00932000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200190003300700610 00520050015001130050013001280050014001410050017001550050021001720140008001930190 00500201082000600206808000500212008000500217009002700222010000500249011001500254 01500690026901300070033802102240034502000080056902000110057702000130058803900050 0601#VV09.17040#VV09.17041#VV09.17042#Vn ho kinh doanh#B.s.: Dng Th Liu (c h.b.), Li Phi Hng, Minh Cng...#Dng Th Liu#Li Phi Hng# Minh Cng# Nguyn Hong nh#Trng Th Nam Thng#700000#Vi?t#306.4#^214#^aH.#^ai hc Kin h t Quc dn#2009#^a435tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. B mn Vn ho Kinh doanh#250675#Trnh by kin thc tng qut v vn ho kinh doan h, trit l kinh doanh, o c kinh doanh, vn ho doanh nhn, vn ho doanh ng hip, phn tch vai tr, tc ng ca vn ho kinh doanh trong mi hot ng ca doanh nghip#Vn ho#Kinh doanh#Doanh nghip#thu## 00883000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200210003300700700 00540050015001240050021001390050016001600050015001760050013001910140008002040190 00500212082000600217808000500223008000500228009002700233010000500260011001500265 015006900280013000700349021018700356020001300543020000800556039000500564#VV09.17 043#VV09.17045#VV09.17044#K nng thuyt trnh#B.s.: Dng Th Liu (ch.b.), Tr ng Th Nam Thng, Phm Hng Tho..#Dng Th Liu#Trng Th Nam Thng#Phm H ng Tho#Nguyn Thu Ng# Hoi Linh#400000#Vi?t#302.2#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a311tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. B m n Vn ho Kinh doanh#250676#Trnh by tng quan v thuyt trnh v cc bc chu n b cho mt bi thuyt trnh. Trnh by chi tit su cng vic ch yu khi ti n hnh thuyt trnh. Gii thiu mt s bi thuyt trnh#Thuyt trnh#K nng#thu ## 00925000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490020058000540070058001120220004001700050007001740050 01700181005001600198005001400214005001500228008000500243009002700248010000500275 01100150028001300070029502102140030202000130051602000100052902000100053902000100 0549020001100559039000500570#VV09.17046#VV09.17048#VV09.17047#45000#Vi?t#382#^2 14#Gio trnh nghip v ngoi thng: L thuyt v thc hnh#B.s.: T Li, Nguy n Th Hng (ch.b.), Nguyn Anh Minh..#T.2#T Li#Nguyn Th Hng#Nguyn Anh Mi nh#Mai Th Cng#Bi Huy Nhng#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a383tr.^b2 1cm#250677#Cc kin thc c bn v: nghip v thit k nhn hiu v xc tin xu t nhp khu, lp v xt duyt phng n kinh doanh trong ngoi thng, m phn v k kt hp ng ngoi thng, son tho hp ng ngoi thng#Ngoi thng#L thuyt#Thc hnh#Nghip v#Gio trnh#Thu## 00977000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100140003300201020 00470070078001490060015002270060018002420060015002600050015002750050015002900190 00500305082000400310808000500314008000500319009002700324010000500351011001500356 013000700371021022500378020001700603020002200620020001600642039000500658#VV09.17 049#VV09.17050#VV09.17051#Sally, Razeen#Nhng chn tri mi trong thng mi t do : Tng lai ca ton cu ho v vai tr ni ln ca chu #Razeen Sally ; Dc h: Phan Ch Thnh... ; H..: Phan Ch Thnh, Trnh Minh Anh#Phan Ch Thnh#Lm T h Qunh Anh#V Th Thu H#Phan Ch Thnh#Trnh Minh Anh#Vi?t#382#^214#^aH.#^a i hc Kinh t Quc dn#2009#^a246tr.^b21cm#250678#Nhng vn ln v chnh sc h thng mi; thng mi t do v bo h mu dch, kinh t chnh tr v chnh s ch thng mi, t chc thng mi th gii, cc hip nh thng mi u i, ch u , Trung Quc v t do n phng#Thng mi t do#Chnh sch thng mi#Quan h kinh t#Thu## 00883000000000289000450002600110000002600110001100200740002200700630009600500180 01590050014001770050013001910050018002040050012002220190005002340820006002398080 00500245008000500250009001000255010000500265011001500270015001600285013000700301 021025700308020001500565020000800580039000500588#VV09.17052#VV09.17053#Mt s v n l lun v qun l x hi trong nhng tnh hung bt thng#B.s.: Nguyn M nh Khng (ch.b.), V Khnh Vinh, H Trng Ng..#Nguyn Mnh Khng#V Khnh Vinh# H Trng Ng#Nguyn Mnh Hng# Mnh Tn#Vi?t#303.3#^214#^aH.#^aT php#2009#^ a315tr.^b21cm#Lu hnh ni b#250679#Mt s vn c bn v qun l x hi tron g tnh hung bt thng. Nhn thc chung v tnh hung bt thng. Qun l x h i trong cc tnh hung bt thng v vai tr ca nh nc, php lut v x hi t rong qun l x hi trong nhng tnh hung bt thng#Qun l x hi#L lun#Thu ## 00907000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200380003300300350 00710070078001060050015001840050019001990050016002180050015002340050012002490140 00700261019000500268082000800273808000500281008000500286009001000291010000500301 01100150030601300070032102102000032802000100052802000080053802000090054602000090 0555039000500564#VV09.17054#VV09.17056#VV09.17055#p dng php lut Vit Nam h in nay#Mt s vn l lun v thc tin#Nguyn Th Hi, Nguyn Th Vn Anh, N guyn Hng Bc... ; Nguyn Th Hi ch.b.#Nguyn Th Hi#Nguyn Th Vn Anh#Nguy n Hng Bc#Nguyn Hu Ch#Bi Th o#45000#Vi?t#349.597#^214#^aH.#^aT php#20 09#^a347tr.^b21cm#250680#Gii thiu mt s vn l lun chung v p dng php lut, nhng vn lin quan n l lun v thc tin p dng php lut trong m t s lnh vc c th nh hnh s, dn s, hnh chnh, t ai...#Php lut#L lu n#Vn dng#Vit Nam#Thu## 00674000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200500003301900050 00830820004000888080005000920080005000970090010001020100005001120110015001170150 02100132013000700153021016700160020000800327020001000335020000800345020000900353 020001800362039000500380020001100385#VV09.17057#VV09.17059#VV09.17058#Cc vn b n v t chc v hot ng ngnh T php#Vi?t#340#^214#^aH.#^aT php#2009#^a355t r.^b24cm#TTS ghi: B T php#250681#Gii thiu cc vn bn php lut v t chc v hot ng ngnh t php nh v: chc nng, nhim v, quyn hn, c cu t ch c ca cc v, b, cc v cc ngnh t php#T chc#Hot ng#T php#Vit Nam#V n bn php lut#Thu#B T php## 00612000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200170003300300430 00500070043000930190005001360820010001418080005001510080005001560090019001610100 00500180011002500185005001700210005001200227005001000239005001000249005000900259 013000700268020001700275020000900292020000400301039000500305#VV09.17060#VV09.170 61#VV09.17062#Hn th ct cnh#K yu hi tho khoa hc v th Thun Bng#Nguyn Vn Thnh, T Minh Tm, Hu Thnh..#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn #2007#^a173tr., 2tr. nh^b21cm#Nguyn Vn Thnh#T Minh Tm#Hu Thnh#Bng Vit# Hoi Yn#250682#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00640000000000289000450002600110000002600110001100100100002200200330003200700150 00650140007000800190005000870820008000928080005001000080005001050090020001100100 00500130011001500135012002900150013000700179021009200186020002000278020001000298 020001500308020000700323020001500330039000500345#VV09.17063#VV09.17064#Thanh Hi #157 cu hi luyn tr thng minh#Thanh Hi b.s.#26000#Vi?t#793.735#^214#^aH.#^ aVn ho Thng tin#2009#^a174tr.^b21cm#T sch Luyn tr thng minh#250683#Gm c c cu hi p rn luyn tr thng minh, kh nng phn on, suy lun logic cho tr em#Khoa hc tng thc#Rn luyn#Tr thng minh#Cu #Sch thiu nhi#Thu## 00637000000000289000450002600110000002600110001100100080002200200330003000700130 00630140007000760190005000830820008000888080005000960080005001010090020001060100 00500126011001500131012002900146013000700175021009200182020002100274020001000295 020001500305020000700320020001500327039000500342#VV09.17065#VV09.17066#Lan Anh#1 57 hi p nhanh tr thng minh#Lan Anh b.s.#22000#Vi?t#793.735#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a143tr.^b21cm#T sch Luyn tr thng minh#250684#Gm cc c u hi p rn luyn tr thng minh, kh nng phn on, suy lun logic cho tr em#Khoa hc thng thc#Rn luyn#Tr thng minh#Cu #Sch thiu nhi#Thu## 00486000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200380003200700150 00700140007000850190005000920820011000978080005001080080005001130090020001180100 00500138011001500143012002900158013000700187020001700194020000900211020000700220 039000500227#VV09.17067#VV09.17068#Thanh Hi#Tuyn tp cu luyn tr thng mi nh#Thanh Hi b.s.#24000#Vi?t#895.922802#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a15 4tr.^b21cm#T sch Luyn tr thng minh#250685#Vn hc hin i#Vit Nam#Cu # Thu## 00476000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200280003200700150 00600140007000750190005000820820011000878080005000980080005001030090020001080100 00500128011001500133012002900148013000700177020001700184020000900201020000700210 039000500217#VV09.17069#VV09.17070#Thanh Hi# vui luyn tr thng minh#Thanh H i b.s.#26000#Vi?t#895.922802#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a169tr.^b21cm #T sch Luyn tr thng minh#250686#Vn hc hin i#Vit Nam#Cu #Thu## 00472000000000253000450002600110000002600110001100100080002200200280003000700130 00580140007000710190005000780820011000838080005000940080005000990090020001040100 00500124011001500129012002900144013000700173020001700180020000900197020000700206 039000500213#VV09.17072#VV09.17071#Lan Anh#Cu luyn tr thng minh#Lan Anh b .s.#25000#Vi?t#895.922802#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a163tr.^b21cm#T sch Luyn tr thng minh#250687#Vn hc hin i#Vit Nam#Cu #Thu## 00514000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200180003300700270 00510140007000780190005000850820011000908080005001010080005001060090020001110100 00500131011001500136005001200151015003800163013000700201020001700208020000900225 020000900234039000500243#VV09.17073#VV09.17075#VV09.17074#ng dao Vit Nam#ng Anh T s.t., tng hp#26000#Vi?t#398.809597#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009 #^a171tr.^b21cm#ng Anh T#Ngoi ba sch ghi: Anh T tuyn chn#250688#Vn hc dn gian#Vit Nam#ng dao#Thu## 00969000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200310003300700980 00640140007001620190005001690820007001748080005001810080005001860090020001910100 00500211011001500216005001700231005001600248005001300264005001400277005000800291 00500140029900500170031301300070033002102240033702000110056102000090057202000210 0581020001200602039000500614#VV09.17076#VV09.17077#VV09.17078#Bc H vi th h tr Vit Nam#Tng Minh Phng,, Nguyn Th nh, V nh Tng... ; S.t., b.s.: T rn Th Thm, Nguyn Vn Dng#45000#Vi?t#305.24#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin# 2009#^a299tr.^b21cm#Tng Minh Phng#Nguyn Th nh#V nh Tng#Phm Xun Cn# L Gin#Trn Th Thm#Nguyn Vn Dng#250689#Gii thiu bi ni chuyn ca ch tch H Chi Minh ti i hi i biu ton quc on thanh nin lao ng Vit N am. Bin nin s kin Bc H vi thanh nin. Nhng k nim ca Bc H vi thanh nin thng qua cc cu chuyn#Thanh nin#Gio dc#T tng H Ch Minh#H Ch Mi nh#Thu## 00786000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200530 00470070019001000140007001190190005001260820011001318080005001420080005001470090 02000152010000500172011001500177013000700192021025200199020000900451020001000460 020002100470020001200491039000500503#VV09.17079#VV09.17080#VV09.17081# Hong L inh#H Ch Minh - nhng cu chuyn thnh bi hc lch s# Hong Linh b.s.#4500 0#Vi?t#959.704092#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a295tr.^b21cm#250690#Nhn g cu chuyn, thng tin, t liu v cuc i hot ng ca ch tch H Ch Minh, v o c, li sng, tr tu siu vit v ti nng li lc ca H Ch Minh. Nh ng s kin lch s chnh trong cuc i v s nghip ca lnh t cch mng H C h Minh#Cuc i#S nghip#T tng H Ch minh#H Ch Minh#Thu## 00482000000000253000450002600110000000200450001100700180005601400070007401900050 00810820007000868080005000930080005000980090020001030100005001230110014001280120 02600142013000700168005001300175020000500188020000700193020000900200020001400209 039000500223#VV09.17082#B lm quen vi ch s v ton hc bng hnh#An Nam book s b.s.#19000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a62tr.^b24cm#Chun b cho b vo lp 1#250691#An Nam books#Ton#Ch s#Mu gio#Sch mu gio#Thu ## 00475000000000253000450002600110000000200370001100700140004801400070006201900050 00690820007000748080005000810080005000860090020000910100005001110110014001160120 02600130005000900156005001300165013000700178020000800185020000900193020001400202 039000500216#VV09.17083#B lm quen v hc ch ci bng hnh#Tnh Lm b.s.#19000 #Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a62tr.^b24cm#Chun b cho b v o lp 1#Tnh Lm#An Nam books#250692#Ch ci#Mu gio#Sch mu gio#Thu## 00794000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200190003300300110 00520070047000630190005001100820007001158080005001220080005001270090009001320100 00500141011001400146005001800160005001500178005001000193005001200203005001100215 01300070022602101950023302000110042802000040043902000100044302000100045303900050 0463#VV09.17084#VV09.17085#VV09.17086#Cu chuyn i ti#Li tri n#Nguyn Hong Hnh, Nguyn Hu Bc, Yn Thanh..#Vi?t#362.19#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a79tr.^b 20cm#Nguyn Hong Hnh#Nguyn Hu Bc#Yn Thanh#Nguyn Thu#H Th Lc#250693#Nh ng cu chuyn, nhng bc th hay nhng li by t ca nhng ngi mang trong m nh HIV vit v cuc i, cuc sng ca h nhm gip cng ng hiu, thng cm v s chia vi nhng ngi mc HIV#X hi hc#HIV#Cng ng#Bnh nhn#Thu## 00766000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100070003300200390 00400030027000790070013001060190005001190820006001248080005001300080005001350090 06000140010000500200011001500205015009700220013000700317021011000324020000900434 020000700443020001000450020001100460039000500471#VV09.17087#VV09.17088#VV09.1708 9#L Lc#Gio trnh vt liu - cng ngh c kh#Dng cho h trung cp ngh#L L c ch.b.#Vi?t#621.8#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti^bTp ch Cng nghip Tu thu Vit Nam#2009#^a244tr.^b24cm#TTS ghi: Tp on Cng nghip Tu thu Vit Nam. T rng trung cp ngh Cng nghip Tu thu III#250694#Nhng khi nim c bn, tn h cht, cu to v cc loi vt liu c kh, cng ngh ch to cc vt liu c k h#Vt liu#C kh#Cng ngh#Gio trnh#Thu## 00813000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100070003300200390 00400070013000790190005000920820007000978080005001040080005001090090060001140100 00500174011001500179015009700194013000700291021019300298020000900491020001000500 020000900510020001100519039000500530#VV09.17090#VV09.17092#VV09.17091#L Lc#Gi o trnh cng ngh ng mi tu thu#L Lc ch.b.#Vi?t#623.82#^214#^aH.#^aGiao th ng Vn ti^bTp ch Cng nghip Tu thu Vit Nam#2009#^a326tr.^b24cm#TTS ghi: Tp on Cng nghip Tu thu Vit Nam. Trng trung cp ngh Cng nghip Tu t hu III#250695#Nhng vn chung v cng ngh ng mi tu. Qu trnh chun b sn xut phng dng. Ch to dng mu, ly du, x l nguyn vt liu, ct kim loi, gia cng ch to cc chi tit thn tu...#Tu thu#Cng ngh#ng tu#Gio trnh#Thu## 00738000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200370 00450070017000820190005000990820006001048080005001100080005001150090060001200100 00500180011001500185015009700200013000700297021007200304020001600376020001200392 020001500404020001300419020001100432039000500443#VV09.17094#VV09.17093#VV09.1709 5#L Cng Np#Gio trnh k thut ngui - g - rn#L Cng Np b.s.#Vi?t#671.3#^ 214#^aH.#^aGiao thng Vn ti^bTp ch Cng nghip Tu thu Vit Nam#2009#^a187t r.^b24cm#TTS ghi: Tp on Cng nghip Tu thu Vit Nam. Trng trung cp ngh Cng nghip Tu thu III#250696#Cc khi nim ngh ngui v k thut ngui. K thut g v k thut rn#K thut c kh#K thut g#K thut ngui#K thut rn #Gio trnh#Thu## 00889000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100070003300200380 00400030027000780070013001050190005001180820006001238080005001290080005001340090 06000139010000500199011001500204015009700219013000700316021019900323020000900522 020001000531020001700541020001300558020001100571039000500582#VV09.17096#VV09.170 97#VV09.17098#L Lc#Gio trnh l thuyt hn ct kim loi#Dng cho h trung cp ngh#L Lc ch.b.#Vi?t#671.5#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti^bTp ch Cng nghi p Tu thu Vit Nam#2009#^a188tr.^b24cm#TTS ghi: Tp on Cng nghip Tu thu Vit Nam. Trng trung cp ngh Cng nghip Tu thu III#250697#Nhng vn chu ng v hn. Hn h quang tay, hn h quang di lp thuc bo v, hn h quang tr ong mi trng kh bo v. Hn ct kim loi bng kh. ng sut v bin dng. Ki m tra nh gi mi hn#Hn in#L thuyt#Ct gt kim loi#Hn h quang#Gio tr nh#Thu## 00733000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100070003300200200 00400070013000600190005000730820004000788080005000820080005000870090060000920100 00500152011001500157015009700172013000700269021015200276020000500428020001800433 020001100451039000500462#VV09.17099#VV09.17101#VV09.17100#L Lc#Gio trnh hnh ho#L Lc ch.b.#Vi?t#516#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti^bTp ch Cng nghip T u thu Vit Nam#2009#^a107tr.^b24cm#TTS ghi: Tp on Cng nghip Tu thu Vi t Nam. Trng trung cp ngh Cng nghip Tu thu III#250698#Gm cc bi ton v im, ng thng, v tr tng i gia hai ng thng, mt phng, php bin i hnh chiu, giao im, giao tuyn ca hai mt...#Ton#Hnh hc ho hnh#Gio trnh#KVn## 01068000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100070003300200240 00400030027000640070013000910190005001040820010001098080005001190080005001240090 02100129010000500150011001500155015008400170013000700254021050000261020000500761 020000800766020001100774039000500785#VV09.17102#VV09.17104#VV09.17103#L Lc#Gi o trnh an ton in#Dng cho h trung cp ngh#L Lc ch.b.#Vi?t#621.31028#^214 #^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a136tr.^b24cm#TTS ghi: Tp on Kinh t Vinash in. Trng trung cp ngh Cng nghip Tu thu III#250699#Trnh by nhng khi n im, tc dng ca dng in i vi c th con ngi, cp cu ngi b in git . Cc khi nim c bn v an ton in. Phn tch an ton trong cc mng in n gin, mng in ba pha, bo v ni t, ni dy trung tnh. S nguy him khi in p cao thm nhp sang in p thp. Bo v chng st. Nhng vn nh hng ca trng in t tn s cao, tn s cng nghip v phng tnh in. Nhng phng tin v dng c cn thit cho an ton in v t chc vn hnh an ton#i n#An ton#Gio trnh#KVn## 00883000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200200003300300750 00530070043001280190005001710820009001768080005001850080005001900090011001950100 00500206011001500211005001200226015005900238005001300297005001400310005001300324 00500160033701300070035302101440036002000080050402000120051202000070052402000090 0531039000500540#VV09.17105#VV09.17107#VV09.17106#V qu hng nh L#Nhng pht hin kho c hc ng Anh (H Ni) v vn qu hng nh L#Phan Huy L, H n Vn Khn, ng Hng Sn..#Vi?t#959.7023#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a307tr.^b24 cm#Phan Huy L#TTS ghi: Hi Khoa hc Lch s Vit Nam. Hi S hc H Ni#Hn V n Khn#ng Hng Sn#Bi Hu Tin#Lm Th M Dung#250700#Gii thiu cc bi vit v nghin cu ca nhiu tc gi, nhiu nh s hc v L Thi T, qu hng nh L, kinh Thng Long v vng triu L#Lch s#Kho c hc#Nh L#Vit Nam#KV n## 00701000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200210 00490290019000700070016000890140007001050190005001120820009001178080005001260080 00500131009001100136010000500147011001700152012003500169013000700204021010200211 02000080031302000110032102000040033202000100033602000090034602000150035503900050 0370#VV09.17108#VV09.17109#VV09.17110#Hong nh Long#Triu i nh Nguyn#The N guyen dynasty#Hong nh Long#45000#Vi?t#959.7029#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a5 9tr.^b21x21cm#Tales of Vietnam - Truyn Vit Nam#250701#Gii thiu lch s nh N guyn, 13 triu i, t vua Gia Long, Minh Mng, Thiu Tr... n vua Bo i#L ch s#Nh Nguyn#Vua#Triu i#Vit Nam#Truyn lch s#KVn## 00875000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200250003300300130 00580070030000710190005001010820008001068080005001140080005001190090011001240100 00500135011001500140006000900155005000900164013000700173021025800180020001000438 02000110044802000090045902000120046802000110048002000090049102000180050002000140 0518039000500532#VV09.17111#VV09.17113#VV09.17112#Lut Kinh doanh bo him#Trung - Vit#L Chnh dch ; Chu Tun h..#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a1 19tr.^b21cm#L Chnh#Chu Tun#250702#Gii thiu nhng qui nh chung ca lut ki nh doanh bo him. Cc loi hp ng bo him, vic cp giy php thnh lp v h ot ng ca doanh nghip bo him. i l bo him, doanh nghip mi gii bo h im; ti chnh, hch ton k ton v bo co ti chnh#Php lut#Kinh doanh#Bo him#Ting Trung#Ting Vit#Vit Nam#Vn bn php lut#Sch song ng#KVn## 00808000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200140003300300130 00470070030000600190005000900820008000958080005001030080005001080090011001130100 00500124011001500129006000900144005000900153013000700162021027200169020001000441 020000900451020000900460020001800469020001400487039000500501#VV09.17114#VV09.171 16#VV09.17115#Lut Xy dng#Trung - Vit#L Chnh dch ; Chu Tun h..#Vi?t#343. 597#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a170tr.^b21cm#L Chnh#Chu Tun#250703#Gii thiu lut sa i, b sung cc iu lut lin quan n u t xy dng c bn. Ton vn 123 iu lut qui hoch, qun l cng trnh xy dng. La chn nh thu v h p ng xy dng; qun l nh nc v xy dng. Khen thng v x l vi phm. C c iu khon thi hnh#Php lut#Xy dng#Vit Nam#Vn bn php lut#Sch song ng #KVn## 01068000000000313000450002600110000002600110001102600110002200201070003300300130 01400070030001530190005001830820010001888080005001980080005002030090011002080100 00500219011001500224006000900239005000900248013000700257021039600264020001400660 020001500674020000900689020001900698020001800717020001400735039000500749#VV09.17 117#VV09.17118#VV09.17119#Lut Ngi lao ng Vit Nam i lm vic nc ngoi theo hp ng nm 2006 v vn bn hng dn thi hnh#Trung - Vit#L Chnh dch ; Chu Tun h..#Vi?t#344.59701#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a343tr.^b21cm#L Chnh #Chu Tun#250704#Gii thiu lut ngi lao ng Vit Nam i lm vic nc ngo i bao gm: Quy nh chung, doanh nghip, t chc s nghip a ngi lao ng i lm vic nc ngoi; ngi kinh doanh i lm vic nc ngoi; dy ngh, ngo i ng v bi dng nhng kin thc cn thit; qu h tr vic lm ngoi nc; q un l nh nc v lao ng i lm vic nc ngoi; gii quyt tranh chp v x l vi phm#Lut lao ng#Ngi lao ng#Vit Nam#Xut khu lao ng#Vn bn ph p lut#Sch song ng#KVn## 00422000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200130003400300040 00470070012000510140007000630190005000700820010000758080005000850080005000900090 01100095010000500106011001500111013000700126020001700133020000900150020000400159 039000500163#VV09.17120#VV09.17121#Cng Vn D#Chiu ri...#Th#Cng Vn D#3500 0#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a110tr.^b21cm#250705#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00713000000000301000450002600110000002600110001100200240002200300750004600700470 01210190005001680820012001738080005001850080006001900090028001960100005002240110 01400229005001400243005000900257005002000266005001000286005001400296015005900310 013000700369020001700376020000900393020000400402039000500406#VV09.17122#VV09.171 23#Tuyn tp th "Nh anh"#K nim 100 nm ngy sinh ng ch Hong Vn Th (04/ 11/1909 - 04/11/2009)#Hong Vn Th, H Nhung, Nguyn Trng Thanh..#Vi?t#895.92 21008#^214#^aK.#^aUBND phng Hong Vn Th#2009#^a59tr.^b21cm#Hong Vn Th#H Nhung#Nguyn Trng Thanh#Tun Lang#inh ch Ton#u trang ba ghi: Cu lc b Th vn phng Hong Vn Th#250706#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00761000000000253000450002600110000002600110001100200590002201900050008108200070 00868080005000930080005000980090014001030100005001170110014001220150061001360130 00700197021026200204020001200466020000400478020000300482020001000485020000700495 039000500502#VV09.17124#VV09.17125#S tay hng dn phng chng lt bo v gim nh thin tai#Vi?t#363.34#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a95tr.^b21cm#TTS ghi: B an ch huy Phng chng lt bo v TKCN Bnh Thun#250707#Gii thiu kin thc hi u bit tng quan v bo, lt v thin tai nc ta; Hng dn phng trnh bo (bo xa, bo trn bin ng, bo gn b, bo khn cp), phng trnh l, l qut, st l t; Nhng hiu bit c bn v cch ng ph vi ng t, sng thn...#P hng chng#Bo#L#Thin tai#S tay#KVn## 00637000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200260003300700140 00590140008000730190005000810820010000868080005000960080005001010090018001060100 00500124011001500129001001400144013000700158021012400165020000800289020001700297 020000800314020001000322020001000332039000500342#VV09.17126#VV09.17127#VV09.1712 8#Chuyn c k s Bnh nh#ng Qu ch#104000#Vi?t#959.70092#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a631tr.^b21cm#ng Qu ch#250708#Gii thiu v tiu s v s nghip ca 51 nhn vt lch s qu hng Bnh nh qua cc th k 16, 17, 18 , 19 v th k 20#Lch s#Nhn vt lch s#Tiu s#S nghip#Bnh nh#KVn## 00748000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200600003300700230 00930190005001160820010001218080005001310080005001360090018001410100005001590110 01500164001001000179005001200189013000700201021017700208020001700385020001300402 020001400415020001500429020000900444039000500453#VV09.17129#VV09.17130#VV09.1713 1#Bo tn, pht huy di sn vn ho cc tc ngi -, M'Nng#Trng Bi, Bi Min h V#Vi?t#398.09597#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a231tr.^b21cm#Trng Bi#B i Minh V#250709#Gii thiu tim nng di sn vn ho cc tc ngi -, M'nng; Mt s kt qu t c v nhng gii php c bn v bo tn, pht huy di sn v n ho cc tc ngi -, M'nng#Vn ho dn gian#Dn tc #Dn tc Mnng#Di sn vn ho#Vit Nam#KVn## 00737000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200170003300300310 00500070015000810140007000960190005001030820009001088080005001170080005001220090 01900127010000500146011001500151001001500166013000700181021019300188020001900381 020000400400020000800404020000900412020000900421039000500430#VV09.17132#VV09.171 34#VV09.17133#Cht tnh tri m#L lun v ph bnh vn chng#Bi Cng Thun#700 00#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a486tr.^b21cm#Bi Cng Thu n#250710#Gm nhng bi l lun v ph bnh v th, cch tip cn th thin, ngh thut th H Xun Hng, phong cch ngh thut ca Nam Cao, tc phm S , nh ng tranh ci trong ph bnh vn chng...#Nghin cu vn hc#Th#Tc gi#Thi ph p#Vit Nam#KVn## 00492000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200210003300300130 00540070014000670140007000810190005000880820010000938080005001030080005001080090 01900113010000500132011001500137001001400152013000700166020001700173020000900190 020000700199020000300206039000500209#VV09.17135#VV09.17137#VV09.17136#Ngi tn tn cy#Truyn v k#Hunh Kim Sn#35000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a273tr.^b19cm#Hunh Kim Sn#250711#Vn hc hin i#Vit Nam#Truy n#K#KVn## 00510000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200170003300700330 00500140007000830190005000900820004000958080005000990080005001040090019001090100 00500128011001500133019000900148001001300157006001400170013000700184020001700191 020000700208020001200215039000500227#VV09.17138#VV09.17140#VV09.17139#Cu b ph i cht#Jon Redfern ; o Minh Tng dch#67000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a428tr.^b23cm#Dch Anh#Redfern, Jon#o Minh Tng#250712#Vn hc hin i#Canaa#Tiu thuyt#KVn## 00535000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200260 00440070032000700140007001020190005001090820004001148080005001180080005001230090 01900128010000500147011001500152019000800167001001100175006001500186013000700201 020001700208020000300225020001200228039000500240#VV09.17141#VV09.17144#VV09.1714 3#VV09.17142#Size 12 khng phi l mp#Meg Cabot ; Dng Ngc Tr dch#74000#Vi ?t#813#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a489tr.^b21cm#Dch M#Cabot, Meg#Dng Ngc Tr#250713#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#KVn## 00487000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200270003300300120 00600070014000720140007000860190005000930820010000988080005001080080005001130090 01900118010000500137011001500142001001400157013000700171020001700178020000900195 020001200204039000500216#VV09.17145#VV09.17147#VV09.17146#o nghip ca c T Long#Tiu thuyt#Hng Quc Vn#60000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2009#^a239tr.^b21cm#Hng Quc Vn#250714#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt #KVn## 00542000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200270003300300160 00600070024000760140007001000190005001070820006001128080005001180080005001230090 01900128010000500147011001500152019001600167001000800183006000900191013000700200 020001700207020001100224020001200235039000500247#VV09.17149#VV09.17148#VV09.1715 0#Cnh tay tri ca thin s#Tp truyn ngn#Chn Ni ; Hng Ly dch#66000#Vi?t #895.1#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a414tr.^b20cm#Dch Trung Quc#Chn Ni# Hng Ly#250715#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn ngn#KVn## 00693000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200130003300300160 00460070072000620140007001340190005001410820006001468080005001520080005001570090 01900162010000500181011001500186019001600201005000800217005001200225005000700237 00500110024400500110025500500160026600600090028201300070029102000170029802000110 0315020001200326039000500338#VV09.17151#VV09.17152#VV09.17153#Ti c thn#Tp t ruyn ngn#Vu L, Khinh Trch, Duy T... ; Tng Thn ng ch.b. ; Bo Trm d ch#41000#Vi?t#895.1#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a253tr.^b20cm#Dch Trung Quc#Vu L#Khinh Trch#Duy T#Chng Tm#Dip T T#Tng Thn ng#Bo Trm# 250716#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn ngn#KVn## 00490000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200200003300300160 00530070017000690140007000860190005000930820010000988080005001080080005001130090 01900118010000500137011001500142001001700157013000700174020001700181020000900198 020001200207039000500219#VV09.17154#VV09.17156#VV09.17155#Nc mt ngi in#T p truyn ngn#inh Thanh Quang#34000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2009#^a215tr.^b20cm#inh Thanh Quang#250717#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn n gn#KVn## 00461000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200080003300300110 00410070011000520140007000630190005000700820010000758080005000850080005000900090 01900095010000500114011001500119001001100134013000700145020001700152020000900169 020001200178039000500190#VV09.17157#VV09.17158#VV09.17159#D bit#Tp truyn#Th i Giang#25000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a155tr.^b20cm#T hi Giang#250718#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn## 00833000000000337000450002600110000002600110001100200530002200300130007500700450 00880050016001330050015001490140006001640190005001700820009001758080005001840080 00500189009001100194010000500205011001400210015006700224013000700291021008900298 02000130038702000180040002000180041802000120043602000090044802000130045702000150 0470039001000485#VV09.17160#VV09.17161#Ng Th Nhm - nh yu nc, bc khoa bn g thc thi#Truyn tranh#Li: Trn Tch Thnh ; Tranh: Nguyn Th Ho#Trn Tch Thnh#Nguyn Th Ho#5000#Vi?t#959.7028#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a26tr.^b21cm #Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#250719#Gii thiu tiu s, s nghip ca nh vn, nh chnh tr, ngoi giao c ti Ng Th N hm#Ng Th Nhm#Vn hc thiu nhi#Lch s trung i#Nh Ty Sn#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Khnh Vn## 00789000000000337000450002600110000002600110001100200450002200300130006700700500 00800050019001300050017001490140006001660190005001720820009001778080005001860080 00500191009001100196010000500207011001400212015006700226013000700293021005600300 02000130035602000180036902000080038702000090039502000090040402000130041302000150 0426039001000441#VV09.17162#VV09.17163#Phan Huy ch - danh s i Hu L v Ty Sn#Truyn tranh#Li: on Th Tuyt Mai ; Tranh: Nguyn Minh Kin#on Th Tuy t Mai#Nguyn Minh Kin#5000#Vi?t#959.7024#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21 cm#Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#250720#Gi i thiu tiu s, s nghip ca vn thn Phan Huy ch#Phan Huy ch#Vn hc thiu nhi#Lch s#Nh Trn#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Khnh Vn## 00867000000000337000450002600110000002600110001100200410002200300130006300700490 00760050019001250050016001440140006001600190005001660820009001718080005001800080 00500185009001100190010000500201011001400206015006700220013000700287021010700294 02000180040102000080041902000090042702000090043602000460044502000130049102000150 0504039001000519#VV09.17164#VV09.17165#Phiu k thng tng qun Trn Khnh D# Truyn tranh#Li: on Th Tuyt Mai ; Tranh: Nguyn ng Hi#on Th Tuyt Mai #Nguyn ng Hi#6000#Vi?t#959.7024#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#Cu c thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#250721#Gii thi u tiu s, s nghip ca v tng gii Trn Khnh D lp nhiu cng, tri qua th ba i vua Trn#Vn hc thiu nhi#Lch s#Nh Trn#Vit Nam#Trn Khnh D, dan h tng, ? - 1939, Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Khnh Vn## 00819000000000349000450002600110000002600110001100200230002200300130004500700450 00580050016001030050015001190140006001340190005001400820010001458080005001550080 00500160009001100165010000500176011001400181015006700195013000700262021009500269 02000150036402000180037902000080039702000070040502000100041202000090042202000130 0431020001500444039001000459#VV09.17166#VV09.17167#S thn Giang Vn Minh#Truyn tranh#Li: Trn Tch Thnh ; Tranh: Nguyn Th Ho#Trn Tch Thnh#Nguyn Th H o#5000#Vi?t#959.70272#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#Cuc thi Bin so n truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#250722#Gii thiu tiu s, s nghip lch s ca s thn Giang Vn Minh lm quan di thi L - Trnh#Giang V n Minh#Vn hc thiu nhi#Lch s#Nh L#Nh Trnh#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Khnh Vn## 00961000000000337000450002600110000002600110001100200600002200300130008200700510 00950050019001460050018001650140006001830190005001890820010001948080005002040080 00500209009001100214010000500225011001400230015006700244013000700311021016200318 02000180048002000080049802000100050602000090051602000600052502000130058502000150 0598039001000613#VV09.17168#VV09.17169#Nguyn Danh Phng v cuc khi ngha nn g dn ng ngoi#Truyn tranh#Li: on Th Tuyt Mai ; Tranh: Nguyn Minh Tru ng#on Th Tuyt Mai#Nguyn Minh Trung#6000#Vi?t#959.70272#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a31tr.^b21cm#Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hi n hnh#250723#Gii thiu tiu s, s nghip ca Nguyn Danh Phng (cn gi l Qun Heo) - mt tr thc Nho hc nhng lnh o khi ngha chng p bc cng quyn nh Trnh#Vn hc thiu nhi#Lch s#Nh Trnh#Vit Nam#Nguyn Danh Phng , th lnh ngha qun, ? - 1751, Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Khnh Vn# # 00905000000000349000450002600110000002600110001100200500002200300130007200700540 00850050012001390050011001510140006001620190005001680820010001738080005001830080 00500188009001100193010000500204011001400209015006700223005001600290013000700306 02101220031302000180043502000080045302000100046102000090047102000370048002000130 0517020001500530039001000545#VV09.17170#VV09.17171#Nguyn Th Du - n tin s u tin ca Vit Nam#Truyn tranh#Li: Lng Duyn, Nguyn Thi ; Tranh: Nguyn ng Hi#Lng Duyn#Nguyn Thi#6000#Vi?t#959.70272#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 31tr.^b21cm#Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#N guyn ng Hi#250724#Gii thiu tiu s, s nghip chm lo cho nn gio dc n c nh ca b Nguyn Th Du di triu thn vua L - cha Trnh#Vn hc thiu nh i#Lch s#Nh Trnh#Vit Nam#Nguyn Th Du, n tin s, Vit Nam#Truyn tranh#T ruyn lch s#Khnh Vn## 00871000000000325000450002600110000002600110001100200260002200300130004800700550 00610050023001160050018001390140006001570190005001630820009001688080005001770080 00500182009001100187010000500198011001400203015006700217013000700284021013300291 02000180042402000180044202000090046002000380046902000130050702000150052003900100 0535#VV09.17172#VV09.17173#Danh tng Trn Kht Chn#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Hng Giang ; Tranh: Nguyn Minh Trung#Nguyn Th Hng Giang#Nguyn Minh Trun g#5000#Vi?t#959.7024#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#250725#Gii thiu tiu s, s n ghip ca Trn Kht Chn (1370 - 1399) tuy ngn ngi nhng c cng ng gp c ho s nghip bo v t nc#Vn hc thiu nhi#Lch s trung i#Vit Nam#Trn K ht Chn, 1370 - 1399, Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Khnh Vn## 00875000000000337000450002600110000002600110001100200500002200300130007200700470 00850050016001320050017001480140006001650190005001710820009001768080005001850080 00500190009001100195010000500206011001400211015006700225013000700292021014100299 02000130044002000180045302000080047102000110047902000090049002000130049902000150 0512039001000527#VV09.17174#VV09.17175#Phan Huy Ch v "lch triu hin chng l oi ch"#Truyn tranh#Li: Trn Tch Thnh ; Tranh: Nguyn Mnh Thi#Trn Tch T hnh#Nguyn Mnh Thi#5000#Vi?t#959.7029#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21c m#Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#250726#Gii thiu tiu s, s nghip ca danh s Phan Huy Ch - ngi vit Lch triu Hin chng loi ch - b bch khoa th u tin ca Vit Nam#Phan Huy Ch#Vn hc th iu nhi#Lch s#Nh Nguyn#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Khnh Vn## 00866000000000325000450002600110000002600110001100200320002200300130005400700480 00670050016001150050018001310140006001490190005001550820009001608080005001690080 00500174009001100179010000500190011001400195015006700209013000700276021017300283 02000180045602000080047402000110048202000090049302000130050202000150051503900100 0530#VV09.17176#VV09.17177#Chin thng Rch Gm - Xoi Mt#Truyn tranh#Li: Tr n Tch Thnh ; Tranh: Nguyn Minh Trung#Trn Tch Thnh#Nguyn Minh Trung#5000# Vi?t#959.7029#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#250727#Gii thiu cuc chin thng Rch Gm - Xoi Mt ca Nguyn Hu, quyt chin vi gic Xim - mt trong nhng trn thu chin ln nht trong lch s chng ngoi xm nc ta#Vn hc thiu nhi#L ch s#Nh Nguyn#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Khnh Vn## 00900000000000337000450002600110000002600110001100200560002200300130007800700540 00910050012001450050011001570140006001680190005001740820008001798080005001870080 00500192009001100197010000500208011001400213015006700227005001600294013000700310 02101330031702000180045002000150046802000090048302000320049202000130052402000150 0537039001000552#VV09.17178#VV09.17179#Khc Tha D - ngi m u thi i t c h ca dn tc#Truyn tranh#Li: Lng Duyn, Nguyn Thi ; Tranh: Nguyn ng H i#Lng Duyn#Nguyn Thi#6000#Vi?t#959.701#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b2 1cm#Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Nguyn ng Hi#250728#Gii thiu v Khc Tha D - nh ngoi giao, nh lnh o khi ngh a ginh li quyn t ch ca nc Vit sau gn 1000 nm Bc thuc#Vn hc thiu nhi#Lch s c i#Vit Nam#Khc Tha D, ? - 907, Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Khnh Vn## 00942000000000337000450002600110000002600110001100200610002200300130008300700440 00960050013001400050017001530140006001700190005001760820008001818080005001890080 00500194009001100199010000500210011001400215015006700229013000700296021015000303 02000180045302000170047102000230048802000090051102000460052002000130056602000150 0579039001000594#VV09.17180#VV09.17181#Khi ngha Pu-cm-b v tnh on kt Cam -pu-chia - Vit Nam#Truyn tranh#Li: H L Phng ; Tranh: Nguyn Minh Kin#H L Phng#Nguyn Minh Kin#6000#Vi?t#959.703#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^ b21cm#Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#250729# Gii thiu v nh s Pu - cm - b ngi Campuchia vi biu tng p v lin minh chin u gia hai dn tc Vit Nam - Campuchia cng chng Php#Vn hc th iu nhi#Nhn vt lch s#Khng chin chng Php#Vit Nam#Pu - Cm - B, nh s, 1866 - 1867, Campuchia#Truyn tranh#Truyn lch s#Khnh Vn## 00860000000000349000450002600110000002600110001100200230002200300130004500700560 00580050012001140050011001260140006001370190005001430820009001488080005001570080 00500162009001100167010000500178011001400183015006700197005001800264013000700282 02101230028902000150041202000180042702000080044502000100045302000090046302000130 0472020001500485039001000500#VV09.17182#VV09.17183#Lut s Nguyn Hu Th#Truyn tranh#Li: Lng Duyn, Nguyn Thi ; Tranh: Nguyn Minh Trung#Lng Duyn#Nguy n Thi#6000#Vi?t#959.7043#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Nguyn Minh Trung#250730#Gi i thiu tiu s, s nghip ca Lut s Nguyn Hu Th vi nhng cng hin ln l ao cho cuc u tranh gii phng dn tc#Nguyn Hu Th#Vn hc thiu nhi#Tiu s #S nghip#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Khnh Vn## 00858000000000349000450002600110000002600110001100200300002200300130005200700530 00650050023001180050016001410140006001570190005001630820009001688080005001770080 00500182009001100187010000500198011001400203015006700217013000700284021010700291 02000180039802000080041602000170042402000100044102000090045102000100046002000130 0470020001500483039001000498#VV09.17184#VV09.17185#Cuc khi ngha ca chng La #Truyn tranh#Li: Nguyn Th Hng Giang ; Tranh: Nguyn ng Hi#Nguyn Th H ng Giang#Nguyn ng Hi#6000#Vi?t#959.7029#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^ b21cm#Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#250731# Gii thiu cuc khi ngha ca chng La dng cm, kh phch hin ngang chng l i cha Nguyn ng Trong#Vn hc thiu nhi#Lch s#Nhn vt lch s#Th k 18# Vit Nam#Chng La#Truyn tranh#Truyn lch s#Khnh Vn## 00801000000000337000450002600110000002600110001100200330002200300130005500700510 00680050012001190050011001310140006001420190005001480820009001538080005001620080 00500167009001100172010000500183011001400188015006700202005001300269013000700282 02100900028902000180037902000110039702000080040802000090041602000130042502000150 0438039001000453#VV09.17186#VV09.17187#Chin thng Chi Lng Xng Giang#Truyn t ranh#Li: Lng Duyn, Nguyn Thi ; Tranh: o Duy Minh#Lng Duyn#Nguyn Thi#6 000#Vi?t#959.7026#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#Cuc thi Bin son tr uyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#o Duy Minh#250732#Gii thiu tr n chin Chi lng - Xng Giang chng qun Minh di ti lnh o ca L Li#Vn hc thiu nhi#Nh Hu L#Lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Khnh Vn# # 00841000000000325000450002600110000002600110001100200220002200300130004400700500 00570050019001070050017001260140006001430190005001490820008001548080005001620080 00500167009001100172010000500183011001400188015006700202013000700269021009600276 02000180037202000230039002000090041302000550042202000130047702000150049003900100 0505#VV09.17188#VV09.17189#Anh hng C Chnh Lan#Truyn tranh#Li: on Th Tuy t Mai ; Tranh: Nguyn Minh Kin#on Th Tuyt Mai#Nguyn Minh Kin#5000#Vi?t#9 59.703#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#Cuc thi Bin son truyn tranh l ch s theo SGK lch s hin hnh#250733#Gii thiu tiu s v s hy sinh anh d ng ca Anh hng lc lng v trang nhn dn C Chnh Lan#Vn hc thiu nhi#Khng chin chng Php#Vit Nam#C Chnh Lan, anh hng v trang, 1930 - 1951, Vit Na m#Truyn tranh#Truyn lch s#Khnh Vn## 00960000000000349000450002600110000002600110001100200400002200300130006200700510 00750050019001260050018001450140006001630190005001690820008001748080005001820080 00500187009001100192010000500203011001400208015006700222013000700289021013200296 02000180042802000170044602000230046302000210048602000090050702000560051602000130 0572020001500585039001000600#VV09.17190#VV09.17191#Tn Tht Thuyt v phong tro Cn Vng#Truyn tranh#Li: on Th Tuyt Mai ; Tranh: Nguyn Tr Phng#on Th Tuyt Mai#Nguyn Tr Phng#5000#Vi?t#959.703#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a2 7tr.^b21cm#Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#25 0734#Gii thiu tiu s, s nghip ca nh ch s yu nc Tn Tht Thuyt hng ng li ku gi ca vua Hm Nghi khng chin chng Php#Vn hc thiu nhi#Nhn vt lch s#Khng chin chng Php#Phong tro Cn Vng#Vit Nam#Tn Tht Thuyt , ch s yu nc, 1835 - 1913, Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Khnh Vn## 00931000000000349000450002600110000002600110001100200560002200300130007800700600 00910050017001510050007001680050021001750140006001960190005002020820008002078080 00500215008000500220009001100225010000500236011001400241013000700255015006700262 02101080032902000180043702000170045502000230047202000090049502000390050402000130 0543020001500556039001000571#VV09.17192#VV09.17193#Nguyn L Trch - ngi mang t tng canh tn t nc#Truyn tranh#Li: ong Triu Long, Tr My ; Tranh: P hm Th Tho Nguyn#ong Triu Long#Tr My#Phm Th Tho Nguyn#5000#Vi?t#959. 703#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#250735#Cuc thi Bin son truyn tra nh lch s theo SGK lch s hin hnh#Gii thiu cuc i, s nghip ca nh can h tn t nc tiu biu th k XIX Nguyn L Trch (1852 - 1895)#Vn hc thiu nhi#Nhn vt lch s#Khng chin chng Php#Vit Nam#Nguyn L Trch, 1852 - 189 5, Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Khnh Vn## 00796000000000313000450002600110000002600110001100200430002200300130006500700470 00780050016001250050017001410140006001580190005001640820009001698080005001780080 00500183009001100188010000500199011001400204015006700218013000700285021010400292 020001800396020002100414020000900435020001300444020001500457039001000472#VV09.17 194#VV09.17195#Chin cng ca mi c gi Ng ba ng Lc#Truyn tranh#Li: on Triu Long ; Tranh: Nguyn Mnh Thi#on Triu Long#Nguyn Mnh Thi#6000#Vi? t#959.7043#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#Cuc thi Bin son truyn tra nh lch s theo SGK lch s hin hnh#250736#Gii thiu chin cng v s hy sinh anh dng ca mi c gi Ng ba ng Lc trong khng chin chng M#Vn hc thi u nhi#Khng chin chng M#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Khnh Vn## 00963000000000349000450002600110000002600110001100200490002200300130007100700490 00840050019001330050016001520140006001680190005001740820010001798080005001890080 00500194009001100199010000500210011001400215015006700229013000700296021016900303 02000180047202000080049002000070049802000090050502000460051402000130056002000150 0573020001500588039001000603#VV09.17196#VV09.17197#H Nguyn Trng - ng t ngh c sng thn cng#Truyn tranh#Li: on Th Tuyt Mai ; Tranh: Nguyn ng H i#on Th Tuyt Mai#Nguyn ng Hi#5000#Vi?t#959.70251#^214#^aH.#^aGio dc#2 009#^a27tr.^b21cm#Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#250737#Gii thiu cuc i, s nghip khi ngha khng thnh nhng c coi l ng t ngh c sng thn cng ca Vit Nam - chnh l H Nguyn Trng - con c ca H Qu Ly#Vn hc thiu nhi#Lch s#Nh H#Vit Nam#H Nguyn Trng, dng tng, Nh H, Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Sch thiu nhi#Khnh V n## 00801000000000337000450002600110000002600110001100200370002200300130005900700510 00720050019001230050018001420140006001600190005001660820007001718080005001780080 00500183009001100188010000500199011001400204015006700218013000700285021008400292 02000150037602000080039102000100039902000040040902000120041302000130042502000150 0438039001000453#VV09.17198#VV09.17199#Men--l-p - nh ho hc ni ting#Truy n tranh#Li: on Th Tuyt Mai ; Tranh: Nguyn Minh Trung#on Th Tuyt Mai#N guyn Minh Trung#5000#Vi?t#540.92#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#250738#Gii thiu tiu s, s nghip pht minh khoa hc ca nh bc hc Menlep nc Nga#Menl p, .I#Tiu s#S nghip#Nga#Nh ho hc#Truyn tranh#Sch thiu nhi#Khnh Vn# # 00942000000000361000450002600110000002600110001100200440002200300130006600700470 00790050016001260050017001420140006001590190005001650820010001708080005001800080 00500185009001100190010000500201011001400206015006700220013000700287021017200294 02000140046602000180048002000080049802000080050602000040051402000090051802000130 0527020001500540020001500555039001000570#VV09.17200#VV09.17201#Mc ng Dung - v vua u tin ca nh Mc#Truyn tranh#Li: Trn Tch Thnh ; Tranh: Nguyn Min h Kin#Trn Tch Thnh#Nguyn Minh Kin#5000#Vi?t#959.70271#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a27tr.^b21cm#Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hi n hnh#250739#Gii thiu tiu s, s nghip ca Mc ng Dung gn vi thi k s uy yu ca nh L v s ra i ca nh Mc, ng c mt s ci cch nhng c mt s vic lm ng ch trch#Mc ng Dung#Vn hc thiu nhi#Lch s#Nh Mc#Vua#V it Nam#Truyn tranh#Sch thiu nhi#Truyn lch s#Khnh Vn## 00912000000000349000450002600110000002600110001100200460002200300130006800700530 00810050023001340050021001570140006001780190005001840820009001898080005001980080 00500203009001100208010000500219011001400224015006700238013000700305021013800312 02000180045002000080046802000070047602000170048302000090050002000130050902000150 0522020001500537039001000552#VV09.17203#VV09.17202#Ph m Thn Cnh Phc - ngi th lnh ti ba#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Hng Giang ; Tranh: Nguyn ng H i#Nguyn Th Hng Giang#Phm Th Tho Nguyn#5000#Vi?t#959.7023#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a27tr.^b21cm#Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#250740#Gii thiu tiu s, s nghip ca th lnh ngi dn tc th iu s Thn Cnh Phc c cng ln cho chin thng chung ca qun dn nh L#V n hc thiu nhi#Lch s#Nh L#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Sch thi u nhi#Truyn lch s#Khnh Vn## 00638000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200340003300300220 00670070017000890060012001060190005001180820004001238080005001270080005001320090 01100137010000500148011001500153013000700168021012900175020001000304020002200314 020000800336020001100344039000500355#VV09.17204#VV09.17205#VV09.17206#Kinh Dch - tr tu v quyn bin#Mu ca ngi qun t#ng A Sng dch#ng A Sng#Vi?t# 181#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a848tr.^b24cm#250741#L gii ngha cc qu tron g Kinh dch (thng kinh v h kinh), truyn, dch ; Gii thiu trit l ca K inh dch v dch hc#Kinh dch#Trit hc phng ng#Tr tu#Quyn bin#KVn## 01035000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200420003300700490 00750050015001240140008001390190005001470820019001528080005001710080005001760090 02100181010000500202011002600207015004600233005001400279005001600293005001400309 00500140032301300070033702103180034402000080066202000080067002000050067802000090 0683039000500692#VV09.17207#VV09.17208#VV09.17209#Lch s ng b tnh Lai Chu (1945-2009)#Nng Minh Qun, Hong B Ngc, Nng Minh Giang..#Nng Minh Qun#2285 00#Vi?t#324.25970709597173#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a819tr., 38tr. nh^b24cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b tnh Lai Chu#Hong B Ngc#Nng Minh Giang#Nng Th Thu#L Xun Phng#250742#Gii thiu a l, kinh t, x hi v t ruyn thng u tranh ca nhn dn cc dn tc Lai Chu; s ra i ca Ban cn s ng Lai Chu v s nghip lnh o ca ng b tnh qua khng chin chng Ph p (1945 - 1954), chng M (1955 - 1975), thi k xy dng, thc hin i mi t 1975 - 1986, 1987 - 2003, 2004 - 2009#Lch s#ng b#Tnh#Lai Chu#KVn## 00605000000000289000450002600110000002600110001100200330002200300740005500700330 01290050008001620140007001700190005001770820004001828080005001860080005001910090 02600196010000500222011001500227005001000242005001300252013000700265020001000272 020000600282020000800288020001400296039000500310#VV09.17210#VV09.17211#Hng dn hc v lm ting Anh 7#y , r rng , chnh xc, d hiu. Bin Son theo st chng trnh SGK#T Chu, Khnh Quy, Hong L Thu#T Chu#25000#Vi?t#428#^214# ^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a175tr.^b24cm#Khnh Quy#Hong L Thu#250743 #Ting Anh#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#KVn## 00527000000000289000450002600110000000200090001100300410002000700140006100500140 00750140007000890190005000960820008001018080005001090080005001140090026001190100 00500145011001500150013000700165020000700172020000600179020000800185020000700193 020000900200020000900209020001400218039000500232#VV09.17212#Vt l 7#Tm tt l thuyt v phng php gii...#L Th Thu H#L Th Thu H#30000#Vi?t#535.076#^2 14#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a189tr.^b24cm#250744#Vt l#Lp 7#Bi t p#m hc#nh sng#in hc#Sch c thm#KVn## 00567000000000277000450002600110000000200280001100300320003900700490007100500160 01200140007001360190005001430820004001488080005001520080005001570090026001620100 00500188011001500193005001800208005001300226013000700239020001000246020000600256 020000800262020001400270039000500284#VV09.17213#Bi tp b sung ting Anh 9#Bin son theo chng trnh mi#V Th Thu Anh, Tn N Phng Chi, Hong L Thu#V Th Thu Anh#21500#Vi?t#428#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a152tr.^b 24cm#Tn N Phng Chi#Hong L Thu#250745#Ting Anh#Lp 9#Bi tp#Sch c thm #KVn## 00523000000000277000450002600110000002600110001100200360002200300410005800700070 00990050007001060140007001130190005001200820009001258080005001340080005001390090 02600144010000500170011001500175013000700190020000500197020000900202020000700211 020000800218020001400226039000500240#VV09.17214#VV09.17215#Cc dng ton in h nh hnh hc 11#Bin son theo chng trnh phn ban mi#L c#L c#42500#Vi? t#516.0076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a275tr.^b24cm#250746#Ton#H nh hc#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#KVn## 00599000000000277000450002600110000002600110001100200380002200300880006000700170 01480050017001650140007001820190005001890820009001948080005002030080005002080090 02600213010000500239011001500244013000700259020000700266020000600273020000800279 020001500287020001400302039000500316#VV09.17217#VV09.17216#Bi dng hc sinh gi i ton i s 9#Bin son theo chng trnh SGK mi. Rn luyn k nng gii to n t c bn n nng cao#Trn Th Vn Anh#Trn Th Vn Anh#44000#Vi?t#512.0076# ^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a283tr.^b24cm#250747#i s#Lp 9#Bi tp#Sch luyn thi#Sch c thm#KVn## 00578000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430020039000480030057000870070013001440220004001570050013001610080 00500174009002600179010000500205011001500210013000700225020000700232020000700239 020000800246020001500254020001400269039000500283#VV09.17218#VV09.17219#33500#Vi ?t#512.0076#^214#Bi dng hc sinh gii ton i s 10#Dnh cho HS lp 10 n t p v nng cao k nng lm bi...#L Hong Ph#T.1#L Hong Ph#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2009#^a215tr.^b24cm#250748#i s#Lp 10#Bi tp#Sch luyn thi#S ch c thm#kvn## 00578000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430020039000480030057000870070013001440220004001570050013001610080 00500174009002600179010000500205011001500210013000700225020000700232020000700239 020000800246020001400254020001500268039000500283#VV09.17220#VV09.17221#37500#Vi ?t#512.0076#^214#Bi dng hc sinh gii ton i s 10#Dnh cho HS lp 10 n t p v nng cao k nng lm bi...#L Hong Ph#T.2#L Hong Ph#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2009#^a239tr.^b24cm#250749#i s#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Sac h luyn thi#Dung## 00566000000000277000450002600110000002600110001100200410002200300570006300700130 01200050013001330140007001460190005001530820009001588080005001670080005001720090 02600177010000500203011001500208013000700223020000900230020000800239020000700247 020001400254020001500268039000500283#VV09.17223#VV09.17222#Bi dng hc sinh gi i ton hnh hc 11#Dnh Cho HS lp 11 n tp v nng cao k nng lm bi...#L Hong Ph#L Hong Ph#46500#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni# 2009#^a298tr.^b24cm#250750#Hnh hc#Bi tp#Lp 11#Sch c thm#Sch luyn thi# KVn## 00548000000000277000450002600110000002600110001100200440002200300350006600700140 01010050014001150140007001290190005001360820007001418080005001480080005001530090 02600158010000500184011001500189013000700204020001000211020000700221020000800228 020001400236020001500250039000500265#VV09.17224#VV09.17225#Luyn k nng gii nh anh bi tp ho hc 10#Bin son theo ni dung SGK mi...#C Thanh Ton#C Thanh Ton#27500#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a176tr.^b24cm #250751#Ho v c#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Sch luyn thi#KVn## 00546000000000277000450002600110000002600110001100200440002200300350006600700140 01010050014001150140007001290190005001360820007001418080005001480080005001530090 02600158010000500184011001500189013000700204020000800211020000700219020000800226 020001500234020001400249039000500263#VV09.17226#VV09.17227#Luyn k nng gii nh anh bi tp ho hc 11#Bin son theo ni dung SGK mi...#C Thanh Ton#C Thanh Ton#36000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a239tr.^b24cm #250752#Ho hc#Lp 11#Bi tp#Sch luyn thi#Sch c thm#KVn## 00546000000000277000450002600110000002600110001100200440002200300350006600700140 01010050014001150140007001290190005001360820007001418080005001480080005001530090 02600158010000500184011001500189013000700204020000800211020000700219020000800226 020001400234020001500248039000500263#VV09.17228#VV09.17229#Luyn k nng gii nh anh bi tp ho hc 12#Bin son theo ni dung SGK mi...#C Thanh Ton#C Thanh Ton#45000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a288tr.^b24cm #250753#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Sch luyn thi#KVn## 00655000000000289000450002600110000002600110001100200960002200300530011800700130 01710050013001840140007001970190005002040820004002098080005002130080005002180090 02600223010000500249011001500254013000700269004003000276020001000306020000700316 020000800323020001400331020001500345039000500360#VV09.17230#VV09.17231#Hng dn gii cc dng bi tp t cc thi quc gia mn ting Anh ca B gio dc v o to#Dnh cho HS lp 12 chng trnh chun v nng cao...#Hong Th L#Hong T h L#50000#Vi?t#428#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a324tr.^b24cm#25 0754#Ti bn, c chnh l, b sung#Ting Anh#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Sch l uyn thi#KVn## 00700000000000313000450002600110000002600110001100200420002200300990006400700170 01630050017001800140007001970190005002040820007002098080005002160080005002210090 02600226010000500252011001500257004003000272013000700302020000900309020001200318 020000700330020000800337020001400345020000700359020001500366039000500381#VV09.17 232#VV09.17233#B thi trc nghim khch quan sinh hc#Dnh cho HS lp 12 n t p v chun b cho cc k thi quc gia do B Gio dc v o to t chc...#Nguy n Vit Nhn#Nguyn Vit Nhn#49000#Vi?t#570.76#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a317tr.^b24cm#Ti bn, c chnh l, b sung#250755#Sinh hc#Trc nghi m#Lp 12#Bi tp#Sch c thm# thi#Sch luyn thi#KVn## 00622000000000289000450002600110000002600110001100200270002200300920004900700130 01410050013001540140007001670190005001740820007001798080005001860080005001910090 02600196010000500222011001500227004003000242013000700272020000500279020000700284 020001500291020001400306020000700320039000500327#VV09.17234#VV09.17235#B thi t lun ton hc#Bin son theo ni dung, cu trc v nh hng ra thi mi ca B Gio dc v o to...#L Hong Ph#L Hong Ph#50000#Vi?t#510.76#^214# ^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a318tr.^b24cm#Ti bn, c chnh l, b sung #250756#Ton#Lp 12#Sch luyn thi#Sch c thm# thi#KVn## 00669000000000265000450002600110000002600110001100200270002200300160004900700140 00650050014000790140007000930190005001000820010001058080005001150080005001200090 01100125010000500136011001500141013000700156021020100163020001800364020000700382 020000900389039000500398#VV09.17236#VV09.17237#Tr chi dn gian Vit Nam#Dnh c ho tr em#V Ngc Khnh#V Ngc Khnh#18500#Vi?t#394.09597#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a176tr.^b21cm#250757#Gii thiu ng dao v cc tr chi tr em chung c nc (bt mt bt d, cu ch, cp cua, chi chi chnh chnh...) v tr chi tr em mt s tnh Bc Ninh, Bc Giang, Cao Bng, Lng Sn, x Ngh...#Tr chi d n gian#Tr em#Vit Nam#KVn## 00815000000000289000450002600110000002600110001100200320002200700140005401400070 00680190005000750820010000808080005000900080005000950090011001000100005001110110 01500116001001400131013000700145021030400152020001600456020000500472020001100477 020001000488020000800498020000900506039001000515#VV09.17238#VV09.17239#Bn sc v n ho vng Vit Nam#Ng c Thnh#40000#Vi?t#306.09597#^214#^aH.#^aGio dc# 2009#^a388tr.^b21cm#Ng c Thnh#250758#Gii thiu phn vng vn ho Vit Nam t ng bng Bc B, ng Bc Bc B, Ty Bc, Trung B, vn ho Trng Sn - T y Nguyn, vn ho Nam B; cc vng truyn thuyt - nghi l, vng dn ca, m nh c, vng tn ngng, nghi l v l hi; a dng bn sc vn ho vng v s pht t rin ca x hi Vit Nam#Bn sc vn ho#Vng#Tn ngng#Phong tc#Vn ho#Vit Nam#Khnh Vn## 00708000000000289000450002600110000002600110001100200280002200700140005001400070 00640190005000710820004000768080005000800080005000850090011000900100005001010110 01500106004001800121001001400139013000700153021018800160020001300348020001800361 020000800379020001000387020001100397039001000408#VV09.17240#VV09.17241#Gio trn h phng php tnh#L Thi Thanh#17000#Vi?t#519#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a159 tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#L Thi Thanh#250759#Cung cp mt s thut ton c b n v s gn ng v sai s; Phng trnh phi tuyn; H phng trnh i s tuy n tnh; Ni suy v xp x hm; o hm v tch phn; Phng trnh vi phn...#Ph ng trnh#i s tuyn tnh#o hm#Phi tuyn#Gio trnh#Khnh Vn## 00814000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200390003300700630 00720050016001350140007001510190005001580820004001638080005001670080005001720090 01100177010000500188011001500193005001200208005001900220013000700239021020300246 020000700449020001000456020001600466020002000482039001000502#VV09.17242#VV09.172 44#VV09.17243#Thut ng a l dng trong nh trng#B.s.: Nguyn Minh Tu (ch.b .), V nh Ho, Nguyn Th Thu Anh#Nguyn Minh Tu#47000#Vi?t#910#^214#^aH.#^a Gio dc#2009#^a448tr.^b21cm#V nh Ho#Nguyn Th Thu Anh#250760#Gm cc thut ng a l c dng trong chng trnh a l bc trung hc c s, ph thng t rung hc, sp xp theo vn a, b, c,... gip hc sinh v gio vin nm vng kin thc a l theo chng trnh#a l#Thut ng#Trung hc c s#Pht hng trung h c#Khnh Vn## 00805000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200200003300301210 00530070029001740050018002030140007002210190005002280820008002338080005002410080 00500246009001100251010000500262011001500267001001000282013000700292021017500299 020001100474020000900485020001100494039001000505#VV09.17245#VV09.17247#VV09.1724 6#Ting Vit gin yu#Ti liu c Hi ng thm nh sch ca trng i h c s phm TP. H Ch Minh gii thiu lm gio trnh ca trng#V Th n, Nguyn Th Ly Kha#Nguyn Th Ly Kha#33500#Vi?t#495.922#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a32 3tr.^b20cm#V Th n#250761#Trnh by khi qut v ng m hc, m tit, h thng m v ting Vit. c im ca t, cu to t, ngha ca t ting Vit, ng ph p ting Vit, phong cch hc ting Vit...#Ting Vit#Ng php#Gio trnh#Khnh Vn## 00652000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200320003300700100 00650140007000750190005000820820011000878080005000980080005001030090011001080100 00500119011001500124004001800139001001000157013000700167021013700174020001000311 020000400321020001800325020000900343039001000352#VV09.17248#VV09.17250#VV09.1724 9#Nhng vua cha Vit Nam hay ch#Quc Chn#16000#Vi?t#959.702092#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a152tr.^b20cm#Ti bn ln th 4#Quc Chn#250762#Tp hp nhng mu chuyn c lin quan n kin thc, hc vn ca by v vua, cha nc ta: Trn Thi Tng, Trn Nhn Tng, H Qu Ly...#Danh nhn#Vua#Lch s trung i#Vit Nam #Khnh Vn## 00689000000000325000450002600110000002600110001100200210002200300230004300700470 00660050017001130140007001300190005001370820008001428080005001500080005001550090 01100160010000500171011001400176005001500190012005800205013000700263020000700270 02000200027702000080029702000120030502000130031702000090033002000140033903900100 0353#VV09.17251#VV09.17252#ng lc hc vt rn#T lun v trc nghim#B.s.: Ngu yn Quang Lc (ch.b.), Phm Vn Thnh#Nguyn Quang Lc#14000#Vi?t#531.076#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a99tr.^b24cm#Phm Vn Thnh#Rn luyn k nng gii bi tp vt l trung hc ph thng#250763#Vt l#Ph thng trung hc#Bi tp#Trc nghi m#ng lc hc#Cht rn#Sch c thm#Khnh Vn## 00732000000000313000450002600110000002600110001100200700002200300230009200700490 01150050017001640140007001810190005001880820010001938080005002030080005002080090 01100213010000500224011001400229005001700243012005800260013000700318020000700325 020002000332020000800352020001200360020001900372020001700391039001000408#VV09.17 253#VV09.17254#S lc v thuyt tng i hp ht nhn nguyn t t vi m n v m#T lun v trc nghim#B.s.: Nguyn Quang Lc (ch.b.), Nguyn Cng Hon#Ngu yn Quang Lc#11500#Vi?t#530.11076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a87tr.^b24cm#Nguy n Cng Hon#Rn luyn k nng gii bi tp vt l trung hc ph thng#250764#V t l#Ph thng trung hc#Bi tp#Trc nghim#Ht nhn nguyn t#Thuyt tng i #Khnh Vn## 00758000000000337000450002600110000002600110001100200460002200300230006800700510 00910050017001420140007001590190005001660820010001718080005001810080005001860090 01100191010000500202011001500207005001900222012005800241013000700299020000700306 02000090031302000130032202000210033502000080035602000120036402000200037602000140 0396039001000410#VV09.17255#VV09.17256#Dao ng v sng in t dng in xoay c hiu#T lun v trc nghim#B.s.: Nguyn Quang Lc (ch.b.), Nguyn Trung Thin#N guyn Quang Lc#17500#Vi?t#530.14076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a125tr.^b24cm#N guyn Trung Thin#Rn luyn k nng gii bi tp vt l trung hc ph thng#2507 65#Vt l#Dao ng#Sng in t#Dng in xoay chiu#Bi tp#Trc nghim#Ph th ng trung hc#Sch c thm#Khnh Vn## 00724000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200430003300700150 00760060010000910140007001010190005001080820006001138080005001190080005001240090 01100129010000500140011001500145013000700160019000500167021020600172020001400378 020001100392020001000403020001100413039001000424#VV09.17257#VV09.17259#VV09.1725 8#Nhng cu chuyn th v v y hc Trung Hoa#Trn Sng dch#Trn Sng#28500#Vi? t#615.8#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a187tr.^b24cm#250766#Dch#Gii thiu ngun g c y hc Trung Hoa, trung y v cc chuyn khoa, thut dng sinh. Gii thiu cc danh y Trung Hoa, nhng phng php cha bnh k diu, cch cha tr mt s bnh l bng cc bi thuc hay#Y hc dn tc#Dng sinh#Bi thuc#Trung Quc#Khnh V n## 00786000000000337000450002600110000002600110001100200520002200300570007400700570 01310050013001880140007002010190005002080820009002138080005002220080005002270090 01100232010000500243011001500248005001100263005001500274005001500289005001100304 00400400031501300070035502000190036202000200038102000080040102000140040902000150 0423039001000438#VV09.17260#VV09.17261#Chuyn luyn thi vo i hc: Hnh hc gii tch#Bin son theo chng trnh ton THPT nng cao hin hnh#B.s.: Trn v n Ho (ch.b.), Nguyn Cam, Nguyn Mng Hy..#Trn vn Ho#44000#Vi?t#516.3076#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a319tr.^b24cm#Nguyn Cam#Nguyn Mng Hy#Trn c Huyn #Cam Duy L#Ti bn ln th 5, c chnh l, b sung#250767#Hnh hc gii tch#Ph thng trung hc#Bi tp#Sch c thm#Sch luyn thi#Khnh Vn## 00871000000000337000450002600110000002600110001100200410002200300030006300700610 00660050019001270140007001460190005001530820012001588080005001700080005001750090 01100180010000500191011001400196005001400210005001100224005001400235004001800249 01300070026702101820027402000080045602000160046402000080048002000160048802000190 0504039001000523#VV09.17262#VV09.17263#Lch s a phng thnh ph H Ch Minh# xc#Trn Nh Thanh Tm, Ng Minh Oanh, V Vn Sen, Trn Bo Ngc#Trn Nh Thanh T m#19500#Vi?t#959.7790071#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a92tr.^b24cm#Ng Minh Oanh #V Vn Sen#Trn Bo Ngc#Ti bn ln th 2#250768#Gii thiu vi nt khi qut v thnh ph H Ch Minh. Vng t Si Gn t khi hnh thnh n th k XIX, gia i on chng thc dn Php (1859-1954) v giai on chng M (1954-1975)#Lch s #Trung hc c s#T liu#Tp. H Ch Minh#Ti liu ging dy#Khnh Vn## 00814000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440020085000490070065001340220004001990050016002030050020002190050 01300239008000500252009001100257010000500268011001500273013000700288021013800295 020000800433020001600441020000900457020000900466020001500475039001000490#VV09.17 264#VV09.17265#27500#Vi?t#959.70076#^214#Gii p cc cu hi v bi tp thng s dng trong dy hc lch s trung hc c s#B.s.: Trnh nh Tng (ch.b.), Ng uyn Th Th Bnh, Bi c Dng#T.1#Trnh nh Tng#Nguyn Th Th Bnh#Bi c Dng#^aH.#^aGio dc#2009#^a187tr.^b24cm#250769#Gii p kin thc lch s th g ii, lch s Vit Nam t c i n hin i cho gio vin dy mn lch s cp t rung hc c s (lp 6, 7)#Lch s#Trung hc c s#Vit Nam#Th gii#Sch gio vi n#Khnh Vn## 00689000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020055000460030082001010070019001830220004002022210018002060050 01900224008000500243009001100248010000500259011001500264013000700279020000800286 020002000294020000800314020001400322020001400336020001500350039001000365#VV09.17 266#VV09.17267#37000#Vi?t#540.76#^214#Luyn k nng gii bi tp ho hc trung hc ph thng#Luyn thi tt nghip THPT. Luyn thi i hc v cao ng. Tham kh o cho gio vin#Nguyn Xun Trng#T.1#Ho hc i cng#Nguyn Xun Trng#^aH. #^aGio dc#2009#^a256tr.^b24cm#250770#Ho hc#Ph thng trung hc#Bi tp#Ho i cng#Sch c thm#Sch luyn thi#Khnh Vn## 00537000000000277000450002600110000002600110001100200120002200700150003400500150 00490140007000640190005000710820008000768080005000840080005000890090011000940100 00500105011001500110012005100125013000700176020000700183020002000190020001000210 020001400220020001500234039001000249#VV09.17268#VV09.17269#Quang hc 1#Ng Quc Qunh#Ng Quc Qunh#23500#Vi?t#535.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a184tr.^b24c m#Bi dng hc sinh gii vt l trung hc ph thng#250771#Vt l#Ph thng tru ng hc#Quang hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Khnh Vn## 00525000000000277000450002600110000002600110001100200120002200700090003400500090 00430140007000520190005000590820008000648080005000720080005000770090011000820100 00500093011001500098012005100113013000700164020000700171020002000178020001000198 020001400208020001500222039001000237#VV09.17270#VV09.17271#Quang hc 2#V Quang# V Quang#19000#Vi?t#535.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a144tr.^b24cm#Bi dng hc sinh gii vt l trung hc ph thng#250772#Vt l#Ph thng trung hc#Quang hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Khnh Vn## 00574000000000289000450002600110000002600110001100200280002200700120005000500120 00620140007000740190005000810820008000868080005000940080005000990090011001040100 00500115011001500120012005100135013000700186020000700193020002000200020001000220 020001500230020001400245020001500259039001000274#VV09.17272#VV09.17273#Nhit hc v vt l phn t#Phm Qu T#Phm Qu T#31500#Vi?t#536.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a251tr.^b24cm#Bi dng hc sinh gii vt l trung hc ph thng#25077 3#Vt l#Ph thng trung hc#Nhit hc#Vt l phn t#Sch c thm#Sch luyn t hi#Khnh Vn## 00549000000000277000450002600110000002600110001100200160002200700150003800500150 00530140007000680190005000750820008000808080005000880080005000930090011000980100 00500109011001500114012005100129013000700180020002000187020001700207020000800224 020001400232020001500246039001000261#VV09.17274#VV09.17275#Vt l hin i#V Th anh Khit#V Thanh Khit#22000#Vi?t#539.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a172tr.^ b24cm#Bi dng hc sinh gii vt l trung hc ph thng#250774#Ph thng trung hc#Vt l nguyn t#Bi tp#Sch c thm#Sch luyn thi#Khnh Vn## 00580000000000289000450002600110000002600110001100200110002200700320003300500150 00650140007000800190005000870820008000928080005001000080005001050090011001100100 00500121011001500126012005100141005001600192013000700208020000700215020002000222 020000900242020001400251020001500265039001000280#VV09.17276#VV09.17277#in hc 1#V Thanh Khit, Nguyn Th Khi#V Thanh Khit#29000#Vi?t#537.076#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a232tr.^b24cm#Bi dng hc sinh gii vt l trung hc ph thng #Nguyn Th Khi#250775#Vt l#Ph thng trung hc#in hc#Sch c thm#Sch l uyn thi#Khnh Vn## 00566000000000289000450002600110000002600110001100200110002200700250003300500150 00580140007000730190005000800820008000858080005000930080005000980090011001030100 00500114011001500119012005100134005000900185013000700194020000700201020002000208 020000900228020001400237020001500251039001000266#VV09.17278#VV09.17279#in hc 2#V Thanh Khit, T Giang#V Thanh Khit#30500#Vi?t#537.076#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a244tr.^b24cm#Bi dng hc sinh gii vt l trung hc ph thng#T Gia ng#250776#Vt l#Ph thng trung hc#in hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Khnh Vn## 00507000000000277000450002600110000002600110001100200090002200700090003100500090 00400140007000490190005000560820004000618080005000650080005000700090011000750100 00500086011001500091012005100106013000700157020000700164020002000171020000700191 020000700198020001400205039001000219#VV09.17280#VV09.17281#C hc 1#T Giang#T Giang#24000#Vi?t#531#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a187tr.^b24cm#Bi dng hc sin h gii vt l trung hc ph thng#250777#C hc#Ph thng trung hc#Vt l#n t p#Sch c thm#Thuy dung## 00507000000000277000450002600110000002600110001100200090002200700090003100500090 00400140007000490190005000560820004000618080005000650080005000700090011000750100 00500086011001500091012005100106013000700157020000700164020002000171020000700191 020000700198020001400205039001000219#VV09.17282#VV09.17283#C hc 2#T Giang#T Giang#23500#Vi?t#531#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a183tr.^b24cm#Bi dng hc sin h gii vt l trung hc ph thng#250778#C hc#Ph thng trung hc#Vt l#n t p#Sch c thm#Thuy dung## 00662000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200260003300700510 00590050010001100140007001200190005001270820007001328080005001390080005001440090 01100149010000500160011001500165005001000180005001500190005001300205013000700218 021008200225020000800307020001700315020001800332039001000350#VV09.17284#VV09.172 86#VV09.17285#T in gio khoa tin hc#H S m, H Cm H, Nguyn Vit H, Tr n Hng#H S m#60000#Vi?t#004.03#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a239tr.^b24cm #H Cm H#Nguyn Vit H#Trn Hng#250779#Gm khong 600 t v thut ng tin hc c trong sch gio khoa trng ph thng#Tin hc#Trng ph thng#T in thut ng#Thuy dung## 00595000000000289000450002600110000002600110001100200550002200700450007700500160 01220140007001380190005001450820007001508080005001570080005001620090011001670100 00500178011001500183005001400198004001800212013000700230020000800237020001600245 020000800261020001200269020001400281039001000295#VV09.17287#VV09.17288#Bi tp t rc nghim khch quan mn ho trung hc c s#B.s.: Nguyn c Chuy (ch.b.), Cao Th Thng#Nguyn c Chuy#20500#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a135tr. ^b24cm#Cao Th Thng#Ti bn ln th 2#250780#Ho hc#Trung hc c s#Bi tp#Tr c nghim#Sch c thm#Thuy dung## 00679000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020055000470030082001020070019001840220004002032210014002070050 01900221008000500240009001100245010000500256011001500261013000700276020001000283 020002000293020000800313020000800321020001200329020001400341039001000355#VV09.17 289#VV09.17290#35000#Vi?t#546.076#^214#Luyn k nng gii bi tp ho hc trung hc ph thng#Luyn thi tt nghip THPT. Luyn thi i hc v cao ng. Tham kh o cho gio vin#Nguyn Xun Trng#T.2#Ho hc v c#Nguyn Xun Trng#^aH.#^a Gio dc#2009#^a240tr.^b24cm#250781#Ho v c#Ph thng trung hc#Bi tp#Ho h c#Trc nghim#Sch c thm#Thuy dung## 00702000000000325000450002600110000002600110001100200400002200700450006200500150 01070140007001220190005001290820004001348080005001380080005001430090011001480100 00500159011001500164012005500179005001700234004001800251005001200269005001400281 00500140029501300070030902000070031602000160032302000130033902000140035203900100 0366#VV09.17291#VV09.17292#Phng trnh bc hai v mt s ng dng#Nguyn c T n, V c on, Trn c Long..#Nguyn c Tn#48000#Vi?t#512#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a390tr.^b24cm#Chuyn bi dng hc sinh gii ton trung hc c s#N guyn Anh Hong#Ti bn ln th 2#V c on#Trn c Long#Lng Anh Vn#250782 #i s#Trung hc c s#Phng trnh#Sch c thm#Thuy dung## 00669000000000325000450002600110000002600110001100500130002200200340003500700780 00690140007001470190005001540820006001598080005001650080005001700090011001750100 00500186011001500191005001400206004001800220005001900238005001500257013000700272 02000050027902000060028402000060029002000060029602000170030202000140031903900100 0333#VV09.17293#VV09.17294#o Thi Lai#Cc tr chi hc ton lp 1, 2, 3#B.s.: o Thi Lai (ch.b.), V Quc Chung, Nguyn Th Hng H, Phm Thanh Tm#33000#V i?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a144tr.^b24cm#V Quc Chung#Ti bn ln th 1#Nguyn Th Hng H#Phm Thanh Tm#250783#Ton#Lp 1#Lp 2#Lp 3#Tr chi hc tp#Sch c thm#Thuy dung## 00636000000000253000450002600110000002600110001100200140002200700120003601400070 00480190005000550820004000608080005000640080005000690090011000740100005000850110 01500090013000700105001001200112021021000124020001300334020001400347020001100361 039001000372#VV09.17295#VV09.17296#Gii tch hm#u Th Cp#24400#Vi?t#515#^21 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a180tr.^b24cm#250784#u Th Cp#Trnh by nhng vn c s ca gii tch hm: khng gian nh chun, khng gian Banach; cc nh l c bn ca gii tch hm, khng gian cc hm, khng gian Hilbert, ton t tuyn t nh, khng gian vect tp#Ton cao cp#Gii tch hm#Gio trnh#Thuy dung## 00478000000000265000450002600110000002600110001100500140002200200430003600700140 00790140007000930190005001000820006001058080005001110080005001160090011001210100 00500132011001500137013000700152020000500159020000900164020000600173020000900179 020001400188039001000202#VV09.17297#VV09.17298#Nguyn Ph Hy#Phng php s t rong gii ton tiu hc#Nguyn Ph Hy#16000#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a102tr.^b24cm#250785#Ton#Tiu hc#S #ng dng#Sch c thm#Thuy dung## 00559000000000289000450002600110000002600110001100500180002200200520004000700330 00920140007001250190005001320820004001378080005001410080005001460090011001510100 00500162011001500167005001400182013000700196020000700203020000600210020000600216 020000700222020001600229020001400245039001000259#VV09.17299#VV09.17300#Nguyn ng Chng#Tm hiu kin thc a l th gii trong nh trng#Nguyn ng Chng, Nguyn c V#28000#Vi?t#910#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a224tr.^b24cm#Nguyn c V#250786#a l#Lp 7#Lp 8#Lp 11#a l th gii#Sch c thm#Thuy dung## 00662000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430020055000480030082001030070019001850220004002042210015002080050 01900223008000500242009001100247010000500258011001500263013000700278020001100285 020002000296020000800316020001200324020001400336039001000350#VV09.17301#VV09.173 02#34000#Vi?t#547.0076#^214#Luyn k nng gii bi tp ho hc trung hc ph th ng#Luyn thi tt nghip THPT. Luyn thi i hc v cao ng. Tham kho cho gio vin#Nguyn Xun Trng#T.3#Ho hc hu c#Nguyn Xun Trng#^aH.#^aGio dc#2 009#^a232tr.^b24cm#250787#Ho hu c#Ph thng trung hc#Bi tp#Trc nghim#Sc h c thm#Thuy dung## 00847000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020085000430070074001280220004002020050016002060050018002220050 02400240008000500264009001100269010000500280011001500285013000700300039001000307 02101270031702000080044402000160045202000080046802000080047602000220048402000150 0506#VV09.17303#VV09.17304#32000#Vi?t#907#^214#Gii p cc cu hi v bi tp thng s dng trong dy hc lch s trung hc c s#B.s.: Trnh nh Tng (ch.b .), Nguyn Mnh Hng, Nguyn Th Phng Thanh#T.2#Trnh nh Tng#Nguyn Mnh H ng#Nguyn Th Phng Thanh#^aH.#^aGio dc#2009#^a219tr.^b24cm#250788#Thuy dun g#Gm cc cu hi c xy dng dnh cho gio vin dy mn lch s trung hc c s (da trn sch gio khoa v nhng cu hi m)#Lch s#Trung hc c s#Cu hi #Bi tp#Phng php ging dy#Sch gio vin## 00639000000000265000450002600110000002600110001100200520002200700110007400500110 00850140007000960190005001030820004001088080005001120080005001170090011001220100 00500133011001500138013000700153021013800160020001200298020001600310020002200326 020001500348039001000363#VV09.17305#VV09.17306#Dy tp lm vn trung hc c s t heo hng tch hp#V Bng T#V Bng T#25500#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a200tr.^b24cm#250789#Hng dn cch thit k cc bi dy tp lm vn theo h ng tch hp: vn t s, vn miu t, vn biu cm, vn ngh lun, vn thuyt mi nh#Tp lm vn#Trung hc c s#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thuy dung## 00544000000000289000450002600110000002600110001100500140002201400070003600200260 00430070028000690190005000970820009001028080005001110080005001160090011001210100 00500132011001500137005001300152013000700165020001400172020000700186020002000193 020000900213020000800222020001400230039001000244#VV09.17307#VV09.17308#Phan Huy Khi#63500#Bt ng thc v ng dng#Phan Huy Khi, Trn Hu Nam#Vi?t#512.0076# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a444tr.^b24cm#Trn Hu Nam#250790#Bt ng thc#i s #Ph thng trung hc#ng dng#Bi tp#Sch c thm#Thuy dung## 00583000000000265000450002600110000002600110001100500180002201400070004000200510 00470030085000980070018001830190005002010820007002068080005002130080005002180090 01100223010000500234011001500239013000700254020000800261020001600269020000800285 020001400293039001000307#VV09.17309#VV09.17310#Hong Thnh Chung#47000#Nhng ch uyn hay v kh ho hc trung hc c s#Sch tham d Cuc thi vit sch bi t p v sch tham kho ca B Gio dc v o to#Hong Thnh Chung#Vi?t#540.76#^2 14#^aH.#^aGio dc#2009#^a327tr.^b24cm#250791#Ho hc#Trung hc c s#Bi tp#S ch c thm#Thuy dung## 00559000000000265000450002600110000002600110001100800050002200900110002701000050 00380110015000430050015000580140007000730020042000800030068001220070015001900190 00500205082000400210808000500214013000700219020001000226020002000236020001400256 020001300270039001000283#VV09.17312#VV09.17311#^aH.#^aGio dc#2009#^a264tr.^b24 cm#Nguyn c Vn#33000#Hi p ho hc v c trung hc ph thng#Sch dng cho hc sinh THPT, sinh vin cc trng i hc, cao ng#Nguyn c Vn#Vi?t#546#^ 214#250792#Ho v c#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch hi p#Thuy dung## 00712000000000265000450002600110000002600110001100800050002200900110002701000050 00380110015000430050012000580140007000700020096000770070012001730190005001850820 00700190808000500197013000700202021016800209020000900377020002200386020001300408 020001500421039001000436#VV09.17313#VV09.17314#^aH.#^aGio dc#2009#^a179tr.^b24 cm#Lc Th Nga#24500#Tch hp dy k nng sng cho hc sinh tiu hc qua mn kh oa hc v hot ng ngoi gi ln lp#Lc Th Nga#Vi?t#372.82#^214#250793#Trnh by nhng vn c bn v gio dc k nng sng cho hc sinh tiu hc, phng p hp dy hc tch hp k nng sng vo mn khoa hc v hot ng ngoi gi ln l p#Tiu hc#Phng php ging dy#K nng sng#Sch gio vin#Thuy dung## 00574000000000289000450002600110000000800050001100900110001601000050002701100150 00320050014000470140007000610020020000680030056000880070032001440190005001760820 00600181808000500187001001700192013000700209004001800216020000500234020000800239 020000700247020000600254020001400260039001000274#VV09.17315#^aH.#^aGio dc#2009 #^a103tr.^b24cm#V Dng Thu#12500#Ton nng cao lp 2#Sch tham kho dng cho gio vin v ph huynh hc sinh#Nguyn Danh Ninh, V Dng Thu#Vi?t#372.7#^214 #Nguyn Danh Ninh#250794#Ti bn ln th 5#Ton#Bi tp#p n#Lp 2#Sch c th m#Thuy dung## 00475000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020015000330070043000480220004000910050014000950050014001090080005001230090 01100128010000500139011001400144013000700158020000500165020000600170020000800176 020001500184039001000199#VV09.17316#9500#Vi?t#372.7#^214#Bi tp ton 2#B.s.: Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#T.1# Trung Hiu# Trung Kin#^aH.#^aGio dc#2009#^a91tr.^b24cm#250795#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch gio khoa#Thuy dung## 00475000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020015000330070043000480220004000910050014000950050014001090080005001230090 01100128010000500139011001400144013000700158020000500165020000600170020000800176 020001500184039001000199#VV09.17317#9200#Vi?t#372.7#^214#Bi tp ton 2#B.s.: Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#T.2# Trung Hiu# Trung Kin#^aH.#^aGio dc#2009#^a87tr.^b24cm#250796#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch gio khoa#Thuy dung## 00512000000000265000450002600110000000200330001100700440004400500190008800500110 01070050012001180140007001300190005001370820007001428080005001490080005001540090 01100159010000500170011001400175013000700189020000900196020001100205020000600216 020001400222039001000236#VV09.17318#Gip em vit ng chnh t lp 2#Xun Th Ng uyt H, V Th Lan, L Hng Mai#Xun Th Nguyt H#V Th Lan#L Hng Mai#12500 #Vi?t#372.63#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a88tr.^b24cm#250797#Chnh t#Ting Vit #Lp 2#Sch c thm#Thuy dung## 00487000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020021000330070043000540220004000970050013001010050015001140080005001290090 01100134010000500145011001400150013000700164020001100171020000600182020000800188 020001500196039001000211#VV09.17319#9500#Vi?t#372.6#^214#Bi tp ting Vit 2#B .s.: Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin#T.1# Vit Hng#Lng Th Hin#^aH.#^ aGio dc#2009#^a89tr.^b24cm#250798#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch gio khoa#Thuy dung## 00488000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020021000340070043000550220004000980050013001020050015001150080005001300090 01100135010000500146011001400151013000700165020001100172020000600183020000800189 020001500197039001000212#VV09.17320#10300#Vi?t#372.6#^214#Bi tp ting Vit 2# B.s.: Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin#T.2# Vit Hng#Lng Th Hin#^aH.# ^aGio dc#2009#^a99tr.^b24cm#250799#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch gio khoa#Thu y dung## 00514000000000265000450002600110000000200290001100700520004000500200009200500170 01120140006001290190005001350820006001408080005001460080005001510090011001560100 00500167011001400172013000700186020000900193020000700202020000600209020000800215 020001500223039001000238#VV09.17321#Bi tp t nhin v x hi 2#B.s.: Nguyn Th Tng Vi (ch.b.), T Th Kim Nhung#Nguyn Th Tng Vi#T Th Kim Nhung#6200# Vi?t#372.3#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b24cm#250800#T nhin#X hi#Lp 2# Bi tp#Sch gio khoa#Thuy dung## 00466000000000253000450002600110000000200180001100700430002900500150007200500130 00870140006001000190005001060820007001118080005001180080005001230090011001280100 00500139011001400144013000700158020000800165020000600173020000800179020001500187 039001000202#VV09.17322#Bi tp o c 2#B.s.: Nguyn Hu Hp (ch.b.), V Minh Tun#Nguyn Hu Hp#V Minh Tun#6500#Vi?t#372.83#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a5 6tr.^b24cm#250801#o c#Lp 2#Bi tp#Sch gio khoa#Thuy dung## 00566000000000301000450002600110000000200180001100700550002900500130008400500110 00970140007001080190005001150820006001208080005001260080005001310090011001360100 00500147011001500152005001300167005001400180005001300194013000700207020000500214 020000600219020000800225020000700233020001400240039001000254#VV09.17323#Luyn gi i ton 2#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng..# nh Hoan#Ng uyn ng#20500#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a135tr.^b24cm#V Vn Dng # Trung Hiu#V Mai Hng#250802#Ton#Lp 2#Bi tp#p n#Sch c thm#Thuy dung## 00553000000000265000450002600110000000200470001100300310005800700480008900500120 01370050021001490140007001700190005001770820007001828080005001890080005001940090 01100199010000500210011001500215013000700230020001100237020000900248020000600257 020001400263039001000277#VV09.17324#Rn k nng luyn t v cu cho hc sinh lp 3#Theo chng trnh tiu hc mi#B.s.: L Anh Xun (ch.b.), Nguyn Th Hng La n#L Anh Xun#Nguyn Th Hng Lan#18000#Vi?t#372.61#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a119tr.^b24cm#250803#Ting Vit#Ng php#Lp 3#Sch c thm#Thuy dung## 00498000000000277000450002600110000000200340001100700170004500500170006201400070 00790190005000860820006000918080005000970080005001020090011001070100005001180110 01500123004001800138013000700156020000500163020000600168020000700174020000800181 020000700189020001400196039001000210#VV09.17325#Cu hi n tp v kim tra ton 3#Nguyn Danh Ninh#Nguyn Danh Ninh#19000#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a154tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#250804#Ton#Lp 3#n tp#Bi tp#p n#Sch c thm#Thuy dung## 00512000000000265000450002600110000000200330001100700440004400500190008801400070 01070190005001140820007001198080005001260080005001310090011001360100005001470110 01400152005001100166005001200177013000700189020000900196020001100205020000600216 020001400222039001000236#VV09.17326#Gip em vit ng chnh t lp 3#Xun Th Ng uyt H, V Th Lan, L Hng Mai#Xun Th Nguyt H#12500#Vi?t#372.63#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a88tr.^b24cm#V Th Lan#L Hng Mai#250805#Chnh t#Ting Vit #Lp 3#Sch c thm#Thuy dung## 00523000000000265000450002600110000000200260001100300240003700700480006100500170 01090140007001260190005001330820008001388080005001460080005001510090011001560100 00500167011001400172005001600186013000700202020001000209020000600219020000800225 020001400233039001000247#VV09.17327#Luyn t vng ting Anh 1#Dnh cho hc sinh lp 3#B.s.: Th Thu Hng (ch.b.), Nguyn Ngc Anh# Th Thu Hng#12000#Vi ?t#372.652#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a91tr.^b24cm#Nguyn Ngc Anh#250806#Ting Anh#Lp 3#T vng#Sch c thm#Thuy dung## 00520000000000277000450002600110000000200200001100700460003100500140007700400180 00910140007001090190005001160820006001218080005001270080005001320090011001370100 00500148011001500153005001700168013000700185020000500192020000800197020000700205 020000600212020001400218039001000232#VV09.17328#Ton nng cao lp 4#B.s.: V D ng Thu (ch.b.), Nguyn Danh Ninh#V Dng Thu#Ti bn ln th 4#25500#Vi?t#37 2.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a210tr.^b24cm#Nguyn Danh Ninh#250807#Ton#Bi t p#p n#Lp 4#Sch c thm#Thuy dung## 00534000000000265000450002600110000000200330001100700620004400500190010601400070 01250190005001320820007001378080005001440080005001490090011001540100005001650110 01400170005001500184005001200199013000700211020000900218020001100227020000600238 020001400244039001000258#VV09.17329#Gip em vit ng chnh t lp 4#B.s.: Xun Th Nguyt H (ch.b.), V Th Lan Anh, L Hng Mai#Xun Th Nguyt H#12500#Vi? t#372.63#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a92tr.^b24cm#V Th Lan Anh#L Hng Mai#2508 08#Chnh t#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#Thuy dung## 00452000000000253000450002600110000000200400001100700150005100500150006601400070 00810190005000880820006000938080005000990080005001040090011001090100005001200110 01500125013000700140020000500147020000900152020000700161020000600168020001400174 039001000188#VV09.17330#Tm li gii hay cho mt bi ton lp 4#Nguyn c Tn#N guyn c Tn#20500#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a136tr.^b24cm#250809# Ton#Bi ton#p n#Lp 4#Sch c thm#Thuy dung## 00584000000000277000450002600110000000200470001100300310005800700510008900500120 01400140007001520190005001590820007001648080005001710080005001760090011001810100 00500192011001500197005001600212005002100228013000700249020001100256020000900267 020000600276020001400282039001000296#VV09.17331#Rn k nng luyn t v cu cho hc sinh lp 4#Theo chng trnh tiu hc mi#L Anh Xun, Trnh Dng Tun, Nguy n Th Hng Lan#L Anh Xun#23000#Vi?t#372.61#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a156t r.^b24cm#Trnh Dng Tun#Nguyn Th Hng Lan#250810#Ting Vit#Ng php#Lp 4#S ch c thm#Thuy dung## 00616000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020038000350030050000730220004001230040018001270080005001450090011001500100 00500161011001400166015003300180013000700213020001200220020000600232020000500238 020000800243020001100251020000900262020000700271020001400278039001000292#VV09.17 332#13500#Vi?t#372.19#^214# kim tra hc k cp tiu hc lp 4#Mn ting Vit , ton, khoa hc, lch s v a l#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^ a88tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#250811# kim tra#Lp 4#Ton#Lch s#Ting Vit#Khoa hc#a l#Sch c thm#Thuy dung## 00452000000000253000450002600110000000200400001100700150005100500150006601400070 00810190005000880820006000938080005000990080005001040090011001090100005001200110 01500125013000700140020000500147020000900152020000700161020000600168020001400174 039001000188#VV09.17333#Tm li gii hay cho mt bi ton lp 5#Nguyn c Tn#N guyn c Tn#24500#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a164tr.^b24cm#250812# Ton#Bi ton#p n#Lp 5#Sch c thm#Thuy dung## 00553000000000265000450002600110000000200470001100300310005800700480008900500120 01370140007001490190005001560820007001618080005001680080005001730090011001780100 00500189011001500194005002100209013000700230020001100237020000900248020000600257 020001400263039001000277#VV09.17334#Rn k nng luyn t v cu cho hc sinh lp 5#Theo chng trnh tiu hc mi#B.s.: L Anh Xun (ch.b.), Nguyn Th Hng La n#L Anh Xun#27000#Vi?t#372.61#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a184tr.^b24cm#Nguyn Th Hng Lan#250813#Ting Vit#Ng php#Lp 5#Sch c thm#Thuy dung## 00534000000000265000450002600110000000200330001100700620004400500190010601400070 01250190005001320820007001378080005001440080005001490090011001540100005001650110 01400170005001500184005001200199013000700211020000900218020001100227020000600238 020001400244039001000258#VV09.17335#Gip em vit ng chnh t lp 5#B.s.: Xun Th Nguyt H (ch.b.), V Th Lan Anh, L Hng Mai#Xun Th Nguyt H#12500#Vi? t#372.63#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a92tr.^b24cm#V Th Lan Anh#L Hng Mai#2508 14#Chnh t#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#Thuy dung## 00522000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020020000340070032000540220004000860050014000900050017001040040018001210080 00500139009001100144010000500155011001500160013000700175020000500182020000800187 020000700195020000600202020001400208039001000222#VV09.17336#17500#Vi?t#372.7#^2 14#Ton nng cao lp 5#V Dng Thu, Nguyn Danh Ninh#T.1#V Dng Thu#Nguyn Danh Ninh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a143tr.^b24cm#250815#Ton#Bi tp#p n#Lp 5#Sch c thm#Thuy dung## 00484000000000277000450002600110000002600110001100200400002200700070006200500070 00690140007000760190005000830820007000888080005000950080005001000090011001050100 00500116011001400121013000700135020000700142020000600149020000700155020000800162 020001200170020001400182039001000196#VV09.17337#VV09.17338#Trng tm kin thc v bi tp a l 6#L Th#L Th#12500#Vi?t#910.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 96tr.^b24cm#250816#a l#Lp 6#n tp#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Thuy du ng## 00685000000000277000450002600110000002600110001100200190002200700420004100500120 00830140007000950190005001020820008001078080005001150080005001200090011001250100 00500136011001500141005001500156013000700171021016800178020000800346020000600354 020002200360020001500382039001000397#VV09.17339#VV09.17340#Bi son tin hc 6#B. s.: Bi Vit H (ch.b.), ng Bch Vit#Bi Vit H#16500#Vi?t#005.071#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a128tr.^b24cm#ng Bch Vit#250817#Gii thiu mt s bi so n ca mt s gio vin dy gii mn tin hc lp 6. Mi bi son bao gm: mc ti u bi hc, chun b, nhng lu s phm v tin trnh gi dy#Tin hc#Lp 6#Ph ng php ging dy#Sch gio vin#Thuy dung## 00601000000000289000450002600110000002600110001100200650002200700520008700500210 01390140007001600190005001670050016001720820007001888080005001950080005002000090 01100205010000500216011001500221013000700236020000900243020000600252020000900258 020000800267020001200275020001400287039001000301#VV09.17341#VV09.17342#Rn luyn k nng gii bi tp t lun v trc nghim sinh hc 6#B.s.: Nguyn Th Bch Th o (ch.b.), Nguyn Anh Tun#Nguyn Th Bch Tho#17000#Vi?t#Nguyn Anh Tun#580 .76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a132tr.^b24cm#250818#Sinh hc#Lp 6#Thc vt#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Thuy dung## 00560000000000301000450002600110000002600110001100200430002200700270006500500110 00920140007001030190005001100820004001158080005001190080005001240090011001290100 00500140011001500145005001500160013000700175020001000182020000600192020000800198 020000900206020001200215020000700227020001400234039001000248#VV09.17343#VV09.173 44#Trng tm kin thc v bi tp ting Anh 6# Bch H, L Th i Lin# Bch H#25500#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a207tr.^b24cm#L Th i Lin#2508 19#Ting Anh#Lp 6#Bi tp#Ng php#Trc nghim#n tp#Sch c thm#Thuy dung## 00511000000000277000450002600110000000200300001100700370004100500120007801400070 00900190005000970050011001020820004001138080005001170080005001220090011001270100 00500138011001400143005001200157013000700169020001000176020000600186020000900192 020000800201020001400209039001000223#VV09.17345#n luyn ng php ting Anh 6#Th in Hng, Hnh Nguyn, Trng Sn#Thin Hng#12500#Vi?t#Trng Sn#428#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a88tr.^b24cm#Hnh Nguyn#250820#Ting Anh#Lp 6#Ng php#B i tp#Sch c thm#Thuy dung## 00485000000000277000450002600110000002600110001102000070002202000060002902000070 00350200008000420200012000500200014000620390010000760020040000860070007001260050 00700133014000700140019000500147082000700152808000500159008000500164009001100169 010000500180011001500185013000700200#VV09.17346#VV09.17347#a l#Lp 7#n tp#B i tp#Trc nghim#Sch c thm#Thuy dung#Trng tm kin thc v bi tp a l 7#L Th#L Th#22500#Vi?t#910.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a180tr.^b24cm#250 821## 00482000000000265000450002600110000002600110001102000100002202000060003202000120 00380200012000500200014000620390010000760020032000860070017001180050017001350140 00700152019000500159082000400164808000500168008000500173009001100178010000500189 011001500194013000700209#VV09.17348#VV09.17349#Ting Anh#Lp 7# kim tra#Trc nghim#Sch c thm#Thuy dung#Cc dng bi kim tra ting Anh#Nguyn Hu Cng# Nguyn Hu Cng#24500#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a168tr.^b24cm#250822 ## 00510000000000277000450002600110000002000100001102000060002102000090002702000140 00360390010000500020030000600070031000900050014001210140007001350190005001420820 00400147808000500151008000500156009001100161010000500172011001500177005000700192 005000800199004001800207013000700225#VV09.17350#Ting Anh#Lp 7#Ng php#Sch c thm#Thuy dung#Hng dn hc ting Anh lp 7#T Anh, Phan H, Mai Vi Phng#Ma i Vi Phng#22000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a154tr.^b24cm#T Anh#Phan H#Ti bn ln th 1#250823## 00717000000000277000450002600110000002000080001102000060001902000220002502000150 00470390010000620020019000720070064000910050017001550140007001720190005001790820 00800184808000500192008000500197009001100202010000500213011001500218005001900233 001001200252013000700264021016800271#VV09.17351#Tin hc#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thuy dung#Bi son tin hc 7#B.s.: Bi Vit H (ch.b.), Phm Th L Hng, Nguyn Th Mai Hoa#Phm Th L Hng#22500#Vi?t#005.071#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a176tr.^b24cm#Nguyn Th Mai Hoa#Bi Vit H#250824#Gii thiu m t s bi son ca mt s gio vin dy gii mn tin hc lp 7. Mi bi son bao gm: mc tiu bi hc, chun b, nhng lu s phm v tin trnh gi dy## 00531000000000301000450002600110000002600110001102000060002202000100002802000080 00380200007000460200014000530390010000670020022000770030020000990070013001190050 01300132014000700145019000500152082000400157808000500161008000500166009001100171 010000500182011001500187020000800202013000700210020001200217#VV09.17352#VV09.173 53#Lp 8#Ting Anh#T vng#Ng m#Sch c thm#Thuy dung#Chuyn ting Anh 8# T vng c v hiu#V Hong Kim#V Hong Kim#20000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a159tr.^b24cm#Bi tp#250825#Trc nghim## 00687000000000277000450002600110000002600110001102000080002202000060003002000220 00360200015000580390010000730020019000830070043001020050016001450140007001610190 00500168082000800173808000500181008000500186009001100191010000500202011001500207 001001200222013000700234021016800241#VV09.17354#VV09.17355#Tin hc#Lp 8#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thuy dung#Bi son tin hc 8#B.s.: Bi Vit H (ch .b.), Nguyn Ngc Huy#Nguyn Ngc Huy#21500#Vi?t#005.071#^214#^aH.#^aGio dc#2 009#^a167tr.^b24cm#Bi Vit H#250826#Gii thiu mt s bi son ca mt s gio vin dy gii mn tin hc lp 8. Mi bi son bao gm: mc tiu bi hc, chun b, nhng lu s phm v tin trnh gi dy## 00461000000000253000450002600110000002600110001102000080002202000060003002000080 00360200014000440390010000580020047000680070012001150050012001270140007001390190 00500146082000800151808000500159008000500164009001100169010000500180011001500185 013000700200#VV09.17356#VV09.17357#Ho hc#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Thuy dung #350 bi tp ho hc chn lc v nng cao lp 8#Ng Ngc An#Ng Ngc An#19000#V i?t#546.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a127tr.^b24cm#250827## 00564000000000289000450002600110000002600110001102000080002202000060003002000080 00360200012000440200014000560390010000700020018000800070064000980050016001620140 00700178019000500185082000400190808000500194008000500199009001100204010000500215 011001500220005001800235005001400253013000700267#VV09.17358#VV09.17359#Ng vn#L p 9#Vn hc#Tp lm vn#Sch c thm#Thuy dung#T liu ng vn 8#B.s.: Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Vn Hip, Nguyn Trng Hon#Nguyn Vn Hip#37000#Vi?t#8 07#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a296tr.^b24cm#Nguyn Trng Hon# Ngc Thng#2508 28## 00548000000000277000450002600110000002600110001102000120002202000060003402000080 00400200014000480390010000620020022000720070064000940050014001580140007001720190 00500179082000400184808000500188008000500193009001100198010000500209011001500214 005001800229005001600247013000700263#VV09.17360#VV09.17361#Tp lm vn#Lp 9#Bi vn#Sch c thm#Thuy dung#Dn bi tp lm vn 9#B.s.: Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Th Thu H, Mai Th Hng H# Ngc Thng#28500#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a228tr.^b24cm#Nguyn Th Thu H#Mai Th Hng H#250829## 00740000000000289000450002600110000002600110001102000080002202000060003002000220 00360200015000580390010000730020019000830070064001020050017001660140007001830190 00500190082000800195808000500203008000500208009001100213010000500224011001500229 001001200244005001900256013000700275021016800282#VV09.17362#VV09.17363#Tin hc#L p 9#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thuy dung#Bi son tin hc 9#B.s.: Bi Vit H (ch.b.), Phm Th L Hng, Nguyn Th Mai Hoa#Phm Th L Hng#17500#V i?t#005.071#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a136tr.^b24cm#Bi Vit H#Nguyn Th Mai Hoa#250830#Gii thiu mt s bi son ca mt s gio vin dy gii mn tin hc lp 9. Mi bi son bao gm: mc tiu bi hc, chun b, nhng lu s phm v tin trnh gi dy## 00535000000000301000450002600110000002600110001102000060002202000100002802000080 00380200007000460200014000530390010000670020022000770030020000990070015001190050 01500134014000700149019000500156082000400161808000500165008000500170009001100175 010000500186011001500191020000800206013000700214020001200221#VV09.17364#VV09.173 65#Lp 9#Ting Anh#T vng#Ng m#Sch c thm#Thuy dung#Chuyn ting Anh 9# T vng v c hiu#L Th i Lin#L Th i Lin#19000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a146tr.^b24cm#Bi tp#250831#Trc nghim## 00461000000000253000450002600110000002600110001102000080002202000060003002000080 00360200014000440390010000580020047000680070012001150050012001270140007001390190 00500146082000800151808000500159008000500164009001100169010000500180011001500185 013000700200#VV09.17366#VV09.17367#Ho hc#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Thuy dung #350 bi tp ho hc chn lc v nng cao lp 9#Ng Ngc An#Ng Ngc An#27000#V i?t#546.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a182tr.^b24cm#250832## 00564000000000289000450002600110000002600110001102000080002202000060003002000080 00360200012000440200014000560390010000700020018000800070064000980050016001620140 00700178019000500185082000400190808000500194008000500199009001100204010000500215 011001500220005001800235005001400253013000700267#VV09.17368#VV09.17369#Ng vn#L p 9#Vn hc#Tp lm vn#Sch c thm#Thuy dung#T liu ng vn 9#B.s.: Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Vn Hip, Nguyn Trng Hon#Nguyn Vn Hip#40000#Vi?t#8 07#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a327tr.^b24cm#Nguyn Trng Hon# Ngc Thng#2508 33## 00721000000000349000450002600110000002600110001102000080002202000070003002000070 00370200012000440200014000560390010000700020072000800070051001520050017002030140 00700220019000500227082000400232808000500236008000500241009001100246010000500257 01100150026202000110027700500130028800500170030100500160031800500100033401300070 0344020001200351020000800363#VV09.17370#VV09.17371#Ng vn#Lp 10# thi#Trc ng him#Sch c thm#Thuy dung#Tuyn chn v gii thiu kim tra hc k cc a phng ng vn 10#Nguyn ng Bng, Minh Chu, Trng Vnh Din..#Nguyn ng Bng#14500#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a110tr.^b24cm#Ting Vit# Minh Chu#Trng Vnh Din#Trgn Vn im#Nguyn Em#250834#Tp lm vn#Vn hc# # 00725000000000289000450002600110000002600110001102000080002202000070003002000220 00370200015000590390010000740020020000840070048001040050014001520140007001660190 00500173082000800178808000500186008000500191009001100196010000500207011001500212 005001300227001001900240013000700259021016900266#VV09.17372#VV09.17373#Tin hc#L p 10#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thuy dung#Bi son tin hc 10#on Th i Phng, L Thu Thch, L Vn Thoi#L Thu Thch#16500#Vi?t#005.071#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a128tr.^b24cm#L Vn Thoi#on Th i Phng#250835#Gii thiu mt s bi son ca mt s gio vin dy gii mn tin hc lp 10. Mi bi son bao gm: mc tiu bi hc, chun b, nhng lu s phm v tin trnh gi dy## 00553000000000289000450002600110000002600110001102000090002202000070003102000080 00380200007000460200014000530390010000670020029000770070045001060050014001510140 00700165019000500172082000900177808000500186008000500191009001100196010000500207 011001500212005001300227005001600240013000700256#VV09.17374#VV09.17375#Hnh hc# Lp 10#Bi tp#p n#Sch c thm#Thuy dung#Bi tp chn lc hnh hc 10#Phan Huy Khi, Trn Hu Nam, Phan Don Thoi#Phan Huy Khi#34500#Vi?t#516.0076#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a276tr.^b24cm#Trn Hu Nam#Phan Don Thoi#250836## 00486000000000265000450002600110000002000070001102000070001802000080002502000140 00330390010000470020018000570070031000750050016001060140007001220190005001290820 00700134808000500141008000500146009001100151010000500162011001400167005001400181 004001800195013000700213#VV09.17376#a l#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Thuy dun g#Bi tp a l 10#Nguyn Minh Tu, Nguyn c V#Nguyn Minh Tu#12000#Vi?t#9 10.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a88tr.^b24cm#Nguyn c V#Ti bn ln th 3#25 0837## 00602000000000289000450002600110000002600110001102000180002202000070004002000080 00470200012000550200014000670390010000810020052000910070054001430050016001970140 00700213019000500220082000400225808000500229008000500234009001100239010000500250 011001400255005001500269005002100284013000700305#VV09.17377#VV09.17378#Gio dc cng dn#Lp 10#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Thuy dung#Bi tp trc nghim v t lun gio dc cng dn 10#Nguyn Thu Hoi, V Th Lan Anh, Nguyn Th Than h Mai#Nguyn Thu Hoi#11000#Vi?t#170#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a68tr.^b24cm#V Th Lan Anh#Nguyn Th Thanh Mai#250838## 00601000000000301000450002600110000002600110001102000090002202000070003102000080 00380200007000460200014000530390010000670020036000770030019001130070050001320050 01700182014000700199019000500206082000900211808000500220008000500225009001100230 010000500241011001500246005001700261005001400278013000700292#VV09.17379#VV09.173 80#Sinh hc#Lp 10#Bi tp#p n#Sch c thm#Thuy dung#Hng dn gii bi tp sinh hc 10#C bn v nng cao#Nguyn Thu Huyn, Phm Th Thu Nga, L Th Ph ng#Nguyn Thu Huyn#26000#Vi?t#571.6076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a176tr.^b24c m#Phm Th Thu Nga#L Th Phng#250839## 00526000000000277000450002600110000002600110001102000120002202000070003402000080 00410200014000490390010000630020021000730070053000940050017001470140007001640190 00500171082000400176808000500180008000500185009001100190010000500201011001500206 005000700221005001300228013000700241#VV09.17381#VV09.17382#Tp lm vn#Lp 10#B i vn#Sch c thm#Thuy dung#Hng dn lm vn 10#B.s.: Nguyn Thu Hng (ch.b. ), V Nho, Trn Th Nga#Nguyn Thu Hng#28500#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a224tr.^b24cm#V Nho#Trn Th Nga#250840## 00558000000000277000450002600110000002000180001102000070002902000080003602000100 00440200014000540390010000680020039000780070058001170050015001750140007001900190 00500197082000400202808000500206008000500211009001100216010000500227011001400232 005001100246005001600257013000700273#VV09.17383#Gio dc cng dn#Lp 10#Bi tp #Trit hc#Sch c thm#Thuy dung#Bi tp thc hnh gio dc cng dn 10#B.s.: Trn Vn Thng (ch.b.), Phm Qunh, Trn Quang Tun#Trn Vn Thng#12000#Vi?t#1 07#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a84tr.^b24cm#Phm Qunh#Trn Quang Tun#250841## 00518000000000277000450002600110000002600110001102000090002202000070003102000070 00380200008000450200014000530390010000670020043000770030023001200070014001430050 01400157014000700171019000500178082000900183808000500192008000500197009001100202 010000500213011001500218013000700233#VV09.17385#VV09.17384#Hnh hc#Lp 10#n t p#Bi tp#Sch c thm#Thuy dung#Trng tm kin thc v bi tp hnh hc 10#T lun v trc nghim#Phan Huy Khi#Phan Huy Khi#33500#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a248tr.^b24cm#250842## 00669000000000313000450002600110000002600110001102000100002202000070003202000080 00390200020000470200014000670390010000810020044000910030040001350070060001750050 01400235014000700249019000500256082000400261808000500265008000500270009001100275 010000500286011001500291020001200306005001700318005001300335013000700348#VV09.17 386#VV09.17387#Ting Anh#Lp 11#Bi tp#Cu hi trc nghim#Sch c thm#Thuy d ung#Cu hi v bi tp trc nghim ting Anh 11#Theo chng trnh v sch gio k hoa mi#B.s.: Tun Minh (ch.b.), Trn Th Lan Anh, Khoa Vit Anh#Khoa Vit An h#24000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a187tr.^b24cm#Trc nghim#Trn Th Lan Anh# Tun Minh#250843## 00607000000000301000450002600110000002600110001102000080002202000070003002000070 00370200020000440200014000640390010000780020032000880070053001200050016001730140 00700189019000500196082000400201808000500205008000500210009001100215010000500226 011001500231005001200246005002100258005001900279013000700298#VV09.17388#VV09.173 89#Lch s#Lp 11#n tp#Cu hi trc nghim#Sch c thm#Thuy dung#n tp kin thc lch s lp 11#Hong ng nh, Phm Vn H, Trn Th Thanh Hng..#Hong ng nh#21500#Vi?t#909#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a167tr.^b24cm#Phm Vn H#T rn Th Thanh Hng#Nguyn Thanh Lng#250844## 00606000000000313000450002600110000002600110001102000100002202000080003202000070 00400200008000470200014000550390010000690020023000790030018001020070045001200050 02200165014000700187019000500194082000400199808000500203008000500208009001100213 010000500224011001500229020001200244005002200256013000700278020000700285#VV09.17 390#VV09.17391#Ting Anh#T vng#Ng m#Bi tp#Sch c thm#Thuy dung#Chuyn ting Anh 11#Ng m v t vng#Trng Phm Tho Ngn, Nguyn H oan Phng#Tr ng Phm Tho Ngn#19500#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a151tr.^b24cm#Tr c nghim#Nguyn H oan Phng#250845#Lp 11## 00651000000000337000450002600110000002600110001102000080002202000070003002000110 00370200012000480200014000600390010000740020020000840070064001040050013001680140 00700181019000500188082000400193808000500197008000500202009001100207010000500218 01100150022302000070023800500200024500500130026500500050027800500180028300500050 0301013000700306#VV09.17392#VV09.17393#Ng vn#Lp 11#Ting Vit#Tp lm vn#Sc h c thm#Thuy dung#T luyn ng vn 11#B.s.: Vit Hng, Nguyn Th Ngn Hoa (ch.b.), Th M H..# Vit Hng#33000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a263tr.^b24cm#n tp#Nguyn Th Ngn Hoa# Th M H#b.s.#Nguyn Thanh Thu#b. s.#250846## 00619000000000301000450002600110000002600110001102000090002202000070003102000110 00380200014000490200014000630390010000770020066000870070038001530050017001910140 00700208019000500215082000800220808000500228008000500233009001100238010000500249 011001500254020001200269005002000281013000700301020000900308#VV09.17394#VV09.173 95#Sinh hc#Lp 11#Chuyn ho#Trao t cht#Sch c thm#Thuy dung#Rn luyn k nng gii bi tp t lun v trc nghim sinh hc 11#Hunh Th i Tm, Trng T h Thu Thu#Hunh Th i Tm#20000#Vi?t#571.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a144 tr.^b24cm#Sinh trng#Trng Th Thu Thu#250847#Sinh sn## 00520000000000265000450002600110000002600110001102000080002202000070003002000120 00370200014000490390010000630020044000730030059001170070007001760050007001830140 00700190019000500197082000400202808000500206008000500211009001100216010000500227 011001500232013000700247#VV09.17396#VV09.17397#Ng vn#Lp 11#Tp lm vn#Sch c thm#Thuy dung#Cm nhn v p tc phm vn hc ng vn 11#Bin son theo ch ng trnh chun v chng trnh nng cao#L Bo#L Bo#24000#Vi?t#807#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a188tr.^b24cm#250848## 00725000000000289000450002600110000002600110001102000080002202000070003002000220 00370200015000590390010000740020020000840070048001040050014001520140007001660190 00500173082000800178808000500186008000500191009001100196010000500207011001500212 005001300227001001900240013000700259021016900266#VV09.17398#VV09.17399#Tin hc#L p 11#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thuy dung#Bi son tin hc 11#on Th i Phng, L Thu Thch, L Vn Thoi#L Thu Thch#17500#Vi?t#005.071#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a135tr.^b24cm#L Vn Thoi#on Th i Phng#250849#Gii thiu mt s bi son ca mt s gio vin dy gii mn tin hc lp 11. Mi bi son bao gm: mc tiu bi hc, chun b, nhng lu s phm v tin trnh gi dy## 00584000000000301000450002600110000002600110001102000070002202000100002902000080 00390200007000470200014000540390010000680020040000780070045001180050014001630140 00700177019000500184082000900189808000500198008000500203009001100208010000500219 011001500224020000700239005001300246005001600259013000700275#VV09.17400#VV09.174 01#i s#Gii tch#Bi tp#Lp 11#Sch c thm#Thuy dung#Bi tp chn lc i s v gii tch 11#Phan Huy Khi, Trn Hu Nam, Phan Don Thoi#Phan Huy Khi#37 000#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a295tr.^b24cm#p n#Trn Hu Nam# Phan Don Thoi#250850## 00579000000000289000450002600110000002600110001102000080002202000070003002000080 00370200012000450200014000570390010000710020026000810070067001070050017001740140 00700191019000500198082000400203808000500207008000500212009001100217010000500228 011001500233005002000248005001400268013000700282#VV09.17402#VV09.17403#Ng vn#L p 12#Vn hc#Tp lm vn#Sch c thm#Thuy dung#H thng m ng vn 12#B.s. : Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Thnh Thi, Nguyn Th Hng Vn#Nguyn Thnh Thi# 26500#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a212tr.^b24cm#Nguyn Th Hng Vn# Ngc Thng#250851## 00615000000000301000450002600110000002600110001102000100002202000070003202000080 00390200007000470200014000540390010000680020039000780070070001170050021001870140 00700208019000500215082000400220808000500224008000500229009001100234010000500245 011001500250020000800265005002000273005001300293013000700306#VV09.17404#VV09.174 05#Ting Anh#Lp 12#Bi tp#p n#Sch c thm#Thuy dung#Hng dn hc v kim tra ting Anh 12#B.s.: Tun Minh (ch.b.), Hong Th Huyn Ngc, Trn Th Tha nh Phc#Hong Th Huyn Ngc#22500#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a176tr.^ b24cm#T vng#Trn Th Thanh Phc# Tun Minh#250852## 00534000000000277000450002600110000002600110001102000090002202000070003102000080 00380200014000460390010000600020029000700070045000990050014001440140007001580190 00500165082000900170808000500179008000500184009001100189010000500200011001500205 005001300220005001600233013000700249#VV09.17406#VV09.17407#Hnh hc#Lp 12#Bi t p#Sch c thm#Thuy dung#Bi tp chn lc hnh hc 12#Phan Huy Khi, Trn Hu Nam, Phan Don Thoi#Phan Huy Khi#32500#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a259tr.^b24cm#Trn Hu Nam#Phan Don Thoi#250853## 00606000000000313000450002600110000002600110001102000120002202000070003402000070 00410200008000480200014000560390010000700020039000800070052001190050012001710140 00700183019000500190082000900195808000500204008000500209009001100214010000500225 011001500230020000700245005001500252005000900267013000700276020000900283#VV09.17 408#VV09.17409#a kinh t#a l#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Thuy dung#Hng d n hc v lm bi tp a l 12#B.s.: L Thng (ch.b.), V nh Ho, Tng Ngc B ch#V nh Ho#29500#Vi?t#330.9597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a212tr.^b24cm# p n#Tng Ngc Bch#L Thng#250854#Vit Nam## 00579000000000289000450002600110000002600110001102000070002202000070002902000160 00360200017000520200014000690390010000830020072000930030018001650070013001830050 01300196014000700209019000500216082000400221808000500225008000500230009001100235 010000500246011001500251013000700266020001600273#VV09.17410#VV09.17411#Vt l#L p 12#Thuyt lng t#Thuyt tng i#Sch c thm#Thuy dung#Tm hiu su thm v thuyt lng t, thuyt tng i, thuyt Big bang#T liu vt l 12#o Vn Phc#o Vn Phc#17500#Vi?t#539#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a116tr.^b24cm#25085 5#Thuyt Big Bang## 00513000000000289000450002600110000002600110001102000070002202000120002902000080 00410200013000490200014000620390010000760020022000860030018001080070012001260050 01200138014000700150019000500157082000600162808000500168008000500173009001100178 010000500189011001500194020000700209013000700216#VV09.17412#VV09.17413#Vt l#S ng c hc#Sng m#Sng in t#Sch c thm#Thanh Vn#Mt s vn v sng#T liu vt l 12#Phm Qu T#Phm Qu T#23500#Vi?t#539.2#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a158tr.^b24cm#Lp 12#250856## 00501000000000277000450002600110000002600110001102000080002202000140003002000090 00440200007000530200014000600390010000740020021000840030022001050070014001270050 01400141014000700155019000500162082000800167808000500175008000500180009001100185 010000500196011001500201013000700216#VV09.17414#VV09.17415#Ho hc#Ho i cng #Kim loi#Lp 12#Sch c thm#Thanh Vn#Chuyn ho hc 12#i cng v kim l oi#L Thanh Xun#L Thanh Xun#14000#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 106tr.^b24cm#250857## 00541000000000301000450002600110000002600110001102000110002202000120003302000080 00450200007000530200014000600390010000740020018000840030021001020070023001230050 01000146014000700156019000500163082000400168808000500172008000500177009001100182 010000500193011001500198020000700213005001200220013000700232#VV09.17416#VV09.174 17#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Lp 12#Sch c thm#Thanh Vn#n tp ng vn 12#Kin thc v k nng#Hong Dc, Trn Vn V#Hong Dc#43000#Vi?t#807#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a347tr.^b24cm#n tp#Trn Vn V#250858## 00611000000000301000450003900100000080800050001000200320001500500170004700500180 00640050019000820050013001010070067001140080005001810090011001860100005001970110 01500202082000400217013000700221014000700228026001100235026001100246019000500257 020001000262020000700272020000900279020000700288020001400295#Thanh Vn#^214#n t p v kim tra ting Anh 12#Nguyn Quc Tun#Lng Qunh Trang#Nguyn Th Mai Ho a#Trnh L Hoa#B.s.: Nguyn Quc Tun (ch.b.), Nguyn Th Mai Hoa, Trnh L Hoa. .#^aH.#^aGio dc#2009#^a223tr.^b24cm#428#250859#28000#VV09.17418#VV09.17419#Vi ?t#Ting Anh#n tp#Kim tra#Lp 12#Sch c thm## 00585000000000289000450002600110000002600110001102000080002202000070003002000070 00370200014000440390010000580020030000680070065000980050015001630140007001780190 00500185082001000190808000500200008000500205009001100210010000500221011001500226 005001500241005001700256005001500273013000700288#VV09.17420#VV09.17421#Lch s#L p 12#n tp#Sch c thm#Thanh Vn#n luyn kin thc lch s 12#B.s.: Nguyn Th Ci (ch.b.), Nguyn Mai Anh, L Th Thu Hng..#Nguyn Th Ci#25800#Vi?t#9 59.70076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a204tr.^b24cm#Nguyn Mai Anh#L Th Thu Hn g#Lng Th Thi#250860## 00760000000000301000450002600110000002600110001102000080002202000140003002000090 00440200007000530200015000600390010000750020020000850070048001050050014001530140 00700167019000500174082001000179808000500189008000500194009001100199010000500210 011001500215005001300230001001900243013000700262021018900269#VV09.17422#VV09.174 23#Tin hc#C s d liu#Bi son#Lp 12#Sch gio vin#Thanh Vn#Bi son tin h c 12#on Th i Phng, L Thu Thch, L Vn Thoi#L Thu Thch#22500#Vi?t# 005.74071#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a176tr.^b24cm#L Vn Thoi#on Th i Ph ng#250861#Bao gm cc bi son v mt s kim tra tham kho v h c s d li u, h qun tr c s d liu Access, h c s d liu quan h, kin trc v bo mt cc c s d liu dnh cho lp 12## 00476000000000265000450002600110000002600110001102000180002202000090004002000070 00490200008000560200014000640390010000780020044000880070007001320050007001390140 00700146019000500153082000400158808000500162008000500167009001100172010000500183 011001500188013000700203#VV09.17424#VV09.17425#Phn tch vn hc#Tc phm#Lp 12 #Vn hc#Sch c thm#Thanh Vn#Cm nhn v p tc phm vn hc ng vn 12#L Bo#L Bo#26500#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a212tr.^b24cm#250862## 00689000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020028000470070074000750220004001492210014001530050014001670050 02000181005002200201005001400223005001900237008000500256009001100261010000500272 01100150027702000080029202000070030002000100030702000070031702000140032403900060 0338013000700344#VV09.17426#VV09.17427#34000#Vi?t#546.076#^214#Hng dn n tp ho hc 12#B.s.: L Qunh Lin (ch.b.), Nguyn Bi Ngc Qu, Nguyn Ngc Nh Qu nh..#T.2#Phn kim loi#L Qunh Lin#Nguyn Bi Ngc Qu#Nguyn Ngc Nh Qunh# Trn Bo Ngc#Phm Th Hnh Thc#^aH.#^aGio dc#2009#^a232tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#Ho v c#n tp#Sch c thm#T.vn#250863## 00713000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020035000470030009000820070045000910220004001362210043001400050 01400183005001600197005001300213008000500226009001100231010000500242011001500247 01300070026202000070026902000070027602000080028302000120029102000080030302000090 0311020000700320020001400327039001000341#VV09.17428#VV09.17429#46000#Vi?t#531.0 76#^214#Gii ton v trc nghim vt l 12#Nng cao#Bi Quang Hn, Nguyn Duy Hi n, Nguyn Tuyn#T.1#ng lc hc vt rn, dao ng c, sng c#Bi Quang Hn#Ng uyn Duy Hin#Nguyn Tuyn#^aH.#^aGio dc#2009#^a263tr.^b24cm#250864#Vt l#C hc#Bi tp#Trc nghim#Ton l#Bi gii#Lp 12#Sch c thm#Thanh Vn## 00629000000000313000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200190 00230030040000420070029000820220004001112210047001150050016001620050012001780040 01800190008000500208009001100213010000500224011001400229013000700243005000300250 020000900253020001100262020000900273020000900282020001400291039001000305#6000#V i?t#372.63#^214#Luyn vit ch p#Theo mu ch vit trong trng tiu hc#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.2#Ch vit ng, vit nghing, nt thanh nt m#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2009#^a44tr.^b24cm#2508 65#37#Tp vit#Ting Vit#Ch vit#Tiu hc#Sch c thm#Thanh Vn## 00800000000000337000450002000090000002000110000902000090002002000160002902000140 00450390010000590020045000690030031001140070059001450050013002040140006002170190 00500223082000800228808000500236008000500241009001100246010000500257011001400262 02000090027600500130028500500150029800500160031301300070032902101080033602000110 0444020000700455#Tp vit#Ting Vit#Ch vit#Trung hc c s#Sch c thm#Than h Vn#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc#Nh trng, gia nh v x h i#B.s.: L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trng Nht..#L Xun ng#7000# Vi?t#495.922#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a48tr.^b24cm#Gia nh#Lu c Hnh#L Tr ng Nht#Trnh Trng Nam#250866#Nhng bi tp rn vit ch p dnh cho hc sin h trung hc c s theo ti nh trng, gia nh v x hi#Nh trng#X hi## 00755000000000313000450000500130000000500150001302000090002802000110003702000090 00480200016000570200014000730390010000870020045000970030030001420070059001720050 01300231014000600244019000500250082000800255808000500263008000500268009001100273 010000500284011001400289020000800303005001600311013000700327021010700334#Lu c Hnh#L Trng Nht#Tp vit#Ting Vit#Ch vit#Trung hc c s#Sch c thm# Thanh Vn#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc#T tng, o c H Ch Minh#B.s.: L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trng Nht..#L Xun ng#700 0#Vi?t#495.922#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a48tr.^b24cm#o c#Trnh Trng Nam# 250867#Nhng bi tp rn vit ch p dnh cho hc sinh trung hc c s theo ti t tng, o c H Ch Minh## 00809000000000313000450000500130000000500150001302000090002802000110003702000090 00480200016000570200014000730390010000870020045000970030052001420070059001940050 01300253014000600266019000500272082000800277808000500285008000500290009001100295 010000500306011001400311020001800325005001600343013000700359021012900366#Lu c Hnh#L Trng Nht#Tp vit#Ting Vit#Ch vit#Trung hc c s#Sch c thm# Thanh Vn#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc#Gio dc gii tnh, sc k ho sinh sn v thnh nin#B.s.: L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trng N ht..#L Xun ng#7000#Vi?t#495.922#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a48tr.^b24cm#S c kho sinh sn#Trnh Trng Nam#250868#Nhng bi tp rn vit ch p dnh cho h c sinh trung hc c s theo ti gio dc gii tnh, sc kho sinh sn v th nh nin## 00713000000000301000450000500130000000500150001302000090002802000110003702000090 00480200016000570200014000730390010000870020045000970030019001420070059001610050 01300220014000600233019000500239082000800244808000500252008000500257009001100262 010000500273011001400278005001600292013000700308021009600315#Lu c Hnh#L Tr ng Nht#Tp vit#Ting Vit#Ch vit#Trung hc c s#Sch c thm#Thanh Vn#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc#An ton giao thng#B.s.: L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trng Nht..#L Xun ng#7000#Vi?t#495.922#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a48tr.^b24cm#Trnh Trng Nam#250869#Nhng bi tp rn vit c h p dnh cho hc sinh trung hc c s theo ti an ton giao thng## 00711000000000301000450000500130000000500150001302000090002802000110003702000090 00480200016000570200014000730390010000870020045000970030018001420070059001600050 01300219014000600232019000500238082000800243808000500251008000500256009001100261 010000500272011001400277005001600291013000700307021009500314#Lu c Hnh#L Tr ng Nht#Tp vit#Ting Vit#Ch vit#Trung hc c s#Sch c thm#Thanh Vn#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc#Bo v mi trng#B.s.: L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trng Nht..#L Xun ng#7000#Vi?t#495.922#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a48tr.^b24cm#Trnh Trng Nam#250870#Nhng bi tp rn vit ch p dnh cho hc sinh trung hc c s theo ti bo v mi trng## 00433000000000241000450002000110000002000040001102000070001502000090002203900100 00310020021000410070020000620060015000820140007000970190005001040820007001098080 00500116008000500121009001100126010000500137011001400142012002800156013000700184 #Tp t mu#Vy#Tr em#Mu gio#Thanh Vn#Cng cha hong cung#Dng Minh Ho d ch#Dng Minh Ho#12000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a12tr.^b28cm#T mu cho vy o cng cha#250871## 00431000000000241000450002000110000002000040001102000070001502000090002203900100 00310020019000410070020000600060015000800140007000950190005001020820007001078080 00500114008000500119009001100124010000500135011001400140012002800154013000700182 #Tp t mu#Vy#Tr em#Mu gio#Thanh Vn#Cng cha lanh li#Dng Minh Ho dch #Dng Minh Ho#12000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a12tr.^b28cm#T m u cho vy o cng cha#250872## 00431000000000241000450002000110000002000040001102000070001502000090002203900100 00310020019000410070020000600060015000800140007000950190005001020820007001078080 00500114008000500119009001100124010000500135011001400140012002800154013000700182 #Tp t mu#Vy#Tr em#Mu gio#Thanh Vn#Cng cha thin s#Dng Minh Ho dch #Dng Minh Ho#12000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a12tr.^b28cm#T m u cho vy o cng cha#250873## 00431000000000241000450002000110000002000040001102000070001502000090002203900100 00310020019000410070020000600060015000800140007000950190005001020820007001078080 00500114008000500119009001100124010000500135011001400140012002800154013000700182 #Tp t mu#Vy#Tr em#Mu gio#Thanh Vn#Cng cha ngi c#Dng Minh Ho dch #Dng Minh Ho#12000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a12tr.^b28cm#T m u cho vy o cng cha#250874## 00433000000000241000450002000110000002000040001102000070001502000090002203900100 00310020021000410070020000620060015000820140007000970190005001040820007001098080 00500116008000500121009001100126010000500137011001400142012002800156013000700184 #Tp t mu#Vy#Tr em#Mu gio#Thanh Vn#Cng cha ng thoi#Dng Minh Ho d ch#Dng Minh Ho#12000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a12tr.^b28cm#T mu cho vy o cng cha#250875## 00433000000000241000450002000110000002000040001102000070001502000090002203900100 00310020021000410070020000620060015000820140007000970190005001040820007001098080 00500116008000500121009001100126010000500137011001400142013000700156012002800163 #Tp t mu#Vy#Tr em#Mu gio#Thanh Vn#Cng cha thi trang#Dng Minh Ho d ch#Dng Minh Ho#12000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a12tr.^b28cm#250 876#T mu cho vy o cng cha## 00618000000000265000450002000080000002000070000802000090001502000040002403900100 00280020029000380030017000670070020000840060015001040140007001190190005001260820 00600131808000500137008000500142009001100147010000500158011001400163004001800177 013000700195021015000202#Qun o#Tr em#Thit k#Vy#Thanh Vn#Th nghim trm l n bin i#V p cng cha#Dng Minh Ho dch#Dng Minh Ho#14000#Vi?t#746. 9#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a12tr.^b20cm#Ti bn ln th 1#250877#Gii thiu 28 mu trang phc qun o, vy cho la tui tr em tng ng vi cc tr chi ghp hnh t to ra cc trang phc ph hp vi hnh tng## 00586000000000253000450002000080000002000040000803900100001200200290002200300190 00510070020000700060015000900140007001050190005001120820006001178080005001230080 00500128009001100133010000500144011001400149004001800163013000700181021013700188 020000700325#Qun o#Vy#Thanh Vn#Th nghim trm ln bin i#V p thi th ng#Dng Minh Ho dch#Dng Minh Ho#14000#Vi?t#746.9#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a12tr.^b20cm#Ti bn ln th 1#250878#Bao gm cc mu vy di dnh cho la tu i tr em tng ng vi cc tr chi ghp hnh t to ra cc trang phc ph h p vi hnh tng#Tr em## 00443000000000241000450002000070000002000160000702000110002303900060003400200290 00400030016000690070020000850060015001050140007001200190005001270820004001328080 00500136008000500141009001100146010000500157011001400162004001800176013000700194 #T mu#Qun o n gii#Sch tranh#Thanh#Th nghim trm ln bin i#V p thi n s#Dng Minh Ho dch#Dng Minh Ho#14000#Vi?t#743#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a12tr.^b20cm#Ti bn ln th 1#250879## 00442000000000241000450002000070000002000160000702000110002303900060003400200290 00400030015000690070020000840060015001040140007001190190005001260820004001318080 00500135008000500140009001100145010000500156011001400161004001800175013000700193 #T mu#Qun o n gii#Sch tranh#Thanh#Th nghim trm ln bin i#V p ti m n#Dng Minh Ho dch#Dng Minh Ho#14000#Vi?t#743#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a12tr.^b20cm#Ti bn ln th 1#250880## 00917000000000325000450002600110000002600110001102000080002202000080003002000210 00380200023000590390006000820020042000880070060001300190005001900820018001958080 00500213008001200218009001700230010000500247011001500252020001400267005001300281 00500170029401500700031101300070038100100140038802101500040202000100055202000290 0562#VV09.17430#VV09.17431#Lch s#ng b#Khng chin chng M#Khng chin chn g Php#Thanh#Lch s ng b x Nga Nhn (1947 - 2009)#B.s.: o Minh Chu (ch.b .), Phm Th ng, Trng Ngc Phan#Vi?t#324.2597070959741#^214#^aThanh Ho#^aNxb . Thanh Ho#2009#^a272tr.^b20cm#Xy dng CNXH#Phm Th ng#Trng Ngc Phan#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Nga Nhn, huyn Nga Sn, Thanh Ho#250881#o Min h Chu#Gii thiu lch s ng b x Nga Nhn, huyn Nga Sn, Thanh Ho qua cc thi k khng chin v xy dng CNXH. Khi qut vng t, con ngi Nga Nhn#Tha nh Ho#Nga Nhn, Nga Sn, Thanh Ho## 01038000000000337000450002600110000002600110001102000080002202000080003002000210 00380200023000590390006000820020041000880070054001290050014001830190005001970820 01800202808000500220008001200225009001700237010000500254011001500259020001400274 00500130028800500170030101500690031800500130038701300070040002102550040702000100 0662020002800672#VV09.17432#VV09.17433#Lch s#ng b#Khng chin chng M#Khn g chin chng Php#Thanh#Lch s ng b x Nga Yn (1947 - 2009)#B.s.: o Minh Chu, Phm Th ng, Trng Ngc Phan..#o Minh Chu#Vi?t#324.2597070959741#^21 4#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a284tr.^b20cm#Xy dng CNXH#Phm Th ng#Tr ng Ngc Phan#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Nga Yn, huyn Nga Sn, Thanh Ho#Lu Minh Tu#250882#Gii thiu lch s ng b x Nga Yn, huyn Nga Sn, t nhh Thanh Ho qua cc thi k t nm 1947-2009. V tr a l, iu kin t nhi n, truyn thng lch s, phong tro u tranh ca ng b, nhn dn. Vai tr ca ng b trong cng cuc xy dng CNXH#Thanh Ho#Nga Yn, Nga Sn, Thanh Ho## 00907000000000349000450002600110000002600110001101900050002208200130002780800050 00400020054000450070052000990220004001510050015001550050013001700050014001830050 01200197005000800209008001200217009001700229010000500246011001500251013000700266 02101850027302000080045802000080046602000230047402000210049702000140051802000090 0532039000600541020001000547#VV09.17435#VV09.17434#Vi?t#363.20959741#^214#Lch s Cng an nhn dn huyn Ngc Lc (1945 - 2007)#B.s.: Phm Thanh Sn, Thanh B i, L Minh Phong..#T.1#Phm Thanh Sn# Thanh Bi#L Minh Phong#L Th Tin#L u ua#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a248tr.^b20cm#250883#Gii thiu truyn thng lch s ca cng an nhn dn huyn Ngc Lc (Thanh Ho) t nm 1945 - 2007 qua cc thi k khng chin chng Php, chng M v xy dng t nc thi k i mi#Cng an#Lch s#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Xy dng CNXH #Ngc Lc#Thanh#Thanh Ho## 00775000000000313000450002600110000002600110001101900050002208200090002780800050 00360020028000410070052000690220004001212210020001250050013001450050013001580050 01600171005001400187005001600201008001200217009001700229010000500246011001500251 013000700266021014500273020001700418020001000435020001000445039000600455#VV09.17 436#VV09.17437#Vi?t#959.7044#^214#Nin biu lch s Thanh Ho#B.s.: Phm Th ng , Phm Th Quy, Cao Xun Thng..#T.2#Thi k 1975 - 2000#Phm Th ng#Phm Th Quy#Cao Xun Thng#ng Vn Lun#Nguyn Th Bnh#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2 009#^a256tr.^b20cm#250884#Gii thiu nin biu lch s Thanh Ho t nm 1975 - 2 000 ghi li nhng hot ng, thnh tch trn mi mt kinh t, vn ho, x hi, g io dc...#Lch s hin i#Thanh Ho#Nin biu#Thanh## 00684000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100050003300200320 00380030019000700290012000890070054001010140007001550190005001620820004001678080 00500171008000500176009001100181010000500192011001500197006001700212005001800229 013000700247021010500254020000600359020001100365039000600376#VV09.17438#VV09.174 39#VV09.17440#Osho#Thin: Ngh thut ca nhp nh#The art of ecstasy#Mediatatio n#Osho ; Nguyn nh Hch dch ; Nguyn Tin Quang h..#60000#Vi?t#299#^214#^aH .#^aThi i#2009#^a376tr.^b21cm#Nguyn nh Hch#Nguyn Tin Quang#250885#Nghi n cu v thin nh. Khi nim v thin. Biu hin, luyn tp thin qua cc hot ng ca con ngi#Thin#Ngh thut#Thanh## 00700000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200230 00470070031000700140007001010190005001080820007001138080005001200080005001250090 01100130010000500141011001500146006001100161013000700172021018700179020001000366 020000900376020000900385020001000394039000600404#VV09.17441#VV09.17443#VV09.1744 2#Baer, Richard#17 ngi mt gng mt#Richard Baer ; Anh Phng dch#62000#Vi? t#616.85#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a410tr.^b21cm#Anh Phng#250886#Cu chuyn k v cuc sng mt bnh nhn tr v cuc sng gia nh, sau nhng cng thng tro ng gia nh ngi bnh tr nn b tm thn v cch cha tr bnh tm thn ca ng i ph n ny#Bnh nhn#Tm thn#iu tr#Truyn k#Thanh## 00664000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100050003300200380 00380290031000760070054001070140007001610190005001680820004001738080005001770080 00500182009001100187010000500198011001500203006001700218005001800235013000700253 021008900260020001000349020000900359039000600368#VV09.17444#VV09.17446#VV09.1744 5#Osho#Thut gi kim mi hng bn vo trong#The new alchemy to turn you on#Osho ; Nguyn nh Hch dch ; Nguyn Tin Quang h..#35000#Vi?t#299#^214#^aH.#^aTh i i#2009#^a221tr.^b21cm#Nguyn nh Hch#Nguyn Tin Quang#250887#Cun sch cp ti quan im v biu l ca con ngi v bn nng linh thing ca mnh#Cu c sng#Tm linh#Thanh## 00605000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200160003300700300 00490050008000790050010000870140006000970190005001030820004001088080005001120080 00500117009001100122010000500133011001400138005000800152005000900160005001100169 013000700180021009200187020000900279020000900288039000600297#VV09.17447#VV09.174 49#VV09.17448#Mi m gia nh#Quc V, Quc Bnh, Thu Vn..#Quc V#Quc Bnh#73 00#Vi?t#646#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a59tr.^b24cm#Thu Vn#Phan Vn#ng Dng #250888#Tp hp cc bi vit v cuc sng gai nh, mi quan h v chng, chm s c nui dy con ci#Gia nh#Chm sc#Thanh## 00711000000000277000450002600110000002600110001100200180002200300310004000700140 00710140007000850190005000920820006000978080005001030080005001080090027001130100 00500140011001500145001001400160013000700174004004000181021017300221020001400394 020000800408020001100416039000600427#VV09.17450#VV09.17451#Kinh t hc vi m#Cu hi trc nghim v bi tp#Cao Thu Xim#30000#Vi?t#338.5#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a207tr.^b20cm#Cao Thu Xim#250889#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#Cu hi trc nghim v bi tp c li gii v l thuyt kinh t vi m. Cung cu, tiu dng, sn xut chi ph, cnh tranh hon ho, cnh tranh c quyn, tp on kinh t...#Kinh t vi m#Bi tp#Gio trnh#Thanh## 00859000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200170 00470290020000640070069000840140007001530190005001600820006001658080005001710080 01800176009002300194010000500217011001500222006001200237006001600249005001200265 013000700277021022700284020000900511020000800520020001100528039000600539#VV09.17 453#VV09.17454#VV09.17452#Filene, Peter#Nim vui dy hc#The joy of teaching#Pet er Filene ; Dch: T Diu Lan, Trn N Mai Thy ; Hong Khng h..#52000#Vi?t#37 8.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a307tr.^b21cm#T Diu La n#Trn N Mai Thy#Hong Khng#250890#Cm nang hng dn cho cc gio vin, ging vin i hc. Cun sch a ra l lun hiu c ngh gio vin, vai tr gi ng vin, hiu c sinh vin. Hng dn xy dng cng bi ging. Hot ng n goi kho vi sinh vin#Gio dc#i hc#Ging vin#Thanh## 00781000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200350 00430290033000780070050001110140007001610190005001680820006001738080005001790080 01800184009002300202010000500225011001500230006001500245005001200260013000700272 00400180027902101210029702000090041802000110042702000080043802000030044603900060 0449#VV09.17455#VV09.17457#VV09.17456#Bain, Ken#Phm cht ca nhng nh gio u t#What the best college teacher do#Ken Bain ; Hong Vn Nht dch ; Hong Khng h..#69000#Vi?t#378.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a416 tr.^b21cm#Hong Vn Nht#Hong Khng#250891#Ti bn ln th 1#Gii thiu cuc i, s nghip ca nhng nh gio thnh cng trong nhiu lnh vc v nhiu c s g io dc i hc ca M#Gio dc#Ging vin#i hc#M#Thanh## 00884000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200600003300700510 00930050016001440050019001600140007001790190005001860820009001918080005002000080 01800205009002300223010000500246011001500251005001200266005001300278005001400291 01300070030502102060031202000090051802000080052702000090053502000080054403900060 0552#VV09.17458#VV09.17459#VV09.17460#i mi gio dc i hc Vit Nam, hai th i khc u th k#Bi Trn Phng, Nguyn Phng Ngc, V Th Khi..#Bi Trn Ph ng#Nguyn Phng Ngc#60000#Vi?t#378.9597#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn h o Si Gn#2009#^a376tr.^b20cm#V Th Khi#Bi Th Khi#Bi Khnh Th#250892#Bo co hi tho v qu trnh pht trin ca gio dc i hc Vit Nam t u th k 20 ti nay. Nghin cu, xut nhng vn v m l thuyt v thc hnh, k thut ca gio dc i hc trong th k 21#Gio dc#i hc#Vit Nam#Bo co#Tha nh## 00442000000000253000450002600110000002600110001100200130002200300040003500700180 00390140007000570190005000640820010000698080005000790080005000840090019000890100 00500108011001400113001001800127013000700145020001700152020000900169020000400178 039000600182#VV09.17461#VV09.17462#Hng b kt#Th#Nguyn Xun Phong#27000#Vi? t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a83tr.^b20cm#Nguyn Xun Phong#25 0893#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh## 00879000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200400003300300150 00730290035000880070055001230060017001780060017001950190005002120820008002178080 00500225008000500230009002100235010000500256011001500261001001200276013000700288 021021600295020001600511020001000527020001100537020001100548039000600559#VV09.17 463#VV09.17465#VV09.17464#T nng thn mi n t nc con ngi#Sch tham kho #From a rural area to a new country#Ct Ch Hoa ; Dch: Nguyn Thnh Li, Nguyn Minh Chu#Nguyn Thnh Li#Nguyn Minh Chu#Vi?t#330.951#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a627tr.^b20cm#Ct Ch Hoa#250894#Tp hp cc bi nghin cu v th c trng v bin ng ca nng thn Trung Quc trong cng cuc cng nghip ho, hin i ho nng nghip v nng thn. L lun, ngun gc hnh thnh v c trn g ca vn "tam nng"#Cng nghip ho#Nng thn#Chnh sch#Trung Quc#Thanh## 00564000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200160003300700050 00490140007000540190005000610820004000668080005000700080005000750090019000800100 00500099011001500104001000500119013000700124021010300131020000800234020002000242 020000900262020000900271039000600280#VV09.17466#VV09.17468#VV09.17467#o thin ng#Dili#52000#Vi?t#910#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a303tr.^b20cm#Dili #250895#Tp k s ghi li nhng chuyn i trn khp th gii vi nhng cu chuy n v cnh p qua mi a danh#Du lch#Danh lam thng cnh#a danh#Th gii#Tha nh## 00473000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200100003300300120 00430070015000550140007000700190005000770820010000828080005000920080005000970090 01900102010000500121011001500126001001500141013000700156020001700163020000900180 020001200189039000600201#VV09.17469#VV09.17470#VV09.17471#Phin bn#Tiu thuyt# Nguyn nh T#69000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a399tr.^ b20cm#Nguyn nh T#250896#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Thanh## 00568000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200230 00440290020000670070034000870060014001210140007001350190005001420820004001478080 00500151008000500156009001900161010000500180011001500185019000900200001001200209 013000700221020001600228020000400244020001200248039000600260#VV09.17473#VV09.174 72#VV09.17475#VV09.17474#Kiu hnh v nh kin#Pride and prejudice#Austen, Jane ; Dip Minh Tm dch#Dip Minh Tm#73000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn #2009#^a455tr.^b20cm#Dch Anh#Jane Austen#250897#Vn hc cn i#Anh#Tiu thuyt #Thanh## 00566000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200190 00440290022000630070033000850060014001180140007001320190005001390820004001448080 00500148008000500153009001900158010000500177011001500182019000900197001001300206 013000700219020001600226020000400242020001200246039000600258#VV09.17476#VV09.174 77#VV09.17479#VV09.17478#L tr v tnh cm#Sence and sensibility#Jane Austen ; Dip Minh Tm dch#Dip Minh Tm#68000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#20 09#^a427tr.^b20cm#Dch Anh#Austen, Jane#250898#Vn hc cn i#Anh#Tiu thuyt#T hanh## 00455000000000253000450002600110000002600110001100200160002200300120003800700140 00500140008000640190005000720820010000778080005000870080005000920090019000970100 00500116011001500121001001400136013000700150020001700157020000900174020001200183 039000600195#VV09.17480#VV09.17481#Gia ti ca ti#Tiu thuyt#L Quang ng#100 000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a583tr.^b20cm#L Quang ng#250899#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Thanh## 00742000000000241000450002600110000002600110001102600110002200200680003301900050 01010820012001068080005001180080005001230090011001280100005001390110015001440130 00700159021027800166020002300444020001000467020000900477020000800486039000600494 #VV09.17482#VV09.17483#VV09.17484#ng Cng sn Vit Nam vi giai cp cng nhn v cng on Vit Nam#Vi?t#324.2597071#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a520tr.^b20cm# 250900#Tp hp cc bi pht biu ca cc ng ch lnh o ng, Trung ng ti cc hi ngh v qun trit quan im ch ngha Mc - Lnin, v giai cp cng nh n v t chc cng on. Vai tr cng on trong cng tc tuyn truyn, vn ng, tp hp v t chc cc phong tro cch mng#ng cng sn Vit Nam#Cng on#Vi t Nam#Bo co#Thanh## 00814000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200220003300300070 00550070016000620140007000780190005000850820008000908080005000980080005001030090 01100108010000500119011001500124001001600139013000700155021019500162020001600357 02000100037302000170038302000230040002000210042302000100044402000090045402000070 0463039000600470#VV09.17486#VV09.17485#VV09.17487#Chng ng nng bng#Hi k#H ong Quc Vit#37000#Vi?t#959.704#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a254tr.^b21cm#Hon g Quc Vit#250901#Cun sch ghi li cuc i hot ng cch mng ca nh cch m ng, chnh tr gia Hong Quc Vit (1905 - 1992) gn lin vi cuc khng chin c hng Php, khng chin chng M ca nhn dn Vit Nam#Hong Quc Vit#Chnh tr# Lch s hin i#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Cch mng#Vit Nam# Hi k#Thanh## 00734000000000265000450002600110000002600110001100200320002200700160005401400070 00700190005000770820008000828080005000900080005000950090011001000100005001110110 01500116001001600131015003100147013000700178021024200185020001800427020000800445 020001100453039000400464#VV09.17488#VV09.17489#Bi tp nguyn l kinh t v m#N guyn Vn Cng#20000#Vi?t#339.076#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a159tr.^b21cm#Nguy n Vn Cng#TTS ghi: B mn Kinh t v m#250902#Gii thiu cc cu hi v bi tp lin quan ti nhng tnh hung kinh t v m c th nh: o lng sn lng v mc gi, tng trng kinh t, tit kim, u t, h thng ti chnh, tht ngh ip, tng cung v cu, chnh sch tin t, lm pht#Kinh t hc v m#Bi tp#Gi o trnh#Tm## 00788000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200330003300700280 00660050013000940140007001070190005001140820006001198080005001250080005001300090 03300135010000500168011001500173001001400188013000700202021022600209020001000435 020001900445020000900464020002100473039000400494#VV09.17490#VV09.17492#VV09.1749 1#Khng th ti t hp v ng dng#L Quang Hun, L Th Huyn#L Th Huyn#2750 0#Vi?t#660.6#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a213tr.^b21cm#L Quang Hun#250903#Cung cp nhng kin thc c bn v sn xut khng th ti t h p th h mi, cc loi khng th t hp nh cc phng tin Kectus v Phase. K t qu t c i vi mt s sn phm phc v nghin cu v chn on y - sinh hc#Khng th#Cng ngh sinh hc#ng dng#Khng th ti t hp#Tm## 00700000000000253000450002600110000002600110001100200630002200300330008501900050 01180820006001238080005001290080005001340090033001390100005001720110014001770150 04900191013000700240021015200247020001900399020000900418020000900427020000600436 039000400442#VV09.17493#VV09.17494# n pht trin v ng dng cng ngh sinh h c trong thu sn#Quy ch v nh hng trin khai#Vi?t#660.6#^214#^aH.#^aKhoa h c T nhin v Cng ngh#2009#^a99tr.^b25cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht tri n nng thn#250904#Gii thiu quyt nh ph duyt n, hng dn th tc xy dng v thc hin mt s n v pht trin v ng dng cng ngh sinh hc tro ng thu sn#Cng ngh sinh hc#Thu sn#ng dng# n#Tm## 00732000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200150003300700410 00480050015000890050011001040140008001150190005001230820008001288080005001360080 00500141009001000146010000500156011001500161005001100176005001500187005000700202 013000700209021019000216020001100406020000900417039000400426#VV09.17495#VV09.174 96#VV09.17497#o kinh doanh#L Thanh Lng, Lng Hng, Anh Phng..#L Thanh L ng#Lng Hng#120000#Vi?t#338.092#^214#^aH.#^aT php#2009#^a267tr.^b24cm#Anh Phng#H Phng Tho#Hi An#250905#Gii thiu cc gng mt doanh nhn tiu bi u Vit Nam qua cuc thi doanh nhn tn vinh php lut 2009, s thnh t ca do anh nghip cng nh o c kinh doanh ca cc doanh nhn Vit Nam#Doanh nhn#Vi t Nam#Tm## 00821000000000241000450002600110000002600110001102600110002200200350003301400060 00680190005000740820004000798080005000830080005000880090011000930100005001040110 01500109015003700124013000700161021037800168020001800546020001100564039000400575 #VV09.17498#VV09.17500#VV09.17499#Gio trnh nguyn l kinh t v m#30000#Vi?t# 339#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a282tr.^b20cm#TTS ghi: Trng H Kinh t Quc d n#250906#Tng quan v kinh t v m v cch o lng hai bin s kinh t v m t hen cht. Cc nhn t quyt nh mc tng trng kinh t. Cch thc u t v ti t kim thng qua h thng ti chnh. Cc nhn t quyt nh mc tng trng kin h t. Cch thc u t v tit kim thng qua h thng ti chnh. Cc nhn t qu yt nh t l tht nghip, tng cung v cu, tin t, lm pht...#Kinh t hc v m#Gio trnh#Tm## 00595000000000217000450002600110000002600110001100200440002201900050006608200090 00718080005000800080013000850090037000980100005001350110014001400130007001540210 17400161020002200335020000800357020000800365039000400373#VV09.17501#VV09.17502#A n ton trong s dng thuc bo v thc vt#Vi?t#631.8028#^214#^aBnh Thun#^aChi cc bo v thc vt Bnh Thun#2009#^a12tr.^b20cm#250907#Nhng tnh hung b nh im thuc bo v thc vt, triu chng, cc bin php s cp cu bi nhim, bo h lao ng, nhn thuc, chuyn ch, bo qun,... thuc bo v thc vt#Thuc b o v thc vt#An ton#S dng#Tm## 00719000000000289000450002600110000002600110001100200120002200700570003400500210 00910140007001120190005001190820008001248080005001320080005001370090035001420100 00500177011001500182001001200197004001800209005001400227013000700241021014800248 020001000396020000800406020001100414039000400425#VV09.17503#VV09.17504#Mch in 1#Phm Th C (ch.b.), Trng Trng Tun M, L Minh Cng#Trng Trng Tun M #28000#Vi?t#621.319#^214#^aH.#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a387tr.^ b24cm#Phm Th C#Ti bn ln th 3#L Minh Cng#250908#Gii thiu cc bi t p v mch in, mch xc lp iu ho, bi tp v cc phng php phn tch mc h, mch ba pha, mch hai ca km theo p n#Mch in#Bi tp#Gio trnh#Tm## 00586000000000241000450002600110000002600110001100200120002200700140003401400070 00480190005000550820006000608080005000660080005000710090035000760100005001110110 01500116001001400131013000700145021016500152020001200317020001100329039000400340 #VV09.17505#VV09.17506#V k thut#inh Cng St#16000#Vi?t#604.2#^214#^aH.#^a i hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a181tr.^b24cm#inh Cng St#250909#Gii th iu v vt liu - dng c v thit b v. Cc tiu chun v trnh by bn v. V hnh hc, cc loi hnh biu din. Biu din vt th trn bn v k thut#V k thut#Gio trnh#Tm## 00863000000000277000450002600110000002600110001100200360002200700240005800500100 00820140007000920190005000990820004001048080005001080080005001130090035001180100 00500153011001500158001001300173004003900186013000700225021032000232020000800552 020001000560020001100570039000400581#VV09.17507#VV09.17508#Gio trnh thc tp h o i cng A#V Duy Thanh, V Vn B#V Vn B#10500#Vi?t#540#^214#^aH.#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a225tr.^b20cm#V Duy Thanh#Ti bn ln th 1 c sa cha, b sung#250910#Gii thiu gio trnh thc tp ho i cng A gm: cch ghi s liu sao cho c ngha, cch s dng cn, s dng cc dng c o th tch v nhng th nghim kho st pH ca acid, dung dch m, kho st ng co ng chun ca acid nhiu proton, cn bng ho hc, nguyn l Le Chtelier... p in in ho hc v in phn#Ho hc#i cng#Gio trnh#Tm## 00769000000000313000450002600110000002600110001100200250002200300180004700700370 00650050018001020140007001200190005001270820008001328080005001400080005001450090 03500150010000500185011001500190001001800205004001800223013000700241021016300248 020000700411020000800418020000700426020001000433020000800443039000400451#VV09.17 509#VV09.17510#Bi tp vt l i cng#C nhit, in t#Nguyn Th B By, Ngu yn Dng Hng#Nguyn Dng Hng#17000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gi a Tp. H Ch Minh#2009#^a240tr.^b20cm#Nguyn Th B By#Ti bn ln th 2#250911 #Gm cc bi tp v c hc v nhit, in t hc: ng lc hc cht im, h ch t im - vt rn, thuyt ng hc phn t, cc nguyn l nhit ng hc, in t ...#Vt l#Bi tp#C hc#Nhit hc#in t#Tm## 00757000000000265000450002600110000002600110001100200350002200700170005701400070 00740190005000810820006000868080005000920080005000970090035001020100005001370110 01500142001001700157013000700174021025600181020000700437020001200444020001400456 020001700470039000400487#VV09.17511#VV09.17512#V tr c hnh thnh nh th n o#Nguyn Ngc Giao#15000#Vi?t#523.1#^214#^aH.#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Min h#2009#^a149tr.^b20cm#Nguyn Ngc Giao#250912#Trnh by qu trnh hnh thnh hi u bit ca con ngi v v tr xung quanh ta t thi c i n ngy nay, nhng vn hin nay khoa hc ang nghin cu, cc khi nim, cc chiu thm ca khn g gian, vt cht ti, nng lng ti, l en v thng tin,...#V tr#H mt tri #Thin vn hc#Sch thng thc#Tm## 00681000000000313000450002600110000001900160001100600190002701900050004608200060 00518080005000570140007000620020020000690030013000890070058001020220005001602210 02900165005001600194005001500210008001800225009001100243010000500254011001500259 012004000274020001800314020001100332020001300343039000400356013000700360#VV09.17 513#Dch Trung Quc#Nhm Mai Hoa Trang#Vi?t#895.1#^214#12500#Tn tc long h m n#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.32#Ph i yu lnh lng nng nhit#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2009#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Tm#250913## 00611000000000301000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020015000340030013000490070050000620220005001120050008001170050014001250080 01800139009001100157010000500168011001500173012004000188019001600228020001800244 020001100262020001300273039000400286006001200290013000700302#VV09.17514#895.1#^2 14#14000#Vi?t#Anh hng v l#Truyn tranh#C Long ; Tranh: M Vinh Thnh ; Tuy t Nhung dch#T.44#C Long#M Vinh Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a143t r.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#Tm#Tuyt Nhung#250914## 00404000000000241000450002600110000002600110001100200150002200300040003700700120 00410190005000530820010000588080005000680080005000730090011000780100005000890110 01500094001001200109013000700121020001700128020000900145020000400154039000400158 #VV09.17516#VV09.17515#L tr vo i#Th#Bi B Tun#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^ aLao ng#2009#^a152tr.^b20cm#Bi B Tun#250915#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T m## 00395000000000241000450002600110000002600110001100200060002200300040002800700120 00320190005000440820010000498080005000590080005000640090011000690100005000800110 01500085001001200100013000700112020001700119020000900136020000400145039000400149 #VV09.17517#VV09.17518#Ngha#Th#Bi B Tun#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aLao ng #2009#^a147tr.^b20cm#Bi B Tun#250916#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00796000000000289000450002600110000002600110001100200810002200700380010300500150 01410190005001560820008001618080005001690080005001740090021001790100005002000110 01500205001001600220015004500236013000700281021014400288020002000432020000800452 020001000460020002100470020001100491039000400502#VV09.17519#VV09.17520#Lch s p hong tro cng nhn lao ng v cng on tnh Bnh Dng (1975 - 2008)#B.s.: Ng uyn Vn Thu, V Thnh Chung#V Thnh Chung#Vi?t#959.774#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a198tr.^b20cm#Nguyn Vn Thu#TTS ghi: Lin on Lao ng tnh B nh Dng#250917#Gii thiu lch s phong tro lao ng, sn xut v xy dng t nc ca cng nhn vin chc, lao ng cng on tnh Bnh Dng (1975 - 2008) #Phong tro lao ng#Lch s#Cng on#Phong tro cng nhn#Bnh Dng#Tm## 00945000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200920003300700640 01250050013001890050017002020190005002190820016002248080005002400080005002450090 02100250010000500271011001500276001001800291015004600309013000700355021018200362 02000230054402000140056702000080058102000100058902000080059902000080060703900040 0615#VV09.17521#VV09.17523#VV09.17522#Lch s truyn thng u tranh cch mng c a ng b v nhn dn x Ho Khnh (1930 - 1975)#B.s.: Nguyn Hu Nguyn (ch.b. ), H Xun Thm, Nguyn Vn Phng#H Xun Thm#Nguyn Vn Phng#Vi?t#324.2597070 9597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a224tr.^b20cm#Nguyn Hu Nguyn#TTS g hi: ng b huyn c Ho. Tnh Long An#250918#Gii thiu truyn thng u tranh cch mng v qu trnh thnh lp, lnh o ca ng b x Ho Khnh, Long An qu a cc thi k: cch mng thng Tm, khng chin chng Php, chng M#ng Cng s n Vit Nam#ng b c s#Lch s#Ho Khnh#c Ho#Long An#Tm## 00745000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200200003300300170 00530070013000700140007000830190005000900820007000958080005001020080005001070090 02600112010000500138011001500143001001300158013000700171021027700178020001100455 020000900466039000400475#VV09.17524#VV09.17526#VV09.17525#X hi hc gio dc#S ch chuyn kho#L Ngc Hng#35500#Vi?t#306.43#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2009#^a343tr.^b20cm#L Ngc Hng#250919#Mt s vn v x hi hc gio dc: vai tr ca x hi ho gio dc, h thng x hi v gio dc, cu trc x hi v gio dc, phn ho x hi v bnh ng x hi trong gio dc, mi quan h ca thit ch gio dc vi kinh t, php lut v vn ho, gio dc v x hi ho...# X hi hc#Gio dc#Tm## 00802000000000289000450002600110000002600110001100200360002200700320005800500150 00900140007001050190005001120820006001178080005001230080005001280090026001330100 00500159011001500164001001600179004001300195013000700208021025400215020000900469 020000900478020001000487020001100497039000400508#VV09.17527#VV09.17528#L thuyt xc sut v thng k ton#Thi Bnh Dng, Bi Quc Thng#Bi Quc Thng#30000 #Vi?t#519.2#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a240tr.^b20cm#Thi Bnh D ng#In ln th 3#250920#Gii thiu v bin c ngu nhin v xc sut. i lng ngu nhin v phn b xc sut. Vect ngu nhin. Lut s ln Trbsep v nh l gii hn trung tm. Mu v phn b mu. c lng cc tham s. Kim nh gi t huyt thng k. Tng quan v hi quy#Xc sut#Thng k#L thuyt#Gio trnh#Tm ## 00675000000000289000450002600110000002600110001100200840002200300630010600700360 01690050017002050050018002220140007002400190005002470820009002528080005002610080 00500266009002600271010000500297011001500302013000700317020000900324020001400333 020000800347020001400355039000400369020001200373#VV09.17529#VV09.17530#Hng dn gii nhanh cc dng bi tp trc nghim sinh hc bng phng php quy np#Dnh cho hc sinh lp 12 n tp v nng cao k nng lm bi...#Hunh Quc Thnh, Hun h Th Kim Cc#Hunh Quc Thnh#Hunh Th Kim Cc#38000#Vi?t#576.5076#^214#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a239tr.^b24cm#250921#Sinh hc#Di truyn hc#Bi tp#Sch c thm#Tm#Trc nghim## 00621000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200490003300301100 00820070018001920050018002100140007002280190005002350820004002408080005002440080 00500249009002600254010000500280011001500285013000700300020001000307020002000317 020001400337039000400351#VV09.17531#VV09.17532#VV09.17533#Nhng bi vit mu ti ng Anh trung hc ph thng#Bin son theo st ni dung writing ca sch gio kho a ting Anh lp 10, 11, 12 ca B Gio dc v o to...#Trn Th i Thanh#Trn Th i Thanh#28000#Vi?t#428#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a170tr.^b 24cm#250922#Ting Anh#Ph thng trung hc#Sch c thm#Tm## 00748000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200290003300700150 00620140007000770190005000840820007000898080005000960080005001010090026001060100 00500132011001500137001001500152013000700167021027500174020001100449020000700460 020001100467039000400478#VV09.17535#VV09.17534#VV09.17536#Gio trnh x hi hc th#Trnh Duy Lun#26000#Vi?t#307.76#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#200 9#^a162tr.^b24cm#Trnh Duy Lun#250923#Khi qut s hnh thnh v pht trin ca x hi hc th. Cch tip cn v cc trng phi chnh trong x hi hc t h. Mt s nt v qu trnh th ho, c cu x hi v li sng ca cng ng dn c th, x hi hc v vn nh , quy hoch v pht trin th#X hi hc# th#Gio trnh#Tm## 00682000000000313000450002600110000001900160001100600190002701900050004608200060 00518080005000570140007000620020020000690030013000890070058001020220005001602210 03000165005001600195005001500211008001800226009001100244010000500255011001500260 012004000275020001800315020001100333020001300344039000400357013000700361#VV09.17 537#Dch Trung Quc#Nhm Mai Hoa Trang#Vi?t#895.1#^214#12500#Tn tc long h m n#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.33#M t tri c th luyn ra c#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tr#2009#^a131tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc thi u nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Tm#250924## 00628000000000301000450002600110000002000110001102000130002202000180003503900080 00530140007000610190005000680820006000738080005000790020017000840030013001010070 06200114022000500176005000900181005001500190006000900205008001800214009001100232 010000500243011001500248012004000263019001600303013000700319#VV09.17538#Trung Qu c#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Vn Anh#15000#Vi?t#895.1#^214#Anh hng x i u#Tranh truyn#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: Khu Phc Long ; Hi ng dch#T.1 9#Kim Dung#Khu Phc Long#Hi ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a143tr.^b2 0cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#250925## 00919000000000325000450002600110000002600110001100200580002200700490008000500180 01290050018001470190005001650820004001708080005001740080005001790090014001840100 00500198011001500203005001700218005001000235005001300245015004600258013000700304 02102110031102000150052202000190053702000110055602000090056702000090057603900080 0585#VV09.17539#VV09.17540#Hi ngh biu dng gi lng tiu biu khu vc Ty Ng uyn#Nguyn Minh Trit, Nguyn Tn Trnh, Hunh m..#Nguyn Minh Trit#Nguyn K hnh Ton#Vi?t#302#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a333tr.^b24cm#Nguyn Tn Trnh# Hunh m#Bi Vn Hun#u ba sch ghi: Hi Ngi cao tui Vit Nam#250926#Tnh hnh hi ngh biu dng gi lng tiu biu khu vc Ty Nguyn nhm ng vin, khen thng gi lng tiu biu trong phong tro thi ua "tui cao-gng sng, hi n k, hin cng, xy dng qu hng t nc"#Ngi cao tui#Phong tro thi ua #Ty Nguyn#Gi lng#Hi ngh#Vn Anh## 00712000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200230003301400070 00560190005000630820011000688080005000790080005000840090021000890100005001100110 01500115004004100130015004900171013000700220021013200227020001200359020000800371 020001600379020000900395020001000404039000800414#VV09.17541#VV09.17542#VV09.1754 3#Bc H thi nin thiu#12000#Vi?t#959.703092#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 009#^a114tr.^b21cm#Xut bn ln th 4, c sa cha, b sung#u ba sch ghi: Ba n Tuyn gio tnh u Ngh An#250927#Thn th v s nghip ca Ch tch H Ch Mi nh: gia nh v thi th u, tui thiu nin, tui thanh nin, con ng i tm chn l#H Ch Minh#Tiu s#Thi nin thiu#Vit Nam#Truyn k#Vn Anh## 00743000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200240 00440070015000680140007000830190005000900820013000958080005001080080005001130090 02100118010000500139011001500144001001500159013000700174021022400181020000800405 020000800413020001700421020000700438039000800445#VV09.17544#VV09.17545#VV09.1754 6#VV09.17547#m thc dn gian H Ni#Nguyn Th By#34000#Vi?t#394.10959731#^21 4#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a218tr.^b21cm#Nguyn Th By#250928#Nghin cu v vn ho m thc v vn ho m thc dn gian H Ni. Mi trng sinh thi H Ni v vn ho m thc dn gian. Cu trc vn ho m thc dn gian H Ni v s giao lu vn ho m thc H Ni - Vit Nam - th gii#Vn ho#m thc#Vn ho d n gian#H Ni#Vn Anh## 00894000000000301000450001900050000008200100000580800050001500200420002000700660 00620220004001280050013001320050014001450080014001590090027001730100005002000110 02900205015003500234005003100269013000700300021020700307020001600514020000800530 020001600538020001100554020001100565020000800576039000800584#Vi?t#015.59774#^214 #Th mc bi trch a ch tnh Bnh Dng#B.s.: L Th Trang, Trn Th Rit, T p th cn b phng Nghip v#T.1#L Th Trang#Trn Th Rit#^aTh Du Mt#^aTh vin tnh Bnh Dng#2008#^a591tr., 6tr. nh mu^b24cm#TTS ghi: Th vin tnh B nh Dng#Tp th cn b phng Nghip v#250929#Th mc nhng bi trch mang tn h cht chung v tnh Bnh Dng. Cc vn kin v t chc ng b a phng, o n thanh nin Cng sn H Ch Minh, ti liu v thin nhin v cc ngun ti nguy n thin nhin#Th mc a ch#ng b#on thanh nin#Ti nguyn#Bnh Dng#Th mc#Vn Anh## 00813000000000313000450001900050000008200100000580800050001500200420002000700660 00620220004001280050013001320050014001450080014001590090027001730100005002000110 02900205015003500234005003100269013000700300021010400307020001600411020000800427 020001200435020001200447020001100459020001100470020001000481039000800491#Vi?t#01 5.59774#^214#Th mc bi trch a ch tnh Bnh Dng#B.s.: L Th Trang, Trn Th Rit, Tp th cn b phng Nghip v#T.2#L Th Trang#Trn Th Rit#^aTh D u Mt#^aTh vin tnh Bnh Dng#2008#^a671tr., 6tr. nh mu^b24cm#TTS ghi: Th vin tnh Bnh Dng#Tp th cn b phng Nghip v#250930#Th mc nhng ti li u v kinh t a phng thuc cc lnh vc cng nghip, nng nghip, thng mi ...#Th mc a ch#Kinh t#Cng nghip#Nng nghip#Thng mi#Bnh Dng#Bi tr ch#Vn Anh## 00790000000000301000450001900050000008200100000580800050001500200420002000700660 00620220004001280050013001320050014001450080014001590090027001730100005002000110 02900205015003500234005003100269013000700300021011400307020001600421020000500437 020000800442020000900450020001100459020001000470039000800480#Vi?t#015.59774#^214 #Th mc bi trch a ch tnh Bnh Dng#B.s.: L Th Trang, Trn Th Rit, T p th cn b phng Nghip v#T.3#L Th Trang#Trn Th Rit#^aTh Du Mt#^aTh vin tnh Bnh Dng#2008#^a551tr., 6tr. nh mu^b24cm#TTS ghi: Th vin tnh B nh Dng#Tp th cn b phng Nghip v#250931#Th mc cc bi trch v y t, v n ho gio dc, khoa hc, vn hc ngh thut, lch s v cc nhn vt a phn g#Th mc a ch#Y t#Vn ho#Khoa hc#Bnh Dng#Bi trch#Vn Anh## 00576000000000277000450002600110000000200260001100300490003700700350008600500180 01210050016001390140007001550190005001620820006001678080005001730080018001780090 02300196010000500219011001500224013000700239020000500246020000600251020000700257 020001200264020001400276039000800290#VV09.17548#n tp v kim tra ton 1#Theo c hng trnh mi ca B Gio dc v o to#Trn Th Thu Thu, Nguyn Tn Minh#Tr n Th Thu Thu#Nguyn Tn Minh#24000#Vi?t#372.7#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a138tr.^b24cm#250932#Ton#Lp 1#n tp# kim tra#Sch c thm#Vn Anh## 00593000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020040000450030028000850070036001130220004001490050020001530080 01800173009002300191010000500214011001500219013000700234005001500241020001100256 020000600267020000800273020001400281039000800295#VV09.17549#VV09.17550#19000#Vi ?t#372.6#^214#Bi tp b tr v nng cao ting Vit 2#Gip em hc gii ting Vi t#Nguyn Th Kim Dung, H Th Vn Anh#T.1#Nguyn Th Kim Dung#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a111tr.^b24cm#250933#H Th Vn Anh#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Vn Anh## 00593000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020040000450030028000850070036001130220004001490050020001530080 01800173009002300191010000500214011001500219005001500234013000700249020001100256 020000600267020000800273020001400281039000800295#VV09.17551#VV09.17552#19000#Vi ?t#372.6#^214#Bi tp b tr v nng cao ting Vit 2#Gip em hc gii ting Vi t#Nguyn Th Kim Dung, H Th Vn Anh#T.2#Nguyn Th Kim Dung#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a109tr.^b24cm#H Th Vn Anh#250934#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Vn Anh## 00669000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020051000460030041000970070036001380050020001740080018001940090 02300212010000500235011001500240005001500255013000700270020001200277020001100289 020000600300020001200306020000700318020000800325020001400333039000800347#VV09.17 554#VV09.17553#26000#Vi?t#372.62#^214#35 b trc nghim v t lun vn - ti ng Vit 3#Ti liu hc v n tp dnh cho hc sinh#Nguyn Th Kim Dung, H Th V n Anh#Nguyn Th Kim Dung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a160tr .^b24cm#H Th Vn Anh#250935#Tp lm vn#Ting Vit#Lp 3#Trc nghim# thi#B i tp#Sch c thm#Vn Anh## 00496000000000265000450080800050000003900080000500200390001300500140005200700140 00660080018000800090023000980100005001210110014001260220004001400820006001440130 00700150014000700157026001100164026001100175019000500186020001100191020000600202 020000800208020001400216#^214#Vn Anh#Hng dn gii v bi tp ting Vit 3#Ph m Xun Lan#Phm Xun Lan#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a95tr.^b 24cm#T.1#372.6#250936#17000#VV09.17555#VV09.17556#Vi?t#Ting Vit#Lp 3#Bi tp #Sch c thm## 00496000000000265000450080800050000003900080000500200390001300500140005200700140 00660080018000800090023000980100005001210110014001260220004001400820006001440130 00700150014000700157026001100164026001100175019000500186020001100191020000600202 020000800208020001400216#^214#Vn Anh#Hng dn gii v bi tp ting Vit 3#Ph m Xun Lan#Phm Xun Lan#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a88tr.^b 24cm#T.2#372.6#250937#17000#VV09.17557#VV09.17558#Vi?t#Ting Vit#Lp 3#Bi tp #Sch c thm## 00497000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020039000450070014000840220004000980050014001020080018001160090 02300134010000500157011001500162013000700177020001100184020000600195020000800201 020001400209039000800223#VV09.17559#VV09.17560#19000#Vi?t#372.6#^214#Hng dn gii v bi tp ting Vit 4#Phm Xun Lan#T.1#Phm Xun Lan#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a120tr.^b24cm#250938#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Vn Anh## 00497000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020039000450070014000840220004000980050014001020080018001160090 02300134010000500157011001500162013000700177020001100184020000600195020000800201 020001400209039000800223#VV09.17561#VV09.17562#19000#Vi?t#372.6#^214#Hng dn gii v bi tp ting Vit 4#Phm Xun Lan#T.2#Phm Xun Lan#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a120tr.^b24cm#250939#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Vn Anh## 00497000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020039000450070014000840220004000980050014001020080018001160090 02300134010000500157011001500162013000700177020001100184020000600195020000800201 020001400209039000800223#VV09.17563#VV09.17564#19000#Vi?t#372.6#^214#Hng dn gii v bi tp ting Vit 5#Phm Xun Lan#T.1#Phm Xun Lan#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a112tr.^b24cm#250940#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Vn Anh## 00497000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020039000450070014000840220004000980050014001020080018001160090 02300134010000500157011001500162013000700177020001100184020000600195020000800201 020001400209039000800223#VV09.17565#VV09.17566#19000#Vi?t#372.6#^214#Hng dn gii v bi tp ting Vit 5#Phm Xun Lan#T.2#Phm Xun Lan#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a110tr.^b24cm#250941#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Vn Anh## 00558000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430020031000480030055000790070015001340050015001490080018001640090 02300182010000500205011001500210013000700225020000500232020000700237020000800244 020000600252020001400258039000800272#VV09.17567#VV09.17568#28000#Vi?t#512.0076# ^214#Gii ton v n luyn i s 7#Bin son theo chng trnh ca B Gio dc v o to#Nguyn c Ch#Nguyn c Ch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Min h#2009#^a175tr.^b24cm#250942#Ton#i s#Bi tp#Lp 7#Sch c thm#Vn Anh## 00582000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430020036000480030055000840070013001390050013001520080018001650090 02300183010000500206011001500211013000700226020000500233020000700238020001000245 020000800255020000700263020001400270039000800284#VV09.17569#VV09.17570#21000#Vi ?t#512.0076#^214#Gii bi tp i s v gii tch 11#Bin son theo chng trnh ca B Gio dc v o to#Trn Tin T#Trn Tin T#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T p. H Ch Minh#2009#^a128tr.^b24cm#250943#Ton#i s#Gii tch#Bi tp#Lp 11#S ch c thm#Vn Anh## 00559000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020020000460030032000660070015000980220004001130050015001170080 01800132009002300150010000500173011001500178020000500193020000800198020000600206 020001400212039000800226013000700234020000700241020000900248#VV09.17571#VV09.175 72#24000#Vi?t#510.76#^214#Gii bi tp ton 8#Bin son theo chng trnh mi#N guyn c Ch#T.1#Nguyn c Ch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^ a144tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 8#Sch c thm#Vn Anh#250944#i s#Hnh hc## 00521000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200080002380800050 00310020026000360030059000620070013001210050013001340080018001470090023001650100 00500188011001500193013000700208020001500215020000800230020000700238020001400245 039000800259#VV09.17573#22000#Vi?t#515.076#^214#Gii bi tp gii tch 12#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Trn Tin T#Trn Tin T# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a135tr.^b24cm#250945#Ton gii t ch#Bi tp#Lp 12#Sch c thm#Vn Anh## 00532000000000277000450002600110000002600110001101900050002208200040002780800050 00310140007000360020018000430030028000610070025000890050012001140080018001260090 02300144010000500167011001500172005001200187013000700199020001200206020000600218 020000800224020001400232039000800246#VV09.17574#VV09.17575#Vi?t#807#^214#25000# 100 bi vn hay 6#Bi dng hc sinh gii vn#Trn L Hn, L M Trang#Trn L H n#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a152tr.^b24cm#L M Trang#2509 46#Tp lm vn#Lp 6#Bi vn#Sch c thm#Vn Anh## 00542000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020020000460030062000660070016001280050016001440080018001600090 02300178010000500201011001500206013000700221020001200228020000600240020000800246 020001400254039000800268#VV09.17576#VV09.17577#20000#Vi?t#372.62#^214#Nhng bi vn mu 4#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to...#V Th Hoi Tm#V Th Hoi Tm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a104tr.^ b24cm#250947#Tp lm vn#Lp 4#Bi vn#Sch c thm#Vn Anh## 00501000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020020000460070045000660050016001110080018001270090023001450100 00500168011001500173013000700188020001200195020000800207020000600215020001400221 039001200235#VV09.17578#VV09.17579#24000#Vi?t#372.62#^214#Nhng bi vn mu 5#V Th Hoi Tm b.s., tuyn chn, gii thiu#V Th Hoi Tm#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a144tr.^b24cm#250948#Tp lm vn#Bi vn#Lp 5#Sch c thm#Phng Dung## 00550000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020020000460030068000660070015001340050015001490080018001640090 02300182010000500205011001500210013000700225020001200232020000800244020000600252 020001400258039001200272#VV09.17580#VV09.17581#28000#Vi?t#372.62#^214#Nhng bi vn hay 5#Bin son theo chng trnh hin hnh ca B Gio dc v o to...#V Th Lan Anh#V Th Lan Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a169 tr.^b24cm#250949#Tp lm vn#Bi vn#Lp 5#Sch c thm#Phng Dung## 00678000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020021000430030062000640070066001260050016001920080018002080090 02300226010000500249011001500254005001200269005001300281005002200294013000700316 020001200323020000800335020000700343020001400350039001200364#VV09.17582#VV09.175 83#32000#Vi?t#807#^214#Nhng bi vn mu 10#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to...#L Th M Trinh, Trn L Hn, Nguyn Ly Na, Nguyn Th Hng Trm#L Th M Trinh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a192 tr.^b24cm#Trn L Hn#Nguyn Ly Na#Nguyn Th Hng Trm#250950#Tp lm vn#Bi vn#Lp 10#Sch c thm#Phng Dung## 00637000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020021000430030059000640070053001230050016001760080018001920090 02300210010000500233011001500238005001200253005002200265013000700287020001200294 020000800306020000700314020001400321039001200335#VV09.17585#VV09.17584#33000#Vi ?t#807#^214#Nhng bi vn mu 11#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#L Th M Trinh, Nguyn Ly Na, Nguyn Th Hng Trm#L Th M Trinh #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a199tr.^b24cm#Trn L Hn#Nguyn Th Hng Trm#250951#Tp lm vn#Bi vn#Lp 11#Sch c thm#Phng Dung## 00641000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020020000430030062000630070055001250050017001800080018001970090 02300215010000500238011001500243005001600258005002000274013000700294020001000301 020000600311020000800317020001400325039001200339#VV09.17586#VV09.17587#27000#Vi ?t#428#^214#Hc tt ting Anh 6#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to...#V Th Huyn nh, Trn Th Thu H, Nguyn Th Cm Uyn#V Th Huy n nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a168tr.^b24cm#Trn Th Thu H#Nguyn Th Cm Uyn#250952#Ting Anh#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Phng Dung# # 00641000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020020000430030062000630070055001250050017001800080018001970090 02300215010000500238011001500243005001600258005002000274013000700294020001000301 020000600311020000800317020001400325039001200339#VV09.17588#VV09.17589#29000#Vi ?t#428#^214#Hc tt ting Anh 7#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to...#V Th Huyn nh, Trn Th Thu H, Nguyn Th Cm Uyn#V Th Huy n nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a184tr.^b24cm#Trn Th Thu H#Nguyn Th Cm Uyn#250953#Ting Anh#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Phng Dung# # 00641000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020020000430030062000630070055001250050017001800080018001970090 02300215010000500238011001500243005001600258005002000274013000700294020001000301 020000600311020000800317020001400325039001200339#VV09.17590#VV09.17591#29000#Vi ?t#428#^214#Hc tt ting Anh 8#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to...#V Th Huyn nh, Trn Th Thu H, Nguyn Th Cm Uyn#V Th Huy n nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a176tr.^b24cm#Trn Th Thu H#Nguyn Th Cm Uyn#250954#Ting Anh#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Phng Dung# # 00629000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020019000430030068000620070029001300050016001590080018001750090 02300193010000500216011001500221005001200236013000700248020000800255020001100263 020001200274020000800286020000700294020001400301039001200315#VV09.17592#VV09.175 93#38000#Vi?t#807#^214#Hc tt ng vn 11#C bn : Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#L Th M Trinh, Trn L Hn#L Th M Trinh#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a235tr.^b24cm#Trn L Hn#250955#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Lp 11#Sch c thm#Phng Dung## 00922000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200370003300300630 00700070044001330050010001770050015001870050015002020050014002170050012002310190 00500243082001000248808000500258008000500263009001000268010000500278011001500283 01300070029802101700030502000110047502000170048602000090050302000080051202000100 0520020000900530020000900539039001200548#VV09.17594#VV09.17596#VV09.17595#Bt da nh ngi cn mi vi thi gian#Tp bi vit v gio s, vin s, nh gio nhn d n Phan C #Hoi Vit, Phan Qunh Anh, ng Thu Nhi..#Hoi Vit#Phan Qunh A nh#ng Thu Nhi#La Thu Giang#Trng Sinh#Vi?t#371.10092#^214#^aH.#^aVn hc#2 009#^a425tr.^b24cm#250956#Gm nhiu bi vit v nhng k nim trong sng, sng ng, nhng cng hin trong nghin cu l lun ph bnh vn hc ca gio s - vi n s - nh gio nhn dn Phan C #Phan C #Vn hc hin i#Nh gio#K nim #S nghip#Gio dc#Vit Nam#Phng Dung## 00487000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200190 00520030012000710070019000830140007001020190005001090820010001148080005001240080 00500129009001000134010000500144011001500149013000700164020001700171020000900188 020001200197039001200209#VV09.17597#VV09.17599#VV09.17598#Nguyn Qunh Trang#Cho mt hnh trnh#Truyn ngn#Nguyn Qunh Trang#39000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^ aVn hc#2009#^a216tr.^b21cm#250957#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Phng Dung## 00819000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200450003300700590 00780140007001370190005001440820006001498080005001550080005001600090010001650100 00500175011001500180006001600195006001600211013000700227021018200234020001100416 02000050042702000120043202000070044402000080045102000150045902000070047403900120 0481#VV09.17600#VV09.17601#VV09.17602#Cha Trn Quc - kho cu v t liu Hn N m#Gii thiu, dch: Trnh Khc Mnh (ch.b.), Nguyn c Ton#65000#Vi?t#959.7# ^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a346tr.^b21cm#Trnh Khc Mnh#Nguyn c Ton#250958#G iii thiu lch s cha Trn Quc. V tr, tn gi v nhng t trng tu ln ca cha. Tm hiu di sn Hn Nm cha, honh phi, cu i, vn bia, chung, th vnh cha Trn Quc#Nghin cu#Cha#Hn Nm hc#Di sn#Lch s#Cha Trn Quc#H Ni#Phng Dung## 00482000000000265000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100150 00440020024000590030013000830070015000960190005001110820011001168080005001270080 00500132009001000137010000500147011001500152013000700167020001700174020000900191 020000400200039001200204#VV09.17603#VV09.17604#VV09.17606#VV09.17605#L Quang Tr ang#Gi vn thi v t bin#Th chn lc#L Quang Trang#Vi?t#895.922134#^214#^aH .#^aVn hc#2009#^a435tr.^b21cm#250959#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Phng Dung ## 00613000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200180 00450030012000630070065000750140007001400190005001470820004001528080005001560080 00500161009001000166010000500176011001500181019000800196006001100204006001300215 006002000228013000700248020001700255020000300272020001200275039001200287#VV09.17 607#VV09.17608#VV09.17609#Twain, Mark#Chng ngc Wilson#Tiu thuyt#Mark Twain ; Dch: L Huy Bc, Bi Linh Hu, Dng Th nh Tuyt#32000#Vi?t#813#^214#^aH.#^ aVn hc#2009#^a214tr.^b21cm#Dch M#L Huy Bc#Bi Linh Hu#Dng Th nh Tuyt #250960#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Phng Dung## 00508000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200190 00490070016000680140007000840190005000910820010000968080005001060080005001110090 01000116010000500126011001500131004001800146013000700164020001700171020001100188 020000900199020001000208039001200218#VV09.17611#VV09.17610#VV09.17612#Trn Cng ng#Truyn Kiu k li#Trn Cng ng#39000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn h c#2009#^a183tr.^b20cm#Ti bn ln th 1#250961#Vn hc hin i#Truyn th#Vit Nam#Truyn k#Phng Dung## 00740000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200140003300300120 00470070017000590140007000760190005000830820007000888080005000950080005001000090 01000105010000500115011001500120006001200135013000700147021022800154020001700382 020001700399020001400416020000800430039001200438#VV09.17613#VV09.17614#VV09.1761 5#Hy hi Alice#Khuyt danh#Qunh Trang dch#44000#Vi?t#362.29#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a259tr.^b20cm#Qunh Trang#250962#Gm nhng trang nht k k v cuc i sng gi ca mt c gi tui teen, mt thiu n v danh nghin ma tu v ch t v s dng ma tu qu liu, nhm gio dc cho th h tr cnh gic, trnh xa nhng loi thuc phin mi ny#Vn hc hin i#Thanh thiu nin#Nghin ma tu#N ht k#Phng Dung## 00570000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200270 00440030012000710070021000830140007001040190005001110820006001168080005001220080 00500127009001000132010000500142011001500147019001400162006000300176015003200179 013000700211020001700218020000900235020001200244039001200256#VV09.17616#VV09.176 17#VV09.17618#Yamada Amy#Tr a ca nhng ngn tay#Tiu thuyt#Yamada Amy ; An dch#24000#Vi?t#895.6#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a131tr.^b20cm#Dch Nht Bn#An# Tn tht tc gi: Yamada Futaba#250963#Vn hc hin i#Nht Bn#Tiu thuyt#Ph ng Dung## 00863000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200110003300300530 00440070056000970140007001530190005001600820012001658080005001770080005001820090 01000187010000500197011001500202005000900217005001100226005001400237005001200251 00500130026300500090027601300070028502101440029202000170043602000080045302000070 0461020001300468020000800481039001200489#VV09.17619#VV09.17620#VV09.17621#Tagala u 10#Tuyn tp sng tc, su tm, nghin cu vn ho Chm#Phan Kan, Tu Nguyn, Bi Minh Quc... ; Inrasara ch.b.#30000#Vi?t#895.9228008#^214#^aH.#^aVn hc#20 09#^a304tr.^b21cm#Phan Kan#Tu Nguyn#Bi Minh Quc#D Th Hon#Khnh Phng#Inr asara#250964#Ghi li mt s sng tc, nghin cu c bit qua cc bi th, vn x ui, ghi chp, ph bnh, cm nhn v vn ho, vn x hi ca dn tc Chm#Vn hc hin i#Vn ho#X hi#Dn tc Chm#Tp vn#Phng Dung## 00490000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200090 00510030020000600070018000800140007000980190005001050820009001108080005001190080 00500124009001000129010000500139011001500144013000700159020001700166020000900183 020002000192039001200212#VV09.17622#VV09.17624#VV09.17623#Nguyn Quang Knh#Ngi bu#Tiu thuyt lch s#Nguyn Quang Knh#68000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a442tr.^b21cm#250965#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt lch s#Ph ng Dung## 00641000000000313000450002600110000002600110001100200180002200300250004000700640 00650140008001290190005001370820012001428080005001540080005001590090010001640100 00500174011001500179005001200194005001500206005001600221005001700237005001500254 005000900269013000700278020001700285020000900302020000400311039001200315#VV09.17 625#VV09.17626#Trng An mt thu#Th chn lc 1010 - 2010#L Cng Un, L Thng Kit, Trng Hn Siu... ; Gia Dng b.s.#135000#Vi?t#895.9221008#^214#^aH.#^aV n hc#2009#^a749tr.^b21cm#L Cng Un#L Thng Kit#Trng Hn Siu#Trn Quang Triu#Trn Quc Tun#Gia Dng#250966#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Phng Dung# # 00443000000000241000450002600110000002600110001100100150002200200310003700700150 00680140007000830190005000900820009000958080005001040080005001090090010001140100 00500124011001500129013000700144020001800151020000900169020001100178039001200189 #VV09.17627#VV09.17628#Phm ng Hng#Tuyn tp truyn th thiu nhi#Phm ng H ng#52000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a171tr.^b21cm#250967#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn th#Phng Dung## 00721000000000301000450002600110000000100130001100200290002400300490005300700390 01020140008001410190005001490820006001548080005001600080018001650090023001830100 00500206011001500211005001000226013000700236021009500243020001000338020000800348 020001200356020000600368020001800374020001500392039001200407#VV09.17629#Crooks, Rick#Toefl iBT II - 120 listening#Ti liu luyn thi trc nghim Toefl qua mng. ..#Rick Crooks ; Thnh Yn dch, ch gii#125000#Vi?t#428.3#^214#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a369tr.^b24cm#Thnh Yn#250968#Gii thiu ti l iu luyn thi ting Anh trnh nghe TOEFL - iBT theo phng php trc nghim#T ing Anh#Bi tp#Trc nghim#TOEFL#K nng nghe hiu#Sch luyn thi#Phng Dung# # 00789000000000313000450002600110000002600110001100200210002200700870004301400080 01300190005001380820006001438080005001490080018001540090051001720100005002230110 01500228005001300243005001400256005001900270005001300289006001100302013000700313 021010100320020001000421020001300431020001300444020000600457039001200463#VV09.17 630#CDVN.01016#Tomato Toefl Writing#Ch.b.: Kim Hyeon-ju, Lee Hye-jeong, David S. McCormick, John Boswell ; L Huy Lm dch#156000#Vi?t#428.2#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh^bCng ty TNHH Nhn Tr Vit#2009#^a349tr.^b26cm#Kim Hyeon-ju#Lee Hye-jeong#David S. McCormick#John Boswell#L Huy Lm#250969#Gii th iu k nng luyn vit ting Anh, vit cu, vit email, vit bi lun theo chn g trnh TOEIC#Ting Anh#K nng vit#Chng trnh#TOEIC#Phng Dung## 01078000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200560003300700630 00890190005001520820018001578080005001750080012001800090017001920100005002090110 03000214005001500244005001600259005001600275005001200291005001600303015002900319 01300070034802103210035502000080067602000150068402000100069902000090070902000100 0718039001200728#VV09.17632#VV09.17633#VV09.17631#Lch s Ban Tuyn gio thnh u Hi Phng (1947 - 2007)#S.t., b.s.: Phm Vn Vng, Nguyn Th Phc, Trn Th Phng..#Vi?t#324.2597070959735#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a293tr., 35tr. nh mu^b21cm#Phm Vn Vng#Nguyn Th Phc#Trn Th Phng#Trn B Kim# on Trng Sn#TTS ghi: Thnh u Hi Phng#250970#Ghi li nhng s kin chn t hc, v vang ca hot ng Tuyn gio vi s n lc vn ln khng ngng ca cc th h cn b Tuyn gio Hi Phng trong 60 nm qua (1947 - 2007), ng thi r t ra nhng bi hc kinh nghim v xy dng i ng, nng cao cht lng hot n g, lm tt hn cng tc tham mu trong thi gian ti#Lch s#Ban Tuyn gio#Hot ng#Thnh u#Hi Phng#Phng Dung## 01155000000000373000450002600110000002600110001100200310002200700560005301900050 01090820018001148080005001320080012001370090017001490100005001660110029001710050 01600200005001200216005001200228005001200240005001600252015007200268013000700340 02103330034702000080068002000080068802000070069602000210070302000080072402000110 0732020000800743020000800751020001000759039001200769#VV09.17634#VV09.17635#Lch s ng b phng Lam Sn#S.t., b.s.: Trn Xun Thnh, L Qu Hng, Mc ng n. .#Vi?t#324.2597070959735#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a184tr., 7tr. nh mu^b21cm#Trn Xun Thnh#L Qu Hng#Mc ng n#V Mnh Hp#Nguyn Th Phc #TTS ghi: BCH ng b phng Lam Sn. Qun L Chn -thnh ph Hi Phng#250971# Gii thiu vi nt v qu trnh hnh thnh v truyn thng vn ho, yu nc ca nhn dn phng Lam Sn (qun L Chn, thnh ph Hi Phng). Nhng ng gp ca ng b v nhn dn phng trong khng chin chng M cu nc v pht trin ki nh t - x hi, thc hin cng cuc i mi, xy dng phng, pht trin vng m nh ton din#Lch s#ng b#Phng#Khng chin chng M#i mi#Pht trin#Lam Sn#L Chn#Hi Phng#Phng Dung## 01039000000000373000450002600110000000200170001100300680002800700680009601900050 01640820008001698080005001770080012001820090017001940100005002110110015002160050 01400231005001200245005001500257005001100272005001100283005001400294015008700308 01300070039502101350040202000170053702000200055402000110057402000080058502000090 0593020000800602020001000610020003500620039001000655#VV09.17636#K c Trng Sn #Tp sch k nim 50 nm thnh lp trng THPT Kin An (1959 - 2009)#H Vn Nh ng, H Thc Qu, Bi Quang Dng... ; V Khc Trnh ch.b.#Vi?t#373.071#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a426tr.^b21cm#H Vn Nhng#H Thc Qu#Bi Quang Dng#H nh L# Th Ho#V Khc Trnh#TTS ghi: ng mn trng ph thng cp III Kin An. Cc kho hc: 1-2-3 (1959 - 1964)#250972#Bao gm nhng bi vit, n hng k nim, bi th ca cu hc sinh, mt s thy c gio v trng ph thng trung hc Kin An - Hi Phng#Trng ph thng#Ph thng trung hc#Thnh tch# o to#Gio dc#Kin An#Hi Phng#Trng ph thng trung hc Kin An#Thanh Vn## 00597000000000301000450002600110000002600110001101900050002208200120002780800050 00390020015000440030004000590070049000630220004001120050012001160050018001280050 01500146005001800161005002000179008001200199009001700211010000500228011001500233 013000700248020001700255020000400272020000900276039001000285#VV09.17637#VV09.176 38#Vi?t#895.9221008#^214#Hoa sng trng#Th#Nguyn Khi, Dng Xun Nguyn, Hon g Th Tha..#T.3#Nguyn Khi#Dng Xun Nguyn#Hong Th Tha#Nguyn Th Phng# Phm Th Thanh Tho#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a151tr.^b21cm#250973#Vn hc hin i#Th#Vit Nam#Thanh Vn## 00794000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200560003800700160 00940190005001100820004001158080005001190080012001240090017001360100005001530110 01500158013000700173021023700180020002100417020001000438020001100448020000900459 020000900468020000700477020001000484039001000494#VV09.17639#VV09.17640#Trnh Tr ng Gi#Hp tc x Bch ng vi chng ng mt phn t th k#Trnh Trng Gi#V i?t#334#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a273tr.^b21cm#250974#Bao gm nh ng bi vit tng kt nhng bi hc kinh nghim, nhng thnh tu t c, nhng kh khn trong sut 25 nm qua t 1984 n 2009 ca hp tc x Bch ng - doanh nghip sn xut kinh doanh ca thng bnh binh v ngi tn tt#Hp tc x Bc h ng#Thnh tu#Thch thc#Hi nhp#ng Hi#An Hi#Hi Phng#Thanh Vn## 00486000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200090 00510030016000600070018000760140007000940190005001010820010001068080005001160080 00500121009001900126010000500145011001500150013000700165020001700172020000900189 020001200198039001000210#VV09.17641#VV09.17642#VV09.17643#Sng Nguyt Minh#D h ng#Tp truyn ngn#Sng Nguyt Minh#36000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2009#^a234tr.^b20cm#250975#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh Vn## 00470000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200140 00420030012000560070009000680140008000770190005000850820010000908080005001000080 00500105009001900110010000500129011001500134013000700149020001700156020000900173 020001200182039001000194#VV09.17644#VV09.17645#VV09.17646#Th Dng#Mt na l s #Tiu thuyt#Th Dng#100000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^ a566tr.^b21cm#250976#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Thanh Vn## 00512000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200210 00500030012000710070017000830140007001000190005001070820010001128080005001220080 00500127009001900132010000500151011001500156004000800171013000700179020001700186 020000900203020001200212039001000224#VV09.17647#VV09.17649#VV09.17648#Trung Trun g nh#Sng kh hn l cht#Tiu thuyt#Trung Trung nh#35000#Vi?t#895.92234#^ 214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a181tr.^b21cm#Ti bn#250977#Vn hc hin i# Vit Nam#Tiu thuyt#Thanh Vn## 00474000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200170 00410030016000580070008000740140007000820190005000890820010000948080005001040080 00500109009001900114010000500133011001500138013000700153020001700160020000900177 020001200186039001000198#VV09.17650#VV09.17651#VV09.17652#Vn Gi#Mt ngy nt v n#Tp truyn ngn#Vn Gi#27000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#20 09#^a174tr.^b20cm#250978#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh Vn## 00490000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200180 00500030012000680070017000800140008000970190005001050820010001108080005001200080 00500125009001900130010000500149011001500154013000700169020001700176020000900193 020001200202039001000214#VV09.17653#VV09.17654#VV09.17655#Hong Khi Phong#Ngi trm nm c#Tiu thuyt#Hong Khi Phong#100000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb . Hi Nh vn#2009#^a591tr.^b24cm#250979#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#T hanh Vn## 00445000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200170003700300040 00540070015000580140007000730190005000800820010000858080005000950080005001000090 01900105010000500124011001500129013000700144020001700151020000900168020000400177 039001000181#VV09.17656#VV09.17657#Nguyn Huy Ch#Xanh mu c tch#Th#Nguyn Hu y Ch#40000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a190tr.^b21cm#250 980#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh Vn## 00462000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200100003500300310 00450070013000760140007000890190005000960820011001018080005001120080005001170090 01900122010000500141011001500146013000700161020001700168020000900185020000400194 039001000198#VV09.17659#VV09.17658#L Huy Quang#Phi khc#1968 - 2008 : 40 nm - 108 bi#L Huy Quang#40000#Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^ a227tr.^b21cm#250981#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh Vn## 00451000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200110003800300040 00490070016000530140007000690190005000760820010000818080005000910080005000960090 01900101010000500120011002500125013000700150020001700157020000900174020000400183 039001000187#VV09.17660#VV09.17661#Nguyn Tin Tn#ng xun#Th#Nguyn Tin T n#40000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a148tr., 4tr. nh^b21 cm#250982#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh Vn## 00454000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200300003500300040 00650070013000690140007000820190005000890820010000948080005001040080005001090090 01900114010000500133011001500138013000700153020001700160020000900177020000400186 039001000190#VV09.17662#VV09.17663#V Thanh Hoa#Trong em c ngi n b khc#Th #V Thanh Hoa#40000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a111tr.^ b21cm#250983#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh Vn## 00432000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200090003500300040 00440070013000480140007000610190005000680820010000738080005000830080005000880090 01900093010000500112011001400117013000700131020001700138020000900155020000400164 039001000168#VV09.17664#VV09.17665#Hong T Nga#Li sng#Th#Hong T Nga#20000 #Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a63tr.^b21cm#250984#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#Thanh Vn## 01236000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440190005000520820010000578080005000670020021000720030049000930070051001420220 00400193221001000197005000800207005001200215005001300227005001700240005001700257 00800050027400900700027901000050034901100150035401500430036902104020041202000100 0814020000700824020001400831039001000845013000700855#VL09.02109#VL09.02110#VL09. 02112#VL09.02111#130000#Vi?t#349.59731#^214#Bch khoa th H Ni#K nim 1000 n m Thng Long - H Ni 1010 - 2010#B.s.: Hu c (ch.b.), L Vn Thu, Ng c T it..#T.4#Php lut#Hu c#L Vn Thu#Ng c Tit#Nguyn Hu Qunh#Nguyn Min h Lun#^aH.#^aVn ho Thng tin ; Vin Nghin cu v Ph bin Kin thc Bch kho a#2009#^a307tr.^b27cm#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph H Ni#Gii thiu tng quan cc hnh thc php lut t xa n nay Vit Nam v H Ni, c th v bn sc dn tc ca php lut Vit Nam v H Ni, php lut qua cc thi k lch s, hng c c H Ni; cc c quan t php Thng Long - H Ni qua cc giai on lch s, tuyn dng v o to cc chc danh t php qua cc giai on lc h s, k tha v pht huy bn sc dn tc v nh nc v php lut#Php lut#H Ni#Bch khoa th#Thanh Vn#250985## 01000000000000373000450002600110000002600110001100100170002200200650003900300390 01040070039001430140008001820190005001900820008001958080005002030080005002080090 02100213010000500234011001500239005001400254015004800268013000700316021018700323 02000100051002000090052002000050052902000090053402000080054302000080055102000080 0559020001800567020001800585020001300603039001000616#VL09.02114#VL09.02113#Trn g Minh Tun#Sc nc ngn nm - cm nang php lut trong cuc sng hng ngy#Dn sinh - y t, gio dc, vn ho...#Ch.b.: Trng Minh Tun, Trnh Vn Sn#25000 0#Vi?t#349.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a967tr.^b28cm#Trnh Vn Sn #TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng. B T php#250986#Tp hp 40 vn bn php lut quan trng, trc tip iu chnh cuc sng ngi dn theo bn nhm lnh vc : dn sinh, y t, gio dc, vn ho; an ninh - trt t, t php, chnh sch x h i#Php lut#Dn sinh#Y t#Gio dc#Vn ho#An ninh#T php#Chnh sch x hi#V n bn php lut#Sch tra cu#Thanh Vn## 00623000000000301000450002600110000000200210001100300390003200700510007100500160 01220050011001380050020001490050010001690050015001790140007001940190005002010820 00800206808000500214008000500219009001100224010000500235011001500240004001800255 013000700273020001000280020000600290020001500296039001000311#VL09.02115#Start wi th English 2#Sch ting Anh dng cho hc sinh lp 2#ng Ngc Chiu, Nguyn t, L Ngc Tng Khanh..#ng Ngc Chiu#Nguyn t#L Ngc Tng Khanh#Xun Phan# Phm Tr Thin#35000#Vi?t#372.652#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a112tr.^b27cm#Ti bn ln th 1#250987#Ting Anh#Lp 2#Sch gio khoa#Thanh Vn## 00764000000000301000450002600110000002600110001100100120002200200440003400300770 00780070012001550140007001670190005001740820007001798080005001860080005001910090 01100196010000500207011001500212015006100227013000700288021009600295020002200391 020000800413020000700421020001300428020001100441039001000452#VL09.02116#VL09.021 17#V Th Ngn#Gio trnh t chc dy hc trng mm non#c thm nh ti H i ng Khoa hc theo Quyt nh s 170A - CSPMG TW3...#V Th Ngn#27000#Vi?t# 372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a144tr.^b27cm#TTS ghi: Trng cao ng S ph m Trung ng Tp. H Ch Minh#250988#Trnh by nhng vn chung v t chc dy hc v phng php t chc dy hc trng mm non#Phng php ging dy#L lu n#Tr em#Tui mm non#Gio trnh#Thanh Vn## 00894000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200350003600300770 00710070014001480140007001620190005001690820009001748080005001830080005001880090 01100193010000500204011001500209015006100224013000700285021025900292020001200551 020000700563020001300570020001100583039001000594#VL09.02118#VL09.02119#Phan Than h H#Gio trnh sinh l hc tr mm non#c thm nh ti Hi ng Khoa hc the o Quyt nh s 170A - CSPMG TW3...#Phan Thanh H#32000#Vi?t#612.0083#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a184tr.^b27cm#TTS ghi: Trng cao ng S phm Trung ng Tp . H Ch Minh#250989#Trnh by c im cc c quan trong c th tr mm non, gi i thch cc hin tng sinh l, s pht trin v cu to ca h thn kinh, cc gic quan , c xng, h tun hon, h h hp, h tiu ho, h tit niu, h ni tit, sinh dc ca tr em tui mm non#Sinh l hc#Tr em#Tui mm non#Gio tr nh#Thanh Vn## 00961000000000313000450002600110000002600110001100100150002200200380003700300770 00750070015001520140007001670190005001740820006001798080005001850080005001900090 01100195010000500206011001500211015006100226013000700287021027400294020001800568 020000700586020001100593020000900604020001300613020001100626039001000637#VL09.02 121#VL09.02120#Phm Th Nhun#Gio trnh phng bnh cho tr mm non#c thm nh ti Hi ng Khoa hc theo Quyt nh s 170A - CSPMG TW3...#Phm Th Nhun# 35000#Vi?t#616.9#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a208tr.^b27cm#TTS ghi: Trng cao ng S phm Trung ng Tp. H Ch Minh#250990#Trnh by nguyn nhn, ng ly ca cc bnh truyn nhim thng gp tr em, cch pht hin c triu chng l m sng in hnh qua cc thi k ca cc bnh nhim trng thng gp, cc bin chng v cc bin php phng cc bnh truyn nhim thng gp v x tr kp thi #Bnh truyn nhim#Tr em#Phng bnh#iu tr#Tui mm non#Gio trnh#Thanh Vn# # 01126000000000325000450002600110000002600110001100200750002200700780009700500130 01750050019001880050020002070050019002270140007002460190005002530820007002588080 00500265008000500270009001100275010000500286011001500291004001800306015012800324 01300070045202102810045902000180074002000100075802000070076802000150077503900100 0790#VL09.02122#VL09.02123#T chc hot ng pht trin nhn thc cho tr mm no n theo hng tch hp#L Thu Hng, Trn Th Ngc Trm, Hong Th Thu Hng... ; L Thu Hng ch.b.#L Thu Hng#Trn Th Ngc Trm#Hong Th Thu Hng#Nguyn T hanh Giang#30000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a156tr.^b27cm#Ti bn l n th 2#TTS ghi: Vin Chin lc v Chng trnh Gio dc. Trung tm Nghin c u Chin lc v Pht trin Chng trnh Gio dc Mm non#250991#Trnh by mt s c im pht trin nhn thc ca tr mm non. Vai tr ca cha m v c gio i vi s pht trin nhn thc ca tr. Hng dn mt s hot ng c th cho tr nh: luyn tp gic quan, hot ng nhn bit, hot ng khm ph khoa hc, ho t ng lm quen vi ton#Gio dc mu gio#Nhn thc#T duy#Sch gio vin#Thanh Vn## 00532000000000253000450002600110000000200590001100700500007000500150012000500180 01350050015001530140007001680190005001750820007001808080005001870080005001920090 01100197010000500208011001500213013000700228020001000235020000900245020001400254 039001000268#VL09.02124#Gip tr mu gio lm quen vi cc ting Anh tng c ng#Phm Tr Thin, Phm Th Kim Lin, Phm Ngc Lanh#Phm Tr Thin#Phm Th Kim Lin#Phm Ngc Lanh#21000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a128tr.^b27cm #250992#Ting Anh#Mu gio#Sch c thm#Thanh Vn## 00522000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200080002380800050 00310020026000360290025000620070024000870220004001110060016001150060011001310060 02000142008000500162009001100167010000500178011001400183013000700197020001000204 020000900214020001100223039001000234#VL09.02125#55000#Vi?t#372.652#^214#English alive! - khoa hc#English alive! - science#Dch: ng Ngc Chiu..#T.1#ng Ng c Chiu#Nguyn t#L Ngc Tng Khanh#^aH.#^aGio dc#2009#^a80tr.^b27cm#250993 #Ting Anh#Tiu hc#B TK TVQG#Thanh Vn## 00945000000000337000450002600110000002600110001100200590002200700460008100500150 01270050014001420050013001560050013001690050015001820190005001970820018002028080 00500220008001200225009001700237010000500254011001400259015004700273013000700320 02101960032702000140052302000080053702000100054502000090055502000100056402000230 0574039001000597#VL09.02126#VL09.02127#60 nm xy dng v trng thnh ca ng b huyn Ngc Lc#Phm Thanh Sn, Bi Trung Anh, L Trn Cnh..#Phm Thanh Sn#B i Trung Anh#L Trn Cnh# Thanh Bi#Phm Vn Hng#Vi?t#324.2597070959741#^21 4#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a36tr.^b27cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b huyn Ngc Lc#250994#Bao gm nhng bi vit v qu trnh hnh thnh pht tri n v nhng thnh tu t c ca ng b huyn Ngc Lc - Thanh Ho t 1949 - 2 009 trong khng chin chng Php, chng M v xy dng CNXH#ng b huyn#Lch s #Hot ng#Ngc Lc#Thanh Ho#ng Cng sn Vit Nam#Thanh Vn## 01032000000000337000450002600110000002600110001101900050002208200070002780800050 00340020040000390030072000790070047001510220005001980050015002030050014002180050 01400232005001300246005001600259008000500275009003300280010000500313011001500318 01300070033301500720034002102070041202000160061902000160063502000220065102000110 0673039001000684#VL09.02128#VL09.02129#Vi?t#333.91#^214#Tuyn tp ti nguyn v mi trng bin#S c bit k nim 50 nm thnh lp vin Ti nguyn v Mi tr ng Bin#Trn c Thnh, Trn nh Ln, Nguyn Hu C..#T.14#Trn c Thnh#Trn nh Ln#Nguyn Hu C#Lng Vn Kn#Nguyn Vn Qun#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a289tr.^b27cm#250995#S c bit k nim 50 nm thnh lp vin T i nguyn v Mi trng Bin#Tuyn tp cc bi nghin cu khoa hc nm 2007 v a mi trng bin, ho hc v nhim mi trng bin, sinh thi v ti nguyn sinh vt bin, vt l bin, vin thm bin v qun l tng hp vng b bin#Ti nguyn bin#Mi trng bin#Cng trnh nghin cu#B TK TVQG#Thanh Vn## 00997000000000349000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330010019000380020017000570030028000740070067001020220004001690050020001730060 01300193006001600206006001500222008000500237009003300242010000500275011002100280 01300070030103900100030801500460031802102300036402000070059402000170060102000110 0618020000900629020000900638#VL09.02130#VL09.02131#Vi?t#620.1#^214#Finnemore, E. John#C hc cht lng#Dnh cho cc ngnh K thut#E. John Finnemore, Joseph B. Franzini ; Dch, h..: H Vit Hng..#T.2#Franzini, Joseph B.#H Vit Hng#Nguy n Thu HIn#Nguyn Vn Ti#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^aXXIV, 406 tr.^b29cm#250996#Thanh Vn#TTS ghi: Trng H Thu li. B mn Thu lc#Trnh b y c hc cht lng v nhng vn lin quan n lc tc dng ln vt chm, dn g chy n nh trong knh h, o lng cht lng, dng chy khng n nh v cc vn ton hc ca cht lng l tng, my thu lc, my tn#Vt l#C hc ch t lng#Gio trnh#ng dng#K thut## 00775000000000229000450002600110000002600110001100200500002201900050007208200040 00778080005000810080005000860090033000910100005001240110019001290150060001480130 00700208021029000215020000900505020001000514020001100524039001000535#VL09.02132# VL09.02133#C s gii tch s - mt cch tip cn thut ton#Vi?t#515#^214#^aH.# ^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^aXI, 478tr.^b29cm#TTS ghi: Trng i h c Thu li. Khoa Cng ngh Thng tin#250997#Trnh by cc h thng s v sai s, ni suy bng a thc, nghim ca cc phng trnh phi tuyn, ma trn v h ph ng trnh tuyn tnh, cc h phng trnh v ti u ho khng rng buc, tnh xp x, o hm, tch phn v nghim ca cc phng trnh vi phn cng cc bi ton gi tr bin#Ton hc#Gii tch#Thut ton#Thanh Vn## 00810000000000301000450002600110000002600110001100100170002200200350003900700620 00740190005001360820004001418080005001450080005001500090008001550100005001630110 01500168015005100183005002200234006001300256006001600269006001600285013000700301 021014100308020001800449020002000467020001100487039001000498#VL09.02134#VL09.021 35#Ned. H. C. Hwang#C s h thng thu lc cng trnh#Ned. H. C. Hwang, Robert J. Houghtalen ; Dch: H Vit Hng..#Vi?t#627#^214#^aH.#^aK.nxb#2009#^a252tr.^b2 9cm#TTS ghi: Trng i hc Thu li. B mn Thu lc#Houghtalen, Robert J.#H Vit Hng#Nguyn Thu Hin#L Th Thu Hin#250998#Trnh by nhng c tnh c bn ca nc, dng chy trong ng, trong knh h, cng trnh thu li, thit b o dng chy v m hnh thu lc#H thng thu lc#Thu lc cng trnh#Gio trnh#T hanh Vn## 00908000000000337000450002600110000002600110001100200540002200700510007601900050 01270820008001328080005001400080005001450090011001500100005001610110015001660150 03300181005001600214005001600230005001500246005001500261005001300276013000700289 02101940029602000170049002000120050702000150051902000110053402000080054502000070 0553039001000560#VL09.02136#VL09.02137#K yu hi tho quc gia v gio dc m v t xa 2009#Nguyn Hng Sn, Lm Quang Thip, Phan Mnh Tin..#Vi?t#378.597#^21 4#^aH.#^aTh gii#2009#^a219tr.^b30cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn H ng Sn#Lm Quang Thip#Phan Mnh Tin#Phm Minh Vit#Phan Vn Qu#250999#Tp hp nhng bi nghin cu ti hi tho quc gia v gio dc m, o to t xa, cht lng o to v mt s kinh nghim v vn ny ca mt s trng i hc tron g khi ASEAN v trong nc#Gio dc i hc#Gio dc m#Gio dc t xa#Cht ln g#o to#K yu#Thanh Vn## 00851000000000325000450002600110000002600110001100200900002200700520011201900050 01640820008001698080005001770080005001820090008001870100005001950110015002000150 04100215005001700256005001600273005001500289005001200304005001100316013000700327 02101220033402000140045602000110047002000180048102000090049902000070050803900100 0515#VL09.02138#VL09.02139#K yu kinh nghim bi dng, tuyn chn kim st vi n gii trong ngnh kim st nhn dn#Dng Thanh Biu, Nguyn Huy Min, ng Vn Khanh..#Vi?t#347.597#^214#^aH.#^aK.nxb#2009#^a259tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Kim st Nhn dn ti cao#Dng Thanh Biu#Nguyn Huy Min#ng Vn Khanh#H Th Phn #L Vn Ng#251000#Bao gm cc bi nghin cu v kinh nghim bi dng o to, tuyn chn kim st vin gii trong ngnh kim sot nhn dn#Kim st vin#Tuyn chn#Kim st nhn dn#Vit Nam#K yu#Thanh Vn## 00830000000000277000450002600110000002600110001100100210002200200660004300700680 01090190005001770820006001828080005001880080005001930090033001980100005002310110 01500236015007900251013000700330006004100337004004000378021009200418020001100510 020001000521020001100531039001000542#VL09.02140#VL09.02141#Holloway, James Paul# Gii thiu lp trnh k thut - cc thut ton gii cc bi ton#James Paul Hol loway ; Nhm ging vin khoa Cng ngh Thng tin dch#Vi?t#005.1#^214#^aH.#^aKho a hc T nhin v Cng ngh#2009#^a450tr.^b29cm#Lu hnh ni b. - TTS ghi: Tr ng i hc Thu li. Khoa Cng ngh Thng tin#251001#Nhm ging vin khoa Cng ngh Thng tin#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#Gii thiu v thut ton v cch to ra chng v cch lp trnh k thut vi cc thut ton#Thut ton#L p trnh#Gio trnh#Thanh Vn## 01047000000000337000450002600110000002600110001100200130002200700700003501900050 01050820006001108080005001160080005001210090033001260100005001590110015001640150 09200179006001900271006001600290006001600306005001500322005001800337013000700355 02102800036202000040064202000140064602000070066002000110066702000080067802000130 0686039001000699#VL09.02143#VL09.02142#Khoa hc t#Dch: Giang Th Thu Tho... ; H..: Hong Thi i, Phm Th Minh Th#Vi?t#631.4#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhi n v Cng ngh#2009#^a450tr.^b29cm#Lu hnh ni b. - TTS ghi: Trng i hc Thu li. B mn Qun l Ti nguyn thin nhin#Giang Th Thu Tho#Nguyn Vit A nh#Nguyn Trng H#Hong Thi i#Phm Th Minh Th#251002#Trnh by khi nim, vai tr ca t, tnh cht vt l, tnh cht ho hc, khong vt hc, cht hu c trong t, nc, sinh thi hc t, mi quan h gia dinh dng a lng vi t v cy, dinh dng vi lng v c t, phn bn v ph ca t, th nhng v s dng t...#t#Sinh thi hc# ph#Th nhng#S dng#Khoa hc t#Than h Vn## 00836000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200300003800700290 00680190005000970820008001028080005001100080005001150090033001200100005001530110 01400158005001200172015006600184013000700250021026400257020001700521020001100538 020001100549039001000560#VL09.02144#VL09.02145#Lng Duy Thnh#Th nghim vt l i cng I#Lng Duy Thnh, Phan Vn #Vi?t#530.072#^214#^aH.#^aKhoa hc T n hin v Cng ngh#2009#^a58tr.^b29cm#Phan Vn #TTS ghi: Trng i hc Thu l i. Khoa Nng lng. B mn Vt l#251003#Trnh by nhng bi th nghim vt l v xc nh h s cng mt ngoi ca cht lng, nhit dung ring ca cht rn, b c sng v vn tc ca sng m bng phng php sng dng, ma st ca trc, n hit dung phn t ca cht kh bng phng php dn on nhit...#Vt l i c ng#Th nghim#Gio trnh#Thanh Vn## 00778000000000265000450002600110000002600110001101900050002208200040002780800050 00310010015000360020042000510030041000930070014001340220004001480080005001520090 03300157010000500190011001500195013000700210005001500217021024500232020001400477 020001100491039001000502#VL09.02146#VL09.02147#Vi?t#577#^214#Malles, Manuel#Sinh thi hc - cc khi nim v ng dng#Dng cho sinh vin chuyn ngnh Thu li#M anuel Malles#Q.1#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a406tr.^b29cm#25100 4#Malles, Manuel#Gii thiu tng qut v t nhin v lch s mn sinh thi hc v nhng kin thc c bn v sinh thi hc c th, qun th, cc quan h tng t c sinh thi hc, qun x v h sinh thi, sinh thi cnh quan, sinh thi a l v sinh thi ton cu#Sinh thi hc#Gio trnh#Thanh Vn## 01019000000000361000450002600110000002600110001101900050002208200080002780800050 00350020056000400030052000960070050001480220004001982210088002020050015002900050 01700305005001400322005001300336005001700349008000500366009003300371010000500404 01100150040901300070042402101280043102000070055902000160056602000170058202000160 0599020002200615020001000637039001000647#VL09.02148#VL09.02149#Vi?t#530.072#^214 #Tuyn tp cng trnh khoa hc hi ngh C hc ton quc#K nim 30 nm Vin C hc v 30 nm Tp ch C hc#Bi Tin Cng, Hong Xun Lng, Phm Tin t..#T .1#C hc vt rn bin dng; c hc t, v mi trng ri; c hc cht lng - cht kh#Bi Tin Cng#Hong Xun Lng#Phm Tin t#Dao Van Dung#Nguyen Thi Nhung#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a583tr.^b27cm#251005#Tp hp nhng bi nghin cu khoa hc v c hc vt rn bin dng, c hc t v mi trng ri, c hc cht lng - cht kh#Vt l#C hc cht rn#C hc cht lng# C hc cht kh#Cng trnh nghin cu#Tuyn tp#Thanh Vn## 00864000000000289000450002600110000002600110001100200480002200700410007001900050 01110820004001168080005001200080005001250090033001300100005001630110015001680060 01700183015009200200005001200292013000700304021020600311020000900517020000900526 020001100535020000900546020000900555039001000564#VL09.02150#VL09.02151#Dn dng thi cng cng trnh thu li thu in#Nguyn c Khoan dch ; L Vn Hng h..# Vi?t#627#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a315tr.^b29cm#Nguyn c Khoan#Lu hnh ni b . - TTS ghi: Trng i hc Thu li. B mn Cng ngh v Qun l Xy dng#L Vn Hng#251006#Trnh by tiu chun thit k dn dng, thit k v qui hoch dn dng, tnh ton thu lc dn dng thi cng, tnh ton thu lc v thit k chn dng, thit k cng trnh ngn nc ca cng trnh dn dng#Thit k#Thi cng#Cng trnh#Thu li#Dn dng#Thanh Vn## 00930000000000325000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330010019000380020017000570030028000740070067001020220004001690050020001730060 01300193006001600206006001500222008000500237009003300242010000500275011002100280 03900040030101300070030502102470031202000170055902000100057602000090058602000090 0595#VL09.02152#VL09.02153#Vi?t#620.1#^214#Finnemore, E. John#C hc cht lng#D nh cho cc ngnh K thut#E. John Finnemore, Joseph B. Franzini ; Dch, h..: H Vit Hng..#T.1#Franzini, Joseph B.#H Vit Hng#Nguyn Thu HIn#Nguyn Vn T i#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^aXXIV, 462tr.^b29cm#Tm#251007#Tr nh by cc tnh cht ca cht lng, thu tnh, c s thu kh ng lc, nng l ng trong dng chy n nh, ng lng v cc lc tc dng trong dng chy, phn tch tng t v th nguyn, dng chy n nh khng nn c trong lng dn c p#C hc cht lng#Dng chy#ng dng#K thut## 00646000000000325000450002600110000002600110001100200300002200700730005200500150 01250050014001400050016001540050021001700050017001910140007002080190005002150820 00400220808000500224008000500229009001100234010000500245011001400250013000700264 02000080027102000060027902000070028502000140029202000060030602000040031203900040 0316#VL09.02154#VL09.02155#Bn v tranh nh lch s 6#Phan Ngc Lin, Nguyn S Qu, Nguyn Th Hip... ; Phan Ngc Lin ch.b.#Phan Ngc Lin#Nguyn S Qu#N guyn Th Hip#Nguyn Th Hng Loan#Nguyn Nam Phng#18000#Vi?t#911#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a27tr.^b30cm#251008#Lch s#Lp 6#Bn #Sch c thm#Tranh#nh #Tm## 00662000000000325000450002600110000002600110001100200300002200700830005200500190 01350050015001540050017001690050021001860050016002070140007002230190005002300820 00400235808000500239008000500244009001100249010000500260011001400265013000700279 02000080028602000070029402000140030102000070031502000060032202000040032803900040 0332#VL09.02156#VL09.02157#Bn v tranh nh lch s 6#Nguyn Xun Trng, Ngu yn Ngc C, Nguyn Quc Hng... ; Nguyn Xun Trng ch.b.#Nguyn Xun Trng#N guyn Ngc C#Nguyn Quc Hng#Nguyn Th Hng Loan#Thnh Ngc Linh#20000#Vi?t# 911#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b30cm#251009#Lch s#Lp 12#Sch c thm# Bn #Tranh#nh#Tm## 00499000000000253000450000200110000000300160001100700240002700500190005101400060 00700190005000760820007000818080005000880080005000930090011000980100005001090110 01400114004001800128015005400146013000700200020001100207020000900218020001400227 039000400241#Tp t mu#Tr di 6 tui#Nguyn Th Mai Chi b.s.#Nguyn Th Mai C hi#5000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b30cm#Ti bn ln th 1# TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#251010#Tp t mu#Mu gio# Sch mu gio#Tm## 00584000000000301000450002600110000002600110001100200140002200300110003600700490 00470050012000960050016001080050017001240050014001410050012001550140007001670190 00500174082000900179808000500188008001200193009001700205010000500222011001400227 013000700241020001700248020000900265020000400274039000400278#VN09.05853#VN09.058 52#Tm lng vng#Tp th ca#L Tin Nai, Nguyn Ngc Nh, H Th Ngc Onh..#L Tin Nai#Nguyn Ngc Nh#H Th Ngc Onh#V Nhm Quyt#V Huy Chu#18000#Vi?t# 895.9221#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a79tr.^b19cm#251011#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Tm## 00465000000000265000450002600110000002600110001100100080002200200100003000300040 00400070008000440140007000520190005000590820010000648080005000740080012000790090 01700091010000500108011001500113015003000128013000700158020001700165020000900182 020000400191039000400195#VN09.05854#VN09.05855#V Nui#Tnh xun#Th#V Nui#500 00#Vi?t#895.92214#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a119tr.^b19cm#Tn th t tc gi: V Vn Nui#251012#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00441000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200120003800300040 00500070016000540140007000700190005000770820011000828080005000930080012000980090 01700110010000500127011001400132013000700146020001700153020000900170020000400179 039000400183#VN09.05856#VN09.05857#Nguyn Vit Lm#Huyn thoi#Th#Nguyn Vit L m#20000#Vi?t#895.922134#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a63tr.^b19cm#2 51013#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00433000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200100003600300040 00460070014000500140007000640190005000710820009000768080005000850080012000900090 01700102010000500119011001400124013000700138020001700145020000900162020000400171 039000400175#VN09.05858#VN09.05859#Bi ng Khi#Gi chiu#Th#Bi ng Khi#250 00#Vi?t#895.9221#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a93tr.^b19cm#251014#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00465000000000265000450002600110000002600110001100100110002200200180003300300120 00510070011000630140007000740190005000810820010000868080005000960080012001010090 01700113010000500130011001400135013000700149020001700156020000900173020000400182 020000900186039000400195#VN09.05860#VN09.05861#Hong Ngn#Tri tim ca bin#Th v nhc#Hong Ngn#30000#Vi?t#895.92214#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009# ^a75tr.^b19cm#251015#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Bn nhc#Tm## 00948000000000313000450002600110000000200460001100700570005701900050011408200180 01198080005001370080012001420090017001540100005001710110032001760150077002080050 01600285005001400301005001300315013000700328021021600335020000800551020001400559 020000900573020000800582020001000590020000700600020002300607039000400630#VN09.05 862#Lch s ng b phng ng Ho (1948 - 2009)#S.t., b.s.: Hong Trung Cn, T Th Khuyn, Trn Vn Xy#Vi?t#324.2597070959735#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Ph ng#2009#^a278tr.: bng, 15tr. nh^b19cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b phng ng Ho qun Kin An - Tp. Hi Phng#Hong Trung Cn#T Th Khuyn#Trn Vn Xy #251016#Khi qut vng t - con ngi v truyn thng lch s phng ng Ho, Kin An, Hi Phng. Lch s qu trnh lnh o nhn dn qua cc thi k: cch m ng thng Tm, khng chin chng Php, chng M, thi k i mi#Lch s#ng b c s#ng Ho#Kin An#Hi Phng#Phng#ng Cng sn Vit Nam#Tm## 00465000000000265000450002600110000002600110001100100180002200200120004000300040 00520070030000560140007000860190005000930820009000988080005001070080005001120090 01000117010000500127011001500132005001100147013000700158020001700165020000900182 020000400191039000400195#VN09.05863#VN09.05864#Nguyn Danh Phin#ng chiu#Th #Nguyn Danh Phin, Mai Th M#35000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a1 22tr.^b19cm#Mai Th M#251017#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00425000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200240003100300040 00550070009000590140007000680190005000750820010000808080005000900080005000950090 01000100010000500110011001500115013000700130020001700137020000900154020000400163 039000400167#VN09.05865#VN09.05866#T Nhun#Gi trin sng vn thi#Th#T Nhun #30000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a124tr.^b19cm#251018#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Tm## 00401000000000241000450002600110000002600110001100100090002200200200003100300040 00510070009000550190005000640820009000698080005000780080005000830090010000880100 00500098011001500103013000700118020001700125020000900142020000400151039000400155 #VN09.05867#VN09.05868#Mai Hnh#Mi mi l tnh yu#Th#Mai Hnh#Vi?t#895.9221#^ 214#^aH.#^aVn hc#2009#^a152tr.^b19cm#251019#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm# # 00436000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200100003900300040 00490070017000530140007000700190005000770820010000828080005000920080005000970090 01000102010000500112011002400117013000700141020001700148020000900165020000400174 039000400178#VN09.05869#VN09.05870#Phng Quang Vinh#Thao thc#Th#Phng Quang Vi nh#35000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a98tr., 3tr. nh^b19cm#251020 #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00431000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200190003700300040 00560070015000600140007000750190005000820820010000878080005000970080005001020090 01000107010000500117011001400122013000700136020001700143020000900160020000400169 039000400173#VN09.05871#VN09.05872#Nguyn Anh Th#iu anh khng ni#Th#Nguyn Anh Th#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a93tr.^b19cm#251021#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00404000000000241000450002600110000002600110001100100140002200200140003600300040 00500070014000540190005000680820009000738080005000820080005000870090010000920100 00500102011001400107013000700121020001700128020000900145020000400154039000400158 #VN09.05873#VN09.05874#L Thnh Phc#Mu thi gian#Th#L Thnh Phc#Vi?t#895.92 21#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a67tr.^b19cm#251022#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T m## 00390000000000241000450002600110000002600110001100100090002200200080003100300040 00390070009000430190005000520820010000578080005000670080005000720090010000770100 00500087011001500092013000700107020001700114020000900131020000400140039000400144 #VN09.05875#VN09.05876#V Dng#Hn qu#Th#V Dng#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^a Vn hc#2009#^a187tr.^b19cm#251023#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00454000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200240003300300210 00570070011000780140007000890190005000960820009001018080005001100080005001150090 01000120010000500130011001500135013000700150020001800157020000900175020001200184 039000400196#VN09.05877#VN09.05878#Cao Vn T#Ni my trng bng bnh#Tp truyn thiu nhi#Cao Vn T#16000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a111tr.^b19 cm#251024#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Tm## 00640000000000313000450002600110000002600110001100200240002200300160004600700540 00620050017001160050017001330050016001500050011001660050015001770140007001920190 00500199082001000204808000500214008000500219009001100224010000500235011001400240 013000700254015003100261020001700292020000900309020000400318039000400322#VN09.05 879#VN09.05880#H Ni p mi trong ta#Vng chung kho#Nguyn Gia Cng, Nguyn Hu Thc, Hong Kim Chung..#Nguyn Gia Cng#Nguyn Hu Thc#Hong Kim Chung#T rng Vn#Nguyn Ngc C#20000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a78tr. ^b19cm#251025#TTS ghi: CLB Vn hc Thp Bt#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00473000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200190 00470030016000660070014000820140007000960190005001030820010001088080005001180080 00500123009001000128010000500138011001500143013000700158020001700165020000900182 020001200191039000400203#VN09.05882#VN09.05881#VN09.05883#L Thun Tho#Bng th c ngn mai#Tp truyn ngn#L Thun Tho#40000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn h c#2009#^a199tr.^b19cm#251026#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Tm## 00453000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200120 00460030008000580070013000660140007000790190005000860820011000918080005001020080 00500107009001000112010000500122011001500127013000700142020001700149020000900166 020000800175039000400183#VN09.05884#VN09.05885#VN09.05886#Nguyn Quang#T o tr ng#Tu bt#Nguyn Quang#67000#Vi?t#895.922808#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a239tr. ^b19cm#251027#Vn hc hin i#Vit Nam#Tu bt#Tm## 00489000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200170 00430030034000600070010000940140007001040190005001110820010001168080005001260080 00500131009001000136010000500146011001500151013000700166020001700173020000900190 020002000199039000400219#VN09.05887#VN09.05889#VN09.05888#Trn Din#Ngi con di tr#Tiu thuyt hnh s tm l x hi#Trn Din#39000#Vi?t#895.92234#^214#^aH. #^aVn hc#2009#^a232tr.^b19cm#251028#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt hnh s#Tm## 00479000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200190 00470030014000660070014000800140007000940190005001010820011001068080005001170080 00500122009001900127010000500146011001500151013000700166020001700173020000900190 020001000199039000400209#VN09.05890#VN09.05891#VN09.05892#inh Vit Bo#Vt dn g sng la#Tp truyn k#inh Vit Bo#35000#Vi?t#895.922803#^214#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2009#^a205tr.^b19cm#251029#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#Tm## 00593000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200220003800300110 00600070016000710140007000870190005000940820010000998080005001090080005001140090 01900119010000500138011001500143013000700158021012500165020001700290020000900307 020000700316039000400323#VN09.05893#VN09.05894#Nguyn Xun Mn#Cy la vng ca thc#Tp bt k#Nguyn Xun Mn#28000#Vi?t#895.92203#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2009#^a198tr.^b19cm#251030#Vit v cuc sng con ngi c bit vic trng tr t cy la v nhng thnh tu trong nng nghip ngi dn min ni Ty Bc#Vn h c hin i#Vit Nam#Bt k#Tm## 00437000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200160003700300040 00530070015000570140007000720190005000790820010000848080005000940080005000990090 01900104010000500123011001400128013000700142020001700149020000900166020000400175 039000400179#VN09.05895#VN09.05896#Lan Hong Min#M v ngi rng#Th#Lan Hong Min#32000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a66tr.^b19cm#25103 1#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00431000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200120003600300040 00480070014000520140007000660190005000730820009000788080005000870080005000920090 01900097010000500116011001500121013000700136020001700143020000900160020000400169 039000400173#VN09.05897#VN09.05898# Quang Vinh#Tc my xa#Th# Quang Vinh#3 0000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a139tr.^b19cm#251032#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00428000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200110003500300040 00460070013000500140007000630190005000700820009000758080005000840080005000890090 01900094010000500113011001500118013000700133020001700140020000900157020000400166 039000400170#VN09.05899#VN09.05900#Nguyn Quang#Ngoi tnh#Th#Nguyn Quang#4600 0#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a163tr.^b19cm#251033#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00433000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200140003600300040 00500070014000540140007000680190005000750820009000808080005000890080005000940090 01900099010000500118011001500123013000700138020001700145020000900162020000400171 039000400175#VN09.05901#VN09.05902#on nh Th#Khc giao ma#Th#on nh Th #45000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a120tr.^b19cm#251034#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00431000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200140003500300040 00490070013000530140007000660190005000730820010000788080005000880080005000930090 01900098010000500117011001400122013000700136020001700143020000900160020000400169 039000400173#VN09.05903#VN09.05904#Bi Hi ng#Chiu sau ma#Th#Bi Hi ng#2 5000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a93tr.^b19cm#251035#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00435000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200180003500300040 00530070013000570140007000700190005000770820009000828080005000910080005000960090 01900101010000500120011001500125013000700140020001700147020000900164020000400173 039000400177#VN09.05905#VN09.05906#Ngha Phng#Dm di nm thng#Th#Ngha Ph ng#25000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a117tr.^b19cm#251036# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00442000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200160003900300040 00550070017000590140007000760190005000830820010000888080005000980080005001030090 01900108010000500127011001500132013000700147020001700154020000900171020000400180 039000400184#VN09.05907#VN09.05908#Nguyn Thanh Lm#Hng dng cm#Th#Nguyn T hanh Lm#32000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a127tr.^b18cm# 251037#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00456000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200270003300300100 00600070011000700140007000810190005000880820010000938080005001030080005001080090 01900113010000500132011001800137013000700155020001700162020000900179020001000188 039000400198#VN09.05909#VN09.05910#on Thng#H Ni nhng m khng ng#Trng ca#on Thng#50000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a108tr.^b 19x19cm#251038#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#Tm## 00456000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200160003600300160 00520070014000680140007000820190005000890820010000948080005001040080005001090090 01900114010000500133011001500138013000700153020001700160020000900177020001200186 039000400198#VN09.05911#VN09.05912#Trn Th Long#Tng nguyn th#Tp truyn ngn #Trn Th Long#40000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a176tr.^ b19cm#251039#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Tm## 00434000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200150003600300040 00510070014000550140007000690190005000760820009000818080005000900080005000950090 01900100010000500119011001500124013000700139020001700146020000900163020000400172 039000400176#VN09.05913#VN09.05914#Trn Anh Khoa#Bin v thng#Th#Trn Anh Kho a#36000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a110tr.^b19cm#251040#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00478000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200180 00480030011000660070015000770140007000920190005000990820010001048080005001140080 00500119009001900124010000500143011001500148013000700163020001700170020000900187 020001200196039000400208#VN09.05915#VN09.05917#VN09.05916#o Trng San#Nhng k hong lng#Tp truyn#o Trng San#30000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a184tr.^b19cm#251041#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Tm## 00447000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200260003500300040 00610070013000650140007000780190005000850820010000908080005001000080005001050090 02000110010000500130011001500135013000700150020001700157020000900174020000400183 039000600187#VN09.05918#VN09.05919#H Thanh Kha#Xng my trong rng xanh#Th#H Thanh Kha#35000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a242tr.^b19 cm#251042#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh## 00445000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200150003400300100 00490070012000590140007000710190005000780820010000838080005000930080005000980090 02000103010000500123011001400128013000700142020001700149020000900166020001000175 039000600185#VN09.05920#VN09.05921#Vng Trng#H Ni ca ti#Trng ca#Vng Tr ng#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a90tr.^b19cm#25104 3#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#Thanh## 00467000000000265000450002600110000002600110001100100090002200200090003100300040 00400070025000440140007000690190005000760820012000818080005000930080005000980090 02000103010000500123011001500128005001500143013000700158020001700165020000900182 020000400191039000600195#VN09.05922#VN09.05923#L Thun#Mi xanh#Th#L Thun, N guyn Hu Cu#13000#Vi?t#895.9221408#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a111tr .^b19cm#Nguyn Hu Cu#251044#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh## 00436000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200120003700300040 00490070015000530140007000680190005000750820010000808080005000900080005000950090 02000100010000500120011001400125013000700139020001700146020000900163020000400172 039000600176#VN09.05924#VN09.05925#Trn Hu Tuyt#Ni yu du#Th#Trn Hu Tuyt #30000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a86tr.^b19cm#251045#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh## 00486000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200180 00480030016000660070015000820140007000970190005001040820010001098080005001190080 00500124009002000129010000500149011001500154013000700169020001700176020000900193 020001200202039000600214#VN09.05926#VN09.05928#VN09.05927#Nguyn Vn Hc#86 giy i ngi#Tp truyn ngn#Nguyn Vn Hc#28000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a231tr.^b19cm#251046#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#T hanh## 00482000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200120 00490030016000610070016000770140007000930190005001000820010001058080005001150080 00500120009002000125010000500145011001500150013000700165020001700172020000900189 020001200198039000600210#VN09.05929#VN09.05930#VN09.05931#Nguyn Hu Nhn#Vui nh hi#Tp truyn ngn#Nguyn Hu Nhn#26000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a217tr.^b19cm#251047#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh ## 00461000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200120 00410030011000530070008000640140007000720190005000790820010000848080005000940080 00500099009002000104010000500124011001500129013000700144020001700151020000900168 020001200177039000600189#VN09.05932#VN09.05934#VN09.05933#Cao Nm#Trng sung#T p truyn#Cao Nm#31000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a254t r.^b19cm#251048#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh## 00480000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200080 00500030016000580070017000740140007000910190005000980820010001038080005001130080 00500118009002000123010000500143011001500148013000700163020001700170020000900187 020001200196039000600208#VN09.05935#VN09.05936#VN09.05937#Nguyn Siu Vit#D Nh n#Tp truyn ngn#Nguyn Siu Vit#27000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aQun i n hn dn#2009#^a223tr.^b19cm#251049#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh## 00484000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200180 00490030012000670070016000790140007000950190005001020820010001078080005001170080 00500122009002000127010000500147011001500152013000700167020001700174020000900191 020001200200039000600212#VN09.05938#VN09.05939#VN09.05940#Nguyn Tin Hi#Mch m u ca rng#Tiu thuyt#Nguyn Tin Hi#32000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a271tr.^b19cm#251050#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Tha nh## 00429000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200110003500300040 00460070013000500140007000630190005000700820010000758080005000850080006000900090 01700096010000500113011001400118013000700132020001700139020000900156020000400165 039000600169#VN09.05941#VN09.05942#L Vit Xun#Li ca l#Th#L Vit Xun#2500 0#Vi?t#895.92214#^214#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a63tr.^b19cm#251051#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh## 00603000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100070003300200310 00400070007000710140007000780190005000850820009000908080005000990080006001040090 01700110010000500127011001500132012001900147013000700166021011200173020000900285 020000800294020001700302039000600319#VN09.05943#VN09.05944#VN09.05945#Bu K#Huy n thoi v danh lam x Hu#Bu K#22000#Vi?t#915.9749#^214#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a153tr.^b19cm#Nguyn triu c s#251052#Gii thiu lch s danh lam, d i tch Hu. c im kin trc cc lng tm, cha chin th hin vn ho x Hu #Danh lam#Di tch#Tha Thin - Hu#Thanh## 00466000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200300 00470070014000770140007000910190005000980820010001038080005001130080006001180090 01700124010000500141011001500146013000700161020001700168020000900185020001200194 039000600206#VN09.05946#VN09.05948#VN09.05947#Trn Thu Mai#Chuyn tnh trong cu ng Nguyn#Trn Thu Mai#24000#Vi?t#895.92234#^214#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^ a162tr.^b19cm#251053#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh## 00411000000000241000450002600110000000100100001100200220002100300040004300700100 00470140007000570190005000640820010000698080005000790080006000840090017000900100 00500107011001400112013000700126020001700133020000900150020000400159039000600163 #VN09.05949#T Nguyn#Nh mt ni i ring#Th#T Nguyn#25000#Vi?t#895.92214# ^214#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a69tr.^b19cm#251054#Vn hc hin i#Vit Nam# Th#Thanh## 00619000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010015000430020026000580070015000840220004000990080018001030090 02300121010000500144011001400149013000700163005001500170021010600185020000700291 020000700298020000900305020000900314039000600323#VV09.17666#VV09.17667#33000#Vi ?t#642#^214#Triu Th Chi#Thc n mn n hng ngy#Triu Th Chi#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a62tr.^b21cm#251055#Triu Th Chi#Hng dn ch bin mn n hng ngy theo cc thc n. Mi mn u c la chn nguyn liu, cch ch bin#Nu n#Mn n#Ch bin#Thc n#Thanh## 00619000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010015000430020026000580070015000840220004000990080018001030090 02300121010000500144011001400149013000700163005001500170021010600185020000700291 020000700298020000900305020000900314039000600323#VV09.17668#VV09.17669#33000#Vi ?t#642#^214#Triu Th Chi#Thc n mn n hng ngy#Triu Th Chi#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a62tr.^b21cm#251056#Triu Th Chi#Hng dn ch bin mn n hng ngy theo cc thc n. Mi mn u c la chn nguyn liu, cch ch bin#Nu n#Mn n#Ch bin#Thc n#Thanh## 00619000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010015000430020026000580070015000840220004000990080018001030090 02300121010000500144011001400149013000700163005001500170021010600185020000700291 020000700298020000900305020000900314039000600323#VV09.17670#VV09.17671#33000#Vi ?t#642#^214#Triu Th Chi#Thc n mn n hng ngy#Triu Th Chi#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a62tr.^b21cm#251057#Triu Th Chi#Hng dn ch bin mn n hng ngy theo cc thc n. Mi mn u c la chn nguyn liu, cch ch bin#Nu n#Mn n#Ch bin#Thc n#Thanh## 00513000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200170003700700150 00540140007000690190005000760820006000818080005000870080018000920090023001100100 00500133011001400138013000700152021007100159020000700230020000700237020000900244 039000600253#VV09.17672#VV09.17673#Triu Th Chi#Cc mn xp, lu#Triu Th Ch i#33000#Vi?t#641.5#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a62tr.^b 21cm#251058#Hng dn ch bin mn n xp lu: la chn nguyn liu, cch ch bi n#Nu n#Mn n#Ch bin#Thanh## 00520000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200170003700700150 00540140007000690190005000760820006000818080005000870080018000920090023001100100 00500133011001400138013000700152021007800159020000700237020000700244020000900251 039000600260#VV09.17674#VV09.17675#Triu Th Chi#Cc mn im tm#Triu Th Ch i#33000#Vi?t#641.5#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a62tr.^b 21cm#251059#Hng dn ch bin cc mn n im tm t la chn nguyn liu, cch ch bin#Nu n#Mn n#Ch bin#Thanh## 00571000000000265000450002600110000002600110001100100210002200200230004300700210 00660140007000870190005000940820006000998080005001050080018001100090023001280100 00500151011001400156013000700170021008700177020000700264020000700271020000900278 020001200287039000600299#VV09.17676#VV09.17677#Nguyn Dzon Cm Vn#30 mn chay thng dng#Nguyn Dzon Cm Vn#33000#Vi?t#641.5#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a62tr.^b21cm#251060#Hng dn ch bin 30 mn n chay thn g dng: la chn nguyn liu, hng dn cch lm#Nu n#Mn n#Ch bin#Mn n c hay#Thanh## 00574000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200250003700700150 00620140007000770190005000840820006000898080005000950080018001000090023001180100 00500141011001400146013000700160021012400167020000700291020000700298020000900305 039000600314#VV09.17679#VV09.17678#Triu Th Chi#Cc mn heo, b, g, vt#Triu Th Chi#33000#Vi?t#641.6#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^ a62tr.^b21cm#251061#Hng dn ch bin cc mn n t nguyn liu c th nh: heo , b, g, vt. Phng php la chn nguyn liu, cch thc hin#Mn n#Nu n#Ch bin#Thanh## 00525000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200240003700700150 00610140007000760190005000830820006000888080005000940080018000990090023001170100 00500140011001400145013000700159021007600166020000700242020000700249020000900256 039000600265#VV09.17680#VV09.17681#Triu Th Chi#Cc mn khai v n chi#Triu Th Chi#33000#Vi?t#641.5#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a 62tr.^b21cm#251062#Hng dn ch bin cc mn n khai v: la chn nguyn liu, cch thc hin#Nu n#Mn n#Ch bin#Thanh## 00556000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200260003700700150 00630140007000780190005000850820006000908080005000960080018001010090023001190100 00500142011001400147013000700161021010500168020000700273020000700280020000900287 039000600296#VV09.17682#VV09.17683#Triu Th Chi#Cc mn tm, cua, c, mc#Tri u Th Chi#33000#Vi?t#641.6#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009# ^a62tr.^b21cm#251063#Hng dn ch bin cc mn n t cc nguyn liu tm, cua, c, mc: la chn nguyn liu, cch thc hin#Mn n#Nu n#Ch bin#Thanh## 00613000000000301000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020015000340030013000490070050000620220005001120050008001170050014001250080 01800139009001100157010000500168011001500173012004000188019001600228020001800244 020001100262020001300273039000600286006001200292013000700304#VV09.17684#895.1#^2 14#14000#Vi?t#Anh hng v l#Truyn tranh#C Long ; Tranh: M Vinh Thnh ; Tuy t Nhung dch#T.45#C Long#M Vinh Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a143t r.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#Thanh#Tuyt Nhung#251064## 00641000000000301000450002600110000000600190001101900050003008200060003580800050 00410140007000460020020000530030013000730070058000860220005001442210015001490050 01600164005001500180008001800195009001100213010000500224011001500229012004000244 020001800284020001100302020001300313039000600326013000700332#VV09.17685#Nhm Mai Hoa Trang#Vi?t#895.1#^214#12500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc La ng, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.34#Hc cp ph #Hong Ngc Lang #Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a127tr.^b20cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Thanh#251065# # 00600000000000277000450002600110000002600110001100200610002200300320008300700330 01150050016001480050016001640140007001800190005001870820007001928080005001990080 01800204009001100222010000500233011001500238013000700253012001400260020000800274 020002000282020001400302039000600316#VV09.17686#VV09.17687#Cm nang gii nhanh t on trc nghim ho trung hc ph thng#Chng trnh c bn v nng cao#Trng T h Vnh, Nguyn Bc Dng#Trng Th Vnh#Nguyn Bc Dng#20000#Vi?t#540.76#^214 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a106tr.^b24cm#251066#Bn ng hnh#Ho hc#P h thng trung hc#Sch c thm#Thanh## 00569000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200190003300700150 00520140007000670190005000740820006000798080005000850080018000900090023001080100 00500131011001500136001001500151013000700166021010700173020001800280020001100298 039000600309#VV09.17688#VV09.17689#VV09.17690#Ngn n trc gi#Lng L Hong# 50000#Vi?t#613.6#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a238tr.^b2 0cm#Lng L Hong#251067#Tp hp cc bi vit v nhng yu t nh hng ti sc kho v cc bin php phng nga, chm sc sc kho#Chm sc sc kho#Phng ng a#Thanh## 00877000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200290003300700680 00620050017001300140007001470190005001540820004001598080005001630080005001680090 01200173010000500185011001500190005001300205005002000218005001600238005001400254 01300070026801500580027502101330033302000080046602000180047402000090049202000090 0501020001100510039000600521#VV09.17691#VV09.17692#VV09.17693#Gio trnh tin hc i cng#B.s.: L Th Thanh Lu (ch.b.), Nguyn Quang, Nguyn Th Thu Hng..#L Th Thanh Lu#36000#Vi?t#005#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a295tr.^b21cm#Nguyn Quang#Nguyn Th Thu Hng#Nguyn Th Lin#Phm Ngc Lm#251068#TTS ghi: B Ti chnh. Trng cao ng Ti chnh K ton#Khi nim c bn ca tin hc. H iu hnh Windows. Nhng kin thc c bn ca microsoft word, microsoft powerpoint, e xcel, internet#Tin hc#Phn mm my tnh#Internet#ng dng#Gio trnh#Thanh## 00676000000000277000450002600110000002600110001100200310002200700160005301400070 00690190005000760820008000818080005000890080005000940090012000990100005001110110 01500116001001600131004003500147015003600182013000700218021013700225020001000362 020000900372020001100381039000600392#VV09.17695#VV09.17694#Gio trnh php lut i cng#Nguyn Ngc Anh#27000#Vi?t#349.597#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a250tr .^b21cm#Nguyn Ngc Anh#In ln th 3, c chnh l, b sung#TTS ghi: Trng i hc Thng Long#251069#i cng v nh nc v php lut. Hnh thc php lut, h thng php lut; ngnh lut hnh chnh, lut dn s v lut hnh s Vit Nam#P hp lut#Vit Nam#Gio trnh#Thanh## 00854000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200280003300700600 00610050014001210140007001350190005001420820004001478080005001510080005001560090 01200161010000500173011001500178005002000193015005800213001001600271013000700287 021022300294020000800517020001000525020001100535039000600546#VV09.17696#VV09.176 97#VV09.17698#Gio trnh k ton qun tr#Trn Ngc Ngha (ch.b.), L Vn Khng , Nguyn Th Minh Tm#L Vn Khng#26000#Vi?t#657#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^ a207tr.^b21cm#Nguyn Th Minh Tm#TTS ghi: B Ti chnh. Trng cao ng Ti ch nh K ton#Trn Ngc Ngha#251070#L thuyt k ton qun tr. p dng k ton q un tr chi ph, gi thnh; nh gi sn phm; quan h chi ph - khi lng - l i nhun. S dng thng tin k ton, qun tr trong vic ra quyt nh; D ton t rong doanh nghip#K ton#Nguyn l#Gio trnh#Thanh## 00914000000000301000450002600110000002600110001100200180002200300730004000700470 01130050015001600140007001750190005001820820004001878080005001910080005001960090 01200201010000500213011001500218005001600233001001400249004003900263013000700302 021026800309020000800577020001000585020001100595039000600606#VV09.17699#VV09.177 00#Nguyn l k ton#Dng cho chuyn ngnh K ton, Kim ton, Kinh t v Qun t r Kinh doanh#Trn Qu Lin, Trn Vn Thun, Phm Thnh Long#Trn Vn Thun#4800 0#Vi?t#657#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a369tr.^b21cm#Phm Thnh Long#Trn Qu L in#Ti bn ln th 3, c sa i, b sung#251071#Trnh by: bn cht ca hoch ton, i tng nghin cu ca k ton, phng php chng t, tnh gi, i ng ti khon, h thng ti khon k ton, tng hp cn i k ton, cc qu trnh k inh doanh ch yu v s sch k ton, c km theo cu hi n tp sau mi phn#K ton#Nguyn l#Gio trnh#Thanh## 00692000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200550 00480070015001030140007001180190005001250820010001308080005001400080005001450090 01200150010000500162011001500167013000700182021018000189020000500369020001100374 020001300385020001000398039000600408#VV09.17701#VV09.17703#VV09.17702#Hunh Vit Tn#Thc hin php lut thu trong kinh doanh bt ng sn#Hunh Vit Tn#25000 #Vi?t#346.59704#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a111tr.^b21cm#251072#Thc hin php lut thu trong kinh doanh nh s dng ho n, chng t, x l vi phm trong k inh doanh bt ng sn. Cc loi thu lin quan n i tng kinh doanh bt n g sn#Thu#Kinh doanh#Bt ng sn#Php lut#Thanh## 00757000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200720 00480070015001200190005001350820007001408080005001470080005001520090012001570100 00500169011001500174013000700189015003400196021020700230020001000437020001900447 020001900466039000600485#VV09.17704#VV09.17706#VV09.17705#Nguyn Th Mi#L lun v ti chnh v h thng ti chnh trong nn kinh t th trng#Nguyn Th Mi# Vi?t#332.01#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a175tr.^b23cm#251073#TTS ghi: Vin Khoa hc Ti chnh#L lun v ti chnh v h thng ti chnh cc nn kinh t th trng pht trin. L lun v ti chnh v h thng ti chnh trong cc nn kinh t k hoch ho v chuyn i; Nghin cu thc t Vit Nam#Ti chnh#H thng ti chnh#Kinh t th trng#Thanh## 00742000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510020022000560220004000782210018000820080005001000090 01200105010000500117011001500122015003600137013000700173021019500180020001400375 020001000389020001100399020001300410020001100423039000600434#VV09.17708#VV09.177 07#VV09.17709#78000#Vi?t#338.5#^214#Nguyn l kinh t hc#T.1#Kinh t hc vi m #^aH.#^aTi chnh#2009#^a807tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Thng Long#251074 #Nguyn l c bn kinh t hc vi m. Vn cung cu. Th trng v phc li. Ki nh t hc khu vc cng cng. Hnh vi ca doanh nghip v t chc ngnh. Th tr ng lao ng. Vn ngi tiu dng#Kinh t vi m#L thuyt#Th trng#Doanh ngh ip#Gio trnh#Thanh## 00785000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490020022000540220004000762210018000800080005000980090 01200103010000500115011001500120015003600135013000700171021022100178020001400399 020001000413020001200423020001100435020000800446020001100454039000600465#VV09.17 710#VV09.17712#VV09.17711#49000#Vi?t#339#^214#Nguyn l kinh t hc#T.2#Kinh t hc v m#^aH.#^aTi chnh#2009#^a482tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Thng L ong#251075#Nguyn l c bn kinh t hc v m. o lng s liu kinh t v m. Y u t c bn nn kinh t thc trong di hn. Vn tin t v gi c trong di hn. Kinh t v m ca nn kinh t m. Nhng bin ng kinh t ngn hn#Kinh t v m#L thuyt#Tng trng#Kinh t m#Tin t#Gio trnh#Thanh## 00665000000000289000450002600110000002600110001100200850002201400070010701900050 01140820006001198080005001250080005001300090012001350100005001470110015001520040 02900167013000700196015002300203021008700226020000500313020001000318020001300328 020001100341020000800352020000900360039000600369#VV09.17713#VV09.17714#Hng dn k khai, np thu quyt ton thu lp bo co ti chnh trong doanh nghip#6500 0#Vi?t#336.2#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a287tr.^b24cm#Ti bn, c sa i, b sung#251076#TTS ghi: B Ti chnh#Hng dn k khai, np thu, quyt ton thu, lp bo co ti chnh trong doanh nghip#Thu#Ti chnh#Doanh nghip#Quyt ton #K khai#Np thu#Thanh## 00481000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200120 00348080005000460010019000510020018000700070019000880220004001070080005001110090 01800116010000500134011001500139020001700154020000900171039000500180013000700185 005001900192020000400211#VV09.17715#VV09.17716#94000#Vi?t#895.9122134#^214#Nguy n Thch Giang#Li qu chp nht#Nguyn Thch Giang#T.4#^aH.#^aKhoa hc x hi#2 009#^a517tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Thu#251077#Nguyn Thch Giang#Th# # 00432000000000241000450002600110000000100130001100200230002400300180004700700130 00650140007000780190005000850820010000908080005001000080006001050090017001110100 00500128011001500133013000700148020001700155020000900172020000400181039000500185 #VV09.17717#Mai Vn Hoan#iu thuc v que dim#Th tnh chn lc#Mai Vn Hoan#2 5000#Vi?t#895.92214#^214#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a117tr.^b21cm#251078#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00672000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200240003300700310 00570140007000880190005000950820006001008080005001060080005001110090020001160100 00500136011001500141005001000156005000800166013000700174021018000181020001100361 020001000372020000700382039000500389#VV09.17718#VV09.17720#VV09.17719#Kinh doanh v qung co#S.t., b.s.: Quch u, Bi Huy#53000#Vi?t#658.8#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a350tr.^b21cm#Quch u#Bi Huy#251079#Nhng kin thc c bn v kinh doanh qung co, phng tin kinh doanh qung co; k xo kinh doanh qu ng co truyn hnh, trn pht thanh, bng in n, bng phng tin ngoi tri#Ki nh doanh#Qung co#K xo#Thu## 00637000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200270 00460070013000730140007000860190005000930820006000988080005001040080005001090090 02000114010000500134011001500139013000700154021014600161020000800307020001700315 020000900332020001300341039000500354#VV09.17721#VV09.17722#VV09.17723#Trn nh Ba#Lch s Vit Nam qua ch#Trn nh Ba#31000#Vi?t#959.7#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a194tr.^b21cm#251080#Khi qut lch s Vit Nam t khi nguyn n nay gm cc kin thc lch s tng hp v nhn vt lch s c th hin d i dng ch v hi p#Lch s#Nhn vt lch s#Vit Nam#Sch hi p#Thu## 00877000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200600003300700870 00930140007001800190005001870820007001928080005001990080005002040090020002090100 00500229011001500234005001500249005001400264005001500278005001700293013000700310 02101560031702000090047302000050048202000050048702000050049202000030049702000090 0500020001300509039000500522#VV09.17724#VV09.17725#VV09.17726#Hi p v cc sn g, sui, thc, h ao ni ting Vit Nam#ng Vit Thu, u Xun Lun, Phan Ng c Don, Nguyn Minh Thu ; ng Vit Thu ch.b.#47000#Vi?t#915.97#^214#^aH.#^a Qun i nhn dn#2009#^a296tr.^b21cm#ng Vit Thu#u Xun Lun#Phan Ngc Do n#Nguyn Minh Thu#251081#Nhng cu hi - p lm r v xut x, truyn thuyt g n vi a danh, miu t hnh thc v tc dng ca cc sng, sui, thc, h ao n i ting ca Vit Nam#a danh#Sng#Sui#Thc#H#Vit Nam#Sch hi p#Thu## 00886000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200640003300700870 00970140007001840190005001910820007001968080005002030080005002080090020002130100 00500233011001500238005001500253005001400268005001500282005001700297013000700314 02101330032102000070045402000040046102000040046502000050046902000140047402000090 0488020000900497020001300506039000500519#VV09.17727#VV09.17728#VV09.17729#Hi p v cc ni, dy ni, rng, o dc ni ting Vit Nam#ng Vit Thu, u Xu n Lun, Phan Ngc Don, Nguyn Minh Thu ; ng Vit Thu ch.b.#57000#Vi?t#915 .97#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a375tr.^b21cm#ng Vit Thu#u Xun Lu n#Phan Ngc Don#Nguyn Minh Thu#251082#Sch hi p v cc dy ni, ni ni t ing tng vng min Vit Nam. Cc o, dc, khu rng v vn quc gia ni ti ng Vit Nam#a l#Ni#o#Rng#Vn quc gia#a danh#Vit Nam#Sch hi p# Thu## 00715000000000289000450002600110000002600110001102600110002200800050003300900200 00380100005000580110015000630020040000780140007001180190005001250820010001308080 00500140013000700145012001600152021018500168020001700353020001000370020000900380 020000900389020000900398020001300407039000500420#VV09.17730#VV09.17731#VV09.1773 2#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a197tr.^b21cm#Hi p vn ho trong gia nh Vi t Nam#31000#Vi?t#390.09597#^214#251083#T sch Vn ho#Hi p v c trng v n ho trong gia nh ngi Vit. nt vn ho c sc ca bn th trong gia nh ngi Vit. Phong tc tang ma, hn nhn, quan h ng x trong gia nh ngi Vi t#Vn ho dn gian#Phong tc#Tp qun#Gia nh#Vit Nam#Sch hi p#Thu## 00785000000000301000450002600110000002600110001102600110002200800050003300900200 00380100005000580110015000630120016000780020067000940140007001610190005001680820 01100173808000500184013000700189021019600196020000600392020001000398020001700408 020002100425020001000446020000900456020001300465039000500478#VV09.17734#VV09.177 33#VV09.17735#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a133tr.^b21cm#T sch Vn ho#Hi p vn ho c o trong kin trc nh cc dn tc Vit Nam#21000#Vi?t#392.30 9597#^214#251084#Cc cu hi - p v kin trc nh ca cc dn tc Vit Nam n h: dn tc Ba Na, B Y, dn tc Bru - Vn Kiu, Chm, Ch Ro... nhm lm r th m nhng nt vn ho c sc ca tng vng, tng min#Nh #Kin trc#Dn tc thi u s#Vn ho truyn thng#Phong tc#Vit Nam#Sch hi p#Thu## 00614000000000265000450002600110000002600110001102600110002200800050003300900200 00380100005000580110015000630120016000780020038000940140007001320190005001390820 01000144808000500154013000700159021012000166020001700286020001800303020000900321 020001300330039000500343#VV09.17736#VV09.17737#VV09.17738#^aH.#^aQun i nhn d n#2009#^a200tr.^b21cm#T sch Vn ho#Hi p v tr chi dn gian Vit Nam#310 00#Vi?t#394.09597#^214#251085#Cc cu hi - p v cc tr chi dn gian ni ch ung v cc tr chi dn gian mt s a phng Vit Nam ni ring#Vn ho d n gian#Tr chi dn gian#Vit Nam#Sch hi p#Thu## 00727000000000277000450002600110000002600110001102600110002200800050003300900200 00380100005000580110015000630120016000780020068000940140007001620190005001690820 01000174808000500184013000700189021018400196020002100380020000800401020001300409 020000900422020001300431039000500444#VV09.17739#VV09.17741#VV09.17740#^aH.#^aQu n i nhn dn#2009#^a188tr.^b21cm#T sch Vn ho#Hi p v nhc c v iu m a trong cng ng cc dn tc Vit Nam#29000#Vi?t#780.09597#^214#251086#Cc cu hi v li gii p v cc loi nhc c v cc iu ma trong cng ng cc dn tc Vit Nam lm ni bt nhng nt vn ho c trng ca tng vng, min, tng dn tc Vit Nam#Vn ho truyn thng#Nhc c#Ma dn gian#Vit Nam#Sch hi p #Thu## 00539000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820009000458080005000540020056000590070030001150220004001450060009001490060 00800158008000500166009002000171010000500191011001500196013000700211020001700218 020001200235020000900247039000500256#VV09.17742#VV09.17743#VV09.17744#47000#Vi? t#808.3008#^214#Nhng cu chuyn c sc dnh cho la tui trng thnh#S.t., d ch: Ngc Hn, M Hnh#T.1#Ngc Hn#M Hnh#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a312tr .^b21cm#251087#Vn hc hin i#Truyn ngn#Th gii#Thu## 00582000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820009000458080005000540020056000590070046001150220004001610060012001650060 01000177008000500187009002000192010000500212011001500217006001000232013000700242 020001700249020001200266020000900278039000500287#VV09.17745#VV09.17746#VV09.1774 7#46000#Vi?t#808.3008#^214#Nhng cu chuyn c sc dnh cho la tui trng th nh#S.t., dch: Thanh Trang, Xun Hng, Tin Tng#T.2#Thanh Trang#Tin Tng#^aH. #^aQun i nhn dn#2009#^a308tr.^b21cm#Xun Hng#251088#Vn hc hin i#Truy n ngn#Th gii#Thu## 00560000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200320003300700380 00650060007001030060007001100060010001170140007001270190005001340820010001398080 00500149008000500154009002000159010000500179011001500184012002100199013000700220 020001700227020000900244020001200253039000500265#VV09.17749#VV09.17750#VV09.1774 8#Chn l huyn diu ca tnh yu#S.t., dch: Anh Ba, Tr My, Quc Vinh#Anh Ba#T r My#Quc Vinh#40000#Vi?t#808.83008#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a259tr .^b21cm#T sch Tui hc tr#251089#Vn hc hin i#Th gii#Truyn ngn#Thu## 00557000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200230003300700410 00560060007000970060010001040060010001140140007001240190005001310820010001368080 00500146008000500151009002000156010000500176011001500181012002100196013000700217 020001700224020000900241020001200250039000500262#VV09.17751#VV09.17752#VV09.1775 3#Tnh yu tht n gin#S.t., dch: Anh Ba, Hng Hnh, Thu Linh#Anh Ba#Hng H nh#Thu Linh#43000#Vi?t#808.83008#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a275tr.^b 21cm#T sch Tui hc tr#251090#Vn hc hin i#Th gii#Truyn ngn#Thu## 00551000000000289000450002600110000002600110001102600110002200800050003300900200 00380100005000580110015000630060007000780120021000850020017001060070041001230140 00700164019000500171082001000176808000500186006001000191006001000201013000700211 020001700218020000900235020001200244039000500256#VV09.17754#VV09.17755#VV09.1775 6#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a280tr.^b21cm#Anh Ba#T sch Tui hc tr#Khi n gi ta yu#S.t., dch: Anh Ba, Hng Hnh, Thu Linh#43000#Vi?t#808.83008#^214# Hng Hnh#Thu Linh#251091#Vn hc hin i#Th gii#Truyn ngn#Thu## 00614000000000265000450002600110000002600110001100800090002200900190003101000050 00500110015000550060018000700020024000880030020001120070045001320190005001770820 00600182808000500188005001500193013000700208021009900215020000900314020001000323 020001000333039000500343#VV09.17757#VV09.17758#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009# ^a307tr.^b21cm#Thch Chn Thng#Bn an lp php gii#Php gii an lp #Th ch Chn Thng dch ; Thch ng Bn h..#Vi?t#294.3#^214#Thch ng Bn#251092# Gii thch mi phng php gii trong o Pht qua li Pht dy trong cc kinh i tha Pht gio#o Pht#Kinh Pht#Php gii#Thu## 00696000000000253000450002600110000002600110001102600110002200800050003300900210 00380100005000590110015000640020104000790190005001830820010001888080005001980150 03200203013000700235021014000242020001000382020001900392020000900411020001700420 039000500437#VV09.17759#VV09.17760#VV09.17761#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a3 52tr.^b21cm#Cc quy nh lin quan n cng tc xy dng, ban hnh vn bn quy p hm php lut v giao thng vn ti#Vi?t#343.59709#^214#TTS ghi: B Giao thng vn ti#251093#Gm cc vn bn quy phm php lut c lin quan thc thi php lut v ban hnh vn bn quy inh php lut trong ngnh Giao thng vn ti#Php lut#Giao thng vn ti#Vit Nam#Vn bn php qui#Thu## 00814000000000289000450002600110000002600110001102600110002200800050003300900230 00380100005000610110015000660010016000810020051000970030027001480070021001750140 00700196019000500203082001100208808000500219015006300224013000700287021018900294 020000800483020001100491020001700502039000500519#VV09.17762#VV09.17764#VV09.1776 3#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a126tr.^b21cm#Nguyn Xun Ym#Gio trnh qu n l nh nc v an ninh, quc phng#o to i hc Hnh chnh#Nguyn Xun Ym b.s.#19000#Vi?t#353.109597#^214#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Qun l nh nc v x hi#251094#Nhng vn c bn v an ninh, quc phng. Nhng quan i m ca ng, nh nc v an ninh v quc phng. Ni dung qun l nh nc v an ninh quc gia, trt t an ton x hi v quc phng#An ninh#Quc phng#Qun l n h nc#Thu## 00921000000000325000450002600110000002600110001102600110002200800050003300900230 00380100005000610110015000660050014000810010014000950020038001090030036001470070 05700183014000700240019000500247082000600252808000500258015007800263005001600341 00500170035701300070037402101740038102000070055502000170056202000110057903900050 0590#VV09.17766#VV09.17765#VV09.17767#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a151tr.^ b21cm#Phm Kim Giao#Phm Kim Giao#Gio trnh qun l nh nc v th#Dng cho o to i hc Hnh chnh#Phm Kim Giao (ch.b.), Nguyn Thu Anh, Nguyn Ngc Hiu#24000#Vi?t#354.2#^214#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. B mn Qun l nh n c v th v nng thn#Nguyn Thu Anh#Nguyn Ngc Hiu#251095#Trnh by khi qut v th v th ho. Nhng vn ch yu ca qun l nh nc v t h. Phng hng, chnh sch, bin php pht trin v qun l th Vit Nam# th#Qun l nh nc#Gio trnh#Thu## 00882000000000301000450002600110000002600110001102600110002200800050003300900230 00380100005000610110015000660010017000810020053000980030038001510070017001890140 00700206019000500213082000900218808000500227015006000232013000700292021021300299 020001700512020001900529020001600548020001100564039000500575#VV09.17768#VV09.177 70#VV09.17769#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a223tr.^b21cm#Nguyn ng Khoa#G io trnh tin hc ng dng trong qun l hnh chnh#Gio trnh o to i hc H nh chnh#Nguyn ng Khoa#33500#Vi?t#351.0285#^214#TTS ghi: Hc vin Hnh ch nh. Trung tm Tin hc hnh chnh#251096#Cung cp nhng kin thc c bn v nhng k nng thc hnh cn thit trong vic ng dng tin hc trong qun l hnh chn h nh h iu hnh Windows XP: Microsoft Winword XP, Microsoft Excel XP, Microso fr Access XP#Tin hc ng dng#Qun l hnh chnh#H iu hnh XP#Gio trnh#Thu ## 00837000000000301000450002600110000002600110001100800050002200900230002701000050 00500110015000550010014000700020046000840030043001300070014001730140007001870190 00500194082000700199808000500206013000700211021023800218020000900456020000900465 020001000474020000900484020001400493020002300507039000500530#VV09.17771#VV09.177 72#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a197tr.^b26cm#Phm nh Bo#Nguyn l v ph ng php sa cha LCD monitor#"Tuyn tp s monitor LCD" cng tc gi#Phm nh Bo#65000#Vi?t#621.39#^214#251097#Tng qut - S khi LCD monitor (mn h nh vi tnh dng tinh th lng). Khi ngun dng trong Monitor LCD. Mch Inverte r. Khi x l s dng trn LCD monitor. Mch m thanh trn LCD monitor. Khi x l hnh nh s dng trn LCD monitor#Mn hnh#My tnh#Nguyn l#Sa cha#Tinh t h lng#Mn hnh tinh th lng#Thu## 00846000000000277000450002600110000002600110001100800050002200900230002701000050 00500110015000550050015000700010013000850020035000980070029001330140008001620190 00500170082000600175808000500181004003700186013000700223021029000230020001400520 020001800534020001100552039000500563#VV09.17773#VV09.17774#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a591tr.^b24cm#inh Vn Thun#V Ch Chnh#H thng my tnh v thi t b lnh#V Ch Chnh, inh Vn Thun#118000#Vi?t#621.5#^214#In ln th 3, c hiu chnh, b sung#251098#Vai tr cc h thng lnh trong nn kinh t quc dn. Mi cht lnh, du bi trn v cht ti lnh. H thng v thit b kho lnh bo qun. H thng lnh my . H thng thit b cp ng. Cc h thng lnh khc trong cng nghip v i sng. My nn lnh. Thit b ngng t v bay hi...#Thi t b lnh#H thng lm lnh#Gio trnh#Thu## 00812000000000313000450002600110000002600110001100800050002200900230002701000050 00500110015000550050010000700020018000800070069000980140007001670190005001740820 00700179808000500186004003600191005001500227005002100242005000800263005001300271 013000700284021016100291020001800452020001400470020000900484039000500493#VV09.17 775#VV09.17776#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a523tr.^b24cm#L Huy B#Du lch sinh thi#L Huy B, Thi L Nguyn, Nguyn Th Thanh Nga... ; L Huy B ch.b.# 75000#Vi?t#915.97#^214#Ti bn ln 2, c sa cha, b sung#Thi L Nguyn#Nguy n Th Thanh Nga#L Hng#Thi V Bnh#251099#Gii thiu v sinh thi hc mi tr ng c bn. Sinh thi hc mi trng phc v cho du lch sinh thi. Mt s kt qu nghin cu v du lch sinh thi Vit Nam#Du lch sinh thi#Sinh thi hc#Vi t Nam#Thu## 00780000000000253000450002600110000002600110001100800050002200900230002701000050 00500110015000550010015000700020028000850070015001130140007001280190005001350820 00400140808000500144004003000149013000700179021030800186020001000494020001700504 039000500521#VV09.17777#VV09.17778#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a414tr.^b24 cm#Trn Hng Thao#Nhp mn ton hc ti chnh#Trn Hng Thao#85000#Vi?t#332#^21 4#Ti bn, c sa cha, b sung#251100#Gii thiu v cc th trng ti chnh. L thuyt chnh th gi. nh gi mt sn phm phi sinh. nh gi quyn chn, m hnh Black - Scholes v m hnh Cox - Ross - Rubinstein. Bo h gi, cc m hnh tri phiu v li sut. L thuyt ri ro tn dng. C tc v hiu ng n c i. Cc hp ng k hn...#Ti chnh#Phng php ton#Thu## 00961000000000277000450002600110000002600110001100800050002200900230002701000050 00500110015000550010015000700020056000850030087001410070015002280140007002430190 00500250082000600255808000500261015004200266013000700308021032500315020001100640 020001800651020000900669039000500678#VV09.17779#VV09.17780#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a338tr.^b24cm#Nguyn Nht L#Cc bi ton c bn ca ti u ho v iu khin ti u#C s l thuyt. Gii cc bi ton theo phng php s. Th d gii bng Matlab, Maple#Nguyn Nht L#70000#Vi?t#519.6#^214#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni#251101#Khi nim v cc bi ton ti u. Quy hoch tuy n tnh v quy hoch li. Quy hoch tuyn tnh khng b rng buc. Quy hoch phi tuyn b rng buc. Phn tch v hi quy s liu. Khi nim v cc tr phim hm . iu khon ti u. Mt s bi ton tng hp ti u ca h iu khin. Mt s b i ton thit k ti u trong c hc#Ti u ho#iu khin ti u#Bi ton#Thu# # 01026000000000301000450002600110000002600110001100800050002200900230002701000050 00500110015000550050014000700020041000840070087001250140007002120190005002190820 00600224808000500230005001700235005001500252005001600267013000700283021038900290 020001000679020000900689020001100698020001000709039000500719#VV09.17781#VV09.177 82#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a136tr.^b24cm#Nguyn S Qu#Quy hoch xy d ng im dn c nng thn#Nguyn S Qu, Lu Trng Giang, ng Vit Dng, Dng Qunh Nga ; Nguyn S Qu ch.b.#45000#Vi?t#307.1#^214#Lu Trng Giang#ng Vi t Dng#Dng Qunh Nga#251102#Nhng khi nim v cc yu t to thnh im dn c nng thn. Nhng c im c bn ca lng x truyn thng nng thn Vit Nam. Lng x Vit Nam trong qu trnh pht trin. Quy hoch xy dng im dn c nn g thn. Quy hoch khu v ci to cc im dn c. Quy hoch trung tm x v c m x. Quy hoch khu vc sn xut v phc v sn xut. Quy hoch h thng h tng k thut nng thn#Qui hoch#Xy dng#Khu dn c#Nng thn#Thu## 00715000000000289000450002600110000002600110001100800050002200900230002701000050 00500110015000550050016000700010014000860020022001000070049001220140007001710190 00500178082000800183808000500191004002000196005001700216013000700233021015300240 020000500393020001400398020000800412039000500420#VV09.17784#VV09.17783#^aH.#^aKh oa hc v K thut#2009#^a180tr.^b24cm#Hong Ngc Tun#Nguyn Ph Hy#Bi tp gi i tch hm#Nguyn Ph Hy, Hong Ngc Tun, Nguyn Vn Tuyn#38000#Vi?t#515.076# ^214#Ti bn c sa cha#Nguyn Vn Tuyn#251103#Gii thiu l thuyt v bi tp v gii tch hm nh: khng gian metric, khng gian nh chun, khng gian Hilb ert v ph ca ton t tuyn tnh b chn#Ton#Gii tch hm#Bi tp#Thu## 00713000000000265000450002600110000002600110001102600110002200800050003300900230 00380100005000610110015000660010017000810020033000980070017001310140007001480190 00500155082000600160808000500166013000700171021022400178020001800402020000900420 020001300429039000500442#VV09.17785#VV09.17787#VV09.17786#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a128tr.^b24cm#Nguyn Thnh Nam#Ngh thut tn dng li phn mm#Nguy n Thnh Nam#25000#Vi?t#005.1#^214#251104#Hng dn cch tn dng li phn mm. Gii thiu v cu trc ti liu v cch s dng hiu qu ti liu ny. Cung cp kin thc khc phc li v my tnh v bin dch, trn b m v chui nh dng. Mt s loi li khc#Phn mm my tnh#K thut#Li phn mm#Thu## 01057000000000289000450002600110000002600110001100800060002200900420002801000050 00700110014000750020154000890190005002430820008002488080005002560150032002610130 00700293021036500300020000400665020000500669020001100674020001800685020001800703 020001800721020000700739020001600746039000500762#VL09.02158#VL09.02159#^aK.#^aW orld Health Organization^bUnief^cUnfpa#2009#^a30tr.^b30cm#Khung hnh ng Chu - Thi Bnh Dng v lin kt dch v HIV/NTLTQTD vi cc dch v sc kho sin h sn, v thnh nin, b m - tr s sinh v tr em#Vi?t#362.196#^214#TTS ghi: T chc Y t th gii#251105#Gii thiu mc ch, ngun gc v bi cnh ca khun g hnh ng chu - Thi Bnh Dng v lin kt dch v HIV/NTLTQTD vi cc d ch v sc kho sinh sn, v thnh nin, b m - tr s sinh v tr em. Ti sao c c mi lin kt li hu ch? Khung lin kt dch v. Cch thc thit lp cc mi lin kt. Cc trng hp in hnh ca cc nc. Vn hnh ti liu khung#HIV#AI DS#Phng bnh#Bnh truyn nhim#Sc kho tnh dc#Chm sc sc kho#Chu #Thi Bnh Dng#Thu## 01084000000000277000450002600110000002600110001100800050002200900210002701000050 00480110015000530020042000680030071001100190005001810820004001868080005001900150 05700195013000700252021047100259020001000730020001100740020001900751020001100770 020001300781020000700794039000500801#VL09.02160#VL09.02161#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a187tr.^b30cm#S tay kim ton nng lng trong to nh#Do Hip hi c c cng ty dch v nng lng Malaysia (MAESCO) pht hnh#Vi?t#697#^214#TTS ghi : B Cng thng. Vn phng tit kim nng lng#251106#Gii thiu v bng ch g ii. Khi qut v mc tiu ca ti liu k thut kim ton nng lng. Phm vi v ni dung ca ti liu k thut kim ton nng lng. K hoch kim ton nng l ng. La chn d liu. Cc h tiu th nng lng chnh. Sut tiu hao nng l ng ca to nh. Xc nh cc c hi tit kim nng lng. Cc hng mc tit kim nng lng trong h thng iu ho khng kh, h thng chiu sng v tit kim nng lng chung. Bo co kim ton nng lng#Kim ton#Nng lng#iu ho kh ng kh#Chiu sng#Nh cao tng#S tay#Thu## 00794000000000289000450002600110000002600110001100800050002200900120002701000050 00390110015000440020118000590190005001770820008001828080005001900150041001950130 00700236021016800243020001000411020000700421020000800428020001000436020000900446 020001700455020000900472020001800481039000500499#VL09.02162#VL09.02163#^aH.#^aT i chnh#2009#^a159tr.^b27cm#H thng vn bn thc hin c ch qun l ti chnh v bin ch i vi h thng Kho bc Nh nc giai on 2009-2013#Vi?t#343.597#^ 214#TTS ghi: B Ti chnh. Kho bc nh nc#251107#Gii thiu h thng cc vn bn php lut ca nh nc hng dn thc hin c ch qun l ti chnh v bin ch i vi h thng kho bc nh nc giai on 2009 - 2013#Php lut#C ch#Qu n l#Ti chnh#Bin ch#Kho bc nh nc#Vit Nam#Vn bn php lut#Thu## 00622000000000265000450002600110000002600110001100200340002200700150005601400070 00710190005000780820006000838080005000890080005000940090023000990100005001220110 01400127001001500141013000700156021015000163020000800313020000900321020000800330 020001300338039000500351#VL09.02164#VL09.02165#Trm kh nn v mng li kh nn #Hong Th Hin#21000#Vi?t#621.5#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a62tr.^ b27cm#Hong Th Hin#251108#Trnh by cc vn c s v tnh ton, thit k h thng cp kh nn (bao gm trm v mng li) dnh cho k s chuyn ngnh xy d ng, cng ngh...#Kh nn#K thut#My nn#Trm kh nn#Thu## 00772000000000277000450002600110000002600110001100200200002200700150004201400070 00570190005000640820006000698080005000750080005000800090023000850100005001080110 01500113001001500128004004000143013000700183021026100190020000800451020001200459 020000900471020000900480039000500489#VL09.02166#VL09.02167#Nm men cng nghip#L ng c Phm#86000#Vi?t#660.6#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a331tr.^b 27cm#Lng c Phm#Ti bn ln th 2, c sa cha, b sung#251109#Trnh by ki n thc c bn v phn loi, hnh thi, sinh l nm men. Cc qu trnh trao i c ht v sn phm ca t bo nm men. Cc sn phm ln men; cch sn xut cn-ru etylic, bia, ru vang, sinh khi nm men. Vi sinh vt tp nhim v tuyn chn nm men#Nm men#Cng nghip#ng dng#Sn xut#Thu## 01222000000000349000450002600110000000201110001100300110012200700420013301900050 01750820008001808080005001880080005001930090026001980100005002240110015002290050 00800244005001700252005001200269005001200281005001700293015012600310013000700436 02103420044302000130078502000110079802000170080902000110082602000100083702000120 0847020000800859039000500867#VL09.02168#K yu hi tho quc t nghin cu v gi ng dy ngn ng, vn ho Vit Nam - Trung Quc ng v ng Nam #Ln th I I#c Anh, H Th Trnh Anh, Y Tiu Bnh...#Vi?t#495.922#^214#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2009#^a379tr.^b27cm#c Anh#H Th Trnh Anh#Y Tiu Bnh#L Xo Bn h#Hong Trng Canh#TTS ghi: Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn. i hc Quc gia H Ni, Vit Nam. i hc Dn tc Qung Ty Trung Quc#251110#Tp hp cc bi nghin cu v cc vn ngn ng, vn ho Vit Nam, Trung Quc ng v ng Nam . Mt s vn v ting Vit v c trng ngn ng, vn ho trong ting Vit; ging dy ting Vit cho sinh vin Trung Quc; ting Vit trong cc mi tng quan khc; nghin cu mt s vn v ting Trung v mi lin quan v i ting Vit#Ngn ng hc#Ting Vit#Ting Trung Quc#Nghin cu#Ging dy#T H n Vit#Vn ho#Thu## 00516000000000265000450002600110000002600110001100200180002200300430004000700260 00830140007001090190005001160820004001218080005001250080005001300090026001350100 00500161011001500166005000800181005001700189013000700206020001200213020000600225 020001400231039000500245#VV09.17788#VV09.17789#101 bi lm vn 6#Bin son st n i dung v chng trnh SGK#Mc Lan, Nguyn Ngc Dung#25000#Vi?t#807#^214#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a159tr.^b24cm#Mc Lan#Nguyn Ngc Dung#251111#T p lm vn#Lp 6#Sch c thm#Thu## 00516000000000265000450002600110000002600110001100200180002200300430004000700260 00830140007001090190005001160820004001218080005001250080005001300090026001350100 00500161011001500166005000800181005001700189013000700206020001200213020000600225 020001400231039000500245#VV09.17790#VV09.17791#101 bi lm vn 7#Bin son st n i dung v chng trnh SGK#Mc Lan, Nguyn Ngc Dung#30000#Vi?t#807#^214#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a191tr.^b24cm#Mc Lan#Nguyn Ngc Dung#251112#T p lm vn#Lp 7#Sch c thm#KVn## 00516000000000265000450002600110000002600110001100200180002200300430004000700260 00830140007001090190005001160820004001218080005001250080005001300090026001350100 00500161011001500166005000800181005001700189013000700206020001200213020000600225 020001400231039000500245#VV09.17792#VV09.17793#101 bi lm vn 8#Bin son st n i dung v chng trnh SGK#Mc Lan, Nguyn Ngc Dung#42500#Vi?t#807#^214#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a271tr.^b24cm#Mc Lan#Nguyn Ngc Dung#251113#T p lm vn#Lp 8#Sch c thm#KVn## 00600000000000289000450002600110000002600110001100200400002200300630006200700100 01250140007001350190005001420820008001478080005001550080005001600090026001650100 00500191011001500196004003000211005001000241013000700251020000700258020000700265 020000700272020001200279020001400291039000500305#VV09.17794#VV09.17795#B thi trc nghim khch quan vt l#Dnh cho th sinh lp 12 n tp v nng cao k n ng lm bi...#Trn Ngc#53000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni# 2009#^a339tr.^b24cm#Ti bn, c chnh l, b sung#Trn Ngc#251114#Vt l#Lp 12 # thi#Trc nghim#Sch c thm#KVn## 00654000000000289000450002600110000002600110001100200910002200300590011300700170 01720140007001890190005001960820007002018080005002080080005002130090026002180100 00500244011001500249004003000264005001700294013000700311020000500318020000700323 020000800330020000700338020001400345039000500359#VV09.17796#VV09.17797#Hng dn gii cc dng bi tp t cc thi quc gia mn ton ca B Gio dc v o t o#Dnh cho th sinh lp 12 chng trnh chun v nng cao...#Trn Th Vn Anh#53 000#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a343tr.^b24cm#Ti bn , c chnh l, b sung#Trn Th Vn Anh#251115#Ton#Lp 12#Bi tp# thi#Sch c thm#KVn## 00673000000000301000450002600110000002600110001100200950002200300590011700700110 01760140007001870190005001940820008001998080005002070080005002120090026002170100 00500243011001500248004003000263005001100293013000700304020000900311020000700320 020000800327020000700335020001000342020001400352039000500366#VV09.17798#VV09.177 99#Hng dn gii cc dng bi tp t cc thi quc gia mn sinh hc ca B Gi o dc v o to#Dnh cho th sinh lp 12 chng trnh chun v nng cao...#Hu nh Nht#47500#Vi?t#576.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a304tr.^b2 4cm#Ti bn, c chnh l, b sung#Hunh Nht#251116#Sinh hc#Lp 12#Bi tp# t hi#Di truyn#Sch c thm#KVn## 00516000000000265000450002600110000002600110001100200180002200300430004000700260 00830140007001090190005001160820004001218080005001250080005001300090026001350100 00500161011001500166005000800181005001700189013000700206020001200213020000600225 020001400231039000500245#VV09.17800#VV09.17801#101 bi lm vn 9#Bin son st n i dung v chng trnh SGK#Mc Lan, Nguyn Ngc Dung#47000#Vi?t#807#^214#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a296tr.^b24cm#Mc Lan#Nguyn Ngc Dung#251117#T p lm vn#Lp 9#Sch c thm#KVn## 00619000000000289000450002600110000002600110001100200370002200300690005900700450 01280140007001730190005001800820004001858080005001890080005001940090026001990100 00500225011001500230005000800245005001000253005001300263005001100276013000700287 020001000294020000600304020001400310039000500324#VV09.17802#VV09.17803#Hng dn hc v lm bi ting Anh 6#y , r rng, chnh xc, d hiu. Bin son theo chng trnh mi#T Chu, Khnh Quy, Hong L Thu, Minh Hng#21000#Vi?t#428#^2 14#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a159tr.^b24cm#T Chu#Khnh Quy#Hong L Thu#Minh Hng#251118#Ting Anh#Lp 6#Sch c thm#KVn## 00644000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020031000430030039000740070057001130220004001700050011001740050 01700185005001300202008000500215009002600220010000500246011001500251013000700266 020000800273020000700281020001100288020001200299020001400311039000500325#VV09.17 806#VV09.17807#27000#Vi?t#807#^214#Trng tm kin thc ng vn 11#Bin son the o chng trnh v SGK mi#B.s.: L Huy Bc (ch.b.), o Th Thu Hng, L Vn Tru ng#T.1#L Huy Bc#o Th Thu Hng#L Vn Trung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 009#^a173tr.^b24cm#251120#Ng vn#Lp 11#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#KV n## 00644000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020031000430030039000740070057001130220004001700050011001740050 01700185005001300202008000500215009002600220010000500246011001500251013000700266 020000800273020000700281020001100288020001200299020001400311039000500325#VV09.17 808#VV09.17809#27000#Vi?t#807#^214#Trng tm kin thc ng vn 11#Bin son the o chng trnh v SGK mi#B.s.: L Huy Bc (ch.b.), o Th Thu Hng, L Vn Tru ng#T.2#L Huy Bc#o Th Thu Hng#L Vn Trung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 009#^a169tr.^b24cm#251121#Ng vn#Lp 11#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#KV n## 00653000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020031000430030048000740070057001220220004001790050011001830050 01700194005001300211008000500224009002600229010000500255011001500260013000700275 020000800282020000700290020001100297020001200308020001400320039000500334#VV09.17 810#VV09.17811#27500#Vi?t#807#^214#Trng tm kin thc ng vn 10#Bin son the o ni dung v chng trnh SGK mi#B.s.: L Huy Bc (ch.b.), o Th Thu Hng, L Vn Trung#T.1#L Huy Bc#o Th Thu Hng#L Vn Trung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a174tr.^b24cm#251122#Ng vn#Lp 10#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#KVn## 00653000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020031000430030048000740070057001220220004001790050011001830050 01700194005001300211008000500224009002600229010000500255011001500260013000700275 020000800282020000700290020001100297020001200308020001400320039000500334#VV09.17 828#VV09.17829#30000#Vi?t#807#^214#Trng tm kin thc ng vn 10#Bin son the o ni dung v chng trnh SGK mi#B.s.: L Huy Bc (ch.b.), o Th Thu Hng, L Vn Trung#T.2#L Huy Bc#o Th Thu Hng#L Vn Trung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a194tr.^b24cm#251123#Ng vn#Lp 10#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#KVn## 00635000000000301000450002600110000002600110001100200300002200300480005200700570 01000050011001570050017001680050013001850140007001980190005002050820004002108080 00500214008000500219009002600224010000500250011001500255013000700270020000800277 020000600285020001100291020001200302020001400314039000500328#VV09.17830#VV09.178 31#Trng tm kin thc ng vn 6#Bin son theo ni dung v chng trnh SGK mi #B.s.: L Huy Bc (ch.b.), o Th Thu Hng, L Vn Trung#L Huy Bc#o Th Thu Hng#L Vn Trung#41000#Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a26 3tr.^b24cm#251124#Ng vn#Lp 6#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#KVn## 01286000000000301000450000201210000000301690012100700280029000500140031801900050 03320820010003378080005003470080005003520090008003570100005003650110014003700150 12500384013000700509001001400516028012700530021025600657020001400913020001700927 020000900944020000900953020000800962020000900970039000500979#Threatened and alie n species in Vietnam: background and recommendations for the content of the nati onal Biodiversity Law#Conservation report number 32 prepared at the request of t he department of environment, ministry of natural resources and environment, Vie tnam by BirdLife international#John Pilgrim, Nguyn c T#Nguyn c T#Vi?t#57 7.09597#^214#^aH.#^aK.nxb#2007#^a81tr.^b29cm#u ba sch ghi: Birdlife internat ional Vietnam programme funded by the birdlife international global forest polic y project#251125#Pilgrim, John#Thng tin c s v cc loi b e do v cc loi ngoi lai ti Vit Nam v cc xut cho ni dung ca Lut a dng sinh hc#B o co tng quan v tnh trng cc loi b e do Vit Nam, cc kinh nghim qu c t v cc iu lut qun l v bo tn, danh mc cc loi ng thc vt trong a dng sinh hc cn c bo v v cc vng rng c dng, cc sinh cnh t nhi n quan trng#Sinh thi hc#a dng sinh hc#ng vt#Thc vt#Bo tn#Vit Nam# KVn## 01133000000000289000450000201270000000301290012700700280025600500140028401501450 02980190005004430820010004488080005004580080005004630090008004680100005004760110 01400481013000700495001001400502021025600516020001400772020001700786020000900803 020000900812020000800821020000900829039000500838#Thng tin c s v cc loi b e do v cc loi ngoi lai ti Vit Nam v cc xut cho ni dung ca Lut a dng sinh hc#Bo co bo tn s 33 do t chc BirdLife Quc t thc hin theo yu cu ca V Mi trng, B Ti nguyn v Mi trng Vit Nam#John Pilgrim, N guyn c T#Nguyn c T#u ba sch ghi: Chng trnh BirdLife quc t ti V it Nam. Ti tr bi chng trnh Chnh sch lm nghip ton cu ca BirdLife in ternational#Vi?t#577.09597#^214#^aH.#^aK.nxb#2007#^a81tr.^b29cm#251126#Pilgrim, John#Bo co tng quan v tnh trng cc loi b e do Vit Nam, cc kinh ngh im quc t v cc iu lut qun l v bo tn, danh mc cc loi ng thc vt trong a dng sinh hc cn c bo v v cc vng rng c dng, cc sinh cnh t nhin quan trng#Sinh thi hc#a dng sinh hc#ng vt#Thc vt#Bo tn#Vi t Nam#KVn## 01165000000000325000450000200950000000300220009500700590011700500140017601501400 01900190005003300820012003358080005003470080005003520090008003570100005003650110 01400370001001400384005001400398005001600412005001300428013000700441021032500448 02000140077302000180078702000030080502000100080802000080081802000080082603900050 0834#Bun bn ng vt hoang d v g xung quanh Vn Quc gia Ch Yang Sin, tn h k Lk, Vit Nam#Bo co bo tn s 34#L Trng Tri, Simon Mahood, Lng Hu Thnh, Mai c Vnh#L Trng Tri#u ba sch ghi: T chc BirdLife Quc t ch ng trnh Vit Nam vi ngun ti chnh h tr t Qu Mi trng Ton cu - Ngn Hng Th Gii#Vi?t#577.0959765#^214#^aH.#^aK.nxb#2008#^a54tr.^b29cm#L Trng Tr i#Mahood, Simon#Lng Hu Thnh#Mai c Vnh#251127#Gii thiu cng tc bo tn Vit Nam v bo co tnh hnh bun bn ng vt hoang d Vn quc gia Ch Yang Sin, sn phm ng vt hoang d v vic s dng chng, khai thc g tri ph p v bun bn g, bun bn cc loi lm sn ngoi g, nhng nh hng n s a dng sinh hc ca Vn quc gia Ch Yang Sin, k Lk...#Sinh thi hc#ng vt hoang d#G#Khai thc#Bo tn#k Lk#KVn## 00863000000000253000450000200850000000300220008500700280010700500140013501501190 01490190005002680820012002738080005002850080005002900100005002950110014003000010 01400314013000700328021021500335020001400550020001700564020000800581020001000589 039001000599#a dng sinh hc ti Khu Bo tn Thin nhin Bc Hng Ho, tnh Qu ng Tr, Vit Nam#Bo co bo tn s 35#Simon Mahood, Trn Vn Hng#Trn Vn Hn g#u ba sch ghi: Chng trnh BirdLife Vit Nam vi s h tr ti chnh ca T chc John D. v Catherine T. MacArthur#Vi?t#577.0959747#^214#^aH.#2008#^a82tr. ^b29cm#Mahood, Simon#251128#Cung cp nhng thng tin c im t nhin khu bo t n thin nhin Bc Hng Ho, Qung Tr v a hnh cc kiu sinh cnh rng, a dng ng thc vt, cc sinh cnh sng ... cn c qun l v bo tn c hiu q u#Sinh thi hc#a dng sinh hc#Bo tn#Qung Tr#Khnh Vn## 01036000000000301000450000200870000000301050008700700390019200500150023101501190 02460190005003650820012003708080005003820080005003870090008003920100005004000110 01400405001001400419005000800433013000700441021020800448020001400656020001700670 020000800687020000900695020000900704020001100713039001000724#Nghin cu Kh thi thnh lp Khu Bo tn Thin nhin Khe Nt tnh Qung Bnh, Vit Nam#Bo co k t hut trong khun kh d n M rng h thng cc khu rng c dng ca Vit Nam c ho th k 21#L Trng Tri, Trn Hiu Minh, Tc#Trn Hiu Minh#u ba sch ghi: T chc Bo tn Chim Quc t ti Vit Nam v Vin iu tra Quy hoch Rng. Cng ng Chu u ti tr#Vi?t#577.0959745#^214#^aH.#^aK.nxb#2001#^a61tr.^b29cm# L Trng Tri# Tc#251129#Gii thiu c im t nhin, tm quan trng ca kh u bo tn thin nhin Khe Nt v a dng sinh hc ca nhiu nhm ng vt v th c vt, phc hi rng lm tt cng tc bo v ngun ti nguyn thin nhin...#Sin h thi hc#a dng sinh hc#Bo tn#Thc vt#ng vt#Qung Bnh#Khnh Vn## 00924000000000253000450000200780000000300660007801501120014401900050025608200120 02618080005002730080005002780090080002830100005003630110014003680130007003820210 20400389020001400593020001700607020000800624020000600632020000700638020001500645 039001000660#D n u t Khu Bo tn thin nhin Phong in tnh Tha Thin Hu , Vit Nam#M rng h thng cc khu rng c dng ca Vit Nam cho th k 21#TT S ghi: Chng trnh BirdlLife Quc t ti Vit Nam v Vin iu tra Quy hoch R ng cng ng Chu u ti tr#Vi?t#577.0959749#^214#^aH.#^aT chc Bo tn chim q uc t^bCng ng Chu u^cVin iu tra quy hoch rng#2001#^a94tr.^b29cm#25113 0#Gii thiu c im t nhin v sinh hc, cc kiu sinh cnh v tnh trng, kh u h v ti nguyn thc vt, ng vt, rng phong h ... cng d n u t bo t n khu thin nhin Phong in, Tha Thin Hu#Sinh thi hc#a dng sinh hc#Bo tn#D n#u t#Tha Thin Hu#Khnh Vn## 01225000000000313000450000200740000000300900007402900700016400700420023400500140 02760150141002900190005004310820012004368080005004480080005004530090080004580100 00500538011001400543001001400557005001200571013000700583021025700590020001400847 020000900861020000900870020000500879020000800884020000900892039001000901#Kho s t nhanh Khu Bo tn Thin nhin Mng Nh, tnh Lai Chu, Vit Nam#Bo co bo t n s 26 : M rng h thng cc khu rng c dng ca Vit Nam cho th k 21#A r apid field of Muong Nhe nature reserve, Lai Chau province, Vietnam#Nguyn c T , L Trng Tri, L Vn Chm#L Trng Tri#TTS ghi: Chng trnh BirdlLife quc t ti Vit Nam v Vin iu tra Quy hoch Rng vi s gip ti chnh ca C ng ng Chu u ti tr#Vi?t#577.0959717#^214#^aH.#^aT chc Bo tn Chim Quc t ^bCng ng Chu u^cVin iu tra Quy hoch Rng#2001#^a52tr.^b29cm#Nguyn c T#L Vn Chm#251131#Gii thiu c im t nhin, thm thc vt v hin trng ti nguyn rng, khu h ng vt, c im kinh t x hi, cc mi e do i v i a dng sinh hc, tnh trng qun l, nh gi v kin ngh i vi khu bo t n thin nhin Mng Nh, tnh Lai Chu#Sinh thi hc#ng vt#Thc vt#Rng#Bo tn#Lai Chu#Khnh Vn## 01130000000000313000450000200760000000300660007600700600014200500140020201501110 02160190005003270820012003328080005003440080005003490090080003540100005004340110 01400439001001500453005001200468005001600480013000700496021023800503020001400741 020001700755020000900772020000900781020000800790039001000798020000800808#Nghin cu kh thi thnh lp Khu Bo tn thin nhin Ch Prng tnh Gia Lai#M rng h thng cc khu rng c dng ca Vit Nam cho th k 21#Trn Hiu Minh, L Trng Tri, L Vn Chm, Nguyn Vn Sng#L Trng Tri#TTS ghi: T chc Bo tn Chim Quc t ti Vit Nam v Vin iu tra Quy hoch Rng. Cng ng Chu u ti tr# Vi?t#577.0959762#^214#^aH.#^aT chc Bo tn Chim Quc t^bCng ng Chu u^cVi n iu tra Quy hoch Rng#2001#^a57tr.^b29cm#Trn Hiu Minh#L Vn Chm#Nguyn Vn Sng#251132#Gii thiu tnh trng qun l, c im t nhin v sinh hc a l, a cht, h thc vt, cc kiu sinh cnh, rng, h ng vt, khu h th, k hu h chim, b st, c im kinh t, x hi, gio dc ... ca khu vc Ch Prng tnh Gia Lai#Sinh thi hc#a dng sinh hc#ng vt#Thc vt#Bo tn#Khnh Vn #Gia Lai## 01085000000000337000450000200650000000300220006500700440008700500130013101500890 01440190005002330820004002388080005002420080005002470100005002520110014002570010 01400271005001500285004001800300013000700318021032200325020000500647020000900652 02000090066102000080067002000130067802000090069102000090070002000090070902000240 0718039000500742#Hng dn gim st bo tn ti Vn Quc gia Xun Thu, Nam n h#Bo co bo tn s 29#Nguyn c T, L Mnh Hng, Mai Xun Trung#L Mnh Hng #TTS ghi: Chng trnh BirdLife Quc t ti Vit Nam hp tc vi Vn Quc gia Xun Thu#Vi?t#577#^214#^aH.#2006#^a28tr.^b29cm#Nguyn c T#Mai Xun Trung#Ti bn ln th 2#251133#Gii thiu chung vic qun l v s dng cc kiu sinh vt cnh i din ti Vn quc gia Xun Thu, phng php gim st v cc k thut m, thu thp thng tin cc h sinh thi v sinh cnh, thc trng cc loi ng thc vt ang b e do, gim st rng ngp mn, gim st cc loi chim ti V n quc gia Xun Thu...#Chim#Kho st#iu tra#Bo tn#H sinh thi#Sinh vt#n g vt#Thc vt#Vn quc gia Xun Thu#KVn## 00843000000000289000450000200820000000700450008200500100012701501310013701900050 02680820004002738080005002770080005002820100005002870110015002920050018003070050 01400325005001300339005001300352013000700365021013600372020000500508020000900513 020000900522020000800531020000900539039000500548#Sch hng dn cc vng chim qu an trng Vit Nam: Cc khu vc bo tn trng yu#Nguyn C, Jonathn C. Eames, Neil M. Furey..#Nguyn C#TTS ghi: Chng trnh BirdLife Quc t ti ng Dng v Vin Sinh thi v Ti nguyn Sinh vt vi s h tr ti chnh ca Danida#Vi? t#598#^214#^aH.#2002#^a229tr.^b29cm#Eames, Jonathn C.#Fure, Neil M.#L Mnh Hng #H Qu Qunh#251134#Gii thiu thng tin bo tn a dng sinh hc Vit Nam v khu h chim, xc nh vng chim quan trng thu thp thng tin v bo tn#Chi m#Kho st#iu tra#Bo tn#Vit Nam#KVn## 00778000000000289000450000200480000000700630004800500140011101900050012508200040 01308080005001340080009001390090018001480100005001660110015001710190005001860010 01300191005001600204006001400220013000700234021020200241020000900443020000500452 020000900457020000900466020000800475039000500483#K thut iu tra thc a kho st khu h chim#Colin Bibby, Martin Jones, Stuart Marsden ; Nguyn c T dch# Jones, Martin#Vi?t#598#^214#^aC Mau#^aNxb. Mi C Mau#2003#^a128tr.^b21cm#Dch# Bibby, Colin#Marsden, Stuart#Nguyn c T#251135#Trnh by tnh ng dng v ph ng php m trong cng tc bo tn cc loi chim: m s lng chim, thu thp t hng tin mi vng chim quan trng, thnh lp nhm iu tra nghin cu sinh cnh ca chim...#ng vt#Chim#Kho st#iu tra#Bo tn#KVn## 00494000000000265000450002600110000002600110001100600140002200200130003600700190 00490150052000680190005001200820006001258080005001310080005001360090011001410100 00500152011001400157019000500171004000800176013000700184020000900191020001300200 020001000213039000500223#VV09.17832#VV09.17833#Thch Nht T#Kinh Dc S#Thch Nht T dch#TTS ghi: Kinh bn nguyn cng c ca Pht Dc S#Vi?t#294.3#^214 #^aH.#^aTn gio#2009#^a38tr.^b20cm#Dch#Ti bn#251136#o Pht#Kinh Dc s#Ki nh Pht#KVn## 00550000000000265000450002600110000002600110001100600110002200200220003300700260 00550190005000810820006000868080005000920080005000970090011001020100005001130110 01400118019000500132001000800137013000700145021010200152020000900254020000800263 020000800271039000500279#VV09.17834#VV09.17835#Tm Nguyn#Khuyn pht tm B # Tnh Am ; Tm Nguyn dch#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a31tr.^b20cm#Dc h#Tnh Am#251137#Trnh by gi tr pht nguyn tm B theo tm hng: t, ch nh, chn, ngu, i, tiu, thin, vin#o Pht#Gio l#Tu hnh#KVn## 00576000000000265000450002600110000002600110001100200310002200700100005301400070 00630190005000700820004000758080005000790080005000840090011000890100005001000110 01500105001001000120013000700130021013000137020001500267020000900282020000800291 020000600299039000500305#VV09.17836#VV09.17837#Thnh linh trong i dng hin#An Sn V#21000#Vi?t#234#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a156tr.^b21cm#An Sn V#25113 8#Trnh by ngha v cch thc hin i sng cung hin trn vn cho cng ng Hi thnh Thin cha gio ca gio s trong dng tu#o Thin cha#i sng#c tin#Tu s#KVn## 00580000000000265000450002600110000002600110001100600170002200200150003900700340 00540190005000880820006000938080005000990080005001040090011001090100005001200110 01500125019000500140001001000145013000700155021012000162020000900282020000800291 020001000299039000500309#VV09.17839#VV09.17838#Thch Minh Thnh#Nim Pht cnh#T hin o ; Thch Minh Thnh dch#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a119tr.^b 20cm#Dch#Thin o#251139#Phn tch gi tr chn Pht ca php mn nim Pht, g ip cho hnh gi Tnh nghip tin tng su sc ni php tu chn#o Pht#Gio l#Nim Pht#KVn## 00604000000000253000450002600110000002600110001100600110002200200190003300700160 00520190005000680820006000738080005000790080005000840090011000890100005001000110 01400105019000500119013000700124021018000131020000900311020000800320020001700328 039000500345#VV09.17840#VV09.17841#Vin Thng#Vng sanh quan yu#Vin Thng dch #Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a50tr.^b20cm#Dch#251140#Nhng gio l v vn ngi nim Pht lc lm chung c vng sinh Ty phng hay khng, nhng iu m quyn thuc ca ngi lm chung cn ch vo thi im ca mt kip ng i#o Pht#Gio l#Php mn tnh #KVn## 00525000000000253000450002600110000002600110001100200090002200700110003101900050 00420820006000478080005000530080005000580090011000630100005000740110014000790010 01100093013000700104021011900111020000900230020000800239020000900247039000500256 020001000261#VV09.17842#VV09.17843#Khai th#Tnh Khng#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aT n gio#2009#^a34tr.^b21cm#Tnh Khng#251141#L lun v lng thnh tm nim Pht, cc hnh thc nim Pht, m rng tm lng nim Pht gii tr nghip chng. ..#o Pht#Tu hnh#Tm nim#KVn#Nim pht## 00490000000000253000450002600110000002600110001100600320002200200130005400700550 00670190005001220820006001278080005001330080005001380090011001430100005001540110 01400159019000500173006001600178013000700194020000900201020001000210020001100220 039000500231#VV09.17844#VV09.17845#Tam Tng Php-S Cu-Ma-La-Thp#Kinh A-Di-# Dch: Tam Tng Php-S Cu-Ma-La-Thp, Thch Tu Nhun#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aT n gio#2009#^a65tr.^b21cm#Dch#Thch Tu Nhun#251142#o Pht#Kinh Pht#Kinh Ad i#KVn## 00629000000000253000450002600110000002600110001100600140002200200220003600700190 00580150032000770190005001090820006001148080005001200080005001250090011001300100 00500141011001500146013000700161021017500168020000900343020001000352020000800362 039000500370#VV09.17846#VV09.17847#Thi Vn Chi#Pht o v ng i#Thi Vn Chi dch#TTS ghi: Pht gio nguyn thu#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^ a103tr.^b21cm#251143#Gio l ca o Pht i vi cuc sng ch tng qua gii lu t qu bo th tr ng gii; nhng cu chuyn Pht o v ng i, vi thin ng, a ngc o, nit bn o...#o Pht#Cuc sng#Gio l#KVn## 00610000000000265000450002600110000002600110001100500130002200200300003500700300 00650140007000950190005001020820004001078080005001110080005001160090011001210100 00500132011001500137001001600152013000700168021012500175020001500300020000800315 020001600323039000500339#VV09.17848#VV09.17849#Trn Duy Nam#c tin trong i s ng x hi#Nguyn Anh Dng, Trn Duy Nam#35000#Vi?t#234#^214#^aH.#^aTn gio#200 9#^a214tr.^b21cm#Nguyn Anh Dng#251144#Trnh by vn sng, vic lm, tri th c, vn dng Kinh thnh, p dng gio hun cng gio v c tin trong i sng x hi#o Thin cha#c tin#i sng x hi#KVn## 00861000000000301000450002600110000002600110001100200400002200300140006200700570 00760150053001330190005001860820008001918080005001990080005002040090011002090100 00500220011001500225019000500240001001500245013000700260006003600267021020000303 020001500503020000900518020001200527020001500539039000500554#VV09.17850#VV09.178 51#Truyn gio - truyn ging - mn ho#Mn hc s 10#Dennis J.Mock ; Nhm T n Hu H. T. Bp Tt Vit Nam dch#TTS ghi: Trung tm Hun luyn Kinh thnh cho mc s#Vi?t#230.071#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a390tr.^b20cm#Dch#J.Mock, Dennis #251145#Nhm Tn Hu H. T. Bp Tt Vit Nam#Tng quan v tm tt v mi gio l chnh ca Kinh thnh vi vic nhn mnh cho cc mc s hoc cc lnh o Hi th nh v c Cha tri y hn, trong s hiu bit v thc hnh thn hc vng c hc#o Thin cha#Gio dc#Truyn gio#Sch gio khoa#KVn## 00647000000000265000450002600110000002600110001100600150002200200780003700700330 01150150046001480190005001940820006001998080005002050080005002100090011002150100 00500226011001500231006001100246013000700257021007500264020000900339020001000348 020001800358039000500376#VV09.17852#VV09.17853#Thch c Nim#Pht thuyt i th a v lng th trang nghim thanh tnh bnh ng gic kinh#Dch: Thch c Nim , Minh Chnh#u ba sch ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#Vi?t#294.3#^214#^aH.# ^aTn gio#2008#^a157tr.^b21cm#Minh Chnh#251146#Nhng li Pht ging v ngha , gi tr, nghi thc tng kinh V lng th#o Pht#Kinh Pht#Kinh V lng th #KVn## 00706000000000277000450002600110000002600110001100600140002200200610003600700470 00970140007001440190005001510820004001568080005001600080005001650090011001700100 00500181011001500186001001000201006001400211013000700225021015900232020001500391 020000800406020000900414039000500423#VV09.17854#VV09.17855#Nguyn Uy Nam#Thinh l ng ni tm sng kt hip thn tnh vi thin cha#Girnim ; Dch: Nguyn U y Nam, Trng Thp T#42000#Vi?t#234#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a318tr.^b21cm#Gi rnim#Trng Thp T#251147#Trnh by cc bi ging ca hc thuyt dng cha Th nh Gioan Thnh Gi v ch im v con ng cuc sng tm linh, tnh yu vi Ch a, c tin ca tnh yu...#o Thin cha#c tin#Tm linh#KVn## 00543000000000265000450002600110000002600110001100200140002200700150003601900050 00510820006000568080005000620080005000670090011000720100005000830110014000880010 01500102004001800117013000700135021008700142020000900229020001700238020000900255 020000800264039000500272#VV09.17856#VV09.17857#Cnh l v u#Thch Thanh T#Vi?t #294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a98tr.^b21cm#Thch Thanh T#Ti bn ln th 3# 251148#Ghi li nhng cm hng tu hnh v trit l cuc sng tu hnh ca nh s T hch Thanh T#o Pht#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#KVn## 00578000000000265000450002600110000002600110001100200300002200700080005201500770 00600190005001370820006001428080005001480080005001530090011001580100005001690110 01400174001000800188013000700196021006700203020000900270020000800279020001000287 020001000297039000500307#VV09.17858#VV09.17859#Nghi thc tng nim hng ngy#Tr Hi#u ba sch ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. Thnh hi Pht gio Hi Phn g#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a80tr.^b24cm#Tr Hi#251149#Gm nhng b i Kinh Pht v nghi thc tng nim Kinh Pht hng ngy#o Pht#Tu hnh#Nghi th c#Tng nim#KVn## 00560000000000265000450002600110000002600110001100200090002200700100003101400070 00410190005000480820006000538080005000590080005000640090011000690100005000800110 01500085001001000100012002600110013000700136021012100143020000900264020000800273 020000800281039000500289#VV09.17860#VV09.17861#Thu sm#Vin Minh#28000#Vi?t#29 4.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a159tr.^b20cm#Vin Minh#T sch o Pht ngy nay #251150#Gii thiu ni dung cc bi sm hi, l do v phng cch sm hi, sm h i phin no, sm hi c nghip, sm hi kh bo#o Pht#Gio l#Sm hi#KVn## 00616000000000265000450002600110000002600110001100600150002200200490003700300340 00860070020001200190005001400820006001458080005001510080005001560090011001610100 00500172011001500177013000700192021009200199020000900291020001000300020000800310 020002700318039000500345#VV09.17862#VV09.17863#Thch nh Hu#Pht thuyt kinh t hp thin nghip o ging yu#Ng tha cng php PL 2543 - 1999#Thch nh Hu dch#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a150tr.^b21cm#251151#Nhng li Pht g ing v cng ng thun thin ca ch Pht, i B tt v Thin long bt b#o Pht#Kinh Pht#Gio l#Kinh Thp thin nghip o#KVn## 00532000000000253000450002600110000002600110001100600120002200200100003400700360 00440190005000800820004000858080005000890080005000940090011000990100005001100110 01500115001001800130013000700148021008400155020001500239020000900254020001000263 039000500273#VV09.17864#VV09.17865#L Cng c#Thc tnh#Anthony de Mello ; L C ng c dch#Vi?t#230#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a247tr.^b21cm#Mello, Anthony de #251152#Phn tch v trit l v i sng con ngi trn nhiu phng din da v o li Cha#o Thin cha#Trit l#Cuc sng#KVn## 00784000000000277000450002600110000002600110001100200390002200300130006100700570 00740150053001310190005001840820008001898080005001970080005002020090011002070100 00500218011001500223019000500238001001500243006003600258013000700294021017600301 020001500477020000900492039000500501#VV09.17866#VV09.17867#Hi thnh chc v - q un l - gio dc#Mn hc s 7#Dennis J.Mock ; Nhm Tn Hu H. T. Bp Tt Vit N am dch#TTS ghi: Trung tm Hun luyn kinh thnh cho mc s#Vi?t#230.071#^214#^ aH.#^aTn gio#2009#^a192tr.^b20cm#Dch#J.Mock, Dennis#Nhm Tn Hu H. T. Bp T t Vit Nam#251153#Gii thiu cc nguyn tc ging dy v kin thc o to mn bng cch hc li c Cha tri qua tng mn hc Kinh Thnh, gii kinh; hng dn s dng bn Kinh Thnh NIV...#o Thin cha#Gio dc#KVn## 00722000000000253000450002600110000002600110001100200380002200700160006001500440 00760140007001200190005001270820009001328080005001410080005001460090011001510100 00500162011001500167001001600182013000700198021019100205020000900396020005800405 039000500463#VV09.17868#VV09.17869#Thiu Chu Nguyn Hu Kha (1902-1954)#Nguyn i ng#TTS ghi: Vin Nghin cu Pht hc Vit Nam#70000#Vi?t#294.3092#^214#^ aH.#^aTn gio#2009#^a492tr.^b21cm#Nguyn i ng#251154#Gm nhng bi vit v Thiu Chu trc nm 2002; Cc bi tham lun ti Sinh hot lch s k nim 100 n m sinh nh vn ho Thiu Chu Nguyn Hu Khoa; Mt s th ca v bi vit ca Th iu Chu#o Pht#Nguyn Hu Kha, Nh vn ho, c s, 1902 - 1954, Vit Nam#KVn ## 00488000000000229000450002600110000002600110001100200250002200700110004701900050 00580820006000638080005000690080005000740090011000790100005000900110014000950010 01100109013000700120021010900127020000900236020000800245039000500253#VV09.17870# VV09.17871#Li ch ca s nim Pht#Tnh Khng#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2 009#^a50tr.^b21cm#Tnh Khng#251155#Nhng li ging v ngha, nguyn nhn, li ch ca s nim Pht v mt s vn trong s tu hc Pht php#o Pht#Tu hn h#KVn## 00556000000000241000450002600110000002600110001100200190002200700110004101900050 00520820006000578080005000630080005000680090011000730100005000840110015000890010 01100104013000700115021015200122020000900274020000900283020001700292039000500309 #VV09.17872#VV09.17873#Tnh tng nhp mn#Tnh Khng#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a106tr.^b21cm#Tnh Khng#251156#Nhng li ging v mc ch tu theo p hp mn tnh , l lun v nguyn tc ca Kinh in i tha... ca Lo php s tnh khng ging ti Dallas, 1996#o Pht#Pht hc#Php mn tnh #KVn## 00631000000000253000450002600110000002600110001100200170002200700150003901900050 00540820006000598080005000650080005000700090011000750100005000860110014000910010 01500105012002600120013000700146021019100153020000900344020001000353020000900363 039000500372#VV09.17874#VV09.17875#B th ba la mt#Thch Tr Siu#Vi?t#294.3#^2 14#^aH.#^aTn gio#2009#^a56tr.^b21cm#Thch Tr Siu#T sch o Pht ngy nay#2 51157#Gii thiu nhng li Pht dy v cch b th trong o Pht, nu b th m bit cch th c phc c v bin cho c ngi cho ln ngi nhn, so sch c c loi b th, pht tm cu Pht...#o Pht#Kinh Pht#Pht hc#KVn## 00733000000000313000450002600110000002600110001100500150002200200270003700700480 00640140007001120190005001190820004001248080005001280080005001330090011001380100 00500149011001500154019000500169001001100174006001500185013000700200021015900207 020001500366020000900381020000800390020000600398020001000404039000500414#VV09.17 876#VV09.17877#Asso, Philippe#S giu sang ca kh ngho#Emmanuelle, Philippe As so ; inh Minh Tho dch#20000#Vi?t#230#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a179tr.^b20c m#Dch#Emmanuelle#inh Minh Tho#251158#Nhng trit l v cuc sng, v s ngho i v s giu sang ca n tu vi nhng mu thun, c tnh tri ngc nhau tro ng li cu nguyn v suy nim ca Cha#o Thin cha#Trit l#Giu c#Ngho#Tin h thn#KVn## 00844000000000289000450002600110000002600110001100200340002200300130005600700570 00690150053001260190005001790820008001848080005001920080005001970090011002020100 00500213011001500218019000500233001001500238006003600253013000700289021020700296 020001500503020000900518020002200527039000500549#VV09.17879#VV09.17878#Cc nguy n tc v phng php dy#Mn hc s 8#Dennis J.Mock ; Nhm Tn Hu H. T. Bp Tt Vit Nam dch#TTS ghi: Trung tm Hun luyn Kinh thnh cho mc s#Vi?t#230.071 #^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a140tr.^b20cm#Dch#J.Mock, Dennis#Nhm Tn Hu H. T. Bp Tt Vit Nam#251159#Trnh by nhng vn ging dy li c Cha tri theo nguyn tc v phng php: Gii thiu ni dung bi hc, cu hi gi , gii th ch khi nim, thuyt trnh, o lng tin trnh hc tp ca hc vin...#o Thi n cha#Gio dc#Phng php ging dy#KVn## 00623000000000253000450002600110000002600110001100500130002200200260003500300260 00610070030000870140007001170190005001240820004001298080005001330080005001380090 01100143010000500154011001500159001001600174013000700190021015200197020001500349 039000500364#VV09.17880#VV09.17881#Trn Duy Nam#Nhng cu hi v tin mng# c tin thm vng mnh#Nguyn Anh Dng, Trn Duy Nam#37000#Vi?t#230#^214#^aH.#^aT n gio#2009#^a263tr.^b20cm#Nguyn Anh Dng#251160#Trnh by thng ip cu h c a Tin mng, gip nhng ngi theo o pht trin t duy, bit phng php suy ng h v vn con ng n vi Thin cha#o Thin cha#KVn## 00514000000000229000450002600110000002600110001100200180002200700180004001900050 00580820006000638080005000690080005000740090011000790100005000900110015000950010 01800110013000700128021012700135020000900262020000800271039000500279#VV09.17882# VV09.17883#Cng c ly Pht#Thch Thin Thun#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2 009#^a102tr.^b21cm#Thch Thin Thun#251161#Trit l, ging v ngha ca vic tu nim c Pht, vic knh ly Pht ng cch, ng tm nguyn vic tu hnh c kt qu#o Pht#Tu hnh#KVn## 00644000000000289000450002600110000002600110001100500130002200200140003500300070 00490070030000560150062000860140006001480190005001540820008001598080005001670080 00500172009001100177010000500188011001500193013000700208005001000215021009200225 020000800317020000900325020001500334039000500349#VV09.17884#VV09.17885#L nh Tu yt#ng c non 3#6 tui#B.s.: L nh Tuyt, Phan Sinh#TTS ghi: Chng trnh gi o l ph thng. To gim mc Lt#5000#Vi?t#230.071#^214#^aH.#^aTn gio#200 9#^a103tr.^b20cm#251162#Phan Sinh#Gm 32 bi hc gio l dnh cho tr em mu gi o v tui mi hc ph thng v o Thin cha#Gio l#Mu gio#o Thin cha#KV n## 00603000000000265000450002600110000002600110001100600140002200200180003600700190 00540150032000730190005001050820006001108080005001160080005001210090011001260100 00500137011001500142019000500157013000700162021013400169020000900303020000900312 020001100321039000500332#VV09.17886#VV09.17887#Thi Vn Chi#Minh hin vn p#T hi Vn Chi dch#TTS ghi: Pht gio nguyn thu#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gi o#2009#^a123tr.^b20cm#Dch#251163#Gii thiu lch s c Pht, thi gian truyn o, lun m v Pht gio, tng gi, s pht trin Pht php, Pht gio v khoa hc...#o Pht#Pht hc#Truyn o#KVn## 00608000000000253000450002600110000002600110001100200180002200700150004001500530 00550190005001080820006001138080005001190080005001240090011001290100005001400110 01400145001001500159013000700174021013600181020000900317020001000326020001300336 039000500349#VV09.17888#VV09.17889#Tnh php nghi#Thch Tr Tnh#TTS ghi: Gi o hi Pht gio Vit Nam. Cha Hu Vin#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a 70tr.^b21cm#Thch Tr Tnh#251164#Gii thiu Kinh Tnh php nghi, ngha ni m Nam m a mi pht, nghi thc tng kinh A-mi-, li ging ca Pht v kinh A mi ...#o Pht#Kinh Pht#Kinh Tnh #KVn## 00619000000000277000450002600110000002600110001100600110002200200320003300700390 00650190005001040820006001098080005001150080005001200090011001250100005001360110 01400141001001100155006000800166013000700174021012000181020000900301020001000310 020000800320020000800328039000500336#VV09.17890#VV09.17891#Thin Kin#Mi Nguy n ca B Tt Ph Hin#Tnh Khng ; Dch: Thin Kin, Diu H#Vi?t#294.3#^214#^aH .#^aTn gio#2009#^a51tr.^b20cm#Tnh Khng#Diu H#251165#Gii thiu mi nguyn ca B Tt Ph Hin v nhng li ging v ng li tu hnh, v phng php tu hc, nim Pht...#o Pht#Kinh Pht#Gio l#Tu hnh#KVn## 00622000000000277000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330080005000380090011000430100005000540110015000590190005000740010007000790060 01700086002001900103007003100122013000700153021013500160020000900295020000800304 020001000312020001700322039000500339#VV09.17892#VV09.17893#Vi?t#294.3#^214#^aH.# ^aTn gio#2009#^a542tr.^b20cm#Dch#u m#Thch Minh Thnh#Lin tng bo gim# u m ; Thch Minh Thnh dch#251166#Ging gii v phn tch ngha, gi tr c a php mn Tnh , phn bit ngha l phi tri dit tr nghip chng, tu h nh c o#o Pht#Tu hnh#Kinh Pht#Php mn Tnh #KVn## 00638000000000277000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200060 00388080005000440080005000490090011000540100005000650110015000700190005000850010 00800090006000400098002002100102007001900123013000700142021017700149020000900326 020000900335020001100344039000500355#VV09.17894#VV09.17896#VV09.17895#Vi?t#294.3 #^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a239tr.^b21cm#Dch#Ch Vn#NVP#Truyn l ni Ph # Ch Vn ; NVP dch#251167#Vit v s tch th Pht Quan m B Tt ni Ph ( Trung Quc) v nhng cu chuyn ca ngi dn trong cuc sng gn lin vi nim tin v s gio ho ca Pht Quan m B Tt#o Pht#Th cng#Tn ngng#KVn## 00939000000000301000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200110 00388080005000490080005000540090018000590100005000770110015000820010013000970020 10300110007001300213014000700226013000700233021031800240020000800558020000800566 020000900574020002100583020001900604020000900623039000500632#VV09.17897#VV09.178 98#VV09.17899#Vi?t#306.309597#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a243tr.^b21cm# o Vn Bnh#Nhng tc ng ca vn ho qun l nh nc n cc mi quan h kinh t th trng Vit Nam hin nay#o Vn Bnh#60000#251168#Khi qut l lun v vn ho, qun l, ci ngun vn ho qun l Vit Nam; thc trng vn ho qun l nh nc i vi doanh nghip; s hnh thnh nhng mi quan h kinh t th tr ng Vit Nam xt t gc vn ho qun l; pht huy vai tr ca vn ho qun l trong hnh thnh cc mi quan h kinh t th trng...#Vn ho#Qun l#Tc ng#Kinh t doanh nghip#Kinh t th trng#Vit Nam#KVn## 01112000000000337000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200070 00388080005000450080005000500090018000550100005000730110015000780050016000930020 04300109003003700152007009500189015006300284005001700347005001500364005001500379 00500120039401300070040602103120041302000110072502000170073602000070075302000090 0760039000500769#VV09.17900#VV09.17902#VV09.17901#Vi?t#306.87#^214#^aH.#^aKhoa h c x hi#2009#^a335tr.^b21cm#Nguyn Hu Minh#Bo lc gia nh i vi ph n Vit Nam#Thc trng, din tin v nguyn nhn#Nguyn Hu Minh, Trn Th Vn Anh, ng Bch Thu... ; Nguyn Hu Minh, Trn Th Vn Anh ch.b.#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Gia nh v Gii#Trn Th Vn Anh#ng Bch Thu#Trn Cm Nhung#L Ngc Ln#251169#Nhng vn nhn din bo lc gia nh v c s p hp l phng chng bo lc gia nh, mc ph bin ca bo lc gia nh v cc yu t nh hng - phn tch s liu nh lng, thc trng bo lc gia nh, h u qu v mi trng ny sinh bo lc gia nh, cc yu t thc y v hn ch c c hnh vi bo lc...#X hi hc#Bo lc gia nh#Ph n#Vit Nam#KVn## 00692000000000289000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200060 00388080005000440080005000490090018000540100005000720110015000770010017000920020 03800109003002200147007001700169014000700186013000700193021014500200020001900345 020001700364020000400381020001200385039000500397#VN09.05951#VN09.05950#VN09.0595 2#Vi?t#895.1#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a283tr.^b19cm#Hong Qung Uyn#Nh t k trong t - s phn v lch s#Phng s v tiu lun#Hong Qung Uyn#42000 #251170#Qu trnh tm kim nguyn tc v bn dch, ngi dch u tin t ch H n sang ch quc ng tc phm "Nht k trong t" ca Ch tch H Ch Minh#Nghin cu vn hc#Vn hc hin i#Th#Th ch Hn#KVn## 00920000000000325000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200100 00388080005000480080005000530090018000580100005000760110015000810010012000960050 01500108002002700123007002800150013000700178021029900185020001600484020001700500 02000170051702000110053402000080054502000090055302000110056202000160057303900050 0589#VN09.05953#VN09.05954#VN09.05955#Vi?t#398.09597#^214#^aH.#^aVn ho dn tc #2009#^a111tr.^b19cm#Ma Quc Tm#Nguyn Hu Th#Vn ho vt th ngi B Y#Ma Qu c Tm, Nguyn Hu Th#251171#Khi qut v ngi B Y H Giang, ngun gc tc ngi, quan h x hi, ngn ng, hot ng kinh t; vn ho vt th ngi B Y H Giang qua mn n v ung; trang phc truyn thng, kin trc bn lng, nh , sn phm th cng; mt s bin i trong i sng vn ho vt th ca ngi B Y...#Vn ho dn tc#Dn tc thiu s#Vn ho dn gian#Trang phc#Nh ca#Vi t Nam#Ngi B Y#Vn ho vt th#KVn## 00733000000000277000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200100 00388080005000480080005000530090018000580100005000760110015000810010011000960020 02400107007001100131013000700142021023000149020001700379020001700396020001400413 020000800427020001500435039000500450#VN09.05956#VN09.05957#VN09.05958#Vi?t#398.0 9597#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a315tr.^b19cm# c Li#Vn ho tc ng i T i# c Li#251172#Gii thiu mi trng cnh quan v ngun gc lch s t c ngi T i, c im v s pht trin ca vn ho vt cht, vn ho x hi, vn ho tinh thn; thc trng v gii php bo tn, pht huy gi tr vn ho tc ngi T i...#Vn ho dn gian#Dn tc thiu s#Dn tc T i#Bo tn#Di sn v n ho#KVn## 00748000000000325000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200090 00388080005000470080005000520090018000570100005000750110015000800010010000950020 02700105007001000132014000700142013000700149021016900156020000800325020000700333 02000180034002000170035802000160037502000070039102000100039802000090040803900050 0417#VN09.05959#VN09.05960#VN09.05961#Vi?t#959.7027#^214#^aH.#^aVn ho dn tc# 2009#^a215tr.^b19cm#Phc Ton#Truyn thuyt mt vng qu#Phc Ton#35000#251173 #Tp hp nhng bi vit chuyn xung quanh qu hng nh L, v cc danh nhn, cc nh khoa bng, cc phong tc v l hi c o t xa vng qu Kinh Bc - Bc Ninh#Lch s#Nh L#Danh nhn vn ho#Nhn vt lch s#Di tch lch s#L h i#Phong tc#Bc Ninh#KVn## 00961000000000337000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200100 00388080005000480080005000530090018000580100005000760110014000810010012000950050 01600107002003700123007002900160015004800189013000700237021027700244020001700521 02000170053802000110055502000070056602000110057302000100058402000080059402000160 0602039000500618#VN09.05962#VN09.05964#VN09.05963#Vi?t#398.09597#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a87tr.^b19cm#Trn Vn i#Nguyn Vn Ngc#Ngi Chm Hroi v t c dng ct tru#Trn Vn i, Nguyn Vn Ngc#TTS ghi: Bo tng Vn ho cc dn tc Vit Nam#251174#Gii thiu khi qut v ngi Chm Hroi: lch s hnh thnh tc ngi, t chc x hi, dng h v gia nh, cc hot ng kinh t, tn ng ng, mt s l hi, hot ng gii tr - vui chi; l hi dng ct tru ca ngi Chm Hroi v mt s gii php gp phn bo tn l hi...#Vn ho dn gian#Dn t c thiu s#Ngi Chm#L hi#Tn ngng#Bnh nh#Ph Yn#Ngi Chm Hroi#KVn# # 00604000000000301000450002600110000002600110001101900050002208200120002780800050 00390080005000440090018000490100005000670110015000720050011000870020014000980070 06900112014000700181005001300188005001800201005001600219005001600235005000900251 013000700260020001700267020000900284020000400293039000500297#VN09.05965#VN09.059 66#Vi?t#895.9221008#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a159tr.^b19cm#Thun Bng#T i v bn b#Thun Bng, Chu S Chinh, Nguyn Chung Cng... ; Th Long tuyn ch n#25000#Chu S Chinh#Nguyn Chung Cng#Nguyn Phi Diu#Trng Ngc Dn#Th Long #251175#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00693000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010014000450020009000590070014000680220004000820080005000860090 01100091010000500102011001500107013000700122005001400129021021900143020001100362 020000900373020000900382020000700391039000500398#VN09.05977#VN09.05978#11500#Vi ?t#155.9#^214#Hunh Vn Sn#Gia nh#Hunh Vn Sn#T.1#^aH.#^aGio dc#2009#^a11 6tr.^b19cm#251176#Hunh Vn Sn#Phn tch tm l i sng gia nh ang vn hnh trong cuc sng hin i qua nhng cu chuyn: gio dc con tr, nm bt tm l cc thnh vin trong gia nh tm cch giao tip, chia s, xy dng hnh ph c gia nh#Tm l hc#Gia nh#Gio dc#Tr em#KVn## 00722000000000313000450002600110000002600110001100200100002200300790003200700460 01110050015001570050016001720050011001880050009001990050023002080140007002310190 00500238082001200243808000500255008000500260009001800265010000500283011001500288 015006300303013000700366020001700373020000900390020000400399039000500403#VN09.05 967#VN09.05968#Ci ngun#Th. K nim 1000 nm Thng Long - H Ni. K nim 17 n m thnh lp cu lc b#inh Quang Anh, Trn Hng Cng, Khc Cng..#inh Quang Anh#Trn Hng Cng#Khc Cng#Hy Chung#Nguyn Th Minh Chuyn#25000#Vi?t#895. 9221408#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a167tr.^b19cm#TTS ghi: Cu lc b Th Hi ngi cao tui. Phng Ph Thng#251177#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn ## 00408000000000241000450002600110000002600110001100200100002200300040003200700130 00360190005000490820010000548080005000640080005000690090018000740100005000920110 01400097001001300111013000700124020001700131020000900148020000400157039000500161 #VN09.05969#VN09.05970#Thi gian#Th#L Vit Hnh#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a91tr.^b19cm#L Vit Hnh#251178#Vn hc hin i#Vit Nam#Th #KVn## 00434000000000253000450002600110000002600110001100200120002200300040003400700150 00380140007000530190005000600820010000658080005000750080005000800090018000850100 00500103011001500108001001500123013000700138020001700145020000900162020000400171 039000500175#VN09.05971#VN09.05972#Thng nht#Th#Ng Hng Thanh#20000#Vi?t#89 5.92214#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a100tr.^b19cm#Ng Hng Thanh#251179#V n hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00416000000000253000450002600110000002600110001100200090002200300040003100700080 00350140007000430190005000500820010000558080005000650080005000700090018000750100 00500093011001400098001000800112013000700120020001700127020000900144020000400153 039000500157#VN09.05973#VN09.05974#V Thanh#Th#Vit S#15000#Vi?t#895.92214#^2 14#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a63tr.^b19cm#Vit S#251180#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#KVn## 00512000000000289000450002600110000002600110001100200190002200300190004100700100 00600140007000700190005000770820009000828080005000910080005000960090018001010100 00500119011001400124001001000138013000700148020001700155020000800172020000700180 020001000187020000900197020001100206039000500217#VN09.05975#VN09.05976#Thnh mu L triu#Truyn th lch s#Phc Ton#25000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a99tr.^b19cm#Phc Ton#251181#Vn hc hin i#Lch s#Nh L#Thn h mu#Vit Nam#Truyn th#KVn## 00681000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010016000450020024000610070016000850220004001010080018001050090 02300123010000500146011001500151013000700166005001600173021015900189020000900348 020001100357020001000368020000800378039000500386#VN09.05979#VN09.05980#42000#Vi ?t#495.6#^214#Trn Vit Thanh#Bc u hc ting Nht#Trn Vit Thanh#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a330tr.^b19cm#251182#Trn Vit Thanh#T p hp nhng mu cu trng tm, mu cu kh v m thoi vi nhng tnh hung th c t gip ngi hc lm quen vi cch ni nhanh v t nhin trong ting Nht#Ng n ng#Ting Nht#m thoi#Mu cu#KVn## 00818000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200180003300300340 00510140007000850190005000920820008000978080005001050080005001100090012001150100 00500127011001500132013000700147021034300154020001000497020001300507020000900520 020001800529039000500547#VN09.05982#VN09.05983#VN09.05984#Lut Doanh nghip# c sa i, b sung nm 2009#26000#Vi?t#346.597#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a1 99tr.^b19cm#251183#Trnh by ni dung lut doanh nghip vi nhng qui nh chung v qui nh c th v thnh lp doanh nghip v ng k kinh doanh, cng ti tr ch nhim hu hn, cng ti c phn, cng ti hp doanh, doanh nghip t nhn, nhm cng ti, t chc li, gii th v ph sn doanh nghip, qun l nh nc i v i doanh nghip v cc iu khon thi hnh#Php lut#Doanh nghip#Vit Nam#Vn b n php lut#KVn## 00708000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200200003300300340 00530140007000870190005000940820010000998080005001090080005001140090012001190100 00500131011001500136013000700151021022700158020001500385020001000400020000900410 020001800419039000500437#VN09.05985#VN09.05986#VN09.05987#Lut S hu tr tu# c sa i, b sung nm 2009#28000#Vi?t#346.59704#^214#^aH.#^aTi chnh#2009 #^a202tr.^b19cm#251184#Gii thiu lut s hu tr tu c sa i, b sung nm 2009: cng b lut v nhng iu sa i, ni dung gii hn quyn, thi hn bo h quyn tc gi, quyn lin quan, chuyn giao quyn tc gi, quyn s hu cng nghip...#S hu tr tu#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#KVn## 00850000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200130003300300340 00460140007000800190005000870820010000928080005001020080005001070090012001120100 00500124011001500129013000700144021038300151020001000534020000800544020000900552 020001800561039000500579#VN09.05988#VN09.05990#VN09.05989#Lut t ai# c s a i, b sung nm 2009#25000#Vi?t#346.59704#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a165t r.^b19cm#251185#Gii thiu ni dung lut t ai cng b 26/11/2003 vi nhng qu i nh chung v qui nh c th v quyn ca nh nc vi t ai, qun l nh n c v t ai, ch s dng cc loi t, quyn ngha v ca ngi s dng t, th tc hnh chnh v qun l s dng t, thanh tra gii quyt tranh chp kh iu ni, t co, x l vi phm php lut v t ai v cc iu khon thi hnh#P hp lut#t ai#Vit Nam#Vn bn php lut#KVn## 00664000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200110003300300340 00440140007000780190005000850820010000908080005001000080005001050090012001100100 00500122011001400127013000700141021020000148020001000348020000800358020000900366 020001800375039000500393#VN09.05991#VN09.05993#VN09.05992#Lut Nh # c sa i, b sung nm 2009#15000#Vi?t#346.59704#^214#^aH.#^aTi chnh#2009#^a94tr.^ b19cm#251186#Gm nhng qui nh chung v lut nh gm: s hu nh , pht tri n nh , qun l vic s dng nh , giao dch v nh , gii quyt tranh chp, khiu ni, t co v nh ... v iu khon thi hnh#Php lut#Nh ca#Vit Nam# Vn bn php lut#KVn## 00405000000000217000450002600110000002600110001100200340002200300320005601900050 00880820004000938080005000970080005001020090011001070100005001180110015001230130 00700138020001500145020001500160020000700175039000500182#VN09.05994#VN09.05995#L ch Cng gio : gio phn Kontum#2009 - 2010 : K Su - Canh Dn#Vi?t#263#^214#^ aH.#^aTn gio#2009#^a167tr.^b18cm#251187#o Thin cha#Lch cng gio#Kontum#K Vn## 00635000000000265000450002600110000002600110001100200320002200700340005401900050 00880820006000938080005000990080005001040090011001090100005001200110015001250190 00500140001001100145006001600156013000700172021015900179020000900338020000800347 020000900355039000500364#VN09.05996#VN09.05997#Nhng li dy vng ca c Pht#T hin Minh ; Ng Thnh Thanh dch#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a119tr.^b 18cm#Dch#Thin Minh#Ng Thnh Thanh#251188#Nhng li Pht dy v vic b th, p hn loi b th theo tng kinh, tng lut, nhn qu tng quan b th v cc qu lnh, cc cu chuyn lin quan n b th#o Pht#Gio l#c Pht#KVn## 00590000000000253000450002600110000002600110001100200350002201400070005701900050 00640820010000698080005000790080005000840090021000890100005001100110014001150130 00700129021013600136020001100272020001100283020001000294020000900304020001800313 039000500331#VN09.05999#VN09.05998#Lut Giao thng ng thu ni a#11000#Vi? t#343.59709#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a79tr.^b19cm#251189#Gii thiu Lut Giao thng ng thu ni a: qui nh chung, qui nh v phng tin thu ni a, thuyn vin, qui tc giao thng...#ng thu#Giao thng#Php lut#Vi t Nam#Vn bn php lut#KVn## 00650000000000253000450002600110000002600110001100200150002201400070003701900050 00440820010000498080005000590080005000640090021000690100005000900110015000950130 00700110021021600117020001000333020001100343020001000354020000900364020001800373 039000500391#VN09.06000#VN09.06001#Lut ng st#15000#Vi?t#343.59709#^214#^aH .#^aGiao thng Vn ti#2009#^a140tr.^b15cm#251190#Gii thiu 114 iu quy nh v hot ng ng st: nhng quy nh chung, kt cu h tng ng st, phng t in giao thng ng st, quy nh cc loi ng st, tn hiu, quy tc giao th ng, an ton ng st...#Php lut#Giao thng#ng st#Vit Nam#Vn bn php l ut#KVn## 00626000000000241000450002600110000002600110001100200440002200300160006601400070 00820190005000890820008000948080005001020080005001070090021001120100005001330110 01500138015003200153013000700185021014900192020001900341020001900360039000500379 #VN09.06002#VN09.06003#Danh b in thoi ngnh Giao thng Vn ti#Nm 2009 - 20 10#35000#Vi?t#388.025#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a420tr.^b17cm#TTS g hi: B Giao thng Vn ti#251191#Cung cp nhng thng tin mi nht c cp nht t qu 1/2009 v chc danh lnh o, a ch, s my ca nhiu n v trong ng nh giao thng vn ti#Giao thng vn ti#Danh b in thoi#KVn## 00646000000000289000450002600110000002600110001100200160002200300320003800700350 00700190005001050820006001108080005001160080005001210090011001260100005001370110 01400142019000500156001001600161006001200177012002200189013000700211021010800218 020000900326020000800335020000800343039000500351#VN09.06004#VN09.06005#S tch V iskh#V n i H Php thi c Pht#Hellmuth Hecker ; Nguyn iu dch#Vi?t#2 94.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a79tr.^b13cm#Dch#Hellmuth Hecker#Nguyn iu#Ph t gio nguyn thu#251192#K v s gi gn gii hnh, thnh tm cng ng c Pht ca i tn n Viskh sng thi c Pht ti th#o Pht#Gio l#c tin# KVn## 00623000000000241000450002600110000000200260001100700150003701900050005208200040 00578080005000610080005000660090011000710100005000820110014000870010015001010040 01300116013000700129021020400136020001500340020001100355020001000366039000500376 #VN09.06006#iu rt cn cho chng ta#Trn Hu Thnh#Vi?t#212#^214#^aH.#^aTn gi o#2009#^a34tr.^b15cm#Trn Hu Thnh#In ln th 2#251193#Nhng tm ti, khm ph v c Cha tri, v linh hn, v kinh thnh, loi ngi, hu qu ca ti li t heo c Cha tri, ngun gc ca s sng v v gii php cu chuc ca c Cha tri qua Cha Gi su#c Cha Gisu#Kinh Thnh#Cuc sng#KVn## 00591000000000277000450002600110000000200240001100700890003500500150012400500210 01390050015001600050021001750140006001960190005002020820006002078080005002130080 00500218009001100223010000500234011001400239004001800253013000700271020000900278 020000600287020001500293039000500308#VN09.06007#V thc hnh m thut 1#B.s.: Ng uyn Hu Tm (ch.b.), Nguyn Th Ngc Hin, Nguyn Vn Nm, Trn Th Ngc Phng #Nguyn Hu Tm#Nguyn Th Ngc Hin#Nguyn Vn Nm#Trn Th Ngc Phng#7500#V i?t#372.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a40tr.^b17cm#Ti bn ln th 1#251194#M th ut#Lp 1#Sch gio khoa#KVn## 00582000000000289000450002600110000002600110001100200300002200700460005200500160 00980050012001140050016001260140007001420190005001490820007001548080005001610080 00500166009001100171010000500182011001400187012003900201013000700240020000900247 020000900256020000800265020001400273039000500287#VN09.06008#VN09.06009#Th gii trong qu trng hng#Nguyn Thu Hng, L Hng Mai, Thn Phng Thu#Nguyn Thu H ng#L Hng Mai#Thn Phng Thu#12000#Vi?t#372.83#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a64 tr.^b19cm#Gio dc o c cho hc sinh tiu hc#251195#Gio dc#Tiu hc#o c#Sch c thm#KVn## 00574000000000289000450002600110000002600110001100200220002200700460004400500160 00900050012001060050016001180140007001340190005001410820007001468080005001530080 00500158009001100163010000500174011001400179012003900193013000700232020000900239 020000900248020000800257020001400265039000500279#VN09.06010#VN09.06011#Cnh c b ay l bay la#Nguyn Thu Hng, L Hng Mai, Thn Phng Thu#Nguyn Thu Hng#L H ng Mai#Thn Phng Thu#12000#Vi?t#372.83#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a64tr.^b19c m#Gio dc o c cho hc sinh tiu hc#251196#Gio dc#Tiu hc#o c#Sch c thm#KVn## 00571000000000289000450002600110000002600110001100200190002200700460004100500160 00870050012001030050016001150140007001310190005001380820007001438080005001500080 00500155009001100160010000500171011001400176012003900190013000700229020000900236 020000900245020000800254020001400262039000500276#VN09.06013#VN09.06012#Tm lng thm tho#Nguyn Thu Hng, L Hng Mai, Thn Phng Thu#Nguyn Thu Hng#L Hng Mai#Thn Phng Thu#12000#Vi?t#372.83#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a68tr.^b19cm#G io dc o c cho hc sinh tiu hc#251197#Gio dc#Tiu hc#o c#Sch c thm#KVn## 00567000000000289000450002600110000002600110001100200150002200700460003700500160 00830050012000990050016001110140007001270190005001340820007001398080005001460080 00500151009001100156010000500167011001400172012003900186013000700225020000900232 020000900241020000800250020001400258039000500272#VN09.06014#VN09.06015#Con xin l i m#Nguyn Thu Hng, L Hng Mai, Thn Phng Thu#Nguyn Thu Hng#L Hng Mai# Thn Phng Thu#12000#Vi?t#372.83#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a68tr.^b19cm#Gio dc o c cho hc sinh tiu hc#251198#Gio dc#Tiu hc#o c#Sch c thm #KVn## 00575000000000289000450002600110000002600110001100200230002200700460004500500160 00910050012001070050016001190140007001350190005001420820007001478080005001540080 00500159009001100164010000500175011001400180012003900194013000700233020000900240 020000900249020000800258020001400266039000500280#VN09.06016#VN09.06017# trng c dy em th#Nguyn Thu Hng, L Hng Mai, Thn Phng Thu#Nguyn Thu Hng#L H ng Mai#Thn Phng Thu#12000#Vi?t#372.83#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a68tr.^b19 cm#Gio dc o c cho hc sinh tiu hc#251199#Gio dc#Tiu hc#o c#Sch c thm#KVn## 00647000000000277000450002600110000000200160001100300920002700700420011900500130 01610050012001740140006001860190005001920820007001978080005002040080005002090090 01100214010000500225011001400230004001800244015005400262013000700316020000900323 020001800332020001400350039000500364#VN09.06018#B tp to hnh#S dng cho ch ng trnh 26 tun - lp mu gio 5 tui ( khng hc qua mu gio 3 - 4 tui)#Phan Th Ho b.s. ; Minh ho: Thanh Huyn#Phan Th Ho#Thanh Huyn#5000#Vi?t#372.21 #^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a40tr.^b18cm#Ti bn ln th 2#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#251200#To hnh#Gio dc mu gio#Sch mu gio #KVn## 00541000000000265000450002600110000000200160001100300300002700700200005700500150 00770140006000920190005000980820007001038080005001100080005001150090011001200100 00500131011001400136004001800150015005400168013000700222020000900229020001800238 020001400256039000500270#VN09.06019#B tp to hnh#Mu gio 3 - 4 tui (i mi )#Nguyn Th Mai b.s.#Nguyn Th Mai#4100#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a24tr.^b18cm#Ti bn ln th 2#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc M m non#251201#To hnh#Gio dc mu gio#Sch mu gio#KVn## 00570000000000289000450002600110000000200160001100300300002700700200005700500150 00770140006000920190005000980820007001038080005001100080005001150090011001200100 00500131011001400136004001800150015005400168013000700222020000700229020000700236 020000900243020000900252020001400261039000500275#VN09.06020#B tp to hnh#Mu gio 4 - 5 tui (i mi)#Nguyn Th Mai b.s.#Nguyn Th Mai#5000#Vi?t#372.21#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a32tr.^b18cm#Ti bn ln th 2#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#251202#Tp v#T mu#To hnh#Mu gio#Sch mu g io#Thu## 00613000000000289000450002600110000000200160001100300730002700700200010000500150 01200140006001350190005001410820007001468080005001530080005001580090011001630100 00500174011001400179004001800193015005400211013000700265020000700272020000700279 020000900286020000900295020001400304039000500318#VN09.06021#B tp to hnh#Mu gio 5 - 6 tui (Theo ni dung i mi hnh thc hot ng gio dc)#Nguyn Th Mai b.s.#Nguyn Th Mai#5700#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a52tr.^b18c m#Ti bn ln th 2#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#251203 #Tp v#T mu#To hnh#Mu gio#Sch mu gio#Thu## 00656000000000313000450002600110000000200160001100300200002700700630004700500130 01100050012001230140006001350190005001410820007001468080005001530080005001580090 01100163010000500174011001400179004001800193015005400211005001900265013000700284 020000700291020000700298020000900305020000900314020001400323039000500337#VN09.06 022#B tp to hnh#Mu gio 3 - 4 tui#B.s.: Phan Th Ho, Nguyn Th Mai Chi ; Minh ho: Thanh Huyn#Phan Th Ho#Thanh Huyn#4000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a24tr.^b18cm#Ti bn ln th 2#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Nguyn Th Mai Chi#251204#Tp v#T mu#To hnh#Mu gio#Sch mu gio#Thu## 00656000000000313000450002600110000000200160001100300200002700700630004700500130 01100050012001230140006001350190005001410820007001468080005001530080005001580090 01100163010000500174011001400179004001800193015005400211005001900265013000700284 020000700291020000700298020000900305020000900314020001400323039000500337#VN09.06 023#B tp to hnh#Mu gio 5 - 6 tui#B.s.: Phan Th Ho, Nguyn Th Mai Chi ; Minh ho: Thanh Huyn#Phan Th Ho#Thanh Huyn#5300#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a48tr.^b18cm#Ti bn ln th 2#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Nguyn Th Mai Chi#251205#Tp v#T mu#To hnh#Mu gio#Sch mu gio#Thu## 00656000000000313000450002600110000000200160001100300200002700700630004700500130 01100050012001230140006001350190005001410820007001468080005001530080005001580090 01100163010000500174011001400179004001800193015005400211005001900265013000700284 020000700291020000700298020000900305020000900314020001400323039000500337#VN09.06 024#B tp to hnh#Mu gio 4 - 5 tui#B.s.: Phan Th Ho, Nguyn Th Mai Chi ; Minh ho: Thanh Huyn#Phan Th Ho#Thanh Huyn#5300#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a44tr.^b18cm#Ti bn ln th 2#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Nguyn Th Mai Chi#251206#Tp v#T mu#To hnh#Mu gio#Sch mu gio#Thu## 00508000000000265000450002600110000000200220001100300130003300700330004600500090 00790050008000880140007000960190005001030820009001088080005001170080018001220090 01100140010000500151011001700156012001700173013000700190020001800197020000900215 020001300224039000500237#VN09.06025#Chuyn c tch x Hoa#Truyn tranh#Li, minh ho: T Qunh, T Uyn#T Qunh#T Uyn#12500#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a32tr.^b19x19cm#Chuyn k cho b#251207#Vn hc thiu nhi# Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00531000000000277000450002600110000000200170001100300130002800700420004100500090 00830050008000920140007001000190005001070820009001128080005001210080018001260090 01100144010000500155011001700160012001700177005000700194013000700201020001800208 020000900226020001300235039000500248#VN09.06026#Th con ham chi#Truyn tranh#Mi nh ho: T Qunh, T Uyn ; Li: H Yn#T Qunh#T Uyn#12500#Vi?t#895.9223#^2 14#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a32tr.^b19x19cm#Chuyn k cho b#H Yn#25 1208#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00495000000000265000450002600110000000200140001100300130002500700280003800500090 00660050008000750140007000830190005000900820009000958080005001040080018001090090 01100127010000500138011001700143012001700160013000700177020001800184020000900202 020001300211039000500224#VN09.06027#Cu b hu n#Truyn tranh#Minh ho: T Qun h, T Uyn#T Qunh#T Uyn#12500#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2009#^a32tr.^b19x19cm#Chuyn k cho b#251209#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Thu## 00740000000000265000450002600110000000200360001100700270004701400070007401900050 00810820010000868080005000960080005001010090011001060100005001170110015001220150 06900137001002200206013000700228021018900235020001800424020001100442020000700453 020000900460039000500469#VN09.06028#100 tr chi dn gian cho thiu nhi#Nguyn T h Thanh Thu b.s.#25000#Vi?t#394.09597#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a210tr.^b19c m#TTS ghi: i Thiu nin Tin phong H Ch Minh. Hi ng Trung ng#Nguyn Th Thanh Thu#251210#Gii thiu cc tr chi dn gian thiu nhi trong i sng, s inh hot thng ngy. Mt s tr chi dngian thiu nhi vi cc bi ht ng dao . Tr chi dn gian thiu nhi trong cc ngy hi#Tr chi dn gian#Thiu nin#Tr em#Vit Nam#Thu## 00696000000000301000450002600110000000200170001100300150002800700420004300500120 00850060011000970140007001080190005001150820006001208080005001260080005001310090 01100136010000500147011001700152004001300169012007800182013000700260021008800267 020001000355020000800365020000700373020000900380039000500389#VN09.06029#M cung vui nhn#o Khng Long#Li, tranh: Wang Zhenbo ; Hong Dng dch#Wang Zhenbo#Ho ng Dng#18000#Vi?t#153.9#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a47tr.^b18x18cm#In ln th 2#T sch Cha m vui c cng con. B sch Pht trin tr thng minh cho tr em #251211#Gm nhng tr chi gii tr nhm gip cc em nh rn luyn v pht trin tr thng minh#Rn luyn#Tr tu#Tr em#Tr chi#Thu## 00706000000000301000450002600110000000200170001100300250002800700420005300500120 00950060011001070140007001180190005001250820006001308080005001360080005001410090 01100146010000500157011001700162004001300179012007800192013000700270021008800277 020001000365020000800375020000700383020000900390039000500399#VN09.06030#M cung vui nhn#Nhng chin binh Ngn H#Li, tranh: Wang Zhenbo ; Hong Dng dch#Wang Zhenbo#Hong Dng#18000#Vi?t#153.9#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a47tr.^b18x18cm# In ln th 2#T sch Cha m vui c cng con. B sch Pht trin tr thng minh cho tr em#251212#Gm nhng tr chi gii tr nhm gip cc em nh rn luyn v pht trin tr thng minh#Rn luyn#Tr tu#Tr em#Tr chi#Thu## 00706000000000301000450002600110000000200170001100300250002800700420005300500120 00950060011001070140007001180190005001250820006001308080005001360080005001410090 01100146010000500157011001700162004001300179012007800192013000700270021008800277 020001000365020000800375020000700383020000900390039000500399#VN09.06031#M cung vui nhn#Chuyn du hnh trn bin#Li, tranh: Wang Zhenbo ; Hong Dng dch#Wang Zhenbo#Hong Dng#18000#Vi?t#153.9#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a47tr.^b18x18cm# In ln th 2#T sch Cha m vui c cng con. B sch Pht trin tr thng minh cho tr em#251213#Gm nhng tr chi gii tr nhm gip cc em nh rn luyn v pht trin tr thng minh#Rn luyn#Tr tu#Tr em#Tr chi#Thu## 00700000000000301000450002600110000000200170001100300190002800700420004700500120 00890060011001010140007001120190005001190820006001248080005001300080005001350090 01100140010000500151011001700156004001300173012007800186013000700264021008800271 020001000359020000800369020000700377020000900384039000500393#VN09.06032#M cung vui nhn#Vng quc C tch#Li, tranh: Wang Zhenbo ; Hong Dng dch#Wang Zhenb o#Hong Dng#18000#Vi?t#153.9#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a47tr.^b18x18cm#In ln th 2#T sch Cha m vui c cng con. B sch Pht trin tr thng minh cho tr em#251214#Gm nhng tr chi gii tr nhm gip cc em nh rn luyn v pht t rin tr thng minh#Rn luyn#Tr tu#Tr em#Tr chi#Thu## 00506000000000265000450002600110000000200160001100300130002700700430004000500140 00830050015000970140006001120190005001180820009001238080005001320080005001370090 01100142010000500153011001700158004001300175013000700188020001800195020000900213 020001300222039000500235#VN09.06033#G anh v g em#Truyn tranh#Tranh: Trn Anh Tun ; Li: L Phng Lin#Trn Anh Tun#L Phng Lin#6000#Vi?t#895.9223#^21 4#^aH.#^aKim ng#2009#^a15tr.^b18x18cm#In ln th 2#251215#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#Thu## 00503000000000265000450002600110000000200130001100300130002400700430003700500140 00800050015000940140006001090190005001150820009001208080005001290080005001340090 01100139010000500150011001700155004001300172013000700185020001800192020000900210 020001300219039000500232#VN09.06034#B ca g M#Truyn tranh#Tranh: Trn Anh Tu n ; Li: L Phng Lin#Trn Anh Tun#L Phng Lin#6000#Vi?t#895.9223#^214#^ aH.#^aKim ng#2009#^a15tr.^b18x18cm#In ln th 2#251216#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00503000000000265000450002600110000000200130001100300130002400700430003700500140 00800050015000940140006001090190005001150820009001208080005001290080005001340090 01100139010000500150011001700155004001300172013000700185020001800192020000900210 020001300219039000500232#VN09.06035#G M i hi#Truyn tranh#Tranh: Trn Anh Tu n ; Li: L Phng Lin#Trn Anh Tun#L Phng Lin#6000#Vi?t#895.9223#^214#^ aH.#^aKim ng#2009#^a15tr.^b18x18cm#In ln th 2#251217#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00908000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200220003300300260 00550070022000810050011001030140007001140190005001210820010001268080005001360080 00500141009001100146010000500157011001500162013000700177021037900184020001000563 020001300573020000900586020001800595039000500613#VN09.06036#VN09.06038#VN09.0603 7#Tm hiu Lut t ai#Sa i, b sung nm 2009#Thanh Thu s.t., b.s.#Thanh Th u#22000#Vi?t#346.59704#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a160tr.^b19cm#251218#Gii th iu Lut t ai sa i, b sung nm 2009 bao gm: nhng quy nh chung, quyn ca Nh nc i vi t ai v qun l nh nc v t ai. Ch s dng cc loi t. Quyn v ngha v ca ngi s dng t. Th tc hnh chnh v qun l v s dng t ai. Thanh tra, gii quyt tranh chp, khiu ni, t co v x l vi phm php lut v t ai. iu khon thi hnh#Php lut#Lut t ai#Vit Nam#Vn bn php lut#Thu## 00431000000000253000450002600110000002600110001100200170002200300040003900700150 00430140007000580190005000650820010000708080005000800080005000850090011000900100 00500101011001400106001001500120013000700135020001700142020000900159020000400168 039000500172#VN09.06039#VN09.06040#Vn ma qu ngt#Th#Nguyn Vn m#25000#Vi ?t#895.92214#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a83tr.^b19cm#Nguyn Vn m#251219#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00433000000000253000450002600110000002600110001100200090002200300040003100700130 00350140007000480190005000550820010000608080005000700080005000750090011000800100 00500091011002800096001001300124013000700137020001700144020000900161020000400170 039000500174#VN09.06041#VN09.06042#Tnh i#Th#Mai Xun Hi#35000#Vi?t#895.922 14#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a89tr., 3tr. nh mu^b19cm#Mai Xun Hi#251220#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00682000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200120 00348080005000460020020000510030004000710070046000750220004001210050017001250050 01000142005001500152005000900167005001400176008000500190009001100195010000500206 01100150021101500810022601300070030702000170031402000090033103900050034002000110 0345#VN09.06043#VN09.06044#50000#Vi?t#895.9221008#^214#Nhp cu Nhu Giang#Th# Nguyn nh Cnh, Bc Chinh, Bch ch ng..#T.6#Nguyn nh Cnh#Bc Chinh#Bc h ch ng#Duy Hng#o c Nhun#^aH.#^aLao ng#2009#^a209tr.^b19cm#TTS ghi: Hi Ngi Cao tui phng Yt Kiu. Cu lc b Th Nhp cu Nhu Giang#251221#V n hc hin i#Vit Nam#Thu#B TK TVQG## 00394000000000229000450002600110000002600110001100200200002201400070004201900050 00490820011000548080005000650080005000700090011000750100005000860110015000910010 01600106013000700122020001700129020000900146020000400155039000500159#VN09.06045# VN09.06046#Th Trng Quang C#35000#Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aLao ng#2009# ^a190tr.^b19cm#Trng Quang C#251222#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00841000000000289000450002600110000002600110001100200300002200700230005200500120 00750140006000870190005000930820008000988080005001060080005001110090011001160100 00500127011001400132013000700146021033700153020001000490020000800500020000300508 020000900511020000800520020001800528039000500546#VN09.06047#VN09.06048#Tm hiu Lut Qun l n cng#Trng Cng s.t., b.s.#Trng Cng#9000#Vi?t#343.597#^214# ^aH.#^aLao ng#2009#^a48tr.^b19cm#251223#Gii thiu Lut qun l n cng, bao g m: nhng quy nh chung. Nhim v, quyn hn ca Quc hi, Chnh ph, cc c qu an nh nc khc v trch nhim ca t chc, c nhn trong qun l n cng. Qun l n Chnh ph v qun l bo lnh chnh ph. Qun l n ca chnh quyn a p hng. T chc thng tin v n cng v iu khon thi hnh#Php lut#Qun l#N# Vit Nam#N cng#Vn bn php lut#Thu## 00804000000000277000450002600110000002600110001100200300002200700230005200500120 00750140006000870190005000930820008000988080005001060080005001110090011001160100 00500127011001400132013000700146021031500153020001000468020000800478020000800486 020000900494020001800503039000500521#VN09.06049#VN09.06050#Tm hiu Lut L lch t php#Trng Cng s.t., b.s.#Trng Cng#8000#Vi?t#347.597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a40tr.^b19cm#251224#Gii thiu Lut l lch t php bao gm: Nhng quy nh chung. T chc, qun l c s d liu l lch t php. Cung cp, tip nhn , cp nht, x l thng tin l lch t php v lp l lch t php. Cp phiu l lch t php. X l vi phm v gii quyt khiu ni, t co v l lch t php. Cc iu khon thi hnh#Php lut#L lch#T php#Vit Nam#Vn bn php lut#Th u## 00838000000000289000450002600110000002600110001100200230002200300260004500700220 00710050011000930140007001040190005001110820010001168080005001260080005001310090 01100136010000500147011001400152013000700166021031000173020001000483020000900493 020000900502020001400511020001800525039000500543#VN09.06051#VN09.06052#Tm hiu Lut u thu#Sa i, b sung nm 2009#Thanh Thu s.t., b.s.#Thanh Thu#14000# Vi?t#346.59702#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a88tr.^b19cm#251225#Gii thiu Lut s a i, b sung mt s iu ca cc Lut lin quan n u t xy dng c bn. Tr nh by Lut u thu c sa i, b sung nm 2009 bao gm: Nhng quy nh chung, la chn nh thu. Hp ng, quyn v ngha v ca cc bn trong u thu . Qun l hot ng u thu v iu khon thi hnh#Php lut#u thu#Vit Nam# Lut u thu#Vn bn php lut#Thu## 00730000000000265000450002600110000002600110001100200550002200700180007700500070 00950140007001020190005001090820010001148080005001240080005001290090011001340100 00500145011001500150013000700165021023000172020001000402020002000412020000900432 020001800441039000500459#VN09.06053#VN09.06054#Tm hiu lut S hu tr tu sa i, b sung nm 2009#Cm Ly s.t., b.s.#Cm Ly#30000#Vi?t#346.59704#^214#^aH.#^ aLao ng#2009#^a214tr.^b19cm#251226#Gii thiu Lut s hu tr tu sa i, b sung nm 2009 bao gm: Nhng quy nh chung. quyn tc gi v quyn lin quan. Q uyn s hu cng nghip. Quyn i vi ging cy trng. Bo v quyn s hu tr tu v iu khon thi hnh#Php lut#Lut s hu tr tu#Vit Nam#Vn bn php l ut#Thu## 00423000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200080003300300040 00410070012000450190005000570820011000628080005000730080005000780090013000830100 00500096011001400101001001200115013000700127020001700134020000900151020000400160 039000500164#VN09.06055#VN09.06056#VN09.06057#Hoa ban#Th#i Duy Ban#Vi?t#895.9 22134#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a59tr.^b19cm#i Duy Ban#251227#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00485000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200230003300300160 00560070013000720140007000850190005000920820010000978080005001070080005001120090 01900117010000500136011001500141001001300156013000700169020001700176020000900193 020001200202039000500214#VN09.06058#VN09.06059#VN09.06060#Ting v cm trong m #Tp truyn ngn#Trn Huy Vn#25000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn #2009#^a143tr.^b19cm#Trn Huy Vn#251228#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#T hu## 00618000000000289000450002600110000000200070001100300130001800700790003100500130 01100140007001230190005001300820004001358080005001390080018001440090023001620100 00500185011001500190019000900205005001500214006001200229012004000241013000700281 020001800288020000400306020001300310039000500323#VN09.06061#Hamlet#Truyn tranh# William Shakespeare ; V tranh: Adam Sexton, Tintin Pantoja ; Hong Thanh dch#S exton, Adam#18000#Vi?t#823#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^ a191tr.^b19cm#Dch Anh#Tintin Pantoja#Hong Thanh#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#251229#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Thu## 00685000000000313000450002600110000000200080001100300130001900700890003200500130 01210140007001340190005001410820004001468080005001500080018001550090023001730100 00500196011001500201019000900216001002100225005001200246006001200258012004000270 005001400310013000700324020001800331020000400349020001300353039000500366#VN09.06 062#Macbeth#Truyn tranh#William Shakespeare ; V tranh: Adam Sexton, Eve Grandt , Candice Chow ; Hong Thanh dch#Sexton, Adam#18000#Vi?t#823#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a191tr.^b19cm#Dch Anh#Shakespeare, William#G randt, Eve#Hong Thanh#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Chow, Candice#251 230#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Thu## 00772000000000277000450002600110000002600110001100100120002200200420003400300380 00760070034001140060016001480140007001640190005001710820009001768080005001850080 00500190009000900195010000500204011001500209013000700224021021700231020001100448 020001700459020001300476039000500489#VN09.06063#VN09.06064#McGraw, Jay#Chin l c sng mi ngy dnh cho bn tr#10 qui tc sng thit thc v hu ch#Jay McGra w ; Nguyn Minh Sn dch#Nguyn Minh Sn#47000#Vi?t#158.0835#^214#^aH.#^aPh n #2009#^a430tr.^b15cm#251231#Gii thiu chin lc sng mi ngy dnh cho bn tr . Cung cp bi hc tng ngy cho cuc sng, ch v cho bn cch nng cao s t t in, xy dng tnh bn, chng c p lc trang la v t c cc mc tiu ca mnh#Tm l hc#Thanh thiu nin#K nng sng#Thu## 00798000000000289000450002600110000002600110001100100090002200200290003100700140 00600140007000740190005000810820006000868080005000920080005000970090009001020100 00500111011001500116004001300131013000700144021030100151020001100452020000700463 020000900470020000700479020001700486039000500503#VN09.06065#VN09.06066# Quyn# o ng x m chng nng du# Quyn b.s.#19000#Vi?t#155.9#^214#^aH.#^aPh n# 2009#^a167tr.^b19cm#In ln th 3#251232#Tm hiu nhng mu thun gia m chng v nng du v cch ho gii nhng mu thun : Nhn thc lm cho m chng v n ng du xa cch. Mu thun gia m chng v nng du do u. Tin bc to nn h ngn cch gia m chng v nng du. Vic gio dc con ci lm gia tng mu thu n m chng nng du.#Tm l hc#ng x#Gia nh#Ph n#Quan h gia nh#Thu## 00545000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200190 00420030015000610070009000760140007000850190005000920820012000978080005001090080 00500114009001900119010000500138011001500143013000700158021005900165020000800224 020000700232020002300239039000500262#VN09.06067#VN09.06069#VN09.06068#Vnh Tr#D ng sng trn cao#Bt k t liu#Vnh Tr#50000#Vi?t#384.5409597#^214#^aH.#^aNx b. Hi Nh vn#2009#^a291tr.^b19cm#251233#Gm nhng bt k t liu v lch s i ting ni Vit Nam#Lch s#Bt k#i ting ni Vit Nam#Thu## 00931000000000289000450002600110000002600110001100100170002200200910003900700360 01300190005001660820012001718080005001830080005001880090011001930100005002040110 02900209005001200238015007300250013000700323021024000330020001000570020001000580 020001000590020002900600020000700629039000500636#VN09.06070#VN09.06071#Phan Ph ng Hnh#K yu l k nim 15 nm ngy thnh lp Cng on Vin chc Vit Nam (2/ 7/1994 - 2/7/2009)#B.s.: Phan Phng Hnh, Bi L Minh#Vi?t#331.8709597#^214#^aH .#^aLao ng#2009#^a59tr., 18tr. nh mu^b19cm#Bi L Minh#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam. Cng on Vin chc Vit Nam#251234#Gii thiu din vn k nim 15 nm ngy thnh lp Cng on vin chc Vit Nam. Mt s bi pht biu ti l k nim. Bo co kt qu v danh sch cc gii thng ca cuc thi "Tm h iu v Cng on Vit Nam v Cng on vin chc Vit Nam"#Cng on#Vin chc#H ot ng#Cng on vin chc Vit Nam#K yu#Thu## 00898000000000253000450002600110000002600110001100200850002201900050010708200120 01128080005001240080005001290090011001340100005001450110015001500150043001650130 00700208021035500215020000800570020001000578020000900588020000900597020003300606 039000500639#VN09.06073#VN09.06072#Vn kin hi ngh ln th ba ban chp hnh T ng Lin on Lao ng Vit Nam (kho X)#Vi?t#331.8709597#^214#^aH.#^aLao ng#20 09#^a131tr.^b19cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam#251235#Gii thiu b i pht biu khai mc, bo co kt qu hot ng cng on 6 thng u nm 2009. Bo co s kt, hot ng ca u ban kim tra cng on cc cp. bo co tng k t cuc thi tm hiu v Cng on Vit Nam - 80 nm mt chng ng. Ngh quyt Hi ngh ln th ba Ban chp hnh Tng Lin on Lao ng Vit Nam kho X v ph t biu b mc hi ngh#i hi#Cng on#Vit Nam#Vn kin#Tng Lin on Lao ng Vit Nam#Thu## 00478000000000265000450002600110000002600110001100100110002200200200003300300040 00530070011000570140007000680190005000750820010000808080005000900080005000950090 01900100010000500119011001500124015003100139013000700170020001700177020000900194 020000400203039000500207#VN09.06074#VN09.06075#T Thi Vn#Ch mt n mai xanh#Th #T Thi Vn#40000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a100tr.^b1 9cm#Tn tht tc gi: T Vn Thiu#251236#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00440000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200230003100300040 00540070009000580140007000670190005000740820010000798080005000890080005000940090 01900099010000500118011001400123013000700137020001700144020000900161020000400170 039001200174#VN09.06076#VN09.06077#Thai Sc#Lc bt nhng ngy ri#Th#Thai Sc# 23400#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a58tr.^b20cm#251237#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Phng Dung## 00478000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200140 00440030015000580070011000730140007000840190005000910820010000968080005001060080 00500111009001900116010000500135011001500140013000700155020001700162020000900179 020001200188039001200200#VN09.06078#VN09.06080#VN09.06079#L Vn Qu#Kh i ca X#Truyn c sc#L Vn Qu#40000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn# 2009#^a228tr.^b19cm#251238#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Phng Dung## 00512000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200220003800300170 00600070016000770140007000930190005001000820009001058080005001140080018001190090 01100137010000500148011001400153012002100167013000700188020001800195020000900213 020001200222039001200234#VN09.06081#VN09.06082#Trn Hoi Dng#iu mong c gi n d#Truyn thiu nhi#Trn Hoi Dng#14500#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2009#^a95tr.^b19cm#Lm quen vi vn hc#251239#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn ngn#Phng Dung## 00646000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200190003300300110 00520290029000630070019000920140007001110190005001180820004001238080005001270080 00500132009001900137010000500156011001600161013000700177005001400184021010700198 020001000305020001100315020001800326039001200344#VN09.06083#VN09.06084#VN09.0608 5#T in Anh - Vit#260.000 t#English - Vietnam dictionary#Viet Van Book b.s.# 68000#Vi?t#423#^214#^aH.#^aT in Bc khoa#2009#^a1162tr.^b18cm#251240#Viet Va n Book#Gii thiu t in Anh - Vit, gm khong 260.000 t thng dng v c s p xp theo vn ch ci ting Anh#Ting Anh#Ting Vit#T in thut ng#Phng Dung## 00611000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200190003300300110 00520070019000630140007000820190005000890820009000948080005001030080005001080090 01900113010000500132011001600137005001400153013000700167021010800174020001100282 020001000293020001800303039001200321#VN09.06086#VN09.06088#VN09.06087#T in An h - Vit#260.000 t#Viet Van Book b.s.#68000#Vi?t#495.9223#^214#^aH.#^aT in Bc khoa#2009#^a1218tr.^b18cm#Viet Van Book#251241#Gii thiu t in Vit - Anh , gm khong 260.000 t thng dng v c sp xp theo vn ch ci ting Vit#T ing Vit#Ting Anh#T in thut ng#Phng Dung## 00797000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200590 00520290044001110070042001550140007001970190005002040820006002098080005002150080 01800220009002300238010000500261011001500266013000700281005001700288021014400305 020000900449020001000458020000600468020000900474039001200483#VN09.06089#VN09.060 91#VN09.06090#Vng Th Minh Tm#Nhn cch con ngi trong trit l Bt Chnh o Pht gio#Self-development through the Eightfold path#Vng Th Minh Tm ; Eli se A. DeVido b.s.#30000#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si G n#2009#^a125tr.^b20cm#251242#DeVido, Elise A.#Nhng tri nghim, bi hc v nhn cch con ngi c c th ho qua kinh nghim tu tp i theo con ng chn chnh m c Pht ch dy#o Pht#Nhn cch#Ngi#Trit l#Phng Dung## 00819000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200300 00510070034000810140007001150190005001220820006001278080005001330080005001380090 01800143010000500161011001500166005000900181013000700190021027700197020001200474 020000900486020001200495020001000507039001200517#VN09.06092#VN09.06093#VN09.0609 4#Nguyn Duy Nguyn#7 bc m dn ti thnh cng#B.s.: Nguyn Duy Nguyn, c M inh#25000#Vi?t#650.1#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a199tr.^b19cm#c Minh#2 51243#Tm hiu v gii thiu by mu ngi t c ti kim c nhng thnh cng vin mn nhm gip bn vn dng nhng kin thc ny gii quyt kh khn ca m nh trong cuc sng c th da vo ngi quyn th, vo ng nghip, bn b, cha m, bn i, k ch v da vo mi ngi#Kinh nghim#Vn dng#Thnhh cng#Cuc sng#Phng Dung## 00564000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200380003900700170 00770140007000940190005001010820007001068080005001130080005001180090020001230100 00500143011001500148013000700163021008200170020001000252020000700262020000900269 020000800278039001200286#VN09.06095#VN09.06096#Sa Th Hng Hnh#201 bi ton vui luyn tr thng minh#Sa Th Hng Hnh#25000#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aT in B ch khoa#2009#^a186tr.^b19cm#251244#Gii thiu 201 bi ton luyn tr thng minh km theo hng dn bi gii - p s#Rn luyn#T duy#Ton vui#Bi tp#Phng Du ng## 00509000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200170003100700090 00480140007000570190005000640820006000698080005000750080005000800090011000850100 00500096011001700101013000700118021009900125020000700224020000700231020000500238 039001200243#VN09.06097#VN09.06098#Xun Hoa#44 mn cho thm#Xun Hoa#25000#Vi? t#641.7#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a47tr.^b17x17cm#251245#Gii thiu ch bin 44 mn cho thm ngon, b dng t ng cc, rau xanh, hoa qu, tht v hi sn#Nu n#Mn n#Cho#Phng Dung## 00516000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200230003100700090 00540140007000630190005000700820006000758080005000810080005000860090011000910100 00500102011001700107013000700124021009700131020000700228020000700235020000800242 039001200250#VN09.06100#VN09.06099#Xun Hoa#44 mn xo ngy thng#Xun Hoa#2500 0#Vi?t#641.6#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a47tr.^b17x17cm#251246#Gii thiu cch chn nguyn liu v ch bin 44 mn xo ngy thng t rau, tht v thu hi sn #Nu n#Mn n#Mn xo#Phng Dung## 00571000000000277000450002600110000002600110001100100090002200200250003100700090 00560140007000650190005000720820006000778080005000830080005000880090011000930100 00500104011001700109013000700126021011700133020000700250020000500257020000500262 020000700267020000700274039001200281#VN09.06101#VN09.06102#Xun Hoa#44 mn chnh ngy thng#Xun Hoa#25000#Vi?t#641.6#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a47tr.^b17x17 cm#251247#Gii thiu cch nu 44 mn n ngon ngy thng t go, c th: cm, ch o, min, m, mt s loi bnh v cc mn khc#Nu n#Cho#Bnh#Mn n#M si#Ph ng Dung## 00570000000000289000450002600110000002600110001100100090002200200210003100700090 00520140007000610190005000680820006000738080005000790080005000840090011000890100 00500100011001700105013000700122021008300129020000700212020000900219020000900228 020000900237020000900246020001300255039001200268#VN09.06103#VN09.06104#Xun Hoa# 44 mn trn v ngui#Xun Hoa#25000#Vi?t#641.7#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a47tr .^b17x17cm#251248#Hng dn chn nguyn liu v phng php ch bin 44 mn trn v ngui t rau qu#Mn n#Ch bin#Rau xanh#Tri cy#Mn trn#Mn n ngui#Ph ng Dung## 00615000000000265000450002600110000002600110001100100080002200200120003000700130 00420140007000550190005000620820006000678080005000730080005000780090012000830100 00500095011001400100012001900114013000700133021017800140020000700318020000700325 020000500332039001200337#VN09.06105#VN09.06106#Thc N#29 mn cho#Thc N b.s.# 29000#Vi?t#641.7#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a61tr.^b19cm#T sch Dy nu n#25 1249#Hung dn ch bin 29 mn cho thng dng, ngon ming nh: cho trng, cho g bo ng, cho g nu ch, cho huyt heo, cho gan c, cho hi sn, cho h t sen, cho ct heo...#Nu n#Mn n#Cho#Phng Dung## 00623000000000277000450002600110000002600110001100100080002200200120003000700130 00420140007000550190005000620820006000678080005000730080005000780090012000830100 00500095011001400100012001900114013000700133021016100140020000700301020000700308 020000900315020000900324039001200333#VN09.06107#VN09.06108#Thc N#29 mn mng#T hc N b.s.#29000#Vi?t#641.6#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a63tr.^b20cm#T sch D y nu n#251250#Hng dn phng php ch bin 29 mn mng ngon ming nh: mng nhi s ip, bnh bao mng, mng kho tht g, mng xo tht, mng nu da ci, mng kho tht...#Nu n#Mn n#Ch bin#Mng ty#Phng Dung## 00615000000000277000450002600110000002600110001100100080002200200110003000700130 00410140007000540190005000610820006000668080005000720080005000770090012000820100 00500094011001400099012001900113013000700132021015500139020000700294020000700301 020000900308020000800317039001200325#VN09.06109#VN09.06110#Thc N#29 mn hp#Th c N b.s.#29000#Vi?t#641.6#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a61tr.^b19cm#T sch D y nu n#251251#Hng dn chn nguyn liu v cch ch bin 29 mn hp ngon min g nh: ch hp t, c tm hp, tht b hp, ln hp, canh g hp, tht heo hp ht sen...#Nu n#Mn n#Ch bin#Mn hp#Phng Dung## 00673000000000277000450002600110000002600110001100100080002200200350003000700130 00650140007000780190005000850820006000908080005000960080005001010090012001060100 00500118011001400123012001900137013000700156021018800163020000700351020000700358 020000700365020001100372039001200383#VN09.06111#VN09.06112#Thc N#29 mn n b sung cht st cho tr#Thc N b.s.#29000#Vi?t#641.5#^214#^aH.#^aThng tn#2009# ^a61tr.^b19cm#T sch Dy nu n#251252#Hng dn cch ch bin 29 mn n b d ng, b sung cht st dnh cho tr nh: tht heo xo cn ty, tht g st du m, c bu xo rau h, g nu to , trng cun tht g v u h...#Nu n#Mn n#Tr em#Dinh dng#Phng Dung## 00614000000000265000450002600110000002600110001100100080002200200190003000700130 00490140007000620190005000690820006000748080005000800080005000850090012000900100 00500102011001400107012001900121013000700140021016600147020000700313020000700320 020000900327039001200336#VN09.06113#VN09.06114#Thc N#29 mn n gim bo#Thc N b.s.#29000#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a61tr.^b19cm#T sch Dy n u n#251253#Hng dn chn nguyn liu v cch ch bin 29 mn n gim bo nh: mc xo t chung xanh, ln nu mng, b ao chin, cho l sen, xp ngn nh, canh rong bin...#Nu n#Mn n#Gim bo#Phng Dung## 00616000000000277000450002600110000002600110001100100080002200200220003000700130 00520140007000650190005000720820006000778080005000830080005000880090012000930100 00500105011001400110012001900124013000700143021014600150020000700296020000700303 020000700310020000900317039001200326#VN09.06115#VN09.06116#Thc N#29 mn n cho sn ph#Thc N b.s.#29000#Vi?t#641.5#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a61tr.^b19cm #T sch Dy nu n#251254#Gii thiu 29 mn n b dng dnh cho sn ph nh: C dic hp, g hm to, chn g hm u , canh tht b, sp tht d, m g nu nm tuyt...#Mn n#Nu n#Ph n#Thai sn#Phng Dung## 00530000000000265000450002600110000002600110001100100080002200200200003000700130 00500140007000630190005000700820006000758080005000810080005000860090012000910100 00500103011001400108012001900122013000700141021008400148020000800232020000800240 020000400248039001200252#VN09.06117#VN09.06118#Thc N#29 loi tr lm p#Thc N b.s.#29000#Vi?t#641.5#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Dy n u n#251255#Gm 29 loi tr c ch bin t cc dc tho c tc dng lm p dnh cho ph n# ung#Lm p#Tr#Phng Dung## 00578000000000277000450002600110000002600110001100100080002200200310003000700130 00610140007000740190005000810820006000868080005000920080005000970090012001020100 00500114011001400119012001900133013000700152021009900159020000700258020000700265 020000700272020000900279039001200288#VN09.06119#VN09.06120#Thc N#29 mn n cho ph n mang thai#Thc N b.s.#29000#Vi?t#641.5#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a61 tr.^b19cm#T sch Dy nu n#251256#Gii thiu phng php ch bin, vn dinh dng v cng dng ca 29 mn n cho ph n mang thai#Mn n#Nu n#Ph n#Thai sn#Phng Dung## 00515000000000265000450002600110000002600110001100100080002200200180003000700130 00480140007000610190005000680820006000738080005000790080005000840090012000890100 00500101011001400106012001900120013000700139021006900146020000700215020000700222 020000800229039001200237#VN09.06121#VN09.06122#Thc N#29 mn n c chua#Thc N b.s.#29000#Vi?t#641.6#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a63tr.^b19cm#T sch Dy nu n#251257#Hng dn cch chn nguyn liu v ch bin 29 mn n c km c chua# Nu n#Mn n#C chua#Phng Dung## 00540000000000277000450002600110000000200140001100700550002500500130008000500140 00930060009001070140006001160190005001220820007001278080005001340080005001390090 01100144010000500155011001700160013000700177012002400184020001100208020000800219 020000900227020001400236039001200250#VN09.06123#B v t vng#Li: Felicia Law ; Tranh: Paula Knight ; Hng Nga dch#Law, Felicia#Knight, Paula#Hng Nga#7000#V i?t#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a23tr.^b15x15cm#251258#Nht k u tin c a b#Ting Vit#T vng#Mu gio#Sch mu gio#Phng Dung## 00542000000000277000450002600110000000200140001100700550002500500130008000500140 00930060009001070140006001160190005001220820007001278080005001340080005001390090 01100144010000500155011001700160013000700177012002400184020001700208020000900225 020000400234020001400238039001200252#VN09.06124#B v mu sc#Li: Felicia Law ; Tranh: Paula Knight ; Hng Nga dch#Law, Felicia#Knight, Paula#Hng Nga#7000#V i?t#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a16tr.^b15x15cm#251259#Nht k u tin c a b#Vn hc hin i#Mu gio#Th#Sch mu gio#Phng Dung## 00544000000000277000450002600110000000200160001100700550002700500130008200500140 00950060009001090140006001180190005001240820007001298080005001360080005001410090 01100146010000500157011001700162013000700179012002400186020001700210020000900227 020000400236020001400240039001200254#VN09.06125#B v hnh khi#Li: Felicia Law ; Tranh: Paula Knight ; Hng Nga dch#Law, Felicia#Knight, Paula#Hng Nga#7000 #Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a20tr.^b15x15cm#251260#Nht k u tin ca b#Vn hc hin i#Mu gio#Th#Sch mu gio#Phng Dung## 00545000000000277000450002600110000000200170001100700550002800500130008300500140 00960060009001100140006001190190005001250820007001308080005001370080005001420090 01100147010000500158011001700163013000700180012002400187020001700211020000900228 020000400237020001400241039001200255#VN09.06126#B v kch thc#Li: Felicia La w ; Tranh: Paula Knight ; Hng Nga dch#Law, Felicia#Knight, Paula#Hng Nga#7000 #Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a20tr.^b15x15cm#251261#Nht k u tin ca b#Vn hc hin i#Mu gio#Th#Sch mu gio#Phng Dung## 00543000000000277000450002600110000000200150001100700550002600500130008100500140 00940060009001080140006001170190005001230820007001288080005001350080005001400090 01100145010000500156011001700161013000700178012002400185020001700209020000900226 020000400235020001400239039001200253#VN09.06127#Cm xc ca b#Li: Felicia Law ; Tranh: Paula Knight ; Hng Nga dch#Law, Felicia#Knight, Paula#Hng Nga#7000# Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a20tr.^b15x15cm#251262#Nht k u tin c a b#Vn hc hin i#Mu gio#Th#Sch mu gio#Phng Dung## 00541000000000277000450002600110000000200130001100700550002400500130007900500140 00920060009001060140006001150190005001210820007001268080005001330080005001380090 01100143010000500154011001700159013000700176012002400183020001700207020000900224 020000400233020001400237039001200251#VN09.06128#B v con s#Li: Felicia Law ; Tranh: Paula Knight ; Hng Nga dch#Law, Felicia#Knight, Paula#Hng Nga#7000#Vi ?t#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a20tr.^b15x15cm#251263#Nht k u tin ca b#Vn hc hin i#Mu gio#Th#Sch mu gio#Phng Dung## 00543000000000277000450002600110000000200150001100700550002600500130008100500140 00940060009001080140006001170190005001230820007001288080005001350080005001400090 01100145010000500156011001700161013000700178012002400185020001700209020000900226 020000400235020001400239039001200253#VN09.06129#B v nh mnh#Li: Felicia Law ; Tranh: Paula Knight ; Hng Nga dch#Law, Felicia#Knight, Paula#Hng Nga#7000# Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a20tr.^b15x15cm#251264#Nht k u tin c a b#Vn hc hin i#Mu gio#Th#Sch mu gio#Phng Dung## 00503000000000265000450002600110000000200180001100300130002900700360004200500130 00780050009000910140006001000190005001060820009001118080005001200080005001250090 01100130010000500141011001400146012001800160013000700178020001800185020000900203 020001300212039001200225#VN09.06130#A, chu hiu ri!#Truyn tranh#Tranh: Gi p Nht ; Li: Hoi Thu# Gip Nht#Hoi Thu#6000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a16tr.^b19cm#Nhng bi hc tt#251265#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tru yn tranh#Phng Dung## 00502000000000265000450002600110000000200170001100300130002800700360004100500130 00770050009000900140006000990190005001050820009001108080005001190080005001240090 01100129010000500140011001400145012001800159013000700177020001800184020000900202 020001300211039001200224#VN09.06131#Vt mc ng ng#Truyn tranh#Tranh: Gip Nht ; Li: Hoi Thu# Gip Nht#Hoi Thu#6000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a16tr.^b19cm#Nhng bi hc tt#251266#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Phng Dung## 00502000000000265000450002600110000000200170001100300130002800700360004100500130 00770050009000900140006000990190005001050820009001108080005001190080005001240090 01100129010000500140011001400145012001800159013000700177020001800184020000900202 020001300211039001200224#VN09.06132#Nt ch vit vi#Truyn tranh#Tranh: Gip Nht ; Li: Hoi Thu# Gip Nht#Hoi Thu#6000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a16tr.^b19cm#Nhng bi hc tt#251267#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Phng Dung## 00504000000000265000450002600110000000200190001100300130003000700360004300500130 00790050009000920140006001010190005001070820009001128080005001210080005001260090 01100131010000500142011001400147012001800161013000700179020001800186020000900204 020001300213039001200226#VN09.06133#Bn ca Chut Nht#Truyn tranh#Tranh: Gi p Nht ; Li: Hoi Thu# Gip Nht#Hoi Thu#6000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKi m ng#2009#^a16tr.^b19cm#Nhng bi hc tt#251268#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tr uyn tranh#Phng Dung## 00497000000000265000450002600110000000200120001100300130002300700360003600500130 00720050009000850140006000940190005001000820009001058080005001140080005001190090 01100124010000500135011001400140012001800154013000700172020001800179020000900197 020001300206039001200219#VN09.06134#Ti ko mt#Truyn tranh#Tranh: Gip Nht ; Li: Hoi Thu# Gip Nht#Hoi Thu#6000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng# 2009#^a16tr.^b19cm#Nhng bi hc tt#251269#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tr anh#Phng Dung## 00579000000000277000450002600110000002600110001100200080002200300160003000700110 00460140007000570190005000640820010000698080005000790080005000840090011000890100 00500100011001400105001001100119004001300130015010200143013000700245020001700252 020000900269020001100278039001200289#VN09.06135#VN09.06136#Ni ti#Tp truyn ng n#Bi T Lc#12000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a94tr.^b19cm#Bi T Lc#In ln th 6#Tc phm ot gii B "Cuc vn ng sng tc cho thiu nhi n m 1999 - 2000" ca nh xut bn Kim ng#251270#Vn hc hin i#Vit Nam#Truy n di#Phng Dung## 00706000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200370003302900320 00700070063001020050013001650060009001780140007001870190005001940820004001998080 00500203008000500208009002000213010000500233011001400238001002300252013000700275 021008300282020001000365020000800375020000900383039001200392#VV09.17903#VV09.179 04#VV09.17905#Bi tp ng php ting Anh trung cp#Fundamentals of English gramm ar#Betty Schrampfer Azar, Stacy Hagen ; Hng c dch, gii thiu#Hagen, Stacy#H ng c#60000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a43tr.^b24cm#Azar, B etty Schrampfer#251271#Gii thiu cc bi tp luyn ng php ting Anh trnh trung cp km theo p n#Ting Anh#Bi tp#Ng php#Phng Dung## 00621000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200290003302900320 00620070050000940060009001440140007001530190005001600820004001658080005001690080 00500174009002000179010000500199011001500204001002300219013000700242021006700249 020000900316020001000325039000800335#VV09.17906#VV09.17907#VV09.17908#Ng php t ing Anh trung cp#Fundamentals of English grammar#Betty Schrampfer Azar ; Hng c dch, gii thiu#Hng c#75000#Vi?t#425#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009 #^a503tr.^b24cm#Azar, Betty Schrampfer#251272#Gm nhng bi hc v ng php tin g Anh cng cc bi tp thc hnh#Ng php#Ting Anh#Vn Anh## 00712000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200150003300700300 00480060013000780140007000910190005000980820006001038080005001090080005001140090 02000119010000500139011001500144001001000159013000700169021022000176020000800396 020000900404020001300413039000800426#VV09.17909#VV09.17911#VV09.17910#Thut lnh o#Hng Phi ; L Duyn Hi dch#L Duyn Hi#40000#Vi?t#658.4#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a305tr.^b21cm#Hng Phi#251273#a ra nhng b quyt lnh o ca cc nh lnh o gip h c nhng ci nhn mi p dng cho doanh nghip ca mnh: nguyn tc lnh o, tr tu lnh o, bin lun lnh o, ngh thut lnh o, quyt sch lnh o...#Qun l#Lnh o#Doanh nghip#Vn Anh## 00605000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200440003300700150 00770140007000920190005000990820004001048080005001080080005001130090020001180100 00500138011001500143001001000158013000700168021014700175020001100322020001000333 039000800343#VV09.17912#VV09.17914#VV09.17913#Cuc sng hin i phi bit chn g, b g#Quc Ngh b.s.#50000#Vi?t#158#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a46 3tr.^b21cm#Quc Ngh#251274#a ra nhng k nng sng gip cc bn tr nhn thc c nhng tnh cch cn pht huy, nhng tnh cch cn phi t b cuc sng bt cng thng#Tm l hc#Cuc sng#Vn Anh## 00869000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200200003300300640 00530070022001170060011001390140007001500190005001570820006001628080005001680080 00500173009002000178010000500198011001500203012002800218013000700246021025100253 020001100504020001300515020001100528020002000539039000800559#VV09.17915#VV09.179 16#VV09.17917#B quyt kinh doanh#Con ng dn n thnh cng ca cc doanh nh n v doanh nghip#T Ngc i b.s., dch#T Ngc i#65000#Vi?t#658.4#^214#^aH.#^ aT in Bch khoa#2009#^a850tr.^b21cm#T sch Kin thc ph thng#251275#Cung c p tri thc v k xo bun bn. Hng dn cch phng mi him nguy trong kinh doanh. Cch ginh v s dng c cc thng tin k diu; Cch m phn thng v thnh cng vi cc cng ty ln, cch duy tr m bo c li khi th trng m...#Doanh nhn#Doanh nghip#Kinh doanh#B quyt thnh cng#Vn Anh## 00905000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200890003300700180 01220140007001400190005001470820006001528080005001580080005001630090020001680100 00500188011001500193001001800208013000700226021031400233020002600547020001200573 020000400585020001200589020000600601039000800607#VV09.17918#VV09.17919#VV09.1792 0#Adobe Photoshop CS4Pro - hng dn c bn v x l nh tinh t v sng to chu yn nghip#Nguyn Hoi Phong#46000#Vi?t#006.6#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#200 9#^a253tr.^b24cm#Nguyn Hoi Phong#251276#Hng dn qu trnh x l nh chuyn n ghip v sng to. T khu chp nh ban u sao cho t c cht lng nh cao nht cho n cc bc chnh sa hnh nh, qun l mu cho cc nh en trng, cc cng ngh chuyn i t nh mu sang nh en trng, cc phng php iu chnh cc vng sng ti mt cch sng to#Phn mmm Adobe Photoshop#My vi tnh#nh#K thut s#X l#Vn Anh## 00899000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200590003300300630 00920070018001550140007001730190005001800820007001858080005001920080005001970090 02000202010000500222011001500227012007200242001001800314013000700332021021100339 020001200550020001500562020000400577020000800581039000800589#VV09.17921#VV09.179 23#VV09.17922#T hc tnh ton v cc hm k ton thnh tho trong Excel#S dng cc hm tnh ton thng dng, gii cc phng trnh...#Nguyn Hoi Phong#52000 #Vi?t#005.54#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a287tr.^b24cm#Cn bn v cc tu yt chiu cho ngi lm vn phng, cng nhn x nghip#Nguyn Hoi Phong#251277# Hng dn cch tnh ton v cc hm k ton trong Excel: Cc tnh nng v cch s dng ca Ribbon, tm hiu QAT v tm Mini Bar, s dng cc bng trong excel, t o biu , cc hm nng cao, th thut AutoSum...#My vi tnh#Phn mm Excel#H m#K ton#Vn Anh## 00840000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200510003300300560 00840070018001400140007001580190005001650820007001708080005001770080005001820090 02000187010000500207011001500212012007200227001001800299013000700317021016400324 020001200488020001500500020000800515020000700523039000800530#VV09.17924#VV09.179 26#VV09.17925#V cc biu v th chuyn nghip trong Excel#S hnh dung d liu r rng, v cc biu a dng...#Nguyn Hoi Phong#42000#Vi?t#005.54#^2 14#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a236tr.^b24cm#Cn bn v cc tuyt chiu cho n gi lm vn phng, cng nhn x nghip#Nguyn Hoi Phong#251278#Hng dn phn g php v cc biu v th trong Excel: to v nh dng biu ct c bn , biu thanh c bn, biu ng c bn, biu trn c bn...#My vi tnh #Phn mm Excel#Biu # th#Vn Anh## 00467000000000265000450002600110000000200070001102900070001801400070002501900050 00320820007000378080005000440080005000490090020000540100005000740110016000790120 02600095013000700121020001000128020000900138020001500147039000800162020000500170 020001200175020001400187#VV09.17927#S m#Number#35000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^ aT in Bch khoa#2009#^a8tr.^b24x21cm#Gip b vui hc ting Anh#251279#Ting A nh#Mu gio#Sch thiu nhi#Vn Anh#Ton#S t nhin#Sch song ng## 00454000000000253000450002600110000000200130001102900090002401400070003301900050 00400820007000458080005000520080005000570090020000620100005000820110016000870120 02600103013000700129020001000136020000900146020000800155020001400163020001500177 039000800192#VV09.17928#Bng ch ci#Alphabet#35000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a8tr.^b24x21cm#Gip b vui hc ting Anh#251280#Ting Anh#M u gio#Ch ci#Sch c thm#Sch thiu nhi#Vn Anh## 01012000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200390003300701100 00720140007001820190005001890820009001948080005002030080005002080090020002130100 00500233011001500238005001800253005001300271005001200284005001400296005001600310 00500180032600500140034400600130035801500660037101300070043702101690044402000090 0613020001100622020000900633039000800642#VV09.17929#VV09.17931#VV09.17930#Tn ng ng tn gio v x hi dn gian#Nguyn Mnh Cng, Trn Anh o, Trng Hin... ; Ch.b.: Nguyn Hng Dng, Phng t Vn ; Trn Anh o dch#30000#Vi?t#200.9 597#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a302tr.^b21cm#Nguyn Mnh Cng#Trn Anh o#Trng Hin# Quang Hng#Ng Trng Khnh#Nguyn Hng Dng#Phng t Vn#T rn Anh o#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Tn gio#25 1281#Nghin cu mi quan h tng h gia tn ngng, tn gio vi x hi dn gi an. Phn tch mt s vn v tn gio hc nh Thing v Phm, quan h con ng i v qu thn#Tn gio#Tn ngng#Vit Nam#Vn Anh## 00661000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200320003300700360 00650140007001010190005001080820004001138080005001170080005001220090020001270100 00500147011001500152001001600167005001300183013000700196021014500203020001100348 020001000359020000600369039000800375#VV09.17932#VV09.17934#VV09.17933#Trit l n hn sinh ca cuc i#B.s.: Nguyn Gia Linh, L Duyn Hi#40000#Vi?t#158#^214#^ aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a341tr.^b21cm#Nguyn Gia Linh#L Duyn Hi#251282# a ra nhng cch i nhn x th, thi lm vic, mc c gng, cch t duy v nim tin... gip i n l tng, thnh cng trong cuc sng#Tm l hc#Cuc sng#Ngi#Vn Anh## 01105000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200270003300700820 00600140007001420190005001490820008001548080005001620080005001670090020001720100 00500192011001500197005001500212005001700227005001400244005002100258005001200279 01500680029101300070035900500250036602102860039102000170067702000100069402000080 0704020001100712020001200723039000800735#VV09.17935#VV09.17937#VV09.17936#Trung Quc nm 2008 - 2009#Nguyn Huy Qu, Phng Nghin cu kinh t, Bi Th Thu Hin. .. ; Tin Sm ch.b.#51000#Vi?t#330.951#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a 451tr.^b21cm#Nguyn Huy Qu#Bi Th Thu Hin#Hong Th Anh#Nguyn Th Thu Hng# Tin Sm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Trung Quc# 251283#Phng Nghin cu kinh t#Gm nhng bi tham lun ca nhiu tc gi tp tr ung phn tch v nh gi tnh hnh Trung Quc nm 2008. D bo nm 2009 trn c c lnh vc kinh t - x hi, chnh tr, vn ho, i ngoi, ... tnh hnh pht t rin kinh t - x hi ca cc tnh Vn Nam, Qung Ty, Qung ng, Hi Nam...#Ki nh t - x hi#Chnh tr#Vn ho#Ngoi giao#Trungn Quc#Vn Anh## 00638000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200330003300700110 00660140007000770190005000840820009000898080005000980080005001030090020001080100 00500128011001500133001001100148013000700159021017300166020001100339020000600350 020000800356039000800364#VV09.17939#VV09.17938#VV09.17940#Bit ngi dng ngi qun ngi#T Ngc i#60000#Vi?t#658.3001#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a 369tr.^b21cm#T Ngc i#251284#Nhng b quyt hiu bit v con ngi nh: t cht, nng lc, nhn cch, i sch s dng ngi v phng php qun l con ng mt cch khoa hc, thc tin v hiu qu#Tm l hc#Ngi#Qun l#Vn Anh## 00645000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200350003300700200 00680140007000880190005000950820004001008080005001040080005001090090020001140100 00500134011001500139001001500154013000700169021013700176020001400313020000900327 020001200336020001100348039000800359#VV09.17941#VV09.17943#VV09.17942#10 suy ngh khng bng 1 hnh ng#Hong Vn Tun b.s.#45000#Vi?t#158#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a391tr.^b21cm#Hong Vn Tun#251285#Trnh by khi nim dm ngh , dm lm v vic vn dng vo cuc sng, cng vic, tm l, mi trng lm vi c to nn nhng thnh cng#Tm l x hi#Sng to#Tnh t tin#Thnh cng#Vn Anh## 00796000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200370 00440070042000810140007001230190005001300820008001358080005001430080005001480090 02000153010000500173011001500178001001700193005001700210013000700227021021800234 020001000452020000800462020001200470020000400482039000800486#VV09.17945#VV09.179 47#VV09.17946#VV09.17944#Medvedev v Putin - b i quyn lc#Ch.b.: Hnh Qung Trnh, Trng Kin Quc#50000#Vi?t#320.947#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^ a451tr.^b21cm#Hnh Qung Trnh#Trng Kin Quc#251286#Tm hiu tin trnh bu c Duma quc gia Nga nm 2007 v cuc bu c tng thng Nga nm 2008. Trnh by v con ng ca Putin v nhng vn c lin quan cng nhng vn ang phi t hch thc nn chnh tr nc Nga#Chnh tr#Lch s#Chnh quyn#Nga#Vn Anh## 00580000000000253000450002600110000002600110001100200280002200700180005001400070 00680190005000750820011000808080005000910080005000960090020001010100005001210110 01500126001001300141013000700154021012400161020001700285020000900302020000700311 039000800318#VV09.17948#VV09.17949#Cu luyn tr thng minh#Phng Qunh b.s. #30000#Vi?t#895.922802#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a176tr.^b20cm#Phng Qunh#251287#Gii thiu cc cu rn luyn tr thng minh nh: cu v th gii thc vt, v th gii ng vt, con ngi, vt...#Vn hc hin i#Vit Nam#Cu #Vn Anh## 00887000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010016000450020052000610070016001130220004001292210029001330040 01800162008001800180009003500198010000500233011001500238015006900253013000700322 005001600329021018300345020001000528020000800538020001900546039000800565#VV09.17 950#VV09.17951#21000#Vi?t#641.2#^214#L Vn Vit Mn#Cng ngh sn xut cc sn phm t sa v thc ung#L Vn Vit Mn#T.2#Cng ngh sn xut thc ung#Ti b n ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a259tr.^ b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#25128 8#L Vn Vit Mn#Nhng nguyn liu c bn sn xut thc ung pha ch. Cng n gh sn xut nc nng, chun b syrup, cng ngh sn xut nc gii kht pha ch khng cn, cng ngh sn xut vodka...#Thc phm# ung#Cng ngh ch bin#V n Anh## 00762000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010015000470020020000620070015000820040018000970080018001150090 03500133010000500168011001500173015006900188013000700257021017100264020001200435 020001800447020001100465039000800476#VV09.17952#VV09.17953#25000#Vi?t#621.381#^ 214#Nguyn Vn Nh#in t cng sut 1#Nguyn Vn Nh#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a300tr.^b24cm#TTS ghi: i h c Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#251289#Gm nhng bi hc v cc linh kin bn dn cng sut, b chnh lu iu khin pha, b bin i in p xoay chiu, b bin i in p mt chiu v cc b bin i tn s#in t hc#in t cng sut#Gio trnh#Vn Anh## 00798000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430010015000480020015000630070015000780040031000930080018001240090 03500142010000500177011001500182015006900197013000700266021019800273020001700471 020001300488020001100501039000800512#VV09.17954#VV09.17955#28000#Vi?t#621.3815# ^214#L Tin Thng#Mch in t 2#L Tin Thng#Ti bn ln th 2, c sa cha #^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a357tr.^b24cm#TTS g hi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#251290#Trnh by nhng vn lin quan n p ng tn s ca mt b khuych i ghp RC v RLC. Khuych i cng sut m tn; Khuych i cng hng, mch khuych i thut to n vi hi tip in tr...#K thut in t#Mch in t#Gio trnh#Vn Anh## 00716000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010015000460020040000610070030001010080018001310090035001490100 00500184011001500189005001400204013000700218021016000225020001700385020000800402 020001000410020001000420039000800430#VV09.17956#VV09.17957#26000#Vi?t#621.31#^2 14#Nguyn B ng#in cng nghip v in t cng nghip#Nguyn B ng, Nguyn B Hi#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a154tr.^b24cm #Nguyn B Hi#251291#Tm hiu v in cng nghip c bn, in cng nghip nng cao v in t cng nghip c bn: cu to, nguyn l hot ng ca tng linh k in, tng mch n...#in cng nghip#in t#Mch in#Linh kin#Vn Anh## 00580000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020039000430030059000820070014001410080018001550090035001730100 00500208011001500213005001400228013000700242020001000249020000600259020000800265 020000700273020001400280039000800294#VV09.17958#VV09.17959#30000#Vi?t#428#^214# 54 n luyn v kim tra ting Anh 6#Bin son theo chng trnh mi ca B gi o dc v o to#Phm Hin Nhi#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a177tr.^b24cm#Phm Hin Nhi#251292#Ting Anh#Lp 6#Bi tp# thi#Sc h c thm#Vn Anh## 00583000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440020047000490030059000960070019001550080018001740090035001920100 00500227011001500232005001900247013000700266020000800273020000600281020000800287 020001400295039000800309#VV09.17960#VV09.17961#30000#Vi?t#959.70076#^214#Hng dn tr li cu hi v bi tp lch s 7#Bin son theo chng trnh mi ca B gio dc v o to#Nguyn Phng Tho#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a179tr.^b24cm#Nguyn Phng Tho#251293#Lch s#Lp 7#Bi tp# Sch c thm#Vn Anh## 00618000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020032000470030063000790070016001420080018001580090035001760100 00500211011001500216005001600231013000700247020000500254020001000259020000700269 020000800276020002200284020001400306039000800320#VV09.17962#VV09.17963#47000#Vi ?t#515.076#^214#Phng php gii ton tch phn#Bin son theo chng trnh mi lp 12 v luyn thi i hc...#Nguyn Ngc Thu#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a274tr.^b24cm#Nguyn Ngc Thu#251294#Ton#Tch phn#L p 12#Bi tp#Phng php gii ton#Sch c thm#Vn Anh## 00475000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440010009000490020009000580030019000670070009000860080005000950090 01100100010000500111011001400116015003400130013000700164020001700171020000900188 020000400197039000800201#VV09.17964#VV09.17965#35000#Vi?t#895.92214#^214#Hoi Y n#Ngn nn#Th nhiu th loi#Hoi Yn#^aH.#^aThi i#2009#^a94tr.^b21cm#Tn t ht tc gi: Nguyn Vn Vang#251295#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vn Anh## 00621000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020034000460070016000800220004000962210010001000050011001100080 00500121009001100126010000500137011001800142013000700160021013500167020000800302 020000700310020001800317039000800335#VV09.17966#VV09.17967#27000#Vi?t#372.21#^2 14#108 bi hc dy tr t v an ton#Thi Qunh b.s.#T.1#Trong nh#Thi Qunh#^a H.#^aThi i#2009#^a111tr.^b20x20cm#251296#a ra cc tnh hung khc nhau gip tr bit cch phng v t bo v bn thn mt cch an ton trong cc hot ng vui chi hng ngy#An ton#Tr em#Gio dc mu gio#Vn Anh## 00619000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020034000460070016000800220004000962210008001000050011001080080 00500119009001100124010000500135011001800140013000700158021013500165020000800300 020000700308020001800315039000800333#VV09.17968#VV09.17969#27000#Vi?t#372.21#^2 14#108 bi hc dy tr t v an ton#Thi Qunh b.s.#T.2# ngoi#Thi Qunh#^aH. #^aThi i#2009#^a115tr.^b20x20cm#251297#a ra cc tnh hung khc nhau gip t r bit cch phng v t bo v bn thn mt cch an ton trong cc hot ng vu i chi hng ngy#An ton#Tr em#Gio dc mu gio#Vn Anh## 00836000000000277000450002600110000002600110001100200480002201900050007008200090 00758080005000840080013000890090037001020100005001390110030001440150064001740130 00700238021023000245020000800475020000800483020000800491020000700499020001400506 020001100520020001900531039000800550#VV09.17970#VV09.17971#Nin gim thng k hu yn Hm Thun Nam nm 2008#Vi?t#315.9759#^214#^aBnh Thun#^aPhng Thng k huy n Hm Thun Nam#2009#^a91tr., 10 tr. nh mu^b19cm#TTS ghi: Cng ho x hi ch ngha Vit Nam. - Lu hnh ni b#251298#Gii thiu chung v v tr a l, cc x, to , ... ca huyn Hm Thun Nam tnh Bnh Thun. Cc ch tiu tng hp, dn s - lao ng, nng - lm nghip - thu sn, xy dng - giao thng - cng n ghip,... ca c tnhh nm 2008#S liu#Kinh t#Vn ho#X hi#Hm Thun Nam#Bn h Thun#Nin gim thng k#Vn Anh## 00658000000000265000450002600110000002600110001100200210002200700430004301900050 00860820006000918080005000970080018001020090023001200100005001430110015001480150 06200163006001800225005001300243013000700256021008300263020000900346020000900355 020002000364039000800384#VV09.17972#VV09.17973#Lch i Php Bo k#Thch Thin Phc dch ; L Vit Dng h..#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a119tr.^b21cm#u ba sch ghi: Gio Hi Pht gio Vit Nam. Cha Vin Gic#Thch Thin Phc#L Vit Dng#251299#Lit k cuc i du phng hnh o ca 28 v t t t Ma tr v trc Ty Trc#Tn gio#o Pht#Thin phi Trc Lm#Vn Anh## 00622000000000277000450002600110000002600110001100200180002200700230004001900050 00630820006000688080005000740080018000790090023000970100005001200110014001250150 05400139006001800193013000700211021005400218020000900272020000900281020001000290 020002600300020001000326039000800336#VV09.17974#VV09.17975#Tm kinh ging k#Th ch Thin Phc dch#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#200 9#^a66tr.^b21cm#TTS ghi: Gio Hi Pht gio Vit Nam. Cha Vin Gic#Thch Thi n Phc#251300#Nhng bi ging v kinh Bt Nh Ba La Mt a Tm Kinh#Tn gio# o Pht#Kinh Pht#Kinh Bt Nh Ba La Mt a#Bi ging#Vn Anh## 00868000000000289000450002600110000002600110001100200210002200300140004300700230 00570140007000800190005000870820008000928080005001000080018001050090023001230100 00500146011002900151001002300180013000700203021028300210020001700493020002300510 020002100533020000900554020000700563039000800570#VV09.17976#VV09.17977#Trn nhn g no ng#T s, hi c#Hi Ngc Thi Nhn Ho#45000#Vi?t#959.703#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a409tr., 6tr. nh mu^b21cm#Hi Ngc Th i Nhn Ho#251301#Gii thiu tp hi k ca ngi lnh Hi Ngc Thi Nhn t ng tham gia 2 cuc khng chin cu nc nhn li mt qu trnh lu di, t bui u th n tui trng thnh gic ng cch mng, tham gia khng chin cu nc v gp phn xy dng t nc trong s nghip i mi ngy nay#Lch s hin i#K hng chin chng Php#Khng chin chng M#Vit Nam#Hi k#Vn Anh## 00561000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200350 00430070030000780060013001080140007001210190005001280820006001338080005001390080 01800144009002300162010000500185011001500190013000700205019001600212020001700228 020001100245020001700256039001000273#VV09.17978#VV09.17980#VV09.17979#Hong ng# Tht d cu hn, v trng cng t#Hong ng ; Cao T Thanh dch#Cao T Thanh#61 000#Vi?t#895.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a381tr.^b21c m#251302#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn kim hip#Thu Dung# # 00540000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200140 00430070030000570060013000870140007001000190005001070820006001128080005001180080 01800123009002300141010000500164011001500169019001600184013000700200020001700207 020001100224020001700235039001000252#VV09.17981#VV09.17983#VV09.17982#Hong ng# Phong li dn#Hong ng ; Cao T Thanh dch#Cao T Thanh#49000#Vi?t#895.1#^214# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a297tr.^b21cm#Dch Trung Quc#251 303#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn kim hip#Thu Dung## 01126000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200420003300300210 00750070062000960050019001580140007001770190005001840820009001898080005001980080 00500203009001800208010000500226011001500231005002000246005001100266005001500277 00500180029201300070031001500800031702103020039702000120069902000160071102000090 0727020000900736020000900745039001000754#VV09.17984#VV09.17986#VV09.17985#Hp t c pht trin nng nghip Chu Phi#c im v xu hng#Trn Th Lan Hng (ch. b.), Phm Th Thanh Bnh, V Minh L..#Trn Th Lan Hng#42000#Vi?t#338.1096#^ 214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a235tr.^b21cm#Phm Th Thanh Bnh#V Minh L#Ki u Thanh Nga#Phm Th Minh Hu#251304#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. V in Nghin cu Chu Phi v Trung ng#Gii thiu v nng nghip chu Phi v nhn g n lc hp tc nng nghip chu Phi trong thi gian qua. Cc c im v xu hng ln trong hp tc nng nghip chu Phi giai on 2011 - 2020. Trnh by nh gi chung v kin ngh chnh sch nng cao kh nng hp tc nng nghip Vit Nam - chu Phi#Nng nghip#Hp tc quc t#Xu hng#c im#Chu Phi#Thu Dung## 00883000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200760003301900050 01090820012001148080005001260080005001310090014001360100005001500110015001550150 07600170013000700246021028800253020001700541020000700558020001000565020000900575 020002300584039001000607#VV09.17987#VV09.17989#VV09.17988#Mt s vn bn ca Tru ng ng v thnh u H Ni v cng tc t chc cn b#Vi?t#324.2597071#^214#^aH. #^aNxb. H Ni#2009#^a446tr.^b22cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Thnh u H Ni. Ti liu lu hnh ni b#251305#Gii thiu 17 vn bn ca B Chnh tr, ba n B th, 7 vn bn ca Ban T chc Trung ng v 8 vn bn ca Thnh u H Ni t nm 2006 tr li y v cng tc t chc, cn b ng vin: lao ng, tuyn d ng, chuyn xp lng, nng lng, khen thng, k lut, b nhim, bo him x h i...#Cng tc t chc#Cn b#ng vin#Vit Nam#ng Cng sn Vit Nam#Thu Dun g## 00593000000000289000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330010018000380020020000560030017000760070024000930220004001172210013001210080 00900134009001900143010000500162011001500167015005900182013000700241005001800248 020001000266020000900276020000800285039001000293#VV09.17990#VV09.17991#Vi?t#294. 3#^214#Thch Nguyn Chn#Thin c nghip bo#Ch kinh yu tp#Thch Nguyn Chn ch.b.#T.1#Quyn 1 - 10#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a767tr.^b20cm#TTS ghi: Ban dch thut Hn tng php m. Php s o th#251306#Thich Nguyn Chn#Kinh Pht#o Pht#Gio l#Thu Dung## 00595000000000289000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330010018000380020020000560030017000760070024000930220004001172210014001210080 00900135009001900144010000500163011001600168015005900184013000700243005001800250 020001000268020000900278020000800287039001000295#VV09.17992#VV09.17993#Vi?t#294. 3#^214#Thch Nguyn Chn#Thin c nghip bo#Ch kinh yu tp#Thch Nguyn Chn ch.b.#T.2#Quyn 11 - 20#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a1402tr.^b20cm#TTS gh i: Ban dch thut Hn tng php m. Php s o th#251307#Thch Nguyn Chn#Kin h Pht#o Pht#Gio l#Thu Dung## 00639000000000277000450002600110000002600110001100100090002200200560003100700140 00870140007001010190005001080820006001138080005001190080005001240090014001290100 00500143011001500148013000700163021012200170020001600292020001300308020001100321 020001000332020000900342039001000351#VV09.17994#VV09.17995#Hi Ngc#T on, n h v cha vim tuyn tin lit h tit niu#Hi Ngc b.s.#27000#Vi?t#616.6#^214 #^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a170tr.^b21cm#251308#Trnh by v bnh vim tuyn tin lit v vim h tit niu. Bin php phng nga, t chn on v cha tr hai b nh trn#Tuyn tin lit#H tit niu#Phng bnh#Chn on#iu tr#Thu Dung## 00683000000000265000450002600110000002600110001100100090002200200270003100700140 00580140007000720190005000790820006000848080005000900080005000950090014001000100 00500114011001500119013000700134021021900141020001700360020001000377020000900387 020001100396039001000407#VV09.17996#VV09.17997#Hi Ngc#Bnh xng v khp x ng#Hi Ngc b.s.#34000#Vi?t#616.7#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a218tr.^b21cm#2 51309#Trnh by nhng kin thc c bn v xng v khp xng. Phng php chn on bnh xng; cha bnh xng v khp xng bng ngoi khoa v phu thut. Ch ng long xng v cch khc phc. Hun luyn phc hi chc nng#Bnh h c xn g#Chn on#iu tr#Khp xng#Thu Dung## 00999000000000349000450002600110000002600110001100200830002200700560010500500170 01610190005001780820008001838080005001910080005001960090014002010100005002150110 01400220005001600234005001300250005001700263005001500280015008500295013000700380 02101480038702000080053502000080054302000100055102000250056102000090058602000090 0595020003500604039001000639#VV09.17998#VV09.17999#Trng trung hc c s ng N guyn - 50 nm xy dng v trng thnh (1959 - 2009)#B.s.: Nguyn Vn Thun, Ng uyn Ngc an, Lu Th Hng..#Nguyn Vn Thun#Vi?t#373.597#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a97tr.^b20cm#Nguyn Ngc an#Lu Th Hng#Nguyn Lan Hng#Nguyn Mai Lan#TTS ghi: Phng Gio dc - o to th x T Sn. Trng Trung hc c s n g Nguyn#251310#Gm nhng bi vit, bi th ca gio vin, hc sinh trng trung hc c s ng Nguyn (T Sn - Bc Ninh) nhn dp k nim 50 nm thnh lp tr ng#Lch s#o to#Thnh tu#Gio dc trung hc c s#Vit Nam#Bc Ninh#Trng trung hc c s ng Nguyn#Thu Dung## 01186000000000385000450002600110000002600110001100200700002200700660009200500160 01580190005001740820018001798080005001970080005002020090014002070100005002210110 01500226005001800241005001600259005001100275005001500286015007000301013000700371 02102830037802000080066102000080066902000030067702000230068002000210070302000160 0724020001100740020000900751020000700760020002300767039001000790#VV09.18000#VV09 .18001#Lch s Cch mng ca ng b v nhn dn x Thng Cc (1945 - 2008)#B.s ., s.t.: Nguyn Vn Bnh, Nguyn Thanh Khn, Nguyn Cng Tn..#Nguyn Vn Bnh#V i?t#324.2597070959731#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a142tr.^b20cm#Nguyn Thanh K hn#Nguyn Cng Tn# Vn m#Vng Vn Bch#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b x Thng Cc#251311#Gii thiu lch s u tranh cch mn g, ginh chnh quyn (thng 8/1945) ca nhn dn x Thng Cc (huyn Phc Th - thnh ph H Ni). ng b v nhn dn x Thng Cc trong 2 cuc khng chin c hng Php (1945 - 1954), chng M v thi k i mi pht trin kinh t (1976 - 2008)#Lch s#ng b#X#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Thi k i mi#Thng Cc#Phc Th#H Ni#ng Cng sn Vit Nam#Thu Dung## 00668000000000313000450002600110000002600110001101900050002208200120002780800050 00390020026000440030004000700070043000740220004001170050012001210050017001330050 01000150005001000160005001700170008000900187009001900196010000500215011001500220 013000700235015007200242020001700314020000900331020000400340039001000344#VV09.18 002#VV09.18003#Vi?t#895.9221008#^214#Cho C Mau thnh ph tr#Th#Bch Phng, Nguyn Thanh Vn, Nguyn B..#T.8#Bch Phng#Nguyn Thanh Vn#Nguyn B#L Duy T#Nguyn Kin nh#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a140tr.^b20cm#251312#TTS ghi: Hi Ngi cao tui phng 8, thnh ph C Mau. Cu lc b th#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00603000000000265000450002600110000002600110001100200170002201400070003901900050 00460820006000518080005000570080005000620090020000670100005000870110014000920120 03800106013000700144021012200151020000700273020001200280020001400292020001000306 020001500316039000600331#VL09.02170#VL09.02169#B n ca v tr#60000#Vi?t#523. 1#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a59tr.^b27cm#T sch Bch khoa tri thc ch o tr em#251313#Trnh by nhng iu l th ca v tr, v sao, cc hnh tinh tr ong Thi dng h, hnh trnh con ngi chinh phc v tr#V tr#H mt tri#Thi n vn hc#Hnh tinh#Sch thiu nhi#tdung## 00787000000000301000450002600110000002600110001100100150002200200320003700300230 00690290021000920070047001130050017001600190005001770820004001828080005001860080 00500191009002000196010000500216011001400221006000900235013000700244020001000251 039000600261021018500267020001100452020001100463020001100474#VL09.02173#VL09.021 74#Barrall, Irene#Gio trnh ting Anh thng mi#Course book & workbook#Intelli gent business#Irene Barrall, Nikolas Barrall ; Hng c dch#Barrall, Nikolas#Vi ?t#428#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a96tr.^b28cm#Hng c#251314#Ting An h#tdung#Gm cc ch v cc vn kinh doanh nh giao dch, t hng, miu t sn phm, cc vn lin quan n mi trng lm vic hin i nh hot ng on th, d n, lm vic nhm...#Kinh doanh#Thng mi#Gio trnh## 00574000000000241000450002600110000002600110001100200420002201400070006401900050 00710820004000768080005000800080005000850090020000900100005001100110014001150120 03800129013000700167021010300174020000900277020002100286020001500307039001000322 #VL09.02175#VL09.02176#Th gii ng vt - nhng khm ph th v#60000#Vi?t#590 #^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a60tr.^b27cm#T sch Bch khoa tri thc cho tr em#251315#Gii thiu v cc loi ng vt c v, cc loi chim, b st, cn trng, cc ng vt sng di nc#ng vt#Khoa hc thng thc#Sch thiu n hi#Thu Dung## 00570000000000241000450002600110000002600110001100200380002201400070006001900050 00670820004000728080005000760080005000810090020000860100005001060110014001110120 03800125013000700163021010300170020000900273020002100282020001500303039001000318 #VL09.02177#VL09.02178#Th gii ng vt - nhng iu k th#46000#Vi?t#590#^21 4#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a43tr.^b27cm#T sch Bch khoa tri thc cho tr em#251316#Gii thiu v cc loi ng vt c v, cc loi chim, b st, cn tr ng, cc ng vt sng di nc#ng vt#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#T hu Dung## 00563000000000241000450002600110000002600110001100200400002201400070006201900050 00690820006000748080005000800080005000850090020000900100005001100110014001150120 03800129013000700167021010800174020000800282020001000290020001500300039000600315 #VL09.02179#VL09.02180#Lch s loi ngi - nhng iu k diu#60000#Vi?t#599.9 #^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a60tr.^b27cm#T sch Bch khoa tri thc cho tr em#251317#Trnh by lch s loi ngi t khi nhng con ngi u tin xut hin trin n th gii hin i ngy nay#Lch s#Nhn loi#Sch thiu nhi#tdun g## 00751000000000301000450002600110000002600110001100200200002201400070004201900050 00490820007000548080005000610080005000660090020000710100005000910110014000960120 03800110013000700148020001000155039000600165021019000171020001400361020001500375 020000900390020000900399020001600408020001000424020001500434#VL09.02171#VL09.021 72#B n ca i dng#60000#Vi?t#551.46#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a6 0tr.^b27cm#T sch Bch khoa tri thc cho tr em#251318#i dng#tdung#Gii thi u v bin v i dng, gii p nhng b n v cuc sng ca cc loi ng th c vt trong lng i dng, nh hng ca vic con ngi khai thc, s dng cc ngun ti nguyn bin#Sinh vt bin#Sinh thi bin#Thc vt#ng vt#Ti nguyn bin#Khai thc#Sch thiu nhi## 00584000000000229000450000200110000000300460001100700170005700500170007401900050 00910820004000968080005001000080005001050090025001100100005001350110014001400130 00700154020001000161039000600171021014700177020001800324020001200342#English 12# Chng trnh pht sng i ting ni Vit Nam#Nguyn Quc Hng#Nguyn Quc Hng# Vi?t#428#^214#^aH.#^ai ting ni Vit Nam#2009#^a74tr.^b28cm#251319#Ting Anh# tdung#Gm cc bi hc ting Anh c pht sng trn i Ting ni Vit Nam nhm hng dn hc sinh k nng luyn nghe hin i, k thut t chc li ni#K nng nghe hiu#K nng ni## 00851000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200460003300700700 00790050018001490140007001670190005001740820009001798080005001880080005001930090 02000198010000500218011001500223005001700238005001700255005001300272005001500285 013000700300021018300307020000900490020001100499020001700510039001000527#VN09.06 147#VN09.06148#VN09.06149#T in chnh t ting Vit dnh cho hc sinh#B.s.: Ng uyn Quc Khnh (ch.b.), Nguyn nh Phc, Nguyn Minh Chu..#Nguyn Quc Khnh# 56000#Vi?t#495.9223#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a695tr.^b18cm#Nguyn nh Phc#Nguyn Minh Chu#Bi Hng Qu#Bi Thanh Bnh#251320#Gm nhng t thng d ng dng trong sch gio khoa ph thng, trong i sng hng ngy, nhng t kh nh vn, kh pht m, c vit ng chnh t v sp xp theo vn ch ci a, b, c#Chnh t#Ting Vit#T in chnh t#Thu Dung## 00649000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200380003600700140 00740140007000880190005000950820006001008080005001060080005001110090020001160100 00500136011001500141013000700156021015500163020000900318020001100327020000700338 020000900345020000700354039001000361#VN09.06150#VN09.06151#Nguyn Vn Ba#Mn n bi thuc cha bnh tiu ng#Nguyn Vn Ba#25000#Vi?t#616.4#^214#^aH.#^aT i n Bch khoa#2009#^a207tr.^b19cm#251321#Trnh by nhng kin thc c bn v bnh tiu ng. Cch ch bin cc mn n cha bnh tiu ng t c, nm, tht, th t g, cc loi u, kh qua, c...#iu tr#Tiu ng#Nu n#Ch bin#Mn n#Th u Dung## 00597000000000289000450002600110000000200280001100300130003900700410005200500130 00930140007001060190005001130820004001188080005001220080018001270090023001450100 00500168011001500173019000900188012003600197005001000233006001200243013000700255 020001800262020000400280020001300284039001000297#VN09.06137#Shakespear's Romeo & Juliet#Truyn tranh#Adam Sexton, Yali Lin ; Hong Thanh dch#Sexton, Adam#18000 #Vi?t#823#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a191tr.^b19cm#Dc h Anh#Truyn tranh dnh tui trng thnh#Lin, Yali#Hong Thanh#251322#Vn hc t hiu nhi#Anh#Truyn tranh#Thu Dung## 00587000000000265000450002600110000002600110001100200340002200700190005600500080 00750140007000830190005000900820006000958080005001010080005001060090020001110100 00500131011001500136013000700151021012600158020000900284020001000293020000400303 020000400307039001000311#VN09.06138#VN09.06139#34 bi thuc cha bnh t rau qu #L Hnh tuyn chn#L Hnh#20000#Vi?t#615.8#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009 #^a145tr.^b19cm#251323#Gii thiu 34 bi thuc cha cc bnh thng thng t cc loi rau qu nh qu to, chanh, da, bi, b ng, mp, c ci...#iu tr#B i thuc#Rau#Qu#Thu Dung## 00708000000000277000450002600110000002600110001100100120002200200380003400700370 00720060013001090140007001220190005001290820004001348080005001380080005001430090 02000148010000500168011001500173013000700188021018600195020000900381020000900390 020001100399020001000410039001000420#VN09.06140#VN09.06141#De Agostini#Bn chnh l bc s tt nht ca mnh#De Agostini ; L Duyn Hi bin dch#L Duyn Hi#4 0000#Vi?t#616#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a345tr.^b19cm#251324#Trnh b y nguyn nhn pht sinh cc cn bnh thng thng nh cm cm, to bn, au d d y, cao huyt p, x cng ng mch ... gip bn phng trnh bnh, chn on v cha tr kp thi#Sc kho#Bnh tt#Phng bnh#Chn on#Thu Dung## 00713000000000277000450002600110000002600110001100100100002200200310003200700260 00630050009000890140007000980190005001050820006001108080005001160080005001210090 02000126010000500146011001500151013000700166021021200173020001000385020000800395 020001500403020000700418039001000425#VN09.06142#VN09.06143#Duyn Hi#81 quy tc hay trong giao tip#B.s.: Duyn Hi, c Minh#c Minh#30000#Vi?t#153.6#^214#^a H.#^aT in Bch khoa#2009#^a263tr.^b19cm#251325#Nu ln cc quan nim v sch lc v cuc sng v quan h x hi ca con ngi nh cn hnh ng theo th t, nguyn tc no quan h cng ng tr nn tt hn; cch thit lp thnh cng mt quan h giao tip#Giao tip#K nng#Quan h x hi#ng x#Thuy Dung## 00662000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200250 00440070035000690060012001040140007001160190005001230820009001288080005001370080 00500142009002000147010000500167011001500172013000700187021012500194020001000319 020000800329020001100337020001400348039001000362#VN09.06144#VN09.06146#VN09.0614 5#D i Ct#Khng Minh Gia Ct Lng#D i Ct ; Hng Phng bin dch#Hng Ph ng#30000#Vi?t#931.0092#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a250tr.^b19cm#2513 26#Gii thiu v cuc i v s nghip ca Khng Minh Gia Ct Lng, c bit l ti nng v mu lc ca ng trn chin trng#Danh nhn#Tiu s#Trung Quc#Gia Ct Lng#Thu Dung## 00600000000000265000450002600110000002600110001100200340002200700190005600500080 00750140007000830190005000900820006000958080005001010080005001060090020001110100 00500131011001500136013000700151021013900158020000900297020001000306020000400316 020000400320039001000324#VN09.06152#VN09.06153#54 bi thuc cha bnh t rau qu #L Hnh tuyn chn#L Hnh#22000#Vi?t#615.8#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009 #^a164tr.^b19cm#251327#Gii thiu 54 bi thuc cha cc bnh thng thng t cc loi rau qu nh cy hnh, hnh ty, ti, khoai s, khoai ty, hoa hng, xoi.. .#iu tr#Bi thuc#Rau#Qu#Thu Dung## 00631000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200480 00420070009000900140007000990190005001060820007001118080005001180080005001230090 02000128010000500148011001500153013000700168021013300175020001000308020000800318 020000800326020000900334039001000343#VN09.06154#VN09.06156#VN09.06155#Bi Hin# ngha v cch dng gii t, danh t ting Nga#Bi Hin#27000#Vi?t#491.78#^214# ^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a231tr.^b18cm#251328#Trnh by mt s khi nim c hung v gii t ting Nga. Gii thiu nhng gii t thng dng trong giao tip v truyn thng i chng#Ting Nga#Gii t#Danh t#Ng php#Thu Dung## 00532000000000229000450002600110000000200170001100300280002801400070005601900050 00630820004000688080005000720080018000770090052000950100005001470110014001520130 00700166020001000173039000600183021009100189020001100280020001100291#VN09.06157# Business english#Interactive language course#86000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty TNHH Nhn Tr Vit#2009#^a73tr.^b18cm#25132 9#Ting Anh#tdung#Gm cc on hi thoi v bi tp lin quan n ch hp hn h trong hot ng kinh doanh#Thng mi#Kinh doanh## 00577000000000241000450002600110000000200170001100300280002801400070005601900050 00630820004000688080005000720080018000770090052000950100005001470110014001520130 00700166021011400173020001000287020001100297020001100308020001000319039000600329 #VN09.06158#Business english#Interactive language course#86000#Vi?t#428#^214#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty TNHH Nhn Tr Vit#2009#^a73tr. ^b18cm#251330#Gm cc on hi thoi v bi tp lin quan n ch giao tip x hi v tn gu trong cc giao dch thng mi#Ting Anh#Thng mi#Kinh doanh# Giao tip#tdung## 00561000000000241000450002600110000000200170001100300280002801400070005601900050 00630820004000688080005000720080018000770090052000950100005001470110014001520130 00700166021009500173020001000268020001100278020001100289020001300300039000600313 #VN09.06159#Business english#Interactive language course#86000#Vi?t#428#^214#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty TNHH Nhn Tr Vit#2009#^a73tr. ^b18cm#251331#Gm cc on hi thoi v bi tp lin quan n ch truyn thn g trong hot ng kinh doanh#Ting Anh#Thng mi#Kinh doanh#Truyn thng#tdung# # 00557000000000241000450002600110000000200170001100300280002801400070005601900050 00630820004000688080005000720080018000770090052000950100005001470110014001520130 00700166021009500173020001000268020001100278020001100289020000900300039000600309 #VN09.06160#Business english#Interactive language course#86000#Vi?t#428#^214#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty TNHH Nhn Tr Vit#2009#^a73tr. ^b18cm#251332#Gm cc on hi thoi v bi tp lin quan n ch m phn tr ong cc giao dch thng mi#Ting Anh#Thng mi#Kinh doanh#m phn#tdung## 00572000000000241000450002600110000000200170001100300280002801400070005601900050 00630820004000688080005000720080018000770090052000950100005001470110014001520130 00700166021010600173020001000279020001100289020001100300020001300311039000600324 #VN09.06161#Business english#Interactive language course#86000#Vi?t#428#^214#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty TNHH Nhn Tr Vit#2009#^a73tr. ^b18cm#251333#Gm cc on hi thoi v bi tp lin quan n ch thuyt trn h, trnh by trong hot ng kinh doanh#Ting Anh#Thng mi#Kinh doanh#Thuyt t rnh#tdung## 00546000000000265000450002600110000000200260001100300230003700700630006000500160 01230140007001390190005001460820006001518080005001570080005001620090011001670100 00500178011001400183005001300197006001500210013000700225020001800232020001100250 020001300261039000600274#VN09.06162#Rapunzel - c gi tc di#Truyn tranh thiu nhi#Li: Vera Southgate ; Tranh: Ruth Palmer ; Trn Sinh Qun dch#Southgate, V era#12500#Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a42tr.^b19cm#Palmer, Ruth#Trn Sinh Qun#251334#Vn hc thiu nhi#B TK TVQG#Truyn tranh#TDung## 00536000000000265000450002600110000000200180001100300230002900700600005200500160 01120140007001280190005001350820006001408080005001460080005001510090011001560100 00500167011001400172005001600186006000900202013000700211020001800218020001500236 020001300251039000600264#VN09.06163#Niu cho k diu#Truyn tranh thiu nhi#Li : Vera Southgate ; Tranh: Colin Sullivan ; Dim Anh dch#Southgate, Vera#12500# Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a42tr.^b19cm#Sullivan, Colin#Dim Anh#2513 35#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#TDung## 00555000000000265000450002600110000000200210001100300230003200700680005500500160 01230140007001390190005001460820006001518080005001570080005001620090011001670100 00500178011001400183005001400197006001900211013000700230020001800237020001500255 020001300270039000600283#VN09.06164#Jack v cy u thn#Truyn tranh thiu nhi# Li: Vera Southgate ; Tranh: Stewart Lees ; Nguyn Th M Dung dch#Southgate, V era#12500#Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a42tr.^b19cm#Lees, Stewart#Nguy n Th M Dung#251336#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#TDung## 00558000000000265000450002600110000000200200001100300230003100700700005400500160 01240140007001400190005001470820006001528080005001580080005001630090011001680100 00500179011001400184005001600198006001900214013000700233020001800240020001500258 020001300273039000600286#VN09.06165#C b qung khn #Truyn tranh thiu nhi#L i: Vera Southgate ; Tranh: Stephen Player ; Nguyn Th M Dung dch#Southgate, Vera#12500#Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a42tr.^b19cm#Player, Stephen#N guyn Th M Dung#251337#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#TDung## 00551000000000265000450002600110000000200170001100300230002800700680005100500160 01190140007001350190005001420820006001478080005001530080005001580090011001630100 00500174011001400179005001600193006001700209013000700226020001800233020001500251 020001300266039000600279#VN09.06166#Ci bnh bit i#Truyn tranh thiu nhi#Li: Vera Southgate ; Tranh: Andy Pritchett ; Trn Phng Thu dch#Southgate, Vera# 12500#Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a42tr.^b19cm#Pritchett, Andy#Trn P hng Thu#251338#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#TDung## 00554000000000265000450002600110000000200320001100300230004300700620006600500160 01280140007001440190005001510820006001568080005001620080005001670090011001720100 00500183011001400188005001600202006001100218013000700229020001800236020001500254 020001300269039000600282#VN09.06167#Yu tinh v ngi th ng giy#Truyn tranh thiu nhi#Li: Vera Southgate ; Tranh: Colin Sullivan ; Ngn Giang dch#Southga te, Vera#12500#Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a42tr.^b19cm#Sullivan, Col in#Ngn Giang#251339#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#TDung## 00538000000000265000450002600110000000200200001100300230003100700600005400500160 01140140007001300190005001370820006001428080005001480080005001530090011001580100 00500169011001400174005001600188006000900204013000700213020001800220020001500238 020001300253039000600266#VN09.06168#Cy c ci khng l#Truyn tranh thiu nhi#L i: Vera Southgate ; Tranh: Andy Pritchett ; Dim Anh dch#Southgate, Vera#12500 #Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a42tr.^b19cm#Pritchett, Andy#Dim Anh#25 1340#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#TDung## 00525000000000265000450002600110000000200130001100300230002400700570004700500160 01040140007001200190005001270820006001328080005001380080005001430090011001480100 00500159011001400164005001100178006001100189013000700200020001800207020001500225 020001300240039000600253#VN09.06169#C b L Lem#Truyn tranh thiu nhi#Li: Ver a Southgate ; Tranh: Paul Finn ; Ngn Giang dch#Southgate, Vera#12500#Vi?t#398 .2#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a42tr.^b19cm#Finn, Paul#Ngn Giang#251341#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#TDung## 00539000000000265000450002600110000000200150001100300230002600700630004900500160 01120140007001280190005001350820006001408080005001460080005001510090011001560100 00500167011001400172005001700186006001100203013000700214020001800221020001500239 020001300254039000600267#VN09.06170#Ch mo i hia#Truyn tranh thiu nhi#Li: V era Southgate ; Tranh: Gino D' Achille ; Ngn Giang dch#Southgate, Vera#12500# Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a42tr.^b19cm#Achille, Gino D'#Ngn Giang#2 51342#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#TDung## 00541000000000265000450002600110000000200250001100300230003600700590005900500160 01180140007001340190005001410820006001468080005001520080005001570090011001620100 00500173011001400178005001300192006001100205013000700216020001800223020001500241 020001300256039000600269#VN09.06171#Ngi p ng trong rng#Truyn tranh thiu nhi#Li: Vera Southgate ; Tranh: Ruth Palmer ; Ngn Giang dch#Southgate, Vera#1 2500#Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a42tr.^b19cm#Palmer, Ruth#Ngn Giang #251343#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#TDung## 00567000000000265000450002600110000000200310001100300230004200700690006500500160 01340140007001500190005001570820006001628080005001680080005001730090011001780100 00500189011001400194005001700208006001700225013000700242020001800249020001500267 020001300282039000600295#VN09.06172#Nng Bch Tuyt v by ch ln#Truyn tranh thiu nhi#Li: Vera Southgate ; Tranh: Stuart Williams ; Trn Phng Thu dch#S outhgate, Vera#12500#Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a42tr.^b19cm#William s, Stuart#Trn Phng Thu#251344#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh# TDung## 00535000000000265000450002600110000000200190001100300230003000700590005300500160 01120140007001280190005001350820006001408080005001460080005001510090011001560100 00500167011001400172005001500186006000900201013000700210020001800217020001500235 020001300250039000600263#VN09.06173#Ch ln thng minh#Truyn tranh thiu nhi#L i: Vera Southgate ; Tranh: Peter Barrett ; Tun Nam dch#Southgate, Vera#12500# Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a42tr.^b19cm#Barrett, Peter#Tun Nam#25134 5#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#TDung## 00547000000000265000450002600110000000200290001100300230004000700600006300500160 01230140007001390190005001460820006001518080005001570080005001620090011001670100 00500178011001400183005001600197006000900213013000700222020001800229020001500247 020001300262039000600275#VN09.06174#C b tc vng v ba ch gu#Truyn tranh th iu nhi#Li: Vera Southgate ; Tranh: Yvonne Gilbert ; Tun Nam dch#Southgate, V era#12500#Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a42tr.^b19cm#Gilbert, Yvonne#Tu n Nam#251346#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#TDung## 00527000000000265000450002600110000000200130001100300230002400700580004700500160 01050140007001210190005001280820006001338080005001390080005001440090011001490100 00500160011001400165005001300179006001000192013000700202020001800209020001500227 020001300242039000600255#VN09.06175#Hong t ch#Truyn tranh thiu nhi#Li: Ver a Southgate ; Tranh: Ruth Palmer ; Thu Linh dch#Southgate, Vera#12500#Vi?t#39 8.2#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a42tr.^b19cm#Palmer, Ruth#Thu Linh#251347#Vn h c thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#TDung## 00547000000000265000450002600110000000200170001100300230002800700640005100500160 01150140007001310190005001380820006001438080005001490080005001540090011001590100 00500170011001400175005001900189006001000208013000700218020001800225020001300243 020001500256039001000271#VN09.06176#Hansel v Gretel#Truyn tranh thiu nhi#Li: Vera Southgate ; Tranh: Andrew Wheatcroft ; Thu Linh dch#Southgate, Vera#1250 0#Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a42tr.^b19cm#Wheatcroft, Andrew#Thu Li nh#251348#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Thu Dung## 00548000000000265000450002600110000000200220001100300230003300700620005600500160 01180140007001340190005001410820006001468080005001520080005001570090011001620100 00500173011001400178005001600192006001100208013000700219020001800226020001300244 020001500257039001000272#VN09.06177#Ngi p v qui vt#Truyn tranh thiu nhi #Li: Vera Southgate ; Tranh: Stephen Player ; Ngn Giang dch#Southgate, Vera#1 2500#Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a42tr.^b19cm#Player, Stephen#Ngn Gi ang#251349#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Thu Dung## 00557000000000277000450002600110000000200240001100300230003500700630005800500130 01210140007001340190005001410820004001468080005001500080005001550090011001600100 00500171011001400176019000900190005001900199006000900218013000700227020001800234 020000400252020001300256039001000269#VN09.06178#A-li-x x s diu k#Truyn t ranh thiu nhi#Li: Lesley Sims ; Minh ha: Mauro Evangelista ; Hng Nga dch#Si ms, Lesley#15000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#Dch Anh#Evan gelista, Mauro#Hng Nga#251350#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Thu Dung## 00561000000000277000450002600110000000200180001100300230002900700700005200500150 01220140007001370190005001440820004001498080005001530080005001580090011001630100 00500174011001400179019000900193005001400202006001900216013000700235020001800242 020000400260020001300264039000600277#VN09.06179#R-bin-sn Cru-x#Truyn tranh t hiu nhi#Li: Angela Wilkes ; Minh ha: Peter Dennis ; Nguyn Th M Dung dch#W ilkes, Angela#15000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#Dch Anh#D ennis, Peter#Nguyn Th M Dung#251351#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#TDung# # 00554000000000277000450002600110000000200110001100300230002200700680004500500140 01130140007001270190005001340820004001398080005001430080005001480090011001530100 00500164011001400169019000900183005001800192006001400210013000700224020001800231 020000400249020001300253039001000266#VN09.06180#Pi-n-ki-#Truyn tranh thiu nh i#Li: Katie Daynes ; Minh ha: Mauro Evagelista ; ng Kim Trm dch#Daynes, Ka tie#15000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#Dch Anh#Evagelista, Mauro#ng Kim Trm#251352#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Thu Dung## 00702000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010017000540020044000710070029001150220004001442210 01900148005001200167008001800179009002300197010000500220011001500225013000700240 005001700247021008400264020001000348020001000358020001000368039001000378#VN09.06 181#VN09.06183#VN09.06182#49000#Vi?t#428#^214#Le Boeuf, Dennis#Tuyn tp Anh ng thc dng trong cuc sng#Dennis Le Boeuf, La Ngc Yn#T.1#Cho hi, lm quen# La Ngc Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a139tr.^b19cm#251353# Le Boeuf, Dennis#Gii thiu cc on hi thoi ting Anh dng trong cc tnh hu ng cho hi lm quen#Ting Anh#Giao tip#Hi thoi#Thu Dung## 00780000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010017000540020044000710070029001150220004001442210 04300148005001200191008001800203009002300221010000500244011001500249013000700264 005001700271021013800288020001000426020001000436020001000446039001000456#VN09.06 185#VN09.06184#VN09.06186#49000#Vi?t#428#^214#Le Boeuf, Dennis#Tuyn tp Anh ng thc dng trong cuc sng#Dennis Le Boeuf, La Ngc Yn#T.2#Sinh hot hng ngy , giao thng v du lch#La Ngc Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#200 9#^a128tr.^b19cm#251354#Le Boeuf, Dennis#Gii thiu cc on hi thoi ting Anh dng trong cc tnh hung khc nhau trong cuc sng nh: sinh hot hng ngy, g iao thng, du lch#Ting Anh#Giao tip#Hi thoi#Thu Dung## 00774000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010017000540020044000710070029001150220004001442210 02100148005001200169008001800181009002300199010000500222011001500227013000700242 005001700249021015400266020001000420020001000430020001000440039001000450#VN09.06 187#VN09.06188#VN09.06189#49000#Vi?t#428#^214#Le Boeuf, Dennis#Tuyn tp Anh ng thc dng trong cuc sng#Dennis Le Boeuf, La Ngc Yn#T.3#Ngh thut giao ti p#La Ngc Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a132tr.^b19cm#25135 5#Le Boeuf, Dennis#Gii thiu cc on hi thoi ting Anh dng trong cc tnh h ung khc nhau trong cuc sng nh: ngh thut giao tip trong nhng cc trng hp c bit#Ting Anh#Giao tip#Hi thoi#Thu Dung## 00760000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010017000540020044000710070029001150220004001442210 03200148005001200180008001800192009002300210010000500233011001500238013000700253 005001700260021012900277020001000406020001000416020001000426039001000436#VN09.06 190#VN09.06192#VN09.06191#49000#Vi?t#428#^214#Le Boeuf, Dennis#Tuyn tp Anh ng thc dng trong cuc sng#Dennis Le Boeuf, La Ngc Yn#T.4#Cng vic v cuc s ng gia nh#La Ngc Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a128tr.^ b19cm#251356#Le Boeuf, Dennis#Gii thiu cc on hi thoi ting Anh dng trong cc tnh hung khc nhau trong cuc sng nh: cng vic v cuc sng gia nh#T ing Anh#Giao tip#Hi thoi#Thu Dung## 00738000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010017000540020044000710070029001150220004001442210 02100148005001200169008001800181009002300199010000500222011001500227013000700242 005001700249021011800266020001000384020001000394020001000404039001000414#VN09.06 194#VN09.06193#VN09.06195#49000#Vi?t#428#^214#Le Boeuf, Dennis#Tuyn tp Anh ng thc dng trong cuc sng#Dennis Le Boeuf, La Ngc Yn#T.5#S thch v tnh c m#La Ngc Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a132tr.^b19cm#25135 7#Le Boeuf, Dennis#Gii thiu cc on hi thoi ting Anh dng trong cc tnh h ung khc nhau trong cuc sng nh: s thch v tnh cm#Ting Anh#Giao tip#Hi thoi#Thu Dung## 00673000000000253000450002600110000002600110001100200260002200700300004801900050 00780820006000838080005000890080005000940090014000990100005001130110015001180130 00700133005002500140015004400165021015800209020001300367020000800380020002100388 039001000409#VN09.06196#VN09.06197#Hnh trang chi i trng#Gio vin trng L Dun b.s.#Vi?t#371.8#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a255tr.^b19cm#251358#Gio vi n trng L Dun#TTS ghi: Thnh on H Ni. Trng L Dun#Trnh by lch s i TNTP H Ch Minh, nhng ni dung c bn m chi i trng cn bit, iu l i, phng php thc hin chng trnh, rn luyn i vin#Cng tc i#Chi i #i TNTP H Ch Minh#Thu Dung## 00723000000000253000450002600110000002600110001100200370002200700300005901900050 00890820006000948080005001000080005001050090014001100100005001240110015001290050 02500144015004400169013000700213021019500220020001300415020001000428020002100438 039001000459#VN09.06198#VN09.06199#Hnh trang ngi ph trch thiu nhi#Gio vi n trng L Dun b.s.#Vi?t#371.8#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a348tr.^b19cm#Gi o vin trng L Dun#TTS ghi: Thnh on H Ni. Trng L Dun#251359#Trnh b y mt s vn c bn v lch s v hot ng ca i TNTP H Ch Minh, v ph ng php cng tc i, mt s nghip v ca ngi ph trch i, nhng chnh sc h c bn v cng tc i...#Cng tc i#Nghip v#i TNTP H Ch Minh#Thu Dun g## 00876000000000277000450002600110000002600110001100200390002200700300006101900050 00910820006000968080005001020080005001070090014001120100005001260110015001310050 02500146015004400171013000700215021029300222020001300515020001800528020001400546 020002100560039001000581020000700591#VN09.06200#VN09.06201#S tay ch huy i Th ng Long - H Ni#Gio vin trng L Dun b.s.#Vi?t#371.8#^214#^aH.#^aNxb. H N i#2009#^a138tr.^b19cm#Gio vin trng L Dun#TTS ghi: Thnh on H Ni. Tr ng L Dun#251360#Trnh by phng thc xy dng v iu hnh chng trnh sinh hot chi i thng k, nghi thc i TNTP H Ch Minh, cc tr chi thiu nhi, chng trnh rn luyn i vin... Gii thiu v i TNTP H Ch Minh v v Th ng Long - H Ni cng nh v trng L Dun - trng o to cn b i#Cng tc i#Sinh hot tp th#Sinh hot i#i TNTP H Ch Minh#Thu Dung#S tay## 00572000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020021000470030022000680070030000900220004001200050009001240050 01100133005000800144008000500152009001100157010000500168011001500173013000700188 005000800195020001200203020001100215020000800226020001400234039001000248#VN09.06 203#VN09.06202#12000#Vi?t#495.932#^214#T vng Khmer - Vit#Dng trong nh tr ng#Kim Sn, Ngc Thch, Trn The#T.1#Trn The#Ngc Thch#Kim Sn#^aH.#^aGio dc #2009#^a159tr.^b14cm#251361#Kim Sn#Ting Khme#Ting Vit#T vng#Sch c thm #Thu Dung## 00636000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200430 00460070018000890140007001070190005001140820004001198080005001230080018001280090 02300146010000500169011001500174013000700189021011500196020001000311020000900321 020000800330020001000338039001000348#VN09.06204#VN09.06205#VN09.06206#Tn Tht D n#Ting Anh thc dng dnh cho ngi mi hc#Tn Tht Dn b.s.#18000#Vi?t#428# ^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a187tr.^b18cm#251362#Hng d n cch pht m, cch giao tip bng ting Anh. Gii thiu ng php ting Anh c bn dnh cho ngi mi hc#Ting Anh#Ng php#Pht m#Giao tip#Thu Dung## 00985000000000265000450002600110000002600110001100200860002201900050010808200120 01138080005001250080005001300090011001350100005001460110015001510050025001660150 04300191013000700234021039900241020000800640020001000648020000900658020000900667 020003300676039001000709#VN09.06207#VN09.06208#Vn kin hi ngh ln th hai ban chp hnh Tng Lin on Lao ng Vit Nam (kho X)#Vi?t#331.8709597#^214#^aH.# ^aLao ng#2009#^a166tr.^b19cm#Gio vin trng L Dun#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam#251363#Gii thiu bi pht biu khai mc Hi ngh, bo co t ng kt cng tc cng on nm 2008, nhim v 2009; chng trnh lm vic ton kh o; quy ch lm vic; quy ch hot ng; chng trnh pht trin on vin Cng on giai on 2008 - 2013; hng dn t chc k nim 80 nm ngy thnh lp Cng on nc ta v ngh quyt hi ngh ln th hai Ban Chp hnh Tng Lin on La o ng Vit Nam (kho X)#i hi#Cng on#Vit Nam#Vn kin#Tng lin on Lao ng Vit Nam#Thu Dung## 00775000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200110003300300260 00440070018000700050007000880140007000950190005001020820010001078080005001170080 00500122009001100127010000500138011001500143005002500158013000700183021022900190 020001100419020000700430020000800437020001800445039001000463#VN09.06209#VN09.062 11#VN09.06210#Lut Nh #Sa i, b sung nm 2009#Cm Ly s.t., b.s.#Cm Ly#1600 0#Vi?t#346.59704#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a104tr.^b19cm#Gio vin trng L D un#251364#Gii thiu ni dung Lut sa i, b sung iu 126 ca Lut nh v iu 121 ca Lut t ai; Lut sa i, b sung mt s iu ca cc lut lin q uan n u t xy dng c bn; lut nh ( c sa i, b sung nm 2009)# Lut nh #S hu#Qun l#Vn bn php lut#Thu Dung## 00540000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200210003800700300 00590060008000890140007000970190005001040820004001098080005001130080005001180090 01100123010000500134011001500139019000800154005002500162004001400187013000700201 020001700208020000300225020001200228039001000240#VN09.06212#VN09.06213#Steel, Da nielle#Ngi v, ngi tnh#Danielle Steel ; Vn Ho dch#Vn Ho#70000#Vi?t#81 3#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a572tr.^b19cm#Dch M#Gio vin trng L Dun#Ti bn ln 5#251365#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Thu Dung## 00717000000000301000450002600110000002600110001102600110002202101650003302000140 01980200013002120390006002250140007002310190005002380820007002438080005002500010 01700255002003500272007001700307022000400324004001800328008000500346009001100351 010000500362011001500367013000700382005001700389020000900406#VN09.06214#VN09.062 15#VN09.06216#Gii thiu tiu s tng nh thin vn hc t th k th XV cho n nay cng nh nhng mc lch s v cuc sng ring, v nhng cng hin ln lao c a h cho khoa hc#Thin vn hc#Nh khoa hc#TDung#23000#Vi?t#520.92#^214#Nguy n Th Vng#Truyn k v cc nh thin vn hc#Nguyn Th Vng#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a204tr.^b19cm#251366#Nguyn Th Vng#Th gii## 00536000000000289000450002600110000002600110001100200200002200700310004200500160 00730140007000890190005000960820004001018080005001050080005001100090011001150100 00500126011001500131005002500146005001400171013000700185020000800192020000700200 020000700207020000800214020001400222039001000236#VN09.06217#VN09.06218#Cm nang ho hc 10#Hong Th Chin, Nguyn Vn L#Hong Th Chin#16000#Vi?t#546#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a191tr.^b19cm#Gio vin trng L Dun#Nguyn Vn L#251367 #Ho hc#Lp 10#n tp#Bi tp#Sch c thm#Thu Dung## 00521000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820010000458080005000550010014000600020015000740030012000890070014001010220 00400115008000500119009001800124010000500142011001500147020001700162020000900179 020001200188039001000200013000700210005001400217#VN09.06220#VN09.06219#VN09.0622 1#30000#Vi?t#895.92234#^214#Chu Vn Khoi#Nhng tm lng#Tiu thuyt#Chu Vn Kh oi#T.2#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a298tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Ti u thuyt#Thu Dung#251368#Chu Vn Khoi## 00503000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200120 00420030012000540070009000660140007000750190005000820820010000878080005000970080 00500102009001800107010000500125011001500130005002500145013000700170020001700177 020000900194020001200203039001000215#VN09.06222#VN09.06224#VN09.06223#Cm Hng#C n lc en#Tiu thuyt#Cm Hng#33000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn ho dn t c#2009#^a215tr.^b19cm#Gio vin trng L Dun#251369#Vn hc hin i#Vit Nam# Tiu thuyt#Thu Dung## 00439000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200150003600300040 00510070014000550140007000690190005000760820010000818080005000910080005000960090 01800101010000500119011001400124013000700138020001700145020000900162020000400171 039001000175#VN09.06225#VN09.06226#Chu Thu Lin#Thuyn ui n#Th#Chu Thu Li n#15000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a51tr.^b19cm#251370#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00443000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200180003700300040 00550070015000590140007000740190005000810820009000868080005000950080005001000090 01800105010000500123011001400128013000700142020001700149020000900166020000400175 039001000179#VN09.06227#VN09.06228#Ng Ngc Khnh#Dng sng tm li#Th#Ng Ngc Khnh#17000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a99tr.^b19cm#25137 1#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00707000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200260003300300340 00590140007000930190005001000820010001058080005001150080005001200090021001250100 00500146011001500151013000700166021018300173020001000356020000900366020000900375 020001700384020001800401039001000419#VN09.06229#VN09.06231#VN09.06230#Lut Cc t chc tn dng# c sa i, b sung nm 2004#18000#Vi?t#346.59707#^214#^aH .#^aChnh tr Quc gia#2009#^a147tr.^b19cm#251372#Gii thiu Lut cc t chc t n dng nm 1997. Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut cc t chc tn dng nm 2004. Lut cc t chc tn dng c sa i v b sung nm 2004#Php lu t#Tn dng#Vit Nam#T chc tn dng#Vn bn php lut#Thu Dung## 00700000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200140003301400060 00470190005000530820008000588080005000660080005000710090021000760100005000970110 01400102013000700116021024700123020001000370020000900380020000800389020000900397 020001800406039001000424#VN09.06232#VN09.06233#VN09.06234#Lut Gio dc#9000#Vi ?t#344.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a79tr.^b19cm#251373#Trnh by n i dung lut gio dc vi cc phn qui nh chung v cc qui nh c th v h th ng gio dc, nh gio, ngi hc, nh trng, gia nh v x hi, qun l nh n c v gio dc, khen thng v x l vi phm cng cc iu khon thi hnh#Php lut#Gio dc#o to#Vit Nam#Vn bn php lut#Thu Dung## 00652000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200130003301400060 00460190005000520820008000578080005000650080005000700090021000750100005000960110 01400101013000700115021022100122020001000343020000800353020000900361020001800370 039001000388#VN09.06235#VN09.06237#VN09.06236#Lut K ton#7000#Vi?t#343.597#^2 14#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a58tr.^b19cm#251374#Trnh by ni dung lut k ton vi nhng quy nh chung, cng tc k ton, chng t k ton, ti khon k ton, bo co ti chnh, kim tra k ton, t chc b my k ton, ngi lm k ton, qun l nh nc v k ton#Php lut#K ton#Vit Nam#Vn bn php lut #Thu Dung## 00788000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200440003300300440 00770140007001210190005001280820008001338080005001410080005001460090021001510100 00500172011001500177013000700192021019500199020001000394020000600404020001600410 020000800426020001600434020000900450020001700459039001000476#VN09.06238#VN09.062 39#VN09.06240#Php lnh x l vi phm hnh chnh nm 2002# c sa i, b su ng cc nm 2007, 2008#12000#Vi?t#342.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a 115tr.^b19cm#251375#Gm nhng qui nh chung, cc hnh thc x pht vi phm hnh chnh v bin php khc phc hu qu, mt s bin php x l hnh chnh khc... v ngh nh quy nh chi tit thi hnh php lnh ny#Php lnh#X l#Pht hnh chnh#Vi phm#Lut hnh chnh#Vit Nam#Vn bn php qui#Thu Dung## 00734000000000289000450002600110000002600110001100200890002201400060011101900050 01170820010001228080005001320080005001370090021001420100005001630110014001680130 00700182021017200189020001000361020001000371020000800381020000300389020000900392 020000900401020000700410020001700417039001000434#VN09.06242#VN09.06241#Php lnh thc hin dn ch x phng, th trn nm 2007 v vn bn hng dn thi hnh# 8000#Vi?t#342.59708#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a63tr.^b19cm#251376#To n vn php lnh thc hin dn ch x, phng, th trn nm 2007 v ngh quyt lin tch s 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngy 17/04/2008 hng dn thi hnh php lnh ny#Php lnh#Php lut#Dn ch#X#Th trn#Vit Nam#Phng#Vn bn php q ui#Thu Dung## 00725000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200250003301400060 00580190005000640820008000698080005000770080005000820090021000870100005001080110 01400113013000700127021025800134020001000392020001100402020000900413020000900422 020001800431039001000449#VN09.06243#VN09.06244#VN09.06245#Lut Kinh doanh bo hi m#9000#Vi?t#346.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a82tr.^b19cm#251377#G ii thiu nhng qui nh chung ca lut kinh doanh bo him. Cc loi hp ng b o him, vic cp giy php thnh lp v hot ng ca doanh nghip bo him. i l bo him, doanh nghip mi gii bo him; ti chnh, hch ton k ton v b o co ti chnh#Php lut#Kinh doanh#Bo him#Vit Nam#Vn bn php lut#Thu D ung## 00681000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200700 00440070011001140140007001250190005001320820011001378080005001480080005001530090 02100158010000500179011001500184013000700199021016200206020002000368020000800388 020000900396039001000405#VN09.06246#VN09.06248#VN09.06247#Trn Thnh#Mt s vn xy dng nh nc php quyn x hi ch ngha nc ta#Trn Thnh#18000#Vi? t#321.009597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a135tr.^b19cm#251378#Trnh by v tnh tt yu trong xy dng nh nc php quyn x hi ch ngha v nhng v n t ra trong tin trnhh xy dng hnh thc nh nc ny Vit Nam#Nh n c php quyn#L lun#Vit Nam#Thu Dung## 00745000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200430 00480030021000910070015001120140007001270190005001340820009001398080005001480080 00500153009002100158010000500179011001400184004001900198013000700217021013500224 020001600359020001200375020001300387020000900400020001200409039001000421#VN09.06 249#VN09.06250#VN09.06251#Trn Vit Hon#Ni v lm vic ca Ch tch H Ch M inh#Ti khu Ph Ch tch#Trn Vit Hon#25000#Vi?t#959.7042#^214#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2009#^a79tr.^b19cm#Xut bn ln th 2#251379#Gii thiu ni v lm vic ca Ch tch H Ch Minh ti Ph Ch Tch - H Ni. Gi tr lch s, vn h o ca khu di tch Ph Ch Tch#Di tch lch s#Khu di tch#Ph Ch tch#Vit Na m#H Ch Minh#Thu Dung## 00830000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200670003301400070 01000190005001070820008001128080005001200080005001250090021001300100005001510110 01500156013000700171021035100178020000900529020001100538020000800549020000900557 039001000566#VN09.06252#VN09.06253#VN09.06254#Cc ngh quyt c thng qua ti k hp th nm Quc hi kho XII#15000#Vi?t#328.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a158tr.^b19cm#251380#Tp hp cc Ngh quyt c thng qua ti k hp th nm Quc hi kho XII v cc bo co ca U ban thng v Quc hi tip thu, gii trnh kin i biu quc hi v d tho Ngh quyt iu chnh kinh t v m nm 2009, v mt s c ch ti chnh trong gio dc giai on 2010 - 2015, v php lut qun l cht lng - v sinh an ton thc phm...#Quc hi#Ngh quy t#Bo co#Vit Nam#Thu Dung## 00530000000000301000450002600110000002600110001101900050002208200120002780800050 00390020009000440030004000530070035000570220004000920050013000960050009001090050 00900118005000800127005001100135008000500146009001000151010000500161011001500166 020001700181020000900198020000400207039001000211013000700221#VN09.06255#VN09.062 56#Vi?t#895.9221008#^214#Tm xun#Th#Bch Hu Anh, Hng Anh, Hng nh..#T.8#Bc h Hu Anh#Hng Anh#Hng nh#H Hng#T Vn Bi#^aH.#^aVn hc#2008#^a218tr.^b19c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung#251381## 00423000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200070003100300040 00380070009000420140007000510190005000580820010000638080005000730080005000780090 02000083010000500103011001400108013000700122020001700129020000900146020000400155 039001000159#VN09.06257#VN09.06258# Quyt#Ng ba#Th# Quyt#35000#Vi?t#895. 92214#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a75tr.^b19cm#251382#Vn hc hin i#V it Nam#Th#Thu Dung## 00442000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200130003800300040 00510070016000550140007000710190005000780820009000838080005000920080005000970090 02000102010000500122011001400127013000700141020001700148020000900165020000400174 039001000178#VN09.06260#VN09.06259#Hong Tho Ngt#Cc qu vng#Th#Hong Tho N gt#25000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a78tr.^b19cm#251383 #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00436000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200120003500300040 00470070013000510140007000640190005000710820010000768080005000860080005000910090 02000096010000500116011001400121013000700135020001700142020000900159020000400168 039001000172#VN09.06261#VN09.06262#Bch Hu Anh#Min yu c#Th#Bch Hu Anh#300 00#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a74tr.^b19cm#251384#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00472000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200190003600300320 00550070014000870140007001010190005001080820009001138080005001220080005001270090 02000132010000500152011001400157013000700171020001700178020000900195020000400204 039001000208#VN09.06263#VN09.06264#Bi Xun Dng#Gi ngang thi dc#Th tro ph ng v tiu phm hi#Bi Xun Dng#22000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a92tr.^b19cm#251385#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00409000000000241000450002600110000002600110001100100110002200200090003300300040 00420070011000460190005000570820010000628080005000720080005000770090019000820100 00500101011001400106013000700120020001700127020000900144020000400153039001000157 #VN09.06265#VN09.06266#Quang Dng#Tnh qu#Th#Quang Dng#Vi?t#895.92214#^214#^a H.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a76tr.^b19cm#251386#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Th u Dung## 00449000000000253000450002600110000002600110001100100190002200200130004100300040 00540070019000580140007000770190005000840820010000898080005000990080005001040090 01900109010000500128011001500133013000700148020001700155020000900172020000400181 039001000185#VN09.06267#VN09.06268#Nguyn ng Thuyt#o my chiu#Th#Nguyn ng Thuyt#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a102tr.^b19cm #251387#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00483000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200180003600300320 00540140007000860190005000930820009000988080005001070080005001120090019001170100 00500136011001500141012002600156013000700182020001700189020000900206020000400215 039001000219#VN09.06269#VN09.06270#L Quang Sinh#L Quang Sinh th#Tuyn chn t c phm 1977 - 2008#40000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a274t r.^b19cm#Vn hc hin i Vit Nam#251388#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dun g## 00441000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200170003500300040 00520070013000560140007000690190005000760820010000818080005000910080005000960090 01900101010000500120011001500125013000700140020001700147020000900164020000400173 039001000177#VN09.06271#VN09.06272#Mai Trng C#To nh sao bng#Th#Mai Trng C #36000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a203tr.^b19cm#251389# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00757000000000277000450002600110000002600110001100100120002200200450003400700320 00790050019001110140007001300190005001370820006001428080005001480080005001530090 03300158010000500191011001400196013000700210021021600217020001300433020000300446 020001100449020000900460039001000469#VN09.06273#VN09.06274#L Hng Mn#Hng dn iu tr cc bnh g h gia nh#L Hng Mn, Nguyn Bch Phng#Nguyn Bch Phng#15000#Vi?t#636.5#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a99tr. ^b19cm#251390#Trnh by nguyn nhn gy bnh, lan truyn, triu chng chn on, phng v iu tr cc bnh g nh nhim trng ng h hp, bnh to khi u, bnh do Adenovirus g, cc bnh virus khc, cc bnh v vi khun...#Bnh gia c m#G#Phng bnh#iu tr#Thu Dung## 00630000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200520003600700140 00880140007001020190005001090820004001148080005001180080005001230090033001280100 00500161011001500166013000700181021015400188020000400342020001100346020000900357 039001000366#VN09.06275#VN09.06276#Ng c Thng#K thut nui ong ni v phng cha bnh thng gp#Ng c Thng#25000#Vi?t#638#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a135tr.^b19cm#251391#Trnh by c s khoa hc ca ngh nui ong; cng ngh nui ong ly mt; thc n v nui dng n ong, cng c nui ong ; bin php phng tr bnh cho ong#Ong#Phng bnh#iu tr#Thu Dung## 00713000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200550003400700120 00890140007001010190005001080820006001138080005001190080005001240090033001290100 00500162011001500167013000700182021021500189020000800404020001000412020000400422 020001100426039001000437#VN09.06278#VN09.06277#L Hng Mn#Chn nui ln ni sin h sn nng sut cao, hiu qu ln#L Hng Mn#28000#Vi?t#636.4#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a155tr.^b19cm#251392#Gii thiu cc ging ln. Trnh by c im sinh l sinh sn ln ni, sinh trng ln con; dinh dng v thc n ln; nui dng ln ni; chung nui ln; v sinh th y, phng cha mt s bnh thng gp ln ni#Ln ni#Chn nui#Ln#Phng bnh#Thu Dung## 00625000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200280003700700150 00650140007000800190005000870820004000928080005000960080005001010090033001060100 00500139011001500144013000700159021015100166020000400317020000900321020000800330 020001100338039001000349#VN09.06279#VN09.06280#Nguyn Vn Tr#K thut lm trang tri VAC#Nguyn Vn Tr#26000#Vi?t#630#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng n gh#2009#^a140tr.^b19cm#251393#Gii thiu cc loi hnh VAC. Hng dn thit k v xy dng VAC; cch lp cc m hnh VAC theo tng vng sinh thi; mt s kiu hnh k thut lm VAC#VAC#Thit k#M hnh#Trang tri#Thu Dung## 00668000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200500003400700120 00840140007000960190005001030820006001088080005001140080005001190090033001240100 00500157011001500162013000700177021017200184020000300356020001000359020001100369 020001200380039001000392#VN09.06281#VN09.06282#L Hng Mn#Chn nui g th vn nng sut cao, hiu qu ln#L Hng Mn#28000#Vi?t#636.5#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a160tr.^b19cm#251394#Trnh by k thut nui dng g ging sinh sn, g tht; chung tri, sn vn, thit b, dng c nui g n ng h; p trng; chm sc, phng v tr bnh cho g th vn#G#Chn nui#Phng bnh#G th vn#Thu Dung## 00691000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200470003400700230 00810050010001040140007001140190005001210820006001268080005001320080005001370090 03300142010000500175011001500180013000700195021018800202020001300390020000400403 020000800407039001000415#VN09.06283#VN09.06284#Trng Lng#Nui ln v phng ch a bnh cho ln gia nh#Trng Lng, Xun Giao#Xun Giao#24000#Vi?t#636.4#^21 4#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a132tr.^b19cm#251395#Trnh by mt s iu cn bit v ln, cc ging ln ang nui nc ta, cch chn ging, k thut nui dng chm sc thc n, chung tri, phng chng v cha cc bnh th ng gp ln#Bnh gia sc#Ln#Gia sc#Thu Dung## 00613000000000301000450002600110000002600110001100200350002200300100005700700450 00670050014001120140008001260190005001340820012001398080005001510080005001560090 01900161010000500180011001500185005001300200005001400213005001400227005001500241 013000700256020001700263020000900280020001200289039001000301#VN09.06285#VN09.062 86#Truyn ngn Qung Ninh 1969 - 2009#Tuyn tp#Phm Huy Bang, V Phong Cm, Ngu yn H Cn..#Phm Huy Bang#150000#Vi?t#895.9223008#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn #2009#^a998tr.^b19cm#V Phong Cm#Nguyn H Cn#L Bin Cng#inh c Cng#251 396#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu Dung## 00491000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200100003900300040 00490070037000530050019000900140007001090190005001160820009001218080005001300080 00500135009001900140010000500159011001400164013000700178020001700185020000900202 020000400211039001000215#VN09.06287#VN09.06288#Nguyn Ngc Bnh#Hng qu#Th#Ng uyn Ngc Bnh, Triu Th Hng Hu#Triu Th Hng Hu#25000#Vi?t#895.9221#^214# ^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a96tr.^b19cm#251397#Vn hc hin i#Vit Nam#Th# Thu Dung## 00447000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200250003500300040 00600070013000640140007000770190005000840820009000898080005000980080005001030090 01900108010000500127011001400132013000700146020001700153020000900170020000400179 039001000183#VN09.06289#VN09.06290#T Hng Vit#Bin xanh v c ph ng#Th#T Hng Vit#25000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a73tr.^b19cm#2 51398#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00672000000000301000450002600110000002600110001100100110002200200190003300300420 00520070011000940140007001050190005001120820010001178080005001270080005001320090 01900137010000500156011001500161013000700176021011000183020001900293020000900312 020001800321020000900339020000300348020000900351039001000360#VN09.06291#VN09.062 92#L Vn Lc#Hng t qu mnh#Truyn k, trao i v vn hc ngh thut#L V n Lc#27000#Vi?t#895.92209#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a215tr.^b19cm#251 399#Gm nhng bi vit v cht trit l, ngh thut trong cc tc phm vn hc v nn vn hc ngh thut Vit Nam#Nghin cu vn hc#Tc phm#Phn tch vn hc# Vit Nam#K#Bi vit#Thu Dung## 00428000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200100003300300040 00430070011000470140007000580190005000650820009000708080005000790080005000840090 01900089010000500108011001400113013000700127020001700134020000900151020000400160 039001000164#VN09.06293#VN09.06294#L c Vn#Hng mc#Th#L c Vn#25000#Vi ?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a74tr.^b19cm#251400#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00442000000000253000450002600110000002600110001100100180002200200080004000300040 00480070018000520140007000700190005000770820011000828080005000930080005000980090 01900103010000500122011001400127013000700141020001700148020000900165020000400174 039001000178#VN09.06295#VN09.06296#Nguyn Danh Tuyt#Hoa la#Th#Nguyn Danh Tuy t#35000#Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a96tr.^b19cm#251401 #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00434000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200190003100300040 00500070009000540140007000630190005000700820009000758080005000840080005000890090 01900094010000500113011001500118013000700133020001700140020000900157020000400166 039001000170#VN09.06297#VN09.06298#Anh Tin#Cho ngi ang yu#Th#Anh Tin#3000 0#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a110tr.^b19cm#251402#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00424000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200100003100300040 00410070009000450140007000540190005000610820009000668080005000750080005000800090 01900085010000500104011001400109013000700123020001700130020000900147020000400156 039001000160#VN09.06299#VN09.06300#Thai Sc#Trm tch#Th#Thai Sc#26100#Vi?t#8 95.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a69tr.^b19cm#251403#Vn hc hin i# Vit Nam#Th#Thu Dung## 00560000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100200003300200180 00530030012000710290009000830070035000920060009001270140007001360190005001430820 00400148808000500152008000500157009001900162010000500181011001500186019000800201 013000700209020001700216020000300233020001200236039001000248#VN09.06301#VN09.063 03#VN09.06302#Blume, Lesley M. M.#Lu i khng mu#Tiu thuyt#Jennyson#Lesley M. M. Blume ; Hoi Thu dch#Hoi Thu#41000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2009#^a247tr.^b19cm#Dch M#251404#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Thu Dung## 00423000000000253000450002600110000002600110001100100080002200200110003000300040 00410070008000450140007000530190005000600820009000658080005000740080005000790090 01900084010000500103011001400108013000700122020001700129020000900146020000400155 039001000159#VN09.06304#VN09.06305#H Linh#Khung gi#Th#H Linh#35000#Vi?t#89 5.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a77tr.^b19cm#251405#Vn hc hin i#V it Nam#Th#Thu Dung## 00725000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200250003301400060 00580190005000640820008000698080005000770080005000820090021000870100005001080110 01400113013000700127021025800134020001000392020001100402020000900413020000900422 020001800431039001000449#VN09.06306#VN09.06307#VN09.06308#Lut Kinh doanh bo hi m#9000#Vi?t#346.597#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a83tr.^b19cm#251406#G ii thiu nhng qui nh chung ca lut kinh doanh bo him. Cc loi hp ng b o him, vic cp giy php thnh lp v hot ng ca doanh nghip bo him. i l bo him, doanh nghip mi gii bo him; ti chnh, hch ton k ton v b o co ti chnh#Php lut#Kinh doanh#Bo him#Vit Nam#Vn bn php lut#Thu D ung## 00590000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200120 00348080005000460020020000510030004000710070042000750220004001170050011001210050 01300132005001400145005001500159005001200174008000500186009001800191010000500209 011001500214020001700229020000900246020000400255039001000259013000700269#VN09.06 309#VN09.06310#32000#Vi?t#895.9221008#^214#Khi mch ng thi#Th#V c Cm, Phm Vn Bi, ng nh Ban..#T.4#V c Cm#Phm Vn Bi#ng nh Ban#Nguyn H i Bc#V Hu Bnh#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a279tr.^b19cm#Vn hc hin i#V it Nam#Th#Thu Dung#251407## 00588000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200230003400300070 00570070012000640140007000760190005000830820011000888080005000990080005001040090 01800109010000500127011001500132013000700147021012900154020001700283020000900300 020000300309039001000312#VN09.06312#VN09.06311#Chu S Lin#Thm li mt vng bi n#Tp k#Chu S Lin#24000#Vi?t#895.922803#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a1 71tr.^b19cm#251408#Ghi li nhng xc cm ca tc gi v con ngi v cnh vt cc mnh t vng bin ca t nc: Cao Bng, C Chi, in Bin...#Vn hc hin i#Vit Nam#K#Thu Dung## 00436000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200100003700300040 00470070015000510140007000660190005000730820010000788080005000880080005000930090 01800098010000500116011001400121013000700135020001700142020000900159020000400168 039001000172#VN09.06313#VN09.06314#on Ngc Minh#Ma v em#Th#on Ngc Minh#1 6000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a75tr.^b19cm#251409#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00425000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200090003200300040 00410070010000450140007000550190005000620820009000678080005000760080005000810090 01800086010000500104011001500109013000700124020001700131020000900148020000400157 039001000161#VN09.06315#VN09.06316#Trn Hun#Cht li#Th#Trn Hun#18000#Vi?t# 895.9221#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a135tr.^b19cm#251410#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#Thu Dung## 00448000000000265000450002600110000002600110001100100090002200200130003100300040 00440290009000480070009000570140007000660190005000730820009000788080005000870080 00500092009001800097010000500115011001500120013000700135020001700142020000900159 020000400168039001000172#VN09.06317#VN09.06318#Thu Bnh#Ma bng my#Th#Phn ph #Thu Bnh#18500#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a131tr.^b19cm# 251411#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Dung## 00404000000000241000450002600110000002600110001100100080002200200110003000300040 00410070008000450190005000530820010000588080005000680080005000730090018000780100 00500096011001400101013000700115020001700122020000900139020000400148039001000152 #VN09.06319#VN09.06320#Thi Tr#Nim ring#Th#Thi Tr#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^ aVn ho dn tc#2009#^a95tr.^b19cm#251412#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Du ng## 00763000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200200 00450030007000650070012000720140007000840190005000910820008000968080005001040080 00500109009002000114010000500134011002600139013000700165021015100172020000800323 020002300331020002100354020001500375020004200390020000700432039001000439#VN09.06 321#VN09.06323#VN09.06322#Nguyn Hin#i ngi, i lnh#Hi k#Nguyn Hin#400 00#Vi?t#959.704#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a307tr., 2 tr. nh^b19cm#25 1413#Ghi li qu trnh chin u gian kh ca thiu tng Nguyn Hin t khi l anh lnh V quc qun, tri qua hai cuc khng chin chng Php v chng M#Lch s#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Ngi cng sn#Nguyn Hin, Thi u tng, 1930-, Vit Nam#Hi k#Thu Dung## 00567000000000277000450002600110000000200160001100300130002700700460004000500110 00860140006000970190005001030820009001088080005001170080005001220090020001270100 00500147011001400152012004600166005001000212005001000222013000700232020001800239 020000900257020001300266039001000279#VN09.06324#Bt k trm da#Truyn tranh#Li : Tng Hnh ; Tranh: Minh Dng, Hng Thi#Tng Hnh#8500#Vi?t#895.9223#^214#^ aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a16tr.^b19cm#Th gii tui th. Cu chuyn nh, o l ln#Minh Dng#Hng Thi#251414#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu Dung## 00575000000000277000450002600110000000200240001100300130003500700460004800500110 00940140006001050190005001110820009001168080005001250080005001300090020001350100 00500155011001400160012004600174005001000220005001000230013000700240020001800247 020000900265020001300274039001000287#VN09.06325#Na Tra no lon bin c#Truyn t ranh#Li: Tng Hnh ; Tranh: Minh Dng, Hng Thi#Tng Hnh#8500#Vi?t#895.922 3#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a16tr.^b19cm#Th gii tui th. Cu chuyn nh, o l ln#Minh Dng#Hng Thi#251415#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tr anh#Thu Dung## 00569000000000277000450002600110000000200180001100300130002900700460004200500110 00880140006000990190005001050820009001108080005001190080005001240090020001290100 00500149011001400154012004600168005001000214005001000224013000700234020001800241 020000900259020001300268039001000281#VN09.06326#Gii hn ph thu#Truyn tranh#L i: Tng Hnh ; Tranh: Minh Dng, Hng Thi#Tng Hnh#8500#Vi?t#895.9223#^214 #^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a16tr.^b19cm#Th gii tui th. Cu chuyn nh, o l ln#Minh Dng#Hng Thi#251416#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Th u Dung## 00576000000000277000450002600110000000200250001100300130003600700460004900500110 00950140006001060190005001120820009001178080005001260080005001310090020001360100 00500156011001400161012004600175005001000221005001000231013000700241020001800248 020000900266020001300275039001000288#VN09.06327#Th con ba ln thng si#Truyn tranh#Li: Tng Hnh ; Tranh: Minh Dng, Hng Thi#Tng Hnh#8500#Vi?t#895.92 23#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a16tr.^b19cm#Th gii tui th. Cu chuy n nh, o l ln#Minh Dng#Hng Thi#251417#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn t ranh#Thu Dung## 00579000000000277000450002600110000000200280001100300130003900700460005200500110 00980140006001090190005001150820009001208080005001290080005001340090020001390100 00500159011001400164012004600178005001000224005001000234013000700244020001800251 020000900269020001300278039001000291#VN09.06328#Voi con sut bin thnh ln#Truy n tranh#Li: Tng Hnh ; Tranh: Minh Dng, Hng Thi#Tng Hnh#8500#Vi?t#895 .9223#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a16tr.^b19cm#Th gii tui th. Cu ch uyn nh, o l ln#Minh Dng#Hng Thi#251418#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Thu Dung## 00567000000000277000450002600110000000200160001100300130002700700460004000500110 00860140006000970190005001030820009001088080005001170080005001220090020001270100 00500147011001400152012004600166005001000212005001000222013000700232020001800239 020000900257020001300266039001000279#VN09.06329#Qu bng mu #Truyn tranh#Li : Tng Hnh ; Tranh: Minh Dng, Hng Thi#Tng Hnh#8500#Vi?t#895.9223#^214#^ aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a16tr.^b19cm#Th gii tui th. Cu chuyn nh, o l ln#Minh Dng#Hng Thi#251419#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu Dung## 00568000000000277000450002600110000000200170001100300130002800700460004100500110 00870140006000980190005001040820009001098080005001180080005001230090020001280100 00500148011001400153012004600167005001000213005001000223013000700233020001800240 020000900258020001300267039001000280#VN09.06330#Kh con lu lnh#Truyn tranh#L i: Tng Hnh ; Tranh: Minh Dng, Hng Thi#Tng Hnh#8500#Vi?t#895.9223#^214# ^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a16tr.^b19cm#Th gii tui th. Cu chuyn nh, o l ln#Minh Dng#Hng Thi#251420#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu Dung## 00572000000000277000450002600110000000200210001100300130003200700460004500500110 00910140006001020190005001080820009001138080005001220080005001270090020001320100 00500152011001400157012004600171005001000217005001000227013000700237020001800244 020000900262020001300271039001000284#VN09.06331#Chut ng trng cy#Truyn tran h#Li: Tng Hnh ; Tranh: Minh Dng, Hng Thi#Tng Hnh#8500#Vi?t#895.9223#^ 214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a16tr.^b19cm#Th gii tui th. Cu chuyn nh , o l ln#Minh Dng#Hng Thi#251421#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh #Thu Dung## 00565000000000277000450002600110000000200140001100300130002500700460003800500110 00840140006000950190005001010820009001068080005001150080005001200090020001250100 00500145011001400150012004600164005001000210005001000220013000700230020001800237 020000900255020001300264039001000277#VN09.06332#Cu b cu m#Truyn tranh#Li: Tng Hnh ; Tranh: Minh Dng, Hng Thi#Tng Hnh#8500#Vi?t#895.9223#^214#^aH .#^aVn ho Thng tin#2009#^a16tr.^b19cm#Th gii tui th. Cu chuyn nh, o l ln#Minh Dng#Hng Thi#251422#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu D ung## 00565000000000277000450002600110000000200140001100300130002500700460003800500110 00840140006000950190005001010820009001068080005001150080005001200090020001250100 00500145011001400150012004600164005001000210005001000220013000700230020001800237 020000900255020001300264039001000277#VN09.06333#Kh vt trng#Truyn tranh#Li: Tng Hnh ; Tranh: Minh Dng, Hng Thi#Tng Hnh#8500#Vi?t#895.9223#^214#^aH .#^aVn ho Thng tin#2009#^a16tr.^b19cm#Th gii tui th. Cu chuyn nh, o l ln#Minh Dng#Hng Thi#251423#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu D ung## 00573000000000277000450002600110000000200220001100300130003300700460004600500110 00920140006001030190005001090820009001148080005001230080005001280090020001330100 00500153011001400158012004600172005001000218005001000228013000700238020001800245 020000900263020001300272039001000285#VN09.06334#Th trng v hu sao#Truyn tra nh#Li: Tng Hnh ; Tranh: Minh Dng, Hng Thi#Tng Hnh#8500#Vi?t#895.9223# ^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a16tr.^b19cm#Th gii tui th. Cu chuyn n h, o l ln#Minh Dng#Hng Thi#251424#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tran h#Thu Dung## 00564000000000277000450002600110000000200130001100300130002400700460003700500110 00830140006000940190005001000820009001058080005001140080005001190090020001240100 00500144011001400149012004600163005001000209005001000219013000700229020001800236 020000900254020001300263039001000276#VN09.06335#Sc ng ng#Truyn tranh#Li: T ng Hnh ; Tranh: Minh Dng, Hng Thi#Tng Hnh#8500#Vi?t#895.9223#^214#^aH. #^aVn ho Thng tin#2009#^a16tr.^b19cm#Th gii tui th. Cu chuyn nh, o l ln#Minh Dng#Hng Thi#251425#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu Du ng## 00571000000000277000450002600110000000200200001100300130003100700460004400500110 00900140006001010190005001070820009001128080005001210080005001260090020001310100 00500151011001400156012004600170005001000216005001000226013000700236020001800243 020000900261020001300270039001000283#VN09.06336#Trai, c tranh nhau#Truyn tranh #Li: Tng Hnh ; Tranh: Minh Dng, Hng Thi#Tng Hnh#8500#Vi?t#895.9223#^2 14#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a16tr.^b19cm#Th gii tui th. Cu chuyn nh , o l ln#Minh Dng#Hng Thi#251426#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh# Thu Dung## 00572000000000277000450002600110000001200460001100500100005700500100006700200210 00770030013000980070046001110050011001570140006001680190005001740820009001798080 00500188008000500193009002000198010000500218011001400223013000700237020001800244 020000900262020001300271039001000284#VN09.06337#Th gii tui th. Cu chuyn nh , o l ln#Minh Dng#Hng Thi#Th trng thng minh#Truyn tranh#Li: Tng H nh ; Tranh: Minh Dng, Hng Thi#Tng Hnh#8500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a16tr.^b19cm#251427#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh #Thu Dung## 00570000000000277000450002600110000001200460001100500100005700500100006700200190 00770030013000960070046001090050011001550140006001660190005001720820009001778080 00500186008000500191009002000196010000500216011001400221013000700235020001800242 020000900260020001300269039001000282#VN09.06338#Th gii tui th. Cu chuyn nh , o l ln#Minh Dng#Hng Thi#Chim khch tm nh#Truyn tranh#Li: Tng Hn h ; Tranh: Minh Dng, Hng Thi#Tng Hnh#8500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aVn h o Thng tin#2009#^a16tr.^b19cm#251428#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#T hu Dung## 00595000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020024000340030012000580070061000700220005001310050013001360050011001490050 01300160006001500173008000500188009001100193010000500204011001500209019001400224 020001800238020000900256020001300265039000800278013000700286#VN09.06339#12000#V i?t#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#B c bit#Aoyama Gosho, Abe Yutaka, Mar u Denjiro ; Nguyn H Thu dch#T.33#Aoyama Gosho#Abe Yutaka#Maru Denjiro#Nguyn H Thu#^aH.#^aKim ng#2009#^a192tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Hng H#251429## 00555000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020017000340030013000510070057000640220005001210050012001260050011001380080 00500149009001100154010000500165011001500170019001400185006001100199020001800210 020000900228020001300237039000800250013000700258#VN09.06340#Vi?t#895.6#^214#1300 0#7 mm sng Seeds#Truyn tranh#Tamura Yumi ; Nhm Lesix dch ; K, m thut: T hanh Hng#T.15#Tamura Yumi#Thanh Hng#^aH.#^aKim ng#2009#^a190tr.^b18cm#Dch N ht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng H#251430## 00530000000000289000450002600110000001400070001101900050001800200120002300300130 00350070040000480220005000880080005000930090011000980100005001090110015001140190 01400129020000900143020001300152005001400165006000800179006000900187039000800196 082000600204808000500210020001800215013000700233#VN09.06341#12000#Vi?t#Kt gii s#Truyn tranh#Tanabe Yellow ; Dch: H Thu, Vit Anh#T.23#^aH.#^aKim ng#20 09#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Nht Bn#Truyn tranh#Tanabe Yellow#H Thu#Vit Anh#Hng H#895.6#^214#Vn hc thiu nhi#251431## 00526000000000277000450002600110000008200060001180800050001701400070002200200160 00290030013000450070041000580220005000990050017001040060017001210080005001380090 01100143010000500154011001500159019001400174020001800188020000900206020001300215 039000800228019000500236013000700241#VN09.06342#895.6#^214#12000#Lovely childre n#Truyn tranh#Shiina Takashima ; L Th Thu Trang dch#T.17#Shiina Takashima#L Th Thu Trang#^aH.#^aKim ng#2009#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu n hi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng H#Vi?t#251432## 00564000000000289000450002600110000002000090001102000180002002000130003800500130 00510060010000640390008000740140007000820190005000890020029000940030013001230070 03000136022000500166008000500171009001100176010000500187011001500192012003500207 019001400242082000600256808000500262013000700267#VN09.06343#Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh#Bisco Hatori#Vn Quyn#Hng H#12000#Vi?t#Su chng trai v mt c gi#Truyn tranh#Bisco Hatori ; Vn Quyn dch#T.14#^aH.#^aKim ng#2009 #^a188tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 15+#Dch Nht Bn#895.6#^214#2514 33## 00517000000000277000450002600110000001400070001101900050001800200150002300300130 00380070037000510220005000880080005000930090011000980100005001090110015001140190 01400129020001800143020000900161020001300170005001300183006001700196039000800213 082000600221808000500227013000700232#VN09.06344#12000#Vi?t#Chng qun gia#Truy n tranh#Hata Kenjiro ; Nguyn Thanh Vn dch#T.19#^aH.#^aKim ng#2009#^a184tr.^ b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hata Kenjiro#Nguyn Thanh Vn#Hng H#895.6#^214#251434## 00616000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020020000340290033000540070052000870220004001390050017001430050015001600060 01200175008000500187009001100192010000500203011001500208012002200223013000700245 019001400252020001800266020000900284020001300293039000800306#VN09.06345#14000#V i?t#895.6#^214#Thanh gm ma thut#Opera susanoh sword of the devil#Kazuki Nakas hima, Karakarakemuri ; Minh Phng dch#T.1#Kazuki Nakashima#Karakarakemuri#Minh Phng#^aH.#^aKim ng#2009#^a177tr.^b18cm#Dnh cho la tui 16+#251435#Dch Nh t Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng H## 00616000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020020000340290033000540070052000870220004001390050017001430050015001600060 01200175008000500187009001100192010000500203011001500208012002200223019001400245 013000700259020001800266020000900284020001300293039000800306#VN09.06346#14000#V i?t#895.6#^214#Thanh gm ma thut#Opera susanoh sword of the devil#Kazuki Nakas hima, Karakarakemuri ; Minh Phng dch#T.2#Kazuki Nakashima#Karakarakemuri#Minh Phng#^aH.#^aKim ng#2009#^a177tr.^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Dch Nht Bn# 251436#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng H## 00616000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020020000340290033000540070052000870220004001390050017001430050015001600060 01200175008000500187009001100192010000500203011001500208012002200223019001400245 013000700259020001800266020000900284020001300293039000800306#VN09.06347#14000#V i?t#895.6#^214#Thanh gm ma thut#Opera susanoh sword of the devil#Kazuki Nakas hima, Karakarakemuri ; Minh Phng dch#T.3#Kazuki Nakashima#Karakarakemuri#Minh Phng#^aH.#^aKim ng#2009#^a177tr.^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Dch Nht Bn# 251437#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng H## 00616000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020020000340290033000540070052000870220004001390050017001430050015001600060 01200175008000500187009001100192010000500203011001500208012002200223019001400245 013000700259020001800266020000900284020001300293039000800306#VN09.06348#14000#V i?t#895.6#^214#Thanh gm ma thut#Opera susanoh sword of the devil#Kazuki Nakas hima, Karakarakemuri ; Minh Phng dch#T.4#Kazuki Nakashima#Karakarakemuri#Minh Phng#^aH.#^aKim ng#2009#^a177tr.^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Dch Nht Bn# 251438#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng H## 00508000000000277000450002600110000000200110001100300130002200700320003501400060 00670190005000730080005000780090011000830100005000940110014000990190003001130820 00900116808000500125005000900130005000900139012002500148013000700173020001800180 020000900198020001300207039001000220#VN09.06349#H v nga#Truyn tranh#Li: Bo Trn ; Tranh: Huy Phan#6000#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2009#^a13tr.^b21cm#VH#895.922 3#^214#Bo Trn#Huy Phan#Truyn ng ngn th gii#251439#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu Dung## 00556000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020022000340030013000560070035000690220004001042210025001080050013001330060 01500146008000500161009001100166010000500177011001500182019001400197020001800211 020000900229020001300238039000800251013000700259#VN09.06350#895.6#^214#13500#Vi ?t#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.4#C st ca cn thnh n!#Motoki Monma#Song Tm Quyn#^aH.#^aKim ng#2009#^a195tr.^ b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng H#251440## 00549000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020022000340030013000560070035000690220004001042210018001080050013001260060 01500139008000500154009001100159010000500170011001500175019001400190020001800204 020000900222020001300231039000800244013000700252#VN09.06351#895.6#^214#13500#Vi ?t#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.5#Th dc v Kungfu#Motoki Monma#Song Tm Quyn#^aH.#^aKim ng#2009#^a179tr.^b18cm#D ch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng H#251441## 00529000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900080 00510140007000590190005000660820006000718080005000770020018000820030013001000070 04200113022000400155005001800159006001700177008000500194009001100199010000500210 011001500215019001400230013000700244#VN09.06352#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc th iu nhi#Hng H#13500#Vi?t#895.6#^214#Cng mt gia nh#Truyn tranh#Mitsuba Ta kanashi ; Nguyn Lan Hng dch#T.7#Mitsuba Takanashi#Nguyn Lan Hng#^aH.#^aKi m ng#2009#^a178tr.^b18cm#Dch Nht Bn#251442## 00529000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900080 00510140007000590190005000660820006000718080005000770020018000820030013001000070 04200113022000400155005001800159006001700177008000500194009001100199010000500210 011001500215019001400230013000700244#VN09.06353#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc th iu nhi#Hng H#13500#Vi?t#895.6#^214#Cng mt gia nh#Truyn tranh#Mitsuba Ta kanashi ; Nguyn Lan Hng dch#T.8#Mitsuba Takanashi#Nguyn Lan Hng#^aH.#^aKi m ng#2009#^a181tr.^b18cm#Dch Nht Bn#251443## 00540000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030013000530070030000660220004000960050017001000060006001170080 00500123009001100128010000500139011001500144019001400159012002200173013000700195 020001800202020000900220020001300229039000800242#VN09.06354#13500#Vi?t#895.6#^2 14#Nhng c b bc h#Truyn tranh#Wataru Yoshizumi ; L Na dch#T.1#Wataru Yosh izumi#L Na#^aH.#^aKim ng#2009#^a185tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Dnh cho la tui 16+#251444#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng H## 00540000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030013000530070030000660220004000960050017001000060006001170080 00500123009001100128010000500139011001500144013000700159019001400166012002200180 020001800202020000900220020001300229039000800242#VN09.06355#13500#Vi?t#895.6#^2 14#Nhng c b bc h#Truyn tranh#Wataru Yoshizumi ; L Na dch#T.2#Wataru Yosh izumi#L Na#^aH.#^aKim ng#2009#^a175tr.^b18cm#251445#Dch Nht Bn#Dnh cho l a tui 16+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng H## 00540000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030013000530070030000660220004000960050017001000060006001170080 00500123009001100128010000500139011001500144019001400159012002200173013000700195 020001800202020000900220020001300229039000800242#VN09.06356#13500#Vi?t#895.6#^2 14#Nhng c b bc h#Truyn tranh#Wataru Yoshizumi ; L Na dch#T.3#Wataru Yosh izumi#L Na#^aH.#^aKim ng#2009#^a162tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Dnh cho la tui 16+#251446#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng H## 00519000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900080 00510140007000590190005000660820006000718080005000770020027000820030013001090070 03200122022000500154005001200159006001300171008000500184009001100189010000500200 011001500205019001400220013000700234#VN09.06357#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc th iu nhi#Hng H#13500#Vi?t#895.6#^214#Chacha c b qung khn #Truyn tranh#M in Ayahana ; Barbie Ayumi dch#T.10#Min Ayahana#Barbie Ayumi#^aH.#^aKim ng#200 9#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#251447## 00519000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900080 00510140007000590190005000660820006000718080005000770020027000820030013001090070 03200122022000500154005001200159006001300171008000500184009001100189010000500200 011001500205019001400220013000700234#VN09.06358#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc th iu nhi#Hng H#13500#Vi?t#895.6#^214#Chacha c b qung khn #Truyn tranh#M in Ayahana ; Barbie Ayumi dch#T.11#Min Ayahana#Barbie Ayumi#^aH.#^aKim ng#200 9#^a173tr.^b18cm#Dch Nht Bn#251448## 00519000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900080 00510140007000590190005000660820006000718080005000770020027000820030013001090070 03200122022000500154005001200159006001300171008000500184009001100189010000500200 011001500205019001400220013000700234#VN09.06359#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc th iu nhi#Hng H#13500#Vi?t#895.6#^214#Chacha c b qung khn #Truyn tranh#M in Ayahana ; Barbie Ayumi dch#T.12#Min Ayahana#Barbie Ayumi#^aH.#^aKim ng#200 9#^a174tr.^b18cm#Dch Nht Bn#251449## 00519000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900080 00510140007000590190005000660820006000718080005000770020027000820030013001090070 03200122022000500154005001200159006001300171008000500184009001100189010000500200 011001500205019001400220013000700234#VN09.06360#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc th iu nhi#Hng H#13500#Vi?t#895.6#^214#Chacha c b qung khn #Truyn tranh#M in Ayahana ; Barbie Ayumi dch#T.13#Min Ayahana#Barbie Ayumi#^aH.#^aKim ng#200 9#^a167tr.^b18cm#Dch Nht Bn#251450## 00560000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020024000340030013000580070031000710220005001020050013001070080005001200090 01100125010000500136011001500141006001100156019001400167020001800181020000900199 020001300208039000800221012003400229013000700263#VN09.06361#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.30#Aoya ma Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a192tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng H#Sch dnh cho la tui thiu nin#251451## 00560000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020024000340030013000580070031000710220005001020050013001070080005001200090 01100125010000500136011001500141006001100156019001400167020001800181020000900199 020001300208039000800221012003400229013000700263#VN09.06362#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.31#Aoya ma Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a194tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng H#Sch dnh cho la tui thiu nin#251452## 00560000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020024000340030013000580070031000710220005001020050013001070080005001200090 01100125010000500136011001500141006001100156019001400167020001800181020000900199 020001300208039000800221012003400229013000700263#VN09.06363#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.32#Aoya ma Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a188tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng H#Sch dnh cho la tui thiu nin#251453## 00612000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020063000340030013000970070041001100220004001510050013001550060010001680060 00900178004001800187008000500205009001100210010000500221011001500226013000700241 019001400248020001800262020000900280020001300289039000800302#VN09.06364#25000#V i?t#895.6#^214#Thm t lng danh Conan - nhng giy cui cng ti thin ng#Tr uyn tranh#Aoyama Gosho ; Dch: Nam Khnh, Hi Linh#T.1#Aoyama Gosho#Nam Khnh#H i Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2009#^a207tr.^b18cm#251454#Dch Nht B n#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng H## 00612000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020063000340030013000970070041001100220004001510050013001550060010001680060 00900178004001800187008000500205009001100210010000500221011001500226019001400241 013000700255020001800262020000900280020001300289039000800302#VN09.06365#25000#V i?t#895.6#^214#Thm t lng danh Conan - nhng giy cui cng ti thin ng#Tr uyn tranh#Aoyama Gosho ; Dch: Nam Khnh, Hi Linh#T.2#Aoyama Gosho#Nam Khnh#H i Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2009#^a207tr.^b18cm#Dch Nht Bn#2514 55#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng H## 00605000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020056000340030013000900070041001030220004001440050013001480060010001610060 00900171004001800180008000500198009001100203010000500214011001500219013000700234 019001400241020001800255020000900273020001300282039000800295#VN09.06366#25000#V i?t#895.6#^214#Thm t lng danh Conan - ph thu cui cng ca th k#Truyn tr anh#Aoyama Gosho ; Dch: Nam Khnh, Hi Linh#T.1#Aoyama Gosho#Nam Khnh#Hi Linh #Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2009#^a207tr.^b18cm#251456#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng H## 00605000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020056000340030013000900070041001030220004001440050013001480060010001610060 00900171004001800180008000500198009001100203010000500214011001500219019001400234 013000700248020001800255020000900273020001300282039000800295#VN09.06367#25000#V i?t#895.6#^214#Thm t lng danh Conan - ph thu cui cng ca th k#Truyn tr anh#Aoyama Gosho ; Dch: Nam Khnh, Hi Linh#T.2#Aoyama Gosho#Nam Khnh#Hi Linh #Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2009#^a207tr.^b18cm#Dch Nht Bn#251457#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hng H## 00591000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020042000340030013000760070041000890220004001300050013001340060010001470060 00900157004001800166008000500184009001100189010000500200011001500205013000700220 019001400227020001800241020000900259020001300268039000800281#VN09.06368#25000#V i?t#895.6#^214#Thm t lng danh Conan - mc tiu th 14#Truyn tranh#Aoyama Gos ho ; Dch: Nam Khnh, Hi Linh#T.1#Aoyama Gosho#Nam Khnh#Hi Linh#Ti bn ln t h 1#^aH.#^aKim ng#2009#^a207tr.^b18cm#251458#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi# Nht Bn#Truyn tranh#Hng H## 00593000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020042000340030013000760070041000890220004001300050013001340060010001470060 00900157004001800166008000500184009001100189010000500200011001500205019001400220 013000700234020001800241020000900259020001300268039001000281#VN09.06369#25000#V i?t#895.6#^214#Thm t lng danh Conan - mc tiu th 14#Truyn tranh#Aoyama Gos ho ; Dch: Nam Khnh, Hi Linh#T.2#Aoyama Gosho#Nam Khnh#Hi Linh#Ti bn ln t h 1#^aH.#^aKim ng#2009#^a207tr.^b18cm#Dch Nht Bn#251459#Vn hc thiu nhi# Nht Bn#Truyn tranh#Khnh Vn## 00603000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020053000340030013000870070040001000220004001400050013001440060010001570060 00900167004001800176008000500194009001100199010000500210011001500215019001400230 013000700244020001800251020000900269020001300278039001000291#VN09.06370#25000#V i?t#895.6#^214#Thm t lng danh Conan - m cung trong thnh ph c#Truyn tranh #Aoyama Gosho; Dch: Nam Khnh, Hi Linh#T.1#Aoyama Gosho#Nam Khnh#Hi Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2009#^a207tr.^b18cm#Dch Nht Bn#251460#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Khnh Vn## 00603000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020053000340030013000870070040001000220004001400050013001440060010001570060 00900167004001800176008000500194009001100199010000500210011001500215013000700230 019001400237020001800251020000900269020001300278039001000291#VN09.06371#25000#V i?t#895.6#^214#Thm t lng danh Conan - m cung trong thnh ph c#Truyn tranh #Aoyama Gosho; Dch: Nam Khnh, Hi Linh#T.2#Aoyama Gosho#Nam Khnh#Hi Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2009#^a207tr.^b18cm#251461#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Khnh Vn## 00563000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020044000340030013000780070030000910220004001210050013001250060010001380040 01800148008000500166009001100171010000500182011001500187013000700202019001400209 020001800223020000900241020001300250039001000263#VN09.06372#25000#Vi?t#895.6#^2 14#Thm t lng danh Conan - qu bom chc tri#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nam K hnh dch#T.1#Aoyama Gosho#Nam Khnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2009#^a20 7tr.^b18cm#251462#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Khnh V n## 00563000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020044000340030013000780070030000910220004001210050013001250060010001380040 01800148008000500166009001100171010000500182011001500187019001400202013000700216 020001800223020000900241020001300250039001000263#VN09.06373#25000#Vi?t#895.6#^2 14#Thm t lng danh Conan - qu bom chc tri#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nam K hnh dch#T.2#Aoyama Gosho#Nam Khnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2009#^a20 7tr.^b18cm#Dch Nht Bn#251463#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Khnh V n## 00594000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020043000340030013000770070041000900220004001310050013001350060010001480060 00900158004001800167008000500185009001100190010000500201011001500206013000700221 019001400228020001800242020000900260020001300269039001000282#VN09.06374#25000#V i?t#895.6#^214#Thm t lng danh Conan - m mu trn bin#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Dch: Nam Khnh, Hi Linh#T.1#Aoyama Gosho#Nam Khnh#Hi Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2009#^a207tr.^b18cm#251464#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi #Nht Bn#Truyn tranh#Khnh Vn## 00594000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020043000340030013000770070041000900220004001310050013001350060010001480060 00900158004001800167008000500185009001100190010000500201011001500206019001400221 013000700235020001800242020000900260020001300269039001000282#VN09.06375#25000#V i?t#895.6#^214#Thm t lng danh Conan - m mu trn bin#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Dch: Nam Khnh, Hi Linh#T.2#Aoyama Gosho#Nam Khnh#Hi Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2009#^a207tr.^b18cm#Dch Nht Bn#251465#Vn hc thiu nhi #Nht Bn#Truyn tranh#Khnh Vn## 00607000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020056000340030013000900070041001030220004001440050013001480060010001610060 00900171004001800180008000500198009001100203010000500214011001500219013000700234 019001400241020001800255020000900273020001300282039001000295#VN09.06376#25000#V i?t#895.6#^214#Thm t lng danh Conan - nh o thut vi i cnh bc#Truyn tr anh#Aoyama Gosho ; Dch: Nam Khnh, Hi Linh#T.1#Aoyama Gosho#Nam Khnh#Hi Linh #Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2009#^a207tr.^b18cm#251466#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Khnh Vn## 00607000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020056000340030013000900070041001030220004001440050013001480060010001610060 00900171004001800180008000500198009001100203010000500214011001500219019001400234 013000700248020001800255020000900273020001300282039001000295#VN09.06377#25000#V i?t#895.6#^214#Thm t lng danh Conan - nh o thut vi i cnh bc#Truyn tr anh#Aoyama Gosho ; Dch: Nam Khnh, Hi Linh#T.2#Aoyama Gosho#Nam Khnh#Hi Linh #Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2009#^a207tr.^b18cm#Dch Nht Bn#251467#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Khnh Vn## 00600000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020049000340030013000830070041000960220004001370050013001410060010001540060 00900164004001800173008000500191009001100196010000500207011001500212013000700227 019001400234020001800248020000900266020001300275039001000288#VN09.06378#25000#V i?t#895.6#^214#Thm t lng danh Conan - th phm trong i mt#Truyn tranh#Aoy ama Gosho ; Dch: Nam Khnh, Hi Linh#T.1#Aoyama Gosho#Nam Khnh#Hi Linh#Ti b n ln th 1#^aH.#^aKim ng#2009#^a207tr.^b18cm#251468#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Khnh Vn## 00600000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020049000340030013000830070041000960220004001370050013001410060010001540060 00900164004001800173008000500191009001100196010000500207011001500212019001400227 013000700241020001800248020000900266020001300275039001000288#VN09.06379#25000#V i?t#895.6#^214#Thm t lng danh Conan - th phm trong i mt#Truyn tranh#Aoy ama Gosho ; Dch: Nam Khnh, Hi Linh#T.2#Aoyama Gosho#Nam Khnh#Hi Linh#Ti b n ln th 1#^aH.#^aKim ng#2009#^a207tr.^b18cm#Dch Nht Bn#251469#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Khnh Vn## 00547000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020012000340030013000460070042000590220005001012210009001060050015001150060 02000130008000500150009001100155010000500166011001500171019001400186020001800200 020000900218020001300227039001000240013000700250#VN09.06380#Vi?t#895.6#^214#1300 0#Shaman king#Truyn tranh#Hiroyuki Takei ; Hong Th Thu Hng dch#T.19#Osore zan#Hiroyuki Takei#Hong Th Thu Hng#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Khnh Vn#251470## 00546000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020012000340030013000460070042000590220005001012210008001060050015001140060 02000129008000500149009001100154010000500165011001500170019001400185020001800199 020000900217020001300226039001000239013000700249#VN09.06381#Vi?t#895.6#^214#1300 0#Shaman king#Truyn tranh#Hiroyuki Takei ; Hong Th Thu Hng dch#T.20#Hi k t#Hiroyuki Takei#Hong Th Thu Hng#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18cm#Dch N ht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Khnh Vn#251471## 00556000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020012000340030013000460070032000590220005000912210038000960050015001340080 00500149009001100154010000500165011001500170006001000185019001400195020001800209 020000900227020001300236039001000249013000700259#VN09.06382#895.6#^214#13000#Vi ?t#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T.20#Trn u ginh ngi thin h nht!#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2009#^a186tr.^b18cm#Nhm Y aki#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Khnh Vn#251472## 00535000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020012000340030013000460070032000590220005000912210017000960050015001130080 00500128009001100133010000500144011001500149006001000164019001400174020001800188 020000900206020001300215039001000228013000700238#VN09.06383#895.6#^214#13000#Vi ?t#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T.21#Hng ti Namek !#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2009#^a186tr.^b18cm#Nhm Yaki#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Khnh Vn#251473## 00539000000000289000450002600110000008200060001180800050001700200100002200300130 00320070032000450220005000772210023000820190005001050050013001100060012001230080 00500135009001100140010000500151011001500156020001800171020000900189020001300198 019001400211039001000225014000700235013000700242#VN09.06384#895.6#^214#One piece #Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.20#Quyt chin Alubarna#Vi?t#E iichiro Oda#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2009#^a202tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#Khnh Vn#13000#251474## 00535000000000289000450002600110000008200060001180800050001700200100002200300130 00320070032000450220005000772210019000820190005001010050013001060060012001190080 00500131009001100136010000500147011001500152020001800167020000900185020001300194 019001400207039001000221014000700231013000700238#VN09.06385#895.6#^214#One piece #Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.21#Qu hng l tng#Vi?t#Eiich iro Oda#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2009#^a183tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Dch Nht Bn#Khnh Vn#13000#251475## 00514000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070034000590220004000930050008000970060024001050080 00500129009001100134010000500145011001500150019001400165020001800179020000900197 020001300206039001000219013000700229#VN09.06386#15000#Vi?t#895.6#^214#Ko Du t y#Truyn tranh#Barasui ; Trn Th Thu Hng dch#T.2#Barasui#Trn Th Thu Hng dch#^aH.#^aKim ng#2009#^a160tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Khnh Vn#251476## 00514000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070034000590220004000930050008000970060024001050080 00500129009001100134010000500145011001500150019001400165020001800179020000900197 020001300206039001000219013000700229#VN09.06387#15000#Vi?t#895.6#^214#Ko Du t y#Truyn tranh#Barasui ; Trn Th Thu Hng dch#T.3#Barasui#Trn Th Thu Hng dch#^aH.#^aKim ng#2009#^a168tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Khnh Vn#251477## 00514000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070034000590220004000930050008000970060024001050080 00500129009001100134010000500145011001500150019001400165020001800179020000900197 020001300206039001000219013000700229#VN09.06388#15000#Vi?t#895.6#^214#Ko Du t y#Truyn tranh#Barasui ; Trn Th Thu Hng dch#T.4#Barasui#Trn Th Thu Hng dch#^aH.#^aKim ng#2009#^a160tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Khnh Vn#251478## 00514000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070034000590220004000930050008000970060024001050080 00500129009001100134010000500145011001500150019001400165020001800179020000900197 020001300206039001000219013000700229#VN09.06389#15000#Vi?t#895.6#^214#Ko Du t y#Truyn tranh#Barasui ; Trn Th Thu Hng dch#T.5#Barasui#Trn Th Thu Hng dch#^aH.#^aKim ng#2009#^a149tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Khnh Vn#251479## 00542000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020007000340030013000410070036000540220004000900050018000940060011001120080 00500123009001100128010000500139011001500144012002200159019001400181020001800195 020000900213020001300222039001000235013000700245#VN09.06390#895.6#^214#13500#Vi ?t#Togari#Truyn tranh#Natsume Yoshinori ; Thu Dng dch#T.8#Natsume Yoshinori #Thu Dng#^aH.#^aKim ng#2009#^a186tr.^b18cm#Dnh cho la tui 17+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Khnh Vn#251480## 00619000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030013000530070050000660220004001160050019001200050014001390060 00900153008001800162009001100180010000500191011001500196012003500211019001400246 020001800260020000900278020001300287039001000300013000700310#VN09.06391#14000#V i?t#895.6#^214#Huyn thoi karate#Truyn tranh#Midoriboshi Takeru, Miyoshi Yuuki ; Duy Ngc dch#T.6#Midoriboshi Takeru#Miyoshi Yuuki#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2009#^a189tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn #Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Khnh Vn#251481## 00555000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020021000340030013000550070029000680220004000970050016001010060006001170080 00500123009001100128010000500139011001500144012003500159019001400194020001800208 020000900226020001300235039001000248013000700258#VN09.06392#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Bp b r bt Odette#Truyn tranh#Julietta Suzuki ; Nh dch#T.2#Julietta S uzuki#Nh #^aH.#^aKim ng#2009#^a183tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi l n#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Khnh Vn#251482## 00555000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020021000340030013000550070029000680220004000970050016001010060006001170080 00500123009001100128010000500139011001500144012003500159019001400194020001800208 020000900226020001300235039001000248013000700258#VN09.06393#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Bp b r bt Odette#Truyn tranh#Julietta Suzuki ; Nh dch#T.3#Julietta S uzuki#Nh #^aH.#^aKim ng#2009#^a186tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi l n#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Khnh Vn#251483## 00561000000000289000450002600110000000500140001102000180002502000090004302000130 00520390010000650140007000750190005000820820006000878080005000930020019000980030 01300117007002600130022000500156006000500161008001800166009001100184010000500195 011001500200019001400215012003500229013000700264#VN09.06394#Marimo Ragawa#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Khnh Vn#14000#Vi?t#895.6#^214#u trng r c la#Truyn tranh#Marimo Ragawa ; Nana dch#T.13#Nana#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#251484# # 00561000000000289000450002600110000000500140001102000180002502000090004302000130 00520390010000650140007000750190005000820820006000878080005000930020019000980030 01300117007002600130022000500156006000500161008001800166009001100184010000500195 011001500200019001400215012003500229013000700264#VN09.06395#Marimo Ragawa#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Khnh Vn#14000#Vi?t#895.6#^214#u trng r c la#Truyn tranh#Marimo Ragawa ; Nana dch#T.14#Nana#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a188tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#251485# # 00524000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020010000340030013000440070036000570220004000930050017000970060012001140080 01800126009001100144010000500155011001500160019001400175020001800189020000900207 020001300216039001000229013000700239#VN09.06396#14000#Vi?t#895.6#^214#Inu Yasha #Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.3#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhu ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a194tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Khnh Vn#251486## 00524000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020010000340030013000440070036000570220004000930050017000970060012001140080 01800126009001100144010000500155011001500160019001400175020001800189020000900207 020001300216039001000229013000700239#VN09.06397#14000#Vi?t#895.6#^214#Inu Yasha #Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.4#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhu ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a184tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Khnh Vn#251487## 00519000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020015000340030013000490070031000620220004000930050015000970060009001120080 01800121009001100139010000500150011001500155019001400170020001800184020000900202 020001300211039001000224013000700234#VN09.06398#14000#Vi?t#895.6#^214#Hajime l s 1#Truyn tranh#Watanabe Taeko ; Lc Nhn dch#T.7#Watanabe Taeko#Lc Nhn#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#Khnh Vn#251488## 00519000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020015000340030013000490070031000620220004000930050015000970060009001120080 01800121009001100139010000500150011001500155019001400170020001800184020000900202 020001300211039001000224013000700234#VN09.06399#14000#Vi?t#895.6#^214#Hajime l s 1#Truyn tranh#Watanabe Taeko ; Lc Nhn dch#T.6#Watanabe Taeko#Lc Nhn#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#Khnh Vn#251489## 00542000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070029000650220005000940080018000990090011001170100 00500128011001500133019001400148020001800162020000900180020001300189039001000202 012004000212006000500252013000700257#VN09.06400#14000#Vi?t#895.6#^214#Thin ng Tokyo#Truyn tranh#Yoshiki Nakamura ; BaKa dch#T.17#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a188tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#K hnh Vn#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#BaKa#251490## 00542000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070029000650220005000940080018000990090011001170100 00500128011001500133019001400148020001800162020000900180020001300189039001000202 012004000212006000500252013000700257#VN09.06401#14000#Vi?t#895.6#^214#Thin ng Tokyo#Truyn tranh#Yoshiki Nakamura ; BaKa dch#T.18#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a192tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#K hnh Vn#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#BaKa#251491## 00563000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900100 00510120040000610140007001010190005001080820006001138080005001190020010001240030 01300134007002900147022000500176005001400181006000800195008001800203009001100221 010000500232011001500237019001400252013000700266#VN09.06402#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#Khnh Vn#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#14000#Vi? t#895.6#^214#Hana Kimi#Truyn tranh#Nakajo Hisaya ; Hi Yn dch#T.21#Nakajo His aya#Hi Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a180tr.^b18cm#Dch Nht Bn#25149 2## 00563000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900100 00510120040000610140007001010190005001080820006001138080005001190020010001240030 01300134007002900147022000500176005001400181006000800195008001800203009001100221 010000500232011001500237019001400252013000700266#VN09.06403#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#Khnh Vn#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#14000#Vi? t#895.6#^214#Hana Kimi#Truyn tranh#Nakajo Hisaya ; Hi Yn dch#T.22#Nakajo His aya#Hi Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a185tr.^b18cm#Dch Nht Bn#25149 3## 00513000000000277000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900100 00510140007000610190005000680820006000738080005000790020018000840030013001020070 02600115022000500141005001100146006000800157008001800165009001100183010000500194 011001500199019001400214013000700228#VN09.06404#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Khnh Vn#14000#Vi?t#895.6#^214#Kht vng v ch#Truyn tranh#Koyama Y uu ; Hi Th dch#T.17#Koyama Yuu#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a18 8tr.^b18cm#Dch Nht Bn#251494## 00513000000000277000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900100 00510140007000610190005000680820006000738080005000790020018000840030013001020070 02600115022000500141005001100146006000800157008001800165009001100183010000500194 011001500199019001400214013000700228#VN09.06405#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Khnh Vn#14000#Vi?t#895.6#^214#Kht vng v ch#Truyn tranh#Koyama Y uu ; Hi Th dch#T.18#Koyama Yuu#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a18 3tr.^b18cm#Dch Nht Bn#251495## 00550000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020017000340030013000510290015000640070032000790220004001110050017001150080 01800132009001100150010000500161011001500166019001400181020001800195020000900213 020001300222039001000235006000800245013000700253#VN09.06406#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Chic ly k diu#Truyn tranh#Mirumo de pon!#Shinozuka Hiromu ; M Hnh dch# T.3#Shinozuka Hiromu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a183tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Khnh Vn#M Hnh#251496## 00550000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020017000340030013000510290015000640070032000790220004001110050017001150080 01800132009001100150010000500161011001500166019001400181020001800195020000900213 020001300222039001000235006000800245013000700253#VN09.06407#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Chic ly k diu#Truyn tranh#Mirumo de pon!#Shinozuka Hiromu ; M Hnh dch# T.4#Shinozuka Hiromu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a179tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Khnh Vn#M Hnh#251497## 00550000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020017000340030013000510290015000640070032000790220004001110050017001150080 01800132009001100150010000500161011001500166019001400181020001800195020000900213 020001300222039001000235006000800245013000700253#VN09.06408#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Chic ly k diu#Truyn tranh#Mirumo de pon!#Shinozuka Hiromu ; M Hnh dch# T.5#Shinozuka Hiromu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a183tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Khnh Vn#M Hnh#251498## 00550000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020017000340030013000510290015000640070032000790220004001110050017001150080 01800132009001100150010000500161011001500166019001400181020001800195020000900213 020001300222039001000235006000800245013000700253#VN09.06409#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Chic ly k diu#Truyn tranh#Mirumo de pon!#Shinozuka Hiromu ; M Hnh dch# T.6#Shinozuka Hiromu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Khnh Vn#M Hnh#251499## 00514000000000277000450002600110000002000130001102000180002402000090004203900100 00510140007000610190005000680820006000738080005000790020011000840030013000950070 03000108022000500138005001500143006000800158008001800166009001100184010000500195 011001500200019001400215013000700229#VN09.06410#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Khnh Vn#14000#Vi?t#895.6#^214#Cross game#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.12#Adachi Mitsuru#Cm Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a1 85tr.^b18cm#Dch Nht Bn#251500## 00514000000000277000450002600110000002000130001102000180002402000090004203900100 00510140007000610190005000680820006000738080005000790020011000840030013000950070 03000108022000500138005001500143006000800158008001800166009001100184010000500195 011001500200019001400215013000700229#VN09.06411#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Khnh Vn#14000#Vi?t#895.6#^214#Cross game#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.13#Adachi Mitsuru#Cm Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a1 86tr.^b18cm#Dch Nht Bn#251501## 00570000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900100 00510140007000610190005000680820006000738080005000790020013000840030013000970070 03100110022000500141005001500146008001800161009001100179010000500190011001500195 019001400210012004000224006000900264013000700273#VN09.06412#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#Khnh Vn#14000#Vi?t#895.6#^214#Gi tri cy#Truyn tranh#T akaya Natsuki ; Th Trc dch#T.19#Takaya Natsuki#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 009#^a191tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Th Tr c#251502## 00570000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900100 00510140007000610190005000680820006000738080005000790020013000840030013000970070 03100110022000500141005001500146008001800161009001100179010000500190011001500195 019001400210012004000224006000900264013000700273#VN09.06413#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#Khnh Vn#14000#Vi?t#895.6#^214#Gi tri cy#Truyn tranh#T akaya Natsuki ; Th Trc dch#T.20#Takaya Natsuki#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 009#^a191tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Th Tr c#251503## 00554000000000277000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020014000340070038000480220004000860050019000900060012001090080018001210090 01100139010000500150011001500155012003500170019001400205020001800219020000900237 020001300246039001000259013000700269#VN09.06414#895.6#^214#14000#Vi?t#Cp bi t rng#Nishimori Hiroyuki ; H Th Bnh dch#T.4#Nishimori Hiroyuki#H Th Bnh#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a182tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi l n#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Khnh Vn#251504## 00554000000000277000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020014000340070038000480220004000860050019000900060012001090080018001210090 01100139010000500150011001500155012003500170019001400205020001800219020000900237 020001300246039001000259013000700269#VN09.06415#895.6#^214#14000#Vi?t#Cp bi t rng#Nishimori Hiroyuki ; H Th Bnh dch#T.5#Nishimori Hiroyuki#H Th Bnh#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a186tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi l n#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Khnh Vn#251505## 00571000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020015000340030013000490070033000620220005000950050018001000060008001180080 01800126009001100144010000500155011001500160012003500175019001400210020001800224 020000900242020001300251039001000264013000700274#VN09.06416#895.6#^214#14000#Vi ?t#Hc vin Alice#Truyn tranh#Higuchi Tachibana ; Hi Yn dch#T.15#Higuchi Tac hibana#Hi Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a190tr.^b18cm#Truyn tranh dn h cho Tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Khnh V n#251506## 00571000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020015000340030013000490070033000620220005000950050018001000060008001180080 01800126009001100144010000500155011001500160012003500175019001400210020001800224 020000900242020001300251039001000264013000700274#VN09.06417#895.6#^214#14000#Vi ?t#Hc vin Alice#Truyn tranh#Higuchi Tachibana ; Hi Yn dch#T.14#Higuchi Tac hibana#Hi Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dn h cho Tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Khnh V n#251507## 00589000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020028000340030013000620070036000750220004001110050017001150060012001320080 01800144009001100162010000500173011001500178012003500193019001400228020001800242 020000900260020001300269039001000282013000700292#VN09.06418#13000#Vi?t#895.7#^2 14#Bitagi - anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch# T.7#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a169tr.^b18c m#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Tr uyn tranh#Khnh Vn#251508## 00589000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020028000340030013000620070036000750220004001110050017001150060012001320080 01800144009001100162010000500173011001500178012003500193019001400228020001800242 020000900260020001300269039001000282013000700292#VN09.06419#13000#Vi?t#895.7#^2 14#Bitagi - anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch# T.8#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a167tr.^b18c m#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Tr uyn tranh#Khnh Vn#251509## 00603000000000301000450002600110000001900050001101200400001601400070005608200060 00638080005000690020022000740030013000960290020001090070025001290220005001540080 01800159009001100177010000500188011001500193019001600208020001800224020001100242 020001300253005000900266006000900275039001000284013000700294#VN09.06420#Vi?t#Tru yn tranh dnh cho tui trng thnh#14000#895.1#^214#Ho phng liu nguyn#Tru yn tranh#The ravages of time#Chan Mou ; Kin Huy dch#T.33#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2009#^a195tr.^b18cm#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Chan Mou#Kin Huy#Khnh Vn#251510## 00603000000000301000450002600110000001200400001101400070005101900050005808200060 00638080005000690020022000740030013000960290020001090070025001290220005001540080 01800159009001100177010000500188011001500193019001600208020001800224020001100242 020001300253005000900266006000900275039001000284013000700294#VN09.06421#Truyn t ranh dnh cho tui trng thnh#14000#Vi?t#895.1#^214#Ho phng liu nguyn#Tru yn tranh#The ravages of time#Chan Mou ; Kin Huy dch#T.32#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2009#^a195tr.^b18cm#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Chan Mou#Kin Huy#Khnh Vn#251511## 00539000000000277000450002600110000001400070001101900050001800200120002300300130 00350070042000480220005000900080018000950090011001130100005001240110015001290190 01400144020001800158020000900176020001300185005001500198006002000213039001000233 082000600243808000500249013000700254#VN09.06422#14000#Vi?t#Kaze Hikaru#Truyn t ranh#Watanabe Taeko ; Anh Quyn Dim Chu dch#T.23#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2009#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Watan abe Taeko#Anh Quyn Dim Chu#Khnh Vn#895.6#^214#251512## 00539000000000277000450002600110000001400070001101900050001800200120002300300130 00350070042000480220005000900080018000950090011001130100005001240110015001290190 01400144020001800158020000900176020001300185005001500198006002000213039001000233 082000600243808000500249013000700254#VN09.06423#14000#Vi?t#Kaze Hikaru#Truyn t ranh#Watanabe Taeko ; Anh Quyn Dim Chu dch#T.24#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2009#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Watan abe Taeko#Anh Quyn Dim Chu#Khnh Vn#895.6#^214#251513## 00655000000000313000450002600110000002000130001102000180002402000110004203900100 00530140007000630190005000700820006000758080005000810020014000860030013001000070 05400113022000500167221001600172005001600188005001500204006001500219008001800234 009001100252010000500263011001500268012003500283019001600318013000700334#VN09.06 424#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Khnh Vn#14500#Vi?t#895.1#^214#T hn binh 3.5#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Cng Tia Chp dch# T.19#Luyn thn binh#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#Cng Tia Chp#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a135tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Trun g Quc#251514## 00656000000000313000450002600110000002000130001102000180002402000110004203900100 00530140007000630190005000700820006000758080005000810020014000860030013001000070 05400113022000500167221001700172005001600189005001500205006001500220008001800235 009001100253010000500264011001500269012003500284019001600319013000700335#VN09.06 425#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Khnh Vn#14500#Vi?t#895.1#^214#T hn binh 3.5#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Cng Tia Chp dch# T.20#Tng lai bt n#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#Cng Tia Chp#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a137tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Tru ng Quc#251515## 00610000000000301000450002600110000002000110001102000130002202000180003503900100 00530190005000630820006000688080005000740140007000790020008000860030013000940070 04600107022000500153008001800158009001100176010000500187011001500192012004000207 019001600247005001400263005001300277006001100290013000700301#VN09.06426#Trung Qu c#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Khnh Vn#Vi?t#895.1#^214#14000#V thn#Truy n tranh#Wan Yat Leung, Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.50#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tr#2009#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Q uc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#251516## 00610000000000301000450002600110000002000110001102000130002202000180003503900100 00530190005000630820006000688080005000740140007000790020008000860030013000940070 04600107022000500153008001800158009001100176010000500187011001500192012004000207 019001600247005001400263005001300277006001100290013000700301#VN09.06427#Trung Qu c#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Khnh Vn#Vi?t#895.1#^214#14000#V thn#Truy n tranh#Wan Yat Leung, Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.51#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tr#2009#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Q uc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#251517## 00752000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200150 00480030019000630070015000820140007000970190005001040080005001090090019001140100 00500133011001500138013000700153019000300160082001000163808000500173021019400178 020001900372020000900391039001000400020001700410020000400427020000700431#VN09.06 428#VN09.06429#VN09.06430#Nguyn Vn Sn#Ca s m rng#Tiu lun ph bnh#Nguy n Vn Sn#39000#Vi?t#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a175tr.^b19cm#251518#VH#895. 92234#^214#Gm cc bi tiu lun ph bnh th, truyn ngn, phng php ngh thu t, ni dung tc phm v nhiu tc gi nh Nguyn Du, Nguyn nh Thi, Trn Nhu n Minh, Trnh Cng Sn, Phm Thanh Khng...#Nghin cu vn hc#Vit Nam#Khnh V n#Ph bnh vn hc#Th#Truyn## 00538000000000289000450002600110000002600110001100200170002200300040003900700090 00430140007000520140006000590010009000650190005000740080005000790090019000840100 00500103011001500108019000300123082001000126808000500136015006000141013000700201 020001700208020000900225020000400234039001000238#VN09.06431#VN09.06432#Min t ti yu#Th#V Dng#30000#1000b#V Dng#Vi?t#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a1 19tr.^b19cm#VH#895.92214#^214#Tin ti k nim 1000 nm Thng Long - H Ni - 10 10 - 2010#251519#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Khnh Vn## 00453000000000265000450002600110000002600110001100200070002200300040002900700170 00330140007000500010017000570190005000740080005000790090019000840100005001030110 01400108019000300122082001000125808000500135013000700140020001700147020000900164 020000400173039001000177#VN09.06434#VN09.06433#Li c#Th#Nguyn Th Ngha#22000 #Nguyn Th Ngha#Vi?t#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a78tr.^b19cm#VH#895.92214# ^214#251520#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Khnh Vn## 00457000000000265000450002600110000002600110001100200160002200300040003800700140 00420140007000560010014000630190005000770080005000820090019000870100005001060110 01500111019000300126082001000129808000500139013000700144020001700151020000900168 020000400177039001000181#VN09.06435#VN09.06436#Ln gi xn xao#Th#Ngc Vn Bang #30000#Ngc Vn Bang#Vi?t#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a103tr.^b19cm#VH#895.92 214#^214#251521#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Khnh Vn## 00452000000000265000450002600110000002600110001100200150002200300040003700700120 00410140007000530010012000600190005000720080005000770090019000820100005001010110 01500106019000300121082001000124808000500134013000700139020001700146020000900163 020000400172039001000176#VN09.06437#VN09.06438#Gi na kia...#Th#L Th Toan#36 000#L Th Toan#Vi?t#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a101tr.^b19cm#VH#895.92214#^ 214#251522#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Khnh Vn## 00486000000000277000450002600110000002600110001100200090002200300040003100700100 00350140007000450010010000520190005000620080005000670090019000720100005000910110 01500096019000300111082001000114808000500124015003200129013000700161020001700168 020000900185020000400194039001000198#VN09.06439#VN09.06440#Ngn nn#Th#Thanh Ca o#30000#Thanh Cao#Vi?t#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a112tr.^b19cm#VH#895.92214 #^214#Tn tht tc gi: Cao Ngc Chu#251523#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Khnh Vn## 00691000000000325000450002600110000002600110001100200190002200300040004100700440 00450140007000890190005000960080005001010090019001060100005001250110015001300190 00300145082001200148808000500160015007600165005001100241005000800252005002100260 00500170028100500200029801300070031802000170032502000090034202000040035103900100 0355#VN09.06441#VN09.06442#Nhp cu nm thng#Th#Hong Thu, L Thu, Phm Th Phng Thu..#50000#Vi?t#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a213tr.^b19cm#VH#895.922 1008#^214#Tuyn tp th cho mng 50 nm thnh lp trng cao ng S phm Qung Ninh#Hong Thu#L Thu#Phm Th Phng Thu#Hong Th Thng#Hong L Thu Tra ng#251524#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Khnh Vn## 00504000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200100003300300160 00430070019000590140007000780010019000850190005001040080005001090090019001140100 00500133011001500138019000300153082001000156808000500166013000700171020001700178 020000900195020001200204039001000216#VN09.06443#VN09.06445#VN09.06444#o nng# Tp truyn ngn#Nguyn Th M Dung#31000#Nguyn Th M Dung#Vi?t#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2009#^a187tr.^b19cm#VH#895.92234#^214#251525#Vn hc hin i#Vit Nam #Truyn ngn#Khnh Vn## 00490000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200120003300300120 00450070013000570140007000700010013000770190005000900080005000950090019001000100 00500119011001500124019000300139082001000142808000500152013000700157020001700164 020000900181020001200190039001000202#VN09.06446#VN09.06447#VN09.06448#Bn a oa n#Tiu thuyt#V Tho Ngc#40000#V Tho Ngc#Vi?t#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009 #^a247tr.^b19cm#VH#895.92234#^214#251526#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#K hnh Vn## 00505000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200220003300300110 00550070016000660140007000820010016000890190005001050080005001100090019001150100 00500134011001500139019000300154082001000157808000500167013000700172020001700179 020000900196020001200205039001000217#VN09.06449#VN09.06451#VN09.06450#a con c a thn linh#Tp truyn#Trn Quang Vinh#38000#Trn Quang Vinh#Vi?t#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2009#^a231tr.^b19cm#VH#895.92234#^214#251527#Vn hc hin i#Vit Na m#Truyn ngn#Khnh Vn## 00461000000000265000450002600110000002600110001100200140002200300140003600700120 00500140007000620010012000690190005000810080005000860090019000910100005001100110 01500115019000300130082001000133808000500143013000700148020001700155020000900172 020000400181039001000185#VN09.06452#VN09.06453#Khc giao ma#Tuyn tp th#V nh ng#40000#V nh ng#Vi?t#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a198tr.^b19cm#VH#89 5.92214#^214#251528#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Khnh Vn## 00457000000000265000450002600110000002600110001100200180002200300040004000700130 00440140007000570010013000640190005000770080005000820090019000870100005001060110 01500111019000300126082001000129808000500139013000700144020001700151020000900168 020000400177039001000181#VN09.06454#VN09.06455#i b sng trng#Th# Vn Luy n#35000# Vn Luyn#Vi?t#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a139tr.^b19cm#VH#895.92 214#^214#251529#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Khnh Vn## 00805000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200320003300700360 00650140007001010010017001080190005001250080005001300090034001350100005001690110 01500174019000500189082000700194808000500201006001300206013000700219021018900226 02000190041502000080043402000120044202000040045403900100045802000040046802000070 0472#VN09.06456#VN09.06457#VN09.06458#Tchkhov - cuc i v tc phm#Sophie Laf fitte ; L K Thng dch#32000#Laffitte, Sophie#Vi?t#^aH.#^aThi i^bCng ty Sch Thi i#2009#^a216tr.^b19cm#Dch#891.73#^214#L K Thng#251530#Gii thi u cuc i v s nghip sng tc, tng sng tc, ngh thut sng tc v nhng yu t bi cnh x hi, khoa hc, ngh thut, o c, tn gio, con ngi c nh hng n Skhp#Nghin cu vn hc#Tc gi#Truyn ngn#Nga#Khnh Vn#Th#Sk hp## 00737000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200430003300700310 00760140007001070010015001140190005001290080005001340090034001390100005001730110 01500178019000500193082000400198808000500202006001000207013000700217021011100224 020001900335020000800354020000900362020000300371020003700374039001200411#VN09.06 459#VN09.06460#VN09.06461#Edgar Poe - kht khao sng to v hu dit#Jacques Cab au ; Khng c dch#28000#Cabau, Jacques#Vi?t#^aH.#^aThi i^bCng ty Sch Th i i#2009#^a185tr.^b19cm#Dch#813#^214#Khng c#251531#Gii thiu cuc i v s nghip vn chng cng t duy sng tc, ngh thut sng tc ca nh vn M Ed gar Poe#Nghin cu vn hc#Tc gi#Tc phm#M#Poe, Edgar, Nh vn, 1809 - 1849, M#Phng Dung## 00819000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200370003300700330 00700140007001030010012001100190005001220080005001270090034001320100005001660110 01500171019000500186082000400191808000500195006001500200013000700215021015600222 02000190037802000080039702000090040502000080041402000050042202000540042703900120 0481#VN09.06463#VN09.06462#VN09.06464#Saint-Exupry - cuc i v tc phm#Luc E stang ; Chu Vn Thun dch#30000#Estang, Luc#Vi?t#^aH.#^aThi i^bCng ty Sc h Thi i#2009#^a199tr.^b19cm#Dch#843#^214#Chu Vn Thun#251532#Gii thiu cu c i ca nh vn Php Saint - Exupry cng nhng tc phm ca ng gn lin vi hin thc cuc sng m ng tri qua trong ngnh hng khng#Nghin cu vn h c#Tc gi#Tc phm#Tiu s#Php#Saint - Exupry Atoine de, Nh vn, 1900 - 1944, Php#Phng Dung## 00559000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200240003300700370 00570140007000940010015001010190005001160080005001210090034001260100005001600110 01500165019001600180082000600196808000500202006001500207013000700222020001700229 020001100246020001200257039001200269#VN09.06465#VN09.06467#VN09.06466#Ty Thi nht m nhn#ng Vn Khanh ; Nguyn c Ln dch#58000#ng Vn Khanh#Vi?t#^a H.#^aThi i^bCng ty Sch Thi i#2009#^a393tr.^b19cm#Dch Trung Quc#895.1#^ 214#Nguyn c Ln#251533#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Phng Dung## 00704000000000277000450002600110000002600110001100200370002200300410005900700140 01000140007001140010014001210190005001350080005001400090021001450100005001660110 01500171019000300186082001000189808000500199013000700204021017100211020001600382 020000900398020000700407039001200414#VN09.06468#VN09.06469#Ngi li xe mt hai bnh phi bit#Dng cho dy v hc li xe mt hai bnh#Phm Gia Nghi#18000#Ph m Gia Nghi#Vi?t#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a107tr.^b19cm#XH#343.59709#^214 #251534#Gii thiu v lut giao thng ng b v nhng hng dn c th k nng iu khin xe m t hai bnh km theo 75 cu hi v p n dng cho kim tra c p giy php li xe#Lut giao thng#ng b#Xe my#Phng Dung## 00467000000000265000450002600110000002600110001100200090002200300040003100700110 00350140007000460010011000530190005000640080018000690090027000870100005001140110 01500119019000300134082001000137808000500147013000700152020001700159020000900176 020000400185039001200189#VN09.06470#VN09.06471#Chiu xa#Th#Trn Tuyn#30000#Tr n Tuyn#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a107tr.^b19cm#V H#895.92214#^214#251535#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Phng Dung## 00575000000000289000450002600110000000200150001100300130002600700360003901400060 00750190005000810080018000860090027001040100005001310110017001360190003001530820 00900156808000500165005001600170005000900186012002000195013000700215020001800222 020001100240020000900251020001300260039001200273#VN09.06472#Quyn sch c#Truy n tranh#Li: Nguyn Nht nh ; V: Mai Rng#7000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aVn n gh Tp. H Ch Minh#2009#^a26tr.^b19x19cm#VH#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Mai R ng#Truyn tranh t mu#251536#Vn hc thiu nhi#Tp t mu#Vit Nam#Truyn tran h#Phng Dung## 00514000000000277000450002600110000002600110001100200120002200300040003400700120 00380140007000500010012000570190005000690080018000740090027000920100005001190110 01400124019000300138082001000141808000500151015003100156013000700187020001700194 020000900211020000400220039001200224#VN09.06473#VN09.06474#Ba du chm#Th#V nh n#16000#V nh n#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009 #^a65tr.^b19cm#VH#895.92214#^214#Tn tht tc gi: V nh Minh#251537#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#Phng Dung## 00507000000000265000450002600110000002600110001100200190002200300040004100700290 00450010014000740190005000880080018000930090027001110100005001380110015001430190 00300158082001200161808000500173005001400178013000700192020001700199020000900216 020000400225039001200229#VN09.06475#VN09.06476#Gc nh yu thng#Th#Mai Thanh Tm, L Minh Khanh#Mai Thanh Tm#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Mi nh#2009#^a131tr.^b19cm#VH#895.9221008#^214#L Minh Khanh#251538#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#Phng Dung## 00498000000000265000450002600110000002600110001100200260002200300040004800700180 00520140007000700010018000770190005000950080018001000090027001180100005001450110 01500150019000300165082001000168808000500178013000700183020001700190020000900207 020000400216039001200220#VN09.06477#VN09.06478#Ting chim v nhnh r...#Th#Ph m Th Cc Vng#20000#Phm Th Cc Vng#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a139tr.^b19cm#VH#895.92214#^214#251539#Vn hc hin i#Vit Nam #Th#Phng Dung## 00479000000000265000450002600110000002600110001100200130002200300040003500700150 00390140007000540010015000610190005000760080018000810090027000990100005001260110 01500131019000300146082001000149808000500159013000700164020001700171020000900188 020000400197039001200201#VN09.06479#VN09.06480#Sng Ba Bng#Th#Nguyn Cao Bo#2 7000#Nguyn Cao Bo#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a10 8tr.^b19cm#VH#895.92214#^214#251540#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Phng Dung## 00565000000000289000450002600110000002600110001100200210002200300090004300700210 00520140007000730010011000800190005000910080018000960090027001140100005001410110 01500146019000300161082001200164808000500176015003600181005000900217013000700226 020001700233020000400250039001200254020000900266#VN09.06481#VN09.06482#Song tuy n ip khc#Tnh th#Ngn Giang, Thu Mai#35000#Ngn Giang#Vi?t#^aTp. H Ch Mi nh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a191tr.^b19cm#VH#895.9221008#^214#Tn tht t c gi: Nguyn Thanh Long#Thu Mai#251541#Vn hc hin i#Th#Phng Dung#Vit Nam## 00520000000000277000450002600110000002600110001100200160002200300040003800700110 00420140007000530010011000600190005000710080018000760090027000940100005001210110 01500126019000300141082001000144808000500154015003400159013000700193020001700200 020000900217020000400226039001200230#VN09.06483#VN09.06484#Mt thi nh#Th#K ao Nguyn#30000#Kao Nguyn#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#20 09#^a139tr.^b19cm#VH#895.92214#^214#Tn tht tc gi: Nguyn Vn Bim#251542#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Phng Dung## 00481000000000265000450002600110000002600110001100200190002200300040004100700130 00450140007000580010013000650190005000780080018000830090027001010100005001280110 01500133019000300148082001000151808000500161013000700166020001700173020000900190 020000400199039001200203#VN09.06485#VN09.06486#i v ni ma nng#Th# Huy Tha nh#25000# Huy Thanh#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a 129tr.^b19cm#VH#895.92214#^214#251543#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Phng Dung# # 00453000000000253000450002600110000002600110001100200150002200300040003700700110 00410010011000520190005000630080018000680090027000860100005001130110014001180190 00300132082001000135808000500145013000700150020001700157020000900174020000400183 039001200187#VN09.06487#VN09.06488#i dng k c#Th#T S Hng#T S Hng#Vi?t #^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a91tr.^b19cm#VH#895.92214#^2 14#251544#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Phng Dung## 00615000000000313000450002600110000002600110001100200230002200300040004500700440 00490140007000930190005001000080018001050090027001230100005001500110015001550190 00300170082000900173808000500182005000900187005001400196005001700210005001200227 005001300239013000700252020001700259020000900276020000400285039001200289#VN09.06 489#VN09.06490#Sng vng trng khuyt#Th#Thin An, V Thanh Bnh, Phan Thu Ph ng..#20000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a107tr.^b19 cm#VH#895.9221#^214#Thin An#V Thanh Bnh#Phan Thu Phng#Vu Tn Ti#Trn Anh Thi#251545#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Phng Dung## 00499000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200180003300300110 00510070013000620010013000750190005000880080018000930090027001110100005001380110 01500143019000300158082001000161808000500171013000700176020001700183020000900200 020001200209039001200221#VN09.06491#VN09.06493#VN09.06492#t cc tnh yu#Tp truyn#Nguyn Qunh#Nguyn Qunh#Vi?t#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Mi nh#2009#^a122tr.^b19cm#VH#895.92234#^214#251546#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Phng Dung## 00509000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200150003300300040 00480070011000520140007000630010011000700190005000810080005000860090010000910100 00500101011001500106019000300121082001000124808000500134015003100139013000700170 020001700177020000900194020000400203039001200207#VN09.06494#VN09.06495#VN09.0649 6#Khc xun tnh#Th#Thun Bng#30000#Thun Bng#Vi?t#^aH.#^aVn hc#2009#^a239 tr.^b19cm#VH#895.92214#^214#Tn tht tc gi: Th Thun#251547#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Phng Dung## 00455000000000265000450002600110000002600110001100200080002200300040003000700170 00340140007000510010017000580190005000750080005000800090019000850100005001040110 01400109019000300123082000900126808000500135013000700140020001700147020000900164 020000400173039001200177#VN09.06497#VN09.06498#Gi gi#Th#Nguyn Xun Vinh#3000 0#Nguyn Xun Vinh#Vi?t#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a63tr.^b16cm#VH#895.9221# ^214#251548#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Phng Dung## 00453000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200090003400300040 00430070012000470140007000590140006000660190005000720820010000778080005000870080 00500092009001900097010000500116011001700121013000700138020001700145020000900162 020000400171039001200175#VN09.06499#VN09.06500#L Quc Hn#Bt bin#Th#L Quc Hn#30000#1000b#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a88tr.^b17x17 cm#251549#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Phng Dung## 00485000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200220003500300160 00570070013000730140007000860140005000930190005000980820010001038080005001130080 00500118009001900123010000500142011001500147013000700162020001700169020000900186 020001200195039001200207#VN09.06501#VN09.06502#Lu Quc Ho#Cu ng dao lng V i#Tp truyn ngn#Lu Quc Ho#42000#300b#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi N h vn#2009#^a220tr.^b19cm#251550#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Phng D ung## 00442000000000265000450002600110000002600110001100100080002200200080003000300040 00380070008000420140007000500140006000570190005000630820011000688080005000790080 00500084009001900089010000500108011001400113013000700127020001700134020000900151 020000400160039001200164#VN09.06503#VN09.06504#T Sinh#Hn qu#Th#T Sinh#27500 #1000b#Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a72tr.^b19cm#251551#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Phng Dung## 00650000000000325000450002600110000002600110001100200130002200300040003500700350 00390140007000740140006000810190005000870820012000928080005001040080005001090090 01900114010000500133011002500138005001500163005000800178005000800186005000800194 00500160020201500570021801300070027502000170028202000090029902000040030803900120 0312#VN09.06506#VN09.06505#m Vc Xanh#Th#Nguyn Th Hoa, Bc Hi, Sn Hi..#3 5000#1000b#Vi?t#895.9221008#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a193tr., 9tr. n h^b19cm#Nguyn Th Hoa#Bc Hi#Sn Hi#Phan K#Phm Th Chuyn#TTS ghi: Cu lc b Hu tr m Vc. Thnh ph Vnh Yn#251552#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Ph ng Dung## 00765000000000301000450002600110000002600110001100100150002200200290003700700430 00660140007001090140006001160190005001220820006001278080005001330080005001380090 02300143010000500166011001500171005001400186005001200200013000700212021019500219 020000400414020001300418020000900431020001100440039001200451#VN09.06507#VN09.065 08#Nguyn c Lu#Mt s bnh quan trng ln#Nguyn c Lu, Nguyn Hu V, V Nh Qun#28000#2000b#Vi?t#636.4#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a251tr. ^b19cm#Nguyn Hu V#V Nh Qun#251553#Nhng kin thc c bn v bnh v cc bi n php phng, tr nhng bnh thng gp ln nh bnh truyn nhim, bnh k si nh trng, ni khoa, sn khoa, ngoi khoa, nhim c, bnh trao i cht...#Ln#B nh gia sc#iu tr#Phng bnh#Phng Dung## 00468000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200190003600300040 00550070014000590140007000730140005000800190005000850820010000908080005001000080 01800105009001100123010000500134011001400139013000700153020001700160020000900177 020000400186039001200190#VN09.06509#VN09.06510#Phm nh Ph#Ht ging cha gieo# Th#Phm nh Ph#25000#400b#Vi?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2 009#^a93tr.^b19cm#251554#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Phng Dung## 00452000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200160003900300040 00550070017000590140005000760190005000810820010000868080005000960080018001010090 01100119010000500130011001400135013000700149020001700156020000900173020000400182 039001200186#VN09.06512#VN09.06511#Nguyn Phc Hu#Ci i tm gi#Th#Nguyn P hc Hu#500b#Vi?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a49tr.^b19c m#251555#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Phng Dung## 00463000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200400 00230070009000630220004000720050009000760080018000850090023001030100005001260110 01400131013000700145020001100152020001000163020000800173020000900181020001400190 039000500204#7000#Vi?t#372.21#^214#B t mu v lm quen ch ci ting Anh#Thi n n#T.1#Thin n#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a27tr.^b24cm#25 1556#Tp t mu#Ting Anh#Ch ci#Mu gio#Sch mu gio#Dung## 00463000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200400 00230070009000630220004000720050009000760080018000850090023001030100005001260110 01400131013000700145020001100152020001000163039000500173020000800178020000900186 020001400195#7000#Vi?t#372.21#^214#B t mu v lm quen ch ci ting Anh#Thi n n#T.2#Thin n#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a27tr.^b24cm#25 1557#Tp t mu#Ting Anh#Dung#Ch ci#Mu gio#Sch mu gio## 00440000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200200 00230070023000430220004000660050012000700050010000820080018000920090023001100100 00500133011001400138013000700152020001100159020000900170020001400179039000500193 #4500#Vi?t#372.21#^214#B tp v v t mu#Minh Nguyt, Hunh Mai#T.1#Minh Nguy t#Hunh Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a14tr.^b24cm#251558# Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Dung## 00440000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200200 00230070023000430220004000660050012000700050010000820080018000920090023001100100 00500133011001400138013000700152020001100159020000900170020001400179039000500193 #4500#Vi?t#372.21#^214#B tp v v t mu#Minh Nguyt, Hunh Mai#T.2#Minh Nguy t#Hunh Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a16tr.^b24cm#251559# Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Dung## 00428000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200200 00230070028000430220004000710050012000750050015000870080005001020090014001070100 00500121011001400126013000700140020001100147020000900158020001400167039000500181 #4500#Vi?t#372.21#^214#B tp v v t mu#Trn Phng, Trn Th Thanh#T.1#Trn Phng#Trn Th Thanh#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a16tr.^b24cm#251560#Tp t mu#M u gio#Sch mu gio#Dung## 00370000000000205000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200310 00230220004000540080018000580090023000760100005000990110014001040130007001180200 01100125020000900136020001400145039000500159#7000#Vi?t#372.21#^214#Tp t mu p hong cnh Vit Nam#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a31tr.^b24 cm#251561#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Dung## 00370000000000205000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200310 00230220004000540080018000580090023000760100005000990110014001040130007001180200 01100125020000900136020001400145039000500159#7000#Vi?t#372.21#^214#Tp t mu p hong cnh Vit Nam#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a31tr.^b24 cm#251562#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Dung## 00352000000000193000450000200280000001400060002801400060003408200070004080800050 00470080018000520090023000700100005000930110014000980130007001120200011001190200 00900130020001400139039000500153#Tp t mu cc mn th thao#6000#5000b#372.21# ^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a24tr.^b24cm#251563#Tp t m u#Mu gio#Sch mu gio#Dung## 00357000000000193000450000200330000001400060003301400060003908200070004580800050 00520080018000570090023000750100005000980110014001030130007001170200011001240200 00900135020001400144039000500158#Tp t mu giao thng ng thu#6000#5000b#37 2.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a24tr.^b24cm#251564#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Dung## 00355000000000193000450000200310000001400060003101400060003708200070004380800050 00500080018000550090023000730100005000960110014001010130007001150200011001220200 00900133020001400142039000500156#Tp t mu th gii thi trang#6000#5000b#372. 21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a24tr.^b24cm#251565#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Dung## 00423000000000229000450000200180000000700230001801400060004101400060004708200070 00538080005000600080018000650090023000830100005001060110014001110050010001250050 01200135013000700147020001100154020000900165020001400174039000500188#Tp t mu vt#Thin Lc, Minh Nguyt#6000#5000b#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. V n ho Si Gn#2009#^a23tr.^b24cm#Thin Lc#Minh Nguyt#251566#Tp t mu#Mu gi o#Sch mu gio#Dung## 00434000000000229000450000200290000000700230002901400060005201400060005808200070 00648080005000710080018000760090023000940100005001170110014001220050010001360050 01200146013000700158020001100165020000900176020001400185039000500199#Tp t mu b st - lng c#Thin Lc, Minh Nguyt#6000#5000b#372.21#^214#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a23tr.^b24cm#Thin Lc#Minh Nguyt#251567#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Dung## 00433000000000229000450000200280000000700230002801400060005101400060005708200070 00638080005000700080018000750090023000930100005001160110014001210050010001350050 01200145013000700157020001100164020000900175020001400184039000500198#Tp t mu cc loi nhc c#Thin Lc, Minh Nguyt#6000#5000b#372.21#^214#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a23tr.^b24cm#Thin Lc#Minh Nguyt#251568#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Dung## 00452000000000241000450000200250000000700230002501400060004801400060005408200070 00608080005000670080018000720090023000900100005001130110014001180050010001320050 01200142013000700154020001100161020000900172020000500181020001400186039001000200 #Tp t mu cc loi chim#Thin Lc, Minh Nguyt#6000#5000b#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a23tr.^b24cm#Thin Lc#Minh Nguyt#25156 9#Tp t mu#Mu gio#Chim#Sch mu gio#Thuy Dung## 00427000000000229000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200320 00230220004000550080018000590090023000770100005001000110014001050120021001190130 00700140020000900147020001100156020000600167020001400173039001000187#5000#Vi?t# 372.63#^214#V li c vit ch mu - lp 3#Q.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a31tr.^b24cm#Gip em vit ch p#251570#Tp vit#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#Thuy Dung## 00427000000000229000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200320 00230220004000550080018000590090023000770100005001000110014001050130007001190120 02100126020000900147020001100156020000600167020001400173039001000187#5000#Vi?t# 372.63#^214#V li c vit ch mu - lp 1#Q.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a31tr.^b24cm#251571#Gip em vit ch p#Tp vit#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#Thuy Dung## 00427000000000229000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200320 00230220004000550080018000590090023000770100005001000110014001050130007001190120 02100126020000900147020001100156020000600167020001400173039001000187#5000#Vi?t# 372.63#^214#V li c vit ch mu - lp 1#Q.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a31tr.^b24cm#251572#Gip em vit ch p#Tp vit#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#Thuy Dung## 00427000000000229000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200320 00230220004000550080018000590090023000770100005001000110014001050130007001190120 02100126020000900147020001100156020000600167020001400173039001000187#5000#Vi?t# 372.63#^214#V li c vit ch mu - lp 4#Q.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a31tr.^b24cm#251573#Gip em vit ch p#Tp vit#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#Thuy Dung## 00421000000000229000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200260 00230220004000490080018000530090023000710100005000940110014000990120021001130130 00700134020000900141020001100150020000600161020001400167039001000181#5000#Vi?t# 372.63#^214#V li c vit ch mu 5#Q.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si G n#2009#^a31tr.^b24cm#Gip em vit ch p#251574#Tp vit#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#Thuy Dung## 00458000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200190 00230030027000420220009000690080018000780090023000960100005001190110014001240120 02100138013000700159020000900166020001100175020000600186020001400192039001000206 #4500#Vi?t#372.63#^214#Luyn vit ch p#Dng cho hc sinh tiu hc#Q.2, T.1#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a23tr.^b24cm#Gip em vit ch p# 251575#Tp vit#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#Thuy Dung## 00458000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200190 00230030027000420220009000690080018000780090023000960100005001190110014001240120 02100138013000700159020000900166020001100175020000600186020001400192039001000206 #4500#Vi?t#372.63#^214#Luyn vit ch p#Dng cho hc sinh tiu hc#Q.2, T.2#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a23tr.^b24cm#Gip em vit ch p# 251576#Tp vit#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#Thuy Dung## 00516000000000277000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200070 00230030023000300070021000530220004000740080018000780090023000960100005001190110 01400124013000700138005001000145005001000155004001800165020001100183020000900194 020001100203020001400214039001000228#6000#Vi?t#372.63#^214#Tp t#Dnh cho b 4 - 5 tui#Minh Chu, Huy Thin#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009 #^a23tr.^b24cm#251577#Minh Chu#Huy Thin#Ti bn ln th 1#Tp t mu#Mu gio# Ting Vit#Sch mu gio#Thuy Dung## 00547000000000289000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200280 00230030022000510070021000730220004000940050010000980050010001080080018001180090 02300136010000500159011001400164013000700178020001100185020000900196020000800205 020000900213020001100222020001400233039001000247#6000#Vi?t#372.63#^214#Tp t - tp vit - tp c#Dnh cho b 5 -6 tui#Minh Chu, Huy Thin#T.1#Minh Chu#Huy Thin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a23tr.^b24cm#251578#Tp t mu#Mu gio#Tp c#Tp vit#Ting Vit#Sch mu gio#Thuy Dung## 00547000000000289000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200280 00230030022000510070021000730220004000940050010000980050010001080080018001180090 02300136010000500159011001400164013000700178020001100185020000900196020000800205 020000900213020001100222020001400233039001000247#6000#Vi?t#372.63#^214#Tp t - tp vit - tp c#Dnh cho b 5 -6 tui#Minh Chu, Huy Thin#T.2#Minh Chu#Huy Thin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a23tr.^b24cm#251579#Tp t mu#Mu gio#Tp c#Tp vit#Ting Vit#Sch mu gio#Thuy Dung## 00948000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00410020042000460070051000880220004001392210020001430080005001630090018001680100 00500186011001500191015006800206021018600274020001600460020001100476020000800487 00600150049500500140051003900100052408200090053480800050054300500080054801200260 0556013000700582020000900589#VL09.02181#VL09.02182#VL09.02183#150000#Vi?t#Khm nh i Nam hi in s l tc bin# Mng Khng dch ; H..: L Duy Chng, H Lng#T.7#Quyn 34 - Quyn 37#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a702tr.^b28cm#TTS ghi: Vin S hc Vit Nam. Trung tm Bo tn Di tch c Hu#Gm cc phn ghi chp v b binh: quan ch, qun hiu trong Kinh, qun chnh, lnh cm, in h, n cch, n tut, binh ch, ngnh v, xt b dng v ban thng, xt x v tuyn qun...#Lch s cn i#Nh Nguyn#B binh# Mng Khng#L Duy Chng#Thu Du ng#959.7029#^214#H Lng#Quc s qun triu Nguyn#251580#Vit Nam## 01071000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00410020042000460070051000880220004001392210020001430080005001630090018001680100 00500186011001600191015006800207021028800275020001600563020001100579020000800590 00600150059800500140061303900100062708200090063780800050064600500080065101200260 0659013000700685020000900692020000800701#VL09.02185#VL09.02184#VL09.02186#200000 #Vi?t#Khm nh i Nam hi in s l tc bin# Mng Khng dch ; H..: L Duy Chng, H Lng#T.8#Quyn 38 - Quyn 43#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a1313tr .^b28cm#TTS ghi: Vin S hc Vit Nam. Trung tm Bo tn Di tch c Hu#Gm cc phn ghi chp v b hnh: l v cc ti trng, li lut v chc v, php tc , h lut vi vic dng phu th v dn trong vic ring, h lut v kho cha, ti n n, cng t, l lut v php tc, qun lut v phng v trong cung, qun chn h, hnh lut v gic cp, kin tng, x n#Lch s cn i#Nh Nguyn#Lut l# Mng Khng#L Duy Chng#Thu Dung#959.7029#^214#H Lng#Quc s qun triu N guyn#251581#Vit Nam#B hnh## 00737000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010014000450020019000590070014000780220004000920080005000960090 02100101010000500122011001500127013000700142005001400149021025600163020001000419 020000900429020001100438039001000449#VL09.02187#VL09.02188#57000#Vi?t#625.1#^21 4#L Xun Quang#Thit k ng st#L Xun Quang#T.2#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2 009#^a187tr.^b27cm#251582#L Xun Quang#Phn tch kh nng vn chuyn thch ng v la chn cc thng s k thut khi thit k ng st. Thit k ga. Phn b on u my, on toa xe v phn khu hnh chnh. Tng cng nng lc ng st ang khai thc. Thit k ci to v pht trin ng st#ng st#Thit k#Gio trnh#Thu Dung## 00731000000000289000450002600110000002600110001100100100002200200280003200700680 00600050012001280050018001400140007001580190005001650820006001708080005001760080 00500181009002100186010000500207011001500212013000700227021015800234020001000392 020000800402020001000410020001100420039001000431#VL09.02189#VL09.02190#L Vn C #Kt cu tng trn ng st#L Vn C, Bi Th Tr, Nguyn Thanh Tng ; Nguyn Thanh Tng ch.b.#Bi Th Tr#Nguyn Thanh Tng#70000#Vi?t#625.1#^214#^aH.#^aGia o thng Vn ti#2009#^a228tr.^b27cm#251583#Trnh by v cu to tng trn ng st, cu to v thit k ng ray, ng ni tip v ng giao ct, tnh cng tuyn ng, ng st khng mi ni#ng st#Kt cu#Tng trn#Gio trnh# Thu Dung## 00693000000000253000450002600110000002600110001100100180002200200300004000700180 00700140007000880190005000950820006001008080005001060080005001110090021001160100 00500137011001500142013000700157021023500164020001000399020000900409020001100418 039001000429#VL09.02191#VL09.02192#Nguyn Trng Lut#Gio trnh thi cng ng s t#Nguyn Trng Lut#80000#Vi?t#625.1#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a275 tr.^b27cm#251584#Trnh by cc khi nim v thi cng ng st; cng tc chun b v ph tr trong thi cng ng st; thi cng nn ng, cu cng, nh ng s t, cng trnh cp - thot nc, cng trnh thng tin - tn hiu, ng ngang v ng ga#ng st#Thi cng#Gio trnh#Thu Dung## 00782000000000313000450002600110000002600110001102101670002202000090018902000070 01980200011002050390010002160140007002260190005002330820004002388080005002420010 01700247002001500264007005600279022000400335005001500339005001400354004003000368 008000500398009002100403010000500424011001500429013000700444005001700451#VL09.02 193#VL09.02194#Trnh by cc kin thc chung v trc a. Gii thiu thit b v phng php o cc i lng c bn trong trc a. Phng php thnh lp v s dng bn a hnh#Trc a#Bn #Gio trnh#Thu Dung#38000#Vi?t#526#^214# Nguyn Trng San#Trc a c s#Nguyn Trng San (ch.b.), o Quang Hiu, inh C ng Ho#T.1#o Quang Hiu#inh Cng Ho#Ti bn, c sa cha, b sung#^aH.#^aGi ao thng Vn ti#2009#^a288tr.^b27cm#251585#Nguyn Trng San## 00834000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100150 00440020053000590070015001120190005001270820010001328080005001420080005001470090 01800152010000500170011001500175015004100190013000700231021026500238020001700503 020001700520020000900537039001000546#VV09.18005#VV09.18004#VV09.18006#VV09.18007 #Phan ng Nht#Vn ho cc dn tc thiu s - nhng gi tr c sc#Phan ng N ht#Vi?t#398.09597#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a786tr.^b24cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#251586#Gii thiu din mo vn hc dn gian cc dn tc thiu s Vit Nam, s chuyn bin t vn hc truyn ming n vn hc thnh vn; Mt s thnh t vn ho dn gian qua l hi; lut tc, ng ngha, ng x v n ho, i sng sinh hot ca cc dn tc thiu s Vit Nam#Vn ho dn gian#Dn tc thiu s#Vit Nam#Thu Dung## 00913000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440190005000520820006000578080005000630020040000680070062001080220004001700050 01400174005001700188005001300205005001600218005001600234008000500250009001800255 01000050027301100150027801500650029301300070035802101160036502000080048102000090 0489020000800498020001600506020000700522039001000529#VV09.18008#VV09.18009#VV09. 18011#VV09.18010#200000#Vi?t#895.1#^214#Cc tc gia Hn Nm Thng Long - H Ni #B.s.: Phm Vn Thm (ch.b.), Phm Hong Giang, L Thu Hng..#T.1#Phm Vn Thm #Phm Hong Giang#L Thu Hng#Nguyn Kim Oanh#Nguyn Th Oanh#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a889tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin c u Hn Nm#251587#Gii thiu cuc i v tc phm Hn Nm ca 54 tc gia sinh ra , ln ln hoc lp nghip kinh thnh Thng Long xa#Tc gi#Tc phm#Tiu s#V n hc Hn Nm#H Ni#Thu Dung## 01036000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100130 00440020070000570290008001270070079001350060012002140060009002260060012002350050 01700247005001900264014000800283019000500291082000600296808000500302008000500307 00900110031201000050032301100150032801300070034302102810035002000130063102000120 0644020002000656039001000676#VV09.18012#VV09.18014#VV09.18013#VV09.18015#Klein, Naomi#Th gii khng phng hay l mt khut ca thng hiu v ton cu ho#No l ogo#Naomi Klein ; Dch: Phng Linh... ; Nguyn Vit Long, Trn Tin Cao ng h. .#Phng Linh#Ngc Mai#Hong Tuyt#Nguyn Vit Long#Trn Tin Cao ng#120000# Vi?t#338.8#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a702tr.^b24cm#251588#Khm ph nhng b mt ca mng li thng hiu ton cu v phn tch nhng iu kin kinh t, vn ho trong s thng tr ca cc tp on. iu tra cc xu hng th trng lao ng , v vic lm i vi cng nhn, lao ng ph thng, lao ng bn thi gian v l ao ng tm thi...#Ton cu ho#Thng hiu#Tp on kinh doanh#Thu Dung## 00956000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100160 00440020108000600070085001680060012002530050016002650140007002810190005002880820 00700293808000500300008000500305009001100310010000500321011001500326012003500341 01300070037600500160038302101460039902000180054502000180056302000160058102000110 0597039001000608#VV09.18016#VV09.18017#VV09.18019#VV09.18018#Darwin, Charles#Ngu n gc cc loi qua con ng chn lc t nhin hay s bo tn nhng ni u th trong u tranh sinh tn#Charles Darwin ; Trn B Tn dch ; Bi Vn Nam Sn gi i thiu ; Nguyn Duy Long h.#Trn B Tn#Bi Vn Nam Sn#85000#Vi?t#575.01#^21 4#^aH.#^aTri thc#2009#^a495tr.^b24cm#T sch Tinh hoa tri thc th gii#251589# Nguyn Duy Long#Trnh by ni dung thuyt tin ho ca Darwin: bin i thun ho , bin i t nhin, u tranh sinh tn, chn lc t nhin, quy lut bin i.. .#Chn lc t nhin#Hc thuyt acuyn#Thuyt tin ho#acuyn, S.#Thu Dung## 00733000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100160 00440020017000600070039000770060017001160140008001330190005001410820009001468080 00500155008000500160009001100165010000500176011001500181013000700196021015100203 020000700354020001200361020004100373020000700414039001000421#VV09.18020#VV09.180 21#VV09.18022#VV09.18023#Belfort, Jordan#Si gi ph Wall#Jordan Belfort ; Nguy n Xun Hng dch#Nguyn Xun Hng#128000#Vi?t#332.6092#^214#^aH.#^aTri thc#200 9#^a704tr.^b24cm#251590#Tc gi ghi li cuc i, s nghip kinh doanh trn th trng chng khon ca mnh: nhng mnh li trong kinh doanh, s khc nghit ca th trng...#u t#Chng khon#Belfort, Jordam, Nh u t, (1962-), M#Hi k #Thu Dung## 00855000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200460 00440070011000900120027001010140007001280190005001350820009001408080005001490080 00500154009001100159010000500170011001500175013000700190021025800197020000800455 020001200463020001200475020001600487020001900503020000900522039001000531#VV09.18 024#VV09.18026#VV09.18025#ng Phong#"Ph ro" trong kinh t vo m trc i m i#ng Phong#T sch Vit Nam ng i#95000#Vi?t#338.9597#^214#^aH.#^aTri th c#2009#^a526tr.^b24cm#251591#Cun sch ti dng li mt bc tranh sng ng, ph ong ph v nhng tm ti, tho g trong kinh t thi trc i mi. Nhng t ph trong cng nghip, nng nghip, lu thng phn phi. T c quyn ti m ca v nhng bi hc lch s t nhng mi t ph #Kinh t#Cng nghip#Nng nghip# Thi k i mi#Lu thng hng ho#Vit Nam#Thu Dung## 00746000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200120 00470030062000590070062001210050013001830140007001960190005002030820006002088080 00500214008000500219009001100224010000500235011001500240006000900255013000700264 005001300271021012000284020000900404020002100413039001000434#VV09.18027#VV09.180 29#VV09.18028#Wertime, Kent#Tip th s#Hng dn thit yu cho truyn thng mi v digital marketing#Kent Wertime, Ian Fenwick ; Tn Vit dch ; L Thu Hnh h ..#Fenwick, Ian#97000#Vi?t#658.8#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a535tr.^b23cm#Tn Vit#251592#L Thu Hnh#Trnh by v phng tin truyn thng mi v tip th t rong th k 21. Cc knh k thut s. Khung k hoch tip th s#Tip th#Truyn thng in t#Thu Dung## 00768000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200540 00480070014001020190005001160820006001218080005001270080005001320090011001370100 00500148011001500153013000700168021028900175020001800464020001100482020001100493 039001000504#VV09.18030#VV09.18031#VV09.18032#Shinec, Phdiep#Phm Hng ip vi sng to trong mi trng bn vng#Phdiep Shinec#Vi?t#363.7#^214#^aH.#^aTri thc #2009#^a443tr.^b24cm#251593#Trnh by ni dung sng kin bo v mi trng bng cuc cch mng x hi ho ton dn tham gia trng cy gy rng; xy dng vn ho doanh nghip vi Qu sng to trong mi trng bn vng; xy dng mng li an ninh nng thn hi ho vi u t khu cng nghip, thn thin vi mi trng#Bo v mi trng#Mi trng#Trng rng#Thu Dung## 01032000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200400 00440030063000840070069001470140007002160190005002230820006002288080005002340080 00500239009001100244010000500255011002400260005001100284005001100295005001300306 00500130031900500080033200600150034001300070035502102510036202000170061302000200 0630020002200650039001000672#VV09.18033#VV09.18036#VV09.18035#VV09.18034#i kh ng hong ti chnh ton cu 2008#Di con mt ca cc nh bo v cc chuyn gia kinh t quc t#R. Altman, M. Bulard, N. Ferguson... ; Nguyn Vn Nh tng hp, dch#70000#Vi?t#332.1#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a383tr., VIIItr.^b24cm#Altman, R.#Bulard, M.#Ferguson, N.#Fukuyama, F.#Gee, M.#Nguyn Vn Nh#251594#Trnh by nguyn nhn, din bin cuc i khng hong ti chnh ton cu nm 2008. Nhn nh tnh hnh ti M. nh hng a chnh tr v vai tr ca M trn th gii. Q uan h M v Trung Quc. Kch cu ti M v tnh hnh kinh t Trung Quc nm 200 9#Kinh t th gii#Khng hong kinh t#Khng hong ti chnh#Thu Dung## 00821000000000325000450002600110000002600110001100200330002200700470005501900050 01020820008001078080005001150080005001200090019001250100005001440110015001490050 01500164005001500179005001300194005001400207005001300221015004200234013000700276 02101450028302000080042802000100043602000150044602000100046102000140047103900100 0485#VV09.18037#VV09.18038#Hong Vn Th - tn anh sng mi#Nng Xun Tin, Bi Ngc Thnh, H c Thnh..#Vi?t#959.703#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a573t r.^b25cm#Nng Xun Tin#Bi Ngc Thnh#H c Thnh#on Vit Th#Nguyn Trng# TTS ghi: Hi Vn hc Ngh thut Lng Sn#251595#Tp hp nhng t liu, tc phm vit v thn th, s nghip cch mng ca ngi chin s cng sn Hong Vn Th v nhng sng tc vn hc v anh#Tiu s#S nghip#Ngi cng sn#Tuyn tp#Hon g Vn Th#Thu Dung## 00609000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100170 00440020026000610070060000870140007001470190005001540820004001598080005001630080 00500168009001900173010000500192011001500197019000900212006001500221006002100236 013000700257020001700264020000400281020001200285039001000297#VV09.18039#VV09.180 42#VV09.18041#VV09.18040#Kinsella, Sophie#Tn shopping ly chng#Sophie Kinse lla ; Lu Thu Hng, Nguyn Th Ngc Thu dch#79000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a420tr.^b24cm#Dch Anh#Lu Thu Hng#Nguyn Th Ngc Thu#25 1596#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Thuy Dung## 00656000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100070003300200370 00400030017000770070007000940140008001010190005001090820011001148080005001250080 01800130009001100148010000500159011001500164013000700179021010100186020001000287 020000800297020001100305020001700316020001100333039001000344#VV09.18043#VV09.180 44#VV09.18045#L Gia#1575 thnh ng, tc ng cn bn thm#t l hng xa#L Gi a#220000#Vi?t#398.909597#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a881tr.^b23cm# 251597#Gm 1575 cu thnh ng, tc ng ting Vit c gii thch v ngun gc v ngha s dng ca chng#Thnh ng#Tc ng#Ting Vit#Vn hc dn gian#Gii t hch#Thu Dung## 00706000000000361000450002600110000002600110001101400080002201900050003008200060 00358080005000410020020000460030004000660070057000700220004001272210009001310050 00900140005001300149005001000162005001100172005001400183006001300197004001300210 00800180022300900110024101000050025201100150025701900160027202000180028802000110 0306020001000317039001000327013000700337#VV09.18046#VV09.18047#175000#Vi?t#895. 1#^214#Tuyn tp th ng#Th#Sm Tham, Kim Xng T, Trng K... ; Trn Vn N h dch#T.2#654-1200#Sm Tham#Kim Xng T#Trng K#Nguyn Kt#Thi Quc Ph#Tr n Vn Nh#In ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a815tr.^b24cm#Dch Tr ung Quc#Vn hc trung i#Trung Quc#Th ng#Thu Dung#251598## 00600000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200180 00430030040000610070010001010140007001110190005001180820008001238080005001310080 01800136009001100154010000500165011001500170013000700185021009300192020001100285 020000700296020000900303039001000312#VV09.18049#VV09.18050#VV09.18048#Nam Xuyn# Quc ng hin i#Tng quan, c bn v ng m v ch vit#Nam Xuyn#60000#Vi?t# 495.922#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a250tr.^b24cm#251599#Trnh by k hi qut v ting Vit hin i. Phn tch cc ng m, vn bn v b ch quc ng #Ting Vit#Ng m#Ch vit#Thu Dung## 00948000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200580003300700560 00910190005001470820009001528080005001610080005001660090021001710100005001920110 01500197013000700212005001600219005001400235005001600249005001600265005001400281 02102500029502000080054502000110055302000160056402000090058002000230058903900100 0612#VV09.18051#VV09.18052#VV09.18053#Vn kin ng v pht trin kinh t trong thi k i mi#B.s.: Nguyn Duy Hng, L Minh Ngha, Nguyn Vn ng..#Vi?t#338 .9597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a783tr.^b24cm#251600#Nguyn Duy Hng# L Minh Ngha#Nguyn Vn ng#Nguyn Vn Lanh# Quang Dng#Gii thiu cc vn k in i hi, cc ngh quyt, ch th, kt lun ca Ban Chp hnh Trung ng, B Chnh tr, Ban B th... t i hi VI n i hi X, nu ln ng li ch o ca ng v i mi, pht trin kinh t nc ta trong thi k i mi#Kinh t#Ph t trin#Thi k i mi#Vn kin#ng Cng sn Vit Nam#Thu Dung## 00779000000000241000450002600110000002600110001102600110002200200380003301900050 00710820004000768080005000800080005000850090021000900100005001110110015001160130 00700131021032700138020001100465020001900476020000900495020002300504039001000527 #VV09.18054#VV09.18056#VV09.18055#Vn kin ng v thng mi - dch v#Vi?t#381 #^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a400tr.^b24cm#251601#Gii thiu cc ngh q uyt, ch th, bo co, thng bo, kt lun ca Ban Chp hnh Trung ng, B Ch nh tr, Ban B th c ni dung lin quan trc tip n pht trin thng mi - d ch v ca nc ta qua cc thi k xy dng t nc. Ngoi ra, cn c mt s v n kin v hi nhp, ng dng v pht trin cng ngh thng tin...#Thng mi#Dc h v thng mi#Vn kin#ng Cng sn Vit Nam#Thu Dung## 00638000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200480 00470070014000950190005001090820010001148080005001240080005001290090021001340100 00500155011002600160013000700186021011600193020002100309020001000330020001000340 020001200350039001000362#VV09.18057#VV09.18059#VV09.18058#Phm Vn ng#H Ch M inh - tinh hoa v kh phch ca dn tc#Phm Vn ng#Vi?t#959.70492#^214#^aH.#^ aChnh tr Quc gia#2009#^a654tr., 20tr. nh^b22cm#251602#Tp hp cc tc phm c a Th tng Phm Vn ng vit v Ch tch H Ch Minh c cng b t nm 1948 n nm 1998#T tng H Ch Minh#S nghip#Tuyn tp#H Ch Minh#Thu Dung## 00531000000000265000450001400060000001900050000608200080001180800050001900200370 00240030035000610070037000960220004001330050016001370050014001530080005001670090 01800172010000500190011001400195013000700209020001000216020000900226020000600235 020001400241039001000255#6000#Vi?t#372.652#^214#Thc hnh luyn vit ting Anh lp 1#Bin son theo b sch ABC English#B.s.: Vng Th Khnh, Trn Hu Chu#T. 1#Vng Th Khnh#Trn Hu Chu#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a36tr.^b24cm#251603 #Ting Anh#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Thuy Dung## 00531000000000265000450001400060000001900050000608200080001180800050001900200370 00240030035000610070037000960220004001330050016001370050014001530080005001670090 01800172010000500190011001400195013000700209020001000216020000900226020000600235 020001400241039001000255#6000#Vi?t#372.652#^214#Thc hnh luyn vit ting Anh lp 1#Bin son theo b sch ABC English#B.s.: Vng Th Khnh, Trn Hu Chu#T. 2#Vng Th Khnh#Trn Hu Chu#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a36tr.^b24cm#251604 #Ting Anh#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Thuy Dung## 00531000000000265000450001400060000001900050000608200080001180800050001900200370 00240030035000610070037000960220004001330050016001370050014001530080005001670090 01800172010000500190011001400195013000700209020001000216020000900226020000600235 020001400241039001000255#6000#Vi?t#372.652#^214#Thc hnh luyn vit ting Anh lp 2#Bin son theo b sch ABC English#B.s.: Vng Th Khnh, Trn Hu Chu#T. 1#Vng Th Khnh#Trn Hu Chu#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a36tr.^b24cm#251605 #Ting Anh#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Thuy Dung## 00531000000000265000450001400060000001900050000608200080001180800050001900200370 00240030035000610070037000960220004001330050016001370050014001530080005001670090 01800172010000500190011001400195013000700209020001000216020000900226020000600235 020001400241039001000255#6000#Vi?t#372.652#^214#Thc hnh luyn vit ting Anh lp 2#Bin son theo b sch ABC English#B.s.: Vng Th Khnh, Trn Hu Chu#T. 2#Vng Th Khnh#Trn Hu Chu#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a36tr.^b24cm#251606 #Ting Anh#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Thuy Dung## 00539000000000265000450001400060000001900050000608200080001180800050001900200370 00240030043000610070037001040220004001410050016001450050014001610080005001750090 01800180010000500198011001400203013000700217020001000224020000900234020000600243 020001400249039001000263#6000#Vi?t#372.652#^214#Thc hnh luyn vit ting Anh lp 3#Bin son theo b sch Let's learn English#B.s.: Vng Th Khnh, Trn Hu Chu#T.1#Vng Th Khnh#Trn Hu Chu#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a36tr.^b24c m#251607#Ting Anh#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#Thuy Dung## 00539000000000265000450001400060000001900050000608200080001180800050001900200370 00240030043000610070037001040220004001410050016001450050014001610080005001750090 01800180010000500198011001400203013000700217020001000224020000900234020000600243 020001400249039001000263#6000#Vi?t#372.652#^214#Thc hnh luyn vit ting Anh lp 3#Bin son theo b sch Let's learn English#B.s.: Vng Th Khnh, Trn Hu Chu#T.2#Vng Th Khnh#Trn Hu Chu#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a36tr.^b24c m#251608#Ting Anh#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#Thuy Dung## 00539000000000265000450001400060000001900050000608200080001180800050001900200370 00240030043000610070037001040220004001410050016001450050014001610080005001750090 01800180010000500198011001400203013000700217020001000224020000900234020000600243 020001400249039001000263#6000#Vi?t#372.652#^214#Thc hnh luyn vit ting Anh lp 4#Bin son theo b sch Let's learn English#B.s.: Vng Th Khnh, Trn Hu Chu#T.1#Vng Th Khnh#Trn Hu Chu#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a36tr.^b24c m#251609#Ting Anh#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#Thuy Dung## 00539000000000265000450001900050000008200080000580800050001301400060001800200370 00240030043000610070037001040220004001410050016001450050014001610080005001750090 01800180010000500198011001400203013000700217020001000224020000900234020000600243 020001400249039001000263#Vi?t#372.652#^214#6000#Thc hnh luyn vit ting Anh lp 4#Bin son theo b sch Let's learn English#B.s.: Vng Th Khnh, Trn Hu Chu#T.2#Vng Th Khnh#Trn Hu Chu#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a36tr.^b24c m#251610#Ting Anh#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#Thuy Dung## 00539000000000265000450001400060000001900050000608200080001180800050001900200370 00240030043000610070037001040220004001410050016001450050014001610080005001750090 01800180010000500198011001400203013000700217020001000224020000900234020000600243 020001400249039001000263#6000#Vi?t#372.652#^214#Thc hnh luyn vit ting Anh lp 5#Bin son theo b sch Let's learn English#B.s.: Vng Th Khnh, Trn Hu Chu#T.1#Vng Th Khnh#Trn Hu Chu#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a36tr.^b24c m#251611#Ting Anh#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#Thuy Dung## 00539000000000265000450001400060000001900050000608200080001180800050001900200370 00240030043000610070037001040220004001410050016001450050014001610080005001750090 01800180010000500198011001400203013000700217020001000224020000900234020000600243 020001400249039001000263#6000#Vi?t#372.652#^214#Thc hnh luyn vit ting Anh lp 5#Bin son theo b sch Let's learn English#B.s.: Vng Th Khnh, Trn Hu Chu#T.2#Vng Th Khnh#Trn Hu Chu#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a36tr.^b24c m#251612#Ting Anh#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#Thuy Dung## 00977000000000325000450000200600000000300170006000700530007700500180013000500170 01480050014001650050013001790050016001920190005002080820006002138080005002190080 00500224009002600229010000500255011001500260015006100275013000700336021023800343 02000100058102000080059102000090059902000080060802000080061602000170062403900100 0641#Festival Hu - cu chuyn v hi nhp v pht trin vn ho#Bo co nh gi #Nguyn nh Quang, Lng Hng Quang, Phm Thu Hng..#Nguyn nh Quang#Lng H ng Quang#Phm Thu Hng#Phm Minh V#Nguyn Tun Anh#Vi?t#306.4#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a304tr.^b24cm#TTS ghi: Trung tm Nghin cu, H tr v Pht trin vn ho#251613#Gii thiu v festival. nh gi tc ng kinh t v vn ho - x hi ca festival Hu i vi s pht trin ca Tha Thin - Hu v vng Bc Trung B. Hin trng t chc festival Hu 2008. Xy dng thnh ph Hu thnh thnh ph festival#Lin hoan#Vn ho#Tc ng#Qun l#T chc#Tha Thin - Hu#Thu Dung## 01047000000000337000450000200660000002900910006600700480015700500130020500500150 02180050016002330050010002490050013002590190005002720820008002778080005002850080 00500290009002600295010000500321011002500326015009800351013000700449021018000456 02000130063602000080064902000080065702000100066502000070067502000080068202000090 0690039001000699#Hi tho Hn Quc hc khu vc Chu - Thi Bnh Dng ln th IX#The 9th pacific asia conferen on korean studies korea and korean studies from asian vision#Mai Ngc Ch, Paik Young-seo, Bach Ngoc Trang..#Mai Ngc Ch#Paik Young-seo#Bach Ngoc Trang#Y. S. Kim#H Vn Lng#Vi?t#915.195#^214#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2009#^a1076tr.,Vtr. nh^b24cm#TTS ghi: University of social s ciences and humanities, VNU-HN, VN. The academy of korean studies#251614#Gii th iu cc bi hi tho ca nhiu tc gi v tnh hnh vn ho, ngn ng, lch s, kinh t, i ngoi ... ca Hn Quc ni ring v s lin kt, nh hng n chu ni chung#t nc hc#Vn ho#Kinh t#Chnh tr#X hi#Lch s#Hn Quc#Thu Dung## 00973000000000325000450000200470000000300500004700700500009700500120014700500150 01590050013001740050020001870050016002070190005002230820008002288080005002360080 00500241009002600246010000500272011002500277015005300302013000700355021020800362 02000080057002000160057802000090059402000100060302000100061302000140062303900100 0637# cng bi ging lch s thnh ph Hi Dng#Dng cho hc sinh THCS v h c vin Trung tm BDCT#B.s.: Bi Vn Nha, on Mnh Hng, H Tun Phc..#Bi Vn Nha#on Mnh Hng#H Tun Phc#Nguyn Trng Thng#Nguyn Anh Tun#Vi?t#959.734 #^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a60tr., 10tr. nh^b24cm#TTS ghi: n g b tnh Hi Dng. Thnh u Hi Dng#251615#Gm 5 bi khi qut v mnh t, con ngi v truyn thng ca nhn dn thnh ph Hi Dng, qu trnh vn ng c ch mng v s lnh o ca ng b qua cc thi k 1930-1946, 1946-1954, 1954-1 975, 1975-2008#Lch s#Trung hc c s# cng#Bi ging#Hi Dng#Sch c th m#Thu Dung## 00879000000000229000450000201220000001900050012208200080012780800050013500800050 01400090008001450100005001530110015001580150050001730130007002230210367002300200 01000597020001000607020000700617020000600624020000900630039001000639#Ti liu tu yn truyn, ph bin, gio dc php lut v tip dn, gii quyt khiu ni t c o cho cn b v nhn dn c s#Vi?t#347.597#^214#^ak#^aKnxb.#2009#^a181tr.^b25c m#TTS ghi: Thanh tra Chnh ph. n 3-212/Q-TTg#251616#Giii thiu v s hn h thnh, pht trin ca php lut khiu ni, t co, cc qui nh php lut v q uyn khiu ni, quyn t co ca cng dn, trch nhim tip cng dn v trch nh im gii quyt khiu ni, t co ca u ban nhn dn x, phng, th trn; Cc v n x l vi phm php lut v gii quyt khiu ni, t co. Tm hiu v php lut khiu ni, t co...#Php lut#Khiu ni#T co#C s#Vit Nam#Thu Dung## 01164000000000325000450000200770000000700490007700500160012601400080014201900050 01500820007001558080005001620080018001670090011001850100005001960110025002010150 06000226005001200286005001800298005002200316005001900338013000700357021038900364 02000180075302000080077102000160077902000170079502000090081202000070082103900100 0828#Hi tho khoa hc " V th vn ho - vn ho dn tc trong gio dc i hc "#Nguyn Vn Hip, Quc Anh, Patricia Norland..#Nguyn Vn Hip#100000#Vi?t# 306.43#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a361tr., 3tr. nh^b26cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Bnh Dng# Quc Anh#Norland, Patricia #Chinawong, Thawatchai#Thongchai, Sompong#251617#Gm nhiu bi hi tho ca nhi u tc gi v pht huy v th vn ho - vn ho dn tc xy dng mt nn gio dc m, vn xy dng v pht trin ngun nhn lc tr thc thng qua h thng gi o dc, ton cu ho v pht trin vn ho, i mi t duy v nhn thc v vn h o, vn ho ging dy i hc Vit Nam thi k hi nhp, o c gio dc trong trng i hc Vit Nam xa v nay...#Hi ngh khoa hc#Vn ho#Vn ho dn tc# Gio dc i hc#Vit Nam#K yu#Thu Dung## 00612000000000265000450001900050000008200090000580800050001400100170001900200250 00360290023000610070017000840220004001012210009001050080005001140090027001190100 00500146011001500151015005700166013000700223005001700230021006800247020001100315 020001000326039001000336#Vi?t#495.9228#^214#Nguyn Quc Hng#Ting Vit cho ng i ln#Vietnamese for adaults#Nguyn Quc Hng#T.1#Bi 1-15#^aH.#^ai truyn hn h Vit Nam#2009#^a255tr.^b29cm#u ba sch ghi: Ban Khoa gio i truyn hnh V it Nam#251618#Nguyn Quc Hng#Gm 15 bi hc ting Vit dnh cho ngi ln n c ngoi theo ch #Ting Vit#Ngi ln#Thu Dung## 00640000000000265000450001900050000008200090000580800050001400100170001900200250 00360290023000610070017000840220004001012210012001050080005001170090027001220100 00500149011001500154013000700169005001700176021013000193020001100323020001800334 020001200352039001000364#Vi?t#495.9228#^214#Nguyn Quc Hng#Ting Vit cho ng i ln#Vietnamese for adaults#Nguyn Quc Hng#T.2#Bi 16 - 30#^aH.#^ai truyn hnh Vit Nam#2009#^a280tr.^b29cm#251619#Nguyn Quc Hng#Gm 15 bi hc ting V it v nhng ch trong cuc sng nh Tt Nguyn n, i cha Hng, mi trn g, trng mt ln th hai...#Ting Vit#K nng nghe hiu#K nng ni#Thu Dung## 01127000000000337000450001500710000000500150007100500170008600200380010300700750 01410050014002160140008002300190005002380820007002438080005002500080018002550090 02300273010000500296011001500301005001100316005001100327005001600338013000700354 02103330036102000210069402000220071502000080073702000100074502000150075502000090 0770039001000779#TTS ghi: U ban nhn dn Tp. H Ch Minh. Tp ch Pht trin n hn lc#Nguyn Duy Qu#Nguyn Th Ngha#Tuyn tp tp ch pht trin nhn lc#Ng uyn Duy Qu, Nguyn Th Ngha, ng Hu Ton... ; Trng Th Hin ch.b.#ng H u Ton#220000#Vi?t#331.11#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a 925tr.^b24cm#V Vn Gu#H Vn Tc#Trng Th Hin#251620#Tp hp cc cng trnh nghin cu, bi bo co khoa hc ca cc nh lnh o, nh khoa hc v qun l ng trn Tp ch Pht trin nhn lc t 2007 n nay v cc vn : nhng v n l lun ca ch ngha Mc - Lnin, t tng v tm gng o c H Ch Min h, l lun v thc tin i mi t nc, pht trin ngun nhn lc...#T tng H Ch Minh#Ch ngha Mc - Lnin#L lun#Thc tin#Ngun nhn lc#Vit Nam#Thu Dung## 00899000000000349000450002600110000002600110001102600110002200500240003300500150 00570020048000720030038001200070073001580050016002310140007002470190005002540820 00700259808000500266008000500271009001800276010000500294011001500299005001300314 00500180032701300070034502101230035202000100047502000080048502000220049302000090 0515020001500524039001000539#VV09.18061#VV09.18062#VV09.18060#Dng Ging Thin Hng#V Th Lan Anh#Gio trnh rn luyn nghip v s phm tiu hc#Dng cho h c nhn gio dc tiu hc#B.s.: Dng Ging Thin Hng (ch.b.), V Th Lan Anh , Ng V Thu Hng..#Ng V Thu Hng#45000#Vi?t#372.13#^214#^aH.#^ai hc S ph m#2009#^a255tr.^b24cm#Qun H Hng#Nguyn Th Phng#251621#Trnh by nhng vn chung v nghip v s phm v cc k nng s phm c bn. Thc hnh cc k n ng dy hc v gio dc#Nghip v#S phm#Phng php ging dy#Tiu hc#Sch gi o vin#Thu Dung## 00578000000000289000450002600110000002600110001100500170002200500120003900200520 00510070044001030050013001470140007001600190005001670820008001728080005001800080 00500185009001800190010000500208011001500213013000700228020000800235020000600243 020000700249020000800256020001400264039001000278#VV09.18063#VV09.18064#Trng Du y Quyn#L Chin S#n tp, kim tra nh gi kt qu hc tp ho hc 8#Trng D uy Quyn, L Chin S, Phm Ngc n#Phm Ngc n#25000#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^ ai hc S phm#2009#^a159tr.^b24cm#251622#Ho hc#Lp 8#n tp#Bi tp#Sch c thm#Thuy Dung## 00787000000000337000450002600110000002600110001100500140002200400410003600500170 00770020053000940030066001470070064002130050015002770140007002920190005002990820 00700304808000500311008000500316009001800321010000500339011001500344005001400359 00500150037301300070038802000080039502000070040302000070041002000080041702000140 0425039001000439#VV09.18065#VV09.18066#ng Th Oanh#Ti bn ln th 1, c chnh sa, b sung#Trng Duy Quyn#n tp, kim tra nh gi kt qu hc tp ho hc 12#Dnh n luyn thi tt nghip THPT v tuyn sinh i hc, cao ng#B.s.: ng Th Oanh (ch.b.), Trng Duy Quyn, Phm Ngc Bng..#Phm Ngc Bng#40000#Vi?t #540.76#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a257tr.^b24cm#Lng Vn Tm#Nguyn Hi Nam#251623#Ho hc#Lp 12#n tp#Bi tp#Sch c thm#Thuy Dung## 00551000000000277000450002600110000002600110001100500170002200200220003900300560 00610070017001170140007001340190005001410820006001468080005001520080005001570090 01800162010000500180011001500185013000700200020000800207020002000215020000700235 020000700242020001400249039001000263#VV09.18067#VV09.18068#Trng Ngc Thi#B thi mn lch s#Thi tt nghip THPT, thi tuyn sinh i hc v cao ng#Trng Ngc Thi#30000#Vi?t#959.7#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a190tr.^b24cm#251 624#Lch s#Ph thng trung hc# thi#n tp#Sch c thm#Thuy Dung## 00559000000000289000450002600110000002600110001100500080002200200400003000300240 00700290028000940070008001220140007001300190005001370820004001428080005001460080 00500151009001800156010000500174011001500179013000700194020001000201020001200211 020000700223020001400230020001500244039001000259#VV09.18069#VV09.18070#Vnh B#2 72 bi trc nghim chuyn ting Anh#Ti liu n thi i hc#Multiple choice c loze tests#Vnh B#34000#Vi?t#428#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a223tr.^b24 cm#251625#Ting Anh#Trc nghim#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#Thuy Dung## 00509000000000253000450002600110000002600110001100500170002200200670003900700170 01060140007001230190005001300820006001358080005001410080005001460090018001510100 00500169011001500174013000700189020000800196020002000204020000700224020001400231 039001000245#VV09.18071#VV09.18072#Trng Ngc Thi#Luyn thi i hc, cao ng v bi dng hc sinh gii mn lch s#Trng Ngc Thi#41000#Vi?t#959.7#^214#^ aH.#^ai hc S phm#2009#^a267tr.^b24cm#251626#Lch s#Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#Thuy Dung## 00781000000000313000450002600110000002600110001100500140002200400130003600100160 00490020043000650030015001080290032001230070039001550140007001940190005002010820 00400206808000500210008000500215009001800220010000500238011001500243013000700258 021014100265020001000406020002000416020001000436020001100446039001000457#VV09.18 073#VV09.18074# Tin Vng#In ln th 2#Thc Bnh Cng#Ting Anh chuyn ngnh cng ngh thng tin#Student's book#English for IT & computer users#Thc Bnh C ng (ch.b.), Tin Vng#25000#Vi?t#428#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a20 3tr.^b24cm#251627#Gm cc ch v cng ngh thng tin, s dng cc bi c v hnh minh ho c trch t sch, bo, tp ch chuyn ngnh my tnh, internet#T ing Anh#Cng ngh thng tin#Thut ng#Gio trnh#Thu Dung## 00609000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020057000470070046001040220004001500050014001540050016001680050 01400184008000500198009001800203010000500221011001500226013000700241020000700248 020002000255020002000275020001400295039001000309#VV09.18075#VV09.18076#37000#Vi ?t#530.076#^214#Ngn hng cu hi trc nghim vt l trung hc ph thng#H Duy n Tng, Nguyn Anh Vinh, Dng Vn Cn#T.3#H Duyn Tng#Nguyn Anh Vinh#Dng V n Cn#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a242tr.^b24cm#251628#Vt l#Ph thng trung hc#Cu hi trc nghim#Sch c thm#Thuy Dung## 00508000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020067000470070014001140220004001280050014001320080005001460090 01800151010000500169011001500174013000700189020000700196020000700203020000800210 020001400218039001000232#VV09.18095#VV09.18096#45000#Vi?t#530.076#^214#Phng p hp gii cc dng bi tp trng tm v in hnh vt l 12#H Duyn Tng#T.1#H Duyn Tng#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a302tr.^b24cm#251629#Vt l#Lp 12#Bi t p#Sch c thm#Thuy Dung## 00510000000000265000450002600110000002600110001100500120002200400130003400200520 00470070012000990140007001110190005001180820008001238080005001310080005001360090 01800141010000500159011001500164013000700179020000700186020002000193020000700213 020001400220039001000234#VV09.18077#VV09.18078#L Nh Thc#In ln th 2#Hng d n n luyn thi i hc, cao ng mn vt l#L Nh Thc#45000#Vi?t#530.076#^214 #^aH.#^ai hc S phm#2009#^a307tr.^b24cm#251630#Vt l#Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#Thuy Dung## 00678000000000301000450002600110000002600110001100500140002200400350003600500120 00710020053000830030037001360070049001730050021002220140007002430190005002500820 00700255808000500262008000500267009001800272010000500290011001500295013000700310 020000800317020002000325020000700345020001400352039001000366#VV09.18080#VV09.180 79#Phm Hng Bc#In ln th 2 c chnh sa, b sung#V Nh Hng#Hng dn n luy n thi i hc, cao ng mn ho hc#Theo cu trc thi ca B GD v T#Phm H ng Bc, V Nh Hng, Nguyn Th Thin Nga#Nguyn Th Thin Nga#54000#Vi?t#540. 76#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a351tr.^b24cm#251631#Ho hc#Ph thng trun g hc#n tp#Sch c thm#Thuy Dung## 00542000000000277000450002600110000002600110001100500140002200500160003600200520 00520070031001040140007001350190005001420820009001478080005001560080005001610090 01800166010000500184011001500189013000700204020000700211020000700218020000700225 020000800232020001400240039001000254#VV09.18081#VV09.18082#Lm Quang Dc#Nguyn Quc Lp#n tp, kim tra nh gi kt qu hc tp a l 12#Lm Quang Dc, Nguy n Quc Lp#40000#Vi?t#330.9597#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a259tr.^b24cm #251632#a l#Lp 12#n tp#Bi tp#Sch c thm#Thuy Dung## 00626000000000289000450002600110000002600110001100500130002200500170003500200270 00520030070000790070044001490140007001930190005002000820004002058080005002090080 00500214009001800219010000500237011001500242013000700257020000800264020002000272 020000800292020001200300020001400312039001000326#VV09.18083#VV09.18084#L Minh L un#ng Tuyt Nhung#B n luyn thi ng vn#Dng cho hc sinh THPT n luyn, nng cao k nng lm cc dng thi#B.s: L Minh Lun (ch.b.), ng Tuyt Nhun g#55000#Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a355tr.^b24cm#251633#Ng vn #Ph thng trung hc#Vn hc#Tp lm vn#Sch c thm#Thuy Dung## 00550000000000277000450002600110000002600110001100500150002200200250003700300450 00620070015001070140007001220190005001290820007001348080005001410080005001460090 01800151010000500169011001500174013000700189020001100196020002000207020000800227 020001300235020001400248039001000262#VV09.18085#VV09.18086#Phm Trng Th#Ton n ng cao lng gic#Phng trnh lng gic, bin i lng gic#Phm Trng Th#4 0000#Vi?t#516.24#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a271tr.^b24cm#251634#Lng g ic#Ph thng trung hc#Bi tp#Phng trnh#Sch c thm#Thuy Dung## 00627000000000301000450002600110000002600110001100500160002200500140003800200420 00520070061000940140007001550190005001620820008001678080005001750080005001800090 01800185010000500203011001500208005001400223005001100237013000700248020000700255 020002000262020000700282020001200289020001400301039001000315#VV09.18087#VV09.180 88#Nguyn Anh Vinh#H Duyn Tng#B n luyn thi trc nghim mn vt l#B.s: Nguyn Anh Vinh, Dng Vn Cn (ch.b.), H Duyn Tng..#50000#Vi?t#530.076#^214 #^aH.#^ai hc S phm#2009#^a331tr.^b24cm#Dng Vn Cn#L Tin H#251635#Vt l#Ph thng trung hc# thi#Trc nghim#Sch c thm#Thuy Dung## 00481000000000253000450002600110000002600110001100200550002200300100007701400070 00870190005000940820004000998080005001030080005001080090018001130100005001310110 01500136013000700151020000700158020000800165020002000173020001000193020001400203 039001000217#VV09.18089#VV09.18090#Tuyn tp thi Olympic: 30 thng 4 ln th XV - 2009#Ting Anh#59000#Vi?t#428#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a390tr.^b2 4cm#251636# thi#Olimpic#Ph thng trung hc#Ting Anh#Sch c thm#Thuy Dung# # 00501000000000265000450002600110000002600110001100200550002200300070007701400070 00840190005000910820006000968080005001020080005001070090018001120100005001300110 01500135013000700150020000700157020000800164020002000172020000700192020001200199 020001400211039001000225#VV09.18091#VV09.18092#Tuyn tp thi Olympic: 30 thn g 4 ln th XV - 2009#a l#46000#Vi?t#330.9#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009# ^a310tr.^b24cm#251637# thi#Olimpic#Ph thng trung hc#a l#a kinh t#Sch c thm#Thuy Dung## 00501000000000265000450002600110000002600110001100200550002200300080007701400070 00850190005000920820004000978080005001010080005001060090018001110100005001290110 01500134013000700149020000700156020000800163020002000171020000800191020001200199 020001400211039001000225#VV09.18093#VV09.18094#Tuyn tp thi Olympic: 30 thn g 4 ln th XV - 2009#Ng vn#29000#Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^ a192tr.^b24cm#251638# thi#Olimpic#Ph thng trung hc#Ng vn#Tp lm vn#Sch c thm#Thuy Dung## 00481000000000253000450002600110000002600110001100200550002200300080007701400070 00850190005000920820008000978080005001050080005001100090018001150100005001330110 01500138013000700153020000700160020000800167020002000175020000800195020001400203 039001000217#VV09.18097#VV09.18098#Tuyn tp thi Olympic: 30 thng 4 ln th XV - 2009#Tin hc#35000#Vi?t#005.076#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a231tr.^ b24cm#251639# thi#Olimpic#Ph thng trung hc#Tin hc#Sch c thm#Thuy Dung# # 00460000000000241000450002600110000002600110001100200550002200300080007701400070 00850190005000920820007000978080005001040080005001090090018001140100005001320110 01500137013000700152020000700159020000800166020002000174020001400194039001000208 #VV09.18099#VV09.18100#Tuyn tp thi Olympic: 30 thng 4 ln th XV - 2009#Ho hc#52000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a341tr.^b24cm#251640# thi#Olimpic#Ph thng trung hc#Sch c thm#Thuy Dung## 00477000000000253000450002600110000002600110001100200550002200300070007701400070 00840190005000910820008000968080005001040080005001090090018001140100005001320110 01500137013000700152020000700159020000800166020000700174020002000181020001400201 039000800215#VV09.18101#VV09.18102#Tuyn tp thi Olympic: 30 thng 4 ln th XV - 2009#Vt l#60000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a390tr.^b 24cm#251641#Vt l#Olimpic# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#Vn Anh## 00434000000000229000450000200550000000300090005501400070006401900050007108200070 00768080005000830080005000880090018000930100005001110110015001160130007001310200 00900138020000700147020000800154020002000162020001400182039000800196#Tuyn tp thi Olympic: 30 thng 4 ln th XV - 2009#Sinh hc#36000#Vi?t#570.76#^214#^aH .#^ai hc S phm#2009#^a238tr.^b24cm#251642#Sinh hc# thi#Olimpic#Ph thng trung hc#Sch c thm#Vn Anh## 00475000000000253000450002600110000002600110001100200550002200300080007701400070 00850190005000920820004000978080005001010080005001060090018001110100005001290110 01500134013000700149020000800156020000800164020000700172020002000179020001400199 039000800213#VV09.18105#VV09.18106#Tuyn tp thi Olympic: 30 thng 4 ln th XV - 2009#Lch s#44000#Vi?t#907#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a291tr.^b24c m#251643#Lch s#Olimpic# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#Vn Anh## 00430000000000229000450000200550000000300090005501400070006401900050007108200070 00768080005000830080005000880090018000930100005001110110015001160130007001310200 00500138020000800143020000700151020002000158020001400178039000800192#Tuyn tp thi Olympic: 30 thng 4 ln th XV - 2009#Ton hc#41000#Vi?t#510.76#^214#^aH .#^ai hc S phm#2009#^a270tr.^b24cm#251644#Ton#Olympic# thi#Ph thng tru ng hc#Sch c thm#Vn Anh## 00491000000000265000450002600110000002600110001100500170002200200420003900700170 00810140007000980190005001050820007001108080005001170080005001220090018001270100 00500145011001500150013000700165020000900172020000600181020000700187020000900194 020001400203039000800217#VV09.18109#VV09.18110#Nguyn Th Giang#K nng lm t hi v kim tra sinh hc 6#Nguyn Th Giang#29500#Vi?t#580.76#^214#^aH.#^ai h c S phm#2009#^a193tr.^b24cm#251645#Sinh hc#Lp 6# thi#Thc vt#Sch c th m#Vn Anh## 00491000000000265000450002600110000002600110001100500170002200200420003900700170 00810140007000980190005001050820007001108080005001170080005001220090018001270100 00500145011001500150013000700165020000900172020000600181020000700187020000900194 020001400203039000800217#VV09.18111#VV09.18112#Nguyn Th Giang#K nng lm t hi v kim tra sinh hc 7#Nguyn Th Giang#32000#Vi?t#590.76#^214#^aH.#^ai h c S phm#2009#^a211tr.^b24cm#251646#Sinh hc#Lp 7# thi#ng vt#Sch c th m#Vn Anh## 00749000000000277000450002600110000002600110001100500150002200100170003700200270 00540070033000810140007001140190005001210820007001268080005001330080005001380090 01800143010000500161011001500166013000700181021022300188020001800411020000800429 020001100437020001500448039000800463#VV09.18113#VV09.18114#Nguyn Thu Nga#Nguyn Hong Nam#Cm nang gio vin mm non#Nguyn Hong Nam, Nguyn Thu Nga#95000#Vi ?t#372.21#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a173tr.^b24cm#251647#Nhng kin thc c bn dnh cho gio vin mm non. Hng dn gio vin cch gi an ton cho hc sinh trong lp hc. Phng php s cu v chm sc tr khi b bnh, cng mt s vn bn php lut v cng tc gio dc mm non#Gio dc mu gio#Hc tp#Nui d ng#Sch gio vin#Vn Anh## 00528000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200170 00490070016000660190005000820820006000878080005000930080005000980090011001030100 00500114011001400119013000700133021009900140020000900239020000800248020001000256 039000800266#VV09.18115#VV09.18116#VV09.18117#Thch Thng Hu#Thm m ma xun#T hch Thng Hu#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aVn ngh#2009#^a77tr.^b20cm#251648#Nhng b i vit y cm xc yu ma xun, yu cuc sng di ci nhn, cm ngh ca nh s o Pht#o Pht#Vn hc#Cuc sng#Vn Anh## 00533000000000301000450002600110000002600110001100500070002200500070002900200140 00360030004000500070027000540050009000810140007000900190005000970820012001028080 00500114008000500119009001100124010000500135011001500140005001600155005001500171 013000700186020001700193020000900210020000400219039000800223#VV09.18118#VV09.181 19#L Dao#L Bo#Tm v li ru#Th#L Dao, Duy Bng, L Bo..#Duy Bng#40000#Vi ?t#895.9221408#^214#^aH.#^aVn ngh#2009#^a206tr.^b20cm#Nguyn Vn Cnh#Nguyn V n Cn#251649#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vn Anh## 00519000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200310 00490030012000800070016000920140007001080190005001150820010001208080005001300080 01800135009002700153010000500180011001500185013000700200020001700207020000900224 020001200233039000800245#VV09.18120#VV09.18122#VV09.18121#Nguyn Cao Bch#Gp gh nh nhng bc ng i#Tiu thuyt#Nguyn Cao Bch#66000#Vi?t#895.92234#^214# ^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a379tr.^b20cm#251650#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Vn Anh## 00835000000000301000450002600110000002600110001101500580002200500170008000100110 00970020060001080030022001680070059001900050015002490140007002640190005002710820 00600276808000500282008000500287009002100292010000500313011001500318013000700333 021015300340020001100493020001000504020001100514039000800525#VV09.18123#VV09.181 24#TTS ghi: Trng H Phng chy cha chy. Khoa Phng chy#Nguyn Quc Vit#L Xun T#Gio trnh phng chy mt s c s c nguy him v chy, n#Dng cho h trung hc#B.s.: L Xun T (ch.b.), Nguyn Quc Vit, Dng Huy Khi#Dng Huy Khi#32500#Vi?t#628.9#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a251tr.^b20cm#251651 #Gii thiu mt s khi nim, phng php nh gi s nguy him v chy, n ca c s; nguyn nhn, iu kin gy chy v cc gii php k thut phng#Phng chy#Cha chy#Gio trnh#Vn Anh## 00593000000000289000450002600110000002600110001100500120002200500120003400200210 00460030008000670070045000750050017001200190005001370820012001428080005001540080 01100159009004000170010000500210011001500215005001200230005001600242013000700258 020001700265020000900282020000400291039000800295#VV09.18125#VV09.18126#Trng Quy t#H Gia Vinh#Vn mu xanh o lnh#Tp th#Trng Quyt, H Gia Vinh, Nguyn Th Ngha..#Nguyn Th Ngha#Vi?t#895.9221408#^214#^aVnh Yn#^aHi Cu chin binh thnh ph Vnh Yn#2009#^a103tr.^b20cm#Lu Anh Hu# Nguyn Lng#251652#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Vn Anh## 00578000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900080 00440060015000520010024000670020023000910030012001140070045001260140007001710190 00500178082000400183808000500187008000500192009001100197010000500208011001500213 013000700228020001800235020000300253020001200256039000800268#VV09.18127#VV09.181 28#VV09.18130#VV09.18129#Dch M#Trnh Huy Ninh#Carlson, Natalie Savage#Gia nh di chn cu#Truyn ngn#Natalie Savage Carlson ; Trnh Huy Ninh dch#25000#V i?t#813#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a140tr.^b21cm#251653#Vn hc thiu nhi#M#Tru yn ngn#Vn Anh## 00671000000000313000450080800050000003900080000500200360001300500100004900500100 00590050007000690050012000760050013000880050016001010070073001170080018001900090 02700208010000500235011001500240082001200255013000700267014000700274026001100281 026001100292026001100303019000500314020001700319020000900336020001200345#^214#V n Anh#Truyn ngn hay bo thanh nin 2008#Bch Khoa#Bch Ngn#i Duy#H Anh Thi #Lu Minh Sn#Ng Th Kim Cc#Bch Khoa, Bch Ngn, i Duy... ; Ng Th Kim Cc tuyn chn, gii thiu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a290tr .^b20cm#895.9223408#251654#48000#VV09.18132#VV09.18133#VV09.18131#Vi?t#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn## 00467000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200220003200300090 00540070010000630140007000730190005000800820009000858080005000940080018000990090 02700117010000500144011001400149013000700163020001700170020000900187039000800196 020000900204#VV09.18134#VV09.18135#on Qun#Nghe em ht v H Ni#Th tnh#on Qun#20000#Vi?t#895.9221#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#200 9#^a73tr.^b20cm#251655#Vn hc hin i#Th tnh#Vn Anh#Vit Nam## 00443000000000241000450002600110000002600110001100100100002200200230003200700100 00550140007000650190005000720820009000778080005000860080018000910090027001090100 00500136011001500141013000700156020001700163020000900180020000400189039000800193 #VV09.18136#VV09.18137#Vit Bng#Th - tnh yu ca ti#Vit Bng#30000#Vi?t#89 5.9221#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a156tr.^b20cm#251 656#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vn Anh## 00656000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200390 00520070019000910140007001100190005001170820006001228080005001280080018001330090 02700151010000500178011001500183013000700198021017200205020000900377020000800386 039000800394#VV09.18138#VV09.18139#VV09.18140#Trnh Nguyn Phc#i thoi gia c Pht v g chn cu#Trnh Nguyn Phc#55000#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H Ch M inh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a325tr.^b20cm#251657#Gm nhng bi tiu lu n gio l ca o Pht v cuc sng thin, thi gian, nhng iu thin - c, s tng quan gia o Pht v khoa hc, gio l cn bn ca o Pht...#o Pht#G io l#Vn Anh## 00456000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200110003700300040 00480070015000520140007000670190005000740820010000798080005000890080018000940090 02700112010000500139011001500144013000700159020001700166020000900183020000400192 039000600196#VV09.18141#VV09.18142#Nguyn Ngc K#i tay em#Th#Nguyn Ngc K# 30000#Vi?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a1 51tr.^b20cm#251658#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh## 00479000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200190 00500070017000690140007000860190005000930820010000988080005001080080018001130090 02700131010000500158011001500163013000700178020001700185020000900202020000800211 039000600219#VV09.18143#VV09.18145#VV09.18144#T Th Ngc Tho#ng say iu nh y#T Th Ngc Tho#43000#Vi?t#895.92284#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a267tr.^b20cm#251659#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#Thanh## 00472000000000253000450002600110000002600110001100100180002200200210004000300040 00610070018000650140007000830190005000900820010000958080005001050080018001100090 02700128010000500155011001500160013000700175020001700182020000900199020000400208 039000600212#VV09.18146#VV09.18147#Dng Quang Phng#Tip cuc hnh trnh#Th#D ng Quang Phng#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H C h Minh#2009#^a103tr.^b20cm#251660#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh## 00473000000000253000450002600110000002600110001100100180002200200140004000300070 00540070018000610140007000790190005000860820012000918080005001030080018001080090 02700126010000500153011001500158013000700173020001700180020000900197020000700206 039000600213#VV09.18148#VV09.18149#T Phm Hng Lin#Ni nim sng#Bt k#T Ph m Hng Lin#27000#Vi?t#895.9228034#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a119tr.^b20cm#251661#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#Thanh## 00653000000000313000450002600110000002600110001101500420002200500120006400500160 00760020021000920030004001130070048001170050016001650140007001810190005001880820 01200193808000500205008001800210009002700228010000500255011001400260005000700274 005001500281013000700296020001700303020000900320020000400329039000600333#VV09.18 150#VV09.18151#TTS ghi: Cu lc b Th ca Bi Hu Ngha#H Vn Sanh#Trn Hng T rang#N chin s rng da#Th#H Vn Sanh, Trn Hng Trang, Nguyn Hng nh..#Ng uyn Hng nh#30000#Vi?t#895.9221408#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H C h Minh#2009#^a98tr.^b20cm#L Anh#Nguyn Vn By#251662#Vn hc hin i#Vit Na m#Th#Thanh## 00432000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200130003500300040 00480070013000520140007000650190005000720820010000778080005000870080005000920090 01900097010000500116011001400121013000700135020001700142020000900159020000400168 039000600172#VV09.18152#VV09.18153#Ng c Tho#Li tri tim#Th#Ng c Tho#30 000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a83tr.^b20cm#251663#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Thanh## 00651000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200380 00470070014000850140007000990190005001060820009001118080005001200080018001250090 02300143010000500166011001500171013000700186021016000193020000800353020000900361 020000900370039000600379#VV09.18154#VV09.18155#VV09.18156#Dng nh B#Cm nang hng dn du lch c - Vit#Dng nh B#34000#Vi?t#915.9704#^214#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a146tr.^b20cm#251664#Khi qut v Vit Nam, lch s, ngn ng, vn ho. Gii thiu a danh du lch ca Vit Nam. a ch m t s trang web, khch sn, c quan hng khng v du lch#Du lch#a danh#Vit Nam#Thanh## 00973000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200940 00490030017001430070016001600140007001760190005001830820008001888080005001960080 00500201009002100206010000500227011001500232013000700247021035300254020001000607 020001300617020002100630020000700651020000700658039000600665#VV09.18157#VV09.181 58#VV09.18159#Trn Quang Tip#V bo m quyn, li ch hp php ca ngi b t m gi, b can, b co trong t tng hnh s#Sch chuyn kho#Trn Quang Tip#350 00#Vi?t#345.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a258tr.^b20cm#251665#L lu n chung v bo m quyn, li ch hp php ca ngi b tm gi, b can, b co trong t tng hnh s. Bo m quyn bnh ng trc php lut, quyn bo h t nh mng v sc kho, nhn phm, danh d, ti sn. Quyn bt kh xm phm. Bo m quyn bo cha, quyn c suy on v ti v quyn c bi thng thit hi, phc hi danh d nhn phm#Php lut#Lut hnh s#Lut t tng hnh s#B co#B can#Thanh## 00637000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200370 00480070015000850140007001000190005001070820007001128080005001190080005001240090 02100129010000500150011001500155013000700170021014100177020001700318020000800335 020002200343039000600365#VV09.18160#VV09.18162#VV09.18161#Cao Xun Quyt#Gim nh php y v iu tra hnh s#Cao Xun Quyt#45000#Vi?t#616.89#^214#^aH.#^aChn h tr Quc gia#2009#^a335tr.^b20cm#251666#Gii thiu ngnh gim nh php y; Kh i nim v gim nh php y; Cc phng php gim nh. Phn tch k thut hnh s qua gim nh php y#Gim nh php y#Hnh s#Phng php gim nh#Thanh## 00732000000000301000450002600110000002600110001102600110002200600160003300600160 00490010016000650020012000810030015000930070041001080060016001490190005001650820 00800170808000500178008000500183009002100188010000500209011001500214013000700229 021016300236020000800399020001100407020000600418039000600424#VV09.18163#VV09.181 65#VV09.18164#Nguyn Kiu Anh#inh Trng Minh#Meredith, Robyn#Voi v rng#Sch t ham kho#Robyn Meredith ; Dch: Nguyn Kiu Anh..#Hong Thu Qunh#Vi?t#330.951#^ 214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a366tr.^b20cm#251667#Phn tch qu trnh m rng kinh t ca Trung Quc v n ; nh hng ca hai nn kinh t vi kinh t ton cu. So snh chnh sch lnh o ca n , Trung Quc#Kinh t#Trung Quc# n #Thanh## 00869000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003300500180 00440060009000620010025000710020035000960030051001310070069001820060009002510140 00700260019000500267082000700272808000500279008000500284009001100289010000500300 01100150030501300070032002101390032702000080046602000080047402000100048202000120 0492020000900504039000600513#VV09.18166#VV09.18167#VV09.18168#VV09.18169#Aliber, Robert Z.#Thu Loan#Kindleberger, Charles P.#Hong lon, hn lon v cung lon# Gn 400 nm lch s cc cuc khng hong ti chnh#Charles P. Kindleberger, Robe rt Z. Aliber ; Dch: Thu Loan, Quc Anh#Quc Anh#94000#Vi?t#332.09#^214#^aH.#^a Tri thc#2009#^a492tr.^b20cm#251668#Gii thiu lch s 400 nm ti chnh th gi i v phn tch 10 cuc khng hong ln. Phn tch cc tc ng, nh hng ti ki nh t th gii#Lch s#Kinh t#Ti chnh#Khng hong#Th gii#Thanh## 00757000000000325000450002600110000002600110001102600110002200500140003300600110 00470010016000580020017000740030066000910070064001570050010002210140007002310190 00500238082000400243808000500247008000500252009001100257010000500268011001500273 01300070028802100960029502000070039102000060039802000100040402000110041403900060 0425#VV09.18170#VV09.18172#VV09.18171#Robelin, Jean#Phn Khanh#Robelin, Ccile#C on ngi l g?#i thoi gia con ch lo thng thi v ng bn trit gia ca n #Ccile Robelin, Jean Robelin ; Phn Khanh dch ; Phm Ton h..#Phm Ton#3000 0#Vi?t#301#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a111tr.^b20cm#251669#Thng qua cu chuyn gia con ch lo v nh trit gia nu ln vn con ngi trong x hi#X h i#Ngi#Trit hc#Truyn va#Thanh## 00837000000000313000450002600110000002600110001102600110002200600100003300100120 00430020017000550030052000720070041001240060009001650140007001740190005001810820 00400186808000500190008000500195009001100200010000500211011001500216013000700231 021022600238020002200464020001700486020001100503020000300514039000600517#VV09.18 173#VV09.18174#VV09.18175#Phng H#Fenn, Donna#Nhng k dn u#Tm chin lc doanh nghip nh vt ln dn u#Donna Fenn, ; Dch: Phng H, H Trang#H Trang#64000#Vi?t#658#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a332tr.^b20cm#251670#Gii thi u v chin lc doanh nghip nh vt ln l: chin lc Marketing; qun t r nhn lc; i mi cng ngh; xy dng thng hiu v lun ci tin i mi s n phm. Nghin cu thc t cc doanh nghip nh ca M#Qun tr doanh nghip#D oanh nghip nh#Chin lc#M#Thanh## 00795000000000313000450002600110000002600110001102600110002200500140003300500180 00470010015000650020065000800070049001450140007001940190005002010820006002068080 00500212008000500217009001100222010000500233011001500238013000700253021017500260 020000900435020000800444020000800452020000800460020000700468039000600475#VV09.18 176#VV09.18177#VV09.18178#L Bch Dng#Nguyn Ngc Hng#Khut Thu Hng#Tnh d c trong x hi Vit Nam ng i - chuyn d a kh ni#Khut Thu Hng, L Bc h Dng, Nguyn Ngc Hng#80000#Vi?t#306.7#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a414tr.^ b20cm#251671#Nghin cu l lun v tnh dc; Lch s x hi Vit Nam di gc tnh dc t Nho gio ti nay. Quan nim v vn ho, o c, hn nhn trong tn h dc. Gio dc v tnh dc#Tnh dc#L lun#Vn ho#o c#X hi#Thanh## 00713000000000277000450002600110000002600110001102600110002200600150003300100200 00480020022000680070041000900140007001310190005001380820006001438080005001490080 00500154009001100159010000500170011001500175013000700190021019300197020000800390 020002200398020000900420039000600429#VV09.18179#VV09.18181#VV09.18180#Trn Hong Anh#McFarland, Keith R.#Nhng cng ty t ph#Keith R. McFarland ; Trn Hong A nh dch#64000#Vi?t#658.4#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a365tr.^b20cm#251672#a ra nhng nguyn tc qun tr doanh nghip; K nng qun tr doanh nghip nh: Xy dng chin lc cng ty; c tnh cng ty; Tham kho kin chuyn gia; Trng t hnh t thi k chuyn i#T chc#Qun tr doanh nghip#Lnh o#Thanh## 00755000000000289000450002600110000002600110001102600110002200600140003300100190 00470020028000660070057000940140007001510190005001580820006001638080005001690080 00500174009001100179010000500190011001500195005001800210013000700228021019400235 020001300429020000800442020000900450039000600459#VV09.18182#VV09.18184#VV09.1818 3#Trn Thch V#Sherman, Andrew J.#Mua li sp nhp t A n Z#Andrew J. Sherman , Milledge A. Hart ; Trn Thch V dch#72000#Vi?t#658.1#^214#^aH.#^aTri thc#2 009#^a394tr.^b20cm#Hart, Milledge A.#251673#Gii thiu nguyn tc sp nhp doanh nghip; Tm hiu cng ty; thm nh u t. a ra quan im ca ngi mua; Cu trc giao dch; nh gi cng ty; Hp ng mua li v cc ti liu lin quan#Do anh nghip#Mua bn#Sp nhp#Thanh## 00747000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490020030000540070060000840220004001440060010001480050 01100158008000500169009001100174010000500185011001500190020000800205020000700213 021017400220020001300394039000600407005002500413013000700438#VV09.18185#VV09.181 86#VV09.18187#58500#Vi?t#649#^214#Nhng c b hc lm ngi ln#Bart King v n m ch gi ; Thu Liu dch ; Thanh Thu h..#T.2#Thu Liu#Thanh Thu#^aH.#^aTri thc#2009#^a250tr.^b21cm#Con gi#X hi#Gii thiu, hng dn cho cc em gi nh ng thng tin nh cch mua sm, tnh bn, thi trang, cch trng tr, khiu v, vit nht k. a ra cch suy ngh, quyn hn ca mnh#K nng sng#Thanh#Bart K ing v nm ch gi#251674## 00428000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200090003200300040 00410070010000450140007000550190005000620820011000678080005000780080005000830090 01900088010000500107011001500112013000700127020001700134020000900151020000400160 039001000164#VV09.18188#VV09.18189#Hn Khnh#Bn vng#Th#Hn Khnh#36000#Vi?t# 895.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a122tr.^b20cm#251675#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh Vn## 00456000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200170 00460070013000630140007000760190005000830820010000888080005000980080005001030090 01900108010000500127011001500132013000700147020001700154020000900171020001200180 039001000192#VV09.18190#VV09.18191#VV09.18192#Phan Th Hi#Refresh cuc i#Phan Th Hi#40000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a269tr.^b20cm# 251676#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh Vn## 00554000000000289000450002600110000002600110001102600110002200600120003300100150 00450020018000600030012000780070034000900140007001240190005001310820006001368080 00500142008000500147009001900152010000500171011001500176019001600191013000700207 020001700214020001100231020001200242039001000254#VV09.18193#VV09.18194#VV09.1819 5#Chiu Phong#Hn Thiu Cng#Bo co chnh ph#Tiu thuyt#Hn Thiu Cng ; Chi u Phong dch#40000#Vi?t#895.1#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a201tr.^b20cm# Dch Trung Quc#251677#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Thanh Vn## 00594000000000313000450002600110000002600110001102600110002200500120003300500100 00450020015000550030012000700070042000820050016001240140007001400190005001470820 01200152808000500164008000500169009001900174010000500193011001500198005001000213 005000600223013000700229020001700236020000900253020000800262039001000270#VV09.18 196#VV09.18198#VV09.18197#Thng oan#Kim Quyn#Sng sng Tin#Tp vn th#Thn g oan, Kim Quyn, Trn Thanh Giao..#Trn Thanh Giao#50000#Vi?t#895.9228008#^21 4#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a303tr.^b20cm#Tho Bch#L T#251678#Vn hc hi n i#Vit Nam#Tp vn#Thanh Vn## 00587000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300600170 00440010015000610020028000760030012001040070039001160140007001550190005001620820 00400167808000500171008000500176009001900181010000500200011001500205019001200220 013000700232020001700239020000700256020001200263039001000275#VV09.18199#VV09.182 00#VV09.18201#VV09.18202#Trn Thanh Quyt#Maraini, Dacia#N cng tc Marianna U cra#Tiu thuyt#Dacia Maraini ; Trn Thanh Quyt dch#65000#Vi?t#853#^214#^aH .#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a403tr.^b20cm#Dch Italia#251679#Vn hc hin i#Ita lia#Tiu thuyt#Thanh Vn## 00630000000000301000450002600110000002000130001102000180002402000110004203900100 00530140007000630190005000700820006000758080005000810020017000860030013001030070 06200116022000500178005000900183005001500192006000900207008001800216009001100234 010000500245011001500250012004000265019001600305013000700321#VV09.18203#Truyn t ranh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Thanh Vn#15000#Vi?t#895.1#^214#Anh hng x iu#Tranh truyn#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: Khu Phc Long ; Hi ng dch#T .20#Kim Dung#Khu Phc Long#Hi ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a143tr.^ b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#251680## 00678000000000313000450002600110000001900170001100600190002801900050004708200060 00528080005000580140007000630020020000700030013000900070058001030220005001612210 01900166005001600185005001500201008001800216009001100234010000500245011001500250 012004000265020001800305020001100323020001300334039001000347013000700357#VV09.18 204#Dch Trungn Quc#Nhm Mai Hoa Trang#Vi?t#895.1#^214#12500#Tn tc long h m n#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.35#T hin gia sinh t#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 09#^a122tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Trun g Quc#Truyn tranh#Thanh Vn#251681## 00739000000000289000450002600110000002600110001101200600002200600170008200100130 00990020017001120070058001290140007001870190005001940820006001998080005002050080 01800210009001100228010000500239011001400244006002000258013000700278021012600285 020000900411020001000420020000900430039001000439#VV09.18205#VV09.18206#S tay o thut. T sch K nng hot ng thanh thiu nin#Nguyn Khc Vinh#Fullman, Joe #Bn tay ma thut#Joe Fullman ; Dch: Nguyn Khc Vinh, Nguyn Ngc Thu An#1750 0#Vi?t#793.8#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a64tr.^b24cm#Nguyn Ngc T hu An#251682#Gii thiu cc bc c th; cc mo hay hu ch c km cc hnh n h minh ho v th thut trnh din o thut s dng bn tay#o thut#Th thut#T r chi#Thanh Vn## 00743000000000289000450002600110000002600110001101200600002200600170008200100130 00990020035001120070061001470140007002080190005002150820006002208080005002260080 01800231009001100249010000500260011001400265006002300279013000700302021010600309 020000900415020001000424020000900434039001000443#VV09.18207#VV09.18208#S tay o thut. T sch K nng hot ng thanh thiu nin#Nguyn Khc Vinh#Fullman, Joe #Cc tr o thut nh la tri thc#Joe Fullman ; Dch: Nguyn Khc Vinh, Nguyn Dng Hng Tin#17500#Vi?t#793.8#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a64tr .^b24cm#Nguyn Dng Hng Tin#251683#Gii thiu cc bc c th t chun b ngu yn vt liu, o c, minh ho cc tr o thut nh la tr c#o thut#Th thu t#Tr chi#Thanh Vn## 00724000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820008000458080005000530020027000580070018000850220004001030050013001070080 01800120009001100138010000500149011001500154013000700169021022500176020001200401 020001300413020001000426039001000436#VV09.18209#VV09.18211#VV09.18210#30000#Vi? t#331.702#^214#Chn ngh - chn tng lai#Phm Vn Hi s.t.#T.1#Phm Vn Hi#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a201tr.^b20cm#251684#Gii thiu nhiu ngnh ngh vi nhiu lnh vc khc nhau, nhng yu cu c th cn phi c cho tng ngh, m i trng lm vic v cng vic phi lm ng vi tng v tr, ni o to ngh t hm ch c km mc lng tham kho#Ngh nghip#Hng nghip#Chn ngh#Thanh V n## 00724000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820008000458080005000530020027000580070018000850220004001030050013001070080 01800120009001100138010000500149011001500154013000700169021022500176020001200401 020001300413020001000426039001000436#VV09.18212#VV09.18214#VV09.18213#32000#Vi? t#331.702#^214#Chn ngh - chn tng lai#Phm Vn Hi s.t.#T.2#Phm Vn Hi#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a212tr.^b20cm#251685#Gii thiu nhiu ngnh ngh vi nhiu lnh vc khc nhau, nhng yu cu c th cn phi c cho tng ngh, m i trng lm vic v cng vic phi lm ng vi tng v tr, ni o to ngh t hm ch c km mc lng tham kho#Ngh nghip#Hng nghip#Chn ngh#Thanh V n## 00795000000000277000450002600110000002600110001102600110002200600120003300100150 00450020069000600070033001290140007001620190005001690820007001748080005001810080 01800186009001100204010000500215011001500220013000700235021022900242020000800471 020001800479020001000497039001000507#VV09.18215#VV09.18217#VV09.18216#Nguyn Hn g#Davidson, Paul#Gii php Keynes - con ng dn n s thnh vng kinh t to n cu#Paul Davidson ; Nguyn Hng dch#60000#Vi?t#330.15#^214#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2009#^a243tr.^b20cm#251686#Gii thch nhng quan im nn tng ca k inh t hc Keynes cng nh nhng gii php thc t v chnh sch ti kho, chnh sch tin t, lut v qui nh cho th trng ti chnh v tin lng ... cho t nh hnh nguy ngp hin nay#Kinh t#Hc thuyt Keynes#Gii php#Thanh Vn## 00748000000000325000450002600110000002600110001102600110002201200180003300200110 00510290040000620070050001020140007001520190005001590820007001648080005001710080 01800176009002300194010000500217011001500222005001500237005002000252005001400272 00500130028601300070029902100700030602000170037602000090039302000100040203900100 0412#VV09.18218#VV09.18219#VV09.18220#Ht ging tm hn#K c bin#Chicken soup for the Beach lover's soul#Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Patty Aubery..#300 00#Vi?t#808.83#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a175tr.^b20c m#Canfield, Jack#Hansen, Mark Victor#Aubery, Patty#Vegso, Peter#251687#Nhng cu chuyn k nim lin quan n bin ca cc tc gi khc nhau#Vn hc hin i#Th gii#Truyn k#Thanh Vn## 00612000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300600100 00440010006000540020016000600030054000760070023001300140007001530190005001600820 00600165808000500171008001800176009002300194010000500217011001500222019001600237 013000700253020001700260020001100277020001200288039001000300#VV09.18221#VV09.182 22#VV09.18223#VV09.18224#Lc Hng#H M#Mt m Ty Tng#Cuc truy tm kho bu n gn nm ca pht gio Ty Tng#H M ; Lc Hng dch#78000#Vi?t#895.1#^214#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a481tr.^b20cm#Dch Trung Quc#251688 #Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Thanh Vn## 00796000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200630 00500070017001130190005001300820006001358080005001410080018001460090023001640100 00500187011001500192013000700207021024200214020001100456020001000467020000900477 020000900486020001300495039001000508#VV09.18225#VV09.18226#VV09.18227#Trn Quang Thun#Ngh thut thuyt ging tranh lun, iu hnh trc qun chng#Trn Quang Thun#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a227tr.^b2 0cm#251689#Trnhh by qui trnh t chc hi tho, iu hnh t chc gio hi c c cp, iu hnh tu vin hay n v c s ca gio hi, hi on, on th ... v ngh thut thuyt ging, tranh lun trc qun chng trong cc cuc hi tho ca o Pht#Tranh lun#iu hnh#Hi tho#o Pht#Thuyt ging#Thanh Vn## 00893000000000313000450002600110000002600110001102600110002201500830003300100180 01160020014001340030022001480070018001700140007001880190005001950820006002008080 00500206008000500211009002300216010000500239011001500244013000700259021023300266 020001300499020001400512020001600526020001600542020001100558039001000569#VV09.18 228#VV09.18230#VV09.18229#TTS ghi: Trng H Kinh t Quc dn. Khoa Ton kinh t . B mn iu khin kinh t#Nguyn Quang Dong#Kinh t lng#Chng trnh nng c ao#Nguyn Quang Dong#40000#Vi?t#330.1#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a1 70tr.^b24cm#251690#M hnh nhiu phng trnh. Hi qui vi bin ph thuc l ri rc. Chui thi gian lm trn v ngoi suy chui thi gian. Chui thi gian kh ng dng. M hnh trung bnh trt ng lin kt t hi qui v m hnh t hi qui theo vect#Ton kinh t#Kinh t lng#M hnh hi qui#Chui thi gian#Gio trn h#Thanh Vn## 01014000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010012000430020019000550070048000740220004001222210066001260050 01700192005001700209008000500226009002300231010000500254011001500259012001700274 01300070029100500120029802103220031002000090063202000080064102000090064902000080 0658039001000666#VV09.18231#VV09.18232#82000#Vi?t#694#^214#ng Vn T#Thc hn h ngh mc#ng Vn T, Nguyn Th Tuyt, Phm Thanh ng#T.1#Lp t v sa ch a t tng, sn g, mi nh, ca g, vch ngoi#Nguyn Th Tuyt#Phm Thanh ng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a442tr.^b24cm#T sch Dy ngh#251691#ng Vn T#Trnh by nhng cng vic thc hnh c th ca ngh mc: cc iu kin l m vic, inh, vt, ko, cc dng c cm tay c bn sa cha nh, sa cha t ng trn, thay th cc ca trong nh, lp t vn p tng, p chn tng, sa ch a cu thang, t mt, t quy, ci to phng lp, tn trang phng tm, sa cha g...#Ngh mc#Lp t#Sa cha#Nh ca#Thanh Vn## 00923000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010012000430020019000550070048000740220004001222210063001260050 01700189005001700206008000500223009002300228010000500251011001500256012001700271 01300070028800500120029502102200030702000090052702000080053602000090054402000060 0553020000900559039000500568#VV09.18233#VV09.18234#82000#Vi?t#694#^214#ng Vn T#Thc hnh ngh mc#ng Vn T, Nguyn Th Tuyt, Phm Thanh ng#T.2#Lp t v sa cha tng, trn nh, cu thang, bp, bung tm#Nguyn Th Tuyt#Phm Thanh ng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a454tr.^b24cm#T sch Dy ngh#251 692#ng Vn T#Hng dn nhm gip bn c thm mt t m tng, ci to mt t ng hm, tn trang cc cu trc sn, hon thin v sa cha mi; sa cha v thay th ca s... mt cch hp l. Gip bn c t thc hnh sa cha ngh mc#K t hut#Lp t#Sa cha#Nh #Ngh mc#Thu## 00790000000000301000450002600110000002600110001101200170002200500170003900500170 00560010012000730020020000850030019001050070048001240140007001720190005001790820 00700184808000500191008000500196009002300201010000500224011001500229013000700244 021020100251020001300452020000900465020000900474039000500483#VV09.18235#VV09.182 36#T sch Dy ngh#Nguyn Th Tuyt#Phm Thanh ng#ng Vn T#Thc hnh ngh in#Sa cha mt in#ng Vn T, Nguyn Th Tuyt, Phm Thanh ng#88000# Vi?t#621.46#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a481tr.^b24cm#251693#Trnh b y cc chi tit v m t in, cc thit b c lin quan; Cch s dng m t v c c thit b c lin quan trong cc ng dng cng nghip thng thng; Cc nguyn l hot ng c bn ca mt...#ng c in#Sa cha#Thit b#Thu## 00788000000000301000450002600110000002600110001102600110002200500150003300500170 00480020026000650070065000910140007001560190005001630820009001688080005001770080 00500182009002300187010000500210011001500215005001500230005001400245013000700259 021018100266020000800447020000900455020001700464039000500481#VV09.18237#VV09.182 38#VV09.18239#Phm Vit Bnh#Nguyn Chn Hng#Thit k mch s vi VHDL#B.s.: Ph m Vit Bnh (ch.b.), Nguyn Chn Hng, V Chin Thng..#50000#Vi?t#621.3815#^2 14#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a211tr.^b24cm#V Chin Thng#V Thnh Vinh# 251694#Gii thiu v phng php thit k s bng ngn ng m t phn cng; v v i mch logic kh trnh v gii php ca Xilinx, ngn ng VHDL, phn mm ise ca XILINX v mt s mch lgic#Mch s#Thit k#Tin hc ng dng#Thu## 00813000000000265000450002600110000002600110001101500560002200100180007800200580 00960070018001540140007001720190005001790820007001848080005001910080005001960090 02300201010000500224011001500229013000700244021025900251020001400510020000800524 020001000532039000500542#VV09.18240#VV09.18241#TTS ghi: Trng H Kinh t Quc dn. Khoa Ton kinh t#Nguyn Quang Dong#Bi tp kinh t lng vi s tr gip c a phn mm Eviews#Nguyn Quang Dong#38000#Vi?t#330.01#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a162tr.^b24cm#251695#Nhng kin thc v l thuyt v bi tp km cc cu hi v kinh t lng nh: phn tch mt s vn bng m hnh kinh t l ng, m hnh ng, bi tp v c lng, phn tch mt m hnh trong bin ph thuc l bin nh phn, phn tch chui thi gian...#Kinh t lng#Bi tp#L thuyt#Thu##