nghip#Gio dc hng nghip#Sch gio khoa#Mai## 00946000000000313000450002600110000002600110001100500160002200500130003800500170 00510140007000680190005000750820008000808080005000880080005000930090011000980100 00500109011001500114004001400129002003600143003006700179007007500246005001700321 005001500338013000700353021024200360020001800602020000800620039000400628#VV09.05 545#VV09.05546#Nguyn Vn Cng#H Qunh Hoa#Nguyn Vit Hng#23500#Vi?t#339.076 #^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a187tr.^b24cm#Ti bn ln 1#Bi tp nguyn l kinh t hc v m#Sch dng cho sinh vin cc trng i hc - cao ng khi Kinh t#N guyn Vn Cng, H Qunh Hoa, Nguyn Vit Hng... ; Nguyn Vn Cng ch.b.#Nguyn Vit Hng#inh Mai Hng#241281#Gii thiu cc cu hi v bi tp lin quan ti nhng tnh hung kinh t v m c th nh: o lng sn lng v mc gi, tng trng kinh t, tit kim, u t, h thng ti chnh, tht nghip, tng cung v cu, chnh sch tin t, lm pht#Kinh t hc v m#Bi tp#Mai## 00979000000000337000450002600110000002600110001100500160002200500120003800500160 00500140007000660190005000730820009000788080005000870080005000920090011000970100 00500108011001500113004001400128002003300142003003600175007007300211005001800284 01300070030202102720030902000080058102000130058902000090060202000150061102000110 0626039000400637#VV09.05547#VV09.05548#ng Vn Chuyt#B Quc Bo#Phm Xun Kh nh#29500#Vi?t#621.3815#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a223tr.^b24cm#Ti bn ln 1#G io trnh k thut mch in t#Sch dng cho sinh vin h cao ng#ng Vn Chu yt, B Quc Bo, Phm Xun Khnh... ; ng Vn Chuyt ch.b.#Nguyn Vit Tuyn#2 41282#Gm cc kin thc c bn v k thut mch in t nh: khuych i tn hi u nh dng transistor lng cc - BJT, transistor trng - FET, ghp tng khuyc h i v cc mch khuych i c bit, cng sut, khuych i thut ton, ngun in mt chiu, dao ng iu ho...#in t#Mch in t#K thut#B khuych i#Gio trnh#Mai## 01000000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020041000470030048000880070049001360220004001850050013001890050 01800202005001400220005001800234005001500252004001800267008000500285009001100290 01000050030101100150030601300070032102102400032802000170056802000110058502000080 0596020001900604020001100623039000400634#VV09.05549#VV09.05550#24000#Vi?t#355.0 07#^214#Gio trnh gio dc quc phng - an ninh#Dng cho sinh vin cc trng i hc, cao ng#o Huy Hip, Nguyn Mnh Hng, Lu Ngc Khi..#T.1#o Huy Hi p#Nguyn Mnh Hng#Lu Ngc Khi#Nguyn Hong Minh#Trn i Ngha#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a227tr.^b24cm#241283#Trnh by v: i tng, phng php nghin cu mn hc gio dc quc phng - an ninh, quan im ca ch ngha Mc-Lnin, t tng H Ch Minh v chin tranh qun i v bo v t quc, xy d ng nn quc phng ton dn, an ninh nhn dn...#Gio dc qun s#Quc phng#An ninh#An ninh quc phng#Gio trnh#Mai## 00815000000000253000450002600110000002600110001100200940002201900050011608200080 01218080005001290080005001340090021001390100005001600110014001650150103001790130 00700282021022100289020001000510020000800520020000900528020001100537020000900548 039000400557#VV09.05551#VV09.05552#K nim 10 nm ti lp th x v cng b Ngh nh ca Chnh ph thnh lp thnh ph Mng Ci#Vi?t#959.729#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a66tr.^b24cm#TTS ghi: Thnh u - Hi ng nhn dn - U bn nhn dn - U ban Mt trn T quc. Thnh ph Mng Ci#241284#Gii thiu chng trnh l k nim 10 nm ti lp th x v cng b ngh nh ca Chnh ph thnh lp thnh ph Mng Ci cng mt s hinh nh phc ho, cc hot ng, cc cng tr nh cho mng thnh lp thnh ph Mng Ci#Thnh ph#Lch s#Mng Ci#Qung Ninh #Vit Nam#Mai## 00874000000000301000450002600110000002600110001100200500002200300600007200700340 01320050020001660140007001860190005001930820006001988080005002040080005002090090 01100214010000500225011001500230004001800245001001300263013000700276021023200283 020001800515020000900533020001500542020001100557039000400568#VV09.05553#VV09.055 54#Gio trnh dung sai lp ghp v k thut o lng#Sch dng cho cc trng o to h trung cp chuyn nghip#Ninh c Tn, Nguyn Th Xun By#Nguyn Th Xu n By#27500#Vi?t#621.8#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a223tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Ninh c Tn#241285#Gii thiu kin thc v dung sai lp ghp v k thut o lng trong ch to c kh: khi nim, h thng dung sai lp ghp b mt trn, dung sai hnh dng, v tr v nhm b mt, kch thc, dng c o lng trong ch to c kh...#Dung sai lp ghp#o lng#Ch to c kh#Gio trnh#Mai## 00809000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200480003700700150 00850140007001000190005001070820006001128080005001180080005001230090011001280100 00500139011001500144013000700159021032500166020001900491020000900510020000900519 020001100528039000400539#VV09.05555#VV09.05556#Nguyn c Li#Gio trnh thit k h thng iu ho khng kh#Nguyn c Li#42000#Vi?t#697.9#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a339tr.^b24cm#241286#Trnh by cc kin thc c bn v thit k h th ng iu ho khng kh c th nh: cc s liu ban u, phn tch cc h thng i u ho khng kh, tnh cn bng nhit m bng phng php truyn thng, phng p hp carrier, tnh chn my v thit b ca h thng iu ho khng kh , tnh to n thit k ng ng nc, ng gi#iu ho khng kh#Thit k#H thng#Gio tr nh#Mai## 00610000000000289000450002600110000002600110001100100120002200200230003400700340 00570140007000910190005000980820004001038080005001070080005001120090011001170100 00500128011001500133006001600148004001800164013000700182021008800189020001300277 020001400290020000800304020000400312039000400316#VV09.05557#VV09.05558#Lyons, Jo hn#Ng ngha hc dn lun#John Lyons ; Nguyn Vn Hip dch#43000#Vi?t#401#^214 #^aH.#^aGio dc#2009#^a379tr.^b24cm#Nguyn Vn Hip#Ti bn ln th 2#241287#Tr nh by tng quan v ng ngha hc, ngha t vng, ngha ca cu, ngha ca pht ngn#Ngn ng hc#Ng ngha hc#T vng#Cu#Mai## 00776000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200250003600700310 00610140007000920190005000990820006001048080005001100080005001150090011001200100 00500131011001500136005001600151004001900167013000700186021028800193020001600481 020000900497039000400506#VV09.05560#VV09.05559#V Dng Ninh#Lch s th gii c n i#V Dng Ninh, Nguyn Vn Hng#61000#Vi?t#909.8#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a563tr.^b24cm#Nguyn Vn Hng#Ti bn ln th 13#241288#Trnh by lch s th gii cn i bt u t cuc cch mng t sn Anh gia th k XVII, kt thc b i cuc cch mng x hi ch ngha thng mi Nga v chin tranh th gii ln th nht u th k XX, bao gm: lch s th gii cn i Phng Ty v lch s th gii cn i Phng ng#Lch s cn i#Th gii#Mai## 00950000000000301000450002600110000002600110001100200260002200700760004801400070 01240190005001310820007001368080005001430080005001480090011001530100005001640110 01500169005001600184004001800200005001400218005001700232005001300249005001600262 013000700278021033300285020001700618020000900635039000400644#VV09.05561#VV09.055 62#Lch s th gii hin i#Nguyn Anh Thi, Thanh Bnh, Nguyn Quc Hng... ; Nguyn Anh Thi ch.b.#65000#Vi?t#909.82#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a543tr.^b 24cm#Nguyn Anh Thi#Ti bn ln th 9# Thanh Bnh#Nguyn Quc Hng#V Ngc Oa nh#ng Thanh Ton#241289#Khi qut chung v lch s th gii hin i t 1917-1 995. Gii thiu s ra i ca cc nc XHCN, s tn ti, pht trin v tan r c a cc nc XHCN. Cuc chin tranh th gii ln th 2 v phong tro gii phng d n tc trn th gii, s pht trin ca CNTB, cc quan h quc t thi k hin i, cuc cch mng khoa hc k thut...#Lch s hin i#Th gii#Mai## 00831000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200360 00510070018000870140007001050190005001120820004001178080005001210080005001260090 01100131010000500142011001500147013000700162021027000169020001300439039000400452 020002000456020002300476020002200499020002000521#VV09.05563#VV09.05565#VV09.0556 4#Nguyn Thin Gip#Cc phng php nghin cu ngn ng#Nguyn Thin Gip#28000 #Vi?t#410#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a215tr.^b24cm#241290#Trnh by cc phng p hp nghin cu ngn ng m c th l phng php miu t. Vi nhng th php gi i thch bn ngoi, bn trong, th php logic hc, ton hc v ngn ng hc tm l ; phng php so snh nh: so snh - lch s, lch s - so snh, phng php i chiu#Ngn ng hc#Mai#Phng php so snh#Phng php nghin cu#Phng php i chiu#Phng php miu t## 00790000000000301000450002600110000002600110001100100160002200200290003800300650 00670070016001320140007001480190005001550820008001608080005001680080005001730090 01100178010000500189011001500194004001800209013000700227021019500234020000800429 020000800437020001000445020001800455020001100473039000400484#VV09.05566#VV09.055 67#Trn Trng Minh#Gio trnh in t cng sut#Dng cho cc trng cao ng, tr ung cp chuyn nghip - dy ngh#Trn Trng Minh#25000#Vi?t#621.381#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a232tr.^b24cm#Ti bn ln th 7#241291#Trnh by nhng phn t b n dn cng sut chnh lu, vn chuyn mch v nghch lu ph thuc, cc bin i xung quanh, nghch lu c lp, cc b bin tn, h thng iu khin cc b bin i#in t#Bn dn#Mch in#in t cng sut#Gio trnh#Mai## 00859000000000301000450002600110000002600110001100500120002200400180003400100140 00520020031000660030085000970070049001820140007002310190005002380820009002438080 00500252008000500257009001100262010000500273011001500278005001300293013000700306 021020700313020001400520020000800534020001100542039000400553#VV09.05568#VV09.055 69#H nh Bo#Ti bn ln th 2#Phm Vn Minh#Bi tp kinh t vi m chn lc#Th eo gio trnh kinh t hc vi m dng cho cc trng i hc, cao ng khi Kinh t#Phm Vn Minh (ch.b.), H nh Bo, m Thi Sn#18500#Vi?t#338.5076#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a156tr.^b24cm#m Thi Sn#241292#Tng quan v kinh t hc v i m c th gm: chi ph c hi, cung cu, co gin, li nhun, cnh tranh, c q uyn... Th trng yu t sn xut. Hn ch ca kinh t th trng v vai tr i u tit ca nh nc#Kinh t vi m#Bi tp#Gio trnh#Mai## 01265000000000409000450002600110000002600110001100500120002200400180003400200210 00520030091000730070058001640140007002220190005002290820004002348080005002380080 00500243009001100248010000500259011001500264005001400279005001400293005001300307 00500160032001500330033601300070036902103190037602000100069502000240070502000200 07290200011007490390004007600200018007640200017007820200017007990200019008160200 02000835#VV09.05570#VV09.05571#L Th Lng#Ti bn ln th 5#Gio trnh chnh tr #Dng trong cc trng trung cp chuyn nghip h tuyn sinh tt nghip trung h c ph thng#B.s.: L Th Lng (ch.b.), ng Gia nh, Ng Vn Lng..#24500#Vi ?t#320#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a243tr.^b24cm#ng Gia nh#Ng Vn Lng#Phm Xun M#Dng Xun Ngc#TTS ghi: B Gio dc v o to#241293#Trnh by nhng kin thc c bn v trit hc Mc - Lnin v t tng H Ch Minh nh: Ch ngh a duy vt khoa hc, nguyn l v quy lut ca php bin chng, con ngi, x hi , giai cp, ch ngha t bn, ch ngha x hi, t tng H Ch Minh, ng li, chnh sch kinh t, x hi, ngoi giao ca ng v nh nc...#Chnh tr#Trung hc chuyn nghip#Ph thng trung hc#Gio trnh#Mai#Ch ngha duy vt#Ch ngha x hi#Ch ngha t bn#Ch ngha cng sn#Ch ngha Mc-Lnin## 00843000000000277000450002600110000002600110001100400180002200100110004000200380 00510030063000890070011001520140007001630190005001700820004001758080005001790080 00500184009001100189010000500200011001500205013000700220021029700227020001600524 020001000540020001100550039000400561#VV09.05572#VV09.05573#Ti bn ln th 1#L Qu Ho#Gio trnh thng phm hng thc phm#Dng cho cc trng cao ng - tru ng cp thng mi v du lch#L Qu Ho#23500#Vi?t#664#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a183tr.^b24cm#241294#i cng v hng thc phm; Thnh phn ho hc v tnh cht ca hng thc phm; Cht lng v kim tra cht lng hng thc phm, vn c huyn v bo qun, tiu chun ho hng thc phm; Cc nhm hng thc phm: rau q u ti, lng thc, tht gia sc gia cm, trng, thu sn, sn phm ch bin... #Thng phm hc#Thc phm#Gio trnh#Mai## 01054000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020041000470030048000880070049001360220004001850050016001890050 01500205005001400220005001600234005001800250004003900268008000500307009001100312 01000050032301100150032801300070034302102720035002000170062202000110063902000080 0650020001900658020001100677039000400688#VV09.05574#VV09.05575#23000#Vi?t#355.0 07#^214#Gio trnh gio dc quc phng - an ninh#Dng cho sinh vin cc trng i hc, cao ng#Nguyn Tin Hi, Nguyn Hu Ho, Phan Tn Hng..#T.2#Nguyn Ti n Hi#Nguyn Hu Ho#Phan Tn Hng#Nguyn nh Lu#Nguyn Thanh Ngh#Ti bn ln th 1, c sa cha b sung#^aH.#^aGio dc#2009#^a215tr.^b24cm#241295#Trnh by v: i ng n v, s dng bn qun s, mt s loi v kh b binh, thuc n , phng chng v kh hu dit ln, cp cu ban u vt thng chin tranh, ba m n qun s phi hp, tng ngi trong chin u tin cng v phng ng, k thut bn sng tiu lin AK#Gio dc qun s#Quc phng#An ninh#An ninh quc phng#Gi o trnh#Mai## 00732000000000289000450002600110000002600110001100400180002200100160004000200260 00560070016000820140007000980190005001050820010001108080005001200080005001250090 01100130010000500141011001500146013000700161021021700168020001100385020000300396 020000900399020001900408020001100427039000400438#VV09.05577#VV09.05576#Ti bn l n th 1#Phm Thng Hn#o v kim tra mi trng#Phm Thng Hn#24000#Vi?t#3 63.70028#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a199tr.^b24cm#241296#Tng quan v nhim m i trng nc ta. Gii thiu v Monitoring mi trng; cng ngh o v kim tr a cht nhim mi trng khng kh; cc cht gy nhim mi trng nc v ph ng php x l nhim mi trng#Mi trng#o#Kim tra# nhim mi trng#Gio trnh#Mai## 01166000000000337000450002600110000002600110001100500210002200400180004300200410 00610030107001020070100002090140007003090190005003160820010003218080005003310080 00500336009001100341010000500352011001500357005001400372005001500386005001300401 00500130041401300070042702103410043402000080077502000080078302000220079102000110 0813039000400824#VV09.05578#VV09.05579#Nguyn Th Bch Loan#Ti bn ln th 3#B i tp kinh t v qun tr doanh nghip#Dng cho sinh vin cc h i hc, cao ng, trung hc chuyn nghip ngnh Kinh t - Qun tr doanh nghip#Nguyn Th Bc h Loan, Ng Xun Bnh, Trn Hong Ho... ; Ch.b.: Nguyn Th Bch Loan, Ng Xun Bnh#17000#Vi?t#658.40076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a132tr.^b24cm#Ng Xun B nh#Trn Hong Ho#Ch B Quyt#on M bnh#241297#Hng dn lm bi tp kinh t doanh nghip, tnh hung qun tr kinh doanh doanh nghip. Bi tp v th trn g, vn v ngun vn, thu nhp, chi ph ca doanh nghip, cc bi tp v qun tr sn xut, qun tr marketing, qun tr nhn s... Gii thiu gng mt s nh q un tr doanh nghip nh Jorma Ollila, Fujio Cho, James D.Wolfensohn...#Kinh t# Bi tp#Qun tr doanh nghip#Gio trnh#Mai## 00600000000000289000450002600110000002600110001100200450002200300540006700700130 01210140007001340190005001410820007001468080005001530080005001580090011001630100 00500174011001500179004001800194013000700212005001300219020000500232020002000237 020002000257020001400277020001500291039000400306#VV09.05580#VV09.05581#Ba phng php gii bi ton hnh khng gian#Ti liu luyn thi i hc v bi dng hc sinh gii#o Vn Dng#20000#Vi?t#516.23#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a151tr.^b24 cm#Ti bn ln th 1#241298#o Vn Dng#Ton#Hnh hc khng gian#Ph thng trun g hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Mai## 00612000000000301000450002600110000002600110001100200200002200300580004200700140 01000140007001140190005001210820008001268080005001340080005001390090011001440100 00500155011001500160004001800175005001400193012003900207013000700246020000500253 020000700258020000700265020002000272020001400292039000400306#VV09.05583#VV09.055 82#Cc bi ton t hp#n thi tt nghip THPT. Luyn thi vo i hc v cao ng #Phan Huy Khi#26500#Vi?t#511.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a200tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Phan Huy Khi#Cc chuyn ton trung hc ph thng#241299#Ton#T hp#n tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#Mai## 00612000000000289000450002600110000002600110001100200720002200300580009400700120 01520140007001640190005001710820008001768080005001840080005001890090011001940100 00500205011001500210005001200225013000700237020000900244020000800253020000800261 020002000269020001400289020001500303039000400318#VV09.05584#VV09.05585#Cu hi v bi tp n luyn kin thc trung hc ph thng: Mn sinh hc#n thi tt nghip THPT. Luyn thi vo i hc v cao ng# Anh Dng#26500#Vi?t#570.076#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a207tr.^b24cm# Anh Dng#241300#Sinh hc#Cu hi#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Mai## 00715000000000313000450002600110000002600110001100200710002200300580009300700540 01510140007002050190005002120820007002178080005002240080005002290090011002340100 00500245011001500250005001700265005001600282005001900298013000700317020000800324 020000800332020000800340020002000348020001400368020001500382039000400397#VV09.05 586#VV09.05587#Cu hi v bi tp n luyn kin thc trung hc ph thng: Mn ho hc#n thi tt nghip THPT. Luyn thi vo i hc v cao ng#Nguyn Khc Cng , Nguyn Bch Lan, Nguyn Xun Trng#38000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a299tr.^b24cm#Nguyn Khc Cng#Nguyn Bch Lan#Nguyn Xun Trng#241301#Ho hc#Cu hi#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Mai## 00658000000000313000450002600110000002600110001100200710002200700590009301400070 01520190005001590820004001648080005001680080005001730090011001780100005001890110 01500194005001500209005001500224005001300239013000700252020000800259020000800267 020000800275020000800283020002000291020001400311020001500325039000400340#VV09.05 588#VV09.05589#Cu hi v bi tp n luyn kin thc trung hc ph thng: Mn ng vn#B.s.: Nguyn Duy Kha (ch.b.), Nguyn L Hun, Ng Vn Tun#47000#Vi?t#807 #^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a383tr.^b24cm#Nguyn Duy Kha#Nguyn L Hun#Ng Vn Tun#241302#Ng vn#Cu hi#Bi tp#Vn hc#Ph thng trung hc#Sch c thm#S ch luyn thi#Mai## 00674000000000325000450002600110000002600110001100200710002200700490009301400070 01420190005001490820004001548080005001580080005001630090011001680100005001790110 01500184005001600199005001700215005001400232013000700246020000800253020000800261 02000080026902000200027702000090029702000090030602000140031502000150032903900040 0344#VV09.05590#VV09.05591#Cu hi v bi tp n luyn kin thc trung hc ph t hng: Mn lch s#Bi Tuyt Hng, Nguyn Hng Lin, Nguyn S Qu#34500#Vi?t#9 07#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a272tr.^b24cm#Bi Tuyt Hng#Nguyn Hng Lin#Ngu yn S Qu#241303#Lch s#Cu hi#Bi tp#Ph thng trung hc#Vit Nam#Th gii# Sch c thm#Sch luyn thi#Mai## 00743000000000325000450002600110000002600110001100200680002200300560009000700660 01460140007002120190005002190820007002248080005002310080005002360090011002410100 00500252011001500257005001700272005001400289005001700303013000700320005001600327 02000050034302000080034802000080035602000200036402000140038402000150039803900040 0413#VV09.05592#VV09.05593#Cu hi v bi tp n luyn kin thc trung hc ph t hng: Mn ton#n thi tt nghip THPT. Luyn thi vo i hc, cao ng#B.s.: Ngu yn Khc Minh (ch.b.), H Xun Thnh, Nguyn Hu Thanh..#34000#Vi?t#510.76#^214 #^aH.#^aGio dc#2009#^a343tr.^b24cm#Nguyn Khc Minh#H Xun Thnh#Nguyn Hu T hanh#241304#Nguyn Nh Tng#Ton#Cu hi#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c th m#Sch luyn thi#Mai## 00736000000000325000450002600110000002600110001100200700002200300560009200700600 01480140007002080190005002150820008002208080005002280080005002330090011002380100 00500249011001500254005001200269005001400281005001600295005001600311013000700327 02000070033402000080034102000080034902000200035702000140037702000150039103900040 0406#VV09.05594#VV09.05595#Cu hi v bi tp n luyn kin thc trung hc ph t hng: Mn vt l#n thi tt nghip THPT. Luyn thi vo i hc, cao ng#B.s.: V nh Tu (ch.b.), Phm Xun Mai, ng Hng Quang..#24000#Vi?t#530.076#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a183tr.^b24cm#V nh Tu#Phm Xun Mai#ng Hng Quang#inh Thi Qunh#241305#Vt l#Cu hi#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Mai## 00679000000000301000450002600110000002600110001100200730002200300600009500700470 01550140007002020190005002090820004002148080005002180080005002230090011002280100 00500239011001500244005001700259005001500276013000700291020001000298020000800308 020000800316020002000324020001400344020001500358039000400373#VV09.05597#VV09.055 96#Cu hi v bi tp n luyn kin thc trung hc ph thng: Mn ting Anh#Dnh cho hc sinh n thi tt nghip THPT v thi vo H - C#B.s.: Nguyn Hu Cng ( ch.b.), Nguyn Th Chi#32500#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a255tr.^b24cm# Nguyn Hu Cng#Nguyn Th Chi#241306#Ting Anh#Cu hi#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Mai## 00746000000000325000450002600110000002600110001100200700002200300710009200700580 01630140007002210190005002280820009002338080005002420080005002470090011002520100 00500263011001500268005001200283005001400295005001600309013000700325020000700332 02000080033902000080034702000200035502000120037502000150038702000140040203900040 0416#VV09.05598#VV09.05599#Cu hi v bi tp n luyn kin thc trung hc ph t hng: Mn a l#n thi tt nghip trung hc ph thng. Luyn thi vo i hc, c ao ng#B.s.: L M Phong (ch.b.), ng Vn Bnh, Nguyn c Sinh#36500#Vi?t#33 0.9597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a288tr.^b24cm#L M Phong#ng Vn Bnh#Nguyn c Sinh#241307#a l#Cu hi#Bi tp#Ph thng trung hc#a kinh t#Sch luy n thi#Sch c thm#Mai## 00423000000000241000450002600110000002600110001100500120002200200290003400700120 00630140007000750190005000820820007000878080005000940080005000990090011001040100 00500115011001500120013000700135020000500142020001600147020001400163039000400177 #VV09.05600#VV09.05601#V Hu Bnh#n luyn ton thi vo lp 10#V Hu Bnh#2800 0#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a231tr.^b24cm#241308#Ton#Trung hc c s#Sch c thm#Mai## 00586000000000301000450002600110000002600110001100500130002200200330003500300350 00680070029001030140007001320190005001390820004001448080005001480080005001530090 01100158010000500169011001500174005001500189013000700204020000800211020001600219 020001100235020001200246020000800258020001400266039000400280#VV09.05602#VV09.056 03# Vit Hng#n luyn ng vn trung hc c s#Dng cho hc sinh n thi v lp 10# Vit Hng, inh Vn Thin#22000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a184 tr.^b24cm#inh Vn Thin#241309#Ng vn#Trung hc c s#Ting Vit#Tp lm vn#V n hc#Sch c thm#Mai## 00749000000000289000450002600110000002600110001100500140002200100140003600200250 00500070065000750140007001400190005001470820006001528080005001580080005001630090 01100168010000500179011001500184004001800199005001300217013000700230021018500237 020000500422020000600427020002200433039000400455#VV09.05604#VV09.05605#V Quc C hung#L Tin Thnh#Dy con hc ton 3 nh#L Tin Thnh, V Quc Chung, V Vn Dng ; L Tin Thnh ch.b.#22000#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a151tr .^b24cm#Ti bn ln th 1#V Vn Dng#241310#Nu nhng kin thc, k nng c th gip tr nm vng nhng bi hc, ng thi gi cc ni dung v phng php t chc, hng dn dy tr hc ton 3 nh, km theo bi tp thc hnh#Ton#Lp 3#Phng php ging dy#Mai## 00764000000000289000450002600110000002600110001100100110002200200370003300300220 00700070011000920140007001030190005001100820006001158080005001210080005001260090 01100131010000500142011001500147004001800162013000700180021022600187020001100413 020000900424020002200433020001500455039000400470#VV09.05606#VV09.05607#Nguyn Tr #Dy v hc mn ting Vit tiu hc#Theo chng trnh mi#Nguyn Tr#24500#V i?t#372.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a179tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#241311#Tng quan v chng trnh mn ting Vit tiu hc. Mt s im cn lu v phng php dy v hc, kim tra v nh gi mn ting Vit tiu hc theo chng tr nh mi. Gii thiu chng trnh dy ting m mt s nc#Ting Vit#Tiu h c#Phng php ging dy#Sch gio vin#Mai## 01004000000000337000450002600110000002600110001100500130002200200650003500700900 01000140007001900190005001970820014002028080005002160080005002210090011002260100 00500237011001500242004001800257005001700275005001600292005001300308005001100321 01300070033202102650033902000190060402000170062302000040064002000090064402000090 0653039000400662#VV09.05608#VV09.05609#L Nhm Thn#Vn hc Vit Nam sau 1975 - nhng vn nghin cu v ging dy#Nguyn Vn Long, Nguyn ng Mnh, Trn n h S... ; Ch.b.: Nguyn Vn Long, L Nhm Thn#65000#Vi?t#895.922090034#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a443tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Nguyn ng Mnh#Nguyn Vn Long#Trn nh S#Phng Lu#241312#Gm nhng bo co, tham lun v nhng vn l lun, ph bnh, nghin cu, nhn din, phn nh hin thc, i mi, phc th o din mo, thc cch tn, quan nim ngh thut, khuynh hng pht trin... c a vn hc Vit Nam sau nm 1975 c th trong vn xui v th#Nghin cu vn hc# Vn hc hin i#Th#Vn xui#Vit Nam#Mai## 00681000000000301000450002600110000002600110001100500190002200200390004100301030 00800070019001830140007002020190005002090820008002148080005002220080005002270090 01100232010000500243011001500248004001800263013000700281020000800288020001000296 020002000306020002000326020001400346020001500360039000400375#VV09.05610#VV09.056 11#Nguyn Xun Trng#H thng cu hi trc nghim ho v c#Theo chng trnh c hun v nng cao. Ti liu n thi tt nghip THPT v luyn thi v cao ng, i hc#Nguyn Xun Trng#37000#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a291tr.^b2 4cm#Ti bn ln th 1#241313#Ho hc#Ho v c#Cu hi trc nghim#Ph thng tru ng hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Mai## 00633000000000301000450002600110000002600110001100500140002200200600003600300570 00960070014001530140007001670190005001740820004001798080005001830080005001880090 01100193010000500204011001500209004001800224013000700242020001500249020001100264 020001000275020000800285020002000293020001400313039000400327#VV09.05613#VV09.056 12#Phan Huy Khi#Cc phng php c bn tm nguyn hm, tch phn v s phc#n thi tt nghip THPT. Luyn thi v i hc v cao ng#Phan Huy Khi#26000#Vi?t# 515#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a188tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#241314#Ton gii tch#Nguyn hm#Tch phn#S phc#Ph thng trung hc#Sch c thm#Mai## 00854000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020056000460070054001020220004001560050009001600050012001690050 01700181004001800198008000500216009001100221010000500232011001500237013000700252 02102010025902000050046002000060046502000220047102000160049302000150050903900040 0524#VV09.05614#VV09.05615#33500#Vi?t#510.71#^214#Dy - hc ton trung hc c s theo hng i mi lp 8#B.s.: Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn Duy Thun #T.1#Tn Thn#V hu Bnh#Nguyn Duy Thun#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#200 9#^a240tr.^b24cm#241315#Trnh by vic c th ho phng php dy hc mn ton l p 8 theo hng i mi trng trung hc c s. Gii thiu mt s gio n th hin vic vn dng phng php i mi trong cc tit dy c th#Ton#Lp 8#Ph ng php ging dy#Trung hc c s#Sch gio vin#Mai## 00527000000000289000450002600110000002600110001100200430002200700120006500500120 00770140007000890190005000960820007001018080005001080080005001130090011001180100 00500129011001500134004001800149013000700167020000800174020001100182020001000193 020000800203020000800211020001400219039000400233#VV09.05616#VV09.05617#Nhn bit v tch cc cht ra khi hn hp#Ng Ngc An#Ng Ngc An#25000#Vi?t#540.76#^21 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a180tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#241316#Ho hc#Ho hu c #Ho v c#Bi tp#Cu hi#Sch c thm#Mai## 00925000000000349000450002600110000002600110001100200520002200700760007400500170 01500140007001670190005001740820006001798080005001850080005001900090011001950100 00500206011002400211004001800235005001400253005001500267005001600282005001000298 01300070030802101940031502000090050902000060051802000060052402000060053002000220 0536020001300558039000400571#VV09.05618#VV09.05619#Hi - p v dy hc mn m t hut cc lp 1, 2, 3#Nguyn Quc Ton, Triu Khc L, Trnh c Minh... ; Nguy n Quc Ton ch.b.#Nguyn Quc Ton#14000#Vi?t#372.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a99tr.^bbng, tranh v#Ti bn ln th 3#Triu Khc L#Trnh c Minh#Nguyn H u Hnh#m Luyn#241317#Gm 83 cu hi v tr li v phng php dy hc v ni dung mn hc M thut cc lp 1, 2, 3 theo cc ch v theo mu, v trang tr , v tranh, tp nn to dng t do, thng thc m thut#M thut#Lp 1#Lp 2#L p 3#Phng php ging dy#Sch hi p#Mai## 00596000000000301000450002600110000002600110001100200310002200700560005300500160 01090140007001250190005001320820006001378080005001430080005001480090011001530100 00500164011001500169004001800184005001600202001001400218013000700232020001100239 020000600250020001200256020000800268039000400276020001400280#VV09.05620#VV09.056 21#Dy con hc ting Vit 3 nh#L Phng Nga (ch.b.), Nguyn Th Hnh, Hong Vn Thung#Nguyn Th Hnh#29500#Vi?t#372.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a227tr.^b bng#Ti bn ln th 2#Hong Vn Thung#L Phng Nga#241318#Ting Vit#Lp 3#Tp lm vn#Tp c#Mai#Sch c thm## 00599000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430020058000480070014001060220004001202210015001240050014001390080 00500153009001100158010000500169011001500174013000700189020000800196020001200204 020001100216020002000227020000800247020001200255020001400267039000400281#VV09.05 622#VV09.05623#23500#Vi?t#547.0076#^214#Cc dng bi ton trc nghim ho hc t rung hc ph thng#C Thanh Ton#T.2#Ho hc hu c#C Thanh Ton#^aH.#^aGio d c#2009#^a180tr.^b24cm#241319#Ho hc#Trc nghim#Ho hu c#Ph thng trung hc# Bi tp# kim tra#Sch c thm#Mai## 00601000000000289000450002600110000002600110001100200510002200700550007300500090 01280050014001370050016001510140007001670190005001740820009001798080005001880080 00500193009001100198010000500209011001500214004001800229013000700247020000700254 020002000261020001200281020001400293039000400307#VV09.05624#VV09.05625#Bi dng hc sinh gii a l trung hc ph thng#B.s.: L Thng (ch.b.), Nguyn c V, Nguyn Minh Tu#L Thng#Nguyn c V#Nguyn Minh Tu#35500#Vi?t#330.9597#^21 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a279tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#241320#a l#Ph thng trung hc#a kinh t#Sch c thm#Mai## 00771000000000361000450002600110000002600110001100200710002200700640009300500130 01570050018001700140007001880190005001950820008002008080005002080080005002130090 01100218010000500229011001500234004001800249005001700267013000700284020000900291 02000150030002000070031502000080032202000080033002000200033802000140035802000090 0372020001000381020001400391039000400405#VV09.05626#VV09.05627#Hng dn n tp thi tt nghip THPT nm hc 2008 - 2009: Mn sinh hc#B.s.: Ng Vn Hng (ch.b.) , Phan Thanh Phng, Nguyn Tt Thng#Ng Vn Hng#Phan Thanh Phng#16000#Vi?t #576.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a151tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Nguyn Tt T hng#241321#Sinh hc#Thi tt nghip#n tp#Cu hi#Bi tp#Ph thng trung hc#D i truyn hc#Tin ho#Sinh thi#Sch c thm#Mai## 00681000000000337000450002600110000002600110001100200650002200700390008700500130 01260050012001390140007001510190005001580820009001638080005001720080005001770090 01100182010000500193011001500198005001200213013000700225020000700232020002000239 02000070025902000080026602000080027402000150028202000120029702000160030902000140 0325039000400339#VV09.05628#VV09.05629#Hng dn n tp thi tt nghip THPT nm 2008 - 2009: Mn a l#Phm Th Sen, Anh Dng, L M Phong#Phm Th Sen# A nh Dng#16000#Vi?t#330.9597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a139tr.^b24cm#L M Phon g#241322#a l#Ph thng trung hc#n tp#Cu hi#Bi tp#Thi tt nghip#a ki nh t#a l t nhin#Sch c thm#Mai## 00649000000000313000450002600110000002600110001100200800002200700420010200500170 01440050012001610140007001730190005001800820008001858080005001930080005001980090 01100203010000500214011001500219005001100234013000700245020000700252020000700259 020002000266020001500286020000800301020000800309020001400317039000400331#VV09.05 630#VV09.05631#Hng dn n tp thi tt nghip trung hc ph thng nm 2008 - 20 09: Mn vt l#Nguyn Trng Su, V nh Tu, V c Th#Nguyn Trng Su#V n h Tu#16000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a152tr.^b24cm#V c Th#24 1323#Vt l#n tp#Ph thng trung hc#Thi tt nghip#Bi tp#Cu hi#Sch c t hm#Mai## 00501000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200080002380800050 00310020044000360070029000800220004001090050013001130050015001260080005001410090 01100146010000500157011001500162013000700177020000800184020000800192020001600200 020001500216039000400231#VV09.05632#25600#Vi?t#005.076#^214#V bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Trn Hng, ng Bch Vit#Q.1#Trn Hng#ng Bch Vit#^aH.#^aGio dc#2009#^a191tr.^b24cm#241324#Tin hc#Bi tp#Trung hc c s #Sch gio khoa#Mai## 00493000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200080002380800050 00310020044000360070025000800220004001050050013001090050011001220080005001330090 01100138010000500149011001500154013000700169020000800176020000800184020001600192 020001500208039000400223#VV09.05633#17600#Vi?t#005.076#^214#V bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Trn Hng, o T Mai#Q.2#Trn Hng#o T Mai#^a H.#^aGio dc#2009#^a128tr.^b24cm#241325#Tin hc#Bi tp#Trung hc c s#Sch gi o khoa#Mai## 00521000000000265000450002600110000000200300001100700460004100500140008700500150 01010140006001160190005001220820007001278080005001340080005001390090011001440100 00500155011001400160013000700174012002700181020001100208020000700219020001100226 020001400237039000400251#VV09.05634#B nhn bit v tp t ch s#V Duy Phng b.s. ; Minh ho: Bi Quang Tun#V Duy Phng#Bi Quang Tun#5400#Vi?t#372.21#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b24cm#241326#Gip b chun b vo lp 1#Tp t ch#Ch s#Ting Vit#Sch mu gio#Mai## 00530000000000265000450002600110000000200330001100700490004400500140009300500180 01070140006001250190005001310820007001368080005001430080005001480090011001530100 00500164011001400169012002700183013000700210020001100217020000700228020001100235 020001400246039000400260#VV09.05635#B tp t, tp vit qua tr chi#V Duy Ph ng b.s. ; Minh ho: Nguyn Quang Ton#V Duy Phng#Nguyn Quang Ton#5000#Vi?t #372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a23tr.^b24cm#Gip b chun b vo lp 1#24132 7#Tp t ch#Ch s#Ting Vit#Sch mu gio#Mai## 00533000000000265000450002600110000000200360001100700490004700500140009600500180 01100140006001280190005001340820007001398080005001460080005001510090011001560100 00500167011001400172012002700186013000700213020001100220020000700231020001100238 020001400249039000400263#VV09.05636#B lm quen vi ch s qua tr chi#V Duy P hng b.s. ; Minh ho: Nguyn Quang Ton#V Duy Phng#Nguyn Quang Ton#5000#V i?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a23tr.^b24cm#Gip b chun b vo lp 1#24 1328#Tp t ch#Ch s#Ting Vit#Sch mu gio#Mai## 00537000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020029000340070046000630220004001090050014001130050015001270080005001420090 01100147010000500158011001400163012002700177013000700204020001100211020001100222 020000800233020001400241039000400255#VV09.05637#5400#Vi?t#372.21#^214#B hc ch ci v tp t ch#V Duy Phng b.s. ; Minh ho: Bi Quang Tun#T.1#V Duy Ph ng#Bi Quang Tun#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b24cm#Gip b chun b vo lp 1 #241329#Ting Vit#Tp t ch#Ch ci#Sch mu gio#Mai## 00537000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020029000340070046000630220004001090050014001130050015001270080005001420090 01100147010000500158011001400163012002700177013000700204020001100211020001100222 020000800233020001400241039000400255#VV09.05638#5400#Vi?t#372.21#^214#B hc ch ci v tp t ch#V Duy Phng b.s. ; Minh ho: Bi Quang Tun#T.2#V Duy Ph ng#Bi Quang Tun#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b24cm#Gip b chun b vo lp 1 #241330#Ting Vit#Tp t ch#Ch ci#Sch mu gio#Mai## 00691000000000313000450002600110000000200170001100701080002800500150013600500170 01510050016001680050016001840050012002000050009002120050021002210140006002420190 00500248082000700253808000500260008000500265009001100270010000500281011001400286 012003700300013000700337020001100344020000400355020001400359039000400373#VV09.05 639#B chn qu no?#Nguyn Th Vui, Trnh Hoi Hng, Nguyn Th Thu... ; Hng Thu tuyn chn ; Minh ho: Nguyn Th Hng Linh#Nguyn Th Vui#Trnh Hoi Hng #Nguyn Th Thu#Trng Thu Sang#V Thanh An#Hng Thu#Nguyn Th Hng Linh#5000 #Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a16tr.^b24cm#B kho, b ngoan. Ch d inh dng#241331#Dinh dng#Th#Sch mu gio#Mai## 00637000000000313000450002600110000000200180001100700880002900500110011700500080 01280050009001360050009001450050008001540050009001620050021001710140006001920190 00500198082000700203808000500210008000500215009001100220010000500231011001400236 012003500250013000700285020000900292020000400301020001400305039000400319#VV09.05 640#C con chim chch#Nhc Thu, Phm H, Tm Giao... ; Hng Thu tuyn chn ; M inh ho: Nguyn Th Hng Linh#Nhc Thu#Phm H#Tm Giao#nh Hi#Thi H#Hng Thu#Nguyn Th Hng Linh#5000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b24 cm#B kho, b ngoan. Ch sc kho#241332#Sc kho#Th#Sch mu gio#Mai## 00674000000000325000450002600110000000200220001100700880003300500090012100500080 01300050011001380050017001490050014001660050009001800050021001890140006002100190 00500216082000700221808000500228008000500233009001100238010000500249011001400254 01200340026801300070030202000090030902000040031802000140032203900040033602000080 0340#VV09.05641#Nhng chic rng xinh#Tm Giao, Huy Cn, Nhc Thu... ; Hng Th u tuyn chn ; Minh ho: Nguyn Th Hng Linh#Tm Giao#Huy Cn#Nhc Thu#Trn T h M Chu#ng Th Mnh#Hng Thu#Nguyn Th Hng Linh#5000#Vi?t#372.21#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b24cm#B kho, b ngoan. Ch v sinh#241333#Sc kh o#Th#Sch mu gio#Mai#V sinh## 00816000000000301000450002600110000000200310001100700480004200500150009000500160 01050140006001210190005001270820007001328080005001390080005001440090011001490100 00500160011001400165004001800179012005700197013000700254021017800261020000900439 020001800448020002100466020000900487020001400496039000400510#VV09.05642#Nhng co n th nh ni hoang d#Nguyn Nh Mai b.s. ; V tranh: Nguyn Kim Dun#Nguyn Nh Mai#Nguyn Kim Dun#6000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a23tr.^b24cm# Ti bn ln th 1#Khi chng t l tr con. Sch dng cho la tui mu gio#24133 4#Gm nhng cu chuyn vi nhiu hnh v ng nghnh gip b tm hiu v s ra i, ni sng, cch kim mi ca mt s loi vt nh: h con, kh, nga vn, s t , voi, gu trng...#ng vt#ng vt hoang d#Khoa hc thng thc#Mu gio#Sc h mu gio#Mai## 00806000000000313000450002600110000000200240001100700490003500500150008400500170 00990140006001160190005001220820007001278080005001340080005001390090011001440100 00500155011001400160004001800174012005700192013000700249021016200256020000900418 020000800427020000800435020002100443020000900464020001500473039000400488#VV09.05 643#Nhng bn nh quanh nh#Nguyn Nh Mai b.s. ; V tranh: Nguyn Qunh My#Ngu yn Nh Mai#Nguyn Qunh My#6000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a23tr. ^b24cm#Ti bn ln th 1#Khi chng t l tr con. Sch dng cho la tui mu gi o#241335#Gm nhng cu chuyn vi nhiu hnh v ng nghnh gip b tm hiu v s ra i, ni sng, cch kim mi ca mt s loi vt nh: g, th, mo, nga, c h, vt...#ng vt#Gia cm#Gia sc#Khoa hc thng thc#Mu gio#Sch thiu nhi #Mai## 00804000000000301000450002600110000000200210001100700500003200500150008200500180 00970140006001150190005001210820007001268080005001330080005001380090011001430100 00500154011001400159004001800173012005700191013000700248020000900255020000500264 020001400269039000400283021018500287020002100472020000900493#VV09.05644#Chng t c i cnh#Nguyn Nh Mai b.s. ; V tranh: Nguyn Khnh Ton#Nguyn Nh Mai#Ng uyn Khnh Ton#6000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a23tr.^b24cm#Ti b n ln th 1#Khi chng t l tr con. Sch dng cho la tui mu gio#241336#ng vt#Chim#Sch mu gio#Mai#Gm nhng cu chuyn vi nhiu hnh v ng nghnh gi p b tm hiu v s ra i, ni sng, cch kim mi ca mt s loi vt nh: ch im rui t hon, chim yn hng, cnh ct, i bng...#Khoa hc thng thc#Mu gi o## 00826000000000313000450002600110000000200270001100700470003800500150008500500150 01000140006001150190005001210820007001268080005001330080005001380090011001430100 00500154011001400159004001800173012005700191013000700248021017900255020000900434 020001300443020000800456020002100464020000900485020001400494039000400508#VV09.05 645#Chng t tung tng bi li#Nguyn Nh Mai b.s. ; V tranh: Phm Ngc Tun#Ng uyn Nh Mai#Phm Ngc Tun#6000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a23tr.^ b24cm#Ti bn ln th 1#Khi chng t l tr con. Sch dng cho la tui mu gio #241337#Gm nhng cu chuyn vi nhiu hnh v ng nghnh gip b tm hiu v s ra i, ni sng, cch kim mi ca mt s loi vt nh c bng, c hi, c chu i, c nga, c heo con...#ng vt#C nc ngt#C bin#Khoa hc thng thc#M u gio#Sch mu gio#Mai## 00791000000000325000450002600110000000200230001100700480003400500150008200500160 00970140006001130190005001190820007001248080005001310080005001360090011001410100 00500152011001400157004001800171012005700189013000700246021014000253020000900393 02000070040202000040040902000040041302000210041702000090043802000140044703900040 0461#VV09.05646#Chuyn rn, chuyn ra#Nguyn Nh Mai b.s. ; V tranh: Nguyn Ki m Dun#Nguyn Nh Mai#Nguyn Kim Dun#6000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a23tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Khi chng t l tr con. Sch dng cho la tu i mu gio#241338#Gm nhng cu chuyn vi nhiu hnh v ng nghnh gip b tm hiu v s ra i, ni sng, cch kim mi ca mt s loi vt nh rn v ra# ng vt#B st#Rn#Ra#Khoa hc thng thc#Mu gio#Sch mu gio#Mai## 00793000000000325000450002600110000000200250001100700440003600500150008000500120 00950140006001070190005001130820007001188080005001250080005001300090011001350100 00500146011001400151004001800165012005700183013000700240020000900247020000500256 02000140026103900040027502101350027902000050041402000180041902000210043702000090 0458#VV09.05647#Chuyn ch Bm, c Nhn#Nguyn Nh Mai b.s. ; V tranh: T Huy Long#Nguyn Nh Mai#T Huy Long#6000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a23 tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Khi chng t l tr con. Sch dng cho la tui mu gio#241339#ng vt#Bm#Sch mu gio#Mai#Gm nhng cu chuyn d dm cng vi nhiu hnh v ng nghnh, gip b tm hiu v s ra i, ni sng, cch kim m i ca bm v nhn#Nhn#ng vt chn t#Khoa hc thng thc#Mu gio## 00470000000000253000450002600110000000200210001100700410003200500100007300500110 00830140006000940190005001000820006001058080005001110080005001160090011001210100 00500132011001400137004001800151013000700169020001800176020000900194020000900203 039000400212#VV09.05648#B vi khc ng dao#Bi H My tuyn chn ; Tranh: Phn g Hoa#Bi H My#Phng Hoa#5000#Vi?t#398.8#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a39tr.^b2 1cm#Ti bn ln th 7#241340#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#ng dao#Mai## 00623000000000277000450002600110000000200410001100300270005200700170007900500170 00960140006001130190005001190820007001248080005001310080005001360090011001410100 00500152011001400157004001800171013000700189021010300196020000800299020001100307 020000900318020001400327039000400341#VV09.05649#iu em cn bit khi tham gia gi ao thng#Dng cho hc sinh tiu hc#ng Hong Trang#ng Hong Trang#7500#Vi?t #372.83#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#241341#Gii th iu cho hc sinh tiu hc v lut giao thng cho ngi i b v nhng qui tc an ton khi i b#An ton#Giao thng#Tiu hc#Sch c thm#Mai## 00474000000000253000450002600110000000200200001100700370003100500140006801400060 00820190005000880820009000938080005001020080005001070090011001120100005001230110 01400128004001800142005000900160013000700169020001800176020000900194020001300203 039000400216#VV09.05650#Cu chuyn ma xun#Li: L Quang Long ; Tranh: Huy Tun #L Quang Long#5000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a23tr.^b21cm#Ti b n ln th 5#Huy Tun#241342#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Mai## 00851000000000361000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200090 00338080005000420020023000470030022000700290021000920070045001130220004001582210 06600162005001800228005001500246005001000261004001800271008000500289009001100294 01000050030501100140031001300070032402100920033102000180042302000080044102000090 0449020001300458020001400471039000400485#VV09.05651#VV09.05652#8500#Vi?t#959.70 12#^214#Mun thu nc non ny#Truyn tranh song ng#This eternal country#Nguyn Khc Thun, Phm Tr Thin, Kim Khnh#T.4#Mi nh, thc n v o mc = The stor y of home, food and clothing#Nguyn Khc Thun#Phm Tr Thin#Kim Khnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b24cm#241343#Truyn tranh v nhng sinh h ot thng ngy ni n, , mc ca ngi dn Vit thi Vn Lang#Vn hc thiu nh i#Lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Mai## 00787000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200060 00338080005000390020023000440030022000670290021000890070045001100220004001552210 04500159005001800204005001500222005001000237004001800247008000500265009001100270 01000050028101100140028601300070030002100780030702000180038502000080040302000090 0411020001300420039000400433#VV09.05653#VV09.05654#8500#Vi?t#959.7#^214#Mun th u nc non ny#Truyn tranh song ng#This eternal country#Nguyn Khc Thun, Ph m Tr Thin, Kim Khnh#T.5#Nhng tp tc u tin = The primary customs#Nguyn Khc Thun#Phm Tr Thin#Kim Khnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a36t r.^b24cm#241344#Truyn tranh v nhng tp tc u tin ca dn tc ta bng 2 ti ng Anh - Vit#Vn hc thiu nhi#Lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Mai## 00783000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200060 00338080005000390020023000440030022000670290021000890070057001100220004001672210 05300171005001800224005002300242005001400265004001800279008000500297009001100302 01000050031301100140031801300070033202100700033902000080040902000090041702000130 0426039000600439#VV09.05655#VV09.05656#8500#Vi?t#959.7#^214#Mun thu nc non ny#Truyn tranh song ng#This eternal country#Nguyn Khc Thun, Nguyn Hong N gc Dng, V Thanh Hng#T.1#ng v t t = The way back to ancestral homeland #Nguyn Khc Thun#Nguyn Hong Ngc Dng#V Thanh Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^ aGio dc#2009#^a36tr.^b24cm#241345#K li chuyn du hnh v t t qua cc a danh lch s ca Vit Nam#Lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Hng## 00769000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200060 00338080005000390020023000440030022000670290021000890070045001100220004001552210 04600159005001800205005001500223005001000238004001800248008000500266009001100271 01000050028201100140028701300070030102000080030802000090031602000130032503900060 0338021008700344#VV09.05657#VV09.05658#8500#Vi?t#959.7#^214#Mun thu nc non ny#Truyn tranh song ng#This eternal country#Nguyn Khc Thun, Phm Tr Thin , Kim Khnh#T.7#Chuyn Thnh Ging = The story of saint Ging#Nguyn Khc Thun# Phm Tr Thin#Kim Khnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b24cm#24 1346#Lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Hng#Chuyn k v chng Ging - ngi anh h ng gip nc ph gic n trong lch s Vit Nam## 00429000000000241000450002600110000000200250001100700170003600500170005301400060 00700190005000760820007000818080005000880080005000930090011000980100005001090110 01400114004001800128013000700146020000500153020000900158020001400167039000600181 #VL09.00760#No cng m t 1 n 10#L Th Thanh Nga#L Th Thanh Nga#9000#Vi? t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a32tr.^b27cm#Ti bn ln th 1#241347#Ton#M u gio#Sch c thm#Hng## 00578000000000289000450000200140000000300130001400700600002700600170008700600150 01040060012001190060016001310140006001470190005001530820004001588080005001620080 00500167009001100172010000500183011001400188004001800202013000700220019000500227 020001800232020001900250020001300269039000600282#Chi trn tm#Truyn tranh#S.t. , dch: L Th nh Tuyt, ng Thu Qunh, H Th Minh..#L Th nh Tuyt#ng Th u Qunh#H Th Minh#Phan Tho Hng#5500#Vi?t#800#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a1 4tr.^b27cm#Ti bn ln th 4#241348#Dch#Vn hc thiu nhi#Vn hc nc ngoi#Tr uyn tranh#Hng## 00976000000000325000450002600110000002600110001100200650002200300130008700700540 01000050013001540050013001670050017001800050013001970050015002100140007002250190 00500232082000700237808000500244008000500249009001100254010000500265011001500270 00400180028501300070030302102790031002000180058902000220060702000150062903900060 0644#VL09.00762#VL09.00763#Hng dn thc hin i mi hnh thc t chc hot ng gio dc#Tr 4-5 tui#Ch.b.: Phm Mai Chi, L Thu Hng, L Th nh Tuyt..#P hm Mai Chi#L Thu Hng#L Th nh Tuyt#Phan Lan Anh#Lng Th Bnh#24500#Vi? t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a235tr.^b27cm#Ti bn ln th 4#241349#Nhng vn chung v t chc hot ng gio dc cho tr 4 - 5 tui. Gii thiu cc c h gio dc trong nh trng: ch bn thn, gia nh, mi trng t nhin, x hi, dinh dng - sc kho. nh gi qu trnh chm sc gio dc v kt qu tc ng ca chng trnh i mi#Gio dc mu gio#Phng php ging dy#Sch g io vin#Hng## 00474000000000253000450002600110000000200160001100700290002700500150005600600080 00710140007000790190005000860820007000918080005000980080005001030090011001080100 00500119011001400124004001300138013000700151012003300158020000900191020000500200 020001500205#VL09.00764#Vui cng m s#Jenny Ackland ; Vn Anh dch#Ackland, Je nny#Vn Anh#15000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a32tr.^b27cm#In ln th 2#241350#Cng b khi ng tr thng minh#Mu gio#Ton#Sch thiu nhi## 00531000000000277000450002600110000000200320001100700290004300500150007200600080 00870140007000950190005001020820007001078080005001140080005001190090011001240100 00500135011001400140004001300154013000700167012003300174020000900207020000700216 020000900223020001500232039000600247#VL09.00765#Vui cng ng nt v hnh dng# Jenny Ackland ; Vn Anh dch#Ackland, Jenny#Vn Anh#15000#Vi?t#372.21#^214#^aH. #^aKim ng#2009#^a32tr.^b27cm#In ln th 2#241351#Cng b khi ng tr thng m inh#Mu gio#T mu#Hnh ho#Sch thiu nhi#Hng## 00492000000000265000450002600110000000200160001100700290002700500150005600600080 00710140007000790190005000860820007000918080005000980080005001030090011001080100 00500119011001400124004001300138012003300151013000700184020000500191020000900196 020001500205039000600220#VL09.00766#Vui cng con s#Jenny Ackland ; Vn Anh dch #Ackland, Jenny#Vn Anh#15000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a32tr.^b27 cm#In ln th 2#Cng b khi ng tr thng minh#241352#Ton#Mu gio#Sch thiu nhi#Hng## 00515000000000277000450002600110000000200170001100700290002800500150005700600080 00720140007000800190005000870820007000928080005000990080005001040090011001090100 00500120011001400125004001300139012003300152013000700185020000900192020000800201 020000700209020001500216039000600231#VL09.00767#Vui cng mu sc#Jenny Ackland ; Vn Anh dch#Ackland, Jenny#Vn Anh#15000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#200 9#^a32tr.^b27cm#In ln th 2#Cng b khi ng tr thng minh#241353#Mu gio#M u sc#T mu#Sch thiu nhi#Hng## 00513000000000265000450002600110000000200330001100700290004400500150007300600080 00880140007000960190005001030820007001088080005001150080005001200090011001250100 00500136011001400141004001300155012003300168013000700201020000900208020000900217 020001500226039000600241#VL09.00768#Vui cng hnh khi v kch thc#Jenny Ackla nd ; Vn Anh dch#Ackland, Jenny#Vn Anh#15000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aKim ng #2009#^a32tr.^b27cm#In ln th 2#Cng b khi ng tr thng minh#241354#Mu gi o#Hnh hc#Sch thiu nhi#Hng## 00521000000000265000450002600110000000200240001100300210003500700460005600500170 01020050009001190140007001280190005001350820009001408080005001490080005001540090 01100159010000500170011001400175004001300189013000700202020001800209020000900227 020001300236039000600249#VL09.00769#L c thu su ch vng#Truyn tranh lch s #Truyn: Nguyn Huy Tng ; V tranh: Vn Minh#Nguyn Huy Tng#Vn Minh#30000# Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a47tr.^b28cm#In ln th 3#241355#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hng## 00426000000000241000450002600110000000200140001100700320002500500070005700500080 00640140007000720190005000790820009000848080005000930080005000980090011001030100 00500114011001400119004001300133013000700146020001800153020000900171020000400180 #VL09.00770#Theo chn Bc#Th: T Hu ; V tranh: Vn Th#T Hu#Vn Th#25000# Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a36tr.^b28cm#In ln th 3#241356#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Th## 00505000000000265000450002600110000000200200001100700510003100500080008200500110 00900140007001010190005001080820009001138080005001220080005001270090011001320100 00500143011001400148004001300162005001100175013000700186020001800193020000900211 020001300220039000600233#VL09.00771#D Mn phiu lu k#Truyn: T Hoi ; V tra nh: Trng Qua, Nguyn Ti#T Hoi#Trng Qua#30000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aK im ng#2009#^a48tr.^b28cm#In ln th 7#Nguyn Ti#241357#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hng## 00689000000000337000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020008000340030013000420070081000550220004001362210026001400050017001660050 01600183005000800199008000500207009001100212010000500223011001500228013000700243 01900140025000600130026400600150027700600130029202000180030502000090032302000130 0332039000600345#VN09.02097#13000#Vi?t#895.6#^214#rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.1#Th m cng vin Khng Long#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#^aH.#^aKim ng# 2009#^a194tr.^b18cm#241358#Dch Nht Bn#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H #Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng## 00688000000000337000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020008000340030013000420070081000550220004001362210025001400050017001650050 01600182005000800198008000500206009001100211010000500222011001500227019001400242 00600130025600600150026900600130028401300070029702000180030402000090032202000130 0331039000600344#VN09.02098#13000#Vi?t#895.6#^214#rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.2#B mt hnh tinh mu tm#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#^aH.#^aKim ng#2 009#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#241359 #Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng## 00687000000000337000450002600110000001900050001101400070001608200060002380800050 00290020008000340030013000420070081000550220004001362210024001400050017001640050 01600181005000800197008000500205009001100210010000500221011001500226019001400241 00600130025500600150026800600130028301300070029602000180030302000090032102000130 0330039000600343#VN09.02099#Vi?t#13000#895.6#^214#rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.3#Pho tng thn khng l#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#^aH.#^aKim ng#20 09#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#241360# Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng## 00685000000000337000450002600110000001900050001101400070001608200060002380800050 00290020008000340030013000420070081000550220004001362210022001400050017001620050 01600179005000800195008000500203009001100208010000500219011001500224019001400239 00600130025300600150026600600130028101300070029402000180030102000090031902000130 0328039000600341#VN09.02100#Vi?t#13000#895.6#^214#rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.4#Lu i di y bin#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#^aH.#^aKim ng#2009 #^a207tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#241361#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng## 00685000000000337000450002600110000001900050001101400070001608200060002380800050 00290020008000340030013000420070081000550220004001362210022001400050017001620050 01600179005000800195008000500203009001100208010000500219011001500224019001400239 00600130025300600150026600600130028101300070029402000180030102000090031902000130 0328039000600341#VN09.02101#Vi?t#13000#895.6#^214#rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.5#Nb ita lc vo x qu#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#^aH.#^aKim ng#2009 #^a191tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#241362#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng## 00682000000000337000450002600110000001900050001101400070001608200060002380800050 00290020008000340030013000420070081000550220004001362210019001400050017001590050 01600176005000800192008000500200009001100205010000500216011001500221019001400236 00600130025000600150026300600130027801300070029102000180029802000090031602000130 0325039000600338#VN09.02102#Vi?t#13000#895.6#^214#rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.6#Tn c ti v tr#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#^aH.#^aKim ng#2009#^a 188tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#241363#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng## 00697000000000337000450002600110000001900050001101400070001608200060002380800050 00290020008000340030013000420070081000550220004001362210034001400050017001740050 01600191005000800207008000500215009001100220010000500231011001500236019001400251 00600130026500600150027800600130029301300070030602000180031302000090033102000130 0340039000600353#VN09.02103#Vi?t#13000#895.6#^214#rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.7#Cu c xm lng ca binh on Rbt#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#^aH.#^aK im ng#2009#^a206tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#241364#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng## 00691000000000337000450002600110000001900050001101400070001608200060002380800050 00290020008000340030013000420070081000550220004001362210028001400050017001680050 01600185005000800201008000500209009001100214010000500225011001500230019001400245 00600130025900600150027200600130028701300070030002000180030702000090032502000130 0334039000600347#VN09.02104#Vi?t#13000#895.6#^214#rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.8#Cu c phiu lu vo lng t#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#^aH.#^aKim n g#2009#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#241 365#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng## 00685000000000337000450002600110000001900050001101400070001608200060002380800050 00290020008000340030013000420070081000550220004001362210022001400050017001620050 01600179005000800195008000500203009001100208010000500219011001500224019001400239 00600130025300600150026600600130028101300070029402000180030102000090031902000130 0328039000600341#VN09.02105#Vi?t#13000#895.6#^214#rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.9#Chi n thng qu Kamt#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#^aH.#^aKim ng#2009 #^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#241366#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng## 00677000000000337000450002600110000001900050001101400070001608200060002380800050 00290020008000340030013000420070081000550220005001362210013001410050017001540050 01600171005000800187008000500195009001100200010000500211011001500216019001400231 00600130024500600150025800600130027301300070028602000180029302000090031102000130 0320039000600333#VN09.02106#Vi?t#13000#895.6#^214#rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.10#Ng i sao cm#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr .^b18cm#Dch Nht Bn#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#241367#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng## 00683000000000337000450002600110000001900050001101400070001608200060002380800050 00290020008000340030013000420070081000550220005001362210019001410050017001600050 01600177005000800193008000500201009001100206010000500217011001500222019001400237 00600130025100600150026400600130027901300070029202000180029902000090031702000130 0326039000600339#VN09.02107#Vi?t#13000#895.6#^214#rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.11#N bita n x Bat#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#^aH.#^aKim ng#2009#^ a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#241368#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng## 00684000000000337000450002600110000001900050001101400070001608200060002380800050 00290020008000340030013000420070081000550220005001362210020001410050017001610050 01600178005000800194008000500202009001100207010000500218011001500223019001400238 00600130025200600150026500600130028001300070029302000180030002000090031802000130 0327039000600340#VN09.02108#Vi?t#13000#895.6#^214#rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.12#V ng quc trn my#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#^aH.#^aKim ng#2009# ^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#241369#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng## 00685000000000337000450002600110000001900050001101400070001608200060002380800050 00290020008000340030013000420070081000550220005001362210021001410050017001620050 01600179005000800195008000500203009001100208010000500219011001500224019001400239 00600130025300600150026600600130028101300070029402000180030102000090031902000130 0328039000600341#VN09.02109#Vi?t#13000#895.6#^214#rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.13#B mt m cung Bliki#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#^aH.#^aKim ng#2009 #^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#241370#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng## 00689000000000337000450002600110000001900050001101400070001608200060002380800050 00290020008000340030013000420070081000550220005001362210025001410050017001660050 01600183005000800199008000500207009001100212010000500223011001500228019001400243 00600130025700600150027000600130028501300070029802000180030502000090032302000130 0332039000600345#VN09.02110#Vi?t#13000#895.6#^214#rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.14#Ba chng hip s mng m#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#^aH.#^aKim ng# 2009#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#24137 1#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng## 00691000000000337000450002600110000001900050001101400070001608200060002380800050 00290020008000340030013000420070081000550220005001362210027001410050017001680050 01600185005000800201008000500209009001100214010000500225011001500230019001400245 00600130025900600150027200600130028701300070030002000180030702000090032502000130 0334039000600347#VN09.02112#Vi?t#13000#895.6#^214#rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.16#H nh trnh qua di Ngn H#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#^aH.#^aKim n g#2009#^a182tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#241 372#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng## 00688000000000337000450002600110000001900050001101400070001608200060002380800050 00290020008000340030013000420070081000550220005001362210024001410050017001650050 01600182005000800198008000500206009001100211010000500222011001500227019001400242 00600130025600600150026900600130028401300070029702000180030402000090032202000130 0331039000600344#VN09.02113#Vi?t#13000#895.6#^214#rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.17#Th nh ph th nhi bng#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#^aH.#^aKim ng#2 009#^a176tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#241373 #Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng## 00697000000000337000450002600110000001900050001101400070001608200060002380800050 00290020008000340030013000420070081000550220005001362210033001410050017001740050 01600191005000800207008000500215009001100220010000500231011001500236019001400251 00600130026500600150027800600130029301300070030602000180031302000090033102000130 0340039000600353#VN09.02114#Vi?t#13000#895.6#^214#rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.18#Cu c phiu lu n o giu vng#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#^aH.#^aK im ng#2009#^a192tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#241374#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng## 00684000000000337000450002600110000001900050001101400070001608200060002380800050 00290020008000340030013000420070081000550220005001362210020001410050017001610050 01600178005000800194008000500202009001100207010000500218011001500223019001400238 00600130025200600150026500600130028001300070029302000180030002000090031802000130 0327039000600340#VN09.02115#Vi?t#13000#895.6#^214#rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.19#i tm min t mi#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#^aH.#^aKim ng#2009# ^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#241375#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng## 00701000000000337000450002600110000001900050001101400070001608200060002380800050 00290020008000340030013000420070081000550220005001362210037001410050017001780050 01600195005000800211008000500219009001100224010000500235011001500240019001400255 00600130026900600150028200600130029701300070031002000180031702000090033502000130 0344039000600357#VN09.02116#Vi?t#13000#895.6#^214#rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.20#Tr uyn thuyt v vua Mt Tri Nbita#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#^aH. #^aKim ng#2009#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm M inh H#241376#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng## 00697000000000337000450002600110000001900050001101400070001608200060002380800050 00290020008000340030013000420070081000550220005001362210033001410050017001740050 01600191005000800207008000500215009001100220010000500231011001500236019001400251 00600130026500600150027800600130029301300070030602000180031302000090033102000130 0340039000600353#VN09.02117#Vi?t#13000#895.6#^214#rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.21#Du hnh n vng quc loi chim#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#^aH.#^aK im ng#2009#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#241377#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng## 00689000000000337000450002600110000001900050001101400070001608200060002380800050 00290020008000340030013000420070081000550220005001362210025001410050017001660050 01600183005000800199008000500207009001100212010000500223011001500228019001400243 00600130025700600150027000600130028501300070029802000180030502000090032302000130 0332039000600345#VN09.02118#Vi?t#13000#895.6#^214#rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.22#Cu c chin x s Rbt#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#^aH.#^aKim ng# 2009#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#24137 8#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng## 00698000000000337000450002600110000001900050001101400070001608200060002380800050 00290020008000340030013000420070081000550220005001362210034001410050017001750050 01600192005000800208008000500216009001100221010000500232011001500237019001400252 00600130026600600150027900600130029401300070030702000180031402000090033202000130 0341039000600354#VN09.02119#Vi?t#13000#895.6#^214#rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.23#Cu c phiu lu n vng quc gi#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#^aH.#^a Kim ng#2009#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#241379#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng## 00692000000000337000450002600110000001900050001101400070001608200060002380800050 00290050017000340050016000510050008000670080005000750090011000800100005000910110 01500096019001400111006001300125006001500138006001300153002000800166003001300174 00700810018702200050026822100280027301300070030102000180030802000090032602000130 0335039000600348#VN09.02120#Vi?t#13000#895.6#^214#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Song Lan Anh#L Ph ng Lin#Phm Minh H#rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thn g Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.24#Nbita vng quc ch mo#24 1380#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng## 00726000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020008000340030013000420070081000550220004001362210019001400050017001590050 01600176005000800192006001300200006001500213006001300228008000500241009001100246 01000050025701100150026201200320027701300070030901900140031602000180033002000090 0348020001300357039000600370#VN09.02121#13000#Vi?t#895.6#^214#rmon#Truyn tr anh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan A nh..#T.1#Bnh quy bin hnh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan An h#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009#^a198tr.^b18cm#Truyn tranh d nh cho thiu nhi#241381#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H ng## 00728000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020008000340030013000420070081000550220004001362210021001400050017001610050 01600178005000800194006001300202006001500215006001300230008000500243009001100248 01000050025901100150026401200320027901900140031101300070032502000180033202000090 0350020001300359039000600372#VN09.02122#13000#Vi?t#895.6#^214#rmon#Truyn tr anh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan A nh..#T.2#Bnh m gip tr nh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Dch Nht Bn#241382#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Hng## 00721000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020008000340030013000420070081000550220004001362210014001400050017001540050 01600171005000800187006001300195006001500208006001300223008000500236009001100241 01000050025201100150025701200320027201900140030401300070031802000180032502000090 0343020001300352039000600365#VN09.02123#13000#Vi?t#895.6#^214#rmon#Truyn tr anh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan A nh..#T.3#Lch i ngy#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dnh c ho thiu nhi#Dch Nht Bn#241383#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng# # 00724000000000349000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020008000340030013000420070081000550220004001362210017001400050017001570050 01600174005000800190006001300198006001500211006001300226008000500239009001100244 01000050025501100150026001200320027501900140030701300070032102000180032802000090 0346020001300355039000600368#VN09.02124#Vi?t#895.6#^214#13000#rmon#Truyn tr anh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan A nh..#T.4#My nh ma thut#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh# L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dn h cho thiu nhi#Dch Nht Bn#241384#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H ng## 00728000000000349000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020008000340030013000420070081000550220004001362210021001400050017001610050 01600178005000800194006001300202006001500215006001300230008000500243009001100248 01000050025901100150026401200320027901900140031101300070032502000180033202000090 0350020001300359039000600372#VN09.02125#Vi?t#895.6#^214#13000#rmon#Truyn tr anh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan A nh..#T.5#Chic gng nhn i#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Dch Nht Bn#241385#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Hng## 00727000000000349000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020008000340030013000420070081000550220004001362210020001400050017001600050 01600177005000800193006001300201006001500214006001300229008000500242009001100247 01000050025801100150026301200320027801900140031001300070032402000180033102000090 0349020001300358039000600371#VN09.02126#Vi?t#895.6#^214#13000#rmon#Truyn tr anh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan A nh..#T.6#Qui vt h Lc-Nt#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan A nh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Dch Nht Bn#241386#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# Hng## 00728000000000349000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020008000340030013000420070081000550220004001362210021001400050017001610050 01600178005000800194006001300202006001500215006001300230008000500243009001100248 01000050025901100150026401200320027901900140031101300070032502000180033202000090 0350020001300359039000600372#VN09.02127#Vi?t#895.6#^214#13000#rmon#Truyn tr anh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan A nh..#T.7#Bnh m gip tr nh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Dch Nht Bn#241387#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Hng## 00725000000000349000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020008000340030013000420070081000550220004001362210018001400050017001580050 01600175005000800191006001300199006001500212006001300227008000500240009001100245 01000050025601100150026101200320027601900140030801300070032202000180032902000090 0347020001300356039000600369#VN09.02128#Vi?t#895.6#^214#13000#rmon#Truyn tr anh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan A nh..#T.8#Gng soi qu kh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh #L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18cm#Truyn tranh d nh cho thiu nhi#Dch Nht Bn#241388#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H ng## 00733000000000349000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020008000340030013000420070081000550220004001362210026001400050017001660050 01600183005000800199006001300207006001500220006001300235008000500248009001100253 01000050026401100150026901200320028401900140031601300070033002000180033702000090 0355020001300364039000600377#VN09.02129#Vi?t#895.6#^214#13000#rmon#Truyn tr anh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan A nh..#T.9#K hoch khng hon thnh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Dch Nht Bn#241389#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng## 00728000000000349000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020008000340030013000420070081000550220005001362210020001410050017001610050 01600178005000800194006001300202006001500215006001300230008000500243009001100248 01000050025901100150026401200320027901900140031101300070032502000180033202000090 0350020001300359039000600372#VN09.02130#Vi?t#895.6#^214#13000#rmon#Truyn tr anh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan A nh..#T.10#Ko y li tr nh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Dch Nht Bn#241390#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Hng## 00734000000000349000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020008000340030013000420070081000550220005001362210026001410050017001670050 01600184005000800200006001300208006001500221006001300236008000500249009001100254 01000050026501100150027001200320028501900140031701300070033102000180033802000090 0356020001300365039000600378#VN09.02131#Vi?t#895.6#^214#13000#rmon#Truyn tr anh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan A nh..#T.11#Khc nhc lng ca Chaien#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Son g Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Dch Nht Bn#241391#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng## 00726000000000349000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020008000340030013000420070081000550220005001362210018001410050017001590050 01600176005000800192006001300200006001500213006001300228008000500241009001100246 01000050025701100150026201200320027701900140030901300070032302000180033002000090 0348020001300357039000600370#VN09.02132#Vi?t#895.6#^214#13000#rmon#Truyn tr anh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan A nh..#T.12#Tn la nhn din#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan An h#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18cm#Truyn tranh d nh cho thiu nhi#Dch Nht Bn#241392#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H ng## 00727000000000349000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020008000340030013000420070081000550220005001362210019001410050017001600050 01600177005000800193006001300201006001500214006001300229008000500242009001100247 01000050025801100150026301200320027801900140031001300070032402000180033102000090 0349020001300358039000600371#VN09.02133#Vi?t#895.6#^214#13000#rmon#Truyn tr anh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan A nh..#T.13#o khoc thm him#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan A nh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009#^a190tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Dch Nht Bn#241393#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# Hng## 00729000000000349000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020008000340030013000420070081000550220005001362210021001410050017001620050 01600179005000800195006001300203006001500216006001300231008000500244009001100249 01000050026001100150026501200320028001900140031201300070032602000180033302000090 0351020001300360039000600373#VN09.02134#Vi?t#895.6#^214#13000#rmon#Truyn tr anh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan A nh..#T.14#Gy ng p lng ng#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009#^a188tr.^b18cm#Truyn tran h dnh cho thiu nhi#Dch Nht Bn#241394#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h#Hng## 00735000000000349000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020008000340030013000420070081000550220005001362210027001410050017001680050 01600185005000800201006001300209006001500222006001300237008000500250009001100255 01000050026601100150027101200320028601900140031801300070033202000180033902000090 0357020001300366039000600379#VN09.02135#Vi?t#895.6#^214#13000#rmon#Truyn tr anh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan A nh..#T.15#Chim bao trn truyn hnh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#So ng Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18cm#Truy n tranh dnh cho thiu nhi#Dch Nht Bn#241395#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Hng## 00729000000000349000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020008000340030013000420070081000550220005001362210021001410050017001620050 01600179005000800195006001300203006001500216006001300231008000500244009001100249 01000050026001100150026501200320028001900140031201300070032602000180033302000090 0351020001300360039000600373#VN09.02136#Vi?t#895.6#^214#13000#rmon#Truyn tr anh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan A nh..#T.16#Nh son nhc ti ba#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18cm#Truyn tran h dnh cho thiu nhi#Dch Nht Bn#241396#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h#Hng## 00728000000000349000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020008000340030013000420070081000550220005001362210020001410050017001610050 01600178005000800194006001300202006001500215006001300230008000500243009001100248 01000050025901100150026401200320027901900140031101300070032502000180033202000090 0350020001300359039000600372#VN09.02137#Vi?t#895.6#^214#13000#rmon#Truyn tr anh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan A nh..#T.17#Thuc nhn s lng#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Dch Nht Bn#241397#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Hng## 00722000000000349000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020008000340030013000420070081000550220005001362210014001410050017001550050 01600172005000800188006001300196006001500209006001300224008000500237009001100242 01000050025301100150025801200320027301900140030501300070031902000180032602000090 0344020001300353039000600366#VN09.02138#Vi?t#895.6#^214#13000#rmon#Truyn tr anh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan A nh..#T.18#T ph Nbita#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Dch Nht Bn#241398#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng ## 00721000000000349000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020008000340030013000420070081000550220005001362210013001410050017001540050 01600171005000800187006001300195006001500208006001300223008000500236009001100241 01000050025201100150025701200320027201900140030401300070031802000180032502000090 0343020001300352039000600365#VN09.02139#Vi?t#895.6#^214#13000#rmon#Truyn tr anh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan A nh..#T.19#Nng Tin c#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009#^a188tr.^b18cm#Truyn tranh dnh c ho thiu nhi#Dch Nht Bn#241399#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng# # 00722000000000349000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020008000340030013000420070081000550220005001362210014001410050017001550050 01600172005000800188006001300196006001500209006001300224008000500237009001100242 01000050025301100150025801200320027301900140030501300070031902000180032602000090 0344020001300353039000600366#VN09.02140#Vi?t#895.6#^214#13000#rmon#Truyn tr anh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan A nh..#T.20#Cn c b mt#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Dch Nht Bn#241400#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng ## 00658000000000301000450002600110000000200170001100300130002800700840004100500540 01250050012001790050016001910050008002070060015002150140007002300190005002370820 00600242808000500248008000500253009001100258010000500269011001500274013000700289 019001400296020001800310020000900328020001300337039000600350#VN09.02141#Vui cng rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Onodera Jin, Mitani Yukihiro ; c Lm b .s. ; Song Tm Quyn dch#Fujiko. F. Fujio ; c Lm b.s. ; Song Tm Quyn dch# Onodera Jin#Mitani Yukihiro#c Lm#Song Tm Quyn#13000#Vi?t#895.6#^214#^aH.#^ aKim ng#2009#^a174tr.^b18cm#241401#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#Hng## 00546000000000289000450002600110000002600110001100200230002200700390004500500180 00840060014001020140007001160190005001230820004001288080005001320080005001370090 01100142010000500153011001400158004001300172012001700185013000700202019000800209 020001800217020000300235020001200238039000600250#VN09.02142#VN09.02143#Cp bin lc qu tra#Mary Pope Osborne ; ng Kim Trm dch#Mary Pope Osborne#ng Kim Trm#10000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a76tr.^b18cm#In ln th 2#Ci ch i thn k#241402#Dch M#Vn hc thiu nhi#M#Truyn ngn#Hng## 00551000000000289000450002600110000002600110001100200280002200700390005000500180 00890060014001070140007001210190005001280820004001338080005001370080005001420090 01100147010000500158011001400163004001300177012001700190019000800207013000700215 020001800222020000300240020001200243039000600255#VN09.02145#VN09.02144#Bui chi u trn sng Amazon#Mary Pope Osborne ; ng Kim Trm dch#Mary Pope Osborne#ng Kim Trm#10000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a76tr.^b18cm#In ln th 2#C i chi thn k#Dch M#241403#Vn hc thiu nhi#M#Truyn ngn#Hng## 00544000000000289000450002600110000002600110001100200210002200700390004300500180 00820060014001000140007001140190005001210820004001268080005001300080005001350090 01100140010000500151011001400156004001300170012001700183019000800200013000700208 020001800215020000300233020001200236039000600248#VN09.02146#VN09.02147#C heo l c tng sng#Mary Pope Osborne ; ng Kim Trm dch#Mary Pope Osborne#ng Kim Tr m#10000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a76tr.^b18cm#In ln th 2#Ci chi thn k#Dch M#241404#Vn hc thiu nhi#M#Truyn ngn#Hng## 00546000000000289000450002600110000002600110001100200230002200700390004500500180 00840060014001020140007001160190005001230820004001288080005001320080005001370090 01100142010000500153011001400158004001300172012001700185019000800202013000700210 020001800217020000300235020001200238039000600250#VN09.02148#VN09.02149#Na m t rn mt trng#Mary Pope Osborne ; ng Kim Trm dch#Mary Pope Osborne#ng Kim Trm#10000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a76tr.^b18cm#In ln th 2#Ci ch i thn k#Dch M#241405#Vn hc thiu nhi#M#Truyn ngn#Hng## 00537000000000289000450002600110000002600110001100200140002200700390003600500180 00750060014000930140007001070190005001140820004001198080005001230080005001280090 01100133010000500144011001400149004001300163012001700176019000800193013000700201 020001800208020000300226020001200229039000600241#VN09.02150#VN09.02151#m ca N inja#Mary Pope Osborne ; ng Kim Trm dch#Mary Pope Osborne#ng Kim Trm#1000 0#Vi?t#813#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a76tr.^b18cm#In ln th 2#Ci chi thn k #Dch M#241406#Vn hc thiu nhi#M#Truyn ngn#Hng## 00541000000000289000450002600110000002600110001100200180002200700390004000500180 00790060014000970140007001110190005001180820004001238080005001270080005001320090 01100137010000500148011001400153004001300167012001700180019000800197013000700205 020001800212020000300230020001200233039000600245#VN09.02152#VN09.02153#Xc p b ui sng#Mary Pope Osborne ; ng Kim Trm dch#Mary Pope Osborne#ng Kim Trm# 10000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a76tr.^b18cm#In ln th 2#Ci chi th n k#Dch M#241407#Vn hc thiu nhi#M#Truyn ngn#Hng## 00545000000000289000450002600110000002600110001100200220002200700390004400500180 00830060014001010140007001150190005001220820004001278080005001310080005001360090 01100141010000500152011001400157004001300171012001700184019000800201013000700209 020001800216020000300234020001200237039000600249#VN09.02154#VN09.02155#Hip s l c rng ng#Mary Pope Osborne ; ng Kim Trm dch#Mary Pope Osborne#ng Kim T rm#10000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a76tr.^b18cm#In ln th 2#Ci ch i thn k#Dch M#241408#Vn hc thiu nhi#M#Truyn ngn#Hng## 00553000000000289000450002600110000002600110001100200300002200700390005200500180 00910060014001090140007001230190005001300820004001358080005001390080005001440090 01100149010000500160011001400165004001300179012001700192019000800209013000700217 020001800224020000300242020001200245039000600257#VN09.02156#VN09.02157#Khng lon g trc lc ti tri#Mary Pope Osborne ; ng Kim Trm dch#Mary Pope Osborne# ng Kim Trm#10000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a76tr.^b18cm#In ln th 2 #Ci chi thn k#Dch M#241409#Vn hc thiu nhi#M#Truyn ngn#Hng## 00550000000000289000450002600110000002600110001100200270002200700390004900500180 00880060014001060140007001200190005001270820004001328080005001360080005001410090 01100146010000500157011001400162004001300176012001700189019000800206013000700214 020001800221020000300239020001200242039000600254#VN09.02158#VN09.02159#Hong hn ca H rng kim#Mary Pope Osborne ; ng Kim Trm dch#Mary Pope Osborne#ng Kim Trm#10000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a76tr.^b18cm#In ln th 2#C i chi thn k#Dch M#241410#Vn hc thiu nhi#M#Truyn ngn#Hng## 00691000000000337000450002600110000001900050001101400070001608200060002380800050 00290020008000340030013000420070081000550220005001362210027001410050017001680050 01600185005000800201008000500209009001100214010000500225011001500230019001400245 00600130025900600150027200600130028701300070030002000180030702000090032502000130 0334039000600347#VN09.02111#Vi?t#13000#895.6#^214#rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.15#L c vo th gii cn trng#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#^aH.#^aKim n g#2009#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#241 411#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng## 00551000000000289000450002600110000002600110001100200280002200700390005000500180 00890060014001070140007001210190005001280820004001338080005001370080005001420090 01100147010000500158011001400163004001300177012001700190019000800207013000700215 020001800222020000300240020001200243039000600255#VN09.02160#VN09.02161#Th trn ma lc chiu xung#Mary Pope Osborne ; ng Kim Trm dch#Mary Pope Osborne#ng Kim Trm#10000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a76tr.^b18cm#In ln th 2#C i chi thn k#Dch M#241412#Vn hc thiu nhi#M#Truyn ngn#Hng## 00510000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200200003600700350 00560060015000910140007001060190005001130820004001188080005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148013000700163019000900170004001300179020001800192 020000400210020001200214039000600226#VN09.02163#VN09.02162#ph, anien#R-bin- xn C-ru-x#anien ph ; Hong Thi Anh dch#Hong Thi Anh#32000#Vi?t#823#^ 214#^aH.#^aKim ng#2009#^a235tr.^b20cm#241413#Dch Anh#In ln th 5#Vn hc thi u nhi#Anh#Tiu thuyt#Hng## 00503000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200180 00470070034000650060014000990140007001130190005001200820004001258080005001290080 00500134009001100139010000500150011001500155013000700170019000900177020001700186 020000400203020001200207039000600219#VN09.02164#VN09.02166#VN09.02165#Johnson, J ane#Th gii bng ti#Jane Johnson ; ng Kim Trm dch#ng Kim Trm#47000#Vi? t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a331tr.^b20cm#241414#Dch Anh#Vn hc hin i# Anh#Tiu thuyt#Hng## 00478000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200100003400300310 00440070011000750140007000860190005000930820011000988080005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135013000700150004001300157020001800170020000900188 020000900197039000600206#VN09.02167#VN09.02168#Ruelle, Joe#T l Du#Blog ca Jo e v nhng bi khc#Joe Ruelle#20000#Vi?t#895.922803#^214#^aH.#^aKim ng#2009# ^a170tr.^b19cm#241415#In ln th 8#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Bi vit#Hng## 00516000000000265000450002600110000000200190001100300130003000700130004300600080 00560140007000640190005000710820007000768080005000830080005000880090011000930100 00500104011001700109012006600126013000700192019000500199020001800204020000900222 020001300231039000600244#VN09.02169#Chuyn ca Nhm X#Truyn tranh#Thu An dch #Thu An#18000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a51tr.^b17x19cm#Nhng cu chuyn hp dn nht cho b. Dy b v th gii loi vt#241416#Dch#Gio dc m u gio#ng vt#Truyn tranh#Hng## 00503000000000253000450002600110000000200210001100300130003200700160004500600110 00610140007000720190005000790820007000848080005000910080005000960090011001010100 00500112011001700117012006300134013000700197020001800204020000800222020001300230 039000600243#VN09.02170#G trng ham bt mi#Truyn tranh#Hong Dng dch#Hong Dng#18000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a51tr.^b17x19cm#Nhng cu chu yn hp dn nht cho b. Dy b thi quen an ton#241417#Gio dc mu gio#An to n#Truyn tranh#Hng## 00517000000000265000450002600110000000200200001100300130003100700150004400600100 00590140007000690190005000760820007000818080005000880080005000930090011000980100 00500109011001700114012006200131019000500193013000700198020001800205020000900223 020001300232039000600245#VN09.02171#Ngi nh "mi thm"#Truyn tranh#Ngc Thu d ch#Ngc Thu#18000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a51tr.^b17x19cm#Nhn g cu chuyn hp dn nht cho b. Dy b giu tnh thng#Dch#241418#Gio dc m u gio#Tnh cm#Truyn tranh#Hng## 00497000000000253000450002600110000000200170001100300130002800700150004100600100 00560140007000660190005000730820007000788080005000850110017000900120062001070080 00500169009001100174010000500185013000700190020001800197020000900215020001300224 039000600237#VN09.02172#H mt ngt ngo#Truyn tranh#Ngc Thu dch#Ngc Thu#1 8000#Vi?t#372.21#^214#^a51tr.^b17x19cm#Nhng cu chuyn hp dn nht cho b. D y b giu tnh thng#^aH.#^aKim ng#2009#241419#Gio dc mu gio#Tnh cm#Tru yn tranh#Hng## 00483000000000265000450002600110000000200120001100300130002300700150003600600100 00510140007000610190005000680820007000738080005000800110017000850120036001020190 00500138008000500143009001100148010000500159013000700164020001800171020000900189 020001300198039000600211#VN09.02173#Qu tng m#Truyn tranh#Xun Minh dch#Xun Minh#12000#Vi?t#808.83#^214#^a40tr.^b17x14cm#Mi ngy 10 pht. Bi hc lm ng i#Dch#^aH.#^aKim ng#2009#241420#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn tranh#Hn g## 00483000000000265000450002600110000000200120001100300130002300700150003600600100 00510140007000610190005000680820007000738080005000800110017000850120036001020190 00500138008000500143009001100148010000500159013000700164020001800171020000900189 020001300198039000600211#VN09.02174#Hoa by mu#Truyn tranh#Xun Minh dch#Xun Minh#12000#Vi?t#808.83#^214#^a40tr.^b17x14cm#Mi ngy 10 pht. Bi hc lm ng i#Dch#^aH.#^aKim ng#2009#241421#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn tranh#Hn g## 00483000000000265000450002600110000000200120001100300130002300700150003600600100 00510140007000610190005000680820007000738080005000800110017000850120036001020190 00500138008000500143009001100148010000500159013000700164020001800171020000900189 020001300198039000600211#VN09.02175#Voi v Kin#Truyn tranh#Xun Minh dch#Xun Minh#12000#Vi?t#808.83#^214#^a40tr.^b17x14cm#Mi ngy 10 pht. Bi hc lm ng i#Dch#^aH.#^aKim ng#2009#241422#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn tranh#Hn g## 00512000000000277000450002600110000000200160001100300130002700700150004000600100 00550140007000650190005000720820007000778080005000840110017000890120036001060190 00500142008000500147009001100152010000500163013000700168004001300175020001800188 020000900206020001300215039000600228#VN09.02176#Cy hoa Din V#Truyn tranh#Xu n Minh dch#Xun Minh#12000#Vi?t#808.83#^214#^a40tr.^b17x14cm#Mi ngy 10 pht. Bi hc lm ngi#Dch#^aH.#^aKim ng#2009#241423#In ln th 2#Vn hc thiu n hi#Th gii#Truyn tranh#Hng## 00488000000000265000450000200150000000300130001500700150002800600100004301400070 00530190005000600820007000658080005000720110017000770120036000940190005001300080 00500135009001100140010000500151013000700156004001300163020001800176020000900194 020001300203039000600216#Trng ma xun#Truyn tranh#Xun Minh dch#Xun Minh#12 000#Vi?t#808.83#^214#^a40tr.^b17x14cm#Mi ngy 10 pht. Bi hc lm ngi#Dch# ^aH.#^aKim ng#2009#241424#In ln th 2#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn tranh #Hng## 00513000000000277000450002600110000000200130001100300130002400700170003700600120 00540140007000660190005000730820007000788080005000850110017000900120036001070190 00500143008000500148009001100153010000500164004001300169013000700182020001800189 020000900207020001300216039000600229#VN09.02178#N hong hoa#Truyn tranh#Phng Linh dch#Phng Linh#12000#Vi?t#808.83#^214#^a40tr.^b17x14cm#Mi ngy 10 pht . Bi hc lm ngi#Dch#^aH.#^aKim ng#2009#In ln th 2#241425#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn tranh#Hng## 00528000000000277000450002600110000000200280001100300130003900700170005200600120 00690140007000810190005000880820007000938080005001000110017001050120036001220190 00500158008000500163009001100168010000500179004001300184013000700197020001800204 020000900222020001300231039000600244#VN09.02179#Bng cc di v chim Sn Ca#Truy n tranh#Phng Linh dch#Phng Linh#12000#Vi?t#808.83#^214#^a40tr.^b17x14cm#M i ngy 10 pht. Bi hc lm ngi#Dch#^aH.#^aKim ng#2009#In ln th 2#241426 #Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn tranh#Hng## 00515000000000277000450002600110000000200190001100300130003000700150004300600100 00580140007000680190005000750820007000808080005000870110017000920120036001090190 00500145008000500150009001100155010000500166004001300171013000700184020001800191 020000900209020001300218039000600231#VN09.02180#Ch chim hnh phc#Truyn tranh# Xun Minh dch#Xun Minh#12000#Vi?t#808.83#^214#^a40tr.^b17x14cm#Mi ngy 10 ph t. Bi hc lm ngi#Dch#^aH.#^aKim ng#2009#In ln th 2#241427#Vn hc thi u nhi#Th gii#Truyn tranh#Hng## 00508000000000265000450002600110000000200200001100300130003100700390004400500080 00830140006000910190005000970820009001028080005001110110017001160120021001330080 00500154009001100159010000500170005001400175013000700189020001800196020000900214 020001300223039000600236#VN09.02181#m hi nguyn tiu#Truyn tranh#Truyn: Kim Hi ; Tranh: Trn Minh Tm#Kim Hi#8500#Vi?t#895.9223#^214#^a19tr.^b16x19cm#Tr ang tri Bnh Minh#^aH.#^aKim ng#2009#Trn Minh Tm#241428#Vn hc thiu nhi#V it Nam#Truyn tranh#Hng## 00500000000000265000450002600110000000200120001100300130002300700390003600500080 00750140006000830190005000890820009000948080005001030110017001080120021001250080 00500146009001100151010000500162005001400167013000700181020001800188020000900206 020001300215039000600228#VN09.02182#V n b n#Truyn tranh#Truyn: Kim Hi ; T ranh: Trn Minh Tm#Kim Hi#8500#Vi?t#895.9223#^214#^a19tr.^b16x19cm#Trang tri Bnh Minh#^aH.#^aKim ng#2009#Trn Minh Tm#241429#Vn hc thiu nhi#Vit Nam# Truyn tranh#Hng## 00502000000000265000450002600110000000200140001100300130002500700390003800500080 00770140006000850190005000910820009000968080005001050110017001100120021001270080 00500148009001100153010000500164005001400169013000700183020001800190020000900208 020001300217039000600230#VN09.02183#Thy gio Co#Truyn tranh#Truyn: Kim Hi ; Tranh: Trn Minh Tm#Kim Hi#8500#Vi?t#895.9223#^214#^a19tr.^b16x19cm#Trang tr i Bnh Minh#^aH.#^aKim ng#2009#Trn Minh Tm#241430#Vn hc thiu nhi#Vit Na m#Truyn tranh#Hng## 00516000000000265000450002600110000000200280001100300130003900700390005200500080 00910140006000990190005001050820009001108080005001190110017001240120021001410080 00500162009001100167010000500178005001400183013000700197020001800204020000900222 020001300231039000600244#VN09.02184#B mt tht ca gio s Co#Truyn tranh#Tru yn: Kim Hi ; Tranh: Trn Minh Tm#Kim Hi#8500#Vi?t#895.9223#^214#^a19tr.^b16 x19cm#Trang tri Bnh Minh#^aH.#^aKim ng#2009#Trn Minh Tm#241431#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hng## 00500000000000265000450002600110000000200120001100300130002300700390003600500080 00750140006000830190005000890820009000948080005001030110017001080120021001250080 00500146009001100151010000500162005001400167013000700181020001800188020000900206 020001300215039000600228#VN09.02185#C gio mi#Truyn tranh#Truyn: Kim Hi ; T ranh: Trn Minh Tm#Kim Hi#8500#Vi?t#895.9223#^214#^a19tr.^b16x19cm#Trang tri Bnh Minh#^aH.#^aKim ng#2009#Trn Minh Tm#241432#Vn hc thiu nhi#Vit Nam# Truyn tranh#Hng## 00503000000000265000450002600110000000200150001100300130002600700390003900500080 00780140006000860190005000920820009000978080005001060110017001110120021001280080 00500149009001100154010000500165005001400170013000700184020001800191020000900209 020001300218039000600231#VN09.02186#Mu su k c#Truyn tranh#Truyn: Kim Hi ; Tranh: Trn Minh Tm#Kim Hi#8500#Vi?t#895.9223#^214#^a19tr.^b16x19cm#Trang t ri Bnh Minh#^aH.#^aKim ng#2009#Trn Minh Tm#241433#Vn hc thiu nhi#Vit N am#Truyn tranh#Hng## 00512000000000265000450002600110000000200240001100300130003500700390004800500080 00870140006000950190005001010820009001068080005001150110017001200120021001370080 00500158009001100163010000500174005001400179013000700193020001800200020000900218 020001300227039000600240#VN09.02187#Cuc iu tra thm lng#Truyn tranh#Truyn: Kim Hi ; Tranh: Trn Minh Tm#Kim Hi#8500#Vi?t#895.9223#^214#^a19tr.^b16x19c m#Trang tri Bnh Minh#^aH.#^aKim ng#2009#Trn Minh Tm#241434#Vn hc thiu n hi#Vit Nam#Truyn tranh#Hng## 00509000000000265000450002600110000000200210001100300130003200700390004500500080 00840140006000920190005000980820009001038080005001120110017001170120021001340080 00500155009001100160010000500171005001400176013000700190020001800197020000900215 020001300224039000600237#VN09.02188#n nn v khoan dung#Truyn tranh#Truyn: Ki m Hi ; Tranh: Trn Minh Tm#Kim Hi#8500#Vi?t#895.9223#^214#^a19tr.^b16x19cm#T rang tri Bnh Minh#^aH.#^aKim ng#2009#Trn Minh Tm#241435#Vn hc thiu nhi# Vit Nam#Truyn tranh#Hng## 00494000000000253000450000200200000000300130002000700130003300600080004601400070 00540190005000610820007000668080005000730080005000780090011000830100005000940110 01700099012006600116019000500182013000700187020001800194020000900212020001300221 039000600234#Bch Tuc v C Mp#Truyn tranh#Thu An dch#Thu An#18000#Vi?t#3 72.21#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a51tr.^b17x19cm#Nhng cu chuyn hp dn nht c ho b. Dy b v th gii loi vt#Dch#241436#Gio dc mu gio#ng vt#Truyn tranh#Hng## 00495000000000253000450002600110000000200130001100300130002400700160003700600110 00530140007000640190005000710820007000768080005000830080005000880090011000930100 00500104011001700109012006300126013000700189020001800196020000800214020001300222 039000600235#VN09.02190#Trn xe but#Truyn tranh#Hong Dng dch#Hong Dng#180 00#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a51tr.^b17x19cm#Nhng cu chuyn hp dn nht cho b. Dy b thi quen an ton#241437#Gio dc mu gio#An ton#Truy n tranh#Hng## 00511000000000265000450002600110000000200160001100300130002700700150004000600100 00550140007000650190005000720820007000778080005000840080005000890090011000940100 00500105011001700110012005900127019000500186013000700191020001800198020001000216 020001300226039000600239#VN09.02191#Ra con a th#Truyn tranh#Hng Oanh dch# Hng Oanh#18000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a51tr.^b17x19cm#Nhng c u chuyn hp dn nht cho b. Dy b thi quen tt#Dch#241438#Gio dc mu gio #Thi quen#Truyn tranh#Hng## 00510000000000265000450002600110000000200150001100300130002600700150003900600100 00540140007000640820007000718080005000780080005000830090011000880100005000990110 01700104012005900121019000500180019000500185013000700190020001800197020001000215 020001300225039000600238#VN09.02192#Tm gng sng#Truyn tranh#Hng Oanh dch#H ng Oanh#18000#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a51tr.^b17x19cm#Nhng cu chuy n hp dn nht cho b. Dy b thi quen tt#Dch#Vi?t#241439#Gio dc mu gio# Thi quen#Truyn tranh#Hng## 00653000000000301000450002600110000002600110001100100060002200200420002800300070 00700070019000770050007000960140007001030190005001100820011001158080005001260080 00500131009003100136010000500167011001800172004001300190013000700203021009300210 020000800303020001500311020000700326020001200333039000600345#VN09.02193#VN09.021 94#V K#Bc H vit di chc v di chc ca Bc H#Hi k#V K ; Th K ghi#Th K#25000#Vi?t#959.704092#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia^bKim ng#2009#^a159tr .^b19x19cm#In ln th 6#241440#Hi k ca tc gi V K v giai on Bc H vit di chc (1965 - 1969) cng di chc ca Bc#Di chc#Sch thiu nhi#Hi k#H Ch Minh#Hng## 00480000000000265000450002600110000002600110001100100090002200200280003100700090 00590140006000680190005000740820009000798080005000880080005000930090011000980100 00500109011001400114012002700128013000700155020000900162020001700171020001300188 020000700201039000600208#VN09.02195#VN09.02196#Vn Lang#B Ci i Vng Phng H ng#Vn Lang#7500#Vi?t#959.7013#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a49tr.^b19cm#T sch Danh nhn Vit Nam#241441#Vit Nam#Nhn vt lch s#Truyn tranh#Ch s#Hng## 00742000000000301000450002600110000002600110001100100180002200200080004000300350 00480070049000830050015001320060010001470140007001570190005001640820006001698080 00500175008000500180009001100185010000500196011001400201013000700215021016600222 020001800388020001300406020000800419020000700427039000600434#VN09.02197#VN09.021 98#Macfarlane, Aidan#S tht#Cm nang sinh tn ca tui mi ln#Aidan Macfarlane , Ann Mcpherson ; Kim Thanh dch#Mcpherson, Ann#Kim Thanh#11000#Vi?t#612.6#^214 #^aH.#^aKim ng#2009#^a91tr.^b18cm#241442#Nhng cu hi v gii p v chm sc sc kho, stress, thay i v sinh l (nh dy th), thay i trong cc mi qua n h v th khc trong cuc sng tui mi ln#Chm sc sc kho#Tui dy th# Sinh l#Tm l#Hng## 00433000000000241000450002600110000002600110001100100150002200200260003700700150 00630140007000780190005000850820009000908080005000990080005001040090011001090100 00500120011001400125013000700139020001800146020000900164020001200173039000600185 #VN09.02199#VN09.02200#Thi Ch Thanh#Nhng con th b sn ui#Thi Ch Thanh#1 2000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a98tr.^b19cm#241443#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Hng## 00538000000000229000450002600110000002600110001100200170002201400060003901900050 00450820010000508080005000600080005000650090011000700100005000810110014000860120 03800100013000700138021013100145020001400276020001200290039000600302#VN09.02201# VN09.02202#Ngh cn b on#7500#Vi?t#324.09597#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a61t r.^b19cm#T sch hng nghip - Nht ngh tinh#241444#Nhng cu chuyn v ngh c n b on. Mt s chn dung cn b on gng mu, cng vic ca cn b on, n hng phm cht cn c...#Cng tc on#Ngh nghip#Hng## 00535000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070032000590220004000912210018000950050013001130060 01200126008000500138009001100143010000500154011001500159013000700174019001600181 020001800197020001100215020001300226039000600239#VN09.02203#18000#Vi?t#895.1#^2 14# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.1#Thy gii tr t i#Au Yao Hsing#Phng Linh#^aH.#^aKim ng#2009#^a119tr.^b17cm#241445#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng## 00535000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070032000590220005000912210017000960050013001130060 01200126008000500138009001100143010000500154011001500159019001600174013000700190 020001800197020001100215020001300226039000600239#VN09.02204#18000#Vi?t#895.1#^2 14# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.12#Hoa o mi t m#Au Yao Hsing#Phng Linh#^aH.#^aKim ng#2009#^a118tr.^b17cm#Dch Trung Quc#2 41446#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng## 00533000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070032000590220004000912210016000950050013001110060 01200124008000500136009001100141010000500152011001500157019001600172013000700188 020001800195020001100213020001300224039000600237#VN09.02205#18000#Vi?t#895.1#^2 14# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.2#Anh em nh ngc# Au Yao Hsing#Phng Linh#^aH.#^aKim ng#2009#^a119tr.^b17cm#Dch Trung Quc#241 447#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng## 00533000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070032000590220004000912210016000950050013001110060 01200124008000500136009001100141010000500152011001500157019001600172013000700188 020001800195020001300213039000600226020001100232#VN09.02206#18000#Vi?t#895.1#^2 14# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.3#Hoa tc vng# Au Yao Hsing#Phng Linh#^aH.#^aKim ng#2009#^a119tr.^b17cm#Dch Trung Quc#241 448#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Hng#Trung Quc## 00535000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070032000590220004000912210018000950050013001130060 01200126008000500138009001100143010000500154011001500159019001600174013000700190 020001800197020001100215020001300226039000600239#VN09.02207#18000#Vi?t#895.1#^2 14# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.4#Lm ng lc l i#Au Yao Hsing#Phng Linh#^aH.#^aKim ng#2009#^a119tr.^b17cm#Dch Trung Quc#2 41449#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng## 00538000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070032000590220004000912210021000950050013001160060 01200129008000500141009001100146010000500157011001500162019001600177013000700193 020001800200020001100218020001300229039000600242#VN09.02208#18000#Vi?t#895.1#^2 14# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.5#N tng Hoa Mc Lan#Au Yao Hsing#Phng Linh#^aH.#^aKim ng#2009#^a119tr.^b17cm#Dch Trung Qu c#241450#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng## 00528000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070032000590220004000912210011000950050013001060060 01200119008000500131009001100136010000500147011001500152019001600167013000700183 020001800190020001100208020001300219039000600232#VN09.02209#18000#Vi?t#895.1#^2 14# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.6#Lucky baby#Au Ya o Hsing#Phng Linh#^aH.#^aKim ng#2009#^a119tr.^b17cm#Dch Trung Quc#241451#V n hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng## 00526000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070032000590220004000912210009000950050013001040060 01200117008000500129009001100134010000500145011001500150019001600165013000700181 020001800188020001100206020001300217039000600230#VN09.02210#18000#Vi?t#895.1#^2 14# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.7#Olim pig#Au Yao Hsing#Phng Linh#^aH.#^aKim ng#2009#^a119tr.^b17cm#Dch Trung Quc#241452#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng## 00537000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070032000590220004000912210020000950050013001150060 01200128008000500140009001100145010000500156011001500161019001600176013000700192 020001800199020001100217020001300228039000600241#VN09.02211#18000#Vi?t#895.1#^2 14# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.8#Uyn ng bong b ng#Au Yao Hsing#Phng Linh#^aH.#^aKim ng#2009#^a119tr.^b17cm#Dch Trung Quc #241453#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng## 00534000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070032000590220004000912210017000950050013001120060 01200125008000500137009001100142010000500153011001500158019001600173013000700189 020001800196020001100214020001300225039000600238#VN09.02212#18000#Vi?t#895.1#^2 14# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.9#Trang nguyn nh #Au Yao Hsing#Phng Linh#^aH.#^aKim ng#2009#^a119tr.^b17cm#Dch Trung Quc#24 1454#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng## 00535000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070032000590220005000912210017000960050013001130060 01200126008000500138009001100143010000500154011001500159019001600174013000700190 020001800197020001100215020001300226039000600239#VN09.02213#18000#Vi?t#895.1#^2 14# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.10#u vi hng l u#Au Yao Hsing#Phng Linh#^aH.#^aKim ng#2009#^a119tr.^b17cm#Dch Trung Quc#2 41455#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng## 00537000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070032000590220005000912210019000960050013001150060 01200128008000500140009001100145010000500156011001500161019001600176013000700192 020001800199020001100217020001300228039000600241#VN09.02214#18000#Vi?t#895.1#^2 14# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.11#Mc v Quyn v ng#Au Yao Hsing#Phng Linh#^aH.#^aKim ng#2009#^a119tr.^b17cm#Dch Trung Quc #241456#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng## 00577000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020006000340030013000400070062000530220004001150050014001190060016001330080 00500149009001100154010000500165011001500170013000700185019001400192020001800206 020000900224020001300233039000600246012003500252#VN09.02215#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Karin#Truyn tranh#Yuna Kagesaki ; Nguyn Th Thu dch ; K, m thut: Vit Anh#T.1#Yuna Kagesaki#Nguyn Th Thu#^aH.#^aKim ng#2009#^a156tr.^b18cm#241457 #Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng#Truyn tranh dnh c ho la tui 16+## 00627000000000325000450002600110000002000180001102000090002902000130003800500130 00510060014000640390006000780190005000840160011000891810006001000140007001060020 01100113003001300124007004600137022000500183008000500188009001100193010000500204 01100150020901200350022401900140025900600100027308200060028380800050028901300070 0294#VN09.02216#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tohko Mizuno#Phm Ngc H oa#Hng#Vi?t#V9(5Nh)6-8#M305B#12000#Min b n#Truyn tranh#Tohko Mizuno ; Dc h: Phm Ngc Hoa, Thanh Vn#T.15#^aH.#^aKim ng#2009#^a182tr.^b18cm#Tranh truy n dnh cho la tui 15+#Dch Nht Bn#Thanh Vn#895.6#^214#241458## 00572000000000289000450002600110000001900050001101400070001600200160002300300130 00390070042000520220004000940080005000980090011001030100005001140110015001190120 03500134019001400169005001300183006002200196082000600218808000500224020001800229 020000900247020001300256039000600269013000700275#VN09.02217#Vi?t#12000#Hip s Vampire#Truyn tranh#Matsuri Hino ; Nguyn H Nguyt Minh dch#T.9#^aH.#^aKim ng#2009#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Dch Nht Bn#Matsuri Hino#Nguyn H Nguyt Minh#895.6#^214#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H ng#241459## 00520000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020016000340030013000500070039000630220005001020050017001070060015001240080 00500139009001100144010000500155011001500160019001400175020001800189020000900207 020001300216039000600229013000700235#VN09.02218#Vi?t#895.6#^214#11500#Lovely ch ildren#Truyn tranh#Shiina Takashima ; Bi Vit Cng dch#T.15#Shiina Takashima #Bi Vit Cng#^aH.#^aKim ng#2009#^a180tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng#241460## 00584000000000301000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020024000340030013000580290011000710070032000820220005001140050013001190060 01200132008000500144009001100149010000500160011001500165012003500180019001400215 020001800229020000900247020001300256039000600269013000700275#VN09.02219#895.6#^2 14#12000#Vi?t#Cu lc b con nh giu#Truyn tranh#Yukan Club#Yuari Ichijo ; H ng Giang dch#T.19#Yuari Ichijo#Hng Giang#^aH.#^aKim ng#2009#^a175tr.^b18cm #Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tru yn tranh#Hng#241461## 00588000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070052000600220005001120050009001170050018001260060 01700144008000500161009001100166010000500177011001500182012002200197019001400219 020001800233020000900251020001300260039000600273013000700279#VN09.02220#13000#V i?t#895.6#^214#Con dic en#Truyn tranh#Kuromaru, Natsuhara Takeshi ; Nguyn Th anh Vn dch#T.18#Kuromaru#Natsuhara Takeshi#Nguyn Thanh Vn#^aH.#^aKim ng#20 09#^a198tr.^b18cm#Dnh cho la tui 17+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#Hng#241462## 00523000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020010000340030013000440070032000570220004000892210012000930050013001050060 01200118008000500130009001100135010000500146011001500151020001800166020000900184 020001300193019001400206039000600220013000700226#VN09.02221#13000#Vi?t#895.6#^2 14#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.8#"ng cht"#Eiichi ro Oda#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2009#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Dch Nht Bn#Hng#241463## 00526000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020010000340030013000440070032000570220004000892210015000930050013001080060 01200121008000500133009001100138010000500149011001500154020001800169020000900187 020001300196019001400209039000600223013000700229#VN09.02222#13000#Vi?t#895.6#^2 14#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.7#"Lo khm gi"#Eii chiro Oda#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#Hng#241464## 00507000000000277000450002600110000008200060001180800050001701900050002201400070 00270020013000340030013000470070034000600220005000940050014000990080005001130090 01100118010000500129011001500134006001300149019001400162020001800176020000900194 020001300203039000600216013000700222#VN09.02223#895.6#^214#Vi?t#12000#Mr Fullsw ing#Truyn tranh#Shinya Suzuki ; Nhm S.Group dch#T.18#Shinya Suzuki#^aH.#^aKim ng#2009#^a190tr.^b18cm#Nhm S.Group#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#Hng#241465## 00507000000000277000450002600110000008200060001180800050001701900050002201400070 00270020013000340030013000470070034000600220005000940050014000990080005001130090 01100118010000500129011001500134006001300149019001400162020001800176020000900194 020001300203039000600216013000700222#VN09.02224#895.6#^214#Vi?t#12000#Mr Fullsw ing#Truyn tranh#Shinya Suzuki ; Nhm S.Group dch#T.19#Shinya Suzuki#^aH.#^aKim ng#2009#^a190tr.^b18cm#Nhm S.Group#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#Hng#241466## 00544000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070036000590220004000952210023000990050015001220060 01400137008000500151009001100156010000500167011001500172019001400187020001800201 020000900219020001300228039000600241013000700247#VN09.02225#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Shaman king#Truyn tranh#Hiroyuki Takei ; Hng Nhung dch#T.6#Big soul ca hai ngi#Hiroyuki Takei# Hng Nhung#^aH.#^aKim ng#2009#^a188tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng#241467## 00536000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070036000590220004000952210015000990050015001140060 01400129008000500143009001100148010000500159011001500164019001400179020001800193 020000900211020001300220039000600233013000700239#VN09.02226#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Shaman king#Truyn tranh#Hiroyuki Takei ; Hng Nhung dch#T.7#Matereien so ul#Hiroyuki Takei# Hng Nhung#^aH.#^aKim ng#2009#^a186tr.^b18cm#Dch Nht B n#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng#241468## 00531000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070032000590220004000912210018000950050015001130080 00500128009001100133010000500144011001500149006001000164019001400174020001800188 020000900206020001300215039000600228013000700234#VN09.02228#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T.8#Son Goku t kc h#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2009#^a187tr.^b18cm#Nhm Yaki#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng#241469## 00561000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900060 00510190005000570820006000628080005000680140007000730020027000800030013001070070 03500120022000500155221002600160005001300186006001500199008000500214009001100219 010000500230011001500235019001400250013000700264#VN09.02229#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#Hng#Vi?t#895.6#^214#13000#Itto - sng gi cu trng#Truy n tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.17#Pht c thng ca Moriya#Motok i Monma#Song Tm Quyn#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b17cm#Dch Nht Bn#241470# # 00554000000000289000450002600110000003900060001101900050001702000180002208200060 00408080005000460140007000510020027000580030013000850070035000980220005001332210 01900138005001300157006001500170008000500185009001100190010000500201011001500206 019001400221020000900235020001300244013000700257#VN09.02230#Hng#Vi?t#Vn hc t hiu nhi#895.6#^214#13000#Itto - sng gi cu trng#Truyn tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.18#"Qui vt" s lng#Motoki Monma#Song Tm Quyn#^aH.#^ aKim ng#2009#^a185tr.^b17cm#Dch Nht Bn#Nht Bn#Truyn tranh#241471## 00508000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020011000340030013000450070036000580220004000940050018000980060011001160080 00500127009001100132010000500143011001500148019001400163020001800177020000900195 020001300204039000600217013000700223#VN09.02231#Vi?t#895.6#^214#13500#Kurozakur o#Truyn tranh#Natsume Yoshinori ; Vit Cng dch#T.5#Natsume Yoshinori#Vit C ng#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#Hng#241472## 00508000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020011000340030013000450070036000580220004000940050018000980060011001160080 00500127009001100132010000500143011001500148019001400163020001800177020000900195 020001300204039000600217013000700223#VN09.02232#Vi?t#895.6#^214#13500#Kurozakur o#Truyn tranh#Natsume Yoshinori ; Vit Cng dch#T.6#Natsume Yoshinori#Vit C ng#^aH.#^aKim ng#2009#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#Hng#241473## 00508000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020011000340030013000450070036000580220004000940050018000980060011001160080 00500127009001100132010000500143011001500148019001400163020001800177020000900195 020001300204039000600217013000700223#VN09.02233#Vi?t#895.6#^214#13500#Kurozakur o#Truyn tranh#Natsume Yoshinori ; Vit Cng dch#T.7#Natsume Yoshinori#Vit C ng#^aH.#^aKim ng#2009#^a191tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#Hng#241474## 00557000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020024000340030013000580070031000710220004001020050013001060080005001190090 01100124010000500135011001500140006001100155019001400166020001800180020000900198 020001300207039000600220013000700226012003400233#VN09.02234#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Thm t lng danh Conan#Trun tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.7#Aoyam a Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a174tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng#241475#Sch dnh cho la tui thiu nin## 00557000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020024000340030013000580070031000710220004001020050013001060080005001190090 01100124010000500135011001500140006001100155019001400166020001800180020000900198 020001300207039000600220013000700226012003400233#VN09.02235#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Thm t lng danh Conan#Trun tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.8#Aoyam a Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a174tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng#241476#Sch dnh cho la tui thiu nin## 00557000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020024000340030013000580070031000710220004001020050013001060080005001190090 01100124010000500135011001500140006001100155019001400166020001800180020000900198 020001300207039000600220013000700226012003400233#VN09.02236#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Thm t lng danh Conan#Trun tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.9#Aoyam a Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a174tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng#241477#Sch dnh cho la tui thiu nin## 00558000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020024000340030013000580070031000710220005001020050013001070080005001200090 01100125010000500136011001500141006001100156019001400167020001800181020000900199 020001300208039000600221013000700227012003400234#VN09.02237#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Thm t lng danh Conan#Trun tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.10#Aoya ma Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a178tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng#241478#Sch dnh cho la tui thiu nin## 00548000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070032000590220004000912210035000950050015001300080 00500145009001100150010000500161011001500166006001000181019001400191020001800205 020000900223020001300232039000600245013000700251#VN09.02227#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T.7#Ln theo du vt !! Tng qun blue#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2009#^a188tr.^b18cm#Nhm Yaki# Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng#241479## 00500000000000277000450001400070000001900050000708200060001280800050001800200060 00230030013000290070041000420220004000830050013000870060010001000060009001100080 00500119009001100124010000500135011001500140019001400155020001800169020000900187 020001300196039000600209013000700215#13000#Vi?t#895.6#^214#Yaiba#Truyn tranh#A oyama Gosho ; Dch: Phng H, Anh Tun#T.7#Aoyama Gosho#Phng H#Anh Tun#^aH. #^aKim ng#2009#^a182tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hng#241480## 00500000000000277000450001400070000001900050000708200060001280800050001800200060 00230030013000290070041000420220004000830050013000870060010001000060009001100080 00500119009001100124010000500135011001500140019001400155020001800169020000900187 020001300196039000600209013000700215#13000#Vi?t#895.6#^214#Yaiba#Truyn tranh#A oyama Gosho ; Dch: Phng H, Anh Tun#T.8#Aoyama Gosho#Phng H#Anh Tun#^aH. #^aKim ng#2009#^a182tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng#241481## 00500000000000277000450001400070000001900050000708200060001280800050001800200060 00230030013000290070041000420220004000830050013000870060010001000060009001100080 00500119009001100124010000500135011001500140019001400155020001800169020000900187 020001300196039000600209013000700215#13000#Vi?t#895.6#^214#Yaiba#Truyn tranh#A oyama Gosho ; Dch: Phng H, Anh Tun#T.9#Aoyama Gosho#Phng H#Anh Tun#^aH. #^aKim ng#2009#^a182tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng#241482## 00588000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070052000600220005001120050009001170050018001260060 01700144008000500161009001100166010000500177011001500182012002200197019001400219 020001800233020000900251020001300260039000600273013000700279#VN09.03974#13000#V i?t#895.6#^214#Con dic en#Truyn tranh#Kuromaru, Natsuhara Takeshi ; Nguyn Th anh Vn dch#T.15#Kuromaru#Natsuhara Takeshi#Nguyn Thanh Vn#^aH.#^aKim ng#20 09#^a205tr.^b18cm#Dnh cho la tui 17+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#Hng#241483## 00588000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070052000600220005001120050009001170050018001260060 01700144008000500161009001100166010000500177011001500182012002200197019001400219 020001800233020000900251020001300260039000600273013000700279#VN09.03975#13000#V i?t#895.6#^214#Con dic en#Truyn tranh#Kuromaru, Natsuhara Takeshi ; Nguyn Th anh Vn dch#T.16#Kuromaru#Natsuhara Takeshi#Nguyn Thanh Vn#^aH.#^aKim ng#20 09#^a205tr.^b18cm#Dnh cho la tui 17+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#Hng#241484## 00588000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070052000600220005001120050009001170050018001260060 01700144008000500161009001100166010000500177011001500182012002200197019001400219 020001800233020000900251020001300260039000600273013000700279#VN09.03976#13000#V i?t#895.6#^214#Con dic en#Truyn tranh#Kuromaru, Natsuhara Takeshi ; Nguyn Th anh Vn dch#T.17#Kuromaru#Natsuhara Takeshi#Nguyn Thanh Vn#^aH.#^aKim ng#20 09#^a200tr.^b18cm#Dnh cho la tui 17+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#Hng#241485## 00599000000000289000450002600110000000200120001100300190002300700480004200500100 00900050015001000060014001150140007001290190005001360820004001418080005001450080 00500150009001100155010000500166011001500171013000700186012002400193021005500217 020001100272020001200283020000800295039000600303#VN09.03977#Nhm mu AB#Sng to vt tri#Kim Jieun ; Song Yoon Shin ; H Minh Thnh dch#Kim Jieun#Song Yoon S hin#H Minh Thnh#20000#Vi?t#152#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a180tr.^b14cm#24148 6#360o thm him nhm mu#Nhng bi trc nghim v nhm mu tm hiu bn thn #Tm l hc#Trc nghim#Tr tu#Hng## 00618000000000301000450002600110000000200110001100300160002200700480003800500100 00860050015000960060014001110140007001250190005001320820004001378080005001410080 00500146009001100151010000500162011001500167012002400182013000700206021005500213 020001100268020001200279020001000291020000900301039000600310#VN09.03978#Nhm mu O#Nng ng s 1!#Kim Jieun ; Song Yoon Shin ; H Minh Thnh dch#Kim Jieun#Son g Yoon Shin#H Minh Thnh#20000#Vi?t#152#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a180tr.^b14 cm#360o thm him nhm mu#241487#Nhng bi trc nghim v nhm mu tm hiu bn thn#Tm l hc#Trc nghim#Tnh cch#Nhm mu#Hng## 00598000000000289000450002600110000000200110001100300170002200700480003900500100 00870050015000970060014001120140007001260190005001330820004001388080005001420080 00500147009001100152010000500163011001500168012002400183013000700207021005500214 020001200269020001100281020001000292039000600302#VN09.03979#Nhm mu B#im 10 c tnh!#Kim Jieun ; Song Yoon Shin ; H Minh Thnh dch#Kim Jieun#Song Yoon Shin #H Minh Thnh#20000#Vi?t#152#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a180tr.^b14cm#360o th m him nhm mu#241488#Nhng bi trc nghim v nhm mu tm hiu bn thn#Tr c nghim#Tm l hc#Tnh cch#Hng## 00650000000000313000450002600110000000200110001100300140002200700480003600500100 00840050015000940060014001090140007001230190005001300820004001358080005001390080 00500144009001100149010000500160011001500165012002400180013000700204021006400211 020001100275020001200286020000800298020000900306020001500315039000600330#VN09.03 980#Nhm mu A#Giu tnh cm#Kim Jieun ; Song Yoon Shin ; H Minh Thnh dch#Kim Jieun#Song Yoon Shin#H Minh Thnh#20000#Vi?t#152#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a 180tr.^b14cm#360o thm him nhm mu#241489#Nhng bi trc nghim v nhm mu tm hiu tnh cm bn thn#Tm l hc#Trc nghim#Cm xc#Nhm mu#Sch thiu n hi#Hng## 00656000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200180003600700310 00540060011000850140007000960190005001030820006001088080005001140080005001190090 01100124010000500135011001500140013000700155019000500162012001700167021014700184 020001100331020000800342020001000350039000600360#VV09.05659#VV09.05660#Alexander , J.#Kch hot tr no#J. Alexander ; Hong Qun dch#Hong Qun#18000#Vi?t#153 .1#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a125tr.^b20cm#241490#Dch#7 ngy rn luyn#Gii th iu nhng kinh nghim tm l t tin vo bn thn, c mt tr nh tt, mt c th kho mnh, dng cm i mt vi nhng iu mi l...#Tm l hc#Tr nh#R n luyn#Hng## 00574000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200170003600700280 00530060008000810140007000890190005000960820006001018080005001070080005001120090 01100117010000500128011001500133019000500148012001700153013000700170021009500177 020001100272020000700283039000600290#VV09.05661#VV09.05662#Alexander, J.#Tm bi t x-trt#J. Alexander ; Vn Anh dch#Vn Anh#18000#Vi?t#155.9#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a125tr.^b20cm#Dch#7 ngy rn luyn#241491#Nhng kinh nghim tm l g ip bn thn gim stress, gip sng sng khoi, hot ng th lc...#Tm l hc# Stress#Hng## 00667000000000301000450002600110000002600110001100100140002200200210003600700430 00570060011001000140007001110190005001180820006001238080005001290080005001340090 01100139010000500150011001500155019000500170012001700175006001000192013000700202 021012000209020001200329020001100341020000700352039000600359#VV09.05663#VV09.056 64#Alexander, J.#Cho nh, k bt nt#J. Alexander ; Dch: Hong Qun, Hong Hi #Hong Qun#18000#Vi?t#152.4#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a125tr.^b20cm#Dch#7 ng y rn luyn#Hong Hi#241492#Nhng trc nghim tm l v bn thn gip bn khn g b bt nt, i mt vi s hi, u tranh cho quyn li bn thn...#Trc nghi m#Tm l hc#S hi#Hng## 00592000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200340003600700280 00700060008000980140007001060190005001130820006001188080005001240080005001290090 01100134010000500145011001400150013000700164021011600171020001100287020001200298 020001000310039000600320#VV09.05666#VV09.05665#Alexander, J.#How 2B happy - hc cch hnh phc#J. Alexander ; Vn Anh dch#Vn Anh#14000#Vi?t#152.4#^214#^aH.#^ aKim ng#2009#^a95tr.^b20cm#241493#Nhng trc nghim v hnh phc trong cuc s ng, kinh nghim tm kim hnh phc cho bn thn v to tm l hnh phc#Tm l h c#Trc nghim#Hnh phc#Hng## 00555000000000289000450002600110000000200080001100300130001900700330003200500090 00650140007000740190005000810820012000868080005000980080005001030090011001080100 00500119011001400124012003100138005001000169013000700179004001400186020001800200 020001700218020000900235020001500244039000600259#VV09.05667#Tm Cm#Truyn tranh #Tranh: Mai Long ; Li: Minh Quc#Mai Long#12500#Vi?t#398.2209597#^214#^aH.#^aK im ng#2009#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Minh Quc#241494#In l n th 11#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#Hng## 00579000000000289000450002600110000000200280001100300130003900700350005200500130 00870140007001000190005001070820012001128080005001240080005001290090011001340100 00500145011001400150012003100164005000800195004001300203013000700216020001800223 020001700241020000900258020001600267039000600283#VV09.05668#S tch bnh chng b nh dy#Truyn tranh#Tranh: T Thc Bnh ; Li: Hng H#T Thc Bnh#12500#Vi?t #398.2709597#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Hng H#In ln th 9#241495#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truy n dn gian#Hng## 00573000000000289000450002600110000000200160001100300130002700700380004000500130 00780140007000910190005000980820012001038080005001150080005001200090011001250100 00500136011001400141012003100155005001100186004001300197013000700210020001800217 020001700235020000900252020001600261039000600277#VV09.05669#S tch H Gm#Truy n tranh#Li: Minh Trang ; Tranh: V Duy Ngha#V Duy Ngha#12500#Vi?t#398.2309 597#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Minh Trang#In ln th 9#241496#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn dn gian#Hng## 00658000000000301000450002600110000002600110001100200110002200300130003300700620 00460050009001080060016001170060016001330140007001490190005001560820007001618080 00500168008000500173009001100178010000500189011001500194019001400209012004800223 013000700271020001000278020004900288020001300337039000600350#VV09.05670#VV09.056 71#Anbt Sut#Truyn tranh#Tranh, li: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm, Nguyn Kim Dung#Han Kin#Nguyn Kim Dung#Nguyn Th Thm#20000#Vi?t#610.92#^214#^aH.#^ aKim ng#2008#^a156tr.^b21cm#Dch Hn Quc#Danh nhn th gii. Chuyn k v 10 nhn vt EQ#241497#Danh nhn#Sut, A., Nh khoa hc, bc s, 1875 - 1965, c#Tr uyn tranh#Hng## 00669000000000313000450002600110000002600110001100200150002200300130003700700800 00500050013001300050012001430060016001550140007001710190005001780820006001838080 00500189008000500194009001100199010000500210011001500215019001400230012004800244 006001600292013000700308020001000315020001300325020001100338039000600349#VV09.05 672#VV09.05673#Abraham Lincn#Truyn tranh#Li: Kim Nam Kin ; Tranh: Kim Bc Jn g ; Dch: Nguyn Th Thm, Nguyn Kim Dung#Kim Bc Jng#Kim Nam Kin#Nguyn Th T hm#20000#Vi?t#973.7#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a159tr.^b21cm#Dch Hn Quc#Dan h nhn th gii. Chuyn k v 10 nhn vt EQ#Nguyn Kim Dung#241498#Danh nhn#Tr uyn tranh#Lincn, A.#Hng## 00640000000000289000450002600110000002600110001100200160002200300130003800700620 00510050009001130060016001220060016001380140007001540190005001610820009001668080 00500175008000500180009001100185010000500196011001500201012004800216013000700264 020001000271020005000281020001300331039000600344#VV09.05674#VV09.05675#Jin Henri Fabr#Truyn tranh#Tranh, li: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm, Nguyn Kim Dun g#Han Kin#Nguyn Kim Dung#Nguyn Th Thm#20000#Vi?t#595.7092#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a159tr.^b21cm#Danh nhn th gii. Chuyn k v 10 nhn vt EQ#241499# Danh nhn#Fabr, J.H., Nh cn trng hc, 1823 - 1915, Php#Truyn tranh#Hng## 00597000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020030000340030013000640070052000770220004001292210028001330050014001610060 01000175006000700185008000500192009001100197010000500208011001500213013000700228 019001400235020001800249020000900267020001300276039000600289#VV09.05676#35000#V i?t#895.7#^214#Thi th u ca cc thin ti#Truyn tranh#Tranh, li: Sin Ueng S eop ; Dch: Kiu Oanh, Vn L#T.1#Nhng thin ti tng i s#Sin Ueng Seop#Kiu Oanh#Vn L#^aH.#^aKim ng#2009#^a161tr.^b21cm#241500#Dch Hn Quc#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Hng## 00606000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020030000340030013000640070052000770220004001292210037001330050014001700060 01000184006000700194008000500201009001100206010000500217011001500222019001400237 013000700251020001800258020000900276020001300285039000600298#VV09.05677#35000#V i?t#895.7#^214#Thi th u ca cc thin ti#Truyn tranh#Tranh, li: Sin Ueng S eop ; Dch: Kiu Oanh, Vn L#T.2#Nhng thin ti chin thng kh khn#Sin Ueng Seop#Kiu Oanh#Vn L#^aH.#^aKim ng#2009#^a161tr.^b21cm#Dch Hn Quc#241501#V n hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Hng## 00605000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020030000340030013000640070052000770220004001292210036001330050014001690060 01000183006000700193008000500200009001100205010000500216011001500221019001400236 013000700250020001800257020000900275020001300284039000600297#VV09.05678#35000#V i?t#895.7#^214#Thi th u ca cc thin ti#Truyn tranh#Tranh, li: Sin Ueng S eop ; Dch: Kiu Oanh, Vn L#T.3#Nhng thin ti yu thch thm him#Sin Ueng S eop#Kiu Oanh#Vn L#^aH.#^aKim ng#2009#^a161tr.^b21cm#Dch Hn Quc#241502#V n hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Hng## 00600000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020030000340030013000640070052000770220004001292210031001330050014001640060 01000178006000700188008000500195009001100200010000500211011001500216019001400231 013000700245020001800252020000900270020001300279039000600292#VV09.05679#35000#V i?t#895.7#^214#Thi th u ca cc thin ti#Truyn tranh#Tranh, li: Sin Ueng S eop ; Dch: Kiu Oanh, Vn L#T.4#Nhng thin ti thch quy ph#Sin Ueng Seop#K iu Oanh#Vn L#^aH.#^aKim ng#2009#^a161tr.^b21cm#Dch Hn Quc#241503#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Hng## 00576000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020030000340030013000640070052000770220004001292210034001330050014001670060 01000181006000700191008000500198009001100203010000500214011001500219013000700234 020001800241020000900259020001300268039000500281#VV09.05680#35000#Vi?t#895.7#^2 14#Thi th u ca cc thin ti#Truyn tranh#Tranh, li: Sin Ueng Seop ; Dch: Kiu Oanh, Vn L#T.5#Nhng thin ti thng minh t nh#Sin Ueng Seop#Kiu Oanh# Vn L#^aH.#^aKim ng#2009#^a161tr.^b21cm#241504#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Tru yn tranh#TVn## 00536000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070049000650220004001142210022001180050013001400060 01700153008000500170009001100175010000500186011001500191013000700206020001800213 020000900231020001300240039000500253#VV09.05681#40000#Vi?t#895.7#^214#Thn tho i Ai Cp#Truyn tranh#Tranh, li: Nam Moon Won ; Nguyn Kiu Oanh dch#T.1#Ngun gc cc v thn#Nam Moon Won#Nguyn Kiu Oanh#^aH.#^aKim ng#2009#^a219tr.^b21 cm#241505#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#TVn## 00543000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070049000650220004001142210029001180050013001470060 01700160008000500177009001100182010000500193011001500198013000700213020001800220 020000900238020001300247039000500260#VV09.05682#40000#Vi?t#895.7#^214#Thn tho i Ai Cp#Truyn tranh#Tranh, li: Nam Moon Won ; Nguyn Kiu Oanh dch#T.2#Chin tranh gia cc v thn#Nam Moon Won#Nguyn Kiu Oanh#^aH.#^aKim ng#2009#^a219 tr.^b21cm#241506#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#TVn## 00541000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070049000650220004001142210027001180050013001450060 01700158008000500175009001100180010000500191011001500196013000700211020001800218 020000900236020001300245039000500258#VV09.05683#40000#Vi?t#895.7#^214#Thn tho i Ai Cp#Truyn tranh#Tranh, li: Nam Moon Won ; Nguyn Kiu Oanh dch#T.3#Vng quc ca cc v thn#Nam Moon Won#Nguyn Kiu Oanh#^aH.#^aKim ng#2009#^a219tr .^b21cm#241507#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#TVn## 00689000000000253000450002600110000002600110001100200450002201400070006701900050 00740820006000798080005000850080005000900090011000950100005001060110014001110120 02100125013000700146021022200153020003100375020000700406020000900413020000800422 039000500430#VV09.05686#VV09.05687#Ngh thut lm Bento - s quan tm ngt ngo# 19500#Vi?t#641.2#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b21cm#Cm nang sng 4teens#2 41508#Trnh by ngh thut nhum go vi nhng mu sc khc nhau, cch ch bin cc mn n km v ngh thut trang tr thc n trong hp cm (bento) theo cch c a ngi Nht ni ring v trang tr ni chung trong th gii Bento#Ngh thut t rang tr thc hnh#Mn n#Ch bin#Hp cm#TVn## 00678000000000241000450002600110000002600110001100200440002201400070006601900050 00730820006000788080005000840080005000890090011000940100005001050110014001100120 02100124013000700145021025000152020000900402020001100411020000900422039000500431 #VV09.05690#VV09.05691#Ngh thut lm bnh - li t tnh d thng#19500#Vi?t#6 41.8#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b21cm#Cm nang sng 4teens#241509#Hng d n cch lm cc loi bnh t n gin n phc tp cng cc loi dng c dng l m tng loi bnh khc nhau: bnh cookie, bnh tart trng, pizza, bnh kem phomai , bnh kem kiu c, bnh cam siu c bit, bnh gato, bnh kem mousse tnh yu. ..#Lm bnh#Bnh ga t#Bnh kem#TVn## 00632000000000301000450002600110000000200480001100300130005900700590007200500110 01310050014001420140007001560190005001630820004001688080005001720080005001770090 01100182010000500193011001400198019000900212012003200221006001700253013000700270 004001300277020001800290020000400308020001300312039000500325#VV09.05692#Qui nh n khng l v nhng sinh vt k l khc#Truyn tranh#Rob Shone ; Minh ha: Nick Spender ; Nguyn Xun Hng dch#Shone, Rob#Spender, Nick#25000#Vi?t#823#^214#^a H.#^aKim ng#2009#^a48tr.^b24cm#Dch Anh#Nhng b mt ni ting th gii#Nguyn Xun Hng#241510#In ln th 3#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#TVn## 00629000000000301000450002600110000000200450001100300130005600700590006900500110 01280050014001390140007001530190005001600820004001658080005001690080005001740090 01100179010000500190011001400195019000900209012003200218006001700250004001300267 013000700280020001800287020000400305020001300309039000500322#VV09.05693#Atlantis v nhng thnh ph mt tch khc#Truyn tranh#Rob Shone ; Minh ha: Jim Eldr idge ; Nguyn Vit Long dch#Shone, Rob#Eldridge, Jim#25000#Vi?t#823#^214#^aH.# ^aKim ng#2009#^a48tr.^b24cm#Dch Anh#Nhng b mt ni ting th gii#Nguyn Vi t Long#In ln th 3#241511#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#TVn## 00638000000000229000450002600110000002600110001100200430002201400070006501900050 00720820007000778080005000840080005000890090011000940100005001050110014001100120 02100124013000700145021021200152020003100364020000800395039000500403#VV09.05685# VV09.05684#Ngh thut cm v b hoa thay li mun ni#19500#Vi?t#745.92#^214#^a H.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b21cm#Cm nang sng 4teens#241512#Trnh by cc bc thc hin cch b hoa theo nhng yu cu tng loi hoa tng bn b, cm hoa t rang tr ni chung v cch cm hoa c bit trong b c, trong bnh, hoa rau tro ng bp, hoa sen n t nh bp...#Ngh thut trang tr thc hnh#Cm hoa#TVn## 00749000000000229000450002600110000002600110001100200430002201400070006501900050 00720820007000778080005000840080005000890090011000940100005001050110014001100120 02100124013000700145021032200152020003100474020000900505039000500514#VV09.05688# VV09.05689#Ngh thut lm qu tng gi vo yu thng#19500#Vi?t#745.59#^214#^a H.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b21cm#Cm nang sng 4teens#241513#Trnh by ngh thu t lm nhng mn qu tng nh gi sushi, hoa qu t vi d, hp bnh tri tim dn h cho valetine, hp bt hnh chic dp, vng c bt ch, khuyn tai handmade, l ch treo tng ma h, bn gh lm t que kem... cng vi quy trnh thc hin, c ch la chn nguyn vt liu lm tng loi qu tng nu trn#Ngh thut trang tr thc hnh#Qu tng#TVn## 00568000000000289000450002600110000000200330001100300130004400700350005700500140 00920140007001060190005001130820004001188080005001220080005001270090011001320100 00500143011001400148019000900162012003200171006001500203004001300218013000700231 020001800238020000400256020001300260039000500273#VV09.05694#UFO - vt th bay kh ng xc nh#Truyn tranh#Gary Jeffrey ; inh Ngc Hng dch#Jeffrey, Gary#25000 #Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a48tr.^b24cm#Dch Anh#Nhng b mt ni ti ng th gii#inh Ngc Hng#In ln th 3#241514#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tran h#VAnh## 00644000000000301000450002600110000000200560001100300130006700700610008000500140 01410050013001550140007001680190005001750820004001808080005001840080005001890090 01100194010000500205011001400210019000900224012003200233006001700265004001300282 013000700295020001800302020000400320020001300324039000500337#VV09.05695#Qui nh n h Loch Ness v nhng qui vt khc sng h#Truyn tranh#Gary Jeffrey ; Minh ha: Bob Moulder ; Nguyn Xun Hng dch#Jeffrey, Gary#Moulder, Bob#25000#Vi?t #823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a48tr.^b24cm#Dch Anh#Nhng b mt ni ting th gii#Nguyn Xun Hng#In ln th 3#241515#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#VA nh## 00599000000000301000450002600110000000200170001100300130002800700580004100500120 00990050012001110140007001230190005001300820004001358080005001390080005001440090 01100149010000500160011001400165019000900179012003200188006001700220004001300237 013000700250020001800257020000400275020001300279039000500292#VV09.05696#Tam gic Bermuda#Truyn tranh#David West ; Minh ha: Mike Lacey ; Nguyn Vit Long dch# West, David#Lacey, Mike#25000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a48tr.^b24cm# Dch Anh#Nhng b mt ni ting th gii#Nguyn Vit Long#In ln th 3#241516#V n hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#VAnh## 00581000000000301000450002600110000000200030001100300130001400700560002700500120 00830050013000950140007001080190005001150820004001208080005001240080005001290090 01100134010000500145011001400150019000900164012003200173006001400205004001300219 013000700232020001800239020000400257020001300261039000500274#VV09.05697#Ma#Truy n tranh#David West ; Minh ha: Terry Riley ; Trn Hng Vn dch#West, David#Rile y, Terry#25000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a48tr.^b24cm#Dch Anh#Nhng b mt ni ting th gii#Trn Hng Vn#In ln th 3#241517#Vn hc thiu nhi#An h#Truyn tranh#VAnh## 00581000000000289000450002600110000000200190001100300130003000700680004300500170 01110050013001280140007001410190005001480820004001538080005001570080005001620090 01100167010000500178011001400183019001200197006001900209004001300228013000700241 020001800248020000700266020001300273039000500286#VV09.05698#Chut Tp bing n#T ruyn tranh#Tranh: Mac Campanenla ; Li: Anna Cadali ; Nguyn Th M Dung dch# Campanenla, Mac#Cadali, Anna#12000#Vi?t#853#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a27tr.^ b24cm#Dch Italia#Nguyn Th M Dung#In ln th 5#241518#Vn hc thiu nhi#Itali a#Truyn tranh#VAnh## 00587000000000289000450002600110000000200250001100300130003600700680004900500170 01170050013001340140007001470190005001540820004001598080005001630080005001680090 01100173010000500184011001400189019001200203006001900215004001300234013000700247 020001800254020000700272020001300279039000500292#VV09.05699#Chut Tp khng vng li#Truyn tranh#Tranh: Mac Campanenla ; Li: Anna Cadali ; Nguyn Th M Dung dch#Campanenla, Mac#Cadali, Anna#12000#Vi?t#853#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a 27tr.^b24cm#Dch Italia#Nguyn Th M Dung#In ln th 5#241519#Vn hc thiu nhi #Italia#Truyn tranh#VAnh## 00578000000000289000450002600110000000200160001100300130002700700680004000500170 01080050013001250140007001380190005001450820004001508080005001540080005001590090 01100164010000500175011001400180019001200194006001900206004001300225013000700238 020001800245020000700263020001300270039000500283#VV09.05700#Chut Tp c em#Truy n tranh#Tranh: Mac Campanenla ; Li: Anna Cadali ; Nguyn Th M Dung dch#Cam panenla, Mac#Cadali, Anna#12000#Vi?t#853#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a27tr.^b24 cm#Dch Italia#Nguyn Th M Dung#In ln th 5#241520#Vn hc thiu nhi#Italia#T ruyn tranh#VAnh## 00594000000000289000450002600110000000200320001100300130004300700680005600500170 01240050013001410140007001540190005001610820004001668080005001700080005001750090 01100180010000500191011001400196019001200210006001900222004001300241013000700254 020001800261020000700279020001300286039000500299#VV09.05701#Chut Tp khng mun i nh tr#Truyn tranh#Tranh: Mac Campanenla ; Li: Anna Cadali ; Nguyn Th M Dung dch#Campanenla, Mac#Cadali, Anna#12000#Vi?t#853#^214#^aH.#^aKim ng# 2009#^a27tr.^b24cm#Dch Italia#Nguyn Th M Dung#In ln th 5#241521#Vn hc th iu nhi#Italia#Truyn tranh#VAnh## 00588000000000289000450002600110000000200260001100300130003700700680005000500170 01180050013001350140007001480190005001550820004001608080005001640080005001690090 01100174010000500185011001400190019001200204006001900216004001300235013000700248 020001800255020000700273020001300280039000500293#VV09.05702#Chut Tp n thm ng b#Truyn tranh#Tranh: Mac Campanenla ; Li: Anna Cadali ; Nguyn Th M Dun g dch#Campanenla, Mac#Cadali, Anna#12000#Vi?t#853#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^ a27tr.^b24cm#Dch Italia#Nguyn Th M Dung#In ln th 5#241522#Vn hc thiu nh i#Italia#Truyn tranh#VAnh## 00580000000000289000450002600110000000200180001100300130002900700680004200500170 01100050013001270140007001400190005001470820004001528080005001560080005001610090 01100166010000500177011001400182019001200196006001900208004001300227013000700240 020001800247020000700265020001300272039000500285#VV09.05703#Chut Tp ni di#Tr uyn tranh#Tranh: Mac Campanenla ; Li: Anna Cadali ; Nguyn Th M Dung dch#C ampanenla, Mac#Cadali, Anna#12000#Vi?t#853#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a27tr.^b 24cm#Dch Italia#Nguyn Th M Dung#In ln th 5#241523#Vn hc thiu nhi#Italia #Truyn tranh#VAnh## 00593000000000289000450002600110000000200310001100300130004200700680005500500170 01230050013001400140007001530190005001600820004001658080005001690080005001740090 01100179010000500190011001400195019001200209006001900221004001300240013000700253 020001800260020000700278020001300285039000500298#VV09.05704#Chut Tp khng mun m i lm#Truyn tranh#Tranh: Mac Campanenla ; Li: Anna Cadali ; Nguyn Th M Dung dch#Campanenla, Mac#Cadali, Anna#12000#Vi?t#853#^214#^aH.#^aKim ng#2 009#^a27tr.^b24cm#Dch Italia#Nguyn Th M Dung#In ln th 5#241524#Vn hc thi u nhi#Italia#Truyn tranh#VAnh## 00599000000000289000450002600110000000200340001100300130004500700680005800500170 01260050013001430140007001560190005001630820004001688080005001720080005001770090 01100182010000500193011001400198019001200212006001900224004001300243013000700256 020001800263020000700281020001300288039000800301#VV09.05705#Ging sinh u tin ca Chut Tp#Truyn tranh#Tranh: Mac Campanenla ; Li: Anna Cadali ; Nguyn Th M Dung dch#Campanenla, Mac#Cadali, Anna#12000#Vi?t#853#^214#^aH.#^aKim n g#2009#^a27tr.^b24cm#Dch Italia#Nguyn Th M Dung#In ln th 5#241525#Vn hc thiu nhi#Italia#Truyn tranh#Hng H## 00590000000000289000450002600110000000200250001100300130003600700680004900500170 01170050013001340140007001470190005001540820004001598080005001630080005001680090 01100173010000500184011001400189019001200203006001900215004001300234013000700247 020001800254020000700272020001300279039000800292#VV09.05706#Chut Tp khng mun ng#Truyn tranh#Tranh: Mac Campanenla ; Li: Anna Cadali ; Nguyn Th M Dung dch#Campanenla, Mac#Cadali, Anna#12000#Vi?t#853#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a 27tr.^b24cm#Dch Italia#Nguyn Th M Dung#In ln th 5#241526#Vn hc thiu nhi #Italia#Truyn tranh#Hng H## 00488000000000265000450002600110000000200150001100300130002600700140003900600090 00530140007000620190005000690820006000748080005000800080005000850090011000900100 00500101011001400106019001600120012002900136013000700165020001800172020001100190 020001300201039000800214#VV09.05707#i tm bn ma#Truyn tranh#Nhu Anh dch#Nh u Anh#40000#Vi?t#895.1#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a95tr.^b21cm#Dch Trung Quc #Chuyn k cho b i vn tr#241527#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#H ng H## 00490000000000265000450002600110000000200170001100300130002800700140004100600090 00550140007000640190005000710820006000768080005000820080005000870090011000920100 00500103011001400108019001600122012002900138013000700167020001800174020001100192 020001300203039000800216#VV09.05708#Bi hc cho hi#Truyn tranh#Nhu Anh dch# Nhu Anh#40000#Vi?t#895.1#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a95tr.^b21cm#Dch Trung Qu c#Chuyn k cho b i vn tr#241528#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh #Hng H## 00485000000000265000450002600110000000200140001100300130002500700140003800600090 00520140007000610190005000680820004000738080005000770080005000820090011000870100 00500098011001400103019001600117012002900133013000700162020001800169020001100187 020001300198039000800211#VV09.05709#Chi trn tm#Truyn tranh#Nhu Anh dch#Nhu Anh#40000#Vi?t#800#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a95tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Ch uyn k cho b i vn tr#241529#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng H## 00489000000000265000450002600110000000200160001100300130002700700140004000600090 00540140007000630190005000700820006000758080005000810080005000860090011000910100 00500102011001400107019001600121012002900137013000700166020001800173020001100191 020001300202039000800215#VV09.05710#C bn hiu hc#Truyn tranh#Nhu Anh dch#N hu Anh#40000#Vi?t#895.1#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a95tr.^b21cm#Dch Trung Qu c#Chuyn k cho b i vn tr#241530#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh# Hng H## 01009000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100130 00440020105000570070013001620190005001750820009001808080005001890080005001940090 02000199010000500219011001500224015001600239013000700255021034600262020002100608 020001600629020000900645020001200654020000900666020001200675039000800687#VV09.05 711#VV09.05712#VV09.05714#VV09.05713#H Huy Thng#T tng H Ch Minh v mt s vn trong cch mng gii phng dn tc v lnh vc qun s, quc phng#H Hu y Thng#Vi?t#335.4346#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a271tr.^b21cm#Lu hnh ni b#241531#Trnh by t tng H Ch Minh v con ng cch mng gii phng dn tc, v mi quan h gia cch mng gii phng dn tc cc nc thuc a v i cch mng v sn chnh quc, v d bo chin tranh, v khng chin i i v i kin quc, v xy dng lc lng v trang nhn dn, v on kt qun dn, k lut qun i, v t cch ngi tng...#T tng H Ch Minh#Cng tc cn b#Qu n i#Chin tranh#Vit Nam#H Ch Minh#Hng H## 00820000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200210 00490070039000700140007001090190005001160820012001218080005001330080018001380090 04600156010000500202011002600207015004300233005001000276005001100286013000700297 021014500304020002300449020002700472020001100499039000800510#VV09.05715#VV09.057 16#VV09.05717#Nguyn Hiu Hc#Lng ngh Bnh Dng#Nguyn Hiu Hc, Hong Anh, T rng Dn#62500#Vi?t#680.0959774#^214#^aTp. H Ch Minh#^aHi Vn hc Ngh thu t Bnh Dng^bNxb. Tr#2009#^a222tr., 16tr. nh^b20cm#TTS ghi: Tp Nghin cu V n ngh Dn gian#Hong Anh#Trng Dn#241532#Gii thiu v cc ngh, lng ngh t h cng m ngh, cc lng ngh ph bin gn lin vi i sng v sinh hot ca B nh Dng t nm 1698 n nay#Lng ngh truyn thng#Ngh th cng truyn thng# Bnh Dng#Hng H## 00706000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200210003300300400 00540070044000940140007001380190005001450820012001508080005001620080018001670090 04600185010000500231011001500236005001600251005001000267005001400277005001000291 00500210030101300070032202000170032902000090034602000070035502000100036203900080 0372#VV09.05718#VV09.05719#VV09.05720#Tri chn Bnh Dng#Tp bt k - tiu lu n ph bnh vn hc#Hunh Ngc ng, Trng K, Tiu Nh Thu..#49500#Vi?t#895.9 228008#^214#^aTp. H Ch Minh#^aHi Vn hc Ngh thut Bnh Dng^bNxb. Tr#2009 #^a275tr.^b20cm#Hunh Ngc ng#Trng K#Tiu Nh Thu#Hong Anh#Nguyn Th Min h Chu#241533#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#Tiu lun#Hng H## 00635000000000289000450002600110000002600110001100200180002200300160004000700550 00560190005001110820012001168080005001280080018001330090046001510100005001970110 01500202005001600217005001800233005001700251005001500268005000900283013000700292 020001700299020000900316020001200325039000800337#VV09.05721#VV09.05722#My trng cn bay#Tp th lc bt#Nguyn Nguy Anh, Nguyn Tin ng, Nguyn Minh Dng..# Vi?t#895.9221008#^214#^aTp. H Ch Minh#^aHi Vn hc Ngh thut Bnh Dng^bNxb . Tr#2008#^a148tr.^b20cm#Nguyn Nguy Anh#Nguyn Tin ng#Nguyn Minh Dng#Tr ng c Ln#Bi Nha#241534#Vn hc hin i#Vit Nam#Th lc bt#Hng H## 00586000000000289000450002600110000002600110001100200080002200300080003000700420 00380190005000800820012000858080005000970080018001020090046001200100005001660110 01500171005001600186005001600202005000600218005001400224005001300238013000700251 020001700258020000900275020000400284039000800288#VV09.05723#VV09.05724#D khc#T p th#Nguyn Nguy Anh, Thanh Hong Anh, Anh..#Vi?t#895.9221408#^214#^aTp. H Ch Minh#^aHi Vn hc Ngh thut Bnh Dng^bNxb. Tr#2008#^a208tr.^b20cm#Nguy n Nguy Anh#Thanh Hong Anh# Anh#Phm Tng B#V Tnh Bin#241535#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00627000000000301000450002600110000002000180001102000110002902000130004003900080 00530140007000610190005000680820006000738080005000790020017000840030013001010070 06200114022000400176005000900180005001500189006000900204008001800213009001100231 010000500242011001500247012004000262019001600302013000700318#VV09.05725#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng H#15000#Vi?t#895.1#^214#Anh hng x i u#Tranh truyn#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: Khu Phc Long ; Hi ng dch#T.5 #Kim Dung#Khu Phc Long#Hi ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a132tr.^b20 cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#241536## 00620000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070063000590220004001220050009001260050016001350060 00900151008001800160009001100178010000500189011001500194012004000209019001600249 020001800265020001100283020001300294039000400307013000700311#VV09.05726#15000#V i?t#895.1#^214#Lc nh k#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: T Ki m Kiu ; Hi ng dch#T.6#Kim Dung#T Kim Kiu#Hi ng#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2009#^a143tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Mai#241537## 00643000000000301000450002600110000001900160001100600190002701900050004608200060 00518080005000570140007000620020020000690030013000890070058001020220004001600050 01600164005001500180008001800195009001100213010000500224011001500229012004000244 013000700284020001800291020001100309020001300320039000800333#VV09.05727#Dch Tru ng Quc#Nhm Mai Hoa Trang#Vi?t#895.1#^214#12500#Tn tc long h mn#Truyn tra nh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.5#Hong Ngc Lang #Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#241538#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng H ## 00684000000000289000450002600110000002600110001100100120002200200290003400300160 00630070012000790140007000910190005000980820007001038080005001100080005001150090 01400120010000500134011001500139004003000154013000700184021014400191020000800335 020000600343020002200349020001500371039000800386#VV09.05728#VV09.05729#L Anh Tu n#Thit k bi ging m nhc 6#Trung hc c s#L Anh Tun#24000#Vi?t#780.71#^ 214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a182tr.^b24cm#Ti bn, c sa cha, b sung#241539# Trnh by mc tiu bi hc, phn chun b cho bi hc v tin trnh dy hc cho tng bi hc theo chng trnh sch gio khoa mn m nhc lp 6#m nhc#Lp 6#Ph ng php ging dy#Sch gio vin#Hng H## 00734000000000301000450002600110000002600110001100100110002200200280003300300160 00610070026000770140007001030190005001100820008001158080005001230080005001280090 01400133010000500147011001500152004003000167005001400197013000700211021015600218 020000700374020000600381020002200387020001500409039000800424#VV09.05730#VV09.057 31#L Minh H#Thit k bi ging vt l 6#Trung hc c s#L Minh H, Nguyn M Ho#17000#Vi?t#530.071#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a126tr.^b24cm#Ti bn, c sa cha, b sung#Nguyn M Ho#241540#Trnh by mc tiu bi hc, phn chun b cho bi hc v cc t chc hot ng dy - hc cho tng bi hc theo chng tr nh sch gio khoa mn vt l lp 6#Vt l#Lp 6#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hng H## 00841000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010017000430020029000600030016000890070036001050220004001410050 01000145008000500155009001400160010000500174011001500179013000700194005001700201 02101830021802000080040102000080040902000120041702000110042902000060044002000220 0446020001500468039000800483#VV09.05732#VV09.05733#49000#Vi?t#807#^214#Nguyn V n ng#Thit k bi ging ng vn 7#Trung hc c s#Nguyn Vn ng (ch.b.), Hong Dn#T.1#Hong Dn#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a459tr.^b24cm#241541#Nguyn Vn ng#Nhng hot ng cn thit trong cc bi ging "Ng vn lp 7" nh: T ch c kim tra bi c, hng dn c, gii thch t kh, tm hiu v vn hc... hn g dn tng kt v luyn tp..#Ng vn#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Lp 7#Phn g php ging dy#Sch gio vin#Hng H## 00841000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010017000430020029000600030016000890070036001050220004001410050 01000145008000500155009001400160010000500174011001500179013000700194005001700201 02101830021802000080040102000080040902000120041702000110042902000060044002000220 0446020001500468039000800483#VV09.05734#VV09.05735#45000#Vi?t#807#^214#Nguyn V n ng#Thit k bi ging ng vn 7#Trung hc c s#Nguyn Vn ng (ch.b.), Hong Dn#T.2#Hong Dn#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a408tr.^b24cm#241542#Nguyn Vn ng#Nhng hot ng cn thit trong cc bi ging "Ng vn lp 7" nh: T ch c kim tra bi c, hng dn c, gii thch t kh, tm hiu v vn hc... hn g dn tng kt v luyn tp..#Ng vn#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Lp 7#Phn g php ging dy#Sch gio vin#Hng H## 00648000000000289000450002600110000002600110001100500110002200100140003300200280 00470030016000750070026000910140007001170190005001240820008001298080005001370080 00500142009001400147010000500161011001500166013000700181021011200188020000700300 020000600307020002200313020001500335039000800350#VV09.05736#VV09.05737#L Minh H #Nguyn M Ho#Thit k bi ging vt l 7#Trung hc c s#L Minh H, Nguyn M Ho#20000#Vi?t#530.071#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a151tr.^b24cm#241543#Ki n thc, k nng v cc hot ng cn c ca gio vin v hc sinh trong tng ti t hc ca mn hc "vt l 7"#Vt l#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#H ng H## 00674000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010012000470020029000590030016000880070032001040220004001360050 01100140008000500151009001400156010000500170011001500175013000700190005001200197 021009000209020001000299020000600309020002200315020001500337039000800352#VV09.05 738#VV09.05739#26000#Vi?t#546.071#^214#Cao C Gic#Thit k bi ging ho hc 8 #Trung hc c s#Cao C Gic (ch.b.), V Minh H#T.1#V Minh H#^aH.#^aNxb. H N i#2009#^a192tr.^b24cm#241544#Cao C Gic#Trnh by mc tiu, qu trnh chun b , cch tin hnh bi ging trong mi bi hc c th#Ho v c#Lp 8#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hng H## 00711000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200110 00348080005000450010018000500020028000680030016000960070018001120220004001300080 00500134009001400139010000500153011001500158013000700173005001800180021015300198 020000700351020000600358020002200364020001500386039000800401#VV09.05740#VV09.057 41#26000#Vi?t#915.970071#^214#Nguyn Chu Giang#Thit k bi ging a l 9#Tru ng hc c s#Nguyn Chu Giang#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a202tr.^b24cm#241545 #Nguyn Chu Giang#Trnh by mc tiu bi hc, phng tin dy hc, bi ging, b i tp cng c bi hc v phn dn d cho tng bi hc theo sch gio khoa mn a l lp 9#a l#Lp 9#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hng H## 00797000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010015000430020031000580030016000890070015001050220004001200080 00500124009001400129010000500143011001500148013000700163005001500170021022700185 020001000412020000600422020002200428020001000450020001500460039000800475#VV09.05 742#VV09.05743#25000#Vi?t#428#^214#Chu Quang Bnh#Thit k bi ging ting Anh 9#Trung hc c s#Chu Quang Bnh#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a171tr.^b24cm#2415 46#Chu Quang Bnh#Hng dn ngi dy thc hin ng lch phn phi chng trnh chi tit cho 10 bi hc ting Anh lp 9 theo ch o ca B Gio dc v o to , ng thi cung cp cc k thut dy cho tng phn bi cng cc bc ln lp c th#Ting Anh#Lp 9#Phng php ging dy#Bi ging#Sch gio vin#Hng H## 00880000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010017000430020029000600030016000890070036001050220004001410050 01000145004003000155008000500185009001400190010000500204011001500209020000800224 02000060023202000220023802000150026003900050027501300070028000500170028702000080 0304020001200312020001100324021018300335#VV09.05744#VV09.05745#49000#Vi?t#807#^ 214#Nguyn Vn ng#Thit k bi ging ng vn 9#Trung hc c s#Nguyn Vn ng (ch.b.), Hong Dn#T.1#Hong Dn#Ti bn, c sa cha, b sung#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a495tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Phng php ging dy#Sch gio vin#Dung #241547#Nguyn Vn ng#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Nhng hot ng cn thi t trong cc bi ging "Ng vn lp 7" nh: T chc kim tra bi c, hng dn c, gii thch t kh, tm hiu v vn hc... hng dn tng kt v luyn tp..## 00690000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010015000470020029000620030016000910070033001070220004001400050 01700144008000500161009001400166010000500180011001500185013000700200005001500207 021009500222020000700317020000700324020002200331020001500353039000800368#VV09.05 746#VV09.05747#16000#Vi?t#530.071#^214#Trn Thu Hng#Thit k bi ging vt l 10#Trung hc c s#Trn Thu Hng, o Th Thu Thu#T.2#o Th Thu Thu#^aH.#^ aNxb. H Ni#2009#^a127tr.^b24cm#241548#Trn Thu Hng#Bi ging v cc nh lu t bo qun, nhit hc cht kh, nhit ng lc, cht rn v cht lng#Vt l#Lp 10#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hng H## 00731000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010012000460020030000580070059000880220004001470050013001510050 01800164008000500182009001400187010000500201011001500206013000700221005001200228 021011700240020000800357020000700365020002200372020001500394039000800409#VV09.05 748#VV09.05749#23000#Vi?t#540.71#^214#Cao C Gic#Thit k bi ging ho hc 11 #B.s.: Cao C Gic (ch.b.), H Xun Thu, Cao Th Vn Giang#T.2#H Xun Thu#Cao Th Vn Giang#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a208tr.^b24cm#241549#Cao C Gic#Xc n h mc tiu bi hc, phng php chun b ca gio vin, hc sinh v tin trnh d y hc mn hc ho hc lp 11#Ho hc#Lp 11#Phng php ging dy#Sch gio vi n#Hng H## 00739000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200480 00440070011000920140007001030190005001100820004001158080005001190080005001240090 01400129010000500143011001500148012002000163013000700183021023300190020001000423 020001000433020001000443039000800453#VV09.05750#VV09.05752#VV09.05751#Quang Minh #2000 cu m thoi ting Anh cho mi tnh hung#Quang Minh#30000#Vi?t#428#^214 #^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a289tr.^b21cm#Giao tip ting Anh#241550#Trnh by cc mu cu c bn dng cho hi, hi v thng tin c nhn, hi v nhng s vic xung quanh, xut kin,... v nhng m thoi theo tnh hung nh, trong trng hc, sinh nht, i mua sm, ni chuyn in thoi...#Ting Anh#Giao tip# m thoi#Hng H## 00547000000000265000450002600110000002600110001102600110002201200200003300100110 00530020029000640070011000930140007001040190005001110820004001168080005001200080 00500125009001400130010000500144011001500149013000700164021008200171020001000253 020001000263039000800273#VV09.05753#VV09.05754#VV09.05755#Giao tip ting Anh#Qu ang Minh#9000 cu giao tip ting Anh#Quang Minh#30000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aNxb . H Ni#2009#^a269tr.^b21cm#241551#Gii thiu 20 cu m thoi thng dng v 80 tnh hung in hnh trong giao tip#Ting Anh#Giao tip#Hng H## 00632000000000313000450002600110000002600110001102600110002200500110003300200390 00440030064000830070020001470140007001670190005001740820004001798080005001830080 00500188009001400193010000500207011001500212013000700227005000800234020001000242 020000800252020001200260020000900272020001400281020001500295039000800310#VV09.05 756#VV09.05757#VV09.05758#Quang Minh#Bi tp trc nghim ng php ting Anh#Dng cho hc sinh THPT, hc sinh n thi vo i hc v cao ng#Xun B, Quang Minh# 50000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a346tr.^b21cm#241552#Xun B#Ting Anh#Bi tp#Trc nghim#Ng php#Sch c thm#Sch luyn thi#Hng H## 00565000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010007000460110015000530020052000680070007001200220004001270080 00500131009001400136010000500150021007900155020000900234020000700243039000600250 013000700256005000700263020001700270#VV09.05759#VV09.05760#32500#Vi?t#793.73#^2 14#H Sn#^a205tr.^b21cm#365 ngy - mi ngy mt tr chi b ch cho tr tu#H Sn#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#Gii thiu cc tr chi khi dy v pht huy tim nng tr tu ca bn thn#Tr chi#T duy#Hng#241553#H Sn#Tr chi tr tu## 00731000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200370003300700330 00700140007001030190005001100820011001158080005001260080005001310090019001360100 00500155011001500160005001000175005001200185005001400197005000700211005000900218 01300070022702100580023402000170029202000190030902000170032802000090034502000040 0354020001500358039000800373#VV09.05761#VV09.05763#VV09.05762#Nguyn Bi Vi vi nhng bi th hay#Hong Ct, B Kim, Dng Thun..#30000#Vi?t#895.922134#^214# ^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a270tr.^b21cm#Hong Ct#Dng Thun#Lm Th M D# B Kim#H Dznh#241554#Gii thiu mt s bi bnh th ca tc gi Nguyn Bi Vi #Vn hc hin i#Nghin cu vn hc#Ph bnh vn hc#Vit Nam#Th#Nguyn Bi V i#Hng H## 00465000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200080 00440030012000520070011000640140007000750190005000820820010000878080005000970080 00500102009001900107010000500126011001500131013000700146020001700153020000900170 020001200179039000800191#VV09.05764#VV09.05765#VV09.05766#Phong ip#Blogger#Ti u thuyt#Phong ip#44000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a26 5tr.^b21cm#241555#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Hng H## 00544000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100170 00440020022000610070037000830140007001200190005001270820004001328080005001360080 00500141009001900146010000500165011001500170019000800185006001400193013000700207 020001700214020000300231020001200234039000800246#VV09.05767#VV09.05768#VV09.0577 0#VV09.05769#McCarthy, Cormac#Khng chn nng thn#Cormac McCarthy ; Dip Minh Tm dch#57000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a301tr.^b21cm#Dch M #Dip Minh Tm#241556#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Hng H## 00556000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100130 00440020011000570030019000680070031000870140007001180190005001250820004001308080 00500134008000500139009001900144010000500163011001500168019001000183006001200193 013000700205020001700212020000500229020001200234039000800246#VV09.05771#VV09.057 72#VV09.05774#VV09.05773#Rahimi, Atiq#Nhn thch#Prix goncourt 2008#Atiq Rahimi ; Nguyn Ngc dch#32000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a180tr.^b2 0cm#Dch Php#Nguyn Ngc#241557#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#Hng H## 00962000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100210003300200500 00540070021001040140007001250190005001320820010001378080005001470080005001520090 02600157010000500183011001500188004001300203015007800216013000700294021027300301 020001900574020001100593020001700604020000800621020001100629039000800640#VV09.05 776#VV09.05777#VV09.05775#Nguyn Th Minh Khai#Ph bnh tc phm vn hc ngh th ut trn bo ch#Nguyn Th Minh Khai#43500#Vi?t#895.92209#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a514tr.^b21cm#In ln th 3#TTS ghi: i hc Quc gia H N i. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#241558#Cung cp nhng l lun c bn v vn hc v ngh thut hc, c bit ch trng vn hc l ngnh ngh thut ca ngn t sinh vin c th bin l lun hc thnh nhng thao tc ngh n ghip bo ch. Thc hnh bi vit ph bnh tc phm vn hc v ngh thut trn b o ch#Nghin cu vn hc#Ngh thut#Ph bnh vn hc#Bo ch#Gio trnh#Hng H ## 00584000000000265000450002600110000002600110001100200190002200300230004102900310 00640190005000950820004001008080005001040080005001090090011001140100005001250110 01500130004001800145013000700163021008700170020001300257020001100270020001500281 020001400296039000800310#VV09.05778#VV09.05779#Kinh Thnh Tn c#Song ng Bahna r - Vit#Hla bar 'bok kei-dei Pah 'Nao#Vi?t#225#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a639 tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#241559#Gii thiu ni dung kinh thnh Tn c gm c c on nh: Ma-thi-, Mc, Luca, Ging...#Kinh tn c#Kinh thnh#o Thin cha #Sch song ng#Hng H## 00559000000000253000450002600110000002600110001100200190002200300220004102900370 00630190005001000820004001058080005001090080005001140090011001190100005001300110 01500135013000700150021008700157020001300244020001100257020001500268020001400283 039000800297#VV09.05780#VV09.05781#Kinh Thnh Tn c#Song ng Mnng - Vit#Nau brah Ndu ngi nau tm rnglp mhe#Vi?t#225#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a570tr.^b21 cm#241560#Gii thiu ni dung kinh thnh Tn c gm cc on nh: Ma-thi-, Mc , Luca, Ging...#Kinh tn c#Kinh thnh#o Thin cha#Sch song ng#Hng H## 00665000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010016000450020024000610070021000850220004001060080005001100090 01100115010000500126011001500131013000700146005001600153021020500169020000900374 020000800383039000800391#VV09.05784#VV09.05785#22000#Vi?t#294.3#^214#Thch Gic Tng#Gio l Pht hc c bn#Thch Gic Tng b.s.#Q.2#^aH.#^aTn gio#2009#^a18 1tr.^b21cm#241561#Thch Gic Tng#Trnh by v nhng gio l c bn ca o Pht : thuyt nhn qu, lun hi, thp thin nghip, t nhip php, lc ho, b th b a la mt, tr gii ba la mt, tnh , lc s c Pht Adi v 48 i nguyn# o Pht#Gio l#Hng H## 00667000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010016000450020024000610070021000850220004001060080005001100090 01100115010000500126011001500131013000700146005001600153021020700169020000900376 020000800385039000800393#VV09.05782#VV09.05783#24000#Vi?t#294.3#^214#Thch Gic Tng#Gio l Pht hc c bn#Thch Gic Tng b.s.#Q.1#^aH.#^aTn gio#2009#^a21 3tr.^b21cm#241562#Thch Gic Tng#Trnh by nhng khi nim v o Pht, lc s c Pht Thch Ca, quy y tam bo, ng gii, cch xng h v c ch ca Pht t khi n cha, th ly cng Pht, tng kinh tr ch nim Pht, sm hi v n chay #o Pht#Gio l#Hng H## 00645000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010016000450020024000610070021000850220004001060080005001100090 01100115010000500126011001500131013000700146005001600153021018500169020000900354 020000800363039000800371#VV09.05787#VV09.05786#20000#Vi?t#294.3#^214#Thch Gic Tng#Gio l Pht hc c bn#Thch Gic Tng b.s.#Q.3#^aH.#^aTn gio#2009#^a16 5tr.^b21cm#241563#Thch Gic Tng#Trnh by v nhng gio l c bn ca o Pht : t diu , kh , tp , dit , o , t nim x, t chnh cn, t nh tc, ng cn - ng lc, tht b phn v bt chnh o#o Pht#Gio l#Hng H## 00671000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010016000450020024000610070021000850220004001060080005001100090 01100115010000500126011001500131013000700146005001600153021021100169020000900380 020000800389039000800397#VV09.05788#VV09.05789#18000#Vi?t#294.3#^214#Thch Gic Tng#Gio l Pht hc c bn#Thch Gic Tng b.s.#Q.4#^aH.#^aTn gio#2009#^a10 8tr.^b21cm#241564#Thch Gic Tng#Trnh by v nhng gio l c bn ca o Pht : lc php diu mn, tu thin ch qun, qun s tc, qun bt nh, qun t bi, qun nhn duyn, biu 12 nhn duyn lin quan 3 i nhn qu, qun gii phn bit#o Pht#Gio l#Hng H## 00555000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200350003700700150 00720190005000870820006000928080005000980080005001030090011001080100005001190110 01500124004001800139013000700157021009500164020000900259020001000268020001500278 039000800293#VV09.05790#VV09.05791#Thch Thanh T#Kinh Diu Php Lin Hoa ging gii#Thch Thanh T#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a774tr.^b21cm#Ti bn ln th 3#241565#Gii thiu lc kho lch s kinh v ging gii ni dung 29 i u trong kinh Diu php lin hoa#o Pht#Kinh Pht#Kinh Diu Php#Hng H## 00646000000000277000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330020028000380030035000660070016001010220004001170060011001210080005001320090 01100137010000500148011001500153013000700168021014700175020000900322020000800331 020001000339020001100349039000800360#VV09.05792#VV09.05793#Vi?t#294.3#^214#Gii lut thit yu hi tp#Gio trnh lut hc s - trung cp#Nht Chiu dch#T.1#Nh t Chiu#^aH.#^aTn gio#2009#^a597tr.^b21cm#241566#Trnh by tng lun v gii php Sa-di v Sa-di-ni; ch gii v t-ni nht dng thit yu, sa-di lut nghi y u lc v sa-di-ni lut nghi yu lc#o Pht#Gio l#Gii lut#Gio trnh#Hn g H## 00730000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200260 00490070016000750140007000910190005000980820011001038080005001140080005001190090 03000124010000500154011001500159015006600174013000700240021017100247020000800418 020000900426020000900435039000800444#VV09.05794#VV09.05796#VV09.05795#Nguyn Duy Hinh#Lch s o Pht Vit Nam#Nguyn Duy Hinh#60000#Vi?t#294.309597#^214#^aH. #^aTn gio^bT in Bch khoa#2009#^a598tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X h i Vit Nam. Vin Nghin cu Tn gio#241567#Trnh by lch s o Pht Vit Nam qua cc thi k: truyn nhp (th k II - V), pht trin (th k VI - X), cc th nh (th k XI - XIV) v giai on chn hng, canh tn#Lch s#o Pht#Vit Nam #Hng H## 00549000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200180003400700120 00520190005000640820006000698080005000750080005000800090011000850100005000960110 01500101013000700116021010500123020000900228020000800237020001700245020000900262 020000400271039000800275#VV09.05797#VV09.05798#Nguyn Hng#c Pht khai ng#Ngu yn Hng#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2008#^a293tr.^b21cm#241568#Trnh by v o l, v nhn sinh quan, v cuc sng thng nht v o Pht c th hin d i dng th#o Pht#Gio l#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00745000000000301000450002600110000002600110001100100170002200200170003900700550 00560140007001110190005001180820006001238080005001290080005001340090008001390100 00500147011001500152004004000167005001800207005001800225013000700243021013500250 020001400385020000900399020000900408020001800417039000800435#VV09.05800#VV09.057 99#Dng Trng Hiu#Tra cu chm cu#Dng Trng Hiu, Dng Trng Ngha, Nguyn Th Thu H#93000#Vi?t#615.8#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a615tr.^b24cm#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#Dng Trng Ngha#Nguyn Th Thu H#241569#Hng dn tra cu chm cu, v tr huyt, tc dng ca huyt v cch chm, cc phng ph p phi hp huyt, tra huyt v tranh minh ho#Y hc dn tc#Chm cu#iu tr#Li u php xoa bp#Hng H## 00814000000000289000450002600110000002600110001100100130002200200310003500700190 00660140008000850190005000930820007000988080005001050080018001100090008001280100 00500136011001500141004004000156015004700196013000700243021021400250020001700464 020000900481020001200490020001400502039000800516#VV09.05801#VV09.05802#H Mnh T un#Phc iu tr nhi khoa 2008#H Mnh Tun ch.b.#100000#Vi?t#618.92#^214#^ aTp. H Ch Minh#^aY hc#2009#^a740tr.^b21cm#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#TTS ghi: Bnh vin Nhi ng 2 Tp. H Ch Minh#241570#Gii thiu cng tc k hm, chn on v iu tr cc bnh nhi khoa nh: cp cu, tai nn, ng c, cc bnh ca tr s sinh, bnh nhim trng, thn niu, h hp, tiu ho, huyt hc, ni tit, thn kinh, dinh dng#Phc iu tr#Nhi khoa#Bnh tr em#Bnh ni khoa#Hng H## 00755000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100200 00440020024000640070034000880140007001220190005001290820004001348080005001380080 00500143009001800148010000500166011001500171019000800186006000800194013000700202 021021900209020001600428020001300444039000800457#VV09.05803#VV09.05804#VV09.0580 6#VV09.05805#Friedman, Thomas L.#Chic Lexus v cy liu#Thomas L. Friedman ; L Minh dch#95000#Vi?t#337#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a566tr.^b24cm#Dch M#L Minh#241571#Tp hp sinh ng nhng mu chuyn v nhng phn tch ca Thom as L. Friedman v "ton cu ho" l mt h thng quc t ang trc tip hay gin tip nh hng n chnh tr, mi trng, a chnh tr v kinh t ton cu#Qua n h quc t#Ton cu ho#Hng H## 01013000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200990 00500070017001490140007001660190005001730820006001788080005001840080005001890090 01800194010000500212011001500217015005800232013000700290021028200297020001200579 02000130059102000130060402000150061702000080063202000070064002000110064702000090 0658039000800667#VV09.05807#VV09.05808#VV09.05809#Trnh Nng Chung#Cc di tch h u k c v s k mi Qung Ty Trung Quc trong mi quan h vi Bc Vi t Nam#Trnh Nng Chung#51000#Vi?t#930.1#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a233t r.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Kho c hc#241572#Gii t hiu vi nt v a l cnh quan v tnh hnh nghin cu cc di tch Qu ng Ty. Trnh by v cc di tch hu k c v s k mi Qung Ty cng n h mi quan h gia cc di tch hu k c v s k mi Qung Ty, Trung Quc vi thi i Bc Vit Nam#Kho c hc#Hu k c#S k mi#Thi i #Di tch#Di vt#Trung Quc#Vit Nam#Hng H## 00537000000000265000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330010015000380020010000530070015000630220004000780080005000820090011000870100 00500098011001500103013000700118004001800125005001500143021008800158020000900246 020000800255039000800263#VV09.05810#VV09.05811#Vi?t#294.3#^214#Thch Thanh T#Ho a v u#Thch Thanh T#T.2#^aH.#^aTn gio#2009#^a206tr.^b21cm#241573#Ti bn l n th 2#Thch Thanh T#Nhng bi ging v gio l ca o Pht. Quan im trng phi Thin Trc Lm Yn t...#o Pht#Gio l#Hng H## 00614000000000265000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330010015000380020010000530070015000630220004000780080005000820090011000870100 00500098011001500103013000700118004001800125005001500143021016700158020000900325 020000600334039000800340#VV09.05812#VV09.05813#Vi?t#294.3#^214#Thch Thanh T#Ho a v u#Thch Thanh T#T.3#^aH.#^aTn gio#2009#^a228tr.^b21cm#241574#Ti bn l n th 2#Thch Thanh T#Bi ging ca ho thng Vin ch Thin vin Thng Chiu Thch Thanh T ti cc trng i hc v cho tng ni pht t nhm tm hiu, th m nhp v hnh tr php thin#o Pht#Thin#Hng H## 00577000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200190003700700200 00560190005000760820006000818080005000870080005000920090011000970100005001080110 01500113004001800128013000700146021010700153020000900260020000800269020001000277 020001600287039000800303#VV09.05814#VV09.05815#Thch Phc T#Con ngi gic ng #Thch Phc T b.s.#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a186tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#241575#Gii thiu lc s thn th s nghip v gia ph ca c Pht Thch Ca Mu Ni, cc truyn tch v c Pht#o Pht#Tiu s#S nghip#Thch Ca Mu Ni#Hng H## 00655000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200210003400700170 00550190005000720820004000778080005000810080005000860090011000910100005001020110 01500107013000700122021022200129020001500351020000900366020000900375020000900384 039000800393#VV09.05816#VV09.05817#Nguyn Sinh#Khoa hc v nim tin#Nguyn Sinh b.s.#Vi?t#230#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a211tr.^b20cm#241576#Gm cc bi bin g ii cho nim tin C c gio lin quan n cc lnh vc nh: c tin, Cha Gi-s u, kinh thnh, khoa hc v kinh thnh, tin ho, sng to, php l, cu nguyn.. . km theo cu hi trc nghim v tho lun#o Thin cha#Khoa hc#Tin ho#Ni m tin#Hng H## 00720000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200300 00470070014000770140007000910190005000980820010001038080005001130080005001180090 02600123010000500149011001500154013000700169021022400176020000900400020001700409 020002000426039000800446#VV09.05818#VV09.05820#VV09.05819#Trn Tr Trc#i cn g ngh thut sn khu#Trn Tr Trc#19500#Vi?t#792.09597#^214#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2009#^a159tr.^b21cm#241577#Trnh by: vai tr, v tr, ngun gc r a i, nhng thnh phn c bn trong ngh thut sn khu; hnh ng sn khu; xu ng t sn khu; th ti sn khu; hnh tng sn khu v nhng c trng c bn ca ngh thut sn khu#Sn khu#Vn ho dn gian#Ngh thut dn gian#Hng H## 00933000000000349000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200190 00440030083000630070061001460140007002070190005002140820004002198080005002230080 00500228009002600233010000500259011001500264005001300279005002100292015007400313 01300070038702101260039402000090052002000100052902000100053902000080054902000070 0557020001100564039000800575#VV09.05821#VV09.05823#VV09.05822#L B Dng#i c ng m thut#Gio trnh dng cho sinh vin cc trng i hc v cao ng ngnh Q un l vn ho#B.s.: L B Dng (ch.b.), Nguyn Cng, Nghim Th Thanh Nh#2350 0#Vi?t#700#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a190tr.^b21cm#Nguyn Cng #Nghim Th Thanh Nh#TTS ghi: B Vn ho - Th thao v Du lch. Trng i hc Vn ho H Ni#241578#Trnh by l lun chung v cc loi hnh ngh thut v m thut, kin trc - iu khc, hi ho - ho v m thut ng dng#M thut#Ki n trc#iu khc#Hi ho# ho#Gio trnh#Hng H## 00921000000000349000450002600110000002600110001100100170002200200390003900300240 00780070065001020140007001670190005001740820004001798080005001830080005001880090 01100193010000500204011001500209004001800224005001500242006001100257006001400268 01300070028202102050028902000070049402000080050102000100050902000160051902000170 0535020001100552039000800563#VV09.05825#VV09.05824#Gautreau, Ronald#Vt l hin i - l thuyt v bi tp#486 bi tp c li gii#Ronald Gautreau, William Savi n ; Dch: Ng Ph An, L Bng Sng#41000#Vi?t#539#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 495tr.^b21cm#Ti bn ln th 6#Savin, William#Ng Ph An#L Bng Sng#241579#Tr nh by l thuyt v bi tp v thuyt tng i hp, l thuyt lng t ca bc x in t, sng vt cht, cc nguyn t ng dng hir, cc nguyn t nhiu lectrn, vt l ht nhn, cc h nguyn t#Vt l#Bi tp#L thuyt#Vt l ht n hn#Vt l nguyn t#Gio trnh#Hng H## 00627000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200700003900700170 01090140007001260190005001330820006001388080005001440080005001490090008001540100 00500162011001500167013000700182021013700189020001800326020000700344020001400351 039000800365#VV09.05826#VV09.05827#Nguyn Ngc Minh#Chn on v iu tr rong k inh rong huyt do qu sn ni mc t cung#Nguyn Ngc Minh#34000#Vi?t#628.1#^21 4#^aH.#^aY hc#2009#^a151tr.^b21cm#241580#Trnh by nhng kin thc c bn v c ch bnh sinh cng nh mt quan im v iu tr rong kinh, rong huyt do qu s n ni mc t cung#Chm sc sc kho#Ph n#Bnh ph khoa#Hng H## 00977000000000313000450002600110000002600110001100200550002200700720007701900050 01490820007001548080005001610080005001660090008001710100005001790110015001840050 01200199005001700211005001900228005001200247015007500259013000700334005001800341 021020900359020001000568020001100578020000900589020005700598039000800655#VV09.05 828#VV09.05829#Nguyn Quang Quyn - cuc i v s nghip (1934-1997)#Hi Hnh t hi hc, L Gia Vinh, Trng nh Kit... ; L Gia Vinh ch.b.#Vi?t#610.92#^214#^ aH.#^aY hc#2009#^a344tr.^b24cm#L Gia Vinh#Trng nh Kit#Nguyn Quang Quyn# Xun Hp#K nim 75 nm ngy sinh v 12 nm ngy mt ca gio s Nguyn Quang Quyn#241581#Hi Hnh thi hc#Trnh by tm tt tiu s ca gio s y hc Nguy n Quang Quyn cng tm tt mt s bi vit v cng trnh khoa hc ca ng cng nh cc bi vit, nhng hi c, k nim ca gia nh, bn b, ng nghip v ng #Danh nhn#Thy thuc#Vit Nam#Nguyn Quang Quyn, Gio s y hc, 1934 - 1997, V it Nam#Hng H## 00728000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200340003800700160 00720140007000880190005000950820006001008080005001060080005001110090008001160100 00500124011001500129004004000144015004800184013000700232021015300239020001800392 020001800410020001400428039000800442#VV09.05830#VV09.05831#Nguyn Hu Khai#Bo L ong - thy thuc ca mi nh#Nguyn Hu Khai#80000#Vi?t#615.8#^214#^aH.#^aY hc #2009#^a267tr.^b27cm#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#TTS ghi: ng dc Bo Long - tr tn gc bnh#241582#B quyt chm sc, bo v sc kho v sc p. Mt s khc bit v lun tr ca ty y v ng y. Tm hiu yu t c bn tron g vic xem mch chn bnh...#Y hc thng thc#Chm sc sc kho#Y hc dn tc#H ng H## 00685000000000265000450002600110000002600110001100200340002200700370005601900050 00930820006000988080005001040080005001090090008001140100005001220110014001270150 03500141005000800176005001600184013000700200021015400207020001800361020001800379 020001400397039000800411#VV09.05832#VV09.05833#K yu khai trng Bo Long ng #Thy Nga thc hin, Nguyn Hu Khai..#Vi?t#615.8#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a78tr.^ b27cm#TTS ghi: Tp on Y dc Bo Long#Thy Nga#Nguyn Hu Khai#241583#Gii thi u v Bo Long ng. Trnh by v v thut - kh cng v phc iu tr mt s bnh nh: vim hng ht, thiu nng tun hon no, hen suyn...#Y hc thng t hc#Chm sc sc kho#Y hc dn tc#Hng H## 00697000000000301000450002600110000002600110001100100140002200200350003600300450 00710070026001160190005001420820004001478080005001510080018001560090008001740100 00500182011001500187005001100202013000700213021009400220020001800314020001000332 020000900342020001400351020000900365020001300374039000800387#VV09.05834#VV09.058 35#L Vn Truyn#Cu hi v gii php v GMP v GLP#C quan qun l thc phm - dc phm Hoa K#L Vn Truyn, V Th Li#Vi?t#615#^214#^aTp. H Ch Minh#^aY h c#2009#^a316tr.^b20cm#V Th Li#241584#Trnh by cc cu hi v gii p v th c hnh tt sn xut v thc hnh tt phng th nghim#Chm sc sc kho#Dc ph m#Qui nh#Chun quc t#Sn xut#Sch hi p#Hng H## 00764000000000277000450002600110000002600110001100100150002200200330003700700290 00700140007000990190005001060820004001118080005001150080005001200090008001250100 00500133011001500138005001300153013000700166021026200173020001800435020000900453 020000900462020000700471039000800478#VV09.05836#VV09.05837#Phan Sinh Phc#Chm s c sc kho tr em ti nh#Phan Sinh Phc, Trn S Vin#51000#Vi?t#649#^214#^aH .#^aY hc#2009#^a325tr.^b21cm#Trn S Vin#241585#Hng dn phng php phng b nh cho tr em, c bit l cch n ung y v ng cch. Nhn bit mt s b nh tr em v cch x tr cng nh cch s cu khi tr gp ri ro, tai nn, bn h cp tnh nguy kch. Trnh by mt s bnh thng thng v cch x tr#Chm sc sc kho#Gia nh#iu tr#Tr em#Hng H## 00787000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200640 00480030043001120070014001550190005001690820006001748080005001800080005001850090 00800190010000500198011001500203004001800218013000700236021019600243020001800439 020000900457020001000466020001300476039000800489#VV09.05838#VV09.05839#VV09.0584 0#Garza, Enrique#Cm nang s dng cc phng thuc thin nhin nng cao sc kho #Cc phng thuc thin nhin cha 220 bnh#Enrique Garza#Vi?t#615.8#^214#^aH.#^ aY hc#2009#^a440tr.^b21cm#Ti bn ln th 2#241586#Trnh by triu chng, nguy n nhn, cch cha v cch dng phng thuc thin nhin cha 220 bnh thng gp . Gii thiu cch cha tr dng cc sn phm thin nhin v cc cht b sung din h dng#Chm sc sc kho#iu tr#Bi thuc#Sch tra cu#Hng H## 00708000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010010000540020029000640070046000930220004001390050 01400143005001200157008000500169009000800174010000500182011001500187013000700202 02100830020902000180029202000170031002000150032702000170034202000150035903900080 0374#VV09.05842#VV09.05841#VV09.05843#59000#Vi?t#616#^214#Hong Gia#Chm sc b nh trong gia nh#Hong Gia (ch.b.), Bi c Dng, V nh Qu#T.1#Bi c Dn g#V nh Qu#^aH.#^aY hc#2009#^a422tr.^b21cm#241587#Trnh by nhng kin thc c bn v cc bnh tim mch, h hp, tiu ho, tit niu#Chm sc sc kho#Bnh h tim mch#Bnh tit niu#Bnh h tiu ho#Bnh h h hp#Hng H## 00766000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200390 00480070057000870140007001440190005001510820006001568080005001620080005001670090 00800172010000500180011001500185005001400200005001800214013000700232021018700239 020001800426020000900444020001500453039000800468#VV09.05844#VV09.05845#VV09.0584 6#Phm Khnh Ho#Bnh tin nh - chn on v iu tr#Phm Khnh Ho (ch.b.), Phm Trn Anh, Phm Th Bch o#44000#Vi?t#616.1#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a219t r.^b21cm#Phm Trn Anh#Phm Th Bch o#241588#Trnh by: gii phu v chc nn g c quan tin nh, cc nguyn nhn gy chng mt, cc phng php thm d chc nng tin nh, nhng bnh l tin nh thng gp v luyn tp tin nh#Chm sc sc kho#Bnh tt#Bnh tin nh#Hng H## 00862000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200190 00470070051000660140007001170190005001240820007001298080005001360080005001410090 00800146010000500154011001500159005001400174005001300188013000700201021027100208 020001800479020001800497020001800515020001900533039000800552#VV09.05847#VV09.058 49#VV09.05848#Bi Quang Huy#Tm thn phn lit#Bi Quang Huy (ch.b.), Phm Vn M nh, Cao Tin c#28000#Vi?t#616.89#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a131tr.^b21cm#Phm Vn Mnh#Cao Tin c#241589#Khi nim v tm thn phn lit v cc ri lon tm thn khc. Trnh by v: tm thn phn lit, ri lon dng phn lit, ri lon phn lit cm xc, ri lon hoang tng, lon thn ngn, lon thn cm ng, lon thn do bnh c th v lon thn do mt cht gy lon thn#Chm sc sc kho#B nh h thn kinh#Tm thn phn lp#Ri lon thn kinh#Hng H## 00621000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200380 00450070012000830140007000950190005001020820006001078080005001130080005001180090 00800123010000500131011001500136013000700151021012300158020001800281020001800299 020000900317020000900326039000800335#VV09.05850#VV09.05851#VV09.05852#L c Hin h#Thn kinh hc trong thc hnh a khoa#L c Hinh#75000#Vi?t#616.8#^214#^aH.# ^aY hc#2009#^a422tr.^b21cm#241590#i cng v h thn kinh v bnh thn kinh. Trnh by mt s hi chng lm sng v thuc s dng trong lm sng thn kinh#Ch m sc sc kho#Bnh h thn kinh#c im#Lm sng#Hng H## 00838000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200140 00460070013000600140007000730190005000800820007000858080005000920080018000970090 00800115010000500123011001500128013000700143021033900150020001400489020002100503 020000600524020002200530039000800552#VV09.05853#VV09.05855#VV09.05854#Mai Vn i n#Min dch hc#Mai Vn in#12000#Vi?t#616.07#^214#^aTp. H Ch Minh#^aY hc# 2009#^a223tr.^b24cm#241591#Trnh by i cng min dch hc, cc yu t t bo, cc yu t th dch tham gia vo p ng min dch, s hp tc t bo v iu h o min dch trong min dch hc c bn v cc vn qu mn, bnh t min, thi u ht min dch, d ng thuc, min dch trong hen ph qun, truyn mu, ung th , nhim HIV, ghp tng ca min dch bnh l#Min dch hc#Min dch hc t bo #Ngi#Min dch hc bnh l#Hng H## 00991000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200450 00470070118000920140008002100190005002180820007002238080005002300080005002350090 00800240010000500248011001500253005002000268006001500288006001500303006001400318 00500120033201300070034402102570035102000140060802000160062202000190063803900080 0657#VV09.05856#VV09.05858#VV09.05857#R. Hess, Dean#Nhng vn c bn trong th ng kh nhn to#Dean R. Hess, Robert M. Kacmarek ; Nguyn t Anh ch.b. ; Dch: Nguyn t Anh... ; H..: V Vn nh, Nguyn t Anh#150000#Vi?t#616.02#^214# ^aH.#^aY hc#2009#^a432tr.^b24cm#M. Kacmarek, Robert#Nguyn t Anh#Nguyn Vn C hi#Phng Nam Lm#V Vn nh#241592#Trnh by cc nguyn l trong khng kh nhn to, cc phc thng kh nhn to cho bnh nhn, theo di trong khi tin hnh thng kh nhn to cho bnh nhn v mt s ch khc trong thng kh nhn to nh kim sot ng th, dn lu t th, an thn...#Chm sc y t#Hi sc cp c u#Thng kh nhn to#Hng H## 00428000000000241000450002600110000002600110001100100170002200200130003900300080 00520070017000600190005000770820010000828080005000920080005000970090019001020100 00500121011001500126013000700141020001700148020000900165020000400174039000800178 #VV09.05859#VV09.05860#Nguyn Ngc Snh#Tri sng M#Tp th#Nguyn Ngc Snh#Vi ?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a125tr.^b20cm#241593#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Hng H## 00864000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010017000430020017000600030054000770070059001310220004001902210 02300194005001200217005001400229004001900243008000500262009001100267010000500278 01100150028301300070029802101540030502000170045902000090047602000050048502000050 0490020001100495039000800506#VV09.05861#VV09.05862#16000#Vi?t#537#^214#Lng Du yn Bnh#Vt l i cng#Dng cho cc trng i hc khi K thut cng nghip# B.s.: Lng Duyn Bnh (ch.b.), D Tr Cng, Nguyn Hu H#T.2#in - dao ng - sng#D Tr Cng#Nguyn Hu H#Ti bn ln th 17#^aH.#^aGio dc#2009#^a343tr. ^b21cm#241594#Gii thiu cc kin thc c bn v: Trng tnh in, vt dn, i n mi, t trng khng i, hin tng cm ng in t, dao ng, sng c, sng in t#Vt l i cng#Dao ng#Sng#in#Gio trnh#Hng H## 00716000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200170003800300400 00550070016000950140007001110190005001180820009001238080005001320080005001370090 01100142010000500153011001500158013000700173004001800180021019900198020001400397 020000800411020001100419039000800430#VV09.05863#VV09.05864#ng Hng Thng#Bi t p xc xut#Dng cho cc trng i hc v cao ng#ng Hng Thng#13500#Vi?t# 519.2076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a143tr.^b21cm#241595#Ti bn ln th 9#Gm c c bi tp c bn v bin c v xc sut ca bin c, i lng ngu nhin ri r c, i lng ngu nhin lin tc, i lng ngu nhin lin tc nhiu chiu, lu t s ln v cc nh l gii hn#Ton xc sut#Bi tp#Gio trnh#Hng H## 00620000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200250003500700130 00600140007000730190005000800820009000858080005000940080005000990090011001040100 00500115011001500120004001800135013000700153021016000160020000700320020000800327 020001100335039000800346#VV09.05865#VV09.05866#Bi Huy Hin#Bi tp i s i c ng#Bi Huy Hin#24500#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a283tr.^b21cm# Ti bn ln th 5#241596#Tm tt l thuyt, bi tp v logic tp hp v quan h, na nhm v nhm, vnh v trng, vnh a thc, vnh chnh v vnh clit, a th c trn cc trng s...#i s#Bi tp#Gio trnh#Hng H## 00726000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200450003800300510 00830070016001340140007001500190005001570820004001628080005001660080005001710090 01100176010000500187011001500192004001800207013000700225021016900232020001900401 020000900420020001100429039000800440#VV09.05867#VV09.05868#ng Hng Thng#M u v l thuyt xc xut v cc ng dng#Gio trnh dng cho cc trng i hc v cao ng#ng Hng Thng#20000#Vi?t#519#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a219tr.^b2 1cm#Ti bn ln th 4#241597#Trnh by nhng kin thc c bn v: Bin c v xc sut ca bin c, i lng ngu nhin lin tc, ngu nhin lin tc nhiu chi u,lut s ln v cc nh l gii hn#L thuyt xc sut#ng dng#Gio trnh#Hn g H## 00736000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010017000430020010000600030045000700070017001150220004001320040 01800136008000500154009001100159010000500170011001500175020001000190020001000200 020000800210020001100218039000800229021016100237013000700398005001700405#VV09.05 869#VV09.05870#43000#Vi?t#515#^214#Nguyn Xun Lim#Gii tch#Gio trnh l thu yt v bi tp c hng dn#Nguyn Xun Lim#T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio d c#2009#^a515tr.^b21cm#Gii tch#L thuyt#Bi tp#Gio trnh#Hng H#Gii thiu l thuyt v bi tp gii tch: ng dng hnh hc ca o hm, chui s, dy h m s v chui hm s, tch phn suy rng v tch phn ph thuc hm...#241598#Ng uyn Xun Lim## 00764000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010016000430020018000590070016000770220004000932210025000970040 01800122008000500140009001100145010000500156011001500161013000700176005001600183 021021800199020000700417020001900424020001100443039000800454#VV09.05871#VV09.058 72#14000#Vi?t#541#^214#Nguyn nh Hu#Gio trnh ho l#Nguyn nh Hu#T.1#C s nhit ng lc hc#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2009#^a151tr.^b21cm#241 599#Nguyn nh Hu#Nguyn l th nht ca nhit ng lc hc. Nhit ng lc h c. p dng nguyn l th nht vo qu trnh ho hc. Nguyn l th hai ca nhit ng lc hc. Hm nhit ng. iu kin tng qut v cn bng. H mt cu t#Ho l#Nhit ng lc hc#Gio trnh#Hng H## 00945000000000325000450002600110000002600110001100200230002200700630004500500160 01080050014001240050015001380050012001530140007001650190005001720820010001778080 00500187008000500192009001100197010000500208011002600213004001900239013000700258 00500140026502102900027902000080056902000140057702000090059102000110060003900080 0611#VV09.05873#VV09.05874#C s vn ho Vit Nam#B.s.: Trn Quc Vng (ch.b.), T Ngc Thanh, Nguyn Ch Bn..#Trn Quc Vng#T Ngc Thanh#Nguyn Ch Bn#L m M Dung#26000#Vi?t#306.09597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a287tr., 20tr. nh^b2 1cm#Ti bn ln th 11#241600#Trn Thu Anh#Trnh by cc khi nim c bn v v n ho - vn ho hc, cng nh cu trc, thit k, chc nng ca nn vn ho. Di n trnh lch s vn ho Vit Nam t thi tin s cho n thi nay, cng vi cc khng gian vn ho Vng Ty Bc, Vit Bc, chu th Bc B, Trung B, Ty Nguyn v Nam B...#Vn ho#Vn ho c s#Vit Nam#Gio trnh#Hng H## 00734000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010012000460020017000580070012000750220004000870040018000910080 00500109009001100114010000500125011001500130012003300145013000700178021014000185 02000080032502000160033302000190034902000100036802000080037802000140038603900080 0400#VV09.05876#VV09.05875#22500#Vi?t#005.13#^214#Bi Vit H#Lp trnh Pascal# Bi Vit H#T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2009#^a263tr.^b21cm#T sch Ti n hc trong nh trng#241601#Hng dn lp trnh trn ngn ng Pascal cho hc s inh ph thng. Gm hn 250 bi tp v li gii chi tit theo tng phn c bn v nng cao#Tin hc#Ngn ng Pascal#Ngn ng lp trnh#Lp trnh#Bi tp#Sch c thm#Hng H## 00686000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200600003600700140 00960140007001100190005001170820004001228080005001260080005001310090011001360100 00500147011001500152004001800167013000700185021015400192020000800346020000800354 020000700362020000900369020001000378039000800388#VV09.05877#VV09.05878#Nguyn V n L#Hc sinh, sinh vin vi vn ho o c trong ng x x hi#Nguyn Vn L#5 0000#Vi?t#177#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a268tr.^b20cm#Ti bn ln th 1#241602 #Gii thiu v phn tch mt s tnh hung giao tip - ng x x hi trong cc m i trng: gia nh, nh trng v x hi ca tng lp hc sinh, sinh vin#Vn h o#o c#ng x#Hc sinh#Sinh vin#Hng H## 00817000000000277000450002600110000002600110001100200190002200700290004101400070 00700010016000770190005000930820006000988080005001040080005001090090011001140100 00500125011001500130004001800145005001200163013000700175021031900182020001000501 020000900511020001100520039000800531#VV09.05879#VV09.05880#L thuyt xc sut#Ng uyn Duy Tin, V Vit Yn#33500#Nguyn Duy Tin#Vi?t#519.2#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a395tr.^b21cm#Ti bn ln th 5#V Vit Yn#241603#Trnh by l thuyt m hnh xc sut ri rc, khng gian xc sut tng qut, bin ngu nhin v hm p hn phi, cc s c trng ca bin ngu nhin, s hi t ca dy bin ngu nhi n v phn phi, hm c trng, cc nh l gii hn, tng cc bin ngu nhin c lp v lut s ln, Martingale vi thi gian ri rc...#L thuyt#Xc sut#Gi o trnh#Hng H## 00782000000000325000450002600110000002600110001100200250002200700150004701400070 00620010015000690190005000840820009000898080005000980080005001030090011001080100 00500119011001500124004001800139013000700157021016800164020000800332020001700340 02000140035702000150037102000170038602000160040302000180041902000110043703900080 0448#VV09.05881#VV09.05882#Bi tp hnh hc cao cp#Nguyn Mng Hy#31500#Nguyn Mng Hy#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a371tr.^b21cm#Ti bn ln th 4#241604#Tm tt l thuyt, bi tp, hng dn v gii bi tp v: khng gian afin v hnh hc afin; khng gian clit v hnh hc clit; khng gian x nh v hnh hc x nh#Bi tp#Hnh hc cao cp#Hnh hc afin#Hnh hc clit#Khng gia n Affin#Hnh hc x nh#Khng gian x nh#Gio trnh#Hng H## 00927000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010008000430020007000510030066000580070008001240220004001322210 01300136004001900149008000500168009001100173010000500184011001500189013000700204 00500080021102103360021902000070055502000130056202000070057502000110058203900080 0593#VV09.05883#VV09.05884#15500#Vi?t#531#^214# Sanh#C hc# c Hi ng mn hc ca B Gio dc v o to thng qua....# Sanh#T.2#ng lc hc#Ti b n ln th 13#^aH.#^aGio dc#2009#^a167tr.^b21cm#241605# Sanh#Trnh by tm t t l thuyt v cc bi tp c km theo li gii v phng trnh vi phn chuyn ng ca cht im, cc nh l tng qut ca ng lc hc, cn bng ca c h kh ng t do, phng php tnh hnh hc - ng lc, phng trnh chuyn ng ca c h, ng lc hc vt rn, ng lc hc ca chuyn ng tng i v va chm...# C hc#ng lc hc#Vt l#Gio trnh#Hng H## 00673000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010012000430020023000550070012000780220004000902210013000940040 01800107008000500125009001100130010000500141011001500146013000700161005001200168 021014600180020001300326020001300339020001100352039000800363#VV09.05885#VV09.058 86#35000#Vi?t#410#^214# Hu Chu#i cng ngn ng hc# Hu Chu#T.2#Ng d ng hc#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a427tr.^b21cm#241606# Hu Chu #Khi qut v ng dng hc. Chiu vt v ch xut. Hnh vi ngn ng. L thuyt l p lun. L thuyt hi thoi. ngha hm n v ngha tng minh#Ngn ng hc# Ng dng hc#Gio trnh#Hng H## 00855000000000313000450002600110000002600110001100200260002200700730004801400070 01210190005001280820004001338080005001370080005001420090011001470100005001580110 02600163004001900189005001400208005001500222005001700237005001400254013000700268 021022100275020000800496020000900504020000900513020001100522039000800533#VV09.05 887#VV09.05888#Lch s vn minh th gii#V Dng Ninh, Nguyn Gia Phu, Nguyn Q uc Hng... ; V Dng Ninh ch.b.#31000#Vi?t#909#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a37 1tr., 28tr. nh^b21cm#Ti bn ln th 11#V Dng Ninh#Nguyn Gia Phu#Nguyn Qu c Hng#inh Ngc Bo#241607#Nhng kin thc c bn v qu trnh ra i v pht t rin ca cc nn vn minh tiu biu trong lch s loi ngi t nn vn minh th i c trung i phng ng, phng Ty n nn vn minh cng nghip thi cn, hin i#Lch s#Vn minh#Th gii#Gio trnh#Hng H## 01024000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010016000450020017000610030048000780070060001260220004001862210 02900190005001200219005001600231004001900247008000500266009001100271010000500282 01100150028701300070030202102590030902000130056802000180058102000070059902000100 0606020002700616020001100643039000800654#VV09.05889#VV09.05890#23500#Vi?t#511.3 #^214#Nguyn nh Tr#Ton hc cao cp#Gio trnh dng cho cc trng i hc k thut#B.s.: Nguyn nh Tr (ch.b.), T Vn nh, Nguyn H Qunh#T.1#i s v hnh hc gii tch#T Vn nh#Nguyn H Qunh#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio d c#2009#^a391tr.^b21cm#241608#Tp hp v nh x. S thc v s phc; Hm s mt bin s. Gii hn v lin tc. o hm v vi phn; Cc nh l v gi tr trung bnh v ng dng; nh thc - Ma trn - H phng trnh tuyn tnh; Khng gian v ect; Php tnh tch phn ca hm s mt bin s#Ton cao cp#L thuyt tp hp# Hm s#Tch phn#H phng trnh tuyn tnh#Gio trnh#Hng H## 00821000000000277000450002600110000002600110001100200220002200700630004401400070 01070010018001140190005001320820004001378080005001410080005001460090011001510100 00500162011001500167004001900182005001700201005001800218013000700236021026800243 020001300511020001100524039000800535#VV09.05891#VV09.05892#Dn lun ngn ng hc #Nguyn Thin Gip (ch.b.), on Thin Thut, Nguyn Th Thuyt#29000#Nguyn Th in Gip#Vi?t#410#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a323tr.^b21cm#Ti bn ln th 14#o n Thin Thut#Nguyn Th Thuyt#241609#Trnh by bn cht, chc nng ngun gc v s pht trin ca ngn ng . Ngn ng l mt h thng tn hiu c bit. Cc n v t vng, ngha ca t v ng. Ng m, ng php, ch vit, cc kiu ch cc ngn ng th gii. S hnh thnh v pht trin ca ngn ng hc#Ngn ng hc #Gio trnh#Hng H## 00620000000000289000450002600110000002600110001100200250002200700320004701400070 00790010012000860190005000980820011001038080005001140080005001190090011001240100 00500135011001500140004001900155005001900174013000700193021007800200020000800278 020000800286020001700294020001100311039000800322#VV09.05893#VV09.05894#Bi tp k thut in t# Xun Th, Nguyn Vit Nguyn#16000# Xun Th#Vi?t#621.3810 76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a187tr.^b21cm#Ti bn ln th 12#Nguyn Vit Nguy n#241610#Tm tt l thuyt cng cc bi tp v k thut tng t v k thut xun g - s#Bi tp#in t#K thut in t#Gio trnh#Hng H## 00706000000000277000450002600110000002600110001100200150002200700260003701400070 00630010017000700190005000870820004000928080005000960080005001010090011001060100 00500117011001500122004001800137005000800155013000700163021021500170020001600385 020000800401020001100409039000800420#VV09.05896#VV09.05895#Vt l in t#Nguyn Minh Hin, V Linh#26000#Nguyn Minh Hin#Vi?t#537#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a302tr.^b21cm#Ti bn ln th 3#V Linh#241611#Gii thiu phng trnh tng qut cc chuyn ng ca ht in trong in t trng, ph nng lng ca cc h vi m v ca cc ht lng t. Tng quan v cc vt liu rn v qu trnh truyn, x l thng tin quang#Vt l lng t#in t#Gio trnh#Hng H## 00606000000000289000450002600110000002600110001100200140002200700140003601400070 00500010014000570190005000710820006000768080005000820080005000870090011000920100 00500103011001500108004001800123013000700141021010800148020001900256020000800275 020000800283020000600291020001100297039000800308#VV09.05897#VV09.05898#Vn hc n #Lu c Trung#23500#Lu c Trung#Vi?t#891.4#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a2 83tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#241612#Gii thiu vi nt v t nc n . Nghi n cu nn vn hc c i, trung i v vn hc cn i ca n #Nghin cu vn hc#Lch s#Vn hc#n #Gio trnh#Hng H## 00850000000000301000450002600110000002600110001100200380002200300670006000700110 01270140007001380010011001450190005001560820006001618080005001670080005001720090 01100177010000500188011001500193004001800208013000700226021023500233020000800468 020001900476020001700495020001700512020001100529039000800540#VV09.05899#VV09.059 00#C s l thuyt cc qu trnh ho hc#Dng cho sinh vin khoa Ho cc trng i hc Tng hp v S phm#V ng #27000#V ng #Vi?t#540.1#^214#^aH.#^a Gio dc#2009#^a299tr.^b21cm#Ti bn ln th 8#241613#Mt s vn c s ca ho hc. Chiu hng v mc din bin ca cc qu trnh ho hc. C s ca nhi t ng ho hc. Cn bng ho hc. Tc v c ch ca phn ng ho hc. Dung d ch. Phn ng oxi ho - kh, ho hc v dng in#Ho hc#Nhit ng ho hc#Cn bng ho hc#Phn ng ho hc#Gio trnh#Hng H## 00829000000000301000450002600110000002600110001100200260002200700680004801400070 01160190005001230820008001288080005001360080005001410090011001460100005001570110 01500162004001900177005001300196005001500209005001400224005001600238013000700254 021022100261020001800482020000800500020001100508039000800519#VV09.05901#VV09.059 02#Bi tp vt liu xy dng#Phng Vn L, Nguyn Anh c, Phm Hu Hanh... ; Ph ng Vn L ch.b.#17000#Vi?t#691.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a203tr.^b21cm#T i bn ln th 12#Phng Vn L#Nguyn Anh c#Phm Hu Hanh#Trnh Hng Tng#24161 4#Nhng tnh cht c bn ca vt liu xy dng; vt liu gm xy dng; cht kt dnh v c; b tng xi mng v cc sn phm b tng xi mng . Va xy dng. Cht kt dnh hu c v vt liu ch to t cht kt dnh hu c..#Vt liu xy dng #Bi tp#Gio trnh#Hng H## 00797000000000301000450002600110000002600110001100200140002200300640003601400070 01000190005001070820006001128080005001180080005001230090011001280100005001390110 01500144004001900159013000700178015003300185021020300218020001400421020000900435 020001000444020001100454020001100465020001100476039000800487#VV09.05903#VV09.059 04#Kinh t vi m#Gio trnh dng trong cc trng i hc, cao ng khi Kinh t #22000#Vi?t#338.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a287tr.^b21cm#Ti bn ln th 10#2 41615#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tng quan v kinh t hc vi m, cung - c u, co dn ca cu; L thuyt tiu dng, cc vn v sn xut, chi ph, li nhu n, cnh tranh v c quyn; Vn th trng v vai tr iu tit ca chnh ph #Kinh t vi m#Sn xut#Tiu dng#Cnh tranh#Th trng#Gio trnh#Hng H## 00857000000000289000450002600110000002600110001100200480002200700260007001400070 00960010016001030190005001190820004001248080005001280080005001330090011001380100 00500149011001500154004001800169005000900187013000700196021031100203020000500514 020000800519020001100527039000800538020002100546#VV09.05905#VV09.05906#C s ph ng trnh vi phn v l thuyt n nh#Nguyn Th Hon, Phm Thu#31000#Nguyn T h Hon#Vi?t#515#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a367tr.^b21cm#Ti bn ln th 3#Phm Thu#241616#Trnh by v c s phng trnh vi phn: phng trnh vi phn cp m t, phng trnh vi phn cp cao, phng trnh vi phn tuyn tnh cp n, h phn g trnh vi phn v phng trnh o hm ring cp mt tuyn tnh. S lc v l thuyt n nh: S n nh ca h vi phn tuyn tnh v 2 phng php ca Liapun p#Ton#Vi phn#Gio trnh#Hng H#Phng trnh vi phn## 00815000000000265000450002600110000002600110001100200330002200700080005501400070 00630010008000700190005000780820010000838080005000930080005000980090011001030100 00500114011001500119013000700134021034200141020001600483020001700499020001600516 020000900532039000800541#VV09.05908#VV09.05907#Chuyn k v lng qu ngi Vit# Chu Huy#12000#Chu Huy#Vi?t#390.09597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a130tr.^b21cm#2 41617#Tng quan v lng qu ngi Vit: kho cu v s hnh thnh cc lng Vit, gia nh, phe, gip, xm, ng v ng trc gia lng, h tc, tp qun, cy tr ng, n ung, , mc, ca, v, tp qun tn ngng l hi. Gii thiu nhng cu c huyn qu xa gm cc truyn k v nh tranh vch t, ging nc ao lng, h m a lch, lu tre lng...#Vn ho lng x#Vn ho dn gian#Vn ho dn tc#Vi t Nam#Hng H## 00813000000000349000450002600110000002600110001100200230002200700860004501400070 01310190005001380820012001438080005001550080005001600090011001650100005001760110 01500181005001100196005001500207005001200222005001200234005000900246005001300255 00500150026801200420028301300070032502100760033202000090040802000090041702000200 0426020000900446039000800455#VV09.05909#VV09.05910#Ngi hoang tng s 5#T Hi Vn, V Minh Nguyt, L Ngc Lan... ; Tuyn chn: V Xun Vinh, H Th Hi Yn# 12500#Vi?t#371.1009597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a135tr.^b21cm#T Hi Vn#V M inh Nguyt#L Ngc Lan#Trng Tham#Cao Hnh#V Xun Vinh#H Th Hi Yn#Truyn c hn lc vit v Nh gio Vit Nam#241618#Gii thiu cc tc phm vit v nhng t m gng nh gio Vit Nam tiu biu#Gio dc#Nh gio#in hnh tin tin#Vit Nam#Hng H## 00818000000000349000450002600110000002600110001100200060002200700900002801400070 01180190005001250820012001308080005001420080005001470090011001520100005001630110 01500168005001100183005001700194005001400211005001500225005002000240005001300260 00500150027301200420028801300070033002100760033702000090041302000090042202000200 0431020000900451039000800460#VV09.05911#VV09.05912#N i#Cao Vn T, L Th Ngn Hnh, Trn Quc Hi... ; Tuyn chn: V Xun Vinh, H Th Hi Yn#12500#Vi?t#3 71.1009597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a135tr.^b21cm#Cao Vn T#L Th Ngn Hnh# Trn Quc Hi#L Th Thu Hu#Hong Th Bch Loan#V Xun Vinh#H Th Hi Yn#Tru yn chn lc vit v Nh gio Vit Nam#241619#Gii thiu cc tc phm vit v nh ng tm gng nh gio Vit Nam tiu biu#Gio dc#Nh gio#in hnh tin tin# Vit Nam#Hng H## 00559000000000289000450002600110000002600110001100200080002200300130003000700420 00430140006000850190005000910820011000968080005001070080005001120090011001170100 00500128011001400133005000800147005000900155005001000164012004100174013000700215 020001700222020000900239020001300248039000800261#VV09.05913#VV09.05914#Lo Hc#T ruyn tranh#Li: Nam Cao ; Tranh: Quc Tm, Minh Hng#6000#Vi?t#895.922332#^214 #^aH.#^aGio dc#2009#^a55tr.^b21cm#Nam Cao#Quc Tm#Minh Hng#T Truyn tranh v n hc trong nh trng#241620#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn tranh#Hng H## 00553000000000277000450002600110000000200190001100300130003000700450004301400060 00880190005000940820011000998080005001100080005001150090011001200100005001310110 01400136005001100150005000900161005001000170012004100180013000700221020001700228 020000900245020001300254039000800267#VV09.05915#Chuyn xe cui nm#Truyn tranh# Li: Thanh Tnh ; Tranh: Quc Tm, Minh Hng#4000#Vi?t#895.922334#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a19tr.^b21cm#Thanh Tnh#Quc Tm#Minh Hng#T Truyn tranh vn hc trong nh trng#241621#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn tranh#Hng H## 00540000000000277000450002600110000000200210001100700430003201400060007501900050 00810820007000868080005000930080005000980090011001030100005001140110014001190040 01800133005001400151005001400165012002900179013000700208020000700215020000600222 020001200228020001400240039000800254#VV09.05916#Trc nghim a l 6#B.s.: Nguy n c V (ch.b.), Ph Cng Vit#4500#Vi?t#910.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a44 tr.^b20cm#Ti bn ln th 1#Nguyn c V#Ph Cng Vit#B sch Tham kho mn a l#241622#a l#Lp 6#Trc nghim#Sch c thm#Hng H## 00550000000000277000450002600110000000200210001100700480003201400060008001900050 00860820007000918080005000980080005001030090011001080100005001190110014001240040 01800138005001400156005001900170012002900189013000700218020000700225020000600232 020001200238020001400250039000800264#VV09.05917#Trc nghim a l 8#B.s.: Nguy n c V (ch.b.), Trn Th Tuyt Mai#8000#Vi?t#910.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a82tr.^b20cm#Ti bn ln th 1#Nguyn c V#Trn Th Tuyt Mai#B sch Tham k ho mn a l#241623#a l#Lp 8#Trc nghim#Sch c thm#Hng H## 00452000000000253000450002600110000000200310001100700120004201400060005400100130 00600190005000730820006000788080005000840080005000890090011000940100005001050110 01400110004001900124013000700143020000500150020000800155020001300163020001400176 039000800190#VV09.05918#Bng s vi 4 ch s thp phn#V.M Braix#8000#Braix , V.M#Vi?t#513.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a91tr.^b21cm#Ti bn ln th 28#2416 24#Ton#Bng s#S thp phn#Sch c thm#Hng H## 00647000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200170003300700110 00500140007000610010011000680190005000790820009000848080005000930080005000980090 01100103010000500114011001500119004001800134013000700152021014600159020000900305 020000900314020001700323020000900340039000800349#VV09.05919#VV09.05920#VV09.0592 1#Nhng ngi thy#Nguyn Hi#31000#Nguyn Hi#Vi?t#370.9597#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a365tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#241625#Gii thiu v tm gng nhng ng i thy, c t thi cu hc ti thi tn hc nh: Chu Vn An, Nguyn Bnh Khim , L Qu n, Dng Qung Hm,...#Nh gio#Gio dc#Nhn vt lch s#Vit Nam#H ng H## 00994000000000325000450002600110000002600110001100200320002200300280005400700550 00820140008001370010026001450190005001710820008001768080005001840080005001890090 02300194010000500217011001500222004003700237006002000274006001500294006001600309 01300070032502102860033202000050061802000090062302000080063202000200064003900080 0660#VV09.05922#VV09.05923#Hng dn thit k lp t in#Theo tiu chun quc t IEC#Schneider Electric S. A. ; Dch: Phan Th Thanh Bnh..#116000#Electric S . A., Schneider#Vi?t#621.319#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a700tr.^b21c m#In ln th 7, c chnh sa, cp nht#Phan Th Thanh Bnh#Phan Quc Dng#Phm Q uang Vinh#241626#Gii thiu cc tiu chun, qui trnh qui phm, thng s v tnh nng my mc, dng c, trang thit b in, phng php tnh ton, thit k cc s cp in m bo yu cu v tin cy bo v chng b in git v bo v c hng cc h hng trong li in v trong cng trnh dn dng.#in#Thit k#Lp t#Tiu chun k thut#Hng H## 00818000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010013000450020029000580030053000870070013001400220004001532210 01600157004001300173008000500186009002300191010000500214011003200219013000700251 00500130025802101700027102000090044102000130045002000100046302000110047303900080 0484#VV09.05924#VV09.05925#77000#Vi?t#671.5#^214#Ng L Thng#Cng ngh hn i n nng chy#Gio trnh cho sinh vin c kh thuc cc h o to#Ng L Thng#T. 1#C s l thuyt#In ln th 3#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a388tr.^bTrn b 2 tp. - 24cm#241627#Ng L Thng#C s l thuyt v cng ngh hn in nng c hy: hn h quang tay, hn h quang di lp thuc, hn h quang trong mi trn g kh bo v, hn bng in cc li thuc,...#Hn in#Hn h quang#L thuyt#Gi o trnh#Hng H## 00860000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010013000450020029000580030053000870070013001400220004001532210 00900157004001300166008000500179009002300184010000500207011003200212013000700244 00500130025102101820026402000090044602000130045502000090046802000090047702000050 0486020001100491039000800502#VV09.05926#VV09.05927#68000#Vi?t#671.5#^214#Ng L Thng#Cng ngh hn in nng chy#Gio trnh cho sinh vin c kh thuc cc h o to#Ng L Thng#T.2#ng dng#In ln th 3#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009 #^a342tr.^bTrn b 2 tp. - 24cm#241628#Ng L Thng#Gii thiu cc ng dng cn g ngh hn in nng chy i vi hu ht vt liu kim loi thng dng nh: hn thp, hn thp cacbon, thp hp kim thp v cao, hn gang, kim loi mu...#Hn in#Hn kim loi#Kim loi#ng dng#Thp#Gio trnh#Hng H## 00590000000000241000450002600110000002600110001100200250002201400070004701900050 00540820006000598080005000650080018000700090011000880100005000990110015001040120 02700119013000700146021014400153020001200297020000900309020002200318039000800340 #VV09.05928#VV09.05929#Chn ngh nghip ph hp#17000#Vi?t#371.4#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a136tr.^b20cm#Cm nang dnh cho hc sinh#241629#a ra nhng li khuyn, nhng kinh nghim trong vic la chn cng vic ph hp vi b n thn v cc nh hng vn ln trong ngnh ngh #Ngh nghip#Lao ng#G io dc hng nghip#Hng H## 00750000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010010000460020041000560030012000970070015001090220004001240080 01800128009001100146010000500157011001500162021017000177020000900347020001800356 020000700374020001500381039000800396013000700404005001000411020001500421#VV09.05 930#VV09.05931#18000#Vi?t#793.74#^214#Nguyn T#Nhng cu ho hng dnh cho thiu nhi#IQ tho vt#Nguyn T b.s.#T.9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a124 tr.^b20cm#Tp hp cc cu gm nhiu th loi, c hoch nh nhm pht trin kh nng suy ngh logic, vi cc s , minh ho, gi , p n gip t nh gi kh nng ca mnh#Tr chi#Ch s thng minh#Cu #Sch thiu nhi#Hng H#241 630#Nguyn T#Tr thng minh## 01073000000000337000450002600110000000201180001102901400012900700500026901900050 03190820011003248080005003350080005003400090023003450100005003680110015003730150 03700388005001800425005001500443005001300458005001200471005001400483013000700497 02101540050402000200065802000130067802000110069102000090070202000090071102000070 0720039000800727#VL09.00772#K yu hi tho Khoa hc Quc gia ln th 4 v Nghi n cu, pht trin v ng dng cng ngh thng tin v truyn thng#Proceedings of the 4th National Symposium on Research, Development and Application of Informat ion and Communication Technology (ICT.rda'08)#Phng Trung Ngha, L Khnh Dng, Trn c Tn..#Vi?t#384.309597#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a379tr.^b 27cm#TTS ghi: B Khoa hc v Cng ngh..#Phng Trung Ngha#L Khnh Dng#Trn c Tn#L Mnh H#Phan Vn Minh#241631#Gii thiu 120 bo co ca cc tc gi trong v ngoi nc v nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh thng tin v truyn thng giai on 2006 - 2010#Cng ngh thng tin#Truyn thng#Pht trin# ng dng#Vit Nam#K yu#Hng H## 00589000000000265000450002600110000002600110001101400080002201900050003008200060 00358080005000410010014000460020030000600070014000900080005001040090023001090100 00500132011001500137015006700152013000700219021007600226020000300302020000600305 020000400311039000800315#VL09.00773#VL09.00774#117000#Vi?t#526.9#^214#Trn nh Tr#o nh gii tch v o nh s#Trn nh Tr#^aH.#^aKhoa hc v K thut#200 9#^a200tr.^b27cm#TTS ghi: B mn o nh v Vin thm. Trng i hc M - a c ht#241632#Tng quan v phng php o nh. Trnh by v o nh gii tch v o nh s#o#o v#nh#Hng H## 00641000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010012000450020013000570070046000700220004001160050016001200050 01600136008001800152009001100170010000500181011001500186013000700201005001200208 021010500220020000900325020000900334039000800343#VN09.02238#VN09.02239#16500#Vi ?t#793.8#^214#Nguyn Hnh#o thut vui#Nguyn Hnh, Nguyn Duy Linh, Nguyn Hi Linh#T.1#Nguyn Duy Linh#Nguyn Hi Linh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a111 tr.^b19cm#241633#Nguyn Hnh#Gii thiu nhiu tr o thut th v vi nhng o c n gin nh: b bi, ng tin, dy hay ci ly...#Tr chi#o thut#Hng H# # 00641000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010012000450020013000570070046000700220004001160050016001200050 01600136008001800152009001100170010000500181011001500186013000700201005001200208 021010500220020000900325020000900334039000800343#VN09.02240#VN09.02241#19000#Vi ?t#793.8#^214#Nguyn Hnh#o thut vui#Nguyn Hnh, Nguyn Duy Linh, Nguyn Hi Linh#T.2#Nguyn Duy Linh#Nguyn Hi Linh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a127 tr.^b19cm#241634#Nguyn Hnh#Gii thiu nhiu tr o thut th v vi nhng o c n gin nh: b bi, ng tin, dy hay ci ly...#Tr chi#o thut#Hng H# # 00641000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010012000450020013000570070046000700220004001160050016001200050 01600136008001800152009001100170010000500181011001500186013000700201005001200208 021010500220020000900325020000900334039000800343#VN09.02242#VN09.02243#15000#Vi ?t#793.8#^214#Nguyn Hnh#o thut vui#Nguyn Hnh, Nguyn Duy Linh, Nguyn Hi Linh#T.3#Nguyn Duy Linh#Nguyn Hi Linh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a100 tr.^b19cm#241635#Nguyn Hnh#Gii thiu nhiu tr o thut th v vi nhng o c n gin nh: b bi, ng tin, dy hay ci ly...#Tr chi#o thut#Hng H# # 00554000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100170 00440020010000610030012000710070033000830060010001160140008001260190005001340820 00400139808000500143008001800148009001100166010000500177011001500182013000700197 019000800204020001700212020000300229020001200232039000800244#VN09.02244#VN09.022 45#VN09.02246#VN09.02247#Meyer, Stephenie#Nht thc#Tiu thuyt#Stephenie Meyer ; Tinh Thu dch#Tinh Thu#148000#Vi?t#813#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 09#^a943tr.^b19cm#241636#Dch M#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Hng H## 00458000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440010015000490020020000640030016000840070015001000080005001150090 01100120010000500131011001500136013000700151020001700158020000900175020001200184 039000800196#VN09.02248#VN09.02249#25000#Vi?t#895.92234#^214#Nguyn Kim Rn#Nh ng mnh tnh i#Tp truyn ngn#Nguyn Kim Rn#^aH.#^aLao ng#2009#^a106tr.^b1 9cm#241637#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hng H## 00436000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440010012000490020024000610030004000850070012000890080005001010090 01100106010000500117011001500122013000700137020001700144020000900161020000400170 039000800174#VN09.02250#VN09.02251#57000#Vi?t#895.92214#^214#Bi Th Chi#Ph G nh xa... ti nh#Th#Bi Th Chi#^aH.#^aLao ng#2009#^a111tr.^b19cm#241638#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00597000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010008000450020027000530070013000800080005000930090011000980100 00500109011001500114013000700129021015900136020000700295020000800302020000400310 020000900314039000800323#VN09.02252#VN09.02253#22000#Vi?t#641.5#^214#Anh Th#D a mm - mn n hng ngy#Anh Th b.s.#^aH.#^aLao ng#2009#^a155tr.^b19cm#241639 #Gii thiu cc mn da nh: nht nht mui, rau rt bp chua ngt, da c sen - ng sen... v nhng cch mui mm nh: mm tm chua, mm ri, mm ruc Hu...# Mn n#Mm tm#Da#Da mui#Hng H## 00522000000000241000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020032000430070024000750080005000990090011001040100005001150110 01500120005001200135013000700147021008800154020002100242020000900263039000800272 #VN09.02254#VN09.02255#23500#Vi?t#590#^214#Cuc sng k diu ca mun loi#S.t. , b.s.: Minh Phng#^aH.#^aLao ng#2008#^a275tr.^b19cm#Minh Phng#241640#Trnh by v th gii ng vt: phng thc sng, nhng c tnh k l v cc k lc. ..#Khoa hc thng thc#ng vt#Hng H## 00433000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440010010000490020018000590030011000770070010000880080005000980090 01100103010000500114011001500119013000700134020001700141020000900158020000400167 039000800171#VN09.02256#VN09.02257#30000#Vi?t#895.92214#^214#Trn Bnh#Vn cy vn i#Tuyn chn#Trn Bnh#^aH.#^aLao ng#2009#^a159tr.^b19cm#241641#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00451000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440010010000490020022000590030012000810070015000930080005001080090 01100113010000500124011001500129013000700144020001700151020000900168020001200177 039000800189#VN09.02258#VN09.02259#36500#Vi?t#895.92274#^214#Duy Quang#Mi ngy mt nim vui#Truyn ci#Duy Quang b.s.#^aH.#^aLao ng#2008#^a301tr.^b19cm#241 642#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ci#Hng H## 00480000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820010000458080005000550010012000600020029000720030012001010070012001130080 00500125009001100130010000500141011001500146013000700161020001700168020000900185 020001200194039000800206#VN09.02260#VN09.02262#VN09.02261#20000#Vi?t#895.92234# ^214#Mai Vn Tn#Du chn chin s Bin phng#Truyn ngn#Mai Vn Tn#^aH.#^aLao ng#2008#^a141tr.^b19cm#241643#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hng H## 00654000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010015000540020018000690070020000870080005001070090 01100112010000500123011001500128013000700143012003300150020001800183039000600201 021011000207020000900317020001100326020000800337020000700345#VN09.02263#VN09.022 64#VN09.02265#32000#Vi?t#649#^214#Phm Kim Hng#Nui con khoa hc#Phm Kim H ng b.s.#^aH.#^aLao ng#2008#^a229tr.^b19cm#241644#1001 cch nui dy tr nn ng i#Gio dc gia nh#Thanh#Trnh by 1001 cch nui dy tr nn ngi: dy tr bit thng cm, b quyt pht con, dy con thnh tht,...#Nui tr#Nui dng#D y tr#Tr em## 00467000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820010000458080005000550010012000600020016000720030012000880070012001000080 00500112009001100117010000500128011001500133013000700148020001700155020000900172 020001200181039000800193#VN09.02266#VN09.02268#VN09.02267#29500#Vi?t#895.92234# ^214#Mai Vn Tn#Gia rng C Pi#Truyn ngn#Mai Vn Tn#^aH.#^aLao ng#2008#^a 243tr.^b19cm#241645#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hng H## 00640000000000325000450002600110000002600110001102600110002201500350003301400070 00680190005000750820012000808080005000920020025000970030012001220070037001340080 00500171009001100176010000500187011001500192005001500207005000800222005001000230 00500100024000500110025001300070026102000170026802000090028502000120029403900080 0306#VN09.02270#VN09.02269#VN09.02271#TTS ghi: Hi Nh bo tnh Yn Bi#25500# Vi?t#895.9223008#^214#Di chn ni Hong Lin#Truyn ngn#Hong Th Sinh, Sn N am, Th Quynh..#^aH.#^aLao ng#2008#^a189tr.^b19cm#Hong Th Sinh#Sn Nam#Th Q uynh#Vn Trung#Khnh Linh#241646#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hng H## 00551000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510020024000560070044000800080005001240090011001290100 00500140011001500145019000500160005001300165012001700178013000700195006001000202 020001700212020000900229020001500238039000800253#VN09.02272#VN09.02273#VN09.0227 4#44000#Vi?t#398.2#^214#Truyn c tch mu hng#Andrew Lang tuyn chn, k ; Ph ong Nhi dch#^aH.#^aKim ng#2009#^a311tr.^b20cm#Dch#Lang, Andrew#Vn hc Th g ii#241647#Phong Nhi#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c tch#Hng H## 00772000000000313000450002600110000002600110001102600110002201500410003301400070 00740190005000810820009000868080005000950010015001000020033001150070034001480040 01300182008000500195009001100200010000500211011002500216005000800241013000700249 021011400256020001700370020002300387020002500410020001500435039000800450#VN09.02 275#VN09.02276#VN09.02277#K nim 55 nm chin thng in Bin Ph#50000#Vi?t#9 59.7041#^214#V Nguyn Gip#in Bin Ph - im hn lch s#V Nguyn Gip ; H u Mai th hin#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2009#^a375tr., 1tr. nh^b20cm#Hu Ma i#241648#Nhng li k ca i tng V Nguyn Gip v qu trnh chun b v din bin ca chin dch in Bin Ph lch s#Lch s hin i#Khng chin chng Ph p#Chin dch in Bin Ph#V Nguyn Gip#Hng H## 00553000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010017000540020009000710030023000800070038001030080 00500141009001100146010000500157011001500162019001000177006001500187013000700202 020001700209020000500226020002700231039000500258#VN09.02278#VN09.02280#VN09.0227 9#40000#Vi?t#843#^214#Rosny Anh, J. H.#ot la#Tiu thuyt vin tng#J. H. Ro sny Anh ; Hong Thi Anh dch#^aH.#^aKim ng#2009#^a341tr.^b20cm#Dch Php#Hon g Thi Anh#241649#Vn hc hin i#Php#Truyn khoa hc vin tng#TTm## 00875000000000361000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200080 00338080005000410010013000460020035000590070031000940220004001252210034001290050 01700163008000500180009001100185010000500196011001500201012001800216013000700234 00500130024102101600025402000100041402000140042402000120043802000170045002000090 0467020001700476020001500493039000500508#VN09.02282#VN09.02281#8000#Vi?t#346.59 7#^214#V Xun Vinh#Em tm hiu v thc hnh php lut#V Xun Vinh, Nguyn Ngh a Dn#T.1#Php lut trong i sng gia nh#Nguyn Ngha Dn#^aH.#^aGio dc#200 9#^a105tr.^b18cm#T sch Php lut#241650#V Xun Vinh#Trch ni dung v hi p v Lut bo v chm sc v gio dc tr em, lut hn nhn v gia nh, lut ph ng chng bo lc gia nh. Thc hnh mt s tnh hung#Php lut#Lut hn nhn#P hng chng#Bo lc gia nh#Vit Nam#Sch thng thc#Sch thiu nhi#TVn## 00832000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200080 00338080005000410010013000460020035000590070031000940220004001252210027001290050 01700156008000500173009001100178010000500189011001400194012001800208013000700226 00500130023302101490024602000100039502000170040502000140042202000090043602000170 0445020001500462039000500477#VN09.02283#VN09.02284#6500#Vi?t#344.597#^214#V Xu n Vinh#Em tm hiu v thc hnh php lut#V Xun Vinh, Nguyn Ngha Dn#T.2#Ph p lut trong nh trng#Nguyn Ngha Dn#^aH.#^aGio dc#2009#^a86tr.^b18cm#T sch Php lut#241651#V Xun Vinh#Trch ni dung, din gii nhng ni dung c b n ca lut gio dc, lut th dc th thao v ni qui trng trung hc c s. C c tnh hung thc hnh#Php lut#Th dc th thao#Lut gio dc#Vit Nam#Sch t hng thc#Sch thiu nhi#TVn## 00808000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200080 00338080005000410010013000460020035000590070031000940220004001252210024001290050 01700153008000500170009001100175010000500186011001400191012001800205013000700223 00500130023002101830024302000100042602000090043602000170044502000150046203900050 0477#VN09.02285#VN09.02286#6000#Vi?t#349.597#^214#V Xun Vinh#Em tm hiu v t hc hnh php lut#V Xun Vinh, Nguyn Ngha Dn#T.3#Php lut ni cng cng#Ng uyn Ngha Dn#^aH.#^aGio dc#2009#^a78tr.^b18cm#T sch Php lut#241652#V Xu n Vinh#Trch ni dung v din gii, tm hiu cc lut bo v mi trng, lut d i sn vn ho, b lut dn s, hnh s Vit Nam. Mt s tnh hung thc hnh cc lut trong i sng cng ng#Php lut#Vit Nam#Sch thng thc#Sch thiu nh i#TVn## 00886000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200100 00338080005000430010013000480020035000610070031000960220004001272210034001310050 01700165008000500182009001100187010000500198011001400203012001800217013000700235 00500130024202101980025502000100045302000110046302000160047402000090049002000150 0499020001700514039000500531#VN09.02287#VN09.02288#5500#Vi?t#343.59709#^214#V Xun Vinh#Em tm hiu v thc hnh php lut#V Xun Vinh, Nguyn Ngha Dn#T.4# Php lut khi tham gia giao thng#Nguyn Ngha Dn#^aH.#^aGio dc#2009#^a71tr.^ b18cm#T sch Php lut#241653#V Xun Vinh#Gii thiu ni dung c bn ca Lut giao thng ng b. Din gii cc iu khon ca Lut giao thng ng b lin quan n vic tham gia giao thng ca cc em. Bi tp thc hnh v cc tnh hun g#Php lut#Giao thng#Lut giao thng#Vit Nam#Sch thiu nhi#Sch thng thc# TVn## 00811000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200100 00338080005000430010013000480020035000610070031000960220004001272210032001310050 01700163008000500180009001100185010000500196011001500201012001800216013000700234 00500130024102101700025402000100042402000140043402000170044802000150046503900050 0480#VN09.02289#VN09.02290#7500#Vi?t#344.59705#^214#V Xun Vinh#Em tm hiu v thc hnh php lut#V Xun Vinh, Nguyn Ngha Dn#T.5#Php lut vi cc t nn x hi#Nguyn Ngha Dn#^aH.#^aGio dc#2009#^a103tr.^b18cm#T sch Php lut#2 41654#V Xun Vinh#Gii thiu ni dung c bn v din gii, thc hnh cc tnh h ung php lut ca mt s lut nh: phng chng ma tu, phng chng nhim virut gy ra HIV, chng mi dm...#Php lut#T nn x hi#Sch thng thc#Sch thiu nhi#TVn## 00587000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020023000430030037000660070042001030040018001450080005001630090 01100168010000500179011001500184005001100199005001500210005001400225013000700239 020000500246020000700251020000800258020001400266039000500280#VN09.02291#VN09.022 92#15000#Vi?t#500#^214#S tay ton - l - ha#Theo chng trnh gio dc ph th ng#Hong Dim, V Thanh Khit, Nguyn Vn L#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc# 2009#^a292tr.^b13cm#Hong Dim#V Thanh Khit#Nguyn Vn L#241655#Ton#Vt l#H o hc#Sch c thm#TTm## 00789000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010014000450020042000590030027001010070014001280080018001420090 01100160010000500171011001400176013000700190021023700197020000900434020000800443 020001400451020000500465020000400470020000800474039000500482#VN09.02293#VN09.022 94#12000#Vi?t#005.7#^214#V Hiu Ngha#Sng to hn vi my tnh, ti sao khng ?#X l cc tp tin phim nh#V Hiu Ngha#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a5 5tr.^b19cm#241656#Hng dn cch x l cc tp tin phim nh: chuyn nhng on p him, nh t my quay, my chp vo my vi tnh, dng scanner qut nh ri a vo my tnh, chn li ngi gii thiu vo video, ti cc bn nhc, bi ht, t o a VCD,...#ng dng#Tin hc#X l d liu#Phim#nh#Bi ht#TTm## 00599000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010014000470020042000610030014001030070014001170080018001310090 01100149010000500160011001400165013000700179021009600186020000900282020000800291 020001200299020000500311039000500316#VN09.02295#VN09.02296#10500#Vi?t#004.692#^ 214#V Hiu Ngha#Sng to hn vi my tnh, ti sao khng?#Blog v Email#V Hi u Ngha#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a47tr.^b19cm#241657#Hng dn nhng t hao tc c bn, quan trng nhm khai thc trit tnh nng ca blog v email# ng dng#Tin hc#Th in t#Blog#TTm## 00870000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020028000450030066000730070038001390080005001770090011001820100 00500193011001400198005001400212005001100226005000900237005001100246005000900257 01200360026601300070030202101790030902000090048802000110049702000100050802000090 0518039000500527#VN09.02297#VN09.02298#11000#Vi?t#371.8#^214#Khi ni bun b... trm mn#Chuyn mc phng s 5 pht, t sch tro mng 20 nm bo Mc Tm#on Bo Chu, nh Khang, Minh c..#^aH.#^aKim ng#2009#^a81tr.^b18cm#on Bo Ch u#nh Khang#Minh c#Khnh Khoa#. M. T.#T sch Mc Tm. Phng s hc ng#2 41658#Phng s v nhng vn bc xc trong gii hc sinh v hc ng: nhng x u hng, phong cch mi, nhng tr quy ph hay "tiu xo" trong thi c, cuc s ng sinh hot, hc tp...#Hc sinh#Trng hc#Sinh vin#Phng s#TTm## 00641000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440020041000490030016000900070060001060040018001660080005001840090 01100189010000500200011001800205005000400223005000600227005000500233005000600238 00500060024400500150025001300070026502000170027202000090028902000120029803900050 0310#VN09.02299#VN09.02300#25000#Vi?t#895.92234#^214#T ti thi nh - ai bo ph n ni nhiu#Tp truyn mini#Cm, Trang, Hoi... ; Trn Thu Trang tuyn chn, gii thiu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aLao ng#2009#^a122tr.^b15x15cm#Cm#Trang#Ho i#Chinh#Quyn#Trn Thu Trang#241659#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu# # 00444000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440010016000490020017000650030004000820070016000860080005001020090 01900107010000500126011001700131013000700148020001700155020000900172020000400181 039000500185#VN09.02301#VN09.02302#20000#Vi?t#895.92213#^214#Trn Quang Ngn#M t thi ra trn#Th#Trn Quang Ngn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a76tr.^b16x15cm #241660#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00426000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440010011000490020011000600030004000710070011000750080005000860090 01900091010000500110011001500115013000700130020001700137020000900154020000400163 039000500167#VN09.02303#VN09.02304#50000#Vi?t#895.92214#^214#L Th Ho#Ting l ng#Th#L Th Ho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a311tr.^b19cm#241661#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Thu## 00475000000000265000450002600110000002600110001101500350002201400070005701900050 00640820010000698080005000790010010000840020015000940030004001090070010001130080 00500123009001900128010000500147011001500152013000700167020001700174020000900191 020000400200039000500204#VN09.02305#VN09.02306#Tn tht tc gi: Nguyn Vn Hun h#35000#Vi?t#895.92214#^214#Hunh Vn#Ngi ht rong#Th#Hunh Vn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a200tr.^b19cm#241662#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00420000000000241000450002600110000002600110001101900050002208200100002780800050 00370010014000420020019000560030004000750070014000790080005000930090019000980100 00500117011001400122013000700136020001700143020000900160020000400169039000500173 #VN09.02307#VN09.02308#Vi?t#895.92214#^214#Phm Minh Lc#Git nh cnh bum#Th# Phm Minh Lc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a91tr.^b19cm#241663#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#Thu## 00700000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010015000560020015000710030004000860070015000900080 00500105009001900110010000500129011001500134013000700149021023600156020001000392 020000700402020000800409039000500417#VN09.02309#VN09.02311#VN09.02310#42000#Vi? t#303.3#^214#Trn nh Tho#Chuyn cn bn#Th#Trn nh Tho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a312tr.^b19cm#241664#Tp hp cc bi bnh lun thi s ngn ca nh bo Trn nh Tho v cc vn x hi c ng trn nhiu t bo trung ng v H Ni theo cc chuyn mc cu chuyn hm nay, cu chuyn trong tun, chuyn trong mi nh, thi lun...#Bnh lun#X hi#Bi bo#Thu## 00949000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820009000458080005000540010016000590020038000750290048001130070047001610080 00500208009001200213010000500225011001700230005001300247005001600260012003000276 01300070030602102180031302000080053102000050053902000200054402000090056402000110 0573020001000584039000500594#VN09.02312#VN09.02314#VN09.02313#30000#Vi?t#915.97 39#^214#Thch Chnh Tu#Cho mng qu khch n cha Bi nh#Welcome to Bai Din h temple - Ninh Binh province#Thch Chnh Tu, V Vn Tng, Phan Trung Kin#^aH .#^aThng tn#2009#^a71tr.^b20x17cm#V Vn Tng#Phan Trung Kin#Vit Nam - t nc con ngi#241665#Gii thiu lch s tm linh v huyn thoi v cha Bi n h Gia Vin, Ninh Bnh. Nhng k tch, danh lam thng cnh v nhng k lc v t ng Pht cha Bi nh. m thc v nhng d nh tng lai ca cha Bi nh# Lch s#Cha#Danh lam thng cnh#Tm linh#Tng Pht#Ninh Bnh#Thu## 00536000000000277000450002600110000001500270001101400060003801900050004408200090 00498080005000580020022000630030013000850070033000980040018001310080005001490090 01100154010000500165011001700170005000800187005001100195013000700206020001800213 020000900231020001300240039000500253#VN09.02315#Da theo truyn nc ngoi#6000 #Vi?t#895.9223#^214#Ch voi p trng chim#Truyn tranh#Li: Ngn H ; Tranh: Ho ng Vit#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b19x19cm#Ngn H#Hong Vi t#241666#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00618000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020017000340070035000510040018000860080005001040090011001090100005001200110 01700125005000800142005001000150012002800160013000700188021009900195020001800294 020000900312020001400321039000500335#VN09.02316#6000#Vi?t#372.21#^214#Cc con v t nui#B.s., m thut: Kim Chi, Trang Nh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#200 9#^a20tr.^b22x19cm#Kim Chi#Trang Nh#Sch dnh cho b 0 - 2 tui#241667#Gip cc b t 0 -2 tui nhn bit v cc con vt nh: ch, mo, th, b cu, chim ct, con vt...#Gio dc mu gio#ng vt#Sch mu gio#Thu## 00616000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020018000340070035000520040018000870080005001050090011001100100005001210110 01700126005000800143005001000151012002800161013000700189021010100196020001800297 020000400315020001400319039000500333#VN09.02317#5000#Vi?t#372.21#^214#Cc loi tri cy#B.s., m thut: Kim Chi, Trang Nh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#20 09#^a16tr.^b22x19cm#Kim Chi#Trang Nh#Sch dnh cho b 0 - 2 tui#241668#Gip c c b t 0 - 2 tui nhn bit v cc loi tri cy nh: du ty, hng, chui, da , da, kh...#Gio dc mu gio#Qu#Sch mu gio#Thu## 00613000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020018000340070035000520040018000870080005001050090011001100100005001210110 01700126005000800143005001000151012002800161013000700189021009800196020001800294 020000400312020001400316039000500330#VN09.02318#5000#Vi?t#372.21#^214#Cc loi tri cy#B.s., m thut: Kim Chi, Trang Nh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#20 09#^a10tr.^b22x19cm#Kim Chi#Trang Nh#Sch dnh cho b 0 - 2 tui#241669#Gip c c b 0 - 2 tui nhn bit cc hnh nh v cc loi qu nh: xoi, i, qut, l, m, to...#Gio dc mu gio#Qu#Sch mu gio#Thu## 00498000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020021000340070035000550040018000900080005001080090011001130100005001240110 01700129005000800146005001000154012002800164013000700192020000400199020001400203 020000900217039000600226#VN09.02319#4000#Vi?t#372.21#^214#Cc loi rau, c qu# B.s., m thut: Kim Chi, Trang Nh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a12tr .^b22x19cm#Kim Chi#Trang Nh#Sch dnh cho b 0 - 2 tui#241670#Rau#Sch mu gi o#Sch nh#Thanh## 00498000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020021000340070035000550040018000900080005001080090011001130100005001240110 01700129005000800146005001000154012002800164013000700192020000400199020000900203 020001400212039000600226#VN09.02320#5000#Vi?t#372.21#^214#Cc loi rau, c qu# B.s., m thut: Kim Chi, Trang Nh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a16tr .^b22x19cm#Kim Chi#Trang Nh#Sch dnh cho b 0 - 2 tui#241671#Rau#Sch nh#Sc h mu gio#Thanh## 00501000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020019000340070035000530040018000880080005001060090011001110100005001220110 01600127005000800143005001000151012002800161013000700189020001000196020001400206 020000900220039000600229#VN09.02321#3000#Vi?t#372.21#^214#Cc loi cn trng#B. s., m thut: Kim Chi, Trang Nh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a8tr.^b 22x19cm#Kim Chi#Trang Nh#Sch dnh cho b 0 - 2 tui#241672#Cn trng#Sch mu gio#Sch nh#Thanh## 00496000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020016000340070035000500040018000850080005001030090011001080100005001190110 01700124005000800141005001000149012002800159013000700187020001400194020000900208 039000600217020000700223#VN09.02322#6000#Vi?t#372.21#^214#Cc loi vt#B.s., m thut: Kim Chi, Trang Nh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a20tr.^b22 x19cm#Kim Chi#Trang Nh#Sch dnh cho b 0 - 2 tui#241673#Sch mu gio#Sch n h#Thanh# vt## 00489000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020013000340070035000470040018000820080005001000090011001050100005001160110 01600121005000800137005001000145012002800155013000700183020000400190020001400194 020000900208039000600217#VN09.02323#3000#Vi?t#372.21#^214#Cc loi hoa#B.s., m thut: Kim Chi, Trang Nh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a8tr.^b22x19c m#Kim Chi#Trang Nh#Sch dnh cho b 0 - 2 tui#241674#Hoa#Sch mu gio#Sch n h#Thanh## 00516000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020037000310070035000680040018001030080005001210090011001260100005001370110 01700142005000800159005001000167012002800177013000700205020000900212020001400221 020000900235039000600244#VN09.02324#4000#Vi?t#590#^214#Cc con vt nui trong v n bch th#B.s., m thut: Kim Chi, Trang Nh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio d c#2009#^a12tr.^b22x19cm#Kim Chi#Trang Nh#Sch dnh cho b 0 - 2 tui#241675#n g vt#Sch mu gio#Sch nh#Thanh## 00505000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020027000340070035000610040018000960080005001140090011001190100005001300110 01700135005000800152005001000160012002800170013000700198020000500205020001400210 020000900224039000600233#VN09.02325#4000#Vi?t#372.21#^214#Cc phng tin giao thng#B.s., m thut: Kim Chi, Trang Nh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009# ^a12tr.^b22x19cm#Kim Chi#Trang Nh#Sch dnh cho b 0 - 2 tui#241676# t#Sch mu gio#Sch nh#Thanh## 01025000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400090 00440190005000530820008000588080005000660020039000710070047001100220004001570050 01200161005001000173005001500183005001300198005001600211008000500227009004800232 01000050028001100330028501300070031802102170032502000080054202000100055002000090 0560020001000569020000900579020001800588020000800606020000700614039000600621#VL0 9.00776#VL09.00775#VL09.00777#VL09.00778#1000000#Vi?t#959.731#^214#Tng tp ngh n nm Vn hin Thng Long#B.s.: V Vn Phi, Trn Nghi, Ng Quang Ton..#T.2#V Vn Phi#Trn Nghi#Ng Quang Ton#ng Vn Bo#Nguyn Cao Hun#^aH.#^aVn ho T hng tin^bThi bo Kinh ts Vit Nam#2008#^a2848tr.^bTrn b 4 tp. - 32cm#24167 7#Tp hp cc bi nghin cu v lch s Thng Long - H Ni t nhng nm 1000 t i nay theo cc vn : lch s php lut cc triu i phong kin, lch s ng, Quc hi, Chnh ph, gio dc, khoa hc k thut, vn ho#Lch s#Lut php#Qu c hi#Chnh ph#Gio dc#Khoa hc k thut#Vn ho#H Ni#Thanh## 00949000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400090 00440190005000530820008000588080005000660020039000710070047001100220004001570050 01200161005001000173005001500183005001300198005001600211008000500227009004800232 01000050028001100330028501300070031802101740032502000080049902000050050702000080 0512020001000520020000900530020001100539020000700550039000600557#VL09.00779#VL09 .00782#VL09.00781#VL09.00780#1000000#Vi?t#959.731#^214#Tng tp nghn nm Vn h in Thng Long#B.s.: V Vn Phi, Trn Nghi, Ng Quang Ton..#T.3#V Vn Phi#Tr n Nghi#Ng Quang Ton#ng Vn Bo#Nguyn Cao Hun#^aH.#^aVn ho Thng tin^bTh i bo Kinh ts Vit Nam#2008#^a2872tr.^bTrn b 4 tp. - 32cm#241678#Tp hp c c bi nghin cu v lch s Thng Long - H Ni t nhng nm 1000 ti nay theo c c vn : lch s y t, vn hc, kin trc, m thut, m nhc, sn khu, nhip nh#Lch s#Y t#Vn hc#Kin trc#M thut#Ngh thut#H Ni#Thanh## 01015000000000409000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400090 00440190005000530820008000588080005000660020039000710070047001100220004001570050 01200161005001000173005001500183005001300198005001600211008000500227009004800232 01000050028001100330028501300070031802101970032502000080052202000090053002000080 05390200009005470200009005560200009005650200010005740200008005840200007005920390 00600599#VL09.00783#VL09.00784#VL09.00786#VL09.00785#1000000#Vi?t#959.731#^214# Tng tp nghn nm Vn hin Thng Long#B.s.: V Vn Phi, Trn Nghi, Ng Quang T on..#T.4#V Vn Phi#Trn Nghi#Ng Quang Ton#ng Vn Bo#Nguyn Cao Hun#^aH. #^aVn ho Thng tin^bThi bo Kinh ts Vit Nam#2008#^a2224tr.^bTrn b 4 tp. - 32cm#241679#Tp hp cc bi nghin cu v lch s Thng Long - H Ni t nhng nm 1000 ti nay theo cc vn : lch s nhip nh, di tch, xut bn bo ch, khoa bng, bo tng, th vin, danh nhn, m thc#Lch s#in nh#Di tch#Xut bn#Gio dc#Bo tng#Danh nhn#m thc#H Ni#Thanh##