00656000000000277000450080800050000003900100000500100110001500200250002600300070 00510070011000580080005000690090019000740100005000930110015000980820011001130130 00700124014000700131026001100138026001100149019000500160020000800165020001200173 020000900185020000300194021018100197#^214#Khnh Vn#Nguyn Vn#Thi Nguyn mnh s giu#Tp k#Nguyn Vn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a120tr.^b19cm#330.959714 #239141#25000#VN09.01166#VN09.01167#Vi?t#Kinh t#Thi Nguyn#Vit Nam#K#Nhng bi k vit v vn pht trin kinh t cng - nng - lm nghip ca tnh Thi Nguyn cc huyn V Nhai, Vn Lng, Sng Cng, Tn Cng, ng H, thnh ph Thi Nguyn...## 00434000000000253000450080800050000003900100000500100100001500200160002500300040 00410070010000450080005000550090019000600100005000790110015000840820010000990130 00700109014000700116026001100123026001100134019000500145020001700150020000900167 020000400176#^214#Khnh Vn#Trn Kin#Tm li ngy xa#Th#Trn Kin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a101tr.^b19cm#895.92214#239142#20000#VN09.01168#VN09.01169#Vi ?t#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00411000000000241000450080800050000003900100000500100120001500200090002700300040 00360070012000400080005000520090019000570100005000760110014000810820010000950130 00700105026001100112026001100123019000500134020001700139020000900156020000400165 #^214#Khnh Vn#V Dng T#Li tnh#Th#V Dng T#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#200 8#^a71tr.^b18cm#895.92214#239143#VN09.01170#VN09.01171#Vi?t#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th## 00437000000000253000450080800050000003900100000500100140001500200110002900300040 00400070014000440080005000580090019000630100005000820110015000870820010001020130 00700112014000700119026001100126026001100137019000500148020001700153020000900170 020000400179#^214#Khnh Vn#Phm Minh Tn#Nng chiu#Th#Phm Minh Tn#^aH.#^aNx b. Hi Nh vn#2009#^a128tr.^b19cm#895.92214#239144#35000#VN09.01172#VN09.01173 #Vi?t#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00537000000000277000450080800050000003900100000500200200001500300130003500500080 00480050015000560070037000710040018001080080005001260090011001310100005001420110 01400147082001200161013000700173014000600180026001100186019000500197020001800202 020001700220020000900237020001300246#^214#Khnh Vn#S tch hoa Rm Bt#Truyn t ranh#Phm H#Phm Ngc Tun#Li: Phm H ; Tranh: Phm Ngc Tun#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b16cm#398.2409597#239145#4500#VN09.01174#Vi?t#V n hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh## 00539000000000277000450080800050000003900100000500200160001500300130003100500080 00440050018000520070040000700040018001100080005001280090011001330100005001440110 01400149082001200163013000700175014000600182026001100188019000500199020001800204 020001700222020000900239020001300248#^214#Khnh Vn#S tch hoa i#Truyn tranh #Phm H#Nguyn Khnh Ton#Li: Phm H ; Tranh: Nguyn Khnh Ton#Ti bn ln t h 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b16cm#398.2409597#239146#4500#VN09.01175#Vi?t #Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh## 00577000000000289000450080800050000003900100000500200210001500300130003600500100 00490050008000590050018000670070051000850040018001360080005001540090011001590100 00500170011001400175082001200189013000700201014000600208026001100214019000500225 020001800230020001700248020000900265020001300274#^214#Khnh Vn#S tch hoa Ngc Lan#Truyn tranh#Hong Anh#Duy Anh#The Pencils Group#Li: Hong Anh ; Tranh: Th e Pencils group, Duy Anh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b16cm#39 8.2409597#239147#5000#VN09.01176#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit N am#Truyn tranh## 00533000000000277000450080800050000003900100000500200190001500300130003400500080 00470050015000550070034000700040018001040080005001220090011001270100005001380110 01400143082001200157013000700169014000600176026001100182019000500193020001800198 020001700216020000900233020001300242#^214#Khnh Vn#S tch hoa Phng#Truyn tr anh#Phm H#Phm Ngc Tun#Li: Phm H ; Tranh: L Ch Hiu#Ti bn ln th 2#^ aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b16cm#398.2409597#239148#5000#VN09.01177#Vi?t#Vn h c thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh## 00547000000000277000450080800050000003900100000500200220001500300130003700500100 00500050017000600070041000770040018001180080005001360090011001410100005001520110 01400157082001200171013000700183014000600190026001100196019000500207020001800212 020001700230020000900247020001300256#^214#Khnh Vn#S tch hoa Cc Trng#Truyn tranh#Hong Anh#Trn Khnh Duyn#Li: Hong Anh ; Tranh: Trn Khnh Duyn#Ti b n ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b16cm#398.2409597#239149#5000#VN09.01 178#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh## 00546000000000277000450080800050000003900100000500200210001500300130003600500100 00490050017000590070041000760040018001170080005001350090011001400100005001510110 01400156082001200170013000700182014000600189026001100195019000500206020001800211 020001700229020000900246020001300255#^214#Khnh Vn#S tch hoa Ci Vng#Truyn tranh#Hong Anh#Trn Khnh Duyn#Li: Hong Anh ; Tranh: Trn Khnh Duyn#Ti b n ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b16cm#398.2409597#239150#5000#VN09.011 79#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh## 00549000000000277000450080800050000003900100000500200240001500300130003900500100 00520050017000620070041000790040018001200080005001380090011001430100005001540110 01400159082001200173013000700185014000600192026001100198019000500209020001800214 020001700232020000900249020001300258#^214#Khnh Vn#S tch hoa Hng Dng#Truy n tranh#Hong Anh#Trn Khnh Duyn#Li: Hong Anh ; Tranh: Trn Khnh Duyn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b16cm#398.2409597#239151#5000#VN09. 01180#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh## 00542000000000277000450080800050000003900100000500200210001500300130003600500100 00490050015000590070039000740040018001130080005001310090011001360100005001470110 01400152082001200166013000700178014000600185026001100191019000500202020001800207 020001700225020000900242020001300251#^214#Khnh Vn#S tch hoa D Hng#Truyn tranh#Hong Anh#Phm Ngc Tun#Li: Hong Anh ; Tranh: Phm Ngc Tun#Ti bn l n th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b16cm#398.2409597#239152#5000#VN09.01181#V i?t#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh## 00604000000000301000450080800050000003900100000500200150001500300130003000500080 00430050010000510050009000610050010000700070066000800040018001460080005001640090 01100169010000500180011001400185012003400199082000900233013000700242014000600249 026001100255019000500266020001800271020000900289020000400298#^214#Khnh Vn#Cu b ni di#Truyn tranh#Duy Anh#Thu Qunh#Vit Vn#L Thu H#Tuyn chn: Duy Anh , Thu Qunh ; Th: Vit Vn ; Tranh: L Thu H#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc #2009#^a15tr.^b14cm#B pht trin ngn ng qua th ca#895.9221#239153#3000#VN09 .01182#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th## 00614000000000301000450080800050000003900100000500200090001500300130002400500080 00370050010000450050017000550050010000720070074000820040018001560080005001740090 01100179010000500190011001400195012003400209082000900243013000700252014000600259 026001100265019000500276020001800281020000900299020000400308#^214#Khnh Vn#Li cho#Truyn tranh#Duy Anh#Thu Qunh#Nguyn Tin Bnh#L Thu H#Tuyn chn: Duy A nh, Thu Qunh ; Th: Nguyn Tin Bnh ; Tranh: L Thu H#Ti bn ln th 1#^aH.# ^aGio dc#2009#^a15tr.^b14cm#B pht trin ngn ng qua th ca#895.9221#239154# 3000#VN09.01183#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th## 00618000000000301000450080800050000003900100000500200210001500300130003600500080 00490050010000570050013000670050010000800070070000900040018001600080005001780090 01100183010000500194011001400199012003400213082000900247013000700256014000600263 026001100269019000500280020001800285020000900303020000400312#^214#Khnh Vn#Nim vui ca Mo con#Truyn tranh#Duy Anh#Thu Qunh#L Mnh Tin#L Thu H#Tuyn ch n: Duy Anh, Thu Qunh ; Th: L Mnh Tin ; Tranh: L Thu H#Ti bn ln th 1#^ aH.#^aGio dc#2009#^a11tr.^b14cm#B pht trin ngn ng qua th ca#895.9221#239 155#2500#VN09.01184#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th## 00610000000000301000450080800050000003900100000500200090001500300130002400500080 00370050010000450050015000550050010000700070072000800040018001520080005001700090 01100175010000500186011001400191012003400205082000900239013000700248014000600255 026001100261019000500272020001800277020000900295020000400304#^214#Khnh Vn#Tnh bn#Truyn tranh#Duy Anh#Thu Qunh#Trn Th Hng#L Thu H#Tuyn chn: Duy Anh , Thu Qunh ; Th: Trn Th Hng ; Tranh: L Thu H#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2009#^a11tr.^b14cm#B pht trin ngn ng qua th ca#895.9221#239156#2500 #VN09.01185#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th## 00545000000000277000450080800050000003900100000500200170001500300130003200500160 00450050010000610070040000710040018001110080005001290090011001340100005001450110 01400150012003400164082000900198013000700207014000600214026001100220019000500231 020001800236020000900254020000400263#^214#Khnh Vn#Bt cm ngy ma#Truyn tran h#Nguyn Th Tho#L Thu H#Li: Nguyn Th Tho ; Tranh: L Thu H#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b14cm#B pht trin ngn ng qua th ca#895.9 221#239157#3500#VN09.01186#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th## 00612000000000301000450080800050000003900100000500200090001500300130002400500080 00370050010000450050016000550050010000710070073000810040018001540080005001720090 01100177010000500188011001400193012003400207082000900241013000700250014000600257 026001100263019000500274020001800279020000900297020000400306#^214#Khnh Vn#Hng xm#Truyn tranh#Duy Anh#Thu Qunh#Phm Thi Qunh#L Thu H#Tuyn chn: Duy An h, Thu Qunh ; Th: Phm Thi Qunh ; Tranh: L Thu H#Ti bn ln th 2#^aH.#^a Gio dc#2009#^a11tr.^b14cm#B pht trin ngn ng qua th ca#895.9221#239158#25 00#VN09.01187#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th## 00623000000000301000450080800050000003900100000500200200001500300130003500500080 00480050010000560050016000660050010000820070073000920040018001650080005001830090 01100188010000500199011001400204012003400218082000900252013000700261014000600268 026001100274019000500285020001800290020000900308020000400317#^214#Khnh Vn#Con chim Chch cho#Truyn tranh#Duy Anh#Thu Qunh#Phan Trung Hiu#L Thu H#Tuyn c hn: Duy Anh, Thu Qunh ; Th: Phan Trung Hiu ; Tranh: L Thu H#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a11tr.^b14cm#B pht trin ngn ng qua th ca#895.922 1#239159#2500#VN09.01188#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th## 00620000000000301000450080800050000003900100000500200170001500300130003200500080 00450050010000530050016000630050010000790070073000890040018001620080005001800090 01100185010000500196011001400201012003400215082000900249013000700258014000600265 026001100271019000500282020001800287020000900305020000400314#^214#Khnh Vn#C t ch ca Kin#Truyn tranh#Duy Anh#Thu Qunh#Phm Thi Qunh#L Thu H#Tuyn chn : Duy Anh, Thu Qunh ; Th: Phm Thi Qunh ; Tranh: L Thu H#Ti bn ln th 2 #^aH.#^aGio dc#2009#^a11tr.^b14cm#B pht trin ngn ng qua th ca#895.9221#2 39160#2500#VN09.01189#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th## 00614000000000301000450080800050000003900100000500200110001500300130002600500080 00390050010000470050016000570050010000730070073000830040018001560080005001740090 01100179010000500190011001400195012003400209082000900243013000700252014000600259 026001100265019000500276020001800281020000900299020000400308#^214#Khnh Vn#G h c ch#Truyn tranh#Duy Anh#Thu Qunh#Phan Trung Hiu#L Thu H#Tuyn chn: Duy Anh, Thu Qunh ; Th: Phan Trung Hiu ; Tranh: L Thu H#Ti bn ln th 1#^aH.# ^aGio dc#2009#^a11tr.^b14cm#B pht trin ngn ng qua th ca#895.9221#239161# 2500#VN09.01190#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th## 00582000000000289000450080800050000003900100000500200070001500300130002200500080 00350050010000430050017000530050010000700070074000800080005001540090011001590100 00500170011001400175012003400189082000900223013000700232014000600239026001100245 019000500256020001800261020000900279020000400288#^214#Khnh Vn#Cm n#Truyn tr anh#Duy Anh#Thu Qunh#Nguyn Th Chung#L Thu H#Tuyn chn: Duy Anh, Thu Qunh ; Th: Nguyn Th Chung ; Tranh: L Thu H#^aH.#^aGio dc#2009#^a11tr.^b14cm#B pht trin ngn ng qua th ca#895.9221#239162#2500#VN09.01191#Vi?t#Vn hc th iu nhi#Vit Nam#Th## 00519000000000265000450080800050000003900100000500200220001500300130003700500140 00500050015000640070043000790040018001220080005001400090011001450100005001560110 01400161082000900175013000700184014000600191026001100197019000500208020001800213 020000900231020001300240#^214#Khnh Vn#Chc C Mo ng ngon!#Truyn tranh#L B ch Tuyt#Phm Ngc Tun#Li: L Bch Tuyt ; Tranh: Phm Ngc Tun#Ti bn ln t h 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b18cm#895.9223#239163#5000#VN09.01192#Vi?t#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh## 00567000000000277000450080800050000003900100000500200210001500300130003600500180 00490050014000670070046000810040018001270080005001450090011001500100005001610110 01700166015002800183082000900211013000700220014000600227026001100233019000500244 020001800249020000900267020001300276#^214#Khnh Vn#Ch b trong qu o#Truyn tranh#Hunh Trung Hng#Junko Toriumi#Li: Hunh Trung Hng ; Tranh: Junko Tori umi#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b18x18cm#Da theo truyn c N ht Bn#895.9223#239164#4500#VN09.01193#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh## 00573000000000277000450080800050000003900100000500200290001500300130004400500180 00570050013000750070045000880040018001330080005001510090011001560100005001670110 01700172015002800189082000900217013000700226014000600233026001100239019000500250 020001800255020000900273020001300282#^214#Khnh Vn#Kin-ta-r v nhng ngi bn #Truyn tranh#Hunh Trung Hng#Akiko Kamono#Li: Hunh Trung Hng ; Tranh: Aki ko Kamono#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b18x18cm#Da theo truy n c Nht Bn#895.9223#239165#4500#VN09.01194#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#T ruyn tranh## 00551000000000277000450080800050000003900100000500200110001500300130002600500180 00390050011000570070043000680040018001110080005001290090011001340100005001450110 01700150015002800167082000900195013000700204014000600211026001100217019000500228 020001800233020000900251020001300260#^214#Khnh Vn#Kh v Cua#Truyn tranh#Hun h Trung Hng#Jun Kawada#Li: Hunh Trung Hng ; Tranh: Jun Kawada#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b18x18cm#Da theo truyn c Nht Bn#895.9223 #239166#4500#VN09.01195#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh## 00563000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310130007000360200018000430200009000610200013000700390010000830020017000930030 01300110005001800123005001400141007004600155004001800201008000500219009001100224 010000500235011001700240015002800257#VN09.01196#4500#Vi?t#895.9223#^214#239167# Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn#Nm cm bit ln#Truyn tranh# Hunh Trung Hng#Aya Nishitani#Li: Hunh Trung Hng ; Tranh: Aya Nishitani#T i bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b18x18cm#Da theo truyn c Nht B n## 00509000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310130007000360200018000430200009000610200013000700390010000830020020000930030 01300113005001200126005001300138007003900151004001800190008000500208009001100213 010000500224011001400229#VN09.01197#4000#Vi?t#895.9223#^214#239168#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn#Ngng trng vng#Truyn tranh#Phm Thu H#Trn Xun Du#Li: Phm Thu H ; Tranh: Trn Xun Du#Ti bn ln th 3#^aH.#^a Gio dc#2009#^a15tr.^b19cm## 00514000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310130007000360200018000430200009000610200013000700390010000830020015000930030 01300108005001800121005001100139007004300150008000500193009001100198010000500209 011001700214012001700231#VN09.01198#3900#Vi?t#895.9223#^214#239169#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn#Mo con cu c#Truyn tranh#Nguyn Tin Ch im#Phng Hoa#Li: Nguyn Tin Chim ; Tranh: Phng Hoa#^aH.#^aGio dc#2009#^ a11tr.^b18x18cm#K chuyn cho b## 00517000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310130007000360200018000430200009000610200013000700390010000830020020000930030 01300113005001800126005001000144007004200154008000500196009001100201010000500212 011001700217012001700234#VN09.01199#4800#Vi?t#895.9223#^214#239170#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn#Kin Nu v ht go#Truyn tranh#Nguyn V n Chng#L Thu H#Li: Nguyn Vn Chng ; Tranh: L Thu H#^aH.#^aGio dc#200 9#^a15tr.^b18x18cm#K chuyn cho b## 00539000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310130007000360200018000430200009000610200013000700390010000830020040000930030 01300133005001400146005001500160007004300175008000500218009001100223010000500234 011001700239012001700256#VN09.01200#3900#Vi?t#895.9223#^214#239171#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn#Tnh bn ca Nai Vng, Sn Ca v ch p#Tr uyn tranh#L Bch Tuyt#Phm Ngc Tun#Li: L Bch Tuyt ; Tranh: Phm Ngc Tu n#^aH.#^aGio dc#2009#^a11tr.^b18x18cm#K chuyn cho b## 00516000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310130007000360200018000430200009000610200013000700390010000830020025000930030 01300118005001000131005001500141007003900156008000500195009001100200010000500211 011001700216012001700233#VN09.01201#4800#Vi?t#895.9223#^214#239172#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn#Bng thch lm ngi ln#Truyn tranh#Thu Giang#Phm Ngc Tun#Li: Thu Giang ; Tranh: Phm Ngc Tun#^aH.#^aGio dc#2009 #^a15tr.^b18x18cm#K chuyn cho b## 00488000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310130007000360200018000430200009000610200013000700390010000830020019000930030 01300112005001000125005000400135007002800139008000500167009001100172010000500183 011001700188012001700205#VN09.01202#6600#Vi?t#895.9223#^214#239173#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn#Th con c bn mi#Truyn tranh#Thu Hng# Zum#Li: Thu Hng ; Tranh: Zum#^aH.#^aGio dc#2009#^a23tr.^b18x18cm#K chuyn cho b## 00556000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310130007000360200018000430200009000610200013000700390010000830200015000930020 02200108003001300130005001500143005001800158007004700176008000500223009001100228 010000500239011001700244012001700261#VN09.01203#6600#Vi?t#895.9223#^214#239174# Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn#Truyn c tch#Ting ht chim Ha Mi#Truyn tranh#Bi Phng Lan#Nguyn Quang Vinh#Li: Bi Phng Lan ; Tranh : Nguyn Quang Vinh#^aH.#^aGio dc#2009#^a23tr.^b18x18cm#K chuyn cho b## 00509000000000265000450002600110000000200180001100300130002900700390004201400060 00810190005000870820009000928080005001010080005001060090011001110100005001220110 01700127005001000144005001500154012001700169013000700186020001800193020000900211 020001300220039001000233#VN09.01204#Sang nh hng xm#Truyn tranh#Li: Thu Gian g ; Tranh: Phm Ngc Tun#4800#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^ b18x18cm#Thu Giang#Phm Ngc Tun#K chuyn cho b#239175#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00524000000000265000450002600110000000200170001100300130002800700470004101400060 00880190005000940820009000998080005001080080005001130090011001180100005001290110 01700134005001800151005001500169012001700184013000700201020001800208020000900226 020001300235039001000248#VN09.01205#Bc Ra tt bng#Truyn tranh#Li: Nguyn nh Qung ; Tranh: Phm Ngc Tun#4800#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a15tr.^b18x18cm#Nguyn nh Qung#Phm Ngc Tun#K chuyn cho b#239176#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00492000000000265000450002600110000000200150001100300130002600700320003901400060 00710190005000770820009000828080005000910080005000960090011001010100005001120110 01700117005000800134005001000142012001700152013000700169020001800176020000900194 020001300203039001000216#VN09.01206#ch con tm m#Truyn tranh#Li: Ngn H ; T ranh: Mai Hng#4800#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b18x18cm#N gn H#Mai Hng#K chuyn cho b#239177#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh #Khnh Vn## 00509000000000265000450002600110000000200180001100300130002900700390004201400060 00810190005000870820009000928080005001010080005001060090011001110100005001220110 01700127005001000144005001500154012001700169013000700186020001800193020000900211 020001300220039001000233#VN09.01207#Ln gp ng Trng#Truyn tranh#Li: Thu Gian g ; Tranh: Phm Ngc Tun#4800#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^ b18x18cm#Thu Giang#Phm Ngc Tun#K chuyn cho b#239178#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00511000000000265000450002600110000000200120001100300130002300700430003601400060 00790190005000850820009000908080005000990080005001040090011001090100005001200110 01700125005001600142005001300158012001700171013000700188020001800195020000900213 020001300222039001000235#VN09.01208#Ch Mo con#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Tu t ; Tranh: Ng Mnh Ln#4800#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b1 8x18cm#Nguyn Th Tut#Ng Mnh Ln#K chuyn cho b#239179#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00541000000000277000450002600110000000200190001100300130003000700490004301400060 00920190005000980820009001038080005001120080005001170090011001220100005001330110 01700138005001500155005000800170012001700178005001100195013000700206020001800213 020000900231020001300240039001000253#VN09.01209#n con v chic l#Truyn tranh# Li: on Minh Tun, Kim Chi ; Tranh: Phng Hoa#6600#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a23tr.^b18x18cm#on Minh Tun#Kim Chi#K chuyn cho b#Phng H oa#239180#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00505000000000265000450002600110000000200140001100300130002500700390003801400060 00770190005000830820009000888080005000970080005001020090011001070100005001180110 01700123005001000140005001500150012001700165013000700182020001800189020000900207 020001300216039001000229#VN09.01210#Chuyn ca T#Truyn tranh#Li: Thu Giang ; Tranh: Phm Ngc Tun#4800#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b18x 18cm#Thu Giang#Phm Ngc Tun#K chuyn cho b#239181#Vn hc thiu nhi#Vit Nam #Truyn tranh#Khnh Vn## 00489000000000265000450002600110000000200180001100300130002900700290004201400060 00710190005000770820009000828080005000910080005000960090011001010100005001120110 01700117005000800134005000700142012001700149013000700166020001800173020000900191 020001300200039001000213#VN09.01211#Ai thng minh hn#Truyn tranh#Li: Kim Chi ; Tranh: V Hoa#3900#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a11tr.^b18x18cm#K im Chi#V Hoa#K chuyn cho b#239182#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kh nh Vn## 00516000000000265000450002600110000000200290001100300130004000700380005301400060 00910190005000970820009001028080005001110080005001160090011001210100005001320110 01400137005001400151005001000165004001800175013000700193020001800200020000900218 020001300227039001000240#VN09.01212#Bi hc u tin ca Gu con#Truyn tranh#L i: L Bch Tuyt ; Tranh: Mai Hng#5000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a18tr.^b18cm#L Bch Tuyt#Mai Hng#Ti bn ln th 5#239183#Vn hc thiu n hi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00514000000000265000450002600110000000200310001100300130004200700360005501400060 00910190005000970820009001028080005001110080005001160090011001210100005001320110 01400137005001200151005001000163004001800173013000700191020001800198020000900216 020001300225039001000238#VN09.01213#Hai ch G trng v g Co gi#Truyn tranh# Li: Phm Thu H ; Tranh: Thi Hng#4000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a15tr.^b18cm#Phm Thu H#Thi Hng#Ti bn ln th 3#239184#Vn hc thiu nhi #Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00497000000000265000450002600110000000200200001100300130003100700330004401400060 00770190005000830820009000888080005000970080005001020090011001070100005001180110 01400123005001000137005000900147004001800156013000700174020001800181020000900199 020001300208039001000221#VN09.01214#Vic tt quanh ta#Truyn tranh#Li: Trang Th ; Tranh: Th Bch#3500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a11tr.^b17c m#Trang Th#Th Bch#Ti bn ln th 3#239185#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00567000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900050 00510140007000560190005000630820006000688080005000740020020000790030013000990070 03100112022000500143005001500148006000900163008001800172009001100190010000500201 012003500206019001400241011001500255013000700270#VN09.01215#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#Thu#13000#Vi?t#895.6#^214#Gia mun trng my#Truyn tranh #Natsumi Itsuki ; Duy Ngc dch#T.19#Natsumi Itsuki#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2009#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#^a185tr.^b18cm#2 39186## 00499000000000265000450002600110000000200080001100300130001900700390003201400060 00710190005000770820009000828080005000910080005000960090011001010100005001120110 01700117005001500134005001000149012001700159013000700176020001800183020000900201 020001300210039001000223#VN09.01216#Tm bn#Truyn tranh#Li: ng Thu Qunh ; T ranh: L Thu H#3900#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a11tr.^b18x18cm# ng Thu Qunh#L Thu H#K chuyn cho b#239187#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Khnh Vn## 00529000000000265000450002600110000000200180001100300130002900700490004201400060 00910190005000970820009001028080005001110080005001160090011001210100005001320110 01700137005002100154005001400175012001700189013000700206020001800213020000900231 020001300240039001000253#VN09.01217#Cn con thch a#Truyn tranh#Li: Hong Th Minh Khanh ; Tranh: Nguyn Kim T#3900#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a11tr.^b18x18cm#Hong Th Minh Khanh#Nguyn Kim T#K chuyn cho b#239188#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00524000000000265000450002600110000000200170001100300130002800700470004101400060 00880190005000940820009000998080005001080080005001130090011001180100005001290110 01700134005001800151005001500169012001700184013000700201020001800208020000900226 020001300235039001000248#VN09.01218#Ting g cc tc#Truyn tranh#Li: Nguyn nh Qung ; Tranh: Phm Ngc Tun#3900#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a11tr.^b18x18cm#Nguyn nh Qung#Phm Ngc Tun#K chuyn cho b#239189#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00500000000000265000450002600110000000200190001100300130003000700340004301400060 00770190005000830820009000888080005000970080005001020090011001070100005001180110 01700123005001000140005001000150012001700160013000700177020001800184020000900202 020001300211039001000224#VN09.01219#Ch Th thng minh#Truyn tranh#Li: Hong D n ; Tranh: ng Hin#3900#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a11tr.^b18x 18cm#Hong Dn#ng Hin#K chuyn cho b#239190#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Khnh Vn## 00505000000000265000450002600110000000200140001100300130002500700390003801400060 00770190005000830820009000888080005000970080005001020090011001070100005001180110 01700123005001500140005001000155012001700165013000700182020001800189020000900207 020001300216039001000229#VN09.01220#Ma u S T#Truyn tranh#Li: ng Thu Qu nh ; Tranh: L Thu H#3900#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a11tr.^b18x 18cm#ng Thu Qunh#L Thu H#K chuyn cho b#239191#Vn hc thiu nhi#Vit Nam #Truyn tranh#Khnh Vn## 00517000000000265000450002600110000000200200001100300130003100700420004401400060 00860190005000920820009000978080005001060080005001110090011001160100005001270110 01700132005001800149005001000167012001700177013000700194020001800201020000900219 020001300228039001000241#VN09.01221#Mo con tp bt mi#Truyn tranh#Li: Nguyn Vn Chng ; Tranh: L Thu H#4800#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a1 5tr.^b18x18cm#Nguyn Vn Chng#L Thu H#K chuyn cho b#239192#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00520000000000265000450002600110000000200310001100300130004200700420005501400060 00970190005001030820009001088080005001170080005001220090011001270100005001380110 01400143005001100157005001100168004001800179013000700197020001800204020000900222 020001300231039001000244#VN09.01222#Cuc phiu lu ca Mo v Nhm#Truyn tranh# Li: Nguyn Vn Chng ; Tranh: L Thu H#4500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a15tr.^b17cm#Phng Mai#Hong Vit#Ti bn ln th 2#239193#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00551000000000277000450002600110000000200030001100300130001400700400002701400060 00670190005000730820009000788080005000870080005000920090011000970100005001080110 01400113005001600127005001000143004001800153015004500171013000700216020001800223 020000900241020001300250039001000263#VN09.01223#M#Truyn tranh#Li: Hong Thanh Mai ; Tranh: Bch Hng#4000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b1 7cm#Hong Thanh Mai#Bch Hng#Ti bn ln th 2#Chuyn th theo truyn ca Lu T h Bch Liu#239194#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00511000000000265000450002600110000000200180001100300130002900700410004201400060 00830190005000890820009000948080005001030080005001080090011001130100005001240110 01400129005001000143005001700153004001800170013000700188020001800195020000900213 020001300222039001000235#VN09.01224#Ba ch Chut nht#Truyn tranh#Li: Trang Th ; Tranh: Trn Khnh Duyn#4000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr .^b18cm#Trang Th#Trn Khnh Duyn#Ti bn ln th 2#239195#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00515000000000265000450002600110000000200200001100300130003100700420004401400060 00860190005000920820009000978080005001060080005001110090011001160100005001270110 01400132005001000146005001800156004001800174013000700192020001800199020000900217 020001300226039001000239#VN09.01225#Con Cng v con Cc#Truyn tranh#Li: V T Nam ; Tranh: Nguyn Khnh Ton#5000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a1 9tr.^b17cm#V T Nam#Nguyn Khnh Ton#Ti bn ln th 2#239196#Vn hc thiu nh i#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00587000000000277000450002600110000000200190001100300130003000700460004301400060 00890190005000950820009001008080005001090080005001140090011001190100005001300110 01400135005001900149005001300168004001800181015005300199013000700252020001800259 020000900277020001300286039001000299#VN09.01226#Chic mo G Trng#Truyn tranh# Li: Trn Th Ngc Trm ; Tranh: Ng Mnh Ln#6500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a27tr.^b19cm#Trn Th Ngc Trm#Ng Mnh Ln#Ti bn ln th 5#Phn g theo truyn G Trng v Mt Tri ca V T Nam#239197#Vn hc thiu nhi#Vit N am#Truyn tranh#Khnh Vn## 00507000000000265000450002600110000000200200001100300130003100700380004401400060 00820190005000880820009000938080005001020080005001070090011001120100005001230110 01400128005001500142005000900157004001800166013000700184020001800191020000900209 020001300218039001000231#VN09.01227#Th Xm v G Trng#Truyn tranh#Li: Nguyn Hng L ; Tranh: Huy Tun#6500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr. ^b19cm#Nguyn Hng L#Huy Tun#Ti bn ln th 6#239198#Vn hc thiu nhi#Vit N am#Truyn tranh#Khnh Vn## 00491000000000265000450002600110000000200140001100300130002500700330003801400060 00710190005000770820009000828080005000910080005000960090011001010100005001120110 01400117005000800131005001100139004001800150013000700168020001800175020000900193 020001300202039001000215#VN09.01228#M G con Vt#Truyn tranh#Li: Kim Chi ; Tr anh: Phng Hoa#5000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b19cm#Kim Chi#Phng Hoa#Ti bn ln th 4#239199#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh# Khnh Vn## 00564000000000277000450002600110000000200220001100300130003300700380004601400060 00840190005000900820009000958080005001040080005001090090011001140100005001250110 01700130005001600147005000800163004001800171015004000189013000700229020001800236 020000900254020001300263039001000276#VN09.01229#Chic gh ca Gu Con#Truyn tra nh#Li: Hong Thanh Mai ; Tranh: L Bnh#5000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a15tr.^b19x19cm#Hong Thanh Mai#L Bnh#Ti bn ln th 2#Chuyn th t truyn ca Nguyn Th Hu#239200#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh V n## 00506000000000265000450002600110000000200120001100300130002300700400003601400060 00760190005000820820009000878080005000960080005001010090011001060100005001170110 01700122005001300139005001300152004001800165013000700183020001800190020000900208 020001300217039001000230#VN09.01230#Ci t chim#Truyn tranh#Li: L Minh Tho ; Tranh: Ng Bnh Nhi#4500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b19x1 9cm#L Minh Tho#Ng Bnh Nhi#Ti bn ln th 1#239201#Vn hc thiu nhi#Vit Na m#Truyn tranh#Khnh Vn## 00495000000000265000450002600110000000200140001100300130002500700350003801400060 00730190005000790820009000848080005000930080005000980090011001030100005001140110 01400119005001000133005001100143004001800154013000700172020001800179020000900197 020001300206039001000219#VN09.01231#Qu trng ri#Truyn tranh#Li: Phong Thu ; Tranh: Thanh Hng#3500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a11tr.^b19cm#Ph ong Thu#Thanh Hng#Ti bn ln th 3#239202#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tr anh#Khnh Vn## 00513000000000265000450002600110000000200250001100300130003600700370004901400060 00860190005000920820009000978080005001060080005001110090011001160100005001270110 01700132005001300149005001000162004001800172013000700190020001800197020000900215 020001300224039001000237#VN09.01232#Cy gia nh ca Sc Nu#Truyn tranh#Li: L Minh Tho ; Tranh: Thi Hng#5500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a2 3tr.^b19x19cm#L Minh Tho#Thi Hng#Ti bn ln th 2#239203#Vn hc thiu nhi# Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00558000000000277000450002600110000000200270001100300130003800700390005101400060 00900190005000960820009001018080005001100080005001150090011001200100005001310110 01700136005001200153005001300165004001800178015002700196013000700223020001800230 020000900248020001300257039001000270#VN09.01233#Cuc phiu lu ca Mo Con#Truy n tranh#Li: Phng Tho ; Tranh: V Xun Hon#5000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a19tr.^b19x19cm#Phng Tho#V Xun Hon#Ti bn ln th 2#Da the o truyn nc ngoi#239204#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00509000000000265000450002600110000000200110001100300130002200700420003501400060 00770190005000830820009000888080005000970080005001020090011001070100005001180110 01700123005001100140005001700151004001800168013000700186020001800193020000900211 020001300220039001000233#VN09.01234#Ra v Co#Truyn tranh#Li: Phng Mai ; Tr anh: Nguyn Th Huyn#5000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b19x 19cm#Phng Mai#Nguyn Th Huyn#Ti bn ln th 2#239205#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00527000000000265000450002600110000000200180001100300130002900700490004201400060 00910190005000970820009001028080005001110080005001160090011001210100005001320110 01400137005001600151005001900167004001800186013000700204020001800211020000900229 020001300238039001000251#VN09.01235#Ch Mo nht nht#Truyn tranh#Li: Nguyn T h Tho ; Tranh: L Th Thanh Huyn#4500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a15tr.^b19cm#Nguyn Th Tho#L Th Thanh Huyn#Ti bn ln th 3#239206#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00513000000000265000450002600110000000200220001100300130003300700400004601400060 00860190005000920820009000978080005001060080005001110090011001160100005001270110 01400132005000900146005001700155004001800172013000700190020001800197020000900215 020001300224039001000237#VN09.01236#iu c ca Su Bm#Truyn tranh#Li: Hoi Thu ; Tranh: Nguyn Hng Thu#5000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a1 9tr.^b19cm#Hoi Thu#Nguyn Hng Thu#Ti bn ln th 2#239207#Vn hc thiu nhi# Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00557000000000277000450002600110000000200220001100300130003300700400004601400060 00860190005000920820009000978080005001060080005001110090011001160100005001270110 01700132005001300149005001300162004001800175015002900193013000700222020001800229 020000900247020001300256039001000269#VN09.01237#Ch Nga nh qua sng#Truyn tra nh#Li: Phm Mai Chi ; Tranh: Trn Xun Du#4500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b19x19cm#Phm Mai Chi#Trn Xun Du#Ti bn ln th 2#Phng theo truyn nc ngoi#239208#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00552000000000277000450002600110000000200270001100300130003800700360005101400060 00870190005000930820009000988080005001070080005001120090011001170100005001280110 01700133005001100150005001100161004001800172015002700190013000700217020001800224 020000900242020001300251039001000264#VN09.01238#Chic gng ca Chut nht#Truy n tranh#Li: Phng Mai ; Tranh: Hong Vit#5000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b19x19cm#Phng Mai#Hong Vit#Ti bn ln th 2#Da theo truy n nc ngoi#239209#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00505000000000253000450002600110000000200100001100300890002100700090011001400060 01190190005001250820007001308080005001370080005001420090011001470100005001580110 01400163005000900177004001800186013000700204020000700211020000900218020001400227 039001000241#VN09.01239#B tp v#3 - 4 tui : Bin son theo chng trnh ca B Gio dc v o to. V Gio dc mm non#c Minh#4000#Vi?t#372.21#^214#^aH.# ^aGio dc#2008#^a29tr.^b21cm#c Minh#Ti bn ln th 5#239210#Tp v#Mu gio# Sch mu gio#Khnh Vn## 00526000000000265000450002600110000000200100001100300890002100700090011001400060 01190190005001250820007001308080005001370080005001420090011001470100005001580110 01400163005000900177004001800186013000700204020000700211020000900218020000900227 039001000236020001400246#VN09.01240#B tp v#4 - 5 tui : Bin son theo chng trnh ca B Gio dc v o to. V Gio dc mm non#c Minh#4000#Vi?t#372.2 1#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a32tr.^b21cm#c Minh#Ti bn ln th 5#239211#Tp v#M thut#Mu gio#Khnh Vn#Sch mu gio## 00525000000000265000450002600110000000200100001100300890002100700090011001400060 01190190005001250820006001308080005001360080005001410090011001460100005001570110 01400162005000900176004001800185013000700203020000700210020000900217020000900226 020001400235039001000249#VN09.01241#B tp v#5 - 6 tui : Bin son theo chng trnh ca B Gio dc v o to. V Gio dc mm non#c Minh#4000#Vi?t#372.5 #^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a32tr.^b21cm#c Minh#Ti bn ln th 5#239212#Tp v #M thut#Mu gio#Sch mu gio#Khnh Vn## 00556000000000277000450002600110000002600110001100200490002200700400007101400070 01110190005001180820011001238080005001340080005001390090011001440100005001550110 01500160005001700175004001800192013000700210020001700217020000800234020000900242 020000900251020000800260039001000268#VN09.01242#VN09.01243#Tc ng cc dn tc V it Nam v gio dc o c#Nguyn Ngha Dn tuyn chn, gii thch#11000#Vi?t# 398.909597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a135tr.^b18cm#Nguyn Ngha Dn#Ti bn ln th 4#239213#Vn hc dn gian#o c#Gio dc#Vit Nam#Tc ng#Khnh Vn## 00807000000000277000450002600110000002600110001100200400002200700340006201400070 00960190005001030820010001088080005001180080005001230090031001280100005001590110 01500164005001600179004001800195001001700213013000700230021024500237020001000482 020001800492020000900510039001000519#VN09.01244#VN09.01245#Tm hiu php lut v bo v mi trng#Nguyn Trung Tn, Trn Quang Tun#15000#Vi?t#344.59704#^214# ^aH.#^aChnh tr Quc gia^bGio dc#2009#^a172tr.^b19cm#Trn Quang Tun#Ti bn ln th 1#Nguyn Trung Tn#239214#Trnh by tm quan trng ca mi trng vi i sng con ngi v s pht trin kinh t, vn ho, x hi ca t nc v nhn loi. Bao gm: bo v mi trng, chnh sch, bin php v ngun lc; quyn v n gha v ca t chc, gia nh, c nhn#Php lut#Bo v mi trng#Vit Nam#Khn h Vn## 00690000000000289000450002600110000002600110001100200140002200300270003600700110 00630140007000740190005000810820006000868080005000920080005000970090011001020100 00500113011001500118004001800133001001100151013000700162021017400169020001700343 020000900360020000700369020001400376039001000390#VN09.01246#VN09.01247#Cu l th#Dnh cho hc sinh tiu hc#Trn Cng#17500#Vi?t#398.6#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a223tr.^b19cm#Ti bn ln th 3#Trn Cng#239215#Gii thiu 740 cu thuc nhiu lnh vc khc nhau nh: hoa qu, cy ci, loi vt, vt, dng c, hin tng t nhin, a l, con ngi, vn hc, lch s, danh nhn...#Vn hc dn gian#Tiu hc#Cu #Sch c thm#Khnh Vn## 00622000000000277000450002600110000000200270001100300130003800700410005101400060 00920190005000980820009001038080005001120080005001170090011001220100005001330110 01400138005000900152005001800161012005800179015005000237013000700287020001800294 020000900312020001300321039001000334#VL09.00416#Ho Mi i! Hy ht na i!#Truy n tranh#Li: Hng Mai ; Tranh: Nhm Handpictures#9500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a15tr.^b27cm#Hng Mai#Nhm Handpictures#Nhng truyn hay dnh ch o tr mm non. Ch Ngh nghip#Da theo truyn: C nh u lm vic ca H Hu yn#239216#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00552000000000265000450002600110000000500100001101200780002100200190009900300130 01180070034001310140006001650190005001710820009001768080005001850080005001900090 01100195010000500206011001400211005000400225013000700229020001800236020000900254 020001300263039001000276#VL09.00417#Thu Hng#Nhng truyn hay dnh cho tr mm non. Ch Nc v cc hin tng t nhin#H nc c php l#Truyn tranh#Thu Hng s.t., b.s. ; Tranh: Zum#9500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15 tr.^b27cm#Zum#239217#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00543000000000265000450002600110000000500090001101200580002000200120007800300130 00900070043001030140006001460190005001520820009001578080005001660080005001710090 01100176010000500187011001400192005001400206013000700220020001800227020000900245 020001300254039001000267#VL09.00418#Hng Mai#Nhng truyn hay dnh cho tr mm n on. Ch Ngh nghip#Bc s Chim#Truyn tranh#Hng Mai s.t., b.s. ; Tranh: Tr n Anh Tun#9500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b27cm#Trn Anh Tun#239218#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00577000000000277000450002600110000000500090001101200660002001500400008600200120 01260030013001380070027001510140006001780190005001840820009001898080005001980080 00500203009001100208010000500219011001400224005000400238013000700242020001800249 020000900267020001300276039001000289#VL09.00419#Hng Thu#Nhng truyn hay dnh c ho tr mm non. Ch Qu hng, t nc#Da theo truyn cng tn ca Xun Qu nh#Hoa Bm Bm#Truyn tranh#Li: Hng Thu ; Tranh: Zum#9500#Vi?t#895.9223#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b27cm#Zum#239219#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00534000000000265000450002600110000000500090001101200660002000200150008600300130 01010070033001140140006001470190005001530820009001588080005001670080005001720090 01100177010000500188011001400193005000400207013000700211020001800218020000900236 020001300245039001000258#VL09.00420#Minh Th#Nhng truyn hay dnh cho tr mm n on. Ch V sinh, dinh dng#Ci Ko ca m#Truyn tranh#Minh Th s.t., b.s. ; Tranh: Zum#9500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b27cm#Zum#2392 20#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00586000000000265000450002600110000000500100001100500200002101200780004100200210 01190030013001400070050001530140006002030190005002090820009002148080005002230080 00500228009001100233010000500244011001400249013000700263020001800270020000900288 020001300297039001000310#VL09.00421#Thu Hng#Handpicture's group#Nhng truyn h ay dnh cho tr mm non. Ch Nc v cc hin tng t nhin#Nng cng cha C hut#Truyn tranh#Thu Hng s.t., b.s. ; Tranh: Handpicture's group#9500#Vi?t#8 95.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b27cm#239221#Vn hc thiu nhi#Vit Na m#Truyn tranh#Khnh Vn## 00596000000000277000450002600110000000500100001101200550002100200210007600300130 00970070061001100140006001710190005001770820009001828080005001910080005001960090 01100201010000500212011001400217005001600231005001400247013000700261020001800268 020000900286020001300295039001000308#VL09.00422#Phng H#Nhng truyn hay dnh cho tr mm non. Ch Bn thn#i mt ni iu g?#Truyn tranh#Phng H s.t ., b.s. ; Tranh: Nguyn Kim Dun, ng Hong V#9500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^a Gio dc#2009#^a15tr.^b27cm#Nguyn Kim Dun#ng Hong V#239222#Vn hc thiu n hi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00593000000000277000450002600110000000500100001100500200002101200550004100200190 00960030013001150070050001280140006001780190005001840820009001898080005001980080 00500203009001100208010000500219011001400224005002000238013000700258020001800265 020000900283020001300292039001000305#VL09.00423#Phng H#Handpicture's group#Nh ng truyn hay dnh cho tr mm non. Ch Gia nh#Cm n bn Voi con#Truyn t ranh#Phng H s.t., b.s. ; Tranh: Handpicture's group#9500#Vi?t#895.9223#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b27cm#Handpicture's group#239223#Vn hc thiu nhi# Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00684000000000289000450002600110000000600170001100400180002800200350004600300130 00810070063000940140006001570190005001630820004001688080005001720080005001770090 01100182010000500193011001400198006001500212006001600227006001200243013000700255 021009800262020000900360020001500369039001000384#VL09.00424#L Th nh Tuyt#Ti bn ln th 4#Gu Nu, Gu Nu bn nhn thy g?#Truyn tranh#S.t, dch: L Th nh Tuyt, ng Thu Qunh, Phan Tho Hng..#6500#Vi?t#590#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a22tr.^b27cm#ng Thu Qunh#Phan Tho Hng#H Th Minh#239224#Nhng mu i thoi hng dn tr em v nhn bit sc mu ca cc con vt trong th gii t nhin#ng vt#Sch thiu nhi#Khnh Vn## 00583000000000277000450002600110000000500100001100400180002100200210003900300130 00600070032000730140006001050190005001110820006001168080005001220080005001270090 01100132010000500143011001400148005000800162013000700170020000500177020000900182 039001000191021009000201020001400291#VL09.00425#Tuyt Hoa#Ti bn ln th 1#Hc m cng Th Con#Truyn tranh#Li: Tuyt Hoa ; Tranh: Hi Nam#9000#Vi?t#372.7#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b27cm#Hi Nam#239225#Ton#Mu gio#Khnh Vn#H ng dn b lm quen vi cc con s, tp m, lm php tnh qua cc cu chuyn, t r chi#Sch mu gio## 00608000000000265000450002600110000002600110001100400180002200100140004000200370 00540070014000910140006001050190005001110820008001168080005001240080005001290090 01100134010000500145011001400150013000700164020000900171020000800180020001500188 039001000203021012900213#VL09.00426#VL09.00427#Ti bn ln th 3#m Th Xuyn#L m chi t vt liu thng thng#m Th Xuyn#9500#Vi?t#745.592#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a48tr.^b27cm#239226#Mu gio# chi#Sch gio vin#Khnh Vn#H ng dn lm chi t vt liu thng thng nh: s dng ph liu t giy, ba , cht do, nilon, v trng, hp st, hp nhm## 00499000000000265000450002600110000000500100001100400180002100200190003900300130 00580070033000710140006001040190005001100820009001158080005001240080005001290090 01100134010000500145011001700150005000900167013000700176020001800183020000900201 020001300210039001000223#VV09.02725#Nht Minh#Ti bn ln th 2#Hoa g m p th ?#Truyn tranh#Li: Nht Minh ; Tranh: Huy Tun#5000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a19tr.^b20x20cm#Huy Tun#239227#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Khnh Vn## 00516000000000265000450002600110000000500090001100400180002000200260003800300130 00640070038000770140006001150190005001210820009001268080005001350080005001400090 01100145010000500156011001700161005001500178013000700193020001800200020000900218 020001300227039001000240#VV09.02726#Song Mai#Ti bn ln th 2#Cuc do chi ca ch Cm#Truyn tranh#Li: Song Mai ; Tranh: Nguyn Vn Dn#4000#Vi?t#895.9223# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b20x20cm#Nguyn Vn Dn#239228#Vn hc thiu n hi#Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00513000000000265000450002600110000000500150001100400180002600200130004400300130 00570070043000700140006001130190005001190820009001248080005001330080005001380090 01100143010000500154011001700159005001400176013000700190020001800197020000900215 020001300224039001000237#VV09.02727#Nguyn Kim Hoa#Ti bn ln th 2#Ngi sao r i#Truyn tranh#Li: Nguyn Kim Hoa ; Tranh: Phm Minh c#5500#Vi?t#895.9223#^2 14#^aH.#^aGio dc#2009#^a23tr.^b20x20cm#Phm Minh c#239229#Vn hc thiu nhi# Vit Nam#Truyn tranh#Khnh Vn## 00516000000000265000450002600110000000500150001100400180002600200180004400300130 00620070045000750140006001200190005001260820009001318080005001400080005001450090 01100150010000500161011001700166005001600183013000700199020001800206020000900224 020001300233039000400246#VV09.02728#V Th Xun H#Ti bn ln th 1#Chuyn ca b Nem#Truyn tranh#Li: V Th Xun H ; Tranh: Nguyn Anh Tun#4000#Vi?t#895. 9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b20x20cm#Nguyn Anh Tun#239230#Vn hc t hiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Mai## 00500000000000265000450002600110000000500100001100400180002100200200003900300130 00590070036000720140006001080190005001140820009001198080005001280080005001330090 01100138010000500149011001700154005001200171013000700183020001800190039000400208 020000900212020001300221#VV09.02729#V T Nam#Ti bn ln th 1#Chuyn Gu n tr ng#Truyn tranh#Li: V T Nam ; Tranh: Khnh Duyn#4000#Vi?t#895.9223#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b20x20cm#Khnh Duyn#239231#Vn hc thiu nhi#Mai#Vi t Nam#Truyn tranh## 00516000000000265000450002600110000000500160001100400180002700200220004500300130 00670070043000800140006001230190005001290820009001348080005001430080005001480090 01100153010000500164011001700169005001300186013000700199020001800206020000900224 020001300233039000400246#VV09.02730#Nguyn Vn ng#Ti bn ln th 1#Cu chuyn trong rng#Truyn tranh#Li: Nguyn Vn ng ; Tranh: Trn Xun Du#4000#Vi?t#8 95.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b20x20cm#Trn Xun Du#239232#Vn hc t hiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Mai## 00658000000000313000450002600110000000500150001100500170002601200540004300200100 00970030013001070070076001200140006001960190005002020820007002078080005002140080 00500219009001100224010000500235011001700240005001200257005001200269013000700281 020001100288020000900299020000800308020001000316020001400326039000400340#VV09.02 731#ng Thu Qunh#Nhm Handpicture#B tp c v tp k chuyn. Kho tng truyn ng ngn#Co v C#Truyn tranh#B.s.: ng Thu Qunh, Thm V Can, C Th Thu ; V Tranh: Nhm Handpicture#5900#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a23tr. ^b21x21cm#Thm V Can#C Th Thu#239233#Ting Vit#Mu gio#Tp c#K chuyn#S ch mu gio#Mai## 00673000000000313000450002600110000000500150001100500180002601200540004400200230 00980030013001210070077001340140006002110190005002170820007002228080005002290080 00500234009001100239010000500250011001700255005001200272005001200284013000700296 020001100303020000900314020000800323020001000331020001400341039000400355#VV09.02 732#ng Thu Qunh#Nhm Handpictures#B tp c v tp k chuyn. Kho tng truy n ng ngn#Chut, Mo v G Trng#Truyn tranh#B.s.: ng Thu Qunh, Thm V Can , C Th Thu ; V Tranh: Nhm Handpictures#5900#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a23tr.^b21x21cm#Thm V Can#C Th Thu#239234#Ting Vit#Mu gio#Tp c#K chuyn#Sch mu gio#Mai## 00671000000000313000450002600110000000500150001100500180002601200540004400200210 00980030013001190070077001320140006002090190005002150820007002208080005002270080 00500232009001100237010000500248011001700253005001200270005001200282013000700294 020001100301020000900312020000800321020001000329020001400339039000400353#VV09.02 733#ng Thu Qunh#Nhm Handpictures#B tp c v tp k chuyn. Kho tng truy n ng ngn#Gu v hai ngi bn#Truyn tranh#B.s.: ng Thu Qunh, Thm V Can, C Th Thu ; V tranh: Nhm Handpictures#5900#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a23tr.^b21x21cm#Thm V Can#C Th Thu#239235#Ting Vit#Mu gio#Tp c#K chuyn#Sch mu gio#Mai## 00670000000000313000450002600110000000500150001100500180002601200540004400200200 00980030013001180070077001310140006002080190005002140820007002198080005002260080 00500231009001100236010000500247011001700252005001200269005001200281013000700293 020001100300020000900311020000800320020001000328020001400338039000400352#VV09.02 734#ng Thu Qunh#Nhm Handpictures#B tp c v tp k chuyn. Kho tng truy n ng ngn#S T v Chut Nht#Truyn tranh#B.s.: ng Thu Qunh, Thm V Can, C Th Thu ; V tranh: Nhm Handpictures#5900#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc# 2009#^a23tr.^b21x21cm#Thm V Can#C Th Thu#239236#Ting Vit#Mu gio#Tp c #K chuyn#Sch mu gio#Mai## 00668000000000313000450002600110000000500150001100500180002601200540004400200180 00980030013001160070077001290140006002060190005002120820007002178080005002240080 00500229009001100234010000500245011001700250005001200267005001200279013000700291 020001100298020000900309020000800318020001000326020001400336039000400350#VV09.02 735#ng Thu Qunh#Nhm Handpictures#B tp c v tp k chuyn. Kho tng truy n ng ngn#Ch chut tham n#Truyn tranh#B.s.: ng Thu Qunh, Thm V Can, C Th Thu ; V tranh: Nhm Handpictures#5900#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a23tr.^b21x21cm#Thm V Can#C Th Thu#239237#Ting Vit#Mu gio#Tp c#K chuyn#Sch mu gio#Mai## 00661000000000313000450002600110000000500150001100500180002601200540004400200110 00980030013001090070077001220140006001990190005002050820007002108080005002170080 00500222009001100227010000500238011001700243005001200260005001200272013000700284 020001100291020000900302020000800311020001000319020001400329039000400343#VV09.02 736#ng Thu Qunh#Nhm Handpictures#B tp c v tp k chuyn. Kho tng truy n ng ngn#Ra v Th#Truyn tranh#B.s.: ng Thu Qunh, Thm V Can, C Th Thu ; V tranh: Nhm Handpictures#5900#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a23 tr.^b21x21cm#Thm V Can#C Th Thu#239238#Ting Vit#Mu gio#Tp c#K chuy n#Sch mu gio#Mai## 00670000000000313000450002600110000000500150001100500180002601200540004400200200 00980030013001180070077001310140006002080190005002140820007002198080005002260080 00500231009001100236010000500247011001700252005001200269005001200281013000700293 020001100300020000900311020000800320020001000328020001400338039000400352#VV09.02 737#ng Thu Qunh#Nhm Handpictures#B tp c v tp k chuyn. Kho tng truy n ng ngn#Kin v chim B Cu#Truyn tranh#B.s.: ng Thu Qunh, Thm V Can, C Th Thu ; V tranh: Nhm Handpictures#5900#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc# 2009#^a23tr.^b21x21cm#Thm V Can#C Th Thu#239239#Ting Vit#Mu gio#Tp c #K chuyn#Sch mu gio#Mai## 00668000000000313000450002600110000000500150001100500180002601200540004400200180 00980030013001160070077001290140006002060190005002120820007002178080005002240080 00500229009001100234010000500245011001700250005001200267005001200279013000700291 020001100298039000400309020000900313020000800322020001000330020001400340#VV09.02 738#ng Thu Qunh#Nhm Handpictures#B tp c v tp k chuyn. Kho tng truy n ng ngn#Ch Ch hnh phc#Truyn tranh#B.s.: ng Thu Qunh, Thm V Can, C Th Thu ; V tranh: Nhm Handpictures#5900#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a23tr.^b21x21cm#Thm V Can#C Th Thu#239240#Ting Vit#Mai#Mu gio#Tp c#K chuyn#Sch mu gio## 00673000000000313000450002600110000000500150001100500180002601200540004400200230 00980030013001210070077001340140006002110190005002170820007002228080005002290080 00500234009001100239010000500250011001700255005001200272005001200284013000700296 020001100303020000900314020000800323020001000331020001400341039000400355#VV09.02 739#ng Thu Qunh#Nhm Handpictures#B tp c v tp k chuyn. Kho tng truy n ng ngn#Ra v hai c vt tri#Truyn tranh#B.s.: ng Thu Qunh, Thm V Can , C Th Thu ; V tranh: Nhm Handpictures#5900#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a23tr.^b21x21cm#Thm V Can#C Th Thu#239241#Ting Vit#Mu gio#Tp c#K chuyn#Sch mu gio#Mai## 00668000000000313000450002600110000000500150001100500180002601200540004400200180 00980030013001160070077001290140006002060190005002120820007002178080005002240080 00500229009001100234010000500245011001700250005001200267005001200279013000700291 020001100298020000900309020000800318020001000326020001400336039000400350#VV09.02 740#ng Thu Qunh#Nhm Handpictures#B tp c v tp k chuyn. Kho tng truy n ng ngn#Qu si v qu b#Truyn tranh#B.s.: ng Thu Qunh, Thm V Can, C Th Thu ; V tranh: Nhm Handpictures#5900#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a23tr.^b21x21cm#Thm V Can#C Th Thu#239242#Ting Vit#Mu gio#Tp c#K chuyn#Sch mu gio#Mai## 00622000000000301000450002600110000000500100001100400180002100200330003900300130 00720070074000850140006001590190005001650820009001708080005001790080005001840090 01100189010000500200011001700205005001000222005000800232005001500240005001400255 013000700269020001800276020000900294020001300303039000400316#VV09.02741#Kim Tuy n#Ti bn ln th 1#Chuyn k vng quc Hnh Dng#Truyn tranh#Li: Kim Tuyn , Thanh Nga, Lan Anh ; Tranh: Thi Hu Dng, Tn Tht Hin#5500#Vi?t#895.9223# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b20x20cm#Thanh Nga#Lan Anh#Thi Hu Dng#Tn Tht Hin#239243#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Mai## 00679000000000277000450002600110000000500190001100400180003000200400004800300130 00880070047001010140006001480190005001540820004001598080005001630080005001680090 01100173010000500184011001400189005001400203013000700217021012600224020000900350 020002100359020001500380039000600395#VV09.02742#Trn Th Ngc Trm#Ti bn ln t h 1#Cc loi vt lm g khi tri ma xung?#Truyn tranh#Li: Trn Th Ngc Tr m ; Tranh: Bi c Khim#4000#Vi?t#590#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b21cm# Bi c Khim#239244#Gii thiu cho tr cc c tnh ca loi vt, bit x l nh th no khi gp tri ma, gip pht trin tr thng minh ca tr#ng vt#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Thanh## 00507000000000277000450002600110000000400180001100500140002900200220004300300130 00650070037000780140006001150190005001210820007001268080005001330080005001380090 01100143010000500154011001400159005000800173013000700181020000900188020000900197 020001400206039000400220020000500224#VV09.02743#Ti bn ln th 1#Trn Th Loan# Ai nhanh tr hn no?#Truyn tranh#B.s.: Trn Th Loan ; Tranh: Hi Nam#7000#Vi ?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b21cm#Hi Nam#239245#Gio dc#Mu gi o#Sch mu gio#Mai#Ton## 00713000000000337000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310020012000360030013000480290013000610070069000740220004001432210025001470050 01600172006002000188005001600208004001800224008000500242009001100247010000500258 01100140026301200330027701300070031002000180031702000090033502000130034402000140 0357039000400371#VV09.02744#6000#Vi?t#895.9223#^214#Bm v Cui#Truyn tranh#Bo m and Cuoi#on Triu Long ; Nguyn L An Phng dch ; Ho s: inh Thanh Lim# T.1#Gp nhau = Meet together#on Triu Long#Nguyn L An Phng#inh Thanh Lim #Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b24cm#Truyn tranh song ng Vit - Anh#239246#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Mai## 00733000000000337000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310020012000360030013000480290013000610070069000740220004001432210045001470050 01600192006002000208005001600228004001800244008000500262009001100267010000500278 01100140028301200330029701300070033002000180033702000090035502000130036402000140 0377039000400391#VV09.02745#6000#Vi?t#895.9223#^214#Bm v Cui#Truyn tranh#Bo m and Cuoi#on Triu Long ; Nguyn L An Phng dch ; Ho s: inh Thanh Lim# T.2#Chic qut mo thn k = The magic spathe fan#on Triu Long#Nguyn L An Ph ng#inh Thanh Lim#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b24cm#Truyn tranh song ng Vit - Anh#239247#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch s ong ng#Mai## 00758000000000337000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310020012000360030013000480290013000610070069000740220004001432210070001470050 01600217006002000233005001600253004001800269008000500287009001100292010000500303 01100140030801200330032201300070035502000180036202000090038002000130038902000140 0402039000400416#VV09.02746#7000#Vi?t#895.9223#^214#Bm v Cui#Truyn tranh#Bo m and Cuoi#on Triu Long ; Nguyn L An Phng dch ; Ho s: inh Thanh Lim# T.3#Chuyn phiu lu trong rng thm = The adventure in the remote forest#on T riu Long#Nguyn L An Phng#inh Thanh Lim#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc# 2009#^a31tr.^b24cm#Truyn tranh song ng Vit - Anh#239248#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Mai## 00714000000000337000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310020012000360030013000480290013000610070069000740220004001432210026001470050 01600173006002000189005001600209004001800225008000500243009001100248010000500259 01100140026401200330027801300070031102000180031802000090033602000130034502000140 0358039000400372#VV09.02747#7000#Vi?t#895.9223#^214#Bm v Cui#Truyn tranh#Bo m and Cuoi#on Triu Long ; Nguyn L An Phng dch ; Ho s: inh Thanh Lim# T.4#Gp ch Tu = Meeting Teu#on Triu Long#Nguyn L An Phng#inh Thanh Li m#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b24cm#Truyn tranh song ng Vi t - Anh#239249#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Mai## 00534000000000277000450002600110000000400180001100500110002900200310004000300400 00710070027001110140007001380190005001450820006001508080005001560080005001610090 01100166010000500177011001400182005001500196013000700211020000500218020000900223 020000600232020001400238039000400252#VV09.02748#Ti bn ln th 2#Hong Tun#H ng dn em hc ton tiu hc#Dng cho ph huynh hc sinh, khi lp 1#Hong Tun, Phm nh Thc#13000#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a79tr.^b24cm#Phm nh Thc#239250#Ton#Tiu hc#Lp 1#Sch c thm#Mai## 00466000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020017000340030038000510070009000890220004000980050009001020080005001110090 01100116010000500127011001400132013000700146020001100153020000900164020000900173 020001400182039000400196#VV09.02749#3500#Vi?t#372.63#^214#Tp vit ch p#Theo mu ch vit hoa trng tiu hc#Vn Minh#T.1#Vn Minh#^aH.#^aGio dc#2008#^a2 3tr.^b24cm#239251#Ting Vit#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#Mai## 00487000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020017000340030038000510070009000890220004000980050009001020080005001110090 01100116010000500127011001400132013000700146020001100153020000900164020000900173 020001400182039000400196020000900200#VV09.02750#3500#Vi?t#372.63#^214#Tp vit ch p#Theo mu ch vit hoa trng tiu hc#Vn Minh#T.2#Vn Minh#^aH.#^aGio dc#2008#^a24tr.^b24cm#239252#Ting Vit#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#Mai#Vi t Nam## 00466000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020017000340030038000510070009000890220004000980050009001020080005001110090 01100116010000500127011001400132013000700146020001100153020000900164020000900173 020001400182039000400196#VV09.02751#3500#Vi?t#372.63#^214#Tp vit ch p#Theo mu ch vit hoa trng tiu hc#Vn Minh#T.3#Vn Minh#^aH.#^aGio dc#2008#^a2 1tr.^b24cm#239253#Ting Vit#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#Mai## 00503000000000277000450002600110000000400180001100500090002900200220003800300400 00600070009001000140006001090190005001150820007001208080005001270080005001320090 01100137010000500148011001400153013000700167020000900174020000900183020000800192 020000700200020001400207039000400221#VV09.02752#Ti bn ln th 4#Vn Minh#Em t p vit ch v s#Theo mu ch vit trong trng tiu hc#Vn Minh#3500#Vi?t#372 .63#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b24cm#239254#Tp vit#Tiu hc#Ch ci#Ch s#Sch c thm#Mai## 00564000000000289000450002600110000002600110001100400180002200500150004000500130 00550020034000680070045001020140007001470190005001540820006001598080005001650080 00500170009001100175010000500186011001400191005001500205013000700220020000900227 020001000236020001000246020001400256039000400270#VV09.02753#VV09.02754#Ti bn l n th 7#Ng Tu Phng#Trn Hu Tri#Nhng bi mu trang tr hnh trn#Ng Tu P hng, Trn Hu Tri, Nguyn Thu Yn#22000#Vi?t#745.4#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a80tr.^b24cm#Nguyn Thu Yn#239255#M thut#Trang tr#Hnh trn#Sch c thm#M ai## 00620000000000265000450002600110000002600110001100400180002200500090004000200460 00490070027000950140007001220190005001290820011001348080005001450080005001500090 01100155010000500166011001400171013000700185039000400192021012400196020001800320 020000900338020000700347#VV09.02756#VV09.02755#Ti bn ln th 7# Quyn#365 c u gip tr pht trin tr thng minh#S.t., tuyn chn: Quyn#10900#Vi?t#8 95.922802#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a95tr.^b24cm#239256#Mai#Gii thiu 365 cu gip tr pht trin tr thng minh qua bn thn, gia nh, x hi, thin nhi n v cc hin tng khc#Vn hc thiu nhi#Gio dc#Cu ## 00729000000000301000450002600110000002600110001100400180002200500150004000200400 00550030023000950070015001180140006001330190005001390820007001448080005001510080 00500156009001100161010000500172011001400177013000700191021018200198020000900380 020000900389020000400398020000700402020001400409039000400423#VV09.02757#VV09.027 58#Ti bn ln th 7#ng Thu Qunh#Tuyn chn truyn, th, cu mu gio#Theo ch im gio dc#ng Thu Qunh#9500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 99tr.^b20cm#239257#Ti liu gip tr tip cn cc kin thc theo ch im tr pht trin mt cch ton din qua nhng cu truyn c tch, th, ca dao, tc ng , nhng cu mang hnh nh i thng#Gio dc#Mu gio#Th#Cu #Sch mu g io#Mai## 00686000000000289000450002600110000002600110001100400180002200500120004000200320 00520070049000840140007001330190005001400820007001458080005001520080005001570090 01100162010000500173011001400178005000800192005001100200013000700211021014200218 020000900360020000900369020001400378039000400392#VV09.02759#VV09.02760#Ti bn l n th 1#Phng Tho#300 cu dnh cho tr mm non#Phng Tho b.s. ; Minh ha : L Bnh, Duy Nguyn#12500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a95tr.^b21cm #L Bnh#Duy Nguyn#239258#Trnh by 300 cu di dng vn vn, d nh, d hi u ph hp vi t duy tr mm non kch thch kh nng t duy, khm ph th gi i tr#Gio dc#Mu gio#Sch mu gio#Mai## 00841000000000301000450002600110000002600110001100500230002200500210004500200370 00660030078001030070058001810140006002390190005002450820009002508080005002590080 00500264009001100269010000500280011001400285013000700299021015500306020000800461 020002100469020002300490020000900513020001300522039000400535#VV09.02761#VV09.027 62#Nguyn Th Hng Giang#Nhm ha s V.Comics#Chin dch Bin gii thu - ng 1 950#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo sch gio khoa lch s hin hn h#Li: Nguyn Th Hng Giang ; Tranh: Nhm ha s V.Comics#6000#Vi?t#959.7041# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#239259#Gii thiu v chin dch Bin gi i Thu - ng 1950: Thng li ca nhn dn c nc, m ra mt bc pht trin mi ca cuc khng chin chng thc dn Php#Lch s#Chin dch bin gii#Khng chi n chng Php#Vit Nam#Truyn tranh#Mai## 00756000000000277000450002600110000002600110001100500230002200200190004500300780 00640070051001420140006001930190005001990820008002048080005002120080005002170090 01100222010000500233011001400238005001600252013000700268021016900275020000800444 020000900452020001300461039000400474#VV09.02763#VV09.02764#Nguyn Th Hng Gian g#Bch ng dy sng#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo sch gio khoa lch s hin hnh#Li: Nguyn Th Thu Hng ; Tranh: Nguyn ng Hi#6000#Vi?t #959.702#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#Nguyn ng Hi#239260#Gii thi u v Bch ng Giang, con sng i vo huyn thoi vi s thm bi ca qun xm lc phng Bc gn lin vi chin cng ca Ng Quyn, L Hon, Trn Hng o... #Lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Mai## 00767000000000301000450002600110000002600110001100500210002200500210004300200410 00640030078001050070056001830140006002390190005002450820009002508080005002590080 00500264009001100269010000500280011001400285013000700299021010600306020000800412 020001500420020000900435020000400444020001300448039000400461#VV09.02765#VV09.027 66#Nguyn Th Thu Hng#Nhm ha s V.Comics#Kinh thnh Hu - di sn vn ho th gii#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo sch gio khoa lch s hin h nh#Li: Nguyn Th Thu Hng ; Tranh: Nhm ha s V.Comics#6000#Vi?t#959.7029# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#239261#Gii thiu v Kinh Thnh Hu mt di sn vn ho th gii qua qu trnh xy dng, hnh thnh v pht trin#Lch s #Di sn vn ho#Vit Nam#Hu#Truyn tranh#Mai## 00755000000000289000450002600110000002600110001100500210002200500110004300200300 00540030078000840070046001620140006002080190005002140820009002198080005002280080 00500233009001100238010000500249011001400254013000700268021013500275020000800410 020002100418020000900439020001300448039000400461#VV09.02767#VV09.02768#Nguyn Th Thu Hng#Quang Ton#Trn in Bin Ph trn khng#Cuc thi bin son truyn t ranh lch s theo sch gio khoa lch s hin hnh#Li: Nguyn Th Thu Hng ; T ranh: Quang Ton#5500#Vi?t#959.7043#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#239 262#Gii thiu v Trn in Bin Ph Trn Khng mt thng li v i ca qun v dn ta. Chm dt chin tranh, lp li ho bnh Vit Nam#Lch s#Khng chin c hng M#Vit Nam#Truyn tranh#Mai## 00720000000000289000450002600110000002600110001100500160002200200210003800300780 00590070047001370140006001840190005001900820009001958080005002040080005002090090 01100214010000500225011001400230005001700244013000700261021011600268020000800384 020001200392020000900404020001300413039000400426#VV09.02769#VV09.02770#Trn Tch Thnh#Sn Tinh - Thu Tinh#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo sch gi o khoa lch s hin hnh#Li: Trn Tch Thnh ; Tranh: Phng Minh Giang#5500#V i?t#959.7012#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#Phng Minh Giang#239263#Gi i thiu v Sn Tinh - Thu Tinh ng thi phn nh ch ca cha ng ta v cng cuc tr thu, ch ng thin tai#Lch s#Thi c i#Vit Nam#Truyn tranh#Mai## 00758000000000289000450002600110000002600110001100500150002200200520003700300780 00890070047001670140006002140190005002200820012002258080005002370080005002420090 01100247010000500258011001400263005001800277013000700295021011500302020000800417 020000900425020001300434020001700447039000400464#VV09.02771#VV09.02772#Nguyn Th Tm#Nguyn Trng T - ngi mong mun i mi t nc#Cuc thi bin son tru yn tranh lch s theo sch gio khoa lch s hin hnh#Li: Nguyn Th Tm ; Tr anh: L Th Tm Nguyt#6000#Vi?t#959.7029092#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^ b21cm#L Th Tm Nguyt#239264#Gii thiu v tiu s v nhng cng hin ca Nguy n Trng T mt danh s yu nc lun mong mun i mi t nc#Lch s#Vit N am#Truyn tranh#Nguyn Trng T#Mai## 00855000000000301000450002600110000002600110001100500190002200500160004100200220 00570030078000790070049001570140006002060190005002120820009002178080005002260080 00500231009001100236010000500247011001400252013000700266021022300273020000800496 020001000504020000900514020001300523020001300536039000400549#VV09.02773#VV09.027 74#on Th Minh Chu#Nguyn ng Hi#Tin vo Dinh c Lp#Cuc thi bin son t ruyn tranh lch s theo sch gio khoa lch s hin hnh#Li: on Th Minh Ch u ; Tranh: Nguyn ng Hi#6500#Vi?t#959.7043#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr. ^b21cm#239265#Lch s trn nh ca l on tng 203 vo Dinh c Lp. Chin th ng v i ca chin dch H Ch Minh tin vo Dinh c Lp m ra k nguyn m i ca lch s dn tc: t nc c lp, thng nht, i ln ch ngha x hi#Lc h s#Trn nh#Vit Nam#Dinh c Lp#Truyn tranh#Mai## 00421000000000253000450002600110000000400180001100500090002900200120003800300110 00500070009000610140006000700190005000760820007000818080005000880080005000930090 01100098010000500109011001400114013000700128020000500135020000900140020001400149 039000400163#VV09.02775#Ti bn ln th 6#c Minh#B hc ton#3 - 4 tui#c Mi nh#4000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a29tr.^b21cm#239266#Ton#Mu gi o#Sch mu gio#Mai## 00499000000000253000450002600110000000400180001100500090002900200120003800300890 00500070009001390140006001480190005001540820007001598080005001660080005001710090 01100176010000500187011001400192013000700206020000500213020000900218020001400227 039000400241#VV09.02776#Ti bn ln th 6#c Minh#B hc ton#4 - 5 tui : Bin son theo chng trnh ca B Gio dc v o to, V Gio dc mm non#c Minh #4000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a32tr.^b21cm#239267#Ton#Mu gio# Sch mu gio#Mai## 00499000000000253000450002600110000000400180001100500090002900200120003800300890 00500070009001390140006001480190005001540820007001598080005001660080005001710090 01100176010000500187011001400192013000700206020000500213020000900218020001400227 039000400241#VV09.02777#Ti bn ln th 6#c Minh#B hc ton#5 - 6 tui : Bin son theo chng trnh ca B Gio dc v o to, V Gio dc mm non#c Minh #4000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a32tr.^b21cm#239268#Ton#Mu gio# Sch mu gio#Mai## 00541000000000265000450002600110000002600110001100400180002200100080004000200350 00480070008000830140007000910190005000980820004001038080005001070080005001120090 01100117010000500128011001500133013000700148021008400155020001000239020000800249 020001400257039000400271#VV09.02779#VV09.02778#Ti bn ln th 3#L Dng#Bi tp ng php ting Anh cn bn#L Dng#21500#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 207tr.^b20cm#239269#Gii thiu gn 200 bi tp Ting Anh cn bn lin quan ti t t c cc phn ng php#Ting Anh#Bi tp#Sch c thm#Mai## 00956000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020038000460070052000840220004001362210043001400050009001830050 00900192005001500201005001500216005001600231004004000247008000500287009001100292 01000050030301100150030801300070032302101960033002000070052602000050053302000100 0538020000900548020000800557020001300565039000400578#VV09.02780#VV09.02781#35000 #Vi?t#915.97#^214#a l cc tnh v thnh ph Vit Nam#B.s.: L Thng (ch.b.), L Hunh, Nguyn Minh Tu..#T.3#Cc tnh vng Ty Bc v vng Bc Trung B#L T hng#L Hunh#Nguyn Vn Ph#Nguyn Th Sn#Nguyn Minh Tu#Ti bn ln th 4, c sa cha, b sung#^aH.#^aGio dc#2009#^a408tr.^b21cm#239270#Gii thiu cc t nh vng Ty Bc v Bc Trung B Vit Nam. Nhng c im tng qut v t nhin , x hi: t ai, kh hu, thu vn, ti nguyn khong sn, sinh vt. Dn c v lao ng, kinh t#a l#Tnh#Thnh ph#Vit Nam#Ty Bc#Bc Trung B#Mai## 00746000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020025000430030013000680070066000810220004001470050013001510050 01400164006001500178008000500193009001100198010000500209011001500214013000700229 01200250023600600140026102100730027502000180034802000100036602000130037602000150 0389039000400404#VV09.02782#VV09.02783#30000#Vi?t#500#^214#Nhng pht minh khoa hc#truyn tranh#Li: Jang Kil Soo ; Tranh: Kim Young Goo ; Dch: Hong Vn Vi t..#T.1#Jang Kil Soo#Kim Young Goo#Hong Vn Vit#^aH.#^aGio dc#2009#^a105tr.^ b20cm#239271#B truyn tranh khoa hc#L Th An Thu#Gii thi nhng pht minh k hoa hc khi u t thi tin s cho n nay#Khoa hc t nhin#Pht minh#Truyn tranh#Sch thiu nhi#Mai## 00903000000000373000450002600110000002600110001100200100002200700660003200500130 00980050014001110060015001250140007001400140006001470190005001530820006001588080 00500164008000500169009001100174010000500185011001500190012002500205013000700230 00500030023700600210024002101810026102000070044202000100044902000120045902000210 0471020001300492020001500505019000500520039000400525#VV09.02785#VV09.02784#Thin tai#Li: Jang Kil Soo ; Tranh: Kim Young Goo ; Dch: Hong Vn Vit..#Jang Kil Soo#Kim Young Goo#Hong Vn Vit#30000#5000b#Vi?t#551.2#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a109tr.^b20cm#B truyn tranh khoa hc#239272#VH#Trn Dip Phng Nhi#Nhng hin tng khng khip xy ra trong thin nhin: ng t, bo ct, thu sn, n i la, hn hn...( nhng hin tng tiu biu trong lch s v nguyn nhn, l g ii khoa hc )#a l#Thin tai#Thin nhin#Khoa hc thng thc#Truyn tranh#S ch thiu nhi#Dch#Mai## 00798000000000337000450002600110000002600110001100200170002200700660003900500130 01050050014001180060015001320140007001470190005001540820004001598080005001630080 00500168009001100173010000500184011001500189012002500204005000300229006001100232 01300070024302101360025002000130038602000060039902000210040502000130042602000150 0439039000600454#VV09.02787#VV09.02786#C th con ngi#Li: Jang Kil Soo ; Tran h: Kim Young Goo ; Dch: Hong Vn Vit..#Jang Kil Soo#Kim Young Goo#Hong Vn V it#30000#Vi?t#612#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a109tr.^b20cm#B truyn tranh kho a hc#VH#Phng Nhi#239273#Khm ph tm hiu c th. Th nghim cc c quan cm gic. B xng v c th pht trin. H thn kinh iu hnh. Qu trnh sinh sn. ..#C th ngi#Ngi#Khoa hc thng thc#Truyn tranh#Sch thiu nhi#Thanh## 00851000000000325000450002600110000002600110001100500130002200500140003500200270 00490070066000760060015001420140007001570190005001640820006001698080005001750080 00500180009001100185010000500196011001500201012002500216006001100241013000700252 02102000025902000110045902000080047002000210047802000090049902000130050803900040 0521#VV09.02789#VV09.02788#Jang Kil Soo#Kim Young Goo#Cht dinh dng v vitamin #Li: Jang Kil Soo ; Tranh: Kim Young Goo ; Dch: Hong Vn Vit..#Hong Vn Vi t#30000#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a105tr.^b20cm#B truyn tranh kho a hc#Phng Nhi#239274#Gii thiu v chc nng ca vitamin, cht dinh dng i vi c th v cuc sng con ngi. Vai tr v cch b sung mt s cht dinh d ng, vitamin c th nh vitamin A, B, C, cht x, cht khong...#Dinh dng#Vitam in#Khoa hc thng thc#Sc kho#Truyn tranh#Mai## 00797000000000361000450002600110000002600110001100500130002200500140003500200170 00490070066000660060015001320140007001470190005001540820004001598080005001630080 00500168009001100173010000500184011001500189012002500204006001400229019000500243 01300070024802100920025502000070034702000120035402000210036602000080038702000080 0395020001300403020001500416039000400431#VV09.02790#VV09.02791#Jang Kil Soo#Kim Young Goo#Nam cc, Bc cc#Li: Jang Kil Soo ; Tranh: Kim Young Goo ; Dch: Hon g Vn Vit..#Hong Vn Vit#30000#Vi?t#919#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a104tr.^b 20cm#B truyn tranh khoa hc#L Th An Thu#Dch#239275#Gii thiu v Nam cc v Bc cc. Sng, ni bng tri. S ng lnh v cc vng cn Nam cc#a l#Thin nhin#Khoa hc thng thc#Nam cc#Bc cc#Truyn tranh#Sch thiu nhi#Mai## 00535000000000277000450002600110000002600110001100500130002200200220003500700130 00570140007000700190005000770820006000828080005000880080005000930090011000980100 00500109011001500114012006200129004001800191013000700209020000500216020000900221 020000900230020001400239039000400253#VV09.02792#VV09.02793# Nh Thin#Cc bi ton hnh hc# Nh Thin#25000#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a184tr.^ b24cm#Rn luyn v nng cao k nng gii ton cho hc sinh tiu hc#Ti bn ln th 2#239276#Ton#Hnh hc#Tiu hc#Sch c thm#Mai## 00709000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020020000430030050000630070060001130220004001730050017001770050 00800194005001700202005001300219004001800232008001600250009002900266010000500295 01100140030001300070031401900050032102000100032602000080033602000090034402000140 0353039000400367#VV09.02794#VV09.02795#13000#Vi?t#428#^214#Let's learn English# Sch bi tp ting Anh dng cho hc sinh tiu hc#B.s.: Nguyn Quc Tun (ch.b.) , Phan H, Th Ngc Hin..#T.3#Nguyn Quc Tun#Phan H# Th Ngc Hin#o Ngc Lc#Ti bn ln th 1#^aH.^bSingapore#^aGio dc^bPanpac Education#2009#^a9 6tr.^b24cm#239277#Dch#Ting Anh#Bi tp#Tiu hc#Sch c thm#Mai## 00873000000000337000450002600110000002600110001100100160002200200730003800300220 01110070060001330050018001930050016002110140007002270140006002340190005002400820 00400245808000500249008000500254009001100259010000500270011001500275004001800290 01300070030802101460031502000080046102000160046902000220048502000090050702000150 0516039000400531#VV09.02796#VV09.02797#Trnh nh Tng#Hng dn s dng knh h nh trong sch gio khoa lch s trung hc c s#Phn lch s th gii#Trnh nh Tng (ch.b.), Nguyn Mnh Hng, Nguyn Vn Ninh#Nguyn Mnh Hng#Nguyn Vn N inh#26500#3000b#Vi?t#909#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a207tr.^b24cm#Ti bn ln t h 4#239278#Hng dn gio vin s dng knh hnh trong sch gio khoa lch s t rung hc c s, phn lch s th gii: knh hnh lp 6, lp 7, lp 8 v lp 9#L ch s#Trung hc c s#Phng php ging dy#Th gii#Sch gio vin#Mai## 00582000000000301000450002600110000002600110001100200290002200700130005100500130 00640140007000770140006000840190005000900820006000958080005001010080005001060090 01100111010000500122011001500127004001800142012006200160013000700222020000500229 020000900234020001200243020000700255020001400262039000400276#VV09.02798#VV09.027 99#Cc bi ton v s v ch s# Nh Thin# Nh Thin#25000#3000b#Vi?t#372. 7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a183tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Rn luyn v nng c ao k nng gii ton cho hc sinh tiu hc#239279#Ton#Tiu hc#S t nhin#Ch s#Sch c thm#Mai## 00668000000000301000450002600110000002600110001100200300002200700130005200500130 00650140007000780140006000850190005000910820006000968080005001020080005001070090 01100112010000500123011001500128004001800143012006200161013000700223021009400230 020000500324020000900329020001000338020001400348039000400362#VV09.02800#VV09.028 01#Cc bi ton v cc php tnh# Nh Thin# Nh Thin#26500#5000b#Vi?t#372 .7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a198tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Rn luyn v nng cao k nng gii ton cho hc sinh tiu hc#239280#Trnh by cc bi ton v cc php tnh nhm nng cao k nng gii ton cho hc sinh tiu hc#Ton#Tiu hc#P hp tnh#Sch c thm#Mai## 00876000000000313000450002600110000002600110001100200320002200300570005400700750 01110050017001860050016002030140007002190140006002260190005002320820004002378080 00500241008000500246009001100251010000500262011001500267004003000282005001600312 013000700328021018900335020001200524020000800536020001400544039000400558#VV09.02 802#VV09.02803#Nhng bi vn t gii quc gia#Bi dng hc sinh gii vn v lu yn thi tt nghip THPT#Tuyn chn, gii thiu: Nguyn c Quyn, Nguyn Hng V n, Nguyn c Hng#Nguyn c Quyn#Nguyn Hng Vn#35000#2000b#Vi?t#807#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a271tr.^b24cm#Ti bn, c sa cha, b sung#Nguyn c Hng #239281#Tuyn chn nhng bi vn hay t gii trong cc k thi chn lc hc sinh gii quc gia thuc nhiu th loi khc nhau: Bnh lun, phn tch, chng minh, ...v vn hc, cc tc phm, tc gi#Tp lm vn#Bi vn#Sch c thm#Mai## 00770000000000313000450002600110000002600110001100200280002200300640005000700450 01140050014001590050016001730140007001890140007001960190005002030820008002088080 00500216008000500221009001100226010000500237011001400242015003300256013000700289 020000800296020001600304020002000320020001500340039000400355021009700359#VV09.02 804#VV09.02805#Lch s a phng An Giang#Ti liu dy - hc ti cc trng tru ng hc thuc tnh An Giang#B.s.: Phan Vn Kin (ch.b.), V Thnh Phng#Phan Vn Kin#V Thnh Phng#18500#15070b#Vi?t#959.791#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a95t r.^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to#239282#Lch s#Trung hc c s#Ph th ng trung hc#Sch gio vin#Mai#Gii thiu v lch s a phng An Giang vi gn 15 bi dng ging dy t lp 6 n lp 12## 00619000000000313000450002600110000002600110001100200380002200700450006000500150 01050050013001200140007001330140006001400190005001460820006001518080005001570080 00500162009001100167010000500178011001400183004001800197005001500215013000700230 012001700237020000900254020001000263020001400273020001400287039000400301#VV09.02 806#VV09.02807#Nhng bi mu trang tr hnh ch nht#Ng Tu Phng, Trn Hu Tr i, Nguyn Thu Yn#Ng Tu Phng#Trn Hu Tri#22000#2000b#Vi?t#745.4#^214#^aH.# ^aGio dc#2009#^a79tr.^b24cm#Ti bn ln th 7#Nguyn Thu Yn#239283#T sch M thut#M thut#Trang tr#Hnh ch nht#Sch c thm#Mai## 00595000000000301000450002600110000002600110001100200350002200700450005700500150 01020050013001170140007001300190005001370820006001428080005001480080005001530090 01100158010000500169011001400174004001800188005001500206012001700221013000700238 020000900245020001100254020001000265020001400275039000400289#VV09.02808#VV09.028 09#Nhng bi mu trang tr hnh vung#Ng Tu Phng, Trn Hu Tri, Nguyn Thu Y n#Ng Tu Phng#Trn Hu Tri#22000#Vi?t#745.4#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a79t r.^b24cm#Ti bn ln th 7#Nguyn Thu Yn#T sch M thut#239284#M thut#Hnh vung#Trang tr#Sch c thm#Mai## 00688000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020041000430030038000840070064001220220004001860050010001900080 00500200009001100205010000500216011001500221012002200236005004100258013000700299 020001000306020000800316020001200324020002000336020001400356039000400370#VV09.02 810#VV09.02811#15500#Vi?t#428#^214#Bi tp trc nghim v t lun ting Anh#Dn h cho hc sinh trung hc ph thng#B.s.: V M Lan (ch.b.), T ting Anh trng THPT L Hng Phong#T.2#V M Lan#^aH.#^aGio dc#2009#^a120tr.^b24cm#T sch Tr ng chuyn#T ting Anh trng chuyn L Hng Phong#239285#Ting Anh#Bi tp#Tr c nghim#Ph thng trung hc#Sch c thm#Mai## 00552000000000289000450002600110000002600110001100200300002200300440005200700080 00960140007001040190005001110820004001168080005001200080005001250090011001300100 00500141011001500146004001800161013000700179005000800186020001000194020000800204 020001200212020002000224020001400244039000400258#VV09.02813#VV09.02812#Bi tp t rc nghim ting Anh#n thi tt nghip THPT. Cc k thi quc gia#Vnh B#33000# Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a231tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#239286#Vnh B#Ting Anh#Bi tp#Trc nghim#Ph thng trung hc#Sch c thm#Mai## 00723000000000325000450002600110000002600110001100200760002200300220009800700610 01200140007001810190005001880820009001938080005002020080005002070090011002120100 00500223011001500228005001500243005001600258005001300274005001600287005001200303 01300070031502000050032202000200032702000120034702000200035902000140037903900040 0393#VV09.02814#VV09.02815#Rn luyn k nng gii bi tp ton trung hc ph th ng hnh hc khng gian#T lun v trc nhim#B.s.: Lng Mu Dng (ch.b.), Nguy n Xun Bu,Trn Hu Nho..#37500#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a264tr .^b24cm#Lng Mu Dng#Nguyn Xun Bu#Trn Hu Nho#Nguyn Hu Ngc#L c Phc# 239287#Ton#Hnh hc khng gian#Trc nghim#Ph thng trung hc#Sch c thm#Ma i## 00780000000000313000450002600110000002600110001100200280002200700770005001400070 01270190005001340820006001398080005001450080005001500090011001550100005001660110 01500171004001800186005001800204005001400222005001400236005001500250005001500265 013000700280021014700287020000800434020000900442020001100451039000400462#VV09.02 816#VV09.02817#Tin trnh lch s Vit Nam#Nguyn Quang Ngc, V Minh Giang, Quang Hng... ; Nguyn Quang Ngc ch.b.#45000#Vi?t#959.7#^214#^aH.#^aGio dc#2 009#^a399tr.^b24cm#Ti bn ln th 9#Nguyn Quang Ngc#V Minh Giang# Quang H ng#Nguyn Tha H#Nguyn nh L#239288#Gii thiu qu trnh pht trin ca lch s Vit Nam c - trung i t ngun gc n nm 1858; lch s Vit Nam cn - hi n i t nm 1858 n nay#Lch s#Vit Nam#Gio trnh#Mai## 00891000000000301000450002600110000002600110001100200440002200300450006600700160 01110140007001270190005001340820008001398080005001470080005001520090011001570100 00500168011001500173004001800188001001600206013000700222021031000229020000900539 020001000548020000800558020000800566020001100574039000400585#VV09.02818#VV09.028 19#Gio trnh l lun v nh nc v php lut#Dng cho o to i hc v sau i hc Lut#Nguyn Vn ng#43000#Vi?t#321.001#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a351t r.^b24cm#Ti bn ln th 1#Nguyn Vn ng#239289#L lun v nh nc v php lu t. Khi nim c bn v nh nc, c im, chc nng, cc kiu b my nh nc. c im ca nh nc x hi ch ngha v nh nc x hi ch ngha Vit Nam. K hi nim c bn v php lut, chc nng, lch s cc hnh thc php lut. Bn ch t, c im, nguyn tc php lut XHCN#Nh nc#Php lut#L lun#Lch s#Gio trnh#Mai## 00812000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010016000430020028000590030039000870070054001260220004001800050 01600184005001400200005001400214004001800228008000500246009001100251010000500262 01100150026701300070028200500160028902101530030502000130045802000110047103900040 0482#VV09.02820#VV09.02821#23000#Vi?t#515#^214#Nguyn nh Tr#Gio trnh ton hc cao cp#Dng cho sinh vin cc trng cao ng#Nguyn nh Tr (ch.b.), L T rng Vinh, Dng Thu V#T.2#Nguyn nh Tr#L Trng Vinh#Dng Thu V#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a211tr.^b24cm#239290#Nguyn nh Tr#Trnh by cc kin thc v hm s nhiu bin s. Tch phn kp. Tch phn ng. Chui. Ph ng trnh vi phn: Cc khi nim, nh ngha, nh l p dng#Ton cao cp#Gio trnh#Mai## 00805000000000325000450002600110000002600110001100200240002200700650004600500110 01110050014001220050016001360050015001520050015001670140007001820140006001890190 00500195082000400200808000500204008000500209009001100214010000500225011001500230 00400190024501300070026402101720027102000080044302000150045102000090046603900040 0475#VV09.02822#VV09.02823#Lch s th gii c i#Lng Ninh, inh Ngc Bo, ng Quang Minh... ; Lng Ninh ch.b.#Lng Ninh#inh Ngc Bo#ng Quang Minh#Ngu yn Gia Phu#Nghim nh V#30000#3000b#Vi?t#930#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a271 tr.^b24cm#ti bn ln th 13#239291#Gii thiu v lch s loi ngi t khi xut hin con ngi trn tri t n t chc x hi, kinh t, chnh tr, vn ho m u tin ca loi ngi l th tc, b lc...#Lch s#Lch s c i#Th gii# Mai## 00717000000000289000450002600110000002600110001100200330002200300640005500700320 01190050012001510050019001630140006001820190005001880820008001938080005002010080 00500206009001100211010000500222011001400227013000700241021013200248020000800380 020001100388020000900399020001500408039000400423#VV09.02824#VV09.02825#Lch s a phng tnh ng Nai#Ti liu s dng trong cc trng trung hc c s tnh ng Nai#Phan S Anh, Dng Th Kim Lin#Phan S Anh#Dng Th Kim Lin#9000#Vi? t#959.775#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a60tr.^b24cm#239292#Gii thiu v vng t c lch s 300 nm hnh thnh v pht trin. Ti liu s dng trong cc trng t rung hc c s tnh ng Nai#Lch s#a phng#ng Nai#Sch gio vin#Mai## 00630000000000277000450002600110000000200210001100301350003200700290016700500160 01960050012002120140006002240190005002300820007002358080005002420080005002470090 01100252010000500263011001400268004001800282013000700300020001100307020000600318 020000900324020001500333039000400348#VV09.02826#Luyn vit ch lp 5#Theo mu ch vit trong trng tiu hc (theo Quyt nh s 31/2002/Q - BGD & T ngy 14/6 /2002 ca B trng B Gio dc v o to)#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#Trn M nh Hng#L Hu Tnh#3400#Vi?t#372.63#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a47tr.^b24cm#T i bn ln th 3#239293#Ting Vit#Lp 5#Tp vit#Sch gio khoa#Mai## 00483000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020022000340070036000560220004000920050016000960050019001120080005001310090 01100136010000500147011001400152013000700166020001100173020000600184020000900190 020001400199039000400213#VV09.02827#6000#Vi?t#372.63#^214#V vit ch p lp 1 #Trn Mnh Hng, Xun Th Nguyt H#T.1#Trn Mnh Hng#Xun Th Nguyt H#^aH. #^aGio dc#2009#^a48tr.^b24cm#239294#Ting Vit#Lp 1#Tp vit#Sch c thm#Ma i## 00483000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020022000340070036000560220004000920050016000960050019001120080005001310090 01100136010000500147011001400152013000700166020001100173020000600184020000900190 020001400199039000400213#VV09.02828#6000#Vi?t#372.63#^214#V vit ch p lp 1 #Trn Mnh Hng, Xun Th Nguyt H#T.2#Trn Mnh Hng#Xun Th Nguyt H#^aH. #^aGio dc#2009#^a44tr.^b24cm#239295#Ting Vit#Lp 1#Tp vit#Sch c thm#Ma i## 00481000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020026000340070033000600220004000930050016000970050016001130080005001290090 01100134010000500145011001400150013000700164020001100171020000600182020000900188 020001400197039000400211#VV09.02829#6000#Vi?t#372.63#^214#V tp vit ch p l p 2#Trn Mnh Hng, Nguyn Thu Mai#T.1#Trn Mnh Hng#Nguyn Thu Mai#^aH.#^ aGio dc#2009#^a44tr.^b24cm#239296#Ting Vit#Lp 2#Tp vit#Sch c thm#Mai# # 00481000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020026000340070033000600220004000930050016000970050016001130080005001290090 01100134010000500145011001400150013000700164020001100171020000900182020000600191 020001400197039000400211#VV09.02830#6000#Vi?t#372.63#^214#V tp vit ch p l p 2#Trn Mnh Hng, Nguyn Thu Mai#T.2#Trn Mnh Hng#Nguyn Thu Mai#^aH.#^ aGio dc#2009#^a44tr.^b24cm#239297#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Mai# # 00467000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020026000340070026000600220004000860050016000900050009001060080005001150090 01100120010000500131011001400136013000700150020001100157020000900168020000600177 020001400183039000400197#VV09.02831#6000#Vi?t#372.63#^214#V tp vit ch p l p 3#Trn Mnh Hng, o Ngc#T.1#Trn Mnh Hng#o Ngc#^aH.#^aGio dc#2009 #^a44tr.^b24cm#239298#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#Mai## 00467000000000265000450002600110000001900050001108200070001680800050002301400060 00280020026000340070026000600220004000860050016000900050009001060080005001150090 01100120010000500131011001400136013000700150020001100157020000900168020000600177 020001400183039000400197#VV09.02832#Vi?t#372.63#^214#6000#V tp vit ch p l p 3#Trn Mnh Hng, o Ngc#T.2#Trn Mnh Hng#o Ngc#^aH.#^aGio dc#2009 #^a44tr.^b24cm#239299#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#Mai## 00481000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020026000340070033000600220004000930050016000970050016001130080005001290090 01100134010000500145011001400150013000700164020001100171020000900182020000600191 020001400197039000400211#VV09.02833#6000#Vi?t#372.63#^214#V tp vit ch p l p 4#Trn Mnh Hng, Nguyn Thu Mai#T.1#Trn Mnh Hng#Nguyn Thu Mai#^aH.#^ aGio dc#2009#^a44tr.^b24cm#239300#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#Mai# # 00481000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020026000340070033000600220004000930050016000970050016001130080005001290090 01100134010000500145011001400150013000700164020001100171020000900182020000600191 020001400197039000400211#VV09.02834#6000#Vi?t#372.63#^214#V tp vit ch p l p 4#Trn Mnh Hng, Nguyn Thu Mai#T.2#Trn Mnh Hng#Nguyn Thu Mai#^aH.#^ aGio dc#2009#^a44tr.^b24cm#239301#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#Mai# # 00487000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020026000340070036000600220004000960050016001000050019001160080005001350090 01100140010000500151011001400156013000700170020001100177020000600188020001400194 039000400208020000900212#VV09.02835#6000#Vi?t#372.63#^214#V tp vit ch p l p 5#Trn Mnh Hng, Xun Th Nguyt H#T.1#Trn Mnh Hng#Xun Th Nguyt H# ^aH.#^aGio dc#2009#^a44tr.^b24cm#239302#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#Mai#Tp vit## 00487000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020026000340070036000600220004000960050016001000050019001160080005001350090 01100140010000500151011001400156013000700170020001100177020000900188020000600197 020001400203039000400217#VV09.02836#6000#Vi?t#372.63#^214#V tp vit ch p l p 5#Trn Mnh Hng, Xun Th Nguyt H#T.2#Trn Mnh Hng#Xun Th Nguyt H# ^aH.#^aGio dc#2009#^a44tr.^b24cm#239303#Ting Vit#Tp vit#Lp 5#Sch c th m#Mai## 00911000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200060 00338080005000390020023000440030033000670290021001000070045001210220004001662210 06400170005001800234005001500252005001000267008000500277009001100282010000500293 01100140029800400180031202000180033002000080034802000090035602000130036503900040 0378013000700382021017200389#VV09.02837#VV09.02838#8500#Vi?t#959.7#^214#Mun th u nc non ny#Truyn tranh song ng Vit - Anh#This eternal country#Nguyn Kh c Thun, Phm Tr Thin, Kim Khnh#T.6#Chuyn Sn Tinh - Thu Tinh = The story o f Son Tinh - Thuy Tinh#Nguyn Khc Thun#Phm Tr Thin#Kim Khnh#^aH.#^aGio d c#2009#^a36tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Vn hc thiu nhi#Lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Mai#239304#Gii thiu v nhng tp tc u tin ca t tin, truyn thng chinh phc thin nhin c bit l vic lm thu li ca cha ng ta ngy xa qu a chuyn Sn Tinh - Thu Tinh## 00831000000000361000450002600110000002600110001102000130002201400060003501900050 00410820009000468080005000550020023000600030033000830290021001160070045001370220 00400182221004600186005001800232005001500250005001000265008000500275009001100280 01000050029101100140029600400180031002000180032802000140034602000080036002000090 0368039000400377013000700381021008100388#VV09.02839#VV09.02840#Truyn tranh#8500 #Vi?t#959.7012#^214#Mun thu nc non ny#Truyn tranh song ng Vit - Anh#Thi s eternal country#Nguyn Khc Thun, Phm Tr Thin, Kim Khnh#T.8#Chuyn Mai An Tim = The story of Mai An Tiem#Nguyn Khc Thun#Phm Tr Thin#Kim Khnh#^aH. #^aGio dc#2009#^a36tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Vn hc thiu nhi#Sch song ng #Lch s#Vit Nam#Mai#239305#L gii v ngun gc tri da hu l thnh qu tuy t vi ca cha ng ta ngy xa## 00815000000000361000450002600110000002600110001102000080002202000090003002000130 00390200014000520050018000660050012000840050009000960390004001050190005001090140 00700114002002300121003002100144029002000165007004100185022000500226221004200231 00800050027300900110027801000050028901100140029408200060030880800050031402000180 0319020000700337013000700344021010200351#VV09.02841#VV09.02842#Lch s#Vit Nam# Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Khc Thun#Trng Qun#L Thanh#Mai#Vi?t#13000 #Mun thu nc non ny#Truyn tranh lch s#This etenal country#Nguyn Khc Th un, Trng Qun, L Thanh#T.41#Mun i phn gi = Being female for ever#^aH.#^ aGio dc#2009#^a36tr.^b24cm#959.7#^214#Vn hc thiu nhi#Ph n#239306#Nu ln quan nim v phn lm gi, chun mc cc bc cha m xa dy d, rn luyn cho con gi mnh## 00864000000000361000450002600110000002600110001102000080002202000090003002000130 00390200014000520050018000660050012000840050009000960390004001050190005001090140 00700114002002300121003002100144029002000165007004100185022000500226221005600231 00800050028700900110029201000050030301100140030808200090032280800050033102000100 0336020001800346013000700364021013100371#VV09.02844#VV09.02843#Lch s#Vit Nam# Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Khc Thun#Trng Qun#L Thanh#Mai#Vi?t#13000 #Mun thu nc non ny#Truyn tranh lch s#This etenal country#Nguyn Khc Th un, Trng Qun, L Thanh#T.42#Cuc khai sinh ca nho gio = the birth of confu cianism#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b24cm#959.7011#^214#o Khng#Vn hc thiu nhi#239307#Lch s qu trnh hnh thnh v ra i ca Nho gio Trung Quc , sc nh hng ln ca n n i sng, chnh tr, vn ho nc ta## 00941000000000373000450002600110000002600110001102000080002202000090003002000130 00390200014000520050018000660050012000840050015000960390004001110190005001150140 00700120002002300127003002100150029002000171007004700191022000500238221006500243 00800050030800900110031301000050032401100140032908200090034380800050035202000150 0357020001000372020001800382013000700400021016000407#VV09.02845#VV09.02846#Lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Khc Thun#Trng Qun#Phng Ngc Cu#Mai#Vi?t#13000#Mun thu nc non ny#Truyn tranh lch s#This etenal coun try#Nguyn Khc Thun, Trng Qun, Phng Ngc Cu#T.43#Nho gio thi bc thuc = Confucianism during chinese domination#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b24cm#959. 7013#^214#Thi Bc thuc#o Khng#Vn hc thiu nhi#239308#Lch s Nho gio t khi bt u du nhp vo nc ta. Hai lp ngi mi xut hin: thy gio v hc t r. Ch vit ra i cng vi php ng x, tp qun, l nghi## 00937000000000373000450002600110000002600110001102000080002202000090003002000130 00390200014000520050018000660050015000840050016000990390004001150190005001190140 00700124002002300131003002100154029002000175007005100195022000500246221005300251 00800050030400900110030901000050032001100140032508200090033980800050034802000180 0353020001500371013000700386021016100393020000900554#VV09.02847#VV09.02848#Lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Khc Thun#Phng Ngc Cu#Nguyn ng Hi#Mai#Vi?t#13000#Mun thu nc non ny#Truyn tranh lch s#This etenal country#Nguyn Khc Thun, Phng Ngc Cu, Nguyn ng Hi#T.45#S xut hin ca o gio = The appearance of taoism#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b24cm#959.7013 #^214#Vn hc thiu nhi#Thi Bc thuc#239309#K v Lo T ngi khai sng ra o hc, v qu trnh bin i o hc n o gio thi Trang T. Qu trnh du nhp ca o gio vo x hi ta thi Bc thuc#o gio## 00957000000000361000450002600110000002600110001102000080002202000090003002000130 00390200014000520050018000660050015000840050016000990390004001150190005001190140 00700124002002300131003002100154029002000175007005100195022000500246221006100251 00800050031200900110031701000050032801100140033308200090034780800050035602000180 0361013000700379021019300386020001600579#VV09.02849#VV09.02850#Lch s#Vit Nam# Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Khc Thun#Phng Ngc Cu#Nguyn ng Hi#Mai# Vi?t#13000#Mun thu nc non ny#Truyn tranh lch s#This etenal country#Nguy n Khc Thun, Phng Ngc Cu, Nguyn ng Hi#T.57#Thu hn vi ca inh B Lnh = Dinh Bo Linh 's misery period#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b24cm#959.7013#^21 4#Vn hc thiu nhi#239310#K v xut x, hon cnh ca ngi thiu nin inh B Lnh m sau ny l mt thanh nin kit xut, bit lin kt vi cc s qun ln thng nht t nc, chng gic bo v non sng t nc#inh Tin Hong## 00914000000000361000450002600110000002600110001102000080002202000090003002000130 00390200014000520050018000660050015000840050016000990390004001150190005001190140 00700124002002300131003002100154029002000175007005100195022000500246221004500251 00800050029600900110030101000050031201100140031708200090033180800050034002000180 0345013000700363021016600370020001600536#VV09.02851#VV09.02852#Lch s#Vit Nam# Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Khc Thun#Phng Ngc Cu#Nguyn ng Hi#Mai# Vi?t#13000#Mun thu nc non ny#Truyn tranh lch s#This etenal country#Nguy n Khc Thun, Phng Ngc Cu, Nguyn ng Hi#T.58#inh Tin Hong = Emperor Dinh Tien Hoang#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b24cm#959.7021#^214#Vn hc thiu nhi#239311#Qu trnh tiu dit v thu phc 12 s qun ng Bng Bc B, thng nht t nc ca v anh hng inh B Lnh v cng cuc xy dng chnh quyn man g du n h inh#inh Tin Hong## 00903000000000361000450002600110000002600110001102000080002202000090003002000130 00390200014000520050018000660050015000840050016000990390004001150190005001190140 00700124002002300131003002100154029002000175007005100195022000500246221007400251 00800050032500900110033001000050034101100140034608200090036080800050036902000180 0374020000900392013000700401021013300408#VV09.02853#VV09.02854#Lch s#Vit Nam# Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Khc Thun#Phng Ngc Cu#Nguyn ng Hi#Mai# Vi?t#13000#Mun thu nc non ny#Truyn tranh lch s#This etenal country#Nguy n Khc Thun, Phng Ngc Cu, Nguyn ng Hi#T.59#Thm cung b s thi nh in h = The most secret histories in Dinh dynasty#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b24cm #959.7021#^214#Vn hc thiu nhi#Nh inh#239312#K v cc mi quan h trong ho ng gia Triu inh. am m hng th, tnh ton sai lm ca vua inh Tin Hong lm thay i tt c## 00934000000000361000450002600110000002600110001102000080002202000090003002000130 00390200014000520050018000660050015000840050016000990390004001150190005001190140 00700124002002300131003002100154029002000175007005100195022000500246221004600251 00800050029700900110030201000050031301100140031808200120033280800050034402000180 0349013000700367021016300374020003500537#VV09.02855#VV09.02856#Lch s#Vit Nam# Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Khc Thun#Phng Ngc Cu#Nguyn ng Hi#Mai# Vi?t#13000#Mun thu nc non ny#Truyn tranh lch s#This etenal country#Nguy n Khc Thun, Phng Ngc Cu, Nguyn ng Hi#T.60#Thp o tng qun L Hon = Marshal Le Hoan#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b24cm#959.7021092#^214#Vn hc th iu nhi#239313#Gii thiu v Tng Qun L Hon, mt v tng Tng ch huy qun i ca triu inh, thng lnh ba qun nh gic ngoi xm trong lc Triu nh ri ren, lon lc#L Hon, Tng triu inh, 974 - ?## 00926000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020013000450030015000580070065000730220004001380050014001420050 01600156005001700172005002100189004001800210008000500228009001100233010000500244 01100150024901500330026401300070029702102140030402000110051802000060052902000150 0535039000400550020002200554#VV09.02857#VV09.02858#11900#Vi?t#372.6#^214#Ting Vit 1#Sch gio vin#B.s.: ng Th Lanh (ch.b.), Hong Cao Cng, L Th Tuyt Mai..#T.1#ng Th Lanh#Hong Cao Cng#L Th Tuyt Mai#Trn Th Minh Phng#T i bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2009#^a268tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#239314#Gii thiu phng n dy cc bi hc trong sch gio khoa Ting Vi t theo chng trnh tiu hc mi. Cc k nng: nghe, ni, vit, c v cc kin thc gip hc sinh lm quen v nhn bit: Ng m, t vng ng php#Ting Vit#L p 1#Sch gio vin#Mai#Phng php ging dy## 00819000000000349000450002600110000002600110001100500110002200500170003301900050 00500020013000550030015000680070048000830820006001318080005001370080005001420090 01100147010000500158011001500163004001800178014000700196015003300203005000900236 00500140024500500130025901300070027202101320027902000110041102000060042202000220 0428020001500450039000400465#VV09.02859#VV09.02860#Hong Long#Nguyn Quc Ton#V i?t#Ngh thut 1#Sch gio vin#Ch.b.: Hong Long, Nguyn Quc Ton, on Chi..# 372.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a251tr.^b24cm#Ti bn ln th 7#11000#TTS ghi : B Gio dc v o to#on Chi#Hn Ngc Bch#L Minh Chu#239315#Trnh by c c k nng v m nhc, m thut, th cng theo phng php ging dy mi. Gip gi o vin tham kho v nng cao nghip v#Ngh thut#Lp 1#Phng php ging dy#S ch gio vin#Mai## 00856000000000349000450002600110000002600110001100500130002200500110003501900050 00460020007000510030015000580070054000730820006001278080005001330080005001380090 01100143010000500154011001500159004001800174014000600192015003300198005001200231 00500140024300500150025701300070027202101750027902000050045402000060045902000220 0465020001500487039000400502#VV09.02861#VV09.02862# nh Hoan#Nguyn ng#Vi?t# Ton 1#Sch gio vin#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t..#372. 7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a220tr.^b24cm#Ti bn ln th 6#9900#TTS ghi: B Gio dc v o to# Tin t# Trung Hiu#Phm Thanh Tm#239316#Trnh by nh ng kin thc h tr i mi phng php dy hc mn Ton lp 1. Nm vng c m c tiu, phng php, yu cu c bn dy hc Ton lp 1 theo chng trnh tiu h c#Ton#Lp 1#Phng php ging dy#Sch gio vin#Mai## 00858000000000349000450002600110000002600110001100500150002200500120003701900050 00490020021000540030015000750070057000900820006001478080005001530080005001580090 01100163010000500174011001400179004001800193014000600211015003300217005001200250 00500170026201300070027902101590028602000090044502000070045402000060046102000220 0467020001500489039000400504#VV09.02863#VV09.02864#Bi Phng Nga#L Thu Dinh#Vi ?t#T nhin v x hi 2#Sch gio vin#B.s.: Bi Phng Nga (ch.b.), L Thu Dinh , on Th My..#372.3#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a99tr.^b24cm#Ti bn ln th 6# 4600#TTS ghi: B Gio dc v o to#on Th My#Nguyn Tuyt Nga#239317#Trnh by mt s phng php gip gio vin nm bt c cc ch : Con ngi v sc kho, x hi, t nhin vn dng vo phng php dy mang tnh i mi#T nhi n#X hi#Lp 2#Phng php ging dy#Sch gio vin#Mai## 00922000000000349000450002600110000002600110001100500130002200500110003501900050 00460020007000510030015000580070054000730820006001278080005001330080005001380090 01100143010000500154011001500159004001800174014000700192015003300199005001200232 00500130024400500140025701300070027102102420027802000050052002000060052502000220 0531020001500553039000400568#VV09.02865#VV09.02866# nh Hoan#Nguyn ng#Vi?t# Ton 2#Sch gio vin#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t..#372. 7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a280tr.^b24cm#Ti bn ln th 6#12300#TTS ghi: B Gio dc v o to# Tin t#o Thi Lai# Trung Hiu#239318#Trnh by nh ng kin thc h tr vic i mi phng php dy hc, i mi cch son bi, cc h nh gi kt qu hc tp Ton ca hc sinh lp 2. Nm vng chng trnh, phn g php, yu cu c bn dy hc Ton lp 2 theo chng trnh tiu hc#Ton#Lp 2# Phng php ging dy#Sch gio vin#Mai## 00835000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020013000450030015000580070067000730220004001400050019001440050 01600163005001400179005001500193004001800208008000500226009001100231010000500242 01100150024701500330026201300070029502101240030202000110042602000060043702000220 0443020001500465039000500480#VV09.02867#VV09.02868#14400#Vi?t#372.6#^214#Ting Vit 2#Sch gio vin#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Trn Mnh Hng, L Ph ng Nga..#T.1#Nguyn Minh Thuyt#Trn Mnh Hng#L Phng Nga#Trn Hong Tu#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2009#^a328tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#239319#Mt s vn chung v dy hc mn Ting Vit lp 2. Hng dn c th ging dy cc phn mn Ting Vit 2 theo cc ch im#Ting Vit#Lp 2#Phng p hp ging dy#Sch gio vin#H.h## 00767000000000325000450002600110000002600110001100200100002200300150003200700450 00470050014000920050016001060140006001220140006001280190005001340820007001398080 00500146008000500151009001100156010000500167011001500172004001800187015002300205 01300070022802101500023502000080038502000060039302000220039902000150042103900050 0436#VV09.02869#VV09.02870#Th dc 2#Sch gio vin#B.s.: Trn ng Lm (ch.b.), Trn nh Thun#Trn ng Lm#Trn nh Thun#7000#9000b#Vi?t#372.86#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a147tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#B Gio dc v o to#239320# Mt s vn c bn trong chng trnh mn th dc lp 2, yu cu, ni dung v phng php ging dy v 70 bi hc theo ni dung mn th dc lp 2#Th dc#L p 2#Phng php ging dy#Sch gio vin#H.h## 00793000000000349000450002600110000002600110001100500130002200500110003501900050 00460020007000510030015000580070054000730820006001278080005001330080005001380090 01100143010000500154011001500159004001800174014000700192015003300199005001200232 00500140024400500150025801300070027302101100028002000050039002000060039502000220 0401020001500423039000500438#VV09.02871#VV09.02872# nh Hoan#Nguyn ng#Vi?t# Ton 3#Sch gio vin#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t..#372. 7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a296tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#12700#TTS ghi: B Gio dc v o to# Tin t# Trung Hiu#Trn Din Hin#239321#Mt s vn chung v mn ton lp 3 v nhng hng dn dy hc c th cc bi trong chn g trnh ton lp 3#Ton#Lp 3#Phng php ging dy#Sch gio vin#H.h## 00892000000000337000450002600110000002600110001100500130002200500150003501900050 00500020010000550030015000650070066000800820007001468080005001530080005001580090 01100163010000500174011001500179004001800194014000600212015003300218005002000251 00500170027101300070028802102030029502000080049802000060050602000220051202000150 0534039000500549#VV09.02873#VV09.02874#Lu Thu Thu#Nguyn Hu Hp#Vi?t#o c 3#Sch gio vin#B.s.: Lu Thu Thu (ch.b.), Nguyn Hu Hp, Trn Th Xun Hng ..#372.83#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a151tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#7000#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trn Th Xun Hng#Trn Th T Oanh#239322#Mt s v n chung v dy hc mn o c lp 3 v nhng bi hc c th v gio dc hn h vi ng x ph hp vi cc chun mc o c x hi trong cc tnh hung n gi n, c th ca cuc sng hng ngy#o c#Lp 3#Phng php ging dy#Sch gio vin#H.h## 00875000000000337000450002600110000002600110001100500150002200500120003701900050 00490020021000540030015000750070060000900820006001508080005001560080005001610090 01100166010000500177011001500182004001800197014000600215015003300221005001700254 01300070027102101950027802000090047302000070048202000060048902000220049502000150 0517039000500532#VV09.02875#VV09.02876#Bi Phng Nga#L Thu Dinh#Vi?t#T nhin v x hi 3#Sch gio vin#B.s.: Bi Phng Nga (ch.b.), L Thu Dinh, Nguyn Tuy t Nga#372.3#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a159tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#7200#T TS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Tuyt Nga#239323#Gii thiu nhng vn c hung v sch gio khoa t nhin v x hi lp 3, ni dung mn t nhin v x hi lp 3. Trnh by thit k cc bi hc c th v: con ngi v sc kho, x hi, t nhin#T nhin#X hi#Lp 3#Phng php ging dy#Sch gio vin#H.h## 00933000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020013000450030015000580070067000730220004001400050019001440050 01300163005001700176005001400193005001100207004001800218008000500236009001100241 01000050025201100150025701500330027201300070030502102000031202000110051202000060 0523020002200529020001500551039000500566#VV09.02877#VV09.02878#12300#Vi?t#372.6 #^214#Ting Vit 3#Sch gio vin#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), L Ngc ip , L Th Tuyt Mai..#T.2#Nguyn Minh Thuyt#L Ngc ip#L Th Tuyt Mai#Bi Mi nh Ton#Nguyn Tr#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2009#^a288tr.^b24cm#TTS gh i: B Gio dc v o to#239324#Trnh by nhng kin thc gip cho gio vin n ng cao cht lng cc bi ging trong chng trnh ting Vit 3 vi cc phn mn : tp c, k chuyn, chnh t, tp lm vn... theo tng ch im c th#Ting V it#Lp 3#Phng php ging dy#Sch gio vin#H.h## 00927000000000361000450002600110000002600110001100200100002200300150003200700620 00470050013001090050016001220050015001380050017001530050014001700140006001840140 00600190019000500196082000700201808000500208008000500213009001100218010000500229 01100140023400400180024801500330026601300070029902102030030602000080050902000060 0517020002200523020001500545039000500560#VV09.02879#VV09.02880#o c 4#Sch gi o vin#B.s.: Lu Thu Thu (ch.b.), Nguyn Vit Bc, Nguyn Hu Hp..#Lu Thu Th u#Nguyn Vit Bc#Nguyn Hu Hp#Trn Th T Oanh#Mc Vn Trang#3700#7000b#Vi? t#372.83#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a71tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#TTS ghi: B Gio dc v o to#239325#Mt s vn chung v dy hc mn o c lp 4 v n hng bi hc c th v gio dc hnh vi ng x ph hp vi cc chun mc o c x hi trong cc tnh hung n gin, c th ca cuc sng hng ngy#o c#L p 4#Phng php ging dy#Sch gio vin#H.h## 00818000000000349000450002600110000002600110001100500110002200500130003301900050 00460020010000510030015000610070052000760820007001288080005001350080005001400090 01100145010000500156011001400161004001800175014000600193015003300199005001000232 00500120024200500120025401300070026602101390027302000080041202000060042002000220 0426020001500448039000500463#VV09.02881#VV09.02882#Hong Long#L Minh Chu#Vi?t# m nhc 5#Sch gio vin#B.s.: Hong Long (ch.b.), L Minh Chu, Hong Ln..#372 .87#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a80tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#3700#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hong Ln#L c Sang#L Anh Tun#239326#Gii thiu nhng v n chung v m nhc lp 5 v nhng hng dn c th trong tng bi ht gip c ho gio vin nng cao hiu qu ging dy#m nhc#Lp 5#Phng php ging dy#Sc h gio vin#H.h## 00862000000000349000450002600110000002600110001100500170002200500160003901900050 00550020011000600030015000710070061000860820006001478080005001530080005001580090 01100163010000500174011001500179004001800194014000600212015003300218005001000251 00500130026100500150027401300070028902101590029602000090045502000060046402000220 0470020001500492039000500507#VV09.02883#VV09.02884#Nguyn Quc Ton#Nguyn Hu H nh#Vi?t#M thut 5#Sch gio vin#B.s.: Nguyn Quc Ton (ch.b.), Nguyn Hu H nh, m Luyn..#372.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a114tr.^b24cm#Ti bn ln th 3 #9900#TTS ghi: B Gio dc v o to#m Luyn#Bi Thut#Bch Ngc Dip#23 9327#Mt s vn chung v dy - hc mn m thut lp 5 v nhng hng dn c t h v thng thc m thut, trang tr, v tranh, tp nn vi nhng ti khc n hau#M thut#Lp 5#Phng php ging dy#Sch gio vin#H.h## 00860000000000337000450002600110000002600110001100500140002200500140003601900050 00500020010000550030015000650070062000800820007001428080005001490080005001540090 01100159010000500170011001500175004001800190014000600208015003300214005001600247 00500110026301300070027402101850028102000080046602000060047402000220048002000150 0502039000500517#VV09.02885#VV09.02886#Trn ng Lm#ng c Thao#Vi?t#Th dc 5#Sch gio vin#B.s.: Trn ng Lm (ch.b.), ng c Thao, Trn nh Thun..#3 72.86#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a176tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#8000#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trn nh Thun#V Th Th#239328#Gii thiu mt s vn chung v: mc tiu, yu cu, ni dung v phng php ging dy chng trnh t h dc lp 5. Trnh by 70 bi ging dy chi tit trong chng trnh th dc lp 5#Th dc#Lp 5#Phng php ging dy#Sch gio vin#H.h## 00915000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020013000450030015000580070068000730220004001410050019001450050 01500164005001600179005001800195005001200213004001800225008000500243009001100248 01000050025901100150026401500330027901300070031202101750031902000110049402000060 0505020002200511020001500533039000500548#VV09.02887#VV09.02888#13200#Vi?t#372.6 #^214#Ting Vit 5#Sch gio vin#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Hong Ho B nh, Nguyn Th Hnh..#T.2#Nguyn Minh Thuyt#Hong Ho Bnh#Nguyn Th Hnh#Nguy n Th Ly Kha#L Hu Tnh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a303tr.^b24cm# TTS ghi: B Gio dc v o to#239329#Cung cp nhng kin thc cho bi ging c a gio vin trong chng trnh ting Vit lp 5 bao gm cc phn mn: tp c, chnh t, k chuyn, tp lm vn... theo tng ch im#Ting Vit#Lp 5#Phng p hp ging dy#Sch gio vin#H.h## 00823000000000325000450002600110000002600110001100500140002200500110003601900050 00470020010000520030015000620070065000770820010001428080005001520080005001570090 01100162010000500173011001500178004001800193014000600211015003300217005001200250 01300070026202101720026902000080044102000060044902000220045502000150047703900050 0492#VV09.02889#VV09.02890#Trn ng Lm#V Hc Hi#Vi?t#Th dc 6#Sch gio vi n#B.s.: Trn ng Lm (tng ch.b., ch.b.), V Hc Hi, V Bch Hu#796.44071#^21 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a108tr.^b24cm#Ti bn ln th 7#5100#TTS ghi: B Gio dc v o to#V Bch Hu#239330#Gii thiu mt s vn chung v mn hc th dc trung hc c s v chng trnh th dc lp 6. Trnh by cc yu cu, ni du ng v phng php ging dy mn th dc lp 6#Th dc#Lp 6#Phng php ging d y#Sch gio vin#H.h## 00797000000000313000450002600110000002600110001100500110002200500130003301900050 00460020010000510030015000610070039000760820007001158080005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148004001800163014000600181015003300187013000700220 021020000227020000800427020000600435020002200441020001500463039000500478#VV09.02 891#VV09.02892#Hong Long#L Minh Chu#Vi?t#m nhc 6#Sch gio vin#B.s.: Hong Long (ch.b.), L Minh Chu#780.71#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a103tr.^b24cm#Ti bn ln th 7#5000#TTS ghi: B Gio dc v o to#239331#Gii thiu nhng vn chung v mn m nhc trung hc c s v cu trc ni dung ca chng trnh hc m nhc lp 6. Trnh by cch dy hc c th cho tng bi hc trong chng trnh m nhc lp 6#m nhc#Lp 6#Phng php ging dy#Sch gio vin#H.h## 00849000000000325000450002600110000002600110001100500150002200500170003701900050 00540020012000590030015000710070081000860820004001678080005001710080005001760090 01100181010000500192011001500197004001800212014000600230015003300236005002100269 01300070029002101680029702000100046502000060047502000220048102000150050303900050 0518#VV09.02893#VV09.02894#Nguyn Vn Li#Nguyn Hnh Dung#Vi?t#Ting Anh 6#Sch gio vin#B.s.: Nguyn Vn Li (tng ch.b., ch.b.), Nguyn Hnh Dung, Thn Trn g Lin Nhn#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a152tr.^b24cm#Ti bn ln th 7#7000 #TTS ghi: B Gio dc v o to#Thn Trng Lin Nhn#239332#Trnh by nhng ki n thc, mc tiu, quan im bin son v nh hng phng php b mn, cu tr c sch ting Anh 6. V hng dn ging dy chi tit vi 16 bi c th#Ting Anh# Lp 6#Phng php ging dy#Sch gio vin#H.h## 00831000000000337000450002600110000002600110001100500180002200500140004001900050 00540020011000590030015000700070081000850820007001668080005001730080005001780090 01100183010000500194011001500199004001800214014000600232015003300238005001800271 00500160028901300070030502000090031202000060032102000220032702000150034903900050 0364021012400369#VV09.02895#VV09.02896#Nguyn Quang Vinh#Hong Th Sn#Vi?t#Sinh hc 6#Sch gio vin#B.s.: Nguyn Quang Vinh (tng ch.b.), Hong Th Sn (ch.b. ), Nguyn Phng Nga..#580.71#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a203tr.^b24cm#Ti bn l n th 7#9200#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Phng Nga#Trnh Bch Ng c#239333#Sinh hc#Lp 6#Phng php ging dy#Sch gio vin#H.h#Trnh by mc tiu v ni dung ca chng trnh sinh hc lp 6 v nhng vn c th cho tng bi hc trong sch gio khoa## 00930000000000361000450002600110000002600110001102000050002202000060002702000150 00330390005000480140006000530190005000590820009000648080005000730020007000780030 01500085007007000100022000400170005001500174005000900189005001500198005001700213 00500100023000400180024000800050025800900110026301000050027401100150027901500330 0294013000700327021021200334020002200546#VV09.02897#VV09.02898#Ton#Lp 7#Sch g io vin#H.h#6000#Vi?t#512.0071#^214#Ton 7#Sch gio vin#B.s.: Phan c Chn h (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), Trn nh Chu..#T.2#Phan c Chnh#Tn Thn#T rn nh Chu#Trn Phng Dung#Trn Kiu#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2009# ^a128tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#239334#Trnh by kin thc v ph n i s gm thng k, biu thc i s v phn hnh hc gm quan h gia cc y u t trong tam gic, cc ng ng quy ca tam gic trong lp 7 phc v cho vi c ging dy ca gio vin#Phng php ging dy## 00927000000000397000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200040 00338080005000370020010000420030015000520070082000670220004001490050016001530050 01600169005001900185005001300204005001100217004001800228008000500246009001100251 01000050026201100150026701500330028201300070031502101200032202000080044202000110 0450020000600461020001200467020000800479020002200487020001500509039000500524#VV0 9.02899#VV09.02900#9500#Vi?t#807#^214#Ng vn 7#Sch gio vin#B.s.: Nguyn Kh c Phi (tng ch.b.), Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)..#T.1#Nguyn Kh c Phi#Nguyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S# Kim Hi#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2009#^a212tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#239335#T rnh by mc tiu, nhng iu cn ch v tin trnh t chc cc hot ng dy - hc trong chng trnh ng vn lp 7#Ng vn#Ting Vit#Lp 7#Tp lm vn#Vn hc#Phng php ging dy#Sch gio vin#H.h## 00931000000000361000450002600110000002600110001100200100002200300150003200700770 00470050015001240050017001390050014001560050016001700050018001860140006002040140 00600210019000500216082001000221808000500231008000500236009001100241010000500252 01100150025700400180027201500330029001300070032302101830033002000080051302000060 0521020002200527020001500549039000500564#VV09.02901#VV09.02902#Lch s 7#Sch gi o vin#B.s.: Phan Ngc Lin (tng ch.b.), Nguyn Cnh Minh (ch.b.), inh Ngc B o..#Phan Ngc Lin#Nguyn Cnh Minh#inh Ngc Bo#Nguyn Vn ng#Nguyn Phan Q uang#8800#5000b#Vi?t#959.70071#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a200tr.^b24cm#Ti bn ln th 6#TTS ghi: B Gio dc v o to#239336#Trnh by nhng kin thc c bn thit k chng trnh bi ging lch s lp 7 bao gm: mc tiu bi hc, nhng lu v kin thc lch s trong bi, gi thc hin bi ging,...#Lch s #Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#H.h## 00960000000000361000450002600110000002600110001100500180002200500070004001900050 00470020026000520030015000780070069000930820007001628080005001690080005001740090 01100179010000500190011001400195004001800209014000600227015003300233005001200266 00500140027800500150029201300070030702102140031402000100052802000120053802000060 0550020002200556020001500578039000500593#VV09.02903#VV09.02904#Nguyn Minh ng #V Hi#Vi?t#Cng ngh 7 - Nng nghip#Sch gio vin#B.s.: Nguyn Minh ng (t ng ch.b.), V Hi ( ch.b.), V Vn Hin..#630.71#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a20 0tr^b24cm#Ti bn ln th 6#8800#TTS ghi: B Gio dc v o to#V Vn Hin# Nguyn Ban#Nguyn Vn Tn#239337#Trnh by nhng kin thc c bn thit k chng trnh bi ging Cng ngh nng nghip 7 bao gm: mc tiu bi hc, nhng lu v kin thc cng ngh nng nghip trong bi, gi tin trnh t chc dy hc,...#Cng ngh#Nng nghip#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#H.h## 00900000000000349000450002600110000002600110001100500140002200500140003601900050 00500020039000550030015000940070070001090820007001798080005001860080005001910090 01100196010000500207011001500212004001800227014000600245015003300251005001200284 00500140029600500170031001300070032702101700033402000090050402000110051302000060 0524020001500530039000500545#VV09.02906#VV09.02905#H Nht Thng#Bi Ngc Dip#V i?t#Hot ng gio dc ngoi gi ln lp 9#Sch gio vin#B.s.: H Nht Thng (t ng ch.b., ch.b.), Bi Ngc Dip, Ng T Hin..#373.18#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a127tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#6000#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng T Hin#Nguyn Th K#Nguyn Dc Quang#239338#Trnh by mt s vn chung v ch ng trnh gio dc ngoi gi ln lp lp 9. Hng dn thc hin cc ch im gi o dc cng mt vi vn hot ng t chn lp 9#Gio dc#Ngoi kho#Lp 9#S ch gio vin#H.h## 00882000000000349000450002600110000002600110001100500150002200500110003701900050 00480020010000530030015000630070068000780820010001468080005001560080005001610090 01100166010000500177011001500182004001800197014000600215015003300221005001200254 00500150026600500170028101300070029802101710030502000080047602000060048402000220 0490020001500512039000500527#VV09.02907#VV09.02908#Phan Ngc Lin#Trn B #Vi? t#Lch s 9#Sch gio vin#B.s.: Phan Ngc Lin (tng ch.b.), Trn B (ch.b), V Ngc Anh..#959.70071#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a203tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#9200#TTS ghi: B Gio dc v o to#V Ngc Anh#Nguyn Th Ci#Nguyn Qu c Hng#239339#Trnh by nhng kin thc c bn thit k chng trnh Lch s lp 9 bao gm mc tiu bi hc, nhng lu v kin thc lch s trong bi, gi thc hin bi ging...#Lch s#Lp 9#Phng php ging dy#Sch gio vin#H.h ## 00868000000000337000450002600110000002600110001100500140002200500140003601900050 00500020010000550030015000650070074000800820007001548080005001610080005001660090 01100171010000500182011001500187004001800202014000600220015003300226005001600259 00500110027501300070028602101810029302000080047402000060048202000220048802000150 0510039000500525#VV09.02909#VV09.02910#L Xun Trng#Cao Th Thng#Vi?t#Ho hc 9#Sch gio vin#B.s.: L Xun Trng (tng ch.b., ch.b.), Cao Th Thng, Nguyn Ph Tun..#540.71#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a203tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#920 0#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Ph Tun#Ng Vn V#239340#Trnh by nhng kin thc v k nng c bn trong vic ging dy mn Ho hc lp 9 bao gm : chun b dng dy hc, t chc dy hc v hng dn gii bi tp trong sch gio khoa#Ho hc#Lp 9#Phng php ging dy#Sch gio vin#H.h## 00906000000000361000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200070 00338080005000400020007000450030015000520070067000670220004001340050015001380050 00900153005001200162005001700174005001300191004001800204008000500222009001100227 01000050023801100150024301500330025801300070029102101930029802000050049102000060 0496020002200502020001500524039000500539#VV09.02911#VV09.02912#7600#Vi?t#510.71 #^214#Ton 9#Sch gio vin#B.s.: Phan c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh..#T.1#Phan c Chnh#Tn Thn#V Hu Bnh#Trn Phng Dung#Ng Hu Dng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a168tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#239341#Trnh by nhng kin thc c bn thit k chng trnh to n lp 9 bao gm: mc tiu bi hc, nhng lu v kin thc ton trong bi, gi dy hc, hng dn gii bi tp sch gio khoa...#Ton#Lp 9#Phng php ging dy#Sch gio vin#H.h## 00892000000000349000450002600110000002600110001100500170002200500130003901900050 00520020012000570030015000690070073000840820007001578080005001640080005001690090 01100174010000500185011001500190004001800205014000600223015003300229005001200262 00500180027400500120029201300070030402000090031102000070032002000220032702000150 0349039000500364021017300369#VV09.02913#VV09.02914#Nguyn Thnh t#Phm Vn Lp #Vi?t#Sinh hc 10#Sch gio vin#B.s.: Nguyn Thnh t (tng ch.b.), Phm Vn L p (ch.b.), Trn D Chi..#570.71#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a144tr.^b24cm#Ti b n ln th 2#6600#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trn D Chi#Trnh Nguyn Giao #Phm Vn Ty#239342#Sinh hc#Lp 10#Phng php ging dy#Sch gio vin#H.h#Gi i thiu nhng vn chung v sch gio khoa Sinh hc lp 10. Hng dn ging d y 33 bi trong chng trnh bao gm: th gii sng, sinh hc t bo, sinh hc v i sinh vt## 00803000000000301000450002600110000002600110001100500120002201900050003400200400 00390030039000790070025001180820007001438080005001500080005001550090011001600100 00500171011001500176004001800191001001200209014000700221013000700228021020800235 020000900443020000700452020002200459020001500481039000500496#VV09.02915#VV09.029 16#Phm Th My#Vi?t#Thit k bi ging sinh hc 10 nng cao#Theo hng i mi p hng php dy hc#Bi Vn Sm, Phm Th My#570.71#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a2 32tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Bi Vn Sm#29500#239343#Trnh by cc bi ging c thit k theo sch gio khoa Sinh hc lp 10, bao gm: mc tiu bi hc, ph ng tin dy hc, cu trc v ni dung ca bi, t chc cc hot ng dy - hc , kim tra, nh gi...#Sinh hc#Lp 10#Phng php ging dy#Sch gio vin#H.h ## 00724000000000289000450002600110000002600110001100500190002201900050004100200370 00460070033000830820007001168080005001230080005001280090011001330100005001440110 01500149004001800164001001300182014000700195013000700202021016900209020000700378 020000700385020002200392020001500414039000500429#VV09.02917#VV09.02918#Nguyn Th Thu Anh#Vi?t#i mi thit k bi ging a l 10#Phm Th Sen, Nguyn Th Thu Anh#910.71#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a256tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Phm Th Sen#32500#239344#Trnh by nhng kin thc v k nng c bn phc v cho vic g ing dy ca gio vin i vi mn a l lp 10 v cc vn : a l t nhin v a l kinh t - x hi#a l#Lp 10#Phng php ging dy#Sch gio vin#H. h## 00911000000000385000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200040 00338080005000370020011000420030015000530070074000680220004001420050016001460050 01300162005001400175005000500189005001400194004001800208008000500226009001100231 01000050024201100150024701500330026201300070029502101430030202000080044502000070 0453020002200460020001100482020001200493020001500505039000500520#VV09.02920#VV09 .02919#9900#Vi?t#807#^214#Ng vn 10#Sch gio vin#B.s.: Phan Trng Lun (tng ch.b.), L Nhm Thn, Bi Minh Ton (ch.b.)..#T.1#Phan Trng Lun#L Nhm Thn# Bi Minh Ton#L A#L Nguyn Cn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a223tr. ^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#239345#Hng dn phng php, tin trnh t chc dy hc, cch thc kim tra, nh gi v gi gii bi tp mn Ng vn lp 10 t tun 1 n tun 18#Ng vn#Lp 10#Phng php ging dy#Ting Vit#T p lm vn#Sch gio vin#H.h## 00929000000000385000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200040 00338080005000370020011000420030015000530070074000680220004001420050016001460050 01300162005001400175005000500189005001600194004001800210008000500228009001100233 01000050024401100150024901500330026401300070029702101590030402000080046302000070 0471020001100478020001200489020002200501020001500523039000500538#VV09.02921#VV09 .02922#7000#Vi?t#807#^214#Ng vn 10#Sch gio vin#B.s.: Phan Trng Lun (tng ch.b.), L Nhm Thn, Bi Minh Ton (ch.b.)..#T.2#Phan Trng Lun#L Nhm Thn# Bi Minh Ton#L A#Nguyn Thi Ho#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a151t r.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#239346#Hng dn phng php, tin tr nh t chc dy hc, cch thc kim tra, nh gi v gi gii bi tp trong ch ng trnh Ng vn lp 10 t tun 19 n tun 35#Ng vn#Lp 10#Ting Vit#Tp l m vn#Phng php ging dy#Sch gio vin#H.h## 00840000000000349000450002600110000002600110001100500140002200500190003601900050 00550020013000600030015000730070076000880820004001648080005001680080005001730090 01100178010000500189011001500194004001800209014000600227015003300233005001300266 00500180027900500170029701300070031402101100032102000100043102000070044102000220 0448020001500470039000500485#VV09.02923#VV09.02924#Hong Vn Vn#Hong Th Xun Hoa#Vi?t#Ting Anh 10#Sch gio vin#B.s.: Hong Vn Vn (tng ch.b., ch.b.), Ho ng Th Xun Hoa, Tun Minh..#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a191tr.^b24cm#T i bn ln th 2#8700#TTS ghi: B Gio dc v o to# Tun Minh#Nguyn Thu P hng#Nguyn Quc Tun#239347#Gii thiu chng trnh sch gio khoa mn ting A nh lp 10 v nhng gi ging dy 16 n v bi hc c th#Ting Anh#Lp 10#Ph ng php ging dy#Sch gio vin#H.h## 00871000000000337000450002600110000002600110001100500130002200500150003501900050 00500020012000550030015000670070076000820820009001588080005001670080005001720090 01100177010000500188011001500193004001800208014000600226015003300232005001700265 00500150028201300070029702000090030402000070031302000220032002000150034203900050 0357021017100362#VV09.02926#VV09.02925#Trn Vn Ho#Nguyn Mng Hy#Vi?t#Hnh hc 10#Sch gio vin#B.s.: Trn Vn Ho (tng ch.b.), Nguyn Mng Hy (ch.b.), Nguy n Vn onh..#516.0071#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a132tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#6100#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Vn onh#Trn c Huyn#239348 #Hnh hc#Lp 10#Phng php ging dy#Sch gio vin#H.h#Trnh by nhng kin thc v k nng phc v cho vic ging dy mn hnh hc lp 10 v: vect, tnh v hng ca hai vect v ng dng, phng php to trong mt phng## 00848000000000361000450002600110000002600110001100200100002200300150003200700680 00470050013001150050008001280050016001360050013001520050016001650140006001810140 00600187019000500193082000900198808000500207008000500212009001100217010000500228 01100150023300400180024801500330026601300070029902101240030602000070043002000070 0437020002200444020001500466039000500481#VV09.02928#VV09.02927#i s 10#Sch gi o vin#B.s.: Trn Vn Ho (tng ch.b.), V Tun (ch.b.), Don Minh Cng..#Trn Vn Ho#V Tun#Don Minh Cng# Mnh Hng#Nguyn Tin Ti#8600#2800b#Vi?t#5 12.0071#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a192tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#TTS ghi: B Gio dc v o to#239349#Trnh by nhng kin thc h tr vic i mi phng php dy v hc, nhng chun kin thc v k nng c bn mn i s 10#i s#L p 10#Phng php ging dy#Sch gio vin#H.h## 00564000000000289000450002600110000000200070001100700560001800500130007400500110 00870050014000980050015001120140006001270190005001330820006001388080005001440080 00500149009001100154010000500165011001500170004001800185015003300203013000700236 020000500243020000600248020001500254039000500269#VV09.02929#Ton 1#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Trung Hiu..# nh Hoan#Nguyn ng# Trung Hiu #Phm Thanh Tm#9300#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a184tr.^b24cm#Ti b n ln th 7#TTS ghi: B Gio dc v o to#239350#Ton#Lp 1#Sch gio khoa#H. h## 00607000000000313000450002600110000002600110001100200280002200700540005000500110 01040050012001150050013001270050015001400140007001550190005001620820006001678080 00500173008000500178009001100183010000500194011001500199004001800214005001600232 013000700248020000500255020000600260020000800266020001400274039000500288#VV09.02 931#VV09.02930#Hi - p v dy hc ton 1#B.s.: Nguyn ng (ch.b.), Tin t , o Thi Lai..#Nguyn ng# Tin t#o Thi Lai#Phm Thanh Tm#21000#Vi?t# 372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a144tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#Nguyn Vn Tun #239351#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#H.h## 00516000000000277000450002600110000000200320001100700320004300500150007500500160 00900140006001060190005001120820006001178080005001230080005001280090011001330100 00500144011001400149004001800163013000700181020000900188020000700197020000600204 020000800210020001500218039000500233#VV09.02932#V bi tp t nhin v x hi 2# Bi Phng Nga, Nguyn Qu Thao#Bi Phng Nga#Nguyn Qu Thao#2300#Vi?t#372.3# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a32tr.^b24cm#Ti bn ln th 6#239352#T nhin#X hi #Lp 2#Bi tp#Sch gio khoa#H.h## 00610000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020013000330070065000460220004001110050019001150050016001340050012001500050 01500162004001800177008000500195009001100200010000500211011001500216015003300231 013000700264020001100271020000600282020001500288039000500303#VV09.02933#9600#Vi ?t#372.6#^214#Ting Vit 2#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Nguyn Th Hnh, Ng uyn Tri..#T.2#Nguyn Minh Thuyt#Nguyn Th Hnh#Nguyn Tri#Trn Hong Tu#T i bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2009#^a152tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#239353#Ting Vit#Lp 2#Sch gio khoa#H.h## 00519000000000277000450002600110000000200300001100300490004100700110009000500110 01010140007001120140007001190190005001260820006001318080005001370080005001420090 01100147010000500158011001500163004001800178013000700196020000500203020000600208 020000800214020001400222039000500236#VV09.02934#Ton bi dng hc sinh lp 3#Th eo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Nguyn ng#Nguyn ng#15000#1000 0b#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a143tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#239354# Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#H.h## 00453000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020011000340070016000450220004000610050016000650040018000810080005000990090 01100104010000500115011001400120013000700134020000900141020001100150020000600161 020001500167039000500182#VV09.02935#2500#Vi?t#372.63#^214#Tp vit 3#Trn Mnh Hng#T.1#Trn Mnh Hng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2009#^a44tr.^b24cm#2 39355#Tp vit#Ting Vit#Lp 3#Sch gio khoa#H.h## 00453000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020011000340070016000450220004000610050016000650040018000810080005000990090 01100104010000500115011001400120013000700134020000900141020001100150020000600161 020001500167039000500182#VV09.02936#2500#Vi?t#372.63#^214#Tp vit 3#Trn Mnh Hng#T.2#Trn Mnh Hng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2009#^a44tr.^b24cm#2 39356#Tp vit#Ting Vit#Lp 3#Sch gio khoa#H.h## 00561000000000289000450002600110000000500090001100500070002001900050002700200110 00320070052000430820006000958080005001010080005001060090011001110100005001220110 01400127004001800141014000600159015003300165005001800198005001300216013000700229 020000900236020000600245020001500251039000500266#VV09.02937#on Chi#V Hi#Vi?t #K thut 4#B.s.: on Chi (ch.b.), V Hi, Nguyn Hunh Liu..#372.5#^214#^aH.# ^aGio dc#2009#^a64tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#4200#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Hunh Liu#Trn Th Thu#239357#K thut#Lp 4#Sch gio khoa#H.h# # 00626000000000301000450002600110000000500160001100500170002701900050004400200200 00490070070000690820007001398080005001460080005001510090011001560100005001670110 01500172004001800187014000600205015003300211005001900244005001300263013000700276 020000800283020000700291020000600298020001500304039000500319#VV09.02938#Nguyn A nh Dng#Nguyn Tuyt Nga#Vi?t#Lch s v a l 4#B.s.: Nguyn Anh Dng (ch.b.), Nguyn Tuyt Nga, Nguyn Minh Phng..#372.89#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a160tr .^b24cm#Ti bn ln th 4#9900#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Minh Ph ng#Phm Th Sen#239358#Lch s#a l#Lp 4#Sch gio khoa#H.h## 00536000000000277000450002600110000000500140001101900050002500200200003000300200 00500070014000700820006000848080005000900080005000950090011001000100005001110110 01500116004001800131014000700149015005700156013000700213020000500220020000600225 020000800231020001400239039000500253#VV09.02939#Trn Ngc Lan#Vi?t#Gip em gii ton 4#V n tp cui tun#Trn Ngc Lan#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a191tr .^b24cm#Ti bn ln th 2#28000#TTS ghi: Khoa Gio dc tiu hc. i hc S ph m H Ni#239359#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#H.h## 00590000000000301000450002600110000000500110001100500130002201900050003500200100 00400070052000500820007001028080005001090080005001140090011001190100005001300110 01400135004001800149014000600167015003300173005001000206005001200216005001900228 013000700247020000800254020000600262020001500268039000500283#VV09.02940#Hong Lo ng#L Minh Chu#Vi?t#m nhc 4#B.s.: Hong Long (ch.b.), L Minh Chu, Hong Ln ..#372.87#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a56tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#3100#TTS g hi: B Gio dc v o to#Hong Ln#L c Sang#Nguyn Honh Thng#239360#m nh c#Lp 4#Sch gio khoa#H.h## 00530000000000265000450002600110000000500150001101900050002600200160003100300850 00470070015001320820006001478080005001530080005001580090011001630100005001740110 01500179004001800194014000700212013000700219020000500226020000600231020000800237 020001400245039000500259#VV09.02941#Nguyn c Tn#Vi?t#T luyn ton 4#Sch tha m d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#Ngu yn c Tn#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a176tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#230 00#239361#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#H.h## 00643000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340070066000470220004001130050019001170050016001360050013001520050 02100165005001200186004001800198008000500216009001100221010000500232011001500237 015003300252020001100285020000600296020001500302039000500317013000700322#VV09.02 942#10800#Vi?t#372.6#^214#Ting Vit 4#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Hong Cao Cng, Vit Hng..#T.2#Nguyn Minh Thuyt#Hong Cao Cng# Vit Hng#Tr n Th Minh Phng#L Hu Tnh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a172tr.^b 24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 4#Sch gio khoa#H.h#23936 2## 00819000000000325000450002600110000000200270001100700520003800500190009000500140 01090050015001230050019001380050021001570140007001780190005001850820007001908080 00500197008000500202009001100207010000500218011001500223004001800238013000700256 01900030026302101700026602000220043602000090045802000060046702000150047303900050 0488#VV09.02943#T liu dy hc khoa hc 5#Nguyn Thanh Giang, Nguyn Thu H, ng Thanh Hi..#Nguyn Thanh Giang#Nguyn Thu H#ng Thanh hi#Nguyn Thanh Huy n#Nguyn Th Hng Mai#23000#Vi?t#372.35#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a180tr.^b24 cm#Ti bn ln th 3#239363#GK#Gii thiu nhng t liu dy mn khoa hc lp 5: khoa hc v con ngi v sc kho, vt cht v nng lng, thc vt v ng v t, mi trng v ti nguyn thin nhin#Phng php ging dy#Khoa hc#Lp 5#S ch gio vin#H.h## 00647000000000313000450002600110000000500160001100500150002701900050004200200200 00470070063000670820007001308080005001370080005001420090011001470100005001580110 01500163004001800178014000600196015003300202005001400235005001700249005001900266 013000700285020000800292020000700300020000600307020001500313039000500328#VV09.02 944#Nguyn Anh Dng#Nguyn Hu Ch#Vi?t#Lch s v a l 5#B.s.: Nguyn Anh Dn g (ch.b.), Nguyn Hu Ch, Trn Vit Lu..#372.89#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a13 2tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#8600#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trn Vit L u#Nguyn Tuyt Nga#Nguyn Minh Phng#239364#Lch s#a l#Lp 5#Sch gio khoa #H.h## 00645000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340070068000470220004001150050019001190050015001380050016001530050 02000169005001100189004001800200008000500218009001100223010000500234011001500239 015003300254013000700287020001100294020000600305020001500311039000500326#VV09.02 945#11300#Vi?t#372.6#^214#Ting Vit 5#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Hong Ho Bnh, Trn Mnh Hng..#T.1#Nguyn Minh Thuyt#Hong Ho Bnh#Trn Mnh Hn g#Trn th Hin Lng#Nguyn Tr#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a180tr. ^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#239365#Ting Vit#Lp 5#Sch gio khoa#H .h## 00646000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340070070000470220004001170050019001210050015001400050018001550050 01400173005001400187004001800201008000500219009001100224010000500235011001500240 015003300255013000700288020001100295020000600306020001500312039000500327#VV09.02 946#10900#Vi?t#372.6#^214#Ting Vit 5#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Hong Ho Bnh, Nguyn Th Ly Kha..#T.2#Nguyn Minh Thuyt#Hong Ho Bnh#Nguyn Th L y Kha#ng Th Lanh#L Phng Nga#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a172tr .^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#239366#Ting Vit#Lp 5#Sch gio khoa# H.h## 00541000000000289000450002600110000000200230001100300480003400700160008200500160 00980140007001140140006001210190005001270820008001328080005001400080005001450090 01100150010000500161011001500166004001800181013000700199020000500206020000700211 020000600218020000800224039000500232020001400237#VV09.02947#Ton s hc nng cao 6#Tp hp s t nhin. Tp hp s nguyn. Phn s#Nguyn Vnh Cn#Nguyn Vnh C n#25000#2000b#Vi?t#513.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a175tr.^b24cm#Ti bn l n th 2#239367#Ton#S hc#Lp 6#Bi tp#H.h#Sch c thm## 00565000000000301000450002600110000000200420001100700250005300500090007801400070 00870140006000940190005001000820007001058080005001120080005001170090011001220100 00500133011001500138004001800153005001500171013000700186020000500193020000600198 020000800204020001200212020002000224020001400244039000500258#VV09.02948#Cu hi v bi tp trc nghim ton lp 6#Tn Thn, Phan Th Luyn#Tn Thn#25000#2000b #Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a171tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#Phan Th Luyn#239368#Ton#Lp 6#Bi tp#Trc nghim#Cu hi trc nghim#Sch c thm#H .h## 00607000000000313000450002600110000002600110001100200410002200300530006300700190 01160050008001350140007001430140006001500190005001560820004001618080005001650080 00500170009001100175010000500186011001500191004001800206005001000224013000700234 020001000241020000600251020000900257020000800266020001400274039000500288#VV09.02 949#VV09.02950#Ng php v bi tp nng cao ting Anh 6#Dng cho gio vin, ph huynh v hc sinh khi lp 6#Vnh B, Hong Vn#Vnh B#18000#2000b#Vi?t#428#^2 14#^aH.#^aGio dc#2009#^a127tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Hong Vn#239369#Ting Anh#Lp 6#Ng php#Bi tp#Sch c thm#H.h## 00585000000000301000450002600110000000200200001100700510003100500190008201400070 01010140007001080190005001150820010001208080005001300080005001350090011001400100 00500151011001400156004001800170005001900188005001000207005001800217013000700235 020000800242020000800250020000600258020001400264039000500278#VV09.02951#Thc hn h lch s 6#Trn Nh Thanh Tm, Hng Ngc, Phm Th Bch Nga..#Trn Nh Thanh T m#12000#10000b#Vi?t#959.70076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a91tr.^b24cm#Ti bn l n th 7#Cao Th Hin Trang#Hng Ngc#Phm Th Bch Nga#239370#Bi tp#Lch s#L p 6#Sch c thm#H.h## 00601000000000313000450002600110000000200190001100700510003000500160008101400070 00970140006001040190005001100820008001158080005001230080005001280090011001330100 00500144011001400149004001800163005001300181005001800194005001800212013000700230 020000700237020000600244020000800250020001000258020001400268039000500282#VV09.02 952#Thc hnh vt l 6#Hunh Cng Minh, Nguyn Tuyn, Nguyn Hng Chin..#Hunh Cng Minh#10500#5000b#Vi?t#530.078#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a79tr.^b24cm#Ti bn ln th 6#Nguyn Tuyn#Nguyn Hng Chin#Nguyn ng Khnh#239371#Vt l#Lp 6#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#H.h## 00557000000000277000450002600110000000200090001100700710002000500090009101400060 01000190005001060820004001118080005001150080005001200090011001250100005001360110 01400141004001800155005001400173005001900187015003300206013000700239020000700246 020000600253020001500259039000500274#VV09.02953#Vt l 6#B.s.: V Quang (tng ch .b.), Bi Gia Thnh (ch.b.), Nguyn Phng Hng#V Quang#5100#Vi?t#530#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a92tr.^b24cm#Ti bn ln th 7#Bi Gia Thnh#Nguyn Phng H ng#TTS ghi: B Gio dc v o to#239372#Vt l#Lp 6#Sch gio khoa#H.h## 00658000000000313000450002600110000000200120001100300170002300700800004000500180 01200140006001380190005001440820004001498080005001530080005001580090011001630100 00500174011001500179004001800194005001600212005001500228015003300243005001400276 013000700290020001000297020000600307020001100313020001500324039000500339#VV09.02 954#Cng ngh 6#Kinh t gia nh#B.s.: Nguyn Minh ng (tng ch.b.), Nguyn Th Hnh (ch.b.), Triu Th Chi..#Nguyn Minh ng#8800#Vi?t#640#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a136tr.^b24cm#Ti bn ln th 7#Nguyn Th Hnh#Triu Th Chi#TTS ghi: B Gio dc v o to#V Thu Dng#239373#Cng ngh#Lp 6#Kinh t h#Sc h gio khoa#H.h## 00617000000000289000450002600110000000200120001100700830002300500150010601400070 01210190005001280820004001338080005001370080005001420090011001470100005001580110 01500163004001800178005001700196005002100213015003300234005001700267013000700284 020001000291020000600301020001500307039000500322#VV09.02955#Ting Anh 6#B.s.: Ng uyn vn Li (tng ch.b., ch.b.), Nguyn Hnh Dung, Thn Trng Lin Nhn..#Nguy n vn Li#12300#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a196tr.^b24cm#Ti bn ln t h 7#Nguyn Hnh Dung#Thn Trng Lin Nhn#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguy n Quc Tun#239374#Ting Anh#Lp 6#Sch gio khoa#H.h## 00613000000000289000450002600110000000200110001100700810002200500180010301400070 01210190005001280820004001338080005001370080005001420090011001470100005001580110 01500163004001800178005001400196005001800210015003300228005002000261013000700281 020000900288020000600297020001500303039000500318#VV09.02956#Sinh hc 6#B.s.: Ngu yn Quang Vinh (tng ch.b.), Hong Th Sn (ch.b.), Nguyn Phng Nga..#Nguyn Q uang Vinh#11200#Vi?t#580#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a176tr.^b24cm#Ti bn ln t h 7#Hong Th Sn#Nguyn Phng Nga#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh Th Bch Ngc#239375#Sinh hc#Lp 6#Sch gio khoa#H.h## 00585000000000301000450002600110000002000050001102000060001602000150002203900050 00370140006000420190005000480820004000538080005000570020007000620070067000690220 00400136005001500140005000900155005001200164004001800176008000500194009001100199 010000500210011001500215015003300230005001300263013000700276#VV09.02957#Ton#Lp 6#Sch gio khoa#H.h#5500#Vi?t#510#^214#Ton 6#B.s.: Phan c Chnh (tng ch. b.), Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh..#T.1#Phan c Chnh#Tn Thn#V Hu Bnh#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2009#^a128tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Phm Gia c#239376## 00577000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020028000350070059000630220004001220050014001260050016001400050013001560040 01800169008000500187009001100192010000500203011001500208013000700223020000500230 020000600235020000700241020000800248020001400256039000500270#VV09.02958#14000#V i?t#510.76#^214#Luyn gii v n to ton 6#B.s.: V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc m, Phm Gia c#T.1#V Dng Thu#Nguyn Ngc m#Phm Gia c#Ti bn l n th 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a119tr.^b24cm#239377#Ton#Lp 6#n tp#Bi tp#Sc h c thm#H.h## 00569000000000289000450002600110000000200200001100700680003100500170009900500140 01160050021001300140006001510190005001570820004001628080005001660080005001710090 01100176010000500187011001500192004001800207019000300225013000700228020001000235 020000600245020000800251020001500259039000500274#VV09.02959#Bi tp ting Anh 7# B.s.: Nguyn Hnh Dung (ch.b.), ng Vn Hng, Thn Trng Lin Nhn#Nguyn Hnh Dung#ng Vn Hng#Thn Trng Lin Nhn#5700#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a108tr.^b24cm#Ti bn ln th 6#GK#239378#Ting Anh#Lp 7#Bi tp#Sch gio kh oa#H.h## 00554000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020015000340070054000490220004001030050009001070050012001160050015001280050 01000143004001800153008000500171009001100176010000500187011001400192013000700206 020000500213020000800218020000600226020001500232039000500247#VV09.02960#4100#Vi ?t#510.76#^214#Bi tp ton 7#B.s.: Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Trn nh Ch u..#T.2#Tn Thn#V Hu Bnh#Trn nh Chu#Trn Kiu#Ti bn ln th 6#^aH.#^aG io dc#2009#^a76tr.^b24cm#239379#Ton#Bi tp#Lp 7#Sch gio khoa#H.h## 00664000000000337000450002600110000000200170001100700670002800500160009500500190 01110050014001300140007001440190005001510820004001568080005001600080005001650090 01100170010000500181011001500186004001800201019000300219005001800222005001600240 01300070025602000080026302000070027102000060027802000110028402000120029502000140 0307039000500321#VV09.02961#n tp ng vn 7#B.s.: Nguyn Vn Long (ch.b.), Nguy n Th Bch H, Trn Hnh Mai..#Nguyn Vn Long#Nguyn Th Bch H#Trn Hnh Mai #27000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a255tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#GK#N guyn Vn Phng#Hong Vn Thung#239380#Ng vn#n tp#Lp 7#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#H.h## 00670000000000301000450002600110000000200390001100300850005000700560013500500130 01910050017002040050010002210140006002310190005002370820007002428080005002490080 00500254009001100259010000500270011001400275004001800289019000300307013000700310 020001800317020000800335020000600343020001400349039000500363#VV09.02962#Bi tp tnh hung gio dc cng dn 7#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch t ham kho ca B Gio dc v o to#B.s.: V Xun Vinh (ch.b.), Nguyn Ngha Dn , Trn Kin#V Xun Vinh#Nguyn Ngha Dn#Trn Kin#7000#Vi?t#170.76#^214#^aH.# ^aGio dc#2009#^a51tr.^b24cm#Ti bn ln th 6#GK#239381#Gio dc cng dn#Bi tp#Lp 7#Sch c thm#H.h## 00500000000000277000450002600110000000200170001100700330002800500160006100500160 00770140007000930190005001000820007001058080005001120080005001170090011001220100 00500133011001500138004001800153019000300171013000700174020000700181020000600188 020000800194020001500202039000500217#VV09.02963#Bi tp a l 7#Nguyn nh Tm , Trng Vn Hng#Nguyn nh Tm#Trng Vn Hng#17500#Vi?t#910.76#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a132tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#GK#239382#a l#Lp 7#Bi tp#S ch gio khoa#H.h## 00590000000000277000450002600110000000200540001100300850006500700150015000500150 01650140007001800190005001870820009001928080005002010080005002060090011002110100 00500222011001500227004001800242019000300260013000700263020000900270020000600279 020000800285020001400293039000500307#VV09.02964#V thm yu t ph gii mt s bi ton hnh hc 7#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#Nguyn c Tn#Nguyn c Tn#19000#Vi?t#516.0076#^2 14#^aH.#^aGio dc#2009#^a148tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#GK#239383#Hnh hc#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#H.h## 00673000000000337000450002600110000000200120001100300120002300700680003500500180 01030140006001210190005001270820004001328080005001360080005001410090011001460100 00500157011001500162004001800177019000300195005000700198005001200205005001400217 00500150023101300070024601500340025302000100028702000120029702000060030902000150 0315039000500330#VV09.02965#Cng ngh 7#Nng nghip#B.s.: Nguyn Minh ng ( t ng ch.b.), V Hi (ch.b), V Vn Hin..#Nguyn Minh ng#9900#Vi?t#630#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a156tr.^b24cm#Ti bn ln th 6#GK#V Hi#V Vn Hin# Ngu yn Ban#Nguyn Vn Tn#239384#TTS ghi : B Gio dc v o to#Cng ngh#Nng n ghip#Lp 7#Sch gio khoa#H.h## 00654000000000337000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020018000310070062000490220004001110050016001150050016001310050019001470050 01300166005001200179004001800191008000500209009001100214010000500225011001500230 01300070024502000080025202000080026002000060026802000110027402000120028502000140 0297039000500311#VV09.02966#5700#Vi?t#807#^214#Bi tp ng vn 7#Ch.b.: Nguyn Khc Phi, Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt..#T.1#Nguyn Khc Phi#Nguyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S# Kim khi#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio d c#2009#^a107tr.^b24cm#239385#Ng vn#Bi tp#Lp 7#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#H.h## 00655000000000313000450002600110000000200200001100700730003100500140010401400060 01180190005001240820004001298080005001330080005001380090011001430100005001540110 01400159004001800173019000300191005001400194005001400208005001300222005002100235 013000700256015003400263020001800297020000600315020001500321039000500336#VV09.02 967#Gio dc cng dn 7#B.s.: H Nht Thng (tng ch.b.), Phm Vn Hng (ch.b.), ng Thu Anh..#H Nht Thng#2900#Vi?t#170#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a64tr.^ b24cm#Ti bn ln th 6#GK#Phm Vn Hng#ng Thu Anh#V Xun Vinh#Nguyn Th T hu Hng#239386#TTS ghi : B Gio dc v o to#Gio dc cng dn#Lp 7#Sch g io khoa#H.h## 00449000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020021000350070012000560220004000680050012000720040018000840080005001020090 01100107010000500118011001500123013000700138020000500145020000600150020000800156 020001400164039000500178#VV09.02968#27000#Vi?t#510.76#^214#Bi dng ton lp 7 # c Thi#T.1# c Thi#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2008#^a223tr.^b24 cm#239387#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#H.h## 00449000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020021000350070012000560220004000680050012000720040018000840080005001020090 01100107010000500118011001500123013000700138020000500145020000600150020000800156 020001400164039000500178#VV09.02969#27000#Vi?t#510.76#^214#Bi dng ton lp 7 # c Thi#T.2# c Thi#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2008#^a223tr.^b24 cm#239388#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#H.h## 00477000000000265000450002600110000000500110001100500130002201900050003500200260 00400070025000660820004000918080005000950080005001000090011001050100005001160110 01500121004001800136014000700154013000700161020001000168020000600178020000800184 020001400192039000500206#VV09.02970#V Th Lan#Lng Th L#Vi?t#Hng dn hc t ing Anh 8#V Th Lan, Lng Th L#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a160tr.^b24cm #Ti bn ln th 1#23000#239389#Ting Anh#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#H.h## 00543000000000277000450002600110000002600110001100500120002201900050003400200550 00390030038000940070012001320820007001448080005001510080005001560090011001610100 00500172011001500177004001800192014000700210013000700217020000800224020000600232 020000800238020001400246039000500260#VV09.02971#VV09.02972#Ng Ngc An#Vi?t#H t hng ho kin thc v luyn gii bi tp ho hc 8#Bi tp t lun - bi tp tr c nghim#Ng Ngc An#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a143tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#18000#239390#Ho hc#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#H.h## 00653000000000337000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020018000310070065000490220004001140050016001180050019001340050019001530050 01300172005000500185004001800190008000500208009001100213010000500224011001400229 01300070024302000080025002000060025802000080026402000110027202000120028303900050 0295020001500300#VV09.02973#5000#Vi?t#807#^214#Bi tp ng vn 8#Ch.b.: Nguyn Khc Phi, Nguyn Honh Khung, Nguyn Minh Thuyt..#T.1#Nguyn Khc Phi#Nguyn Ho nh Khung#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#L A#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc #2009#^a96tr.^b24cm#239391#Ng vn#Lp 8#Bi tp#Ting Vit#Tp lm vn#H.h#Sc h gio khoa## 00672000000000337000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020010000310070065000410220004001060050016001100050019001260050019001450050 01300164005000500177004001800182008000500200009001100205010000500216011001500221 02000080023602000060024402000120025002000120026202000150027403900050028901300070 0294015003300301#VV09.02974#6600#Vi?t#807#^214#Ng vn 8#Ch.b.: Nguyn Khc Phi , Nguyn Honh Khung, Nguyn Minh Thuyt..#T.2#Nguyn Khc Phi#Nguyn Honh Khun g#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#L A#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2009#^a 160tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Ting Vit#Tp lm vn#Sch gio khoa#H.h#239392#T TS ghi: B Gio dc v o to## 00855000000000385000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200040 00338080005000370020010000420030015000520070065000670220004001320050016001360050 01900152005001900171005001300190005000500203004001800208008000500226009001100231 01000050024201100150024701500330026201300070029502100880030202000080039002000060 0398020002200404020001100426020001200437020001500449039000500464#VV09.02975#VV09 .02976#9200#Vi?t#807#^214#Ng vn 8#Sch gio vin#Ch.b.: Nguyn Khc Phi, Nguy n Honh Khung, Nguyn Minh Thuyt..#T.2#Nguyn Khc Phi#Nguyn Honh Khung#Nguy n Minh Thuyt#Trn nh S#L A#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2009#^a207tr. ^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#239393#Trnh by cch thc t chc hot ng dy v hc mn Ng vn lp 8 t bi 18 n bi 34#Ng vn#Lp 8#Phng php ging dy#Ting Vit#Tp lm vn#Sch gio vin#H.h## 00622000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020007000310070071000380220004001090050015001130050009001280050016001370050 01200153005001800165004001800183008000500201009001100206010000500217011001500222 015003300237013000700270020000500277020000600282020001500288039000500303#VV09.02 977#5700#Vi?t#510#^214#Ton 8#B.s.: Phan c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b .), Nguyn Duy oan..#T.2#Phan c Chnh#Tn Thn#Nguyn Duy oan#L Vn Hng#Tr ng Cng Thnh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2009#^a132tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#239394#Ton#Lp 8#Sch gio khoa#H.h## 00554000000000277000450002600110000000500140001100500140002501900050003900200100 00440070067000540820004001218080005001250080005001300090011001350100005001460110 01500151004001800166014000700184015003300191005001100224013000700235020000800242 020000600250020001500256039000500271#VV09.02978#L Xun Trng#Cao Th Thng#Vi?t #Ho hc 9#B.s.: L Xun Trng (tng ch.b., ch.b.), Cao Th Thng, Ng Vn V#54 0#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a172tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#10800#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng Vn V#239395#Ho hc#Lp 9#Sch gio khoa#H.h## 00554000000000289000450002600110000000500190001100500100003001900050004000200200 00450070050000650820006001158080005001210080005001260090011001310100005001420110 01500147004001800162014000700180005001900187013000700206020000800213020000600221 020001000227020000800237020001400245039000500259#VV09.02993#Trn Nh Thanh Tm#H ng Ngc#Vi?t#Thc hnh lch s 9#Trn Nh Thanh Tm, Hng Ngc, Cao Th Hin Tr ang#959.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a128tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#16500#Cao Th Hin Trang#239396#Lch s#Lp 9#Thc hnh#Bi tp#Sch c thm#H.h## 00558000000000277000450002600110000000500120001100500160002301900050003900200090 00440070071000530820007001248080005001310080005001360090011001410100005001520110 01500157004001800172014000600190015003300196005001100229013000700240020000700247 020000600254020001500260039000500275#VV09.02994#Nguyn Dc# Th Minh c#Vi?t #a l 9#B.s.: Nguyn Dc (tng ch.b.), c Th Minh c (ch.b.), V Nh Vn.. #915.97#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a156tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#9900#TTS gh i: B Gio dc v o to#V Nh Vn#239397#a l#Lp 9#Sch gio khoa#H.h## 00571000000000289000450002600110000000500180001100500150002901900050004400200120 00490030007000610070060000680820006001288080005001340080005001390090011001440100 00500155011001400160004001800174014000600192015003300198013000700231020001000238 020000600248020000700254020001500261039000500276#VV09.02979#Nguyn Minh ng#Tr iu Th Chi#Vi?t#Cng ngh 9#Nu n#B.s.: Nguyn Minh ng (tng ch.b., ch.b.) , Triu Th Chi#641.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a80tr.^b24cm#Ti bn ln th 4 #5200#TTS ghi: B Gio dc v o to#239398#Cng ngh#Lp 9#Nu n#Sch gio khoa#H.h## 00545000000000289000450002600110000000500110001100500160002201900050003800200200 00430070045000630820004001088080005001120080005001170090011001220100005001330110 01500138004001800153014000700171005001400178013000700192020000800199020000600207 020001100213020001200224020001400236039000500250#VV09.02980# Kim Ho#ng Quc Khnh#Vi?t#Bi dng ng vn 9# Kim Ho, ng Quc Khnh, Mai Xun Min..#807 #^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a311tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#44000#Mai Xun Min #239399#Ng vn#Lp 9#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#H.h## 00484000000000265000450002600110000000200170001100300410002800700120006900500120 00810190005000930820007000988080005001050080005001100090011001150100005001260110 01500131004001800146013000700164020000800171020000600179020000600185020000800191 020001400199039000500213#VV09.02981#Ho hc nng cao#Bi dng hc sinh kh gii cc lp 8, 9#Ng Ngc An#Ng Ngc An#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15 1tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#239400#Ho hc#Lp 8#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#H. h## 00630000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020040000430070059000830220004001420050016001460050013001620050 01400175004002000189008000500209009001100214010000500225011001500230013000700245 020001800252020000600270020001200276020000900288020001400297039000500311#VV09.02 982#VV09.02983#15000#Vi?t#807#^214#Cm th v phn tch tc phm vn hc 9#B.s. : Nguyn Vn Long (ch.b.), L Nhm Thn, Trn Vn Ton#T.1#Nguyn Vn Long#L Nh m Thn#Trn Vn Ton#Ti bn ln th hai#^aH.#^aGio dc#2009#^a112tr.^b24cm#23 9401#Phn tch vn hc#Lp 9#Tp lm vn#Tc phm#Sch c thm#H.h## 00632000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020040000430070060000830220004001430050016001470050014001630050 01400177004002100191008000500212009001100217010000500228011001400233013000700247 020001800254020001200272020000600284020000900290020001400299039000500313#VV09.02 984#VV09.02985#12000#Vi?t#807#^214#Cm th v phn tch tc phm vn hc 9#B.s. : Nguyn Vn Long (ch.b.), L Nguyn Cn, L Quang Hng#T.2#Nguyn Vn Long#L N guyn Cn#L Quang Hng#Ti bn ln th nht#^aH.#^aGio dc#2009#^a88tr.^b24cm# 239402#Phn tch vn hc#Tp lm vn#Lp 9#Tc phm#Sch c thm#H.h## 00475000000000253000450002600110000000200290001100700310004000500160007101900050 00870820009000928080005001010080005001060090011001110100005001220110015001270040 01800142005001400160013000700174020000700181020000600188020000800194020001400202 039000500216#VV09.02986#Rn luyn gii ton i s 9#Nguyn Hu Nhn, Trn Kim T ho#Nguyn Hu Nhn#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a176tr.^b24cm#Ti b n ln th 1#Trn Kim Tho#239403#i s#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#H.h## 00592000000000289000450002600110000000200120001100700790002300500150010201900050 01170820004001228080005001260080005001310090011001360100005001470110015001520040 01800167014000600185005001700191005001600208005001400224005002100238013000700259 020001000266020000600276020001500282039000500297#VV09.02987#Ting Anh 9#B.s.: Ng uyn Vn Li (tng ch.b.), Nguyn Hnh Dung (ch.b.), Trn Huy Phng..#Nguyn V n Li#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a108tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#7000# Nguyn Hnh Dung#Trn Huy Phng#ng Vn Hng#Thn Trng Lin Nhn#239404#Ting Anh#Lp 9#Sch gio khoa#H.h## 00557000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020041000350070055000760220004001310050009001350050012001440050016001560050 01400172008000500186009001100191010000500202011001500207013000700222020000500229 020000600234020000800240020001400248039000500262#VV09.02988#29500#Vi?t#510.76#^ 214#Cc dng ton v phng php gii ton 9#B.s.: Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh , Nguyn V Thanh..#T.1#Tn Thn#V Hu Bnh#Nguyn V Thanh#Bi Vn Tuyn#^aH.# ^aGio dc#2009#^a230tr.^b24cm#239405#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#H.h## 00559000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020015000340070056000490220004001050050009001090050012001180050017001300050 01200147005001600159008000500175009001100180010000500191011001500196013000700211 020000500218020000800223020000600231020001500237039000500252#VV09.02989#9200#Vi ?t#510.76#^214#Bi tp ton 9#B.s.: Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Trn Phng D ung..#T.1#Tn Thn#V Hu Bnh#Trn Phng Dung#L Vn Hng#Nguyn Hu Tho#^aH. #^aGio dc#2009#^a184tr.^b24cm#239406#Ton#Bi tp#Lp 9#Sch gio khoa#H.h## 00648000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020010000310070082000410220004001230050016001270050016001430050019001590050 01300178005001500191004001800206008000500224009001100229010000500240011001500245 015003300260013000700293020000800300020000600308020001500314039000500329#VV09.02 990#8600#Vi?t#807#^214#Ng vn 9#B.s.: Nguyn Khc Phi (tng ch.b.), Nguyn Vn Long, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)..#T.2#Nguyn Khc Phi#Nguyn Vn Long#Nguyn M inh Thuyt#Trn nh S#Dip Quang Ban#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a 212tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#239407#Ng vn#Lp 9#Sch gio kho a#H.h## 00486000000000265000450002600110000002600110001100200480002200700120007000500120 00820190005000940820007000998080005001060080005001110090011001160100005001270110 01500132004001800147014000700165013000700172020000800179020000700187020000800194 020001400202039000400216#VV09.02991#VV09.02992#350 bi tp ho hc chn lc v n ng cao lp 10#Ng Ngc An#Ng Ngc An#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a2 44tr.^b24cm#Ti bn ln th 8#29000#239408#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm #Tm## 00510000000000265000450002600110000000200280001100700400003900500180007901900050 00970820007001028080005001090080005001140090011001190100005001300110015001350040 01800150014000700168005002100175013000700196020000800203020000700211020000800218 020001400226039000400240#VV09.02995#Bi tp chn lc ho hc 10#Nguyn Thanh Hn g, Nguyn Th Hng Thu#Nguyn Thanh Hng#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a263tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#33500#Nguyn Th Hng Thu#239409#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Tm## 00503000000000265000450002600110000000200390001100700310005001900050008108200070 00868080005000930080005000980090011001030100005001140110015001190040018001340140 00700152005001500159005001500174013000700189020000800196020000700204020000800211 020001400219039000400233#VV09.02996#Cu hi v bi tp kim tra ha hc 10#Phm Tun Hng, Phm nh Hin#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a256tr.^b24cm#T i bn ln th 2#32500#Phm nh Hin#Phm Tun Hng#239410#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Tm## 00559000000000289000450002600110000000200100001100700680002100500130008901900050 01020820004001078080005001110080005001160090011001210100005001320110015001370040 01800152014000600170005000800176005001600184005001300200005001600213013000700229 020000700236020000700243020001500250039000400265#VV09.02997#i s 10#B.s.: Trn Vn Ho (tng ch.b.), V Tun (ch.b.), Don Minh Cng..#Trn Vn Ho#Vi?t#512# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a172tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#7100#V Tun#Don Mi nh Cng# Mnh Hng#Nguyn Tin Ti#239411#i s#Lp 10#Sch gio khoa#Tm## 00557000000000289000450002600110000000500140001101900050002500200110003000300100 00410070065000510820004001168080005001200080005001250090011001300100005001410110 01500146004001800161014000700179005001200186005001600198005001300214013000700227 020000800234020000700242020001400249039000400263#VV09.02998#L Xun Trng#Vi?t#H o hc 10#Nng cao#B.s.: L Xun Trng (tng ch.b.), T Ngc nh, Phan Quang Th i..#540#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a220tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#13700#T Ng c nh#Phan Quang Thi#L Mu Quyn#239412#Ho hc#Lp 10#Sch c thm#Tm## 00536000000000277000450002600110000002600110001100500160002201900050003800200290 00430070048000720820004001208080005001240080005001290090011001340100005001450110 01400150004001800164014000700182005001400189005001600203013000700219020000700226 020000700233020001400240039000400254#VV09.02999#VV09.03000#Nguyn Minh Tu#Vi?t# Tm hiu kin thc a l 10#Nguyn Minh Tu, Nguyn c V, Phm Thu Phng#910 #^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a99tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#13500#Nguyn c V# Phm Thu Phng#239413#a l#Lp 10#Sch c thm#Tm## 00617000000000277000450002600110000000200390001100300850005000700470013501900050 01820820004001878080005001910080005001960090011002010100005002120110015002170040 01800232014000700250005001500257005001700272013000700289020001000296020000800306 020000700314020001400321039000400335#VV09.03001#Bi tp b tr - nng cao ting Anh 10#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#B.s.: Nguyn Th Chi (ch.b.), Nguyn Hu Cng#Vi?t#428#^214#^aH.#^a Gio dc#2009#^a232tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#28000#Nguyn Th Chi#Nguyn Hu Cng#239414#Ting Anh#Bi tp#Lp 10#Sch c thm#Tm## 00621000000000301000450002600110000000200110001100700740002201900050009608200040 01018080005001050080005001100090011001150100005001260110015001310040018001460140 00700164015003300171005001500204005001100219005001700230005001400247005001700261 013000700278020000800285020000700293020001500300039000400315#VV09.03002#Lch s 10#B.s.: Phan Ngc Lin (tng ch.b.), Trung Hu Qunh, Lng Ninh (ch.b.)..#Vi? t#909#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a204tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#10300#TTS ghi : B Gio dc v o to#Phan Ngc Lin#Lung Ninh#Trung Hu Qunh#inh Ngc B o#Nguyn Hng Lin#239415#Lch s#Lp 10#Sch gio khoa#Tm## 00612000000000313000450002600110000000200310001100700550004201900050009708200040 01028080005001060080005001110090011001160100005001270110015001320040018001470140 00700165005001300172005001700185005001100202005001300213005001300226013000700239 020000800246020000800254020000700262020001100269020001400280039000400294#VV09.03 003#Hi - p kin thc ng vn 10#B.s.: L Huy Bc, Vit Hng (ch.b.), L Qu ang c..#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a256tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#32 500#L Quang c#o Th Thu Hng#L Huy Bc# Vit Hng#L Vn Trung#239416#V n hc#Ng vn#Lp 10#Ting Vit#Sch c thm#Tm## 00572000000000289000450002600110000000500140001101900050002500200270003000700590 00570820008001168080005001240080005001290090011001340100005001450110015001500040 01800165014000700183005001500190005001200205005001800217013000700235020000700242 020000700249020000800256020001400264039000400278#VV09.03004#on Ngc Cn#Vi?t#B i tp chn lc vt l 10#B.s.: on Ngc Cn (ch.b.), ng Thanh Hi, V nh T u..#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a176tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#22500# ng Thanh Hi#V nh Tu#Trnh Th Hi Yn#239417#Vt l#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Tm## 00598000000000277000450002600110000002600110001100200300002200300850005200700350 01370050018001720190005001900820004001958080005001990080005002040090011002090100 00500220011001500225004001800240014000700258005001600265013000700281020000700288 020000700295020001400302039000400316#VV09.03005#VV09.03006#Rn luyn gii ton i s 10#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio d c v o to#Nguyn Trng Tun, ng Phc Thanh#Nguyn Trng Tun#Vi?t#512#^214 #^aH.#^aGio dc#2009#^a303tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#38500#ng Phc Thanh#23 9418#i s#Lp 10#Sch c thm#Tm## 00566000000000277000450002600110000000500170001101900050002800200210003300700700 00540820004001248080005001280080005001330090011001380100005001490110015001540040 01800169014000700187005001800194005001700212005002000229013000700249020000700256 020000700263020001400270039000400284#VV09.03007#Nguyn Vn Thun#Vi?t#Hi v p vt l 10#B.s.: Nguyn Vn Thun (ch.b.), Phng Thanh Huyn, V Th Thanh Mai.. #530#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a135tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#18000#Phng Tha nh Huyn#V Th Thanh Mai#Phm Th Ngc Thng#239419#Vt l#Lp 10#Sch c thm #Tm## 00597000000000289000450002600110000000500150001101900050002600200320003100700680 00630820004001318080005001350080005001400090011001450100005001560110015001610040 01800176014000700194005001700201005001800218005001800236013000700254020000900261 020001200270020000700282020001400289039000400303#VV09.03008#Trn Ngc Danh#Vi?t# Cu hi trc nghim sinh hc 10#B.s.: Trn Ngc Danh (ch.b.), Phm Phng Bnh, Ngc Mai Khanh..#570#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a155tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#20000#Phm Phng Bnh# Ngc Mai Khanh#Trn Th Ngc Hi#239420#Sinh hc#T rc nghim#Lp 10#Sch c thm#Tm## 00583000000000289000450002600110000002600110001100200460002200300550006800700160 01230190005001390820009001448080005001530080005001580090011001630100005001740110 01500179004001800194014000700212005001600219013000700235020000500242020000900247 020000700256020001200263020001400275039000400289#VV09.03009#VV09.03010#Cc dng ton v phung php gii hnh hc 10#Bin son theo chung trnh ton 10 c bn v nng cao#Nguyn Hu Ngc#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a246tr.^b24 cm#Ti bn ln th 2#35000#Nguyn Hu Ngc#239421#Ton#Hnh hc#Lp 10#Trc ngh im#Sch c thm#Tm## 00701000000000325000450002600110000002600110001100200370002200300160005900700650 00750190005001400820006001458080005001510080005001560090011001610100005001720110 01500177004001800192014000700210015003300217005001500250005001800265005001600283 01300070029902000220030602000070032802000110033502000110034602000140035703900040 0371#VV09.03011#VV09.03012#Hot ng gio dc ngh ph thng 11#Ngh trng rng# B.s.: Nguyn Vit Cung (ch.b.), Phm Quang Thu, Nguyn Hu Vnh#Vi?t#634.9#^214 #^aH.#^aGio dc#2009#^a118tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#11000#TTS ghi: B Gio dc v o to#Phm Quang Thu#Nguyn Vit Cung#Nguyn Hu Vnh#239422#Gio dc hng nghip#Lp 11#Trng rng#Lm nghip#Sch c thm#Tm## 00635000000000289000450002600110000000200430001100300850005400700350013901900050 01740820009001798080005001880080005001930090011001980100005002090110015002140040 01800229014000700247005001800254005001600272013000700288020000700295020001000302 020000800312020000700320020001400327039000400341#VV09.03013#Rn luyn gii ton i s v gii tch 11#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#Nguyn Trng Tun, ng Phc Thanh#Vi?t#512.0076#^21 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a279tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#34500#Nguyn Trng Tun #ng Phc Thanh#239423#i s#Gii tch#Bi tp#Lp 11#Sch c thm#Tm## 00598000000000301000450002600110000002600110001100200510002200700370007301900050 01100820009001158080005001240080005001290090011001340100005001450110015001500040 01800165014000700183005001400190005002200204013000700226020000900233020000700242 020000800249020000900257020001200266020001400278039000400292#VV09.03014#VV09.030 15#Bi tp trc nghim v cc kim tra hnh hc 11#Vn Nh Cng, Nguyn Th Lan Phng#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a104tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#12000#Vn Nh Cng#Nguyn Th Lan Phng#239424#Hnh hc#Lp 11#Bi tp#Ki m tra#Trc nghim#Sch c thm#Tm## 00476000000000265000450002600110000000200180001100700290002901900050005808200070 00638080005000700080005000750090011000800100005000910110014000960040018001100140 00600128005001400134005001400148013000700162020000700169020000700176020000800183 020001500191039000400206#VV09.03016#Bi tp a l 11#Nguyn c V, Ph Cng Vi t#Vi?t#910.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a87tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#4600#N guyn c V#Ph Cng Vit#239425#a l#Lp 11#Bi tp#Sch gio khoa#Tm## 00614000000000301000450002600110000000200100001100700730002101900050009408200040 00998080005001030080005001080090011001130100005001240110015001290040018001440140 00700162015003300169005001700202005000900219005001600228005001400244005001400258 013000700272020000700279020000700286020001500293039000400308#VV09.03017#Vt l 1 1#B.s.: Lng Duyn Bnh (tng ch.b.), V Quang (ch.b.), Nguyn Xun Chi..#Vi?t# 530#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a228tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#11400#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lng Duyn Bnh#V Quang#Nguyn Xun Chi#m Trung n#B i Quang Hn#239426#Vt l#Lp 11#Sch gio khoa#Tm## 00673000000000337000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020011000310070077000420220004001190050016001230050016001390050014001550050 00500169005001400174004001800188008000500206009001100211010000500222011001500227 01500330024201300070027502000080028202000070029002000080029702000110030502000150 0316039000400331#VV09.03018#8700#Vi?t#807#^214#Ng vn 11#B.s.: Phan Trng Lun (tng ch.b.), Trn ng Suyn, Bi Minh Ton (ch.b.)..#T.1#Phan Trng Lun#Trn ng Suyn#Bi Minh Ton#L A#L Nguyn Cn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2 009#^a216tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#239427#Ng vn#Lp 11#Vn h c#Ting Vit#Sch gio khoa#Tm## 00626000000000313000450002600110000000200230001100700630003401900050009708200040 01028080005001060080005001110090011001160100005001270110015001320040018001470140 00600165015003300171005001300204005000800217005001300225005001200238005001200250 013000700262020000700269020001000276020000700286020001500293039000400308#VV09.03 019#i s v gii tch 11#B.s.:Trn Vn Ho (tng ch.b), V Tun (ch.b.), o N gc Nam..#Vi?t#512#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a191tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#78 00#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trn Vn Ho#V Tun#o Ngc Nam#L Vn Ti n#V Vit Yn#239428#i s#Gii tch#Lp 11#Sch gio khoa#Tm## 00607000000000301000450002600110000000200110001100300090002200700710003101900050 01020820004001078080005001110080005001160090011001210100005001320110015001370040 01800152014000700170015003300177005001400210005001600224005001200240005001300252 013000700265020000800272020000700280020001400287039000400301#VV09.03020#Ho hc 11#Nng cao#B.s.:L Xun Trng (tng ch.b), Nguyn Hu nh (ch.b.), L Ch Kin ..#Vi?t#540#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a286tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#16500#T TS ghi: B Gio dc v o to#L Xun Trng#Nguyn Hu nh#L Ch Kin#L Mu Quyn#239429#Ho hc#Lp 11#Sch c thm#Tm## 00545000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020039000350030038000740070012001120220004001240050012001280040018001400080 00500158009001100163010000500174011001500179013000700194020000800201020000700209 020001300216020000800229020001400237039000400251#VV09.03021#30000#Vi?t#540.76#^ 214#Rn luyn k nng gii ton ho hc 11#Bi tp t lun - bi tp trc nghim #Ng Ngc An#T.1#Ng Ngc An#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a232tr.^b24 cm#239430#Ho hc#Lp 11#Ton ho hc#Bi tp#Sch c thm#Tm## 00411000000000241000450002600110000000200310001100700100004201900050005208200040 00578080005000610080005000660090011000710100005000820110015000870140007001020050 01000109013000700119020001000126020000700136020000800143020001400151039000400165 #VV09.03022#Bi tp thc hnh ting anh 12#V M Lan#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a119tr.^b24cm#16500#V M Lan#239431#Ting Anh#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Tm## 00540000000000289000450002600110000002600110001102000070002202000070002902000120 00360200008000480200014000560390004000700140007000740190005000810820004000868080 00500090002004100095007001600136022000400152221003500156005001600191008000500207 009001100212010000500223011001500228013000700243#VV09.03023#VV09.03024#Vt l#L p 12#Trc nghim#Bi tp#Sch c thm#Tm#18500#Vi?t#535#^214#Gii ng v nha nh trc nghim vt l 12#Trn Thanh Phc#T.2#Sng nh sng, lng t nh sng..# Trn Thanh Phc#^aH.#^aGio dc#2009#^a128tr.^b24cm#239432## 00500000000000265000450002600110000002600110001100200480002200700270007000500110 00970190005001080820010001138080005001230080005001280090011001330100005001440110 01500149014000700164005001500171013000700186020000800193020000700201020000800208 020001400216039000400230#VV09.03026#VV09.03025#Kin thc c bn v h thng cu hi lch s 12#Trn Thun, Nguyn Th Hu#Trn Thun#Vi?t#959.70076#^214#^aH.#^a Gio dc#2009#^a234tr.^b24cm#32000#Nguyn Th Hu#239433#Lch s#Lp 12#Bi tp #Sch c thm#Tm## 00594000000000289000450002600110000000500170001101900050002800200120003300700750 00450820004001208080005001240080005001290090011001340100005001450110015001500040 01800165014000700183015003300190005001300223005001400236005001200250013000700262 020000900269020000700278020001500285039000400300#VV09.03027#Nguyn Thnh t#Vi? t#Sinh hc 12#B.s.: Nguyn Thnh t (tng ch.b.), Phm Vn Lp (ch.b), ng Hu Lanh...#570#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a220tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#13800# TTS ghi: B Gio dc v o to#Phm Vn Lp#ng Hu Lanh#Mai S Tun#239434#Si nh hc#Lp 12#Sch gio khoa#Tm## 00669000000000313000450002600110000000500130001101900050002400200210002900700730 00500820004001238080005001270080005001320090011001370100005001480110015001530040 01800168014000600186015003300192005001500225005001400240005002000254005002000274 013000700294020001800301020000700319020001000326020001500336039000400351#VV09.03 028#Mai Vn Bnh#Vi?t#Gio dc cng dn 12#B.s.: Mai Vn Bnh (tng ch.b.), Trn Vn Thng (ch.b), Phm Kim Dung...#340#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a119tr.^b24cm #Ti bn ln th 1#5100#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trn Vn Thng#Phm Ki m Dung#Dng Th Thanh Mai#Nguyn Th Xun Mai#239435#Gio dc cng dn#Lp 12#P hp lut#Sch gio khoa#Tm## 00543000000000277000450002600110000002600110001100200180002200700620004000500140 01020190005001160820007001218080005001280080005001330090011001380100005001490110 01500154004001800169014000700187005001300194013000700207005001900214020000700233 020000700240020001400247039000400261#VV09.03030#VV09.03029#T liu a l 12#B.s .: Nguyn c V (ch.b.), Phm Mnh H, Trn Th Tuyt Mai#Nguyn c V#Vi?t#91 5.97#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a235tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#35500#Phm Mnh H#239436#Trn Th Tuyt Mai#a l#Lp 12#Sch c thm#Tm## 00501000000000277000450002600110000002600110001100200180002200300250004000700160 00650190005000810820008000868080005000940080005000990090011001040100005001150110 01400120004001800134014000700152013000700159005001600166020000700182020000700189 020000800196020001400204039000500218#VV09.03031#VV09.03032#T liu vt l 12#Nh p mn vt l hin i#Dng Trng Bi#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a8 7tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#15000#239437#Dng Trng Bi#Vt l#Lp 12#Bi tp #Sch c thm#Thu## 00718000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430020028000480070074000760220004001502210012001540050014001660050 02000180005002200200005001400222005001900236004001800255008000500273009001100278 01000050028901100150029401300070030902000080031602000070032402000110033102000070 0342020001400349039000500363#VV09.03034#VV09.03033#25000#Vi?t#547.0076#^214#H ng dn n tp ho hc 12#B.s.: L Qunh Lin (ch.b.), Nguyn Bi Ngc Qu, Nguy n Ngc Nh Qunh..#T.1#Phn hu c#L Qunh Lin#Nguyn Bi Ngc Qu#Nguyn Ngc Nh Qunh#Trn Bo Ngc#Phm Th Hnh Thc#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#20 09#^a183tr.^b24cm#239438#Ho hc#Lp 12#Ho hu c#n tp#Sch c thm#Thu## 00554000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430020048000480030037000960070012001330220004001450050012001490040 01800161008000500179009001100184010000500195011001500200013000700215020000800222 020000700230020000800237020001400245039000500259#VV09.03035#VV09.03036#24000#Vi ?t#547.0076#^214#350 bi tp ho hc chn lc v nng cao lp 12#Bi tp t lun , bi tp trc nghim#Ng Ngc An#T.1#Ng Ngc An#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2009#^a195tr.^b24cm#239439#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00716000000000241000450002600110000002600110001100200430002201900050006508200070 00708080005000770080005000820090011000870100005000980110014001030140006001170150 03400123013000700157021027600164020001100440020001000451020000800461039000500469 #VV09.03037#VV09.03038#Quy ch tuyn sinh trung cp chuyn nghip#Vi?t#373.12#^2 14#^aH.#^aGio dc#2009#^a87tr.^b21cm#6500#TTS ghi : B Gio dc v o to#23 9440#Nhng quy nh v tuyn sinh trung cp chuyn nghip bao gm: t chc, nhi m v v quyn hn ca trng trong cng tc tuyn sinh, cc quy nh c th v c ng tc tuyn sinh, tuyn chn v triu tp th sinh trng tuyn, khen thng v x l vi phm ch bo co v lu gi#Tuyn sinh#Trung cp#Qui ch#Thu## 00775000000000265000450002600110000002600110001100200500002201900050007208200060 00778080005000830080005000880090011000930100005001040110014001090140006001230150 03400129013000700163021028900170020000800459020001100467020000800478020000900486 020000900495039000500504#VV09.03040#VV09.03039#Quy ch tuyn sinh i hc, cao ng h chnh quy#Vi?t#378.1#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a99tr.^b21cm#7500#TTS g hi : B Gio dc v o to#239441#Trnh by nhng quy nh chung v tuyn sinh i hc, cao ng h chnh quy bao gm: t chc, nhim v, quyn hn ca trng trong cng tc tuyn sinh, chun b v cng tc t chc cho cc k thi, chm thi v phc kho, xt tuyn, triu tp th sinh trng tuyn, ch bo co v lu tr#Qui ch#Tuyn sinh#i hc#Cao ng#Gio dc#Thu## 00686000000000241000450002600110000002600110001100200670002201900050008908200070 00948080005001010080005001060090011001110100005001220110015001270140007001420150 03400149013000700183021021900190020001100409020001000420020000900430039000500439 #VV09.03041#VV09.03042#Nhng iu cn bit v tuyn sinh trung cp chuyn nghip nm 2009#Vi?t#373.12#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a282tr.^b24cm#19000#TTS ghi : B Gio dc v o to#239442#Tp hp nhng thng tin c bn nht v tuyn sinh trung cp chuyn nghip nh: ch tiu tuyn sinh, ngnh v chuyn ngnh o to , hnh thc tuyn sinh, i tng tuyn sinh, thi hn tuyn sinh, vng tuyn, a ch...#Tuyn sinh#Trung cp#Gio dc#Thu## 00815000000000253000450002600110000002600110001100200630002201900050008508200060 00908080005000960080005001010090011001060100005001170110015001220140007001370150 03400144013000700178021033400185020000900519020001100528020000800539020000900547 039000500556#VV09.03043#VV09.03044#Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc v cao ng nm 2009#Vi?t#378.1#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a299tr.^b24cm#19000#TT S ghi : B Gio dc v o to#239443#Cung cp nhng thng tin quan trng v tuy n sinh i hc, cao ng trong ton quc nh: 10 iu cn ghi nh ca th sinh d thi, lch cng tc tuyn sinh, bng phn chia khu vc tuyn sinh ca 63 tnh, thnh ph,...gip th sinh la chn khi thi, trng v ngnh d thi ph hp v i s trng, nguyn vng, nng lc hc tp ca mnh#Gio dc#Tuyn sinh#i hc# Cao ng#Thu## 00829000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200280003300700110 00610190005000720820011000778080005000880080005000930090018000980100005001160110 01500121004004000136001001100176014000700187013000700194021022700201020001900428 020002000447020001700467020000900484020000900493020000800502039000500510#VV09.03 045#VV09.03047#VV09.03046#Ch ngha hin thc Nam Cao#ng Suyn#Vi?t#895.922332 #^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a298tr.^b21cm#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#ng Suyn#39000#239444#Gii thiu con ng n vi ch ngha hin th c v quan im ngh thut ca Nam Cao. Vn loi hnh v thi php, t tng n hn o, nhn vt v ngh thut miu t tm l, ngh thut trn thut trong cc tc phm ca Nam Cao#Nghin cu vn hc#Ch ngha hin thc#Vn hc hin i#Thi php#Sng tc#Nam Cao#Thu## 00547000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200150 00440070031000590190005000900820004000958080005000990080018001040090023001220100 00500145011001500150019001200165001001500177014000700192006001000199013000700209 020001700216020000700233020001200240039000500252#VV09.03048#VV09.03049#VV09.0305 0#VV09.03051#D n son bng#Lisi Harrison ; Thin Nga dch#Vi?t#813#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a278tr.^b21cm#Dch Canada#Harrison, Lisi #45000#Thin Nga#239445#Vn hc hin i#Canaa#Tiu thuyt#Thu## 00675000000000277000450002600110000002600110001100200480002200700110007001900050 00810820004000868080005000900080018000950090023001130100005001360110015001410010 01100156014000700167013000700174021017300181020000600354020000800360020000900368 020000700377020000800384039000500392#VV09.03052#VV09.03053#Thuc - m phm vi s c kho v sc p gii n#Bi Vn Uy#Vi?t#613#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a260tr.^b24cm#Bi Vn Uy#80000#239446#Trnh by cch chm s c sc kho, sc p theo trnh t vc dng, da, rng tc, nh hoa...hoc theo tr nh t cc thi k bin i sinh l: kinh nguyt, c thai, mn kinh...#Thuc#M phm#Sc kho#Ph n#Lm p#Thu## 00884000000000313000450002600110000002600110001100200410002200300280006300700160 00910190005001070820004001128080005001160080005001210090011001260100005001370110 01500142004001500157001001600172014000700188013000700195021030200202020001000504 020000800514020001000522020001300532020000900545020001100554039000500565#VV09.03 054#VV09.03055#Gio trnh ti chnh - tin t ngn hng#Dng cho cc trng i hc#Nguyn Vn Tin#Vi?t#332#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a659tr.^b21cm#Xut bn l n 2#Nguyn Vn Tin#86000#239447#Khi qut ho mt cch lgic, h thng c s l lun v cc phm tr ti chnh - tin t v ngn hng trong iu kin kinh t th trng v hi nhp quc t, nhng vn c bn v li sut, th trng ti chnh, ti chnh doanh nghip, ngn hng nh nc, ngn hng trung ng, tin t v lm pht...#Ti chnh#Tin t#Ngn hng#Doanh nghip#Lm pht#Gio trnh#Th u## 00860000000000301000450002600110000002600110001100200290002200300280005100700160 00790190005000950820004001008080005001040080005001090090011001140100005001250110 01500130004001900145001001600164014000700180013000700187021030200194020001000496 020001100506020001100517039000500528020001800533020000700551#VV09.03056#VV09.030 57#Gio trnh ti chnh quc t#Dng cho cc trng i hc#Nguyn Vn Tin#Vi?t #332#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a604tr.^b21cm#Xut bn ln th 3#Nguyn Vn Tin #85000#239448#i cng v ti chnh quc t, th trng ngoi hi - FOREX, cc nghip v ngoi hi pht sinh, cn cn thanh ton quc t, nhng vn c bn v t gi, cc hc thuyt ngang gi sc mua, ngang gi li sut v chnh sch ti n t, ti khon v t gi trong nn kinh t m, h thng tin t quc t...#Ngo i hi#Kinh doanh#Gio trnh#Thu#Ti chnh quc t#T gi## 00817000000000301000450002600110000002600110001100200280002200700160005001900050 00660820004000718080005000750080005000800090011000850100005000960110015001010040 01100116001001600127014000700143015005700150013000700207021024100214020000900455 020000800464020001600472020001100488020001100499039000500510#VV09.03058#VV09.030 59#Gio trnh kinh t bo him#Nguyn Vn nh#Vi?t#368#^214#^aH.#^aThng k#200 9#^a255tr.^b23cm#In ti bn#Nguyn Vn nh#30000#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc m H Ni#239449#Trnh by i tng v nhim v nghin cu c a kinh t bo him. Trong gm: bo him x hi, bo him thng mi, bo him hng ho xut nhp khu vn chuyn bng ng bin, bo him ho hon v cc r i ro c bit, hp ng bo him...#Bo him#Kinh t#Bo him x hi#Thng mi# Gio trnh#Thu## 00898000000000313000450002600110000002600110001100200300002200700440005201900050 00960820006001018080005001070080005001120090011001170100005001280110015001330040 01100148001001200159014000700171015005700178005001600235005001400251013000700265 021023600272020001900508020002300527020001800550020001100568039000500579#VV09.03 060#VV09.03061#Gio trnh kinh t mi trng#L Thc Cn, Nguyn Duy Hng, Hong Xun C#Vi?t#333.7#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a248tr.^b23cm#In ti bn#L Thc Cn#37000#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc m H Ni#Nguyn Duy H ng#Hong Xun C#239450#Trnh by cc khi nim ban u v kinh t v mi trn g, mi trng v pht trin. Cc vn kinh t nhim mi trng, cc vn k inh t ti nguyn thin nhin, ng thi nh gi tc ng mi trng v cng t c qun l mi trng#Kinh t mi trng#Ti nguyn thin nhin#Bo v mi trng #Gio trnh#Thu## 00894000000000313000450002600110000002600110001100200310002200700160005301900050 00690820004000748080005000780080005000830090011000880100005000990110015001040040 01100119001001600130014000700146015005700153013000700210021028100217020001200498 020001000510020001900520020000800539020001700547020001100564039000500575#VV09.03 062#VV09.03063#Gio trnh kinh t hc quc t#Nguyn Nh Bnh#Vi?t#337#^214#^aH. #^aThng k#2009#^a188tr.^b23cm#In ti bn#Nguyn Nh Bnh#22000#TTS ghi: B G io dc v o to. Vin i hc m H Ni#239451#Tng quan v kinh t hc quc t. Cc cng c phn tch l thuyt thng mi quc t. L thuyt thng mi qu c t. Chnh sch thng mi quc t. Hi nhp kinh t. Di chuyn vn quc t v u t trc tip ra nc ngoi. T gi hi oi, th trng ngoi hi, h thng tin t...#Kinh t hc#Ti chnh#Thng mi quc t#Tin t#Kinh t th gii#Gi o trnh#Thu## 00930000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200240003300700720 00570190005001290820008001348080005001420080005001470090011001520100005001630110 01500168001001400183014000700197015003600204005001400240013000700254005001900261 00500200028000500150030000500190031502101730033402000130050702000100052002000130 0530020000900543020001100552039000500563#VV09.03064#VV09.03065#VV09.03066#Gio t rnh lut kinh t#B.s.: Trnh Th Sm (ch.b.), Bi Th Thanh Tuyt, inh Th Tha nh Nhn..#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a254tr.^b24cm#Trnh Th Sm#32 500#TTS ghi: Trng i hc Thng mi#Trnh Th Sm#239452#Bi Th ThanhTuyt #inh Th Thanh Nhn#Trn Thnh Th#Nguyn Minh Phng#Trnh by nhng vn ch ung v lut kinh t, lut doanh nghip, lut ph sn, lut thng mi trong mt s lnh vc chuyn ngnh v gii quyt vn tranh chp thng mi#Lut kinh t #Php lut#Doanh nghip#Vit Nam#Gio trnh#Thu## 00774000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200240003300700150 00570190005000720820004000778080005000810080005000860090011000910100005001020110 01500107001001500122014000600137015003600143013000700179021026800186020001300454 020001300467020001100480039000500491#VV09.03069#VV09.03067#VV09.03068#Gio trnh ton ri rc#Nguyn B Minh#Vi?t#511#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a303tr.^b24cm#N guyn B Minh#4200#TTS ghi: Trng i hc Thng mi#239453#Trnh by nhng k in thc c bn v ton ri rc v mt s ng dng bao gm: lgic mnh , tp h p v quan h, mt s phng php m cc phn t ca tp hp, i s Boole v ng dng vo mch t hp, th v cy, tmat v m hnh ton hc ca my tnh tun t...#Ton ri rc#Ton cao cp#Gio trnh#Thu## 00767000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200260003300700150 00590190005000740820009000798080005000880080005000930090026000980100005001240110 01500129004003500144001001500179014000700194015007800201013000700279021014900286 020001500435020001100450020001100461039000500472#VV09.03070#VV09.03071#VV09.0307 2#Phng ng hc ting Vit#Hong Th Chu#Vi?t#495.9227#^214#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2009#^a286tr.^b24cm#In ln th 2, c sa cha, b sung#Hong Th Ch u#28500#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v N hn vn#239454#Trnh by i tng v phng php nghin cu phng ng hc Tin g Vit. Nhng vng phng ng ca ting Vit v mt lch s - x hi ca phng ng#Phng ng hc#Ting Vit#Gio trnh#Thu## 00795000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200190003300700300 00520190005000820820006000878080005000930080005000980090026001030100005001290110 01500134004003500149001001200184014000700196005000900203013000700212021027400219 020000800493020001100501039000500512#VV09.03073#VV09.03074#VV09.03075#X hi hc vn ho#Mai Vn Hai (ch.b.), Mai Kim#Vi?t#306.4#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a310tr.^b21cm#In ln th 2, c sa cha, b sung#Mai Vn Hai#31000# Mai Kim#239455#Trnh by khi nim v vn ho hiu bit thm v x hi hc v n ho vi t cch l mt chuyn ngnh khoa hc. Mt s hng tip cn trong ngh in cu x hi hc vn ho, cc yu t c bn v cc hnh thc tn ti ca vn h o. S vn hnh ca vn ho trong i sng x hi#Vn ho#X hi hc#Thu## 00766000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200450003300700210 00780190005000990820004001048080005001080080005001130090026001180100005001440110 01500149001001600164014000700180013000700187021020900194020001700403020001600420 020001800436020000900454039000500463020000800468#VV09.03076#VV09.03077#VV09.0307 8#Nhng tri thc lch s th gii bn cn bit#ng Thanh Tnh b.s.#Vi?t#909#^21 4#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a338tr.^b21cm#ng Thanh Tnh#54500#2394 56#Tp hp gn 400 s kin lch s, nhn vt lch s, danh nhn vn ho v cc p ht minh quan trng ca nhn loi qua cc thi k nhm th hin khi qut tin t rnh ca lch s th gii t thng c n hin i#Lch s hin i#Lch s cn i#Lch s trung i#Th gii#Thu#Lch s## 00789000000000277000450002600110000002600110001101500780002200200190010000700150 01190190005001340820011001398080005001500080005001550090026001600100005001860110 01500191004003500206001001500241014000700256013000700263021020800270020001100478 020000800489020000900497039000500506#VV09.03190#VV09.03191#TTS ghi: i hc Qu c gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Th trng du lch#Nguy n Vn Lu#Vi?t#338.409597#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a342tr.^b21 cm#In ln th 2, c sa cha, b sung#Nguyn Vn Lu#41000#239457#L lun tng quan v th trng du lch bao gm: khi nim, bn cht, c im, chc nng v phn loi th trng du lch. Th trng du lch th gii, th trng du lch AS EAN v th trng du lch Vit Nam#Th trng#Du lch#Vit Nam#Thu## 00744000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200270003300300160 00600070014000760190005000900820009000958080005001040080011001090090034001200100 00500154011001500159001001400174013000700188021020900195020000800404020000900412 020001000421020000900431020000900440039000500449#VV09.03079#VV09.03081#VV09.0308 0#Cc nh khoa bng Nam nh#Thi phong kin#Trn M Ging#Vi?t#370.9597#^214#^a Nam inh#^aHi Vn hc Ngh thut Nam nh#2009#^a200tr.^b21cm#Trn M Ging#239 458#Gii thiu v cc nh khoa bng qu Nam nh trong cc khoa thi cp quc gia thi k phong kin nc ta (thi hi, thi nh) t ph bng n trng nguyn nh: Bi Tn, Bi Vn Phan, Dng Bt Trc...#Thi hi#Thi nh#Khoa bng# Gio dc#Nam nh#Thu## 00598000000000253000450002600110000002600110001100200150002200700110003701900050 00480820004000538080005000570080009000620090019000710100005000900110014000950010 01100109014000700120013000700127021017100134020001500305020000800320020001100328 039000500339#VV09.03082#VV09.03083#Sng thnh th#Tn Vn An#Vi?t#242#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a71tr.^b21cm#Tn Vn An#10000#239459#Gii thiu c c bi kinh v nghi l trong Thin cha gio nh: Li cho ca Cha trong Thnh l , khi u c hnh Thnh th v thng hi, dng bnh ru, kinh tin tng...# o Thin cha#Nghi l#Cu nguyn#Thu## 00602000000000265000450002600110000002600110001100200170002200700150003901900050 00540820006000598080005000650080009000700090019000790100005000980110014001030010 01500117014000700132012002600139013000700165021013600172020000600308020000800314 020000900322039000500331#VV09.03084#VV09.03085#Thin t nim s#Thch Tr Siu#V i?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a65tr.^b21cm#Thch Tr Siu#130 00#T sch o Pht ngy nay#239460#Phng php hnh thin T Nim x do chnh c Pht ch thn dy cho cc t. Nh hnh theo cc t d dng c qu v v sanh#Thin#Gio l#o Pht#Thu## 00688000000000277000450002600110000002600110001100200160002200700120003801900050 00500820008000558080005000630080009000680090019000770100005000960110015001010010 01200116014000700128013000700135021021200142020000800354020000900362020000800371 020001500379020001100394039000500405#VV09.03086#VV09.03087#S phm gio l# Xu n Qu#Vi?t#230.007#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a110tr.^b21cm# Xun Qu#15000#239461#Khi qut mt vi vn trong mn s phm gio l: chun b son mt bi gio l. Trnh by mt bi ni chuyn v gio l, dng cc s k n l gii, hun luyn lng tm, cc hot ng trong lp gio l...#S phm#G io dc#Gio l#o thin cha#Gio trnh#Thu## 00576000000000253000450002600110000002600110001100200320002200300130005400700110 00670190005000780820004000838080005000870080009000920090019001010100005001200110 01400125001001100139014000700150013000700157021012500164020001500289020001300304 039000500317#VV09.03088#VV09.03089#Suy nim tin mng vi c Maria#Kinh Mn Ci# Tn Vn An#Vi?t#242#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a73tr.^b21cm#Tn Vn An#10000#239462#Gii thiu v Kinh Mn Ci. Ni dung ca Kinh Mn Ci bao gm: Phn suy nim, phn ct yu ca Kinh Mn Ci v Kinh kt thc#o Thin cha#Kin h Mn Ci#Thu## 00660000000000265000450002600110000002600110001100200200002200300310004200700340 00730190005001070820007001128080005001190080009001240090019001330100005001520110 01500157001001800172014000700190006001000197013000700207021015200214020001500366 020000800381039000500389#VV09.03090#VV09.03091#Kim cng th thit#Nhng cu chu yn gip suy nim#Carlos G. Valles ; Ngc nh dch#Vi?t#230.01#^214#^aC Mau#^a Nxb. Phng ng#2009#^a110tr.^b21cm#Valles, Carlos G.#15000#Ngc nh#239463#B ao gm nhng cu chuyn gip suy nim v cuc sng do cha Gisu ban cho con ng i nh suy nim v ht ging, tha rung gieo g ?, mt tri mc...#o thin cha#Gio l#Thu## 00759000000000289000450002600110000002600110001100200090002200300360003100700360 00670190005001030820004001088080005001120080009001170090019001260100005001450110 01500150001001600165014000700181013000700188005001900195021020100214020001500415 020001100430020000900441020001400450039000500464#VV09.03092#VV09.03093#Suy nim# 15 ngy cu nguyn vi thnh Phaol#Michel Quesnel ; Anh em Lt dch#Vi?t#242 #^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a106tr.^b21cm#Quesnel, Michel#15000#239 464#Anh em Lt dch#Gii thiu 15 ngy cu nguyn vi Thnh Phao L bao gm: nn tng ca kinh nguyn Kit gio, cu nguyn khng ngng, t n v ngi khc, chia s i sng mnh trong thnh th, t hin cho tnh yu...#o Thin cha#C u nguyn#o Kit#Thnh Phao L#Thu## 00722000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200320003300700280 00650190005000930820004000988080005001020080009001070090019001160100005001350110 01500140001001200155014000700167006001000174013000700184021021600191020000900407 020001500416020000800431039000500439#VV09.03094#VV09.03095#VV09.03096#c Kit ng i mi mun loi#Dom Vonier ; V Hu V dch#Vi?t#241#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a255tr.^b21cm#Vonier, Dom#33000#V Hu V#239465#Gii thiu v o Kit ca Hi thnh cng gio. Tn gio v kho tng ca Tn c. S vo tro ng nc, cc oan v i lp. Thnh linh, ca cm Tn c. Cng t ca Tn c.. .v nhng gio l, c tin i vi o Kit#o Kit#o Thin cha#Gio l#Thu ## 00746000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200360003300700460 00690190005001150820006001208080005001260080009001310090019001400100005001590110 01500164001001700179014000700196012001900203005001300222006001000235013000700245 021013800252020000900390020001000399020001000409020000700419039000600426#VV09.03 097#VV09.03098#VV09.03099#Ting ni ca tri thc - k di la#Don Miguel Ruiz, J anet Mills ; Kim Phng dch#Vi?t#299.7#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a2 36tr.^b21cm#Ruiz, Don Miguel#33000#T sch Khn ngoan#Mills, Janet#Kim Phng#23 9466#Tp hp nhng cu chuyn, nhng bi vit v o c trong cuc sng, v h a bnh v trit hc Toltec theo quan im tn gio vng Bc M#Tn gio#Trit h c#Cuc sng#Bc M#Thanh## 00613000000000289000450002600110000002600110001100200390002200300310006100700320 00920140007001240190005001310080018001360090035001540100005001890110015001940820 00700209808000500216005001500221005001600236013000700252020000900259020001200268 020000800280020001400288020001500302039000600317#VV09.03100#VV09.03101#Luyn thi i hc trc nghim sinh hc#Phn tin ho v sinh thi hc#Hunh Vn Hoi, Hu nh Thnh Tm#26000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#20 09#^a172tr.^b24cm#570.76#^214#Hunh Vn Hoi#Hunh Thnh Tm#239467#Sinh hc#Tr c nghim#Bi tp#Sch c thm#Sch luyn thi#Thanh## 00737000000000289000450002600110000002600110001100200300002200300080005200700150 00600140007000750190005000820080018000870090035001050100005001400110015001450820 00400160808000500164005001500169013000700184021018600191020000800377020000700385 020002000392020001400412020001500426039000600441#VV09.03102#VV09.03103#Cc dng luyn thi i hc#Mn vn#L Thanh Thng#29000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a195tr.^b24cm#807#^214#L Thanh Thng#239468# Bao gm 30 luyn thi i hc mn vn c km theo phn hng dn gii cc t hi. Gii thiu thi tt nghip trung hc ph thng v thi tuyn sinh vo cc t rng cao ng v i hc#Ng vn# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Thanh## 01037000000000325000450002600110000002600110001100200570002200300550007900700630 01340140007001970190005002040080005002090090011002140100005002250110015002300820 00600245808000500251005001600256005001800272005001600290005001300306005001500319 01300070033402103210034102000110066202000080067302000150068102000090069603900060 0705#VV09.03104#VV09.03105#Tm hiu cc trng i hc qua nhng s liu tuyn s inh#Ti liu phc v k thi tuyn sinh nm hc 2009 - 2010#B.s.: Nguyn Vn Thn (ch.b.), Dng Tt Thng, Phm Th Yn..#32000#Vi?t#^aH.#^aThng k#2009#^a367 tr.^b24cm#378.1#^214#Nguyn Vn Thn#Nguyn Quang Dng#Dng Tt Thng#Phm Th Yn#Thanh Tin Th#239469#Cung cp mt cch h thng cc thng tin cn thit ph c v cho k thi tuyn sinh nm 2009 - 2010 cng nh cc thng tin v cc trng i hc, cng mt s li khuyn rt ra t thc tin ging dy, luyn thi trong n hiu nm th sinh v ph huynh tham kho, cn nhc la chn trng thi, khi thi, ngnh thi cho ph hp#Tuyn sinh#S liu#Trng i hc#Vit Nam#Thanh## 01024000000000337000450002600110000002600110001100200580002200300550008000700630 01350140007001980190005002050080005002100090011002150100005002260110015002310820 00600246808000500252005001600257005001800273005001600291005001300307005001500320 01300070033502102930034202000110063502000080064602000090065402000090066303900060 0672020000800678#VV09.03106#VV09.03107#Tm hiu cc trng cao ng qua nhng s liu tuyn sinh#Ti liu phc v k thi tuyn sinh nm hc 2009 - 2010#B.s.: Ng uyn Vn Thn (ch.b.), Dng Tt Thng, Phm Th Yn..#26000#Vi?t#^aH.#^aThng k#2009#^a279tr.^b24cm#378.1#^214#Nguyn Vn Thn#Nguyn Quang Dng#Dng Tt Th ng#Phm Th Yn#Thanh Tin Th#239470#Cung cp nhng thng tin cn thit phuc v cho k thi tuyn sinh nm 2009 - 2010. Ni dung gm: nhng li khuyn, bng th ng k cc ngnh c o to lin thng - hon chnh kin thc cao ng, i h c 1 s trng, gii thiu cc trng cao ng ngh, bng thng k khi thi c a cc ngnh#Tuyn sinh#S liu#Cao ng#Vit Nam#Thanh#i hc## 01085000000000361000450002600110000002600110001102600110002201500740003300200240 01070030119001310070064002500140007003140190005003210080005003260090011003310100 00500342011001500347082000400362808000500366005001500371005001500386005001600401 00500150041700500220043201300070045402102090046102000130067002000080068302000070 0691020000800698020001100706039000600717#VV09.03108#VV09.03110#VV09.03109#TTS g hi: Trng i hc Phng ng. Khoa Kinh t v Qun tr kinh doanh#Gio trnh t hng k hc#Dng cho o to i hc cc chuyn ngnh kinh t, x hi ngoi chuy n ngnh thng k theo phng thc hc ch tn ch#B.s.: Nguyn Hu Chi, Trng vn Phc (ch.b.), Trn Minh Tun..#36000#Vi?t#^aH.#^aThng k#2009#^a312tr.^b26 cm#310#^214#Nguyn Hu Chi#Mu Quang Minh#Trng vn Phc#Trn Minh Tun#Nguyn Th Phng lan#239471#Trnh by tng quan v thng k hc. Cc phng php c b n trong phn tch thng k. Thng k kt qu sn xut sn phm x hi. Mt s v n thng k x hi, thng k doanh nghip v mt s bi tp tng hp#Thng k hc#Kinh t#X hi#Bi tp#Gio trnh#Thanh## 00741000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200190003300300110 00520070017000630190005000800820004000858080005000890080018000940090035001120100 00500147011001500152001001700167014000700184013000700191021020700198020000700405 020001200412020001000424020001100434039000600445#VV09.03112#VV09.03113#VV09.0311 1#Vt l i cng 2#in v t#Nguyn Thnh Vn#Vi?t#537#^214#^aTp. H Ch Minh #^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a279tr.^b21cm#Nguyn Thnh Vn#17000# 239472#Gio trnh bao gm cc ni dung: gii tch vect, in trng tnh trong chn khng, vt dn, in trng trong cht in mi, dng in khng i, cm ng t, h cc phng trnh MAXWELL v sng in t...#Vt l#in trng#L thuy t#Gio trnh#Thanh## 00788000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200270003300300460 00600070017001060190005001230820008001288080005001360080018001410090035001590100 00500194011001500199001001700214014000700231013000700238021018800245020000700433 020000800440020001000448020000800458020001400466039000600480#VV09.03114#VV09.031 16#VV09.03115#Bi tp vt l i cng 2#Tm tt l thuyt - Bi tp c hng d n gii#Nguyn Thnh Vn#Vi?t#537.076#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia T p. H Ch Minh#2009#^a272tr.^b21cm#Nguyn Thnh Vn#17000#239473#Gii thiu nh ng vn c bn v vt l i cng bao gm: Trng tnh in, dng in khng i, t trng, in mi - t mi, cm ng in t, trng in t v cc cu h i trc nghim#Vt l#Bi tp#L thuyt#in t#Sch c thm#Thanh## 00810000000000289000450002600110000002600110001102600110002201500680003300200360 01010070042001370190005001790820008001848080005001920080005001970090021002020100 00500223011001500228001001700243005000800260005001500268013000700283021019900290 020000500489020000900494020001100503039000600514#VV09.03117#VV09.03118#VV09.0311 9#TTS ghi: B Giao thng Vn ti. Trng cao ng Giao thng Vn ti#Gio trnh h thng in v in t#Nguyn Duy Tng, T Bnh, Ng Hong ip#Vi?t#621.384 #^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a200tr.^b27cm#Nguyn Duy Tng#T Bnh#Ng Hong ip#239474#Khi qut chung v h thng in trn t, h thng cung cp in, h thng nh la, h thng khi ng, h thng kim tra v theo di, h t hng chiu sng v tn hiu, cc trang thit b tin nghi#in#K thut#Gio tr nh#Thanh## 00726000000000277000450002600110000002600110001102600110002201500680003300200230 01010070011001240190005001350820006001408080005001460080005001510090021001560100 00500177011001500182001001100197013000700208021018800215020001300403020000800416 020000700424020001100431039000600442#VV09.03120#VV09.03121#VV09.03122#TTS ghi: B Giao thng Vn ti. Trng cao ng Giao thng Vn ti#Bi ging vt liu hc #V Vn Qu#Vi?t#620.1#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a136tr.^b27cm#V Vn Qu#239475#Trnh by nhng kin thc c bn chung v vt liu: cu trc, tnh c ht c, l, ho tnh...chuyn bin pha v cc phng php nhit luyn. Vt liu thng dng trong ngnh cng ngh c kh#Vt liu hc#Bi tp#C kh#Gio trnh#T hanh## 00722000000000277000450002600110000002600110001100200610002200300530008301900050 01360820007001418080005001480080005001530090021001580100005001790110014001840040 02800198014000700226013000700233021015700240020001100397020000700408020000500415 020000900420039000600429020000900435#VV09.03123#VV09.03124#10 bi n tp sa hnh v k nng thc hnh li xe trn ng#Dng cho o to st hch, cp giy php li xe t#Vi?t#629.28#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a52tr.^b24cm#Ti b n c sa cha b sung#18000#239476#Ni dung gm 10 bi thi st hch k nng th c hnh li xe trong sa hnh v k nng li xe trn ng trng. Kinh nghim x l cc tnh hung trong bi thi#Giao thng#Li xe# t#Vit Nam#Thanh#ng b ## 00790000000000289000450002600110000002600110001102600110002201500680003300200190 01010030044001200070036001640190005002000820009002058080005002140080005002190090 02100224010000500245011001500250001001400265014000700279005001500286013000700301 021015800308020001900466020000900485039000600494#VV09.03125#VV09.03127#VV09.0312 6#TTS ghi: Trung tm dy ngh sa cha in thoi di ng TSC Mobile#in thoi di ng#Cc bnh thng gp v phng php sa cha#B.s.: Nguyn Duy Hy, Lu Kh nh Tng#Vi?t#621.3845#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a214tr.^b24cm#Nguyn Duy Hy#40000#Lu Khnh Tng#239477#Nguyn l c bn ca cc thit b trong my in thoi: sim, phn cng MS, phn mm. Nhng hng hc thng gp v phng ph p sa cha my in thoi di ng#in thoi di ng#Sa cha#Thanh## 00735000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200180003300700130 00510190005000640820010000698080005000790080005000840090021000890100005001100110 01500115001001300130014000700143013000700150021021100157020001400368020000800382 020001100390020001900401020001900420039000600439#VV09.03129#VV09.03130#VV09.0312 8#Dn ng v tinh#Trn c Inh#Vi?t#629.04028#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2 009#^a227tr.^b24cm#Trn c Inh#50000#239478#Nguyn l hot ng c bn ca h thng v tuyn in dn ng truyn thng v dn ng v tinh. L thuyt v c huyn ng ca v tinh, khi nim v qu o. Gii thiu cc h thng dn ng v tinh hin i#V tuyn in#V tinh#Giao thng#iu khin t ng#H thng d n ng#Thanh## 00890000000000325000450002600110000002600110001102600110002201500400003300200510 00730070063001240190005001870820006001928080005001980080005002030090026002080100 00500234011001500239014000700254013000700261005001400268005001600282005001500298 00500190031300500160033202101740034802000200052202000080054202000080055003900060 0558#VV09.03131#VV09.03133#VV09.03132#TTS ghi: Trng i hc Vn ho H Ni#n g dng cng ngh thng tin trong qun l vn ho#B.s.: Quang Vinh (ch.b.), L Th Cm Bnh, L Th M Dung..#Vi?t#005.5#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 009#^a183tr.^b24cm#31000#239479# Quang Vinh#L Th Cm Bnh#L Th M Dung#Ng uyn nh Nguyn#Nguyn Long Vn#Khi nim c bn v h thng thng tin, phn lo i, phng php pht trin h thng thng tin. Cc h qun tr c s d liu, c i t, khai thc c s d liu qun l vn ho#Cng ngh thng tin#Qun l#Vn h o#Thanh## 00748000000000313000450002600110000001500830001100200330009400300400012700700600 01670190005002270820008002328080005002400080005002450090026002500100005002760110 01500281014000700296005001700303005002100320005001800341005001500359013000700374 020000700381020000600388020000800394020001200402020001400414039000600428#VV09.03 134#TTS ghi: Khoa Vt l - Trng i hc Khoa hc T nhin. i hc Quc gia T p. HCM#360 cu hi trc nghim vt l 6#Kin thc c bn vt l trung hc c s# V Th Pht Minh, Trng Th Hng Loan, Nguyn Hong Hng..#Vi?t#530.076#^214#^a H.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a128tr.^b24cm#18500#V Th Pht Minh#Trng Th Hng Loan#Nguyn Hong Hng#V Trng Ngha#239480#Vt l#Lp 6#Cu hi#Trc nghim#Sch c thm#Thanh## 00408000000000229000450002600110000000200200001100700160003101900050004708200040 00528080005000560080005000610090026000660100005000920110015000970140007001120130 00700119020001000126020000600136020001400142039000600156005001600162#VV09.03135# Hc tt ting anh 7#Nguyn Xun Hi#Vi?t#428#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2009#^a144tr.^b24cm#20000#239481#Ting Anh#Lp 7#Sch c thm#Thanh#Nguyn Xu n Hi## 00666000000000313000450002600110000002600110001100200360002200300510005800700610 01090190005001700820007001758080005001820080005001870090026001920100005002180110 01500223014000700238005001500245005001500260005001500275013000700290020000500297 020000900302020000700311020000600318020000800324020001400332039000600346#VV09.03 136#VV09.03137#45 b bi tp trc nghim ton 9#765 bi tp trc nghim chn lc v hng dn gii#B.s.: Nguyn c Tn (ch.b.), Nguyn c Ho, Quang Tha nh#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a233tr.^b24cm#35000#Ng uyn c Tn#Nguyn c Ho# Quang Thanh#239482#Ton#Hnh hc#i s#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Thanh## 00568000000000277000450002600110000000200330001100300310004400700360007501900050 01110820007001168080005001230080005001280090026001330100005001590110015001640040 01800179014000700197005001800204005001700222013000700239020000900246020000700255 020000800262020001400270039000600284#VV09.03138#n luyn v kim tra sinh hc 10 #Chng trnh chun v nng cao#Trnh Nguyn Giao, Nguyn Vn Khnh#Vi?t#570.76# ^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a132tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#20000 #Trnh Nguyn Giao#Nguyn Vn Khnh#239483#Sinh hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm #Thanh## 00658000000000301000450002600110000000200480001100300310005900700670009001900050 01570820004001628080005001660080005001710090026001760100005002020110015002070040 01800222014000700240005001500247005002000262005001600282013000700298020000800305 020000700313020000800320020000800328020001400336039000600350#VV09.03139#Hng d n tr li cu hi v bi tp lch s 10#Chng trnh chun v nng cao#B.s.: Ngu yn Th Ci (ch.b.), Nguyn Th Th Bnh, Nguyn Th Bch#Vi?t#909#^214#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2009#^a178tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#27000#Nguyn Th C i#Nguyn Th Th Bnh#Nguyn Th Bch#239484#Lch s#Lp 10#Cu hi#Bi tp#Sc h c thm#Thanh## 00540000000000277000450002600110000000200350001100300090004600700320005501900050 00870820007000928080005000990080005001040090026001090100005001350110015001400040 01800155014000700173005001800180005001300198013000700211020000900218020000700227 020000800234020001400242039000600256#VV09.03140#Hng dn gii bi tp sinh hc 10#Nng cao#Trnh Nguyn Giao, L Tun Ngc#Vi?t#570.76#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a110tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#17000#Trnh Nguyn Giao#L Tu n Ngc#239485#Sinh hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Thanh## 00658000000000289000450002600110000002600110001100200400002200300950006200700380 01570190005001950820004002008080005002040080005002090090026002140100005002400110 01500245014000700260005001900267005001800286013000700304020001000311020000700321 020000800328020001200336020001400348039000600362#VV09.03141#VV09.03142#45 ki m tra trc nghim ting anh 10#Theo chng trnh sch gio khoa mi v nh hn g cu trc thi trc nghim ca B GD v T#Phan Th Minh Chu, Thi Th Mai L in#Vi?t#428#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a188tr.^b24cm#28000#Phan Th Minh Chu#Thi Th Mai Lin#239486#Ting Anh#Lp 10#Bi tp#Trc nghim#Sc h c thm#Thanh## 00600000000000301000450002600110000002600110001100200380002200300310006000700320 00910190005001230820008001288080005001360080005001410090026001460100005001720110 01500177014000700192005001600199005001500215013000700230020000800237020000700245 020000700252020000800259020001200267020001400279039000500293#VV09.03143#VV09.031 44#54 kim tra trc nghim ho hc 10#Chng trnh chun v nng cao#Trn Tru ng Ninh, L ng Khng#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a 201tr.^b24cm#30500#Trn Trung Ninh#L ng Khng#239487#Ho hc#Lp 10#n tp# Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#H.h## 00613000000000289000450002600110000000200320001100300310004300700630007401900050 01370820004001428080005001460080005001510090026001560100005001820110015001870040 01800202014000700220005001500227005001400242005001800256013000700274020000800281 020000700289020000700296020001400303039000600317#VV09.03145#n luyn v kim tra lch s 10#Chng trnh chun v nng cao#B.s.: Nghim nh V (ch.b.), Trn Vi t Lu, Ng Th Hin Thu#Vi?t#909#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a15 8tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#19500#Nghim nh V#Trn Vit Lu#Ng Th Hin Th u#239488#Lch s#Lp 10#n tp#Sch c thm#Thanh## 00577000000000277000450002600110000000200490001100300190006000700480007901900050 01270820008001328080005001400080005001450090026001500100005001760110015001810140 00700196005001600203005001600219005001400235013000700249020000800256020000700264 020000800271020001400279039000600293#VV09.03146#Phn loi v phng php gii b i tp ha hc 10#C bn v nng cao#Trn Trung Ninh, Nguyn Phi Hng, Phm Ngc Sn#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a162tr.^b24cm#24500# Trn Trung Ninh#Nguyn Phi Hng#Phm Ngc Sn#239489#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Thanh## 00560000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320020036000370030045000730070012001180220004001300050012001340080005001460090 02600151010000500177011001500182013000700197020000800204020000700212020001100219 020000800230020001200238020001400250039000600264#VV09.03147#33500#Vi?t#547.0076 #^214#Phng php gii bi tp ho hc 11#Bi dng hc sinh gii v luyn thi i hc#Cao C Gic#T.2#Cao C Gic#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a227tr.^ b24cm#239490#Ho hc#Lp 11#Ho hu c#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Thanh## 00595000000000289000450002600110000000200200001100300310003100700590006201900050 01210820009001268080005001350080005001400090026001450100005001710110015001760140 00700191005001300198005001300211005001500224013000700239005001500246020000900261 020000700270020000800277020001400285039000600299#VV09.03148#Hc tt hnh hc 12# Chng trnh chun v nng cao#B.s.: Trn Vn Ho (ch.b.), Khu Quc Anh, Nguyn Mng Hy..#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a111tr.^b24cm# 19000#Trn Vn Ho#Khu Quc Anh#Nguyn Mng Hy#239491#Trn c Huyn#Hnh hc#L p 12#Bi tp#Sch c thm#Thanh## 00571000000000265000450002600110000000200210001100300310003200700640006301900050 01270820008001328080005001400080005001450090026001500100005001760110015001810140 00700196005001300203005001900216005001600235013000700251020001000258020001700268 020001400285039000600299#VV09.03149#Hc tt gii tch 12#Chng trnh chun v n ng cao#B.s.: Trn Vn Ho (ch.b.), L Th Thin Hng, Nguyn Duy Hiu#Vi?t#515 .076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a162tr.^b24cm#24500#Trn Vn Ho #L Th Thin Hng#Nguyn Duy Hiu#239492#Gii tch#i s gii tch#Sch c t hm#Thanh## 00510000000000265000450002600110000000200330001100300310004400700180007501900050 00930820007000988080005001050080005001100090026001150100005001410110015001460140 00700161013000700168020000900175020000700184020000700191020000800198020001400206 039000600220005001800226#VV09.03150#n luyn v kim tra sinh hc 12#Chng trn h chun v nng cao#Trnh Nguyn Giao#Vi?t#570.76#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a189tr.^b24cm#30000#239493#Sinh hc#Lp 12#n tp#Bi tp#Sch c thm#Thanh#Trnh Nguyn Giao## 00691000000000325000450002600110000000200260001100300310003700700630006801900050 01310820008001368080005001440080005001490090026001540100005001800110015001850140 00700200005001500207005001500222005001500237005001500252005001600267013000700283 02000100029002000170030002000140031702000080033102000070033902000140034603900050 0360#VV09.03151#Gii bi tp gii tch 12#Chng trnh chun v nng cao#B.s.: N guyn Vn Lc (ch.b.), Trn Quang Ti, Trn nh Dng..#Vi?t#515.076#^214#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2009#^a158tr.^b24cm#22000#Nguyn Vn Lc#Trn Quang T i#Trn nh Dng#Nguyn Hu Ti#Trn Quang Tin#239494#Gii tch#Gii tch i s #Gii tch hm#Bi tp#Lp 12#Sch c thm#TVn## 00855000000000313000450002600110000002600110001100200140002200300770003600700140 01130190005001270820006001328080005001380080005001430090023001480100005001710110 01500176004001300191001001400204014000700218013000700225021022000232020001000452 020001200462020001800474020001900492020001400511020001100525039000500536#VV09.03 152#VV09.03153#Cng ngh CNC#Gio trnh dng cho sinh vin c kh cc trng i hc thuc cc h o to#Trn Vn ch#Vi?t#621.9#^214#^aH.#^aKhoa hc v K th ut#2009#^a276tr.^b24cm#In ln th 3#Trn Vn ch#75000#239495#Trnh by nhng kin thc c bn v iu khin s, c bit l phng php lp trnh gia cn g chi tit trn mt s loi my cng c iu khin s nh: my tin, my khoan, my doa, my phay, v cc trung tm gia cng#Cng ngh#My cng c#Gia cng kim loi#iu khin t ng#Cng ngh CNC#Gio trnh#TVn## 00753000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200180003300300350 00510070052000860190005001380820006001438080005001490080005001540090023001590100 00500182011001500187001001700202014000700219005001700226005001600243013000700259 02100860026602000060035202000090035802000090036702000130037602000110038903900050 0400020001000405#VV09.03154#VV09.03156#VV09.03155#Robot cng nghip#Cu trc, ng hc v ng lc hc#Trnh Quang Vinh, Nguyn ng Bnh, Phm Thnh Long#Vi?t# 629.8#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a311tr.^b24cm#Trnh Quang Vinh#9000 0#Nguyn ng Bnh#Phm Thnh Long#239496#Trnh by nhng kin thc v cu trc , ng hc v ng lc hc ca Robot cng nghip#Robot#Cu trc#ng hc#ng l c hc#Gio trnh#TVn#Cng ngh## 00702000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200170003300300230 00500070015000730190005000880820007000938080005001000080005001050090023001100100 00500133011001500138001001500153014000800168013000700176021016300183020001800346 020002000364020001400384020000900398039000500407#VV09.03157#VV09.03159#VV09.0315 8#Internet di ng#Gii php v cng ngh#Trn Quang Huy#Vi?t#004.67#^214#^aH.#^ aKhoa hc v K thut#2009#^a618tr.^b24cm#Trn Quang Huy#120000#239497#Trnh b y nhng kin thc v cng ngh internet di ng. Bao gm nhng vn v tnh h thng, qu trnh pht trin, cc dch v v ng dng ca internet di ng#Cng ngh in t#Cng ngh thng tin#Mng my tnh#Internet#TVn## 00830000000000289000450002600110000002600110001100200210002200700370004301900050 00800820004000858080005000890080005000940090023000990100005001220110015001270040 02600142001001300168014000700181005001500188013000700203021027400210020001800484 020001800502020000800520020000700528039000500535#VV09.03161#VV09.03160#S tay ng i lm nh#Nguyn B (ch.b.), Nguyn Huy Cn#Vi?t#692#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a573tr.^b21cm#In ln th 4, c sa cha#Nguyn B #83000#Ngu yn Huy Cn#239498#Cung cp nhng kin thc v nhng vn thc t gp phi khi lm nh gia nh nh: nhng qui nh v chiu cao nn, v m ca, v li i, v cp thot nc, chn hng nh, b tr cc b phn trang thit b trong nh.. . a ra cc bn t l pha trn cc loi va b tng#Xy dng dn dng#K thut xy dng#Nh ca#S tay#TVn## 00803000000000289000450002600110000002600110001100200340002200300960005600700100 01520190005001620820008001678080005001750080005001800090023001850100005002080110 01500213004003500228001001000263014000700273013000700280021016900287020001000456 020001700466020001400483020001100497039000500508#VV09.03162#VV09.03163#Bi tp g ii sn gii tch II+III#Tch phn hm nhiu bin - Phng trnh vi phn - L th uyt chui tm tt l thuyt v chn lc#Trn Bnh#Vi?t#515.076#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a618tr.^b21cm#In ln th 5, c sa cha, b sung#Trn Bn h#87000#239499#Trnh by nhng kin thc v l thuyt v cch gii bi tp Gii tch gm: tch phn hm nhiu bin, phng trnh vi phn, l thuyt v chui v mt s thi gii tch#Gii tch#Gii tch i s#Gii tch hm#Gio trnh#TV n## 00737000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200140003300300150 00470070048000620190005001100820004001158080005001190080005001240090019001290100 00500148011001500153001001000168014000700178006001400185006001500199013000700214 021017000221020001500391020000800406020001600414039000500430#VV09.03164#VV09.031 65#VV09.03166#Nim tn thc#Nhng suy nim#Confiance ; Dch: Bi Khi Hon, Trn Thi nh#Vi?t#241#^214#^aH.#^aNxb. Phng ng#2009#^a612tr.^b21cm#Confiance#8 5000#Bi Khi Hon#Trn Thi nh#239500#Trnh by nhng suy nim, nhng ngh thing ling v mt th gii c tnh yu Thin cha. Nhng phn tch v nim y u mn cha Gisu, thnh n Terexa vi nim tn thc#o Thin cha#c tin#c c ha Gi su#TVn## 00515000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200140003300700310 00470190005000780820006000838080005000890080005000940090019000990100005001180110 01500123019001600138001001400154014000700168006001000175013000700185020001700192 020001100209039000500220020001200225#VV09.03167#VV09.03168#VV09.03169#Tht d tu yt#Thng Nguyt ; Lc Hng dch#Vi?t#895.1#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009# ^a529tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Thng Nguyt#85000#Lc Hng#239501#Vn hc hi n i#Trung Quc#TVn#Tiu thuyt## 00542000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200200003300700320 00530190005000850820004000908080005000940080005000990090019001040100005001230110 01500128019000900143001001600152014000700168006001000175013000700185012002200192 020001700214020000400231020001200235039000500247#VV09.03170#VV09.03171#VV09.0317 2#Nhng c nng Gucci#Jasmine Oliver ; Hng Lan dch#Vi?t#823#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a247tr.^b21cm#Dch Anh#Oliver, Jasmine#85000#Hng Lan#239502 #Cu chuyn thi trang#Vn hc hin i#Anh#Truyn ngn#TVn## 00515000000000277000450002600110000002600110001102600110002201500370003300200140 00700030016000840070008001000190005001080820010001138080005001230080005001280090 01900133010000500152011001500157001000800172014000700180013000700187020001700194 020000900211020001200220039000500232#VV09.03173#VV09.03174#VV09.03175#Tn tht t c gi: Bi Th oan Trang#n b nh d#Tp truyn ngn#Vn Lam#Vi?t#895.92234# ^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a176tr.^b21cm#Vn Lam#33000#239503#Vn hc h in i#Vit Nam#Truyn ngn#TVn## 00456000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200100003300300120 00430070007000550190005000620820010000678080005000770080005000820090019000870100 00500106011001500111001000700126014000700133013000700140020001700147020000900164 020001200173039000500185#VV09.03176#VV09.03178#VV09.03177#Thi lon#Tiu thuyt# L Lu#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a131tr.^b21cm#L Lu#25 000#239504#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#TVn## 00426000000000253000450002600110000002600110001100200070002200300040002900700130 00330190005000460820010000518080005000610080005000660090019000710100005000900110 01500095001001300110014000700123013000700130020001700137020000900154020000400163 039000500167#VV09.03179#VV09.03180#C di#Th#V Quang Cn#Vi?t#895.92214#^214#^ aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a101tr.^b21cm#V Quang Cn#27000#239505#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#TVn## 00443000000000253000450002600110000002600110001100200140002200300040003600700180 00400190005000580820010000638080005000730080005000780090019000830100005001020110 01400107001001800121014000700139013000700146020001700153020000900170020000400179 039000600183#VV09.03181#VV09.03182#Vn nh sng#Th#Nguyn Quang Hng#Vi?t#895. 92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a89tr.^b20cm#Nguyn Quang Hng#28000#2 39506#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.Vn## 00605000000000313000450002600110000002600110001101500350002200200150005700300040 00720070039000760190005001150820010001208080005001300080005001350090019001400100 00500159011001500164014000700179005001400186013000700200005000800207005001300215 005000900228005001900237020001700256020000900273020000400282039000500286#VV09.03 183#VV09.03184#TTS ghi: Hi ng hng Qung Yn#Sng Bch ng#Th#L Th T A nh, Phan Ba, Phm Vn Bu..#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a2 47tr.^b21cm#50000#L Th T Anh#239507#Phan Ba#Phm Vn Bu#ng Ci#Nguyn Th Kim Chi#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TVn## 00616000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020015000340030013000490070050000620220005001120050008001170050014001250080 01800139009001100157010000500168011001500173012004000188019001600228020001700244 020001100261020001300272039001000285006001200295013000700307#VV09.03185#14000#V i?t#895.1#^214#Anh hng v l#Truyn tranh#C Long ; Tranh: M Vinh Thnh ; Tuy t Nhung dch#T.27#C Long#M Vinh Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a143t r.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Thanh Vn#Tuyt Nhung#239508## 00781000000000301000450002600110000002600110001101500700002200200230009200300210 01150070033001360190005001690820007001748080005001810080005001860090027001910100 00500218011001500223004003800238001001400276014000700290005001100297013000700308 021011800315020001000433020002300443020000800466039000500474#VV09.03186#VV09.031 87#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Ngn hng - Ti chnh#Ti ch nh doanh nghip#Dng cho ngoi ngnh#Ch.b.: Lu Th Hng, V Duy Ho#Vi?t#658.1 5#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a223tr.^b21cm#Ti bn ln th 3 c sa i, b sung#Lu Th Hng#28000#V Duy Ho#239509#Trnh by nhng kin th c v qun l ti chnh doanh nghip: Qun l thu chi, ngun vn, ti sn, phn t ch ti chnh#Ti chnh#Ti chnh doanh nghip#Qun l#TVn## 00827000000000289000450002600110000002600110001101500530002200200310007500700160 01060190005001220820008001278080005001350080005001400090027001450100005001720110 01500177001001600192014000700208013000700215021023700222020001000459020001600469 020001300485020002300498020001100521039000500532#VV09.03188#VV09.03189#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Lut#Gio trnh php lut i cng#Nguy n Hp Ton#Vi?t#349.597#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a375tr.^b21cm #Nguyn Hp Ton#45000#239510#Trnh by mt s vn c bn ca l lun nh n c v php lut. Nhng ni dung khi qut v b my nh nc cng ho x hi ch ngha Vit Nam v ni dung ch yu ca 3 ngnh lut: lut hnh chnh, lut dn s v lut hnh s Vit Nam#Php lut#Lut hnh chnh#Lut hnh s#Lut hnh ch nh dn s#Gio trnh#TVn## 00870000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820007000458080005000520010012000570020018000690030019000870290006001060070 01200112022000400124221006600128008001800194009002600212010000500238011001500243 01300070025801500820026500500120034702101270035902000170048602000100050302000090 0513039001000522#VV09.03192#VV09.03193#VV09.03194#34000#Vi?t#491.78#^214#Trn V n C#C php ting Nga#A8A CAA:>3> O7K:0#!8=B0#Trn Vn C#T.1#C php cu tr c - ng ngha = !B@C:BC@=>-A5<0=B8G5A:89 A8=B0:A8A#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Q uc gia H Ni#2009#^a422tr.^b21cm#239511#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng H Khoa hc x hi v Nhn vn#Trn Vn C#Trnh by nhng kin th c v c php ting Nga gm cm t, cu ting Nga trn 2 bnh din l cu trc - hnh thc v ng ngha#Cu trc c php#Ting Nga#Ng php#Thanh Vn## 00850000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820007000458080005000520010012000570020018000690030019000870290006001060070 01200112022000400124221007200128008001800200009002600218010000500244011001500249 01300070026401500820027100500120035302101010036502000170046602000090048302000100 0492039001000502#VV09.03196#VV09.03195#VV09.03197#34000#Vi?t#491.78#^214#Trn V n C#C php ting Nga#A8A CAA:>3> O7K:0#!8=B0#Trn Vn C#T.2#C php - chc nng - dng hc = $C=:F8>=0;L=>-?@03<0B8G5A:89 A8=B0:A8A#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a264tr.^b21cm#239512#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng H Khoa hc x hi v Nhn vn#Trn Vn C#Trnh by nhng ki n thc v c php ting Nga. Gm chc nng, cng dng ca ting Nga khi giao ti p#Cu trc c php#Ng php#Ting Nga#Thanh Vn## 00674000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200210003300700160 00540190005000700820009000758080005000840080018000890090035001070100005001420110 01500147001001600162014000700178013000700185021014200192020001900334020001700353 020000900370020001200379039000500391#VV09.03198#VV09.03200#VV09.03199#Ph bnh h uyn thoa#o Ngc Chng#Vi?t#895.9224#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc g ia Tp. H Ch Minh#2009#^a211tr.^b21cm#o Ngc Chng#16000#239513#Trnh by n hng l lun v ph bnh huyn thoi v cc hng tip cn nh: c trng, nguy n l, lch s, ng dng...ca ph bnh huyn thoi#Nghin cu vn hc#Ph bnh v n hc#Vit Nam#Huyn thoi#TVn## 00771000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200210003300300570 00540070013001110190005001240820008001298080005001370080018001420090035001600100 00500195011001500200001001300215014000700228013000700235021015100242020002100393 020002300414020000800437020001000445020000900455039000500464#VV09.03201#VV09.032 02#VV09.03203#Nam B : 1945 - 1975#Nhng gc nhn t lch s chin tranh cch m ng Vit Nam#H Minh Hng#Vi?t#959.704#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a441tr.^b21cm#H Minh Hng#34000#239514#Gii thiu nhng chin cng anh dng, trang s oai hng trong cuc khng chin chng thc dn Ph p v xm lc M (1945 - 1975) ca qun v dn Nam B#Khng chin chng M#Khng chin chng Php#Lch s#u tranh#Min Nam#TVn## 00598000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020023000470030033000700070015001030220004001180050015001220080 01800137009003500155010000500190011001500195013000700210020000500217020001500222 020000800237020000700245020002000252020001400272039001000286#VV09.03205#VV09.032 04#35000#Vi?t#515.076#^214#90 b tng hp ton#Luyn thi TN THPT v sau i hc#Trn Minh Qui#T.1#Trn Minh Qui#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a235tr.^b24cm#239515#Ton#Ton gii tch#Bi tp# thi#Ph th ng trung hc#Sch c thm#Thanh Vn## 00598000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020023000470030033000700070015001030220004001180050015001220080 01800137009003500155010000500190011001500195013000700210020000500217020001500222 020000800237020000700245020002000252020001400272039001000286#VV09.03206#VV09.032 07#38000#Vi?t#515.076#^214#90 b tng hp ton#Luyn thi TN THPT v sau i hc#Trn Minh Qui#T.2#Trn Minh Qui#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a255tr.^b24cm#239516#Ton#Ton gii tch#Bi tp# thi#Ph th ng trung hc#Sch c thm#Thanh Vn## 00629000000000301000450002600110000002000180001102000110002902000130004003900100 00530140007000630190005000700820006000758080005000810020017000860030013001030070 06200116022000400178005000900182005001500191006000900206008001800215009001100233 010000500244011001500249012004000264019001600304013000700320#VV09.03208#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Thanh Vn#15000#Vi?t#895.1#^214#Anh hng x iu#Tranh truyn#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: Khu Phc Long ; Hi ng dch#T .2#Kim Dung#Khu Phc Long#Hi ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a159tr.^b 20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#239517## 00596000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340070063000460220004001090050009001130050016001220060009001380080 01800147009001100165010000500176011001500181012004000196019001600236020001800252 020001100270020001300281039000500294013000700299#VV09.03209#15000#Vi?t#895.1#^2 14#Lc nh k#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: T Kim Kiu ; Hi ng dch#T. 3#Kim Dung#T Kim Kiu#Hi ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a144tr.^b 20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#T rung Quc#Truyn tranh#TVn#239518## 00607000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200400003300700180 00730190005000910820004000968080005001000080018001050090011001230100005001340110 01500139001001800154014000700172013000700179021013900186020000700325020001600332 039000500348#VV09.03211#VV09.03212#VV09.03210#Vt l ng dng trong i sng hi n i#Nguyn Xun Chnh#Vi?t#621#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a347tr. ^b20cm#Nguyn Xun Chnh#53000#239519#Trnh by nhng ng dng thc t trong i sng hin i ca mn Vt l nh: my in Laze, my photocopy, my nh s, came ra k thut s...#Vt l#Vt l ng dng#TVn## 00706000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200330003300700120 00660190005000780820010000838080005000930080005000980090020001030100005001230110 01500128001001200143014000700155013000700162021014500169020000800314020000800322 020001000330020002000340020000900360020000900369020000900378039000500387#VV09.03 213#VV09.03215#VV09.03214#L tc trong gia nh ngi Vit#Bi Xun M#Vi?t#392. 09597#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a463tr.^b21cm#Bi Xun M#77000#23952 0#Gii thiu nhng l tc c truyn trong vn ho dn tc v trong gia nh ng i Vit nh: tn ngng dn gian, cc l tt trong nm, hn nhn...#L gio#L ng hi#Phong tc#Phong tc c truyn#Hn nhn#Gia nh#Vit Nam#TVn## 00610000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200340003300700110 00670190005000780820011000838080005000940080005000990090020001040100005001240110 01500129001001200144014000700156013000700163021008200170020001000252020002000262 020000700282020001700289020000900306039000500315#VV09.03216#VV09.03218#VV09.0321 7#L tt thng nin ca ngi Vit#ng Tng#Vi?t#394.269597#^214#^aH.#^aVn h o Thng tin#2009#^a163tr.^b21cm#ng Trng#26500#239521#Gii thiu cc l tc c truyn, cc l tit thng nin ca ngi Vit trong nm#Phong tc#Phong tc c truyn#L hi#L hi c truyn#Vit Nam#TVn## 01189000000000421000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200180 00388080005000560020065000610070060001260220004001862210012001900050015002020050 01400217005001300231005001600244005001500260008000500275009002000280010000500300 01100150030501500450032001300070036502102610037202000080063302000080064102000140 06490200010006630200023006730200021006960200014007170200010007310200007007410200 00900748039001000757#VV09.03219#VV09.03221#VV09.03220#Vi?t#324.2597070959733#^21 4#Lch s u tranh cch mng ca ng b v nhn dn x Tin Tin#B.s.: Hong N gc Vn (ch.b.), Trn c Lng, V Xun Dc..#T.1#1945 - 2005#Hong Ngc Vn#Tr n c Lng#V Xun Dc#Nguyn Th Hin#Trn Vn Trang#^aH.#^aVn ho Thng tin #2009#^a316tr.^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Tin Tin#239522#Gii th iu vai tr lnh o ca ng b v nhn dn x Tin Tin trong cuc khng chin chng Php, M, trong bo v t quc xy dng ch ngha x hi v trong cng cu c i mi, tin hnh cng nghip ho, hin i ho nng nghip, nng thn t n m 1945 - 2005#Lch s#ng b#ng b c s#u tranh#Khng chin chng Php#Kh ng chin chng M#Xy dng CNXH#Tin Tin#Ph C#Hng Yn#Thanh Vn## 00942000000000313000450002600110000002600110001101900050002208200040002780800050 00310020085000360070038001210220004001590050016001630050009001790050009001880050 01500197005000900212008000500221009002000226010000500246011001500251013000700266 015010200273021020900375020002000584020000800604020000900612039000700621#VV09.03 222#VV09.03223#Vi?t#170#^214#Hng Yn nhng in hnh tin tin hc tp v lm t heo tm gng o c H Ch Minh#Phm Minh Hong, Cng n, o Thm..#T.1#Phm Minh Hong#Cng n#o Thm#Bi Thanh Bnh#c Ton#^aH.#^aVn ho Thng tin#2 009#^a140tr.^b21cm#239523#TTS ghi: Ban ch o cuc vn ng "Hc tp v lm th eo tm gng o c H Ch Minh" tnh Hng Yn#Tm hiu cuc vn ng "hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh" ca ng b v nhn dn Hng Yn cng mt s tp th v c nhn in hnh tin tin hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh#in hnh tin tin#o c#Hng Yn#Vnanh## 00599000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200120 00348080005000460020023000510030004000740070043000780220004001210050011001250050 01200136005001600148005001600164005001700180008000500197009002000202010000500222 011001500227013000700242020001700249020000900266020000400275039000600279#VV09.03 224#VV09.03225#35000#Vi?t#895.9221008#^214#Bch Ngc bn dng Lam#Th#L Vn T n, Cao Tin L, Trn Nguyn Vn..#T.2#L Vn Tn#Cao Tin L#Trn Nguyn Vn#Ho ng Ngc Khi#Nguyn Xun Thu#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a302tr.^b21cm#23952 4#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#V.Anh## 00889000000000301000450002600110000002600110001102600110002201500810003300200270 01140030017001410070016001580190005001740820004001798080005001830080005001880090 02000193010000500213011001500218001001600233014000700249013000700256021026400263 020000800527020001600535020001100551020001900562039000600581#VV09.03226#VV09.032 27#VV09.03228#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Vin Nghin cu Kinh t v Pht trin#Th ch thng mi quc t#Sch chuyn kho#Nguyn Nh Bnh#Vi?t# 382#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a338tr.^b24cm#Nguyn Nh Bnh#74000#239 525#Trnh by mt s vn v th ch thng mi quc t c tnh thi s v li n quan trc tip n kinh t thng mi ca Vit Nam nh: Hi nhp kinh t quc t, t chc thng mi th gii, s hu tr tu, th ch thng mi ca hip hi cc quc gia ng Nam ...#Th ch#Th ch kinh t#Thng mi#Thng mi quc t #V,Anh## 01051000000000409000450002600110000002600110001102600110002202600110003301500580 00440020045001020070041001470190005001880820010001938080005002030080005002080090 02000213010000500233011001500238001001200253014000700265005001200272006001100284 01300070029502101860030202000200048802000080050802000110051602000130052702000090 05400200008005490200008005570200011005650200010005760200003005860200046005890390 00600635#VV09.03229#VV09.03230#VV09.03232#VV09.03231#TTS ghi: Wall street journ al & New York times bestseller#B quyt thnh cng ca ch tch tp on GE#Jack Welch, Suzy Welch ; Quang Vinh dch#Vi?t#658.40092#^214#^aH.#^aVn ho Thng ti n#2009#^a507tr.^b21cm#Welch, Jack#86000#Welch, Suzy#Quang Vinh#239526#Gii thi u nhng b quyt thnh cng trong kinh doanh ca ch tch tp on GE. T cch l nh o cng ty cho ti vic la chn nhn lc, v s cnh tranh, v cc chin t hut, qun l...#B quyt thnh cng#Kinh t#Kinh doanh#Doanh nghip#Lnh o#Qu n l#in t#Doanh nhn#iu hnh#M#Welch, Jack, Doanh nhn, Ch tch tp on GE#V,Anh## 01001000000000301000450002600110000001500570001100201810006800300220024900700150 02710190005002860820007002918080005002980080005003030090033003080100005003410110 01400346001001500360013000700375021025100382020001000633020000900643020001200652 020000400664020000700668020000900675020000900684039000600693#VL09.00428#TTS ghi : B Cng thng. Tng cng ty Ho cht Vit Nam#Bo co ti: Kho st nh g i thc trng cng ngh v xut cc gii php k thut cng ngh pht trin n hm cc sn phm pin v cquy ca ngnh cng nghip ho cht Vit Nam#194.08 - R D/H - KHCN#Ch Vn Nguyn#Vi?t#621.31#^214#^aH.#^aTng cng ty Ho cht Vit Na m#2009#^a61tr.^b29cm#Ch Vn Nguyn#239527#nh gi thc trng tnh hnh sn xu t kinh doanh v k thut, cng ngh sn xut cc sn phm pin c quy ca Vit Na m. a ra cc gii php pht trin v k thut cng ngh cc sn phm pin c quy ca ngnh cng nghip ho cht Vit Nam n nm 2020#Cng ngh#Ho cht#Cng ng hip#Pin#c quy#K thut#Vit Nam#V,Anh## 00838000000000277000450002600110000002600110001102600110002201500840003300200440 01170190005001610820007001668080005001730080005001780090042001830100005002250110 00900230013000700239021023000246020001600476020001800492020000800510020001000518 020000900528020001700537039000600554#VL09.00429#VL09.00431#VL09.00430#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam. Cng on Cng nghip tu thu Vit Nam#Ti li u tp hun cn b cng on nm 2009#Vi?t#331.87#^214#^aH.#^aCng on Cng ngh ip Tu thu Vit Nam#2009#^a167tr.#239528#Hng dn t chc thc hin cc hot ng cng tc on, nng cao cht lng cn b, xy dng cng on c s vng m nh. Hng dn ni dung, phng php hot ng c th. S i mi ... ca cng o n cng nghip tu thu Vit Nam#Cng on ngnh#Cng tc i sng#T chc#Hot ng#Vit Nam#Ti liu hc tp#V,Anh## 00816000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550020043000660030023001090070015001320190005001470820006001528080 00500158008000500163009002300168010000500191011001500196001001500211014000700226 01300070023302101950024002000070043502000160044202000170045802000090047503900060 0484#VV09.03233#CDVN.00830#CDVN.00832#CDVN.00831#VV09.03235#VV09.03234# ho m y tnh trong khng gian hai chiu#L thuyt v thc hnh#Trn Giang Sn#Vi?t#006 .6#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a474tr.^b24cm#Trn Giang Sn#75000#23 9529#Gii thiu nhng kin thc v l thuyt v thc hnh ca mn hc ho my tnh trong khng gian hai chiu nh: Bc u to hnh nh, xy dng cng c v hnh nh, vector trong ho my tnh# ho# ho my tnh# ho hai chiu# My tnh#V,Anh## 00743000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200680003300700150 01010190005001160820007001218080005001280080005001330090023001380100005001610110 01500166001001500181014000700196013000700203021020200210020001000412020000800422 020001100430020001800441039000600459#VV09.03236#VV09.03237#VV09.03238#Hng dn thit k thu nng - kinh t nng lng nh my thu in#Hong Hu Thn#Vi?t#33 3.91#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a303tr.^b24cm#Hong Hu Thn#60000# 239530#Hng dn thit k thu nng, kinh t nng lng, nh my thu in bao g m cc phng php, m hnh, th tc iu tit chui dng chy v h cha, v c c thng s c bn ca d n nh my thu in...#Thu nng#Kinh t#Nng lng#Nh my thu in#V,Anh## 00658000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200240003300700160 00570190005000730820004000788080005000820080005000870090023000920100005001150110 01500120001001600135014000700151013000700158021018700165020000900352020001600361 020000900377039000600386#VV09.03240#VV09.03239#VV09.03241#Phi thai hc i cn g#Nguyn Tr Dng#Vi?t#611#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2008#^a233tr.^b24cm# Nguyn Tr Dng#60000#239531#Gii thiu tng qut v phi thai ngi. Bao gm cc vn : thay i c th trc th tinh, di chuyn giao t, phn ct phi bo, a phi v cc cu trc mm, nhau v mng nhau,...#Sinh hc#Sinh hc t b o#Phi hc#V,Anh## 00698000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200830003300700290 01160050013001450190005001580820004001638080005001670080005001720090023001770100 00500200011001500205001001500220014000700235013000700242021014700249020001100396 020001900407039000600426#VV09.03242#VV09.03243#VV09.03244#Cc iu kin thng m i quc t (Incotems 2000) - gii thch v hng dn s dng#Hong Vn Chu, T Bnh Minh#T Bnh Minh#Vi?t#382#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a299tr.^b 24cm#Hong Vn Chu#45000#239532#Gii thiu, gii thch cc iu kin thng m i quc t. Hng dn s dng Incoterms 2000 ca phng thng mi quc t ( ICC) cho cc doanh nghip#Thng mi#Thng mi quc t#V,Anh## 00585000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200170003300700170 00500190005000670820004000728080005000760080005000810090023000860100005001090110 01500114001001700129014000700146013000700153021014500160020000800305020001200313 039000600325#VV09.03245#VV09.03246#VV09.03247#Vn tr bt nh#Nguyn Nh Phong# Vi?t#003#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a287tr.^b21cm#Nguyn Nh Phong#4 9000#239533#Gii thiu nhng kin thc v khoa hc vn tr bt nh. ng dng c a n i vi cc ngnh nh l thuyt xc sut, l thuyt tp m, logic m...#Qu n l#Vn tr hc#V,Anh## 00635000000000313000450002600110000002600110001100200080002200300040003000700340 00340050009000680190005000770820012000828080005000940080005000990090019001040100 00500123011002500128014000700153005000900160005001200169005001400181005001600195 015006700211013000700278020001700285020000900302020000400311039000600315#VN09.01 248#VN09.01249#Gi mi#Th#c Bnh, Yn Bnh, Lu Thi Bo..#c Bnh#Vi?t#895.9 221408#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a142tr., 4tr. nh^b19cm#40000#Yn Bn h#Lu Thi Bo#Kiu Th Bng#Nguyn Duy Cang#TTS ghi: Cu lc b th Vit Nam. C u lc b th Vit Nam An Ninh#239534#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#V,Anh## 00414000000000241000450002600110000002600110001100200140002200700080003601900050 00440820010000498080005000590080005000640090026000690100005000950110014001000010 00800114014000700122013000700129020001700136020000900153020000400162039000600166 #VN09.01250#VN09.01251#Bt cho hnh#Trn H#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a75tr.^b19cm#Trn H#20000#239535#Vn hc hin i#Vit N am#Th#V,Anh## 00445000000000253000450002600110000002600110001100200090002200300250003100700070 00560190005000630820009000688080005000770080005000820090019000870100005001060110 01400111001000700125014000700132013000700139020001800146020000900164020001200173 039000600185#VN09.01252#VN09.01253#Chi p#Tp truyn cho thiu nhi#T Sn#Vi?t #895.9223#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a98tr.^b19cm#T Sn#22000#239536#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#V,Anh## 00452000000000253000450002600110000002600110001100200190002200300080004100700180 00490190005000670820010000728080005000820080005000870090019000920100005001110110 01400116001001800130014000700148013000700155020001700162020000900179020000400188 039000600192#VN09.01254#VN09.01255#L phn vng trng#Tp th#Phm Th Kiu Bc# Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a70tr.^b19cm#Phm Th Kiu Bc #18000#239537#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#V,Anh## 00543000000000265000450002600110000002600110001100200160002200300070003800700170 00450190005000620820011000678080005000780080005000830090019000880100005001070110 01500112001001700127014000700144013000700151021008000158020001700238020000900255 020000700264039000600271#VN09.01256#VN09.01257#Nhng ngi bn#Tp k#Ma Trng Nguyn#Vi?t#895.922803#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a118tr.^b19cm#Ma Trn g Nguyn#22000#239538#Gm nhng cu chuyn k nim vit di dng hi k ca nh vn Ma Trng Nguyn#Vn hc hin i#Vit Nam#Hi k#V,Anh## 00458000000000265000450002600110000002600110001100200070002200300040002900700080 00330190005000410820010000468080005000560080005000610090019000660100005000850110 01400090001000800104014000700112015003000119013000700149020001700156020000900173 020000400182039000600186#VN09.01259#VN09.01258#C mt#Th#H Bng#Vi?t#895.92214 #^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a93tr.^b19cm#H Bng#25000#Tn tht tc gi : Vn Bng#239539#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#V,Anh## 00439000000000253000450002600110000002600110001100200170002200300120003900700100 00510190005000610820010000668080005000760080005000810090019000860100005001050110 01500110001001000125014000700135013000700142020001700149020000900166020000400175 039000600179#VN09.01260#VN09.01261#y vi cung n#Th bn cu#Hong Bo#Vi?t#8 95.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a107tr.^b19cm#Hong Bo#30000#23954 0#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#V,Anh## 00430000000000253000450002600110000002600110001100200070002200300040002900700150 00330190005000480820010000538080005000630080005000680090019000730100005000920110 01400097001001500111014000700126013000700133020001700140020000900157020000400166 039000600170#VN09.01262#VN09.01263#V qu#Th#Thi Vnh Linh#Vi?t#895.92214#^214 #^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a78tr.^b19cm#Thi Vnh Linh#25000#239541#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#V,Anh## 00436000000000253000450002600110000002600110001100200170002200300040003900700130 00430190005000560820010000618080005000710080005000760090019000810100005001000110 01400105001001300119014000700132013000700139020001700146020000900163020000400172 039000600176#VN09.01264#VN09.01265#Cht sng v yu#Th#Cao Xun Th#Vi?t#895.92 214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a49tr.^b19cm#Cao Xun Th#20000#239542#V n hc hin i#Vit Nam#Th#V,Anh## 00447000000000253000450002600110000002600110001100200150002200300120003700700110 00490190005000600820010000658080005000750080005000800090019000850100005001040110 01500109001001100124014000700135013000700142020001700149020000900166020001200175 039000600187#VN09.01266#VN09.01267#Lng mt ngi#Tiu thuyt#Hong Lun#Vi?t#89 5.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a131tr.^b19cm#Hong Lun#20000#23954 3#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#V,Anh## 00439000000000253000450002600110000002600110001100200080002200300080003000700170 00380190005000550820010000608080005000700080005000750090019000800100005000990110 01400104001001700118014000700135013000700142020001700149020000900166020000400175 039000600179#VN09.01268#VN09.01269#Mt na#Tp th#Nguyn nh Hng#Vi?t#895.922 14#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a73tr.^b19cm#Nguyn nh Hng#20000#23954 4#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#V,Anh## 00436000000000253000450002600110000002600110001100200150002200300040003700700140 00410190005000550820010000608080005000700080005000750090019000800100005000990110 01400104001001400118014000700132013000700139020001700146020000900163020000400172 039000600176#VN09.01270#VN09.01271#Bn vi c cy#Th#H Thu Giang#Vi?t#895.922 14#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a50tr.^b19cm#H Thu Giang#20000#239545#V n hc hin i#Vit Nam#Th#V,Anh## 00811000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200390003300700170 00720190005000890820008000948080005001020080005001070090021001120100005001330110 01500138001001700153014000700170015004700177013000700224021024400231020000800475 020001600483020000700499039000600506020000900512#VN09.01272#VN09.01273#VN09.0127 4#H Ni con ng, dng sng v lch s#Nguyn Vinh Phc#Vi?t#959.731#^214#^aH. #^aGiao thng Vn ti#2009#^a227tr.^b19cm#Nguyn Vinh Phc#35000#Cho mng k n im 1000 nm Thng Long - H Ni#239546#Gii thiu H Ni con ng, dng sng v lch s trong dp k nim 1000 nm Thng Long: H Ni vi nhng bc thng tr m, nhng chin cng hin hch trong qu trnh gi nc cng c ghi du trn c c bn nc, no ng ca H Ni xa v nay#Lch s#Di tch lch s#H Ni#V,Anh #Vit Nam## 00559000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200120 00348080005000460020019000510070037000700220004001070050011001110050014001220050 00800136005001200144005001500156008000500171009001800176010000500194011001500199 013000700214020001700221020000900238020000400247039000600251#VN09.01275#VN09.012 76#75000#Vi?t#895.9221408#^214#Th ng nh gio#L nh An, Phm Thanh An, Du y Anh..#T.4#L nh An#Phm Thanh An#Duy Anh#V Tun Anh#Trn Trng nh#^aH.#^aV n ho dn tc#2009#^a575tr.^b19cm#239547#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#V.Anh## 00434000000000253000450002600110000002600110001100200180002200300040004000700120 00440190005000560820010000618080005000710080005000760090018000810100005000990110 01400104001001200118014000700130013000700137020001700144020000900161020000400170 039000600174#VN09.01277#VN09.01278#t nc vo xun#Th#Nguyn Minh#Vi?t#895.92 214#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a71tr.^b19cm#Nguyn Minh#15000#239548#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#V,Anh## 00542000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200120 00348080005000460020018000510070032000690220004001010050012001050050012001170050 00700129005000900136005000900145008000500154009001800159010000500177011001500182 013000700197020001700204020000900221020000400230039000600234#VN09.01279#VN09.012 80#40000#Vi?t#895.9221408#^214#Th ng qu la#ng Khc An, Vn An, Xun Bi. .#T.6#ng Khc An#L Th Bng#Vn An#Xun Bi#Hnh Anh#^aH.#^aVn ho dn tc#20 09#^a318tr.^b19cm#239549#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#V.Anh## 00415000000000241000450002600110000002600110001100200200002200300040004200700110 00460190005000570820010000628080005000720080005000770090018000820100005001000110 01400105001001100119013000700130020001700137020000900154020000400163039000600167 #VN09.01281#VN09.01282#Thi gian v c m#Th#Ng Phng#Vi?t#895.92214#^214#^a H.#^aVn ho dn tc#2009#^a59tr.^b19cm#Ng Phng#239550#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#V,Anh## 00721000000000313000450002600110000002600110001100200470002200300490006901400060 01180140006001240190005001300820003001350820010001388080005001480080005001530090 02100158010000500179011001400184015003200198013000700230019000300237021011500240 020001000355020000900365020001100374020000700385020000900392039000600401#VN09.01 283#VN09.01284#100 cu hi v p n lut Giao thng ng b#Dng cho hc ly g iy php li xe m t hai bnh#8000#5000b#Vi?t#14#343.59709#^214#^aH.#^aGiao th ng Vn ti#2009#^a59tr.^b15cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#239551#XH#Gii th iu 100 cu hi v p n v lut giao thng ng b dng cho vic hc ly giy php li xe m t hai bnh#Php lut#ng b#Giao thng#Li xe#Vit Nam#V,Anh# # 00602000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200230003300300430 00560140006000990190005001050820008001108080005001180080005001230090010001280100 00500138011001400143019000300157013000700160021008100167020001000248020001000258 020000700268020000900275020001800284039001000302#VN09.01286#VN09.01285#VN09.0128 7#Lut Khiu ni, t co#c sa i, b sung nm 2004 v nm 2005#7000#Vi?t#3 47.597#^214#^aH.#^aT php#2009#^a50tr.^b19cm#XH#239552#Gii thiu lut khiu n i, t co, c sa i, b sung nm 2004 v nm 2005#Php lut#Khiu ni#T co#Vit Nam#Vn bn php lut#Thu Dung## 00606000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200260003301400060 00590190005000650820010000708080005000800080005000850090010000900100005001000110 01400105019000300119013000700122021013400129020001000263020000900273020000900282 020000900291020001800300039001000318#VN09.01289#VN09.01290#VN09.01288#Lut Hn n hn v Gia nh#7000#Vi?t#346.59701#^214#^aH.#^aT php#2009#^a47tr.^b19cm#XH#2 39553#Gii thiu lut hn nhn v gia nh c thng qua nm 2000, bao gm: kt hn, quan h gia v v chng, cha m v con, cp dng...#Php lut#Hn nhn#G ia nh#Vit Nam#Vn bn php lut#Thu Dung## 00873000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200350003300300430 00680140007001110190005001180820008001238080005001310080005001360090010001410100 00500151011001400156019000300170013000700173021031400180020001000494020000600504 039001000510020001600520020000800536020000900544020001800553#VN09.01292#VN09.012 91#VN09.01293#Php lnh X l vi phm hnh chnh#c sa i, b sung nm 2007 v nm 2008#12000#Vi?t#342.597#^214#^aH.#^aT php#2009#^a93tr.^b19cm#XH#239554 #Gii thiu php lnh x l vi phm hnh chnh c sa i, b sung nm 2007 , 2008 bao gm: Nhng quy nh chung, cc hnh thc x pht vi phm hnh chnh v bin php khc phc hu qu. Thm quyn x l vi phm, cc bin php ngn chn v cc th tc x l vi phm hnh chnh v thi hnh quyt nh x pht...#Php lnh#X l#Thu Dung#Pht hnh chnh#Vi phm#Vit Nam#Vn bn php lut## 00702000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200240003301400060 00570190005000630820008000688080005000760080005000810090010000860100005000960110 01400101019000300115013000700118021024500125020001000370020001900380020000900399 020001800408039001000426#VN09.01294#VN09.01296#VN09.01295#Lut Ngn sch nh n c#7000#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aT php#2009#^a55tr.^b19cm#XH#239555#Gm cc i u khon v nhim v, quyn hn ca Quc hi, Ch tch nc, Chnh ph v cc c quan khc ca nh nc. Ngun thu, nhim v chi ngn sch cc cp, lp d ton ngn sch nh nc. K ton, kim ton v quyt ton ngn sch nh nc...#Php lut#Ngn sch nh nc#Vit Nam#Vn bn php lut#Thu Dung## 00790000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200180003301400070 00510190005000580820008000638080005000710080005000760090010000810100005000910110 01500096019000300111013000700114021034300121020001000464020001300474020000900487 020001800496039001000514#VN09.01297#VN09.01298#VN09.01299#Lut Doanh nghip#1900 0#Vi?t#346.597#^214#^aH.#^aT php#2009#^a159tr.^b19cm#XH#239556#Trnh by ni dung lut doanh nghip vi nhng qui nh chung v qui lut c th v thnh lp doanh nghip v ng k kinh doanh, cng ti trch nhim hu hn, cng ti c phn , cng ti hp doanh, doanh nghip t nhn, nhm cng ti, t chc li, gii th v ph sn doanh nghip, qun l nh nc i vi doanh nghip v cc iu khon thi hnh#Php lut#Doanh nghip#Vit Nam#Vn bn php lut#Thu Dung## 00647000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200590003301400060 00920190005000980820008001038080005001110080005001160090010001210100005001310110 01400136019000300150013000700153021016400160020001000324020001000334020000900344 020001800353039001000371#VN09.01301#VN09.01300#VN09.01302#Hin php nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam nm 1992#9000#Vi?t#342.597#^214#^aH.#^aT php#2009 #^a63tr.^b19cm#XH#239557#Trnh by ni dung Hin php nc Cng ho x hi ch n gha Vit Nam v ch chnh tr, ch kinh t, vn ho, gio dc, khoa hc, cng ngh, bo v t quc...#Php lut#Hin php#Vit Nam#Vn bn php lut#Thu Dung## 00827000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200130003301400070 00460190005000530820010000588080005000680080005000730090010000780100005000880110 01500093019000300108013000700111021038300118020001000501020000900511020001800520 039001000538020001300548#VN09.01303#VN09.01304#VN09.01305#Lut t ai#16000#Vi ?t#346.59704#^214#^aH.#^aT php#2009#^a127tr.^b19cm#XH#239558#Gii thiu ni du ng lut t ai cng b 26/11/2003 vi nhng qui nh chung v qui nh c th v quyn ca nh nc vi t ai, qun l nh nc v t ai, ch s dng c c loi t, quyn ngha v ca ngi s dng t, th tc hnh chnh v qun l s dng t, thanh tra gii quyt tranh chp khiu ni, t co, x l vi phm ph p lut v t ai v cc iu khon thi hnh#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lu t#Thu Dung#Lut t ai## 00625000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200270003300700120 00600140007000720190005000790820006000848080005000900080005000950090020001000100 00500120011001500125019000300140001001200143013000700155021014800162020000700310 020001000317020001000327039001000337#VN09.01306#VN09.01307#VN09.01308#Nghip v th k vn phng#Hong Giang#30000#Vi?t#651.3#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#200 9#^a223tr.^b19cm#XH#Hong Giang#239559#Gii thiu tng quan v cng tc vn phn g. c im lao ng ca ngi th k: tip i khch, thu thp, x l, cung cp thng tin cho lnh o...#Th k#Vn phng#Nghip v#Thu Dung## 00594000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200260003300700140 00590140007000730190005000800820006000858080005000910080005000960090020001010100 00500121011001500126019000300141001001400144013000700158021011500165020000800280 020000800288020001000296039001000306#VN09.01310#VN09.01311#VN09.01309#Nghip v vn th lu tr#Hong L Minh#26500#Vi?t#651.3#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#20 09#^a195tr.^b19cm#XH#Hong L Minh#239560#Gii thiu v hnh chnh vn phng, m t s vn vn bn, lu tr, thng tin lu tr v bo qun ti liu lu tr#Vn th#Lu tr#Nghip v#Thu Dung## 00436000000000253000450002600110000002600110001100200090002200300040003100700170 00350190005000520820010000578080005000670080005000720090019000770100005000960110 01400101019000300115001001700118013000700135020001700142020000900159020000400168 039001000172#VN09.01312#VN09.01313#Si khi#Th#Nguyn Bch Lin#Vi?t#895.92214# ^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a87tr.^b19cm#VH#Nguyn Bch Lin#239561#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00487000000000253000450002600110000000200100001100300130002100700220003400500120 00560190005000680820009000738080005000820080018000870090011001050100005001160110 01600121014000600137012003300143013000700176020001800183020000900201039001000210 020001300220#VN09.01314#G v Vt#Truyn tranh#T Hoi t trnh by#T Hoi t #Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a16tr^b19x19cm#7000#B s ch Nhng bi hc khn ngoan#239562#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Thu Dung#Truyn tranh## 00565000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320020025000370030013000620070034000750220004001092210016001130050014001290050 00900143008001800152009001100170010000500181011001700186012001500203013000700218 020001800225020000900243020001300252039001000265#VN09.01315#20000#Vi?t#895.9223 #^214#Nhng cu chuyn v Bubu#Truyn tranh#Minh ho: Tiu Vi Thanh, c Hnh#T. 4#Bubu n trng#Tiu Vi Thanh#c Hnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a60t r.^b19x19cm#B hc l gio#239563#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu D ung## 00562000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320020025000370030013000620070033000750220004001082210015001120050014001270050 00800141008001800149009001100167010000500178011001700183012001500200013000700215 020001800222020000900240020001300249039001000262#VN09.01316#20000#Vi?t#895.9223 #^214#Nhng cu chuyn v Bubu#Truyn tranh#Minh ho: Tiu Vi Thanh, An Vinh#T.5 #Bubu i xe p#Tiu Vi Thanh#An Vinh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a60tr.^ b19x19cm#B hc l gio#239564#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu Dung ## 00550000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320020025000370030013000620070028000750220004001032210013001070050009001200050 00800129008001800137009001100155010000500166011001700171012001500188013000700203 020001800210020000900228020001300237039001000250#VN09.01317#20000#Vi?t#895.9223 #^214#Nhng cu chuyn v Bubu#Truyn tranh#Minh ho: T Qunh, An Vinh#T.6#Bubu tha th#T Qunh#An Vinh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a60tr.^b19x19cm#B hc l gio#239565#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu Dung## 00566000000000289000450002600110000002000180001102000130002903900100004201400070 00520190005000590820006000648080005000700020013000750030013000880070032001010220 00400133005001300137006001200150008001800162009001100180010000500191011001500196 012003500211019001400246013000700260020000900267#VN09.01318#Vn hc thiu nhi#Tr uyn tranh#Thu Dung#14000#Vi?t#895.6#^214#Hong t ch#Truyn tranh#Matsuri Hi no ; Trng Xun dch#T.3#Matsuri Hino#Trng Xun#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2009#^a188tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#239566#Nht Bn## 00566000000000289000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900100 00510140007000610190005000680820006000738080005000790020013000840030013000970070 03200110022000400142005001300146006001200159008001800171009001100189010000500200 011001500205012003500220019001400255013000700269#VN09.01319#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Thu Dung#14000#Vi?t#895.6#^214#Hong t ch#Truyn tranh#M atsuri Hino ; Trng Xun dch#T.4#Matsuri Hino#Trng Xun#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2009#^a206tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#23 9567## 00524000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070032000650220004000970050017001010060008001180080 01800126009001100144010000500155011001500160013000700175019001400182020001800196 020000900214020001300223039001000236#VN09.01320#14000#Vi?t#895.6#^214#Thin ng Tokyo#Truyn tranh#Yoshiki Nakamura ; Cm Vn dch#T.1#Yoshiki Nakamura#Cm V n#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a186tr.^b18cm#239568#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung## 00567000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070032000600220005000920050016000970060009001130080 01800122009001100140010000500151011001500156019001400171020001800185020000900203 020001300212039001000225012003500235013000700270#VN09.01321#11500#Vi?t#895.6#^2 14#Ushio & Tora#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro ; Duy Ngc dch#T.24#Fujita Kazuhir o#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a185tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#2 39569## 00550000000000289000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900100 00510140007000610190005000680820006000738080005000790020013000840030013000970070 03400110022000400144005001500148006001200163008001800175009001100193010000500204 011001500209019001400224013000700238005001500245#VN09.01322#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Thu Dung#14000#Vi?t#895.6#^214#Gi tri cy#Truyn tranh#N atsuki Takaya ; Qunh Hng dch#T.2#Natsuki Takaya#Qunh Hng#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2009#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#239570#Natsuki Takaya## 00507000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020015000340030013000490070025000620220004000870050012000910080018001030090 01100121010000500132011001500137013000700152019001400159020001800173020000900191 020001300200039001000213006000600223#VN09.01323#14000#Vi?t#895.6#^214#Pha l di u k#Truyn tranh#Kiyoko Arai ; P.G.P dch#T.1#Kiyoko Arai#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2009#^a190tr.^b18cm#239571#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tru yn tranh#Thu Dung#P.G.P## 00572000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900100 00510140007000610190005000680820006000738080005000790020020000840030013001040070 03100117022000500148005001500153006000900168008001800177009001100195010000500206 011001500211012003500226019001400261013000700275#VN09.01324#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#Thu Dung#13000#Vi?t#895.6#^214#Gia mun trng my#Truyn tranh#Natsumi Itsuki ; Duy Ngc dch#T.15#Natsumi Itsuki#Duy Ngc#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2009#^a185tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#239572## 00579000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020019000340030013000530070033000660220004000990050016001030060010001190080 01800129009001100147010000500158011001500163019001400178012004000192020001800232 020000900250020001300259039001000272013000700282#VN09.01325#Vi?t#895.6#^214#1400 0#i dng su thm#Truyn tranh#Yoshimura Akemi ; Nghi Linh dch#T.9#Yoshimur a Akemi#Nghi Linh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn #Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Thu Dung#239573## 00567000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020020000340030013000540070029000670220004000960050014001000060008001140080 01800122009001100140010000500151011001500156012003500171019001400206020001800220 020000900238020001300247039001000260013000700270#VN09.01326#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Thin thn vs c ma#Truyn tranh#Miyoshi Yuuki ; Hi Th dch#T.2#Miyoshi Yuu ki#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a196tr.^b18cm#Truyn tranh dnh ch o tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung#2 39574## 00537000000000277000450002600110000002000180001102000090002901200400003802000130 00780390010000910140007001010190005001080820006001138080005001190020010001240070 02900134022000400163005001400167006000800181008001800189009001100207010000500218 011001500223019001400238013000700252#VN09.01327#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh dnh cho tui trng thnh#Truyn tranh#Thu Dung#14000#Vi?t#895.6#^214 #Hana Kimi#Nakajo Hisaya ; Hi Yn dch#T.5#Nakajo Hisaya#Hi Yn#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2009#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#239575## 00626000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020014000340030013000480070054000610220004001150050016001190050015001350060 01500150008001800165009001100183010000500194011001500199012003500214019001600249 020001800265020001100283020001300294039001000307013000700317#VN09.01328#14500#V i?t#895.1#^214#Thn binh 3.5#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Cn g Tia Chp dch#T.2#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#Cng Tia Chp#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2009#^a131tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Thu Dung#239576## 00625000000000301000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020008000340030013000420070061000550220005001160080018001210090011001390100 00500150011001500155012004000170019001600210005001400226005001300240020001800253 020001100271020001300282039001000295006001100305013000700316#VN09.01329#Vi?t#895 .1#^214#14000#V thn#Truyn tranh#Wan Yat Leung ch.b. ; Ha s: Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.33#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a134tr.^b19cm#Truyn tr anh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Vn h c thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Thu Dung#Trung Kin#239577## 00524000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020020000340030013000540070029000670220004000960050011001000060011001110080 01800122009001100140010000500151011001500156013000700171019001600178020001800194 020001100212020001300223039001000236#VN09.01330#13000#Vi?t#895.1#^214#Vng mi n tnh yu#Truyn tranh#Selena Lin ; Khnh Linh dch#T.1#Selena Lin#Khnh Linh#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a163tr.^b18cm#239578#Dch Trung Quc#Vn hc t hiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Thu Dung## 00878000000000301000450002600110000002600110001100100150002200200490003700300700 00860070015001560140007001710190005001780820007001838080005001900080005001950090 01800200010000500218011001500223015006600238013000700304021019700311020002200508 020000900530020000900539020000700548020001100555039001000566#VV09.03248#VV09.032 49#inh Hng Thi#Gio trnh phng php pht trin li ni tr em#Dnh cho hc vin ngnh Gio dc mm non h o to ti chc v t xa#inh Hng Thi#38000#V i?t#372.21#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a251tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#239579#Tm hiu nhng vn chung ca vic pht trin ngn ng tr em. Trnh by phng php dy ni cho tr em tr ong nm u, cho tr tui mu gio v chun b cho tr hc ting Vit trng p h thng#Phng php ging dy#Ngn ng#Mu gio#Tr em#Gio trnh#Thu Dung## 00960000000000325000450002600110000002600110001100100130002200200280003500300610 00630070063001240140007001870190005001940820006001998080005002050080005002100090 01800215010000500233011001500238015006600253005001500319005001900334013000700353 02101990036002000170055902000090057602000190058502000090060402000110061303900100 0624#VV09.03250#VV09.03251#Phm Thu Yn#Gio trnh vn hc dn gian#Dnh cho hc vin ngnh Ng vn h o to ti chc v t xa#B.s.: Phm Thu Yn (ch.b.), L Trng Pht, Nguyn Th Bch H#32000#Vi?t#398.2#^214#^aH.#^ai hc S phm#20 09#^a247tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#L Trng Pht#Nguyn Th Bch H#239580#Khi nim c bn v vn hc dn gia n. Nghin cu cc th loi trong vn hc dn gian nh thn thoi, truyn thuyt, truyn c tch, truyn ng ngn, truyn ci, v, cu , tc ng, ca dao, cho ...#Vn hc dn gian#Th loi#Nghin cu vn hc#Vit Nam#Gio trnh#Thu Dung## 00893000000000337000450002600110000002600110001100100150002200200240003700300710 00610070049001320140007001810190005001880820006001938080005001990080005002040090 01800209010000500227011001500232015006600247005001600313005001600329004000800345 01300070035302101320036002000130049202000110050502000080051602000100052402000110 0534039001000545#VV09.03252#VV09.03253#Trn Din Hin#Gio trnh l thuyt s#D nh cho hc vin ngnh Gio dc tiu hc h o to ti chc v t xa#Trn Din H in, Nguyn Tin Ti, Nguyn Vn Ngc#26000#Vi?t#512.7#^214#^aH.#^ai hc S p hm#2009#^a218tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#Nguyn Tin Ti#Nguyn Vn Ngc#Ti bn#239581#Trnh by l thuyt v bi tp v s t nhin v l thuyt chia ht, s m rng cc tp hp s km theo phn hng dn gii bi tp#L thuyt s#Tp hp s#Bi tp#L thuyt#Gio trn h#Thu Dung## 00895000000000313000450002600110000002600110001100100150002200200290003700300710 00660070030001370140007001670190005001740820004001798080005001830080005001880090 01800193010000500211011001500216015006600231005001400297004002100311013000700332 021019500339020000800534020000900542020000900551020001100560039001000571#VV09.03 254#VV09.03255#Nghim nh V#Gio trnh lch s i cng#Dnh cho hc vin ng nh Gio dc tiu hc h o to ti chc v t xa#Nghim nh V, inh Ngc Bo# 29000#Vi?t#909#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a197tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#inh Ngc Bo#Ti bn, c sa cha#239582#Gii thiu khi qut v lch s th gii t x hi nguyn thu cho t i thi k hin i. Lch s Vit Nam qua cc thi k: s k, thi k thc dn P hp xm lc 1858 n 1954, v t 1954 n nay#Lch s#Th gii#Vit Nam#Gio tr nh#Thu Dung## 00999000000000325000450002600110000002600110001100100150002200200290003700300700 00660070029001360140007001650190005001720820006001778080005001830080005001880090 01800193010000500211011001500216015006600231005001300297004001300310013000700323 02102820033002000150061202000100062702000080063702000070064502000110065203900100 0663#VV09.03256#VV09.03257#L Th Mai Hoa#Gio trnh dinh dng tr em#Dnh cho hc vin ngnh Gio dc mm non h o to ti chc v t xa#L Th Mai Hoa, L Trng Sn#28000#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a231tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#L Trng Sn#In l n th 4#239583#Trnh by khi nim v dinh dng, cc nhm lng thc, thc phm . Dinh dng tui nh tr mu gio. Mt s bnh thng gp tr em do dinh dn g khng hp l. Ch n ung trong tr liu. Cng tc chm sc sc kho ban u v hng dn thc hnh dinh dng cc trng mm non#Dinh dng hc#Thc ph m#Thc n#Tr em#Gio trnh#Thu Dung## 00794000000000301000450002600110000002600110001100100160002200200190003800300710 00570070016001280140007001440190005001510820004001568080005001600080005001650090 01800170010000500188011001500193015006600208004000800274013000700282021014300289 020000800432020000900440020002200449020001100471039001000482#VV09.03258#VV09.032 59#Nguyn Vn Nhn#Gio trnh m nhc#Dnh cho hc vin ngnh Gio dc tiu hc h o to ti chc v t xa#Nguyn Vn Nhn#28000#Vi?t#781#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a203tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#Ti bn#239584#Tm hiu phng php c v ghi chp nhc, thng thc m nhc, phng php ging dy mn ht-nhc trng tiu hc km theo cu hi, bi tp#m nhc#Tiu hc#Phng php ging dy#Gio trnh#Thu Dung## 00946000000000313000450002600110000002600110001100100140002200200340003600300610 00700070014001310140007001450190005001520820010001578080005001670080005001720090 01800177010000500195011001500200015006600215013000700281004000800288021027200296 020000800568020001200576020001400588020000900602020001100611039001000622#VV09.03 260#VV09.03261#ng c Siu#Gio trnh c s vn ho Vit Nam#Dnh cho hc vin ngnh Ng vn h o to ti chc v t xa#ng c Siu#19000#Vi?t#306.09597# ^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a127tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#239585#Ti bn#Mt s vn v nhn hc v v n ho hc; Khi qut tin trnh vn ho Vit Nam, ng Nam tin s v ci ngu n vn ho Vit Nam, vn ho ng thau v thi k dng nc, tip xc giao lu v i vn ho n v Trung Hoa, vn ho i Vit, vn ho Vit Nam trong th k XX #Vn ho#Vn ho hc#Nhn loi hc#Vit Nam#Gio trnh#Thu Dung## 00773000000000313000450002600110000002600110001100100050002200200240002700300710 00510070038001220140007001600190005001670820008001728080005001800080005001850090 01800190010000500208011001500213015006600228005001500294005001600309004000800325 013000700333021007800340020001100418020000900429020001100438039001000449#VV09.03 262#VV09.03263#L A#Gio trnh ting Vit 3#Dnh cho hc vin ngnh Gio dc ti u hc h o to ti chc v t xa#L A, inh Trng Lc, Hong Vn Thung#40000# Vi?t#495.922#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a287tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#inh Trng Lc#Hong Vn Thung#T i bn#239586#Nghin cu ng php ting Vit, ng php vn bn v phong cch hc ting Vit#Ting Vit#Ng php#Gio trnh#Thu Dung## 00976000000000337000450002600110000002600110001100100140002200200380003600300710 00740070031001450140007001760190005001830820010001888080005001980080005002030090 01800208010000500226011001500231015006600246005001600312005001600328004000800344 01300070035202101950035902000190055402000180057302000090059102000110060003900100 0611020001700621#VV09.03265#VV09.03264#Trn c Ngn#Gio trnh vn hc thiu nh i Vit Nam#Dnh cho hc vin ngnh Gio dc tiu hc h o to ti chc v t x a#Trn c Ngn, Dng Thu Hng#28000#Vi?t#895.92209#^214#^aH.#^ai hc S ph m#2009#^a215tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio d c t xa#Dng Thu Hng#Hong Vn Thung#Ti bn#239587#Trnh by khi qut v v n hc dn gian thiu nhi. Bao gm truyn thn thoi, truyn tiu thuyt, truyn c tch,... v vn hc thiu nhi ca mt s tc gi Nguyn Huy Tng, T Hoi, Phm H...#Nghin cu vn hc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Gio trnh#Thu Dung#V n hc dn gian## 00977000000000337000450002600110000002600110001100200510002200300710007300700450 01440140007001890190005001960820006002018080005002070080005002120090018002170100 00500235011001500240015006600255005001400321005001300335004000800348005001400356 00500140037001300070038402101910039102000050058202000090058702000220059603900100 0618020001100628#VV09.03274#VV09.03275#Gio trnh phng php dy hc mn ton tiu hc#Dnh cho hc vin ngnh Gio dc tiu hc h o to ti chc v t xa # Trung Hiu, nh Hoan, V Dng Thu..#28500#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a203tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung t m Gio dc t xa# Trung Hiu# nh Hoan#Ti bn#V Dng Thu#V Quc Chung #239588#i tng v nhim v b mn phng php dy hc ton tiu hc. nh h ng qu trnh dy, phng php dy hc, dy hc cc ni dung trong chng trnh mn ton tiu hc, k hoch dy hc#Ton#Tiu hc#Phng php ging dy#Thu Dung#Gio trnh## 00954000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200310 00470030070000780070014001480140007001620190005001690820006001748080005001800080 00500185009001800190010000500208011001500213015006600228013000700294021030100301 020001100602020000900613020000900622020001100631039001000642#VV09.03266#VV09.032 67#VV09.03268#Ng Cng Hon#Gio trnh tm l hc gia nh#Dnh cho hc vin ng nh Gio dc mm non h o to ti chc v t xa#Ng Cng Hon#26000#Vi?t#155.9 #^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a142tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S ph m H Ni. Trung tm Gio dc t xa#239589#Trnh by nhng vn l lun chung v gia nh, c s tm l cc chc nng ca gia nh, bu khng kh tm l trong gia nh, nhng nh hng ca yu t tm l gia nh trc v sau khi a tr ra i. Ni dung tm l ca np sng truyn thng, thi quen ca gia nh v s h nh thnh nhn cch tr#Tm l hc#Gia nh#Np sng#Gio trnh#Thu Dung## 00926000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200200 00510030071000710070034001420140007001760190005001830820004001888080005001920080 00500197009001800202010000500220011001500225015006600240005001500306013000700321 02102160032802000090054402000080055302000070056102000110056802000110057903900100 0590#VV09.03269#VV09.03270#VV09.03271#V Th Thanh Bnh#Gio trnh sinh hc#Dnh cho hc vin ngnh Gio dc tiu hc h o to ti chc v t xa#V Th Thanh Bnh, inh Quang Bo#45000#Vi?t#570#^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a251tr.^b 24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#inh Quan g Bo#239590#Trnh by nhng kin thc c bn v sinh hc gm: thnh phn ho h c ca c th sng, t bo hc, dinh dng ng - thc vt, h vn chuyn v trao i kh, bi tit v n nh ni mi, kh nng cm ng, sinh sn...#Sinh hc#S sng#T bo#Dinh dng#Gio trnh#Thu Dung## 00481000000000253000450002600110000002600110001100200550002200300100007701400070 00870190005000940820004000998080005001030080005001080090018001130100005001310110 01500136013000700151020001000158020000800168020000700176020002000183020001400203 039001000217#VV09.03273#VV09.03272#Tuyn tp thi Olympic 30 thng 4 ln th X IV - 2008#Ting Anh#56000#Vi?t#428#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a374tr.^b2 4cm#239591#Ting Anh#Olimpic# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#Thu Dung# # 00484000000000265000450002600110000002600110001100200550002200300070007701400070 00840190005000910820007000968080005001030080005001080090018001130100005001310110 01500136013000700151020000700158020000800165020000700173020000700180020000700187 020001400194039001000208#VV09.03276#VV09.03277#Tuyn tp thi Olympic 30 thng 4 ln th XIV - 2008#a l#44000#Vi?t#910.76#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009 #^a278tr.^b24cm#239592#i l#Olimpic# thi#Lp 10#Lp 11#Sch c thm#Thu Du ng## 00482000000000253000450002600110000002600110001100200550002200300090007701400070 00860190005000930820007000988080005001050080005001100090018001150100005001330110 01500138013000700153020000900160020000800169020000700177020002000184039001000204 020001400214#VV09.03278#VV09.03279#Tuyn tp thi Olympic 30 thng 4 ln th X IV - 2008#Sinh hc#46000#Vi?t#570.76#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a320tr.^ b24cm#239593#Sinh hc#Olimpic# thi#Ph thng trung hc#Thu Dung#Sch c thm ## 00480000000000253000450002600110000002600110001100200550002200300080007701400070 00850190005000920820007000978080005001040080005001090090018001140100005001320110 01500137013000700152020000800159020000800167020000700175020002000182020001400202 039001000216#VV09.03280#VV09.03281#Tuyn tp thi Olympic 30 thng 4 ln th X IV - 2008#Ho hc#50000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a350tr.^b 24cm#239594#Ho hc#Olimpic# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#Thu Dung## 00481000000000253000450002600110000002600110001100200550002200300080007701400070 00850190005000920820008000978080005001050080005001100090018001150100005001330110 01500138013000700153020000800160020000800168020000700176020002000183039001000203 020001400213#VV09.03282#VV09.03283#Tuyn tp thi Olympic 30 thng 4 ln th X IV - 2008#Tin hc#42000#Vi?t#004.076#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a286tr.^ b24cm#239595#Tin hc#Olimpic# thi#Ph thng trung hc#Thu Dung#Sch c thm# # 00501000000000265000450002600110000002600110001100200550002200300080007701400070 00850190005000920820004000978080005001010080005001060090018001110100005001290110 01500134013000700149020000800156020000800164020000700172020001200179020002000191 020001400211039001000225#VV09.03284#VV09.03285#Tuyn tp thi Olympic 30 thng 4 ln th XIV - 2008#Ng vn#36000#Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^ a239tr.^b24cm#239596#Ng Vn#Olimpic# thi#Tp lm vn#Ph thng trung hc#Sch c thm#Thu Dung## 00479000000000253000450002600110000002600110001108200080002280800050003000200550 00350030007000900140007000970190005001040080005001090090018001140100005001320110 01500137013000700152020000700159020000800166020000700174020002000181020001400201 039001000215#VV09.03286#VV09.03287#530.076#^214#Tuyn tp thi Olympic 30 thn g 4 ln th XIV - 2008#Vt l#47000#Vi?t#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a327tr.^b 24cm#239597#Vt l#Olimpic# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#Thu Dung## 00483000000000265000450002600110000002600110001100200550002200300080007701400070 00850190005000920080005000970090018001020100005001200110015001250820004001408080 00500144013000700149020000800156020000800164020000700172020000700179020000700186 020001400193039001000207#VN09.03288#VN09.03289#Tuyn tp thi Olympic 30 thng 4 ln th XIV - 2008#Lch s#40000#Vi?t#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a270tr.^b 24cm#909#^214#239598#Lch s#Olimpic# thi#Lp 11#Lp 12#Sch c thm#Thu Dun g## 00474000000000253000450002600110000002600110001100200550002200300050007701400070 00820190005000890080005000940090018000990100005001170110015001220820007001378080 00500144013000700149020000500156020000800161020000700169020002000176020001400196 039001000210#VV09.03290#VV09.03291#Tuyn tp thi Olympic 30 thng 4 ln th X IV - 2008#Ton#39000#Vi?t#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a263tr.^b24cm#510.76#^21 4#239599#Ton#Olimpic# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#Thu Dung## 00511000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020023000340070038000570220004000950050017000990050020001160040018001360080 00500154009001800159010000500177011001500182013000700197020001100204020000600215 020001400221039001000235#VV09.03292#27000#Vi?t#372.6#^214#Bi dng ting Vit 1#Nguyn Th Thnh, Nguyn Th Kim Dung#T.1#Nguyn Th Thnh#Nguyn Th Kim Dung #Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a194tr.^b24cm#239600#Ting Vit# Lp 1#Sch c thm#Thu Dung## 00511000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020023000340070038000570220004000950050017000990050020001160040018001360080 00500154009001800159010000500177011001500182013000700197020001100204020000600215 020001400221039001000235#VV09.03293#27000#Vi?t#372.6#^214#Bi dng ting Vit 1#Nguyn Th Thnh, Nguyn Th Kim Dung#T.2#Nguyn Th Thnh#Nguyn Th Kim Dung #Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a183tr.^b24cm#239601#Ting Vit# Lp 1#Sch c thm#Thu Dung## 00500000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020012000350030035000470070013000820220004000950050013000990080005001120090 01800117010000500135011001400140013000700154020000900161020000900170020000800179 020001100187020001400198039001000212#VV09.03294#11500#Vi?t#372.21#^214#B tp v it#Dnh cho hc sinh lp mu gio ln#ng Th Tr#Q.1#ng Th Tr#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a36tr.^b24cm#239602#Tp vit#Mu gio#Ch ci#Ting Vit#Sch mu gio#Thu Dung## 00500000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020012000350030035000470070013000820220004000950050013000990080005001120090 01800117010000500135011001400140013000700154020001100161020000900172020000900181 020000800190020001400198039001000212#VV09.03295#12000#Vi?t#372.21#^214#B tp v it#Dnh cho hc sinh lp mu gio ln#ng Th Tr#Q.2#ng Th Tr#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a40tr.^b24cm#239603#Ting Vit#Tp vit#Mu gio#Ch ci#Sch mu gio#Thu Dung## 00456000000000253000450002600110000000200120001100300350002300700130005801400070 00710190005000780820007000838080005000900080005000950090018001000100005001180110 01400123005001300137013000700150039001000157020000500167020000900172020000700181 020001400188#VV09.03296#B hc ton#Dnh cho hc sinh lp mu gio ln#ng Th Tr#13000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a42tr.^b24cm#ng Th T r#239604#Thu Dung#Ton#Mu gio#Ch s#Sch mu gio## 00530000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030032000530070027000850220004001120050013001160050013001290080 00500142009001800147010000500165011001400170013000700184020000500191039000500196 020000600201020001200207020000700219020001400226#VV09.03297#12000#Vi?t#372.7#^2 14#Trc nghim ton 3#n tp - kim tra - t nh gi#Hong Mai L, V Vn Dng #T.2#Hong Mai L#V Vn Dng#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a80tr.^b24cm#239605# Ton#Thu#Lp 3#Trc nghim#n tp#Sch c thm## 00536000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030032000530070027000850220004001120050013001160050013001290080 00500142009001800147010000500165011001400170013000700184020000500191020000600196 020000800202020001200210020001400222039001000236#VV09.03298#12000#Vi?t#372.7#^2 14#Trc nghim ton 4#n tp - kim tra - t nh gi#V Vn Dng, Hong Mai L #T.2#V Vn Dng#Hong Mai L#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a84tr.^b24cm#239606# Ton#Lp 4#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Thu Dung## 00971000000000337000450002600110000000200340001100300490004500700430009400500120 01370050014001490050013001630050011001760050020001870140008002070190005002150820 01100220808000500231008000500236009001900241010000500260011001500265015006600280 01300070034601900030035302102270035602000080058302000190059102000040061003900100 0614020000900624#VV09.03299#Bch Kh - tinh hoa v tinh huyt#K yu Hi tho B ch Kh nm 2006 ti Qung Ngi#L Hoi Nam, Li Nguyn n, V Ngc Lin..#L Ho i Nam#Li Nguyn n#V Ngc Lin#Phng Lu#Nguyn Th Quyn#100000#Vi?t#895 .922132#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a388tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn hc N gh thut Qung Ngi. Hi Nh vn Vit Nam#239607#VH#Trnh by mt s bi tham l un v nhng bi pht biu, kin nh gi, nhn xt ca cc nh th ni ting trong cuc hi tho v Bch Kh v th ca ng ti Qung Ngi, nhn k nim 90 n m ngy sinh v 60 nm ngy mt ca ng#Vn hc#Nghin cu vn hc#Th#Thu Dung #Bch Kh## 00535000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020040000340070045000740220004001190050014001230050016001370080005001530090 01800158010000500176011001400181013000700195020000500202020001200207020000800219 020000600227039001000233020001400243#VV09.03300#10500#Vi?t#372.7#^214#V bi t p thc hnh trc nghim ton 1#B.s.: Nguyn Cu An (ch.b.), Nguyn Th Hng#T.1# Nguyn Cu An#Nguyn Th Hng#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a62tr.^b24cm#239608#T on#Trc nghim#Bi tp#Lp 1#Thu Dung#Sch c thm## 00535000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020040000340070045000740220004001190050014001230050016001370080005001530090 01800158010000500176011001400181013000700195020000500202020000600207020000800213 020001200221039001000233020001400243#VV09.03301#10500#Vi?t#372.7#^214#V bi t p thc hnh trc nghim ton 5#B.s.: Nguyn Cu An (ch.b.), Nguyn Th Hng#T.2# Nguyn Cu An#Nguyn Th Hng#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a87tr.^b24cm#239609#T on#Lp 5#Bi tp#Trc nghim#Thu Dung#Sch c thm## 00543000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020046000340070043000800220004001230050014001270050014001410080005001550090 01800160010000500178011001400183013000700197020001100204020000800215020000600223 020001200229020001400241039001000255#VV09.03302#10500#Vi?t#372.6#^214#V bi t p thc hnh trc nghim ting Vit 3#B.s.: Nguyn L Hoa (ch.b.), Trn Th Minh# T.2#Nguyn L Hoa#Trn Th Minh#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a98tr.^b24cm#239610 #Ting Vit#Bi tp#Lp 3#Trc nghim#Sch c thm#Thu Dung## 00512000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020057000330070021000900220004001110050021001150080005001360090018001410100 00500159011001400164013000700178020001100185020000600196020000800202020001200210 020001400222039001000236#VV09.03303#7800#Vi?t#372.6#^214#V bi tp thc hnh t rc nghim v t lun ting Vit 4#Trn Th Minh Phng#T.2#Trn Th Minh Phng #^aH.#^ai hc S phm#2008#^a72tr.^b24cm#239611#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Thu Dung## 00512000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020057000330070021000900220004001110050021001150080005001360090018001410100 00500159011001400164013000700178020001100185020000600196020000800202020001200210 020001400222039001000236#VV09.03304#7800#Vi?t#372.6#^214#V bi tp thc hnh t rc nghim v t lun ting Vit 5#Trn Th Minh Phng#T.2#Trn Th Minh Phng #^aH.#^ai hc S phm#2008#^a72tr.^b24cm#239612#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Thu Dung## 00564000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020051000330070042000840220004001260050014001300050013001440050013001570080 00500170009001800175010000500193011001400198013000700212020000500219020000800224 020001200232020000600244020001400250039001000264#VV09.03305#7800#Vi?t#372.7#^21 4#V bi tp thc hnh trc nghim v t lun ton 4# Trung Hiu, V Vn Dng , V Mai Hng#T.2# Trung Hiu#V Vn Dng#V Mai Hng#^aH.#^ai hc S ph m#2008#^a72tr.^b24cm#239613#Ton#Bi tp#Trc nghim#Lp 4#Sch c thm#Thu Du ng## 00564000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020051000330070042000840220004001260050014001300050013001440050013001570080 00500170009001800175010000500193011001400198013000700212020000500219020000600224 020000800230020001200238020001400250039001000264#VV09.03306#7800#Vi?t#372.7#^21 4#V bi tp thc hnh trc nghim v t lun ton 5# Trung Hiu, V Vn Dng , V Mai Hng#T.2# Trung Hiu#V Vn Dng#V Mai Hng#^aH.#^ai hc S ph m#2008#^a72tr.^b24cm#239614#Ton#Lp 5#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Thu Du ng## 00503000000000277000450002600110000002000050001102000080001602000060002402000140 00300390010000440140006000540190005000600820006000658080005000710020026000760070 02900102022000400131005001400135005001400149004001300163008000500176009001800181 010000500199011001400204013000700218#VV09.03307#Ton#Bi tp#Lp 1#Sch c thm #Thu Dung#7800#Vi?t#372.7#^214#Luyn tp ton tiu hc 1# Trung Hiu, V Mai Phng#T.2# Trung Hiu#V Mai Phng#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2008 #^a64tr.^b24cm#239615## 00503000000000277000450002600110000002000050001102000060001602000080002202000140 00300390010000440040013000540140006000670190005000730820006000788080005000840020 02600089007002900115022000400144005001400148005001400162008000500176009001800181 010000500199011001400204013000700218#VV09.03308#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm #Thu Dung#In ln th 6#7800#Vi?t#372.7#^214#Luyn tp ton tiu hc 2# Trung Hiu, V Mai Phng#T.2# Trung Hiu#V Mai Phng#^aH.#^ai hc S phm#2008 #^a72tr.^b24cm#239616## 00499000000000277000450002600110000002000050001102000060001602000080002202000140 00300390010000440140006000540190005000600820006000658080005000710020024000760070 02800100022000400128005001400132005001300146004001300159008000500172009001800177 010000500195011001400200013000700214#VV09.03309#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm #Thu Dung#7800#Vi?t#372.7#^214#Luyn tp ton tiu hc# Trung Hiu, V Mai H ng#T.2# Trung Hiu#V Mai Hng#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a7 2tr.^b24cm#239617## 00501000000000277000450002600110000002000050001102000080001602000060002402000140 00300390010000440140006000540190005000600820006000658080005000710020026000760070 02800102022000400130005001400134005001300148004001300161008000500174009001800179 010000500197011001400202013000700216#VV09.03310#Ton#Bi tp#Lp 4#Sch c thm #Thu Dung#7800#Vi?t#372.7#^214#Luyn tp ton tiu hc 4# Trung Hiu, V Mai Hng#T.2# Trung Hiu#V Mai Hng#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2008#^ a72tr.^b24cm#239618## 00498000000000277000450002600110000002000050001102000080001602000060002402000140 00300390007000440140006000510190005000570820006000628080005000680020026000730070 02800099022000400127005001400131005001300145004001300158008000500171009001800176 010000500194011001400199013000700213#VV09.03311#Ton#Bi tp#Lp 5#Sch c thm #T.dung#7800#Vi?t#372.7#^214#Luyn tp ton tiu hc 5# Trung Hiu, V Mai H ng#T.2# Trung Hiu#V Mai Hng#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a72 tr.^b24cm#239619## 00554000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020023000330070049000560220004001050050011001090050021001200050015001410080 00500156009001800161010000500179011001400184013000700198004001300205020001100218 020000600229020000800235020001400243039000700257#VV09.03312#7800#Vi?t#372.6#^21 4#Ting Vit thc hnh 1#Nguyn Tr, Trn Th Minh Phng, Hong Ho Bnh#T.2#Ng uyn Tr#Trn Th Minh Phng#Hong Ho Bnh#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a72tr. ^b24cm#239620#In ln th 7#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#T.dung## 00556000000000289000450002600110000002000110001102000080002202000060003002000140 00360390007000500140006000570190005000630820006000688080005000740020023000790070 05000102022000400152005001100156005002100167005001600188004001300204008000500217 009001800222010000500240011001400245013000700259#VV09.03313#Ting Vit#Bi tp#L p 2#Sch c thm#T.dung#7800#Vi?t#372.6#^214#Ting Vit thc hnh 2#Nguyn Tr , Trn Th Minh Phng, Nguyn Th Hnh#T.2#Nguyn Tr#Trn Th Minh Phng#Ngu yn Th Hnh#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a72tr.^b24cm#239621## 00525000000000277000450002600110000002000110001102000080002202000060003002000140 00360390007000500140006000570190005000630820006000688080005000740020023000790070 04700102022000400149005001100153005002100164004001300185008000500198009001800203 010000500221011001400226013000700240#VV09.03314#Ting Vit#Bi tp#Lp 3#Sch c thm#T.dung#7800#Vi?t#372.6#^214#Ting Vit thc hnh 3#B.s.: Nguyn Tr (ch. b.), Trn Th Minh Phng#T.2#Nguyn Tr#Trn Th Minh Phng#In ln th 5#^aH.# ^ai hc S phm#2008#^a64tr.^b24cm#239622## 00525000000000277000450002600110000002000110001102000080002202000060003002000140 00360390007000500140006000570190005000630820006000688080005000740020023000790070 04700102022000400149005001100153005002100164004001300185008000500198009001800203 010000500221011001400226013000700240#VV09.03315#Ting Vit#Bi tp#Lp 4#Sch c thm#T.dung#7800#Vi?t#372.6#^214#Ting Vit thc hnh 4#B.s.: Nguyn Tr (ch. b.), Trn Th Minh Phng#T.2#Nguyn Tr#Trn Th Minh Phng#In ln th 4#^aH.# ^ai hc S phm#2008#^a72tr.^b24cm#239623## 00525000000000277000450002600110000002000110001102000080002202000060003002000140 00360390007000500140006000570190005000630820006000688080005000740020023000790070 04700102022000400149005001100153005002100164004001300185008000500198009001800203 010000500221011001400226013000700240#VV09.03316#Ting Vit#Bi tp#Lp 5#Sch c thm#T.dung#7800#Vi?t#372.6#^214#Ting Vit thc hnh 5#B.s.: Nguyn Tr (ch. b.), Trn Th Minh Phng#T.2#Nguyn Tr#Trn Th Minh Phng#In ln th 3#^aH.# ^ai hc S phm#2008#^a72tr.^b24cm#239624## 00854000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820008000458080005000530020038000580070073000960220004001692210026001730050 01200199005001600211005002000227005001600247008000500263009001800268010000500286 01100150029101300070030602101410031302000150045402000180046902000090048702000130 0496039000700509#VV09.03317#VV09.03319#VV09.03318#39500#Vi?t#959.701#^214#Tm h iu lch s Vit Nam qua hi p#o T Uyn, Phan Ngc Huyn, Nguyn Th Thu Th u... ; o T Uyn ch.b.#T.1#T ngun gc n th k X#o T Uyn#Phan Ngc Hu yn#Nguyn Th Thu Thu#Nguyn Thu Hin#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a264tr.^b24 cm#239625#Gm cc cu hi p v lch s Vit Nam t ngun gc n th k 10, t bui u lch s, thi i dng nc n Bc thuc v chng Bc thuc#Lch s c i#Lch s trung i#Vit Nam#Sch hi p#T.dung## 00910000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820008000458080005000530020038000580070067000960220004001632210036001670050 01200203005002000215005001300235005001300248008000500261009001800266010000500284 01100150028901300070030402102260031102000180053702000090055502000130056403900070 0577#VV09.03320#VV09.03322#VV09.03321#34500#Vi?t#959.702#^214#Tm hiu lch s Vit Nam qua hi p#B.s.: Nguyn Th Ci (ch.b.), Nguyn Th Th Bnh, Bi c Dng...#T.2#T u th k X n gia th k XIX#o T Uyn#Nguyn Th Th Bnh# Bi c Dng#Hong Hi H#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a229tr.^b24cm#239626#Gm cc cu hi p v lch s Vit Nam: thi Ng, inh, Tin L (th k 10), thi L (th k 11 - 12), thi Trn - H (th k 13 - 14), thi L s (th k 15 - u 16). i Vit th k 16 - 17 v Vit Nam na u th k 19#Lch s trung i# Vit Nam#Sch hi p#T.dung## 00800000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820008000458080005000530020038000580070059000960220004001552210017001590050 01500176005001200191005001400203005002400217008000500241009001800246010000500264 01100150026901300070028402101380029102000160042902000090044502000130045403900070 0467#VV09.03323#VV09.03324#VV09.03325#27500#Vi?t#959.703#^214#Tm hiu lch s Vit Nam qua hi p#B.s.: Nguyn Ngc C (ch.b.), o Thu Vn, Trn Xun Tr..# T.3#T 1858 n 1945#Nguyn Ngc C#o Thu Vn#Trn Xun Tr#Nguyn Th Phng Thanh#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a181tr.^b24cm#239627#Gm cc cu hi p v l ch s Vit Nam t 1858 n 1896, t u th k 20 n ht th chin th nht, t 1919 n 1930, t 1930 n 1945#Lch s cn i#Vit Nam#Sch hi p#T.dung## 00773000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020038000470070064000850220004001492210033001530050015001860050 01500201005001100216005002000227008000500247009001800252010000500270011001500275 00500110029001300070030102100930030802000170040102000090041802000130042703900070 0440#VV09.03326#VV09.03327#33500#Vi?t#959.704#^214#Tm hiu lch s Vit Nam qu a hi p#B.s.: Nguyn nh L, Bi Th Thu H (ng ch.b.), V Th Ho..#T.4#L ch s Vit Nam t 1945 n nay#Nguyn nh L#Bi Th Thu H#V Th Ho#Nguyn T hnh Phng#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a219tr.^b24cm#L Vn t#239628#Gm cc cu hi p v lch s Vit Nam: t 1945 n 1954, t 1954 n 1975, t 1975 n nay#Lch s hin i#Vit Nam#Sch hi p#T.dung## 00581000000000289000450002600110000002600110001100200560002200300340007800700250 01120140007001370190005001440080005001490090018001540100005001720110015001770820 00800192808000500200005001700205005000700222013000700229020000700236020000700243 020000800250020001200258020001400270039000700284#VV09.03328#VV09.03329#Rn luyn k nng tr li cu hi trc nghim vt l 12#Bin son theo sch gio khoa mi #Nguyn Mnh Tun, Mai L#30000#Vi?t#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a271tr.^b24cm #530.076#^214#Nguyn Mnh Tun#Mai L#239629#Vt l#Lp 12#Bi tp#Trc nghim#S ch c thm#T.dung## 00478000000000241000450002600110000002600110001100100120002200200170003400300150 00510070012000660190005000780080005000830090018000880100005001060110015001110820 00800126808000500134013000700139021005800146020001300204020001200217039000700229 #VV09.03330#VV09.03331#Ng Chn L#T hc ch Khmer#Sch tham kho#Ng Chn L#V i?t#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a166tr.^b21cm#495.932#^214#239630#Gii thiu c c ph m, nguyn m ting Khmer v cch vit#Ting Kh Me#Sch t hc#T.dung## 00656000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200140 00500070038000640140007001020190005001090080005001140090018001190100005001370110 01500142082000800157808000500165005001200170013000700182021015400189020001000343 020000900353020000900362039000700371#VV09.03332#VV09.03333#VV09.03334#Nguyn c Chin#Php lut hc#Nguyn c Chin (ch.b.), L Th Ninh#42000#Vi?t#^aH.#^a i hc S phm#2009#^a234tr.^b24cm#349.597#^214#L Th Ninh#239631#Trnh by nhn g vn c bn v nh nc v php lut, cc ngnh lut trong h thng php lu t Vit Nam, mt s vn c bn v lut v t php quc t#Php lut#Lut hc#V it Nam#T.dung## 00806000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200470 00500070030000970140007001270190005001340080005001390090018001440100005001620110 01500167082000800182808000500190005001200195013000700207021017800214020001800392 020001700410020002000427020000900447020002000456020000900476039000700485#VV09.03 336#VV09.03335#VV09.03337#Nguyn Cnh Minh#Mt s chuyn lch s c trung i Vit Nam#Nguyn Cnh Minh, o T Uyn#33500#Vi?t#^aH.#^ai hc S phm#2009# ^a184tr.^b24cm#959.702#^214#o T Uyn#239632#Gii thiu lch s t chc b my nh nc v h thng hnh chnh quc gia Vit Nam thi k phong kin c lp; nhng cuc ci cch v phong tro nng dn trong thi trung i#Lch s trung i#T chc nh nc#Thi i phong kin#Ci cch#Phong tro nng dn#Vit Nam#T. dung## 00795000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010014000430020032000570070029000890220004001180050014001220040 03100136008000500167009001800172010000500190011001500195015007100210013000700281 021018800288020001100476020001100487039000700498#VV09.03338#VV09.03339#55000#Vi ?t#547#^214#Trn Quc Sn#Gio trnh c s ho hc hu c#Trn Quc Sn, ng V n Liu#T.2#ng Vn Liu#Ti bn ln th 4, c sa cha#^aH.#^ai hc S phm#2 009#^a360tr.^b24cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to gio vin THCS#239633#Gii thiu v dn xut halogen ca hidrocacbon. Hp cht c ngu yn t, Ancol-phenol-ete, Andehit v xeton, Axit caboxylic - dn xut ca axit - lipit. Hp cht cha nit, hp cht d vng#Ho hu c#Gio trnh#T.dung## 00900000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010013000460020039000590030044000980070039001420220004001810050 01700185004003100202008000500233009001800238010000500256011001500261015007100276 01300070034702101560035402000080051002000220051802000160054002000110055603900070 0567#VV09.03340#VV09.03341#23000#Vi?t#540.71#^214#Nguyn Cng#Gio trnh phn g php dy hc ho hc#Hng dn thc hnh v gii bi tp ho hc#Nguyn Cng (ch.b.), Nguyn Mnh Dung#T.3#Nguyn Mnh Dung#Ti bn ln th 1, c sa cha#^a H.#^ai hc S phm#2008#^a128tr.^b24cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o t o. D n o to gio vin THCS#239634#K thut v phng php tin hnh cc th nghim ho hc trng trung hc c s, gii bi tp ho hc thuc chng trn h ho hc trng trung hc c s#Ho hc#Phng php ging dy#Trung hc c s #Gio trnh#T.dung## 00957000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200380003300300280 00710070068000990140007001670190005001740080005001790090018001840100005002020110 01500207082000700222808000500229005001300234005002200247005001500269005001600284 01300070030001500710030702101760037802000160055402000220057002000090059202000110 0601039000700612#VV09.03342#VV09.03344#VV09.03343#Gio trnh a l t nhin Vi t Nam 1#Gio trnh cao ng S phm#B.s.: ng Duy Li (ch.b.), Nguyn Th Kim C hng, ng Vn Hng..#43000#Vi?t#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a264tr.^b24cm#9 15.97#^214#ng Duy Li#Nguyn Th Kim Chng#ng Vn Hng#Nguyn Thc Nhu#239 635#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to gio vin THCS#Gii thiu lnh th v s pht trin ca t nhin Vit Nam. Cc c im v a hnh, kh hu, thu vn, th nhng v sinh vt Vit Nam. Phng php ging dy a l Vit Nam#a l t nhin#Phng php ging dy#Vit Nam#Gio trnh#T.dung## 01012000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200340 00490030028000830070059001110140007001700190005001770080005001820090018001870100 00500205011001500210082000900225808000500234005001800239005000900257013000700266 01500710027302102890034402000120063302000140064502000090065902000110066803900070 0679#VV09.03345#VV09.03347#VV09.03346#Nguyn Minh Tu#a l kinh t - x hi i cng#Gio trnh cao ng S phm#B.s.: Nguyn Minh Tu (ch.b.), Nguyn Vit T hnh, L Thng#83000#Vi?t#^aH.#^ai hc S phm#2007#^a480tr.^b24cm#330.9597#^ 214#Nguyn Vit Thnh#L Thng#239636#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to gio vin THCS#i tng, nhim v, phng php nghin cu. Mi tr ng, ti nguyn v nn sn xut x hi. a l dn c v qun c. Mt s vn ca a l x hi, nn kinh t. a l nng nghip, cng nghip, dch v. Vn d ng l lun dy hc a l vo phn a l kinh t - x hi i cng I v II# a kinh t#a l x hi#Vit Nam#Gio trnh#T.dung## 00828000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200180003300300740 00510070054001250140007001790190005001860080005001910090018001960100005002140110 01500219082000400234808000500238005001500243005001600258005001100274005001300285 00500160029801300070031402101470032102000100046802000080047802000090048603900070 0495#VV09.03348#VV09.03349#VV09.03350#Lch s trit hc#Dnh cho c nhn s phm trit hc, c nhn s phm gio dc chnh tr...#Trn ng Sinh (ch.b.), V Th Kim Dung, L Duy Hoa..#44000#Vi?t#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a243tr.^b24cm#1 80#^214#Trn ng Sinh#V Th Kim Dung#L Duy Hoa#Bi Th Tnh#Nguyn Mai Hng#2 39637#Trnh by khi qut v trit hc v lch s trit hc. Lch s trit hc p hng ng c - trung i, trit hc phng Ty v trit hc Mc - Lnin#Trit h c#Lch s#Th gii#T.dung## 00647000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200230 00510070018000740140007000920190005000990080005001040090018001090100005001270110 01500132082000400147808000500151013000700156021020000163020001200363039000700375 020001100382#VV09.03351#VV09.03352#VV09.03353#Nguyn Th Thng#Gio trnh vn h o hc#Nguyn Th Thng#38000#Vi?t#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a216tr.^b24cm# 306#^214#239638#Trnh by nhng vn chung v vn ho: bn cht, cu trc, cc chc nng c bn, cc quy lut vn ng v pht trin ca vn ho. Vai tr ca vn ho trong i sng x hi, i vi s pht trin...#Vn ho hc#T.dung#Gio trnh## 00763000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200250 00460030043000710070029001140140007001430190005001500080005001550090018001600100 00500178011001500183082000700198808000500205005001500210013000700225021020100232 020001300433020000900446020001100455039000700466#VV09.03354#VV09.03356#VV09.0335 5#ng V Hot#Gio dc hc tiu hc II#Sch dng cho h c nhn gio dc tiu h c#ng V Hot, Nguyn Hu Hp#39000#Vi?t#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a216tr. ^b24cm#372.01#^214#Nguyn Hu Hp#239639#Trnh by nhng vn chung ca gio d c tiu hc: qu trnh, nguyn tc, nhim v, ni dung v phng php gio dc t iu hc. Hnh thc t chc hot ng gio dc ngoi gi ln lp trng tiu h c#Gio dc hc#Tiu hc#Gio trnh#T.dung## 00801000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200590 00490070016001080140007001240190005001310080005001360090018001410100005001590110 01500164082001300179808000500192013000700197021021800204020000800422020000800430 020001800438020001600456020000900472020001100481039000700492#VV09.03357#VV09.033 58#VV09.03359#Trn Quang Dng#Gio trnh vn hc Vit Nam t th k X n ht th k XIX#Trn Quang Dng#42000#Vi?t#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a254tr.^b24cm# 895.92209001#^214#239640#Khi qut vn hc Vit Nam t th k 10 n ht th k 19. Trnh by nhng vn chung v lch s - x hi, vn ho - vn hc, nhng c m hng ln. H thng th loi ca vn hc Vit Nam t th k 10 n ht th k 19#Vn hc#Lch s#Vn hc trung i#Vn hc cn i#Vit Nam#Gio trnh#T.dung# # 00576000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100160 00440020041000600070016001010140007001170190005001240080005001290090018001340100 00500152011001500157082000400172808000500176013000700181021005700188020001000245 020000700255020000800262020000900270039000700279#VV09.03360#VV09.03363#VV09.0336 2#VV09.03361#Trn Mnh Tng#Cch s dng cc th v mo t ting Anh#Trn Mnh Tng#42000#Vi?t#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a235tr.^b24cm#428#^214#239641#H ng dn vic s dng cc th v mo t trong ting Anh#Ting Anh#Mo t#S dng#N g php#T.dung## 00794000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430020044000480070064000920220004001562210009001600050016001690050 01700185005001300202005002200215004001800237008000500255009001800260010000500278 01100150028301300070029801500760030502000050038102000090038602000200039502000080 0415020001400423039000700437#VV09.03364#VV09.03365#14000#Vi?t#516.0076#^214#To n bi dng hc sinh gii ph thng THCS#B.s.: Don Minh Cng (ch.b.), Phm Min h Phng, Trn Vn Tn..#T.3#Hnh hc#Don Minh Cng#Phm Minh Phng#Trn Vn Tn#Nguyn Th Thanh Thu#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a112tr. ^b21cm#239642#u ba trang sch ghi: Ph thng chuyn Ton - Tin. i hc S ph m H Ni#Ton#Hnh hc#Ph thng trung hc#Bi tp#Sch c thm#T.dung## 00714000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200240003300300080 00570070068000650140007001330190005001400080005001450090018001500100005001680110 01500173082000400188808000500192005001500197005001400212005001600226005001500242 00500140025701300070027102100790027802000070035702000080036402000090037203900070 0381#VV09.03366#VV09.03367#VV09.03368#Lch s s hc th gii#S gin#B.s.: Phm Ngc Lin, Thanh Bnh (ng ch.b.), Trn Vnh Tng..#24000#Vi?t#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a235tr.^b21cm#901#^214#Phm Ngc Lin# Thanh Bnh#Trn Vnh Tng#Vn Ngc Thnh#Trn Th Vinh#239643#Trnh by lch s s hc th gii: th i c i, trung i, cn i v hin i#S hc#Lch s#Th gii#T.dung## 00762000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200400 00490030014000890070016001030140007001190190005001260080005001310090018001360100 00500154011001500159082000600174808000500180013000700185004002900192021015500221 020002200376020001700398020000900415020000800424020000900432039000700441#VV09.03 369#VV09.03370#VV09.03371#Nguyn Vit Ch#Phng php dy hc tc phm vn chn g#Theo loi th#Nguyn Vit Ch#23000#Vi?t#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a208tr. ^b21cm#807.1#^214#239644#Ti bn c sa cha, b sung#Trnh by nhng vn chu ng lin quan n phng php dy hc tc phm vn chng. Cc phng php v bi n php dy hc tc phm vn chng theo th loi#Phng php ging dy#Trng ph thng#Tc phm#Vn hc#Th loi#T.dung## 00818000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200230003300700630 00560140007001190190005001260080005001310090018001360100005001540110015001590820 00400174808000500178005001500183005001500198005001600213005001600229005001600245 013000700261021021800268020001200486020001100498039000700509#VV09.03372#VV09.033 73#VV09.03374#Gio trnh o c hc#Trn ng Sinh, Nguyn Th Th (ng ch.b.) , Nguyn Th Kit..#27000#Vi?t#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a206tr.^b21cm#170#^ 214#Trn ng Sinh#Nguyn Th Th#Nguyn Th Kit#Nguyn Vn Phc#Nguyn Th Tu n#239645#Trnh by i tng, nhim v v mt s phm tr c bn ca o c hc . Ngun gc, bn cht, chc nng v gio dc o c. Cc kiu o c trong lc h s, quan h gia o c vi cc hnh thi thc x hi khc...#o c hc#G io trnh#T.dung## 00596000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200390 00480070015000870140007001020190005001090080005001140090018001190100005001370110 01500142082000600157808000500163013000700168021011900175020001000294020000800304 020001100312039000700323#VV09.03375#VV09.03376#VV09.03377#Nguyn B Minh#Gio tr nh nhp mn khoa hc giao tip#Nguyn B Minh#19000#Vi?t#^aH.#^ai hc S ph m#2008#^a146tr.^b21cm#302.2#^214#239646#Trnh by kin thc c bn v khoa hc g iao tip: hnh vi, qu trnh v k nng giao tip. Rn luyn k nng giao tip#G iao tip#K nng#Gio trnh#T.dung## 00565000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200180 00470070014000650190005000790080018000840090023001020100005001250110014001300820 00600144808000500150004001900155013000700174021009900181020001400280020001000294 039000700304#VV09.03378#VV09.03379#VV09.03380#V nh Cng#Th ho iu sng#V nh Cng#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a99tr.^b20cm#158 .1#^214#Ti bn ln th 14#239647#Tp hp nhng bi vit ni ln quan nim sng ca tc gi nhm hng ti mt cuc sng tt p hn#Trit l sng#Cuc sng#T.d ung## 00762000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100100 00440020048000540070010001020140007001120190005001190080005001240090018001290100 00500147011001500152082000800167808000500175015006800180013000700248021015700255 020001000412020000900422020001300431020000900444039000700453#VV09.03381#VV09.033 82#VV09.03384#VV09.03383#H S Sn#Nguyn tc nhn o trong lut hnh s Vit N am#H S Sn#48000#Vi?t#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a318tr.^b21cm#345.597#^214 #TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nh nc v Php lut#239648#Trn h by nhng vn chung v nguyn tc nhn o trong lut hnh s Vit Nam. Ho n thin b lut hnh s Vit Nam nm 1999 m bo nguyn tc nhn o#Php lu t#Nhn o#Lut hnh s#Vit Nam#T.dung## 00782000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100200003300200200 00530070020000730140007000930190005001000080018001050090023001230100005001460110 01500151082000600166808000500172012002600177013000700203015003700210021017300247 020000900420020001700429020000300446020000400449020000800453039000700461#VV09.03 385#VV09.03386#VV09.03387#Thch N Gii Hng#Hoa tuyt Milwaukee#Thch N Gii Hng#38000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a168tr.^b20cm#2 94.3#^214#T sch o Pht ngy nay#239649#Tn tht tc gi: Phm Th Ngc Dung# Tp hp nhng bi vn, bi th c sng tc trong hn 2 nm ti cha Phc Hu, thnh ph Milwaukee, tiu bang Wisconsin, Hoa K v cc vn pht gio v ph t t ni y#o Pht#Vn hc hin i#M#Th#Bi vn#T.dung## 00749000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100200003300200370 00530070020000900140007001100190005001170080018001220090023001400100005001630110 01500168082000600183808000500189012002600194015003700220013000700257021014900264 020000900413020002100422020000900443039000700452#VV09.03389#VV09.03388#VV09.0339 0#Thch N Gii Hng#Lun hi trong lng knh Lng Nghim#Thch N Gii Hng#4 5000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a281tr.^b20cm#294.3#^2 14#T sch o Pht ngy nay#Tn tht tc gi: Phm Th Ngc Dung#239650#Trnh b y v quan im lun hi trong b kinh Kinh Th Lng Nghim: bi cnh Pht gio, nhn duyn ni kinh, Php Sa-ma-tha, gii th lng nghim...#o Pht#Kinh Th Lng Nghim#Lun hi#T.dung## 00595000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200300003301400080 00630190005000710080005000760090021000810100005001020110015001070820010001228080 00500132013000700137021012400144020000800268020000900276020001000285020000900295 020001800304039000700322#VV09.03391#VV09.03392#VV09.03393#Quy nh php lut v tha k#105000#Vi?t#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a614tr.^b24cm#346.59705#^21 4#239651#Gii thiu cc vn bn php lut, qui nh php lut c lin quan n t ha k v gii quyt cc vn php lut v tha k#Tha k#Qui nh#Php lut# Vit Nam#Vn bn php lut#T.dung## 01013000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100190003300201050 00520070041001570190005001980080005002030090021002080100005002290110030002340820 01900264808000500283005001500288015004900303013000700352021020700359020000800566 02000140057402000190058802000190060702000230062602000210064902000100067003900070 0680#VV09.03394#VV09.03395#VV09.03396#Nguyn Thnh Chung#Lch s cng tc ng, cng tc chnh tr trong lc lng v trang nhn dn tnh in Bin (1945 - 2005 )#B.s.: Nguyn Thnh Chung, Nng Minh Qun#Vi?t#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^ a475tr., 11tr. nh mu^b21cm#324.25970709597177#^214#Nng Minh Qun#TTS ghi: ng u ch huy qun s tnh in Bin#239652#Gii thiu truyn thng yu nc v u tranh cch mng cng nh cng tc ng, cng tc chnh tr trong lc lng v trang nhn dn tnh in Bin qua cc thi k 1945 - 1985 v thi k i mi 1 986 - 2005#Lch s#Cng tc ng#Cng tc chnh tr#Lc lng v trang#Khng chi n chng Php#Khng chin chng M#in Bin#T.dung## 00654000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200560003300700360 00890140007001250190005001320080005001370090018001420100005001600110015001650820 01300180808000500193005000900198005000800207013000700215021008700222020001800309 020001700327020000900344020000400353039000700357#VV09.03397#VV09.03398#VV09.0339 9#Vn hc yu nc v cch mng Cao Bng trc nm 1945#S.t., gii thiu: Tri u n, on L#68000#Vi?t#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a459tr.^b21cm#895.9221320 8#^214#Triu n#on L#239653#Tp hp cc tc phm vn hc, ch yu l th c sng tc ti Cao Bng trc nm 1945#Vn hc cch mng#Vn hc yu nc#Cao Bn g#Th#T.dung## 00582000000000301000450002600110000002600110001100200090002200300040003100700490 00350140007000840190005000910080005000960090019001010100005001200110015001250820 01200140808000500152005001500157005001600172005001400188005001700202005001700219 013000700236020001700243020000900260020000400269039000700273#VV09.03401#VV09.034 00#Sui hoa#Th#Nguyn Kim Mu, Nguyn Vn Tun, Trn nh Ho..#30000#Vi?t#^aH .#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a208tr.^b20cm#895.9221008#^214#Nguyn Kim Mu#Nguyn Vn Tun#Trn nh Ho#Nguyn Thanh Kim#Nguyn Khc Lin#239654#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#T.dung## 00583000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200190 00480030010000670070015000770140007000920190005000990080005001040090019001090100 00500128011001500133082000900148808000500157013000700162021009400169020001700263 020000800280020001000288039000700298#VV09.03402#VV09.03403#VV09.03404#inh Quang Tn#Tn mn nghip vn#Tiu lun#inh Quang Tn#37000#Vi?t#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a212tr.^b21cm#895.9224#^214#239655#Bao gm nhng tiu lun ni ln qu an nim ca tc gi v vn hc, sng tc v l lun vn hc#Ph bnh vn hc#Vn hc#Tiu lun#T.dung## 00558000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100110 00440020016000550030012000710070027000830140007001100190005001170080005001220090 01900127010000500146011001500151019001600166082000600182808000500188006000900193 013000700202020001700209020001100226020001200237039000700249#VV09.03405#VV09.034 08#VV09.03407#VV09.03406#Geling Yan#Khch khng mi#Tiu thuyt#Geling Yan ; L Quang dch#54000#Vi?t#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a375tr.^b21cm#Dch Trung Qu c#895.1#^214#L Quang#239656#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#T.dung## 00495000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100110 00440020016000550030012000710070011000830140007000940190005001010080005001060090 01900111010000500130011001500135082001000150808000500160013000700165020001700172 020000900189020001200198039000700210#VV09.03409#VV09.03410#VV09.03412#VV09.03411 #Nguyn Mt#t tri vn v#Tiu thuyt#Nguyn Mt#62000#Vi?t#^aH.#^aNxb. Hi N h vn#2009#^a343tr.^b21cm#895.92234#^214#239657#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#T.dung## 00993000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200690003300300570 01020070011001590190005001700080005001750090011001800100005001910110015001960820 01100211808000500222015011500227013000700342021031300349020000900662020000900671 020001700680039000700697005001100704#VV09.03413#VV09.03414#VV09.03415#Tn gio v cng tc qun l nh nc i vi cc hot ng tn gio#Ti liu dng cho cn b lm cng tc tn gio cp c s#Nguyn Mt#Vi?t#^aH.#^aTn gio#2008#^a332tr .^b21cm#353.709597#^214#TTS ghi: Ban Tn gio Chnh ph. Trung tm Nghin cu v Bi dng nghip v cng tc tn gio. - Lu hnh ni b#239658#Gm 12 chuyn v cng tc qun l nh nc i vi cc hot ng tn gio nh: ch ngha M c-Lnin v t tng H Ch Minh v tn gio; ch chng, chnh sch ca ng v nh nc v tn gio; cng tc qun l nh nc i vi o Pht, o Cng gio, o Tin Lnh, Hi gio, Pht gio Ho Ho, o Cao i...#Tn gio#Vit Nam#Qu n l nh nc#T.dung#Nguyn Mt## 00647000000000277000450002600110000002600110001100100180002200200430004000700240 00830190005001070080005001120090011001170100005001280110015001330820004001488080 00500152015005400157013000700211021009100218020000900309020001300318020001100331 020001100342020000900353039000700362#VV09.03417#VV09.03416#Nguyn Thin Cung#L c s trung tm hnh hng c M T Pao#Nguyn Thin Cung ch.b.#Vi?t#^aH.#^aTn gio#2009#^a143tr.^b24cm#230#^214#TTS ghi: Ban Nghin cu lch s gio phn Pha n Thit#239659#Gii thiu i nt v tng i c M T Pao v phong tro hnh hng v tng i c M#o Kit#c M Maria#Hnh hng#Bnh Thun#Vit Nam#T .dung## 00619000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200140 00500070017000640140007000810190005000880080005000930090011000980100005001090110 01500114082001000129808000500139013000700144021017400151020000900325020000800334 020000400342039000700346#VV09.03418#VV09.03419#VV09.03420#Trn Quang Thun#Pht gio Nga#Trn Quang Thun#45000#Vi?t#^aH.#^aTn gio#2008#^a413tr.^b21cm#294.30 947#^214#239660#Trnh by lch s Pht gio Nga. Bi cnh lch s, vn ho, x h i. Pht gio Nga trc v sau cch mng 1917, ch cng sn Nga sp v tn h hnh Pht gio Nga hin nay#o Pht#Lch s#Nga#T.dung## 00662000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200200 00500030020000700070017000900140007001070190005001140080005001190090011001240100 00500135011001500140082001100155808000500166013000700171021017500178020000900353 020000800362020000700370039000700377#VV09.03421#VV09.03422#VV09.03423#Trn Quang Thun#Pht gio Min in#Tn l v hin thc#Trn Quang Thun#51000#Vi?t#^aH. #^aTn gio#2008#^a483tr.^b21cm#294.309591#^214#239661#Khi qut bi cnh lch s , vn ho, a l Myanma trong vng ng Nam . Trnh by lch s Pht gio Mya nma: truyn tha v pht trin, h thng tu vin, t chc tng gi...#o Pht#L ch s#Mianma#T.dung## 00663000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200190 00500070017000690140007000860190005000930080005000980090011001030100005001140110 01500119082001200134808000500146013000700151039000700158021020600165020000900371 020000800380020000900388#VV09.03424#VV09.03425#VV09.03426#Trn Quang Thun#Pht gio Tch Lan#Trn Quang Thun#45000#Vi?t#^aH.#^aTn gio#2008#^a427tr.^b21cm#2 94.3095493#^214#239662#T.dung#Trnh by lch s Pht gio SriLanka. Cc giai o n Pht gio du nhp v pht trin, phong tro chn hng Pht gio... c bit c n gii thiu c cu t chc, np sng sinh hot, tn ngng ti cc tu vin#o Pht#Lch s#Xrilanka## 00713000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200340003900700170 00730140007000900190005000970080005001020090011001070100005001180110015001230820 01000138808000500148013000700153021023300160020000900393020000800402020001100410 020001900421039000700440#VV09.03427#VV09.03428#Trn Quang Thun#Pht gio Nam T ng ti ng Nam #Trn Quang Thun#39000#Vi?t#^aH.#^aTn gio#2008#^a367tr.^b21 cm#294.30959#^214#239663#Trnh by lch s gio phi Pht gio Nam Tng, Pht gi o n truyn tha - pht trin - suy thoi. Pht gio Nam Tng ti Sri Lanka v cc nc ng Nam trc th k 11. Quan h tn gio v vn ho gia Sri Lan ka v Thi Lan...#o Pht#Lch s#ng Nam #Pht gio Nam Tng#T.dung## 00609000000000265000450002600110000002600110001102600110002203900070003300100170 00400020035000570070017000920140007001090190005001160080005001210090011001260100 00500137011001500142082001000157808000500167013000700172021013600179020000900315 020000800324020001100332#VV09.03429#VV09.03430#VV09.03431#T.dung#Trn Quang Thu n#Pht gio Trung Quc (1900 - 1950)#Trn Quang Thun#69000#Vi?t#^aH.#^aTn gi o#2008#^a659tr.^b21cm#294.30951#^214#239664#Trnh by lch s pht gio Trung Qu c: Pht ho Trung Quc (65 - 1900), c s hnh tr v h thng t chc, nhn s , sinh hot pht t#o Pht#Lch s#Trung Quc## 00668000000000265000450002600110000002600110001102600110002203900070003300100170 00400020019000570070017000760140007000930190005001000080005001050090011001100100 00500121011001500126082001000141808000500151013000700156021021300163020000900376 020000800385020000900393#VV09.03432#VV09.03434#VV09.03433#T.dung#Trn Quang Thu n#Pht gio Nht Bn#Trn Quang Thun#69000#Vi?t#^aH.#^aTn gio#2008#^a777tr.^ b21cm#294.30952#^214#239665#Trnh by lch s tn gio, tn ngng Pht gio Nh t Bn: thi tin s, thi c i (th k 6 - 12), thi phong kin (th k 12 - 1 6), thi cn i (t thi Minh tr n th chin II) v sau th chin II n nay #o Pht#Lch s#Nht Bn## 00710000000000265000450002600110000002600110001102600110002203900070003300100170 00400020048000570070017001050140007001220190005001290080005001340090011001390100 00500150011001500155082001100170808000500181013000700186021022300193020000900416 020000800425020001100433#VV09.03435#VV09.03436#VV09.03437#T.dung#Trn Quang Thu n#Pht gio i Hn trc nhng th thch lch s#Trn Quang Thun#39000#Vi?t#^ aH.#^aTn gio#2008#^a370tr.^b21cm#294.309519#^214#239666#Trnh by lch s Pht gio Triu Tin: bi cnh a d, chng tc, lch s; Pht gio thi Cao Ly, th in tng Cao Ly; Tnh hnh tn gio di thi L; Chnh quyn cng sn Bc Triu Tin; u tranh i dn ch ti Nam Hn#o Pht#Lch s#Triu Tin## 00607000000000241000450002600110000002600110001103900070002200200180002900300380 00470190005000850080005000900090011000950100005001060110015001110820008001268080 00500134015003200139013000700171021015500178020001500333020000800348020000900356 #VV09.03438#VV09.03439#T.dung#Hng n hun gio#Gio n ln ln trong Cha thnh thn#Vi?t#^aH.#^aTn gio#2008#^a662tr.^b20cm#230.007#^214#TTS ghi: To Gim m c Xun Lc#239667#Nhng bi hc v Thin Cha to dng con ngi, cuc sng tr n th ca Cha Gi su, Cha Thnh Thn, n Cha, vic cu nguyn... v mt s b i ht v cha#o Thin cha#Gio l#Gio dc## 00499000000000229000450002600110000002600110001103900070002200200170002900300320 00460190005000780080005000830090011000880100005000990110015001040820006001198080 00500125015003200130013000700162021006700169020001500236020001800251#VV09.03440# VV09.03441#T.dung#Li nguyn chung#2008 - 2009 : Gio dc gia nh#Vi?t#^aH.#^aT n gio#2008#^a223tr.^b20cm#248.4#^214#TTS ghi: To Gim mc Xun Lc#239668#T p hp nhng bi gio hun ca thnh Phao l v gio dc gia nh#o Thin cha# Gio dc gia nh## 00615000000000241000450002600110000002600110001103900070002200100150002900200230 00440070032000670190005000990080005001040090011001090100005001200110015001250820 00600140808000500146013000700151021018400158020001200342020000900354020001000363 #VV09.03442#VV09.03443#T.dung#Vnh Nguyn T#o Nguyn Chnh Ngha#Vnh Nguyn T, Nguyt Long n#Vi?t#^aH.#^aTn gio#2008#^a110tr.^b21cm#299.5#^214#239669#G m 3 thin v mi chng do cc ng thing ling ging dy nhm hng dn cho tn Cao i - ng li thc hin mc ch ca o Cao i lTh o i ng , thin o gii thot#o Cao i#Vit Nam#Sch kinh## 00577000000000253000450002600110000002600110001103900070002200200160002900700220 00450190005000670080005000720090011000770100005000880110016000930820006001098080 00500115015005800120006001700178013000700195021008600202020000900288020001000297 020001600307#VV09.03444#VV09.03445#T.dung#Kinh Thp Thin#Thch Gic Thin dch# Vi?t#^aH.#^aTn gio#2009#^a1041tr.^b21cm#294.3#^214#TTS ghi: Gio hi Pht gi o Vit Nam. Tu vin Phc Long#Thch Gic Thin#239670#Ging gii ngha ca mi iu lnh trong kinh thp thin theo nguyn l ca o Pht#o Pht#Kinh Pht# Kinh Thp thin## 00682000000000325000450002600110000002600110001103900070002200200380002900300180 00670070065000850190005001500080011001550090016001660100005001820110015001870820 01200202808000500214005001600219005001100235005001200246005001500258005001700273 00500080029001300070029802000170030502000090032202000090033102000120034002000040 0352#VV09.03447#VV09.03446#T.dung#Tp san di mi trng (1998 - 2008)#Tc phm chn lc#Trng Thiu An, c Anh, L Khi Anh... ; Khi V tuyn chn#Vi?t# ^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2008#^a400tr.^b21cm#895.9223408#^214#Trng Thiu An# c Anh#L Khi Anh#Nguyn Kim Anh#Lng Thanh Bnh#Khi V#239671#Vn hc hi n i#ng Nai#Vit Nam#Truyn ngn#Th## 00822000000000289000450002600110000002600110001102600110002203900070003300100190 00400020015000590030057000740070048001310140007001790190005001860080011001910090 01600202010000500218011001500223082000600238808000500244006000900249006001200258 013000700270021023800277020000700515020001000522#VV09.03448#VV09.03449#VV09.0345 0#T.dung#Thoele, Sue Patton#Tm hn ph n#Trm t v lng can m, s t tin v sc mnh tinh thn#Sue Patton Thoele ; Dch: Kin Vn, Phng Thu#42000#Vi?t# ^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2008#^a288tr.^b20cm#158.1#^214#Kin Vn#Phng Thu#2 39672#Thng qua nhng bi vit ngn tc gi truyn nhng thng ip mnh m s u sc gip bn n m cnh ca tri tim lan to tnh yu, lng trc n, s qu an tm cng nh t cha lnh ni au, ti mt tm hn v sng cuc sng c ng ha#Ph n#Cuc sng## 00618000000000301000450002600110000002600110001102600110002203900070003300100100 00400020025000500070050000750140007001250190005001320080011001370090016001480100 00500164011001500169019001600184082000600200808000500206015003200211006001300243 005001300256013000700269020001700276020001100293020001200304#VV09.03451#VV09.034 53#VV09.03452#T.dung#Tn Tuyt#o nguyn ngoi ci th#Tn Tuyt ; Lu Hng Sn dch ; Phm Th Ho h..#50000#Vi?t#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2008#^a309tr.^b 20cm#Dch Trung Quc#895.1#^214#Tn tht tc gi: ng Tiu Hoa#Lu Hng Sn#Ph m Th Ho#239673#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn ngn## 00737000000000289000450002600110000002600110001102600110002203900070003300100120 00400020037000520030055000890070027001440140007001710190005001780080011001830090 01600194010000500210011001500215082000600230808000500236013000700241006000900248 021016300257020001000420020000900430020000800439#VV09.03455#VV09.03456#VV09.0345 4#T.dung#Bird, Polly#Vn dng thi gian mt cch khoa hc#Gip vic s dng thi gian c c hiu qu ti a...#Polly Bird ; Nhn vn dch#31000#Vi?t#^ang N ai#^aNxb. ng Nai#2008#^a191tr.^b20cm#650.1#^214#239674#Nhn vn#Hng dn cch s dng thi gian mt cch khoa hc: chn la cc vic u tin c nhn, lp k hoch v thi gian, s dng thi gian qu , loi b s chn ch...#Thi gian#H iu qu#S dng## 00825000000000325000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200110 00388080005000490020037000540070037000910220004001282210026001320050014001580080 01100172009001600183010000500199011002500204013000700229021013500236020000800371 02000100037902000080038902000090039702000170040602000090042302000600043203900070 0492#VV09.03457#VV09.03458#VV09.03459#Vi?t#895.922134#^214#Hunh Vn Ngh - tc gi v tc phm#Bi Huy Quang tuyn chn, gii thiu#T.1#Huyn thoi mt con ng i#Bi Huy Quang#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2008#^a499tr., 9tr. nh^b21cm#239675 #Tp hp nhng bi vn vit v cuc i, s nghip cch mng v sng tc, nhn c ch con ngi ca nh cch mng, nh vn Hunh Vn Ngh#Tiu s#S nghip#Tc gi #Tc phm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hunh Vn Ngh, nh qun s, nh th, 1914 - 1977, Vit Nam#T.dung## 00567000000000289000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200110 00388080005000490020037000540030017000910070037001080220004001450050014001490080 01100163009001600174010000500190011002500195013000700220020001700227020000900244 020000400253020001000257020000300267039000700270#VV09.03460#VV09.03461#VV09.0346 2#Vi?t#895.922134#^214#Hunh Vn Ngh - tc gi v tc phm#Th vn chn lc#Bi Huy Quang tuyn chn, gii thiu#T.2#Bi Huy Quang#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2 008#^a638tr., 9tr. nh^b21cm#239676#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Truyn k#K#T .dung## 00898000000000301000450002600110000002600110001102600110002203900070003300100170 00400020034000570030049000910070039001400140008001790190005001870080011001920090 01600203010000500219011001500224082000400239808000500243006001600248013000700264 021025800271020001200529020001800541020001400559020002300573#VV09.03463#VV09.034 65#VV09.03464#T.dung#Guell, Robert C.#Nhng ch kinh t hc hin i#Kinh t vi m, kinh t v m, kinh t pht trin#Robert C. Guell ; Nguyn Vn Dung dch# 146000#Vi?t#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a775tr.^b24cm#330#^214#Nguyn Vn Dung#239677#Trnh by nhng vn ca kinh t hc hin i: chi ph c hi, cun g v cu, n hi, thng d ngi tiu dng v nh sn xut, sn xut, chi ph v thu nhp ca doanh nghip, cnh tranh hon ho, c quyn, li nhun kinh t v li nhun bnh thng...#Kinh t hc#Kinh t hc vi m#Kinh t v m#Kinh t hc pht trin## 00571000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100160 00440020024000600070032000840140007001160190005001230080005001280090019001330100 00500152011001500157019000900172082000400181808000500185006001000190012002200200 013000700222020001700229020000400246020001200250039000700262#VV09.03466#VV09.034 68#VV09.03469#VV09.03467#Oliver, Jasmine#Nhng thin thn Armani#Jasmine Oliver ; Anh Phng dch#36000#Vi?t#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a226tr.^b21cm#Dch An h#823#^214#Anh Phng#Cu chuyn thi trang#239678#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuy t#T.dung## 00569000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003303900070 00440010016000510020022000670070032000890140007001210190005001280080005001330090 01900138010000500157011001500162019000900177082000400186808000500190006001000195 012002200205013000700227020001700234020000400251020001200255#VV09.03470#VV09.034 72#VV09.03473#VV09.03471#T.dung#Oliver, Jasmine#Nhng cng cha Prada#Jasmine Ol iver ; Hng Lan dch#36000#Vi?t#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a238tr.^b21cm#D ch Anh#823#^214#Hng Lan#Cu chuyn thi trang#239679#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt## 00618000000000301000450002600110000002600110001102600110002203900070003300100120 00400020038000520070012000900140007001020190005001090080005001140090019001190100 00500138011001500143082000600158808000500164013000700169004002000176021006600196 020001900262020001200281020000400293020000900297020001000306#VV09.03474#VV09.034 75#VV09.03476#T.dung#Tho Nguyn#c v dch th ch Hn ca Nguyn Du#Tho Nguy n#45000#Vi?t#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a217tr.^b20cm#895.1#^214#239680#Ti bn, c b sung#Dch v phn tch nhng bi th ch Hn ca i thi ho Nguyn Du#Nghin cu vn hc#Th ch Hn#Th#Vit Nam#Nguyn Du## 00540000000000277000450002600110000002600110001103900070002200100100002900200250 00390030024000640070034000880140007001220190005001290080005001340090019001390100 00500158011001500163082001200178808000500190005000700195005001500202013000700217 020001700224020000900241020001200250#VV09.03477#VV09.03478#T.dung#Khim Nhu#Cht ngt trong nh knh#Tp truyn ngn 8x plus#Khim Nhu, L Bo, m Thu Dng#4 5000#Vi?t#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a262tr.^b21cm#895.9223408#^214#L Bo# m Thu Dng#239681#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn## 00774000000000301000450002600110000002600110001102600110002203900070003300100070 00400020030000470070025000770140007001020190005001090080005001140090014001190100 00500133011001500138082000400153808000500157005001100162013000700173021024500180 020000600425020000700431020000900438020000900447020001600456#VV09.03479#VV09.034 81#VV09.03480#T.dung#H Sn#Thuc v cc c t ca thuc#B.s.: H Sn, Khnh Li nh#43500#Vi?t#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a269tr.^b21cm#615#^214#Khnh Linh#239682 #Gii thiu cc c tnh c t c trong cc loi thuc tr bnh cm cm, au n a u, bnh d dy, gim huyt p, thuc gim bo, thuc tr bnh mt ng... Tc dng ph ca thuc khi s dng iu tr bnh, hng dn cch s dng thuc ng cch#Thuc#c t#Tc dng#iu tr#Truyn dn gian## 00689000000000277000450002600110000002600110001103900070002200100160002900200590 00450070016001040140007001200190005001270080005001320090014001370100005001510110 01500156082000700171808000500178013000700183021017100190020001100361020000900372 020001200381020001100393020000700404#VV09.03482#VV09.03483#T.dung#Quch Tun Vin h#Phng v cha mt s bnh thng gp tr em ti gia nh#Quch Tun Vinh#180 00#Vi?t#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a126tr.^b21cm#618.92#^214#239683#Hng dn cc h phng v cha tr ti nh mt s bnh thng gp tr em nh: st, tiu chy, ho, hen ph qun, ci xng, mn nht... cng mt s thc n giu dinh dng#Ph ng bnh#iu tr#Bnh tr em#Dinh dng#Tr em## 00757000000000301000450002600110000002600110001103900070002200100160002900200590 00450070016001040140007001200190005001270080005001320090014001370100005001510110 01500156082000700171808000500178013000700183021019100190020001100381020000900392 020000800401020000900409020001800418020001200436020000700448#VV09.03484#VV09.034 85#T.dung#Quch Tun Vinh#Phng v cha mt s bnh cp cu v truyn nhim tr em#Quch Tun Vinh#21000#Vi?t#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a151tr.^b21cm#618.92#^ 214#239684#Hng dn cch phng v cha tr ti nh mt s bnh cp cu v truy n nhim tr em: co git, ong t, thng hn, thu u, dch hch, st rt... v mt s lu khi s dng thuc cho tr#Phng bnh#iu tr#Cp cu#Sc khe#B nh truyn nhim#Bnh tr em#Tr em## 00524000000000265000450002600110000002600110001102600110002203900070003300100160 00400020013000560070016000690140007000850190005000920080005000970090014001020100 00500116011001500121082000600136808000500142013000700147021007400154020001300228 020000900241020000800250#VV09.03486#VV09.03487#VV09.03488#T.dung#Phm Vit Vng #Gio dc hc#Phm Vit Vng#25000#Vi?t#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a233tr.^b21cm #370.1#^214#239685#Trnh by nhng vn chung v gio dc hc, l lun dy hc v gio dc#Gio dc hc#Gio dc#L lun## 00846000000000301000450002600110000002600110001102600110002203900070003300100200 00400020018000600070042000780140007001200190005001270080005001320090014001370100 00500151011001500156019000500171082000600176808000500182006001500187013000700202 021028400209020001100493020000800504020001200512020002000524#VV09.03489#VV09.034 91#VV09.03490#T.dung#Matsushita Knosuke#Mn m nhn sinh#Matsushita Knosuke ; Phm Thu Giang dch#49000#Vi?t#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a223tr.^b21cm#Dch#658 .4#^214#Phm Thu Giang#239686#Nhng kinh nghim thnh cng trong kinh doanh mt hng in t, vt qua mi gian nan th thch trong sn xut, bn hng, quan h vi khch hng, tinh thn lm vic say m, khng vng bn li ch v ham mun c nhn... ca ng Matsushita Knosuke - ngi sng lp tp on Panasonic#Kinh d oanh#in t#Kinh nghim#B quyt thnh cng## 00617000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003303900070 00440010007000510020032000580070007000900140007000970190005001040080005001090090 01400114010000500128011001500133019000500148082000600153808000500159013000700164 021009700171020001000268020001000278020001100288020001600299#VV09.03492#VV09.034 94#VV09.03495#VV09.03493#T.dung#H Sn#Nhng iu king k khi t tn#H Sn#68 000#Vi?t#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a415tr.^b24cm#Dch#392.1#^214#239687#Gii thi u ngh thut t tn. Nhng iu nn bit v cn trnh khi t tn ca ngi Tr ung Quc#Phong tc#Tn ring#Trung Quc#Truyn dn gian## 01002000000000325000450002600110000002600110001102600110002203900070003300100190 00400020070000590070025001290190005001540080005001590090014001640100005001780110 03000183082001800213808000500231015007200236013000700308021025300315020000800568 02000140057602000230059002000210061302000140063402000110064802000100065902000070 0669#VV09.03496#VV09.03497#VV09.03498#T.dung#Nguyn nh Nguyn#Lch s cch mn g ca ng b v nhn dn x Duyn Thi (1945 - 2005)#Nguyn nh Nguyn ch.b.#V i?t#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a311tr., 25tr. nh mu^b21cm#324.2597070959731#^214 #TTS ghi: ng b huyn Thng Tn. Ban chp hnh ng b x Duyn Thi#239688# Gii thiu qu hng v con ngi x Duyn Thi. Lch s qu trnh cch mng ca ng b v nhn dn x Duyn Thi: u tranh ginh chnh quyn, khng chin ch ng thc dn Php, xy dng ch ngha x hi, u tranh gii phng min Nam v b o v t quc#Lch s#ng b c s#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#X y dng CNXH#Duyn Thi#Thanh Tr#H Ni## 01086000000000349000450002600110000003900070001100200450001800700540006301900050 01170080018001220090023001400100005001630110030001680820008001988080005002060150 10100211005001300312005001600325005001500341005001600356013000700372021023800379 02000080061702000030062502000200062802000230064802000210067102000140069202000070 0706020001200713020001100725#VV09.03571#T.dung#Lch s truyn thng x Tn An (1 930 - 2005)#B.s.: L Thanh Sn, Nguyn Vn Thu, V Thnh Trung..#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a330tr., 18tr. nh mu^b21cm#959.774#^214# TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b x Tn An th x Th Du Mt tnh Bnh Dng#L Thanh Sn#Nguyn Vn Thu#V Thnh Trung#Tng Xun Giang #239689#Gii thiu vi nt v vng t, con ngi Tn An v cc phong tro yu n c trc khi c ng. Nhn dn Tn An trong cuc cch mng dn tc dn ch nhn dn v cng cuc xy dng ch ngha x hi, bo v t quc Vit Nam x hi ch ngha#Lch s#X#Phong tro yu nc#Khng chin chng Php#Khng chin chng M #Xy dng CNXH#Tn An#Th Du Mt#Bnh Dng## 00922000000000289000450002600110000003900070001100100170001800200760003500700610 01110190005001720080018001770090023001950100005002180110030002230820018002538080 00500271015010300276005001800379005001000397013000700407021016400414020000800578 020001400586020000800600020000800608020001600616#VV09.03499#T.dung#inh Xun Ngh im#Lch s truyn thng ca ng b v nhn dn th trn Hc Mn (1977 - 2005)# B.s.: inh Xun Nghim (ch.b.), Nguyn Thnh Long, L Vn N#Vi?t#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a155tr., 16tr. nh mu^b21cm#324.2597070959779# ^214#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b th trn Hc Mn hu yn Hc Mn Tp. H Ch Minh#Nguyn Thnh Long#L Vn N#239690#Trnh by qu tr nh ng b th trn Hc Mn lnh o khc phc hu qu chin tranh, xy dng v pht trin kinh t, thc hin ng li i mi do ng khi xng#Lch s#ng b c s#i mi#Hc Mn#Tp. H Ch Minh## 00802000000000277000450002600110000003900070001100100080001800200160002600300100 00420070008000520140007000600190005000670080018000720090023000900100005001130110 01500118082001100133808000500144015003200149013000700181021028300188020001700471 020002100488020000900509020000600518#VV09.03500#T.dung#L Bnh#K c lng ng#T uyn tp#L Bnh#60000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a444 tr.^b21cm#959.704332#^214#Tn tht tc gi: Lu Phc Anh#239691#Nhng bi vit, k c, cu chuyn ca tc gi v Bc H knh yu, v cc nh tr thc, anh hng , tng lnh c cng trong cuc khng chin chng Php, chng M. Nhng tht bi ca ch trn chin trng min Nam v nhng chin cng c ngha lch s to l n ca qun dn Vit Nam...#Vn hc hin i#Khng chin chng M#Vit Nam#K c ## 00559000000000301000450002600110000003900070001100200170001800300320003500700150 00670140007000820190005000890080018000940090023001120100005001350110014001400820 00600154808000500160005001500165013000700180020000500187020001200192020000600204 020000800210020000700218020000900225020000900234020001400243#VV09.03501#T.dung#T on trc nghim#S hc - o lng v hnh hc 1#Phm nh Thc#16000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a79tr.^b24cm#372.7#^214#Phm nh Thc #239692#Ton#Trc nghim#Lp 1#Bi tp#S hc#o lng#Hnh hc#Sch c thm## 00559000000000301000450002600110000003900070001100200170001800300320003500700150 00670140007000820190005000890080018000940090023001120100005001350110014001400820 00600154808000500160005001500165013000700180020000500187020001200192020000600204 020000700210020000900217020000900226020000800235020001400243#VV09.03502#T.dung#T on trc nghim#S hc - o lng v hnh hc 2#Phm nh Thc#16000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a78tr.^b24cm#372.7#^214#Phm nh Thc #239693#Ton#Trc nghim#Lp 2#S hc#Hnh hc#o lng#Bi tp#Sch c thm## 00812000000000337000450002600110000002600110001102600110002203900070003300100170 00400020030000570290021000870070043001080140007001510190005001580080018001630090 02300181010000500204011001500209082000600224808000500230006001700235006001100252 00600090026301200180027201300070029002101320029702000110042902000100044002000150 0450020000900465#VV09.03503#VV09.03504#VV09.03505#T.dung#Johnson, Spencer#Ai ly ming pho mt ca ti?#Who moved my cheese?#Spencer Johnson ; Dch: Nguyn Vn Phc..#22000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a127tr.^b21cm #155.2#^214#Nguyn Vn Phc#Phng Anh#Tm Hng#Ht ging tm hn#239694#Thng qua cu chuyn v 4 ngi bn i tm nhng ming "pho mt" tc gi hng dn cc h thch nghi vi nhng thay i ca cuc sng#Thch nghi#Cuc sng#Tm l c nh n#Thay i## 00885000000000325000450002600110000002600110001102600110002203900070003300200340 00400070039000740190005001130080010001180090015001280100005001430110015001480820 01100163808000500174015007100179005000700250005001500257005001300272005001600285 00500170030101300070031802101880032502000140051302000080052702000100053502000140 0545#VV09.03506#VV09.03508#VV09.03507#T.dung#Tn c Thng - mt nhn cch ln#L My, Hunh Vn Long, L Hu Phc..#Vi?t#^aCn Th#^aNxb. Cn Th#2008#^a299tr .^b21cm#959.704092#^214#TTS ghi: Tnh u An Giang. Hc vin Chnh tr - Hnh ch nh khu vc IV#L My#Hunh Vn Long#L Hu Phc#Nguyn Vn Dng#L Th Thanh T m#239695#Gii thiu nhng bi vit ca cc nh nghin cu, ging vin, cc v l o thnh cch mng... v cuc i hot ng cch mng cng nh nhng k nim lc sinh thi ca Ch tch Tn c Thng#Chnh tr gia#Tiu s#S nghip#Tn c Th ng## 00650000000000289000450002600110000002600110001102600110002203900070003300100130 00400020021000530030062000740070013001360140007001490190005001560080018001610090 02300179010000500202011001500207082001200222808000500234013000700239020001700246 020000900263020005900272020001600331020001300347#VV09.03509#VV09.03511#VV09.0351 0#T.dung#Phan c Nam#S T Bt (Qun Bt)#Kho tng truyn Trng Vit Nam, truy n d s dn gian c sc#Phan c Nam#45000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a238tr.^b21cm#398.2209597#^214#239696#Vn hc dn gian#Vit Nam #Phan Vn Bt, triu thn nh Nguyn, 1900 - 1945, Vit Nam#Truyn dn gian#Truy n d s## 00959000000000349000450002600110000002600110001102600110002203900040003300100250 00370020040000620030057001020290020001590070066001790140007002450190005002520080 01800257009002300275010000500298011001500303082000900318808000500327005001900332 00600160035101300070036702101650037402000110053902000080055002000080055802000100 0566020002900576020000400605#VV09.03512#VV09.03514#VV09.03513#Tm#Fleckenstein, William A.#Nhng bong bng ti chnh ca Greenspan#Mt thi k xun ngc ngn hng D tr Lin bang (FED)#Greenspan's bubbles#William A. Fleckenstein, Frederi ch Sheehan ; Dng Ngc Dng dch#60000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a198tr.^b21cm#332.1092#^214#Sheehan, Frederich#Dng Ngc Dng#2396 97#Ph phn cc chnh sch kinh t ca h thng Ngn hng D tr Lin Bang M v c th l Alan Greespan ngi ng u h thng ngn hng quan trng nht th g ii ny#Chnh sch#Tin t#Kinh t#Ngn hng#Greespan, Alan, ch tch FED#FED## 00635000000000277000450002600110000002600110001102600110002203900050003300100180 00380020034000560070023000900140007001130190005001200080018001250090023001430100 00500166011001500171082000600186808000500192013000700197021011300204020000700317 020001400324020001000338020000900348#VV09.03515#VV09.03517#VV09.03516#KVn#Thn g H L Nin#410 phng thang ng y thc dng#Thng H L Nin b.s.#77000#Vi? t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a479tr.^b21cm#615.8#^214#239698 #Tp hp nhng phng thang trong cc sch y hc kinh in ca Vit Nam, Trung Q uc cng nh cc nc chu khc#ng y#Y hc dn tc#Bi thuc#iu tr## 00793000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003303900040 00440010008000480020031000560030023000870290021001100070037001310140007001680190 00500175008001800180009002300198010000500221011001500226082000400241808000500245 00500120025000500090026201300070027102101630027802000100044102000090045102000070 0460#VV09.03518#VV09.03519#VV09.03521#VV09.03520#Tm#Hon V#Hc ng php ting Anh d dng#Bng hnh nh minh ho#Easy English grammar#B.s.: Hon V, Phng Li nh, Minh Thu#27000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a163tr.^ b21cm#428#^214#Phng Linh#Minh Thu#239699#Gii thiu cc nguyn tc c bn ca ngn ng ting Anh c minh ho bng hnh nh. Tp trung vo hng dn cc chc n ng ca t v cch dng mi t loi trong cu#Ting Anh#Ng php#T ng## 00752000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003303900040 00440010008000480020033000560290034000890070037001230140007001600190005001670080 01800172009002300190010000500213011001500218082000400233808000500237005001200242 005000900254013000700263021014100270020001000411020000900421020000800430#VV09.03 522#VV09.03525#VV09.03524#VV09.03523#Tm#Hon V#501 cu hi ng php v bi lu n#501 grammar and writing questions#B.s.: Hon V, Phng Linh, Minh Thu#46000# Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a288tr.^b21cm#428#^214#Phn g Linh#Minh Thu#239700#Gm 501 cu hi v cc bi tp luyn qui tc ng php ti ng Anh c bn v cch dng chng mt cch chnh xc khi vit cc bi lun ting Anh#Ting Anh#Ng php#Bi vn## 00727000000000289000450002600110000002600110001102600110002203900040003300200380 00370070027000750140007001020190005001090080018001140090023001320100005001550110 01500160082000800175808000500183005002200188013000700210020001000217021016100227 020001200388020001000400020000900410020001800419#VV09.03526#VV09.03527#VV09.0352 8#Tm#Tm hiu php lut - Lut Thi hnh n#Trnh Th Thanh Hng s.t.#20000#Vi ?t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a131tr.^b21cm#347.597#^214#Tr nh Th Thanh Hng#239701#Php lut#Lut thi hnh n dn s. H thng t chc th i hnh n dn s. Th tc thi hnh n dn s. Bin php bo m v cng ch thi hnh n. Qui nh khiu ni, t co#Thi hnh n#n dn s#Vit Nam#Vn bn php lut## 00748000000000277000450002600110000002600110001102600110002203900040003300200490 00370070027000860140006001130190005001190080018001240090023001420100005001650110 01400170082001000184808000500194005002200199013000700221021018200228020001000410 020002300420020000900443020001800452#VV09.03529#VV09.03530#VV09.03531#Mai#Tm hi u php lut - Lut Thu tiu th c bit#Trnh Th Thanh Hng s.t.#6000#Vi?t #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a21tr.^b21cm#343.59705#^214#Trn h Th Thanh Hng#239702#Ni dung ca lut thu tiu th c bit: qui nh v i tng chu thu, khng chu thu, ngi np thu, cn c tnh thu, hon thu , khu tr thu v gim thu tiu th c bit#Lut thu#Thu tiu th c bit# Vit Nam#Vn bn php lut## 00867000000000301000450002600110000002600110001102600110002203900040003300200430 00370070027000800140007001070190005001140080018001190090023001370100005001600110 01400165082001000179808000500189005002200194013000700216021026800223020000900491 020001000500020000800510020002000518020000900538020001800547#VV09.03532#VV09.035 33#VV09.03534#Tm#Tm hiu php lut - Lut a dng sinh hc#Trnh Th Thanh H ng s.t.#10000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a56tr.^b21cm# 346.59704#^214#Trnh Th Thanh Hng#239703#Nhng quy nh trong lut a dng si nh hc: quy hoch bo tn a dng sinh hc, bo tn v pht trin bn vng h si nh thi t nhin, cc loi sinh vt, ti nguyn di truyn, hp tc quc t v a dng sinh hc v c ch ngun lc bo tn, pht trin a dng sinh hc#Sinh hc #Php lut#Bo tn#Ti nguyn sinh vt#Vit Nam#Vn bn php lut## 00691000000000289000450002600110000002600110001102600110002203900040003300200450 00370070027000820140006001090190005001150080018001200090023001380100005001610110 01400166082001000180808000500190005002200195013000700217021011500224020001000339 020001000349020000900359020001500368020001800383#VV09.03535#VV09.03536#VV09.0353 7#Tm#Tm hiu php lut - Lut Quc tch Vit Nam#Trnh Th Thanh Hng s.t.#80 00#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a35tr.^b21cm#342.59708#^ 214#Trnh Th Thanh Hng#239704#Qui nh chung v c th v lut quc tch Vit Nam: nhp quc tch, thi quc tch v thay i quc tch Vit Nam#Quc tch#Ph p lut#Vit Nam#Lut quc tch#Vn bn php lut## 00726000000000277000450002600110000002600110001102600110002203900040003300200400 00370070027000770140006001040190005001100080018001150090023001330100005001560110 01400161082000800175808000500183005002200188013000700210021018000217020001400397 020001000411020000900421020001800430#VV09.03538#VV09.03540#VV09.03539#Tm#Tm hi u php lut - Lut Cng ngh cao#Trnh Th Thanh Hng s.t.#8000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a35tr.^b21cm#343.597#^214#Trnh Th Thanh Hng#239705#Gii thiu ni dung ca lut cng ngh cao: qui nh chung, ng d ng, nghin cu v pht trin cng ngh cao trong cc ngnh kinh t, k thut, nh n lc, c s h tng k thut...#Cng ngh cao#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut## 00759000000000289000450002600110000002600110001102600110002203900040003300200400 00370070027000770140006001040190005001100080018001150090023001330100005001560110 01400161082001000175808000500185005002200190013000700212021018000219020001400399 020001000413020000900423020001900432020001800451#VV09.03541#VV09.03543#VV09.0354 2#Tm#Tm hiu php lut - Lut Bo him y t#Trnh Th Thanh Hng s.t.#8000#V i?t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a43tr.^b21cm#344.59702#^214#T rnh Th Thanh Hng#239706#Gii thiu chung v lut bo him y t v ni dung c th ca lut bo him y t: i tng, mc ng, phng thc ng, quyn v tr ch nhim ca mi bn lin quan n bo him...#Bo him y t#Php lut#Vit Nam #Lut bo him y t#Vn bn php lut## 00886000000000301000450002600110000002600110001102600110002203900040003300100130 00370020026000500290018000760070029000940140007001230190005001300080018001350090 02300153010000500176011001500181082000600196808000500202006001000207013000700217 021029700224020001000521020001200531020001100543020003000554#VV09.03544#VV09.035 45#VV09.03546#Tm#Leanne, Shel#Ni theo phong cch Obama#Say it like Obama#Shel Leanne ; Hong Sn dch#75000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#200 9#^a284tr.^b21cm#808.5#^214#Hong Sn#239707#Nhng k thut hng bin quan trng m Obama s dng truyn cm hng n thnh gi nh: cch nhn mnh quan im, chuyn ti tm nhn, vt qua mi ro cn chinh phc nhng con tim v kh i c t xy dng uy tn v nim tin cho chnh bn thn mnh v thc y ng i khc cng hnh ng#Hng bin#Din thuyt#Phong cch#bama, Barck, tng thng , M## 00784000000000301000450002600110000002600110001102600110002203900040003300100210 00370020016000580290017000740070040000910140007001310190005001380080018001430090 02300161010000500184011001500189082000400204808000500208006001300213012006000226 013000700286020001000293020000900303021016200312020000800474#VV09.03547#VV09.035 49#VV09.03548#Tm#Shakespeare, William#Romeo v Juliet#Romeo and Juliet#William Shakespeare ; Ng Anh Tun dch#24000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a184tr.^b21cm#428#^214#Ng Anh Tun#Hc ting Anh qua nhng tc phm vn hc ni ting th gii#239708#Ting Anh#Tc phm#Gm nhng mu chuyn, trch t nhng tc phm vn hc ni ting th gii gip vic hc v nng cao trnh ting Anh: t mi, t vng, ng php, cc bi dch...#Vn hc## 00799000000000301000450002600110000002600110001102600110002203900040003300100210 00370020025000580290023000830070040001060140007001460190005001530080018001580090 02300176010000500199011001500204082000400219808000500223006001300228012006000241 013000700301020001000308021016200318020000900480020000800489#VV09.03550#VV09.035 52#VV09.03551#Tm#Shakespeare, William#G li bun thnh Venice#The merchant of Venice#William Shakespeare ; Ng Anh Tun dch#18000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tp. H Ch Minh#2008#^a128tr.^b21cm#428#^214#Ng Anh Tun#Hc ting Anh qua nhng tc phm vn hc ni ting th gii#239709#Ting Anh#Gm nhng mu chuyn, trch t nhng tc phm vn hc ni ting th gii gip vic hc v nng cao tr nh ting Anh: t mi, t vng, ng php, cc bi dch...#Tc phm#Vn hc## 00578000000000241000450002600110000002600110001103900040002200100160002600200230 00420070016000650140007000810190005000880080018000930090023001110100005001340110 02900139082000600168808000500174013000700179020000900186020000800195021013300203 #VV09.03553#VV09.03554#Tm#Nguyn Trc Chi#Cc mn lu thng dng#Nguyn Trc Ch i#24000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a111tr., 8tr. nh m u^b21cm#641.8#^214#239710#Ch bin#Mn lu#Hng dn cch ch bin cc mn lu thng dng, c bit mt s b quyt ch bin mn lu hp dn t cc loi th c phm khc nhau## 00670000000000277000450002600110000002600110001103900040002200100150002600200300 00410070046000710140007001170190005001240080018001290090023001470100005001700110 01500175082000600190808000500196005001700201005001200218013000700230021012600237 020001100363020000900374020000900383#VV09.03555#VV09.03556#Tm#Triu Th Chi#C c mn bnh nng thng dng#Triu Th Chi, Nguyn Th Phng, Lm Th u#37000 #Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a130tr.^b21cm#641.7#^214#Ng uyn Th Phng#Lm Th u#239711#Hng dn cch lm cc loi bnh nng thng d ng t cc loi thc phm khc nhau: bnh u xanh, bnh hnh nhn, bng lan...# Bnh nng#Ch bin#Lm bnh## 00578000000000241000450002600110000002600110001103900040002200100160002600200230 00420070016000650140007000810190005000880080018000930090023001110100005001340110 03000139082000600169808000500175013000700180021013200187020000900319020000800328 #VV09.03557#VV09.03558#Tm#Nguyn Trc Chi#Cc mn gi thng dng#Nguyn Trc Ch i#28000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a127tr., 16tr. nh mu^b21cm#641.8#^214#239712#Hng dn cch ch bin cc mn gi thng dng t nh iu loi thc phm khc nhau: gi ng sen bao t, c sng, gi cua, gi tht...# Ch bin#Mn gi## 00645000000000265000450002600110000002600110001103900040002200100140002600200190 00400070031000590140007000900190005000970080018001020090023001200100005001430110 01400148082000600162808000500168006001100173013000700184021016900191020000700360 020000900367020000300376#VV09.03559#VV09.03560#Tm#House, Hermes#Chm sc da ph n#Hermes House ; Tiu Qunh dch#25000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H C h Minh#2008#^a71tr.^b21cm#646.7#^214#Tiu Qunh#239713#Gii thiu phng php c hm sc da ng cch c c mt ln da hon ho: dng sn phm dng da, lm sch da nhn, chm sc da kh, ra mt ng cch, chng nhn...#Ph n#Chm sc #Da## 00642000000000289000450002600110000002600110001103900040002200100110002600200170 00370070041000540140007000950190005001020080018001070090023001250100005001480110 01500153082000600168808000500174006002000179006001400199006001700213013000700230 021009700237020000800334020000300342020000700345#VV09.03561#VV09.03562#Tm#Ha N guyn#Lm p 365 ngy#Ha Nguyn ; Dch: Nguyn Th Thu Hng..#85000#Vi?t#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a455tr.^b21cm#646.7#^214#Nguyn Th T hu Hng#Ng Kim Thanh#L Th Hng Din#239714#Hng dn cch lm p cho bn gi theo ma: ty mn, dng da, lm trng da, gi m, ty nm...#Lm p#Da#Ph n ## 00648000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010018000450020022000630070018000850220004001030080018001070090 02300125010000500148011002900153013000700182021015900189020000900348020001000357 020001100367039000400378#VV09.03563#VV09.03564#36000#Vi?t#641.8#^214#Nguyn H ng Bnh#K thut bt bng kem#Nguyn Hng Bnh#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a73tr., 20tr. nh mu^b26cm#239715#Hng dn cc khu: lm b nh bng lan, nh kem b, kem sa ti, cch pha mu, k thut nh ng vin t n gin n phc tp cng cc loi hoa thng dng#Lm bnh#Trang tr#Bnh ga t#Tm## 00615000000000253000450002600110000002600110001103900040002200100200002600200290 00460070020000750140007000950190005001020080018001070090023001250100005001480110 01400153082000600167808000500173012001700178013000700195021012000202020003100322 020000800353#VV09.03566#VV09.03565#Tm#Nguyn Th Ngc Mai#Ngh thut trang tr rau cu#Nguyn Th Ngc Mai#58000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh #2008#^a96tr.^b26cm#745.9#^214#Cm nang ni tr#239716#Hng dn cc bc trong k thut trang tr rau cu. Qui trnh thc hin trang tr mt rau cu c th t heo cc ch #Ngh thut trang tr thc hnh#Rau cu## 00733000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003303900040 00440010015000480020014000630030016000770070039000930140008001320190005001400080 01800145009005100163010000500214011001500219082000400234808000500238006001700243 013000700260021013300267020001000400020000600410020001500416#VV09.03569#CDVN.008 36#CDVN.00835#VV09.03570#Tm#Byeon Jinhyeop#Rainbow Toeic#Part 1, 2, 3, 4#Byeon Jinhyeop ; Nguyn Thnh Yn dch#168000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh^bCng ty TNHH Nhn Tr Vit#2009#^a412tr.^b26cm#428#^214#Nguyn Thnh Yn #239717#Nhng gi ca Rainbou v cch hc lm bi thi NEW TOEIC. Mt s tha y i trong bi thi, dng thc bi thi, dng thc cu hi...#Ting Anh#TOEIC#Sc h luyn thi## 00800000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100110 00440020020000550030009000750070029000840140008001130190005001210080018001260090 05100144010000500195011001500200082000400215808000500219006001100224012004600235 01300070028102101390028802000100042702000060043702000120044302000150045503900040 0470#CDVN.00833#VV09.03567#VV09.03568#CDVN.00834#Ju Mijeong#Toefl IBT navigator# Speaking#Ju Mijeong ; L Huy Lm dch#176000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh^bCng ty TNHH Nhn Tr Vit#2009#^a438tr.^b26cm#428#^214#L Huy Lm# Powerful tools to help you navigate Toefl IBT#239718# cp ti nhng ni dung q uan trng v nhng vn thng c ngi thi TOEFL quan tm. Luyn tp k nn g ni vi nhng cu tr li mu#Ting Anh#TOEFL#K nng ni#Sch luyn thi#Tm## 00748000000000277000450002600110000002600110001103900040002200100140002600200140 00400030010000540070038000640140007001020190005001090080018001140090051001320100 00500183011001500188082000400203808000500207006001700212013000700229021020300236 020001000439020000600449020001500455#VV09.03572#VV09.03573#Tm#Choi Jong Min#Rai nbow Toeic#Part 5, 6#Choi Jong Min ; Nguyn Thnh Yn dch#98000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh^bCng ty TNHH Nhn Tr Vit#2009#^a271tr.^b26cm# 428#^214#Nguyn Thnh Yn#239719#Nhng gi ca Rainbon v cch hc lm bi thi New TOEIC, Mt s thay i trong bi thi New TOEIC, dng thc bi thi. Gii thiu cc bi luyn tp luyn thi TOEIC: ng t chnh, danh t, t vng...#Tin g Anh#TOEIC#Sch luyn thi## 00583000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200110 00388080005000490010006000540020015000600070056000750220004001310050014001350050 01500149005001400164008000500178009001000183010000500193011001500198013000700213 005000600220020001700226020000900243020000400252020000900256039000400265#VV09.03 574#VV09.03588#VV09.03575#Vi?t#895.922134#^214#T M#T M ton tp#S.t, b.s.: L Huy Nguyn, Trn Th Xuyn, H Quc Cng#T.1#L Huy Nguyn#Trn Th Xuyn#H Quc Cng#^aH.#^aVn hc#2008#^a885tr.^b21cm#239720#T M#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Ton tp#Tm## 00583000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200110 00388080005000490010006000540020015000600070056000750220004001310050014001350050 01500149005001400164008000500178009001000183010000500193011001500198013000700213 005000600220020001700226020000900243020000400252020000900256039000400265#VV09.03 576#VV09.03577#VV09.03578#Vi?t#895.922134#^214#T M#T M ton tp#S.t, b.s.: L Huy Nguyn, Trn Th Xuyn, H Quc Cng#T.2#L Huy Nguyn#Trn Th Xuyn#H Quc Cng#^aH.#^aVn hc#2008#^a930tr.^b21cm#239721#T M#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Ton tp#Tm## 00752000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200110 00388080005000490010006000540020015000600070056000750220004001310050014001350050 01500149005001400164008000500178009001000183010000500193011001500198013000700213 005000600220021017700226020001700403020000400420020001000424039000400434#VV09.03 579#VV09.03580#VV09.03581#Vi?t#895.922134#^214#T M#T M ton tp#S.t, b.s.: L Huy Nguyn, Trn Th Xuyn, H Quc Cng#T.3#L Huy Nguyn#Trn Th Xuyn#H Quc Cng#^aH.#^aVn hc#2008#^a962tr.^b21cm#239722#T M#Gm cc bi nghin c u, tiu lun ca tc gi v cng tc sng tc vn hc, c bit l th. Mt s t c phm nghin cu v ht cho, ht xm v nhng tc phm cha in thnh tp#Vn hc hin i#Th#Tiu lun#Tm## 00531000000000289000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200110 00388080005000490010012000540020021000660070028000870220004001152210012001190050 01100131008000500142009001000147010000500157011001600162013000700178005001200185 020001700197020000900214020001200223039000600235#VV09.03582#VV09.03583#VV09.0358 4#Vi?t#895.922334#^214#Nguyn Hng#Nguyn Hng ton tp#Phan C b.s., gii th iu#T.3#Tiu thuyt#Phan C #^aH.#^aVn hc#2008#^a1136tr.^b21cm#239723#Nguyn Hng#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#K.vn## 00540000000000289000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200110 00388080005000490010012000540020021000660070028000870220004001152210021001190050 01100140008000500151009001000156010000500166011001600171013000700187005001200194 020001700206020000900223020001200232039000600244#VV09.03585#VV09.03586#VV09.0358 7#Vi?t#895.922334#^214#Nguyn Hng#Nguyn Hng ton tp#Phan C b.s., gii th iu#T.4#Tiu thuyt, tp vn#Phan C #^aH.#^aVn hc#2008#^a1058tr.^b21cm#2397 24#Nguyn Hng#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#K.vn## 00762000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200220003500700270 00570140007000840190005000910080005000960090021001010100005001220110015001270820 00400142808000500146005001300151004004000164013000700204021024500211020001800456 020001600474039000600490#VL09.00432#VL09.00433#Phm Duy Hu#Vt liu xy dng m i#Phm Duy Hu, o Vn ng#45000#Vi?t#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a171tr. ^b27cm#691#^214#o Vn ng#Ti bn ln th 2, c b sung, sa cha#239725#Trn h by cc yu cu chung i vi b tng xi mng Portland, cu trc v cng c a b tng xi mng, b tng cng cao siu do (khng dng mui silic), b t ng cng cao v cht lng cao. Thit k thnh phn b tng xi mng v HPC... #Vt liu xy dng#B tng xi mng#K.vn## 00666000000000277000450002600110000002600110001100200290002200700160005101400070 00670190005000740080018000790090023000970100005001200110014001250190005001390820 00700144808000500151006001100156013000700167021018800174020000400362020000800366 020000400374020000400378039000600382#VL09.00434#VL09.00435#500 kiu hoa vn mc len si#Tiu Qunh dch#60000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#200 8#^a87tr.^b28cm#Dch#746.43#^214#Tiu Qunh#239726#Gii thiu hnh nh v hng dn cch mc 500 mu hoa vn t len, si nh: hoa vn n gin, hoa vn mt li , hoa vn qu da v r qut, hoa vn nhiu mu, mt li, ht ngc, con s...#M c#Hoa vn#Len#Si#K.vn## 00808000000000325000450002600110000002600110001100200080002200700090003001400070 00390190005000460080005000510090018000560100005000740110014000790820010000938080 00500103004001300108013000700121005000900128021025900137020001800396020001000414 02000080042402000080043202000120044002000090045202000090046102000060047003900060 0476#VL09.00436#VL09.00437#Vic h#Tn Vit#14000#Vi?t#^aH.#^aVn ho dn tc#2 009#^a74tr.^b27cm#390.09597#^214#In ln th 9#239727#Tn Vit#Gii thiu nhng k inh nghim trong vic chm lo vic h, phong tro khi phc vic h ti qu hn g v kinh nghim iu hnh vic h, vn dng l nghi, sa sang nh th h, phn m t tin, kho cu, dch, tc bin, lp s , bo qun v ph bin gia ph... #Vn ho c truyn#Phong tc#Dng h#Gia ph#Dn tc hc#Vit Nam#T ng#M t #K.vn## 00955000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200310003300300530 00640070089001170140008002060190005002140080005002190090011002240100005002350110 01400240082001100254808000500265005001700270005001600287005001600303005001500319 00500100033400500170034401300070036102101810036802000200054902000090056902000090 0578039000600587020001200593#VL09.00438#VL09.00440#VL09.00439#50 nm chn dung m t con ngi#Thm nhng hiu bit v Nguyn i Quc - H Ch Minh#Nguyn Vn Kho an, Nguyn Vit Nam, Jean Lacouture... ; Nguyn Cng Hoan s.t., tuyn chn#29500 0#Vi?t#^aH.#^aLao ng#2009#^a87tr.^b27cm#959.703092#^214#Nguyn Vn Khoan#Nguy n Vit Nam#Lacouture, Jean#Hmery, Daniel#Thu Trang#Nguyn Cng Hoan#239728#Su tp cc cng trnh nghin cu v Ch tch H Ch Minh ca cc tc gi trong v ngoi nc v cuc i hot ng yu nc cch mng kin tr v sng to ca Ch tch H Ch Minh#Hot ng cch mng#Cuc i#Vit Nam#K.vn#H Ch Minh## 01160000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200280 00440030058000720070039001300140008001690190005001770080005001820090011001870100 00500198011001500203082001000218808000500228005000800233005001400241005001300255 00500150026800500180028301500950030101300070039602102420040302000190064502000220 0664020002000686020000800706020002100714020000900735039000600744020001200750#VL0 9.00441#VL09.00443#VL09.00444#VL09.00442#Li vn - th H Ch Minh#Nghin cu hc tp t tng o c - th vn H Ch Minh#L Dun, Phm Vn ng, Trng Ch inh..#295000#Vi?t#^aH.#^aLao ng#2009#^a603tr.^b27cm#895.92283#^214#L Dun#Ph m Vn ng#Trng Chinh#V Nguyn Gip#Nguyn Khnh Ton#Hng ti k nim 40 n m di chc 1969-2009 v 119 nm ngy sinh Ch tch H Ch Minh 1890-2009#239729# Gm nhng bi vit ca cc ng ch lnh o, cc nh nghin cu ph bnh vn h c... trong v ngoi nc v cuc i cng nh mt s vn l lun, sng tc v n hc, nhng sng to ngh thut trong truyn, k v th ca ch tch H Ch Min h#Nghin cu vn hc#Phong cch ngh thut#Phong cch sng tc#o c#T tng H Ch Minh#Vit Nam#K.vn#H Ch Minh## 00586000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00440820011000498080005000600010012000650020021000770070028000980220004001262210 02000130005001100150008000500161009001000166010000500176011001600181013000700197 005001200204020001700216020000900233020001200242020001200254039000600266#VV09.03 589#VV09.03590#VV09.03592#VV09.03591#Vi?t#895.922332#^214#Nguyn Hng#Nguyn Hn g ton tp#Phan C b.s., gii thiu#T.1#Truyn ngn, hi k#Phan C #^aH.#^ aVn hc#2008#^a1241tr.^b21cm#239730#Nguyn Hng#Vn hc hin i#Vit Nam#Truy n ngn#Tiu thuyt#K.vn## 00589000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00440820011000498080005000600010012000650020021000770070028000980220004001262210 02400130005001100154008000500165009001000170010000500180011001600185013000700201 005001200208020001700220020000900237020001100246020001200257039000600269#VV09.03 593#VV09.03594#VV09.03596#VV09.03595#Vi?t#895.922332#^214#Nguyn Hng#Nguyn Hn g ton tp#Phan C b.s., gii thiu#T.2#Truyn va, tiu thuyt#Phan C #^a H.#^aVn hc#2008#^a1348tr.^b21cm#239731#Nguyn Hng#Vn hc hin i#Vit Nam#T ruyn va#Tiu thuyt#K.vn## 00556000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00440820011000498080005000600010012000650020021000770070032000980220004001300050 02100134008000500155009001000160010000500170011001500175013000700190005001200197 020001700209020000900226020000400235020000900239039000600248#VV09.03597#VV09.035 98#VV09.03600#VV09.03599#Vi?t#895.922132#^214#Nguyn Bnh#Nguyn Bnh ton tp#N guyn Bnh Hng Cu s.t., b.s.#T.1#Nguyn Bnh Hng Cu#^aH.#^aVn hc#2008#^a73 7tr.^b21cm#239732#Nguyn Bnh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Kch th#K.vn## 00556000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00440820011000498080005000600010012000650020021000770070032000980220004001300050 02100134008000500155009001000160010000500170011001500175013000700190005001200197 020001700209020000900226020000400235020000900239039000600248#VV09.03601#VV09.036 04#VV09.03603#VV09.03602#Vi?t#895.922132#^214#Nguyn Bnh#Nguyn Bnh ton tp#N guyn Bnh Hng Cu s.t., b.s.#T.2#Nguyn Bnh Hng Cu#^aH.#^aVn hc#2008#^a83 3tr.^b21cm#239733#Nguyn Bnh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Kch th#K.vn## 00751000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200140003300300400 00470140007000870190005000940080005000990090011001040100005001150110015001200820 00600135808000500141012003700146013000700183021019900190020001200389020000900401 020001300410020001500423020001700438039000600455#VV09.03605#VV09.03606#VV09.0360 7#Ti chn ngh#Cm nang bch ngh dnh cho cac bn tr#35000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a187tr.^b25cm#331.7#^214#T sch Hng nghip. Nht ngh tinh#239734#G ii thiu hn 200 ngh nghip v nhng t vn b ch tm ra ngh nghip ph h p cho cc bn tr. Thng tin v im trng tuyn vo cc trng i hc, hc vi c trn ton quc nm hc 2007 - 2008#Ngh nghip#La chn#Hng nghip#Sch thi u nhi#Sch thng thc#K.vn## 00663000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200160003301400070 00490190005000560080005000610090011000660100005000770110015000820820011000978080 00500108004001400113013000700127021014900134020001800283020001000301020002000311 020000900331020001500340039000600355020001200361#VV09.03608#VV09.03609#VV09.0361 0#Bc H knh yu#24000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a135tr.^b23cm#959.704092#^21 4#In ln th 10#239735#Mt s mu chuyn v cuc i v hot ng ca Bc H t ngy ton quc khng chin 1946 n khi Bc mt c tuyn chn li t cc sch bo ng#Vn hc thiu nhi#S nghip#Hot ng cch mng#Vit Nam#Sch thiu nhi#K.vn#H Ch Minh## 00878000000000385000450002600110000002600110001100100090002200200190003100300270 00500070074000770140007001510190005001580080005001630090011001680100005001790110 01500184019000500199082000400204808000500208005001300213006001800226005001400244 01200320025801300070029002101010029702000210039802000100041902000070042902000080 0436020000900444020001100453020000700464020001500471039000600486#VV09.03612#VV09 .03611#Vn Phm#Cuc sng quanh ta#Dnh cho la tui nhi ng#B.s.: Vn Phm, ng T Dc ; Nguyn Thanh Din dch ; Thi Tm Giao h.#32000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a131tr.^b21cm#Dch#001#^214#ng T Dc#Nguyn Thanh Din#Thi Tm Gi ao#B sch Mi vn cu hi v sao#239736#Gii p cho cc em nhng thc mc l th v khoa hc v i sng gip cc em pht trin c quan st#Khoa hc thng t hc#Cuc sng#Vt l#Ho hc#Xy dng#Giao thng#Nu n#Sch thiu nhi#K.vn## 00919000000000349000450002600110000002600110001100100140002200200240003600300270 00600070093000870140007001800190005001870080005001920090011001970100005002080110 01500213019000500228082000400233808000500237005001200242005001400254005001400268 01200320028200600180031401300070033202101700033902000210050902000090053002000090 0539020001500548039000600563#VV09.03613#VV09.03614#Ha Kinh Sinh#Th gii ng, thc vt#Dnh cho la tui nhi ng#B.s.: Ha Kinh Sinh, Dng Dng, Lu Hiu D ip ; Nguyn Thanh Din dch ; Thi Tm Giao h.#32000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#200 9#^a131tr.^b21cm#Dch#580#^214#Dng Dng#Lu Hiu Dip#Thi Tm Giao#B sch M i vn cu hi v sao#Nguyn Thanh Din#239737#Gii p cho cc em thc mc nh ng b n v th gii ng vt, thc vt nh: v sao c li c mu xanh? V sao m a thu gu li tham n? V sao ma h ch hay th li...#Khoa hc thng thc# ng vt#Thc vt#Sch thiu nhi#K.vn## 00827000000000325000450002600110000002600110001100100090002200200190003100300270 00500070077000770140007001540190005001610080005001660090011001710100005001820110 01500187019000500202082000400207808000500211005001300216006001600229005001900245 01200320026401300070029602101430030302000210044602000130046702000150048003900060 0495#VV09.03615#VV09.03616#Vn Phm#B n c th ngi#Dnh cho la tui nhi n g#B.s.: Vn Phm, Vu Khai Lin ; Nguyn Thu Hin dch ; Nguyn Phng Trm h.#3 2000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a131tr.^b21cm#Dch#612#^214#Vu Khai Lin#Nguyn Thu Hin#Nguyn Phng Trm#B sch Mi vn cu hi v sao#239738#Gii p cho cc em nhng b n ca c th v hin tng v sao nc mt li mn? i ngi c ti hai ln mc rng? V sao i mi hng...#Khoa hc thng thc#C th n gi#Sch thiu nhi#K.vn## 00884000000000337000450002600110000002600110001100100090002200200190003100300270 00500070071000770140007001480190005001550080005001600090011001650100005001760110 01500181082000600196808000500202005000700207006001600214005001900230012003200249 01300070028102101910028802000210047902000070050002000040050702000140051102000150 0525039000600540#VV09.03618#VV09.03617#Vn Phm#B n bu tri sao#Dnh cho la tui nhi ng#B.s.: Vn Phm, Tn L ; Nguyn Thu Hin dch ; Nguyn Phng Trm h.#32000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a131tr.^b21cm#523.1#^214#Tn L#Nguyn Th u Hin#Nguyn Phng Trm#B sch Mi vn cu hi v sao#239739#Gii p nhng thc mc l th v tri t v v tr gip cc em pht trin c qua st, hin t ng nhng ngi sao nhp nhy, sao ri, bu tri c mu xanh lam, nc bin lc d ng, lc rt...#Khoa hc thng thc#V tr#Sao#Thin vn hc#Sch thiu nhi#K.v n## 00437000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200200 00410070008000610140007000690190005000760080005000810090011000860100005000970110 01500102082000900117808000500126013000700131020001800138020000900156020001200165 039000600177#VV09.03619#VV09.03620#VV09.03621#T Hoi#D Mn phiu lu k#T Ho i#18000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a139tr.^b21cm#895.9223#^214#239740#Vn hc t hiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#K.vn## 00572000000000289000450002600110000000200180001100300130002900700370004201400070 00790190005000860080005000910090011000960100005001070110014001120820011001268080 00500137005001500142005000800157012003100165013000700196020001700203020001800220 020000900238020001300247020001600260039000600276#VV09.03622#Cng cha thu t#Tr uyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li: Hng H#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009 #^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#Phm Ngc Tun#Hng H#Tranh truyn dn gian Vit Nam#239741#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#K.vn## 00584000000000301000450002600110000000200130001100300130002400700330003701400070 00700190005000770080005000820090011000870100005000980110014001030820011001178080 00500128005001100133005000800144012003100152004001300183013000700196020001700203 020001800220020000900238020001300247039000600260020001600266#VV09.03623#Dit mn g x#Truyn tranh#Tranh: Phng Phm ; Li: Hng H#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2 009#^a32tr.^b21cm#398.209597#^214#Phng Phm#Hng H#Tranh truyn dn gian Vit Nam#In ln th 2#239742#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh #K.vn#Truyn dn gian## 00562000000000289000450002600110000000200140001100300130002500700340003801400070 00720190005000790080005000840090011000890100005001000110014001050820011001198080 00500130005001200135005000800147012003100155013000700186020001700193020001800210 020000900228020001300237039000600250020001600256#VV09.03624#Vin ngc ch#Truyn tranh#Tranh: L Minh Hi ; Li: Hng H#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr .^b21cm#398.209597#^214#L Minh Hi#Hng H#Tranh truyn dn gian Vit Nam#23974 3#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#K.vn#Truyn dn gian ## 00610000000000301000450002600110000000200250001100300130003600700400004901400070 00890190005000960080005001010090011001060100005001170110014001220820011001368080 00500147005001500152005001100167012003100178004001300209013000700222020001700229 020001800246020000900264020001300273039000600286020001600292#VV09.03625#Con chim khch mu nhim#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li: Tho Hng#10000#Vi? t#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#Phm Ngc Tun#Tho Hng#T ranh truyn dn gian Vit Nam#In ln th 6#239744#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#K.vn#Truyn dn gian## 00600000000000301000450002600110000000200210001100300130003200700370004501400070 00820190005000890080005000940090011000990100005001100110014001150820011001298080 00500140005001500145005000800160012003100168004001300199013000700212020001700219 020001800236020000900254020001300263039000600276020001600282#VV09.03626#Chng Ng c c kin#Truyn tranh#Tranh: Phm Huy Thng ; Li: Hng H#10000#Vi?t#^aH.# ^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#Phm Huy Thng#Hng H#Tranh truy n dn gian Vit Nam#In ln th 3#239745#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#K.vn#Truyn dn gian## 00618000000000301000450002600110000000200240001100300130003500700440004801400070 00920190005000990080005001040090011001090100005001200110014001250820011001398080 00500150005001300155005001700168012003100185004001400216013000700230020001700237 020001800254020000900272020001300281039000600294020001600300#VV09.03627#Con Cc l cu ng Gii#Truyn tranh#Tranh: T Thc Bnh ; Li: Nguyn Huy Tng#10000# Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#T Thc Bnh#Nguyn Huy Tng#Tranh truyn dn gian Vit Nam#In ln th 12#239746#Vn hc dn gian#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#K.vn#Truyn dn gian## 00601000000000301000450002600110000000200200001100300130003100700380004401400070 00820190005000890080005000940090011000990100005001100110014001150820011001298080 00500140005001500145005000900160012003100169004001300200013000700213020001700220 020001800237020000900255020001300264039000600277020001600283#VV09.03628#Cu vt, vt tr n#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li: Thu Anh#10000#Vi?t#^aH.# ^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#Phm Ngc Tun#Thu Anh#Tranh truy n dn gian Vit Nam#In ln th 5#239747#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#K.vn#Truyn dn gian## 00603000000000301000450002600110000000200200001100300130003100700390004401400070 00830190005000900080005000950090011001000100005001110110014001160820011001308080 00500141005001200146005001300158012003100171004001300202013000700215020001700222 020001800239020000900257020001300266020001600279039000600295#VV09.03629#ng quan thng minh#Truyn tranh#Tranh: L Minh Hi ; Li: L Thanh Nga#10000#Vi?t#^aH. #^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#L Minh Hi#L Thanh Nga#Tranh tr uyn dn gian Vit Nam#In ln th 4#239748#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#K.vn## 00590000000000301000450002600110000000200170001100300130002800700340004101400070 00750190005000820080005000870090011000920100005001030110014001080820011001228080 00500133005001200138005000800150012003100158004001300189013000700202020001700209 020001800226020000900244020001300253020001600266039000600282#VV09.03630#Dng s am Dng#Truyn tranh#Tranh: T Huy Long ; Li: Hng H#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a32tr.^b21cm#398.209597#^214#T Huy Long#Hng H#Tranh truyn dn gian Vit Nam#In ln th 3#239749#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#K.vn## 00604000000000301000450002600110000000200250001100300130003600700370004901400070 00860190005000930080005000980090011001030100005001140110014001190820011001338080 00500144005001500149005000800164012003100172004001300203013000700216020001700223 020001800240020000900258020001300267020001600280039000600296#VV09.03631#Ngi co n nui hiu tho#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li: Hng H#10000#Vi?t#^ aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#Phm Ngc Tun#Hng H#Tranh t ruyn dn gian Vit Nam#In ln th 4#239750#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#V it Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#K.vn## 00576000000000289000450002600110000000200280001100300130003900700340005201400070 00860190005000930080005000980090011001030100005001140110014001190820011001338080 00500144005001200149005000800161012003100169013000700200020001700207020001800224 020000900242020001300251020001600264039000600280#VV09.03632#S tch ch Cui cun g trng#Truyn tranh#Tranh: T Huy Long ; Li: Hng H#12500#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#T Huy Long#Hng H#Tranh truyn dn gian Vit Nam#239751#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#K.vn## 00577000000000289000450002600110000000200170001100300130002800700400004101400070 00810190005000880080005000930090011000980100005001090110014001140820011001288080 00500139005001700144005000900161012003100170013000700201020001700208020001800225 020000900243020001300252020001600265039000600281#VV09.03633#S tch tru cau#Tru yn tranh#Tranh: Nguyn Cng Hoan ; Li: Hoi Nam#12500#Vi?t#^aH.#^aKim ng#20 09#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#Nguyn Cng Hoan#Hoi Nam#Tranh truyn dn gian Vit Nam#239752#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#K.vn## 00561000000000289000450002600110000000200170001100300130002800700320004101400070 00730190005000800080005000850090011000900100005001010110014001060820011001208080 00500131005001000136005000800146012003100154013000700185020001700192020001800209 020000900227020001300236020001600249039000600265#VV09.03634#N nh Cha Chm#Tru yn tranh#Tranh: L Thu H ; Li: Song H#12500#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a31t r.^b21cm#398.209597#^214#L Thu H#Song H#Tranh truyn dn gian Vit Nam#239753 #Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#K.vn# # 00592000000000301000450002600110000000200130001100300130002400700370003701400070 00740190005000810080005000860090011000910100005001020110014001070820011001218080 00500132005001500137005000800152012003100160004001300191013000700204020001700211 020001800228020000900246020001300255020001600268039000600284#VV09.03635#By iu c#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li: Hng H#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#Phm Ngc Tun#Hng H#Tranh truyn dn gi an Vit Nam#In ln th 2#239754#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Truyn dn gian#K.vn## 00594000000000301000450002600110000000200210001100300130003200700340004501400070 00790190005000860080005000910090011000960100005001070110014001120820011001268080 00500137005001200142005000800154012003100162004001300193013000700206020001700213 020001800230020000900248020001300257020001600270039000600286#VV09.03636#Chng Ng c v g Bm#Truyn tranh#Tranh: L Minh Hi ; Li: Hng H#10000#Vi?t#^aH.#^aK im ng#2009#^a32tr.^b21cm#398.209597#^214#L Minh Hi#Hng H#Tranh truyn dn gian Vit Nam#In ln th 5#239755#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tr uyn tranh#Truyn dn gian#K.vn## 00590000000000301000450002600110000000200190001100300130003000700330004301400070 00760190005000830080005000880090011000930100005001040110014001090820011001238080 00500134005000900139005001000148012003100158004001300189013000700202020001700209 020001800226020000900244020001300253020001600266039000600282#VV09.03637#Chic o tng hnh#Truyn tranh#Tranh: Minh Tr ; Li: Minh Quc#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#Minh Tr#Minh Quc#Tranh truyn dn gian Vit Nam#In ln th 7#239756#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#K.vn## 00574000000000289000450002600110000000200180001100300130002900700380004201400070 00800190005000870080005000920090011000970100005001080110014001130820011001278080 00500138005001500143005000900158012003100167013000700198020001700205020001800222 020000900240020001300249020001600262039000600278#VV09.03638#Tng Trn Cc Hoa#Tr uyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li: Nht Huy#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#200 9#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#Phm Ngc Tun#Nht Huy#Tranh truyn dn gian Vi t Nam#239757#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn d n gian#K.vn## 00593000000000301000450002600110000000200140001100300130002500700370003801400070 00750190005000820080005000870090011000920100005001030110014001080820011001228080 00500133005001500138005000800153012003100161004001300192013000700205020001700212 020001800229020000900247020001300256020001600269039000600285#VV09.03639#Nng ti n Cua#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li: Hng H#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#Phm Ngc Tun#Hng H#Tranh truyn dn g ian Vit Nam#In ln th 2#239758#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tru yn tranh#Truyn dn gian#K.vn## 00591000000000301000450002600110000000200200001100300130003100700330004401400070 00770190005000840080005000890090011000940100005001050110014001100820011001248080 00500135005000900140005001000149012003100159004001300190013000700203020001700210 020001800227020000900245020001300254020001600267039000600283#VV09.03640#Ngi v thng minh#Truyn tranh#Tranh: T Chim ; Li: Trn Ngc#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#T Chim#Trn Ngc#Tranh truyn dn gia n Vit Nam#In ln th 3#239759#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Truyn dn gian#K.vn## 00598000000000301000450002600110000000200170001100300130002800700380004101400070 00790190005000860080005000910090011000960100005001070110014001120820011001268080 00500137005001300142005001100155012003100166004001300197013000700210020001700217 020001800234020000900252020001300261020001600274039000600290#VV09.03641#Cy tre trm t#Truyn tranh#Tranh: Ng Mnh Ln ; Li: Tho Hng#10000#Vi?t#^aH.#^aK im ng#2009#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#Ng Mnh Ln#Tho Hng#Tranh truyn dn gian Vit Nam#In ln th 9#239760#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Na m#Truyn tranh#Truyn dn gian#K.vn## 00571000000000289000450002600110000000200230001100300130003400700340004701400070 00810190005000880080005000930090011000980100005001090110014001140820011001288080 00500139005001200144005000800156012003100164013000700195020001700202020001800219 020000900237020001300246020001600259039000600275#VV09.03642#Nng cng cha nhn xa#Truyn tranh#Tranh: T Huy Long ; Li: Hng H#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#20 09#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#T Huy Long#Hng H#Tranh truyn dn gian Vit Nam#239761#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn g ian#K.vn## 00604000000000301000450002600110000000200190001100300130003000700400004301400070 00830190005000900080005000950090011001000100005001110110014001160820011001308080 00500141005001300146005001300159012003100172004001300203013000700216020001700223 020001800240020000900258020001300267020001600280039000600296#VV09.03643#ng ti n Vn Lch#Truyn tranh#Tranh: Ng Mnh Ln ; Li: L Thanh Nga#10000#Vi?t#^aH. #^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#Ng Mnh Ln#L Thanh Nga#Tranh t ruyn dn gian Vit Nam#In ln th 4#239762#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#V it Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#K.vn## 00602000000000301000450002600110000000200210001100300130003200700380004501400070 00830190005000900080005000950090011001000100005001110110014001160820011001308080 00500141005001400146005001000160012003100170004001300201013000700214020001700221 020001800238020000900256020001300265020001600278039000600294#VV09.03644#S tch con D Trng#Truyn tranh#Tranh: Phm Minh Tr ; Li: Dim in#10000#Vi?t#^aH. #^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#Phm Minh Tr#Dim in#Tranh tru yn dn gian Vit Nam#In ln th 7#239763#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#K.vn## 00591000000000301000450002600110000000200180001100300130002900700340004201400070 00760190005000830080005000880090011000930100005001040110014001090820011001238080 00500134005000900139005001100148012003100159004001300190013000700203020001700210 020001800227020000900245020001300254020001600267039000600283#VV09.03645#Ca thi n tr a#Truyn tranh#Tranh: T Chim ; Li: Phc Thnh#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#T Chim#Phc Thnh#Tranh truyn dn gia n Vit Nam#In ln th 5#239764#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Truyn dn gian#K.vn## 00597000000000301000450002600110000000200140001100300130002500700390003801400070 00770190005000840080005000890090011000940100005001050110014001100820011001248080 00500135005001500140005001000155012003100165004001300196013000700209020001700216 020001800233020000900251020001300260020001600273039000600289#VV09.03646#Vin ng c c#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li: Minh Quc#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#Phm Ngc Tun#Minh Quc#Tranh truyn d n gian Vit Nam#In ln th 6#239765#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam #Truyn tranh#Truyn dn gian#K.vn## 00613000000000301000450002600110000000200280001100300130003900700400005201400070 00920190005000990080005001040090011001090100005001200110014001250820011001398080 00500150005001500155005001100170012003100181004001300212013000700225020001700232 020001800249020000900267020001300276020001600289039000600305#VV09.03647#Chng h c tr v con ch #Truyn tranh#Tranh: Kim Seung Hyun ; Li: Hng Giang#10000# Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#Kim Seung Hyun#Hng Gian g#Tranh truyn dn gian Vit Nam#In ln th 2#239766#Vn hc dn gian#Vn hc th iu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#K.vn## 00592000000000301000450002600110000000200170001100300130002800700350004101400070 00760190005000830080005000880090011000930100005001040110014001090820011001238080 00500134005001100139005001000150012003100160004001300191013000700204020001700211 020001800228020000900246020001300255020001600268039000600284#VV09.03648#T Thc gp tin#Truyn tranh#Tranh: Phng Hoa ; Li: Minh Quc#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#Phng Hoa#Minh Quc#Tranh truyn dn gi an Vit Nam#In ln th 7#239767#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Truyn dn gian#K.vn## 00590000000000301000450002600110000000200190001100300130003000700330004301400070 00760190005000830080005000880090011000930100005001040110014001090820011001238080 00500134005000900139005001000148012003100158004001300189013000700202020001700209 020001800226020000900244020001300253020001600266039000600282#VV09.03649#T Uyn Ging Kiu#Truyn tranh#Tranh: Mai Long ; Li: Dim in#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#Mai Long#Dim in#Tranh truyn dn gian Vit Nam#In ln th 7#239768#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#K.vn## 00619000000000301000450002600110000000200400001100300130005100700370006401400070 01010190005001080080005001130090011001180100005001290110014001340820011001488080 00500159005001300164005001000177012003100187004001300218013000700231020001700238 020001800255020000900273020001300282020001600295039000600311#VV09.03650#Con ch, con mo v anh chng ngho kh#Truyn tranh#Tranh: V Duy Ngha ; Li: Minh Qu c#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#V Duy Ngha#Mi nh Quc#Tranh truyn dn gian Vit Nam#In ln th 5#239769#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#K.vn## 00611000000000301000450002600110000000200200001100300130003100700480004401400070 00920190005000990080005001040090011001090100005001200110014001250820011001398080 00500150005001500155012003100170004001300201005000900214013000700223020001700230 020001800247020000900265020001300274020001600287039000600303#VV09.03651#u C L c Long Qun#Truyn tranh#Tranh: Mai Long, Phm Ngc Tun ; Li: Mai Long#10000# Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a76tr.^b21cm#398.209597#^214#Phm Ngc Tun#Tranh tru yn dn gian Vit Nam#In ln th 6#Mai Long#239770#Vn hc dn gian#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#K.vn## 00594000000000301000450002600110000000200150001100300130002600700370003901400070 00760190005000830080005000880090011000930100005001040110014001090820011001238080 00500134005001300139005001000152012003100162004001300193013000700206020001700213 020001800230020000900248020001300257020001600270039000600286#VV09.03652#H vng h bc#Truyn tranh#Tranh: V Duy Ngha ; Li: Minh Quc#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a32tr.^b21cm#398.209597#^214#V Duy Ngha#Minh Quc#Tranh truyn dn gian Vit Nam#In ln th 5#239771#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tr uyn tranh#Truyn dn gian#K.vn## 00601000000000301000450002600110000000200160001100300130002700700400004001400070 00800190005000870080005000920090011000970100005001080110014001130820011001278080 00500138005001800143005000800161012003100169004001300200013000700213020001700220 020001800237020000900255020001300264020001600277039000600293#VV09.03653#Ct nh gia h#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Trung Dng ; Li: Phm H#10000#Vi?t#^aH.#^a Kim ng#2009#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#Nguyn Trung Dng#Phm H#Tranh truy n dn gian Vit Nam#In ln th 3#239772#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#K.vn## 00596000000000301000450002600110000000200150001100300130002600700410003901400070 00800190005000870080005000920090011000970100005001080110014001130820011001278080 00500138005001300143005000800156012003100164004001300195013000700208020001700215 020001800232020000900250020001300259020001600272039000600288#VV09.03654#m ci Chut#Truyn tranh#Tranh: Ng Mnh Ln ; K chuyn: T Hoi#10000#Vi?t#^aH.#^a Kim ng#2009#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#Ng Mnh Ln#T Hoi#Tranh truyn d n gian Vit Nam#In ln th 2#239773#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam# Truyn tranh#Truyn dn gian#K.vn## 00595000000000301000450002600110000000200160001100300130002700700370004001400070 00770190005000840080005000890090011000940100005001050110014001100820011001248080 00500135005001500140005000800155012003100163004001300194013000700207020001700214 020001800231020000900249020001300258020001600271039000600287#VV09.03655#B ci b it bay#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li: Hng H#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#Phm Ngc Tun#Hng H#Tranh truyn dn gian Vit Nam#In ln th 2#239774#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#T ruyn tranh#Truyn dn gian#K.vn## 00600000000000301000450002600110000000200210001100300130003200700370004501400070 00820190005000890080005000940090011000990100005001100110014001150820011001298080 00500140005001300145005001000158012003100168004001300199013000700212020001700219 020001800236020000900254020001300263020001600276039000600292#VV09.03656#S tch ni Ng Hnh#Truyn tranh#Tranh: Ng Mnh Ln ; Li: Minh Quc#10000#Vi?t#^aH.# ^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#Ng Mnh Ln#Minh Quc#Tranh truy n dn gian Vit Nam#In ln th 8#239775#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#K.vn## 00599000000000301000450002600110000000200250001100300130003600700360004901400070 00850190005000920080005000970090011001020100005001130110014001180820007001328080 00500139005001200144005001000156012003100166004001400197013000700211020001700218 020001800235020000900253020001300262020001600275039000600291#VV09.03657#S tch cy nu ngy tt#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Bch ; Li: Trn Quc#10000#Vi?t#^a H.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#398.27#^214#Nguyn Bch#Trn Quc#Tranh truyn dn gian Vit Nam#In ln th 11#239776#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit N am#Truyn tranh#Truyn dn gian#K.vn## 00591000000000301000450002600110000000200160001100300130002700700350004001400070 00750190005000820080005000870090011000920100005001030110014001080820011001228080 00500133005001300138005000800151012003100159004001300190013000700203020001700210 020001800227020000900245020001300254020001600267039000600283#VV09.03658#Hai ng tin s#Truyn tranh#Tranh: Ng Mnh Ln ; Li: Hng H#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#Ng Mnh Ln#Hng H#Tranh truyn dn gia n Vit Nam#In ln th 3#239777#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Truyn dn gian#K.vn## 00584000000000301000450002600110000000200170001100300130002800700310004101400070 00720190005000790080005000840090011000890100005001000110014001050820011001198080 00500130005000900135005000800144012003100152004001300183013000700196020001700203 020001800220020000900238020001300247020001600260039000600276#VV09.03659#Chuyn ng Ging#Truyn tranh#Tranh: Mai Long ; Li: T Hoi#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng #2009#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#Mai Long#T Hoi#Tranh truyn dn gian Vit Nam#In ln th 6#239778#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh #Truyn dn gian#K.vn## 00586000000000301000450002600110000000200130001100300130002400700340003701400070 00710190005000780080005000830090011000880100005000990110014001040820011001188080 00500129005000900134005001100143012003100154004001300185013000700198020001700205 020001800222020000900240020001300249020001600262039000600278#VV09.03660#Nng Ti n h#Truyn tranh#Tranh: Huy Tun ; Li: Ng H Anh#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng# 2009#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#Huy Tun#Ng H Anh#Tranh truyn dn gian Vi t Nam#In ln th 4#239779#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tra nh#Truyn dn gian#K.vn## 00586000000000301000450002600110000000200130001100300130002400700340003701400070 00710190005000780080005000830090011000880100005000990110014001040820011001188080 00500129005001200134005000800146012003100154004001300185013000700198020001700205 020001800222020000900240020001300249020001600262039000600278#VV09.03661#Ci ra vng#Truyn tranh#Tranh: L Minh Hi ; Li: Hng H#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng# 2009#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#L Minh Hi#Hng H#Tranh truyn dn gian Vi t Nam#In ln th 2#239780#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tra nh#Truyn dn gian#K.vn## 00598000000000301000450002600110000000200170001100300130002800700380004101400070 00790190005000860080005000910090011000960100005001070110014001120820011001268080 00500137005001500142005000900157012003100166004001300197013000700210020001700217 020001800234020000900252020001300261020001600274039000600290#VV09.03662#S tch con mui#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li: Thu Anh#10000#Vi?t#^aH.#^aK im ng#2009#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#Phm Ngc Tun#Thu Anh#Tranh truyn dn gian Vit Nam#In ln th 4#239781#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Na m#Truyn tranh#Truyn dn gian#K.vn## 00583000000000301000450002600110000000200120001100300130002300700330003601400070 00690190005000760080005000810090011000860100005000970110014001020820011001168080 00500127005001000132005000900142012003100151004001300182013000700195020001700202 020001800219020000900237020001300246020001600259039000600275#VV09.03663#Nm h v ng#Truyn tranh#Tranh: Phm Tun ; Li: Thu Anh#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#20 09#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#Phm Tun#Thu Anh#Tranh truyn dn gian Vit N am#In ln th 7#239782#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh# Truyn dn gian#K.vn## 00598000000000301000450002600110000000200190001100300130003000700370004301400070 00800190005000870080005000920090011000970100005001080110014001130820011001278080 00500138005001500143005000800158012003100166004001300197013000700210020001700217 020001800234020000900252020001300261020001600274039000600290#VV09.03664#Ngi n gia bin#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li: T Linh#10000#Vi?t#^aH.#^a Kim ng#2009#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#Phm Ngc Tun#T Linh#Tranh truyn dn gian Vit Nam#In ln th 4#239783#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Na m#Truyn tranh#Truyn dn gian#K.vn## 00593000000000301000450002600110000000200260001100300130003700700310005001400070 00810190005000880080005000930090011000980100005001090110014001140820011001288080 00500139005000900144005000800153012003100161004001300192013000700205020001700212 020001800229020000900247020001300256020001600269039000600285#VV09.03665#Ngi ch a v ba ngi con#Truyn tranh#Tranh: H Qung ; Li: Hng H#10000#Vi?t#^aH.#^ aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#H Qung#Hng H#Tranh truyn dn g ian Vit Nam#In ln th 3#239784#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tru yn tranh#Truyn dn gian#K.vn## 00601000000000301000450002600110000000200180001100300130002900700390004201400070 00810190005000880080005000930090011000980100005001090110014001140820011001288080 00500139005001700144005000800161012003100169004001300200013000700213020001700220 020001800237020000900255020001300264020001600277039000600293#VV09.03666#Ngu Lan g Chc N#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Cng Hoan ; Li: Hng H#10000#Vi?t#^aH.#^ aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#Nguyn Cng Hoan#Hng H#Tranh truy n dn gian Vit Nam#In ln th 2#239785#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#K.vn## 00675000000000325000450002600110000002600110001100200140002200700580003601400070 00940190005001010080005001060090011001110100005001220110014001270820011001418080 00500152005001400157005001500171012003000186004001300216005001900229005001600248 01300070026402000170027102000180028802000090030602000120031503900060032702000160 0333#VV09.03667#VV09.03668#Thi ni khoc#B.s.: Trn nh Nam, Nguyn Th Hu, B i Th Thin Thai..#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a75tr.^b21cm#398.209597#^21 4#Trn nh Nam#Nguyn Th Hu#Truyn ci dn gian Vit Nam#In ln th 2#Bi Th Thin Thai#Nguyn Huy Bnh#239786#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam# Truyn ci#K.vn#Truyn dn gian## 00649000000000313000450002600110000002600110001100200170002200700580003901400060 00970190005001030080005001080090011001130100005001240110014001290820011001438080 00500154005001400159005001500173012003000188004001300218005001900231005001600250 013000700266020001700273020001800290020000900308020001200317039000600329#VV09.03 669#VV09.03670#Mo li hon mo#B.s.: Trn nh Nam, Nguyn Th Hu, Bi Th Thi n Thai..#9000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a67tr.^b21cm#398.209597#^214#Trn n h Nam#Nguyn Th Hu#Truyn ci dn gian Vit Nam#In ln th 2#Bi Th Thin Th ai#Nguyn Huy Bnh#239787#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn c i#K.vn## 00647000000000313000450002600110000002600110001100200140002200700580003601400070 00940190005001010080005001060090011001110100005001220110014001270820011001418080 00500152005001400157005001500171012003000186004001300216005001900229005001600248 013000700264020001700271020001800288020000900306020001200315039000600327#VV09.03 671#VV09.03672#Con rn vung#B.s.: Trn nh Nam, Nguyn Th Hu, Bi Th Thin Thai..#11000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a83tr.^b21cm#398.209597#^214#Trn nh Nam#Nguyn Th Hu#Truyn ci dn gian Vit Nam#In ln th 2#Bi Th Thin Thai #Nguyn Huy Bnh#239788#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ci# K.vn## 00650000000000313000450002600110000002600110001100200170002200700580003901400070 00970190005001040080005001090090011001140100005001250110014001300820011001448080 00500155005001400160005001500174012003000189004001300219005001900232005001600251 013000700267020001700274020001800291020000900309020001200318039000600330#VV09.03 673#VV09.03674#Ci ngng m v#B.s.: Trn nh Nam, Nguyn Th Hu, Bi Th Thi n Thai..#12000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a95tr.^b21cm#398.209597#^214#Trn nh Nam#Nguyn Th Hu#Truyn ci dn gian Vit Nam#In ln th 2#Bi Th Thin T hai#Nguyn Huy Bnh#239789#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn c i#K.vn## 00654000000000313000450002600110000002600110001100200210002200700580004301400070 01010190005001080080005001130090011001180100005001290110014001340820011001488080 00500159005001400164005001500178012003000193004001300223005001900236005001600255 013000700271020001700278020001800295020000900313020001200322039000600334#VV09.03 675#VV09.03676#Va bun ci va s#B.s.: Trn nh Nam, Nguyn Th Hu, Bi Th Thin Thai..#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a79tr.^b21cm#398.209597#^214#Tr n nh Nam#Nguyn Th Hu#Truyn ci dn gian Vit Nam#In ln th 2#Bi Th Thi n Thai#Nguyn Huy Bnh#239790#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n ci#K.vn## 00645000000000313000450002600110000002600110001100200120002200700580003401400070 00920190005000990080005001040090011001090100005001200110014001250820011001398080 00500150005001400155005001500169012003000184004001300214005001900227005001600246 013000700262020001800269020001700287020000900304020001200313039000600325#VV09.03 677#VV09.03678#Ba iu c#B.s.: Trn nh Nam, Nguyn Th Hu, Bi Th Thin Th ai..#11000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a79tr.^b21cm#398.209597#^214#Trn nh Na m#Nguyn Th Hu#Truyn ci dn gian Vit Nam#In ln th 2#Bi Th Thin Thai#N guyn Huy Bnh#239791#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#K. vn## 00642000000000313000450002600110000002600110001100200090002200700580003101400070 00890190005000960080005001010090011001060100005001170110014001220820011001368080 00500147005001400152005001500166012003000181004001300211005001900224005001600243 013000700259020001700266020001800283020000900301020001200310039000600322#VV09.03 679#VV09.03680#Ngi vn#B.s.: Trn nh Nam, Nguyn Th Hu, Bi Th Thin Thai. .#11000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a87tr.^b21cm#398.209597#^214#Trn nh Nam#N guyn Th Hu#Truyn ci dn gian Vit Nam#In ln th 2#Bi Th Thin Thai#Nguy n Huy Bnh#239792#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ci#K.vn ## 00652000000000313000450002600110000002600110001100200190002200700580004101400070 00990190005001060080005001110090011001160100005001270110014001320820011001468080 00500157005001400162005001500176012003000191004001300221005001900234005001600253 013000700269020001700276020001800293020000900311020001200320039000600332#VV09.03 681#VV09.03682#Ni c u c ui#B.s.: Trn nh Nam, Nguyn Th Hu, Bi Th T hin Thai..#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a75tr.^b21cm#398.209597#^214#Trn nh Nam#Nguyn Th Hu#Truyn ci dn gian Vit Nam#In ln th 2#Bi Th Thin Thai#Nguyn Huy Bnh#239793#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ci#K.vn## 00649000000000313000450002600110000002600110001100200170002200700580003901400060 00970190005001030080005001080090011001130100005001240110014001290820011001438080 00500154005001400159005001500173012003000188004001300218005001900231005001600250 013000700266020001700273020001800290020000900308020001200317039000600329#VV09.03 683#VV09.03684#Th cht cn hn#B.s.: Trn nh Nam, Nguyn Th Hu, Bi Th Thi n Thai..#9000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a67tr.^b21cm#398.209597#^214#Trn n h Nam#Nguyn Th Hu#Truyn ci dn gian Vit Nam#In ln th 2#Bi Th Thin Th ai#Nguyn Huy Bnh#239794#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn c i#K.vn## 00657000000000313000450002600110000002600110001100200250002200700580004701400060 01050190005001110080005001160090011001210100005001320110014001370820011001518080 00500162005001400167005001500181012003000196004001300226005001900239005001600258 013000700274020001700281020001800298020000900316020001200325039000600337#VV09.03 685#VV09.03686#Chuyn ng quan mua chim#B.s.: Trn nh Nam, Nguyn Th Hu, Bi Th Thin Thai..#9000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a71tr.^b21cm#398.209597#^214# Trn nh Nam#Nguyn Th Hu#Truyn ci dn gian Vit Nam#In ln th 2#Bi Th Thin Thai#Nguyn Huy Bnh#239795#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tr uyn ci#K.vn## 00602000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200430003300700390 00760140007001150190005001220080005001270090011001320100005001430110015001480820 01200163808000500175005001000180005001500190004001300205005001000218005000700228 005000900235013000700244020001800251020000900269020000400278039000600282#VV09.03 687#VV09.03689#VV09.03688#H Ch Minh - tn Ngi l c mt nim th#Xun Diu, Nng Quc Chn, Cm Giang..#20000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a147tr.^b20cm#895. 9221008#^214#Xun Diu#Nng Quc Chn#In ln th 5#Cm Giang#T Hu#Minh Hu#239 796#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#K.vn## 00955000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200290 00460030064000750070052001390140007001910190005001980080005002030090011002080100 00500219011001500224019001600239082000900255808000500264005001500269006001600284 00400130030001300070031302102180032002000190053802000190055702000200057602000150 0596039000600611#VV09.03690#VV09.03691#VV09.03692#Tn Vn Hiu#Hoa hng giu tro ng cp sch#Nhng li tm s tht lng ca mi ba em hc sinh trung hc...#Tn Vn Hiu, Trng Dn Mc ; Nguyn Thu Hin dch#55000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009 #^a423tr.^b21cm#Dch Trung Quc#613.9071#^214#Trng Dn Mc#Nguyn Thu Hin#In ln th 3#239797#Gii thiu nhng bi phng vn trc tip cc hc sinh ph thng trung hc v mi quan h khc gii dn n quan h tnh dc trc tui trng t hnh, v a ra phng hng gio dc gii tnh trong cc trng ph thng#Gio dc gii tnh#Gio dc ph thng#Ph thng trung hc#Sch thiu nhi#K.vn## 00724000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200260 00440070011000700140007000810190005000880080005000930090011000980100005001090110 01500114082001100129808000500140012002700145013000700172021010100179020000900280 02000100028902000100029902000230030902000090033202000150034102000100035603900060 0366020001400372#VV09.03693#VV09.03694#VV09.03695#Trn Chin#Trn Huy Liu - ci ngi#Trn Chin#42000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a315tr.^b21cm#959.704092#^21 4#T sch Danh nhn Vit Nam#239798#Nhng mu chuyn k v tiu s, cuc i v s nghip hot ng cch mng ca ng ch Trn Huy Liu#Cuc i#S nghip#Danh nhn#Khng chin chng Php#Vit Nam#Sch thiu nhi#Truyn k#K.vn#Trn Huy Li u## 00682000000000325000450002600110000002600110001100200100002200300130003200700350 00450140007000800190005000870080005000920090011000970100005001080110014001130820 00900127808000500136005001200141005000900153012003000162004001300192013000700205 02100800021202000180029202000080031002000090031802000130032703900060034002000100 0346#VV09.03697#VV09.03696#Ng Quyn#Truyn tranh#Tranh: T Huy Long ; Li: An C ng#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#959.7021#^214#T Huy Long#An Cng#Tranh truyn lch s Vit Nam#In ln th 4#239799#Truyn k v chin thn g qun Nam Hn trn sng Bch ng ca Ng Quyn nm 938#Vn hc thiu nhi#Lch s#Vit Nam#Truyn tranh#K.vn#Ng Quyn## 00614000000000289000450002600110000002600110001100200170002200300130003900700240 00520140007000760190005000830080005000880090011000930100005001040110014001090820 00900123808000500132005001200137012003000149013000700179020001800186020000900204 020001500213020001300228039000500241021007800246#VV09.03698#VV09.03699#Triu Vi t Vng#Truyn tranh#Tranh, li: T Huy Long#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a 31tr.^b21cm#959.7013#^214#T Huy Long#Tranh truyn lch s Vit Nam#239800#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn lch s#Truyn tranh#Thu#Gii thiu cu chuyn lc h s Vit Nam v Triu Vit Vng dnh cho thiu nhi## 00641000000000313000450002600110000002600110001100200130002200300130003500700300 00480140007000780190005000850080005000900090011000950100005001060110014001110820 00900125808000500134005000700139005000900146012003000155004001300185013000700198 020001800205020000900223020001500232020001300247039000500260021006200265#VV09.03 700#VV09.03701#Hai B Trng#Truyn tranh#Tranh: L Lam ; Li: An Cng#10000#Vi ?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#959.7013#^214#L Lam#An Cng#Tranh truyn lch s Vit Nam#In ln th 6#239801#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn lch s# Truyn tranh#Thu#K chuyn lch s Vit Nam v Hai B Trng dnh cho thiu nhi# # 00657000000000313000450002600110000002600110001100200150002200300130003700700360 00500140007000860190005000930080005000980090011001030100005001140110014001190820 00900133808000500142005001200147005001000159012003000169004001300199013000700212 020001800219020000900237020001500246020001300261039000500274021006400279#VV09.03 702#VV09.03703#L Thng Kit#Truyn tranh#Tranh: T Huy Long ; Li: Minh Hiu#1 0000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#959.7023#^214#T Huy Long#Minh Hi u#Tranh truyn lch s Vit Nam#In ln th 5#239802#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#T ruyn lch s#Truyn tranh#Thu#K chuyn lch s Vit Nam v L Thng Kit dn h cho thiu nhi## 00613000000000301000450002600110000002600110001100200100002200300130003200700240 00450140007000690190005000760080005000810090011000860100005000970110014001020820 00900116808000500125005001200130012003000142004001300172013000700185020001800192 020000900210020001300219020001500232039000500247021005900252#VV09.03704#VV09.037 05#L Nam #Truyn tranh#Tranh, li: T Huy Long#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#20 09#^a31tr.^b21cm#959.7023#^214#T Huy Long#Tranh truyn lch s Vit Nam#In ln th 2#239803#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Thu#K chuy n lch s Vit Nam v L Nam dnh cho thiu nhi## 00649000000000313000450002600110000002600110001100200120002200300130003400700350 00470140007000820190005000890080005000940090011000990100005001100110014001150820 00900129808000500138005001200143005000900155012003000164004001300194013000700207 020001800214020000900232020001500241020001300256039000500269021006100274#VV09.03 706#VV09.03707#L i Hnh#Truyn tranh#Tranh: T Huy Long ; Li: An Cng#10000 #Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#959.7022#^214#T Huy Long#An Cng#Tra nh truyn lch s Vit Nam#In ln th 4#239804#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn lch s#Truyn tranh#Thu#K chuyn lch s Vit Nam v L i Hnh dnh cho th iu nhi## 00578000000000277000450002600110000002600110001100200330002200300720005500700120 01270140007001390190005001460080005001510090026001560100005001820110015001870820 00800202808000500210005001200215013000700227020000700234020001200241020000800253 020002000261020001400281039000500295#VV09.03708#VV09.03709#B thi trc nghim mn vt l#Luyn thi tt nghip THPT v i hc (Theo cu trc thi t nm 20 09)#Mai Trng #47000#Vi?t#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a310tr.^b21cm#5 30.076#^214#Mai Trng #239805#Vt l#Trc nghim#Bi tp#Ph thng trung hc#S ch c thm#Thu## 00583000000000289000450002600110000000200110001100300130002200700480003501400070 00830190005000900080005000950090011001000100005001110110014001160820011001308080 00500141005001700146005001700163012003100180004001300211013000700224020001800231 020001700249020000900266020001300275039000500288#VV09.03710#Thng Quy#Truyn tr anh#Tranh: Nguyn Cng Hoan ; Li: Nguyn Huy Tng#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng# 2009#^a31tr.^b21cm#398.209597#^214#Nguyn Cng Hoan#Nguyn Huy Tng#Tranh truy n dn gian Vit Nam#In ln th 2#239806#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00598000000000301000450002600110000000200160001100300130002700700650004001400070 01050190005001120080005001170090011001220100005001330110014001380190009001520820 00400161808000500165005001700170005001600187012002300203004001300226006001000239 013000700249020001800256020000400274020001300278039000500291#VV09.03711#Hy tr li i!#Truyn tranh#Li: Phil Roxbee Cox ; Minh ho: Jan McCafferty ; Thu Trang dch#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a23tr.^b21cm#Dch Anh#823#^214#Cox, Phil Roxbee#McCafferty, Jan# em lun ngoan ngon#In ln th 2#Thu Trang#239807#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Thu## 00616000000000301000450002600110000000200180001100300130002900700730004201400070 01150190005001220080005001270090011001320100005001430110014001480190009001620820 00400171808000500175005001700180005001600197012002300213004001300236006001800249 013000700267020001800274020000400292020001300296039000500309#VV09.03712#ng ni di na!#Truyn tranh#Li: Phil Roxbee Cox ; Minh ho: Jan McCafferty ; Phng P hng Tho dch#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a24tr.^b21cm#Dch Anh#823#^214 #Cox, Phil Roxbee#McCafferty, Jan# em lun ngoan ngon#In ln th 2#Phng Ph ng Tho#239808#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Thu## 00611000000000301000450002600110000000200290001100300130004000700650005301400070 01180190005001250080005001300090011001350100005001460110014001510190009001650820 00400174808000500178005001700183005001600200012002300216004001300239006001000252 013000700262020001800269020000400287020001300291039000500304#VV09.03713#ng bt nt ngi khc na!#Truyn tranh#Li: Phil Roxbee Cox ; Minh ho: Jan McCaffert y ; Thu Trang dch#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a24tr.^b21cm#Dch Anh#823#^ 214#Cox, Phil Roxbee#McCafferty, Jan# em lun ngoan ngon#In ln th 2#Thu Tra ng#239809#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Thu## 00640000000000313000450002600110000000200220001100300130003300700780004601400070 01240190005001310080005001360090011001410100005001520110014001570190009001710820 00400180808000500184005001700189005001600206012002300222004001300245006001000258 006001100268013000700279020001800286020000400304020001300308039000500321#VV09.03 714#ng tham n nh th!#Truyn tranh#Li: Phil Roxbee Cox ; Minh ho: Jan McCa fferty ; Dch: Phng Tho, Thu Trang#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a24tr.^b2 1cm#Dch Anh#823#^214#Cox, Phil Roxbee#McCafferty, Jan# em lun ngoan ngon#In ln th 2#Thu Trang#Phng Tho#239810#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Thu## 00620000000000301000450002600110000000200220001100300130003300700730004601400070 01190190005001260080005001310090011001360100005001470110014001520190009001660820 00400175808000500179005001700184005001600201012002300217004001300240006001800253 013000700271020001800278020000400296020001300300039000500313#VV09.03715#Hy ni "Lm n" nh!#Truyn tranh#Li: Phil Roxbee Cox ; Minh ho: Jan McCafferty ; Ph ng Phng Tho dch#10000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a24tr.^b21cm#Dch Anh#823# ^214#Cox, Phil Roxbee#McCafferty, Jan# em lun ngoan ngon#In ln th 2#Phng Phng Tho#239811#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Thu## 00662000000000325000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020008000340030027000420070079000690220004001480050017001520050016001690050 00800185006001300193006001500206006001300221008000500234009001100239010000500250 01100150025501900140027001300070028402000180029102000090030902000130031803900050 0331#VV09.03716#25000#Vi?t#895.6#^214#rmon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko . F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; c Lm b.s. ; Dch: Song Lan Anh..#T.1#Fuj iko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^ aH.#^aKim ng#2009#^a159tr.^b21cm#Dch Nht Bn#239812#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Thu## 00662000000000325000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020008000340030027000420070079000690220004001480050017001520050016001690050 00800185006001300193006001500206006001300221008000500234009001100239010000500250 01100150025501900140027001300070028402000180029102000090030902000130031803900050 0331#VV09.03717#25000#Vi?t#895.6#^214#rmon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko . F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; c Lm b.s. ; Dch: Song Lan Anh..#T.2#Fuj iko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^ aH.#^aKim ng#2009#^a159tr.^b21cm#Dch Nht Bn#239813#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Thu## 00662000000000325000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020008000340030027000420070079000690220004001480050017001520050016001690050 00800185006001300193006001500206006001300221008000500234009001100239010000500250 01100150025501900140027001300070028402000180029102000090030902000130031803900050 0331#VV09.03718#25000#Vi?t#895.6#^214#rmon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko . F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; c Lm b.s. ; Dch: Song Lan Anh..#T.3#Fuj iko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^ aH.#^aKim ng#2009#^a159tr.^b21cm#Dch Nht Bn#239814#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Thu## 00662000000000325000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020008000340030027000420070079000690220004001480050017001520050016001690050 00800185006001300193006001500206006001300221008000500234009001100239010000500250 01100150025501300070027001900140027702000180029102000090030902000130031803900050 0331#VV09.03719#25000#Vi?t#895.6#^214#rmon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko . F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; c Lm b.s. ; Dch: Song Lan Anh..#T.4#Fuj iko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^ aH.#^aKim ng#2009#^a159tr.^b21cm#239815#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Thu## 00662000000000325000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020008000340030027000420070079000690220004001480050017001520050016001690050 00800185006001300193006001500206006001300221008000500234009001100239010000500250 01100150025501900140027001300070028402000180029102000090030902000130031803900050 0331#VV09.03720#25000#Vi?t#895.6#^214#rmon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko . F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; c Lm b.s. ; Dch: Song Lan Anh..#T.5#Fuj iko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^ aH.#^aKim ng#2009#^a159tr.^b21cm#Dch Nht Bn#239816#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Thu## 00662000000000325000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020008000340030027000420070079000690220004001480050017001520050016001690050 00800185006001300193006001500206006001300221008000500234009001100239010000500250 01100150025501900140027001300070028402000180029102000090030902000130031803900050 0331#VV09.03721#25000#Vi?t#895.6#^214#rmon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko . F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; c Lm b.s. ; Dch: Song Lan Anh..#T.6#Fuj iko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^ aH.#^aKim ng#2009#^a159tr.^b21cm#Dch Nht Bn#239817#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Thu## 00797000000000301000450002600110000000200340001100700350004500600100008001400070 00900140006000970190005001030820006001088080005001140080005001190090011001240100 00500135011001400140012005200154013000700206005001300213021021500226020000900441 020001000450020000800460020000700468039000500475020001500480#VV09.03722#Tn Ng Khng vt nghn gian kh#Hoa Hng Nh b.s. ; Thi Uyn dch#Thi Uyn#15000#30 00b#Vi?t#153.9#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a33tr.^b24cm#M cung vui nhn. Pht tr in tr thng minh cho tr#239818#Hoa Hng Nh#Gip cc em nh rn luyn, pht t rin v nng cao kh nng quan st, c phn on v t duy phn tch thng qua c c tr chi nh: tm ng thot khi m cung, tm kim cc con vt, c, so snh cc bc tranh...#Tr chi#Rn luyn#Tr tu#Tr em#Thu#Sch thiu nhi## 00776000000000289000450002600110000000200400001100700350005100600100008601400070 00960140006001030190005001090820006001148080005001200080005001250090011001300100 00500141011001400146012005200160005001300212013000700225021021500232020000900447 020001000456020000800466020000700474039000500481#VV09.03723#Tn Ng Khng gip s ph ly kinh pht#Hoa Hng Nh b.s. ; Thi Uyn dch#Thi Uyn#15000#3000b#Vi ?t#153.9#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a33tr.^b24cm#M cung vui nhn. Pht trin tr thng minh cho tr#Hoa Hng Nh#239819#Gip cc em nh rn luyn, pht trin v nng cao kh nng quan st, c phn on v t duy phn tch thng qua cc tr chi nh: tm ng thot khi m cung, tm kim cc con vt, c, so snh c c bc tranh...#Tr chi#Rn luyn#Tr tu#Tr em#Thu## 00766000000000289000450002600110000000200300001100700350004100600100007601400070 00860140006000930190005000990820006001048080005001100080005001150090011001200100 00500131011001400136012005200150005001300202013000700215021021500222020000900437 020001000446020000800456020000700464039000500471#VV09.03724#Tn Ng Khng dit y u tr ma#Hoa Hng Nh b.s. ; Thi Uyn dch#Thi Uyn#15000#3000b#Vi?t#153.9#^ 214#^aH.#^aKim ng#2009#^a33tr.^b24cm#M cung vui nhn. Pht trin tr thng mi nh cho tr#Hoa Hng Nh#239820#Gip cc em nh rn luyn, pht trin v nng cao kh nng quan st, c phn on v t duy phn tch thng qua cc tr chi nh: tm ng thot khi m cung, tm kim cc con vt, c, so snh cc bc tra nh...#Tr chi#Rn luyn#Tr tu#Tr em#Thu## 00769000000000289000450002600110000000200330001100700350004400600100007901400070 00890140006000960190005001020820006001078080005001130080005001180090011001230100 00500134011001400139012005200153005001300205013000700218021021500225020000900440 020001000449020000800459020000700467039000500474#VV09.03725#Tn Ng Khng i n o thin cung#Hoa Hng Nh b.s. ; Thi Uyn dch#Thi Uyn#15000#3000b#Vi?t#153. 9#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a33tr.^b24cm#M cung vui nhn. Pht trin tr thng minh cho tr#Hoa Hng Nh#239821#Gip cc em nh rn luyn, pht trin v nng cao kh nng quan st, c phn on v t duy phn tch thng qua cc tr chi n h: tm ng thot khi m cung, tm kim cc con vt, c, so snh cc bc tranh...#Tr chi#Rn luyn#Tr tu#Tr em#Thu## 00518000000000253000450002600110000000200200001100300130003100700250004400500170 00690140007000860190005000930820009000988080005001070080005001120090011001170100 00500128011001700133015006200150013000700212020001800219020000900237020001300246 039000500259#VV09.03726#Chuyn k nh tr#Truyn tranh#Ho s: Nguyn nh n g#Nguyn nh ng#45000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a47tr.^b21x30 cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc mm non#239822#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00875000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200240003300701160 00570050020001730140007001930190005002000820004002058080005002090080005002140090 01100219010000500230011001500235005001600250005002600266006001700292006001600309 00400130032501300070033802101460034502000080049102000090049902000090050802000150 0517039000500532#VV09.03727#VV09.03728#VV09.03729#Cc nn vn minh c i#Li: F rancoise Perrudin ; Tranh: Bernard Alunni, Marie Christine Lemayeur ; Dch: Nguy n Th Nh , ng Th M Lan#Perrudin, Francoise#80000#Vi?t#930#^214#^aH.#^aKi m ng#2009#^a120tr.^b24cm#Alunni, Bernard#Lemayeur, Marie Christine#Nguyn Th Nh #ng Th M Lan#In ln th 2#239823#Gm nhng cu chuyn k v cc nn vn minh c i trn th gii nh: Lng H, ngi Ai Cp, Hy Lp, La M, Trung Hoa , Nht Bn, n c i...#Lch s#Vn minh#Th gii#Sch thiu nhi#Thu## 00632000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200360003300700110 00690140006000800190005000860820009000918080005001000080005001050090011001100100 00500121011001400126012002700140001001100167013000700178020001800185020000900203 020001500212020001300227039000500240021009700245#VN09.01332#VN09.01331#VN09.0133 3#Ng Quyn v trn Bch ng lch s#Nguyn Anh#7500#Vi?t#959.7021#^214#^aH.#^ aKim ng#2009#^a47tr.^b19cm#T sch Danh nhn Vit Nam#Nguyn Anh#239824#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn lch s#Truyn tranh#Thu#Gii thiu cu chuyn lch s Vit Nam v Ng Quyn v trn Bch ng lch s dnh cho thiu nhi## 00707000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200480003300700100 00810140006000910190005000970820009001028080005001110080005001160090011001210100 00500132011001400137012002700151001001000178013000700188021017400195020000800369 020001000377020001100387039000600398020001300404#VN09.01334#VN09.01335#VN09.0133 6#Phan Huy Ch v lch triu hin chng loi ch#Qunh Anh#9000#Vi?t#959.7029# ^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a55tr.^b19cm#T sch Danh nhn Vit Nam#Qunh Anh#239 825#Tiu s cuc i v nhng ng gp ca Phan Huy Ch trong thi lm quan di triu vua Minh Mng c bit trong bin son b bch khoa lch triu hin chn g loi ch 19 tp#Tiu s#S nghip#Nh Nguyn#T.vn#Phan Huy Ch## 00787000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200340003300700110 00670140006000780190005000840820012000898080005001010080005001060090011001110100 00500122011001400127012002700141001001100168013000700179021022500186020000800411 020001000419020000900429020000800438020001000446039000600456020001100462#VN09.01 337#VN09.01339#VN09.01338#L Vn Hu v b Quc s u tin#Nguyn Anh#8500#Vi? t#959.7024092#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a55tr.^b19cm#T sch Danh nhn Vit Nam #Nguyn Anh#239826#Gii thiu tiu s cuc i v nhng ng gp ca L Vn Hu di thi nh Trn c bit trong vic nghin cu bin son b i Vit s k g m 30 quyn chp t thi Triu V (207-136 trc CN) n L Chiu Hong (1224-12 26)#Tiu s#S nghip#Nh Trn#Lch s#Danh nhn#T.vn#L Vn Hu## 00671000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200180003300700090 00510140006000600190005000660820007000718080005000780080005000830090011000880100 00500099011001400104012002700118001000900145013000700154021011400161020000800275 020001000283020001600293020000700309020000900316039000600325020002600331#VN09.01 340#VN09.01342#VN09.01341#i y s Tu Tnh#Qunh C#7500#Vi?t#610.92#^214#^aH. #^aKim ng#2009#^a51tr.^b19cm#T sch Danh nhn Vit Nam#Qunh C#239827#Gii t hiu tiu s cuc i ca danh y Tu Tnh v nhng cng lao ng gp ca ng tro ng y hc c truyn Vit Nam#Tiu s#S nghip#Y hc c truyn#Danh y#Vit Nam#T. vn#Tu Tnh (Nguyn B Tnh)## 00717000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200270003300700090 00600140006000690190005000750820012000808080005000920080005000970090011001020100 00500113011001400118012002700132001000900159013000700168021018600175020000800361 020001000369020001000379020000500389039000600394020001500400#VN09.01343#VN09.013 44#VN09.01345#Trng Lng Lng Th Vinh#Qunh C#7500#Vi?t#959.7026092#^214#^a H.#^aKim ng#2009#^a47tr.^b19cm#T sch Danh nhn Vit Nam#Qunh C#239828#Gii thiu tiu s cuc i v cng lao ng gp ca Lng Th Vinh di i vua L Thnh Tng, c bit trong vic bin son sch v ton hc, h thng ho thnh t u hnh hc, o lng#Tiu s#S nghip#Danh nhn#Ton#T.vn#Lng Th Vinh## 00732000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200360003300700150 00690140007000840190005000910820012000968080005001080080005001130090011001180100 00500129011001400134012002700148001001500175013000700190021015400197020000800351 020001000359020000900369020001100378020001000389039000600399020001300405#VN09.01 347#VN09.01346#VN09.01348#Mc nh Chi - sen trong ging ngc#inh Ngc Hng#100 00#Vi?t#959.7024092#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a71tr.^b19cm#T sch Danh nhn V it Nam#inh Ngc Hng#239829#Gii thiu tiu s cuc i v cng lao ng gp c a Mc nh Chi di triu vua Trn Anh Tng c bit trong vic ng i xut th n khi i s Trung Quc#Tiu s#S nghip#Nh Trn#Ngoi giao#Danh nhn#T.vn#M c nh Chi## 00611000000000289000450002600110000000200170001100300280002800700190005600600140 00750140007000890190005000960820007001018080005001080080005001130090011001180100 00500129011001700134012002200151013000700173021007900180020001800259020000700277 020000700284020001000291020001400301039000600315#VN09.01349#Cn my qu cam?#Dy b nhn bit cc ch s#T inh Hng dch#T inh Hng#20000#Vi?t#372.21#^21 4#^aH.#^aKim ng#2009#^a47tr.^b19x21cm#Th gii trong mt b#239830#Hng dn b nhn bit cc ch s thng qua cc hnh tng vt, ng vt...#Gio dc mu gio#Ch s#T duy#Nhn thc#Sch mu gio#T.vn## 00607000000000289000450002600110000000200210001100300250003200700190005700600140 00760140007000900190005000970820007001028080005001090080005001140090011001190100 00500130011001700135012002200152013000700174021007300181020001800254020000800272 020000700280020001000287020001400297039000600311#VN09.01350#Chic m u ri? #Dy b nhn bit mu sc#T inh Hng dch#T inh Hng#20000#Vi?t#372.21#^2 14#^aH.#^aKim ng#2009#^a47tr.^b19x21cm#Th gii trong mt b#239831#Hng dn b nhn bit mu sc thng qua cc hnh tng vt, ng vt#Gio dc mu gio #Mu sc#T duy#Nhn thc#Sch mu gio#T.vn## 00660000000000313000450002600110000000200210001100300270003200700190005900600140 00780140007000920190005000990820007001048080005001110080005001160090011001210100 00500132011001700137012002200154013000700176021007900183020001800262020001000280 020000900290020000700299020001000306020001000316020001400326039000600340#VN09.01 351#Qu bng ca meo meo#Dy b nhn bit hnh khi#T inh Hng dch#T inh H ng#20000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a47tr.^b19x21cm#Th gii tron g mt b#239832#Hng dn b nhn bit cc loi hnh khi thng qua cc vt t rong cuc sng#Gio dc mu gio#Hnh dng#Hnh hc#T duy#Nhn thc#Hnh khi#S ch mu gio#T.vn## 00589000000000277000450002600110000000200220001100300240003300700190005700600140 00760140007000900190005000970820007001028080005001090080005001140090011001190100 00500130011001700135012002200152013000700174021007700181020001800258020000800276 020000700284020001400291039000600305#VN09.01352#Chut nht i du lch#Dy b nh n bit vt#T inh Hng dch#T inh Hng#20000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aKi m ng#2009#^a47tr.^b19x21cm#Th gii trong mt b#239833#Hng dn b nhn bit v vt thng qua cu chuyn du lch ca chut nht#Gio dc mu gio#Vt th # vt#Sch mu gio#T.vn## 00545000000000265000450002600110000000200230001100300290003400700190006300600140 00820140007000960190005001030820007001088080005001150080005001200090011001250100 00500136011001700141012002200158013000700180021004400187020001800231020000900249 020001500258039000600273#VN09.01353#C h np u ri nh?#Dy b nhn bit cc con vt#T inh Hng dch#T inh Hng#20000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aKim ng #2009#^a47tr.^b19x21cm#Th gii trong mt b#239834#Hng dn b nhn bit mt s loi ng vt#Gio dc mu gio#ng vt# Sch mu gio#T.vn## 00644000000000277000450002600110000000200240001100300250003500700190006000600140 00790140007000930190005001000820007001058080005001120080005001170090011001220100 00500133011001700138012002200155013000700177021012700184020001800311020000700329 020001000336020001400346039000600360#VN09.01354#Chic o len ca kh b#Dy b n hn bit so snh#T inh Hng dch#T inh Hng#20000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^ aKim ng#2009#^a47tr.^b19x21cm#Th gii trong mt b#239835#Hng dn b nhn b it v so snh: di - ngn, cao - thp, bo - gy... thng qua cc hnh tng ng vt, thc vt, c...#Gio dc mu gio#T duy#Nhn thc#Sch mu gio#T.v n## 00565000000000265000450002600110000000200210001100300270003200700190005900600140 00780140007000920190005000990820007001048080005001110080005001160090011001210100 00500132011001700137012002200154013000700176021006500183020001800248020001300266 020001400279039000600293#VN09.01355#B xu khng s lnh#Dy b nhn bit v c th#T inh Hng dch#T inh Hng#20000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#200 9#^a47tr.^b19x21cm#Th gii trong mt b#239836#Hng dn b nhn bit cc b ph n v chc nng ca c th ngi#Gio dc mu gio#C th ngi#Sch mu gio#T. vn## 00534000000000265000450002600110000000200220001100300250003300700190005800600140 00770140007000910190005000980820007001038080005001100080005001150090011001200100 00500131011001700136012002200153013000700175021003900182020001800221020000900239 020001400248039000600262#VN09.01356#i tm cy xng rng#Dy b nhn bit cy c i#T inh Hng dch#T inh Hng#20000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2009 #^a47tr.^b19x21cm#Th gii trong mt b#239837#Hng dn b nhn bit v cc lo i cy#Gio dc mu gio#Thc vt#Sch mu gio#T.vn## 00726000000000361000450002600110000000200070001100300130001800700400003100500160 00710140006000870190005000930820007000988080005001050080005001100090011001150100 00500126011001400131012001700145004001300162005001000175013000700185021006600192 02000180025802000180027602000070029402000070030102000100030802000090031802000140 0327020000400341020001300345039000600358#VN09.01357#S m#Truyn tranh#Th: Ngu yn Vit Hi ; Tranh: L Thu H#Nguyn Vit Hi#8000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aKi m ng#2009#^a20tr.^b18cm#Va hc va chi#In ln th 3#L Thu H#239838#Hng d n b nhn bit v s m thng qua cc hot ng vui chi#Vn hc thiu nhi#Gi o dc mu gio#Ch s#T duy#Nhn thc#Vit Nam#Sch mu gio#Th#Truyn tranh#T .vn## 00600000000000289000450002600110000000200080001100300130001901400060003201900050 00380820007000438080005000500080005000550090011000600100005000710110014000760120 01700090004001300107013000700120021009800127020002100225020001800246020000700264 020000900271020001000280039000600290020001400296#VN09.01358#i lp#Truyn tranh #7500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a18tr.^b18cm#Va hc va chi#In l n th 3#239839#Hng dn b nhn bit v s i lp nhau trong t nhin nh: ng y - m, ng - m, kh - t...#Khoa hc thng thc#Gio dc mu gio#T duy# T nhin#Nhn thc#T.vn#Sch mu gio## 00596000000000277000450002600110000000200190001100300210003000700170005100600120 00680140006000800190005000860820007000918080005000980080005001030090011001080100 00500119011001400124012002400138013000700162021008000169020001800249020001300267 020001800280039000600298020001400304#VN09.01359# o, bn no y?#Dnh cho b 0 -3 tui#Phng Linh dch#Phng Linh#9000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2009 #^a24tr.^b17cm#Bi hc u tin cho b#239840#Hng dn cho b t 0 n 3 tui c hi tr o nhn mt ngi thn v bn b#Gio dc mu gio#Tui nh tr#Tr chi mu gio#T.vn#Sch mu gio## 00543000000000277000450002600110000000200160001100300210002700700170004800600120 00650140006000770190005000830820007000888080005000950080005001000090011001050100 00500116011001400121012002400135013000700159021004100166020001800207020001300225 020000700238039000600245020001400251#VN09.01360#B tp m no!#Dnh cho b 0-3 tui#Phng Linh dch#Phng Linh#9000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a 24tr.^b17cm#Bi hc u tin cho b#239841#Hng dn cho b t 0 n 3 tui tp m#Gio dc mu gio#Tui nh tr#Ch s#T.vn#Sch mu gio## 00607000000000289000450002600110000000200160001100300210002700700170004800600120 00650140006000770190005000830820007000888080005000950080005001000090011001050100 00500116011001400121012002400135013000700159021008500166020001800251020000800269 020000700277020001300284039000600297020001400303#VN09.01361#Mn n ngon qu#Dnh cho b 0-3 tui#Phng Linh dch#Phng Linh#9000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a24tr.^b17cm#Bi hc u tin cho b#239842#Hng dn cho b t 0 n 3 tui cch ng x, cch n ung, hc tp thng qua mn n#Gio dc mu gio#n ung#ng x#Tui nh tr#T.vn#Sch mu gio## 00580000000000277000450002600110000000200180001100300210002900700170005000600120 00670140006000790190005000850820007000908080005000970080005001020090011001070100 00500118011001400123012002400137013000700161021006700168020001800235020001300253 020001600266039000600282020001400288#VN09.01362#B bit nh rng#Dnh cho b 0- 3 tui#Phng Linh dch#Phng Linh#9000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2009# ^a24tr.^b17cm#Bi hc u tin cho b#239843#Hng dn cho b t 0 n 3 tui c ch v sinh rng ming hng ngy#Gio dc mu gio#Tui nh tr#V sinh c nhn#T .vn#Sch mu gio## 00540000000000265000450002600110000000200190001100300210003000700170005100600120 00680140006000800190005000860820007000918080005000980080005001030090011001080100 00500119011001400124012002400138013000700162021005400169020001800223020001300241 039000600254020001400260#VN09.01363#B tp mc o qun#Dnh cho b 0-3 tui#Ph ng Linh dch#Phng Linh#9000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a24tr.^b17 cm#Bi hc u tin cho b#239844#Hng dn cho b t 0 n 3 tui cch tp mc o qun#Gio dc mu gio#Tui nh tr#T.vn#Sch mu gio## 00534000000000265000450002600110000000200180001100300210002900700170005000600120 00670140006000790190005000850820007000908080005000970080005001020090011001070100 00500118011001400123012002400137013000700161021004900168020001800217020001300235 039000600248020001400254#VN09.01364#B tp i toa-lt#Dnh cho b 0-3 tui#Phn g Linh dch#Phng Linh#9000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a24tr.^b17c m#Bi hc u tin cho b#239845#Hng dn cho b t 0 n 3 tui cch i v sin h#Gio dc mu gio#Tui nh tr#T.vn#Sch mu gio## 00726000000000301000450002600110000002600110001100200260002200300130004800700410 00610050010001020140007001120190005001190820004001248080005001280080005001330090 01100138010000500149011001400154012002800168005001400196013000700210021016200217 020000800379020000700387020000800394020001600402039000600418#VN09.01365#VN09.013 66#Ngi bu v nhng ht u#Truyn tranh#Giang Anh b.s. ; Minh ho: T Nh Nguy n#Giang Anh#20000#Vi?t#177#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a83tr.^b18cm#Cu chuyn nh, bi hc ln#T Nh Nguyn#239846#Bao gm nhng truyn ng ngn dn gian ni ln o l cuc sng, nhng mt tt, mt xu trong x hi gip cc em c nhng hnh vi, ng x tt hn trong cuc sng#o c#ng x#Hnh vi#Truyn ng ngn#T .vn## 00714000000000301000450002600110000002600110001100200150002200300130003700700410 00500050010000910140007001010190005001080820004001138080005001170080005001220090 01100127010000500138011001400143012002700157005001400184013000700198021016200205 020000800367020000700375020000800382020001600390039000600406#VN09.01367#VN09.013 68#Li ha ca h#Truyn tranh#Giang Anh b.s. ; Minh ho: T Nh Nguyn#Giang An h#20000#Vi?t#177#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a83tr.^b18cm#Cu chuyn nh bi hc ln#T Nh Nguyn#239847#Bao gm nhng truyn ng ngn dn gian ni ln o l cuc sng, nhng mt tt, mt xu trong x hi gip cc em c nhng hnh vi, ng x tt hn trong cuc sng#o c#ng x#Hnh vi#Truyn ng ngn#T.vn## 00550000000000253000450002600110000002600110001100200120002201400060003401900050 00400820009000458080005000540080005000590090011000640100005000750110014000800120 03700094004001300131013000700144021009800151020002200249020000700271020001200278 039000600290#VN09.01370#VN09.01369#Ngh b i#7500#Vi?t#355.0023#^214#^aH.#^aK im ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng nghip. Nht ngh tinh#In ln th 3#239 848#Gii thiu v ngh b i: ngh l g, lm vic u, cn nhng t cht g, o to ra sao...#Gio dc hng nghip#B i#Ngh nghip#T.vn## 00641000000000265000450002600110000002600110001100200150002201400060003701900050 00430820009000488080005000570080005000620090011000670100005000780110014000830120 03700097013000700134021016500141020001000306020001100316020000800327020001200335 020002200347039000600369#VN09.01371#VN09.01372#Ngh ngi mu#7500#Vi?t#746.902 3#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng nghip. Nht ngh tinh#2 39849#Gii thiu nhng thng tin v ngh ngi mu, nhng phm cht cn thit, v ic lm, hp dn v thch thc i vi ngi mu gip cc em la chn ngh nghi p cho mnh#Ngi mu#Thi trang#Qun o#Ngh nghip#Gio dc hng nghip#T.vn# # 00649000000000253000450002600110000002600110001100200210002201400060004301900050 00490820009000548080005000630080005000680090011000730100005000840110014000890120 03700103004001300140013000700153021018300160020001200343020001200355020002200367 039000600389#VN09.01373#VN09.01374#Lnh vc chng khon#7500#Vi?t#332.6023#^214 #^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng nghip. Nht ngh tinh#In ln th 2#239850#Gm cc kin thc c bn v lnh vc chng khon nh: chng khon l g? cng vic chng khon, ni hc chng khon, nhng t cht cn c thnh cng trong lnh vc chng khon,...#Chng khon#Ngh nghip#Gio dc hng nghi p#T.vn## 00607000000000265000450002600110000002600110001100200140002201400060003601900050 00420820008000478080005000550080005000600090011000650100005000760110014000810120 03700095004001300132013000700145021014000152020000700292020001200299020000900311 020001500320039000600335#VN09.01375#VN09.01376#Ngh bn hng#7500#Vi?t#381.023# ^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng nghip. Nht ngh tinh#In ln th 2#239851#Tm hiu v ngh bn hng. Nhng cu chuyn v ngh bn hng. C ng vic ca ngh bn hng. Phm cht trong ngh v hc ngh bn hng u?#T vn#Ngh nghip#Bn hng#Sch thiu nhi#Thanh## 00654000000000277000450002600110000002600110001100200100002201400060003201900050 00380820008000438080005000510080005000560090011000610100005000720110014000770120 03700091004001300128013000700141021016900148020000700317020001200324020000900336 020001000345020001500355039000600370#VN09.01377#VN09.01378#Ngh dc#7500#Vi?t# 615.023#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng nghip. Nht ngh tinh#In ln th 3#239852#Gii thiu khi qut v ngh dc, nhng cng vic tron g ngnh dc, nhng cu chuyn ngh dc, nhng l do chn ngnh dc v t c ht thnh cng trong ngh dc#T vn#Ngh nghip#Dc hc#Ngh dc#Sch thi u nhi#Thanh## 00614000000000265000450002600110000002600110001100200140002201400060003601900050 00420820009000478080005000560080005000610090011000660100005000770110014000820120 03700096004001300133013000700146021014600153020000700299020001200306020000900318 020001500327039000600342#VN09.01379#VN09.01380#Ngh o din#7500#Vi?t#791.4302 #^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng nghip. Nht ngh tinh#In ln th 2#239853#Tm hiu v ngh o din. Bn c nn chn ngh o din khng . Nhng phm cht gip bn thnh cng trong ngh o din. Hc ngh o din u?#T vn#Ngh nghip#o din#Sch thiu nhi#Thanh## 00659000000000277000450002600110000002600110001100200250002201400060004701900050 00530820009000588080005000670080005000720090011000770100005000880110014000930120 03700107004001300144013000700157021015700164020000700321020001200328020000900340 020001100349020001500360039000600375#VN09.01381#VN09.01382#Ngh thit k thi tr ang#7500#Vi?t#746.9023#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng ng hip. Nht ngh tinh#In ln th 3#239854#Gii thiu s lc v thi trang v nh thit k thi trang, cng vic ca nh thit k, nhng t cht gip bn thnh c ng trong ngh thit k thi trang...#T vn#Ngh nghip#Thit k#Thi trang#Sc h thiu nhi#Thanh## 00707000000000277000450002600110000002600110001100200250002201400060004701900050 00530820008000588080005000660080005000710090011000760100005000870110014000920120 03700106004001300143013000700156021021000163020000800373020000800381020000700389 020001200396020001500408039000600423#VN09.01384#VN09.01383#Ngnh kinh t v qun l#7500#Vi?t#330.023#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng ngh ip. Nht ngh tinh#In ln th 2#239855#Tm hiu v ngnh kinh t v qun l: kh i qut v ngnh kinh t v qun l. Mt s chuyn ngnh, cng vic ca chuyn v in kinh t v qun l. L do la chn, chun b hnh trang v ni hc kinh t v qun l#Qun l#Kinh t#T vn#Ngh nghip#Sch thiu nhi#Thanh## 00614000000000265000450002600110000002600110001100200210002201400060004301900050 00490820004000548080005000580080005000630090011000680100005000790110014000840120 03700098004001300135013000700148021013800155020000700293020001200300020001500312 020001500327039000600342#VN09.01385#VN09.01386#Ngnh cng ngh nano#7500#Vi?t#6 20#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng nghip. Nht ngh tinh# In ln th 2#239856#Gii thiu v cng ngh nan. Hng dn chn ngh vi cng n gh nano. Mt s chuyn ngnh cng vic ca k s lm vic vi cng ngh nano#T vn#Ngh nghip#Cng ngh nano#Sch thiu nhi#Thanh## 00704000000000289000450002600110000002600110001100200300002201400060005201900050 00580820009000638080005000720080005000770090011000820100005000930110014000980120 03700112004001300149013000700162021016300169020000700332020001200339020000900351 020001700360020001600377020001500393039000600408#VN09.01387#VN09.01388#Ngnh m thut a phng tin#7500#Vi?t#006.7023#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm #T sch Hng nghip. Nht ngh tinh#In ln th 2#239857#Gm cc kin thc c b n v ngnh m thut a phng tin ( PT) nh: MTPT l g? bn s lm vic u? nhng t cht gip bn thnh cng trong ngnh MTPT,...#T vn#Ngh nghip# M thut#Tin hc ng dng# ho my tnh#Sch thiu nhi#Thanh## 00601000000000265000450002600110000002600110001100200150002201400060003701900050 00430820007000488080005000550080005000600090011000650100005000760110014000810120 03700095004001300132013000700145021013000152020001200282020000700294020001300301 020001500314039000600329#VN09.01389#VN09.01390#Ngh kin trc#7500#Vi?t#720.23# ^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng nghip. Nht ngh tinh#In ln th 4#239858#Tm hiu cc cng vic chuyn mn v cng vic c th ca kin trc s gip cc bn tr la chn ngh nghip ph hp vi bn thn#Ngh nghip#T vn#Kin trc s#Sch thiu nhi#Thanh## 00631000000000265000450002600110000002600110001100200260002201400060004801900050 00540820006000598080005000650080005000700090011000750100005000860110014000910120 03700105004001300142013000700155021014300162020000700305020001200312020002000324 020001500344039000600359#VN09.01391#VN09.01392#Ngnh pht trin phn mm#7500#V i?t#005.3#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng nghip. Nht ngh tinh#In ln th 3#239859#Tm hiu ngnh pht trin phn mm, lp trnh v nhn g k nng, t cht cn thit cho cng vic nhm gip bn tr la chn ngh nghi p ph hp#T vn#Ngh nghip#Cng ngh thng tin#Sch thiu nhi#Thanh## 00594000000000277000450002600110000002600110001100200250002201400060004701900050 00530820004000588080005000620080005000670090011000720100005000830110014000880120 03700102004001300139013000700152021009800159020001200257020000700269020000800276 020001100284020001500295039000600310#VN09.01393#VN09.01394#Ngnh in t vin th ng#7500#Vi?t#384#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng nghip. Nht ngh tinh#In ln th 4#239860#Nhng tm hiu v ngnh in t vin thng g ip bn tr la chn ngh nghip ph hp vi bn thn#Ngh nghip#T vn#in t #Vin thng#Sch thiu nhi#Thanh## 00613000000000265000450002600110000002600110001100200090002201400060003101900050 00370820004000428080005000460080005000510090011000560100005000670110014000720120 03700086004001300123013000700136021015600143020000700299020001200306020000800318 020001500326039000600341#VN09.01395#VN09.01396#Ngh bo#7500#Vi?t#079#^214#^aH. #^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng nghip. Nht ngh tinh#In ln th 4 #239861#Gii thiu khi qut v ngh bo, nhng cu chuyn ngh bo, bo ch v nh bo, nhng l do chn ngh bo, nhng t cht gip thnh cng trong ngh bo#T vn#Ngh nghip#Bo ch#Sch thiu nhi#Thanh## 00644000000000265000450002600110000002600110001100200260002201400060004801900050 00540820004000598080005000630080005000680090011000730100005000840110014000890120 03700103004001300140013000700153021015800160020002000318020001200338020000700350 020001500357039000600372#VN09.01397#VN09.01398#Ngnh cng ngh thng tin#7500#V i?t#004#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng nghip. Nht ngh tinh#In ln th 4#239862#Gii thiu khi qut v ngnh cng ngh thng tin (CNTT ), nhng u kin v l do cho s la chn ngnh CNTT, nhng t cht gip thnh cng trong ngnh CNTT#Cng ngh thng tin#Ngh nghip#T vn#Sch thiu nhi#Tha nh## 00594000000000277000450002600110000002600110001100200130002201400060003501900050 00410820009000468080005000550080005000600090011000650100005000760110014000810120 03700095004001300132013000700145021010700152020000900259020000800268020001200276 020000700288020001500295039000600310#VN09.01399#VN09.01400#Ngh s phm#7500#Vi ?t#371.0023#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng nghip. Nht n gh tinh#In ln th 4#239863#Gii thiu khi qut v ngnh s phm, cu chuyn v ngh gio v nhng t cht, phm cht ca nh gio...#Gio dc#S phm#Ngh ng hip#T vn#Sch thiu nhi#Thanh## 00666000000000265000450002600110000002600110001100200250002201400060004701900050 00530820009000588080005000670080005000720090011000770100005000880110014000930120 03700107004001300144013000700157021017900164020000700343020001200350020001700362 020001500379039000600394#VN09.01401#VN09.01402#Ngh MC dn chng trnh#7500#Vi ?t#808.5023#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng nghip. Nht n gh tinh#In ln th 2#239864#Tm hiu v ngh dn chng trnh. Cng vic ca ng i dn chng trnh. L do chn ngh v nhng phm cht gip bn thnh cng vi ngh dn chng trnh. a ch ni hc ngh#T vn#Ngh nghip#Dn chng tr nh#Sch thiu nhi#Thanh## 00624000000000265000450002600110000002600110001100200160002201400060003801900050 00440820009000498080005000580080005000630090011000680100005000790110014000840120 03700098004001300135013000700148021015200155020001100307020001200318020000700330 020001500337039000600352#VN09.01403#VN09.01404#Ngh phin dch#7500#Vi?t#418.00 23#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng nghip. Nht ngh tinh# In ln th 3#239865#Nhng cu chuyn ngh phin dch, cng vic ca phin dch v in, nhng t cht thnh cng trong ngh phin dch, la chn ni hc ngh ph in dch...#Phin dch#Ngh nghip#T vn#Sch thiu nhi#Thanh## 00611000000000265000450002600110000002600110001100200140002201400060003601900050 00420820009000478080005000560080005000610090011000660100005000770110014000820120 03700096004001300133013000700146021014400153020000700297020001200304020000800316 020001500324039000600339#VN09.01405#VN09.01406#Ngnh cng an#7500#Vi?t#363.2023 #^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng nghip. Nht ngh tinh#In ln th 3#239866#Gii thiu s lc v ngh cng an v cng vic ca ngi chi n s cng an, nhng t cht v iu kin gip bn thnh chin s cng an nhn d n#T vn#Ngh nghip#Cng an#Sch thiu nhi#Thanh## 00601000000000265000450002600110000002600110001100200160002201400060003801900050 00440820009000498080005000580080005000630090011000680100005000790110014000840120 03700098004001300135013000700148021012900155020001100284020001200295020000700307 020001500314039000600329#VN09.01407#VN09.01408#Ngh ngoi giao#7500#Vi?t#327.20 23#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng nghip. Nht ngh tinh# In ln th 4#239867#Tm hiu v cng vic ca nh ngoi giao v phm cht ca c n b ngoi giao gip bn tr la chn cng vic ph hp vi bn thn#Ngoi giao# Ngh nghip#T vn#Sch thiu nhi#Thanh## 00609000000000265000450002600110000002600110001100200150002201400060003701900050 00430820009000488080005000570080005000620090011000670100005000780110014000830120 03700097004001300134013000700147021013900154020000700293020001200300020001000312 020001500322039000600337#VN09.01409#VN09.01410#Ngh bin kch#7500#Vi?t#791.430 2#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng nghip. Nht ngh tinh#I n ln th 2#239868#Tm hiu v ngh bin kch, cng vic ca nh bin kch. Nhn g iu hp dn ca ngh bin kch v phm cht gip bn thnh cng trong ngh#T vn#Ngh nghip#Bin kch#Sch thiu nhi#Thanh## 00595000000000265000450002600110000002600110001100200070002201400060002901900050 00350820006000408080005000460080005000510090011000560100005000670110014000720120 03700086004001300123013000700136039000400143021014200147020000600289020000700295 020001200302020001500314#VN09.01411#VN09.01412#Ngh y#7500#Vi?t#610.6#^214#^aH. #^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng nghip. Nht ngh tinh#In ln th 4 #239869#Tm#Khi qut v ngh y, nhng cng vic trong ngh y, cu chuyn ngh y , nhng l do chn ngh y, nhng t cht thnh cng trong ngh y...#Y hc# Ngh y#Ngh nghip#Sch thiu nhi## 00673000000000265000450002600110000002600110001100200240002201400060004601900050 00520820008000578080005000650080005000700090011000750100005000860110014000910120 03700105004001300142013000700155021018800162020000700350020001200357020001900369 020001500388039000400403#VN09.01414#VN09.01413#Ngh trang tr ni tht#7500#Vi? t#747.023#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng nghip. Nht ngh tinh#In ln th 2#239870#Tm hiu v ngh trang tr ni tht. Cng vic ca nh thit k ni tht. Bn c nn chn ngh ny khng? Nhng phm cht v k nng cn thit ca nh thit k ni tht v hc ngh u?#T vn#Ngh nghip#Trang tr ni thp#Sch thiu nhi#Tm## 00645000000000277000450002600110000002600110001100200150002201400060003701900050 00430820009000488080005000570080005000620090011000670100005000780110014000830120 03700097004001300134013000700147021015400154020000900308020001000317020001200327 020000700339020001500346039000600361#VN09.01415#VN09.01416#Ngh din vin#7500# Vi?t#791.4302#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng nghip. Nht ngh tinh#In ln th 2#239871#Trnh by nhng kin thc c bn v ngh din vi n nh: din vin in nh l ai? lm g? lm u? t cht gip bn thnh cng trong ngh din vin,...#in nh#Din vin#Ngh nghip#T vn#Sch thiu nhi#Th anh## 00717000000000277000450002600110000002600110001100200270002201400060004901900050 00550820009000608080005000690080005000740090011000790100005000900110014000950120 03700109004001300146013000700159021020400166020001000370020001900380020001200399 020000700411020001500418039000600433#VN09.01417#VN09.01418#Ngh PR quan h cng chng#7500#Vi?t#659.2023#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng nghip. Nht ngh tinh#In ln th 4#239872#Khi qut v ngh PR- Quan h cng ch ng, nhng cu chuyn v ngh PR, cng vic c th ca nhn vin PR, nhng l do la chn ngh PR, ni hc ngh PR v nhng t cht gip thnh cng khi vo n gh PR#Giao tip#Quan h cng chng#Ngh nghip#T vn#Sch thiu nhi#Thanh## 00598000000000265000450002600110000002600110001100200140002201400060003601900050 00420820009000478080005000560080005000610090011000660100005000770110014000820120 03700096004001300133013000700146021013100153020000800284020001200292020000700304 020001500311039000600326#VN09.01419#VN09.01420#Ngnh du lch#7500#Vi?t#338.4023 #^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng nghip. Nht ngh tinh#In ln th 4#239873#Tm hiu v ngnh du lch v nhng t cht thch hp cho cng vic ny nhm gip bn tr la chn ngh nghip ph hp vi bn thn#Du lch#Ngh nghip#T vn#Sch thiu nhi#Thanh## 00624000000000265000450002600110000002600110001100200150002201400060003701900050 00430820009000488080005000570080005000620090011000670100005000780110014000830120 03700097004001300134013000700147021015400154020001200308020001000320020000700330 020001500337039000600352#VN09.01421#VN09.01422#Ngh qung co#7500#Vi?t#659.102 3#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng nghip. Nht ngh tinh#I n ln th 3#239874#Nhng cu chuyn, thng tin v ngnh qung co, cng vic ca ngnh qung co, nhng t cht gip thnh cng trong ngh qung co, ni hc ng h qung co#Ngh nghip#Qung co#T vn#Sch thiu nhi#Thanh## 00659000000000277000450002600110000002600110001100200240002201400060004601900050 00520820007000578080005000640080005000690090011000740100005000850110014000900120 03700104004001300141013000700154021016200161020001200323020000800335020000700343 020001500350039000600365020001000371#VN09.01423#VN09.01424#Ngnh cng ngh ho h c#7500#Vi?t#540.23#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng nghi p. Nht ngh tinh#In ln th 3#239875#Nhng thng tin v chuyn ngnh cng ngh ho hc, cu chuyn cng ngh ho hc, cch la chn v nhng t cht gip bn t hnh cng trong ngnh cng ngh ho hc#Ngh nghip#Ho hc#T vn#Sch thiu nh i#Thanh#Cng ngh## 00581000000000265000450002600110000002600110001100200100002201400060003201900050 00380820008000438080005000510080005000560090011000610100005000720110014000770120 03700091004001300128013000700141021011700148020001000265020001200275020000700287 020001500294039000600309#VN09.01425#VN09.01426#Ngh lut#7500#Vi?t#340.023#^214 #^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng nghip. Nht ngh tinh#In ln th 4#239876#Tm hiu cc ngnh ngh trong lnh vc php lut nhm t vn cho c c bn tr la chn cng vic ph hp vi bn thn#Php lut#Ngh nghip#T vn#S ch thiu nhi#Thanh## 00617000000000277000450002600110000002600110001100200150002201400060003701900050 00430820007000488080005000550080005000600090011000650100005000760110014000810120 03700095004001300132013000700145021013200152020000700284020001200291020001000303 020000900313020001300322039000400335#VN09.01427#VN09.01428#Ngh quay phim#7500# Vi?t#791.43#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng nghip. Nht n gh tinh#In ln th 2#239877#Tm hiu v ngh quay phim. Cng vic ca nh quay phim. S hp dn ca ngh. Bn c ph hp vi ngh khng v hc quay phim u? #T vn#Ngh nghip#Quay phim#in nh#Hng nghip#Mai## 00616000000000265000450002600110000002600110001100200130002201400060003501900050 00410820008000468080005000540080005000590090011000640100005000750110014000800120 03700094004001300131013000700144021015500151020000800306020000700314020001200321 020001300333039000400346#VN09.01429#VN09.01430#Ngh k ton#7500#Vi?t#657.023#^ 214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng nghip. Nht ngh tinh#In l n th 4#239878#Khi qut v ngh k ton, mc ch ca k ton, cng vic ca n hn vin k ton, nhng l do chn ngh k ton, ni hc k ton, cu chuyn k ton...#K ton#T vn#Ngh nghip#Hng nghip#Mai## 00614000000000253000450002600110000002600110001100200110002201400060003301900050 00390820009000448080005000530080005000580090011000630100005000740110014000790120 03700093013000700130021018100137020000600318020001200324020000700336020001300343 039000400356#VN09.01431#VN09.01432#Ngh ca s#7500#Vi?t#782.0023#^214#^aH.#^aKi m ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng nghip. Nht ngh tinh#239879#Tm hiu v lm quen vi ngh ca s. Nhng yu t, phm cht tr thnh ca s chuyn ngh ip. Thng tin v ni hc thanh nhc cng mt s t vn khi bn quyt nh chn ngh ca s#Ca s#Ngh nghip#T vn#Hng nghip#Mai## 00685000000000265000450002600110000002600110001100200150002201400060003701900050 00430820009000488080005000570080005000620090011000670100005000780110014000830120 03700097004001300134013000700147021021900154020001000373020000700383020001200390 020001300402039000400415#VN09.01433#VN09.01434#Ngh ngn hng#7500#Vi?t#332.102 3#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng nghip. Nht ngh tinh#I n ln th 4#239880#Gii thiu v ngn hng v ngh ngn hng, cc nghip v ngn hng. Nhng cu chuyn ngn hng, ni lm vic ca nhn vin ngn hng, nhng l do v t cht la chn ngh ngn hng v thnh cng trong ngh ngn hng#Ng n hng#T vn#Ngh nghip#Hng nghip#Mai## 00650000000000277000450002600110000002600110001100200260002201400060004801900050 00540820009000598080005000680080005000730090011000780100005000890110014000940120 03700108004001300145013000700158021015100165020000900316020001100325020000700336 020001200343020001300355039000400368#VN09.01435#VN09.01436#Ngnh qun tr kinh d oanh#7500#Vi?t#658.0023#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng n ghip. Nht ngh tinh#In ln th 4#239881#Tm hiu mt s ngh ch yu trong ng nh qun tr kinh doanh v cng vic ca qun tr vin nhm gip bn la chn c cng vic ph hp vi bn thn#Qun tr#Kinh doanh#T vn#Ngh nghip#Hng ng hip#Mai## 00491000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200200003300300160 00530070022000690140007000910190005000980820010001038080005001130080005001180090 01100123010000500134011001500139001002200154013000700176020001700183020000900200 020001200209039000400221#VN09.01437#VN09.01438#VN09.01439#Ngi gc bnh minh#T p truyn ngn#Nguyn Th Chu Giang#25000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aKim ng#2 009#^a201tr.^b19cm#Nguyn Th Chu Giang#239882#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Mai## 00559000000000289000450002600110000002600110001100200230002200700380004500600200 00830140007001030190005001100820004001158080005001190080005001240090011001290100 00500140011001500145012003200160019000900192004001300201001001200214013000700226 020001800233020000400251020001000255039000400265#VN09.01440#VN09.01441#Sophie v tn khng l#Roald Dahl ; Nguyn Th Bch Nga dch#Nguyn Th Bch Nga#32000#V i?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a267tr.^b19cm#Nhng cu chuyn ca Roald Dahl #Dch Anh#In ln th 2#Dahl, Roald#239883#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn k#Mai## 00550000000000289000450002600110000002600110001100200140002200700380003600600200 00740140007000940190005001010820004001068080005001100080005001150090011001200100 00500131011001500136012003200151019000900183004001300192001001200205013000700217 020001800224020000400242020001000246039000400256#VN09.01443#VN09.01442#C b Mat ilda#Roald Dahl ; Nguyn Th Bch Nga dch#Nguyn Th Bch Nga#28000#Vi?t#823#^ 214#^aH.#^aKim ng#2009#^a239tr.^b19cm#Nhng cu chuyn ca Roald Dahl#Dch Anh #In ln th 2#Dahl, Roald#239884#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn k#Mai## 00573000000000289000450002600110000002600110001100200370002200700380005900600200 00970140007001170190005001240820004001298080005001330080005001380090011001430100 00500154011001500159012003200174019000900206004001300215001001200228013000700240 020001800247020000400265020001000269039000400279#VN09.01445#VN09.01444#Charlie v chic thang my bng knh#Roald Dahl ; Nguyn Th Bch Nga dch#Nguyn Th Bc h Nga#25000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a203tr.^b19cm#Nhng cu chuyn ca Roald Dahl#Dch Anh#In ln th 2#Dahl, Roald#239885#Vn hc thiu nhi#Anh#Tr uyn k#Mai## 00555000000000289000450002600110000002600110001100200230002200700360004500600180 00810140007000990190005001060820004001118080005001150080005001200090011001250100 00500136011001500141012003200156019000900188004001300197001001200210013000700222 020001800229020000400247020001000251039000400261#VN09.01446#VN09.01447#Nhng ng y xa yu du#Roald Dahl ; Trn Th Thu Hin dch#Trn Th Thu Hin#25000#Vi?t# 823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a203tr.^b19cm#Nhng cu chuyn ca Roald Dahl#Dc h Anh#In ln th 2#Dahl, Roald#239886#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn k#Mai## 00624000000000301000450002600110000002600110001100200530002200700500007500600200 01250140007001450190005001520820004001578080005001610080005001660090011001710100 00500182011001500187012003200202019000900234004001300243001001200256006001100268 013000700279020001800286020000400304020001000308039000400318#VN09.01448#VN09.014 49#Cu chuyn k diu v Herny Sugar v su truyn khc#Roald Dahl ; Nguyn Th Bch Nga, Vn Tm dch#Nguyn Th Bch Nga#35000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a311tr.^b19cm#Nhng cu chuyn ca Roald Dahl#Dch Anh#In ln th 2#Dah l, Roald# Vn Tm#239887#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn k#Mai## 00562000000000289000450002600110000002600110001100200260002200700380004800600200 00860140007001060190005001130820004001188080005001220080005001270090011001320100 00500143011001500148012003200163019000900195004001300204001001200217013000700229 020001800236020000400254020001000258039000400268#VN09.01450#VN09.01451#James v qu o khng l#Roald Dahl ; Nguyn Th Bch Nga dch#Nguyn Th Bch Nga#22000 #Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a187tr.^b19cm#Nhng cu chuyn ca Roald D ahl#Dch Anh#In ln th 2#Dahl, Roald#239888#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn k#Mai ## 00553000000000289000450002600110000002600110001100200290002200700320005100600140 00830140007000970190005001040820004001098080005001130080005001180090011001230100 00500134011001500139012003200154019000900186004001300195001001200208013000700220 020001800227020000400245020001000249039000400259#VN09.01452#VN09.01453#Danny - n h v ch th gii#Roald Dahl ; Phan Hng Vn dch#Phan Hng Vn#30000#Vi?t#82 3#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a259tr.^b19cm#Nhng cu chuyn ca Roald Dahl#Dch Anh#In ln th 2#Dahl, Roald#239889#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn k#Mai## 00555000000000289000450002600110000002600110001100200190002200700380004100600200 00790140007000990190005001060820004001118080005001150080005001200090011001250100 00500136011001500141012003200156019000900188004001300197001001200210013000700222 020001800229020000400247020001000251039000400261#VN09.01454#VN09.01455#Ph thuy, ph thu#Roald Dahl ; Nguyn Th Bch Nga dch#Nguyn Th Bch Nga#28000#Vi?t# 823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a231tr.^b19cm#Nhng cu chuyn ca Roald Dahl#Dc h Anh#In ln th 2#Dahl, Roald#239890#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn k#Mai## 00555000000000289000450002600110000002600110001100200180002200700380004000600200 00780140007000980190005001050820004001108080005001140080005001190090011001240100 00500135011001400140012003200154019000900186004001300195001001200208013000700220 020001800227020000400245020001200249039000400261#VN09.01456#VN09.01457#V chng lo Twit#Roald Dahl ; Nguyn Th Bch Nga dch#Nguyn Th Bch Nga#11000#Vi?t#8 23#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a91tr.^b19cm#Nhng cu chuyn ca Roald Dahl#Dch Anh#In ln th 2#Dahl, Roald#239891#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn ngn#Mai## 00559000000000289000450002600110000002600110001100200210002200700380004300600200 00810140007001010190005001080820004001138080005001170080005001220090011001270100 00500138011001500143012003200158019000900190004001300199001001200212013000700224 020001800231020000400249020001200253039000400265#VN09.01458#VN09.01459#Thn dc ca George#Roald Dahl ; Nguyn Th Bch Nga dch#Nguyn Th Bch Nga#14000#Vi? t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a115tr.^b19cm#Nhng cu chuyn ca Roald Dahl#D ch Anh#In ln th 2#Dahl, Roald#239892#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn ngn#Mai## 00550000000000289000450002600110000002600110001100200140002200700380003600600200 00740140006000940190005001000820004001058080005001090080005001140090011001190100 00500130011001400135012003200149019000900181004001300190001001200203013000700215 020001800222020000400240020001200244039000400256#VN09.01460#VN09.01461#Ch ra A lfie#Roald Dahl ; Nguyn Th Bch Nga dch#Nguyn Th Bch Nga#8000#Vi?t#823#^2 14#^aH.#^aKim ng#2009#^a59tr.^b19cm#Nhng cu chuyn ca Roald Dahl#Dch Anh#I n ln th 2#Dahl, Roald#239893#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn ngn#Mai## 00570000000000289000450002600110000002600110001100200330002200700380005500600200 00930140007001130190005001200820004001258080005001290080005001340090011001390100 00500150011001400155012003200169019000900201004001300210001001200223013000700235 020001800242020000400260020001200264039000400276#VN09.01462#VN09.01463#Hu cao c, chim b nng v ti#Roald Dahl ; Nguyn Th Bch Nga dch#Nguyn Th Bch Ng a#10000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a87tr.^b19cm#Nhng cu chuyn ca R oald Dahl#Dch Anh#In ln th 2#Dahl, Roald#239894#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn ngn#Mai## 00540000000000277000450002600110000002600110001100200220002200700530004400600160 00970140007001130190005001200820004001258080005001290080005001340090011001390100 00500150011001500155019001200170004001300182001001900195013000700214020001800221 020000700239020001200246039000400258#VN09.01464#VN09.01465#Nhng tm lng cao c #Edmondo De Amicis ; Hong Thiu Sn dch, gii thiu#Hong Thiu Sn#55000#Vi? t#853#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a398tr.^b19cm#Dch Italia#In ln th 2#Amicis, Edmondo De#239895#Vn hc thiu nhi#Italia#Truyn ngn#Mai## 00562000000000277000450002600110000002600110001100200600002200700390008200600120 01210140007001330190005001400820004001458080005001490080005001540090011001590100 00500170011001500175019001200190004001300202001002100215013000700236020001800243 020000700261020001200268039000400280#VN09.01466#VN09.01467#Nhng chic cha kho vng hay chuyn ly k ca Bu-ra-ti-n#A-lch-xy Tn-xti ; c Hiu dch# c Hiu#20000#Vi?t#853#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a142tr.^b20cm#Dch Italia#I n ln th 5#Tn-xti, A-lch-xy#239896#Vn hc thiu nhi#Italia#Truyn ngn#Mai ## 00525000000000277000450002600110000002600110001100200180002200700430004000600160 00830140007000990190005001060820007001118080005001180080005001230090011001280100 00500139011001500144019000900159004001300168001002100181013000700202020001800209 020000400227020001200231039000400243#VN09.01468#VN09.01469#Cnh bum thm#A-l ch-xan-r Grin ; Phan Hng Giang dch#Phan Hng Giang#17000#Vi?t#891.73#^214# ^aH.#^aKim ng#2009#^a118tr.^b20cm#Dch Nga#In ln th 5#Grin, A-lch-xan-r#2 39897#Vn hc thiu nhi#Nga#Truyn ngn#Mai## 00551000000000289000450002600110000002600110001100200280002200700300005000600120 00800140007000920190005000990820004001048080005001080080005001130090011001180100 00500129011001500134012003200149019000900181004001300190001001200203013000700215 020001800222020000400240020001200244039000500256#VN09.01471#VN09.01470#Charlie v nh my s c la#Roald Dalh ; Dng Tng dch#Dng Tng#23000#Vi?t#823#^21 4#^aH.#^aKim ng#2009#^a191tr.^b19cm#Nhng cu chuyn ca Roald Dahl#Dch Anh#I n ln th 2#Dalh, Roald#239898#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn ngn#H.h## 00556000000000289000450002600110000002600110001100200170002200700390003900600210 00780140006000990190005001050820004001108080005001140080005001190090011001240100 00500135011001400140012003200154019000900186004001300195001001200208013000700220 020001800227020000400245020001200249039000500261#VN09.01472#VN09.01473#Ngn tay thn k#Roald Dalh ; Nguyn V Hng Khanh dch#Nguyn V Hng Khanh#8000#Vi?t#8 23#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a59tr.^b19cm#Nhng cu chuyn ca Roald Dahl#Dch Anh#In ln th 2#Dalh, Roald#239899#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn ngn#H.h## 00539000000000289000450002600110000002600110001100200180002200700290004000600110 00690140007000800190005000870820004000928080005000960080005001010090011001060100 00500117011001500122012003200137019000900169004001300178001001200191013000700203 020001800210020000400228020001200232039000500244#VN09.01474#VN09.01475#Bc Fox t uyt vi#Roald Dalh ; Vn Tm dch# Vn Tm#13000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a111tr.^b19cm#Nhng cu chuyn ca Roald Dahl#Dch Anh#In ln th 2# Dalh, Roald#239900#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn ngn#H.h## 00773000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200300003300700460 00630050013001090140007001220190005001290820009001348080005001430080005001480090 01100153010000500164011001500169005001300184005001600197005000900213005001000222 01300070023202101290023902000170036802000170038502000090040202000070041103900050 0418020001200423#VN09.01476#VN09.01477#VN09.01478#Bc H ti chin khu Vit Bc# L Trng Tn, ng Vn ng, Nguyn nh Thi..#L Trng Tn#14000#Vi?t#959.7041# ^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a110tr.^b19cm#ng Vn ng#Nguyn nh Thi#Phan Anh#X un Diu#239901#Gii thiu cc bi hi k ca mt s tc gi v Bc H trong th i gian Bc ti chin khu Vit Bc trong khng chin chng Php#Vn hc hin i#Lch s hin i#Vit Nam#Hi k#H.h#H Ch Minh## 00775000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200280003300700400 00610050011001010140007001120190005001190820009001248080005001330080005001380090 01100143010000500154011001500159005001100174005001400185005001300199005001400212 01300070022602101310023302000170036402000230038102000090040402000070041303900050 0420020001200425#VN09.01479#VN09.01480#VN09.01481#Nhng ngy u Bc B Ph#V An Ninh, Dng Thoa, ng Thai Mai..#V An Ninh#14000#Vi?t#959.7041#^214#^aH.# ^aKim ng#2009#^a114tr.^b19cm#Dng Thoa#ng Thai Mai#Nguyn Triu#Phm Vn Kh oa#239902#Gii thiu nhng dng hi k ca mt s tc gi v Bc H trong nhng ngy u Bc Bc B Ph trong khong thi gian 1945 - 1946#Lch s hin i#Kh ng chin chng Php#Vit Nam#Hi k#H.h#H Ch Minh## 00900000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200260003300700490 00590050014001080140007001220190005001290820009001348080005001430080005001480090 01100153010000500164011001500169005001600184005001500200005001600215005001300231 01300070024402102380025102000170048902000230050602000090052902000070053803900050 0545020001200550#VN09.01482#VN09.01483#VN09.01484#Theo Bc H i chin dch#V nh Hunh, Nguyn c Thu, Nguyn Vn Lu..#V nh Hunh#14000#Vi?t#959.7041# ^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a114tr.^b19cm#Nguyn c Thu#Nguyn Vn Lu#Hong H u Khng#V Vit nh#239903#Gii thiu nhng dng hi k ca mt s tc gi v B c H trong nhng ln theo Bc i chin dch: tng khi ngha cch mng thng T m nm 1945, cuc u tr trong thi gian k Hip nh s b 6-3/1946, nhng ngy Bc chin khu Vit Bc#Lch s hin i#Khng chin chng Php#Vit Nam#Hi k #H.h#H Ch Minh## 00513000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820009000458080005000540010016000590020013000750070016000880220004001040040 01300108008000500121009001100126010000500137011001500142013000700157005001600164 020001800180020000900198020001100207039000500218#VN09.01485#VN09.01487#VN09.0148 6#90000#Vi?t#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh#T.1#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2009#^a997tr.^b19cm#239904#Nguyn Nht nh#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn di#H.h## 00513000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820009000458080005000540010016000590020013000750070016000880220004001040040 01300108008000500121009001100126010000500137011001500142013000700157005001600164 020001800180020000900198020001100207039000500218#VN09.01488#VN09.01489#VN09.0149 0#90000#Vi?t#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh#T.2#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2009#^a997tr.^b19cm#239905#Nguyn Nht nh#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn di#H.h## 00513000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820009000458080005000540010016000590020013000750070016000880220004001040040 01300108008000500121009001100126010000500137011001500142013000700157005001600164 020001800180020000900198020001100207039000500218#VN09.01491#VN09.01493#VN09.0149 2#90000#Vi?t#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh#T.3#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2009#^a997tr.^b19cm#239906#Nguyn Nht nh#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn di#H.h## 00513000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820009000458080005000540010016000590020013000750070016000880220004001040040 01300108008000500121009001100126010000500137011001500142013000700157005001600164 020001800180020000900198020001100207039000500218#VN09.01494#VN09.01495#VN09.0149 6#90000#Vi?t#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh#T.4#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2009#^a995tr.^b19cm#239907#Nguyn Nht nh#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn di#H.h## 00514000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820009000458080005000540010016000590020013000750070016000880220004001040040 01300108008000500121009001100126010000500137011001600142013000700158005001600165 020001800181020000900199020001100208039000500219#VN09.01497#VN09.01499#VN09.0149 8#90000#Vi?t#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh#T.5#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2009#^a1121tr.^b19cm#239908#Nguyn Nht nh#Vn hc th iu nhi#Vit Nam#Truyn di#H.h## 00570000000000313000450002600110000002600110001100100130002200200180003500300120 00530070028000650060009000930140007001020140006001090190005001150820004001208080 00500124008000500129009001100134010000500145011001500150004001300165012002300178 013000700201019000900208020001800217020000400235020001200239039000500251#VN09.01 500#VN09.01501#Lewis, C. S.#Chu trai php s#Tiu thuyt#C. S. Lewis ; Hng Vn dch#Hng Vn#26000#1500b#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a271tr.^b18cm#In ln th 3#Bin nin s v Narnia#239909#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thu yt#H.h## 00579000000000313000450002600110000002600110001100100130002200200290003500300110 00640070028000750060009001030140007001120140006001190190005001250820004001308080 00500134008000500139009001100144010000500155011001500160004001300175012002300188 019000900211013000700220020001800227020000400245020001100249039000500260#VN09.01 502#VN09.01503#Lewis, C. S.#S t, ph thu v ci t o#Truyn va#C. S. Lewis ; Hng Vn dch#Hng Vn#23000#1500b#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a243tr .^b18cm#In ln th 3#Bin nin s v Narnia#Dch Anh#239910#Vn hc thiu nhi#An h#Truyn va#H.h## 00569000000000313000450002600110000002600110001100100130002200200190003500300110 00540070028000650060009000930140007001020140006001090190005001150820004001208080 00500124008000500129009001100134010000500145011001500150004001300165012002300178 019000900201013000700210020001800217020000400235020001100239039000500250#VN09.01 505#VN09.01504#Lewis, C. S.#Con nga v cu b#Truyn va#C. S. Lewis ; Hng Vn dch#Hng Vn#29000#1500b#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a307tr.^b18cm#In ln th 3#Bin nin s v Narnia#Dch Anh#239911#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn v a#H.h## 00569000000000313000450002600110000002600110001100100130002200200190003500300110 00540070028000650060009000930140007001020140006001090190005001150820004001208080 00500124008000500129009001100134010000500145011001500150004001300165012002300178 019000900201013000700210020001800217020000400235020001100239039000500250#VN09.01 506#VN09.01507#Lewis, C. S.#Con nga v cu b#Truyn va#C. S. Lewis ; Hng Vn dch#Hng Vn#29000#1500b#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a303tr.^b18cm#In ln th 3#Bin nin s v Narnia#Dch Anh#239912#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn v a#H.h## 00583000000000313000450002600110000002600110001100100130002200200330003500300110 00680070028000790060009001070140007001160140006001230190005001290820004001348080 00500138008000500143009001100148010000500159011001500164004001300179012002300192 019000900215013000700224020001800231020000400249020001100253039000500264#VN09.01 508#VN09.01509#Lewis, C. S.#Trn con tu hng ti bnh minh#Truyn va#C. S. Le wis ; Hng Vn dch#Hng Vn#32000#1500b#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a3 39tr.^b18cm#In ln th 3#Bin nin s v Narnia#Dch Anh#239913#Vn hc thiu nh i#Anh#Truyn va#H.h## 00564000000000313000450002600110000002600110001100100130002200200140003500300110 00490070028000600060009000880140007000970140006001040190005001100820004001158080 00500119008000500124009001100129010000500140011001500145004001300160012002300173 019000900196013000700205020001800212020000400230020001100234039000500245#VN09.01 510#VN09.01511#Lewis, C. S.#Chic gh bc#Truyn va#C. S. Lewis ; Hng Vn dch #Hng Vn#32000#1500b#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a331tr.^b18cm#In ln th 3#Bin nin s v Narnia#Dch Anh#239914#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn va#H. h## 00571000000000313000450002600110000002600110001100100130002200200210003500300110 00560070028000670060009000950140007001040140006001110190005001170820004001228080 00500126008000500131009001100136010000500147011001500152004001300167012002300180 019000900203013000700212020001800219020000400237020001100241039000500252#VN09.01 512#VN09.01513#Lewis, C. S.#Trn chin cui cng#Truyn va#C. S. Lewis ; Hng V n dch#Hng Vn#26000#1500b#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a283tr.^b18cm# In ln th 3#Bin nin s v Narnia#Dch Anh#239915#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn va#H.h## 00735000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070100000650220004001652210014001690050017001830050 01600200005000800216006001300224006001500237006001300252008000500265009001100270 01000050028101100150028601300070030101900140030800500180032202000180034002000090 0358020001300367039000500380#VN09.01514#13000#Vi?t#895.6#^214#rmon bng chy #Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Mugiwara Shintaro ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b. ), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.1#i bng r#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thn g Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009#^a187 tr.^b18cm#239916#Dch Nht bn#Mugiwara Shintaro#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#H.h## 00743000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070100000650220004001652210022001690050017001910050 01600208005000800224006001300232006001500245006001300260008000500273009001100278 01000050028901100150029401900140030900500180032301300070034102000180034802000090 0366020001300375039000500388#VN09.01515#13000#Vi?t#895.6#^214#rmon bng chy #Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Mugiwara Shintaro ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b. ), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.2#B mt qu bng trng#Fujiko. F. Fujio#Ngu yn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#20 09#^a182tr.^b18cm#Dch Nht bn#Mugiwara Shintaro#239917#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.h## 00740000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070100000650220004001652210019001690050017001880050 01600205005000800221006001300229006001500242006001300257008000500270009001100275 01000050028601100150029101900140030600500180032001300070033802000180034502000090 0363020001300372039000500385#VN09.01516#13000#Vi?t#895.6#^214#rmon bng chy #Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Mugiwara Shintaro ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b. ), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.3#Chibimn lp cng#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009# ^a187tr.^b18cm#Dch Nht bn#Mugiwara Shintaro#239918#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#H.h## 00745000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070100000650220004001652210024001690050017001930050 01600210005000800226006001300234006001500247006001300262008000500275009001100280 01000050029101100150029601900140031100500180032501300070034302000180035002000090 0368020001300377039000500390#VN09.01517#13000#Vi?t#895.6#^214#rmon bng chy #Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Mugiwara Shintaro ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b. ), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.4#Trn u bng trn bin#Fujiko. F. Fujio#N guyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng# 2009#^a189tr.^b18cm#Dch Nht bn#Mugiwara Shintaro#239919#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#H.h## 00741000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070100000650220004001652210020001690050017001890050 01600206005000800222006001300230006001500243006001300258008000500271009001100276 01000050028701100150029201900140030700500180032101300070033902000180034602000090 0364020001300373039000500386#VN09.01518#13000#Vi?t#895.6#^214#rmon bng chy #Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Mugiwara Shintaro ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b. ), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.5#Tinh thn thng v#Fujiko. F. Fujio#Nguy n Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009 #^a179tr.^b18cm#Dch Nht bn#Mugiwara Shintaro#239920#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#H.h## 00748000000000349000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020018000340030013000520070100000650220004001652210027001690050017001960050 01600213005000800229006001300237006001500250006001300265008000500278009001100283 01000050029401100150029901900140031400500180032801300070034602000180035302000090 0371020001300380039000500393#VN09.01519#Vi?t#895.6#^214#13000#rmon bng chy #Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Mugiwara Shintaro ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b. ), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.6#ng i c - ng i mi#Fujiko. F. Fuji o#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009#^a185tr.^b18cm#Dch Nht bn#Mugiwara Shintaro#239921#Vn hc thiu nhi# Nht Bn#Truyn tranh#H.h## 00738000000000349000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020018000340030013000520070100000650220004001652210017001690050017001860050 01600203005000800219006001300227006001500240006001300255008000500268009001100273 01000050028401100150028901900140030400500180031801300070033602000180034302000090 0361020001300370039000500383#VN09.01520#895.6#^214#13000#Vi?t#rmon bng chy #Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Mugiwara Shintaro ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b. ), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.7#Tin vo ng i#Fujiko. F. Fujio#Nguyn T hng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009#^a 185tr.^b18cm#Dch Nht bn#Mugiwara Shintaro#239922#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#H.h## 00736000000000349000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020018000340030013000520070100000650220004001652210015001690050017001840050 01600201005000800217006001300225006001500238006001300253008000500266009001100271 01000050028201100150028701900140030200500180031601300070033402000180034102000090 0359020001300368039000500381#VN09.01521#895.6#^214#13000#Vi?t#rmon bng chy #Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Mugiwara Shintaro ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b. ), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.8#i r d b#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Th ng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009#^a17 4tr.^b18cm#Dch Nht bn#Mugiwara Shintaro#239923#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tru yn tranh#H.h## 00741000000000349000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020018000340030013000520070100000650220004001652210020001690050017001890050 01600206005000800222006001300230006001500243006001300258008000500271009001100276 01000050028701100150029201900140030700500180032101300070033902000180034602000090 0364020001300373039000500386#VN09.01523#895.6#^214#13000#Vi?t#rmon bng chy #Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Mugiwara Shintaro ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b. ), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.9#Quyt khng nn ch#Fujiko. F. Fujio#Nguy n Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009 #^a190tr.^b18cm#Dch Nht bn#Mugiwara Shintaro#239924#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#H.h## 00735000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070100000650220005001652210013001700050017001830050 01600200005000800216006001300224006001500237006001300252008000500265009001100270 01000050028101100150028601900140030100500180031501300070033302000180034002000090 0358020001300367039000500380#VN09.01524#13000#Vi?t#895.6#^214#rmon bng chy #Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Mugiwara Shintaro ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b. ), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.10#Ai l s mt#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thn g Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009#^a179 tr.^b18cm#Dch Nht bn#Mugiwara Shintaro#239925#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#H.h## 00735000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070100000650220005001652210013001700050017001830050 01600200005000800216006001300224006001500237006001300252008000500265009001100270 01000050028101100150028601900140030100500180031501300070033302000180034002000090 0358020001300367039000500380#VN09.01525#13000#Vi?t#895.6#^214#rmon bng chy #Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Mugiwara Shintaro ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b. ), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.11#C nm l xo#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thn g Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009#^a191 tr.^b18cm#Dch Nht bn#Mugiwara Shintaro#239926#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#H.h## 00736000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070100000650220005001652210014001700050017001840050 01600201005000800217006001300225006001500238006001300253008000500266009001100271 01000050028201100150028701900140030200500180031601300070033402000180034102000090 0359020001300368039000500381#VN09.01526#13000#Vi?t#895.6#^214#rmon bng chy #Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Mugiwara Shintaro ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b. ), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.12#Vua bng chy#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Th ng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009#^a19 1tr.^b18cm#Dch Nht bn#Mugiwara Shintaro#239927#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tru yn tranh#H.h## 00736000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070100000650220005001652210014001700050017001840050 01600201005000800217006001300225006001500238006001300253008000500266009001100271 01000050028201100150028701900140030200500180031601300070033402000180034102000090 0359020001300368039000500381#VN09.01527#13000#Vi?t#895.6#^214#rmon bng chy #Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Mugiwara Shintaro ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b. ), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.13#Vua bng chy#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Th ng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009#^a18 2tr.^b18cm#Dch Nht bn#Mugiwara Shintaro#239928#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tru yn tranh#H.h## 00736000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070100000650220005001652210014001700050017001840050 01600201005000800217006001300225006001500238006001300253008000500266009001100271 01000050028201100150028701900140030200500180031601300070033402000180034102000090 0359020001300368039000500381#VN09.01522#13000#Vi?t#895.6#^214#rmon bng chy #Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Mugiwara Shintaro ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b. ), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.14#Vua bng chy#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Th ng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009#^a18 7tr.^b18cm#Dch Nht bn#Mugiwara Shintaro#239929#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tru yn tranh#H.h## 00736000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070100000650220005001652210014001700050017001840050 01600201005000800217006001300225006001500238006001300253008000500266009001100271 01000050028201100150028701900140030200500180031601300070033402000180034102000090 0359020001300368039000500381#VN09.01528#13000#Vi?t#895.6#^214#rmon bng chy #Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Mugiwara Shintaro ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b. ), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.15#Vua bng chy#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Th ng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009#^a18 7tr.^b18cm#Dch Nht bn#Mugiwara Shintaro#239930#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tru yn tranh#H.h## 00620000000000265000450002600110000002600110001100200150002201400060003701900050 00430820004000488080005000520080005000570090011000620100005000730110014000780120 03700092004001300129013000700142021015700149020000900306020001200315020000700327 020001500334039000500349#VN09.01529#VN09.01530#Ngh Marketing#7500#Vi?t#381#^21 4#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Hng nghip. Nht ngh tinh#In ln th 4#239931#Tm hiu cng vic chuyn mn, trin vng ngh nghip v kin thc , k nng ca ngh marketing nhm gip cc bn tr la chn cng vic ph hp v i bn thn#Tip th#Ngh nghip#T vn#Sch thiu nhi#H.h## 00654000000000313000450002600110000000200130001100300240002400700730004800500170 01210140006001380190005001440820006001498080005001550080005001600090011001650100 00500176011001400181012002500195019001400220005001600234006000800250006001500258 006001500273013000700288020001800295020000900313020001300322039000500335#VN09.01 531#rmon thm#Chuyn tu la tc hnh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu (ch. b.), ; Bin dch, b.s.: c Lm..#Fujiko. F. Fujio#1500#Vi?t#895.6#^214#^aH.#^a Kim ng#2009#^a95tr.^b19cm#Tranh truyn mu rmon#Dch Nht Bn#Nguyn Thng Vu#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Qu Qu#239932#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#H.h## 00531000000000289000450002600110000001400070001101900050001800200120002300300130 00350070042000480220005000900080005000950090011001000100005001110110015001160190 01400131020000900145020001300154005001400167006001000181006000900191039000500200 082000600205808000500211020001800216013000700234#VN09.01532#12000#Vi?t#Kt gii s#Truyn tranh#Tanabe Yellow ; Dch: Thanh Nga, Quang V#T.22#^aH.#^aKim ng# 2009#^a188tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Nht Bn#Truyn tranh#Tanabe Yellow#Thanh Nga# Quang V#H.h#895.6#^214#Vn hc thiu nhi#239933## 00571000000000289000450002600110000001900050001101400070001600200160002300300130 00390070042000520220004000940080005000980090011001030100005001140110015001190120 03500134019001400169005001300183006002200196082000600218808000500224020001800229 020000900247020001300256039000500269013000700274#VN09.01534#Vi?t#12000#Hip s Vampire#Truyn tranh#Matsuri Hino ; Nguyn H Nguyt Minh dch#T.8#^aH.#^aKim ng#2009#^a190tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Dch Nht Bn#Matsuri Hino#Nguyn H Nguyt Minh#895.6#^214#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H. h#239934## 00526000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020010000340030013000440290006000570070037000630220004001000050017001040060 01300121008000500134009001100139010000500150011001500155019001400170020001800184 020000900202020001300211039000500224013000700229#VN09.01535#12000#Vi?t#895.6#^2 14#Ngi la#Truyn tranh#Ifrit#Yoshida Masanori ; Cao Hi Linh dch#T.7#Yoshida Masanori#Cao Hi Linh#^aH.#^aKim ng#2009#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.h#239935## 00526000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020010000340030013000440290006000570070037000630220004001000050017001040060 01300121008000500134009001100139010000500150011001500155019001400170020001800184 020000900202020001300211039000500224013000700229#VN09.01536#12000#Vi?t#895.6#^2 14#Ngi la#Truyn tranh#Ifrit#Yoshida Masanori ; Cao Hi Linh dch#T.8#Yoshida Masanori#Cao Hi Linh#^aH.#^aKim ng#2009#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.h#239936## 00507000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020011000340030013000450070036000580220004000940050018000980060011001160080 00500127009001100132010000500143011001500148013000700163019001400170020001800184 020000900202020001300211039000500224#VN09.01537#13500#Vi?t#895.6#^214#Kurozakur o#Truyn tranh#Natsume Yoshinori ; Vit Cng dch#T.1#Natsume Yoshinori#Vit C ng#^aH.#^aKim ng#2009#^a193tr.^b18cm#239937#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#H.h## 00507000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020011000340030013000450070036000580220004000940050018000980060011001160080 00500127009001100132010000500143011001500148019001400163013000700177020001800184 020000900202020001300211039000500224#VN09.01538#13500#Vi?t#895.6#^214#Kurozakur o#Truyn tranh#Natsume Yoshinori ; Vit Cng dch#T.2#Natsume Yoshinori#Vit C ng#^aH.#^aKim ng#2009#^a185tr.^b18cm#Dch Nht Bn#239938#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#H.h## 00507000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020011000340030013000450070036000580220004000940050018000980060011001160080 00500127009001100132010000500143011001500148019001400163013000700177020001800184 020000900202020001300211039000500224#VN09.01539#13500#Vi?t#895.6#^214#Kurozakur o#Truyn tranh#Natsume Yoshinori ; Vit Cng dch#T.3#Natsume Yoshinori#Vit C ng#^aH.#^aKim ng#2009#^a185tr.^b18cm#Dch Nht Bn#239939#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#H.h## 00507000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020011000340030013000450070036000580220004000940050018000980060011001160080 00500127009001100132010000500143011001500148019001400163013000700177020001800184 020000900202020001300211039000500224#VN09.01540#13500#Vi?t#895.6#^214#Kurozakur o#Truyn tranh#Natsume Yoshinori ; Vit Cng dch#T.4#Natsume Yoshinori#Vit C ng#^aH.#^aKim ng#2009#^a185tr.^b18cm#Dch Nht Bn#239940#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#H.h## 00526000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020010000340030013000440070032000570220004000892210016000930050013001090060 01200122008000500134009001100139010000500150011001500155020001800170020000900188 020001300197019001400210039000500224013000700229#VN09.01541#13000#Vi?t#895.6#^2 14#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.4#Trng li lim#Ei ichiro Oda#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2009#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#H.h#239941## 00530000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020010000340030013000440070032000570220004000892210020000930050013001130060 01200126008000500138009001100143010000500154011001500159020001800174020000900192 020001300201019001400214039000500228013000700233#VN09.01542#13000#Vi?t#895.6#^2 14#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.5#Chung nguyn v a i#Eiichiro Oda#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2009#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi #Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#H.h#239942## 00518000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020010000340030013000440070032000570220004000892210008000930050013001010060 01200114008000500126009001100131010000500142011001500147020001800162020000900180 020001300189019001400202039000500216013000700221#VN09.01543#13000#Vi?t#895.6#^2 14#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.6#Li th#Eiichiro O da#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2009#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#Dch Nht Bn#H.h#239943## 00555000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900050 00510190005000560820006000618080005000670140007000720020027000790030013001060070 03500119022000500154221002100159005001300180006001500193008000500208009001100213 010000500224011001500229019001400244013000700258#VN09.01544#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#H.h#Vi?t#895.6#^214#13000#Itto - sng gi cu trng#Truy n tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.14#Bn thng quyt nh#Motoki Monm a#Song Tm Quyn#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b17cm#Dch Nht Bn#239944## 00557000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900050 00510190005000560820006000618080005000670140007000720020027000790030013001060070 03500119022000500154221002300159005001300182006001500195008000500210009001100215 010000500226011001500231019001400246013000700260#VN09.01545#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#H.h#Vi?t#895.6#^214#13000#Itto - sng gi cu trng#Truy n tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.15#Ci gi ca s i u#Motoki Mo nma#Song Tm Quyn#^aH.#^aKim ng#2009#^a187tr.^b17cm#Dch Nht Bn#239945## 00551000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900050 00510190005000560820006000618080005000670140007000720020027000790030013001060070 03500119022000500154221001700159005001300176006001500189008000500204009001100209 010000500220011001500225019001400240013000700254#VN09.01546#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#H.h#Vi?t#895.6#^214#13000#Itto - sng gi cu trng#Truy n tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.16#T t trnh lng#Motoki Monma#So ng Tm Quyn#^aH.#^aKim ng#2009#^a187tr.^b17cm#Dch Nht Bn#239946## 00542000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070036000590220004000952210022000990050015001210060 01400136008000500150009001100155010000500166011001500171019001400186020001800200 020000900218020001300227039000500240013000700245#VN09.01547#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Shaman king#Truyn tranh#Hiroyuki Takei ; Hng Nhung dch#T.4#Totem pole c a anh ta#Hiroyuki Takei# Hng Nhung#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.h#239947## 00534000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070036000590220004000952210014000990050015001130060 01400128008000500142009001100147010000500158011001500163019001400178020001800192 020000900210020001300219039000500232013000700237#VN09.01548#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Shaman king#Truyn tranh#Hiroyuki Takei ; Hng Nhung dch#T.5#Chuyn v Yo h#Hiroyuki Takei# Hng Nhung#^aH.#^aKim ng#2009#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn #Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.h#239948## 00583000000000301000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020024000340030013000580290011000710070032000820220005001140050013001190060 01200132008000500144009001100149010000500160011001500165012003500180019001400215 020001800229020000900247020001300256039000500269013000700274#VN09.01549#895.6#^2 14#12000#Vi?t#Cu lc b con nh giu#Truyn tranh#Yukan Club#Yuari Ichijo ; H ng Giang dch#T.16#Yuari Ichijo#Hng Giang#^aH.#^aKim ng#2009#^a165tr.^b18cm #Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tru yn tranh#H.h#239949## 00583000000000301000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020024000340030013000580290011000710070032000820220005001140050013001190060 01200132008000500144009001100149010000500160011001500165012003500180019001400215 020001800229020000900247020001300256039000500269013000700274#VN09.01550#895.6#^2 14#12000#Vi?t#Cu lc b con nh giu#Truyn tranh#Yukan Club#Yuari Ichijo ; H ng Giang dch#T.17#Yuari Ichijo#Hng Giang#^aH.#^aKim ng#2009#^a167tr.^b18cm #Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tru yn tranh#H.h#239950## 00583000000000301000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020024000340030013000580290011000710070032000820220005001140050013001190060 01200132008000500144009001100149010000500160011001500165012003500180019001400215 020001800229020000900247020001300256039000500269013000700274#VN09.01551#895.6#^2 14#12000#Vi?t#Cu lc b con nh giu#Truyn tranh#Yukan Club#Yuari Ichijo ; H ng Giang dch#T.18#Yuari Ichijo#Hng Giang#^aH.#^aKim ng#2009#^a169tr.^b18cm #Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tru yn tranh#H.h#239951## 00556000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020024000340030013000580070031000710220004001020050013001060080005001190090 01100124010000500135011001500140006001100155019001400166020001800180020000900198 020001300207039000500220013000700225012003400232#VN09.01552#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Thm t lng danh Conan#Trun tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.2#Aoyam a Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a174tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H#239952#Sch dnh cho la tui thiu nin## 00556000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020024000340030013000580070031000710220004001020050013001060080005001190090 01100124010000500135011001500140006001100155019001400166020001800180020000900198 020001300207039000500220013000700225012003400232#VN09.01553#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Thm t lng danh Conan#Trun tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.3#Aoyam a Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a174tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H#239953#Sch dnh cho la tui thiu nin## 00556000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020024000340030013000580070031000710220004001020050013001060080005001190090 01100124010000500135011001500140006001100155019001400166020001800180020000900198 020001300207039000500220013000700225012003400232#VN09.01554#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Thm t lng danh Conan#Trun tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.4#Aoyam a Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a174tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H#239954#Sch dnh cho la tui thiu nin## 00556000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020024000340030013000580070031000710220004001020050013001060080005001190090 01100124010000500135011001500140006001100155019001400166020001800180020000900198 020001300207039000500220013000700225012003400232#VN09.01555#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Thm t lng danh Conan#Trun tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.5#Aoyam a Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a174tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H#239955#Sch dnh cho la tui thiu nin## 00556000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020024000340030013000580070031000710220004001020050013001060080005001190090 01100124010000500135011001500140006001100155019001400166020001800180020000900198 020001300207039000500220013000700225012003400232#VN09.01556#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Thm t lng danh Conan#Trun tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.6#Aoyam a Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a174tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H#239956#Sch dnh cho la tui thiu nin## 00522000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020006000340030013000400070041000530220004000940050013000980060010001110060 00900121008000500130009001100135010000500146011001500151019001400166020001800180 020000900198020001300207039000500220013000700225#VN09.01557#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Yaiba#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Dch: Phng H, Anh Tun#T.2#Aoyama Gosho# Phng H#Anh Tun#^aH.#^aKim ng#2009#^a182tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.h#239957## 00522000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020006000340030013000400070041000530220004000940050013000980060010001110060 00900121008000500130009001100135010000500146011001500151019001400166020001800180 020000900198020001300207039000500220013000700225#VN09.01558#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Yaiba#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Dch: Phng H, Anh Tun#T.3#Aoyama Gosho# Phng H#Anh Tun#^aH.#^aKim ng#2009#^a182tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.h#239958## 00522000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020006000340030013000400070041000530220004000940050013000980060010001110060 00900121008000500130009001100135010000500146011001500151019001400166020001800180 020000900198020001300207039000500220013000700225#VN09.01559#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Yaiba#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Dch: Phng H, Anh Tun#T.4#Aoyama Gosho# Phng H#Anh Tun#^aH.#^aKim ng#2009#^a182tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.h#239959## 00522000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020006000340030013000400070041000530220004000940050013000980060010001110060 00900121008000500130009001100135010000500146011001500151019001400166020001800180 020000900198020001300207039000500220013000700225#VN09.01560#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Yaiba#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Dch: Phng H, Anh Tun#T.5#Aoyama Gosho# Phng H#Anh Tun#^aH.#^aKim ng#2009#^a182tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.h#239960## 00522000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020006000340030013000400070041000530220004000940050013000980060010001110060 00900121008000500130009001100135010000500146011001500151019001400166020001800180 020000900198020001300207039000500220013000700225#VN09.01561#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Yaiba#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Dch: Phng H, Anh Tun#T.6#Aoyama Gosho# Phng H#Anh Tun#^aH.#^aKim ng#2009#^a182tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.h#239961## 00632000000000313000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020014000340030013000480290035000610070051000960220004001470050013001510050 01500164006001500179008000500194009001100199010000500210011001500215012002200230 019001400252020001800266020000900284020001300293039000500306013000700311#VN09.01 562#Vi?t#895.6#^214#13000#Vua bnh ngt#Truyn tranh#The king of sweets in the universe#Oishi Hiroto, Asazuma Chieko ; Bi Vit Cng dch#T.5#Oishi Hiroto#Asa zuma Chieko#Bi Vit Cng#^aH.#^aKim ng#2009#^a209tr.^b18cm#Dnh cho la tui 10+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.h#239962## 00506000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020013000340030013000470070034000600220005000940050014000990080005001130090 01100118010000500129011001500134006001300149019001400162020001800176020000900194 020001300203039000500216013000700221#VN09.01563#Vi?t#895.6#^214#12000#Mr Fullsw ing#Truyn tranh#Shinya Suzuki ; Nhm S.Group dch#T.17#Shinya Suzuki#^aH.#^aKim ng#2009#^a183tr.^b18cm#Nhm S.Group#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#H.h#239963## 00506000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020013000340030013000470070034000600220005000940050014000990080005001130090 01100118010000500129011001500134006001300149019001400162020001800176020000900194 020001300203039000500216013000700221#VN09.01564#Vi?t#895.6#^214#12000#Mr Fullsw ing#Truyn tranh#Shinya Suzuki ; Nhm S.Group dch#T.16#Shinya Suzuki#^aH.#^aKim ng#2009#^a190tr.^b18cm#Nhm S.Group#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#H.h#239964## 00543000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070032000590220004000912210031000950050015001260080 00500141009001100146010000500157011001500162006001000177019001400187020001800201 020000900219020001300228039000500241013000700246#VN09.01565#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T.5#Ni kinh hong c a thp Muscle#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2009#^a187tr.^b18cm#Nhm Yaki#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.h#239965## 00531000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070032000590220004000912210019000950050015001140080 00500129009001100134010000500145011001500150006001000165019001400175020001800189 020000900207020001300216039000500229013000700234#VN09.01566#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T.6#Bulma i tht b i#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18cm#Nhm Yaki#Dch Nht Bn#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.h#239966## 00587000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070052000600220005001120050009001170050018001260060 01700144008000500161009001100166010000500177011001500182012002200197019001400219 020001800233020000900251020001300260039000500273013000700278#VN09.01567#13000#V i?t#895.6#^214#Con dic en#Truyn tranh#Kuromaru, Natsuhara Takeshi ; Nguyn Th anh Vn dch#T.10#Kuromaru#Natsuhara Takeshi#Nguyn Thanh Vn#^aH.#^aKim ng#20 09#^a206tr.^b18cm#Dnh cho la tui 17+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#H.H#239967## 00587000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070052000600220005001120050009001170050018001260060 01700144008000500161009001100166010000500177011001500182012002200197019001400219 020001800233020000900251020001300260039000500273013000700278#VN09.01568#13000#V i?t#895.6#^214#Con dic en#Truyn tranh#Kuromaru, Natsuhara Takeshi ; Nguyn Th anh Vn dch#T.11#Kuromaru#Natsuhara Takeshi#Nguyn Thanh Vn#^aH.#^aKim ng#20 09#^a200tr.^b18cm#Dnh cho la tui 17+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#H.H#239968## 00587000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070052000600220005001120050009001170050018001260060 01700144008000500161009001100166010000500177011001500182012002200197019001400219 020001800233020000900251020001300260039000500273013000700278#VN09.01569#13000#V i?t#895.6#^214#Con dic en#Truyn tranh#Kuromaru, Natsuhara Takeshi ; Nguyn Th anh Vn dch#T.12#Kuromaru#Natsuhara Takeshi#Nguyn Thanh Vn#^aH.#^aKim ng#20 09#^a208tr.^b18cm#Dnh cho la tui 17+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#H.H#239969## 00587000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070052000600220005001120050009001170050018001260060 01700144008000500161009001100166010000500177011001500182012002200197019001400219 020001800233020000900251020001300260039000500273013000700278#VN09.01570#13000#V i?t#895.6#^214#Con dic en#Truyn tranh#Kuromaru, Natsuhara Takeshi ; Nguyn Th anh Vn dch#T.13#Kuromaru#Natsuhara Takeshi#Nguyn Thanh Vn#^aH.#^aKim ng#20 09#^a208tr.^b18cm#Dnh cho la tui 17+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#H.H#239970## 00587000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070052000600220005001120050009001170050018001260060 01700144008000500161009001100166010000500177011001500182012002200197019001400219 020001800233020000900251020001300260039000500273013000700278#VN09.01571#13000#V i?t#895.6#^214#Con dic en#Truyn tranh#Kuromaru, Natsuhara Takeshi ; Nguyn Th anh Vn dch#T.14#Kuromaru#Natsuhara Takeshi#Nguyn Thanh Vn#^aH.#^aKim ng#20 09#^a208tr.^b18cm#Dnh cho la tui 17+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#H.H#239971## 00519000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070032000650220004000970050017001010060008001180080 01800126009001100144010000500155011001500160019001400175020001800189020000900207 020001300216039000500229013000700234#VN09.01533#14000#Vi?t#895.6#^214#Thin ng Tokyo#Truyn tranh#Yoshiki Nakamura ; Cm Vn dch#T.2#Yoshiki Nakamura#Cm V n#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.h#239972## 00890000000000289000450002600110000002600110001100200250002200700180004701400070 00650190005000720820006000778080005000830080005000880090014000930100005001070110 01500112015004500127001001800172013000700190021034400197020001100541020000400552 020000900556020001900565020001100584039000500595#VL09.00445#VL09.00446#Gio trn h hoa, cy cnh#Nguyn Th Kim L#65000#Vi?t#635.9#^214#^aH.#^aNng nghip#2009 #^a296tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Khoa hc Nng nghip Vit Nam#Nguyn Th Kim L#2 39973#Trnh by: tnh hnh sn xut hoa cy cnh, iu kin t nhin, kinh t x hi Vit Nam v vn sn xut hoa cy cnh; yu cu ngoi cnh ca cy hoa c y cnh; chn to ging v nhn ging; bin php k thut trong sn xut hoa cy cnh; su bnh hi hoa v bin php phng tr. K thut trng mt s loi hoa c t chnh, hoa thm v cy cnh#Trng trt#Hoa#Cy cnh#Phng tr su bnh#Gio tr nh#H.h## 00698000000000265000450002600110000002600110001100200160002200700440003800500140 00820190005000960820006001018080005001070080005001120090014001170100005001310110 01500136001001300151005001500164013000700179021021200186020001000398020000300408 039000500411020001600416#VL09.00447#VL09.00448#Con d Vit Nam#Nguyn Thin, in h Vn Bnh, Nguyn Th Mi#inh Vn Bnh#Vi?t#636.3#^214#^aH.#^aNng nghip#2009 #^a387tr.^b27cm#Nguyn Thin#Nguyn Th Mi#239974#Trnh by mt s kin thc, k t qu nghin cu v kinh nghim chn nui d sa v d tht nh: vai tr kinh t , k thut chn ging, chn nui, phng v cha bnh cho d, ch bin cc mn n t tht v sa d...#Chn nui#D#H.h#Truyn dn gian## 00905000000000349000450002600110000002600110001100200470002202900520006900700540 01210190005001750820006001808080005001860080005001910090014001960100005002100110 02600215001001400241005001300255005001900268013000700287021013800294020001200432 02000140044402000130045802000170047102000080048802000100049602000090050602000210 0515020001400536039000500550#VL09.00449#VL09.00450#a dng thc vt vn quc gi a Bn En Vit Nam#Diversity of plants in Ben En national park Vietnam#Hong Vn Sm (ch.b.), Pieter Baas, Paul A. J. Kebler#Vi?t#581.7#^214#^aH.#^aNng nghip#2 009#^a108tr., 6 tr. nh^b27cm#Hong Vn Sm#Baas, Pieter#Kebler, Paul A. J.#2399 75#Gii thiu v ti nguyn thc vt vn quc gia Bn En, Thanh Ho. xut c c gii php bo tn c hiu qu gi tr a dng h sinh vt#H thc vt#Vn qu c gia#Tnh a dng#a dng sinh hc#Bo tn#Thanh Ho#Vit Nam#Vn Quc gia B n En#Sch song ng#Vanh## 00940000000000313000450002600110000002600110001100200580002200700510008000500110 01310140007001420190005001490820006001548080005001600080005001650090014001700100 00500184011001500189015006300204001001600267005001400283013000700297021025800304 020001100562020002000573020000700593020001000600020001100610039000500621#VL09.00 451#VL09.00452#Gio trnh quy hoch tng th pht trin kinh t - x hi#Nguyn Th Vng (ch.b.), Vn Nh, on Cng Qu# Vn Nh#45000#Vi?t#339.5#^214#^a H.#^aNng nghip#2009#^a252tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng H Nng nghip H Ni#Nguyn Th Vng#on Cng Qu#239976#Tng quan v mn hc qu i hoch tng th pht trin kinh t - x hi. Trnh by c s l lun v ni dun g qui hoch tng th pht trin kinh t - x hi. Gii thiu qui trnh qui hoch tng th pht trin kinh t - x hi p dng trn th gii v Vit Nam#Pht trin#Tng trng kinh t#X hi#Qui hoch#Gio trnh#Vanh## 00810000000000313000450002600110000002600110001100200310002200700560005300500180 01090140007001270190005001340820006001398080005001450080005001500090014001550100 00500169011001500174015006300189001001400252005001400266013000700280021016800287 020001000455020000800465020000300473020000400476020001100480039000500491#VL09.00 453#VL09.00454#Gio trnh chn nui d v th#inh Vn Bnh (ch.b.), Nguyn Xun Trch, Nguyn Th T#Nguyn Xun Trch#30000#Vi?t#636.3#^214#^aH.#^aNng nghi p#2009#^a148tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng H Nng nghip H Ni#inh Vn Bnh#Nguyn Th T#239977#Khi qut v chn nui d v th. Trnh by nhng kin thc v cc vn ging, dinh dng v thc n, chung tri v c c k thut chn nui chuyn khoa cho d v th#Chn nui#Gia sc#D#Th#Gio tr nh#Vanh## 00812000000000289000450002600110000002600110001100200530002200700600007500500170 01350140007001520190005001590820004001648080005001680080005001730090014001780100 00500192011001500197015006300212001001200275005002100287013000700308021017400315 020001000489020000700499020001100506039000500517#VL09.00455#VL09.00456#Gio trn h quy hoch th v im dn c nng thn#V Th Bnh (ch.b.), Nguyn Quang H c, Quyn Th Lan Phng#Nguyn Quang Hc#38000#Vi?t#711#^214#^aH.#^aNng nghip #2009#^a208tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng H Nng nghip H Ni#V Th Bnh#Quyn Th Lan Phng#239978#Trnh by: c cu dn c trong phm vi vng lnh th, th - im dn c nng thn v qu trnh pht trin, qui ho ch xy dng v pht trin th - im dn c nng thn#Qui hoch# th#Gio trnh#Vanh## 00644000000000241000450002600110000002600110001100200470002200700160006901900050 00850820004000908080005000940080005000990090014001040100005001180110015001230010 01600138013000700154021021000161020000900371020000800380020000900388039000500397 #VL09.00457#VL09.00458#Sn xut vn dm t ph liu nng - lm nghip#Hong Xun Nin#Vi?t#674#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a149tr.^b27cm#Hong Xun Nin#23997 9#Trnh by: phn loi vn dm, tnh cht ca vn dm, nh hng ca cc yu t cng ngh n tnh cht ca vn dm, nguyn liu sn xut vn dm, sn xut vn dm cng ngh v mt s qui trnh p vn dm c th#Sn xut#Vn dm#Ph liu#Va nh## 00753000000000313000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330020017000380070057000550220004001120050016001160050012001320050017001440050 01200161005001300173008000500186009001400191010000500205011001500210013000700225 021015600232020001200388020001100400020000400411020001600415039000800431#VL09.00 459#VL09.00460#Vi?t#633.1#^214#Cy la Vit Nam#Nguyn Vn Lut (ch.b.), Bi Ch Bu, Nguyn Vn Chinh..#T.1#Nguyn Vn Lut#Bi Ch Bu#Nguyn Vn Chinh#Bi Hu y p#Trn Vn t#^aH.#^aNng nghip#2009#^a712tr.^b27cm#239980#Trnh by: cy la Vit Nam ngun gc v qu trnh pht trin, cc vng sinh thi trng la V it Nam , di truyn v pht trin ngun gen cy la Vit Nam#Nng nghip#Trng t rt#La#Cy nng nghip#Vn Anh## 00777000000000301000450002600110000002600110001100200230002200700510004500500110 00960140007001070190005001140820007001198080005001260080005001310090014001360100 00500150011001500155015006300170001001400233005001600247013000700263021016500270 020001000435020000600445020000800451020001100459039000500470#VL09.00461#VL09.004 62#Chn on bnh gia sc#Chu c Thng (ch.b.), H Vn Nam, Phm Ngc Thch#H Vn Nam#35000#Vi?t#636.08#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a188tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng H Nng nghip H Ni#Chu c Thng#Phm Ngc Th ch#239981#Tng quan v mn hc chn on bnh gia sc. Trnh by cc kin thc v v tr cc b phn, kh quan trn c th gia sc v cc phng php khm cha bnh cho chng#Chn nui#Th y#Gia sc#Gio trnh#Vanh## 00983000000000241000450002600110000002600110001100200470002200700170006901900050 00860820008000918080005000990080005001040090014001090100005001230110015001280010 01700143013000700160021054100167020001000708020000900718020000900727039000500736 #VL09.00463#VL09.00464#Thng k sinh vt hc ng dng trong chn nui#Nguyn Vn Thin#Vi?t#636.002#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a308tr.^b27cm#Nguyn Vn Thin #239982#Tng quan v mn thng k sinh vt hc. Trnh by: cc phng php ca t hng k ton hc thu thp v phn tch cc ti liu trong sinh hc nh phng php thu thp v chnh l s liu, xc nh mc tp trung - phn tn v hnh dng ca phn b, sai s chn mu, mt s khi nim v l thuyt xc sut, c lng cc tham s thng k tng th, kim tra mc tin cy ca cc tham s th ng k mu v kim tra mc sai khc nhau gia hai tham s thng k, phn tch phng sai, kim tra mc ph hp - c lp, hi quy v tng quan#Chn nui#T hng k#Sinh vt#Vanh## 00905000000000361000450002600110000002600110001100200490002200700510007100500140 01220140007001360190005001430820004001488080005001520080018001570090014001750100 00500189011001500194015004300209005001600252005001700268005001600285005001400301 01300070031502101160032202000100043802000110044802000200045902000090047902000090 0488020000800497020003300505039000500538#VL09.00465#VL09.00466#Tp san khoa hc v cng ngh quy hoch thu li#T Vn Trng, Nguyn Ngc Anh, Nguyn Xun Hin ..#T Vn Trng#87000#Vi?t#627#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2009#^a229 tr.^b29cm#TTS ghi: Vin Quy hoch Thu li Min Nam#Nguyn Ngc Anh#Nguyn Xun Hin#Nguyn Tri Phc#Phm Vn Mnh#239983#Gii thiu v c cu t chc, hot ng, thnh tch v cc cng trnh khoa hc ca Vin Quy hoch Thu li min Nam#H ot ng#Thnh tch#Nghin cu khoa hc#Thu li#Vit Nam#Tp san#Vin Quy hoch Thu li min Nam#Vanh## 00965000000000325000450002600110000002600110001100200590002200700530008100500160 01340190005001500820004001558080005001590080005001640090014001690100005001830110 01500188015006200203005001400265005001300279005001900292005001700311013000700328 02101730033502000120050802000190052002000200053902000220055902000530058103900050 0634#VL09.00467#VL09.00468#Kt qu hot ng khoa hc cng ngh giai on 2003 - 2008#B.s.: Phan Thanh Tnh, Chu Vn Thin, Trn Th Mai..#Phan Thanh Tnh#Vi?t# 630#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a296tr.^b27cm#TTS ghi: Vin C in nng nghi p v Cng ngh sau thu hoch#Chu Vn Thin#Trn Th Mai#Nguyn Nng Nhng#Nguy n Quc Vit#239984#Gii thiu cc kt qu nghin cu v hot ng khoa hc cng ngh ng dng vo nng nghip trong giai on 2003-2008 ca Vin C in Nng n ghip v Cng ngh sau thu hoch#Nng nghip#Khoa hc cng ngh#Nghin cu khoa hc#Cng trnh nghin cu# Vin C in Nng nghip v Cng ngh sau thu hoch#V anh## 00815000000000265000450002600110000002600110001100200570002200700130007901900050 00920820007000978080005001040080005001090090014001140100005001280110015001330150 09500148001001300243013000700256021023200263020001100495020000500506020001100511 020002200522039000500544#VL09.00469#VL09.00470#nh hng ca mt s loi rng n mi trng Vit Nam#Ng nh Qu#Vi?t#333.75#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a 176tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Khoa hc lm nghip Vit Nam. Trung tm Nghin cu s inh thi v mi trng rng#Ng nh Qu#239985#Gii thiu cc kt qu nghin c u v: nh hng ca rng n ph t; nh hng ca rng t nhin, rng trng v cy cng nghip n mi trng; xy dng cc tiu ch v ch tiu trng rng theo c ch pht trin sch Vit Nam#Lm nghip#Rng#Mi trng#Cng trnh ng hin cu#Vanh## 00760000000000313000450002600110000002600110001101900050002208200040002780800050 00310010013000360020044000490070013000930220004001060080005001100090014001150100 00500129011001500134013000700149005001300156021017200169020001700341020001000358 020001200368020001300380020001400393020000900407020002200416039000800438#VL09.00 471#VL09.00472#Vi?t#632#^214#Phm Vn Lm#Cng trnh nghin cu khoa hc v cn trng#Phm Vn Lm#Q.1#^aH.#^aNng nghip#2009#^a347tr.^b27cm#239986#Phm Vn L m#Gii thiu cc cng trnh khoa hc nghin cu v: a dng sinh hc cp lo i trong cc h sinh thi nng nghip, c im sinh vt hc ca loi, sinh thi hc qun th#a dng sinh hc#Cn trng#Nng nghip#H sinh thi#Sinh thi hc# Vit Nam#Cng trnh nghin cu#Vn Anh## 00690000000000265000450002600110000002600110001100200880002200700140011001400070 01240190005001310820004001368080005001400080005001450090014001500100005001640110 01500169001001400184013000700198021016900205020000900374020001200383020001100395 020001300406039000500419#VL09.00473#VL09.00474#Nguyn l v ng dng m hnh to n trong nghin cu sinh hc, nng nghip v mi trng#Ng Ngc Hng#62500#Vi?t #630#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a433tr.^b27cm#Ng Ngc Hng#239987#Trnh by: cc nguyn l ca m hnh ton, hng dn s dng stella v kt qu nghin cu trong sinh hc v mi trng, h thng h tr chuyn giao k thut nng nghip#S inh hc#Nng nghip#Mi trng#M hnh ton#Vanh## 00789000000000277000450002600110000002600110001100200520002200300630007401900050 01370820010001428080005001520080005001570090014001620100005001760110014001810150 09400195013000700289021015000296020001000446020000800456020001100464020000500475 020000900480020001700489039000500506#VL09.00475#VL09.00476#Cc chnh sch, th c h v ti chnh cho khuyn lm#Ti liu tp hun khuyn lm cho cn b kim lm v khuyn lm#Vi?t#346.59704#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a80tr.^b27cm#TTS ghi : B Nng nghip v Pht trin nng thn. Trung tm Khuyn nng - Khuyn ng qu c gia#239988#Trnh by cc ngh nh, thng t lin tch v cc quyt nh t n m 2005 n nm 2007 v cc chnh sch, th ch v qun l ti chnh cho khuyn l m#Php lut#Qun l#Lm nghip#Rng#Vit Nam#Vn bn php qui#Vanh## 00762000000000265000450002600110000002600110001100200560002200300630007800700120 01410190005001530820009001588080005001670080005001720090014001770100005001910110 01400196015009400210001001200304013000700316021014000323020000800463020001100471 020000900482039000500491#VL09.00477#VL09.00478#Hng dn quy hoch v giao t g iao rng cho cng ng#Ti liu tp hun khuyn lm cho cn b kim lm v khuy n lm#L S Trung#Vi?t#634.9068#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a72tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Trung tm Khuyn nng - Khuyn ng quc gia#L S Trung#239989#Tng quan qui hoch v giao t rng cho cng ng. Trnh by v vn qui hoch s dng t c s tham gia v giao t rng cho c ng ng#Qun l#Lm nghip#t rng#Vanh## 00909000000000289000450002600110000002600110001100200550002200300630007700700410 01400050018001810190005001990820006002048080005002100080005002150090014002200100 00500234011001500239015009400254001001400348013000700362021019700369020001100566 020002000577020000800597020000900605039000500614#VL09.00480#VL09.00479#Hng dn k thut lm sinh p dng cho rng cng ng#Ti liu tp hun khuyn lm cho c n b kim lm v khuyn lm#Phm Vn in (ch.b.), Nguyn Minh Thanh#Nguyn Min h Thanh#Vi?t#634.9#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a108tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Trung tm Khuyn nng - Khuyn ng quc gia#Ph m Vn in#239990#Khi qut chung v k thut lm sinh. Trnh by cc k thut: nhn ging sinh dng, ht ging, vn m, trng rng. Gii thiu v phc hi, nui dng, khai thc, bo v v phng chng chy rng#Lm nghip#K thut trng trt#Qun l#Lm sinh#Vanh## 00882000000000277000450002600110000002600110001100200360002200300630005800700160 01210190005001370820009001428080005001510080005001560090014001610100005001750110 01400180015009400194001001600288013000700304021024900311020001100560020001100571 020000800582020000900590039000500599#VL09.00481#VL09.00482#Lp k hoch khuyn l m cp a bn#Ti liu tp hun khuyn lm cho cn b kim lm v khuyn lm#Ph m Quang Tun#Vi?t#634.9068#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a63tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Trung tm Khuyn nng - Khuyn ng quc gia#Phm Quang Tun#239991#Trnh by mt s khi nim c bn v tm quan trng ca k hoch khuyn lm cp a bn. Gii thiu b cng c PRA v k thut s d ng trong lp k hoch khuyn lm cp a bn cng nh phng php lp k hoch k huyn lm cp a bn c s tham gia#Lm nghip#Khuyn lm#Qun l#K hoch#Vanh ## 00789000000000265000450002600110000002600110001100200360002200300630005800700140 01210190005001350820006001408080005001460080005001510090014001560100005001700110 01400175015009400189001001400283013000700297021017700304020000900481020000800490 020002000498039000500518#VL09.00483#VL09.00484#K thut trng cy lm sn ngoi g#Ti liu tp hun khuyn lm cho cn b kim lm v khuyn lm#Trn Ngc Hi# Vi?t#634.9#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a83tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Trung tm Khuyn nng - Khuyn ng quc gia#Trn Ngc H i#239992#Gii thiu chung v lm sn ngoi g. Trnh by mt s loi thuc: nhm cy cho si v nguyn liu th cng m ngh, nhm dc liu, nhm cy lm thc phm v nhm cho tinh du#Cy rng#Lm sn#K thut trng trt#Vanh## 00999000000000313000450002600110000002600110001100200850002200300630010700700330 01700050017002030190005002200820006002258080005002310080005002360090014002410100 00500255011001400260015009400274001001500368013000700383021023900390020001100629 020000500640020001000645020000500655020000900660020001100669039000500680#VL09.00 485#VL09.00486#Tin b k thut trng rng thm canh mt s loi cy g nguyn l iu giy v vn dm#Ti liu tp hun khuyn lm cho cn b kim lm v khuyn l m#Nguyn Huy Sn, Nguyn Vit Khoa#Nguyn Vit Khoa#Vi?t#634.9#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a99tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Tru ng tm Khuyn nng - Khuyn ng quc gia#Nguyn Huy Sn#239993#Nhng tin b k thut trong trng rng: v ging cy g mc nhanh, cy g nguyn liu dm-giy; kt qu nghin cu trng rng thm canh mt s loi cy g nguyn liu. Hng d n k thut trng rng thm canh mt s loi cy g nhin liu#Trng trt#Rng#Th m canh#Giy#Cy rng#Cy ly g#Vanh## 00842000000000265000450002600110000002600110001100200460002200300630006800700120 01310190005001430820007001488080005001550080005001600090014001650100005001790110 01400184015009400198001001200292013000700304021023800311020000500549020000800554 020000900562039000500571#VL09.00487#VL09.00488#Hng dn lp k hoch qun l r ng cng ng#Ti liu tp hun khuyn lm cho cn b kim lm v khuyn lm#L S Trung#Vi?t#333.75#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a45tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Trung tm Khuyn nng - Khuyn ng quc gia#L S Trung#239994#Cung cp nhng nguyn tc, ni dung, phng php tip cn, trong tin trnh lp k hoch qun l rng cng ng. Xy dng qu v mt s kin th c c bn v gim st nh gi. Nhn mnh phng php tin hnh thu ht qun l r ng cng ng#Rng#Qun l#K hoch#Vanh## 00793000000000289000450002600110000002600110001100200290002200300630005100700160 01140190005001300820004001358080005001390080005001440090014001490100005001630110 01500168015009400183001001600277013000700293021012900300020001200429020001100441 020002000452020001500472020001100487039000500498#VL09.00489#VL09.00490#K thut v nng lm kt hp#Ti liu tp hun khuyn lm cho cn b kim lm v khuyn l m#Phm Quang Vinh#Vi?t#630#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a108tr.^b27cm#TTS ghi : B Nng nghip v Pht trin nng thn. Trung tm Khuyn nng - Khuyn ng qu c gia#Phm Quang Vinh#239995#Gii thiu chung v nng lm kt hp. Xy dng cc h thng nng lm kt hp cng mt s k thut canh tc bn vng trn t dc#N ng nghip#Lm nghip#K thut trng trt#Cy lng thc#Cy ly g#Vanh## 00799000000000277000450002600110000002600110001100200290002200300630005100700170 01140190005001310820006001368080005001420080005001470090014001520100005001660110 01400171015009400185001001700279013000700296021016200303020002000465020000900485 020001100494020001100505039000500516#VL09.00491#VL09.00492#K thut v trng cy g ln#Ti liu tp hun khuyn lm cho cn b kim lm v khuyn lm#Nguyn Vi t Khoa#Vi?t#634.9#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a56tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Trung tm Khuyn nng - Khuyn ng quc gia#Nguy n Vit Khoa#239996#Mt s kin thc chung v cy g ln. Nhu cu v tim nng p ht trin cy g ln. Mt s tin b k thut v gii thiu mt s loi cy lm g ln trng ph bin#K thut trng trt#Cy rng#Cy ly g#Cy g ln#Vanh## 00764000000000277000450002600110000002600110001100200400002200300630006200700150 01250190005001400820007001458080005001520080005001570090014001620100005001760110 01400181015009400195001001500289013000700304021013600311020000500447020000900452 020001100461020000900472039000500481#VL09.00493#VL09.00494#nh gi ti nguyn r ng c s tham gia#Ti liu tp hun khuyn lm cho cn b kim lm v khuyn l m#Nguyn Hu Th#Vi?t#333.75#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a40tr.^b27cm#TTS ghi : B Nng nghip v Pht trin nng thn. Trung tm Khuyn nng - Khuyn ng qu c gia#Nguyn Hu Th#239997#Mt s kin thc c bn v nh gi ti nguyn rng c s tham gia. Chun b i thc a, cng tc ngoi nghip v phn tch ni ngh ip#Rng#nh gi#Ti nguyn#Cy rng#Vanh## 00860000000000313000450002600110000002600110001100200360002200700490005800500150 01070190005001220820006001278080005001330080005001380090014001430100005001570110 01500162015009400177005001700271005001300288005001300301005002200314013000700336 021016600343020001000509020001100519020000300530020000800533039000500541#VL09.00 495#VL09.00496#Ti liu tp hun chn nui b tht#Hong Kim Giao, Phng Quc Qu ng, Phm S Lng..#Hong Kim Giao#Vi?t#636.2#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a204 tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Trung tm Khuyn nn g - Khuyn ng quc gia#Phng Quc Qung#Phm S Lng# Kim Tuyn#Hong Th Thi n Hng#239998#Khi qut v chn nui b tht; c im sinh hc, ging v cng tc ging b tht; k thut chn nui, dinh dng, thc n; cng tc th y v c ch x l chung tri#Chn nui#Chn ging#B#Thc n#Vanh## 00473000000000265000450002600110000000200090001100300130002000700310003300500080 00640140007000720190005000790820009000848080005000930080005000980090011001030100 00500114011001400119004001300133005000900146013000700155020001800162020000900180 020001300189039000500202#VL09.00497#Kim ng#Truyn tranh#Li: T Hoi ; Tranh: Mai Long#T Hoi#25000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b28cm#In ln th 5#Mai Long#239999#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Vanh## 00456000000000241000450002600110000000200140001100700200002501400070004501900050 00520820009000578080005000660080005000710090011000760100005000870110014000920150 05400106005001100160013000700171020001800178020000900196020000400205039000500209 #VL09.00498#Th nh tr#Tranh: Phng Hoa..#40000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aK im ng#2009#^a35tr.^b28cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc mm non #Phng Hoa#240000#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Vanh## 00419000000000241000450002600110000000200100001100300130002100700210003401400070 00550190005000620820009000678080005000760080005000810090011000860100005000970110 01400102005000900116013000700125020001800132020000900150020001300159039000500172 #VL09.00499#o hoang#Tranh Truyn#Tranh, li: Vn Minh#25000#Vi?t#895.9223#^21 4#^aH.#^aKim ng#2009#^a32tr.^b28cm#Vn Minh#240001#Vn hc thiu nhi#Vit Nam# Truyn tranh#Vanh## 00820000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00410820004000468080005000500020055000550070061001100220004001710050016001750050 01000191005001700201005001600218005001400234008000500248009001800253010000500271 01100150027601300070029102101200029802000190041802000130043702000170045002000090 0467039000600476#VV09.03730#VV09.03731#VV09.03732#180000#Vi?t#011#^214#Th mc sch Hn nm ca cc dn tc thiu s Vit Nam#B.s.: Trnh Khc Mnh (ch.b.), L m Giang, Phm Hong Giang..#T.1#Trnh Khc Mnh#Lm Giang#Phm Hong Giang#Trnh Khc Mnh#Lu nh Tng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a919tr.^b24cm#240002#Gii thiu b su tp sch Hn Nm ca cc dn tc thiu s Vit Nam hin ang c l u gi ti vin nghin cu Hn Nm#Th mc gii thiu#Sch Hn Nm#Dn tc thiu s#Vit Nam#T.vn## 00914000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200490 00490070094000980060017001920060015002090060017002240140008002410190005002490820 00900254808000500263008000500268009001800273010000500291011001500296015006500311 01300070037601900030038300500150038602101640040102000080056502000090057303900060 0582#VV09.03733#VV09.03734#VV09.03735#inh Khc Thun#a phng ch tnh Bc Ni nh qua t liu Hn nm#inh Khc Thun ch.b. ; Dch: Trn Th Kim Anh... ; ; H. : inh Khc Thun, Trnh Th Kim Anh#Trn Th Kim Anh#o Phng Chi#Nguyn Th Hng#140000#Vi?t#915.9727#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a667tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Hn nm#240003#XH#inh Khc Thn#Tp hp la chn nhng ti liu Hn Nm tiu biu bao qut cc kha cnh a d, nhn vt, danh tch, tp qun, sn vt, con ngi, danh thng... ca tnh Bc Ninh#a ch#Bc Ninh#T.vn## 00832000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200500 00490070047000990060015001460060014001610060015001750140008001900190005001980820 00900203808000500212008000500217009001800222010000500240011001500245015006500260 019000300325013000700328021015900335020000800494020001000502039000600512#VV09.03 736#VV09.03738#VV09.03737#inh Khc Thun#a phng ch tnh Hi Dng qua t l iu Hn nm#inh Khc Thun ch.b. ; Dch: Nguyn Th Lm..#Nguyn Th Lm#inh V n Minh#Hong Hng Cm#120000#Vi?t#915.9734#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a 576tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Hn nm#XH #240004#La chn, gii thiu mt s ti liu Hn Nm tiu biu bao qut cc kha cnh a d, ni sng, danh thng, danh nhn, tp qun, sn vt... ca tnh Hi Dng#a ch#Hi Dng#T.vn## 00667000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000510820011000568080005000670020012000720070044000840220004001280050 01400132008000500146009001800151010000500169011001500174013000700189001001500196 01200370021101500340024800500150028202000170029702000090031402000120032303900060 0335#VV09.03739#VV09.03740#VV09.03742#VV09.03741#43000#Vi?t#398.209597#^214#Tru yn ci#B.s.: Nguyn Ch Bn (ch.b.), Phm Lan Oanh#Q.1#Phm Lan Oanh#^aH.#^aKh oa hc x hi#2009#^a305tr.^b22cm#240005#Nguyn Ch Bn#Tinh hoa vn hc dn gia n ngi Vit#TTS ghi: Vin Nghin cu Vn ho#Nguyn Ch Bn#Vn hc dn gian#V it Nam#Truyn ci#T.vn## 00670000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100150 00440020036000590070042000950050012001370140007001490190005001560820011001618080 00500172008000500177009001800182010000500200011001500205015003400220019000300254 012004500257013000700302020001700309020000900326020001500335039000600350#VV09.03 743#VV09.03744#VV09.03746#VV09.03745#Nguyn Th Hu#Truyn c tch loi vt v s inh vt#B.s.: Nguyn Th Hu (ch.b.), Trn Th An#Trn Th An#37000#Vi?t#398.20 9597#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a263tr.^b22cm#TTS ghi: Vin Nghin cu V n ho#XH#B sch Tinh hoa vn hc dn gian ngi Vit#240006#Vn hc dn gian#V it Nam#Truyn c tch#T.vn## 00723000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000510820011000568080005000670010015000720020013000870070044001000220 00400144005001400148008000500162009001800167010000500185011001500190013000700205 005001500212021013400227020001700361020000900378020001600387039000600403#VV09.03 747#VV09.03748#VV09.03750#VV09.03749#41000#Vi?t#398.209597#^214#Nguyn Ch Bn# Truyn Trng#B.s.: Nguyn Ch Bn (ch.b.), Phm Lan Oanh#Q.1#Phm Lan Oanh#^aH.# ^aKhoa hc x hi#2009#^a293tr.^b22cm#240007#Nguyn Ch Bn#Bao gm nhng truyn v ti ng x, tr thng minh, hm hnh ca Trng ln, Trng Qunh, truyn Th ng Nnh, truyn Ba Giai - T Xut#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn dn gian#T.v n## 00764000000000301000450002600110000002600110001100100110002200200210003300700110 00540140007000650190005000720820007000778080005000840080018000890090023001070100 00500130011001500135015003600150019000300186013000700189021020200196020000800398 020001600406039000600422020001600428020000900444020000900453#VV09.03752#VV09.037 51#Nht Thng#Hng qu thng nh#Nht Thng#85000#Vi?t#959.77#^214#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a393tr.^b24cm#Tn tht tc gi: Nguyn Nht Thng#XH#240008#Gm 100 bi vit ca tc gi Nht Thng, ng trn cc bo t rung ng v a phng v a danh, di tch, nhn vt - s kin, t liu, vn h o, m thc ca Nam B, ng bng sng Cu Long, ng Thp#Lch s#Di tch lch s#T.vn#Di tch vn ho#Vit Nam#Min Nam## 00979000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200310003300700580 00640050014001220050011001360050015001470140007001620190005001690820004001748080 00500178008000500183009002700188010000500215011001500220015007200235019000300307 00500160031000500120032601300070033802102110034502000090055602000110056502000110 0576020001300587020001100600039000600611#VV09.03753#VV09.03755#VV09.03754#Gio t rnh qun tr chin lc#B.s.: Ng Kim Thanh, L Vn Tm (ch.b.), Trng c Lc ..#Ng Kim Thanh#L Vn Tm#Trng c Lc#71000#Vi?t#658#^214#^aH.#^ai hc K inh t Quc dn#2009#^a439tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. B mn Qun tr doanh nghip#GT#Nguyn Thnh #V Tr Dng#240009#Gii thiu chu ng v chin lc v qun tr chin lc, xy dng chin lc, thc hin v nh gi chin lc, chin lc ton cu ca doanh nghip v ng dng ca qun tr ch in lc vo doanh nghip va v nh#Qun tr#Chin lc#Kinh doanh#Doanh nghip #Gio trnh#T.vn## 01135000000000349000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200640 00480070021001120140007001330190005001400820011001458080005001560080005001610090 02700166010000500193011001500198015006600213019000300279013000700282021039300289 02000140068202000100069602000200070602000120072602000090073802000080074702000090 0755020001500764039000600779#VV09.03756#VV09.03758#VV09.03757#Nguyn K Tun#Kin h t Vit Nam 2008: Mt s vn v iu hnh kinh t v m#Nguyn K Tun ch.b .#30000#Vi?t#339.509597#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a195tr.^b24c m#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Kinh t Quc dn#XH#240010#Tr nh by qu trnh chuyn hng mc tiu trng tm trong ch o iu hnh kinh t v m nm 2008, cng tc ch o iu hnh kinh t v m thc hin nhim v ki m ch lm pht, n nh kinh t v m, tng trng hp l v bn vng, bo m an sinh x hi, t khi qut kt qu tch cc, hn ch bt cp, a ra nhng khuyn ngh nng cao cng tc ch o iu hnh kinh t v m nm 2009#Kinh t v m#iu hnh#Tng trng kinh t#Phng chng#Lm pht#m bo#Vit Nam#An sinh x hi#T.vn## 00944000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200530 00460030084000990070013001830140007001960190005002030080005002080090027002130100 00500240011001500245013000700260019000300267082000600270808000500276021022600281 02000190050702000140052602000100054002000080055002000100055802000120056802000200 0580039000600600#VV09.03759#VV09.03760#VV09.03761# c Lng#Nn kinh t th t rng v chnh sch hai ng ni t#Mt nhm gii php mi nhm n nh kinh t v m v phng nga khng hong kinh t# c Lng#39000#Vi?t#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a215tr.^b21cm#240011#XH#339.5#^214#Trnh by nhng khi n im kinh t th trng, iu tit kinh t v m, nt tht trong nn kinh t, ch nh sch hai ng ni t. Phn tch v a ra nhng gii php mi nhm n nh ki nh t v m, phng nga khng hong kinh t#Kinh t th trng#Kinh t v m#i u tit#Tin t#Gii php#Phng chng#Khng hong kinh t#T.vn## 00503000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020027000350070011000620220004000730050011000770080005000880090026000930100 00500119011001500124013000700139020000500146020000700151020000900158020000700167 020001100174020000800185020001400193039000600207#VV09.03762#26000#Vi?t#510.76#^ 214#Ton c bn v nng cao 10#V Th Hu#T.2#V Th Hu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a175tr.^b24cm#240012#Ton#Lp 10#Hnh hc#i s#Lng gic#Bi t p#Sch c thm#T.vn## 00805000000000313000450002600110000002600110001100200470002200300480006900700390 01170140007001560190005001630080005001680090026001730100005001990110015002040190 00300219005001800222005002000240082000400260808000500264013000700269021014800276 020000700424020001200431020000800443020002000451039000600471020001400477#VV09.03 763#VV09.03764#Cc dng thi tuyn sinh i hc v cao ng#Theo chng trnh mi ca B Gio dc - o to#Nguyn Bch Thun, Hunh Tn Kim Thnh#36000#Vi?t #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a239tr.^b24cm#GK#Nguyn Bch Thun#Hunh T n Kim Thnh#807#^214#240013#Gii thiu mt s thi vo i hc, cao ng mn vn phn vn hc Vit Nam t u th k 20 n Cch mng 8/1945 v t nm 1945 n ht th k 20# thi#Tp lm vn#Bi vn#Ph thng trung hc#T.vn#Sch c t hm## 00787000000000301000450002600110000002600110001100200530002200300230007500700160 00980140007001140190005001210080005001260090026001310100005001570110015001620190 00300177005001600180082000400196808000500200013000700205021021300212020001200425 020000800437020000700445020001300452020001400465039000600479#VV09.03766#VV09.037 65#Chun b kin thc v k nng lm bi thi mn vn 12#Nhng vn trng tm#N guyn Xun Lc#27000#Vi?t#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a175tr.^b24cm#GK #Nguyn Xun Lc#807#^214#240014#Gii thiu cch chun b bi thi mn vn, k n ng vn dng kin thc, vn sng vo gii mt s thi d kin cho nm 2009. Gi i thiu mt s thi tuyn sinh vo i hc v cao ng nhng nm gn y v m n vn#Tp lm vn#Bi vn#Lp 12#K nng vit#Sch c thm#T.vn## 00586000000000301000450002600110000002600110001100200450002200300390006700700130 01060140007001190190005001260080005001310090026001360100005001620110015001670190 00300182005001300185082000700198808000500205013000700210020000800217020001200225 020001200237020000700249020000800256020001400264039000600278#VV09.03768#VV09.037 67# kim tra trc nghim - t lun ho hc 12#Theo st chng trnh SGK ca B GD-T#V Tng Huy#24000#Vi?t#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a158tr.^b24 cm#GK#V Tng Huy#540.76#^214#240015#Ho hc# kim tra#Trc nghim#Lp 12#T lun#Sch c thm#T.vn## 00685000000000289000450002600110000002600110001102600110002208200060003380800050 00390010017000440020047000610070017001080140007001250190005001320080005001370090 03300142010000500175011001500180019000300195013000700198021013300205020000900338 020000700347020002100354020001400375039000600389#VV09.03769#VV09.03770#VV09.0377 1#668.9#^214#Nguyn c Ngha#Polyme chc nng v vt liu lai cu trc nano#Ngu yn c Ngha#98000#Vi?t#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a550tr.^b2 4cm#XH#240016#Trnh by tnh cht, thnh phn v ng dng ca vt liu Polyme ch c nng, vt liu lai cu trc nan, vt liu chc nng thng minh#Vt liu#Poli me#Polime cu trc nano#Vt liu nano#T.vn## 00865000000000325000450002600110000002600110001100200430002200700760006501900050 01410080005001460090014001510100005001650110015001700190003001850050014001880050 01600202082000600218808000500224005001700229005001800246005001400264013000700278 02101920028502000180047702000100049502000120050502000070051702000090052403900060 0533#VV09.03772#VV09.03773#Canh tc nng ry tng hp - mt gc nhn#Trn c V in, Neil L. Jamieson, A. Terry Rambo... ; Ch.b.: Trn c Vin..#Vi?t#^aH.#^aN ng nghip#2008#^a452tr.^b25cm#XH#Trn c Vin#Rambo, A. Terry#338.1#^214#Nguyn Thanh Lm#Jamieson, Neil L.#Mai Vn Thnh#240017#Trnh by cu trc, chc nng ca h canh tc nng ry tng hp. Cc kha cnh kinh t, th trng v x hi ca h canh tc nng ry tng hp ti bn Tt ca ngi Ty Bc tnh Ho Bn h#K thut canh tc#Nng ry#Dn tc Ty# Bc#Ho Bnh#T.vn## 00585000000000253000450002600110000002600110001100100180002200200470004000700180 00870190005001050820004001108080005001140080005001190090014001240100005001380110 01500143019000300158013000700161021012900168020000900297020001000306020000900316 039000600325#VV09.03774#VV09.03775#ng V Th Thanh#Cc loi nm gy bnh hi c y trng Vit Nam#ng V Th Thanh#Vi?t#632#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a25 1tr.^b25cm#KT#240018#Cung cp nhng thng tin v hnh thi, phn b v triu ch ng gy hi trn cy trng ca mt s loi nm pht hin Vit Nam#Nm bnh#C y trng#Vit Nam#T.vn## 00808000000000277000450002600110000002600110001102600110002208200090003380800050 00420010017000470020034000640070017000980190005001150080005001200090065001250100 00500190011002700195019000300222013000700225021024100232020001400473020000900487 020001900496020000900515039000600524#VV09.03776#VV09.03777#VV09.03778#330.9597#^ 214#Nguyn Tn Trnh#Hp tc v hi nhp pht trin#Nguyn Tn Trnh#Vi?t#^aH .#^aNng nghip ; Hip hi Ch bin v Xut khu thu sn Vit Nam#2008#^a400tr. : 24tr. nh^b24cm#XH#240019#Tng hp cc bi vit, cc bo co tng kt, cc k t qu nghin cu ca B Thu Sn, ban Kinh t trung ng... t 1979 v ngnh kin h t mi nhn thu sn, v nhng vn kinh t v m v nhng vn chung tron g qu trnh i mi, hi nhp#Kinh t v m#Thu sn#Hp tc pht trin#Hi nhp #T.vn## 00741000000000277000450002600110000002600110001108200040002280800050002600100160 00310020045000470070016000920190005001080080018001130090014001310100005001450110 01500150019000300165013000700168021022400175020000400399020001700403020001000420 020001900430020000800449039000600457#VV09.03779#VV09.03780#632#^214#Nguyn Th C ht#Rp sp hi cy trng v bin php phng tr#Nguyn Th Cht#Vi?t#^aTp. H C h Minh#^aNng nghip#2008#^a176tr.^b24cm#KT#240020#Trnh by nhng vn c b n v rp sp, cc loi rp sp v thin ch ca chng, cch phng tr. Kt qu nghin cu chi tit v loi rp sp ny t 1999 - 2007 trn a bn Tp. H Ch M inh, cc tnh ph cn v Ty Nguyn#Rp#Cn trng c hi#Cy trng#Phng tr su bnh#Rp sp#T.vn## 00715000000000253000450002600110000002600110001108200040002280800050002600100160 00310020093000470070016001400190005001560080018001610090014001790100005001930110 01500198019000300213013000700216021019000223020001400413020000900427020001900436 039000600455#VV09.03781#VV09.03782#632#^214#Phan Phc Hin#Hot cht rotenone n gun nguyn liu sn xut thuc tr su tho mc trin vng ti Vit Nam#Phan Ph c Hin#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2008#^a212tr.^b24cm#KT#240021#Trn h by cc kt qu nghin cu c bn cng nh ng dng hot cht Rotenone trong s n xut thuc tr su tho mc t tn d c hi, khng gy nhim mi trng t rong sn xut nng nghip#Thuc tr su#Thc vt#Hot cht Rotenone#T.vn## 00877000000000313000450002600110000002600110001100200540002200700560007600500130 01320050012001450050013001570190005001700820004001758080005001790080005001840090 01400189010000500203011001500208019000300223005001500226013000700241021024300248 020001100491020001100502020001900513020001100532020001400543039000600557#VV09.03 783#VV09.03784#Cy n qu c mi - cng ngh sinh hc chn to ging#B.s.: N ng Vnh (ch.b.), H Th Thu, Phm Vn Lm..# Nng Vnh#H Th Thu#Phm Vn L m#Vi?t#634#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a260tr.^b25cm#KT#Trn Th Thun#240022 #Gii thiu cc vn c bn c lin quan n ging khng ht, ging sch bnh cc c s khoa hc v thc tin ca vic to ging khng ht, cc k thut cng ngh sinh hc phc v gii php ging v qun l su bnh i vi cy n qu c mi#Cy n qu#Cy c mi#Cng ngh sinh hc#Nhn ging#Cy khng ht#T.vn## 00903000000000337000450002600110000002600110001100200330002200700660005500500170 01210050015001380050016001530140007001690190005001760820007001818080005001880080 00500193009001400198010000500212011001500217019000300232005001300235013000700248 02102510025502000070050602000080051302000100052102000100053102000090054102000090 0550039000600559#VV09.03785#VV09.03786#Gim st v cnh bo sm hn hn#B.s.: Ng uyn Quang Kim (ch.b.), Nguyn c Hu, Hong c Cng..#Nguyn Quang Kim#Nguy n c Hu#Hong c Cng#70000#Vi?t#551.57#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a315t r.^b24cm#KT#L Bc Hunh#240023#Trnh by hn hn, phng php nghin cu d bo hn hn, c trng hn hn Vit Nam. C s khoa hc cho d bo v phng php , qui trnh d bo hn kh tng, thu vn. M hnh h thng gim st v cnh b o hn sm cho khu vc Nam B v Ty Nguyn#D bo#Hn hn#Qui trnh#Kh tng#Th u vn#Vit Nam#T.vn## 00655000000000265000450002600110000002600110001108200080002280800050003000100130 00350020018000480070013000660140007000790190005000860080018000910090014001090100 00500123011001500128019000300143013000700146021019900153020000800352020000500360 020001800365039000600383#VV09.03787#VV09.03788#597.176#^214#V Cm Lng#C cnh nc ngt#V Cm Lng#85000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2008#^a263tr .^b24cm#KT#240024#Gii thiu c im, phn loi c cnh v k thut nui c cn h ni chung, c cnh sn xut trong nc, c cnh ngoi nhp, c cnh t nhin b n a ni ring, hot ng xut khu, nhp khu c cnh#C cnh#Nui#C cnh n c ngt#T.vn## 00873000000000361000450002600110000002600110001100200390002200700620006100500140 01230050015001370050015001520140007001670190005001740820004001798080005001830080 00500188009001400193010000500207011001500212019000300227005001400230005001200244 01300070025602101720026302000100043502000090044502000090045402000090046302000140 0472020000900486020001000495039000600505#VV09.03789#VV09.03790#Cng trnh ngn s ng ln vng ven bin#B.s.: Trn nh Ho (ch.b.), Trng nh D, Thi Quc Hi n..#Trn nh Ho#Trng nh D#Thi Quc Hin#45000#Vi?t#627#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a193tr.^b24cm#KT#Trn Vn Thi#V Tin Th#240025#Gii thiu chung v cc cng ngh ngn sng, cc cng trnh ngn sng ln trn th gii v mt s kt qu nghin cu cng ngh xy dng cng trnh ngn sng ln Vit Nam#Cng ngh#Xy dng#Thit k#Thu li#Vng ven bin#Vit Nam#Ngn sng#T.vn## 00869000000000289000450002600110000002600110001100200550002201900050007708200080 00828080005000900080005000950090014001000100005001140110015001190150104001340190 00300238013000700241021027100248020000900519020000900528020000400537020000400541 020000400545020001500549020000900564039000600573#VV09.03791#VV09.03792#VietGAP v cc quy nh sn xut rau, qu, ch an ton#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aNng nghi p#2008#^a152tr.^b24cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Cc Tr ng trt - Ban Ch o chng trnh rau hoa qu#KT#240026#Trnh by qui trnh th c hnh sn xut nng nghip tt cho rau qu ti an ton, ch bp ti an ton t i Vit Nam v qui ch chng nhn qui trnh thc hnh sn xut nng nghip tt c ho rau, qu, ch an ton v qui nh qun l sn xut, kinh doanh rau, qu, ch an ton#Qui nh#Sn xut#Rau#Qu#Ch#Cng ngh sch#Ch bin#T.vn## 00735000000000253000450002600110000002600110001108200060002280800050002800100160 00330020043000490070016000920190005001080080005001130090014001180100005001320110 01500137019000300152013000700155021028200162020001100444020001100455020000900466 039000600475#VV09.03793#VV09.03794#338.1#^214#Trn ng Khin#Pht trin kinh t h, trang tri min ni#Trn ng Khin#Vi?t#^aH.#^aNng nghip#2008#^a112tr.^b 21cm#XH#240027#Gii thiu nhng kin thc c bn xy dng kinh t h, trang t ri pht trin bn vng v thnh cng: phi c hiu bit v kinh t h, trang tr i, xc nh m hnh ph hp vi gia nh v a phng, qun l cc yu t sn xut, xy dng k hoch sn xut, hch ton, tip th...#Kinh t h#Trang tri#M in ni#T.vn## 00850000000000265000450002600110000002600110001100200670002201900050008908200100 00948080005001040080005001090090014001140100005001280110015001330150093001480190 00300241013000700244021027800251020001000529020001100539020001000550020000900560 020000900569039000600578#VV09.03795#VV09.03796#Nhng iu cn bit i vi ngi v phng tin hot ng ngh c#Vi?t#346.59704#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a 400tr.^b24cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Cc Khai thc v Bo v ngun li thu sn#XH#240028#Gii thiu lut php, ngh nh, thng t, q uyt nh ca chnh ph v B Thu sn v iu kin kinh doanh ngnh ngh thu s n, qun l hot ng khai thc thu sn ca t chc, c nhn, qui ch ng kim tu c, thuyn vin, x l vi phm hnh chnh trong lnh vc thu sn...#Php l ut#Kinh doanh#Khai thc#Thu sn#Vit Nam#T.vn## 00696000000000313000450002600110000002600110001108200060002280800050002800100130 00330020054000460070013001000140007001130190005001200080005001250090014001300100 00500144011001500149019000300164013000700167004001800174021013500192020001000327 020001000337020000400347020000900351020000800360020000800368039000600376#VV09.03 798#VV09.03797#636.4#^214#Nguyn Thin#Ging ln nng sut cao - k thut chn n ui hiu qu#Nguyn Thin#28000#Vi?t#^aH.#^aNng nghip#2009#^a183tr.^b21cm#XH# 240029#Ti bn ln th 2#Gii thiu cc ging ln cao sn nhp nui, ging ln n i ca Vit Nam v k thut chn nui ln ni sino sn, ln c ging, ln tht# Chn nui#Ln ging#Ln#Ln tht#Ln ni#Ln c#T.vn## 00673000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200580003800700160 00960140007001120190005001190820008001248080005001320080005001370090014001420100 00500156011001500161013000700176021014800183020001000331020000900341020000500350 020000800355020000800363020000600371039000600377#VV09.03799#VV09.03800#Phm Ngc Thch#K thut chn on v phng tr bnh cho gia sc, gia cm#Phm Ngc Thch #18000#Vi?t#636.089#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a119tr.^b21cm#240030#Nhng ki n thc c bn v nguyn nhn gy bnh, phng php khm, trnh t khm mt vt nui b bnh v cch phng, iu tr mt s bnh thng gp#Chn on#iu tr#B nh#Gia sc#Gia cm#Th y#T.vn## 00744000000000289000450002600110000002600110001100100150002200200550003700700300 00920190005001220820010001278080005001370080005001420090014001470100005001610110 01500166005001400181013000700195021018700202020001000389020000700399020002000406 020000500426020000800431020000900439039000600448#VV09.03801#VV09.03802#Nguyn Th Mai#Cc quy nh ca Nh nc v bo v v pht trin rng#Nguyn Th Mai, Tr n Minh Sn#Vi?t#346.59704#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a319tr.^b21cm#Trn Minh Sn#240031#Bao gm nhng vn bn php lut, ngh nh, thng t, quyt nh ca chnh ph v bo v, pht trin rng, khon t nng nghip, t rng, giao rng , thu rng v hot ng ca kim lm#Php lut#Bo v#Pht trin bn vng#Rng# Qun l#Vit Nam#T.vn## 00794000000000253000450002600110000002600110001100200640002201400070008601900050 00930820004000988080005001020080005001070090014001120100005001260110015001310040 01800146015012700164013000700291021019300298020002000491020001100511020001200522 039000600534#VV09.03803#VV09.03804#K thut trng mt s cy n qu v cy c s n vng ni thp#21500#Vi?t#634#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a115tr.^b21cm#T i bn ln th 4#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Ban iu hnh chng trnh xo i gim ngho. Cc Khuyn nng v Khuyn lm#240032#Gii thi u c im mt s cy n qu, cy c sn vng ni thp v k thut trng tng l oi cy ny nh: vi, c ph, trm trng, trm en, cy ht d, cy s, cy thn g nha, tre ly mng...#K thut trng trt#Cy n qu#Cy c sn#T.vn## 00618000000000253000450002600110000000100140001100200670002500700140009201900050 01060820004001118080005001150080005001200090014001250100005001390110015001440130 00700159021014900166020002000315020000900335020000400344020000500348020000500353 039000600358#VV09.03805#Trn Ngc Hi#K thut trng mt s loi tre trc ly m ng v cch ch bin mng#Trn Ngc Hi#Vi?t#633#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a1 11tr.^b21cm#240033#Gii thiu chung v tre trc v k thut trng mt s loi tr e ly mng nh mai, bng, lung, mnh tng, im trc, lc trc, trc o, vu ng...#K thut trng trt#Ch bin#Tre#Trc#Mng#T.vn## 00606000000000241000450002600110000002600110001100100150002200200340003700700210 00710190005000920820006000978080005001030080005001080090014001130100005001270110 01500132013000700147021017100154020001000325020000800335020001500343039000600358 #VV09.03806#VV09.03807#Phng c Tin#K thut chn nui g cng nghip#Phng c Tin ch.b.#Vi?t#636.5#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a300tr.^b21cm#240034#Thc trng chn nui gia cm cng nhng thnh tu v hn ch, kinh t trang tri, qui m trang tri chn nui Vit Nam v k thut chn nui mt s ging g cng n ghip#Chn nui#Gia cm#G cng nghip#T.vn## 00907000000000301000450002600110000002600110001100100160002200200710003800700540 01090140007001630190005001700820010001758080005001850080018001900090014002080100 00500222011001400227015015400241005001400395005001700409013000700426021013100433 020001000564020000900574020000700583020000900590039000600599#VV09.03808#VV09.038 09#Hollywood, Neil#CARD 013 - VIE05 ln men, sy v nh gi cht lng ca cao Vit Nam#B.s.: Neil Hollywood, H Thanh Ton, Nguyn Vn Thnh#68531#Vi?t#663. 09597#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2008#^a50tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. C quan vin tr pht trin quc t Australia. C hng trnh Hp tc Nng nghip v Pht trin Nng thn#H Thanh Ton#Nguyn Vn Thnh#240035#Trnh by k thut s ch sn xut ca cao cht lng cao t khu t hu hoch, tn tr, p tri - tch ht, phi, ln men, n sy#Cng ngh#Ch b in#Ca cao#Vit Nam#T.vn## 00594000000000289000450002600110000002600110001100100110002200200170003300300100 00500070011000600140007000710190005000780820008000838080005000910080018000960090 01400114010000500128011001500133013000700148021010400155020000600259020001100265 020001400276020000400290020000400294039000600298#VV09.03810#VV09.03811#L Vn Th #Ngoi khoa th y#Ch - mo#L Vn Th#38000#Vi?t#636.089#^214#^aTp. H Ch Mi nh#^aNng nghip#2009#^a299tr.^b21cm#240036#Trnh by nhng phn cn bn ca ph u thut cho n phu thut chuyn khoa trong th y i vi vt nui#Th y#Phu t hut#ng vt nui#Ch#Mo#T.vn## 00769000000000265000450002600110000002600110001100200630002201400070008501900050 00920820004000978080005001010080005001060090014001110100005001250110014001300040 01800144015012700162013000700289021014500296020002000441020001100461020001600472 020000900488039000600497#VV09.03813#VV09.03812#K thut trng mt s cy n qu v cy c sn vng ni cao#12500#Vi?t#634#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a71t r.^b21cm#Ti bn ln th 4#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Ban iu hnh chng trnh xo i gim ngho. Cc Khuyn nng v Khuyn lm#240037 #Trnh by c im v k thut trng tng loi cy p dng vo sn xut t kt qu cao nh mn, l, o, ch, cy ngn hnh, cy hnh o...#K thut trng trt#Cy n qu#Cy cng nghip#Min ni#T.vn## 00700000000000301000450002600110000002600110001100100140002200200680003600700290 01040190005001330820007001388080005001450080005001500090014001550100005001690110 01400174005001400188013000700202021012400209020000400333020000500337020000500342 020001000347020000900357020001900366020000700385039000600392#VV09.03814#VV09.038 15#H Quang Hng#S tay nhn bit thnh phn rui, mui thuc b Diptera n rp mui#H Quang Hng, Bi Minh Hng#Vi?t#595.77#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a40t r.^b21cm#Bi Minh Hng#240038#c im phn loi cc h loi rui n rp mui, c im hnh thi mt s loi rui ch yu thuc h Syrphidae n rp mui#Rp#Ru i#Mui#Cn trng#Rp mui#c im hnh thi#S tay#T.vn## 00763000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200850003900700170 01240190005001410820006001468080005001520080005001570090014001620100005001760110 01500181013000700196021022000203020000800423020000900431020001100440020000900451 020001000460020000900470039000600479#VV09.03817#VV09.03816#Nguyn Mnh Dng#Qun l cht lng sn phm v v sinh an ton thc phm trong ch bin nng lm sn #Nguyn Mnh Dng#Vi?t#338.4#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a200tr.^b21cm#240039# Thc trng nng sn ch bin trong thi k hi nhp kinh t quc t, cht lng v qun l cht lng nng sn ch bin v mt s gii php nng cao cht lng sn phm trong cc doanh nghip ch bin nng sn thc phm#Qun l#Sn phm#Ch t lng#Nng sn#Thc phm#Ch bin#T.vn## 00705000000000301000450002600110000002600110001100100180002200200250004000700330 00650190005000980820006001038080005001090080005001140090014001190100005001330110 01500138005001400153013000700167021017700174020000800351020000900359020000800368 020000400376020000400380020000400384020000900388039000600397#VV09.03818#VV09.038 19#Nguyn Hng Nhin#S dng lm sn ngoi g#Nguyn Hng Nhin, Trn Minh Ti#V i?t#633.5#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a120tr.^b21cm#Trn Minh Ti#240040#Trnh by khi nim lm sn ngoi g, tre, na, song, my, chng ct tinh du, cng n gh sn xut du thng, colophan, cng ngh sn xut cnh kin , cng ngh sn xut tamin#S dng#Ch bin#Lm sn#Tre#My#Na#Tinh du#T.vn## 00596000000000241000450002600110000002600110001100100130002200200520003500700130 00870190005001000820006001058080005001110080005001160090014001210100005001350110 01500140013000700155021013800162020001800300020001300318020001700331039000600348 #VV09.03820#VV09.03821#Trn Vn Mo#Bo v mi trng v pht trin lm nghip b n vng#Trn Vn Mo#Vi?t#363.7#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a140tr.^b21cm#2400 41#Trnh by tnh a dng sinh vt t nu ln thc khi phc h sinh thi, bo v mi trng, bo v rng, bo v tnh a dng sinh vt#Bo v mi trng#H sinh thi#a dng sinh hc#T.vn## 00604000000000241000450002600110000002600110001100100130002200200340003500700130 00690190005000820820006000878080005000930080005000980090014001030100005001170110 01500122013000700137021018700144020001000331020000400341020001100345039000600356 #VV09.03822#VV09.03823#Nguyn Thin#K thut chn nui ln trang tri#Nguyn Thi n#Vi?t#636.4#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a236tr.^b21cm#240042#Gii thiu cc ging ln v cng thc ln lai, k thut c th v thc n, qui trnh nui, chu ng tri, qun l tri nui, cng ngh biogas trong x l cht thi chn nui m t tri ln#Chn nui#Ln#Trang tri#T.vn## 00583000000000277000450002600110000002600110001100200330002200300630005500700360 01180140007001540190005001610820006001668080005001720080011001770090016001880100 00500204011001500209005001600224005001900240013000700259020000500266020000600271 020000800277020001400285039000600299#VV09.03824#VV09.03825#Hng dn t gii bi tp ton 4#Bin son theo chng trnh SGK mi ca B Gio dc v o to#V Th Hoi Tm, Phan Th Ngc Dip#26000#Vi?t#372.7#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai #2008#^a216tr.^b24cm#V Th Hoi Tm#Phan Th Ngc Dip#240043#Ton#Lp 4#Bi t p#Sch c thm#T.vn## 00543000000000265000450002600110000002600110001100200410002200300660006300700160 01290140007001450190005001520820006001578080005001630080011001680090016001790100 00500195011001500200005001600215013000700231020000500238020000600243020000800249 020001400257039000600271#VV09.03826#VV09.03827#Chuyn bi dng hc sinh gii ton 3#Bin son theo chng trnh SGK mi ca B Gio dc v o to...#V Th Hoi Tm#23000#Vi?t#372.7#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2008#^a179tr.^b24cm# V Th Hoi Tm#240044#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#T.vn## 00585000000000277000450002600110000002600110001100200410002200300660006300700160 01290140007001450190005001520820006001578080005001630080011001680090016001790100 00500195011001500200004003000215005001600245013000700261020000500268020000600273 020000800279020001400287039000600301#VV09.03828#VV09.03829#Chuyn bi dng h c sinh gii ton 4#Bin son theo chng trnh SGK mi ca B Gio dc v o t o...#V Th Hoi Tm#22500#Vi?t#372.7#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2008#^a1 72tr.^b24cm#Ti bn ln th 1, c b sung#V Th Hoi Tm#240045#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#T.vn## 00564000000000277000450002600110000002600110001100200410002200300360006300700360 00990140007001350190005001420820006001478080005001530080011001580090016001690100 00500185011001500190005001600205005001900221013000700240020000500247020000600252 020000800258020001400266039000600280#VV09.03830#VV09.03831#Chuyn bi dng h c sinh gii ton 5#Bin son theo chng trnh SGK mi#V Th Hoi Tm, Phan Th Ngc Dip#24000#Vi?t#372.7#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2008#^a172tr.^b24c m#V Th Hoi Tm#Phan Th Ngc Dip#240046#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#T.v n## 00504000000000265000450002600110000002600110001100200250002200300360004700700160 00830140007000990190005001060820009001118080005001200080011001250090016001360100 00500152011001500157005001600172013000700188020000900195020000600204020000800210 020001400218039000600232#VV09.03832#VV09.03833#Gip hc gii hnh hc 8#Bin so n theo chng trnh SGK mi#Nguyn c Bng#25000#Vi?t#516.0076#^214#^ang Nai #^aNxb. ng Nai#2008#^a180tr.^b24cm#Nguyn c Bng#240047#Hnh hc#Lp 8#Bi t p#Sch c thm#T.vn## 00465000000000253000450002600110000002600110001100200260002200300240004800700140 00720140007000860190005000930820004000988080005001020080011001070090016001180100 00500134011001500139005001400154013000700168020001000175020000600185020001400191 039000600205#VV09.03834#VV09.03835#Gip hc gii ting Anh 9#T vng v thnh ng ...#Bi Thanh Lm#15000#Vi?t#428#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2008#^a115tr. ^b24cm#Bi Thanh Lm#240048#Ting Anh#Lp 9#Sch c thm#T.vn## 00536000000000289000450002600110000002600110001100200240002200300210004600700200 00670140007000870190005000940820008000998080005001070080011001120090016001230100 00500139011001500144005002000159013000700179020000800186020000600194020000800200 020000700208020001000215020001400225039000700239#VV09.03836#VV09.03837#Gip hc gii ho hc 9#Tm tt l thuyt...#Phan Th Bch Vng#28500#Vi?t#546.076#^214 #^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2008#^a206tr.^b24cm#Phan Th Bch Vng#240049#Ho h c#Lp 9#Bi tp#p n#Ho v c#Sch c thm#T.dung## 00510000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020020000350070008000550220004000630050008000670080005000750090050000800100 00500130011001500135013000700150020000500157020000700162020000900169020000800178 020000700186020000600193020001400199039000700213#VV09.03838#17000#Vi?t#510.76#^ 214#Gii bi tp ton 6#L Nht#T.2#L Nht#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni ; Cn g ty sch Hoa Hng#2008#^a136tr.^b24cm#240050#Ton#i s#Hnh hc#Bi tp#p n#Lp 6#Sch c thm#T.dung## 00557000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020020000350070026000550220004000810050008000850050017000930080005001100090 05000115010000500165011001500170013000700185020000500192020000700197020000900204 020000800213020000700221020000600228020001400234039000700248#VV09.03839#18000#V i?t#510.76#^214#Gii bi tp ton 7#L Nht, Hunh nh Tng#T.2#L Nht#Hunh nh Tng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni ; Cng ty sch Hoa Hng#2009#^a143tr.^ b24cm#240051#Ton#i s#Hnh hc#Bi tp#p n#Lp 7#Sch c thm#T.dung## 00557000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020020000350070026000550220004000810050008000850050017000930080005001100090 05000115010000500165011001500170013000700185020000500192020000700197020000900204 020000800213020000700221020000600228020001400234039000700248#VV09.03840#26000#V i?t#510.76#^214#Gii bi tp ton 8#L Nht, Hunh nh Tng#T.2#L Nht#Hunh nh Tng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni ; Cng ty sch Hoa Hng#2009#^a207tr.^ b24cm#240052#Ton#i s#Hnh hc#Bi tp#p n#Lp 8#Sch c thm#T.dung## 00557000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020020000350070026000550220004000810050008000850050017000930080005001100090 05000115010000500165011001500170013000700185020000500192020000700197020000900204 020000800213020000700221020000600228020001400234039000700248#VV09.03841#28000#V i?t#510.76#^214#Gii bi tp ton 9#L Nht, Hunh nh Tng#T.2#L Nht#Hunh nh Tng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni ; Cng ty sch Hoa Hng#2009#^a223tr.^ b24cm#240053#Ton#i s#Hnh hc#Bi tp#p n#Lp 9#Sch c thm#T.dung## 00567000000000277000450002600110000000200450001100700330005601400070008901900050 00960820009001018080005001100080005001150090050001200100005001700110015001750050 01600190005001600206013000700222020000700229020001000236020000700246020000800253 020000700261020001400268039000700282#VV09.03842#Gii bi tp i s v gii tch 11 nng cao#Nguyn V Thanh, Trn Minh Chin#26000#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni ; Cng ty sch Hoa Hng#2009#^a223tr.^b24cm#Nguyn V Tha nh#Trn Minh Chin#240054#i s#Gii tch#Lp 11#Bi tp#p n#Sch c thm#T .dung## 00620000000000301000450002600110000002600110001100200330002200300200005500700480 00750140007001230190005001300820004001358080005001390080005001440090026001490100 00500175011001500180005001300195005001500208005001600223005001400239005001900253 013000700272020001200279020000600291020001400297039000700311#VV09.03843#VV09.038 44#162 v bi lm vn chn lc 7#T c v t hc...#T Thanh Sn, Nguyn Ng c H, Thi Thnh Vinh..#33000#Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009 #^a215tr.^b24cm#T Thanh Sn#Nguyn Ngc H#Thi Thnh Vinh#Phm c Minh#Phm T h Minh Vit#240055#Tp lm vn#Lp 7#Sch c thm#T.dung## 00620000000000301000450002600110000002600110001100200330002200300200005500700480 00750140007001230190005001300820004001358080005001390080005001440090026001490100 00500175011001500180005001300195005001500208005001600223005001400239005001900253 013000700272020001200279020000600291020001400297039000700311#VV09.03845#VV09.038 46#162 v bi lm vn chn lc 8#T c v t hc...#T Thanh Sn, Nguyn Ng c H, Thi Thnh Vinh..#31000#Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009 #^a203tr.^b24cm#T Thanh Sn#Nguyn Ngc H#Thi Thnh Vinh#Phm c Minh#Phm T h Minh Vit#240056#Tp lm vn#Lp 8#Sch c thm#T.dung## 00620000000000301000450002600110000002600110001100200330002200300200005500700480 00750140007001230190005001300820004001358080005001390080005001440090026001490100 00500175011001500180005001300195005001500208005001600223005001400239005001900253 013000700272020001200279020000600291020001400297039000700311#VV09.03847#VV09.038 48#162 v bi lm vn chn lc 9#T c v t hc...#T Thanh Sn, Nguyn Ng c H, Thi Thnh Vinh..#38000#Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009 #^a247tr.^b24cm#T Thanh Sn#Nguyn Ngc H#Thi Thnh Vinh#Phm c Minh#Phm T h Minh Vit#240057#Tp lm vn#Lp 9#Sch c thm#T.dung## 00544000000000289000450002600110000002600110001100200520002200700120007401400070 00860190005000930820008000988080005001060080005001110090026001160100005001420110 01500147005001200162013000700174020000800181020000700189020000800196020001200204 020001000216020000700226020001400233039000700247#VV09.03849#VV09.03850#Hng dn gii nhanh bi tp trc nghim ho hc 10#Cao C Gic#26000#Vi?t#546.076#^214# ^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a168tr.^b24cm#Cao C Gic#240058#Ho hc#L p 10#Bi tp#Trc nghim#Ho v c#p n#Sch c thm#T.dung## 00599000000000301000450002600110000002600110001100200420002200300390006400700090 01030140007001120190005001190820007001248080005001310080005001360090026001410100 00500167011001500172015003000187005000900217013000700226020001100233020000700244 020000800251020001000259020000700269020001400276039000700290#VV09.03851#VV09.038 52#n l thuyt v thc hnh gii ho hc 11#Gii ton b bi tp sch gio khoa ...#Hunh B#33000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a238tr .^b24cm#Bt danh tc gi: Nguyn Vnh#Hunh B#240059#Ho hu c#Lp 11#Bi tp# Ho v c#p n#Sch c thm#T.dung## 00628000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020038000470030077000850070012001620220004001740050012001780080 00500190009002600195010000500221011001500226013000700241020000500248020001500253 020000700268020001000275020002000285020001400305039000700319#VV09.03853#VV09.038 54#45000#Vi?t#515.076#^214#Bi ging trng tm n luyn mn ton#Dnh cho hc s inh thi tt nghip THPT, thi tuyn sinh i hc v cao ng...#Trn Phng#T.1#T rn Phng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a303tr.^b24cm#240060#Ton#Ton g ii tch#Hm s#Tch phn#Ph thng trung hc#Sch c thm#T.dung## 00644000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020038000460030077000840070012001610220004001730050012001770080 00500189009002600194010000500220011001500225013000700240020000500247020001000252 020002000262020000900282020000700291020001100298020001400309039000700323#VV09.03 855#VV09.03856#40000#Vi?t#510.76#^214#Bi ging trng tm n luyn mn ton#Dn h cho hc sinh thi tt nghip THPT, thi tuyn sinh i hc v cao ng...#Trn P hng#T.2#Trn Phng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a263tr.^b24cm#240061# Ton#Luyn thi#Ph thng trung hc#Hnh hc#i s#Lng gic#Sch c thm#T.du ng## 00621000000000301000450002600110000002600110001100200490002200300460007100700140 01170140007001310190005001380820009001438080005001520080005001570090026001620100 00500188011001500193005001400208013000700222020000700229020000700236020001000243 020002000253020001200273020001300285020001400298039000700312#VV09.03857#VV09.038 58# thi tuyn sinh mn a l - t ti v i hc#Theo cu trc thi mi nh t ca B GD v T#Nguyn c V#25000#Vi?t#330.9597#^214#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2009#^a151tr.^b24cm#Nguyn c V#240062#a l# thi#Luyn thi#Ph th ng trung hc#a kinh t#Vng kinh t#Sch c thm#T.dung## 00621000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200280 00470070030000750190005001050820010001108080005001200080011001250090016001360100 00500152011002600157005001500183013000700198021007800205020001700283020001100300 020000900311020001600320039000700336#VV09.03859#VV09.03860#VV09.03861#Hunh Vn Ti#Truyn k ngi M ng Nai#Hunh Vn Ti, Phan nh Dng#Vi?t#305.89593#^21 4#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2008#^a296tr. : 8tr. nh^b21cm#Phan nh Dng#24006 3#Gii thiu cng ng c dn M v truyn k dn gian ca c dn M ng Nai# Vn ho dn gian#Dn tc M#ng Nai#Truyn dn gian#T.dung## 00783000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200500003300700490 00830190005001320820004001378080005001410080011001460090016001570100005001730110 01500178005001400193005001400207005001700221005001200238005001300250013000700263 021017700270020002100447020001800468039000700486#VV09.03862#VV09.03863#VV09.0386 4#Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh#Bi Th Trang, Phm Vn Hng , Nguyn Quc Hon..#Vi?t#170#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2008#^a182tr.^b21c m#Bi Th Trang#Phm Vn Hng#Nguyn Quc Hon#V c Vinh#L Hoi Nhn#240064#G m nhng bi d thi cuc thi vit "Lm theo tm gng o c H Ch Minh" do b o ng Nai phi hp vi s Gio dc - o to, Hi Cu chin binh v tnh on ng Nai t chc#T tng H Ch Minh#o c cch mng#T.dung## 01050000000000349000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200850 00490070035001340190005001690820018001748080005001920080011001970090016002080100 00500224011003200229015006500261005001200326013000700338021022700345020000800572 02000080058002000090058802000230059702000210062002000160064102000130065702000070 0670020001600677039000700693#VV09.03865#VV09.03867#VV09.03866#Trn Quang Toi#L ch s u tranh v xy dng ca ng b, qun v dn th trn t (1930 - 200 8)#B.s.: Trn Quang Toi, Mai Vn Sn#Vi?t#324.2597070959777#^214#^ang Nai#^aN xb. ng Nai#2009#^a351tr. : bng, 8tr. nh^b21cm#TTS ghi: Huyn u t . Ban Chp hnh ng b th trn t #Mai Vn Sn#240065#Gii thiu v qu trnh u tranh ca ng b, qun v dn th trn t , huyn t , tnh B Ra - V ng Tu c th trong: u tranh ginh c lp, khng chin chng Php v chng M v xy dng pht trin kinh t - x hi#Lch s#ng b#Th trn#Khng chin ch ng Php#Khng chin chng M#Cng nghip ho#Hin i ho#t #B Ra-Vng T u#T.dung## 00477000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200140 00490070016000630190005000790820011000848080005000950080011001000090016001110100 00500127011001500132015003200147013000700179020001700186020000900203020000400212 039000700216#VV09.03869#VV09.03870#VV09.03868#Trn Xun Roanh#K s vn th#Trn Xun Roanh#Vi?t#895.922134#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2008#^a300tr.^b21cm# Bt danh tc gi: Duyn Anh o#240066#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.dung## 00906000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400010020000450020017000650070042000820220005001242210074001290080018002030090 01100221010000500232011001500237006001600252082000800268808000500276013000700281 005002000288021024000308020001800548020001000566020000900576039000700585#VV09.03 871#VV09.03873#VV09.03872#46000#Vi?t#Kiyosaki, Robert T.#Dy con lm giu#Rober t T. Kiyosaki ; Lm V Gia Minh dch#T.13#Nng cao ch s IQ ti chnh tr nn t hng minh hn vi ng tin ca bn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a312tr.^b 20cm#Lm V Gia Minh#332.024#^214#240067#Kiyosaki, Robert T.#Cun sch bn v vi c tr nn giu c hn bng cch tr nn thng minh hn, gip tng cng ch s IQ ti chnh, kin thc v ti chnh, x l nhng thng tin ti chnh ca ring mnh v t tm ra con ng t n s t do v ti chnh#Ch s thng minh#T i chnh#Lm giu#T.dung## 00740000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200250 00460290021000710070039000920140007001310190005001380820006001438080005001490080 01800154009001100172010000500183011001500188006002000203013000700223021018300230 020000900413020001200422020000900434039000700443#VV09.03874#VV09.03875#VV09.0387 6#Dhar, Mainak#Qun tr thng hiu 101#Brand management 101#Mainak Dhar ; Trn Th Ngn Tuyn dch#50000#Vi?t#658.8#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a2 93tr.^b21cm#Trn Th Ngn Tuyn#240068#Bao gm 101 bi hc t thc t hot ng trong lnh vc marketing: xy dng thng hiu, nghin cu th trng, qun l n hn hiu, chm sc, bo v khch hng, cht lng sn phm...#Qun tr#Thng hi u#Tip th#T.dung## 00736000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301200290 00440010013000730020029000860070013001150140007001280190005001350820010001408080 00500150008001800155009001100173010000500184011001500189013000700204021017300211 020001000384020000700394020000900401020001700410039000700427#VV09.03877#VV09.038 80#VV09.03879#VV09.03878#K chuyn danh nhn Vit Nam#L Minh Quc#Cc v n dan h nhn Vit Nam#L Minh Quc#39000#Vi?t#959.70092#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a267tr.^b21cm#240069#Gii thiu v tiu s, s nghip ca cc n danh nhn Vit Nam nh: Hai B Trng, L Chn, B Triu, on Th im, B Huyn Th nh Quan, V Th Su, Nguyn Th Minh Khai...#Danh nhn#Ph n#Vit Nam#Nhn vt lch s#T.dung## 00746000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100130 00440020030000570070013000870140007001000190005001070820010001128080005001220080 01800127009001100145010000500156011001500161012002900176013000700205021017700212 020001200389020001000401020000900411020001700420039000700437#VV09.03881#VV09.038 84#VV09.03883#VV09.03882#L Minh Quc#Cc v t ngnh ngh Vit Nam#L Minh Quc #30000#Vi?t#959.70092#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a205tr.^b21cm#K chuyn danh nhn Vit Nam#240070#K v cuc i ca cc v t ngnh ngh Vit Na m nh: Ch ng T - ng t ngh bun, cng cha Thin Hoa - t ngh dt la, Ph ng Khc Khoan - t ngh dt lt v trng ng...#Ngh nghip#Danh nhn#Vit Nam #Nhn vt lch s#T.dung## 00638000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200150 00510030025000660070018000910140007001090190005001160820007001218080005001280080 01800133009001100151010000500162011001500167013000700182021009300189020000900282 020000700291020000700298020000900305020001500314039000700329#VN09.01572#VN09.015 74#VN09.01573#Trnh Hunh Trang#Tr chi ch#Ch quc gia - th #Trnh Hu nh Trang#27000#Vi?t#793.73#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a184tr.^b19 cm#240071#Gm cc ch c nhiu thng tin v quc gia - th to nn s hp d n, thu ht ngi chi#Tr chi#Cu #Th #Quc gia#Tr chi ch#T.dung## 00774000000000349000450002600110000002600110001116100050002202000090002700500220 00360390007000581810006000650140007000710190005000780160009000830010012000920020 02300104007003500127022000400162221001700166008001800183009001100201010000500212 01100140021701300070023100500120023808200040025080800050025402101260025902000070 0385020001900392020001300411#VN09.01575#VN09.01576#V13#Gio dc#Trn Th Thanh Nguyn#T.dung#N000T#13500#Vi?t#V9(1)6-4#Nguyn Hnh#500 cu chuyn lun l#Nguy n Hnh, Trn Th Thanh Nguyn#T.4#K nng sng p#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2009#^a93tr.^b18cm#240072#Nguyn Hnh#158#^214#Gm nhng cu chuyn nh nhm gi o dc cc em hc sinh tui v thnh nin cch sng v cch ng x trong cuc s ng i thng#ng x#Tui v thnh nin#K nng sng## 00690000000000289000450002600110000002600110001101200300002200100140005200200200 00660070019000860140007001050190005001120820007001178080005001240080018001290090 01100147010000500158011001500163013000700178021015400185020000700339020000800346 020000900354020000900363020002100372039000700393#VN09.01577#VN09.01578#B sch S ng gia thin nhin#Phm Vn Nhn#S cp cu d ngoi#Phm Vn Nhn b.s.#17500 #Vi?t#362.18#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a156tr.^b16cm#240073#Gii t hiu cc nguyn tc vng ca ngi cu thng, cc m hnh, phng php s cp c u c bn: hi sc, h hp nhn to, cm mu, bng b vt thng...#S cu#Cp c u#iu tr#D ngoi#Sinh hot ngoi tri#T.dung## 00642000000000253000450002600110000002600110001101200300002200100140005200200210 00660070019000870140007001060190005001130820006001188080005001240080018001290090 01100147010000500158011001500163013000700178021018000185020000700365020000900372 039000700381#VN09.01579#VN09.01580#B sch Sng gia thin nhin#Phm Vn Nhn#N u nng ngoi tri#Phm Vn Nhn b.s.#15000#Vi?t#641.5#^214#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2009#^a134tr.^b16cm#240074#Gii thiu cc k nng, kin thc c bn v nu nng ngoi tri: dng c lm bp, cch nhm la, mo vt nu cc mn n n goi tri, mn nng, nu cm, cc mn n thng thng...#Nu n#D ngoi#T.dung ## 00688000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000510820004000568080005000600010021000650020009000860030033000950290 00900128007004100137022000400178006001400182008001800196009001100214010000500225 01100150023001900080024501200180025301300070027100500210027802000170029902000030 0316020001200319039000700331#VN09.01581#VN09.01584#VN09.01582#VN09.01583#74000# Vi?t#813#^214#Paolini, Christopher#Ho kim#Phn tip theo ca Eldest i ca#Bri singr#Christopher Paolini ; ng Phi Bng dch#T.2#ng Phi Bng#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2009#^a499tr.^b19cm#Dch M#Inheritance cycle#240075#Paolini, Chri stopher#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#T.dung## 00718000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200240003301400070 00570190005000640820008000698080005000770080005000820090010000870100005000970110 01500102013000700117021026200124020001000386020001200396020001000408020000900418 020001800427039000700445#VN09.01585#VN09.01586#VN09.01587#Lut Thi hnh n dn s #15500#Vi?t#347.597#^214#^aH.#^aT php#2008#^a147tr.^b19cm#240076#Gii thiu v lut thi hnh n dn s: h thng t chc thi hnh n dn s v chp hnh vi n. Th tc thi hnh n. Bin php bo m v cng ch - khiu ni, t co v kh ng ngh. X l vi phm. Nhim v, quyn hn ca c quan, t chc trong thi hnh n dn s#Php lut#Thi hnh n#n dn s#Vit Nam#Vn bn php lut#T.dung## 00675000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200240003301400060 00570190005000630820010000688080005000780080005000830090010000880100005000980110 01400103013000700117021023800124020001000362020001500372020000900387020001800396 039000700414#VN09.01588#VN09.01589#VN09.01590#Lut Quc tch Vit Nam#7000#Vi?t #342.59708#^214#^aH.#^aT php#2008#^a35tr.^b19cm#240077#a ra nhng quy nh v lut quc tch Vit Nam: ngi c quc tch Vit Nam, mt quc tch Vit Nam, thay i quc tch ca ngi cha thnh nin v ca con nui. Trch nhim ca c quan nh nc v quc tch v cc iu khon thi hnh#Quc tch#Lut quc tch# Vit Nam#Vn bn php lut#T.dung## 00668000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200230003301400060 00560190005000620820008000678080005000750080005000800090010000850100005000950110 01400100013000700114021022000121020001000341020001000351020000700361020000900368 020001800377039000700395#VN09.01592#VN09.01591#VN09.01593#Lut Cn b, cng chc #7500#Vi?t#342.597#^214#^aH.#^aT php#2008#^a53tr.^b19cm#240078#Trnh by 84 iu ca lut cn b cng chc vi nhng phn: qui nh v ngha v, quyn ca c n b, cng chc, cn b v cng chc trung ng, cp tnh, huyn, x. Qun l, khen thng, x l vi phm cn b, cng chc#Php lut#Cng chc#Cn b#Vit Na m#Vn bn php lut#T.dung## 00657000000000253000450002600110000002600110001100200280002201400060005001900050 00560820010000618080005000710080005000760090010000810100005000910110014000960130 00700110021020800117020001000325020001000335020002300345020000900368020001800377 039000800395#VN09.01594#VN09.01595#Lut Thu tiu th c bit#5500#Vi?t#343.59 705#^214#^aH.#^aT php#2008#^a17tr.^b19cm#240079#Bao gm lnh cng b lut thu tiu th c bit v ni dung ca lut ny: 4 iu v qui nh chung; 3 iu v cn c tnh thu; 2 iu v hon thu' khu tr thu, gim thu v 2 iu v i u khon thi hnh#Php lut#Lut thu#Thu tiu th c bit#Vit Nam#Vn bn ph p lut#Hng H## 00687000000000241000450002600110000002600110001100200240002200300220004601400080 00680190005000760820004000818080005000850080005000900090011000950100005001060110 01600111013000700127021026700134020001500401020001100416020001000427039000800437 #VN09.01596#VN09.01597#Kinh sng v kinh chiu#Cc gi kinh phng v#100000#Vi? t#264#^214#^aH.#^aTn gio#2008#^a1218tr.^b18cm#240080#Gii thiu: nhng vn ki n cng b, trnh by v qui nh cc gi kinh phng v; bng ghi ngy phng v, lch phng v ca Hi thnh R ma v nhng ch dn cn thit. Trnh by v: ma vng, ma ging sinh, ma chay, ma phc sinh, phn thng nin v knh cc thn h#o Thin cha#Kinh thnh#Nghi thc#Hng H## 00636000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200210003700700330 00580190005000910820006000968080005001020080005001070090011001120100005001230110 01500128015004400143006001100187013000700198021015400205020000900359020000600368 039000800374#VN09.01598#VN09.01599#Pa Auk Sayadaw#Vt qua chng ngi#Pa Auk Sa yadaw ; Php Thng dch#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a167tr.^b19cm#TTS ghi: Pht gio nguyn thu = Theravda#Php Thng#240081#Gii thiu phng cch vt qua nm trin ci: tham dc, sn hn, hn trm v thu min, tro c v h i hn, hoi nghi. trnh by hi p v thin Pa-Auk#o Pht#Thin#Hng H## 00605000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200330003300700250 00660190005000910820006000968080005001020080005001070090011001120100005001230110 01500128006002000143013000700163021014000170020000900310020000800319020001600327 039000800343#VN09.01600#VN09.01601#VN09.01602#Li dy ca Thch Ca Mu Ni Pht#B ukky Dend Kykai dch#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a328tr.^b19cm#Bukk y Dend Kykai#240082#Gii thiu v Thch Ca Mu Ni Pht v nhng li dy ca N gi v nhn duyn, nhn tm, gc ng, phin no, con ng tu hnh, tnh huynh #o Pht#Gio l#Thch Ca Mu Ni#Hng H## 00590000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200140003800300100 00520070016000620190005000780820006000838080005000890080005000940090011000990100 00500110011002500115013000700140021015000147020000900297020000800306020001400314 039000800328#VN09.01605#VN09.01606#Minh ng Quang#Bt chnh o#Chn l 5#Minh ng Quang#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a25tr. : 2tr. nh^b19cm#240083# Trnh by lun ging lin h v php gio l ca t s khai lp gio hi Tng gi kht s Vit Nam Minh ng Quang xung quanh ch "b chnh o"#o Pht#G io l#Bt chnh o#Hng H## 00574000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200080003800300110 00460070016000570190005000730820006000788080005000840080005000890090011000940100 00500105011002500110013000700135021014500142020000900287020000800296020000800304 039000800312#VN09.01607#VN09.01608#Minh ng Quang#n chay#Chn l 13#Minh ng Quang#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a24tr. : 1tr. nh^b19cm#240084#Trnh by lun ging lin h v php gio l ca t s khai lp gio hi Tng gi K ht s Vit Nam Minh ng Quang xung quanh ch "n chay"#o Pht#Gio l#n chay#Hng H## 00586000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200100003800300110 00480070016000590190005000750820006000808080005000860080005000910090011000960100 00500107011002500112013000700137021015600144020000900300020000600309020000900315 039000800324#VN09.01609#VN09.01610#Minh ng Quang#Nhp nh#Chn l 14#Minh n g Quang#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a26tr. : 1tr. nh^b19cm#240085#Tr nh by lun ging v Thin nh v t tng i tha ca t s khai lp gio hi Tng gi Kht s Vit Nam Minh ng Quang xung quanh ch "nhp nh"#o Ph t#Thin#i tha#Hng H## 00555000000000241000450002600110000002600110001100100160002200200060003800300110 00440070016000550190005000710820006000768080005000820080005000870090011000920100 00500103011002500108013000700133021014800140020000900288020000800297039000800305 #VN09.01611#VN09.01612#Minh ng Quang#C s#Chn l 16#Minh ng Quang#Vi?t#294 .3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a23tr. : 1tr. nh^b19cm#240086#Trnh by lun gin g v H phi v quan im tu tp ca t s khai lp gio hi Tng gi Kht s Vi t Nam Minh ng Quang xung quanh ch "c s"#o Pht#Tu hnh#Hng H## 00543000000000241000450002600110000002600110001100100160002200200040003800300110 00420070016000530190005000690820006000748080005000800080005000850090011000900100 00500101011002500106013000700131021013800138020000900276020000800285039000800293 #VN09.01613#VN09.01614#Minh ng Quang#Tm#Chn l 17#Minh ng Quang#Vi?t#294.3 #^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a19tr. : 1tr. nh^b19cm#240087#Trnh by lun ging lin h v php gio l ca t s khai lp gio hi Tng gi Kht s Vit Nam Minh ng Quang xung quanh ch "Tm"#o Pht#Gio l#Hng H## 00558000000000241000450002600110000002600110001100100160002200200100003800300110 00480070016000590190005000750820006000808080005000860080005000910090011000960100 00500107011002500112013000700137021014700144020000900291020000800300039000800308 #VN09.01615#VN09.01616#Minh ng Quang#Tnh thu#Chn l 18#Minh ng Quang#Vi?t #294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a19tr. : 1tr. nh^b19cm#240088#Trnh by lun ging lin h v php gio l ca t s khai lp Gio hi Tng gi Kht s Vi t Nam Minh ng Quang xung quanh ch "tnh thu"#o Pht#Gio l#Hng H## 00587000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200120003800300110 00500070016000610190005000770820006000828080005000880080005000930090011000980100 00500109011002500114013000700139021015400146020000900300020000800309020000800317 039000800325#VN09.01617#VN09.01618#Minh ng Quang#Hc chn l#Chn l 19#Minh ng Quang#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a21tr. : 2tr. nh^b19cm#240089#T rnh by lun ging v H phi v quan im tu tp ca t s khai lp gio hi T ng gi Kht s Vit Nam Minh ng Quang xung quanh ch "hc chn l"#o Ph t#Tu hnh#o c#Hng H## 00567000000000241000450002600110000002600110001100100160002200200140003800300110 00520070016000630190005000790820006000848080005000900080005000950090011001000100 00500111011002500116013000700141021015200148020000900300020000800309039000800317 #VN09.01619#VN09.01620#Minh ng Quang#Trn mt nc#Chn l 20#Minh ng Quang# Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a23tr. : 1tr. nh^b19cm#240090#Trnh by l un ging v php gio l ca t s khai lp gio hi Tng gi Kht s Vit Na m Minh ng Quang thng qua hnh nh "hoa sen trn mt nc"#o Pht#Gio l#H ng H## 00552000000000241000450002600110000002600110001100100160002200200110003800300110 00490070016000600190005000760820006000818080005000870080005000920090011000970100 00500108011002500113013000700138021014000145020000900285020000800294039000800302 #VN09.01621#VN09.01622#Minh ng Quang#Chnh kin#Chn l 22#Minh ng Quang#Vi? t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a28tr. : 1tr. nh^b19cm#240091#Trnh by lun ging v php gio l ca t s khai lp gio hi Tng gi Kht s Vit Nam M inh ng Quang xung quanh vn "chnh kin"#o Pht#Gio l#Hng H## 00584000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200090003800300110 00470070016000580190005000740820006000798080005000850080005000900090011000950100 00500106011002500111013000700136021015500143020000900298020000600307020000900313 039000800322#VN09.01623#VN09.01624#Minh ng Quang#Thn mt#Chn l 25#Minh ng Quang#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a25tr. : 2tr. nh^b19cm#240092#Trn h by lun ging v Thin nh v t tng i Tha ca t s khai lp gio hi Tng gi Kht s Vit Nam Minh ng Quang xung quanh ch "thn mt"#o Pht# Thin#i tha#Hng H## 00619000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200120003800300110 00500070016000610190005000770820006000828080005000880080005000930090011000980100 00500109011002500114013000700139021015800146020000900304020001100313020000900324 020001200333039000800345#VN09.01625#VN09.01626#Minh ng Quang#Quan Th m#Chn l 47#Minh ng Quang#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a20tr. : 1tr. nh^b1 9cm#240093#Trnh by lun ging v Thin nh v t tng i Tha ca t s kha i lp gio hi Tng gi Kht s Vit Nam Minh ng Quang xung quanh ch "Quan Th m"#o Pht#Thin nh#i tha#Quan th m#Hng H## 00594000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200140003800300110 00520070016000630190005000790820006000848080005000900080005000950090011001000100 00500111011002500116013000700141021016000148020000900308020000600317020000900323 039000800332#VN09.01627#VN09.01628#Minh ng Quang#i thi thc#Chn l 48#Minh ng Quang#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a21tr. : 2tr. nh^b19cm#240094 #Trnh by lun ging v Thin nh v t tng i Tha ca t s khai lp gio hi Tng gi Kht s Vit Nam Minh ng Quang xung quanh ch "i thi thc" #o Pht#Thin#i tha#Hng H## 00565000000000241000450002600110000002600110001100100160002200200110003800300110 00490070016000600190005000760820006000818080005000870080005000920090011000970100 00500108011002500113013000700138021015300145020000900298020000800307039000800315 #VN09.01629#VN09.01630#Minh ng Quang#Th phng#Chn l 51#Minh ng Quang#Vi? t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a24tr. : 1tr. nh^b19cm#240095#Trnh by lun ging v H phi v quan im tu tp ca t s khai lp gio hi Tng gi Kht s Vit Nam Minh ng Quang xung quanh ch "th phng"#o Pht#Tu hnh#Hng H## 00610000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200120003800300110 00500070016000610190005000770820006000828080005000880080005000930090011000980100 00500109011002500114013000700139021015800146020000900304020000800313020000600321 020000900327039000800336#VN09.01603#VN09.01604#Minh ng Quang#S tc quan#Chn l 53#Minh ng Quang#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a20tr. : 1tr. nh^b1 9cm#240096#Trnh by lun ging v Thin nh v t tng i tha ca t s kha i lp gio hi Tng gi Kht s Vit Nam Minh ng Quang xung quanh ch "s t c quan"#o Pht#Gio l#Thin#i tha#Hng H## 00561000000000241000450002600110000002600110001100100160002200200090003800300110 00470070016000580190005000740820006000798080005000850080005000900090011000950100 00500106011002500111013000700136021015100143020000900294020000800303039000800311 #VN09.01631#VN09.01632#Minh ng Quang#Chn nh#Chn l 55#Minh ng Quang#Vi?t# 294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a19tr. : 1tr. nh^b19cm#240097#Trnh by lun g ing v H phi v Quan im t tp ca t s khai lp gio hi Tng gi Kht s Vit Nam Minh ng Quang xung quanh ch "Chn nh"#o Pht#Gio l#Hng H# # 00577000000000241000450002600110000002600110001100100160002200200170003800300110 00550070016000660190005000820820006000878080005000930080005000980090011001030100 00500114011002500119013000700144021015900151020000900310020000800319039000800327 #VN09.01633#VN09.01634#Minh ng Quang#o Pht kht s#Chn l 58#Minh ng Qua ng#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a29tr. : 2tr. nh^b19cm#240098#Trnh b y lun ging v H phi v Quan im tu tp ca t s khai lp gio hi Tng gi Kht s Vit Nam Minh ng Quang xung quanh ch "o Pht Kht s"#o Pht# Gio l#Hng H## 00586000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200120 00348080005000460020010000510030004000610070045000650220004001100050013001140050 01500127005001300142005001400155005001900169008000500188009001400193010000500207 011001500212013000700227020001700234020000900251020000400260039000800264#VN09.01 635#VN09.01636#25000#Vi?t#895.9221008#^214#Hng sen#Th#Phm Th Tn, Nguyn H u Nam, Mai Xun Hi..#T.1#Phm Th Tn#Nguyn Hu Nam#Mai Xun Hi#ng Tng L m#Nguyn Thnh Khit#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a100tr.^b19cm#240099#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00482000000000217000450002600110000002600110001100200230002201900050004508200060 00508080005000560080005000610090014000660100005000800110017000850150041001020130 00700143021007900150020001600229020001100245039000800256#VN09.01637#VN09.01638#T rng THCS thn thin#Vi?t#373.1#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a48tr.^b15x21cm# TTS ghi: B Gio dc v o to. UNICEF#240100#Gii thiu b tranh tiu ch v t rng trung hc c s thn thin vi hc sinh#Trung hc c s#Tiu chun#Hng H ## 00665000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020017000430030013000600290014000730070062000870220004001492210 02200153005001500175005001600190006001400206008001800220009002300238010000500261 01100140026601300070028001900090028702000180029602000040031402000130031803900080 0331#VN09.01639#VN09.01640#15000#Vi?t#823#^214#Php l cu vng#Truyn tranh#Ra inbow magic#Daisy Meadows ; Minh ho: Georgle Ripper ; Trn Phi Tun dch#T.1#Ru by - tin n sc #Meadows, Daisy#Ripper, Georgle#Trn Phi Tun#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a75tr.^b19cm#240101#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#A nh#Truyn tranh#Hng H## 00667000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020017000430030013000600290014000730070062000870220004001492210 02400153005001500177005001600192006001400208008001800222009002300240010000500263 01100140026801900090028201300070029102000180029802000040031602000130032003900080 0333#VN09.01641#VN09.01642#15000#Vi?t#823#^214#Php l cu vng#Truyn tranh#Ra inbow magic#Daisy Meadows ; Minh ho: Georgle Ripper ; Trn Phi Tun dch#T.2#Am ber - tin n sc cam#Meadows, Daisy#Ripper, Georgle#Trn Phi Tun#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a72tr.^b19cm#Dch Anh#240102#Vn hc thiu nhi #Anh#Truyn tranh#Hng H## 00623000000000301000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020008000340030013000420070061000550220005001160080018001210090011001390100 00500150011001500155012004000170019001600210005001400226005001300240006001100253 013000700264020001800271020001100289020001300300039000800313#VN09.01643#Vi?t#895 .1#^214#14000#V thn#Truyn tranh#Wan Yat Leung ch.b. ; Ha s: Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.34#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a131tr.^b19cm#Truyn tr anh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#240103#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng H## 00624000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020014000340030013000480070054000610220004001150050016001190050015001350060 01500150008001800165009001100183010000500194011001500199012003500214019001600249 013000700265020001800272020001100290020001300301039000800314#VN09.01644#14500#V i?t#895.1#^214#Thn binh 3.5#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Cn g Tia Chp dch#T.3#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#Cng Tia Chp#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2009#^a133tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Trung Quc#240104#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng H## 00560000000000289000450002600110000001200400001101400070005101900050005808200060 00638080005000690020010000740030013000840070029000970220004001260050014001300060 00800144008001800152009001100170010000500181011001500186019001400201013000700215 020001800222020000900240020001300249039000800262#VN09.01646#Truyn tranh dnh ch o tui trng thnh#14000#Vi?t#895.6#^214#Hana Kimi#Truyn tranh#Nakajo Hisaya ; Hi Yn dch#T.6#Nakajo Hisaya#Hi Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a190 tr.^b18cm#Dch Nht Bn#240105#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng H## 00542000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020016000340290007000500070041000570220004000980050015001020060009001170060 00800126008001800134009001100152010000500163011001500168019001400183013000700197 020001800204020000900222020001300231039000800244#VN09.01645#25000#Vi?t#895.6#^2 14#Mi m gia nh#Family#Taeko Watanabe ; Dch: Minh Hu, Hi Yn#T.4#Taeko Wat anabe#Minh Hu#Hi Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a373tr.^b19cm#Dch Nh t Bn#240106#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng H## 00578000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020019000340030013000530070033000660220005000990050016001040060010001200080 01800130009001100148010000500159011001500164019001400179012004000193013000700233 020001800240020000900258020001300267039000800280#VN09.01647#Vi?t#895.6#^214#1400 0#i dng su thm#Truyn tranh#Yoshimura Akemi ; Nghi Linh dch#T.10#Yoshimu ra Akemi#Nghi Linh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a184tr.^b18cm#Dch Nht B n#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#240107#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Hng H## 00565000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020020000340030013000540070029000670220004000960050014001000060008001140080 01800122009001100140010000500151011001500156012003500171013000700206020001800213 020000900231020001300240019001400253039000800267#VN09.01648#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Thin thn vs c ma#Truyn tranh#Miyoshi Yuuki ; Hi Th dch#T.3#Miyoshi Yuu ki#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a188tr.^b18cm#Truyn tranh dnh ch o tui mi ln#240108#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#Hng H## 00522000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020020000340030013000540070029000670220004000960050011001000060011001110080 01800122009001100140010000500151011001500156019001600171013000700187020001800194 020001100212020001300223039000800236#VN09.01649#Vi?t#895.1#^214#13000#Vng mi n tnh yu#Truyn tranh#Selena Lin ; Khnh Linh dch#T.2#Selena Lin#Khnh Linh#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a157tr.^b18cm#Dch Trung Quc#240109#Vn hc t hiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng H## 00568000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020015000340030013000490070031000620220004000930050015000970060009001120080 01800121009001100139010000500150011001500155013000700170019001600177020001800193 020001100211020001300222039000800235012003500243#VN09.01650#14000#Vi?t#895.1#^2 14#Thn kh vng#Truyn tranh#Yung Jen Chang ; Kin Duy dch#T.1#Yung Jen Chang #Kin Duy#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a172tr.^b18cm#240110#Dch Trung Qu c#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng H#Truyn tranh dnh cho tui m i ln## 00510000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070026000650220004000910050011000950060008001060080 01800114009001100132010000500143011001500148013000700163019001400170020001800184 020000900202020001300211039000800224#VN09.01651#14000#Vi?t#895.6#^214#Kht vng v ch#Truyn tranh#Koyama Yuu ; Hi Th dch#T.1#Koyama Yuu#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a186tr.^b18cm#240111#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#Hng H## 00505000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020015000340030013000490070025000620220004000870050012000910080018001030090 01100121010000500132011001500137019001400152006000600166013000700172020001800179 020000900197020001300206039000800219#VN09.01652#Vi?t#895.6#^214#14000#Pha l di u k#Truyn tranh#Kiyoko Arai ; P.G.P dch#T.2#Kiyoko Arai#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2009#^a176tr.^b18cm#Dch Nht Bn#P.G.P#240112#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Hng H## 00548000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070034000600220004000940050015000980060012001130080 01800125009001100143010000500154011001500159019001400174013000700188020001800195 020000900213020001300222039000800235005001500243#VN09.01653#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Gi tri cy#Truyn tranh#Takaya Natsuki ; Qunh Hng dch#T.3#Takaya Natsuk i#Qunh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#240 113#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng H#Takaya Natsuki## 00565000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070032000600220005000920050016000970060009001130080 01800122009001100140010000500151011001500156019001400171012003500185013000700220 020001800227020000900245020001300254039000800267#VN09.01654#11500#Vi?t#895.6#^2 14#Ushio & Tora#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro ; Duy Ngc dch#T.25#Fujita Kazuhir o#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a188tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#240114#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng H## 00570000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020020000340030013000540070031000670220005000980050015001030060009001180080 01800127009001100145010000500156011001500161012003500176019001400211013000700225 020001800232020000900250020001300259039000800272#VN09.01655#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Gia mun trng my#Truyn tranh#Natsumi Itsuki ; Duy Ngc dch#T.16#Natsumi Itsuki#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh d nh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#240115#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Hng H## 00833000000000325000450002600110000002600110001100100140002200200840003600300220 01200070019001420190005001610820009001668080005001750080005001800090018001850100 00500203011001500208015005800223013000700281021012300288020001600411020000900427 02000130043602000140044902000090046302000090047202000090048102000090049003900080 0499#VN09.01656#VN09.01657#o Huy Quyn#Vai tr ca gi lng trong i sng x hi hin nay huyn Krng N, tnh k Nng#Ti liu tuyn truyn#o Huy Quyn b.s.#Vi?t#305.8959#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a131tr.^b19cm#TTS ghi: U ban Mt trn T Quc Vit Nam. Tnh k Nng#240116#Khi qut v huyn Krng n . Tng quan v dn tc Mnng v . Trnh by v vai tr ca gi lng trong ti n trnh lch s#i sng x hi#Th lnh#Dn tc #Dn tc Mnng#Krng N#k Nng#Vit Nam#Gi lng#Hng H## 00677000000000289000450002600110000002600110001100200350002200700570005700100120 01140190005001260820009001318080005001400080005001450090018001500100005001680110 01800173015005100191005000600242006001300248013000700261021006100268020001700329 020000900346020001200355020001200367039000800379#VN09.01658#VN09.01659#Ngh v B c lng ta trong sng hn# c Hinh, H V ; Dch sang ting Khmer: Phm Vn Y n# c Hinh#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a115tr.^b20x19cm# Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni#H V#Phm Vn Yn#240117#Ghi li nhng cu chuyn k v Bc, v nhng li dy ca Bc#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H Ch Minh#Hng H## 00718000000000301000450002600110000002600110001100200350002200700710005700100120 01280190005001400820009001458080005001540080005001590090018001640100005001820110 01800187015005100205005000600256006001500262006001300277013000700290021006100297 020001700358020000900375020001200384020001200396039000800408#VN09.01660#VN09.016 61#Ngh v Bc lng ta trong sng hn# c Hinh, H V ; Dch sang ting : Y Jek Ni Kdm, H' Joaih Ni# c Hinh#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aVn ho dn t c#2008#^a111tr.^b20x19cm#Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni#H V#Y Jek Ni Kdm#H' Joaih Ni#240118#Ghi li nhng cu chuyn k v Bc, v nh ng li dy ca Bc#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H Ch Minh#Hng H## 00666000000000289000450002600110000002600110001100200350002200700520005700100120 01090190005001210820009001268080005001350080005001400090018001450100005001630110 01800168015005100186005000600237006000700243013000700250021006100257020001700318 020000900335020001200344020001200356039000800368#VN09.01663#VN09.01662#Ngh v B c lng ta trong sng hn# c Hinh, H V ; Dch sang ting Bahnar: Amazt# c Hinh#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a111tr.^b20x19cm#Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni#H V#Amazt#240119#Ghi li nhng cu chuyn k v Bc, v nhng li dy ca Bc#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H Ch Minh#Hng H## 00666000000000289000450002600110000002600110001100200350002200700510005700100120 01080190005001200820009001258080005001340080005001390090018001440100005001620110 01800167015005100185005000600236006000800242013000700250021006100257020001700318 020000900335020001200344020001200356039000800368#VN09.01664#VN09.01665#Ngh v B c lng ta trong sng hn# c Hinh, H V ; Dch sang ting Jrai: Nay Jet# c Hinh#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a111tr.^b20x19cm#Sch p hc v ng bo dn tc thiu s v min ni#H V#Nay Jet#240120#Ghi li nhng cu chuyn k v Bc, v nhng li dy ca Bc#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H Ch Minh#Hng H## 00670000000000289000450002600110000002600110001100200350002200700530005700100120 01100190005001220820009001278080005001360080005001410090018001460100005001640110 01800169015005100187005000600238006001000244013000700254021006100261020001700322 020000900339020001200348020001200360039000800372#VN09.01666#VN09.01667#Ngh v B c lng ta trong sng hn# c Hinh, H V ; Dch sang ting Chm: Ph Doanh# c Hinh#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a135tr.^b20x19cm#Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni#H V#Ph Doanh#240121#Ghi li nh ng cu chuyn k v Bc, v nhng li dy ca Bc#Vn hc hin i#Vit Nam#Tru yn ngn#H Ch Minh#Hng H## 00680000000000289000450002600110000002600110001100200350002200700580005700100120 01150190005001270820009001328080005001410080005001460090018001510100005001690110 01800174015005100192005000600243006001500249013000700264021006100271020001700332 020000900349020001200358020001200370039000800382#VN09.01668#VN09.01669#Ngh v B c lng ta trong sng hn# c Hinh, H V ; Dch sang ting Thi: Nguyn Vn Ho# c Hinh#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a111tr.^b20x19cm #Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni#H V#Nguyn Vn Ho#240122# Ghi li nhng cu chuyn k v Bc, v nhng li dy ca Bc#Vn hc hin i#Vi t Nam#Truyn ngn#H Ch Minh#Hng H## 00680000000000289000450002600110000002600110001100200350002200700590005700100120 01160190005001280820009001338080005001420080005001470090018001520100005001700110 01800175015005100193005000600244006001400250013000700264021006100271020001700332 020000900349020001200358020001200370039000800382#VN09.01670#VN09.01671#Ngh v B c lng ta trong sng hn# c Hinh, H V ; Dch sang ting Hmngz: Tho Seo Snh# c Hinh#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a111tr.^b20x19c m#Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni#H V#Tho Seo Snh#240123# Ghi li nhng cu chuyn k v Bc, v nhng li dy ca Bc#Vn hc hin i#Vi t Nam#Truyn ngn#H Ch Minh#Hng H## 00677000000000289000450002600110000002600110001100200350002200700560005700100120 01130190005001250820009001308080005001390080005001440090018001490100005001670110 01800172015005100190005000600241006001400247013000700261021006100268020001700329 020000900346020001200355020001200367039000800379#VN09.01672#VN09.01673#Ngh v B c lng ta trong sng hn# c Hinh, H V ; Dch sang ting Dao: Bn Minh o n# c Hinh#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a111tr.^b20x19cm#S ch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni#H V#Bn Minh on#240124#Ghi li nhng cu chuyn k v Bc, v nhng li dy ca Bc#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H Ch Minh#Hng H## 00774000000000277000450002600110000002600110001100200420002200300830006400700240 01470140007001710010019001780190005001970820004002028080005002060080018002110090 02300229010000500252011001800257013000700275021016100282020000800443020001200451 020001800463020000700481039000800488#VN09.01674#VN09.01675#Cn chun b nhng g cho tr vo lp mt#Sch hng dn thc hnh dnh cho cc bc cha m ang c co n chun b vo lp 1...#Trn Th Ngc Chc b.s.#26000#Trn Th Ngc Chc#Vi?t#6 49#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a101tr.^b17x17cm#240125#G ii thiu mt s bi tp v trc nghim kim tra mc sn sng vo lp mt ca b: c chnh t, tm s khc nhau, k chuyn theo tranh, v hnh gia nh,...# Bi tp#Trc nghim#Gio dc gia nh#Tr em#Hng H## 00713000000000289000450002600110000002600110001100200430002200700280006501400070 00930010013001000190005001130820004001188080005001220080018001270090023001450100 00500168011001800173005000800191013000700199021014300206020001800349020001000367 020001100377020000700388020002000395039000800415#VN09.01676#VN09.01677#Lm th n o pht trin ti nng ca tr#Masaru Ibuka ; Anh Ci b.s.#28000#Masaru Ibuk a#Vi?t#649#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a118tr.^b17x17cm# Anh Ci#240126#Trnh by v: tim nng ca tr, nh hng ca kinh nghim sm, n hng iu c li v nhng iu nn trnh i vi tr, cc nguyn tc gio dc#Gi o dc gia nh#Nguyn l#Nguyn tc#Tr em#Pht trin ti nng#Hng H## 00619000000000253000450002600110000002600110001100200230002200700120004500100120 00570190005000690820008000748080005000820080005000870090012000920100005001040110 01500109004001800124013000700142021017500149020001000324020001100334020001200345 039000800357#VN09.01679#VN09.01678#m thoi Vit - Khmer#Ng Chn L#Ng Chn L #Vi?t#495.932#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a179tr.^b18cm#Ti bn ln th 4#24012 7#Hng dn cch c phin m. i nt v cu trc ting Khmer. Cch s dng s t trong cu. 18 bi m thoi v giao tip, sinh hot, i sng hng ngy. T v ng Vit - Khmer#m thoi#Ting Vit#Ting Khme#Hng H## 00782000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200170003300300040 00500070114000540010012001680190005001800820006001858080005001910080005001960090 01100201010000500212011001500217004001800232006001400250006001300264006002200277 01300070029902101000030602000170040602000090042302000040043202000120043603900080 0448#VN09.01680#VN09.01681#VN09.01682#Diaro de prisin#Th#H Ch Minh ; Dch th ting Vit: Nguyn S Lm, Trn c Th ; Dch th ting Ty Ban Nha: Flex Pi ta Rodrguez#H Ch Minh#Vi?t#895.1#^214#^aH.#^aTh gii#2008#^a228tr.^b18cm#Ti bn ln th 2#Nguyn S Lm#Trn c Th#Pita Rodrguez, Flex#240128#Gii thi u tp th Nht k trong t ca H Ch Minh bng ting Hn, ting Vit v ting T y Ban Nha#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Sch a ng#Hng H## 00554000000000265000450002600110000002600110001100200100002200300320003200700130 00640140006000770010013000830190005000960820006001018080005001070080018001120090 02300130010000500153011001400158013000700172021008000179020000900259020000800268 020000400276039000800280#VN09.01684#VN09.01683#Phng v#Thi ho t tng Thch ca Mouni#V Anh Sng#5000#V Anh Sng#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Vn ho Si Gn#2009#^a67tr.^b15cm#240129#Gii thiu 150 "huyn nhim khc" th i ho t tng ca c Pht Thch ca Mu ni#o Pht#Gio l#Th#Hng H## 00559000000000277000450002600110000002600110001100200110002200300300003300700130 00630140006000760010013000820190005000950820006001008080005001060080018001110090 02300129010000500152011001400157013000700171021006400178020000900242020000800251 020001000259020000400269039000800273#VN09.01685#VN09.01686#Thn triu#Thi ho t tng Tnh kinh#V Anh Sng#5000#V Anh Sng#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a72tr.^b15cm#240130#Gii thiu 150 "huyn nhi m khc" thi ho t tng Tnh kinh#o Pht#Gio l#Kinh Pht#Th#Hng H## 00707000000000277000450002600110000002600110001100200330002201400070005501900050 00620820006000678080005000730080005000780090014000830100005000970110014001020150 08100116004001800197013000700215021015200222020001000374020000800384020000900392 020001100401020000900412039000800421#VN09.01687#VN09.01688#Hng dn nui v v bo b tht#10000#Vi?t#636.2#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a40tr.^b19cm#TTS gh i: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Trung tm Khuyn nng Quc gia#Ti b n ln th 2#240131#Hng dn phng php chn b nui, cc loi thc n, k thu t chm sc, nui dng b, phng tr mt s bnh b tht, chung tri, hiu qu kinh t.#Chn nui#B tht#Chm sc#Phng bnh#iu tr#Hng H## 00677000000000277000450002600110000002600110001100200130002200300360003500700150 00710140007000860010015000930190005001080820006001138080005001190080005001240090 01400129010000500143011001500148004001800163013000700181021017400188020000900362 020001100371020000900382039000800391#VN09.01689#VN09.01690#Cy u xanh#K thut trng v ch bin sn phm#Phm Vn Thiu#13500#Phm Vn Thiu#Vi?t#633.3#^214 #^aH.#^aNng nghip#2009#^a111tr.^b19cm#Ti bn ln th 6#240132#Trnh by c im sinh l, sinh thi ca cy u xanh; k thut trng cy u xanh: Chn v l m t, ging cy, phng tr su bnh. Mt s sn phm ch bin t cy u xanh#C h bin#Trng trt#u xanh#Hng H## 00841000000000277000450002600110000002600110001100200450002200700140006701400070 00810010014000880190005001020820006001078080005001130080005001180090014001230100 00500137011001500142004001800157013000700175021031500182020001800497020001000515 020001100525020001900536039000800555#VN09.01691#VN09.01692#V sinh mi trng v phng bnh nng thn#Phm Ngc Qu#19500#Phm Ngc Qu#Vi?t#363.2#^214#^aH.# ^aNng nghip#2009#^a127tr.^b19cm#Ti bn ln th 2#240133#Tm hiu tnh hnh v sinh mi trng nng thn Vit Nam xa v nay. Gii thiu cc gii php c bn trong vn v sinh mi trng nh: Cung cp nc sch, x l phn v rc thi; tiu dit cn trng; v sinh thn th, nh , thc phm, lao ng... Nhng bin php v sinh phng bnh m bo sc kho nng thn#Chm sc sc kho#Nng th n#Phng bnh#V sinh mi trng#Hng H## 00663000000000289000450002600110000002600110001100200260002200700180004801400060 00660010018000720190005000900820006000958080005001010080005001060090014001110100 00500125011001400130004001800144013000700162021015500169020001000324020000800334 020000300342020000800345020001200353039000800365#VN09.01693#VN09.01694#K thut nui b ly tht#Nguyn Vn Thng#8000#Nguyn Vn Thng#Vi?t#636.2#^214#^aH.# ^aNng nghip#2009#^a67tr.^b19cm#Ti bn ln th 4#240134#Ging b v cng tc g ing b nui ly tht. Thc n v k thut ch bin, s dng. K thut nui dn g v chm sc b tht, chung tri v phng tr bnh#Chn nui#Gia sc#B#B th t#Nng nghip#Hng H## 00640000000000241000450002600110000002600110001100200320002201400070005401900050 00610820006000668080005000720080005000770090014000820100005000960110014001010150 03300115004001800148013000700166021020000173020001000373020000700383039000800390 #VN09.01695#VN09.01696#Chn nui g th vn v g ty#12000#Vi?t#636.5#^214#^a H.#^aNng nghip#2008#^a95tr.^b19cm#TTS ghi: Hi Chn nui Vit Nam#Ti bn ln th 3#240135#Trnh by nhng kin thc v chn ging, la thc n, k thut p trng, k thut nui, chung tri, sn chi,... trong nui g th vn v g ty . Mt s bnh g thng gp v phng php phng tr.#Chn nui#G ty#Hng H## 00694000000000289000450002600110000002600110001100200360002200700120005801400070 00700010012000770190005000890820006000948080005001000080005001050090014001100100 00500124011001500129004001800144013000700162021016800169020001300337020001300350 020001100363020000900374039000800383020001300391#VN09.01697#VN09.01698#101 cu h i p v bnh ca gia sc#Bi Qu Huy#28000#Bi Qu Huy#Vi?t#636.2#^214#^aH.#^ aNng nghip#2009#^a140tr.^b19cm#Ti bn ln th 1#240136#Trnh by di dng h i p nhng bnh thng gp gia sc, gia cm v cch phng iu tr: L mm lo ng mng, t huyt trng, xon khu, lot da qun tai, niucatxin..#Bnh gia sc#B nh gia cm#Phng bnh#iu tr#Hng H#Sch hi p## 00741000000000301000450002600110000002600110001100200830002200700250010501400060 01300010011001360190005001470820006001528080005001580080005001630090014001680100 00500182011001400187004001800201005001300219013000700232021015100239020001000390 020000300400020000400403020001000407020001400417039000800431#VN09.01699#VN09.017 00#K thut nui c chim trng nc ngt, c rm, c da, tm nng, tm ro, t u hi#Thi B H, Ng Trng L#9000#Thi B H#Vi?t#639.3#^214#^aH.#^aNng nghi p#2009#^a79tr.^b19cm#Ti bn ln th 4#Ng Trng L#240137#Hng dn k thut n ui mt s loi c, tm nc ngt: C chim trng, c r n, c ra, tm nng, t m ro, tu hi. c im sinh hc ca cc loi ny#Chn nui#C#Tm#Nc ngt#C chim trng#Hng H## 00691000000000289000450002600110000002600110001100200090002200300270003100700130 00580140007000710010013000780190005000910820004000968080005001000080005001050090 01400110010000500124011001500129004001800144013000700162021018800169020001100357 020001100368020000500379020000900384039000800393#VN09.01701#VN09.01702#Cy nhn# K thut trng v chm sc#Trn Th Tc#19000#Trn Th Tc#Vi?t#634#^214#^aH.#^ aNng nghip#2009#^a118tr.^b19cm#Ti bn ln th 7#240138#Gii thiu c tnh si nh vt hc, yu cu iu kin ngoi cnh v vng trng thch hp, cc ging th ng gp cng mt s bin php k thut nhm thm canh tng nng sut v phm cht nhn#Trng trt#Cy n qu#Nhn#Chm sc#Hng H## 00618000000000241000450002600110000002600110001100200080002200300150003000700120 00450010012000570190005000690820006000748080005000800080005000850090014000900100 00500104011001500109013000700124021021200131020000800343020002000351039000500371 #VN09.01703#VN09.01704#Cy sn#K thut trng# Ngc Qu# Ngc Qu#Vi?t#634.8 #^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a120tr.^b19cm#240139#Trnh by: gi tr kinh t v vn ho ca nha sn, din bin ngh trng sn Vit Nam, c tnh sinh vt hc cy sn Vit Nam, k thut trng sn v mt s vn k hoch, kinh t, khon qun, khoa hc k thut#Cy sn#K thut trng trt#H.h## 00908000000000289000450002600110000002600110001100201050002201900050012708200080 01328080005001400080005001450090014001500100005001640110015001690150063001840130 00700247021024500254020001000499020000800509020001000517020000800527020001000535 020000900545020001700554039000800571020003900579#VN09.01705#VN09.01706#Nhng quy nh v qun l ti chnh ti cc c quan, n v thuc B Nng nghip v Pht trin nng thn#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a148tr.^b19cm#TTS gh i: B Nng nghip v Pht trin nng thn. V Ti chnh#240140#Trnh by trnh t , th tc qun l ti chnh, k ton ti cc c quan, n v trc thuc B Nng nghip v Pht trin Nng thn t khu xy dng k hoch ti chnh lp d ton ngn sch, quyt ton d n hng nm v quyt ton d n hon thnh#Php lut#Qu n l#Ti chnh#D ton#Ngn sch#Vit Nam#Vn bn php qui#Hng H#B Nng nghi p v Pht trin nng thn## 00771000000000265000450002600110000002600110001100200290002200700300005101400070 00810010013000880190005001010820006001068080005001120080005001170090014001220100 00500136011001500141004001800156013000700174005001600181021028600197020001000483 020000400493039000800497#VN09.01707#VN09.01708#K thut chn nui ln ngoi#Nguy n Thin, Nguyn Vn ng#28500#Nguyn Thin#Vi?t#636.4#^214#^aH.#^aNng nghip #2009#^a140tr.^b19cm#Ti bn ln th 1#240141#Nguyn Vn ng#Trnh by: cc gi ng ln Vit Nam, qui trnh k thut chn nui ln ngoi, nhng cng thc lai m i c t l nc cao ph hp vi iu kin sinh thi ca nc ta v p ng yu c u xut khu, phng php theo di v tnh ton mt s ch tiu kinh t k thut i vi ln ging sinh sn#Chn nui#Ln#Hng H## 00673000000000265000450002600110000002600110001100200370002200700170005901400070 00760010017000830190005001000820006001058080005001110080005001160090014001210100 00500135011001400140004001800154013000700172021019500179020001100374020001000385 020000400395039000800399#VN09.01710#VN09.01709#K thut thm canh lc nng sut cao#Nguyn Th Chinh#12500#Nguyn Th Chinh#Vi?t#633.3#^214#^aH.#^aNng nghip# 2009#^a99tr.^b19cm#Ti bn ln th 3#240142#Trnh by thc trng sn xut lc th gii v Vit Nam. Cc gii php khoa hc cng ngh ch yu t nng sut lc cao. K thut sn xut v bo qun lc ging. Qui trnh sn xut v thm canh#T rng trt#Thm canh#Lc#Hng H## 00892000000000313000450002600110000002600110001100200330002200700630005501400060 01180190005001240820006001298080005001350080005001400090014001450100005001590110 01500164004001800179005001200197005001600209005001700225005001700242005001500259 013000700274021026800281020001100549020000400560020000600564039000800570#VN09.01 711#VN09.01712#K thut trng cc ging la mi#B.s.: Trng ch (ch.b.), Nguy n Th Hng, Nguyn Khc Knh..#2800#Vi?t#633.1#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a2 13tr.^b19cm#Ti bn ln th 2#Trng ch#Nguyn Th Hng#Nguyn Khc Knh#Trn Trng Trang#Nguyn Quc L#240143#Khi qut sinh trng pht trin, nhu cu sinh thi v dinh dng ca cy la; Ngun gc, phng php chn to, nhng c tnh , u im, nhc im ch yu ca ging; Yu cu k thut vi tng ging; Gii t hiu cc ging la theo min, ma v v thi gian sinh trng#Trng trt#La#Gi ng#Hng H## 00812000000000313000450002600110000002600110001100200300002200300210005200700290 00730140006001020010013001080190005001210820004001268080005001300080005001350090 01400140010000500154011001500159004001800174005001500192013000700207021022200214 020001000436020002000446020000900466020001100475020000400486039000800490#VN09.01 713#VN09.01714#Thit k V. A. C cho mi vng#Nguyn l v m hnh#Phm Vn Cn, Phm Th Hng#2300#Phm Vn Cn#Vi?t#630#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a167tr. ^b19cm#Ti bn ln th 4#Phm Th Hng#240144#Tm hiu lch s pht trin, vai tr, v tr ca kinh t VAC. H thng VAC v cc thnh phn ca h thng (h th ng trng trt, h thng chn nui, h thng nng h...). Xy dng cc m hnh t ng qut cc vng sinh thi#Chn nui#Kinh t nng nghip#Sn xut#Trng trt#V AC#Hng H## 00847000000000313000450002600110000002600110001100200330002200700610005501400070 01160190005001230820006001288080005001340080005001390090014001440100005001580110 01500163004001800178005001200196005001600208005001500224005001700239005001800256 013000700274021021400281020001100495020001500506020000400521039000800525#VN09.01 715#VN09.01716#K thut trng ng nng sut cao#B.s.: Trng ch (ch.b.), Phm ng Qung, Nguyn Quc L..#15000#Vi?t#633.1#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a11 0tr.^b19cm#Ti bn ln th 6#Trng ch#Phm ng Qung#Nguyn Quc L#Trn Tr ng Trang#Nguyn Tin Phong#240145#Gii thiu c tnh thc vt, nhu cu sinh th i v dinh dng, ng thi tch lu cht kh v hp th NPK ca cy ng. Cc vn g trng ng ma v v tin sn xut ng ca Vit Nam. K thut trng v chm sc ng#Trng trt#Cy lng thc#Ng#Hng H## 00707000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200140003300300430 00470070053000900140007001430190005001500820012001558080005001670080005001720090 01100177010000500188011001500193015003300208005001800241005001500259005001600274 00500130029000500120030301300070031502000170032202000090033902000040034802000090 0352039000800361#VN09.01717#VN09.01719#VN09.01718#Min t bng#Tuyn tp vn - th Tri sng tc TKV 2008#Nguyn Quang Tnh, Trn nh Nhn, Nguyn nh nh..# 68000#Vi?t#895.9228008#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a451tr.^b19cm#TTS ghi: Cu l c b Vn Th TKV#Nguyn Quang Tnh#Trn nh Nhn#Nguyn nh nh#V Vn Quyt# Nguyn Nhm#240146#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vn xui#Hng H## 00830000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200370003300300380 00700070035001080140007001430010016001500190005001660820007001718080005001780080 00500183009001800188010000500206011001600211004002900227005001800256013000700274 021020300281020001700484020001100501020000800512039000800520#VN09.01720#VN09.017 22#VN09.01721#T in Hn Vit - Vit Hn hin i#Trn 60000 n v t, ch gi n th...#Trng Vn Gii, L Khc Kiu Phc#60000#Trng Vn Gii#Vi?t#495.17#^ 214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a1210tr.^b15cm#Ti bn c sa cha, b sung#L Khc Kiu Phc#240147#Gii thiu hn 60.000 n v t thuc cc lnh vc: tin h c, kinh t, ti chnh, du lch,... c km theo sau mc ch dng phn th c x p theo m c ting ph thng v ghi bng phin m ting La tinh#Ting Trung Qu c#Ting Vit#T in#Hng H## 00426000000000241000450002600110000002600110001100200090002200300120003100700170 00430010017000600190005000770820009000828080005000910080005000960090019001010100 00500120011001400125013000700139020001700146020000900163020000400172039000800176 #VN09.01723#VN09.01724#Nghim 2#Th hai cu#Nguyn Khoa Linh#Nguyn Khoa Linh#Vi ?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a96tr.^b15cm#240148#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00869000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200380003300300340 00710070062001050140007001670190005001740820007001798080005001860080005001910090 02600196010000500222011001500227005001200242005001500254005001700269005002100286 00500140030701300070032102000090032802000140033703900080035102101210035902000120 0480020001600492020001100508#VN09.01725#VN09.01726#VN09.01727#Gii ngha v m r ng t ng Hn Vit#Dnh cho hc sinh cc lp 6,7,8,9#B.s.: L Anh Xun (ch.b.), Trnh Ngc nh, Trn Th Kim Chi..#40000#Vi?t#495.17#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a522tr.^b15cm#L Anh Xun#Trnh Ngc nh#Trn Th Kim Chi#Nguy n Th Hng Lan#Phm Vn Phn#240149#Ngn ng#Sch c thm#Hng H#Gii thiu v gii thch cc t Hn Vit c la chn h thng t Hn Vit trong sch gio khoa ng vn trung hc c s#T Hn Vit#Trung hc c s#Gii thch## 00417000000000241000450002600110000002600110001100200120002200300080003400700130 00420010013000550190005000680820009000738080005000820080005000870090019000920100 00500111011001400116013000700130020001700137020000900154020000400163039000800167 #VN09.01728#VN09.01729#i hai vai#Tp th# c Thnh# c Thnh#Vi?t#895.92 21#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a59tr.^b19cm#240150#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00421000000000253000450002600110000002600110001100200090002200300040003100700090 00350140007000440010009000510190005000600820009000658080005000740080005000790090 01900084010000500103011001400108013000700122020001700129020000900146020000400155 039000800159#VN09.01730#VN09.01731#Min nh#Th#Cao Hng#27000#Cao Hng#Vi?t#89 5.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a83tr.^b19cm#240151#Vn hc hin i#V it Nam#Th#Hng H## 00542000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200170 00440030018000610070014000790140007000930010014001000190005001140820009001198080 00500128008000500133009001900138010000500157011001500162013000700177020001700184 020000900201020000900210020000400219020000900223039000800232#VN09.01732#VN09.017 35#VN09.01734#VN09.01733#Nhng ht ma sa#Tc phm chn lc#Trn Ngc Ln#58000 #Trn Ngc Ln#Vi?t#895.9228#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a395tr.^b19cm#24 0152#Vn hc hin i#Vit Nam#Vn xui#Th#Bi vit#Hng H## 00951000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200160003300300170 00490070045000660140007001110010015001180190005001330820006001388080005001440080 00500149009002700154010000500181011001500186015003500201004004000236005001500276 01300070029102102700029802000160056802000080058402000080059202000170060003900080 0617#VN09.01737#VN09.01736#VN09.01738#T chc s kin#Sch chuyn kho#B.s.: Lu Vn Nghim (ch.b.), Dng Hoi Bc#37000#Lu Vn Nghim#Vi?t#338.6#^214#^aH.#^ ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a303tr.^b19cm#TTS ghi: i hc Kinh t Quc dn #Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#Dng Hoi Bc#240153#Trnh by bn ch t ca hot ng s kin, d ton ngn sch v lp k hoch t chc s kin, t c hc v tnh ton thi gian, danh sch khch mi, a im t chc s kin, t ch c a n khch, tip khch, khng gian thc hin s kin, t chc n ung tron g s kin...#Kinh t dch v#T chc#S kin#Sch chuyn kho#Hng H## 00696000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200900003301400070 01230190005001300820010001358080005001450080005001500090021001550100005001760110 01500181013000700196021014600203020001000349020000800359020000900367020000800376 020000900384020001700393039000800410#VN09.01739#VN09.01740#VN09.01741#Quy nh m i v qun l, cung cp, s dng dch v Internet, thng tin in trn Internet# 30000#Vi?t#343.59709#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a267tr.^b19cm#240154# Trnh by cc qui nh php lut v qun l, cung cp, s dng v x pht vi ph m hnh chnh v dch v Internet, thng tin in t trn Internet#Php lut#Qun l#Internet#Dch v#Vit Nam#Vn bn php qui#Hng H## 01142000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200720003300300450 01050070060001500140007002100190005002170820012002228080005002340080005002390090 02100244010000500265011001500270015003600285004003000321005001300351005001800364 00500110038200500170039300500150041001300070042502102760043202000100070802000140 0718020001700732020002300749039000800772#VN09.01742#VN09.01744#VN09.01743#Ti li u hc tp chnh tr dnh cho hc vin lp bi dng kt np ng#Dnh cho hc v in lp bi dng kt np ng#B.s.: Ng Vn Tho (ch.b.), Nguyn Vit Thng, V Ngc Am..#15500#Vi?t#324.2597071#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a191tr.^ b19cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#Ti bn, c sa cha, b sung#Ng Vn Tho#Nguyn Vit Thng#V Ngc Am#Nguyn Thc Lanh#T Trung Thnh#240155#Khi qu t lch s ng cng sn Vit Nam, cng lnh xy dng t nc trong thi k qu ln CNXH, mt s ni dung c bn ca iu l ng cng sn Vit Nam, hc t p v lm theo t tng v tm gng o c H Ch Minh, phn u tr thnh ng vin ng cng sn Vit Nam#Chnh tr#Xy dng ng#Ti liu hc tp#ng Cng sn Vit Nam#Hng H## 01026000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200630003301900050 00960820012001018080005001130080005001180090021001230100005001440110015001490150 01600164013000700180021048000187020002500667020001100692020000900703020001700712 020002300729039000800752#VN09.01745#VN09.01747#VN09.01746#Vn kin hi ngh ln th chn Ban Chp hnh Trung ng kho X#Vi?t#324.2597071#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a312tr.^b19cm#Lu hnh ni b#240156#Gm nhng bi pht biu ca tng b th Nng c Mnh, cc bo co v vn : Kim im thc hin Ngh quyt i hi X ca ng trong na u nhim k (2006-2008) v tng kt 10 nm thc h in Ngh quyt Trung ng 3 (kho VIII) v chin lc cn b thi k y mnh c ng nghip ho, hin i ho t nc. Ngh quyt Hi ngh ln th 9 Ban Chp hn h Trung ng kho X v mt s nhim v, gii php nhm tip tc thc hin thng li Ngh quyt i hi ton quc ln th X ca ng#Ban Chp hnh Trung ng#i hi 10#Vit Nam#Vn kin i hi#ng Cng sn Vit Nam#Hng H## 00677000000000277000450002600110000002600110001100200950002201400060011701900050 01230820010001288080005001380080005001430090021001480100005001690110014001740130 00700188021013000195020001000325020001200335020000400347020000500351020001000356 020000900366020001800375039000600393#VN09.01748#VN09.01749#Lut Phng, chng nhi m vi rt gy ra hi chng suy gim min dch mc phi ngi (HIV/AIDS)#8500# Vi?t#344.59704#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a46tr.^b19cm#240157#Ton vn lut phng chng nhim virt gy ra hi chng suy gim min dch mc phi ng i (HIV, AIDS) v cc iu khon thi hnh#Php lut#Phng chng#HIV#AIDS#Lut y t#Vit Nam#Vn bn php lut#Thanh## 00606000000000253000450002600110000002600110001100200600002201400060008201900050 00880820008000938080005001010080005001060090021001110100005001320110014001370130 00700151021013500158020001000293020001100303020000500314020000900319020001800328 039000600346#VN09.01750#VN09.01751#Php lnh sa i, b sung iu 6 php lnh t hu ti nguyn#7000#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a31tr.^b1 9cm#240158#Ton vn php lnh sa i b sung iu 6 php lnh ti nguyn. Php lnh thu ti nguyn (sa i) nm 1998, sa i b sung nm 2008#Php lnh#Ti nguyn#Thu#Vit Nam#Vn bn php lut#Thanh## 00553000000000253000450002600110000002600110001100200210002201400060004301900050 00490820010000548080005000640080005000690090021000740100005000950110014001000130 00700114021011800121020000800239020000800247020001000255020001000265020001800275 039000600293#VN09.01752#VN09.01753#Php lnh Cng an x#6000#Vi?t#344.59705#^21 4#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a23tr.^b19cm#240159#Ton vn php lnh v hot ng, t chc, quyn hn, trch nhim qun l nh nc, iu khon thi hnh ca cng an x#Cng an#T chc#Hot ng#Php lnh#Vn bn php lut#Thanh## 00822000000000313000450002600110000002600110001102600110002200201160003300700270 01490140007001760010012001830190005001950820008002008080005002080080005002130090 02100218010000500239011001500244005001400259013000700273021015700280020000800437 020000800445020000900453020001600462020000900478020001500487039000600502#VN09.01 754#VN09.01755#VN09.01756#Nng cao tnh gio dc trong dy hc khoa hc x hi v nhn vn t thc tin o to chnh tr vin trong qun i#Mai Vn Ho, Trn Xun Ph#17000#Mai Vn Ho#Vi?t#355.007#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a1 39tr.^b19cm#Trn Xun Ph#240160#Nghin cu c s l lun, nh gi thc trng v a ra gii php m bo tnh gio dc trong dy hc khoa hc x hi v nhn v n cho o to chnh tr vin#o to#Qun s#Gio dc#Khoa hc x hi#Nhn vn# Chnh tr vin#Thanh## 00725000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200730003301400070 01060190005001130820008001188080005001260080005001310090021001360100005001570110 01500162013000700177021021300184020001100397020000900408020000900417020000900426 020001800435039000600453#VN09.01757#VN09.01759#VN09.01758#Lut Cht lng sn ph m hng ho nm 2007 v vn bn hng dn thi hnh#14000#Vi?t#343.597#^214#^aH. #^aChnh tr Quc gia#2009#^a107tr.^b19cm#240161#Ton vn lut cht lng sn ph m, hng ho: Qun l sn phm; cht lng hng ho; gii thng cht lng sn phm; bo v quyn li ngi tiu dng; qun l cht lng sn phm v cc vn b n hng dn thi hnh#Cht lng#Sn phm#Hng ho#Vit Nam#Vn bn php lut#Th anh## 00848000000000325000450002600110000002600110001100200200002200300670004200700400 01090190005001490820011001548080005001650080005001700090018001750100005001930110 01400198015004400212005001100256005001300267005001200280005001100292005001700303 01300070032002101240032702000200045102000080047102000070047902000300048603900060 0516#VN09.01761#VN09.01760#Hoa gia i thng#Tuyn chn nhng tc phm c gi i cuc thi Ngi tt vic tt...#Thanh Xun, Bin Thu, Thanh Hng..#Vi?t#8 95.922803#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a95tr.^b19cm#TTS ghi: Hi Nh bo V it Nam tnh Yn Bi#Thanh Xun# Bin Thu#Thanh Hng#T Anh Hi#Nguyn Trung Cao#240162#Gii thiu nhng tm gng ngi tt vic tt tiu biu thuc nhiu lnh vc kinh t, gio dc, qun i...ca tnh Yn Bi#in hnh tin tin#Vn ho#X hi#Phong tro ngi tt vic tt#Thanh## 00429000000000253000450002600110000002600110001100200090002200300040003100700140 00350140007000490010014000560190005000700820010000758080005000850080005000900090 01800095010000500113011001400118013000700132020001700139020000900156020000400165 039000600169#VN09.01762#VN09.01763#Sc Chm#Th#inh Hu Hoan#10000#inh Hu Ho an#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a59tr.^b19cm#240163#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh## 00482000000000265000450002600110000002600110001100200180002200300040004000700290 00440140007000730010011000800190005000910820010000968080005001060080005001110090 01900116010000500135011001600140005001700156013000700173020001700180020000900197 020000400206039000600210#VN09.01764#VN09.01765#Mt cht tm tnh#Th#H Thu Ct, Phm Th Nh Yn#35000#H Thu Ct#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn# 2009#^a1130tr.^b19cm#Phm Th Nh Yn#240164#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh ## 00471000000000265000450002600110000002600110001100200090002200300040003100700110 00350140007000460010011000530190005000640820010000698080005000790080005000840090 01900089010000500108011001500113015003500128013000700163020001700170020000900187 020000400196039000500200#VN09.01766#VN09.01767#Dng qu#Th#Chu Thnh#30000#Ch u Thnh#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a116tr.^b19cm#Tn th t tc gi: Nguyn Ngc Hoi#240165#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Kvn## 00740000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200080002380800050 00310010012000360020018000480030064000660070035001300220004001650050008001690040 00800177008000500185009001100190010000500201011001500206013000700221005001200228 021014200240020000900382020000900391020000900400020001100409039000600420#VL09.00 500#54000#Vi?t#624.071#^214# nh c#K thut thi cng#Cng tc t, thi cn g cc v c, thi cng b tng ton khi...#B.s.: nh c (ch.b.), L Kiu#T. 1#L Kiu#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2009#^a254tr.^b27cm#240166# nh c#K thu t c bn v cng tc t, cng tc thi cng cc v c. Thi cng b tng ct thp ton khi. Phng php thi cng tng hm nh cao tng#K thut#Xy dng#Nn mn g#Gio trnh#Thanh## 00651000000000241000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270010015000320020048000470070015000950040008001100080005001180090011001230100 00500134011001500139013000700154021022000161020001300381020000900394039000600403 #VL09.00501#40000#Vi?t#691#^214#on nh Kin#Thit k kt cu thp thnh mng to hnh ngui#on nh Kin#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2009#^a175tr.^b27cm#24016 7#i cng kt cu thnh mng to hnh ngui cho cc vt liu tm mi, tm tn g, x g, dm sn... C s tnh ton cu kin thnh mng, cu kin chu un, cu kin dm chu st, chu nn, chu un. Lin kt cc tm mng#Kt cu thp#K th ut#Thanh## 00618000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270010013000320020021000450070034000660050012001000040008001120080005001200090 01100125010000500136011001500141013000700156021014500163020000800308020000900316 020002100325039000600346#VL09.00502#33000#Vi?t#691#^214#Phm Duy Hu#B tng c ng cao#Phm Duy Hu (ch.b.), Nguyn Long#Nguyn Long#Ti bn#^aH.#^aXy dng #2009#^a132tr.^b27cm#240168#Khi qut v b tng cng cao. Cu trc, thnh p hn, tnh cht, bin dng ca b tng cng cao. Nghin cu ng dng b tng cng cao#B tng#K thut#B tng cng cao#Thanh## 00837000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020028000350030083000630220004001460040008001500080005001580090011001630100 00500174011001500179015002200194013000700216021030400223020000900527020002000536 020000900556039000600565#VL09.00503#40000#Vi?t#624.02#^214#Quy chun xy dng V it Nam#Ban hnh theo quyt nh s 682/BXD-CSXD ngy 14-12-1996 ca B trng B xy dng#T.1#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2009#^a162tr.^b27cm#TTS ghi: B Xy dng #240169#Ni dung qui chun xy dng Vit Nam: nhng qui nh chung v qui chun xy dng; s liu t nhin dng trong thit k xy dng. iu kin k thut t hit k cc cng trnh xy dng, thit k qui hoch xy dng: qui hoch xy dng th, qui hoch xy dng khu chung c, qui nh v kin trc th.#Xy dng #Tiu chun nh nc#Vit Nam#Thanh## 00616000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290010012000340020033000460070012000790040008000910080005000990090011001040100 00500115011001500120013000700135021018400142020000900326020000900335020001200344 039000600356#VL09.00506#46000#Vi?t#624.1#^214#Nguyn Uyn#X l nn t yu tro ng xy dng#Nguyn Uyn#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2009#^a209tr.^b27cm#240170#Gii thiu k thut x l nn t yu trong xy dng: Cc c trng a k thut ca t yu v nn t yu, x l nn t yu bng cc bin php kt cu. gia c nh n to nn t yu.#Xy dng#Nn mng#Nn t yu#Thanh## 00759000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290010015000340020028000490070035000770050019001120040008001310080005001390090 01100144010000500155011001500160013000700175021022700182020002200409020001000431 020001600441020001800457039000600475#VL09.00507#36000#Vi?t#628.4#^214#Trnh Xu n Lai#X l nc thi cng nghip#Trnh Xun Lai, Nguyn Trng Dng#Nguyn Trn g Dng#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2009#^a145tr.^b27cm#240171#Phng php tnh ton v xc nh thng s tnh loi, thit k cc cng trnh x l trong h thng d y chuyn cng ngh x l nc thi. Gii thiu mt s qui trnh cng ngh, p d ng cho hiu qu trong thc t x l nc thi#Nc thi cng nghip#Cng ngh#X l nc thi#Cng nghip x l#Thanh## 00807000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290010018000340020034000520070058000860050017001440040008001610080005001690090 01100174010000500185011001500190005001500205013000700220015007600227021018400303 020000400487020000900491020001100500039000600511#VL09.00508#38000#Vi?t#671.5#^2 14#Nguyn nh Thng#Gio trnh cng ngh k thut hn#B.s.: Nguyn nh Thng, Nguyn Mnh Tng, Nguyn Vn By#Nguyn Mnh Tng#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2009#^ a157tr.^b27cm#Nguyn Vn By#240172#TTS ghi: B Xy dng. Trng K thut C gi i c kh xy dng Vit X s 1#Kin thc c bn v hn kim loi: hn h quang t ay, hn kh. K thut hn di lp thuc, hn trong mi trng bo v, hn p, hn ct thp, hn mt s kt cu xy dng, chi tit my#Hn#K thut#Gio trnh# Thanh## 00701000000000241000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020029000320040008000610080005000690090011000740100005000850110015000900150 02200105013000700127021029000134020000800424020001000432020001100442039000600453 #VL09.00509#25000#Vi?t#657#^214#Gio trnh nguyn l k ton#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2009#^a104tr.^b27cm#TTS ghi: B Xy dng#240173#L thuyt c bn v k to n: phng php k ton. Phng php chng t k ton v kim k ti sn. Phng php ti khon k ton. H thng ti khon k ton. Phn loi ti khon k ton . Phng php nh gi v tnh gi thnh sn phm. S k ton, bo co k ton. T chc cng tc k ton#K ton#L thuyt#Gio trnh#Thanh## 00726000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020045000340030096000790080005001750090011001800100005001910110015001960150 03200211013000700243021018000250020000800430020000900438020000800447020001100455 039000600466#VL09.00510#59000#Vi?t#338.4#^214#n gi xy dng cng trnh thnh ph H Ni#Cng b theo quyt nh s 56/2008/Q-UBND ngy 22-12-2008 ca U ba n nhn dn thnh ph H Ni#^aH.#^aXy dng#2009#^a177tr.^b31cm#TTS ghi: UBND t hnh ph H Ni#240174#n gi xy dng cng trnh theo mc lp t h thng i n trong cng trnh. Lp t cc loi ng v ph tng. Bo n ng ng, ph tng v thit b. Khoan khai thc nc ngm...#n gi#Xy dng#Lp t#Cng trnh#T hanh## 00812000000000241000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020088000340030100001220080005002220090011002270100005002380110014002430150 03200257013000700289021024100296020000900537020000800546020001000554039000600564 #VL09.00511#20000#Vi?t#338.4#^214#nh mc d ton thu gom, vn chuyn v x l chn lp rc thi th thnh ph H Ni#Cng b km theo quyt nh s 65/200 8/Q-UBND ngy 31-12-2008 ca U ban nhn dn thnh ph H Ni#^aH.#^aXy dng#2 009#^a32tr.^b31cm#TTS ghi: UBND thnh ph H Ni#240175#nh mc d ton thu go m, vn chuyn v x l chn lp rc thi th thnh ph H Ni theo cc mc: t hu qut, gom rc trn h ph hng th cng v bng xe c gii. Cng tc x l r c. Cng tc qut ng ph. Duy tr nh v sinh cng cng#nh mc#D ton#Cht thi#Thanh## 00715000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020074000340030100001080080005002080090011002130100005002240110014002290150 03200243013000700275021013700282020000900419020000800428020001000436020000900446 039000600455#VL09.00512#20000#Vi?t#338.1#^214#nh mc d ton duy tr chn nu i ng vt ti vn th thnh ph H Ni#Cng b km theo quyt nh s 69/2008/ Q-UBND ngy 31-12-2008 ca U ban nhn dn thnh ph H Ni#^aH.#^aXy dng#200 9#^a35tr.^b31cm#TTS ghi: UBND thnh ph H Ni#240176#nh mc d ton duy tr chn nui ng vt ti vn th H Ni theo cc mc: chn nui tng loi ng v t, cng tc v sinh chung tri#nh mc#D ton#Chn nui#ng vt#Thanh## 00787000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020069000340030100001030080005002030090011002080100005002190110014002240150 03200238013000700270021021600277020000900493020000800502020001000510020000700520 039000600527#VL09.00513#30000#Vi?t#338.4#^214#nh mc d ton duy tr cng vi n, cy cnh th thnh ph H Ni#Cng b km theo quyt nh s 68/2008/Q-UB ND ngy 31-12-2008 ca U ban nhn dn thnh ph H Ni#^aH.#^aXy dng#2009#^a6 3tr.^b31cm#TTS ghi: UBND thnh ph H Ni#240177#nh mc d ton duy tr cng vin cy xanh th thnh ph H Ni theo cc hng mc: duy tr thm c, duy tr cy trang tr, ct sa cht h bng mt, duy tr v sinh, lm mi cc cng tr nh, sn xut cc loi cy#nh mc#D ton#Cng vin# th#Thanh## 00792000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020079000340030100001130080005002130090011002180100005002290110014002340150 03200248013000700280021018000287020000900467020000800476020000900484020002000493 020000700513039000600520#VL09.00514#22000#Vi?t#338.4#^214#nh mc d ton duy tr, sa cha h thng thot nc th thnh ph H Ni#Cng b km theo quyt nh s 66/2008/Q-UBND ngy 31-12-2008 ca U ban nhn dn thnh ph H Ni#^a H.#^aXy dng#2009#^a41tr.^b31cm#TTS ghi: UBND thnh ph H Ni#240178#nh mc d ton duy tr, sa cha h thng thot nc th thnh ph H Ni: no vt, vn chuyn ph thi, kim tra, x l ph thi, sa cha h ga, qun l vn hnh cng trnh#nh mc#D ton#Sa cha#H thng thot nc#H Ni#Thanh## 00796000000000241000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020082000340030100001160080005002160090011002210100005002320110014002370150 03200251013000700283021023000290020001100520020000900531020000800540039000600548 #VL09.00515#35000#Vi?t#338.4#^214#nh mc d ton duy tr, sa cha h thng c hiu sng cng cng thnh ph H Ni#Cng b km theo quyt nh s 67/2008/Q-U BND ngy 31-12-2008 ca U ban nhn dn thnh ph H Ni#^aH.#^aXy dng#2009#^a 76tr.^b31cm#TTS ghi: UBND thnh ph H Ni#240179#nh mc d ton duy tr, sa cha h thng chiu sng cng cng thnh ph H Ni: lp dng ct n, x, cn n, n cc loi, ko dy cp in, lp t ct, lp t in trang tr, duy tr li in chiu sng, duy tr trm n#Chiu sng#nh mc#D ton#Thanh## 00871000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020132000340030100001660080005002660090011002710100005002820110015002870150 03200302012006900334013000700403021017400410020000900584020000900593020000900602 039000600611#VL09.00516#44000#Vi?t#338.4#^214#nh mc d ton duy tu ng, h ph, t chc giao thng v hon tr kt cu mt ng sau khi ci to cng trn h h tng k thut#Cng b km theo quyt nh s 55/2008/Q-UBND ngy 22-12-200 8 ca U ban nhn dn thnh ph H Ni#^aH.#^aXy dng#2009#^a109tr.^b31cm#TTS ghi: UBND thnh ph H Ni#nh mc d ton xy dng cng trnh thnh ph H Ni . Phn xy dng#240180#nh mc d ton xy dng cng trnh phn xy dng. nh mc duy tu ng, h ph, t chc giao thng, hon tr kt cu mt ng sau khi ci to cng trnh h tng k thut#K thut#nh mc#Xy dng#Thanh## 00814000000000241000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020140000340030100001740080005002740090011002790100005002900110015002950150 03200310013000700342021018800349020000900537020000900546020001100555039000600566 #VL09.00517#43000#Vi?t#338.4#^214#n gi duy tu ng, h ph, t chc giao th ng v hon tr kt cu mt ng sau khi ci to cng trnh h tng k thut th nh ph H Ni#Cng b km theo quyt nh s 56/2008/Q-UBND ngy 22-12-2008 c a U ban nhn dn thnh ph H Ni#^aH.#^aXy dng#2009#^a108tr.^b31cm#TTS ghi: UBND thnh ph H Ni#240181#Bng gi, n gi xy dng cng trnh, lp t, kh o st xy dng. n gi duy tu ng, h ph, t chc giao thng. Hon tr kt cu mt ng sau khi ci to cng trnh h tng k thut#Bng gi#Xy dng#Cng trnh#Thanh## 00630000000000229000450001900050000008200090000580800050001400200380001900800180 00570090023000750100005000980110014001030150086001170130007002030210106002100200 00900316020001000325020000900335020000700344039000600351020004300357#Vi?t#027.45 97#^214#K yu hi ngh cn b vin chc 2008#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a54tr.^b30cm#TTS ghi: S Vn ho, Th thao v Du lch Tp. H Ch M inh. Th vin Khoa hc Tng hp#240182#Tm tt tnh hnh hot ng th vin Tng hp Tp. H Ch Minh nm 2008, thnh tch t c trong nm qua#Th vin#Hot ng#Nm 2008#K yu#Thanh#Th vin Khoa hc Tng hp Tp. H Ch Minh## 01015000000000325000450002600110000002600110001101400050002201900050002708200070 00328080005000390020137000440070059001810050028002400080005002680090033002730100 00500306011001500311005001400326015007400340005001400414005001500428005001600443 01300070045902101840046602000050065002000110065502000090066602000080067503900060 0683#VL09.00504#VL09.00505#500b#Vi?t#551.46#^214#K yu hi ngh tng kt cc ch uyn kho st nghin cu khoa hc bin phi hp Vit Nam - Philippin trn bin ng (Jomsre - SCS I - IV)#Hon. Alberto A. Encomienda, Nguyn Tc An, Bi Hng Lo ng..#Encomienda, Hon. Alberto A.#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2008#^a32 2tr.^b27cm#Nguyn Tc An#TTS ghi: Chng trnh hp tc khoa hc v cng ngh Vi t Nam - Philippin#Bi Hng Long#Trn Vn Chung#Nguyn Kim Vinh#240183#Tp hp c c bi nghin cu khoa hc nh gi ngun li bin ng: v vt l hi dng, a cht bin, ho hc mi trng bin, sinh vt bin, a dng sinh hc v c t sinh thi bin#Bin#Mi trng#Sinh vt#Bo co#Thanh## 00663000000000241000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010013000430020073000560070013001290080005001420090011001470100 00500158011001500163013000700178021020400185020001700389020000900406039000600415 #VV09.03885#VV09.03886#48000#Vi?t#691#^214#ng Gia Ni#p dng cng ngh c y trong xy dng cu b tng ct thp d ng lc#ng Gia Ni#^aH.#^aXy dng#2 009#^a179tr.^b24cm#240184#c im c bn ca cng ngh c y. K thut thit k nhp dm cu b tng ct thp bng cng ngh c y. Xy dng h thng phn mm t ng ho thit k, kt cu ph tr. Thit k cng ngh y dm#B tng c t thp#K thut#Thanh## 00827000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00410820009000468080005000550010014000600020044000740070051001180050014001690080 00500183009001800188010000500206011001500211005001300226013000700239021023400246 020000800480020000800488020001100496020001200507039000600519#VV09.03888#VV09.038 89#VV09.03890#105000#Vi?t#305.8959#^214#V Xun Trang#Vn ho dn gian ca ng i Ngun Vit Nam#V Xun Trang (ch.b.), inh Thanh D, L Tng Hiu#inh Thanh D#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a431tr.^b24cm#L Tng Hiu#240185#Lch s ngi Ngun huyn Minh Ho tnh Qung Bnh. Nghin cu vn hc, vn ngh dn gian, phong tc tp qun, l hi dn gian, m thc, y hc, t vng ca ngi Ngun. V n v vn ho dn gian, thnh phn dn tc ca ngi Ngun#Dn tc#Vn ho#Qu ng Bnh#Ngi Ngun#Thanh## 00848000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010016000540020026000700030027000960070016001230080 00500139009001800144010000500162011001500167015010800182013000700290021021100297 020001900508020000800527020001700535039000600552#VV09.03892#VV09.03893#VV09.0389 1#48000#Vi?t#801#^214#Nguyn Vn Hnh#L lun, ph bnh vn hc#Thc trng v k huynh hng#Nguyn Vn Hnh#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a322tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Pht trin bn vng vng Nam b. Trung tm Nghin cu Vn ho#240186#Tp hp cc bi vit v vn hc v l lun, ph bnh v n hc. Phng php, thc tin, quan im, tri nghim ca cc nh nghin cu v n hc. Ph bnh vn hc ngh thut, vn ho, phng php tip cn vn chng#Ngh in cu vn hc#L lun#Ph bnh vn hc#Thanh## 00807000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820010000458080005000550010015000600020108000750070015001830080005001980090 01800203010000500221011001500226013000700241021024400248020002300492020001100515 020000900526039000600535#VV09.03894#VV09.03895#VV09.03896#59000#Vi?t#338.70951# ^214#Phan Minh Tun#Chin lc hot ng ca cc cng ty xuyn quc gia Nht Bn trong nhng nm cui th k XX, u th k XXI#Phan Minh Tun#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a327tr.^b21cm#240187#Gii thiu nt c bn ca cng ty xuyn quc gi a c trng hnh thnh v bn cht, chin lc hot ng cc cng ty. Tc ng c a chin lc hot ng cng ty xuyn quc gia; tc ng t chin lc i vi V it Nam v cc i sch ca Vit Nam#Cng ti xuyn quc gia#Chin lc#Nht Bn# Thanh## 00886000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820011000458080005000560020016000610070068000770050016001450080005001610090 01800166010000500184011001500189005001200204005001500216005000800231005000800239 00500130024701300070026002101850026702000090045202000100046102000140047102000080 0485020000900493020001600502039000600518#VV09.03897#VV09.03899#VV09.03898#40000 #Vi?t#959.704092#^214#Nh ch Ba nh#Nguyn Tr Dng, L Minh o, Trn Bch ng... ; Thch Phng b.s.#Nguyn Tr Dng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a347tr.^b 21cm#L Minh o#Trn Bch ng#Trn #Anh c#Thch Phng#240188#Tp hp cc bi vit ghi li cuc i hot ng cch mng, nhng k nim ca b Nguyn Th nh (1920 - 1992), ngi n tng u tin ca qun i nhn dn Vit Nam, ph c h tch nc#Cuc i#S nghip#Chnh tr gia#Bn Tre#Vit Nam#Nguyn Th nh#T hanh## 00810000000000337000450002600110000002600110001102600110002200500160003301400070 00490190005000560820009000618080005000700020042000750070055001170220005001720080 00500177009002100182010000500203011001500208013000700223005000900230005000800239 00500120024700500090025902101450026802000110041302000110042402000110043502000200 0446039000600466#VV09.03900#VV09.03901#VV09.03902#Nguyn Tn Dng#60000#Vi?t#33 8.7092#^214#Doanh nhn Vit Nam - n ci v nc mt#Nguyn Tn Dng, Lu Vinh, H Minh... ; Lu Vinh ch.b.#T.11#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a357tr.^b21cm# 240189#Lu Vinh#H Minh#ng Trng#Minh Tm#Gii thiu chn dung cc doanh nhn Vit Nam hon thnh xut sc trong doanh nghip, nhng kh khn, nhc nhn m h vt ln trong cng vic#Doanh nhn#Kinh doanh#Thnh cng#in hnh tin ti n#Thanh## 01008000000000337000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200080 00388080005000460020033000510030048000840070054001320050017001860080005002030090 02100208010000500229011001500234005002100249015004300270005001200313005001300325 00500150033801300070035302102460036002000170060602000210062302000110064403900060 0655020000900661#VV09.03931#VV09.03930#VV09.03932#Vi?t#959.753#^214#Tnh qu h ng trong lng H Ni#K nim 20 nm ngy thnh lp hi (1989 - 2009)#L Th Tuy t Lan, Nguyn Th nh Tuyt, L Du Phong..#L Th Tuyt Lan#^aH.#^aGiao thng V n ti#2009#^a225tr.^b21cm#Nguyn Th nh Tuyt#TTS ghi: Hi ng hng Ph n Q ung Ngi#L Du Phong#V Hong Mai#Phm Th Trinh#240190#Tp hp 30 bi vit ca Hi vin Hi ng hng ph n Qung Ngi ti H Ni v tnh cm, lng bit n i vi qu hng... Nguyn vng thit tha, chia s ng cm vi nhng mt mt, hi sinh ca qu hng trong cuc khng chin chng M cu nc#Lch s hin i# Khng chin chng M#Qung Ngi#Thanh#t nc## 00992000000000361000450002600110000001400080001101900050001908200080002480800050 00320020011000370070140000480220004001880050019001920050018002110050029002290050 01000258005001100268005001800279006001400297006001100311006001500322006001300337 00800050035000900260035501000050038101100320038601300070041802101650042502000080 0590020001500598020001100613039000600624#VV09.03887#180000#Vi?t#621.381#^214#C in t#Job van Amerongen, Jefrey A. Jalkio, Momoh-Jimoh Eyiomika Salami... ; R obert H. Bishop ch.b. ; Phm Anh Tun bin dch ; Dch: V L Bnh..#T.2#Amerong en, Job van#Jalkio, Jefrey A.#Eyiomika Salami, Momoh-Jimoh#Kam Leang#Qingze Zou# Bishop, Robert H.#Phm Anh Tun#V L Bnh#Phng Vn Hip#V Vit Hng#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2009#^a789tr.^bTrn b 2 tp. - 26cm#240191#Tp hp cc b i nghin cu khoa hc v c in t bao gm: h thng v iu khin c in t. My tnh v h thng logic. Phn mm v thu thp d liu v c in t#in t# iu khin hc#C in t#Thanh## 00551000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000510820004000568080005000600010017000650020011000820030012000930070 03300105006001000138008000500148009001900153010000500172011001500177019001000192 013000700202020001700209020000500226020001200231039000600243#VV09.03903#VV09.039 04#VV09.03905#VV09.03906#72000#Vi?t#843#^214#Musso, Guillaume#Hy cu em#Tiu t huyt#Guillaume Musso ; Hng Lan dch#Hng Lan#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a 454tr.^b21cm#Dch Php#240192#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#Thanh## 00577000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000510820006000568080005000620010011000670020026000780030012001040070 03400116006001600150008000500166009001900171010000500190011001500195019001400210 013000700224020001700231020000900248020001200257039000600269#VV09.03908#VV09.039 10#VV09.03909#VV09.03907#45000#Vi?t#895.6#^214#Yoko Ogawa#Gio s v cng thc ton#Tiu thuyt#Yoko Ogawa ; Lng Vit Dng dch#Lng Vit Dng#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2009#^a299tr.^b21cm#Dch Nht Bn#240193#Vn hc hin i#Nht Bn#Ti u thuyt#Thanh## 00602000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000510820004000568080005000600010016000650020020000810030012001010070 04900113006001400162008000500176009001900181010000500200011001500205019001000220 006001100230013000700241020001700248020000500265020001200270039000600282#VV09.03 911#VV09.03913#VV09.03912#VV09.03914#58000#Vi?t#843#^214#Constant, Paule#Tm h n trong trng#Tiu thuyt#Paule Constant ; Dch: Hiu Constant, L Kim Chi#Hiu Constant#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a318tr.^b20cm#Dch Php#L Kim Chi#240194 #Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#Thanh## 00479000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820010000458080005000550010013000600020020000730030012000930070013001050080 00500118009001900123010000500142011001500147013000700162020001700169020000900186 020001200195039000600207#VV09.03915#VV09.03917#VV09.03916#60000#Vi?t#895.92234# ^214#L Tn Sitek#Mt mnh trn ng#Tiu thuyt#L Tn Sitek#^aH.#^aNxb. Hi N h vn#2009#^a362tr.^b21cm#240195#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Thanh## 00480000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820010000458080005000550010014000600020019000740030012000930070014001050080 00500119009001900124010000500143011001500148013000700163020001700170020000900187 020001200196039000600208#VV09.03918#VV09.03919#VV09.03920#45000#Vi?t#895.92234# ^214#V Tun Hong#B vt vo ci i#Tiu thuyt#V Tun Hong#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a275tr.^b21cm#240196#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Thanh## 00838000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010010000560020017000660030052000830070081001350050 01700216008001800233009001100251010000500262011001500267006002400282006002200306 013000700328021015000335020001100485020001100496020001100507039000600518#VV09.03 921#VV09.03922#VV09.03923#27000#Vi?t#650.1#^214#Burg, Bob#Ngi dm cho i#Cu chuyn nh v mt tng kinh doanh thnh cng#Bob Burg, John David Mann ; Dch : Dng Hong Thanh Giang, Nguyn Th Trc Qunh#Mann, John David#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2009#^a148tr.^b21cm#Dng Hong Thanh Giang#Nguyn Th Trc Qunh #240197#Cu chuyn k v tng kinh doanh thnh cng ca mt thanh nin lun t li ch ngi khc ln trn li ch c nhn tr thnh doanh nhn thnh t#Do anh nhn#Thnh cng#Kinh doanh#Thanh## 00659000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010013000560020039000690070032001080060008001400080 00500148009001100153010000500164011001500169013000700184021015200191020001100343 020000800354020001300362039000600375#VV09.03924#VV09.03926#VV09.03925#26000#Vi? t#646.7#^214#Fishel, Ruth#Lm ch bn thn thay i cuc sng#Ruth Fishel ; M inh Vi bin dch#Minh Vi#^aH.#^aLao ng#2008#^a184tr.^b20cm#240198#a ra k n ng sng: cch lm ch bn thn, xo b ro cn ngn tr s thay i to nn s k hc bit ca bn thn dn n thnh cng trong cuc sng#Thnh cng#C nhn#K nng sng#Thanh## 00980000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010017000560020044000730030124001170070022002410080 00500263009001100268010000500279011001500284012004100299013000700340021025500347 020001100602020001100613020001200624020000800636020001600644039000600660#VV09.03 927#VV09.03928#VV09.03929#28000#Vi?t#658.8#^214#Nguyn Tin Dng#Nhng iu cn bit v kinh doanh theo mng#Chia s nhng bi hc v kinh nghim thc t tng bc hng dn bn t ln nh cao thnh cng trong kinh doanh theo mng#Nguyn Tin Dng b.s.#^aH.#^aLao ng#2009#^a137tr.^b21cm#T sch Chuyn vin kinh doa nh theo mng#240199#Tp hp nhng kin thc v kinh doanh theo mng di dng h i p. Nhng yu t cn thit thnh cng. Vn kinh doanh theo mng Vit Nam. Cc k nng lm vic cn thit xy dng ngi nh doanh nghip. Phng php u t v cc vic cn lm ban u#Kinh doanh#Thng mi#Phng php#K nng#Kin h doanh mng#Thanh## 00969000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010017000560020039000730030124001120070022002360080 00500258009001100263010000500274011001500279012004100294013000700335021027200342 020001100614020001200625020000800637020001600645039000600661#VV09.03934#VV09.039 33#VV09.03935#35000#Vi?t#658.8#^214#Nguyn Tin Dng#Cm nang th lnh kinh doa nh theo mng#Chia s nhng bi hc v kinh nghim thc t tng bc hng dn b n t ln nh cao thnh cng trong kinh doanh theo mng#Nguyn Tin Dng b.s.#^ aH.#^aLao ng#2009#^a195tr.^b21cm#T sch Chuyn vin kinh doanh theo mng#2402 00#Gii thiu phng php kinh doanh theo mng, xy dng k nng v bi hc rt ra t thc t nh: nh hng tr thnh th lnh kinh doanh theo mng, cng ngh xy dng h thng, xy dng thng hiu c nhn, nt vn ho doanh nghip, nh hng to dng s t do ti chnh#Kinh doanh#Phng php#K nng#Kinh doanh mn g#Thanh## 00651000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010021000560020022000770070040000990060008001390080 00500147009001100152010000500163011001500168013000700183021015200190020000900342 020000700351020000900358039000600367#VV09.03936#VV09.03937#VV09.03938#34000#Vi? t#306.8#^214#Seott, Cherie Cartes#Quy lut ca tnh yu#Cherie Cartes Seott ; Mi nh Vi bin dch#Minh Vi#^aH.#^aLao ng#2008#^a235tr.^b20cm#240201#Nghin cu nh ng qui lut ca tnh yu, tm l trong tnh yu i la; xy dng tnh yu tt p. Cun sch gip cho cc bn tr c bi hc v tnh yu#Tnh yu#Tm l#Hn n hn#Thanh## 00702000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010011000540020027000650070011000920080005001030090 01100108010000500119011001500124013000700139021021000146020000900356020000700365 020000900372020000800381020001700389039000600406#VV09.03939#VV09.03940#VV09.0394 1#55000#Vi?t#649#^214#Hng Thu#Cm nang gia nh hin i#Hng Thu#^aH.#^aL ao ng#2008#^a383tr.^b21cm#240202#Gii thiu nhng kin thc thng thc trong gia nh nh cch mua nh t; u t qun l ti sn; i du lch; hn nhn gia nh; qun o trang sc; in gia nh; cch ho trang; khoa hc trong n un g...#Gia nh#u t#Hn nhn#Ni tr#Sch thng thc#Thanh## 00769000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000510820008000568080005000640010016000690020031000850070036001160060 01400152008000500166009004800171010000500219011001500224013000700239021013200246 02000170037802000100039502000080040502000080041302000090042103900060043002000070 0436#VV09.03942#VV09.03943#VV09.03945#VV09.03944#41000#Vi?t#959.703#^214#Bourri n, Claude#ng Dng ngy y (1898-1908)#Claude Bourrin ; Lu nh Tun dch#Lu nh Tun#^aH.#^aTrung tm Vn ho Ngn ng ng Ty^bLao ng#2009#^a246tr.^b2 1cm#240203#Tp bt k ghi li bc tranh i thng ca ng Dng v chnh tr, kinh t, vn ho trong bc giao thi gia hai th k 19 v 20#Lch s hin i# Chnh tr#Kinh t#Vn ho#Vit Nam#Thanh#Bt k## 00407000000000241000450002600110000001400070001101900050001808200100002380800050 00330010012000380020010000500030015000600070012000750080005000870090011000920100 00500103011001400108013000700122020001700129020000900146020000400155039000600159 #VV09.03946#30000#Vi?t#895.92214#^214#L c Hnh#Gi ngc#Th tro phng#L c Hnh#^aH.#^aLao ng#2008#^a81tr.^b20cm#240204#Vn hc hin i#Vit Nam#Th# Thanh## 00711000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820008000458080005000530020033000580070033000910050018001240080005001420090 01100147010000500158011001500163013000700178021017500185020000700360020001200367 020001000379020000900389020001800398039000500416#VV09.03947#VV09.03949#VV09.0394 8#20000#Vi?t#345.597#^214#Tm hiu lut phng chng ma tu#Nguyn Thnh long s. t., h thng#Nguyn Thnh long#^aH.#^aLao ng#2008#^a100tr.^b24cm#240205#Gm c c ngh nh, quyt nh lin quan ti cc hot ng phng chng ma tu. X l vi phm hnh chnh i vi ngi vi phm php lut v phng chng ma tu, nghin m a tu...#Ma tu#Phng chng#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Dung## 01028000000000385000450002600110000002600110001101900050002208200070002780800050 00340020054000390030057000930070041001500050013001910080005002040090011002090100 00500220011001500225005001200240005001200252005001200264005001500276015004000291 01300070033102102150033802000100055302000080056302000110057102000070058202000080 0589020000800597020001600605020000700621020000900628039000500637#VV09.03950#VV09 .03951#Vi?t#959.77#^214#Mt s vn lch s vng t Nam B thi k cn i#K yu hi tho khoa hc Cn Th ngy 4 thng 3 nm 2008#L nh Tin, Phan Huy L , V Vn Qun..#L nh Tin#^aH.#^aTh gii#2009#^a373tr.^b24cm#Phan Huy L#V Vn Qun#Nguyn Ngh#on Minh Hun#TTS ghi: Hi Khoa hc Lch s Vit Nam#2402 06#Tng quan v cc vn chnh tr - hnh chnh, nhng chuyn bin kinh t - x hi, t tng - vn ho v phong tro gii phng dn tc, vn c s chnh t r, php l khng nh ch quyn Nam B thi k cn i#Chnh tr#Kinh t#Hnh chnh#X hi#Vn ho#Php l#Lch s cn i#Nam B#Vit Nam#Dung## 00885000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010011000560020039000670070011001060080005001170090 01100122010000500133011003000138013000700168021040100175020002000576020001000596 020000800606039000500614#VV09.03954#VV09.03955#VV09.03956#80000#Vi?t#615.9#^214 #L Cao i#Cht da cam trong chin tranh Vit Nam#L Cao i#^aH.#^aTh gii#20 09#^a314tr., 20tr. nh mu^b21cm#240207#Nghin cu, nh gi hu qu ca cuc ch in tranh ho hc do M tin hnh Vit Nam, c bit l cht c da cam dioxin cng vi nhng bng chng khoa hc r rng v tiu chun xc nh tc hi ca c ht da cam cng nh cuc u tranh gian kh, kin cng ca cc nn nhn gip m i ngi r hn v mt s tht tn bo vn cn b nhng th phm tm mi cch bn g bt che giu trn trnh trch nhim#Cht c mu da cam#nh hng#Tc hi#D ung## 00982000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010015000540020017000690070057000860050020001430080 01800163009002300181010000500204011001500209012007500224013000700299005001100306 02102370031702000170055402000090057102000100058002000080059002000030059802000120 0601020001400613039000500627#VV09.03957#VV09.03959#VV09.03958#30000#Vi?t#813#^2 14#Canfield, Jack#Tin vo ngy mai#Jack Canfield, Mark Victor Hansen ; First New s thc hin#Hansen, Mark Victor#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a 175tr.^b21cm#Ht ging tm hn = Chicken Soup for the Soul - stories for a bette r world#240208#First News#Gm nhiu cu chuyn nh, mang nhng thng ip c th hn gn vt thng, lm thay i suy ngh, tm hn v i khi c cuc i bn, mang li ngun cm hng v tn, to nn cuc sng tinh thn tt p v c nhiu tin tng vo ngy mai#Vn hc hin i#Nim tin#Cuc sng#Tm hn#M#Truyn ng n#Sch song ng#Dung## 01122000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000510820008000568080005000640010014000690020009000830070036000920060 01600128008001800144009001100162010000500173011001500178012001800193015003700211 01300070024802104160025502000080067102000090067902000090068802000120069702000080 0709020001000717020000600727020001000733039000500743#VV09.03960#VV09.03961#VV09. 03962#VV09.03963#69000#Vi?t#796.522#^214#Krakauer, Jon#Tan bin#Jon Krakauer ; Phan Tri Nguyn dch#Phan Tri Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a423tr.^ b21cm#Mo him khm ph#TTS ghi: Hi k v thm ho Everest#240209#K li hnh trnh cuc leo ni chinh phc nh Everest nm 1996, nhng s kin dn n ci c ht ca hai hng dn vin leo ni Rob Hall v Scott km theo phn tch nhng hi u lm, tnh ton sai v lng nhit tnh sai lch m cc thnh vin trong on l eo ni ca John Krakauer mc phi v phi tr gi bng chnh sinh mng ca h ng thi vinh danh lng dng cm ca nhng con ngi c mt trn ngn ni Ever est#Leo ni#Dng cm#Thm ho#Ni Everest#Tai nn#Thm him#Npan#Truyn k#Dung ## 01082000000000373000450002600110000002600110001101900050002208200070002780800050 00340020055000390030068000940070044001620050013002060080005002190090011002240100 00500235011001500240005001200255005001500267005001600282005001500298015004000313 01300070035302102700036002000160063002000070064602000080065302000080066102000080 0669020001000677020000700687020000900694039000500703#VV09.03953#VV09.03952#Vi?t# 959.77#^214#Mt s vn lch s vng t Nam B cui thi k XIX#K yu hi th o khoa hc Tp. H Ch Minh ngy 4, 5 thng 4 nm 2006#L nh Tin, Phan Huy L , Nguyn Vn Lp..#L nh Tin#^aH.#^aTh gii#2009#^a430tr.^b24cm#Phan Huy L# Nguyn Vn Lp#T Th Kim Oanh#Nguyn nh D#TTS ghi: Hi Khoa hc Lch s Vi t Nam#240210#Gii thiu vi nt v a l t nhin v vng t Nam B trc th k 17, c bit trong cng cuc khai ph t ai, t chc qun l, tnh hnh kin h t, i sng vn ho, u tranh bo v ch quyn v c s php l ch quyn c a Vit Nam t th k 17 n cui th k 19#Lch s cn i#a l#Kinh t#Vn ho #Php l#Ch quyn#Nam B#Vit Nam#Dung## 00778000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010016000560020013000720070043000850060018001280080 01800146009001100164010000500175011001500180006001600195006001200211013000700223 021018700230020001100417020001100428020000900439020001100448039000500459#VV09.03 964#VV09.03966#VV09.03965#84000#Vi?t#658.8#^214#Anderson, Chris#Ci ui di#Ch ris Anderson ; Dch: Nguyn Hng Quang..#Nguyn Hng Quang#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tr#2009#^a436tr.^b21cm#Nguyn MinhNgc#L Hng Vn#240211#Tp hp nhng kin h nghim kinh doanh quan trng nht, gii thch chnh xc v kh nng tip cn c c th trng ngch to ra c hi ln, gip bn tr thnh mt doanh nghip t hnh cng#Kinh doanh#Thnh cng#Tip th#Th trng#Dung## 00972000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820008000458080005000530020027000580070076000850050016001610080018001770090 01100195010000500206011001500211012002800226005002100254005002100275005001900296 00600090031501300070032402102850033102000100061602000080062602000070063403900050 0641#VV09.03967#VV09.03968#VV09.03969#29000#Vi?t#919.804#^214#Sng st gia mi n cc gi#Lennard Bickel, Richard Evelyn Byrd, Robert Falcon Scott... ; Tin Mai dch#Bickel, Lennard#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a173tr.^b21cm#Mo him khm ph. Sng st#Byrd, Richard Evelyn#Scott, Robert Falcon#Shackleton, Ernest# Tin Mai#240212#K li hnh trnh cuc thm him n Nam cc ca 4 nh thm him ni ting vi nhng kh hu khc nghit ca vng Nam cc v tnh cm ca con ng i trong on thm him u th hin mt tnh yu cuc sng mnh lit, mt t nh yu con ngi thit tha v tinh thn hi sinh v khoa hc#Thm him#Nam cc#H i k#Dung## 01017000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010014000560020029000700030075000990070050001740050 01700224008001800241009001100259010000500270011001500275006001300290013000700303 02103060031002000110061602000110062702000110063802000070064902000080065602000100 0664039000500674#VV09.03970#VV09.03971#VV09.03972#39000#Vi?t#658.4#^214#Trump, Donald#Trump - ng bao gi b cuc#Cch ti bin nhng thch thc to ln trong cuc i mnh thnh thnh cng#Donald Trump, Meredith Mclver ; V Cng Hng dch #Mclver, Meredith#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a217tr.^b21cm#V Cng Hng# 240213#Gm nhng cu chuyn l th v nhng phi v lm n mang tm vc Trump, k m theo nhng li khuyn t gi trong kinh doanh v: cch phn pho khi gp phi tht bi v tr ngi, bin nhng vn ln thnh nhng c hi, bin ch th t hnh bn b, tn dng nhng tht bi trc mt lm ng lc cho bn thn#Kinh do anh#Thnh cng#Thch thc#C hi#Qun l#iu hnh#Dung## 00754000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820010000458080005000550010015000600020008000750070051000830060016001340080 00500150009001100155010000500166011001500171013000700186006002900193021016000222 020001600382020001100398020000900409020000900418020000800427039000500435#VV09.03 973#VV09.03974#VV09.03975#35000#Vi?t#394.10951#^214#Okakura Kakuzo#Tr th#Okak ura Kakuzo ; Cu lc b Tr o Trc Dip dch#Lng Vit Dng#^aH.#^aTh gii#2 009#^a153tr.^b21cm#240214#Cu lc b Tr o Trc Dip#Tm hiu v tr th, cch ung tr v thng qua tr o tc gi gii thiu vi phng Ty nhng thnh tu vn ho, ngh thut, tn gio... ni bt ca Nht Bn#Vn ho dn tc#Ngh thu t#Tn gio#Nht Bn#Tr o#Dung## 00778000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010014000450020019000590070014000780220004000922210026000960080 00500122009001100127010000500138011001500143013000700158005001400165021023300179 020001100412020000900423020000800432020001000440020000900450039000500459#VV09.03 976#VV09.03977#99000#Vi?t#613.7#^214#Ng Xun Bnh#Nht Nam - cn bn#Ng Xun Bnh#T.3#Dng sinh - kh ni dch#^aH.#^aTh gii#2009#^a483tr.^b21cm#240215#Ng Xun Bnh#Gii thiu cc bi tp, chiu thc luyn tp ni cng dng sinh cn bn gip rn luyn sc kho, tinh thn v cha mt s bnh, c th gm cc bi tp v: th su tnh cng, v cng dng sinh, day cng, p cng, kh ni dch#Dng sinh#V thut#Bi tp#Rn luyn#Sc kho#Dung## 00612000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020015000340030013000490070050000620220005001120050008001170050014001250080 01800139009001100157010000500168011001500173012004000188019001600228020001800244 020001100262020001300273039000500286006001200291013000700303#VV09.03978#14000#V i?t#895.1#^214#Anh hng v l#Truyn tranh#C Long ; Tranh: M Vinh Thnh ; Tuy t Nhung dch#T.28#C Long#M Vinh Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a143t r.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#Dung#Tuyt Nhung#240216## 00624000000000301000450002600110000002000180001102000110002902000130004003900050 00530140007000580190005000650820006000708080005000760020017000810030013000980070 06200111022000400173005000900177005001500186006000900201008001800210009001100228 010000500239011001500244012004000259019001600299013000700315#VV09.03979#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Dung#15000#Vi?t#895.1#^214#Anh hng x iu#T ranh truyn#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: Khu Phc Long ; Hi ng dch#T.3#Ki m Dung#Khu Phc Long#Hi ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a143tr.^b20cm# Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#240217## 00640000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020020000340030013000540070058000670220004001250050016001290050015001450080 01800160009001100178010000500189011001500194012004000209006001900249013000700268 019001600275020001800291020001100309020001300320039000500333#VV09.03980#12500#V i?t#895.1#^214#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.1#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2009#^a127tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Nhm Mai H oa Trang#240218#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Dung## 00621000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070063000590220004001220050009001260050016001350060 00900151008001800160009001100178010000500189011001500194012004000209019001600249 020001800265020001100283020001300294039000500307013000700312#VV09.03981#15000#V i?t#895.1#^214#Lc nh k#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: T Ki m Kiu ; Hi ng dch#T.4#Kim Dung#T Kim Kiu#Hi ng#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2009#^a143tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#TVn#240219## 00732000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010015000560020019000710070045000900080005001350090 01100140010000500151011001500156006001500171006000700186013000700193021020300200 020000700403020000900410020001800419039000500437#VV09.03982#VV09.03983#VV09.0398 4#25000#Vi?t#613.7#^214#Beraley, Erica#10 pht gim tress#Erica Beraley ; Dch: Nguyn Kim Dn, N. NNT#^aH.#^aM thut#2008#^a169tr.^b20cm#Nguyn Kim Dn#N. NN T#240220#Tm hiu nhng iu c bn v stress v nhng nguyn tc lm gim stres s, cng mt s nhng hot ng thng ngy t c mt tinh thn thoi mi, mt c th th gin trong nhng tnh hung khn cp#Stress#Th gin#Chm sc sc kho#Dung## 00517000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020031000340030018000650070022000830050010001050040018001150080005001330090 01100138010000500149011001400154005001100168013000700179020001100186020000900197 020001400206039000500220020001400225#VV09.03985#8000#Vi?t#372.21#^214#Tp t m u nhng bc tranh p#Tr chi dn gian#Qunh Nga, Quc Thnh#Qunh Nga#Ti bn ln th 2#^aH.#^aM thut#2008#^a31tr.^b21cm#Quc Thnh#240221#Tp t mu#Mu gi o#Sch mu gio#Dung#Sch c thm## 00524000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020031000340030009000650070022000740220004000960050010001000050011001100040 01800121008000500139009001100144010000500155011001400160013000700174020001100181 020000900192020001400201039000500215020001400220#VV09.03986#8000#Vi?t#372.21#^2 14#Tp t mu nhng bc tranh p#Tri cy#Qunh Nga, Quc Thnh#T.2#Qunh Nga#Q uc Thnh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aM thut#2008#^a31tr.^b21cm#240222#Tp t mu #Mu gio#Sch mu gio#Dung#Sch c thm## 00518000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020031000340030019000650070022000840050010001060040018001160080005001340090 01100139010000500150011001400155005001100169013000700180020001100187020000900198 020001400207020001400221039000500235#VV09.03987#8000#Vi?t#372.21#^214#Tp t m u nhng bc tranh p#Hot ng lng qu#Qunh Nga, Quc Thnh#Qunh Nga#Ti bn ln th 2#^aH.#^aM thut#2008#^a31tr.^b21cm#Quc Thnh#240223#Tp t mu#Mu g io#Sch mu gio#Sch c thm#Dung## 00515000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020031000340030008000650070022000730220004000950050010000990050011001090040 01400120008000500134009001100139010000500150011001400155013000700169020001100176 020000900187020001400196039000600210020000900216#VV09.03988#8000#Vi?t#372.21#^2 14#Tp t mu nhng bc tranh p#Th vt#Qunh Nga, Quc Thnh#T.1#Qunh Nga#Qu c Thnh#Ti bn ln 2#^aH.#^aM thut#2008#^a31tr.^b21cm#240224#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#K.vn#ng vt## 00515000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020031000340030008000650070022000730220004000950050010000990050011001090040 01400120008000500134009001100139010000500150011001400155013000700169020001100176 020000900187020001400196039000600210020000900216#VV09.03989#8000#Vi?t#372.21#^2 14#Tp t mu nhng bc tranh p#Th vt#Qunh Nga, Quc Thnh#T.2#Qunh Nga#Qu c Thnh#Ti bn ln 2#^aH.#^aM thut#2008#^a31tr.^b21cm#240225#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#K.vn#ng vt## 00528000000000277000450002600110000000200160001100300130002700700300004000500070 00700050009000770140006000860190005000920820012000978080005001090080005001140090 01100119010000500130011001400135012003100149013000700180020001800187020001700205 020000900222020001300231039000600244#VV09.03990#S tch H Gm#Truyn tranh#Li : An Thy ; Tranh: Tnh Lm#An Thy#Tnh Lm#8000#Vi?t#398.2209597#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a15tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#240226#Vn hc thiu nh i#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#K.vn## 00533000000000277000450002600110000000200110001100300130002200700350003500500110 00700050010000810140006000910190005000970820012001028080005001140080005001190090 01100124010000500135011001400140012003100154013000700185020001700192020001800209 020000900227020001300236039000600249#VV09.03991#Thch Sanh#Truyn tranh#Li: Ngu yn Anh ; Tranh: Nht Minh#Nguyn Anh#Nht Minh#8000#Vi?t#398.2209597#^214#^aH. #^aM thut#2009#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#240227#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#K.vn## 00548000000000277000450002600110000000200200001100300130003100700380004400500070 00820050017000890140006001060190005001120820012001178080005001290080005001340090 01100139010000500150011001400155012003100169013000700200020001700207020001800224 020000900242020001300251039000600264#VV09.03992#Bnh trng bnh dy#Truyn tranh #Li: T Anh ; Tranh: Nguyn Tun Long#T Anh#Nguyn Tun Long#8000#Vi?t#398.22 09597#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#240 228#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#K.vn## 00553000000000277000450002600110000000200070001100300130001800700470003100500160 00780050017000940140006001110190005001170820012001228080005001340080005001390090 01100144010000500155011001400160012003100174013000700205020001700212020001800229 020000900247020001300256039000600269#VV09.03993#S Da#Truyn tranh#Li: inh Ng uyn Anh ; Tranh: Nguyn Tun Long#inh Nguyn Anh#Nguyn Tun Long#8000#Vi?t#3 98.2209597#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Na m#240229#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#K.vn## 00531000000000277000450002600110000000200190001100300130003000700300004300500070 00730050009000800140006000890190005000950820012001008080005001120080005001170090 01100122010000500133011001400138012003100152013000700183020001700190020001800207 020000900225020001300234039000600247#VV09.03994#Sn Tinh Thu Tinh#Truyn tranh# Li: T Anh ; Tranh: Tnh Lm#T Anh#Tnh Lm#8000#Vi?t#398.2209597#^214#^aH.#^ aM thut#2009#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#240230#Vn hc dn g ian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#K.vn## 00693000000000301000450002600110000002600110001100200400002200700310006200500110 00930060012001040140007001160190005001230820007001288080005001350080005001400090 01100145010000500156011001700161012002700178019000500205013000700210021012800217 020000900345020000700354020000900361020001500370039000600385#VV09.03995#VV09.039 96#Pht trin t duy cho tr t 2 - 3 tui#L Hi Tn ch.b. ; H Th dch#L Hi Tn#H Th dch#26000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a60tr.^b21x21cm#T sch Khi ngun tr tu#Dch#240231#Hng dn tr chi chi lp ghp, xp h nh, chn mu sc vt, t mu, nhn bit hnh nh... gip tr pht trin t duy#Gio dc#T duy#Mu gio#Sch thiu nhi#K.vn## 00693000000000301000450002600110000002600110001100200400002200700310006200500110 00930060012001040140007001160190005001230820007001288080005001350080005001400090 01100145010000500156011001700161012002700178019000500205013000700210021012800217 020000900345020000700354020000900361020001500370039000600385#VV09.03997#VV09.039 98#Pht trin t duy cho tr t 3 - 4 tui#L Hi Tn ch.b. ; H Th dch#L Hi Tn#H Th dch#26000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a60tr.^b21x21cm#T sch Khi ngun tr tu#Dch#240232#Hng dn tr chi chi lp ghp, xp h nh, chn mu sc vt, t mu, nhn bit hnh nh... gip tr pht trin t duy#Gio dc#T duy#Mu gio#Sch thiu nhi#K.vn## 00693000000000301000450002600110000002600110001100200400002200700310006200500110 00930060012001040140007001160190005001230820007001288080005001350080005001400090 01100145010000500156011001700161012002700178019000500205013000700210021012800217 020000900345020000700354020000900361020001500370039000600385#VV09.03999#VV09.040 00#Pht trin t duy cho tr t 4 - 5 tui#L Hi Tn ch.b. ; H Th dch#L Hi Tn#H Th dch#26000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a60tr.^b21x21cm#T sch Khi ngun tr tu#Dch#240233#Hng dn tr chi chi lp ghp, xp h nh, chn mu sc vt, t mu, nhn bit hnh nh... gip tr pht trin t duy#Gio dc#T duy#Mu gio#Sch thiu nhi#K.vn## 00693000000000301000450002600110000002600110001100200400002200700310006200500110 00930060012001040140007001160190005001230820007001288080005001350080005001400090 01100145010000500156011001700161012002700178019000500205013000700210021012800217 020000900345020000700354020000900361020001500370039000600385#VV09.04001#VV09.040 02#Pht trin t duy cho tr t 5 - 6 tui#L Hi Tn ch.b. ; H Th dch#L Hi Tn#H Th dch#26000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a60tr.^b21x21cm#T sch Khi ngun tr tu#Dch#240234#Hng dn tr chi chi lp ghp, xp h nh, chn mu sc vt, t mu, nhn bit hnh nh... gip tr pht trin t duy#Gio dc#T duy#Mu gio#Sch thiu nhi#K.vn## 00708000000000301000450002600110000001900050001108200070001680800050002301400070 00280020024000350030013000590070047000720220004001192210019001230050010001420080 01800152009001100170010000500181011001400186005000900200005001000209013000700219 021013000226020002100356020000800377020001500385039000600400#VV09.04003#Vi?t#551 .21#^214#20000#Nhng iu em mun bit#Truyn tranh#Li: Thanh Thu ; Minh ho: Nht Tn, Quc Vit#T.4#V sao c ni la?#Thanh Thu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2009#^a59tr.^b19cm#Nht Tn#Quc Vit#240235#Hng dn tr em tm hiu nhng t hng tin n gin nh: nguyn nhn c hin tng ni la, ho thch, cc hin t ng thi tit...#Khoa hc thng thc#Ni la#Sch thiu nhi#K.vn## 01064000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200800003300700610 01130050017001740050017001910050016002080050016002240050014002400140007002540190 00500261082000900266808000500275008000500280009002300285010000500308011001500313 01500760032801300070040402102060041102000080061702000110062502000150063602000200 0651020001600671020000900687039000600696#VV09.04005#VV09.04004#VV09.04006#Tng t rng, chuyn i c cu v chnh sch kinh t Vit Nam thi k i mi#Ch.b.: Nguyn Khc Minh, Nguyn Vit Hng, Nguyn Th Minh..#Nguyn Khc Minh#Nguyn V it Hng#Nguyn Th Minh#Koosup, Praipol#Suksai, Napon#50000#Vi?t#338.9597#^214 #^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a194tr.^b24cm#TTS ghi: Trung tm Kinh t ph t trin v chnh sch cng Vit Nam - H Lan#240236#Gii thiu nhng bi nghin cu ca nhiu tc gi trong nc v nc ngoi v chnh sch ti chnh v tin t , i ph vi khng hong kinh t, thay i cu trc kinh t, nh hng ca u t nc ngoi...#Kinh t#Chnh sch#C cu kinh t#Tng trng kinh t#Thi k i mi#Vit Nam#K.vn## 01014000000000337000450002600110000002600110001102600110002200500110003300500120 00440020032000560030071000880290030001590070063001890050016002520050010002680050 02300278014000700301019000500308082000600313808000500319008000500324009002300329 01000050035201100150035701300070037202000110037902000110039003900060040102102510 0407020001800658#VV09.04007#VV09.04008#VV09.04009#V Cao m#Phm T Anh#Nghin cu x hi v mi trng#Ti liu chuyn kho. Kt qu iu tra cc vn x h i v mi trng#Social studies of environment#V Cao m, Phm T Anh, Nguyn V n Chc... ; V Cao m ch.b.#Nguyn Vn Chc#Hong Hoa#Nguyn Th Thanh Huyn#88 000#Vi?t#304.2#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a335tr.^b24cm#240237#Mi trng#X hi hc#K.vn#Tp hp nhng nghin cu x hi v mi trng, tranh ch p mi trng, an ninh mi trng, vai tr vn ho i vi bo v mi trng, xun g t mi trng gia cc bnh vin v cng ng dn c, qui hoch bi rc th , nhn dng nhim mi trng...#Bo v mi trng## 00779000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100150 00440020036000590070031000950050015001260140007001410190005001480820011001538080 00500164008000500169009002000174010000500194011001500199013000700214021022900221 020001700450020000700467020000900474039000600483#VV09.04010#VV09.04013#VV09.0401 2#VV09.04011#Nguyn Sn Anh#L hi cu phc cu lnh Vit Nam#Nguyn Sn Anh, Nguyn Sn Vn#Nguyn Sn Vn#44000#Vi?t#394.269597#^214#^aH.#^aVn ho Thng t in#2009#^a275tr.^b21cm#240238#Gii thiu nhng hot ng tm linh, tn ngng c a nhn dn Vit Nam qua nhng l hi nng nghip, l hi cng cc Thin - Nhin - Thn, l hi tng nim cc anh hng dng nc v gi nc, hi cha chin th m cnh thin nhin#Vn ho dn gian#L hi#Vit Nam#K.vn## 00729000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200260 00460030011000720070041000830050012001240050014001360140007001500190005001570820 01100162808000500173008000500178009002000183010000500203011001500208013000700223 021013500230020001700365020000900382020001000391020000800401039000600409#VV09.04 014#VV09.04016#VV09.04015#Trn L Sng#Honh phi cu i Hn Nm#Tinh tuyn#Trn L Sng, Phm K Nam, Phm c Dut#Phm K Nam#Phm c Dut#82000#Vi?t#398.2 09597#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a540tr.^b22cm#240239#Gii thiu nhng cu i honh phi v ch tt, phong cnh, hc tp tu dng, chc mng ving t hm, cu i ch nm, honh trng...#Vn hc dn gian#Vit Nam#Honh phi#Cu i#K.vn## 00690000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200270003300300230 00600290050000830140008001330190005001410820008001468080005001540080005001590090 02300164010000500187011001500192013000700207021014300214020001000357020001100367 020000400378020000400382020000800386039000600394#VV09.04017#VV09.04019#VV09.0401 8#T in dt may Anh - Vit#Khong 40000 thut ng#English - Vietnamese textile & garment dictionary#160000#Vi?t#677.003#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009 #^a814tr.^b21cm#240240#Gii thiu khong 40.000 thut ng ting Anh thuc lnh v c vt liu, si, dt, nhum, x l ho hc, ct, may... sp xp theo trt t ch ci#Ting Anh#Ting Vit#Dt#May#T in#K.vn## 00682000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200150 00450070028000600050015000880140008001030190005001110820007001168080005001230080 00500128009002000133010000500153011001500158013000700173021014300180020001700323 020000700340020001000347020000900357020000800366039000600374#VV09.04021#VV09.040 20#VV09.04022#Bi Xun M#T in l tc#Bi Xun M, Phm Minh Tho#Phm Minh T ho#105000#Vi?t#398.03#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a645tr.^b21cm#240241 #Tp hp cc mc t th hin cc nghi l, tp tc lin quan n tn ngng dn g ian, i sng tm linh, cc tt l, nghi thc vng i ngi...#Vn ho dn gian #L hi#Phong tc#Vit Nam#T in#K.vn## 00894000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100110 00440020035000550030035000900070028001250060011001530140007001640190005001710820 00600176808000500182008000500187009002000192010000500212011001500217019000500232 01300070023702101890024402000080043302000080044102000080044902000090045702000080 0466020002000474020000900494020001100503039000600514#VV09.04023#VV09.04024#VV09. 04025#VV09.04026#Baker, Ian#Ty Tng tm im thu ht th gii#Thm him min t b n cui cng#Ian Baker ; Lu Vn Hy dch#Lu Vn Hy#77000#Vi?t#915.1#^214# ^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a493tr.^b21cm#Dch#240242#Gii thiu vng t Ty Tng vi thin nhin hng v cha ng nn Pht gio linh thing, cuc sng vn ho, sinh hot hng ngy v lch s a l hnh thnh vng t v con ngi Ty Tng#a ch#Vn ho#Lch s#o Pht#Du hnh#Danh lam thng cnh#Ty Tng#Trun g Quc#K.vn## 00925000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100140 00440020034000580070042000920060011001340140007001450190005001520820008001578080 00500165008000500170009002000175010000500195011001500200019000500215006000900220 01300070022902102740023602000080051002000130051802000200053102000190055102000110 0570039000600581#VV09.04027#VV09.04030#VV09.04029#VV09.04028#Shenkar, Oded#Th k 21 - th k ca Trung Quc#Oded Shenkar ; Dch: Tuyt Tng, Kin Vn#Tuyt Tn g#40000#Vi?t#338.951#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a248tr.^b22cm#Dch#Ki n Vn#240243#Nu tm nh hng ca s thng tin tt yu ca Trung Quc n lnh vc doanh nghip, ngun lc lao ng v ngi tiu dng trn ton th gii - c bit l Hoa K v d on nhng g m cc c nhn cng nh doanh nghip s ph i duy tr th cnh tranh trong mt trt t mi#Kinh t#Doanh nghip#Tng trng kinh t#Cnh tranh kinh t#Trung Quc#K.vn## 00744000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200480 00410070013000890140007001020190005001090820004001148080005001180080005001230090 02000128010000500148011001500153013000700168021021600175020001800391020001100409 020000900420020001200429020000700441039000600448#VV09.04032#VV09.04031#VV09.0403 3#Thi H#Nhng mn n b no gip tr thng minh mau ln#Thi H b.s.#32000#Vi ?t#649#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a199tr.^b21cm#240244#Gii thiu tnh hnh pht trin ca tr s sinh, nhu cu dinh dng ca tr t 0 n 3 tui. H ng dn ch bin nhng mn n dnh cho tr, ln thc n cho tr v mt s iu c n ch trong chm sc, nui dng tr#Liu php n ung#Dinh dng#Nui tr#Tr s sinh#Tr em#K.vn## 00760000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200290 00410070013000700140007000830190005000900820006000958080005001010080005001060090 02000111010000500131011001500136013000700151021025600158020000900414020001600423 020000800439020001000447020000700457039000600464#VV09.04034#VV09.04035#VV09.0403 6#Hi Yn#33 cch chia s cng con ci#Hi Yn b.s.#22000#Vi?t#155.5#^214#^aH.# ^aVn ho Thng tin#2009#^a135tr.^b21cm#240245#Hng dn cc bc cha m hiu nh ng tm s ca con ci v nhng cch thc chia s cng con ci mi ngha, tm l giao tip, ng x trong cuc sng hng ngy, lng nghe v thng thn vi con c i nhng bn khon, tht vng, p lc trong hc tp ca con...#Gio dc#Tm l l a tui#Con ci#Giao tip#ng x#K.vn## 00484000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200340003500700330 00690140007001020190005001090820010001148080005001240080005001290090020001340100 00500154011001500159005001300174013000700187020001700194020000900211020000400220 039000600224#VV09.04037#VV09.04038#on Vn t#ng nhn ngha tm Nguyn Hn g#B.s.: on Vn t, Nguyn Hng#60000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho Th ng tin#2009#^a221tr.^b21cm#Nguyn Hng#240246#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#K.v n## 00820000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200340 00510030023000850070046001080190005001540820011001598080005001700080005001750090 01900180010000500199011001500204005001500219013000700234021021600241020001900457 020000800476020000900484020001000493020000900503039000600512#VN09.01768#VN09.017 70#VN09.01769#Hong Trung Thng#Nhng ngi thn, nhng ngi bn#Chn dung v t iu lun#Hong Trung Thng ; Vng Tr Nhn gii thiu#Vi?t#895.922434#^214#^aH. #^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a587tr.^b19cm#Vng Tr Nhn#240247#Gm nhng cu chuy n, nhng bi vit v cuc sng i thng, cuc sng vn, th v bt php ngh thut ca Nguyn Tri, Nguyn nh Chiu, o Tn, H Ch Tch, Xun Diu, Nguy n Cng Hoan, ng Thai Mai, T Hu...#Nghin cu vn hc#Tc gi#Tc phm#Tiu l un#Vit Nam#K.vn## 00464000000000241000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200300 00510030025000810190005001060820011001118080005001220080005001270090019001320100 00500151011001500156013000700171020001700178020000900195020001200204039000600216 #VN09.01771#VN09.01773#VN09.01772#Nguyn Th Phng#Tiu thuyt Nguyn Th Phn g#i bc na. Ngy tr v#Vi?t#895.922334#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a5 74tr.^b19cm#240248#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#K.vn## 00433000000000241000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200230 00430070010000660190005000760820009000818080005000900080005000950090019001000100 00500119011001500124013000700139020001800146020000900164020001200173039000600185 #VN09.01775#VN09.01776#VN09.01774#Xun Sch#Tuyn truyn thiu nhi#Xun Sch#Vi? t#895.9223#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a678tr.^b19cm#240249#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#K.vn## 00469000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200190 00440070026000630190005000890820011000948080005001050080005001100090019001150100 00500134011001500139013000700154020001700161020000900178020001200187020001000199 039000600209#VN09.01780#VN09.01781#VN09.01782#V Gia Tr#Tuyn tp V Qung#V G ia Tr b.s., la chn#Vi?t#895.922334#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a546tr. ^b19cm#240250#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Tuyn tp#K.vn## 00437000000000241000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200240 00450190005000690820011000748080005000850080005000900090019000950100005001140110 01500119013000700134020001700141020000900158020001200167020001000179039000600189 #VN09.01777#VN09.01779#VN09.01778#Thi B Li#Tiu thuyt Thi B Li#Vi?t#895.9 22334#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a603tr.^b19cm#240251#Vn hc hin i#V it Nam#Tiu thuyt#Tuyn tp#K.vn## 00435000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200160003500300040 00510070013000550140007000680190005000750820010000808080005000900080005000950090 01900100010000500119011001400124013000700138020001700145020000900162020000400171 039000600175#VN09.01783#VN09.01784#Don Dnh B#Tnh Bc bao la#Th#Don Dnh B #20000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a72tr.^b19cm#240252#V n hc hin i#Vit Nam#Th#K.vn## 00683000000000277000450002600110000002600110001100100090002200200410003100700090 00720140007000810190005000880820010000938080005001030080005001080090032001130100 00500145011001500150004001800165013000700183021015200190020001000342020002500352 020000900377020001300386039000600399#VN09.01785#VN09.01786#Trn Sn#Hi v p p hp lut giao thng ng b#Trn Sn#17500#Vi?t#343.59709#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia ; Gio dc#2009#^a200tr.^b19cm#Ti bn ln th 1#240253#Gm 128 vn qui tc giao thng ng b, iu kin m bo an ton giao thng ng b ca kt cu h tng, phng tin v ngi tham gia giao thng#Php lut#Lut giao t hng ng b#Vit Nam#Sch hi p#K.vn## 00463000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200150003400300040 00490070021000530050008000740140007000820190005000890820012000948080005001060080 00500111009001900116010000500135011001400140013000700154020001700161020000900178 020000400187039000600191#VN09.01787#VN09.01788#Ngc Nguyn#Th anh th em#Th#Ng c Nguyn, Ngc n#Ngc n#20000#Vi?t#895.9221408#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn# 2009#^a88tr.^b19cm#240254#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#K.vn## 00527000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200220003900300780 00610070017001390140007001560190005001630820009001688080005001770080005001820090 01900187010000500206011001500211013000700226020001700233020000900250020000800259 039000600267#VN09.01789#VN09.01790#Trng nh Minh#Du chn ngi m li#Tp th , vn, nhc. Vit nhn 50 nm ngy m ng Trng Sn (5/1959-5/2009)#Trng nh Minh#20000#Vi?t#895.9228#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a116tr.^b19cm#2 40255#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#K.vn## 00585000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200430 00490030012000920070035001040140007001390190005001460820012001518080005001630080 00500168009002000173010000500193011001500198005001800213004001300231013000700244 020001700251020000900268020001200277039000600289#VN09.01791#VN09.01793#VN09.0179 2#Lu Trng Dng#Nhng linh hn sng v cht c mu da cam#Tiu thuyt#Lu Tr ng Dng, Trn Th M Nhung#35000#Vi?t#895.9223408#^214#^aH.#^aVn ho Thng ti n#2009#^a206tr.^b19cm#Trn Th M Nhung#In ln th 1#240256#Vn hc hin i#Vi t Nam#Tiu thuyt#K.vn## 00954000000000325000450002600110000002600110001100200760002200700570009801400070 01550190005001620820007001678080005001740080005001790090011001840100005001950110 01500200005001300215004001800228005001300246005001300259005001500272005001600287 01300070030302102660031002000090057602000090058502000130059402000150060703900060 0622#VL09.00518#VL09.00519#Hng dn thc hin chng trnh gio dc mm non mu gio nh (4 - 5 tui)#B.s.: L Thu Hng, L nh Tuyt (ch.b.), Phan Lan Anh..# 33000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a247tr.^b27cm#L Thu Hng#Ti bn ln th 2#L nh Tuyt#Phan Lan Anh#Lng Th Bnh#Nguyn Cm Bch#240257#Mc t iu gio dc v ch sinh hot hng ngy ph hp vi tr mu gio 4 - 5 tui v vi thc t tng a phng. Hng dn thc hin ni dung nui dng v chm s c sc kho, thc hin cc ni dung gio dc, lp k hoch v t chc thc hin ni dung gio dc...#Gio dc#Mu gio#Chng trnh#Sch gio vin#K.vn## 00911000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010012000460020018000580030053000760070012001290220004001410040 04000145008000500185009001100190010000500201011001500206013000700221005001200228 021031600240020001500556020002000571020001200591039000600603#VL09.00520#VL09.005 21#34000#Vi?t#621.38#^214#H Vn Sung#X l s tn hiu#Phng php truyn thn g kt hp vi phn mm MATLAB#H Vn Sung#T.1#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^aGio dc#2009#^a215tr.^b27cm#240258#H Vn Sung#Trnh by vai tr c a DSP (x l s tn hiu) trong khoa hc cng ngh v i sng. Cc c trng c a tn hiu v phng php phn tch, biu din tn hiu thi gian - ri rc v cc php ton trn tn hiu, cc h thng ri rc tuyn tnh v bt bin vi th i gian, bin i Z v ng dng cho phn tch h thng...#X l tn hiu#Cng ngh thng tin#K thut s#K.vn## 00776000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010012000470020018000590030041000770070012001180220004001300040 04000134008000500174009001100179010000500190011001500195013000700210005001200217 021017200229020002000401020001500421020000800436020001200444039000600456#VL09.00 522#VL09.00523#41000#Vi?t#621.382#^214#H Vn Sung#X l s tn hiu#L thuyt v bi tp gii sn vi MATLAB#H Vn Sung#T.2#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^aGio dc#2009#^a263tr.^b27cm#240259#H Vn Sung#Trnh by cu trc ca cc mng thi gian ri rc, bin i Fourier, cc k thut thit k cc mc h lc s IIR, thit k cc mch lc s FIR, ng dng x l s tn hiu...#Cng n gh thng tin#X l tn hiu#in t#K thut s#K.vn## 00962000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010013000450020019000580030042000770070064001190220004001830050 01200187005001600199004001800215008000500233009001100238010000500249011001500254 013000700269021033600276020001200612020000700624020001100631039000600642#VL09.00 524#VL09.00525#32000#Vi?t#621.8#^214#Trn Hu Qu#V k thut c kh#Sch dng cho cc trng i hc k thut#Trn Hu Qu, ng Vn C, Nguyn Vn Tun ; Tr n Hu Qu ch.b.#T.1#ng Vn C#Nguyn Vn Tun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio d c#2009#^a227tr.^b27cm#240260#Trnh by cc nguyn tc, phng php lp v c c c bn v k thut c kh gm: dng c v v cch s dng, v k thut tr gip b ng my tnh in t, tiu chun v trnh by bn v k thut, v hinh hc, biu din vt th, biu din i tng trong CADD, hnh chiu trc o v hnh chiu phi cnh, biu din ren v chi tit ghp...#V k thut#C kh#Gio trnh#K.vn ## 00989000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010017000430020018000600070075000780220004001532210063001570050 01500220005001600235004001800251008000500269009001100274010000500285011001500290 013000700305021030700312020001800619020002100637020001100658039000600669#VL09.00 526#VL09.00527#35000#Vi?t#516#^214#Nguyn nh in#Hnh hc ho hnh#Nguyn nh in, Dng Tin Th, Nguyn Vn Tun ; Nguyn nh in ch.b.#T.2#Hnh chiu phi cnh hnh chiu c s bng trn cc hnh chiu#Dng Tin Th#Nguyn Vn T un#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2009#^a239tr.^b27cm#240261#Trnh by nhng kin thc c bn v hnh chiu phi cnh trn mt tranh thng ng v mt tranh nghing, biu din cc yu t hnh hc v biu din mt a hnh bng phng ph p hnh chiu c s, cch v bng trn hai hnh chiu thng gc, trn hnh chiu phi cnh, hnh chiu trc o, hnh chiu c s...#Hnh hc ho hnh#Hnh chiu phi cnh#Gio trnh#K.vn## 00855000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010016000430020013000590070069000720220004001412210010001450050 01600155005001400171006001700185004001800202008000500220009001100225010000500236 01100150024101900050025601300070026100500160026802102100028402000070049402000100 0501039000600511#VL09.00529#VL09.00528#28000#Vi?t#536#^214#Halliday, David#C s vt l#David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; Nguyn Vit Knh dch#T. 3#Nhit hc#Resnick, Robert#Walker, Jearl#Nguyn Vit Knh#Ti bn ln th 8#^aH .#^aGio dc#2009#^a193tr.^b27cm#Dch#240262#Halliday, David#Trnh by l thuyt v bi tp v nhit ng lc hc, nhit , nhit giai, nhit lng, nh lut th nht ca nhit ng lc hc, thuyt ng hc cht kh, Entropi v nh lut th hai ca nhit ng lc hc#Vt l#Nhit hc#K.vn## 00780000000000277000450002600110000002600110001100100150002200200310003700300530 00680070015001210140007001360190005001430820008001488080005001560080005001610090 01100166010000500177011001500182004001800197013000700215021023900222020001500461 020000900476020001100485039000600496#VL09.00530#VL09.00531#L Nguyn Minh#Gio t rnh nhit ng k thut#Dng cho cc trng i hc khi K thut cng trnh#L Nguyn Minh#41000#Vi?t#621.402#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a251tr.^b27cm#Ti b n ln th 1#240263#Trnh by nhng khi nim c bn ca nhit ng k thut, qu trnh nhit ng ca kh v hi, chu trnh ca cht kh, chu trnh thun chiu ca kh thc, chu trnh thit b lm lnh, khng kh m, tit kim nng lng tr ong cng trnh...#Nhit ng hc#K thut#Gio trnh#K.vn## 00734000000000265000450002600110000002600110001100100110002200200270003300700110 00600140007000710190005000780820004000838080005000870080005000920090011000970100 00500108011001500113004001800128013000700146021026200153020001300415020002300428 020001100451039000600462#VL09.00532#VL09.00533#L V Khi#ng vt hc c xng sng#L V Khi#46000#Vi?t#597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a319tr.^b27cm#Ti bn ln th 3#240264#Gii thiu cc c im hnh thi, cu to, sinh l, sinh thi , pht trin, tin ho... ca ng vt c xng sng nh: ngnh na dy sng, ng nh dy sng, phn ngnh c xng sng, lp c ming trn, lp c sn, c xng, lp lng c, b st, chim, lp th...#ng vt hc#ng vt c xng sng#Gio trnh#K.vn## 00799000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010015000430020009000580070073000670220004001400080005001440090 01100149010000500160011001600165013000700181005001400188006001000202006001700212 00600130022900400190024201900050026102101080026602000090037402000130038302000120 0396020001400408020000900422039000600431#VL09.00534#VL09.00535#58500#Vi?t#570#^ 214#Phillips, W.D.#Sinh hc#W.D. Phillips, T.J. Chilton ; Dch: Nguyn B... ; N guyn Mng Hng h..#T.1#^aH.#^aGio dc#2009#^a1500tr.^b27cm#240265#Chilton, T. J.#Nguyn B#Nguyn Mng Hng#Hong c C#Ti bn ln th 11#Dch#Trnh by v sinh hc t bo v ho sinh hc, sinh l hc, chc nng ca c quan, di truyn h c v tin ho#Sinh hc#Ho sinh hc#Sinh l hc#Di truyn hc#Tin ho#K.vn## 01019000000000361000450002600110000002600110001100200120002200300360003400700610 00700050018001310050013001490050012001620050017001740050012001910140007002030190 00500210082000400215808000500219008000500224009001100229010000500240011001500245 00400140026001500180027401300070029202103050029902000120060402000040061602000070 0620020001300627020001100640039000600651#VL09.00536#VL09.00537#Sinh l hc#Dng cho o to c nhn iu dng#B.s.: Phm Th Minh c (ch.b.), L Ngc Hng, L Thu Lin..#Phm Th Minh c#L Ngc Hng#L Thu Lin#Trnh Hng Cng#Bi M H nh#50000#Vi?t#612#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a322tr.^b27cm#Ti bn ln 1#TTS ghi: B Y t#240266#Trnh by v i tng nghin cu, lch s pht trin, phn g php nghin cu v hc tp sinh l hc. i cng v c th sng v hng tnh ni mi. Sinh l t bo - trao i cht qua mng t bo sinh l in th mng v in th hot ng, chuyn ho cht v chuyn ho nng lng, sinh l iu nhi t...#Sinh l hc#Mu#T bo#C th ngi#Gio trnh#K.vn## 00909000000000349000450002600110000002600110001100500160002200500150003800200280 00530030033000810070056001140050007001700050018001770140007001950190005002020820 00400207808000500211008000500216009001100221010000500232011001500237004001400252 01500180026601300070028402102170029102000100050802000100051802000080052802000060 0536020001100542039000600553#VL09.00538#VL09.00539#Hong Minh Chu#L Quan Nghi m#Cng ngh bo ch dc phm#Dng cho o to dc s i hc#B.s.: Hong Minh Chu (ch.b.), L Quan Nghim, L Hu..#L Hu#Nguyn Nht Thnh#41000#Vi?t#615# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a275tr.^b27cm#Ti bn ln 1#TTS ghi: B Y t#240267# Trnh by nhng vn chung i vi cng ngh bo ch dc phm, cc qu trnh cng ngh c bn trong sn xut dc phm, cng ngh bo ch mt s dng thuc v in nn, bo ch vin bao, vin nang cng, thuc tim...#Dc phm#Cng ngh#Bo ch#Thuc#Gio trnh#K.vn## 00863000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010019000450020019000640070036000830220004001192210019001230040 01800142008000500160009001100165010000500176011001500181005001600196013000700212 021027900219020001900498020000600517020000900523020001100532039000600543#VL09.00 540#VL09.00541#29000#Vi?t#660.6#^214#Phm Th Trn Chu#Cng ngh sinh hc#Phm Th Trn Chu, Phan Tun Ngha#T.3#Enzyme v ng dng#Ti bn ln th 2#^aH.#^a Gio dc#2009#^a195tr.^b27cm#Phan Tun Ngha#240268#Trnh by lc s pht trin enzyme hc, mt s phng php truyn thng v hin i xc nh hot , t ch, tinh sch, nghin cu tnh cht enzyme, phng hng nghin cu enzyme, acid Ribonucleic c hot tnh xc tc (Ribozyme) cng ngh ADN ti t hp, enzyme kh ng tan...#Cng ngh sinh hc#Enzym#ng dng#Gio trnh#K.vn## 00759000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430010017000480020038000650070049001030220004001520050017001560040 01800173008000500191009001100196010000500207011001500212013000700227005001700234 021017400251020000700425020000800432020001100440039000600451#VL09.00542#VL09.005 43#37500#Vi?t#530.1076#^214#Lng Duyn Bnh#Gii bi tp v bi ton c s vt l#B.s.: Lng Duyn Bnh (ch.b.), Nguyn Quang Hu#T.3#Nguyn Quang Hu#Ti b n ln th 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a253tr.^b27cm#240269#Lng Duyn Bnh#Gm cc phn bi tp v hng dn gii bi tp in tch, in trng, nh lut Gaus s, in th, in dung, dng in v in tr, mch in, t trng, nh lut A mpre#Vt l#Bi tp#Gio trnh#K.vn## 00986000000000337000450002600110000002600110001100200230002200300390004500700750 00840050016001590050015001750050015001900050014002050050014002190140007002330190 00500240082000900245808000500254008000500259009001100264010000500275011001500280 00400180029501300070031302102840032002000080060402000110061202000080062302000110 0631039000600642#VL09.00544#VL09.00545#Bi tp ho hc hu c#1000 bi tp t lu n v trc nghim...#Nguyn Hu nh, ng nh Bch, L Th Anh o... ; Nguyn Hu nh ch.b.#Nguyn Hu nh#ng nh Bch#L Th Anh o#Phm Hu in#Phm Vn Hoan#57000#Vi?t#547.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a380tr.^b27cm#Ti bn ln th 1#240270#Gm cc bi tp t lun, bi tp trc nghim v ho hc hu c v hp cht hu c, lin kt v s bin i lin kt hp cht hu c, mt s p hng php ph thng dng trong ho hu c, hirocacbon no, hyrocacbon khng n o, hyrocacbon thm, hp cht cha nit, hp cht d vng...#Ho hc#Ho hu c# Bi tp#Gio trnh#K.vn## 00794000000000277000450002600110000002600110001100200190002200700490004100500160 00900140007001060190005001130820006001188080005001240080005001290090011001340100 00500145011001500150004001800165001001200183013000700195021027900202020000900481 020000900490020001100499039000600510#VL09.00547#VL09.00546#Qun tr marketing#L Th Gii, Nguyn Xun Ln ; L Th Gii ch.b.#Nguyn Xun Ln#49500#Vi?t#658.8 #^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a336tr.^b27cm#Ti bn ln th 4#L Th Gii#240271#T rnh by nhng khi nim c bn ca marketing, qun tr marketing, tin trnh qu n tr marketing, hoch nh chin lc marketing, cc chin lc marketing cnh tranh, h thng thng tin marketing v nghin cu marketing, th trng tiu d ng v hnh vi mua ca ngi tiu dng#Tip th#Qun tr#Gio trnh#K.vn## 00837000000000301000450002600110000002600110001100200240002200300610004600700330 01070050017001400140007001570190005001640820010001698080005001790080005001840090 01100189010000500200011001500205004001800220001001500238013000700253021023400260 020000800494020000700502020000900509020001100518039000600529#VL09.00548#VL09.005 49#Bi tp c hc ng dng#Tm tt l thuyt. Hng dn v gii mu. Bi tp v tr li#Nguyn Nht L, Nguyn Vn Vng#Nguyn Vn Vng#35000#Vi?t#620.10076# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a248tr.^b27cm#Ti bn ln th 4#Nguyn Nht L#240272 #Tm tt l thuyt, hng dn v gii mu bi tp v chuyn ng ca im, chuy n ng c bn ca vt rn, chuyn ng phng ca vt rn, hp chuyn ng ca i m, h lc phng, h lc khng gian, cc nh l tng qut ng lc hc...#Bi t p#C hc#ng dng#Gio trnh#K.vn## 00979000000000313000450002600110000002600110001100200210002200301220004300700700 01650050013002350140007002480190005002550820004002608080005002640080005002690090 01100274010000500285011001500290004001900305005001600324005001500340005001500355 013000700370021025000377020000900627020001200636020001100648039000600659#VL09.00 550#VL09.00551#V k thut xy dng# c hi ng mn hc ca B Gio dc v o to thng qua dng lm ti liu ging dy cho cc trng i hc k thut#o n Nh Kim, Nguyn Quang C, Nguyn S Hnh... ; on Nh Kim ch.b.#on Nh Kim #32000#Vi?t#624#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a223tr.^b27cm#Ti bn ln th 12#Ngu yn Quang C#Nguyn S Hnh#Dng Tin Th#240273#Nhng khi nim c bn v v k thut: vt liu, dng c v, biu din vt th trn bn v k thut. K thut v xy dng v bn v kt cu thp, kt cu b tng ct thp, bn v kt cu g, nh, cng trnh cu, cng trnh thu li v cng trnh t#Xy dng#V k thut #Gio trnh#K.vn## 00847000000000301000450002600110000002600110001100200150002200700510003700500140 00880140007001020190005001090820004001148080005001180080005001230090011001280100 00500139011001500144004001800159001001400177013000700191021027800198020001500476 020001800491020000800509020001100517020001100528039000600539#VL09.00552#VL09.005 53#Trng in t#Lm Hng Hnh, Nguyn Khuyn ; Lm Hng Hnh ch.b.#Nguyn Khuy n#24500#Vi?t#537#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a171tr.^b27cm#Ti bn ln th 1#L m Hng Hnh#240274#Gii thiu chung v lch s nghin cu trng in t, cc ph p ton vct. Cc khi nim v ng dng v trng tnh in, t trng tnh ca dng in khng i, trng in t bin thin, s lan truyn ca sng in t phng, bc x sng in t, ng truyn siu cao tn...#Trng in t#Sng si u cao tn#in t#Vin thng#Gio trnh#K.vn## 00759000000000289000450002600110000002600110001100200220002200700340004400500150 00780140007000930190005001000820006001058080005001110080005001160090011001210100 00500132011001500137004001800152001001800170013000700188021022800195020000900423 020001300432020000700445020001100452039000600463#VL09.00554#VL09.00555#Thit k chi tit my#Nguyn trng Hip, Nguyn Vn Lm#Nguyn Vn Lm#52000#Vi?t#621.8# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a379tr.^b27cm#Ti bn ln th 2#Nguyn trng Hip#240 275#Trnh by khi nim chung v thit k my v chi tit my, tnh ton ng h c v chn ng c in, truyn ng bnh rng, trc vt, truyn ng ai, truyn ng xch, thit k gi trc, khp ni, cu to cc chi tit my...#Thit k #Chi tit my#C kh#Gio trnh#K.vn## 00817000000000277000450002600110000002600110001100200300002200300430005200700140 00950140007001090190005001160820004001218080005001250080005001300090011001350100 00500146011001500151004001800166001001400184013000700198021027800205020001300483 020002600496020001100522039000600533#VL09.00557#VL09.00556#ng vt hc khng x ng sng#Gio trnh dng cho trng i hc s phm#Thi Trn Bi#54000#Vi?t#59 2#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a379tr.^b27cm#Ti bn ln th 6#Thi Trn Bi#24027 6#Gii thiu c im, cu trc, sinh sn, sinh thi, ngun gc v tin ho ca cc ngnh ng vt nguyn sinh, ngnh placozoa (ng vt hnh nm), ngnh thn l (porifera), ngnh rut khoang, ngnh sa lc, giun gip, giun vi, ngnh giun trn, ng vt c ming nguyn sinh...#ng vt hc#ng vt khng xng sng#G io trnh#K.vn## 01039000000000337000450002600110000002600110001100200200002200700650004200500120 01070140007001190190005001260820006001318080005001370080005001420090011001470100 00500158011001500163004001800178005001400196005001400210005001500224005000700239 01500330024601300070027902103610028602000110064702000180065802000080067602000110 0684039000600695#VL09.00558#VL09.00559#Khoa hc mi trng#L Vn Khoa, Hong Xu n C, Nguyn Vn C... ; L Vn Khoa ch.b.#L Vn Khoa#54000#Vi?t#333.7#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a362tr.^b27cm#Ti bn ln th 6#Hong Xun C#Nguyn Vn C #Nguyn Xun C#L c#TTS ghi: B Gio dc v o to#240277#Trnh by cc vn chung v khoa hc mi trng, cc thnh phn c bn ca mi trng (thch qu yn, thu quyn, sinh quyn, kh quyn). H sinh thi v s vn dng cc nguyn l sinh thi hc vo mi trng. Ti nguyn thin nhin, dn s v mi trng, v n lng thc v nn i trn th gii, pht trin bn vng v bo v mi tr ng, qun l mi trng#Mi trng#Bo v mi trng#Qun l#Gio trnh#K.vn## 00850000000000289000450002600110000002600110001100200270002200700520004900500110 01010140007001120190005001190820008001248080005001320080005001370090011001420100 00500153011001500158004001800173001001600191013000700207021029400214020000800508 020001000516020001700526020001100543039000600554#VL09.00560#VL09.00561#Nguyn l k thut in t#Trn Quang Vinh, Ch Vn An ; Trn Quang Vinh ch.b.#Ch Vn An #38000#Vi?t#621.381#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a259tr.^b27cm#Ti bn ln th 3# Trn Quang Vinh#240278#Trnh by khi nim chung, nguyn tc hot ng c bn c a cc linh kin v mch in t, h thng in t, tn hiu v cc phng php p hn tch, cc phng php c bn kho st mch in t. Linh kin bn dn v mc h in t ng dng, cc mch to dao ng in, iu ch v gii iu ch...#i n t#Nguyn l#K thut in t#Gio trnh#K.vn## 00898000000000313000450002600110000002600110001100200760002200700580009800500150 01560140007001710190005001780820007001838080005001900080005001950090011002000100 00500211011001500216004001900231005001300250005001200263005001400275005001900289 013000700308021021900315020001800534020001800552020000800570039000600578#VL09.00 562#VL09.00563#Chng trnh chm sc gio dc mu gio v hng dn thc hin (4 - 5 tui)#B.s.: Trn Th Trng, Phm Th Su (ch.b.), L Thu Hin..#Trn Th Tr ng#29000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a188tr.^b27cm#Ti bn ln th 14#Phm Th Su#L Thu Hin#Phan Vit Hoa#Nguyn Minh Nguyt#240279#Hng dn th c hin chng trnh chm sc gio dc mu gio, c th v tr em t 4 - 5 tui gm: ch sinh hot, chm sc v bo v sc kho, gio dc v pht trin, hot ng vui chi, hot ng hc tp, lao ng...#Gio dc mu gio#Chm sc sc kh o#Hc tp#K.vn## 00957000000000313000450002600110000002600110001100201060002200700620012800500130 01900140007002030190005002100820007002158080005002220080005002270090011002320100 00500243011001500248004001800263005001500281005001700296005001300313005001300326 013000700339021025200346020001800598020001300616020000800629039000600637#VL09.00 564#VL09.00565#Chng trnh 26 tun cho lp mu gio 5 tui (khng hc qua cc l p mu gio 3 - 4 tui) v phn bi son#B.s.: Phm Th Su (ch.b.),Nguyn Mai C hi, Nguyn Minh Hin..#Phm Th Su#28000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a227tr.^b27cm#Ti bn ln th 9#Nguyn Mai Chi#Nguyn Minh Hin#Phan Th Ho#V Minh Hng#240280#Gii thiu mc tiu yu cu o to, nhng ni dung chng tr nh gio dc tr tnh cm yu thng i vi gia nh, nh trng, qu hng, v cu trc chng trnh hot ng vui chi, hc tp, gio dc lao ng, v sinh.. . dnh cho lp mu gio 5 tui#Gio dc mu gio#Chng trnh#Hc tp#K.vn## 00986000000000289000450002600110000002600110001100200320002200700800005400500190 01340140007001530190005001600820007001658080005001720080005001770090011001820100 00500193011001500198001001800213015003800231005001500269013000700284021035900291 020002000650020000900670020001100679039000600690#VL09.00566#VL09.00567#Nhp mn Internet v E-Learning#Nguyn Quang Hoan, Nguyn Thnh Trung, Chu Quang Ngc ; N guyn Quang Hoan ch.b.#Nguyn Thnh Trung#35000#Vi?t#004.67#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a110tr.^b29cm#Nguyn Quang Hoan#u ba sch ghi: Cng ngh thng tin#Ch u Quang Ngc#240281#Cung cp cc kin thc c bn v Internet v E - Learning gi p hc vin s dng Internet hc tp trc tuyn. Khi qut v Internet, cu t rc, phng thc kt ni qua ADSL, a ch IP v tn ngi. Cc dch v Internet thng dng. Gii thiu gio dc in t (E - Learning). Phng php v qui trn h hc E - Learning. Hng dn s dng cng c E - Learning#Cng ngh thng tin#I nternet#Gio trnh#K.vn## 00750000000000241000450002600110000002600110001100100190002200200140004100700190 00550140007000740190005000810820006000868080005000920080005000970090011001020100 00500113011001500118013000700133021033700140020001400477020001100491039000600502 #VL09.00568#VL09.00569#Phm Th Hnh Nhn#Kinh t v m#Phm Th Hnh Nhn#75000 #Vi?t#338.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a304tr.^b29cm#240282#Trnh by nhng ki n thc c bn v kinh t vi m, s la chn cc vn kinh t c bn ca nn ki nh t, nguyn tc la chn v a ra quyt nh kinh t ca doanh nghip v ng i tiu dng. Xu hng vn ng ca th trng, gi c hng ho dch v tiu dng v sn xut, cu trc th trng, cc loi doanh nghip, chi ph sn xut...#Ki nh t vi m#Gio trnh#K.vn## 00494000000000253000450002600110000000200120001100700470002301400060007001900050 00760820007000818080005000880080005000930090011000980100005001090110014001140050 01100128005002000139012003400159013000700193020001100200020000900211020001400220 039000600234#VL09.00570#Lch ca b#Phng Nhi b.s. ; Minh ho: A.N.H Design Gro up#5400#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b27cm#Phng Nhi#Group, A .N.H Design#B khm ph v tp t mu mandala#240283#Tp t mu#Mu gio#Sch m u gio#K.vn## 00561000000000277000450002600110000000200180001100300320002900700530006101400060 01140190005001200820009001258080005001340080005001390090011001440100005001550110 01400160005001500174005001300189005001000202004001800212013000700230020001800237 020000900255020001300264039000600277#VL09.00571#Ngi bn m rong#Phng dch t truyn nc ngoi#Li: ng Thu Qunh, Phm Th Su ; Tranh: L Thu H#7000#Vi? t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b28cm#ng Thu Qunh#Phm Th Su#L Thu H#Ti bn ln th 3#240284#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#K.vn# # 00510000000000265000450002600110000000200090001100700580002001400060007801900050 00840820011000898080005001000080005001050090011001100100005001210110014001260050 01000140005001200150005001100162004001800173013000700191020001800198020000900216 020001300225039000600238#VL09.00572#Tch Chu#Chuyn th: Thu Hng, H Th Minh ; V tranh: Phng Hoa#7000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b 28cm#Thu Hng#H Th Minh#Phng Hoa#Ti bn ln th 6#240285#Vn hc thiu nhi #Vit Nam#Truyn tranh#K.vn## 00475000000000253000450002600110000000200110001100700460002201400060006801900050 00740820009000798080005000880080005000930090011000980100005001090110014001140050 01200128005001000140004001800150013000700168020001800175020000900193020001300202 039000600215#VL09.00573#Ch d en#Chuyn th: H Th Minh ; V tranh: Thi Hng #7000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b28cm#H Th Minh#Thi H ng#Ti bn ln th 6#240286#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#K.vn## 00512000000000265000450002600110000000200110001100300290002200700390005101400060 00900190005000960820009001018080005001100080005001150090011001200100005001310110 01400136005001500150005001000165004001800175013000700193020001800200020000900218 020001300227039000600240#VL09.00574#Ln v cu#Phng theo truyn nc ngoi#Li: ng Thu Qunh ; tranh: L Thu H#7000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a19tr.^b28cm#ng Thu Qunh#L Thu H#Ti bn ln th 4#240287#Vn hc thiu n hi#Vit Nam#Truyn tranh#K.vn## 00552000000000265000450002600110000000200140001100300740002500700350009901400060 01340190005001400820009001458080005001540080005001590090011001640100005001750110 01400180005001200194005000900206004001800215013000700233020001800240020000900258 020001300267039000600280#VL09.00575#Cc kin tri#Chuyn th t Tuyn tp tr ch i, bi ht, th truyn mu gio 3 - 4 tui#Li: H Th Minh ; tranh: Minh Tr#7 000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b28cm#H Th Minh#Minh Tr# Ti bn ln th 5#240288#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#K.vn## 00533000000000265000450002600110000000200300001100700590004101400060010001900050 01060820011001118080005001220080005001270090011001320100005001430110014001480050 01000162005001200172004001800184005001200202013000700214020001800221020000900239 020001300248039000600261#VL09.00576#S tch bnh chng, bnh giy#Chuyn th: Th u Hng, H Th Minh ; V tranh: T Huy Long#7000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a19tr.^b28cm#Thu Hng#H Th Minh#Ti bn ln th 6#T Huy Long#2 40289#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#K.vn## 00534000000000265000450002600110000000200270001100700620003801400060010001900050 01060820009001118080005001200080005001250090011001300100005001410110014001460050 01000160005001200170004001800182005001500200013000700215020001800222020000900240 020001300249039000600262#VL09.00577#Bc gu en v hai ch th#Chuyn th: Thu H ng, H Th Minh ; V tranh: Phm Ngc Tun#7000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a19tr.^b28cm#Thu Hng#H Th Minh#Ti bn ln th 5#Phm Ngc Tun# 240290#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#K.vn## 00480000000000253000450002600110000000200460001100700200005701400060007701900050 00830820004000888080005000920080005000970090011001020100005001130110013001180050 01500131004001800146013000700164020000800171020000700179020002000186020001400206 039000600220#VL09.00578#Tm tt kin thc ho hc trung hc ph thng#L Quang T rung b.s.#4000#Vi?t#540#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a4tr.^b30cm#L Quang Trung#T i bn ln th 1#240291#Ho hc#n tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#K.vn## 00470000000000253000450002600110000000200430001100700180005401400060007201900050 00780820004000838080005000870080005000920090011000970100005001080110013001130050 01300126004001800139013000700157020000500164020000700169020002000176020001400196 039000600210#VL09.00579#Tm tt kin thc ton trung hc ph thng#Trn Hu Nam b.s.#4000#Vi?t#510#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a4tr.^b30cm#Trn Hu Nam#Ti bn ln th 1#240292#Ton#n tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#K.vn## 00529000000000265000450002600110000000200480001100700380005901400060009701900050 01030820004001088080005001120080005001170090011001220100005001330110013001380050 01500151004001800166005001600184013000700200020001000207020002000217020000700237 020001400244039000500258#VL09.00580#Tm tt kin thc ting Anh trung hc ph th ng#B.s.: Trn Th Khnh, Nguyn Kim Hin#4000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a4tr.^b30cm#Trn Th Khnh#Ti bn ln th 1#Nguyn Kim Hin#240293#Ting An h#Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#Kvn## 00484000000000253000450002600110000000200470001100700210005801400060007901900050 00850820004000908080005000940080005000990090011001040100005001150110013001200050 01600133004001800149013000700167020000900174020000700183020002000190020001400210 039000600224#VL09.00581#Tm tt kin thc sinh hc trung hc ph thng#Trn Th Phng b.s.#4000#Vi?t#570#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a4tr.^b30cm#Trn Th Phn g#Ti bn ln th 1#240294#Sinh hc#n tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#K.v n## 00570000000000301000450002600110000000200450001100700230005601400060007901900050 00850820004000908080005000940080005000990090011001040100005001150110013001200050 01800133004001800151013000700169020000700176020002000183020000700203020000700210 020001000217020000900227020001200236020001400248039000600262#VL09.00582#Tm tt kin thc vt l trung hc ph thng#Phng Thanh Huyn b.s.#4000#Vi?t#530#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a4tr.^b30cm#Phng Thanh Huyn#Ti bn ln th 1#240295#Vt l#Ph thng trung hc#n tp#C hc#Nhit hc#in hc#in t hc#Sch c th m#K.vn## 00694000000000289000450002600110000002600110001100200760002200700160009801400070 01140190005001210820004001268080005001300080005001350090011001400100005001510110 01500156005001600171004001800187013000700205021011700212020000800329020002200337 020001600359020000800375020001500383039000600398#VV09.04039#VV09.04040#Dy hc v n bn ng vn trung hc c s theo c trng phng thc biu t#Trn nh Chu ng#49000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a400tr.^b24cm#Trn nh Chung#Ti bn ln th 1#240296#Hng dn dy hc vn bn t s, vn bn biu cm, vn bn ngh lun, vn bn nht tng cho hc sinh trung hc c s#Ng vn#Phng php gi ng dy#Trung hc c s#Vn bn#Sch gio vin#K.vn## 00689000000000313000450002600110000002600110001100200400002200301040006200700190 01660140007001850190005001920820009001978080005002060080005002110090011002160100 00500227011001500232005001900247013000700266020000800273020001100281020002000292 020000800312020001200320020000800332020001400340020001500354039000600369#VV09.04 041#VV09.04042#H thng cu hi trc nghim ho hu c#Theo chng trnh chun v nng cao. Ti liu n thi tt nghip THPT v luyn thi vo cao ng, i hc#N guyn Xun Trng#28000#Vi?t#547.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a207tr.^b24cm# Nguyn Xun Trng#240297#Ho hc#Ho hu c#Ph thng trung hc#Cu hi#Trc ng him#Bi tp#Sch c thm#Sch luyn thi#K.vn## 00556000000000241000450002600110000002600110001100200260002200700140004801400070 00620190005000690820004000748080005000780080005000830090011000880100005000990110 01500104005001400119013000700133021015200140020000800292020000800300039000600308 #VV09.04043#VV09.04044#Ho hc vi nhng sc mu#Dng Vn m#23500#Vi?t#540#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a151tr.^b24cm#Dng Vn m#240298#Gii thiu nhng y u t nh hng n mu sc ca cc cht ho hc v nhng ng dng quen thuc tro ng i sng ca cc cht mu, t xa xa n hin ti#Ho hc#Mu sc#K.vn## 00607000000000313000450002600110000002600110001100200520002200700310007401400070 01050190005001120820007001178080005001240080005001290090011001340100005001450110 01500150005001600165005001400181013000700195020000900202020000800211020000700219 020001600226020000900242020000900251020001300260020001400273039000600287#VV09.04 045#VV09.04046#Hng dn n tp kin thc sinh hc trung hc c s#Trn Th Ph ng, L Th Phng#22000#Vi?t#570.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a168tr.^b24cm#Tr n Th Phng#L Th Phng#240299#Sinh hc#Bi tp#n tp#Trung hc c s#Thc vt#ng vt#C th ngi#Sch c thm#K.vn## 00605000000000277000450002600110000002600110001100200640002200700670008601400070 01530190005001600820007001658080005001720080005001770090011001820100005001930110 01500198005001500213005001900228005001700247013000700264020000800271020000800279 020002000287020001400307039000600321#VV09.04047#VV09.04048#Cc phng php c b n gii bi tp ho hc trung hc ph thng#B.s.: Phm nh Hiu (ch.b.), Trn Th Qunh Anh, Nguyn Tng Ln#32000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a283 tr.^b24cm#Phm nh Hiu#Trn Th Qunh Anh#Nguyn Tng Ln#240300#Ho hc#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#K.vn## 00723000000000277000450002600110000002600110001100100180002200200400004000700180 00800140007000980190005001050820006001108080005001160080005001210090011001260100 00500137011001500142004001800157013000700175021020600182020000500388020000900393 020002200402020001500424039000600439#VV09.04049#VV09.04050#Nguyn Thang Hng#Ph ng php dy hc mn ton tiu hc#Nguyn Thang Hng#34000#Vi?t#372.7#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a311tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#240301#Trnh by c s l lu n trong phng php dy hc mn ton, cc ni dung c th trong chng trnh s ch gio khoa ton hin hnh trng tiu hc: dy hc cc tp hp s, cc yu t i lng, hnh hc...#Ton#Tiu hc#Phng php ging dy#Sch gio vin#K.v n## 00601000000000289000450002600110000002600110001100200430002200700140006501400070 00790190005000860820008000918080005000990080005001040090011001090100005001200110 01500125005001400140012006000154004001800214013000700232020000700239020000900246 020001600255020002000271020001400291039000600305#VV09.04051#VV09.04052#Chuyn 3 cc bi ton c bn ca s hc#Phan Huy khi#49500#Vi?t#513.076#^214#^aH.#^a Gio dc#2009#^a387tr.^b24cm#Phan Huy khi#Cc chuyn s hc bi dng hc si nh gii ton trung hc#Ti bn ln th 1#240302#S hc#Bi ton#Trung hc c s# Ph thng trung hc#Sch c thm#K.vn## 00616000000000301000450002600110000002600110001100200390002200700140006101400070 00750190005000820820008000878080005000950080005001000090011001050100005001160110 01500121005001400136012006000150004001800210013000700228020000700235020000700242 020001600249020002000265020000900285020001400294039000600308#VV09.04053#VV09.040 54#Chuyn 4 cc bi ton v hm s hc#Phan Huy khi#39500#Vi?t#513.076#^214 #^aH.#^aGio dc#2009#^a311tr.^b24cm#Phan Huy khi#Cc chuyn s hc bi dn g hc sinh gii ton trung hc#Ti bn ln th 1#240303#S hc#Hm s#Trung hc c s#Ph thng trung hc#Bi ton#Sch c thm#K.vn## 00593000000000289000450002600110000002600110001100200390002200700140006101400070 00750190005000820820008000878080005000950080005001000090011001050100005001160110 01500121005001400136012006000150004001800210013000700228020000500235020000700240 020001600247020002000263020001400283039000600297#VV09.04056#VV09.04055#Chuyn 5 phng trnh nghim nguyn#Phan Huy khi#48500#Vi?t#513.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a379tr.^b24cm#Phan Huy khi#Cc chuyn s hc bi dng hc sinh g ii ton trung hc#Ti bn ln th 1#240304#Ton#S hc#Trung hc c s#Ph thn g trung hc#Sch c thm#K.vn## 00600000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020041000470070047000880220004001350050014001390050017001530050 01400170004001800184008000500202009001100207010000500218011001500223013000700238 020000800245020000800253020001600261020001500277039000600292#VV09.04057#VV09.040 58#13500#Vi?t#004.076#^214#Bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Bi Vn Tha nh, Nguyn Tr Trung, Ng nh Tuyt#Q.3#Bi Vn Thanh#Nguyn Tr Trung#Ng nh T uyt#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a144tr.^b24cm#240305#Tin hc#Bi t p#Trung hc c s#Sch gio khoa#K.vn## 00650000000000301000450002600110000002600110001100200440002200300420006600700600 01080050017001680050008001850050017001930050013002100140007002230190005002300820 00800235808000500243008000500248009001100253010000500264011001500269004001800284 013000700302020001000309020001500319039000500334020000900339#VV09.04059#VV09.040 60#Let's leanr Englihs - book 3 student's book#Sch ting Anh dng cho hc sinh tiu hc#B.s.: Nguyn Quc Tun (ch.b.), Phan H, Th Ngc Hin..#Nguyn Quc Tun#Phan H# Th Ngc Hin#o Ngc Lc#19700#Vi?t#372.652#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a135tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#240306#Ting Anh#Sch gio khoa#Kvn# Tiu hc## 00602000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020033000430070059000760220004001350050014001390050012001530050 01500165005001400180004001800194008000500212009001100217010000500228011001500233 013000700248020000800255020001600263020001500279039000600294#VV09.04061#VV09.040 62#14300#Vi?t#004#^214#Tin hc dnh cho trung hc c s#B.s.: Phm Th Long (ch .b.), Bi Vit H, Quch Tt Kin..#Q.2#Phm Th Long#Bi Vit H#Quch Tt Kin #Bi Vn Thanh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a128tr.^b24cm#240307#Tin hc#Trung hc c s#Sch gio khoa#K.vn## 00666000000000313000450002600110000002600110001100200590002200700600008100500170 01410050012001580050013001700050018001830140007002010190005002080820004002138080 00500217008000500222009001100227010000500238011001500243004001800258013000700276 020001000283020001200293020000700305020002000312020001400332039000600346#VV09.04 063#VV09.04064#Tuyn tp thi trc nghim ting Anh trung hc ph thng#B.s.: Nguyn Quc Tun (ch.b.), L Vn Canh, L Thu Linh..#Nguyn Quc Tun#L Vn Ca nh#L Thu Linh#Lng Qunh Trang#35000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a35 0tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#240308#Ting Anh#Trc nghim# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#K.vn## 00539000000000277000450002600110000002600110001100200490002200700320007100500170 01030050014001200140007001340190005001410820007001468080005001530080005001580090 01100163010000500174011001500179013000700194020000500201020002000206020000800226 020000700234020001400241039000600255#VV09.04065#VV09.04066# thi tuyn sinh THP T chuyn mn ton 1991-2008#Phm Minh Phng, Nguyn Sn H#Phm Minh Phng#Ngu yn Sn H#30000#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a239tr.^b24cm#240309#To n#Ph thng trung hc#Bi tp# thi#Sch c thm#K.vn## 00521000000000265000450002600110000002600110001100200690002200700140009100500140 01050140007001190190005001260820007001318080005001380080005001430090011001480100 00500159011001500164013000700179020000900186020002000195020000800215020001200223 020001400235039000600249#VV09.04067#VV09.04068#Kin thc c bn v bi tp trc nghim sinh hc trung hc ph thng#L nh Trung#L nh Trung#20500#Vi?t#570. 76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a156tr.^b24cm#240310#Sinh hc#Ph thng trung hc# Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#K.vn## 00567000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020058000470070014001050220004001192210027001230050014001500080 00500164009001100169010000500180011001500185013000700200020000800207020001000215 020002000225020001200245020001400257039000600271#VV09.04069#VV09.04070#26500#Vi ?t#546.076#^214#Cc dng bi ton trc nghim ho hc trung hc ph thng#C Tha nh Ton#T.4#Ho hc i cng v v c#C Thanh Ton#^aH.#^aGio dc#2009#^a204t r.^b24cm#240311#Ho hc#Ho v c#Ph thng trung hc#Trc nghim#Sch c thm# K.vn## 00608000000000289000450002600110000002600110001100200640002200700520008600500160 01380050017001540050015001710050013001860140007001990190005002060820007002118080 00500218008000500223009001100228010000500239011001500244013000700259020000500266 020002000271020000700291020001400298039000600312#VV09.04071#VV09.04072#Hng dn n tp thi tt nghip THPT nm hc 2008-2009 mn ton#Nguyn Hi Chu, Nguyn T h Thch, Phm c Quang..#Nguyn Hi Chu#Nguyn Th Thch#Phm c Quang#H c vng#16000#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a152tr.^b24cm#240312#Ton# Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#K.vn## 00603000000000289000450002600110000002600110001100200820002200700400010400500070 01440050015001510050016001660140007001820190005001890820004001948080005001980080 00500203009001100208010000500219011001500224013000700239020000800246020002000254 020000700274020001200281020001400293039000600307#VV09.04073#VV09.04074#Hng dn n tp thi tt nghip trung hc ph thng nm hc 2008-2009 mn ng vn#V Nho, Nguyn Duy Kha, Trn ng Ngha#V Nho#Nguyn Duy Kha#Trn ng Ngha#16000#Vi ?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a160tr.^b24cm#240313#Ng vn#Ph thng trung h c#n tp#Tp lm vn#Sch c thm#K.vn## 00605000000000289000450002600110000002600110001100200690002200700430009100500110 01340050019001450050009001640140007001730190005001800820004001858080005001890080 00500194009001100199010000500210011001500215013000700230005002100237020001000258 020002000268020000700288020001400295039000600309#VV09.04075#VV09.04076#Hng dn n tp thi tt nghip THPT nm hc 2008-2009 mn ting Anh#V Th Li, Nguyn p hng Hnh, Trn Nga..#V Th Li#Nguyn phng Hnh#Trn Nga#16000#Vi?t#428#^2 14#^aH.#^aGio dc#2009#^a156tr.^b24cm#240314#Nguyn Th Bch Ngn#Ting Anh#Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#K.vn## 00626000000000289000450002600110000002600110001100200630002200300600008500700280 01450050011001730050016001840140007002000190005002070820004002128080005002160080 00500221009001100226010000500237011001500242013000700257020001000264020002000274 020000700294020001400301039000600315020001500321#VV09.04077#VV09.04078#n luyn kin thc theo cu trc thi nm 2009 mn ting Anh#Dng n luyn thi i hc, cao ng, THPT nm hc 2008-2009#V Th Li, ng Hip Giang#V Th Li#ng Hi p Giang#17000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a151tr.^b24cm#240315#Ting A nh#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#K.vn#Sch luyn thi## 00707000000000325000450002600110000002600110001100200600002200300600008200700390 01420050012001810050012001930140007002050190005002120820009002178080005002260080 00500231009001100236010000500247011001500252005001300267013000700280020000700287 02000200029402000120031402000130032602000070033902000150034602000140036103900060 0375#VV09.04079#VV09.04080#n luyn kin thc theo cu trc thi nm 2009 mn a l#Dng n luyn thi i hc, cao ng, THPT nm hc 2008-2009# Anh Dng, L M Phong, Phm Th Sen# Anh Dng#L M Phong#17000#Vi?t#330.9597#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a151tr.^b24cm#Phm Th Sen#240316#a l#Ph thng trung hc# a kinh t#Vng kinh t# thi#Sch luyn thi#Sch c thm#K.vn## 00684000000000301000450002600110000002600110001100200620002200300600008400700580 01440050013002020050012002150140007002270190005002340820007002398080005002460080 00500251009001100256010000500267011001500272005001700287013000700304020000900311 020002000320020000700340020001400347020001500361039000600376#VV09.04081#VV09.040 82#n luyn kin thc theo cu trc thi nm 2009 mn sinh hc#Dng n luyn t hi i hc, cao ng, THPT nm hc 2008-2009#B.s.: Ng Vn Hng (ch.b.), Anh Dng, Hong Thanh Hng#Ng Vn Hng# Anh Dng#18500#Vi?t#570.76#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a183tr.^b24cm#Hong Thanh Hng#240317#Sinh hc#Ph thng trung hc # thi#Sch c thm#Sch luyn thi#K.vn## 00701000000000301000450002600110000002600110001100200600002200300600008200700680 01420050017002100050018002270140007002450190005002520820008002578080005002650080 00500270009001100275010000500286011001500291005001700306013000700323020000700330 020002000337020000700357020001400364020001500378039000600393#VV09.04083#VV09.040 84#n luyn kin thc theo cu trc thi nm 2009 mn vt l#Dng n luyn thi i hc, cao ng, THPT nm hc 2008-2009#B.s.: Nguyn Trng Su (ch.b.), Nguy n Vn Nghip, Nguyn Sinh Qun#Nguyn Trng Su#Nguyn Vn Nghip#20500#Vi?t#53 0.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a211tr.^b24cm#Nguyn Sinh Qun#240318#Vt l#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#Sch luyn thi#K.vn## 00674000000000301000450002600110000002600110001100200580002200300600008000700500 01400050016001900050015002060140007002210190005002280820007002338080005002400080 00500245009001100250010000500261011001500266005001700281013000700298020000500305 020002000310020000700330020001400337020001500351039000600366#VV09.04085#VV09.040 86#n luyn kin thc theo cu trc thi nm 2009 mn ton#Dng n luyn thi i hc, cao ng, THPT nm hc 2008-2009#Nguyn Hi Chu, Phm c Quang, Nguyn Th Thch#Nguyn Hi Chu#Phm c Quang#21500#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a203tr.^b24cm#Nguyn Th Thch#240319#Ton#Ph thng trung hc# thi#S ch c thm#Sch luyn thi#K.vn## 00699000000000313000450002600110000002600110001100200610002200300600008300700490 01430050018001920050015002100140007002250190005002320820004002378080005002410080 00500246009001100251010000500262011001500267005001400282013000700296020000800303 020002000311020000700331020001200338020001400350020001500364039000600379#VV09.04 087#VV09.04088#n luyn kin thc theo cu trc thi nm 2009 mn ng vn#Dng n luyn thi i hc, cao ng, THPT nm hc 2008-2009#Trn Th Kim Dung, Nguy n Duy Kha, Nguyn An Thi#Trn Th Kim Dung#Nguyn Duy Kha#17500#Vi?t#807#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a159tr.^b24cm#Nguyn An Thi#240320#Ng vn#Ph thng trung hc# thi#Tp lm vn#Sch c thm#Sch luyn thi#K.vn## 00709000000000301000450002600110000002600110001100200610002200300600008300700730 01430050019002160050018002350140007002530190005002600820004002658080005002690080 00500274009001100279010000500290011001500295005002000310013000700330020000800337 020002000345020000700365020001500372020001400387039000600401#VV09.04089#VV09.040 90#n luyn kin thc theo cu trc thi nm 2009 mn lch s#Dng n luyn th i i hc, cao ng, THPT nm hc 2008-2009#B.s.: Nguyn Xun Trng (ch.b.), Ng uyn Tng Dng, Nguyn kim Tng Vi#Nguyn Xun Trng#Nguyn Tng Dng#17500 #Vi?t#907#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a159tr.^b24cm#Nguyn kim Tng Vi#240321#L ch s#Ph thng trung hc# thi#Sch luyn thi#Sch c thm#K.vn## 00684000000000301000450002600110000002600110001100200610002200300600008300700590 01430050012002020050016002140140007002300190005002370820007002428080005002490080 00500254009001100259010000500270011001500275005001500290013000700305020000800312 020000700320020002000327020001500347020001400362039000600376#VV09.04091#VV09.040 92#n luyn kin thc theo cu trc thi nm 2009 mn ho hc#Dng n luyn th i i hc, cao ng, THPT nm hc 2008-2009#B.s.: V Anh Tun (ch.b.), Trn Nh Chuyn, Phm nh Hin#V Anh Tun#Trn Nh Chuyn#21500#Vi?t#540.76#^214#^aH.# ^aGio dc#2009#^a195tr.^b24cm#Phm nh Hin#240322#Ho hc# thi#Ph thng tr ung hc#Sch luyn thi#Sch c thm#K.vn## 00600000000000253000450002600110000002600110001100200320002200700200005400500200 00740140007000940190005001010820007001068080005001130080005001180090011001230100 00500134011001400139013000700153021015200160020000500312020000900317020001400326 039000600340#VV09.04093#VV09.04094#Hc ton qua hot ng to hnh#Trng Th Xu n Hu#Trng Th Xun Hu#10500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a64tr.^ b24cm#240323#Gii thiu cc hot ng to hnh nhm hnh thnh biu tng v s lng, biu tng v hnh tng, v kch thc... gip tr hc lm quen vi mn ton#Ton#Mu gio#Sch mu gio#K.vn## 01038000000000313000450002600110000002600110001100200400002200300550006200700730 01170050013001900190005002030820008002088080005002160080005002210090011002260100 00500237011001500242005001900257005001500276005001800291015008000309013000700389 021028100396020001200677020000700689020000900696020001300705039000600718#VV09.04 095#VV09.04096#S tay t vn hng nghip v chn ngh#Ti liu tham kho dng c ho gio vin v hc sinh THPT#Phm Vn Sn, Mai Th Thanh Bnh, Phm Th Thanh.. . ; Phm Vn Sn ch.b.#Phm Vn Sn#Vi?t#331.702#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a264 tr.^b24cm#Mai Th Thanh Bnh#Phm Th Thanh#Trn Th Hoi Thu#TTS ghi: B Gio dc v o to. D n pht trin gio dc trung hc ph thng#240324#Cung cp nh ng thng tin cn thit v th gii ngh nghip, th trng lao ng, h thng g io dc ngh nghip a phng v c nc, cch t nh gi bn thn, la chn ngh ph hp, cch tm kim vic lm sau khi tt nghim ph thng trung hc, c ch tm kim thng tin ngh...#Ngh nghip#T vn#Hc sinh#Hng nghip#K.vn## 00692000000000289000450002600110000002600110001100200600002200700290008200500120 01110140007001230190005001300820006001358080005001410080005001460090011001510100 00500162011001500167001001600182004001800198013000700216021011600223020001100339 020002200350020000900372020001500381039000600396#VV09.04097#VV09.04098#Gii p 188 cu hi v ging dy mn ting Vit tiu hc#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh# L Hu Tnh#42000#Vi?t#372.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a320tr.^b24cm#Trn Mnh Hng#Ti bn ln th 1#240325#Gii p 94 cu hi v ni dung ging dy v 94 cu gii p v phng php ging dy mn ting Vit cp tiu hc#Ting Vit#P hng php ging dy#Tiu hc#Sch gio vin#K.vn## 00815000000000289000450002600110000002600110001100200420002200700130006401400070 00770190005000840820004000898080005000930080005000980090011001030100005001140110 01500119004001800134001001300152013000700165021028700172020001100459020000900470 020000400479020001600483020002000499039000600519#VV09.04099#VV09.04100#Bnh gii th t gc cu trc ngn ng#Triu Nguyn#42000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a159tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Triu Nguyn#240326#Trnh by nhng ti n l lun, cu trc ngn ng th v vic bnh gii th t gc cu trc ng n ng vn bn; Cc kiu cu trc vn bn th thng gp; bnh ging minh ho mt s tc phm, kiu cu trc tc phm c th trong chng trnh ng vn trung hc c s, ph thng trung hc#Bnh ging#Tc phm#Th#Trung hc c s#Ph thng tr ung hc#K.vn## 00811000000000301000450002600110000002600110001100200670002200700160008901400070 01050190005001120820006001178080005001230080005001280090011001330100005001440110 01500149004001800164001001600182013000700198021024200205020001200447020001000459 020001200469020001000481020000800491020000500499039000500504#VV09.04101#VV09.041 02#Phng php phn tch vi sinh vt trong nc, thc phm v m phm#Trn Linh Phc#26500#Vi?t#660.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a232tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#Trn Linh Phc#240327#Gii thiu cc ch tiu vi sinh vt thng c kim s ot trong nc, thc phm v m phm. Yu cu c bn ca phng kim nghim vi si nh vt. Phng php thu, bo qun v chun b mu. K thut, qui trnh phn tch kim nghim vi sinh vt...#Vi sinh vt#Phn tch#Kim nghim#Thc phm#M phm# Nc#Thu## 00572000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020062000450070013001070220004001202210043001240050013001670080 00500180009001100185010000500196011001500201013000700216004001800223020000500241 020000900246020000800255020001400263039000500277#VV09.04103#VV09.04104#33500#Vi ?t#372.7#^214#Rn luyn v nng cao k nng gii ton cho hc sinh tiu hc# N h Thin#T.3#Cc bi ton c phng php gii in hnh# Nh Thin#^aH.#^aGio dc#2009#^a257tr.^b24cm#240328#Ti bn ln th 2#Ton#Tiu hc#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00561000000000289000450002600110000002600110001100200290002200700140005100500140 00650140007000790190005000860820008000918080005000990080005001040090011001090100 00500120011001500125004001800140012006000158013000700218020000500225020000700230 020000700237020000800244020001400252039000500266#VV09.04105#VV09.04106#Chuyn 2 s hc v dy s#Phan Huy Khi#Phan Huy Khi#33500#Vi?t#513.076#^214#^aH.#^a Gio dc#2009#^a259tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Cc chuyn s hc bi dng h c sinh gii ton trung hc#240329#Ton#S hc#Dy s#Bi tp#Sch c thm#Thu# # 00735000000000265000450002600110000002600110001100200370002200700110005901400070 00700190005000770820007000828080005000890080005000940090011000990100005001100110 01500115004001800130001001100148013000700159021026500166020000800431020001400439 020001100453039000500464#VV09.04107#VV09.04108#Gio trnh nhp mn h c s d l iu#Nguyn Tu#30000#Vi?t#005.74#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a279tr.^b24cm#Ti b n ln th 1#Nguyn Tu#240330#Cc khi nim c bn, m hnh thc th - lin kt , m hnh quan h v h c d liu. Cc php ton trn m hnh quan h v ngn n g SQL. L thuyt thit k c s d liu quan h. Khi nim v c s d liu ph n tn. Phng php lu tr c s d liu b nh ngoi#Tin hc#C s d liu#Gi o trnh#Thu## 00736000000000289000450002600110000002600110001101400070002200200440002900300600 00730070013001330190005001460820007001518080005001580080005001630090011001680100 00500179011001500184004001800199001001300217013000700230021013600237020001300373 020002000386020002400406020001100430039000500441#VV09.04109#VV09.04110#18000#Gi o trnh k thut iu khin ng c in#sch dng cho cc trng o to h tr ung hc chuyn nghip#V Quang Hi#Vi?t#621.46#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a151tr .^b24cm#Ti bn ln th 6#V Quang Hi#240331#Khi qut v h truyn ng in. Cc phn t iu khin. c tnh c bn ca ng c in. Cc mch iu khin ng c in thng gp#ng c in#K thut iu khin#Trung hc chuyn nghip#G io trnh#Thu## 00602000000000301000450002600110000002600110001102600110002200500180003301400070 00510020058000580070031001160190005001470820004001528080005001560080005001610090 01100166010000500177011001500182004001800197005001200215013000700227020001000234 020000900244020000800253020002000261020001400281039000500295#VV09.04143#VV09.041 44#VV09.04145#Thi Hong Nguyn#31000#Bi tp ng php ting Anh nng cao (trun g hc ph thng)#Thi Hong Nguyn, Vn Tho#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a303tr.^b21cm#Ti bn ln th 3# Vn Tho#240332#Ting Anh#Ng php#Bi t p#Ph thng trung hc#Sch c thm#Thu## 00858000000000325000450002600110000002600110001100500150002201400070003700200560 00440070015001000190005001150820004001208080005001240080005001290090011001340100 00500145011001500150004003100165013000700196021023400203020001600437020000700453 02000080046002000080046802000070047602000100048302000200049302000140051303900050 0527#VV09.04146#VV09.04147#Nguyn An Ninh#22000#Cu trc thi mn ng vn, l ch s, a l, ngoi ng#Nguyn An Ninh#Vi?t#300#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a274 tr.^b21cm#Ti bn ln th 1, c chnh l#240333#Trnh by cu trc cc thi t t nghip ph thng trung hc, thi tuyn sinh vo i hc, cao ng cc mn nh: ng vn, lch s, a l v ngoi ng. So snh sch gio khoa theo chng trnh chun v nng cao. Mt s thi minh ho#Khoa hc x hi# thi#Ng vn#Lch s #a l#Ngoi ng#Ph thng trung hc#Sch c thm#Thu## 00856000000000277000450002600110000002600110001100500130002201400070003500201140 00420070036001560190005001920820008001978080005002050080005002100090011002150100 00500226011001500231013000700246021026200253020001100515020000900526020001100535 020000900546020001800555039000500573#VV09.04150#VV09.04151#Nguyn Nh #24000#C c vn bn ch o ca ng v Nh nc v cng tc khuyn hc, khuyn ti v x y dng x hi hc tp Vit Nam#Nguyn Nh tuyn chn, gii thiu#Vi?t#344.59 7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a137tr.^b21cm#240334#Gii thiu Bc H ni v vic hc v hc sut i. Cc vn bn ca ng v nh nc v x hi ho gio dc cn g tc khuyn hc v xy dng x hi hc tp Vit Nam. Cc chng trnh ca nh nc v cc ban, ngnh v cng tc khuyn hc, xy dng x hi hc tp#X hi h o#Gio dc#Khuyn hc#Vit Nam#Vn bn php lut#Thu## 00647000000000301000450002600110000002600110001100100140002200200220003600700140 00580140007000720190005000790820010000848080005000940080005000990090011001040100 00500115011001500120004001800135013000700153021010300160020001900263020000900282 020001300291020000900304020001100313039000500324020001600329#VV09.04149#VV09.041 48#ng Thanh L#Ging vn Truyn Kiu#ng Thanh L#19000#Vi?t#895.92211#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a183tr.^b21cm#Ti bn ln th 7#240335#Gm nhng bi bnh ging, phn tch truyn Kiu theo phng php tip cn thi php hc v ngn ng hc#Nghin cu vn hc#Thi php#Ngn ng hc#Tc phm#Truyn th#Thu#Truyn dn gian## 00762000000000289000450002600110000002600110001100100200002200200580004200700200 01000140007001200190005001270820004001328080005001360080005001410090011001460100 00500157011001500162004001800177013000700195021020300202020000800405020001300413 020000400426020002200430020001500452039000500467#VV09.04152#VV09.04153#Nguyn Th D Khnh#Thi php hc v vn ging dy vn hc trong nh trng#Nguyn Th D Khnh#23000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a224tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#240336#Nghin cu thi php hc ca mt s khuynh hng v tro lu vn hc. Th v vn th tr tnh Vit Nam. Vi nt v th php truyn v vn ging dy truyn. Tm hiu mt s tc phm trong nh trng#Vn hc#Thi php hc#Th#P hng php ging dy#Sch tham kho#Thu## 00661000000000277000450002600110000002600110001100200390002200700280006101400070 00890190005000960820008001018080005001090080005001140090011001190100005001300110 01400135004001800149005001300167013000700180021015600187020000700343020000800350 020001000358039000500368020001000373#VV09.04154#VV09.04155#Nhng iu cn cha b it v Mari Quyri# Hng Tr s.t, bin kho#10000#Vi?t#530.092#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a87tr.^b21cm#Ti bn ln th 1# Hng Tr#240337#Gii thiu tiu s v s nghip ca Mari Quyri v nhng ng gp ca b trong ngnh vt l hc. Gii thiu 10 bi ging ca b trng Xoocbon lc by gi#Vt l#Tiu s#S ng hip#Thu#Quyri, M.## 00650000000000289000450002600110000002600110001100200180002200700420004000500120 00820050011000940140007001050190005001120820007001178080005001240080005001290090 01100134010000500145011001500150004001800165013000700183021013000190020000800320 020000800328020001000336020000900346039000500355#VV09.04156#VV09.04157#K chuyn m nhc#Tuyn chn, b.s.: L Anh Tun, Bi Anh T#L Anh Tun#Bi Anh T#21000 #Vi?t#780.92#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a200tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#240338#N hng cu chuyn v danh nhn m nhc th gii nh: M-da, Bt-t-ven, Su-be... N hng chuyn vui m nhc v m nhc vi cuc sng#m nhc#Nhc s#Danh nhn#Th g ii#Thu## 00794000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490020064000540070036001180220004001540050012001580050 02300170004001800193008000500211009001100216010000500227011001500232013000700247 02101560025402000100041002000120042002000090043202000080044102000140044903900050 0463#VV09.04158#VV09.04159#VV09.04160#11500#Vi?t#428#^214#Rn luyn k nng c hiu ting Anh qua cc mu chuyn o c#V Th Hng, V Quc Anh Trng Sn#T .1#V Th Hng#V Quc Anh Trng Sn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a1 07tr.^b21cm#240339#Gip bn rn luyn k nng c hiu ting Anh trnh c bn qua cc mu chuyn o c km theo cc bi tp gip bn hon thin k nng c hiu ca mnh#Ting Anh#K nng c#c hiu#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00616000000000313000450002600110000002600110001100200400002200300290006200700450 00910050014001360050007001500140007001570190005001640820004001698080005001730080 00500178009001100183010000500194011001500199004001800214005000800232013000700240 020001000247020000600257020000800263020001200271020001400283039000500297#VV09.04 161#VV09.04162#150 bi tp trc nghim ting Anh lp 6#Phn nghe hiu c bng ti ng#B.s.: Mai Vi Phng (ch.b.), T Anh, Phan H#Mai Vi Phng#T Anh#20000#Vi? t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a191tr.^b21cm#Ti bn ln th 6#Phan H#240340# Ting Anh#Lp 6#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Thu## 00849000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430010018000480020044000660070035001100220004001452210015001490050 01600164004001800180008000500198009001100203010000500214011001500219013000700234 00500180024102101940025902000070045302000120046002000140047202000090048602000110 0495039000500506#VV09.04111#VV09.04112#28000#Vi?t#330.9597#^214#Nguyn Vit Th nh#Gio trnh a l kinh t - x hi Vit Nam#Nguyn Vit Thnh, Th Minh c#T.1#Phn i cng# Th Minh c#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2009#^a25 1tr.^b24cm#240341#Nguyn Vit Thnh#V tr a l, lnh th, iu kin t nhin v ti nguyn thin nhin ca Vit Nam. a l dn c, a l cng nghip, a l nng nghip v giao thng vn ti. a l quan h kinh t i ngoi#a l#a kinh t#a l x hi#Vit Nam#Gio trnh#Thu## 00704000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200400003700700150 00770140007000920190005000990820004001048080005001080080005001130090011001180100 00500129011001500134004001800149013000700167021023400174020001800408020001900426 039000500445#VV09.04114#VV09.04113#Trn Trng Hu#i s tuyn tnh v hnh hc gii tch#Trn Trng Hu#33000#Vi?t#512#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a284tr.^b24c m#Ti bn ln th 1#240342#Nhng kin thc c bn v tp hp v quan h. S phc , a thc v phn thc hu t, khng gian vect, ma trn, nh thc v h phng trnh tuyn tnh. Php bin i tuyn tnh. Dng song tuyn v dng ton phng . Hnh hc gii tch#i s tuyn tnh#Hnh hc gii tch#Thu## 00806000000000325000450002600110000002600110001100200140002200700630003601400070 00990190005001060820006001118080005001170080005001220090011001270100005001380110 01500143004001800158005001200176005001000188005001600198005001400214013000700228 02101760023502000140041102000140042502000090043902000120044802000150046003900050 0475#VV09.04115#VV09.04116#Mng my tnh#Ngc Vn An, ng Hng, Nguyn ng Lm ... ; Ngc Vn An ch.b.#29500#Vi?t#004.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a259tr.^b24 cm#Ti bn ln th 4#Ngc Vn An#ng Hng#Nguyn ng Lm# Trung Kin#240343# Khi qut v mng my tnh. M hnh OSI. H thng thng tin quang. Thit b mng v cc k thut mi. Cc khi nim v cc k thut mng LAN. Internet v mng k hng dy 802.11#Mng my tnh#K thut mng#Internet#Mng cc b#Mng khng dy# Thu## 00678000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200260003600700140 00620140007000760190005000830820009000888080005000970080005001020090011001070100 00500118011001500123004001800138013000700156021017200163020001800335020002300353 020000800376020001100384039000500395#VV09.04117#VV09.04118#V Hong Thi#Bi tp hnh hc ho hnh#V Hong Thi#24000#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a207tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#240344#Mt s v d v cc bi tp v im, ng thng v mt phng. Cc phng php bin i hnh chiu. a din, ng v m t cong. Khai trin mt cong. Gi gii cc bi tp#Hnh hc ho hnh#Phng ph p hnh chiu#Bi tp#Gio trnh#Thu## 00822000000000301000450002600110000002600110001100100160002200200290003800300590 00670070032001260140007001580190005001650820008001708080005001780080005001830090 01100188010000500199011001500204004001800219005001500237013000700252021020300259 020001300462020000800475020002100483020001100504039000500515#VV09.04119#VV09.041 20#Nguyn Th Hon#Bi tp phng trnh vi phn#Tm tt l thuyt. Bi gii mu. Bi tp v hng dn gii#Nguyn Th Hon, Trn Vn Nhung#43500#Vi?t#515.076#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a371tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#Trn Vn Nhung#240345# Tm tt l thuyt v bi tp v phng trnh vi phn cp 1, phng trnh vi phn cp cao. H phng trnh vi phn. Phng trnh o hm ring cp 1. Mt s bi ton b sung v hng dn gii cc bi tp#Ton cao cp#Bi tp#Phng trnh vi phn#Gio trnh#Thu## 01001000000000325000450002600110000002600110001100200330002200300550005500700730 01100140007001830190005001900820009001958080005002040080005002090090011002140100 00500225011001500230005001600245005001200261005001600273005001800289015003300307 01300070034002102760034702000080062302000130063102000150064402000110065903900050 0670#VV09.04121#VV09.04122#Gio trnh k thut mch in t#Dng cho cc trng o to h trung cp chuyn nghip#ng Vn Chuyt, B Quc Bo, Phm Xun Khnh ... ; ng Vn Chuyt ch.b.#31000#Vi?t#621.3815#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a247 tr.^b24cm#ng Vn Chuyt#B Quc Bo#Phm Xun Khnh#Nguyn Vit Tuyn#TTS ghi : B Gio dc v o to#240346#Gii thiu kin thc c bn v mch in t: b khuych i in t dng transistor lng cc, transistor trng. Ghp tng khuy ch i v cc mch khuych i c bit. Khuych i cng sut, thut ton, ngu n in mt chiu, dao ng iu ho. Bin i tn hiu tng t...#in t#Mch in t#B khuych i#Gio trnh#Thu## 00595000000000253000450002600110000002600110001100100180002200200170004000700180 00570140007000750190005000820820004000878080005000910080005000960090011001010100 00500112011001500117004001800132013000700150021016100157020000700318020001100325 039000500336#VV09.04123#VV09.04124#Nguyn Tin Quang#i s i cng#Nguyn Ti n Quang#26000#Vi?t#512#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a210tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#240347#Nhng kin thc v i s i cng: c s, nhm, ng cu nhm, cu t rc nhm, vnh v trng, vnh a thc v vnh clit. Phn tch a thc trn cc trng s#i s#Gio trnh#Thu## 00979000000000325000450002600110000002600110001100100160002200200410003800300600 00790070030001390140007001690190005001760820007001818080005001880080005001930090 01100198010000500209011001500214004001800229005001300247015004100260013000700301 02102930030802000050060102000090060602000130061502000090062802000110063703900050 0648#VV09.04125#VV09.04126#Nguyn Tt Tin#Gio trnh k thut sa cha t, my n#Sch dng cho cc trng o to h trung cp chuyn nghip#Nguyn Tt Tin, Xun Knh#59500#Vi?t#629.28#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a522tr.^b24cm#Ti b n ln th 1# Xun Knh#u ba sch ghi: B Gio dc v o to#240348#Khi qu t v t. Nguyn l lm vic, h thng cung cp nhin liu ca ng c t tron g. C cu chnh, h thng bi trn, lm mt ng c, h thng truyn ng, li p hanh v b phn di ng. H thng in t. nh gi h hng ng c khng tho my. Kim tra, sa cha nhng h hng ca t# t#Sa cha#ng c t#Hng h c#Gio trnh#Thu## 00780000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010017000430020028000600030039000880070017001270220004001440040 01800148008000500166009001100171010000500182011001500187013000700202005001700209 02101790022602000070040502000070041202000100041902000090042902000110043803900050 0449#VV09.04127#VV09.04128#18000#Vi?t#531#^214#Lng Duyn Bnh#Gio trnh vt l i cng#Dng cho sinh vin cc trng cao ng#Lng Duyn Bnh#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2008#^a155tr.^b24cm#240349#Lng Duyn Bnh#Gii thi u v ng hc v ng lc hc cht im. ng lc hc h cht im v ng lc h c vt rn. Nng lng, trng hp dn. Vt l thng k c in. C s nhit n g lc hc#Vt l#C hc#Nhit hc#Cao ng#Gio trnh#Thu## 00911000000000313000450002600110000002600110001100100130002200200250003500300410 00600070048001010140007001490190005001560820006001618080005001670080005001720090 01100177010000500188011001500193004001800208005001300226015004100239013000700280 021026200287020001400549020001000563020001400573020000500587039000500592#VV09.04 129#VV09.04130#ng Vn o#Gio trnh k thut in#Sch dng cho cc trng o to h TCCN#ng Vn o, L Vn Doanh ; ng Vn o ch.b.#27000#Vi?t#621.3# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a244tr.^b24cm#Ti bn ln th 7#L Vn Doanh#u ba sch ghi: B Gio dc v o to#240350#Nhng khi nim c bn v mch in: mc h in mt chiu, in t, dng in xoay chiu hnh sin. Mch in ba pha. Khi nim v my in, my bin p, my quay in, chnh lu v n p, chiu sng, c c thit b ng ct v bo v mch in. Tnh ton mng in#K thut in#Mch in#Thit b in#in#Thu## 00925000000000301000450002600110000002600110001100100150002200200420003700300670 00790070015001460140007001610190005001680820006001738080005001790080005001840090 01100189010000500200011001500205004001800220013000700238021030400245020001400549 020000900563020001700572020001800589020001100607039000500618#VV09.04132#VV09.041 31#Nguyn c Li#Gio trnh k thut an ton h thng lnh#Dng cho cc trng o to h trung cp chuyn nghip v dy ngh#Nguyn c Li#14000#Vi?t#621.5# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a115tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#240351#Nhng qui nh chung v k thut an ton h thng lnh. Phn loi phng lnh, h thng lnh v ga lnh. An ton cho thit k v ch to thit b. An ton khi s dng my lnh . Qui trnh vn hnh an ton h thng lnh. Tc ng ca ga lnh ti mi trng. Cng tc hn ch pht thi ga lnh vo kh quyn#K thut lnh#My lnh#K thu t an ton#H thng lm lnh#Gio trnh#Thu## 00658000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200210003800700160 00590140007000750190005000820820004000878080005000910080005000960090011001010100 00500112011001500117004001800132013000700150021020200157020000700359020001000366 020001100376039000500387#VV09.04133#VV09.04134#Nguyn Huy Sinh#Gio trnh nhit hc#Nguyn Huy Sinh#25000#Vi?t#536#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a219tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#240352#C s l thuyt v nhit , nhit lng v nguyn l th nht v nhit ng lc hc. Thuyt ng hc cht kh. Nguyn l th II nhit n g lc hc, Entropy, kh thc v hi, cht lng v s chuyn pha#Vt l#Nhit hc #Gio trnh#Thu## 00690000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200130003500700130 00480140007000610190005000680820004000738080005000770080005000820090011000870100 00500098011001500103004001800118013000700136021021900143020001300362020001000375 020000900385020001300394039000500407#VV09.04135#VV09.04136#Trn Vn Ph#K thut sy#Trn Vn Ph#32000#Vi?t#664#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a267tr.^b24cm#Ti b n ln th 1#240353#Tng quan v k thut sy. Khng kh m v hm l. Truyn nh it - truyn cht trong vt liu m v ng hc qu trnh sy. Tnh ton v thi t k h thng sy, thit b sy i lu, sy bung, sy hm, sy thng quay...#K thut sy#Qui trnh#Thit b#H thng sy#Thu## 00806000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200480003800700160 00860140007001020190005001090820010001148080005001240080005001290090011001340100 00500145011001500150004001800165013000700183021027700190020000900467020000800476 020000900484020000900493020000900502039000500511#VV09.04138#VV09.04137#Phm Than h Lim#K thut lp rp, sa cha v bo qun my tnh#Phm Thanh Lim#17000#Vi ?t#621.39028#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a155tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#240354#C u trc c bn, k thut la chn v lp rp my tnh: cc b phn chnh ca my tnh, cc b phn ngoi vi ca my tnh, cc ch tiu k thut khi chn my tn h. Qui trnh lp rp, phn khu a cng v ci t chng trnh. K thut sa cha, bo qun v nng cp my tnh#My tnh#Lp rp#Sa cha#Bo qun#Nng cp# Thu## 00778000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200290003400700230 00630140007000860190005000930820006000988080005001040080005001090090011001140100 00500125011001500130004004000145005001000185013000700195021027600202020001800478 020001100496039000500507#VV09.04139#VV09.04140#Lu c Hi#Gio trnh khoa hc t ri t#Lu c Hi, Trn Nghi#38500#Vi?t#551.1#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a315 tr.^b24cm#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung#Trn Nghi#240355#Gm nhng bi hc v tri t trong khng gian. Cu trc v thnh phn tri t. a hnh v cnh quan tri t, thch quyn v hot ng a cht ni sinh, ngoi sinh ca v thch quyn. Thu quyn v hot ng a cht ca bin. Kh quyn, sinh quyn, tri t v con ngi#Khoa hc tri t#Gio trnh#Thu## 01026000000000325000450002600110000002600110001100100110002200200440003300300600 00770070028001370140007001650190005001720820006001778080005001830080005001880090 01100193010000500204011001500209004001800224005001600242015004400258013000700302 02103240030902000090063302000090064202000090065102000240066002000110068403900050 0695#VV09.04141#VV09.04142#L Hi Sm#Gio trnh cu trc my vi tnh v vi x l #Sch dng cho cc trng o to h trung cp chuyn nghip#L Hi Sm, Phm T hanh Lim#13500#Vi?t#004.1#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a123tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#Phm Thanh Lim#u ba sch ghi: V gio dc chuyn nghip#240356#Cc kh i nim c bn v my tnh in t. Biu din thng tin trong my tnh. Cc mch Logic cu thnh my tnh. Cu trc ca b vi x l. Vi mch iu khin v cu t rc Bus trong my tnh. B nh trong v b nh ngoi. Thit b hin th d liu. h thng vo/ra. Gii php nng cao tc v dung lng t my tnh hin c#M y tnh#Cu trc#Vi x l#Trung hc chuyn nghip#Gio trnh#Thu## 00787000000000301000450002600110000002600110001100200310002200700170005301400070 00700190005000770820004000828080005000860080005000910090011000960100005001070110 01500112004001800127005001700145013000700162021025400169020000500423020001000428 020000900438020000700447020000900454020001700463039000500480#VV09.04163#VV09.041 64#Nn hc ton th no cho tt ?#Nguyn Cnh Ton#11000#Vi?t#510#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a103tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#Nguyn Cnh Ton#240357#Nhng kinh nghim qu bu trong qu trnh hc ton, dy ton ca gio s Nguyn Cnh Ton. Phn tch qu trnh sng to ton hc t c kt thnh l lun da trn ph ng php t duy bin chng v t duy hnh tng. Mt s v d v nghin cu ton hc#Ton#Phn tch#Khoa hc#T duy#Sng to#Sch thng thc#Thu## 01038000000000373000450002600110000002600110001100200510002200300760007300700600 01490140007002090190005002160820004002218080005002250080005002300090011002350100 00500246011001500251004003100266005001500297005001200312005001500324005001600339 00500120035501300070036702102040037402000050057802000070058302000080059002000090 0598020002000607020001800627020001400645039000500659#VV09.04165#VV09.04166#Cu t rc thi mn ton vt l, ha hc, sinh hc#Dng n thi tt nghip THPT v thi tuyn sinh i hc, cao ng nm 2009#B.s.: Nguyn An Ninh (ch.b.), Ng Xun i, V Thnh Chung..#16000#Vi?t#500#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a205tr.^b21cm#T i bn ln th 1, c chnh l#Nguyn An Ninh#Ng Xun i#V Thnh Chung#Trnh Th anh o#Ng Gia Hi#240358#Gii thiu cu trc cc thi tt nghip trung hc p h thng, b tc trung hc ph thng, tuyn sinh i hc, cao ng. So snh sch gio khoa theo chng trnh chun v nng cao. Mt s thi minh ho#Ton#Vt l#Ho hc#Sinh hc#Ph thng trung hc#Khoa hc t nhin#Sch c thm#Thu## 01070000000000397000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020038000470070052000850220004001372210046001410050009001870050 01600196005001500212005001800227005001400245004001800259008000500277009001100282 01000050029301100150029801300070031302102440032002000070056402000190057102000230 0590020000700613020000800620020000500628020001000633020002400643039000500667#VV0 9.04167#VV09.04168#55000#Vi?t#915.978#^214#a l cc tnh v thnh ph Vit Na m#L Thng (ch.b.), Nguyn Minh Tu, Nguyn Vn Ph..#T.6#Cc tnh v thnh ph ng bng sng Cu Long#L Thng#Nguyn Minh Tu#Nguyn Vn Ph#Nguyn ng Chn g#Phm Xun Hu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a576tr.^b21cm#240359#Gi i thiu v tr a l, phm vi lnh th, s phn chia hnh chnh, iu kin t n hin v ti nguyn thin nhin, dn c v kinh t ca cc tnh ng bng Sng C u Long nh: An Giang, Bc Liu, Bn Tre, C Mau, thnh ph Cn Th, ng Thp... #a l#iu kin t nhin#Ti nguyn thin nhin#Dn c#Kinh t#Tnh#Thnh ph# ng bng sng Cu Long#Thu## 00702000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200220003900700170 00610140007000780190005000850820008000908080005000980080005001030090011001080100 00500119011001500124004001800139013000700157021020700164020001400371020001500385 020000800400020001100408039000500419#VV09.04169#VV09.04170#Nguyn Xun Lim#Bi tp gii tch hm#Nguyn Xun Lim#28000#Vi?t#515.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a327tr.^b21cm#Ti bn ln th 4#240360#Gm cc bi tp v li gii v khng gi an Banach. Ba nguyn l c bn ca gii tch hm. Khng gian lin hp, tp yu v tnh phn x, cc khng gian LP, ph ca ton t v ton t compc. Khng gia n Hinbe#Gii tch hm#Ton gii tch#Bi tp#Gio trnh#Thu## 00918000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020017000430030054000600070062001140220004001762210009001800050 01700189005001200206004001900218008000500237009001100242010000500253011001500258 01300070027300500170028002102430029702000070054002000070054702000100055402000110 0564039000500575#VV09.04171#VV09.04172#16000#Vi?t#531#^214#Vt l i cng#Dn g cho cc trng i hc khi k thut cng nghip#B.s.: Lng Duyn Bnh (ch.b. ), ng Quang Khang, Trn Ct#T.1#C nhit#ng Quang Khang# Trn Ct#Ti b n ln th 17#^aH.#^aGio dc#2009#^a267tr.^b21cm#240361#Lng Duyn Bnh#Cung c p kin thc v ng hc v ng lc hc cht im. Nng lng, trng hp dn, c hc cht lu. Thuyt tng i hp Anhxtanh. Nguyn l th nht v th hai c a nhit ng hc. Kh thc, cht lng, chuyn pha v vt l thng k c in#Vt l#C hc#Nhit hc#Gio trnh#Thu## 00889000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010016000470020021000630070070000840220004001542210034001580050 01200192005001600204004001900220008000500239009001100244010000500255011001500260 01300070027500500160028202101700029802000130046802000080048102000070048902000170 0496020002100513039000500534#VV09.04173#VV09.04174#29500#Vi?t#515.076#^214#Nguy n nh Tr#Bi tp ton cao cp#Nguyn nh Tr, T Vn nh, Nguyn H Qunh ; Nguyn nh Tr ch.b.#T.3#Php tnh gii tch nhiu bin s#T Vn nh#Nguyn H Qunh#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2009#^a500tr.^b21cm#240362#Nguyn nh Tr#Gm nhng bi tp ton cao cp v hm s nhiu bin, ng dng ca php t nh vi phn trong hnh hc. Tch phn bi, tch phn ng, tch phn mt v ph ng trnh vi phn#Ton cao cp#Bi tp#Hm s#Hnh hc vi phn#Phng trnh vi ph n#Thu## 00789000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200380003600700380 00740140007001120190005001190820010001248080005001340080005001390090011001440100 00500155011001500160004001800175005002300193013000700216021021300223020000800436 020001100444020001700455020002200472039000500494#VV09.04176#VV09.04175#H Quang Nng#Dy v hc t ghp trng ph thng#H Quang Nng, Nguyn Th Trung Thnh #12500#Vi?t#495.92281#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a120tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#Nguyn Th Trung Thnh#240363#Khi qut v t ghp ting Vit, t ghp ng l p, t ghp chnh ph. S pht trin ca t ghp ting Vit. Vn ging dy t ghp trng ph thng. H thng bi tp v t ghp. M rng vn t ghp ting Vit#T ghp#Ting Vit#Trng ph thng#Phng php ging dy#Thu## 00592000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200160003400700120 00500140007000620190005000690820004000748080005000780080005000830090011000880100 00500099011001500104004001800119013000700137021015000144020000700294020000900301 020001100310039000500321#VV09.04177#VV09.04178#u Th Cp#Cu trc i s#u T h Cp#10500#Vi?t#512#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a111tr.^b21cm#Ti bn ln th 3#240364#Gii thiu nh ngha, tnh cht, ni dung v bi tp thc hnh ca cc php ton i s v na nhm, nhm, vnh v trng, mt s loi vnh t bit# i s#Cu trc#Gio trnh#Thu## 00864000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010016000430020018000590070016000770220004000932210027000970040 01800124008000500142009001100147010000500158011001500163013000700178005001600185 021031900201020000700520020001900527020001100546039000500557#VV09.04179#VV09.041 80#20000#Vi?t#541#^214#Nguyn nh Hu#Gio trnh ha l#Nguyn nh Hu#T.2#Nh it ng lc hc ho hc#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2009#^a227tr.^b21cm#2 40365#Nguyn nh Hu#c trng chung ca dung dch hn hp kh. Dung dch lng v cng long. Dung dch l tng v dung dch thc. Phng php to , cn bn g ho hc. nh hng ca nhit ln cn bng ho hc. Nguyn l th ba ca nhi t ng lc hc. Nhit ng lc hc thng k. Qui tc pha v gin pha. Hin t ng b mt, hp th#Ho l#Nhit ng lc hc#Gio trnh#Thu## 00941000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010008000430020007000510030124000580070051001820220004002332210 02100237005001600258005001700274004001900291008000500310009001100315010000500326 01100150033101300070034600500080035302101890036102000070055002000090055702000090 0566020001100575039000500586#VV09.04181#VV09.04182#16500#Vi?t#531#^214# Sanh# C hc# c Hi ng mn hc ca B Gio dc v o to thng qua dng lm t i liu ging dy trong cc trng i hc K thut# Sanh (ch.b.), Nguyn Vn nh, Nguyn Vn Khang#T.1#Tnh hc v ng hc#Nguyn Vn nh#Nguyn Vn Khang# Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2009#^a183tr.^b21cm#240366# Sanh#Cc khi n im c bn v h tin tnh hc. H lc khng gian, ma st v trng tm. ng hc im, chuyn ng c bn ca vt rn. Hp chuyn ng im. Chuyn ng song phng ca vt rn#C hc#Tnh hc#ng hc#Gio trnh#Thu## 00789000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020064000430070036001070220004001430050012001470050023001590040 01800182008000500200009001100205010000500216011001500221013000700236021017400243 020001000417020001200427020000800439020000900447020001400456039000500470#VV09.04 183#VV09.04184#12000#Vi?t#428#^214#Rn luyn k nng c hiu ting Anh qua cc mu chuyn o c#V Th Hng, V Quc Anh Trng Sn#T.2#V Th Hng#V Quc Anh Trng Sn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a112tr.^b21cm#240367#Gip cc bn rn luyn k nng c hiu ting Anh trnh c bn qua cc mu chuyn o c, km theo cc bi tp kim tra gip cc bn hon thin k nng c hiu ca mnh#Ting Anh#K nng c#Bi tp#c hiu#Sch c thm#Thu## 00731000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200190003400700300 00530140007000830190005000900820009000958080005001040080005001090090011001140100 00500125011001500130004001800145005001700163013000700180021025400187020001100441 020000800452039000500460#VV09.04185#VV09.04186#V Cng Ng#Bi tp c hc dt#V Cng Ng, Nguyn Vn Thng#32000#Vi?t#624.1076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a392 tr.^b21cm#Ti bn ln th 7#Nguyn Vn Thng#240368#Tm tt l thuyt v bi tp v tnh cht vt l ca t v phn loi t. Tnh cht c hc ca t. Phn b , ng sut trong t. Ln ca nn t. Sc chu ti ca nn t v n nh mu t. p lc t ln tng chn v cc th nghim t hin trng#C hc t#Bi tp#Thu## 00827000000000313000450002600110000002600110001100200220002200700580004401400070 01020190005001090820006001148080005001200080005001250090011001300100005001410110 01500146004001900161005002600180005001200206005001100218005001400229013000700243 021021800250020001200468020000900480020001000489020000900499039000500508#VV09.04 187#VV09.04188#Dn tc hc i cng#L S Gio, Hong Lng, Lm B Nam... ; L S Gio ch.b.#20000#Vi?t#305.8#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a219tr.^b21cm#Ti b n ln th 13#L S Gio ch.b., tc gi#Hong Lng#Lm B Nam#L Ngc Thng#2403 69#Nhng vn chung ca dn tc hc. Cc chng tc trn th gii. Cc ng h t rn th gii. Cc tiu ch v cc loi hnh cng ng tc ngi. Mt s vn c bn ca x hi nguyn thu. Cc hnh thi tn gio s khai#Dn tc hc#Ngn ng #Tc ngi#Tn gio#Thu## 00843000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020025000470070070000720220004001422210057001460050016002030050 01100219005001400230005001500244004001800259008000500277009001100282010000500293 01100150029801300070031302100910032002000170041102000170042802000180044502000170 0463020000800480039000500488#VV09.04189#VV09.04190#25000#Vi?t#530.076#^214#Bi tp vt l l thuyt#Nguyn Hu Mnh, T Duy Li, nh Thanh... ; Nguyn Hu Mnh ch.b.#T.1#C hc l thuyt - in ng lc hc v thuyt tng i#Nguyn H u Mnh#T Duy Li# nh Thanh#L Trng Tng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio d c#2009#^a299tr.^b21cm#240370#Gm cc bi tp v c hc l thuyt. ng lc hc v thuyt tng i c km theo li gii#Vt l l thuyt#C hc l thuyt#in ng lc hc#Thuyt tng i#Bi tp#Thu## 01003000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020017000430030053000600070072001130220010001852210040001950050 01700235005001100252005001400263005001600277004001900293008000500312009001100317 01000050032801100150033301300070034802102200035502000070057502000100058202000170 0592020001600609020001100625039000500636#VV09.04191#VV09.04192#15000#Vi?t#535#^ 214#Vt l i cng#Dng cho cc tng i hc khi k thut cng nghip#Lng Duyn Bnh, Ng Ph An, L Bng Sng... ; Lng Duyn Bnh ch.b.#T.3, Ph.1#Quan g hc. Vt l nguyn t v ht nhn#Lng Duyn Bnh#Ng Ph An#L Bng Sng#Ng uyn Hu Tng#Ti bn ln th 16#^aH.#^aGio dc#2009#^a247tr.^b21cm#240371#C s ca quang hnh hc, cc i lng trc quan. C s ca quang sng hc, giao th oa nh sng. Nhiu x nh sng, phn cc nh sng, quang hc lng t, c hc l ng t, vt l nguyn t, vt l ht nhn v ht s cp#Vt l#Quang hc#Vt l nguyn t#Vt l ht nhn#Gio trnh#Thu## 00543000000000253000450002600110000000100120001100200190002300700120004201400070 00540190005000610820004000668080005000700080005000750090011000800100005000910110 01500096004001800111013000700129021012700136020000600263020001000269020000500279 039000500284#VV09.04193#u Th Cp# o v tch phn#u Th Cp#17500#Vi?t#5 15#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a163tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#240372#Gii thiu l thuyt v bi tp v o v tch phn. Mt s vn b sung v o v t ch phn. Hng dn gii cc bi tp# o#Tch phn#Ton#Thu## 00653000000000265000450002600110000000200120001100700430002301400060006601900050 00720820007000778080005000840080005000890090011000940100005001050110014001100040 01800124005001400142005001500156013000700171021016700178020001800345020000500363 020001400368039000500382#VV09.04194#B hc ton#Li: V Quang Vinh ; Tranh: Qun Tun Long#4500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#Ti bn ln th 7#V Quang Vinh#Qun Tun Long#240373#Gip cc b mu gio lm quen vi 10 ch s u trong dy s t nhin, lm quen vi ton thng qua cc bi th v con vt, hoa qu, tp thm bt v so snh cc vt#Gio dc mu gio#Ton#Sch m u gio#Thu## 00513000000000277000450002600110000000200210001100700410003201400060007301900050 00790820007000848080005000910080005000960090011001010100005001120110015001170040 01800132005001400150005001200164013000700176020000700183020000600190020000800196 020001200204020001400216039000500230#VV09.04195#Trc nghim a l 7#B.s.: Nguy n c V (ch.b.), L Vn Dc#9500#Vi?t#910.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a104t r.^b21cm#Ti bn ln th 1#Nguyn c V#L Vn Dc#240374#a l#Lp 7#Bi tp #Trc nghim#Sch c thm#Thu## 00526000000000277000450002600110000000200210001100700430003201400060007501900050 00810820009000868080005000950080005001000090011001050100005001160110014001210040 01800135005001400153005001400167013000700181020001500188020000600203020000800209 020001200217020001400229039000500243#VV09.04196#Trc nghim a l 9#B.s.: Nguy n c V (ch.b.), Ph Cng Vit#7500#Vi?t#330.9597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 80tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#Nguyn c V#Ph Cng Vit#240375#a l kinh t# Lp 9#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Thu## 00485000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200230 00470030012000700070014000820140008000960190005001040820010001098080005001190080 00500124009002000129010000500149011001500154013000700169020001700176020000900193 020001200202039000500214#VV09.04197#VV09.04199#VV09.04198#L Thnh Chn#Khi my hnh li ba#Tiu thuyt#L Thnh Chn#110000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2007#^a774tr.^b21cm#240376#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#T hu## 00912000000000349000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200090 00388080005000470020024000520070055000760220004001312210012001350050017001470050 01700164005001100181005001700192005001600209008000500225009002100230010000500251 01100160025601300070027202102100027902000200048902000090050902000170051802000090 0535039000400544020001400548#VV09.04200#VV09.04201#VV09.04202#Vi?t#959.7044#^214 #Phm Vn ng tuyn tp#B.s.: Nguyn Tin Nng, Trn Vit Phng, L Vn Yn..# T.3#1976 - 2000#Nguyn Tin Nng#Trn Vit Phng#L Vn Yn#Phm Hng Chng#Ng uyn Vn Lanh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a1141tr.^b22cm#240377#Gm 106 bi ni, bi vit, bi pht biu v tc phm ca ng ch Phm Vn ng trong vng 2 3 nm t sau khi t nc thng nht n trc khi ng ch qua i (1976 - 2000 ) c sp xp theo trt t thi gian#S nghip cch mng#Tc phm#Lch s hin i#Vit Nam#Mai#Phm Vn ng## 00934000000000373000450002600110000002600110001102600110002200200450003300700420 00780060019001200060016001390140008001550190005001630820006001688080005001740080 00500179009001800184010000500202011001600207004001300223013000700236021018900243 02000070043202000170043902000100045602000090046602000090047502000110048402000090 0495020001800504020001800522039000400540020001600544#VV09.04203#VV09.04204#VV09. 04205#Chn on phn bit chng trng trong ng y#Dch: Nguyn Thin Quyn, o Trng Cng#Nguyn Thin Quyn#o Trng Cng#196000#Vi?t#615.8#^214#^aH.#^aV n ho dn tc#2008#^a1331tr.^b21cm#In ln th 2#240378#Gii thiu nhng chng t rng thng gp trong cc khoa hc lm sng ni khoa, ph khoa, nhi khoa, rng h m mt, tai mi hng. Trnh by khi nim, chn on km theo cc bi thuc ng dng#ng y#Bi thuc ng y#Chn on#iu tr#Ni khoa#Ngoi khoa#Nhi khoa#Bn h tai mi hng#Bnh rng hm mt#Mai#Truyn dn gian## 00919000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200310003300700560 00640050008001200050006001280050016001340050010001500050009001600050011001690140 00700180019000500187082001100192808000500203008000500208009001800213010000500231 01100260023601300070026202101900026902000170045902000080047602000090048402000190 0493020000900512020003200521039000400553#VV09.04206#VV09.04207#VV09.04208#Triu n - tc gi v tc phm#on L, H L, Nguyn Vn Long ; Hng Thanh tuyn chn #on L#H L#Nguyn Vn Long#Mai Hng#Bch Thu#Hng Thanh#32000#Vi?t#895.922 832#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a288tr., 10tr. nh^b21cm#240379#Tuyn chn cc bi tham lun trong hi tho khoa hc v nh vn Hong Triu n cng nhng bi vit v ng ng trn bo, tp ch v mt s bi ca bn b, bn vn ch ng vit v Triu n#Vn hc hin i#Tc gi#Tc phm#Nghin cu vn hc#Vit Na m#Hong Triu n, nh vn, 1931 -#Mai## 00979000000000349000450002600110000000100130001100200450002400300740006900700310 01430050011001740190005001850820009001908080005001990080005002040090018002090100 00500227011001400232015010200246013000700348021018900355020000800544020000700552 02000080055902000080056702000070057502000080058202000070059002000090059702000090 0606020001000615039000400625#VV09.04209# c Thnh# Bc - qu hng con ng i v truyn thng#Ti liu dng cho gio vin v hng dn vin Trung tm Hc t p cng ng#B.s.: c Thnh, Mai Thu H#Mai Thu H#Vi?t#915.9719#^214#^aH.#^a Vn ho dn tc#2008#^a43tr.^b21cm#TTS ghi: TT Dn s, x hi v mi trng. BQ L Chng trnh H tr pht trin hun bc - Ho Bnh#240380#Hng dn thc h in chuyn Bc - qu hng, con ngi v truyn thng, km theo mt s cu hi trc nghim. Gii thiu lch s hnh thnh pht trin huyn Bc, cc di tch dn tc#a ch#a l#Lch s#Vn ho#X hi#Kinh t# Bc#Ho Bnh#Vit Nam#Chuyn #Mai## 00910000000000265000450002600110000000100150001100200270002600300740005300700390 01270050017001660190005001830820006001888080005001940080005001990090018002040100 00500222011001400227015010200241013000700343021025200350020002000602020000800622 020001000630039000400640#VV09.04210#inh Th Quyt#K thut trng cy ng lai#T i liu dng cho gio vin v hng dn vin Trung tm Hc tp cng ng#B.s.: i nh Th Quyt, Nguyn Mnh Hin#Nguyn Mnh Hin#Vi?t#633.1#^214#^aH.#^aVn ho d n tc#2008#^a47tr.^b21cm#TTS ghi: TT Dn s, x hi v mi trng. BQL Chng trnh H tr pht trin hun bc - Ho Bnh#240381#Hng dn thc hin chuy n k thut trng cy ng lai, km theo phiu trc nghim kin thc v ging n g lai, cng ti liu tham kho v cy ng lai mt s a phng trng ng lai trn t dc, qui trnh k thut thm canh, ch bin, tc dng...#K thut trn g trt#Ng lai#Chuyn #Mai## 00838000000000277000450002600110000000100160001100200250002700300740005200700340 01260050011001600190005001710820007001768080005001830080005001880090018001930100 00500211011001400216015010200230013000700332021017600339020000800515020001100523 020001200534020001000546039000400556#VV09.04211#Nguyn Thin L#Chuyn chic m bo him#Ti liu dng cho gio vin v hng dn vin Trung tm Hc tp cng ng#B.s.: Nguyn Thin L, Mai Thu H#Mai Thu H#Vi?t#363.12#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a31tr.^b21cm#TTS ghi: TT Dn s, x hi v mi trng. BQL Chng trnh H tr pht trin hun bc - Ho Bnh#240382#Hng dn thc hin chuy n v chic m bo him, km theo mt s cu hi trc nghim. Gii thiu v c hic m bo him v nhng iu cn bit khi i m bo him, x pht...#An ton# Giao thng#M bo him#Chuyn #Mai## 00945000000000289000450002600110000000100160001100200250002700300740005200700400 01260050017001660190005001830820006001888080005001940080005001990090018002040100 00500222011001400227015010200241013000700343021025600350020000600606020000800612 020000900620020001200629020001000641039000400651#VV09.04212#ng nh Nhin#Anh K khi bnh st rt#Ti liu dng cho gio vin v hng dn vin Trung tm Hc tp cng ng#B.s.: ng nh Nhin, Nguyn Vn Thnh#Nguyn Vn Thnh#Vi?t#616 .9#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a31tr.^b21cm#TTS ghi: TT Dn s, x hi v mi trng. BQL Chng trnh H tr pht trin hun bc - Ho Bnh#240383#H ng dn thc hin chuyn iu tr bnh st rt, km theo phiu trc nghim k in thc v gii thiu v bnh st rt cng cch phng chng, nguyn nhn v cc h truyn bnh ca mui. Ni dung truyn thng gio dc sc kho trong phng chn g bnh st rt#Y hc#St rt#iu tr#Phng chng#Chuyn #Mai## 00788000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200470 00440070011000910140007001020190005001090820006001148080005001200080005001250090 02100130010000500151011001500156015003300171013000700204021025400211020000800465 020002100473039000400494020001200498#VV09.04213#VV09.04215#VV09.04214#V Vn Lc #H Ch Minh vi vic cha bnh lm mt dn ch#V Vn Lc#55000#Vi?t#323.6#^21 4#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a275tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Si Gn #240384#Su tm h thng ho cc triu chng, ngun gc pht sinh v cch cha t r cc bnh lm mt dn ch trong cc tc phm ca H Ch Minh, ng thi a ra nhng phn tch, nh gi bc u v ni dung ca vn v ngha ca n tro ng iu kin hin nay#Dn ch#T tng H Ch Minh#Mai#H Ch Minh## 00882000000000277000450002600110000002600110001102600110002200201400003301400070 01730190005001800820008001858080005001930080005001980090021002030100005002240110 01500229013000700244021027200251020001000523020000800533020001600541020001600557 020000900573020001800582039000400600#VV09.04216#VV09.04217#VV09.04218#Vn bn ph p lut v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc du lch, kh tng - thu v n, rng, ging cy trng v mt s lnh vc khc#57000#Vi?t#342.597#^214#^aH.# ^aChnh tr Quc gia#2009#^a435tr.^b21cm#240385#Gii thiu ton vn php lnh x l vi phm hnh chnh 2002 ( c sa i, b sung nm 2007, 2008) v cc ngh nh, thng t mi ban hnh v hng dn thi hnh v x pht hnh chnh trong lnh vc du lch, kh tng - thu vn, ging cy trng v mt s lnh vc khc# Php lut#Vi phm#Pht hnh chnh#Lut hnh chnh#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai ## 01192000000000373000450002600110000002600110001102600110002200200690003300700860 01020140007001880190005001950820007002008080005002070080005002120090021002170100 00500238011001500243015006300258005002000321005001500341005001800356005001800374 00500160039201300070040802102900041502000080070502000180071302000170073102000230 0748020002200771020001200793020000900805039000400814#VV09.04219#VV09.04220#VV09. 04221#Thu ht u t trc tip ca cc cng ty xuyn quc gia vo Vit Nam#Hong Th Bch Loan, Trn Quang Lm, Nguyn nh Khng... ; Hong Th Bch Loan ch.b. #28000#Vi?t#332.67#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a238tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Minh#Hong Th Bch Loan#Trn Q uang Lm#Nguyn nh Khng#Nguyn Khc Thanh#Nguyn Huy Onh#240386#Trnh by va i tr ca TNCs (cc cng ty xuyn quc gia) trong lu chuyn FDI ton cu v chi n lc u t trc tip ca TNCs. Thc trng u t trc tip ca TNCs vo Vit Nam t nm 1990 n nay v trin vng, phng hng, gii php thu ht FDI ca TNCs vo Vit Nam trong nhng nm ti#Kinh t#u t nc ngoi#u t trc tip #Cng ti xuyn quc gia#Vn u t nc ngoi#Thu ht vn#Vit Nam#Mai## 00687000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200450 00490070016000940140007001100190005001170820008001228080005001300080005001350090 02100140010000500161011001500166013000700181021017100188020001000359020002000369 020000700389020000900396039000400405#VV09.04222#VV09.04223#VV09.04224#Tng Duy Lng#Php lut t tng dn s v thc tin xt x#Tng Duy Lng#58000#Vi?t#3 47.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a446tr.^b21cm#240387#Trnh by cc k in thc c bn v th tc do php lut qui nh trong vic gii quyt cc v vi c dn s t khi khi kin, khi t n khi kt thc v vic v thi hnh n#Php lut#Lut t tng dn s#Xt x#Vit Nam#Mai## 01120000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200620003300300170 00950070051001120140007001630190005001700820012001758080005001870080005001920090 02100197010000500218011001500223015006300238005001100301005001400312005001500326 00500130034101300070035402103360036102000150069702000080071202000090072002000140 0729039000400743020002300747#VV09.04225#VV09.04227#VV09.04226#Qu trnh i mi t duy l lun ca ng t nm 1986 n nay#Sch chuyn kho#Ch.b.: T Huy Ra, Hong Ch Bo, Trn Khc Vit..#78000#Vi?t#324.2597071#^214#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2009#^a524tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Minh#T Huy Ra#Hong Ch Bo#Trn Khc Vit#L Ngc Tng#240388#Trnh by qu trnh i mi pht trin - mt quyt sch chin lc ca CSVN; i mi t duy l lun ca ng t 1986 n nay v CNXH v con ng i ln CNXH Vit N am; i mi t duy l lun ca ng trn cc lnh vc trng yu ca i sng x hi. Tng lun chung v qu trnh i mi t duy l lun ca ng t nm 1986 t i nay#i mi t duy#L lun#Lnh o#ng cng sn#Mai#ng cng sn Vit Nam## 00883000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820009000458080005000540020027000590070063000860220004001490050027001530050 01000180005001600190005001400206005001100220008000500231009002000236010000500256 01100150026101500550027601300070033102101760033802000100051402000080052402000090 0532039000400541#VV09.04228#VV09.04229#VV09.04230#29900#Vi?t#355.0092#^214#Danh nhn qun s Vit Nam#L Vn Thi, L Vn T, Nguyn Huy Thc... ; L Vn Thi ch.b.#T.3#L Vn Thi ch.b., tc gi#L Vn T#Nguyn Huy Thc#Trn Anh Tun#L Qu Thi#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a371tr.^b21cm#TTS ghi: B Quc phng. Vi n Lch s Qun s Vit Nam#240389#Vit v nhng th lnh lnh o khng chin v cc v ch huy trc tip cm qun tiu biu, t sau triu i Ty Sn n cui phong tro cn Vng-chng thc dn Php xm lc#Danh nhn#Qun s#Vit Nam#Ma i## 00660000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200180003300300140 00510070049000650140007001140190005001210820010001268080005001360080005001410090 02000146010000500166011001500171005001300186005001500199005001700214005001600231 00500150024701300070026202000170026902000090028602000040029502000120029902000070 0311039000400318#VV09.04231#VV09.04233#VV09.04232#ng ra bin ln#Tp vn - th # Tin Thu, Nguyn nh T, Nguyn Xun Thu..#49000#Vi?t#895.92283#^214#^a H.#^aQun i nhn dn#2009#^a337tr.^b21cm# Tin Thu#Nguyn nh T#Nguyn Xu n Thu#on Hoi Trung#L Mnh Thng#240390#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Truy n ngn#Bt k#Mai## 01018000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100120 00440020068000560070055001240140007001790190005001860820012001918080005002030080 00500208009002000213010000500233011002500238015005500263005001200318005001500330 01300070034502102110035202000170056302000210058002000150060102000090061602000090 0625020000300634020001500637039000400652#VV09.04234#VV09.04237#VV09.04236#VV09.0 4235#Hn Vn Tm#Qun ng minh M trn chin trng min Nam Vit Nam (1964 - 1 973)#B.s.: Hn Vn Tm (ch.b.), L c Hnh, Phng Th Hoan#35100#Vi?t#959.7043 373#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a396tr., 6tr. nh^b21cm#TTS ghi: B Qu c phng. Vin Lch s Qun s Vit Nam#L c Hnh#Phng Th Hoan#240391# cp n: chnh sch lin minh qun s ca quc M v vic li ko ng minh tham gia chin tranh xm lc Vit Nam; cc nc ng minh M trong chin tranh Vit Nam v quan h vi Vit Nam sau chin tranh#Lch s hin i#Khng chin chng M #Chng xm lc#Min Nam#Vit Nam#M#Qun ng minh#Mai## 00830000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100110 00440020043000550070023000980140007001210190005001280820008001338080005001410080 00500146009002000151010000500171011001500176005001100191013000700202021022900209 020001000438020001000448020000300458020006300461039000400524#VV09.04238#VV09.042 39#VV09.04240#VV09.04241#Quc Thiu#Nc M cuc chuyn giao quyn lc lch s#Q uc Thiu, Hin Lng#31000#Vi?t#320.973#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a2 00tr.^b21cm#Hin Lng#240392#Gm nhng thng tin v hot ng ca tng thng M th 44 Barc bama t khi c c n ngy nhn chc nh: gia nh, chnh sch, i ni, i ngoi, x l nhn s, sp xp ni cc n vic bo m an ninh cho ng v gia nh...#Chnh tr#Th k 21#M#bama, Barc, chnh tr gia, 1961 - , M%Chuyn giao quyn lc#Mai## 00633000000000277000450002600110000000200290001100300550004000700640009500500150 01590050018001740140007001920190005001990820004002048080005002080080018002130090 03500231010000500266011001500271013000700286020001200293020000600305020001800311 020000800329020001400337039000400351#VV09.04242#Nhng bi lm vn chn lc 9#The o chng trnh hin hnh ca B Gio dc v o to#B.s., tuyn chn, gii thiu : Phm Ngc Thm, Phm Th Hng Hoa#Phm Ngc Thm#Phm Th Hng Hoa#40500#Vi?t #807#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a286tr.^b24 cm#240393#Tp lm vn#Lp 9#Phn tch vn hc#Bi vn#Sch c thm#Mai## 01071000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200410003302900300 00740070017001040140007001210190005001280820006001338080005001390080018001440090 03500162010000500197011001500202001001200217015007400229013000700303021042600310 020001100736020001900747020001100766039000400777#VV09.04244#VV09.04245#VV09.0424 3#Gio trnh phn tch h thng mi trng#Environmental system analysis#Ch n h L b.s.#50000#Vi?t#333.7#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a341tr.^b24cm#Ch nh L#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh . Vin Mi trng v Ti nguyn#240394#Trnh by cc vn v: phn tch h th ng mi trng, phng php lun h thng, cc phng php v cng c luyn t du y v phn tch h thng, phng php phn tch khung lun l, cc cng c phn t ch h thng mi trng, cng c nh gi vng i sn phm, ri ro mi trng, nh gi cng ngh; phn tch a tiu ch; ng dng phn tch h thng trong cc h k thut. Nhn thc cc h sinh thi v cc h thng qun l#Mi trng#Phn tch h thng#Gio trnh#Mai## 00963000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200520 00470070014000990140007001130190005001200820008001258080005001330080005001380090 01200143010000500155011001500160015005300175013000700228021037900235020001000614 020001800624020000900642020001800651039000400669#VV09.04246#VV09.04247#VV09.0424 8#Phan c Hiu#Lut Doanh nghip v cc vn bn hng dn thi hnh#Phan c Hi u#96000#Vi?t#346.597#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a714tr.^b21cm#TTS ghi: Vin N ghin cu Qun l Kinh t Trung ng#240395#Gii thiu ton vn lut doanh nghi p v cc ngh nh, thng t ca Chnh ph v cc b ngnh lin quan v ng k kinh doanh, chuyn i cng ty nh nc thnh cng ty trch nhim hu hn mt th nh vin; Quy nh vic ng k li, chuyn i v ng k i giy chng nhn u t ca cc doanh nghip c vn u t nc ngoi theo qui nh ca lut doanh nghip v lut u t#Php lut#Lut doanh nghip#Vit Nam#Vn bn php lut#Ma i## 00972000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200420003300700640 00750140007001390190005001460820006001518080005001570080005001620090012001670100 00500179011001500184015003600199005001200235005001100247005001600258005002200274 00500130029601300070030902102860031602000190060202000100062102000110063103900040 0642#VV09.04250#VV09.04251#VV09.04249#Gio trnh nghip v ngn hng Trung ng# Mai Vn Bn, V Th Li, Nguyn Ngc Bo... ; Mai Vn Bn ch.b.#24000#Vi?t#332. 1#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a248tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Thng Long# Mai Vn Bn#V Th Li#Nguyn Ngc Bo#Nguyn Ngc Thu Tin#L Hong Nga#240396 #Gii thiu tng quan v ngn hng trung ng v chnh sch tin t. Khi nim, nguyn tc nghip v pht hnh tin, tn dng v thanh ton, iu tit khi ln g tin trong lu thng, qun l ngoi hi, cng tc thng k, thanh tra, gim s t v kim sot ni b ca Ngn hng Trung ng#Ngn hng nh nc#Nghip v#Gio trnh#Mai## 00800000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200310003300700650 00640140007001290190005001360820004001418080005001450080005001500090012001550100 00500167011001500172015002900187005001400216005001700230005001600247005001400263 005001500277013000700292021015200299020002000451020001100471039000400482#VV09.04 252#VV09.04254#VV09.04253#Gio trnh thanh tra ti chnh#B.s.: Phm Ngc nh (ch .b.), Dng ng Chinh, Nguyn Th Cht..#35000#Vi?t#332#^214#^aH.#^aTi chnh# 2009#^a279tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Phm Ngc nh#Dng ng Chinh# Nguyn Th Cht#Phm Th Hng#Phm Ngc Dng#240397#Gii thiu tng quan v than h tra. Nhng vn c bn v thanh tra ti chnh, thanh tra thu chi ngn sch n h nc v thanh tra ti chnh doanh nghip#Thanh tra ti chnh#Gio trnh#Mai## 01011000000000373000450002600110000002600110001102600110002200200330003300300170 00660070085000830140007001680190005001750820004001808080005001840080005001890090 01200194010000500206011001500211015002900226005001500255005001400270005001200284 00500180029600500150031401300070032902102100033602000140054602000110056002000170 0571020001000588020001600598020001900614039000400633#VV09.04255#VV09.04256#VV09. 04257#Kinh t v m ca nn kinh t m#Sch chuyn kho#Nguyn Vn Dn, Trn Xu n Hi, Th Thc... ; Ch.b.: Nguyn Vn Dn, Trn Xun Hi#50000#Vi?t#339#^21 4#^aH.#^aTi chnh#2009#^a258tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Nguyn Vn D n#Trn Xun Hi# Th Thc#Nguyn Xun Thch#Nguyn Thu Nga#240398#Gii thiu hot ng kinh t quc t, li th so snh v l thuyt tr chi trong thng m i quc t, cn cn thanh ton quc t, th trng ngoi hi v t gi hi oi, nn kinh t m trong di hn, ngn hn#Kinh t v m#Kinh t m#Kinh t th gii #Ngoi hi#T gi hi oi#Thng mi quc t#Mai## 00945000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200420003300700560 00750140007001310190005001380820006001438080005001490080005001540090012001590100 00500171011001500176015003600191005001200227005001500239005001100254005001600265 013000700281021029700288020002100585020001000606020001100616039000400627#VV09.04 258#VV09.04260#VV09.04259#Gio trnh nghip v ngn hng thng mi#B.s.: Mai V n Bn (ch.b.), Nguyn Kim Anh, Kim Ho..#50000#Vi?t#332.1#^214#^aH.#^aTi ch nh#2009#^a515tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Thng Long#Mai Vn Bn#Nguyn K im Anh# Kim Ho#Nguyn Th Thu#240399#Trnh by tng quan v ngn hng thng mi. Nghip v ngun vn ca ngn hng thng mi. Nghip v cho vay v cho thu ti chnh. Cc nghip v kinh doanh, nghip v thanh ton ca ngn hng, ri r o v qun l ri ro, marketing ngn hng. Phn tch hot ng kinh doanh ca ng n hng thng mi#Ngn hng thng mi#Nghip v#Gio trnh#Mai## 00740000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200310 00480070038000790140007001170190005001240820008001298080005001370080005001420090 01200147010000500159011001500164015002900179005001500208013000700223021018500230 020001100415020001100426020000900437039000400446#VV09.04261#VV09.04262#VV09.0426 3#Nguyn c Li#Tm l hc qun tr kinh doanh#Ch.b.: Nguyn c Li, Nguyn S n Lam#38000#Vi?t#658.001#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a307tr.^b21cm#TTS ghi: H c vin Ti chnh#Nguyn Sn Lam#240400#Trnh by tng quan v tm l hc qun tr kinh doanh; tm l hc c nhn; tm l tp th; tm l trong hot ng qun tr , hot ng kinh doanh; giao tip trong qun tr v kinh doanh#Tm l hc#Kinh doanh#Qun tr#Mai## 00814000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200290 00470070063000760140007001390190005001460820006001518080005001570080005001620090 01200167010000500179011001500184015005800199005001700257005001600274013000700290 021018200297020001000479020000800489020001100497039000400508#VV09.04265#VV09.042 66#VV09.04264#Phm Ngc Vn#Gio trnh l thuyt tin t#B.s.: Phm Ngc Vn (ch .b.), Tng Thin Phc, Hunh Ngc Hnh#15000#Vi?t#332.4#^214#^aH.#^aTi chnh# 2009#^a145tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti chnh. Trng cao ng Ti chnh k ton#T ng Thin Phc#Hunh Ngc Hnh#240401#Gii thiu v tin t v lu thng tin t , h thng ngn hng, hnh thc thanh ton khng dng tin mt trong nn kinh t th trng v t gi hi oi - cn cn thanh ton quc t#L thuyt#Tin t#Gi o trnh#Mai## 00790000000000325000450002600110000002600110001100200510002200700550007301400070 01280190005001350820006001408080005001460080005001510090012001560100005001680110 01500173015002900188005001200217005001400229005001100243005001200254005001100266 01300070027702101270028402000220041102000080043302000080044103900040044902000110 0453#VV09.04267#VV09.04268#H thng cu hi v bi tp ti chnh doanh nghip#B. s.: Bi Vn Vn (ch.b.), Bch c Hin, V Cng Ty..#30000#Vi?t#338.7#^214#^aH. #^aTi chnh#2009#^a154tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Bi Vn Vn#Bch c Hin#V Cng Ty#V Vn Ninh#V Th Yn#240402#Gii thiu h thng cu hi v bi tp, km theo cch hng dn gii v gi p s ca cc bi tp v ti ch nh doanh nghip#Ti chnh doanh nhip#Cu hi#Bi tp#Mai#Gio trnh## 00892000000000313000450002600110000002600110001100200870002201400070010901900050 01160820006001218080005001270080005001320090012001370100005001490110015001540150 02300169004002900192013000700221021027600228020000500504020000800509020001100517 039000400528039000400532020001100536020001000547020001300557020000800570#VV09.04 269#VV09.04270#Hng dn k khai, np thu, quyt ton thu, lp bo co ti ch nh trong doanh nghip#60000#Vi?t#336.2#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a275tr.^b24c m#TTS ghi: B Ti chnh#Ti bn, c sa i, b sung#240403#Hng dn k khai, np thu, quyt ton thu v thu gi tr gia tng, thu thu nhp doanh nghip, thu tiu th c bit, thu thu nhp c nhn, thu mn bi, nh t v hng d n lp bo co ti chnh trong doanh nghip nh: bo co nm, gia nin , lu c huyn tin t...#Thu#K khai#Quyt ton#Mai#Mai#Quyt ton#Ti chnh#Doanh nghi p#Bo co## 00789000000000301000450002600110000002600110001100200500002200300370007201400070 01090190005001160820010001218080005001310080005001360090012001410100005001530110 01500158015002300173004002900196013000700225021016500232020001000397020002200407 020001400429020001300443020000900456020001800465039000400483#VV09.04271#VV09.042 72#Thu gi tr gia tng, thu thu nhp doanh nghip#p dng t ngy 01 thng 01 nm 2009#45000#Vi?t#343.59706#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a226tr.^b24cm#TTS g hi: B Ti chnh#Ti bn, c sa i, b sung#240404#Gii thiu lut thu gi tr gia tng v thu thu nhp doanh nghip, km theo cc ngh nh, thng t, quy t nh ca cc b ngnh lin quan v 2 loi hnh thu ny#Php lut#Thu gi tr gia tng#Thu thu nhp#Doanh nghip#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai## 00941000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200190003300700660 00520140007001180190005001250820006001308080005001360080005001410090012001460100 00500158011001500163015002900178005001400207005001900221005001500240005001800255 01300070027302102910028002000090057102000090058002000110058902000110060003900040 0611#VV09.04273#VV09.04274#VV09.04275#Qun tr Marketing#B.s.: Ng Minh Cch, o Th Minh Thanh (ch.b.), Nguyn Sn Lam..#60000#Vi?t#658.8#^214#^aH.#^aTi ch nh#2009#^a479tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Ng Minh Cch#o Th Minh T hanh#Nguyn Sn Lam#Nguyn Quang Tun#240405#Trnh by nhng vn cn bn v q un tr Marketing. Lp k hoch chin lc v qun tr qu trnh marketing. La chn th trng mc tiu v chin lc nh v. Qun tr chin lc sn phm, gi , chin lc phn phi, xc tin hn hp. T chc thc hin v kim tra chng trnh marketing#Qun tr#Tip th#Kinh doanh#Gio trnh#Mai## 00879000000000337000450002600110000002600110001100100170002200200210003900300230 00600070017000830140007001000190005001070820006001128080005001180080005001230090 01200128010000500140011001500145015004200160004001400202013000700216021021400223 02000180043702000200045502000110047502000100048602000080049602000200050402000130 0524039000400537#VV09.04276#VV09.04277#Nguyn Nng Phc#Phn tch kinh doanh#L thuyt v thc hnh#Nguyn Nng Phc#96000#Vi?t#338.7#^214#^aH.#^aTi chnh#200 9#^a535tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn#Ti bn ln 1#240406# Trnh by nhng vn c bn ca phn tch kinh doanh: kt qu sn xut, nng l c sn xut, cc yu t sn xut, gi thnh sn phm, chi ph sn xut, tiu th sn phm hng ho v li nhun... trong doanh nghip#Phn tch kinh t#Phn tc h ti chnh#Kinh doanh#L thuyt#Bi tp#Cu hi trc nghim#Doanh nghip#Mai## 00939000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200400003300700740 00730140007001470190005001540820004001598080005001630080005001680090012001730100 00500185011001500190015002900205005001400234005002000248005002200268005001800290 013000700308021026600315020000800581020002100589020001100610039000400621#VV09.04 278#VV09.04279#VV09.04280#Gio trnh k ton hnh chnh s nghip#B.s.: Phm Vn Lin (ch.b.), Quch Th Hng Lin, Nguyn Th Phng Lan..#55000#Vi?t#657#^214 #^aH.#^aTi chnh#2009#^a389tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Phm Vn Lin #Quch Th Hng Lin#Nguyn Th Phng Lan#o Thi Bch Hnh#240407#Trnh by nh im v v t chc cng tc k ton ti n v hnh chnh s nghip. K ton vn bng tin, k ton nguyn liu, vt liu v cng c, dng c, k ton ti sn c nh, k ton cc khon thanh ton, ngun kinh ph, k ton hot ng sn xut kinh doanh...#K ton#Hnh chnh s nghip#Gio trnh#Mai## 00771000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200210 00490070045000700140007001150190005001220820006001278080005001330080005001380090 01200143010000500155011001500160015002900175005001400204013000700218021016600225 020000800391020001300399020001100412020001100423020001900434039000400453#VV09.04 281#VV09.04283#VV09.04282# Th Phi Hoi#Vn ho doanh nghip#B.s.: Th Phi Hoi (ch.b.), Khc Hng#50000#Vi?t#306.4#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a355tr .^b24cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh# Khc Hng#240408#Trnh by tng quan v vn ho v vn ho doanh nghip, cc dng vn ho doanh nghip, vn ho doanh n hn, o c kinh doanh, vn ho trong cc hot ng kinh doanh#Vn ho#Doanh ng hip#Doanh nhn#Kinh doanh#o c kinh doanh#Mai## 01157000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200920003300700600 01250140007001850190005001920820004001978080005002010080005002060090012002110100 00500223011001500228015002900243005001500272005001500287005001200302005001500314 00500140032901300070034302103700035002000080072002000180072802000130074602000110 0759020001000770020001100780039000400791#VV09.04284#VV09.04286#VV09.04285#Gio t rnh nguyn tc, chun mc quc t v k ton v k ton ti chnh trong doanh n ghip#B.s.: Nguyn nh , Nguyn V Vit (ch.b.), L Vn Lin..#80000#Vi?t#65 7#^214#^aH.#^aTi chnh#2008#^a647tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Nguyn nh #Nguyn V Vit#L Vn Lin#Nguyn Th Ho#Trn Vn Dung#240409#Trnh by chun mc quc t v k ton. Cc nguyn tc t chc cng tc k ton ti chn h trong doanh nghip: k ton vt liu, cng c, dng c, k ton ti sn c n h, tin cng v cc khon tch tin cng, cc khon u t ti chnh, tp hp ch i ph sn xut v tnh gi thnh sn phm, bn hng, xc nh kt qu v phn ph i kt qu kinh doanh, bo co ti chnh#K ton#K ton ti chnh#Doanh nghip# Nguyn tc#Chun mc#Gio trnh#Mai## 00547000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020025000340030029000590070032000880220004001200050016001240050015001400080 00500155009001800160010000500178011001400183013000700197020001100204020000600215 020001200221020000800233020001200241039000400253#VV09.04287#12000#Vi?t#372.6#^2 14#Trc nghim ting Vit 1#Luyn tp v cc kim tra#Nguyn Th Hnh, Nguyn c Hu#T.1#Nguyn Th Hnh#Nguyn c Hu#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a84tr.^ b24cm#240410#Ting Vit#Lp 1#Trc nghim#Bi tp# kim tra#Mai## 00573000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020025000340030029000590070032000880220004001200050016001240050015001400080 00500155009001800160010000500178011001400183013000700197020001100204020000600215 020001200221020000800233020001200241039000400253020001400257#VV09.04288#12000#V i?t#372.6#^214#Trc nghim ting Vit 1#Luyn tp v cc kim tra#Nguyn Th Hnh, Nguyn c Hu#T.2#Nguyn Th Hnh#Nguyn c Hu#^aH.#^ai hc S phm#2 009#^a72tr.^b24cm#240411#Ting Vit#Lp 1#Trc nghim#Bi tp# kim tra#Mai#S ch c thm## 00545000000000277000450002600110000000200230001100300510003400700310008500500140 01160050016001300140007001460190005001530820006001588080005001640080005001690090 01100174010000500185011001500190004001800205013000700223020000500230020000600235 020000800241020001400249039000400263#VV09.04332#Em t luyn tp ton 3#Sch tham kho cho gio vin v ph huynh hc sinh#V Dng Thu, Nguyn Ngc Hi#V Dn g Thu#Nguyn Ngc Hi#18000#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a136tr.^b24c m#Ti bn ln th 3#240412#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Mai## 00624000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020025000340030029000590070052000880220004001400050021001440050016001650050 01300181008000500194009001800199010000500217011001400222013000700236020001100243 020000600254020001200260020000800272020001200280039000400292020001400296#VV09.04 289#12000#Vi?t#372.6#^214#Trc nghim ting Vit 2#Luyn tp v cc kim tra #Trn Th Minh Phng, Hong Cao Cng, L nh Hng#T.1#Trn Th Minh Phng#Ho ng Cao Cng#L nh Hng#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a72tr.^b24cm#240413#Tin g Vit#Lp 2#Trc nghim#Bi tp# kim tra#Mai#Sch c thm## 00624000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020025000340030029000590070052000880220004001400050021001440050016001650050 01300181008000500194009001800199010000500217011001400222013000700236020001100243 020000600254020001200260020000800272020001200280039000400292020001400296#VV09.04 290#12000#Vi?t#372.6#^214#Trc nghim ting Vit 2#Luyn tp v cc kim tra #Trn Th Minh Phng, Hong Cao Cng, L nh Hng#T.2#Trn Th Minh Phng#Ho ng Cao Cng#L nh Hng#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a68tr.^b24cm#240414#Tin g Vit#Lp 2#Trc nghim#Bi tp# kim tra#Mai#Sch c thm## 00628000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020025000340030029000590070054000880220004001420050016001460050021001620050 01500183008000500198009001800203010000500221011001400226013000700240020001100247 020000600258020001200264020000800276020001200284039000400296020001400300#VV09.04 291#12000#Vi?t#372.6#^214#Trc nghim ting Vit 3#Luyn tp v cc kim tra #Hong Cao Cng, Trn Th Minh Phng, Nguyn c Hu#T.1#Hong Cao Cng#Trn Th Minh Phng#Nguyn c Hu#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a68tr.^b24cm#240415# Ting Vit#Lp 3#Trc nghim#Bi tp# kim tra#Mai#Sch c thm## 00628000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020025000340030029000590070054000880220004001420050016001460050021001620050 01500183008000500198009001800203010000500221011001400226013000700240020001100247 020000600258020001200264020000800276020001200284039000400296020001400300#VV09.04 292#12000#Vi?t#372.6#^214#Trc nghim ting Vit 3#Luyn tp v cc kim tra #Hong Cao Cng, Trn Th Minh Phng, Nguyn c Hu#T.2#Hong Cao Cng#Trn Th Minh Phng#Nguyn c Hu#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a68tr.^b24cm#240416# Ting Vit#Lp 3#Trc nghim#Bi tp# kim tra#Mai#Sch c thm## 00634000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020025000340030029000590070057000880220004001450050016001490050021001650050 01800186008000500204009001800209010000500227011001400232013000700246020001100253 020000600264020001200270020000800282020001200290039000400302020001400306#VV09.04 293#12000#Vi?t#372.6#^214#Trc nghim ting Vit 4#Luyn tp v cc kim tra #Hong Cao Cng, Trn Th Minh Phng, Phm Th Kim Oanh#T.1#Hong Cao Cng#Tr n Th Minh Phng#Phm Th Kim Oanh#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a80tr.^b24cm#2 40417#Ting Vit#Lp 4#Trc nghim#Bi tp# kim tra#Mai#Sch c thm## 00634000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020025000340030029000590070057000880220004001450050016001490050021001650050 01800186008000500204009001800209010000500227011001400232013000700246020001100253 020000600264020001200270020000800282020001200290039000400302020001400306#VV09.04 294#12000#Vi?t#372.6#^214#Trc nghim ting Vit 4#Luyn tp v cc kim tra #Hong Cao Cng, Trn Th Minh Phng, Phm Th Kim Oanh#T.2#Hong Cao Cng#Tr n Th Minh Phng#Phm Th Kim Oanh#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a84tr.^b24cm#2 40418#Ting Vit#Lp 6#Trc nghim#Bi tp# kim tra#Mai#Sch c thm## 00624000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020025000340030029000590070052000880220004001400050021001440050016001650050 01300181008000500194009001800199010000500217011001400222013000700236020001100243 020000600254020001200260020000800272020001200280039000400292020001400296#VV09.04 295#12000#Vi?t#372.6#^214#Trc nghim ting Vit 5#Luyn tp v cc kim tra #Trn Th Minh Phng, Hong Cao Cng, L Ngc ip#T.1#Trn Th Minh Phng#Ho ng Cao Cng#L Ngc ip#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a72tr.^b24cm#240419#Tin g Vit#Lp 5#Trc nghim#Bi tp# kim tra#Mai#Sch c thm## 00624000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020025000340030029000590070052000880220004001400050021001440050016001650050 01300181008000500194009001800199010000500217011001400222013000700236020001100243 020000600254020001200260020001200272020000800284020001400292039000400306#VV09.04 296#12000#Vi?t#372.6#^214#Trc nghim ting Vit 5#Luyn tp v cc kim tra #Trn Th Minh Phng, Hong Cao Cng, L Ngc ip#T.2#Trn Th Minh Phng#Ho ng Cao Cng#L Ngc ip#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a76tr.^b24cm#240420#Tin g Vit#Lp 5#Trc nghim#Tp lm vn#Tp c#Sch c thm#Mai## 00630000000000301000450002600110000000200650001100700610007600500140013700500180 01510050013001690140007001820190005001890820009001948080005002030080005002080090 01800213010000500231011001500236013000700251020000900258020000600267020000800273 020000800281020000700289020001400296020001400310039000400324#VV09.04297#T hc, t kim tra theo chun kin thc, k nng mn sinh hc 9#B.s.: L nh Trung (ch .b.), Trnh Nguyn Giao, Ng Vn Hng#L nh Trung#Trnh Nguyn Giao#Ng Vn H ng#18000#Vi?t#576.5076#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a177tr.^b24cm#240421#S inh hc#Lp 9#Bi tp#Cu hi#T hc#Di truyn hc#Sch c thm#Mai## 00537000000000265000450002600110000000200630001100700420007400500130011600500140 01290140007001430190005001500820009001558080005001640080005001690090018001740100 00500192011001500197013000700212020001200219020000600231020000800237020000800245 020001400253039000400267#VV09.04298#T hc, t kim tra theo chun kin thc, k nng mn a l 9#B.s.: Phm Th Sen (ch.b.), Nguyn c V#Phm Th Sen#Nguyn c V#16000#Vi?t#330.9597#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a156tr.^b24cm#240 422#a kinh t#Lp 9#Bi tp#Cu hi#Sch c thm#Mai## 00616000000000301000450002600110000000200620001100700520007300500170012500500160 01420140007001580190005001650820007001708080005001770080005001820090018001870100 00500205011001500210005001500225005001400240013000700254020000500261020000700266 020000800273020000800281020000700289020001400296039000400310#VV09.04299#T hc, t kim tra theo chun kin thc, k nng mn ton 12#Nguyn Th Thch, Nguyn H i Chu, Phm c Quang..#Nguyn Th Thch#Nguyn Hi Chu#21000#Vi?t#510.76#^2 14#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a244tr.^b24cm#Phm c Quang#H Xun Thnh#24042 3#Ton#Lp 12#Bi tp#Cu hi#T hc#Sch c thm#Mai## 00603000000000301000450002600110000000200650001100700340007600500180011000500150 01280140007001430190005001500820004001558080005001590080005001640090018001690100 00500187011001500192013000700207020000800214020000700222020001100229020001200240 020000800252020001600260020000700276020001400283039000400297#VV09.04300#T hc, t kim tra theo chun kin thc, k nng mn ng vn 12#Nguyn Quang Ninh, Nguy n Duy Kha#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Duy Kha#25000#Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a268tr.^b24cm#240424#Ng vn#Lp 12#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc #L lun vn hc#T hc#Sch c thm#Mai## 00603000000000289000450002600110000000200640001100700620007500500180013700500140 01550050014001690140007001830190005001900820008001958080005002030080005002080090 01800213010000500231011001500236013000700251020000700258020000700265020000800272 020000800280020000700288020001400295039000400309#VV09.04301#T hc, t kim tra theo chun kin thc, k nng mn vt l 12#B.s.: Nguyn Vn Nghip (ch.b.), Cao Tin Khoa, Ng Th Quyn#Nguyn Vn Nghip#Cao Tin Khoa#Ng Th Quyn#16500#V i?t#530.076#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a163tr.^b24cm#240425#Vt l#Lp 12 #Bi tp#Cu hi#T hc#Sch c thm#Mai## 00580000000000277000450002600110000000200670001100700550007800500110013300500090 01440050017001530140007001700190005001770820004001828080005001860080005001910090 01800196010000500214011001500219005001900234013000700253020001000260020000700270 020000700277020001400284039000400298#VV09.04302#T hc, t kim tra theo chun k in thc, k nng mn ting Anh 12#B.s.: V Th Li (ch.b.), Trn Nga, Nguyn Th Thun..#V Th Li#Trn Nga#Nguyn Th Thun#15000#Vi?t#428#^214#^aH.#^ai h c S phm#2009#^a143tr.^b24cm#Nguyn Phng Hnh#240426#Ting Anh#Lp 12#T hc #Sch c thm#Mai## 00640000000000313000450002600110000000200660001100700470007700500140012400500190 01380140007001570190005001640820008001698080005001770080005001820090018001870100 00500205011001500210013000700225020000900232020000700241020000800248020000800256 020000700264020001400271020000900285020001400294020001400308039000400322#VV09.04 303#T hc, t kim tra theo chun kin thc, k nng mn sinh hc 12#B.s.: L nh Trung (ch.b.), Trnh Nguyn Giao#L nh Trung#Trnh Nguyn Giao,#19500#Vi? t#576.076#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a196tr.^b24cm#240427#Sinh hc#Lp 12 #Bi tp#Cu hi#T hc#Di truyn hc#Tin ho#Sinh thi hc#Sch c thm#Mai## 00578000000000277000450002600110000000200650001100700530007600500190012900500190 01480140007001670190005001740820010001798080005001890080005001940090018001990100 00500217011001500222013000700237020000800244020000700252020000800259020000800267 020000700275020001400282039000400296#VV09.04304#T hc, t kim tra theo chun k in thc, k nng mn lch s 12#B.s.: Nguyn Xun Trng (ch.b.), Trng Hng P hng#Nguyn Xun Trng#Trng Hng Phng#19500#Vi?t#959.70076#^214#^aH.#^a i hc S phm#2009#^a224tr.^b24cm#240428#Lch s#Lp 12#Cu hi#Bi tp#T hc#S ch c thm#Mai## 00572000000000277000450002600110000000200640001100700420007500500130011700500140 01300140007001440190005001510820009001568080005001650080005001700090018001750100 00500193011001500198013000700213020001600220020001200236020001400248020000700262 020000700269020001400276039000400290#VV09.04305#T hc, t kim tra theo chun k in thc, k nng mn a l 12#B.s.: Phm Th Sen (ch.b.), Nguyn c V#Phm T h Sen#Nguyn c V#19500#Vi?t#330.9597#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a191 tr.^b24cm#240429#a l t nhin#a kinh t#a l dn c#Lp 12#a l#Sch c thm#Mai## 00786000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200570003300700240 00900050011001140140007001250190005001320820006001378080005001430080005001480090 01800153010000500171011001500176001001200191013000700203021020100210020000700411 020001900418020001000437020002200447020001100469039000400480#VV09.04306#VV09.043 07#VV09.04308#Phng php phn tch phim hm trong l thuyt lng t#L Vit H o, Hu Nha# Hu Nha#26500#Vi?t#530.4#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a1 49tr.^b24cm#L Vit Ho#240430#Trnh by hnh thc lun tch phn ng ca c h c lng t. Lng t ho trng v hng trng Fermion bng phng php tch p hn ng. L thuyt c in v trng Gauge, lng t ho trng Gauge#Vt l#L thuyt lng t#Phim hm#Phng php phn tch#Gio trnh#Mai## 00711000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200270003300300460 00600070016001060140007001220190005001290820004001348080005001380080005001430090 01800148010000500166011001500171001001600186013000700202021019300209020000800402 020000800410020001100418039000400429#VV09.04309#VV09.04310#VV09.04311#Gio trnh cm th vn hc#Dnh cho h o to C nhn Gio dc Tiu hc#Dng Th Hng#2 9000#Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a170tr.^b24cm#Dng Th Hng#2 40431#Gm cc kin thc nn tng v cm th vn hc. Bi dng nng lc cm th vn hc cho hc sinh tiu hc qua phn mn tp c v hng dn hiu v cm th mt s bi vn, bi th bc tiu hc#Vn hc#Cm th#Gio trnh#Mai## 00769000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200280003300700150 00610140007000760190005000830820006000888080005000940080005000990090018001040100 00500122011001500127001001500142013000700157021023400164020000700398020001700405 020001200422020001000434020000800444020001100452039000400463#VV09.04313#VV09.043 12#VV09.04314#Gio trnh vt l nguyn t#Nguyn Vn Th#26000#Vi?t#539.7#^214# ^aH.#^ai hc S phm#2009#^a128tr.^b24cm#Nguyn Vn Th#240432#Gii thiu cc l thuyt c in v cu trc nguyn t, cc c s ca c hc lng t, nguyn t hyr v cc ion tng t theo c hc lng t, nguyn t phc tp, s bc x ca nguyn t, cu trc tinh t ca ph nguyn t, phn t#Vt l#Vt l nguyn t#C lng t#Nguyn t#Phn t#Gio trnh#Mai## 00757000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200390003300300910 00720070016001630140007001790190005001860820004001918080005001950080005002000090 01800205010000500223011001500228001001600243013000700259021013800266020001000404 020000800414020000900422020000800431020001200439039000400451#VV09.04316#VV09.043 15#VV09.04317#25 bi n luyn ting Anh - trnh A#Ti liu dnh cho gio vin , sinh vin, hc sinh. Gip n tp ph thng, cao ng, i hc#Trn Mnh Tng# 36000#Vi?t#428#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a190tr.^b24cm#Trn Mnh Tng# 240433#Gii thiu 25 bi n luyn ting Anh trnh A: gm cc bi tp ng php , t vng, trc nghim, vit cu... km theo p n i chiu#Ting Anh#Bi t p#Ng php#T vng#Trc nghim#Mai## 00952000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200680003300300700 01010070017001710140007001880190005001950820007002008080005002070080005002120090 01800217010000500235011001500240001001700255015006600272013000700338020000900345 020000900354020001300363020000800376020001100384039000400395021023900399#VV09.04 318#VV09.04319#VV09.04320#Gio trnh l lun v phng php gio dc th cht ch o tr mm non#Dnh cho hc vin ngnh Gio dc mm non h o to ti chc v t xa#ng Hng Phng#45000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a299tr .^b24cm#ng Hng Phng#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#240434#Gio dc#Th cht#Tui mm non#L lun#Gio trnh#Mai#Xc nh i tng v phng php nghin cu gio dc th cht. S pht trin ca h th ng gio dc th cht. C s l lun ca nhim v gio dc th cht cho tr mm n on. Ni dung, phng php, hnh thc gio dc th cht cho tr mm non## 00888000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200330003300700400 00660050017001060140007001230190005001300820006001358080005001410080005001460090 01800151010000500169011001500174001001400189013000700203021029400210020000800504 020001300512020001700525020000900542020000800551020001100559039000400570#VV09.04 321#VV09.04322#VV09.04323#Cad v v thit k bng my tnh#Lu Quang Huy (ch.b.) , Nguyn Kim Thnh#Nguyn Kim Thnh#34500#Vi?t#006.6#^214#^aH.#^ai hc S ph m#2009#^a195tr.^b24cm#Lu Quang Huy#240435#Trnh by v c s CAD/CAM. Hng dn lm vic vi Autocad 2D: lm quen thit lp bn v, cc lnh sa i hnh v, t r gip, lnh v nhanh... Cch v v thit lp m hnh 3D: c s thit lp, h t o dng cho 3D, m hnh khung dy, b mt, mt li a gic km theo cc bi tp sau mi phn#Tin hc#Phn mm CAD#Phn mm Autocad#Thit k#Ch to#Gio tr nh#Mai## 00898000000000325000450002600110000002600110001100200240002200300710004600700260 01170050012001430140007001550190005001620820009001678080005001760080005001810090 01800186010000500204011001500209001001300224015006600237004000800303013000700311 02101990031802000110051702000110052802000080053902000100054702000110055703900040 0568#VV09.04324#VV09.04325#Gio trnh ting Vit 2#Dnh cho hc vin ngnh Gio dc tiu hc h o to ti chc v t xa# Xun Tho, L Hu Tnh#L Hu Tnh# 34500#Vi?t#495.9221#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a263tr.^b24cm# Xun Th o#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#Ti bn#2404 36#Gii thiu kin thc v ng m v ng m hc. Cc n v ng m, m tit tin g Vit, h thng ng m ting Vit v mt s vn lin quan n ng m hc tro ng nh trng, n v v h thng t vng#Ting Vit#Ng m hc#T vng#Ng ngh a#Gio trnh#Mai## 00875000000000325000450002600110000002600110001100200280002200300710005000700140 01210140007001350190005001420820004001478080005001510080005001560090018001610100 00500179011001500184001001400199015006600213004000800279013000700287021018200294 02000090047602000130048502000080049802000180050602000090052402000120053303900040 0545#VV09.04326#VV09.04327#Gio trnh gio dc tin hc#Dnh cho hc vin ngnh G io dc tiu hc h o to ti chc v t xa#Nguyn B Kim#15000#Vi?t#004#^214 #^aH.#^ai hc S phm#2009#^a111tr.^b24cm#Nguyn B Kim#TTS ghi: Trng i h c S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#Ti bn#240437#Hng dn s dng my vi tnh, bc u lm quen vi logo. Gii thiu v tin hc v my tnh in t. Nguyn l h iu hnh MS-DOS. Hng dn son tho vn bn, tin hc v gio dc #My tnh#H iu hnh#Tin hc#Son tho vn bn#Gio dc# Gio trnh#Mai## 00918000000000301000450002600110000002600110001100200330002200300710005500700420 01260050013001680140007001810190005001880820004001938080005001970080005002020090 01800207010000500225011001500230001001600245015006600261004000800327005001100335 013000700346021022500353020001600578020001800594039000400612#VV09.04328#VV09.043 29#Gio trnh c s a l t nhin#Dnh cho hc vin ngnh gio dc tiu hc h o to ti chc v t xa#Nguyn Thc Nhu, ng Duy Li, L Th Hp#ng Duy L i#15000#Vi?t#550#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a107tr.^b24cm#Nguyn Thc Nh u#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#Ti bn#L T h Hp#240438#Khi nim v khoa hc a l, ngun gc v cu to ca tri t. L p v a l ca tri t. Lp v a l ca tri t, cc qui lut a l chung ca tri t, mi trng a l v ti nguyn thin nhin. a l a phng.# a l t nhin#Khoa hc tri t#Mai## 00889000000000325000450002600110000002600110001100200240002200700620004600500150 01080050014001230050015001370140007001520190005001590820004001648080005001680080 00500173009001800178010000500196011001500201005001500216005001700231004004000248 01300070028802102210029502000070051602000170052302000080054002000110054803900040 0559#VV09.04330#VV09.04331#Phng php lun s hc#B.s.: Phan Ngc Lin (ch.b.), inh Ngc Bo, Nguyn Th Ci..#Phan Ngc Lin#inh Ngc Bo#Nguyn Th Ci#410 00#Vi?t#907#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a268tr.^b24cm#Nguyn nh L#Tr ng Hu Qunh#Ti bn ln th 2, c sa cha, b sung#240439#i cng phng ph p lun s hc, tnh cht c trng ca vic nhn thc lch s, khoa hc lch s, quan im phng php lun Mcxt Lninnt v nhn thc lch s; mt s chuyn nghin cu v phng php lun s hc#S hc#Phng php lun#Lch s#Gio tr nh#Mai## 00776000000000325000450002600110000002600110001100200090002200300150003100700720 00460050012001180050020001300050012001500140006001620190005001680820007001738080 00500180008000500185009001100190010000500201011001500206004001800221015003300239 01300070027202101170027902000070039602000060040302000220040902000150043103900040 0446#VV09.04333#VV09.04334#a l 6#Sch gio vin#B.s.: Nguyn Dc (tng ch.b. , ch.b.), Phm Th Thu Phng, Nguyn Qun#Nguyn Dc#Phm Th Thu Phng#Nguy n Qun#5100#Vi?t#910.71#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a108tr.^b24cm#Ti bn ln th 7#TTS ghi: B Gio dc v o to#240440#Trnh by mc tiu, nhng iu cn l u v gi tin trnh ging dy cc bi hc a l trong sch gio khoa lp 6 #a l#Lp 6#Phng php ging dy#Sch gio vin#Mai## 00911000000000361000450002600110000002600110001100200390002200300150006100700720 00760050014001480050014001620050014001760140006001900190005001960820007002018080 00500208008000500213009001100218010000500229011001500234004001800249015003300267 00500170030000500120031701300070032902101450033602000100048102000110049102000060 0502020002200508020001500530039000400545#VV09.04335#VV09.04336#Hot ng gio d c ngoi gi ln lp 6#Sch gio vin#B.s.: H Nht Thng (tng ch.b., ch.b.), o n Phan Kim, Nguyn Th K..#H Nht Thng#on Phan Kim#Nguyn Th K#7000#Vi? t#373.18#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a152tr.^b24cm#Ti bn ln th 7#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Dc Quang#L Thanh S#240441#Trnh by mt s vn chung v chng trnh hot ng gio dc ngoi gi ln lp 6, v hng dn thc hin cc ch im c th theo tng thng#Hot ng#Ngoi kho#Lp 6#Phng php ging dy#Sch gio vin#Mai## 00835000000000349000450002600110000002600110001100200100002200300150003200700770 00470050015001240050017001390050014001560140006001700190005001760820010001818080 00500191008000500196009001100201010000500212011001500217004001800232015003300250 00500140028301300070029702101170030402000080042102000060042902000220043502000090 0457020001500466039000400481#VV09.04337#VV09.04338#Lch s 6#Sch gio vin#B.s. : Phan Ngc Lin (tng ch.b.), Trng Hu Qunh (ch.b.), inh Ngc Bo..#Phan Ng c Lin#Trng Hu Qunh#inh Ngc Bo#6000#Vi?t#959.70071#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a128tr.^b24cm#Ti bn ln th 7#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn S Qu#240442#Hng dn ging dy mn lch s lp 6 v: lch s th gii c i, lch s Vit Nam t thi nguyn thu n th k X#Lch s#Lp 6#Phng php gin g dy#Vit Nam#Sch gio vin#Mai## 00910000000000349000450002600110000002600110001100200120002200300150003400700800 00490050018001290050016001470050015001630140006001780190005001840820008001898080 00500197008000500202009001100207010000500218011001500223004001800238015003300256 00500140028901300070030302101760031002000100048602000060049602000220050202000170 0524020001500541039000400556#VV09.04339#VV09.04340#Cng ngh 6#Sch gio vin#B. s.: Nguyn Minh ng (tng ch.b.), Nguyn Th Hnh (ch.b.), Triu Th Chi..#Ng uyn Minh ng#Nguyn Th Hnh#Triu Th Chi#7200#Vi?t#646.071#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a156tr.^b24cm#Ti bn ln th 7#TTS ghi: B Gio dc v o to#V Thu Dng#240443#Gii thiu mc tiu v ni dung chng trnh cng ngh lp 6. Hng dn phng php dy cc bi c th v: may mc trong gia nh, trang tr nh , nu n, thu v chi gia nh#Cng ngh#Lp 6#Phng php ging dy#Kinh t gia nh#Sch gio vin#Mai## 00763000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200070 00338080005000400020007000450030015000520070066000670220004001330050014001370050 00900151005001300160004001800173008000500191009001100196010000500207011001500212 01500330022701300070026002101060026702000050037302000060037802000220038402000150 0406039000400421#VV09.04341#VV09.04342#6100#Vi?t#510.71#^214#Ton 6#Sch gio v in#B.s.: Phan c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), Phm Gia c#T.2#Phan c Chn#Tn Thn#Phm Gia c#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2009#^a132tr.^b2 4cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#240444#Hng dn gio vin cc hot ng tr ong tin trnh t chc cc hot ng dy hc theo chng trnh ton 6#Ton#Lp 6 #Phng php ging dy#Sch gio vin#Mai## 00879000000000337000450002600110000002600110001100200110002200300150003300700740 00480050018001220050010001400050017001500140007001670190005001740820007001798080 00500186008000500191009001100196010000500207011001500212004001800227015003300245 01300070027802101910028502000090047602000060048502000220049102000090051302000150 0522039000400537#VV09.04343#VV09.04344#Sinh hc 7#Sch gio vin#B.s.: Nguyn Qu ang Vinh (tng ch.b.), Trn Kin (ch.b.), Nguyn Vn Khang#Nguyn Quang Vinh#Tr n Kin#Nguyn Vn Khang#11400#Vi?t#590.71#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a255tr.^b2 4cm#Ti bn ln th 6#TTS ghi: B Gio dc v o to#240445#Hng dn gio vi n cch t chc qu trnh hot ng ca hc sinh theo nhng nh hng i mi ph ng php dy mn sinh hc lp 7: Cc lp c, lp lng c, lp b st, lp chim , lp th...#Sinh hc#Lp 7#Phng php ging dy#ng vt#Sch gio vin#Mai## 00816000000000349000450002600110000002600110001100200100002200300150003200700600 00470050014001070050016001210050012001370050012001490050016001610140006001770190 00500183082001000188808000500198008000500203009001100208010000500219011001500224 00400180023901500330025701300070029002101140029702000080041102000060041902000220 0425020001500447039000400462#VV09.04345#VV09.04346#Th dc 8#Sch gio vin#B.s. : Trn ng Lm (ch.b.), Nguyn Hu Bnh, V Ngc Hi..#Trn ng Lm#Nguyn Hu Bnh#V Ngc Hi#V Bch Hu#ng Ngc Quang#6100#Vi?t#796.44071#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a136tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#TTS ghi: B Gio dc v o to#2 40446#Trnh by mt s vn chung, mc ch, yu cu, ni dung v phng php ging dy cc bi hc mn th dc lp 8#Th dc#Lp 8#Phng php ging dy#Sch gio vin#Mai## 00769000000000337000450002600110000002600110001100200100002200300150003200700700 00470050014001170050013001310050012001440050016001560140006001720190005001780820 00700183808000500190008000500195009001100200010000500211011001500216004001800231 01500330024901300070028202100870028902000080037602000060038402000220039002000150 0412039000400427#VV09.04348#VV09.04347#Ho hc 8#Sch gio vin#B.s.: L Xun Tr ng (tng ch.b.), Nguyn Cng (ch.b.), Tt Hin..#L Xun Trng#Nguyn Cng # Tt Hin#Nguyn Ph Tun#8400#Vi?t#540.71#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a184tr .^b24cm#Ti bn ln th 5#TTS ghi: B Gio dc v o to#240447#Trnh by mc tiu, ni dung, cu trc bi ging v phng hng dy hc ho hc lp 8#Ho hc #Lp 8#Phng php ging dy#Sch gio vin#Mai## 00814000000000349000450002600110000002600110001100200070002200300150002900700670 00440050015001110050009001260050012001350050015001470140006001620190005001680820 00700173808000500180008000500185009001100190010000500201011001500206004001800221 01500330023901300070027200500130027902101200029202000050041202000060041702000220 0423020001500445039000400460#VV09.04349#VV09.04350#Ton 8#Sch gio vin#B.s.: P han c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh..#Phan c Chnh#Tn T hn#V Hu Bnh#Trn nh Chu#8400#Vi?t#510.71#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a188 tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#TTS ghi: B Gio dc v o to#240448#Ng Hu Dng #Hng dn gio vin cc hot ng trong tin trnh t chc cc hot ng dy h c theo chng trnh sch gio khoa lp 8#Ton#Lp 8#Phng php ging dy#Sch g io vin#Mai## 00675000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020018000430070034000610220004000950040018000990080005001170090 01100122010000500133011001500138013000700153021011200160020000800272020000600280 020001100286020001200297039000400309020001500313005001800328005001500346#VV09.04 351#VV09.04352#27000#Vi?t#807#^214#Dy hc ng vn 9#Nguyn Trng Hon, H Than h Huyn#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a211tr.^b24cm#240449#Trnh b y mc tiu bi hc v hng dn hot ng ging dy tng bi hc trong sch gi o khoa mn ng vn lp 9#Ng vn#Lp 9#Ting Vit#Tp lm vn#Mai#Sch gio vin #Nguyn Trng Hon#H Thanh Huyn## 00676000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020018000430070034000610220004000950040018000990080005001170090 01100122010000500133011001500138013000700153021011200160020000800272020000600280 020001100286020001200297020001500309039000400324005001900328005001500347#VV09.04 353#VV09.04354#27000#Vi?t#807#^214#Dy hc ng vn 9#Nguyn Trng Hon, H Than h Huyn#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a215tr.^b24cm#240450#Trnh b y mc tiu bi hc v hng dn hot ng ging dy tng bi hc trong sch gi o khoa mn ng vn lp 9#Ng vn#Lp 9#Ting Vit#Tp lm vn#Sch gio vin#Mai #Nguyn Trng Hon,#H Thanh Huyn## 00859000000000337000450002600110000002600110001100200240002200300150004600700530 00610050014001140050006001280050015001340050013001490140006001620190005001680820 00800173808000500181008000500186009001100191010000500202011001400207004001800221 01500330023901300070027202101730027902000220045202000060047402000220048002000150 0502039000400517#VV09.04356#VV09.04355#Gio dc hng nghip 9#Sch gio vin#B. s.: Phm Tt Dong (ch.b.), H , Phm Th Thanh..#Phm Tt Dong#H #Phm Th Thanh#Trn Mai Thu#4700#Vi?t#373.246#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a99tr.^b24cm#T i bn ln th 4#TTS ghi: B Gio dc v o to#240451#Gii thiu v hng dn hc sinh nhng kin thc chung v h thng ngh nghip, lm quen vi mt s ngh c th v bit c cc hng i sau khi tt nghip trung hc c s#Gio dc h ng nghip#Lp 9#Phng php ging dy#Sch gio vin#Mai## 00908000000000385000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020010000430030015000530070090000680220004001580050016001620050 01600178005001900194005001300213005001500226004001800241008000500259009001100264 01000050027501100150028001500330029501300070032802101090033502000080044402000060 0452020001100458020001200469020002200481020001500503039000400518#VV09.04357#VV09 .04358#10900#Vi?t#807#^214#Ng vn 9#Sch gio vin#B.s.: Nguyn Khc Phi (tng ch.b.), Nguyn Vn Long (ch.b.), Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)..#T.1#Nguyn Khc P hi#Nguyn Vn Long#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#Dip Quang Ban#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a247tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#240452# Hng dn gio vin cc hot ng trong tin trnh t chc cc hot ng dy hc theo chng trnh ng vn 9#Ng vn#Lp 9#Ting Vit#Tp lm vn#Phng php gi ng dy#Sch gio vin#Mai## 00908000000000385000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020010000430030015000530070090000680220004001580050016001620050 01600178005001900194005001300213005001500226004001800241008000500259009001100264 01000050027501100150028001500330029501300070032802101090033502000080044402000060 0452020001100458020001200469020002200481020001500503039000400518#VV09.04359#VV09 .04360#10900#Vi?t#807#^214#Ng vn 9#Sch gio vin#B.s.: Nguyn Khc Phi (tng ch.b.), Nguyn Vn Long (ch.b.), Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)..#T.2#Nguyn Khc P hi#Nguyn Vn Long#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#Dip Quang Ban#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a199tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#240453# Hng dn gio vin cc hot ng trong tin trnh t chc cc hot ng dy hc theo chng trnh ng vn 9#Ng vn#Lp 9#Ting Vit#Tp lm vn#Phng php gi ng dy#Sch gio vin#Mai## 00859000000000349000450002600110000002600110001100200200002200300150004200700600 00570050014001170050014001310050014001450050021001590140006001800190005001860820 00700191808000500198008000500203009001100208010000500219011001500224004001800239 01500330025700500130029001300070030302101340031002000180044402000060046202000220 0468020001500490039000400505#VV09.04361#VV09.04362#Gio dc cng dn 9#Sch gio vin#B.s.: H Nht Thng (ch.b.), ng Thu Anh, Phm Kim Dung..#H Nht Thng# ng Thu Anh#Phm Kim Dung#Nguyn Th Thu Hng#5000#Vi?t#170.71#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a104tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#TTS ghi: B Gio dc v o to#L u Thu Thu#240454#Gii thiu nhng vn chung nh mc tiu, ni dung, phng php ging dy mn gio dc cng dn lp 9. Hng dn dy cc bi c th#Gio d c cng dn#Lp 9#Phng php ging dy#Sch gio vin#Mai## 00770000000000289000450002600110000000200260001100700610003700500150009800500110 01130050017001240050012001410140007001530190005001600820007001658080005001720080 00500177009001100182010000500193011001500198004001800213013000700231021020900238 020000800447020000600455020001500461039000400476#VV09.04363#T liu dy hc lch s 4#B.s.: Nguyn Th Ci (ch.b.), V Th Ho, Nguyn Vn Phong..#Nguyn Th C i#V Th Ho#Nguyn Vn Phong#Li c Th#17000#Vi?t#372.89#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a123tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#240455#Cung cp cc t liu lch s c t h theo tng chng, tng bi ca sch gio khoa, cui mi t liu c cu hi, b i tp gip gio vin nghin cu nm vng kin thc trnh by trong sch gio khoa lch s 4#Lch s#Lp 4#Sch gio vin#Mai## 00534000000000277000450002600110000000200210001100300400003200700290007200500160 01010050012001170140006001290190005001350820007001408080005001470080005001520090 01100157010000500168011001400173004001800187013000700205020001100212020000600223 020000900229020001400238039000400252#VV09.04364#Luyn vit ch lp 4#Theo mu ch vit trong trng tiu hc#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#3400#Vi?t#372.63#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a48tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#240456#Ting Vit#Lp 4#Tp vit#Sch c thm#Mai## 00567000000000301000450002600110000000200150001100700540002600500130008000500110 00930140006001040190005001100820006001158080005001210080005001260090011001310100 00500142011001500147004001800162005001200180005001400192005001500206013000700221 020000500228020000600233020000800239020001400247039000400261#VV09.04365#Bi tp ton 4#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t..# nh Hoan#Nguyn ng#7900#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a136tr.^b24cm#Ti bn ln th 4 # Tin t# Trung Hiu#Phm Thanh Tm#240457#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c th m#Mai## 00482000000000253000450002600110000000200640001100700150007500500150009001400070 01050190005001120820006001178080005001230080005001280090011001330100005001440110 01500149004001800164013000700182020000500189020000600194020001000200020001400210 039000400224#VV09.04366#Bi dng ton lp 5 theo ch : Phn tch s v dy ph p tnh#Nguyn Vn Nho#Nguyn Vn Nho#15000#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a111tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#240458#Ton#Lp 5#Php tnh#Sch c thm#Mai ## 00481000000000265000450002600110000000200460001100700150005700500150007201400070 00870190005000940820006000998080005001050080005001100090011001150100005001260110 01500131004001800146019000300164013000700167020000500174020000600179020001200185 020001400197039000400211#VV09.04367#Bi dng ton lp 5 theo ch : S t nhi n#Nguyn Vn Nho#Nguyn Vn Nho#14000#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a10 3tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#GK#240459#Ton#Lp 5#S t nhin#Sch c thm#Mai# # 00503000000000265000450002600110000000200750001100700150008600500150010101400070 01160190005001230820006001288080005001340080005001390090011001440100005001550110 01400160004001800174019000300192013000700195020000500202020000600207020000600213 020001400219039000400233#VV09.04368#Bi dng ton lp 5 theo ch : S dng s on thng trong gii ton#Nguyn Vn Nho#Nguyn Vn Nho#13000#Vi?t#372.7#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a99tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#GK#240460#Ton#Lp 5#S #Sch c thm#Mai## 00563000000000277000450002600110000000200300001100300650004100700300010600500150 01360050014001510140007001650190005001720820006001778080005001830080005001880090 01100193010000500204011001400209004001800223013000700241020000500248020000600253 020000800259039000400267020001400271#VV09.04369#Mt s dng ton c bn lp 5#Ph n s - gi c - nng sut - chuyn ng - din tch v chu vi#Nguyn c Tn, ng Th Bnh#Nguyn c Tn#ng Th Bnh#12000#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a79tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#240461#Ton#Lp 5#Bi tp#Mai#Sch c th m## 00515000000000265000450002600110000000200300001100700360004100500190007700500160 00960140006001120190005001180820007001238080005001300080005001350090011001400100 00500151011001400156004001800170013000700188020000800195020000600203020002000209 020001400229039000600243#VV09.04370#Cu hi trc nghim lch s 5#on Th Tuyt Mai, Trn Ngc Duyt#on Th Tuyt Mai#Trn Ngc Duyt#9500#Vi?t#372.89#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a65tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#240462#Lch s#Lp 5#Cu h i trc nghim#Sch c thm#V.anh## 00652000000000301000450002600110000000200100001100700620002100500540008300500160 01370050015001530050017001680050014001850140006001990190005002050820007002108080 00500217008000500222009001100227010000500238011001400243004001800257015003300275 013000700308020000800315020000600323020001500329039000600344#VV09.04371#o c 5#B.s.: Lu Thu Thu (ch.b.), Nguyn Vit Bc, Nguyn Hu Hp..#Lu Thu Thu (ch .b.), Nguyn Vit Bc, Nguyn Hu Hp#Nguyn Vit Bc#Nguyn Hu Hp#Trn Th T Oanh#Mc Vn Trang#3200#Vi?t#372.83#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a44tr.^b24cm#T i bn ln th 3#TTS ghi: B Gio dc v o to#240463#o c#Lp 5#Sch gio khoa#V.anh## 00459000000000265000450002600110000002000050001102000060001602000080002202000140 00300390006000440140007000500190005000570820007000628080005000690020030000740070 01200104022000400116005001200120004001800132008000500150009001100155010000500166 011001500171013000700186#VV09.04372#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#V.anh#21500 #Vi?t#510.76#^214#Nng cao v pht trin ton 6#V Hu Bnh#T.2#V Hu Bnh#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2009#^a140tr.^b24cm#240464## 00490000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020015000340070037000490220004000860050009000900050013000990040018001120080 00500130009001100135010000500146011001400151013000700165020000500172020000600177 020000800183020001500191039000600206#VV09.04373#3700#Vi?t#510.76#^214#Bi tp t on 6#B.s.: Tn Thn (ch.b.), Phm Gia c#T.2#Tn Thn#Phm Gia c#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2009#^a68tr.^b24cm#240465#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch gio kh oa#V.anh## 00534000000000277000450002600110000000200460001100700320005700500160008900500150 01050140007001200190005001270820007001328080005001390080005001440090011001490100 00500160011001500165004001800180013000700198020000500205020000600210020000800216 020001200224020001400236039000600250#VV09.04374#Bi tp trc nghim v cc ki m tra ton 6#Hong Ngc Hng, Hong B Qunh#Hong Ngc Hng#Hong B Qunh#220 00#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a183tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#24046 6#Ton#Lp 6#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#V.anh## 00460000000000253000450002600110000000500200001100200290003100700200006001400070 00800190005000870820004000928080005000960080005001010090011001060100005001170110 01500122004001800137013000700155020001000162020000600172020000800178020001400186 039000600200#VV09.04375#Nguyn Th Kim Oanh#Bi tp n luyn ting Anh 6#Nguyn Th Kim Oanh#20000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a183tr.^b24cm#Ti bn l n th 1#240467#Ting Anh#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#V.anh## 00578000000000289000450002600110000000500150001100500170002600200200004300700640 00630050014001270050021001410140006001620190005001680820004001738080005001770080 00500182009001100187010000500198011001500203004001800218013000700236020001000243 020000600253020000800259020001500267039000600282#VV09.04376#Nguyn Vn Li#Nguy n Hnh Dung#Bi tp ting Anh 6#B.s.: Nguyn Vn Li (ch.b.), Nguyn Hnh Dung, ng Vn Hng..#ng Vn Hng#Thn Trng Lin Nhn#7400#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a143tr.^b24cm#Ti bn ln th 7#240468#Ting Anh#Lp 6#Bi tp#Sch gio khoa#V.anh## 00545000000000265000450002600110000000200450001100300540005600700290011000500160 01390140007001550190005001620820010001678080005001770080005001820090011001870100 00500198011001500203001001200218013000700230020000800237020000600245020000800251 020001400259039000600273#VV09.04377#Kim tra, nh gi kt qu hc tp lch s 7 #K thut ra , kim tra 15 pht, 1 tit, hc k..#V Ngc Anh, Nguyn Anh D ng#Nguyn Anh Dng#20000#Vi?t#959.70076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a183tr.^b24 cm#V Ngc Anh#240469#Lch s#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#V.anh## 00718000000000325000450002600110000000500180001100500120002900200270004100300850 00680070060001530140007002130190005002200820007002258080005002320080005002370090 01100242010000500253011001500258004001800273005001200291005001600303005001500319 01300070033402000050034102000060034602000080035202000120036002000140037203900060 0386#VV09.04378#Nguyn Thnh Dng#Phan S Anh#Bi tp trc nghim ton 7#Sch th am d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#B. s.: Nguyn Thnh Dng (ch.b.), Phan S Anh, L Vn ng..#14000#Vi?t#510.76#^21 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a103tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#L Vn ng#Nguyn nh Lp#Ng Quang Minh#240470#Ton#Lp 7#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#V.anh## 00457000000000253000450002600110000000200280001100700180003900500180005701400070 00750190005000820820007000878080005000940080005000990090011001040100005001150110 01500120004001800135013000700153020000900160020000800169020000600177020001400183 039000600197#VV09.04379#Cu hi n luyn sinh hc 7#Trnh Nguyn Giao#Trnh Nguy n Giao#15000#Vi?t#570.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a116tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#240471#Sinh hc#Bi tp#Lp 7#Sch c thm#V.anh## 00619000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020007000310070070000380220004001080050015001120050009001270050015001360050 01700151005001000168004001800178008000500196009001100201010000500212011001600217 015003300233013000700266020000500273020000600278020001500284039000600299#VV09.04 380#4200#Vi?t#510#^214#Ton 7#B.s.: Phan c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b .), Trn nh Chu..#T.2#Phan c Chnh#Tn Thn#Trn nh Chu#Trn Phng Dung #Trn Kiu#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2009#^a4200tr.^b24cm#TTS ghi: B G io dc v o to#240472#Ton#Lp 7#Sch gio khoa#V.anh## 00558000000000277000450002600110000000200210001100700680003200500170010000500160 01170140007001330190005001400820010001458080005001550080005001600090011001650100 00500176011001400181004001800195005001700213013000700230020000800237020000600245 020000800251020001500259039000600274#VV09.04381#V bi tp lch s 7#B.s.: Trn g Hu Qunh (ch.b.), Bi Tuyt Hng, Nguyn Hng Lin..#Trng Hu Qunh#Bi Tu yt Hng#11000#Vi?t#959.70076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a80tr.^b24cm#Ti bn ln th 6#Nguyn Hng Lin#240473#Lch s#Lp 7#Bi tp#Sch gio khoa#V.anh## 00460000000000253000450002600110000000500200001100200290003100700200006001400070 00800190005000870820004000928080005000960080005001010090011001060100005001170110 01500122004001800137013000700155020001000162020000800172020000600180020001400186 039000600200#VV09.04382#Nguyn Th Kim Oanh#Bi tp n luyn ting Anh 7#Nguyn Th Kim Oanh#19000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a187tr.^b24cm#Ti bn l n th 2#240474#Ting Anh#Bi tp#Lp 7#Sch c thm#V.anh## 00562000000000277000450002600110000002600110001100200450002200300540006700700290 01210140007001500190005001570820004001628080005001660080005001710090011001760100 00500187011001500192001001200207013000700219005001600226020000800242020000600250 020000800256020001400264039000600278#VV09.04383#VV09.04384#Kim tra, nh gi k t qu hc tp lch s 8#K thut ra , kim tra 15 pht, 1 tit, hc k..#V Ngc Anh, Nguyn Anh Dng#20000#Vi?t#909#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a175tr.^b2 4cm#V Ngc Anh#240475#Nguyn Anh Dng#Lch s#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#V.anh ## 00672000000000325000450002600110000000200120001100300120002300700750003500500180 01100050013001280050013001410050013001540050015001670140007001820190005001890820 00400194808000500198008000500203009001100208010000500219011001500224004001800239 01500330025701300070029002000100029702000060030702000120031302000150032503900060 0340#VV09.04385#Cng ngh 8#Cng nghip#B.s.: Nguyn Minh ng (tng ch.b.), ng Vn o (ch.b.), Trn Hu Qu..#Nguyn Minh ng#ng Vn o#Trn Hu Qu#T rn Mai Thu#Nguyn Vn Vn#12700#Vi?t#600#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a204tr.^b2 4cm#Ti bn ln th 5#TTS ghi: B Gio dc v o to#240476#Cng ngh#Lp 8#C ng nghip#Sch gio khoa#V.anh## 00593000000000277000450002600110000000200540001100300850006500700150015000500150 01650140007001800190005001870820009001928080005002010080005002060090011002110100 00500222011001500227004001800242013000700260020000900267020000600276020000500282 020000800287020001400295039000600309#VV09.04386#V thm yu t ph gii mt s bi ton hnh hc 8#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#Nguyn c Tn#Nguyn c Tn#23000#Vi?t#516.0076#^2 14#^aH.#^aGio dc#2009#^a175tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#240477#Hnh hc#Lp 8#T on#Bi tp#Sch c thm#V.anh## 00504000000000277000450002600110000000500080001100500140001900200320003300700230 00650140007000880190005000950820004001008080005001040080005001090090011001140100 00500125011001500130004001800145013000700163020001000170020000600180020000800186 020001200194020001400206039000600220#VV09.04387#Phan H#Mai Phng Vi#Bi tp tr c nghim ting Anh 8#Phan H, Mai Phng Vi#20000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a155tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#240478#Ting Anh#Lp 8#Bi tp#Trc nghi m#Sch c thm#V.anh## 00494000000000265000450002600110000002600110001100200500002200700140007200500140 00860140007001000190005001070820004001128080005001160080005001210090011001260100 00500137011001500142004001800157013000700175020000800182020001200190020000600202 020001400208039000600222#VV09.04388#VV09.04389#Cc dng bi tp lm vn v cm t h th vn lp 8#Cao Bch Xun#Cao Bch Xun#20000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a268tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#240479#Vn hc#Tp lm vn#Lp 8#Sch c thm#V.anh## 00551000000000289000450002600110000000500130001100500120002400200180003600700550 00540050012001090050014001210140006001350190005001410820007001468080005001530080 00500158009001100163010000500174011001500179004001800194013000700212020000800219 020000800227020000600235020001400241039000600255#VV09.04390#Nguyn Cng#Ng Ng c An#Bi tp ho hc 8#B.s.: Nguyn Cng (ch.b.), Ng Ngc An, Tt Hin..# Tt Hin#L Xun Trng#7400#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a144tr.^b24 cm#Ti bn ln th 5#240480#Ho hc#Bi tp#Lp 8#Sch c thm#V.anh## 00634000000000301000450002600110000000200120001100700770002300500150010000500170 01150050014001320050013001460050021001590140007001800190005001870820004001928080 00500196008000500201009001100206010000500217011001500222004001800237015003300255 013000700288020001000295020000600305020001500311039000600326#VV09.04391#Ting An h 8#B.s.: Nguyn Vn Li (tng ch.b.), Nguyn Hnh Dung (ch.b.), ng Vn Hng.. #Nguyn Vn Li#Nguyn Hnh Dung#ng Vn Hng#o Ngc Lc#Thn Trng Lin Nhn #10300#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a163tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#TTS ghi: B Gio dc v o to#240481#Ting Anh#Lp 8#Sch gio khoa#V.anh## 00608000000000301000450002600110000000200440001100700490005500500160010400500140 01200140007001340190005001410820009001468080005001550080005001600090011001650100 00500176011001500181004001800196005001700214013000700231020000500238020000900243 020000800252020002000260020001400280039000600294020000600300#VV09.04392#Gii to n v cu hi trc nghim hnh hc 9#Trn Thnh Minh, Phan Lu Bin, Trn Quang N gha#Trn Thnh Minh#Phan Lu Bin#30000#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a236tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Trn Quang Ngha#240482#Ton#Hnh hc#Bi tp #Cu hi trc nghim#Sch c thm#V.anh#Lp 9## 00635000000000325000450001400060000001900050000608200040001180800050001500200180 00200070071000380220004001090050016001130050019001290050013001480050016001610050 00500177004001800182008000500200009001100205010000500216011001500221013000700236 02000080024302000060025102000080025702000120026502000110027702000150028803900060 0303#5500#Vi?t#807#^214#Bi tp ng vn 9#B.s.: Nguyn Vn Long, Nguyn Minh Th uyt, Trn nh S (ng ch.b.)..#T.2#Nguyn Vn Long#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#Nguyn Khc Phi#L A#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a103tr.^b24cm #240483#Ng vn#Lp 9#Bi tp#Tp lm vn#Ting Vit#Sch gio khoa#V.anh## 00554000000000277000450002600110000000200380001100700600004900500130010901400070 01220190005001290820004001348080005001380080005001430090011001480100005001590110 01500164004001800179005001600197005001500213005000500228013000700233020001000240 020000600250020001400256039000600270#VV09.04394#Hng dn hc v kim tra ting Anh 9#B.s.: Tun Minh (ch.b.), Nguyn L Hng, Trn Th Khnh# Tun Minh#2 5000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a199tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Nguyn L Hng#Trn Th Khnh#b.s.#240484#Ting Anh#Lp 9#Sch c thm#V.anh## 00584000000000301000450002600110000000200120001100300170002300700450004000500180 00850140006001030190005001090820004001148080005001180080005001230090011001280100 00500139011001400144004001800158015003300176005000700209013000700216020001100223 020001000234020000600244020001100250020001500261039000600276#VV09.04395#Cng ngh 9#Trng cy n qu#B.s.: Nguyn Minh ng (tng ch.b.), V Hi#Nguyn Minh ng#4700#Vi?t#634#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a72tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#TT S ghi: B Gio dc v o to#V Hi#240485#Cy n qu#Cng ngh#Lp 9#Trng tr t#Sch gio khoa#V.anh## 00523000000000277000450002600110000000200180001100700530002900500140008201400060 00960190005001020820007001078080005001140080005001190090011001240100005001350110 01500140004001800155005001200173005001100185013000700196020000800203020000600211 020000800217020001400225039000600239#VV09.04396#Bi tp ho hc 9#B.s.: L Xun Trng (ch.b.), Ng Ngc An, Ng Vn V#L Xun Trng#7400#Vi?t#540.76#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a144tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#Ng Ngc An#Ng Vn V#240486# Bi tp#Lp 9#Ho hc#Sch c thm#V.anh## 00597000000000289000450002600110000000200330001100700640004400500180010801400070 01260190005001330820009001388080005001470080005001520090011001570100005001680110 01500173004001800188005001400206005001400220013000700234020000600241020001200247 020001400259020001400273020001400287039000600301#VV09.04397#Hng dn luyn k n ng a l 9#B.s.: Phm Th Xun Th (ch.b.), Mai Ph Thanh, L Quang Minh..#Ph m Th Xun Th#27000#Vi?t#330.9597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a172tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Mai Ph Thanh#L Quang Minh#240487#Lp 9#a kinh t#a l dn c #a l x hi#Sch c thm#V.anh## 00489000000000265000450002600110000000200410001100700120005200500120006401400070 00760190005000830820007000888080005000950080005001000090011001050100005001160110 01500121004001800136013000700154020000800161020000600169020000800175020002000183 020001400203039000600217#VV09.04398#Cu hi v bi tp trc nghim ho hc 9#Ng Ngc An#Ng Ngc An#19000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a147tr.^b24cm #Ti bn ln th 4#240488#Ho hc#Lp 9#Bi tp#Cu hi trc nghim#Sch c th m#V.anh## 00531000000000277000450002600110000000200170001100300380002800700210006600500130 00870140007001000190005001070820004001128080005001160080005001210090011001260100 00500137011001500142004001800157005000700175013000700182020001900189020001900208 020000600227020001400233039000600247#VV09.04399#Bnh ging vn 9#Mt cch c - hiu vn bn trong sgk#V Dng Qu, L Bo#V Dng Qu#21000#Vi?t#807#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a179tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#L Bo#240489#Nghin cu vn hc#Bnh ging vn hc#Lp 9#Sch c thm#V.anh## 00486000000000253000450002600110000000200320001100700360004300500200007901400070 00990190005001060820004001118080005001150080005001200090011001250100005001360110 01500141004001800156005001500174013000700189020001000196020000600206020001400212 039000600226#VV09.04400#Hot ng luyn tp ting Anh 9#Hong Th Diu Hoi, Pha n Th Nh #Hong Th Diu Hoi#16000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a115t r.^b24cm#Ti bn ln th 1#Phan Th Nh #240490#Ting Anh#Lp 9#Sch c thm#V .anh## 00750000000000337000450002600110000002600110001100200570002200300120007900700740 00910050016001650140007001810190005001880820004001938080005001970080005002020090 01100207010000500218011001500223004004000238005001800278005002200296005002200318 00500070034001300070034702000080035402000070036202000110036902000120038002000140 0392039000600406#VV09.04401#VV09.04402#Chun b kin thc n thi vo lp 10 trun g hc ph thng#Mn ng vn#B.s.: Nguyn Hi Chu (ch.b.), Nguyn Trng Hon, D ng Th Thanh Huyn..#Nguyn Hi Chu#16000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a135tr.^b24cm#Ti bn ln th 2, c chnh l, b sung#Nguyn Trng Hon#Dng T h Thanh Huyn#Nguyn Ngc Hng Minh#V Nho#240491#Ng vn#Lp 10#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#V.anh## 00672000000000337000450002600110000002600110001100500160002200200370003800300090 00750070066000840140007001500190005001570820007001628080005001690080005001740090 01100179010000500190011001500195004001800210005001700228005001500245013000700260 02000050026702000070027202000080027902000070028702000090029402000110030302000140 0314039000600328#VV09.04403#VV09.04404#Nguyn Hi Chu#Chun b kin thc n thi vo lp 10#Mn ton#B.s.: Nguyn Hi Chu (ch.b.), Nguyn Th Thch, Phm c Q uang..#23000#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a214tr.^b24cm#Ti bn ln t h 2#Nguyn Th Thch#Phm c Quang#240492#Ton#Lp 10#Bi tp#i s#Hnh hc# Lng gic#Sch c thm#V.anh## 00594000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020038000430070059000810220004001400050016001440050014001600050 01300174008000500187009001100192010000500203011001500208013000700223020000900230 020000800239020001800247020000700265020001400272039000600286#VV09.04405#VV09.044 06#14000#Vi?t#807#^214#Cm th v phn tch tc phm vn hc#B.s.: Nguyn Vn L ong (ch.b.), L Nguyn Cn, L Nhm Thn#T.2#Nguyn Vn Long#L Nguyn Cn#L Nh m Thn#^aH.#^aGio dc#2009#^a107tr.^b24cm#240493#Tc phm#Vn hc#Phn tch v n hc#Lp 10#Sch c thm#V.anh## 00549000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020050000470070012000970220004001092210007001130050012001200040 01800132008000500150009001100155010000500166011001500171013000700186020000700193 020000700200020001200207020000800219020001400227039000600241#VV09.04408#VV09.044 07#42000#Vi?t#530.076#^214#Phng php gii bi tp v trc nghim vt l 10# Xun Hi#T.1#C hc# Xun Hi#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a288tr. ^b24cm#240494#Vt l#Lp 10#Trc nghim#Bi tp#Sch c thm#V.anh## 00863000000000337000450002600110000002600110001100200310002200300390005300700610 00920050016001530140007001690190005001760820009001818080005001900080005001950090 01100200010000500211011001500216004001800231001001800249005001700267013000700284 02101470029102000090043802000070044702000220045402000150047603900060049102000160 0497020001200513#VV09.04409#VV09.04410#Thit k bi ging sinh hc 10#Theo hng i mi phng php dy hc#Nguyn Quang Vinh (ch.b.), Nguyn Th Dung, Nguyn c Thnh#Nguyn Th Dung#21500#Vi?t#571.6071#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a168tr .^b24cm#Ti bn ln th 1#Nguyn Quang Vinh#Nguyn c Thnh#240495#Hng dn gi o vin thit k bi ging mn sinh hc lp 10 theo hng i mi phng php gi ng dy i vi tng bi hc c th trong chng trnh#Sinh hc#Lp 10#Phng ph p ging dy#Sch gio vin#V.anh#Sinh hc t bo#Vi sinh vt## 00558000000000277000450002600110000002600110001100500150002200200490003700700470 00860140006001330190005001390820009001448080005001530080005001580090011001630100 00500174011001500179004001800194005001700212013000700229020000900236020000700245 020000800252020001400260039000600274#VV09.04411#VV09.04412#Nguyn Minh H#Bi t p nng cao v mt s chuyn hnh hc 10#B.s.: Nguyn Minh H (ch.b.), Nguyn Xun Bnh#4100#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a327tr.^b24cm#Ti bn l n th 3#Nguyn Xun Bnh#240496#Hnh hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#V.anh## 00875000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020043000430030060000860070047001460220004001930050018001970040 01800215008000500233009001100238010000500249011001500254013000700269001001400276 021021100290020001000501020000700511020002200518020001500540039000600555#VV09.04 413#VV09.04414#20500#Vi?t#428#^214#Thit k hot ng dy v hc ting Anh 10#S ch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho..#B.s.: Kiu Hng Vn ( ch.b.), Nguyn Th Hoa L#T.1#Nguyn Th Hoa L#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2009#^a160tr.^b24cm#240497#Kiu Hng Vn#Hng dn thc hin cc hot ng i n bin son cho tng tit hc trn lp theo ng phn phi chng trnh ging d y sch gio khoa ting Anh theo hng giao tip, pht trin c 4 k nng nghe, n i, c, vit#Ting Anh#Lp 10#Phng php ging dy#Sch gio vin#V.anh## 00627000000000313000450002600110000002600110001100200380002200700620006000500170 01220140007001390190005001460820004001518080005001550080005001600090011001650100 00500176011001500181004001800196005001500214005001400229013000700243020000800250 020000700258020001200265020000800277020000800285020001400293039000600307#VV09.04 415#VV09.04416#K nng c - hiu vn bn ng vn 10#B.s.: Nguyn Kim Phong (ch. b.), ng Tng Nh, o Cng Vinh#Nguyn Kim Phong#38500#Vi?t#807#^214#^aH.#^a Gio dc#2009#^a303tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#ng Tng Nh#o Cng Vinh#2404 98#Ng vn#Lp 10#K nng c#Vn bn#Vn hc#Sch c thm#V.anh## 00779000000000289000450002600110000002600110001100200410002200300190006300700110 00820140007000930190005001000820009001058080005001140080005001190090011001240100 00500135011001500140004001800155001001100173013000700184021023600191020000800427 020000700435020001900442020002200461039000600483#VV09.04417#VV09.04418#Dy - hc vn hc nc ngoi: Ng vn 10#C bn v nng cao#L Huy Bc#31500#Vi?t#808.80 07#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a267tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#L Huy Bc#240499# Gii thiu khi qut cc khi nim v c im th loi, phn tch - bnh ging cc tc phm trong chng trnh, cc nhn nh nh gi v tc gi tc phm. Cc cu hi hng dn hc bi, b sung kin thc qua mt s tc phm tiu biu#Ng vn#Lp 10#Vn hc nc ngoi#Phng php ging dy#V.anh## 00562000000000301000450002600110000002600110001100200220002200300120004400700340 00560050018000900140007001080190005001150820004001208080005001240080005001290090 01100134010000500145011001500150004001800165005001500183013000700198020000800205 020000700213020000800220020001200228020001400240039000600254#VV09.04419#VV09.044 20#n tp thi vo lp 10#Mn ng vn#Nguyn c Khung, Trn Th Thnh#Nguyn c Khung#12500#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a112tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Trn Th Thnh#240500#Ng vn#Lp 10#Bi tp#Tp lm vn#Sch c thm#V.anh ## 00578000000000289000450002600110000002600110001100200370002200700520005900500150 01110140007001260190005001330820004001388080005001420080005001470090011001520100 00500163011001500168005001500183005001800198005002000216013000700236020001000243 020000700253020000800260020001400268039000600282#VV09.04421#VV09.04422#n tp th i vo lp 10: Mn ting Anh#Phm Trng t, Bi Quc Khnh, Nguyn Quang Vinh..# Phm Trng t#12500#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a128tr.^b24cm#Bi Quc Khnh#Nguyn Quang Vinh#Phng Th Hong Yn#240501#Ting Anh#Lp 10#Bi tp#Sc h c thm#V.anh## 00656000000000325000450002600110000002600110001100200220002200300090004400700660 00530050016001190140007001350190005001420820007001478080005001540080005001590090 01100164010000500175011001500180004002700195005001600222005001600238005001300254 00500160026701300070028302000050029002000070029502000080030202000140031003900060 0324#VV09.04424#VV09.04423#n tp thi vo lp 10#Mn ton#B.s.: Phan Don Thoi (ch.b.), Trnh Thu Hng, Li Thanh Hng..#Phan Don Thoi#12500#Vi?t#510.76#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a119tr.^b24cm#Ti bn chnh l ln th 1#Trnh Thu H ng#Li Thanh Hng#Mai Cng Mn#Hong Xun Vinh#240502#Ton#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#V.anh## 00631000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020044000470070045000910220004001362210007001400050014001470050 01600161005001300177004001800190008000500208009001100213010000500224011001500229 01300070024402000070025102000070025802000120026502000080027702000140028503900060 0299#VV09.04425#VV09.04426#38500#Vi?t#530.076#^214#Gii ton v trc nghim vt l 10 nng cao#Bi Quang Hn, Nguyn Duy Hin, Nguyn Tuyn#T.1#C hc#Bi Quan g Hn#Nguyn Duy Hin#Nguyn Tuyn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a247t r.^b24cm#240503#Vt l#Lp 10#Trc nghim#Bi tp#Sch c thm#V.anh## 00497000000000265000450002600110000000200390001100700270005000500120007701400070 00890190005000960820007001018080005001080080005001130090011001180100005001290110 01500134004001800149005001400167013000700181020000800188020000700196020000800203 020001400211039000600225#VV09.04427#Rn luyn k nng gii ton ho hc 10#Ng N gc An, L Hong Dng#Ng Ngc An#30000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a244tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#L Hong Dng#240504#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#V.anh## 00555000000000277000450002600110000000500130001100200120002400700760003601400060 01120190005001180820004001238080005001270080005001320090011001370100005001480110 01500153004001800168005001500186005001700201005001500218013000700233020000900240 020000700249020001500256039000600271#VV09.04428#Trn Vn Ho#Hnh hc 10#B.s.: T rn Vn Ho (tng ch.b.), Nguyn Mng Hy (ch.b.), Nguyn Vn onh..#4600#Vi?t# 516#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a119tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#Nguyn Mng Hy#Ng uyn Vn onh#Trn c Huyn#240505#Hnh hc#Lp 10#Sch gio khoa#V.anh## 00605000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020011000310070074000420220004001160050016001200050013001360050014001490050 00500163005001400168004001800182008000500200009001100205010000500216011001500221 013000700236020000800243020000700251020001200258020001500270039000600285#VV09.04 429#7200#Vi?t#807#^214#Ng vn 10#B.s.: Phan Trng Lun (tng ch.b.), L Nhm T hn, Bi Minh Ton (ch.b.)..#T.1#Phan Trng Lun#L Nhm Thn#Bi Minh Ton#L A #L Nguyn Cn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a175tr.^b24cm#240506#Ng vn#Lp 10#Tp lm vn#Sch gio khoa#V.anh## 00669000000000325000450002600110000000200110001100700770002200500150009901400060 01140190005001200820004001258080005001290080005001340090011001390100005001500110 01500155004001800170015003300188005001500221005001600236005001600252005001400268 01300070028202000080028902000070029702000090030402000090031302000150032203900060 0337#VV09.04430#Lch s 11#B.s.: Phan Ngc Lin (tng ch.b.), Nguyn Ngc C (ch .b.), Nguyn Anh Dng..#Phan Ngc Lin#8000#Vi?t#909#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a156tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Ngc C #Nguyn Anh Dng#Trnh nh Tng#Trn Th Vinh#240507#Lch s#Lp 11#Th gii#Vi t Nam#Sch gio khoa#V.anh## 00671000000000313000450002600110000000200500001100700610006100500170012201400070 01390190005001460820004001518080005001550080005001600090011001650100005001760110 01500181004001800196005001400214005001200228005001200240005001700252013000700269 020001800276020001900294020000700313020001700320020001400337039000600351#VV09.04 431#Phn tch bnh ging tc phm vn hc 11 nng cao#B.s.: Nguyn ng Mnh (ch .b.), Phan Huy Dng, L Lu Oanh..#Nguyn ng Mnh#28000#Vi?t#807#^214#^aH.#^a Gio dc#2009#^a224tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Phan Huy Dng#L Lu Oanh#Chu Vn Sn#Nguyn Thnh Thi#240508#Phn tch vn hc#Bnh ging vn hc#Lp 11#Tc ph m vn hc#Sch c thm#V.anh## 00615000000000313000450002600110000000200190001100700650003000500160009501400060 01110190005001170820004001228080005001260080005001310090011001360100005001470110 01500152004001800167005001500185005001600200005001700216013000700233020000800240 020000700248020000800255020000900263020000900272020001400281039000600295#VV09.04 432#Bi tp lch s 11#B.s.: Trnh nh Tng (ch.b.), Nguyn Ngc C, Bi Tuyt Hng..#Trnh nh Tng#7400#Vi?t#909#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a144tr.^b24cm# Ti bn ln th 2#Nguyn Ngc C#Bi Tuyt Hng#Nguyn Hng Lin#240509#Lch s #Lp 11#Bi tp#Th gii#Vit Nam#Sch c thm#V.anh## 00566000000000289000450002600110000000200280001100700580003900500140009701400060 01110190005001170820007001228080005001290080005001340090011001390100005001500110 01500155004001800170005001200188005001400200005001400214013000700228020000800235 020000800243020000700251020001400258039000400272#VV09.04433#Bi tp ho hc 11 n ng cao#B.s.: L Xun Trng (ch.b.), T Ngc nh, Phm Vn Hoan..#L Xun Trng# 9500#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a192tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#T Ngc nh#Phm Vn Hoan#Cao Th Thng#240510#Ho hc#Bi tp#Lp 11#Sch c thm #Tm## 00586000000000289000450002600110000000200210001100700700003200500110010200500140 01130050014001270050007001410140006001480190005001540820004001598080005001630080 00500168009001100173010000500184011001500189004001800204015003300222013000700255 020000900262020000700271020001400278039000400292#VV09.04434#Hnh hc 11 nng cao #B.s.: on Qunh (tng ch.b.), Vn Nh Cng (ch.b.), Phm Khc Ban..#on Qun h#Vn Nh Cng#Phm Khc Ban#T Mn#5700#Vi?t#516#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 132tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#TTS ghi: B Gio dc v o to#240511#Hnh hc# Lp 11#Sch c thm#Tm## 00540000000000277000450002600110000000200200001100700590003100500150009000500130 01050050015001180140006001330190005001390820009001448080005001530080005001580090 01100163010000500174011001500179004001800194013000700212020000800219020000900227 020000700236020001500243039000400258#VV09.04435#Bi tp hnh hc 12#B.s.: Nguyn Mng Hy (ch.b.), Khu Quc Anh, Trn c Huyn#Nguyn Mng Hy#Khu Quc Anh#Trn c Huyn#8900#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a132tr.^b24cm#Ti bn l n th 2#240512#Bi tp#Hnh hc#Lp 12#Sch gio khoa#Tm## 00608000000000301000450002600110000000200220001100700600003300500070009300500140 01000050008001140050015001220140007001370190005001440820004001498080005001530080 00500158009001100163010000500174011001500179004001800194015003300212005001800245 013000700263020001000270020000700280020001500287039000400302#VV09.04436#Ting An h 12 nng cao#B.s.: T Anh (tng ch.b.), Mai Vi Phng (ch.b.), Phan H..#T Anh #Mai Vi Phng#Phan H#Hunh ng Hi#14600#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a240tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hunh Th Kim Hoa#240513#Ting Anh#Lp 12#Sch gio khoa#Tm## 00617000000000301000450002600110000000200110001100700690002200500190009100500140 01100050013001240050013001370140007001500190005001570820004001628080005001660080 00500171009001100176010000500187011001500192004001800207015003300225005001600258 013000700274020000800281020000700289020001500296039000400311#VV09.04437#Ho hc 12#B.s.: Nguyn Xun Trng (tng ch.b.), Phm Vn Hoan, T Vng Nghi..#Nguyn X un Trng#Phm Vn Hoan#T Vng Nghi# nh Rng#13000#Vi?t#540#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a208tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#N guyn Ph Tun#240514#Ho hc#Lp 12#Sch gio khoa#Tm## 00593000000000301000450002600110000000200210001100700640003200500140009600500190 01100050013001290140006001420190005001480820004001538080005001570080005001620090 01100167010000500178011001500183004001800198005001100216005001300227013000700240 020000800247020001000255020000700265020001500272039000400287#VV09.04438#Bi tp ting Anh 12#B.s.: Hong Vn Vn (ch.b.), Hong Th Xun Hoa, o Ngc Lc..#Ho ng Vn Vn#Hong Th Xun Hoa#o Ngc Lc#8400#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2 009#^a144tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#V Th Li# Tun Minh#240515#Bi tp#Tin g Anh#Lp 12#Sch gio khoa#Tm## 00591000000000301000450002600110000000200110001100700510002200500100007300500100 00830050013000930050017001060140006001230190005001290820004001348080005001380080 00500143009001100148010000500159011001500164004001800179015003300197005001800230 013000700248020000800255020000700263020001500270039000400285#VV09.04439#Tin hc 12#B.s.: H S m (ch.b.), H Cm H, Trn Hng..#H S m#H Cm H#Trn Hng#Nguyn c Ngha#5700#Vi?t#005#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a133tr.^b24cm# Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Thanh Tng#240516#Tin hc#Lp 12#Sch gio khoa#Tm## 00585000000000289000450002600110000002600110001100200350002200300460005700700320 01030050013001350050018001480140007001660190005001730820004001788080005001820080 00500187009001100192010000500203011001500208004001800223013000700241020001000248 020001200258020000700270020001400277039000400291#VV09.04440#VV09.04441#Thc hnh trc nghim ting Anh 12#Bin son theo chng trnh chun v nng cao#ng Th Ho, Nguyn Phng Mai#ng Th Ho#Nguyn Phng Mai#20000#Vi?t#428#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a179tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#240517#Ting Anh#Trc nghim#L p 12#Sch c thm#Tm## 00590000000000289000450002600110000000200120001100700720002300500130009500500150 01080050013001230050015001360140006001510190005001570820004001628080005001660080 00500171009001100176010000500187011001500192004001800207015003300225013000700258 020000900265020000700274020001500281039000400296#VV09.04442#Hnh hc 12#B.s.: Tr n Vn Ho (tng ch.b.), Nguyn Mng Hy (ch.b.), Khu Quc Anh..#Trn Vn Ho#Ngu yn Mng Hy#Khu Quc Anh#Trn c Huyn#5000#Vi?t#516#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a112tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#240518#Hnh h c#Lp 12#Sch gio khoa#Tm## 00608000000000301000450002600110000000200130001100700600002400500160008400500130 01000050013001130050013001260140006001390190005001450820006001508080005001560080 00500161009001100166010000500177011001500182004001800197015003300215005001500248 013000700263020001000270020000700280020001500287039000400302#VV09.04443#Cng ngh 12#B.s.: Nguyn Vn Khi (ch.b.), ng Vn o, on Nhn L..#Nguyn Vn Khi #ng Vn o#on Nhn L#Trn Minh S#7800#Vi?t#621.3#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a120tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trn Vn Th nh#240519#Cng ngh#Lp 12#Sch gio khoa#Tm## 00625000000000301000450002600110000000200200001100700740003100500140010500500160 01190050013001350050013001480140007001610190005001680820004001738080005001770080 00500182009001100187010000500198011001500203004001800218015003300236005001400269 013000700283020000800290020000700298020001400305039000400319#VV09.04444#Ho hc 12 nng cao#B.s.: L Xun Trng (tng ch.b.), Nguyn Hu nh (ch.b.), T Vng N ghi..#L Xun Trng#Nguyn Hu nh#T Vng Nghi# nh Rng#16900#Vi?t#540#^2 14#^aH.#^aGio dc#2009#^a280tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Cao Th Thng#240520#Ho hc#Lp 12#Sch c thm#Tm## 00621000000000301000450002600110000000200200001100700710003100500150010200500140 01170050011001310050012001420140007001540190005001610820006001668080005001720080 00500177009001100182010000500193011001500198004001800213015003300231005001400264 013000700278020000800285020000700293020001500300039000400315#VV09.04445#Lch s 12 nng cao#B.s.: Phan Ngc Lin (tng ch.b.), V Dng Ninh, Trn B (ch.b.) ..#Phan Ngc Lin#V Dng Ninh#Trn B #V Ngc Anh#14400#Vi?t#959.7#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a296tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to# Thanh Bnh#240521#Lch s#Lp 12#Sch gio khoa#Tm## 00638000000000301000450002600110000000200190001100700780003000500160010800500150 01240050016001390050017001550140007001720190005001790820004001848080005001880080 00500193009001100198010000500209011001500214004001800229015003300247005001600280 013000700296020000700303020000700310020001500317039000400332#VV09.04446#Vt l 1 2 nng cao#B.s.: Nguyn Th Khi (tng ch.b.), V Thanh Khit (ch.b.), Nguyn c Hip..#Nguyn Th Khi#V Thanh Khit#Nguyn c Hip#Nguyn Ngc Hng#16100# Vi?t#530#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a238tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn c Thm#240522#Vt l#Lp 12#Sch gio khoa#Tm## 00629000000000301000450002600110000000200190001100700750003000500090010500500180 01140050017001320050014001490140007001630190005001700820007001758080005001820080 00500187009001100192010000500203011001500208004001800223015003300241005001300274 013000700287020000700294020000700301020001500308039000400323#VV09.04447#a l 1 2 nng cao#B.s.: L Thng (tng ch.b.), Nguyn Vit Thnh (ch.b.), Nguyn Kim Ch ung..#L Thng#Nguyn Vit Thnh#Nguyn Kim Chung#Phm Xun Hu#15600#Vi?t#915. 97#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a256tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#ng Duy Li#240523#a l#Lp 12#Sch gio khoa#Tm## 00586000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020019000310070053000500220004001030050016001070050005001230050014001280050 01100142005001600153004001800169008000500187009001100192010000500203011001500208 013000700223020000800230020000700238020000800245020001500253039000400268#VV09.04 448#6300#Vi?t#807#^214#Bi tp ng vn 12#B.s.: Phan Trng Lun (ch.b.), L A, L Nguyn Cn..#T.2#Phan Trng Lun#L A#L Nguyn Cn# Kim Hi#on c Phn g#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a103tr.^b24cm#240524#Ng vn#Lp 12#B i tp#Sch gio khoa#Tm## 00630000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020011000310070077000420220004001190050016001230050016001390050014001550050 00500169005001400174004001800188008000500206009001100211010000500222011001500227 015003300242013000700275020000800282020000700290020001500297039000400312#VV09.04 449#9000#Vi?t#807#^214#Ng vn 12#B.s.: Phan Trng Lun (tng ch.b.), Trn ng Suyn, Bi Minh Ton (ch.b.)..#T.1#Phan Trng Lun#Trn ng Suyn#Bi Minh To n#L A#L Nguyn Cn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a223tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#240525#Ng vn#Lp 12#Sch gio khoa#Tm## 00623000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020020000310070062000510220004001130050013001170050009001300050017001390050 01400156005001100170004001800181008000500199009001100204010000500215011001500220 015003300235013000700268020000800275020000700283020001500290039000400305#VV09.04 450#9000#Vi?t#807#^214#Ng vn 12 nng cao#B.s.: Trn nh S (tng ch.b.), Hn g Dn, Nguyn ng Mnh..#T.2#Trn nh S#Hng Dn#Nguyn ng Mnh# Ngc Th ng#L Huy Bc#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a223tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#240526#Ng vn#Lp 12#Sch gio khoa#Tm## 00665000000000313000450002600110000000200280001100300130003900700460005200500110 00980140006001090190005001150820007001208080005001270080005001320090011001370100 00500148011001400153012003400167013000700201005001900208021007300227020000700300 020000900307020000300316020000900319020000500328020001400333039000400347#VV09.04 451#C dn trong lng i dng#Truyn tranh#Phng Nhi b.s. ; A.N.H design grou p v tranh#Phng Nhi#3800#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b21cm# B khm ph v tp t mu Mandala#240527#A.N.H design group#Hng dn b lm que n v t mu cc hnh v cc loi c v ng vt bin#T mu#Mu gio#C#ng vt #Bin#Sch mu gio#Tm## 00605000000000289000450002600110000000200230001100300130003400700460004700500110 00930140006001040190005001100820007001158080005001220080005001270090011001320100 00500143011001400148012003400162005001900196013000700215021005400222020000700276 020000500283020000900288020001400297039000400311#VV09.04452#Th gii cc loi ch im#Truyn tranh#Phng Nhi b.s. ; A.N.H design group v tranh#Phng Nhi#3800#V i?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b21cm#B khm ph v tp t mu Man dala#A.N.H design group#240528#Hng dn b lm quen v t mu hnh v cc loi chim#T mu#Chim#Mu gio#Sch mu gio#Tm## 00649000000000301000450002600110000000200230001100300130003400700460004700500110 00930140006001040190005001100820007001158080005001220080005001270090011001320100 00500143011001400148012003400162005001900196013000700215021007100222020000900293 020001100302020000700313020000900320020001400329039000400343#VV09.04453#Th thao v ngh thut#Truyn tranh#Phng Nhi b.s. ; A.N.H design group v tranh#Phng Nhi#3800#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b21cm#B khm ph v t p t mu Mandala#A.N.H design group#240529#Hng dn b lm quen v t mu hnh v cc mn th thao v ngh thut#Th thao#Ngh thut#T mu#Mu gio#Sch mu g io#Tm## 00600000000000289000450002600110000000200220001100300130003300700460004600500110 00920140006001030190005001090820007001148080005001210080005001260090011001310100 00500142011001400147012003400161005001900195013000700214021005100221020000400272 020000700276020000900283020001400292039000400306#VV09.04454#Th gii cc loi ho a#Truyn tranh#Phng Nhi b.s. ; A.N.H design group v tranh#Phng Nhi#3800#Vi ?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b21cm#B khm ph v tp t mu Mand ala#A.N.H design group#240530#Hng dn b lm quen, t mu hnh v cc loi hoa #Hoa#T mu#Mu gio#Sch mu gio#Tm## 00628000000000289000450002600110000000200210001100300130003200700460004500500110 00910140006001020190005001080820007001138080005001200080005001250090011001300100 00500141011001400146012003400160005001900194013000700213021007200220020000700292 020000900299020001200308020001400320039000400334#VV09.04455#Ln ln b s lm g #Truyn tranh#Phng Nhi b.s. ; A.N.H design group v tranh#Phng Nhi#3800#Vi? t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b21cm#B khm ph v tp t mu Manda la#A.N.H design group#240531#Hng dn b t mu, lm quen vi hnh ch cc ngh nghip trong x hi#T mu#Mu gio#Ngh nghip#Sch mu gio#Tm## 00646000000000301000450002600110000000200160001100300130002700700460004000500110 00860140006000970190005001030820007001088080005001150080005001200090011001250100 00500136011001400141012003400155005001900189013000700208021007100215020000700286 020000900293020001000302020001400312020001400326039000400340#VV09.04456#Trong n ng tri#Truyn tranh#Phng Nhi b.s. ; A.N.H design group v tranh#Phng Nhi#38 00#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b21cm#B khm ph v tp t m u Mandala#A.N.H design group#240532#Hng dn b t mu hnh cc hnh cc con v t, cy ci trong nng tri#T mu#Mu gio#Cy trng#ng vt nui#Sch mu gio #Tm## 00618000000000289000450002600110000000200170001100300130002800700460004100500110 00870140006000980190005001040820007001098080005001160080005001210090011001260100 00500137011001400142012003400156005001900190013000700209021007000216020000800286 020000700294020000900301020001400310039000400324#VV09.04457#Th gii nhc c#Tru yn tranh#Phng Nhi b.s. ; A.N.H design group v tranh#Phng Nhi#3800#Vi?t#37 2.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b21cm#B khm ph v tp t mu Mandala#A .N.H design group#240533#Hng dn cch t mu cc loi nhc c: n pian, c c oc, ghi ta...#Nhc c#T mu#Mu gio#Sch mu gio#Tm## 00621000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200380003600700140 00740140007000880190005000950820004001008080005001040080005001090090011001140100 00500125011001400130012001800144013000700162021011800169020000900287020001100296 020001700307020001500324039000400339#VV09.04458#VV09.04459#Phm Vit Dn#V p ca cc ng cong thin nhin#Phm Vit Dn#18500#Vi?t#516#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a91tr.^b21cm#Khm ph th gii#240534#Gii thiu nhng kin thc c bn ca hnh hc fractal. Cc dng ng cong: ng cong Von Koch, Minkowski, Peano ...#Hnh hc#ng cong#Hnh hc Fractal#Sch thiu nhi#Tm## 00545000000000277000450002600110000000200170001100300130002800700560004100500190 00970050008001160050014001240140006001380190005001440820009001498080005001580080 00500163009001100168010000500179011001400184004001800198013000700216020001800223 020000900241020001300250039000400263#VV09.04460#Hu sao ua ti#Truyn tranh#L i: Nguyn Th Vn Lm, Ngn H ; Tranh: o Minh Chu#Nguyn Th Vn Lm#Ngn H #o Minh Chu#4500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b20cm#Ti b n ln th 6#240535#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Tm## 00559000000000277000450002600110000000200170001100700450002800500160007300500150 00890140006001040190005001100820012001158080005001270080005001320090011001370100 00500148011001400153004001800167015003000185013000700215020001800222020000900240 020001300249020001500262039000400277#VV09.04461#By sc cu vng#Li: Phm Hong Thu ; Tranh: Phm Ngc Tun#Phm Hong Thu#Phm Ngc Tun#4500#Vi?t#398.2109 597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#Ti bn ln th 4#Da theo truyn c Trung Quc#240536#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#Tm## 00469000000000265000450002600110000000200240001100700110003500500110004601400060 00570190005000630820007000688080005000750080005000800090011000850100005000960110 01400101012002500115013000700140020000800147020001100155020001000166020000900176 020001400185039000400199#VV09.04462#B lm quen vi ch ci#Phng Anh#Phng An h#7000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#Sch song ng Anh - Vit#240537#Ch ci#Ting Vit#Ting Anh#Mu gio#Sch mu gio#Tm## 00469000000000265000450002600110000000200240001100700110003500500110004601400060 00570190005000630820007000688080005000750080005000800090011000850100005000960110 01400101012002500115013000700140020000800147020001100155020001000166020000900176 020001400185039000400199#VV09.04463#B lm quen vi ch ci#Phng Anh#Phng An h#7000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#Sch song ng Anh - Vit#240538#Ch ci#Ting Vit#Ting Anh#Mu gio#Sch mu gio#Tm## 00610000000000301000450002600110000000200180001100300130002902900300004200700220 00720050012000940050009001060140006001150190005001210190005001260820009001318080 00500140008000500145009001100150010000500161011001400166012006300180013000700243 020001800250020000900268020001300277020001400290039000400304#VV09.04464#Chic v ca Nhm#Truyn tranh#The stocking of the porcupine#Nguyn Minh, Kim Dung#Nguy n Minh#Kim Dung#5500#Vi?t#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b24cm #T truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch : Th gii loi vt#240539#Vn hc t hiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Tm## 00606000000000301000450002600110000000200180001100300130002902900260004200700220 00680050012000900050009001020140006001110190005001170190005001220820009001278080 00500136008000500141009001100146010000500157011001400162012006300176013000700239 020001800246020000900264020001300273020001400286039000400300#VV09.04465#Mui nh p di kh#Truyn tranh#The tiny foolish mosquito#Nguyn Minh, Kim Dung#Nguyn Mi nh#Kim Dung#5500#Vi?t#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b24cm#T truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch : Th gii loi vt#240540#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Tm## 00611000000000301000450002600110000000200160001100300130002702900330004000700220 00730050012000950050009001070140006001160190005001220190005001270820009001328080 00500141008000500146009001100151010000500162011001400167012006300181013000700244 020001800251020000900269020001300278020001400291039000400305#VV09.04466#Tc k c hy thi#Truyn tranh#A gecko in a running competition#Nguyn Minh, Kim Dung#Nguy n Minh#Kim Dung#5500#Vi?t#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b24c m#T truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch : Th gii loi vt#240541#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Tm## 00599000000000301000450002600110000000200160001100300130002702900210004000700220 00610050012000830050009000950140006001040190005001100190005001150820009001208080 00500129008000500134009001100139010000500150011001400155012006300169013000700232 020001800239020000900257020001300266020001400279039000400293#VV09.04467#Nga non hu #Truyn tranh#A pony eager to kick#Nguyn Minh, Kim Dung#Nguyn Minh#Kim Dung#5500#Vi?t#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b24cm#T truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch : Th gii loi vt#240542#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Tm## 00602000000000301000450002600110000000200160001100300130002702900240004000700220 00640050012000860050009000980140006001070190005001130190005001180820009001238080 00500132008000500137009001100142010000500153011001400158012006300172013000700235 020001800242020000900260020001300269020001400282039000400296#VV09.04468#La lm nhc s#Truyn tranh#Donkey to be a musician#Nguyn Minh, Kim Dung#Nguyn Minh#K im Dung#5500#Vi?t#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b24cm#T truy n tranh song ng Vit - Anh. Ch : Th gii loi vt#240543#Vn hc thiu nhi #Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Tm## 00598000000000301000450002600110000000200160001100300130002702900200004000700220 00600050012000820050009000940140006001030190005001090190005001140820009001198080 00500128008000500133009001100138010000500149011001400154012006300168013000700231 020001800238020000900256020001300265020001400278039000400292#VV09.04469#Qui vt tn m#Truyn tranh#A monster named umm#Nguyn Minh, Kim Dung#Nguyn Minh#Kim D ung#5500#Vi?t#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b24cm#T truyn t ranh song ng Vit - Anh. Ch : Th gii loi vt#240544#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Tm## 00593000000000301000450002600110000000200180001100300130002902900130004200700220 00550050012000770050009000890140006000980190005001040190005001090820009001148080 00500123008000500128009001100133010000500144011001400149012006300163013000700226 020001800233020000900251020001300260020001400273039000400287#VV09.04470#C Ong l i bing#Truyn tranh#The Lazy bee#Nguyn Minh, Kim Dung#Nguyn Minh#Kim Dung#5 500#Vi?t#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b24cm#T truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch : Th gii loi vt#240545#Vn hc thiu nhi#Vit Nam #Truyn tranh#Sch song ng#Tm## 00599000000000301000450002600110000000200160001100300130002702900210004000700220 00610050012000830050009000950140006001040190005001100190005001150820009001208080 00500129008000500134009001100139010000500150011001400155012006300169013000700232 020001800239020000900257020001300266020001400279039000400293#VV09.04471#Si xm tham n#Truyn tranh#The greedy grey wolf#Nguyn Minh, Kim Dung#Nguyn Minh#Kim Dung#5500#Vi?t#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b24cm#T truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch : Th gii loi vt#240546#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Tm## 00611000000000301000450002600110000000200210001100300130003202900280004500700220 00730050012000950050009001070140006001160190005001220190005001270820009001328080 00500141008000500146009001100151010000500162011001400167012006300181013000700244 020001800251020000900269020001300278020001400291039000400305#VV09.04472#Vt lm lnh cu ho#Truyn tranh#The parrot becoming fireman#Nguyn Minh, Kim Dung#Nguy n Minh#Kim Dung#5500#Vi?t#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b24c m#T truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch : Th gii loi vt#240547#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Tm## 00602000000000301000450002600110000000200150001100300130002602900250003900700220 00640050012000860050009000980140006001070190005001130190005001180820009001238080 00500132008000500137009001100142010000500153011001400158012006300172013000700235 020001800242020000900260020001300269020001400282039000400296#VV09.04473#Nh li m dn#Truyn tranh#Remember mother's advice#Nguyn Minh, Kim Dung#Nguyn Minh#K im Dung#5500#Vi?t#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b24cm#T truy n tranh song ng Vit - Anh. Ch : Th gii loi vt#240548#Vn hc thiu nhi #Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Tm## 00726000000000337000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310020012000360030013000480290013000610070069000740220004001432210038001470050 01600185006002000201005001600221004001800237008000500255009001100260010000500271 01100140027601200330029002000180032302000090034102000130035002000140036303900040 0377013000700381#VV09.04474#7000#Vi?t#895.9223#^214#Bm v Cui#Truyn tranh#Bo m and Cuoi#on Triu Long ; Nguyn L An Phng dch ; Ho s: inh Thanh Lim# T.6#Qu th thn k = The magic persimmon#on Triu Long#Nguyn L An Phng#i nh Thanh Lim#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b24cm#Truyn tranh song ng Vit - Anh#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Tm#24 0549## 00528000000000265000450002600110000000200260001100700630003700500190010000500120 01190060012001310140007001430190005001500820004001558080005001590080005001640090 01100169010000500180011001400185013000700199019001300206020001800219020000800237 020001300245039000400258#VV09.04475#Chc mng sinh nht Pauli#Li: Brigitte Weni nger ; Tranh: Eve Tharlet ; L Vn Hng dch#Weninger, Brigitte#Tharlet Eve#L V n Hng#12500#Vi?t#833#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a25tr.^b26cm#240550#Dch Thu S#Vn hc thiu nhi#Thu S#Truyn tranh#Tm## 00514000000000265000450002600110000000200120001100700630002300500190008600500120 01050060012001170140007001290190005001360820004001418080005001450080005001500090 01100155010000500166011001400171019001300185013000700198020001800205020000800223 020001300231039000400244#VV09.04476#Pauli b m#Li: Brigitte Weninger ; Tranh: Eve Tharlet ; L Vn Hng dch#Weninger, Brigitte#Tharlet Eve#L Vn Hng#12500 #Vi?t#833#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a25tr.^b26cm#Dch Thu S#240551#Vn hc th iu nhi#Thu S#Truyn tranh#Tm## 00527000000000265000450002600110000000200250001100700630003600500190009900500120 01180060012001300140007001420190005001490820004001548080005001580080005001630090 01100168010000500179011001400184019001300198013000700211020001800218020000800236 020001300244039000400257#VV09.04477#Pauli i, hy tr v nh#Li: Brigitte Wenin ger ; Tranh: Eve Tharlet ; L Vn Hng dch#Weninger, Brigitte#Tharlet Eve#L V n Hng#12500#Vi?t#833#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a25tr.^b26cm#Dch Thu S#2405 52#Vn hc thiu nhi#Thu S#Truyn tranh#Tm## 00521000000000265000450002600110000000200190001100700630003000500190009300500120 01120060012001240140007001360190005001430820004001488080005001520080005001570090 01100162010000500173011001400178019001300192013000700205020001800212020000800230 020001300238039000400251#VV09.04478#Pauli khng c li#Li: Brigitte Weninger ; Tranh: Eve Tharlet ; L Vn Hng dch#Weninger, Brigitte#Tharlet Eve#L Vn Hng #12500#Vi?t#833#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a25tr.^b26cm#Dch Thu S#240553#Vn hc thiu nhi#Thu S#Truyn tranh#Tm## 00523000000000265000450002600110000000200210001100700630003200500190009500500120 01140060012001260140007001380190005001450820004001508080005001540080005001590090 01100164010000500175011001400180019001300194013000700207020001800214020000800232 020001300240039000400253#VV09.04479#Pauli b mt chi#Li: Brigitte Weninger ; Tranh: Eve Tharlet ; L Vn Hng dch#Weninger, Brigitte#Tharlet Eve#L Vn H ng#12500#Vi?t#833#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a25tr.^b26cm#Dch Thu S#240554#V n hc thiu nhi#Thu S#Truyn tranh#Tm## 00522000000000265000450002600110000000200200001100700630003100500190009400500120 01130060012001250140007001370190005001440820004001498080005001530080005001580090 01100163010000500174011001400179019001300193013000700206020001800213020000800231 020001300239039000400252#VV09.04480#Pauli ln, Pauli b#Li: Brigitte Weninger ; Tranh: Eve Tharlet ; L Vn Hng dch#Weninger, Brigitte#Tharlet Eve#L Vn Hn g#12500#Vi?t#833#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a25tr.^b26cm#Dch Thu S#240555#V n hc thiu nhi#Thu S#Truyn tranh#Tm## 00518000000000265000450002600110000000200160001100700630002700500190009000500120 01090060012001210140007001330190005001400820004001458080005001490080005001540090 01100159010000500170011001400175019001300189013000700202020001800209020000800227 020001300235039000400248#VV09.04481#Pauli c em gi#Li: Brigitte Weninger ; Tra nh: Eve Tharlet ; L Vn Hng dch#Weninger, Brigitte#Tharlet Eve#L Vn Hng#12 500#Vi?t#833#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a25tr.^b26cm#Dch Thu S#240556#Vn h c thiu nhi#Thu S#Truyn tranh#Tm## 00525000000000265000450002600110000000200230001100700630003400500190009700500120 01160060012001280140007001400190005001470820004001528080005001560080005001610090 01100166010000500177011001400182019001300196013000700209020001800216020000800234 020001300242039000400255#VV09.04482#Pauli ci nhau vi Edi#Li: Brigitte Weninge r ; Tranh: Eve Tharlet ; L Vn Hng dch#Weninger, Brigitte#Tharlet Eve#L Vn Hng#12500#Vi?t#833#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a25tr.^b26cm#Dch Thu S#240557 #Vn hc thiu nhi#Thu S#Truyn tranh#Tm## 00530000000000265000450002600110000000200280001100700630003900500190010200500120 01210060012001330140007001450190005001520820004001578080005001610080005001660090 01100171010000500182011001400187019001300201013000700214020001800221020000800239 020001300247039000400260#VV09.04483#Pauli i! cu em vi! C ma#Li: Brigitte We ninger ; Tranh: Eve Tharlet ; L Vn Hng dch#Weninger, Brigitte#Tharlet Eve#L Vn Hng#12500#Vi?t#833#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a25tr.^b26cm#Dch Thu S#2 40558#Vn hc thiu nhi#Thu S#Truyn tranh#Tm##