00662000000000313000450080800050000003900040000500100130000900200230002200300690 00450050013001140050015001270070057001420080005001990090011002040100005002150110 01500220082000900235013000700244014000700251026001100258026001100269019000500280 020000500285020000900290020002000299020000800319020000700327020001400334#^214#Ma i#Trn Vn Ho#Dy v hc hnh hc 11#Kin thc gio khoa - phng php dy v h c - phng php gii ton#Khu Quc Anh#Nguyn Mng Hy#B.s.: Trn Vn Ho (ch.b. ), Khu Quc Anh, Nguyn Mng Hy#^aH.#^aGio dc#2008#^a173tr.^b27cm#516.0076#238 022#34000#VL09.00222#VL09.00223#Vi?t#Ton#Hnh hc#Hnh hc khng gian#Bi tp# Lp 11#Sch c thm## 00862000000000289000450080800050000003900040000500100200000900200240002900500120 00530070033000650080018000980090035001160100005001510110015001560150069001710820 00400240013000700244014000700251026001100258026001100269019000500280020000900285 020000700294020000900301020000900310021025300319#^214#Mai#Hong Th Hng Hnh#Th c tp a cht c s#Trn Anh T#Hong Th Hng Hnh, Trn Anh T#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a119tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Qu c gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#551#238023#16000#VL09.00224#VL 09.00225#Vi?t#a cht#Bn #Tri t#Thc tp#S lc cc h to bn Gau ss, UTM v VN 2000, cch hnh thnh bn a hnh. Gii thiu vt cht to v tri t bao gm: khong vt, macma, trm tch v bin cht. Kho st cc hin tng, cc sn phm lin quan n tc dng ca a cht## 00816000000000277000450080800050000003900040000500100140000900200410002300700140 00640040013000780080005000910090023000960100005001190110015001240820004001390130 00700143014000700150026001100157026001100168019000500179020000800184020001200192 020001400204020001500218021030500233#^214#Mai#Nguyn Don #X l s liu thc n ghim trong k thut#Nguyn Don #In ln th 1#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009 #^a167tr.^b27cm#518#238024#43000#VL09.00226#VL09.00227#Vi?t#S liu#Thc nghim #X l s liu#Sch tham kho#Trnh by ni dung ca quy hoch v s l s liu thc nghim: i lng ngu nhin v cc phn phi ca chng, sai s v kh sai s, cng thc thc nghim, quy hoch thc nghim trc giao, quy hoch thc nghi m ring phn, quy hoch hp Box - Wilson, quy hoch tm cc tr, phn tch s li u thc nghim## 01005000000000313000450080800050000003900040000500200630000900500100007200500140 00820050013000960050012001090050017001210070041001380080005001790090023001840100 00500207011001500212082000600227013000700233026001100240026001100251019000500262 020002000267020001300287020001100300020002000311020001500331021034500346#^214#Ma i#Mt s vn chn lc ca cng ngh thng tin v truyn thng# Nh An#Bi c Dng#ng Hu o#L Huy Thp#Nguyn Minh Tun# Nh An, Bi c Dng, n g Hu o..#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2008#^a482tr.^b27cm#004.6#238025#VL09.00 228#VL09.00229#Vi?t#Cng ngh thng tin#Truyn thng#Cng trnh#Nghin cu khoa hc#Tha Thin-Hu#Tp hp 150 cc kt qu nghin cu khoa hc c trin kha i ng dng cng ngh thng tin ca cc nh khoa hc ti hi tho " Mt s vn chn lc ca cng ngh thng tin v truyn thng" ti Hu. Vi cc ch c th : m ngun m, gio dc in t, x l ngn ng, cc h thng nhng, cc h th ng tch hp, x l nh v k thut video...## 00588000000000277000450080800050000003900040000500100120000900200410002100700120 00620080018000740090023000920100005001150110014001200820007001340130007001410140 00700148026001100155026001100166019000500177020001100182020000400193020000400197 020000700201020000400208021009800212#^214#Mai#Qunh Hng#K thut mc len si - thi trang h thu#Qunh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a8 7tr.^b27cm#746.43#238026#42000#VL09.00230#VL09.00231#Vi?t#Thi trang#Mc#Si#o len#Len#Tm tt k thut mc len si, quy trnh to ra nhng chic o len hp t hi trang trong ma h thu## 00584000000000277000450080800050000003900040000500100120000900200420002100700120 00630080018000750090023000930100005001160110014001210820007001350130007001420140 00700149026001100156026001100167019000500178020001100183020000400194020000400198 020000700202020000400209021009300213#^214#Mai#Qunh Hng#K thut mc len si - thi trang xun h#Qunh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a 83tr.^b27cm#746.43#238027#42000#VL09.00232#VL09.00233#Vi?t#Thi trang#Mc#Si# o len#Len#Tm tt k thut mc len si, quy trnh to ra nhng chic o len hp thi trang ma xun h## 00965000000000301000450080800050000003900060000500200820001100500140009300500120 01070050013001190050012001320050015001440070049001590080012002080090017002200100 00500237011002400242015002900266082001000295013000700305026001100312026001100323 019000500334020001600339020001000355020000700365021029100372#^214#T.vn#K yu t ng kt 10 nm thc hin quy ch dn ch trn a bn thnh ph Hi Phng#Trn V n Hng#V Th Loan#V Vn Thanh#V Th Bnh# Trng Thnh#B.s.: Trn Vn Hng, V Th Loan, V Vn Thanh..#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2008#^a181tr.,8tr. nh ^b29cm#TTS ghi: Thnh u Hi Phng#323.09597#238028#VL09.00235#VL09.00234#Vi?t# Qui ch dn ch#Hi Phng#K yu#H thng, gii thiu v cung cp nhng ni dung c trnh by ti hi ngh, nhng in hnh v xy dng v thc hin quy ch d n ch mt s a phng, n v, c s, ng thi cp nht mt s vn bn m i ca thnh ph v hng dn, c th ho vic thc hin dn ch mt s a ph ng## 01069000000000373000450080800050000003900040000500200560000900500160006500500160 00810050013000970050016001100050022001260070055001480080012002030090017002150100 00500232011001400237015006600251082001800317013000700335026001100342026001100353 01900050036402000090036902000110037802000080038902000100039702000150040702000100 0422020001000432020000700442020002300449021022300472#^214#Mai#15 nm xy dng v pht trin (27/01/1994 - 27/01/2009)#Phm Quc Phng#Nguyn Thnh T#Nguyn Cha nh#Nguyn Th Tho#Nguyn Th Thanh Thu#B.s.: Phm Quc Phng, Nguyn Thnh T, Nguyn Chanh..#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2008#^a80tr.^b29cm#TTS ghi: ng b khi c quan dn chnh ng thnh ph Hi Phng#324.2597070959735#238029#VL09. 00236#VL09.00237#Vi?t#Xy dng#Pht trin#ng b#Chnh tr#C cu t chc#Hot ng#Hi Phng#K yu#ng cng sn Vit Nam#Bao gm cc bi vit nh gi khi qut tnh hnh t chc v hot ng ca ng b, cc on th qun chng trong h thng chnh tr ca ng b TP.Hi Phng. Nhng u im, hn ch, kt qu t c v bi hc kinh nghim## 00761000000000301000450080800050000022100670000503900040007200200270007600500140 01030050016001170070054001330080005001870090011001920100005002030110014002080220 00500222082001000227013000700237014000700244026001100251026001100262019000500273 020001800278020000900296020001300305020001500318021012600333#^214#T L Thn Tn g (H) (1649 - 1662) n L Huyn Tng (1662 - 1671)#Mai#Theo dng lch s Vit Nam#L Thi Thun#Nguyn ng Hi#Bin thut: L Thi Thun ; V tranh: Nguyn ng Hi#^aH.#^aGio dc#2008#^a96tr.^b21cm#T.25#959.70272#238030#12000#VV09.013 56#VV09.01357#Vi?t#Lch s trung i#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Gii t hiu lch s Vit Nam t thi L Thn Tng (H) (1649-1662) n L Huyn Tng (1 662 - 1671) di hnh thc truyn tranh## 00790000000000313000450080800050000022100640000503900040006900200270007300500140 01000050016001140070054001300080005001840090011001890100005002000110014002050220 00500219082001000224013000700234014000700241026001100248026001100259019000500270 020001800275020000900293020001300302020001500315020001800330021012800348#^214#T L Gia Tng (1671 - 1675) n L Duy Phng (1729 - 1732)#Mai#Theo dng lch s Vit Nam#L Thi Thun#Nguyn ng Hi#Bin thut: L Thi Thun ; V tranh: Nguyn ng Hi#^aH.#^aGio dc#2008#^a96tr.^b21cm#T.26#959.70272#238031#12000 #VV09.01358#VV09.01359#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Lch s trung i#Gii thiu lch s Vit Nam t thi T L Gia Tng (1671 - 1675) n L Duy Phng (1729 - 1732) di hnh thc truyn tranh## 00776000000000313000450002600110000002600110001100800050002200900110002701000050 00380190005000430820010000488080005000580140007000630020027000700070054000970220 00500151221006100156005001400217005001600231011001400247020001800261020000900279 020001300288020001500301039000400316020001800320013000700338021011700345#VV09.01 360#VV09.01361#^aH.#^aGio dc#2008#Vi?t#959.70272#^214#12000#Theo dng lch s Vit Nam#Bin thut: L Thi Thun ; V tranh: Nguyn ng Hi#T.27#T L Thn Tng (1732 - 1735) n L Hin Tng (1740 - 1786)#L Thi Thun#Nguyn ng Hi# ^a96tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Mai#Lch s trung i#238032#Gii thiu lch s Vit Nam t L Thn Tng (1732 - 1735) n L Hin Tng (1740 - 1786) di hnh thc truyn tranh## 00770000000000313000450002600110000002600110001100800050002200900110002701000050 00380190005000430820009000488080005000570140007000620020027000690070054000960220 00500150221005600155005001400211005001600225011001400241020001800255020000900273 020001300282020001500295039000400310020001800314013000700332021011700339#VV09.01 362#VV09.01363#^aH.#^aGio dc#2008#Vi?t#959.7028#^214#12000#Theo dng lch s Vit Nam#Bin thut: L Thi Thun ; V tranh: Nguyn ng Hi#T.28#Cc cuc kh i ngha nng dn tiu biu t 1744 n 1775#L Thi Thun#Nguyn ng Hi#^a96tr .^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Mai#Lch s trung i#238033#Gii thiu lch s Vit Nam qua cc cuc khi ngha nng dn tiu bi u t 1744 n 1775, di hnh thc truyn tranh## 00710000000000313000450002600110000002600110001100800050002200900110002701000050 00380190005000430820009000488080005000570140007000620020027000690070050000960220 00500146221002800151005001400179005001200193011001400205020001800219020000900237 020001300246020001500259039000400274020001800278013000700296021009300303#VV09.01 364#VV09.01365#^aH.#^aGio dc#2008#Vi?t#959.7028#^214#12000#Theo dng lch s Vit Nam#Bin thut: L Thi Thun ; V tranh: Trng Qun#T.29#Khi ngha Ty S n - phn 1#L Thi Thun#Trng Qun#^a96tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#T ruyn tranh#Truyn lch s#Mai#Lch s trung i#238034#Gii thiu lch s Vit Nam thi k nh Ty Sn t khi ra i v pht trin n thng 3-1785## 00765000000000313000450002600110000002600110001100800050002200900110002701000050 00380190005000430820009000488080005000570140007000620020027000690070050000960220 00500146221002800151005001400179005001200193011001400205020001800219020000900237 020001300246020001500259039000400274020001800278013000700296021014800303#VV09.01 366#VV09.01367#^aH.#^aGio dc#2008#Vi?t#959.7028#^214#12000#Theo dng lch s Vit Nam#Bin thut: L Thi Thun ; V tranh: Trng Qun#T.30#Khi ngha Ty S n - phn 2#L Thi Thun#Trng Qun#^a96tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#T ruyn tranh#Truyn lch s#Mai#Lch s trung i#238035#Gii thiu lch s Vit Nam thi k Khi ngha Ty Sn giai on tnh hnh Bc H (t thng 6-1777 n thng 3-1786), di hnh thc truyn tranh## 00765000000000313000450002600110000002600110001100800050002200900110002701000050 00380190005000430820009000488080005000570140007000620020027000690070050000960220 00500146221002800151005001400179005001200193011001400205020001800219020000900237 020001300246020001500259039000400274020001800278013000700296021014800303#VV09.01 368#VV09.01369#^aH.#^aGio dc#2008#Vi?t#959.7028#^214#12000#Theo dng lch s Vit Nam#Bin thut: L Thi Thun ; V tranh: Trng Qun#T.31#Khi ngha Ty S n - phn 3#L Thi Thun#Trng Qun#^a96tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#T ruyn tranh#Truyn lch s#Mai#Lch s trung i#238036#Gii thiu lch s Vit Nam thi k Khi ngha Ty Sn giai on tnh hnh Bc H (t thng 6-1777 n thng 3-1786), di hnh thc truyn tranh## 00747000000000313000450002600110000002600110001100800050002200900110002701000050 00380190005000430820009000488080005000570140007000620020027000690070050000960220 00500146221002800151005001400179005001200193011001500205020001800220020000900238 020001300247020001500260039000400275020001800279013000700297021012900304#VV09.01 370#VV09.01371#^aH.#^aGio dc#2008#Vi?t#959.7028#^214#12000#Theo dng lch s Vit Nam#Bin thut: L Thi Thun ; V tranh: Trng Qun#T.32#Khi ngha Ty S n - phn 4#L Thi Thun#Trng Qun#^a111tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam# Truyn tranh#Truyn lch s#Mai#Lch s trung i#238037#Gii thiu lch s Vit Nam thi k Khi ngha Ty Sn giai on Nguyn Hu Chnh chng li Ty Sn, d i hnh thc truyn tranh## 00770000000000301000450002600110000002600110001100200290002200300130005100700190 00640140007000830190005000900820004000958080005000990080005001040090011001090100 00500120011001500125012003400140013000700174005001400181021017900195020001800374 020001500392020000700407020003700414020001300451039000400464#VV09.01372#VV09.013 73#Hnh trnh tr v ca Ulysse#Truyn tranh#L Thi Thun b.s.#11000#Vi?t#938# ^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a104tr.^b20cm#B truyn tranh Khm ph tri t#23803 8#L Thi Thun#Gii thiu hnh trnh tr v qu hng ca Ulysse nm 1020 trc cng nguyn sau hn 10 nm phiu bt gian nan trn bin a Trung Hi thng qua nhiu hnh nh minh ho sinh ng#Vn hc thiu nhi#Lch s c i#Hy Lp#Ulyss e, anh hng, vua, ? - ?, Hy Lp#Truyn tranh#Mai## 00642000000000277000450002600110000002600110001100200200002200300130004200700210 00550140007000760190005000830820006000888080005000940080005000990090011001040100 00500115011001400120012003400134013000700168005001600175020001800191020001300209 039000400222021013300226020000500359#VV09.01374#VV09.01375#Cha t ca bin c#T ruyn tranh#Trn Thng Th b.s.#10000#Vi?t#910.9#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a9 6tr.^b20cm#B truyn tranh Khm ph tri t#238039#Trn Thng Th#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh#Mai#Gii thiu nhiu kin thc lin quan n lch s v a l , thng qua cc cu truyn k v nhng cuc pht kin v i ca nhn loi#Php ## 00652000000000277000450002600110000002600110001100200340002200300130005600700190 00690140007000880190005000950820006001008080005001060080005001110090011001160100 00500127011001400132012003400146013000700180005001400187020001800201020001300219 039000400232021013300236020000500369#VV09.01376#VV09.01377#Marco Polo v ngi k m lng du#Truyn tranh#L Thi Thun b.s.#10000#Vi?t#910.9#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a96tr.^b20cm#B truyn tranh Khm ph tri t#238040#L Thi Thun#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#Mai#Gii thiu nhiu kin thc lin quan n lch s v a l, thng qua cc cu truyn k v nhng cuc pht kin v i ca nhn loi#Php## 00638000000000277000450002600110000002600110001100200210002200300130004300700190 00560140007000750190005000820820006000878080005000930080005000980090011001030100 00500114011001400119012003400133013000700167005001400174020001700188020001300205 039000400218021013300222020000500355#VV09.01378#VV09.01379# c ca i dng# Truyn tranh#L Thi Thun b.s.#10000#Vi?t#910.9#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a96 tr.^b20cm#B truyn tranh Khm ph tri t#238041#L Thi Thun#Vn hc hin i#Truyn tranh#Mai#Gii thiu nhiu kin thc lin quan n lch s v a l, t hng qua cc cu truyn k v nhng cuc pht kin v i ca nhn loi#Php## 00683000000000289000450002600110000002600110001100200380002200300130006000700190 00730140007000920190005000990820006001048080005001100080005001150090011001200100 00500131011001400136012003400150013000700184005001400191020001800205020001500223 020001300238039000400251021013300255020000500388#VV09.01380#VV09.01381#Vasco de gama v con ng hng liu#Truyn tranh#L Thi Thun b.s.#10000#Vi?t#910.9#^ 214#^aH.#^aGio dc#2008#^a96tr.^b20cm#B truyn tranh Khm ph tri t#238042# L Thi Thun#Vn hc thiu nhi#Gama, De Vasco#Truyn tranh#Mai#Gii thiu nhiu kin thc lin quan n lch s v a l, thng qua cc cu truyn k v nhng cuc pht kin v i ca nhn loi#Php## 00696000000000289000450002600110000002600110001100200280002200300130005000700370 00630140007001000190005001070820008001128080005001200080005001250090011001300100 00500141011001400146012003400160005001600194013000700210005001400217020001800231 020000700249020001300256039000400269021013300273#VV09.01382#VV09.01383#Vng v m u trn t Mexico#Truyn tranh#B.s.: L Thi Thun, Phan Minh Phng#10000#Vi?t #910.972#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a96tr.^b20cm#B truyn tranh Khm ph tri t#Phan Minh Phng#238043#L Thi Thun#Vn hc thiu nhi#Mhic#Truyn tranh#Ma i#Gii thiu nhiu kin thc lin quan n lch s v a l, thng qua cc cu truyn k v nhng cuc pht kin v i ca nhn loi## 00740000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200230003800300070 00610070016000680140007000840190005000910820009000968080005001050080005001100090 01100115010000500126011001500131013000700146021025100153020001700404020002100421 020000900442020000700451039000400458#VV09.01384#VV09.01385#Nguyn Quc Bo#Ba l n vt Trng Sn#Hi k#Nguyn Quc Bo#15000#Vi?t#959.7043#^214#^aH.#^aGio d c#2008#^a119tr.^b20cm#238044#Nhng hnh nh chn thc v sng ng ca i ng cn b, gio vin cch mng trong khng chin chng M. Nhng cu chuyn v tnh ng ch, ng i, tnh cm yu thng m bc ca ng bo i vi cn b v gio vin trong sut thi k khng chin#Vn hc hin i#Khng chin chng M#V it Nam#Hi k#Mai## 00592000000000289000450002600110000002600110001100200180002200300670004000700390 01070140006001460190005001520820008001578080005001650080005001700090011001750100 00500186011001400191005000900205005001600214013000700230020001800237020000800255 020000700263020001300270020001500283039000400298#VV09.01386#VV09.01387#Chin lu Ba nh#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Lm Bng ; Tranh: Nguyn ng Hi#6000#Vi?t#959.703#^214#^aH.#^aGio dc#2008# ^a31tr.^b21cm#Lm Bng#Nguyn ng Hi#238045#Vn hc thiu nhi#Ba nh#H Ni#T ruyn tranh#Truyn lch s#Mai## 00476000000000253000450002600110000000100180001100200140002900300460004300700180 00890140006001070190005001130820007001188080005001250080005001300090011001350100 00500146011001400151013000700165020000700172020001600179020000900195020001400204 039000400218#VV09.01388#Nguyn nh Qung# vui hc#Dnh cho hc sinh tiu h c v trung hc c s#Nguyn nh Qung#7000#Vi?t#793.73#^214#^aH.#^aGio dc#2 008#^a56tr.^b21cm#238046# vui#Trung hc c s#Tiu hc#Sch c thm#Mai## 00650000000000301000450002600110000002600110001100200470002200300640006900700170 01330140007001500190005001570820004001628080005001660080005001710090011001760100 00500187011001500192005001700207004001800224012002500242013000700267020000500274 039000400279020001400283020001700297020002000314020001400334#VV09.01389#VV09.013 90#Chuyn v bt ng thc v bt phng trnh#Sch dng cho hc sinh cc lp chn v cc lp chuyn ton THPT#Nguyn Xun Lim#31700#Vi?t#512#^214#^aH.#^aG io dc#2008#^a308tr.^b21cm#Nguyn Xun Lim#Ti bn ln th 3#T sch Chuyn to n THPT#238047#Ton#Mai#Bt ng thc#Bt phng trnh#Ph thng trung hc#Sch c thm## 00497000000000265000450002600110000002600110001100100080002200200240003000300480 00540070008001020140007001100190005001170820007001228080005001290080005001340090 01100139010000500150011001500155005001700170013000700187020001000194020000900204 020001400213039000400227#VV09.01391#VV09.01392#Chu Huy#Cuc khoe ti thm lng#T ruyn c b tr phn mn k truyn tiu hc#Chu Huy#16500#Vi?t#372.67#^214#^ aH.#^aGio dc#2008#^a155tr.^b20cm#Nguyn Xun Lim#238048#Truyn k#Tiu hc#S ch c thm#Mai## 00631000000000277000450002600110000002600110001100100100002200200210003200700230 00530140007000760190005000830820006000888080005000940080005000990090011001040100 00500115011001500120005001200135013000700147021015900154020000800313020000700321 020001000328020001100338039000400349#VV09.01393#VV09.01394#Hong Anh#T hc ca sinh vin#Hong Anh, Th Chu#31000#Vi?t#371.3#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a2 24tr.^b21cm# Th Chu#238049#Trnh by khi qut v hot ng hc tp - t hc ca sinh vin di gc tm l hc v mt s cu ca dao, tc ng, thnh ng, danh ngn ni v vic hc tp#Hc tp#T hc#Sinh vin#Tm l hc#Mai## 00643000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200230 00470070014000700140007000840190005000910820004000968080005001000080005001050090 01100110010000500121011001500126013000700141021021400148020001300362020001000375 039000400385#VV09.01395#VV09.01397#VV09.01396#Bi Mnh Hng#Ngn ng hc i chi u#Bi Mnh Hng#30000#Vi?t#410#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a287tr.^b20cm#238050 #Trnh by nhng nt tng qut ca ngn ng hc i chiu; phm vi ng dng, c s nghin cu v cc nguyn tc, phng php nghin cu i chiu cc ngn ng. Cc bnh din v mt s th nghim phn tch i chiu#Ngn ng hc#i chiu#Ma i## 00634000000000301000450002600110000000200510001100300190006200700590008101400060 01400190005001460820008001518080005001590080005001640090011001690100005001800110 01400185005001300199005001300212005001500225005001400240005001600254013000700270 020000900277020001600286020001100302020001500313039000400328#VV09.01398#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc c s#Qu hng t nc#B.s.: L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trng Nht..#7000#Vi?t#495.922#^214#^aH.#^aGio dc #2008#^a48tr.^b24cm#L Xun ng#Lu c Hnh#L Trng Nht#Nguyn Duy H#Trnh Trng Nam#238051#Tp vit#Trung hc c s#Ting Vit#Sch gio khoa#Mai## 00628000000000301000450002600110000000200510001100300130006200700590007501400060 01340190005001400820008001458080005001530080005001580090011001630100005001740110 01400179005001300193005001300206005001500219005001400234005001600248013000700264 020000900271020001600280020001100296020001500307039000400322#VV09.01399#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc c s#K nng sng#B.s.: L Xun ng (ch.b .), Lu c Hnh, L Trng Nht..#7000#Vi?t#495.922#^214#^aH.#^aGio dc#2008# ^a48tr.^b24cm#L Xun ng#Lu c Hnh#L Trng Nht#Nguyn Duy H#Trnh Trng Nam#238052#Tp vit#Trung hc c s#Ting Vit#Sch gio khoa#Mai## 00632000000000301000450002600110000000200510001100300170006200700590007901400060 01380190005001440820008001498080005001570080005001620090011001670100005001780110 01400183005001300197005001300210005001500223005001400238005001600252013000700268 020000900275020001600284020001100300020001500311039000400326#VV09.01400#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc c s#K chuyn Bc H#B.s.: L Xun ng ( ch.b.), Lu c Hnh, L Trng Nht..#7000#Vi?t#495.922#^214#^aH.#^aGio dc#2 008#^a48tr.^b24cm#L Xun ng#Lu c Hnh#L Trng Nht#Nguyn Duy H#Trnh T rng Nam#238053#Tp vit#Trung hc c s#Ting vit#Sch gio khoa#Mai## 00593000000000289000450002600110000000200440001100300170005500700590007201400060 01310190005001370820007001428080005001490080005001540090011001590100005001700110 01400175005001300189005001300202005001500215005001400230005001600244013000700260 020000900267020000900276020001400285039000400299#VV09.01401#V luyn vit ch p cho hc sinh tiu hc#K chuyn Bc H#B.s.: L Xun ng (ch.b.), Lu c Hn h, L Trng Nht..#7000#Vi?t#372.63#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a40tr.^b24cm#L Xun ng#Lu c Hnh#L Trng Nht#Nguyn Duy H#Trnh Trng Nam#238054#Tiu hc#Tp vit#Sch c thm#Mai## 00619000000000301000450002600110000000200440001100300200005500700590007501400060 01340190005001400820007001458080005001520080005001570090011001620100005001730110 01400178005001300192005001300205005001500218005001400233005001600247013000700263 020000900270020001100279020000900290020001400299039000400313#VV09.01402#V luyn vit ch p cho hc sinh tiu hc#Nhng iu nn bit#B.s.: L Xun ng (ch.b .), Lu c Hnh, L Trng Nht..#7000#Vi?t#372.63#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^ a40tr.^b24cm#L Xun ng#Lu c Hnh#L Trng Nht#Nguyn Duy H#Trnh Trng Nam#238055#Tiu hc#Ting Vit#Tp vit#Sch c thm#Mai## 00589000000000289000450002600110000000200440001100300130005500700590006801400060 01270190005001330820007001388080005001450080005001500090011001550100005001660110 01400171005001300185005001300198005001500211005001400226005001600240013000700256 020000900263020000900272020001400281039000400295#VV09.01403#V luyn vit ch p cho hc sinh tiu hc#Qu hng em#B.s.: L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trng Nht..#7000#Vi?t#372.63#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a40tr.^b24cm#L Xu n ng#Lu c Hnh#L Trng Nht#Nguyn Duy H#Trnh Trng Nam#238056#Tiu hc #Tp vit#Sch c thm#Mai## 00485000000000265000450002600110000000200210001100700350003201400060006701900050 00730820007000788080005000850080005000900090011000950100005001060110014001110050 01600125005001200141004001800153013000700171020000800178020000600186020000800192 020001500200039000400215#VV09.01404#V bi tp lch s 4#B.s.: Nguyn Anh Dng, L Ngc Thu#2900#Vi?t#372.89#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a43tr.^b24cm#Nguyn Anh Dng#L Ngc Thu#Ti bn ln th 4#238057#Lch s#Lp 4#Bi tp#Sch gio khoa# Mai## 00487000000000265000450002600110000000200210001100700360003201400060006801900050 00740820007000798080005000860080005000910090011000960100005001070110014001120050 01500126005001400141004001800155013000700173020000800180020000600188020000800194 020001500202039000400217#VV09.01405#V bi tp lch s 5#B.s.: Nguyn Hu Ch, T rn Vit Lu#3100#Vi?t#372.89#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a48tr.^b24cm#Nguyn H u Ch#Trn Vit Lu#Ti bn ln th 3#238058#Lch s#Lp 5#Bi tp#Sch gio kho a#Mai## 00487000000000265000450002600110000000200200001100700370003101400060006801900050 00740820007000798080005000860080005000910090011000960100005001070110014001120050 01700126005001300143004001800156013000700174020000700181020000600188020000800194 020001500202039000400217#VV09.01406#V bi tp a l 5#B.s.: Nguyn Tuyt Nga, Phm Th Sen#3100#Vi?t#372.89#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a47tr.^b24cm#Nguyn Tu yt Nga#Phm Th Sen#Ti bn ln th 3#238059#a l#Lp 5#Bi tp#Sch gio kho a#Mai## 00556000000000289000450002600110000000200140001100700640002501400060008901900050 00950820007001008080005001070080005001120090011001170100005001280110014001330050 01100147005001300158004001800171005001000189013000700199005001900206020000800225 020000800233020000600241020001500247039000400262#VV09.01407#Tp bi ht 2#B.s., tuyn chn: Hong Long (ch.b.), L Minh Chu, Hong Ln..#2700#Vi?t#372.87#^214 #^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b24cm#Hong Long#L Minh Chu#Ti bn ln th 6#Ho ng Ln#238060#Nguyn Hong Thng#m nhc#Bi ht#Lp 2#Sch gio khoa#Mai## 00551000000000289000450002600110000000200140001100700650002501400060009001900050 00960820007001018080005001080080005001130090011001180100005001290110014001340050 01100148005001400159004001800173005001000191005001200201013000700213020000800220 020000800228020000600236020001500242039000400257#VV09.01408#Tp bi ht 3#B.s., tuyn chn: Hong Long (ch.b.), Hong Ln, Hn Ngc Bch..#2700#Vi?t#372.87#^21 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b24cm#Hong Long#Hn Ngc Bch#Ti bn ln th 5# Hong Ln#L c Sang#238061#m nhc#Bi ht#Lp 3#Sch gio khoa#Mai## 00500000000000265000450002600110000000200220001100700460003301400060007901900050 00850820007000908080005000970080005001020090011001070100005001180110014001230050 01500137005001600152004001800168013000700186020000800193020000900201020000600210 020001400216039000400230#VV09.01409#V bi tp khoa hc 4#B.s.: Bi Phng Nga ( ch.b.), Lng Vit Thi#4800#Vi?t#372.35#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a80tr.^b24c m#Bi Phng Nga#Lng Vit Thi#Ti bn ln th 4#238062#Bi tp#Khoa hc#Lp 4 #Sch c thm#Mai## 00501000000000265000450002600110000000200220001100700460003301400060007901900050 00850820007000908080005000970080005001020090011001070100005001180110015001230050 01500138005001600153004001800169013000700187020000900194020000600203020000800209 020001400217039000400231#VV09.01410#V bi tp khoa hc 5#B.s.: Bi Phng Nga ( ch.b.), Lng Vit Thi#6800#Vi?t#372.35#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a120tr.^b24 cm#Bi Phng Nga#Lng Vit Thi#Ti bn ln th 3#238063#Khoa hc#Lp 5#Bi t p#Sch c thm#Mai## 00513000000000277000450002600110000000200320001100700340004301400060007701900050 00830820006000888080005000940080005000990090011001040100005001150110014001200050 01200134005001500146004001800161013000700179020000900186020000700195020000800202 020000600210020001500216039000400231#VV09.01411#V bi tp t nhin v x hi 1# B.s.: on Th My, Bi Phng Nga#2300#Vi?t#372.3#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a3 2tr.^b24cm#on Th My#Bi Phng Nga#Ti bn ln th 7#238064#T nhin#X hi#B i tp#Lp 1#Sch gio khoa#Mai## 00529000000000277000450002600110000000200320001100700460004301400060008901900050 00950820006001008080005001060080005001110090011001160100005001270110014001320050 01500146005001600161004001800177013000700195020000900202020000700211020000600218 020000800224020001500232039000400247#VV09.01412#V bi tp t nhin v x hi 2# B.s.: Bi Phng Nga (ch.b.), Nguyn Qu Thao#2300#Vi?t#372.3#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a32tr.^b24cm#Bi Phng Nga#Nguyn Qu Thao#Ti bn ln th 6#238065#T nhin#X hi#Lp 2#Bi tp#Sch gio khoa#Mai## 00576000000000289000450002600110000000200320001100700640004301400060010701900050 01130820006001188080005001240080005001290090011001340100005001450110014001500050 01500164005001600179004001800195005001700213013000700230020000900237020000700246 020000800253020000600261020001500267039000400282#VV09.01413#V bi tp t nhin v x hi 3#B.s.: Bi Phng Nga (ch.b.), Nguyn Tuyt Nga, Nguyn Qu Thao#5600 #Vi?t#372.3#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a96tr.^b24cm#Bi Phng Nga#Nguyn Qu T hao#Ti bn ln th 5#Nguyn Tuyt Nga#238066#T nhin#X hi#Bi tp#Lp 3#Sch gio khoa#Mai## 00605000000000301000450002600110000000200210001100700670003201400060009901900050 01050820007001108080005001170080005001220090011001270100005001380110014001430050 01300157005001900170004001800189005001700207005001700224005001400241013000700255 020000800262020000600270020000800276020001500284039000400299#VV09.01414#V bi t p o c 1#B.s.: Lu Thu Thu (ch.b.), Nguyn Th Vit H, L Th Tuyt Mai..# 3400#Vi?t#372.83#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a48tr.^b24cm#Lu Thu Thu#Nguyn Th Vit H#Ti bn ln th 7#L Th Tuyt Mai#Trn Th T Oanh#Mc Vn Trang#2380 67#o c#Lp 1#Bi tp#Sch gio khoa#Mai## 00577000000000289000450002600110000000200210001100700660003201400060009801900050 01040820007001098080005001160080005001210090011001260100005001370110014001420050 01300156005001500169004001800184005002000202005001700222013000700239020000800246 020000800254020000600262020001500268039000400283#VV09.01415#V bi tp o c 2 #B.s.: Lu Thu Thu (ch.b.), Nguyn Hu Hp, Trn Th Xun Hng..#3400#Vi?t#37 2.83#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a48tr.^b24cm#Lu Thu Thu#Nguyn Hu Hp#Ti bn ln th 6#Trn Th Xun Hng#Trn Th T Oanh#238068#o c#Bi tp#Lp 2#Sc h gio khoa#Mai## 00574000000000289000450002600110000000200210001100700650003201400060009701900050 01030820007001088080005001150080005001200090011001250100005001360110014001410050 01300155005001500168004001800183005001900201005001700220013000700237020000800244 020000800252020000600260020001400266039000400280#VV09.01416#V bi tp o c 3 #B.s.: Lu Thu Thu (ch.b.), Nguyn Hu Hp, Nguyn Th Vit H..#3400#Vi?t#372 .83#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a48tr.^b24cm#Lu Thu Thu#Nguyn Hu Hp#Ti bn ln th 5#Nguyn Th Vit H#Trn Th T Oanh#238069#o c#Bi tp#Lp 3#Sch c thm#Mai## 00543000000000277000450002600110000000200210001100700640003201400060009601900050 01020820007001078080005001140080005001190090011001240100005001350110014001400050 01300154005001400167004001800181005001900199013000700218020000800225020000800233 020000600241020001400247039000400261#VV09.01417#V bi tp o c 4#B.s.: Lu T hu Thu (ch.b.), Nguyn Th Vit H, Ng Quang Qu..#2900#Vi?t#372.83#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a44tr.^b24cm#Lu Thu Thu#Ng Quang Qu#Ti bn ln th 4#Nguy n Th Vit H#238070#o c#Bi tp#Lp 4#Sch c thm#Mai## 00490000000000265000450002600110000000200210001100700420003201400060007401900050 00800820007000858080005000920080005000970090011001020100005001130110014001180050 01300132005001400145004001800159013000700177020000800184020000800192020001400200 039000400214020000600218#VV09.01418#V bi tp o c 5#B.s.: Lu Thu Thu (ch. b.), Ng Quang Qu#2300#Vi?t#372.83#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b24cm#Lu Thu Thu#Ng Quang Qu#Ti bn ln th 3#238071#o c#Bi tp#Sch c thm#M ai#Lp 5## 00495000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020018000330070039000510220004000900050013000940050011001070040018001180080 00500136009001100141010000500152011001400157013000700171020000500178020000800183 039000600191020000600197020001400203#VV09.01419#4600#Vi?t#372.7#^214#V bi tp ton 1#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng#T.1# nh Hoan#Nguyn ng#Ti b n ln th 7#^aH.#^aGio dc#2009#^a75tr.^b24cm#238072#Ton#Bi tp#ThuH#Lp 1# Sch c thm## 00587000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020018000330070056000510220004001070050013001110050011001240040018001350080 00500153009001100158010000500169011001400174005001400188005001200202005001500214 013000700229020000500236020000800241020000600249020001400255039000400269#VV09.01 420#4300#Vi?t#372.7#^214#V bi tp ton 1#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Trung Hiu..#T.2# nh Hoan#Nguyn ng#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio d c#2009#^a71tr.^b24cm# Trung Hiu# Tin t#Phm Thanh Tm#238073#Ton#Bi t p#Lp 1#Sch c thm#Mai## 00493000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020018000330070039000510220004000900050013000940050011001070040018001180080 00500136009001100141010000500152011001400157013000700171020000500178020000600183 020000800189020001400197039000400211#VV09.01421#5600#Vi?t#372.7#^214#V bi tp ton 2#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng#T.1# nh Hoan#Nguyn ng#Ti b n ln th 6#^aH.#^aGio dc#2009#^a96tr.^b24cm#238074#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Mai## 00583000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020018000330070054000510220004001050050013001090050011001220040018001330080 00500151009001100156010000500167011001400172005001200186005001400198005001300212 013000700225020000500232020000600237020000800243020001400251039000400265#VV09.01 422#5600#Vi?t#372.7#^214#V bi tp ton 2#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t..#T.2# nh Hoan#Nguyn ng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc# 2009#^a96tr.^b24cm# Tin t# Trung Hiu#o Thi Lai#238075#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Mai## 00554000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020018000330070054000510220004001050050013001090050011001220050012001330050 01400145005001300159008000500172009001100177010000500188011001500193013000700208 020000500215020000800220020000600228020001400234039000400248#VV09.01423#6000#Vi ?t#372.7#^214#V bi tp ton 3#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t..#T.1# nh Hoan#Nguyn ng# Tin t# Trung Hiu#o Thi Lan#^aH.#^a Gio dc#2009#^a104tr.^b24cm#238076#Ton#Bi tp#Lp 3#Sch c thm#Mai## 00554000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020018000330070054000510220004001050050013001090050011001220050012001330050 01400145005001300159008000500172009001100177010000500188011001500193013000700208 020000500215020000800220020000600228020001400234039000400248#VV09.01424#6000#Vi ?t#372.7#^214#V bi tp ton 3#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t..#T.2# nh Hoan#Nguyn ng# Tin t# Trung Hiu#o Thi Lan#^aH.#^a Gio dc#2009#^a104tr.^b24cm#238077#Ton#Bi tp#Lp 3#Sch c thm#Mai## 00570000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020018000330070057000510220004001080050013001120050014001250050012001390050 01400151005001500165004001800180008000500198010000500203011001400208013000700222 020000500229020000800234039000600242020000600248020001400254#VV09.01425#5600#Vi ?t#372.7#^214#V bi tp ton 4#B.s.: nh Hoan (ch.b.), V Quc Chung, Ti n t..#T.1# nh Hoan#V Quc Chung# Tin t# Trung Hiu#Trn Din Hin #Ti bn ln th 4#^aH.#2009#^a96tr.^b24cm#238078#Ton#Bi tp#ThuH#Lp 4#Sch c thm## 00592000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020018000330070057000510220004001080050013001120050014001250050012001390050 01400151005001500165004001800180008000500198009001100203010000500214011001500219 013000700234020000500241020000800246020000600254020001400260039000400274#VV09.01 426#5800#Vi?t#372.7#^214#V bi tp ton 4#B.s.: nh Hoan (ch.b.), V Quc Chung, Tin t..#T.2# nh Hoan#V Quc Chung# Tin t# Trung Hiu#Tr n Din Hin#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a120tr.^b24cm#238079#Ton#B i tp#Lp 4#Sch c thm#Mai## 00551000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020018000330070053000510220004001040050013001080050011001210050011001320050 01200143005001400155008000500169009001100174010000500185011001500190013000700205 020000500212020000800217020000600225020001400231039000400245#VV09.01427#6400#Vi ?t#372.7#^214#V bi tp ton 5#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, ng T n..#T.1# nh Hoan#Nguyn ng#ng T n# Tin t# Trung Hiu#^aH.#^aGi o dc#2009#^a112tr.^b24cm#238080#Ton#Bi tp#Lp 5#Sch c thm#Mai## 00557000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020018000330070056000510220004001070050013001110050011001240050014001350050 01200149005001400161008000500175009001100180010000500191011001500196013000700211 020000500218020000800223020000600231020001400237039000400251#VV09.01428#7700#Vi ?t#372.7#^214#V bi tp ton 5#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Quc Chung..#T.2# nh Hoan#Nguyn ng#V Quc Chung# Tin t# Trung Hiu#^aH. #^aGio dc#2009#^a136tr.^b24cm#238081#Ton#Bi tp#Lp 5#Sch c thm#Mai## 00544000000000289000450002600110000000200210001100700510003201400060008301900050 00890820006000948080005001000080005001050090011001100100005001210110014001260050 00900140005000700149004001800156005001700174005001300191013000700204020000900211 020001000220020000600230020001400236039000400250#VV09.01429#Thc hnh k thut 4 #B.s.: on Chi (ch.b.), V Hi, Nguyn Thu Hng..#2700#Vi?t#372.5#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a40tr.^b24cm#on Chi#V Hi#Ti bn ln th 4#Nguyn Thu Hng# Trn Th Thu#238082#K thut#Thc hnh#Lp 4#Sch c thm#Mai## 00498000000000265000450002600110000000200210001100700450003201400060007701900050 00830820006000888080005000940080005000990090011001040100005001150110014001200050 01300134005001700147004001800164013000700182020000900189020000600198020001000204 020001400214039000400228#VV09.01430#Thc hnh k thut 5#B.s.: Trn Th Thu (ch. b.), Nguyn Thu Huyn#2900#Vi?t#372.8#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a44tr.^b24cm#T rn Th Thu#Nguyn Thu Huyn#Ti bn ln th 3#238083#K thut#Lp 5#Thc hnh#S ch c thm#Mai## 00535000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020024000340070059000580220004001170050014001210050016001350050021001510080 00500172009001100177010000500188011001400193013000700207020001100214020000800225 020000600233020001400239039000400253#VV09.01431#5000#Vi?t#372.61#^214#V bi t p ting Vit 1#B.s.: ng Th Lanh, Hong Cao Cng, Trn Th Minh Phng#T.1# ng Th Lanh#Hong Cao Cng#Trn Th Minh Phng#^aH.#^aGio dc#2009#^a84tr.^b2 4cm#238084#Ting Vit#Bi tp#Lp 1#Sch c thm#Mai## 00582000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020024000340070055000580220004001130050014001170050016001310050021001470080 00500168009001100173010000500184011001400189005001500203005001200218013000700230 020001100237020000800248020000600256020001400262039000400276#VV09.01432#4800#Vi ?t#372.61#^214#V bi tp ting Vit 1#B.s.: ng Th Lanh, Hong Cao Cng, Ho ng Ho Bnh..#T.2#ng Th Lanh#Hong Cao Cng#Trn Th Minh Phng#^aH.#^aGio dc#2009#^a80tr.^b24cm#Hong Ho Bnh#L Hu Tnh#238085#Ting Vit#Bi tp#Lp 1#Sch c thm#Mai## 00568000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020024000340070067000580220004001250050019001290050016001480050014001640050 01500178008000500193009001100198010000500209011001400214013000700228020001100235 020000800246020000600254020001400260039000400274#VV09.01433#5000#Vi?t#372.61#^2 14#V bi tp ting Vit 2#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Trn Mnh Hng, L Phng Nga..#T.1#Nguyn Minh Thuyt#Trn Mnh Hng#L Phng Nga#Trn Hong Tu #^aH.#^aGio dc#2009#^a84tr.^b24cm#238086#Ting Vit#Bi tp#Lp 2#Sch c th m#Mai## 00564000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020024000340070065000580220004001230050019001270050016001460050012001620050 01500174008000500189009001100194010000500205011001400210013000700224020001100231 020000800242020000600250020001400256039000400270#VV09.01434#4800#Vi?t#372.61#^2 14#V bi tp ting Vit 2#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Nguyn Th Hnh, Ng uyn Tri..#T.2#Nguyn Minh Thuyt#Nguyn Th Hnh#Nguyn Tri#Trn Hong Tu#^a H.#^aGio dc#2009#^a80tr.^b24cm#238087#Ting Vit#Bi tp#Lp 2#Sch c thm#M ai## 00595000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020024000340070068000580220004001260050019001300050015001490050016001640050 01700180005001100197008000500208009001100213010000500224011001400229013000700243 020001100250020000800261020000600269020001400275039000400289#VV09.01435#5600#Vi ?t#372.61#^214#V bi tp ting Vit 3#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Hong H o Bnh, Trn Mnh Hng..#T.1#Nguyn Minh Thuyt#Hong Ho Bnh#Trn Mnh Hng #L Th Tuyt Mai#Trnh Mnh#^aH.#^aGio dc#2009#^a95tr.^b24cm#238088#Ting Vi t#Bi tp#Lp 3#Sch c thm#Mai## 00590000000000301000450002600110000001900050001108200070001680800050002301400060 00280020024000340070067000580220004001250050019001290050013001480050014001610050 01700175005001100192008000500203009001100208010000500219011001400224013000700238 020001100245020000800256020000600264020001400270039000400284#VV09.01436#Vi?t#372 .61#^214#5200#V bi tp ting Vit 3#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), L Ngc ip, L Th Tuyt Mai..#T.2#Nguyn Minh Thuyt#L Ngc ip#Bi Minh Ton#L T h Tuyt Mai#Nguyn Tr#^aH.#^aGio dc#2009#^a88tr.^b24cm#238089#Ting Vit#Bi tp#Lp 3#Sch c thm#Mai## 00590000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020024000340070066000580220004001240050019001280050016001470050013001630050 01400176005001200190008000500202009001100207010000500218011001500223013000700238 020001100245020000800256020000600264020001400270039000400284#VV09.01437#7900#Vi ?t#372.61#^214#V bi tp ting Vit 4#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Nguyn Th Hnh, Vit Hng..#T.1#Nguyn Minh Thuyt#Nguyn Th Hnh# Vit Hng#Bi Minh Ton#Nguyn Tri#^aH.#^aGio dc#2009#^a136tr.^b24cm#238090#Ting Vit#Bi tp#Lp 4#Sch c thm#Mai## 00594000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020024000340070064000580220004001220050019001260050011001450050013001560050 01600169005002100185008000500206009001100211010000500222011001500227013000700242 020001100249020000800260020000600268020001400274039000400288#VV09.01438#6800#Vi ?t#372.61#^214#V bi tp ting Vit 4#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), L C hn, Hong Cao Cng..#T.2#Nguyn Minh Thuyt# L Chn# Vit Hng#Hong Cao Cng#Trn Th Minh Phng#^aH.#^aGio dc#2009#^a120tr.^b24cm#238091#Ting Vit #Bi tp#Lp 4#Sch c thm#Mai## 00599000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020024000340070068000580220004001260050019001300050015001490050016001640050 02000180005001100200008000500211009001100216010000500227011001500232013000700247 020001100254020000800265020000600273039000400279020001400283#VV09.01439#7700#Vi ?t#372.61#^214#V bi tp ting Vit 5#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Hong H o Bnh, Trn Mnh Hng..#T.1#Nguyn Minh Thuyt#Hong Ho Bnh#Trn Mnh Hng #Trn Th Hin Lng#Nguyn Tr#^aH.#^aGio dc#2009#^a136tr.^b24cm#238092#Ting Vit#Bi tp#Lp 5#Mai#Sch c thm## 00602000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020024000340070071000580220004001290050019001330050016001520050018001680050 01400186005001400200008000500214009001100219010000500230011001500235013000700250 020001100257020000800268020000600276020001400282039000400296#VV09.01440#6400#Vi ?t#372.61#^214#V bi tp ting Vit 5#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Ly Kha..#T.2#Nguyn Minh Thuyt#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Ly Kha#ng Th Lanh#L Phng Nga#^aH.#^aGio dc#2009#^a112tr.^b24cm#238093#Ti ng Vit#Bi tp#Lp 5#Sch c thm#Mai## 00517000000000277000450002600110000000200150001100700540002600500130008000500110 00930050012001040050015001160140007001310190005001380820006001438080005001490080 00500154009001100159010000500170011001500175013000700190020000500197020000600202 020000800208020001500216039000800231#VV09.01441#Bi tp ton 5#B.s.: nh Hoa n (ch.b.), Nguyn ng, Tin t..# nh Hoan#Nguyn ng# Tin t#Phm Th anh Tm#10000#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a176tr.^b24cm#238094#Ton#L p 5#Bi tp#Sch gio khoa#Hng H## 00557000000000289000450002600110000000200070001100700540001800500130007200500110 00850050012000960050013001080140006001210190005001270820006001328080005001380080 00500143009001100148010000500159011001500164005001400179013000700193015003300200 020000500233020000600238020001500244039000800259#VV09.01442#Ton 2#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t..# nh Hoan#Nguyn ng# Tin t#o Thi Lai#9300#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a184tr.^b24cm# Trung Hi u#238095#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 2#Sch gio khoa#Hng H## 00599000000000289000450002600110000002600110001100200320002200300490005400700150 01030140006001180190005001240820009001298080005001380080005001430090011001480100 00500159011001400164004001800178013000700196015004700203005001500250020000700265 020000600272020000900278020001400287039000800301#VV09.01444#VV09.01443#a l a phng tnh ng Nai#Ti liu dng cho hc sinh lp 9 trung hc c s#Nguyn Y n Tri#7000#Vi?t#915.9775#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b24cm#Ti bn ln t h 1#238096#TTS ghi: S Gio dc v o to tnh ng Nai#Nguyn Yn Tri#a l #Lp 9#ng Nai#Sch c thm#Hng H## 00470000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200350003900700170 00740140007000910190005000980820004001038080005001070080005001120090011001170100 00500128011001500133013000700148020001000155020000600165020002200171020001500193 039000800208#VV09.01445#VV09.01446#L Th Thanh Qu#Thit k bi ging ting Anh lp 9#L Th Thanh Qu#28400#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a228tr.^b24cm #238097#Ting Anh#Lp 9#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hng H## 00758000000000313000450002600110000002600110001100100160002200200250003800300540 00630070016001170140007001330190005001400820006001458080005001510080005001560090 01100161010000500172011001500177004001800192013000700210021015300217020001400370 020001000384020001800394020000500412020000800417020001100425039000800436#VV09.01 447#VV09.01448#Nguyn Vn Cht#Gio trnh k thut in#Sch dng cho cc trng o to h cao ng k thut#Nguyn Vn Cht#23000#Vi?t#621.3#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a211tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#238098#Khi nim c bn v mch in t v v k thut in. Mch in mt chiu, mch in xoay chiu, my bin p, my in, kh c in, dng c o in,...#K thut in#Mch in#Thit b k t hut#in#Mch t#Gio trnh#Hng H## 00892000000000325000450002600110000002600110001100100110002200200630003300300600 00960070011001560140007001670190005001740820006001798080005001850080005001900090 01100195010000500206011001500211004001800226015004400244013000700288021017300295 02000210046802000080048902000180049702000170051502000150053202000110054703900080 0558#VV09.01450#VV09.01449#T Vn Nam#Gio trnh h cc chng trnh ng dng (W indows, word, excel)#Sch dng cho cc trng o to h trung hc chuyn nghip #T Vn Nam#18000#Vi?t#005.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a152tr.^b24cm#Ti bn l n th 4#u ba sch ghi: V Gio dc chuyn nghip#238099#Gii thiu s lc v Windows v cc thao tc c bn ca Windows, cc chc nng nng cao ca Word 20 00. Trnh by khi nim c bn cng mt s tin ch khc ca Excel 2000.#H iu hnh Windows#Tin hc#Phn mm my tnh#Phn mm Windows#Phn mm Excel#Gio tr nh#Hng H## 00984000000000349000450002600110000002600110001100100120002200200430003400300360 00770070027001130140007001400190005001470820009001528080005001610080005001660090 01100171010000500182011001500187004001800202015004400220005001400264013000700278 02102520028502000100053702000140054702000100056102000090057102000140058002000170 0594020001500611039000800626#VV09.01452#VV09.01451#Bi Vn Yn#Sa cha in dn dng v in cng nghip#Dng cho cng nhn v k thut vin#Bi Vn Yn, Trn Nht Tn#27000#Vi?t#621.3028#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a243tr.^b24cm#Ti bn l n th 4#u ba sch ghi: V Gio dc chuyn nghip#Trn Nht Tn#238100#Nhng kin thc khi qut v nhng linh kin, mt s mch in (vi mch, mch ng dng , mch in t) thng c p dng trong cc thit b in dn dng v cng ngh ip. Trnh by thc tin v kinh nghim sa cha mt s thit b in hnh thn g gp#Mch in#Thit b in#Linh kin#Sa cha#in dn dng#in cng nghip# Sch tham kho#Hng H## 00934000000000313000450002600110000002600110001100100150002200200300003700300600 00670070015001270140007001420190005001490820008001548080005001620080005001670090 01100172010000500183011001500188004001800203015004400221013000700265021027600272 020001000548020001400558020001200572020001700584020001100601039000800612#VV09.01 453#VV09.01454#Lng Ngc Hi#Gio trnh k thut xung - s#Sch dng cho cc tr ng o to h trung hc chuyn nghip#Lng Ngc Hi#26000#Vi?t#621.381#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a231tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#u ba sch ghi: V Gio dc chuyn nghip#238101#Trnh by khi nim c bn v k thut xung s, cc mc h to xung hoc bc nhy dng transistor hay khuch thut ton, dng cc vi mc h s, cc b m v ng dng k thut s trong o lng, iu khin cc mch bi n i m, h thng hin th,... v cc cu hi n tp chng#Mch in#K thut xung#K thut s#K thut in t#Gio trnh#Hng H## 00944000000000337000450002600110000002600110001100100130002200200220003500300520 00570070041001090140007001500190005001570820011001628080005001730080005001780090 01100183010000500194011001500199004001800214005001300232013000700245021028300252 02000140053502000090054902000100055802000050056802000080057302000100058102000110 0591039000400602#VV09.01455#VV09.01456#ng Vn o#Bi tp k thut in#Dng c ho sinh vin cc trng i hc khi K thut#B.s.: ng Vn o (ch.b.), L Vn Doanh#21000#Vi?t#621.319076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a192tr.^b24cm#Ti bn l n th 3#L Vn Doanh#238102#Trnh by nhng khi nim c bn v mch in. L t huyt dng in xoay chiu hnh sin. Cc phng php gii mch in, mch in b a pha. Khi nim chung v my in, my bin p, ng c in khng ng b, my in ng b, my in mt chiu km theo cu hi v bi tp lin quan#K thut in#My in#Mch in#in#Bi tp#L thuyt#Gio trnh#Mai## 00908000000000301000450002600110000002600110001100100140002200200280003600300840 00640070014001480140007001620190005001690820007001748080005001810080005001860090 01100191010000500202011001500207004001800222015004400240013000700284021024500291 020001700536020000800553020002400561020001100585039001000596#VV09.01457#VV09.014 58#Bi nh Tiu#Gio trnh truyn ng in#Sch dng cho cc trng o to h trung hc chuyn nghip v h cao ng k thut#Bi nh Tiu#24000#Vi?t#621.3 1#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a215tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#u ba sch ghi: V Gio dc Chuyn nghip#238103#Nhng vn chung ca h truyn ng in. c tnh c bn ca ng c in. iu chnh cc thng s u ra ca truyn ng i n. Cc h truyn ng iu chnh thng dng. Qu trnh qu trong h truyn ng in. Tnh chn cng sut ng c#Truyn ng in#ng c#Trung hc chuyn n ghip#Gio trnh#Khnh Vn## 00781000000000313000450002600110000002600110001100100110002200200250003300300600 00580070011001180140007001290190005001360820007001418080005001480080005001530090 01100158010000500169011001500174004001800189015004400207013000700251021013300258 020001400391020002400405020000800429020000900437020001100446039001000457#VV09.01 459#VV09.01460#T Vn Nam#Gio trnh c s d liu#Sch dng cho cc trng o to h trung hc chuyn nghip#T Vn Nam#15000#Vi?t#005.74#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a128tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#u ba sch ghi: V Gio dc chuyn ngh ip#238104#Gii thiu cc cu trc v khi nim c bn v c s d liu. Cung c p mt s hng dn v h qun tr c s d liu SQL Server 2000#C s d liu#Tr ung hc chuyn nghip#Tin hc#Qun tr#Gio trnh#Khnh Vn## 00688000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200670003800700160 01050140007001210190005001280820004001338080005001370080005001420090011001470100 00500158011001500163004001800178013000700196021012800203020001000331020000800341 020001700349020001300366020000900379039001000388#VV09.01461#VV09.01462#Hong Vn Phong#Cng ngh ch to xi mng, btng, btng ct thp v va xy dng#Hong Vn Phong#28500#Vi?t#666#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a228tr.^b24cm#Ti bn ln t h 1#238105#Khi nim v b tng v cc chng loi xi mng sn xut b tng. Cng ngh ch to b tng, b tng ct thp v va xy dng#Cng ngh#Xi mng#B tng ct thp#Va xy dng#Sn xut#Khnh Vn## 00664000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200180003600300450 00540070014000990140007001130190005001200820004001258080005001290080005001340090 01100139010000500150011001500155004001800170013000700188021011600195020001800311 020001500329020001000344020001000354039001000364#VV09.01463#VV09.01464#V Hong Thi#Hnh hc ho hnh#Sch dng cho cc trng i hc v cao ng#V Hong Th i#28000#Vi?t#516#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a227tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#238 106#Gii thiu mt s php bin hnh. Cch biu din cc mt v tm giao cc mt . Cc phng php khai trin cc mt#Hnh hc ho hnh#Php bin hnh#Mt ph ng#Bi ging#Khnh Vn## 00840000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200510003800700280 00890140007001170190005001240820006001298080005001350080005001400090011001450100 00500156011001500161004001800176005001100194013000700205021027000212020000900482 020001000491020001800501020002100519039001000540#VV09.01465#VV09.01466#Thc Bnh Cng#Thc hnh s dng dreamweaver cho thit k website#Thc Bnh Cng, V Th Hu#20000#Vi?t#006.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a159tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#V Th Hu#238107#Tng quan v Dreamweaver. Trnh by v: giao din, thm vn bn, danh sch, bng, lm vic vi form, s dng frame trong thit k web, lm vic vi flash,ci tin trang web vi cc hiu ng h tr, lm vic vi layers, behaviors, lin kt, bng nh kiu CSS, templates#Thit k#Trang Web#Phn mm m y tnh#Phn mm Dreamweaver#Khnh Vn## 00686000000000277000450002600110000002600110001100100180002200200470004000700180 00870140007001050190005001120820006001178080005001230080005001280090011001330100 00500144011001500149004001800164013000700182021016500189020000900354020001700363 020000700380020001100387039001000398#VV09.01468#VV09.01467#V Th Thng Lan#Gi o trnh sinh hc phn t t bo v ng dng#V Th Thng Lan#20500#Vi?t#572.8# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a191tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#238108#Trnh by cu trc v chc nng ca phn t acid nucleic, ti bn v sa cha ADN, phin m v kim sot phin m, dch m tng hp protein, k thut ADN ti t hp#Sinh hc# Sinh hc phn t#T bo#Gio trnh#Khnh Vn## 00947000000000313000450002600110000002600110001100200290002200300280005100700780 00790140007001570190005001640820009001698080005001780080005001830090011001880100 00500199011001500204004001800219005001900237005002100256005002000277005002100297 013000700318021026100325020000800586020001800594020001100612039001000623#VV09.01 469#VV09.01470#Gio trnh linh kin in t#Dng cho sinh vin cao ng#B.s.: Ng uyn Vit Thng (ch.b.), Phm Th Thanh Huyn, Nguyn Th Kim Ngn..#21500#Vi? t#621.3815#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a195tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Nguyn Vi t Thng#Phm Th Thanh Huyn#Nguyn Th Kim Ngn#Phm Th Qunh Trang#238109#Tr nh by cu to, nguyn l hot ng vavf cng ngh ch to cc linh kin in t c bn: in tr, t in, cun cm, cht bn dn, it bn dn, tranzito ln g cc, tranzito trng, linh kin nhiu lp tip gip, quang in t. Gii thiu v vi mch t hp#in t#Linh kin in t#Gio trnh#Khnh Vn## 01060000000000313000450002600110000002600110001100200830002200700700010501400070 01750190005001820820006001878080005001930080005001980090011002030100005002140110 01500219005001300234005001800247005002200265005002000287013000700307021036100314 020002000675020001300695020001100708020000500719020001200724039001000736#VV09.01 471#VV09.01472#Phng php v kinh nghim tuyn truyn, gii thiu sch trong th vin trng hc#B.s: L Th Chinh (ch.b.), L Th Thanh Hng, Nguyn Th Kim P hng..#28000#Vi?t#027.8#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a211tr.^b24cm#L Th Chinh# L Th Thanh Hng#Nguyn Th Kim Phng#Trn Th Ngc Thanh#238110#Nu cch thc t chc a dng cc hnh thc tuyn truyn ti liu trong th vin trng hc n h: in sch, gii thiu sch, k chuyn theo sch, t chc cc cuc thi tm hi u v sch..., Phng php, kinh nghim tuyn truyn, gii thiu sch. Mt s b i tuyn truyn, gii thiu, im sch tiu biu. Mt s hnh nh v hot ng tu yn truyn, gii thiu sch#Th vin trng hc#Tuyn truyn#Gii thiu#Sch#Kin h nghim#Khnh Vn## 00788000000000337000450002600110000002600110001101900050002208200080002780800050 00350020011000400030015000510290013000660070043000790220004001220050013001260050 01400139005001200153005001100165005001800176008000500194009001100199010000500210 01100150021501300070023002101460023702000090038302000110039202000220040302000150 0425039001000440#VV09.01473#VV09.01474#Vi?t#495.972#^214#Ting Mng#Sch gio vi n#Hmngz Ntr#L Seo Chng, Tho Seo Snh, V Vn Sng..#Q.1#L Seo Chng#Tho Seo Snh#V Vn Sng#Phan Thanh#Nguyn Thanh Thu#^aH.#^aGio dc#2008#^a183tr. ^b24cm#238111#Gm ni dung chng trnh ging dy ting Mng trng tiu hc ( t lp 3 n lp 5) vng dn tc Mng, k hoch ging dy m-vn v tp c...# Ngn ng#Ting Mng#Phng php ging dy#Sch gio vin#Khnh Vn## 00730000000000277000450002600110000002600110001100100150002200200290003700300710 00660070029001370140007001660190005001730820004001788080005001820080005001870090 01100192010000500203011001500208004001800223005001300241013000700254021016100261 020000900422020001100431039001000442#VV09.01475#VV09.01476#Phm Th Huyn#Gio t rnh Marketing cn bn#Dng trong cc trng cao ng v trung cp chuyn nghip khi Kinh t#Phm Th Huyn, V Huy Thng#21000#Vi?t#381#^214#^aH.#^aGio dc# 2009#^a159tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#V Huy Thng#238112#Tng quan v marketing , c s ca cc quyt nh marketing, chnh sch sn phm, chnh sch gi c, ch nh sch knh phn phi, chnh sch truyn thng marketing#Tip th#Gio trnh#K hnh Vn## 00948000000000337000450002600110000002600110001100200380002200300550006000700580 01150140007001730190005001800820006001858080005001910080005001960090011002010100 00500212011001500217004001800232005001200250005001400262005001400276005001500290 00500150030501300070032002102260032702000120055302000140056502000100057902000110 0589039001000600#VV09.01477#VV09.01478#Hng dn thc hnh kinh t hc vi m#Dn g trong cc trng cao ng v i hc khi Kinh t#B.s.: V Kim Dng, Phm Vn Minh (ch.b.), Cao Thu Xim..#23000#Vi?t#338.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a188t r.^b24cm#Ti bn ln th 1#V Kim Dng#Phm Vn Minh#Cao Thu Xim#inh Thin c#Nguyn Th Thu#238113#Trnh by tng quan v kinh t hc, cung - cu, co gi n, l thuyt hnh vi ngi tiu dng, l thuyt hnh vi ngi sn xut, cc cu trc th trng, th trng lao ng, vai tr ca Chnh ph trong nn kinh t t h trng#Kinh t hc#Kinh t vi m#Thc hnh#Gio trnh#Khnh Vn## 00739000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200450003400700120 00790140007000910190005000980820007001038080005001100080005001150090011001200100 00500131011001500136004001800151013000700169021025800176020001200434020000800446 020000900454039001000463#VV09.01479#VV09.01480#Bi Vn Yn#S dng v sa cha c c loi my bin p nh#Bi Vn Yn#18000#Vi?t#621.31#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a136tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#238114#Gii thiu nhng vn ch yu v nguy n l lm vic ca my bin p. Sa cha my bin p dng trong v tuyn in, m y bin p in lc, bin p in lc mt pha-chn lu-bin p t ngu-n p-bi n p o lng, cc loi my bin p hn, my bin p 3 pha#My bin p#S dng#S a cha#Khnh Vn## 00839000000000313000450002600110000002600110001100100140002200200460003600300600 00820070014001420140007001560190005001630820006001688080005001740080005001790090 01100184010000500195011001500200004001800215015004400233013000700277021017000284 020001400454020000800468020001000476020001800486020001100504039001000515#VV09.01 481#VV09.01482#Nguyn V Sn#Gio trnh ci t v iu hnh mng my tnh#Sch dng cho cc trng o to h trung hc chuyn nghip#Nguyn V Sn#16000#Vi?t #004.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a135tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#u ba sch g hi: V Gio dc chuyn nghip#238115#Trnh by khi nim c bn v mng my tnh , kin trc mng phn tng v cc giao thc mng, mng cc b (LAN), k hoch l p mng, cc ng dng mng, bi ton p dng...#Mng my tnh#Ci t#iu hnh#P hn mm my tnh#Gio trnh#Khnh Vn## 00704000000000289000450002600110000002600110001100100180002200200200004000300670 00600070018001270140007001450190005001520820004001578080005001610080005001660090 01100171010000500182011001500187004001800202013000700220021014000227020000700367 020000500374020001400379020001100393039001000404#VV09.01483#VV09.01484#Trng V n Thng#Hm s bin s phc#Gio trnh dng cho sinh vin khoa Ton cc trng i hc S phm#Trng Vn Thng#19000#Vi?t#515#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a14 7tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#238116#Trnh by nhng kin thc c bn v s phc, hm s bin s phc, hm gii tch, l thuyt tch phn, l thuyt chui v l thuyt thng d#Hm s#Ton#Hm bin phc#Gio trnh#Khnh Vn## 00998000000000337000450002600110000002600110001100200290002200700310005101400070 00820190005000890820008000948080005001020080005001070090011001120100005001230110 01500128004001800143005001100161013000700172021036900179020001900548020000900567 02000080057602000080058402000190059202000080061102000090061902000180062802000040 0646039001000650#VV09.01485#VV09.01486#Vn hc Nga trong nh trng#B.s. v tuy n chn: H Th Ho#27000#Vi?t#891.709#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a248tr.^b24cm# Ti bn ln th 1#H Th Ho#238117#Nhng bi gii thiu v cuc i s nghip s ng tc ca mt s nh vn: Puskin, Tnxti, Skhp, xnin, Gorkin, Slkhp v mt s bi vn phn tch, bnh ging tc phm tiu biu ca cc nh vn, nh th Nga nu trn. Tp hp mt s bi th, trch on trong chng trnh vn hc Ng a qua cc bn dch ca cc dch gi nh: Thu Ton, Nguyn Thy ng, Cao Xun H o...#Nghin cu vn hc#Tc phm#Nh vn#Nh th#Phn tch tc phm#Tiu s#Sng tc#Tc phm chn lc#Nga#Khnh Vn## 00930000000000313000450002600110000002600110001100100180002200200280004000300710 00680070065001390140007002040190005002110820006002168080005002220080005002270090 01100232010000500243011001500248004001800263005001600281005001500297013000700312 021023500319020001000554020001800564020001300582020001100595039001000606#VV09.01 487#VV09.01488#Nguyn Ngc Quang#Phn tch hot ng kinh t#Dng trong cc tr ng cao ng v trung cp chuyn nghip khi Kinh t#B.s.: Nguyn Ngc Quang (ch. b.), Phm Thnh Long, Trn Vn Thun#21500#Vi?t#338.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a164tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Phm Thnh Long#Trn Vn Thun#238118#L lun chung v phn tch hot ng kinh t trong cc doanh nghip. Phn tch cc yu t sn xut trong doanh nghip. Phn tch chi ph kinh doanh gi thnh sn phm, tnh hnh tiu th li nhun, tnh hnh ti chnh ca doanh nghip#Hot ng#Ph n tch kinh t#Doanh nghip#Gio trnh#Khnh Vn## 00978000000000313000450002600110000002600110001100100120002200200310003400300600 00650070012001250140007001370190005001440820008001498080005001570080005001620090 01100167010000500178011001500183004001800198015004400216013000700260021032300267 020001000590020001000600020002400610020000900634020001100643039001000654#VV09.01 489#VV09.01490#L Vn Bng#Gio trnh l thuyt mch in#Sch dng cho cc tr ng o to h trung hc chuyn nghip#L Vn Bng#26500#Vi?t#621.319#^214#^aH.# ^aGio dc#2009#^a295tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#u ba sch ghi: V Gio dc C huyn nghip#238119#Gii thiu cc khi nim v nh lut c bn v in mch, d ng in hnh sin trong cc mch in n gin nht, cc phng php gii mch in tuyn tnh phc tp, in mch c h cm, mt mng ca tuyn tnh, mng hai ca tuyn tnh khng ngun, mch in ba pha, qu trnh qu trong cc mch i n tuyn tnh n gin#L thuyt#Mch in#Mch in t tuyn tnh#in hc#Gio trnh#Khnh Vn## 00880000000000325000450002600110000002600110001100100140002200200290003600300590 00650070048001240140007001720190005001790820006001848080005001900080005001950090 01100200010000500211011001500216004001800231005001900249013000700268021020300275 02000140047802000090049202000100050102000110051102000110052202000110053303900100 0544#VV09.01491#VV09.01492#Phm Vn Minh#Gio trnh kinh t hc vi m#Dng trong cc trng trung cp chuyn nghip khi Kinh t#B.s.: Phm Vn Minh (ch.b.), Tr n Th Hng Vit#19000#Vi?t#338.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a147tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Trn Th Hng Vit#238120#Tng quan v kinh t hc vi m, cung - c u, co dn ca cu; L thuyt tiu dng, cc vn v sn xut, chi ph, li nh un, cnh tranh v c quyn; Vn th trng v vai tr iu tit ca chnh p h#Kinh t vi m#Sn xut#Tiu dng#Cnh tranh#Th trng#Gio trnh#Khnh Vn## 00632000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200310003700700150 00680140007000830190005000900820004000958080005000990080005001040090011001090100 00500120011001500125004001800140013000700158021018200165020001000347020001100357 039001000368#VV09.01494#VV09.01493#Nguyn Nh Hi#Gio trnh logic hc i cng #Nguyn Nh Hi#26500#Vi?t#160#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a227tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#238121#i tng v ngha ca logic hc. c im chung ca khi ni m, phn on... Cc quy lut c bn ca logic hnh thc. c im chung ca suy lun, chng minh v bc b; gi thuyt#Logic hc#Gio trnh#Khnh Vn## 00794000000000277000450002600110000002600110001100200280002200700660005001400070 01160190005001230820007001288080005001350080005001400090011001450100005001560110 01500161005001700176005001700193005001400210005001700224013000700241021023000248 020001700478020001100495039001000506#VV09.01495#VV09.01496#Gio trnh vt l thi n vn#B.s.: Nguyn nh Non (ch.b.), Nguyn nh Hun, Phan Vn ng..#42000# Vi?t#523.01#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a351tr.^b24cm#Nguyn nh Non#Nguyn n h Hun#Phan Vn ng#Nguyn Qunh Lan#238122#Trnh by s hnh thnh, cu to, t hnh phn, hnh dng, kch thc, m hnh v H mt tri, cc hnh tinh ca H m t tri, H tri t - Mt trng, vt l mt tri v cc sao trong Thin H, cc Thin H v v tr; v tr hc...#Vt l thin vn#Gio trnh#Khnh Vn## 00805000000000301000450002600110000002600110001100100150002200200540003700700150 00910140007001060190005001130820007001188080005001250080005001300090011001350100 00500146011001500151015004700166013000700213021021400220020000900434020000700443 020001200450020000900462020001100471039001000482020001100492#VV09.01497#VV09.014 98#inh Hng Thi#Gio trnh phng php pht trin ngn ng cho tr em#inh Hn g Thi#34000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a286tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#238123#Khi qut v ngn ng v s pht trin ngn ng tr em. Nhim v, hnh thc, phng thc pht trin ngn ng cho tr em . Trnh by cc phng php pht trin ngn ng cho tr em mm non v mt s bi tp thc hnh#Ngn ng#Tr em#Phng php#Mu gio#Gio trnh#Khnh Vn#Pht tr in## 00866000000000289000450002600110000002600110001100100170002200200280003900300360 00670070065001030050016001680050016001840140007002000190005002070820006002128080 00500218008000500223009001100228010000500239011001500244013000700259004001800266 021025200284020001900536020001100555039001000566#VV09.01499#VV09.01500#Nguyn M nh Tin#Gio trnh iu khin logic#Sch dng cho sinh vin h cao ng#B.s.: Ng uyn Mnh Tin (ch.b.), Phm Cng Dng, L Th Thu Nga#Phm Cng Dng#L Th Thu Nga#22500#Vi?t#629.8#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a183tr.^b24cm#238124#Ti b n ln th 1#Trnh by h thng cc kin thc c bn c s ton hc ca tng hp h thng iu khin gin on, tng hp mch n, tng hp mch kp, cc phn t t ng trong h thng iu khin t ng truyn ng in, cc thit b iu khin logic kh trnh...#iu khin t ng#Gio trnh#Khnh Vn## 00741000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200510003700700150 00880140007001030190005001100820009001158080005001240080005001290090011001340100 00500145011001500150004001800165013000700183021023600190020000900426020000800435 020002200443039001000465#VV09.01501#VV09.01502#Nguyn c Li#Dy ngh sa cha t lnh v my iu ho dn dng#Nguyn c Li#34500#Vi?t#621.5028#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a299tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#238125#Trnh by nguyn tc lm lnh nhn to, cc thng s trng thi v cc i lng c bn dng trong k thu t lnh; kin thc v ga lnh; gii thiu cc thit b chnh ca t lnh, my i u ho, k thut gia cng sa cha cc thit b...#Sa cha#T lnh#My iu ho nhit #Khnh Vn## 00702000000000325000450002600110000002600110001100200310002200700650005300500150 01180050015001330050017001480050013001650050016001780140007001940190005002010820 00400206808000500210008000500215009001100220010000500231011001500236015004900251 01300070030002000180030702000070032502000100033202000100034202000140035203900100 0366#VV09.01503#VV09.01504#Thc hnh gio dc cng dn 12#B.s.: Thi Quc Tun, Trn Kim Nhung (ch.b.), Nguyn Ngc Dung..#Thi Quc Tun#Trn Kim Nhung#Nguyn Ngc Dung#V Minh Phan#Nguyn Vn Lim#14000#Vi?t#340#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a100tr.^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to Tp. H Ch Minh#238126#Gio dc cng dn#Lp 12#Thc hnh#Php lut#Sch c thm#Khnh Vn## 00708000000000325000450002600110000002600110001100200620002200700690008400500140 01530050018001670050019001850050020002040140007002240190005002310820004002368080 00500240008000500245009001100250010000500261011001500266013000700281020000800288 02000200029602000070031602000110032302000120033402000120034602000140035803900100 0372#VV09.01505#VV09.01506#H thng luyn tp v kim tra ng vn trung hc p h thng#B.s.: Ngc Thng (ch.b.), Phm Th Thu Hin, Nguyn Th Kim Lan..# Ngc Thng#Phm Th Thu Hin#Nguyn Th Kim Lan#Nguyn Th Hng Vn#29800#Vi?t #807#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a240tr.^b24cm#238127#Ng vn#Ph thng trung hc #n tp#Ting Vit#Tp lm vn# kim tra#Sch c thm#Khnh Vn## 00607000000000265000450002600110000002600110001100200280002200700150005000500150 00650140007000800190005000870820008000928080005001000080005001050090011001100100 00500121011001500126013000700141021014500148020000700293020001600300020000800316 020000700324039001000331#VV09.01507#VV09.01508#252 bi ton c hc vt rn#Nguy n Anh Thi#Nguyn Anh Thi#40500#Vi?t#531.076#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a279tr.^ b24cm#238128#Gm cc bi v c phn bi gii 252 bi ton c hc vt rn: n g hc vt rn, ng lc hc vt rn, cc nh lut bo ton, dao ng vt rn#C hc#C hc cht rn#Bi tp#Vt l#Khnh Vn## 00498000000000265000450002600110000002600110001100200510002200700150007300500150 00880140007001030190005001100820009001158080005001240080005001290090011001340100 00500145011001500150013000700165020000900172020000800181020001200189020000700201 020001400208039001000222#VV09.01509#VV09.01510#Bi tp t lun v cu hi trc n ghim hnh hc 11#Lng Mu Dng#Lng Mu Dng#31500#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^ aGio dc#2008#^a220tr.^b24cm#238129#Hnh hc#Bi tp#Trc nghim#Lp 11#Sch c thm#Khnh Vn## 00680000000000325000450002600110000002600110001100200470002200300230006900700620 00920050015001540050012001690050017001810050015001980140007002130190005002200820 00900225808000500234008000500239009001100244010000500255011001500260005001400275 01300070028902000070029602000070030302000120031002000080032202000140033003900100 0344#VV09.01511#VV09.01512#Luyn gii bi tp i s 10 chun v nng cao#T lu n v trc nghim#B.s.: Nguyn Vn Lc (ch.b.), Bi Hu c, Nguyn Vn Hong..#N guyn Vn Lc#Bi Hu c#Nguyn Vn Hong#Nguyn Th Lan#43500#Vi?t#512.0076#^ 214#^aH.#^aGio dc#2008#^a307tr.^b24cm#Hn Minh Ton#238130#i s#Lp 10#Trc nghim#Bi tp#Sch c thm#Khnh Vn## 00621000000000301000450002600110000002600110001100200490002200300230007100700560 00940050015001500050011001650050014001760140007001900190005001970820009002028080 00500211008000500216009001100221010000500232011001500237013000700252020000900259 020000700268020000800275020001200283020001400295039001000309#VV09.01513#VV09.015 14#Luyn gii bi tp hnh hc 10 chun v nng cao#T lun v trc nghim#B.s.: Nguyn Vn Lc (ch.b.), V Th Nga, Hn Minh Ton#Nguyn Vn Lc#V Th Nga#Hn Minh Ton#31500#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a219tr.^b24cm#238131# Hnh hc#Lp 10#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Khnh Vn## 00643000000000277000450002600110000002600110001100200320002200700160005400500160 00700140007000860190005000930820004000988080005001020080005001070090011001120100 00500123011001500128013000700143004004000150021012300190020000900313020001200322 020000700334020001400341039001000355#VV09.01515#VV09.01516#Hi p v th gii v i sinh vt#Nguyn Ln Dng#Nguyn Ln Dng#27500#Vi?t#579#^214#^aH.#^aGio dc# 2008#^a160tr.^b24cm#238132#Ti bn ln th 2, c chnh l, b sung#Gm 42 cu h i v tr li, gii thiu cc c tnh, sinh trng, hnh dng v nhng sinh vt ca nhm vi khun, nm, virut#Sinh hc#Vi sinh vt#Lp 10#Sch c thm#Khnh V n## 00569000000000289000450002600110000002600110001100200180002200300660004000700170 01060050017001230140007001400190005001470820007001528080005001590080005001640090 01100169010000500180011001500185004001800200013000700218020000900225020000400234 020000600238020001100244020001400255039001000269#VV09.01517#VV09.01518#Luyn t v cu 4#Sch tham kho dng cho gio vin, ph huynh hc sinh v hc sinh#ng Mnh Thng#ng Mnh Thng#17500#Vi?t#372.61#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a143t r.^b24cm#Ti bn ln th 3#238133#Ng php#Cu#Lp 4#Ting Vit#Sch c thm#Kh nh Vn## 00535000000000265000450002600110000002600110001100200200002200300660004200700170 01080050017001250140007001420190005001490820007001548080005001610080005001660090 01100171010000500182011001500187004001800202013000700220020001200227020000600239 020001400245039001000259#VV09.01519#VV09.01520#Luyn tp lm vn 4#Sch tham kh o dng cho gio vin, ph huynh hc sinh v hc sinh#ng Mnh Thng#ng Mnh Thng#17000#Vi?t#372.62#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a139tr.^b24cm#Ti bn ln t h 3#238134#Tp lm vn#Lp 4#Sch c thm#Khnh Vn## 00571000000000289000450002600110000002600110001100200280002200700620005000500130 01120140007001250190005001320820006001378080005001430080005001480090011001530100 00500164011001500169005001700184005001400201005001500215013000700230020000500237 020000600242020000900248020001400257039001000271#VV09.01521#VV09.01522#Cc tr c hi hc ton lp 5#B.s.: o Thi Lai (ch.b.), Nguyn Vit Hng, Trn Ngc Lan.. #o Thi Lai#14500#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a111tr.^b24cm#Nguyn Vit Hng#Trn Ngc Lan#Phm Thanh Tm#238135#Ton#lp 5#Tr chi#Sch c thm# Khnh Vn## 00684000000000337000450002600110000002600110001100200310002200700640005300500130 01170140007001300190005001370820004001428080005001460080005001510090011001560100 00500167011001500172004001800187005001500205005001800220005001600238013000700254 02000080026102000060026902000080027502000090028302000180029202000120031002000140 0322039001000336#VV09.01524#VV09.01523#V tc gi, tc phm ng vn 7#B.s.: Trn nh S (ch.b.), L Trng Pht, Nguyn Trng Hon..#Trn nh S#23200#Vi?t#8 07#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a184tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#L Trng Pht#Ngu yn Trng Hon#inh Thi Hng#238136#Ng vn#Lp 7#Tc gi#Tc phm#Phn tch v n hc#Tp lm vn#Sch c thm#Khnh Vn## 00551000000000277000450002600110000002600110001100200420002200700450006400500140 01090140007001230190005001300820009001358080005001440080005001490090011001540100 00500165011001500170004001800185005001600203013000700219020000900226020000600235 020000800241020001400249039001000263#VV09.01525#VV09.01526#Ton nng cao v cc chuyn hnh hc 9#B.s.: V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc m#V Dng Thu# 26500#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a209tr.^b24cm#Ti bn ln th 3# Nguyn Ngc m#238137#Hnh hc#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Khnh Vn## 00559000000000301000450002600110000002600110001100200440002200700240006600500100 00900140007001000190005001070820009001128080005001210080005001260090011001310100 00500142011001500147005001300162013000700175020000700182020000700189020001200196 020000800208020000700216020001000223020001400233039001000247#VV09.01527#VV09.015 28#Hc tt i s bng phng php trc nghim#L Cao T, V Vn Thin#L Cao T #38400#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a312tr.^b24cm#V Vn Thin#2381 38#i s#Lp 10#Trc nghim#Bi tp#n tp#L thuyt#Sch c thm#Khnh Vn## 00525000000000277000450002600110000002600110001100200310002200300320005300700160 00850050016001010140007001170190005001240820010001298080005001390080005001440090 01100149010000500160011001500165013000700180020000800187020000700195020000800202 020001200210020001500222039001000237#VV09.01529#VV09.01530#Bi tp trc nghim l ch s 12#Chng trnh c bn v nng cao#Nguyn Ngc o#Nguyn Ngc o#41000 #Vi?t#959.70076#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a311tr.^b24cm#238139#Lch s#Lp 12#B i tp#Trc nghim#Sch gio khoa#Khnh Vn## 00454000000000253000450002600110000002600110001102000080002202000070003002000120 00370390010000490140007000590190005000660820004000718080005000750020041000800070 01600121022000400137005001600141008000500157009001100162010000500173011001500178 013000700193#VV09.01531#VV09.01532#Ng vn#Lp 12#Tp lm vn#Khnh Vn#14000#V i?t#807#^214#Ng vn 12 - cm th tc phm v lm vn#L Phc Nghip#T.2#L Ph c Nghip#^aH.#^aGio dc#2008#^a104tr.^b24cm#238140## 00610000000000289000450002600110000002600110001100200350002200300710005700700280 01280050012001560140007001680190005001750820008001808080005001880080005001930090 01100198010000500209011001500214005001500229013000700244020001500251020000700266 020000800273020001400281020001500295039001000310#VV09.01533#VV09.01534#Phng ph p gii ton gii tch 12#Chng trnh nng cao, luyn thi tt nghip THPT, i hc, cao ng...#L Mu Tho, L Mu An Bnh#L Mu Tho#34000#Vi?t#515.076#^21 4#^aH.#^aGio dc#2008#^a256tr.^b24cm#L Mu An Bnh#238141#Ton gii tch#Lp 1 2#Bi tp#Sch c thm#Sch luyn thi#Khnh Vn## 00969000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003300500180 00440140007000620020040000690070055001090190005001640820008001698080005001770080 00500182009001100187010000500198011001500203005001700218005001600235005001500251 01200330026601300070029902102240030602000080053002000060053802000220054402000080 0566020000800574020001500582039001000597#CDVN.00799#CDVN.00800#VV09.01536#VV09.0 1535#Nguyn Nhm Huyn#30000#Dy - hc tin hc 8 vi gio n in t#Nguyn Nh m Huyn, Nguyn Kim Oanh, Nguyn Bch Ngc..#Vi?t#005.028#^214#^aH.#^aGio dc#2 008#^a103tr.^b24cm#Nguyn Bch Ngc#Nguyn Kim Oanh#Phm Ngc Uyn#T sch Tin h c trong nh trng#238142#Gm cc bi son l thuyt v thc hnh, c phin bn in t di dng cc tp trnh chiu PowerPoint v my tnh v chng trnh m y tnh, lm quen vi ngn ng lp trnh, lm quen vi Turbo Pascal, cu lnh i u khin...#Tin hc#Lp 8#Phng php ging dy#Gio n#in t#Sch gio vin#Kh nh Vn## 00762000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300500150 00440140007000590020051000660070015001170190005001320820010001378080005001470080 00500152009001100157010000500168011001500173013000700188021018600195020000500381 020002000386020000700406020002200413020001500435039001000450#VV09.01537#CDVN.008 02#CDVN.00801#VV09.01538#Phng Hng Kn#42000#Dy v hc vi my tnh hnh hc khng gian lp 11#Phng Hng Kn#Vi?t#516.23028#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a234t r.^b24cm#238143#Hng dn hc hnh hc khng gian theo chng trnh Sch gio kh oa km a CD: ng thng v mt phng trong khng gian, quan h song song, vec t trong khng gian, quan h vung gc...#Ton#Hnh hc khng gian#Lp 11#Phng php ging dy#Sch gio vin#Khnh Vn## 00781000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300500150 00440140007000590020051000660070015001170190005001320820010001378080005001470080 00500152009001100157010000500168011001500173013000700188021020500195020000500400 020002000405020000700425020002200432020001500454039001000469#CDVN.00803#CDVN.008 04#VV09.01539#VV09.01540#Phng Hng Kn#40000#Dy v hc vi my tnh hnh hc khng gian lp 12#Phng Hng Kn#Vi?t#516.23028#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a211t r.^b24cm#238144#Hng dn hc hnh hc khng gian, cc bi tp theo ch , k im tra trc nghim (lm theo a CD); khi a din v th tch ca chng, mt c u, mt tr, mt nn, phng php to trong khng gian...#Ton#Hnh hc khng gian#Lp 12#Phng php ging dy#Sch gio vin#Khnh Vn## 00931000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200370 00490070059000860050018001450050016001630140007001790190005001860820006001918080 00500197008000500202009001100207010000500218011001500223015003300238013000700271 021028900278020001300567020000800580020000800588020001100596039001000607#VV09.01 541#VV09.01543#VV09.01542#u Th Cm Linh#T chc v qun l cng tc th vin# u Th Cm Linh ; B.s.: Nguyn Vit Ngon, Nguyn Vn Bng#Nguyn Vit Ngon#Nguy n Vn Bng#34000#Vi?t#025.1#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a180tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Si Gn#238145#Trnh by nhng tri thc v k nng qun l ca n gnh Th vin-Thng tin: l thuyt chung v t chc qun l, nh qun l v vai tr ca nh qun l, mi trng bn ngoi v mi trng bn trong, hoch nh ch in lc v hoch nh tc nghip, c cu t chc qun l nghip v th vin...# Th vin hc#T chc#Qun l#Gio trnh#Khnh Vn## 00874000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200160 00500070060000660050018001260050016001440140007001600190005001670820006001728080 00500178008000500183009001100188010000500199011001500204015003300219013000700252 021024400259020001300503020000900516020001400525020001100539039001000550#VV09.01 544#VV09.01546#VV09.01545#Nguyn Minh Hip#Bin mc mc#Nguyn Minh Hip ; B. s.: Nguyn Vit Ngon, Nguyn Vn Bng#Nguyn Vit Ngon#Nguyn Vn Bng#38000# Vi?t#025.3#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a176tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Si Gn#238146#Trnh by l thuyt v hng dn thc hnh bin mc mc: truy cp theo ch trong h thng mc lc th vin, tiu mc v khung tiu mc, thc hnh phn tch ni dung v chn tiu mc, thc hnh xy dng ti u mc...#Th vin hc#Bin mc#Thng tin hc#Gio trnh#Khnh Vn## 01052000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200370 00500070060000870050018001470050016001650140007001810190005001880820004001938080 00500197008000500202009001100207010000500218011001500223015007800238013000700316 021037900323020001300702020001400715020001100729039001000740#VV09.01547#VV09.015 48#VV09.01549#Nguyn Minh Hip#C s khoa hc thng tin v th vin#Nguyn Minh Hip ; B.s.: Nguyn Vit Ngon, Nguyn Vn Bng#Nguyn Vit Ngon#Nguyn Vn Bn g#50000#Vi?t#020#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a272tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Si Gn. - 10tr. thut ng Vit - Anh cui chnh vn#238147#Trnh by ba gia i on pht trin ca ngnh thng tin th vin: th vin hc, th vin hc, th vin s. Khi qut nhng c s l lun t vin hc t thi c i, trung c, cn i n s phn i vo th k XX v nay tin n giai on hp nht. Trnh by lp lun thng tin hc ra i l s k tha ca ngnh th vin hc. Trnh by n hng nh ngha mi nht v th vin s...#Th vin hc#Thng tin hc#Gio trnh #Khnh Vn## 00643000000000313000450002600110000002600110001100100120002200200200003400300400 00540070052000940050012001460050016001580140007001740190005001810820010001868080 00500196008000500201009001100206010000500217011001500222004001800237013000700255 020001700262020001800279020000900297020000900306020000400315039001000319#VV09.01 550#VV09.01551#H Ch Minh#Th vn H Ch Minh#Tc phm chn lc dng trong nh trng#H Minh c gii thiu ; inh Thi Hng tuyn chn#H Minh c#inh Thi Hng#58200#Vi?t#895.92283#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a535tr.^b21cm#Ti bn l n th 5#238148#Vn hc hin i#Tc phm chn lc#Vit Nam#Vn xui#Th#Khnh V n## 00595000000000253000450002600110000002600110001100200070002201400070002901900050 00360820004000418080005000450080005000500090011000550100005000660110017000710120 02100088013000700109021016100116020001500277020000700292020001500299020001700314 039001000331#VV09.01552#VV09.01553#Ai Cp#26000#Vi?t#932#^214#^aH.#^aGio dc#2 008#^a12tr.^b26x16cm#Nh thm him t hon#238149#Gii thiu khi qut lch s, k in trc, ngh thut tng Nhn s, Kim t thp, chuyn k v nhng v vua ca A i Cp c i, tc l p xc v qu trnh p xc#Lch s c i#Ai Cp#Sch thi u nhi#Sch thng thc#Khnh Vn## 00509000000000253000450002600110000002600110001100200210002201400070004301900050 00500820004000558080005000590080005000640090011000690100005000800110017000850120 02100102013000700123021007500130020001100205020001000216020000900226020001500235 039000500250#VV09.01554#VV09.01555#Thm him khng gian#26000#Vi?t#520#^214#^aH .#^aGio dc#2008#^a12tr.^b26x16cm#Nh thm him t hon#238150#Trnh by nhng h iu bit v th gii khng gian qua cc hnh nh minh ho#Khng gian#Thm him#T ri t#Sch thiu nhi#Thu## 00529000000000241000450002600110000002600110001100200170002201400070003901900050 00460820004000518080005000550080005000600090011000650100005000760110017000810120 02100098013000700119021010700126020001300233020002100246020001500267039000500282 #VV09.01556#VV09.01557#C th con ngi#26000#Vi?t#612#^214#^aH.#^aGio dc#200 8#^a12tr.^b26x16cm#Nh thm him t hon#238151#Trnh by nhng hiu bit v c t h con ngi thng qua nhng li gii p cho cc cu hi v c th ngi#C th ngi#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Thu## 00894000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200360 00460290048000820070013001300140007001430190005001500820008001558080005001630080 00500168009001800173010000500191011001500196015006800211013000700279021024600286 020001800532020001000550020000900560020001900569039000400588#VV09.01558#VV09.015 60#VV09.01559#H Vit Hnh#Th ch tam quyn phn lp Nht Bn#The regime of thr divisions of powers in Japan#H Vit Hnh#45000#Vi?t#320.952#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a296tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Ng hin cu ng Bc #238152#Khi qut v th ch tam quyn v s tip nhn th ch tam quyn ca Nht Bn. Trnh by 3 nhnh quyn lc v mi quan h gia 3 nhn h quyn lc ca nh nc Nht Bn. Trn c s a ra mt s nh gi v th c h tam quyn phn lp Nht Bn#Th ch chnh tr#Quyn lc#Nht Bn#Tam quyn phn lp#Tm## 01151000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200690003300700620 01020140007001640190005001710820009001768080005001850080005001900090018001950100 00500213011001500218015006800233005001400301005001500315005001500330005001800345 00500140036301300070037702103450038402000090072902000090073802000090074702000070 0756020001100763020001100774039000400785#VV09.01561#VV09.01562#VV09.01563#Bin i c cu giai tng Trung Quc trong thi k ci cch m ca#B.s.: Phng Th H u (ch.b.), Dng Ph Hip, Nguyn Huy Qu..#34000#Vi?t#305.0951#^214#^aH.#^aKh oa hc x hi#2008#^a227tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Trung Quc#Phng Th Hu#Dng Ph Hip#Nguyn Huy Qu#Nguyn Xun C ng#Hong Hu Anh#238153#Nghin cu nhng bc tin v t duy l lun ca Trung Quc i vi s bin i c cu giai tng t khi ci cch m ca n nay. Phn t ch thc trng bin i c cu giai tng x hi trong thi k ci cch m ca Trung Quc. Qua , tnh by nhng vn l lun v thc tin Trung Quc cn gi i quyt trc xu th bin i giai tng hin nay#Ci cch#Giai cp#Bin i#C cu#X hi hc#Trung Quc#Tm## 00774000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200730 00450070018001180140007001360190005001430820008001488080005001560080005001610090 01800166010000500184011001500189015006800204013000700272021018000279020000800459 020001400467020001100481039000400492#VV09.01564#VV09.01565#VV09.01566# Tin S m#i h XVII ng Cng sn Trung Quc - nhng vn l lun v thc tin# Ti n Sm ch.b.#35000#Vi?t#324.251#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a228tr.^b21cm #TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Trung Quc#238154#Tp hp cc bi vit v nhng vn chung, cc lnh vc: kinh t, chnh tr, x hi , vn ha, xy dng ng, i ngoi v quc phng ca ng Cng sn Trung Quc q ua i hi XVII#i hi#ng Cng sn#Trung Quc#Tm## 01364000000000373000450002600110000002600110001102600110002200201120003300700540 01450140007001990190005002060820011002118080005002220080005002270090018002320100 00500250011001500255015009100270005001300361005001200374005001100386005000800397 00500120040501300070041702104660042402000110089002000110090102000160091202000130 0928020001900941020000900960020001700969039000400986#VV09.01567#VV09.01569#VV09. 01568#C s x hi nhn vn trong qun l nh nc i vi ti nguyn, mi trn g trong qu trnh CNH, HH Vit Nam#B.s.: H Huy Thnh, L Cao on (ch.b.), T Duy Hp..#65000#Vi?t#354.309597#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a430tr.^b21 cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Mi trng v Pht t rin bn vng#H Huy Thnh#L Cao on#T Duy Hp#V Dng#Phan S Mn#238155#Kh i qut mi quan h gia con ngi, x hi v t nhin trong qu trnh pht trin kinh t-x hi. Nghin cu v kinh t th trng v Nh nc trong qun l ti nguyn, mi trng. C s x hi, vn ho v nhn t con ngi ca qun l Nh n c i vi Ti nguyn v Mi trng trong qu trnh cng nghip ho, hin i h o t nc. M thc qun l nh nc i vi ti nguyn mi trng trong qu tr nh y mnh cng nghip ho, hin i ho v hi nhp quc t#Ti nguyn#Mi tr ng#Cng nghip ho#Hin i ho#Kinh t th trng#Vit Nam#Qun l nh nc#T m## 01086000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200330 00500070017000830140007001000190005001070820011001128080005001230080005001280090 01800133010000500151011001500156015006500171013000700236004001800243021041700261 02000080067802000170068602000110070302000150071402000120072902000150074103900040 0756#VV09.01570#VV09.01571#VV09.01572#Nguyn Xun Knh#Con ngi, mi trng v vn ho#Nguyn Xun Knh#57000#Vi?t#305.895922#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009 #^a354tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho #238156#Ti bn ln th 1# cp n mi quan h gia con ngi v mi trng, ng x ca ngi Vit vi nc, cc l hi, trang phc, lut tc, lut php ca n gi Vit. Trnh by nhng quan nim ca nh nho v ngi nng dn v gia nh, nhng hiu bit v ngh nhn dn gian, ngh v lng ngh. Nhng hiu bit chung v vn ho dn gian, v vic ngi xa khen thng v v ngi tr thc trong c c nc c truyn thng nho hc phng ng#Vn ho#Vn ho dn gian#Mi trng#N gi Vit Nam#Dn tc hc#Vn ho ng x#Tm## 00835000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200800 00460070013001260140007001390190005001460820006001518080005001570080005001620090 01800167010000500185011001500190013000700205021027400212020000800486020001300494 020000800507020000900515020001700524039000400541#VV09.01573#VV09.01574#VV09.0157 5#o vn Bnh#Xy dng v pht trin vn ho qun l nh nc i vi doanh ngh ip Vit Nam#o vn Bnh#34000#Vi?t#306.4#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^ a226tr.^b21cm#238157#Khi qut l lun v vn ho v xut khi nim vn ho q un l Nh nc i vi doanh nghip. Trnh by thc trng vn ho qun l nh n c i vi doanh nghip. Trn c s a ra quan im, tiu ch v gii php xy dng vn ho qun l Nh nc i vi doanh nghip#Vn ho#Doanh nghip#Qun l#Vit Nam#Qun l nh nc#Tm## 01028000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200840003300700590 01170140007001760190005001830820007001888080005001950080005002000090018002050100 00500223011001500228015008000243005001200323005001400335005001500349005001800364 00500140038201300070039602102140040302000190061702000100063602000080064602000110 0654020000900665039000400674#VV09.01576#VV09.01578#VV09.01577#Trung ng - nhng vn v xu hng kinh t, chnh tr trong bi cnh quc t mi#B.s.: c nh (ch.b.), Trn Vn Tng, Trng Quang..#47000#Vi?t#337.56#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a313tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Ng hin cu Chu Phi v Trung ng# c nh#Trn Vn Tng# Trng Quang#Nguyn Thanh Hin#T Thanh Thu#238158#Khi qut tnh hnh chnh tr v kinh t Trung ng hin nay. Phn tch nhng vn v xu hng ln ang din ra ti Trung ng . Qua a ra nhng gii php ch yu thc y quan h hp tc Vit Nam -Trung ng#Quan h ngoi giao#Chnh tr#Kinh t#Trung ng#Vit Nam#Tm## 01109000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200570003300700690 00900140007001590190005001660820010001718080005001810080005001860090018001910100 00500209011001500214015006500229005001900294005001400313005001800327005001100345 00500140035601300070037002103450037702000190072202000160074103900040075702000060 0761020000400767#VV09.01579#VV09.01580#VV09.01581#Quan h Nga - Asean trong nhn g thp nin u th k XXI#B.s.: Nguyn Quang Thun (ch.b.), Bi Huy Khot, Nguy n Xun Thng..#56000#Vi?t#327.47059#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a375tr.^ b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Chu u#Nguyn Qu ang Thun#Bi Huy Khot#Nguyn Xun Thng#L b Lnh#Ng Xun Bnh#238159#Nghin cu bi cnh quc t v nhng nhn t tc ng n quan h Nga - ASEAN trong nh ng thp nin u th k XXI. Phn tch thc trng quan h Nga - ASEAN giai on 1991-2005. Trn c s , a ra nh hng v gii php pht trin quan h Nga - ASEAN trong 2 thp nin u th k XXI. Phn tch v tr ca Vit Nam trong q uan h Nga - ASEAN#Quan h ngoi giao#Quan h quc t#Tm#ASEAN#Nga## 00737000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200470 00480070015000950140007001100190005001170820011001228080005001330080005001380090 01800143010000500161011001500166013000700181021018700188020000700375020000700382 020000800389020001000397020001500407020000900422039000400431#VV09.01582#VV09.015 83#VV09.01584#Nguyn Duy Qu#i mi t duy v cng cuc i mi Vit Nam#Nguy n Duy Qu#58000#Vi?t#303.409597#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a379tr.^b21c m#238160#Nghin cu v t duy v i mi t duy. Trnh by cc vn v i mi t duy trn cc bnh din nh: kinh t, h thng chnh tr, vn ho x hi, ngh in cu khoa hc x hi v nhn vn#T duy#X hi#Vn ho#Chnh tr#i mi t d uy#Vit Nam#Tm## 01065000000000349000450002600110000002600110001102600110002200100310003300200200 00640030054000840070131001380140007002690190005002760820008002818080005002890080 00500294009001800299010000500317011001500322005001700337005001500354006001500369 00600190038401300070040302102420041002000110065202000120066302000100067502000170 0685020000900702039000400711#VV09.01585#VV09.01587#VV09.01586#Sardan, Jean Pierr e Olivier de#Nhn hc pht trin#L thuyt, phng php v k thut nghin cu in d#Jean Pierre Olivier de Sardan ; Tuyn chn, gii thiu: Chirstian Culas, Bi Quang Dng ; Dch: Trn Hu Quang, Nguyn Phng Ngc#50000#Vi?t#301.072#^2 14#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a327tr.^b21cm#Culas, Chirstian#Bi Quang Dng#Tr n Hu Quang#Nguyn Phng Ngc#238161#Nghin cu cc phng php iu tra in d trong ngnh nhn hc x hi, s tham nhng trong i sng thng nht vi tr ng hp nhn vin h sinh v nhn vin quan thu. ng thi nu ln 3 li tip c n trong ngnh nhn hc v s pht trin#X hi hc#Phng php#L thuyt#iu t ra in d#Nhn hc#Tm## 00544000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200360 00430070031000790140007001100190005001170820010001228080005001320080005001370090 01800142010000500160011002900165005001400194013000700208020001600215020000900231 020001100240020001100251039000400262#VV09.01588#VV09.01590#VV09.01589#Nguyn Du# Truyn Kiu Nm, Quc ng i chiu#Nguyn Du ; Phan T Phng b.s.#84000#Vi?t#8 95.92211#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a454tr., 4tr. nh mu^b21cm#Phan T P hng#238162#Vn hc cn i#Vit Nam#Truyn Nm#Truyn th#Tm## 01028000000000241000450002600110000002600110001100200330002201400070005501900050 00620820008000678080005000750080005000800090021000850100005001060110015001110150 12200126004003000248013000700278021046600285020002000751020001100771039000400782 #VV09.01592#VV09.01591#Gio trnh trit hc Mc - Lnin#73000#Vi?t#335.411#^214 #^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a670tr.^b21cm#TTS ghi: Hi ng Trung ng ch o bin son gio trnh quc gia cc b mn khoa hc Mc - Lnin, t tng H Ch Minh#Ti bn, c sa cha, b sung#238163#Trnh by ni dung ca ch ngha M c - Lnin v cc vn : vai tr, s ra i v pht trin, cc php bin chng ca ch ngha duy vt, cc cp phm tr c bn v nhng quy lut ca ch ngha d uy vt. Mt s vn v l lun nhn thc, x hi v t nhin, cc hnh thi ki nh t - x hi, giai cp v u tranh giai cp, nh nc v cch mng, thc x hi, vn con ngi trong trit hc Mc. ng thi, gii thiu mt s tro l u trit hc phng Ty hin i#Trit hc Mc-Lnin#Gio trnh#Tm## 00858000000000277000450002600110000002600110001100200450002201400070006701900050 00740820008000798080005000870080005000920090021000970100005001180110015001230150 12200138004002900260013000700289021018700296020003200483020001500515020002600530 020000900556020001100565039000400576#VV09.01593#VV09.01594#Gio trnh kinh t h c chnh tr Mc - Lnin#74000#Vi?t#335.412#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008# ^a678tr.^b21cm#TTS ghi: Hi ng Trung ng ch o bin son gio trnh quc g ia cc b mn khoa hc Mc - Lnin, t tng H Ch Minh#Ti bn c sa cha, b sung#238164#Khi qut chung v kinh t hc chnh tr Mc - Lnin, phng thc s n xut t bn ch ngha, nhng vn l lun v chnh sch kinh t ca thi k qu ln ch ngha x hi Vit Nam#Kinh t chnh tr hc Mc-Lnin#Thi k qu #Phng thc sn xut TBCN#Vit Nam#Gio trnh#Tm## 00656000000000253000450002600110000002600110001100200550002201400080007701900050 00850820008000908080005000980080005001030090021001080100005001290110015001340040 02000149013000700169021016900176020001000345020001600355020000900371020001800380 039000400398#VV09.01595#VV09.01596#Lut Thng mi nm 2005 v vn bn hng dn thi hnh#112000#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a855tr.^b21c m#Ti bn, c b sung#238165#Gm cc iu khon quy nh v phm vi v i tng p dng, nhng nguyn tc c bn trong hot ng thng mi, quyn v ngha v ca cc bn trong hp ng thng mi#Php lut#Lut thng mi#Vit Nam#Vn bn php lut#Tm## 00767000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200290 00510070018000800140008000980190005001060820007001118080005001180080005001230090 01100128010000500139011001500144015006000159013000700219021021100226020000800437 020000800445020000900453020001100462039000400473#VV09.01597#VV09.01598#VV09.0159 9#Nguyn Quang Hng#Khi lun vn t hc ch Nm#Nguyn Quang Hng#126000#Vi?t# 495.17#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a538tr.^b24cm#TTS ghi: Khoa hc X hi Vit N am. Vin Nghin cu Hn Nm#238166#Khi qut v vn t hc v cc h ch vit c truyn Vit Nam: s hnh thnh ch Nm, tng quan v v ch Hn v ch Nm, c u to v din bin ca ch Hn v ch Nm, vai tr ca ch Nm trong i sng x hi#Ch Nm#Ch Hn#Ch vit#Vn t hc#Tm## 01097000000000373000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200080 00388080005000460010011000510020021000620030031000830070040001140220022001542210 01800176006001800194008000500212009001100217010000500228011001500233013000700248 00500110025502103870026602000070065302000090066002000070066902000080067602000080 0684020001000692020000700702020001000709039000400719#VV09.01600#VV09.01601#VV09. 01602#Vi?t#959.702#^214#L Qu n#L Qu n tuyn tp#In km theo nguyn tc H n vn#Nguyn Khc Thun dch, h.., ch thch#T.4, Ph.2 (Q.1, 2, 4)#Kin vn ti u lc#Nguyn Khc Thun#^aH.#^aGio dc#2008#^a718tr.^b24cm#238167#L Qu n#G ii thiu nhng ghi chp ca L Qu n v nhng iu tai nghe mt thy. Qua cung cp chuyn ti nhng bi hc lun l, nhng li khuyn rn, cung cp thng tin v l nghi, phong tc, m nhc, xe c, khoa c, quan chc, bng lc,... ca cc nha mn nc i Vit di thi L, thi Trn v thi L s. Gii thiu tc gi ca cc bi bi k v minh vn mt s cha chin v n miu#Nh L#Nh Tr n#Nh L#Lch s#Vn ho#Chnh tr#X hi#Tuyn tp#Tm## 01082000000000361000450002600110000002600110001100200820002202900970010400700590 02010140008002600190005002680820012002738080005002850080005002900090011002950100 00500306011001500311015003500326005001200361005001300373005001600386005001700402 00500150041901300070043402101760044102000200061702000170063702000170065402000120 0671020002400683020000900707039000400716#VV09.01604#VV09.01603#C s cho pht tr in doanh nghip va v nh v nng h ng bng sng Cu Long#Bases for small & medium sized enterprises and farming household development in the Mekong delt a#B.s.: Mai Vn Nam (ch.b.), Thi Vn i, Nguyn Hu ng..#210000#Vi?t#338.10 95978#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a531tr.^b24cm#TTS ghi: Chng trnh NPT/VNM/01 3#Mai Vn Nam#Thi Vn i#Nguyn Hu ng#Hunh Trng Huy#Phan nh Khi#23816 8#Gii thiu tng qut v hin trng, iu kin pht trin, nhng kh khn, tr ngi i vi lnh vc nng nghip, nng thn, mi trng, kinh t khu vc doanh nghip nh v va#Kinh t nng nghip#Doanh nghip nh#Doanh nghip va#H nng dn#ng bng sng Cu Long#Vit Nam#Tm## 00785000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200080003300300310 00410070039000720190005001110820009001168080005001250080005001300090012001350100 00500147011001500152015003500167005000900202005001000211005001600221005000800237 00500080024501300070025302101290026002000080038902000100039702000070040702000090 0414020000800423039000400431#VV09.01605#VV09.01606#VV09.01607#Bi ch#Tuyn chn t s 51 n s 100#Mai Hin, Hnh Dim, Nguyn Xun Nho..#Vi?t#330.9597#^214#^ aH.#^aThng tn#2009#^a497tr.^b24cm#TTS ghi: Bo Th gii v Vit Nam#Mai Hin# Hnh Dim#Nguyn Xun Nho#V Dng#Hi Yn#238169#Tuyn tp bi bo v cc vn : x hi, kinh t, chnh tr trong nc v quc t t s 51 n 100 ca bo th gii v Vit Nam#Kinh t#Chnh tr#X hi#Th gii#Bi bo#Tm## 00664000000000265000450002600110000002600110001100100190002200200190004100700190 00600140007000790190005000860820009000918080005001000080018001050090035001230100 00500158011001500163015006900178013000700247021011000254020001100364020000800375 020001100383039000400394#VV09.01608#VV09.01609#Phan Thanh Sn Nam#Bi tp ho h u c#Phan Thanh Sn Nam#47000#Vi?t#547.0076#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Qu c gia Tp. H Ch Minh#2008#^a622tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch Khoa#238170#Tp hp cc dng bi tp quan trng ca c hng trnh Ho hu c dnh cho sinh vin cc ngnh k thut ho hc#Ho hu c# Bi tp#Gio trnh#Tm## 00723000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00410820010000468080005000560010019000610020018000800070019000980220004001170080 00500121009001800126010000500144011001500149013000700164005001900171021015600190 020001900346020000900365020000900374020001200383039000400395020001000399#VV09.01 610#VV09.01612#VV09.01611#116000#Vi?t#895.92211#^214#Nguyn Thch Giang#Li qu chp nht#Nguyn Thch Giang#T.3#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a642tr.^b21cm#238 171#Nguyn Thch Giang#Gm cc bi vit ca tc gi v Nguyn Du v Truyn Kiu: lch s vn bn truyn Kiu, x l vn bn truyn Kiu, th ch Hn, vn Nm v cc tc phm khc#Nghin cu vn hc#Tc phm#Vit Nam#Truyn Kiu#Tm#Nguyn D u## 00826000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200230003300700560 00560050009001120050013001210050016001340050014001500050012001640140007001760190 00500183082000800188808000500196008000500201009001800206010000500224011001500229 01500410024401300070028502101270029202000080041902000110042702000100043802000070 0448020001700455039000400472#VV09.01613#VV09.01614#VV09.01615#Hong Trung xa v nay#B.s.: Trn Ich, L Hu Chnh (ch.b.), Trn Bnh Khim..#Trn Ich#L Hu Ch nh#Trn Bnh Khim# Hong Gip# Xun Huy#54000#Vi?t#959.731#^214#^aH.#^aKho a hc x hi#2009#^a359tr.^b21cm#TTS ghi: Thn Hong Trung x Hng Dng#238172 #Trnh by lch s Hong Trung qua cc giai on 1945-1954, 1954-1975, 1976-2007 . Gii thiu mt s t liu v lng Hong Trung#Lch s#Hng Dng#Thanh Oai#H Ni#Lng Hong Trung#Tm## 00738000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200370003301400080 00700190005000780820011000838080005000940080005000990090051001040100005001550110 02900160012001900189013000700208021017400215020001000389020000800399020001100407 020000700418020000800425020001100433039000400444#VV09.01616#VV09.01618#VV09.0161 7#Vn n - tim nng v c hi u t#150000#Vi?t#338.959729#^214#^aH.#^aVn h o Thng tin ; Cng ty Vn ho Tr Tu Vit#2008#^a190tr., 8tr. nh mu^b21cm#G ng mt Vit Nam#238173#Khi qut b dy truyn thng lch s hnh thnh v pht trin ca vng t Vn n. ng thi cng nu ln trin vng, tim nng ca v ng t ny trong tng lai pht trin#Tim nng#Kinh t#Trin vng#u t#Vn n#Qung Ninh#Tm## 00781000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200380003300700220 00710140008000930010012001010190005001130820009001188080005001270080005001320090 02000137010000500157011001500162005000900177013000700186021026700193020001000460 020002000470020000900490039000400499#VV09.01619#VV09.01620#VV09.01621#Bnh v ng h thut iu khc Vit Nam#Khng Hun, Phm Hoa#150000#Khng Hun#Vi?t#730.9 597#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a287tr.^b21cm#Phm Hoa#238174#Phn tch ngh thut iu khc Vit Nam da trn c s xem xt s hi ho ca hnh th - h nh khi trong khng gia qua nhng cng trnh c th: tng trong nh, ph iu trang tr kin trc, tng vn v tng i. Gii thiu s qua mt s cha, ng i n Vit Nam#iu khc#Ngh thut to hnh#Vit Nam#Tm## 00582000000000301000450002600110000002600110001100200170002200300080003900700450 00470140007000920190005000990820012001048080005001160080005001210090020001260100 00500146011001500151005001300166005001600179005001200195005001600207005001600223 013000700239020001700246020000900263020000400272039000400276#VV09.01622#VV09.016 23# Lng bn nh#Th vn#L nh Cng, Nguyn Vit Dn, L Vn Dim..#35000# Vi?t#895.9221408#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a318tr.^b21cm#L nh Cng# Nguyn Vit Dn#L Vn Dim#Thn Trng nh#Nguyn Vn ng#238175#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00968000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200620003300700620 00950140007001570190005001640820008001698080005001770080005001820090018001870100 00500205011001500210015008000225005001200305005001800317005001400335005001900349 00500120036801300070038002102050038702000080059202000100060002000070061002000080 0617039000500625#VV09.01624#VV09.01625#VV09.01626#Nam Phi - con ng tin ti d n ch cng bng v thnh vng#B.s.: c nh (ch.b.), Nguyn Thanh Hin, T Thanh Thu..#46000#Vi?t#320.968#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a255tr.^b21c m#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Chu Phi v Trung n g# c nh#Nguyn Thanh Hin#T Thanh Thu#Trn Th Lan Hng# c Hip#238 176#Gii thiu ch Apacthai t c tr n suy tn. Ci cch chnh tr, kinh t, x hi Nam phi di ch mi. Kinh nghim ci cch ca Nam Phi v nhu c u nng tm i tc chin lc Vit Nam - Nam Phi#Kinh t#Chnh tr#X hi#Nam Ph i#Thu## 00680000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200320003300700290 00650140007000940010017001010190005001180820009001238080005001320080018001370090 02300155010000500178011001500183006000600198013000700204021016200211020000700373 020000700380020001000387039000500397#VV09.01627#VV09.01628#VV09.01629#2011 tro lu trong thp k ti#Richard Laermer ; T N dch#98000#Laermer, Richard#Vi?t# 303.4909#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a310tr.^b21cm#T N #238177#Gii thiu nhng d bo v x hi, cc tro lu trong thp k ti. Nhng xu hng s chi phi cuc sng ca chng ta. D bo hn 400 s kin s xy ra t 2011...#D bo#X hi#Cng ngh#Thu## 00566000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200080003300300160 00410070039000570140007000960010017001030190005001200820006001258080005001310080 01800136009002300154010000500177011001500182019001400197006001500211013000700226 020001700233020000900250020001200259039000500271#VV09.01630#VV09.01631#VV09.0163 2#Say ng#Tp truyn ngn#Banana Yoshimoto ; Trng Th Mai dch#38000#Banana Y oshimoto#Vi?t#895.6#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2008#^a218tr.^ b20cm#Dch Nht Bn#Trng Th Mai#238178#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn ngn# Thu## 00656000000000265000450002600110000002600110001100200320002200700170005401400070 00710010017000780190005000950820006001008080005001060080018001110090023001290100 00500152011001400157012002600171013000700197021015200204020000900356020000800365 020001200373039000500385#VV09.01633#VV09.01634#Nn tng cho i sng hnh phc#T hch Minh Chnh#14000#Thch Minh Chnh#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a62tr.^b20cm#T sch o Pht ngy nay#238179#Gii thiu nhng thuyt php ca c Pht v nn tng cho i sng hnh phc nh: lng tin Tam bo v b th, cc mi lin h x hi, gii, nh v tu#o Pht#Gio l#Th uyt php#Thu## 00629000000000265000450002600110000002600110001100200190002200700120004101400070 00530010012000600190005000720820006000778080005000830080018000880090023001060100 00500129011002500134012000900159013000700168021015900175020000900334020000700343 020000800350039000500358#VV09.01635#VV09.01636#Hi sn tuyt ngon#Qunh Hng#28 000#Qunh Hng#Vi?t#641.8#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2008#^ a130tr., 8tr. nh^b21cm#Bp Vit#238180#Hng dn cch ch bin cc mn n t h i sn nh: tm say ru, tm p , cua gi giy nhm, cua xo chua ngt, c th u xin chin, cm mc, mc nng l...#Ch bin#Mn n#Hi sn#Thu## 00810000000000289000450002600110000002600110001100200280002200700330005001400070 00830010015000900190005001050820006001108080005001160080018001210090023001390100 00500162011002500167005001700192012001700209013000700226021025200233020000900485 020000700494020000900501020000500510039000500515#VV09.01637#VV09.01638#Mn n gi a nh v i tic#Triu Th Chi, Nguyn Th Phng#62000#Triu Th Chi#Vi?t#6 41.8#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2008#^a255tr., 8tr. nh^b24cm #Nguyn Th Phng#Thc n Vit Nam#238181#Gii thiu cch ch bin cc mn n gi a nh v i tic nh: cc mn nc chm, mn canh, mn kho, mn chin, ram, ra ng, mn xo, cc mn nng, hp, mn xp, ngui. Cc mn ch bin t tht b, heo, g, vt, c, tm, cua... v cc mn trng ming#Ch bin#Mn n#Gia nh#T ic#Thu## 00687000000000241000450002600110000002600110001100201040002201900050012608200120 01318080005001430080012001480090017001600100005001770110015001820150065001970130 00700262021012300269020000900392020000800401020000800409039000500417020002300422 #VV09.01639#VV09.01640#Vn bn hng dn thc hin quy nh ca B Chnh tr, Ba n b th Trung ng v t chc ng trong CAND#Vi?t#324.2597071#^214#^aHi Phng #^aNxb. Hi Phng#2008#^a130tr.^b21cm#TTS ghi: ng u Cng an thnh ph Hi Ph ng. - Lu hnh ni b#238182#Gii thiu cc hng dn quy nh ca b Chnh tr , ban b th Trung ng v T chc ng trong lc lng cng an nhn dn#Qui n h#T chc#Cng an#Thu#ng Cng sn Vit Nam## 00503000000000241000450002600110000002600110001100200210002200700160004300100160 00590190005000750820012000808080005000920080012000970090017001090100005001260110 01500131015007300146013000700219020001700226020000900243020000400252039000500256 #VV09.01642#VV09.01641#Ngu hng doanh nhn#Trnh Trng Gi#Trnh Trng Gi#Vi?t #895.9221408#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a227tr.^b21cm#TTS ghi: K nim 5 nm ngy Doanh nhn Vit Nam 12/10/2004 - 13/10/2009#238183#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 01063000000000337000450002600110000002600110001100200530002200700520007501900050 01270820018001328080005001500080012001550090017001670100005001840110030001890150 07800219005001400297005001500311005001300326005001500339005001800354013000700372 02102970037902000080067602000080068402000030069202000080069502000070070302000100 0710039000500720#VV09.01643#VV09.01644#Lch s ng b v nhn dn x An Tin (1 930 - 2008)#B.s.: Phm Vn Vin, Nguyn Vn i, Phm Vn Cn..#Vi?t#324.2597070 959735#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2008#^a158tr., 10tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x An Tin, huyn An Lo, thnh ph Hi Phng#Phm V n Vin#Nguyn Vn i#Phm Vn Cn#Phm Vn Thng#Nguyn Khc Phng#238184#Gii thiu min t v con ngi x An Tin. Cuc vn ng u tranh ginh chnh quy n cch mng thng Tm nm 1945. Cuc khng chin chng Php, chng M ca nhn dn An Tin t 1945-1975. Cng cuc xy dng ch ngha x hi t 1975-1990. An T in trong thi k pht trin v hi nhp (1990-2008)#Lch s#ng b#X#An Tin# An Lo#Hi Phng#Thu## 00414000000000241000450002600110000002600110001100200110002200300040003300700120 00370010012000490190005000610820010000668080005000760080012000810090017000930100 00500110011001500115013000700130020001700137020000900154020000400163039000500167 #VV09.01645#VV09.01646#Hoa d qu#Th#inh Thng#inh Thng#Vi?t#895.92214#^21 4#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a130tr.^b21cm#238185#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00564000000000277000450002600110000002600110001100200300002200700470005201400070 00990190005001060820007001118080005001180080018001230090035001410100005001760110 01500181005001500196005001500211005001500226013000700241020000500248020000600253 020000800259020001400267039000500281#VV09.01647#VV09.01648#Tuyn chn 405 bi t p ton 6#Nguyn c Tn, Nguyn c Ho, Quang Thanh#25000#Vi?t#510.76#^214# ^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a175tr.^b24cm#Nguyn c Tn#Nguyn c Ho# Quang Thanh#238186#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Th u## 00690000000000313000450002600110000002600110001100200250002200300190004700700960 00660140007001620190005001690820004001748080005001780080018001830090035002010100 00500236011001500241005001200256005001200268005001400280005001500294005001400309 013000700323020001200330020000700342020000800349020001400357039000500371#VV09.01 649#VV09.01650#Nhng bi vn mu lp 12#Chng trnh chun#B.s., tuyn chn, gi i thiu: L Xun Anh (ch.b.), V Th Dung, Bi Thu Linh, ng Qunh Nga..#24000 #Vi?t#807#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a160t r.^b24cm#L Xun Anh#V Th Dung#Bi Thu Linh#ng Qunh Nga#Ng Th Thanh#2381 87#Tp lm vn#Lp 12#Bi vn#Sch c thm#Thu## 00651000000000289000450002600110000002600110001100200710002200300190009300700580 01120140007001700190005001770820009001828080005001910080018001960090035002140100 00500249011001500254005001500269005001500284005001200299013000700311020000900318 020000700327020000800334020001400342039000500356#VV09.01651#VV09.01652#Cc dng bi tp v phng php gii trc nghim - t lun hnh hc 12#Chng trnh chun #B.s.: Nguyn Vn Lc (ch.b.), Trn Quang Ti, L Ngc Hi#34000#Vi?t#516.0076# ^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a240tr.^b24cm#Ng uyn Vn Lc#Trn Quang Ti#L Ngc Hi#238188#Hnh hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00560000000000265000450002600110000002600110001100200270002200700620004901400070 01110190005001180820007001238080005001300080018001350090035001530100005001880110 01500193005000900208005002200217005001500239013000700254020000700261020000700268 020001400275039000500289#VV09.01653#VV09.01654#Kin thc c bn a l 12#B.s.: L Thng (ch.b.), m Nguyn Thu Dng, Hong Qu Chu#28000#Vi?t#915.97#^214# ^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a182tr.^b24cm#L Thn g#m Nguyn Thu Dng#Hong Qu Chu#238189#a l#Lp 12#Sch c thm#Thu## 00651000000000301000450002600110000002600110001100200210002200300190004300700720 00620140007001340190005001410820004001468080005001500080018001550090035001730100 00500208011001500213005001500228005002000243005001900263005001600282013000700298 020001000305020000700315020000800322020001400330039000500344#VV09.01655#VV09.016 56#Hc tt ting Anh 12#Chng trnh chun#B.s.: Nguyn Th Chi (ch.b.), Ng Th Thanh Hng, ng Th Yn Trang..#30000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a216tr.^b24cm#Nguyn Th Chi#Ng Th Thanh H ng#ng Th Yn Trang#Thi Quang Tun#238190#Ting Anh#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00792000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200210003300700290 00540140007000830010013000900190005001030820007001088080005001150080005001200090 02300125010000500148011001500153015005600168005001500224013000700239021020900246 020000400455020000600459020000900465020001100474039000500485#VV09.01657#VV09.016 58#VV09.01659#Gio trnh x l nh# Nng Ton, Phm Vit Bnh#54000# Nng T on#Vi?t#621.36#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2008#^a200tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Khoa Cng ngh Thng tin#Phm Vit Bnh#238191#Tng quan v x l nh, cc k thut nng cao cht lng nh. Gii thiu bin v cc phng p hp pht hin bin; xng v cc k thut tm xng. Trnh by cc k thut hu x l v mt s ng dng x l nh#nh#X l#K thut#Gio trnh#Thu## 00900000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200520003300700160 00850140007001010010016001080190005001240820006001298080005001350080005001400090 02300145010000500168011001500173004000800188013000700196021036800203020000800571 020001000579020000800589020000800597039000500605#VV09.01661#VV09.01662#VV09.0166 0#Tuyn tp cc phng php thm nh gi tr ti sn#on Vn Trng#92000#o n Vn Trng#Vi?t#338.5#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a477tr.^b24cm#Ti bn#238192#Khi qut nhng c s l lun v thm nh gi v gii thiu v cng tc thm nh gi. Trnh by cc phng php thm nh gi tr bt ng sn, th m nh gi my mc v thit b, thm nh gi tr ti sn v hnh. ng thi gi i thiu cc tiu chun ca U ban tiu chun thm nh gi quc t (IVSC) nm 2 000 v nhng php ton p dng trong cng tc thm nh gi#Kinh t#Thm nh#Gi tr#Ti sn#Thu## 00701000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200880003300700160 01210140007001370010016001440190005001600820006001658080005001710080005001760090 02300181010000500204011001500209013000700224021012600231020001000357020002000367 020000900387020002200396039000500418#VV09.01663#VV09.01664#VV09.01665#Cc phng php nh gi cng ngh v gi chuyn giao bn trong cc cng ty a quc gia#o n Vn Trng#50000#on Vn Trng#Vi?t#338.9#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut #2008#^a351tr.^b21cm#238193#Nghin cu v cc phng php nh gi cng ngh v v cc phng php nh gi chuyn giao bn trong cc cng ty a quc gia#Cng n gh#Cng ti a quc gia#nh gi#Chuyn giao cng ngh#Thu## 00867000000000361000450002600110000000200360001100700410004700500110008800500100 00990050016001090050015001250050014001400140008001540190005001620820010001678080 00500177008000500182009001000187010000500197011001600202015004900218013000700267 02101460027402000080042002000090042802000170043702000090045402000090046302000040 0472020001200476020001200488039000500500#VV09.01666#Hp tuyn vn hc hin i H ng Yn#V Tin K, Tng Ph, Dng Qung Hm..#V Tin K#Tng Ph#Dng Qun g Hm#V Trng Phng#Dng B Trc#240000#Vi?t#895.92208#^214#^aH.#^aVn hc#20 08#^a1027tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn hc - Ngh thut tnh Hng Yn#238194#Gii thiu cc nh vn qu hng Hng Yn cng cc tc phm ca h vi nhiu th loi : truyn ngn, th, trch tiu thuyt, cc bi tiu lun,...#Nh vn#Tc phm#V n hc hin i#Hng Yn#Vit Nam#Th#Tiu thuyt#Truyn ngn#Thu## 00810000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200250003300700140 00580140008000720010014000800190005000940820006000998080005001050080006001100090 01700116010000500133011001500138013000700153021035400160020000800514020000800522 020000900530039000500539#VV09.01667#VV09.01668#VV09.01669#Lch s vn ho Vit N am#Hunh Cng B#170000#Hunh Cng B#Vi?t#959.7#^214#^aHu#^aNxb. Thun Ho#20 08#^a815tr.^b24cm#238195#Gii thiu vn ho Vit Nam thi k nguyn thu. Vn ho Vit Nam thi k dng nc v hnh thnh cc vn ho khu vc. Vn ho Vit Nam thi k Bc thuc v tip bin vn ho n , Trung Hoa. Vn ho Vit Nam thi k hi nhp v pht trin ca vn ho truyn thng. Vn ho Vit Nam thi k Ph p thuc, tip bin vn ho phng ty v thi k ng i#Lch s#Vn ho#Vit Nam#Thu## 00713000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200590003300700130 00920140007001050010013001120190005001250820008001308080005001380080006001430090 01700149010000500166011001500171012001300186013000700199021012200206020001700328 020001000345020001200355020001800367020002100385039000500406#VV09.01670#VV09.016 72#VV09.01671#3 DS MAX - AEC OBJECTS - phn mm chuyn dng v kin trc#L Hi Trng#80000#L Hi Trng#Vi?t#720.285#^214#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2008#^a387tr. ^b24cm#T hc nhanh#238196#Gii thiu nhng ng dng c th ca phn mm 3DC MAX -AEC objects-phn mm chuyn v kin trc. Cc lnh ca phn mm ny#Tin hc ng dng#Kin trc#V k thut#Phn mm my tnh#Phn mm AEC Objects#Thu## 00780000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200590003300300340 00920070016001260140008001420010016001500190005001660820010001718080005001810080 00600186009001700192010000500209011001500214013000700229021019700236020001700433 020000900450020000900459020001700468039000500485#VV09.01673#VV09.01675#VV09.0167 4#3 DS MAX dng phim 3D kin trc s dng PLUG - INS V - RAY#Hc nhanh t cn b n n nng cao#Phan L Nht H#135000#Phan L Nht H#Vi?t#791.40285#^214#^aHu #^aNxb. Thun Ho#2008#^a631tr.^b24cm#238197#Gii thiu nhng vn cn bn cn thit v dng phim 3D. Gii thiu v s dng Plug-ins Kender V-kay 1-50RC2. Cc bi tp thc hnh giai on tin hot cnh, hot cnh v giai on ghi hot cn h#Tin hc ng dng#Phim nh#Thit k#Phn mm 3DS Max#Thu## 00388000000000217000450002600110000000100180001100200280002901400070005701900050 00640820011000698080005000800080006000850090017000910100005001080110015001130130 00700128020001700135020000900152020000400161039000500165#VV09.01676#Tn Tht Vi n Bo#Th ng Tn Tht Vin Bo#40000#Vi?t#895.922134#^214#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2008#^a133tr.^b21cm#238198#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00899000000000313000450002600110000002600110001100100120002200200650003400700550 00990190005001540820004001598080005001630080005001680090014001730100005001870110 01500192005001700207005001800224015007200242013000700314021019500321020001800516 020001000534020001000544020000900554020000600563020001100569039000500580#VV09.01 677#VV09.01678#L Vn Khoa#Truyn thng k thut mi trng ti a bn nng th n ng bng#B.s.: L Vn Khoa, Nguyn Ngc Sinh, Trng Mnh Thng#Vi?t#628#^214 #^aH.#^aNxb. H Ni#2007#^a176tr.^b21cm#Nguyn Ngc Sinh#Trng Mnh Thng#TTS ghi: Cc Bo v Mi trng. Trung tm Nng cao nhn thc cng ng#238199#Tng q uan v nng thn v nhng vn mi trng nng thn Vit Nam. Mi trng lng ngh v c trng nng thn vng ng bng. Mt s k thut x l mi trng vn g nng thn v cc lng ngh#Bo v mi trng#Nng thn#Lng ngh#K thut#X l #Mi trng#Thu## 00785000000000289000450002600110000002600110001100100130002200200640003500700380 00990190005001370820007001428080005001490080005001540090014001590100005001730110 01500178005001800193015003200211013000700243021017000250020001800420020002300438 020000900461020001000470020001000480039000500490#VV09.01679#VV09.01680# Th Ch in#Hi - p v bo v ti nguyn v mi trng nng thn Vit Nam#B.s.: Th Chin, Trng Mnh Thng#Vi?t#333.72#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2005#^a110tr.^b21c m#Trng Mnh Thng#TTS ghi: Cc Bo v Mi trng#238200#Nhng kin thc c b n v mt s qui nh ca php lut v bo v ti nguyn mi trng Vit Nam. Gi i thiu vai tr ca cc cp b, hi trong cng tc bo v mi trng#Bo v mi trng#Ti nguyn thin nhin#Qui nh#Php lut#Nng thn#Thu## 00802000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200530003800700410 00910190005001320820006001378080005001430080005001480090014001530100005001670110 01400172005001800186015003200204013000700236021022400243020000900467020001100476 020001300487020001900500039000500519#VV09.01681#VV09.01682#Nguyn inh Ho#S ta y hng dn truyn thng v sc kho mi trng#B.s.: Nguyn inh Ho, Trng M nh Thng#Vi?t#363.7#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2005#^a52tr.^b21cm#Trng Mnh Thng #TTS ghi: Cc Bo v Mi trng#238201#Trnh by tng quan chung v mi trng v sc kho cng ng. Hng dn k nng truyn thng v sc kho mi trng. Cu ng cp cho ngi c nhng tnh hung ph bin, thng gp v nh hng ca mi trng i vi sc kho#Sc kho#Mi trng#Truyn thng#V sinh mi trng#Thu ## 00608000000000229000450002600110000002600110001100200470002201900050006908200110 00748080005000850080013000900090018001030100005001210110015001260150049001410130 00700190021014400197020001800341020000800359020000600367039000500373#VV09.01683# VV09.01684#Ti liu tp hun qun l mi trng cp huyn#Vi?t#354.309597#^214#^ aBnh Dng#^aNxb. Bnh Dng#2008#^a214tr.^b25cm#TTS ghi: S Ti nguyn v Mi trng Bnh Dng#238202#Cung cp nhng kin thc c bn v cn thit cho cc c n b qun l mi trng cp huyn, cp x trong cng tc qun l mi trng a phng#Bo v mi trng#Qun l#Huyn#Thu## 00801000000000289000450002600110000002600110001100200350002200700670005701400070 01240190005001310820009001368080005001450080018001500090011001680100005001790110 01500184005001500199005002000214012003900234013000700273005001600280021016300296 020001700459020002100476020000900497039000500506#VV09.01685#VV09.01686#Phong tr o ng khi (1959 - 1960)#B.s.: Bi Th Thu H (ch.b.), Nguyn Thnh Phng, Ngu yn Minh Ch#32000#Vi?t#959.7042#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a162tr .^b24cm#Bi Th Thu H#Nguyn Thnh Phng#Nhng trn nh trong lch s Vit Na m#238203#Nguyn Minh Ch#Vit v cuc sng ca nhn dn min Nam v cuc u tra nh chng ch M - Dim (1954-1959). Gii thiu v nhng trn nh trong phong tro ng Khi (1959-1960)#Lch s hin i#Phong tro ng khi#Vit Nam#Thu# # 00590000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020029000430070060000720220004001320050015001360050017001510050 01200168008001800180009001100198010000500209011001500214012001400229013000700243 020000500250020000600255020000800261020001400269039000500283#VV09.01688#VV09.016 87#31000#Vi?t#510#^214#Hng dn hc v gii ton 6#B.s.: Trn Din Hin (ch.b. ), Nguyn Thu Hng, Phm T Nga#T.1#Trn Din Hin#Nguyn Thu Hng#Phm T Nga #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a159tr.^b24cm#Bn ng hnh#238204#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00963000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200220003300700450 00550140007001000190005001070820011001128080005001230080018001280090011001460100 00500157011001500162005001200177015008100189005001700270005001200287005000600299 00500100030501300070031502102580032202000200058002000100060003900050061002000220 0615#VV09.01689#VV09.01690#VV09.01691#Vit tip bn hng ca#L Vn Nui, Hng Ch c Nguyn, Minh Nguyt..#80000#Vi?t#324.209597#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2009#^a309tr.^b24cm#L Vn Nui#TTS ghi: on Thanh nin Cng sn H Ch Minh . Thnh on thnh ph H Ch Minh#Hng Chc Nguyn#Minh Nguyt#V. H.#Thi Bnh# 238205#Khc ho cc phong tro hnh ng cch mng, nhng gng mt tiu biu c a thanh nin thnh ph t 1954 n nay, c bit l trong giai on thc hin s nghip i mi t nc. Nhng n lc ca on Thanh nin Cng sn H Ch Minh trong s nghip i mi.#in hnh tin tin#Hot ng#Thu#on TNCS H Ch Min h## 00835000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200300003300700370 00630140007001000190005001070820011001128080005001230080018001280090011001460100 00500157011001500162005001600177005000800193012001700201005000900218005002100227 00500210024801300070026902101500027602000110042602000100043702000110044702000130 0458020000900471039000500480#VV09.01692#VV09.01694#VV09.01693#H thnh cng n h th no?#Trng Bo Chu, Vi Tho, L Qunh..#32000#Vi?t#338.709597#^214#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a145tr.^b21cm#Trng Bo Chu#Vi Tho#G ca t ng lai#L Qunh#Nguyn Vn Tin Dng#Nguyn Vn Tin Hng#238206#Nhng cu chuy n v cc thnh cng, kht vng vng ln v bc u khi nghip ca lp tr to dng nn nhng thng hiu c mi ngi bit n#Thanh nin#S nghip#Thn h cng#Doanh nghip#Vit Nam#Thu## 00573000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200220003301400070 00550190005000620820008000678080005000750080018000800090011000980100005001090110 01500114012001700129013000700146021012100153020002000274020000900294020001100303 039000500314#VV09.01695#VV09.01697#VV09.01696#i thoi cng 8X PRO#29000#Vi?t# 305.235#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a133tr.^b21cm#G ca tng lai#2 38207#Gii thiu s lc v thnh tch trong hc tp v nhng nt tnh cch c n hn ca mt s gng mt tiu biu la tui 8X#in hnh tin tin#Hc sinh#Thn h tch#Thu## 00703000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430020054000480070074001020220004001760050008001800050016001880050 01600204005001400220005000900234005001600243008001800259009001100277010000500288 01100150029301200180030801300070032602000180033302000090035102000120036003900050 0372#VV09.01699#VV09.01698#40000#Vi?t#895.9223#^214#Tuyn tp truyn ngn hay V it Nam dnh cho thiu nhi#Thu An, Nguyn Nht nh, on Thch Bin... ; Trn H oi Dng tuyn chn#T.1#Thu An#Nguyn Nht nh#on Thch Bin#Hong Vn Bn#T rc Chi#Trn Hoi Dng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a265tr.^b21cm#T sch Tui Hng#238208#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Thu## 00690000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430020054000480070070001020220004001720050006001760050013001820050 01700195005001000212005000800222005001600230008001800246009001100264010000500275 01100150028001200180029501300070031302000180032002000090033802000120034703900050 0359#VV09.01701#VV09.01700#40000#Vi?t#895.9223#^214#Tuyn tp truyn ngn hay V it Nam dnh cho thiu nhi#H n, Phm nh n, Nguyn Minh Chu... ; Trn Hoi Dng tuyn chn#T.3#H n#Phm nh n#Nguyn Minh Chu#Xun Diu#Anh c#Trn Hoi Dng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a267tr.^b21cm#T sch Tui Hng#23 8209#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Thu## 00430000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200140003100300040 00450070009000490140007000580190005000650820010000708080005000800080012000850090 01700097010000500114011001500119013000700134020001700141020000900158020000400167 039000500171#VV09.01702#VV09.01703#Phm Dn#Khc tm tnh#Th#Phm Dn#35000#Vi ?t#895.92214#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a212tr.^b21cm#238210#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00833000000000301000450002600110000002600110001100200200002200700450004201900050 00870820008000928080005001000080012001050090017001170100005001340110029001390150 05300168013000700221005001100228005001100239005001300250005001700263021021600280 020000800496020000300504020001000507020000900517039000500526#VV09.01704#VV09.017 05#Lch s x Xun Sn#B.s.: L Xun K, Hong Hng, L Xun Liu..#Vi?t#959.741 #^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2008#^a240tr., 7tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: ng u - HND - UBND - UBMTTQ x Xun Sn#238211#L Xun K#Hong Hng#L Xun L iu#Trnh Xun Thnh#S lc lch s qu hng, con ngi v truyn thng lch s x Xun Sn. Nhng ng gp ca ng b x ni ring v nhn dn x ni chung trong khng chin kin quc v trong xy dng, pht trin qu hng t nc#Lc h s#X#Thanh Ho#Xun Sn#Thu## 00688000000000265000450002600110000002600110001100100190002200200400004100700430 00810140007001240190005001310820004001368080005001400080012001450090017001570100 00500174011001500179005001700194013000700211021016900218020001000387020001000397 020001000407039000500417#VV09.01706#VV09.01707#Nguyn Thanh Giang#Cm nang hi t hoi ting Anh thng dng#B.s.: Nguyn Thanh Giang, Nguyn Thu Hng#35000#Vi?t #428#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a240tr.^b21cm#Nguyn Thu Hng#2382 12#Nhng kin thc, k nng gip bn hi thoi tt trong cc tnh hung khc nha u v trong cc cch by t kin khc nhau nh: tn thnh, phn i, u tin, q uan tm,...#Ting Anh#Giao tip#Hi thoi#Thu## 00892000000000301000450002600110000002600110001100100140002200200400003600700600 00760190005001360820018001418080005001590080012001640090017001760100005001930110 03000198015005400228005001300282005001700295013000700312021022400319020000800543 020001400551020000300565020000700568020001000575039000500585#VV09.01708#VV09.017 09#o Minh Chu#Lch s ng b x Cm T (1949 - 2009)#B.s.: o Minh Chu (ch .b.), Phm Th ng, Trng Ngc Phan#Vi?t#324.2597070959741#^214#^aThanh Ho#^aN xb. Thanh Ho#2009#^a276tr., 11tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng x Cm T huyn Cm Thu#Phm Th ng#Trng Ngc Phan#238213#Khi qut a l, co n ngi v truyn thng lch s ca x Cm T -Thanh Ho. Cc phong tro cch m ng ca nhn dn trong x gp phn nh thng thc dn Php v nhng ng gp ca ng b x trong pht trin kinh t x hi#Lch s#ng b c s#X#Cm T#Than h Ho#Thu## 00591000000000289000450002600110000002600110001100200200002200700430004201900050 00850820012000908080005001020080012001070090017001190100005001360110015001410150 03500156005001100191005001500202005001300217005001500230005001400245013000700259 020001700266020000900283020000400292039000500296#VV09.01710#VV09.01711#15 nm th Cnh hc#Minh Thng, on Khnh Vn, Ninh c Bo..#Vi?t#895.9221408#^214#^aTh anh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2008#^a220tr.^b21cm#TTS ghi: CLB Th Cnh hc Ba nh# Minh Thng#on Khnh Vn#Ninh c Bo#Nguyn Vn an#Bi Kim Tuyn#238214#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00914000000000349000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200180 00388080005000560020031000610070055000920220004001472210014001510080012001650090 01700177010000500194011002900199015004700228013000700275005001300282005001500295 00500170031000500160032700500150034302101600035802000080051802000140052602000090 0540039000500549020001000554#VV09.01712#VV09.01713#VV09.01714#Vi?t#324.259707095 9741#^214#Lch s ng b huyn Cm Thu#B.s.: Bi Th Rin, ng Hng Long, Ngu yn Vn Thnh..#T.3#(1975 - 2000)#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2008#^a244tr., 4t r. nh mu^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b huyn Cm Thu#238215#Bi Th R in#ng Hng Long#Nguyn Vn Thnh#Nguyn Duy Gang#Phm Vit Hoi#H thng ho nhng thnh tch ca ng b huyn Cm Thu trong khi phc, pht trin kinh t - x hi v bo v qu hng, thc hin ng li i mi ca ng#Lch s#ng b huyn#Cm Thu#Thu#Thanh Ho## 00721000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200370 00450070012000820140007000940190005001010820009001068080005001150080012001200090 01700132010000500149011001500154013000700169021022400176020001600400020000400416 020001000420020000800430039000500438#VV09.01716#VV09.01717#VV09.01715#L Vn Vi n#Cc vua v hong hu tng Lm Kinh#L Vn Vin#20000#Vi?t#959.7009#^214#^aT hanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2008#^a124tr.^b21cm#238216#Gii thiu s lc v vng t Lam Sn v qu trnh xy dng in Lam Kinh. Cc di tch in miu, n th, lng m... ca cc Vua v Hong hu Nam Kinh. Thn th v s nghip ca cc V ua v Hong hu c an tng ti y#Di tch lch s#Vua#Hong hu#Lng m#Thu# # 00674000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200110003300300450 00440070026000890060009001150060010001240140007001340190005001410820006001468080 00500152008001200157009001700169010000500186011001500191013000700206019001600213 021007900229020000800308020002000316020001000336020000900346039000500355#VV09.01 718#VV09.01719#VV09.01720#Trch nht#Chn ngy, gi theo nguyn l c phng n g#Dch: Tu Minh, V Vn Ba#Tu Minh#V Vn Ba#66000#Vi?t#133.3#^214#^aThanh Ho #^aNxb. Thanh Ho#2008#^a331tr.^b21cm#238217#Dch Trung Quc#Hng dn cch ch n ngy, gi ph hp vi tng tui theo nguyn l phng ng#Vn ho#Phong tc c truyn#Chn ngy#Chn gi#Thu## 00629000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200480003300700120 00810140007000930190005001000820006001058080005001110080012001160090017001280100 00500145011001500150001000700165012002100172013000700193021010600200020001000306 020002100316020000900337039000500346#VV09.01721#VV09.01722#VV09.01723# ngha tr uyn thng 12 con gip trong cuc i#K Anh b.s.#20000#Vi?t#133.3#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a143tr.^b21cm#K Anh#Vn ho truyn thng#238218#S lc v ngun gc v qu trnh hnh thnh 12 con gip. ngha v nhng truyn t huyt v tng con gip#Phong tc#Vn ho truyn thng#Xem tui#Thu## 00739000000000313000450002600110000002600110001100200300002200700320005200500090 00840050011000930050008001040050006001120050010001180140006001280190005001340820 00600139808000500145008000500150009001900155010000500174011001400179012001800193 013000700211021017000218020000900388020001400397020000900411039000500420#VV09.01 724#VV09.01725#Th gii phng chng ti phm#Minh Hi, T. Q. Long, Mai Anh..#Min h Hi#T. Q. Long#Mai Anh#T. S#Thu Linh#8000#Vi?t#363.4#^214#^aH.#^aCng an nh n dn#2009#^a95tr.^b20cm#T sch Chuyn #238219#Nhng bi vit, bi phng s v cc ti phm v t nn x hi nh: cc ngi p v ng dy bun lu ma tu , ti trm cp ti sn, hi l, bn thuc phin, chm git..#Ti phm#T nn x hi#Th gii#Thu## 00628000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100050 00440020012000490030031000610070005000920140007000970190005001040820010001098080 00500119008000500124009001900129010000500148011001500153015011400168013000700282 020001700289020000900306020001800315039000500333#VV09.01726#VV09.01729#VV09.0172 8#VV09.01727#Dili#Tri hoa #Tiu thuyt trinh thm kinh d#Dili#82000#Vi?t#89 5.92234#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a439tr.^b24cm#Tc phm tham d vit t iu thuyt truyn v k v ti "V an ninh t quc v bnh yn cuc sng" (20 07 - 2010)#238220#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn trinh thm#Thu## 00818000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100220003300200150 00550030019000700070066000890140007001550190005001620820006001678080005001730080 00500178009001100183010000500194011001500199005001900214006001900233012001700252 013000700269021019200276020000900468020000700477020001500484039000500499#VV09.01 730#VV09.01732#VV09.01731#Voskresenskaia, N. M.#Ch dn ch#Nh nc v x h i#N. M. Voskresenskaia, N. B. Davletshina ; Phm Nguyn Trng dch#46000#Vi?t# 321.8#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a242tr.^b20cm#Davletshina, N. B.#Phm Nguyn Tr ng#T sch Dn nhp#238221#Nhng kin thc c bn v ch dn ch, x hi v cc gi tr dn ch, quyn con ngi trong x hi dn ch, x hi dn s, cc h nh thc t chc chnh quyn v nh nc, vn ho, chnh tr#Nh nc#X hi#Ch dn ch#Thu## 00982000000000385000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200200 00480030048000680070131001160140007002470190005002540820007002598080005002660080 00500271009001100276010000500287011001500292019000500307005001300312006001500325 01200210034000500170036100600140037800500140039200500150040601300070042102101180 0428020001600546020001100562020000900573039000500582020000900587#VV09.01733#VV09 .01734#VV09.01735#Nowotny, Helga#T duy li khoa hc#Tri thc v cng chng tron g k nguyn bt nh#Helga Nowotny, Peter Scott, Michael Gibbons ; Dch: ng Xu n Lng, L Quc Qunh ; Chu Trung Can h.. ; Phan nh Diu gii thiu#98000#V i?t#303.48#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a506tr.^b21cm#Dch#Scott, Peter#ng Xun Lng#T sch Tri thc mi#Gibbons, Michael#L Quc Qunh#Chu Trung Can#Phan nh Diu#238222#Phn tch nhng bin i x hi do cc yu t nh ng tin, s hi n i ho hay s pht trin ca khoa hc, tri thc#Khoa hc x hi#Pht trin#Tr i thc#Thu#Bin i## 00977000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200150 00460070072000610140007001330190005001400820007001458080005001520080005001570090 01100162010000500173011001500178006001900193012003500212005001500247013000700262 02103170026902000100058602000110059602000130060702000180062003900050063802000080 0643#VV09.01736#VV09.01738#VV09.01737#Hayek, F. A.#ng v n l#F. A. Hayek ; Phm Nguyn Trng dch ; inh Tun Minh h.., gii thiu#94000#Vi?t#338.91#^21 4#^aH.#^aTri thc#2009#^a440tr.^b20cm#Phm Nguyn Trng#T sch Tinh hoa tri th c th gii#inh Tun Minh#238223#Phn tch, i sch gia k hoch ho tp trun g v th trng. Thng qua ph phn nn kinh t k hoch ho tp trung lm ni b t gi tr v cc nguyn l ca nn kinh t th trng. Trn nn tng cc nguyn l, quy tc ny gip cc n kinh t, kinh doanh khm ph m rng kh nng trong cng vic, cuc sng ca mnh#Phn tch#Th trng#K hoch ho#Ch chuyn c h#Thu#Kinh t## 01153000000000397000450002600110000002600110001102600110002200200450003300300440 00780070132001220140007002540190005002610820008002668080005002740080005002790090 01100284010000500295011001500300005001700315005001700332005001400349005001100363 00500130037400500170038700500080040400500130041200600150042500600170044001300070 0457021021200464020000900676020001300685020000700698020004400705039000600749#VV0 9.01739#VV09.01741#VV09.01740#Max Planck - ngi khai sng thuyt lng t#K y u mng sinh nht th 150 (1858 - 2008)#Albert Einstein, Nguyn Xun Xanh, Phm X un Ym... ; Ch.b.: Phm Xun Ym, Nguyn Xun Xanh, Chu Ho... ; Dch: Nguyn X un Xanh..#82000#Vi?t#530.092#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a590tr.^b24cm#Einstein , Albert#Nguyn Xun Xanh#Phm Xun Ym#Plank, Max#Renn, Jurgen#Trnh Xun Thun #Chu Ho#o Vng c#Phm Vn Thiu#Nguyn Vn Trng#238224#Tp hp nhng bi v it v cuc i v s nghip ca nh khoa hc, nh vt l hc ngi c Max Plan ck (1858-1947), cha ca c hc lng t. Gii thiu cc pht minh khoa hc c bn, khoa hc ng dng ca ng.#Nhn vt#Nh khoa hc#Vt l#Planck, Max, Nh v t l hc, 1850-1947, c#Thanh## 00642000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200120 00490070016000610140008000770190005000850820006000908080005000960080005001010090 01100106010000500117011001500122013000700137021019700144020000900341020001000350 020001000360039000600370#VV09.01742#VV09.01743#VV09.01744#Thch Nht Hnh#Ngi v s#Thch Nht Hnh#117000#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a565tr.^b24c m#238225#Ton vn li dy ca T Lm T vo cc bui chiu c cc t Tu Nh in ghi chp li v cc vn cuc sng, o c, gia nh. Bnh ging v li d y ca T Lm T ca Thin s Thch Nht Hnh#o Pht#Cuc sng#Bi ging#Thanh ## 00795000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200400 00510030058000910070018001490140007001670190005001740820004001798080005001830080 00500188009002600193010000500219011001500224013000700239021023900246020001100485 020000700496020000800503039000600511#VV09.01745#VV09.01747#VV09.01746#Trn Th M inh c#Cc thc nghim trong tm l hc x hi#Sch chuyn kho dnh cho cao h c v sinh vin Tm l hc#Trn Th Minh c#62500#Vi?t#302#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a626tr.^b24cm#238226#Nghin cu l lun v phn tch thc nghim trong tm l x hi. Phn tch ci ti v qu trnh x hi ho c nhn. L in h x hi, tri gic x hi, giao tip x hi. nh hng x hi. Cc k thut to by nhm thay i thi v hnh vi#Tm l hc#X hi#C nhn#Thanh## 00647000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200300 00480070015000780140007000930190005001000820006001058080005001110080005001160090 02600121010000500147011001500152013000700167021020100174020000500375020000700380 039000600387#VV09.01748#VV09.01749#VV09.01750#Hong B Thnh#Gio trnh x hi h c v gii#Hong B Thnh#58500#Vi?t#305.3#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni# 2008#^a406tr.^b24cm#238227#Gii thiu h thng l thuyt nghin cu v gii t q uan im x hi hc. Nu ln nhng vn v gii trong gio dc, trong lao ng , trong qun l, sc kho, gia nh. Phng php x hi hc v gii#Gii#X hi# Thanh## 00888000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200550 00520030077001070070034001840140007002180190005002250820007002308080005002370080 00500242009002600247010000500273011001500278015004800293005001400341004003000355 013000700385021014900392020000800541020001000549020000900559039000600568#VV09.01 751#VV09.01752#VV09.01753#Trn Th Bch Hng#Tra cu thng tin trong hot ng t h vin - thng tin#Gio trnh dng cho sinh vin i hc v cao ng ngnh Th vin - Thng tin#Trn Th Bch Hng, Cao Minh Kim#35000#Vi?t#025.04#^214#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a292tr.^b21cm#u ba sch ghi: Trng i hc V n ho H Ni#Cao Minh Kim#Ti bn, c sa cha, b sung#238228#Tng quan v tr a cu thng tin. Chin lc tra cu thng tin. Phng php tra cu thng tin tru yn thng. Tm tin t ng ho. Tm tin trn Internet#Tm tin#Thng tin#Th vin #Thanh## 00895000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020018000430070058000610220004001192210049001230050014001720050 01700186005002300203005001600226004001300242008000500255009002600260010000500286 01100150029101300070030602101950031302000080050802000100051602000180052602000070 0544039000600551#VV09.01754#VV09.01755#36000#Vi?t#515#^214#Bi tp gii tch#Tr n c Long, Nguyn nh Sang, Nguyn Vit Triu Tin..#T.1#Php tnh vi phn c a hm mt bin v nhiu bin#Trn c Long#Nguyn nh Sang#Nguyn Vit Triu Ti n#Hong Quc Ton#In ln th 6#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a330tr.^b21 cm#238229#Cc v d v bi tp php tnh vi phn bao gm chng l thuyt gii h n, hm lin tc mt bin s, tp v hm lin tc trn khng gian Rn, o hm v vi phn ca hm mt bin v hm nhiu bin#Bi tp#Gii tch#Php tnh vi phn #i s#Thanh## 00764000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200160003600300790 00520070014001310140007001450190005001520820007001578080005001640080005001690090 02600174010000500200011001500205013000700220021023100227020000900458020000800467 020001900475039000400494#VV09.01756#VV09.01757#on Phan Tn#Tin hc t liu#Gi o trnh dnh cho sinh vin ngnh Thng tin - Th vin v Qun tr thng tin#on Phan Tn#30000#Vi?t#025.04#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a235tr.^b 21cm#238230#Khi qut h thng thng tin - th vin t ng ho: xu th tin hc ho hot ng thng tin th vin; Cc yu t cu thnh h thng thng tin th vi n t ng ho. S hnh thnh v pht trin th vin in t v h thng thng t in#Th vin#Tin hc#H thng thng tin#Mai## 00689000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200490 00410070008000900140007000980190005001050820004001108080005001140080005001190090 01800124010000500142011001500147013000700162021017400169020000700343020000700350 020000800357020001900365020000900384039000600393#VV09.01758#VV09.01759#VV09.0176 0#Vn To#S hc vi hin thc x hi v ci cch, i mi#Vn To#62000#Vi?t#9 01#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a395tr.^b21cm#238231#Tp hp cc bi nghin cu, bi vit v s hc i vi truyn thng ci cch i mi; vi vn ho gio dc; vi khoa hc k thut; vi kinh t chnh tr; vi quan h quc t#S hc#X hi#Kinh t#Khoa hc cng ngh#Vit Nam#Thanh## 00511000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200250003200700100 00570140007000670190005000740820006000798080005000850080018000900090011001080100 00500119011001500124013000700139021008100146020000800227020000800235020000800243 039000600251#VV09.01761#VV09.01762#Vnh Bch#IQ nhng con s nhy ma#Vnh Bch# 48000#Vi?t#153.9#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a182tr.^b26cm#238232#G ii thiu cc bi ton, nhng tr chi luyn tr nh rn tr thng minh cho tr# Tr nh#Bi tp#Cu hi#Thanh## 00690000000000301000450002600110000002600110001100100140002200200190003600700620 00550140007001170190005001240820004001298080005001330080018001380090011001560100 00500167011001500172005001500187006001600202012001900218013000700237021008600244 020000700330020000900337020002100346020001500367039000600382#VV09.01763#VV09.017 64#Ganeri, Anita#Min cc lnh cng#Anita Ganeri ; Minh ho: Mike Phillips ; Tr nh Huy Triu dch#22000#Vi?t#910#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a125tr .^b20cm#Phillips, Mike#Trnh Huy Triu#Horrible Geography#238233#Nhng cu chuy n thm him ti min cc ca tri t, khm ph cuc sng ni bng gi#a l#Tr i t#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Thanh## 00597000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340070063000460220004001090050009001130050016001220060009001380080 01800147009001100165010000500176011001500181012004000196013000700236019001600243 020001800259020001100277020001300288039000600301#VV09.01765#15000#Vi?t#895.1#^2 14#Lc nh k#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: T Kim Kiu ; Hi ng dch#T. 1#Kim Dung#T Kim Kiu#Hi ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a158tr.^b 20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#238234#Dch Trung Quc#Vn hc thi u nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Thanh## 00873000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200610 00520030084001130070055001970050014002520060016002660140007002820190005002890820 00600294808000500300008001800305009001100323010000500334011001500339012001800354 013000700372021014500379020000800524020001300532020000800545039000600553#VV09.01 766#VV09.01768#VV09.01767#Buckingham, Marcus#Trc tin, hy ph b ht nhng l thi t duy thng thng#Nhng g m cc nh qun l kit xut trn th gii th c hin vi mt cch khc hn#Marcus Buckingham, Curt Coffman ; Hunh Vn Thanh dch#Coffman, Curt#Hunh Vn Thanh#82000#Vi?t#658.4#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2009#^a399tr.^b21cm#T sch Doanh tr#238235#Cun sch c kt nhng bi hc v thnh tch v s nghip ca cc nh qun l. a ra nhng k nng qun l dn n thnh cng trong kinh doanh#Qun l#Doanh nghip#K nng#Thanh## 00630000000000301000450002600110000002600110001100100160002200200170003802900150 00550070016000700140007000860190005000930820009000988080005001070080005001120090 01100117010000500128011001400133004001500147015004500162013000700207021006100214 020001800275020000700293020000900300020001300309039000600322#VV09.01769#VV09.017 70#Hong nh Long#Triu i nh L#The Ly dynasty#Hong nh Long#45000#Vi?t#9 59.7023#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a59tr.^b21cm#Xut bn ln 1#TTS ghi: Truyn Vit Nam - Tales of Vietnam#238236#Gii thiu tm lc v lch s triu i nh L ca Vit Nam#Lch s trung i#Nh L#Vit Nam#Truyn tranh#Thanh## 01026000000000325000450002600110000002600110001102600110002200201300003300700640 01630050016002270190005002430820010002488080005002580080005002630090011002680100 00500279011001500284015003700299005001300336005001700349005001500366005001900381 01300070040002102490040702000140065602000110067002000090068103900060069002000040 0696#VV09.01771#VV09.01772#VV09.01773#Kinh t - thng mi Vit Nam trong iu k in hnh thnh khu vc mu dch t do ASEAN + 3 v gia nhp t chc thng mi t h gii#B.s.: Nguyn Vn Lch, Trn Vn Ho (ch.b.), Nguyn Th Nhiu..#Nguyn V n Lch#Vi?t#382.09597#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a254tr.^b24cm#TTS ghi: Vin N ghin cu thng mi#Trn Vn Ho#Nguyn Th Nhiu#H Trung Thanh#Trng Thanh H uyn#238237#Phn tch tc ng ca vic gia nhp WTO ca Vit Nam n cc vn kinh t v m. Gii thiu mt s lnh vc kinh t Vit Nam c tim nng nhm qu ng b, cung cp thng tin cho cc i tc thng mi. Tng qut v Hip nh th ng mi t do ASEAN#Kinh t v m#Thng mi#Vit Nam#Thanh#WTO## 00981000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200350003300700770 00680050014001450140007001590190005001660820007001718080005001780080005001830090 02700188010000500215011001500220015009800235005001800333005001800351005001500369 00500130038401300070039702102050040402000190060902000130062802000080064103900060 0649#VV09.01774#VV09.01775#VV09.01776#Gio trnh k hoch ha pht trin#Ng Th ng Li, V Th Ngc Phng, Nguyn Quang Thi... ; Ng Thng Li ch.b.#Ng Thng Li#66000#Vi?t#330.01#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a439tr.^b24cm# TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa K hoch v Pht trin. B mn K inh t pht trin#V Th Ngc Phng#Nguyn Quang Thi#Phan Th Nhim#Bi c Tu n#238238#L lun v phng php lun v k hoch ho pht trin trong nn kinh t th trng. Ni dung v phng php lp cc k hoch v kinh t. Phng php l p k hoch pht trin mt s lnh vc x hi ch yu#Kinh t th trng#K hoc h ho#L lun#Thanh## 01037000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200450003300700700 00780050016001480140007001640190005001710820008001768080005001840080005001890090 02700194010000500221011001500226015007800241005001200319005001300331005002100344 00500180036501300070038302102330039002000140062302000110063702000090064802000110 0657039000600668020001300674#VV09.01777#VV09.01779#VV09.01778#Gio trnh Lut H i quan Vit Nam v quc t#Nguyn Tha Lc, Nguyn Ton, Trn Vn Lc... ; Nguy n Tha Lc ch.b.#Nguyn Tha Lc#75000#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a447tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t quc dn. Khoa Th ng mi v kinh t quc t#Nguyn Ton#Trn Vn Lc#Nguyn Th Tuyt Mai#Hong Hng Giang#238239#Khi nim c bn v Lut Hi quan Vit Nam v quc t. Nghin cu nhng lut nh hi quan Vit Nam, quy nh v th tc hi quan, quy nh v thu thu hi quan; vi phm php lut hi quan. Hi quan Vit Nam hi nhp kinh t quc t#Lut Hi quan#Thng mi#Vit Nam#Gio trnh#Thanh#Lut quc t## 00975000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200540003300700810 00870050018001680140007001860190005001930820004001988080005002020080005002070090 02700212010000500239011001500244015007900259005001700338005001500355005001600370 00500150038601300070040102101840040802000130059202000110060502000110061603900060 0627039000400633#VV09.01780#VV09.01781#VV09.01782#Gio trnh khi s kinh doanh v ti lp doanh nghip#Nguyn Ngc Huyn, Ng Th Vit Nga, Trn Quang Huy... ; Nguyn Ngc Huyn ch.b.#Nguyn Ngc Huyn#36000#Vi?t#658#^214#^aH.#^ai hc K inh t Quc dn#2009#^a294tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. B mn Qun tr kinh doanh tng hp#Ng Th Vit Nga#Trn Quang Huy#Nguyn Thu Th u#Nguyn Th Thu#238240#L thuyt c bn v qun tr kinh doanh, kinh t th tr ng. Hnh thnh tng kinh doanh son tho k hoch kinh doanh. Trin khai ho t ng kinh doanh. K nng ti lp doanh nghip#Doanh nghip#Kinh doanh#Gio tr nh#Thanh#Tam## 01001000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200380003300700700 00710050015001410140007001560190005001630820004001688080005001720080005001770090 02700182010000500209011001500214015006400229005001400293005001300307005001900320 01300070033902102750034602000080062102000100062902000190063902000110065803900060 0669#VV09.01783#VV09.01784#VV09.01785#Gio trnh h thng thng tin qun l#Hn Vit Thun, Trng Vn T, Cao nh Thi... ; Hn Vit Thun ch.b.#Hn Vit Thun #45000#Vi?t#658#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a334tr.^b21cm#TTS g hi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Tin hc kinh t#Trng Vn T#Cao nh Thi#Trn Th Song Minh#238241#L thuyt c bn v h thng thng tin qun l. P hn tch, thit k h thng, ci t h thng, hiu qu kinh t ca h thng th ng tin qun l. cc h thng thng tin trong kinh t v thng mi. Cc tnh to n kinh t. S dng c s d liu trong h thng thng tin qun l#Qun l#L thu yt#H thng thng tin#Gio trnh#Thanh## 00666000000000217000450002600110000002600110001100200360002201900050005808200100 00638080005000730080013000780100005000910110015000960150057001110130007001680210 21700175020002300392020000900415020001800424039000600442#VL09.00238#VL09.00239#C c vn bn php lut v mi trng#Vi?t#344.59704#^214#^aBnh Dng#2008#^a542tr .^b28cm#u ba sch ghi: S Ti nguyn v Mi trng Bnh Dng#238242#Tp hp cc vn bn php lut v Bo v mi trng 2005; vn bn qun l cht thi y t, cht rn. Cc vn bn v c ch pht trin sch CDM. Qun l kinh ph s nghip mi trng. Chc nng, quyn hn b my qun l#Lut Bo v mi trng#Vit Nam #Vn bn php lut#Thanh## 00560000000000289000450002600110000000200180001102900120002900700380004100600100 00790140007000890190005000960820004001018080005001050080005001100090011001150100 00500126011001700131012000800148006001100156013000700167021005600174020001000230 020001500240039000600255808000500261039000400266#VL09.00240#Nhng t u tin#Ea rly words#Dch, bin tp: Phng V, Thanh Thu#Phng V#34000#Vi?t#428#^214#^ aH.#^aGio dc#2007#^a20tr.^b30x19cm#Vui hc#Thanh Thu#238243#Hng dn cc em nh lm quen vi ting Anh qua hnh v#Ting Anh#Sch thiu nhi#Thanh#^214#Tam## 00487000000000277000450002600110000000200100001102900050002100700380002600600100 00640140007000740190005000810820007000868080005000930080005000980090011001030100 00500114011001700119012000800136006001100144013000700155020001000162020000800172 020000900180020001500189039000500204#VL09.00241#Thi gian#Time#Dch, bin tp: P hng V, Thanh Thu#Phng V#34000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2007#^a20 tr.^b30x19cm#Vui hc#Thanh Thu#238244#Ting Anh#Tp c#Mu gio#Sch thiu nhi #Vanh## 00498000000000277000450002600110000000200160001102900100002700700380003700600100 00750140007000850190005000920820007000978080005001040080005001090090011001140100 00500125011001700130012000800147006001100155013000700166020001000173020000800183 020001500191039000500206020000900211#VL09.00242#Tri ngc nhau#Opposites#Dch, bin tp: Phng V, Thanh Thu#Phng V#34000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio d c#2007#^a20tr.^b30x19cm#Vui hc#Thanh Thu#238245#Ting Anh#Tp c#Sch thiu n hi#Vanh#Mu gio## 00970000000000313000450002600110000002600110001100100170002200200750003900700870 01140050012002010190005002130820007002188080005002250080005002300090049002350100 00500284011001500289015006400304005001500368005001700383005001600400005001800416 013000700434021018300441020000700624039000600631020000800637020001100645#VL09.00 243#CDVN.00805#Nguyn Vn Thng#Nghin cu v xy dng cng ngh d bo v cnh bo sm hn hn Vit Nam#Nguyn Vn Thng (ch nhim ti) ; Cn b phi hp : Ng S Giai, Nguyn nh Dng..#Ng S Giai#Vi?t#551.57#^214#^aH.#^aVin Khoa hc Kh tng thu vn v Mi trng#2008#^a184tr.^b30cm#Bo co tng kt ti nghin cu khoa hc v cng ngh cp B#Ng Tin Giang#Nguyn nh Dng#Trn Th anh Xun#Trn Th Bch Nga#238246#Bao gm ni dung ti nghin cu khoa hc v : nghin cu v xy dng cng ngh d bo v cnh bo sm hn hn Vit Nam do Vin khoa hc kh tng Thu vn v Mi trng thc hin#D bo#V.anh#Hn hn#Ng hin cu## 00568000000000253000450002600110000002600110001100100220002200200440004400700220 00880140007001100190005001170820006001228080005001280080018001330090011001510100 00500162011001400167013000700181021008300188020000900271020000700280020002100287 039000600308#VN09.00610#VN09.00611#Nguyn Phc Qunh Ho#Nhng tr chi vui dnh cho thanh thiu nhi#Nguyn Phc Qunh Ho#10000#Vi?t#796.1#^214#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2009#^a49tr.^b19cm#238247#Gii thiu mt s tr chi vui v mt s cu ton hc dnh cho cc em thiu nhi#Tr chi#Cu #Sinh hot ngoi tri #V.anh## 00507000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200150 00510030030000660070018000960140007001140190005001210820010001268080005001360080 01800141009001100159010000500170011001500175013000700190020001700197020000900214 020001200223039000600235#VN09.00612#VN09.00614#VN09.00613#Nguyn Ngc Thun#Chuy n to lao#V k quy ri v chng c ta#Nguyn Ngc Thun#30000#Vi?t#895.92234 #^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a193tr.^b19cm#238248#Vn hc hin i#V it Nam#Truyn ngn#V.anh## 00523000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200090 00480070035000570060013000920140007001050190005001120820006001178080005001230080 01800128009001100146010000500157011001500162019001600177013000700193020001700200 020001100217020001200228039000500240#VN09.00615#VN09.00616#VN09.00617#Trng i Linh#Sc gii#Trng i Linh ; Phan Thu Vn dch#Phan Thu Vn#57000#Vi?t#895.1# ^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a342tr.^b19cm#Dch Trung Quc#238249#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn ngn#Vanh## 00759000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200330003500700130 00680040030000810140007001110190005001180820010001238080005001330080012001380090 01700150010000500167011001500172013000700187021022400194020001900418020001700437 020000900454039000600463020001200469#VN09.00618#VN09.00619#Phm an Qu#Bnh Ki u - vnh Kiu - bi Kiu#Phm an Qu#Ti bn, c sa cha, b sung#21000#Vi?t# 895.92211#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2008#^a156tr.^b19cm#238250#Tp hp n hiu bi vit ca nhiu tc gi c v ly Kiu, vnh Kiu, bnh Kiu... Phn bi kiu c xp theo tng mc, th hin nhng cnh ng, tm trng khc nhau c th dng phng php gieo qu nhn ra li gii p#Nghin cu vn hc#Vn h c hin i#Vit Nam#V.anh#Truyn Kiu## 00492000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200260003500300160 00610070013000770140007000900190005000970820010001028080005001120080012001170090 01700129010000500146011001500151013000700166020001700173020000900190020000900199 020001200208039000600220#VN09.00621#VN09.00620# nh ng#Nhng cu chuyn v thin#Gp nht ct # nh ng#21000#Vi?t#895.92234#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2008#^a158tr.^b19cm#238251#Vn hc hin i#o Pht#Vit Nam#Truyn ngn#V.anh## 00454000000000241000450002600110000002600110001100200240002200700250004600500130 00710140007000840190005000910820011000968080005001070080012001120090017001240100 00500141011001500146013000700161020001700168020000900185020001200194039000600206 #VN09.00622#VN09.00623#Chuyn m khng ci#S.t., b.s.: T oan Hng#T oan Hng#20000#Vi?t#895.922802#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2008#^a155tr.^b19c m#238252#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ci#V.anh## 00495000000000253000450002600110000002600110001100200270002200700310004900400180 00800050015000980140007001130190005001200820011001258080005001360080012001410090 01700153010000500170011001500175013000700190020001700197020000900214020001200223 039000600235#VN09.00624#VN09.00625#Tiu lm Vit Nam hin i#K, chn, s.t.: ng Vit Thu#Ti bn ln th 3#ng Vit Thu#36000#Vi?t#895.922802#^214#^aThan h Ho#^aNxb. Thanh Ho#2008#^a277tr.^b19cm#238253#Vn hc hin i#Vit Nam#Truy n ci#V.anh## 00474000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200280003100300300 00590070009000890140007000980190005001050820009001108080005001190080012001240090 01700136010000500153011001500158013000700173020001700180020000900197020000800206 039000600214#VN09.00626#VN09.00627#T Quang#Trng ca sng Chu - ni #Truyn, k, th, ca dao, kch#T Quang#45000#Vi?t#895.9228#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Than h Ho#2008#^a220tr.^b19cm#238254#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#V.anh## 00627000000000277000450002600110000002600110001100100100002200200400003200700150 00720140007000870190005000940820006000998080005001050080012001100090017001220100 00500139011001500144013000700159021012700166020000600293020000900299020000900308 020001300317020001300330039000600343#VN09.00628#VN09.00629#Qunh Mai#Nhng iu bn mun bit nhng ngi hi#Qunh Mai b.s.#12000#Vi?t#616.6#^214#^aThanh Ho#^ aNxb. Thanh Ho#2008#^a143tr.^b19cm#238255#Gm nhng cu hi p y hc v thc m c tui dy th, nhng thc mc trong sinh hot tnh dc, cc bnh ly qua ng tnh dc#Y hc#Tnh dc#Bnh tt#Tui mi ln#Sch hi p#V.anh## 00450000000000253000450002600110000002600110001100100080002200200190003000300120 00490070008000610140007000690190005000760820010000818080005000910080012000960090 01700108010000500125011001500130013000700145020001700152020000900169020001200178 039000600190#VN09.00630#VN09.00631#c nh#Xun Yn tng bng#Tiu thuyt#c n h#40000#Vi?t#895.92234#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2008#^a237tr.^b19cm#23 8256#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#V.anh## 00656000000000289000450080800050000003900060000500200160001100300220002700500200 00490050017000690050021000860050012001070050020001190070062001390080006002010090 01700207010000500224011001500229015005800244082000900302013000700311019000500318 020001800323020000900341020001200350020000400362#^214#V.anh#Ma h mi xanh#Tp th vn thiu nhi#Nguyn Th Diu Hoa#L Th Nht Linh#Nguyn Phc Minh Tm#Nguy n Minh#Nguyn N Tng Ngn#Nguyn Th Diu Hoa, L Th Nht Linh, Nguyn Phc M inh Tm..#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2008#^a184tr.^b19cm#TTS ghi: Hi Lin hip Vn hc Ngh thut Tha Thin Hu#895.9223#238257#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#T ruyn ngn#Th## 00405000000000241000450002600110000000100130001100200100002400300040003400700130 00380140007000510190005000580820010000638080005000730080006000780090017000840100 00500101011001400106013000700120020001700127020000900144020000400153039000600157 #VN09.00632#L Tn Qunh#Vng vang#Th#L Tn Qunh#20000#Vi?t#895.92214#^214#^ aHu#^aNxb. Thun Ho#2008#^a63tr.^b19cm#238258#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#V. anh## 00797000000000253000450002600110000000200560001101900050006708200130007280800050 00850080006000900090017000960100005001130110025001180150059001430130007002020210 22200209020001700431020002300448020002100471020001900492020001100511020001500522 039000600537#VN09.00633#Lch s lc lng v trang huyn Hng Thu (1945-2005)# Vi?t#355.00959749#^214#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2008#^a203tr., 4tr. nh^b19cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. ng b huyn Hng Thu#238259#Gii thiu lch s hnh thnh v pht trin mnh t, con ngi huyn Hng Thu thuc thnh ph H u. Lc lng v trang Hng Thu trong cuc khng chin chng Php, chng M v trong cng cuc xy dng v bo v t quc#Lch s hin i#Khng chin chng P hp#Khng chin chng M#Lc lng v trang#Hng Thu#Tha Thin-Hu#V.anh## 00441000000000253000450002600110000002600110001100100190002200200090004100300040 00500070019000540140007000730190005000800820010000858080005000950080005001000090 02000105010000500125011001400130013000700144020001700151020000400168039000600172 020000900178#VN09.00634#VN09.00635#Vng Th Hng Mai#Chiu t#Th#Vng Th Hn g Mai#15000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a59tr.^b19cm#238 260#Vn hc hin i#Th#V.anh#Vit Nam## 00461000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200280003100300160 00590070009000750140007000840190005000910820010000968080005001060080005001110090 02000116010000500136011001500141013000700156020001700163020000900180020001200189 039000600201#VN09.00636#VN09.00637#Vinh Anh#Bn mong manh hng bi#Tp truy n ngn#Vinh Anh#35000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a214t r.^b19cm#238261#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#V.anh## 00405000000000241000450002600110000002600110001100100100002200200090003200300040 00410070010000450190005000550820010000608080005000700080005000750090020000800100 00500100011001500105013000700120020001700127020000900144020000400153039000600157 #VN09.00638#VN09.00639#Trnh Ng#Tnh qu#Th#Trnh Ng#Vi?t#895.92214#^214#^aH. #^aVn ho Thng tin#2008#^a191tr.^b19cm#238262#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#V. anh## 00851000000000337000450002600110000002600110001100200180002200700850004000500180 01250140007001430190005001500820011001558080005001660080005001710090021001760100 00500197011001500202005001500217005001500232005000900247005001400256005001300270 01300070028302101520029002000170044202000200045902000090047902000070048803900060 0495020001200501#VN09.00640#VN09.00641#Bc H Tn Tro#Nguyn Lng Bng, V N guyn Gip, Hong Vn Thi... ; Ng Qun Lp s.t., tuyn chn#Nguyn Lng Bng# 20000#Vi?t#959.704092#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a155tr.^b19cm#V Ngu yn Gip#Hong Vn Thi#Song Ho#Trn Huy Liu#Ng Qun Lp#238263#Gm hi k c a mt s nh lnh o, tng lnh, cn b v ng bo tng bn Bc trong nh ng ngy Bc cng Trung ng ng chun b Tng khi ngha#Vn hc hin i#Hot ng cch mng#Vit Nam#Hi k#V.anh#H Ch Minh## 00786000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200650003301400070 00980190005001050820008001108080005001180080005001230090021001280100005001490110 01400154013000700168021027900175020001200454020001100466020001000477020000900487 020001800496039000600514#VN09.00642#VN09.00643#VN09.00644#Lut Phng, chng tham nhng nm 2005; sa i, b sung nm 2007#11000#Vi?t#345.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a71tr.^b19cm#238264#Trnh by nhng qui nh chung v lut p hng chng tham nhng: phm vi iu chnh, nguyn tc x l, quyn v ngha v c a cng dn trong phng chng tham nhng..., Cch phng nga v pht hin tham n hng, bin php x l hnh vi tham nhng v cc hnh vi vi phm php lut khc#P hng chng#Tham nhng#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#T.vn## 00723000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200250003301400060 00580190005000640820010000698080005000790080005000840090021000890100005001100110 01400115013000700129021025800136020001100394020000900405020001000414020000900424 020001800433039000600451#VN09.00645#VN09.00647#VN09.00646#Lut Kinh doanh bo hi m#9000#Vi?t#346.59707#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a82tr.^b19cm#238265 #Gii thiu nhng qui nh chung ca lut kinh doanh bo him. Cc loi hp ng bo him, vic cp giy php thnh lp v hot ng ca doanh nghip bo him. i l bo him, doanh nghip mi gii bo him; ti chnh, hch ton k ton v bo co ti chnh#Kinh doanh#Bo him#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#T.v n## 00712000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200920003301400070 01250190005001320820008001378080005001450080005001500090021001550100005001760110 01500181013000700196021017200203020001000375020001800385020001000403020000900413 020001800422039000600440#VN09.00648#VN09.00649#VN09.00650#Vn bn php lut v t chc v hot ng ca cng ty ti chnh, cng ty cho thu ti chnh#17000#Vi? t#346.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a130tr.^b19cm#238266#Trnh by n i dung cc ngh nh ca chnh ph qui nh v t chc v hot ng ca cng ty ti chnh, t chc v hot ng ca cng ty cho thu ti chnh t nm 2001-2008# Ti chnh#Cng ti ti chnh#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#T.vn## 00748000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200220003301400070 00550190005000620820010000678080005000770080005000820090021000870100005001080110 01400113013000700127021028000134020001700414020001000431020000800441020000900449 020001800458039000600476#VN09.00651#VN09.00652#VN09.00653#Lut a dng sinh hc# 11000#Vi?t#346.59704#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a70tr.^b19cm#238267#G ii thiu nhng qui nh chung ca lut a dng sinh hc, qui hoch bo tn a d ng sinh hc, bo tn v pht trin bn vng ti nguyn di truyn, hp tc quc t v a dng sinh hc, c ch, ngun lc bo tn v pht trin bn vng a dng sinh hc cng cc iu khon thi hnh#a dng sinh hc#Php lut#Bo tn#Vit N am#Vn bn php lut#T.vn## 00804000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200730003301400070 01060190005001130820010001188080005001280080005001330090021001380100005001590110 01400164013000700178021024600185020001000431020002000441020001500461020001700476 020000900493020001800502039000600520#VN09.00654#VN09.00655#VN09.00656#Quy nh v tuyn dng v qun l ngi nc ngoi lm vic ti Vit Nam#14000#Vi?t#344.5 9701#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a81tr.^b19cm#238268#Trnh by nhng qu i nh v vic tuyn dng v qun l ngi nc ngoi lm vic ti Vit Nam nh: iu kin tuyn dng, hp ng lao ng, quyn v ngha v ca ngi lao ng, trch nhim ca cc c quan chc nng trong vic thc hin qui nh#Php lut#Tu yn dng lao ng#Ngi lao ng#Ngi nc ngoi#Vit Nam#Vn bn php lut#T.v n## 00643000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200150003301400070 00480190005000550820008000608080005000680080005000730090021000780100005000990110 01400104013000700118021021100125020001000336020001000346020000900356020001800365 039000600383#VN09.00657#VN09.00658#VN09.00659#Lut Thanh tra#10000#Vi?t#342.597 #^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a63tr.^b19cm#238269#Gii thiu nhng qui nh chung ca lut thanh tra v nhng qui nh c th v t chc, nhim v, quy n hn ca cc c quan thanh tra nh nc, hot ng thanh tra, thanh tra nhn d n v cc iu khon thi hnh#Thanh tra#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#T.v n## 00772000000000313000450002600110000000200230001100300530003402900220008700700540 01090050011001630140007001740190005001810820007001868080005001930080005001980090 01100203010000500214011001400219005001300233006001000246013000700256021011300263 020000900376020001800385020002100403020001400424020001400438039000600452#VN09.00 660#Sao mnh phi ti ch?#Sch song ng Anh - Vit s dng km vi my eZ-Talk# Why should I recycle?#Li: Jen Green ; Tranh : Mike Gordon ; Hng Nhu dch#Gree n, Jen#12000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a31tr.^b19cm#Gordon, Mike#H ng Nhu#238270#Gii thch cho tr bit tm quan trng ca vic ti ch v mt s vic tr c th lm bt u t mnh ti ch#Np sng#Gio dc mu gio#Khoa hc thng thc#Sch song ng#Sch mu gio#T.vn## 00790000000000313000450002600110000000200360001100300530004702900260010000700540 01260050011001800140007001910190005001980820007002038080005002100080005002150090 01100220010000500231011001400236005001300250006001000263013000700273021011200280 020002100392020001100413020001800424020001400442020001400456039000600470#VN09.00 661#Sao mnh phi tit kim nng lng?#Sch song ng Anh - Vit s dng km vi my eZ-Talk#Why should I save energy?#Li: Jen Green ; Tranh : Mike Gordon ; H ng Nhu dch#Green, Jen#12000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a31tr.^b19 cm#Gordon, Mike#Hng Nhu#238271#Trnh by vai tr ca nng lng trong cuc sn g v mt s vic tr c th lm gp phn tit kim nng lng#Khoa hc thng thc#Nng lng#Gio dc mu gio#Sch song ng#Sch mu gio#T.vn## 00821000000000313000450002600110000000200230001100300530003402900200008700700610 01070050018001680140007001860190005001930820007001988080005002050080005002100090 01100215010000500226011001400231005001300245006001000258013000700268021015200275 020002100427020000700448020001800455020001400473020001400487039000600501#VN09.00 662#Sao mnh phi chia s?#Sch song ng Anh - Vit s dng km vi my eZ-Talk# Why should I share?#Li: Claire Llewellyn ; Tranh : Mike Gordon ; Hng Nhu dch #Llewellyn, Claire#12000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a31tr.^b19cm#Go rdon, Mike#Hng Nhu#238272#Tp hp nhng cu chuyn th v dy tr bit chia s chi, ko bnh, dng hc tp vi ngi khc gip tr sng ho hp vi nh ng ngi xung quanh#Khoa hc thng thc#ng x#Gio dc mu gio#Sch song ng# Sch mu gio#T.vn## 00754000000000313000450002600110000000200340001100300530004502900290009800700540 01270050011001810140007001920190005001990820007002048080005002110080005002160090 01100221010000500232011001400237005001300251006001000264013000700274021007900281 020002100360020000700381020001800388020001400406020001400420039000600434#VN09.00 663#Sao mnh phi bo v thin nhin?#Sch song ng Anh - Vit s dng km vi m y eZ-Talk#Why should I protect nature?#Li: Jen Green ; Tranh : Mike Gordon ; H ng Nhu dch#Green, Jen#12000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a31tr.^b1 9cm#Gordon, Mike#Hng Nhu#238273#Trnh by mt s vic n gin tr c th lm bo v mi trng thin nhin#Khoa hc thng thc#ng x#Gio dc mu gio#S ch song ng#Sch mu gio#T.vn## 00831000000000325000450002600110000000200230001100300530003402900230008700700610 01100050018001710140007001890190005001960820007002018080005002080080005002130090 01100218010000500229011001400234019001100248005001300259006001000272013000700282 02101410028902000210043002000080045102000080045902000180046702000140048503900060 0499#VN09.00664#Sao mnh phi n gii?#Sch song ng Anh - Vit s dng km vi my eZ-Talk#Why should I eat well?#Li: Llewellyn Claire ; Tranh : Mike Gordon ; Hng Nhu dch#Claire, Llewellyn#12000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^ a31tr.^b19cm#B TK TVQG#Gordon, Mike#Hng Nhu#238274#Tp hp nhng cu chuyn t h v nhn mnh tm quan trng ca vic n ung ng cch, gip tr la chn th c n hp l tng cng sc kho#Khoa hc thng thc#n ung#Thc n#Gio dc mu gio#Sch song ng#T.vn## 00753000000000301000450002600110000000200250001100300530003602900210008900700610 01100050018001710140007001890190005001960820007002018080005002080080005002130090 01100218010000500229011001400234005001300248006001000261013000700271021011100278 020001000389020001800399020001400417020001400431039000600445#VN09.00665#Sao mnh phi lng nghe?#Sch song ng Anh - Vit s dng km vi my eZ-Talk#Why should I listen?#Li: Claire Llewellyn ; Tranh : Mike Gordon ; Hng Nhu dch#Llewelly n, Claire#12000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a31tr.^b19cm#Gordon, Mik e#Hng Nhu#238275#Tp hp nhng cu chuyn th v nhn mnh tm quan trng ca vic bit lng nghe gip tr pht trin nhn cch#Giao tip#Gio dc mu gio#S ch song ng#Sch mu gio#T.vn## 00817000000000313000450002600110000000200330001100300530004402900190009700700610 01160050018001770140007001950190005002020820007002078080005002140080005002190090 01100224010000500235011001400240019001100254005001300265006001000278013000700288 021014200295020002100437020001800458020000700476020001400483039000600497#VN09.00 666#Sao mnh phi gip mi ngi?#Sch song ng Anh - Vit s dng km vi m y eZ-Talk#Why should I help?#Li: Claire Llewellyn ; Tranh : Mike Gordon ; Hng Nhu dch#Llewellyn, Claire#12000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a31tr. ^b19cm#B TK TVQG#Gordon, Mike#Hng Nhu#238276#Tp hp cc cu chuyn gio dc tr bit gip ngi khc trong nhiu hon cnh khc nhau nh trong gia nh, trng hc v trong khu ph#Khoa hc thng thc#Gio dc mu gio#ng x#Sch mu gio#T.vn## 00789000000000325000450002600110000000200300001100300530004102900250009400700540 01190050011001730140007001840190005001910820007001968080005002030080005002080090 01100213010000500224011001400229005001300243006001000256013000700266021009700273 02000210037002000100039102000100040102000180041102000140042902000140044303900060 0457#VN09.00667#Sao mnh phi tit kim nc?#Sch song ng Anh - Vit s dng k m vi my eZ-Talk#Why should I save water?#Li: Jen Green ; Tranh : Mike Gordon ; Hng Nhu dch#Green, Jen#12000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a31tr .^b19cm#Gordon, Mike#Hng Nhu#238277#Gii thiu cho tr bit nc l ngun ti nguyn thin nhin v gio dc tr bit tit kim nc#Khoa hc thng thc#Tit kim#Nc ngt#Gio dc mu gio#Sch song ng#Sch mu gio#T.vn## 00533000000000277000450002600110000000200120001100700610002300400180008400500170 01020140006001190190005001250820006001308080005001360080005001410090011001460100 00500157011001700162005001600179005001000195005000900205013000700214020000700221 020000600228020001500234039000600249#VN09.00668#V tp v 1#B.s.: Nguyn Quc To n (ch.b.), Nguyn Hu Hnh, m Luyn..#Ti bn ln th 7#Nguyn Quc Ton#4000 #Vi?t#372.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a44tr.^b24x17cm#Nguyn Hu Hnh#m Luy n# Thut#238278#Tp v#Lp 1#Sch gio khoa#T.vn## 00564000000000289000450002600110000000200120001100700610002300400180008400500170 01020140006001190190005001250820006001308080005001360080005001410090011001460100 00500157011001700162005001600179005001000195005001500205005001300220013000700233 020000700240020000600247020001500253039000600268#VN09.00669#V tp v 2#B.s.: Ng uyn Quc Ton (ch.b.), Nguyn Hu Hnh, m Luyn..#Ti bn ln th 6#Nguyn Qu c Ton#4000#Vi?t#372.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a44tr.^b24x17cm#Nguyn Hu H nh#m Luyn#Trnh Minh c#Bi Thut#238279#Tp v#Lp 2#Sch gio khoa#T.v n## 00569000000000289000450002600110000000200120001100700650002300400180008800500170 01060140006001230190005001290820006001348080005001400080005001450090011001500100 00500161011001700166005001600183005001400199005001000213005001500223013000700238 020000700245020000600252020001500258039000600273#VN09.00670#V tp v 3#B.s.: Ng uyn Quc Ton (ch.b.), Nguyn Hu Hnh, Triu Khc L..#Ti bn ln th 5#Nguy n Quc Ton#4300#Vi?t#372.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a47tr.^b24x17cm#Nguyn H u Hnh#Triu Khc L#m Luyn#Trnh c Minh#238280#Tp v#Lp 3#Sch gio kho a#T.vn## 00572000000000289000450002600110000000200120001100700660002300400180008900500170 01070140006001240190005001300820006001358080005001410080005001460090011001510100 00500162011001700167005001600184005001500200005001000215005001600225013000700241 020000700248020000600255020001500261039000600276#VN09.00671#V tp v 4#B.s.: Ng uyn Quc Ton (ch.b.), Nguyn Hu Hnh, Bch Ngc Dip..#Ti bn ln th 4#Nguy n Quc Ton#5600#Vi?t#372.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a63tr.^b24x17cm#Nguyn Hu Hnh#Bch Ngc Dip#m Luyn#Ng Thanh Hng#238281#Tp v#Lp 4#Sch gio khoa#T.vn## 00572000000000289000450002600110000000200120001100700660002300400180008900500170 01070140006001240190005001300820006001358080005001410080005001460090011001510100 00500162011001700167005001600184005001500200005001000215005001600225013000700241 020000700248020000600255020001500261039000600276#VN09.00672#V tp v 5#B.s.: Ng uyn Quc Ton (ch.b.), Nguyn Hu Hnh, Bch Ngc Dip..#Ti bn ln th 3#Nguy n Quc Ton#5600#Vi?t#372.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a64tr.^b24x17cm#Nguyn Hu Hnh#Bch Ngc Dip#m Luyn#Ng Thanh Hng#238282#Tp v#Lp 5#Sch gio khoa#T.vn## 00476000000000253000450002600110000000200170001100700350002800500090006301400060 00720190005000780820009000838080005000920080018000970090011001150100005001260110 01400131012001500145005000900160013000700169020001800176020000900194020001300203 039000600216#VN09.00673#Bu Bu v mo con#Li: H Giang ; Minh ho: T Qunh#H G iang#7000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a14tr.^b19cm#B hc l gio#T Qunh#238283#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#T.vn## 00489000000000253000450002600110000000200160001100700400002700500100006701400060 00770190005000830820009000888080005000970080018001020090011001200100005001310110 01400136012001500150013000700165005001300172020001800185020000900203020001300212 039001000225#VN09.00675#Bu Bu chm chp#Li: Qunh Anh ; Minh ho: Nhm_An Vinh# Qunh Anh#7000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a14tr.^b19 cm#B hc l gio#238284#Nhm_An Vinh#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Th u Dung## 00487000000000253000450002600110000000200140001100700400002500500100006501400060 00750190005000810820009000868080005000950080018001000090011001180100005001290110 01400134012001500148005001300163013000700176020001800183020000900201020001300210 039001000223#VN09.00674#Bu Bu xin li#Li: Qunh Anh ; Minh ho: Nhm_An Vinh#Qu nh Anh#7000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a14tr.^b19cm #B hc l gio#Nhm_An Vinh#238285#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu Dung## 00470000000000253000450002600110000000200370001100700350004800600070008301400070 00900190005000970820004001028080005001060080005001110090011001160100005001270110 01200132019000900144006001100153013000700164020001800171020000400189020001300193 039001000206#VN09.00676#iu g xy ra nu...: Trong bn tm#Dch, bin tp: Anh V, Thanh Thu#Anh V#16000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a8tr.^b9cm#Dc h Anh#Thanh Thu#238286#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Thu Dung## 00472000000000253000450002600110000000200390001100700350005000600070008501400070 00920190005000990820004001048080005001080080005001130090011001180100005001290110 01200134019000900146006001100155013000700166020001800173020000400191020001300195 039001000208#VN09.00677#iu g xy ra nu...: Trong chung g#Dch, bin tp: A nh V, Thanh Thu#Anh V#16000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a8tr.^b9cm#D ch Anh#Thanh Thu#238287#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Thu Dung## 00469000000000253000450002600110000000200360001100700350004700600070008201400070 00890190005000960820004001018080005001050080005001100090011001150100005001260110 01200131019000900143006001100152013000700163020001800170020000400188020001300192 039001000205#VN09.00678#iu g xy ra nu...: ngoi vn#Dch, bin tp: Anh V, Thanh Thu#Anh V#16000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a8tr.^b9cm#Dch Anh#Thanh Thu#238288#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Thu Dung## 00469000000000253000450002600110000000200360001100700350004700600070008201400070 00890190005000960820004001018080005001050080005001100090011001150100005001260110 01200131019000900143006001100152013000700163020001800170020000400188020001300192 039001000205#VN09.00679#iu g xy ra nu...: Trn xe but#Dch, bin tp: Anh V, Thanh Thu#Anh V#16000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a8tr.^b9cm#Dch Anh#Thanh Thu#238289#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Thu Dung## 00860000000000337000450002600110000002600110001100200440002200300200006600700970 00860050014001830140007001970190005002040820009002098080005002180080005002230090 01100228010000500239011001500244005002000259005001600279006001600295013000700311 02101250031802000080044302000090045102000200046002000110048002000070049102000140 0498039001000512#VN09.00681#VN09.00680#S tay a danh du lch cc tnh Ty Nguy n#Song ng Vit - Anh#Nguyn c V, Trn Th Thu Trang, Nguyn Hu Xun ; Ngu yn c V ch.b. ; Nguyn Vn Vng dch#Nguyn c V#35000#Vi?t#915.5976#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a327tr.^b18cm#Trn Th Thu Trang#Nguyn Hu Xun#Nguyn V n Vng#238290#Gii thiu cc a im du lch ni ting cc tnh Gia Lai, Kon tum, c Lk, c Nng, Lm ng thuc Ty Nguyn Vit Nam#Du lch#a danh#Dan h lam thng cnh#Ty Nguyn#S tay#Sch song ng#Thu Dung## 01011000000000361000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200620 00470070046001090050014001550190005001690820018001748080005001920080005001970090 01400202010000500216011001500221015006800236005001500304013000700319021020300326 02000080052902000080053702000230054502000210056802000030058902000090059202000080 0601020000700609039001000616020002300626#VN09.00682#VN09.00683#VN09.00684#V Ti n Tuynh#Lch s cch mng ng b v nhn dn x Ph ng (1930-2005)#V Tin Tu ynh, Trn Trung Sn, Phm Kim Thanh#V Tin Tuynh#Vi?t#324.2597070959731#^214#^a H.#^aNxb. H Ni#2009#^a192tr.^b19cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b x Ph ng#Phm Kim Thanh#238291#Gii thiu v v tr a l v l ch s hnh thnh x Ph ng. nhng thnh tch v ng gp ca ng b v nhn d n x trong thi k khng chin chng Php, chng M v thi k i mi xy dng t nc#Lch s#ng b#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#X#Ph n g#Gia Lm#H Ni#Thu Dung#ng Cng sn Vit Nam## 00440000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200120003500300040 00470070013000510140007000640190005000710820010000768080005000860080012000910090 01700103010000500120011001400125013000700139020001700146020000900163020000400172 039001000176#VN09.00686#VN09.00685#V Khc Qut#Thi hoa n#Th#V Khc Qut#180 00#Vi?t#895.92214#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2008#^a68tr.^b19cm#238292#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00970000000000349000450002600110000002600110001100200280002200700480005000500160 00980190005001140820011001198080005001300080012001350090017001470100005001640110 02500169015008200194005001400276005001400290005001200304005002000316013000700336 02101810034302000170052402000080054102000080054902000190055702000160057602000100 0592020000800602039001000610#VN09.00687#VN09.00688#Nhng chng ng... nh#T rnh Ngc Vin, ng Kim Bch, Cao Huy Duyt..#Trnh Ngc Vin#Vi?t#372.959735#^ 214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2008#^a163tr., 8tr. nh^b19cm#TTS ghi: S Gio dc v o to Hi Phng. Cu lc b cc th h phng ph thng#ng Kim Bch#C ao Huy Duyt#V nh t#Nguyn Th Minh Ho#238293#Gm nhng tm s, k nim v suy ngh ca thnh vin "Cu lc b cc th h Phng Ph thng" v nhng cng v ic ca Phng Gio dc trung hc c s ca S Gio dc o to Hi Phng#Vn hc hin i#o to#Dy hc#Gio dc ph thng#Trung hc c s#Hi Phng#Tu bt#T hu Dung## 00658000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200140 00430070015000570190005000720820013000778080005000900080005000950090012001000100 00500112011001500117015004900132013000700181021015300188020001700341020001700358 020000700375039001000382#VN09.00689#VN09.00691#VN09.00690#Mai Khnh#L hi H Na m#Mai Khnh b.s.#Vi?t#394.26959737#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a140tr.^b19cm#TT S ghi: S Vn ho, Th thao v Du lch H Nam#238294#Gii thiu v cc l hi tr uyn thng ca tnh H Nam: l hi n Trc, l hi cha Long i Sn, l hi L nh Giang... Danh mc thng k l hi ca tnh#L hi c truyn#Vn ho dn gian# H Nam#Thu Dung## 00755000000000301000450002600110000002600110001100200200002200700410004200500110 00830190005000940820010000998080005001090080005001140090012001190100005001310110 01700136015007200153005001500225005001100240005001600251005001700267013000700284 021011200291020000800403020002000411020001200431039001000443#VN09.00692#VN09.006 93#Du lch Tuyn Quang#Thanh Tng, Nguyn Th Hu, Ma Vn c..#Thanh Tng#Vi?t# 915.97153#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a59tr.^b21x19cm#TTS ghi: Vit Nam t n c - con ngi = Vietnam - the land and poeple#Nguyn Th Hu#Ma Vn c#Hong C ng Tnh#Nguyn Phi Khanh#238295#Gii thiu v danh lam thng cnh, cc khu di t ch lch s, l hi truyn thng, cc dn tc... ca Tuyn Quang#Du lch#Danh lam thng cnh#Tuyn Quang#Thu Dung## 00499000000000217000450002600110000002600110001100200350002201900050005708200040 00628080005000660080005000710100005000760110015000810150052000960130007001480210 08700155020001200242020001000254020000700264039001000271#VN09.00694#VN09.00695#N ng lch H Ni nm 2009 - K su#Vi?t#630#^214#^aH.#2008#^a100tr.^b19cm#u ba sch ghi: S Khoa hc v cng nghip H Ni#238296#Gii thiu lch ngy thng n m v trng trt, chn nui, thu li ca thnh ph H Ni#Nng nghip#Nng lch #H Ni#Thu Dung## 00652000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310020019000360030013000550070083000680220006001512210017001570050008001740050 01000182005000800192005001100200005000900211008001800220009002300238010000500261 011001500266020001800281020000900299020001300308039001000321013000700331#VN09.00 696#7000#Vi?t#895.9223#^214#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn: B Hin ; T ranh: Hng Long, Kim Chi ; ho vi tnh: Quc Khnh, ng Su#T.111#Nga qu a sng#B Hin#Hng Long#Kim Chi#Quc Khnh#ng Su#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. V n ho Si Gn#2008#^a112tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu D ung#238297## 00485000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200120003400300140 00460070012000600140007000720190005000790820009000848080005000930080018000980090 02300116010000500139011001400144004001300158013000700171020001800178020000900196 020000400205039001000209#VN09.00697#VN09.00698#L Vn Hiu#m om m#Th thiu nhi#L Vn Hiu#10000#Vi?t#895.9221#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2008#^a49tr.^b19cm#In ln th 1#238298#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Thu D ung## 00440000000000253000450002600110000002600110001100200090002200300040003100700160 00350140007000510010016000580190005000740820011000798080005000900080005000950090 01900100010000500119011001500124013000700139020001700146020000900163020000400172 039001000176#VN09.00699#VN09.00700#K c...#Th#Hong Vn Quang#35000#Hong Vn Quang#Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a100tr.^b19cm#238299#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00436000000000253000450002600110000002600110001100200160002200300040003800700110 00420140007000530010011000600190005000710820010000768080005000860080005000910090 01900096010000500115011001500120013000700135020001700142020000900159020000400168 039001000172#VN09.00703#VN09.00704#Dng sng trng#Th#Kiu Chinh#30000#Kiu Ch inh#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a107tr.^b19cm#238300#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00434000000000253000450002600110000002600110001100200140002200300040003600700110 00400140007000510010011000580190005000690820010000748080005000840080005000890090 01900094010000500113011001500118013000700133020001700140020000900157020000400166 039001000170#VN09.00705#VN09.00706#Dng sng qu#Th#Mai i X#25000#Mai i X #Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a108tr.^b19cm#238301#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00549000000000265000450002600110000002600110001100200070002200300070002900700150 00360140007000510010015000580190005000730820011000788080005000890080005000940090 01900099010000500118011001500123013000700138021010000145020001700245020000900262 020000700271039000500278#VN09.00707#VN09.00708# vin#Hi c#Nguyn c Tm#3500 0#Nguyn c Tm#Vi?t#895.922803#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a195tr.^b19 cm#238302#Gm nhng tm s ca tc gi v nhng nm thng cng tc ti Vin Nghi n cu a cht v khong sn#Vn hc hin i#Vit Nam#Hi k#KVn## 00426000000000253000450002600110000002600110001100200100002200300040003200700120 00360140007000480010012000550190005000670820009000728080005000810080005000860090 01900091010000500110011001500115013000700130020001700137020000900154020000400163 039000500167#VN09.00709#VN09.00710#Chiu qu#Th#o Vn Qu#20000#o Vn Qu# Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a102tr.^b19cm#238303#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#KVn## 00433000000000253000450002600110000002600110001100200080002200300080003000700150 00380140007000530010015000600190005000750820009000808080005000890080005000940090 01900099010000500118011001400123013000700137020001700144020000900161020000400170 039000500174#VN09.00711#VN09.00712#Sc thu#Tp th#Hong Duy Bnh#30000#Hong D uy Bnh#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a80tr.^b19cm#238304#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00453000000000253000450002600110000002600110001100200140002200300040003600700160 00400140007000560010016000630190005000790820010000848080005000940080005000990090 01900104010000500123011002400128013000700152020001700159020000900176020000400185 039001000189#VN09.00713#VN09.00714#Mt cht tnh#Th#Nghim Hu Phc#25000#Nghi m Hu Phc#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a80tr., 2tr. nh^b 19cm#238305#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00441000000000253000450002600110000002600110001100200180002200300040004000700080 00440140007000520010008000590190005000670820009000728080005000810080005000860090 01900091010000500110011002500115013000700140020001700147020000900164020000400173 039001000177#VN09.00715#VN09.00716#Th ca mt ngi#Th#Bng H#50000#Bng H# Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a345tr., 8tr. nh^b19cm#238306# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00416000000000253000450002600110000002600110001100200080002200300040003000700080 00340140007000420010008000490190005000570820010000628080005000720080005000770090 01900082010000500101011001400106013000700120020001700127020000900144020000400153 039000500157#VN09.00717#VN09.00718#a thc#Th#H Linh#35000#H Linh#Vi?t#895.9 2214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a76tr.^b19cm#238307#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#KVn## 00434000000000253000450002600110000002600110001100200190002200300040004100700110 00450140007000560010011000630190005000740820010000798080005000890080005000940090 01900099010000500118011001500123013000700138020001700145020000900162020000400171 039000500175#VN09.00701#VN09.00702# mt gc cuc i#Th#Kim Chung#30000#Kim Chung#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a150tr.^b19cm#238308#V n hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00689000000000265000450002600110000002600110001100200470002200700140006901400070 00830010014000900190005001040820008001098080005001170080018001220090023001400100 00500163011001500168013000700183021019100190020000900381020000900390020000700399 020000700406039001000413#VN09.00719#VN09.00720#Nhng nguyn nhn gy v hnh phc gia nh#on Ph Vinh#22000#on Ph Vinh#Vi?t#306.872#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2008#^a151tr.^b19cm#238309#Trnh by v nhng nguyn nhn gy ra tan v hnh phc gia nh: iu kin kinh t kh khn, c con u l ng, him mun, ngoi tnh... km theo li khuyn v cch ng x gi gn hnh phc#Hn nhn#Gia nh#ng x#Li hn#Thu Dung## 00707000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010015000450020025000600030034000850070015001190220004001340080 00900138009001900147010000500166011001500171013000700186005001500193021016900208 020000900377020001900386020000600405039000600411#VN09.00721#VN09.00722#36000#Vi ?t#294.3#^214#Thch Tm Minh#Kho cu v vn hc Pli#Vn hc Lut tng (Vinaya pitaka)#Thch Tm Minh#T.2#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a316tr.^b20cm#23831 0#Thch Minh Tm#Trnh by v Lut tng Pli: tng quan v Lut tng, cu trc c a Lut tng gm: Suttavibhanga, Khandhaka, pavivra, Lut tng v phng din v n hc, gio dc, s liu#o Pht#Nghin cu vn hc#n #TDung## 00445000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200150003700300080 00520070015000600140007000750190005000820820009000878080005000960080009001010090 01900110010000500129011001400134013000700148020001700155020000900172020000400181 039000600185#VN09.00723#VN09.00724#Trnh Bu Hoi#Khc trng xa#Tp th#Trnh B u Hoi#30000#Vi?t#895.9221#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a93tr.^b19cm #238311#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tdung## 00406000000000229000450002600110000002600110001100100120002200200190003400700120 00530190005000650820006000708080005000760080009000810090019000900100005001090110 01500114013000700129020000900136020001100145020001000156039001000166#VN09.00725# VN09.00726#Gii Nghim#A-di- ging lun#Gii Nghim#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^ aNxb. Phng ng#2008#^a106tr.^b19cm#238312#o pht#Kinh Adi#Kinh Pht#Thu Dung## 00600000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200260003600700370 00620190005000990820006001048080005001100080009001150090019001240100005001430110 01500148006001600163013000700179021012300186020000900309020000800318020001000326 039001000336#VN09.00727#VN09.00728#Hong Hm Chi#S c tnh nghip ch nam#Hong Hm Chi ; Thch Hong Tri dch#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008 #^a111tr.^b20cm#Thch Hong Tri#238313#Gii thch nhng gio l c bn, su ch Nam m A di Pht trong o Pht nhng ngi tu hnh hiu r hn v o Ph t#o Pht#Tu hnh#Nim Pht#Thu Dung## 00598000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020014000340030013000480290016000610070034000770220005001110050016001160080 01600132009002800148010000500176011001500181006001100196013000700207019001400214 012001800228020001800246020000900264020001300273039001000286#VN09.00729#13500#V i?t#895.6#^214#Lut ca Ueki#Truyn tranh#Ueki no housoku#Fukuchi Tsubasa ; TVM Comics dch#T.14#Fukuchi Tsubasa#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#200 8#^a190tr.^b18cm#TVM Comics#238314#Dch Nht Bn#Dnh cho tui 13+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung## 00598000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020014000340030013000480290016000610070034000770220005001110050016001160080 01600132009002800148010000500176011001500181006001100196019001400207013000700221 012001800228020001800246020000900264020001300273039001000286#VN09.00730#15000#V i?t#895.6#^214#Lut ca Ueki#Truyn tranh#Ueki no housoku#Fukuchi Tsubasa ; TVM Comics dch#T.15#Fukuchi Tsubasa#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#200 8#^a190tr.^b18cm#TVM Comics#Dch Nht Bn#238315#Dnh cho tui 13+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung## 00598000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020014000340030013000480290016000610070034000770220005001110050016001160080 01600132009002800148010000500176011001500181006001100196019001400207013000700221 012001800228020001800246020000900264020001300273039001000286#VN09.00731#15000#V i?t#895.6#^214#Lut ca Ueki#Truyn tranh#Ueki no housoku#Fukuchi Tsubasa ; TVM Comics dch#T.16#Fukuchi Tsubasa#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#200 8#^a190tr.^b18cm#TVM Comics#Dch Nht Bn#238316#Dnh cho tui 13+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung## 00575000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020015000340030013000490070036000620220005000980050018001030080016001210090 02800137010000500165011001500170006001100185019001400196020001800210020000900228 020001300237039001000250013000700260012001800267#VN09.00732#Vi?t#895.6#^214#1350 0#Cnh ct Ginji#Truyn tranh#Matsuura Tokihiko ; TVM Comics dch#T.10#Matsuura Tokihiko#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2008#^a185tr.^b18cm#TVM Co mics#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung#238317#Dnh cho tui 17+## 00575000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020015000340030013000490070036000620220005000980050018001030080016001210090 02800137010000500165011001500170006001100185019001400196020001800210020000900228 020001300237039001000250013000700260012001800267#VN09.00733#Vi?t#895.6#^214#1500 0#Cnh ct Ginji#Truyn tranh#Matsuura Tokihiko ; TVM Comics dch#T.11#Matsuura Tokihiko#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2008#^a180tr.^b18cm#TVM Co mics#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung#238318#Dnh cho tui 17+## 00602000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020042000340030013000760290031000890070030001200220004001500050012001540080 01600166009002800182010000500210011001500215006001100230013000700241019001400248 020001800262020000900280020001300289039001000302#VN09.00734#15000#Vi?t#895.6#^2 14#Cng cha song sinh ca hnh tinh diu k#Truyn tranh#Twin Princess of wonde r Planet#Anan Mayuki ; TVM Comics dch#T.1#Anan Mayuki#^aH.^bHi Phng#^aThng t n^bNxb. Hi Phng#2008#^a178tr.^b18cm#TVM Comics#238319#Dch Nht Bn#Vn hc t hiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung## 00602000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020042000340030013000760290031000890070030001200220004001500050012001540080 01600166009002800182010000500210011001500215006001100230019001400241013000700255 020001800262020000900280020001300289039001000302#VN09.00735#29000#Vi?t#895.6#^2 14#Cng cha song sinh ca hnh tinh diu k#Truyn tranh#Twin Princess of wonde r Planet#Anan Mayuki ; TVM Comics dch#T.2#Anan Mayuki#^aH.^bHi Phng#^aThng t n^bNxb. Hi Phng#2008#^a178tr.^b18cm#TVM Comics#Dch Nht Bn#238320#Vn hc t hiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung## 00635000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020016000340030013000500290021000630070047000840220004001312210014001350050 01500149006001100164006001100175008001600186009002800202010000500230011001500235 019001400250013000700264020001800271020000900289020001300298039001000311#VN09.00 736#15000#Vi?t#895.6#^214#Hong t tennis#Truyn tranh#The prince of tennis#Tak eshi Konomi ; Dch: Nga Phng, Anh Nguyn#T.1#Echizen Ryoma#Takeshi Konomi#Nga Phng#Anh Nguyn#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a185tr.^b18 cm#Dch Nht Bn#238321#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung## 00640000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020016000340030013000500290021000630070047000840220004001312210019001350050 01500154006001100169006001100180008001600191009002800207010000500235011001500240 019001400255013000700269020001800276020000900294020001300303039001000316#VN09.00 737#15000#Vi?t#895.6#^214#Hong t tennis#Truyn tranh#The prince of tennis#Tak eshi Konomi ; Dch: Nga Phng, Anh Nguyn#T.2#Rng nanh rn Vipe#Takeshi Konom i#Nga Phng#Anh Nguyn#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a180tr .^b18cm#Dch Nht Bn#238322#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung## 00638000000000313000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020016000340030013000500290021000630070047000840220004001312210017001350050 01500152006001100167006001100178008001600189009002800205010000500233011001500238 019001400253013000700267020001800274020000900292020001300301039001000314#VN09.00 738#Vi?t#895.6#^214#15000#Hong t tennis#Truyn tranh#The prince of tennis#Tak eshi Konomi ; Dch: Nga Phng, Anh Nguyn#T.3#Tennis ng ph#Takeshi Konomi# Nga Phng#Anh Nguyn#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a182tr.^ b18cm#Dch Nht Bn#238323#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung## 00647000000000313000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020016000340030013000500290021000630070047000840220004001312210026001350050 01500161006001100176006001100187008001600198009002800214010000500242011001500247 019001400262013000700276020001800283020000900301020001300310039001000323#VN09.00 739#Vi?t#895.6#^214#15000#Hong t tennis#Truyn tranh#The prince of tennis#Tak eshi Konomi ; Dch: Nga Phng, Anh Nguyn#T.4#on qun o en Fudomine#Takesh i Konomi#Nga Phng#Anh Nguyn#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009# ^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#238324#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung## 00635000000000313000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020016000340030013000500290021000630070047000840220004001312210014001350050 01500149006001100164006001100175008001600186009002800202010000500230011001500235 019001400250013000700264020001800271020000900289020001300298039001000311#VN09.00 740#Vi?t#895.6#^214#15000#Hong t tennis#Truyn tranh#The prince of tennis#Tak eshi Konomi ; Dch: Nga Phng, Anh Nguyn#T.5#Th thch mi#Takeshi Konomi#Nga Phng#Anh Nguyn#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a186tr.^b18 cm#Dch Nht Bn#238325#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung## 00639000000000313000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020016000340030013000500290021000630070047000840220004001312210018001350050 01500153006001100168006001100179008001600190009002800206010000500234011001500239 019001400254013000700268020001800275020000900293020001300302039001000315#VN09.00 741#Vi?t#895.6#^214#15000#Hong t tennis#Truyn tranh#The prince of tennis#Tak eshi Konomi ; Dch: Nga Phng, Anh Nguyn#T.6#Sc mnh m chi#Takeshi Konomi #Nga Phng#Anh Nguyn#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a186tr. ^b18cm#Dch Nht Bn#238326#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung## 00646000000000313000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020016000340030013000500290021000630070047000840220004001312210025001350050 01500160006001100175006001100186008001600197009002800213010000500241011001500246 019001400261013000700275020001800282020000900300020001300309039001000322#VN09.00 742#Vi?t#895.6#^214#15000#Hong t tennis#Truyn tranh#The prince of tennis#Tak eshi Konomi ; Dch: Nga Phng, Anh Nguyn#T.7#Thc lc i St. Rudolph#Takeshi Konomi#Nga Phng#Anh Nguyn#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^ a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#238327#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung## 00638000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020016000340030013000500290021000630070047000840220004001312210017001350050 01500152006001100167006001100178008001600189009002800205010000500233011001500238 013000700253019001400260020001800274020000900292020001300301039001000314#VN09.00 743#15000#Vi?t#895.6#^214#Hong t tennis#Truyn tranh#The prince of tennis#Tak eshi Konomi ; Dch: Nga Phng, Anh Nguyn#T.8#p tan kch bn#Takeshi Konomi# Nga Phng#Anh Nguyn#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a180tr.^ b18cm#238328#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung## 00521000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020009000340030013000430070013000560220004000690050013000730080016000860090 02800102010000500130011001500135012002200150013000700172019001400179020001800193 020000900211020001300220039001000233#VN09.00744#15000#Vi?t#895.6#^214#Love.com# Truyn tranh#Aya Nakahara#T.1#Aya Nakahara#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a135tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#238329#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung## 00521000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020009000340030013000430070013000560220004000690050013000730080016000860090 02800102010000500130011001500135012002200150019001400172013000700186020001800193 020000900211020001300220039001000233#VN09.00745#15000#Vi?t#895.6#^214#Love.com# Truyn tranh#Aya Nakahara#T.2#Aya Nakahara#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a135tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#238330#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung## 00521000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020009000340030013000430070013000560220004000690050013000730080016000860090 02800102010000500130011001500135012002200150019001400172013000700186020001800193 020000900211020001300220039001000233#VN09.00746#15000#Vi?t#895.6#^214#Love.com# Truyn tranh#Aya Nakahara#T.3#Aya Nakahara#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a130tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#238331#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung## 00521000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020009000340030013000430070013000560220004000690050013000730080016000860090 02800102010000500130011001500135012002200150019001400172013000700186020001800193 020000900211020001300220039001000233#VN09.00747#15000#Vi?t#895.6#^214#Love.com# Truyn tranh#Aya Nakahara#T.4#Aya Nakahara#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a132tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#238332#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung## 00521000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020009000340030013000430070013000560220004000690050013000730080016000860090 02800102010000500130011001500135012002200150019001400172013000700186020001800193 020000900211020001300220039001000233#VN09.00748#15000#Vi?t#895.6#^214#Love.com# Truyn tranh#Aya Nakahara#T.5#Aya Nakahara#^aH.^bHi Phng#^aNxb. Hi Phng^bTh ng tn#2009#^a132tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#238333#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung## 00521000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020009000340030013000430070013000560220004000690050013000730080016000860090 02800102010000500130011001500135012002200150019001400172013000700186020001800193 020000900211020001300220039001000233#VN09.00749#15000#Vi?t#895.6#^214#Love.com# Truyn tranh#Aya Nakahara#T.6#Aya Nakahara#^aH.^bHi Phng#^aNxb. Hi Phng^bTh ng tn#2009#^a132tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#238334#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung## 00521000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020009000340030013000430070013000560220004000690050013000730080016000860090 02800102010000500130011001500135012002200150019001400172013000700186020001800193 020000900211020001300220039001000233#VN09.00750#15000#Vi?t#895.6#^214#Love.com# Truyn tranh#Aya Nakahara#T.7#Aya Nakahara#^aH.^bHi Phng#^aNxb. Hi Phng^bTh ng tn#2009#^a132tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#238335#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung## 00521000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020009000340030013000430070013000560220004000690050013000730080016000860090 02800102010000500130011001500135012002200150019001400172013000700186020001800193 020000900211020001300220039001000233#VN09.00751#15000#Vi?t#895.6#^214#Love.com# Truyn tranh#Aya Nakahara#T.8#Aya Nakahara#^aH.^bHi Phng#^aNxb. Hi Phng^bTh ng tn#2009#^a132tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#238336#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung## 00522000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020009000340030013000430070013000560220005000690050013000740080016000870090 02800103010000500131011001500136012002200151019001400173013000700187020001800194 020000900212020001300221039001000234#VN09.00752#15000#Vi?t#895.6#^214#Love.com# Truyn tranh#Aya Nakahara#T.10#Aya Nakahara#^aH.^bHi Phng#^aNxb. Hi Phng^bTh ng tn#2009#^a132tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#238337#Vn hc t hiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung## 00629000000000313000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020007000340030013000410070047000540220004001012210019001050050018001240060 00900142006001100151008001600162009002800178010000500206011001500211012002200226 019001400248020001800262020000900280020001300289039000600302013000700308#VN09.00 753#895.6#^214#13500#Vi?t#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimoto ; Dch: Anh Vi t, Khnh Hng#T.7#Con ng duy nht#Masashi Kishimoto#Anh Vit#Khnh Hng#^aH.^ bHi Phng#^aNxb. Hi Phng^bThng tn#2009#^a183tr.^b18cm#Dnh cho la tui 13+ #Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung#238338## 00630000000000313000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020007000340030013000410070047000540220004001012210020001050050018001250060 00900143006001100152008001600163009002800179010000500207011001500212012002200227 019001400249020001800263020000900281020001300290039000600303013000700309#VN09.00 754#895.6#^214#13500#Vi?t#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimoto ; Dch: Anh Vi t, Khnh Hng#T.8#Trn chin sng cn#Masashi Kishimoto#Anh Vit#Khnh Hng#^aH. ^bHi Phng#^aNxb. Hi Phng^bThng tn#2009#^a183tr.^b18cm#Dnh cho la tui 13 +#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung#238339## 00629000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020007000340030013000410070047000540220004001012210015001050050018001200060 00900138006001100147008001600158009002800174010000500202011001500207012002200222 019001400244020001800258020000900276020001300285039001000298013000700308#VN09.00 755#15000#Vi?t#895.6#^214#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimoto ; Dch: Anh Vi t, Khnh Hng#T.9#Neji v Hinata#Masashi Kishimoto#Anh Vit#Khnh Hng#^aH.^bHi Phng#^aNxb. Hi Phng^bThng tn#2009#^a183tr.^b18cm#Dnh cho la tui 13+#Dc h Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung#238340## 00630000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020007000340030013000410070047000540220005001012210015001060050018001210060 00900139006001100148008001600159009002800175010000500203011001500208012002200223 019001400245020001800259020000900277020001300286039001000299013000700309#VN09.00 756#15000#Vi?t#895.6#^214#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimoto ; Dch: Anh Vi t, Khnh Hng#T.10#Neji v Hinata#Masashi Kishimoto#Anh Vit#Khnh Hng#^aH.^bH i Phng#^aNxb. Hi Phng^bThng tn#2009#^a183tr.^b18cm#Dnh cho la tui 13+#D ch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung#238341## 00635000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020007000340030013000410070047000540220005001012210020001060050018001260060 00900144006001100153008001600164009002800180010000500208011001500213012002200228 019001400250020001800264020000900282020001300291039001000304013000700314#VN09.00 757#15000#Vi?t#895.6#^214#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimoto ; Dch: Anh Vi t, Khnh Hng#T.11#T nguyn lm t#Masashi Kishimoto#Anh Vit#Khnh Hng#^aH .^bHi Phng#^aNxb. Hi Phng^bThng tn#2009#^a183tr.^b18cm#Dnh cho la tui 1 3+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung#238342## 00623000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020007000340030013000410070047000540220005001012210008001060050018001140060 00900132006001100141008001600152009002800168010000500196011001500201012002200216 019001400238020001800252020000900270020001300279039001000292013000700302#VN09.00 758#15000#Vi?t#895.6#^214#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimoto ; Dch: Anh Vi t, Khnh Hng#T.12#Bay cao#Masashi Kishimoto#Anh Vit#Khnh Hng#^aH.^bHi Phng #^aNxb. Hi Phng^bThng tn#2009#^a183tr.^b18cm#Dnh cho la tui 13+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung#238343## 00646000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020007000340030013000410070047000540220005001012210031001060050018001370060 00900155006001100164008001600175009002800191010000500219011001500224012002200239 019001400261020001800275020000900293020001300302039001000315013000700325#VN09.00 759#15000#Vi?t#895.6#^214#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimoto ; Dch: Anh Vi t, Khnh Hng#T.13#Cuc thi tuyn Chunin kt thc#Masashi Kishimoto#Anh Vit#Kh nh Hng#^aH.^bHi Phng#^aNxb. Hi Phng^bThng tn#2009#^a183tr.^b18cm#Dnh cho la tui 13+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung#23 8344## 00632000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020007000340030013000410070047000540220005001012210017001060050018001230060 00900141006001100150008001600161009002800177010000500205011001500210012002200225 019001400247020001800261020000900279020001300288039001000301013000700311#VN09.00 760#15000#Vi?t#895.6#^214#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimoto ; Dch: Anh Vi t, Khnh Hng#T.14#Hokage v Hokage#Masashi Kishimoto#Anh Vit#Khnh Hng#^aH.^b Hi Phng#^aNxb. Hi Phng^bThng tn#2009#^a183tr.^b18cm#Dnh cho la tui 13+# Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung#238345## 00632000000000313000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020007000340030013000410070047000540220005001012210017001060050018001230060 00900141006001100150008001600161009002800177010000500205011001500210012002200225 019001400247020001800261020000900279020001300288039001000301013000700311#VN09.00 761#Vi?t#895.6#^214#15000#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimoto ; Dch: Anh Vi t, Khnh Hng#T.15#Hokage v Hokage#Masashi Kishimoto#Anh Vit#Khnh Hng#^aH.^b Hi Phng#^aNxb. Hi Phng^bThng tn#2009#^a183tr.^b18cm#Dnh cho la tui 13+# Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung#238346## 00643000000000313000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020007000340030013000410070047000540220005001012210028001060050018001340060 00900152006001100161008001600172009002800188010000500216011001500221012002200236 019001400258020001800272020000900290020001300299039001000312013000700322#VN09.00 762#895.6#^214#15000#Vi?t#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimoto ; Dch: Anh Vi t, Khnh Hng#T.16#Tiu dit lng l, kt thc#Masashi Kishimoto#Anh Vit#Khnh Hng#^aH.^bHi Phng#^aNxb. Hi Phng^bThng tn#2009#^a183tr.^b18cm#Dnh cho l a tui 13+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung#23834 7## 00635000000000313000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020007000340030013000410070047000540220005001012210020001060050018001260060 00900144006001100153008001600164009002800180010000500208011001500213012002200228 019001400250020001800264020000900282020001300291039001000304013000700314#VN09.00 763#895.6#^214#15000#Vi?t#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimoto ; Dch: Anh Vi t, Khnh Hng#T.17#Nng lc ca Itachi#Masashi Kishimoto#Anh Vit#Khnh Hng#^aH .^bHi Phng#^aNxb. Hi Phng^bThng tn#2009#^a183tr.^b18cm#Dnh cho la tui 1 3+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu Dung#238348## 00632000000000313000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020007000340030013000410070047000540220005001012210022001060050018001280060 00900146006001100155008001600166009002800182010000500210011001500215012002200230 019001400252020001800266020000900284020001300293039000500306013000700311#VN09.00 764#895.6#^214#15000#Vi?t#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimoto ; Dch: Anh Vi t, Khnh Hng#T.18#Quyt tm ca Tsunade#Masashi Kishimoto#Anh Vit#Khnh Hng#^ aH.^bHi Phng#^aNxb. Hi Phng^bThng tn#2009#^a183tr.^b18cm#Dnh cho la tui 13+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H#238349## 00663000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020026000340030013000600070065000730220004001380050015001420060011001570060 01100168008001600179009002800195010000500223011001500228012002200243019001400265 005001800279020001800297020000900315020001300324039000500337013000700342#VN09.00 765#15800#Vi?t#895.6#^214#Cng cha ma c rng Miyu#Truyn tranh#Toshiki Hirano , Narumi Kakinouchi ; Dch: Nga Phng, Anh Nguyn#T.6#Toshiki Hirano#Nga Phng #Anh Nguyn#^aH.^bHi Phng#^aNxb. Hi Phng^bThng tn#2009#^a203tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Narumi Kakinouchi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tru yn tranh#H.H#238350## 00664000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020026000340030013000600070065000730220005001380050015001430060011001580060 01100169008001600180009002800196010000500224011001500229012002200244019001400266 005001800280020001800298020000900316020001300325039000500338013000700343#VN09.00 766#16500#Vi?t#895.6#^214#Cng cha ma c rng Miyu#Truyn tranh#Toshiki Hirano , Narumi Kakinouchi ; Dch: Nga Phng, Anh Nguyn#T.10#Toshiki Hirano#Nga Phn g#Anh Nguyn#^aH.^bHi Phng#^aNxb. Hi Phng^bThng tn#2009#^a203tr.^b18cm#Dn h cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Narumi Kakinouchi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#H.H#238351## 00664000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020026000340030013000600070065000730220005001380050015001430060011001580060 01100169008001600180009002800196010000500224011001500229012002200244019001400266 005001800280020001800298020000900316020001300325039000500338013000700343#VN09.00 767#16500#Vi?t#895.6#^214#Cng cha ma c rng Miyu#Truyn tranh#Toshiki Hirano , Narumi Kakinouchi ; Dch: Nga Phng, Anh Nguyn#T.11#Toshiki Hirano#Nga Phn g#Anh Nguyn#^aH.^bHi Phng#^aNxb. Hi Phng^bThng tn#2009#^a203tr.^b18cm#Dn h cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Narumi Kakinouchi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#H.H#238352## 00664000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020026000340030013000600070065000730220005001380050015001430060011001580060 01100169008001600180009002800196010000500224011001500229012002200244019001400266 005001800280020001800298020000900316020001300325039000500338013000700343#VN09.00 768#16500#Vi?t#895.6#^214#Cng cha ma c rng Miyu#Truyn tranh#Toshiki Hirano , Narumi Kakinouchi ; Dch: Nga Phng, Anh Nguyn#T.12#Toshiki Hirano#Nga Phn g#Anh Nguyn#^aH.^bHi Phng#^aNxb. Hi Phng^bThng tn#2009#^a203tr.^b18cm#Dn h cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Narumi Kakinouchi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#H.H#238353## 00664000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020026000340030013000600070065000730220005001380050015001430060011001580060 01100169008001600180009002800196010000500224011001500229012002200244019001400266 005001800280020001800298020000900316020001300325039000500338013000700343#VN09.00 769#16500#Vi?t#895.6#^214#Cng cha ma c rng Miyu#Truyn tranh#Toshiki Hirano , Narumi Kakinouchi ; Dch: Nga Phng, Anh Nguyn#T.13#Toshiki Hirano#Nga Phn g#Anh Nguyn#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a203tr.^b18cm#Dn h cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Narumi Kakinouchi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#H.H#238354## 00664000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020026000340030013000600070065000730220005001380050015001430060011001580060 01100169008001600180009002800196010000500224011001500229012002200244019001400266 005001800280020001800298020000900316020001300325039000500338013000700343#VN09.00 770#16500#Vi?t#895.6#^214#Cng cha ma c rng Miyu#Truyn tranh#Toshiki Hirano , Narumi Kakinouchi ; Dch: Nga Phng, Anh Nguyn#T.14#Toshiki Hirano#Nga Phn g#Anh Nguyn#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a203tr.^b18cm#Dn h cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Narumi Kakinouchi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#H.H#238355## 00664000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020026000340030013000600070065000730220005001380050015001430060011001580060 01100169008001600180009002800196010000500224011001500229012002200244019001400266 005001800280020001800298020000900316020001300325039000500338013000700343#VN09.00 771#16500#Vi?t#895.6#^214#Cng cha ma c rng Miyu#Truyn tranh#Toshiki Hirano , Narumi Kakinouchi ; Dch: Nga Phng, Anh Nguyn#T.15#Toshiki Hirano#Nga Phn g#Anh Nguyn#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a203tr.^b18cm#Dn h cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Narumi Kakinouchi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#H.H#238356## 00601000000000301000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020019000340030013000530070043000660220004001090050015001130060011001280060 00800139008001600147009002800163010000500191011001500196012002200211019001400233 020001800247020000900265020001300274039000500287013000700292#VN09.00772#895.6#^2 14#13500#Vi?t#Tm nh trng trn#Truyn tranh#Arina Tanemura ; Dch: Vn Nguyn , T Ngc#T.7#Arina Tanemura#Vn Nguyn#T Ngc#^aH.^bHi Phng#^aNxb. Hi Phng ^bThng tn#2009#^a179tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H#238357## 00567000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020021000340030013000550070042000680220004001100050015001140060007001290060 01100136008001600147009002800163010000500191011001500196019001400211020001800225 020000900243020001300252039000500265013000700270#VN09.00773#Vi?t#885.6#^214#1580 0#Yotsubato! - C 4 l#Truyn tranh#Kiyohiko Azuma ; Dch: H Kim, Anh Nguyn#T .7#Kiyohiko Azuma#H Kim#Anh Nguyn#^aH.^bHi Phng#^aNxb. Hi Phng^bThng tn# 2009#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H#2 38358## 00539000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020016000340290007000500070041000570220004000980050015001020060009001170060 00800126008001800134009001100152010000500163011001500168019001400183020001800197 020000900215020001300224039000500237013000700242#VN09.00774#25000#Vi?t#895.6#^2 14#Mi m gia nh#Family#Taeko Watanabe ; Dch: Minh Hu, Hi Yn#T.2#Taeko Wat anabe#Minh Hu#Hi Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a351tr.^b19cm#Dch Nh t Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H#238359## 00562000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020013000340030013000470070032000600220005000920050016000970060009001130080 01800122009001100140010000500151011001500156019001400171020001800185020000900203 020001300212039000500225012003500230013000700265#VN09.00775#895.6#^214#11500#Vi ?t#Ushio & Tora#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro ; Duy Ngc dch#T.22#Fujita Kazuhir o#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H#Truyn tranh dnh cho Tui mi ln#238360 ## 00567000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900050 00510140007000560190005000630820006000688080005000740020020000790030013000990070 03100112022000500143005001500148006000900163008001800172009001100190010000500201 011001500206012003500221019001400256013000700270#VN09.00776#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#H.H#13000#Vi?t#895.6#^214#Gia mun trng my#Truyn tranh #Natsumi Itsuki ; Duy Ngc dch#T.13#Natsumi Itsuki#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2009#^a184tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho Tui mi ln#Dch Nht Bn#2 38361## 00588000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070040000650220005001050050013001100060020001230080 01800143009001100161010000500172011001500177012004000192019001400232020001800246 020000900264020001300273039000500286013000700291#VN09.00777#15000#Vi?t#895.6#^2 14#Gi bit anh hng#Truyn tranh#Kenji Morita ; Anh Quyn Dim Chu dch#T.10#K enji Morita#Anh Quyn Dim Chu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a201tr.^b18cm #Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#H.H#238362## 00492000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020017000340070029000510220004000800050012000840060011000960080018001070090 01100125010000500136011001500141019001600156020001800172020001100190020001300201 039000500214013000700219#VN09.00778#13000#Vi?t#895.1#^214#Cng cha bp b#Sele na Lin ; Khnh Linh dch#T.3#Lin, Selena#Khnh Linh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2009#^a156tr.^b18cm#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#H .H#238363## 00664000000000313000450002600110000001900050001101400070001600200150002300300130 00380070055000510220005001062210033001110080018001440090011001620100005001730110 01500178019001600193012004000209020001800249020001100267020001300278005001100291 006000900302039000500311082000600316808000500322005001600327013000700343#VN09.00 779#Vi?t#15000#T i danh b#Truyn tranh#n Thy An ; V tranh: T Kim Ti u ; Thin n dch#T.47#Tm bnh thng, kim phi thng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tr#2009#^a171tr.^b19cm#Dch Trung Quc#Truyn tranh dnh cho tui trng thn h#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#n Thu An#Thin n#H.H#895.1#^214# T Kim Tiu#238364## 00596000000000301000450002600110000000500140001100800050002500900110003001000050 00410050014000460110015000600120035000750190014001100200018001240200009001420200 01300151039000500164082000600169808000500175014000600180019000500186002002000191 003001300211007004700224022000500271006001100276013000700287#VN09.00780#Jeon Kue k Jin#^aH.#^aKim ng#2009#Yang Jae Hyun#^a178tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho l a tui 17+#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#H.H#895.7#^214 #9500#Vi?t#Hip khch giang h#Truyn tranh#Jeon Kuek Jin, Yang Jae Hyun ; Than h Thu dch#T.44#Thanh Thu#238365## 00596000000000301000450002600110000000500140001100800050002500900110003001000050 00410050014000460110015000600120035000750190014001100200018001240200009001420200 01300151039000500164082000600169808000500175014000600180019000500186002002000191 003001300211007004700224022000500271006001100276013000700287#VN09.00781#Jeon Kue k Jin#^aH.#^aKim ng#2009#Yang Jae Hyun#^a178tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho l a tui 17+#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#H.H#895.7#^214 #9500#Vi?t#Hip khch giang h#Truyn tranh#Jeon Kuek Jin, Yang Jae Hyun ; Than h Thu dch#T.45#Thanh Thu#238366## 00596000000000301000450002600110000000500140001100800050002500900110003001000050 00410050014000460110015000600120035000750190014001100200018001240200009001420200 01300151039000500164082000600169808000500175014000600180019000500186002002000191 003001300211007004700224022000500271006001100276013000700287#VN09.00782#Jeon Kue k Jin#^aH.#^aKim ng#2009#Yang Jae Hyun#^a178tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho l a tui 17+#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#H.H#895.7#^214 #9500#Vi?t#Hip khch giang h#Truyn tranh#Jeon Kuek Jin, Yang Jae Hyun ; Than h Thu dch#T.46#Thanh Thu#238367## 00596000000000301000450002600110000000500140001100800050002500900110003001000050 00410050014000460110015000600120035000750190014001100200018001240200009001420200 01300151039000500164082000600169808000500175014000600180019000500186002002000191 003001300211007004700224022000500271006001100276013000700287#VN09.00783#Jeon Kue k Jin#^aH.#^aKim ng#2009#Yang Jae Hyun#^a178tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho l a tui 17+#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#H.H#895.7#^214 #9500#Vi?t#Hip khch giang h#Truyn tranh#Jeon Kuek Jin, Yang Jae Hyun ; Than h Thu dch#T.47#Thanh Thu#238368## 00596000000000301000450002600110000000500140001100800050002500900110003001000050 00410050014000460110015000600120035000750190014001100200018001240200009001420200 01300151039000500164082000600169808000500175014000600180019000500186002002000191 003001300211007004700224022000500271006001100276013000700287#VN09.00784#Jeon Kue k Jin#^aH.#^aKim ng#2009#Yang Jae Hyun#^a178tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho l a tui 17+#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#H.H#895.7#^214 #9500#Vi?t#Hip khch giang h#Truyn tranh#Jeon Kuek Jin, Yang Jae Hyun ; Than h Thu dch#T.48#Thanh Thu#238369## 00634000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020014000340030013000480290035000610070052000960220004001480050013001520050 01500165006001600180008000500196009001100201010000500212011001500217012002200232 013000700254019001400261020001800275039000500293020000900298020001300307#VN09.00 785#13000#Vi?t#895.6#^214#Vua bnh ngt#Truyn tranh#The king of sweets in the universe#Oishi Hiroto, Asazuma Chieko ; Hong Bch Ngc dch#T.1#Oishi Hiroto#As azuma Chieko#Hong Bch Ngc#^aH.#^aKim ng#2009#^a214tr.^b18cm#Dnh cho la tu i 10+#238370#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#H.H#Nht Bn#Truyn tranh## 00634000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020014000340030013000480290035000610070052000960220004001480050013001520050 01500165006001600180008000500196009001100201010000500212011001500217012002200232 019001400254013000700268020001800275020000900293020001300302039000500315#VN09.00 787#13000#Vi?t#895.6#^214#Vua bnh ngt#Truyn tranh#The king of sweets in the universe#Oishi Hiroto, Asazuma Chieko ; Hong Bch Ngc dch#T.2#Oishi Hiroto#As azuma Chieko#Hong Bch Ngc#^aH.#^aKim ng#2009#^a214tr.^b18cm#Dnh cho la tu i 10+#Dch Nht Bn#238371#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H## 00634000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020014000340030013000480290035000610070052000960220004001480050013001520050 01500165006001600180008000500196009001100201010000500212011001500217012002200232 019001400254013000700268020001800275020000900293020001300302039000500315#VN09.00 786#13000#Vi?t#895.6#^214#Vua bnh ngt#Truyn tranh#The king of sweets in the universe#Oishi Hiroto, Asazuma Chieko ; Hong Bch Ngc dch#T.3#Oishi Hiroto#As azuma Chieko#Hong Bch Ngc#^aH.#^aKim ng#2009#^a214tr.^b18cm#Dnh cho la tu i 10+#Dch Nht Bn#238372#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H## 00583000000000301000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020024000340030013000580290011000710070032000820220005001140050013001190060 01200132008000500144009001100149010000500160011001500165012003500180019001400215 020001800229020000900247020001300256039000500269013000700274#VN09.00788#Vi?t#895 .6#^214#12000#Cu lc b con nh giu#Truyn tranh#Yukan Club#Yuari Ichijo ; H ng Giang dch#T.13#Yuari Ichijo#Hng Giang#^aH.#^aKim ng#2009#^a210tr.^b18cm #Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tru yn tranh#H.H#238373## 00583000000000301000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020024000340030013000580290011000710070032000820220005001140050013001190060 01200132008000500144009001100149010000500160011001500165012003500180019001400215 020001800229020000900247020001300256039000500269013000700274#VN09.00789#Vi?t#895 .6#^214#12000#Cu lc b con nh giu#Truyn tranh#Yukan Club#Yuari Ichijo ; H ng Giang dch#T.14#Yuari Ichijo#Hng Giang#^aH.#^aKim ng#2009#^a164tr.^b18cm #Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tru yn tranh#H.H#238374## 00583000000000301000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020024000340030013000580290011000710070032000820220005001140050013001190060 01200132008000500144009001100149010000500160011001500165012003500180019001400215 020001800229020000900247020001300256039000500269013000700274#VN09.00790#Vi?t#895 .6#^214#12000#Cu lc b con nh giu#Truyn tranh#Yukan Club#Yuari Ichijo ; H ng Giang dch#T.15#Yuari Ichijo#Hng Giang#^aH.#^aKim ng#2009#^a169tr.^b18cm #Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tru yn tranh#H.H#238375## 00559000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900050 00510190005000560820006000618080005000670140007000720020027000790030013001060070 03500119022000500154221002500159005001300184006001500197008000500212009001100217 010000500228011001500233019001400248013000700262#VN09.00791#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#H.H#Vi?t#895.6#^214#13000#Itto - sng gi cu trng#Truy n tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.11#nh im ca trn chin#Motoki Monma#Song Tm Quyn#^aH.#^aKim ng#2009#^a193tr.^b17cm#Dch Nht Bn#238376## 00561000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900050 00510190005000560820006000618080005000670140007000720020027000790030013001060070 03500119022000500154221002700159005001300186006001500199008000500214009001100219 010000500230011001500235019001400250013000700264#VN09.00792#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#H.H#Vi?t#895.6#^214#13000#Itto - sng gi cu trng#Truy n tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.12#Ni la Yamazaki phun tro#Motok i Monma#Song Tm Quyn#^aH.#^aKim ng#2009#^a193tr.^b17cm#Dch Nht Bn#238377# # 00556000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900050 00510190005000560820006000618080005000670140007000720020027000790030013001060070 03500119022000500154221002200159005001300181006001500194008000500209009001100214 010000500225011001500230019001400245013000700259#VN09.00793#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#H.H#Vi?t#895.6#^214#13000#Itto - sng gi cu trng#Truy n tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.13#Bc vo gii u mi#Motoki Mon ma#Song Tm Quyn#^aH.#^aKim ng#2009#^a190tr.^b17cm#Dch Nht Bn#238378## 00544000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070032000590220004000912210032000950050015001270080 00500142009001100147010000500158011001500163006001000178019001400188020001800202 020000900220020001300229039000500242013000700247#VN09.00794#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T.2#Him nguy ngn c n treo si tc#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2009#^a190tr.^b18cm#Nhm Yaki#Dc h Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H#238379## 00557000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070032000590220004000912210045000950050015001400080 00500155009001100160010000500171011001500176006001000191019001400201020001800215 020000900233020001300242039000500255013000700260#VN09.00795#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T.3#i hi v thut v ch thin h khi tranh#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2009#^a190tr.^b18cm# Nhm Yaki#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H#238380## 00527000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070032000590220004000912210015000950050015001100080 00500125009001100130010000500141011001500146006001000161019001400171020001800185 020000900203020001300212039000500225013000700230#VN09.00796#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T.4#Trn chung kt#A kira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2009#^a190tr.^b18cm#Nhm Yaki#Dch Nht Bn#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H#238381## 00506000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020013000340030013000470070034000600220005000940050014000990080005001130090 01100118010000500129011001500134006001300149019001400162020001800176020000900194 020001300203039000500216013000700221#VN09.00797#Vi?t#895.6#^214#12000#Mr Fullsw ing#Truyn tranh#Shinya Suzuki ; Nhm S.Group dch#T.13#Shinya Suzuki#^aH.#^aKim ng#2009#^a183tr.^b18cm#Nhm S.Group#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#H.H#238382## 00506000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020013000340030013000470070034000600220005000940050014000990080005001130090 01100118010000500129011001500134006001300149019001400162020001800176020000900194 020001300203039000500216013000700221#VN09.00798#Vi?t#895.6#^214#12000#Mr Fullsw ing#Truyn tranh#Shinya Suzuki ; Nhm S.Group dch#T.14#Shinya Suzuki#^aH.#^aKim ng#2009#^a183tr.^b18cm#Nhm S.Group#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#H.H#238383## 00506000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020013000340030013000470070034000600220005000940050014000990080005001130090 01100118010000500129011001500134006001300149019001400162020001800176020000900194 020001300203039000500216013000700221#VN09.00799#Vi?t#895.6#^214#12000#Mr Fullsw ing#Truyn tranh#Shinya Suzuki ; Nhm S.Group dch#T.15#Shinya Suzuki#^aH.#^aKim ng#2009#^a183tr.^b18cm#Nhm S.Group#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#H.H#238384## 00586000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070052000600220004001120050009001160050018001250060 01700143008000500160009001100165010000500176011001500181012002200196019001400218 020001800232020000900250020001300259039000500272013000700277#VN09.00800#13000#V i?t#895.6#^214#Con dic en#Truyn tranh#Kuromaru, Natsuhara Takeshi ; Nguyn Th anh Vn dch#T.4#Kuromaru#Natsuhara Takeshi#Nguyn Thanh Vn#^aH.#^aKim ng#200 9#^a230tr.^b18cm#Dnh cho la tui 17+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#H.H#238385## 00586000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070052000600220004001120050009001160050018001250060 01700143008000500160009001100165010000500176011001500181012002200196019001400218 020001800232020000900250020001300259039000500272013000700277#VN09.00801#13000#V i?t#895.6#^214#Con dic en#Truyn tranh#Kuromaru, Natsuhara Takeshi ; Nguyn Th anh Vn dch#T.5#Kuromaru#Natsuhara Takeshi#Nguyn Thanh Vn#^aH.#^aKim ng#200 9#^a234tr.^b18cm#Dnh cho la tui 17+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#H.H#238386## 00586000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070052000600220004001120050009001160050018001250060 01700143008000500160009001100165010000500176011001500181012002200196019001400218 020001800232020000900250020001300259039000500272013000700277#VN09.00802#13000#V i?t#895.6#^214#Con dic en#Truyn tranh#Kuromaru, Natsuhara Takeshi ; Nguyn Th anh Vn dch#T.6#Kuromaru#Natsuhara Takeshi#Nguyn Thanh Vn#^aH.#^aKim ng#200 9#^a220tr.^b18cm#Dnh cho la tui 17+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#H.H#238387## 00586000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070052000600220004001120050009001160050018001250060 01700143008000500160009001100165010000500176011001500181012002200196019001400218 020001800232020000900250020001300259039000500272013000700277#VN09.00803#13000#V i?t#895.6#^214#Con dic en#Truyn tranh#Kuromaru, Natsuhara Takeshi ; Nguyn Th anh Vn dch#T.7#Kuromaru#Natsuhara Takeshi#Nguyn Thanh Vn#^aH.#^aKim ng#200 9#^a205tr.^b18cm#Dnh cho la tui 17+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#H.H#238388## 00586000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070052000600220004001120050009001160050018001250060 01700143008000500160009001100165010000500176011001500181012002200196019001400218 020001800232020000900250020001300259039000500272013000700277#VN09.00804#13000#V i?t#895.6#^214#Con dic en#Truyn tranh#Kuromaru, Natsuhara Takeshi ; Nguyn Th anh Vn dch#T.8#Kuromaru#Natsuhara Takeshi#Nguyn Thanh Vn#^aH.#^aKim ng#200 9#^a208tr.^b18cm#Dnh cho la tui 17+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#H.H#238389## 00586000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070052000600220004001120050009001160050018001250060 01700143008000500160009001100165010000500176011001500181012002200196019001400218 020001800232020000900250020001300259039000500272013000700277#VN09.00805#13000#V i?t#895.6#^214#Con dic en#Truyn tranh#Kuromaru, Natsuhara Takeshi ; Nguyn Th anh Vn dch#T.9#Kuromaru#Natsuhara Takeshi#Nguyn Thanh Vn#^aH.#^aKim ng#200 9#^a206tr.^b18cm#Dnh cho la tui 17+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#H.H#238390## 00728000000000337000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020022000340030013000560070111000690220004001802210013001840050015001970060 01600212006001300228006001500241008000500256009001100261010000500272011001500277 01200160029201300070030801900140031500500160032902000180034502000090036302000130 0372039000500385#VN09.00806#13000#Vi?t#895.6#^214#rmon hc ting Anh#Truyn tranh#Fujiko. F . Fujio ; Nguyn Thng Vu (ch.b.) ; Bin dch, b.s.: Nguyn Anh Tun, Song Lan Anh, L Phng Lin..#T.1#I'm Doraemon#Fujiko.F.Fujio#Nguyn Anh Tun#Song Lan Anh#L Phng Lin#^aH.#^aKim ng#2009#^a159tr.^b19cm#T sch Hc vui#238391#Dch Nht Bn#Nguyn Thng Vu#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h#H.H## 00733000000000337000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020022000340030013000560070111000690220004001802210018001840050015002020060 01600217006001300233006001500246008000500261009001100266010000500277011001500282 01200160029701900140031301300070032700500160033402000180035002000090036802000130 0377039000500390#VN09.00807#13000#Vi?t#895.6#^214#rmon hc ting Anh#Truyn tranh#Fujiko. F . Fujio ; Nguyn Thng Vu (ch.b.) ; Bin dch, b.s.: Nguyn Anh Tun, Song Lan Anh, L Phng Lin..#T.2#How are you doing#Fujiko.F.Fujio#Nguyn Anh Tun#Song Lan Anh#L Phng Lin#^aH.#^aKim ng#2009#^a159tr.^b19cm#T sc h Hc vui#Dch Nht Bn#238392#Nguyn Thng Vu#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H## 00730000000000337000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020022000340030013000560070111000690220004001802210015001840050015001990060 01600214006001300230006001500243008000500258009001100263010000500274011001500279 01200160029401900140031001300070032400500160033102000180034702000090036502000130 0374039000500387#VN09.00808#13000#Vi?t#895.6#^214#rmon hc ting Anh#Truyn tranh#Fujiko. F . Fujio ; Nguyn Thng Vu (ch.b.) ; Bin dch, b.s.: Nguyn Anh Tun, Song Lan Anh, L Phng Lin..#T.3#I love to sing#Fujiko.F.Fujio#Nguyn An h Tun#Song Lan Anh#L Phng Lin#^aH.#^aKim ng#2009#^a159tr.^b19cm#T sch H c vui#Dch Nht Bn#238393#Nguyn Thng Vu#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tr anh#H.H## 00732000000000337000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020022000340030013000560070111000690220004001802210017001840050015002010060 01600216006001300232006001500245008000500260009001100265010000500276011001500281 01200160029601900140031201300070032600500160033302000180034902000090036702000130 0376039000500389#VN09.00809#13000#Vi?t#895.6#^214#rmon hc ting Anh#Truyn tranh#Fujiko. F . Fujio ; Nguyn Thng Vu (ch.b.) ; Bin dch, b.s.: Nguyn Anh Tun, Song Lan Anh, L Phng Lin..#T.4#I'm the wolf man#Fujiko.F.Fujio#Nguyn Anh Tun#Song Lan Anh#L Phng Lin#^aH.#^aKim ng#2009#^a159tr.^b19cm#T sch Hc vui#Dch Nht Bn#238394#Nguyn Thng Vu#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H## 00732000000000337000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020022000340030013000560070111000690220004001802210017001840050015002010060 01600216006001300232006001500245008000500260009001100265010000500276011001500281 01200160029601900140031201300070032600500160033302000180034902000090036702000130 0376039000500389#VN09.00810#13000#Vi?t#895.6#^214#rmon hc ting Anh#Truyn tranh#Fujiko. F . Fujio ; Nguyn Thng Vu (ch.b.) ; Bin dch, b.s.: Nguyn Anh Tun, Song Lan Anh, L Phng Lin..#T.5#Come take a swim#Fujiko.F.Fujio#Nguyn Anh Tun#Song Lan Anh#L Phng Lin#^aH.#^aKim ng#2009#^a159tr.^b19cm#T sch Hc vui#Dch Nht Bn#238395#Nguyn Thng Vu#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H## 00743000000000337000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020022000340030013000560070111000690220004001802210028001840050015002120060 01600227006001300243006001500256008000500271009001100276010000500287011001500292 01200160030701900140032300500160033701300070035302000180036002000090037802000130 0387039000500400#VN09.00811#Vi?t#895.6#^214#13000#rmon hc ting Anh#Truyn tranh#Fujiko. F . Fujio ; Nguyn Thng Vu (ch.b.) ; Bin dch, b.s.: Nguyn Anh Tun, Song Lan Anh, L Phng Lin..#T.6#This training stuff is hard#Fujiko.F.Fu jio#Nguyn Anh Tun#Song Lan Anh#L Phng Lin#^aH.#^aKim ng#2009#^a159tr.^b1 9cm#T sch Hc vui#Dch Nht Bn#Nguyn Thng Vu#238396#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H## 00737000000000337000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020022000340030013000560070111000690220004001802210022001840050015002060060 01600221006001300237006001500250008000500265009001100270010000500281011001500286 01200160030101900140031700500160033101300070034702000180035402000090037202000130 0381039000500394#VN09.00812#895.6#^214#13000#Vi?t#rmon hc ting Anh#Truyn tranh#Fujiko. F . Fujio ; Nguyn Thng Vu (ch.b.) ; Bin dch, b.s.: Nguyn Anh Tun, Song Lan Anh, L Phng Lin..#T.7#Let's relax for a bit#Fujiko.F.Fujio#Ng uyn Anh Tun#Song Lan Anh#L Phng Lin#^aH.#^aKim ng#2009#^a159tr.^b19cm#T sch Hc vui#Dch Nht Bn#Nguyn Thng Vu#238397#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#H.H## 00739000000000337000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020022000340030013000560070111000690220004001802210024001840050015002080060 01600223006001300239006001500252008000500267009001100272010000500283011001500288 01200160030301900140031900500160033301300070034902000180035602000090037402000130 0383039000500396#VN09.00813#895.6#^214#13000#Vi?t#rmon hc ting Anh#Truyn tranh#Fujiko. F . Fujio ; Nguyn Thng Vu (ch.b.) ; Bin dch, b.s.: Nguyn Anh Tun, Song Lan Anh, L Phng Lin..#T.8#I was a little confused#Fujiko.F.Fujio# Nguyn Anh Tun#Song Lan Anh#L Phng Lin#^aH.#^aKim ng#2009#^a159tr.^b19cm# T sch Hc vui#Dch Nht Bn#Nguyn Thng Vu#238398#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#H.H## 00740000000000337000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020022000340030013000560070111000690220004001802210025001840050015002090060 01600224006001300240006001500253008000500268009001100273010000500284011001500289 01200160030401900140032000500160033401300070035002000180035702000090037502000130 0384039000500397#VN09.00814#895.6#^214#13000#Vi?t#rmon hc ting Anh#Truyn tranh#Fujiko. F . Fujio ; Nguyn Thng Vu (ch.b.) ; Bin dch, b.s.: Nguyn Anh Tun, Song Lan Anh, L Phng Lin..#T.9#It's love at first sight#Fujiko.F.Fujio #Nguyn Anh Tun#Song Lan Anh#L Phng Lin#^aH.#^aKim ng#2009#^a159tr.^b19cm #T sch Hc vui#Dch Nht Bn#Nguyn Thng Vu#238399#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#H.H## 00733000000000337000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020022000340030013000560070111000690220005001802210017001850050015002020060 01600217006001300233006001500246008000500261009001100266010000500277011001500282 01200160029701900140031300500160032701300070034302000180035002000090036802000130 0377039000500390#VN09.00815#895.6#^214#13000#Vi?t#rmon hc ting Anh#Truyn tranh#Fujiko. F . Fujio ; Nguyn Thng Vu (ch.b.) ; Bin dch, b.s.: Nguyn Anh Tun, Song Lan Anh, L Phng Lin..#T.10#What's happening#Fujiko.F.Fujio#Nguyn Anh Tun#Song Lan Anh#L Phng Lin#^aH.#^aKim ng#2009#^a159tr.^b19cm#T sc h Hc vui#Dch Nht Bn#Nguyn Thng Vu#238400#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H## 00698000000000337000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020008000340030013000420070081000550220004001360050017001400050016001570050 00800173006001300181006001500194006001300209008000500222009001100227010000500238 01100150024301200360025801300070029401900140030102000180031502000090033302000130 0342039000500355#VN09.00816#13000#Vi?t#895.6#^214#rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.1#Fuj iko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^ aH.#^aKim ng#2009#^a187tr.^b18cm#B sch k nim nim 25 nm rmon#238401#D ch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H## 00698000000000337000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020008000340030013000420070081000550220004001360050017001400050016001570050 00800173006001300181006001500194006001300209008000500222009001100227010000500238 01100150024301200360025801900140029401300070030802000180031502000090033302000130 0342039000500355#VN09.00817#13000#Vi?t#895.6#^214#rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.2#Fuj iko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^ aH.#^aKim ng#2009#^a187tr.^b18cm#B sch k nim nim 25 nm rmon#Dch Nht Bn#238402#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H## 00698000000000337000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020008000340030013000420070081000550220004001360050017001400050016001570050 00800173006001300181006001500194006001300209008000500222009001100227010000500238 01100150024301200360025801900140029401300070030802000180031502000090033302000130 0342039000500355#VN09.00818#13000#Vi?t#895.6#^214#rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.3#Fuj iko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^ aH.#^aKim ng#2009#^a191tr.^b18cm#B sch k nim nim 25 nm rmon#Dch Nht Bn#238403#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H## 00698000000000337000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020008000340030013000420070081000550220004001360050017001400050016001570050 00800173006001300181006001500194006001300209008000500222009001100227010000500238 01100150024301200360025801900140029401300070030802000180031502000090033302000130 0342039000500355#VN09.00819#13000#Vi?t#895.6#^214#rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.4#Fuj iko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^ aH.#^aKim ng#2009#^a187tr.^b18cm#B sch k nim nim 25 nm rmon#Dch Nht Bn#238404#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H## 00698000000000337000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020008000340030013000420070081000550220004001360050017001400050016001570050 00800173006001300181006001500194006001300209008000500222009001100227010000500238 01100150024301200360025801900140029401300070030802000180031502000090033302000130 0342039000500355#VN09.00820#13000#Vi?t#895.6#^214#rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.5#Fuj iko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^ aH.#^aKim ng#2009#^a191tr.^b18cm#B sch k nim nim 25 nm rmon#Dch Nht Bn#238405#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H## 00675000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020035000340030013000690070102000820220004001840050017001880050016002050060 00800221006001500229006001500244008000500259009001100264010000500275011001500280 013000700295019001400302020001800316020000900334020001300343039000500356#VN09.00 821#15000#Vi?t#895.6#^214#rmon lc vo th gii cn trng#Truyn tranh#Fujik o. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s.: c Lm, L Phng Lin, Nguyn Qu Qu..#T.1#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#L Phng Lin#Ngu yn Qu Qu#^aH.#^aKim ng#2009#^a127tr.^b18cm#238406#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H## 00675000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020035000340030013000690070102000820220004001840050017001880050016002050060 00800221006001500229006001500244008000500259009001100264010000500275011001500280 019001400295013000700309020001800316020000900334020001300343039000500356#VN09.00 822#15000#Vi?t#895.6#^214#rmon lc vo th gii cn trng#Truyn tranh#Fujik o. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s.: c Lm, L Phng Lin, Nguyn Qu Qu..#T.2#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#L Phng Lin#Ngu yn Qu Qu#^aH.#^aKim ng#2009#^a127tr.^b18cm#Dch Nht Bn#238407#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H## 00648000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020008000340030013000420070102000550220004001570050017001610050016001780060 00800194006001500202006001500217008000500232009001100237010000500248011001500253 013000700268019001400275020001800289020000900307020001300316039000500329#VN09.00 823#15000#Vi?t#895.6#^214#rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s.: c Lm, L Phng Lin, Nguyn Qu Qu..#T.1#Fujiko . F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Qu Qu#^aH.#^aKim ng #2009#^a127tr.^b18cm#238408#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h#H.H## 00648000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020008000340030013000420070102000550220004001570050017001610050016001780060 00800194006001500202006001500217008000500232009001100237010000500248011001500253 019001400268013000700282020001800289020000900307020001300316039000500329#VN09.00 824#15000#Vi?t#895.6#^214#rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s.: c Lm, L Phng Lin, Nguyn Qu Qu..#T.2#Fujiko . F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Qu Qu#^aH.#^aKim ng #2009#^a117tr.^b18cm#Dch Nht Bn#238409#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h#H.H## 00492000000000277000450002600110000001400070001101900050001800200150002300300130 00380070026000510220005000770080005000820090011000870100005000980110015001030190 01400118020001800132020000900150020001300159005001300172006000600185039000500191 082000600196808000500202013000700207#VN09.00825#11500#Vi?t#Chng qun gia#Truy n tranh#Hata Kenjiro ; L Na dch#T.17#^aH.#^aKim ng#2009#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hata Kenjiro#L Na#H.H#895.6#^ 214#238410## 00508000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900050 00510140007000560190005000630820006000688080005000740020011000790030013000900070 03600103022000500139005001800144008000500162009001100167010000500178011001500183 006001100198019001400209013000700223#VN09.00826#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc th iu nhi#H.H#11500#Vi?t#895.6#^214#Golden age#Truyn tranh#Samukawa Kazuyuki ; Nhm Lesix dch#T.10#Samukawa Kazuyuki#^aH.#^aKim ng#2009#^a187tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#238411## 00519000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020016000340030013000500070039000630220005001020050017001070060015001240080 00500139009001100144010000500155011001500160019001400175020001800189020000900207 020001300216039000500229013000700234#VN09.00827#Vi?t#895.6#^214#11500#Lovely ch ildren#Truyn tranh#Shiina Takashima ; Bi Vit Cng dch#T.14#Shiina Takashima #Bi Vit Cng#^aH.#^aKim ng#2009#^a191tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H#238412## 00613000000000301000450002600110000001400070001101900050001800200240002300300130 00470070054000600220005001140080005001190090011001240100005001350110015001400190 01400155020001800169020000900187020001300196005001300209006001700222006001500239 039000500254012003400259082000600293808000500299013000700304#VN09.00828#12000#V i?t#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Aoyama ; Dch: Nguyn Hong Lan, ng Hi Quang#T.62#^aH.#^aKim ng#2009#^a182tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Gosho Aoyama#Nguyn Hong Lan#ng Hi Quang#H.H# Sch dnh cho la tui thiu nin#895.6#^214#238413## 00564000000000289000450002600110000002000090001102000180002002000130003800500130 00510060010000640390008000740140007000820190005000890020029000940030013001230070 03000136022000500166008000500171009001100176010000500187011001500192012003500207 019001400242082000600256808000500262013000700267#VN09.00829#Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh#Bisco Hatori#Vn Quyn#Hng H#11500#Vi?t#Su chng trai v mt c gi#Truyn tranh#Bisco Hatori ; Vn Quyn dch#T.13#^aH.#^aKim ng#2009 #^a194tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 15+#Dch Nht Bn#895.6#^214#2384 14## 00550000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070036000590220004000952210030000990050015001290060 01400144008000500158009001100163010000500174011001500179013000700194019001400201 020001800215020000900233020001300242039000500255#VN09.00830#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Shaman king#Truyn tranh#Hiroyuki Takei ; Hng Nhung dch#T.1#Cu b khiu v cng linh hn#Hiroyuki Takei# Hng Nhung#^aH.#^aKim ng#2009#^a201tr.^b18 cm#238415#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H## 00537000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070036000590220004000952210017000990050015001160060 01400131008000500145009001100150010000500161011001500166019001400181013000700195 020001800202020000900220020001300229039000500242#VN09.00831#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Shaman king#Truyn tranh#Hiroyuki Takei ; Hng Nhung dch#T.2#Tiu th ph p s#Hiroyuki Takei# Hng Nhung#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#238416#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H## 00547000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070036000590220004000952210027000990050015001260060 01400141008000500155009001100160010000500171011001500176019001400191013000700205 020001800212020000900230020001300239039000500252#VN09.00832#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Shaman king#Truyn tranh#Hiroyuki Takei ; Hng Nhung dch#T.3#Ngi sao bo hiu khai mc#Hiroyuki Takei# Hng Nhung#^aH.#^aKim ng#2009#^a185tr.^b18cm# Dch Nht Bn#238417#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H## 00534000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020010000340030013000440070032000570220004000892210024000930050013001170060 01200130008000500142009001100147010000500158011001500163020001800178020000900196 020001300205019001400218039000500232013000700237#VN09.00833#13000#Vi?t#895.6#^2 14#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.2#Binh on hi tc Buggy#Eiichiro Oda#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2009#^a191tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#H.H#238418## 00534000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020010000340030013000440070032000570220004000892210024000930050013001170060 01200130008000500142009001100147010000500158011001500163020001800178020000900196 020001300205019001400218039000500232013000700237#VN09.00834#13000#Vi?t#895.6#^2 14#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.3#Binh on hi tc Buggy#Eiichiro Oda#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2009#^a191tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#H.H#238419## 00522000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020006000340030013000400070041000530220004000940050013000980060010001110060 00900121008000500130009001100135010000500146011001500151013000700166019001400173 020001800187020000900205020001300214039000500227#VN09.00835#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Yaiba#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Dch: Phng H, Anh Tun#T.1#Aoyama Gosho# Phng H#Anh Tun#^aH.#^aKim ng#2009#^a182tr.^b18cm#238420#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H## 00556000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020024000340030013000580070031000710220004001020050013001060080005001190090 01100124010000500135011001500140006001100155013000700166019001400173020001800187 020000900205020001300214039000500227012003400232#VN09.00836#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Thm t lng danh Conan#Trun tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.1#Aoyam a Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a180tr.^b18cm#Nhm Lesix#238421#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H#Sch dnh cho la tui thiu nin## 00690000000000301000450002600110000002600110001100500130002200200070003500300180 00420070076000600140007001360190005001430820007001488080005001550080005001600090 01100165010000500176011001500181006001300196013000700209005002600216021009000242 020000900332020001800341020000900359020001500368039000500383#VN09.00837#VN09.008 38#Wang Pingtao#Bo IQ#Tr chi quan st#Li: Beijing Yangpeng Co., LTD ; Tranh: Wang Pingtao... ; Trn Nht M dch#19000#Vi?t#793.73#^214#^aH.#^aKim ng#200 9#^a187tr.^b19cm#Trn Nht M#238422#Beijing Yangpeng Co., LTD#Gii thiu mt s tr chi quan st gip tr em rn luyn v pht trin ch s thng minh#Tr ch i#Ch s thng minh#Quan st#Sch thiu nhi#H.H## 00698000000000301000450002600110000002600110001100500130002200200070003500300180 00420070080000600140007001400190005001470820007001528080005001590080005001640090 01100169010000500180011001500185006001700200005002600217013000700243021009000250 020000900340020000900349020001800358020001500376039000500391#VN09.00839#VN09.008 40#Wang Pingtao#Bo IQ#Tr chi suy lun#Li: Beijing Yangpeng Co., LTD ; Tranh: Wang Pingtao... ; Nguyn Xun Minh dch#19000#Vi?t#793.73#^214#^aH.#^aKim ng #2009#^a187tr.^b19cm#Nguyn Xun Minh#Beijing Yangpeng Co., LTD#238423#Gii thi u mt s tr chi suy lun gip tr em rn luyn v pht trin ch s thng minh #Tr chi#Suy lun#Ch s thng minh#Sch thiu nhi#H.H## 00692000000000301000450002600110000002600110001100500130002200200070003500300160 00420070080000580140007001380190005001450820007001508080005001570080005001620090 01100167010000500178011001500183006001700198005002600215013000700241021008800248 020000900336020000700345020001800352020001500370039000500385#VN09.00842#VN09.008 41#Wang Pingtao#Bo IQ#Tr chi t duy#Li: Beijing Yangpeng Co., LTD ; Tranh: W ang Pingtao... ; Nguyn Xun Minh dch#19000#Vi?t#793.73#^214#^aH.#^aKim ng#2 009#^a187tr.^b19cm#Nguyn Xun Minh#Beijing Yangpeng Co., LTD#238424#Gii thiu mt s tr chi t duy gip tr em rn luyn v pht trin ch s thng minh#Tr chi#T duy#Ch s thng minh#Sch thiu nhi#H.H## 00497000000000265000450002600110000000100170001100200320002800300120006000700350 00720140007001070190005001140820004001198080005001230080005001280090011001330100 00500144011001500149019000900164006001200173013000700185020001800192020000400210 020001200214039000500226#VV09.01786#Hoffmann, E.T.A.#Zakhex t hon mnh danh Zin nbe#Truyn ngn#E.T.A. Hoffmann ; Quang Chin dch#25000#Vi?t#833#^214#^aH.#^a Kim ng#2009#^a175tr.^b20cm#Dch c#Quang Chin#238425#Vn hc thiu nhi#c#T ruyn ngn#H.H## 00480000000000265000450002600110000002600110001100600100002200200200003200700150 00520140007000670190005000740820011000798080005000900080005000950090011001000100 00500111011001500116019001300131012001700144013000700161020001800168020000800186 020001500194039000500209#VV09.01788#VV09.01789#Thu Ton#Truyn c Belruxia#Thu Ton dch#38000#Vi?t#398.209478#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a257tr.^b20cm#Dch Blart#Vn hc th gii#238426#Vn hc thiu nhi#Blarut#Truyn c tch#H.H## 00484000000000265000450002600110000002600110001100600100002200200200003200700150 00520140007000670190005000740820011000798080005000900080005000950090011001000100 00500111011001500116019001500131012001700146013000700163020001800170020001000188 020001500198039000500213#VV09.01790#VV09.01791#Minh Chu#Truyn c Thu in#Min h Chu dch#43000#Vi?t#398.209485#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a294tr.^b20cm#Dch Thu in#Vn hc th gii#238427#Vn hc thiu nhi#Thu in#Truyn c tch#H. H## 00489000000000265000450002600110000002600110001100600110002200200210003300700160 00540140007000700190005000770820011000828080005000930080005000980090011001030100 00500114011001500119019001600134012001700150013000700167020001800174020001100192 020001500203039000500218#VV09.01792#VV09.01793#Trng Tn#Truyn c B o Nha#T rng Tn dch#40000#Vi?t#398.209469#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a269tr.^b20cm#D ch B o Nha#Vn hc th gii#238428#Vn hc thiu nhi#B o Nha#Truyn c t ch#H.H## 00490000000000265000450002600110000002600110001100600100002200200210003200700150 00530140007000680190005000750820011000808080005000910080005000960090011001010100 00500112011001500117019001800132012001700150013000700167020001800174020001200192 020001500204039000500219#VV09.01795#VV09.01794#Minh Tho#Truyn c Uzbekixtan#Mi nh Tho dch#23000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a154tr.^b20cm#Dc h Udbkitxtan#Vn hc th gii#238429#Vn hc thiu nhi#Udbkixtan#Truyn c t ch#H.H## 00853000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010020000430020047000630070076001100220004001860050021001900060 01700211004001300228008000500241009001100246010000500257011001400262013000700276 01900050028300500200028802101360030802000210044402000110046502000190047602000150 0495039000500510#VV09.01796#VV09.01797#24000#Vi?t#600#^214#Sencanski, Tomislav# Nhng th nghim n gin bn c th lm nh#Tomislav Sencanski ; Minh ho: Mi roljub Milutinovic ; Trnh Quc Trung dch#T.1#Miroljub Milutinovic#Trnh Quc T rung#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2009#^a62tr.^b21cm#238430#Dch#Sencanski, Tomi slav#Hng dn thc hnh nhng th nghim n gin d tm vt liu ti nh v n c, thc vt, khng kh, nhit, nh sng, m thanh, in,...#Khoa hc thng th c#Th nghim#Khoa hc cng ngh#Sch thiu nhi#Kvan## 00965000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010020000430020047000630070098001100220004002080050021002120060 01800233004001300251008000500264009001100269010000500280011001400285019000500299 00500140030401300070031800500200032502101990034502000210054402000110056502000190 0576020001500595039000500610#VV09.01798#VV09.01799#24000#Vi?t#600#^214#Sencansk i, Tomislav#Nhng th nghim n gin bn c th lm nh#Tomislav Sencanski ; Minh ho: Miroljub Milutinovic ; Trnh Nguyn Nghi dch ; L Thanh Tng h..#T.2 #Miroljub Milutinovic#Trnh Nguyn Nghi#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr .^b21cm#Dch#L Thanh Tng#238431#Sencanski, Tomislav#Hng dn cch lm cc th nghim n gin t nhng vt liu d tm v chuyn ng, qun tnh, lc tc n g v phn lc, lc hp dn, cht lng, khng kh, nh sng, m thanh, in nng, nam chm,..#Khoa hc thng thc#Th nghim#Khoa hc cng ngh#Sch thiu nhi#K van## 00951000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010020000430020047000630070095001100220004002050050021002090060 01500230004001300245008000500258009001100263010000500274011001400279019000500293 00500140029801300070031200500200031902101890033902000190052802000210054702000110 0568020001500579039000700594#VV09.01800#VV09.01801#24000#Vi?t#600#^214#Sencansk i, Tomislav#Nhng th nghim n gin bn c th lm nh#Tomislav Sencanski ; Minh ho: Miroljub Milutinovic ; Trn Bch Hnh dch ; L Thanh Tng h..#T.3#Mi roljub Milutinovic#Trn Bch Hnh#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2009#^a71tr.^b21c m#Dch#L Thanh Tng#238432#Sencanski, Tomislav#Hng dn thc hnh nhng th ng him t nhng cng cng c, vt liu d tm ti nh v tnh cht cc vt, lc , p sut, nhit, nng lng, in, nam chm, nh sng, phn ng ho hc,...#Kho a hc cng ngh#Khoa hc thng thc#Th nghim#Sch thiu nhi#Vnanh## 00824000000000289000450002600110000002600110001100100090002200200200003100700220 00510050012000730190005000850820006000908080005000960080005001010090018001060100 00500124011001400129015006100143013000700204021025300211020001700464020000700481 020001500488020001200503020001400515039000500529#VV09.01802#VV09.01803#Tho Huy# Vui bun chuyn ni#Tho Huy, Ngc Yn# Ngc Yn#Vi?t#363.4#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a55tr.^b21cm#TTS ghi: Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni#238433#Nhng cu chuyn gip b con dn tc min ni nhn bit cc hnh vi, h tc lc hu m tn d oan v t nn x hi bo tn bn sc vn h o dn tc, pht huy thun phong m tc, chp hnh nghim lut php c cuc s ng lnh mnh, vn minh, tin b#Dn tc thiu s#H tc#M tn d oan#Phng ch ng#T nn x hi#Kvan## 00895000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200580003300700250 00910050014001160140007001300190005001370820009001428080005001510080005001560090 01800161010000500179011002500184013000700209021028300216020001600499020000800515 02000040052302000050052702000050053202000090053702000090054602000090055503900050 0564#VV09.01804#VV09.01805#VV09.01806#Di tch lch s vn ho n Trn, cha Th p tnh Nam nh#Trnh Th Nga s.t., b.s.#Trnh Th Nga#30000#Vi?t#959.7024#^214 #^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a220tr., 8tr. nh^b20cm#238434#GIi thiu tiu s cc v vua Trn, tng lnh nh Trn v kin trc, cch by tr, sp xp tng, bi v ti n Trn v s bi tr th ti cc cha, n, ph, Nam nh nh: hnh cung Thin Trng (n Thin Trng, C Trch, cha Ph Minh, Cha T,. .) nh Bi, nh C,..#Di tch lch s#Vn ho#n#Thp#Cha#Nh Trn#Nam nh# n Trn#Kvan## 00672000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200530003900700170 00920140007001090190005001160820004001218080005001250080009001300090019001390100 00500158011001500163012001500178013000700193021019000200020001500390020000800405 039000500413#VV09.01807#VV09.01808#V Vn T Chng#Mt ngy trong cuc sng i thng ca ngi mn #V Vn T Chng#23000#Vi?t#231#^214#^aC Mau#^aNxb. P hng ng#2008#^a142tr.^b20cm#T sch Tu c#238435#Gm mt s bi suy nim do nhiu ngi vit khc nhau gip cc tn hu sng nh cc mn Cha trong i t hng ca h, c sp xp theo nhp iu v nhu cu ca mt ngy, t sng n t i#o thin cha#Gio l#Kvan## 00632000000000277000450002600110000002600110001100100110002200200160003300700480 00490060011000970140007001080190005001150820006001208080005001260080009001310090 01900140010000500159011001400164006001100178013000700189021013000196020000900326 020000600335020000800341039000500349#VV09.01810#VV09.01809#Ajahn Chah#Thin nhi n tm#Ajahn Chah ; S.t., dch: Trng Tm, Thanh Long#Trng Tm#16000#Vi?t#294 .3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a94tr.^b20cm#Thanh Long#238436#Nhng l i pht dy pht trin thin php trong ba nghip: Thn, khu, hiu bit c i tm v nhn thy c Gio Php ca Pht#o Pht#Thin#Gio l#Kvan## 00729000000000265000450002600110000002600110001100100090002200200320003100300270 00630070009000900140007000990190005001060820006001118080005001170080009001220090 01900131010000500150011001500155013000700170021025200177020000900429020001100438 020000900449039000500458#VV09.01811#VV09.01812#Nh Thu#H h lc - thin s ti p khch#Tp truyn o v li bnh#Nh Thu#23000#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNx b. Phng ng#2008#^a192tr.^b20cm#238437#Gii thiu nhng cu chuyn c c c thin s dng truyn o cho dn chng vi nhng li bnh di gc o P ht trn cc lnh vc ng x, giao tip, o c,.. trong cuc sng, trong gia nh mi ngi hiu r hn v trit l ca nh Pht#o Pht#Truyn o#Trit l#Kvan## 00569000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200170003400300100 00510070012000610140007000730190005000800820006000858080005000910080009000960090 01900105010000500124011001500129013000700144004001400151021011700165020000800282 020000800290039000500298#VV09.01813#VV09.01814#Nguyn Hnh#Nhc l nng cao#Nhc cng#Nguyn Hnh#15000#Vi?t#781.4#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a127t r.^b21cm#238438#Ti bn ln 4#Gm 10 bi hc nng cao chuyn su v thanh nhc, k xng m, nhc kh hc, ch huy, ho m, phi kh, sng tc,...#m nhc#Nhc l#Kvan## 00680000000000289000450002600110000002600110001100100150002200200460003700700350 00830060014001180140007001320190005001390820004001448080005001480080009001530090 01900162010000500181011001500186019000500201013000700206021012100213020001500334 020001100349020001200360020001300372039000500385#VV09.01815#VV09.01816#Robert, C laude#2000 nm sau - tin mng cho ngi tr hm nay#Claude Robert ; Phm Minh M n dch#Phm Minh Mn#40000#Vi?t#232#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a406 tr.^b20cm#Dch#238439#Bao gm trch on trong kinh thnh v c m Maria, cha Gisu v s hi sinh v cng hin ca h i vi o Thin Cha#o Thin cha#Ki nh thnh#Cha Gi su#c m Maria#Kvan## 00779000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200180003900700570 00570060016001140140007001300190005001370820004001428080005001460080009001510090 01900160010000500179011001500184006001600199013000700215021026700222020000900489 020001000498039000500508#VV09.01817#VV09.01818#Morin, Dominique#Gi tn Thng #Dominique Morin ; Dch: ng Xun Thnh, Nguyn Anh Tun#ng Xun Thnh#42000 #Vi?t#211#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a254tr.^b20cm#Nguyn Anh Tun# 238440#GIi thiu trit l ca o Thin Cha, o Kit v vn thng v d anh xng di nhn quan trit hc, khi nim Thng qua dng lch s, Thng i vi khoa hc, vn ngun gc v tr v sng to th gii, cai tr th g ii, s hin hu ca Thng ,..#Tn gio#Thng #Kvan## 00647000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200340003800300060 00720070016000780140007000940190005001010820006001068080005001120080009001170090 01900126010000500145011001500150013000700165021017000172020001500342020000800357 020001100365039000500376#VV09.01819#VV09.01820#Nguyn Chu Hi#Suy nim li Cha trc thnh th#Nm B#Nguyn Chu Hi#18000#Vi?t#248.2#^214#^aC Mau#^aNxb. Ph ng ng#2008#^a184tr.^b20cm#238441#GIi thiu nhng suy nim, cu nguyn trc cha Gisu Thnh Th vo ngy ch nht v mi hnh ng, hnh vi ca tn o Thin Cha hc v lm theo li cha rao ging#o Thin Cha#Gio l#Cu nguyn #Kvan## 00714000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200080003900300570 00470070017001040140008001210190005001290820004001348080005001380080009001430090 01900152010000500171011001500176013000700191021021900198020001500417020000800432 020000300440039000500443#VV09.01822#VV09.01821#Nguyn Cng Vinh#Tnh m#Suy nim , hc tp, gio dc dnh cho cc b m Cng gio#Nguyn Cng Vinh#220000#Vi?t#2 31#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a271tr.^b20cm#238442#Gii thiu nhng li Cha rn v thin chc ca ngi ph n, ngi m trong gia nh, phn tch ngha tnh cm ca ngi m, tnh yu thng i vi i sng hn nhn, nui d y con ci, gio dc c hnh, tr tu,..#o Thin Cha#Gio l#M#Kvan## 00701000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020021000450070041000660220004001072210009001110060016001200080 00900136009001900145010000500164011001500169005001800184013000700202019000500209 021012500214020000800339020001500347020000900362020000900371039000700380#VV09.01 823#VV09.01824#42000#Vi?t#248.4#^214#Tnh yu v hn nhn#Nhm Notre - Dame ; N guyn Anh Tun dch#T.5#Suy nim#Nguyn Anh Tun#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#200 8#^a254tr.^b20cm#Nhm Notre - Dame#238443#Dch#Nhng l gii v c tin ca o Thin Cha v cuc sng con ngi trong lnh vc tnh dc v tnh cm, tnh yu v hn nhn#Gio l#o Thin Cha#Tnh yu#Hn nhn#Vnanh## 00658000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200140003900300180 00530070017000710140008000880190005000960820006001018080005001070080009001120090 01900121010000500140011001500145013000700160021018800167020001500355020000800370 020000900378039000500387#VV09.01825#VV09.01826#Nguyn Cng Vinh#Duyn t hng#B i ging l ci#Nguyn Cng Vinh#140000#Vi?t#248.4#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a142tr.^b20cm#238444#Gm nhng bi ging gio l v tnh yu, hnh ph c hn nhn, v i sng gia nh ca Li Cha KiT, c bit l nhng li ging v l ci dn Cha thc trong vic xy dng gia nh#o Thin Cha#Gio l#Hn nhn#Kvan## 00786000000000313000450002600110000002600110001100100170002200200190003900700470 00580060024001050140007001290190005001360820006001418080005001470080009001520090 01900161010000500180011001500185019000500200013000700205021018800212020001500400 020000600415020000800421020001000429020001800439020001000457039000500467#VV09.01 827#VV09.01828#Chavarino, Louis#Don Bosco vui tnh#Louis Chavarino ; Ngi Sald ing Mac/OPN dch#Ngi Salding Mac/OPN#42000#Vi?t#226.5#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a271tr.^b20cm#Dch#238445#Gm nhng mu chuyn v cuc sng, s nghip ca thnh Gioan Bosco t thi u th n lc cui i ca ngi cng nh ng phng php gio dc, cc cng trnh l lng v cc php l ca ngi#o Thi n Cha#Tu s#Tiu s#S nghip#Thnh Gioan Bosco#Truyn k#Kvan## 00780000000000289000450002600110000002600110001100100130002200200530003500700410 00880050012001290140007001410190005001480820006001538080005001590080009001640090 01900173010000500192011001500197006000900212013000700221021022300228020000900451 020000900460020000900469020000700478039000500485#VV09.01829#VV09.01830#Fran, Fer der#Tm hiu v tnh dc - con ng t ti s thn mt#Ferder Fran, John Heagl e ; Tin Lc dch#John Heagle#25000#Vi?t#248.4#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng #2008#^a238tr.^b20cm#Tin Lc#238446#Trnh by khi qut v s pht trin tm l tnh dc, xc nh v tr ca s pht trin tm l tnh dc trong bi cnh tinh thn Thnh Kinh,; cc giai on pht trin tm l tnh dc v chu k pht trin tm l tnh dc,..#o Kit#Tnh dc#Gio dc#Tm l#Kvan## 00618000000000253000450002600110000002600110001100100220002200200180004400700220 00620190005000840820006000898080005000950080009001000090019001090100005001280110 01400133012002600147013000700173021015300180020000900333020000800342020000900350 039000500359#VV09.01831#VV09.01832#Thch t Ma Ph Gic#Thy bit sai lm#Thch t Ma Ph Gic#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a80tr.^b20cm# T sch o Pht ngy nay#238447#Gii thiu bao qut v tin trnh s thy bit sai lm v qu trnh nhn din v thy bit sai lm, nhn din hnh vi gip t thn thnh cng tu hnh#o Pht#Tu hnh#Trit l#Kvan## 00731000000000325000450002600110000002600110001100100120002200200110003400300270 00450070044000720140007001160190005001230820006001288080005001340080009001390090 01900148010000500167011001500172006001000187006001200197006000900209013000700218 00600200022502101240024502000090036902000060037802000080038402000080039203900050 0400#VV09.01833#VV09.01834#Khema, Ayya#Ti l ai?#Mt phng php hnh thin#Ayy a Khema ; Dch: Diu Lin, L Thu Linh..#37000#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a334tr.^b21cm#Diu Lin#L Thu Linh#Diu Ng#238448#Nguyn Th M Thanh#Tng hp nhng bi thuyt ging v cng phu tu hnh, gii lut, chnh nim, s thin, t diu , thin qun v o Pht,..#o Pht#Thin#Tu hnh#Gi o l#Kvan## 00850000000000301000450002600110000002600110001100100130002200200720003500700350 01070140007001420190005001490820006001548080005001600080018001650090023001830100 00500206011001500211006001500226013000700241021021600248020001600464020001800480 020000900498020000700507020001100514020001800525039000500543#VV09.01836#VV09.018 35#L nh Nin#Dc Thin dng sinh - Nhng mn n dnh ring cho phi nam v phi n#L nh Nin ; Phm Kim Thch dch#57000#Vi?t#613.2#^214#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a143tr.^b21cm#Phm Kim Thch#238449#Gii thiu nhng mn n, ung c ch bin t cc loi thc phm kt hp vi cc v thuc ng dc, c tc dng cha bnh v bi b c th, thc y kh huyt lu thng, dng tm, nh thn, trng kh b huyt,..#Y hc c truyn#Liu php n ung#C h bin#Mn n#Dng sinh#Chm sc sc kho#Kvan## 00790000000000277000450002600110000002600110001100200390002200700200006101400070 00810190005000880820006000938080005000990080018001040090023001220100005001450110 01500150006001500165013000700180021026200187020000600449020001800455020001800473 020000900491020000700500039000500507#VV09.01837#VV09.01838#Nhng mn canh hm tr ng dng - b m#Phm Kim Thch dch#30000#Vi?t#613.2#^214#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a198tr.^b21cm#Phm Kim Thch#238450#Gii thiu khi nim c bn v m dng v m thc b dng, m thc theo ma, thnh phn, nguy n liu v cch ch bin nhng mn n c bit b m, dng huyt, nhng mn dn g m, b ch kh huyt, b kh, dng tm, an thn, an thai, b thn trng dng , ...#Y hc#Chm sc sc kho#Liu php n ung#Ch bin#Mn n#Kvan## 00658000000000229000450002600110000002600110001100200370002201400070005901900050 00660820004000718080005000750080009000800090019000890100005001080110015001130150 03500128013000700163021023000170020001500400020000800415039000500423#VV09.01839# VV09.01840#Hng dn tng qut vic dy gio l#30000#Vi?t#230#^214#^aC Mau#^a Nxb. Phng ng#2008#^a271tr.^b24cm#u ba sch ghi: Thnh b gio s#238451#G Ii thiu vic dy gio l trong s mng rao ging tin mng ca Hi Thnh, nhng qui tc v nhng tiu chun cho vic trnh by s ip Tin mng trong vic dy gio l, s phm c tin, vic dy gio l trong gio hi a phng#o thin C ha#Gio l#Kvan## 00540000000000289000450002600110000002600110001100200200002200700360004200500120 00780140006000900190005000960820010001018080005001110080009001160090019001250100 00500144011001400149005001100163005000900174005001400183005000500197013000700202 020001700209020000900226020001000235039000500245#VV09.01841#VV09.01842#Chuyn k t to n#L Duy Bnh, Nguyn Kim, Ngc Qu..#L Duy Bnh#7300#Vi?t#895.92234# ^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a60tr.^b24cm#Nguyn Kim#Ngc Qu#Hunh Mi nh V#H.P.#238452#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#Kvan## 00540000000000289000450002600110000002600110001100200290002200700350005100500150 00860140006001010190005001070820010001128080005001220080009001270090019001360100 00500155011001400160005000900174005000700183005000600190005000600196013000700202 020001700209020000900226020001000235039000500245#VV09.01843#VV09.01844#Chuyn h n nhn v php lut#Nguyn Tn Ph, Ngc Qu, L Duy..#Nguyn Tn Ph#7300#Vi?t #895.92234#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a60tr.^b24cm#Ngc Qu#L Duy#T . V.#N. T.#238453#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#Kvan## 00424000000000241000450002600110000000100080001100200180001900700250003700600100 00620140007000720190005000790820006000848080005000900080009000950090019001040100 00500123011001500128019000500143013000700148020000900155020001300164039000500177 #VV09.01845#Hi o#ng t Tuyt Sn#Hi o ; Hng Bi dch#Hng Bi#26500# Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a221tr.^b20cm#Dch#238454#o Pht#Truyn tranh#Kvan## 00844000000000301000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330010008000380020029000460030009000750070051000840220011001350060016001460060 01300162008000900175009001900184010000500203011003200208015004400240013000700284 005000800291021022100299020000900520020000800529039000500537#VV09.01846#VV09.018 47#Vi?t#294.3#^214#c Huy#Sc tu bch trng thanh quy#No. 2025#c Huy b.s. ; Dch: Thch Phc Sn, L Vit Dng#T.1, Q.1-4#Phch Phc Sn#L Vit Dng#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a546tr.^bTrn b 2 tp. - 20cm#TTS ghi: Vin Nghi n cu Pht hc Vit Nam#238455#c Huy#Gii thiu nhng qui tc tu hnh da tr n tinh thn o c nh Pht, hnh l chc tng, bo n, l Pht n, tm hiu t iu s c Pht, lm l Tn T (gi k t s B t Ma), quy tc hnh s hng ngy ca Tr Tr,..#o Pht#Tu hnh#Kvan## 00937000000000313000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330010008000380020029000460030009000750070051000840220011001350060016001460060 01300162008000900175009001900184010000500203011003200208015004400240013000700284 005000800291021029400299020000900593020000800602020000800610039000500618#VV09.01 848#VV09.01849#Vi?t#294.3#^214#c Huy#Sc tu bch trng thanh quy#No. 2025#c Huy b.s. ; Dch: Thch Phc Sn, L Vit Dng#T.2, Q.5-8#Phch Phc Sn#L Vi t Dng#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a563tr.^bTrn b 2 tp. - 20cm#TTS gh i: Vin Nghin cu Pht hc Vit Nam#238456#c Huy#Gii thiu nhng qui c, ch nh v nghi l ca Thin vin dnh cho ngi tu hnh nh: hnh gi lm sa-di, th gii tham ng, gi gn gii lut, o c tu hnh, ngi tham thin, tng ni m, nhng qui tc sinh hot, cc ngy l tit v h an c, php kh tu hnh (chu ng, m, khnh, trng,..)#o Pht#Tu hnh#Nghi l#Kvan## 00793000000000313000450002600110000002600110001100200310002200300300005300700510 00830050012001340050015001460140007001610190005001680820013001738080005001860080 00900191009002400200010000500224011003000229013000700259005001600266021014000282 020000900422020000800431020001100439020000900450020001500459039000500474#VV09.01 850#VV09.01851#iu k diu mang tn Vit Nam#Ton cnh AFF SUZUKI Cup 2008#B.s. : V Mnh Hi, Trng Thu Bnh, Phan ng Khoa#V Mnh Hi#Phan ng Khoa#30000 #Vi?t#796.33409597#^214#^aH.^bH.#^aKim ng^bBo Bng #2009#^a112tr., 24tr. n h mu^b24cm#238457#Trng Thu Bnh#Gii thiu nhng thng tin v hnh nh ca c c tuyn th bng Vit Nam cng nhng thnh tch ot huy chng vng ti AF S uzuki Cup 2008#Th thao#Bng #Thnh tch#Vit Nam#Sch thiu nhi#Kvan## 00664000000000313000450002600110000002600110001100200120002200300130003400700300 00470050007000770050009000840140007000930190005001000820008001058080005001130080 00500118009001100123010000500134011001400139004001300153013000700166012003200173 021009300205020000800298020001800306020000900324039000500333020001200338#VV09.01 852#VV09.01853#T lng Sen#Truyn tranh#Tranh: L Lam ; Li: Sn Tng#L Lam#Sn Tng#20000#Vi?t#959.704#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b26cm#In ln th 6#2 38458#40 nm thc hin di chc Bc H#Truyn k v thi nin thiu, gia nh v nhng nm thng tm ng cu nc ca H Ch Tch#Tiu s#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Kvan#H Ch Minh## 00717000000000289000450002600110000002600110001100100180002200200300004000700380 00700060014001080140008001220190005001300820004001358080005001390080005001440090 01100149010000500160011001500165019000500180004001300185013000700198021017200205 020000900377020002100386020001500407039000500422#VV09.01854#VV09.01855#Gersal, F rdrick#Nhng con vt lm nn lch s#Frdrick Gersal ; on Th Tho dch#o n Th Tho#160000#Vi?t#590#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a145tr.^b26cm#Dch#In ln th 2#238459#Gm cc cu chuyn k v nhng loi vt gn lin vo cc trang s ngn i ca nhn loi nh: b mng, b rng, c heo, c su, chim hong yn, chut bch, cy hng,..#ng vt#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Kvan## 00862000000000337000450002600110000002600110001100200150002200700740003700500150 01110140008001260190005001340820007001398080005001460080005001510090011001560100 00500167011001500172019000500187004001300192005001400205006001600219006001600235 01300070025102101980025802000090045602000210046502000090048602000090049502000150 0504039000500519#VV09.01856#VV09.01857#Tippi hoang d#nh: Sylvie Robert, Alain Degrs ; Dch: Nguyn Quc Tn, Nguyn Ngc Lan#Robert, Sylvie#150000#Vi?t#591. 96#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a142tr.^b26cm#Dch#In ln th 2#Degrs, Alain#Nguy n Quc Tn#Nguyn Ngc Lan#238460#Chuyn k v cuc sng ca c b Tippi yu th in nhin th gii loi vt vi nhng loi ng vt hoang d Chu Phi: Ra, voi, iu, bo, tc k hoa, nga vn, kh u ch, s t, rn, cy vn,..#ng v t#Khoa hc thng thc#Chu Phi#Sch nh#Sch thiu nhi#Kvan## 00786000000000301000450002600110000002600110001100100180002200200300004000700410 00700060017001110140008001280190005001360820009001418080005001500080005001550090 01100160010000500171011001500176019000500191004001300196013000700209021021400216 020000800430020000900438020001700447020001500464039000500479#VV09.01858#VV09.018 59#Gersal, Frdrick#Nhng a tr lm nn lch s#Frdrick Gersal ; Hong Than h Thy dch#Hong Thanh Thy#160000#Vi?t#920.0091#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a1 45tr.^b26cm#Dch#In ln th 2#238461#Gii thiu tiu s cuc i thi nin thiu ca nhng nhn vt ti nng ni ting trn th gii lm nn nhng k tch ng gp trong lch s: Mozart, Rimbaut, Champollion, Joseph Bara, Guy Mquet, Ann e Frank,..#Lch s#Th gii#Nhn vt lch s#Sch thiu nhi#Kvan## 00819000000000301000450002600110000002600110001100200220002200700370004400600090 00810140007000900190005000970820010001028080005001120080005001170090018001220100 00500140011001500145004001400160012003700174013000700211021023000218020000900448 020000900457020001700466020002000483020000900503039000500512#VL09.00244#VL09.002 45#Tp vn cng gia tin#Tn Vit s.t., lc dch, chnh bin#Tn Vit#20000#Vi ?t#390.09597#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a103tr.^b27cm#In ln th 21#B s ch Phong tc c truyn Vit Nam#238462#Gii thiu phong tc th gia tin, gia th n ca Vit Nam v ni dung cc bi vn cng gi, vn cng cc ngy l tt, vn cng trong ngy l khng nh k, vn cng l tang t khi mt n mn tang, cc ngy l tit trong vng tang#Vn khn#Cng gi#Th cng t tin#Phong tc c tru yn#Vit Nam#Kvan## 00664000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010012000460020018000580030010000760070012000860220004000980040 01800102008000900120009001900129010000500148011001500153013000700168005001200175 021013800187020000800325020001100333020001200344039000600356#VL09.00246#VL09.002 47#30000#Vi?t#787.87#^214#Nguyn Hnh#T hc n Guitar#Nhc cng#Nguyn Hnh#T .1#Ti bn ln th 7#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a146tr.^b27cm#238463#Nguy n Hnh#Gii thiu khi nim v m nhc, khung nhc, kho nhc, v tr cc nt trn khung nhc, cch s dng n Guitar, qung, nhp, hp m...#m nhc#n gh i ta#Sch t hc#K.vn## 00852000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200170003300300130 00500070039000630050016001020050009001180140007001270190005001340820011001398080 00500150008000500155009001100160010000500171011001400176015008600190013000700276 01200320028302101110031502000080042602000080043402000200044202000090046202000130 0471039000600484020001200490#VL09.00248#VL09.00250#VL09.00249#K chuyn Bc H#T ruyn tranh#Tranh: H Quang Phng ; Li: Nam Vit#H Quang Phng#Nam Vit#3500 0#Vi?t#959.704092#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a54tr.^b28cm#Bin son theo: "Nhn g mu chuyn v i hot ng ca H Ch tch" ca Trn Dn Tin#238464#40 nm t hc hin di chc Bc H#Gm cc cu chuyn v cuc i hot ng cch mng ca B c H trong cc giai on v thi k lch s khc nhau#Lch s#Tiu s#Hot ng cch mng#Vit Nam#Truyn tranh#K.vn#H Ch Minh## 01028000000000337000450002600110000002600110001100200280002200300750005000700460 01250050016001710050018001870050008002050050010002130050010002230140007002330190 00500240082000600245808000500251008000500256009001100261010000500272011001500277 01200190029201300070031102103310031802000090064902000090065802000090066702000090 0676039000500685#VN09.00843#VN09.00844#Ti mun bin khi th gii#Chuyn mc ph ng s, chuyn trong t sch cho mng 20 nm bo Mc Tm#Hunh Dng Nhn, T rn Thanh Truyn, Thu Vy..#Hunh Dng Nhn#Trn Thanh Truyn#Thu Vy#Nguyn T# Thu Qun#14000#Vi?t#371.8#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a114tr.^b18cm#Phng s h c ng#238465#Nhng phng s hc ng v vn bc xc trong lp hc, nhng h in tng mi, xu hng mi, phong cch mi ca la tui hc sinh bc l tm t, tnh cm v nhng tr quy ph nhng tiu xo trong thi c... th hin cuc sn g sinh hot, hc tp, quan h gia nh, giao tip cng ng v phong cch sng c a c mt th h hc sinh#Gio dc#Hc sinh#Vit Nam#Phng s#KVn## 00484000000000265000450002600110000002600110001100100110002200200180003300300110 00510070011000620140007000730190005000800820009000858080005000940080005000990090 01100104010000500115011001500120012003100135013000700166020001800173020000900191 020001200200039000600212#VN09.00847#VN09.00848# c Anh#Khng phi ma u#Tp truyn# c Anh#11000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a127tr.^b18cm# Tc phm dnh cho tui mi ln#238466#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#K.v n## 00507000000000265000450002600110000002600110001100100200002200200230004200300110 00650070020000760140007000960190005001030820009001088080005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143012003100158013000700189020001800196020000900214 020001200223039000600235#VN09.00849#VN09.00850#Nguyn Th Yn Linh#Ti vn ch l con nt#Tp truyn#Nguyn Th Yn Linh#11000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a127tr.^b18cm#Tc phm dnh cho tui mi ln#238467#Vn hc thiu nhi#V it Nam#Truyn ngn#K.vn## 00496000000000265000450002600110000002600110001100100180002200200160004000300110 00560070018000670140007000850190005000920820009000978080005001060080005001110090 01100116010000500127011001500132012003100147013000700178020001800185020000900203 020001200212039000600224#VN09.00851#VN09.00852#Phan L Trung Tn#Sut na l yu #Tp truyn#Phan L Trung Tn#11000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a1 27tr.^b18cm#Tc phm dnh cho tui mi ln#238468#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tru yn ngn#K.vn## 00543000000000289000450002600110000002600110001100200070002200300040002900700460 00330190005000790820012000848080005000960080005001010090018001060100005001240110 01400129005001500143005001500158005001200173005001200185005001300197013000700210 020001700217020000900234020000400243039000600247#VN09.00853#VN09.00854#Ty M#Th #Trn Ngc Bch, Nguyn Vn Ch, Vn Hin..#Vi?t#895.9221408#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a95tr.^b19cm#Trn Ngc Bch#Nguyn Vn Ch# Vn Hin# Vn nh#Bi Hu Hng#238469#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#K.vn## 00432000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200140003500300040 00490070013000530140007000660190005000730820009000788080005000870080005000920090 01800097010000500115011001500120013000700135020001700142020000900159020000400168 039000600172#VN09.00855#VN09.00856#Nguyn B L#Ph sa qu m#Th#Nguyn B L#1 5000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a117tr.^b19cm#238470#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#K.vn## 00448000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200140003100300040 00450070009000490190005000580820009000638080005000720080005000770090018000820100 00500100011001400105015003200119013000700151020001700158020000900175020000400184 039000600188#VN09.00857#VN09.00858#Anh Tin#m hnh qun#Th#Anh Tin#Vi?t#895. 9221#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a87tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Phm nh H ng#238471#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#K.vn## 00415000000000241000450002600110000002600110001100100170002200200090003900300040 00480070017000520190005000690820009000748080005000830080005000880090018000930100 00500111011001400116013000700130020001700137020000900154020000400163039000600167 #VN09.00859#VN09.00860#Nguyn Cng Hoan#Tnh qu#Th#Nguyn Cng Hoan#Vi?t#895.9 221#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a67tr.^b19cm#238472#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#K.vn## 00808000000000325000450002600110000002600110001100200310002200700600005301400070 01130190005001200820012001258080005001370080005001420090018001470100005001650110 02800170005001200198005001200210005001500222005001400237005000800251006000900259 00400260026801300070029402101450030102000170044602000090046302000040047203900060 0476#VN09.00861#VN09.00862#Thin s Nh Tr vi cha Tiu#L Vn Hnh, L Cng U n, L Thng Kit... ; L Thanh dch#10000#Vi?t#895.9221408#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a51tr., 2tr. nh mu^b19cm#L Vn Hnh#L Cng Un#L Thng Ki t#Trnh Nh Tr#Tn n#L Thanh#In ln th 2, c sa cha#238473#Mt s hnh n h, hin vt, mu chuyn thc t trong vng v mt s bi th ca nhiu tc gi v cha Tiu thuc x Tng Giang, T Sn, Bc Ninh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th #K.vn## 00711000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200310 00490070016000800140007000960190005001030820008001088080005001160080005001210090 01800126010000500144011001500149013000700164004001300171020001600184020001600200 020000700216039000500223021014300228020001000371020000900381020000700390#VN09.00 863#VN09.00865#VN09.00864#Nguyn c Thn#Di tch lch s vn ho n #Nguyn c Thn#40000#Vi?t#959.727#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a303tr.^b19cm#238 474#In ln th 5#Di tch lch s#Di tch vn ho#Nh L#Kvn#Gii thiu ton di n v khu di tch n , cc di tch n i, cha, thp, lng m thi L v cc di tch lch s cch mng ca x nh Bng#nh Bng#Bc Ninh#n ## 00533000000000289000450002600110000002600110001100200170002200300040003900700390 00430050012000820050016000940050007001100050010001170050008001270190005001350820 01200140808000500152008000500157009001800162010000500180011001500185013000700200 020001700207039000600224020000900230020000400239#VN09.00866#VN09.00867#Nhng ht ph sa#Th#Nguyn Hng, Nguyn Vn Hon, Vn An..#Nguyn Hng#Nguyn Vn Hon#V n An#Nht Linh#Tn Ban#Vi?t#895.9221408#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a275t r.^b19cm#238475#Vn hc hin i#K.Vn#Vit Nam#Th## 00567000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200260003200700100 00580140007000680190005000750820008000808080005000880080009000930090019001020100 00500121011001500126013000700141021013200148020000700280020001300287020000700300 039000600307#VN09.00868#VN09.00869#Hng Lnh#V lm cn chin tng hp#Hng Lnh #15000#Vi?t#796.815#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a108tr.^b20cm#238476 #Gii thiu cc th V Lm cn chin tng hp ca cc mn phi v lm chu , c hnh v minh ho gip ngi hc t luyn cc th v#V lm#V c truyn#Th v# K.Vn## 00643000000000253000450002600110000002600110001100100080002200200360003000700080 00660140007000740190005000810820006000868080005000920080009000970090019001060100 00500125011001500130013000700145021020200152020000900354020001000363020001000373 039000600383#VN09.00870#VN09.00871#Hi o#Nhng chng sanh trong loi ng qu#H i o#25000#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a207tr.^b20cm#23 8477#Gii thiu tuyn tp nhng cu chuyn kinh Pht lin quan n chng sinh tr ong ng Qu nhm un nn quan nim sai lm ca trn th, nhn thc c s qu gi ca thn ngi, cao sinh mnh bn thn#o Pht#Kinh Pht#Truyn k#K.V n## 00748000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200040 00338080005000370010015000420020027000570030021000840070020001050220004001250080 00900129009001900138010000500157011001500162012002100177021021300198020001000411 020001000421039000500431013000700436005001500443#VN09.00872#VN09.00873#5000#Vi? t#428#^214#Phan i Dng#Sch hc ting Anh cp tc#Hc ting nc ngoi#Phan i Dng b.s.#T.2#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a127tr.^b14cm#Hc ting nc ngoi#Gm 22 bi hc ting Anh theo ch : giao tip thi tit, nhng t - th nh ng hi, tui tc - gia nh, ngn ng, ngh nghip, khch sn, i tin ..., cc cu hi - p c phin m cch c bng ting Vit#Ting Anh#Giao tip# KVan#238478#Phan i Dng## 01230000000000361000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200780 00460070056001240190005001800820018001858080005002030080005002080090012002130100 00500225011002900230015005400259005001400313005001300327013000700340021040800347 02000080075502000080076302000030077102000230077402000210079702000160081802000090 0834020000900843020001000852039000600862#VN09.00874#VN09.00875#VN09.00876#Phm V n Hi#Lch s u tranh cch mng ca ng b v nhn dn x Tn Hng (1947 - 2 007)#B.s.: Phm Vn Hi (ch.b.), Phm Vn Lut, V Vn Thun#Vi?t#324.2597070959 735#^214#^aH.#^aThng tn#2008#^a254tr., 6tr. nh mu^b19cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. ng b x Tn Hng#Phm Vn Lut#V Vn Thun#238479#Gii thiu s lc v vng t con ngi v truyn thng x Tn Hng, huyn Vnh Bo Hi Ph ng trong cuc khng chin chng thc dn Php (1945 - 1954) trong thi gian khc phc hu qu chin tranh. ng b lnh o nhn dn pht trin sn xut, kinh t - x hi (1954 - 1965, 1965 - 1975,1975 - 1985), thc hin ng li i mi y mnh cng nghip ho, hin i ho nng nghip - nng thn (1986 - 2007)#Lch s#ng b#X#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Cng nghip ho#Tn H ng#Vnh Bo#Hi Phng#K.Vn## 00541000000000253000450002600110000000100150001100200290002600300530005500700150 01080140007001230190005001300820007001358080005001420080005001470090011001520100 00500163011001400168013000700182021005700189020000900246020001000255020001700265 039000500282#VN09.00877#Nguyn Duy Ng#10 qun mun hnh ng nghnh# chi tr tu gip tr sm bit t duy v sng to#Nguyn Duy Ng#20000#Vi?t#793.73#^214# ^aH.#^aKim ng#2009#^a60tr.^b16cm#238480#Hng dn chi ghp hnh gip pht tri n t duy sng to#Tr chi#Ghp hnh#Tr chi tr tu#KVn## 00632000000000313000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020014000340030013000480290035000610070051000960220004001470050013001510050 01500164006001500179008000500194009001100199010000500210011001500215012002200230 019001400252020001800266020000900284020001300293039000500306013000700311#VN09.00 878#Vi?t#895.6#^214#13000#Vua bnh ngt#Truyn tranh#The king of sweets in the universe#Oishi Hiroto, Asazuma Chieko ; Bi Vit Cng dch#T.4#Oishi Hiroto#Asa zuma Chieko#Bi Vit Cng#^aH.#^aKim ng#2009#^a198tr.^b18cm#Dnh cho la tui 10+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVan#238481## 00518000000000277000450002600110000000200200001100300130003100700350004400500120 00790050015000910140007001060190005001130820009001188080005001270080005001320090 01100137010000500148011001400153012001700167013000700184004001300191020001800204 020000900222020000400231039000500235#VN09.00879#Tri ngt tri thm#Truyn tranh #Tranh: nh Tn, Phm Huy Thng# nh Tn#Phm Huy Thng#12500#Vi?t#895.9 221#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b18cm#Chuyn k cho b#238482#In ln th 3 #Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#KVn## 00513000000000277000450002600110000000500120001100500150002300200150003800300130 00530070035000660140007001010190005001080820009001138080005001220080005001270090 01100132010000500143011001400148012001700162004001300179013000700192020001800199 020000900217020000400226039000500230#VN09.00880# nh Tn#Phm Huy Thng#Hoa t rong vn#Truyn tranh#Tranh: nh Tn, Phm Huy Thng#12500#Vi?t#895.9221#^ 214#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b18cm#Chuyn k cho b#In ln th 3#238483#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#KVn## 00506000000000277000450002600110000000500120001100500150002300200080003800300130 00460070035000590140007000940190005001010820009001068080005001150080005001200090 01100125010000500136011001400141012001700155004001300172013000700185020001800192 020000900210020000400219039000500223#VN09.00881# nh Tn#Phm Huy Thng#Hoa g o#Truyn tranh#Tranh: nh Tn, Phm Huy Thng#12500#Vi?t#895.9221#^214#^aH .#^aKim ng#2009#^a31tr.^b18cm#Chuyn k cho b#In ln th 3#238484#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Th#KVn## 00511000000000277000450002600110000000500120001100500150002300200130003800300130 00510070035000640140007000990190005001060820009001118080005001200080005001250090 01100130010000500141011001400146012001700160004001300177013000700190020001800197 020000900215020000400224039000500228#VN09.00882# nh Tn#Phm Huy Thng#Xe ch a chy#Truyn tranh#Tranh: nh Tn, Phm Huy Thng#12500#Vi?t#895.9221#^21 4#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b18cm#Chuyn k cho b#In ln th 3#238485#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Th#KVn## 00511000000000277000450002600110000000500120001100500150002300200130003800300130 00510070035000640140007000990190005001060820009001118080005001200080005001250090 01100130010000500141011001400146012001700160004001300177013000700190020001800197 020000900215020000400224039000500228#VN09.00883# nh Tn#Phm Huy Thng#Con c ng gi#Truyn tranh#Tranh: nh Tn, Phm Huy Thng#12500#Vi?t#895.9221#^21 4#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b18cm#Chuyn k cho b#In ln th 3#238486#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Th#KVn## 00467000000000265000450002600110000002600110001100200080002200300110003000700080 00410140007000490190005000560820009000618080005000700080005000750090011000800100 00500091011001500096012003100111001000800142013000700150020001800157020000900175 020001200184039000500196#VN09.00845#VN09.00846#Tc bm#Tp truyn#Nht H#11000 #Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a127tr.^b18cm#Tc phm dnh cho tui m i ln#Nht H#238487#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#KVn## 00744000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200180003500700290 00530140007000820190005000890820004000948080005000980080005001030090011001080100 00500119011001500124004001100139015005700150013000700207005001500214021021400229 020000700443020001100450039000500461#VV09.01860#VV09.01861#Bi Minh Tr#Gio tr nh i s#Bi Minh Tr, Bi Tun Khang#20000#Vi?t#512#^214#^aH.#^aThng k#2009 #^a216tr.^b23cm#In ti bn#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#238488#Bi Tun Khang#Trnh by l thuyt v tp hp, quan h, nh x, nh thc v ma trn, h phng trnh i s tuyn tnh, cu trc i s, s phc, kh ng gian vc t, tr ring v vc t ring, dng song tnh, dng ton phng...# i s#Gio trnh#KVn## 00757000000000301000450002600110000002600110001100100140002200200210003600700310 00570140007000880190005000950820006001008080005001060080005001110090011001160100 00500127011001500132004001100147015005700158005001600215013000700231021017200238 020000900410020000900419020001100428020001100439039000500450#VV09.01862#VV09.018 63# Hong Ton#Gio trnh marketing# Hong Ton, Nguyn Kim Truy#20000#Vi?t #658.8#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a180tr.^b23cm#In ti bn#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Nguyn Kim Truy#238489#Trnh by tng quan v qun tr marketing, qun tr vic nghin cu, d bo th trng, qun tr chi n lc marketing, t chc hot ng v ngh thut kinh doanh marketing#Tip th# Qun tr#Kinh doanh#Gio trnh#KVn## 00868000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200250003800700160 00630140007000790190005000860820004000918080005000950080005001000090011001050100 00500116011001500121004001100136015005700147013000700204021035700211020001800568 020001100586039000500597#VV09.01864#VV09.01865#Phm Quang Phan#Gio trnh kinh t v m#Phm Quang Phan#31000#Vi?t#339#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a284tr.^b23cm #In ti bn#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#238490#Trn h by nhng vn c bn v kinh t v m, kinh t th trng: h thng kinh t v m, mt s ch tiu kinh t v m c bn, tin t v hot ng ca th trn g tin t, chu k kinh doanh v vn lm pht, tht nghip, nn kinh t m, h thng cc chnh sch kinh t v m trong iu tit nn kinh t th trng, tng trng v pht trin kinh t...#Kinh t hc v m#Gio trnh#KVn## 00943000000000337000450002600110000002600110001100200430002200700620006501400070 01270190005001340820011001398080005001500080005001550090011001600100005001710110 01500176004001100191015005700202005001600259005001400275005001400289005001300303 00500200031601300070033602102180034302000090056102000100057002000090058002000110 0589039000500600#VV09.01866#VV09.01867#Gio trnh i cng nh nc v php lu t#B.s.: Nguyn Vn Tho (ch.b.), Hong Vn Ho, Phng Vn Tu..#20000#Vi?t#321. 009597#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a236tr.^b23cm#In ti bn#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Nguyn Vn Tho#Hong Vn Ho#Phng Vn Tu# Ng Vn Thu#Dng Th Thanh Mai#238491#Trnh by l thuyt c bn v Nh nc v php lut: tng hp cc vn bn php lut ca nh nc ta v t chc nh nc, v h thng php lut ca nh nc t hin php, cc o lut, php lnh, ngh nh, thng t...#Nh nc#Php lut#Vit Nam#Gio trnh#KVn## 00693000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200220003400700120 00560140007000680190005000750820004000808080005000840080005000890090011000940100 00500105011001500110004001100125015005700136013000700193021020100200020001000401 020001100411039000500422#VV09.01868#VV09.01869#V Ngc Pha#Gio trnh l-gc hc #V Ngc Pha#20000#Vi?t#160#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a152tr.^b23cm#In ti bn #TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#238492#Trnh by kin thc l thuyt v logic hc hnh thc: i tng ca logic hc, khi nim, phn on, suy lun, gi thuyt, nhng qui lut c bn ca logic hc; nhng vn c bn ca logic bin chng#Logic hc#Gio trnh#KVn## 00929000000000313000450002600110000002600110001100200250002200700650004701400070 01120190005001190820006001248080005001300080005001350090011001400100005001510110 01500156004001100171015005700182005001400239005001800253005001500271005001100286 005001600297013000700313021026100320020001800581020001100599039000500610#VV09.01 870#VV09.01871#Gio trnh kinh t vi m#B.s.: Ng nh Giao (ch.b.), Nguyn nh Hng, ng Xun Ninh..#35000#Vi?t#338.5#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a272tr.^b2 3cm#In ti bn#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Ng nh Giao#Nguyn nh Hng#ng Xun Ninh#Nguyn Tri#Nguyn Nh Bnh#238493#Trnh b y l thuyt v kinh t v m v nhng vn kinh t c bn ca doanh nghip, c ung - cu, l thuyt ngi tiu dng, l thuyt v hng, cnh tranh hon ho v c quyn, th trng, yu t sn xut, vai tr ca Chnh ph trong nn kinh t th trng...#Kinh t hc vi m#Gio trnh#KVn## 00649000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200260003700700150 00630140007000780190005000850820006000908080005000960080005001010090011001060100 00500117011003000122013000700152021017900159020000700338020001600345020000900361 020000800370039000500378#VV09.01872#VV09.01873#Nguyn Th Hp#Bao b - hn ca s n phm#Nguyn Th Hp#62000#Vi?t#658.5#^214#^aH.#^aM thut#2008#^a205tr., 16t r. nh mu^b21cm#238494#Trnh by c s l lun v bao b, gi tr thc dng, tr ong mi quan h vi gi tr thm m ca bao b; mt s bin php c th nng cao vic thit k bao b thc dng v thm m#Bao b#Gi tr s dng#Sn phm#Thm m#KVn## 00471000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200120003800300110 00500070016000610140007000770190005000840820010000898080005000990080005001040090 01300109010000500122011001500127013000700142020001700149020000900166020001100175 039000700186020001200193#VV09.01874#VV09.01875#Nguyn Gia Ninh#T lng Sen#Truy n th#Nguyn Gia Ninh#60000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a141tr. ^b21cm#238495#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn th#T.dung#H Ch Minh## 00512000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200350003900700370 00740140007001110190005001180820004001238080005001270080005001320090013001370100 00500150011001500155019001200170006001400182013000700196020001800203020000700221 020001100228039000700239#VV09.01876#VV09.01877#O'Neill, Heather#Nhng khc ht r u cho ti phm nh#Heather O'Neill ; Bi Khnh Vn dch#77000#Vi?t#813#^214#^aH .#^aThanh nin#2009#^a465tr.^b21cm#Dch Canaa#Bi Khnh Vn#238496#Vn hc thi u nhi#Canaa#Truyn di#T.dung## 00901000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200880003300700490 01210190005001700820011001758080005001860080005001910090013001960100005002090110 03000214005000900244005001000253005001200263005001900275005001400294015003300308 01300070034102101730034802000090052102000210053002000080055102000090055903900070 0568#VV09.01878#VV09.01879#VV09.01880#Lch s phong tro hc sinh, sinh vin Vi t Nam v Hi sinh vin Vit Nam (1925 - 2008)#B.s.: Vn Tng (ch.b.), Hong Anh, Nguyn Bnh..#Vi?t#371.809597#^214#^aH.#^aThanh nin#2008#^a418tr., 18tr. nh m u^b23cm#Vn Tng#Hong Anh#Nguyn Bnh#Trn Th Kim Duyn#Bi Ngc Minh#TTS gh i: Hi Sinh vin Vit Nam#238497#Gii thiu lch s phong tro u tranh, hc t p, rn luyn, tham gia khng chin v xy dng t nc, pht trin kinh t ca hc sinh, sinh vin v hi sinh vin Vit Nam#Hc sinh#Phong tro sinh vin#Lch s#Vit Nam#T.dung## 01080000000000361000450002600110000002600110001102600110002200201110003300701010 01440140007002450190005002520820013002578080005002700080005002750090018002800100 00500298011001500303005001800318005001800336005001400354005001600368005001500384 01500630039901300070046202101730046902000160064202000110065802000090066902000150 0678020000800693020001000701039000700711#VV09.01882#VV09.01883#VV09.01881#Tc ng ca th ho - cng nghip ho ti pht trin kinh t v bin i vn ho - x hi tnh Vnh Phc#Nguyn Ngc Thanh, Nguyn Th Trng, Trn Hng Thu... ; Ch.b.: Nguyn Ngc Thanh, Nguyn Th Trng#30000#Vi?t#338.50959723#^214#^aH. #^aKhoa hc x hi#2009#^a235tr.^b21cm#Nguyn Ngc Thanh#Nguyn Th Trng#Trn Hng Thu#Nguyn Anh Tun#Phm ng Hin#TTS ghi: Vin Dn tc hc. S Khoa hc v Cng ngh Vnh Phc#238498#Trnh by v nh hng ca th ho, cng nghip ho n dn s, lao ng, vic lm; chuyn dch c cu, vn ho - x hi. Mt s gii php pht trin kinh t - x hi#Cng nghip ho# th ho#Tc ng#V n ho-x hi#Kinh t#Vnh Phc#T.dung## 00783000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200390 00480030037000870070015001240140007001390190005001460820011001518080005001620080 00500167009001800172010000500190011001500195013000700210021017900217020001700396 020000800413020001900421020000700440020000900447020000600456039000700462#VV09.01 884#VV09.01886#VV09.01885#Hong Kim Ngc#So snh v n d trong ca dao tr tnh# Di gc nhn ngn ng - vn ho hc#Hong Kim Ngc#90000#Vi?t#398.809597#^214# ^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a381tr.^b24cm#238499#Trnh by c s l thuyt ca vic nghin cu so snh v n d trong ca dao tr tnh, php n d v so snh tr ong ca dao tr tnh, trm tch vn ho-ngn ng ca so snh v n d#Vn hc dn gian#So snh#Nghin cu vn hc#Ca dao#Vit Nam#n d#T.dung## 00463000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200100 00450030012000550070012000670140007000790190005000860820010000918080005001010080 00500106009001400111010000500125011001500130013000700145020001700152020000900169 020001200178039000700190#VV09.01887#VV09.01889#VV09.01888#Nguyn Hiu#Tnh nhn# Tiu thuyt#Nguyn Hiu#84000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a599 tr.^b21cm#238500#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#T.dung## 00576000000000313000450002600110000002600110001101900050002208200120002780800050 00390020011000440030004000550070042000590220004001010050016001050050012001210050 01000133005001700143005001000160008000500170009001400175010000500189011001500194 013000700209020001700216020001100233020000700244020000400251039000700255#VV09.01 890#VV09.01891#Vi?t#885.9221008#^214#an Phng#Th#Nguyn Xun Cu, Phan Vn , on Bng..#T.7#Nguyn Xun Cu#Phan Vn #on Bng#Phng Thanh Lch#Hong H i#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a203tr.^b21cm#238501#Vn hc hin i#an Phng#H Ni#Th#T.dung## 00746000000000301000450002600110000002600110001100201110002200300910013300700340 02240140007002580190005002650820004002708080005002740080005002790090014002840100 00500298011001500303005001300318005002000331013000700351020001800358020002000376 020001200396020000700408020000800415020001400423039000700437#VV09.01892#VV09.018 93#Gii thiu cc thi tt nghip THPT theo hnh thc trc nghim v t lun n m hc 2007 - 2008 v 2008 - 2009#Dnh cho cc th sinh n thi tt nghip THPT, luyn thi vo cc trng i hc v cao ng#V Thanh Vn, on Th Bch Thch#3 4000#Vi?t#001#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a236tr.^b24cm#V Thanh Vn#on Th Bch Thch#238502# thi tt nghip#Ph thng trung hc#Trc nghim#p n#Bi tp#Sch c thm#T.dung## 00596000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200340 00450030011000790070012000900140007001020190005001090820004001148080005001180080 00500123009001400128010000500142011001500147013000700162021010400169020001000273 020001300283020001500296039000700311#VV09.01894#VV09.01896#VV09.01895#Trn B S n#Ti liu luyn thi vit ting Anh#Trnh C#Trn B Sn#55000#Vi?t#428#^214# ^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a226tr.^b24cm#238503#Gm nhng bi tp bin i cu, tr c nghim, vit bi lun... gip luyn thi ting Anh trnh A, B, C#Ting Anh# K nng vit#Sch tham kho#T.dung## 00722000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020072000460030065001180070035001830220004002182210018002220050 01900240005001500259008000500274009001400279010000500293011001500298013000700313 02000080032002000080032802000070033602000120034302000200035502000140037503900070 0389#VV09.01899#VV09.01900#33000#Vi?t#540.76#^214#n luyn kin thc v luyn g ii nhanh bi tp trc nghim ho hc THPT#Sch tham kho cho gio vin, bi d ng hc sinh gii ho hc...#Nguyn Xun Trng, Quch Vn Long#T.1#Ho hc i c ng#Nguyn Xun Trng#Quch Vn Long#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a230tr.^b24cm#23 8504#Ho hc#Bi tp#n tp#Trc nghim#Ph thng trung hc#Sch c thm#T.dung ## 00721000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020072000470030065001190070035001840220004002192210014002230050 01900237005001500256008000500271009001400276010000500290011001500295013000700310 02000100031702000200032702000080034702000070035502000120036202000140037403900070 0388#VV09.01897#VV09.01898#33000#Vi?t#546.076#^214#n luyn kin thc v luyn gii nhanh bi tp trc nghim ho hc THPT#Sch tham kho cho gio vin, bi d ng hc sinh gii ho hc...#Nguyn Xun Trng, Quch Vn Long#T.2#Ho hc v c #Nguyn Xun Trng#Quch Vn Long#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a279tr.^b24cm#23850 5#Ho v c#Ph thng trung hc#Bi tp#n tp#Trc nghim#Sch c thm#T.dung# # 00724000000000325000450002600110000002600110001101900050002208200090002780800050 00360140007000410020072000480030065001200070035001850220004002202210015002240050 01900239005001500258008000500273009001400278010000500292011001500297013000700312 02000110031902000200033002000070035002000080035702000120036502000140037703900070 0391#VV09.01901#VV09.01902#Vi?t#547.0076#^214#45000#n luyn kin thc v luyn gii nhanh bi tp trc nghim ho hc THPT#Sch tham kho cho gio vin, bi d ng hc sinh gii ho hc...#Nguyn Xun Trng, Quch Vn Long#T.3#Ho hc hu c#Nguyn Xun Trng#Quch Vn Long#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a325tr.^b24cm#238 506#Ho hu c#Ph thng trung hc#n tp#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#T.du ng## 00750000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490020046000540070037001000220004001370050008001410050 01100149005001500160005001400175005002100189008000500210009001400215010000500229 01100150023401200200024901300070026902101230027602000080039902000100040703900070 0417#VV09.01903#VV09.01905#VV09.01904#30000#Vi?t#428#^214#Hc t vng ting Anh theo ch im bng hnh#Xun B, Quang Minh, Rennee Gehman..#T.2#Xun B#Quang Minh#Gehman, Rennee#Maksay, Almos#Kristoffersen, Laura#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^ a177tr.^b24cm#Giao tip ting Anh#238507#Gii thiu t vng ting Anh c km the o hnh nh, cc ch : ngh nghip, cng ti, ngn hng, thng mi, cng nghip ...#T vng#Ting Anh#T.dung## 00675000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200300003301400070 00630190005000700820004000758080005000790080005000840090011000890100005001000110 01500105015008000120013000700200021012100207020001000328020000800338020001000346 039000700356028004600363#VV09.01906#VV09.01908#VV09.01907#English for hotel and tourism#55000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a359tr.^b24cm#TTS ghi: Colle ge of technologies and economics in trade. Department of English#238508#Bao gm 10 bi hc xoay quanh ch khch sn v du lch nh: cc loi khch sn, phng khch sn, nhn v tr phng...#Khch sn#Du lch#Ting Anh#T.dung#Ting Anh d nh cho ngnh du lch v khch sn## 01068000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200420003300700630 00750140007001380190005001450820006001508080005001560080005001610090011001660100 00500177011001500182015005700197005001600254005001400270005001500284005001600299 00500160031501300070033102103220033802000210066002000180068102000130069902000110 0712039000700723#VV09.01909#VV09.01910#VV09.01911#Gio trnh phn tch hot ng kinh doanh#B.s.: Phan Quang Nim (ch.b.), L Quang Bnh, Nguyn Th Li..#29000 #Vi?t#338.7#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a228tr.^b23cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Phan Quang Nim#L Quang Bnh#Nguyn Th Li#Nguy n Cng Nh#inh ng Quang#238509#Gm nhng vn chung ca phn tch hot n g kinh doanh, tng quan hot ng kinh doanh ca doanh nghip, tnh hnh sn xu t trong doanh nghip v s dng cc yu t ca doanh nghip. Phn tch chi ph s n xut v gi thnh sn xut sn phm. Phn tch tnh hnh tiu th sn phm, l i nhun, ti chnh ca doanh nghip#Hot ng kinh doanh#Phn tch kinh t#Doan h nghip#Gio trnh#T.dung## 00887000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200330003300700630 00660140007001290190005001360820008001418080005001490080005001540090011001590100 00500170011001500175015005700190005001600247005000700263005002200270005001400292 00500160030601300070032202101500032902000110047902000110049002000080050102000100 0509020001100519039000700530#VV09.01913#VV09.01912#VV09.01914#Gio trnh tm l hc kinh doanh#B.s.: Nguyn B Dng, c Uy (ch.b.), Nguyn Th Kim Phng..#28 000#Vi?t#658.001#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a347tr.^b23cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Nguyn B Dng#c Uy#Nguyn Th Kim Phng #Phm Hng Qu#Nguyn Th Bch#238510#Nhng vn chung ca tm l hc kinh doa nh, vn con ngi, c im x hi-tm l ca gii doanh nhn, tm l khch h ng, tip th kinh doanh...#Tm l hc#Kinh doanh#Qun l#Giao tip#Gio trnh#T .dung## 00797000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200390003300700370 00720140007001090190005001160820004001218080005001250080005001300090011001350100 00500146011001500151015005700166005001600223001001400239013000700253021023300260 020000800493020001100501039000700512#VV09.01915#VV09.01916#VV09.01917#Gio trnh qun l nh nc v kinh t#B.s.: Hong Ton, Nguyn Kim Truy#25000#Vi?t#35 4#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a284tr.^b23cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vi n i hc M H Ni#Nguyn Kim Truy# Hong Ton#238511#Nhng vn chung v q un l nh nc; Chc nng, vai tr, nguyn tc v phng php ca qun l nh n c v kinh t, cc cng c qun l v m v kinh t ca nh nc; Thng tin, qu yt nh v c cu b my nh nc v kinh t,...#Kinh t#Gio trnh#T.dung## 00595000000000277000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200060 00388080005000440010009000490020021000580030036000790070009001150220004001240080 00500128009002700133010000500160011001400165013000700179005000900186021009300195 020001100288020001100299039000700310#VV09.01918#VV09.01920#VV09.01919#Vi?t#495.6 #^214#V. Kyoko#Shin nihongo no kiso#Gii thch vn phm bng ting Vit#V. Kyoko #T.1#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a74tr.^b26cm#238512#V. Kyoko#Gii thi u c tnh tng qut ca ting Nht, vn t ca ting Nht, cch pht m ting Nht#Ting Nht#Gio trnh#T.dung## 00550000000000277000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200060 00388080005000440010009000490020021000580030036000790070009001150220004001240080 00500128009002700133010000500160011001400165013000700179005000900186021004800195 020001100243020001100254039000700265#VV09.01921#VV09.01922#VV09.01923#Vi?t#495.6 #^214#V. Kyoko#Shin nihongo no kiso#Gii thch vn phm bng ting Vit#V. Kyoko #T.2#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a82tr.^b26cm#238513#V. Kyoko#Hng d n hc cch pht m, ng php ting Nht#Ting Nht#Gio trnh#T.dung## 00641000000000277000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200060 00388080005000440010009000490020021000580030020000790070009000990220004001080080 00500112009002700117010000500144011001500149013000700164005000900171021015400180 020001100334020001100345039000700356#VV09.01924#VV09.01925#VV09.01926#Vi?t#495.6 #^214#V. Kyoko#Shin nihongo no kiso#Bn dch ting Vit#V. Kyoko#T.1#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a151tr.^b26cm#238514#V. Kyoko#Hng dn hc ting Nh t qua cch luyn t mi, hiu chnh xc mu cu, luyn c, hi thoi vi nhiu tnh hung thng gp trong cuc sng hng ngy...#Ting Nht#Gio trnh#T.dung# # 00589000000000277000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200060 00388080005000440010009000490020021000580030020000790070009000990220004001080080 00500112009002700117010000500144011001500149013000700164005000900171021010200180 020001100282020001100293039000700304#VV09.01927#VV09.01928#VV09.01929#Vi?t#495.6 #^214#V. Kyoko#Shin nihongo no kiso#Bn dch ting Vit#V. Kyoko#T.2#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a135tr.^b26cm#238515#V. Kyoko#Gm 25 bi hc c mu c u c biu hin bng nhng cu m thoi ngn s dng cc ph t, lin t...#T ing Nht#Gio trnh#T.dung## 00694000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430020054000480070072001020220004001740050014001780050010001920050 01400202005000800216005000800224005001600232008001800248009001100266010000500277 01100150028201200180029701300070031502000180032202000090034002000120034903900070 0361#VV09.01930#VV09.01931#41000#Vi?t#895.9223#^214#Tuyn tp truyn ngn hay V it Nam dnh cho thiu nhi#L Bin Cng, on Gii, Trn Mnh Ho... ; Trn Ho i Dng tuyn chn#T.2#L Bin Cng#on Gii#Trn Mnh Ho#Phm H#T Hoi#Tr n Hoi Dng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a271tr.^b21cm#T sch Tui Hng# 238516#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#T.dung## 00668000000000325000450002600110000002600110001101900050002208200090002780800050 00360020054000410070057000950220004001520050008001560050008001640050007001720050 01100179005000900190005001600199008001800215009001100233010000500244011001500249 01200180026401400070028201300070028902000180029602000090031402000120032303900070 0335#VV09.01932#VV09.01933#Vi?t#895.9223#^214#Tuyn tp truyn ngn hay Vit Nam dnh cho thiu nhi#ng i, Anh Chi, Chu... ; Trn Hoi Dng tuyn chn#T.4 #ng i#Anh Chi# Chu#Quang Dng#Bi Hin#Trn Hoi Dng#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2009#^a272tr.^b21cm#T sch Tui Hng#41000#238517#Vn hc thiu nhi#V it Nam#Truyn ngn#T.dung## 00700000000000325000450002600110000002600110001108200090002280800050003100200540 00360070074000900220004001640190005001680050009001730050017001820050014001990050 00900213005000900222005001600231008001800247009001100265010000500276011001500281 01200180029601400070031401300070032102000180032802000090034602000120035503900070 0367#VV09.01934#VV09.01935#895.9223#^214#Tuyn tp truyn ngn hay Vit Nam dnh cho thiu nhi#Vn Bin, Hong Nguyn Ct, Lm Th M D... ; Trn Hoi Dng tu yn chn#T.5#Vi?t#Vn Bin#Hong Nguyn Ct#Lm Th M D#H Dznh#Phm c#Trn Hoi Dng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a267tr.^b21cm#T sch Tui Hng#4 0000#238518#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#T.dung## 00732000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200190 00440030021000630070011000840140007000950190005001020820010001078080005001170080 00500122009001900127010000500146011002500151004001800176013000700194021011900201 02000170032002000210033702000140035802000110037202000090038302000070039203900070 0399#VV09.01937#VV09.01938#VV09.01936#L Cao i#Ty Nguyn ngy y#Nht k chi n trng#L Cao i#80000#Vi?t#959.70433#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a51 1tr., 8tr. nh^b21cm#Ti bn ln th 4#238519#Ghi li cuc sng v chin u ca nhng ngi bc s qun y chin trng Ty Nguyn trong cuc khng chin chn g M#Vn hc hin i#Khng chin chng M#Bc s qun y#Ty Nguyn#Vit Nam#Hi k#T.dung## 00466000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200140 00420030012000560070009000680140007000770190005000840820010000898080005000990080 00500104009001900109010000500128011001500133013000700148020001700155020000900172 020001200181039000700193#VV09.01939#VV09.01941#VV09.01940#Ho Bnh#Gi con ngi #Tiu thuyt#Ho Bnh#45000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a 201tr.^b24cm#238520#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#T.dung## 00554000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200370 00450030012000820070032000940140007001260190005001330820004001388080005001420080 00500147009001900152010000500171011001500176019001000191006001500201013000700216 020001700223020000500240020001200245039000700257#VV09.01942#VV09.01943#VV09.0194 4#Teul, Jean#Ca hng dnh cho nhng k ngn sng#Tiu thuyt#Jean Teul ; Hieu Constant dch#30000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a185tr.^b20cm# Dch Php#Constant, Hieu#238521#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#T.dung## 00464000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200150003900300160 00540070017000700140007000870190005000940820010000998080005001090080005001140090 01900119010000500138011001500143013000700158020001700165020000900182020001200191 039000700203#VV09.01945#VV09.01946#Nguyn ng Mng#Bng chiu hm#Tp truyn ng n#Nguyn ng Mng#45000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a15 9tr.^b20cm#238522#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#T.dung## 00424000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200080003300300040 00410070011000450140007000560190005000630820010000688080005000780080005000830090 01900088010000500107011001400112013000700126020001700133020000900150020000400159 039000700163#VV09.01947#VV09.01948#H Huy Sn#Ngy l#Th#H Huy Sn#21000#Vi?t #895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a79tr.^b20cm#238523#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.dung## 00425000000000241000450002600110000002600110001100100120002200200250003400300040 00590070012000630190005000750820010000808080005000900080005000950090019001000100 00500119011001500124013000700139020001700146020000900163020000400172039000700176 #VV09.01949#VV09.01950#Trnh Thng#Nhng ngn tay chim bao#Th#Trnh Thng#Vi?t #895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a163tr.^b20cm#238524#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.dung## 00534000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100210 00440020015000650070036000800140007001160190005001230820004001288080005001320080 00500137009001900142010000500161011001500166019000800181006000900189013000700198 020001700205020000300222020001200225039000700237#VV09.01951#VV09.01952#VV09.0195 4#VV09.01953#Fitzgerald, F. Scott#i gia Gatsby#F. Scott Fitzgerald ; Trnh L dch#43000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a252tr.^b21cm#Dch M#Tr nh L#238525#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#T.dung## 00543000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100150 00440020024000590070033000830140007001160190005001230820004001288080005001320080 00500137009001900142010000500161011001500166019001100181006001200192013000700204 020001700211020000600228020001200234039000700246#VV09.01955#VV09.01956#VV09.0195 8#VV09.01957#Ahern, Cecelia#Nu em thy anh by gi#Cecelia Ahern ; Thanh Huyn dch#65000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a390tr.^b21cm#Dch Ailen #Thanh Huyn#238526#Vn hc hin i#Ailen#Tiu thuyt#T.dung## 00560000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100170 00440020035000610070038000960140007001340190005001410820004001468080005001500080 00500155009001900160010000500179011001500184019000900199006001500208013000700223 020001700230020000400247020001200251039000700263#VV09.01959#VV09.01962#VV09.0196 1#VV09.01960#Kinsella, Sophie#Tn shopping oanh tc Manhattan#Sophie Kinsella ; Lu Thu Hng dch#75000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a401tr .^b24cm#Dch Anh#Lu Thu Hng#238527#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#T.dung## 00544000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100170 00440020027000610070034000880140007001220190005001290820004001348080005001380080 00500143009001900148010000500167011001500172019000900187006001100196013000700207 020001700214020000400231020001200235039000700247#VV09.01963#VV09.01966#VV09.0196 5#VV09.01964#Kinsella, Sophie#Tn shopping v ch gi#Sophie Kinsella ; Phong Linh dch#72000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a395tr.^b24cm#Dch Anh#Phong Linh#238528#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#T.dung## 00536000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100140 00440020016000580070034000740140008001080190005001160820004001218080005001250080 00500130009001900135010000500154011001500159019001000174006001400184013000700198 020001700205020000500222039000700227020001200234#VV09.01967#VV09.01968#VV09.0196 9#VV09.01970#Gavalda, Anna#Ch cn c nhau#Anna Gavalda ; Trn Vn Cng dch#100 000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a561tr.^b24cm#Dch Php#Trn V n Cng#238529#Vn hc hin i#Php#T.dung#Tiu thuyt## 00499000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200190003301400070 00520190005000590820009000648080005000730080005000780090012000830100005000950110 01500100013000700115021008100122020000800203020001000211020000700221020001000228 039000700238#VV09.01972#VV09.01971#VV09.01973#Qu tng valentime#20000#Vi?t#394 .2618#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a111tr.^b20cm#238530#Gm nhng giai thoi, mu chuyn xung quanh ch tnh yu v ngy l Valentine#Lch s#Phong tc#L hi #Valentina#T.dung## 00977000000000361000450002600110000002600110001100200290002200300150005100700520 00660140007001180190005001250820011001308080005001410080005001460090012001510100 00500163011001500168005001600183005001500199005001700214005001500231005001700246 01500580026301300070032102102240032802000110055202000080056302000070057102000080 0578020001300586020000900599039000700608#VV09.01974#VV09.01975#Cm nang th tr ng ng Nai#Th trng 24G#Trn V Hoi H, Phm Thanh Hi, Nguyn Th Hng..#2 5000#Vi?t#338.959775#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a127tr.^b21cm#Trn V Hoi H# Phm Thanh Hi#Nguyn Th Hng#Nguyn Vn Tr#Nguyn Quc Tun#TTS ghi: B sc h Th trng 64 tnh - thnh ph Vit Nam#238531#Gii thiu v th trng tnh ng Nai: cc khu, cm cng nghip, chnh sch h tr; sn phm xut khu; d n u t; cc ngnh kinh doanh; nng lm-ng nghip, cng nghip, thng mi-dch v-du lch, m thc ti ng Nai#Th trng#Kinh t#u t#Vn ho#Doanh nghip# ng Nai#T.dung## 00596000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020030000430030037000730220004001100080018001140090011001320100 00500143011001500148013000700163021011200170020001100282020000900293020001100302 020001000313039000700323#VV09.01977#VV09.01976#24000#Vi?t#613#^214#Bc s tt n ht l chnh mnh#Nhng li khuyn b ch cho sc kho#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tr#2008#^a164tr.^b20cm#238532#Gm nhng li khuyn c mt c th kho m nh: tp luyn th lc, n ung-dinh dng, sc khng v do dai#Phng bnh#S c kho#Dinh dng#Rn luyn#T.dung## 00918000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200310003300700770 00640050016001410050018001570050014001750050017001890140007002060190005002130820 00800218808000500226008001800231009001100249010000500260011002500265013000700290 01200260029702101730032302000070049602000170050302000080052002000160052802000080 0544020000900552039000700561#VV09.01978#VV09.01979#VV09.01980#Hng Yn - vng ph sa vn ho#Nguyn Phc Lai, Nguyn Quang Ngc, Dng Th Cm... ; Nguyn Phc Lai ch.b.#Nguyn Phc Lai#Nguyn Quang Ngc#Dng Th Cm#Hong Mnh Thng#72000 #Vi?t#959.733#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a438tr., 4tr. nh^b20cm#2 38533#Vit Nam cc vng vn ho#Gii thiu a l, lch s, vn ho-ngh thut d n gian, ngh c truyn, di tch lch s vn ho, l hi truyn thng, danh nhn , lng c, c sn m thc ca tnh Hng Yn#a l#Vn ho dn gian#Lch s#Di tch lch s#m thc#Hng Yn#T.dung## 00805000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200190003300300270 00520070014000790140007000930190005001000820008001058080005001130080018001180090 01100136010000500147011002500152001001400177012002800191013000700219021015900226 02000050038502000100039002000080040002000080040802000150041602000100043102000190 0441039000700460#VV09.01981#VV09.01982#VV09.01983#Thp B Thin Yana#Hnh trnh ca mt n thn#Ng Vn Doanh#44000#Vi?t#959.702#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a248tr., 4tr. nh^b20cm#Ng Vn Doanh#Vit Nam cc di sn vn ho#2385 34#Gii thiu tng quan v Thp B Thin Yana: qu trnh hnh thnh v lch s c a ngi n, lch s kin trc cc n th, thp, cc nghi l gn vi n thp.. .#Thp#Kin trc#Di tch#Lch s#Di sn vn ho#Nha Trang#Thp B Thin Yana#T.d ung## 00538000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020041000430070048000840220004001320050015001360050018001510080 00500169009002600174010000500200011001500205013000700220020000800227020001600235 020001400251039000700265#VV09.01985#VV09.01984#20000#Vi?t#004#^214#Hc tt tin hc dnh cho trung hc c s#B.s.: Trn Don Vinh (ch.b.), Trng Th Thu H#Q.2 #Trn Don Vinh#Trng Th Thu H#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a132tr.^b 24cm#238535#Tin hc#Trung hc c s#Sch c thm#T.dung## 00735000000000265000450002600110000002600110001100100080002200201120003000300520 01420070008001940140007002020190005002090820004002148080005002180080005002230090 02600228010000500254011001400259013000700273021013700280020001700417020001000434 020001800444039000700462#VV09.01986#VV09.01987#Tri Tu#20 bi thc hnh luyn ng n bn phm s dng thnh tho my tnh in t cm tay v vng phm s my v i tnh#Dng cho hc sinh, sinh vin v ngi lm vn phng#Tri Tu#19000#Vi?t#0 04#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a24tr.^b24cm#238536#Gii thiu 20 b i tp luyn nh my vi tnh v my tnh in t cc phm t s 0 - 9, cc phm du +, -, x, / v cc php tnh c bit#nh my vi tnh#Thc hnh#Tin hc vn phng#T.dung## 00636000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020082000470030071001290070019002000220004002190050019002230080 00500242009002600247010000500273011001500278013000700293020002000300020001000320 020000700330020001400337039000700351#VV09.01988#VV09.01989#45000#Vi?t#546.076#^ 214#n tp kin thc v gii nhanh bi tp ho hc v c trng trung hc ph thng#Sch luyn thi tt nghip THPT, th i hc v cao ng cho hc sinh...#Ngu yn Xun Trng#T.2#Nguyn Xun Trng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a311 tr.^b24cm#238537#Ph thng trung hc#Ho v c#n tp#Sch c thm#T.dung## 00638000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430020082000480030071001300070019002010220004002200050019002240080 00500243009002600248010000500274011001500279013000700294020002000301020001100321 020000700332020001400339039000700353#VV09.01990#VV09.01991#50000#Vi?t#547.0076# ^214#n tp kin thc v gii nhanh bi tp ho hc v c trng trung hc ph thng#Sch luyn thi tt nghip THPT, th i hc v cao ng cho hc sinh...#Ng uyn Xun Trng#T.3#Nguyn Xun Trng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a34 0tr.^b24cm#238538#Ph thng trung hc#Ho hu c#n tp#Sch c thm#T.dung## 00867000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820010000458080005000550010011000600020055000710070011001260220004001372210 04400141008000500185009002600190010000500216011001500221013000700236012003400243 00500110027702101730028802000180046102000080047902000170048702000090050402000090 0513039000700522#VV09.01992#VV09.01993#VV09.01994#35000#Vi?t#620.00285#^214#Ngu yn Cn#Hng dn thc hnh tin hc ng dng 2008 AutoCAD 2008#Nguyn Cn#T.1#T chc bn v. Cc chin lc v i tng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a 231tr.^b24cm#238539#T sch T hc ngh bng my tnh#Nguyn Cn#Hng dn s d ng phn mm Autocad 2008: hc cc lnh c bn, xc lp mt bn v, lp cc chin lc v, s dng lp t chc bn v, kt hp cc i tng thnh cc khi#Ph n mm my tnh#Tin hc#Phn mm Autocad#ng dng#Thit k#T.dung## 00984000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820010000458080005000550010011000600020055000710070011001260220004001372210 05000141008000500191009002600196010000500222011001500227013000700242012003400249 00500110028302102600029402000080055402000090056202000180057102000170058902000090 0606020001200615039000700627#VV09.01995#VV09.01996#VV09.01997#35000#Vi?t#620.00 285#^214#Nguyn Cn#Hng dn thc hnh tin hc ng dng 2008 AutoCAD 2008#Nguy n Cn#T.2#Xc lp text - kch thc bn v. V i tng 3D#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a223tr.^b24cm#238540#T sch T hc ngh bng my tnh#Nguyn C n#Hng dn s dng Autocad 2008: xc lp v in khin text trong bn v, lm vic vi cc mu k hiu mt ct v cc gradient, xc lp kch thc bn v, s dng cc layout xc lp bn in, in bn v Autocad, to i tng 3D, vt liu v to bng i tng#Tin hc#ng dng#Phn mm my tnh#Phn mm Autocad#Thit k#V k thut#T.dung## 00834000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200620 00440070011001060140007001170190005001240820006001298080005001350080005001400090 02600145010000500171011001500176012003400191013000700225021024500232020000800477 020000900485020001800494020002500512039000700537#VV09.01998#VV09.02000#VV09.0199 9#Nguyn Cn#Hng dn thc hnh tin hc ng dng 2008 Adobe photoshop CS3#Nguy n Cn#25000#Vi?t#006.6#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a159tr.^b24cm# T sch T hc ngh bng my tnh#238541#Hng dn s dng phn mm chnh sa n h Adobe photoshop. Gii thiu cc vng lm vic, cc thao tc iu chnh nh, tinh chnh v sa nh, lm vic vi mc ch la chn, tnh cht cn bn ca l p, mt n v knh, chnh sa v trang tr nh#Tin hc#ng dng#Phn mm my tnh #Phn mm Adobe photoshop#T.dung## 00634000000000277000450002600110000002600110001100100080002200200470003000700080 00770140007000850190005000920820006000978080005001030080005001080090011001130100 00500124011001400129012004200143013000700185021012000192020000900312020000600321 020001000327020001200337039000700349#VL09.00251#VL09.00252#Gia Bo#M thut phc ho tng mt ng quan thch cao#Gia Bo#19500#Vi?t#743.4#^214#^aH.#^aM thut #2008#^a46tr.^b29cm#T sch Dnh cho ngi yu thch m thut#238542#Hng dn c ch v phc ho tng thnh cao v cc gic quan: mt, mi, tai, ming, v ng q uan t hp, v tng mt ct#M thut#Tng#Gic quan#V phc ho#T.dung## 00640000000000277000450002600110000002600110001100100080002200200340003000700080 00640140007000720190005000790820006000848080005000900080005000950090011001000100 00500111011001400116012004200130013000700172021013900179020000900318020000600327 020001200333020001000345039000700355#VL09.00253#VL09.00254#Gia Bo#M thut phc ho tng thch cao#Gia Bo#19500#Vi?t#743.4#^214#^aH.#^aM thut#2008#^a46tr. ^b29cm#T sch Dnh cho ngi yu thch m thut#238543#Hng dn cch v phc h o tng thch cao t nhng gc nhn khc nhau: nhn thng, nhn nghing 3/4, nh n t bn phi, nhn nghing 1 bn#M thut#Tng#V phc ho#Chn dung#T.dung## 00608000000000277000450002600110000002600110001100100080002200200430003000700080 00730140007000810190005000880820006000938080005000990080005001040090011001090100 00500120011001400125012004200139013000700181021010700188020000900295020000300304 020000600307020001000313039000700323#VL09.00255#VL09.00256#Gia Bo#M thut v t ng chn dung bng thch cao#Gia Bo#22500#Vi?t#743.4#^214#^aH.#^aM thut#200 8#^a56tr.^b29cm#T sch Dnh cho ngi yu thch m thut#238544#Hng dn cch v tng chn dung thch cao: v cc gic quan, tng mt ct, gc quan st, nh sng...#M thut#V#Tng#Chn dung#T.dung## 00553000000000265000450002600110000002600110001100100080002200200190003000700080 00490140007000570190005000640820006000698080005000750080005000800090011000850100 00500096011001400101012004200115013000700157021009700164020000900261020000300270 020000700273039000700280#VL09.00257#VL09.00258#Gia Bo#M thut v k ho#Gia B o#22500#Vi?t#743.4#^214#^aH.#^aM thut#2008#^a55tr.^b29cm#T sch Dnh cho ng i yu thch m thut#238545#Hng dn cc bc v tranh k ha nh chun b dng c, cc bc v tranh, k xo v thc...#M thut#V#K ho#T.dung## 00627000000000265000450002600110000002600110001100100080002200200220003000700080 00520140007000600190005000670820006000728080005000780080005000830090011000880100 00500099011001400104012004200118013000700160021015600167020001000323020000900333 020001200342039000700354#VL09.00259#VL09.00260#Gia Bo#M thut v chn dung#Gia Bo#22500#Vi?t#743.4#^214#^aH.#^aM thut#2008#^a56tr.^b29cm#T sch Dnh cho ngi yu thch m thut#238546#Hng dn cc bc v phc ho chn dung: cu t o v hnh th c trng ca ng quan, phng php quan st, phng php v, phc ho kt cu v sng ti#Chn dung#M thut#V phc ho#T.dung## 00624000000000277000450002600110000002600110001100100080002200200480003000700080 00780140007000860190005000930820006000988080005001040080005001090090011001140100 00500125011001400130012004200144013000700186021010900193020000900302020001200311 020001000323020000600333039000700339#VL09.00261#VL09.00262#Gia Bo#Phc hc nhp mn ngh thut v tng thch cao#Gia Bo#32500#Vi?t#743.4#^214#^aH.#^aM thu t#2008#^a74tr.^b29cm#T sch Dnh cho ngi yu thch m thut#238547#Hng dn cc bc v phc ha tng thch cao: ti liu v dng c v, b cc ca tng, cc bc tin hnh#M thut#V phc ho#Chn dung#Tng#T.dung## 00652000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010008000430020026000510070008000770220004000850080005000890090 01100094010000500105011001400110012004200124013000700166005000800173021014300181 020001200324020000900336020001000345039000700355#VL09.00263#VL09.00264#19500#Vi ?t#743#^214#Gia Bo#M thut v khi hnh hc#Gia Bo#T.1#^aH.#^aM thut#2008#^ a46tr.^b29cm#T sch Dnh cho ngi yu thch m thut#238548#Gia Bo#Hng dn cch v cc khi hnh hc: chun b dng c v ti liu, t th v v cch cm b t, phn tch v cc bc tin hnh v cc hnh khi#V tnh vt#M thut#Hnh k hi#T.dung## 00601000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010008000430020026000510070008000770220004000850080005000890090 01100094010000500105011001400110012004200124013000700166005000800173021009200181 020001200273020000900285020001000294039000700304#VL09.00265#VL09.00266#17500#Vi ?t#743#^214#Gia Bo#M thut v khi hnh hc#Gia Bo#T.2#^aH.#^aM thut#2008#^ a40tr.^b29cm#T sch Dnh cho ngi yu thch m thut#238549#Gia Bo#Hng dn cc bc v cc khi hnh hc: chun b dng c, ti liu, cc bc v hnh k h #V tnh vt#M thut#Hnh khi#T.dung## 00689000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010008000430020029000510070008000800220004000880080005000920090 01100097010000500108011001400113012004200127013000700169005000800176021017800184 020001200362020000900374020000900383039000700392#VL09.00267#VL09.00268#17500#Vi ?t#743#^214#Gia Bo#M thut v tnh vt n th#Gia Bo#T.1#^aH.#^aM thut#200 8#^a40tr.^b29cm#T sch Dnh cho ngi yu thch m thut#238550#Gia Bo#Hng d n cch v tnh vt n th: chun b dng c v ti liu, kin thc cn bn, b cc, phn tch kt cu ca vt th nh ci ly, ci bt, bnh hoa... Phn tch sng ti#V tnh vt#M thut#Tnh vt#T.dung## 00636000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010008000430020029000510070008000800220004000880080005000920090 01100097010000500108011001400113012004200127013000700169005000800176021012500184 020001200309020000900321020000900330039000700339#VL09.00269#VL09.00270#17500#Vi ?t#743#^214#Gia Bo#M thut v tnh vt n th#Gia Bo#T.2#^aH.#^aM thut#200 8#^a40tr.^b29cm#T sch Dnh cho ngi yu thch m thut#238551#Gia Bo#Hng d n cch v tnh vt n th: chun b ti liu v dng c, nhn thc v quan st vt th, cc bc tin hnh v tranh#V tnh vt#M thut#Tnh vt#T.dung## 00660000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200300003700700200 00670140007000870190005000940820007000998080005001060080005001110090011001160100 00500127011001400132013000700146019001600153021016000169020003100329020000800360 020001900368039000700387#VL09.00271#VL09.00272#Nguyn Kim Dn#Ct ta v trnh b y tri cy#Nguyn Kim Dn b.s.#70000#Vi?t#745.92#^214#^aH.#^aM thut#2008#^a8 4tr.^b27cm#238552#Dch Trung Quc#Gii thiu mt s cch ct ta v trnh by ho a qu nh to thnh nhng bc tranh tnh vt c o v vui mt km theo cc nh minh ho mu cc mu by hoa qu#Ngh thut trang tr thc hnh#Hoa qu#Ngh th ut ct ta#T.dung## 00446000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200380003600700140 00740140007000880190005000950820004001008080005001040080005001090090011001140100 00500125011001400130013000700144020001000151020000900161020000700170020000800177 039000700185#VL09.00273#VL09.00274#Phm Cao Hon#T in Anh Vit bng hnh cho tr em#Phm Cao Hon#55000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aM thut#2008#^a64tr.^b27cm#238 553#Ting Anh#Hnh nh#Tr em#T in#T.dung## 00587000000000241000450002600110000002600110001100100100002200200360003200700100 00680140007000780190005000850820007000908080005000970080005001020090011001070100 00500118011001400123013000700137021015500144020003100299020000800330039000700338 #VL09.00275#VL09.00276#Thin Kim#50 mu gi qu dnh cho ngy l tt#Thin Kim#6 5000#Vi?t#745.54#^214#^aH.#^aM thut#2008#^a95tr.^b27cm#238554#Trnh by v d ng c v vt liu c bn dng gi qu vo cc dp c bit: ngy l tnh yu, ngy ca m, ngy ca cha, l ging sinh, qu sinh nht...#Ngh thut trang tr thc hnh#Gi qu#T.dung## 00823000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200290 00470070060000760140007001360190005001430820007001488080005001550080005001600090 01800165010000500183011001500188005001800203005001800221015006000239013000700299 021017500306020001200481020001000493020001100503039000700514#VL09.00277#VL09.002 78#VL09.00279#Nguyn T Nh#Gio trnh ging dy Hn Nm#Nguyn T Nh (ch.b.), Th Bch Tuyn, Nguyn Minh Huyn#82000#Vi?t#495.17#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a562tr.^b27cm# Th Bch Tuyn#Nguyn Minh Huyn#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Ban T chc cn b#238555#Gii thiu nhng khi nim c bn v ch Hn v lch s ra i. Trch ging th tch: Hn vn Trung Quc , Hn v n Vit Nam, ch Nm, ng php v cch dng t v cc loi cu#Hn Nm hc#Ging dy#Gio trnh#T.dung## 00638000000000229000450002600110000002600110001100200490002201900050007108200110 00768080005000870080005000920090011000970100005001080110015001130150084001280130 00700212021015200219020001200371020000900383020000900392039000700401#VL09.00280# VL09.00281#Kho st mc sng h gia nh Vit Nam 2000-2010#Vi?t#339.409597#^214 #^aH.#^aThng k#2007#^a195tr.^b30cm#TTS ghi: Tng cc Thng k D n VIE/01/02 2. Chng trnh Pht trin Lin hp quc#238556#Trnh by v iu tra thng k m c sng h gia nh: chng trnh iu tra, lp phng n kho st, lp ngn sc h v huy ng kinh ph, thit k mu...#H gia nh#Mc sng#Vit Nam#T.dung## 01060000000000325000450002600110000002600110001102600110002200201560003300301220 01890070078003110140008003890190005003970820004004028080005004060080005004110090 01100416010000500427011001500432005001600447005001500463005001800478005002000496 01300070051602101620052302000080068502000130069302000120070602000090071803900070 0727#VL09.00282#VL09.00283#VL09.00284#Ch k ton cng ty chng khon v cc quy nh mi nht v chng khon v th trng chng khon Vit Nam, ch mi v qun l ti chnh doanh nghip#Ch k ton ban hnh theo Quyt nh s 15/ 2006/Q-BTC v Thng t s 95/2008/TT-BTC ngy 24/10/2008 ca B Ti chnh#H T h Tng Vi, Phm Minh Hng, Nguyn Th Thu H... ; H Th Tng Vi ch.b.#298000 #Vi?t#657#^214#^aH.#^aThng k#2008#^a768tr.^b27cm#H Th Tng Vi#Phm Minh H ng#Nguyn Th Thu H#H Th Phng Thanh#238557#Ch k ton cng ty chng kho n. Nhng qui nh mi nht v chng khon v th trng chng khon. Ch mi v qun l ti chnh v c phn ho doanh nghip#K ton#Doanh nghip#Chng kho n#Vit Nam#T.dung## 00860000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200520003300300620 00850070049001470140008001960190005002040820010002098080005002190080005002240090 01100229010000500240011001500245005001500260015005500275005001400330005001600344 00500170036000500150037701300070039202100890039902000100048802000080049802000090 0506039000700515#VL09.00285#VL09.00286#VL09.00287#Ni dung v hng dn 26 chun mc k ton Vit Nam# cp nhp ni dung Thng t 161/2007/TT-BTC ngy 31/12/2 007#H Th Ngc H, Phm Xun Lc, H Th Tng Vi..#225000#Vi?t#657.09597#^214 #^aH.#^aThng k#2008#^a743tr.^b30cm#H Th Ngc H#TTS ghi: B Ti chnh. V C h k ton v kim ton#Phm Xun Lc#H Th Tng Vi#Phm Th Kim Anh#Trnh c Vinh#238558#Trnh by h thng 26 chun mc k ton, c hng dn v v d c th cho tng chun mc#Chun mc#K ton#Vit Nam#T.dung## 00707000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010012000460020033000580070026000910220004001170050013001210080 00900134009001900143010000500162011001500167013000700182005001200189021018200201 020000800383020001100391020000800402039000700410#VL09.00288#VL09.00289#32000#Vi ?t#787.87#^214#Nht Phng#T hc chi n classical guitar#Nht Phng, L Xun Tng#T.1#L Xun Tng#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a127tr.^b28cm#238559#Nh t Phng#Trnh by mt s iu ngi chi n nn trnh v mt s k thut c b n nh tp gy bn tay tri, bn tay phi, k thut Flamenco, reo dy, m giai, kim sot v tc , mc hp m#m nhc#n ghi ta#Nhc c#T.dung## 00670000000000313000450002600110000002600110001100200360002200300510005800700490 01090050015001580050019001730050011001920050020002030140007002230190005002300820 00600235808000500241008000500246009002600251010000500277011001500282013000700297 020000500304020000600309020001200315020000800327020001400335039000700349#VV09.02 001#VV09.02002#45 b bi tp trc nghim ton 1#900 bi tp trc nghim chn lc v hng dn gii#Nguyn c Tn, Trn Th Kim Cng, T Th Yn..#Nguyn c Tn#Trn Th Kim Cng#T Th Yn#Trn Th Thanh Nhn#25500#Vi?t#372.7#^214#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a170tr.^b24cm#238560#Ton#Lp 1#Trc nghim# Bi tp#Sch c thm#T.dung## 00646000000000301000450002600110000002600110001100200360002200300510005800700480 01090050015001570050019001720050020001910140007002110190005002180820006002238080 00500229008000500234009002600239010000500265011001500270013000700285020000500292 020000600297020000800303020001200311020001400323039000700337#VV09.02003#VV09.020 04#45 b bi tp trc nghim ton 2#900 bi tp trc nghim chn lc v hng dn gii#Nguyn c Tn, T Th Yn, Trn Th Thanh Nhn#Nguyn c Tn#Trn Th Kim Cng#Trn Th Thanh Nhn#24000#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a168tr.^b24cm#238561#Ton#Lp 2#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#T. dung## 00463000000000265000450002600110000002600110001100200180002200700130004000500130 00530140007000660190005000730820007000788080005000850080005000900090026000950100 00500121011001500126013000700141020001100148020000700159020000400166020000600170 020001400176039000700190#VV09.02006#VV09.02005#Luyn t v cu 3#V Khc Tun#V Khc Tun#19000#Vi?t#372.61#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a139tr.^ b24cm#238562#Ting Vit#T ng#Cu#Lp 3#Sch c thm#T.dung## 00528000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020036000450070034000810220004001150050019001190050014001380080 00500152009002600157010000500183011001500188013000700203020000500210020000800215 020000600223020001400229039000700243#VV09.02007#VV09.02008#17000#Vi?t#372.7#^21 4#Luyn tp ton c bn v nng cao 4#Trn Th Kim Cng, Trung Kin#T.2#Trn Th Kim Cng# Trung Kin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a134tr.^b24cm# 238563#Ton#Bi tp#Lp 4#Sch c thm#T.dung## 00548000000000265000450002600110000002600110001100200540002200700390007600500160 01150050022001310140007001530190005001600820007001658080005001720080005001770090 02600182010000500208011001500213013000700228020000900235020000600244020001100250 020001400261039000700275#VV09.02009#VV09.02010#Hi p v hng dn lm mt s t h nghim khoa hc 5#Phm nh Cng, Nguyn Th Hunh Liu#Phm nh Cng#Nguy n Th Hunh Liu#19000#Vi?t#372.35#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a 125tr.^b24cm#238564#Khoa hc#Lp 5#Th nghim#Sch c thm#T.dung## 00530000000000289000450002600110000002600110001100200270002200700280004900500090 00770050009000860140007000950190005001020820004001078080005001110080005001160090 02600121010000500147011001500152005000800167013000700175020000800182020001100190 020001200201020000600213020001400219039000700233#VV09.02011#VV09.02012#Kin thc c bn ng vn 6#Tun Anh, Hun Huy, Tr Sn#Tun Anh#Hun Huy#33000#Vi?t#807# ^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a237tr.^b24cm#Tr Sn#238565#Ng vn#T ing Vit#Tp lm vn#Lp 6#Sch c thm#T.dung## 00651000000000301000450002600110000002600110001100200360002200300510005800700610 01090050015001700050015001850140007002000190005002070820007002128080005002190080 00500224009002600229010000500255011001500260005001500275013000700290020000500297 020000800302020001200310020000600322020001400328039000700342#VV09.02013#VV09.020 14#45 b bi tp trc nghim ton 7#765 bi tp trc nghim chn lc v hng dn gii#B.s.: Nguyn c Tn (ch.b.), Quang Thanh, Nguyn c Ho#Nguyn c Tn# Quang Thanh#33500#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008 #^a232tr.^b24cm#Nguyn c Ho#238566#Ton#Bi tp#Trc nghim#Lp 7#Sch c th m#T.dung## 00536000000000289000450002600110000002600110001100200270002200700310004900500090 00800050012000890140007001010190005001080820004001138080005001170080005001220090 02600127010000500153011001500158005000800173013000700181020000800188020001100196 020001200207020000600219020001400225039000700239#VV09.02015#VV09.02016#Kin thc c bn ng vn 8#Tun Anh, Nguyn Hun, Tr Sn#Tun Anh#Nguyn Hun#35000#Vi? t#807#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a257tr.^b24cm#Tr Sn#238567#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 8#Sch c thm#T.dung## 00606000000000301000450002600110000002600110001100200330002200700500005500500170 01050050013001220140007001350190005001420820008001478080005001550080005001600090 02600165010000500191011001500196005001800211013000700229004001400236020000700250 020001200257020000800269020000600277020001400283039000700297#VV09.02017#VV09.020 18#360 cu hi trc nghim vt l 9#V Th Pht Minh, Chu Vn To, Nguyn Hong Hng#V Th Pht Minh#Chu Vn To#26000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a189tr.^b24cm#Nguyn Hong Hng#238568#Ti bn ln 1#Vt l#Tr c nghim#Bi tp#Lp 6#Sch c thm#T.dung## 00526000000000289000450002600110000002600110001100200270002200700260004900500080 00750050008000830140007000910190005000980820004001038080005001070080005001120090 02600117010000500143011001500148005000800163013000700171020000800178020001100186 020001200197020000600209020001400215039000700229#VV09.02019#VV09.02020#Kin thc c bn ng vn 9#An Min, L Hun, Tr Sn#An Min#L Hun#35000#Vi?t#807#^214 #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a265tr.^b24cm#Tr Sn#238569#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 9#Sch c thm#T.dung## 00600000000000301000450002600110000002600110001100200220002200700520004400500170 00960050013001130140007001260190005001330820008001388080005001460080005001510090 02600156010000500182011001500187005001800202005001400220013000700234004001400241 020000700255020000800262020000700270020001400277039000700291#VV09.02021#VV09.020 22#270 bi tp vt l 10#V Th Pht Minh, Chu Vn To, Nguyn Hong Hng..#V Th Pht Minh#Chu Vn To#39000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2008#^a260tr.^b24cm#Nguyn Hong Hng#Hong Th Thu#238570#Ti bn ln 1#Vt l#Bi tp#Lp 10#Sch c thm#T.dung## 00599000000000289000450002600110000002600110001100200500002200300280007200700360 01000050019001360050016001550140007001710190005001780820007001838080005001900080 00500195009002600200010000500226011001500231013000700246020000800253020000800261 020001200269020000700281020001400288039000700302#VV09.02023#VV09.02024#Bi tp c hn lc ho hc 10 t lun - trc nghim#Chng trnh chun nng cao#Nguyn Xun Trng, Trn Trung Ninh#Nguyn Xun Trng#Trn Trung Ninh#26500#Vi?t#540.76#^ 214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a175tr.^b24cm#238571#Ho hc#Bi tp#Tr c nghim#Lp 10#Sch c thm#T.dung## 00552000000000277000450002600110000002600110001100200190002200700530004100500160 00940050021001100140007001310190005001380820004001438080005001470080005001520090 02600157010000500183011001500188004001400203005001400217013000700231020000800238 020000700246020001400253039000700267#VV09.02025#VV09.02026#Hc tt ho hc 10#Tr n Trung Ninh, Nguyn Th Kim Thnh, Phm Th Bnh#Trn Trung Ninh#Nguyn Th Ki m Thnh#18000#Vi?t#540#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a139tr.^b24cm# Ti bn ln 1#Phm Th Bnh#238572#Ho hc#Lp 10#Sch c thm#T.dung## 00696000000000313000450002600110000002600110001100200690002200300280009100700610 01190050015001800050015001950140007002100190005002170820009002228080005002310080 00500236009002600241010000500267011001500272004001400287005001300301005001600314 013000700330020000800337020000900345020000700354020001400361039000700375#VV09.02 027#VV09.02028#Tm ti cc li gii khc nhau ca bi ton hnh hc 10 nh th n o?#Bi dng hc sinh kh gii#B.s.: Nguyn Vn Lc (ch.b.), Trn Quang Ti, L Kim Trung..#Nguyn Vn Lc#Trn Quang Ti#22500#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a182tr.^b24cm#Ti bn ln 1#L Kim Trung#Nguyn Hu Th n#238573#Bi tp#Hnh hc#Lp 10#Sch c thm#T.dung## 00537000000000277000450002600110000002600110001100200230002200300220004500700330 00670050018001000050014001180140007001320190005001390820007001448080005001510080 00500156009002600161010000500187011001500192013000700207020000900214020000700223 020000800230020001400238039000700252#VV09.02029#VV09.02030# hc tt sinh hc 1 0#Chng trnh nng cao#Trnh Nguyn Giao, L nh Trung#Trnh Nguyn Giao#L nh Trung#17500#Vi?t#570.76#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a115tr.^b2 4cm#238574#Sinh hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#T.dung## 00729000000000325000450002600110000002600110001100200670002200300310008900700600 01200050015001800050015001950140007002100190005002170820009002228080005002310080 01800236009003500254010000500289011001500294005001400309005001200323005001500335 01300070035002000070035702000070036402000050037102000080037602000140038403900050 0398#VV09.02031#VV09.02032#Tm ti cc li gii khc nhau ca bi ton i s 10 nh th no?#Chng trnh chun v nng cao#B.s.: Nguyn Vn Lc (ch.b.), Trn Quang Ti, Mai Xun ng#Nguyn Vn Lc#Trn Quang Ti#21500#Vi?t#512.0076#^214 #^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a196tr.^b24cm#Mai Xu n ng#L Ngc Hi#Trnh Minh Lm#238575#i s#Lp 10#Ton#Bi tp#Sch c th m#H.h## 00590000000000289000450002600110000002600110001100500130002200500160003500500150 00510020018000660030031000840070060001150140007001750190005001820820009001878080 00500196008000500201009002600206010000500232011001500237013000700252020000700259 020000700266020000800273020001400281039000500295#VV09.02033#VV09.02034#Trn Vn Ho#Nguyn Duy Hiu#Trn c Huyn#Hc tt i s 10#Chng trnh chun v nng cao#B.s.: Trn Vn Ho (ch.b.), Nguyn Duy Hiu, Trn c Huyn#33000#Vi?t#512. 0076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a220tr.^b24cm#238576#i s#Lp 1 0#Bi tp#Sch c thm#H.h## 00603000000000289000450002600110000002600110001100500150002200500180003700500190 00550020034000740070068001080140007001760190005001830820004001888080005001920080 00500197009002600202010000500228011001500233004001400248013000700262020001000269 020000700279020000800286020001400294039000500308#VV09.02035#VV09.02036#Nguyn Th Chi#Nguyn Th Hi H#Trn Th Ngc Oanh#n luyn v kim tra ting Anh 10#B.s .: Nguyn Th Chi (ch.b.), Nguyn Th Hi H, Trn Th Ngc Oanh#21000#Vi?t#428 #^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a137tr.^b24cm#Ti bn ln 1#238577#Ti ng Anh#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#H.h## 00602000000000289000450002600110000002600110001100500170002200500130003900500180 00520020035000700030009001050070052001140140007001660190005001730820008001788080 00500186008001800191009003500209010000500244011001500249013000700264020000700271 020000700278020000800285020001400293039000500307#VV09.02037#VV09.02038#V Th Ph t Minh#Chu Vn To#Nguyn Hong Hng#Phng php gii bi tp vt l 10#Nng c ao#V Th Pht Minh, Chu Vn To, Nguyn Hong Hng..#24000#Vi?t#530.076#^214# ^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2006#^a209tr.^b24cm#238578# Vt l#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#H.h## 00594000000000301000450002600110000002600110001100500170002200500110003900200370 00500030028000870070029001150140007001440190005001510820009001568080005001650080 00500170009002600175010000500201011001500206004001800221013000700239020000700246 020000700253020000500260020000800265020001400273039000500287#VV09.02039#VV09.020 40#Nguyn Vit ng#Phm Hong#Ton bi dng v nng cao i s 10#Bi dng h c sinh kh gii#Nguyn Vit ng, Phm Hong#30000#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2008#^a223tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#238579#i s#Lp 10 #Ton#Bi tp#Sch c thm#H.h## 00597000000000289000450002600110000002600110001100500130002200500170003500200200 00520030031000720070062001030140007001650190005001720820009001778080005001860080 00500191009002600196010000500222011001500227005001500242013000700257020000900264 020000700273020000800280020001400288039000500302#VV09.02041#VV09.02042#Trn Vn Ho#Nguyn Vn onh#Hc tt hnh hc 10#Chng trnh chun v nng cao#B.s: Tr n Vn Ho (ch.b.), Nguyn Vn onh, Nguyn Mng Hy..#19000#Vi?t#516.0076#^214# ^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a124tr.^b24cm#Nguyn Mng Hy#238580#Hnh h c#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#H.h## 00594000000000301000450002600110000002600110001100500170002200500110003900200390 00500030028000890070029001170140007001460190005001530820009001588080005001670080 00500172009002600177010000500203011001500208004001400223013000700237020000900244 020000700253020000500260020000800265020001400273039000500287#VV09.02043#VV09.020 44#Nguyn Vit ng#Phm Hong#Ton bi dng v nng cao hnh hc 10#Bi dng hc sinh kh gii#Nguyn Vit ng, Phm Hong#29000#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2008#^a216tr.^b24cm#Ti bn ln 1#238581#Hnh hc#Lp 10 #Ton#Bi tp#Sch c thm#H.h## 00653000000000313000450002600110000002600110001100500150002200500150003700200350 00520030022000870070062001090140007001710190005001780820009001838080005001920080 00500197009002600202010000500228011001500233005001400248005001200262005001500274 013000700289020000900296020000700305020000800312020001400320039000500334#VV09.02 045#VV09.02046#Nguyn Vn Lc#Trn Quang Ti#Hng dn gii bi tp hnh hc 10# Chng trnh nng cao#B.s.: Nguyn Vn Lc (ch.b.), Trn Quang Ti, Mai Xun n g..#21500#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a154tr.^b24cm #Mai Xun ng#L Ngc Hi#Trnh Minh Lm#238582#Hnh hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#H.h## 00630000000000301000450002600110000002600110001100500160002200500210003800500140 00590020032000730030031001050070053001360140007001890190005001960820007002018080 00500208008000500213009002600218010000500244011001500249004001400264013000700278 020000900285020000700294020000800301020001400309039000500323#VV09.02047#VV09.020 48#Trn Trung Ninh#Nguyn Th Kim Thnh#Phm Ngc Sn#n luyn v kim tra ho h c 10#Chng trnh chun v nng cao#Trn Trung Ninh, Nguyn Th Kim Thnh, Phm Ngc Sn#26000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a170tr.^b 24cm#Ti bn ln 1#238583#Hnh hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#H.h## 00629000000000301000450002600110000002600110001100500170002200500130003900500180 00520020035000700030019001050070052001240140007001760190005001830820008001888080 00500196008001800201009002600219010000500245011001500250005001400265013000700279 020000700286020000700293020000800300020001400308039000500322#VV09.02049#VV09.020 50#V Th Pht Minh#Chu Vn To#Nguyn Hong Hng#Phng php gii bi tp vt l 10#Chng trnh chun#V Th Pht Minh, Chu Vn To, Nguyn Hong Hng..#210 00#Vi?t#530.076#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia H Ni#2006#^a181tr.^ b24cm#Hong Th Thu#238584#Vt l#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#H.h## 00644000000000313000450002600110000002600110001102600110002200500140003300500200 00470050019000670050008000860020011000940070057001050140007001620190005001690820 01200174808000500186008001800191009001100209010000500220011001500225005001200240 012003100252013000700283020001700290020000900307020000900316039000500325#VV09.02 053#VV09.02051#VV09.02052#Trn Thu Hoi#Nguyn Phm Hu Hu#Nguyn Hoi Phng#T hu Tm#Khi yu...#Trn Thu Hoi, Nguyn Phm Hu Hu, Nguyn Hoi Phng..#37000 #Vi?t#895.9223408#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a182tr.^b24cm#Anna Ng uyen#T sch Tui tr. Li mun ni#238585#Vn hc hin i#Vit Nam#Bi vit#H. h## 00679000000000301000450002600110000002600110001102600110002200500080003301200130 00410020046000540070019001000140007001190190005001260820008001318080005001390080 01800144009001100162010000500173011001500178013000700193021011300200020000300313 020000800316020001500324020001700339020001600356039000500372#VV09.02054#VV09.020 55#VV09.02056#Nh Nam#Li mun ni#M - ngi bn ca con, Ba - sc mnh ca con #Nh Nam tuyn chn#24000#Vi?t#306.874#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^ a126tr.^b20cm#238586#Tuyn tp cc bi vit hay ni v tnh yu thng, s hi si nh v tm lng khoan dung ca cha m dnh cho con ci#M#Con ci#Quan h m con# Quan h gia nh#Quan h cha con#H.h## 00653000000000301000450002600110000002600110001102600110002200500080003301200130 00410020026000540070019000800140007000990190005001060820006001118080005001170080 01800122009001100140010000500151011001500156013000700171021010300178020001500281 020000900296020002000305020000700325020001400332039000500346#VV09.02057#VV09.020 59#VV09.02058#Nh Nam#Li mun ni#Cuc i c bao lu m...#Nh Nam tuyn chn# 30000#Vi?t#158.2#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a165tr.^b21cm#238587#T uyn tp cc bi vit hay ni v cc quan h trong cuc sng, trong gia nh, v i bn b v cng vic#Quan h x hi#Np sng#B quyt thnh cng#ng x#sch so ng ng#H.h## 00624000000000313000450002600110000002600110001102600110002200500080003301200130 00410020014000540030020000680070019000880140007001070190005001140820007001198080 00500126008001800131009001100149010000500160011001500165013000700180021007300187 020000900260020000900269039000500278020001400283020000400297020000900301#VV09.02 061#VV09.02062#VV09.02060#Nh Nam#Li mun ni#I love you so#Song ng Anh - Vit #Nh Nam tuyn chn#28000#Vi?t#306.73#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a 149tr.^b21cm#238588#Tuyn tp mt s cu th, cu ni v cc bi vit hay v ch tnh yu#Tnh yu#Tnh cm#H.h#Sch song ng#Th#Bi vit## 00466000000000265000450002600110000002600110001102600110002200500090003300200160 00420070014000580140007000720190005000790820007000848080005000910080018000960090 01100114010000500125011001500130019000500145013000700150020001700157020000900174 020001200183039000500195#VV09.02064#VV09.02065#VV09.02063#L Quang#K vt tnh y u#L Quang s.t.#26000#Vi?t#808.83#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a180 tr.^b21cm#Dch#238589#Vn hc hin i#Th gii#Truyn ngn#H.h## 00567000000000277000450002600110000002600110001102600110002200500090003300200280 00420070014000700140007000840190005000910820008000968080005001040080018001090090 01100127010000500138011001500143013000700158021007600165020000300241020000800244 020001500252020001700267039000500284#VV09.02066#VV09.02067#VV09.02068#L Quang#M - qu tng ca thng #L Quang s.t.#26000#Vi?t#306.874#^214#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2008#^a177tr.^b21cm#238590#Tuyn tp cc bi vit hay v tnh cm yu thng ca ngi m dnh cho con#M#Con ci#Quan h m con#Quan h gia nh #H.h## 00531000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100130003300600110 00460020010000570070042000670140007001090190005001160820004001218080005001250080 01800130009001100148010000500159011001500164019000800179006001000187013000700197 020001700204020000300221020001200224039000500236#VV09.02069#VV09.02071#VV09.0207 0#Nol, Alyson#Thanh Tun#V nh 19#Alyson Nol ; Dch: Thanh Tun, Huyn Chi#55 000#Vi?t#813#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a326tr.^b21cm#Dch M#Huy n Chi#238591#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#H.h## 00556000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100130003300600090 00460020035000550070042000900140007001320190005001390820004001448080005001480080 01800153009001100171010000500182011001500187019000800202006001200210013000700222 020001700229020000300246020001200249039000500261#VV09.02072#VV09.02074#VV09.0207 3#Nol, Alyson#V Thng#Ngh s qu ma v n hong v hi#Alyson Nol ; Dch: V Thng, Qunh Thng#57000#Vi?t#813#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a37 0tr.^b20cm#Dch M#Qunh Thng#238592#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#H.h## 00533000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100130003300600110 00460020012000570070042000690140007001110190005001180820004001238080005001270080 01800132009001100150010000500161011001500166019000800181006001000189013000700199 020001700206020000300223020001200226039000500238#VV09.02075#VV09.02077#VV09.0207 6#Nol, Alyson#Thanh Tun#Hn v blog#Alyson Nol ; Dch: Thanh Tun, Huyn Chi# 61000#Vi?t#813#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a370tr.^b20cm#Dch M#Hu yn Chi#238593#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#H.h## 00607000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300600170 00440010021000610020017000820030012000990070044001110140007001550190005001620820 00400167808000500171008001800176009001100194010000500205011001500210019000800225 012001600233013000700249020001700256020000300273020001200276039000500288#VV09.02 078#VV09.02079#VV09.02080#VV09.02081#Trn Phng Hng#Hyde, Catherine Ryan#p n tip ni#Tiu thuyt#Catherine Ryan Hyde ; Trn Phng Hng dch#78000#Vi?t# 813#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a411tr.^b20cm#Dch M#T sch L sn g#238594#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#H.h## 00612000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020015000340030013000490070050000620220005001120050008001170050014001250080 01800139009001100157010000500168011001500173012004000188019001600228020001800244 020001100262020001300273039000500286006001200291013000700303#VV09.02082#14000#V i?t#895.1#^214#Anh hng v l#Truyn tranh#C Long ; Tranh: M Vinh Thnh ; Tuy t Nhung dch#T.26#C Long#M Vinh Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a143t r.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#H.h#Tuyt Nhung#238595## 00573000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020029000460070063000750220004001380050015001420050015001570050 01700172008001800189009001100207010000500218011001500223013000700238020000500245 020000600250020000800256020001400264039000500278#VV09.02084#VV09.02083#30000#Vi ?t#510.76#^214#Hng dn hc v gii ton 9#B.s.: Trn Din Hin (ch.b.), Vng Kim Lin, inh Tuyt Trinh#T.1#Trn Din Hin#Vng Kim Lin#inh Tuyt Trinh#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a167tr.^b24cm#238596#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#H.h## 00559000000000277000450002600110000002600110001100200330002200700600005501400070 01150190005001220820007001278080005001340080005001390090026001440100005001700110 01400175020000700189020001400196039000500210005001600215005001300231005001500244 013000700259020000700266020000800273#VV09.02085#VV09.02086#Hng dn gii bi t p a l 11#B.s.: Nguyn Minh Tu (ch.b.), Cao Hong H, ng Quc Chnh#12000#V i?t#910.76#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a74tr.^b24cm#a l#Sch c thm#H.h#Nguyn Minh Tu#Cao Hong H#ng Quc Chnh#238597#Lp 11#Bi tp## 00713000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020019000430030019000620070052000810220004001330050012001370050 01400149005000800163005001300171005001400184008001800198009003500216010000500251 01100150025601300070027102000070027802000080028502000080029302000110030102000120 0312020000800324020001400332039000500346#VV09.02087#VV09.02088#21000#Vi?t#807#^ 214#Hc tt ng vn 12#Chng trnh chun#B.s.: L Anh Xun (ch.b.), Nguyn L H uy, L Hun..#T.2#L Anh Xun#Nguyn L Huy#L Hun#Ng Vn Tun#Ng Th Thanh#^ aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a149tr.^b24cm#238598#L p 12#Bi vn#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Sch c thm#H.h## 00567000000000277000450002600110000002600110001100200350002200300400005700700410 00970140007001380190005001450820004001508080005001540080005001590090026001640100 00500190011001500195020000700210020001400217039000500231005001600236005001000252 013000700262020000800269020001200277#VV09.02089#VV09.02090#Nhng bi lm vn ti u biu lp 12#Theo chng trnh v sch gio khoa mi#B.s.: Nguyn Xun Lc (ch. b.), ng Hin#22000#Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a135tr. ^b24cm#Lp 12#Sch c thm#H.h#Nguyn Xun Lc#ng Hin#238599#Bi vn#Tp l m vn## 00697000000000337000450002600110000002600110001100200780002200300230010000700140 01230140007001370190005001440820007001498080005001560080005001610090026001660100 00500192011001500197020001200212020001400224039000600238005001400244013000700258 02000070026502000120027202000060028402000080029002000170029802000070031502000180 0322020001900340#VV09.02091#VV09.02092#Chuyn ng dng phng php Vct v t o gii mt s bi ton s cp#T lun v trc nghim#V Giang Giai#24000 #Vi?t#510.76#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a159tr.^b24cm#Ton s cp #Sch c thm#T.vn#V Giang Giai#238600#Lp 12#Trc nghim#Vect#Bi tp#Phn g php ton#To #Phng php vect#Phng php to ## 00669000000000301000450002600110000002600110001100200450002200300700006700700450 01370140007001820190005001890820008001948080005002020080005002070090026002120100 00500238011001500243020000700258020001400265039000600279005001600285005001100301 005001600312013000700328020001200335020001200347020000800359#VV09.02093#VV09.020 94#Phng php trc nghim cc hnh thc t hp#Bi dng hc sinh kh, gii 12, n thi t ti v cc k thi quc gia#Nguyn c ng, Trn Huyn, Nguyn Vn V nh#28000#Vi?t#511.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a181tr.^b24cm#L p 12#Sch c thm#T.vn#Nguyn c ng#Trn Huyn#Nguyn Vn Vnh#238601#Trc nghim#Ton t hp#Bi tp## 00568000000000289000450002600110000002600110001100200180002200300190004000700490 00590140007001080190005001150820008001208080005001280080005001330090026001380100 00500164011001500169020000700184020001400191039000500205005001700210005001300227 005001700240013000700257020000700264020000700271#VV09.02095#VV09.02096#Hc tt v t l 12#Chng trnh chun#V Th Pht Minh, Chu Vn To, Nguyn ng Khoa#380 00#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a262tr.^b24cm#Lp 12# Sch c thm#H.h#V Th Pht Minh#Chu Vn To#Nguyn ng Khoa#238602#Vt l# n tp## 00725000000000337000450002600110000002600110001100200520002200300210007400700590 00950140007001540190005001610820008001668080005001740080005001790090026001840100 00500210011001500215020001500230020001400245039000500259005001500264005001400279 00500120029301300070030500500170031202000070032902000120033602000140034802000170 0362020000800379#VV09.02097#VV09.02098#Cc chuyn ton trung hc ph thng gi i tch 12#Trc nghim, t lun#B.s.: Nguyn Vn Lc (ch.b.), Hn Minh Ton, Bi Hu c..#38000#Vi?t#515.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a262tr. ^b24cm#Ton gii tch#Sch c thm#H.h#Nguyn Vn Lc#Hn Minh Ton#Bi Hu c#238603#Nguyn Vn Hong#Lp 12#Trc nghim#Gii tch hm#i s gii tch#Bi tp## 00532000000000277000450002600110000002600110001100200330002200300310005500700180 00860140007001040190005001110820007001168080005001230080005001280090026001330100 00500159011001500164020000900179020001400188039000500202005001800207013000700225 020000700232020000700239020000800246#VV09.02099#VV09.02100#n luyn v kim tra sinh hc 12#Chng trnh chun v nng cao#Trnh Nguyn Giao#30000#Vi?t#570.76# ^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a189tr.^b24cm#Sinh hc#Sch c thm#H .h#Trnh Nguyn Giao#238604#Lp 12#n tp#Bi tp## 00760000000000349000450002600110000002600110001100200670002200300190008900700680 01080140007001760190005001830820007001888080005001950080005002000090026002050100 00500231011001500236020000500251020001400256039000500270005001500275005001900290 00500160030900500160032500500160034101300070035702000080036402000120037202000070 0384020001000391020000900401#VV09.02101#VV09.02102#Phn dng v tuyn chn 405 b i tp t lun v trc nghim ton 12#Chng trnh chun#B.s.: Nguyn Vn Lc (c h.b.), Nguyn Xun Nguyn, Nguyn Vn Cng..#42000#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a296tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#H.h#Nguyn Vn Lc#N guyn Xun Nguyn#Nguyn Vn Cng#Nguyn Vn Nht#Nguyn Vn Cng#238605#Bi tp #Trc nghim#Lp 12#Gii tch#Hnh hc## 00611000000000301000450002600110000002600110001100200270002200300220004900700550 00710140007001260190005001330820004001388080005001420080005001470090026001520100 00500178011001500183020001200198020001400210039000500224005001200229005001300241 005001200254005001400266005001500280013000700295020000700302#VV09.02103#VV09.021 04#Rn k nng tp lm vn 12#Chng trnh nng cao#B.s.: L Xun Anh (ch.b.), L Qunh Anh, V Th Dung..#36000#Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 009#^a239tr.^b24cm#Tp lm vn#Sch c thm#H.h#L Xun Anh#L Qunh Anh#V Th Dung#Bi Thu Linh#ng Qunh Nga#238606#Lp 12## 00514000000000265000450002600110000002600110001100200280002200300350005000700080 00850140007000930190005001000820004001058080005001090080005001140090026001190100 00500145011001500150020001000165020001400175039000500189005000800194013000700202 020002000209020001900229#VV09.02105#VV09.02106#45 trc nghim ting Anh#n th i t ti, i hc v cao ng#Vnh B#59000#Vi?t#428#^214#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2009#^a415tr.^b24cm#Ting Anh#Sch c thm#H.h#Vnh B#238607#Ph th ng trung hc# thi trc nghim## 00694000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200440003301400070 00770190005000840820010000898080005000990080005001040090012001090100005001210110 01500126020001000141020000900151020001800160039000500178015002300183013000700206 021014200213020001400355020002200369020001300391#VV09.02107#VV09.02108#VV09.0210 9#Thu gi tr gia tng thu nhp doanh nghip#40000#Vi?t#343.59706#^214#^aH.#^a Ti chnh#2009#^a202tr.^b24cm#Lut thu#Vit Nam#Vn bn php lut#H.h#TTS ghi : B Ti chnh#238608#Gii thiu ton vn lut thu gi tr gia tng 2008 v lu t thu thu nhp doanh nghip 2008 cng cc ngh nh v thng t hng dn thi h nh#Thu thu nhp#Thu gi tr gia tng#Doanh nghip## 00730000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200820003300300200 01150140007001350190005001420820010001478080005001570080005001620090012001670100 00500179011001500184020001000199020000900209020001800218039000500236013000700241 021014300248020001400391020002200405020001300427#VV09.02110#VV09.02111#VV09.0211 2#H thng vn bn php lut v thu gi tr gia tng v thu thu nhp doanh ngh ip#Mi sa i b sung#40000#Vi?t#343.59706#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a256tr .^b24cm#Lut thu#Vit Nam#Vn bn php lut#H.h#238609#Ton vn lut thu gi tr gia tng 2008, thu thu nhp doanh nghip, thu tiu th c bit 2008 cng cc vn bn php qui hng dn thi hnh#Thu thu nhp#Thu gi tr gia tng#Doan h nghip## 00677000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200750003301400070 01080190005001150820010001208080005001300080005001350090012001400100005001520110 01500157020001000172020000900182020001800191039000500209015002300214013000700237 021012400244020001400368020001700382#VV09.02113#VV09.02114#VV09.02115#Hng dn k khai thu thu nhp c nhn v x l vi phm php lut v thu#70000#Vi?t#343 .59706#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a318tr.^b24cm#Lut thu#Vit Nam#Vn bn php lut#H.h#TTS ghi: B Ti chnh#238610#Trnh by cc vn bn qui nh v hng dn v: thc hin lut thu thu nhp c nhn, x l nhng vi phm php lut v thu#Thu thu nhp#Thu nhp c nhn## 00779000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200290003301400070 00620190005000690820007000748080005000810080005000860090012000910100005001030110 01500108020000800123020001100131039000500142015005800147004002100205013000700226 021021900233020001000452020000900462020001800471#VV09.02117#VV09.02116#VV09.0211 8#Gio trnh nguyn l k ton#22000#Vi?t#657.01#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a2 54tr.^b21cm#K ton#Gio trnh#H.h#TTS ghi: B Ti chnh. Trng cao ng Ti chnh k ton#Ti bn ln th nht#238611#Nhng vn chung v k ton. Phng php chng t k ton. Phng php tnh gi. K ton cc qu trnh kinh t ch yu. Phng php tng hp cn i k ton. S k ton v hnh thc k ton. T c hc cng tc k ton#Nguyn l#Chng t#Ti khon k ton## 00713000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200670003300300150 01000140007001150190005001220820006001278080005001330080005001380090012001430100 00500155011001500160020000800175039000400183015004700187013000700234021015000241 020000700391020001000398020001000408020000500418#VV09.02119#VV09.02120#VV09.0212 1#K nng giao tip ng x vn ho cng s v o c cng chc thu#Sch tham k ho#40000#Vi?t#306.4#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a259tr.^b21cm#Vn ho#Tm#TTS ghi: Tng cc Thu. Tp ch Thu nh nc#238612#Tng quan v k nng giao tip ca cng chc thu. Vn ho v o c cn b. Ni dung xy dng v nh gi v n ho cng s ngnh thu v cn b thu#ng x#Giao tip#Cng chc#Thu## 00615000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200270003301400070 00600190005000670820010000728080005000820080005000870090012000920100005001040110 01500109020000500124020001800129039000400147015002300151013000700174021017000181 020001000351#VV09.02123#VV09.02122#VV09.02124#Ti liu hng dn v thu#30000# Vi?t#343.59705#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a271tr.^b21cm#Thu#Vn bn php lut# Tm#TTS ghi: B Ti chnh#238613#Tp hp cc vn bn php lut hng dn v cc loi thu: thu gi tr gia tng, thu tiu th c bit, thu xut nhp khu, thu mn bi, thu thu nhp doanh nghip...#Php lut## 00806000000000265000450002600110000002600110001100200520002201400070007401900050 00810820008000868080005000940080005000990090012001040100005001160110015001210200 01800136020000900154020001800163039000400181004003900185012002700224013000700251 021027200258020001000530#VV09.02125#VV09.02126#Lut Doanh nghip v cc vn bn hng dn thi hnh#90000#Vi?t#346.597#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a606tr.^b21cm #Lut doanh nghip#Vit Nam#Vn bn php lut#Tm#Ti bn ln th 1, c sa i, b sung#H thng vn bn php lut#238614#Gii thiu cc ngh nh, thng t c a chnh ph ban hnh v lut doanh nghip, v ng k kinh doanh v c quan kinh doanh, chuyn i v ng k i giy chng nhn u t ca cc doanh nghip c vn u t nc ngoi, theo quy nh ca lut doanh nghip v lut u t#Php lut## 00655000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200590003300300090 00920140007001010190005001080820008001138080005001210080005001260090012001310100 00500143011001500148020001000163020000900173039000400182013000700186021019600193 020001200389#VV09.02127#VV09.02128#VV09.02129#B lut Dn s ca nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam#Nm 2005#36000#Vi?t#349.597#^214#^aH.#^aTi chnh#2009 #^a341tr.^b21cm#Php lut#Vit Nam#Tm#238615#Nhng qui nh chung ca b lut d n s, qui nh c th v ti sn v quyn s hu, ngha v dn s v hp ng d n s, v chuyn quyn s dng t, quyn s hu tr tu v chuyn giao cng ngh #Lut dn s## 00699000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200330003301400070 00660190005000730820010000788080005000880080005000930090012000980100005001100110 01500115020001000130020000900140020001300149039000400162015004700166013000700213 021016500220020001400385020002200399#VV09.02130#VV09.02131#VV09.02132#Hi p v thu thu nhp c nhn#40000#Vi?t#343.59706#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a191tr. ^b21cm#Php lut#Vit Nam#Sch hi p#Tm#TTS ghi: Tng cc Thu. Tp ch Thu nh nc#238616#Gii thiu mt s im mi ca lut thu thu nhp cc nhn. Gi i p cc vn php lut v thu thu nhp c nhn v hng dn thc hin lut thu thu nhp c nhn#Thu thu nhp#Thu thu nhp c nhn## 00575000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200160 00500070017000660140008000830190005000910820004000968080005001000080005001050090 01200110010000500122011001500127020001600142039000400158013000700162021014200169 020001000311#VV09.02133#VV09.02135#VV09.02134#Nguyn Ph Giang#K ton quc t#N guyn Ph Giang#150000#Vi?t#657#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a766tr.^b24cm#K to n quc t#Tm#238617#L lun chung v k ton quc t v chun mc k ton quc t, ngoi ra cn gii thiu nhng kin thc k ton theo h thng k ton Php, M#Chun mc## 00729000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200760003301900050 01090820004001148080005001180080013001230090037001360100005001730110015001780200 00900193039000400202015004900206013000700255021015800262020001100420020001900431 020000400450020000900454#VV09.02136#VV09.02137#VV09.02138#S tay hng dn quy t rnh sn xut, qun l rau an ton theo hng VietGap#Vi?t#635#^214#^aBnh Thun #^aChi cc Bo v thc vt Bnh Thun#2009#^a191tr.^b21cm#Sn xut#Tm#TTS ghi: Chng trnh V sinh an ton thc phm#238618#Nhng vn chung v qun l sn xut rau an ton. Qui trnh sn xut rau n l ngn ngy bng phng php khay bu. Phng tr mt s su bnh chnh hi rau#Trng trt#Phng tr su bnh#Rau#R au sch## 00703000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200430 00480070015000910140007001060190005001130820006001188080005001240080005001290090 01800134010000500152011001500157020001100172039000400183015007200187013000700259 021013900266020000900405020001100414#VV09.02139#VV09.02141#VV09.02140#Nguyn Vn Dn#Din mo v trin vng ca x hi tri thc#Nguyn Vn Dn#45000#Vi?t#306.4 #^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a311tr.^b21cm#X hi hc#Tm#TTS ghi: Vin K hoa hc x hi Vit Nam. Vin Thng tin Khoa hc x hi#238619#Thng tin khch q uan v quan im ca cc nh khoa hc trn th gii v x hi tri thc v v nh ng lnh vc lin quan n x hi tri thc#Tri thc#Trin vng## 00969000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200450 00480070053000930190005001460820012001518080005001630080005001680090018001730100 00500191011001500196020000900211020000900220039000400229005001500233005001600248 005001500264015007300279013000700352021027500359020001000634020001100644#VV09.02 142#VV09.02144#VV09.02143#Trnh Duy Lun#Gia nh nng thn Vit Nam trong chuy n i#Ch.b.: Trnh Duy Lun, Helle Rydstrom, Wil Burghoorn#Vi?t#306.8509597#^214 #^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a433tr.^b21cm#Gia nh#Vit Nam#Tm#Trnh Duy Lun #Rydstrom, Helle#Burghoorn, Wil#TTS ghi: Chng trnh hp tc Vit Nam - Thu in. D n VS - RDE - 05#238620#Gm nhng kt qu nghin cu x hi hc v gia nh nng thn Vit Nam trong qu trnh chuyn i: chuyn i v di c, thu nhp h gia nh, m hnh lao ng, vic lm, gio dc v vai tr ca gia nh trong gio dc con ci, hn nhn, gii, mu thun v hnh vi bo lc...#Nng thn#Chu yn i## 00656000000000301000450002600110000002600110001100200470002200300320006900700610 01010140007001620190005001690820007001748080005001810080005001860090026001910100 00500217011001500222020000700237020001400244039000400258005000900262005001200271 005002200283005001500305013000700320020000700327020002000334#VV09.02145#VV09.021 46#1050 cu hi trc nghim a l 12 theo ch #Chng trrnh chun v nng ca o#B.s.: L Thng (ch.b.), V nh Ha, m Nguyn Thu Dng..#30000#Vi?t#915.9 7#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a208tr.^b24cm#a l#Sch c thm#T m#L Thng#V nh Ha#m Nguyn Thu Dng#ng Quc Chnh#238621#Lp 12#Cu h i trc nghim## 00761000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200960003300700250 01290140008001540190005001620820008001678080005001750080005001800090012001850100 00500197011001500202020001000217020000900227020001800236039000400254005001000258 015002300268013000700291021016400298020000900462#VL09.00290#VL09.00291#VL09.0029 2#Cm nang php lut dnh cho hiu trng v k ton trng hc trong s nghip gio dc hin nay#i Phng s.t., h thng#295000#Vi?t#344.597#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a396tr.^b28cm#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Tm#i Phng#TT S ghi: B Ti chnh#238622#Cc qui nh php lut v gio dc nh: qui nh chun g, v nh gio, nh trng, qui ch thi c v vn bng chng ch, ch chnh s ch vi hc sinh, sinh vin...#Gio dc## 00888000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200970 00500030078001470070017002250140008002420190005002500820008002558080005002630080 00500268009001200273010000500285011001500290020000800305020000900313020001800322 039000400340013000700344021017900351020002900530020000800559020000700567#VL09.00 293#VL09.00295#VL09.00294#Nguyn Ngc ip#Hi p v cng tc k ton hnh chn h s nghip v h thng mc lc ngn sch nh nc nm 2009#Ch qun l cng s, tr s, nh lm vic ca c quan hnh chnh s nghip#Nguyn Ngc ip#25000 0#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a412tr.^b28cm#K ton#Vit Nam#Vn b n php lut#Tm#238623#Gii p nhng cu hi php lut v cng tc k ton, ch k ton hnh chnh s nghip, cc quy nh v s dng bin ch, qun l ti chnh, qun l ti sn, cng s, tr s..#C quan hnh chnh s nghip#Qun l# Tr s## 00894000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200320003300700650 00650140007001300190005001370820008001428080005001500080005001550090012001600100 00500172011001500177020001000192039000400202005001700206005001300223005001700236 015007800253005001700331013000700348021020300355020001300558020000900571#VL09.00 296#VL09.00298#VL09.00297#Ti chnh doanh nghip bo him#B.s.: Nguyn Ngc nh , H Thu Tin (ch.b.), Nguyn Tn Hong..#80000#Vi?t#368.006#^214#^aH.#^aTi c hnh#2009#^a211tr.^b29cm#Ti chnh#Tm#Nguyn Ngc nh#H Thu Tin#Nguyn Tn Hong#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Tp. H Ch Minh. Khoa Ti chnh doanh ngh ip#Nguyn Tin Hng#238624#Tng quan v qun tr ti chnh doanh nghip bo hi m. Phn tch gi tr tin t theo thi gian. D phng nghip v trong cc cng t y bo him, hot ng u t, kh nng thanh ton ca cng ty bo him#Doanh ngh ip#Bo him## 00773000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200600 00490070043001090140008001520190005001600820004001658080005001690080005001740090 01200179010000500191011001500196020000800211039000400219005001900223013000700242 021021100249020000600460020002900466#VL09.00299#VL09.00301#VL09.00300#Trn Khnh Dng#S k ton v ch k ton n v hnh chnh s nghip#Ch.b.: Trn Kh nh Dng, Phan Th Thu Ngc#295000#Vi?t#657#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a814tr .^b28cm#K ton#Tm#Phan Th Thu Ngc#238625#Gii thiu mt s qui nh php lu t mi v cng tc qun l v thc hin qui nh trong lnh vc k ton. 136 s k ton hng dn phng php hch ton k ton thu-chi ngn sch n v hnh chnh s nghip#S #C quan hnh chnh s nghip## 00838000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200720003300700340 01050140008001390190005001470820008001528080005001600080005001650090012001700100 00500182011001500187020000800202020000900210020001800219039000400237005000900241 00500080025001300070025802102080026502000100047302000090048302000100049202000100 0502#VL09.00302#VL09.00304#VL09.00303#Cm nang cng tc qun l ti chnh - tn dng ngn hng v chng khon#S.t., h thng: Qu Long, Kim Th#295000#Vi?t#346 .597#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a653tr.^b28cm#Qun l#Vit Nam#Vn bn php lu t#Tm#Qu Long#Kim Th#238626#Cc qui nh php lut v cng tc t chc, hot ng, nghip v cng tc ngn hng, hot ng mua v cho thu ti chnh, giao dc h v qun l ti chnh ca t chc tn dng, giao dch, u t chng khon...#T i chnh#Tn dng#Ngn hng#Php lut## 00771000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200540003300700340 00870140008001210190005001290820008001348080005001420080005001470090012001520100 00500164011001500169020001000184020000900194020001800203039000400221005000900225 005000800234013000700242021020000249020001000449020001000459#VL09.00305#VL09.003 06#VL09.00307#H thng php lut nng cao nghip v ngnh Ngn hng#S.t., h th ng: Qu Long, Kim Th#295000#Vi?t#346.597#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a604tr.^b 28cm#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Tm#Qu Long#Kim Th#238627#H thng h o, tp hp nhng vn bn php lut mi nht v ngnh ngn hng: t chc v hot ng, qui ch thu i tin, ngoi t, qun l ti chnh, tn dng v giao dch in t, bo mt thng tin...#Nghip v#Ngn hng## 00912000000000301000450002600110000002600110001102600110002200201590003300700250 01920140008002170190005002250820008002308080005002380080005002430090012002480100 00500260011001500265020001000280020000900290039000400299005001000303013000700313 021022000320020002900540020000800569020001900577020001400596#VL09.00308#VL09.003 09#VL09.00310#Cm nang php lut dnh cho k ton trng n v hnh chnh s ng hip ch t ch, t chu trch nhim v qun l ngn sch theo mc lc ngn s ch mi 2009#i Phng s.t., h thng#295000#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aTi chnh #2009#^a606tr.^b28cm#Php lut#Vit Nam#Tm#i Phng#238628#Nhng qui nh php lut v: k ton v kim ton nh nc, h thng mc lc ngn sch nh nc nm 2009, qui nh v lp d ton, thanh quyt ton, qun l, s dng kinh ph nh nc... ca c quan hnh chnh s nghip#C quan hnh chnh s nghip#Qun l#Ng n sch nh nc#Ch t ch## 00692000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200280 00500070034000780140007001120190005001190820004001248080005001280080005001330090 01200138010000500150011001500155020000900170039000400179005001600183013000700199 021018900206020000800395020001100403#VL09.00311#VL09.00312#VL09.00313#Nguyn Qu c Tun#Pht trin k nng qun tr#Nguyn Quc Tun, Nguyn Th Loan#79000#Vi?t #658#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a328tr.^b27cm#Qun tr#Tm#Nguyn Th Loan#2386 29#Cung cp nhng hiu bit v hng dn hnh vi cho tng k nng qun tr nh: t nhn thc, qun tr stress c nhn, gii quyt vn theo kiu phn tch v sng to, hun luyn, t vn...#K nng#Pht trin## 00953000000000313000450002600110000000200330001100300600004402900270010400700420 01310190005001730820004001788080005001820080005001870090011001920100005002030110 01500208020001600223039000400239005001300243005001400256005001100270015007500281 005001600356005001900372013000700391021021900398020000900617020001300626#VL09.00 314#Nht Bn v th gii phng ng#K yu hi tho quc t ng phng hc Vi t Nam ln th t#Japan & the oriental world#Mai Ngc Ch, Ueno Kumikazu, L Huy Bc..#Vi?t#915#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a305tr.^b30cm#ng phng hc#tm#Mai Ngc Ch#Ueno Kumikazu#L Huy Bc#TTS ghi: Trng i hc Khoa hc X hi v Nh n vn. Khoa ng phng hc#Nguyn Huy Dng#Phm Th Thu Giang#238630#Gm cc b o co c trnh by trong hi tho quc t ng phng hc Vit Nam ln th 4: Nht Bn trong th gii ng Phng, cc vn v ng phng hc khc nh n hc, ng Nam hc, Korea hc, Trung Quc hc#Nht Bn#t nc hc## 00826000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200230 00470070040000700140008001100190005001180820006001238080005001290080005001340090 02100139010000500160011001500165020000600180039000400186005001700190013000700207 021031700214020000800531020000900539#VL09.00316#VL09.00315#VL09.00317#Bi Ngc T on#Qun l d n xy dng#Bi Ngc Ton (ch.b.), Nguyn Cnh Cht#220000#Vi?t# 338.4#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a732tr.^b27cm#D n#tm#Nguyn Cnh C ht#238631#Trnh by c h thng nhng ni dung ch yu ca khoa hc qun l d n xy dng: lp d n, chun b thc hin d n, thc hin d n. Ngoi ra cn trnh by kin thc v qun l d n theo cc lnh vc, ni dung qun l nh "l p v thm nh d n" "u thu v qun l u thu", "nh gi cng trnh xy dng"..#Qun l#Xy dng## 00809000000000229000450002600110000000200340001102900440004501900050008908200060 00948080005001000080005001050090021001100100005001310110015001360200016001510390 00400167013000700171021034400178020000400522020002100526020003200547#VV09.02147# Cng ty c phn cu 12 - Cienco 1#Bridge joint stock company No 12 - Cienco 1#Vi ?t#624.2#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a748tr.^b26cm#Cng ti c phn#Tm# 238632#Gii thiu v cng ty c phn cu 12-Cienco1 - mt n v xy dng cu l n mnh c thng hiu, uy tn trn th trng trong nc v khu vc ; Mt s cn g trnh tiu biu m n v trc tip thi cng nh cu Ph Lng, cu M Thun, cu vt Ng t Vng v danh sch nhng cng trnh m n v v ang thi cng t khi thnh lp n nm 2008#Cu#Cu b tng ct thp#Cng ti c phn cu 12-C ienco 1## 00760000000000265000450002600110000002600110001100200190002200300120004101400080 00530190005000610820009000668080005000750080005000800090021000850100005001060110 01500111020000700126020001900133039000700152015003600159013000700195021025800202 020001300460020002100473#VV09.02149#VV09.02148#Danh b in thoi#2008 - 2009#10 0000#Vi?t#387.2025#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a591tr.^b24cm#n v#Da nh b in thoi#T.dung#TTS ghi: Tp on Kinh t Vinashin#238633#Gii thiu da nh b in thoi cc t chc, n v thuc tp on Cng nghip tu thu Vit Na m c sp xp theo th t bng ch ci ting Vit v chia thnh cc khi theo v ng lnh th. Nhng s in thoi trong danh b c cp nht ti cui thng 12/ 2008#Tng cng ti#Cng nghip tu thu## 00473000000000265000450002600110000002600110001100100100002200200100003200300040 00420070032000460140007000780190005000850820010000908080005001000080005001050090 01800110010000500128011001500133020001600148020000900164020001100173039000700184 005000900191013000700200#VV09.02150#VV09.02151#Nguyn Du#Ton Kiu#Th#Nguyn Du ; Hong An chuyn th#30000#Vi?t#895.92211#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a 159tr.^b20cm#Vn hc cn i#Vit Nam#Truyn th#T.dung#Hong An#238634## 01015000000000277000450002600110000002600110001100100070002200200540002900700200 00830190005001030820008001088080005001160080005001210090018001260100005001440110 01400149020001500163020000900178039000400187005001200191015005100203013000700254 021045100261020001500712020001000727#VV09.02152#VV09.02153#H Anh#X hi trt t , an ton cuc sng bnh yn, hnh phc#H Anh, Hng Nguyn#Vi?t#345.597#^214#^a H.#^aVn ho dn tc#2009#^a43tr.^b21cm#Trt t tr an#Vit Nam#Tm#Hng Nguyn# Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni#238635#Cung cp cho ng bo cc dn tc thiu s v min ni mt s kin thc php lut v gi gn trt t, an ton x hi, phn tch tc hi ca mt s hnh vi vi phm php lut trong l nh vc an ninh, trt t, an ton x hi v trch dn Ngh nh 150/2005/N-CP c a Chnh ph v qui nh cc hnh vi vi phm hnh chnh trong lnh vc an ninh v trt t, an ton x hi, hnh thc x l, mc pht, cc bin php khc phc hu qu i vi cc hnh vi ny#An ton x hi#Php lut## 00984000000000301000450002600110000002600110001100200380002200700550006001900050 01150820006001208080005001260080005001310090018001360100005001540110014001590200 01700173039000400190005001100194015005100205005001300256005002100269005001300290 013000700303021032500310020001900635020001000654020001800664#VV09.02154#VV09.021 55#Rn luyn thn th c sc khe tt#B.s.: L Anh Th, V Thi Hng, Nguyn Th Hng Lin..#Vi?t#613.7#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a51tr.^b21cm#Th d c th thao#Tm#L Anh Th#Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni#V Thi Hng#Nguyn Th Hng Lin#m Hi ng#238636#Gii thiu tm quan trng ca vic tp luyn th dc th thao v phng trnh c nhng bnh thng gp do la o ng qu sc. Bn cnh cn gii thiu mt s mn th thao dn tc, cc tr chi dn gian nhm gip b con c nhng gi pht th gin sau bui lao ng vt v v gp phn bo tn vn ha truyn thng cc dn tc#Sc kho cng ng#Rn l uyn#Chm sc sc kho## 01238000000000337000450002600110000002600110001100200390002200700550006101900050 01160820011001218080005001320080005001370090021001420100005001630110018001680200 00400186020000900190039000700199005001500206005001700221005001300238015003200251 00500160028300500150029901300070031402105260032102000120084702000190085902000080 0878020001400886#VV09.02156#VV09.02157#Cu Rch Miu - kht vng v hin thc#B. s.: Nguyn Vn Lu, Nguyn Thnh Nam, Phm Hu Sn..#Vi?t#338.409597#^214#^aH.#^ aGiao thng Vn ti#2009#^a178tr.^b24x29cm#Cu#Vit Nam#T.dung#Nguyn Vn Lu#Ng uyn Thnh Nam#Phm Hu Sn#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Nguyn Vn Cng#Tng Trn Hng#238637#Gii thiu cu Rch Miu - cy cu dy vng hin i khu l n, yu cu k thut cao, phc tp do i ng k s cng nhn Vit Nam t thit k, thi cng, qun l. Cng trnh c u t theo phng thc BOT trong nc, c kinh ph xy dng ln hon thnh, m bo tin , cht lng, an ton v h iu qu cao. Cu hon thnh ni lin hai tnh Bn Tre, Tin Giang, gn kt pht trin kinh t - x hi ca ng bng sng Cu Long vi c nc v th gii, m r a trin vng pht trin mnh m ca xy dng cu ng Vit Nam#Cu b tng#Giao thng vn ti#Kinh t#Cu Rch Miu## 00546000000000301000450002600110000000200190001100300040003000700370003401400070 00710190005000780820012000838080005000950080005001000090011001050100005001160110 01500121020001700136020000900153020000400162039000400166005001200170005001100182 005001000193005000900203005001100212012001400223013000700237#VN09.00884#Hng t nh quan h#Th#V Th nh, Nguyn Ho, Kim Thnh..#25000#Vi?t#895.9221408#^214 #^aH.#^aTh gii#2009#^a147tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#tm#V Th nh#Nguyn Ho#Kim Thnh#Hng Sm#Kiu Trinh#Hng quan h#238638## 00951000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200190 00510030023000700070018000930140007001110190005001180820010001238080005001330080 00500138009001100143010000500154011001500159020000800174020001000182039000400192 01300070019602103430020302000170054602000110056302000090057402000080058302000140 0591020000800605#VN09.00886#VN09.00885#VN09.00887#Trng nh Tng#n Du, qu n Cho#S tch v huyn thoi#Trng nh Tng#22000#Vi?t#398.09597#^214#^aH.# ^aTh gii#2009#^a122tr.^b19cm#S tch#Ninh Bnh#tm#238639#Kho cu v s tch v huyn thoi v Liu Hnh cng cha th x Tam ip, gn lin vi n Du va n Qun Cho - hai ngi n khng ch ni ting Ninh Bnh m c danh vi c nc kh lu i, ng thi cng s lc tm hiu, gii thiu hnh tch Mu Liu nhng ngi n ph cn trong vng nh n Sng, n Ph Ct, n Ph i Ngan g.#Vn ho dn gian#Tn ngng#Tam ip#n Du#Mu Liu Hnh#Th Mu## 00788000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100070003300200320 00400070018000720190005000900820010000958080005001050080005001100090018001150100 00500133011001500138020000800153020001100161039000400172005001000176013000700186 021026300193020001600456020001400472020001200486#VN09.00888#VN09.00889#VN09.0089 0#V Ln#Nhc c dn gian - , M'nng#V Ln, Trng Bi#Vi?t#784.19597#^214#^ aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a307tr.^b19cm#Nhc c#Ty Nguyn#tm#Trng Bi#23864 0#Gii thiu cc loi nhc c dn gian nh cng ching, cc nhc c tng ng vi cng ching, mt s nhc c khc ca dn tc -, M'Nng nhm gp phn vo vic pht hin, bo tn, khai thc, pht huy nhng gi tri vn ho tinh thn cc tc ngi Ty Nguyn.#Nhc c dn tc#Dn tc Mnng#Dn tc ## 00671000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200240 00490070021000730140007000940190005001010820006001068080005001120080005001170090 01800122010000500140011001500145020001100160020000700171039000400178004004000182 013000700222021012400229020000800353020002000361#VN09.00892#VN09.00891#VN09.0089 3#Nguyn c Bng#Lch s cha Hng Tch#Nguyn c Bng b.s.#18000#Vi?t#294.3 #^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a103tr.^b19cm#Cha Hng#H Ty#tm#Ti bn l n th 6, c sa cha, b sung#238641#Gii thiu lch s cha Hng Tch. Ngun gc lin quan n o Pht, cc cha nm trong khu di tch, thng cnh cha Hn g#Vn ho#Danh lam thng cnh## 00592000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200120 00348080005000460020020000510030004000710070046000750220004001210050015001250050 01300140005001400153005001500167005001200182008000500194009001800199010000500217 011001500222013000700237020001700244020000900261020000400270039000400274#VN09.00 895#VN09.00894#30000#Vi?t#895.9221008#^214#Khi mch ng thi#Th#Nguyn Xun p, Phm Vn Bi, ng nh Ban..#T.3#Nguyn Xun p#Phm Vn Bi#ng nh Ban# Nguyn Hi Bc#V Hu Bnh#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a256tr.^b19cm#238642#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#tm## 00752000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200160003301400070 00490190005000560820008000618080005000690080005000740090012000790100005000910110 01500096020001600111020000900127020001800136039000400154013000700158021032200165 020001100487#VN09.00896#VN09.00897#VN09.00898#Lut Thng mi#18000#Vi?t#343.59 7#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a163tr.^b19cm#Lut thng mi#Vit Nam#Vn bn ph p lut#tm#238643#Gii thiu nhng ni dung v iu lut c lin quan n hot ng thng mi nh nhng qui nh chung, mua bn hng ho, cung ng dch v, x c tin thng mi, cc hot ng trung gian thng mi, mt s hot ng thng mi c th, ch ti v gii quyt tranh chp trong thng mi, x l vi phm v iu khon thi hnh#Thng mi## 00562000000000205000450002600110000002600110001100200410002201900050006308200040 00688080005000720080010000770090031000870100005001180110014001230200013001370390 00700150013000700157021018200164020001000346#VN09.00899#VN09.00900#S tay k nn g truyn ming v php lut#Vi?t#340#^214#^aCn Th#^aS T php thnh ph Cn T h#2009#^a44tr.^b15cm#Tuyn truyn#T.dung#238644#Gii thiu cng tc tuyn truy n ming v php lut nh tuyn truyn ming l g, k nng tuyn truyn ming v phng php t chc mt s hnh thc tuyn truyn ming v php lut.#Php lut ## 00783000000000241000450002600110000002600110001100200430002201900050006508200080 00708080005000780080010000830090031000930100005001240110014001290200007001430200 00900150039000400159013000700163021032900170020001000499020002200509020001000531 #VN09.00901#VN09.00902#S tay quyn khiu ni t co ca cng dn#Vi?t#347.597#^ 214#^aCn Th#^aS T php thnh ph Cn Th#2009#^a48tr.^b15cm#T co#Vit Nam# tm#238645#Gii thiu v quyn khiu ni, t co ca cng dn nh khiu ni, t co l g, ai c quyn khiu ni t co, ngi khiu ni c nhng quyn v ngh a v g... nhm cung cp nhiu thng tin cn thit cho nhn dn trong vic thc hin v gii quyt khiu ni t co, thc hin tt ci cch hnh chnh v pht huy dn ch c s#Khiu ni#Lut khiu ni t co#Php lut## 00728000000000229000450002600110000002600110001100200450002201900050006708200100 00728080005000820080010000870090031000970100005001280110014001330200015001470200 00900162039000400171013000700175021028800182020001800470020001000488#VN09.00903# VN09.00904#S tay quyn v ngha v dn s ca cng dn#Vi?t#342.59708#^214#^aC n Th#^aS T php thnh ph Cn Th#2009#^a60tr.^b15cm#Quyn cng dn#Vit Nam# tm#238646#Gii thiu v mt s quyn, ngha v dn s nh quyn dn s, quyn n hn thn... v mt s quyn, ngha v v ti sn nh quyn ti sn, quyn s hu , quyn chim hu... nhm nng cao nhn thc php lut cho nhn dn, gp phn th c hin thnh cng ci cch hnh chnh v ci cch t php#Ngha v cng dn#Ph p lut## 00674000000000229000450002600110000002600110001100200510002201900050007308200040 00788080005000820080010000870090031000970100005001280110014001330200008001470200 00700155039000600162013000700168021024800175020001100423020001000434#VN09.00905# VN09.00906#S tay k nng giao tip hiu qu trong hnh chnh#Vi?t#351#^214#^aC n Th#^aS T php thnh ph Cn Th#2009#^a52tr.^b15cm#K nng#S tay#T.vn#238 647#S tay k nng giao tip hiu qu trong hnh chnh trang b cho cn b, cng chc kin thc, k nng cn thit trong hot ng giao tip hnh chnh, gp ph n thc hin thnh cng ci cch hnh chnh, xy dng nn hnh chnh chuyn nghi p, hin i#Hnh chnh#Giao tip## 00438000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200120003900300040 00510070017000550140007000720190005000790820009000848080005000930080005000980090 01900103010000500122011001400127020001700141020000900158020000400167039000600171 013000700177#VN09.00907#VN09.00908#Nguyn Quc Cng#V vi bin#Th#Nguyn Quc Cng#25000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a95tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#T.vn#238648## 00859000000000277000450002600110000002600110001100100070002200200470002900700120 00760190005000880820006000938080005000990080005001040090018001090100005001270110 01400132020001100146020001500157039000600172015005100178013000700229020002100236 020000800257020001800265021029800283#VN09.00909#VN09.00910#L Nga#V sinh mi tr ng trong gia nh v cng ng#L Nga b.s.#Vi?t#363.7#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a43tr.^b19cm#Mi trng#Sch thiu nhi#T.vn#Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni#238649#Mi trng sinh thi#V sinh#V sinh cng cng# Hng dn cch v sinh mi trng trong nh , nh bp, nh tm,nh tiu, chung tri vt nui ; cch x l v phn loi rc thi, nc thi,... nhm thc hin tt nhng cng vic c ch cho mi trng m bo khng kh trong lnh, sch p , m bo sc kho con ngi v pht trin kinh t x hi## 00769000000000313000450002600110000002600110001100200130002200700580003501400060 00930190005000990820009001048080005001130080018001180090011001360100005001470110 01400152020001600166020000900182039000600191005001500197005001600212005001700228 005001600245013000700261021014600268020001200414020001600426020001300442#VN09.00 911#VN09.00912#in Ty Sn#B.s.: Trn Xun Cnh, Nguyn Th Thn, Nguyn Vn Ph c..#9000#Vi?t#959.7028#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a16tr.^b19cm#L ch s cn i#Vit Nam#T.vn#Trn Xun Cnh#Nguyn Th Thn#Nguyn Vn Phc#Ng uyn Anh Dng#238650#Gii thiu v qun th cc di tch trong in Ty Sn nh c ng in, nh dn in, cc n th, ging nc, cy me v nghi thc l cng tron g in#Nh Ty Sn#Di tch lch s#in Ty Sn## 00962000000000313000450002600110000002600110001100200210002200700520004301400070 00950190005001020820009001078080005001160080018001210090011001390100005001500110 01400155020000900169020000900178039000600187005001500193005001600208005001700224 005001600241013000700257021033500264020001600599020001200615020002100627#VN09.00 913#VN09.00914#Bo tng Quang Trung#Trn Xun Cnh, Nguyn Th Thn, Nguyn Vn Phc..#10000#Vi?t#959.7028#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a19tr.^b19c m#Bo tng#Vit Nam#T.vn#Trn Xun Cnh#Nguyn Th Thn#Nguyn Vn Phc#Nguyn Anh Dng#238651#Gii thiu bo tng Quang Trung cng vi qun th cc di tch l ch s c hai vng Ty Sn thng o v Ty Sn h o. Bo tng trng by th eo h thng nin biu v tin trnh lch s ca phong tro Ty Sn t giai on t ngha n nh cao thng nht t nc, chng ngoi xm, cng cuc xy dng t nc ca vng triu Ty Sn#Lch s cn i#Nh Ty Sn#Bo tng Quang Trung ## 00548000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820011000458080005000560010013000610020013000740030020000870070013001070220 00400120008000500124009001300129010000500142011001400147013000700161004001300168 005001300181020001700194020000900211020002000220039000600240#VN09.00915#VN09.009 17#VN09.00916#41000#Vi?t#895.922332#^214#Bi Huy Phn#L huyt th#Tiu thuyt lch s#Bi Huy Phn#T.1#^aH.#^aThanh nin#2009#^a258tr.^b19m#238652#In ln th 3#Bi Huy Phn#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt lch s#T.vn## 00548000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820011000458080005000560010013000610020013000740030020000870070013001070220 00400120008000500124009001300129010000500142011001400147004001300161013000700174 005001300181020001700194020000900211020002000220039000600240#VN09.00919#VN09.009 18#VN09.00920#46000#Vi?t#895.922332#^214#Bi Huy Phn#L huyt th#Tiu thuyt lch s#Bi Huy Phn#T.2#^aH.#^aThanh nin#2009#^a273tr.^b19m#In ln th 3#23865 3#Bi Huy Phn#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt lch s#T.vn## 00548000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820011000458080005000560010013000610020013000740030020000870070013001070220 00400120008000500124009001300129010000500142011001400147004001300161013000700174 005001300181020001700194020000900211020002000220039000600240#VN09.00922#VN09.009 21#VN09.00923#52000#Vi?t#895.922332#^214#Bi Huy Phn#L huyt th#Tiu thuyt lch s#Bi Huy Phn#T.3#^aH.#^aThanh nin#2009#^a277tr.^b19m#In ln th 3#23865 4#Bi Huy Phn#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt lch s#T.vn## 00486000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200160 00500030012000660070017000780140007000950190005001020820011001078080005001180080 00500123009001300128010000500141011001500146020001700161020000900178020002000187 039000600207013000700213#VN09.00924#VN09.00925#VN09.00926#ng Huy Hi Lm#Bi c a st tht#Tiu thuyt#ng Huy Hi Lm#45000#Vi?t#895.922332#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a307tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt lch s#T.vn#23 8655## 00715000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200480003600300450 00840070014001290140007001430190005001500820010001558080005001650080005001700090 02100175010000500196011001400201020001000215020000900225020001800234039000600252 013000700258021014600265020000700411020000700418#VN09.00927#VN09.00928#Phm Gia Nghi#Nhng iu ngi li xe mt hai bnh phi bit#Dng cho dy hc v hc li xe mt hai bnh#Phm Gia Nghi#13000#Vi?t#343.59709#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a72tr.^b19cm#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#T.vn#238656#Cun s ch ph bin, tuyn truyn Lut Giao thng ng b, hng dn c th, chi tit cho ngi iu khin m t hai bnh khi tham gia giao thng#Xe my#Li xe## 00431000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200100003600300040 00460070014000500140007000640190005000710820010000768080005000860080005000910090 01900096010000500115011001400120020001700134020000900151020000400160039000600164 013000700170#VN09.00929#VN09.00930# Thng Th#Trch ti#Th# Thng Th#250 00#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a76tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.vn#238657## 00671000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020024000320030013000560070015000690220004000842210024000880050010001120080 01800122009001100140010000500151011001400156013000700170020000400177020000400181 039000400185021013700189020000500326020000700331020001500338020000400353#VN09.00 931#20000#Vi?t#612#^214#Nhng iu em mun bit#Truyn tranh#Li: Thanh Thu#T.1 #V sao tai ta nghe c#Thanh Thu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a59tr.^b19 cm#238658#Tai#Mt#TH#Gii thch cc hin tng v sao tai ta nghe c, v sao mt ta nhn thy c, v sao tay chn b t, v sao ta phn bit c mi v#C hn#Mi v#Sch thiu nhi#Tay## 00649000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020024000320030013000560070015000690220004000842210015000880050010001030080 01800113009001100131010000500142011001400147013000700161021011600168020000400284 020001200288020001200300020001400312020001500326039000600341#VN09.00932#20000#V i?t#523#^214#Nhng iu em mun bit#Truyn tranh#Li: Thanh Thu#T.2#Ngi sao l g#Thanh Thu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a59tr.^b19cm#238659#Gii thch xut x, qu trnh hnh thnh v cc hin tng xy ra trong t nhin nh ngn h , h mt tri, sm chp#Sao#H mt tri#Di ngn h#Thin vn hc#Sch thiu nh i#T.vn## 00685000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020024000320030013000560070015000690220004000842210021000880050010001090080 01800119009001100137010000500148011001400153013000700167021013700174020001100311 020001000322020000400332020000500336020000900341020001500350039000600365#VN09.00 933#20000#Vi?t#551#^214#Nhng iu em mun bit#Truyn tranh#Li: Thanh Thu#T.3 #V sao c thu triu#Thanh Thu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a59tr.^b19cm# 238660#Gii thch nhng hin tng ln xung ca thu triu, nht thc, ni cao c hnh thnh t u v cc nguyn nhn lm cho nc bin mn#Thu triu#Nht thc#Ni#Bin#Tri t#Sch thiu nhi#T.vn## 00620000000000301000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020008000340030013000420070061000550220005001160080018001210090011001390100 00500150011001500155012004000170019001600210005001400226005001300240020001800253 020001100271020001300282039000500295006001100300013000700311#VN09.00934#Vi?t#895 .1#^214#14000#V thn#Truyn tranh#Wan Yat Leung ch.b. ; Ha s: Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.32#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a131tr.^b19cm#Truyn tr anh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Vn h c thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Thu#Trung Kin#238661## 00515000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020015000340030013000490070029000620220004000910050011000950060011001060080 01800117009001100135010000500146011001500151013000700166019001600173020001800189 020001100207020001300218039000600231#VN09.00935#13000#Vi?t#895.1#^214#Giy thu tinh#Truyn tranh#Selena Lin ; Khnh Linh dch#T.1#Selena Lin#Khnh Linh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a195tr.^b18cm#238662#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#T.vn## 00609000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020014000340030013000480070054000610220004001150050016001190050015001350060 01500150008001800165009001100183010000500194011001500199012003500214013000700249 019000300256020001800259020001100277020001300288039000600301#VN09.00936#14500#V i?t#895.1#^214#Thn binh 3.5#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Cn g Tia Chp dch#T.1#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#Cng Tia Chp#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2009#^a137tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#238663#VH# Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#T.vn## 00551000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070032000600220004000920050013000960060012001090080 01800121009001100139010000500150011001500155012003500170013000700205019000300212 020001800215020000900233020001300242039000600255#VN09.00937#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Hong t ch#Truyn tranh#Marsuri Hino ; Trng Xun dch#T.1#Marsuri Hino#Tr ng Xun#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a180tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#238664#VH#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#T.vn## 00552000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020020000340030013000540070029000670220004000960050014001000060008001140080 01800122009001100140010000500151011001500156012003500171013000700206019000300213 020001800216020000900234020001300243039000600256#VN09.00938#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Thin thn vs c ma#Truyn tranh#Miyoshi Yuuki ; Hi Th dch#T.1#Miyoshi Yuu ki#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a176tr.^b18cm#Truyn tranh dnh ch o tui mi ln#238665#VH#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#T.vn## 00575000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020019000340030013000530070033000660220004000990050016001030060010001190080 01800129009001100147010000500158011001500163019001400178012004000192020001800232 020000900250020001300259039000600272013000700278#VN09.00939#Vi?t#895.6#^214#1400 0#i dng su thm#Truyn tranh#Yoshimura Akemi ; Nghi Linh dch#T.8#Yoshimur a Akemi#Nghi Linh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn #Truyn tranh dnh cho Tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #T.vn#238666## 00586000000000301000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020014000340030013000480290014000610070030000750220005001050050015001100060 00800125008001800133009001100151010000500162011001500167012003500182019001400217 020001800231020000900249020001300258039000600271013000700277#VN09.00940#895.6#^2 14#12500#Vi?t#H chiu xanh#Truyn tranh#Passport blue#Osamu Tshiwata ; Quc H dch#T.12#Osamu Tshiwata#Quc H#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a182tr.^b18 cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#T.vn#238667## 00510000000000265000450003900060000080800050000600200100001100500140002100600080 00350070029000430080018000720090011000900100005001010110015001060120040001210220 00400161082000600165013000700171014000700178019000500185019001400190020001800204 020000900222020001300231#T.vn#^214#Hana Kimi#Nakajo Hisaya#Hi Yn#Nakajo Hisay a ; Hi Yn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a190tr.^b18cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#T.4#895.6#238668#14000#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh## 00540000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020016000340290007000500070041000570220004000980050015001020060009001170060 00800126008001800134009001100152010000500163011001500168019001400183020001800197 020000900215020001300224039000600237013000700243#VN09.00942#25000#Vi?t#895.6#^2 14#Mi m gia nh#Family#Taeko Watanabe ; Dch: Minh Hu, Hi Yn#T.3#Taeko Wat anabe#Minh Hu#Hi Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a372tr.^b19cm#Dch Nh t Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#T.vn#238669## 00618000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200170 00520030012000690290061000810070037001420140007001790190005001860820004001918080 00500195008001800200009001100218010000500229011001500234019000900249020001700258 020000400275020001200279039000600291006001200297013000700309#VN09.00943#VN09.009 44#VN09.00945#Hollingshead, Jain#Tng qua tui 20#Tiu thuyt#Twenty something - the quarter life crisis of Jack Lancaster#Jain Hollingshead ; L Thu Thu dch# 62000#Vi?t#823#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a370tr.^b19cm#Dch Anh#V n hc hin i#Anh#Tiu thuyt#T.vn#L Thu Thu#238670## 00819000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200380003300700450 00710140007001160190005001230820011001288080005001390080005001440090013001490100 00500162011001500167020000800182020000900190039000600199005001700205013000700222 021029700229020000800526020000700534#VN09.00946#VN09.00947#VN09.00948#Lch s Vi t Nam trong tc ng ca dao#Nguyn Ngha Dn s.t., tuyn chn, ch thch#40000# Vi?t#398.909597#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a217tr.^b19cm#Lch s#Vit Nam#T.v n#Nguyn Ngha Dn#238671#Gii thiu khi qut lch s tc ng ca dao v lch s . Nghin cu cc tiu ch xc nh tc ng ca dao v lch s, nghin cu ni dung ca tc ng ca dao v lch s da theo tin trnh ca lch s dn tc qua cc thi k v nghin cu mt s c im ngh thut ca tc ng ca dao v lch s#Tc ng#Ca dao## 00936000000000325000450002600110000002600110001100200210002200300120004300700330 00550190005000880820006000938080005000990080005001040090013001090100005001220110 01500127020001000142039000600152005001000158005001000168005000900178005001000187 00500110019701300070020802103260021502000200054102000210056102000080058202000200 0590#VN09.00949#VN09.00950#Gng sng sinh vin#2003 - 2008#Khnh Vn, Nh Qunh , Lam Chu..#Vi?t#371.8#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a431tr.^b19cm#Sinh vin#T.v n#Khnh Vn#Nh Qunh#Lam Chu#Xun Tho#Thanh Tho#238672#Gii thiu i hi i biu ton quc Hi sinh vin Vit Nam ln th VIII, nhim k (2009-2013) v n hng tm gng sinh vin tiu biu ca cc phong tro thi ua si ni trn cc lnh vc hc tp, ngh thut, cuc thi Olympic ho hc, tin hc... trong cc hc vin, trng i hc, cao ng trn ton quc v c nc ngoi#in hnh tin tin#Phong tro sinh vin#Hc tp#Nghin cu khoa hc## 00623000000000253000450002600110000002600110001100200680002200300120009001900050 01020820006001078080005001130080005001180090013001230100005001360110015001410200 01000156039000600166015004400172013000700216021010200223020001400325020002100339 020000900360#VN09.00951#VN09.00952#M hnh, gii php trong cng tc on, hi v phong tro sinh vin#2003 - 2008#Vi?t#371.8#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a186t r.^b19cm#Sinh vin#T.vn#TTS ghi: Trung ng Hi Sinh vin Vit Nam#238673#Trn h by m hnh, gii php v cng tc gio dc, v phong tro sinh vin, v cng tc hi sinh vin#Cng tc on#Phong tro sinh vin#Gio dc## 00377000000000229000450002600110000002600110001100100070002200200100002900700070 00390190005000460820010000518080005000610080005000660090013000710100005000840110 01500089020001700104020000900121020000400130039000600134013000700140#VN09.00953# VN09.00954#L Vn#Duyn th#L Vn#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a 131tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.vn#238674## 01126000000000277000450002600110000002600110001100200950002200300800011701900050 01970820006002028080005002080080005002130090013002180100005002310110015002360200 01000251039000600261015004400267013000700311021046500318020002100783020001000804 020000800814020001900822020000700841#VN09.00956#VN09.00955#Tng quan tnh hnh s inh vin, cng tc hi v phong tro sinh vin nhim k VII (2003 - 2008)#Ti li u phc v i hi i biu ton quc Hi Sinh vin Vit Nam ln th VIII#Vi?t#3 71.8#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a223tr.^b19cm#Sinh vin#T.vn#TTS ghi: Trung ng Hi Sinh vin Vit Nam#238675#Phn tch tnh hnh thanh nin sinh vin nhi m k 2003-2008 qua cc s liu, kt qu hc tp nghin cu khoa hc, iu kin h c tp, sinh hot, i sng vn ha tinh thn...nh gi cng tc gio dc bi d ng l tng, o c cch mng, cc hot ng tnh nguyn, chm lo, bo v quy n li hp php... D bo tnh hnh sinh vin cng tc hi v phong tro sinh vi n. xut cc gii php y mnh cng tc hi v phong tro sinh vin trong nh im k i hi VIII#Phong tro sinh vin#Hot ng#Hc tp#T tng chnh tr#X hi## 00688000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200390003600700140 00750140007000890190005000960820004001018080005001050080018001100090011001280100 00500139011001500144012003700159013000700196021017900203020000900382020001000391 020001500401039000600416#VN09.00957#VN09.00958#Phm Vn Nhn#Quan st v nhn d ng du vt ng vt#Phm Vn Nhn#20000#Vi?t#590#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a135tr.^b19cm#B sch Ch sng gia thin nhin#238676#Gii thiu v thin nhin, quan st v nhn bit du vt ng vt, bn kiu du vt chn c bn, loi chim, nhng du vt khc, phn ng vt, bng so snh cc loi phn ng vt#ng vt#Nhn dng#Sch thiu nhi#T.vn## 00706000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200330003301400060 00660190005000720820008000778080005000850080005000900090011000950100005001060110 01400111013000700125021022200132020000800354020001000362020001600372020000700388 020000900395020001800404039000600422#VN09.00959#VN09.00961#VN09.00960#Php lnh bo v b mt nh nc#6000#Vi?t#342.597#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a16tr.^b19c m#238677#Trnh by nhng qui nh chung, phm vi b mt nh nc, qun l nh n c v bo v b mt nh nc, trch nhim ca c quan, t chc v cng dn v b o v b mt nh nc, khen thng v x l vi phm iu khon thi hnh#Qun l#P hp lnh#B mt nh nc#Bo v#Vit Nam#Vn bn php lut#T.vn## 00720000000000265000450002600110000002600110001100100100002200200330003200700100 00650140007000750190005000820820006000878080005000930080005000980090011001030100 00500114011001500119013000700134021026800141020000800409020000500417020001800422 020000800440039000600448#VN09.00962#VN09.00963#Thin Kim#Yoga v m thc dnh ch o la i#Thin Kim#50000#Vi?t#613.7#^214#^aH.#^aM thut#2008#^a143tr.^b19cm#2 38678#Trnh by bi tp yoga trong nh v ngoi tri vi cc t th ngi, qu, ng, nm sp, nm nga; m thc dnh cho la i s gip cc bn thot khi p l c cng vic, to iu kin cc bn cng chia s khng kh nng m lng mn t rong th gii ring ca hai ngi#m thc#Yga#Chm sc sc kho#Bi tp#T.vn## 00406000000000241000450002600110000002600110001100100140002200200040003600300040 00400070014000440190005000580820010000638080005000730080005000780090019000830100 00500102011001400107013000700121020001700128020000900145020000400154039000600158 #VN09.00964#VN09.00965# Trng Khi#ABC#Th# Trng Khi#Vi?t#895.92214#^214#^ aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a83tr.^b17cm#238679#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T .vn## 00452000000000253000450002600110000002600110001100100180002200200120004000300040 00520070018000560140007000740190005000810820010000868080005000960080005001010090 01900106010000500125011002500130013000700155020001700162020000900179020000400188 039000600192#VN09.00966#VN09.00967#Nguyn Thnh Long#t qu ti#Th#Nguyn Thn h Long#35000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a110tr., 2tr. n h^b19cm#238680#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.vn## 00432000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200120003500300040 00470070013000510140007000640190005000710820010000768080005000860080005000910090 01900096010000500115011001500120013000700135020001700142020000900159020000400168 039000600172#VN09.00968#VN09.00969#Mai Trng C#T o trng#Th#Mai Trng C#250 00#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a150tr.^b19cm#238681#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#T.vn## 00464000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200260003300300110 00590070011000700140007000810190005000880820010000938080005001030080005001080090 01900113010000500132011002500137013000700162020001700169020000900186039000400195 020001100199#VN09.00970#VN09.00971#L B Cnh#Huyn thoi thc Yang Bay#Truyn t h#L B Cnh#35000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a150tr., 6tr. nh^b19cm#238682#Vn hc hin i#Vit Nam#Mai#Truyn th## 00441000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200190003200300040 00510070010000550140007000650190005000720820011000778080005000880080005000930090 01900098010000500117011002400122013000700146020001700153020000900170039000400179 020000400183#VN09.00972#VN09.00973#H c i#Vin ngc trai en#Th#H c i#23 000#Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a96tr., 2tr. nh^b19cm#2 38683#Vn hc hin i#Vit Nam#Mai#Th## 00432000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200080003800300040 00460070016000500140007000660190005000730820011000788080005000890080005000940090 01900099010000500118011001400123013000700137020001700144020000900161039000400170 020000400174#VN09.00974#VN09.00975#Phm Ngc Quang#Li hoa#Th#Phm Ngc Quang#2 5000#Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a91tr.^b19cm#238684#Vn hc hin i#Vit Nam#Mai#Th## 00440000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200180003700300040 00550070015000590140007000740190005000810820011000868080005000970080005001020090 01900107010000500126011001400131013000700145020001700152020000900169039000400178 020000400182#VN09.00976#VN09.00977#Trn Vn Khin#Trng thng tun#Th#Trn Vn Khin#20000#Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a75tr.^b19cm#23 8685#Vn hc hin i#Vit Nam#Mai#Th## 00420000000000253000450002600110000002600110001100100080002200200120003000300040 00420070008000460140007000540190005000610820011000668080005000770080005000820090 01900087010000500106011001400111013000700125020001700132020000900149020000400158 039000400162#VN09.00978#VN09.00979#L Hng#Rng v th#Th#L Hng#30000#Vi?t#8 95.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a63tr.^b19cm#238686#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai## 00591000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200470 00470070055000940140007001490190005001560820004001618080005001650080005001700090 01900175010000500194011001500199019000900214006001600223006001700239013000700256 020001800263020000400281020001200285039000400297#VN09.00981#VN09.00982#VN09.0098 0#Park, Barbara#Junie B. Jones c con qui vt di gm ging#Barbara Park ; D ch: Hong Qunh Nga, Nguyn Lan Hng#46000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2009#^a290tr.^b19cm#Dch Anh#Hong Qunh Nga#Nguyn Lan Hng#238687#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thuyt#Mai## 00751000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100070003300200210 00400070072000610140007001330190005001400820006001458080005001510080005001560090 01400161010000500175011001500180005000900195006000700204006000900211005001700220 01300070023702101270024402000080037102000080037902000080038702000040039502000100 0399039000400409#VN09.00983#VN09.00984#VN09.00985#T Hn#Thin tr v n chay#B. s.: T Hn, Ngc Huy ; Dch: o Lin, H Sn ; Nguyn Minh Tin h..#58000#Vi? t#394.1#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a303tr.^b19cm#Ngc Huy#H Sn#o Lin#Ngu yn Minh Tin#238688#Trnh by khi nim thin tr, n chay v lun gii r rng cc kin thc tng i y v nt vn ho thin tr v n chay#Vn ho#n c hay#n ung#Ch#Thin tr#Mai## 00763000000000313000450002600110000002600110001100200200002200700800004201400070 01220190005001290820009001348080005001430080005001480090014001530100005001670110 01400172005001500186005001700201005001700218013000700235021013500242020001600377 020002000393020001100413020000700424020000700431020000700438039000400445#VN09.00 986#VN09.00987#Try hi cha Hng#B.s., tuyn chn, trch dn: Trn ng Hng, Nguyn Quang i, Nguyn Hng Hnh#25000#Vi?t#915.9731#^214#^aH.#^aNxb. H Ni# 2009#^a96tr.^b19cm#Trn ng Hng#Nguyn Quang i#Nguyn Hng Hnh#238689#Gii thiu nhng nt c bn c sc v non nc, sui rng v h thng n cha, hang ng trong khu di tch lch s vn ho Hng Sn#Di tch lch s#Danh lam thng cnh#Cha Hng#M c#H Ni#H Ty#Mai## 00753000000000241000450002600110000000200280001101900050003908200090004480800050 00530080005000580090012000630100005000750110014000800120023000940130007001170280 05100124021028500175020000800460020002000468020000900488020000900497039000500506 #NN09.00139#Discover East travel manual#Vi?t#915.9704#^214#^aH.#^aThng tn#2008 #^a66tr.^b20cm#Discover East Viet Nam#238691#Khm ph pha ng Nam Vit Nam: Th ng tin du lch#Cung cp nhng thng tin cho khch du lch thm quan khu vc ph a ng Vit Nam vi nhng thng tin v: V tr a l, kh hu, cc nhm dn tc , con ngi, vn ho, phong tc tp qun cc khu vc , vn ho, tn gio, c c dch v,.. cng mt s thng tin v cc tua du lch c th#Du lch#Danh lam th ng cnh#t nc#Vit Nam#vanh## 00747000000000265000450002600110000000200260001100700140003701900050005108200060 00568080005000620080005000670090011000720100005000830110026000880010015001140130 00700129028002100136021025200157020000800409020002000417020002300437020000700460 020000900467039000500476#NV09.00839#Hanoi of a thousand years#Carol Howland#Vi?t #959.7#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a163tr., 42tr. nh^b21cm#Howland, Carol#238692 #H Ni mt nghn nm#Tm hiu v lch s pht trin ca thnh ph H Ni v nh ng danh lam thng cnh, cc tuyn ph, cc truyn thuyt v con ngi H Ni tro ng gn mt ngn nm qua: H Hon kim, 36 ph c, ng mn H Ch Minh, m thc ngi H Ni,.. H ni ngy nay.#Lch s#Danh lam thng cnh#Phong tc truyn t hng#H Ni#Vit Nam#vanh## 00739000000000289000450002600110000000200280001100300150003902900290005400700450 00830140007001280190005001350820004001408080005001440080012001490090017001610100 00500178011001500183001001800198005001100216013000700227028003600234021013500270 020001000405020001800415020001100433039000500444#NV09.00840#Basic tactics for li stening#Trnh c s#Luyn k nng nghe ting Anh#Jack C. Richards ; L Duy L n dch, ch gii#15000#Vi?t#428#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2008#^a107tr. ^b21cm#Richards, Jack C.#L Duy Ln#238693#Luyn k nng nghe ting Anh c bn#G ii thiu cc bi hc theo tng ch c th rn luyn k nng nghe cho ngi n c ngoi hc ting Anh c km theo bi tp thc hnh#Ting Anh#K nng nghe hi u#Gio trnh#vanh## 01106000000000313000450002600110000000200390001100700480005001900050009808200070 01038080005001100080005001150090018001200100005001380110015001430050016001580050 01500174005001500189005001800204005001200222015007800234013000700312028005700319 021037200376020001100748020000900759020001000768020000900778039000500787#NV09.00 841#Rural families in transitional Vietnam#Helle Rydstrom, Trnh Duy Luan, Wil B urghoorn..#Vi?t#307.72#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a431tr.^b21cm#Rydstrom, Helle#Trnh Duy Luan#Burghoorn, Wil#Nguyen Thanh Liem#Le Ngoc Lan#TTS ghi: Vie tnam - Sweden research co-operation programme. project VS-RDE-05#238694#Gia nh nng thn trong giai on chuyn i Vit Nam#Gm nhng bi nghin cu vit v gia nh nng thn trong giai on chuyn i Vit Nam trong chng trnh ng hin cu d n VS-RDE-05 do Vit Nam - Thu S hp tc: nhng thay i lao ng v t l vic lm tnh Yn Bi; vai tr ca gia nh trong cuc sng hc ng ca tr em Yn Bi, phong tc ci hi tnh Tin Giang, mi quan h quyn lc gia v v chng,..#X hi hc#Gia nh#Nng thn#Vit Nam#vanh## 00906000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200220003300700610 00550050015001160050012001310050016001430050019001590050014001780140007001920190 00500199082000400204808000500208008000500213009002700218010000500245011001500250 015006800265013000700333021022600340020001100566039000400577020001100581#VV09.02 158#VV09.02159#VV09.02160#Gio trnh x hi hc#B.s.: Lng Vn Thc (ch.b.), L Quc Th, Nguyn Th Bch..#Lng Vn Thc#L Quc Th#Nguyn Th Bch#Trn Th Kim Thanh#Trn Cao Khi#35000#Vi?t#301#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#20 09#^a294tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. B mn Tm l X h i hc#238698#Gii thiu tng quan v x hi hc. Trnh by cc vn v c cu x hi, t chc x hi, thit ch x hi, vn ho, x hi ho, i sng x hi, s bin i x hi v tnh hin i cng cc phng php nghin cu x hi hc#X hi hc#Mai#Gio trnh## 00973000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200390003300700590 00720050014001310050012001450050015001570050014001720050016001860140007002020190 00500209082000400214808000500218008000500223009002700228010000500255011001500260 01500690027501300070034402102480035102000160059902000110061503900040062602000170 0630#VV09.02161#VV09.02162#VV09.02163#Gio trnh qun l nh nc v kinh t#B.s .: Hong Ton, Mai Vn Bu (ch.b.), Phan Kim Chin..# Hong Ton#Mai Vn B u#Phan Kim Chin#Phm Ngc Cn#H Th Bch Vn#50000#Vi?t#354#^214#^aH.#^ai h c Kinh t Quc dn#2008#^a415tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc d n. B mn iu khin kinh t#238699#Tng quan v qun l nh nc v kinh t. Tr nh by quy lut v nguyn tc, cng c v phng php, mc tiu v cc chc nn g, thng tin v quyt nh trong qun l nh nc v kinh t, b my qun l nh nc v cn b qun l nh nc v kinh t#Qun l kinh t#Gio trnh#Mai#Qun l nh nc## 01031000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200300003300700580 00630050012001210050014001330140007001470190005001540820011001598080005001700080 00500175009002700180010000500207011001500212015007700227001001400304013000700318 021033400325020001900659020001100678020001500689020000900704039000400713#VV09.02 164#VV09.02165#VV09.02166#Cng tc quc phng - an ninh#B.s.: Cp Tun Xun (ch. b.), L Ch Hng, Nguyn Vn K..#L Ch Hng#Nguyn Vn K#28000#Vi?t#355.0095 97#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a231tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. B mn Qun s. - Lu hnh ni b#Cp Tun Xun#238700#Tr nh by v cng tc quc phng. Gii thiu mt s ni dung c bn v xy dng v bo v ch quyn lnh th, bin gii quc gia. Cng tc an ninh vi vn v d n tc, tn gio, bo v an ninh quc gia v gi gn trt t, an ton x hi: x y dng phong tro bo v an ninh t quc v u tranh phng chng ti phm v t nn x hi#An ninh quc phng#Quc phng#Bo v t quc#Vit Nam#Mai## 01139000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200280003300300320 00610070058000930050015001510050013001660050012001790050014001910050019002050140 00700224019000500231082000900236808000500245008000500250009002700255010000500282 01100150028701500640030201300070036602103580037302000170073102000080074802000180 0756020001100774039000400785#VV09.02167#VV09.02168#VV09.02169#Gio trnh tin hc ng dng#Dng cho sinh vin khi Kinh t#B.s.: Hn Vit Thun (ch.b.), Cao nh Thi, Bi Th Ng..#Hn Vit Thun#Cao nh Thi#Bi Th Ng#Trng Vn T#Trn T h Song Minh#41000#Vi?t#330.0285#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2008#^a34 3tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Tin hc Kinh t#23870 1#Trnh by v thng tin v vai tr ca thng tin kinh t, cc h thng thng ti n qun l v kinh t c bn, ng dng c bn ca Excel trong cc h thng thng tin kinh t, s dng c s d liu v cc hm ti chnh trong h thng thng tin kinh t, phn tch v d bo trong cc h thng thng tin kinh t cng mt s b i ton ti u v ma trn trong kinh t#Tin hc ng dng#Kinh t#Phn mm my t nh#Gio trnh#Mai## 01138000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200270003300700610 00600050016001210050013001370050014001500050010001640050012001740140007001860190 00500193082000700198808000500205008000500210009002700215010000500242011001500247 01500600026201300070032202104520032902000080078102000080078903900040079702000110 0801#VV09.02170#VV09.02172#VV09.02171#Gio trnh lch s kinh t#B.s.: Nguyn Tr Dnh, Phm Th Qu (ch.b.), Hong Vn Hoa..#Nguyn Tr Dnh#Phm Th Qu#Hong Vn Hoa#L T Hoa#Chu Th Lan#41000#Vi?t#330.09#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Qu c dn#2009#^a430tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Kinh t hc#238702#Gii thiu lch s kinh t cc nc ngoi nh: kinh t cc nc T bn ch ngha, kinh t nc M, Nht Bn, kinh t cc nc x hi ch ngha, ki nh t Lin X, Trung Quc, kinh t cc nc ang pht trin, cc nc ASEAN v lch s kinh t Vit Nam qua cc thi k: Phong kin, thc dn Php thng tr, k hng chin chng thc dn Php, thi k t nc b chia ct hai min, thi k s au 10 nm thng nht t nc v thi k kinh t Vit Nam i mi#Lch s#Kinh t #Mai#Gio trnh## 00823000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200270003300300760 00600070039001360190005001750820011001808080005001910080005001960090018002010100 00500219011001500224013000700239021010000246020002000346020000700366020000900373 03900040038200500130038600500090039900500130040800500110042100500130043201500280 0445020001200473#VV09.02173#VV09.02174#VV09.02175#Phong tc ci hi qu ti#Tuy n chn cc tc phm d thi v phong tc ci hi cc vng min Vit Nam#Ging S eo G, Nm Qut, L Xun Hinh..#Vi?t#392.509597#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008 #^a211tr.^b21cm#238703#Gii thiu cc tc phm t gii trong cuc thi vit v p hong tc ci hi cc vng min Vit Nam#Phong tc c truyn#Hn l#Vit Nam#M ai#Ging Seo G#Nm Qut#L Xun Hinh#L Vn Hi#inh Cam Kt#TTS ghi: Cc Vn ho c s#Dn tc hc## 00830000000000313000450002600110000002600110001100100130002200200480003500700350 00830140007001180190005001250820006001308080005001360080018001410090023001590100 00500182011001500187006001500202013000700217021021500224020000700439020000700446 020000900453020001800462020000900480020001800489020000500507039000400512#VV09.02 176#VV09.02177#L nh Nin#Dc thin dng sinh - cc mn ngt v ung#L nh Nin ; Phm Kim Thch dch#43000#Vi?t#613.2#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. V n ho Si Gn#2009#^a107tr.^b21cm#Phm Kim Thch#238704#Gii thiu nhng mn n , ung c ch bin t cc loi thc phm kt hp vi cc v thuc ng dc, c tc dng cha bnh v bi b c th... nh: cho, sa b nu to , u hm ngn nh, yn xo hm u ...#Nu n#Mn n#Ch bin#Chm sc sc kho#iu tr #Liu php n ung#Bnh#Mai## 00911000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200590 00510070023001100140007001330190005001400820006001458080005001510080005001560090 01400161010000500175011001500180013000700195021032900202020000800531020001800539 020001800557020000900575020000900584020001200593039000400605#VV09.02178#VV09.021 80#VV09.02179#Nguyn Nht Phong#M cnh ca tr tu cho tr bng s hng th tro ng hc tp#Nguyn Nht Phong b.s.#49000#Vi?t#371.3#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008 #^a301tr.^b21cm#238705#Gm nhng mu cht ln trong vic bi dng nim yu thc h hc tp ca tr nh: Kch thch hng th hc tp ca tr em, bi dng nim a m m trong hc tp thng qua vui chi, to cm gic thnh cng, cm gic c kh nng quan trng, cho tr c hi v chu trch nhim, to tinh thn thoi mi, x c nh quan im v lng t tn#Hc tp#Gio dc tiu hc#Gio dc mu gio#Hng th#B quyt#Tnh t tin#Mai## 00735000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200080 00410070008000490140007000570190005000640820009000698080005000780080005000830090 03800088010000500126011001500131013000700146021016800153020001100321020001000332 020002100342020001700363020000900380020004000389039000400429#VV09.02181#VV09.021 83#VV09.02182#Diu n#L sng#Diu n#63000#Vi?t#959.7043#^214#^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vinh danh Vit#2009#^a295tr.^b21cm#238706#Cun sch ni v Thng t ng Phan Trung Kin mt trong nhng tm gng sng ca t thp C Chi v nhng thnh tch, hot ng ca ng trong cuc khng chin chng M#Thnh tch#Hot ng#Khng chin chng M#Lch s hin i#Vit Nam#Phan Trung Kin, Thng tng, Qun i#Mai## 00637000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200330 00460070031000790140007001100190005001170820006001228080005001280080005001330090 01100138010000500149011001500154006001200169013000700181021012600188020001100314 020001000325020002000335039000400355#VV09.02184#VV09.02186#VV09.02185#Caples, Jo hn#Ngh thut qung co hi ra tin#John Caples ; Trng Dng dch#50000#Vi?t#6 59.1#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a316tr.^b21cm#Trng Dng#238707#Trnh by nhng kinh nghim, b quyt, phng php, cch vit v cch p dng k thut qung c o c c hiu qu tt nht#Ngh thut#Qung co#B quyt thnh cng#Mai## 00621000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200280 00440070011000720140007000830190005000900820006000958080005001010080005001060090 01100111010000500122011001500127013000700142021012300149020000900272020000900281 020000800290020002000298020000900318039000400327#VV09.02187#VV09.02188#VV09.0218 9#Nguyn Duy#Bn lnh ngi lm gim c#Nguyn Duy#30000#Vi?t#658.4#^214#^aH.# ^aLao ng#2008#^a277tr.^b21cm#238708#Cun sch a ra cch nhn nhn, cch dng ngi, nhng t cht m nh qun l lnh o cn phi c t c thnh cng #Gim c#Bn lnh#Qun l#B quyt thnh cng#Lnh o#Mai## 00928000000000313000450002600110000000200420001100300480005300700170010101400070 01180190005001250820006001308080005001360080005001410090011001460100005001570110 01500162001001700177004000800194013000700202021031600209020001100525020001300536 020001100549020002000560020000800580020001300588020000900601039000400610#VV09.02 190#Cng trnh nng lng kh sinh vt Biogas#Biogas l g? - Sn xut v s dn g nh th no#Nguyn Duy Thin#34000#Vi?t#665.7#^214#^aH.#^aXy dng#2008#^a206 tr.^b21cm#Nguyn Duy Thin#Ti bn#238709#Trnh by nhng nguyn tc xy dng hm biga, thit k cc loi hm kh, qun l v khai thc hm kh, bin php a n ton trong qu trnh xy dng. Hng dn chi tit cch xy dng, chn v tr m t hm kh loi nh trong gia nh, cch s dng kh nh th no, lm th no sn xut c nhiu kh vi sinh nht#Cng trnh#Kh sinh hc#Nng lng#Nng l ng sinh hc#Hm kh#Hm sinh hc#Thit k#Mai## 00616000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270010015000320020027000470070015000740220004000890040008000930080005001010090 01100106010000500117011001500122013000700137005001500144021011700159020001900276 020000800295020001000303020000900313039000400322#VV09.02191#68000#Vi?t#724#^214 #Trn Trng Chi#Lch s kin trc th gii#Trn Trng Chi#Q.2#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2008#^a348tr.^b24cm#238710#Trn Trng Chi#Gii thiu lch s kin trc cn i phng Ty giai on 1750-1945 v kin trc hin i phng Ty t sau nm 1945#Kin trc hin i#Lch s#Kin trc#Th gii#Mai## 00683000000000265000450002600110000000200280001100700160003901400070005501900050 00620820004000678080005000710080005000760090011000810100005000920110014000970010 01600111013000700127021022300134020001000357020000900367020001000376020001800386 020000900404039000400413#VV09.02192#Kin trc bnh vin a khoa#ng Thi Hong# 20000#Vi?t#725#^214#^aH.#^aXy dng#2008#^a75tr.^b24cm#ng Thi Hong#238711#T hit k cc khi phng khm a khoa, b phn nhp vin, b phn cp cu, khi c n lm sng. Thit k cc khoa v n nguyn h l trong khi iu tr ni tr ph ng bnh nhn. Gii thiu mt s hnh v c bn ca bnh vin#Kin trc#Xy dng #Bnh vin#Bnh vin a khoa#Thit k#Mai## 00608000000000277000450002600110000000200410001101400070005201900050005908200070 00648080005000710080005000760090011000810100005000920110015000970040008001120130 00700120021009700127020000900224020000900233020001700242020002000259020002000279 020001800299020000900317039000400326#VN09.00988#Quy phm k thut an ton trong xy dng#22000#Vi?t#624.02#^214#^aH.#^aXy dng#2008#^a160tr.^b19cm#Ti bn#238 712#Cun sch ban hnh nhng tiu chun Vit Nam 5308-91 v quy phm k thut an ton trong xy dng#K thut#Xy dng#k thut an ton#Tiu chun k thut#Tiu chun nh nc#Qui phm k thut#Vit Nam#Mai## 00577000000000265000450002600110000002600110001100200310002200700170005301400070 00700190005000770820006000828080005000880080005000930090014000980100005001120110 01500117001001700132013000700149021010800156020000400264020000900268020001100277 020001900288039000400307#VN09.00989#VN09.00990#Chm sc hoa cy cnh ngy Tt#Ng uyn Hong Anh#20000#Vi?t#635.9#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a111tr.^b19cm#Ngu yn Hong Anh#238713#Cung cp nhng thng tin cn thit v k thut trng, chm sc v bn phn cho hoa, cy cnh trong ngy tt#Hoa#Cy cnh#Trng trt#Phng t r su bnh#Mai## 00641000000000289000450002600110000002600110001100200480002200700170007001400070 00870190005000940820004000998080005001030080005001080090014001130100005001270110 01500132001001700147013000700164021012300171020002000294020001100314020000400325 020000300329020000500332020001000337039000400347#VN09.00991#VN09.00992#Cy n qu c sn - k thut trng v chm sc#Nguyn Hong Anh#29000#Vi?t#634#^214#^aH .#^aNxb. H Ni#2008#^a142tr.^b19cm#Nguyn Hong Anh#238714#Cung cp nhng thng tin cn thit v k thut trng v chm sc mt s loi cy n qu c sn: Mt , na , xoi, hng xim#K thut trng trt#Cy n qu#Mt#Na#Xoi#Hng xim#Mai# # 00922000000000349000450002600110000002600110001100200510002200300390007300700440 01120140007001560190005001630820004001688080005001720080005001770090014001820100 00500196011002500201005001300226005001200239005001500251005001600266013000700282 02102030028902000130049202000110050502000110051602000130052702000100054002000090 0550020000900559039000400568#VN09.00993#VN09.00994#4 bnh nguy him vt nui v bin php phng tr#Bnh cm gia cm, bnh ln tai xanh...#Phm S Lng, Vn ng K, Nguyn Hu Nam..#32000#Vi?t#636#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a159tr., 4tr. nh^b19cm#Phm S Lng#Vn ng K#Nguyn Hu Nam#Phm Quang Thi#238715#Tr nh by bn bnh nguy him vt nui: Cm gia cm, ln tai xanh, lin cu khun , l mm long mng. a ra cc c im bnh l lm sng, iu kin ly truyn b nh v k thut chn on phng tr bnh#Bnh gia cm#Phng dch#Phng bnh#Bnh gia sc#Chn nui#iu tr#Vt nui#Mai## 00433000000000253000450002600110000002600110001100200160002200300030003800700170 00410140007000580190005000650820010000708080005000800080005000850090011000900100 00500101011001500106001001700121013000700138020001700145020000900162020000400171 039000400175#VN09.00995#VN09.00996#Chim v ni bc#Ca#Nguyn Vn Trang#30000#Vi ?t#895.92214#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a107tr.^b19cm#Nguyn Vn Trang#238716#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Mai## 00942000000000337000450002600110000002600110001100200860002200700620010801900050 01700820006001758080005001810080005001860090011001910100005002020110014002070050 01600221005001500237005001300252005001500265015004300280013000700323021019000330 02000090052002000170052902000150054602000130056102000100057402000090058402000070 0593039000400600#VN09.00997#VN09.00998#S tay hng dn ly kin ngi lao n g thng lng, k tho c lao ng tp th#B.s.: Nguyn Vn Dng (ch.b.), Trn Vn Thut, V Minh Tin..#Vi?t#331.5#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a60tr.^b19cm#Ng uyn Vn Dng#Trn Vn Thut#V Minh Tin#Nguyn Vn Tm#TTS ghi: Tng Lin o n Lao ng Vit Nam#238717#Gii thiu c s php l v k kt tho c lao ng tp th a ra mt s vn bn php lut hng dn ly, tng hp kin ngi lao ng, thng lng, k kt tho c lao ng tp th#Lao ng#Lao ng tp t h#Ngi lao ng#Thng lng#Php lut#Vit Nam#S tay#Mai## 00404000000000241000450002600110000002600110001100200070002200700150002901400070 00440190005000510820010000568080005000660080005000710090011000760100005000870110 01400092001001500106013000700121020001700128020000900145020000400154039000400158 #VN09.00999#VN09.01000#L tay#L Thi Phng#20000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aL ao ng#2009#^a47tr.^b19cm#L Thi Phng#238718#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#M ai## 00871000000000253000450002600110000002600110001100200710002201900050009308200070 00988080005001050080005001100090011001150100005001260110014001310150065001450130 00700210021034200217020001000559020000800569020001700577020001000594020000900604 039000400613#VN09.01001#VN09.01002# cng tuyn truyn kt qu i hi III Cn g on Vin chc Vit Nam#Vi?t#331.87#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a71tr.^b19cm#T TS ghi: Cng on Vin chc Vit Nam. Ban Tuyn gio - n cng#238719#Khi qut i hi III ca cng on vin chc Vit Nam. a ra bn cng tuyn truyn, danh sch Ban chp hnh, Ban thng v ch tch, ph ch tch, u vin kim tra cng on vin chc Vit Nam kho III nhim k 2008-2013. Danh sch i biu ch nh thc, d khuyt d i hi X cng on Vit Nam v cc bi pht biu ca mt s ng ch#Cng on#i hi#i hi i biu#Vin chc#Vit Nam#Mai## 00772000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200370 00410070008000780140007000860190005000930820009000988080005001070080005001120090 01100117010000500128011001500133013000700148021015100155020001100306020002100317 02000080033802000170034602000090036302000050037202000040037702000090038102000400 0390039000400430#VN09.01003#VN09.01005#VN09.01004#Diu n#Lu Vnh Cng - Ngi con sui nc#Diu n#27000#Vi?t#959.7043#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a143tr.^b 19cm#238720#Cun sch ni v i t Lu Vnh Cng - Cc trng cc xng du Qu n i v nhng hot ng, nhng thnh tch ca ng trong cuc khng chin chng M#Thnh tch#Khng chin chng M#Tiu s#Lch s hin i#Cung cp#Xng#Du#Vi t Nam#Lu Vnh Cng, i t, Qun i, 1940-#Mai## 00892000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200770003300700650 01100140007001750190005001820820011001878080005001980080005002030090011002080100 00500219011002500224005001700249005001700266005001700283013000700300021025800307 020000800565020001000573039000400583020001500587#VN09.01006#VN09.01008#VN09.0100 7#i tng Tng t lnh V Nguyn Gip - i tng ca nhn dn, ca ho bnh#B .s., s.t.: Nguyn Vn Trung, Nguyn Vn Khoan, Nguyn Vn Huyn#38000#Vi?t#959. 704092#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a239tr., 5tr. nh^b19cm#Nguyn Vn Trung#Nguy n Vn Khoan#Nguyn Vn Huyn#238721#Gm mt s bi vit, bi nghin cu, phng v n... ca nhiu tc gi trong, ngoi nc v tui tr v nhng nm thng cuc i ca i tng V Nguyn Gip, v chin cng, c v lng knh trng i vi i tng cng nhng cu i, bi th mng i tng#Tiu s#S nghip#Mai#V N guyn Gip## 00808000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200470003300700490 00800140008001290190005001370820012001428080005001540080005001590090011001640100 00500175011001500180005001400195005001300209013000700222021014500229020001000374 02000080038402000100039202000090040202000160041102000160042702000140044302000090 0457039000400466#VL09.00318#VL09.00319#VL09.00320#Thin s vng Cng on Vit N am 10 k i hi#Tp hp, gii thiu: Trn Ngc Anh, L Minh Chu#295000#Vi?t#3 31.8709597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a639tr.^b27cm#Trn Ngc Anh#L Minh Chu#2 38722#Gii thiu cng on Vit Nam t i hi I n i hi X v danh sch ban chp hnh mt s LL a phng v cng on ngnh nhim k 2008-2013#Cng on #i hi#Danh sch#i biu#Cng on c s#Cng on ngnh#Ban chp hnh#Vit N am#Mai## 00751000000000253000450002600110000000200310001100300710004201400070011301900050 01200820006001258080005001310080005001360090011001410100005001520110015001570040 00800172015002200180013000700202021025900209020000900468020000700477020000900484 039000400493#VL09.00321#nh mc vt t trong xy dng#Cng b km theo vn bn s 1784/BXD-VP ngy 16-8-2007 ca B Xy dng#56000#Vi?t#338.4#^214#^aH.#^aXy dng#2008#^a207tr.^b31cm#Ti bn#TTS ghi: B Xy dng#238723#Gii thiu vn bn 1784/BXD-VP ca B xy dng cng b nh mc vt t trong xy dng, ng thi t huyt minh v hng dn p dng nh mc s dng vt t, nh mc hao ht vt li u qua cc khu trong xy dng km theo phn ph lc trng lng n v vt liu #nh mc#Vt t#Xy dng#Mai## 00698000000000265000450002600110000000200550001100300710006601400070013701900050 01440820006001498080005001550080005001600090011001650100005001760110015001810040 00800196015002200204013000700226021014900233020001700382020000900399020001100408 020000900419039000400428#VL09.00322#nh mc d ton cng tc sa cha cng trn h xy dng#Cng b km theo vn bn s 1778/BXD-VP ngy 16-8-2007 ca B Xy dn g#65000#Vi?t#338.4#^214#^aH.#^aXy dng#2008#^a217tr.^b31cm#Ti bn#TTS ghi: B Xy dng#238724#Trnh by cc nh mc d ton sa cha nh, ca, vt kin tr c. cu ng b, cu ng st ca B Xy dng cng b km theo vn bn s 1778/ BXD-VD#nh mc d ton#Sa cha#Cng trnh#Xy dng#Mai## 00708000000000265000450002600110000000200260001100300200003701400070005701900050 00640820004000698080005000730080005000780090011000830100005000940110014000990150 02200113013000700135021023200142020001800374020001700392020000900409020001100418 020000900429039000400438#VL09.00323#Ch dn k thut xy dng#B tng phun kh.. .#10000#Vi?t#624#^214#^aH.#^aXy dng#2008#^a29tr.^b31cm#TTS ghi: B Xy dng# 238725#Gii thiu ch dn k thut thi cng v nghim thu b tng phun kh; ch dn k thut thi cng x l v vt nt, r thm nc bng cng ngh bm p h, v a xi mng, b tng v ch dn thit k thi cng sa cha khe co dn chn nc#K thut xy dng#Ch dn k thut#Thit k#Nghim thu#Thi cng#Mai## 00922000000000301000450002600110000000200390001100700210005001400070007101900050 00780820006000838080005000890080005000940090011000990100005001100110015001150010 00800130004000800138005001200146015003400158013000700192021035000199020000800549 020001800557020001200575020001800587020001100605039000400616#VL09.00324#My bm v cc thit b cp thot nc#L Dung, Trn c H#48000#Vi?t#621.6#^214#^aH.# ^aXy dng#2008#^a199tr.^b27cm#L Dung#Ti bn#Trn c H#TTS ghi: Trng i hc Xy dng#238726#Gii thiu nhng tnh ton c bn, s cu to, nguyn tc lm vic ca cc loi my bm s dng trong lnh vc cp thot nc, my nn kh i, qut gi trong ngnh cp thot nc v s cu to, nguyn tc lm vic, c ch b tr lp t ca cc loi my khuy lm thong hoc iu ch cc loi du ng dch ho cht phc v cho qu trnh x l nc#My bm#Thit b cp nc#My nn kh#Nguyn l cu to#Gio trnh#Mai## 00768000000000313000450002600110000000200340001100700170004501400070006201900050 00690820004000748080005000780080005000830090011000880100005000990110015001040010 01700119004000800136013000700144021022500151020001300376020000900389020000900398 020000900407020000900416020000800425020000800433020000900441039000400450#VL09.00 325#Nn mng v tng hm nh cao tng#Nguyn Vn Qung#40000#Vi?t#690#^214#^aH. #^aXy dng#2008#^a174tr.^b27cm#Nguyn Vn Qung#Ti bn#238727#Gm cc thng ti n v kho st, thit k, thi cng v kim tra cht lng cc loi mng cc ng, mng cc khoan nhi, mng cc Baret, cng ngh trng trong t, neo trong t v tnh ton, thit k tng hm cho nh cao tng#Nh cao tng#Nn mng#Thit k# Xy dng#Thi cng#Nh ca#Kt cu#Tng hm#Mai## 00717000000000277000450002600110000000200350001100700140004601400070006001900050 00670820004000728080005000760080005000810090011000860100005000970110015001020010 01400117004000800131015006300139013000700202021018600209020000900395020001000404 020001000414020001100424039000400435#VL09.00326#Thit k kin trc cnh quan khu #m Thu Trang#38000#Vi?t#712#^214#^aH.#^aXy dng#2008#^a127tr.^b31cm#m Th u Trang#Ti bn#TTS ghi: Trng i hc Xy dng. Khoa Kin trc v Quy hoch#2 38728#Trnh by v kinh nghim ca Vit Nam v th gii v thit k kin trc c nh quan khu . Cc yu t nh hng n kin trc cnh quan cc khu v thit k kin trc cnh quan cc khu #Thit k#Kin trc#Cnh quan#Khu dn c#Mai## 00869000000000289000450002600110000000200390001100700570005001400070010701900050 01140820006001198080005001250080005001300090011001350100005001460110015001510010 01800166004000800184005000900192005001400201013000700215021029200222020001500514 020001800529020001800547020001000565039000400575#VL09.00327#Tnh ton k thut x y dng trn Excel#B.s.: Nguyn Vit Trung (ch.b.), Hong H, L Quang Hanh#5900 0#Vi?t#005.5#^214#^aH.#^aXy dng#2008#^a248tr.^b27cm#Nguyn Vit Trung#Ti bn #Hong H#L Quang Hanh#238729#Gii thiu cc php ton khoa hc k thut thc h in trn Excel; cch lp bng tnh khoa hc k thut. Cch v th theo d li u v cc hm s trn Excel, cch s dng Macro v "Visual Basic for Applications v cc thao tc ng dng khc trn Excel km theo mt s v d tnh ton minh h o#Phn mm Excel#Phn mm ng dng#K thut xy dng#Tnh ton#Mai## 00872000000000277000450002600110000002600110001100200600002200301000008201400080 01820190005001900820006001958080005002010080005002060090011002110100005002220110 01500227015004300242013000700285021025700292020000700549020000900556020001100565 020000700576020000700583039000400590#VL09.00328#VL09.00329#n gi xy dng cng trnh thnh ph H Ni: Phn xy dng#Cng b km theo quyt nh s 56/2008/Q -UBND ngy 22-12-2008 ca U ban nhn dn thnh ph H Ni#112000#Vi?t#338.4#^2 14#^aH.#^aXy dng#2009#^a352tr.^b31cm#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph H N i#238730#Gii thiu tp n gi xy dng cng trnh - phn xy dng cng trnh t hnh ph H Ni c trnh by tm tt thnh phn cng vic, iu kin k thut, thi cng, bin php thi cng v c xc nh theo n v tnh ph hp thc hin cng tc xy dng #Gi c#Xy dng#Cng trnh# th#H Ni#Mai## 00930000000000301000450002600110000002600110001100200690002200301000009101400070 01910190005001980820006002038080005002090080005002140090011002190100005002300110 01500235015004300250013000700293021025600300020000700556020000900563020001100572 020001800583020000900601020000700610020000700617039000400624#VL09.00330#VL09.003 31#n gi xy dng cng trnh thnh ph H Ni: Phn kho st xy dng#Cng b km theo quyt nh s 56/2008/Q-UBND ngy 22-12-2008 ca U ban nhn dn thnh ph H Ni#42000#Vi?t#338.4#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a120tr.^b31cm#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph H Ni#238731#Gii thiu n gi xy dng (phn kho st xy dng) cng trnh thnh ph H Ni c trnh by tm tt: Thnh phn cn g vic iu kin k thut thi cng, bin php thi cng v c xc nh theo n v tnh ph hp thc hin cng tc kho st xy dng#Gi c#Xy dng#Cng tr nh#Kho st xy dng#Qui nh# th#H Ni#Mai## 00945000000000325000450002600110000002600110001100200490002200700320007101400070 01030190005001100820006001158080005001210080005001260090011001310100005001420110 01500147001001700162005001400179015004200193013000700235021028300242020001100525 02000090053602000160054502000070056102000180056802000100058602000190059603900040 0615#VL09.00332#VL09.00333#Mi trng trong xy dng cng trnh ngm th#Nguy n c Ngun, V Hong Ngc#32000#Vi?t#363.7#^214#^aH.#^aXy dng#2008#^a120tr. ^b27cm#Nguyn c Ngun#V Hong Ngc#TTS ghi: Trng i hc Kin trc H Ni# 238732#Trnh by khi nim c bn v sinh thi, h sinh thi v mi trng. Cc vn c bn v mi trng khng kh, mi trng ting n, nc, cht thi rn, t v a cht mi trng. nh gi tc ng mi trng v bo v mi trng t rong xy dng v khai thc cng trnh ngm th#Mi trng#Xy dng#Cng trnh ngm# th#Bo v mi trng#Cht thi# nhim mi trng#Mai## 00474000000000253000450002600110000000200130001100300130002400700190003700500120 00560140006000680190005000740820009000798080005000880080018000930090011001110100 00500122011001700127013000700144012002500151020001800176020000900194020001300203 039000400216#VN09.01009#Nm ngn tay#Truyn tranh#Tranh: T Hoi t#T Hoi t #7000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a16tr.^b19x19cm#238 733#Nhng bi hc khn ngoan#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Mai## 00485000000000253000450002600110000000200200001100300130003100700230004400500120 00670140006000790190005000850820009000908080005000990080018001040090011001220100 00500133011001700138012002500155013000700180020001800187020000900205039000400214 020001300218#VN09.01010#Si, heo con v th#Truyn tranh#Trnh by: T Hoi t# T Hoi t#7000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a16tr.^b 19x19cm#Nhng bi hc khn ngoan#238734#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Mai#Truyn tr anh## 00473000000000253000450002600110000000200160001100300130002700700330004000500090 00730140006000820190005000880820009000938080005001020080018001070090011001250100 00500136011001700141005001000158013000700168020001800175020000900193020001300202 039000400215#VN09.01011#Ra Con lm anh#Truyn tranh#Li: H Giang ; Tranh: Qun h Lm#H Giang#7000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a16tr .^b19x19cm#Qunh Lm#238735#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Mai## 00510000000000265000450002600110000000200150001100300130002600700400003900500100 00790140006000890190005000950820009001008080005001090080018001140090011001320100 00500143011001700148012001500165013000700180005001300187020001800200020000900218 020001300227039000400240#VN09.01012#Bu Bu dng cm#Truyn tranh#Li: Qunh Anh ; Minh ho: Nhm An Vinh#Qunh Anh#7000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tr#2009#^a16tr.^b19x19cm#B hc l gio#238736#Nhm An Vinh#Vn hc thiu n hi#Vit Nam#Truyn tranh#Mai## 00507000000000265000450002600110000000200120001100300130002300700400003600500100 00760140006000860190005000920820009000978080005001060080018001110090011001290100 00500140011001700145012001500162005001300177013000700190020001800197020000900215 020001300224039000400237#VN09.01013#Bu Bu t m#Truyn tranh#Li: Qunh Anh ; Mi nh ho: Nhm An Vinh#Qunh Anh#7000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a16tr.^b19x19cm#B hc l gio#Nhm An Vinh#238737#Vn hc thiu nhi# Vit Nam#Truyn tranh#Mai## 00560000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070032000600220004000920050013000960060012001090080 01800121009001100139010000500150011001500155012003500170019001400205013000700219 020001800226020000900244020001300253039000400266#VN09.01014#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Hong t ch#Truyn tranh#Matsuri Hino ; Trng Xun dch#T.2#Matsuri Hino#Tr ng Xun#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a189tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#238738#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai## 00561000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020013000340030013000470070032000600220005000920050016000970060009001130080 01800122009001100140010000500151011001500156019001400171020001800185020000900203 020001300212039000400225012003500229013000700264#VN09.01015#895.6#^214#11500#Vi ?t#Ushio & Tora#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro ; Duy Ngc dch#T.23#Fujita Kazuhir o#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a183tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#238739# # 00517000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070034000600220004000940050015000980060012001130080 01800125009001100143010000500154011001500159013000700174019001400181020001800195 020000900213020001300222039000400235#VN09.01016#14000#Vi?t#895.6#^214#Gi tri cy#Truyn tranh#Natsuki Takaya ; Qunh Hng dch#T.1#Natsuki Takaya#Qunh Hn g#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a205tr.^b18cm#238740#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai## 00566000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900040 00510140007000550190005000620820006000678080005000730020020000780030013000980070 03100111022000500142005001500147006000900162008001800171009001100189010000500200 011001500205012003500220019001400255013000700269#VN09.01017#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#Mai#13000#Vi?t#895.6#^214#Gia mun trng my#Truyn tranh# Natsumi Itsuki ; Duy Ngc dch#T.14#Natsumi Itsuki#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2009#^a190tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#23 8741## 00663000000000313000450002600110000001900050001101400070001600200150002300300130 00380070055000510220005001062210033001110080018001440090011001620100005001730110 01500178019001600193012004000209020001800249020001100267020001300278005001100291 006000900302039000400311082000600315808000500321005001600326013000700342#VN09.01 018#Vi?t#15000#T i danh b#Truyn tranh#n Thy An ; V tranh: T Kim Ti u ; Thin n dch#T.48#Khong cch xa nht ca th gian#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tr#2009#^a167tr.^b19cm#Dch Trung Quc#Truyn tranh dnh cho tui trng thn h#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#n Thu An#Thin n#Mai#895.1#^214#T Kim Tiu#238742## 00532000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020015000340030013000490070029000620220004000910050011000950060011001060080 01800117009001100135010000500146011001500151019001400166013000700180020001800187 020000900205020001100214020001300225039000400238#VN09.01019#13000#Vi?t#895.1#^2 14#Giy thu tinh#Truyn tranh#Selena Lin ; Khnh Linh dch#T.2#Selena Lin#Khnh Linh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a173tr.^b18cm#Dch i Loan#238743#Vn hc thiu nhi#i Loan#Trung Quc#Truyn tranh#Mai## 00709000000000289000450002600110000002600110001100200950002201400070011701900050 01240820010001298080005001390080005001440090021001490100005001700110015001750130 00700190021013400197020001000331020001000341020000700351020000900358020001100367 020001000378020000900388020001800397039000400415#VN09.01020#VN09.01021#Php lnh khai thc v bo v cng trnh thu li nm 2001 v cc Ngh nh hng dn thi hnh#23000#Vi?t#343.59709#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a195tr.^b19cm#2 38744#Gii thiu ngh nh ca Chnh ph quy nh v khai thc v bo v cng tr nh thu li v mt s vn bn php lut hng dn thi hnh#Php lnh#Khai thc# Bo v#Thu li#Cng trnh#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai## 00806000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200180003300700310 00510190005000820820008000878080005000950080005001000090021001050100005001260110 02600131019005700157001001000214005001400224013000700238015006400245021011400309 020002800423020002300451020001700474020000900491039000400500#VN09.01022#VN09.010 24#VN09.01023#N kit min ng#B.s.: H Th Bi, inh Thu Xun#Vi?t#959.704#^214 #^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a177tr., 12tr. nh^b19cm#H Th Bi, Anh hng l c lng v trang, 1916- , Vit Nam#H Th Bi#inh Thu Xun#238745#TTS ghi: Lin hip cc hi Khoa hc - K thut Tp. H Ch Minh#Vit v n anh hng H Th Bi v tiu s, s nghip hot ng cch mng ca ch trong cuc khng chin chng P hp#Anh hng lc lng v trang#Khng chin chng Php#Lch s hin i#Vit Nam #Mai## 00623000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020017000340030013000510070062000640220004001260050009001300050015001390060 00900154008001800163009001100181010000500192011001500197012004000212013000700252 019001600259020001800275020001100293020001300304039000400317#VV09.02193#15000#V i?t#895.1#^214#Anh hng x iu#Tranh truyn#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: Khu Phc Long ; Hi ng dch#T.1#Kim Dung#Ngu Phc Long#Hi ng#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2009#^a183tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#238746# Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Mai## 00595000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340070063000460220004001090050009001130050016001220060009001380080 01800147009001100165010000500176011001500181012004000196019001600236020001800252 020001100270020001300281039000400294013000700298#VV09.02194#15000#Vi?t#895.1#^2 14#Lc nh k#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: T Kim Kiu ; Hi ng dch#T. 2#Kim Dung#T Kim Kiu#Hi ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a140tr.^b 20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#T rung Quc#Truyn tranh#Mai#238747## 00675000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200190003300300170 00520070011000690140007000800190005000870820006000928080005000980080005001030090 02100108010000500129011001500134001001100149013000700160021019600167020001100363 020000800374020001100382039000400393#VV09.02195#VV09.02196#VV09.02197#X hi hc kinh t#Sch chuyn kho#L Th Mai#35000#Vi?t#306.3#^214#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2008#^a198tr.^b21cm#L Th Mai#238748#i tng, nhim v v phng php n ghin cu x hi hc kinh t. S ra i ca x hi hc kinh t; th ch v s ph i hp hnh vi; hnh vi kinh t v th ch x hi cng mt s bi tp thc hnh# X hi hc#Kinh t#Gio trnh#Mai## 00608000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200610003301400070 00940190005001010820010001068080005001160080005001210090021001260100005001470110 01500152013000700167021010500174020001000279020001400289020000800303020000900311 020001800320039000400338#VV09.02199#VV09.02198#VV09.02200#Lut Thu thu nhp c nhn v cc vn bn hng dn thi hnh#26000#Vi?t#343.59706#^214#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2008#^a219tr.^b21cm#238749#Ton vn lut thu thu nhp c nhn v c c vn bn hng dn thi hnh lut ca Chnh ph v B ti chnh#Lut thu#Thu t hu nhp#C nhn#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai## 00895000000000301000450002600110000002600110001102600110002200201370003301400070 01700190005001770820008001828080005001900080005001950090021002000100005002210110 01500226013000700241021024400248020001000492020001000502020000800512020001100520 020000900531020002000540020001800560039000400578020001100582#VV09.02201#VV09.022 02#VV09.02203#Php lnh x l vi phm hnh chnh v cc quy nh v x l vi ph m hnh chnh trong hot ng thng mi v hnh vi gian ln thng mi#34000#Vi ?t#342.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a247tr.^b21cm#238750#Gii thiu ton vn php lnh x l vi phm hnh chnh nm 2002 ( c sa i, b sung c c nm 2007, 2008) vi cc thng t, ngh nh ca Chnh ph quy nh v cc hn h vi u c, gm hng, tng gi qu mc, bun lu v gian ln thng mi#Php lu t#Php lnh#Vi phm#Thng mi#Vit Nam#Gian ln thng mi#Vn bn php lut#M ai#Hnh chnh## 00927000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200280003300700640 00610190005001250820008001308080005001380080005001430090021001480100005001690110 01500174005001500189005001700204005001400221005001700235013000700252021032100259 020000800580020000700588020000900595020001700604039000400621#VV09.02204#VV09.022 05#VV09.02206#Tr gip php l Vit Nam#B.s.: T Th Minh L (ch.b.), Dng Qu ang Long, ng Th Loan..#Vi?t#347.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a136 tr.^b21cm#T Th Minh L#Dng Quang Long#ng Th Loan#Nguyn Bch Ngc#238751# Gm cc kin thc c bn v lnh vc tr gip php l t chc thc hin tr gip hnh thc v lnh vc tr gip, cu lc b tr gip, qu tr gip, c quan qun l nh nc v tr gip, ngn sch tr gip, hp tc v tr gip v cc kt qu t c sau 10 nm cng cc kh khn v nh hng pht trin tr gip php l #Php l#T vn#Vit Nam#Tr gip php l#Mai## 00750000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200420003300700180 00750140007000930190005001000820004001058080005001090080005001140090021001190100 00500140011001500145001001800160013000700178021025100185020000900436020000500445 020000800450020001000458039000400468#VV09.02207#VV09.02209#VV09.02208#Cm nhn v cng tc sch bo v th vin#Nguyn Xun Thanh#35000#Vi?t#025#^214#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2008#^a194tr.^b21cm#Nguyn Xun Thanh#238752#Gm 18 bi vit , bi pht biu, tham lun ca tc gi ti cc hi ngh - hi tho khoa hc ton q uc... l nhng suy ngh su sc v nhng tri nghim, trn tr, suy t v nhng vn l lun v thc tin sinh ng ca cng tc th vin v sch bo#Th vi n#Sch#Bo ch#Hot ng#Mai## 00899000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200690003300700270 01020190005001290820018001348080005001520080005001570090021001620100005001830110 02600188005001600214015007000230013000700300021017100307020001700478020000800495 02000030050302000110050602000090051702000110052602000090053702000230054603900040 0569#VV09.02210#VV09.02212#VV09.02211#Lch s truyn thng ng b v nhn dn x Bnh Chun (1975 - 2005)#Nguyn Vn Bnh s.t., b.s.#Vi?t#324.2597070959774#^21 4#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a167tr., 14tr. nh^b21cm#Nguyn Vn Bnh#TTS ghi: ng b huyn Thun An. Ban chp hnh ng b x Bnh Chun#238753#Gii thi u vng t con ngi truyn thng yu nc v qu trnh pht trin ca ng b v nhn dn x Bnh Chun huyn Thun An tnh Bnh Dng trong giai on 1975-20 05#Lch s hin i#ng b#X#Bnh Chun#Thun An#Bnh Dng#Vit Nam#ng cng sn Vit Nam#Mai## 01112000000000373000450002600110000002600110001102600110002200200430003300700580 00760190005001340820017001398080005001560080005001610090021001660100005001870110 03300192005001600225015004500241005001600286005001600302005001200318005001200330 01300070034202102720034902000080062102000140062902000230064302000210066602000070 0687020000800694020000900702020002300711039000400734#VV09.02213#VV09.02214#VV09. 02215#Lch s ng b huyn M'rk (1945 - 2005)#B.s.: Trn Quang Vinh, Ho Quan g Khim, Nguyn Minh Sn..#Vi?t#324.259707095765#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia# 2008#^a167tr. : bng, 45tr. nh^b22cm#Trn Quang Vinh#TTS ghi: Ban chp hnh ng b huyn M'rk#Ho Quang Khim#Nguyn Minh Sn#Phm Ho K#Trn Duy Ca#23875 4#Gii thiu khi qut v v tr a l, vn ho - x hi v truyn thng lch s M'rk trong cuc khng chin chng thc dn Php xm lc (1945-1954); cuc k hng chin chng M cu nc (1954-1975) v trong thi k xy dng ch ngha x hi v bo v t quc (1975-2005)#Lch s#ng b huyn#Khng chin chng Php#K hng chin chng M#M'rk#k Lk#Vit Nam#ng Cng sn Vit Nam#Mai## 01317000000000385000450002600110000002600110001102600110002200200380003300700520 00710190005001230820018001288080005001460080005001510090021001560100005001770110 03300182005001500215015004200230005001400272005001300286005001400299013000700313 02104790032002000080079902000080080702000030081502000230081802000210084102000160 0862020000700878020000900885020001000894020002300904039000400927#VV09.02216#VV09 .02217#VV09.02218#Lch s ng b v nhn dn x Nam H#B.s.: Phm Vn Luyn, o Vn Khim, Bi Vn Tht..#Vi?t#324.2597070959736#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gi a#2008#^a284tr. : bng, 24tr. nh^b21cm#Phm Vn Luyn#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Nam H#o Vn Khim#Bi Vn Tht#Phm Ngc Yn#238755#Gii thiu mnh t con ngi v truyn thng trc v sau cch mng thng Tm 1945. Qu trnh pht trin ca ng b v nhn dn ng Hi (Nam H) huyn Tin Hi tnh Thi B nh qua cc thi k chng thc dn Php xm lc (1945-1954); thc hin nhim v xy dng ch ngha x hi v u tranh thng nht nc nh (1954-1975); khi ph c v pht trin kinh t (1975-1985); thc hin cng cuc i mi ton din, tng bc cng nghip ho, hin i nng nghip nng thn 1986-2005#Lch s#ng b# X#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Thi k i mi#Nam H#Tin Hi#T hi Bnh#ng cng sn Vit Nam#Mai## 01080000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200230 00440070059000670190005001260820012001318080005001430080005001480090021001530100 00500174011003300179001001300212005001600225005001600241005001700257005000900274 00500140028301300070029702103060030402000080061002000100061802000200062802000080 0648020000900656020004900665039000400714#VV09.02219#VV09.02222#VV09.02221#VV09.0 2220#L Quang o tuyn tp#B.s.: Nguyn Duy Hng, Nguyn c Hin, Nguyn Cng Soi..#Vi?t#959.7041092#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a849tr. : bng, 14t r. nh^b22cm#L Quang o#Nguyn Duy Hng#Nguyn c Hin#Nguyn Cng Soi#ng Hu#Phm Tt Dong#238756#Gii thiu thn th, tiu s, s nghip L Quang o. N gi thanh nin yu nc sm gic ng cch mng, ngi gp phn xy dng qun i, ngi tch cc ng gp thc y cng cuc i mi v l ngi k tha v ph t huy sng to t tng H Ch Minh v i on kt dn tc v mt trn dn tc thng nht#Tiu s#S nghip#Hot ng cch mng#Lch s#Vit Nam#L Quang o, chnh tr gia, 1921-1999, Vit Nam#Mai## 01076000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440190005000520820012000578080005000690020021000740030049000950070063001440220 00500207221001700212005001700229005001500246005001300261005001300274005001400287 00800050030100900700030601000050037601100150038101500430039602101850043902000200 0624020000700644020001500651039001000666013000700676020000700683#VL09.00335#VL09 .00336#VL09.00338#VL09.00337#115000#Vi?t#390.0959731#^214#Bch khoa th H Ni# K nim 1000 nm Thng Long - H Ni 1010 - 2010#B.s.: Nguyn c Khin (ch.b.), Nguyn Nng An, L Duy Thc..#T.17#Phong tc l hi#Nguyn c Khin#Nguyn N ng An#L Duy Thc#L Thin Kha#V Vn Chuyn#^aH.#^aVn ho Thng tin ; Vin Ng hin cu v Ph bin kin thc Bch khoa#2008#^a226tr.^b27cm#TTS ghi: U ban nh n dn thnh ph H Ni#Gii thiu tng quan v phong tc tp qun, l hi ring ca H Ni v cc biu hin H Ni trong phong tc Vit Nam, cc l hi c truy n, l hi dn tc, l hi du nhp t phng Ty#Phong tc c truyn#H Ni#Bch khoa th#Thanh Vn#238757#L hi## 00909000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100110 00440020019000550070029000740050011001030140008001140190005001220820008001278080 00500135008000500140009002000145010000500165011001500170013000700185021025200192 02000100044402000100045402000080046402000080047202000110048002000180049102000080 0509020001100517020000900528039001000537#VL09.00339#VL09.00340#VL09.00341#VL09.0 0342#Quc Khnh#Danh nhn th gii#B.s.: Quc Khnh, Thanh Tho#Thanh Tho#12500 0#Vi?t#920.009#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a556tr.^b27cm#238758#Gii th iu tiu s cuc i, i sng c nhn, gi tr nhng cng trnh nghin cu khoa hc, nhng ng gp cho x hi,nhn loi ca cc danh nhn th gii trn bn l nh vc: Chnh tr qun s, vn ho ngh thut, khoa hc t nhin, kinh t ngoi giao#Danh nhn#Chnh tr#Qun s#Vn ho#Ngh thut#Khoa hc t nhin#Kinh t#Ng oi giao#Th gii#Thanh Vn## 00956000000000301000450002600110000000200530001100700450006400500130010901900050 01220820006001278080005001330080005001380090033001430100005001760110019001810050 01600200005001200216005001800228005001500246015007400261013000700335021024800342 020000700590020002000597020001600617020001100633039001000644#VL09.00334#Tuyn t p Hi ngh ton quc ln th 4 v c in t#V Ngc Hng, Nguyn Vn Minh, L V n Minh..#V Ngc Hng#Vi?t#620.1#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#200 8#^aIX, 556tr.^b30cm#Nguyn Vn Minh#L Vn Minh#Trnh Quang Thng#Dzung Viet Da o#TTS ghi: Hi C in t Vit Nam. Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam...#2387 59#Bao gm 63 bi bo l nhng kt qu nghin cu, o to v ng dng mi trong lnh vc c in t: m phng thit k v iu khin cc h c in t, cm bi n, r bt, c in t trong hng khng v tr, ng dng c in t trong cc ng nh kinh t#C hc#Nghin cu khoa hc#C hc ng dng#C in t#Thanh Vn## 00809000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200160 00490070088000650050012001530190005001650820006001708080005001760080005001810090 03300186010000500219011001500224015008400239013000700323006005400330021011000384 020001600494020001100510039001000521#VL09.00343#VL09.00344#VL09.00345#Bertoline, Gary# ho k thut#Gary Bertoline, Eric Wiebe ; B mn Hnh ho - V k thut Trng i hc Thu li dch#Wiebe, Eric#Vi?t#604.2#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhi n v Cng ngh#2008#^a408tr.^b29cm#TTS ghi: Trng i hc Thu li. B mn H nh ho - V k thut. - Lu hnh ni b#238760#B mn Hnh ho - V k thut Tr ng i hc Thu li#Trnh by cc phng php, cc qui c, tiu chun v cc k nng din t cc tng thit k v ch to# ho k thut#Gio trnh#Th anh Vn## 00820000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200240 00500070016000740190005000900820006000958080005001010080005001060090033001110100 00500144011001500149015008000164013000700244021024100251020000800492020000700500 020000900507020001600516039001000532#VL09.00346#VL09.00347#VL09.00348#Cottrell, Stella#K nng t duy ph phn#Stella Cottrell#Vi?t#153.4#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2008#^a276tr.^b29cm#TTS ghi: Trng i hc Thu li. B m n Pht trin k nng. - Lu hnh ni b#238761#Trnh by khi nim t duy ph p hn v nhng k nng t duy ph phn c bn nh: xc nh v xy dng cc lun c , c, vit, phn tch, trnh by ph phn v cc bi tp ng dng gip sinh vi n tip cn ph hp vi phng php theo tn ch#K nng#T duy#Suy lun#T duy ph phn#Thanh Vn## 00719000000000277000450002600110000002600110001100100110002200200340003300700160 00670190005000830820007000888080005000950080005001000090018001050100005001230110 01400128015005100142013000700193021016800200020000900368020001000377020001500387 020002000402020000900422039001000431#VV09.02223#VV09.02224#Thu Trnh#Lm th n o gia nh hnh phc#Thu Trnh b.s.#Vi?t#306.85#^214#^aH.#^aVn ho dn tc# 2008#^a47tr.^b21cm#Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni#238762#Cun g cp nhng kin thc v gia nh: V tr, vai tr ca gia nh trong x hi. Gi i thiu mt s tm gng in hnh gip ng bo vn dng trong cuc sng hng ngy#Gia nh#Hnh phc#Quan h x hi#in hnh tin tin#B quyt#Thanh Vn## 00754000000000301000450002600110000002600110001100100130002200200400003500700620 00750190005001370820004001428080005001460080005001510090018001560100005001740110 01400179015005100193005001800244005001500262013000700277021010600284020001000390 020001200400020001400412020000800426020000800434039001000442#VV09.02226#VV09.022 25#V Ch Cng#Phng chng rt cho vt nui min ni#B.s.: V Ch Cng (ch.b .), Nguyn Xun Trch, inh Vn Tuyn#Vi?t#636#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008# ^a47tr.^b21cm#Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni#Nguyn Xun Tr ch#inh Vn Tuyn#238763#Cung cp nhng kin thc c bn, nhng kinh nghim v p hng php phng chng rt cho vt nui min ni#Chn nui#Phng chng#ng v t nui#Gia sc#Gia cm#Thanh Vn## 00779000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200560003301400080 00890190005000970820008001028080005001100080005001150090043001200100005001630110 01500168012001900183013000700202021024900209020003300458020001500491020000900506 039001000515#VV09.02227#VV09.02229#VV09.02228#i thiu nin du kch nh Bng - vang mi bn hng ca#105000#Vi?t#959.727#^214#^aH.#^aThng tn ; Cng ty Vn h o Tr tu Vit#2008#^a255tr.^b21cm#Gng mt Vit Nam#238764#Qu trnh thnh l p, pht trin ca i Thiu nin du kch nh Bng trong khng chin chng thc dn Php , trong ci to xy dng CNXH min Bc v vic gi gn pht huy truy n thng ca cc th h thiu nin nh Bng k t sau nm 1975 n nay#i du k ch thiu nin nh Bng#i thiu nin#Bc Ninh#Thanh Vn## 00949000000000373000450002600110000002600110001102600110002200200280003300700440 00610050010001050050015001150050015001300050015001450050017001600140007001770190 00500184082000600189808000500195008000500200009001200205010000500217011001500222 01300070023701500320024402102050027602000130048102000080049402000080050202000130 0510020000900523020001000532039001000542020002300552#VV09.02231#VV09.02230#VV09. 02232#Nhng nm thng Campuchia# Phng, Nguyn Quc Uy, Trn Mai Hng..# Phng#Nguyn Quc Uy#Trn Mai Hng#Trng c Anh#Nguyn Thu Hng#60000#Vi? t#070.4#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a463tr.^b21cm#238765#TTS ghi: Thng tn x Vit Nam#K v nhng cu chuyn, nhng hi c, nhng k nim ca nhng cn b Th ng tn x v bin tp, vit tin, k thut truyn tin trong thi k thot khi h o dit chng ca b l phn ng Pn Pt (1979-1989)#Thng tn x#Lch s#Bo c h#Truyn thng#Vit Nam#Campuchia#Thanh Vn#Thng tn x Campuchia## 00693000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200230 00440070021000670050009000880140007000970190005001040820006001098080005001150080 00500120009001400125010000500139011001500144013000700159021018800166020000700354 020000900361020000700370020001600377039001000393#VV09.02233#VV09.02234#VV09.0223 5#Khnh Linh#Luyn t duy kit xut#Khnh Linh, Minh c#Minh c#29000#Vi?t#15 3.4#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a178tr.^b21cm#238766#Gii thiu phng php t duy in hnh, t duy kit xut v nhng bi tp t duy b tr kch thch, nh hng qu trnh sng to ca con ngi, nng cao hiu qu hot ng ca no b#T duy#Suy lun#Tm l#Tr tng tng#Thanh Vn## 00657000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200300 00440070021000740050009000950140007001040190005001110820006001168080005001220080 00500127009001400132010000500146011001500151013000700166021012300173020000700296 020000900303020000800312020001600320020000900336039001000345#VV09.02236#VV09.022 38#VV09.02237#Khnh Linh#Luyn t duy suy lun nh li#Khnh Linh, Minh c#Minh c#28500#Vi?t#153.4#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a174tr.^b21cm#238767#Gii t hiu phng php t duy, cc hnh thc t duy suy lun nh li v ng dng ca t duy suy lun nh li vo cuc sng#T duy#Suy lun#Tr nh#Tr tng tng#Sn g to#Thanh Vn## 00635000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200220 00440070021000660050009000870140007000960190005001030820006001088080005001140080 00500119009001400124010000500138011001500143013000700158021012900165020001000294 020000700304020000800311020001600319039001000335#VV09.02239#VV09.02240#VV09.0224 1#Khnh Linh#Luyn t duy linh cm#Khnh Linh, Minh c#Minh c#28500#Vi?t#152 .4#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a174tr.^b21cm#238768#Trnh by nhng phng ph p t phng php khi u, phng php in hnh n cc phng php ng dng luyn t duy linh cm#Rn luyn#T duy#Cm xc#T duy linh cm#Thanh Vn## 00932000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200110 00440070028000550060010000830140007000930190005001000820004001058080005001090080 00500114009001400119010000500133011001500138013000700153021036900160020000900529 02000070053802000090054502000110055402000130056502000080057802000100058603900100 0596#VV09.02242#VV09.02244#VV09.02243#Bch Huyt#Thin thi#Bch Huyt ; Nguyn An dch#Nguyn An#60000#Vi?t#133#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a518tr.^b21cm#23 8769#Trnh by h thng cc phng php lm th no nhn thc qui lut pht t rin x hi, c im bin i ca thi i v c may ca i ngi nh chim ti nh thut, sm v thut, chim bc thut, on mnh thut, tng din thut, qui cnh thut, vin mng thut... gp phn khng nh th hin c li vn dng t duy mi, hin i ca nn phng thut Trung Quc#Qui lut#X hi#Bin i#C him tinh#Phng thut#Vn may#i ngi#Thanh Vn## 00834000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200080 00440070033000520060015000850140007001000190005001070820004001128080005001160080 00500121009001400126010000500140011001500145013000700160021027700167020000900444 020000800453020001100461020000900472020001800481020001100499039001000510#VV09.02 245#VV09.02246#VV09.02247#Bch Huyt#a li#Bch Huyt ; Nguyn Vn Mu dch#Ng uyn Vn Mu#29000#Vi?t#133#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a230tr.^b21cm#238770# Gii thiu cc phng php nhn thc v li dng hon cnh x hi, hon cnh t nhin nh mn k thut la chn phng hng tt nht. Thng qua tnh khu vc phn on kh phch con ngi v phong thu thut li dng u th a l vn dng vo cc lnh vc ca cuc sng#Qui lut#Vn kh#Phong thu#T nhin#Thut thng thin#Phng kh#Thanh Vn## 00750000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200090 00440070033000530060015000860140007001010190005001080820004001138080005001170080 00500122009001400127010000500141011001500146013000700161021022900168020000800397 020001000405020000700415020001000422020000600432039001000438#VV09.02248#VV09.022 49#VV09.02250#Bch Huyt#Nhn ho#Bch Huyt ; Nguyn Vn Mu dch#Nguyn Vn M u#37000#Vi?t#133#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a294tr.^b21cm#238771#Trnh by b n cht, c s ca trit l nhn ho theo thut m dng ng hnh ca Trung Quc qua c rt nu nhng bi hc v cch nhn ngi v dng ngi mt cch sng sut ng n vi nhng m thc khoa hc hnh vi c o#Hnh vi#Tnh cch#ng x#Giao tip#Ngi#Thanh Vn## 00884000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200320 00440030060000760070045001360060010001810140008001910190005001990820004002048080 00500208008000500213009001400218010000500232011001500237006001500252013000700267 021022900274020001700503020001300520020001600533020001100549039001000560#VV09.02 251#VV09.02253#VV09.02252#Bch Huyt#Thin thi - a li - nhn ho#Thin thi khng bng a li - a li khng bng nhn ho#Bch Huyt ; Dch: Nguyn An, N guyn Vn Mu#Nguyn An#119000#Vi?t#133#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a719tr.^b 24cm#Nguyn Vn Mu#238772#Gii thiu l thuyt v phng php ca phng thut Trung Quc nhn thc qui lut pht trin x hi, c im bin i ca thi i ; nhn thc v li dng hon cnh x hi, hon cnh t nhin ; nhn bit ng i v dng ngi#Trit hc c i#Phng thut#Vn ho thn b#Trung Quc#Thanh V n## 00571000000000301000450002600110000002600110001101400080002201900050003008200120 00358080005000470020020000520070036000720220004001080050009001120050011001210050 01200132005001200144005001200156008000500168009001800173010000500191011002600196 013000700222020001700229039001000246020000900256020000400265#VV09.02254#VV09.022 55#180000#Vi?t#895.9221008#^214#Thp sng ng thi# Vn A, L Quang A, Trn Hu i..#T.4# Vn A#L Quang A#Trn Hu i#Phan Hu i#ng Khc An#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a1167tr., 8tr. nh^b21cm#238773#Vn hc hin i#Thanh Vn#Vi t Nam#Th## 00647000000000313000450002600110000002600110001100200160002200300440003800700630 00820050012001450190005001570820006001628080005001680080005001730090020001780100 00500198011001500203005001400218005001300232005000800245005000900253006001200262 013000700274020001800281020001100299020000900310020000400319039001000323#VV09.02 256#VV09.02257#C thi tc dch#2047 bi th ch Hn Vit Nam v Trung Quc#L C ng Un, Php Thun, Ng Chn Lu... ; Thi B Tn dch#L Cng Un#Vi?t#895.1 #^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a735tr.^b21cm# Php Thun#Ng Chn Lu#L m Khu#Vn Hnh#Thi B Tn#238774#Vn hc trung i#Trung Quc#Vit Nam#Th#Than h Vn## 00786000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200260 00480030024000740070015000980140008001130190005001210820006001268080005001320080 00500137009001800142010000500160011001500165015006800180013000700248021013600255 02000130039102000080040402000100041202000070042202000100042902000110043903900100 0450#VV09.02258#VV09.02259#VV09.02260#Nguyn Huy Qu#Nghin cu Trung Quc hc#N hng bi vit chn lc#Nguyn Huy Qu#125000#Vi?t#915.1#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a879tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin c u Trung Quc#238775#Bao gm nhng bi nghin cu v Trung Quc trong 30 nm ci cch, pht trin trn cc lnh vc kinh t, chnh tr, quan h i ngoi...#t nc hc#Kinh t#Chnh tr#X hi#i ngoi#Trung Quc#Thanh Vn## 00974000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200560003300700610 00890050009001500050014001590050016001730050010001890140007001990190005002060820 00900211808000500220008000500225009001800230010000500248011001500253013000700268 01500680027502102110034302000170055402000160057102000110058702000170059802000110 0615039001000626#VV09.02261#VV09.02263#VV09.02262#V mt s vn vn ho dn g ian (folklore) ng Nam #c Ninh, Trn Quc Tr, Phm Thanh Tnh... ; c Ninh ch.b.#c Ninh#Trn Quc Tr#Phm Thanh Tnh#H T Anh#63000#Vi?t#398.0959#^21 4#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a347tr.^b21cm#238776#TTS ghi: Vin Khoa hc x h i Vit Nam. Vin Nghin cu ng Nam #Nhng bi nghin cu lm sng t nhng c im bn sc vn ho dn tc, khng gian mi trng vn ho, nhn vt vn ho trong truyn c, tn ngng th cng t tin, cu trc lng x... ca cc nc ng Nam #Vn ho dn gian#Bn sc dn tc#Tn ngng#Th cng t tin#ng Nam #Thanh Vn## 01088000000000385000450002600110000002600110001102600110002200200670003300700720 01000050015001720050016001870050013002030050019002160140007002350190005002420820 00400247808000500251008000500256009001800261010000500279011001500284015006500299 00500160036401300070038002102170038702000160060402000140062002000090063402000080 0643020001000651020001300661020001500674039001000689020000300699#VV09.02264#VV09 .02266#VV09.02265#H thng an sinh x hi ca EU v bi hc kinh nghim cho Vit Nam#inh Cng Tun, ng Thanh Ton, Lng Vn K... ; inh Cng Tun ch.b.#in h Cng Tun#ng Thanh Ton#Lng Vn K#Trn Th Lan Hng#35000#Vi?t#362#^214 #^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a231tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Chu u#inh Cng Hong#238777#Tng quan v h thng an sin h x hi ca EU, m hnh h thng an sinh x hi ca mt s quc gia in hnh. Nhng thnh cng, hn ch xu th ci cch h thng an sinh x hi ca EU v bi hc kinh nghim cho Vit Nam#Bo him x hi#Bo him y t#Ci cch#M hnh#Thn h tu#Ton cu ho#An sinh x hi#Thanh Vn#EU## 01132000000000421000450002600110000002600110001102600110002200200520003300300170 00850070073001020050016001750050014001910050014002050050017002190140007002360190 00500243082000600248808000500254008000500259009001800264010000500282011001500287 01500680030200500170037001300070038702102020039402000160059602000090061202000080 06210200004006290200009006330200016006420200008006580200024006660200004006900390 01000694020000600704#VV09.02267#VV09.02268#VV09.02269#Cng ng kinh t ASEAN (A EC): Ni dung v l trnh#Sch chuyn kho#Nguyn Hng Sn, Trn Vn Tng, Phm Ngc Tn... ; Nguyn Hng Sn ch.b.#Nguyn Hng Sn#Trn Vn Tng#Phm Ngc Tn# Bi Trng Giang#35000#Vi?t#337.1#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a228tr.^b21 cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu ng Nam #Nguyn M ng Hng#238778#Qu trnh hnh thnh v pht trin cng ng kinh t ASEAN (AEC). Nhng c trng c bn, bin php, l trnh hot ng ca cng ng kinh t ASE AN v s tham gia ca Vit Nam vo cng ng kinh t ny#Quan h kinh t#Hng ho #Dch v#Vn#Lao ng#Hp tc quc t#Kinh t#Cng ng kinh t ASEAN#AEC#Thanh Vn#ASEAN## 00906000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200830003300700150 01160140007001310190005001380820004001438080005001470080005001520090018001570100 00500175011001500180015007200195001001500267013000700282021023300289020001300522 020001100535020001000546020000800556020000900564020000900573039001000582#VV09.02 270#VV09.02272#VV09.02271#Vn iu chnh chc nng v th ch ca Nh nc d i tc ng ca ton cu ho#Phm Thi Vit#44000#Vi?t#321#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a291tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Thng tin Khoa hc x hi#Phm Thi Vit#238779#Tm lc v ton cu ho v phn tch nhng tc ng ca ton cu ho n cc nh nc hin nay. Trnh by mt s ni dung c bn ca s iu chnh chc nng v th ch t pha nh nc ng ph v i nhng tc ng ca ton cu ho#Ton cu ho#iu chnh#Chc nng#Th ch#Nh nc#Tc ng#Thanh Vn## 00967000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200940003300700140 01270140007001410190005001480820011001538080005001640080005001690090018001740100 00500192011001500197015006800212001001400280013000700294021030100301020000800602 020001500610020001300625020000800638020000900646039001000655#VV09.02273#VV09.022 75#VV09.02274#Qun l ngun nhn lc doanh nghip Nht Bn v bi hc kinh ngh im cho doanh nhn Vit Nam#Phm Qu Long#49000#Vi?t#658.300952#^214#^aH.#^aKho a hc x hi#2008#^a320tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin N ghin cu ng Bc #Phm Qu Long#238780#Khi nim, bn cht v vai tr quan l ngun nhn lc trong cc doanh nghip Nht Bn. Nhng ni dung ch yu trong m hnh qun l ngun nhn lc trong cc doanh nghip Nht Bn hin nay v mt s bi hc kinh nghim t Nht Bn c th vn dng vo cc doanh nghip Vit Nam tr ong iu kin hi nhp#Qun l#Ngun nhn lc#Doanh nghip#M hnh#Nht Bn#Than h Vn## 00739000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200520003300700150 00850140007001000190005001070820006001128080005001180080005001230090018001280100 00500146011001500151015006800166001001500234013000700249021014000256020000900396 020000700405020000900412020001800421039001000439#VV09.02277#VV09.02278#VV09.0227 6#T tng thn o v x hi Nht Bn cn - hin i#Phm Hng Thi#42000#Vi?t #299.5#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a229tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu ng Bc #Phm Hng Thi#238781#Trnh by khi nim, s hnh thnh pht trin, nhng t tng c bn ca thn o v t tng t hn o trong x hi Nht Bn Cn - Hin i#T tng#X hi#Thn o#Ch ngha dn tc#Thanh Vn## 01001000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200760003300700820 01090050016001910050020002070050017002270050015002440140007002590190005002660820 00600271808000500277008000500282009001800287010000500305011001500310015009100325 005001400416013000700430021021000437020002000647020001000667039001000677#VV09.02 279#VV09.02280#VV09.02281#Pht trin nng thn bn vng: Nhng vn l lun v kinh nghim th gii#Trn Ngc Ngon, Nguyn Th Kim Dung, Nguyn Song Tng... ; Trn Ngc Ngon ch.b.#Trn Ngc Ngon#Nguyn Th Kim Dung#Nguyn Song Tng#Chu nh Chnh#42000#Vi?t#338.1#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a278tr.^b21cm#T TS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Mi trng v Pht trin bn vng#ng Vn Cht#238782#Tng hp nhng vn l lun, nhng khung kh l thuyt lm c s pht trin nng thn bn vng. Gii thiu mt s kinh nghim quc t trong vic ng dng cc phng php nhm pht trin bn vng nng thn# Pht trin bn vng#Nng thn#Thanh Vn## 01073000000000373000450002600110000002600110001102600110002200200600003300700750 00930050015001680050015001830050017001980050012002150140007002270190005002340820 01200239808000500251008000500256009001800261010000500279011003200284015006800316 00500160038401300070040002101890040702000100059602000150060602000200062102000160 0641020001900657020000900676020000400685039001000689#VV09.02282#VV09.02284#VV09. 02283#Cng ng ngi Vit Lo trong mi quan h Vit Nam - Lo#Phm c Thnh , Nguyn Th Thi, Nguyn Duy Thiu... ; Phm c Thnh ch.b.#Phm c Thnh#Nguy n Th Thi#Nguyn Duy Thiu#V Cng Qu#38000#Vi?t#327.5970594#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a255tr. : bng, 8tr. nh^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu ng Nam #Trn Minh Giang#238783#Gii thiu lch s h nh thnh, hin trng ca cng ng ngi Vit Lo v vai tr ca h trn cc lnh vc chnh tr, an ninh, kinh t, vn ho, gio dc trong mi quan h Vit N am - Lo#Cng ng#Ngi Vit Nam#Vn ho phng ng#Vn ho- x hi#Quan h ng oi giao#Vit Nam#Lo#Thanh Vn## 00953000000000313000450002600110000002600110001100200710002200700670009300500120 01600050016001720050014001880050014002020140007002160190005002230820006002288080 00500234008000500239009001800244010000500262011001500267015006800282005001500350 013000700365021019500372020002700567020002000594020001500614039001000629#VV09.02 286#VV09.02285#Vin Nghin cu Trung Quc - 15 nm xy dng v pht trin 1993 - 2008# Tin Sm, Nguyn Vn Ninh, Hong Th Anh... ; Tin Sm ch.b.# Tin Sm#Nguyn Vn Ninh#Hong Th Anh#Chu Thu Lin#95000#Vi?t#915.1#^214#^aH.#^aK hoa hc x hi#2008#^a370tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Trung Quc#Phm Huy Thng#238784#Qu trnh hnh thnh v pht trin ca Vin nghin cu Trung Quc t 1993-2008. Nhng thnh tu t c trn lnh vc nghin cu khoa hc ni chung v Trung Quc hc ni ring trn cc lnh vc# Vin nghin cu Trung Quc#Nghin cu khoa hc#Trung Quc hc#Thanh Vn## 00703000000000301000450002600110000002600110001100200390002200700230006101400070 00840190005000910820006000968080005001020080005001070090020001120100005001320110 01500137001001800152012002500170013000700195021012200202020000800324020001500332 020001100347020001100358020000900369020001300378039001000391#VV09.02287#VV09.022 88#Hi p cc cuc khi ngha Vit Nam#Phm Trng Khang b.s.#31500#Vi?t#959 .7#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a193tr.^b21cm#Phm Trng Khang#T sch L ch s Vit Nam#238785#Trnh by di dng hi - p lch s cc cuc khi ngha chng xm lc v cc cuc khi ngha chng phong kin Vit Nam#Lch s#Chng x m lc#Phong kin#Khi ngha#Vit Nam#Sch hi p#Thanh Vn## 00945000000000385000450002600110000002600110001102600110002200200340003300300790 00670070044001460050016001900050012002060050012002180050008002300140007002380190 00500245082001300250808000500263008000500268009002000273010000500293011001500298 00500160031301200150032901300070034402101300035102000080048102000100048902000100 0499020001000509020001100519020000900530039001000539020001000549#VV09.02289#VV09 .02291#VV09.02290#Trnh Sm - cuc i v s nghip#K yu hi tho khoa hc K nim 226 nm ngy bng h 13/9/Mu T - 11/10/2008#Trnh Ngc Bch, L Ngc To, Chng Thu..#Trnh Ngc Bch#L Ngc To#Chng Thu#Vn To#54000#Vi?t#959.7 0272092#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a314tr.^b21cm#Trnh Xun Tin#Sch t ham kho#238786#Gii thiu cuc i, s nghip ca Trnh Sm v vai tr ca ng trn cc lnh vc: chnh tr, kinh t, qun s, vn ho, gio dc#Tiu s#Cuc s ng#S nghip#Nh Trnh#Cha Trnh#Vit Nam#Thanh Vn#Trnh Sm## 00736000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200280003300700280 00610050017000890140007001060190005001130820010001188080005001280080005001330090 02000138010000500158011001500163013000700178021019800185020001700383020000900400 020000800409020001000417020000900427039001000436#VV09.02293#VV09.02294#VV09.0229 2#Vn khn c truyn Vit Nam#Nguyn Bch Hng tuyn son#Nguyn Bch Hng#36000 #Vi?t#390.09597#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2007#^a239tr.^b24cm#238787#Trnh by cc bi vn khn theo cc l tit trong nm, vn khn theo cc nghi l trong l tc vng i, vn khn ti cha, nh, n, miu, ph v gii thiu i nt v ngha ca l tit, tp tc#Vn ho dn gian#Vn khn#Nghi l#Phong tc#Vit Nam#Thanh Vn## 00737000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200220003300700360 00550050022000910140007001130190005001200820007001258080005001320080005001370090 03300142010000500175011001500180001001300195013000700208021014400215020001800359 020000900377020002000386020001000406020000900416039001000425#VV09.02295#VV09.022 97#VV09.02296#Giao din ngi - my#ng Vn c, Nguyn Th Phng Tr#Nguyn T h Phng Tr#45000#Vi?t#621.39#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009 #^a209tr.^b24cm#ng Vn c#238788#Trnh by mt s vn lin quan n thit k giao din gia ngi v my tnh. Gii thiu phn mm cng c thit k Gui v Microsoft Visual C#Phn mm my tnh#Thit k#Cng ngh thng tin#Giao din#My tnh#Thanh Vn## 00670000000000241000450002600110000000200410001100700300005200500140008201900050 00960820004001018080005001050080005001100090033001150100005001480110015001530010 01500168013000700183021019700190020001900387020000400406020000800410039001000418 #VV09.02298#Cc hot cht sinh hc trong nc rn c#Trn nh Toi, Chu Vn Mi nh#Chu Vn Minh#Vi?t#572#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a114t r.^b24cm#Trn nh Toi#238789#Gii thiu cc hot cht sinh hc trong nc rn c v nghin cu phn tch cc thnh phn c hot tnh sinh hc trong rn nh ph ospholipase A2, Enzyme thu ngn, Acetycholinesterase, Protease....#Hot cht si nh hc#Rn#Rn c#Thanh Vn## 00946000000000301000450002600110000000200710001100700530008200500150013500500170 01500050018001670050015001850050013002000190005002130820004002188080005002220080 00500227009003300232010000500265011001400270015008800284013000700372021019800379 020000800577020000900585020002000594020002000614039001000634#VV09.02299#Tm tt bo co Hi tho khoa hc tr ton quc v nui trng thu sn#Trn nh Lun, N guyn Quang Huy, Helge Reinertsen..#Trn nh Lun#Nguyn Quang Huy#Reinertsen, Helge#Trn Mai Thin#L Thanh Lu#Vi?t#639#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2008#^a80tr.^b25cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Vin Nghin cu Nui trng Thu sn 1#238790#Tm tt bo co hi tho khoa hc tr to n quc v nui trng thu hi sn: K thut nui v dinh dng, di truyn, chn ging, mi trng v bnh thu sn, cc ngun li, khai thc, kinh t x hi#B o co#Hi tho#Nghin cu khoa hc#Nui trng thu sn#Thanh Vn## 00759000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200280003300300640 00610070035001250060013001600140007001730190005001800820006001858080005001910080 00500196009002000201010000500221011001500226001001700241012002300258013000700281 021011200288020001000400020000800410020000800418020000900426039001000435#VV09.02 300#VV09.02301#VV09.02302#Nhng trn chin ca Paypal#Vi eBay, gii truyn thn g, Mafia v phn cn li ca th gii#Eric M. Jackson, L Thanh Lc dch#L Than h Lc#65000#Vi?t#332.1#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a327tr.^b24cm#Jackso n, Eric M.#T sch "Ton cu ho"#238791#K v nhng kh khn, c hi thch thc ca Paypal - Dch v tr tin v tr tn trc tuyn trn mng Internet#Ngn h ng#Tin t#Dch v#Internet#Thanh Vn## 00827000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200810003300300610 01140070012001750140007001870190005001940820010001998080005002090080005002140090 01000219010000500229011001500234001001200249013000700261021022600268020001900494 020001700513020000900530039001000539#VN09.01025#VN09.01027#VN09.01026#Tip cn t h ng lut Vit Nam sau th k XIX t gc nhn th loi v thi php#Chuyn lu n, nghin cu v thm bnh th ng lut chn lc#L nh Sn#40000#Vi?t#895. 92214#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a272tr.^b19cm#L nh Sn#238792#Khi qut qu t rnh pht trin v hnh thnh ca th th ng lut Vit Nam t th k 20 n n ay. Gii thiu mt s bi th ng lut chn lc ca cc tc gi ni ting nh: Phm Ng Lo, Nguyn Du, H Ch Minh, Nguyn Tri#Nghin cu vn hc#Vn hc hi n i#Vit Nam#Thanh Vn## 00694000000000289000450002600110000002600110001100200640002200300100008600700150 00960140007001110190005001180820010001238080005001330080005001380090010001430100 00500153011001500158001001500173013000700188021013400195020001900329020000800348 020001700356020001200373020000900385039001000394#VN09.01028#VN09.01029#Tn mn N guyn Bnh Phng : Chn dung vn hc. Hoa bn ct mc#Trng ca#Phng Vn Khai# 20000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn hc#2007#^a174tr.^b19cm#Phng Vn Khai#238 793#Gii thiu chn dung v phong cch sng tc trong tc phm ca nh vn Nguy n Bnh Phng v bn trng ca ca tc gi Phng Vn Khai#Nghin cu vn hc#Nh vn#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Vit Nam#Thanh Vn## 00435000000000253000450002600110000002600110001100200130002200300130003500700120 00480140007000600190005000670820010000728080005000820080005000870090010000920100 00500102011001500107001001200122013000700134020001700141020000900158020000400167 039001000171#VN09.01030#VN09.01031#Tnh khc em#Tp th tnh#Trn Trng#35000# Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a123tr.^b21cm#Trn Trng#238794#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Thanh Vn## 00417000000000253000450002600110000002600110001100200100002200300040003200700090 00360140007000450190005000520820010000578080005000670080005000720090010000770100 00500087011001500092001000900107013000700116020001700123020000900140020000400149 039001000153#VN09.01032#VN09.01033#Ting thu#Th#V Thip#30000#Vi?t#895.92214# ^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a132tr.^b19cm#V Thip#238795#Vn hc hin i#Vit Na m#Th#Thanh Vn## 00483000000000265000450002600110000002600110001100200170002200700310003900600140 00700140007000840190005000910820007000968080005001030080005001080090010001130100 00500123011001500128019001500143001001100158013000700169020001700176020001000193 020000400203039001000207#VN09.01034#VN09.01035#Th hu hin i#Ion Milos ; Phm Vit o dch#Phm Vit o#30000#Vi?t#839.71#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a143tr .^b19cm#Dch Thu in#Milos, Ion#238796#Vn hc hin i#Thu in#Th#Thanh V n## 00669000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200120 00348080005000460020022000510030004000730070087000770220004001640050017001680050 01800185005001400203005001100217005001600228008000500244009001000249010000500259 01100150026401300070027900500170028602000170030302000090032002000040032903900100 0333#VN09.01036#VN09.01037#35000#Vi?t#895.9221008#^214#Bng ni Phng Hong#Th #Nguyn Trn Trn, Nguyn Tin Chng, Phm Cng Tr... ; Tuyn chn: Nguyn Tr n Trn..#T.3#Nguyn Trn Trn#Nguyn Tin Chng#Phm Cng Tr#Thanh Nhn#Nguyn Th Ton#^aH.#^aVn hc#2009#^a176tr.^b19cm#238797#Nguyn Xun Hin#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh Vn## 00422000000000241000450002600110000002600110001100200100002200300040003200700160 00360190005000520820010000578080005000670080005000720090010000770100005000870110 02500092001001600117013000700133020001700140020000900157020000400166039001000170 #VN09.01038#VN09.01039#Hng qu#Th#Nguyn nh Vn#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^a Vn hc#2008#^a111tr., 3tr. nh^b19cm#Nguyn nh Vn#238798#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#Thanh Vn## 00433000000000253000450002600110000002600110001100200180002200300040004000700130 00440140007000570190005000640820010000698080005000790080005000840090010000890100 00500099011001500104001001300119013000700132020001700139020000900156020000400165 039001000169#VN09.01040#VN09.01041#Na ti gi chiu#Th#Phm nh Sao#23000#Vi? t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a126tr.^b19cm#Phm nh Sao#238799#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh Vn## 00467000000000265000450002600110000002600110001100200130002200300130003502900160 00480070014000640140007000780190005000850820010000908080005001000080005001050090 01000110010000500120011001500125001001400140013000700154020001700161020000900178 020000400187039001000191#VN09.01042#VN09.01043#Cung n th#Th song ng#Melodiu s poetry#L Thanh Bnh#54000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a135tr.^b 19cm#L Thanh Bnh#238800#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh Vn## 00440000000000253000450002600110000002600110001100200170002200300040003900700170 00430140007000600190005000670820010000728080005000820080005000870090010000920100 00500102011001500107001001700122013000700139020001700146020000900163020000400172 039001000176#VN09.01044#VN09.01045#Nhng ht ph sa#Th#Nguyn Mng Sinh#25000# Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a138tr.^b19cm#Nguyn Mng Sinh#238801#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh Vn## 00431000000000253000450002600110000002600110001100200170002200300040003900700130 00430140007000560190005000630820010000688080005000780080005000830090010000880100 00500098011001400103001001300117013000700130020001700137020000900154020000400163 039001000167#VN09.01046#VN09.01047#Ngy mai cn na#Th#L Thi Trn#20000#Vi?t #895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a64tr.^b19cm#L Thi Trn#238802#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Thanh Vn## 00438000000000253000450002600110000002600110001100200170002200300040003900700160 00430140007000590190005000660820010000718080005000810080005000860090010000910100 00500101011001500106001001600121013000700137020001700144020000900161020000400170 039001000174#VN09.01048#VN09.01049#Lc du ma xun#Th#Nguyn Minh Hu#37000#V i?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a131tr.^b19cm#Nguyn Minh Hu#238803#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh Vn## 00423000000000253000450002600110000002600110001100200190002200300040004100700080 00450140007000530190005000600820010000658080005000750080005000800090010000850100 00500095011001400100001000800114013000700122020001700129020000900146020000400155 039001000159#VN09.01050#VN09.01051#Lng l thuyn i#Th#V Gip#12000#Vi?t#89 5.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a72tr.^b19cm#V Gip#238804#Vn hc hin i#V it Nam#Th#Thanh Vn## 00606000000000265000450002600110000002600110001100200230002200300030004500700120 00480140007000600190005000670820011000728080005000830080005000880090010000930100 00500103011002400108001001200132013000700144021015000151020001700301020000900318 020000300327039001000330#VN09.01052#VN09.01053#Nhng min t ti qua#K#o Ng c Du#19000#Vi?t#895.922803#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a71tr., 8tr. nh^b19cm#o Ngc Du#238805#Ghi chp nhng quan st, nhng cm nhn v vng t m tc gi i qua nh: Lo, Campuchia, Thi Lan, Trung Quc, Php, c, H Lan, B, Luxem bourg#Vn hc hin i#Vit Nam#K#Thanh Vn## 00435000000000253000450002600110000002600110001100200160002200300040003800700100 00420140007000520190005000590820010000648080005000740080005000790090010000840100 00500094011002500099001001000124013000700134020001700141020000900158020000400167 039001000171#VN09.01054#VN09.01055#Lng l bn i#Th#Trc Din#30000#Vi?t#895 .92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a128tr., 7tr. nh^b19cm#Trc Din#238806#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Thanh Vn## 00434000000000253000450002600110000002600110001100200120002200300040003400700170 00380140007000550190005000620820010000678080005000770080005000820090010000870100 00500097011001400102001001700116013000700133020001700140020000900157020000400166 039001000170#VN09.01057#VN09.01056#Khong cch#Th#Vng nh Khnh#20000#Vi?t# 895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a75tr.^b19cm#Vng nh Khnh#238807#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh Vn## 00432000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200160003600300040 00520070014000560140007000700190005000770820010000828080005000920080005000970090 01000102010000500112011001400117013000700131020001700138020000900155020000400164 039001000168#VN09.01058#VN09.01059#inh Ngc Lm#Hoa tho nguyn#Th#inh Ngc L m#30000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a78tr.^b19cm#238808#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#Thanh Vn## 00597000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100250 00440020020000690030012000890070050001010140007001510190005001580820004001638080 00500167008000500172009001000177010000500187011001500192019000900207006000800216 006000900224013000700233020001700240020000400257020001200261039001000273#VN09.01 060#VN09.01061#VN09.01063#VN09.01062#Bradford, Barbara Taylor#Giai iu hnh ph c#Tiu thuyt#Barbara Taylor Bradford ; Dch: Vn Ho, Kim Thu#77000#Vi?t#823# ^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a512tr.^b19cm#Dch Anh#Vn Ho#Kim Thu#238809#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Thanh Vn## 00434000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200080003700300040 00450070015000490140007000640190005000710820010000768080005000860080005000910090 01800096010000500114011001400119013000700133020001700140020000900157020000400166 039001000170#VN09.01064#VN09.01065#o Xun Xuyn#Bn qu#Th#o Xun Xuyn#150 00#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a76tr.^b19cm#238810#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh Vn## 00932000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200780 00430070029001210190005001500820007001558080005001620080005001670090018001720100 00500190011001400195005000600209005000500215015005100220013000700271021022900278 02000160050702000080052302000170053102000090054802000100055702000080056702000090 0575039001000584#VN09.01066#VN09.01068#VN09.01067#Quang Hi#a danh lch s, v n ho vng dn tc thiu s - tim nng khai thc du lch#B.s.: Quang Hi, Nhung , Hoi#Vi?t#915.97#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a58tr.^b19cm#Nhung#Hoi#Sc h phc v ng bo dn tc thiu s v min ni#238811#Gii thiu nhng a danh lch s- vn ho vng dn tc thiu s: Pc P, Tn Tro, Sa Pa, M Cang Chi.. . v a ra nhng kinh nghim khai thc du lch ca tng vng ng bo c th vn dng pht huy trong cuc sng hin nay#Di tch lch s#Vn ho#Dn tc thi u s#a danh#Tim nng#Du lch#Vit Nam#Thanh Vn## 00688000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200220 00440070011000660140007000770190005000840820008000898080005000970080005001020090 02000107010000500127011001500132013000700147021014600154020001100300020001000311 020000800321020001000329020000800339020000800347020000900355039001000364#VN09.01 069#VN09.01071#VN09.01070#Trnh Mnh#Ting Vit tinh ngha#Trnh Mnh#39000#Vi? t#495.922#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a270tr.^b19cm#238812#Tm hiu ngu n gc v ngha ca mt s cu thnh ng, tc ng, ca dao, ng dao, mt s ng t, tnh t, s t, danh t, i t trong ting vit#Ting vit#Thnh ng#Tc ng #Ng ngha#ng t#Danh t#Vit Nam#Thanh Vn## 00817000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200230 00480070015000710140007000860190005000930820010000988080005001080080005001130090 02000118010000500138011001500143013000700158021022400165020001500389020000800404 02000100041202000080042202000180043002000140044802000090046203900100047102000100 0481#VN09.01072#VN09.01073#VN09.01074#Trn Dim Thu#C s vn ho Vit Nam#Trn Dim Thu#42000#Vi?t#306.09597#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a314tr.^b19 cm#238813#Gii thiu nhng khi nim c bn v vn ho v nn tng vn ho Vit Nam. Cc phong tc tp qun, cc c trng, di sn vn ho dn gian Vit Nam, ph n tch cc khi nim, c trng vn ha tng vng trn lnh th Vit Nam#Di sn vn ho#Lch s#Phong tc#Vn ho#Vn ha c truyn#Vn ho c s#Vit Nam#Than h Vn# Tp qun## 00644000000000253000450002600110000002600110001100200280002200700200005001400070 00700190005000770820006000828080005000880080005000930090020000980100005001180110 01500123005000900138013000700147021020100154020000800355020000800363020000900371 039001000380#VN09.01075#VN09.01076#Lm p bng m phm t ch#H Hng s.t., b. s.#25000#Vi?t#646.7#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a204tr.^b19cm#H Hng# 238814#Gii thiu cch ch bin s dng sa tm t thin nhin, cc loi tinh d u mt xa, m phm t ch lm p da, i mt. Cc loi nc gi u dng tc, sa ra mt, kem dng da, mt n dng da#Lm p#M phm#Chm sc#Thanh V n## 00750000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200220 00480070015000700140007000850190005000920820008000978080005001050080005001100090 01800115010000500133011002600138013000700164021018900171020000800360020002100368 020002100389020001000410020000800420020001000428039001000438#VN09.01077#VN09.010 78#VN09.01079#Hong Tun Nam#Lam Sn - vng t #Hong Tun Nam#17000#Vi?t#95 9.741#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a143tr., 4 tr. nh^b19cm#238815#Gii thi u v tr a l, vn ho truyn thng, con ngi vng t Lam Sn v khi qut lch s phong tro u tranh cch mng ca ng b v nhn dn x Phc Tng huy n Lam Sn, Thanh Ho#Lch s#Vn ho truyn thng#Phong tro u tranh#Phc Tng #Lam Sn#Thanh Ho#Thanh Vn## 00801000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200390 00420030033000810070009001140140007001230190005001300820009001358080005001440080 00500149009001800154010000500172011001700177013000700194021016400201020002000365 02000160038502000160040102000090041702000080042602000200043402000110045403900100 0465#VN09.01080#VN09.01081#VN09.01082#L Quang#Yn T - di tch lch s v danh thng#Sch hng dn tham quan du lch#L Quang#30000#Vi?t#915.9729#^214#^aH.#^ aVn ho dn tc#2009#^a89tr.^b16x24cm#238816#Gii thiu khu di tch lch s dan h thng Yn T, l trnh thm quan v s lc vi nt v qu trnh hnh thnh, p ht trin o pht ca phi thin Trc Lm Yn T#Danh lam thng cnh#Di tch l ch s#Di tch vn ho#o pht#Du lch#Thin phi Trc Lm#Qung Ninh#Thanh Vn# # 00429000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200140003200300040 00460070010000500140007000600190005000670820010000728080005000820080005000870090 01400092010000500106011001700111013000700128020001700135020000900152020000400161 039001000165#VN09.01083#VN09.01084#Tuyt Nga#Ht d th t#Th#Tuyt Nga#35000# Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a64tr.^b19x19cm#238817#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh Vn## 00633000000000265000450002600110000002600110001100200810002200700220010301400060 01250190005001310820011001368080005001470080005001520090020001570100005001770110 01500182005001100197013000700208021009400215020001700309020000900326020000700335 020001500342039001000357#VN09.01085#VN09.01086# vui luyn tr thng minh - v con ngi, danh nhn, nhn vt, di tch lch s#Chi Phng tuyn chn#9000#Vi?t #895.922802#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a110tr.^b15cm#Chi Phng#238818# Gii thiu 296 cu luyn tr thng minh v con ngi, danh nhn, nhn vt, di tch lch s#Vn hc hin i#Vit Nam#Cu #Sch thiu nhi#Thanh Vn## 00583000000000265000450002600110000002600110001100200560002200700220007801400060 01000190005001060820011001118080005001220080005001270090020001320100005001520110 01500157005001100172013000700183021006900190020001700259020000900276020000700285 020001500292039001000307#VN09.01087#VN09.01088# vui luyn tr thng minh - v loi cy, hoa, c, qu#Chi Phng tuyn chn#8000#Vi?t#895.922802#^214#^aH.#^aV n ho Thng tin#2009#^a102tr.^b15cm#Chi Phng#238819#Gii thiu 350 cu luy n tr thng minh v loi cy, hoa, c, qu#Vn hc hin i#Vit Nam#Cu #Sc h thiu nhi#Thanh Vn## 00555000000000265000450002600110000002600110001100200420002200700220006401400060 00860190005000920820011000978080005001080080005001130090020001180100005001380110 01500143005001100158013000700169021005500176020001700231020000900248020000700257 020001500264039001000279#VN09.01089#VN09.01090# vui luyn tr thng minh - v loi vt#Chi Phng tuyn chn#9000#Vi?t#895.922802#^214#^aH.#^aVn ho Thng t in#2009#^a114tr.^b15cm#Chi Phng#238820#Gii thiu 374 cu luyn tr thng m inh v loi vt#Vn hc hin i#Vit Nam#Cu #Sch thiu nhi#Thanh Vn## 00586000000000265000450002600110000002600110001100200580002200700220008001400060 01020190005001080820011001138080005001240080005001290090020001340100005001540110 01400159005001100173013000700184021007100191020001700262020000900279020000700288 020001500295039001000310#VN09.01091#VN09.01092# vui luyn tr thng minh - v vt, cng c sn xut#Chi Phng tuyn chn#7000#Vi?t#895.922802#^214#^aH.#^ aVn ho Thng tin#2009#^a94tr.^b15cm#Chi Phng#238821#Gii thiu 307 cu lu yn tr thng minh v vt, cng c sn xut#Vn hc hin i#Vit Nam#Cu # Sch thiu nhi#Thanh Vn## 00713000000000265000450002600110000002600110001100100180002200200270004000700180 00670140007000850190005000920820006000978080005001030080005001080090033001130100 00500146011001500151013000700166021023000173020000500403020000300408020001300411 020001300424039001000437#VN09.01093#VN09.01094#Nguyn Quang Linh#Cm nang nui c nc ngt#Nguyn Quang Linh#28000#Vi?t#639.3#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2008#^a155tr.^b19cm#238822#Hng dn k thut nui c nc ngt t c ch thit k, xy dng ao nui, chn ging n cch qun l thc n v cho c n, phng php phng tr mt s bnh thng gp, S ghi chp, qun l nui c nc ngt trong ao v nng h#Nui#C#C nc ngt#Sch tra cu#Thanh Vn## 00802000000000289000450002600110000002600110001100100120002200200630003400700430 00970140007001400190005001470820006001528080005001580080005001630090033001680100 00500201011001500206005001400221005001500235013000700250021020100257020000800458 020001100466020001000477020001500487039001000502#VN09.01095#VN09.01096#o L H ng#K thut chn nui ln ni mn v phng tr bnh thng gp#o L Hng, T rn Vn Bnh, Nguyn Vn Tr#30000#Vi?t#636.4#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2008#^a164tr.^b19cm#Trn Vn Bnh#Nguyn Vn Tr#238823#Gii thiu k thut chn nui ln ni: c im sinh sn v sinh trng ca ln, cch chn gi ng, kh nng sinh sn, thc n, nui dng, chm sc ln, chung tri v phng t r mt s bnh thng gp.#Ln ni#Phng bnh#Chn nui#Sch hng dn#Thu Dung ## 00628000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200430003400700120 00770140007000890190005000960820006001018080005001070080005001120090033001170100 00500150011001500155013000700170021015300177020001000330020000900340020001500349 039001000364#VN09.01097#VN09.01098#L Hng Mn#K thut nui ln tht ln nhanh nhiu nc#L Hng Mn#34000#Vi?t#636.4#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ng h#2008#^a180tr.^b19cm#238824#Gii thiu cc ging ln v cng thc lai. Thnh p hn dinh dng v thc n nui ln - k thut nui ln siu nc. Chung tri v phng tr bnh cho ln#Chn nui#Ln tht#Sch hng dn#Thu Dung## 00701000000000277000450002600110000002600110001100200270002201400070004901900050 00560820004000618080005000650080005000700090033000750100005001080110015001130150 05300128013000700181021015300188020002000341020000400361020001100365020000700376 020001500383020001500398039001000413#VN09.01099#VN09.01100#Cm nang k thut nu i tm#27000#Vi?t#639#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2008#^a147tr.^b 19cm#TTS ghi: Trng i hc Nng lm Hu. Khoa Thu sn#238825#Hng dn cch nui tm: qun l mi trng nc trong ao nui ; k thut nui tm s, tm chn trng ; phng tr bnh dch v qun l kinh t nui tm#Nui trng thu sn#T m#Phng bnh#Tm s#Tm chn trng#Sch hng dn#Thu Dung## 00605000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200470003700700150 00840140007000990190005001060820004001118080005001150080005001200090033001250100 00500158011001500163013000700178021011800185020000800303020001100311020001900322 039001000341#VN09.01101#VN09.01102#ng Hng Dt#Su bnh hi cy n qu v bi n php phng tr#ng Hng Dt#40000#Vi?t#634#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2008#^a239tr.^b19cm#238826#Gii thiu 173 loi su bnh hi cy n qu nh cam, chanh, bi, vi, mn...v bin php phng tr cc loi su bnh#Su hi#Cy n qu#Phng tr su bnh#Thu Dung## 00739000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200550003700700150 00920140007001070190005001140820006001198080005001250080005001300090033001350100 00500168011001500173013000700188021023100195020001000426020000800436020000400444 020001500448039001000463#VN09.01103#VN09.01104#Nguyn Vn Tr#K thut nui vt tht, vt trng v nui vt trn cn#Nguyn Vn Tr#24000#Vi?t#636.5#^214#^aH.# ^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2008#^a116tr.^b19cm#238827#Gii thiu cc ging vt ang nui Vit Nam ; c im tiu ho, hp th v nhu cu dinh dng ca vt ; k thut nui dng, chm sc vt hng trng, vt hng tht v vt trn cn khng cn nc ; mt s bnh thng gp vt#Chn nui#Gia cm#Vt#Sch h ng dn#Thu Dung## 00596000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200500003700700150 00870140007001020190005001090820006001148080005001200080005001250090033001300100 00500163011001500168013000700183021010800190020000900298020001000307020001500317 039001000332#VN09.01105#VN09.01106#ng Hng Dt#K thut bn phn cn i v h p l cho cy trng#ng Hng Dt#28000#Vi?t#631.8#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhi n v Cng ngh#2008#^a155tr.^b19cm#238828#Hng dn cch bn phn cn i v h p l, qui trnh bn phn cho mt s cy trng v mt s iu cn ch #Bn phn# Cy trng#Sch hng dn#Thu Dung## 00698000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200410003900700170 00800140007000970190005001040820004001098080005001130080005001180090033001230100 00500156011001500161013000700176021018800183020001100371020000700382020002000389 020001300409039001000422#VN09.01107#VN09.01108#Trng Quc Tng#Hi p k thut trng nm h gia nh#Trng Quc Tng#20000#Vi?t#635#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2008#^a103tr.^b19cm#238829#Gii thiu cy nm n v ngh tr ng nm: chun b cc iu kin trng nm, quy trnh k thut sn xut nm, c ch phng tr su bnh v chut, k thut bo qun, ch bin v s dng nm#Trn g trt#Nm n#K thut trng trt#Sch hi p#Thu Dung## 00811000000000241000450002600110000002600110001100201300002201900050015208200100 01578080005001670080005001720090033001770100005002100110015002150150065002300130 00700295021022500302020001000527020001100537020000500548020000900553039000700562 #VN09.01109#VN09.01110#Cm nang chnh sch v hng dn thc hin v quyn hng li v ngha v ca cc ch rng khi tham gia bo v v pht trin rng#Vi?t#34 6.59704#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2008#^a120tr.^b19cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Cc Lm nghip#238830#Trnh by quyn h ng li, ngha v ca ch rng: ch rng l ban qun l rng phng h, rng c dng, ch rng l t chc kinh t, ch rng l h gia nh, c nhn trong nc, cng ng dn c thn v ca cc ch rng khc#Php lut#Lm nghip#Rng#Vit N am#T.dung## 00700000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200120 00470070068000590140007001270190005001340820006001398080005001450080005001500090 01400155010000500169011001500174006000700189006000900196005001700205013000700222 021015500229020001000384020000900394039000700403#VN09.01111#VN09.01112#VN09.0111 3#Chu Quc Bnh#Hi thin#Chu Quc Bnh b.s. ; Dch: H Sn, o Lin ; Nguyn Minh Tin h..#35000#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a251tr.^b19cm#H Sn#o Lin#Nguyn Minh Tin#238831#Trnh by trit l v phn tch v thin t rong o pht nh: tm trong lng kn, cnh gii hu v, sui ngun tr tu, t do t ti, chnh mnh l pht...#Thin hc#o Pht#T.dung## 00680000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200360 00490070016000850140007001010190005001080820004001138080005001170080018001220090 03500140010000500175011001500180013000700195021014900202020001700351020001000368 020000800378020000900386039000700395#VV09.02303#VV09.02304#VV09.02305#Nguyn Vn Dung#K ton qun tr nh hng khch sn#Nguyn Vn Dung#53000#Vi?t#657#^214#^ aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a285tr.^b24cm#238832#T ng quan v k ton ti chnh. K nng hiu cc bo co ti chnh. Phn tch v din gii cc bng bo co ti chnh. Phn tch cc t s ti chnh#K ton qun tr#Khch sn#K ton#Nh hng#T.dung## 01175000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200710003300300240 01040070065001280140007001930190005002000820006002058080005002110080018002160090 03500234010000500269011001500274005001300289005001300302005002100315005001600336 01500810035201300070043302103110044002000210075102000190077202000080079102000090 0799020001000808039000700818#VV09.02306#VV09.02307#VV09.02308#Bi tp - bi gii nghip v ngn hng thng mi - tn dng ngn hng#Ti chnh, Ngn hng...#B.s .: Phan Th Cc (ch.b.), on Vn Huy, Nguyn Th Tuyt Nga..#65000#Vi?t#332.1# ^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a358tr.^b24cm#Ph an Th Cc#on Vn Huy#Nguyn Th Tuyt Nga#Nguyn Vn Kin#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip Tp. H Ch Minh. Khoa Ti chnh - Ngn hng#238833#Bao gm l thuyt v bi tp v nghip v ngn hng: tng quan v ngn hng thng mi, ngu n vn v qun l ngun vn, cho vay v cho vay ngn hn, cho vay trung v di h n, dch v thanh ton v cc dch v khc, ri ro v nguyn tc c bn qun l, gim thiu ri ro trong hot ng ca ngn hng thng mi#Ngn hng thng mi #Tn dng ngn hng#Bi tp#Bi gii#Nghip v#T.dung## 00945000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200390003300700880 00720140007001600190005001670820004001728080005001760080018001810090035001990100 00500234011001500239005001300254005001300267013000700280005000900287005001200296 021029800308020001000606020001000616020001000626039000700636#VV09.02309#VV09.023 10#VV09.02311#H thng thng tin ti chnh ngn hng#Phan Th Cc, on Vn Huy, Trn Duy... ; Ch.b.: Phan Th Cc, on Vn Huy, Trn Duy..#63000#Vi?t#332#^21 4#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a347tr.^b24cm#Phan Th Cc#on Vn Huy#238834#Trn Duy#V Ngc Lan#Trnh by tng quan v qun l ti chnh doanh nghip, ngn hng. H thng thng tin ti chnh, ngn hng. M t ng dng cc hm excel, scenarios, goal seek, solver gii cc bi ton tron g ti chnh ngn hng. Phn tch ri ro, phn tch m phng v phn mm crystal ball, xc sut v thng k#Ti chnh#Ngn hng#Thng tin#T.dung## 00869000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200240 00510070018000750140007000930190005001000820004001058080005001090080018001140090 03500132010000500167011001500172015007600187013000700263021025600270020001000526 020001400536020001100550039000700561020001100568#VV09.02312#VV09.02313#VV09.0231 4#Nguyn Th Vn H#Sinh thi v mi trng#Nguyn Th Vn H#16000#Vi?t#577#^2 14#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a183tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#238835#T rnh by i cng v sinh thi hc, s tc ng ca cc yu t sinh thi ln si nh vt v s thch nghi ca chng, sinh thi qun th qun x, h sinh thi, cc h sinh thi nhn to, dn s v mi trng, nhng vn sinh thi trn th gi i v Vit Nam#Sinh thi#Sinh thi hc#Mi trng#T.dung#Gio trnh## 00825000000000301000450002600110000002600110001100100120002200200260003400300460 00600070012001060140007001180190005001250820011001308080005001410080005001460090 01000151010000500161011001500166004002000181013000700201021025200208020001900460 020001700479039000700496020000700503020000400510020000900514#VV09.02315#VV09.023 16#H Minh c#T Hu - cch mng v th#Tr chuyn, ghi chp v nghin cu th T Hu#H Minh c#72000#Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a447tr.^b21c m#Ti bn, c b sung#238836#Tuyn tp cc bi tr chuyn, ghi chp, vn hc v th ca ni chung, v quan nim ca T Hu v th ca v s nghip sng tc th ca ca ng. Nhng tiu lun vn hc bn v quan h gia cch mng v th ca T H u. Bnh lun mt s tc phm th ca ng#Nghin cu vn hc#Vn hc hin i#T.d ung#T Hu#Th#Vit Nam## 00423000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200160003300300040 00490070011000530140007000640190005000710820010000768080005000860080005000910090 01000096010000500106011001400111013000700125020001700132020000900149020000400158 039000700162#VV09.02317#VV09.02318#Mai Phng#Bi th tng v#Th#Mai Phng#350 00#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a83tr.^b19cm#238837#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.dung## 00472000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200070003900300040 00460070017000500140007000670190005000740820010000798080005000890080005000940090 01000099010000500109011001400114015003400128013000700162020001700169020000900186 020000400195039000700199#VV09.02319#VV09.02320#Bch Nht Phng#Xo n#Th#Bch Nht Phng#19500#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a67tr.^b21cm#Tn th t tc gi: Bch Phng Lan#238838#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.dung## 00513000000000277000450002600110000002600110001100100120002200200070003400300040 00410070012000450140007000570190005000640820010000698080005000790080005000840090 01000089010000500099011001500104004001800119015005400137013000700191020001700198 020000900215020000400224039000700228#VV09.02321#VV09.02322#Vit Phng#Ca m#Th #Vit Phng#40000#Vi?t#895.92134#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a126tr.^b21cm#Ti bn ln th 2#Tn tht tc gi: Trn Vit Phng tc Trn Quang Huy#238839#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#T.dung## 00999000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200180 00430070010000610140007000710190005000780820007000838080005000900080005000950090 01000100010000500110011002500115015006800140013000700208021038000215020001900595 02000100061402000080062402000070063202000080063902000080064702000110065503900070 0666#VV09.02323#VV09.02324#VV09.02325#Vn Trng#c sc Trung Hoa#Vn Trng#1700 0#Vi?t#951.05#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a124tr., 8tr. nh^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Trung Quc#238840#Gm mt s bi vit v nhng suy ngh v cm nhn su sc ca tc gi v tnh cm, mi quan h thn thit gia ch tch H Ch Minh vi Trung Quc. Phn tch cc nhn t chnh tr, t tng, vn ho, x hi, vn ci cch v i mi v kinh t trong bi cnh mi ca th gii cng nh s thnh cng ca Trung Quc trong cng nghip ho, h in i ho vi nhiu thnh tu ni bt#Quan h ngoi giao#Chnh tr#Vn ho#X hi#Kinh t#i mi#Trung Quc#T.dung## 00601000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200190 00450030007000640070012000710140007000830190005000900820011000958080005001060080 00500111009001000116010000500126011002600131013000700157021011600164020001700280 020000900297020000700306039001000313#VV09.02326#VV09.02327#VV09.02328#H Minh c#Ngi ca mt thi#Bt k#H Minh c#55000#Vi?t#895.922803#^214#^aH.#^aVn h c#2009#^a310tr., 11tr. nh^b21cm#238841#Tp hp nhng bi vit v nhng chuyn gn gi trong i sng thng nht, tn vinh cc thy gio, nh khoa hc,...#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#Thu Dung## 00469000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200090 00510030012000600070018000720140007000900190005000970820010001028080005001120080 00500117009001000122010000500132011001500137013000700152020001700159020000900176 020001200185039000600197#VV09.02329#VV09.02331#VV09.02330#Nguyn Thin Lun#Tt nng#Tiu thuyt#Nguyn Thin Lun#50000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn hc#200 8#^a372tr.^b21cm#238842#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#TDung## 00514000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200280 00500030014000780070017000920140007001090190005001160820010001218080005001310080 00500136009001000141010000500151011001500156013000700171020001700178020000900195 020001000204020001200214039001000226#VV09.02332#VV09.02333#VV09.02334#Nguyn n h Tng#Ngi cn li ca lng ci#Tp truyn k#Nguyn nh Tng#50000#Vi?t#89 5.92234#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a223tr.^b21cm#238843#Vn hc hin i#Vit Nam #Truyn k#Truyn ngn#Thu Dung## 01001000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200560003300700400 00890140007001290190005001360820007001418080005001480080005001530090010001580100 00500168011003100173013000700204005001600211005001000227005001000237005001500247 00500140026202103340027602000190061002000100062902000180063902000110065703900070 0668#VV09.02335#VV09.02337#VV09.02336#Nguyn Th Tng - mt chng ng nghin c u Trung Quc#Nguyn Th Tng, Lu Hng, Vn Trng..#66000#Vi?t#327.51#^214#^a H.#^aVn hc#2008#^a467tr.: bng, 4tr. nh^b21cm#238844#Nguyn Th Tng#Lu Hn g#Vn Trng#Phm c Dng#inh Xun Lm#Tuyn chn nhng cng trnh nghin cu v Trung Quc, c bit trong lnh vc m ca i ngoi: t tng m ca ca Tn Trung Sn v chin lc m ca ca cng ho nhn dn Trung Hoa, ci cch m ca v nhng bi hc kinh nghim, quan h kinh t ca Trung Quc vi khu vc ng N am v vi mt s nc, lnh th trong thi k m ca#Quan h ngoi giao#i ng oi#Chnh sch m ca#Trung Quc#T.dung## 00586000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200170 00470030012000640070038000760140007001140190005001210820004001268080005001300080 00500135009006000140010000500200011001500205019001000220006001800230013000700248 020001700255020000500272020001200277039000700289#VV09.02338#VV09.02339#VV09.0234 0#Gavalda, Anna#35 ki l hy vng#Tiu thuyt#Anna Gavalda ; Trn Th Ngc Th d ch#25000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aVn hc ; Cng ty C phn Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2009#^a106tr.^b20cm#Dch Php#Trn Th Ngc Th#238845#Vn hc hin i #Php#Tiu thuyt#T.dung## 00580000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200180 00440030012000620070034000740140007001080190005001150820006001208080005001260080 00500131009005200136010000500188011001500193019001400208006001600222013000700238 020001700245020000900262020001200271039000700283#VV09.02341#VV09.02342#VV09.0234 3#Yoko Ogawa#Nht k mang thai#Tiu thuyt#Yoko Ogawa ; Lng Vit Dng dch#340 00#Vi?t#895.6#^214#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#200 9#^a177tr.^b20cm#Dch Nht Bn#Lng Vit Dng#238846#Vn hc hin i#Nht Bn# Tiu thuyt#T.dung## 00594000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100110 00440020021000550030012000760070028000880140007001160190005001230820006001288080 00500134008000500139009005200144010000500196011001500201019001400216006001000230 013000700240020001700247020000900264020001200273039000700285#VV09.02344#VV09.023 45#VV09.02346#VV09.02347#Yoko Ogawa#Qun tr Hoa Din V#Tiu thuyt#Yoko Ogawa ; Lan Hng dch#42000#Vi?t#895.6#^214#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truy n thng Nh Nam#2009#^a256tr.^b20cm#Dch Nht Bn#Lan Hng#238847#Vn hc hin i#Nht Bn#Tiu thuyt#T.dung## 00565000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100130 00440020003000570030012000600070031000720140007001030190005001100820006001158080 00500121008000500126009003500131010000500166011001500171019001400186006001100200 013000700211020001700218020000900235020001200244039000700256#VV09.02348#VV09.023 49#VV09.02350#VV09.02351#Ryu Murakami#69#Tiu thuyt#Ryu Murakami ; Hong Long d ch#46000#Vi?t#895.6#^214#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Bch Vit#2009#^a270tr. ^b21cm#Dch Nht Bn#Hong Long#238848#Vn hc hin i#Nht Bn#Tiu thuyt#T.d ung## 00594000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100170 00440020022000610030012000830070049000950140007001440190005001510820004001568080 00500160008000500165009001000170010000500180011001500185019000800200005001600208 006001000224013000700234020001700241020000300258020001200261039000700273#VV09.02 352#VV09.02353#VV09.02354#VV09.02355#Patterson, James#Chuyn i khng khip#Tiu thuyt#James Patterson, Howard Roughan ; Thanh Vn dch#77000#Vi?t#813#^214#^a H.#^aVn hc#2008#^a450tr.^b21cm#Dch M#Roughan, Howard#Thanh Vn#238849#Vn h c hin i#M#Tiu thuyt#T.dung## 00816000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200220 00440030029000660070077000950140007001720190005001790820010001848080005001940080 00500199009001000204010000500214011001500219005001300234005002100247005001700268 00500140028500500150029900600140031400600110032800600110033901300070035002000170 0357020001800374020000900392020001000401020001200411039000700423#VV09.02357#VV09 .02356#VV09.02359#VV09.02358#ng Jong thanh minh#Nobel, O' Henry, Pulitzer...# Knut Hamsun, Rabindranath Tagore, Maxvon Der Grun... ; Dch: o Minh Hip..#780 00#Vi?t#808.83008#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a492tr.^b21cm#Hamsun, Knut#Tagore, Rabindranath#Grun, Maxvon Der#Cao Hnh Kin#Hesse, Hermann#o Minh Hip#Nguyn Tm#Thanh Qun#238850#Vn hc hin i#Gii thng Nobel#Th gii#Tuyn tp#Truy n ngn#T.dung## 00653000000000265000450002600110000002600110001100200680002200300060009001400070 00960190005001030820007001088080005001150080005001200090011001250100005001360110 01500141015003300156013000700189021013200196020000800328020000600336039001000342 020002000352020001500372#VV09.02360#VV09.02361#Hng dn thc hin chun kin th c, k nng cc mn hc tiu hc#Lp 1#13000#Vi?t#372.19#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a107tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#238851#Hng dn ni dung ging dy cc mn hc lp 1: ting Vit, ton, o c, t nhin v x hi, m n hc, m thut, th cng, th dc#Mn hc#Lp 1#Thu Dung#Hng dn ging dy#Sc h gio vin## 00653000000000265000450002600110000002600110001100200680002200300060009001400070 00960190005001030820007001088080005001150080005001200090011001250100005001360110 01500141015003300156013000700189021013200196020000600328020002000334020000800354 020001500362039001000377#VV09.02362#VV09.02363#Hng dn thc hin chun kin th c, k nng cc mn hc tiu hc#Lp 2#15000#Vi?t#372.19#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a119tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#238852#Hng dn ni dung ging dy cc mn hc lp 2: ting Vit, ton, o c, t nhin v x hi, m n hc, m thut, th cng, th dc#Lp 2#Hng dn ging dy#Mn hc#Sch gio vi n#Thu Dung## 00653000000000265000450002600110000002600110001100200680002200300060009001400070 00960190005001030820007001088080005001150080005001200090011001250100005001360110 01500141015003300156013000700189021013200196020000800328020000600336020002000342 020001500362039001000377#VV09.02364#VV09.02365#Hng dn thc hin chun kin th c, k nng cc mn hc tiu hc#Lp 3#16000#Vi?t#372.19#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a127tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#238853#Hng dn ni dung ging dy cc mn hc lp 3: ting Vit, ton, o c, t nhin v x hi, m n hc, m thut, th cng, th dc#Mn hc#Lp 3#Hng dn ging dy#Sch gio vi n#Thu Dung## 00660000000000265000450002600110000002600110001100200680002200300060009001400070 00960190005001030820007001088080005001150080005001200090011001250100005001360110 01500141015003300156013000700189021013900196020000800335020002000343020000600363 020001500369039001000384#VV09.02366#VV09.02367#Hng dn thc hin chun kin th c, k nng cc mn hc tiu hc#Lp 4#19000#Vi?t#372.19#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a163tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#238854#Hng dn ni dung ging dy cc mn hc lp 4: ting Vit, ton, o c, khoa hc, lch s, a l , m nhc, m thut, k thut, th dc#Mn hc#Hng dn ging dy#Lp 4#Sch g io vin#Thu Dung## 00660000000000265000450002600110000002600110001100200680002200300060009001400070 00960190005001030820007001088080005001150080005001200090011001250100005001360110 01500141015003300156013000700189021013900196020000800335020000600343020002000349 020001500369039001000384#VV09.02368#VV09.02369#Hng dn thc hin chun kin th c, k nng cc mn hc tiu hc#Lp 5#18000#Vi?t#372.19#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a159tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#238855#Hng dn ni dung ging dy cc mn hc lp 5: ting Vit, ton, o c, khoa hc, lch s, a l , m nhc, m thut, k thut, th dc#Mn hc#Lp 5#Hng dn ging dy#Sch g io vin#Thu Dung## 00915000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020008000470030025000550070059000800220004001390050014001430050 01200157005001500169005001400184004001800198008000500216009001100221010000500232 01100150023701500330025201300070028502101590029202000080045102000160045902000090 0475020001300484020002200497020001500519039000700534#VV09.02370#VV09.02371#10500 #Vi?t#004.071#^214#Tin hc#Dnh cho trung hc c s#B.s.: Phm Th Long (ch.b.) , Bi Vit H, Quch Tt Kin..#Q.1#Phm Th Long#Bi Vit H#Quch Tt Kin#Bi Vn Thanh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a112tr.^b24cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to#238856#Tng quan v mn tin hc dnh cho trung hc c s. Trn h by v: lm quen vi tin hc v my tnh in t, phn mm hc tp, h iu h nh v son tho vn bn#Tin hc#Trung hc c s#My tnh#H iu hnh#Phng ph p ging dy#Sch gio vin#T.dung## 00850000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010016000470020025000630030044000880070060001320220004001920050 01400196005001400210004001800224008000500242009001100247010000500258011001500263 01300070027800500160028502101310030102000130043202000080044502000100045302000210 0463020001100484039000500495#VV09.02372#VV09.02373#22000#Vi?t#515.076#^214#Nguy n nh Tr#Bi tp ton hc cao cp#Sch dng cho sinh vin cc trng cao ng #B.s.: Nguyn nh Tr (ch.b.), L Trng Vinh, Dng Thy V#T.2#L Trng Vinh#D ng Thy V#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a240tr.^b24cm#238857#Nguyn nh Tr#Tm tt l thuyt, bi v hng dn gii v hm s nhiu bin s, t ch phn kp, tch phn ng, chui v phng trnh vi phn#Ton cao cp#Bi t p#Tch phn#Phng trnh vi phn#Gio trnh#Dung## 00592000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200080002280800050 00300020016000350030025000510070056000760220004001320050014001360050012001500050 01400162004001800176008000500194009001100199010000500210011001500215013000700230 020000800237020001600245020000800261020001400269039000700283#VV09.02374#7400#Vi ?t#004.076#^214#Bi tp tin hc#Dnh cho trung hc c s#B.s.: Bi Vn Thanh (ch .b.), Bi Vit H, Phm Th Long#Q.1#Bi Vn Thanh#Bi Vit H#Phm Th Long#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a100tr.^b24cm#238858#Tin hc#Trung hc c s #Bi tp#Sch c thm#T.dung## 00547000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200080002280800050 00300020016000350030025000510070032000760220004001080050014001120050017001260040 01800143008000500161009001100166010000500177011001500182013000700197020000800204 020001600212020000800228020001400236039000700250#VV09.02375#7900#Vi?t#004.076#^ 214#Bi tp tin hc#Dnh cho trung hc c s#Ng nh Tuyt, Nguyn Ch Trung#Q.2 #Ng nh Tuyt#Nguyn Ch Trung#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a108tr.^ b24cm#238859#Tin hc#Trung hc c s#Bi tp#Sch c thm#T.dung## 00548000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200420003500700130 00770140007000900190005000970820009001028080005001110080005001160090011001210100 00500132011001500137004001800152013000700170021005700177020001800234020000800252 020001200260039001000272#VV09.02376#VV09.02377#T c Khnh#500 cu hi trc ngh im kinh t hc vi m#T c Khnh#25500#Vi?t#338.5076#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a211tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#238860#Bao gm 500 cu hi trc nghim v mn kinh t hc vi m#Kinh t hc vi m#Bi tp#Trc nghim#Thu Dung## 00666000000000289000450002600110000002600110001100100120002200200300003400300500 00640070044001140140007001580190005001650820004001708080005001740080005001790090 01100184010000500195011001500200004001800215005001700233013000700250021007300257 020001100330020001400341020001400355039000700369#VV09.02378#VV09.02379#L Th B ng#Hi - p nhng vn tm l#Dng cho cc trng o to h i hc - cao ng#B.s.: L Th Bng (ch.b.), Nguyn Xun Long#20000#Vi?t#158#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a162tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Nguyn Xun Long#238861#Gm 105 cu h i - p v nhng vn tm l hc i cng v i thng#Tm l hc#Tm l x hi#Thi hin i#T.dung## 00942000000000325000450002600110000002600110001100200280002200700770005001400070 01270190005001340820011001398080005001500080005001550090011001600100005001710110 01500176004001800191005001200209005001800221005002200239005001500261013000700276 02102670028302000080055002000110055802000180056902000090058702000130059603900070 0609#VV09.02380#VV09.02381#Cm nang qun l mi trng#Lu c Hi, Phm Th Vi t Anh, Nguyn Th Hong Lin... ; Lu c Hi ch.b.#35000#Vi?t#354.309597#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a303tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Lu c Hi#Phm Th Vit Anh#Nguyn Th Hong Lin#V Quyt Thng#238862#Trnh by nhng vn chung v qun l mi trng, lut php v cc cng c hnh chnh trong qun l mi trng , cc cng c nh gi, d bo v qui hoch mi trng, cc cng c kinh t tron g qun l mi trng, cng cc cc vn bn php lut v qun l mi trng#Qun l#Mi trng#Bo v mi trng#Vit Nam#Sch tra cu#T.dung## 00654000000000301000450002600110000002600110001100200400002200300620006200700480 01240140007001720190005001790820007001848080005001910080005001960090011002010100 00500212011001500217004001800232005001600250005001500266005001500281013000700296 020000500303020001600308020000700324020001400331039000700345#VV09.02382#VV09.023 83#Tuyn tp thi tuyn sinh THPT chuyn# thi nm hc 1989-2006... : Dng ch o hc sinh cc lp 7,8,9#Nguyn V Lng, Nguyn Vn Mu, Nguyn Vn Xoa#26500# Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a227tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Nguyn V Lng#Nguyn Vn Mu#Nguyn Vn Xoa#238863#Ton#Trung hc c s# thi#Sch c thm#T.dung## 00710000000000313000450002600110000002600110001100200890002200300130011100700580 01240140007001820190005001890820007001948080005002010080005002060090011002110100 00500222011001500227004004000242005001300282005001100295005001800306013000700324 020000900331020002000340020000700360020000800367020001400375039000700389#VV09.02 385#VV09.02384#Chun b kin thc n thi tt nghip trung hc ph thng v tuyn sinh i hc, cao ng#Mn sinh hc#B.s.: Ng Vn Hng (ch.b.), L Hng, Pha n Thanh Phng#22500#Vi?t#570.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a251tr.^b24cm#Ti b n ln th 2, c chnh l, b sung#Ng Vn Hng# L Hng#Phan Thanh Phng#238 864#Sinh hc#Ph thng trung hc#n tp#Bi tp#Sch c thm#T.dung## 00749000000000325000450002600110000002600110001100200890002200300140011100700630 01250140007001880190005001950820004002008080005002040080005002090090011002140100 00500225011001500230004004000245005001600285005001800301005001100319005001400330 00500140034401300070035802000100036502000200037502000070039502000140040203900070 0416#VV09.02386#VV09.02387#Chun b kin thc n thi tt nghip trung hc ph th ng v tuyn sinh i hc, cao ng#Mn ting Anh#B.s.: Nguyn Hi Chu (ch.b.), Trn Th Thu Hin, V Th Li..#16000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a175 tr.^b24cm#Ti bn ln th 2, c chnh l, b sung#Nguyn Hi Chu#Trn Th Thu H in#V Th Li#Trn Th Mnh#Trn Hng Vn#238865#Ting Anh#Ph thng trung hc# n tp#Sch c thm#T.dung## 00752000000000325000450002600110000002600110001100200890002200300110011100700670 01220140007001890190005001960820008002018080005002090080005002140090011002190100 00500230011001500235004004000250005001600290005001600306005001700322005001700339 01300070035602000070036302000200037002000070039002000080039702000140040503900070 0419#VV09.02388#VV09.02389#Chun b kin thc n thi tt nghip trung hc ph th ng v tuyn sinh i hc, cao ng#Mn vt l#B.s.: Nguyn Hi Chu (ch.b.), Ng uyn Vn Phn, Nguyn Sinh Qun..#22000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a239tr.^b24cm#Ti bn ln th 2, c chnh l, b sung#Nguyn Hi Chu#Nguyn V n Phn#Nguyn Sinh Qun#Nguyn Trng Su#238866#Vt l#Ph thng trung hc#n t p#Bi tp#Sch c thm#T.dung## 00711000000000313000450002600110000002600110001100200890002200300110011100700590 01220140007001810190005001880820007001938080005002000080005002050090011002100100 00500221011001500226004004000241005001600281005001300297005001400310013000700324 020002000331020000700351020000800358020001000366020001400376039000700390#VV09.02 390#VV09.02391#Chun b kin thc n thi tt nghip trung hc ph thng v tuyn sinh i hc, cao ng#Mn a l#B.s.: Nguyn Hi Chu (ch.b.), Phm Th Sen, Ph Cng Vit#23500#Vi?t#910.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a263tr.^b24cm#Ti b n ln th 2, c chnh l, b sung#Nguyn Hi Chu#Phm Th Sen#Ph Cng Vit#238 867#Ph thng trung hc#a l#Bi tp#Luyn thi#Sch c thm#T.dung## 00662000000000289000450002600110000002600110001100200890002200300090011100700480 01200140007001680190005001750820007001808080005001870080005001920090011001970100 00500208011001500213004004000228005001600268005001700284013000700301020000500308 020002000313020001800333020001400351039000700365#VV09.02392#VV09.02393#Chun b kin thc n thi tt nghip trung hc ph thng v tuyn sinh i hc, cao ng# Mn ton#B.s.: Nguyn Hi Chu (ch.b.), Nguyn Th Thch#20000#Vi?t#510.76#^214 #^aH.#^aGio dc#2009#^a215tr.^b24cm#Ti bn ln th 2, c chnh l, b sung#Ngu yn Hi Chu#Nguyn Th Thch#238868#Ton#Ph thng trung hc# thi tt nghip# Sch c thm#T.dung## 00667000000000301000450002600110000002600110001100200890002200300120011100700430 01230140007001660190005001730820007001788080005001850080005001900090011001950100 00500206011001500211004004000226005001600266005001200282013000700294020000800301 020002000309020000700329020000800336020001400344039000700358#VV09.02394#VV09.023 95#Chun b kin thc n thi tt nghip trung hc ph thng v tuyn sinh i h c, cao ng#Mn ho hc#B.s.: Nguyn Hi Chu (ch.b.), V Anh Tun#23500#Vi?t#5 40.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a259tr.^b24cm#Ti bn ln th 2, c chnh l, b sung#Nguyn Hi Chu#V Anh Tun#238869#Ho hc#Ph thng trung hc#n tp#Bi tp#Sch c thm#T.dung## 00647000000000289000450002600110000002600110001100200890002200300120011100700360 01230140007001590190005001660820004001718080005001750080005001800090011001850100 00500196011001500201004004000216005001600256005001900272013000700291020000800298 020002000306020001000326020001400336039000700350#VV09.02396#VV09.02397#Chun b kin thc n thi tt nghip trung hc ph thng v tuyn sinh i hc, cao ng# Mn lch s#Nguyn Hi Chu, Nguyn Xun Trng#23500#Vi?t#909#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a267tr.^b24cm#Ti bn ln th 2, c chnh l, b sung#Nguyn Hi Chu #Nguyn Xun Trng#238870#Lch s#Ph thng trung hc#Luyn thi#Sch c thm#T .dung## 00773000000000337000450002600110000002600110001100200890002200300120011100700670 01230140007001900190005001970820004002028080005002060080005002110090011002160100 00500227011001500232004004000247005001600287005001800303005001500321005001300336 01300070034902000080035602000080036402000120037202000200038402000100040402000140 0414039000700428#VV09.02398#VV09.02399#Chun b kin thc n thi tt nghip trun g hc ph thng v tuyn sinh i hc, cao ng#Mn ng vn#B.s.: Nguyn Hi Ch u (ch.b.), Nguyn Trng Hon, Nguyn Duy Kha..#18000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a179tr.^b24cm#Ti bn ln th 2, c chnh l, b sung#Nguyn Hi Chu# Nguyn Trng Hon#Nguyn Duy Kha#Ng Vn Tun#238871#Ng vn#Vn hc#Tp lm vn #Ph thng trung hc#Luyn thi#Sch c thm#T.dung## 00874000000000325000450002600110000002600110001100100150002200200730003700300220 01100070067001320140007001990190005002060820009002118080005002200080005002250090 01100230010000500241011001500246004001800261005002000279005001600299013000700315 02000080032202000220033002000160035202000090036802000150037703900100039202101460 0402#VV09.02400#VV09.02401#Nguyn Th Ci#Hng dn s dng knh hnh trong sch gio khoa lch s trung hc c s#Phn lch s Vit Nam#B.s.: Nguyn Th Ci (c h.b.), Nguyn Th Th Bnh, Bi Tuyt Hng#27500#Vi?t#959.7007#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a212tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#Nguyn Th Th Bnh#Bi Tuyt Hng# 238872#Lch s#Phng php ging dy#Trung hc c s#Vit Nam#Sch gio vin#Thu Dung#Hng dn gio vin s dng knh hnh trong sch gio khoa lch s trung hc c s, phn lch s Vit Nam: Knh hnh lp 6, lp 7, lp 8 v lp 9## 00913000000000337000450002600110000002600110001100200610002200700580008301400070 01410190005001480820007001538080005001600080005001650090011001700100005001810110 01400186004001800200005001100218005001400229005001500243005001900258005001600277 01300070029302102050030002000090050502000090051402000080052302000220053102000150 0553039000700568#VV09.02402#VV09.02403#Thit k dy hc hot ng gio dc m nh c trng mm non#B.s.: L Kim Nga (ch.b.), Phm Th im, Nguyn Th Hu..#10 000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a67tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#L Ki m Nga#Phm Th im#Nguyn Th Hu#Nguyn Th Nh Hoa#Trn Th i Lan#238873#Gi i thiu mt s hng thit k bi ging v hot ng gio dc cho tr mu gio t heo tng ch im m nhc, da trn tnh hnh thc tin ca lp, trnh nhm t ui v c s vt cht ca tng a phng#Gio dc#Mu gio#m nhc#Phng php ging dy#Sch gio vin#T.dung## 00847000000000337000450002600110000002600110001100200530002200700580007501400070 01330190005001400820007001458080005001520080005001570090011001620100005001730110 01400178004001800192005001400210005001100224005001500235005001900250005001600269 01300070028502101460029202000090043802000090044702000090045602000220046502000150 0487039000700502#VV09.02404#VV09.02405#Thit k dy hc hot ng to hnh tr ng mm non#B.s.: Phm Th im (ch.b.), L Kim Nga, Nguyn Th Hu..#10000#Vi? t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a67tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Phm Th im #L Kim Nga#Nguyn Th Hu#Nguyn Th Nh Hoa#Trn Th i Lan#238874#Hng dn t hit k bi ging v hot ng to hnh cho tr theo tng ch im, c hnh nh minh ho km theo, gip tr nng cao kh nng to hnh#Gio dc#To hnh#Mu gi o#Phng php ging dy#Sch gio vin#T.dung## 00969000000000349000450002600110000002600110001100200360002200300330005800700630 00910140007001540190005001610820004001668080005001700080005001750090011001800100 00500191011001500196004001800211005001900229005001500248005001100263005001800274 00500180029201300070031002102280031702000100054502000070055502000220056202000100 0584020001500594039001000609#VV09.02407#VV09.02406#Thit k bi ging ting Anh lp 10#Cc phng n c bn v nng cao#B.s.: Hong Th Xun Hoa (ch.b.), Nguyn Mai Hoa, V Th Li..#35000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a264tr.^b24cm# Ti bn ln th 1#Hong Th Xun Hoa#Nguyn Mai Hoa#V Th Li#Nguyn Huyn Minh #Lng Qunh Trang#238875#Hng dn ngi dy thc hin ng lch phn phi ch ng trnh chi tit cho 16 bi hc ting Anh lp 10 theo ch o ca B Gio dc v o to, ng thi cung cp cc k thut dy cho tng phn bi cng cc bc l n lp c th#Ting Anh#Lp 10#Phng php ging dy#Bi ging#Sch gio vin#Th u Dung## 00770000000000337000450002600110000002600110001100200360002200700530005801400070 01110190005001180820004001238080005001270080005001320090011001370100005001480110 01500153004001800168005001600186005000500202005001400207005001300221005001700234 01300070025102101150025802000080037302000070038102000110038802000080039902000150 0407039001000422#VV09.02408#VV09.02409#Thit k bi bi hc ng vn lp 10#B.s.: Phan Trng Lun (ch.b.), L A, L Nguyn Cn..#45500#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a359tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#Phan Trng Lun#L A#L Nguyn Cn#B i Minh c#Nguyn Vn ng#238876#Trnh by mc tiu, nhng im cn lu v p hng php thit k tng bi hc c th trong chng trnh ng vn 10#Ng vn#L p 10#Ting Vit#Vn hc#Sch gio vin#Thu Dung## 00878000000000349000450002600110000002600110001100200290002200300570005100700610 01080140007001690190005001760820008001818080005001890080005001940090011001990100 00500210011001500215004001800230005001400248005001400262005001500276005001300291 00500130030401300070031702101330032402000070045702000070046402000220047102000100 0493020001500503039001000518#VV09.02410#VV09.02411#Thit k bi ging vt l 10# Theo hng tch cc ho hot ng nhn thc ca hc sinh#B.s.: Bi Gia Thnh (ch .b.), Lng Tt t, V Th Mai Lan..#29500#Vi?t#530.071#^214#^aH.#^aGio dc#2 009#^a232tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Bi Gia Thnh#Lng Tt t#V Th Mai Lan# Ng Diu Nga# Hng Tr#238877#Trnh by mc tiu, s chun b ca gio vin v hc sinh, t chc hot ng dy v hc cho mi bi hc trong chng trnh vt l 10#Vt l#Lp 10#Phng php ging dy#Bi ging#Sch gio vin#Thu Dung## 00753000000000301000450002600110000002600110001100200220002200700300004400500150 00740050014000890140007001030190005001100820010001158080005001250080005001300090 01100135010000500146011001500151013000700166012003400173021016500207020000800372 020002200380020000700402020001700409020001500426039001000441#VV09.02412#VV09.024 13#Ngh in t dn dng#Trn Vn Thnh, Trn Nht Tn#Trn Vn Thnh#Trn Nht Tn#22000#Vi?t#621.38071#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a243tr.^b24cm#238878#Hot ng gio dc ngh ph thng#Gii thiu ni dung v chng trnh in t dn dng lp 11: linh kin in t, dng c v trang thit b thng dng, mch in t, mt s thit b in t dn dng#in t#Gio dc hng nghip#Lp 11#in t d n dng#Sch gio vin#Thu Dung## 00819000000000337000450002600110000002600110001100200110002200300150003300700710 00480050010001190050017001290140006001460190005001520820008001578080005001650080 00500170009001100175010000500186011001500191005001400206005001400220004001800234 01500330025201300070028502101300029202000090042202000060043102000220043702000150 0459039000700474#VV09.02414#VV09.02415#M thut 7#Sch gio vin#B.s.: m Luyn (tng ch.b., ch.b.), Nguyn Quc Ton, Triu Khc L..#m Luyn#Nguyn Quc To n#6000#Vi?t#741.071#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a128tr.^b24cm#Triu Khc L#Ph m Ngc Ti#Ti bn ln th 6#TTS ghi: B Gio dc v o to#238879#Trnh by n hng hng dn chung, hng dn c th v ging dy mn m thut lp 7. Mc tiu bi hc, chun b v cc bc dy hc#M thut#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#T.dung## 00960000000000373000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200040 00338080005000370020010000420030015000520070082000670220004001490050016001530050 01600169005001900185005001300204005001600217004001800233008000500251009001100256 01000050026701100150027201500330028701300070032002102000032702000120052702000110 0539020000800550020000600558020001500564039000700579#VV09.02416#VV09.02417#7800 #Vi?t#807#^214#Ng vn 7#Sch gio vin#B.s.: Nguyn Khc Phi (tng ch.b.), Nguy n nh Ch, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)..#T.2#Nguyn Khc Phi#Nguyn nh Ch#Ng uyn Minh Thuyt#Trn nh S#Nguyn Vn Hip#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc# 2009#^a171tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#238880#Trnh by cc kin t hc c bn v nhng mc tiu cn t c, cc tin trnh t chc, cc hot ng dy hc ca gio vin i vi hc sinh v mn ng vn lp 7. Bao gm: vn, tin g vit, tp lm vn#Tp lm vn#Ting vit#Ng vn#Lp 7#Sch gio vin#T.dung## 00846000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200080 00338080005000410020009000460030015000550070070000700050009001400050016001490050 01400165005001900179004001800198008000500216009001100221010000500232011001500237 01500330025201300070028502101590029202000070045102000060045802000220046402000150 0486039000700501#VV09.02418#VV09.02419#8800#Vi?t#530.071#^214#Vt l 7#Sch gi o vin#B.s.: V Quang (tng ch.b.), Nguyn c Thm (ch.b.), on Duy Hinh..#V Quang#Nguyn c Thm#on Duy Hinh#Nguyn Phng Hng#Ti bn ln th 6#^aH.#^a Gio dc#2009#^a196tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#238881#Hng dn c c bc son bi ging v t chc dy hc mn vt l lp 7: Mc tiu, thng tin b sung, gi t chc chun b dy hc, tr li cu hi v bi tp#Vt l#Lp 7 #Phng php ging dy#Sch gio vin#T.dung## 00835000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200040 00338080005000370020012000420030015000540070077000690050015001460050017001610050 01400178005002100192004001800213008000500231009001100236010000500247011001500252 01500330026701300070030002101300030702000100043702000060044702000220045303900070 0475020001500482#VV09.02420#VV09.02421#7800#Vi?t#428#^214#Ting Anh 7#Sch gio vin#B.s.: Nguyn Vn Li (tng ch.b.), Nguyn Hnh Dung (ch.b.), ng Vn Hng ..#Nguyn Vn Li#Nguyn Hnh Dung#ng Vn Hng#Thn Trng Lin Nhn#Ti bn l n th 6#^aH.#^aGio dc#2009#^a172tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#238 882#Hng dn thit k bi ging ting Anh lp 7, bao gm 16 bi hc vi cc ch : tr li trng hc, nh, trng, a im...#Ting Anh#Lp 7#Phng ph p ging dy#T.dung#Sch gio vin## 00932000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020010000430030015000530070075000680050015001430050015001580050 01500173005001600188004001800204008000500222009001100227010000500238011001500243 01500330025800500160029101300070030702102100031402000080052402000060053202000220 0538020001500560039000700575#VV09.02422#VV09.02423#10300#Vi?t#909#^214#Lch s 8#Sch gio vin#B.s.: Phan Ngc Lin (tng ch.b., ch.b.), Nguyn Hu Ch, Nguy n Ngc C..#Phan Ngc Lin#Nguyn Hu Ch#Nguyn Ngc C#Nguyn Anh Dng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2009#^a232tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# Trnh nh Tng#238883#Trnh by mc tiu v ni dung kin thc chng trnh lc h s lp 8 gm: lch s th gii cn i ( t gia th k 16 n 1917), lch s th gii cn i ( t 1917 n 1945 ) v lch s Vit Nam t 1958 - 1918#Lch s #Lp 8#Phng php ging dy#Sch gio vin#T.dung## 00723000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020029000470030042000760070058001180050017001760050015001930050 00800208005001700216004001800233008000500251009001100256010000500267011001500272 01500330028700500130032001300070033302000100034002000080035002000060035802000140 0364039000700378#VV09.02425#VV09.02424#15000#Vi?t#372.652#^214#Let's learn Engl ish - Book 1#Sch ting Anh dng cho hc sinh tiu hc#B.s.: Nguyn Quc Tun (c h.b.), Phm ng Bnh, Phan H..#Nguyn Quc Tun#Phm ng Bnh#Phan H# Th Ngc Hin#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a136tr.^b24cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to#o Ngc Lc#238884#Ting Anh#Bi tp#Lp 3#Sch c thm#T.dun g## 00680000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020029000470030042000760070060001180050017001780050008001950050 01700203005001300220004001800233008000500251009001100256010000500267011001500272 015003300287013000700320020001000327020000800337020001400345039000700359#VV09.02 426#VV09.02427#15000#Vi?t#372.652#^214#Let's learn English - Book 2#Sch ting Anh dng cho hc sinh tiu hc#B.s.: Nguyn Quc Tun (ch.b.), Phan H, Th N gc Hin..#Nguyn Quc Tun#Phan H# Th Ngc Hin#o Ngc Lc#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a136tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#238885# Ting Anh#Bi tp#Sch c thm#T.dung## 00705000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020029000470030050000760070060001260050017001860050008002030050 01700211005001300228004001800241008000500259009001100264010000500275011001400280 01500330029401300070032702000100033402000080034402000060035202000140035803900070 0372#VV09.02428#VV09.02429#10000#Vi?t#372.652#^214#Let's learn English - Book 1 #Sch bi tp ting Anh dng cho hc sinh tiu hc#B.s.: Nguyn Quc Tun (ch.b. ), Phan H, Th Ngc Hin..#Nguyn Quc Tun#Phan H# Th Ngc Hin#o Ng c Lc#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a96tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#238886#Ting Anh#Bi tp#Lp 3#Sch c thm#T.dung## 00674000000000325000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020017000350030027000520070060000790220004001390050016001430050012001590050 01400171005001700185005001400202004001800216008000500234009001100239010000500250 01100150025501500330027001300070030302000080031002000090031802000140032703900070 0341#VV09.02430#10500#Vi?t#372.34#^214#Cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc#B.s.: Nguyn Xun Huy (ch.b.), Bi Vit H, L Quang Phan..#Q.1#Nguyn Xun Huy#Bi Vit H#L Quang Phan#Hong Trng Thi#Bi Vn Thanh#Ti bn ln th 3#^ aH.#^aGio dc#2009#^a111tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#238887#Tin h c#Tiu hc#Sch c thm#T.dung## 00674000000000325000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020017000350030027000520070060000790220004001390050016001430050012001590050 01400171005001700185005001400202004001800216008000500234009001100239010000500250 01100150025501500330027001300070030302000080031002000090031802000140032703900070 0341#VV09.02431#11500#Vi?t#372.34#^214#Cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc#B.s.: Nguyn Xun Huy (ch.b.), Bi Vit H, L Quang Phan..#Q.2#Nguyn Xun Huy#Bi Vit H#L Quang Phan#Hong Trng Thi#Bi Vn Thanh#Ti bn ln th 2#^ aH.#^aGio dc#2009#^a119tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#238888#Tin h c#Tiu hc#Sch c thm#T.dung## 00674000000000325000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020017000350030027000520070060000790220004001390050016001430050012001590050 01400171005001700185005001400202004001800216008000500234009001100239010000500250 01100150025501500330027001300070030302000080031002000090031802000140032703900070 0341#VV09.02432#19400#Vi?t#372.34#^214#Cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc#B.s.: Nguyn Xun Huy (ch.b.), Bi Vit H, L Quang Phan..#Q.3#Nguyn Xun Huy#Bi Vit H#L Quang Phan#Hong Trng Thi#Bi Vn Thanh#Ti bn ln th 1#^ aH.#^aGio dc#2009#^a143tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#238889#Tin h c#Tiu hc#Sch c thm#T.dung## 00806000000000265000450002600110000002600110001100200290002200700330005100500150 00840140007000990190005001060820011001118080005001220080005001270090011001320100 00500143011001500148013000700163001001700170004001800187021030300205020001700508 020000800525039000700533#VV09.02433#VV09.02434#250 bi tp k thut in t#Nguy n Thanh Tr, Thi Vnh Hin#Thi Vnh Hin#23500#Vi?t#621.381076#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a215tr.^b24cm#238890#Nguyn Thanh Tr#Ti bn ln th 3#Trnh by l thuyt v bi tp v linh kin in t nh it chnh lu, i t n p, it iu khin, transistor lng cc, J-FET v MOS-FET, mch khuych i tn hiu n h, mch khuych i tn hiu ln, mch khuych i thut ton, mch khuych i c hi tip, mch dao ng v mch chuyn i AD/DA#K thut in t#Bi tp#T. dung## 00711000000000289000450002600110000002600110001100200690002200700330009100500160 01240140007001400190005001470820007001528080005001590080005001640090011001690100 00500180011001500185001001600200004001800216013000700234021011300241020001800354 020000900372020001800381020001500399039000700414#VV09.02436#VV09.02435#Tr chi vn ng v bi tp th dc bui sng cho tr t 2 - 6 tui#Phng Th Tng, n g Lan Phng#ng Lan Phng#16000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a119t r.^b24cm#Phng Th Tng#Ti bn ln th 1#238891#Gii thiu cc tr chi pht t rin vn ng cho tr t 2 n 6 tui. Gi bi tp th dc sng cho la tui n y#Tr chi vn ng#Mu gio#Th dc bui sng#Sch gio vin#T.dung## 00835000000000301000450002600110000002600110001100100120002200200200003400300590 00540070026001130140007001390190005001460820004001518080005001550080005001600090 01100165010000500176011001500181020001400196020001100210039000700221005001200228 005001300240004001800253013000700271021024100278020001400519#VV09.02437#VV09.024 38#Nguyn nh#Hm s bin s thc#Gio trnh dng cho sinh vin khoa Ton cc t rng i hc#Nguyn nh, Nguyn Hong#28000#Vi?t#515#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a255tr.^b24cm#Hm bin thc#Gio trnh#T.dung#Nguyn nh#Nguyn Hong#Ti b n ln th 3#238892#Khi qut nhng kin thc cn chun b v tp hp, nh x, qu an h, s thc,...Trnh by khi nim, thut ng, phng php suy lun ca khng gian mtric v khng gian Tp. L thuyt o Lebesgue - l c s xy dng tch phn Lebesgue#Hm gii tch## 00613000000000277000450002600110000002600110001100100120002200200180003400700470 00520140007000990190005001060820007001118080005001180080005001230090011001280100 00500139011001500144020000900159039000700168005001200175005001300187004001800200 013000700218021009600225020001400321#VV09.02439#VV09.02440#Vn L Hng#Sinh sn vt nui#Vn L Hng (ch.b.), o c Th, Chu nh Ti#24000#Vi?t#636.08#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a191tr.^b24cm#Sinh sn#T.dung#o c Th#Chu nh Ti#Ti bn ln th 1#238893#Tng quan v sinh sn vt nui. Sinh l sinh sn, k thu t sinh sn v bnh sinh sn vt nui#ng vt nui## 00883000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200300003600700140 00660140007000800190005000870820006000928080005000980080005001030090011001080100 00500119011001500124020001200139020001100151039000700162004001800169013000700187 021041400194020000900608#VV09.02441#VV09.02442#Lu Vn Nhang#K thut sa cha m y cng c#Lu Vn Nhang#35500#Vi?t#621.9#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a319tr.^b2 4cm#My cng c#Gio trnh#T.dung#Ti bn ln th 2#238894#Tng quan v cng ngh sa cha my cng c. Trnh by cc kin thc c bn v kim tra trong phc v k thut v sa cha my cng c. g v trang b cng ngh phc v k thu t v sa cha my, sa cha cc chi tit v cm chi tit ring l ca my, h t hng iu khin c kh v h thu lc, sa cha bng my, bn dao, bn my, bn trt, cc my iu khin theo chng trnh s, lp rp my sau sa cha#Sa ch a## 00738000000000289000450002600110000002600110001100100150002200200280003700700150 00650140007000800190005000870820007000928080005000990080005001040090011001090100 00500120011001500125020001800140020001100158039000700169004001800176013000700194 021020900201020001300410020001000423020001500433#VV09.02443#VV09.02444#Hong Min h Tc#Thc hnh ng c t trong#Hong Minh Tc#22000#Vi?t#621.43#^214#^aH.#^a Gio dc#2009#^a191tr.^b24cm#ng c t trong#Gio trnh#T.dung#Ti bn ln th 2#238895#Gii thiu nhng vn chung v nhng h hng, xc nh tnh trng h hng thng gp ng c t trong. H thng nhin liu v vn s dng, bo dng h thng nhin liu ng c xng, ng c izen...#ng c xng#Thc hn h#ng c iezen## 01070000000000325000450002600110000002600110001100200130002200300710003500700870 01060140007001930190005002000820008002058080005002130080005002180090011002230100 00500234011001500239020001300254020000900267020001100276039000700287005002200294 00400180031600500180033400500120035200500160036400500160038001300070039602103410 0403#VV09.02445#VV09.02446#Lut Kinh t#Dng trong cc trng cao ng v trung cp chuyn nghip khi Kinh t#Nguyn Th Thanh Thu, Trn Th Ho Bnh, V Vn Ngc... ; Nguyn Th Thanh Thu ch.b.#23500#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aGio dc#2 009#^a211tr.^b24cm#Lut kinh t#Vit Nam#Gio trnh#T.dung#Nguyn Th Thanh Thu #Ti bn ln th 2#Trn Th Ho Bnh#V Vn Ngc#Nguyn Hp Ton#Nguyn Hu Vin #238896#Nhng vn c bn v lut kinh t Vit Nam. a v php l ca cc d oanh nghip nh nc, doanh nghip t nhn v cng ty. Ch php l i vi c c i tng c bn nh c nhn, nhm, cng ty nc ngoi... a v php l ca c c c quan qun l nh nc v kinh t v hot ng ban hnh php lut v qun l kinh t ca cc c quan ## 00913000000000313000450002600110000002600110001100100150002200200530003700300600 00900070015001500140007001650190005001720820007001778080005001840080005001890090 01100194010000500205011001500210020000900225020001100234039000700245004001800252 015005600270013000700326021023600333020001000569020001000579020001000589#VV09.02 447#VV09.02448#Nguyn Vn Ho#Gio trnh o lng cc i lng in v khng i n#Sch dng cho cc trng o to h trung hc chuyn nghip#Nguyn Vn Ho#20 000#Vi?t#621.31#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a187tr.^b24cm#o lng#Gio trnh#T. dung#Ti bn ln th 7#u ba sch ghi: V Trung hc chuyn nghip - dy ngh#2 38897#Cc khi nim c bn v k thut o lng. Php o: dng din, in p, c ng sut, nng lng, tn s, gc pha, khong thi gian, thng s ca mch in, cc i lng khng in. Dao ng k. ng dng quang hc trong k thut o ln g#i lng#in nng#Dng in## 00618000000000277000450002600110000002600110001100100120002200200340003400300370 00680070012001050140007001170190005001240820007001298080005001360080005001410090 01100146010000500157011001400162020001000176020001100186039000700197004001800204 013000700222021009500229020001600324#VV09.02449#VV09.02450#H Lam Hng#Gio trn h ngh gio vin mm non#Dnh cho h cao ng S phm mm non#H Lam Hng#12000 #Vi?t#372.11#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a86tr.^b24cm#Gio vin#Gio trnh#T.dung #Ti bn ln th 1#238898#Trnh by v: hot ng s phm ca gio vin mm non, nhn cch v ngh ca gio vin mm non#Trng mu gio## 00954000000000313000450002600110000002600110001100100150002200200590003700300370 00960070052001330140007001850190005001920820007001978080005002040080005002090090 01100214010000500225011001500230020000900245020001100254039000700265005001300272 004001800285013000700303021027900310020001100589020001800600020002200618#VV09.02 451#VV09.02452#inh Hng Thi#Gio trnh phng php pht trin ngn ng cho tr mm non#Dnh cho h cao ng S phm mm non#inh Hng Thi, Trn Th Mai ; in h Hng Thi ch.b.#31000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a246tr.^b24cm#Ng n ng#Gio trnh#T.dung#Trn Th Mai#Ti bn ln th 1#238899#Gii thiu phng php, nhim v v hnh thc pht trin ngn ng tr em. Gio dc chun ng m t ing Vit, vn t, dy tr s dng cc mu cu ting Vit, pht trin li ni m ch lc, cho tr lm quen vi tc phm vn chng v chun b cho tr hc ting V it trng tiu hc#Ting Vit#Gio dc mu gio#Phng php ging dy## 00765000000000313000450002600110000002600110001100100080002200200230003000300600 00530070049001130140007001620190005001690820006001748080005001800080005001850090 01100190010000500201011001500206020001600221020001100237039000700248005001700255 004001800272015003300290005001400323013000700337021008300344020002400427#VV09.02 453#VV09.02454# Sanh#Gio trnh c k thut#Sch dng cho cc trng o to h trung cp chuyn nghip# Sanh (ch.b.), Nguyn Vn Vng, Phan Hu Phc#39000 #Vi?t#620.1#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a359tr.^b24cm#C hc k thut#Gio trnh #T.dung#Nguyn Vn Vng#Ti bn ln th 2#TTS ghi: B Gio dc v o to#Phan Hu Phc#238900#Trnh by nhng kin thc c bn v c hc vt rn, sc bn vt liu, chi tit my#Trung hc chuyn nghip## 00935000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200210003800300710 00590070073001300140007002030190005002100820004002158080005002190080005002240090 01100229010000500240011001500245020001000260020001100270039000700281005001400288 004001800302005001700320013000700337021030100344#VV09.02455#VV09.02456#Phan Trun g Kin#Gio trnh kim ton#Dng trong cc trng cao ng v trung cp chuyn n ghip khi Kinh t#Phan Trung Kin, Trn Qu Lin, Nguyn Hng Thu ; Phan Trung Kin ch.b.#17500#Vi?t#657#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a152tr.^b24cm#Kim ton#G io trnh#T.dung#Trn Qu Lin#Ti bn ln th 1#Nguyn Hng Thu#238901#Trnh b y nguyn l c bn ca kim ton. K nng vn dng cc phng php k thut ca kim ton trong thc hin kim ton cho cc khon mc c lin quan trong chu k vi cch tip cn kim ton da trn nh gi ri ro. Chuyn kim ton trong mi trng x l d liu in t v kim ton ni b## 00840000000000301000450002600110000002600110001100100120002200200420003400300600 00760070012001360140007001480190005001550820006001608080005001660080005001710090 01100176010000500187011001500192020001700207020001100224039000700235004001800242 013000700260021024400267020000800511020000800519020001100527#VV09.02458#VV09.024 57# Xun Li#Gio trnh cu trc d liu v gii thut#Sch dng cho cc trn g o to h trung hc chuyn nghip# Xun Li#18500#Vi?t#005.7#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a155tr.^b24cm#Cu trc d liu#Gio trnh#T.dung#Ti bn ln th 3 #238902#Trnh by mt s khi nim c bn lin quan ti gii thut, cu trc mn g, danh sch, ngn xp v hng i, cu trc cy, th. Mi cu trc c minh ho, nu cch ci t trong my tnh, c th hin qua cc bi tnh p dng v o thc t.#D liu#Tin hc#Thut ton## 01107000000000289000450002600110000002600110001100100180002200200240004000300600 00640070018001240140007001420190005001490820010001548080005001640080005001690090 01100174010000500185011001500190020000500205020001100210039000700221004001800228 015005600246013000700302021050000309020000800809#VV09.02460#VV09.02459#Nguyn nh Thng#Gio trnh an ton in#Sch dng cho cc trng o to h trung hc c huyn nghip#Nguyn nh Thng#16000#Vi?t#621.31028#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a127tr.^b24cm#in#Gio trnh#T.dung#Ti bn ln th 7#u ba sch ghi: V Trun g hc chuyn nghip - dy ngh#238903#Trnh by nhng khi nim, tc dng ca d ng in i vi c th con ngi, cp cu ngi b in git. Cc khi nim c b n v an ton in. Phn tch an ton trong cc mng in n gin, mng in ba pha, bo v ni t, ni dy trung tnh. S nguy him khi in p cao thm nhp sang in p thp. Bo v chng st. Nhng vn nh hng ca trng in t tn s cao, tn s cng nghip v phng tnh in. Nhng phng tin v dng c cn thit cho an ton in v t chc vn hnh an ton#An ton## 00776000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200380003600700140 00740140007000880190005000950820010001008080005001100080005001150090011001200100 00500131011001500136020000700151020001100158039000700169004001800176013000700194 021024700201020001200448020000900460020001700469#VV09.02461#VV09.02462#Chu Vn V ng#Gio trnh v c kh vi Autocad 2004#Chu Vn Vng#20000#Vi?t#621.80285#^ 214#^aH.#^aGio dc#2008#^a179tr.^b24cm#C kh#Gio trnh#T.dung#Ti bn ln th 1#238904#Gii thiu chung v phn mm AutoCAD cng nh cc lnh ca phn mm n y trong v c kh nh: cc lnh v nhanh, cc lnh hiu chnh v sa i bn v , cc lnh iu khin mn hnh v tr gip son tho, v hnh chiu trc o, xu t bn v ra giy#V k thut#ng dng#Phn mm Autocad## 00904000000000301000450002600110000002600110001100200160002200700590003801400070 00970190005001040820004001098080005001130080005001180090011001230100005001340110 01500139020001100154039000700165005001000172004001800182015006800200005001200268 005001400280005001600294005001200310013000700322021027300329#VV09.02463#VV09.024 64#Vt l k thut#ng Hng, Ngc Vn An, Trung Kin... ; ng Hng ch.b.#22 500#Vi?t#621#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a195tr.^b24cm#Gio trnh#T.dung#ng H ng#Ti bn ln th 2#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc t nhin#Ngc Vn An# Trung Kin#Nguyn ng Lm#L Xun Th#238905#Trnh by khi qut v o lng cc i lng vt l, cc loi sai s xy ra trong qu tr nh o v cch khc phc. Gii thiu cc loi bin t, trong dn ra nguyn l hot ng, cc hiu ng vt l c p dng cho tng loi bin t v cc cng th c l thuyt lin quan## 00892000000000349000450002600110000002600110001100200250002200300670004700700490 01140140007001630190005001700820006001758080005001810080005001860090011001910100 00500202011001500207020001100222039000700233005001300240004001800253005001400271 00500180028500500170030300500160032001300070033602101560034302000100049902000070 0509020001200516020001400528#VV09.02466#VV09.02465#Gio trnh cng ngh CNC#Dng cho cc trng o to h trung cp chuyn nghip v dy ngh#Trn c Qu, Ph m Vn Bng, Nguyn Xun Chung..#18000#Vi?t#621.9#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a14 3tr.^b24cm#Gio trnh#T.dung#Trn c Qu#Ti bn ln th 1#Phm Vn Bng#Nguyn Xun Chung#Nguyn Vn Thin#Hong Tin Dng#238906#Tng quan v cng ngh CNC. H iu khin CNC. My cng c CNC. Ngn ng lp trnh v chng trnh gia cng. K thut lp trnh theo h iu khin Fanuc 21#Cng ngh#C kh#My cng c#Cn g ngh CNC## 00917000000000301000450002600110000002600110001100100120002200200450003400700120 00790140007000910190005000980820006001038080005001090080005001140090011001190100 00500130011001500135020000600150020001100156039000700167004001800174013000700192 021037400199020000700573020001600580020000900596020001000605#VV09.02467#VV09.024 68#Thi B Cn#Gio trnh phn tch v qun l d n u t#Thi B Cn#39500#V i?t#332.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a335tr.^b24cm#D n#Gio trnh#T.dung#Ti b n ln th 1#238907#Nhng ni dung c bn v: qun l u t, d n u t v qu n l d n u t. Thm nh d n u t. Phn tch kinh t, ti chnh d n u t. Qun l chi ph u t xy dng cng trnh. K hoch ho vn u t. u thu xy dng. Qun l, thanh ton vn u t cng trnh xy dng. Quyt ton v n u t d n hon thnh. T chc iu hnh thc hin v gim st u t#u t #Qun l kinh t#Xy dng#Ti chnh## 00846000000000289000450002600110000002600110001100100150002200200250003700300410 00620070015001030140007001180190005001250820007001308080005001370080005001420090 01100147010000500158011001500163020000500178020001100183039000700194004001800201 015005600219013000700275021026000282020001400542#VV09.02469#VV09.02470#Ng Hng Quang#Gio trnh cung cp in#Sch dng cho cc trng o to h THCN#Ng Hng Quang#24500#Vi?t#621.31#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a215tr.^b24cm#in#Gio tr nh#T.dung#Ti bn ln th 7#u ba sch ghi: V Trung hc chuyn nghip - dy n gh#238908#Gii thiu chung v cung cp in (2LT+0), cc loi li cung cp i n (SLT+0), tnh ton ph ti in (10LT+4BT), tnh ton tn tht in p, cng s ut, in nng (12LT+2BT), trm in (10LT+2BT), la chn cc thit b in, tn h ton chiu sng (6LT+2BT)...#Cung cp in## 00897000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200560 00470070014001030140007001170190005001240820006001298080005001350080005001400090 01100145010000500156011001500161020000900176039000700185004001800192013000700210 021033600217020001000553020001800563020002600581#VV09.02471#VV09.02472#VV09.0247 3#Hong Vn Anh#Hng dn hc v thit k website bng macromedia flash#Hong V n Anh#22500#Vi?t#006.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a183tr.^b24cm#Thit k#T.dung #Ti bn ln th 1#238909#Thit k c bn: tng quan v flash v ng dng trong thit k multimedia flash, hng dn s dng cng c trong flash, cc bi thc h nh thit k web trong flash. Thit k nng cao: tng quan v actionscript v n g dng trong thit k website, hng dn vit cc m action c bn, gii thiu b i thc hnh thit k website trong flash#Trang Web#Phn mm my tnh#Phn mm M acromedia flash## 00830000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200290003300700420 00620140007001040190005001110820014001168080005001300080005001350090011001400100 00500151011001500156020001600171020000900187039000700196005001100203004001900214 00500150023300500120024800500190026000500120027901300070029102101460029802000190 0444020000800463020000900471#VV09.02474#VV09.02475#VV09.02476#Vn hc Vit Nam ( 1900-1945)#Phan C , Trn nh Hu, Nguyn Trc..#90000#Vi?t#895.922090032#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a667tr.^b24cm#Vn hc cn i#Vit Nam#T.dung#Phan C #Ti bn ln th 12#Trn nh Hu#Nguyn Trc#Nguyn Honh Khung#L Ch Dng# 238910#Gii thiu v nghin cu tc gi, tc phm cng nhng nt c trng ca v n hc Vit Nam qua giai on giao thi 1900-1930 v giai on 1930-1945#Nghin cu vn hc#Tc gi#Tc phm## 00556000000000277000450002600110000000200240001100700700003501400060010501900050 01110820007001168080005001230080005001280090011001330100005001440110014001490200 00900163020001400172039000700186005001700193004001800210005001500228005000800243 005001100251013000700262020000900269#VL09.00349#B chun b vo lp mt#Li: L Th nh Tuyt, ng Thu Qunh ; Minh ho: Hi Nam, Tin Vng#7500#Vi?t#372.21# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a47tr.^b27cm#Gio dc#Sch mu gio#T.dung#L Th nh Tuyt#Ti bn ln th 6#ng Thu Qunh#Hi Nam#Tin Vng#238911#Mu gio## 00680000000000325000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020024000340070053000580220004001110050016001150050019001310050014001500050 01600164004001400180008000500194009001100199010000500210011001400215013000700229 02100600023602000090029602000090030502000080031402000110032202000140033303900070 0347#VL09.00350#9000#Vi?t#372.21#^214#B lm quen vi ch ci#Hong Thu Hng, Trn Th Ngc Trm, Bi Kim Tuyn..#Q.1#Hong Thu Hng#Trn Th Ngc Trm#Bi K im Tuyn#Phng Th Tng#Ti bn ln 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b27cm#238912 #Cung cp kin thc gip b nhn bit cc ch ci ting Vit#Gio dc#Mu gio#C h ci#Ting Vit#Sch mu gio#T.dung## 00608000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020024000340070053000580220004001110050016001150050019001310050014001500050 01600164004001400180008000500194009001100199010000500210011001400215013000700229 020000900236020000900245020000800254020001100262020001400273039000700287#VL09.00 351#8500#Vi?t#372.21#^214#B lm quen vi ch ci#Hong Thu Hng, Trn Th Ng c Trm, Bi Kim Tuyn..#Q.2#Hong Thu Hng#Trn Th Ngc Trm#Bi Kim Tuyn#Ph ng Th Tng#Ti bn ln 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b27cm#238913#Gio dc#M u gio#Ch ci#Ting Vit#Sch mu gio#T.dung## 00863000000000385000450002600110000002600110001100200650002200300150008700700630 01020050013001650050013001780050019001910050016002100050005002260050015002310140 00700246019000500253082000700258808000500265008000500270009001100275010000500286 01100150029100400180030601300070032402100810033102000090041202000090042102000120 0430020000900442020000800451020000400459020000700463039000700470#VL09.00352#VL09 .00353#Tuyn chn tr chi, bi ht, th ca, truyn, cu theo ch #Tr 5 - 6 tui#B.s.: L Thu Hng (ch.b.), Bi Kim Tin, Trn Th Ngc Trm..#L Thu H ng#Bi Kim Tin#Trn Th Ngc Trm#Hong Thu Hng#b.s.#Lng Th Bnh#33000#Vi ?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a251tr.^b27cm#Ti bn ln th 2#238914#Gm cc tr chi, bi ht, th, truyn, cu theo cc ch gio dc mu gio#Gi o dc#Mu gio#Truyn ngn#Tr chi#Bi ht#Th#Cu #T.dung## 00819000000000349000450002600110000002600110001100200450002200300130006700700670 00800050013001470050021001600050015001810050011001960140006002070190005002130820 00700218808000500225008000500230009001100235010000500246011001400251004001800265 00500120028301500330029501300070032802100860033502000090042102000090043002000080 0439020001500447039000700462#VL09.00354#VL09.00355#Chng trnh chm sc - gio dc tr nh tr#3 - 36 thng#B.s.: Phm Mai Chi, Nguyn Th Ngc Chm (ch.b.), L Th Ngc i..#Phm Mai Chi#Nguyn Th Ngc Chm#L Th Ngc i#L Th c#9000 #Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a48tr.^b27cm#Ti bn ln th 9#H Lam H ng#TTS ghi: B Gio dc v o to#238915#a ra cc phng php hot ng cho tr ph hp vi c im pht trin ca la tui#Gio dc#Chm sc#Nh tr#Sch gio vin#T.dung## 00898000000000337000450002600110000002600110001100200650002200300110008700700580 00980050015001560050013001710050012001840050014001960140007002100190005002170820 00700222808000500229008000500234009001100239010000500250011001500255004001900270 00500190028901500330030801300070034102101740034802000090052202000090053102000130 0540039000700553#VL09.00356#VL09.00357#Chng trnh chm sc - gio dc mu gio v hng dn thc hin#3 - 4 tui#B.s.: Trn Th Trng, Phm Th Su (ch.b.), L Thu Hin..#Trn Th Trng#Phm Th Su#L Thu Hin#Phan Vit Hoa#26000#Vi?t#3 72.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a167tr.^b27cm#Ti bn ln th 15#Nguyn Minh Ng uyt#TTS ghi: B Gio dc v o to#238916#Hng dn thc hin chng trnh ch m sc gio dc mu gio, tr em t 3-4 tui nh: ch sinh hot, gio dc ph t trin, hot ng vui chi, hc tp, lao ng, m nhc...#Gio dc#Mu gio#Ch ng trnh#T.dung## 01040000000000337000450002600110000002600110001100200580002200300130008000700610 00930050013001540050017001670140007001840190005001910820007001968080005002030080 00500208009001100213010000500224011001500229004001800244013000700262005001300269 00500150028200500190029702103020031602000180061802000220063602000220065802000150 0680039000700695#VL09.00359#VL09.00358#Hng dn thc hin chng trnh gio dc mm non nh tr#3 - 36 thng#B.s.: L Thu Hng, L Th nh Tuyt (ch.b.), Phan Lan Anh..#L Thu Hng#L Th nh Tuyt#39000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a258tr.^b27cm#Ti bn ln th 2#238917#Phan Lan Anh#Lng Th Bnh#Nguyn Th Mai Chi#Trnh by hng dn thc hin v: ch sinh hot, nui dng v c hm sc sc kho, ni dung gio dc v lp k hoch t chc thc hin, nh gi tr v vic thc hin chng trnh gio dc tr. Gii thiu s tham gia, phi h p ca gia nh v cng ng vi trng mm non trong chm sc v gio dc.#Gio dc mu gio#Phng php ging dy#Chng trnh quc gia#Sch gio vin#T.dung## 01039000000000337000450002600110000002600110001100200620002200300110008400700610 00950050017001560050013001730140007001860190005001930820007001988080005002050080 00500210009001100215010000500226011001500231004001800246013000700264005001300271 00500150028400500160029902103020031502000180061702000220063502000220065702000150 0679039000700694#VL09.00360#VL09.00361#Hng dn thc hin chng trnh gio dc mm non mu gio b#3 - 4 tui#B.s.: L Th nh Tuyt, L Thu Hng (ch.b.), Ph an Lan Anh..#L Th nh Tuyt#L Thu Hng#30000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a222tr.^b27cm#Ti bn ln th 2#238918#Phan Lan Anh#Lng Th Bnh#Nguy n Cm Bch#Trnh by hng dn thc hin v: ch sinh hot, nui dng v ch m sc sc kho, ni dung gio dc v lp k hoch t chc thc hin, nh gi t r v vic thc hin chng trnh gio dc tr. Gii thiu s tham gia, phi hp ca gia nh v cng ng vi trng mm non trong chm sc v gio dc.#Gio d c mu gio#Phng php ging dy#Chng trnh quc gia#Sch gio vin#T.dung## 01040000000000337000450002600110000002600110001100200630002200300110008500700610 00960050017001570050013001740140007001870190005001940820007001998080005002060080 00500211009001100216010000500227011001500232004001800247013000700265005001300272 00500150028500500190030002102990031902000180061802000220063602000220065802000150 0680039000700695#VL09.00362#VL09.00363#Hng dn thc hin chng trnh gio dc mm non mu gio ln#5 - 6 tui#B.s.: L Th nh Tuyt, L Thu Hng (ch.b.), P han Lan Anh..#L Th nh Tuyt#L Thu Hng#34000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a259tr.^b27cm#Ti bn ln th 2#238919#Phan Lan Anh#Lng Th Bnh#Ngu yn Thi Mai Chi#Trnh by hng dn thc hin v: ch sinh hot, nui dng v chm sc sc kho, ni dung gio dc v lp k hoch t chc thc hin, nh g i tr v vic thc hin chng trnh gio dc tr. Gii thiu s tham gia, phi hp ca gia nh v cng ng vi trng mm non trong chm sc gio dc.#Gio dc mu gio#Phng php ging dy#Chng trnh quc gia#Sch gio vin#T.dung## 00729000000000277000450002600110000002600110001100200180002200300430004000700160 00830140007000990190005001060820004001118080005001150080005001200090011001250100 00500136011001500141004001800156001001600174013000700190021022200197020000700419 020000700426020001100433039000700444#VL09.00364#VL09.00365#Gio trnh c hc#Dn g cho sinh vin ngnh Khoa hc T nhin#Bch Thnh Cng#26000#Vi?t#531#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a175tr.^b27cm#Ti bn ln th 2#Bch Thnh Cng#238920#Trnh by nhng kin thc c bn v c hc: ng hc cht im, ng lc hc cht im , h quy chiu phi qun tnh, lc qun tnh, cng v nng lng, h cht im, v t rn, dao ng, i cng v sng, c hc cht lu...#C hc#Vt l#Gio trnh #T.dung## 00711000000000289000450002600110000002600110001100200270002200300430004900700120 00920140007001040190005001110820009001168080005001250080005001300090011001350100 00500146011001500151004001800166001001200184013000700196021016000203020001600363 020000800379020001600387020001100403039000700414#VL09.00366#VL09.00367#Dng c b n dn v vi mch#Dng cho sinh vin ngnh Khoa hc T nhin#L Xun Th#22000# Vi?t#621.3815#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a139tr.^b27cm#Ti bn ln th 3#L Xun Th#238921#Trnh by c s vt l ca cht bn dn, cc loi it bn dn, tran sistor v cc dng c bn dn khc; Khi qut mch khuch i vi sai, khuch i thut ton#Dng c in t#Bn dn#Mch vi in t#Gio trnh#T.dung## 00675000000000265000450002600110000002600110001100200210002200300470004300700130 00900140007001030190005001100820006001158080005001210080005001260090011001310100 00500142011001500147004001800162001001300180013000700193021017900200020001200379 020001100391039000700402#VL09.00368#VL09.00369#Sch hc v k thut#Dng cho cc trng o to cng nhn k thut#Trn Hu Qu#19000#Vi?t#604.2#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a127tr.^b27cm#Ti bn ln th 1#Trn Hu Qu#238922#Gii thiu nhn g kin thc c bn v v k thut: vt liu, dng c v, cc nt v, hnh chiu ca vt th, kch thc, hnh ct, mt ct, bn v chi tit, v ren theo quy c ...#V k thut#Gio trnh#T.dung## 00836000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010016000430020013000590070084000720220004001562210012001600050 01600172005001400188006001500202006001500217004001800232008000500250009001100255 01000050026601100150027102101680028602000070045402000070046103900070046801300070 0475005001600482#VL09.00370#VL09.00371#56000#Vi?t#531#^214#Halliday, David#C s vt l#David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; Dch: Ng Quc Qunh, Ph an Vn Thch#T.2#C hc - II#Resnick, Robert#Walker, Jearl#Ng Quc Qunh#Phan V n Thch#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2009#^a391tr.^b27cm#Tng quan cc ki n thc c hc vt l: s quay, s ln mmen v mmen xung lng, cn bng, n h i, dao ng, s hp dn, cht lu, sng km theo bi tp sau mi phn#Vt l#C hc#T.dung#238923#Halliday, David## 00695000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010014000450020017000590070032000760220004001080050017001120040 01800129008000500147009001100152010000500163011001500168013000700183005001400190 021016600204020001700370020001100387039000700398#VL09.00372#VL09.00373#34500#Vi ?t#620.1#^214#L Quang Minh#Sc bn vt liu#L Quang Minh, Nguyn Vn Vng#T.1 #Nguyn Vn Vng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a243tr.^b27cm#238924#L Quang Minh#Nghin cu s chu lc ca vt liu ra phng php tnh ton bn, cng v n nh ca cc cng trnh hay cc chi tit my chu tc ng ca ngoi lc#Sc bn vt liu#Gio trnh#T.dung## 00730000000000289000450002600110000002600110001100100150002200200200003700700290 00570050013000860140007000990190005001060820006001118080005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143004001800158013000700176021019800183020001400381 020000900395020001800404020001100422039000700433#VL09.00374#VL09.00375#Nguyn c Li#K thut lnh c s#Nguyn c Li, Phm Vn Tu#Phm Vn Tu#54000#Vi?t# 621.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a379tr.^b27cm#Ti bn ln th 8#238925#Trnh b y kin thc c bn v phng php lm lnh nhn to, mi cht lnh, vt liu ln h, cc thit b v chu trnh my lnh nn hi... Gii thiu cc thit b t ng v t ng ho h thng lnh#K thut lnh#My lnh#Thit b lm lnh#Gio trn h#T.dung## 00710000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010016000470020029000630070043000920220004001350050012001390050 01300151004001800164008000500182009001100187010000500198011001500203013000700218 005001600225021011900241020001200360020000900372020000800381039000700389#VL09.00 376#VL09.00377#14000#Vi?t#624.076#^214#Nguyn Quang C#Bi tp v k thut xy dng#Nguyn Quang C, ng Vn C, on Nh Kim#T.2#ng Vn C#on Nh Kim#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2009#^a107tr.^b27cm#238926#Nguyn Quang C#Gm c c bi tp v k thut c bn nh: bn v nh, bn v kt cu thp. Kt cu b t ng ct thp v bn v kt cu g#V k thut#Xy dng#Bi tp#T.dung## 00890000000000313000450002600110000002600110001100100140002200200320003600300310 00680070058000990050014001570050020001710140007001910190005001980820008002038080 00500211008000500216009001100221010000500232011001500237004001800252013000700270 021022900277020002100506020001500527020001600542020001100558039000700569#VL09.00 378#VL09.00379# Hong Tin#Gio trnh k thut truyn hnh#Dng cho sinh vin h cao ng# Hong Tin (ch.b.), Bi Nh Phong, inh Th Kim Phng#Bi Nh Ph ong#inh Th Kim Phng#44000#Vi?t#621.388#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a259tr.^b 27cm#Ti bn ln th 1#238927#Tng quan v h thng truyn hnh s hin i c t h gm: nh sng v mu sc, nguyn l truyn hnh, truyn hnh mu, truyn hnh s v nh s, s ho tn hiu video, k thut nn video s, truyn dn tn hiu truyn hnh s...#K thut truyn hnh#Truyn hnh s#Truyn hnh mu#Gio trn h#T.dung## 00857000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010016000430020013000590070069000720220004001412210014001450050 01600159005001400175006001400189006001300203006001300216004001800229008000500247 00900110025201000050026301100150026801300070028300500160029002101780030602000070 0484020000900491039000700500#VL09.00380#VL09.00381#48000#Vi?t#537#^214#Halliday , David#C s vt l#David Halliday, Robert Resnich, Jearl Walker ; Dch: m Tr ung n..#T.5#in hc - II#Resnich, Robert#Walker, Jearl#m Trung n#L Khc Bnh#o Kim Ngc#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a331tr.^b27cm#238928#H alliday, David#T trng. nh lut Ampre. nh lut cm ng ca Faraday. t cm. Hiu ng t v vt liu t. Dao ng in t. Dng in xoay chiu. Cc ph ng trnh Maxwell. Sng in t#Vt l#in hc#T.dung## 00749000000000277000450002600110000002600110001100100150002200200260003700700150 00630140007000780190005000850820006000908080005000960080005001010090011001060100 00500117011001500122004001800137013000700155021025100162020001200413020001400425 020001400439020001100453039000700464#VL09.00382#VL09.00383#Nguyn c Li#T n g ho h thng lnh#Nguyn c Li#46000#Vi?t#621.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a319tr.^b27cm#Ti bn ln th 5#238929#Trnh by nhng khi nim c bn v in, tch, dng in, in th, in tr, mch in. Tnh cht cc in t. Gii thi u cc s h thng t ng tiu biu, cc c tnh k thut, nguyn l cu t o v lm vic ca cc dng c v thit b t ng#T ng ho#K thut lnh#Thi t b lnh#Gio trnh#T.dung## 00797000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200330003600700140 00690140007000830190005000900820007000958080005001020080005001070090011001120100 00500123011001500128004001800143013000700161021030300168020000900471020001200480 020000900492020001100501039000700512#VL09.00384#VL09.00385#Nguyn c S#Sa ch a my in v my bin p#Nguyn c S#27000#Vi?t#621.31#^214#^aH.#^aGio dc# 2009#^a187tr.^b27cm#Ti bn ln th 5#238930#Trnh by nhng vn chung v cn g tc sa cha my in v my bin p, nguyn l lm vic v kt cu my in q uay. Hng dn cch ly s liu dy qun. Cc dng s c thng xy ra trong my bin p, phn tch s c thng qua cc biu hin ca r-le kh. nh hng tron g cng tc sa cha mch t#My in#My bin p#Sa cha#Gio trnh#T.dung## 00802000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010014000430020007000570030068000640070069001320220004002012210 01500205005001600220005001500236004001800251008000500269009001100274010000500285 01100150029001300070030500500140031202100760032602000070040202000150040902000100 0424020001100434039000700445#VL09.00386#VL09.00387#26000#Vi?t#541#^214#Trn Vn Nhn#Ho l#Dng cho sinh vin ngnh Ho cc trng i hc Tng hp v S phm #Trn Vn Nhn, Nguyn Thc Su, Nguyn Vn Tu ; Trn Vn Nhn ch.b.#T.1#Nhit ng hc#Nguyn Thc Su#Nguyn Vn Tu#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2009#^ a171tr.^b27cm#238931#Trn Vn Nhn#Gii thiu mn ho l. Trnh by l thuyt c s v ng dng nhit ng hc#Ho l#Nhit ng hc#L thuyt#Gio trnh#T.dung ## 00901000000000349000450002600110000002600110001100200170002200300330003900700630 00720050017001350050013001520050014001650050016001790140007001950190005002020820 00600207808000500213008000500218009001100223010000500234011001500239004001400254 01500180026801300070028602102020029302000170049502000040051202000070051602000100 0523020001100533039000700544#VL09.00389#VL09.00388#Sinh hc phn t#Dng cho o to dc s i hc#B.s.: Nguyn Vn Thanh (ch.b.), Trn Thu Hoa, Trn Ct ng ...#Nguyn Vn Thanh#Trn Thu Hoa#Trn Ct ng#H Th Yn Linh#36000#Vi?t#572. 8#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a219tr.^b27cm#Ti bn ln 1#TTS ghi: B Y t#23893 2#Nhng vn c bn ca sinh hc phn t: sao chp ADN, cc loi ARN, s phin m & m di truyn, sinh tng hp protein, iu ha hot ng gen, b gen t bo , t bin gien, phng php phn tch ADN.#Sinh hc phn t#Gen#T bo#Di truy n#Gio trnh#T.dung## 00845000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010013000430020012000560030032000680070076001000220004001760050 02800180005001900208004001800227008000500245009001100250010000500261011001500266 01500180028101300070029900500130030602101310031902000120045002000060046202000110 0468020000900479039000700488#VL09.00390#VL09.00391#39000#Vi?t#615#^214#o Vn Phan#Dc l hc#Dng cho o to bc s a khoa#B.s.: o Vn Phan (ch.b.), Ngu yn Trn Th Ging Hng, Nguyn Trng Thng#T.1#Nguyn Trn Th Ging Hng#Ngu yn Trng Thng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a247tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#238933#o Vn Phan#Trnh by kin thc v dc l hc i cng. Thuc tc dng trn h thn kinh thc vt, h thn kinh trung ng. Ho hc tr liu#D c l hc#Thuc#Phng bnh#iu tr#T.dung## 00753000000000313000450002600110000002600110001100100080002200200140003000300320 00440070049000760050014001250050011001390140007001500190005001570820004001628080 00500166008000500171009001100176010000500187011001500192004001800207015001800225 013000700243021015300250020000800403020001000411020001100421039000700432#VL09.00 392#VL09.00393#Phan An#Ho i cng#Dng cho o to bc s a khoa#B.s.: Phan An (ch.b.), Nguyn S c, L Hu Tr#Nguyn S c#L Hu Tr#36000#Vi?t#540#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a219tr.^b27cm#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Y t#2389 34#Trnh by v cu to nguyn t, lin kt ha hc v cu to phn t, nhit ng hc, ng ha hc, dung dch, cht in ly, dung dch keo, in ha hc.#Ho hc#i cng#Gio trnh#T.dung## 00892000000000349000450002600110000002600110001100200100002200300320003200700710 00640050015001350050019001500140007001690190005001760820006001818080005001870080 00500192009001100197010000500208011001500213004001800228015001800246005001800264 00500150028200500190029701300070031602101740032302000100049702000110050702000090 0518020001100527039000400538#VL09.00394#VL09.00395#Nhn Khoa#Dng cho o to b c s a khoa#B.s.: Hong Th Phc (ch.b.), Phm Th Khnh Vn, Nguyn Ngc Trung ...#Hong Th Phc#Phm Th Khnh Vn#31000#Vi?t#617.7#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a191tr.^b27cm#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Y t#Nguyn Ngc Trung#Nguyn c Anh#Phm Th Kim Thanh#238935#i cng v gii phu & sinh l mt, th lc & phng php khm th lc, nhn p, th trng, nguyn nhn m mt & mt, vim kt mc, bnh mt ht, vim lot gic mc...#Nhn khoa#Phu thut#iu tr#Gio trnh#Tm## 00849000000000337000450002600110000002600110001100200140002200300330003600700740 00690050015001430050020001580140007001780190005001850820004001908080005001940080 00500199009001100204010000500215011001500220004001800235015001800253005002000271 00500170029101300070030802000090031502000100032402000100033402000110034403900040 0355021015200359#VL09.00396#VL09.00397#Thc vt dc#Dng cho o to dc s i hc#B.s.: Trng Th p (ch.b.), Nguyn Th Thu Hng, Nguyn Th Thu Ngn...# Trng Th p#Nguyn Th Thu Hng#50000#Vi?t#580#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a3 23tr.^b27cm#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Y t#Nguyn Th Thu Ngn#Liu H M T rang#238936#Thc vt#Phn loi#Hnh thi#Gio trnh#Tm#Gii thiu v hnh thi - gii phu thc vt, c bit phn loi thc vt vi 9 ngnh thc vt bc cao: c trng ngnh, phn lp, b, tn, cng dng..## 00730000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200180003500300320 00530070044000850050016001290140007001450190005001520820006001578080005001630080 00500168009001100173010000500184011001500189015001800204013000700222021019000229 020001800419020001100437039000400448#VL09.00398#VL09.00399#ng c Hu#Xc sut thng k#Dng cho o to bc s a khoa#B.s.: ng c Hu (ch.b.), Hong Minh Hng#Hong Minh Hng#32000#Vi?t#519.2#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a171tr.^b27cm #TTS ghi: B Y t#238937#Cung cp cc kin thc c bn v xc sut thng k: t n sut, xc sut, tham s mu, kim nh gi thit thng k... ng thi a ra mt s v d ng dng v xc sut thng k trong y hc.#Xc sut thng k#Gio t rnh#Tm## 00906000000000337000450002600110000002600110001100200320002200300320005400700570 00860050015001430140007001580190005001650820006001708080005001760080005001810090 01100186010000500197011001500202015001800217005001200235005001100247005001500258 00500210027301300070029402102230030102000110052402000100053502000080054502000110 0553039000400564#VL09.00400#VL09.00401#Dinh dng v an ton thc phm#Dng cho o to bc s a khoa#B.s.: Phm Duy Tng (ch.b.), H Duy Khi, Th Ho...# Phm Duy Tng#32000#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a183tr.^b27cm#TTS g hi: B Y t#H Huy Khi# Th Ho#Trnh Bo Ngc#Trn Th Phc Nguyt#238938#Cu ng cp cc kin thc v dinh dng sc kho v bnh tt. Vai tr ca cc cht di nh dng, c im v sinh ca cc nhm thc phm. Nguyn tc dinh dng d phn g cc bnh mn tnh. Ch n iu tr trong mt s bnh...#Dinh dng#Thc ph m#An ton#Gio trnh#Tm## 00938000000000349000450002600110000002600110001100200220002200300650004400700640 01090050014001730140007001870190005001940820006001998080005002050080005002100090 01100215010000500226011001500231015004000246005001800286005001400304005001700318 00500170033501300070035202101710035902000090053002000170053902000080055602000090 0564020001100573039000400584#VL09.00402#VL09.00403#Sc kho ngh nghip,#Gio tr nh ging dy cho cao hc v chuyn khoa I y t cng cng#B.s.: Bi Thanh Tm, N guyn Thu Qunh (ch.b.), Lng Mai Anh..#Bi Thanh Tm#52000#Vi?t#613.6#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a211tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y t cng cng#Nguy n Thu Qunh#Lng Mai Anh#Nguyn Ngc Bch#Trng Vit Dng#238939#Cung cp cc kin thc v sc kho v an ton ngh nghip nh tc hi ngh nghip, bnh ngh nghip, an ton v chn thng ngh nghip, nng cao sc khe ni lm vic...#S c kho#Bnh ngh nghip#An ton#Lao ng#Gio trnh#Tm## 00643000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310020012000360030033000480290013000810070043000940220004001372210034001410050 01600175004001800191008000500209009001100214010000500225011001400230013000700244 006002000251020001800271020000900289020001300298020001400311039000400325#VV09.02 477#7000#Vi?t#895.9223#^214#Bm v Cui#Truyn tranh song ng Vit - Anh#Bom an d Cuoi#on Triu Long ; Nguyn L An Phng dch#T.5#Gic m hnh phc = A happ y dream#on Triu Long#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a32tr.^b24cm#238 940#Nguyn L An Phng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#T m## 00639000000000289000450002600110000000200220001100300240003300700290005700500150 00860050013001010140006001140190005001200820007001258080005001320080005001370090 01100142010000500153011001700158004001800175012003400193013000700227021006300234 020001800297020001600315020001400331039000400345#VV09.02478#Ch trng mm no n#Dnh cho tr 3 - 4 tui#Lng Th Bnh, Phan Lan Anh#Lng Th Bnh#Phan Lan A nh#7000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a20tr.^b21x28cm#Ti bn ln th 4#B khm ph mi trng xung quanh#238941#Hng dn tr 3 - 4 tui t mu v nh n bit v trng mm non#Gio dc mu gio#Trng mu gio#Sch mu gio#Tm## 00643000000000289000450002600110000000200190001100300240003000700290005400500150 00830050013000980140006001110190005001170820007001228080005001290080005001340090 01100139010000500150011001700155004001800172012003400190013000700224021007400231 020001800305020001200323020001400335039000400349#VV09.02479#Ch ngh nghip#D nh cho tr 3 - 4 tui#Lng Th Bnh, Phan Lan Anh#Lng Th Bnh#Phan Lan Anh# 6000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a16tr.^b21x28cm#Ti bn ln th 4#B khm ph mi trng xung quanh#238942#Hng dn b t 3 - 4 tui t mu v k tn cc ngh nghip v cc vt#Gio dc mu gio#Ngh nghip#Sch mu gio#T m## 00642000000000289000450002600110000000200250001100300240003600700310006000500130 00910050017001040140006001210190005001270820007001328080005001390080005001440090 01100149010000500160011001700165004001800182012003400200013000700234021006600241 020001800307020000900325020001400334039000400348#VV09.02480#Ch th gii thc vt#Dnh cho tr 3 - 4 tui#V Yn Khanh, L Th Khnh Ho#V Yn Khanh#L Th Khnh Ho#7000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a20tr.^b21x28cm#Ti bn l n th 4#B khm ph mi trng xung quanh#238943#Hng dn tr 3 - 4 tui t m u v nhn bit v th gii thc vt#Gio dc mu gio#Thc vt#Sch mu gio#Tm ## 00702000000000301000450002600110000000200250001100300240003600700570006000500200 01170050019001370140006001560190005001620820004001678080005001710080005001760090 01100181010000500192011001700197004001800214012003400232005001600266013000700282 021006600289020001800355020000900373020001400382039000400396#VV09.02481#Ch t h gii ng vt#Dnh cho tr 3 - 4 tui#Hong Th Thu Hng, Trn Th Ngc Trm , Phng Th Tng#Hong Th Thu Hng#Trn Th Ngc Trm#7500#Vi?t#590#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a22tr.^b21x28cm#Ti bn ln th 4#B khm ph mi trng xung quanh#Phng Th Tng#238944#Hng dn tr 3 - 4 tui t mu v nhn bit v th gii ng vt#Gio dc mu gio#ng vt#Sch mu gio#Tm## 00616000000000277000450002600110000000200160001100300240002700700250005100500130 00760050011000890140006001000190005001060820007001118080005001180080005001230090 01100128010000500139011001700144004001800161012003400179013000700213021008200220 020001800302020001400320039000400334#VV09.02482#Ch bn thn#Dnh cho tr 3 - 4 tui#L Thu Hng, L Th c#L Thu Hng#L Th c#7500#Vi?t#372.21#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b21x28cm#Ti bn ln th 4#B khm ph mi trng x ung quanh#238945#Hng dn tr 3 - 4 tui t mu v nhn bit v bn thn v cc vt xung quanh#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Tm## 00738000000000301000450002600110000000200400001100300240005100700570007500500200 01320050019001520140006001710190005001770820007001828080005001890080005001940090 01100199010000500210011001700215004001800232012003400250013000700284005001600291 021008300307020001800390020001000408020001400418039000400432#VV09.02483#Ch n c v cc hin tng thi tit#Dnh cho tr 3 - 4 tui#Hong Th Thu Hng, Tr n Th Ngc Trm, Phng Th Tng#Hong Th Thu Hng#Trn Th Ngc Trm#6000#Vi ?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a16tr.^b21x28cm#Ti bn ln th 4#B khm p h mi trng xung quanh#238946#Phng Th Tng#Hng dn b t 3 - 4 tui t m u v nhn bit v nc v cc hin tng thi tit#Gio dc mu gio#Thi tit#S ch mu gio#Tm## 00669000000000289000450002600110000000200160001100300240002700700320005100500140 00830050017000970140006001140190005001200820007001258080005001320080005001370090 01100142010000500153011001700158004001800175012003400193013000700227021010000234 020001800334020000900352020001400361039000400375#VV09.02484#Ch gia nh#Dnh cho tr 3 - 4 tui#Bi Kim Tuyn, Nguyn Sinh Tho#Bi Kim Tuyn#Nguyn Sinh Th o#7500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b21x28cm#Ti bn ln th 4#B khm ph mi trng xung quanh#238947#Hng dn tr 3 - 4 tui t mu v nh n bit v nhng ngi trong gia nh v cc vt xung quanh#Gio dc mu gio #Gia nh#Sch mu gio#Tm## 00669000000000289000450002600110000000200160001100300240002700700320005100500140 00830050017000970140006001140190005001200820007001258080005001320080005001370090 01100142010000500153011001700158004001800175012003400193013000700227021010000234 020001800334020000900352020001400361039000400375#VV09.02485#Ch gia nh#Dnh cho tr 4 - 5 tui#Bi Kim Tuyn, Nguyn Sinh Tho#Bi Kim Tuyn#Nguyn Sinh Th o#7500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b21x28cm#Ti bn ln th 4#B khm ph mi trng xung quanh#238948#Hng dn tr 4 - 5 tui t mu v nh n bit v nhng ngi trong gia nh v cc vt xung quanh#Gio dc mu gio #Gia nh#Sch mu gio#Tm## 00639000000000289000450002600110000000200220001100300240003300700290005700500150 00860050013001010140006001140190005001200820007001258080005001320080005001370090 01100142010000500153011001700158004001800175012003400193013000700227021006300234 020001800297020001600315020001400331039000400345#VV09.02486#Ch trng mm no n#Dnh cho tr 4 - 5 tui#Lng Th Bnh, Phan Lan Anh#Lng Th Bnh#Phan Lan A nh#7500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b21x28cm#Ti bn ln th 4#B khm ph mi trng xung quanh#238949#Hng dn tr 4 - 5 tui t mu v nh n bit v trng mm non#Gio dc mu gio#Trng mu gio#Sch mu gio#Tm## 00642000000000289000450002600110000000200250001100300240003600700310006000500130 00910050017001040140006001210190005001270820007001328080005001390080005001440090 01100149010000500160011001700165004001800182012003400200013000700234021006600241 020001800307020000900325020001400334039000400348#VV09.02487#Ch th gii thc vt#Dnh cho tr 4 - 5 tui#V Yn Khanh, L Th Khnh Ho#V Yn Khanh#L Th Khnh Ho#7500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b21x28cm#Ti bn l n th 4#B khm ph mi trng xung quanh#238950#Hng dn tr 3 - 4 tui t m u v nhn bit v th gii thc vt#Gio dc mu gio#Thc vt#Sch mu gio#Tm ## 00742000000000301000450002600110000000200180001100300240002900700570005300500160 01100050019001260140006001450190005001510820007001568080005001630080005001680090 01100173010000500184011001700189004001800206012003400224005002000258013000700278 020001800285020001100303020001400314039000400328021010800332#VV09.02488#Ch g iao thng#Dnh cho tr 4 - 5 tui#Phng Th Tng, Trn Th Ngc Trm, Hong Th Thu Hng#Phng Th Tng#Trn Th Ngc Trm#5500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b21x28cm#Ti bn ln th 2#B khm ph mi trng xung quanh#H ong Th Thu Hng#238951#Gio dc mu gio#Giao thng#Sch mu gio#Tm#Hng d n tr t 4-5 tui nhn bit v cc phng tin giao thng, tp t mu cc phn g tin giao thng ## 00702000000000301000450002600110000000200250001100300240003600700570006000500200 01170050019001370140006001560190005001620820004001678080005001710080005001760090 01100181010000500192011001700197004001800214012003400232005001600266013000700282 020001800289020000900307020001400316039000400330021006600334#VV09.02489#Ch t h gii ng vt#Dnh cho tr 4 - 5 tui#Hong Th Thu Hng, Trn Th Ngc Trm , Phng Th Tng#Hong Th Thu Hng#Trn Th Ngc Trm#8500#Vi?t#590#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a26tr.^b21x28cm#Ti bn ln th 4#B khm ph mi trng xung quanh#Phng Th Tng#238952#Gio dc mu gio#ng vt#Sch mu gio#Tm#Hng dn tr 4 - 5 tui t mu v nhn bit v th gii ng vt## 00557000000000277000450002600110000000200190001100300240003000700290005400500150 00830050013000980140006001110190005001170820007001228080005001290080005001340090 01100139010000500150011001700155004001800172012003400190013000700224020001800231 020001200249020001400261039000400275#VV09.02490#Ch ngh nghip#Dnh cho tr 4 - 5 tui#Lng Th Bnh, Phan Lan Anh#Lng Th Bnh#Phan Lan Anh#9500#Vi?t#3 72.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a32tr.^b21x28cm#Ti bn ln th 4#B khm ph m i trng xung quanh#238953#Gio dc mu gio#Ngh nghip#Sch mu gio#Tm## 00565000000000277000450002600110000000200160001100300240002700700360005100500140 00870050021001010140006001220190005001280820007001338080005001400080005001450090 01100150010000500161011001700166004001800183012003400201013000700235020000900242 020001800251020001400269039000400283#VV09.02491#Ch gia nh#Dnh cho tr 5 - 6 tui#Bi Kim Tuyn, Nguyn Th Sinh Tho#Bi Kim Tuyn#Nguyn Th Sinh Tho#8 100#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a32tr.^b21x28cm#Ti bn ln th 2#B khm ph mi trng xung quanh#238954#Gia nh#Gio dc mu gio#Sch mu gio# Tm## 00736000000000313000450002600110000000200250001100300240003600700590006000500200 01190050019001390140006001580190005001640820004001698080005001730080005001780090 01100183010000500194011001700199004001800216012003400234005001600268005002000284 013000700304020000900311020001800320020001400338039000400352021006600356#VV09.02 492#Ch th gii ng vt#Dnh cho tr 5 - 6 tui#Hong Th Thu Hng, Trn T h Ngc Trm, Phng Th Tng..#Hong Th Thu Hng#Trn Th Ngc Trm#8100#Vi? t#590#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a32tr.^b21x28cm#Ti bn ln th 2#B khm ph m i trng xung quanh#Phng Th Tng#Nguyn Th Cm Bch#238955#ng vt#Gio d c mu gio#Sch mu gio#Tm#Hng dn tr 3 - 4 tui t mu v nhn bit v th gii ng vt## 00772000000000313000450002600110000000200400001100300240005100700590007500500190 01340050020001530140006001730190005001790820007001848080005001910080005001960090 01100201010000500212011001700217004001800234012003400252005001600286005002000302 013000700322020001800329020001000347020001400357039000400371021008300375#VV09.02 493#Ch nc v cc hin tng thi tit#Dnh cho tr 5 - 6 tui#Trn Th Ng c Trm, Hong Th Thu Hng, Phng Th Tng..#Trn Th Ngc Trm#Hong Th Thu Hng#5600#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a20tr.^b21x28cm#Ti bn ln t h 2#B khm ph mi trng xung quanh#Phng Th Tng#Nguyn Th Cm Bch#23895 6#Gio dc mu gio#Thi tit#Sch mu gio#Tm#Hng dn b t 3 - 4 tui t m u v nhn bit v nc v cc hin tng thi tit## 00625000000000289000450002600110000000200250001100300240003600700260006000500130 00860050012000990140006001110190005001170820007001228080005001290080005001340090 01100139010000500150011001700155004001800172012003400190013000700224020001800231 020000900249020001400258039000400272021005900276#VV09.02494#Ch th gii thc vt#Dnh cho tr 5 - 6 tui#V Yn Khanh, L Thu Hin#V Yn Khanh#L Thu Hin# 5600#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a20tr.^b21x28cm#Ti bn ln th 2#B khm ph mi trng xung quanh#238957#Gio dc mu gio#Thc vt#Sch mu gio #Tm#Nhng kin thc v th gii thc vt dnh cho tr 5-6 tui## 00618000000000277000450002600110000000200160001100300240002700700260005100500130 00770050012000900140006001020190005001080820007001138080005001200080005001250090 01100130010000500141011001700146004001800163012003400181013000700215020001800222 020001400240039000400254021008200258#VV09.02495#Ch bn thn#Dnh cho tr 5 - 6 tui#L Thu Hng, Lu Th Lan#L Thu Hng#Lu Th Lan#7300#Vi?t#372.21#^21 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a28tr.^b21x28cm#Ti bn ln th 2#B khm ph mi trng xung quanh#238958#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Tm#Hng dn tr 3 - 4 tui t mu v nhn bit v bn thn v cc vt xung quanh## 00732000000000313000450002600110000000200220001100300240003300700540005700500150 01110050017001260140006001430190005001490820007001548080005001610080005001660090 01100171010000500182011001700187004001800204012003400222005001800256013000700274 005001800281039000800299020001800307020001600325020001400341021006300355#VV09.02 496#Ch trng mm non#Dnh cho tr 5 - 6 tui#Lng Th Bnh, Nguyn Th Quy n, Nguyn Thu Dng..#Lng Th Bnh#Nguyn Th Quyn#6500#Vi?t#372.21#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b21x28cm#Ti bn ln th 2#B khm ph mi trng xu ng quanh#Nguyn Thu Dng#238959#Phan Th Ngc Anh#Vn Anh#Gio dc mu gio#Tr ng mu gio#Sch mu gio#Hng dn tr 4 - 5 tui t mu v nhn bit v tr ng mm non## 00756000000000313000450002600110000000200190001100300240003000700540005400500150 01080050017001230140006001400190005001460820007001518080005001580080005001630090 01100168010000500179011001700184004001800201012003400219005001800253005001800271 013000700289021009800296020001800394020001200412020001400424039000400438#VV09.02 497#Ch ngh nghip#Dnh cho tr 5 - 6 tui#Lng Th Bnh, Nguyn Th Quyn, Nguyn Thu Dng..#Lng Th Bnh#Nguyn Th Quyn#6500#Vi?t#372.21#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a24tr.^b21x28cm#Ti bn ln th 2#B khm ph mi trng xung quanh#Nguyn Thu Dng#Phan Th Ngc Anh#238960#Hng dn b nhn bit cc loi ngh nghip qua cc hnh v v c th ct dn, t mu cho ph hp#Gio dc mu gio#Ngh nghip#Sch mu gio#Tm## 00723000000000301000450002600110000000200180001100300240002900700570005300500160 01100050019001260140006001450190005001510820007001568080005001630080005001680090 01100173010000500184011001700189004001800206012003400224005002000258013000700278 021008900285020001800374020001100392020001400403039000400417#VV09.02498#Ch g iao thng#Dnh cho tr 5 - 6 tui#Phng Th Tng, Trn Th Ngc Trm, Hong Th Thu Hng#Phng Th Tng#Trn Th Ngc Trm#7300#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a28tr.^b21x28cm#Ti bn ln th 2#B khm ph mi trng xung quanh#H ong Th Thu Hng#238961#Hng dn b t 3-4 tui nhn bit cc phng tin gia o thng v tp t mu theo thch#Gio dc mu gio#Giao thng#Sch mu gio#T m## 00838000000000313000450002600110000002600110001100200130002200700820003500500190 01170050016001360140007001520190005001590820004001648080005001680080005001730090 01100178010000500189011001500194004001800209005001500227005001600242005001300258 013000700271021020300278020001500481020001300496020001100509039000400520#VV09.02 499#VV09.02500#Gii tch s#Nguyn Minh Chng, Nguyn Vn Khi, Khut Vn Ninh. .. ; Nguyn Minh Chng ch.b.#Nguyn Minh Chng#Nguyn Vn Khi#39000#Vi?t#515 #^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a460tr.^b21cm#Ti bn ln th 3#Khut Vn Ninh#Nguy n Vn Tun#Nguyn Tng#238962#Gii thiu cc kin thc c bn v gii tch s, gii gn ng cc phng trnh vi phn thng, phng trnh o hm ring, phn g trnh tch phn, khng gian tp li, phng trnh volterra-fredholm...#Ton g ii tch#Gii tch s#Gio trnh#Tm## 00982000000000337000450002600110000002600110001100200180002200300640004000700570 01040050013001610140007001740190005001810820004001868080005001900080005001950090 01100200010000500211011001500216004001800231013000700249005001400256005001300270 00500180028300500110030101500330031202102520034502000140059702000180061102000110 0629039000400640#VV09.02502#VV09.02501#Kinh t hc v m#Gio trnh dng trong c c trng i hc, cao ng khi Kinh t#B.s.: V nh Bch (ch.b.), Trn Th t. V Thu Giang..#V nh Bch#20000#Vi?t#339#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a230tr .^b21cm#Ti bn ln th 9#238963#Trn Th t.#V Thu Giang#Nguyn Tn Trng#V Vn To#TTS ghi: B Gio dc v o to#i cng v kinh t hc. Khi qut v kinh t hc v m. Tng sn phm v thu nhp quc dn. Tng cu v chnh sch t i kho, tin t v chnh sch tin t. Tng cung v cc chu k kinh doanh. Tht nghip v lm pht. Kinh t v m ca nn kinh t m#Kinh t v m#Kinh t hc v m#Gio trnh#Tm## 00905000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020015000470070030000620220004000922210013000960050013001090040 01900122008000500141009001100146010000500157011001500162013000700177005000800184 00100080019202103360020002000070053602000130054302000080055602000110056403900040 0575#VV09.02503#VV09.02504#24000#Vi?t#531.076#^214#Bi tp c hc# Sanh (ch.b .), L Don Hng#T.2#ng lc hc#L Don Hng#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio d c#2009#^a291tr.^b21cm#238964# Sanh# Sanh#Trnh by tm tt l thuyt v cc bi tp c km theo li gii v phng trnh vi phn chuyn ng ca cht im, cc nh l tng qut ca ng lc hc, cn bng ca c h khng t do, phng p hp tnh hnh hc - ng lc, phng trnh chuyn ng ca c h, ng lc hc v t rn, ng lc hc ca chuyn ng tng i v va chm...#Vt l#ng lc hc #Bi tp#Gio trnh#Tm## 00782000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010017000430020010000600030045000700070017001150220004001320040 01800136008000500154009001100159010000500170011001500175013000700190005001700197 020001000214020001000224020000800234020001100242039000400253021021100257#VV09.02 505#VV09.02506#39000#Vi?t#515#^214#Nguyn Xun Lim#Gii tch#Gio trnh l thu yt v bi tp c hng dn#Nguyn Xun Lim#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio d c#2009#^a467tr.^b21cm#238965#Nguyn Xun Lim#Gii tch#L thuyt#Bi tp#Gio trnh#Tm#Cung cp kin thc v tp hp s thc; gii hn ca dy s, hm s v hm s lin tc; o hm, tch phn Rp, hm lin tc trn khng gian Rp; o hm ca hm mt bin s, o hm ring ca hm s nhiu bin s## 00852000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010017000430020018000600070017000780220005000952210038001000040 01800138008000500156009001100161010000500172011001500177013000700192005001700199 021028000216020001400496020000900510020000400519020001100523039000400534#VV09.02 507#VV09.02508#23000#Vi?t#543#^214#Nguyn Tinh Dung#Ho hc phn tch#Nguyn Ti nh Dung#Ph.2#Cc phn ng ion trong dung dch nc#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a299tr.^b21cm#238966#Nguyn Tinh Dung#Nhng tnh cht c bn, tng qu t v tnh cht cc ion (tnh cht axt - baz, to phc, xi ho - kh, to th nh cc hp cht t tan). Ngoi ra cn mt s vn nh m t, gii thch chi ti t hn phn ng v tnh cht phn tch quan trng ca cc ion, b sung thm cc bi tp#Ho phn tch#Phn ng#Ion#Gio trnh#Tm## 00831000000000301000450002600110000002600110001100100050002200200310002700700470 00580050018001050050014001230140007001370190005001440820011001498080005001600080 00500165009001100170010000500181011001500186004001900201013000700220021023400227 020002200461020001100483020002000494020001100514039000400525#VV09.02509#VV09.025 10#L A#Phng php dy hc ting Vit#L A (ch.b.), Nguyn Quang Ninh, Bi Minh Ton#Nguyn Quang Ninh#Bi Minh Ton#20000#Vi?t#495.922071#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a240tr.^b21cm#Ti bn ln th 12#238967#Gii thiu nhng vn chung v phng php dy hc ting Vit v phng php dy hc cc hp phn ting Vit trung hc ph thng nh: mn ting Vit trng trung hc ph thng, phng ph p dy hc ting Vit nh mt khoa hc...#Phng php ging dy#Ting Vit#Ph t hng trung hc#Gio trnh#Tm## 01036000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020025000470030090000720070074001620220004002362210023002400050 01700263005001400280005001300294005001800307004001900325008000500344009001100349 01000050036001100150036502102160038002000170059602000080061302000050062102000090 0626020001100635039000400646013000700650020000500657#VV09.02511#VV09.02512#10000 #Vi?t#531.076#^214#Bi tp vt l i cng#Dng cho cc trng i hc cc kh i cng nghip, cng trnh thu li, giao thng vn ti#Lng Duyn Bnh, Nguyn Hu H, L Vn Ngha... ; Lng Duyn Bnh ch.b.#T.2#in - dao ng - sng#Ln g Duyn Bnh#Nguyn Hu H#L Vn Ngha#Nguyn Quang Snh#Ti bn ln th 16#^aH .#^aGio dc#2009#^a156tr.^b21cm#Tm tt cng thc v bi tp t gii v cc ph n trng tnh in, vt dn - t in, in mi, t trng, hin tng cm ng in t, cc tnh cht t ca cc cht, trng in t, dao ng, sng c v sng in t#Vt l i cng#Bi tp#in#Dao ng#Gio trnh#Tm#238968#Sng## 00970000000000277000450002600110000002600110001100100120002200200210003400301200 00550070027001750050014002020140007002160190005002230820008002288080005002360080 00500241009001100246010000500257011001500262004001900277013000700296021035900303 020001500662020001100677039000400688#VV09.02513#VV09.02514#Phm L Dn#C s k thut nhit# c Hi ng mn hc B Gio dc v o to thng qua dng lm t i liu ging dy trong cc trng i hc k thut#Phm L Dn, ng Quc Ph# ng Quc Ph#18000#Vi?t#621.402#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a199tr.^b21cm#Ti b n ln th 10#238969#Gii thiu nhng khi nim c bn v phng trnh trng thi ca mi cht th kh. nh lut nhit th nht v cc qu trnh nhit c bn ca mi cht pha kh v mt s qu trnh khc ca kh v hi. nh lut nhit th hai v chu trnh Carnot, chu trnh nhit ng. Cc qui lut v truyn nhit nng trong mt vt hoc gia cc vt c nhit khc nhau#K thut nhit#Gio t rnh#Tm## 00666000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200200003800700160 00580140007000740190005000810820008000868080005000940080005000990090011001040100 00500115011001500120004001800135013000700153021019700160020001700357020001100374 020001100385039000400396#VV09.02515#VV09.02516#ng Vn Chuyt#K thut in t s#ng Vn Chuyt#25000#Vi?t#621.381#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a304tr.^b21cm# Ti bn ln th 8#238970#Kin thc c bn v k thut in t s: cc h thng s m v m, c tnh chuyn mch ca cc thit b bn dn, cc logic s, thit k cc h logic t hp, cc mch MSI dng cho thit k t hp#K thut in t# in t s#Gio trnh#Tm## 00689000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200310003600700140 00670140007000810190005000880820004000938080005000970080005001020090011001070100 00500118011001500123004001800138013000700156020001900163020000900182020001100191 039000400202021021700206#VV09.02517#VV09.02518#inh Vn Gng#L thuyt xc sut v thng k#inh Vn Gng#23000#Vi?t#519#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a250tr.^b21 cm#Ti bn ln th 7#238971#L thuyt xc sut#Thng k#Gio trnh#Tm#Nhng vn c bn ca l thuyt xc sut v thng k; khng gian xc sut, phn phi x c sut, vect ngu nhin, bin ngu nhin l thuyt mu, c lng tham s, kim nh gi thit thng k v hi qui, tng quan## 01001000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200230 00480070049000710050017001200140007001370190005001440820004001498080005001530080 00500158009001100163010000500174011001500179004001800194005001500212013000700227 021040100234020000800635020001800643020001500661020000700676039000400683#VV09.02 519#VV09.02521#VV09.02520#Nguyn Th Th#Lch s Trung Cn ng#Nguyn Th Th, Nguyn Hng Bch, Nguyn Vn Sn#Nguyn Hng Bch#30000#Vi?t#956#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a363tr.^b21cm#Ti bn ln th 5#Nguyn Vn Sn#238972#Trnh by mt cch khi qut lch s Trung cn ng thi c i, s ra i v pht trin ca hi gio, ngun gc cuc xung t Rp - Israel, vn Palestine, quc R p, quc Osman v nh nc Safavid. Cuc khng hong ca ch phong kin - qun s. Qu trnh bin khu vc Trung cn ng thnh na thuc a ca ch ngha thc dn... Quan h quc t khu vc Trung cn ng t sau nm 1945#Lch s#Lch s trung i#Trung Cn ng#Chu #Tm## 00552000000000289000450002600110000000200140001100700560002500500110008101400060 00920190005000980820007001038080005001100080005001150090011001200100005001310110 01400136004001800150005001400168005001300182005001900195013000700214020000800221 020000600229020000800235020001500243039000400258#VV09.02572#Tp bi ht 1#B.s.: Hong Long (ch.b.), Hn Ngc Bch, L Minh Chu..#Hong Long#2700#Vi?t#372.87#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b24cm#Ti bn ln th 7#Hn Ngc Bch#L Minh C hu#Nguyn Hong Thng#238973#m nhc#Lp 1#Bi ht#Sch gio khoa#Tm## 00636000000000313000450002600110000000200210001100700610003200500150009301400060 01080190005001140820006001198080005001250080005001300090011001350100005001460110 01400151004001800165005001600183005001200199005001700211005001300228015003300241 013000700274020000900281020000700290020000600297020001500303039000400318#VV09.02 522#T nhin v x hi 1#B.s.: Bi Phng Nga (ch.b.), L Th Thu Dinh, on Th My..#Bi Phng Nga#5100#Vi?t#372.3#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a72tr.^b24cm#T i bn ln th 7#L Th Thu Dinh#on Th My#Nguyn Tuyt Nga#Phm Th Sen#TTS g hi: B Gio dc v o to#238974#T nhin#X hi#Lp 1#Sch gio khoa#Tm## 00603000000000301000450002600110000000200210001100700570003201400060008901900050 00950820006001008080005001060080005001110090011001160100005001270110014001320200 00900146020001500155039000400170005001500174004001800189015003300207005001200240 005001200252005001700264013000700281020000700288020000600295#VV09.02523#T nhin v x hi 2#B.s.: Bi Phng Nga (ch.b.), L Thu Dinh, on Th My..#4900#Vi?t #372.3#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a68tr.^b24cm#T nhin#Sch gio khoa#Tm#Bi P hng Nga#Ti bn ln th 6#TTS ghi: B Gio dc v o to#L Thu Dinh#on Th My#Nguyn Tuyt Nga#238975#X hi#Lp 3## 00604000000000301000450002600110000000200210001100700570003201400060008901900050 00950820006001008080005001060080005001110090011001160100005001270110015001320200 00900147020001500156039000400171005001500175004001800190015003300208005001200241 005001200253005001700265013000700282020000700289020000600296#VV09.02524#T nhin v x hi 3#B.s.: Bi Phng Nga (ch.b.), L Thu Dinh, on Th My..#8600#Vi?t #372.3#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a132tr.^b24cm#T nhin#Sch gio khoa#Tm#Bi Phng Nga#Ti bn ln th 5#TTS ghi: B Gio dc v o to#L Thu Dinh#on T h My#Nguyn Tuyt Nga#238976#X hi#Lp 3## 00609000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340070067000470220004001142210008001180050014001260050016001400050 02100156008000500177009001100182010000500193011001500198015003300213013000700246 004001800253020001100271020000600282020001500288039000400303#VV09.02525#10700#V i?t#372.6#^214#Ting Vit 1#B.s.: ng Th Lanh (ch.b.), Hong Cao Cng, Trn T h Minh Phng#T.1#Hc vn#ng Th Lanh#Hong Cao Cng#Trn Th Minh Phng#^a H.#^aGio dc#2009#^a172tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#238977#Ti b n ln th 7#Ting Vit#Lp 1#Sch gio khoa#Tm## 00635000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340070063000470220004001100050014001140050015001280050016001430080 00500159009001100164010000500175011001500180015003300195005002100228005001100249 013000700260004001800267020001100285020000600296020001500302039000400317#VV09.02 526#10700#Vi?t#372.6#^214#Ting Vit 1#B.s.: ng Th Lanh (ch.b.), Hong Cao C ng, Hong Ho Bnh..#T.2#ng Th Lanh#Hong Ho Bnh#Hong Cao Cng#^aH.#^aG io dc#2009#^a172tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trn Th Minh phn g#Nguyn Tr#238978#Ti bn ln th 7#Ting Vit#Lp 1#Sch gio khoa#Tm## 00584000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340070067000470220004001140050019001180050016001370050014001530050 01500167008000500182009001100187010000500198011001500203015003300218013000700251 020001100258020000600269020001500275039000400290#VV09.02527#10100#Vi?t#372.6#^2 14#Ting Vit 2#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Trn Mnh Hng, L Phng Nga ..#T.1#Nguyn Minh Thuyt#Trn Mnh Hng#L Phng Nga#Trn Hong Tu#^aH.#^aGi o dc#2009#^a160tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#238979#Ting Vit#L p 2#Sch gio khoa#Tm## 00609000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020013000330070065000460220004001110050019001150050016001340050012001500050 01500162008000500177009001100182010000500193011001500198015003300213013000700246 004001800253020001100271020000600282020001500288039000400303#VV09.02528#9600#Vi ?t#372.6#^214#Ting Vit 2#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Nguyn Th Hnh, Ng uyn Tri..#T.2#Nguyn Minh Thuyt#Nguyn Th Hnh#Nguyn Tri#Trn Hong Tu#^a H.#^aGio dc#2009#^a152tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#238980#Ti b n ln th 6#Ting Vit#Lp 2#Sch gio khoa#Tm## 00610000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020013000330070068000460220004001140050019001180050015001370050016001520050 01700168008000500185009001100190010000500201011001500206015003300221013000700254 005001100261020001100272020000600283020001500289039000400304#VV09.02529#9900#Vi ?t#372.6#^214#Ting Vit 3#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Hong Ho Bnh, Tr n Mnh Hng..#T.1#Nguyn Minh Thuyt#Hong Ho Bnh#Trn Mnh Hng#L Th Tuy t Mai#^aH.#^aGio dc#2009#^a156tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#23898 1#Trnh Mnh#Ting Vit#Lp 3#Sch gio khoa#Tm## 00635000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020013000330070067000460220004001130050019001170050013001360050017001490050 01400166008000500180009001100185010000500196011001500201015003300216005001100249 004001800260013000700278020001100285020000600296020001500302039000400317#VV09.02 530#9500#Vi?t#372.6#^214#Ting Vit 3#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), L Ngc ip, L Th Tuyt Mai..#T.2#Nguyn Minh Thuyt#L Ngc ip#L Th Tuyt Mai#B i Minh Ton#^aH.#^aGio dc#2009#^a148tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o t o#Nguyn Tr#Ti bn ln th 5#238982#Ting Vit#Lp 3#Sch gio khoa#Tm## 00635000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340070066000470220004001130050019001170050016001360050013001520050 01400165005001200179004001800191008000500209009001100214010000500225011001500230 015003300245013000700278020001100285020000600296020001500302039000400317#VV09.02 531#11300#Vi?t#372.6#^214#Ting Vit 4#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Nguyn Th Hnh, Vit Hng..#T.1#Nguyn Minh Thuyt#Nguyn Th Hnh# Vit Hng#B i Minh Ton#Nguyn Tri#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a180tr.^b24cm#T TS ghi: B Gio dc v o to#238983#Ting Vit#Lp 4#Sch gio khoa#Tm## 00343000000000217000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020011000340220004000450080005000490090011000540100005000650110014000700130 00700084020000900091020000600100020001500106039000400121#VV09.02532#2500#Vi?t#3 73.63#^214#Tp vit 2#T.2#^aH.#^aGio dc#2009#^a43tr.^b24cm#238984#Tp vit#Lp 2#Sch gio khoa#Tm## 00538000000000289000450002600110000000200070001100700540001801400060007201900050 00780820006000838080005000890080005000940090011000990100005001100110015001150200 00500130020001500135039000400150005001300154005001100167005001200178005001300190 005001400203013000700217004001800224020000600242#VV09.02533#Ton 3#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t..#9300#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2 009#^a180tr.^b24cm#Ton#Sch gio khoa#Tm# nh Hoan#Nguyn ng# Tin t# o Thi Lai# Trung Hiu#238985#Ti bn ln th 5#Lp 3## 00553000000000289000450002600110000000200180001100700560002901400070008501900050 00920820006000978080005001030080005001080090011001130100005001240110015001290200 00500144039000400149005001300153005001100166005001400177005001300191005001400204 004001800218013000700236020000600243020001400249#VV09.02534#Luyn gii ton 3#B. s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Trung Hiu..#17500#Vi?t#372.7#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a132tr.^b24cm#Ton#Tm# nh Hoan#Nguyn ng# Trung Hiu# V Mai Hng#V Dng Thu#Ti bn ln th 5#238986#Lp 3#Sch c thm## 00541000000000265000450002600110000000200430001100300310005400700420008501400070 01270190005001340820007001398080005001460080005001510090011001560100005001670110 01500172020001200187020001400199039000400213005001200217005001500229004001800244 013000700262020000600269#VV09.02535#Rn k nng tp lm vn cho hc sinh lp 3#T heo chng trnh tiu hc mi#B.s.: L Anh Xun (ch.b.), L Th Vn Anh#13500#V i?t#372.62#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a100tr.^b24cm#Tp lm vn#Sch c thm#T m#L Anh Xun#L Th Vn Anh#Ti bn ln th 2#238987#Lp 3## 00608000000000301000450002600110000000200100001100700620002101400060008301900050 00890820007000948080005001010080005001060090011001110100005001220110014001270200 00800141020001400149039000400163005001300167005001600180004001800196005001500214 005001700229005001400246015003300260013000700293020000600300#VV09.02536#o c 4#B.s.: Lu Thu Thu (ch.b.), Nguyn Vit Bc, Nguyn Hu Hp..#3200#Vi?t#372.8 3#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a44tr.^b24cm#o c#Sch c thm#Tm#Lu Thu Thu #Nguyn Vit Bc#Ti bn ln th 4#Nguyn Hu Hp#Trn Th T Oanh#Mc Vn Trang #TTS ghi: B Gio dc v o to#238988#Lp 4## 00516000000000265000450002600110000000200110001100700460002201400060006801900050 00740820007000798080005000860080005000910090011000960100005001070110015001120200 00900127020001500136039000400151005001500155005001600170004001800186015003300204 013000700237020000600244#VV09.02537#Khoa hc 4#B.s.: Bi Phng Nga (ch.b.), L ng Vit Thi#8800#Vi?t#372.35#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a140tr.^b24cm#Khoa hc #Sch gio khoa#Tm#Bi Phng Nga#Lng Vit Thi#Ti bn ln th 4#TTS ghi: B Gio dc v o to#238989#Lp 4## 00461000000000253000450002600110000000200330001100700160004401400070006001900050 00670820006000728080005000780080005000830090011000880100005000990110015001040200 01200119020001400131039000400145005001600149004001800165013000700183020001100190 020000600201#VV09.02538#Bi tp trc nghim ting Vit 4#Nguyn Th Hnh#28000# Vi?t#372.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a220tr.^b24cm#Trc nghim#Sch c thm#T m#Nguyn Th Hnh#Ti bn ln th 2#238990#Ting Vit#Lp 4## 00586000000000301000450002600110000000200070001100700560001801400060007401900050 00800820006000858080005000910080005000960090011001010100005001120110015001170200 00500132020001500137039000400152005001300156005001100169005001400180005001200194 005001400206004001800220015003300238013000700271020000600278#VV09.02539#Ton 4#B .s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Quc Chung..#9200#Vi?t#372.7#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a184tr.^b24cm#Ton#Sch gio khoa#Tm# nh Hoan#Nguyn ng #V Quc Chung# Tin t# Trung Hiu#Ti bn ln th 4#TTS ghi: B Gio dc v o to#238991#Lp 4## 00603000000000301000450002600110000000200110001100700600002201400060008201900050 00880820006000938080005000990080005001040090011001090100005001200110014001250200 00900139020001500148039000400163005001600167005001600183005001000199005001300209 005001500222004001800237015003300255013000700288020000600295#VV09.02540#M thut 4#B.s.: Nguyn Quc t (ch.b.), Nguyn Hu Hnh, m Luyn..#5600#Vi?t#372.5# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a84tr.^b24cm#M thut#Sch gio khoa#Tm#Nguyn Quc t#Nguyn Hu Hnh#m Luyn#Bi Thut#Bch Ngc Dip#Ti bn ln th 4#TTS ghi: B Gio dc v o to#238992#Lp 4## 00487000000000265000450002600110000000200200001100700370003101400060006801900050 00740820007000798080005000860080005000910090011000960100005001070110014001120200 00700126020001500133039000400148005001700152005001300169004001800182013000700200 020000600207020000800213#VV09.02541#V bi tp a l 4#B.s.: Nguyn Tuyt Nga, Phm Th Sen#3900#Vi?t#372.89#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a64tr.^b24cm#a l#S ch gio khoa#Tm#Nguyn Tuyt Nga#Phm Th Sen#Ti bn ln th 4#238993#Lp 4#B i tp## 00561000000000289000450002600110000000200110001100700610002201400060008301900050 00890820006000948080005001000080005001050090011001100100005001210110015001260200 00900141020001500150039000400165005001700169005001600186005001000202005001300212 005001500225004001800240013000700258020000600265#VV09.02542#M thut 5#B.s.: Ngu yn Quc Ton (ch.b.), Nguyn Hu Hnh, m Luyn..#7000#Vi?t#372.5#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a108tr.^b24cm#M thut#Sch gio khoa#Tm#Nguyn Quc Ton#Nguy n Hu Hnh#m Luyn#Bi Thut#Bch Ngc Dip#Ti bn ln th 3#238994#Lp 5# # 00545000000000277000450002600110000000200110001100700560002201400060007801900050 00840820006000898080005000950080005001000090011001050100005001160110014001210200 00900135020001500144039000400159005000900163005001800172005001300190004001800203 015003300221013000700254020000600261#VV09.02543#K thut 5#B.s.: on Chi (ch.b. ), Nguyn Hunh Liu, Trn Th Thu#4200#Vi?t#372.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 63tr.^b24cm#K thut#Sch gio khoa#Tm#on Chi#Nguyn Hunh Liu#Trn Th Thu# Ti bn ln th 3#TTS ghi: B Gio dc v o to#238995#Lp 5## 00582000000000301000450002600110000000200100001100700520002101400060007301900050 00790820007000848080005000910080005000960090011001010100005001120110014001170200 00800131020001500139039000400154005001100158005001300169005001000182004001800192 015003300210005001200243005001200255013000700267020000600274#VV09.02544#m nhc 5#B.s.: Hong Long (ch.b.), L Minh Chu, Hong Ln..#3400#Vi?t#372.87#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a64tr.^b24cm#m nhc#Sch gio khoa#Tm#Hong Long#L Minh Ch u#Hong Ln#Ti bn ln th 3#TTS ghi: B Gio dc v o to#L c Sang#L A nh Tun#238996#Lp 5## 00515000000000265000450002600110000000200110001100700460002201400060006801900050 00740820007000798080005000860080005000910090011000960100005001070110014001120200 00900126020001500135039000400150005001500154005001600169004001800185015003300203 013000700236020000600243#VV09.02545#Khoa hc 5#B.s.: Bi Phng Nga (ch.b.), L ng Vit Thi#9500#Vi?t#372.35#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a48tr.^b24cm#Khoa hc# Sch gio khoa#Tm#Bi Phng Nga#Lng Vit Thi#Ti bn ln th 3#TTS ghi: B Gio dc v o to#238997#Lp 5## 00490000000000253000450002600110000000200490001100300310006000700120009101400070 01030190005001100820007001158080005001220080005001270090011001320100005001430110 01500148020001200163039000400175005001200179004001800191013000700209020000600216 020001400222#VV09.02546#Rn luyn k nng tp lm vn cho hc sinh lp 5#Theo ch ng trnh tiu hc mi#L Anh Xun#22000#Vi?t#372.62#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a168tr.^b24cm#Tp lm vn#Tm#L Anh Xun#Ti bn ln th 3#238998#Lp 5#Sch c thm## 00521000000000265000450002600110000000200370001100300310004800700290007901400070 01080190005001150820006001208080005001260080005001310090011001360100005001470110 01500152020001100167039000400178005001600182005001200198004001800210013000700228 020000600235020001400241#VV09.02547#Bi dng hc sinh gii ting Vit 5#Theo ch ng trnh tiu hc mi#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#18000#Vi?t#372.6#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a135tr.^b24cm#Ting Vit#Tm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Ti b n ln th 3#238999#Lp 5#Sch c thm## 00443000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020028000340070017000620220004000790050017000830040018001000080005001180090 01100123010000500134011001400139013000700153020000500160020000600165020001400171 039000400185#VV09.02548#13000#Vi?t#372.7#^214#nh gi kt qu hc ton 5#Nguy n Mnh Thc#T.1#Nguyn Mnh Thc#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a95tr.^ b24cm#239000#Ton#Lp 5#Sch c thm#Tm## 00519000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020027000340070027000610220004000880050015000920050011001070040018001180080 00500136009001100141010000500152011001500157020000500172020000600177020000800183 020001200191020001400203039000500217013000700222#VV09.02549#15000#Vi?t#372.7#^2 14#Bi tp trc nghim ton 5#Nguyn Duy Ha, L Thu Tm#T.2#Nguyn Duy Ha#L T hu Tm#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a108tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp# Trc nghim#Sch c thm#H.h#239001## 00667000000000301000450002600110000002600110001100200470002200300850006900700350 01540140007001890190005001960820006002018080005002070080005002120090011002170100 00500228011001500233020000800248020001400256039000500270005001500275005001900290 004001800309013000700327020000500334020000600339020002000345#VV09.02550#VV09.025 51#T luyn cu hi v bi tp trc nghim ton 5#Sch tham d Cuc thi vit sc h bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#Nguyn c Ho, Trn Th Kim Cng#17500#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a130tr.^b24cm#Bi tp#Sc h c thm#H.h#Nguyn c Ho#Trn Th Kim Cng#Ti bn ln th 3#239002#Ton# Lp 5#Cu hi trc nghim## 00693000000000337000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020010000310070082000410220004001230050016001270050016001430050019001590050 01300178005001300191004001800204008000500222009001100227010000500238011001500243 01500330025801300070029102000080029802000060030602000110031202000120032302000150 0335039000500350#VV09.02552#7300#Vi?t#807#^214#Ng vn 6#B.s.: Nguyn Khc Phi (tng ch.b.), Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)..#T.1#Nguyn Khc Phi# Nguyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#Bi Mnh Nh#Ti bn ln th 7#^ aH.#^aGio dc#2009#^a176tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#239003#Ng v n#Lp 6#Ting Vit#Tp lm vn#Sch gio khoa#H.h## 00654000000000337000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020018000310070062000490220004001110050016001150050016001310050019001470050 01300166005001300179004001800192008000500210009001100215010000500226011001400231 01300070024502000080025202000080026002000060026802000120027402000110028602000140 0297039000500311#VV09.02553#4200#Vi?t#807#^214#Bi tp ng vn 6#Ch.b.: Nguyn Khc Phi, Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt..#T.1#Nguyn Khc Phi#Nguyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S# Vit Hng#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio d c#2009#^a80tr.^b24cm#239004#Bi tp#Ng vn#Lp 6#Tp lm vn#Ting Vit#Sch c thm#H.h## 00696000000000337000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020010000310070082000410220004001230050016001270050016001430050019001590050 01300178005001600191004001800207008000500225009001100230010000500241011001500246 01500330026101300070029402000080030102000120030902000060032102000110032702000150 0338039000500353#VV09.02554#7400#Vi?t#807#^214#Ng vn 6#B.s.: Nguyn Khc Phi (tng ch.b.), Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)..#T.2#Nguyn Khc Phi# Nguyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#Nguyn Vn Long#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2009#^a179tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#239005#Ng vn#Tp lm vn#Lp 6#Ting Vit#Sch gio khoa#H.h## 00559000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020007000310070066000380220004001040050015001080050009001230050013001320040 01800145008000500163009001100168010000500179011001400184015003300198013000700231 020000500238020000600243020001500249039000500264#VV09.02555#4200#Vi?t#510#^214# Ton 6#B.s.: Phan c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), Phm Gia c#T.2#Pha n c Chnh#Tn Thn#Phm Gia c#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2009#^a96tr. ^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#239006#Ton#Lp 6#Sch gio khoa#H.h## 00481000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020030000460070012000760220004000880050012000920040018001040080 00500122009001100127010000500138011001500143013000700158020000500165020000600170 020000800176020001400184039000500198#VV09.02556#VV09.02557#23000#Vi?t#510.76#^2 14#Nng cao v pht trin ton 6#V Hu Bnh#T.1#V Hu Bnh#Ti bn ln th 7#^ aH.#^aGio dc#2009#^a175tr.^b24cm#239007#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#H.h# # 00625000000000301000450002600110000000200200001100700720003101400060010301900050 01090820004001148080005001180080005001230090011001280100005001390110014001440200 01800158020001500176039000500191005001400196004001800210015003300228005001400261 005001300275005001400288013000700302020000600309020000800315#VV09.02558#Gio dc cng dn 6#B.s.: H Nht Thng (tng ch.b.), Phm Vn Hng (ch.b.), V Xun Vin h..#2800#Vi?t#170#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a48tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Sc h gio khoa#H.h#H Nht Thng#Ti bn ln th 7#TTS ghi: B Gio dc v o t o#Phm Vn Hng#V Xun Vinh#ng Thu Anh#239008#Lp 6#o c## 00490000000000265000450002600110000000200170001100300310002800700300005901400070 00890190005000960820007001018080005001080080005001130090011001180100005001290110 01400134020000700148020001400155039000500169005001400174005001500188013000700203 020000600210020000800216#VV09.02559#Bi tp a l 6#Dng cho luyn tp v kim tra#Trn Trng H, Trn Ngc Dng#12000#Vi?t#910.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a88tr.^b24cm#a l#Sch c thm#H.h#Trn Trng H#Trn Ngc Dng#239009#Lp 6 #Bi tp## 00624000000000313000450002600110000000200220001100700640003301400060009701900050 01030820004001088080005001120080005001170090011001220100005001330110015001380200 00800153020001500161039000500176005001100181004001800192015003300210005001300243 005001000256005001200266005001000278013000700288020000900295020000600304#VV09.02 560#m nhc v m thut 6#B.s.: Hong Long (tng ch.b., ch.b.), L Minh Chu, Ho ng Ln..#9500#Vi?t#780#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a160tr.^b24cm#m nhc#Sch g io khoa#H.h#Hong Long#Ti bn ln th 7#TTS ghi: B Gio dc v o to#L M inh Chu#Hong Ln#Ng Th Nam#m Luyn#239010#M thut#Lp 6## 00597000000000289000450002600110000000200100001100700770002101400060009801900050 01040820006001098080005001150080005001200090011001250100005001360110014001410200 00800155020001500163039000500178005001500183004001800198015003300216005001700249 005001400266005001400280013000700294020000600301#VV09.02561#Lch s 6#B.s.: Phan Ngc Lin (tng ch.b.), Trng Hu Qunh (ch.b.), inh Ngc Bo..#3700#Vi?t#95 9.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a80tr.^b24cm#Lch s#Sch gio khoa#H.h#Phan Ng c Lin#Ti bn ln th 7#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trng Hu Qunh#inh Ngc Bo#Nguyn S Qu#239011#Lp 6## 00587000000000289000450002600110000000200090001100700740002001400060009401900050 01000820004001058080005001090080005001140090011001190100005001300110014001350200 00700149020001500156039000500171005001200176004001800188015003300206005002000239 005001200259005001300271013000700284020000600291#VV09.02562#a l 6#B.s.: Nguy n Dc (tng ch.b., ch.b.), Phm Th Thu Phng, Nguyn Qun..#5700#Vi?t#910#^2 14#^aH.#^aGio dc#2009#^a84tr.^b24cm#a l#Sch gio khoa#H.h#Nguyn Dc#Ti bn ln th 7#TTS ghi: B Gio dc v o to#Phm Th Thu Phng#Nguyn Qun# Phm Th Sen#239012#Lp 6## 00623000000000301000450002600110000000200100001100700750002101400060009601900050 01020820006001078080005001130080005001180090011001230100005001340110015001390200 00800154020001500162039000500177005001500182004001800197015003300215005001500248 005001400263005001400277005001700291013000700308020000600315#VV09.02563#Lch s 7#B.s.: Phan Ngc Lin (tng ch.b.), Nghim nh V (ch.b.), inh Ngc Bo..#820 0#Vi?t#959.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a156tr.^b24cm#Lch s#Sch gio khoa#H. h#Phan Ngc Lin#Ti bn ln th 6#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nghim nh V#inh Ngc Bo#Phan i Don#Nguyn Cnh Minh#239013#Lp 7## 00645000000000325000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020010000320070080000420220004001220050016001260050016001420050019001580050 01300177005001100190004001800201008000500219009001100224010000500235011001500240 01300070025502000080026202000060027002000120027602000110028802000150029903900050 0314#VV09.02564#82000#Vi?t#807#^214#Ng vn 7#B.s.: Nguyn Khc Phi (tng ch.b. ), Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)#T.1#Nguyn Khc Phi#Nguyn nh C h#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S# Kim Hi#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc# 2009#^a199tr.^b24cm#239014#Ng vn#Lp 7#Tp lm vn#Ting Vit#Sch gio khoa#H .h## 00644000000000325000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020010000310070080000410220004001210050016001250050016001410050019001570050 01300176005001100189004001800200008000500218009001100223010000500234011001500239 01300070025402000080026102000120026902000110028102000060029202000150029803900050 0313#VV09.02565#6600#Vi?t#807#^214#Ng vn 7#B.s.: Nguyn Khc Phi (tng ch.b.) , Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)#T.2#Nguyn Khc Phi#Nguyn nh Ch #Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S# Kim Hi#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2 009#^a159tr.^b24cm#239015#Ng vn#Tp lm vn#Ting Vit#Lp 7#Sch gio khoa#H. h## 00569000000000277000450002600110000000200110001100700740002201400070009601900050 01030820004001088080005001120080005001170090011001220100005001330110015001380200 00900153020001500162039000500177005001800182004001800200015003300218005001000251 005001700261013000700278020000600285#VV09.02566#Sinh hc 7#B.s.: Nguyn Quang Vi nh (tng ch.b.), Trn Kin (ch.b.), Nguyn Vn Khang#12700#Vi?t#570#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a208tr.^b24cm#Sinh hc#Sch gio khoa#H.h#Nguyn Quang Vinh#Ti bn ln th 6#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trn Kin#Nguyn Vn Khang#23901 6#Lp 7## 00511000000000277000450002600110000000200170001100300370002800700130006501400070 00780190005000850820004000908080005000940080005000990090011001040100005001150110 01500120020000800135020001400143039000500157005001300162004001800175013000700193 020000800200020000600208020001900214#VV09.02567#Bnh ging vn 7#Mt cch c, h iu vn bn trong SGK#V Dng Qu#16500#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a1 23tr.^b24cm#Vn hc#Sch c thm#H.h#V Dng Qu#Ti bn ln th 5#239017#Bi vn#Lp 7#Bnh ging vn hc## 00583000000000289000450002600110000000200090001100700700002001400060009001900050 00960820004001018080005001050080005001100090011001150100005001260110014001310200 00700145020001500152039000400167005000900171004001800180015003300198005001600231 005001400247005001900261013000700280020000600287#VV09.02568#Vt l 7#B.s.: V Qu ang (tng ch.b.), Nguyn c Thm (ch.b.), on Duy Hinh..#4600#Vi?t#530#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a88tr.^b24cm#Vt l#Sch gio khoa#Mai#V Quang#Ti bn ln th 6#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn c Thm#on Duy Hinh#Nguyn Ph ng Hng#239018#Lp 7## 00612000000000301000450002600110000000200360001100700670004701400070011401900050 01210820008001268080005001340080005001390090011001440100005001550110015001600200 00700175020001400182039000400196004001800200005001800218005001600236005001500252 005001500267013000700282020000600289020000800295020000700303#VV09.02569#n kin thc luyn k nng vt l 7#B.s.: Nguyn Xun Thnh (ch.b.), Nguyn Quc t, Tr n Thu Hng..#13000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a107tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#Mai#Ti bn ln th 2#Nguyn Xun Thnh#Nguyn Quc t#Trn Th u Hng#Phm Quc Ton#239019#Lp 7#Bi tp#n tp## 00606000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020007000310070067000380220004001050050015001090050009001240050012001330050 01300145005001000158004001800168008000500186009001100191010000500202011001500207 015003300222013000700255020000500262020000600267020001500273039000400288#VV09.02 570#6000#Vi?t#510#^214#Ton 7#B.s.: Phan c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b .), V Hu Bnh..#T.1#Phan c Chnh#Tn Thn#V Hu Bnh#Phm Gia c#Trn Lun #Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2009#^a144tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#239020#Ton#Lp 7#Sch gio khoa#Mai## 00607000000000289000450002600110000000200120001100700770002301400070010001900050 01070820004001128080005001160080005001210090011001260100005001370110015001420200 01000157020001500167039000400182005001500186004001800201015003300219005001700252 005001400269005002100283013000700304020000600311#VV09.02571#Ting Anh 7#B.s.: Ng uyn Vn Li (tng ch.b.), Nguyn Hnh Dung (ch.b.), ng Vn Hng..#11900#Vi?t #428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a192tr.^b24cm#Ting Anh#Sch gio khoa#Mai#Nguy n Vn Li#Ti bn ln th 6#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Hnh Dung# ng Vn Hng#Thn Trng Lin Nhn#239021#Lp 7## 00624000000000313000450002600110000000200220001100700650003301400060009801900050 01040820004001098080005001130080005001180090011001230100005001340110015001390200 00800154020001500162039000400177005001100181004001800192015003300210005001000243 005001300253005001200266005001000278013000700288020000900295020000600304#VV09.02 573#m nhc v m thut 7#B.s.: Hong Long (tng ch.b.), Hong Ln (ch.b.), L M inh Chu..#9900#Vi?t#780#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a172tr.^b24cm#m nhc#Sch gio khoa#Mai#Hong Long#Ti bn ln th 6#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hon g Ln#L Minh Chu#Ng Th Nam#m Luyn#239022#M thut#Lp 7## 00582000000000289000450002600110000000200090001100700710002001400070009101900050 00980820004001038080005001070080005001120090011001170100005001280110015001330200 00700148020001500155039000400170005001200174004001800186015003300204005001200237 005001600249005001400265013000700279020000600286#VV09.02574#a l 7#B.s.: Nguy n Dc (tng ch.b.), Phan Huy Xu (ch.b.), Nguyn Hu Danh..#11900#Vi?t#910#^214 #^aH.#^aGio dc#2009#^a188tr.^b24cm#a l#Sch gio khoa#Mai#Nguyn Dc#Ti b n ln th 6#TTS ghi: B Gio dc v o to#Phan Huy Xu#Nguyn Hu Danh#Mai Ph Thanh#239023#Lp 7## 00549000000000289000450002600110000002600110001100200380002200700400006001400080 01000190005001080820007001138080005001200080005001250090011001300100005001410110 01500146020000900161020001400170039000400184005001400188005001100202004001800213 013000700231020000600238020000800244020000700252#VV09.02575#VV09.02576#n kin t hc luyn k nng sinh hc 7#B.s.: L Hong Ninh (ch.b.), Thu Ho#230000#Vi? t#570.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a198tr.^b24cm#Sinh hc#Sch c thm#Mai#L Hong Ninh# Thu Ho#Ti bn ln th 2#239024#Lp 7#Bi tp#n tp## 00657000000000301000450002600110000002600110001100200380002200300850006000700470 01450140007001920190005001990820004002048080005002080080005002130090011002180100 00500229011001500234020001000249020001400259039000400273005001500277005001700292 004001800309013000700327020000600334020000800340020000700348#VV09.02577#VV09.025 78#Bi tp b tr - nng cao ting Anh 7#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#B.s.: Nguyn Th Chi (ch.b.), Nguy n Hu Cng#25500#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a196tr.^b24cm#Ting Anh# Sch c thm#Mai#Nguyn Th Chi#Nguyn Hu Cng#Ti bn ln th 6#239025#Lp 7 #Bi tp#n tp## 00622000000000301000450002600110000000200100001100700750002101400060009601900050 01020820004001078080005001110080005001160090011001210100005001320110015001370200 00800152020001500160039000400175005001500179005001500194005001500209004001800224 015003300242005001600275005001600291013000700307020000600314#VV09.02579#Lch s 8#B.s.: Phan Ngc Lin (tng ch.b., ch.b.), Nguyn Hu Ch, Nguyn Ngc C..#800 0#Vi?t#909#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a156tr.^b24cm#Lch s#Sch gio khoa#Mai# Phan Ngc Lin#Nguyn Hu Ch#Nguyn Ngc C#Ti bn ln th 5#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Anh Dng#Trnh nh Tng#239026#Lp 8## 00455000000000253000450002600110000000200270001100700190003801400070005701900050 00640820007000698080005000760080005000810090011000860100005000970110015001020200 00800117020001400125039000400139005001900143004001800162013000700180020000600187 020000800193#VV09.02580#Bi tp nng cao ho hc 8#Nguyn Xun Trng#27500#Vi? t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a216tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#Mai#Nguy n Xun Trng#Ti bn ln th 5#239027#Lp 8#Bi tp## 00629000000000313000450002600110000000200220001100700640003301400060009701900050 01030820004001088080005001120080005001170090011001220100005001330110015001380200 00800153020001500161039000400176005001100180004001800191015003300209005001000242 005001300252005001400265005001400279013000700293020000900300020000600309#VV09.02 581#m nhc v m thut 8#B.s.: Hong Long (tng ch.b., ch.b.), Hong Ln, L Mi nh Chu..#9900#Vi?t#780#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a176tr.^b24cm#m nhc#Sch g io khoa#Mai#Hong Long#Ti bn ln th 5#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hong Ln#L Minh Chu#o Ngc Dung#Triu Khc L#239028#M thut#Lp 8## 00657000000000313000450002600110000000200200001100700720003101400060010301900050 01090820004001148080005001180080005001230090011001280100005001390110014001440200 01800158020001500176039000400191005001400195004001800209015003300227005001400260 005001400274005002100288005001300309013000700322020000600329020000800335#VV09.02 582#Gio dc cng dn 8#B.s.: H Nht Thng (tng ch.b., ch.b.), ng Thu Anh, Phm Kim Dung..#2900#Vi?t#170#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a60tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Sch gio khoa#Mai#H Nht Thng#Ti bn ln th 5#TTS ghi: B Gio d c v o to#ng Thu Anh#Phm Kim Dung#Nguyn Th Thu Hng#Lu Thu Thu#23902 9#Lp 8#o c## 00567000000000277000450002600110000000200110001100700730002201400070009501900050 01020820004001078080005001110080005001160090011001210100005001320110015001370200 00900152020001500161039000400176005001800180004001800198015003300216005001400249 005001300263013000700276020000600283#VV09.02583#Sinh hc 8#B.s.: Nguyn Quang Vi nh (tng ch.b., ch.b.), Trn ng Ct, Mnh Hng#13200#Vi?t#570#^214#^aH.#^a Gio dc#2009#^a212tr.^b24cm#Sinh hc#Sch gio khoa#Mai#Nguyn Quang Vinh#Ti b n ln th 5#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trn ng Ct# Mnh Hng#239030# Lp 8## 00553000000000277000450002600110000000200100001100700680002101400060008901900050 00950820004001008080005001040080005001090090011001140100005001250110015001300200 00800145020001500153039000400168005001400172004001800186015003300204005001300237 005001200250013000700262020000600269#VV09.02584#Ho hc 8#B.s.: L Xun Trng (t ng ch.b.), Nguyn Cng (ch.b.), Tt Hin#8000#Vi?t#540#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a160tr.^b24cm#Ho hc#Sch gio khoa#Mai#L Xun Trng#Ti bn ln th 5 #TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Cng# Tt Hin#239031#Lp 8## 00611000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020007000310070067000380220004001050050015001090050009001240050012001330050 01500145005001300160004001800173008000500191009001100196010000500207011001500212 015003300227013000700260020000500267020000600272020001500278039000400293#VV09.02 585#5700#Vi?t#510#^214#Ton 8#B.s.: Phan c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b .), V Hu Bnh..#T.1#Phan c Chnh#Tn Thn#V Hu Bnh#Trn nh Chu#Ng Hu Dng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2009#^a136tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio d c v o to#239032#Ton#Lp 8#Sch gio khoa#Mai## 00645000000000325000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020010000310070085000410220004001260050016001300050019001460050019001650050 01300184005000500197004001800202008000500220009001100225010000500236011001500241 01300070025602000080026302000120027102000060028302000110028902000150030003900040 0315#VV09.02586#7200#Vi?t#807#^214#Ng vn 8#B.s.: Nguyn Khc Phi (tng ch.b.) , Nguyn Honh Khung, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)..#T.1#Nguyn Khc Phi#Nguyn Ho nh Khung#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#L A#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc #2009#^a174tr.^b24cm#239033#Ng vn#Tp lm vn#Lp 8#Ting Vit#Sch gio khoa# Mai## 00592000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020015000340070055000490220004001040050009001080050016001170050012001330050 01800145005001600163004001800179008000500197009001100202010000500213011001500218 013000700233020000500240020000600245020000800251020001500259039000400274#VV09.02 587#8100#Vi?t#510.76#^214#Bi tp ton 8#B.s.: Tn Thn (ch.b.), Nguyn Huy oa n, L Vn Hng..#T.2#Tn Thn#Nguyn Huy oan#L Vn Hng#Trng Cng Thnh#Nguy n Hu Tho#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2009#^a160tr.^b24cm#239034#Ton#L p 8#Bi tp#Sch gio khoa#Mai## 00514000000000277000450002600110000000200310001100700310004201400070007301900050 00800820009000858080005000940080005000990090011001040100005001150110015001200200 00900135020001400144039000400158005001600162005001400178004001800192013000700210 020000600217020000500223020000800228#VV09.02588#Rn luyn gii ton hnh hc 9#N guyn Hu Nhn, Trn Kim Tho#23500#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a1 80tr.^b24cm#Hnh hc#Sch c thm#Mai#Nguyn Hu Nhn#Trn Kim Tho#Ti bn ln th 1#239035#Lp 9#Ton#Bi tp## 00554000000000301000450002600110000000200300001100700370004101400070007801900050 00850820004000908080005000940080005000990090011001040100005001150110014001200200 01000134020001400144039000400158005001200162005001200174005001100186004001800197 013000700215020000600222020000900228020000700237020000800244#VV09.02589#n luyn ng php ting Anh 9#Thin Hng, Hnh Nguyn, Trng Sn#13000#Vi?t#428#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a94tr.^b24cm#Ting Anh#Sch c thm#Mai#Thin Hng#Hnh Nguyn#Trng Sn#Ti bn ln th 1#239036#Lp 9#Ng php#n tp#Bi tp## 00613000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020007000310070067000380220004001050050015001090050009001240050012001330050 01700145005001300162008000500175009001100180010000500191011001500196015003300211 013000700244004001800251020000500269020000600274020001500280039000400295#VV09.02 591#5500#Vi?t#510#^214#Ton 9#B.s.: Phan c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b .), V Hu Bnh..#T.1#Phan c Chnh#Tn Thn#V Hu Bnh#Trn Phng Dung#Ng H u Dng#^aH.#^aGio dc#2009#^a128tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#239 037#Ti bn ln th 4#Ton#Lp 9#Sch gio khoa#Mai## 00622000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020007000310070071000380220004001090050015001130050009001280050016001370050 01300153005001800166008000500184009001100189010000500200011001500205015003300220 004001800253013000700271020000500278020000600283020001500289039000400304#VV09.02 590#5800#Vi?t#510#^214#Ton 9#B.s.: Phan c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b .), Nguyn Huy oan..#T.2#Phan c Chnh#Tn Thn#Nguyn Huy oan#Phm Gia c#T rng Cng Thnh#^aH.#^aGio dc#2009#^a136tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ti bn ln th 4#239038#Ton#Lp 9#Sch gio khoa#Mai## 00657000000000313000450002600110000000200200001100700720003101400060010301900050 01090820004001148080005001180080005001230090011001280100005001390110014001440200 01800158020001500176039000400191005001400195005001300209004001800222015003300240 005001400273005001400287005002100301013000700322020000600329020000800335#VV09.02 592#Gio dc cng dn 9#B.s.: H Nht Thng (tng ch.b.), Lu Thu Thu (ch.b.), ng Thu Anh..#3100#Vi?t#170#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a68tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Sch gio khoa#Mai#H Nht Thng#Lu Thu Thu#Ti bn ln th 4#TTS gh i: B Gio dc v o to#ng Thu Anh#Phm Kim Dung#Nguyn Th Thu Hng#23903 9#Lp 9#o c## 00605000000000301000450002600110000000200090001100700690002001400060008901900050 00950820004001008080005001040080005001090090011001140100005001250110015001300200 00600145020001500151039000400166005000900170005001400179004001800193015003300211 005001500244005001400259005001600273013000700289020000700296#VV09.02593#Vt l 9 #B.s.: V Quang (tng ch.b.), on Duy Hinh (ch.b.), Nguyn Vn Ho..#8400#Vi?t #530#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a168tr.^b24cm#Lp 9#Sch gio khoa#Mai#V Quang# on Duy Hinh#Ti bn ln th 4#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Vn Ho# Ng Mai Thanh#Nguyn c Thm#239040#Vt l## 00635000000000313000450002600110000000200270001100700680003801400070010601900050 01130820007001188080005001250080005001300090011001350100005001460110015001510200 00500166020001400171039000400185005001800189005001300207004001800220005001900238 005001900257005001200276013000700288020000600295020000800301020001200309#VV09.02 594#Bi tp trc nghim ton 9#B.s.: Nguyn Thnh Dng (ch.b.), Cao Thng, Ng uyn Trng Vinh..#16000#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a118tr.^b24cm#T on#Sch c thm#Mai#Nguyn Thnh Dng# Cao Thng#Ti bn ln th 4#Nguyn Tr ng Vinh#Phm Th Thc Oanh#L Vn Hng#239041#Lp 9#Bi tp#Trc nghim## 00615000000000301000450002600110000000200100001100700730002101400060009401900050 01000820006001058080005001110080005001160090011001210100005001320110015001370200 00800152020001500160039000400175005001500179005001400194004001800208015003300226 005001300259005001100272005001700283013000700300020000600307#VV09.02595#Lch s 9#B.s.: Phan Ngc Lin (tng ch.b.), inh Xun Lm (ch.b.), V Ngc Oanh..#9400 #Vi?t#959.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a192tr.^b24cm#Lch s#Sch gio khoa#Mai# Phan Ngc Lin#inh Xun Lm#Ti bn ln th 4#TTS ghi: B Gio dc v o to# V Ngc Oanh#Trn B #Nguyn Quc Hng#239042#Lp 9## 00596000000000289000450002600110000000200110001100700770002201400070009901900050 01060820004001118080005001150080005001200090011001250100005001360110015001410200 00600156020001500162039000400177005001800181005001100199004001800210015003300228 005001700261005001200278013000700290020000900297#VV09.02596#Sinh hc 9#B.s.: Ngu yn Quang Vinh (tng ch.b.), V c Lu (ch.b.), Nguyn Minh Cng..#12100#Vi?t# 570#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a200tr.^b24cm#Lp 9#Sch gio khoa#Mai#Nguyn Qua ng Vinh#V c Lu#Ti bn ln th 4#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Min h Cng#Mai S Tun#239043#Sinh hc## 00621000000000301000450002600110000000200120001100300280002300700580005101400060 01090190005001150820007001208080005001270080005001320090011001370100005001480110 01400153020001000167020001500177039000400192005001800196004001800214015003300232 005001300265013000700278020000600285020001000291020001800301#VV09.02597#Cng ngh 9#Lp t mng in trong nh#B.s.: Nguyn Minh ng (tng ch.b., ch.b.), Tr n Mai Thu#3700#Vi?t#621.31#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a56tr.^b24cm#Cng ngh#S ch gio khoa#Mai#Nguyn Minh ng#Ti bn ln th 4#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trn Mai Thu#239044#Lp 9#Mng in#Lp t mng in## 00627000000000313000450002600110000000200220001100700640003301400060009701900050 01030820004001088080005001120080005001170090011001220100005001330110015001380200 00800153020001500161039000400176005001100180004001800191015003300209005001000242 005001300252005001200265005001400277013000700291020000900298020000600307#VV09.02 598#m nhc v m thut 9#B.s.: Hong Long (tng ch.b., ch.b.), Hong Ln, L Mi nh Chu..#7400#Vi?t#780#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a128tr.^b24cm#m nhc#Sch g io khoa#Mai#Hong Long#Ti bn ln th 4#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hong Ln#L Minh Chu#Ng Th Nam#Triu Khc L#239045#M thut#Lp 9## 00694000000000337000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020010000310070082000410220004001230050016001270050016001430050019001590050 01300178005001500191004001800206008000500224009001100229010000500240011001500245 01300070026001500330026702000060030002000120030602000080031802000110032602000150 0337039000400352#VV09.02599#9500#Vi?t#807#^214#Ng vn 9#B.s.: Nguyn Khc Phi (tng ch.b.), Nguyn Vn Long, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)..#T.1#Nguyn Khc Phi# Nguyn Vn Long#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#Dip Quang Ban#Ti bn ln th 4 #^aH.#^aGio dc#2009#^a240tr.^b24cm#239046#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 9#Tp lm vn#Ng vn#Ting Vit#Sch gio khoa#Mai## 00664000000000337000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020018000310070069000490220004001180050016001220050016001380050019001540050 01300173004001800186008000500204009001100209010000500220011001500225013000700240 00500150024702000080026202000060027002000080027602000120028402000110029602000150 0307039000400322#VV09.02600#5900#Vi?t#807#^214#Bi tp ng vn 9#B.s.: Nguyn K hc Phi, Nguyn Vn Long, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)..#T.1#Nguyn Khc Phi#Nguy n Vn Long#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#200 9#^a111tr.^b24cm#239047#Dip Quang Ban#Ng vn#Lp 9#Bi tp#Tp lm vn#Ting V it#Sch gio khoa#Mai## 00640000000000313000450002600110000000200100001100700730002101400070009401900050 01010820008001068080005001140080005001190090011001240100005001350110015001400200 00700155020001500162039000400177005001600181004001800197015003300215005001200248 005001400260005001300274005001700287013000700304020000700311020000800318#VV09.02 601#Vt l 10#B.s.: Nguyn Th Khi (tng ch.b.), Phm Qu T (ch.b.), Lng Tt t..#16300#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a332tr.^b24cm#Vt l#Sch gio khoa#Mai#Nguyn Th Khi#Ti bn ln th 3#TTS ghi: B Gio dc v o to #Phm Qu T#Lng Tt t#L Chn Hng#Nguyn Ngc Hng#239048#Lp 10#Bi tp## 00635000000000301000450002600110000000200210001100700760003201400060010801900050 01140820004001198080005001230080005001280090011001330100005001440110015001490200 00800164020001500172039000400187005001300191004001800204015003300222005001200255 005002100267005001300288013000700301020001800308020000700326#VV09.02602#Gio dc cng dn 10#B.s.: Mai Vn Bnh (tng ch.b., ch.b.), L Thanh H, Nguyn Th Tha nh Mai..#5000#Vi?t#170#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a116tr.^b24cm#o c#Sch gi o khoa#Mai#Mai Vn Bnh#Ti bn ln th 3#TTS ghi: B Gio dc v o to#L T hanh H#Nguyn Th Thanh Mai#Lu Thu Thu#239049#Gio dc cng dn#Lp 10## 00591000000000289000450002600110000000200100001100700730002101400070009401900050 01010820004001068080005001100080005001150090011001200100005001310110015001360200 00700151020001500158039000600173005001800179004001800197015003300215005001600248 005000900264005001400273013000700287020000700294#VV09.02603#Vt l 10#B.s.: Ln g Nguyn Bnh (tng ch.b., ch.b.), Nguyn Xun Chi, T Giang..#11400#Vi?t#530#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a228tr.^b24cm#Vt l#Sch gio khoa#K.vn#Lng Nguyn Bnh#Ti bn ln th 3#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Xun Chi#T Gian g#Trn Ch Minh#239050#Lp 10## 00603000000000289000450002600110000000200110001100700780002201400070010001900050 01070820004001128080005001160080005001210090011001260100005001370110015001420200 00800157020001500165039000600180005001900186004001800205015003300223005001600256 005001300272005001400285013000700299020000700306#VV09.02604#Ho hc 10#B.s.: Ngu yn Xun Trng (tng ch.b., ch.b.), Nguyn c Chuy, L Mu Quyn..#10900#Vi?t #540#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a172tr.^b24cm#Ho hc#Sch gio khoa#K.vn#Nguy n Xun Trng#Ti bn ln th 3#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn c Chuy #L Mu Quyn#L Xun Trng#239051#Lp 10## 00685000000000337000450002600110000000200130001100700640002401400070008801900050 00950820004001008080005001040080005001090090011001140100005001250110015001300200 01200145020001500157039000600172005001600178004001800194015003300212005001600245 00500140026100500120027500500120028701300070029902000110030602000130031702000100 0330020000700340#VV09.02605#Cng ngh 10#B.s.: Nguyn Vn Khi (ch.b.), Trn Vn Chng, V Thu Dng..#11800#Vi?t#630#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a188tr.^b24c m#Nng nghip#Sch gio khoa#K.vn#Nguyn Vn Khi#Ti bn ln th 3#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trn Vn Chng#V Thu Dng#Vn L Hng#V Vn Hin#2390 52#Ng nghip#Doanh nghip#Cng ngh#Lp 10## 00629000000000313000450002600110000000200120001100300090002300700690003201400060 01010190005001070820009001128080005001210080005001260090011001310100005001420110 01500147020000900162020001400171039000600185005001100191004001800202015003300220 005001400253005001300267005001300280013000700293020000700300020000800307#VV09.02 606#Hnh hc 10#Nng cao#B.s.: on Qunh (tng ch.b.), Vn Nh Cng (ch.b.), P hm V Khu..#5700#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a135tr.^b24cm#Hnh hc#Sch c thm#K.vn#on Qunh#Ti bn ln th 3#TTS ghi: B Gio dc v o to#Vn Nh Cng#Phm V Khu#Bi Vn Ngh#239053#Lp 10#Bi tp## 00616000000000301000450002600110000000200100001100700700002101400070009101900050 00980820004001038080005001070080005001120090011001170100005001280110015001330200 00700148020001500155039000600170005000900176004001800185015003300203005001400236 005001600250005001800266005001600284013000700300020000700307#VV09.02607#a l 1 0#B.s.: L Thng (tng ch.b.), Trn Trng H, Nguyn Minh Tu (ch.b.)..#10500#V i?t#910#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a164tr.^b24cm#a l#Sch gio khoa#K.vn#L Thng#Ti bn ln th 3#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trn Trng H#Nguyn Mi nh Tu#Nguyn Trng Hiu#Phm Thu Phng#239054#Lp 10## 00621000000000301000450002600110000000200120001100700730002301400060009601900050 01020820004001078080005001110080005001160090011001210100005001320110015001370200 00900152020001500161039000600176005001700182004001800199015003300217005001300250 005001200263005001800275005001200293013000700305020000700312#VV09.02608#Sinh hc 10#B.s.: Nguyn Thnh t (tng ch.b.), Phm Vn Lp (ch.b.), Trn D Chi..#860 0#Vi?t#570#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a132tr.^b24cm#Sinh hc#Sch gio khoa#K.v n#Nguyn Thnh t#Ti bn ln th 3#TTS ghi: B Gio dc v o to#Phm Vn Lp#Trn D Chi#Trnh Nguyn Giao#Phm Vn Ty#239055#Lp 10## 00640000000000313000450002600110000000200100001100700760002100500110009700500160 01080050017001240140006001410190005001470820004001528080005001560080005001610090 01100166010000500177011001500182004001800197005001600215015003300231005001500264 013000700279020000500286020000700291020000700298020001500305039000600320#VV09.02 609#i s 10#B.s.: on Qunh ( tng ch.b.), Nguyn Huy oan (ch.b.), Nguyn Xu n Lim..#on Qunh#Nguyn Huy oan#Nguyn Xun Lim#9600#Vi?t#512#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a236tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#ng Hng Thng#TTS ghi: B Gi o dc v o to#Trn Vn Vung#239056#Ton#i s#Lp 10#Sch gio khoa#K.vn## 00675000000000337000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020011000310070074000420220004001160050016001200050013001360050014001490050 00500163005001600168004001800184008000500202009001100207010000500218011001500223 01500330023801300070027102000110027802000080028902000120029702000070030902000150 0316039000600331#VV09.02610#6600#Vi?t#807#^214#Ng vn 10#B.s.: Phan Trng Lun (tng ch.b.), L Nhm Thn, Bi Minh Ton (ch.b.)..#T.2#Phan Trng Lun#L Nhm Thn#Bi Minh Ton#L A#Nguyn Thi Ho#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009# ^a160tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#239057#Ting Vit#Vn hc#Tp l m vn#Lp 10#Sch gio khoa#K.vn## 00599000000000301000450002600110000002600110001100200310002200700600005300500140 01130050014001270050016001410140007001570190005001640820007001698080005001760080 00500181009001100186010000500197011001500202004001800217013000700235020000800242 020000700250020000800257020001200265020001400277039000600291#VV09.02611#VV09.026 12#Bi tp trc nghim ho hc 10#B.s.: ng Th Oanh (ch.b.), Phm Vn Hoan, Tr n Trung Ninh#ng Th Oanh#Phm Vn Hoan#Trn Trung Ninh#22500#Vi?t#540.76#^21 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a171tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#239058#Ho hc#Lp 10#B i tp#Trc nghim#Sch c thm#K.vn## 00599000000000289000450002600110000000200110001100700780002200500190010000500130 01190050014001320140007001460190005001530820004001588080005001620080005001670090 01100172010000500183011001500188004001800203005001200221015003300233013000700266 020000800273020000700281020001500288039000600303#VV09.02613#Ho hc 11#B.s.: Ngu yn Xun Trng ( tng ch.b.), L Mu Quyn (ch.b.), Phm Vn Hoan..#Nguyn Xun Trng#L Mu Quyn#Phm Vn Hoan#13700#Vi?t#540#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a2 20tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#L Ch Kin#TTS ghi: B Gio dc v o to#23905 9#Ho hc#Lp 11#Sch gio khoa#K.vn## 00626000000000301000450002600110000000200130001100700770002400500140010100500190 01150050013001340140007001470190005001540820004001598080005001630080005001680090 01100173010000500184011001500189004001800204005001100222015003300233005001300266 013000700279020001000286020000700296020001500303039000600318#VV09.02614#Ting An h 11#B.s.: Hong Vn Vn ( tng ch.b., ch.b.), Hong Th Xun Hoa, o Ngc Lc. .#Hong Vn Vn#Hong Th Xun Hoa#o Ngc Lc#12300#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a196tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#V Th Li#TTS ghi: B Gio dc v o to# Tun Minh#239060#Ting Anh#Lp 11#Sch gio khoa#K.vn## 00593000000000301000450002600110000000200110001100700510002200500100007300500100 00830050013000930140006001060190005001120820004001178080005001210080005001260090 01100131010000500142011001500147004001800162005001700180005001800197013000700215 015003300222020000800255020000700263020001500270039000600285#VV09.02615#Tin hc 11#B.s.: H S m (ch.b.), H Cm H, Trn Hng..#H S m#H Cm H#Trn Hng#6000#Vi?t#004#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a144tr.^b24cm#Ti bn ln th 2 #Nguyn c Ngha#Nguyn Thanh Tng#239061#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin hc#Lp 11#Sch gio khoa#K.vn## 00673000000000313000450002600110000000200320001100700760004300500110011900500160 01300050017001460140006001630190005001690820009001748080005001830080005001880090 01100193010000500204011001500209004001800224005001700242015003300259005001600292 013000700308020000700315020001000322020000700332020001400339039000600353#VV09.02 616#i s v gii tch 11 nng cao#B.s.: on Qunh ( tng ch.b.), Nguyn Huy oan (ch.b.), Nguyn Xun Lim..#on Qunh#Nguyn Huy oan#Nguyn Xun Lim#9600 #Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a240tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Nguy n Khc Minh#TTS ghi: B Gio dc v o to#ng Hng Thng#239062#i s#Gii tch#Lp 11#Sch c thm#K.vn## 00620000000000301000450002600110000000200120001100700730002300500130009600500150 01090050013001240140006001370190005001430820004001488080005001520080005001570090 01100162010000500173011001500178004001800193005001600211015003300227005001400260 013000700274020000900281020000700290020001500297039000600312#VV09.02617#Hnh hc 11#B.s.: Trn Vn Ho ( tng ch.b.), Nguyn Mng Hy (ch.b.), Khu Quc Anh..#Tr n Vn Ho#Nguyn Mng Hy#Khu Quc Anh#5800#Vi?t#516#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a136tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Nguyn H Thanh#TTS ghi: B Gio dc v o to #Phan Vn Vin#239063#Hnh hc#Lp 11#Sch gio khoa#K.vn## 00599000000000289000450002600110000000200370001100700670004800500180011500500160 01330050015001490140007001640190005001710820008001768080005001840080005001890090 01100194010000500205011001500210004001800225005001700243013000700260020000700267 020000700274020000800281020001400289039000600303#VV09.02618#n kin thc luyn k nng vt l 11#B.s.: Nguyn Xun Thnh (ch.b.), Nguyn Quc t, Phm Quc To n..#Nguyn Xun Thnh#Nguyn Quc t#Phm Quc Ton#22000#Vi?t#530.076#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a186tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#o Th Thu Thu#239064#Vt l#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#K.vn## 00633000000000301000450002600110000000200100001100700790002100500090010000500230 01090050015001320140006001470190005001530820004001588080005001620080005001670090 01100172010000500183011001500188004001800203005001700221015003300238005001800271 013000700289020000700296020000700303020001500310039000600325#VV09.02619#a l 1 1#B.s.: L Thng ( tng ch.b.), Nguyn Th Minh Phng (ch.b.), Phm Vit Hng.. #L Thng#Nguyn Th Minh Phng#Phm Vit Hng#7600#Vi?t#910#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a116tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Nguyn Vit Hng#TTS ghi: B Gio dc v o to#ng Th an Thanh#239065#a l#Lp 11#Sch gio khoa#K.vn## 00677000000000325000450002600110000000200210001100700730003200500130010500500140 01180050015001320140006001470190005001530820004001588080005001620080005001670090 01100172010000500183011001500188004001800203005001300221015003300234005001300267 01300070028002000180028702000070030502000100031202000080032202000150033003900060 0345#VV09.02620#Gio dc cng dn 11#B.s.: Mai Vn Bnh ( tng ch.b., ch.b.), Ph m Vn Hng, Phan Thanh Ph..#Mai Vn Bnh#Phm Vn Hng#Phan Thanh Ph#5000#Vi ?t#320#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a120tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#V Hng Tin# TTS ghi: B Gio dc v o to#Ph Vn Thc#239066#Gio dc cng dn#Lp 11#Ch nh tr#Kinh t#Sch gio khoa#K.vn## 00647000000000301000450002600110000000200210001100700830003200500160011500500180 01310050017001490140007001660190005001730820004001788080005001820080005001870090 01100192010000500203011001500208004001800223005001500241015003300256005001400289 013000700303020000700310020000700317020001500324039000600339#VV09.02621#Vt l 1 1 - nng cao#B.s.: Nguyn Th Khi ( tng ch.b.), Nguyn Phc Thun (ch.b.), Ngu yn Ngc Hng..#Nguyn Th Khi#Nguyn Phc Thun#Nguyn Ngc Hng#14400#Vi?t#5 30#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a292tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#V Thanh Khit#TT S ghi: B Gio dc v o to#Phm Xun Qu#239067#Vt l#Lp 11#Sch gio khoa# K.vn## 00674000000000325000450002600110000000200130001100300120002400700670003600500160 01030050015001190050018001340140007001520190005001590820004001648080005001680080 00500173009001100178010000500189011001500194004001800209005001200227005001900239 01500330025801300070029102000100029802000120030802000070032002000150032703900060 0342#VV09.02622#Cng ngh 11#Cng nghip#B.s.: Nguyn Vn Khi (ch.b.), Nguyn V n nh, Nguyn Trng Bnh..#Nguyn Vn Khi#Nguyn Vn nh#Nguyn Trng Bnh#104 00#Vi?t#604#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a164tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#ng Vn C#Nguyn Trng Khanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#239068#Cng ngh#Cng ng hip#Lp 11#Sch gio khoa#K.vn## 00660000000000325000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020011000310070077000420220004001190050016001230050016001390050014001550050 00500169005001400174004001800188008000500206009001100211010000500222011001500227 01500330024201300070027502000110028202000080029302000120030102000150031303900060 0328#VV09.02623#5700#Vi?t#807#^214#Ng vn 11#B.s.: Phan Trng Lun (tng ch.b. ), Trn ng Suyn, Bi Minh Ton (ch.b.)..#T.2#Phan Trng Lun#Trn ng Suyn# Bi Minh Ton#L A#L Nguyn Cn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a136tr. ^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#239069#Ting Vit#Ng vn#Tp lm vn#S ch gio khoa#K.vn## 00609000000000289000450002600110000002600110001100200450002200300830006700700140 01500050014001640140007001780190005001850820009001908080005001990080005002040090 01100209010000500220011001500225004001800240013000700258020000800265020001100273 020000800284020000700292020001400299039000600313#VV09.02624#VV09.02625#Cc dng ton v phng php gii ho hc 11#T lun v trc nghim : Bin son theo ch ng trnh ho hc 11 c bn v nng cao#L Thanh Xun#L Thanh Xun#38000#Vi?t#5 47.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a299tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#239070#Ho h c#Ho hu c#Bi tp#Lp 11#Sch c thm#K.vn## 00624000000000301000450002600110000000200130001100700720002400500130009600500080 01090050019001170140006001360190005001420820004001478080005001510080005001560090 01100161010000500172011001500177004001800192005001600210015003300226005001300259 013000700272020001500279020000700294020001500301039000600316#VV09.02626#Gii tc h 12#B.s.: Trn Vn Ho ( tng ch.b.), V Tun (ch.b.), L Th Thin Hng..#Tr n Vn Ho#V Tun#L Th Thin Hng#6600#Vi?t#515#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 159tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Nguyn Tin Ti#TTS ghi: B Gio dc v o to# Cn Vn Tut#239071#Ton gii tch#Lp 12#Sch gio khoa#K.vn## 00642000000000289000450002600110000002600110001100200390002200300850006100700470 01460050015001930050017002080140007002250190005002320820004002378080005002410080 00500246009001100251010000500262011001500267004001800282013000700300020001000307 020000700317020000800324020001400332039000600346#VV09.02627#VV09.02628#Bi tp b tr - nng cao ting Anh 12#Sch tham kho d thi vit sch bi tp v sch th am kho ca B Gio dc v o to#B.s.: Nguyn Th Chi (ch.b.), Nguyn Hu Cn g#Nguyn Th Chi#Nguyn Hu Cng#31000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a24 0tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#239072#Ting Anh#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#K.vn ## 00621000000000301000450002600110000002600110001100200320002200300660005400700150 01200050015001350140007001500190005001570820008001628080005001700080005001750090 01100180010000500191011001500196004004000211013000700251020000700258020000700265 020000800272020001200280020000700292020001400299039000600313#VV09.02629#VV09.026 30#B thi trc nghim vt l 12#Luyn thi tt nghip THPT v tuyn sinh H, C theo tinh thn mi#Phm Huy Thng#Phm Huy Thng#19000#Vi?t#530.076#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a167tr.^b24cm#Ti bn ln th 2, c chnh l, b sung#239073#V t l#Lp 12#Bi tp#Trc nghim# thi#Sch c thm#K.vn## 00770000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200340003302900260 00670190005000930820009000988080005001070080005001120090014001170100005001310110 01600136013000700152021031200159020001300471020000900484020000800493020000900501 039000600510#VL09.00405#VL09.00404#VL09.00406#Cm nang trang vng Vit Nam 2009# Vietnam yellow pages 2009#Vi?t#338.7029#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a1056tr.^b 27cm#239074#Gii thiu, tp hp thng tin doanh nghip ti 63 tnh thnh v trn 150.000 doanh nghip hot ng trong c nc vi hn 1.600 ngnh ngh. Phn sn phm, dch v c phn chia theo phn vng a l v sp xp theo th t ABC n hm gip d dng tm kim sn phm, dch v cng nh thng tin doanh nghip bn cn#Doanh nghip#Sn phm#Dch v#Vit Nam#K.Vn## 00800000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200480003301400080 00810190005000890820004000948080005000980080005001030090011001080100005001190110 01500124013000700139021035900146020000800505020000500513020001100518020001000529 039000700539#VL09.00407#VL09.00409#VL09.00408#Cm nang nghip v k ton chnh s ch thu 2009#298000#Vi?t#657#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a638tr.^b30cm#239075#H ng dn thc hin nghip v k ton: 26 chun mc k ton v thng t hng dn . V ch k ton theo Q 15/2006/Q-BTC, Q 48/2006/Q-BTC ca b ti chnh v a ra cc hng dn thc hin chnh sch thu mi 2009: thu gi tr gia tng , thu thu nhp doanh nghip, thu thu nhp c nhn, thu tiu th c bit v c c quy nh mi x l vi phm v thu#K ton#Thu#Chnh sch#Nghip v#T.dung## 00689000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200640 00440140008001080190005001160820010001218080005001310080005001360090011001410100 00500152011001500157013000700172021015900179020001400338020001600352020000900368 020000900377020001800386039000700404#VL09.00410#VL09.00411#VL09.00413#VL09.00412 #Ch , chnh sch mi v bo him x hi, bo him y t - 2009#298000#Vi?t#34 4.59702#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a808tr.^b27cm#239076#Trnh by cc vn v ch chnh sch mi v bo him x hi, bo him y t. Bao gm: ch bo hi m x hi v ch bo him y t : bt buc, t nguyn#Bo him y t#Bo him x hi#Qui nh#Vit Nam#Vn bn php lut#T.dung## 00994000000000289000450002600110000002600110001100200400002200300590006200700490 01210190005001700820004001758080005001790080005001840090019001890100005002080110 01500213001001200228005002200240015008400262013000700346021030500353020000900658 020001400667020000900681020000700690039000700697#VL09.00414#VL09.00415#Kim tra chc nng c th vn ng vin#Sch dng cho sinh vin chuyn ngnh Y - Sinh hc th thao#B.s.: L Hu Hng (ch.b.), Nguyn Th Thanh Nhn#Vi?t#612#^214#^aH.#^a Th dc Th thao#2009#^a263tr.^b27cm#L Hu Hng#Nguyn Th Thanh Nhn#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc Th thao Bc Ninh#23907 7#Trnh by mc ch, ngha, c s l lun ca vic kim tra, nh gi chc n ng c th vn ng vin. Phng php kim tra, ch tiu v phng php sinh l, sinh ho nh gi chc nng c th. nh gi trao i cht, nng lng v nng l c trao i cht, nh gi tng hp chc nng c th vn ng vin#Th thao#Vn ng vin#Kim tra#C th#T.dung## 00627000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100160 00440020024000600030012000840070037000960060015001330140007001480190005001550820 00400160808000500164008001800169009006500187010000500252011001500257013000700272 019000800279020001700287020000300304020001200307039000600319#VV09.02631#VV09.026 34#VV09.02633#VV09.02632#Khoury, Raymond#Nht k b mt ca Cha#Tiu thuyt#Ray mond Khoury ; L Trng Ngha dch#L Trng Ngha#90000#Vi?t#813#^214#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2008#^a 501tr.^b24cm#239078#Dch M#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#K.vn## 00993000000000373000450002600110000002600110001102600110002200200230003300700570 00560050014001130050023001270050016001500050015001660050010001810140008001910190 00500199082001000204808000500214008000500219009001800224010000500242011001500247 01500650026201300070032702000170033402000110035102000100036203900060037202000110 0378021019600389020000700585020000900592020001800601#VV09.02635#VV09.02637#VV09. 02636#Thng bo vn ho 2008#Dng Th nh, Nguyn Th Phng Chm, ng Ngc D ng..#Dng Th nh#Nguyn Th Phng Chm#ng Ngc Dng#Phm Cng Hoan#Vit H ng#170000#Vi?t#398.09597#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a785tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#239079#Vn ho dn g ian#Tn ngng#Phong tc#K.vn#Ngh thut#Gm bo co vn ho mi nht, c sp xp theo trt t ch ci ca nhiu tc gi khc nhau, bao gm cc vn sau: N g vn dn gian, l hi, tn ngng, phong tc, ngh thut, tri thc dn gian#L hi#Vit Nam#Tri thc dn gian## 00646000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440190005000520820006000578080005000630010016000680020019000840030008001030070 03700111022000400148006001400152008001800166009002300184010000500207011001500212 01300070022701900160023400500160025002000180026602000110028402000200029503900050 0315#VV09.02638#VV09.02641#VV09.02640#VV09.02639#105000#Vi?t#895.1#^214#Phng M ng Long#ng Chu lit quc#Hai tp#Phng Mng Long ; Nguyn Mc dch#T.1#Ngu yn Mc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a749tr.^b24cm#239080#D ch Trung Quc#Phng Mng Long#Vn hc trung i#Trung Quc#Tiu thuyt lch s# KVan## 00646000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440190005000520820006000578080005000630010016000680020019000840030008001030070 03700111022000400148006001400152008001800166009002300184010000500207011001500212 01900160022701300070024300500160025002000180026602000110028402000200029503900050 0315#VV09.02645#VV09.02643#VV09.02642#VV09.02644#118000#Vi?t#895.1#^214#Phng M ng Long#ng Chu lit quc#Hai tp#Phng Mng Long ; Nguyn Mc dch#T.2#Ngu yn Mc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a927tr.^b24cm#Dch Tru ng Quc#239081#Phng Mng Long#Vn hc trung i#Trung Quc#Tiu thuyt lch s# KVan## 00700000000000265000450002600110000002600110001100100110002200200230003300700110 00560140007000670190005000740820006000798080005000850080018000900090023001080100 00500131011001500136013000700151021023600158020001000394020000700404020000900411 020000800420039000600428#VV09.02646#VV09.02647#Thanh Nhn#Mn u ph dinh dng #Thanh Nhn#58000#Vi?t#641.6#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009 #^a103tr.^b24cm#239082#Gii thiu 99 mn n ch bin t u ph gip thanh nhit gii c, tiu kht, bnh l, ng c ru, t m b thn, sinh tn tiu tch, b thn ho trung...thch hp vi ngi bnh chng hn nhit, to bn, tr ra m u, cao huyt p...#Thc phm#Mn n#Ch bin#u ph#K.Vn## 00708000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200240003300700850 00570140007001420190005001490820004001548080005001580080018001630090023001810100 00500204011001500209019000800224005001500232005002000247005002500267005001500292 01200180030701300070032500500110033202000170034302000030036002000120036303900070 0375#VV09.02648#VV09.02649#VV09.02650#Khi bn ch c mt mnh#Jack Canfield, Mar k Victor Hansen, Jennifer Read Hawthorne... ; First News thc hin#30000#Vi?t#8 13#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2008#^a175tr.^b21cm#Dch M#Can field, Jack#Hansen, Mark Victor#Hawthorne, Jennifer Read#Shimoff, Marci#Ht gin g tm hn#239083#First News#Vn hc hin i#M#Truyn ngn#T.dung## 00823000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200170 00470030050000640070029001140060009001430140007001520190005001590820006001648080 00500170008001800175009002300193010000500216011001500221019000500236013000700241 021020700248020001100455020002000466020000900486020000800495039000600503#VV09.02 651#VV09.02653#VV09.02652#Kaplan, Steve#Sn Khng tng!#Lm th no chinh phc v gi c khch hng ln#Steve Kaplan ; Yn Khu dch#Yn Khu#59000#Vi?t#658 .8#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2008#^a277tr.^b20cm#Dch#239084 #Gii thiu cch kinh doanh thnh cng, thu li nhun cao cho cc chuyn gia bn hng, ch doanh nghip nh, nh doanh nghip, qun l iu hnh nh: vch l tr nh kinh doanh, tp trung vo khch hng ln...#Kinh doanh#B quyt thnh cng#T ip th#Qun l#K.Vn## 00837000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200280 00500030071000780070049001490050013001980140007002110190005002180820006002238080 00500229008001800234009002300252010000500275011001500280006001200295013000700307 021018100314020001100495020001900506020000500525039000500530#VV09.02654#VV09.026 55#VV09.02656#Forrester, Duane#Blog - con g trng vng#Sch hng dn phng php thit k, ti u v kim li nhun vi blog#Duane Forrester, Gavin Powell ; V Kim Dung dch#Powell Gavin#66000#Vi?t#006.7#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a217tr.^b23cm#V Kim Dung#239085#Hng dn phng php thi t k, ti u v kim li nhun vi blog, cch to li nhun trn blog, qun l blog, trnh by nhng nhn xt v gi chung v tnh hnh ch nhn blog...#Kinh doanh#Thng mi in t#Blog#KVn## 00771000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200410003300700160 00740190005000900820010000958080005001050080005001100090019001150100005001340110 01500139001001100154015003700165013000700202021026500209020000900474020000800483 020000800491039000600499#VV09.02658#VV09.02659#VV09.02657#4 giai on o to t i nng bng tr#Phm Quang b.s.#Vi?t#796.33407#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2 009#^a192tr.^b21cm#Phm Quang#TTS ghi: Lin on Bng Vit Nam#239086#Gii t hiu nhng yu cu c bn v phng hng gii quyt nhng yu cu i vi tng giai on o to theo tui ca vn ng vin bng v k thut, bi dng sc kho, nng cao th cht, bi dng tm l, gio dc o c, hun luyn chi n thut thi u...#Th thao#Bng #o to#K.Vn## 01116000000000349000450002600110000002600110001100200450002200300310006702900360 00980070056001340050015001900050015002050050016002200050022002360050012002580190 00500270082000900275808000500284008000500289009001200294010000500306011001500311 01501040032601300070043002102510043702000080068802000200069602000160071602000160 0732020001300748039000500761#VV09.02660#VV09.02661#Cm nang hng dn du lch B Ra - Vng Tu#n vi bin xanh v ct trng#Ba Ria - Vung Tau tourism guidebo ok#B.s.: Trn Vn Thng, Nguyn Vn Sn, Trnh Ngc Hon..#Trn Vn Thng#Nguyn Vn Sn#Trnh Ngc Hon#Nguyn Hoi L Thng#Thanh Huyn#Vi?t#915.9777#^214#^a H.#^aThng tn#2008#^a126tr.^b21cm#TTS ghi: U ban nhn dn tnh B Ra - Vng Tu. S Vn ho Th thao v Du lch tnh B Ra - Vng Tu#239087#Gii thiu v con ngi, danh lam thng cnh v nhng di tch lch s, vn ho, l hi truyn thng, lng ngh truyn thng, dch v du lch gii tr, vn ho m thc, cc d n u t v du lch ang trin khai v thi cng ca tnh B Ra - Vng Tu#Du lch#Danh lam thng cnh#Di tch lch s#B Ra-Vng Tu#Sch tra cu#KVn## 00894000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100070003300200360 00400070025000760050011001010140007001120190005001190820004001248080005001280080 00500133009001400138010000500152011001500157013000700172021030400179020000900483 020001600492020001800508020001000526020001500536020002300551039000600574#VV09.02 662#VV09.02663#VV09.02664#H Sn#517 loi ng vt p nht th gii#B.s.: H S n, Khnh Linh#Khnh Linh#83000#Vi?t#590#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a550tr.^b 21cm#239088#Gii thiu khi qut v th gii ng vt phong ph v a dng, s p hn b a l ca ng vt trn khp th gii. Gii thiu c im sinh hc, c tnh sinh trng ca ngnh ng vt bo gai, ng vt hi min, da gai thn mm , trng dy, thn t, chn khp; ng vt c xng sng, ng vt c v...#ng vt#ng vt da gai#ng vt thn mm#Cn trng#ng vt c v#ng vt c xn g sng#K.Vn## 00691000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200440 00420070014000860140007001000190005001070820006001128080005001180080005001230090 01400128010000500142011001500147013000700162021019100169020001800360020001100378 020000900389020000800398039000700406#VV09.02665#VV09.02666#VV09.02667#Tm Nhn#N hng iu cn bit v mang thai v sinh n#Tm Nhn b.s.#29000#Vi?t#618.2#^214# ^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a247tr.^b21cm#239089#Nhng kin thc v cch sinh hot hng ngy khi mang thai, chm sc sc kho khi mang thai, cch phng tr bnh th ng gp khi mang thai nh: Tim phng, cao huyt p, au bng, thiu mu...#Ch m sc sc kho#Phng bnh#iu tr#Sn ph#T.dung## 00610000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200260 00420070014000680140007000820190005000890820006000948080005001000080005001050090 01400110010000500124011001500129013000700144021011100151020000900262020000900271 020001800280020000800298020000900306039000500315#VV09.02668#VV09.02669#VV09.0267 0#Tm Nhn# bn "vt cn" d dng#Tm Nhn b.s.#19000#Vi?t#618.2#^214#^aH.#^ aNxb. H Ni#2009#^a151tr.^b21cm#239090#Cung cp nhng kin thc tng thng mt trong thi k mang thai gip bn sinh n d dng, m kho, con kho#Sc kho# Sinh sn#Chm sc sc kho#Sn ph#Thai sn#KVn## 00756000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200480 00420030066000900070009001560140007001650190005001720820006001778080005001830080 00500188009001400193010000500207011001500212013000700227021016300234020000700397 020000900404020001800413020000900431020000900440039000500449#VV09.02671#VV09.026 73#VV09.02672#Thu Minh#Cch x l triu chng thng gp khi mang thai#Hng dn cch pht hin nhng bt thng trong thi k mang thai#Thu Minh#25000#Vi?t#61 8.2#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a187tr.^b21cm#239091#Cung cp nhng kin thc gip cc b m kp thi pht hin v iu chnh nhng bt thng trong qu trnh mang thai nh: m nghn, kht nc, to bn, tc ngc...#Ph n#Sc kho#Chm s c sc kho#Sinh sn#Thai sn#KVn## 00579000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200270 00420070009000690140007000780190005000850820004000908080005000940080005000990090 01400104010000500118011001500123013000700138021014500145020001800290020001200308 039000500320#VV09.02675#VV09.02676#VV09.02674#Tm Nhn#Nui dy tr t 0 - 1 tu i#Tm Nhn#25000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a179tr.^b21cm#239092#H ng dn cch chm sc sc kho,nui dng b t 0 - 1 tui v s trng thnh, c n nng, chiu cao, nhng thay i tm l, nng lc tr tu...#Chm sc sc kho #Tr s sinh#KVn## 00693000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200270 00420070009000690140007000780190005000850820004000908080005000940080005000990090 01400104010000500118011001500123013000700138021021700145020001800362020000900380 020001300389039000600402020000700408#VV09.02677#VV09.02678#VV09.02679#Tm Nhn#N ui dy tr t 1 - 3 tui#Tm Nhn#25000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009# ^a178tr.^b21cm#239093#Hng dn cch nm bt pht trin ca tr t 1 n 3 tui v th cht, tr tu v tm l, nhng biu hin giao tip, ngn ng, tnh cm c a tr cc bc cha m hiu r con mnh v c c cch chm sc ph hp nht#C hm sc sc kho#Gio dc#Tui nh tr#K.Vn#Tr em## 00689000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200270 00420070009000690140007000780190005000850820004000908080005000940080005000990090 01400104010000500118011001500123013000700138021021300145020001800358020000900376 020001400385020000700399039000500406#VV09.02681#VV09.02680#VV09.02682#Tm Nhn#N ui dy tr t 3 - 5 tui#Tm Nhn#25000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009# ^a179tr.^b21cm#239094#Trnh by nhng kin thc c bn chm sc tr t 3 -5 tu i v s trng thnh cn nng, chiu cao, nhng thay i v tm l, nng lc tr tu, phng php dy tr nhn cch tt, ch dinh dng dnh cho tr...#Chm sc sc kho#Gio dc#Tui mu gio#Tr em#KVn## 00808000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200400 00420030023000820070009001050140007001140190005001210820010001268080005001360080 00500141009001400146010000500160011001500165013000700180021030400187020001800491 020000700509020000800516039000600524#VV09.02683#VV09.02684#VV09.02685#Thu Minh#P hng php chm sc v p cho bn gi#Gi mi nt thanh xun#Thu Minh#25000#Vi ?t#646.70082#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a190tr.^b21cm#239095#Hng dn cc ph ng php chm sc v p cho bn gi: cch chm sc tc v gng mt cng mt s k thut trang im cho mt, mi, mi, gip nhn mnh cc u im hoc che gi u mt vi khuyt im; cch chm sc v p ca tay, chn v nhng "ng cong" trn c th, gip c c mt dng ng thon th#Chm sc sc kho#Ph n#Lm p #K.Vn## 00668000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200280 00420070014000700140007000840190005000910820010000968080005001060080005001110090 01400116010000500130011001500135013000700150021020600157020001800363020000800381 020000700389039000600396#VV09.02686#VV09.02687#VV09.02688#Tm Nhn#Nhng iu b n gi cn bit#Tm Nhn b.s.#27000#Vi?t#646.70082#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009# ^a215tr.^b21cm#239096#Trnh by nhng kin thc v c th ph n, gii p nhng thc mc c mt mi tc p, cch chm sc v bo v c th tinh thn min h mn, mt s vn lu trong vic n ung, vui chi gii tr#Chm sc sc kho#Lm p#Ph n#K.Vn## 00535000000000253000450002600110000002600110001100100070002200200260002900700190 00550050011000740140007000850190005000920820006000978080005001030080005001080090 01400113010000500127011001500132013000700147021010200154020000900256020000900265 039000700274#VV09.02689#VV09.02690#H Sn#Hc o thut trong 7 ngy#H Sn, Khn h Linh#Khnh Linh#31000#Vi?t#793.8#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a230tr.^b21cm# 239097#Hng dn 20 tr o thut vi nhng o c n gin nh: cc, bi ty, ng xu, tin giy, si ch...#o thut#Tr chi#T.dung## 00489000000000241000450002600110000002600110001100100110002200200440003300700110 00770140007000880190005000950820006001008080005001060080005001110090014001160100 00500130011001500135013000700150021006500157020000900222020000900231039000700240 #VV09.02691#VV09.02692#Khnh Linh#o thut tng kh nng nhanh tay, nhanh mt#Kh nh Linh#24000#Vi?t#793.8#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a174tr.^b21cm#239098#Tr nh by cc tr o thut vi bi Ty v vi cc loi khn tay#o thut#Tr chi #T.dung## 00653000000000241000450002600110000002600110001100100110002200200270003300700110 00600140007000710190005000780820006000838080005000890080005000940090014000990100 00500113011001500118013000700133021024800140020000900388020000900397039000500406 #VV09.02693#VV09.02694#Khnh Linh#Lm o thut tht n gin#Khnh Linh#21000#V i?t#793.8#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a141tr.^b21cm#239099#Trnh by kh nng c bit ca con ngi. Thng qua cc tr o thut ngi ngh s dng cng c v phng tin sng to vt th ny chuyn sang vt th khc bao gm: ngh thu t chinh phc ngi khc gii; tr chi o thut dnh cho cc bn nh#o thut#Tr chi#KVn## 00542000000000241000450002600110000002600110001100100110002200200260003300700110 00590140007000700190005000770820006000828080005000880080005000930090014000980100 00500112011001500117013000700132021013700139020000900276020000900285039000600294 #VV09.02695#VV09.02696#Khnh Linh#o thut va hc va chi#Khnh Linh#26000#Vi ?t#793.8#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a182tr.^b21cm#239100#Hng dn cc tr o thut n gin, c th nh o thut: loi dy; cc dng c trong nh; loi qu trng; qu hnh cu v cc loi khc#o thut#Tr chi#K.Vn## 00541000000000241000450002600110000002600110001100100110002200200280003300700110 00610140007000720190005000790820006000848080005000900080005000950090014001000100 00500114011001500119013000700134021013500141020000900276020000900285039000500294 #VV09.02697#VV09.02698#Khnh Linh#o thut bi "Ph thu nh"#Khnh Linh#24000# Vi?t#793.8#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a174tr.^b21cm#239101#a ra cc tr o thut lm p lng cp trn, tng sc ch hp dn i vi bn b v to n t ng vi bn b trong ln gp u tin#o thut#Tr chi#KVn## 00557000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200270003300700110 00600140007000710190005000780820006000838080005000890080005000940090014000990100 00500113011001500118013000700133021012900140020000900269020000900278020000900287 039000700296#VV09.02699#VV09.02700#Khnh Linh#o thut nng cao th gic#Khnh L inh#27000#Vi?t#793.8#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a198tr.^b21cm#239102#Trnh b y kh nng c bit ca con ngi thng qua cc tr o thut vi b bi, chim b cu c trnh din trong v ngoi nc#o thut#Th gic#Tr chi#T.dung## 00692000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200250003800700160 00630140007000790190005000860820009000918080005001000080005001050090011001100100 00500121011001400126013000700140021023300147020001900380020000400399020000900403 020000900412039000500421#VV09.02701#VV09.02702#inh Chn Thanh#Tm hiu th v l ut th#inh Chn Thanh#25000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a93tr.^b 21cm#239103#Gii thiu v th, lut th, s dng t ng, vn, i; mt s th th thng dng: th ba ch, bn ch, nm ch, su ch, th mi, th lc bt, song tht lc bt, th c phong, th ng lut, tht ngn bt c, tht ngn t tuy t...#Nghin cu vn hc#Th#Thi php#Vit Nam#KVn## 00927000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200420 00490070035000910060012001260140007001380190005001450820006001508080005001560080 00500161009004900166010000500215011001500220013000700235021031400242020001900556 020000800575020000900583020001600592020001100608039000600619#VV09.02704#VV09.027 03#VV09.02705#Trn ch Nguyn#Thi nh Lan v tc phm Hi Nam tp tr#Trn ch Nguyn ; Ng c Th dch#Ng c Th#49000#Vi?t#895.1#^214#^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2008#^a291tr.^b21cm#239104#Phn tch, nghin cu ngun gc v din ho ca tc phm "Hi Nam tp tr" v v tc gi Thi n h Lan. Nhng truyn thuyt v cc vn vt lin quan ti Thi nh Lan cng nh h nh trnh ca ng trn t Vit v nhng ghi chp v phong tc ngi Vit. Gii thiu vn bn tc phm v dch bn ca "Hi Nam tp tr"#Nghin cu vn hc#Tc gi#Tc phm#Vn hc cn i#Trung Quc#K.Vn## 00715000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200280 00460070024000740050010000980140007001080190005001150820011001208080005001310080 00500136009001100141010000500152011001500157004003000172013000700202021012400209 020001700333020002000350020000800370020000900378020000900387039000500396#VV09.02 706#VV09.02707#VV09.02708#L Khc Cung#H Ni vn ho v phong tc#L Khc Cung, Thanh Ho#Thanh Ho#58000#Vi?t#390.095731#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a427tr.^b 21cm#Ti bn, c sa cha, b sung#239105#Gii thiu cc du tch vn ho, phong tc tp qun, ngh thut, m thc, vn ho tm linh, np sng, phc trang ca H Ni#Vn ho dn gian#Phong tc c truyn#m thc#Tm linh#Np sng#KVn## 00964000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200790 00520070019001310140007001500190005001570820011001628080005001730080005001780090 01800183010000500201011001500206015005300221013000700274021032600281020000800607 020000700615020002000622020000800642020000700650039000500657#VV09.02709#VV09.027 10#VV09.02711#Trn Th Tng Vn#Kinh t - x hi vng nng thn huyn Gia Lm - H Ni trn tin trnh i mi#Trn Th Tng Vn#77000#Vi?t#330.959731#^214#^ aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a427tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Na m. Vin S hc#239106#Khi qut iu kin t nhin, tnh hnh kinh t - x hi v ng nng thn Gia Lm trc nm 1981; nhng chuyn bin c bn v kinh t, x h i t nm 1981 n 2003: chuyn bin v quan h sn xut, lc lng sn xut, s chuyn dch c cu kinh t, lao ng - vic lm, i sng vt cht - vn ho - t inh thn, y t, gio dc...#Kinh t#X hi#Tng trng kinh t#Gia Lm#H Ni#KV n## 01026000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200410003300700580 00740050014001320140007001460190005001530820006001588080005001640080005001690090 01800174010000500192011001500197015006800212005001500280005001100295005001100306 00500120031701300070032902000170033602000110035303900060036402102650037002000190 0635020001600654020000600670#VV09.02712#VV09.02714#VV09.02713#Mt s vn c b n v hp tc ASEAN +3#B.s.: Nguyn Thu M (ch.b.), Phm c Thnh, Trn Khnh.. #Nguyn Thu M#47000#Vi?t#337.1#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a315tr.^b21cm #TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu ng Nam #Phm c Th nh#Trn Khnh#L B Lnh# Tin Sm#239107#Kinh t th gii#ng Nam #K.Vn#K hi qut v qu trnh hnh thnh v pht trin ca hp tc ASEAN +3; vai tr v nhng ng gp ca cc i tc trong qu trnh pht trin ca hp tc ASEAN +3, nhng nhn t tc ng ti s pht trin ca hp tc ASEAN +3; Vit Nam vi tin trnh hp tc ASEAN +3#Hp tc pht trin#Hp tc quc t#ASEAN## 00961000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200850 00480070015001330140007001480190005001550820008001608080005001680080005001730090 01800178010000500196011001500201015006500216013000700281021032200288020001100610 020001100621020001100632020000800643020000300651039000500654#VV09.02715#VV09.027 16#VV09.02717#Bi Nht Quang#iu chnh chnh sch thng mi ca Lin minh Chu u trong bi cnh pht trin mi#Bi Nht Quang#26000#Vi?t#382.094#^214#^aH.#^ aKhoa hc x hi#2008#^a175tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vi n Nghin cu Chu u#239108#Gii thiu bi cnh pht trin mi v s cn thit iu chnh chnh sch thng mi ca lin minh chu u. Nhng ni dung iu chn h ch yu: iu chnh chnh sch thng mi ni khi ca EU, iu chnh chnh s ch thng mi chung EU. nh gi thnh tu v mt s tn ti v chnh sch thn g mi ca lin minh chu u...#Thng mi#Chnh sch#Pht trin#Chu u#EU#KVn# # 00778000000000265000450002600110000002600110001100200770002201400070009901900050 01060820006001118080005001170080005001220090018001270100005001450110026001500150 04000176013000700216020002000223020002500243039000500268021018000273020000900453 020001100462020003900473#VV09.02718#VV09.02719#Vin Nghin cu Chu Phi v Trung ng 5 nm xy dng nn mng (2004 - 2009)#36000#Vi?t#915.6#^214#^aH.#^aKhoa h c x hi#2009#^a127tr., 11tr. nh^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam #239109#Nghin cu khoa hc#Vin nghin cu khoa hc#KVn#Trnh by qu trnh th nh lp, xy dng v phng hng pht trin vin nghin cu Chu phi v Trung ng t 2004-2009. Nhng thnh tu t c trong nghin cu khoa hc, o to#Ch u Phi#Trung ng#Vin nghin cu Chu Phi v Trung ng## 00695000000000277000450002600110000002600110001100200520002201900050007408200180 00798080005000970080005001020090018001070100005001250110015001300130007001450210 16700152020001500319020000900334020001000343020001100353020000700364020000900371 020000700380039000700387020002300394#VV09.02720#VV09.02721#K yu Ban Tuyn gio thnh u H Ni (1949 - 2009)#Vi?t#324.2597070959731#^214#^aH.#^aKhoa hc x h i#2009#^a122tr.^b24cm#239110#Trnh by khi qut qu trnh xy dng v trng th nh ca Ban tuyn gio thnh u H Ni; hot ng ca vn phng ban v cc phng chuyn mn trong thi k 1949-2009#Ban tuyn gio#Thnh u#Hot ng#Pht trin #H Ni#Vit Nam#K yu#T.dung#ng Cng Sn Vit Nam## 00734000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200230003301400080 00560190005000640820010000698080005000790080005000840090012000890100005001010110 01500106015002300121013000700144021026000151020000500411020001000416020000800426 020000800434020000900442039000500451#VV09.02722#VV09.02723#VV09.02724#Hng dn th tc thu#100000#Vi?t#343.59704#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a443tr.^b24cm#T TS ghi: B Ti chnh#239111#Gii thiu chung v c th v ng k thu, khai thu , tnh thu, thu gi tr gia tng, np thu, u nhim thu thu, trch nhim ho n thnh ngha v np thu, tin pht, kim tra, thanh tra thu, gii quyt khi u ni, t co, khi kin trong lnh vc thu...#Thu#Lut thu#K khai#Th tc#V it Nam#KVn## 00459000000000253000450002600110000000200160001100300130002700700330004000500080 00730140006000810190005000870820009000928080005001010080005001060090011001110100 00500122011001400127005001100141013000700152020001800159020000900177020001300186 039000600199#VN09.01114#Ai khn hn ai?#Truyn tranh#Li: Kim Chi ; Tranh: Phn g Hoa#Kim Chi#3500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b18cm#Phng Hoa#239112#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#K.vn## 00525000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320020017000370030013000540070052000670220004001190050015001230050007001380080 01800145009002300163010000500186011001500191013000700206020001800213020000900231 020001300240039000600253#VN09.01115#10000#Vi?t#895.9223#^214#Dng s Hercules#T ruyn tranh#Tranh: Phm Kiu Oanh ; Li: M Tn, Phm Kiu Oanh#T.1#Phm Kiu Oa nh#M Tn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2008#^a126tr.^b19cm#239113#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#K.vn## 00500000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320020017000370030013000540070052000670220004001190050015001230050007001380080 01800145009002300163010000500186011001500191013000700206020001800213020000900231 039000600240#VN09.01116#10000#Vi?t#895.9223#^214#Dng s Hercules#Truyn tranh# Tranh: Phm Kiu Oanh ; Li: M Tn, Phm Kiu Oanh#T.2#Phm Kiu Oanh#M Tn#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2008#^a126tr.^b19cm#239114#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#K.vn## 00525000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320020017000370030013000540070052000670220004001190050015001230050007001380080 01800145009002300163010000500186011001500191013000700206020001800213020000900231 020001300240039000600253#VN09.01117#10000#Vi?t#895.9223#^214#Dng s Hercules#T ruyn tranh#Tranh: Phm Kiu Oanh ; Li: M Tn, Phm Kiu Oanh#T.3#Phm Kiu Oa nh#M Tn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2008#^a122tr.^b19cm#239115#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#K.vn## 00525000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320020017000370030013000540070052000670220004001190050015001230050007001380080 01800145009002300163010000500186011001500191013000700206020001800213020000900231 020001300240039000600253#VN09.01118#10000#Vi?t#895.9223#^214#Dng s Hercules#T ruyn tranh#Tranh: Phm Kiu Oanh ; Li: M Tn, Phm Kiu Oanh#T.4#Phm Kiu Oa nh#M Tn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2008#^a126tr.^b19cm#239116#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#K.vn## 00524000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320020017000370030013000540070052000670220004001190050015001230050007001380080 01800145009002300163010000500186011001500191013000700206020001800213020000900231 020001300240039000500253#VN09.01119#10000#Vi?t#895.9223#^214#Dng s Hercules#T ruyn tranh#Tranh: Phm Kiu Oanh ; Li: M Tn, Phm Kiu Oanh#T.5#Phm Kiu Oa nh#M Tn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a126tr.^b19cm#239117#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVan## 00729000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200340 00440030078000780290032001560070011001880190005001990820004002048080005002080080 01800213009002300231010000500254011001500259013000700274021015600281020001000437 020001000447039000600457#VN09.01120#VN09.01121#VN09.01122#Vng ng#m thoi t hc dng theo ngi M#Phng php cng thc : ng dng mt cng thc t lm thnh nhiu cu khc#Practical American conversation#Vng ng#Vi?t#428#^214#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2008#^a153tr.^b18cm#239118#Trnh by cc cu, cng thc m thoi, cch ni chuyn ca ngi M qua nhng cu thng dng, nhng cu hi v cu tr li bng c ting Anh v ting Vit#m thoi#Ting An h#K.vn## 00620000000000229000450002600110000002600110001100200320002201900050005408200070 00598080005000660080005000710090019000760100005000950110015001000150036001150130 00700151021020000158020000900358020001300367020000500380039000500385#VN09.01123# VN09.01124#Lut thi u Billiard - snooker#Vi?t#794.73#^214#^aH.#^aTh dc Th t hao#2009#^a111tr.^b19cm#TTS ghi: Tng cc Th dc Th thao#239119#Gii thiu nh ng quy nh chung i vi Billiard Pool, lut thi u Pool 9 - Ball( Nine - bal l), Pool 8 - Ball, lut thi u Pool 15 Bi xoay vng, lut Snooker - English Bil liard, lut Carom Billiard#Th thao#Lut thi u#Bida#KVn## 00576000000000241000450002600110000002600110001100200200002200700150004201900050 00570820007000628080005000690080005000740090019000790100005000980110015001030010 01500118013000700133021016000140020000900300020001000309020000900319039000600328 #VN09.01125#VN09.01126#Hun luyn nhy so#Dng c Thu#Vi?t#796.43#^214#^aH.# ^aTh dc Th thao#2009#^a287tr.^b19cm#Dng c Thu#239120#Trnh by nhng vn c bn v phng tin v phng php hun luyn, lp k hoch v tin hnh q u trnh hun luyn, kim tra s chun b trong mn nhy so#Th thao#in kinh# Nhy so#K.vn## 00551000000000277000450002600110000002600110001100200180002200700510004001400070 00910190005000980820007001038080005001100080005001150090012001200100005001320110 01500137004001400152012001700166013000700183019000500190006003400195020001700229 020000900246020001200255039000600267#VN09.01127#VN09.01128#Khm ph tnh yu#Cn g ty C phn sch Thng Huyn tuyn chn, dch#18500#Vi?t#808.83#^214#^aH.#^aT hng tn#2008#^a109tr.^b15cm#Ti bn ln 1#T sch Sng p#239121#Dch#Cng ty C phn sch Thng Huyn#Vn hc hin i#Th gii#Truyn ngn#K.vn## 00550000000000277000450002600110000002600110001100200150002200700510003701400070 00880190005000950820007001008080005001070080005001120090012001170100005001290110 01500134004001400149012001700163019000500180005003400185013000700219020001800226 020000900244020001300253039000600266#VN09.01130#VN09.01129#Ai yu hn no#Cng t y C phn sch Thng Huyn s.t., tuyn chn#18500#Vi?t#808.83#^214#^aH.#^aThn g tn#2008#^a109tr.^b15cm#Ti bn ln 1#T sch Sng p#Dch#Cng ty C phn s ch Thng Huyn#239122#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn tranh#K.Vn## 00551000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200270 00450030020000720070030000920060012001220140007001340190005001410820004001468080 00500150008000500155009001100160010000500171011001500176019001600191013000700207 020001700214020001100231020001200242039000700254#VN09.01132#VN09.01131#VN09.0113 3#Nxin, Azit#Con ci chng ta gii tht#Tp truyn hi hc#Azit Nxin ; V Ng c Tn dch#V Ngc Tn#40000#Vi?t#894#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a295tr.^b19cm# Dch Th Nh K#239123#Vn hc hin i#Th Nh K#Truyn ngn#T.dung## 00782000000000289000450002600110000002600110001100200310002200700220005300500110 00750140007000860190005000930820010000988080005001080080005001130090011001180100 00500129011001400134013000700148021026800155020001000423020000900433020000800442 020000800450020002000458020000900478039000500487#VN09.01134#VN09.01135#Tm hiu Lut a dng sinh hc#Phng Hoa gii thiu#Phng Hoa#11000#Vi?t#346.59704#^21 4#^aH.#^aLao ng#2009#^a64tr.^b19cm#239124#Nhng quy nh trong lut a dng si nh hc: quy hoch bo tn a dng sinh hc, bo tn v pht trin bn vng h si nh thi t nhin, cc loi sinh vt, ti nguyn di truyn, hp tc quc t v a dng sinh hc v c ch ngun lc bo tn, pht trin a dng sinh hc#Php lu t#Sinh hc#Bo tn#Qun l#Ti nguyn sinh vt#Vit Nam#KVn## 00734000000000289000450002600110000002600110001100200340002200700210005600500100 00770140007000870190005000940820010000998080005001090080005001140090011001190100 00500130011001400135013000700149021019400156020001100350020001700361020000900378 020002500387020000900412020001800421039000500439#VN09.01136#VN09.01137#Tm hiu Lut Giao thng ng b#Qunh Hoa gii thiu#Qunh Hoa#15000#Vi?t#343.59709#^2 14#^aH.#^aLao ng#2009#^a88tr.^b19cm#239125#Trnh by cc quy nh v quy tc g iao thng ng b: kt cu h tng giao thng ng b, phng tin v ngi th am gia giao thng, vn ti ng b v qun l nh nc v giao thng ng b#G iao thng#ng giao thng#ng b#Lut giao thng ng b#Vit Nam#Vn bn ph p lut#KVn## 00819000000000289000450002600110000002600110001100200280002200700210005000500100 00710140006000810190005000870820010000928080005001020080005001070090011001120100 00500123011001400128013000700142021029900149020001400448020000900462020001600471 020001000487020000900497020001800506039000500524#VN09.01138#VN09.01139#Tm hiu Lut Bo him y t#Qunh Hoa gii thiu#Qunh Hoa#9000#Vi?t#344.59703#^214#^aH. #^aLao ng#2009#^a48tr.^b19cm#239126#Trnh by cc quy nh v ch , chnh s ch bo him y t, bao gm i tng, mc ng, trch nhim v phng thc ng b o him y t; th bo him y t; phm vi c hng; t chc khm bnh; cha bn h, thanh ton chi ph khm bnh; quyn v trch nhim ca cc bn c lin quan n bo him y t#Bo him y t#Qui nh#Bo him x hi#Php lut#Vit Nam#Vn b n php lut#KVn## 00693000000000253000450002600110000002600110001100200330002200700210005500500100 00760140006000860190005000920820010000978080005001070080005001120090011001170100 00500128011001400133013000700147021023800154020001500392020000900407020001800416 039000500434#VN09.01142#VN09.01143#Tm hiu Lut Quc tch Vit Nam#Nam Khnh gi i thiu#Nam Khnh#8000#Vi?t#342.59708#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a40tr.^b19cm# 239127#a ra nhng quy nh v lut quc tch Vit Nam: ngi c quc tch Vit Nam, mt quc tch Vit Nam, thay i quc tch ca ngi cha thnh nin v c a con nui. Trch nhim ca c quan nh nc v quc tch v cc iu khon thi hnh#Lut quc tch#Vit Nam#Vn bn php lut#KVn## 00393000000000229000450002600110000002600110001100100100002200200230003200700100 00550190005000650820010000708080005000800080005000850090011000900100005001010110 01400106013000700120020001700127020000900144039000600153020000400159#VN09.01144# VN09.01145#Hoi Linh#Th tnh yu - i mt#Hoi Linh#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^ aLao ng#2009#^a30tr.^b19cm#239128#Vn hc hin i#Vit Nam#K.Vn#Th## 00759000000000253000450002600110000002600110001100200530002200300450007501900050 01200820007001258080005001320080005001370090011001420100005001530110015001580150 06900173013000700242021020800249020001000457020001000467020001300477020001000490 039000500500#VN09.01146#VN09.01147#K nng thng lng tp th v gii quyt nh cng#Ti liu tham kho dnh cho cn b cng don#Vi?t#331.89#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a120tr.^b15cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam. T chc La o ng Quc t#239129#Gii thiu k nng thng lng v k kt tho c lao n g tp th, kinh nghim v k nng ca cn b cng on trong m phn, thng l ng tho c tp th, tranh chp lao ng, ngng vic v nh cng...#Cng on# Hot ng#Thng lng#nh cng#KVn## 01009000000000337000450002600110000002600110001100201030002200300450012500700490 01700050014002190190005002330820012002388080005002500080005002550090011002600100 00500271011001400276015004300290005001200333005001300345005001500358005001400373 01300070038702102220039402000090061602000100062502000100063502000090064503900060 0654020001100660#VN09.01149#VN09.01148#Kinh nghim, k nng tp hp v phn nh kin ngi lao ng tham gia xy dng chnh sch, php lut#Ti liu tham kho dnh cho cn b cng don#B.s.: Dng Vn Sao, L Thanh H, V Minh Tin..#Dn g Vn Sao#Vi?t#331.8709597#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a92tr.^b19cm#TTS ghi: Tn g Lin on Lao ng Vit Nam#L Thanh H#V Minh Tin#Bi Phng Chi#Phan Minh Qu#239130#Trnh by cc kinh nghim, k nng cn thit cho cn b Cng on tro ng vic tp hp v phn nh kin ngi lao ng tham gia xy dng chnh sch p hp lut v chng trnh pht trin kinh t - x h a phng, ngnh#Lao n g#Cng on#Hot ng#Vit Nam#K.vn#Chnh sch## 00644000000000313000450002600110000002600110001100200170002200300040003900700390 00430050015000820140007000970190005001040820012001098080005001210080005001260090 01100131010000500142011001500147015007300162005001100235005000900246005001600255 005001600271013000700287020001700294020000900311039000600320020000400326#VN09.01 150#VN09.01151#Sn Ty t Vit#Th#Phm Hu Chnh, Tin Thnh, Th Sinh..#Phm Hu Chnh#45000#Vi?t#895.9221008#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a252tr.^b19cm#TTS ghi: Cu lc b Th Vit Nam. CLB Th VN Thnh ph Sn Ty - H Ni#Tin Thnh#T h Sinh#Nguyn Ngc Tn#Nghim Hu Phc#239131#Vn hc hin i#Vit Nam#K.vn#T h## 00647000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200180 00410070008000590140007000670190005000740820013000798080005000920080005000970090 01100102010000500113011001500118013000700133021019300140020000800333020000800341 020000700349020000700356039000600363#VN09.01152#VN09.01154#VN09.01153#V Bng#Mi ng ngon H Ni#V Bng#25000#Vi?t#394.10959731#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a203 tr.^b19cm#239132#Ghi li nhng cm nhn tinh t v ngh thut m thc - vn ho m thc ca ngi H Ni qua cc mn n truyn thng nh ph b, bn, bnh cun Nguyn Ninh, ch Hng Hi, cm Vng, nhn Ct,...#Vn ho#m thc#Mn n#H Ni# K.Vn## 00905000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200660003300700580 00990050016001570190005001730820012001788080005001900080005001950090011002000100 00500211011001500216015004300231005001700274005001500291005001200306005001400318 01300070033202101960033902000100053502000080054502000100055303900070056302000090 0570#VN09.01155#VN09.01157#VN09.01156#Mt s vn phong tro Cng on Vit Na m - lch s v hin ti#B.s.: Nguyn Vn Dng, Nguyn Mnh Hin, Chu Nht Bnh. .#Nguyn Vn Dng#Vi?t#331.8709597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a311tr.^b19cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam#Nguyn Mnh Hin#Chu Nht Bnh#L Thanh H#Trn Minh Sn#239133#Trnh by mt s vn c bn v lch s, h thng t c hc v phong tro cng on Vit Nam. Mt s vn v thi c v thch thc, nh im v ca giai cp cng nhn v t chc Cng on Vit Nam#Cng on#Lch s#Ho t ng#T.dung#Vit Nam## 00649000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310020019000360030013000550070084000680220006001522210017001580050009001750050 01000184005000800194005001100202005000900213008001800222009002300240010000500263 011001500268020001800283020000900301020001300310039000500323013000700328#VN09.01 158#7000#Vi?t#895.9223#^214#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn: M Khnh ; Tranh: Hng Long, Kim Chi ; ho vi tnh: Quc Khnh, ng Su#T.112#Th thn trn l#M Khnh#Hng Long#Kim Chi#Quc Khnh#ng Su#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a112tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVan #239134## 00541000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310020028000360030013000640070034000770220004001112210016001150050010001310050 01000141008001800151009002300169010000500192011001400197013000700211020001800218 020000900236039000500245020001300250#VN09.01159#7000#Vi?t#895.9223#^214#Thn ng t Vit M thut#Truyn tranh#Li: Hong Sn ; Tranh: Qunh Nga#T.1#Ho php ph n#Hong Sn#Qunh Nga#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2008#^a38tr .^b19cm#239135#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#KVan#Truyn tranh## 00541000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310020028000360030013000640070034000770220004001112210016001150050010001310050 01000141008001800151009002300169010000500192011001400197013000700211020001800218 020000900236039000500245020001300250#VN09.01160#7000#Vi?t#895.9223#^214#Thn ng t Vit M thut#Truyn tranh#Li: Hong Sn ; Tranh: Qunh Nga#T.2#Nt v g ii oan#Hong Sn#Qunh Nga#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2008#^a38tr .^b19cm#239136#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#KVan#Truyn tranh## 00540000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310020028000360030013000640070034000770220004001112210014001150050010001290050 01000139008001800149009002300167010000500190011001400195013000700209020001800216 020000900234020001300243039000600256#VN09.01161#7000#Vi?t#895.9223#^214#Thn ng t Vit M thut#Truyn tranh#Li: Hong Sn ; Tranh: Qunh Nga#T.3#Sc mu k o#Hong Sn#Qunh Nga#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2008#^a38tr.^ b19cm#239137#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#K.vn## 00544000000000277000450002600110000001900050001108200090001680800050002501400060 00300020028000360030013000640070034000770220004001112210018001150050010001330050 01000143008001800153009002300171010000500194011001400199013000700213020001800220 020000900238020001300247039000600260#VN09.01162#Vi?t#895.9223#^214#7000#Thn ng t Vit M thut#Truyn tranh#Li: Hong Sn ; Tranh: Qunh Nga#T.4#Hoa qu tranh ti#Hong Sn#Qunh Nga#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2008#^a38 tr.^b19cm#239138#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#K.vn## 00545000000000277000450002600110000001900050001108200090001680800050002501400060 00300020028000360030013000640070034000770220004001112210019001150050010001340050 01000144008001800154009002300172010000500195011001400200013000700214020001800221 020000900239020001300248039000600261#VN09.01163#Vi?t#895.9223#^214#7000#Thn ng t Vit M thut#Truyn tranh#Li: Hong Sn ; Tranh: Qunh Nga#T.5#Mn qu hiu ngha#Hong Sn#Qunh Nga#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2008#^a3 8tr.^b19cm#239139#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#K.vn## 00766000000000265000450002600110000002600110001100200280002200700200005000500090 00700140006000790190005000850820010000908080005001000080005001050090011001100100 00500121011001400126013000700140021029600147020001400443020001000457020001800467 039000600485020000900491#VN09.01140#VN09.01141#Tm hiu Lut Cng ngh cao#Trn Huy gii thiu#Trn Huy#8000#Vi?t#346.59704#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a40tr.^b 19cm#239140#Cung cp ton vn lut cng ngh cao ban hnh ngy 13/11/08 v c hi u lc k t ngy 01/07/2009 v nhng ng dng, nghin cu v pht trin cng ng h cao trong cc ngnh kinh t k - thut, ngun nhn lc cng ngh cao, c s h tng phc v hot ng cng ngh cao v cc iu khon thi hnh.#Cng ngh ca o#Php lut#Vn bn php lut#K.vn#Vit Nam##