00664000000000289000450080800050000003900080000500100120001300200260002500300260 00510050011000770070030000880080005001180090018001230100005001410110015001460820 00700161013000700168014000800175026001100183026001100194026001100205019000500216 020001700221020001100238020000800249021011700257#^214#Hng H#o Duy Anh#Hn Vi t t in gin yu#5000 n t, 40000 t ng#Hn Mn T#o Duy Anh ; Hn Mn T h..#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a815tr.^b24cm#495.17#237280#100000#VV09.003 69#VV09.00370#VV09.00371#Vi?t#Ting Trung Quc#Ting Vit#T in#Gii thiu 500 0 n t v 40000 t ng trn nhiu lnh vc nh trit hc, thn hc, khoa hc t nhin, x hi hc...## 00889000000000325000450080800050000003900080000500200260001300500160003900500150 00550050009000700050015000790050017000940070058001110080005001690090018001740100 00500192011001600197015004000213082000700253013000700260014000800267026001100275 02600110028602600110029701900050030802000170031302000110033002000080034102102140 0349#^214#Hng H#T in Hn Vit hin i#Nguyn Kim Thn#Nguyn Hu Cu#L Ch nh#Phan Ngc Hnh#Trnh Trung Hiu#B.s.: Nguyn Kim Thn (ch.b.), Nguyn Hu C u, L Chnh..#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a1692tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa h c X hi Vit Nam#495.17#237281#250000#VV09.00373#VV09.00372#VV09.00374#Vi?t#Ti ng Trung Quc#Ting Vit#T in#Bao gm khong hn bn nghn ch Hn (n t), gm 3 vn t, cm t, tc ng, thnh ng ang thng dng ti Trung Quc, thuc cc lnh vc vn ho, khoa hc, k thut, ngh thut c dch ra t, cm t ti ng Vit## 00561000000000277000450080800050000003900080000500100110001300200150002400300760 00390070011001150040018001260080005001440090013001490100005001620110015001670820 01000182013000700192014000800199026001100207026001100218026001100229019000500240 020001700245020000900262020001200271#^214#Hng H#Xun Thiu#Hu ma mai #Tiu thuyt gii thng ca B Quc phng 1994 tng thng Hi Nh vn 1995#Xun Thi u#Ti bn ln th 2#^aH.#^aThanh nin#2008#^a678tr.^b21cm#895.92234#237282#1100 00#VV09.00375#VV09.00376#VV09.00377#Vi?t#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt# # 00554000000000265000450080800050000003900080000500100160001300200170002900700160 00460080005000620090013000670100005000800110015000850820008001000130007001080140 00700115026001100122026001100133026001100144019000500155020001100160020000900171 020000900180021009900189#^214#Hng H#Trnh Trung Ho#Kt hn nn bit#Trnh Tru ng Ho#^aH.#^aThanh nin#2008#^a353tr.^b21cm#306.872#237283#45000#VV09.00378#VV 09.00379#VV09.00380#Vi?t#X hi hc#Hn nhn#Gia nh#Trnh by nhng vn ca hn nhn hin i: nng du thi hin i, r thi @, tnh cng s...## 00668000000000277000450080800050000003900080000500100160001300200260002900700210 00550080005000760090013000810100005000940110015000990820006001140130007001200140 00700127026001100134026001100145026001100156019000500167020001800172020001800190 020001000208020000900218021016300227#^214#Hng H#Nguyn Vn Hun#V sinh an to n thc phm#Nguyn Vn Hun b.s.#^aH.#^aThanh nin#2008#^a187tr.^b21cm#641.3#237 284#30000#VV09.00381#VV09.00383#VV09.00382#Vi?t#V sinh thc phm#Chm sc sc kho#Thc phm#Bo qun#Trnh by nhng mo vt trong chuyn mua, trong vic bo qun thc phm, nhng phng thc bi tr nh bp hp l, hp vi phong thu c ng nh iu kin sinh hot## 00649000000000289000450080800050000003900080000500200190001300500120003200500170 00440050013000610050008000740070060000820080005001420090013001470100005001600110 01500165082000400180013000700184014000700191026001100198026001100209026001100220 019000500231020000900236020001000245021010400255#^214#Hng H#Danh ngn gio dc #L Th Bng#Hong Thanh Thu#Bi c Tun#Phm T#B.s.: L Th Bng (ch.b.), Ho ng Thanh Thu, Bi c Tun..#^aH.#^aThanh nin#2008#^a205tr.^b21cm#370#237285# 33500#VV09.00384#VV09.00385#VV09.00386#Vi?t#Gio dc#Danh ngn#Tp hp, h thn g nhng cu danh ngn v gio dc lng yu qu hng, t nc, gia nh, nh tr ng...## 00666000000000301000450080800050000003900080000500100160001300200330002900700160 00620080005000780090013000830100005000960110015001010820004001160130007001200140 00700127026001100134026001100145026001100156019000500167020000700172020000900179 020000700188020001000195020001000205020001000215021013900225#^214#Hng H#Trnh Trung Ho#Sng th - nhng bi hc t gi#Trnh Trung Ho#^aH.#^aThanh nin#200 8#^a300tr.^b21cm#158#237286#40000#VV09.00387#VV09.00388#VV09.00389#Vi?t#Tm l# Tnh yu#ng x#Giao tip#Hnh phc#Cuc sng#Trnh by nhng vn ca tnh y u thi hin i: ng x vn ho trong tnh yu, cch c x khi tnh yu v v vic c nn sng th...## 00838000000000277000450080800050000003900080000500100140001300200600002700700140 00870080005001010090013001060100005001190110015001240150085001390820006002240130 00700230014000700237026001100244026001100255026001100266019000500277020001800282 020001800300020001700318021022500335#^214#Hng H#o Xun Dng#Sc kho tnh d c - nhng hiu bit cn thit cho mi ngi#o Xun Dng#^aH.#^aThanh nin#2008 #^a320tr.^b21cm#TTS ghi: Trung tm Nghin cu Gii, Gia nh v Mi trng tron g Pht trin (CGFED)#613.9#237287#55000#VV09.00390#VV09.00392#VV09.00391#Vi?t#C hm sc sc kho#Sc kho tnh dc#Quan h tnh dc#Trnh by nhng kin thc c bn v nhng yu t cu to nn con ngi bnh thng, v tnh dc ngi, v nh ng ri lon chc nng tnh dc nam n, v nhng hnh vi tnh dc bnh hon v cc bnh nhim khun ng sinh sn## 00564000000000241000450080800050000003900080000508200070001301300070002002600110 00270260011000380190005000490200017000540200007000710200020000780200009000980210 08800107002002400195008000500219009001800224010000500242011001400247015006100261 #^214#Hng H#305.48#237288#VV09.00394#VV09.00393#Vi?t#Dn tc thiu s#Ph n# in hnh tin tin#Vit Nam#Gii thiu mt s gng in hnh ca ph n cc dn tc thiu s trong thi k i mi#Nhng bng hoa ca rng#^aH.#^aVn ho dn t c#2008#^a51tr.^b21cm#TTS ghi: Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min n i## 00664000000000265000450080800050000003900080000500100090001300200290002200700090 00510080005000600090018000650100005000830110014000880150061001020820010001630130 00700173026001100180026001100191019000500202020001700207020002000224020001700244 020000900261021012800270#^214#Hng H#Vi Hong#Tm trong vn hoa phong tc#Vi H ong#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a55tr.^b21cm#TTS ghi: Sch phc v ng bo d n tc thiu s v min ni#398.09597#237289#VV09.00395#VV09.00396#Vi?t#Vn hc dn gian#Phong tc c truyn#Dn tc thiu s#Vit Nam#Gii thiu mt s phong t c p ca cc dn tc thiu s Vit Nam: lut tc, ch phin vng cao, l h i Kat ca ngi Chm## 00730000000000265000450080800050000003900080000500100080001300200210002100700080 00420080005000500090018000550100005000730110015000780820012000930130007001050140 00700112026001100119026001100130026001100141019000500152020001700157020001000174 020000900184021027100193#^214#Hng H#Vn Duy#Vn ho t Kinh Mn#Vn Duy#^aH.# ^aVn ho dn tc#2008#^a230tr.^b21cm#398.0959734#237290#45000#VV09.00397#VV09. 00398#VV09.00399#Vi?t#Vn ho dn gian#Hi Dng#Vit Nam#Gii thiu v huyn Ki nh Mn, tnh Hi Dng di gc nhn vn ho: danh nhn, ngh truyn thng, nh ca v vt dng trong gia nh, di tch lch s vn ho, l hi v tr chi dn gian, m thc dn gian, nhng king k dn gian, ngn ng a phng v vn hc dn gian## 00787000000000253000450080800050000003900080000500200490001300500150006200700240 00770080005001010090012001060100005001180110015001230820004001380130007001420140 00700149026001100156026001100167026001100178019000500189020001700194020000900211 021031300220#^214#Hng H#Lt li nhng trang h s mt s tht kinh hong#Nguy n H Ngc#Nguyn H Ngc tng hp#^aH.#^aThng tn#2009#^a245tr.^b21cm#909#23729 1#40000#VV09.00400#VV09.00402#VV09.00401#Vi?t#Lch s hin i#Th gii#Gii th iu nhng thng tin, t liu v chuyn hu trng ca mt s chnh sch, nhn v t lch s nh: tng thng M Roosevelt, th tng Anh Chuchill, ch tch Cng ho dn ch nhn dn Triu Tin Kim Nht Thnh; v ti c ca ch ngha pht xt c, Nht trong i chin II; v cuc khng hong ht nhn Cuba...## 00800000000000313000450080800050000003900080000500200300001300500140004300500180 00570050018000750050016000930050014001090070068001230080005001910090013001960100 00500209011001500214015004800229082001200277013000700289026001100296026001100307 019000500318020001300323020001000336020001100346020000900357021012000366#^214#H ng H#15 nm kt ni nhng vng tay#Phm Tn Cng#Nguyn Hong Linh#Nguyn Don Thng#Nguyn Thu Vn#Nguyn Duy T#B.s.: Phm Tn Cng (ch.b.), Nguyn Hong Li nh, Nguyn Don Thng..#^aH.#^aThanh nin#2009#^a219tr.^b28cm#TTS ghi: Hi cc nh Doanh nghip tr Vit Nam#658.4009597#237292#VL09.00001#VL09.00002#Vi?t#Doan h nghip#Thnh tu#Doanh nhn#Vit Nam#Trnh by nhng s kin, nhn vt lch s v nhng thnh tu trong 15 nm qua ca Hi cc nh doanh nghip tr Vit Nam## 00521000000000265000450080800050000003900080000500100120001300200530002500300160 00780060018000940070023001120080005001350090013001400100005001530110015001580820 00400173013000700177014000700184026001100191026001100202019000500213020001700218 020000800235020001200243#^214#Hng H#Gza, Csth#Csth Gza - nh vn tm linh k l nht ca Hungary#Tp truyn ngn#Nguyn Hng Nhung#Nguyn Hng Nhung dch# ^aH.#^aThanh nin#2009#^a182tr.^b19cm#894#237293#30000#VN09.00254#VN09.00255#Vi ?t#Vn hc hin i#Hungary#Truyn ngn## 00475000000000253000450080800050000003900080000500100150001300200400002800700150 00680080005000830090013000880100005001010110015001060820010001210130007001310140 00700138026001100145026001100156026001100167019000500178020001700183020000900200 020001200209#^214#Hng H#Phan Cung Vit#"V chiu v thc" v vit ngn t chn #Phan Cung Vit#^aH.#^aThanh nin#2008#^a307tr.^b19cm#895.92234#237294#45000#VN 09.00256#VN09.00258#VN09.00257#Vi?t#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn## 00419000000000241000450080800050000003900080000500100100001300200080002300300110 00310070010000420080005000520090018000570100005000750110015000800820010000950130 00700105026001100112026001100123019000500134020001700139020000900156020001200165 #^214#Hng H#c Thung#L sng#Tp truyn#c Thung#^aH.#^aVn ho dn tc#2008 #^a151tr.^b19cm#895.92234#237295#VN09.00259#VN09.00260#Vi?t#Vn hc hin i#Vi t Nam#Truyn ngn## 00778000000000301000450080800050000003900080000500100120001300200140002500700120 00390040035000510080005000860090018000910100005001090110025001140820011001390130 00700150014000700157026001100164026001100175019000500186020000500191020001600196 020002000212020001100232020001000243020000900253021021400262#^214#Hng H#L n g Bt#Cha Bi nh#L ng Bt#In ln th 2, c sa cha, b sung#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a134tr., 8tr. nh^b19cm#294.309597#237296#30000#VN09.00261#VN09 .00262#Vi?t#Cha#Di tch lch s#Danh lam thng cnh#Tng Pht#Ninh Bnh#Vit N am#Ghi li nhng di tch v nhiu truyn thuyt v danh y thin ti Nguyn Minh Khng. Gii thiu v tr a l, lch s, danh lam thng cnh, a im xy dng v qui m xy dng cha Bi nh (thuc tnh Ninh Bnh)## 00636000000000277000450080800050000003900080000500100120001300200210002500300230 00460070012000690040018000810080005000990090012001040100005001160110015001210820 00900136013000700145026001100152026001100163019000500174020001100179020000800190 020001200198020000800210021014000218#^214#Hng H#Ng Chn L#T vng Vit - Khm er#C phin m ting Vit#Ng Chn L#Ti bn ln th 1#^aH.#^aThng tn#2009#^a 919tr.^b18cm#495.9223#237297#VN09.00263#VN09.00264#Vi?t#Ting Vit#T vng#Ting Khmer#T in#Trnh by 16000 t vng Vit - Khmer thng dng thuc cc lnh v c: chnh tr, kinh t, khoa hc, qun i, thng mi, vn ho v y hc...## 00677000000000253000450080800050000003900080000500100150001300200240002800500140 00520070030000660080005000960090018001010100005001190110014001240150061001380820 00400199013000700203026001100210026001100221019000500232020001800237020001200255 021015600267#^214#Hng H#Ng Quang Hng#Ngc cng mi cng sng#L Hng Khnh#N g Quang Hng, L Hng Khnh#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a51tr.^b19cm#TTS ghi: Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni#170#237298#VN09.00265#VN09.0 0266#Vi?t#o c cch mng#H Ch Minh#Su tm, tp hp cc t liu v tm gn g o c cch mng ca Ch tch H Ch Minh, c bit l s quan tm ca Bc i vi ng bo cc dn tc thiu s## 00424000000000253000450080800050000003900080000500100100001300200160002300300040 00390070010000430080005000530090012000580100005000700110014000750820010000890130 00700099014000700106026001100113026001100124019000500135020001700140020000900157 020000400166#^214#Hng H#H c i#Linh sn Yn T#Th#H c i#^aH.#^aThng t n#2008#^a55tr.^b19cm#895.92214#237299#14000#VN09.00267#VN09.00268#Vi?t#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00451000000000241000450080800050000003900080000500200250001300500150003800700260 00530080005000790090020000840100005001040110015001090820011001240130007001350140 00700142026001100149026001100160019000500171020001700176020000900193020000700202 #^214#Hng H#Ca dao Vit Nam chn lc#Ng Ngc Thng#Ng Ngc Thng tuyn chn# ^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a163tr.^b19cm#398.809597#237300#20000#VN09.00269 #VN09.00270#Vi?t#Vn hc dn gian#Vit Nam#Ca dao## 00439000000000253000450080800050000003900080000500100170001300200090003000300040 00390070017000430080005000600090020000650100005000850110014000900820010001040130 00700114014000700121026001100128026001100139019000500150020001700155020000900172 020000400181#^214#Hng H#Nguyn Ngc Thao#Yu thm#Th#Nguyn Ngc Thao#^aH.#^a Vn ho Thng tin#2008#^a45tr.^b19cm#895.92214#237301#25000#VN09.00271#VN09.002 72#Vi?t#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00688000000000313000450080800050000003900080000500100100001300200190002300300030 00420050010000450070010000550080005000650090018000700100005000880110015000930220 00400108082000600112013000700118014000700125026001100132026001100143019000500154 020001700159020002000176020001100196020000900207020000300216021015500219#^214#H ng H#Trn Minh#Nhng bng hoa p#K#Trn Minh#Trn Minh#^aH.#^aLao ng X hi #2008#^a342tr.^b19cm#T.2#338.7#237302#48000#VN09.00273#VN09.00274#Vi?t#Vn hc hin i#in hnh tin tin#Kinh doanh#Vit Nam#K#Gii thiu v nhng tp th, nhng con ngi khng ngng phn u vn ln trn con ng lp nghip c c ngnh ngh khc nhau thuc mi min t nc## 00720000000000265000450080800050000003900080000500200770001300800050009000900180 00950100005001130110015001180820008001330130007001410140007001480260011001550260 01100166026001100177019000500188020001000193020001700203020001800220020000900238 020001800247021018900265#^214#Hng H#Cc lut ban hnh vn bn quy phm php lu t v Ngh nh hng dn thi hnh#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a199tr.^b19cm#34 2.597#237303#35000#VN09.00275#VN09.00277#VN09.00276#Vi?t#Php lut#Vn bn nh nc#Vn bn php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Ton vn lut ban hnh vn bn quy phm php lut ca Quc hi s 17/2008/QH12 ban hnh ngy 03-06-2008 v Hi ng nhn dn, U ban nhn dn nm 2004 cng cc ngh nh hng dn thi hnh## 01029000000000361000450080800050000003900080000500100130001300200280002600300450 00540070019000990040030001180080005001480090018001530100005001710110015001760150 03600191082001200227013000700239014000700246026001100253026001100264019000500275 02000140028002000180029402000060031202000090031802000100032702000130033702000100 0350020002400360020002000384021026300404#^214#Hng H#Ng Vn Tho#Cng tc tuy n gio c s#Dng cho cp u v cn b tuyn gio c s#Ng Vn Tho ch.b.#T i bn, c sa cha, b sung#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a192tr.^b19cm#TTS ghi : Ban Tuyn gio Trung ng#324.2597071#237304#18000#VN09.00278#VN09.00279#Vi?t #Cng tc ng#Cng tc t tng#C s#Gio dc#Chnh tr#Tuyn truyn#Khoa gio #Khoa gio dc chnh tr#Cng tc tuyn gio#Trnh by: cng tc t tng c s , cng tc gio dc l lun chnh tr v gio dc truyn thng cch mng c s ; cng tc tuyn truyn c ng v cng tc vn ho c s; nm d lun x hi v x l tnh hung, "im nng" c s, cng tc khoa gio c s## 00846000000000301000450080800050000003900080000500100130001300200660002600300720 00920070019001640040030001830080005002130090018002180100005002360110015002410150 03600256082000900292013000700301014000700308026001100315026001100326019000500337 020000900342020002000351020000900371020002000380021014400400#^214#Hng H#Ng V n Tho#Vn tn gio v chnh sch tn gio ca ng Cng sn Vit Nam#Chng trnh bi dng chuyn dnh cho cn b, ng vin v nhn dn#Ng Vn Tho ch .b.#Ti bn, c sa cha, b sung#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a200tr.^b19cm#TT S ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#200.9597#237305#19000#VN09.00280#VN09.00281#Vi ?t#Tn gio#Chnh sch nh nc#Vit Nam#Chnh sch tn gio#Tn gio trong i sng x hi v tnh hnh tn gio Vit Nam. Chnh sch tn gio ca ng v Nh nc ta. ng vin vi tn ngng tn gio## 01201000000000349000450080800050000003900050000500200460001000300720005600500130 01280050022001410050015001630050012001780050014001900070068002040040030002720080 00500302009001800307010000500325011001500330015003600345082000800381013000700389 01400070039602600110040302600110041402600110042501900050043602000170044102000090 0458020000900467021037500476#^214#KVn#Ch ng v tch cc hi nhp kinh t qu c t#Chng trnh bi dng chuyn dnh cho cn b, ng vin v nhn dn#Ng Vn Tho#Nguyn Th Phng Hoa#o Mai Phng#Mai Yn Nga#Trn Th Thu#B.s.: N g Vn Tho (ch.b.), Nguyn Th Phng Hoa, o Mai Phng..#Ti bn, c sa ch a, b sung#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a142tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio T rung ng#337.597#237306#13000#VN09.00282#VN09.00283#VN09.00284#Vi?t#Kinh t th gii#Hi nhp#Vit Nam#Trnh by l thuyt ton cu ho v hi nhp kinh t qu c t; c hi v thch thc trong qu trnh hi nhp kinh t quc t ca Vit Na m; ng li, quan im, gii php tch cc, ch ng hi nhp kinh t quc t t rong giai on hin nay; gi gn, pht huy v pht trin bn sc vn ho dn tc , gi vng trn a t tng - vn ho trong qu trnh hi nhp kinh t quc t# # 00894000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820007000458080005000520130007000570210250000640200018003140200009003320390 00500341001001300346002004500359003007200404007001900476004003000495008000500525 009001800530010000500548011001500553015003600568#VN09.00285#VN09.00286#VN09.0028 7#12000#Vi?t#172.07#^214#237307#Trnh by khi nim, cu trc, cc yu t qui nh chun mc o c, vai tr v chc nng ca o c; truyn thng o c c a dn tc Vit Nam; t tng H Ch Minh v o c; ni dung gio dc cho cn b , ng vin v nhn dn trong thi k mi#o c cch mng#Gio dc#KVn#Ng V n Tho#Gio dc o c cch mng trong thi k mi#Chng trnh bi dng chuy n dnh cho cn b, ng vin v nhn dn#Ng Vn Tho ch.b.#Ti bn, c sa cha, b sung#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a128tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Tuyn gi o Trung ng## 01060000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820007000458080005000520130007000570210241000640200010003050200008003150200 02200323039000500345002004000350003010900390005001300499005002200512005001500534 00500120054900500140056100700680057500800050064300900180064801000050066601100150 0671015003600686#VN09.00288#VN09.00290#VN09.00289#17000#Vi?t#320.07#^214#237308 #Khi qut chung v l lun chnh tr v gio dc l lun chnh tr; mt s vn tm l v gio dc hc trong ging dy hc l lun chnh tr, phm cht ngh nghip, ngh thut din ging, kim tra, nh gi trong dy hc l lun chnh tr #Chnh tr#L lun#Phng php ging dy#KVn#Phng php ging dy l lun ch nh tr#Dnh cho ging vin ging dy cc chng trnh l lun chnh tr ti Trun g tm bi dng chnh tr cp huyn#Ng Vn Tho#Nguyn Th Phng Hoa#o Mai P hng#Mai Yn Nga#Trn Th Thu#B.s.: Ng Vn Tho (ch.b.), Nguyn Th Phng Ho a, o Mai Phng..#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a184tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Tuy n gio Trung ng## 00879000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200570003301400070 00900190005000970820008001028080005001100080005001150090018001200100005001380110 01500143013000700158021029000165020001000455020000900465020000700474020001100481 02000100049202000030050202000070050502000090051202000090052102000180053003900050 0548#VN09.00292#VN09.00291#VN09.00293#Cc quy nh php lut dng cho cp x ph ng - th trn#50000#Vi?t#349.597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a288tr.^b19 cm#237309#Gii thiu cc qui nh v ch chnh sch, cc qui nh php lut v ti chnh do chnh ph, cc b ban hnh Quy ch mu v t chc v hot ng c a th vin x phng, th trn, cng tc dn s v k hoch ho gia nh, lut b nh ng gii, gio dc, th tc hnh chnh, nng nghip...#Php lut#Qui nh#C h #Chnh sch#Ti chnh#X#Phng#Th trn#Vit Nam#Vn bn php lut#KVn## 01086000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200410003300300330 00740070070001070140007001770190005001840820007001898080005001960080005002010090 01800206010000500224011001500229015003600244005001300280005002200293005001700315 00500120033200500160034401300070036002102840036702000180065102000130066902000080 0682020001000690020001900700039000500719#VN09.00294#VN09.00296#VN09.00295#Cng t c tuyn truyn ming bo co vin#Chng trnh bi dng chuyn #B.s.: Ng V n Tho (ch.b.), Nguyn Th Phng Hoa, Trng Minh Tun..#16000#Vi?t#320.01#^21 4#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a176tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng #Ng Vn Tho#Nguyn Th Phng Hoa#Trng Minh Tun#Ng B Toi#Nguyn c Bnh #237310#Trnh by khi qut chung v cng tc t tng, tuyn truyn trong cng tc t tng; khi nim v v tr, chc nng ca tuyn truyn ming; cng tc x y dng v t chc hot ng i ng bo co vin, tuyn truyn vin: ni dung, p hng php thc hin mt bui tuyn truyn ming...#Cng tc t tng#Tuyn truy n#Bo co#Chnh tr#Tuyn truyn ming#KVn## 00908000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200370 00460030072000830070019001550140007001740190005001810820011001868080005001970080 00500202009001800207010000500225011001500230004003000245015003600275013000700311 021024600318020001900564020000900583020000900592039000500601#VN09.00297#VN09.002 98#VN09.00299#Ng Vn Tho#Gio dc ch ngha yu nc Vit Nam#Chng trnh bi dng chuyn dnh cho cn b, ng vin v nhn dn#Ng Vn Tho ch.b.#15000 #Vi?t#320.509597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a160tr.^b19cm#Ti bn, c s a cha, b sung#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#237311#Trnh by c s hnh thnh v pht trin ca ch ngha yu nc Vit Nam; ch ngha yu nc Vit Nam qua cc thi k lch s; ch ngha yu nc Vit Nam trong giai on mi ca c ch mng; xy dng con ngi Vit Nam thm su ch ngha yu nc#Ch ngha yu n c#Gio dc#Vit Nam#KVn## 00959000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200640 00460030072001100070019001820140007002010190005002080820009002138080005002220080 00500227009001800232010000500250011001500255004003000270015003600300013000700336 021027300343020000800616020001900624020000900643039000500652#VN09.00300#VN09.003 01#VN09.00302#Ng Vn Tho#Vn dn tc v chnh sch dn tc ca ng Cng s n Vit Nam#Chng trnh bi dng chuyn dnh cho cn b, ng vin v nhn d n#Ng Vn Tho ch.b.#11000#Vi?t#323.1597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a12 0tr.^b19cm#Ti bn, c sa cha, b sung#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#237 312#Mt s vn chung v dn tc v quan h dn tc trn th gii; tnh hnh, c im ch yu v mi quan h gia cc dn tc nc ta; chnh sch dn tc c a ng v nh nc ta; nhim v ca t chc c s ng v cn b, ng vin tro ng vic thc hin chnh sch dn tc#Dn tc#Chnh sch dn tc#Vit Nam#KVn## 00696000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200330 00430070015000760140007000910190005000980820006001038080005001090080005001140090 01800119010000500137011001500142013000700157021023200164020000700396020001000403 020001200413039000500425#VV09.00403#VV09.00405#VV09.00404#Phng Lm#Phng php giao tip thng minh#Phng Lm b.s.#39000#Vi?t#153.6#^214#^aH.#^aLao ng X h i#2008#^a243tr.^b21cm#237313#Gii thiu kin thc v phng php giao tip trong quan h gia ngi vi ngi tm c hi vt ln trong cuc sng, trong cng vi c, bit km nn cm xc, rn luyn tnh chu ng, trau di kh nng lm vic, trau di vic x th#Tm l#Giao tip#Phng php#KVn## 00907000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200470003300700480 00800140007001280190005001350820006001408080005001460080005001510090018001560100 00500174011001500179015004800194013000700242005004300249012002000292021024800312 020001100560020000800571020001200579020000900591039000500600#VV09.00406#VV09.004 08#VV09.00407#Pht trin kinh doanh tiu th nh thng hiu#Trung tm Thng tin v T vn doanh nghip b.s.#56000#Vi?t#658.8#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008# ^a318tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Nghin cu v o to v Qun l#237314#Trung tm Thng tin v T vn doanh nghip#T sch Nh qun l#Trnh by nhng l lun tro ng sn xut kinh doanh v khng nh sc mnh ca nhn hiu sn phm ca doanh n ghip; nh v v thit k nhn hiu sn phm (NHSP); tuyn truyn v ph bin c a NHSP; nguy c v bo v NHSP; ti sn v nh gi NHSP...#Kinh doanh#Qun l# Thng hiu#Sn phm#KVn## 00825000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200220 00440070016000660140007000820190005000890820009000948080005001030080005001080090 01800113010000500131011001500136015003500151013000700186021033700193020001000530 020001400540039000500554#VV09.00409#VV09.00410#VV09.00411# Anh Th#Tr tu Gia Ct Lng# Anh Th b.s.#56500#Vi?t#931.0092#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008 #^a351tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Nguyn c Thanh#237315#Gii thiu cuc i v gia th ca Gia Ct Lng - thin ti v dng v mu v chnh tr, qun s: nh ng bnh lun khen che, phn tch, ph gii ca cc th h bnh lun gia sau ny v kin ring ca tc gi v Gia Ct Lng; nhng din bin lch s, a l, m i trng ca mt s vng chin s xa v nay... trong Tam Quc din ngha#Danh nhn#Gia Ct Lng#KVn## 00641000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200300 00410070013000710140007000840190005000910820004000968080005001000080005001050090 01800110010000500128011001500133013000700148021020900155020000900364020000900373 039000500382#VV09.00412#VV09.00413#VV09.00414#Mai Hoa#100 mo khuyn khch mua h ng#Mai Hoa b.s.#54000#Vi?t#381#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a335tr.^b21cm #237316#Gii thiu nhng k nng tip th tt khi bn hng: lm tt cng vic ch un b trc khi giao dch, hiu r sn phm v gii thiu tt sn phm, thuyt phc khch hng hiu qu khi giao tip vi khch hng...#Tip th#Bn hng#KVn# # 00970000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200400003300700480 00730140007001210190005001280820006001338080005001390080005001440090018001490100 00500167011001500172015004800187005004300235012002000278013000700298021032800305 020001600633020002000649020000600669039000500675#VV09.00415#VV09.00417#VV09.0041 6#Lm th no d n thnh cng tt p#Trung tm Thng tin v T vn doanh ng hip b.s.#46000#Vi?t#658.4#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a270tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Nghin cu v o to v Qun l#Trung tm Thng tin v T vn doanh nghip#T sch Nh qun l#237317#Kin thc v ti lnh o, cch qun l hiu q u ca ngi lnh o trong t chc v kh nng thc hin thnh cng d n c t c dng trong vic thc y cc phng din khc ca cng vic: lp k hoch chu o, thu thp thng tin, cm ho con ngi, s dng thi gian hp l, qun l t t nhn cng, thuyt minh kt qu d n...#Kinh t qun l#B quyt thnh cng#D n#KVn## 00862000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200230003300300480 00560070053001040140007001570190005001640820009001698080005001780080005001830090 01800188010000500206011001500211019001600226006001000242005002000252013000700272 021022200279020001500501020000700516020001000523020001000533039000500543#VV09.00 418#VV09.00419#VV09.00420#Ngi ph n tinh qui#Tinh qui thnh cng, tinh q ui hnh phc#Cc V V ; Thu Trang dch ; Nguyn Thanh phng h.#47000#Vi? t#155.3082#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a301tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Thu T rang#Nguyn Thanh phng#237318#Gii thiu cch sng, giao tip, sinh hot, tnh cch x l trong mi tnh hung ca ngi ph n tinh qui - ngi ph n thi hin i c ch kin cng, nhy cm v c kh nng cm nhn c bit i vi ngi n ng#Tm l c nhn#Ph n#Tnh cch#Giao tip#KVn## 00739000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200280 00450070012000730190005000850820012000908080005001020080005001070090018001120100 00500130011001500135015004100150013000700191021022100198020000900419020000800428 020000900436020001100445039000500456#VV09.00421#VV09.00422#VV09.00423#Nguyn Ti p#Gio trnh quan h lao ng#Nguyn Tip#Vi?t#331.1109597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a551tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lao ng X hi#237319#Trnh by c s l lun, phng php lun, cc vn thc tin ca quan h lao ng Vit Nam; nhng k nng c bn trong lnh vc quan h lao ng ph hp vi cc t ri thc hin i ca th gii v thc tin ca Vit Nam#Lao ng#Quan h#Vit Na m#Gio trnh#KVn## 00766000000000289000450002600110000002600110001100200370002200700340005901400070 00930190005001000820006001058080005001110080005001160090018001210100005001390110 01500144005001000159005001100169013000700180012002700187021019200214020002100406 020000700427020001900434020001800453039000500471#VV09.00424#VV09.00425#999 mo v t trong cuc sng gia nh#Tuyn son: Ngc Giao, Tun Phong#46000#Vi?t#646.7# ^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a320tr.^b21cm#Ngc Giao#Tun Phong#237320#T s ch Kin thc gia nh#Nhng kin thc trong sinh hot hng ngy nh vn chn mua thc phm, ch bin mn n, la chn, sa cha, bo qun trang phc, chm s c nh ca, gii php tng cng v bo v sc kho...#Khoa hc thng thc#Nu n#Trang tr ni tht#Chm sc sc kho#KVn## 00887000000000301000450002600110000002600110001100200470002200700440006901900050 01130820010001188080005001280080005001330090018001380100005001560110015001610150 04400176005001100220005002000231005000900251005001100260005001200271013000700283 021024200290020001900532020002000551020000900571039000500580#VV09.00427#VV09.004 26#Nhng in hnh v cng tc xo i gim ngho#Hong Tin, Nguyn Hng Cng L , Thu Vn..#Vi?t#338.09597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a299tr.^b21cm#TT S ghi: B Lao ng Thng binh v X hi#Hong Tin#Nguyn Hng Cng L#Thu Vn #Thnh Chu#Nguyn Hng#237321#Gii thiu nhng tm gng lao ng sng to, tn tu vn ln thot ngho ca mt s tp th, c nhn trn c nc bit p dng khoa hc k thut vo thc t sn xut, thc hin c hiu qu m hnh pht trin kinh t gia nh, trang tri...#Xo i gim ngho#in hnh tin tin#Vit Nam #KVn## 00886000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200530 00470070020001000140007001200190005001270820006001328080005001380080005001430090 01800148010000500166011001500171012003200186013000700218021033900225020000800564 020001800572020001300590039000500603#VV09.00428#VV09.00430#VV09.00429#V nh C ng#Phng php thm nhp Web server v cch phng chng#V nh Cng ch.b.#580 00#Vi?t#005.8#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a229tr.^b24cm#Tng bc khm ph an ninh mng#237322#Trnh by nhng phng php phng trnh tn cng v thm n hp ca hacker vo web server v website trn l thuyt v thc hnh; nhng ph ng php m hacker s dng bt cc d liu, chim quyn iu khin v thm n hp mang mc tiu t xa; phng php d tm ti khon v password qun tr; nhn g kin thc v virus v worm my tnh...#Tin hc#Phn mm my tnh#An ninh mng# KVn## 00828000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200270 00460070019000730190005000920820009000978080005001060080005001110090018001160100 00500134011001500139015004100154013000700195021032000202020001500522020000900537 020001100546039000500557#VV09.00431#VV09.00433#VV09.00432#Trn Xun K#Gio trn h tr gip x hi#Trn Xun K ch.b.#Vi?t#361.9597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2 008#^a323tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Lao ng X hi#237323#Nhng vn c bn v tr gip x hi, tnh tt yu khch quan, lch s hnh thnh v pht t rin, khi nim tr gip x hi, chc nng, nhim v, cch tip cn nghin cu h thng chnh sch tr gip x hi; h thng chnh sch tr gip x hi ca ng v nh nc; vai tr t chc v qun l hot ng tr gip x hi#Tr cp x h i#Vit Nam#Gio trnh#KVn## 01002000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200340003300300600 00670070069001270190005001960820010002018080005002110080005002160090018002210100 00500239011001500244015004100259005002200300005001400322005001500336005001900351 01300070037002102390037702000100061602000050062602000080063102000090063902000110 0648039000500659#VV09.00434#VV09.00435#VV09.00436#Bi ging lut thu, lut k t on#Tp bi ging dng cho sinh vin h i hc Lao ng X hi#B.s.: Nguyn Th Thuyt Vn (ch.b.), Trn Thu Thu, Hong Th Minh..#Vi?t#343.59704#^214#^aH.#^a Lao ng X hi#2008#^a363tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Lao ng X hi#Ngu yn Th Thuyt Vn#Trn Thu Thu#Hong Th Minh#Khut Th Thu Hin#237324#Khi q ut chung v php lut thu, php lut v cc loi thu, x l vi phm php lut v gii quyt cc v vic v thu; php lut k ton, cng tc k ton v hot ng ngh nghip k ton, x l vi phm php lut trong lnh vc k ton#Php lu t#Thu#K ton#Vit Nam#Gio trnh#KVn## 00862000000000325000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200060 00388080005000440020016000490030021000650070067000860220005001530050017001580050 02100175005001900196005001600215005001800231008000500249009001800254010000500272 01100150027701300070029201500410029902101660034002000090050602000160051503900050 0531#VV09.00437#VV09.00439#VV09.00438#Vi?t#368.4#^214#Bo him x hi#Chng tr nh i hc#B.s.: Phm Nht Tn, Nguyn Th Kim Phng, Nguyn Th Tu Anh..#Ph .2#Phm Nht Tn#Nguyn Th Kim Phng#Nguyn Th Tu Anh#L Th Hoi Thu#Trn Th Thu Nga#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a294tr.^b24cm#237325#TTS ghi: Trng i hc Lao ng X hi# cp ti cc ni dung v h thng cc ch bo him x hi, bo him y t, bo him tht nghip, ti chnh bo him x hi v qun l nh nc v bo him x hi#Bo him#Bo him x hi#KVn## 00642000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200410 00480070043000890140007001320190005001390820007001448080005001510080005001560090 01800161010000500179011001500184005001400199013000700213021009900220020000800319 020001400327020001800341039000500359#VV09.00441#VV09.00440#VV09.00442#Nguyn n h T#Microsoft word 2007 cn bn v th thut#B.s.: Nguyn nh T (ch.b), Hong c Hi#66000#Vi?t#005.52#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a267tr.^b24cm#Hon g c Hi#237326#Trnh by tm tt l thuyt cn bn v son tho, chnh sa, nh dng vn bn v mt s th thut#Tin hc#Phn mm Word#Son tho vn bn#KVn ## 01135000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820009000458080005000540020053000590070073001120220004001852210027001890050 02000216005001500236005002000251005001600271004001900287008000500306009001800311 01000050032901100150033401300070034901500730035602103030042902000080073202000080 0740020000900748039000500757020001100762#VV09.00443#VV09.00445#VV09.00444#40000 #Vi?t#657.0285#^214#T chc cng tc k ton trong iu kin tin hc ho#B.s.: N guyn Phc Bo n (ch.b.), Bi Quang Hng, Nguyn Phong Nguyn..#T.3#H thng t hng tin k ton#Nguyn Phc Bo n#Bi Quang Hng#Nguyn Phong Nguyn#Trn Tha nh Thu#Xut bn ln th 1#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a228tr.^b24cm#237327#TT S ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Kinh t Tp. H Ch Minh#Trnh by tng quan v t chc cng tc k ton trong doanh nghip trong iu kin ng dn g phn mm k ton; xy dng cc chnh sch k ton p dng cho doanh nghip; t chc bo co k ton v cung cp thng tin k ton; t chc b my k ton; t chc nh gi - la chn v s dng phn mm k ton#K ton#Tin hc#ng dng#KV n#Gio trnh## 00911000000000277000450002600110000002600110001100100150002200200220003700300140 00590070046000730140007001190190005001260820008001318080005001390080005001440090 01800149010000500167011001500172015005700187005001600244013000700260021033000267 020002000597020001100617039000500628#VV09.00447#VV09.00446#Trn Vn Phng#Trit hc Mc - Lnin#Hng dn hc#B.s.: Trn Vn Phng (ch.b.), Nguyn Th Kit#2500 0#Vi?t#335.411#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a147tr.^b24cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to. Vin i hc M H Ni#Nguyn Th Kit#237328#Trnh by khi l c v trit hc v lch s trit hc; s ra i v pht trin ca trit hc Mc - Lnin; mt s tro lu trit hc phng Ty hin i; nhng nguyn l c bn ca trit hc Mc - Lnin: vt cht v thc, hai nguyn l c bn ca php bi n chng duy vt, nhng cp phm tr c bn ca php bin chng duy vt...#Trit hc Mc-Lnin#Gio trnh#KVn## 00972000000000325000450002600110000002600110001100200410002200700700006300500130 01330050018001460050021001640050020001850140007002050190005002120820006002178080 00500223008000500228009001800233010000500251011001400256015007400270013000700344 00400400035102102110039102000080060202000090061002000110061902000110063003900050 0641#VL09.00004#VL09.00003#Gio trnh mn hc thit k trang phc 1#B.s.: V Ph c Tn (ch.b.), Phm Nht Chi Mai, Nguyn Th Thu Hng..#V Phc Tn#Phm Nht Chi Mai#Nguyn Th Thu Hng#Nguyn Th Thu Hng#24000#Vi?t#746.9#^214#^aH.#^a Lao ng X hi#2008#^a91tr.^b28cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip Tp. H C h Minh. Khoa May thi trang#237329#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#Trn h by nhng kin thc c bn v thit k rp mu trang phc, bao gm: phng ph p xy dng lng c ng ca trang phc, thit k cc loi n gin, b n, o s mi b trai, s mi b gi v o m tr em#May mc#Thit k#Trang phc#Gio trnh#KVn## 00960000000000325000450002600110000002600110001100200410002200700610006300500130 01240050016001370050014001530050015001670140007001820190005001890820006001948080 00500200008000500205009001800210010000500228011001400233015007400247004004000321 01300070036102102220036802000080059002000090059802000110060702000110061803900050 0629#VL09.00005#VL09.00006#Gio trnh mn hc thit k trang phc 2#B.s.: V Ph c Tn (ch.b.), Nguyn Mu Tng, Phm Th Tho..#V Phc Tn#Nguyn Mu Tng#Ph m Th Tho#Lu Th Thu H#24000#Vi?t#746.9#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a 90tr.^b28cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip Tp. H Ch Minh. Khoa May thi trang#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#237330#Trnh by nhng kin thc c bn v su rng v thit k mu trang phc, bao gm: phng php thit k o s mi nam n, phng php thit k o blouse, phng php thit k qun ty nam n , phng php thit k vy m n#May mc#Thit k#Trang phc#Gio trnh#KVn## 01027000000000361000450002600110000002600110001100200410002200700610006300500130 01240050016001370050014001530050013001670140007001800190005001870820006001928080 00500198008000500203009001800208010000500226011001500231015007400246004004000320 00500210036001300070038102102180038802000090060602000080061502000110062302000080 0634020000700642020001100649039000500660#VL09.00007#VL09.00008#Gio trnh mn h c thit k trang phc 3#B.s.: V Phc Tn (ch.b.), Nguyn Mu Tng, Phm Th Th o..#V Phc Tn#Nguyn Mu Tng#Phm Th Tho#Phm Th Cc#28000#Vi?t#746.9#^ 214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a105tr.^b28cm#TTS ghi: Trng i hc Cng ngh ip Tp. H Ch Minh. Khoa May thi trang#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung #Nguyn Th Tuyt Mai#237331#Trnh by nhng kin thc c bn v chuyn su v t hit k mu trang phc, gm: phng php thit k o jacket mt lp, hai lp, o vest n mt lp, hai lp, cc mu trang phc truyn thng v trang phc thi tr ang n#Thit k#May mc#Trang phc#Qun o#Ph n#Gio trnh#KVn## 00926000000000253000450002600110000002600110001100201340002200700220015600500090 01780140008001870190005001950820009002008080005002090080005002140090018002190100 00500237011001500242013000700257021035400264020001100618020001800629020002000647 039000500667#VL09.00009#VL09.00010#Tuyn tp cc tiu chun v mi trng v quy chun k thut quc gia v mi trng - cc quy nh mi nht v bo v mi tr ng 2008#Hng Anh h thng ho#Hng Anh#170000#Vi?t#363.7002#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a659tr.^b28cm#237332#Gm tiu chun ISO v bo v mi trng; ti u chun cht lng nc thi cng nghip, nc thi sinh hot, cht lng kh t hi; tiu chun qun l cht thi rn, cht thi y t; 3 Quy chun mi nht v b o v mi trng nm 2008 v nc thi cng nghip ch bin cao su, kh thi l t, cht thi rn y t, gii hn cho php ca kim loi nng trong t#Mi trn g#Bo v mi trng#Tiu chun k thut#KVn## 01310000000000349000450002600110000002600110001100201090002200700220013100500090 01530140008001620190005001700820008001758080005001830080005001880090018001930100 00500211011001500216015013800231012004500369013000700414021043000421020001000851 02000100086102000090087102000080088002000070088802000110089502000090090602000220 0915020001800937039000500955#VL09.00011#VL09.00012#Lut Cn b cng chc v nhn g quy nh, quy ch, ch chnh sch mi i vi cn b, cng chc, vin chc# Hng Anh h thng ho#Hng Anh#170000#Vi?t#342.597#^214#^aH.#^aLao ng X hi# 2008#^a571tr.^b28cm#Tn sch ngoi ba: Tm hiu lut Cn b cng chc v nhng quy nh, quy ch, ch chnh sch mi i vi cn b, cng chc, vin chc#C m nang php lut dnh cho cn b cng chc#237333#Gm cc vn bn v cng tc o to, bi dng nng cao cht lng, trnh i vi cn b cng chc; thc hi n t chc b my, bin ch, ti chnh, cng tc tuyn dng, s dng, b nhim, min nhim cn b cng chc trong cc c quan n v; tiu chun, nghip v, cc ngch vin chc; qui tc ng x ca cn b cng chc; qui nh k khai ti sn; ch tin lng, tr cp, bo him x hi; lut cn b cng chc nm 2008...# Php lut#Cng chc#Qui nh#Qui ch#Ch #Chnh sch#Vit Nam#Lut cn b cng chc#Vn bn php lut#KVn## 00716000000000301000450002600110000002600110001100200270002200300560004900700170 01050140007001220190005001290820008001348080005001420080005001470090018001520100 00500170011001500175001001200190013000700202021014600209020001000355020000900365 020000800374020000700382020001100389020000900400039000500409#VL09.00014#VL09.000 15#50 mu hp ng thng dng#Hp ng dn s, hp ng thng mi, hp ng lao ng#Hong Giang b.s.#40000#Vi?t#351.597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2008#^a19 9tr.^b28cm#Hong Giang#237334#Khi qut chung v k thut son tho v trnh by hp ng; gii thiu mu mt s loi hp ng dn s, hp ng thng mi v h p ng lao ng#Son tho#Hp ng#Kinh t#Dn s#Thng mi#Lao ng#KVn## 00749000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200440003400700170 00780140007000950190005001020820004001078080005001110080005001160090020001210100 00500141011001500146013000700161021027400168020002100442020000900463020001800472 039000500490#VV09.00449#VV09.00448#Nguyt Minh#Chng em tm hiu khoa hc qua c c tr chi#Nguyt Minh b.s.#34000#Vi?t#500#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^ a243tr.^b21cm#237335#Nhng kin thc v cc lnh vc nh quang hc, nhit hc, m thanh, in t hc, c hc, ho hc, hnh hc, ton hc, thin vn hc, sinh v t hc v o thut vi c th... gip cc bn thanh thiu nin t mnh tm hiu nhng b n ca khoa hc t nhin v th gii t nhin#Khoa hc thng thc#Tr chi#Khoa hc t nhin#KVn## 00766000000000265000450002600110000002600110001100100100002200200260003200300500 00580070028001080140007001360190005001430820004001488080005001520080005001570090 02000162010000500182011001500187005001700202013000700219021024400226020001800470 039000500488020000700493#VV09.00450#VV09.00451#Nguyn K#Gip tr t hc nn ng i#Sch dng cho cc bc cha m, gia s v gio vin#Nguyn K, Nguyn Ngha Dn #23500#Vi?t#649#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a160tr.^b21cm#Nguyn Ngha Dn#237336#Cch la chn v s dng phng php dy tr em trong nh trng, c bit l trong gia nh tr em sng v pht trin, t hc nn ngi; hng d n tr t tm ra hnh vi ng x, kin thc, gii php bng hnh ng v suy ngh ca chnh mnh#Gio dc gia nh#KVn#Tr em## 00409000000000241000450002600110000002600110001100100100002200200140003200300040 00460070010000500190005000600820010000658080005000750080005000800090020000850100 00500105011001500110013000700125020001700132020000900149020000400158039000500162 #VV09.00452#VV09.00453# Vn n#Mt li i v#Th# Vn n#Vi?t#895.92214#^214 #^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a123tr.^b20cm#237337#Vn hc hin i#Vit Nam#T h#KVn## 00743000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200270003600700140 00630140007000770190005000840820011000898080005001000080005001050090020001100100 00500130011001500135013000700150021026200157020001700419020000900436020001100445 020001600456039000500472#VV09.00454#VV09.00455#Phan Th Hin#Giai thoi Nguyn C ng Tr#Phan Th Hin#43500#Vi?t#895.922802#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008# ^a275tr.^b21cm#237338#Nhng cu chuyn v cuc i v s nghip thi c, lm quan , cuc sng lc khng cn cng danh vn lun gn b vi nhn dn ca Nguyn Cng Tr - con ngi ti hoa, c cng ln, c bit l vic khai hoang vng bin em li nhiu t canh tc mu m cho nhn dn#Vn hc hin i#Vit Nam#Giai thoi #Nguyn Cng Tr#KVn## 00762000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100070003300200510 00400070007000910140007000980190005001050820010001108080005001200080005001250090 02000130010000500150011001500155013000700170021022400177020001900401020001200420 020000900432020001700441020000900458039000500467#VV09.00456#VV09.00457#VV09.0045 8#H Hi#Th lc bt Vit Nam hin i t gc nhn ngn ng#H Hi#40000#Vi?t#8 95.92214#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a271tr.^b21cm#237339#Khm ph nhng gi tr sc ht ca th lc bt, cc bnh din ca ngn ng th, m iu, vn iu v nhp iu th lc bt, mt s biu hin ng m c trng trong th lc b t, cc phng din to ngha trong th lc bt...#Nghin cu vn hc#Th lc bt #Ngn ng#Vn hc hin i#Vit Nam#KVn## 00813000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200350003300700090 00680140007000770190005000840820004000898080005000930080005000980090020001030100 00500123011001500128012002500143013000700168005000400175021021300179020000800392 02000080040002000170040802000090042502000100043402000080044402000090045202000090 0461039000500470#VV09.00459#VV09.00460#VV09.00461#B n vn ho Vit Nam v th gii#DSC b.s.#65000#Vi?t#909#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a359tr.^b21cm# Nhng b n xuyn th k#237340#DSC#Gii thiu nhng cu chuyn, nhng thng tin v vn vt c tch, danh nhn vn ho, in tch vn t, v n vn hc, tn gi o dn tc, ngh thut v kin trc, truyn thuyt, phong tc... ca Vit Nam v th gii#Vn ho#Lch s#Nhn vt lch s#Ch vit#iu khc#Vn hc#Vit Nam#Th gii#KVn## 00906000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200370 00480030025000850070015001100140008001250190005001330820009001388080005001470080 00500152009002000157010000500177011001500182013000700197021030000204020000800504 02000070051202000170051902000160053602000090055202000070056102000070056803900050 0575#VV09.00462#VV09.00464#VV09.00463#Phng Kim Bng#Bn sc vng t c ni Tn sng Nh#a - lch s v vn ho#Phng Kim Bng#129000#Vi?t#915.9731#^214#^aH .#^aVn ho Thng tin#2008#^a698tr.^b21cm#237341#Gii thiu gi tr a l, lch s v vn ho c bn sc ring, c th tri qua my ngn nm t nc nhiu bi n c v vng t c ni Tn sng Nh c kinh M Linh, tip n l kinh Th ng Long - ng Kinh ni by gi l th H Ni vi truyn thng u tranh ch ng xm lc, bn sc vn ho#Lch s#a l#Vn ho dn gian#Di tch lch s#Vi t Nam#H Ni#H Ty#KVn## 01010000000000373000450002600110000002600110001102600110002200200230003300300300 00560070048000860140008001340190005001420820010001478080005001570080005001620090 02000167010000500187011001500192015008000207005001600287005001200303005001000315 00500160032500500160034101300070035702102040036402000080056802000210057602000100 0597020000900607020000700616020000800623039000500631#VV09.00465#VV09.00466#VV09. 00467#Khc trng ca Thnh c#Du tch cn li ca mt thi#B.s.: Nguyn Vn Bng , Nghim Hng, Trn Dip..#180000#Vi?t#959.70433#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin# 2008#^a500tr.^b24cm#TTS ghi: Ban bin son Bn chin u bo v th x - Thnh c Qung Tr - 1972#Nguyn Vn Bng#Nghim Hng#Trn Dip#T Qunh Phng#Nguyn c Minh#237342#Gii thiu nhng trang nht k, bt k, bi th, bi ht ca c c lit s, chin s anh hng cng hin tui tr, tnh yu t nc chy bng qua 81 ngy m mu la ti Thnh c Qung Tr ma xun 1972#Lch s#Khng chin chng M#Qung Tr#Vit Nam#Hi k#Nht k#KVn## 01164000000000397000450002600110000002600110001102600110002200200510003300300150 00840070061000990140007001600190005001670820004001728080005001760080005001810090 02000186010000500206011001500211005001800226005002800244005001400272005001500286 00500170030101300070031802103640032502000100068902000080069902000070070702000040 0714020000800718020001100726020001100737020000600748020000700754039000500761#VV0 9.00468#VV09.00470#VV09.00469#Huy ng ti chnh cho s dng nng lng hiu qu #Sch tham kho#Robert P. Taylor, Chandrasekar Govindarajalu, Jeremy Levin..#600 00#Vi?t#332#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a335tr.^b23cm#Taylor, Robert P. #Govindarajalu, Chandrasekar#Levin, Jeremy#Meyer, Anke S.#Ward, Willian A.#23734 3#Gii thiu cc nguyn nhn thnh cng hay tht bi ca hng lot cc chng tr nh hot ng huy ng ti chnh cho s dng nng lng hiu qu Trung Quc, n , Braxin; cc nghin cu trng hp v huy ng ti chnh cho s dng nng l ng hiu qu: bo lnh vn vay cho cc cng ty ESCO Trung Quc, qu bo m h iu qu nng lng Hunggari, Rumani, IREDA...#Ti chnh#Kinh t#u t#Vn#S d ng#Nng lng#Trung Quc#n #Braxin#KVn## 00834000000000265000450002600110000002600110001100200240002200300850004601900050 01310820010001368080005001460080005001510090008001560100005001640110015001690150 04300184013000700227021028900234020000400523020000800527020001000535020000900545 020000900554039000500563#VL09.00016#VL09.00017#Huy ng v s dng vn#Bo co c a ngn hng Th gii ti Hi ngh Nhm T vn cc nh ti tr cho Vit Nam#Vi?t #332.09597#^214#^aH.#^aK.nxb#2008#^a143tr.^b28cm#TTS ghi: Bo co Pht trin Vi t Nam 2009#237344#Gm nhng bo co v tnh hnh huy ng v s dng vn ca Vi t Nam nm 2008, nhng d bo ca 2009: nhu cu v tc ng ngun vn cho tng t rng, huy ng v s dng ngun lc: thu nhp t thu, n v ngha v, vn nh nc, cho vay chnh sch, tn dng ngn hng, u t chng khon...#Vn#S dng# Ti chnh#Huy ng#Vit Nam#KVn## 00571000000000289000450002600110000000200180001100300130002900700740004200500170 01160050013001330050012001460060010001580140006001680190005001740820004001798080 00500183008000500188009001100193010000500204011001400209013000700223019001000230 020001800240020000500258020001300263039000500276#VV09.00471#Cy thng k diu#Tr uyn tranh#Minh ho: Carlos Busquets ; Li: Marie Duval, Alain Jost ; Chu Din dch#Busquets, Carlos#Duval, Marie#Jost, Alain#Chu Din#8000#Vi?t#843#^214#^aH .#^aM thut#2009#^a16tr.^b20cm#237345#Dch Php#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn t ranh#KVn## 00568000000000289000450002600110000000200200001100300130003100700740004400500170 01180050013001350050012001480060010001600140006001700190005001760820004001818080 00500185008000500190009001100195010000500206011001400211019000500225013000700230 020001800237020000500255020001300260039000500273#VV09.00472#Bnh quy Ging sinh# Truyn tranh#Minh ho: Carlos Busquets ; Li: Marie Duval, Alain Jost ; Chu Di n dch#Busquets, Carlos#Duval, Marie#Jost, Alain#Chu Din#8000#Vi?t#843#^214#^ aH.#^aM thut#2009#^a16tr.^b20cm#Dch#237346#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tran h#KVn## 00570000000000289000450002600110000000200220001100300130003300700740004600500170 01200050013001370050012001500060010001620140006001720190005001780820004001838080 00500187008000500192009001100197010000500208011001400213019000500227013000700232 020001800239020000500257020001300262039000500275#VV09.00473#Ging sinh ca cha x #Truyn tranh#Minh ho: Carlos Busquets ; Li: Marie Duval, Alain Jost ; Chu D in dch#Busquets, Carlos#Duval, Marie#Jost, Alain#Chu Din#8000#Vi?t#843#^214 #^aH.#^aM thut#2009#^a16tr.^b20cm#Dch#237347#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tr anh#KVn## 00575000000000289000450002600110000000200270001100300130003800700740005100500170 01250050013001420050012001550060010001670140006001770190005001830820004001888080 00500192008000500197009001100202010000500213011001400218019000500232013000700237 020001800244020000500262020001300267039000500280#VV09.00474#Ging sinh ca cc c on vt#Truyn tranh#Minh ho: Carlos Busquets ; Li: Marie Duval, Alain Jost ; C hu Din dch#Busquets, Carlos#Duval, Marie#Jost, Alain#Chu Din#8000#Vi?t#843 #^214#^aH.#^aM thut#2009#^a16tr.^b20cm#Dch#237348#Vn hc thiu nhi#Php#Truy n tranh#KVn## 00571000000000289000450002600110000000200230001100300130003400700740004700500170 01210050013001380050012001510060010001630140006001730190005001790820004001848080 00500188008000500193009001100198010000500209011001400214019000500228013000700233 020001800240020000500258020001300263039000500276#VV09.00475#L th ca cc ch l n#Truyn tranh#Minh ho: Carlos Busquets ; Li: Marie Duval, Alain Jost ; Chu Din dch#Busquets, Carlos#Duval, Marie#Jost, Alain#Chu Din#8000#Vi?t#843#^21 4#^aH.#^aM thut#2009#^a16tr.^b20cm#Dch#237349#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn t ranh#KVn## 00360000000000217000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020022000350220004000570080005000610090011000660100005000770110014000820130 00700096020001100103020000900114020001400123039000500137#VV09.00476#15000#Vi?t# 372.21#^214#B dn v t mu (3+)#T.1#^aH.#^aM thut#2008#^a16tr.^b27cm#237350# Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#KVn## 00360000000000217000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020022000350220004000570080005000610090011000660100005000770110014000820130 00700096020001100103020000900114020001400123039000500137#VV09.00477#15000#Vi?t# 372.21#^214#B dn v t mu (3+)#T.2#^aH.#^aM thut#2008#^a16tr.^b27cm#237351# Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#KVn## 00360000000000217000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020022000350220004000570080005000610090011000660100005000770110014000820130 00700096020001100103020000900114020001400123039000500137#VV09.00478#15000#Vi?t# 372.21#^214#B dn v t mu (3+)#T.3#^aH.#^aM thut#2008#^a16tr.^b27cm#237352# Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#KVn## 00374000000000217000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020036000350220004000710080005000750090011000800100005000910110014000960130 00700110020001100117020000900128020001400137039000500151#VV09.00479#10000#Vi?t# 372.21#^214#B t mu nhng con vt b yu (3+)#T.1#^aH.#^aM thut#2008#^a16tr. ^b26cm#237353#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#KVn## 00374000000000217000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020036000350220004000710080005000750090011000800100005000910110014000960130 00700110020001100117020000900128020001400137039000500151#VV09.00480#10000#Vi?t# 372.21#^214#B t mu nhng con vt b yu (3+)#T.2#^aH.#^aM thut#2008#^a16tr. ^b26cm#237354#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#KVn## 00374000000000217000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020036000350220004000710080005000750090011000800100005000910110014000960130 00700110020001100117020000900128020001400137039000500151#VV09.00481#10000#Vi?t# 372.21#^214#B t mu nhng con vt b yu (3+)#T.3#^aH.#^aM thut#2008#^a16tr. ^b26cm#237355#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#KVn## 00350000000000217000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020012000350220004000470080005000510090011000560100005000670110014000720130 00700086020001100093020000900104020001400113039000500127#VV09.00482#10000#Vi?t# 372.21#^214#T mu (3+)#T.1#^aH.#^aM thut#2008#^a16tr.^b26cm#237356#Tp t mu #Mu gio#Sch mu gio#KVn## 00350000000000217000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020012000350220004000470080005000510090011000560100005000670110014000720130 00700086020001100093020000900104020001400113039000500127#VV09.00483#10000#Vi?t# 372.21#^214#T mu (3+)#T.2#^aH.#^aM thut#2008#^a16tr.^b26cm#237357#Tp t mu #Mu gio#Sch mu gio#KVn## 00350000000000217000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020012000350220004000470080005000510090011000560100005000670110014000720130 00700086020001100093020000900104020001400113039000500127#VV09.00484#10000#Vi?t# 372.21#^214#T mu (3+)#T.3#^aH.#^aM thut#2008#^a16tr.^b26cm#237358#Tp t mu #Mu gio#Sch mu gio#KVn## 00350000000000217000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020012000350220004000470080005000510090011000560100005000670110014000720130 00700086020001100093020000900104020001400113039000500127#VV09.00485#10000#Vi?t# 372.21#^214#T mu (3+)#T.4#^aH.#^aM thut#2008#^a16tr.^b26cm#237359#Tp t mu #Mu gio#Sch mu gio#KVn## 00350000000000217000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020012000350220004000470080005000510090011000560100005000670110014000720130 00700086020001100093020000900104020001400113039000500127#VV09.00486#10000#Vi?t# 372.21#^214#T mu (4+)#T.1#^aH.#^aM thut#2008#^a16tr.^b26cm#237360#Tp t mu #Mu gio#Sch mu gio#KVn## 00350000000000217000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020012000350220004000470080005000510090011000560100005000670110014000720130 00700086020001100093020000900104020001400113039000500127#VV09.00487#10000#Vi?t# 372.21#^214#T mu (4+)#T.2#^aH.#^aM thut#2008#^a16tr.^b26cm#237361#Tp t mu #Mu gio#Sch mu gio#KVn## 00350000000000217000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020012000350220004000470080005000510090011000560100005000670110014000720130 00700086020001100093020000900104020001400113039000500127#VV09.00488#10000#Vi?t# 372.21#^214#T mu (4+)#T.3#^aH.#^aM thut#2008#^a16tr.^b26cm#237362#Tp t mu #Mu gio#Sch mu gio#KVn## 00350000000000217000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020012000350220004000470080005000510090011000560100005000670110014000720130 00700086020001100093020000900104020001400113039000500127#VV09.00489#10000#Vi?t# 372.21#^214#T mu (4+)#T.4#^aH.#^aM thut#2008#^a16tr.^b26cm#237363#Tp t mu #Mu gio#Sch mu gio#KVn## 00353000000000217000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020015000350220004000500080005000540090011000590100005000700110014000750130 00700089020001100096020000900107020001400116039000500130#VV09.00490#10000#Vi?t# 372.21#^214#B t mu (4+)#T.1#^aH.#^aM thut#2008#^a16tr.^b26cm#237364#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#KVn## 00354000000000217000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020015000350220004000500080005000540090011000590100005000700110014000750130 00700089020001100096020000900107020001400116039000600130#VV09.00491#10000#Vi?t# 372.21#^214#B t mu (4+)#T.2#^aH.#^aM thut#2008#^a16tr.^b26cm#237365#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#PDung## 00354000000000217000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020015000350220004000500080005000540090011000590100005000700110014000750130 00700089020001100096020000900107020001400116039000600130#VV09.00492#10000#Vi?t# 372.21#^214#B t mu (4+)#T.3#^aH.#^aM thut#2008#^a16tr.^b26cm#237366#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#PDung## 00354000000000217000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020015000350220004000500080005000540090011000590100005000700110014000750130 00700089020001100096020000900107020001400116039000600130#VV09.00493#10000#Vi?t# 372.21#^214#B t mu (4+)#T.4#^aH.#^aM thut#2008#^a16tr.^b26cm#237367#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#PDung## 00354000000000217000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020015000350220004000500080005000540090011000590100005000700110014000750130 00700089020001100096020000900107020001400116039000600130#VV09.00494#10000#Vi?t# 372.21#^214#B t mu (4+)#T.5#^aH.#^aM thut#2008#^a16tr.^b26cm#237368#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#PDung## 00354000000000217000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020015000350220004000500080005000540090011000590100005000700110014000750130 00700089020001100096020000900107020001400116039000600130#VV09.00495#10000#Vi?t# 372.21#^214#B t mu (4+)#T.6#^aH.#^aM thut#2008#^a16tr.^b26cm#237369#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#PDung## 00361000000000217000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020022000350220004000570080005000610090011000660100005000770110014000820130 00700096020001100103020000900114020001400123039000600137#VV09.00496#10000#Vi?t# 372.21#^214#B t mu Disney (4+)#T.1#^aH.#^aM thut#2008#^a16tr.^b26cm#237370# Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#PDung## 00361000000000217000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020022000350220004000570080005000610090011000660100005000770110014000820130 00700096020001100103020000900114020001400123039000600137#VV09.00497#10000#Vi?t# 372.21#^214#B t mu Disney (4+)#T.2#^aH.#^aM thut#2008#^a16tr.^b26cm#237371# Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#PDung## 00361000000000217000450002600110000000200220001102200040003300800050003700900110 00420100005000530110014000580140007000720190005000790820007000848080005000910130 00700096020001100103020000900114020001400123039000600137#VV09.00498#B t mu Di sney (4+)#T.3#^aH.#^aM thut#2008#^a16tr.^b26cm#10000#Vi?t#372.21#^214#237372# Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#PDung## 00361000000000217000450002600110000000200220001102200040003300800050003700900110 00420100005000530110014000580140007000720190005000790820007000848080005000910130 00700096020001100103020000900114020001400123039000600137#VV09.00499#B t mu Di sney (4+)#T.4#^aH.#^aM thut#2008#^a16tr.^b26cm#10000#Vi?t#372.21#^214#237373# Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#PDung## 00351000000000217000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020012000350220004000470080005000510090011000560100005000670110014000720130 00700086020001100093020000900104020001400113039000600127#VV09.00500#10000#Vi?t# 372.21#^214#T mu (5+)#T.1#^aH.#^aM thut#2008#^a16tr.^b26cm#237374#Tp t mu #Mu gio#Sch mu gio#PDung## 00351000000000217000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020012000350220004000470080005000510090011000560100005000670110014000720130 00700086020001100093020000900104020001400113039000600127#VV09.00501#10000#Vi?t# 372.21#^214#T mu (5+)#T.2#^aH.#^aM thut#2008#^a16tr.^b26cm#237375#Tp t mu #Mu gio#Sch mu gio#PDung## 00351000000000217000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020012000350220004000470080005000510090011000560100005000670110014000720130 00700086020001100093020000900104020001400113039000600127#VV09.00502#10000#Vi?t# 372.21#^214#T mu (5+)#T.3#^aH.#^aM thut#2008#^a16tr.^b26cm#237376#Tp t mu #Mu gio#Sch mu gio#PDung## 00351000000000217000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020012000350220004000470080005000510090011000560100005000670110014000720130 00700086020001100093020000900104020001400113039000600127#VV09.00503#10000#Vi?t# 372.21#^214#T mu (5+)#T.4#^aH.#^aM thut#2008#^a16tr.^b26cm#237377#Tp t mu #Mu gio#Sch mu gio#PDung## 00360000000000217000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020021000350220004000560080005000600090011000650100005000760110014000810130 00700095020001100102020000900113020001400122039000600136#VV09.00504#18000#Vi?t# 372.21#^214#B t mu Manga (5+)#T.1#^aH.#^aM thut#2008#^a32tr.^b26cm#237378#T p t mu#Mu gio#Sch mu gio#PDung## 00360000000000217000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020021000350220004000560080005000600090011000650100005000760110014000810130 00700095020001100102020000900113020001400122039000600136#VV09.00505#18000#Vi?t# 372.21#^214#B t mu Manga (5+)#T.2#^aH.#^aM thut#2008#^a32tr.^b26cm#237379#T p t mu#Mu gio#Sch mu gio#PDung## 00748000000000337000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330140006000380020016000440070033000600220006000930050010000990050010001090050 00900119005001000128005001300138008000500151009001900156010000500175011001400180 01200180019402101360021202000170034802000140036502000090037902000090038803900060 0397013000700403#VV09.00506#VV09.00507#Vi?t#363.4#^214#8000#An ninh trt t#Ng c Hnh, Thu Quyn, Cu Long..#T.167#Ngc Hnh#Thu Quyn#Cu Long#Sng Ninh#Trn g Quyn#^aH.#^aCng an nhn dn#2008#^a95tr.^b20cm#T sch Chuyn #Gm nhng p hng s vit v cc t nn x hi Vit Nam hin nay nh: git ngi, bun bn ph n, o to trm cp, mi dm, ma tu...#Vn hc hin i#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#PDung#237380## 00849000000000337000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330140006000380020016000440070038000600220006000980050011001040050013001150050 01000128005001000138005000800148008000500156009001900161010000500180011001400185 01200180019902102320021702000170044902000140046602000090048002000090048903900060 0498013000700504#VV09.00508#VV09.00509#Vi?t#363.4#^214#8000#An ninh trt t#Hn g Thanh, Lu Minh Tm, Song Ngc..#T.168#Hng Thanh#Lu Minh Tm#Song Ngc#ng Thi#c Huy#^aH.#^aCng an nhn dn#2008#^a95tr.^b20cm#T sch Chuyn #Gm nh ng phng s cp ti nhng t nn x hi nh: ti phm cp ti sn, la tnh , bun bn ma tu, o tc, thy bi la o cng nhng phng n phng chng t i phm v nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#Vn hc hin i#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#PDung#237381## 00792000000000325000450002600110000002600110001100200300002200700300005200500080 00820050009000900050009000990050013001080050008001210140006001290190005001350820 00600140808000500146008000500151009001900156010000500175011001400180012001800194 01300070021202101920021902000170041102000140042802000090044202000090045103900060 0460#VV09.00510#VV09.00511#Th gii phng chng ti phm#Mai Chi, Linh Anh, Long Vn..#Mai Chi#Linh Anh#Long Vn#Hong Nguyn#Lm Yn#8000#Vi?t#363.4#^214#^aH. #^aCng an nhn dn#2008#^a95tr.^b20cm#T sch Chuyn #237382#Gm nhng phng s cp ti nhng t nn x hi nh: bun lu "hng c", la tin, trm cp k im cng, c bc bng , y t t thn... v nhng kt qu ph n thnh cng ca nhng cnh st#Vn hc hin i#T nn x hi#Th gii#Phng s#PDung## 00768000000000325000450002600110000002600110001100200300002200700360005200500130 00880050011001010050008001120050009001200050010001290140006001390190005001450820 00600150808000500156008000500161009001900166010000500185011001400190012001800204 01300070022202101580022902000170038702000140040402000090041802000090042703900060 0436#VV09.00512#VV09.00513#Th gii phng chng ti phm#Hong Hu T, T. Q. Lon g, Yn Chi..#Hong Hu T#T. Q. Long#Yn Chi#Xun Lan#Hu Trng#8000#Vi?t#363.4 #^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2008#^a95tr.^b20cm#T sch Chuyn #237383# cp nhng t nn x hi ang din ra mt s ni trn th gii c th nh: siu la, t nn hnh kht, git ngi, bnh hon tnh dc, la bp, mt tch...#Vn hc hin i#T nn x hi#Th gii#Phng s#PDung## 01084000000000373000450002600110000002600110001102600110002200200980003300700650 01310050017001960050016002130050014002290050015002430050012002580190005002700820 00800275808000500283008000500288009001000293010000500303011001500308015004500323 01300070036802102490037502000120062402000120063602000090064802000090065702000090 0666020001000675020001000685020000900695039000600704#VV09.00514#VV09.00515#VV09. 00516#Hng dn s dng v ghi chp biu mu nghip v, biu mu thng k v s sch thi hnh n dn s#B.s.: Nguyn Khc Hiu, L Th Kim Dung (ch.b.), Hong T h Anh..#Nguyn Khc Hiu#L Th Kim Dung#Hong Th Anh#Nguyn Nh Sn#L Th H ng#Vi?t#347.597#^214#^aH.#^aT php#2008#^a199tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. C c Thi hnh n dn s#237384#Gii thiu phng php s dng v ghi chp cc loi mu thi hnh n dn s, cc mu giy bo, thng bo, giy triu tp, bin bn, b iu mu thng k thi hnh n, biu mu thng k v gi tr v hng dn s dng, ghi chp s sch thi hnh n dn s#Thi hnh n#Lut dn s#Biu mu#Ghi chp#T hng k#Nghip v#n dn s#Vit Nam#PDung## 00859000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200700003300700600 01030050016001630050012001790050014001910050014002050190005002190820008002248080 00500232008000500237009001000242010000500252011001500257015004500272013000700317 02101240032402000080044802000100045602000120046602000100047802000090048802000180 0497039000600515#VV09.00517#VV09.00518#VV09.00519#Cc quy nh ca php lut v t chc v hot ng thi hnh n dn s#B.s.: L Th Kim Dung (ch.b.), L Th H ng, Phan Huy Hiu..#L Th Kim Dung#L Th Hng#Phan Huy Hiu#Bi Bch Hng#Vi?t #347.597#^214#^aH.#^aT php#2008#^a567tr.^b24cm#TTS ghi: B T php. Cc Thi h nh n dn s#237385#Tp hp y , c h thng cc qui nh v t chc thi hn h n dn s v nhng hot ng trong lnh vc thi hnh n dn s#T chc#Hot ng#Thi hnh n#n dn s#Vit Nam#Vn bn php lut#PDung## 00675000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200440 00500070023000940190005001170820008001228080005001300080005001350090010001400100 00500150011001500155013000700170021016000177020001000337020000700347020001000354 020000900364020001800373039000600391#VV09.00520#VV09.00521#VV09.00522#ng Thu Nguyn#Ch dn p dng php lnh cn b, cng chc#ng Thu Nguyn ch.b.#Vi?t#3 42.597#^214#^aH.#^aT php#2008#^a811tr.^b24cm#237386#Gii thiu php lnh cng chc c ch dn c th qui nh v ngha v, quyn li, nhng vic khng c lm, vn tuyn dng, qun l, khen thng, k lut#Php lnh#Cn b#Cng chc #Vit Nam#Vn bn php lut#PDung## 00898000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200320003300700660 00650050018001310050016001490050014001650050012001790050014001910190005002050820 00800210808000500218008000500223009001000228010000500238011001500243015004500258 01300070030302101720031002000100048202000120049202000120050402000100051602000090 0526020000700535039000600542#VV09.00523#VV09.00524#VV09.00525#S tay php lut c hp hnh vin#B.s.: Nguyn Thanh Thu, L Th Kim Dung (ch.b.), Bi Bch Hng..# Nguyn Thanh Thu#L Th Kim Dung#Bi Bch Hng#L Th Hng#Phan Huy Hiu#Vi?t#3 47.597#^214#^aH.#^aT php#2008#^a235tr.^b24cm#TTS ghi: B T php. Cc Thi hn h n dn s#237387#Gm nhng cm t thng dng km phn gii thch thm cc qui nh ca php lut thi hnh n dn s v php lut c lin quan, c sp xp th eo nhm vn ch ci ting Vit#Php lut#Thi hnh n#Lut dn s#n dn s#Vit Nam#S tay#PDung## 00727000000000265000450000200550000000300160005501900050007108200080007680800050 00840080005000890090014000940100005001080110015001130150061001280130007001890210 18800196020001700384020001100401020000900412020000800421020000800429020001000437 020000800447039000600455#Bo co kt qu iu tra thit ch vn ho - thng tin# Phm vi c nc#Vi?t#306.402#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a578tr.^b29cm#TTS gh i: B Vn ho, Th thao v Du lch. - Lu hnh ni b#237388#Nghin cu, nh gi tnh hnh, thu thp s liu v hin trng ca h thng thit ch vn ho - th ng tin l th vin, bo tng, nh vn ho, nh ht, rp chiu bng trong phm vi c nc#S liu thng k#Thc trng#nh gi#Th ch#Vn ho#Thng tin#Bo co# PDung## 00728000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200480 00480070030000960050014001260140007001400190005001470820006001528080005001580080 00500163009001000168010000500178011001500183013000700198021019100205020001700396 020002000413020001100433039000600444#VN09.00304#VN09.00303#VN09.00305#Trn Xun Sinh#Gio trnh phng php lun nghin cu khoa hc#Trn Xun Sinh, on Minh D u#on Minh Du#20000#Vi?t#001.4#^214#^aH.#^aT php#2008#^a107tr.^b19cm#23738 9#i cng v nghin cu khoa hc, ni dung, phng php v cc loi hnh ca n ghin cu khoa hc, mi quan h gia loi hnh nghin cu v phng php nghin cu. Thc hin ti nghin cu#Phng php lun#Nghin cu khoa hc#Gio trnh #PDung## 00650000000000313000450002600110000001900050001101400070001600200150002300300130 00380070055000510220005001062210018001110080018001290090011001470100005001580110 01500163019001600178012004000194020001800234020001100252020001300263005001100276 006000900287039000600296082000600302808000500308005001600313013000700329#VN09.00 306#Vi?t#15000#T i danh b#Truyn tranh#n Thy An ; V tranh: T Kim Ti u ; Thin n dch#T.46#Thin a v dng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a17 1tr.^b19cm#Dch Trung Quc#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#n Thu An#Thin n#PDung#895.1#^214#T Kim Ti u#237390## 00588000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070040000650220004001050050013001090060020001220080 01800142009001100160010000500171011001500176012004000191019001400231020001800245 020000900263020001300272039000600285013000700291#VN09.00307#15000#Vi?t#895.6#^2 14#Gi bit anh hng#Truyn tranh#Kenji Morita ; Anh Quyn Dim Chu dch#T.9#Ke nji Morita#Anh Quyn Dim Chu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a201tr.^b18cm# Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#PDung#237391## 00568000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020020000800030013001000070 03100113022000500144005001500149006000900164008001800173009001100191010000500202 011001500207012003500222019001400257013000700271#VN09.00308#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#PDung#14000#Vi?t#895.6#^214#Gia mun trng my#Truyn tran h#Natsumi Itsuki ; Duy Ngc dch#T.12#Natsumi Itsuki#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2008#^a184tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho Tui mi ln#Dch Nht Bn# 237392## 00563000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020013000340030013000470070032000600220005000920050016000970060009001130080 01800122009001100140010000500151011001500156019001400171020001800185020000900203 020001300212039000600225012003500231013000700266#VN09.00309#895.6#^214#11500#Vi ?t#Ushio & Tora#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro ; Duy Ngc dch#T.21#Fujita Kazuhir o#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#Truyn tranh dnh cho Tui mi ln#23739 3## 00674000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820007000458080005000520010018000570020038000750070023001130220004001360080 00500140009001900145010000500164011001500169013000700184005001800191021006500209 02000170027402000090029102000100030002000110031002000090032102000120033003900060 0342#VN09.00310#VN09.00311#VN09.00312#28000#Vi?t#808.83#^214#Nguyn Vit Thng# Nhng giai thoi hay nht v tnh yu#Nguyn Vit Thng b.s.#T.1#^aH.#^aCng an nhn dn#2008#^a199tr.^b19cm#237394#Nguyn Vit Thng#Gm nhng cu chuyn, giai thoi th v v tnh yu v cuc sng#Vn hc hin i#Tnh yu#Cuc sng#Giai thoi#Th gii#Truyn ngn#PDung## 00674000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820007000458080005000520010018000570020038000750070023001130220004001360080 00500140009001900145010000500164011001500169013000700184005001800191021006500209 02000170027402000090029102000100030002000110031002000090032102000120033003900060 0342#VN09.00313#VN09.00315#VN09.00314#28000#Vi?t#808.83#^214#Nguyn Vit Thng# Nhng giai thoi hay nht v tnh yu#Nguyn Vit Thng b.s.#T.2#^aH.#^aCng an nhn dn#2008#^a195tr.^b19cm#237395#Nguyn Vit Thng#Gm nhng cu chuyn, giai thoi th v v tnh yu v cuc sng#Vn hc hin i#Tnh yu#Cuc sng#Giai thoi#Th gii#Truyn ngn#PDung## 00749000000000277000450002600110000002600110001100100120002200200290003400700310 00630050018000940140008001120190005001200820006001258080005001310080005001360090 00800141010000500149011001600154013000700170021024600177020001400423020001000437 020000900447020000900456039000600465#VL09.00018#VL09.00019#To Duy Cn#Phng th ang y hc c truyn#To Duy Cn, Hong Trng Quang#Hong Trng Quang#340000#Vi? t#615.8#^214#^aH.#^aY hc#2008#^a1396tr.^b27cm#237396#Gii thiu nhiu bi thuc ca cc danh y trong v ngoi nc gia cc bnh: bnh cam, bnh cm cm, bnh cm khu - khn ting, bnh v mu, bnh da liu - phong ci, gan, mt, ni tit , h hp, ph sn, tm thn, rng - mt - li, sinh dc...#Y hc dn tc#Bi th uc#iu tr#Bnh tt#PDung## 00808000000000241000450002600110000002600110001100200540002201900050007608200060 00818080005000870080005000920090008000970100005001050110015001100150036001250130 00700161021035600168020000800524020000900532020001000541020000900551039000600560 #VL09.00020#VL09.00021#Khuyn co 2008 v cc bnh l tim mch v chuyn ho#Vi? t#616.1#^214#^aH.#^aY hc#2008#^a605tr.^b30cm#TTS ghi: Hi Tim mch hc Vit Na m#237397#Gm nhng khuyn co v cc bnh l tim mch v chuyn ho c th v c c vn sau: phng nga cc yu t nguy c bnh tim mch, lng gi v x tr n guy c tim mch chu phu trn bnh nhn phu thut ngoi tim, chn on v x tr t qu, vim ni tm mc nhim khun, bnh mng ngoi tim, tng p ng mch phi... t my to nhp v my kh rung tim#Bnh l#Tim mch#Chn on#iu tr #PDung## 00819000000000289000450002600110000002600110001100100190002200200520004100700190 00930190005001120820006001178080005001230080018001280090008001460100005001540110 01300159012001900172015006400191013000700255021019800262020000600460020000900466 020000900475020002200484020001700506039000600523#VL09.00023#VL09.00022#H Hunh Quang Tr#Tc dng chng x va ng mnh ca thuc chn Bta#H Hunh Quang Tr #Vi?t#616.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aY hc#2008#^a8tr.^b28cm#Ti liu chuyn # u trang ngoi ba ghi: Hi Tim mch hc thnh ph H Ch Minh#237398#Tm hiu v thuc chn Bta. nh hng ca thuc chn Bta trn tin trin ca x va n g mch cnh v x va ng mch vnh. C ch chng x va ng mch ca thuc ch n Bta v ngha thc hnh#Thuc#Tc dng#iu tr#X va ng mch vnh#Bnh h tim mch#PDung## 00946000000000289000450002600110000002600110001100200520002200300180007400700520 00920190005001440820006001498080005001550080018001600090008001780100005001860110 01500191015008600206006002300292005001700315013000700332021027000339020001000609 020000900619020001200628020001000640039000600650#VL09.00024#VL09.00025#Chin l c ton cu v bnh phi tc nghn mn tnh#Cp nht nm 2006#Nguyn Ngc Phng Th dch ; L Th Tuyt Lan h..#Vi?t#616.2#^214#^aTp. H Ch Minh#^aY hc#2008# ^a125tr.^b30cm#u trang ngoi ba ghi: Global intiative for chronic obstructive lung disease (GOLD)#Nguyn Ngc Phng Th#L Th Tuyt Lan#237399#Tm hiu v bnh phi tc nghn mn tnh, bnh s t nhin, yu t nguy c, bnh hc, bnh s inh v sinh l bnh. nh gi v theo di bnh, nhng chin lc gim yu t ngu y c. Qun l bnh phi tc nghn mn tnh giai on n nh. Chn on v iu tr t kch pht#Chn on#iu tr#Phng chng#Bnh phi#PDung## 00951000000000337000450002600110000002600110001100200240002200300150004600700550 00610190005001160820007001218080005001280080018001330090008001510100005001590110 01500164005002000179006001600199005002100215005001300236006002400249006001300273 00400190028601300070030502102430031202000160055502000180057102000060058902000120 0595039000600607#VL09.00026#VL09.00027#Hi sc cp cu s sinh#Sch gio khoa#H. .: Hunh Th Duy Hng... ; Dch: Nguyn Thu Tnh..#Vi?t#618.92#^214#^aTp. H C h Minh#^aY hc#2008#^a425tr.^b28cm#Hunh Th Duy Hng#Nguyn Thu Tnh#Phm Di p Thu Dng#ng Vn Qu#Phng Nguyn Th Nguyn#ng Vn Qu#Xut bn ln th 5#237400#Tng quan v hi sc cp cu s sinh, cc bc ban u trong hi sc. S dng cc dng c hi sc cho thng kh p lc dng. Phng php n ngc, t ni kh qun, s dng thuc, hi sc tr sinh non. Y c v chm sc lc chm d t cuc sng#Hi sc cp cu#Chm sc sc kho#Thuc#Tr s sinh#PDung## 00884000000000277000450002600110000002600110001100200240002200300400004601400080 00860190005000940820004000998080005001030080005001080090008001130100005001210110 01500126015006100141013000700202021034100209020000800550020000700558020001200565 020001000577020001300587039000600600#VL09.00028#VL09.00029#Cm nang nh thuc 20 08#Hng dn hnh ngh trong cc nh thuc#150000#Vi?t#610#^214#^aH.#^aY hc#20 08#^a441tr.^b27cm#TTS ghi: Hi Dc hc H Ni. Lin Chi hi Nh thuc H Ni#2 37401#Gii thiu th ca H Ch Minh gi Hi ngh cn b y t u nm 1955 v c c vn bn php qui v o c hnh ngh dc, y c ca ngi lm cng tc y t, cc vn bn ca Chnh ph, B y t hng dn hnh ngh dc. Nhng kin thc c n thit cho ngi dc s hnh ngh, k nng bn hng, thng tin mi nht v y d c trong nc v th gii#o c#Y dc#Ngh nghip#Hnh ngh#Sch tra cu#PDu ng## 01000000000000373000450002600110000002600110001100200210002200300360004300700650 00790140007001440190005001510820006001568080005001620080005001670090008001720100 00500180011001500185015001800200005001400218005001700232005001600249005001900265 00500180028401300070030202102400030902000090054902000170055802000080057502000090 0583020000800592020000900600020001100609039000600620#VL09.00030#VL09.00031#Sc k ho ngh nghip#Sch o to c nhn y t cng ng#B.s.: Bi Thanh Tm (ch.b.), Trng Vit Dng, Nguyn Vn Hoi..#50000#Vi?t#613.6#^214#^aH.#^aY hc#2008#^a 202tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Bi Thanh Tm#Trng Vit Dng#Nguyn Vn Hoi#Ng uyn Th Hng T#Nguyn Thu Qunh#237402#Gii thiu v sc kho v an ton ngh nghip cho ngi lao ng. Tc hi ngh nghip. An ton v tai nn thng tch ngh nghip. Sc kho v an ton ngh nghip ca mt s ngnh ngh Vit Nam. Q un l v sc kho v an ton ngh nghip#Sc kho#Bnh ngh nghip#An ton#Lao ng#Qun l#Vit Nam#Gio trnh#PDung## 00618000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200620003900700170 01010140007001180190005001250820006001308080005001360080005001410090008001460100 00500154011001400159013000700173021010800180020001200288020000800300020000900308 020000700317020001000324039000600334#VL09.00032#VL09.00033#Nguyn Vit Tin#Sinh l kinh nguyt v iu tr rong kinh c nng bng hormon#Nguyn Vit Tin#42000 #Vi?t#618.1#^214#^aH.#^aY hc#2008#^a99tr.^b27cm#237403#Cung cp cc thng tin c bn, c ch bnh sinh cng nh kinh nghim iu tr rong kinh c nng bng ho rmon#Kinh nguyt#Bnh l#iu tr#Hormon#Rong kinh#PDung## 00908000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200510003600700140 00870140007001010190005001080820008001138080005001210080005001260090008001310100 00500139011001500144015003400159013000700193021037200200020001700572020000900589 020002000598020000600618039000600624#VL09.00034#VL09.00035#Lu Ngc Hot#Thng k - Tin hc ng dng trong nghin cu Y hc#Lu Ngc Hot#78000#Vi?t#610.285#^2 14#^aH.#^aY hc#2008#^a173tr.^b26cm#TTS ghi: Trng i hc Y H Ni#237404#Gi i thiu cc phng php v ng dng thng k - tin hc trong nghin cu y hc c th nh: la chn bin s trong nghin cu, cc loi thit k nghin cu, qun th v mu nghin cu, thit k cng c thu thp s liu, x l v phn tch s liu, chn test thng k trong phn tch s liu, sai s v nhiu trong nghin c u, phng php trnh by cc kt qu nghin cu#Tin hc ng dng#Thng k#Nghi n cu khoa hc#Y hc#PDung## 00966000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200130003300300280 00460070065000740140007001390190005001460820006001518080005001570080005001620090 00800167010000500175011001500180015001800195005001200213005001300225005002200238 00500170026000500150027701300070029202102700029902000130056902000080058202000090 0590020001100599039000600610#VL09.00036#VL09.00038#VL09.00037#Rng hm mt#Sch o to bc s a khoa#B.s.: Nguyn Toi (ch.b.), L Hng Lin, Nguyn Thc Qun h Hoa..#38000#Vi?t#617.6#^214#^aH.#^aY hc#2008#^a150tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t #Nguyn Toi#L Hng Lin#Nguyn Thc Qunh Hoa#Trn Thanh Phc#V Th Bc Hi #237405#Tp hp cc bi ging v rng, b rng, s mc rng, d phng lch lc r ng, bnh su rng, bnh l hu rng, bnh nha chu, vim nhim ming - hm mt, chn thng hm mt, d tt bm sinh hm mt, khi u lnh tnh hay gp vng mi ng - hm mt... v cc bc iu tr#Rng hm mt#Bnh l#iu tr#Gio trnh#P Dung## 00889000000000373000450002600110000002600110001102600110002200200200003300300320 00530070063000850140007001480190005001550820007001608080005001670080005001720090 00800177010000500185011001500190015001800205005001000223005002200233005001300255 00500170026800500180028501300070030302101320031002000090044202000180045102000110 0469020000900480020000900489020001100498039000600509#VL09.00039#VL09.00040#VL09. 00041#iu dng nhi khoa#Sch o to c nhn iu dng#B.s.: L Vn An, Nguy n Th Anh Phng (ch.b.), H Vit Hiu..#60000#Vi?t#618.92#^214#^aH.#^aY hc#20 08#^a243tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#L Vn An#Nguyn Th Anh Phng#H Vit Hiu #V Th Diu Hin#Nguyn Thanh Long#237406#Bao gm cc bi ging thuc nhi c s v bnh l, chm sc tr s sinh, vn dinh dng, chm sc mt s bnh thn g gp tr em#Nhi khoa#Chm sc sc kho#Dinh dng#iu tr#Bnh tt#Gio trn h#PDung## 00827000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200160 00500030034000660070046001000140007001460190005001530820007001588080005001650080 00500170009000800175010000500183011001400188015001800202005001400220013000700234 02101980024102000160043902000050045502000090046002000150046902000110048403900060 0495#VL09.00043#VL09.00044#VL09.00042#Nguyn Mnh Dng#Cp cu ban u#Sch o to iu dng trung cp#B.s.: Nguyn Mnh Dng (ch.b.), Tng Vnh Ph#25000#Vi ?t#616.02#^214#^aH.#^aY hc#2008#^a99tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Tng Vnh Ph#2 37407#Gm cc bi hc v cp cu ban u, s cu vt thng, phng chng sc, s cu ngi b bng, cm mu - ga r, cp cu ngi b ngng h hp - ngng tun hon, s cu gy xng, vn chuyn nn nhn#Cp cu ban u#Y t#iu tr#iu d ng hc#Gio trnh#PDung## 00593000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200120 00460070013000580140008000710190005000790820006000848080005000900080005000950090 00800100010000500108011001500113013000700128021013400135020001100269020000900280 020001000289020001000299039000600309#VL09.00045#VL09.00046#VL09.00047#ng Hanh #K thut m#ng Hanh #142000#Vi?t#617.4#^214#^aH.#^aY hc#2008#^a337tr.^b 27cm#237408#Gii thiu nhng iu cn thit v k thut m, cch thc m v sn sc sau m cc bnh lin quan n tim mch - lng ngc, tit niu#Phu thut#Tim mch#Lng ngc#Tit niu#PDung## 00912000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200200 00410030028000610070049000890140007001380190005001450820004001508080005001540080 00500159009000800164010000500172011001500177015001800192005001400210005001100224 013000700235021031800242020001100560020001000571020001100581039000600592#VL09.00 048#VL09.00049#VL09.00050#Phan An#Ho v c v hu c#Sch o to bc s a kho a#B.s.: Phan An (ch.b.), Nguyn S c, L Hu Tr#66000#Vi?t#546#^214#^aH.#^aY hc#2008#^a266tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Nguyn S c#L Hu Tr#237409#Trnh by nhng kin thc c bn lin quan ti ho v c v ho hu c nh: cc nguy n t kim loi khi S, khi P, khi d, cc nguyn t phi kim, cc hp cht v c, cu trc phn t hp cht hu c, hiu ng cu trc, phn ng ca hp cht hu c, hydrocarbon, aldehyd, ceton, glucid,... d vng cc hp cht d vng#Ho hu c#Ho v c#Gio trnh#PDung## 00859000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200160003300300360 00490070064000850140008001490190005001570820004001628080005001660080005001710090 00800176010000500184011001500189015001800204005001500222005001700237005001400254 00500170026800500120028501300070029702101960030402000160050002000110051603900060 0527#VL09.00051#VL09.00053#VL09.00052#Gii phu ngi#Sch o to c nhn k th ut y hc#B.s.: Nguyn Vn Huy (ch.b.), Ng Xun Khoa, Nguyn c Ngha..#129000 #Vi?t#611#^214#^aH.#^aY hc#2008#^a345tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Nguyn Vn Hu y#Chu Vn Tu Bnh#Ng Xun Khoa#Nguyn c Ngha#L Phi Tho#237410#Cung cp nh ng kin thc gii phu c bn nht lin quan ti cc h c quan: h xng, h k hp, h c, h tim mch, h h hp, h tiu ho, tit niu, sinh dc, thn kinh, ni tit, cc gic quan#Gii phu ngi#Gio trnh#PDung## 01061000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490020028000540030010000820070067000920220004001592210 03400163005001400197005001700211005001800228005002300246005001500269008000500284 00900080028901000050029701100150030201500180031701300070033502102990034202000090 0641020001000650020001000660020001100670039000600681#VL09.00054#VL09.00056#VL09. 00055#56000#Vi?t#615#^214#K thut sn xut dc phm#.20.Z.09#B.s.: T Minh K ong (ch.b.), Nguyn Thanh Hi, Nguyn Ngc Chin..#T.3#Cng ngh sn xut cc d ng thuc#T Minh Kong#Nguyn Thanh Hi#Nguyn Ngc Chin#Nguyn Th Thanh Duy n#L Th Thu Ho#^aH.#^aY hc#2008#^a226tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#237411#Cung cp nhng kin thc v k thut sn xut dc phm nh: sn xut nc tinh khit , lc, khuy trn, lm gim v phn on kch thc tiu phn, to ht, sy, ti t khun; cng ngh, sn xut mt s dng thuc in hnh, bao b ng gi dc p hm v cc nguyn tc thc hnh tt sn xut thuc#Sn xut#Dc phm#Cng ng h#Gio trnh#PDung## 00998000000000373000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200190 00520030028000710070066000990140007001650190005001720820006001778080005001830080 00500188009000800193010000500201011001500206015001800221005001400239005001400253 00500170026701300070028402102300029102000190052102000170054002000220055702000120 0579020000900591020001000600020000800610039000600618#VL09.00057#VL09.00058#VL09. 00059#Nguyn Xun Nghin#Phc hi chc nng#Sch o to bc s a khoa#B.s.: Ng uyn Xun Nghin (ch.b.), Cao Minh Chu, V Th Bch Hnh#48000#Vi?t#615.8#^214 #^aH.#^aY hc#2008#^a194tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Nguyn S c#Cao Minh Chu# V Th Bch Hnh#237412#Tng quan v vt l tr liu v phc hi chc nng. Phc hi chc nng mt s dng tn tt thng gp nh: lit na ngi do tai bin m ch mu no, bnh nhn b tn thng tu sng, au tht vng lng, bnh khp v t r b bi no#Phc hi chc nng#Liu php vt l#Tai bin mch mu no#Chn th ng#Tu sng#Bnh khp#Bi no#PDung## 00810000000000241000450002600110000002600110001102600110002200200620003301900050 00950820007001008080005001070080005001120090008001170100005001250110015001300150 03800145013000700183021034400190020001000534020000900544020000900553039000600562 #VL09.00060#VL09.00062#VL09.00061#Tp bi ging phng php chun on v iu t r k thut cao#Vi?t#616.07#^214#^aH.#^aY hc#2008#^a148tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t. Bnh vin Hu Ngh#237413#Trnh by nhng phng php chn on v iu tr k thut cao nh: ho m min dch, tin b trong chn on hnh nh, o khi l ng xng bng my do hp th tia X, iu tr ung th biu m t bo gan bng p hng php tc mch ho du chn lc, phu thut ni soi nang nc thn, ni soi tiu ho, laser v ng dng trong iu tr da liu...#Chn on#iu tr#Bnh h c#PDung## 00907000000000361000450002600110000002600110001100200930002200700600011501400070 01750190005001820820007001878080005001940080005001990090008002040100005002120110 01400217015001800231005001300249005001400262005001500276005001600291005001500307 01300070032202101470032902000110047602000090048702000090049602000090050502000090 0514020000800523020000800531039000600539#VL09.00063#VL09.00064#Tiu chun trang thit b, ho cht cho cc phng thc tp ca c s o to dc s i hc#B.s. : Ph Vn Thm (ch.b.), Phm Quc Bo, Phm Xun Vit..#23000#Vi?t#610.72#^214# ^aH.#^aY hc#2008#^a89tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Ph Vn Thm#Phm Quc Bo#Ph m Xun Vit#Nguyn Mnh Pha#Trn Vit Hng#237414#Gii thiu danh mc trong thi t b c bn, danh mc ho cht v tiu chun trang thit b, ho cht cho cc ph ng thc tp o to dc s i hc#Tiu chun#Danh mc#Thit b#Ho cht#Thc tp#o to#Dc s#PDung## 01020000000000361000450002600110000002600110001100200250002202900220004700700460 00690050014001150050007001290050015001360050014001510050017001650190005001820820 00400187808000500191008000500196009000800201010000500209011001500214013000700229 02103190023602000110055502000100056602000090057602000080058502000070059302000170 0600020001800617020001700635039000600652#VL09.00065#VL09.00066#Bo co khoa hc tm tt#The book of abstracts#B.s.: Trn Th Lin, Hm, Nguyn Th Thu..#Trn Th Lin# Hm#Nguyn Th Thu#T Tuyt Bnh#Nguyn Bch Dip#Vi?t#613#^214#^aH .#^aY hc#2008#^a347tr.^b27cm#237415#Gm cc bo co khoa hc tp trung nghin c u cc yu t tc hi trong mi trng lao ng, v sinh lao ng, tm l lao ng, cc bnh ngh nghip, v sinh mi trng, sc kho trng hc v cc gii ph p ci thin iu kin lm vic, d phng bo v sc kho cho ngi lao ng, s c kho hc sinh v cng ng dn c#Mi trng#nh hng#Lao ng#V sinh#Tm l #Bnh ngh nghip#Chm sc sc kho#Bo co khoa hc#PDung## 00738000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200190 00460070013000650140007000780190005000850820006000908080005000960080005001010090 02100106010000500127011001500132013000700147021022900154020001200383020000300395 020000400398020001200402020000900414020000700423039000600430#VL09.00067#VL09.000 68#VL09.00069#Phan Vn Lc#T ng ho o nh#Phan Vn Lc#17000#Vi?t#526.9#^21 4#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2008#^a112tr.^b27cm#237416#Gii thiu cc phng ph p v xu hng c bn pht trin t ng ho trong o nh, bn cht truyn ng t rong cc my o nh. C s l thuyt truyn tin v nh s v nghin cu m hnh ho bng hm ton hc v cc yu t a vt#M hnh ho#o#nh#K thut s#Trc a#o nh#PDung## 00783000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200270 00450070012000720140007000840190005000910820006000968080005001020080005001070090 02100112010000500133011001500138013000700153021030300160020001100463020000900474 020000700483020000900490039000600499#VL09.00070#VL09.00071#VL09.00072#Nguyn Kh i#ng v giao thng th#Nguyn Khi#95000#Vi?t#625.7#^214#^aH.#^aGiao thn g Vn ti#2008#^a379tr.^b27cm#237417#Gii thiu phng php qui hoch mng li ng th; phng php thit k mi v thit k ci to ng th; thit k nt giao thng cng mc, khc mc; thit k qung trng v cc cng trnh tr n ng, thit k thot nc ma trn ng ph; t chc vn ti hnh khch v g iao thng cng cng#Giao thng#ng b# th#Thit k#PDung## 00821000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200280 00470070014000750140007000890190005000960820008001018080005001090080005001140090 02100119010000500140011001500145013000700160021035400167020001000521020001000531 020000800541039000600549#VL09.00073#VL09.00075#VL09.00074#o c Tuyn#Bi tp l thuyt mch in#o c Tuyn#36000#Vi?t#621.319#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2008#^a272tr.^b27cm#237418#Gii thiu cc l thuyt v bi tp v mch in c th gm: mch in hnh sin ch xc lp, phng php phn tch mch i n hnh sin, cng hng trong mch in, mch in c h cm, mang hai ca tuyn tnh, mch in ba pha, mch in phi tuyn. Gii cc bi ton qu trnh qu trong mch in tuyn tnh bng phng php kinh in, ton t...#Mch in#L t huyt#Bi tp#PDung## 01003000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200160 00500070041000660140007001070190005001140820004001198080005001230080005001280090 02100133010000500154011001500159005001100174004002900185013000700214021041200221 020001300633020000300646020001400649020000900663020001100672039000600683#VL09.00 076#VL09.00077#VL09.00078#Nguyn Anh Ngha#in kh ho m#B.s.:Nguyn Anh Ngha (ch.b), Trn B #39000#Vi?t#622#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2008#^a291tr. ^b27cm#Trn B #Ti bn c sa cha, b sung#237419#Gii thiu cc c im v yu cu ring i vi h thng cung cp in m, cc hnh thc ch to thit b in m, thit b iu khin v bo v trong m, tnh ton thp sng. Kim nghi m sa cha v vn hnh thit b in m. Cc iu kin an ton in git i v i mng in m, t chc v thit k h thng cung cp in xoay chiu v mt chi u trong m. Cc ch tiu kinh t - k thut ca h thng in m#in kh ho#M #Thit b in#K thut#Gio trnh#PDung## 00848000000000289000450002600110000002600110001102600110002200201680003301400070 02010190005002080820010002138080005002230080005002280090012002330100005002450110 01500250015002300265013000700288021020300295020001700498020000800515020000400523 020000800527020000800535020000900543039000600552#VL09.00079#VL09.00080#VL09.0008 1#Ch qun l, s dng ti sn nh nc sp xp li nh, t thuc s hu nh nc ti c quan nh nc, n v s nghip cng lp, ban qun l d n, t ch c kinh t#98000#Vi?t#346.59704#^214#^aH.#^aTi chnh#2008#^a402tr.^b27cm#TTS g hi: B Ti chnh#237420#Tp hp mt s vn bn php lut trong lnh vc qun l ti sn nh nc v sp xp li nh, t thuc s hu nh nc ti c quan nh n c, n v s nghip cng lp, ban qun l d n, t chc kinh t#Ti sn quc gia#Nh ca#t#Qun l#S dng#Qui nh#PDung## 00687000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020029000450030077000740070045001510220004001960050012002000050 01600212005001300228005001500241005001400256008000500270009001400275010000500289 01100150029401300070030902000110031602000060032702000080033302000140034103900060 0355#VV09.00526#VV09.00527#22500#Vi?t#372.6#^214#Hc v n luyn ting Vit 3#D ng cho hc sinh lp 3 tiu hc t c v t hc vn ln hc kh, hc gii#T c Hin, Thi Thnh Vinh, L Thanh Hi..#T.1#T c Hin#Thi Thnh Vinh#L Than h Hi#Nguyn Ngc H#Nguyn Kim Sa#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a144tr.^b24cm#237421 #Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#PDung## 00667000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020029000450030077000740070045001510220004001960050012002000050 01600212005001300228005001500241005001400256008000500270009001400275010000500289 011001500294013000700309020001100316020000600327020001400333039000600347#VV09.00 528#VV09.00529#21500#Vi?t#372.6#^214#Hc v n luyn ting Vit 3#Dng cho hc sinh lp 3 tiu hc t c v t hc vn ln hc kh, hc gii#T c Hin, Th i Thnh Vinh, L Thanh Hi..#T.2#T c Hin#Thi Thnh Vinh#L Thanh Hi#Nguyn Ngc H#Nguyn Kim Sa#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a136tr.^b24cm#237422#Ting Vit# Lp 3#Sch c thm#PDung## 00663000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020029000450030073000740070045001470220004001920050012001960050 01600208005001300224005001500237005001400252008000500266009001400271010000500285 011001500290013000700305020001100312020000600323020001400329039000600343#VV09.00 530#VV09.00531#32000#Vi?t#372.6#^214#Hc v n luyn ting Vit 4#Dng cho hc sinh lp 4 tiu hc t hc v t vn ln hc kh, hc gii#T c Hin, Thi Th nh Vinh, L Thanh Hi..#T.1#T c Hin#Thi Thnh Vinh#L Thanh Hi#Nguyn Ng c H#Nguyn Kim Sa#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a208tr.^b24cm#237423#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#PDung## 00648000000000277000450002600110000002600110001100200280002200301280005000700430 01780050012002210050016002330050013002490140007002620190005002690820007002748080 00500281008000500286009001400291010000500305011001500310013000700325020001200332 020000600344020001400350039000600364#VV09.00532#VV09.00533#Hng dn tp lm vn lp 5#Phng php, cc dng bi v nhng bi vn mu. Dng cho hc sinh lp 5 t iu hc t c v t hc vn ln hc kh, hc gii#T c Hin, Nguyn Vit Nga, Phm Minh T#T c Hin#Nguyn Vit Nga#Phm Minh T#24000#Vi?t#372.62#^2 14#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a160tr.^b24cm#237424#Tp lm vn#Lp 5#Sch c thm #PDung## 00639000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020040000430070049000830220004001320050015001360050016001510050 01400167005001300181005001600194008000500210009001400215010000500229011001500234 01300070024902000080025602000110026402000120027502000060028702000140029303900060 0307#VV09.00534#VV09.00535#29000#Vi?t#807#^214#Nm vng kin thc hc tt ng vn 6#Trng Mai Anh, Thn Phng Tr, Phm c Hiu..#T.1#Trng Mai Anh#Thn Phng Tr#Phm c Hiu#Bi Th Xun#Quch Thu Huyn#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^ a187tr.^b24cm#237425#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 6#Sch c thm#PDung## 00639000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020040000430070049000830220004001320050015001360050016001510050 01400167005001300181005001600194008000500210009001400215010000500229011001500234 01300070024902000080025602000110026402000120027502000060028702000140029303900060 0307#VV09.00536#VV09.00537#31000#Vi?t#807#^214#Nm vng kin thc hc tt ng vn 6#Trng Mai Anh, Thn Phng Tr, Phm c Hiu..#T.2#Trng Mai Anh#Thn Phng Tr#Phm c Hiu#Bi Th Xun#Quch Thu Huyn#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^ a198tr.^b24cm#237426#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 6#Sch c thm#PDung## 00614000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020040000430070049000830220004001320050015001360050016001510050 01400167005001600181008000500197009001400202010000500216011001500221013000700236 020000800243020001100251020000600262020001200268020001400280039000600294#VV09.00 538#VV09.00539#34500#Vi?t#807#^214#Nm vng kin thc hc tt ng vn 7#Tr ng Mai Anh, Thn Phng Tr, Phm c Hiu..#T.1#Trng Mai Anh#Thn Phng Tr# Phm c Hiu#Quch Thu Huyn#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a223tr.^b24cm#237427#Ng vn#Ting Vit#Lp 7#Tp lm vn#Sch c thm#PDung## 00614000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020040000430070049000830220004001320050015001360050016001510050 01400167005001600181008000500197009001400202010000500216011001500221013000700236 020000800243020001100251020000600262020001200268020001400280039000600294#VV09.00 540#VV09.00541#31000#Vi?t#807#^214#Nm vng kin thc hc tt ng vn 7#Tr ng Mai Anh, Thn Phng Tr, Phm c Hiu..#T.2#Trng Mai Anh#Thn Phng Tr# Phm c Hiu#Quch Thu Huyn#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a199tr.^b24cm#237428#Ng vn#Ting Vit#Lp 7#Tp lm vn#Sch c thm#PDung## 00500000000000265000450002600110000002600110001100200410002200700300006300500160 00930050013001090140007001220190005001290820007001348080005001410080005001460090 01400151010000500165011001500170013000700185020000800192020000600200020000800206 020001400214039000600228#VV09.00543#VV09.00542#K nng lm thi v kim tra ho hc 8#Nguyn Hu Thc, Trn V Bnh#Nguyn Hu Thc#Trn V Bnh#25500#Vi?t#5 40.76#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a163tr.^b24cm#237429#Ho hc#Lp 8#Bi tp#S ch c thm#PDung## 00459000000000253000450002600110000002600110001100200350002200700170005700500170 00740140007000910190005000980820007001038080005001100080005001150090014001200100 00500134011001500139013000700154020000900161020000700170020000800177020001400185 039000600199#VV09.00544#VV09.00545#Hng dn gii bi tp sinh hc 12#Nguyn Th Giang#Nguyn Th Giang#27000#Vi?t#570.76#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a175tr. ^b24cm#237430#Sinh hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#PDung## 00635000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020042000430070043000850220004001280050012001320050012001440050 01500156005001600171005001800187008000500205009001400210010000500224011001500229 01300070024402000080025102000110025902000070027002000120027702000140028903900060 0303#VV09.00546#VV09.00547#29000#Vi?t#807#^214# hc tt ng vn 12 trung hc ph thng#T c Hin, L Bo Chu, Hong Ngc c..#T.2#T c Hin#L Bo Chu #Hong Ngc c#Thi Thanh Hng#Nguyn Thanh Vit#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a191t r.^b24cm#237431#Ng vn#Ting Vit#Lp 12#Tp lm vn#Sch c thm#PDung## 00635000000000325000450002600110000002600110001100200420002200700430006402200040 01070050012001110050012001230050015001350050016001500050018001660080005001840090 01400189010000500203011001500208014000700223019000500230082000400235808000500239 01300070024402000080025102000110025902000070027002000120027702000140028903900060 0303#VV09.00548#VV09.00549# hc tt ng vn 12 trung hc ph thng#T c Hin , L Bo Chu, Hong Ngc c..#T.1#T c Hin#L Bo Chu#Hong Ngc c#Thi Thanh Hng#Nguyn Thanh Vit#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a192tr.^b24cm#29000#Vi?t# 807#^214#237432#Ng vn#Ting Vit#Lp 12#Tp lm vn#Sch c thm#PDung## 00501000000000277000450002600110000002600110001100200200002200700300004200500130 00720050016000850140007001010190005001080820007001138080005001200080005001250090 01400130010000500144011001500149013000700164020000500171020000800176020001200184 020000700196020001400203039000600217#VV09.00550#VV09.00551#Ton trc nghim 12#N g Long Hu, Mai Trng Gio#Ng Long Hu#Mai Trng Gio#38500#Vi?t#510.76#^21 4#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a255tr.^b24cm#237433#Ton#Bi tp#Trc nghim#Lp 12# Sch c thm#PDung## 00908000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200670003300300730 01000140008001730190005001810820010001868080005001960080005002010090012002060100 00500218011001500223015002300238013000700261021019500268020000500463020001000468 02000090047802000110048702000160049802000140051402000090052802000090053702000180 0546039000600564#VV09.00552#VV09.00554#VV09.00553#H thng vn bn php lut c hiu lc thi hnh t ngy 01-01-2009#Thu - Hi quan. Tin lng - tin cng. B o him x hi - bo him y t#299000#Vi?t#343.59704#^214#^aH.#^aTi chnh#2008# ^a707tr.^b27cm#TTS ghi: B Ti chnh#237434#Gii thiu cc vn bn php lut li n quan ti lnh vc thu - hi quan, qui nh v mc lng ti thiu, lng hu , tr cp bo him x hi v tr cp hng thng, bo him x hi, bo him y t# Thu#Lut thu#Hi quan#Tin lng#Bo him x hi#Bo him y t#Qui nh#Vit N am#Vn bn php lut#PDung## 00800000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200360003300700230 00690140007000920190005000990820004001048080005001080080005001130090012001180100 00500130011001500135001001700150013000700167021023100174020000800405020001000413 020001000423020001100433020001000444020001000454020001600464039000600480#VV09.00 555#VV09.00557#VV09.00556#Phn tch ti chnh cng ty c phn#Nguyn Nng Phc c h.b.#46000#Vi?t#332#^214#^aH.#^aTi chnh#2008#^a253tr.^b21cm#Nguyn Nng Phc# 237435#Tng quan v h thng ch tiu thng tin k ton phn tch tnh hnh ti chnh cng nh thc trng, kin ngh v gii php nhm hon thin h thng ch t iu thng tin k ton phn tch tnh hnh ti chnh trong cc cng ty c phn#K ton#Ti chnh#Phn tch#Thc trng#Kin ngh#Gii php#Cng ti c phn#PDung## 00947000000000313000450002600110000002600110001100200580002202900550008001500900 01350190005002250820010002308080005002400080005002450090021002500100005002710110 01700276013000700293021022500300020001900525020001900544020000800563020000900571 020000900580020001000589020001000599020000900609020000900618039000600627#VV09.00 558#VV09.00559#Hp tc pht trin giao thng vn ti Vit Nam - Nht Bn#Vietnam - Japan co-operation for transport development#TTS ghi: tr. B Giao thng Vn ti. Nm thit lp quan h ngoi giao Vit Nam - Nht Bn#Vi?t#380.09597#^214#^a H.#^aGiao thng Vn ti#2008#^a98tr.^b21x30cm#237436#Tng kt, nh gi hiu qu cc d n s dng ngun vn ODA Nht Bn ci to, nng cp, xy dng mi cc cng trnh h tng giao thng vn ti phc v cng cuc pht trin kinh t - x hi v xo i gim ngho Vit Nam#Giao thng vn ti#Hp tc pht trin#Ci to#Xy dng#ng b#ng st#Cng bin#Vit Nam#Nht Bn#PDung## 01056000000000313000450002600110000002600110001100500160002201900050003808200070 00438080005000500080014000550090048000690100005001170110015001220020056001370070 04900193005001700242005001400259005001300273005001300286013000700299021037300306 020001200679020000400691020002100695020001100716020000900727039000600736#VV09.00 560#VV09.00561#Marsh, Sally P.#Vi?t#333.76#^214#^aH. ; Sydney#^ai hc Nng ngh ip I H Ni ; i hc Sydney#2007#^a272tr.^b24cm#Pht trin nng nghip v chn h sch t ai Vit Nam#Sally P. Marsh, Gordon MacAulay, Phm Vn Hng..#MacAu lay, Gordon#Phm Vn Hng#T Dng Tin# Kim Chung#237437#Tng quan v pht tri n nng nghip v chnh sch t ai Vit Nam, s dng linh hot t, phn tc h kinh t hin tng manh nhm t ai, th trng quyn s dng t nng nghip , chnh sch thu v s dng tn dng trong cc h nng dn, thu nhp t nng ng hip, m hnh kinh t h, giao dch t trong bi cnh lng x v qun l t n ng nghip trong thi k i mi#Nng nghip#t#Chnh sch rung t#Pht trin# Vit Nam#PDung## 01061000000000325000450002600110000002600110001102600110002200500180003301500550 00510190005001060820008001118080005001190100005001240110026001290020069001550070 05400224005001700278005001500295005002100310005001900331013000700350021026800357 02000170062502000210064202000230066302000210068602000080070702000140071503900060 0729#VV09.00563#VV09.00562#VV09.00564#Nguyn Trung Vinh#Hi Nng dn Vit Nam. B an chp hnh thnh ph Cn Th#Vi?t#959.793#^214#2008#^a398tr., 56tr. nh^b23cm# Lch s phong tro nng dn v Hi Nng dn tnh Cn Th (1930-2008)#Nguyn Trun g Vinh, Nguyn Phng Anh, Phan Tuyt Vn..#Nguyn Phng Anh#Phan Tuyt Vn#Nguy n Th Thanh Vn#Nguyn Th Kim Thu#237438#Gii thiu lch s v qu trnh hot ng ca phong tro nng dn v hi nng dn tnh Cn Th c bit trong nhng n m u tranh ginh chnh quyn (1930-1945), trong khng chin chng Php, chng M cu nc v trong thi k xy dng ch ngha x hi, bo v t quc#Lch s hi n i#Phong tro cng nhn#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Cn Th# Xy dng CNXH#PDung## 00943000000000325000450002600110000002600110001100500150002201500610003701900050 00980820007001038080005001100080005001150090008001200100005001280110015001330020 06500148003001600213007007400229005001600303005001500319005001700334005001300351 01300070036402101990037102000060057002000170057602000090059302000090060203900060 0611#VV09.00565#VV09.00566#Phm c Thnh#TTS ghi: B Y t. Vin Gim nh php y tm thn Trung ng#Vi?t#616.89#^214#^aH.#^aY hc#2008#^a100tr.^b27cm#Ti li u tp hun gim nh php y tm thn ton quc ln th t#Lu hnh ni b#Phm c Thnh, Nguyn Kim Vit, Nguyn Vn Th... ; Phm c Thnh ch.b.#Nguyn Kim V it#Nguyn Vn Th#Nguyn Hu Chin#Ng Vn Vinh#237439#Gii thiu cc qui tc ng x ca cn b, vin chc trong cc n v s nghip y t, cc qui nh ca lu t t tng hnh s, ti phm, lut t tng dn s v cc biu mu v gim nh p hp y tm thn#Y hc#Gim nh php y#Tm thn#Qui nh#PDung## 01092000000000349000450002600110000002600110001100500140002201500180003601400070 00540190005000610820006000668080005000720080005000770090008000820100005000900110 01400095002006900109003006000178007007000238005001600308005001300324005001600337 00500130035301300070036602103150037302000060068802000110069402000110070502000120 0716020000800728039000600736#VV09.00568#VV09.00567#inh Hu Dung#TTS ghi: B Y t#23000#Vi?t#616.9#^214#^aH.#^aY hc#2008#^a90tr.^b27cm#K thut c bn v m bo cht lng trong xt nghim vi sinh y hc#Sch o to c nhn k thut y h c chuyn ngnh xt nghim#inh Hu Dung, Nguyn Th Vinh, Bi Khc Hu... ; in h Hu Dung ch.b.#Nguyn Th Vinh#Bi Khc Hu#Nguyn Th Vinh#L Hng Hinh#23744 0#Bao gm nhng k thut c bn v c l thuyt v k nng thc hnh nhm m b o cht lng xt nghim vi sinh y hc nh: s dng v bo qun knh hin vi, x l dng c thu tinh nhim vi sinh vt, cc bin php tit trng, v trng, bo qun huyt thanh, m bo v gim st cht lng trong xt nghim vi sinh...#Y h c#Cht lng#Xt nghim#Vi sinh hc#m bo#PDung## 00724000000000265000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200060 00388080005000440080018000490090008000670100005000750110014000800010017000940020 01000111029001100121007001700132013000700149021027100156020001000427020000500437 020001000442039000600452#VV09.00569#VV09.00571#VV09.00570#Vi?t#615.5#^214#^aTp. H Ch Minh#^aY hc#2008#^a98tr.^b24cm#L Th Tuyt Lan#H hp k#Spirometry#L Th Tuyt Lan#237441#Gii thiu nhng vn c bn v cc ng dng c th ca h hp k trong ngnh phi hc, trong y hc lao ng, trong tim mch, ung th, tr ong ngnh thn kinh... cng mt s ch nh, chng ch nh lm h hp k, qui t rnh thc hin h hp k v la chn loi h hp k#Chn on#Bnh#H hp k#PDu ng## 00732000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820007000458080005000520080018000570090008000750100005000830110015000880010 01600103002001700119029002400136007001600160013000700176021017100183020001000354 020000600364020001000370020001400380020000900394020000900403039000600412#VV09.00 572#VV09.00573#VV09.00574#70000#Vi?t#610.72#^214#^aTp. H Ch Minh#^aY hc#2008 #^a428tr.^b24cm#Nguyn Vn Tun#Y hc thc chng#Evidence-based Medicine#Nguyn Vn Tun#237442#Khi qut v y hc thc chng v gii thiu cc phng php truy tm, thm nh, x l s liu thng k v ng dng thng tin cho mc ch lm s ng trong y hc thc chng#Thc hnh#Y hc#Thm nh#X l s liu#Thng k#ng dng#PDung## 00837000000000301000450002600110000002600110001102600110002200500170003301400070 00500190005000570820008000628080005000700080005000750090008000800100005000880110 01500093001001500108002003100123029004400154007004100198013000700239021024600246 020000600492020001000498020001000508020001100518039000600529#VV09.00575#VV09.005 77#VV09.00576#Chu Vn Tu Bnh#99000#Vi?t#617.003#^214#^aH.#^aY hc#2008#^a309t r.^b24cm#Nguyn Vn Huy#Thut ng gii phu Anh - Vit#English - Vietnamese anat omical terminology#Nguyn Vn Huy (ch.b.), Chu Vn Tu Bnh#237443#Gm nhiu cc t ng gii phu Anh - Vit theo cc ch : gii phu i cng, gii phu h thng, h khp, h c, h tiu ho, h h hp, tit niu, h sinh dc, tim mch, h bch huyt, thn kinh, cc c quan cm gic v lp ph b mt c th#Y hc#T hut ng#Ting Anh#Ting Vit#PDung## 00786000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490080005000540090008000590100005000670110015000720010 01200087002006500099007001200164013000700176021027100183020001000454020001000464 020001900474020000900493039000600502#VV09.00578#VV09.00580#VV09.00579#36000#Vi? t#615#^214#^aH.#^aY hc#2008#^a206tr.^b21cm#i Duy Ban#Dc cn trng trong y d c c truyn Vit Nam v y hc hin i#i Duy Ban#237444#i cng v cn tr ng v gii thiu cc bi thuc dn gian kt hp y hc hin i s dng cn tr ng vo iu tr mt s bnh nh ung th, thn kinh, bnh chuyn ho ni tit, b nh sinh dc, tit niu, thp khp v cc liu php dn gian ong mt cha bnh, lm p...#Cn trng#Dc phm#Bi thuc dn gian#iu tr#PDung## 01025000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510020033000560070081000890220004001702210024001740050 01800198005001700216005001500233005001400248005001800262008000500280009000800285 01000050029301100150029801300070031302103240032002000100064402000130065402000140 0667039000600681#VV09.00581#VV09.00582#VV09.00583#59000#Vi?t#616.8#^214#Thc h nh lm sng thn kinh hc#Nguyn Vn Chng, Nguyn Xun Thn, Hong c Kit... ; Nguyn Vn Chng ch.b.#T.4#Chun on cn lm sng#Nguyn Vn Chng#Nguyn Xun Thn#Hong c Kit#Phan Vit Nga#Nguyn Hong Ngc#^aH.#^aY hc#2008#^a394 tr.^b21cm#237445#Gii thiu phng php chn on cn lm sng v thn kinh. Cc th thut can thip vo ng sng tht lng. Phng php chn on X quang, chn on ng dng t trng, phng php thm d in sinh l thn kinh, chn on ng dng ng v phng x, chn on ng dng siu m v cc phng php kho s t chc nng thc vt#Chn on#Cn lm sng#Thn kinh hc#PDung## 00714000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200220 00470070029000690050014000980140007001120190005001190820006001248080005001300080 00500135009000800140010000500148011001500153013000700168021017500175020001200350 020001000362020000900372020001200381020001300393039000600406#VV09.00584#VV09.005 86#VV09.00585#Trn Vn Hinh#Nhim khun tit niu#Trn Vn Hinh, Hong Mnh An#H ong Mnh An#28000#Vi?t#616.6#^214#^aH.#^aY hc#2008#^a159tr.^b21cm#237446#Tm hiu v nhim khun tit niu, nguyn nhn gy bnh, cc ng thm nhp ca vi khun vo h tit niu, triu chng, chn on, cc loi khng sinh v nguyn t c iu tr#Nguyn nhn#Chn on#iu tr#Nhim khun#H tit niu#PDung## 00795000000000253000450002600110000002600110001100200980002200300700012001900050 01900820006001958080005002010080018002060090008002240100005002320110014002370150 03600251013000700287021019400294020001700488020001000505020000900515020001100524 039000600535#VV09.00587#VV09.00588#Khuyn co 2008 v lng gi nguy c tim mch chu phu v chm sc bnh nhn phu thut ngoi tim#Trong khun kh khuyn co 2008 v cc bnh l tim mch v chuyn ho#Vi?t#616.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aY hc#2008#^a23tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Tim mch hc Vit Nam#237447#Tm hiu tng bc nhm lng nh nguy c tim mch chu phu. Cc khuyn co lin quan ti ch n on, kim sot v theo di lin quan ti tim mch chu phu. iu tr chu ph u, theo di chu phu#Bnh h tim mch#Chn on#iu tr#Phu thut#PDung## 00661000000000241000450002600110000002600110001100200850002200300700010701900050 01770820006001828080005001880080018001930090008002110100005002190110014002240150 03600238013000700274021010400281020000900385020001000394020000900404039000600413 #VV09.00589#VV09.00590#Khuyn co 2008 v x tr bnh tim thiu mu cc b mn t nh (au tht ngc n nh)#Trong khun kh khuyn co 2008 v cc bnh l tim m ch v chuyn ho#Vi?t#616.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aY hc#2008#^a37tr.^b21cm# TTS ghi: Hi Tim mch hc Vit Nam#237448#Tm hiu v bnh tim thiu mu cc b mn tnh. Phng php chn on, thm d cn lm sng v iu tr#Bnh tim#Chn on#iu tr#PDung## 00808000000000241000450002600110000002600110001100200500002200300700007201900050 01420820006001478080005001530080018001580090008001760100005001840110014001890150 03600203013000700239021028700246020000800533020001000541020000900551039000600560 #VV09.00591#VV09.00592#Khuyn co 2008 v chun on v iu tr suy tim#Trong k hun kh khuyn co 2008 v cc bnh l tim mch v chuyn ho#Vi?t#616.1#^214#^ aTp. H Ch Minh#^aY hc#2008#^a58tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Tim mch hc Vit Nam# 237449#Tm hiu v suy tim. Nguyn nhn v phn suy tim. Chn on suy tim v lng nh trc iu tr. iu tr cc bnh nhn c nguy c cao suy tim, c t n thng thc th tim nhng cha c triu chng c nng suy tim, iu tr suy ti m giai on cui. Chm sc cui i bnh nhn suy tim#Suy tim#Chn on#iu tr #PDung## 00777000000000253000450002600110000002600110001100200680002200300700009001900050 01600820006001658080005001710080018001760090008001940100005002020110015002070150 03600222013000700258021020800265020001300473020001000486020000900496020001200505 039000600517#VV09.00594#VV09.00593#Khuyn co 2008 v chun on v iu tr tn g huyt p ngi ln#Trong khun kh khuyn co 2008 v cc bnh l tim mch v chuyn ho#Vi?t#616.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aY hc#2008#^a101tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Tim mch hc Vit Nam#237450#Gii thiu cc phng php o huyt p, ch nh o huyt p, phn loi tng huyt p. nh gi bnh nhn tng huyt p. X c nh ngng, ch iu tr v thi x tr tng huyt p. D phng tng huy t p#Cao huyt p#Chn on#iu tr#o huyt p#PDung## 00655000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200380 00500070017000880140007001050190005001120820006001178080005001230080005001280090 00800133010000500141011001400146013000700160021015700167020000800324020001200332 020000900344020001800353039000600371#VV09.00595#VV09.00597#VV09.00596#Nguyn Vn Thng#Hng dn chm sc ngi bnh t qu#Nguyn Vn Thng#18000#Vi?t#616.8# ^214#^aH.#^aY hc#2008#^a82tr.^b21cm#237451#Tm hiu v t qu, cc du hiu b o ng t qu, nguyn nhn gy bnh. Hng dn qui trnh chm sc ngi bnh t qu no. iu tr d phng t qu no#t qu#Nguyn nhn#iu tr#Chm sc s c kho#PDung## 00761000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200610 00500070017001110140007001280190005001350820006001408080005001460080005001510090 00800156010000500164011001500169013000700184021026900191020001000460020001000470 020000900480039000600489#VV09.00598#VV09.00599#VV09.00600#Nguyn Vnh Hng#Bnh thn ni khoa mt s phng php chun on v iu tr#Nguyn Vnh Hng#46000# Vi?t#616.6#^214#^aH.#^aY hc#2008#^a271tr.^b21cm#237452#Tm hiu cc triu chng , bnh l thn tit niu, phng php chn on, iu tr v phng bnh cu thn , hi chng thn h, nhim trng thn, si thn tit niu, bnh thn tiu ng, bnh thn do thuc cn quang tim tnh mch, lc mng bng iu tr suy thn m n...#Bnh thn#Chn on#iu tr#PDung## 00998000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200770003300700500 01100050015001600190005001750820010001808080005001900080005001950090008002000100 00500208011001500213015009100228005001600319005001500335005001600350013000700366 02102200037302000080059302000100060102000110061102000050062202000090062702000180 0636039000600654#VV09.00601#VV09.00602#VV09.00603#Quy ch truyn mu - 2007 v m t s vn bn quy phm php lut v truyn mu#Nguyn Anh Tr, Phm Quang Vinh, Bi Th Mai An..#Nguyn Anh Tr#Vi?t#344.59704#^214#^aH.#^aY hc#2008#^a105tr.^b 21cm#TTS ghi: B Y t. Vin Huyt hc - truyn mu Trung ng. Chng trnh An ton truyn mu#Phm Quang Vinh#Bi Th Mai An#Phm Tun Dng#237453#Gii thiu quyt nh ca B Y t v vic ban hnh Quy ch truyn mu; quy nh chung, tuy n chn ngi hin mu v thu gom mu, xt nghim cc n v mu, trch nhim m bo an ton, iu ch, bo qun, s dng mu...#Qui ch#Huyt hc#Truyn mu#Y t#Vit Nam#Vn bn php lut#PDung## 00783000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200570 00510070033001080050014001410140007001550190005001620820006001678080005001730080 00500178009000800183010000500191011001500196013000700211021023300218020000900451 020001000460020000800470020000900478039000600487#VV09.00604#VV09.00606#VV09.0060 5#Nguyn Th Phng#Cha bnh ti gia nh bng bm huyt, cu nng, co gi#Ngu yn Th Phng, Phm Vn Nhm#Phm Vn Nhm#35000#Vi?t#615.8#^214#^aH.#^aY hc# 2008#^a130tr.^b21cm#237454#Gii thiu v bm huyt cha bnh, cu nng cha bnh , co gi cha bnh v hng dn cha mt s bnh bng phng php trn nh: co gn cng chn, chn m, au u, au lng, au thn kinh hng, huyt p cao v t hp, nc, vo c...#iu tr#Bm huyt#Co gi#Cu nng#PDung## 00798000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200120 00470070059000590050017001180140007001350190005001420820006001478080005001530080 00500158009000800163010000500171011001400176013000700190005001800197021020600215 020001200421020001000433020000900443020000800452020001800460039000600478#VV09.00 607#VV09.00608#VV09.00609#Bi Quang Huy#Nghin ru#Bi Quang Huy (ch.b.), Nguy n Mnh Hng, Nguyn Thanh Bnh#Nguyn Mnh Hng#22000#Vi?t#613.8#^214#^aH.#^aY hc#2008#^a95tr.^b21cm#237455#Nguyn Thanh Bnh#Tm hiu v nghin ru. Hp th v chuyn ho ca ru trong c th, c ch sinh v biu hin lm sng ca nghi n ru. Hi chng cai ru, tc hi ca ru, lon thn kinh do ru v iu tr nghin ru#Nghin ru#Hi chng#iu tr#Tc hi#Chm sc sc kho#PDung## 00855000000000265000450002600110000000800180001100900080002901000050003701100130 00420150051000550020052001060030038001580190005001960820006002018080005002070130 00700212021027200219020000600491020000800497020001700505020002200522020001700544 020002400561039000400585#VV09.00610#^aTp. H Ch Minh#^aY hc#2008#^a6tr.^b21cm# u ba sch ghi: Hi Tim mch hc Tp. H Ch Minh#Nhng iu cn bit v x tr cp cu mch vnh cp#Ti liu chuyn dnh cho bnh nhn#Vi?t#616.1#^214#237 456#Trnh by khi nim v x va ng mch v hi chng mch vnh cp, nhng i tng thng b mc bnh, biu hin, bin chng v hu qu ca x va ng mc h v hi chng mch vnh cp, v tr au v hng lan trong hi chng mch vnh cp, phng php x tr v iu tr#Y hc#Cp cu#X va ng mch#X va ng m ch vnh#Bnh h tim mch#Hi chng mch vnh cp#Mai## 00673000000000265000450002600110000000800180001100900080002901000050003701100130 00420150051000550010018001060020043001240030038001670070018002050190005002230820 00600228808000500234013000700239021010600246020000600352020001600358020001200374 020001700386039000400403#VV09.00611#^aTp. H Ch Minh#^aY hc#2008#^a5tr.^b21cm# u ba sch ghi: Hi Tim mch hc Tp. H Ch Minh#Nguyn Thanh Hin#Du hiu c a nhi mu c tim v phng nga#Ti liu chuyn dnh cho bnh nhn#Nguyn Tha nh Hin#Vi?t#616.1#^214#237457#nh ngha v cn au tim v triu chng ca nhi mu c tim, cch x tr nu nghi ng b nhi mu c tim#Y hc#Nhi mu c tim#P hng chng#Bnh h tim mch#Mai## 00809000000000277000450002600110000000800180001100900080002901000050003701100130 00420150051000550010019001060020043001250030038001680070019002060190005002250820 00600230808000500236013000700241021023200248020000600480020001000486020000900496 020001700505020000500522039000400527#VV09.00612#^aTp. H Ch Minh#^aY hc#2008#^ a5tr.^b21cm#u ba sch ghi: Hi Tim mch hc Tp. H Ch Minh#H Qunh Quang Tr #Nhng iu cn bit v bnh ng mch chn#Ti liu chuyn dnh cho bnh nh n#H Qunh Quang Tr#Vi?t#616.1#^214#237458#Trnh by khi nim v x va ng mch; hu qu ca s va ng mch cc c quan khc nhau; cch biu hin; cc yu t nguy c v phng php iu tr, kim sot cc yu t nguy c; ci thin s ti mu chn v mt vi kt lun#Y hc#Chn on#iu tr#X va ng mch#C hn#Mai## 00805000000000277000450002600110000000800180001100900080002901000050003701100130 00420150051000550010015001060020086001210030038002070070015002450190005002600820 00600265808000500271013000700276021019000283020000600473020000800479020000800487 020001700495020001100512039000400523#VV09.00613#^aTp. H Ch Minh#^aY hc#2008#^ a5tr.^b21cm#u ba sch ghi: Hi Tim mch hc Tp. H Ch Minh#Nguyn Anh Ti# t qu mt bin c nghim trng - hu qu ca bnh l huyt khi do x va ng m ch#Ti liu chuyn dnh cho bnh nhn#Nguyn Anh Ti#Vi?t#616.1#^214#237459# Trnh by khi nim v t qu, nguyn nhn, cch nhn bit, x tr, nguyn l c hm sc, iu tr, phng php ngn nga, gim nguy c t qu v nhng vn c t ra sau khi b t qu#Y hc#t qu#Bnh l#X va ng mch#Huyt khi# Mai## 01082000000000349000450002600110000002600110001102600110002200800050003300900080 00380100005000460110015000510050013000660020013000790070069000920050014001610140 00700175019000500182082000700187808000500194005001300199005001700212005000900229 01300070023802104340024502000060067902000080068502000050069302000100069802000090 0708020001100717039000400728#VV09.00615#VV09.00616#VV09.00614#^aH.#^aY hc#2008# ^a315tr.^b21cm#Ng Qu Chu#Ung th phi#Ng Qu Chu, Nguyn Vng, Nguyn Ngc Bch... ; Ng Qu Chu ch.b.#Bi Cng Ton#54000#Vi?t#616.99#^214#Nguyn Vng #Nguyn Ngc Bch# Quyt#237460#Trnh by cc kin thc v gii phu v cu tr c ca cy kh ph qun phi; dch t hc ung th phi; cc bt thng v nhim sc th gen trong ung th phi; triu chng lm sng, cn lm sng; cc thm d chn on hnh nh, ni soi ph qun v mt s phng php ly bnh phm khc chn on t bo - m bnh hc ung th phi; ch im ung th trong huyt thanh ; chn on, xp giai on ung th, thm d, phu thut v iu tr#Y hc#Ung th #Phi#Chn on#iu tr#Phu thut#Mai## 00815000000000301000450002600110000002600110001102600110002200800050003300900080 00380100005000460110015000510050011000660010013000770020064000900070025001540140 00700179019000500186082000600191808000500197013000700202021024800209020001400457 020001100471020000900482020000900491020000900500039000400509#VV09.00617#VV09.006 18#VV09.00619#^aH.#^aY hc#2008#^a171tr.^b21cm#Phm Thip#Nguyn Khang#Nghin c u ng dng y hc c truyn trn th gii v trong nc#Nguyn Khang, Phm Thip# 32000#Vi?t#615.8#^214#237461#Trnh by nhng nghin cu ng dng y hc c truy n trn th gii. S dng an ton v hp l dc tho trong h thng dc cnh gi c. Tng quan lnh vc y hc c truyn b tr thay th trn th gii. Y hc c t ruyn v s dng cy thuc Vit Nam#Y hc dn tc#Nghin cu#ng dng#Vit Nam #Th gii#Mai## 00990000000000313000450002600110000002600110001100800180002200900080004001000050 00480110015000530150120000680050008001880020020001960030020002160070058002360190 00500294082000600299808000500305005001500310005001400325005001500339013000700354 021026800361020000600629020000800635020000900643020002000652039000400672#VV09.00 620#VV09.00621#^aTp. H Ch Minh#^aY hc#2008#^a166tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc y khoa Phm Ngc Thch Tp HCM. Bnh vin Bnh Dn Tp. HCM. Trung tm Chu n on MEDIC Tp. HCM#Vn Tn#Phnh ng mch ch#Bnh l v iu tr#Vn Tn, Ho ng Danh Tn, Vn Hng Dng... ; Vn Tn ch.b.#Vi?t#616.1#^214#Hong Danh Tn#V n Hng Dng#Phan Thanh Hi#237462#Gii thiu vi nt v lch s phu thut iu tr phnh ng mch ch. Qu trnh xut , dch t hc, nguyn nhn, c ch bn h sinh, din bin t nhin, lm sng - chn on, ch nh iu tr, tm sot b nh nn - iu tr trc m, phng php phu thut v kt qu#Y hc#Bnh l#iu tr#Phnh ng mch ch#Mai## 00519000000000265000450002600110000002600110001102600110002200800050003300900200 00380100005000580110015000630050013000780010008000910020023000990070022001220190 00500144082000700149808000500156013000700161021004800168020001100216020001400227 020000800241039000400249#VV09.00623#VV09.00624#VV09.00622#^aH.#^aVn ho Thng t in#2008#^a409tr.^b21cm#T Vn Thng#L ng#T in X ng - Vit#L ng, T V n Thng#Vi?t#495.93#^214#237463#Gii thiu 3000 t ng i chiu X ng - Vit #Ting Vit#Ting X ng#T in#Mai## 00552000000000289000450002600110000002600110001100800050002200900200002701000050 00470110015000520050011000670020014000780070061000920190005001530820012001588080 00500170005001000175005000700185005001400192005000600206005000900212013000700221 020001700228020000900245020000400254039000400258#VV09.00625#VV09.00626#^aH.#^aV n ho Thng tin#2008#^a767tr.^b21cm#L Ngc An#Hng c in#L Ngc An, Trng An, H Anh... ; Hoi Yn s.t., gii thiu#Vi?t#895.9221008#^214#Trng An#H Anh #Trn Thu Anh#T n#Hoi Yn#237464#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai## 00656000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200210003301400070 00540190005000610820011000668080005000770080005000820090021000870100005001080110 01500113013000700128021022500135020000500360020000700365020001700372020000900389 039000400398#VV09.00628#VV09.00627#VV09.00629#Lch l hi Vit Nam#45000#Vi?t#3 94.269597#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2008#^a358tr.^b21cm#237465#Gii thiu v lch l hi Vit Nam theo trnh t thi gian din ra, ng vi mi ngy, thng trong nm m lch; lch s hnh thnh; bi cnh, a im l hi, ni dung, cc nghi l, hot ng vn ho, vui chi trong l hi...#Lch#L hi#L hi c truy n#Vit Nam#Mai## 00735000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200460003300700360 00790140007001150190005001220820004001278080005001310080005001360090021001410100 00500162011001500167001001400182005001300196013000700209021019000216020001100406 020000900417020000700426020000800433039000400441#VV09.00630#VV09.00632#VV09.0063 1#T chc qun l u t v xy dng giao thng#Bi Minh Hun (ch.b.), Chu Xun Nam#50000#Vi?t#388#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2008#^a319tr.^b21cm#Bi Minh Hun#Chu Xun Nam#237466#Trnh by c s khoa hc ca hot ng u t v xy d ng h thng kt cu h tng giao thng. Qun l nh nc i vi u t xy dng giao thng. Qun tr doanh nghip xy dng giao thng#Giao thng#Xy dng#u t #Qun l#Mai## 00809000000000313000450002600110000002600110001100200820002200700500010401400070 01540190005001610820008001668080005001740080005001790090021001840100005002050110 01500210005001600225005001600241004002600257015004000283013000700323021010700330 020001000437020000800447020000800455020000900463020001800472039000500490#VV09.00 633#VV09.00634#Nhng vn bn ca ng v Nh nc v cng tc ban hnh vn bn, cng tc vn th#S.t, tuyn chn: Triu Vn Cng, Trn Nh Nghim#49000#Vi?t#3 42.597#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2008#^a472tr.^b21cm#Triu Vn Cng#Trn N h Nghim#Ti bn ln 2, c b sung#TTS ghi: Trng cao ng Ni V H Ni#2374 67#Tp hp cc vn bn php lut mi nht ca ng v nh nc v cng tc ban h nh vn bn, cng tc vn th#Php lut#Vn bn#Vn th#Vit Nam#Vn bn php lu t#Thu## 00773000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200170003302900150 00500070046000650140007001110190005001180820006001238080005001290080018001340090 02300152010000500175011001500180001001600195006001200211006001000223013000700233 021021600240020001100456020001100467039000500478#VV09.00635#VV09.00637#VV09.0063 6#Vt ln ni au#The Grief Club#Melody Beattie ; Dch: V Hng nh, Minh Ti# 38000#Vi?t#155.9#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2008#^a239tr.^b2 1cm#Beattie, Melody#V Hng nh#Minh Ti#237468#Gm nhng cu chuyn k v nhn g mnh i bt hnh khc nhau. Nhng h bit ng dy vt qua nhng ni au sng nhng thng ngy c ngha, thm ch cho n tn nhng khonh kh c cui cng ca cuc i#Tm l hc#Mi trng#Thu## 00695000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200250003300700130 00580140007000710190005000780820004000838080005000870080018000920090023001100100 00500133011001500138001000800153004001300161013000700174021019400181020001400375 020001000389020001300399039000500412#VV09.00638#VV09.00639#VV09.00640#Hi p v siu hnh hc#Vnh An b.s.#28000#Vi?t#110#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2008#^a165tr.^b21cm#Vnh An#In ln th 1#237469#Gm nhng cu hi p v siu hnh hc, nhng hc thuyt v tri thc, vn chn l, vn t do, s phn v nh mnh, vt cht v tinh thn, vn thng , tnh siu vit v t nh ni ti#Siu hnh hc#Trit hc#Sch hi p#Thu## 00756000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200200003300300500 00530070036001030140007001390190005001460820010001518080005001610080018001660090 02300184010000500207011001500212001001400227004001300241013000700254006001500261 021014200276020000900418020001300427020000900440039000500449#VV09.00642#VV09.006 41#VV09.00643#Sng la, sng nc#Truyn thng Pht gio Tnh Chn Tng Nht Bn#Taitetsu Unno ; Thin Tri Thc dch#49000#Vi?t#294.30952#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2008#^a323tr.^b21cm#Taitetsu Unno#In ln th 1#23747 0#Thin Tri Thc#Gii thiu v truyn thng Pht gio Tnh Chn tng ca Nht Bn: di tch lch s, sc vng, tinh thn thung lng, lm ra phn vn nh...# o Pht#Truyn thng#Nht Bn#Thu## 00416000000000241000450002600110000002600110001100200080002200300040003000700170 00340190005000510820010000568080005000660080005000710090019000760100005000950110 01500100001001700115013000700132020001700139020000900156020000400165039000500169 #VV09.00644#VV09.00645#Mi thu#Th#Nguyn nh Vinh#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aN xb. Hi Nh vn#2008#^a151tr.^b20cm#Nguyn nh Vinh#237471#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#Thu## 00862000000000361000450002600110000002600110001100200210002200300160004300700390 00590140007000980190005001050820009001108080005001190080005001240090019001290100 00500148011001500153005001500168015006000183005001000243005001000253005000800263 00500100027101300070028102101500028802000170043802000080045502000070046302000090 0470020000900479020000700488039000500495#VV09.00646#VV09.00647#Vit Nam t quc ti#Bt k chn lc#Hong Xun Bn, Trn Bin, Trn Hoi..#50000#Vi?t#338.9597# ^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a308tr.^b21cm#Hong Xun Bn#u ba sch ghi : Tun bo Vn ngh. Cng ty c phn Vincom#Trn Bin#Trn Hoi#H Lnh#Vn Chin h#237472#Tp hp cc bt k - phng s tham d cuc thi "Vit Nam - T quc ti" vit v din mo bc tranh kinh t, x hi ca t nc trong thi k i mi#V n hc hin i#Kinh t#X hi#Phng s#Vit Nam#Bt k#Thu## 00443000000000253000450002600110000002600110001100200250002200300040004700700130 00510140007000640190005000710820010000768080005000860080005000910090019000960100 00500115011001400120001001300134013000700147020001700154020000900171020000400180 039000500184#VV09.00649#VV09.00648#Thc n ca ngy hm nay#Th# Tr Vng#250 00#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a80tr.^b20cm# Tr Vng# 237473#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00477000000000253000450002600110000002600110001100200400002200300040006200700220 00660140007000880190005000950820010001008080005001100080005001150090019001200100 00500139011001500144001002200159013000700181020001700188020000900205020000400214 039000500218#VV09.00650#VV09.00651#Mi quc gia mt thnh ph ca th gii#Th#N guyn Th Hong Linh#35000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a1 46tr.^b20cm#Nguyn Th Hong Linh#237474#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00429000000000253000450002600110000002600110001100200180002200300040004000700090 00440140007000530190005000600820010000658080005000750080005000800090019000850100 00500104011001500109001000900124013000700133020001700140020000900157020000400166 039000500170#VV09.00653#VV09.00652#Hng ma cm mi#Th# Quyt#35000#Vi?t#89 5.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a110tr.^b21cm# Quyt#237475#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00436000000000253000450002600110000002600110001100200120002200300040003400700160 00380140007000540190005000610820010000668080005000760080005000810090019000860100 00500105011001400110001001600124013000700140020001700147020000900164020000400173 039000500177#VV09.00654#VV09.00655#Trng trong#Th#Nguyn Vn Ngc#30000#Vi?t#8 95.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a80tr.^b20cm#Nguyn Vn Ngc#237476# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00436000000000253000450002600110000002600110001100200190002200300040004100700120 00450140007000570190005000640820010000698080005000790080005000840090019000890100 00500108011001500113001001200128013000700140020001700147020000900164020000400173 039000500177#VV09.00656#VV09.00657#Gi khng thi mi#Th#Nguyn Hot#25000#Vi? t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a100tr.^b21cm#Nguyn Hot#237477# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00456000000000253000450002600110000002600110001100200110002200300120003300700180 00450140007000630190005000700820010000758080005000850080005000900090019000950100 00500114011001500119001001800134013000700152020001700159020000900176020001200185 039000500197#VV09.00658#VV09.00659#t thing#Truyn phim#Nguyn Long Khnh#4500 0#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a215tr.^b21cm#Nguyn Long K hnh#237478#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn phim#Thu## 00630000000000313000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390005000520140007000570190005000640820012000698080005000810020013000860070 08300099022000400182005001700186005001000203005001500213005001300228005001300241 005001100254008000500265009001900270010000500289011001500294013000700309#VV09.00 660#VV09.00661#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#65000#Vi?t#895.9221408#^214#N gy hi th#Nguyn Duy Chinh, Lan Chinh, Trn Th Chung... ; Quang Hoi s.t., b. s., tuyn chn#T.5#Nguyn Duy Chinh#Lan Chinh#Trn Th Chung#Hong Chng#Ng Ki m nh#Quang Hoi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a291tr.^b21cm#237479## 00590000000000301000450002600110000002600110001100500120002201400070003400200130 00410030021000540070045000750190005001200820012001258080005001370080005001420090 01900147010000500166011001500171005001300186005001600199005001600215005001500231 013000700246020001700253020000900270020000400279039000500283#VV09.00662#VV09.006 63#Nguyn Bnh#35000#Bch cu th#Tp th - 10 tc gi#Nguyn Bnh, L nh Cn g, Nguyn Vn ng..#Vi?t#895.9221408#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a195tr. ^b21cm#L nh Cng#Nguyn Vn ng#Nghim Xun c#inh Nht Hnh#237480#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00533000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200180003300700210 00510060016000720140007000880190005000950820006001008080005001060080005001110090 01900116010000500135011001500140013000700155019001400162015003500176020001800211 020000900229020001200238039000500250#VV09.00664#VV09.00665#VV09.00666#Truyn Th m Thanh#Nguyn Ngc Qu dch#Nguyn Ngc Qu#50000#Vi?t#895.7#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a183tr.^b21cm#237481#Dch Hn Quc#TTS ghi: Vn hc c in H n Quc#Vn hc trung i#Hn Quc#Tiu thuyt#Thu## 00550000000000253000450002600110000002600110001102600110002201400070003300200170 00400070008000570190005000650820007000708080005000770080005000820090019000870100 00500106011001500111001000800126013000700134021013000141020001100271020000900282 039000500291#VV09.00667#VV09.00668#VV09.00669#28000#Phong n ng#Phan An#Vi ?t#305.31#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a137tr.^b20cm#Phan An#237482#Nhng mu chuyn, phn tch, nhn xt v tnh cch, tm trng, tnh cm cng nh tc p hong trong cuc sng, cng vic ca n ng#X hi ho#Nam gii#Thu## 00493000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003300200120 00400030025000520070018000770190005000950820010001008080005001100080005001150090 01900120010000500139011001500144001001800159013000700177020001700184020000900201 020001200210039000500222#VV09.00670#VV09.00671#VV09.00672#46000#Online bal#Ti u thuyt hu hin i#Nguyn nh Chnh#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a211tr.^b21cm#Nguyn nh Chnh#237483#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Thu## 00488000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020017000340070029000510220004000800050012000840060011000960080018001070090 01100125010000500136011001500141013000700156019001400163020001800177020000900195 020001300204039000500217#VN09.00316#13000#Vi?t#895.1#^214#Cng cha bp b#Sele na Lin ; Khnh Linh dch#T.1#Lin, Selena#Khnh Linh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2008#^a153tr.^b18cm#237484#Dch i Loan#Vn hc thiu nhi#i Loan#Truyn tran h#Thu## 00488000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020017000340070029000510220004000800050012000840060011000960080018001070090 01100125010000500136011001500141019001400156013000700170020001800177020000900195 020001300204039000500217#VN09.00317#13000#Vi?t#895.1#^214#Cng cha bp b#Sele na Lin ; Khnh Linh dch#T.2#Lin, Selena#Khnh Linh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2008#^a156tr.^b18cm#Dch i Loan#237485#Vn hc thiu nhi#i Loan#Truyn tran h#Thu## 00616000000000301000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020008000340030013000420070061000550220005001160080018001210090011001390100 00500150011001500155012004000170019001400210005001400224005001300238020001800251 020000900269020001300278039000500291006001100296013000700307#VN09.00318#Vi?t#895 .7#^214#14000#V thn#Truyn tranh#Wan Yat Leung ch.b. ; Ha s: Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.31#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a131tr.^b19cm#Truyn tr anh dnh cho tui trng thnh#Dch Hn Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Thu#Trung Kin#237486## 00574000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030013000530070033000660220004000990050016001030060010001190080 01800129009001100147010000500158011001500163019001400178012004000192020001800232 020000900250020001300259039000500272013000700277#VN09.00319#14000#Vi?t#895.6#^2 14#i dng su thm#Truyn tranh#Yoshimura Akemi ; Nghi Linh dch#T.7#Yoshimur a Akemi#Nghi Linh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a182tr.^b18cm#Dch Nht Bn #Truyn tranh dnh cho Tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Thu#237487## 00604000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020025000340030013000590290023000720070027000950220005001220050012001270060 00800139008001800147009001100165010000500176011001500181019001400196012004000210 020001800250020000900268020001300277039000500290013000700295#VN09.00320#14000#V i?t#895.6#^214#Tnh u dnh ht cho em#Truyn tranh#Secret Unrequited Love#Aoki Kotomi ; Nht Vi dch#T.11#Aoki Kotomi#Nht Vi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#200 8#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc t hiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu#237488## 00586000000000301000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020014000340030013000480290014000610070030000750220005001050050015001100060 00800125008001800133009001100151010000500162011001500167012003500182019001400217 020001800231020000900249020001300258039000600271013000700277#VN09.00321#Vi?t#895 .6#^214#12500#H chiu xanh#Truyn tranh#Passport blue#Osamu Tshiwata ; Quc H dch#T.11#Osamu Tshiwata#Quc H#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a182tr.^b18 cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Thanh#237489## 00533000000000277000450002600110000002000180001102000090002901200400003802000130 00780390006000910140007000970190005001040820006001098080005001150020010001200070 02900130022000400159005001400163006000800177008001800185009001100203010000500214 011001500219019001400234013000700248#VN09.00322#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh dnh cho tui trng thnh#Truyn tranh#Thanh#14000#Vi?t#895.6#^214#Han a Kimi#Nakajo Hisaya ; Hi Yn dch#T.3#Nakajo Hisaya#Hi Yn#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2008#^a197tr.^b18cm#Dch Nht Bn#237490## 00751000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200350003500700130 00700140007000830190005000900820006000958080005001010080005001060090014001110100 00500125011001500130004003100145013000700176021024500183020001000428020000900438 020000900447020001100456039000600467#VN09.00323#VN09.00324#Nguyn Chung#K thut nui c chnh thng phm#Nguyn Chung#25000#Vi?t#639.3#^214#^aH.#^aNng nghi p#2008#^a147tr.^b19cm#Ti bn ln th 1, c sa cha#237491#Gii thiu cc loi c chnh c gi tr kinh t, c tnh sinh hc ca c chnh, khai thc v vn ch uyn, lu tr c chnh ging thin nhin, k thut nui c chnh, cc bnh thn g gp v bin php phng tr, hiu qu kinh t khi nui c chnh#Chn nui#C ch nh#Thu sn#Phng bnh#Thanh## 00526000000000241000450002600110000002600110001100100180002200200140004000700180 00540140007000720190005000790820004000848080005000880080005000930090014000980100 00500112011001400117013000700131021012500138020001100263020000400274039000600278 #VN09.00326#VN09.00325#Nguyn Mnh Chinh#Trng rau mm#Nguyn Mnh Chinh#12000# Vi?t#635#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a31tr.^b19cm#237492#c im, li ch ca rau mm. Dng c v vt liu trng rau mm. K thut gieo trng v chm sc, th u hoch s dng rau mm#Trng trt#Rau#Thanh## 01007000000000337000450002600110000002600110001100500130002200500130003500200630 00480070059001110140007001700190005001770820007001828080005001890080005001940090 00800199010000500207011001400212015005900226005001500285005001300300005001300313 00500180032601300070034402102670035102000100061802000080062802000080063602000190 0644039000600663#VN09.00345#VN09.00346#Phan Th Kim#Bi Minh c#Hi p v an t on v sinh thc phm bo v sc kho cng ng#B.s.: Phan Th Kim (ch.b.), Bi Minh c, Phm Ngc Xun..#25000#Vi?t#363.19#^214#^aH.#^aY hc#2008#^a98tr.^b19 cm#TTS ghi: Hi Khoa hc k thut an ton thc phm Vit Nam#Phm Ngc Xun#Pha n Th Su#Trn Ngc Ba#H Th Thu Trang#237493#Sch ph bin kin thc v an to n v sinh thc phm gm cht lng v sinh an ton thc phm cho ngi tiu dn g, ngi sn xut, kinh doanh thc phm. iu kin v sinh chung, nhng vn v ng c thc phm: cc bnh truyn qua thc phm; x l vi phm hng gi#Thc phm#An ton#V sinh#Ph bin kin thc#Thanh## 00589000000000301000450002600110000002600110001100500180002200500120004000200180 00520030004000700070043000740140007001170190005001240820012001298080005001410080 01800146009002300164010000500187011001500192005000900207005001500216005001300231 013000700244020001700251020000900268020000400277039000600281#VN09.00329#VN09.003 30#Hong Nh Thu An#o Duy Anh# Lt ngn thng#Th#Hong Nh Thu An, o Du y Anh, Tm Bnh..#25000#Vi?t#895.9221008#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2008#^a166tr.^b19cm#Tm Bnh#Ung Thi Biu#Phm Quc Ca#237494#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh## 00841000000000325000450002600110000002600110001100200480002200300220007000700510 00920190005001430820009001488080005001570080010001620090025001720100005001970110 01500202005001600217005001100233005001400244005001500258005001700273013000700290 02101570029702000170045402000070047102000080047802000080048602000150049403900060 0509#VN09.00331#VN09.00332#Lch s hnh thnh v pht trin phng Tr Nc#Giai on 1975 - 2005#B.s.: Hong Ngc Chp, L Vn Ho, Trn Vn Vit..#Vi?t#959.704 4#^214#^aCn Th#^ang b phng Tr Nc#2008#^a168tr.^b19cm#Hong Ngc Chp#L Vn Ho#Trn Vn Vit#Nguyn Vn My#Nguyn Ngc Chc#237495#Gii thiu lch s hnh thnh v pht trin phng Tr Nc, tnh Cn Th giai on 1975-2005. Qu trnh pht trin kinh t, i sng x hi phng Tr Nc#Lch s hin i#X h i#Kinh t#Cn Th#Phng Tr Nc#Thanh## 00653000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200120 00348080005000460020010000510030004000610070034000650220005000990050014001040050 00700118005000900125005001000134005001100144008000500155009001800160010000500178 01100150018301500860019801300070028402000170029102000090030802000040031703900060 0321#VN09.00333#VN09.00334#26000#Vi?t#895.9221008#^214#Hng xa#Th#Tr Linh C hu, Chu H, Nam Tng..#T.15#Tr Linh Chu#Chu H#Nam Tng#Trng Bo#Thun Bng# ^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a195tr.^b19cm#TTS ghi: Hi lin hip Vn hc Ngh thut H Ni. Cu lc b Th ca c truyn H Ni#237496#Vn hc hin i#Vit Na m#Th#Thanh## 00424000000000253000450002600110000002600110001100100080002200200160003000300040 00460070008000500140007000580190005000650820010000708080005000800080005000850090 01800090010000500108011001400113013000700127020001700134020000900151020000400160 039000600164#VN09.00335#VN09.00336#H Thao#Tm li du xa#Th#H Thao#15000#Vi ?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a80tr.^b19cm#237497#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh## 00686000000000241000450002600110000002600110001100200250002201400070004701900050 00540820010000598080005000690080005000740090021000790100005001000110014001050130 00700119021025000126020001000376020002500386020000900411020001800420039000600438 #VN09.00337#VN09.00338#Lut Giao thng ng b#10000#Vi?t#343.59709#^214#^aH.# ^aGiao thng Vn ti#2008#^a95tr.^b19cm#237498#Gii thiu ton vn qui nh php lut v giao thng ng b. Qui tc giao thng ng b. Kt cu h tng giao thng ng b. Phng tin tham gia, ngi iu khin phng tin giao thng. V n ti ng b. Qun l nh nc v giao thng ng b#Php lut#Lut giao th ng ng b#Vit Nam#Vn bn php lut#Thanh## 00783000000000301000450002600110000002600110001100500150002200100140003700200430 00510070030000940140007001240190005001310820007001368080005001430080005001480090 00800153010000500161011001400166015005600180013000700236021017900243020000800422 020001200430020001400442020001000456020000900466039000600475#VN09.00339#VN09.003 40#Nguyn Vn Ch#L nh Roanh#Nhng iu cn bit v ung th bung trng#L nh Roanh, Nguyn Vn Ch#14000#Vi?t#616.99#^214#^aH.#^aY hc#2008#^a45tr.^b19cm #TTS ghi: Trung tm Nghin cu v pht hin ung th sm#237499#Tm hiu v ung th bung trng. Nguyn nhn v cc yu t nguy c. Triu chng ca bnh. Khm l m sng, chn on cc giai on ca bnh. Phng php iu tr qua tng giai o n#Ung th#Bung trng#Bnh ph khoa#Chn on#iu tr#Thanh## 00713000000000289000450002600110000002600110001100500140002200500140003600200330 00500070060000830140007001430190005001500820006001558080005001610080005001660090 00800171010000500179011001400184005001400198005002200212005002000234013000700254 021012600261020001700387020001400404039000500418#VN09.00341#VN09.00342#Phm Vn Thn#Nguyn Vn #Bnh do k sinh trng ng rut#B.s.: Phm Vn Thn (ch.b.), Nguyn Vn , Hong Tn Dn..#24000#Vi?t#616.3#^214#^aH.#^aY hc#2008#^a67tr. ^b19cm#Hong Tn Dn#Trng Th Kim Phng#Phan th Hng Lin#237500#Tm hiu m t s bnh do k sinh trng ng rut: bnh giun a, bnh giun tc, bnh sn l gan, bnh sn l rut, l amip...#Bnh h tiu ho#K sinh trng#VAnh## 00597000000000241000450002600110000002600110001100100130002200200260003500700130 00610140007000740190005000810820006000868080005000920080005000970090008001020100 00500110011001400115013000700129021018300136020001700319020001400336039000500350 #VN09.00344#VN09.00343#Trn c Th#Mt s bnh l tuyn gip#Trn c Th#18000 #Vi?t#616.4#^214#^aH.#^aY hc#2008#^a71tr.^b19cm#237501#Tm hiu cc bnh vim tuyn gip. Cc triu chng v bin chng suy gip trng ngi trng thnh v ngi cao tui. Mt s bnh bu c lu hnh v mt s loi ung th tuyn gip# Tuyn gip trng#Bnh ni tit#VAnh## 00665000000000277000450002600110000002600110001100500170002200100160003900200300 00550070034000850140007001190190005001260820006001318080005001370080005001420090 01400147010000500161011001400166012003700180013000700217021013500224020001000359 020000400369020000900373039000500382#VN09.00327#VN09.00328#Nguyn Khc Tch#Nguy n Ln Hng#Ngh nui ln rng (heo rng)#Nguyn Ln Hng, Nguyn Khc Tch#1200 0#Vi?t#636.4#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a56tr.^b19cm#Chng trnh "100 ngh cho nng dn"#237502#Tm hiu mt vi c im sinh hc ca ln rng. Hng dn k thut nui ln rng v mt s phng php phng v tr bnh cho ln rng#Chn nui#Ln#Ln rng#VAnh## 00606000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200220003800700160 00600140006000760190005000820820006000878080005000930080005000980090014001030100 00500117011001400122012003700136013000700173021014900180020001100329020000700340 039000500347#VN09.00356#VN09.00355#Nguyn Vn Uyn#Ngh trng cy ca cao#Nguyn Vn Uyn#7000#Vi?t#633.7#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a28tr.^b19cm#Chng trn h "100 ngh cho nng dn"#237503#Gii thiu chung v cy ca cao. Hng dn phn g php trng v chm sc cy ca cao cng mt s cch phng tr su bnh, thu ho ch v tiu th ca cao#Trng trt#Ca cao#VAnh## 00709000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200640003500700130 00990140007001120190005001190820004001248080005001280080005001330090014001380100 00500152011001400157012003700171013000700208021019200215020001100407020001100418 020000900429039000500438#VN09.00359#VN09.00360#Ng c Hip#Ngh trng cy lm n ghip a tc dng trn t kh hn ven bin#Ng c Hip#10000#Vi?t#634#^214#^a H.#^aNng nghip#2008#^a47tr.^b19cm#Chng trnh "100 ngh cho nng dn"#237504# Tm hiu mt s vng t ven bin khu vc min trung, cng mt s gii php cng ngh a mt s cy ph hp trng trn loi t ven bin: cy xoan chu hn, cy trm, cy ch l n qu...#Trng trt#Lm nghip#Ven bin#VAnh## 00770000000000301000450002600110000002600110001100500130002200500150003500200150 00500070042000650140007001070190005001140820006001198080005001250080005001300090 01400135010000500149011001400154005001000168005001200178012003700190013000700227 021020500234020001000439020000900449020000500458039000500463#VN09.00361#VN09.003 62# Kim Tuyn#Hong Kim Giao#Ngh nui hu# Kim Tuyn, Hong Kim Giao, V V n S..#11000#Vi?t#636.2#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a64tr.^b19cm#V Vn S# Trng D#Chng trnh "100 ngh cho nng dn"#237505#Mt s c im sinh hc ca hu sao Vit Nam. Nhng hng dn v chun b chung tri, cch chn ging, cc ch dinh dng, cho n, k thut nui... cng mt s phng php phng v tr bnh cho hu#Chn nui#K thut#Hu#VAnh## 00772000000000301000450002600110000002600110001100500190002200500170004100100190 00580020022000770070057000990140007001560190005001630820006001688080005001740080 00500179009001400184010000500198011001400203005001900217012003700236013000700273 021015900280020000800439020000900447020000900456039000500465#VN09.00363#VN09.003 64#Bch Th Thanh Dn#Nguyn Qu Khim#Bch Th Thanh Dn#Ngh p trng gia cm# Bch Th Thanh Dn, Nguyn Qu Khim, Phm Th Kim Thanh#11000#Vi?t#636.5#^214# ^aH.#^aNng nghip#2008#^a50tr.^b19cm#Phm Th Kim Thanh#Chng trnh "100 ngh cho nng dn"#237506#Gii thiu mt s phng php v k thut p trng gia cm. Phng php kim tra sinh hc, kim tra m v, kim tra thi gian n, phn loi cht lng gia cm#Gia cm#p trng#K thut#VAnh## 00628000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200180003800700160 00560140007000720190005000790820006000848080005000900080005000950090014001000100 00500114011001400119012003700133013000700170021015300177020001100330020000900341 020000700350039000500357#VN09.00357#VN09.00358#on Triu Nhn#Ngh trng c ph #on Triu Nhn#10000#Vi?t#633.7#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a44tr.^b19cm#Ch ng trnh "100 ngh cho nng dn"#237507#Hng dn mt s phng php k thut trng cy c ph nh: chn ging v nhn ging, k thut trng v chm sc; su bnh, thu hoch v ch bin c ph#Trng trt#K thut#C ph#VAnh## 00724000000000301000450002600110000002600110001100500100002200500130003200100120 00450020022000570070037000790140007001160190005001230820006001288080005001340080 00500139009001400144010000500158011001400163012003700177013000700214021016100221 020001000382020000900392020000400401020001200405039000500417#VN09.00351#VN09.003 52#Trn Kin#ng Tt Th#Ng Th Kim#Ngh nui rn h mang#Ng Th Kim, Trn Ki n, ng Tt Th#11000#Vi?t#639.3#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a51tr.^b19cm#Ch ng trnh "100 ngh cho nng dn"#237508#Tm hiu c im sinh hc ca rn h mang. K thut nui rn h mang cng mt s phng php x l khi b rn cn, c ng nh cch phng v iu tr bnh cho rn#Chn nui#K thut#Rn#Rn h mang#VA nh## 00654000000000289000450002600110000002600110001100500160002200100130003800200210 00510070030000720140007001020190005001090820006001148080005001200080005001250090 01400130010000500144011001400149012003700163013000700200021011800207020001000325 020000900335020000400344020001100348039000500359#VN09.00354#VN09.00353#Nguyn L n Hng#L Hng Minh#Ngh nui rn ri voi#L Hng Minh, Nguyn Ln Hng#10000#Vi ?t#639.3#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a47tr.^b19cm#Chng trnh "100 ngh cho n ng dn"#237509#c im sinh hc ca rn ri voi, k thut nui rn ri voi v h ng dn mt s phng php phng v cha bnh cho rn#Chn nui#K thut#Rn#Rn ri voi#VAnh## 00742000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200180003900700170 00570140007000740190005000810820004000868080005000900080005000950090014001000100 00500114011001400119012003700133013000700170021026700177020000800444020001000452 020000900462039000500471#VN09.00366#VN09.00365#Nguyn Vn Khang#Ngh nui ong m t#Nguyn Vn Khang#10000#Vi?t#638#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a52tr.^b19cm#Ch ng trnh "100 ngh cho nng dn"#237510#Li ch ca ngh nui ong mt. Cch mu a v chn ging ong mt. i sng, t chc v hot ng ca ong mt. Chun b n ong ly mt v khai thc mt ong. Cch chia n, chng nng, san t ong mt... cng mt s phng php phng v cha bnh thng thng cho ong mt#Ong mt#Ch n nui#K thut#VAnh## 00795000000000289000450002600110000002600110001100500110002200100150003300200370 00480070027000850140007001120190005001190820006001248080005001300080005001350090 01400140010000500154011001400159012003700173013000700210021025600217020001000473 020000500483020000600488020000600494039000500500#VN09.00367#VN09.00368#L Th Ng a#Phng c Tin#Ngh chn nui ngan an ton sinh hc#Phng c Tin, L Th Nga #10000#Vi?t#636.5#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a48tr.^b19cm#Chng trnh "100 ngh cho nng dn"#237511#Trnh by an ton sinh hc trong chn nui ngan, thc n, nc ung dng trong chn nui ngan, phng thc, dng c chn nui ngan. Gi i thiu cch chn ngan ging,, k thut nui ngan Php sinh sn, ngan thng ph m v qui trnh th y phng bnh cho ngan#Chn nui#Ngan#Ging#Th y#TVn## 00840000000000289000450002600110000002600110001100500170002200500170003900100150 00560020022000710070050000930140007001430190005001500820006001558080005001610080 00500166009001400171010000500185011001400190005001600204012003700220013000700257 021026300264020001000527020000800537039000500545#VN09.00369#VN09.00370#Nguyn Qu Khim#Nguyn Qu Khim#Phng c Tin#Ngh chn nui g vt#Phng c Tin, Ng uyn Qu Khim, L Th Thu Hin#10000#Vi?t#636.5#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^ a52tr.^b19cm#L Th Thu Hin#Chng trnh "100 ngh cho nng dn"#237512#Trnh b y tnh hnh pht trin chn nui g tht, iu kin chn nui an ton sinh h c, chung tri v dng c trc khi chn nui an ton sinh hc, chung tri v dng c trc khi chn nui, k thut chn nui g sinh sn v mt s bnh thn g gp gia cm#Chn nui#G tht#TVn## 00605000000000217000450002600110000000100130001100200260002400700130005001900050 00630820006000688080005000740080005000790090014000840100005000980110014001030130 00700117021024000124020001000364020000800374039000500382#VN09.00348#Mai Vn Snh #Chn nui b tht nng h#Mai Vn Snh#Vi?t#636.2#^214#^aH.#^aNng nghip#2008# ^a76tr.^b19cm#237513#Gii thiu mt s ging b chuyn dng v kim dng tht, n hn ging, chung tri, thc n, k thut nui dng, k thut v bo, v sinh t h y, trng c lm thc n xanh, ch bin ph phm nng nghip lm thc n cho b v x l cht thi#Chn nui#B tht#TVn## 00649000000000217000450002600110000000100130001100200320002400700130005601900050 00690820006000748080005000800080005000850090014000900100005001040110014001090130 00700123021027800130020001000408020000800418039000500426#VN09.00347#Mai Vn Snh #Hng dn nng dn nui b tht#Mai Vn Snh#Vi?t#636.2#^214#^aH.#^aNng nghip #2008#^a64tr.^b19cm#237514#Gii thiu cch ging b chuyn dng tht: Charolais, lymousine, hereford, shorthorn, santa gertrudis,... cc ging b kim dng: bro wn swiss, simental, sind, sahiwal,... b vng Vit Nam; phng php nhn ging b tht, thi im phi ging; chung nui v thc n cho b tht#Chn nui#B th t#TVn## 00595000000000229000450002600110000000100130001100200290002400700130005301900050 00660820006000718080005000770080005000820090014000870100005001010110014001060130 00700120021021000127020001000337020000500347020000800352039000500360#VN09.00349# Mai Vn Snh#Hng dn nng dn nui tru#Mai Vn Snh#Vi?t#636.2#^214#^aH.#^aN ng nghip#2008#^a48tr.^b19cm#237515#Gii thiu v cc ging tru: tru m ly, tru Muhral, tru lai; cch chn ging, phng php nhn ging; chung nui tru v thc n cho tru; mt s cy c trng v ph phm khc lm ngun thc n cho tru#Chn nui#Tru#Thc n#TVn## 00714000000000217000450002600110000000100130001100200310002400700130005501900050 00680820006000738080005000790080005000840090014000890100005001030110014001080130 00700122021034500129020001000474020000700484039000500491#VN09.00350#Mai Vn Snh #Hng dn nng dn nui b sa#Mai Vn Snh#Vi?t#636.2#^214#^aH.#^aNng nghip# 2008#^a64tr.^b19cm#237516#Gii thiu cc ging b sa: b holstein friesian, b jersey, b lai hng sa F1...; chn ngoi hnh b sa; phng php nhn ging b sa, thi im phi ging; chung nui b, chung nui b; thc n cho b sa; nui b cn sa, nui b ang vt sa nhm gip nh nng hiu r v chm sc, n ui dng, qun l v khai thc b sa c hiu qu#Chn nui#B sa#TVn## 00667000000000289000450002600110000002600110001100100110002200200230003300700110 00560140007000670190005000740820004000798080005000830080005000880090014000930100 00500107011001500112004001400127013000700141021017100148020002000319020000800339 020000600347020001000353020000900363039000500372#VN09.00371#VN09.00372#T Thu C c#K thut trng c chua#T Thu Cc#12000#Vi?t#635#^214#^aH.#^aNng nghip#2008 #^a103tr.^b19cm#Ti bn ln 4#237517#Trnh by gi tr dinh dng, ngha kinh t v c im thc vt hc ca cy c chua. Gii thiu mt s ging c chua c bn v k thut trng trt, thu hoch, bo qun#K thut trng trt#C chua#Gin g#Thu hoch#Bo qun#TVn## 00774000000000277000450002600110000002600110001100500160002200100140003800200270 00520070031000790190005001100820006001158080005001210080005001260090014001310100 00500145011001400150015009400164004001400258013000700272021017800279020002000457 020001000477020000400487039000500491#VN09.00373#VN09.00374#Mai Thnh Phng#Trn Kim nh#K thut thm canh cy ng#Trn Kim nh, Mai Thnh Phng#Vi?t#633.1#^2 14#^aH.#^aNng nghip#2008#^a76tr.^b19cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Trung tm Khuyn nng - Khuyn ng quc gia#Ti bn ln 4#237518#Trn h by hnh thi v c im sinh hc ca cy ng. Gii thiu mt s ging ng ph bin hin nay vi nhng yu cu v iu kin ngoi cnh v k thut trng ng lai thm canh#K thut trng trt#Thm canh#Ng#TVn## 00643000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200110003800300430 00490070016000920140007001080190005001150820006001208080005001260080005001310090 01400136010000500150011001400155004001400169013000700183021015100190020002000341 020001100361039000500372#VN09.00375#VN09.00376#Nguyn Vn Lut#Rau gia v#K thu t trng, lm thuc nam v nu nng#Nguyn Vn Lut#16000#Vi?t#633.8#^214#^aH. #^aNng nghip#2008#^a99tr.^b19cm#Ti bn ln 1#237519#Gii thiu tm quan trng , gi tr dinh dng v m thc, cch trng v cch lm thuc nam ca mt s cy gia v: chanh, gng, hnh, h, hng chanh...#K thut trng trt#Rau gia v#TV n## 00723000000000289000450002600110000002600110001100100130002200200400003500700130 00750140007000880190005000950820006001008080005001060080005001110090014001160100 00500130011002600135004002700161013000700188021019100195020000900386020000500395 020001100400020000300411020001400414039000500428#VN09.00377#VN09.00378#Nguyn Ch ung#K thut sinh sn v nui c bng tng#Nguyn Chung#20000#Vi?t#639.3#^214# ^aH.#^aNng nghip#2008#^a126tr., 4 tr. nh^b19cm#Ti bn ln 3, c sa cha#237 520#Gii thiu c im sinh hc, sn xut ging, k thut nui, gy nui, to t hc n t nhin nui c bt, c ging, cch iu tr mt s bnh thng gp, hiu qu kinh t ca c bng tng#Sinh sn#Nui#Nhn ging#C#C bng tng#TV n## 00670000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200370003500700130 00720140007000850190005000920820006000978080005001030080005001080090014001130100 00500127011001400132004002700146013000700173021017900180020000900359020000500368 020000300373020001100376039000500387#VN09.00379#VN09.00380#Nguyn Chung#K thut sinh sn v nui rn Ri voi#Nguyn Chung#12000#Vi?t#639.3#^214#^aH.#^aNng ngh ip#2008#^a50tr.^b19cm#Ti bn ln 1, c sa cha#237521#Trnh by nhng loi r n nc c gi tr thng mi, c bit i su v c im sinh hc, k thut sin h sn, k thut chn nui, mt s bnh thng gp, cch iu tr rn ri voi#Sinh sn#Nui#C#Rn ri voi#TVn## 00487000000000229000450002600110000002600110001100100130002200200250003500700130 00600190005000730820006000788080005000840080005000890090014000940100005001080110 01400113013000700127021010200134020001000236020000700246039000400253#VN09.00381# VN09.00382#Mai Vn Snh#Chn nui b sa nng h#Mai Vn Snh#Vi?t#636.2#^214#^a H.#^aNng nghip#2008#^a72tr.^b19cm#237522#K thut chm sc, nui dng, qun l v khai thc hiu qu tim nng ca b sa, nng cao nng sut#Chn nui#B s a#Tm## 00543000000000229000450002600110000002600110001100100130002200200230003500700130 00580190005000710820006000768080005000820080005000870090014000920100005001060110 01400111013000700125021016200132020001000294020000500304039000400309#VN09.00383# VN09.00384#Mai Vn Snh#Chn nui tru nng h#Mai Vn Snh#Vi?t#636.2#^214#^aH. #^aNng nghip#2008#^a72tr.^b19cm#237523#K thut chm sc, nui dng, qun l v khai thc tru hiu qu trong vic cung cp sc ko, tht, phn bn v cc s n phm ph gip nng dn nng cao thu nhp#Chn nui#Tru#Tm## 00680000000000301000450002600110000002600110001100500140002200500110003600200190 00470030021000660070059000870140006001460190005001520820004001578080005001610080 00500166009001400171010000500185011001400190005001600204005001500220004001400235 013000700249021010300256020001100359020000400370039000400374#VN09.00385#VN09.003 86#Ng Hng Bnh# nh Ca#K thut trng cam#Bo qun v ch bin#B.s.: Ng H ng Bnh (ch.b.), nh Ca, Hong Chng Lm..#6000#Vi?t#634#^214#^aH.#^aNng n ghip#2008#^a31tr.^b19cm#Hong Chng Lm#Chu Don Thnh#Ti bn ln 1#237524#Gi i thiu mt s ging cam ph bin Vit Nam v k thut trng trt, nhn ging v chm sc cy cam#Trng trt#Cam#Tm## 00686000000000301000450002600110000002600110001100500140002200500110003600200200 00470030021000670070059000880140006001470190005001530820004001588080005001620080 00500167009001400172010000500186011001400191005001600205005001500221004001400236 013000700250021010700257020001100364020000500375039000400380#VN09.00387#VN09.003 88#Ng Hng Bnh# nh Ca#K thut trng bi#Bo qun v ch bin#B.s.: Ng H ng Bnh (ch.b.), nh Ca, Hong Chng Lm..#8000#Vi?t#634#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a39tr.^b19cm#Hong Chng Lm#Chu Don Thnh#Ti bn ln 1#237525#Gi i thiu chung v cy bi. K thut nhn ging, chm sc, trng trt v phng t r su bnh cho cy bi#Trng trt#Bi#Tm## 00421000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200110003500300040 00460070013000500140007000630190005000700820010000758080005000850080005000900090 01100095010000500106011001500111013000700126020001700133020000900150020000400159 039000400163#VN09.00389#VN09.00390#V Mnh Hiu#Chiu vng#Th#V Mnh Hiu#2500 0#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a100tr.^b19cm#237526#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00663000000000313000450002600110000002600110001100500150002200500110003700200100 00480030004000580070043000620140007001050190005001120820013001178080005001300080 00500135009001900140010000500159011001500164015008700179005001300266005001300279 005001600292013000700308020001700315020000900332020000400341039000400345#VN09.00 391#VN09.00392#Trn Tch Bnh#Bi Vn B#Hng qu#Th#Trn Tch Bnh, Bi Vn B , Bi Vn Cch..#30000#Vi?t#895.92221408#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a1 28tr.^b19cm#TTS ghi: Chi hi Ngi cao tui Ph - M Tr - T Lim - H Ni. Cu lc b th ca#Bi Vn Cch#Ng Th Cht#Nguyn Xun Du#237527#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00426000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200120003100300170 00430070009000600140007000690190005000760820010000818080005000910080005000960090 01100101010000500112011001400117013000700131020001700138020000900155020000400164 039000400168#VN09.00394#VN09.00393#Trn By#Th su tm#Tp th chn lc#Trn B y#12000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a29tr.^b19cm#237528#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#Tm## 00703000000000241000450002600110000002600110001100200760002201900050009808200140 01038080005001170080005001220090011001270100005001380110026001430150078001690130 00700247021015800254020001000412020000800422020001000430020001700440039000400457 #VN09.00395#VN09.00396#Vn kin i hi Cng on tnh Thanh Ho ln th XVII nh im k 2008 - 2013#Vi?t#331.870959741#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a112tr., 3 tr. nh^b19cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam. Lin on Lao ng tnh Th anh Ho#237529#Gii thiu vn kin i hi Cng on tnh Thanh Ho ln th 17, nhim k 2008 - 2013: bo co, ngh quyt i hi, danh sch Ban chp hnh, Ban thng v...#Cng on#i hi#Thanh Ho#Vn kin i hi#Tm## 00446000000000253000450002600110000002600110001100100180002200200190004000300040 00590070018000630140007000810190005000880820010000938080005001030080005001080090 01900113010000500132011001400137013000700151020001700158020000900175020000400184 039000400188#VN09.00397#VN09.00398#Hong Chin Thng#Gi ngy xung ni#Th#Hon g Chin Thng#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a77tr.^b1 9cm#237530#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00432000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200080003800300040 00460070016000500140007000660190005000730820010000788080005000880080005000930090 01900098010000500117011001500122013000700137020001700144020000900161020000400170 039000400174#VN09.00399#VN09.00400#Nguyn Th Kin#Sa t#Th#Nguyn Th Kin#3 0000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a110tr.^b19cm#237531#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00417000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200080003100300040 00390070009000430140007000520190005000590820010000648080005000740080005000790090 01900084010000500103011001400108013000700122020001700129020000900146020000400155 039000400159#VN09.00401#VN09.00402#c Bnh#Heo may#Th#c Bnh#35000#Vi?t#895 .92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a99tr.^b19cm#237532#Vn hc hin i#V it Nam#Th#Tm## 00430000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200080003500300040 00430070013000470140007000600190005000670820010000728080005000820080005000870090 01900092010000500111011001500116013000700131020001700138020000900155020000400164 039000800168#VN09.00403#VN09.00404#L Vin Giao#Ru mnh#Th#L Vin Giao#30000# Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a107tr.^b19cm#237533#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#Hng H## 00422000000000253000450002600110000002600110001100100080002200200100003000300040 00400070008000440140007000520190005000590820010000648080005000740080005000790090 01900084010000500103011001500108013000700123020001700130020000900147020000400156 039000800160#VN09.00405#VN09.00406#V Linh#Hng cau#Th#V Linh#50000#Vi?t#895 .92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a216tr.^b19cm#237534#Vn hc hin i# Vit Nam#Th#Hng H## 00458000000000253000450002600110000002600110001100100200002200200190004200300080 00610070020000690140007000890190005000960820010001018080005001110080005001160090 01900121010000500140011001400145013000700159020001700166020000900183020000400192 039000800196#VN09.00407#VN09.00408#Phm Bi Anh Thuyn#Khc ht ngi cm#Tp th #Phm Bi Anh Thuyn#20000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a 77tr.^b19cm#237535#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00418000000000253000450002600110000002600110001100100070002200200080002900300040 00370070007000410140007000480190005000550820010000608080005000700080005000750090 01900080010000500099011001500104013000700119020001700126020000900143020000400152 039000800156#VN09.00409#VN09.00410#L Can#Tc tc#Th#L Can#30000#Vi?t#895.922 14#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a108tr.^b19cm#237536#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00426000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200090003300300040 00420070011000460140007000570190005000640820010000698080005000790080005000840090 01900089010000500108011001400113013000700127020001700134020000900151020000400160 039000800164#VN09.00411#VN09.00412#Tin ng#Nng mi#Th#Tin ng#20000#Vi? t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a76tr.^b19cm#237537#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00433000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200120003500300040 00470070013000510140007000640190005000710820010000768080005000860080005000910090 01900096010000500115011001400120013000700134020001700141020000900158020000400167 039000800171#VN09.00413#VN09.00414#Ch Vn Long#p v bun#Th#Ch Vn Long#270 00#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a85tr.^b19cm#237538#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00431000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200180003100300040 00490070009000530140007000620190005000690820010000748080005000840080005000890090 01900094010000500113011001400118013000700132020001700139020000900156020000400165 039000800169#VN09.00415#VN09.00416#V S C#Cnh c v li ru#Th#V S C#20000 #Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a75tr.^b19cm#237539#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00441000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200110003900300040 00500070017000540140007000710190005000780820010000838080005000930080005000980090 01900103010000500122011001500127013000700142020001700149020000900166020000400175 039000800179#VN09.00417#VN09.00418#Phm Thanh Quang#Tnh chiu#Th#Phm Thanh Qu ang#30000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a118tr.^b19cm#23754 0#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00699000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200340 00440070028000780140007001060190005001130820006001188080005001240080005001290090 02000134010000500154011001500159005001000174013000700184021016500191020002000356 020001000376020000700386020000800393039000800401#VN09.00419#VN09.00420#VN09.0042 1#Thanh Thu# tr thnh ngi ph n hp dn#B.s.: Thanh Thu, nh Phc#29000 #Vi?t#155.6#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2007#^a235tr.^b19cm#nh Phc#237541# Trnh by quan im v ngi ph n hp dn. Gii thiu nhng b quyt tr th nh ngi ph n hp dn trong tnh yu, trong hn nhn, gia nh v trong cng vic#B quyt thnh cng#Giao tip#ng x#N gii#Hng H## 00709000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200320003300700230 00650140007000880190005000950820011001008080005001110080005001160090020001210100 00500141011002500146013000700171005001200178021018100190020001800371020000700389 020001000396020001700406039000800423#VN09.00422#VN09.00423#VN09.00424#Nhn vt l ch s kinh Hoa L#L ng Bt b.s., s.t.#30000#Vi?t#959.702092#^214#^aH.#^a Vn ho Thng tin#2009#^a147tr., 8tr. nh^b19cm#237542#L ng Bt#Gii thiu v cuc i v s nghip ca cc nhn vt lch s kinh Hoa L nh inh Tin H ong, L i Hnh, Dng Hu, Lu C, Phm Bch H, vua L Thi T, Quc s Vn Hnh...#Lch s trung i#Hoa L#Ninh Bnh#Nhn vt lch s#Hng H## 00659000000000265000450002600110000002600110001100100080002200200450003000300650 00750070008001400140006001480190005001540820004001598080005001630080005001680090 02000173010000500193011001400198015003700212013000700249021011200256020000600368 020001100374039000800385#VN09.00426#VN09.00425#Duy Tu#Thin Minh Trit - phng php thin Duy Tu#Cm nang cho ngi mun lun c an tm, thnh t v hnh phc#Duy Tu#8800#Vi?t#152#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a62tr.^b13cm#Tn sch ngoi ba: Thin Minh Trit#237543#Gii thiu phng php thc hnh thin ca o s Duy Tu gip con ngi lm ch suy ngh, cm xc ca bn thn#Thin#D ng sinh#Hng H## 00441000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200080003700300120 00450070015000570140007000720190005000790820010000848080005000940080005000990090 01000104010000500114011001500119013000700134020001700141020000900158020001200167 039000800179#VN09.00427#VN09.00428#Phng Vn Khai#H thc#Tiu thuyt#Phng Vn Khai#38000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a237tr.^b19cm#237544#Vn h c hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Hng H## 00526000000000301000450002600110000002600110001101900050002208200120002780800050 00390020009000440030004000530070035000570220004000920050013000960050009001090050 00900118005000600127005001100133008000500144009001000149010000500159011001500164 013000700179020001700186020000900203020000400212039000800216#VN09.00429#VN09.004 30#Vi?t#895.9221008#^214#Tm xun#Th#Bch Hu Anh, Hng Anh, Hng nh..#T.7#Bc h Hu Anh#Hng Anh#Hng nh#T n#T Vn Bi#^aH.#^aVn hc#2008#^a218tr.^b19cm# 237545#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00430000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200150003100300140 00460070009000600140007000690190005000760820010000818080005000910080005000960090 01000101010000500111011001500116013000700131020001700138020000900155020000400164 039000800168#VN09.00431#VN09.00432#inh Hi#Lao xao bn c#Tuyn tp th#inh H i#60000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a175tr.^b19cm#237546#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#Hng H## 00412000000000241000450002600110000002600110001100100150002200200120003700700150 00490140007000640190005000710820010000768080005000860080005000910090010000960100 00500106011001400111013000700125020001700132020000900149020000400158039000800162 #VN09.00433#VN09.00434#an Phong Dip#L phong #an Phong Dip#18000#Vi?t#895 .92214#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a75tr.^b19cm#237547#Vn hc hin i#Vit Nam#T h#Hng H## 00424000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200120003500300040 00470070013000510140007000640190005000710820010000768080005000860080005000910090 01000096010000500106011001400111013000700125020001700132020000900149020000400158 039000800162#VN09.00435#VN09.00436#L Xun Tng#Chuyn mnh#Th#L Xun Tng#200 00#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a87tr.^b19cm#237548#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00436000000000253000450002600110000002600110001100100180002200200130004000300040 00530070018000570140007000750190005000820820010000878080005000970080005001020090 01000107010000500117011001500122013000700137020001700144020000900161020000400170 039000800174#VN09.00437#VN09.00438#Nguyn Quang Vinh#Ni anh ng#Th#Nguyn Qua ng Vinh#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2007#^a162tr.^b20cm#237549#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00432000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200200003500300040 00550070013000590140007000720190005000790820010000848080005000940080005000990090 01000104010000500114011001400119013000700133020001700140020000900157020000400166 039000800170#VN09.00439#VN09.00440#Trn Vn Tr#Bnh minh tm tng#Th#Trn Vn Tr#35000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a67tr.^b19cm#237550#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00413000000000253000450002600110000002600110001100100060002200200150002800300040 00430070006000470140007000530190005000600820010000658080005000750080005000800090 01000085010000500095011001400100013000700114020001700121020000900138020000400147 039000800151#VN09.00441#VN09.00442#L H#Cnh vng xanh#Th#L H#30000#Vi?t#89 5.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a85tr.^b19cm#237551#Vn hc hin i#Vit Nam# Th#Hng H## 00665000000000277000450002600110000002600110001100100150002200200160003700300560 00530070015001090140007001240190005001310820010001368080005001460080005001510090 01000156010000500166011001500171013000700186021013300193020001700326020001700343 020000900360020001000369039000800379#VN09.00443#VN09.00444#Nguyn Hu Qu#Bn d ng thi ca#Chn dung nh th, tiu lun ph bnh, i sng vn hc#Nguyn Hu Qu #30000#Vi?t#895.92244#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a245tr.^b19cm#237552#Trnh by quan nim ca tc gi v chn dung cc nh th. Gii thiu cc tiu lun ph bn h ca tc gi v i sng vn hc nc nh#Vn hc hin i#Ph bnh vn hc#Vi t Nam#Tiu lun#Hng H## 00440000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200200003100300110 00510070009000620140007000710190005000780820010000838080005000930080005000980090 01000103010000500113011001500118013000700133020001700140020000900157020001200166 039000800178#VN09.00445#VN09.00446#Nam Nhn#Trng ri ngoi bi#Tp truyn#Nam N hn#34000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn hc#2007#^a283tr.^b19cm#237553#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hng H## 00661000000000337000450002600110000002600110001100200110002200300040003300700660 00370140007001030190005001100820012001158080005001270080005001320090010001370100 00500147011001500152005001500167005000800182005001400190005001200204005001700216 00500140023300500150024700500160026201300070027802000170028502000090030202000040 0311039000800315#VN09.00447#VN09.00448#Hng ng#Th#Nguyn Vn Ban, T Bng, P hm Hu Bng... ; B.s.: Bi Dng Hiu..#80000#Vi?t#895.9221008#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a591tr.^b19cm#Nguyn Vn Ban#T Bng#Phm Hu Bng# Xun Bc#Nguyn Cng Canh#Bi Dng Hiu#Trn Ngc Uyn#Mu Danh Nguyn#237554#Vn hc hin i#V it Nam#Th#Hng H## 00434000000000241000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200280 00490140007000770190005000840820010000898080005000990080005001040090010001090100 00500119011001500124013000700139020001700146020000900163020001200172039000800184 #VN09.00449#VN09.00451#VN09.00450#Nguyn Th Hng#Truyn ngn Nguyn Th Hng#31 000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn hc#2007#^a279tr.^b19cm#237555#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hng H## 00374000000000205000450002600110000000200310001101400070004201900050004908200070 00548080005000610080005000660090020000710100005000910110014000960130007001100200 01800117020000700135020001800142039000800160#VV09.00674#Mi hai nhim v ca He rcules#11500#Vi?t#398.22#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a68tr.^b21cm#23755 6#Vn hc thiu nhi#Hi Lp#Truyn thn thoi#Hng H## 00736000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100200003300200310 00530070035000840140007001190190005001260820006001318080005001370080005001420090 02000147010000500167011001500172005001400187013000700201021019500208020001100403 020001700414020001900431039000800450#VV09.00675#VV09.00676#VV09.00677#Trn Th T hanh Lim#Luyn dch Hoa Vit - Vit Hoa#Trn Th Thanh Lim, Trn Hoi Thu#4700 0#Vi?t#495.1#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a378tr.^b21cm#Trn Hoi Thu#23 7557#Luyn dch th tn thng mi, t ng du lch v Lut u t Vit Nam t Ho a sang Vit. Luyn dch ni dung chp cnh thng hiu, ni dung ngh nh bo h im v t ng vit tt t Vit sang Hoa#Ting Vit#Ting Trung Quc#K nng dch thut#Hng H## 00652000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200270 00430030025000700070021000950140007001160190005001230820006001288080005001340080 00500139009001000144010000500154011001500159005001000174013000700184021012600191 020002000317020000700337020001000344039000800354#VV09.00678#VV09.00680#VV09.0067 9#Thanh Vn#Quan h, bn lnh, thi c#Ba ch da ca cuc sng#Thanh Vn, Cng Minh#55000#Vi?t#158.1#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a343tr.^b21cm#Cng Minh#237558# Trnh by v 3 ch da ca cuc sng gip mi ngi thnh t, hnh phc, l: quan h x hi, bn lnh bn thn v thi c#B quyt thnh cng#Tm l#S nghi p#Hng H## 00712000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200350 00440070028000790140007001070190005001140820006001198080005001250080005001300090 02000135010000500155011001500160005001000175013000700185021017600192020002000368 020001000388020000700398020000900405039000800414#VV09.00681#VV09.00682#VV09.0068 3#Thanh Thu# tr thnh ngi n ng hp dn#B.s.: Thanh Thu, nh Phc#3000 0#Vi?t#155.6#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a247tr.^b21cm#nh Phc#237559 #Trnh by nhiu kha cnh nh: lm th no phi mnh c sc thu ht b ngoi , lm vic ra sao mi hiu qu, ngh thut m phn, b quyt tr thnh mt h nh mu l tng#B quyt thnh cng#Giao tip#ng x#Nam gii#Hng H## 00798000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200110 00500070017000610140007000780190005000850820009000908080005000990080005001040090 02000109010000500129011001500134012002700149013000700176021026600183020001800449 020000800467020001000475020001500485039000800500#VV09.00684#VV09.00685#VV09.0068 6#Nguyn Bch Ngc#p Ty Sn#Nguyn Bch Ngc#32000#Vi?t#959.7028#^214#^aH.#^a Vn ho Thng tin#2008#^a197tr.^b21cm#K chuyn lch s Vit Nam#237560#Tp hp cc cu chuyn v mnh t Ty sn: cc di tch lch s, cc l hi, n th, b o tng, c bit gii thiu cuc i v s nghip ca ba nh lnh o ca cuc k hi ngha Ty Sn: Nguyn Nhc, Nguyn Hu, Nguyn L, cc dng h,vn thn v t ng thi Ty Sn#Lch s trung i#Ty sn#Bnh nh#Truyn lch s#Hng H## 00856000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200160003300700380 00490140007000870190005000940820011000998080005001100080005001150090020001200100 00500140011001500145012002700160013000700187021018500194020001800379020001100397 02000230040802000080043102000100043902000150044902000150046403900080047900600140 0487006001700501#VV09.00687#VV09.00688#VV09.00689#Hm xm Yn Th#Dch: Khc Nh Vng, Nguyn Bch Ngc#27000#Vi?t#959.703092#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#200 8#^a171tr.^b21cm#K chuyn lch s Vit Nam#237561#Gii thiu s lc vng t Y n Th - Bc Giang. Nhng trn chin u ca Hong Hoa Thm v ngha qun chng thc dn Php. Nhng mu chuyn quanh cuc i, gia nh ca Hong Hoa Thm#Lch s trung i#Nh Nguyn#Khng chin chng php#Yn Th#Bc Giang#Truyn lch s #Hong Hoa Thm#Hng H#Khc Nh Vng#Nguyn Bch Ngc## 00577000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200080 00440070016000520140007000680190005000750820010000808080005000900080005000950090 02000100010000500120011001500125012002700140013000700167020001800174020000700192 020000900199020005600208039000800264020001500272#VV09.00690#VV09.00691#VV09.0069 2#Phm Khang#Qun He#Phm Khang b.s.#34000#Vi?t#959.70272#^214#^aH.#^aVn ho T hng tin#2009#^a221tr.^b21cm#K chuyn lch s Vit Nam#237562#Lch s trung i #Nh L#Vit Nam#Nguyn Hu Cn, Th lnh ngha qun, ? - 1751, Vit Nam#Hng H #Truyn lch s## 00651000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200430 00500070022000930140007001150190005001220820010001278080005001370080005001420090 02000147010000500167011001500172012002700187013000700214020001800221020001200239 020001100251020000900262020005500271020001500326039000800341#VV09.00693#VV09.006 95#VV09.00694#Nguyn Bch Ngc#Si Vng Nguyn Phc Nguyn (1562 - 1635)#Nguyn Bch Ngc b.s.#24500#Vi?t#959.70272#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a163tr .^b21cm#K chuyn lch s Vit Nam#237563#Lch s trung i#Cha Nguyn#Nh Nguy n#Vit Nam#Nguyn Phc Nguyn, cha Nguyn, 1562 - 1635, Vit Nam#Truyn lch s #Hng H## 00805000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200110003300700160 00440140007000600190005000670820010000728080005000820080005000870090020000920100 00500112011001500117006001100132012002700143013000700170021028200177020001800459 020001100477020001000488020000900498039000800507#VV09.00697#VV09.00696#VV09.0069 8#Cha Trnh#Phm Khang dch#28000#Vi?t#959.70272#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin #2008#^a175tr.^b21cm#Phm Khang#K chuyn lch s Vit Nam#237564#K v vng ng hip ca cc cha Trnh trong bi cnh s ct c phong kin, tranh ot vng qu yn gia nh Mc vi nh L, gia hai tp on phong kin Trnh Nguyn, s ng gp cng nh tc ng tiu cc ca cc cha Trnh i vi lch s Vit Nam tri di qua ba th k16, 17, 18#Lch s trung i#Cha Trnh#Nh Trnh#Vit Nam#Hng H## 00572000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200220003300700220 00550140007000770190005000840820009000898080005000980080005001030090020001080100 00500128011001500133006001700148012002700165013000700192020001800199020001200217 020001700229020001500246020001300261039000800274#VV09.00699#VV09.00700#VV09.0070 1#N tng Bi Th Xun#V Th Ngc Khu dch#24000#Vi?t#959.7028#^214#^aH.#^aV n ho Thng tin#2008#^a138tr.^b21cm#V Th Ngc Khu#K chuyn lch s Vit Nam #237565#Lch s trung i#Nh Ty Sn#Vn hc hin i#Truyn lch s#Bi Th Xu n#Hng H## 00636000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200190003300700320 00520140007000840190005000910820009000968080005001050080005001100090020001150100 00500135011001500140006001300155012002700168006001200195015003500207013000700242 020001800249020000900267020000900276020001500285020001400300039000800314#VV09.00 702#VV09.00703#VV09.00704#Hng o i vng#Dch: Phan K Bnh, L Vn Phc#280 00#Vi?t#959.7024#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a175tr.^b21cm#Phan K Bnh #K chuyn lch s Vit Nam#L Vn Phc#Tn sch ngoi ba: Hng o Vng#23756 6#Lch s trung i#Nh Trn#Vit Nam#Truyn lch s#Trn Hng o#Hng H## 00761000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200200 00470030049000670070014001160140008001300190005001380820006001438080005001490080 00500154009002000159010000500179011001500184004002600199013000700225021019100232 020001000423020001100433020001900444039000800463#VV09.00705#VV09.00707#VV09.0070 6#Trn Duy Lin#Th gii v cng b#Ht nguyn bn v c ch cu trc trong t n hin#Trn Duy Lin#170000#Vi?t#539.7#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a633tr .^b24cm#In ln th 2, c chnh l#237567#Trnh by v: nguyn t trong t nhin, v nguyn t - cc lp lectrn, ht nhn nguyn t, ht c bn, ht nguyn bn , m hnh v c ch cu trc trong t nhin, s thng nht trong vt l#Nguyn t #Ht c bn#Ht nhn nguyn t#Hng H## 00913000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200210 00470030044000680070014001120140008001260190005001340820006001398080005001450080 00500150009002000155010000500175011001500180013000700195021037500202020001000577 020001000587020000700597020001100604039000800615#VV09.00708#VV09.00709#VV09.0071 0#Trn Duy Lin#Th gii v cng ln#Tc hp dn v v tr c cu trc a cp #Trn Duy Lin#170000#Vi?t#523.1#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a635tr.^b2 4cm#237568#Trnh by: lc s thin vn v tr, cc loi thin th, mi trng g ia cc thin th,ngun gc v s tin ha cc thin th, v tr hc ngy nay, b in - phng th nghim tc dng hp dn, o tc nh sng, kho st tc t ng tc, ngun gc vt cht trong v tr, c ch cu trc trong v tr, s tin h a ca v tr, v tr c cu trc a cp, v tr tun t lun hi#Thin th#Thi n vn#V tr#V tr hc#Hng H## 00499000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200280003300700460 00610140008001070190005001150820013001208080005001330080005001380090020001430100 00500163011001500168005001100183013000700194020001700201020000900218020001000227 039000800237#VV09.00711#VV09.00712#VV09.00713#Truyn c dn gian Hng Yn#V Ti n K s.t., tuyn chn, b.s., gii thiu#100000#Vi?t#398.20959733#^214#^aH.#^aV n ho Thng tin#2008#^a696tr.^b24cm#V Tin K#237569#Vn hc dn gian#Hng Yn# Truyn c#Hng H## 00838000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100140 00440020046000580290058001040070054001620140008002160190005002240820008002298080 00500237008000500242009002000247010000500267011001500272006000800287006000900295 005001000304013000700314021017500321020001700496020000300513039000800516#VV09.00 714#VV09.00716#VV09.00717#VV09.00715#Woodward, Bob#Cuc chin ngm - b s nh T rng 2006 - 2008#The war within - a secret White house history 2006 - 2008#Bob W oodward, Dch: c Anh, Yn Minh ; Hong Yn h.#130000#Vi?t#973.931#^214#^aH.# ^aVn ho Thng tin#2008#^a519tr.^b24cm#c Anh#Yn Minh#Hong Yn#237570#Tp h p cc bi bo phn nh mt cch chi tit v st thc v mt nc M b chia r, mt b my cm quyn y mu thun, cng thng v bt nh t nm 2006 n gia nm 2008#Lch s hin i#M#Hng H## 00436000000000241000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200340 00440140008000780190005000860820010000918080005001010080005001060090010001110100 00500121011001500126013000700141020001700148020000900165020001200174039000800186 #VV09.00718#VV09.00719#VV09.00720#Trn Chiu#Trn Chiu - tiu thuyt chn lc#1 50000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a968tr.^b21cm#237571#Vn hc hi n i#Vit Nam#Tiu thuyt#Hng H## 00623000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820011000458080005000560010017000610020020000780030007000980070017001050220 00400122008000500126009001000131010000500141011001500146013000700161005001700168 021009500185020001700280020000900297020000700306039000800313#VV09.00721#VV09.007 22#VV09.00723#70000#Vi?t#895.922803#^214#Nguyn Trung Tn# li vi dng sng#H i k#Nguyn Trung Tn#T.2#^aH.#^aVn hc#2008#^a428tr.^b21cm#237572#Nguyn Trun g Tn#Gii thiu nhng k nim su sc ca tc gi trn chng ng xy dng t nc trong ho bnh#Vn hc hin i#Vit Nam#Hi k#Hng H## 00913000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200510 00470070083000980190005001810820006001868080005001920080005001970090011002020100 00500213011001500218005001000233005001400243006001600257005001300273013000700286 015005000293021022700343020001900570020001400589039000800603#VV09.00724#VV09.007 26#VV09.00725#Liu Kh Bch#V tr v vai tr ca giai cp cng nhn ng i#L iu Kh Bch, Vng Mai, Dim Xun Chi ; Nguyn Ngc Ln dch ; Nguyn Thanh h. .#Vi?t#305.5#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a848tr.^b21cm#Vng Mai#Dim Xun Chi#Ng uyn Ngc Ln#Nguyn Thanh#237573#TTS ghi: Qu Xut bn Khoa hc X hi Trung Q uc#Trnh by v: giai cp cng nhn trong bi cnh kinh t th trng ng i , v tr kinh t v quyn li hp php ca giai cp cng nhn ng i, tnh tr ng v s thay i ca giai cp cng nhn nc ngoi thi k ng i#Giai cp cng nhn#Thi hin i#Hng H## 00694000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200220 00480030052000700070015001220140008001370190005001450820011001508080005001610080 00500166009001900171010000500190011001500195013000700210021010000217020001700317 020001700334020001600351020000800367020000900375039000800384#VV09.00727#VV09.007 29#VV09.00728#Ngc Thin Hoa#Huyn thoi hoa Tign#Chuyn lun nghin cu - l l un - ph bnh vn hc#Ngc Thin Hoa#169000#Vi?t#895.922332#^214#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2008#^a632tr.^b24cm#237574#Gii thiu nghin cu ca tc gi v nh t h Thanh Tm v nghi n vn chng gn vi n danh T.T.Kh#Vn hc hin i#Ph b nh vn hc#L lun vn hc#Nh th#Vit Nam#Hng H## 00778000000000349000450002600110000002600110001100200230002200300320004500700480 00770140008001250190005001330820012001388080005001500080005001550090019001600100 00500179011002600184005001800210005001200228005001300240005001600253005001100269 01300070028002100670028702000170035402000120037102000090038302000100039202000090 0402020000900411039000800420#VV09.00730#VV09.00731#Vn ngh s Lin khu V#L t ng - nhn cch - sng to#Trn Khnh Chng, Thi B Vn, L Kh Phiu...#230000 #Vi?t#895.9223008#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a1233tr., 8tr. nh^b24cm#T rn Khnh Chng#Thi B Vn#L Kh Phiu#Khng Hu Dng#Thanh Tho#237575#Gii thiu v cuc i v s nghip ca cc vn ngh s lin khu V#Vn hc hin i# Vn ngh s#Cuc i#S nghip#Vit Nam#Bi vit#Hng H## 00542000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100150 00440020018000590070038000770140007001150190005001220820004001278080005001310080 00500136009001100141010000500152011001500157019001600172006001600188013000700204 020001700211020000400228020001200232039000800244#VV09.00733#VV09.00732#VV09.0073 5#VV09.00734#Nghim Ca Linh#Chuyn ca Tu T#Nghim Ca Linh ; Nguyn Th Thi d ch#92000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a619tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Ngu yn Th Thi#237576#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Hng H## 00556000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200230003300300760 00560070025001320140007001570190005001640820004001698080005001730080005001780090 02000183010000500203011001500208006000900223005000900232013000700241020001800248 020000900266020001500275#VV09.00736#VV09.00737#VV09.00738#365 chuyn k hng m #Nhng cu chuyn nh n tng kh qun - nhng bi hc ln sut i ghi nh#Dc h: Hoi Nha, Minh Vn#68000#Vi?t#808#^214#^aH.#^aLao ng ; ng #2009#^a363tr .^b24cm#Hoi Nha#Minh Vn#237577#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn c tch## 00729000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200800 00410070013001210140008001340190005001420820008001478080005001550080005001600090 01100165010000500176011001500181013000700196021016400203020002000367020000900387 020000800396020001800404039000800422020000900430#VV09.00739#VV09.00740#VV09.0074 1#Thi Anh#Quy nh mi v ng dng cng ngh thng tin trong hot ng gio dc - o to#Thi Anh b.s.#220000#Vi?t#344.597#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a459tr.^b 24cm#237578#Trnh by cc quy nh chung v ng dng cng ngh thng tin trong c c ngnh v gii thiu mt s quy nh v ng dng cng ngh thng tin trong gi o dc - o to#Cng ngh thng tin#Gio dc#o to#Vn bn php lut#Hng H#V it Nam## 00427000000000241000450002600110000002600110001100100130002200200170003500300160 00520070013000680190005000810820011000868080005000970080005001020090010001070100 00500117011001500122013000700137020001700144020000900161020000700170039000800177 #VL09.00082#VL09.00083#Bi Vit Hoa#Con chu Mon Mn#S thi Vit Nam#Bi Vit Ho a#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a561tr.^b28cm#237579#Vn hc dn gia n#Vit Nam#S thi#Hng H## 00656000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200130 00388080005000510020025000560070058000810220004001392210017001430050012001600050 01400172005001400186005001600200005001600216008001200232009002600244010000500270 011001500275013000700290020001700297020001000314020001000324039000800334#VL09.00 084#VL09.00086#VL09.00085#Vi?t#398.20959725#^214#Di sn vn ho Bc Giang#B.s.: Ng Vn Tr, Bi Vn Thnh (ch.b.), Trn Vn Lng..#T.4#Vn hc dn gian#Ng Vn Tr#Bi Vn Thnh#Trn Vn Lng#Khng c Thim#Nguyn Xun Cn#^aBc Giang#^aB o tng tnh Bc Giang#2008#^a848tr.^b27cm#237580#Vn hc dn gian#Bc Giang#Tru yn c#Hng H## 00965000000000301000450002600110000000100180001100200340002900300600006300700310 01230190005001540820011001598080005001700080005001750090014001800100005001940110 01500199015004400214005001200258013000700270021031400277020000300591020000900594 020001700603020001700620020000900637020000900646039000800655#VL09.00087#Nguyn nh Hng#Cc loi g thng dng Vit Nam#c im cu to, tnh cht vt l, c hc v hng s dng#Nguyn nh Hng, L Thu Hin#Vi?t#575.409597#^214#^aH. #^aNng nghip#2008#^a232tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Khoa hc Lm nghip Vit Nam#L Thu Hin#237581#Gii thiu mt cch c h thng v c im cu to, tnh cht vt l, c hc v hng s dng 25 h g thng dng Vit Nam: bng, bng lng , b , ba, c ph, cng l, ch, du tm, du, d, u, hoa hng, h o, kim giao, long no, ngc lan, san san, su, thu du, th, thng, trm, trinh n, v ang v xoan#G#c im#Tnh cht c hc#Tnh cht vt l#Tc dng#Vit Nam#Hng H## 01097000000000373000450002600110000002600110001100200420002200700750006401400080 01390190005001470820014001528080005001660080005001710090014001760100005001900110 01500195015007800210005001800288005001500306005001100321005001400332005001300346 01300070035902102320036602000170059802000130061502000120062802000140064002000080 0654020002000662020000800682020002500690039000800715#VL09.00089#VL09.00088#a d ng sinh hc vn Quc gia Hong Lin#Nguyn Ngha Thn, ng Huy Hunh, L V Kh i... ; Nguyn Ngha Thn ch.b.#108000#Vi?t#577.309597167#^214#^aH.#^aNng nghi p#2008#^a268tr.^b27cm#u ba sch ghi: Trung tm H tr Nghin cu chu . i hc Quc gia H Ni#Nguyn Ngha Thn#ng Huy Hunh#L V Khi#Trng Vn L# ng Th p#237582#Trnh by cc kt qu nghin cu c h thng ha v tnh a dng ca h sinh vt vn quc gia Hong Lin v xut cc gii php bo tn, pht trin ph hp vi iu kin ca t nhin cng nh kinh t x hi ca a phng#a dng sinh hc#H sinh thi#H sinh vt#Vn quc gia#Bo tn#Pht trin bn vng#Lo Cai#Vn quc gia Hong Lin#Hng H## 00897000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200290003900700170 00680140007000850190005000920820008000978080005001050080005001100090014001150100 00500129011001500134015006800149013000700217021034000224020000800564020001000572 020001800582020001100600039000800611#VL09.00090#VL09.00091#Nguyn Vn ng#Gio trnh in t cng sut#Nguyn Vn ng#35000#Vi?t#621.381#^214#^aH.#^aNng n ghip#2008#^a158tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#237583#Trnh by: in t cng sut v ng dng; cc phn t bn d n cng sut c bn diode cng sut; chnh lu dng in xoay chiu; iu chnh in p, dng in mt chiu, dng in xoay chiu; bin i in p mt chiu t hnh xoay chiu; bin tn; to xung iu khin thit b bin i, iu khin thi t b bin i, bo v thit b bin i#Bn dn#Mch in#in t cng sut#Gi o trnh#Hng H## 00993000000000349000450002600110000002600110001100100150002200200290003700300670 00660070028001330140007001610190005001680820004001738080005001770080005001820090 01400187010000500201011001500206015006800221005001200289013000700301021023300308 02000080054102000100054902000100055902000100056902000190057902000130059802000130 0611020001100624039000800635#VL09.00092#VL09.00093#Phan Trung Qu#Gio trnh ho hc i cng#Dng cho cc ngnh C kh k thut in v cc ngnh K thut kh c#Phan Trung Qu, L c Lim#45000#Vi?t#540#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a240 tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#L c Lim#237584#Trnh by v: mt s khi nim v nh lut c bn ca ho hc, cu to nguyn t v lin kt ho hc, nhit ng hc ca phn ng ho hc, n g hc ho hc, dung dch, in ho hc, i cng v cc cht v c v ho hc m i trng#Ho hc#Nguyn t#Dung dch#Ho v c#Ho hc mi trng#in ho hc# ng ho hc#Gio trnh#Hng H## 00882000000000301000450002600110000002600110001100100170002200200290003900300670 00680070044001350140007001790190005001860820006001918080005001970080005002020090 01400207010000500221011001500226015006800241005001800309013000700327021019300334 020000900527020001600536020000900552020001100561039000800572#VL09.00094#VL09.000 95#Nguyn Vn Ngha#Gio trnh vt liu k thut#Dng cho cc ngnh C kh k th ut in v cc ngnh K thut khc#Nguyn Vn Ngha (ch.b.), Nguyn Khc Thng# 30000#Vi?t#620.1#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a156tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Nguyn Khc Thng#237585#Trnh by v: cu trc tinh th ca vt liu, bin dng do v c tnh, hp kim v gi n pha, nhit luyn thp, thp v gang, hp kim mu v hp kim bt, ceramic, vt liu polyme v compozit#Vt liu#Vt liu t hp#K thut#Gio trnh#Hng H ## 00848000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200390003900700170 00780140007000950190005001020820004001078080005001110080005001160090014001210100 00500135011001500140015007000155013000700225021029300232020000900525020001000534 020000700544020001100551039000800562#VL09.00096#VL09.00097#Nguyn Mnh Khi#Gio trnh bao gi nng sn, thc phm#Nguyn Mnh Khi#25000#Vi?t#664#^214#^aH.#^a Nng nghip#2008#^a136tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip I H Ni#237586#Trnh by tm quan trng, vt liu bao gi, ng g i, nhn hiu trn bao b, nh hng ca ph thi bao b thc phm n mi trng ... cng nh cc kin thc v nng sn, thc phm, v cc nguyn nhn gy h hn g nng sn, thc phm, v vai tr ca bao gi trong vic hn ch cc h hng tr n#Nng sn#Thc phm#Bao b#Gio trnh#Hng H## 00823000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200340003600700140 00700140007000840190005000910820006000968080005001020080005001070090014001120100 00500126011001500131015006800146013000700214021026700221020001700488020001400505 020000700519020001100526039000800537#VL09.00098#VL09.00099#m Xun Hon#Gio tr nh trc a nh vin thm#m Xun Hon#20000#Vi?t#526.9#^214#^aH.#^aNng nghi p#2008#^a116tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng ngh ip H Ni#237587#Khi nim v c s ton hc ca phng php o nh. Nhng tnh cht hnh hc c bn ca bn trong chp nh hng khng. Nguyn l nhn v o lp th. on c v iu v nh. Nhng khi nim c bn v nh v tinh. L thu yt phn x ph ca cc i tng nghin cu#Trc a v tinh#nh vin thm#o nh#Gio trnh#Hng H## 00898000000000325000450002600110000002600110001100200450002200700770006701400070 01440190005001510820004001568080005001600080005001650090014001700100005001840110 01500189005001800204005001200222005001600234005001600250005001600266015007000282 01300070035202101610035902000120052002000120053202000090054402000110055303900080 0564#VL09.00100#VL09.00101#Gio trnh thc tp vi sinh vt chuyn ngnh#Nguyn X un Thnh, V Th Hon, Nguyn Th Minh... ; Nguyn Xun Thnh ch.b.#24000#Vi?t #579#^214#^aH.#^aNng nghip#2007#^a108tr.^b27cm#Nguyn Xun Thnh#V Th Hon#N guyn Th Minh#Nguyn Th Bnh#inh Hng Duyn#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip I H Ni#237588#Trnh by 19 bi thc tp vi sinh v t chuyn ngnh: phng php c nh tiu bn v nhum t bo vi sinh, nui cy v i sinh vt, xc nh khi vi sinh vt t...#Vi sinh hc#Vi sinh vt#Thc tp#Gi o trnh#Hng H## 00770000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200290003600300200 00650070014000850140007000990190005001060820007001118080005001180080005001230090 01400128010000500142011001500147015006800162013000700230021023000237020001800467 020001100485039000800496#VL09.00102#VL09.00103#Ng Tr Dng#Gio trnh k thut o lng#Ngnh K thut in#Ng Tr Dng#43000#Vi?t#621.37#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a192tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#237589#Trnh by cc khi nim c bn v k thut o lng, sai s ca php o v gia cng kt qu o lng, cc c cu ch th, o dng in v in p, o cng sut v nng lng, o thng s ca mch in, o cc i lng khng in#K thut o lng#Gio trnh#Hng H## 00764000000000289000450002600110000002600110001100100110002200200190003300700520 00520140007001040190005001110820004001168080005001200080005001250090014001300100 00500144011001500149015007000164005001000234005001500244013000700259021016500266 020000400431020002000435020001100455039000800466#VL09.00104#VL09.00105#T Thu C c#Gio trnh cy rau#B.s.: T Thu Cc (ch.b.), H Hu An, Nghim Bch H#40000# Vi?t#635#^214#^aH.#^aNng nghip#2007#^a200tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip I H Ni#H Hu An#Nghim Bch H#237590#Trnh by: tm quan trng, lch s pht trin, c im v phng hng sn xut rau, nhng vn c bn trong sn xut rau v khoa hc k thut trng trt cy rau# Rau#K thut trng trt#Gio trnh#Hng H## 00768000000000313000450002600110000002600110001100100140002200200290003600300290 00650070014000940140007001080190005001150820004001208080005001240080005001290090 01400134010000500148011001500153015006800168013000700236021013700243020000800380 020000800388020001900396020001000415020001000425020001100435039000800446#VL09.00 106#VL09.00107#Dng Vn m#Gio trnh ho hc i cng#Chuyn ngnh Qun l t ai#Dng Vn m#32000#Vi?t#540#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a171tr.^b27cm #TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#237591#Trn h by: cc khi nim v nh lut ha hc c bn, tc phn ng v cn bng ho hc, dung dch, cc cht v c, ho hc mi trng#Ho hc#Ho keo#Ho hc mi trng#Ho v c#Dung dch#Gio trnh#Hng H## 00959000000000337000450002600110000002600110001100200660002200300560008800700500 01440190005001940820004001998080005002030080005002080090014002130100005002270110 01500232005001700247005001300264005001600277005001700293005001300310015003100323 01300070035402101720036102000180053302000090055102000120056002000200057202000210 0592039000800613#VL09.00108#VL09.00109#Tuyn tp cng trnh nghin cu v chuyn giao khoa hc cng ngh#Cho mng k nim 40 nm thnh lp vin Bo v Thc vt #Nguyn Nh Cng, m Hu Trc, Phng Sinh Hot..#Vi?t#632#^214#^aH.#^aNng ngh ip#2008#^a319tr.^b27cm#Nguyn Nh Cng#m Hu Trc#Phng Sinh Hot#ng Th L an Anh#Phm Vn Sn#TTS ghi: Vin Bo v Thc vt#237592#Trnh by cc kt qu nghin cu v trin khai ca cc n v trong Vin bo v thc vt v chuyn gia o khoa hc cng ngh v tin b k thut trong vn bo v thc vt#Bo v mi trng#Thc vt#Nng nghip#Nghin cu khoa hc#Vin Bo v thc vt#Hng H## 00840000000000289000450002600110000002600110001100100170002200200410003900700640 00800140007001440190005001510820004001568080005001600080005001650090014001700100 00500184011001500189015007000204005001600274005001500290013000700305021018900312 020002200501020000800523020001100531039000800542#VL09.00110#VL09.00111#Nguyn Tr n Onh#Gio trnh s dng thuc bo v thc vt#B.s.: Nguyn Trn Onh (ch.b.), Nguyn Vn Vin, Bi Trng Thu#40000#Vi?t#632#^214#^aH.#^aNng nghip#2007#^a 204tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip I H N i#Nguyn Vn Vin#Bi Trng Thu#237593#Tng quan v thuc bo v thc vt. Gi i thiu nhng kin thc c bn trong lnh vc qun l v s dng thuc ny. Trn h by cc c tnh sinh hc c bn ca cc nhm thuc bo v thc vt#Thuc bo v thc vt#S dng#Gio trnh#Hng H## 00675000000000301000450002600110000002600110001100100150002200200290003700700150 00660140007000810190005000880820006000938080005000990080005001040090014001090100 00500123011001500128015006800143013000700211021007900218020000900297020000900306 020001700315020000900332020001300341020001100354039000800365#VL09.00113#VL09.001 12#Hong c Lin#Gio trnh k thut thu kh#Hong c Lin#55000#Vi?t#621.2# ^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a284tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Tr ng i hc Nng nghip H Ni#237594#Trnh by nhng ni dung c bn ca c h c cht lng i cng v my thu kh#K thut#Thu kh#C hc cht lng#Thu l c#My thu kh#Gio trnh#Hng H## 00907000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200310003600700140 00670140007000810190005000880820004000938080005000970080018001020090014001200100 00500134011001500139015007400154013000700228021037000235020001100605020000800616 020000900624039000800633#VL09.00114#VL09.00115#L Thanh Tng#Thc n v dinh d ng thu sn#L Thanh Tng#51000#Vi?t#639#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2 008#^a299tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng lm Tp. H Ch Minh#237595#Tng quan v dinh dng hc thu sn. Nng lng thc n thu sn. Sinh l tiu ho ng vt thu sn. Trnh by v protein, acid amin, lipi d, carbohydrate, mui khong v vitamin trong thc n thu sn. Nguyn liu sn xut thc n thu sn. Sn xut thc n thu sn v phng php cho n. Thc n t nhin v thc n ti sng. Dinh dng thc n cho tm v gip xc#Nui trng #Thc n#Thu sn#Hng H## 00822000000000325000450002600110000002600110001100200530002200700450007501900050 01200820004001258080005001290080005001340090014001390100005001530110015001580050 01200173005001500185005001400200005001200214005001600226013000700242021015300249 02000200040202000190042202000100044102000070045102000090045802000210046703900080 0488#VL09.00116#VL09.00117#Vin Bo v Thc vt - 40 nm xy dng v pht trin# L Ph Khi, ng Hng Dt, inh Ngc Lm..#Vi?t#632#^214#^aH.#^aNng nghip#20 08#^a151tr.^b27cm#L Ph Khi#ng Hng Dt#inh Ngc Lm#L Minh Thi#Nguyn u Ton#237596#Gii thiu tm tt qu trnh xy dng - pht trin ca Vin Bo v thc vt v nhng thnh tu khoa hc cng ngh ni bt trong 40 nm qua (1968 - 2008)#Nghin cu khoa hc#Khoa hc cng ngh#Thnh tu#Bo v#Thc vt#Vin Bo v thc vt#Hng H## 01046000000000325000450002600110000002600110001100200570002200300680007900700440 01470190005001910820004001968080005002000080005002050090014002100100005002240110 01500229015013400244005001300378005001400391005001300405005001600418005002000434 01300070045402101920046102000140065302000170066702000180068402000100070203900080 0712#VL09.00118#VL09.00119#Hi tho Quc gia bnh cy v sinh hc phn t ln th 7#The 7th national conference of Vietnamese phytopathological society# Tin Cng, H Vit Cng, V Triu Mn..#Vi?t#632#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a148t r.^b27cm#TTS ghi: Lin hip cc hi Khoa hc v K thut Vit Nam. Hi cc ngn h Sinh hc Vit Nam. Hi Nghin cu bnh hi thc vt Vit Nam# Tin Cng#H V it Cng#V Triu Mn#Nguyn Vn Vit#ng Th Phng Lan#237597#Tp hp cc ng hin cu trnh by ti Hi tho quc gia v bnh cy v sinh hc phn t ln th 7 c t chc ti Vin khoa hc k thut nng lm nghip min ni pha Bc ng y 18 - 19/10/2008#Bnh thc vt#Sinh hc phn t#Hi tho khoa hc#Cy trng#Hn g H## 00887000000000301000450002600110000002600110001100200740002200700680009601900050 01640820007001698080005001760080005001810090014001860100005002000110015002050050 01700220005000800237005001400245005001600259005001800275013000700293004003500300 021021600335020000900551020000800560020000900568039000800577#VL09.00120#VL09.001 21#Nng dn tham gia qun l cng trnh thu li v nhng vn ang t ra#Ngu yn Xun Tip, Mei Xie, Koso Yukiharu.. ; Nguyn Xun Tip ch.b.#Vi?t#333.91#^21 4#^aH.#^aNng nghip#2008#^a188tr.^b27cm#Nguyn Xun Tip#Mei Xie#Koso Yukiharu# Nguyn Th Hin#Nguyn Tng Phong#237598#In ln th 2, c chnh l, b sung#Tp hp nhng bi vit v h thng cng trnh thu li Vit Nam. S tham gia ca n ng dn trong vic qun l cng trnh thu li. Nhng m hnh qun l cc cng t rnh thu li v cc bi hc kinh nghim Vit Nam#Thu li#Qun l#Nng dn#H ng H## 00746000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200460003800700160 00840190005001000820007001058080005001120080005001170090014001220100005001360110 01500141004003500156013000700191021024000198020000900438020001100447020000500458 020000900463039000800472#VL09.00122#VL09.00123#Trn Thanh Xun#c im thu vn v ngun nc sng Vit Nam#Trn Thanh Xun#Vi?t#551.48#^214#^aH.#^aNng nghip #2008#^a383tr.^b27cm#In ln th 2, c chnh l, b sung#237599#Khi qut iu ki n a l t nhin v mng li sng sui. Ma - ngun cung cp chnh sch ca n c sng. Tim nng ngun nc sng, ch nc sng, dng chy l, dng chy c n, dng chy ct bn, ho hc nc sng v phn vng thu vn#Thu vn#Ngun n c#Sng#Vit Nam#Hng H## 00655000000000253000450002600110000000100150001100200470002600700390007301400070 01120190005001190820006001248080005001300080005001350090014001400100005001540110 01500159005001500174004001800189013000700207021014700214020002000361020001200381 039000800393#VL09.00124#Trn Danh Thn#H thng trong pht trin nng nghip bn vng#Trn Danh Thn (ch.b.), Nguyn Huy Tr#70000#Vi?t#338.1#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a135tr.^b27cm#Nguyn Huy Tr#Ti bn ln th 2#237600#Khi nim chu ng v h thng v h thng nng nghip. Cc thnh phn, h thng bn vng. Cc p hng php nghin cu pht trin h thng nng nghip#Pht trin bn vng#Nng n ghip#Hng H## 00643000000000253000450002600110000000200410001101400070005201900050005908200040 00648080005000680080005000730090014000780100005000920110035000970150094001320130 00700226021011100233020001000344020000900354020000300363020000600366020000900372 039000800381#VV09.00673#K thut sn xut ging v nui c hng#50000#Vi?t#639 #^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a39tr. : minh ho, 4tr. nh^b21cm#TTS ghi: B N ng nghip v Pht trin Nng thn. Trung tm Khuyn nng - Khuyn ng Quc gia#2 37601#Gii thiu c im sinh hc v k thut sn xut ging c hng. Trnh b y k thut nui c hng thng phm#Chn nui#Thu sn#c#Ging#c hng#Hng H ## 00663000000000241000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200180 00470070014000650140007000790190005000860820006000918080005000970080005001020090 01800107010000500125011001500130013000700145021024300152020001800395039000800413 #VV09.00742#VV09.00743#VV09.00744#Kim Vn Chnh#Kinh t hc vi m#Kim Vn Chnh# 49500#Vi?t#338.5#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a312tr.^b21cm#237602#Tng qu an v kinh t hc vi m v cc vn c th v: cu, cung v cn bng th trn g; h s co dn v ng dng; l thuyt v hnh vi la chn ca ngi tiu dng v v sn xut cng nh chi ph ca doanh nghip. H thng ho v th trng#Kinh t hc vi m#Hng H## 00960000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200270003300300170 00600070073000770140007001500190005001570820006001628080005001680080005001730090 01800178010000500196011001500201005001400216005001600230005001500246005001400261 00500150027501300070029002102940029702000080059102000100059902000170060903900080 0626#VV09.00745#VV09.00747#VV09.00746#Dch v ngn hng hin i#Sch chuyn kh o#Nguyn Th Quy, ng Th Nhn, Nguyn nh Th... ; Nguyn Th Quy ch.b.#39500 #Vi?t#332.1#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a247tr.^b21cm#ng Th Nhn#Nguy n nh Th#Nguyn Th Lan#Phan Anh Tun#Nguyn Th Quy#237603#Trnh by v dch v ngn hng hin i v cc c trng c bn; thc trng cung cp cc dch v n gn hng hin i ca cc ngn hng thng mi Vit Nam hin nay; d bo nhu cu , nh hng v gii php pht trin dch v ngn hng hin i ti Vit Nam gia i on 2007 - 2010 v tm nhn 2020#Dch v#Ngn hng#Sch chuyn kho#Hng H## 01158000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200560003300300170 00890070067001060140007001730190005001800820004001858080005001890080005001940090 01800199010000500217011001500222005001400237005001700251005001600268005001400284 00500120029801300070031002103850031702000180070202000090072002000100072902000150 0739020001700754039000800771020001700779#VV09.00748#VV09.00750#VV09.00749#Ch d n a l - l thuyt v thc hnh trong xut khu#Sch chuyn kho# Th Loan, L Th Thu H,Nguyn Hong nh... ; Th Loan ch.b.#39500#Vi?t#382#^214#^aH.# ^aKhoa hc x hi#2008#^a259tr.^b21cm#L Th Thu H#Nguyn Hong nh#Nguyn Q uyn#ng Thu Vn# Th Loan#237604#Trnh by: c s l thuyt v ch dn a l, quy trnh xy dng v pht trin ch dn a l, thc tin xy dng v khai thc ch dn a l trong xut khu, kinh nghim xy dng v pht trin ch dn a l ti mt s quc gia trn th gii v bi hc cho Vit Nam, cc gii php khai thc ch dn a l nhm y mnh xut khu ca nc ta trong tin trnh h i nhp kinh t quc t#Kinh t i ngoi#Hi nhp#Xut khu#Ch dn a l#Sch chuyn kho#Hng H#Kinh t th gii## 01046000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200650003300300170 00980070073001150140007001880190005001950820006002008080005002060080005002110090 01800216010000500234011001500239005001400254005001600268005001500284005001400299 00500150031301300070032802102900033502000180062502000100064302000160065302000100 0669020000900679039000800688#VV09.00751#VV09.00752#VV09.00753#Bin ng t gi n goi t (ng USD, EUR) v hot ng xut khu#Sch chuyn kho#Nguyn Th Quy, ng Th Nhn, Nguyn nh Th... ; Nguyn Th Quy ch.b.#40500#Vi?t#332.4#^214# ^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a263tr.^b21cm#ng Th Nhn#Nguyn nh Th#Nguyn Th Lan#Phan Anh Tun#Nguyn Th Quy#237605#Trnh by v t gi hi oi v nh hng ca t gi hi oi ti hot ng xut khu. Phn tch nh hng ca t gi hi oi (USD, EUR) ti hot ng xut khu Vit Nam. a ra mt s gii php hon thin c ch iu hnh chnh sch t gi nhm pht trin hot ng xut kh u ca nc ta#Kinh t i ngoi#Xut khu#T gi hi oi#Bin ng#Ngoi t#Hn g H## 00908000000000349000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200320 00440030059000760070011001350140007001460190005001530820006001588080005001640080 00500169009002300174010000500197011001500202013000700217021021300224020001200437 02000110044902000120046002000110047202000170048302000090050002000090050902000180 0518020001400536039000800550#VV09.00754#VV09.00756#VV09.00755#V Hoi n#C s k thut CNC tin v phay#Gio trnh cho sinh vin v hc vin cao hc khi K th ut#V Hoi n#58000#Vi?t#621.9#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a244tr.^ b24cm#237606#Trnh by v k thut gia cng iu khin s CNC trn cc my tin v my phay CNC, c bit l nhng kin thc c s v my cng c CNC v v ph ng php lp trnh s dng ngn ng m G khi gia cng tin v phay#My cng c#C kh ho#T ng ho#iu khin#Cng ngh c kh#My phay#My tin#Gia cng kim loi#Cng ngh CNC#Hng H## 00864000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200200 00490030045000690070016001140140007001300190005001370820004001428080005001460080 00500151009001800156010000500174011001500179013000700194004001800201021030500219 020001700524020001700541020000800558039000800566#VV09.00757#VV09.00758#VV09.0075 9#Nguyn Ch Tnh#Vn ho v thi i#Tp cc bi tng quan thng tin - nghin c u#Nguyn Ch Tnh#55000#Vi?t#306#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a345tr.^b21 cm#237607#Ti bn ln th 1#Gii thiu bn bi tng quan thng tin nghin cu li n quan n bn vn trong nhng vn quan trng nht thuc phm tr vn ho ca thi i ngy nay: Vn ho v pht trin; Truyn thng v hin i trong v n ho. Cuc cch mng khoa hc - k thut v mt s vn vn ho; Ton cu ho v vn ho#Vn ho - x hi#Vn ho hin i#Vn ho#Hng H## 00670000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200320 00460070013000780140007000910190005000980820011001038080005001140080005001190090 01100124010000500135011001500140015004300155013000700198021014500205020002100350 020000400371020000900375039000800384#VV09.00760#VV09.00761#VV09.00762#L Ngc Ca nh#Lch s ngh thut ma Vit Nam#L Ngc Canh#90000#Vi?t#793.309597#^214#^aH. #^aSn khu#2008#^a695tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Vn ho Ngh thut Vit Nam#23760 8#Tng quan ngh tht ma trong tin trnh lch s vn ho Vit Nam. Trnh by v ngh thut ma nc ta trc v sau Cch mng thng Tm nm 1945#Ngh thut bi u din#Ma#Vit Nam#Hng H## 00505000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200200003300300080 00530070034000610190005000950820009001008080005001090080005001140090011001190100 00500130011001500135005001400150013000700164020001700171020000900188020000800197 039000800205020000900213020000500222#VV09.00764#VV09.00763#VV09.00765#Lu Bnh - Dng L#Cho c#Trn Vit Ng su tuyn, kho cu#Vi?t#895.9222#^214#^aH.#^aS n khu#2008#^a450tr.^b21cm#Trn Vit Ng#237609#Vn hc dn gian#Vit Nam#Cho c #Hng H#Kch bn#Cho## 00432000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200190003200700100 00510140007000610190005000680820009000738080005000820080005000870090011000920100 00500103011001500108013000700123020001700130020000900147020000500156039000800161 020000900169#VV09.00766#VV09.00767#Xun Cung#Cam qut bi bng#Xun Cung#35000 #Vi?t#895.9222#^214#^aH.#^aSn khu#2008#^a187tr.^b21cm#237610#Vn hc hin i# Vit Nam#Cho#Hng H#Kch bn## 00632000000000325000450002600110000002600110001100200220002200300040004400700670 00480140007001150190005001220820012001278080005001390080005001440090010001490100 00500159011001500164005001100179005001200190005001100202005000900213005000900222 00500090023101200210024001300070026102000170026802000090028502000040029403900080 0298#VV09.00768#VV09.00769#Vn hc Chm hin i#Th#Jalau Ank, B Minh Tr, Ch M Lan... ; Inrasara chn, gii thiu#30000#Vi?t#895.9221008#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a240tr.^b21cm#Jalau Ank#B Minh Tr#Ch M Lan#Dim Sn#Huy Tun#Inra sara#T sch Vn hc Chm#237611#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00394000000000229000450002600110000002600110001100100090002200200210003101400070 00520190005000590820009000648080005000730080005000780090010000830100005000930110 01500098013000700113020001700120020000900137020001000146039000800156#VV09.00770# VV09.00771#Anh Ngc#Anh Ngc - trng ca#44000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aVn h c#2009#^a287tr.^b21cm#237612#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#Hng H## 00445000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200140003900300040 00530070017000570140007000740190005000810820010000868080005000960080005001010090 01000106010000500116011002500121013000700146020001700153020000900170020000400179 039000800183#VV09.00772#VV09.00773#Nguyn nh Phc#Ni cnh cong#Th#Nguyn n h Phc#46000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a112tr., 2tr. nh^b20cm#2 37613#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00427000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200090003800300040 00470070016000510140007000670190005000740820010000798080005000890080005000940090 01000099010000500109011001400114013000700128020001700135020000900152020000400161 039000800165#VV09.00775#VV09.00774#Hunh Thu Kiu#Kiu my#Th#Hunh Thu Kiu# 30000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a98tr.^b21cm#237614#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng H## 00746000000000313000450002600110000002600110001100100150002200200170003700300300 00540070015000840140007000990190005001060820006001118080005001170080005001220090 01000127010000500137011001400142013000700156021019400163020000400357020001000361 020000800371020000900379020001100388020001000399020001500409039000800424#VV09.00 776#VV09.00777#ng Xun Vnh#T Trng qu ti#Ph sch Tam x ng khoa lc#n g Xun Vnh#25000#Vi?t#959.7#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a89tr.^b21cm#237615#Gii thiu khi qut v mnh t T Trng, Vnh Tng, Vnh phc. Qu trnh hnh th nh v pht trin n th v cc l hi. Nhng nh khoa bng, nhng ngi t, chc danh trong cc khoa thi#n#Khoa bng#Lch s#T Trng#Vnh Tng#Vnh Ph c#Truyn lch s#Hng H## 00458000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200100 00420030016000520070009000680140007000770190005000840820010000898080005000990080 00500104009001000109010000500119011001500124013000700139020001700146020000900163 020001200172039000800184#VV09.00778#VV09.00779#VV09.00780#Vinh Anh#Cng chc#Tp truyn ngn#Vinh Anh#32000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a199tr.^b2 1cm#237616#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hng H## 00488000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200240 00500030016000740070017000900140007001070190005001140820010001198080005001290080 00500134009001000139010000500149011001500154013000700169020001700176020000900193 020001200202039000800214#VV09.00781#VV09.00782#VV09.00783#Nguyn Xun Hng#H c nh xung trn gian#Tp truyn ngn#Nguyn Xun Hng#29000#Vi?t#895.92234#^214#^ aH.#^aVn hc#2008#^a195tr.^b21cm#237617#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H ng H## 00569000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200250 00490070016000740140007000900190005000970820011001028080005001130080005001180090 01000123010000500133011001500138012002600153013000700179021006800186020001700254 020000900271020000300280039000800283#VV09.00784#VV09.00786#VV09.00785#Nguyn Hn g Lam#i Vit Trng nguyn k#Nguyn Hng Lam#20000#Vi?t#895.922803#^214#^aH.# ^aVn hc#2008#^a120tr.^b21cm#T sch Danh nhn vn hc#237618#Gii thiu v cu c i v s nghip ca 46 v trng nguyn i Vit#Vn hc hin i#Vit Nam#K# Hng H## 00936000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820007000458080005000520020044000570070085001010220004001862210020001900050 01700210005001700227006001100244006000800255006001600263008000500279009004900284 01000050033301100150033801300070035300500140036002101550037402000100052902000190 0539020002000558039000800578#VV09.00787#VV09.00788#VV09.00789#48000#Vi?t#327.12 #^214#Cc ip vin v ip v lng danh th gii#B.s.: on T Huyn (ch.b.), N guyn Ngc Hng, Nguyn Kiu Dip ; Dch: L c Mn..#T.4#ip vin hnh ng#N guyn Ngc Hng#Nguyn Kiu Dip#L c Mn#V Vit#Nguyn Xun Ho#^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2008#^a359tr.^b21cm#237619#on T Huy n#Gii thiu v cuc i v s nghip ca cc ip vin ni ting trc tip ho t ng trong lng ch v trn chin trng i mt vi him nguy v ci cht#i p vin#Hot ng tnh bo#Hot ng gin ip#Hng H## 00893000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820007000458080005000520020044000570070085001010220004001862210021001900050 01700211005001700228006001100245006000800256006001600264008000500280009004900285 01000050033401100150033901300070035400500140036102101110037502000100048602000190 0496020002000515039000800535#VV09.00790#VV09.00792#VV09.00791#36000#Vi?t#327.12 #^214#Cc ip vin v ip v lng danh th gii#B.s.: on T Huyn (ch.b.), N guyn Ngc Hng, Nguyn Kiu Dip ; Dch: L c Mn..#T.2#Ngi p v i tnh# Nguyn Ngc Hng#Nguyn Kiu Dip#L c Mn#V Vit#Nguyn Xun Ho#^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2008#^a245tr.^b21cm#237620#on T Hu yn#Gii thiu v cuc i v s nghip ca cc n ip vin lng danh: Mata Har i, Louisa de Bettini, inh Th Vn#ip vin#Hot ng tnh bo#Hot ng gin ip#Hng H## 00990000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820007000458080005000520020044000570070085001010220004001862210034001900050 01700224005001700241006001100258006000800269006001600277008000500293009004900298 01000050034701100150035201300070036700500140037402101950038802000190058302000100 0602020002000612039000800632#VV09.00793#VV09.00794#VV09.00795#48000#Vi?t#327.12 #^214#Cc ip vin v ip v lng danh th gii#B.s.: on T Huyn (ch.b.), N guyn Ngc Hng, Nguyn Kiu Dip ; Dch: L c Mn..#T.3#Nhng ip vin v nh ng ng trm#Nguyn Ngc Hng#Nguyn Kiu Dip#L c Mn#V Vit#Nguyn Xun Ho #^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2008#^a334tr.^b21cm#2376 21#on T Huyn#Gii thiu nhng ip v ni ting trong lch s tnh bo th g ii, c bit nhn mnh n vai tr ca cc "ng trm" mt v - nhng nh t ch c cc mng li ip vin v cc hot ng tnh bo#Hot ng tnh bo#ip vin #Hot ng gin tip#Hng H## 00926000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820007000458080005000520020044000570070085001010220004001862210030001900050 01700220005001700237006001100254006000800265006001600273008000500289009004900294 01000050034301100150034801300070036300500140037002101350038402000100051902000190 0529020002000548039000800568#VV09.00796#VV09.00797#VV09.00798#28000#Vi?t#327.12 #^214#Cc ip vin v ip v lng danh th gii#B.s.: on T Huyn (ch.b.), N guyn Ngc Hng, Nguyn Kiu Dip ; Dch: L c Mn..#T.1#Khi vn ngh s lm ip vin#Nguyn Ngc Hng#Nguyn Kiu Dip#L c Mn#V Vit#Nguyn Xun Ho#^a H.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2008#^a189tr.^b21cm#237622# on T Huyn#Gii thiu v cuc i, hot ng v nhng ip v xut sc nht c a cc ip vin ni ting l nh vn, nh bo, ngh s nhip nh...#ip vin#Ho t ng tnh bo#Hot ng gin ip#Hng H## 00712000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200220 00430070015000650140007000800190005000870820011000928080005001030080005001080090 01100113010000500124011001500129013000700144021018500151020000400336020002000340 020001000360020000800370020001700378020000900395039000600404#VV09.00799#VV09.008 00#VV09.00801#Hong Mai#Ngn ng cc loi hoa#Hong Mai b.s.#29000#Vi?t#895.922 808#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a179tr.^b21cm#237623#Gii thiu ngha, ngn ng mu sc cc loi hoa, cch chn mu hoa trong cc dp trng i, phng php gi hoa lu tn, ngun gc cc loi hoa v s tch mt s loi hoa, th v hoa#Hoa # ngha tng trng#Ngun gc#Mu sc#Vn hc hin i#Bi vit#PDung## 00426000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200180003300300040 00510070011000550140007000660190005000730820010000788080005000880080005000930090 01000098010000500108011001500113013000700128020001700135020000900152020000400161 039000700165#VV09.00802#VV09.00803#Lu Sn T#Pa-ri ni ti n#Th#Lu Sn T#2 0000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a123tr.^b21cm#237624#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00413000000000229000450002600110000002600110001100100170002200200280003900700170 00670190005000840820010000898080005000990080005001040090010001090100005001190110 01500124013000700139020001700146020000900163020000400172039000700176#VV09.00804# VV09.00805#Nguyn Huy Hong#Vn cn c bao iu tt p#Nguyn Huy Hong#Vi?t#89 5.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a176tr.^b21cm#237625#Vn hc hin i#Vit Nam #Th#P.Dung## 00457000000000265000450002600110000002600110001100100080002200200090003000300040 00390070008000430140007000510190005000580820010000638080005000730080005000780090 01000083010000500093011001500098015003400113013000700147020001700154020000900171 020000400180039000700184#VV09.00806#VV09.00807#H Hng#Nim yu#Th#H Hng#3600 0#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a114tr.^b20cm#Tn tht tc gi: Nguy n Thu Hng#237626#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00431000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200170003100300040 00480070009000520140007000610190005000680820010000738080005000830080005000880090 01000093010000500103011002500108013000700133020001700140020000900157020000400166 039000700170#VV09.00808#VV09.00809#Kim Dng#Du n thi gian#Th#Kim Dng#38500 #Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a112tr., 6tr. nh^b21cm#237627#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00445000000000253000450002600110000002600110001100100190002200200120004100300040 00530070019000570140007000760190005000830820010000888080005000980080005001030090 01000108010000500118011002500123013000700148020001700155020000900172020000400181 039000600185#VV09.00811#VV09.00810#V Th Minh Nguyt#Du yu i!#Th#V Th Min h Nguyt#30000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a136tr., 2tr. nh^b21cm #237628#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00434000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200140003900300040 00530070017000570140007000740190005000810820010000868080005000960080005001010090 01000106010000500116011001500121013000700136020001700143020000900160020000400169 039000700173#VV09.00812#VV09.00813#Nguyn Tin Minh#Bc tranh qu#Th#Nguyn Ti n Minh#50000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a123tr.^b24cm#237629#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00463000000000241000450002600110000002600110001100100160002200200290003800300110 00670140007000780190005000850820010000908080005001000080005001050090049001100100 00500159011001400164013000700178020001600185020000900201020000400210039000700214 #VV09.00814#VV09.00815#Nguyn Cng Tr#Nguyn Cng Tr - 36 bi th#Tuyn chn#2 0000#Vi?t#895.92212#^214#^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty# 2008#^a67tr.^b21cm#237630#Vn hc cn i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00633000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200530003100700140 00840190005000980820009001038080005001120080005001170090049001220100005001710110 01500176013000700191021012200198020001700320020001100337020000900348020001600357 039000600373#VV09.00816#VV09.00817#Huyn Li#Uy vin tng cng Nguyn Cng Tr q ua 81 giai thoi#Huyn Li b.s.#Vi?t#959.7092#^214#^aH.#^aLao ng ; Trung tm V n ho Ngn ng ng Ty#2008#^a121tr.^b21cm#237631#Gii thiu tiu s, s nghip v nhng cu chuyn v Nguyn Cng Tr c ghi chp, lu truyn su rng tr ong dn gian#Vn hc hin i#Giai thoi#Vit Nam#Nguyn Cng Tr#PDung## 00415000000000241000450002600110000000100170001100200180002800300040004600700170 00500140007000670190005000740820009000798080005000880080005000930090011000980100 00500109011001500114013000700129020001700136020000900153020000400162039000700166 #VV09.00818#Nguyn Xun Tin#Thc vi sng qu#Th#Nguyn Xun Tin#20000#Vi?t# 895.9221#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a104tr.^b20cm#237632#Vn hc hin i#Vit N am#Th#P.Dung## 00490000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200190 00490030016000680070016000840140007001000190005001070820010001128080005001220080 00500127009002000132010000500152011001500157013000700172020001700179020000900196 020001200205039000700217#VV09.00819#VV09.00820#VV09.00821#Nguyn Danh Lam#Ma th ng mi mt#Tp truyn ngn#Nguyn Danh Lam#39000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aL ao ng ; ng A#2009#^a263tr.^b21cm#237633#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ng n#P.Dung## 00538000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200200 00430030012000630070031000750140007001060190005001130820006001188080005001240080 00500129009001000134010000500144011001500149019001600164006001400180013000700194 020001700201020001100218020001200229039000700241#VV09.00822#VV09.00824#VV09.0082 3#Qu C N#Ni au ca om m#Tiu thuyt#Qu C N ; Trn Hu Nng dch#69000 #Vi?t#895.1#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a435tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Trn Hu N ng#237634#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#P.Dung## 00653000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100180 00440020010000620030012000720070057000840140007001410190005001480820004001538080 00500157008000500162009001000167010000500177011001500182019001000197006001500207 00600160022201500410023801300070027902000170028602000050030302000120030803900070 0320#VV09.00825#VV09.00826#VV09.00828#VV09.00827#Le Clzio, J.M.G.#Vng xoy#Ti u thuyt#J.M.G. Le Clzio ; Dch: Nguyn Vn Qua, Lc Phng Thu#54000#Vi?t#84 3#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a286tr.^b21cm#Dch Php#Nguyn Vn Qua#Lc Phng Th u#Tc gi ot gii Nobel Vn hc nm 2008#237635#Vn hc hin i#Php#Tiu th uyt#P.Dung## 00712000000000289000450002600110000002600110001100100150002200200360003700700200 00730190005000930820006000988080005001040080005001090090014001140100005001280110 01400133015009400147013000700241021011800248020000500366020001100371020001100382 020000300393020001200396020000700408039000700415#VV09.00830#VV09.00829#Phm Vn Khnh#K thut nui c tht lt v c cm#Phm Vn Khnh b.s.#Vi?t#639.3#^214#^a H.#^aNng nghip#2008#^a27tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trung tm Khuyn nng - Khuyn ng Quc gia#237636#Gii thiu c im sin h hc, k thut sn xut ging, phng php chm sc, phng tr bnh cho c tht lt v c cm#Nui#Chn ging#Phng bnh#C#C tht lt#C cm#P.Dung## 00744000000000253000450002600110000002600110001100200580002201400070008001900050 00870820004000928080005000960080005001010090014001060100005001200110028001250150 09400153013000700247021018800254020000500442020001100447020001100458020001400469 039000700483#VV09.00831#VV09.00832#K thut sn xut ging v nui tm cng xanh thng phm#58700#Vi?t#639#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a46tr., 8tr. nh mu^ b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trung tm Khuyn nng - Khuyn ng Quc gia#237637#Gii thiu c im sinh hc tm cng xanh. Phng ph p xy dng tri v h thng b. K thut sn xut ging, chm sc, phng tr b nh thng gp v mt s vn v nui tm thng phm#Nui#Chn ging#Phng bn h#Tm cng xanh#P.Dung## 00749000000000277000450002600110000002600110001100200430002201400070006501900050 00720820006000778080005000830080005000880090014000930100005001070110028001120150 09400140013000700234021017400241020000500415020001100420020000800431020000300439 020001100442020001100453039000700464#VV09.00833#VV09.00834#K thut nui tm c r ng v c sc rn#50000#Vi?t#639.3#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a39tr., 4t r. nh mu^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trung tm Khu yn nng - Khuyn ng Quc gia#237638#Gii thiu c im sinh hc c r ng v c sc rn. K thut nui thng phm c trong ao, trong rung la. Phng php chn ging, thc n, chm sc v thu hoch c nui#Nui#Chn ging#Thc n#C#C r ng#C sc rn#P.Dung## 00764000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200260003700700200 00630190005000830820006000888080005000940080005000990090014001040100005001180110 02800123015009400151013000700245021020000252020000800452020001100460020000900471 020001100480039000700491#VV09.00835#VV09.00836#Phm Vn Khnh#K thut nui c b ng ko#Phm Vn Khnh b.s.#Vi?t#639.3#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a31tr., 4tr . nh mu^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trung tm Khuy n nng - Khuyn ng Quc gia#237639#Gii thiu c im sinh hc, c im, ph n loi, phn b, tp tnh, sinh trng, dinh dng v sinh sn ca c bng ko. Qu trnh v k thut chn ging, ng c, chn nui c bng ko thng phm#C bng#Chn ging#Sinh sn#Dinh dng#P.Dung## 00850000000000277000450002600110000000200260001101900050003708200040004280800050 00460080005000510090014000560100005000700110014000750150087000890130007001760040 01800183021027500201020001200476020001000488020001600498020001400514020001900528 020000900547020000900556039000700565#VV09.00837#Nng nghip hu c l g?#Vi?t#6 30#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a35tr.^b21cm#D n "Pht trin khun kh cho s n xut v marketing Nng nghip hu c ti Vit Nam"#237640#Ti bn ln th 2#T m hiu v nng nghip hu c, canh tc nng nghip hu c. Phng php s dng t huc tr su, gii thiu t trng, dinh dng cy trng, h thng lun canh, ph n xanh, ngun nc, la chn cy trng, kim sot su, c v bnh. Qun l ng vt, bnh ng vt, thu sn...#Nng nghip#Cy trng#t nng nghip#Thuc tr su#Phng tr su bnh#ng vt#Thu sn#P.Dung## 00822000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200300003900700170 00690140007000860190005000930820006000988080005001040080018001090090014001270100 00500141011001500146013000700161021034400168020000800512020001100520020001000531 020000800541039000700549#VV09.00838#VV09.00839#Dng Thanh Lim#Thc n v dinh dng gia cm#Dng Thanh Lim#35000#Vi?t#636.5#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNng n ghip#2008#^a310tr.^b21cm#237641#Trnh by c im cu to v sinh l tiu ho thc n ca gia cm. Vai tr ca cc cht dinh dng sinh nng lng, khng sinh nng lng trong thc n nh: vitamin, cht khong, cc cht h tr dinh dng, cht ph gia thc n, thc n nguyn liu. Tiu chun thc n v nui dng cc ging gia cm. Nhng cht c hi trong thc n gia cm#Thc n#Dinh dng#Chn nui#Gia cm#P.Dung## 00863000000000301000450002600110000002600110001100100150002200200720003700700470 01090050017001560140007001730190005001800820004001858080005001890080018001940090 01400212010000500226011001500231013000700246021023900253020000900492020000300501 020001000504020000900514020002400523020000700547039000700554#VV09.00840#VV09.008 41#Trn Th Thanh#Bin php xy dng v nng cao n nh bao ng bng sng Cu Long#B.s.: Trn Th Thanh (ch.b.), Nguyn Vit Tun#Nguyn Vit Tun#26960 #Vi?t#627#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2008#^a231tr.^b21cm#237642#Gii t hiu phng php kho st, th nghim la chn cc c trng tnh ton n nh , phng php tnh ton phn on p trn nn t yu v nhng kt qu nghi n cu c p dng vo thc t xy dng ng bng sng Cu Long#Xy dn g##Tnh ton#Kho st#ng bng sng Cu Long#p #P.Dung## 00999000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020038000430070045000810220004001260050014001300050013001440050 01400157005001100171005001200182004001800194008000500212009001400217010000500231 01100150023601500400025101300070029102102530029802000200055102000100057102000080 0581020000800589020001200597020000900609039000700618#VV09.00842#VV09.00843#16000 #Vi?t#630#^214#Nhng iu nng dn min ni cn bit#Phm c Tun, Trn Th T c, Trn Gia Biu..#T.1#Phm c Tun#Trn Th Tc#Trn Gia Biu#Bi Th X#inh Vn T#Ti bn ln th 5#^aH.#^aNng nghip#2008#^a156tr.^b21cm#TTS ghi: Cc Kh uyn nng v Khuyn lm#237643#Cung cp nhng thng tin cn thit v k thut ca nh tc bn vng trn t dc, k thut trng vi, trm en, lung, sa nhn, khoa i s ni, ch shan vng cao, k thut nui g th vn, ln tht, ln ni, d, o ng v phng chng mt s bnh i gia sc#K thut trng trt#Chn nui#Gia s c#Gia cm#Khuyn nng#Min ni#P.Dung## 00909000000000337000450002600110000002600110001100100190002200200550004102900450 00960070036001410050016001770140007001930190005002000820004002058080005002090080 00500214009001400219010000500233011001500238004001800253015003300271013000700304 02102040031102000100051502000190052502000040054402000050054802000060055302000050 0559039000700564#VV09.00844#VV09.00845#Nguyn Th Thu Cc#Dch hi trn cam, qu t, chanh, bi (Rutaceae) v IPM#Cutrus pests and their management in Vietnam#Ng uyn Th Thu Cc, Phm Hong Oanh#Phm Hong Oanh#26000#Vi?t#634#^214#^aH.#^aN ng nghip#2008#^a150tr.^b21cm#Ti bn ln th 5#TTS ghi: Trng i hc Cn Th #237644#Khi nim v qun l dch hi tng hp trn cam, qut, chanh, bi v th ng tin v cc loi dch hi ph bin, t ph bin nh: Su, ngi chch, b st, nhn gy hi, ry, di c tri... v cc bnh hi#Bnh dch#Phng tr su bnh #Cam#Qut#Chanh#Bi#P.Dung## 00887000000000313000450002600110000000200590001100700440007001900050011408200040 01198080005001230080005001280090014001330100005001470110015001520150070001670050 01400237005001300251005001400264005001300278013000700291021020000298020000800498 020001100506020001100517020001900528020000800547020001100555039000700566#VV09.00 846#Su bnh hi ph bin v thin ch trn cy n qu c mi#Oleg Nicetic, Ph m Vn Lm, Ng Tin Dng..#Vi?t#634#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a136tr.^b21cm# TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Cc Bo v Thc vt#Nicetic, O leg#Phm Vn Lm#Ng Tin Dng#inh Vn c#237645#Tm hiu v su hi v bnh h i trn cy n qu c mi. Cc thin ch chnh v phng chng dch hi cy n q u c mi. Dinh dng khong trong cy v qun l dch hi tng hp trn cy n qu c mi#Su hi#Thin ch#Cy c mi#Phng tr su bnh#Qun l#Cy n qu#P .Dung## 00695000000000289000450002600110000002600110001100100120002200200610003400700300 00950050016001250140007001410190005001480820006001538080005001590080005001640090 01400169010000500183011001500188004001800203013000700221021012800228020000400356 020000900360020000900369020002000378039000700398#VV09.00847#VV09.00848# Ngc Q u#K thut trng v ch bin ch nng sut cao, cht lng tt# Ngc Qu, Th Ngc Oanh#Phm Hong Oanh#41000#Vi?t#633.7#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a2 07tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#237646#Tm hiu pht trin cy ch. c im sinh hc cy ch. K thut trng trt v ch bin ch. Nghin cu th trng tiu th ch#Ch#Ch bin#Sinh hc#K thut trng trt#P.Dung## 00936000000000361000450002600110000002600110001100100160002200200620003800700630 01000050016001630140007001790190005001860820004001918080005001950080005002000090 01400205010000500219011001500224005001500239013000700254021021900261020000900480 02000090048902000060049802000140050402000120051802000080053002000080053802000040 0546020000900550020000800559039000700567#VV09.00849#VV09.00850#Nguyn Trng H#B tr, thit k h thng mng b v knh tiu trn sn dc#B.s.: Nguyn Trng H (ch.b.), Nguyn Vit Anh, Phm Tt Thng#Nguyn Vit Anh#22500#Vi?t#627#^214 #^aH.#^aNng nghip#2008#^a103tr.^b25cm#Phm Tt Thng#237647#Nghin cu, xc nh c s khoa hc xy dng quy trnh thit k knh tiu v mng b ct dc c hng xi mn, bo v t nhm khai thc v s dng t dc cho cc nhu cu pht trin kinh t - x hi mt cch bn vng#Thit k#Xy dng#Mng#Knh dn nc#P hng chng#Xi mn#S dng#t#B mng#t dc#P.Dung## 00871000000000301000450002600110000002600110001100100130002200200420003500700410 00770050013001180140007001310190005001380820006001438080005001490080005001540090 01400159010000500173011001500178005001300193013000700206021030700213020001100520 020000800531020000900539020000300548020001100551039000700562#VV09.00851#VV09.008 52#L c Ngoan#Gio trnh dinh dng v thc n thu sn#L c Ngoan, V Duy G ing, Ng Hu Ton#V Duy Ging#55000#Vi?t#639.3#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^ a259tr.^b25cm#Ng Hu Ton#237648#Nhng c im dinh dng ca c. Sinh l tiu ho ca c. Dinh dng protein, acid amin v lipid. Nhu cu carbohydrate ca c . Nng lng v nhu cu nng lng. Nhu cu vitamin v cht khong. Thc n ng vt thu sn. Ch bin thc n nui c v thc n hn hp ch bin thc n ht v hn hp khu phn#Dinh dng#Thc n#Thu sn#C#Gio trnh#P.Dung## 00666000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200360003500700350 00710050015001060140007001210190005001280820004001338080005001370080005001420090 01400147010000500161011001400166013000700180021018000187020000900367020000900376 020000800385039000700393#VV09.00853#VV09.00854#Trn Vn Hn#Hng dn dy ngh k thut mc tay#B.s.: Trn Vn Hn, Cn Trung nh#Cn Trung nh#15000#Vi?t#69 4#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a68tr.^b24cm#237649#Cung cp nhng kin thc c bn v k thut gia cng cc sn phm mc bng phng php th cng. Cc loi d ng c th cng, gia cng chi tit, lp rp sn phm v trang sc b mt#Ngh mc #Gia cng#Lp rp#P.Dung## 00850000000000253000450002600110000002600110001100200480002201900050007008200060 00758080005000810080005000860090014000910100005001050110014001100150068001240040 02100192013000700213021033300220020001100553020000800564020000800572020000900580 039000700589#VV09.00855#VV09.00856#B quy tc ng x ngh c c trch nhim l g ?#Vi?t#338.3#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a19tr.^b24cm#TTS ghi: Cc Khai thc v Bo v ngun li Thu sn (DECAFIREP)...#Ti bn, c sa cha#237650#Gii th iu cc thng tin cn thit, quan trng trong B quy tc ng x ngh c c th n h: qun l ngh c, thng tin nhng quc gia n nh l c cho tu c v cc qu c gia c cng, pht trin nui trng thu sn, hp nht ngh c trong vic qun l vng ven bin, cc hot ng v thng mi c trch nhim, nghin cu thu s n...#Ng nghip#Qui tc#Qun l#Thu sn#P.Dung## 00973000000000349000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200370 00510030081000880070046001690050013002150140007002280190005002350820006002408080 00500246008000500251009002600256010000500282011001500287015004800302013000700350 02101800035702000130053702000080055002000070055802000150056502000120058002000130 0592020001100605039000700616#VV09.00858#VV09.00859#VV09.00857#V Dng Thu Ng# nh ch v nh t kho ti liu#Gio trnh dng cho sinh vin i hc v ca o ng ngnh Th vin - Thng tin hc#B.s.: V Dng Thu Ng (ch.b.), V Thu B nh#V Thu Bnh#20000#Vi?t#025.4#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a16 1tr.^b21cm#u ba sch ghi: Trng i hc Vn ho H Ni#237651#Khi qut v nh ch v nh t kho ti liu. Gii thiu mt s bng mc ch , t i n chun v t in t kho qui c. Phng php nh ch ti liu v nh t kho#Th vin hc#T kho#Ch #X l ti liu#nh ch #nh t kho#Gio t rnh#P.Dung## 00614000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020015000340030013000490070050000620220005001120050008001170050014001250080 01800139009001100157010000500168011001500173012004000188019001600228020001800244 020001100262020001300273039000700286006001200293013000700305#VV09.00860#14000#V i?t#895.1#^214#Anh hng v l#Truyn tranh#C Long ; Tranh: M Vinh Thnh ; Tuy t Nhung dch#T.25#C Long#M Vinh Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a159t r.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#P.Dung#Tuyt Nhung#237652## 00517000000000253000450002600110000002600110001100200620002200700170008400500170 01010140007001180190005001250820006001308080005001360080005001410090026001460100 00500172011001500177013000700192020000800199020002000207020001500227020001400242 039000700256#VV09.00862#VV09.00861#Ti liu lch s bi dng hc sinh gii v l uyn thi i hc#Trng Ngc Thi#Trng Ngc Thi#28000#Vi?t#959.7#^214#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2008#^a181tr.^b24cm#237653#Lch s#Ph thng trung hc# Sch luyn thi#Sch c thm#P.Dung## 00565000000000277000450002600110000002600110001100200550002200300480007700700120 01250050012001370140007001490190005001560820007001618080005001680080005001730090 02600178010000500204011001500209013000700224020000800231020000800239020001200247 020000700259020001400266039000700280#VV09.00863#VV09.00864#Mt s phng php gi i cc bi ton ho hc trng tm#T lun v trc nghim, dng cho hc sinh 12.. .#Ng Ngc An#Ng Ngc An#26000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2008#^a175tr.^b24cm#237654#Ho hc#Bi tp#Trc nghim#Lp 12#Sch c thm#P.D ung## 00649000000000289000450002600110000002600110001100500160002201400070003800200540 00450030067000990070016001660190005001820820004001878080005001910080005001960090 02600201010000500227011001500232004003000247013000700277020001200284020000700296 020002000303020001500323020001400338039000700352#VV09.00865#VV09.00866#Nguyn c Hng#34000#Cm nang n luyn mn vn thi vo cao ng v i hc#Bi dng n ng khiu vn hc cho hc sinh 11, 12, luyn thi t ti#Nguyn c Hng#Vi?t#807# ^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a224tr.^b24cm#Ti bn, c sa cha, b sung#237655#Tp lm vn# thi#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Sch c thm #P.Dung## 00567000000000277000450002600110000002600110001100500130002201400070003500200440 00420030059000860070013001450190005001580820007001638080005001700080005001750090 02600180010000500206011001500211013000700226020000800233020000700241020000800248 020001200256020001400268039000700282#VV09.00867#VV09.00868#V Tng Huy#20000# kim tra trc nghim, t lun ho hc 10#Gm trc nghim v t lun st ch ng trnh hc ti lp#V Tng Huy#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2008#^a127tr.^b24cm#237656#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#P .Dung## 00538000000000265000450002600110000002600110001100500140002201400070003600200360 00430030057000790070014001360190005001500820009001558080005001640080005001690090 02600174010000500200011001500205013000700220020000900227020000700236020000800243 020001400251039000700265#VV09.00869#VV09.00870#H Vn Chng#39000#Tuyn chn 4 00 bi ton hnh hc 10#Cc kin thc c bn, phng php gii tng loi ton... #H Vn Chng#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a263tr.^b 24cm#237657#Hnh hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#P.Dung## 01066000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510020054000560030063001100070016001730220004001890080 00500193009003300198010000500231011001500236015005400251013000700305001001600312 00500160032802103230034402000090066702000080067602000100068402000110069402000160 0705039000700721#VV09.00871#VV09.00872#VV09.00873#63000#Vi?t#005.1#^214#Sng t o trong thut ton v lp trnh vi C#, Pascal#Tuyn cc bi ton tin nng cao c ho hc sinh v sinh vin gii#Nguyn Xun Huy#T.1#^aH.#^aKhoa hc T nhin v C ng ngh#2008#^a284tr.^b24cm#u ba sch ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Na m#237658#Nguyn Xun Huy#Nguyn Xun Huy#Gi thiu bn cht cc phng php v k thut lp trnh gii cc ton bng ngn ng lp trnh Pascal, C ++. Cc k thut qun l bn phm v mn hnh, cch t chc d liu cho mt bi ton tin . Nhng phng php c vn dng trong thit k thut gii v mt s bi ton t in bn c t pht hin phng php gii#Ton tin#Bi tp#Lp trnh#Ngn ng C#Ngn ng Pascal#P.Dung## 01082000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200380 00460070030000840050016001140140008001300190005001380820007001438080005001500080 00500155009003300160010000500193011001500198012005700213015005400270013000700324 021039400331020001000725020001100735020000700746020000800753039000700761#VV09.00 874#VV09.00876#VV09.00875#Phan Vn Chi#Trichobakin v Immunotoxin ti t hp#Pha n Vn Chi, Nguyn Bch Nhi#Nguyn Bch Nhi#115000#Vi?t#616.07#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2008#^a247tr.^b24cm#B sch chuyn kho ng dng v Ph t trin cng ngh cao#u ba sch ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#237 659#Nghin cu v c t min dch, kh nng ng dng ca cc c t min dch, cc phng php s dng trong c t min dch v hot tnh ca Trichobakin. Ph ng php to cc c t min dch ti t hp - dn xut t Trichobakin v th ng him hot tnh c ch cc dng t bo ung th ngi nui cy Invitro. Kt qu qu trnh th nghim trn chut nht trng trong vic c ch cc t bo ung th#Mi n dch#Th nghim#T bo#Ung th#P.Dung## 01031000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200430003300700130 00760010013000890140008001020190005001100820006001158080005001210080005001260090 03300131010000500164011001500169012005700184015005400241013000700295021034200302 020001000644020001100654020000400665020002000669020002100689039000700710#VV09.00 878#VV09.00879#VV09.00877#Pht trin cy trng chuyn gen Vit Nam#L Trn Bn h#L Trn Bnh#120000#Vi?t#631.5#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#200 8#^a319tr.^b24cm#B sch chuyn kho ng dng v Pht trin cng ngh cao#u b a sch ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#237660#Tng quan tnh hnh nghi n cu trong nc v ngoi nc v pht trin cy trng chuyn gen. i tng v phng php to cy trng chuyn gen. Phn lp gen. Quy trnh chuyn gen vo cy bng vi, cy hoa cc, cy u . To cy hng chuyn gen khng su. nh gi a n ton sinh hc cy chuyn gen. Hi p v cy trng v thc phm chuyn gen#Cy trng#Chuyn i#Gen#Nghin cu khoa hc#Cy trng chuyn gen#P.Dung## 00879000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200510003300700160 00840010016001000140007001160190005001230820008001288080005001360080005001410090 03300146010000500179011001500184012005700199015005400256013000700310021020000317 020001600517020000900533020000900542020001900551039000700570#VV09.00880#VV09.008 81#VV09.00882#Phn tch nhit ng dng trong nghin cu vt liu#Nguyn Tin Ti #Nguyn Tin Ti#95000#Vi?t#621.402#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh# 2008#^a234tr.^b24cm#B sch chuyn kho ng dng v Pht trin cng ngh cao#u ba sch ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#237661#Khi nim c bn ca n hit ng lc hc. C s l thuyt, thc nghim v nh hng ng dng ca phn tch nhit. Gii thiu cc bi ton c lp v ng dng phn tch nhit trong ng hin cu vt liu#Phn tch nhit#ng dng#Vt liu#Nhit ng lc hc#P.Dung## 01103000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200500003300700170 00830010017001000140007001170190005001240820004001298080005001330080005001380090 03300143010000500176011001500181012005700196015005400253013000700307021033900314 02000120065302000080066502000100067302000120068302000060069502000190070102000090 0720020001700729039000700746#VV09.00883#VV09.00884#VV09.00885#Tuyn trng k sin h gy bnh cn trng Vit Nam#Nguyn Ngc Chu#Nguyn Ngc Chu#95000#Vi?t#63 2#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2008#^a351tr.^b24cm#B sch chuyn kho ng dng v Pht trin cng ngh cao#u ba sch ghi: Vin Khoa hc v Cn g ngh Vit Nam#237662#Gii thiu vai tr ca tuyn trng k sinh gy bnh cn t rng (EPN) trong nng nghip v y hc. Hnh thi, phn b v sinh hc ca tuyn trng EPN. Phn b ca tuyn trng EPN trong t nhin. Hiu lc phng tr su h i ca mt s chng EPN. Cng ngh nhn nui sn xut tuyn trng EPN. Phn loi v phng php nghin cu tuyn trng EPN#Tuyn trng#K sinh#Cn trng#Nng ngh ip#Y hc#Phng tr su bnh#Sn xut#K sinh gy bnh#P.Dung## 00811000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200220003300700290 00550050012000840010016000960140007001120190005001190820007001248080005001310080 00500136009003300141010000500174011001500179015005400194013000700248021024900255 020001400504020000800518039000700526#VV09.00886#VV09.00887#VV09.00888#Bi tp c s d liu#Nguyn Xun Huy, L Hoi Bc#L Hoi Bc#Nguyn Xun Huy#22000#Vi?t #005.74#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2008#^a132tr.^b21cm#u ba s ch ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#237663#Chn lc v xut mt s b i tp v c s d liu c th trong: i s quan h, cc php ton trn b, ng n ng hi c cu trc (SQL), ph thuc hm v chun ho km theo cc bi gii c ng mt s thi tuyn cao hc, nghin cu sinh c lin quan#C s d liu#Bi t p#P.Dung## 01029000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200260003300700120 00590010012000710140007000830190005000900820008000958080005001030080005001080090 01800113010000500131011001500136015010500151013000700256021034700263020001600610 02000100062602000100063602000040064602000050065002000070065502000100066202000120 0672039000700684#VV09.00889#VV09.00890#VV09.00891#Kinh Hoa L xa v nay#L ng Bt#L ng Bt#70000#Vi?t#959.739#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a552tr .^b20cm#K nim 1000 nm Thng Long - H Ni, 1000 nm Vua L Thi T di t Hoa L ra Thng long (1010-2010)#237664#Gii thiu nhng di tch lch s ca kin h Hoa L xa, nhng tng thnh thin nhin, nn mng ca tng thnh nhn t o, nn sn ca cc cung in, cc ngi cha, kho tng, ngc tht, nhng kin tr c c xy dng th cc v vua, cc con vua v cc quan thi xa kinh Ho a L. Mt s bi th vit v c Hoa L nay thuc tnh Ninh Bnh#Di tch lch s#Kin trc#Cung in#Vua#Quan#Hoa L#Ninh Bnh#Tng thnh#P.Dung## 00567000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200210 00500030012000710070037000830060014001200140007001340190005001410820004001468080 00500150008000500155009000900160010000500169011001500174004001800189013000700207 019001000214020001700224020000500241020001200246039000700258#VV09.00892#VV09.008 93#VV09.00894#Duras, Maruerite#Mi gi ri m h#Tiu thuyt#Maruerite Duras ; Phng Vn Tu dch#Phng Vn Tu#35000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aPh n#2008#^a186 tr.^b20cm#Ti bn ln th 1#237665#Dch Php#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#P .Dung## 00532000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200100 00490030012000590070036000710060014001070140007001210190005001280820004001338080 00500137008000500142009000900147010000500156011001500161013000700176020001700183 020001200200020001200212039000700224019001100231#VV09.00895#VV09.00897#VV09.0089 6#Bolao, Roberto#m Chile#Tiu thuyt#Roberto Bolao ; Bi Trng Nh dch#Bi Trng Nh#36000#Vi?t#863#^214#^aH.#^aPh n#2008#^a190tr.^b20cm#237666#Vn hc hin i#Ty Ban Nha#Truyn ngn#P.Dung#Dch Chil## 00522000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200240 00490070036000730060014001090140007001230190005001300820004001358080005001390080 00500144009000900149010000500158011001500163019001100178013000700189020001700196 020001200213020001200225039000700237#VV09.00898#VV09.00899#VV09.00900#Allende, I sabel#X s ca ngi tin s#Isabel Allende ; L Xun Qunh dch#L Xun Qunh# 58000#Vi?t#863#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a362tr.^b21cm#Dch Chil#237667#Vn hc hin i#Ty Ban Nha#Tiu thuyt#P.Dung## 00527000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200290 00490070036000780060014001140140007001280190005001350820004001408080005001440080 00500149009000900154010000500163011001500168019001100183013000700194020001700201 020001200218020001200230039000700242#VV09.00901#VV09.00902#VV09.00903#Allende, I sabel#Khu rng ca nhng ngi ln#Isabel Allende ; L Xun Qunh dch#L Xun Q unh#43000#Vi?t#863#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a266tr.^b21cm#Dch Chil#237668#V n hc hin i#Ty Ban Nha#Truyn ngn#P.Dung## 00519000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200210 00490070036000700060014001060140007001200190005001270820004001328080005001360080 00500141009000900146010000500155011001500160019001100175013000700186020001700193 020001200210020001200222039000700234#VV09.00904#VV09.00905#VV09.00906#Allende, I sabel#Vng quc Rng vng#Isabel Allende ; L Xun Qunh dch#L Xun Qunh#600 00#Vi?t#863#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a374tr.^b21cm#Dch Chil#237669#Vn hc hi n i#Ty Ban Nha#Truyn ngn#P.Dung## 00538000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200190 00470030012000660070034000780060014001120140007001260190005001330820004001388080 00500142008000500147009000900152010000500161011001500166013000700181019001200188 020001700200020001200217020001200229039000700241#VV09.00907#VV09.00908#VV09.0090 9#Pitol, Sergio#Cuc sng v chng#Tiu thuyt#Sergio Pitol ; L Xun Qunh dch #L Xun Qunh#34000#Vi?t#863#^214#^aH.#^aPh n#2008#^a178tr.^b20cm#237670#Dc h Mhic#Vn hc hin i#Ty Ban Nha#Tiu thuyt#P.Dung## 00474000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200180 00470030016000650070014000810140007000950190005001020820010001078080005001170080 00500122009000900127010000500136011001500141013000700156020001700163020000900180 020001200189039000700201#VV09.00910#VV09.00912#VV09.00911#Tng Ngc Hn#Khu vn yn tnh#Tp truyn ngn#Tng Ngc Hn#29000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aPh n #2008#^a195tr.^b20cm#237671#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung## 00706000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200310003300300190 00640290056000830070048001390050010001870050013001970050021002100050014002310050 01200245014000700257019000500264082001200269808000500281008000500286009000900291 01000050030001100150030500400130032001300070033302000080034002000090034802000040 0357039000700361#VV09.00913#VV09.00914#VV09.00915#Th n Vit Nam t xa n nay #Tuyn tp song ng#Vietnamese feminist poems from antiquity to the present#Diu Nhn, L Th Lan, Nguyn Th im Bch..#Diu Nhn#L Th Lan#Nguyn Th i m Bch#Nguyn Th L#Ng Chi Lan#59000#Vi?t#895.9221008#^214#^aH.#^aPh n#200 9#^a339tr.^b23cm#In ln th 2#237672#Vn hc#Vit Nam#Th#P.Dung## 00620000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200070003900700170 00460140007000630190005000700820006000758080005000810080005000860090009000910100 00500100011002900105012002300134013000700157021014900164020000700313020000700320 020000500327020000300332039000700335#VV09.00916#VV09.00917#Nguyn Th Phng#Mn b#Nguyn Th Phng#24000#Vi?t#641.6#^214#^aH.#^aPh n#2008#^a116tr., 8tr. nh mu^b21cm#Nu n cng chuyn gia#237673#Gii thiu phng php chn nguyn liu , cch ch bin nhng mn n tht b thng dng Vit Nam, cng nh cch trnh by mn n p mt v hp dn#Nu n#Mn n#Tht#B#P.Dung## 00562000000000277000450002600110000000200180001100300240002900700580005300500100 01110190005001210820009001268080005001350080005001400090014001450100005001590110 01300164013000700177005003300184020001800217020001200235020000400247020000400251 020000900255020001300264039000700277#VV09.00918#Sut na th nguy#Truyn tranh c ho tr em#Vn phng iu phi D n Rennew b.s. ; Ho s: L Thu H#L Thu H#Vi ?t#895.9223#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a8tr.^b21cm#237674#Vn phng iu phi D n Rennew#Vn hc thiu nhi#Phng chng#Bom#Mn#Vit Nam#Truyn tranh#P.Dung ## 00811000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200720003300700400 01050050012001450050017001570050007001740050012001810050015001930190005002080820 01100213808000500224008000500229009001900234010000500253011001500258013000700273 02101440028002000170042402000080044102000080044902000090045702000120046603900070 0478#VV09.01168#VV09.01170#VV09.01169#Thng nh Nguyn Khi - nh vn c nhng bc i nhc nhn v dng cm#Nguyn Ngc, Nguyn Ch Trung, L Lu..#Nguyn Ng c#Nguyn Ch Trung#L Lu#L Vn Tho#on Trng Huy#Vi?t#895.922334#^214#^aH.#^ aNxb. Hi Nh vn#2008#^a167tr.^b24cm#237675#Tp hp mt s bi vit v nh vn Nguyn Khi, v vn nghip, v nhng k nim v nh vn v cm nhn v p vn h o ca con ngi Nguyn Khi#Vn hc hin i#Nh vn#K nim#Vit Nam#Nguyn Kh i#P.Dung## 00390000000000229000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020026000350220004000610080005000650090009000700100005000790110014000840120 01400098013000700112020001100119020000900130020001400139039000700153#VV09.00919# 10000#Vi?t#372.21#^214#Sakura - th lnh th bi#T.1#^aH.#^aPh n#2008#^a16tr. ^b26cm#B tp t mu#237676#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#P.Dung## 00379000000000229000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020015000350220004000500080005000540090009000590100005000680110014000730120 01400087013000700101020001100108020000900119020001400128039000700142#VV09.00920# 10000#Vi?t#372.21#^214#Thin thn nh#T.1#^aH.#^aPh n#2008#^a16tr.^b26cm#B t p t mu#237677#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#P.Dung## 00693000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020033000450070016000780220004000940050011000980080005001090090 00900114010000500123011001400128013000700142021018000149020000500329020000900334 020000900343020001000352020000800362020001400370039000700384#VV09.00921#VV09.009 22#32000#Vi?t#372.7#^214#Ton rn luyn kh nng suy lun#Nguyn Nam b.s.#T.1#N guyn Nam#^aH.#^aPh n#2008#^a82tr.^b27cm#237678#Gm cc bi tp ton nh nhng , th v v mc kin thc c nng cao nhm gip cc em lm quen vi cch rn luyn t duy, pht trin tr thng minh v kh nng suy lun sng to#Ton#Tiu hc#Suy lun#Rn luyn#Bi tp#Sch c thm#P.Dung## 00693000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020033000450070016000780220004000940050011000980080005001090090 00900114010000500123011001400128013000700142021018000149020000500329020000900334 020000900343020001000352020000800362020001400370039000700384#VV09.00923#VV09.009 24#34000#Vi?t#372.7#^214#Ton rn luyn kh nng suy lun#Nguyn Nam b.s.#T.2#N guyn Nam#^aH.#^aPh n#2008#^a87tr.^b27cm#237679#Gm cc bi tp ton nh nhng , th v v mc kin thc c nng cao nhm gip cc em lm quen vi cch rn luyn t duy, pht trin tr thng minh v kh nng suy lun sng to#Ton#Tiu hc#Suy lun#Rn luyn#Bi tp#Sch c thm#P.Dung## 00843000000000301000450002600110000002600110001100100110002200200280003300700470 00610060015001080060013001230140007001360190005001430820006001488080005001540080 00500159009000900164010000500173011001500178013000700193021029200200020001100492 020000800503020000900511020000800520020000700528039000600535#VV09.00925#VV09.009 26#Khoo, Adam#Ti ti gii, bn cng th!#Adam Khoo ; Dch: Trn ng Khoa, Ung Xun Vy#Trn ng Khoa#Ung Xun Vy#95000#Vi?t#371.3#^214#^aH.#^aPh n#2008#^ a279tr.^b24cm#237680#Tp hp nhng k nng v phng php mang ti thnh cng vt bc cho cu b Adam Khoo km ci nh: khm ph ti nng tim n trong mi con ngi v nhng phng php hc siu ng, thc y ng lc c nhn v hng dn ton b qu trnh gip bn chun b cho k thi mt cch ti u nht#Thnh c ng#Hc tp#Ti nng#C nhn#Thi c#PDung## 00947000000000325000450002600110000002600110001100100170002200200280003900300160 00670070039000830060016001220140007001380190005001450820004001508080005001540080 00500159009000900164010000500173011001500178013000700193021033100200020001100531 02000180054202000180056002000100057802000090058802000100059702000070060703900070 0614#VV09.00927#VV09.00928#Valinejad, Carol#Nui con kho dy con ngoan#T 0 n 4 tui#Carol Valinejad ; Nguyn Hu Vnh dch#Nguyn Hu Vnh#58000#Vi?t#649#^ 214#^aH.#^aPh n#2008#^a123tr.^b26cm#237681#Tp hp nhng b quyt, li khuyn thit thc nhm gip bn nui dy nn nhng a con hnh phc, t tin, c kh n ng thch ng tt vi mi hon cnh ngay t khi cho i bng cch: thit lp nn tng an ton cho tr, hc giao tip mt cch hiu qu vi b v tr nh, sng h o thun vi ngi khc, pht trin lng t tin ca tr#Nui dng#Chm sc sc kho#Gio dc gia nh#Giao tip#Lng tin#Hnh phc#Tr em#P.Dung## 00960000000000337000450002600110000002600110001100100180002200200400004000700350 00800060011001150140007001260190005001330820004001388080005001420080005001470090 00900152010000500161011001500166013000700181021033000188020001800518020001800536 02000110055402000090056502000070057402000090058102000090059002000090059902000070 0608039000700615#VV09.00929#VV09.00930#Woolfson, Richard#nh thc v pht trin kh nng ca b#Richard Woolfson ; L Tn t dch#L Tn t#60000#Vi?t#649#^ 214#^aH.#^aPh n#2008#^a127tr.^b26cm#237682#Gii thiu cc phng php, hng d n cch khi gi, khuyn khch v tr gip cha m nhm to iu kin cho b pht trin no b, pht huy tt nht kh nng suy ngh qua cc hnh ng ca tr nh : tm hiu khi b khc, khi b mun tm ti, khm ph, vn ng, cc nhu cu tn h cm v tnh kh ca b, pht trin kh nng ngn ng#Chm sc sc kho#Gio d c gia nh#Pht trin#Kh nng#T duy#Tnh cm#Ngn ng#Vn ng#Tr em#P.Dung## 00912000000000313000450002600110000002600110001100100170002200200280003900300170 00670070039000840060016001230140007001390190005001460820004001518080005001550080 00500160009000900165010000500174011001500179013000700194021031700201020001100518 020001800529020001800547020000900565020001000574020000700584039000700591#VV09.00 931#VV09.00932#Valinejad, Carol#Nui con kho dy con ngoan#T 4 n 12 tui#Car ol Valinejad ; Nguyn Hu Vnh dch#Nguyn Hu Vnh#58000#Vi?t#649#^214#^aH.#^a Ph n#2008#^a125tr.^b26cm#237683#Gii thiu v s pht trin v nhng iu gp phn to nn hnh phc cho tr thng qua nhng phng php nui dy con tch cc . Tm quan trng ca lng t tin i vi tr, phng php gip tr iu khin t nh cm v khm ph cc mi quan h x hi. Vai tr ca giao tip tch cc trong vic to nn hnh phc cho tr#Nui dng#Chm sc sc kho#Gio dc gia nh#T nh cm#Giao tip#Tr em#P.Dung## 00845000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200310 00510070023000820140007001050190005001120820004001178080005001210080005001260090 00900131010000500140011001500145013000700160021032900167020001100496020001800507 020000700525020000900532020000700541039000700548#VV09.00933#VV09.00934#VV09.0093 5#Nguyn Phng Ho#Thin ti c bt u nh th#Nguyn Phng Ho b.s.#55000 #Vi?t#649#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a388tr.^b21cm#237684#Gm nhng thng tin, ki n thc ng tin cy trong vic chm sc v nui dng tr, c bit l vic nui con bng sa m, qu trnh cho con b m v nhng li ch m sa m mang li, v n luyn tp cho tr, nui dng gic ng, b sung dinh dng, nhng sai lm nn trnh khi cho con n dm... v dnh nhiu yu thng cho tr#Nui dng#Chm sc sc kho#Sa m#Tnh cm#Tr em#P.Dung## 00537000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200210 00490030012000700070037000820140007001190190005001260820004001318080005001350080 00500140009000900145010000500154011001500159019001000174006001500184013000700199 020001700206020000500223020001200228039000700240#VV09.00936#VV09.00937#VV09.0093 8#Laurens, Vamile#Trong nhng vng tay#Tiu thuyt#Vamile Laurens ; La Phng Th u dch#45000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a315tr.^b20cm#Dch Php#La Ph ng Thu#237685#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#P.Dung## 00472000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200310 00420030012000730070009000850140007000940190005001010820010001068080005001160080 00500121009000900126010000500135011001400140013000700154020001700161020000900178 020001200187039000700199#VV09.00939#VV09.00941#VV09.00940#Hu Nhn#Nhng ngi i ra t rng trm#Tiu thuyt#Hu Nhn#34500#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aPh n# 2008#^a28tr.^b21cm#237686#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#P.Dung## 00526000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020017000340030013000510070042000640220004001060050017001100060018001270080 00500145009001100150010000500161011001400166013000700180019001400187020001800201 020000900219020001300228039000700241#VV09.00942#10000#Vi?t#895.6#^214#rmon n hi ng#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Minh Ngha dch#T.1#Fujiko. F. Fu jio#Nguyn Minh Ngha#^aH.#^aKim ng#2008#^a95tr.^b21cm#237687#Dch Nht Bn#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung## 00526000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020017000340030013000510070042000640220004001060050017001100060018001270080 00500145009001100150010000500161011001400166019001400180013000700194020001800201 020000900219020001300228039000700241#VV09.00943#10000#Vi?t#895.6#^214#rmon n hi ng#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Minh Ngha dch#T.2#Fujiko. F. Fu jio#Nguyn Minh Ngha#^aH.#^aKim ng#2008#^a95tr.^b21cm#Dch Nht Bn#237688#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung## 00526000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020017000340030013000510070042000640220004001060050017001100060018001270080 00500145009001100150010000500161011001400166019001400180013000700194020001800201 020000900219020001300228039000700241#VV09.00944#10000#Vi?t#895.6#^214#rmon n hi ng#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Minh Ngha dch#T.3#Fujiko. F. Fu jio#Nguyn Minh Ngha#^aH.#^aKim ng#2008#^a95tr.^b21cm#Dch Nht Bn#237689#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung## 00526000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020017000340030013000510070042000640220004001060050017001100060018001270080 00500145009001100150010000500161011001400166019001400180013000700194020001800201 020000900219020001300228039000700241#VV09.00945#10000#Vi?t#895.6#^214#rmon n hi ng#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Minh Ngha dch#T.4#Fujiko. F. Fu jio#Nguyn Minh Ngha#^aH.#^aKim ng#2008#^a95tr.^b21cm#Dch Nht Bn#237690#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung## 00526000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020017000340030013000510070042000640220004001060050017001100060018001270080 00500145009001100150010000500161011001400166019001400180013000700194020001800201 020000900219020001300228039000700241#VV09.00946#10000#Vi?t#895.6#^214#rmon n hi ng#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Minh Ngha dch#T.5#Fujiko. F. Fu jio#Nguyn Minh Ngha#^aH.#^aKim ng#2008#^a95tr.^b21cm#Dch Nht Bn#237691#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung## 00526000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020017000340030013000510070042000640220004001060050017001100060018001270080 00500145009001100150010000500161011001400166019001400180013000700194020001800201 020000900219020001300228039000700241#VV09.00947#Vi?t#895.6#^214#10000#rmon n hi ng#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Minh Ngha dch#T.6#Fujiko. F. Fu jio#Nguyn Minh Ngha#^aH.#^aKim ng#2008#^a95tr.^b21cm#Dch Nht Bn#237692#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung## 00526000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020017000340030013000510070042000640220004001060050017001100060018001270080 00500145009001100150010000500161011001400166019001400180013000700194020001800201 020000900219020001300228039000700241#VV09.00948#Vi?t#895.6#^214#10000#rmon n hi ng#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Minh Ngha dch#T.7#Fujiko. F. Fu jio#Nguyn Minh Ngha#^aH.#^aKim ng#2008#^a95tr.^b21cm#Dch Nht Bn#237693#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung## 00526000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020017000340030013000510070042000640220004001060050017001100060018001270080 00500145009001100150010000500161011001400166019001400180013000700194020001800201 020000900219020001300228039000700241#VV09.00949#Vi?t#895.6#^214#10000#rmon n hi ng#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Minh Ngha dch#T.8#Fujiko. F. Fu jio#Nguyn Minh Ngha#^aH.#^aKim ng#2008#^a95tr.^b21cm#Dch Nht Bn#237694#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung## 00526000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020017000340030013000510070042000640220004001060050017001100060018001270080 00500145009001100150010000500161011001400166019001400180013000700194020001800201 020000900219020001300228039000700241#VV09.00950#Vi?t#895.6#^214#10000#rmon n hi ng#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Minh Ngha dch#T.9#Fujiko. F. Fu jio#Nguyn Minh Ngha#^aH.#^aKim ng#2008#^a95tr.^b21cm#Dch Nht Bn#237695#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung## 00527000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020017000340030013000510070042000640220005001060050017001110060018001280080 00500146009001100151010000500162011001400167019001400181013000700195020001800202 020000900220020001300229039000700242#VV09.00951#Vi?t#895.6#^214#10000#rmon n hi ng#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Minh Ngha dch#T.10#Fujiko. F. F ujio#Nguyn Minh Ngha#^aH.#^aKim ng#2008#^a95tr.^b21cm#Dch Nht Bn#237696#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung## 00527000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020017000340030013000510070042000640220005001060050017001110060018001280080 00500146009001100151010000500162011001400167019001400181013000700195020001800202 020000900220020001300229039000700242#VV09.00952#Vi?t#895.6#^214#10000#rmon n hi ng#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Minh Ngha dch#T.11#Fujiko. F. F ujio#Nguyn Minh Ngha#^aH.#^aKim ng#2008#^a95tr.^b21cm#Dch Nht Bn#237697#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung## 00527000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020017000340030013000510070042000640220005001060050017001110060018001280080 00500146009001100151010000500162011001400167019001400181013000700195020001800202 020000900220020001300229039000700242#VV09.00953#Vi?t#895.6#^214#10000#rmon n hi ng#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Minh Ngha dch#T.12#Fujiko. F. F ujio#Nguyn Minh Ngha#^aH.#^aKim ng#2008#^a95tr.^b21cm#Dch Nht Bn#237698#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung## 00527000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020017000340030013000510070042000640220005001060050017001110060018001280080 00500146009001100151010000500162011001400167019001400181013000700195020001800202 020000900220020001300229039000700242#VV09.00954#Vi?t#895.6#^214#10000#rmon n hi ng#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Minh Ngha dch#T.13#Fujiko. F. F ujio#Nguyn Minh Ngha#^aH.#^aKim ng#2008#^a95tr.^b21cm#Dch Nht Bn#237699#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung## 00527000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020017000340030013000510070042000640220005001060050017001110060018001280080 00500146009001100151010000500162011001400167019001400181013000700195020001800202 020000900220020001300229039000700242#VV09.00955#Vi?t#895.6#^214#10000#rmon n hi ng#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Minh Ngha dch#T.14#Fujiko. F. F ujio#Nguyn Minh Ngha#^aH.#^aKim ng#2008#^a95tr.^b21cm#Dch Nht Bn#237700#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung## 00527000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020017000340030013000510070042000640220005001060050017001110060018001280080 00500146009001100151010000500162011001400167019001400181013000700195020001800202 020000900220020001300229039000700242#VV09.00956#Vi?t#895.6#^214#10000#rmon n hi ng#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Minh Ngha dch#T.15#Fujiko. F. F ujio#Nguyn Minh Ngha#^aH.#^aKim ng#2008#^a95tr.^b21cm#Dch Nht Bn#237701#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung## 00527000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020017000340030013000510070042000640220005001060050017001110060018001280080 00500146009001100151010000500162011001400167019001400181013000700195020001800202 020000900220020001300229039000700242#VV09.00957#Vi?t#895.6#^214#10000#rmon n hi ng#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Minh Ngha dch#T.16#Fujiko. F. F ujio#Nguyn Minh Ngha#^aH.#^aKim ng#2008#^a95tr.^b21cm#Dch Nht Bn#237702#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung## 00527000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020017000340030013000510070042000640220005001060050017001110060018001280080 00500146009001100151010000500162011001400167019001400181013000700195020001800202 020000900220020001300229039000700242#VV09.00958#Vi?t#895.6#^214#10000#rmon n hi ng#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Minh Ngha dch#T.17#Fujiko. F. F ujio#Nguyn Minh Ngha#^aH.#^aKim ng#2008#^a95tr.^b21cm#Dch Nht Bn#237703#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung## 00527000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020017000340030013000510070042000640220005001060050017001110060018001280080 00500146009001100151010000500162011001400167019001400181013000700195020001800202 020000900220020001300229039000700242#VV09.00959#Vi?t#895.6#^214#10000#rmon n hi ng#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Minh Ngha dch#T.18#Fujiko. F. F ujio#Nguyn Minh Ngha#^aH.#^aKim ng#2008#^a95tr.^b21cm#Dch Nht Bn#237704#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung## 00725000000000337000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070096000590220004001550050017001590050016001760060 00800192006001500200006001500215006001500230008000500245009001100250010000500261 01100140026601200390028001300070031901900140032602000180034002000090035802000130 0367039000700380#VV09.00960#15000#Vi?t#895.6#^214#rmon mu#Truyn tranh#Fuji ko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch: c Lm, L Phng Lin, Nguy n Qu Qu..#T.1#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Q u Qu#on Ngc Cnh#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b21cm#Tuyn tp tranh truyn mu k thut s#237705#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.D ung## 00725000000000337000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070096000590220004001550050017001590050016001760060 00800192006001500200006001500215006001500230008000500245009001100250010000500261 01100140026601200390028001900140031901300070033302000180034002000090035802000130 0367039000700380#VV09.00961#15000#Vi?t#895.6#^214#rmon mu#Truyn tranh#Fuji ko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch: c Lm, L Phng Lin, Nguy n Qu Qu..#T.2#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Q u Qu#on Ngc Cnh#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b21cm#Tuyn tp tranh truyn mu k thut s#Dch Nht Bn#237706#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.D ung## 00725000000000337000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070096000590220004001550050017001590050016001760060 00800192006001500200006001500215006001500230008000500245009001100250010000500261 01100140026601200390028001900140031901300070033302000180034002000090035802000130 0367039000700380#VV09.00962#15000#Vi?t#895.6#^214#rmon mu#Truyn tranh#Fuji ko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch: c Lm, L Phng Lin, Nguy n Qu Qu..#T.3#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Q u Qu#on Ngc Cnh#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b21cm#Tuyn tp tranh truyn mu k thut s#Dch Nht Bn#237707#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.D ung## 00725000000000337000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070096000590220004001550050017001590050016001760060 00800192006001500200006001500215006001500230008000500245009001100250010000500261 01100140026601200390028001900140031901300070033302000180034002000090035802000130 0367039000700380#VV09.00963#15000#Vi?t#895.6#^214#rmon mu#Truyn tranh#Fuji ko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch: c Lm, L Phng Lin, Nguy n Qu Qu..#T.4#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Q u Qu#on Ngc Cnh#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b21cm#Tuyn tp tranh truyn mu k thut s#Dch Nht Bn#237708#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.D ung## 00725000000000337000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070096000590220004001550050017001590050016001760060 00800192006001500200006001500215006001500230008000500245009001100250010000500261 01100140026601200390028001900140031901300070033302000180034002000090035802000130 0367039000700380#VV09.00964#15000#Vi?t#895.6#^214#rmon mu#Truyn tranh#Fuji ko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch: c Lm, L Phng Lin, Nguy n Qu Qu..#T.5#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Q u Qu#on Ngc Cnh#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b21cm#Tuyn tp tranh truyn mu k thut s#Dch Nht Bn#237709#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.D ung## 00725000000000337000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070096000590220004001550050017001590050016001760060 00800192006001500200006001500215006001500230008000500245009001100250010000500261 01100140026601200390028001900140031901300070033302000180034002000090035802000130 0367039000700380#VV09.00965#15000#Vi?t#895.6#^214#rmon mu#Truyn tranh#Fuji ko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch: c Lm, L Phng Lin, Nguy n Qu Qu..#T.6#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Q u Qu#on Ngc Cnh#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b21cm#Tuyn tp tranh truyn mu k thut s#Dch Nht Bn#237710#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.D ung## 00647000000000325000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020008000340030013000420070057000550220004001122210029001160050008001450050 01700153006001100170004001800181008000500199009001100204010000500215011001500220 01200180023501300070025301900140026002000180027402000090029202000130030103900070 0314#VV09.00966#35000#Vi?t#895.7#^214#Hcquyn#Truyn tranh#Li: Yu Heok ; Tranh : Park Myoung Woon ; Thanh Thu dch#T.1#S ra i ca ngi anh hng#Yu Heok#Pa rk Myoung Woon#Thanh Thu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2009#^a203tr.^b21cm# Thn thoi Hy Lp#237711#Dch Hn quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#P .Dung## 00638000000000325000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020008000340030013000420070057000550220004001122210020001160050008001360050 01700144006001100161004001800172008000500190009001100195010000500206011001500211 01200180022601900140024401300070025802000180026502000090028302000130029203900070 0305#VV09.00967#35000#Vi?t#895.7#^214#Hcquyn#Truyn tranh#Li: Yu Heok ; Tranh : Park Myoung Woon ; Thanh Thu dch#T.2#Anh hng ngha hip#Yu Heok#Park Myoung Woon#Thanh Thu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2009#^a198tr.^b21cm#Thn tho i Hy Lp#Dch Hn Quc#237712#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#P.Dung## 00638000000000325000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020008000340030013000420070057000550220004001122210020001160050008001360050 01700144006001100161004001800172008000500190009001100195010000500206011001500211 01200180022601900140024401300070025802000180026502000090028302000130029203900070 0305#VV09.00968#Vi?t#895.7#^214#35000#Hcquyn#Truyn tranh#Li: Yu Heok ; Tranh : Park Myoung Woon ; Thanh Thu dch#T.3#Cuc chin u tin#Yu Heok#Park Myoung Woon#Thanh Thu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2009#^a199tr.^b21cm#Thn tho i Hy Lp#Dch Hn Quc#237713#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#P.Dung## 00637000000000325000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020008000340030013000420070057000550220004001122210019001160050008001350050 01700143006001100160004001800171008000500189009001100194010000500205011001500210 01200180022501900140024301300070025702000180026402000090028202000130029103900070 0304#VV09.00969#Vi?t#895.7#^214#35000#Hcquyn#Truyn tranh#Li: Yu Heok ; Tranh : Park Myoung Woon ; Thanh Thu dch#T.4#Vt qua th thch#Yu Heok#Park Myoung Woon#Thanh Thu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2009#^a199tr.^b21cm#Thn thoi Hy Lp#Dch Hn Quc#237714#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#P.Dung## 00633000000000325000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020008000340030013000420070057000550220004001122210015001160050008001310050 01700139006001100156004001800167008000500185009001100190010000500201011001500206 01200180022101900140023901300070025302000180026002000090027802000130028703900070 0300#VV09.00970#Vi?t#895.7#^214#35000#Hcquyn#Truyn tranh#Li: Yu Heok ; Tranh : Park Myoung Woon ; Thanh Thu dch#T.5#V thn bt t#Yu Heok#Park Myoung Woon #Thanh Thu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2009#^a199tr.^b21cm#Thn thoi Hy Lp#Dch Hn Quc#237715#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#P.Dung## 00644000000000301000450002600110000002600110001100200170002200700770003900500140 01160050013001300050020001430050015001630050019001780140007001970190005002040820 01100209808000500220008000500225009001100230010000500241011001400246012003000260 013000700290020001700297020000900314020001200323039000700335#VV09.00971#VV09.009 72#Vui b chi khm#S.t., tuyn chn: Trn nh Nam (ch.b.), L Thanh Nga, Nguy n Th Hng L..#Trn nh Nam#L Thanh Nga#Nguyn Th Hng L#Nguyn Th Hu#B i Th Thin Thai#12000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a77tr.^b21cm #Truyn ci dn gian Vit Nam#237716#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#P.Du ng## 00644000000000301000450002600110000002600110001100200170002200700770003900500140 01160050013001300050020001430050015001630050019001780140007001970190005002040820 01100209808000500220008000500225009001100230010000500241011001400246012003000260 013000700290020001700297020000900314020001200323039000700335#VV09.00973#VV09.009 74#Bn nhu i bun#S.t., tuyn chn: Trn nh Nam (ch.b.), L Thanh Nga, Nguy n Th Hng L..#Trn nh Nam#L Thanh Nga#Nguyn Th Hng L#Nguyn Th Hu#B i Th Thin Thai#11000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a69tr.^b21cm #Truyn ci dn gian Vit Nam#237717#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#P.Du ng## 00646000000000301000450002600110000002600110001100200190002200700770004100500140 01180050013001320050020001450050015001650050019001800140007001990190005002060820 01100211808000500222008000500227009001100232010000500243011001400248012003000262 013000700292020001700299020000900316020001200325039000700337#VV09.00975#VV09.009 76#Ch bm v ch vt#S.t., tuyn chn: Trn nh Nam (ch.b.), L Thanh Nga, Ngu yn Th Hng L..#Trn nh Nam#L Thanh Nga#Nguyn Th Hng L#Nguyn Th Hu #Bi Th Thin Thai#12000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a77tr.^b21 cm#Truyn ci dn gian Vit Nam#237718#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#P. Dung## 00643000000000301000450002600110000002600110001100200160002200700770003800500140 01150050013001290050020001420050015001620050019001770140007001960190005002030820 01100208808000500219008000500224009001100229010000500240011001400245012003000259 013000700289020001700296020000900313020001200322039000700334#VV09.00977#VV09.009 78#Cha no con ny#S.t., tuyn chn: Trn nh Nam (ch.b.), L Thanh Nga, Nguyn Th Hng L..#Trn nh Nam#L Thanh Nga#Nguyn Th Hng L#Nguyn Th Hu#B i Th Thin Thai#14000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a92tr.^b21cm# Truyn ci dn gian Vit Nam#237719#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#P.Dun g## 00649000000000301000450002600110000002600110001100200220002200700770004400500140 01210050013001350050020001480050015001680050019001830140007002020190005002090820 01100214808000500225008000500230009001100235010000500246011001400251012003000265 013000700295020001700302020000900319020001200328039000700340#VV09.00979#VV09.009 80#Tht ch nm tng#S.t., tuyn chn: Trn nh Nam (ch.b.), L Thanh Nga, Nguyn Th Hng L..#Trn nh Nam#L Thanh Nga#Nguyn Th Hng L#Nguyn Th Hu#Bi Th Thin Thai#12000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a77tr.^ b21cm#Truyn ci dn gian Vit Nam#237720#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci #P.Dung## 00637000000000301000450002600110000002600110001100200100002200700770003200500140 01090050013001230050020001360050015001560050019001710140007001900190005001970820 01100202808000500213008000500218009001100223010000500234011001400239012003000253 013000700283020001700290020000900307020001200316039000700328#VV09.00981#VV09.009 82#Cht nhm#S.t., tuyn chn: Trn nh Nam (ch.b.), L Thanh Nga, Nguyn Th H ng L..#Trn nh Nam#L Thanh Nga#Nguyn Th Hng L#Nguyn Th Hu#Bi Th Thin Thai#14000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a95tr.^b21cm#Truyn ci dn gian Vit Nam#237721#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#P.Dung## 00641000000000301000450002600110000002600110001100200140002200700770003600500140 01130050013001270050020001400050015001600050019001750140007001940190005002010820 01100206808000500217008000500222009001100227010000500238011001400243012003000257 013000700287020001700294020000900311020001200320039000700332#VV09.00983#VV09.009 84#Tay i tay ai#S.t., tuyn chn: Trn nh Nam (ch.b.), L Thanh Nga, Nguyn T h Hng L..#Trn nh Nam#L Thanh Nga#Nguyn Th Hng L#Nguyn Th Hu#Bi Th Thin Thai#12000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a81tr.^b21cm#Tr uyn ci dn gian Vit Nam#237722#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#P.Dung# # 00638000000000301000450002600110000002600110001100200110002200700770003300500140 01100050013001240050020001370050015001570050019001720140007001910190005001980820 01100203808000500214008000500219009001100224010000500235011001400240012003000254 013000700284020001700291020000900308020001200317039000700329#VV09.00985#VV09.009 86#Thch ci#S.t., tuyn chn: Trn nh Nam (ch.b.), L Thanh Nga, Nguyn Th Hng L..#Trn nh Nam#L Thanh Nga#Nguyn Th Hng L#Nguyn Th Hu#Bi Th Thin Thai#14000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a89tr.^b21cm#Truy n ci dn gian Vit Nam#237723#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#P.Dung## 00642000000000301000450002600110000002600110001100200150002200700770003700500140 01140050013001280050020001410050015001610050019001760140007001950190005002020820 01100207808000500218008000500223009001100228010000500239011001400244012003000258 013000700288020001700295020000900312020001200321039000700333#VV09.00987#VV09.009 88#Ai ngc hn ai#S.t., tuyn chn: Trn nh Nam (ch.b.), L Thanh Nga, Nguyn Th Hng L..#Trn nh Nam#L Thanh Nga#Nguyn Th Hng L#Nguyn Th Hu#Bi Th Thin Thai#11000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a69tr.^b21cm#T ruyn ci dn gian Vit Nam#237724#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#P.Dung ## 00642000000000301000450002600110000002600110001100200150002200700770003700500140 01140050013001280050020001410050015001610050019001760140007001950190005002020820 01100207808000500218008000500223009001100228010000500239011001400244012003000258 013000700288020001700295020000900312020001200321039000700333#VV09.00990#VV09.009 89#Ph thu s ma#S.t., tuyn chn: Trn nh Nam (ch.b.), L Thanh Nga, Nguyn Th Hng L..#Trn nh Nam#L Thanh Nga#Nguyn Th Hng L#Nguyn Th Hu#Bi Th Thin Thai#13000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a84tr.^b21cm#T ruyn ci dn gian Vit Nam#237725#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#P.Dung ## 00735000000000325000450002600110000002600110001100100140002200200200003600700340 00560050009000900050009000990140007001080190005001150820013001208080005001330080 00500138009001100143010000500154011001400159004003500173012003200208013000700240 02000140024702000070026102000090026802000090027702000080028603900070029402101080 0301#VV09.00991#VV09.00992#Nng Th Din#Vn Quc gia Ba B#Nng Th Din, Bi Vit, Tn Linh#Bi Vit#Tn Linh#10000#Vi?t#333.70959713#^214#^aH.#^aKim ng#2 008#^a28tr.^b21cm#In ln th 2, c sa cha, b sung#T sch Thin nhin t n c ta#237726#Vn quc gia#a l#ng vt#Thc vt#Bc Kn#P.Dung#Gii thiu nh ng c im a l t nhin v sinh thi; cc loi thc vt, ng vt ca vn q uc gia Ba B## 00662000000000301000450002600110000002600110001100100130002200200200003500700130 00550140007000680190005000750820014000808080005000940080005000990090011001040100 00500115011001400120004001300134012003200147013000700179020002300186020000500209 020001200214020000800226020000900234039000700243021011000250#VV09.00993#VV09.009 94#Cao Th Dng#Sui khong Kim Bi#Cao Th Dng#10000#Vi?t#333.750959719#^214# ^aH.#^aKim ng#2008#^a28tr.^b21cm#In ln th 2#T sch Thin nhin t nc ta# 237727#Ti nguyn thin nhin#Sui#Nc khong#Kim Bi#Ho Bnh#P.Dung#Gii thi u v khu du lch sui khong Kim Bi, c im a l t nhin v cc hot ng du lch ca vng ny## 00839000000000349000450002600110000002600110001100100090002200200200003100700420 00510050015000930050016001080140007001240190005001310820014001368080005001500080 00500155009001100160010000500171011001400176004003500190012003200225013000700257 02101590026402000140042302000070043702000090044402000090045302000060046202000070 0468039000700475020000700482#VV09.00995#VV09.00996#Bi Vit#Vn Quc gia Ba V# Bi Vit, Trn Minh Tun, Nguyn Vn Din#Trn Minh Tun#Nguyn Vn Din#10000# Vi?t#333.750959732#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a28tr.^b21cm#In ln th 2, c sa cha, b sung#T sch Thin nhin t nc ta#237728#Gii thiu c im a l t nhin v sinh thi, cc loi ng thc vt, vn Quc gia Ba V v mt s im du lch Ao Vua, Khoang Xanh, Thin Sn Sui Ng#Vn quc gia#a l#Thc v t#ng vt#Ba V#H Ty#P.Dung#H Ni## 00750000000000325000450002600110000002600110001100100180002200200210004000700460 00610140007001070190005001140820014001198080005001330080005001380090011001430100 00500154011001400159005000900173005001700182004003500199012003200234013000700266 02100970027302000140037002000070038402000090039102000090040002000080040903900070 0417#VV09.00997#VV09.00998#Nguyn Thanh Nhn#Vn Quc gia P Mt#Nguyn Thanh N hn, Bi Vit, V Cng Anh Tun#10000#Vi?t#333.750959742#^214#^aH.#^aKim ng#2 008#^a28tr.^b21cm#Bi Vit#V Cng Anh Tun#In ln th 2, c b sung, sa cha#T sch Thin nhin t nc ta#237729#Gii thiu c im a l t nhin v sin h thi, cc loi ng thc vt, vn Quc gia P Mt#Vn quc gia#a l#ng vt#Thc vt#Ngh An#P.Dung## 00737000000000325000450002600110000002600110001100100090002200200210003100700290 00520140007000810190005000880820014000938080005001070080005001120090011001170100 00500128011001400133005001900147004003500166012003200201013000700233021010200240 02000140034202000090035602000090036502000130037402000070038702000100039403900070 0404#VV09.00999#VV09.01000#Bi Vit#Vn Quc gia Ct B#Bi Vit, Nguyn Phin Ngung#10000#Vi?t#333.750959735#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a28tr.^b21cm#Nguyn P hin Ngung#In ln th 2, c b sung, sa cha#T sch Thin nhin t nc ta#23 7730#Gii thiu vn quc gia Ct B. iu kin t nhin, h ng vt v thc v t ca vn quc gia Ct B#Vn quc gia#ng vt#Thc vt#H sinh thi#Ct B#H i Phng#P.Dung## 00739000000000325000450002600110000002600110001100100090002200200250003100700260 00560140007000820190005000890820015000948080005001090080005001140090011001190100 00500130011001400135005001600149004003500165012003200200013000700232021011000239 02000140034902000090036302000090037202000110038102000060039202000080039803900070 0406#VV09.01001#VV09.01002#Bi Vit#Vn Quc gia Hong Lin#Bi Vit, Nguyn Th Hng#10000#Vi?t#333.7509597167#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a28tr.^b21cm#Nguyn Th Hng#In ln th 2, c b sung, sa cha#T sch Thin nhin t nc ta#237 731#Gii thiu vn quc gia Hong Lin. iu kin t nhin, h ng vt v thc vt ca vn quc gia Hong Lin#Vn quc gia#ng vt#Thc vt#Hong Lin#Sa Pa#Lo Cai#P.Dung## 00698000000000313000450002600110000002600110001100100140002200200230003600700240 00590140007000830190005000900820014000958080005001090080005001140090011001190100 00500130011001400135005000900149004003500158012003200193013000700225021009800232 020001400330020000700344020000900351020000800360039000700368020000900375#VV09.01 003#VV09.01004#o Huy Phin#Vn Quc gia V Quang#o Huy Phin, Bi Vit#1000 0#Vi?t#333.750959743#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a28tr.^b21cm#Bi Vit#In ln th 2, c b sung, sa cha#T sch Thin nhin t nc ta#237732#Gii thiu c im a l t nhin v sinh thi, cc loi ng thc vt vn Quc gia V Qua ng#Vn quc gia#a l#ng vt#H Tnh#P.Dung#Thc vt## 00661000000000301000450002600110000002600110001100100140002200200220003600700240 00580140007000820190005000890820014000948080005001080080005001130090011001180100 00500129011001400134005000900148004003500157012003200192013000700224021006700231 020002200298020000900320020000900329020001500338039000600353#VV09.01006#VV09.010 05#Hunh Vn Ko#Vn Quc gia Bch M#Hunh Vn Ko, Bi Vit#10000#Vi?t#333.7 50959741#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a28tr.^b21cm#Bi Vit#In ln th 2, c b su ng, sa cha#T sch Thin nhin t nc ta#237733#Gii thiu cc loi thc vt v ng vt ti vn Quc gia Bch M#Vn quc gia Bch M#Thc vt#ng vt#S ch thiu nhi#Thanh## 00728000000000325000450002600110000002600110001100100130002200200230003500700230 00580140007000810190005000880820012000938080005001050080005001100090011001150100 00500126011001400131005000900145004003500154012003200189013000700221021009900228 02000140032702000100034102000090035102000090036002000120036902000150038103900060 0396#VV09.01007#VV09.01008#Trn Vn Mi#Vn Quc gia Ct Tin#Trn Vn Mi, Bi Vit#10000#Vi?t#333.7509597#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a28tr.^b21cm#Bi Vit#I n ln th 2, c b sung, sa cha#T sch Thin nhin t nc ta#237734#Gii th iu c im a l t nhin v sinh thi; cc loi ng, thc vt vn quc g ia Ct Tin#Vn quc gia#Sinh thi#ng vt#Thc vt#ng Nam b#Sch thiu nhi #Thanh## 00577000000000289000450002600110000000200200001100300130003100700710004401400070 01150190005001220820004001278080005001310080005001360090011001410100005001520110 01400157019000800171005001600179004001300195005001700208013000700225006001600232 020001800248020000300266020001200269039000600281#VV09.01009#Chuyn ca ma xun# Truyn tranh#Truyn: Dolores Lanzas ; Tranh: Carlos Busquets ; Trn Nguyn Huy d ch#15000#Vi?t#840#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a48tr.^b21cm#Dch B#Lanzas, Dolo res#In ln th 3#Busquets, Carlos#237735#Trn Nguyn Huy#Vn hc thiu nhi#B#Tr uyn ngn#Thanh## 00575000000000289000450002600110000000200180001100300130002900700710004201400070 01130190005001200820004001258080005001290080005001340090011001390100005001500110 01400155019000800169005001600177004001300193005001700206013000700223006001600230 020001800246020000300264020001200267039000600279#VV09.01010#Chuyn ca ma h#Tr uyn tranh#Truyn: Dolores Lanzas ; Tranh: Carlos Busquets ; Trn Nguyn Huy dc h#15000#Vi?t#840#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a48tr.^b21cm#Dch B#Lanzas, Dolore s#In ln th 3#Busquets, Carlos#237736#Trn Nguyn Huy#Vn hc thiu nhi#B#Truy n ngn#Thanh## 00576000000000289000450002600110000000200190001100300130003000700710004301400070 01140190005001210820004001268080005001300080005001350090011001400100005001510110 01400156019000800170005001600178004001300194005001700207013000700224006001600231 020001800247020000300265020001200268039000600280#VV09.01011#Chuyn ca ma thu#T ruyn tranh#Truyn: Dolores Lanzas ; Tranh: Carlos Busquets ; Trn Nguyn Huy d ch#15000#Vi?t#840#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a48tr.^b21cm#Dch B#Lanzas, Dolor es#In ln th 3#Busquets, Carlos#237737#Trn Nguyn Huy#Vn hc thiu nhi#B#Tru yn ngn#Thanh## 00577000000000289000450002600110000000200200001100300130003100700710004401400070 01150190005001220820004001278080005001310080005001360090011001410100005001520110 01400157019000800171005001600179004001300195005001700208013000700225006001600232 020001800248020000300266020001200269039000600281#VV09.01012#Chuyn ca ma ng# Truyn tranh#Truyn: Dolores Lanzas ; Tranh: Carlos Busquets ; Trn Nguyn Huy d ch#15000#Vi?t#840#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a48tr.^b21cm#Dch B#Lanzas, Dolo res#In ln th 3#Busquets, Carlos#237738#Trn Nguyn Huy#Vn hc thiu nhi#B#Tr uyn ngn#Thanh## 00530000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340070048000470220004000952210021000990050013001200060016001330080 00500149009001100154010000500165011001500170013000700185019001400192020001800206 020000900224020001300233039000600246#VV09.01013#35000#Vi?t#895.7#^214#Cha sn lm#Tranh, li: Jee Yong Kim ; Nguyn Ngc Anh dch#T.1#Tui th khc nghit#Jee Yong Kim#Nguyn Ngc Anh#^aH.#^aKim ng#2009#^a147tr.^b21cm#237739#Dch Hn Qu c#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Thanh## 00528000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340070048000470220004000952210019000990050013001180060016001310080 00500147009001100152010000500163011001500168019001400183013000700197020001800204 020000900222020001300231039000600244#VV09.01014#35000#Vi?t#895.7#^214#Cha sn lm#Tranh, li: Jee Yong Kim ; Nguyn Ngc Anh dch#T.2#Nhng ngy lu lc#Jee Y ong Kim#Nguyn Ngc Anh#^aH.#^aKim ng#2009#^a147tr.^b21cm#Dch Hn Quc#237740 #Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Thanh## 00517000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340070048000470220004000952210008000990050013001070060016001200080 00500136009001100141010000500152011001500157019001400172013000700186020001800193 020000900211020001300220039000600233#VV09.01015#35000#Vi?t#895.7#^214#Cha sn lm#Tranh, li: Jee Yong Kim ; Nguyn Ngc Anh dch#T.3#Chia li#Jee Yong Kim#Ngu yn Ngc Anh#^aH.#^aKim ng#2009#^a151tr.^b21cm#Dch Hn Quc#237741#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Thanh## 00723000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430020015000480030004000630070041000670220005001080050012001130050 01000125005001500135005001400150005001200164008000500176009001100181010000500192 01100150019701500340021202000170024602000090026303900060027201300070027802100700 0285020001000355020000800365#VL09.00126#VL09.00125#45000#Vi?t#895.9221#^214#H ng t Vit#Th#Trn c i, H c i, Nguyn Tng Am..#T.14#Trn c i#H c i#Nguyn Tng Am#Lng Ngc Am#Trn Th An#^aH.#^aLao ng#2008#^a276tr.^b30cm #TTS ghi: Cu lc b Th Vit Nam#Vn hc hin i#Vit Nam#Thanh#237742#Gii t hiu tm lc chn dung nh th Vit Nam cng bi th tiu biu#Chn dung#Nh th ## 00871000000000313000450002600110000002600110001100200460002200700470006800500160 01150050011001310050016001420050015001580050015001730190005001880820007001938080 00500200008000500205009001100210010000500221011001500226015004300241013000700284 021020000291020001000491020000800501020000900509020003300518039000600551#VL09.00 127#VL09.00128#Cng on Vit Nam t i hi I n i hi X#Nguyn Vn Hng, L M Hnh, Nguyn Th Dung..#Nguyn Vn Hng#L M Hnh#Nguyn Th Dung#Nguyn Th u Nga#Mai Thanh Hng#Vi?t#331.87#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a700tr.^b27cm#TTS g hi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam#237743#Tng hp bin nin i hi cng on Vit Nam ln th 1 n ln th 10. Bo co tnh hnh v nhim v ca Ban chp h nh cng on ti cc i hi cng on, cc ngh quyt, iu l cng on Vit Nam#Cng on#i hi#Vit Nam#Tng lin on Lao ng Vit Nam#Thanh## 00812000000000253000450002600110000002600110001100200330002200700280005500500120 00830140007000950190005001020820004001078080005001110080005001160090018001210100 00500139011001500144001000900159004001400168013000700182021034900189020001400538 039000600552#VL09.00129#VL09.00130#Bn v lch vn nin (2008-2012)#B.s.: Tn Vi t, Thiu Phong#Thiu Phong#30000#Vi?t#529#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a1 99tr.^b27cm#Tn Vit#In ln th 18#237744#Tm hiu v ngha v thc trng vic lu hnh Lch vn nin trn th trng nc ta nhng nm gn y. Qu trnh hn h thnh Lch vn nin. Nhng quan im nh gi Lch vn nin. Nhng kin thc c bn v lch php c i phng ng v thut chim tinh. Gii thiu ni dung L ch vn nin triu Nguyn v lch 5 nm Mu T - Nhm Thn (2008-2012)#Lch vn nin#Thanh## 00956000000000325000450002600110000002600110001100200560002200300450007800700430 01230050018001660190005001840820006001898080005001950080005002000090033002050100 00500238011001500243015007500258005001000333005001100343005001900354005001500373 01300070038802101920039502000090058703900060059602000090060202000090061102000100 0620#VL09.00131#VL09.00132#Tuyn tp cc cng trnh nghin cu vt l a cu 20 08#K nim 50 nm ngnh Vt l a cu Vit Nam#Nguyn nh Xuyn, L T Sn, Ng Th L..#Nguyn nh Xuyn#Vi?t#550.1#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ng h#2009#^a370tr.^b27cm#u ba sch ghi: Vin Khoa hc v cng ngh Vit Nam. Vi n Vt l a cu#L T Sn#Ng Th L#Nguyn Hng Phng#Cao nh Triu#237745# Tp hp cc bi nghin cu khoa hc v a chn, a ng lc, a t, in li, a vt l v cu trc v tri t , vt l kh quyn. Hp tc quc t trong ln h vc nghin cu vt l a cu#Tri t#Thanh#a cht#a chn#Kh quyn## 00807000000000289000450002600110000002600110001100200500002202900560007200700580 01280050021001860190005002070820009002128080005002210080005002260090023002310100 00500254011001500259005001500274005001800289005001300307005001000320013000700330 021014500337020002000482020000900502039000600511#VL09.00133#VL09.00134#Nghin c u c bn v ng dng cng ngh thng tin#Fundamental and applied information tec hnology research#Nguyen Thi Thu Trang, Nguyen Viet Ha, Truong Ninh Thuan..#Nguye n Thi Thu Trang#Vi?t#601.0285#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a432tr.^b29 cm#Nguyen Viet Ha#Truong Ninh Thuan#Ho Tat Thanh#Ho Si Dam#237746#Tp hp cc b i nghin cu khoa hc v ng dng cng ngh thng tin vo cc ngnh ngn ng, k thut, in n, iu khin t ng, k thut nh...#Cng ngh thng tin#Khoa hc# Thanh## 00540000000000229000450002600110000002600110001100200660002202900550008801400080 01430190005001510820009001568080005001650080005001700090011001750100005001860110 01500191015007000206013000700276020001300283020000800296039000600304#VL09.00135# VL09.00136#Doanh nghip xut nhp khu Vit Nam - Hoa K kt ni giao thng#Vie tnam - US importers - exporters business connecting#200000#Vi?t#338.7025#^214#^ aH.#^aThng k#2009#^a449tr.^b27cm#TTS ghi: B Cng thng. Trung tm Thng tin cng ngh v thng mi#237747#Doanh nghip#Danh b#Thanh## 00480000000000241000450002600110000002600110001100200230002200700150004501400070 00600190005000670820006000728080005000780080005000830090009000880100005000970110 01400102001001000116013000700126021006800133020002100201020001000222039000600232 #VL09.00137#VL09.00138#Ngu hng t hamburger#Vn Thanh b.s.#22500#Vi?t#745.9#^ 214#^aH.#^aPh n#2009#^a28tr.^b29cm#Vn Thanh#237748#Hng dn trang tr thc h nh t bnh hamburger thnh cc con ging#Ngh thut trang tr#Con ging#Thanh## 00573000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010013000450020026000580070018000840220004001020080005001060090 00900111010000500120011001400125013000700139021008900146020002100235020000400256 020000300260020000400263020001000267039000600277#VL09.00140#VL09.00139#22500#Vi ?t#745.9#^214#Mai Qu Minh#Ngu hng t rau, c, qu#Mai Qu Minh b.s.#T.1#^aH.# ^aPh n#2009#^a28tr.^b29cm#237749#Hng dn ngh thut trang tr thc hnh t n guyn liu rau, c, qu thnh cc con ging#Ngh thut trang tr#Rau#C#Qu#Con ging#Thanh## 00518000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010013000450020026000580070018000840220004001020080005001060090 00900111010000500120011001400125013000700139021005600146020002100202020000400223 020000300227020000400230039000600234#VL09.00141#VL09.00142#22500#Vi?t#745.9#^21 4#Mai Qu Minh#Ngu hng t rau, c, qu#Mai Qu Minh b.s.#T.2#^aH.#^aPh n#200 9#^a28tr.^b29cm#237750#Hng dn ngh thut trang tr t cc loi rau, c, qu#N gh thut trang tr#Rau#C#Qu#Thanh## 00517000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010010000450020026000550070015000810220004000960080005001000090 00900105010000500114011001400119013000700133021006100140020002100201020000300222 020000400225020000400229039000600233#VL09.00143#VL09.00144#22500#Vi?t#745.9#^21 4#Minh Hin#Ngu hng t rau, c, qu#Minh Hin b.s.#T.3#^aH.#^aPh n#2009#^a28 tr.^b29cm#237751#Hng dn cch trang tr ngh thut t cc loi rau, c, qu#Ng h thut trang tr#C#Rau#Qu#Thanh## 00487000000000241000450002600110000002600110001100100100002200200220003200700150 00540140007000690190005000760820006000818080005000870080005000920090009000970100 00500106011001400111013000700125021007600132020002100208020001000229039000600239 #VL09.00145#VL09.00146#Vn Thanh#Ngu hng t sandwich#Vn Thanh b.s.#22500#Vi? t#745.9#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a28tr.^b29cm#237752#Hng dn ngh thut trang tr cc con ging t sandwich, rau, qu, bnh m#Ngh thut trang tr#Con ging# Thanh## 00714000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200430 00450070032000880140007001200190005001270820004001328080005001360080005001410090 01100146010000500157011001500162006001400177013000700191021018000198020001100378 020001100389020000900400020000900409039000600418#VV09.01016#VV09.01018#VV09.0101 7#Lo, Raymond#Nh qun l ng dng phong thu v s mnh#Raymond Lo ; Phm Gia M inh dch#47000#Vi?t#658#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a241tr.^b20cm#Phm Gia Minh# 237753#Nghin cu v thut phong thu, ngh thut kinh doanh da vo s mnh. p dng phong thu vo cc lnh vc thit k ni tht, qun l, d bo cc s ki n, phn tch c hi u t#Phong thu#Kinh doanh#Thit k#Ni tht#Thanh## 00862000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490020030000540030027000840070067001110220004001780050 01100182005000900193005000900202005000800211005000600219006001000225005001000235 00800050024500900110025001000050026101100150026601300070028102101570028802000080 0445020001300453039000600466020000900472020000700481#VV09.01019#VV09.01020#VV09. 01021#58500#Vi?t#649#^214#Nhng c b hc lm ngi ln#The big book of girl st uff#Bart King, Gretchen, kathleen... ; Thu Liu dch ; Thu Hng h..#T.1#King, Bart#Gretchen#kathleen#Melinda#Sarah#Thu Liu#Thu Hng#^aH.#^aTri thc#2008#^ a285tr.^b21cm#237754#Gii thiu nhng khm ph b mt bn thn ca cc b gi tui thanh thiu nin. Nghin cu hot ng ca b gi, cch sng theo truyn thng ca b gi#Con gi#K nng sng#Thanh#Khm ph#X hi## 00767000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010011000540020021000650290023000860070050001090220 00400159008000500163009001100168010000500179011001500184013000700199006001400206 00500120022000500110023202101420024302000090038502000090039402000070040302000130 0410039000600423#VV09.01022#VV09.01023#VV09.01024#59500#Vi?t#649#^214#King, Bar t#Nhng cu b tr ti#The big book boy stuff#bart King ; Hong Mai Hoa dch ; H oi Phng h..#T.1#^aH.#^aTri thc#2008#^a294tr.^b21cm#237755#Hong Mai Hoa#Ho i Phng#King, Bart#Khm ph sc mnh bn thn cc em trai tui thanh thiu n in. Nghin cu nhng kh nng sng to, hng dn k xo trong cuc sng c nh n#Con trai#Khm ph#X hi#K nng sng#Thanh## 00571000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100200003300200260 00530070038000790060012001170140007001290190005001360820004001418080005001450080 01800150009002300168010000500191011001500196013000700211019001000218004001300228 020001700241020000500258020001200263039000600275#VV09.01026#VV09.01025#VV09.0102 7#Beauvoir, Simone de#Mt ci cht rt du dng#Simone de Beauvoir ; V nh Lu dch#V nh Lu#22500#Vi?t#843#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn# 2009#^a140tr.^b20cm#237756#Dch Php#In ln th 1#Vn hc hin i#Php#Tiu thu yt#Thanh## 00582000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200290003300300220 00620070036000840060016001200010014001360140007001500190005001570820004001628080 00500166008001800171009002300189010000500212011001500217004001300232013000700245 020001700252020000500269020001200274039000600286#VV09.01028#VV09.01029#VV09.0103 0#Thi ca nhng k git ngi#Nghin cu v Rimbaud#Henry Miller ; Nguyn Hu H iu dch#Nguyn Hu Hiu#Miller, Henry#32000#Vi?t#823#^214#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Vn ho Si Gn#2009#^a218tr.^b20cm#In ln th 1#237757#Vn hc hin i#Ph p#Tiu thuyt#Thanh## 00742000000000229000450002600110000002600110001102600110002200200440003301900050 00770820009000828080005000910080018000960090023001140100005001370110026001420130 00700168021028200175020001700457020002100474020001100495039000600506#VV09.01031# VV09.01032#VV09.01033#Kin Giang khng chin chng M (1954-1975)#Vi?t#959.7043# ^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a294tr., nh 14tr.^b21cm#237 758#Gii thiu lch s khng chin chng M ca qun v dn tnh Kin Giang (195 4 - 1975) qua cc thi k: u tranh thi hnh Hip nh Geneve (1954 - 1960); Ph t trin lc lng cch mng (1961 - 1964); Tng tn cng Mu thn (1965 - 1968) ; nh ch 1969 - 1972 v tng tn cng 1975#Lch s hin i#Khng chin chng M#Kin Giang#Thanh## 00771000000000289000450002600110000002600110001100200400002200300170006200700380 00790050019001170140007001360190005001430820009001488080005001570080018001620090 02300180010000500203011002500208013000700233021014700240020001900387020000800406 020000900414020000900423020004500432039000400477#VV09.01034#VV09.01035#Hnh trn h th ca mt Cng Tng Tn N#Tn N H Khng#Ninh Giang Thu Cc su kho, cm nhn#Ninh Giang Thu Cc#90000#Vi?t#895.9221#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a447tr., nh 30tr^b21cm#237759#Gii thiu cuc i ca nh th Tn N H Khng. Phn tch mt s tc phm tiu biu, tnh tr tnh trong th. Gii thiu cc tc phm th ca b#Nghin cu vn hc#Tc gi#Tc phm#Vit Nam #Tn N H Khng, nh th, 1937 - , Vit Nam#Tm## 00756000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200240003300300350 00570070043000920060016001350010021001510140007001720190005001790820004001848080 00500188008000500193009001100198010000500209011001500214013000700229021021300236 020001500449020000800464039000600472#VV09.01036#VV09.01037#VV09.01038#i thoi vi thng #Mt cuc i thoi k l 1992-1994#Neale Donald Walsch ; Nguyn Tr ung K dch#Nguyn Trung K#Walsch, Neale Donald#65000#Vi?t#230#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a334tr.^b21cm#237760#Cun sch cp ti vn trong cuc sng, t nh yu, con ngi v cc mi quan h, thin v c, mc cm v ti li, tha th v cu , con ng a n thng . Lun l o thin cha trong i sng tr n tc#o Thin cha#o c#Thanh## 00725000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510020036000560220004000922210046000960080005001420090 01100147010000500158011001500163012002000178021014700198020002000345020001100365 020001200376039000600388013000700394020001300401020000900414#VV09.01039#VV09.010 40#VV09.01041#85000#Vi?t#338.7#^214#B quyt c mt thng hiu mnh#T.3#Nh ng thng hiu c tc tng trng nhanh#^aH.#^aTri thc#2008#^a278tr.^b22cm#T sch Thng hiu#a ra nhiu l gii v thnh cng trong kinh doanh ca cc d oanh nghip Vit Nam. Vn xy dng thng hiu, qun l v pht trin doanh n ghip#B quyt thnh cng#Kinh doanh#Thng hiu#Thanh#237761#Doanh nghip#Vit Nam## 00836000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200370 00500070036000870060013001230140007001360190005001430820004001488080005001520080 00500157009001100162010000500173011001500178012003500193013000700228021022600235 020000900461020000800470020001000478020001800488039000600506020001000512#VV09.01 042#VV09.01043#VV09.01044#Kuhn, Thomas. S.#Cu trc cc cuc cch mng khoa hc# Thomas. S. Kuhn ; Chu Lan nh dch#Chu Lan nh#98000#Vi?t#501#^214#^aH.#^aTri thc#2008#^a421tr.^b20cm#T sch Tinh hoa tri thc th gii#237762#Nghin cu l ch s, vn trit hc ca khoa hc. Bn cht ca khoa hc chun nh. Hin t ng xut hin cc pht kin khoa hc. Khng hong v s xut hin l thuyt khoa hc. Bn cht v tnh tt yu ca cch mng khoa hc#Khoa hc#Lch s#Cch mng #Khoa hc k thut#Thanh#Trit hc## 00759000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010009000540020042000630070017001050220004001220050 00700126008000500133009001400138010000500152011001500157013000700172005000900179 021022600188020001800414020001000432020000900442039000600451#VV09.01045#VV09.010 46#VV09.01047#33500#Vi?t#616#^214#Nam Vit#Nhng du hiu sc kho khin bn lo lng#Nam Vit, H Sn#T.1#H Sn#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a208tr.^b21cm#237763# Nam Vit#Gii thiu, chn on nhng du hiu, triu chng cc bnh c th qua c m gic au n, hin tng chy mu khng bnh thng, bin i ln da c th. Mi triu chng u c phn tch, chn on v hng dn chm sc sc kho#Chm sc sc khe#Chn on#iu tr#Thanh## 00702000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010009000540020042000630070017001050220004001220050 00700126008000500133009001400138010000500152011001500157013000700172005000900179 021017700188020000900365020001200374020000900386039000500395#VV09.01048#VV09.010 49#VV09.01050#43000#Vi?t#616#^214#Nam Vit#Nhng du hiu sc kho khin bn lo lng#Nam Vit, H Sn#T.2#H Sn#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a266tr.^b21cm#237764# Nam Vit#H thng nhng du hiu bnh c th c phn tch t m, chi tit qua nhng triu chng c trng ca bnh nhm cnh bo cc du hiu bnh ca c th trong cuc sng hng ngy#Bnh tt#Triu chng#Sc kho#Thu## 00769000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200350 00410070037000760060009001130060011001220140007001330190005001400820004001458080 00500149008000500154009001400159010000500173011001500178013000700193021020500200 020001000405020000800415020000600423020001000429020001100439039000500450#VV09.01 051#VV09.01052#VV09.01053#Kha Duy#36 sch lc dng ngi qun ngi#Kha Duy ; D ch: Kin Vn, Trung Kin#Kin Vn#Trung Kin#54000#Vi?t#158#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a367tr.^b20cm#237765#Gm cc mu k chin lc ni bt v dng ngi , qua th hin ngh thut s dng chin thut chnh tr tng quan mt thit vi binh mu nhm t c kt qu cao trong chnh tr, binh php, kinh doanh#S ch lc#Qun l#Ngi#Chnh tr#Tm l hc#Thu## 00635000000000301000450001400070000001900050000708200060001280800050001800200290 00230030073000520070045001250220004001700050012001740050016001860050013002020050 01500215005001400230008000500244009001400249010000500263011001500268013000700283 020001100290020000600301020000700307020001400314039000500328#32000#Vi?t#372.6#^ 214#Hc v n luyn ting Vit 4#Dng cho hc sinh lp 4 tiu hc t hc v t v n ln hc kh, hc gii#T c Hin, Thi Thnh Vinh, L Thanh Hi..#T.2#T c Hin#Thi Thnh Vinh#L Thanh Hi#Nguyn Ngc H#Nguyn Kim Sa#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a208tr.^b24cm#237766#Ting Vit#Lp 4#n tp#Sch c thm#Thu## 00867000000000361000450002600110000002600110001100200150002200300380003700700600 00750050012001350050014001470050016001610050012001770050016001890140006002050190 00500211082000800216808000500224008000500229009001400234010000500248011001400253 00400350026701500400030201300070034202100970034902000080044602000160045402000090 0470020000700479020001400486039000500500#VV09.01056#VV09.01057#Lch s H Ni#S ch dng cho hc sinh lp 6, 7, 8, 9#B.s.: Phm Vn H (ch.b.), Nguyn Thu H, Tr ng c Gip..#Phm Vn H#Nguyn Thu H#Trng c Gip#Cao Anh Th#ng Thu Qunh#8000#Vi?t#959.731#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a75tr.^b24cm#In ln th 3 , c sa cha, b sung#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni#237767#Nhng kin thc v lch s H Ni, km theo cu hi v bi tp dnh cho hc sinh trung hc c s#Lch s#Trung hc c s#Vit Nam#H Ni#Sch c thm#Thu## 00822000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200200003300300670 00530070041001200060014001610140006001750190005001810820006001868080005001920080 00500197009001100202010000500213011001500218001002100233013000700254021020300261 020001100464020002200475020000900497039000500506020000900511#VV09.01058#VV09.010 59#VV09.01060#Nng on kim cng#p dng gio l ca c pht vo qun tr doan h nghip v i sng#Geshe Michael Roach ; Trn Tun Mn dch#Trn Tun Mn#8000 #Vi?t#658.4#^214#^aH.#^aTri thc#2008#^a354tr.^b21cm#Roach, Geshe Michael#23776 8#Gii thiu nhng gio l ca c Pht c p dng vo qun tr doanh nghip v cuc sng. Nhng trit l ca o Pht v kinh doanh v vic s dng nhng ti m nng ca con ngi pht trin doanh nghip#Kinh doanh#Qun tr doanh nghip# o Pht#Thu#Trit l## 00760000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200270003302900190 00600070061000790050014001400140007001540190005001610820006001668080005001720080 00500177009001100182010000500193011001500198001002000213006002100233013000700254 021016100261020000900422020001300431020000900444039000500453#VV09.01061#VV09.010 62#VV09.01063#Khm ph ngun lc tim n#The wisdom network#Melissa Giovagnoli, Steve Benton ; Nguyn Th Thu Trang dch#Benton, Steve#69000#Vi?t#658.4#^214#^a H.#^aTri thc#2008#^a406tr.^b21cm#Giovagnoli, Melissa#Nguyn Th Thu Trang#23776 9#Gii thiu 8 bc pht hin, nhn ra sc mnh ca tri thc ang hin hu v pht trin v duy tr chng mang li nhng li ch lu di cho cng ty ca b n#Tri thc#Doanh nghip#Qun tr#Thu## 00957000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200180003302900170 00510070073000680050016001410140007001570190005001640820008001698080005001770080 00500182009001100187010000500198011001500203001001700218006001700235005001000252 01300070026202102810026902000080055002000070055802000110056502000100057602000070 0586020000900593039000500602#VV09.01064#VV09.01065#VV09.01066#Th gii nm 2025# Le monde en 2025#Nicole Gnesotto, Giovanni Grevi ; Nguyn Hu Chin dch ; Hu N hung h..#Grevi, Giovanni#59000#Vi?t#303.491#^214#^aH.#^aTri thc#2008#^a348tr. ^b21cm#Gnesotto, Nicole#Nguyn Hu Chin#Hu Nhung#237770#D bo nhng thun li , thch thc v kh khn ca cc khu vc, cc nc trn th gii trong tng lai vi cc s liu c th trong cc lnh vc nh dn s, kinh t, nng lng, mi trng, khoa hc cng ngh, chnh tr, nhng nguy c v sinh thi v y t m ch ng ta phi i mt#Kinh t#Dn s#Mi trng#Chnh tr#D bo#Th gii#Thu## 00834000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200360003302900310 00690070050001000060010001500140007001600190005001670820006001728080005001780080 00500183009001100188010000500199011001500204001001800219005000900237013000700246 02101940025302000110044702000080045802000100046602000070047602000200048303900050 0503#VV09.01067#VV09.01068#VV09.01069#Bi hc thng trng t Sam Walton#What i learned from Sam Walton#Michael Bergdahl ; Thu Hng dch ; Phng H h..#Thu H ng#83000#Vi?t#658.4#^214#^aH.#^aTri thc#2008#^a360tr.^b24cm#Bergdahl, Michae l#Phng H#237771#Gii thiu nhng kinh nghim, b quyt tn ti v pht trin c a tp on bn l ln nht th gii : Wal - Mart vi cc chin lc v chin th ut gi c, iu hnh, vn ho, qun l nhn ti...#Kinh doanh#Qun l#iu hnh #Bn l#Tp on Wal - Mart#Thu## 00929000000000337000450002600110000002600110001100200570002200300530007900700740 01320050016002060140007002220190005002290820006002348080005002400080005002450090 01100250010000500261011001500266005001600281005001300297005001500310005001800325 01300070034302101820035002000090053202000110054102000100055202000150056202000090 0577039000500586#VV09.01070#VV09.01071#Tm hiu cc trng i hc qua nhng s liu tuyn sinh#Ti liu phc v k thi tuyn sinh nm hc 2009-2010#Nguyn Vn Thn, Dng Tt Thng, Phm Th Yn... ; Nguyn Vn Thn ch.b.#Nguyn Vn Thn#3 2000#Vi?t#378.1#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a327tr.^b24cm#Dng Tt Thng#Phm T h Yn#Thanh tin Th#Nguyn Quang Dng#237772#Cung cp cc thng tin cn thit phc v cho k tuyn sinhh 2009 - 2010 cng nh cc thng tin v cc trng i hc, cng mt s li khuyn rt ra t thc tin ging dy, luyn thi#Gio dc#Tu yn sinh#Luyn thi#Trng i hc#Vit Nam#Thu## 00729000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200590003300300400 00920140007001320190005001390820008001448080005001520080005001570090011001620100 00500173011001500178013000700193021015800200020001300358020001000371020001600381 020001400397020001400411020000900425039000500434#VV09.01072#VV09.01073#VV09.0107 4#Cc quy nh php lut kinh doanh bt ng sn v xy dng#Cc loi cng trnh xy dng - d n...#80000#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a459tr.^b21c m#237773#Gii thiu cc vn bn php lut qui nh v lut kinh doanh bt ng s n, lut xy dng v lut u thu km theo cc thng t, ngh nh hng dn th i hnh#Bt ng sn#Php lut#Lut kinh doanh#Lut xy dng#Lut u thu#Vit N am#Thu## 00901000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200510003300300100 00840290048000940070017001420140008001590190005001670820009001728080005001810080 00500186009002400191010000500215011001500220015003900235001001700274012002800291 01300070031902102060032602000100053202000090054202000090055102000100056003900050 0570#VV09.01075#VV09.01076#VV09.01077#Anh hng lao ng L Vn Kim ng i v ch n#Truyn k#Labour hero Le Van Kiem the way and destination#on Mnh Ph ng#195000#Vi?t#338.7092#^214#^aH.#^aThng tn x Vit Nam#2008#^a340tr.^b21cm# TTS ghi: Cng ty Vn ho Tr tu Vit#on Mnh Phng#T sch Lp thn lp ngh ip#237774#Vit v cuc i, lng yu nc, ch t lc, t cng, tinh thn s ng to, dm ngh dm lm v c bit l tm lng v vic lm t thin ca doanh nhn L Vn Kim - mt anh hng Vit Nam thi k i mi#Danh nhn#Lao ng#T t hin#Truyn k#Thu## 00852000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200440003300700650 00770050017001420050016001590190005001750820011001808080005001910080005001960090 01200201010000500213011002600218015004200244005001400286005001500300005001600315 013000700331021016600338020000800504020000900512020001200521039000500533#VV09.01 078#VV09.01080#VV09.01079#Bc H vi Hi Dng - Hi Dng vi Bc H#S.t.: Nguy n Mnh Hin (ch.b.), Trnh Xun Hun, Khc Kim Tnh..#Nguyn Mnh Hin#Trnh Xu n Hun#Vi?t#959.704092#^214#^aH.#^aThng tn#2008#^a439tr., 27tr. nh^b21cm#TT S ghi: Ban thng v tnh u Hi Dng#Khc Kim Tnh#Bi Quang Ton#Trn Cng D ng#237775#Tp hp nhng bc th, bi vit, bi ni, li dy... ca Bc H vi H i Dng v tnh cm ca cn b Hi Dng i vi Bc bng nhng t liu, tc ph m vit v Ngi#K nim#Bi vit#H Ch Minh#Thu## 01006000000000325000450002600110000002600110001100200570002202900620007900700410 01410050017001820050008001990190005002070820012002128080005002240080005002290090 01200234010000500246011001500251015008700266005001200353005001000365013000700375 02102510038202000080063302000080064102000110064902000070066002000080066703900050 0675#VV09.01082#VV09.01081#Cm nang xc tin thng mi - u t v du lch c Lc#Guidebook for daklak trade - investment and tourism promotion#Hunh Ngc D ng, Y Phong, Thanh Huyn..#Hunh Ngc Dng#Y Phong#Vi?t#338.0959765#^214#^aH.#^ aThng tn#2008#^a174tr.^b20cm#TTS ghi: U ban nhn dn tnh c Lc. Trung tm Xc tin thng mi - u t c Lc#Thanh Huyn#Hng Phc#237776#Gii thiu t ng quan v iu kin t nhin, kinh t, x hi tnh c Lc. S pht trin ca t hng mi c Lc t sn xut, kinh doanh ti h thng ngn hng. Cc d n u t ca tnh. Gii thiu v cnh quan thin nhin v dch v du lch c Lc#Ki nh t#Du lch#Thng mi#u t#k Lk#Thu## 00786000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200240003300700220 00570140007000790190005000860820004000918080005000950080005001000090011001050100 00500116011001500121004001100136015006500147001001600212013000700228021024400235 020001300479020001100492039000500503#VV09.01083#VV09.01084#VV09.01085#Gio trnh Lut Kinh t#Nguyn Nh Pht ch.b.#37000#Vi?t#343#^214#^aH.#^aThng k#2008#^a 435tr.^b23cm#In ti bn#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Nguyn Nh Pht#237777#L lun chung v Lut Kinh t, php lut u t, php lut v cc loi hnh doanh nghip theo lut doanh nghip, php lut v do anh nghip nh nc, hp tc x, php lut cnh tranh, hp ng trong kinh doanh , ph sn, gii quyt tranh chp...#Lut kinh t#Gio trnh#Thu## 00970000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200430003300700750 00760050016001510140007001670190005001740820011001798080005001900080005001950090 01100200010000500211011001500216004001100231015006500242005001400307005001400321 00500130033500500200034801300070036802102010037502000090057602000100058502000090 0595020001100604039000500615#VV09.01087#VV09.01088#VV09.01086#Gio trnh i c ng nh nc v php lut#Nguyn Vn Tho, Hong Vn Ho, Phng Vn Tu... ; Nguy n Vn Tho (ch.b.)#Nguyn Vn Tho#20000#Vi?t#321.009597#^214#^aH.#^aThng k# 2008#^a231tr.^b23cm#In ti bn#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Hong Vn Ho#Phng Vn Tu#Ng Vn Thu#Dng Th Thanh Mai#237 778#Gii thiu cc hc thuyt v nh nc v php lut. B my nh nc v h th ng php lut Vit Nam. Cc quy phm php lut, quan h php lut, iu chnh, t hc hin v p dng php lut, php ch XHCN#Nh nc#Php lut#Vit Nam#Gio tr nh#Thu## 00936000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200290003300700610 00620050016001230140007001390190005001460820004001518080005001550080005001600090 01100165010000500176011001500181004001100196015006500207005001600272005001200288 00500160030000500110031601300070032702102220033402000080055602000180056402000110 0582039000500593#VV09.01089#VV09.01090#VV09.01091#Gio trnh k ton i cng#N guyn Vn Cng, Phan trng Phc (ng ch.b.), Ng Tr Tu..#Nguyn Vn Cng#2000 0#Vi?t#657#^214#^aH.#^aThng k#2008#^a258tr.^b23cm#In ti bn#u ba sch ghi : B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Phan Trng Phc#Ng Tr Tu#Pha n Quang Nim#Phm Quang#237779#Tng quan v hch ton k ton. H thng phng p hp ca hch ton k ton. H thng ti khon k ton. Bng cn i ti khon v bng cn i k ton. Hch ton cc qu trnh kinh doanh ch yu. T chc hch ton k ton#K ton#Hch ton k ton#Gio trnh#Thu## 00810000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200210003300700310 00540050016000850140007001010190005001080820006001138080005001190080005001240090 01100129010000500140011001500145004001100160015006500171001001400236013000700250 021019500257020000900452020000800461020001100469020001100480039000500491#VV09.01 092#VV09.01093#VV09.01094#Gio trnh marketing# Hong Ton, Nguyn Kim Truy#Ng uyn Kim Truy#20000#Vi?t#658.8#^214#^aH.#^aThng k#2008#^a180tr.^b23cm#In ti bn#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni# Hong To n#237780#Tng quan v qun tr marketing. Mc tiu, hot ng ca cng tc qun tr vic nghin cu d bo th trng, chin lc marketing. T chc hot ng marketing v ngh thut kinh doanh marketing#Tip th#Qun l#Kinh doanh#Gio tr nh#Thu## 01057000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200240003300301190 00570070063001760050015002390140007002540190005002610820004002668080005002700080 00500275009001100280010000500291011001500296015007400311005001600385005001500401 00500220041600500150043801300070045302101720046002000130063202000190064502000080 0664020000700672020001100679039000500690#VV09.01095#VV09.01096#VV09.01097#Gio t rnh thng k hc#Dng cho o to i hc cc chuyn ngnh kinh t, x hi ngo i chuyn ngnh thng k theo phng thc hc ch tn ch#Nguyn Hu Tri, Trng Vn Phc (ng ch.b.), Trn Minh Tun..#Nguyn Hu Tri#36000#Vi?t#310#^214#^aH. #^aThng k#2008#^a312tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Phng ng. Khoa Kinh t v qun tr kinh doanh#Trng Vn Phc#Trn Minh Tun#Nguyn Th Phng Lan#M u Quang Minh#237781#Gii thiu tng quan v thng k hc. Cc phng php c b n trong phn tch thng k. Thng k kt qu sn xut v sn xut x hi. Thng k doanh nghip. Thng k x hi#Thng k hc#Phn tch thng k#Kinh t#X hi# Gio trnh#Thu## 01141000000000301000450002600110000002600110001100200280002202900250005000701650 00750050013002400190005002530820009002588080005002670080005002720090012002770100 00500289011001500294015012900309013000700438005001700445005008800462006003200550 021022500582020000800807020000800815020001100823039000500834#VV09.01098#VV09.010 99#Cm nang du lch Bnh Thun#Binh Thuan tourist guide#B.s.: Trung tm Xc tin u t - thng mi - du lch v h tr doanh nghip tnh Bnh Thun, V Hng P hc, Phm Thanh Huyn ; Cng ty dch thut ABC, Tp. HCM dch#V Hng Phc#Vi?t#9 15.9759#^214#^aH.#^aThng tn#2008#^a125tr.^b20cm#TTS ghi: U ban nhn dn tnh Bnh Thun. Trung tm Xc tin u t thng mi - du lch v h tr doanh nghi p tnh Bnh Thun#237782#Phm Thanh Huyn#Trung tm Xc tin u t - thng m i - du lch v h tr doanh nghip tnh Bnh Thun#Cng ty dch thut ABC, Tp. H CM#Gii thiu tng quan v a l, tim nng kinh t, du lch tnh Bnh Thun. C c di tch lch s vn ho, danh lam thng cnh ni ting, l hi, ngh truyn t hng, dch v du lch, gii tr v cc a ch mua sm Bnh Thun#a ch#Du l ch#Bnh Thun#Thu## 00699000000000253000450002600110000000200180001100300500002900700150007901900050 00940820006000998080005001050080009001100090019001190100005001380110014001430010 01600157013000700173039000500180028005000185021018200235020001100417020000800428 020000900436#NV09.00053#Djemb percussion#The story behind an African percussion instrument#Han Van Lierop#Vi?t#786.8#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a89 tr.^b21cm#Lierop, Han Van#237784#Thu#Cu chuyn pha sau nhc c g ca ngi C hu Phi#Gii thiu v lch s hnh thnh nhc c ca ngi Chu Phi. Cc vt li u v cch ch to cc b g. c im ca cc nhc c g. Cch trnh din v nh ng ph kin trnh din i km#Nhc c g#Lch s#Chu Phi## 00642000000000289000450002600110000000200320001100300090004300700550005200500180 01070140007001250190005001320820004001378080005001410080012001460090017001580100 00500175011001500180004001400195001001600209013000700225005000900232021006800241 020001000309020000900319039000500328028001900333#NV09.00054#A university grammar of English#Workbook#Randolph Quirk, Sidney Greenbaum ; Minh Thu gii thiu#Gree nbaum, Sidney#15000#Vi?t#428#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2008#^a174tr.^b2 1cm#Ti bn ln 1#Quirk, Randolph#237785#Minh Thu#Nhng kin thc l thuyt v c c cu hi bi tp ng php ting anh#Ting Anh#Ng php#Thu#Ng php ting Anh ## 00646000000000277000450002600110000000200180001100300230002900700480005201400070 01000190005001070820004001128080005001160080012001210090017001330100005001500110 01500155004001400170001001700184005000900201013000700210021011300217020001000330 020001200340020001100352039000500363#NV09.00055#Facts and figures#Basic reading practice#Patricia Ackert ; Minh Thu gii thiu, ch gii#30000#Vi?t#428#^214#^a Hi Phng#^aNxb. Hi Phng#2008#^a247tr.^b21cm#Ti bn ln 1#Ackert, Patricia#Mi nh Thu#237786#Gii thiu cc bi c theo cc ch khc nhau km theo cc phn t vng, mu cu gip bn cng c k nng c#Ting anh#K nng c#Gio trnh# Thu## 00810000000000325000450002600110000000200380001100700450004901900050009408200060 00998080005001050080005001100090011001150100005001260110015001310150058001460050 01500204005001300219005001500232005001400247005001500261013000700276021008900283 02000070037202000110037902000090039002000260039902000170042503900050044202800370 0447#NV09.00056#2008 QCD and high energy interactions#Sergey Barsuk, G. A. Weber , Md. Naimuddin...#Vi?t#539.7#^214#^aH.#^aTh gii#2008#^a417tr.^b25cm#TTS ghi: Proceedings of the XLIIIrd rencotres de moriond#Barsuk, Sergey#Weber, G. A.#Nai muddin, Md.#Soeren, Lange#Stone, Sheldon#237787#Tp hp cc bi nghin cu v c c hin tng phn ng vt l nng lng cao trong v tr#Vt l#Nng lng#Lng t#Sc ng lc hc lng t#Tng tc Hadron#Thu#QCD 2008 v tng tc nng l ng cao## 00692000000000277000450002600110000002600110001100200840002200700080010601400080 01140190005001220820004001278080005001310080018001360090023001540100005001770110 01500182001000900197013000700206021007900213020001000292020001300302020000600315 020001500321039000500336028007300341#NV09.00057#CDVN.00797#Start 1000 listening comprehension practice test items for the new TOEIC test start#Jim Lee#172000#V i?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a412tr.^b26cm#Lee, J im#237788#Gii thiu cc bi kim tra k nng nghe ting anh theo chng trnh T OEIC mi#Ting Anh#K nng nghe#TOEIC#Sch luyn thi#Thu#Bt u vi 1000 cu h i luyn k nng nghe hiu theo chng trnh TOEIC## 00785000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010020000430020047000630070047001100220004001572210020001610050 01700181005001100198008001800209009002300227010000500250011001500255013000700270 00500200027702100710029702000100036802000130037802000060039102000150039703900050 0412028003000417#CDVN.00798#NV09.00058#78000#Vi?t#428#^214#Putlack, Michael A.# How to master skills for the TOEFL actual test#Michael A. Putlack, Stephen Poiri er, Will Link#T.1#Listening test book#Poirier, Stephen#Link, Will#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a136tr.^b28cm#237789#Putlack, Michael A.#Cc b i kim tra luyn k nng nghe ting anh dng cho luyn thi TOEFL#Ting Anh#K n ng nghe#TOEFL#Sch luyn thi#Thu#Luyn thi TOEFL: k nng nghe## 00734000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270010020000320020047000520070047000990220004001462210018001500050017001680050 01100185008001800196009002300214010000500237011001400242013000700256005002000263 021007500283020001000358020001200368020000600380039000500386028002900391#NV09.00 059#46000#Vi?t#428#^214#Putlack, Michael A.#How to master skills for the TOEFL actual test#Michael A. Putlack, Stephen Poirier, Will Link#T.1#Reading test book #Poirier, Stephen#Link, Will#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a99t r.^b28cm#237790#Putlack, Michael A.#Gii thiu cc bi luyn thi k nng c ti ng anh theo chng trnh TOEFL#Ting anh#K nng c#TOEFL#Thu#Luyn thi TOEFL: k nng c## 00739000000000289000450002600110000002600110001100100130002200200240003500300190 00590290051000780070013001290140007001420190005001490820008001548080005001620080 01800167009002300185010000500208011001500213004001300228015003500241013000700276 021014400283020000900427020000800436039000500444#VV09.01101#VV09.01100#Nhut Phi Kim#Bi ao bt tho tm x#Thiu lm nam phi#Lesson of sabre chopping grass to look for snankes#Nhut Phi Kim#30000#Vi?t#796.815#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a126tr.^b21cm#In ln th 1#TTS ghi: Southern shaolin kun g fu#237791#Gii thiu ni dung bi ao " Bt tho tm x": tn cc ng tc, s ng t, din t cc ng tc, tm lc bi ao, gii ngha th v...#V t hut#Bi ao#Thu## 00728000000000289000450002600110000002600110001100100130002200200260003500300190 00610290043000800070013001230140007001360190005001430820008001488080005001560080 01800161009002300179010000500202011001500207004001300222015003500235013000700270 021013700277020000900414020001000423039000500433#VV09.01102#VV09.01103#Nhut Phi Kim#Bi quyn thit h ly sn#Thiu lm nam phi#Boxing lesson strong tiger leav es mountain#Nhut Phi Kim#32000#Vi?t#796.815#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a143tr.^b21cm#In ln th 1#TTS ghi: Southern shaolin kung fu#2 37792#Gii thiu ni dung bi quyn "Thit h ly sn": tn ng tc, s ng t, din t ng tc, tm lc bi quyn, phn th bi quyn#V thut#Bi quy n#Thu## 00765000000000289000450002600110000002600110001100100130002200200270003500300190 00620290043000810070013001240140007001370190005001440820008001498080005001570080 01800162009002300180010000500203011001500208004001300223015003500236013000700271 021017300278020000900451020001000460039000500470#VV09.01104#VV09.01105#Nhut Phi Kim#Bi quyn phi long qu hi#Thiu lm nam phi#Lesson of fists dragon flying over the sea#Nhut Phi Kim#35000#Vi?t#796.815#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a175tr.^b21cm#In ln th 1#TTS ghi: Southern shaolin kung fu# 237793#Gii thiu phng php luyn tp v cc ng tc bi quyn "Phi long qu hi": tn ng tc, s ng t, din t ng tc, tm lc bi quyn, toa t huc tr ni thng#V thut#Bi quyn#Thu## 00791000000000301000450002600110000002600110001100100130002200200350003500300190 00700290048000890070013001370140007001500190005001570820008001628080005001700080 01800175009002300193010000500216011001500221004001300236015003500249013000700284 021017200291020000900463020000900472020000400481039000400485#VV09.01106#VV09.011 07#Nhut Phi Kim#Bi cn lng tit nh khc cu#Thiu lm nam phi#Lesson of clubs two - portion club beating dogs#Nhut Phi Kim#34000#Vi?t#796.815#^214#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a161tr.^b21cm#In ln th 1#TTS ghi: Southern shaolin kung fu#237794#Gii thiu ni dung v cc ng tc ca nhng b i cn: tn cc ng tc, s ng t, din t ng tc bi cn, phn th bi cn, cu to lng tit cn, thuc xoa bp#Th thao#V thut#Cn#Tm## 00771000000000301000450002600110000002600110001100100130002200200420003500300190 00770290054000960070013001500140007001630190005001700820008001758080005001830080 01800188009002300206010000500229011001500234004001300249015003500262013000700297 021012900304020000900433020000900442020000800451039001000459#VV09.01108#VV09.011 09#Nhut Phi Kim#Bi cn lng tit song nh khc bt tho#Thiu lm nam phi#Les son of clubs two dual portion clubs chopping grass#Nhut Phi Kim#27000#Vi?t#796. 815#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a103tr.^b21cm#In ln th 1#TTS ghi: Southern shaolin kung fu#237795#Gii thiu k thut tp luyn bi c n "song nh khc bt tho" gm nhng ng tc cn bn ca mn cn lng tit s dng hai tay#V thut#Th thao#Bi cn#Thanh Tm## 00711000000000301000450002600110000002600110001100100130002200200230003500300190 00580290039000770070013001160140007001290190005001360820008001418080005001490080 01800154009002300172010000500195011001500200004001300215015003500228013000700263 021010100270020000900371020001000380020000900390039001000399#VV09.01110#VV09.011 11#Nhut Phi Kim#Bi quyn s t h cu#Thiu lm nam phi#Boxing lesson lion trf ling with a ball#Nhut Phi Kim#28000#Vi?t#796.815#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a113tr.^b21cm#In ln th 1#TTS ghi: Southern shaolin kung fu#237796#Gii thiu k thut i bi quyn "s t gin banh". Cc th v thut bt chc iu b ca con s t#V thut#Bi quyn#Th thao#Thanh Tm## 00756000000000301000450002600110000002600110001100100130002200200290003500300190 00640290051000830070013001340140007001470190005001540820008001598080005001670080 01800172009002300190010000500213011001500218004001300233015003500246013000700281 021012800288020000900416020001000425020000900435039001000444#VV09.01113#VV09.011 12#Nhut Phi Kim#Bi quyn v hu thng nh#Thiu lm nam phi#Lesson of fists martial ape climbing up the ladder#Nhut Phi Kim#42000#Vi?t#796.815#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a235tr.^b21cm#In ln th 1#TTS ghi: Sou thern shaolin kung fu#237797#Gii thiu nhng bi nhu quyn ni ting ca Thiu lm nam phi "v hu thng nh" gm 180 ng tc c nh ra theo 4 hng#V thut#Bi quyn#Th thao#Thanh Tm## 00773000000000301000450002600110000002600110001100100130002200200320003500300190 00670290048000860070013001340140007001470190005001540820008001598080005001670080 01800172009002300190010000500213011001500218004001300233015003500246013000700281 021014000288020000900428020000900437020001500446039001000461#VV09.01114#VV09.011 15#Nhut Phi Kim#Bi trng cn tin t ph trn#Thiu lm nam phi#Lesson of lon g club fairy smashing up the fight#Nhut Phi Kim#32000#Vi?t#796.815#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a139tr.^b21cm#In ln th 1#TTS ghi: Sou thern shaolin kung fu#237798#Gii thiu k thut tp bi trng cn "tin t ph trn" gm nhng th v, cc ng tc rt c bn cc c gi c th hiu v l uyn tp#V thut#Th thao#Bi trng cn#Thanh Tm## 00707000000000301000450002600110000002600110001100100130002200200290003500300190 00640290042000830070013001250140007001380190005001450820008001508080005001580080 01800163009002300181010000500204011001500209004001300224015003500237013000700272 021008800279020000900367020001000376020000900386039001000395#VV09.01116#VV09.011 17#Nhut Phi Kim#Bi quyn l ng vng nguyt#Thiu lm nam phi#Boxing lesson ca rp enjoying the moonlight#Nhut Phi Kim#28000#Vi?t#796.815#^214#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a117tr.^b21cm#In ln th 1#TTS ghi: Southern sha olin kung fu#237799#Gii thiu k thut i bi quyn "l ng vng nguyn" gm c c bc, cc ng tc c bn#V thut#Bi quyn#Th thao#Thanh Tm## 00608000000000301000450002600110000002600110001100200170002200300040003900700580 00430190005001010820012001068080005001180080018001230090011001410100005001520110 01500157004001300172015002600185005001400211005001400225005001100239005000900250 013000700259020001700266020000900283020000400292039001000296#VV09.01118#VV09.011 19#Ni nhp cu th#Th#Thi nh Khi, Phng i, Hoi Thu ; V nh Chung ch.b .#Vi?t#895.9221008#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^a488tr.^b21cm#In ln th 1#TTS ghi: Hoi Nam thi x#V nh Chung#Thi nh Khi#Phng i#Hoi Thu# 237800#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh Tm## 00615000000000313000450002600110000002600110001100200180002200300040004000700520 00440190005000960820012001018080005001130080018001180090011001360100005001470110 01500152004001300167015002600180005001400206005000800220005000900228005000900237 005000800246013000700254020001700261020000900278020000400287039001000291#VV09.01 121#VV09.01120#Nh sng ban sm#Th#Dim i, Thanh An, Quc An... ; V nh Chu ng ch.b.#Vi?t#895.9221008#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^a526tr.^b21cm# In ln th 1#TTS ghi: Hoi Nam thi x#V nh Chung#Dim i#Thanh An#Quc Anh#T m Anh#237801#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh Tm## 00613000000000325000450002600110000002600110001101400080002201900050003008200120 00358080005000470020019000520030004000710070051000750220004001260050011001300050 00900141005000700150005000800157005001300165004001300178008001800191009001100209 01000050022001100150022501300070024002000170024702000090026402000040027303900100 0277#VV09.01122#VV09.01123#100000#Vi?t#895.9221408#^214#Chung mt vn th#Th# Mc Hn Vi, V Vm A, La Ban... ; Mc Hn Vi ch.b.#T.2#Mc Hn Vi#V Vm A#La Ba n#Phm B#Phan Vn Bn#In ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^a699tr.^b 21cm#237802#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh Tm## 00725000000000313000450002600110000002600110001100200190002200700450004100500150 00860050016001010050010001170050008001270050006001350140007001410190005001480820 00900153808000500162008001800167009001100185010000500196011001400201012002000215 013000700235021013300242020000900375020000900384020000800393039001000401#VV09.01 124#VV09.01125#Cnh sen hnh phc#Hong Lin Tm, Thch Phc Sn, Phm Don..#H ong Lin Tm#Thch Phc Sn#Phm Don#Php H#V K#12500#Vi?t#294.3092#^214# ^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^a64tr.^b20cm#T sch Hng thin#237803#Nhng mu chuyn vit v cc nhn vt xut gia theo o Pht: vua Trn Nhn Tng, Ph p nhin Thng nhn, i c Thch Thin Tm...#o Pht#Nhn vt#Tu hnh#Thanh Tm## 00446000000000253000450002600110000002600110001100200080002200300040003000700170 00340140007000510190005000580820011000638080005000740080018000790090011000970100 00500108011001500113001001700128013000700145020001700152020000900169020000400178 039001000182#VV09.01126#VV09.01127#Bi bm#Th#Nguyn Ch Trung#45000#Vi?t#895. 922134#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^a183tr.^b21cm#Nguyn Ch Trung#23 7804#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh Tm## 00711000000000337000450002600110000002600110001100200140002200300690003600700500 01050050018001550140007001730190005001800820010001858080005001950080018002000090 01100218010000500229011001500234005000800249005002000257005001200277005000900289 00400130029801300070031102000170031802000090033502000040034402000070034802000080 0355039001000363#VV09.01128#VV09.01129#Hng qu nh#Hi i hu cu hc sinh tru ng hc Nguyn Hong Qung Tr ti Si Gn#Tm An Nguyn Bo, Bo Anh, Tm Anh H Th Vnh..#Tm An Nguyn Bo#45000#Vi?t#895.92208#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a334tr.^b21cm#Bo Anh#Tm Anh H Th Vnh#V Xun Anh#Ng Cang#In l n th 1#237805#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hi k#Nht k#Thanh Tm## 00706000000000313000450002600110000002600110001100200340002200700610005600500100 01170140007001270190005001340820012001398080005001510080018001560090011001740100 00500185011001500190005001300205005001500218005000800233005001000241004001300251 015007500264013000700339020001700346020000900363020001000372039001000382#VV09.01 130#VV09.01131#Chuyn th gii th ng lut#Hng Thu, Tng Kim Ty, Nguyn nh H... ; Hng Thu ch.b.#Hng Thu#20000#Vi?t#895.9221008#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^a127tr.^b23cm#Tng Kim Ty#Nguyn nh H#Huy i#Nht S inh#In ln th 1#u ba sch ghi: CLB Unesco th ng Vit Nam. Chi nhnh Tp. H Ch Minh#237806#Vn hc hin i#Vit Nam#Th ng#Thanh Tm## 00456000000000253000450002600110000002600110001100200190002200300120004100700100 00530190005000630820010000688080005000780080018000830090011001010100005001120110 01500117001001000132004001300142013000700155020001700162020000900179020000400188 039001000192#VV09.01132#VV09.01133#Ma xun mnh mang#Thi tuyn 1#Bng Vit#Vi?t #895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^a154tr.^b20cm#Bng Vit#In l n th 1#237807#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh Tm## 00774000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020012000450030018000570070068000750220004001430050015001470050 01600162005000900178005001600187005000800203004001300211008001800224009001100242 01000050025301100140025801300070027202101250027902000090040402000040041302000090 0417039001000426#VV09.01134#VV09.01135#12500#Vi?t#294.3#^214#Hng thin#Tuyn tp vn th#Phan Ct Tng, Thch Hin Php, Tnh Hi... ; Phan Ct Tng ch.b.# T.1#Phan Ct Tng#Thch Hin Php#Tnh Hi#Thch Phc t#Diu n#In ln th 1 #^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a64tr.^b20cm#237808#Gm cc bi th, bi vi t v nhng ngi cng hin cuc i mnh cho o Pht v cc hot ng ca h v gio l o Pht#o Pht#Th#Bi vit#Thanh Tm## 00976000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200250003302900330 00580070080000910050017001710050020001880050013002080050012002210140008002330190 00500241082001200246808000500258008001800263009001100281010000500292011001500297 01500560031201300070036802102030037502000090057802000080058702000080059502000040 0603020000900607039001000616#VV09.01136#VV09.01137#VV09.01138#Nhc l pht gio x Hu#The buddhist ritual music of Hue#Nguyn Hu Thng, Nguyn Th Tm Hnh, L nh Hng... ; Nguyn Hu Thng ch.b.#Nguyn Hu Thng#Nguyn Th Tm Hnh#L nh Hng#L Th Quc#105000#Vi?t#781.7009597#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh #2008#^a275tr.^b24cm#TTS ghi: Phn vin Vn ho ngh thut Vit Nam ti Hu#237 809#Trnh by ngun gc v tin trnh ca nhc l Pht gio Vit Nam v nhc l Pht gio Hu trong lch s. Nhng nt c trng trong nhc l: Php kh, nhc k h, th loi, ngn ng, nghi thc Pht gio...#o Pht#m nhc#Nghi l#Hu#Vit Nam#Thanh Tm## 00640000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200400003300300190 00730070011000920140007001030190005001100820008001158080005001230080018001280090 01100146010000500157011001500162001001100177013000700188021012700195020001200322 020001200334020000600346039001000352#VV09.01139#VV09.01140#VV09.01141#Nguyn Sn vo chin trng Afghanistan#K s chin trng#Nguyn Sn#15000#Vi?t#958.104# ^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^a103tr.^b21cm#Nguyn Sn#237810#Gm nhn g bi k s ca tc gi v hnh trnh vo chin trng Afghanistan cng nh v c uc chin ang din ra ti Afghanistan#Chin tranh#Afghanistan#K s#Thanh Tm## 00619000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200390003300700090 00720140007000810190005000880820006000938080005000990080018001040090011001220100 00500133011001500138001000900153013000700162021016700169020000900336020001000345 039001000355#VV09.01142#VV09.01143#VV09.01144#Th php Vit - l thuyt v thc hnh#ng Hc#33000#Vi?t#745.6#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^a167tr.^ b21cm#ng Hc#237811#i nt v th php Hn v th php Vit. Qu trnh hnh t hnh v pht trin ca th php Vit. Hng dn phng php luyn th php v c c t th thc hnh 5 th ch#Th php#Thc hnh#Thanh Tm## 00522000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200270003300300160 00600070012000760140007000880190005000950820010001008080005001100080018001150090 01100133010000500144011001500149001001200164004001300176013000700189020001700196 020000900213020001200222039001000234#VV09.01145#VV09.01147#VV09.01146#Trn gian nhn t sau lng#Tp truyn ngn#Nguyn Hip#32000#Vi?t#895.92234#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^a141tr.^b21cm#Nguyn Hip#In ln th 1#237812#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh Tm## 00646000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200250003300300130 00580070013000710140007000840190005000910820011000968080005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146001001300161004001300174013000700187021009600194 020001700290020000600307020000900313020001200322039001000334#VV09.01148#VV09.011 50#VV09.01149#Ch qu hng p hn c#Truyn v k#L Thanh Tr#35000#Vi?t#895 .922803#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^a159tr.^b21cm#L Thanh Tr#In l n th 1#237813#Cc mu chuyn v k vit v nhng mnh t v con ngi ng Th p trong khng chin chng Php#Vn hc hin i#K s#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh Tm## 00545000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200280003300300170 00610070013000780140007000910190005000980820010001038080005001130080018001180090 01100136010000500147011001500152001001300167004001300180013000700193020001700200 020000700217020000900224020001200233039001000245#VV09.01152#VV09.01153#VV09.0115 1#Nhng bc th tnh t Paris#Tp truyn v k# Th Quyn#29000#Vi?t#895.9223 4#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^a127tr.^b21cm# Th Quyn#In ln th 1#237814#Vn hc hin i#Hi k#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh Tm## 00543000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200150003300300220 00480070018000700140007000880190005000950820010001008080005001100080018001150090 01100133010000500144011001500149001001800164004001300182013000700195020001700202 020000900219020002700228039001000255#VV09.01154#VV09.01155#VV09.01156#Ngi hi sinh#Tiu thuyt gi tng#Nguyn Trng Hi#35000#Vi?t#895.92234#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^a183tr.^b21cm#Nguyn Trng Hi#In ln th 1#237815#V n hc hin i#Vit Nam#Truyn khoa hc vin tng#Thanh Tm## 00591000000000253000450002600110000000200200001100300370003100700150006801900050 00830820011000888080005000990080005001040090023001090100005001320110015001370010 01500152013000700167028001700174021011400191020001000305020001100315020000700326 039000400333#NV09.00060#Hanoi architechture#An infomal notebook of a jumble city #Mai The Nguyen#Vi?t#720.959731#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2008#^a118tr.^b 21cm#Mai The Nguyen#237816#Kin trc H Ni#Gii thiu kin trc mt s cng tr nh cha, n, bo tng, nh ht v mt s cng trnh kin trc ni bt H Ni#Ki n trc#Cng trnh#H Ni#Tm## 00811000000000253000450002600110000000200600001101900050007108200080007680800050 00840080005000890090011000940100005001050110015001100150127001250130007002520280 05100259021018100310020001000491020001200501020001300513020000900526020001800535 039000400553#NV09.00061#Collection of legal documents on investment and enterpri ses#Vi?t#346.597#^214#^aH.#^aThng k#2008#^a324tr.^b24cm#TTS ghi: Ministry of Planning and investment. - Tn sch ngoi ba: Collection of legal document on i nvestment and enterprise#237817#Mt s vn bn php lut v u t v doanh nghi p#Gii thiu cc ngh nh, thng t ca chnh ph qui nh hng dn thi hnh mt s iu ca lut u t v doang nghip, lut thu, thu xut nhp khu, thu thu nhp doanh nghip#Php lut#Lut u t#Doanh nghip#Vit Nam#Vn bn php lut#Tm## 00907000000000265000450002600110000000200720001100700140008301900050009708200060 01028080005001080080005001130090008001180100005001260110015001310150029001460010 01400175013000700189028005100196021034800247020002200595020000500617020000800622 020000700630039000400637#NV09.00062#Moving the mountain: Renovating medical educ ation in a changing Vietnam#Luu Ngoc Hoat#Vi?t#610.7#^214#^aH.#^aY hc#2008#^a23 8tr.^b24cm#TTS ghi: Vrije universiteit#Luu Ngoc Hoat#237818#i mi gio dc y t trong thi Vit Nam thay i#Gii thiu nhng kin thc, qua im v k nng m cc bc s phi t c sau khi tt nghip trng Y theo chng trnh i m i. D n v i mi gio dc y t cung cp nhng thng tin, kin thc mi v o to bc s y t. Phn tch nhng mt i mi v phng php ging dy, dng c, thit b ging dy v phng php nh gi sinh vin y t.#Phng php ging d y#Y t#o to#Bc s#Tm## 00923000000000265000450002600110000000201020001100700120011301900050012508200080 01308080005001380080005001430090008001480100005001560110015001610150029001760010 01300205013000700218028011500225021028200340020001200622020001000634020000400644 020000500648039000400653#NV09.00063#Transcending boundaries: Interactive learnin g and action at the interface of HIV/AIDS and agriculture#Kees Swaans#Vi?t#362.1 96#^214#^aH.#^aKnxb.#2007#^a225tr.^b24cm#TTS ghi: Vrije universiteit#Swaans, Ke es#237819#Vt qua ranh gii: Kt hp gia o to v hnh ng trong vic a r a mt phn gii gia HIV/AIDS v nng nghip#Nghin cu v thc trng nhim HIV/ AIDS khu vc nng thn v ngi ngho. Tm hiu v a ra nhng chng trnh o to nhm hn ch dch bnh ny nhng ngi ngho trong thi k hi nhp. M i lin quan gia dch bnh vi ngnh nng nghip, vn an ton thc phm v b nh tt#Nng nghip#Dch bnh#HIV#AIDS#Tm## 01235000000000337000450002600110000000200880001100700420009900500100014101400080 01510190005001590820007001648080005001710080018001760090014001940100005002080110 01500213015010700228005001800335005001200353005000900365005001200374013000700386 02800820039302103750047502000100085002000080086002000080086802000080087602000090 0884039000400893#NV09.00064#Proceedings of regional conference "Matching livesto ck systems with available resources#R A Leng, Thomas R Preston, Huy Sokchea..#Le ng, R A#350000#Vi?t#636.08#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2008#^a642tr.^b 27cm#TTS ghi: Research cooperation for livestock - based sustainable farming sy stems in the lower Mekong basin#Preston, Thomas R#Huy Sokchea#Chhay Ty#Khieu Bor in#237820#K yu hi tho khu vc v "Hp l h thng chn nui vi ngun thc n ph hp"#Tp hp cc bi bo co ti hi tho nghin cu v ngun thc n cho vt nui v cc vn lin quan ti mi trng sinh thi. H thng ng rung v vic trng trt cung cp ngun thc n cho gia sc gia cm. Ngun cung cp c c loi thc n ph hp cho gia sc, gia cm nh: tru, b, ln, g, vt, th v nhng nghin cu nhm y mnh hiu qu ca cc ngun thc n ny#Chn nui#Th c n#Gia sc#Gia cm#Hi tho#Tm## 00796000000000253000450002600110000000200160001101900050002708200100003280800050 00420080005000470090062000520100005001140110015001190150042001340130007001760210 28600183020001000469020001100479020000800490020001000498020000900508039000400517 028002100521#NV09.00065#Capital matters#Vi?t#332.09597#^214#^aH.#^aWorld bank Re port to the Vietnam consultative group meeting#2008#^a139tr.^b28cm#TTS ghi: Vie tnam development report 2009#237821#Bo co ca WB v mt s vn c bn ca n gnh ti chnh nm 2009. Phn tch nhu cu v s tng trng v ti chnh. Mt s vn v thu, ngn sch n, chnh sch vay n, u t, qu t thin km theo s liu thng k. Mt s chnh sch ti chnh nhm pht trin bn vng ngnh n y#Ti chnh#Chnh sch#Bo co#Ngn hng#Vit Nam#Tm#Cc vn ti chnh## 00909000000000313000450002600110000000200730001100700450008400500130012900500150 01420050013001570050016001700050012001860190005001980820014002038080005002170080 01800222009002300240010000500263011001500268015005500283013000700338021019000345 020001100535020000800546020000800554020000700562020001600569039001000585#VV09.01 157# th ho Si Gn - thnh ph H Ch Minh t gc nhn lch s vn ho#L Vn Thnh, o Hong Tun, Phm S Lim..#L Vn Thnh#o Hong Tun#Phm S Li m#Nguyn ng Sn#V Xun n#Vi?t#307.760959779#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a481tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Nghin cu X hi thnh ph H Ch Minh#237822#Mt s vn chung v th ho. Phn tch nhng vn lch s, vn ho, hin trng v xu hng th ho cng nh nh hng ca n ti c dn v li sng th. Kinh nghim v bi hc# th ho#Lch s#Vn ho#X h i#Tp. H Ch Minh#Thanh Tm## 00823000000000289000450002600110000000200330001100700850004400500170012900500140 01460140008001600190005001680820010001738080005001830080018001880090023002060100 00500229011001500234001001200249013000700261006002700268021018800295020000900483 020000800492020001200500020001100512039001000523#VV09.01158#Thut tng s c i Trung Quc#Hng Phi M, Khng Ngc Trn ; Cng ty TNHH Nhn Tr Vit dch ; C hu Trng Thu h..#Khng Ngc Trn#Chu Trng Thu#198000#Vi?t#133.30951#^214#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a317tr.^b25cm#Hng Phi M#237823#Cn g ty TNHH Nhn Tr Vit#Ngun gc ca thut tng s. L lun c bn v phng p hp xem tng s theo t tr. Phn tch ph bnh mang tnh tng kt i vi cc yu t hoang ng cn tn ti trong thut tng s#Tng s#Lch s#Phng php #Trung Quc#Thanh Tm## 00616000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010017000450020030000620070017000920220004001090080018001130090 02300131010000500154011001500159013000700174005001700181021011200198020000700310 020000700317020000400324039001000328#VV09.01160#VV09.01159#19000#Vi?t#641.6#^21 4#Nguyn Th Phng#K thut ch bin cc mn tm#Nguyn Th Phng#T.2#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a112tr.^b21cm#237824#Nguyn Th Phng#Hng dn k thut ch bin cc mn n c nguyn liu t tm nh: tm rang b, tm ch in t bu, tm kp th...#Mn n#Nu n#Tm#Thanh Tm## 00671000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200350003700700150 00720190005000870820006000928080005000980080018001030090023001210100005001440110 01400149004001300163015003100176013000700207021015200214020000900366020000800375 020001200383039001000395#VV09.01161#VV09.01162#Thch Thanh T#Trch v ca ngi pht t ti gia#Thch Thanh T#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a31tr.^b21cm#In ln th 1#u ba sch ghi: Np sng o#237825#N hng bn phn, trch nhim ca ngi pht tu ti gia: tu tp, phn s, pht t t i gia ph bin v linh ng Pht gio, trch v tng ni i vi c s#o Pht# Pht t#Trch nhim#Thanh Tm## 00619000000000241000450002600110000002600110001100200430002201400070006501900050 00720820010000778080005000870080018000920090023001100100005001330110014001380040 01300152013000700165021015600172020002500328020001000353020000900363039000500372 #VV09.01163#VV09.01164#Tm hiu Lut Giao thng ng b nm 2008#12000#Vi?t#34 3.59709#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a75tr.^b21cm#In ln th 1#237826#Gii thiu lut giao thng ng b quy nh v quy tc giao thng ng b, kt cu h tng, phng tin v ngi tham gia giao thng, vn ti ng b...#Lut giao thng ng b#Php lut#Vit Nam#Thu## 00864000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100200003300200150 00530030051000680290045001190070042001640140007002060190005002130820004002188080 00500222008001800227009002300245010000500268011001500273019000500288006001600293 013000700309021020400316020000700520020000800527020001000535039000500545#VV09.01 165#VV09.01167#VV09.01166#Tommissen, Koenraad#T vn qun l#Complemented by a c omprehensive selection of tools#An innovative view of management consultancy#Koe nraad Tommissen ; Dng Ngc Dng dch#80000#Vi?t#658#^214#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a397tr.^b21cm#Dch#Dng Ngc Dng#237827#a ra cc tiu chun v trnh nghip v, o c, kin thc i vi nh t vn qun l. Lp chin lc kinh doanh, cc hnh mu t vn v cc k thut t vn cng mt s nh t vn gii trn th gii#T vn#Qun l#Quan im#Thu## 00881000000000373000450002600110000002600110001100200150002200700550003701900050 00920820009000978080005001060080018001110090023001290100005001520110015001570050 01200172005001700184005001600201005001100217005001700228015004300245013000700288 02101360029502000080043102000080043902000070044702000070045402000080046102000080 0469020000900477020000700486020000900493039000500502#VL09.00147#VL09.00148#a c h Lt#B.s.: Trn S Th, Nguyn Hu Tranh, ng Quang Khi..#Vi?t#915.9769#^ 214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a373tr.^b30cm#Trn S Th#Ngu yn Hu Tranh#ng Quang Khi#Trng Tr#Nguyn Thi Xun#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph Lt#237828#Lc s v truyn thng u tranh thnh ph Lt. c im t nhin v dn c. Gii thiu v kinh t, vn ha x hi thnh ph Lt#Kinh t#Vn ha#X hi#Dn s#Lch s#a ch#T nhin# Lt#Lm ng#Thu# # 00854000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200210 00440290017000650070047000820190005001290820007001348080005001410080005001460090 03300151010000500184011001500189005001500204005001500219005001300234005001700247 00500110026401500720027501300070034702100890035402000090044302000090045202000090 0461020000800470020000900478039000500487#VL09.00149#VL09.00150#VL09.00151#VL09.0 0152#Danh lc Vit Nam#Vietnam red list#ng Huy Hunh, Phm Trng nh, L Xu n Cnh..#Vi?t#333.95#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a412tr.^b 27cm#ng Huy Hunh#Phm Trng nh#L Xun Cnh#Nguyn Xun ng#o Tn H#TTS ghi: B Khoa hc v Cng ngh. Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#237829#Gii thiu danh sch cc loi ng vt, thc vt v phn hng trong danh lc Vit Nam#ng vt#Thc vt#Vit Nam#Sch #Danh mc#Thu## 00429000000000241000450002600110000002600110001100100100002200200180003200300040 00500070010000540190005000640820010000698080005000790080018000840090023001020100 00500125011001500130013000700145020001700152020000900169020000400178039000500182 #VN09.00452#VN09.00453#Hng Thu#C tch anh v em#Th#Hng Thu#Vi?t#895.92214# ^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a107tr.^b19cm#237830#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00431000000000241000450002600110000002600110001100100110002200200190003300300040 00520070011000560190005000670820010000728080005000820080018000870090023001050100 00500128011001400133013000700147020001700154020000900171020000400180039000500184 #VN09.00454#VN09.00455#Nghim Ti#Nh mt chuyn tu#Th#Nghim Ti#Vi?t#895.922 14#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a85tr.^b19cm#237831#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00453000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200260003100300040 00570070009000610140007000700190005000770820010000828080005000920080018000970090 02300115010000500138011001400143013000700157020001700164020000900181020000400190 039000500194#VN09.00456#VN09.00457#Qun Tn#Chuyn hnh hng v nh#Th#Qun T n#22000#Vi?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a89 tr.^b19cm#237832#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00578000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200120 00348080005000460020009000510030004000600070035000640220004000990050008001030050 00900111005001400120005001300134005001000147008001800157009002700175010000500202 011001500207013000700222020001700229020000900246020000400255039000500259#VN09.00 458#VN09.00459#40000#Vi?t#895.9221408#^214#Tn Hip#Th#By Nam, Bnh Yn, Bi Quang Lm..#T.3#By Nam#Bnh Yn#Bi Quang Lm#Bi Vit Li#Anna Din#^aTp. H C h Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a172tr.^b19cm#237833#Vn hc hin i#V it Nam#Th#Thu## 00575000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200120 00348080005000460020009000510030004000600070030000640220004000940050009000980050 01100107005000600118005001300124005001700137008001800154009002700172010000500199 011001500204013000700219020001700226020000900243020000400252039000500256#VN09.00 460#VN09.00461#30000#Vi?t#895.9221408#^214#Hnh ng#Th#Hoi Bo, L Uyn T, L Vi..#T.6#Hoi Bo#L Uyn T#L Vi#Lu Xng Pha#Nguyn Thanh Tm#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a104tr.^b19cm#237834#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00441000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200090003300300040 00420070011000460140007000570190005000640820010000698080005000790080018000840090 02300102010000500125011001500130013000700145020001700152020000900169020000400178 039000500182#VN09.00462#VN09.00463#Hunh Tin#Trn tr#Th#Hunh Tin#20000#Vi? t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a107tr.^b19cm#23 7835#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00449000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200090003700300040 00460070015000500140007000650190005000720820011000778080005000880080018000930090 02300111010000500134011001400139013000700153020001700160020000900177020000400186 039000500190#VN09.00464#VN09.00465#Phan Phng Vn#Hai - Ku#Th#Phan Phng Vn#18 000#Vi?t#895.922134#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a51tr.^ b19cm#237836#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00501000000000265000450002600110000002600110001100100110002200200250003300300040 00580070011000620140007000730190005000800820011000858080005000960080018001010090 02300119010000500142011001500147015003100162013000700193020001700200020000900217 020000400226039000500230#VN09.00466#VN09.00467# Vn Mai#Mt cuc i my vn t h#Th# Vn Mai#20000#Vi?t#895.922134#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a107tr.^b19cm#Bt danh ca tc gi: Tu Trc#237837#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00451000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200170003400300040 00510070012000550140007000670190005000740820010000798080005000890080018000940090 02300112010000500135011001500140013000700155020001700162020000900179020000400188 039000500192#VN09.00469#VN09.00468#L ch Ngi#am Rng qu mi#Th#L ch Ngi# 30000#Vi?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a117tr .^b19cm#237838#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00452000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200160003500300040 00510070013000550140007000680190005000750820010000808080005000900080018000950090 02300113010000500136011001500141013000700156020001700163020000900180020000400189 039000500193#VN09.00470#VN09.00471#Lng Nguyn#Xun phong trn#Th#Lng Nguyn #20000#Vi?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a107t r.^b19cm#237839#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00442000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200150003100300040 00460070009000500140007000590190005000660820010000718080005000810080018000860090 02300104010000500127011001400132013000700146020001700153020000900170020000400179 039000500183#VN09.00472#VN09.00473#Minh c#Bn b ni nh#Th#Minh c#20000#V i?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a67tr.^b19cm#2 37840#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00601000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200120 00348080005000460020016000510030004000670070039000710220004001100050009001140050 01400123005001200137005001400149005001700163008001800180009002700198010000500225 011001500230013000700245020001700252020000900269020000400278039000500282#VN09.00 474#VN09.00475#28000#Vi?t#895.9221408#^214#m vang Bnh a#Th#Xun Bo, Hong Vn By, V Trng Ca..#T.2#Xun Bo#Hong Vn By#V Trng Ca#Phm Vn Kim#Nguy n Quc Chn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a190tr.^b19cm#23 7841#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00646000000000301000450002600110000002600110001100200090002200300040003100700500 00350190005000850820012000908080005001020080018001070090023001250100005001480110 01500153005001500168005001600183005001500199005001600214005001500230015005700245 013000700302020001700309020000900326020000400335039000500339#VN09.00476#VN09.004 77#Ngn sau#Th#Nguyn V Tim, ng Vng Hng, on Vn Khnh..#Vi?t#895.92214 08#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a205tr.^b19cm#Nguyn V T im#ng Vng Hng#on Vn Khnh#Trn Thin Hip#Trn Tr Thng#TTS ghi: Cu lc b th VN - Gia nh. Tp. H Ch Minh#237842#Vn hc hin i#Vit Nam#Th# Thu## 00422000000000241000450002600110000002600110001100100110002200200100003300300040 00430070011000470190005000580820010000638080005000730080018000780090023000960100 00500119011001400124013000700138020001700145020000900162020000400171039000500175 #VN09.00478#VN09.00479#Trn Phong#Ting th#Th#Trn Phong#Vi?t#895.92214#^214#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a71tr.^b19cm#237843#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00441000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200090003300300040 00420070011000460140007000570190005000640820010000698080005000790080018000840090 02300102010000500125011001500130013000700145020001700152020000900169020000400178 039000500182#VN09.00480#VN09.00481#Trn Tuyn#Chiu h#Th#Trn Tuyn#25000#Vi? t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a115tr.^b19cm#23 7844#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00571000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100230003300200310 00560030011000870070023000980140007001210190005001280820010001338080005001430080 01800148009002300166010000500189011001500194015003400209013000700243020001700250 020000900267020001200276039000500288#VN09.00482#VN09.00483#VN09.00484#Nguyn Ng c Thu Khanh#C mt th hnh phc: Chia tay#Tp truyn#Nguyn Ngc Thu Khanh#30 000#Vi?t#895.92234#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a122tr.^ b19cm#Tn tht tc gi: Quch Thin Ho#237845#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu## 00504000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200230 00490030012000720070016000840140007001000190005001070820010001128080005001220080 01800127009002300145010000500168011001500173013000700188020001700195020000900212 020001200221039000500233#VN09.00485#VN09.00487#VN09.00486#Trn Minh Thun#Ni d ng sng dng li#Truyn ngn#Trn Minh Thun#30000#Vi?t#895.92234#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a150tr.^b19cm#237846#Vn hc hin i#Vi t Nam#Truyn ngn#Thu## 00792000000000289000450002600110000002600110001100100190002200200210004100700710 00620140007001330190005001400820006001458080005001510080005001560090009001610100 00500170011001400175006001600189005002300205012003300228013000700261021020500268 020000900473020000700482020000800489039000500497#VN09.00488#VN09.00489#Fenwick, Elizabeth#Mang thai v sinh n#Elizabeth Fenwick ; Nguyn Ln nh dch ; Nguyn Th Ngc Phng h..#26000#Vi?t#618.2#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a71tr.^b19cm#Ng uyn Ln nh#Nguyn Th Ngc Phng#101 hng dn thc t v hu ch#237847#Cun g cp nhng kin thc hu ch v mang thai v sinh n nh: du hiu c thai, kh m thai, xt nghim v chm sc c bit, chn la cch sinh, nhng giai on u tin ca chuyn d, qu trnh sinh n...#Thai sn#Ph n#Sinh #Thu## 00744000000000289000450002600110000002600110001100100190002200200150004100700590 00560140007001150190005001220820004001278080005001310080005001360090009001410100 00500150011001400155005001600169006001100185012003300196013000700229021018500236 020000900421020001200430020000700442039000500449#VN09.00490#VN09.00491#Fenwick, Elizabeth#Chm sc em b#Elizabeth Fenwick ; Th Vn dch ; Nguyn Ln nh h ..#26000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a71tr.^b19cm#Nguyn Ln nh# Th Vn#101 hng dn thc t v hu ch#237848#Hng dn thc t chm sc tr em n h: cch bng m b s sinh, thay t, tm, thay qun o, cho b b m, b bnh, cch cho b n, i chi, ng v chm sc sc kho v an ton cho b#Chm sc#T r s sinh#Tr em#Thu## 00686000000000265000450002600110000002600110001100100070002200200330002900700070 00620140007000690190005000760820004000818080005000850080005000900090009000950100 00500104011001500109013000700124021025000131020000700381020001000388020000900398 020000800407039000500415#VN09.00492#VN09.00493#An Sn#Hnh trang ngi con gi v o i#An Sn#26000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a231tr.^b19cm#237849#Cung cp kin thc cho cc bn gi nh: mc tiu cuc sng, s nghip. Cch giao ti p, i nhn x th. Cch ng x trong cuc sng, tnh yu hn nhn v gia nh. Cch chm sc sc khe v sc p. Mt s cng vic ni tr v mo vt trong gia nh#ng x#Cuc sng#Gio dc#Bn gi#Thu## 00555000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200250003800700160 00630140007000790190005000860820006000918080005000970080005001020090009001070100 00500116011001500121013000700136021012400143020001100267020000900278020000900287 039000500296#VN09.00494#VN09.00495#Quch Tun Vinh#Phng, cha bnh bo ph#Quc h Tun Vinh#30000#Vi?t#616.3#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a215tr.^b19cm#237850#Gii thiu vi nt v cn bnh bo ph. Hu qu ca bo ph. Phng v iu tr bo p h. Phng cha bnh bo ph bng ng y#Phng bnh#iu tr#Bnh bo#Thu## 00627000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200290003700700200 00660140007000860190005000930820004000988080005001020080005001070090009001120100 00500121011001500126013000700141021019100148020000900339020001000348020001000358 039000500368#VN09.00496#VN09.00497#Lng Chn Mai#B quyt c nim vui sng#L ng Chn Mai b.s.#29000#Vi?t#158#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a195tr.^b19cm#237851 #Cung cp nhng b quyt c nim vui trong cuc sng gip bn bit gii to p lc ca cuc sng, tm ngun vui ca s sng, tn hng ngun vui v to s c n bng, hi ha trong cuc sng#B quyt#Cuc sng#Hnh phc#Thu## 00677000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200240003200700100 00560140007000660190005000730820006000788080005000840080005000890090009000940100 00500103011001500108012003500123013000700158021022900165020001100394020001300405 039000500418#VN09.00498#VN09.00499#Bng Linh#Tm l tr tui dy th#Bng Linh#2 0000#Vi?t#155.5#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a123tr.^b19cm#Chm sc sc kho, tm l gia nh#237852#Gii thiu nhng bin i tm l tr dy th nh: nhng khng hong tr tui dy th. Mi tnh u tin ca tr mi ln. Hi chng trm cm tr. Ti sao tr li t t. Tr vi nhng nhm bn nh hng v thn tng ca chng#Tm l hc#Tui dy th#Thu## 00665000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200450003600700140 00810190005000950820006001008080005001060080005001110090009001160100005001250110 01500130012003200145013000700177021019800184020000700382020000900389020000800398 039000500406#VN09.00500#VN09.00501#Ph c Nhun#Nhng iu nn bit v thai ngh n v sinh #Ph c Nhun#Vi?t#618.2#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a199tr.^b19cm#Ch m sc sc kho ph n tr em#237853#Gii thiu nhng iu nn bit v thai ngh n, sinh v trong giai on sau nh: sinh tui no, iu kin cn thi t c thai, thi im rng trng, du hiu chuyn d, thi k hu sn...#Ph n #Thai sn#Sinh #Thu## 00789000000000313000450002600110000002600110001100200560002200300120007800700640 00900140006001540190005001600820004001658080005001690080005001740090009001790100 00500188011001400193005002300207013000700230006001100237005001600248021016000264 020000900424020001100433020001100444020000800455020000700463039000500470#VN09.00 502#VN09.00503#IQ v kch thch 5 gic quan khi dy tim nng tr tu#0 - 6 th ng#First News b.s. ; L Tn t dch ; Nguyn Th Ngc Phng h..#2500#Vi?t#64 9#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a39tr.^b19cm#Nguyn Th Ngc Phng#237854#L Tn t #First News b.s.#Cung cp kin thc v tr giai on 0 - 3 thng gip cha m la chn gii php dinh dng ti u cho s pht trin b no v khi dy tim nng tr tu ca tr#Chm sc#Dinh dng#Pht trin#Tr tu#Tr em#Thu## 00784000000000313000450002600110000002600110001100200560002200300120007800700640 00900140006001540190005001600820004001658080005001690080005001740090009001790100 00500188011001400193006001100207005002300218013000700241005001100248021016000259 020000900419020001100428020001100439020000800450020000700458039000500465#VN09.00 504#VN09.00505#IQ v kch thch 5 gic quan khi dy tim nng tr tu#3 - 6 th ng#First News b.s. ; L Tn t dch ; Nguyn Th Ngc Phng h..#2500#Vi?t#64 9#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a39tr.^b19cm#L Tn t#Nguyn Th Ngc Phng#237855 #First News#Cung cp kin thc v tr giai on 3 - 6 thng gip cha m la chn gii php dinh dng ti u cho s pht trin b no v khi dy tim nng tr tu ca tr#Chm sc#Dinh dng#Pht trin#Tr tu#Tr em#Thu## 00786000000000313000450002600110000002600110001100200560002200300130007800700640 00910140006001550190005001610820004001668080005001700080005001750090009001800100 00500189011001400194006001100208005002300219013000700242005001100249021016100260 020000900421020001100430020001100441020000800452020000700460039000500467#VN09.00 506#VN09.00507#IQ v kch thch 5 gic quan khi dy tim nng tr tu#6 - 12 th ng#First News b.s. ; L Tn t dch ; Nguyn Th Ngc Phng h..#2500#Vi?t#6 49#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a39tr.^b19cm#L Tn t#Nguyn Th Ngc Phng#23785 6#First News#Cung cp kin thc v tr giai on 6 - 12 thng gip cha m la ch n gii php dinh dng ti u cho s pht trin b no v khi dy tim nng tr tu ca tr#Chm sc#Dinh dng#Pht trin#Tr tu#Tr em#Thu## 00796000000000313000450002600110000002600110001100200560002200300140007800700640 00920140006001560190005001620820004001678080005001710080005001760090009001810100 00500190011001400195019000500209006001100214005002300225013000700248005001100255 021017100266020000900437020001100446020001100457020000800468039000600476#VN09.00 508#VN09.00509#IQ v kch thch 5 gic quan khi dy tim nng tr tu#12 - 24 t hng#First News b.s. ; L Tn t dch ; Nguyn Th Ngc Phng h..#2500#Vi?t# 649#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a39tr.^b19cm#Dch#L Tn t#Nguyn Th Ngc Phng #237857#First News#Gii thiu thc n, cc la chn gii php dinh dng ti u cho s pht trin no b ca tr t 1 - 2 tui, gip tr pht trin kh nng v n ng, cm xc, tnh cch...#Nui tr#Dinh dng#Pht trin#Tr tu#K.Vn## 00771000000000301000450002600110000002600110001100200560002200300140007800700640 00920140006001560190005001620820004001678080005001710080005001760090009001810100 00500190011001400195006001100209005002300220013000700243005001100250021016300261 020000900424020001100433020001100444020000800455039000600463#VN09.00510#VN09.005 11#IQ v kch thch 5 gic quan khi dy tim nng tr tu#24 - 36 thng#First N ews b.s. ; L Tn t dch ; Nguyn Th Ngc Phng h..#2500#Vi?t#649#^214#^aH .#^aPh n#2009#^a31tr.^b19cm#L Tn t#Nguyn Th Ngc Phng#237858#First New s#Gii thiu thc n dinh dng v cch nui dy b t 2 - 3 tui gip tr pht trin kh nng vn ng, cc gic quan v s pht trin tr tu, sng to... c a b#Nui tr#Dinh dng#Pht trin#Tr tu#K.Vn## 00674000000000265000450002600110000002600110001100100100002200200240003200700150 00560140007000710190005000780820007000838080005000900080005000950090009001000100 00500109011001500114012003400129013000700163021020000170020001600370020000700386 039000600393020000900399#VN09.00512#VN09.00513#Bng Linh#Tm l tr tui hc tr #Bng Linh b.s.#30000#Vi?t#155.42#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a187tr.^b19cm#Chm s c sc kho tm l gia nh#237859#Gii thiu v phn tch nh hng ca gia n h n tm l tr, tnh cch ca tr khi giao tip vi bn, khi n trng... gi p ph huynh v thy c tm c hng gii quyt ng n khi nui dy tr#Tm l la tui#Tr em#K.Vn#Tiu hc## 00669000000000241000450002600110000000100100001100200410002100700150006201400070 00770190005000840820007000898080005000960080005001010090009001060100005001150110 01500120012003400135013000700169021022200176020001600398039000600414020000700420 #VN09.00514#Bng Linh#Tm l tr la tui trc khi n trng#Bng Linh b.s.#32 000#Vi?t#155.42#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a202tr.^b19cm#Chm sc sc kho tm l gia nh#237860#Nhng kin thc gip cc bc cha m bit v c im tm l la tui con mnh xy dng mi quan h thn thin, hi ho, gip tr pht trin tnh cch, tr tu, cng nh tm l tnh cm mt cch hon thin v ng hng#T m l la tui#K.Vn#Tr em## 00451000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200210003700300120 00580070015000700140007000850190005000920820010000978080005001070080005001120090 00900117010000500126011001500131013000700146020001700153020000900170020001200179 039000600191#VN09.00515#VN09.00516#Hunh Vn Quc#Cn ma m cui nm#Truyn ng n#Hunh Vn Quc#21500#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a151tr.^b19cm#2 37861#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#K.Vn## 00453000000000253000450002600110000002600110001100100190002200200150004100300120 00560070019000680140007000870190005000940820010000998080005001090080005001140090 00900119010000500128011001500133013000700148020001700155020000900172020001200181 039000600193#VN09.00517#VN09.00518#Trn Th Thu Hng#i mt ca m#Truyn ngn #Trn Th Thu Hng#26500#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a189tr.^b19cm #237862#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#K.Vn## 00455000000000253000450002600110000002600110001100100210002200200140004300300120 00570070021000690140007000900190005000970820010001028080005001120080005001170090 00900122010000500131011001400136013000700150020001700157020000900174020001200183 039000600195#VN09.00520#VN09.00519#Nguyn Th Thanh Ng#m p ma thu#Truyn ng n#Nguyn Th Thanh Ng#10500#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a75tr.^b19 cm#237863#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#K.Vn## 00568000000000241000450002600110000002600110001100100080002200200410003000700130 00710140007000840190005000910820006000968080005001020080005001070090009001120100 00500121011001400126013000700140021015700147020000800304020000800312039000600320 #VN09.00521#VN09.00522#Tho V#K thut pha ch sinh t t rau, c, qu#Tho V b.s.#22000#Vi?t#641.2#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a35tr.^b18cm#237864#Gii thiu c ng dng ca cc loi rau c nh c rt, bp ci, da chut, x lch, c chua... v hng dn cch pha ch sinh t t cc nguyn liu rau c qu#Sinh t#Pha ch #K.Vn## 00839000000000289000450002600110000002600110001100200360002200700470005801900050 01050820009001108080005001190080005001240090009001290100005001380110015001430050 01300158005001700171005001300188005001400201005001500215013000700230021027000237 020000700507020002000514020000900534039000600543#VN09.00523#VN09.00524#Nhng ng i ph n vt ln s phn#Trn Th Sa, Hunh Tiu Hng, V Th Huynh..#Vi?t#3 05.4092#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a190tr.^b18cm#Trn Th Sa#Hunh Tiu Hng#V Th Huynh#Trn Th Thu#Nguyn Th Lan#237865#Gm nhng truyn k vit v nhng ngi ph n c tht trong cuc sng y ngh lc vn ln t kh au, ngho i , t ngc t kin trung, t tnh nhn i thit tha vi ngi thn, vi qu hng , vi tr em m ci... nh ch Su Gia, Trn Th Hng, Hunh Tiu Hng...#Ph n#in hnh tin tin#Vit Nam#K.Vn## 00846000000000313000450002600110000002600110001100100150002200200380003700300180 00750070051000930140007001440190005001510820006001568080005001620080005001670090 00900172010000500181011001500186005001500201005001300216013000700229021024600236 020000600482020000900488020000900497020001100506020000900517039000600526#VN09.00 525#VN09.00526#Nguyn Vn c#301 li gii p v sc kho tnh dc#Theo ng - Ty y#B.s.: Nguyn Vn c, Nguyn Kim Anh, Ng Anh Thi#49000#Vi?t#616.6#^214# ^aH.#^aPh n#2009#^a343tr.^b19cm#Nguyn Kim Anh#Ng Anh Thi#237866#Gii thiu nhng tri thc c bn v bnh tnh dc, cch nhn bit biu hin ca bnh tnh d c v phng php phng bnh, iu tr bnh bng ty y - ng y nh: bnh lu, g iang mai, AIDS, vim ng niu, bnh h cam mm,herpes, bnh trng roi...#Y hc #Sc kho#Tnh dc#Phng bnh#iu tr#K.Vn## 00436000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200140 00420030012000560070009000680190005000770820010000828080005000920080005000970090 00900102010000500111011001500116013000700131020001700138020000900155020001200164 039000600176#VN09.00527#VN09.00529#VN09.00528#Hng Lam#Chic ym hoa#Tiu thuyt #Hng Lam#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a108tr.^b19cm#237867#Vn hc h in i#Vit Nam#Tiu thuyt#K.Vn## 00719000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200310 00510070018000820190005001000820010001058080005001150080005001200090009001250100 00500134011001500139013000700154021020700161020001000368020001500378020000900393 020002000402020001300422039000600435#VN09.00530#VN09.00531#VN09.00532#L Th Ng n Giang#Hi p v lut bnh ng gii#L Th Ngn Giang#Vi?t#342.59708#^214#^aH .#^aPh n#2009#^a187tr.^b19cm#237868#Nhng kin thc v s ra i v ni dung l ut bnh ng gii, cc vn bn php lut v bnh ng gii, trch nhim ca c quan, t chc, gia nh v c nhn trong vic thc hin v m bo bnh ng gi i...#Php lut#Bnh ng gii#Vit Nam#Lut bnh ng gii#Sch hi p#K.Vn## 00890000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200330003300700360 00660190005001020820011001078080005001180080005001230090009001280100005001370110 01500142005001000157005001200167005001000179005001700189005001200206013000700218 02102780022502000070050302000170051002000090052702000100053602000120054603900060 0558#VN09.00533#VN09.00534#VN09.00535#Bc H vi s tin b ca ph n#Nh Qunh , L Minh Cm, Minh Hin..#Vi?t#305.409597#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a255tr.^b19c m#Nh Qunh#L Minh Cm#Minh Hin#Tng Minh Phng#on Ngng#237869#Nhng cu chuyn v tnh thng yu, s quan tm dy bo ca Bc vi ch em ph n v nhn g k nim su m, nhng tnh cm tha thit ca ph n dnh cho Bc. Mt s chn lc cc trch on trong cc bi vit, li ni ca Bc v vn gii phng ph n v s tin b ph n...#Ph n#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#H Ch Mi nh#K.Vn## 00467000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200180 00440030019000620070011000810140007000920190005000990820009001048080005001130080 00500118009000900123010000500132011001500137013000700152020001700159020000900176 020001000185039000600195#VN09.00536#VN09.00537#VN09.00538#Ng T Lp#Gng mt k khc#Cc tiu lun ngn#Ng T Lp#28000#Vi?t#895.9224#^214#^aH.#^aPh n#200 9#^a195tr.^b19cm#237870#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu lun#K.Vn## 00669000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200270003300700250 00600140007000850190005000920820004000978080005001010080005001060090009001110100 00500120011001500125005000800140005001000148013000700158021020100165020002100366 020001000387039000600397#VN09.00539#VN09.00540#VN09.00541#Pht minh t nhng bt ng#B.s.: Thi H, Ngc Linh#34000#Vi?t#608#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a231tr.^b 19cm#Thi H#Ngc Linh#237871#Gm nhng cu chuyn c tht v cc pht minh ca L Ban, ca Archimedes, nhng pht minh tm ra cch lm bnh m, in ch, y hc, sinh hc, xy dng, in bo, vc xin phng bnh lao t cy ng ln...#Khoa hc thng thc#Pht minh#K.Vn## 00744000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200210 00450070012000660140007000780190005000850820006000908080005000960080005001010090 00900106010000500115011001500120013000700135021022100142020000700363020001000370 020000900380020000900389020001000398020000700408020000900415039000600424#VN09.00 542#VN09.00543#VN09.00544#Nng Chiu#Khm ph na cn li#Nng Chiu#32000#Vi ?t#155.3#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a108tr.^b19cm#237872#Phn tch nhng c im tm l ca ph n, n ng trong tnh yu, trong hn nhn, cch ng x gia v c hng, cng vic gia nh; tnh cch ca chng, v i vi con ring; n ng, ph n i vi tin bc, quyn lc...#Tm l#Gii tnh#Tnh yu#Hn nhn#Giao tip #Ph n#Nam gii#K.Vn## 00717000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200320 00460070018000780140007000960190005001030820004001088080005001120080005001170090 00900122010000500131011001500136013000700151021024800158020000600406020001500412 020001800427039000600445#VN09.00545#VN09.00546#VN09.00547#Hong Phng#B quyt sng kho n 100 tui#Hong Phng b.s.#20000#Vi?t#613#^214#^aH.#^aPh n#2009 #^a155tr.^b19cm#237873#Gii thiu nhng kin thc khoa hc v chm sc sc kho hng ngy cho cc bc trung nin, kinh nghim chm sc, rn luyn sc khe bn t hn, ngn nga v phng chng cc bnh tui gi, nhm to dng mt cuc sng di lu, kho khon, lnh mnh...#Y hc#Ngi cao tui#Chm sc sc kho#K.Vn## 00903000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200880 00500070017001380140007001550190005001620820011001678080005001780080005001830090 02000188010000500208011001500213013000700228021034300235020000900578020001000587 020001300597020000900610039000600619#VN09.00548#VN09.00550#VN09.00549#Nguyn Ho ng Ln#K nng tuyn truyn ca cn b chnh tr n v c s trong qun i nh n dn Vit Nam#Nguyn Hong Ln#20000#Vi?t#355.309597#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a170tr.^b19cm#237874#Trnh by cc khi nim c bn, c im ca ho t ng tuyn truyn n v c s v yu cu i vi k nng tuyn truyn ca c n b chnh tr, nhng yu t c bn to thnh k nng tuyn truyn ca cn b c hnh tr n v c s trong qun i; nhng bin php tm l x hi nng cao k nng tuyn truyn ca cn b chnh tr n v c s...#Qun i#Chnh tr#Tuyn truyn#Vit Nam#K.Vn## 00474000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200100 00480030014000580070015000720140007000870190005000940820010000998080005001090080 00500114009002000119010000500139011001500144013000700159020001700166020000900183 020001000192039000600202#VN09.00551#VN09.00552#VN09.00553#Nguyn S Chu#Hc tr ng#Tp truyn k#Nguyn S Chu#20000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a178tr.^b19cm#237875#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#K.Vn## 00807000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200770003301400070 01100190005001170820008001228080005001300080005001350090012001400100005001520110 01500157013000700172021027700179020001000456020001000466020000900476020001100485 020000900496020001800505039000600523#VN09.00554#VN09.00556#VN09.00555#Cc quy nh php lut v ngn hng t chc tn dng v hot ng kinh doanh#70000#Vi?t#3 46.597#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a471tr.^b19cm#237876#Gii thiu lut ngn hn g, lut cc t chc tn dng, cc ngh nh thng t, quyt nh ca chnh ph, ca ngn hng nh nc v chc nng, nhim v, c cu t chc ca ngn hng nh nc, ngn hng nc ngoi, tn dng, u t nc ngoi, quy ch chit khu, qu tn dng...#Php lut#Ngn hng#Tn dng#Kinh doanh#Vit Nam#Vn bn php lut# K.Vn## 00439000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200150003100300100 00460070009000560140007000650190005000720820010000778080005000870080005000920090 02000097010000500117011001400122013000700136020001700143020000900160020001000169 039000600179#VN09.00557#VN09.00558#Ngc Bi#Con ca ph sa#Trng ca#Ngc Bi#12 000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a93tr.^b19cm#237877#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#K.Vn## 00450000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200170003300300120 00500070011000620140007000730190005000800820010000858080005000950080005001000090 02000105010000500125011001500130013000700145020001700152020000900169020001200178 039000600190#VN09.00559#VN09.00560#Hong Lun#Ng nh ven rng#Tiu thuyt#Hong Lun#18000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a158tr.^b19cm#23 7878#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#K.Vn## 00704000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200580003301400070 00910190005000980820010001038080005001130080005001180090011001230100005001340110 01500139013000700154021024400161020001000405020000900415020001100424020000900435 039000600444#VN09.00561#VN09.00562#VN09.00563#Cc quy nh php lut v bo him v kinh doanh bo him#70000#Vi?t#344.59702#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a437tr. ^b19cm#237879#Gii thiu lut kinh doanh bo him, nhng vn bn ca chnh ph, ca B Y t, B Ti chnh, B Lao ng thng binh x hi v bo him x hi bt buc, quy ch bo him chy n, bo him y t t nguyn, bo him u t xy d ng, xe c gii...#Php lut#Bo him#Kinh doanh#Vit Nam#K.Vn## 00821000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200310 00490070050000800140007001300190005001370820006001428080005001480080005001530090 01400158010000500172011001500177006000900192006001100201013000700212021024700219 020001700466020000900483020001000492020001100502039000600513#VN09.00564#VN09.005 65#VN09.00566#Vng Trch Thu#Phong tc tp qun v hn nhn#Vng Trch Thu ; B in dch: Kin Vn, Phc Quyn#37000#Vi?t#392.5#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a 249tr.^b19cm#Kin Vn#Phc Quyn#237880#Tng quan v phong tc tp qun hn nhn trong sut chiu di lch s t c ch kim: lch s hn nhn, hnh thc hn nh n, nhng hn ch trong hn nhn, by t tnh yu trc hn nhn, l nghi rc d u, l nghi hn nhn, im cui ca hn nhn...#Vn ho dn gian#Hn nhn#Phong t c#Tn ngng#K.Vn## 00500000000000265000450002600110000002600110001100200190002200700350004101400070 00760190005000830820009000888080005000970080005001020090012001070100005001190110 01500124012001700139006001300156013000700169004001400176020001700190020000900207 020001200216039000600228#VN09.00567#VN09.00568#Nim tin khng tt#Thng Huyn t uyn chn, bin dch#18500#Vi?t#808.3008#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a108tr.^b1 5cm#T sch Sng p#Thng Huyn#237881#Ti bn ln 1#Vn hc hin i#Th gii #Truyn ngn#K.Vn## 00497000000000265000450002600110000002600110001100200160002200700350003801400070 00730190005000800820009000858080005000940080005000990090012001040100005001160110 01500121012001700136006001300153004001400166013000700180020001700187020000900204 020001200213039000600225#VN09.00570#VN09.00569#Ngi nh m c#Thng Huyn tuy n chn, bin dch#18500#Vi?t#808.3008#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a108tr.^b15cm #T sch Sng p#Thng Huyn#Ti bn ln 1#237882#Vn hc hin i#Th gii#Tr uyn ngn#K.Vn## 00490000000000265000450002600110000002600110001100200090002200700350003101400070 00660190005000730820009000788080005000870080005000920090012000970100005001090110 01500114012001700129006001300146004001400159013000700173020001700180020000900197 020001200206039000600218#VN09.00572#VN09.00571#im ta#Thng Huyn tuyn chn, bin dch#18500#Vi?t#808.3008#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a108tr.^b15cm#T sc h Sng p#Thng Huyn#Ti bn ln 1#237883#Vn hc hin i#Th gii#Truyn ng n#K.Vn## 00681000000000325000450002600110000002600110001100200130002200300140003500700780 00490190005001270820012001328080005001440080005001490090012001540100005001660110 01700171005001400188005000800202005000800210005001100218005001100229005001200240 00500160025201500440026801300070031202000170031902000090033602000040034503900060 0349#VN09.00573#VN09.00574#Mch sn o#Tuyn tp th#Bi nh ng, Vn n, M nh H... ; S.t., b.s.: H Anh Tun, Nguyn Ngc Hi#Vi?t#895.9221408#^214#^aH.#^ aThng tn#2009#^a88tr.^b20x18cm#Bi nh ng#Vn n#Mnh H# Hu Ho#Nguyn Hn#H Anh Tun#Nguyn Ngc Hi#TTS ghi: Huyn Thu Nguyn - Tp. Hi Phng#237 884#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#K.Vn## 00447000000000241000450002600110000002600110001100100120002200200230003400300360 00570070012000930190005001050820008001108080005001180080005001230090012001280100 00500140011001500145013000700160020000900167020001200176020001100188039000600199 #VN09.00575#VN09.00576#Ng Chn L#m thoi Khmer - Vit#Dnh cho ngi Khmer n i ting Vit#Ng Chn L#Vi?t#495.932#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a199tr.^b18cm #237885#Ngn ng#Ting Khme#Ting Vit#K.Vn## 00446000000000241000450002600110000002600110001100100140002200200120003600300160 00480070014000640190005000780820010000838080005000930080005000980090019001030100 00500122011002600127013000700153020001700160020000900177020001200186039000600198 #VN09.00577#VN09.00578#Trn Huy Thy#Hoa n mun#Tp trun ngn#Trn Huy Thy#V i?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a129tr., 1 tr. nh^b19cm#237886 #Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#K.Vn## 00671000000000265000450002600110000002600110001100200170002200300080003900700270 00470140007000740190005000810820010000868080005000960080005001010090018001060100 00500124011001500129005001600144013000700160021020700167020000800374020000900382 020000800391039000600399#VN09.00579#VN09.00580#a danh Yn Bi#S kho#Hong Vi t Qun s.t., b.s.#30000#Vi?t#915.97157#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a387t r.^b19cm#Hong Vit Qun#237887#Gii thiu xut x lch s v s tch vn ho d n gian cc a danh Yn Bi, ngun gc tn gi cc a danh Trn Yn, Vn Y n, Yn Bnh, Lc Yn, Vn Chn, Mng L - Ngha L, Trm Tu, M Cang Chi...# a ch#a danh#Yn Bi#K.Vn## 00601000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200120 00348080005000460020018000510030004000690070048000730220004001210050015001250050 01300140005001600153005001600169005001600185008000500201009001800206010000500224 011001500229013000700244020001700251020000900268020000400277039000600281#VN09.00 582#VN09.00581#15000#Vi?t#895.9221408#^214#Hng sc Tam Soa#Th#Dng Ngc Bu , Phan Vn Bn, Nguyn Sn Bnh..#T.4#Dng Ngc Bu#Phan Vn Bn#Nguyn Sn Bn h#Nguyn Don Cn#Lng Xun Cung#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a111tr.^b19cm#237 888#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#K.Vn## 00608000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200130 00500030028000630070040000910140007001310190005001380820004001438080005001470080 01800152009002300170010000500193011001500198019000800213006001700221004002300238 013000700261020001700268020000300285020001200288039000600300#VN09.00583#VN09.005 84#VN09.00585#Osborne, Richard#Bn nng gc#Tiu thuyt tm l, hnh s#Richard Osborne ; Phm Vin Phng dch#52000#Vi?t#813#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. V n ho Si Gn#2009#^a336tr.^b18cm#Dch M#Phm Vin Phng#In ln 2, c hiu n h#237889#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#K.Vn## 00534000000000277000450002600110000002600110001100100150002200200250003700700310 00620140007000930190005001000820010001058080005001150080005001200090011001250100 00500136011001500141019001600156012001700172006001000189013000700199020001700206 020001100223020001600234039000600250#VN09.00586#VN09.00587#O'Connor, W.F.#Truyn dn gian Ty Tng#W.F. O'Connor ; Kim Khnh dch#15000#Vi?t#398.20951#^214#^aH .#^aKim ng#2009#^a127tr.^b19cm#Dch Trung Quc#Vn hc th gii#Kim Khnh#2378 90#Vn hc dn gian#Trung Quc#Truyn dn gian#K.Vn## 00553000000000277000450002600110000002600110001100100180002200200260004000700410 00660140007001070190005001140820012001198080005001310080005001360090011001410100 00500152011001500157019001400172012001700186006001700203013000700220020001700227 020000900244020001600253039000600269#VN09.00588#VN09.00589#Ratnatunga, Manel#Tru yn dn gian Sri Lanka#Manel Ratnatunga ; Nguyn Quang Huy dch#17000#Vi?t#398. 2095493#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a137tr.^b19cm#Dch Xrilanka#Vn hc th gii# Nguyn Quang Huy#237891#Vn hc dn gian#Xrilanka#Truyn dn gian#K.Vn## 00530000000000277000450002600110000002600110001100100120002200200280003400700280 00620140007000900190005000970820011001028080005001130080005001180090011001230100 00500134011001500139019001500154012001700169006001000186013000700196020001700203 020001000220020001600230039000600246#VN09.00590#VN09.00591#Mariano, M.#Truyn d n gian Philippines#M. Mariano ; Kim Khnh dch#17000#Vi?t#398.209599#^214#^aH.# ^aKim ng#2009#^a139tr.^b19cm#Dch Philippin#Vn hc th gii#Kim Khnh#237892# Vn hc dn gian#Philippin#Truyn dn gian#K.Vn## 00549000000000277000450002600110000002600110001100100200002200200220004200700450 00640140007001090190005001160820010001218080005001310080005001360090011001410100 00500152011001500157019001100172012001700183006001900200013000700219020001700226 020000600243020001600249039000600265#VN09.00592#VN09.00593#Chaudhury, P.C. Roy#T ruyn dn gian n #P.C. Roy Chaudhury ; on L Thu Dng dch#17000#Vi?t#39 8.20954#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a139tr.^b19cm#Dch n #Vn hc th gii#o n L Thu Dng#237893#Vn hc dn gian#n #Truyn dn gian#K.Vn## 00546000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200250003600700380 00610140007000990190005001060820012001118080005001230080005001280090011001330100 00500144011001500149019001400164012001700178006001800195013000700213020001700220 020000900237020001600246039000600262#VN09.00594#VN09.00595#Komal, Laxman#Truyn dn gian Pakistan#Laxman Komal ; Th Trc Qunh dch#15000#Vi?t#398.2095491# ^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a125tr.^b19cm#Dch Pakixtan#Vn hc th gii# Th T rc Qunh#237894#Vn hc dn gian#Pakixtan#Truyn dn gian#K.Vn## 00585000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200240003600700500 00600140007001100190005001170820011001228080005001330080005001380090011001430100 00500154011001500159019001300174012001700187006001500204005002200219013000700241 020001700248020000800265020001600273039000600289#VN09.00596#VN09.00597#Khurelbat , B.#Truyn dn gian Mng C#B. Khurelbat, Aditya Narain ; Nguyn L Ton dch#1 5000#Vi?t#398.209517#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a127tr.^b19cm#Dch Mng C#Vn hc th gii#Nguyn L Ton#Narain, Aditya Narain#237895#Vn hc dn gian#Mng C #Truyn dn gian#K.Vn## 00588000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200260003800700520 00640140007001160190005001230820011001288080005001390080005001440090011001490100 00500160011001500165019001500180012001700195006001500212005001500227013000700242 020001700249020001000266020001600276039000600292#VN09.00598#VN09.00599#Soebianto ro, A.#Truyn dn gian Indonesia#A. Soebiantoro, M. Ratnatunga ; Nguyn L Ton dch#15000#Vi?t#398.209598#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a127tr.^b19cm#Dch Inn xia#Vn hc th gii#Nguyn L Ton#Ratnatunga, M.#237896#Vn hc dn gian#Inn xia#Truyn dn gian#K.Vn## 00559000000000277000450002600110000002600110001100100200002200200250004200700450 00670140007001120190005001190820011001248080005001350080005001400090011001450100 00500156011001500161019001400176012001700190006001900207013000700226020001700233 020000900250020001600259039000600275#VN09.00600#VN09.00601#Chaudhury, P.C. Roy#T ruyn dn gian Thi Lan#P.C. Roy Chaudhury ; on L Thu Dng dch#17000#Vi?t #398.209593#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a139tr.^b19cm#Dch Thi Lan#Vn hc th g ii#on L Thu Dng#237897#Vn hc dn gian#Thi Lan#Truyn dn gian#K.Vn## 00539000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200230003900700380 00620140007001000190005001070820011001128080005001230080005001280090011001330100 00500144011001500149019001200164012001700176006001500193013000700208020001700215 020000700232020001600239039000600255#VN09.00602#VN09.00603#Aung, Maung Htin#Truy n dn gian Mianma#Maung Htin Aung ; Nguyn Hu Chi dch#19000#Vi?t#398.209591# ^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a155tr.^b19cm#Dch Mianma#Vn hc th gii#Nguyn Hu Chi#237898#Vn hc dn gian#Mianma#Truyn dn gian#K.Vn## 00542000000000277000450002600110000002600110001100100180002200200250004000700370 00650140007001020190005001090820011001148080005001250080005001300090011001350100 00500146011001500151019001400166012001700180006001200197013000700209020001700216 020000900233020001600242039000600258#VN09.00604#VN09.00605#Zakaria Bin Hitam#Tru yn dn gian Malaysia#Zakaria Bin Hitam ; c Tng dch#17000#Vi?t#398.20959 5#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a135tr.^b19cm#Dch Malaixia#Vn hc th gii# c Tng#237899#Vn hc dn gian#Malaixia#Truyn dn gian#K.Vn## 00514000000000277000450002600110000002600110001100100100002200200220003200700270 00540140007000810190005000880820012000938080005001050080005001100090011001150100 00500126011001500131019001100146012001700157006001000174013000700184020001700191 020000600208020001600214039000600230#VN09.00606#VN09.00607#N. Sharma#Truyn dn gian Nepal#N. Sharma ; Kim Khnh dch#17000#Vi?t#398.2095496#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a139tr.^b19cm#Dch Npan#Vn hc th gii#Kim Khnh#237900#Vn hc dn gian#Npan#Truyn dn gian#K.Vn## 00546000000000277000450002600110000002600110001100100200002200200270004200700360 00690140007001050190005001120820012001178080005001290080005001340090011001390100 00500150011001500155019001500170012001700185006001000202013000700212020001700219 020001000236020001600246039000600262#VN09.00608#VN09.00609#Chaudhury, P.C. Roy#T ruyn dn gian Bangladesh#P.C. Roy Chaudhury ; Kim Khnh dch#17000#Vi?t#398.20 95492#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a139tr.^b19cm#Dch Bnglaet#Vn hc th gii#K im Khnh#237901#Vn hc dn gian#Bnglaet#Truyn dn gian#K.Vn## 00708000000000241000450002600110000002600110001100200590002201900050008108200070 00868080005000930080005000980090019001030100005001220110015001270130007001420210 26300149020000800412020001000420020000900430020000800439020001300447039000600460 #VV09.01173#VV09.01174#Cm nang du lch vn ho: Khch sn - resort Vit Nam 200 9#Vi?t#910.46#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a186tr.^b24cm#237902#Gii thiu nhng thng tin, lin lc cc khch sn, resort, nh hng trn c nc c tr nh by mt cch h thng, sp xp theo vng, min t Bc vo Nam v theo th t alphabet vi cc thng tin chi tit v ng cp sao v dch v ca tng khch s n, resort...#Du lch#Khch sn#Vit Nam#Danh b#Sch tra cu#K.Vn## 00568000000000301000450002600110000002600110001100200180002200300040004000700440 00440140007000880190005000950820012001008080005001120080005001170090019001220100 00500141011001500146005001500161005001100176005001300187005001100200005001200211 013000700223020001700230020000900247020000400256039000600260#VV09.01175#VV09.011 76#Lng ng h Gm#Th#Hong Kim ng, Trn ng, Trng Giang...#50000#Vi?t #895.9221408#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a238tr.^b21cm#Hong Kim ng#Tr n ng#Trng Giang#Quang Hoi#T Vn Hot#237903#Vn hc hin i#Vit Nam#Th #K.Vn## 00572000000000301000450002600110000002600110001100200100002200300040003200700460 00360140007000820190005000890820012000948080005001060080005001110090019001160100 00500135011001500140005001500155005001400170005001300184005001300197005001700210 013000700227020001700234020000900251020000400260039000600264#VV09.01177#VV09.011 78#Bng lng#Th#inh Nht Hnh, Tuyt Loan, Phan S Qun..#25000#Vi?t#895.9 221408#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a142tr.^b20cm#inh Nht Hnh# Tuyt Loan#Phan S Qun#L c Thut#Nguyn Tin Liu#237904#Vn hc hin i#Vit Nam #Th#K.Vn## 00960000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200240003300300460 00570070066001030140007001690190005001760820006001818080005001870080005001920090 01100197010000500208011001500213005001400228005001800242005001600260005001500276 00500180029101300070030901500180031602102120033402000060054602000110055202000090 0563020000900572020001100581039000600592#VL09.00153#VL09.00154#VL09.00155#iu d ng sn ph khoa#Dng cho o to trung cp iu dng a khoa#B.s.: L Thanh T ng (ch.b.), Dng Th M Nhn, Trn Quang Tun..#51000#Vi?t#618.2#^214#^aH.#^a Gio dc#2009#^a311tr.^b27cm#L Thanh Tng#Dng Th M Nhn#Trn Quang Tun#Tr n nh Hip#Nguyn Cng Trnh#237905#TTS ghi: B Y t#Cung cp cc kin thc v gii phu sinh l ca b phn sinh dc n, cc qu trnh sinh sn, mang thai, c huyn d...; Phng php chm sc sc kho cho b m, tr s sinh,ph n trong v ngoi thi k thai nghn#Y hc#iu dng#Sn khoa#Ph khoa#Gio trnh#K.Vn## 00932000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200220003300300460 00550070063001010140007001640190005001710820004001768080005001800080005001850090 01100190010000500201011001500206005001500221005001500236005001500251005001200266 01500180027801300070029602102460030302000110054902000110056002000060057102000110 0577039000600588#VL09.00156#VL09.00158#VL09.00157#iu dng ngoi khoa#Dng cho o to trung cp iu dng a khoa#B.s.: Trn Vit Tin (ch.b.), Phm Thanh S n, Trn Ngc Tun..#44500#Vi?t#617#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a271tr.^b27cm#Tr n Vit Tin#Phm Thanh Sn#Trn Ngc Tun#V Vit Tn#TTS ghi: B Y t#237906# Trnh by kin thc lin quan n iu dng ngoi khoa: lp k hoch chm sc n gi bnh trc v sau phu thut, bo qun dng c phng phu thut, k thut c hm sc ngi bnh v mt s bnh c th nh bnh ng rut, ung th, chn th ng...#iu dng#Ngoi khoa#Y hc#Gio trnh#K.Vn## 01119000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200490003300300400 00820070062001220140007001840190005001910820006001968080005002020080005002070090 01100212010000500223011001500228005001600243005001100259005001700270005001500287 00500160030201500180031801300070033602103560034302000080069902000090070702000060 0716020000900722020002000731039000600751#VL09.00160#VL09.00161#VL09.00159#Tin h c v ng dng trong y - sinh hc c truyn#Dng cho o to bc s y hc c truy n#B.s.: Hong Minh Hng (ch.b.), L Vn Li, L Th Lan Hng..#39000#Vi?t#005 .5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a231tr.^b27cm#Hong Minh Hng#L Vn Li#L Th La n Hng#Nguyn Th Nga#Phm Ngc Thch#TTS ghi: B Y t#237907#Trnh by i c ng v cng ngh thng tin, Microsoft Word v Microsoft Excel gip sinh vin hc c kh nng son tho hon chnh mt vn bn nh bo co khoa hc, lun vn t t nghip, x l s liu bng cc hm, cc cng c c sn...; hng dn s dng c hng trnh EPI - INF06.04 phc v cng tc qun l v x l s liu nghin cu ca Y - sinh hc...#Tin hc#ng dng#Y hc#Sinh hc#Cng ngh thng tin#K.Vn## 00852000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200160003300300330 00490070063000820140007001450190005001520820004001578080005001610080005001660090 01100171010000500182011001500187005001200202005001600214005001800230005001400248 00500140026201500180027601300070029402101960030102000120049702000110050903900060 0520#VL09.00162#VL09.00163#VL09.00164#Vi sinh vt hc#Dng cho o to dc s i hc#B.s.: Cao VnThu (ch.b.), Trn Trnh Cng, Nguyn Lin Hng..#55500#Vi? t#579#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a343tr.^b27cm#Cao Vn Thu#Trn Trnh Cng#Nguy n Lin Hng#Kiu Khc n#Nguyn L Phi#TTS ghi: B Y t#237908#Trnh by nhn g kin thc chung v th gii vi sinh vt, nhng mt c li v c hi i vi co n ngi, di truyn vi sinh vt; nhim trng v min dch hc; vi sinh vt gy b nh; virus gy bnh...#Vi sinh vt#Gio trnh#K.Vn## 00918000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200260003300300350 00590070063000940140007001570190005001640820004001698080005001730080005001780090 01100183010000500194011001500199005001400214005001600228005001400244005001400258 01500180027200500150029001300070030502101900031202000060050202000110050802000090 0519020001100528020001100539039000600550#VL09.00166#VL09.00165#VL09.00167#iu d ng ni ngoi khoa#Dng cho o to h sinh trung cp#B.s.: Ng Huy Hong, Trn Vit Tin (ch.b.), Trng Tun Anh..#46500#Vi?t#616#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a283tr.^b27cm#Ng Huy Hong#Trng Tun Anh#Phm Vn Run#Trn Th Hng#TTS gh i: B Y t#Trn Vit Tin#237909#Trnh by nhng kin thc c bn nht v mt b nh v hng dn cch chm sc cho ngi mc bnh tng ng nh bnh tim mch, h hp, vim - hen ph qun, bnh tiu ho, x gan, tit niu...#Y hc#iu dng# Ni khoa#Ngoi khoa#Gio trnh#K.Vn## 00748000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200190 00440030033000630070057000960140007001530190005001600820004001658080005001690080 00500174009001100179010000500190011001500195005001600210005001400226015001800240 013000700258021014500265020001900410020001100429039000600440#VL09.00168#VL09.001 69#VL09.00170#Cao VnThu#Sinh hc i cng#Dng cho o to dc s i hc#B.s .: Cao VnThu (ch.b.), Trn Trnh Cng, Ngc Quang#35500#Vi?t#570#^214#^aH.# ^aGio dc#2009#^a211tr.^b27cm#Trn Trnh Cng# Ngc Quang#TTS ghi: B Y t#2 37910#Trnh by nhng kin thc v sinh hc nh t bo, s trao i cht v nng lng, di truyn v bin d, ngun gc s sng v a dng sinh hc...#Sinh hc i cng#Gio trnh#K.Vn## 01042000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200500003300300400 00830070060001230140007001830190005001900820006001958080005002010080005002060090 01100211010000500222011001500227005001700242005001500259005001000274005001600284 00500140030001500180031401300070033202102810033902000060062002000110062602000080 0637020001800645020001100663039000600674#VL09.00171#VL09.00172#VL09.00173#Dinh d ng cng ng v an ton v sinh thc phm#Dng cho o to c nhn y t cng c ng#B.s.: Nguyn Cng Khn (ch.b.), H Th Anh o, Trn ng..#60500#Vi?t#613. 2#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a375tr.^b27cm#Nguyn Cng Khn#H Th Anh o#Trn ng#Nguyn Thanh H#Phm Vn Hoan#TTS ghi: B Y t#237911#Trnh by kin thc dinh dng hc c bn, cc phng php nh gi v theo di tnh trng dinh dn g, dinh dng v sc kho cng ng, can thip dinh dng v chnh sch dinh d ng, nhim thc phm v ng c thc phm, bo qun thc phm, qun l an ton v sinh thc phm...#Y hc#Dinh dng#An ton#V sinh thc phm#Gio trnh#K.Vn ## 00940000000000361000450002600110000002600110001100200240002200300510004600700610 00970140007001580190005001650820009001708080005001790080005001840090011001890100 00500200011001500205005001200220005001500232005001600247005001600263005002200279 01500180030101300070031902101850032602000140051102000100052502000110053503900060 0546020000900552020000600561020001100567#VL09.00175#VL09.00174#K sinh trng th c hnh#Dng cho o to c nhn k thut xt nghim y hc#B.s.: L Th Xun (ch. b.), V Th M Dung, Nguyn Th Hin..#40500#Vi?t#616.9028#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a239tr.^b27cm#L Th Xun#V Th M Dung#Nguyn Th Hin#Trnh Tuyt Hu# Nguyn H Lin Phng#TTS ghi: B Y t#237912#Trnh by nhng k thut xt nghi m c bn bao gm phng php thu thp, bo qun, x l bnh phm; nh danh gm cc hnh nh cc k sinh trng v vi nm gy bnh thng gp nc ta#K sinh trng#Thc hnh#Gio trnh#K.Vn#K thut#Y hc#Xt nghim## 00789000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020039000450070077000840220004001610050016001650050017001810050 01500198005001400213004001800227008000500245009001100250010000500261011001500266 01300070028102101320028802000090042002000100042902000070043902000110044603900060 0457#VL09.00177#VL09.00176#34000#Vi?t#530.8#^214#K thut o lng cc i ln g vt l#Phm Thng Hn, Nguyn Trng Qu, Nguyn Vn Ho... ; Phm Thng Hn ch.b.#T.2#Phm Thng Hn#Nguyn Trng Qu#Nguyn Vn Ho#NguynTh Vn#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2009#^a231tr.^b27cm#237913#Trnh by cc dng c o v phng php o dng in, o in p, o cng sut v nng lng, o gc lch p ha v khong thi gian..#o lng#i lng#Vt l#Gio trnh#K.Vn## 00741000000000277000450002600110000002600110001100100120002200200290003400700120 00630140007000750190005000820820009000878080005000960080005001010090011001060100 00500117011001500122013000700137004001800144021025000162020000800412020001800420 020000800438020001100446039000600457#VL09.00178#VL09.00179#H Vn Sung#Linh kin bn dn v vi mch#H Vn Sung#29000#Vi?t#621.3815#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a195tr.^b27cm#237914#Ti bn ln th 5#Gii thiu cc tnh cht c bn ca vt l iu bn dn. Nguyn tc hot ng ca tt c cc loi it. M t chuyn tip d tinh th v siu mng, cc linh kin chnh lu, cc loi tranzito trng, cc l oi linh kin quang in t, cc loi vi mch...#in t#Linh kin bn dn#Vi m ch#Gio trnh#K.Vn## 00755000000000265000450002600110000002600110001100200130002200700410003501400070 00760010019000830190005001020820004001078080005001110080005001160090011001210100 00500132011001500137004001800152005001300170013000700183021026900190020001300459 039000600472020001100478#VL09.00181#VL09.00180#Ho sinh hc#Phm Th Trn Chu ( ch.b.), Trn Th ng#41000#Phm Th Trn Chu#Vi?t#572#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a279tr.^b27cm#Ti bn ln th 9#Trn Th ng#237915#Trnh by c tnh chung v vai tr sinh hc, cu to phn t protein, axit nucleic, xacarit, lipit, vita min, enzim, hoocmn; Khi nim chung v s trao i cht v trao i nng lng; Mi quan h gia cc qu trnh trao i xacarit, lipit, protein v axit nucleic ...#Ho sinh hc#K.Vn#Gio trnh## 00711000000000253000450002600110000002600110001100200520002200700130007401400070 00870010013000940190005001070820008001128080005001200080005001250090011001300100 00500141011001500146013000700161021026100168020000500429020000800434020000900442 039000600451#VL09.00182#VL09.00183#Trang b in - in t, my cng nghip dng chung#V Quang Hi#28500#V Quang Hi#Vi?t#621.381#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a185tr.^b27cm#237916#Gii thiu v phn tch qu trnh cng ngh, c tnh k th ut, ng dng c bn, c s l lun v tnh chn cng sut, loi ng c truyn ng trang b in - in t ca cc my nng vn chuyn, in t l in, in t my hn in, in t cc my thu kh#in#in t#Trang b#K.Vn## 00671000000000277000450002600110000002600110001100200410002200700170006301400070 00800010017000870190005001040820007001098080005001160080005001210090011001260100 00500137011001500142004001800157013000700175021017000182020000500352020001100357 039000600368020001400374020000500388#VL09.00184#VL09.00185#Bo v rle v t n g ho h thng in#Trn Quang Khnh#47000#Trn Quang Khnh#Vi?t#621.31#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a326tr.^b27cm#Ti bn ln th 2#237917#Trnh by nhng kin thc c bn v bo v rle v t ng ho, cc nguyn l thc hin bo v rle, bo v cc phn t h thng in, t ng ho trong h thng in...#in#Gio t rnh#K.Vn#H thng in#Rle## 00841000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020013000430070047000560220004001032210029001070050016001360050 01400152005001400166005001500180004001800195008000500213009001100218010000500229 01100150023401900050024902101520025402000070040602000100041303900060042300500160 0429013000700445020001600452020001100468#VL09.00186#VL09.00187#69000#Vi?t#535#^ 214#C s vt l#David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker..#T.6#Quang hc v vt l lng t#Resnick, Robert#Walker, Jearl#Hong Hu Th#Phan Vn Thch#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2009#^a504tr.^b27cm#Dch#Trnh by nhng kin thc c bn v quang hnh hc, giao thoa, nhiu x, thuyt tng i, vt l lng t , nguyn t, ht nhn, nng lng ht nhn...#Vt l#Quang hc#K.Vn#Halliday, David#237918#Vt l lng t#Gio trnh## 00777000000000253000450002600110000002600110001100200280002200700160005001400070 00660010016000730190005000890820007000948080005001010080005001060090011001110100 00500122011001500127004001800142013000700160021032200167020001800489020001000507 039000600517#VL09.00189#VL09.00188#Nguyn l ng c t trong#Nguyn Tt Tin#6 2000#Nguyn Tt Tin#Vi?t#621.43#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a491tr.^b27cm#Ti b n ln th 5#237919#Trnh by i cng v ng c t trong, chu trnh l tng ca ng c t trong, nhin liu v mi cht, cng tc ca ng c t trong, cc ch tiu v tnh nng, kinh t k thut ca ng c t trong, chu trnh lm vic ca ng c t trong, nhng thng s c trng cho chu trnh lm vic ca ng c t trong...#ng c t trong#Nguyn l#K.Vn## 00715000000000265000450002600110000002600110001100200350002200700130005701400060 00700010013000760190005000890820007000948080005001010080005001060090011001110100 00500122011001500127004001800142013000700160021025100167020000500418020000800423 020001200431039000600443#VL09.00190#VL09.00191#Trang b in, in t cng nghi p#V Quang Hi#6000#V Quang Hi#Vi?t#621.31#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a431tr. ^b27cm#Ti bn ln th 5#237920#Gii thiu tng quan v mt h thng truyn ng in, cc cch phn loi, phng trnh chuyn ng ca h, ng c in v cc c tnh c bn ca ng c in, tnh chn cng sut ng c, cc b bin i, truyn ng nhiu ng c, an ton in...#in#in t#Cng nghip#K.Vn## 00814000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010015000430020009000580070073000670220004001400050014001440060 01000158005001700168006001500185004001800200008000500218009001100223010000500234 01100150023901900050025402101950025902000090045402000120046303900060047501300070 0481#VL09.00192#VL09.00193#48000#Vi?t#570#^214#Phillips, W.D.#Sinh hc#W.D. Phi llips, T.J. Chilton ; Dch: Nguyn B... ; Nguyn Mng Hng h..#T.2#Chilton, T. J.#Nguyn B#Nguyn Mng Hng#Trnh Hu Hng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2 009#^a339tr.^b27cm#Dch#Trnh by s pht trin ca cu trc thc vt, ngun gc v s a dng ca s sng; sinh thi hc v nng lng v cc h sinh thi, cc qun th, cc t chc x hi, a dng cc h sinh thi...#Sinh hc#Sinh l hc# K.Vn#237921## 00594000000000277000450002600110000002600110001100200250002200700360004701400070 00830190005000900820007000958080005001020080005001070090011001120100005001230110 01400128005000800142005001400150013000700164021010600171020000900277020000900286 020000800295020000700303039000600310#VL09.00194#VL09.00195#Hng dn b lm ni tr#Tun H ; Minh ho: ng Hong V..#26000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc# 2009#^a51tr.^b27cm#Tun H#ng Hong V#237922#Mt s hng dn gi tr chi tp lm ni tr qua thao tc s dng nu n, dng pha ch nc ung#Gio d c#Mu gio#Ni tr#Nu n#K.Vn## 00619000000000253000450002600110000002600110001100200510002200700170007301400070 00900190005000970820008001028080005001100080005001150090011001200100005001310110 01400136005001700150013000700167021016000174020000800334020000900342020000800351 039000600359#VL09.00196#VL09.00197#Hng dn lm chi cho tr bng vt liu d tm#Phm Th Vit H#12000#Vi?t#745.592#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a48tr.^b27 cm#Phm Th Vit H#237923#Hng dn cch to ra nhng con vt ng nghnh lm chi cho tr t cc vt liu v hp ba cng, cc loi v l bng nha mm, cc loi hp bng thic...# chi#Th cng#Ch to#K.Vn## 00910000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200500003300700760 00830190005001590820010001648080005001740080005001790090011001840100005001950110 01600200005000800216005001400224005001400238005001400252005001600266005001600282 01300070029802102270030502000190053202000080055102000090055903900060056802000100 0574#VL09.00198#VL09.00199#VL09.00200#Nghin cu "Truyn Kiu" nhng nm u th k XXI#c Ban, Thi Kim nh, Nguyn Huy M... ; Nguyn Xun Lam s.t., tuyn c hn#Vi?t#895.92211#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a1295tr.^b27cm#c Ban#Thi Kim nh#Nguyn Huy M#V Ngc Khnh#Nguyn Khc Bo#Nguyn Xun Lam#237924#Tp hp c c bi nghin cu ca nhiu tc gi v thn th s nghip ca Nguyn Du, cc vn vn bn "Truyn Kiu", bn v phng php nghin cu "Truyn Kiu", bn v n i dung "Truyn Kiu", bn v ngh thut "Truyn Kiu"...#Nghin cu vn hc#Tc gi#Tc phm#K.Vn#Nguyn Du## 00867000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010009000460020021000550030023000760070028000990220004001270050 01000131004001800141008000500159009001100164010000500175011001500180013000700195 00500090020202102820021102000140049302000100050702000100051702000080052703900060 0535#VL09.00201#VL09.00202#31000#Vi?t#005.74#^214#H Thun#Cc h c s d liu #L thuyt v thc hnh#H Thun (ch.b.), H Cm H#T.1#H Cm H#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a215tr.^b27cm#237925#H Thun#Khi nim v thut ton c s ca qun tr c s d liu. Cc m hnh d liu, cc h c s d liu tn g ng, cc ngn ng v c s d liu. T chc lu tr v tm kim, x l v ti u ho cu hi, qun l thao tc v iu khin tng trch, thit k v ci t cc c s d liu#C s d liu#L thuyt#Thc hnh#Tin hc#K.Vn## 00896000000000313000450002600110000002600110001100200260002200300210004800700410 00690060011001100050012001210140007001330190005001400820008001458080005001530080 00500158009001100163010000500174011001500179004001800194015005300212013000700265 019000500272021026400277020001100541020001300552020001100565039000600576#VL09.00 203#VL09.00204#C s k thut in t s#Gio trnh tinh gin#V c Th dch ; Xun Th gii thiu#V c Th# Xun Th#52000#Vi?t#621.381#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a359tr.^b27cm#Ti bn ln th 7#TTS ghi: B mn in t. i hc T hanh Hoa Bc Kinh#237926#Dch#Trnh by nhng kin thc c bn v cu kin bn d n, mch cng logic, c s i s logic, mch logic t hp, cc mch trig, cc mch logic dy, sn sinh cc tn hiu xung cng nh s sa dng xung cc khi n m c bn v chuyn i s - tng t v tng t - s#in t s#Mch in t#Gi o trnh#K.Vn## 00794000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010011000540020014000650070029000790220004001082210 02100112005001700133008000500150009001100155010000500166011001500171013000700186 005001100193021025400204020001000458020001800468039000600486#VL09.00205#VL09.002 07#VL09.00206#47000#Vi?t#546#^214#V ng #Ho hc v c#V ng , Triu Th Nguyt#Q.2#Cc nguyn t d v f#Triu Th Nguyt#^aH.#^aGio dc#2009#^a303tr. ^b27cm#237927#V ng #Trnh by cc nguyn t d v F, phc cht ca cc kim l oi chuyn tip h d, cc l thuyt v lin kt ho hc trong phc cht; cc kim loi chuyn tip d dy th nht; cc kim loi chuyn tip d dy th hai v th ba; cc nguyn t Lantanit, Actimit...#Ho v c#Nguyn t ho hc#K.Vn## 00733000000000265000450002600110000002600110001100200840002200300230010601900050 01290820008001348080005001420080005001470090014001520100005001660110015001710150 03400186013000700220021019000227020000600417020001200423020001300435020000400448 020000500452039001000457#VL09.00208#VL09.00209#D phng ly nhim HIV t m sang con (PLTMC): Th im 5 huyn tnh ti Vit Nam#Bo co nh gi d n#Vi?t#3 62.196#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a250tr.^b30cm#u ba sch ghi: B Y t, UN ICEF#237928#Trnh by phng php nh gi, nh gi thit k v trin khai, hi u qu hot ng ca d n phng ly nhim HIV/AIDS t m sang con v mt s kin ngh nng cao hiu qu ca hot ng ny#D n#Phng chng#Truyn nhim#HIV#AID S#Thanh Vn## 00908000000000253000450002600110000002600110001100201290002200300680015101900050 02190820008002248080005002320080005002370090014002420100005002560110015002610150 03400276013000700310021027500317020002200592020001200614020000500626020001300631 039001000644#VL09.00210#VL09.00211#S tham gia ca nam gii vo chng trnh d phng ly truyn m con Vit Nam: Nhng thch thc v c hi i vi chng tr nh#Bo co ny da trn nghin cu nh tnh c thc hin Vit Nam#Vi?t#362 .196#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a314tr.^b30cm#u ba sch ghi: B Y t, UNIC EF#237929#Trnh by ni dung chng trnh hnh ng quc gia v d phng ly tru yn t m sang con, cc phng php thit k, nghin cu, phn tch, iu tra v s tham gia ca nam gii trong vic mang thai, chm sc sc kho sinh sn ni c hung, phng ly truyn HIV/AIDS ni ring...#Chng trnh quc gia#Phng chng#A IDS#Truyn nhim#Thanh Vn## 00609000000000229000450002600110000002600110001100200490002201900050007108200080 00768080005000840080005000890090012000940100005001060110031001110150029001420130 00700171021014500178020002000323020000700343020001900350039001000369#VL09.00212# VL09.00213#K yu nghin cu khoa hc giai on 2002 - 2007#Vi?t#332.071#^214#^a H.#^aTi chnh#2008#^a195tr.: bng, 4tr. nh^b27cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh# 237930#Bao gm nhng ti nghin cu khoa hc cp c s, cp b v nhng cng trnh nghin cu c gii thng ca Hc vin Ti chnh t 2002 - 2007#Nghin c u khoa hc# ti#Hc vin Ti chnh#Thanh Vn## 00813000000000313000450002600110000002600110001100200760002200700460009801900050 01440820008001498080005001570080005001620090012001670100005001790110015001840050 01200199005001600211005001400227005001600241005001500257013000700272021014600279 020002000425020000800445020001000453039001000463020000700473020001900480#VL09.00 214#VL09.00215#K yu hi tho khoa hc Hc vin Ti chnh - 45 nm xy dng v pht trin#Ng Th Chi, Nguyn Trng C, Phm Vn Lin..#Vi?t#332.071#^214#^aH.# ^aTi chnh#2008#^a142tr.^b27cm#Ng Th Chi#Nguyn Trng C#Phm Vn Lin#Nguyn Vn Hiu#Hong Yn Bnh#237931#Bao gm nhng bi bo v nghin cu khoa hc, o to, ging dy, thnh tch ca Hc vin Ti chnh qua 45 nm xy dng v pht trin 1963 - 2008#Nghin cu khoa hc#o to#Ti chnh#Thanh Vn#K yu#Hc vi n Ti chnh## 00761000000000265000450002600110000000100090001100200320002000700220005200500120 00740140007000860190005000930820007000988080005001050080005001100090023001150100 00500138011001500143013000700158021027100165020001800436020001200454020000800466 020001100474039001000485#VL09.00216#V Ngha#C s tng p ng c t trong#V Ngha, L Anh Tun#L Anh Tun#78000#Vi?t#621.43#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thu t#2009#^a227tr.^b27cm#237932#Trnh by tng p v nhng tr ngi khi tng p ch o ng c t trong, phng php tng p, tng p bng tua bin kh, tng p dn ng c kh, lm mt khi tng p, tng p cho ng c 2 k, ng dng ca tng p trong thc tin, mt s h hng thng gp v cch sa cha#ng c t trong#T ua bin kh#Tng p#Gio trnh#Thanh Vn## 00951000000000337000450002600110000002600110001100200540002200700530007600500110 01290190005001400820009001458080005001540080005001590090023001640100005001870110 01500192005002000207005002000227005001400247005001600261015009200277013000700369 02101470037602000080052302000200053102000160055102000180056702000090058502000090 0594039001000603#VL09.00217#VL09.00218#Nhng chuyn i kinh t - x hi vng cao Vit Nam#Jeff Romm, Jennifer Sowerwine, Nghim Phng Tuyn..#Romm, Jeff#Vi? t#330.9597#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2008#^a227tr.^b25cm#Sowerwine, Jenni fer#Nghim Phng Tuyn#Sikor, Thomas#Salemink, Oscar#Tn sch ngoi ba: Thi k m ca - Nhng chuyn i kinh t - x hi vng cao Vit Nam#237933#Trnh b y qu trnh chuyn i c cu kinh t, s thay i cc mi quan h lao ng, th nh qu pht trin trong thi k m ca vng cao Vit Nam#Kinh t#Tng trng kinh t#Thi k i mi#Chuyn i c cu#Min ni#Vit Nam#Thanh Vn## 00813000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200400 00460070013000860140008000990190005001070820004001128080005001160080005001210090 02300126010000500149011001500154013000700169021033500176020000900511020000800520 020000900528039001000537#VL09.00219#VL09.00220#VL09.00221#Nguyn B #S tay k thut thi cng nh gia nh#Nguyn B #120000#Vi?t#690#^214#^aH.#^aKhoa h c v K thut#2009#^a476tr.^b27cm#237934#Trnh by cc yu cu v k thut thi c ng cc b phn ca nh c bit l mt s kinh nghim t thc t thi cng chng thm cho mi bng, cho tng ngoi, cho tng khu ph, cho b nc... k thut thi cng mng ca cc loi t nn, mng khi xy chen, mng cc che, khc phc h in tng ct chy, lm bp ci tin, xy b t hoi...#Thi cng#Nh ca#Xy dn g#Thanh Vn## 00455000000000253000450002600110000002600110001100100070002200200100002900300120 00390070007000510140008000580190005000660820009000718080005000800080005000850090 04400090010000500134011001500139013000700154020001700161020000900178020000400187 039001000191#VV09.01172#VV09.01171#L t#ng ch#Tp th vn#L t#125000#V i?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Bch Vit#2009#^a642tr. ^b24cm#237935#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh Vn## 00778000000000241000450002600110000002600110001100200570002201900050007908200070 00848080005000910080005000960090012001010100005001130110015001180130007001330210 32100140020000800461020001000469020002000479020000800499020001900507039001000526 #VV09.01179#VV09.01180#Lch s 45 nm xy dng v pht trin Hc vin Ti chnh# Vi?t#332.07#^214#^aH.#^aTi chnh#2008#^a231tr.^b24cm#237936#Trnh by khi qut lch s hnh thnh v pht trin ca Hc vin Ti chnh trong cng cuc ci to v xy dng ch ngha x hi min Bc, trong khng chin chng M cu nc, t rong thi k i mi, cc thnh tu v gio dc, nghin cu khoa hc, nhng bi hc kinh nghim rt ra trong qu trnh xy dng v pht trin#Lch s#Ti chnh# Nghin cu khoa hc#o to#Hc vin Ti chnh#Thanh Vn## 00779000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200600003301900050 00930820010000988080005001080080005001130090012001180100005001300110015001350150 03500150013000700185021021600192020001000408020001400418020001000432020000900442 020002200451020001800473039001000491#VV09.01181#VV09.01182#VV09.01183#Hng dn k khai, np v quyt ton thu thu nhp cc nhn#Vi?t#343.59706#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a508tr.^b24cm#TTS ghi: Hi T vn Thu Vit Nam#237937#Hng dn k khai, np thu v quyt ton thu. Gii thiu h thng vn bn quy phm php l ut lin quan n thu thu thu nhp c nhn v hng dn thc hin theo tng ni dung qui nh ca lut, ngh nh, thng t#Lut thu#Thu thu nhp#Php lut#V it Nam#Thu thu nhp c nhn#Vn bn php lut#Thanh Vn## 01112000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200310003300700410 00640050017001050050008001220050013001300050015001430050016001580190005001740820 00700179808000500186008000500191009002600196010000500222011001500227015004800242 01300070029002104410029702000120073802000080075002000090075802000090076703900100 0776#VV09.01189#VV09.01191#VV09.01190#Thng bo Hn Nm hc nm 2007#Trn Th Ki m Anh,Th Anh, Phm Vn nh..#Trn Th Kim Anh#Th Anh#Phm Vn nh#Nguyn Gia B o#Nguyn Khc Bo#Vi?t#495.17#^214#^aH.#^aVin Nghin cu Hn Nm#2008#^a948tr. ^b21cm#u ba sch ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam#237938#Trnh by cc bi vit thuc 4 vn trong Hi ngh thng bo Hn Nm nm 2007: thng bo, gii t hiu nhng pht hin mi trong cng tc su tm t liu Hn Nm hin cn nm ri rc cc a phng v cc kho t liu trong nc v quc t; gii thiu cc tc gi, tc phm Hn Nm v t liu v cc nhn vt lch s; thng tin nhng t ri thc c bn ca ngnh Hn Nm; nghin cu v ngn ng vn t gp phn nghin cu lch s ting Vit#Hn Nm hc#Su tm#Ti liu#Ngn ng#Thanh Vn## 00841000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200730 00500070017001230140007001400190005001470820012001528080005001640080005001690090 02300174010000500197011001500202013000700217021025700224020002100481020000900502 020000800511020000900519020001300528039001000541#VV09.01192#VV09.01193#VV09.0119 4#Nguyn Hng Lnh#Pht trin cng nghip ch bin nng, lm sn cc tnh vng B c Trung B#Nguyn Hng Lnh#45000#Vi?t#338.4095974#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a266tr.^b21cm#237939#Trnh by mt s vn l lun c bn v pht trin cng nghip ch bin nng, lm sn trong pht trin kinh t a phng. Ph n tch thc trng v sut cc gii php nhm pht trin cng nghip ch bin nng, lm sn trn a bn cc tnh Bc Trung B#Cng nghip ch bin#Nng sn# Lm sn#Vit Nam#Bc Trung B#Thanh Vn## 00734000000000253000450002600110000002600110001100200510002200300230007301900050 00960820007001018080005001080080005001130090014001180100005001320110014001370040 00800151013000700159021026600166020001200432020000900444020000700453020001000460 039001000470#VV09.01195#VV09.01196#Nng cao nhn thc v phng, chng lm dng t r em#Dnh cho cn b x hi#Vi?t#362.76#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a44tr.^b2 0cm#Ti bn#237940#Trnh by cch t chc lp tp hun v hng dn tin hnh b i ging dnh cho cn b x hi nhm gp phn nng cao nhn thc v phng chng l m dng tr em: lm dng thn th, lm dng tinh thn, lm dng tnh dc, hu qu ca lm dng i vi s pht trin ca tr#Phng chng#Lm dng#Tr em#Bi gi ng#Thanh Vn## 00730000000000241000450002600110000002600110001100200510002200300300007301900050 01030820007001088080005001150080005001200090014001250100005001390110014001440040 00800158013000700166021027700173020001200450020000900462020000700471039001000478 #VV09.01197#VV09.01198#Nng cao nhn thc v phng, chng lm dng tr em#Dnh c ho cn b ngnh Cng an#Vi?t#362.76#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a60tr.^b20cm#T i bn#237941#Trnh by cch t chc lp v tin hnh bi ging cho cn b ngnh cng an, nhm gp phn nng cao nhn thc v phng, chng lm dng tr em: lm dng thn th, lm dng tinh thn, lm dng tnh dc, cc bi tp tnh hung, k nng lm vic vi tr trong cng tc ghi li khai#Phng chng#Lm dng#Tr em#T hanh Vn## 00566000000000253000450002600110000002600110001100200510002200300160007301900050 00890820007000948080005001010080005001060090014001110100005001250110014001300040 00800144013000700152021010500159020001200264020000900276020000700285020001000292 039001000302#VV09.01199#VV09.01200#Nng cao nhn thc v phng, chng lm dng t r em#Dnh cho tr em#Vi?t#362.76#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a28tr.^b20cm#Ti bn#237942#Hng dn tin hnh bi ging cho lp tp hun nhm nng cao nhn th c v phng chng v lm dng tr em#Phng chng#Lm dng#Tr em#Bi ging#Thanh Vn## 00718000000000253000450002600110000002600110001100200510002200300270007301900050 01000820007001058080005001120080005001170090014001220100005001360110014001410040 00800155013000700163021024100170020001200411020000900423020000700432020001500439 039001000454#VV09.01201#VV09.01202#Nng cao nhn thc v phng, chng lm dng t r em#Dnh cho cn b ngnh Y t#Vi?t#362.76#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a54tr .^b20cm#Ti bn#237943#Trnh by cch t chc lp tp hun v tin hnh bi gin g cho cn b y t nhm phc v cho vic nng cao phng, chng xm hi lm dng t r em kt hp bi tp tnh hung c th: xm hi thn th, b mc tr em, xm h i tnh dc v tinh thn#Phng chng#Lm dng#Tr em#Sch hng dn#Thanh Vn## 00729000000000253000450002600110000002600110001100200510002200300190007301900050 00920820007000978080005001040080005001090090014001140100005001280110014001330040 00800147013000700155020001200162039001000174021026500184020000900449020000700458 020001000465#VV09.01203#VV09.01204#Nng cao nhn thc v phng, chng lm dng t r em#Dnh cho gio vin#Vi?t#362.76#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a44tr.^b20cm# Ti bn#237944#Phng chng#Thanh Vn#Trnh by cch t chc lp v hng dn ti n hnh bi ging dnh cho gio vin nhm gp phn nng cao nhn thc v phng ch ng lm dng tr em: nh ngha v c im ca lm dng v b mc tr em, nguy n nhn, vai tr ca cc yu t x hi, cc bi tp tnh hung#Lm dng#Tr em#B i ging## 00717000000000253000450002600110000002600110001100200510002200300240007301900050 00970820007001028080005001090080005001140090014001190100005001330110014001380040 00800152013000700160021024800167020001200415020000900427020000700436020001000443 039001000453#VV09.01205#VV09.01206#Nng cao nhn thc v phng, chng lm dng t r em#Dnh cho cc bc cha m#Vi?t#362.76#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a47tr.^b 20cm#Ti bn#237945#Trnh by cch chun b t chc lp v hng dn tin hnh b i ging cho cc bc cha m nhm gp phn nng cao nhn thc v phng chng lm dng tr em: lm dng thn th, lm dng tinh thn, lm dng tnh dc, hu qu, cng c v quyn tr em...#Phng chng#Lm dng#Tr em#Bi ging#Thanh Vn## 00709000000000253000450002600110000002600110001100200470002201900050006908200070 00748080005000810080005000860090014000910100005001050110014001100040008001240120 04900132013000700181021021900188020001200407020000900419020000700428020001000435 039001000445#VV09.01207#VV09.01208#Kin thc chung v phng chng lm dng tr e m#Vi?t#362.76#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a48tr.^b20cm#Ti bn#Ti liu tp hu n v phng chng lm dng tr em#237946#Trnh by cc du hiu nhn bit v lm dng tr em. Phn tch hu qu v th cht, hnh vi, tm l ca lm dng tr em. Cc yu t lm tng nguy c lm dng tr em v cch p ng vi cc trng hp tr b lm dng#Phng chng#Lm dng#Tr em#Bi ging#Thanh Vn## 00788000000000301000450002600110000002600110001100200690002200700510009101900050 01420820008001478080005001550080005001600090014001650100005001790110014001840050 01500198005001600213005001600229005001200245013000700257021015400264020001300418 020001000431020000500441020001500446020001500461039001000476#VV09.01209#VV09.012 10#S tay hng dn tuyn truyn v gii v php lut v bnh dng gii#Vng Th Hanh, Nguyn Th Phc, Th Mai Hin..#Vi?t#344.597#^214#^aH.#^aNxb. H Ni# 2008#^a68tr.^b24cm#Vng Th Hanh#Nguyn Th Phc# Th Mai Hin# Tng Vi#23 7947#Gii thiu kin thc c bn v gii v bnh ng gii, lut php lin quan n bnh ng gii. Hng dn k nng truyn thng trc tip v bnh ng gii#T uyn truyn#Php lut#Gii#Bnh ng gii#Sch hng dn#Thanh Vn## 00937000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200230003300300170 00560070045000730190005001180820009001238080005001320080005001370090014001420100 00500156011001500161005001300176005001200189005001600201005001800217005001400235 01500780024901300070032702101660033402000170050002000230051702000100054002000180 0550020000900568039001000577#VV09.01211#VV09.01213#VV09.01212#Tri An tr Thanh Lit#Hi c cch mng# ng Long, V Xun ng, Hong c Thanh..#Vi?t#959.7032 #^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a242tr.^b21cm# ng Long#V Xun ng#Hong c Thanh#Nguyn Th Thng#Nguyn Vn Ba#TTS ghi: Ban Tuyn gio thnh u H Ni. Ban Lin lc Tri An tr Thanh Lit#237948#Hi c cch mng ca nhng chin s c ng sn, thng binh tng tham gia chin u, hot ng b mt b bt giam t i nh t Thanh Lit trong khng chin chng Php#Lch s hin i#Khng chin ch ng Php#u tranh#Nh t Thanh Lit#Chin s#Thanh Vn## 00687000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200270 00420070009000690140007000780190005000850820010000908080005001000080005001050090 02000110010000500130011001500135015003400150013000700184021014400191020001700335 020000900352020001300361020001300374039001000387#VV09.01214#VV09.01215#VV09.0121 6#Vin Mai#Chuyn c bn dng sng T#Vin Mai#68000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^ aQun i nhn dn#2008#^a492tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Nguyn Cng Ch#237949# Gii thiu v np sng, sinh hot ca ngi k ch, Thng Long - H Ni trong m t hai trm nm v trc c bit vo thi k cui L u Nguyn#Vn hc hin i #Vit Nam#Sng T Lch#Truyn d s#Thanh Vn## 00836000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100070003300200250 00400030007000650070007000720140007000790190005000860820009000918080005001000080 00500105009002000110010000500130011002500135013000700160021030300167020000800470 020002300478020000900501020000700510020000700517039001000524#VV09.01217#VV09.012 19#VV09.01218#H Bc#Nhng thng nm qun ng#Hi k#H Bc#35000#Vi?t#959.7041 #^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a244tr., 6tr. nh^b21cm#237950#Tm tt v g ia nh, thi nin thiu ca Thiu t H Bc. Nhng cu chuyn v nhng trn chi n u ca ng v ng i trong thi k khng chin chng Php v nhng nm th ng b t y (1946 - 1954). Qu trnh tham gia ci cch rung t, hc tp v c ng tc ca ng cc trng qun i (1955 - 1996)#Tiu s#Khng chin chng ph p#Qun i#Hi k#H Bc#Thanh Vn## 00835000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200330003300700480 00660140007001140190005001210820008001268080005001340080005001390090020001440100 00500164011001500169005001500184005002000199013000700219021025500226020000900481 020000700490020001000497020000900507020000700516039001000523#VV09.01220#VV09.012 21#VV09.01222#S tay sc kho tm l qun nhn#S.t., b.s.: Dng Minh Ho, Nguy n Phng Thanh#35000#Vi?t#355.001#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a252tr.^b 21cm#Dng Minh Ho#Nguyn Phng Thanh#237951#Nhng hiu bit chung v hot n g tm l, nhn t tm l v sc kho tm l. Cc kin thc thng thng bo v s c kho tm l trong sinh hot v i su phn tch tm l qun nhn: t cht tm l, khch l tm l v tm l chin vi chin tranh hin i#Sc kho#Tm l#Qu n nhn#Qun i#S tay#Thanh Vn## 00749000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200490003300700570 00820140007001390190005001460820008001518080005001590080005001640090020001690100 00500189011001500194005001500209005001100224005001700235013000700252021014800259 020002000407020001200427020001000439039001000449#VV09.01223#VV09.01225#VV09.0122 4#Chin tranh in t - cuc sc ca in v t#S.t., b.s.: Dng Minh Ho, V c Sn, Nguyn Th Nhung#28000#Vi?t#621.381#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#20 08#^a200tr.^b21cm#Dng Minh Ho#V c Sn#Nguyn Th Nhung#237952#Trnh by va i tr: sc mnh ca in v t, c bit l ng dng trong vic to ra v kh m i, cng ngh mi thng qua cc cuc chin tranh in t#Chin tranh in t#in trng#T trng#Thanh Vn## 00853000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200350003300700930 00680140007001610190005001680820011001738080005001840080005001890090020001940100 00500214011001500219005001600234005000900250005001000259005000900269005001100278 00500150028900500170030401300070032102101180032802000170044602000090046302000090 0472020001200481039001000493#VV09.01226#VV09.01227#VV09.01228#H Ch Minh - mt nhn cch v i#Nguyn Th nh, Vit Huy, Thu Xun... ; S.t., tuyn chn: in h Vn Thin, Trn Minh Trng#31000#Vi?t#959.704092#^214#^aH.#^aQun i nhn d n#2009#^a208tr.^b21cm#Nguyn Th nh#Vit Huy#Thu Xun#Minh Anh#Trung Kin#i nh Vn Thin#Trn Minh Trng#237953#Nhng cu chuyn cm ng, ghi li nhng k nim su sc ca nhiu ngi vinh d c sng gn Bc v c gp Bc#Vn h c hin i#Vit Nam#Bi vit#H Ch Minh#Thanh Vn## 00907000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200330 00440070037000770140007001140190005001210820011001268080005001370080005001420090 02000147010000500167011001500172005001300187005001100200013000700211021029200218 020000800510020000900518020001000527020001000537039001000547020003600557#VV09.01 229#VV09.01232#VV09.01231#VV09.01230#Barack Obama - tng lai nc M#S.t., b.s. : Triu Anh Ba, Quc Thiu#50000#Vi?t#973.931092#^214#^aH.#^aQun i nhn dn# 2008#^a304tr.^b21cm#Triu Anh Ba#Quc Thiu#237954#S lc tiu s gia nh, th i th u, s nghip ca Barack Obama tng thng th 44 ca Hoa K v qu trnh p hn u trn con ng tranh c tng thng. Nhng bi nh gi v con ngi, tn h cch, nng lc Obama ca gii truyn thng M. Nhng chnh sch trn con ng chnh tr mi ca ng#Tiu s#Gia nh#S nghip#Chnh tr#Thanh Vn#Obama Bara ck, Tng thng, 1961-, M## 00759000000000277000450002600110000002600110001100100120002200200290003400700270 00630050014000900140007001040190005001110820011001168080005001270080005001320090 01100137010000500148011001500153004001800168013000700186021024400193020001500437 020000800452020001100460039001000471#VV09.01233#VV09.01234#Phm L Dn#Bi tp c s k thut nhit#Phm L Dn, ng Quc Ph#ng Quc Ph#22000#Vi?t#621.402 076#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a247tr.^b21cm#Ti bn ln th 9#237955#Trnh by tm tt l thuyt, cng thc, bi, p s, hng dn v cc vn lin quan n k thut nhit: trng thi ca mi cht pha kh, dn nhit, trao i nhit i lu, trao i nhit bc x, truyn nhit, thit b trao i nhit...#K thu t nhit#Bi tp#Gio trnh#Thanh Vn## 00704000000000301000450002600110000002600110001100200150002200700480003700500150 00850140007001000190005001070820008001128080005001200080005001250090011001300100 00500141011001500146004001800161005001400179005001500193005001500208013000700223 021013600230020000700366020000800373020001100381039001000392#VV09.01235#VV09.012 36#Bi tp ho l#Nguyn Vn Du, Trn Hip Hi, Lm Ngc Thim..#Nguyn Vn Du #44500#Vi?t#541.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a524tr.^b21cm#Ti bn ln th 5# Trn Hip Hi#Lm Ngc Thim#Nguyn Th Thu#237956#Gii thiu khi qut v: nhi t ng lc ho hc, in ho hc, ng hc hnh thc v cu trc ho hc. Mt s bi tp km theo li gii#Ho l#Bi tp#Gio trnh#Thanh Vn## 01095000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200640003300700870 00970050014001840050014001980050016002120050015002280050015002430140007002580190 00500265082000400270808000500274008000500279009001200284010000500296011001500301 01500290031601300070034502103760035202000100072802000100073802000110074803900100 0759#VV09.01184#VV09.01185#VV09.01186#Thc hnh kim ton mt s b phn c bn ca bo co ti chnh#Lu c Tuyn, u Ngc Chu, Giang Th Xuyn... ; Ch.b.: Lu c Tuyn, u Ngc Chu#Lu c Tuyn#u Ngc Chu#Giang Th Xuyn#Thnh V n Vinh#Phm Tin Hng#56000#Vi?t#657#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a331tr.^b24cm #TTS ghi: Hc vin Ti chnh#237957#Khi qut v kim ton bo co ti chnh, k hi nim, mc ch, ni dung, nguyn tc v quy trnh kim ton. Mc tiu, cn c , kho st v kim sot ni b, thc hin cc th nghim c bn, tng hp kt q u ca kim ton chu k bn hng thu tin, mua hng v thanh ton, tn kho, chi ph gi thnh v cc thng tin ti chnh khc. Tng hp lp bo co kim ton v th qun l#Kim ton#Ti chnh#Thanh ton#Thanh Vn## 01145000000000385000450002600110000002600110001100200420002200700700006400500150 01340050018001490050019001670050015001860050020002010140007002210190005002280820 00600233808000500239008000500244009001200249010000500261011001500266015002900281 00400300031001300070034002103110034702000210065802000100067902000040068902000070 0693020000900700020000800709020002100717020001100738039001000749#VV09.01187#VV09 .01188#Gio trnh nghip v ngn hng thng mi#B.s.: Nguyn Th Mi (ch.b.), T rn Th Thu Hin, Trn Th Hng Hnh..#Nguyn Th Mi#Trn Th Thu Hin#Trn Th Hng Hnh#Trn Cnh Ton#Phan Th Bch Tuyt#65000#Vi?t#332.1#^214#^aH.#^aTi chnh#2008#^a439tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Ti bn, c sa cha, b sung#237958#Khi qut v nghip v ngn hng thng mi: ngun vn, qun l ngu n vn, cho vay trong ngn hng ngn hn, di hn, trung hn. Cc dch v thanh t on ca ngn hng, thanh ton quc t trong ngoi thng. Gii thiu mt s dch v ngn hng, vic qun l ri ro v phn tch hot ng kinh doanh ca ngn h ng#Ngn hng thng mi#Nghip v#Vn#Ri ro#Tip th#Dch v#Hot ng kinh doa nh#Gio trnh#Thanh Vn## 00610000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200210003600700140 00570140007000710190005000780820006000838080005000890080005000940090011000990100 00500110011001500115004001800130013000700148021013300155020001900288020001800307 020001100325039000800336#VV09.01237#VV09.01238#Nguyn Vn H#Xc xut v thng k #Nguyn Vn H#21500#Vi?t#519.2#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a243tr.^b21cm#Ti b n ln th 6#237959#Tp hp v gii tch t hp, s kin ngu nhin v xc sut, bin ngu nhin, vct ngu nhin, mu ngu nhin, c lng tham s...#L thuy t xc sut#Xc sut thng k#Gio trnh#Vn Anh## 00646000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200210003800300510 00590070016001100140007001260190005001330820006001388080005001440080005001490090 01100154010000500165011001500170004001800185013000700203021010000210020000900310 020000900319020000900328020001100337039000800348#VV09.01239#VV09.01240#ng Hng Thng#Thng k v ng dng#Gio trnh dng cho cc trng i hc v cao ng# ng Hng Thng#27500#Vi?t#519.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a275tr.^b21cm#Ti b n ln th 1#237960#Khi nim v thng k m t, l thuyt xc sut, c lng th am s, phn tch tng quan hi quy...#Thng k#Xc sut#ng dng#Gio trnh#Vn Anh## 00830000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020017000430030054000600070048001140220010001620050012001720050 01700184005001500201005001600216005001600232004001800248008000500266009001100271 01000050028201100150028701300070030202101190030902000170042802000070044502000090 0452020001100461039000800472#VV09.01241#VV09.01242#23000#Vi?t#530#^214#Vt l i cng#Dng cho cc trng i hc khi K thut cng nghip# Trn Ct, ng Quang Khang, Nguyn Vn Tr..#T.3, Ph.2# Trn Ct#ng Quang Khang#Nguyn Vn Tr#Phng Vn Trnh#Nguyn Cng Vn#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2008#^a29 5tr.^b21cm#237961#Trnh by kin thc c bn v v tr v cc thin th, nng l ng, cc vt liu rn, my pht lng t, cc ht s cp#Vt l i cng#V tr #Vt liu#Gio trnh#Vn Anh## 00813000000000301000450002600110000002600110001100100130002200200180003500300730 00530070063001260050013001890140007002020190005002090820008002148080005002220080 00500227009001100232010000500243011001500248004001900263005001400282013000700296 021016300303020001800466020000800484020001100492039000800503#VV09.01243#VV09.012 44#Phng Vn L#Vt liu xy dng#Vit theo chng trnh c hi ng mn h c ngnh Xy dng thng qua#Phng Vn L, Phm Duy Hu, Phan Khc Tr ; Phng Vn L ch.b.#Phm Duy Hu#30000#Vi?t#691.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a348tr.^b2 1cm#Ti bn ln th 13#Phan Khc Tr#237962#Nhng tnh cht c bn ca vt liu xy dng, vt liu thin nhin, vt liu gm xy dng, vt liu kim loi, va xy dng, vt liu g, vt liu cch nhit...#Vt liu xy dng#Bi tp#Gio tr nh#Vn Anh## 00744000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200180003800700530 00560050014001090140007001230190005001300820007001358080005001420080005001470090 01100152010000500163011001500168004001800183005001300201013000700214021021900221 020001000440020000800450039000800458#VV09.01245#VV09.01246#Phm Vit Trinh#Bi t p thin vn#Phm Vit Trinh (ch.b.), Phan Vn ng, L Phc Lc#Phan Vn ng# 14500#Vi?t#520.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a159tr.^b21cm#Ti bn ln th 3#L Phc Lc#237963#Trnh by tm tt kin thc v bi tp v qu trnh pht hin cu trc h mt tri, quy lut chuyn ng ca cc thin th, thin cu - nht ng ca cc thin th, thi gian, lch v mt s p s, hng dn, bi gii#Thi n vn#Bi tp#Vn Anh## 00748000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200290003400700260 00630050013000890140007001020190005001090820006001148080005001200080005001250090 01100130010000500141011001500146013000700161021028000168020000900448020001000457 020000700467039000800474#VV09.01247#VV09.01248#Ng Trn i#S tay xut bn v ph t hnh#Ng Trn i, Nguyn Nh #Nguyn Nh #76000#Vi?t#070.5#^214#^aH.#^aGi o dc#2008#^a547tr.^b21cm#237964#Gii thch mt s khi nim v xut bn, pht h nh. Gii thiu nhng kin thc v cng ngh in hin i trong cng tc xut bn . Danh sch cc nh xut bn Vit Nam, cc cng ty, tp on xut bn ln trn th gii. Cng mt s vn bn php quy lin quan n hot ng xut bn#Xut b n#Pht hnh#S tay#Vn Anh## 00661000000000265000450002600110000002600110001100100180002200200230004000700180 00630140007000810190005000880820010000938080005001030080005001080090011001130100 00500124011001500129004001800144013000700162021018600169020001300355020000800368 020001100376039000800387#VV09.01249#VV09.01250#Nguyn Thin Gip#T vng hc ti ng Vit#Nguyn Thin Gip#27500#Vi?t#495.92282#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a339t r.^b21cm#Ti bn ln th 7#237965#Nghin cu nhng vn v t vng ting Vit nh: nhn din v phn loi cc n v t vng ting Vit; c cu ng ngha, s hnh thnh, tn ti v pht trin ca t vng ting Vit...#Ngn ng hc#T vng #Ting Vit#Vn Anh## 00760000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200340003800300480 00720070016001200140007001360190005001430820006001488080005001540080005001590090 01100164010000500175011001500180004001800195013000700213021018200220020001800402 020001100420020002000431020001100451039000800462#VV09.01251#VV09.01252#Nguyn nh Ho#Mi trng v pht trin bn vng#Dng cho sinh vin cc trng i hc, cao ng#Nguyn nh Ho#13500#Vi?t#363.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a138tr.^b2 1cm#Ti bn ln th 3#237966#Nhng kin thc c bn v mi trng, gn kt nhng vn mi trng v pht trin m bo cho pht trin bn vng. Nhng kh khn trong bo v mi trng v pht trin bn vng...#Bo v mi trng#Mi trng# Pht trin bn vng#Gio trnh#Vn Anh## 00825000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430010015000480020020000630030121000830070023002040220004002270040 01900231008000500250009001100255010000500266011001500271013000700286005001500293 02101410030802000090044902000110045802000040046902000070047302000110048003900080 0491#VV09.01253#VV09.01254#20000#Vi?t#495.9225#^214#Dip Quang Ban#Ng php ti ng Vit# c Hi ng thm nh sch ca B Gio dc v o to gii thiu l m sch dng chung cho cc trng i hc S phm#Dip Quang Ban (ch.b.)#T.2#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2009#^a259tr.^b21cm#237967#Dip Quang Ban#Trnh b y cc kin thc v cm t, cm danh t, cm ng t, cm tnh t v cu n, c u ghp, cu phn loi theo mc ch ni, cu ph nh#Ng php#Ting Vit#Cu#C m t#Gio trnh#Vn Anh## 00609000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200170003500700390 00520050012000910140007001030190005001100820004001158080005001190080005001240090 01100129010000500140011001500145004001800160005001200178013000700190021010800197 020000700305020001100312039000800323#VV09.01255#VV09.01256#L Vn Dng#M hc i cng#L Vn Dng, L nh Lc, L Hng Vn#L nh Lc#21000#Vi?t#111#^214 #^aH.#^aGio dc#2009#^a242tr.^b21cm#Ti bn ln th 4#L Hng Vn#237968#Khi q ut v mi quan h thm m, ch th thm m, khch th thm m, ngh thut, ngh s, gio dc thm m#M hc#Gio trnh#Vn Anh## 00659000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200260003800700340 00640050017000980140007001150190005001220820009001278080005001360080005001410090 01100146010000500157011001500162004001800177013000700195021011700202020000500319 020001800324020000800342020001100350039000800361#VV09.01257#VV09.01258#Hong Xu n Snh#Bi tp i s tuyn tnh#Hong Xun Snh, Trn Phng Dung#Trn Phng D ung#18000#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a207tr.^b21cm#Ti bn ln th 5#237969#Gm nhng bi tp v i s tuyn tnh: khng gian vc t, nh x tuy n tnh, ma trn, h phng trnh tuyn tnh...#Ton#i s tuyn tnh#Bi tp#G io trnh#Vn Anh## 00827000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010016000470020021000630070054000840220004001382210032001420050 01200174005001600186004001800202008000500220009001100225010000500236011001500241 01300070025602101640026302000130042702000080044002000070044802000150045502000110 0470039000800481#VV09.01259#VV09.01260#16500#Vi?t#515.076#^214#Nguyn nh Tr# Bi tp ton cao cp#Nguyn nh Tr (ch.b.), T Vn nh, Nguyn H Qunh#T.2#P hp tnh gii tch mt bin s#T Vn nh#Nguyn H Qunh#Ti bn ln th 9#^aH .#^aGio dc#2008#^a272tr.^b21cm#237970#Cc bi tp ton v li gii v php tn h gii tch mt bin s: hm s mt bin s thc, o hm v vi phn ca hm s mt bin, nguyn hm, v tch phn bt nh#Ton cao cp#Bi tp#Hm s#Ton gi i tch#Gio trnh#Vn Anh## 01059000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020025000470030091000720070074001630220004002372210011002410050 01700252005001400269005001300283005001200296004001900308008000500327009001100332 01000050034301100150034801300070036302102700037002000080064002000170064802000070 0665020000600672020001100678039000800689#VV09.01261#VV09.01262#12500#Vi?t#530.0 76#^214#Bi tp vt l i cng#Dng cho cc trng i hc cc khi cng nghi p, cng trnh, thu li, giao thng vn ti#Lng Duyn Bnh, Nguyn Hu H, L Vn Ngha... ; Lng Duyn Bnh ch.b.#T.1#C - Nhit#Lng Duyn Bnh#Nguyn Hu H#L Vn Ngha#Nguyn Tng#Ti bn ln th 16#^aH.#^aGio dc#2009#^a199tr.^b2 1cm#237971#Tm tt cc cng thc nh lut ca c hc, nhit hc, ng lc hc h cht im, ng lc hc vt rn, nng lng trng hp dn, c hc tng i c ht lu. Nhng nh lut thc nghim v kh cht, nguyn l th nht, th hai c a nhit ng hc, cht kh, cht lng...#Bi tp#Vt l i cng#C hc#Nhit#G io trnh#Vn Anh## 00882000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010016000430020017000590070054000760220004001302210032001340050 01200166005001600178004001900194008000500213009001100218010000500229011001500234 01300070024900500160025602102010027202000130047302000070048602000100049302000100 0503020001100513039000800524#VV09.01263#VV09.01264#24500#Vi?t#515#^214#Nguyn nh Tr#Ton hc cao cp#Nguyn nh Tr (ch.b.), T Vn nh, Nguyn H Qunh#T .2#Php tnh gii tch mt bin s#T Vn nh#Nguyn H Qunh#Ti bn ln th 1 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a415tr.^b21cm#237972#Nguyn nh Tr#Cc kin thc c b n v s thc, hm s mt bin s thc, gii hn v s lin tc ca hm s mt bi n s, o hm v vi phn ca hm s mt bin s, tch phn xc nh... cng mt s bi tp thc hnh#Ton cao cp#Hm s#Tch phn#Gii tch#Gio trnh#Vn Anh ## 00711000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200210003600700420 00570050005000990140007001040190005001110820008001168080005001240080005001290090 01100134010000500145011001500150004001900165005001300184013000700197021018000204 020001100384020001000395020000800405039000800413#VV09.01265#VV09.01266#Bi Minh Ton#Ting Vit thc hnh#Bi Minh Ton (ch.b.), L A, Vit Hng#L A#24500# Vi?t#495.922#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a279tr.^b21cm#Ti bn ln th 12# Vit Hng#237973#Trnh by cc khi nim v vn bn thc hnh phn tch vn bn, thu t li cc ni dung ti liu khoa hc. To lp vn bn, t cu trong vn bn, d ng t v ch vit trong vn bn#Ting Vit#Thc hnh#Vn bn#Vn Anh## 00700000000000277000450002600110000002600110001100100150002200200370003700300380 00740070015001120140007001270190005001340820008001398080005001470080005001520090 01100157010000500168011001500173004001800188013000700206021017300213020000800386 020001100394020000900405039000800414#VV09.01267#VV09.01268#Dip Quang Ban#Vn b n v lin kt trong ting Vit#Vn bn. Mch lc. Lin kt. on vn#Dip Quang Ban#19000#Vi?t#495.922#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a243tr.^b21cm#Ti bn ln th 5#237974#Trnh by mt s vn chung ca vn bn v ngn ng hc vn bn. o n vn. Lin kt trong ting Vit: lin kt hnh thc v lin kt ni dung, lin kt phi cu trc hnh#Vn bn#Ting Vit#Lin kt#Vn Anh## 00710000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200190003500700130 00540140007000670190005000740820007000798080005000860080005000910090011000960100 00500107011001500112004001800127013000700145021025400152020001100406020000800417 020001100425039000800436#VV09.01269#VV09.01270#o Vn Phc#Lch s vt l hc# o Vn Phc#27000#Vi?t#530.09#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a323tr.^b21cm#Ti bn ln th 4#237975#Trnh by v thi k ban u ca s pht trin vt l hc, cuc cch mng khoa hc ln th nht; s ra i ca vt l hc thc nghim. C hc N iutn v s hon thnh cuc cch mng khoa hc. Bc u hnh thnh vt l hc c in, vt l hc hin i...#Vt l hc#Lch s#Gio trnh#Vn Anh## 00898000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430010015000480020020000630030109000830070040001920220004002320040 01900236008000500255009001100260010000500271011001500276021017300291020001100464 02000090047502000110048402000080049503900080050302000110051100500160052201300070 0538005001500545#VV09.01271#VV09.01272#17000#Vi?t#495.9225#^214#Dip Quang Ban# Ng php ting Vit# c Hi ng thm nh sch ca B GD & T gii thiu l m sch dng chung cho cc trng i hc S phm#Dip Quang Ban (ch.b.), Hong V n Thung#T.1#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2009#^a191tr.^b21cm#Tm hiu v ng php v ng php hc ting Vit. Cc dng thc, phm tr ng php. Cu to t , t loi ting Vit nh: t ghp, t ly, danh t, ng t, tnh t, i t... #Ting Vit#Ng php#Cu to t#T loi#Vn Anh#Gio trnh#Hong Vn Thung#23797 6#Dip Quang Ban## 00637000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820007000458080005000520010011000570020016000680070011000840220004000950080 00500099009001100104010000500115011001500120021015900135020000900294020000900303 020000900312039000800321013000700329005001100336#VV09.01273#VV09.01274#VV09.0127 5#16500#Vi?t#370.92#^214#Nguyn Hi#Chuyn nh gio#Nguyn Hi#T.1#^aH.#^aGio dc#2008#^a155tr.^b21cm#Gii thiu v tiu s, cuc i v s nghip ca mt s nh gio Vit Nam: La Sn phu t Nguyn Thip, thy Siu v thn Siu, Nguyn T Gin, ng Huy Tr...#Gio dc#Nh gio#Vit Nam#Vn Anh#237977#Nguyn Hi## 00906000000000325000450002600110000002600110001100200540002202900520007600700590 01280050018001870050017002050050020002220050016002420050013002580190005002710820 01100276808000500287008000500292009001100297010000500308011001500313015003600328 01300070036402101600037102000170053102000090054802000070055702000080056403900080 0572#VV09.01276#VV09.01277#Hi tho Thi Vn Yn T ca tc gi Hong Quang Thun #Workshop on the Thi Vn Yn T by Hong Quang Thun#Hong Quang Thun, Trn Ph ng Tho, Hong Th Ngc Bch..#Hong Quang Thun#Trn Phng Tho#Hong Th Ng c Bch#Phm Th Chuyn#L Trng i#Vi?t#895.922808#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 247tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Qung Bnh#237978#Gii thiu 23 bi vit v it v Yn T: Duyn k ng Yn T, Thi vn Yn T - s kt ni th thin xa v nay, th v quan nim gi tr ca Hong Quang Thun...#Vn hc hin i#Vit Na m#K yu#Tp vn#Vn Anh## 00668000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020017000460030027000630070060000900220004001500050016001540050 01200170005001400182005001700196005001400213008000500227009001100232010000500243 01100150024801500330026301300070029602000080030302000090031102000140032003900080 0334#VV09.01278#VV09.01279#19400#Vi?t#372.34#^214#Cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc#B.s.: Nguyn Xun Huy (ch.b.), Bi Vit H, L Quang Phan..#Q.3#N guyn Xun Huy#Bi Vit H#L Quang Phan#Hong Trng Thi#Bi Vn Thanh#^aH.#^aG io dc#2008#^a143tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#237979#Tin hc#Tiu hc#Sch c thm#Vn Anh## 00707000000000289000450002600110000002600110001100100130002200200150003500300350 00500070031000850050017001160140007001330190005001400820006001458080005001510080 00500156009001100161010000500172011001500177013000700192021016200199020000500361 020000600366020002200372020001500394039000800409#VV09.01280#VV09.01281#Hong Mai L#Dy hc ton 4#Theo tinh thn i mi phng php#Hong Mai L, Nguyn nh Khu#Nguyn nh Khu#18500#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a155tr.^b24cm #237980#Hng dn phng php dy ton lp 4 theo phng php mi: dy hc s h c, dy i lng v o i lng, dy cc yu t hnh hc v dy hc gii ton c li vn#Ton#Lp 4#Phng php ging dy#Sch gio vin#Vn Anh## 00672000000000289000450002600110000002600110001100100170002200200150003900300350 00540070031000890050013001200140007001330190005001400820004001458080005001490080 00500154009001100159010000500170011001500175013000700190021012900197020000500326 020000600331020002200337020001500359039000800374#VV09.01282#VV09.01283#Nguyn nh Khu#Dy hc ton 5#Theo tinh thn i mi phng php#Nguyn nh Khu, Hon g Mai L#Hong Mai L#16000#Vi?t#372#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a131tr.^b24cm#2 37981#Hng dn phng php dy ton lp 5 theo phng php mi: dy hc s hc, i lng v o i lng, dy cc yu t hnh hc...#Ton#Lp 5#Phng php gi ng dy#Sch gio vin#Vn Anh## 00518000000000277000450002600110000002600110001100200380002200700260006000500110 00860140007000970190005001040820007001098080005001160080005001210090011001260100 00500137011001500142004001800157005001400175013000700189020000900196020000600205 020000700211020001400218039000800232#VV09.01285#VV09.01284#n kin thc luyn k nng sinh hc 7# Thu Ho, L Hong Ninh# Thu Ho#20000#Vi?t#570.76#^214#^a H.#^aGio dc#2008#^a199tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#L Hong Ninh#237982#Sinh h c#Lp 7#n tp#Sch c thm#Vn Anh## 00595000000000301000450002600110000002600110001100200280002200700600005000500140 01100140007001240190005001310820007001368080005001430080005001480090011001530100 00500164011001500169004001800184005001500202005001300217005001300230013000700243 020000700250020000800257020000600265020001400271039000800285#VV09.01286#VV09.012 87#Cu hi v bi tp a l 7#B.s.: Trn Trng H (ch.b.), Trn Ngc Dng, Nguy n Hong..#Trn Trng H#14500#Vi?t#910.76#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a123tr.^b 24cm#Ti bn ln th 4#Trn Ngc Dng#Nguyn Hong#Trn Th Lu#237983#a l#B i tp#Lp 7#Sch c thm#Vn Anh## 00583000000000301000450002600110000002600110001100200280002200700470005000500140 00970140007001110190005001180820007001238080005001300080005001350090011001400100 00500151011001400156004001800170005001500188005001400203005001400217013000700231 020000700238020000800245020000600253020001400259039000800273#VV09.01288#VV09.012 89#Cu hi v bi tp a l 8#Trn Trng H, Trn Ngc Dng, Phm Khc Li..#Tr n Trng H#11500#Vi?t#910.76#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a95tr.^b24cm#Ti bn l n th 4#Trn Ngc Dng#Phm Khc Li#Trn Tu Minh#237984#a l#Bi tp#Lp 8# Sch c thm#Vn Anh## 00611000000000313000450002600110000002600110001100200280002200700540005000500140 01040140007001180190005001250820011001308080005001410080005001460090011001510100 00500162011001500167004001800182005001500200005000700215005001400222005001100236 013000700247020000700254020000800261020000600269020001400275039000800289#VV09.01 290#VV09.01291#Cu hi v bi tp a l 9#B.s.: Trn Trng H (ch.b.), Trn Ng c Dng, L Hu..#Trn Trng H#13500#Vi?t#915.970076#^214#^aH.#^aGio dc#2008# ^a115tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#Trn Ngc Dng#L Hu#Phm Khc Li#Trn Karel# 237985#a l#Bi tp#Lp 9#Sch c thm#Vn Anh## 00652000000000289000450002600110000002600110001100200380002200700260006000500110 00860140007000970190005001040820004001098080005001130080005001180090011001230100 00500134011001500139004001800154005001400172013000700186021012400193020000900317 020000800326020000600334020001400340039000800354#VV09.01292#VV09.01293#n kin t hc luyn k nng sinh hc 9# Thu Ho, L Hong Ninh# Thu Ho#15000#Vi?t#57 0#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a147tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#L Hong Ninh#23798 6#Khi qut kin thc c bn mn sinh hc lp 9 cng mt s bi tp thc hnh v di truyn v bin d, sinh vt v mi trng#Sinh hc#Bi tp#Lp 9#Sch c th m#Vn Anh## 00658000000000325000450002600110000002600110001100200310002200700600005300500140 01130140007001270190005001340820008001398080005001470080005001520090011001570100 00500168011001500173004001800188005001500206005001300221005001700234005001900251 01300070027002000070027702000060028402000080029002000120029802000140031003900080 0324#VV09.01294#VV09.01295#Thc hnh trc nghim vt l 9#B.s.: H Duyn Tng (c h.b.), Nguyn Vn o, Cao Vn Kin..#H Duyn Tng#17000#Vi?t#530.076#^214#^aH .#^aGio dc#2008#^a147tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Nguyn Vn o#Cao Vn Kin#N guyn Ngc Phc#Nguyn Xun Trng#237987#Vt l#Lp 9#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Vn Anh## 00900000000000337000450002600110000002600110001100200520002200300360007400700620 01100050016001720140007001880190005001950820008002008080005002080080005002130090 01100218010000500229011001500234005001300249005001500262005001300277005001900290 01300070030902101690031602000220048502000070050702000080051402000170052202000150 0539039000800554#VV09.01296#VV09.01297#Hng dn s dng thit b dy hc ti th iu lp 11#Lch s, a l, th dc, cng ngh#B.s.: Nguyn Anh Dng, Phm Vn N am (ch.b.), Nguyn Ngc C..#Nguyn Anh Dng#30000#Vi?t#373.133#^214#^aH.#^aGi o dc#2008#^a163tr.^b24cm#Phm Vn Nam#Nguyn Ngc C#L Huy Hong#Nguyn Trng Khanh#237988#Hng dn cho gio vin dy cc mn lch s, a l, th dc, cng ngh... phng php ging dy v cch s dng cc thit b dy hc trong chng trnh gio dc lp 11#Phng php ging dy#Lp 11#S dng#Thit b dy hc#Sch gio vin#Vn Anh## 00899000000000349000450002600110000002600110001100200520002200300260007400700610 01000050016001610140007001770190005001840820008001898080005001970080005002020090 01100207010000500218011001500223005001300238005001400251005001900265005001600284 01300070030002101570030702000170046402000070048102000220048802000080051002000150 0518039000800533020000800541#VV09.01298#VV09.01299#Hng dn s dng thit b d y hc ti thiu lp 11#Vt l, ho hc, sinh hc#B.s.: Nguyn Anh Dng, Phm Vn Nam (ch.b.), Phan Vit Ban..#Nguyn Anh Dng#45000#Vi?t#373.133#^214#^aH.#^aGi o dc#2008#^a238tr.^b24cm#Phm Vn Nam#Phan Vit Ban#Cao Th Phng Chi#Nguyn Xun Chi#237989#Hng dn cho gio vin dy cc mn vt l, ha hc, sinh hc, p hng php ging dy v cch s dng cc thit b dy hc trong chng trnh gi o dc lp 11#Thit b dy hc#Lp 11#Phng php ging dy#Gio c#Sch gio vi n#Vn Anh#S dng## 00522000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020017000450070044000620220004001060050008001100050009001180050 01100127008000500138009001100143010000500154011001500159013000700174020001000181 020001200191020001100203020001400214039000400228#VV09.01300#VV09.01301#16000#Vi ?t#372.6#^214#Truyn c Khmer#B.s.: Kim Sn (ch.b.), Trn The, Ngc Thch#T.1#K im Sn#Trn The#Ngc Thch#^aH.#^aGio dc#2008#^a100tr.^b24cm#237990#Truyn k# Ting Khmer#Ting Vit#Sch c thm#Mai## 00603000000000313000450002600110000002600110001100100170002200200190003900300620 00580070017001200140007001370190005001440820004001498080005001530080005001580090 01100163010000500174011001500179013000700194020000800201020001100209020001600220 020000800236020000900244020000900253020000900262020001400271039000400285#VV09.01 302#VV09.01303#Hong Qung Uyn#Vn hc a phng#Ti liu tham kho cho gio v in, hc sinh THCS tnh Cao Bng#Hong Qung Uyn#20000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGi o dc#2008#^a107tr.^b24cm#237991#Vn hc#Ting Vit#Trung hc c s#Tc gi#Tc phm#Cao Bng#Vit Nam#Sch c thm#Mai## 00740000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200110003300300580 00440070014001020050014001160140007001300190005001370820010001428080005001520080 00500157009001100162010000500173011001500178012003900193013000700232021013500239 020001100374020002000385020001400405020001500419039000400434#VV09.01304#VV09.013 05#VV09.01306#Lng gic#n thi tt nghip THPT. Luyn thi vo i hc v cao ng#Phan Huy Khi#Phan Huy Khi#31000#Vi?t#516.24076#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^ a247tr.^b24cm#Cc chuyn ton trung hc ph thng#237992#Trnh by cc kin t hc c bn v hm s lng gic ca mt gc, h thc lng trong tam gic, php lng gic ho cc bi ton s cp#Lng gic#Ph thng trung hc#Sch c thm# Sch luyn thi#Mai## 00951000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010013000540020017000670070013000840220004000972210 04200101008000500143009001100148010000500159011001500164021033300179020000700512 02000100051902000160052902000170054502000160056202000110057803900040058901300070 0593005001300600#VV09.01307#VV09.01309#VV09.01308#44000#Vi?t#535#^214#Cao Long Vn#Vt l i cng#Cao Long Vn#T.2#Quang - c hc lng t - vt l ht nhn# ^aH.#^aGio dc#2008#^a371tr.^b24cm#Trnh by v nhp mn quang hc phi tuyn, s litn hc; c hc tng i tnh; vt l nguyn t v lng t; cc c s ca c hc lng t; h m c bose - einstein, quang hc phi tuyn tnh cc sng v t cht; tin hc lng t v my tnh lng t; nhng c s ca vt l cht rn, vt l ht nhn, vt l ht c bn v v tr hc#Vt l#Quang hc#Vt l ht nh n#Vt l nguyn t#C hc lng t#Gio trnh#Mai#237993#Cao Long Vn## 00545000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020025000450070053000700220004001230080005001270090011001320100 00500143011001400148013000700162020000500169020000800174020000600182020001400188 039000400202005001400206005001900220005001600239#VV09.01310#VV09.01311#14500#Vi ?t#372.7#^214#Bi tp cui tun ton 2# Trung Hiu, Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi..#T.2#^aH.#^aGio dc#2009#^a95tr.^b24cm#237994#Ton#Bi tp#Lp 2#Sc h c thm#Mai# Trung Hiu#Trn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi## 00571000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020025000450070053000700220004001230050014001270050019001410050 01600160005001400176008000500190009001100195010000500206011001400211013000700225 020000500232020000800237020000600245020001400251039000400265#VV09.01312#VV09.013 13#13800#Vi?t#372.7#^214#Bi tp cui tun ton 3# Trung Hiu, Trn Th Kim C ng, Nguyn Ngc Hi..#T.2# Trung Hiu#Trn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin#^aH.#^aGio dc#2009#^a91tr.^b24cm#237995#Ton#Bi tp#Lp 3#Sch c thm#Mai## 00572000000000301000450002600110000002600110001102000050002202000080002702000060 00350200014000410390004000550140007000590190005000660820006000718080005000770020 02500082007005300107022000400160005001400164005001900178005001600197005001400213 008000500227009001100232010000500243011001500248013000700263#VV09.01315#VV09.013 14#Ton#Bi tp#Lp 4#Sch c thm#Mai#19200#Vi?t#372.7#^214#Bi tp cui tun ton 4# Trung Hiu, Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi..#T.2# Trung Hiu#T rn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin#^aH.#^aGio dc#2009#^a131tr.^b2 4cm#237996## 00572000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020025000450070053000700220004001230050014001270050019001410050 01600160005001400176008000500190009001100195010000500206011001500211020000500226 020000800231020000600239020001400245039000400259013000700263#VV09.01316#VV09.013 17#16200#Vi?t#372.7#^214#Bi tp cui tun ton 5# Trung Hiu, Trn Th Kim C ng, Nguyn Ngc Hi..#T.2# Trung Hiu#Trn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin#^aH.#^aGio dc#2009#^a111tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 5#Sch c thm# Mai#237997## 00592000000000289000450002600110000002600110001100200410002202900720006300700180 01350050018001530140007001710190005001780820008001838080005001910080005001960090 01100201010000500212011001400217013000700231020001000238020001100248020000500259 020000600264020001400270020001400284039000400298#VV09.01318#VV09.01319#Luyn tp ton song ng Anh - Vit lp 1#English - Vietnamese bilingual mathematics pract ice grade one (Level A)#Nguyn Tng Khi#Nguyn Tng Khi#11000#Vi?t#372.652# ^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a63tr.^b24cm#237998#Ting Anh#Ting Vit#Ton#Lp 1#S ch song ng#Sch c thm#Mai## 00455000000000229000450002600110000000200250001101900050003608200060004180800050 00470080005000520090011000570100005000680110014000730040018000870150069001050130 00700174020000800181020001100189020000600200020001500206039000400221#VV09.01320# An ton giao thng lp 1#Vi?t#372.8#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a20tr.^b24cm#Ti bn ln th 6#TTS ghi: U ban An ton giao thng Quc gia. B Gio dc v o t o#237999#An ton#Giao thng#Lp 1#Sch gio khoa#Mai## 00605000000000277000450002600110000000200250001100700520003600500130008801900050 01010820006001068080005001120080005001170090011001220100005001330110014001380040 01800152005001700170005002000187015006900207013000700276020000800283020001100291 020000600302020001500308039000400323#VV09.01321#An ton giao thng lp 2# Trn g Vn, Nguyn Trn Qun, Trn Th Thanh Thu# Trng Vn#Vi?t#372.8#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a23tr.^b24cm#Ti bn ln th 6#Nguyn Trn Qun#Trn Th Thanh T hu#TTS ghi: U ban An ton giao thng Quc gia. B Gio dc v o to#238000# An ton#Giao thng#Lp 2#Sch gio khoa#Mai## 00593000000000277000450002600110000000200250001100700460003600500130008201900050 00950820006001008080005001060080005001110090011001160100005001270110014001320040 01800146005001400164005001700178015006900195013000700264020000800271020001100279 020000600290020001500296039000400311#VV09.01322#An ton giao thng lp 3# Trn g Vn, Bch Th Bnh, Phm Minh Phng# Trng Vn#Vi?t#372.8#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a23tr.^b24cm#Ti bn ln th 6#Bch Th Bnh#Phm Minh Phng#TTS ghi : U ban An ton giao thng Quc gia. B Gio dc v o to#238001#An ton#Giao thng#Lp 3#Sch gio khoa#Mai## 00587000000000277000450002600110000000200250001100700430003600500130007901900050 00920820006000978080005001030080005001080090011001130100005001240110014001290040 01800143005001300161005001500174015006900189013000700258020000800265020001100273 020000600284020001500290039000400305#VV09.01323#An ton giao thng lp 4# Trn g Vn, V Xun nh, Hong Th im# Trng Vn#Vi?t#372.8#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a24tr.^b24cm#Ti bn ln th 6#V Xun nh#Hong Th im#TTS ghi: U b an An ton giao thng Quc gia. B Gio dc v o to#238002#An ton#Giao thng #Lp 4#Sch gio khoa#Mai## 00601000000000277000450002600110000000200250001100700500003600500130008601900050 00990820006001048080005001100080005001150090011001200100005001310110014001360040 01800150005001300168005002200181015006900203013000700272020000800279020001100287 020000600298020001500304039000400319#VV09.01324#An ton giao thng lp 5# Trn g Vn, Phm Nht L, Nguyn Th Thanh Hng# Trng Vn#Vi?t#372.8#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a19tr.^b24cm#Ti bn ln th 6#Phm Nht L#Nguyn Th Thanh Hng# TTS ghi: U ban An ton giao thng Quc gia. B Gio dc v o to#238003#An t on#Giao thng#Lp 5#Sch gio khoa#Mai## 00675000000000301000450002600110000000200340001100300150004500700520006000500130 01120190005001250820006001308080005001360080005001410090011001460100005001570110 01400162004001800176005001600194005002100210015006900231013000700300020000800307 020001100315020002200326020000600348020001500354039000400369#VV09.01325#Gio dc an ton giao thng lp 1#Sch gio vin# Trng Vn, Nguyn Hu Hnh, Dng Th Thanh Bnh# Trng Vn#Vi?t#372.8#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a39tr.^b24cm#Ti bn ln th 6#Nguyn Hu Hnh#Dng Th Thanh Bnh#TTS ghi: U ban An ton gia o thng Quc gia. B Gio dc v o to#238004#An ton#Giao thng#Phng php g ing dy#Lp 1#Sch gio vin#Mai## 00675000000000301000450002600110000000200340001100300150004500700520006000500130 01120190005001250820006001308080005001360080005001410090011001460100005001570110 01400162004001800176005001700194005002000211015006900231013000700300020000800307 020001100315020002200326020000600348020001500354039000400369#VV09.01326#Gio dc an ton giao thng lp 2#Sch gio vin# Trng Vn, Nguyn Trn Qun, Trn Th Thanh Thu# Trng Vn#Vi?t#372.8#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b24cm#Ti bn ln th 6#Nguyn Trn Qun#Trn Th Thanh Thu#TTS ghi: U ban An ton gia o thng Quc gia. B Gio dc v o to#238005#An ton#Giao thng#Phng php g ing dy#Lp 2#Sch gio vin#Mai## 00664000000000301000450002600110000000200340001100300150004500700470006000500130 01070190005001200820006001258080005001310080005001360090011001410100005001520110 01400157004001800171005001400189005001700203015006900220013000700289039000400296 020000600300020000800306020001100314020002200325020001500347#VV09.01327#Gio dc an ton giao thng lp 3#Sch gio vin# Trng Vn, Bch Th Bnh, Phm Minh Phng# Trng Vn#Vi?t#372.8#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b24cm#Ti bn ln th 6#Bch Th Bnh#Phm Minh Phng#TTS ghi: U ban An ton giao thng Qu c gia. B Gio dc v o to#238006#Mai#Lp 3#An ton#Giao thng#Phng php gi ng dy#Sch gio vin## 00657000000000301000450002600110000000200340001100300150004500700430006000500130 01030190005001160820006001218080005001270080005001320090011001370100005001480110 01400153004001800167005001300185005001500198015006900213013000700282020000800289 020001100297020000600308020002200314020001500336039000400351#VV09.01328#Gio dc an ton giao thng lp 4#Sch gio vin# Trng Vn, V Xun nh, Hong Th im# Trng Vn#Vi?t#372.8#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a43tr.^b24cm#Ti bn ln th 6#V Xun nh#Hong Th im#TTS ghi: U ban An ton giao thng Quc gia. B Gio dc v o to#238007#An ton#Giao thng#Lp 4#Phng php ging dy#Sc h gio vin#Mai## 00671000000000301000450002600110000000200340001100300150004500700500006000500130 01100190005001230820006001288080005001340080005001390090011001440100005001550110 01400160004001800174005001300192005002200205015006900227013000700296020000800303 020001100311020000600322020002200328020001500350039000400365#VV09.01329#Gio dc an ton giao thng lp 5#Sch gio vin# Trng Vn, Phm Nht L, Nguyn Th Thanh Hng# Trng Vn#Vi?t#372.8#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a43tr.^b24cm#Ti b n ln th 6#Phm Nht L#Nguyn Th Thanh Hng#TTS ghi: U ban An ton giao th ng Quc gia. B Gio dc v o to#238008#An ton#Giao thng#Lp 5#Phng php ging dy#Sch gio vin#Mai## 00756000000000361000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200040 00338080005000370020043000420070056000850220004001412210063001450050016002080050 01400224005001500238005001500253005001100268008000500279009001100284010000500295 01100140030001300070031402000080032102000060032902000110033502000080034602000120 0354020001000366020001400376039000400390#VV09.01330#VV09.01331#8500#Vi?t#807#^2 14#Hng dn hc ng vn a phng Thi Bnh#Ch.b.: Trn nh Chung, Trng C nh, Phm c Phit..#T.1#Dng cho hc sinh lp 6 cc trng trung hc c s T hi Bnh#Trn nh Chung# Trng Cnh#Phm c Phit#Nguyn Th Hi#V Th Lan# ^aH.#^aGio dc#2008#^a56tr.^b24cm#238009#Ng vn#Lp 6#Ting Vit#Vn hc#Tp l m vn#Thi Bnh#Sch c thm#Mai## 00756000000000361000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200040 00338080005000370020043000420070056000850220004001412210063001450050016002080050 01400224005001500238005001500253005001100268008000500279009001100284010000500295 01100140030001300070031402000080032102000060032902000110033502000080034602000120 0354020001000366020001400376039000400390#VV09.01332#VV09.01333#8000#Vi?t#807#^2 14#Hng dn hc ng vn a phng Thi Bnh#Ch.b.: Trn nh Chung, Trng C nh, Phm c Phit..#T.2#Dng cho hc sinh lp 7 cc trng trung hc c s T hi Bnh#Trn nh Chung# Trng Cnh#Phm c Phit#Nguyn Th Hi#V Th Lan# ^aH.#^aGio dc#2008#^a48tr.^b24cm#238010#Ng vn#Lp 7#Ting Vit#Vn hc#Tp l m vn#Thi Bnh#Sch c thm#Mai## 00756000000000361000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200040 00338080005000370020043000420070056000850220004001412210063001450050016002080050 01400224005001500238005001500253005001100268008000500279009001100284010000500295 01100140030001300070031402000080032102000060032902000110033502000080034602000120 0354020001000366020001400376039000400390#VV09.01334#VV09.01335#8000#Vi?t#807#^2 14#Hng dn hc ng vn a phng Thi Bnh#Ch.b.: Trn nh Chung, Trng C nh, Phm c Phit..#T.3#Dng cho hc sinh lp 8 cc trng trung hc c s T hi Bnh#Trn nh Chung# Trng Cnh#Phm c Phit#Nguyn Th Hi#V Th Lan# ^aH.#^aGio dc#2008#^a48tr.^b24cm#238011#Ng vn#Lp 8#Ting Vit#Vn hc#Tp l m vn#Thi Bnh#Sch c thm#Mai## 00756000000000361000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200040 00338080005000370020043000420070056000850220004001412210063001450050016002080050 01400224005001500238005001500253005001100268008000500279009001100284010000500295 01100140030001300070031402000080032102000060032902000110033502000080034602000120 0354020001000366020001400376039000400390#VV09.01336#VV09.01337#9000#Vi?t#807#^2 14#Hng dn hc ng vn a phng Thi Bnh#Ch.b.: Trn nh Chung, Trng C nh, Phm c Phit..#T.4#Dng cho hc sinh lp 9 cc trng trung hc c s T hi Bnh#Trn nh Chung# Trng Cnh#Phm c Phit#Nguyn Th Hi#V Th Lan# ^aH.#^aGio dc#2008#^a64tr.^b24cm#238012#Ng vn#Lp 9#Ting Vit#Vn hc#Tp l m vn#Thi Bnh#Sch c thm#Mai## 00706000000000301000450002600110000002600110001100100170002200200690003900700170 01080140007001250190005001320820004001378080005001410080005001460090011001510100 00500162011001500167004001800182013000700200021010400207020002200311020000800333 020000800341020001600349020002000365020001500385039000400400#VV09.01338#VV09.013 39#Nguyn Thu Hng#i mi nh gi kt qu hc tp mn ng vn ca hc sinh TH CS, THPT#Nguyn Thu Hng#25000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a259tr.^b24 cm#Ti bn ln th 1#238013#Mt s vn v nh gi kt qu hc tp mn ng v n ca hc sinh trung hc c s, ph thng trung hc#Phng php ging dy#Ng v n#i mi#Trung hc c s#Ph thng trung hc#Sch gio vin#Mai## 00539000000000277000450002600110000002600110001100200690002200700200009100500200 01110140007001310190005001380820007001438080005001500080005001550090011001600100 00500171011001500176013000700191020001100198020000800209020000900217020000900226 020000800235020001400243039000400257#VV09.01340#VV09.01341#Bi tp rn k nng s dng du cu ting Vit cho hc sinh tiu hc#Trn Th Hin Lng#Trn Th Hi n Lng#17000#Vi?t#372.61#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a127tr.^b24cm#238014#Ting Vit#Bi tp#Tiu hc#Ng php#Du cu#Sch c thm#Mai## 00685000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200230003800700520 00610050018001130190005001310820013001368080005001490080005001540090011001590100 00500170011001400175005001600189013000700205021014200212020001700354020000800371 020001300379039000400392020001100396#VV09.01342#VV09.01343#Nguyn Hoi Nam#Hi s n Vnh H Long#Nguyn Hoi Nam, Hong Th Ngc H, Trn Xun Cng#Hong Th Ngc H#Vi?t#338.30959729#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a84tr.^b24cm#Trn Xun Cn g#238015#Gii thiu v cc loi hi sn khu vc Vnh H Long v ngha ca chn g trong vic bo tn, pht huy gi tr a dng sinh hc ca khu di sn#Kinh t t hu sn#Hi sn#Vnh H Long#Mai#Qung Ninh## 00546000000000265000450002600110000002600110001100200450002200300420006700700400 01090050017001490050008001660140007001740190005001810820008001868080005001940080 00500199009001100204010000500215011001500220013000700235020001000242020000900252 020001500261039000400276#VV09.01344#VV09.01345#Let's learn English - Book 1 : Ac tivity book#Sch ting Anh dng cho hc sinh tiu hc#B.s.: Nguyn Quc Tun (ch .b.), Phan H#Nguyn Quc Tun#Phan H#25000#Vi?t#372.652#^214#^aH.#^aGio dc# 2009#^a160tr.^b24cm#238016#Ting Anh#Tiu hc#Sch gio khoa#Mai## 00973000000000325000450002600110000002600110001100200240002200301040004600700720 01500050018002220140007002400190005002470820007002528080005002590080005002640090 01100269010000500280011001500285004001800300005001300318005001000331005001200341 01300070035302102370036002000090059702000130060602000130061903900040063202000110 0636#VV09.01346#VV09.01347#Gio trnh sinh hc t#Dng cho sinh vin cao ng, i hc chuyn ngnh Sinh hc, cng ngh sinh hc, nng - lm - ng nghip#Nguy n Xun Thnh, Nguyn ng, Hong Hi... ; Nguyn Xun Thnh ch.b.#Nguyn Xun T hnh#29000#Vi?t#578.75#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a271tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Nguyn ng#Hong Hi#V Th Hon#238017#Sinh hc t v cc nhm sinh vt c hnh thng gp trong t, qu trnh hnh thnh mn v kt cu t. Enzym trong t v s sn sinh ra Enzym trong t. Vi sinh vt t trong qu trnh phn hu, chuyn ho cc hp cht cacbon trong t#Sinh hc#Sinh vt t#t canh tc#Mai #Gio trnh## 00817000000000301000450002600110000002600110001100100140002200200460003600300720 00820070014001540140007001680190005001750820007001808080005001870080005001920090 01100197010000500208011001500213004001800228013000700246021021500253020000500468 020000900473020000900482020000900491020001100500039000400511#VV09.01348#VV09.013 49#Nguyn c S#Gio trnh vn hnh v sa cha thit b in#Sch dng cho cc trng o to h trung hc chuyn nghip v dy ngh#Nguyn c S#25000#Vi?t #621.31#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a220tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#238018#Trnh by i cng v cc thit b in, kt cu v nguyn l lm vic ca my in khng ng b, my in ng b, my in mt chiu, my bin p, cc kh c i n thng dng trong h thng iu khin my in#in#Thit b#Sa cha#Vn hnh #Gio trnh#Mai## 00949000000000313000450002600110000002600110001100100180002200200430004000300600 00830070058001430050012002010140007002130190005002200820006002258080005002310080 00500236009001100241010000500252011001500257005001200272013000700284021026300291 020001300554020000800567020002100575020002400596020001100620039000400631#VV09.01 350#VV09.01351#Nguyn Tin Lng#Gio trnh c s k thut ct gt kim loi#Sch dng cho cc trng o to h trung cp chuyn nghip#B.s.: Nguyn Tin Lng (ch.b.), Trn S Tu, Bi Qu Lc#Trn S Tu#37000#Vi?t#671.3#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a295tr.^b24cm#Bi Qu Lc#238019#Cp nht nhng kin thc c bn lin quan n vt liu dng c ct, thng s hnh hc phn ct ca dng c, c cu t ruyn ng v iu khin, chuyn ng hc trong my cng c, my tin, my khoan , my doa, my t hp, my phay... v cc phng php gia cng mi#Ct kim loi# Dng c#My ct gt kim loi#Trung hc chuyn nghip#Gio trnh#Mai## 00628000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200260003500700130 00610140007000740190005000810820007000868080005000930080005000980090011001030100 00500114011001500119013000700134021018000141020000800321020000800329020001000337 020001100347039000400358#VV09.01352#VV09.01353#L Mu Quyn#Bi tp ho hc i cng#L Mu Quyn#38500#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a307tr.^b24cm#2 38020#Tm tt l thuyt v bi tp ho hc v nguyn t, phn t, nhit ng hc v ho hc, cn bng ho hc, dung dch, phn ng oxy ho kh, hp cht v c.. . km cu hi trc nghim#Ho hc#Bi tp#L thuyt#Gio trnh#Mai## 00748000000000289000450002600110000002600110001100100120002200200340003400300720 00680070012001400140007001520190005001590820007001648080005001710080005001760090 01100181010000500192011001500197004001800212013000700230021017500237020001300412 020000900425020000900434020001100443039000400454#VV09.01354#VV09.01355#Bi Vn Y n#Sa cha v qun li ng c in#Sch dng cho cc trng o to h trung c p chuyn nghip v dy ngh#Bi Vn Yn#22000#Vi?t#621.46#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a199tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#238021#Trnh by i cng v my in m t chiu. Qun ng c in xoay chiu mt pha. Qun ng c khng ng b 3 pha. Vt liu, cng c thng dng sa cha, qun li my in#ng c in#Sa ch a#My in#Gio trnh#Mai##